לפני שילוב במדורים להחליף בראשי השורות לקראת שילוב במדורים ADDBOOKS 0 תנ"ך חז"ל מסכתות קטנות זוהר ספרים חיצוניים חסידות - 1 ברסלב 1A חב"ד בעל התניא ר' דובער הצמח צדק מהר"ש ר' שלום דובער מהריי"צ ר' מנחם מנדל §שיחות קודש תשמ"ב חלק א, שניאורסון, מנחם מנדל, ניו יורק, 5742
שונות §זכרתי ימים מקדם, קורות ישיבת חב"ד במגדל העמק, הניג, שמואל בן שלמה אהרן, ירושלים, 5774
1B כתבי עת של חב"ד 2 מונקאטש §צבי לצדיק עם שופרא דישראל, שפירא, צבי אלימלך, ירושלים
ויזניץ LIBRARY 3 מחשבה - ראשונים 3J מחשבה - אחרונים 3E הספדים מועדים שבת גאולה ומשיח לימוד תורה שמירת הברית והעיניים טעמי המצוות צוואות סגולות י"ג עיקרים לבר מצוה חינוך חלומות צדקה וחסד נישואין ברית מילה ספרים כסדר א"ב שמחה תפילה שמירת הלשון נגד הרפורמים נגד שבתאי צבי ודומיו 3F דרשות 3A מפרשי תורה ראשונים מפרשי רש"י §ובחרת בחיים, על רש"י ותוס' על התורה, פאלאג'י, חיים, רכסים, 5776
3G מפרשי תורה אחרונים 3N בראשית שמות §עיון הפרשה - גליון קל, בא-משפטים, וענייני ברכות, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5776
§עיון הפרשה - גליון קלא, תרומה-ויקהל, וענייני שמירת הלשון, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5776
ויקרא במדבר דברים מפרשי תרגומים 3H מפרשי נ"ך ספרים בודדים נב"ר יהושע שופטים שמואל מלכים נב"א ישעיה ירמיה יחזקאל תרי עשר תהלים §כתר דוד, תהלים עם פירוש הזוהר והמקובלים, כלפון, אליהו בן חיים, נוף אילון, 5761
משלי איוב חמש מגילות שה"ש רות קהלת איכה אסתר §מגילת הסתר, על הנסים במגילת אסתר, בן ישי, ישראל בן דוד, מודיעין עילית, 5774
דניאל עזרא דה"י הפטרות §הפטרה ערוכה, סדר ההפטרות כמנהג יהודי תימן, אלחיל, זכריה, 5772
3B שירה סידורים מחזורים לר"ה וליו"כ ושלשה רגלים סליחות תפילות מיוחדות ברכת החמה סידורי מקובלים פירושים על התפלה 3C הגדות §אצבע אלקים היא, על הגדה של פסח, זיתון, אברהם, בית שמש, 5774
בלי פירושים 3D ביוגרפיות היסטוריה ביבליוגרפיה ארץ ישראל 3M דקדוק ולשון טעמי נגינה המסורה אסטרונומיה וחכמת העיבור לוחות שנים ספרי יובל וזכרון אנציקלופדיות וספרים המסודרים בסדר א"ב רפואה ומדע גיאוגרפיה שיעורים וזמנים גמטריא וראשי תיבות גורלות חידות 4 - ספרים שונים כתבי עת - 5 א-ד 5A ה 5B ו-מ 5C נ-ת §נפלאות שמשון - תשע"ה, נחמני, שמשון חיים בן נחמן מיכאל (ליקוט מדבריו), 5775
§פרחי הכרם 22, ארגון צעירי אלכסנדר, בני ברק, 5769
§תפארת השבת - תשעו, ישיבת תפארת ירושלים, ירושלים, 5776
