Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת מגילה (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת מגילה
ב ע"א01 מגילה נקראת רוח חיים (חיד"א) עמ' נח, סב, רמ
ב ע"א01 מגילה נקראת באחד עשר, בשנים עשר, בשלשה עשר, בארבעה עשר, בחמשה עשרנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נ ע"ג-ע"ד
ב ע"א01 מגילה נקראת בי"א בי"ב וכו'בני יששכר ח"א דף ל ע"ד, ח"ב דף קס ע"ג
ב ע"א01 מגילה נקראת בי"א בי"ב וכו'שפע חיים ח"ב עמ' סז
ב ע"א01 מגילה נקראת וכו'דבש לפי מע' פ אות א
ב ע"א01 נתבאר במתני' רק הל' מגילה ולא שאר הל' פורים אוהב ישראל דף סא ע"א
ב ע"א02 כרכין המוקפין חומה וכו' קורין בט"ו ובר"ן מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף ה ע"א
ב ע"א19 ומנלן כדבעינן למימר לקמן וכו'שפע חיים ח"ב עמ' סז
ב ע"א20 מקדימין ליום הכניסה, כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבכרכים נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נ ע"ד
ב ע"א37 י"ג זמן קהלה לכל אורח לצדיק עמ' צד
ב ע"א37 זמן קהלא לכל רוח חיים (חיד"א) עמ' קצד
ב ע"א39 ואימא שיתסר ושיבסר מאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' קיד
ב ע"א39 ואימא שיתסר ושיבסרקול יעקב (שאול) קונטרס ח"ה דף י ע"ב
ב ע"א40 ולא יעבור כתיבבני יששכר ח"א דף נט ע"א
ב ע"א רש"י ד"ה אלא, שהכפרים אינן בקיאין לקרות וכו'שפע חיים ח"ב עמ' ע
ב ע"א ריטב"א ד"ה מגילה, דמשו"ה תני נקראת שאחד קורא וכולן שומעיןשפע חיים ח"ב עמ' סט
ב ע"ב20 אימא מוקפין כלל וכלל לא, ולאו בנ"י ניננויערות דבש ח"ב עמ' רסו
ב ע"ב26 אי הוה כתוב "את" יום י"ד וט"ו כדקאמרתמשך חכמה שמות פ' ל פס' יט
ב ע"ב29 אתא את ופסיקדבש לפי מע' א אות לו
ב ע"ב43 מדינה ומדינהטוב ראיה
ב ע"ב53 אין נביא רשאי לחדשמכמני עוזיאל עמ' כא
ב ע"ב53 מנצפ"ך צופים אמרום אוהב ישראל דף שנז ע"א
ב ע"ב53 מנצפ"ך צופים אמרום אור יהושע דף צח ע"א
ב ע"ב53 מנצפ"ך צופים אמרוםאוצר הכבוד
ב ע"ב53 מנצפ"ך צופים אמרותפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קצג
ב ע"ב53 מנצפ"ךטוב ראיה
ב ע"ב53 מנצפ"ךמכמני עוזיאל עמ' יא
ב ע"ב53 אלה המצוותעולת חודש ח"ג מאמר קסב-קסד
ב ע"ב53 אלה המצות שאין הנביא רשאי לחדש רוח חיים (חיד"א) עמ' יז
ב ע"ב53 אלה המצות, שאין נביא עתיד לחדש דבר מעתה שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 102
ב ע"ב54 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןקדושת לוי דף קז ע"ג
ב ע"ב54 מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדיםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מט ע"ב
ב ע"ב54 מם וסמך שבלוחותנפש חיים (פלג'י) דף רט ע"א
ב ע"ב בחידושי הרשב"א ס' העיקרים (מישור) עמ' שנא
ג ע"א07 תרגום אונקלוס מפי ר"אילקוט הגרשוני ח"א
ג ע"א07 תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרואוצר הכבוד
ג ע"א07 תרגום של תורה אונקלס הגר אמרותפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קצו
ג ע"א08 תרגום יונתן בן עוזיאלמאמרי הראיה 94
ג ע"א08 תרגום של נביאים... ונזדעזעה א"י אמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' כד
ג ע"א11 יצאה בת קולרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' שסח
ג ע"א17 כשבא יונתן בן עוזיאל לתרגם כתוביםתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קסח
ג ע"א21 ויקרא בתורת אלקים מפורשמכמני עוזיאל עמ' קיז
ג ע"א24 אלו הפסוקיןרבנו בחיי עה"ת ח"א עמ' קסט
ג ע"א24 מפורש זה תרגוםמכמני עוזיאל עמ' ו-ז, מה
ג ע"א24 תרגום ג"כ ניתן בסיניבני יששכר ח"א דף יד ע"ג, מז ע"א
ג ע"א25 ויבינו במקרא וגו' אלו פיסקי טעמיםטהרת יו"ט ח"י עמ' עח
ג ע"א30 ביום ההוא יגדל המספד... אלמלא תרגום לא ידעינן פירושו דהאי קראאמרי חמד ח"ב דף לח ע"ב
ג ע"א34 המספד על מותו של אחאב נזכר כאחד המספדים הגדוליםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 213
ג ע"א37 וראיתי אני דניאל לבדי את המראה דגלי יהודה דרוש ב אות ו
ג ע"א39 מאן נינהו אנשים וכו' חגי זכריה ומלאכייערות דבש ח"א עמ' נח
ג ע"א39 מאן נינהו כו' חגי זכריה ומלאכי וכו'אמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' יב
ג ע"א40 חגי זכריה מלאכי, אינהו עדיפי מיניה ואיהו עדיף וכו'שפע חיים ח"ד עמ' כא
ג ע"א41 אינהו נביאי ואיהו לאו נביא קול ששון (גולדברג) אות לג
ג ע"א41 בימי גלות בבל לא ניטלה נבואה מן הנביאיםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 196
