םיאבה םיכורב

הרורב הכלה ןוכמ לש הידמיטלומה תוגצמל

 

:תואבה תוגצמה תא תוארל ןתינ הז רודמב

 

.(kb zip68) "תורודל הרותה ןינב - הרורב הכלה תגצמ"
תומוצעה הכירעהו ףוסיאה תדובע ילאוזיו ןפואב תשחמומ וז תגצמב
ךלהמב הכלההו הקיספה ירפס לכ לש םוכיסכ ןוכמה י"ע וכרענש
.הפ לעבש הרותה תולשלתשה

 

.ןאכ ץחל תגצמה תדרוהל

 

.תופסונ תוגצמ ןאכ וגצוי 'ה תרזעב .היינבב רודמה

 

 

 

:שלוגה בל תמושתל

.הוולנ ללמ וא םילילצ םע תובלושמו powerpoint תנכות י"ע תולעפומ תוגצמה .1
לוק סיטרכל ,powerpoint תנכותל קוקז ךנה ,תוגצמל הנזאהו הייפצ םשל
.םילוקמרל ןכו

,ותחיתפל .ומצע תא חותפל לגוסמו winzip 8, הסיחד תנכותב סוחד ץבוקה .2
הילאש היקית רוחבל שקבתת ובו ,ןולח חתפיי .ץבוקה םש לע םיימעפ ץחל
רחבו ,"
BROWSE" וא "ןויע" רותפכה לע ץחל .סוחדה ץבוקה חתפיי
קסידב ץבוקה אצמנ ושכע .
UNZIP רותפכה לע ץחל .ךנוצרכ היקיתב
תנכות תרזעב וב תופצל לכות תעכ .תרחבש היקיתב ,ךלש חישקה
.
powerpoint