קבלה - 6 פירושים על הזוהר ספר יצירה ופירושים עליו LIBRARY8 מפרשי משנה מפרשי התלמוד ראשונים 8L מפרשי אגדות התלמוד מפרשי ירושלמי מפרשי תוספתא מפרשי מדרש מפרשי מסכתות קטנות מפרשי פרקי אבות 8F מפרשי התלמוד אחרונים 8H מסכתות בודדות ברכות שבת עירובין פסחים ר"ה יומא סוכה ביצה תענית מגילה מו"ק חגיגה יבמות כתובות נדרים נזיר סוטה גיטין קידושין ב"ק ב"מ ב"ב סנהדרין מכות שבועות ע"ז הוריות זבחים מנחות חולין בכורות ערכין תמורה כריתות מעילה תמיד נדה 8M חידושי סוגיות כללי התלמוד הדרנים ריאליה תלמודית יג מדות הלכה למשה מסיני 8A רמב"ם משנה תורה ס' המצוות מורה נבוכים פירוש המשנה [חיבורים אחרים] מפרשי משנה תורה מפרשי מורה נבוכים מפרשים על חיבורים אחרים שו"ת גאונים ראשונים אחרונים לפי שם המחבר א ב ג ד ח י ל מ ע ש 8E שו"ת אחרונים 8B הלכה - ראשונים טור שלחן ערוך מוני המצוות ראשונים §טעמי ספר החינוך, שונמאכר, דוד, ירושלים, 5776
8K הלכה - אחרונים כללי 8C אורח חיים 8J יורה דעה 8D אבן העזר חושן משפט קדשים וטהרות סת"ם הלכה ורפואה מנהגים ותקנות כהנים ולויים כללי פסיקה שיעורים ומידות וזמנים הולכי דרכים צבא ספק חזקה נשים גוים תוכחה שמירת הלשון - הלכה 8G מניין המצוות ≡כתר תורה, על תרי"ג מצוות, ר' חיים ויטאל, 257 עמ', 16 MB, ≡ממקור אחר, ≡ממקור אחר, 255 עמ', 16 MB
4W אידיש ≡ישעיהו, באידיש, קראקא, 203 עמ', 12 MB
§אותך אבקש - אידיש, קלוגער, אברהם צבי - גולדנברג, בית שמש, 5771
§נופת צופים, צבי הירש בן ירחמיאל חאטש, ווילנא, 5625
אנגלית §CHASDEI HASHEM DIVREI MORDECHAI Vol.1, קריגר, מרדכי אהרן בן זאב, ניו יורק, 5766
§Chasdei Hashem on Megillat Esther, קריגר, מרדכי אהרן בן זאב, ניו יורק,
§My Sole Desire, קלוגער, אברהם צבי - גולדנברג, בית שמש, 5775
§Tifereth Zvi, קארנמעהל, נחום צבי בן מרדכי - Kornmehl, Nachum Zvi, ירושלים, 5772
§The Marmaros book, Gross, S.Y. - Choen Y. Yosef, תל אביב, 5743
§IN THE CITY OF CRAKOW, GROSS, SHOLOM YEHUDA, New York, 5741
§Responsa to Questions From the Diaspora vol. 3, Fleischman, Yosef, ירושלים, 5771
§CHASDEI HASHEM DIVREI MORDECHAI Vol.8, קריגר, מרדכי אהרן בן זאב, ניו יורק, 5775
§Brain Power, Pessin, Aharon Yehoshua, ניו יורק, 5770
§The Draft Dodgers, Banon, Yitzchak Yishai, ירושלים, 5776
גרמנית ספרדית צרפתית §Comment s'attacher a Hachem, ADDES, YAACOV, 5775
§Pahad David - Autour Du Calendrier (Francais), Pinto, David Hanania, Jerusalem, 5774
§Pahad David - Vers la perfection (Francais), Pinto, David Hanania, Jerusalem, 5774
לאדינו ערבית-יהודית ערבית פרסית רוסית לטינית ועוד רפורמים ומשכילים ועוד קראים סיפור כתבי יד http://web.nli.org.il/sites/NLIS/he/ManuScript/ הומור ????? §לוח תיקונים והשמטות לספר לא ידוע, 4 עמ', 143KB
§שמות החתומים של ספר כלשהוא - אולי פליאה, פרעמישלא, תרמד, 8 עמ', 766KB
החלפות שעשיתי ♔ - טקסט ⋇ - צילומים, שאפשר להגיע לכל עמוד בנפרד § - hebrewbooks Ξ - seforimonline ਊ - "טיף" מאתר ספרים-אונליין ჶ - DJVU ὥ - israel613 או דעת ↂ - דעת - כמה קבצים ★ - googlebooks METS ⋧ רמבי"ש ⊠ פרנקפורט ≡ מקף ארוך —