ג ע"א42 איהו לא חזי מזליה חזי מי מרום ח"ח עמ' שג
ג ע"א42 אינהו לא חזי מזלייהו חזימרכבת המשנה (ליפשיץ), דף יז ע"א
ג ע"א42 אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזיקדושת יו"ט ח"א דף ז ע"ג
ג ע"א42 אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזי רוח חיים (חיד"א) עמ' ה
ג ע"א42 אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזי תפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' נד
ג ע"א42 אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזיבינה לעתים (תשנד) דרוש ב עמ' יד
ג ע"א42 אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזישבט מוסר עמ' קמו
ג ע"א42 אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזיאדיר במרום ח"א פ' רעח
ג ע"א42 אע"ג דאינהו לא חזו מזלייהו חזו ס' החיים (תשנג) עמ' קמט
ג ע"א42 אע"ג דאינהו לא חזי מזלייהו מיהא רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' פא, רג, רס, תיב
ג ע"א42 אף על גב דאיהו לא חזי מזלי חזי מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קב, קמ
ג ע"א42 האי מאן דמבעית וכו' לינשוף מדוכתיה ד' גרמידי וכו' מדבר קדש בראשית ח"א עמ' רס
ג ע"א42 האי מאן דמבעית כו' מאי תקנתי' לקרי ק"ש חלקת יהושע עמ' פ הערה עא
ג ע"א42 האי מאן דמיבעית אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזיאבן פינה עמ' 81
ג ע"א42 האי מאן דמיבעית וכו' לינשוף מדוכתיה ארבע גרמידי וכו'מכתב סופר דף יב ע"א, דף לח ע"ד
ג ע"א42 מזליה חזי מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תיח
ג ע"א42 מזליהו חזי דברי שמואל (תשיג) עמ' צו
ג ע"א43 לימא עיזא דבי טבחאי שמנה מינאיאבן פינה עמ' 164
ג ע"א43 עיזא דבי טבחאמבוא התלמוד פל"א עמ' שמב
ג ע"א43 עיזי דבי טבחי שמינא מינאיילקוט הגרשוני ח"א
ג ע"א44 השתא דאמרת מדינה ומדינה לדרשה משפחה ומשפחה למאי אתא רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רסט
ג ע"א44 משפחה ומשפחהעולת חודש ח"ג מאמר ה-יב
ג ע"א48 מבטלין תורה מפני מגילההמאור שבתורה (לסין)
ג ע"א48 מבטלין תלמוד תורה מפני מקרא מגילהבני יששכר ח"ב דף סז ע"ב, פה ע"ד
ג ע"א48 מכאן סמכו של בית רבי שמבטלין ת"ת ובאים לשמוע מקרא מגילהשפע חיים ח"ב עמ' עב
ג ע"א50 ויהי בהיות יהושע ביריחואוצר הכבוד
ג ע"א53 אמש בטלתם תמיד של בין הערבייםמשך חכמה דברים פ' לא פס' ז
ג ע"א53 אמש בטלתםכתבי רבנו בחיי עמ' תל
ג ע"א53 אמש ביטלתם תמידשער ראובן עמ' נא
ג ע"א53 אתמול בטלת תמיד של בין הערבים ועכשיו אתה מבטל תלמוד תורהעטרת צבי (טאקסין) דף מט ע"ב
ג ע"א53 עכשיו בטלתם ת"ת וכו'דרשות שבט הלוי עמ' נ, רה
ג ע"א54 בתוך העמק וכו' מלמד שלן בעומקה של הלכה וברש"י ותוס'דרשות שבט הלוי עמ' עח
ג ע"א54 וילך יהושע בתוך העמקמבוא התלמוד פ"ל עמ' שמא
ג ע"א54 וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק מלמד שלן בעמקה של הלכהמי מרום ח"ג עמ' צח = ח"ו עמ' רנ
ג ע"א54 'וילן יהושע... בתוך העמק'... שלן בעומקה של הלכה שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 138
ג ע"א54 על מה באת על ביטול תורה או על ביטול תמידיןדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' יח-יט
ג ע"א54 עתה באתי - על של עכשיוילקוט הגרשוני ח"א
ג ע"א54 'עתה באתי' - על תלמוד תורה באתימאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 32
ג ע"ב01 בעמקה של הלכה רוח חיים (חיד"א) עמ' קפט, ריט
ג ע"ב01 מלמד שלן בעומקא של הלכה אמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' מז
ג ע"ב02 גדול ת"ת יותר מהקרבת תמידיןמרפא לשון עמ' קלט
ג ע"ב02 גדול ת"ת מהקרבת תמידיןפירות מפוזרין עמ' יד-יח
ג ע"ב02 גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידין חוסן יהושע מאמר א פ"ב עמ' קעד
ג ע"ב02 גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידיןנפש החיים (תשמג) עמ' 167
ג ע"ב04 לא קשיא הא (ת"ת) דרבים הא דיחיד וצוה הכהן עמ' נא
ג ע"ב09 אין מועד בפני ת"חילקוט הגרשוני ח"א
ג ע"ב11 כבוד התורה דיחיד חמור מת"ת דיחידשפע חיים ח"ו עמ' קסז
ג ע"ב11 כבוד התורה דיחיד עדיףדרשות שבט הלוי עמ' ערה
ג ע"ב11 כבוד תורה דיחיד חמוראמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תיט
ג ע"ב12 אמר רבא פשיטא וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' א
ג ע"ב17 מבטלין ת"ת להוצאת המת ולהכנסת כלה ס' החיים (תשנג) עמ' פו
ג ע"ב17 מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה כתונת פסים (תשמה) פרשת מצורע יג ע"ב, אחרי טו ע"ג, אמור כב ע"ב, נשא ל ע"ד, לב ע"ד, קרח מ ע"ב
ג ע"ב17 מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלהאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 297
ג ע"ב25 יצא מת מצוה דברי שמואל (תשנח) עמ' קכב
ג ע"ב32 כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו וכו' וצוה הכהן עמ' מ
ד ע"א13 נס פורים על ידי אסתר היתה (תוס')שבט מוסר עמ' פא
ד ע"א13 שאף הן היו באותו הנסהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רנא
ד ע"א13 שאף הן היו באותו הנסילקוט הגרשוני ח"א, ודף נט
ד ע"א14 פורים שחל בשבת דורשים בהלכות פוריםדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כו-כז
ד ע"א16 משה תקן להם לישראל שילמדו הלכות פסח בפסח עטרת צבי (טאקסין) דף לט ע"א
ד ע"א17 שואלין ודורשין הלכות החג בחגנר ישראל חלק ג דף קה
ד ע"א21 חייב אדם לקרוא המגילה ביום ולשנותה בלילהאבן ישפה עמ' 24
ד ע"א21 חייב אדם לקרות את המגילהאוצר הכבוד
ד ע"א21 לקרות בלילה ולשנותה ביוםילקוט הגרשוני ח"א
ד ע"א27 אמרי איניש אעבור פרשתא דא ואתנייהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' יא
ד ע"א27 אעבור פרשתא דאדרשות שבט הלוי עמ' קח
ד ע"ב זמנו של זה לא כזמנו של זהמשך חכמה מגילת אסתר פ' ט,פס' ל-לא
ד ע"ב שמא יעבירנו ד"א ברשות הרבים מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קפט
ד ע"ב עיניהם של עניים רוח חיים (חיד"א) עמ' נח
ד ע"ב מפני שעיניהם של עניים...קדושת לוי דף קיט ע"ג
ה ע"א איזו היא עיר גדולה? כל שיש בה עשרה בטלניםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נ ע"ד
ה ע"א ... חדשים אתה מונה לשנים, ואי אתה מונה ימים לשנים שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 111
ה ע"א רש"י ד"ה שלא בזמנה, כגון כפרים המקדימין ליום הכניסהשפע חיים ח"ב עמ' סט
ה ע"א רש"י עשרה בטלניםפירושי ראשונים בהשמטות
ה ע"ב06 ביקש רבי לעקור ט"ב שחל להיות בשבתבני יששכר ח"א דף קנה ע"ד
ה ע"ב17 חזקיה קרי בטבריא בארביסר ובחמיסר וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מט ע"ב
ה ע"ב26 הני מילי בהספד ובתענית, אבל מלאכה יום אחד ותו לאמשך חכמה מגילת אסתר פ' ט פס' יט
ה ע"ב27 רב חזייה לההוא גברא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' יב
ה ע"ב28 העושה מלאכה בפורים אינו רואה סימן ברכהמשך חכמה מגילת אסתר פ' ט פס' יט
ה ע"ב30 הספד ותענית קבלו עלייהו וכו' דמעיקרא כתיש וכו'מאמר אסתר דרוש ח
ה ע"ב31 יום טוב לא קיבלו עלייהו בני יששכר ח"א דף קג ע"ד
ה ע"ב31 מלאכה לא קבילו עלייהושפע חיים ח"ב עמ' סד
ה ע"ב31 מלאכה לא קיבלו עלייהויערות דבש ח"ב עמ' קנא, רכב
ה ע"ב33 ימי משתה ושמחה - ואילו יום טוב לא כתיבמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 167
ה ע"ב51 או דילמא משום דהני מיגנו והכי לא מינגומשך חכמה ויקרא פ' כה פס' כט
ו ע"א07 כי שכיב אינישעולת חודש ח"ג מאמר קיא
ו ע"א11 כי נח נפשיה דר' זירא פתח עליה האי ספדנאאורות אלים דף כט ע"א
ו ע"א11 כי נח נפשיה דר' זירא פתח עליה ההוא ספדנאאבן פינה עמ' 86
ו ע"א11 כי נח נפשיה דר' זיראילקוט הגרשוני ח"א
ו ע"א11 פתח עליה ההוא ספדנא ארץ שנער הרה וילדה וכו' שאבדה כלי חמדתה ובבכור שורדרשות שבט הלוי עמ' רמ
ו ע"א12 ארץ שנער הרה וילדה שעשועם וכו' אמרה רקת וכו'מאמר אסתר דרוש א
ו ע"א12 ארץ שנער הרה וילדה, ארץ צבי גידלה שעשועיה, אוי נא לה אמרה רקת, כי אבדה כלי חמדתהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 510
ו ע"א13 אוי נא אמרה רקתעולת חודש ח"ג מאמר שפט
ו ע"א13 אוי נא לה אמרה כי אבדה כלי חמדתהמשך חכמה בראשית פ' נ פס' י
ו ע"א15 למה נקרא שמה רקת שאפי׳ ריקנין שבה מלאים מצות כרימון רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קנו
ו ע"א15 למה נקראת שמה רקת, שאפי' ריקנין שבה מלאין מצוות כרמוןדרשות שבט הלוי עמ' רמא
ו ע"א16 ריקנים שבך מלאים מצוות כרמוןכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 190
ו ע"א18 טבריה - שטובה ראייתהאור הצבי עמ' 264
ו ע"א18 רקת שמה ולמה נקרא טבריא שטובה ראייתה רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קנו
ו ע"א23 אמר זבלון לפני הקב"ה אמרי יוסף בראשית דף רמד ע"ב
ו ע"א25 כולן צריכין לך ע"י חלזוןאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תסב
ו ע"א26 טרית; זכוכית לבנהפירוש המכבי דברים עמ' שצז
ו ע"א26 'שפוני' - זה חלזוןפירוש המכבי דברים עמ' שצז
ו ע"א27 כל הנוטל ממך בלא דמים אינו מועיל פרמקטיא שלו כלוםאבן פינה עמ' 130
ו ע"א32 לדידי חזי לי זבת חלב ודבש דכל ארעא דישראל וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף יז ע"ב
ו ע"א36 והיא היתה יתד תקועה לישראל וכו'אור הצבי עמ' 69
ו ע"א36 עקרון בת אדום שהיא צרתה של ירושליםאור הצבי עמ' 242
ו ע"א36 עקרון תעקרהמאור שבתורה (לסין)
ו ע"א37 וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום היו קורים אותה אחידת שוראור הצבי עמ' 247
ו ע"א41 ונשאר גם הוא לאלהינו, אלו בתי כנסיותאדיר במרום ח"א פ' רג
ו ע"א41 כאלוף ביהודה ועקרוןילקוט הגרשוני ח"א
ו ע"א42 עתידים שרי יהודה ללמד בהם תורה ברביםאור הצבי עמ' 247
ו ע"א42 עתידין ללמוד תורה בקרקסאותהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקנו
ו ע"א42 עתידין תיאטראותאגרות הראיה ח"ג קנח-קנט; עקבי הצאן קלח (ד)
ו ע"א43 לשם זה פמייאסאוצר הכבוד
ו ע"א45 לא נתמלאה צורדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רמד
ו ע"א45 צור נתמלאה מחורבן ירושליםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 228, 229
ו ע"א45 קסרי וירושלים חרבו שניהם וכו' ליהודים היתה אורה עמ' לט
ו ע"א47 אם מלאה זו (=קסרי), חרבה זו (=ירושלים)דעת תבונות פ' קלג
ו ע"א47 אם מלאה זו חרבה זוהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רפה
ו ע"א47 אם מליאה זו חרבה זו וכו' מהכא ולאום מלאום יאמץ ס' הזכרון לחתם סופר עמ' לד
ו ע"א47 אמלאה החרבה - אם מלאה זו חרבה זוארצות החיים (עטייה) עמ' 61
ו ע"א47 אמלאה החרבהשער ראובן עמ' עז
ו ע"א48 ולאום מלאום יאמץ, ישבה ירושלים...לבני ישראל (הישן) דרוש יד
ו ע"א49 אמר יצחק לפני הקב"ה רבש"ע יוחן עשו אמר לו רשע הוא ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תרט
ו ע"א49 יוחן רשעכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 221
ו ע"א49 מהו דכתיב יוחן רשע בל למד צדק אמרי יוסף דברים דף לב ע"ג
ו ע"א50 רשעים זה כוחו של עשו מי מרום ח"ח עמ' רפא
ו ע"א53 זממו אל תפק זו גרממיאתורה וחיים (כלפון) עמ' פז
ו ע"א53 זממו אל תפק זו... אדום אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רנה ע"א
ו ע"ב07 אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן וכו' מי השלוח (מישור) ח"א עמ' מא
ו ע"ב07 יגעתי ולא מצאתי - אל תאמןפירוש המכבי דברים עמ' שכב
ו ע"ב07 יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןידי משה (תשמו) קהלת עמ' לא
ו ע"ב07 יגעתי ולא מצאתי אל תאמן תפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' רכד
ו ע"ב07 יגעתי ולא מצאתי אל תאמן וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קד, קלו
ו ע"ב07 יגעתי ולא מצאתי אל תאמןבינה לעתים (תשנד) דרוש לג עמ' רכ
ו ע"ב07 יגעתי ולא מצאתי אל תאמןדרך חיים (תשלה) עמ' תנז
ו ע"ב07 יגעתי ולא מצאתידברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קעה, קפא, תפט
ו ע"ב07 יגעתי ולא מצאתי אמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' ל
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי - תאמןהחברה והשפעתה מאמר 30 פרק ז
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי דעת שבת עמ' מח
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קלב
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמין וה"מ לחדודי אבל לאוקומי גירסא וכו'אהל רחל עמ' 688
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמין אמרי יוסף בראשית דף קלד ע"ג
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמין דברי שמואל (תשיג) עמ' מ
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמין דברי שמואל (תשנח) עמ' נא
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמין מי מרום ח"ב עמ' מד קסז, ח"ט עמ' ריח, חי"ג עמ' ו, רסו
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמין מן הבאר עמ' 129
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמין משמיע שלום עמ' קו
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמין רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' לא
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמין רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' צז
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמין וה"מ לחדודי אבל לאוקומי גירסא סייעתא וכו'אהל רחל עמ' 675, 698, 699
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמיןמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 23
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמיןמרפא לשון עמ' עג, פא
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמן מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לא קמ, קסא, אור תורה סי' רכג, שלב
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמן פרי הארץ (ויטבסק) עמ' קג
ו ע"ב08 יגעתי ומצאתי תאמןשם משמעון (שפירא) עמ' ע
ו ע"ב08 לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמיןפנים יפות על תהלים עמ' ה, תמה, תסז
ו ע"ב08 לא יגעתי ומצאתידברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תס
ו ע"ב12 אמר רבי יצחק ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רפח
ו ע"ב12 לאוקומי גירסא סייעתא דשמיא הואאבן פינה עמ' 157
ו ע"ב12 לאוקומי גירסא סייעתא מן שמיאדרך חיים (תשלה) עמ' צב
ו ע"ב12 לאוקמי גירסא סייעתא דשמיאהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קמח
ו ע"ב12 לאוקמי גירסא סייעתא דשמיאמרפא לשון עמ' פב
ו ע"ב12 לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היא שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 131
ו ע"ב12 לאוקמי גרסא סיעתא מן שמיא חוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קעח
ו ע"ב13 רשע שהשעה משחקת לוילקוט הגרשוני ח"א
ו ע"ב20 מותר להתגרות ברשעיםנתיבות עולם ח"א עמ' רכו
ו ע"ב41 קראו את המגילה וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' ט
ו ע"ב52 ותנא מקרא מגילה והוא הדין...קדושת לוי דף קיט ע"ג
ו ע"ב54 הא לענין הספד ותענית זה וזה שוין ובתוס' ד"ה ורבי מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף מט
ו ע"ב56 בכל שנה ושנה ליהודים היתה אורה עמ' צב
ו ע"ב59 מסמך גאולה לגאולה עדיףבני יששכר ח"ב דף צט ע"ד, קנו ע"ד
ז ע"א10 קבעוני לדורותילקוט הגרשוני ח"א
ז ע"א10 שלחה אסתר לחכמים קבעוני לדורות וצוה הכהן עמ' מא
ז ע"א10 שלחה אסתר לחכמים קבעוני לדורותמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 167
ז ע"א10 שלחה אסתר לחכמיםאהבת עולם דף עה
ז ע"א10 שלחה אסתר קבעוני לדורותבני יששכר ח"ב דף פב ע"ב
ז ע"א10 שלחה אסתרעולת חודש ח"ג מאמר רסט
ז ע"א10 שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורות...קדושת לוי דף נב ע"ד, קיט ע"ב
ז ע"א10 שלחה להם אסתר קבעוני לדורותקול יעקב (שאול) דף מה ע"א
ז ע"א11 קנאה את מעוררת עלינו לבין האומותמשך חכמה שמות פ' יב פס' טז
ז ע"א16 שלחה אסתר לחכמים כתבוני לדורותנפש החיים (תשמג) עמ' 51
ז ע"א16 שלחה להם אסתר כתבוני לדורותקול יעקב (שאול) דף לח ע"ב
ז ע"א16 שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות מי מרום חי"ב עמ' רסז
ז ע"א17 כתבוני לדורותאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' י
ז ע"א17 כתבוני לדורותמבאר על הלוחות (רוזנצוייג, תרעט) עמ' 28-29
ז ע"א18 עד שמצאו לו מקראשער ראובן עמ' שטו
ז ע"א18 שלשים ולא רבעיםמכמני עוזיאל עמ' נב
ז ע"א20 כתב זאת מה שכתב כאן אמרי יוסף דברים הקדמה עמוד ה
ז ע"א20 כתוב זאת מה שכתוב כאן ובמשנה תורה, זכרון מה שכתוב בנביאים, בספר מה שכתוב במגילהבני יששכר ח"ב דף קמו ע"א
ז ע"א22 רמז בתורה הקשור עם מחיית עמלקמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 180
ז ע"א30 אסתר ברוה"ק נאמרה וכו', שנא' ויודע הדבר למרדכייערות דבש ח"א עמ' עה
ז ע"א30 אסתר ברוה"ק נאמרהאהבת דוד (חיד"א) עמ' מג ע"ב
ז ע"א30 אסתר ברוה"ק נאמרהילקוט הגרשוני ח"א
ז ע"א30 אסתר ברוח הקדש נאמרההמאור שבתורה (לסין)
ז ע"א30 אסתר ברוח הקודש נאמרהמשך חכמה מגילת אסתר פ' ט פס' יט
ז ע"א30 מגילת אסתר ברוח הקודש נאמרהאוצר הכבוד
ז ע"א30 מגלת אסתר ברוח הקודש נאמרה עשרה למאה סי' נז
ז ע"א35 ר"ש בן מנסיא אומר קהלת אינה מטמא את הידים דגלי יהודה דרוש ב אות ח
ז ע"א41 אסתר ברוה"ק נאמרה, שנא' ויודע הדבר למרדכייערות דבש ח"ב עמ' כ, קלה
ז ע"א43 אמר שמואל אי הוינא התם וכו', דעדיף מכולהו וכו'יערות דבש ח"ב עמ' לד
ז ע"א44 אסתר ברוח הקודש נאמרה שנאמר קיימו וקבלו וכו'איש צעיר דף יג ע"א
ז ע"א44 קיימו למעלה מה שקבלו רוח חיים (חיד"א) עמ' נח
ז ע"א44 קיימו למעלה מה שקבלו למטה (תוס' ד"ה לכולהו)יערות דבש ח"ב עמ' קלז
ז ע"א44 קיימו למעלה מה שקיבלו למטהאלומת יוסף דף לו ע"ב
ז ע"א44 קימו למעלה מה שקיבלו למטהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נ ע"ג
ז ע"א44 שנא' קימו, ותוס' ד"ה לכולהויערות דבש ח"א עמ' נב
ז ע"א45 כולהו אית להו פירכא לבר מדשמואלאבן יהושע עמ' 89
ז ע"א47 דלמא כר"א וכו' שכל אחד ואחד נדמה לו כאומתויערות דבש ח"ב עמ' כא
ז ע"א47 מלמד שלכל אחד ואחד נדמתה לו כאומתואלומת יוסף דף מג ע"א
ז ע"א47 מלמד שנדמתה לכל אחד ואחד כאומתואור הצבי עמ' 144
ז ע"א52 ומשלוח מנות איש לרעהו...קדושת לוי דף קכג ע"א
ז ע"א52 מצוה לשלוח ב' מנות איש לרעהובני יששכר ח"ב דף קסו ע"ג
ז ע"א53 ר"י נשיאה שדר אטמאילקוט הגרשוני ח"א
ז ע"א53 ר"י נשיאה שדר וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' פד
ז ע"א53 ר"י נשיאה וכו' שלח ליה אטמא רוח חיים (חיד"א) עמ' רלח
ז ע"א תוס' ד"ה נאמרה, הקשו והא חנוכה ניתנה ליכתב המגלת תעניתשפע חיים ח"ו עמ' מז
ז ע"א תוס' ד"ה נאמרה, וקשה דהיכי פליג על סתם משנה...קדושת לוי דף קיג ע"ד
ז ע"ב02 רבה שדר ליה וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' פה
ז ע"ב11 ס' צעי דמיני קדירהמבוא התלמוד פ"ל עמ' שמ
ז ע"ב11 שיתין... מיני קדירה אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קפז ע"א
ז ע"ב15 כפין עניא ולא ידעילקוט הגרשוני ח"א
ז ע"ב15 רווחא לבסימא שכיחאבן פינה עמ' 29
ז ע"ב17 מחלפי סעודתייהו וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' פה
ז ע"ב17 מחלפי סעודתייהוהמאור שבתורה (לסין)
ז ע"ב18 חייב אדם לבסומי בפוריא חיים וחסד סי' תעז
ז ע"ב18 חייב אדם לבסומי בפוריא רוח חיים (חיד"א) עמ' פח
ז ע"ב18 חייב אדם לבסומי בפוריא וכו' וצוה הכהן עמ' כב
ז ע"ב18 חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי הקדמהבני יששכר ח"א דף מ ע"ב, נג ע"ב, ח"ב דף פה ע"ב, צד ע"א, קיד ע"ג, קנה ע"ב, קסז ע"א
ז ע"ב18 חייב אדם לבסומי בפוריא, עד דלא ידע וכו'יערות דבש ח"א עמ' סו, שכג, ח"ב עמ' לו, רכ
ז ע"ב18 חייב אדם לבסומי בפוריאיד אהרן עמ' מו
ז ע"ב18 חייב איניש לבסומי בפוריא אוהב ישראל דף קלב ע"א
ז ע"ב18 חייב איניש לבסומי בפוריא ליהודים היתה אורה עמ' לז, קכה
ז ע"ב18 חייב איניש לבסומי בפוריא מי מרום ח"ח עמ' לב
ז ע"ב18 חייב איניש לבסומי בפוריא מי מרום ח"ח עמ' רעה
ז ע"ב18 חייב איניש לבסומי בפוריא מי מרום ח"י עמ' כג
ז ע"ב18 חייב איניש לבסומי בפוריא וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קפז ע"א, קפט ע"ב
ז ע"ב18 חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ברוך מרדכי לארור המן וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש כא עמ' קנה
ז ע"ב18 חייב איניש לבסומי בפוריאישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 40
ז ע"ב18 חייב איניש לבסומידברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקלז
ז ע"ב18 חייב איניש לבסומיכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 130
ז ע"ב18 חייב איניש לבסומיכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 165-166
ז ע"ב18 חייב איניש לבסומיעולת ראיה א תמא
ז ע"ב18 חייב אינש לבסומי בפוריא וכו'קדושת יו"ט ח"ב דף מה ע"ב, מט ע"א
ז ע"ב18 חייב לבסומי בפוריא עד דלא כו'סדורו של שבת דף קס ע"ד
ז ע"ב18 לבסומי בפוריאילקוט הגרשוני ח"א דף צח
ז ע"ב18 לבסומי בפוריאמכמני עוזיאל עמ' רמב
ז ע"ב18 לבסומי עד דלא ידעילקוט הגרשוני ח"א
ז ע"ב18 מחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע מי מרום חי"ב עמ' רסו
ז ע"ב18 מחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן וכו'אבן פינה עמ' 94
ז ע"ב18 מחייב אינש לבסומי בפוריא וכו' עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' פ
ז ע"ב18 מיחייב איניש וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ב עמ' מד
ז ע"ב18 מיחייב איניש לבסומי בפוריא ס' החיים (תשנג) עמ' קיא
ז ע"ב18 מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיאורות אלים דף ב ע"א, לא ע"ב
ז ע"ב18 מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו' גנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' רד ע"א
ז ע"ב18 מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף ד ע"ב, ה ע"א
ז ע"ב18 מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידעאהבת דוד (וועגער) עמ' 47
ז ע"ב18 מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידענר ישראל חלק ב דף כד, רה
ז ע"ב18 מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע...קדושת לוי דף קכד ע"א, קכד ע"ב
ז ע"ב18 מיחייב איניש לבסומיילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קסג
ז ע"ב18 מיחייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי כתונת פסים (תשמה) פרשת ויקרא א ע"ד, צו ב ע"ד
ז ע"ב18 מיחייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע כו'רב טוב דף פד ע"ב
ז ע"ב18 עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי מי מרום ח"ט עמ' רנה, רנט, רעד, רצה
ז ע"ב18 עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיאבן פינה עמ' 38
ז ע"ב18 עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכייד אהרן עמ' פד
ז ע"ב19 בין ארור המן לברוך מרדכיאור הרעיון עמ' נג
ז ע"ב19 בין ברוך מרדכי לארור המןדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כח
ז ע"ב19 רבה ור' זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי וכו'שפע חיים ח"ו עמ' צא
ז ע"ב19 רבה ור"ז עבדו סעודת פורים ליהודים היתה אורה עמ' לז
ז ע"ב19 רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים וכו' קם רבה שחטיה לרבי זיראבינה לעתים (תשנד) דרוש כא עמ' קנו
ז ע"ב19 רבה ורבי זירא עבדו סעודת פוריםתורה וחיים (כלפון) עמ' שיא
ז ע"ב21 קם רבה שחטיה לר' זירא מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף ל ע"ב
ז ע"ב21 רבה שחטיה לר׳ זירא למחר בעי רחמי ואחייה תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' מט, קמז
ז ע"ב25 סעודה שעשאה בלילה לא יצא ידי חובתומשך חכמה מגילת אסתר פ' ט פס' יט
ז ע"ב25 סעודת פורים בלילה...קדושת לוי דף קכד ע"ב
ז ע"ב27 רב אשי הוה יתיב קמיה דרב כהנא... בסעודת פורים... תנא מיניה ארבעין זמנין ודמי ליה כמאן דמנח בכיסיהאורחות צדיקים שער תורה עמ' קצא
ז ע"ב33 תנא מיניה ארבעין זימנין ודמי ליה כמאן דמנחא בכיסיהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 226
ז ע"ב33 תנא מיניה מ' זמניןדבש לפי מע' מ אות טז
ז ע"ב41 אין בין שבת ליוה"כאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תה
ז ע"ב46 כל חייבי כריתותרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' תב, תד
ז ע"ב רש"י אין בין יו"ט לשבתפירושי ראשונים בהשמטות
ח ע"א 'עלי' לשון נדר אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קסא ע"א
ח ע"א כיון דאמר "עלי" כמאן דטעון אכתפיה דמימשך חכמה במדבר פ' ל פס' י
ח ע"א הא כיצד? ראה שלוש מביא, שתיים אינו מביאמשך חכמה ויקרא פ' טו פס' טו
ח ע"א טורי אבן וכוס ישועותבנין אפרים עמ' ה [הלכה]
ח ע"ב אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט אלא פריעה ופרימה בלבד משך חכמה ויקרא פ' יד פס' לא
ח ע"ב אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קכח
ח ע"ב אלא פריעה ופרימהבנין אפרים עמ' כא, כד [הלכה]
ח ע"ב למחנותם זו"ז שויםבנין אפרים עמ' כ [הלכה]
ח ע"ב והנה נרפא נגע הצרעת כו'בנין אפרים עמ' ריא [הלכה]
ח ע"ב ספרים נכתבים בכל לשוןתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קצד, קצח
ח ע"ב רשבג"א אף בספרים לא התירואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שלז
ט ע"א09 תפילין רק באשוריתמכמני עוזיאל עמ' יא
ט ע"א16 רב נחמן בר יצחק אמר וכל הנשים יתנו יקר לבעליהןמשך חכמה דברים פ' יא פס' יב
ט ע"א20 התירו לכתוב יווניתדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקנד
ט ע"א20 יווניתמכמני עוזיאל עמ' יב
ט ע"א20 ספר תורה נכתב בלשון יונימשך חכמה שמות פ' לד פס' כז-כח
ט ע"א24 אף כשהתירו רבותינו יונית וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רא
ט ע"א26 מעשה בתלמי המלך ארץ החיים (ליברזון) סי' קצא
ט ע"א26 מעשה בתלמי המלך כו' (ותוס' שם ד"ה אלקים)יערות דבש ח"א עמ' מה, ח"ב עמ' רו
ט ע"א26 מעשה בתלמי המלך שכינס ע"ב זקנים וכו' מדבר קדש בראשית ח"א עמ' ג
ט ע"א26 מעשה בתלמי המלך שכינס ע"ב זקניםאבן ישפה עמ' 57
ט ע"א26 מעשה בתלמי המלך שכינס ע"ב זקניםאוצר הכבוד
ט ע"א26 מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ושנים זקנים...שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 295
ט ע"א26 מעשה בתלמי המלךילקוט הגרשוני ח"א
ט ע"א26 מעשה בתלמי המלךכור לזהב ח"ב
ט ע"א32 אלקים ברא בראשית שלא יאמרו ב' רשויות מי מרום ח"ה עמ' ה (במהד' תשי"ז, וחסר במהד' תשסה)
ט ע"א32 שהזקנים שינו לתלמי, אלקים ברא בראשית ילקוט דברי חכמים בראשית סי' נה
ט ע"א34 זכר ונקבה בראם - מעשה בתלמי המלךאודה ה' דף ה ע"א
ט ע"א38 וירכיבם על החמור, על נושאי בני אדםתורת חסד (סופר) עמ' קלז, שלו
ט ע"א38 וירכיבם על נושא בני אדם (רש"י שם)יערות דבש ח"ב עמ' ריב
ט ע"א38 וירכיבם על נושאי בני אדם קול ששון (גולדברג) אות יב
ט ע"א38 כתבו וברצונם עקרו אבוסהלשון העברית בישראל ובעמים עמ' 225
ט ע"א39 נושא בני אדםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רנז
ט ע"א39 על נושא בני אדםילקוט הגרשוני ח"א
ט ע"א41 זאטוטימכמני עוזיאל עמ' מט
ט ע"א רש"י ד"ה "ויכל" מה היה העולם חסר? מנוחהדרך הקודש (תנעמי) עמ' שנ
ט ע"ב01 לא חמור אחד מהם נשאתי - לא חמד משמיע שלום עמ' עה
ט ע"ב03 אשר לא צויתי לעובדם דגלי יהודה דרוש א אות ו
ט ע"ב04 את צעירת הרגלייםילקוט הגרשוני ח"א
ט ע"ב14 אין בין כהן בשמן המשחה למרובה בגדיםמשך חכמה במדבר פ' כ פס' כח
ט ע"ב14 אין בין כהן משוח בשמן המשחהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שלג
ט ע"ב14 יפיותו של יפת יהא באהלי שם ברכות אבי דף קכח ע"ב
ט ע"ב14 יפייפותו של יפת תהא באוהלי שםאבן פינה עמ' 56
ט ע"ב14 יפיפותו של יפתאורות קנב
ט ע"ב14 יפיפתו של יפת יהא באהלי שם נר מצוה (מכון מהר"ל) עמ' טו
ט ע"ב38 מעלין בקודש ואין מורידין ברכת שלמה חו"מ עמ' קיט [הלכה]
ט ע"ב38 מעלין בקודש, ובדברי ריטב"א שם ברכת שלמה חו"מ עמ' קכא [הלכה]
ט ע"ב43 זה הכלל - כל שהוא נידר ונידב - קרב בבמהמשך חכמה דברים פ' כג פס' יט
ט ע"ב48 חובות שאינו קבוע להם זמן לא קרבו בנוב וגבעוןפנים יפות על תהלים עמ' קצה
י ע"א02 אר"י שמעתי שמקריבין בבית חניו (תוס' ד"ה ומאי)יערות דבש ח"א עמ' קפג
י ע"א02 מקריבין בבית חוניובנין אפרים עמ' רכז [הלכה]
י ע"א02 שמעתי שמקריבין אע"פ שאין ביתמשך חכמה במדבר פ' ז פס' א
י ע"א04 קדושה ראשונה לא קדשה לעתיד לבואאבן יהושע עמ' 122
י ע"א14 דכולי עלמא מודו דמשבאו לירושליםמשך חכמה ויקרא פ' כו פס' לא
י ע"א16 תנאי היא, דתנן א"ר אליעזר שמעתימשך חכמה ויקרא הקדמה
י ע"א23 קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבואמשך חכמה שמות ג פ' יג-יד
י ע"א30 פליגי אם קדושה ראשונה לשעתה וקידשה לעתיד לבאמשך חכמה דברים פ' א פס' ח
י ע"א תוס' ד"ה למהמשפט כהן רכא
י ע"ב11 מדרשות חז"ל על המגילהכתבי רבנו בחיי עמ' שלב-שלח
י ע"ב12 אמר ר' לויעולת חודש ח"ג מאמר א
י ע"ב13 דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנה"ג: כל מקום שנאמר 'ויהי' אינו אלא לשון צער... אמר רב אשי... 'ויהי בימי', אינו אלא לשון צערשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 402
י ע"ב14 אין ויהי אלא צרה מי מרום ח"י עמ' ל
י ע"ב14 ויהי - לשון צער מי מרום ח"ה עמ' כב (עמ' יז-יח במהד' תשסה)
י ע"ב14 ויהי - צער ברכת משה דף צ ע"א
י ע"ב14 ויהי אינו אלא לשון צער גנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' יא ע"ב
י ע"ב14 ויהי אינו אלא לשון צער כתונת פסים (תשמה) פרשת שמיני ח ע"א, נשא ל ע"ב
י ע"ב14 ויהי אינו אלא לשון צערבני יששכר ח"א דף ה ע"א, לה ע"א, ח"ב דף קסא ע"ד
י ע"ב14 ויהי לשון צרהמבוא התלמוד פכ"ג עמ' שכח-שכט
י ע"ב14 כ"מ שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערדרך חיים (תשלה) עמ' תעד
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער ילקוט דברי חכמים בראשית סי' צב, תרמג
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קטו, אור תורה סי' ב, קפג
י ע"ב14 כל מקום שנאמר 'ויהי' אינו אלא לשון צערנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לח ע"ד, מב ע"ד, ק ע"ב
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערפירוש המכבי שמואל עמ' קע
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא צער רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' י, כב, מא-מב, עא-עב
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי הוא לשון צעריד אהרן עמ' כב, קלט
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי הוא לשון צער, והיה הוא לשון שמחה עמוד העבודה (תשעג) דרוש השלום ו, ז
י ע"ב14 כל מקום שנאמר ויהי, אינו אלא צער קדוש ישראל (ויזניצא) עמ' נו
י ע"ב20 אותו היום היה שמחה לפני הקב"ה כיום שנברא שמים וארץ גנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' יג ע"א, יז ע"א
י ע"ב20 במילואים היתה שמחה כיום הבריאהאור הרעיון עמ' קיד
י ע"ב22 ויהי דבמעשה בראשית לשון שמחהנר ישראל חלק ג דף מו
י ע"ב23 ויהי - איכא הכי ואיכא הכי ברכת משה דף צ ע"א
י ע"ב23 כל מקום שנאמר ויהי בימי אינו אלא לשון צערדרשות אל עמי דרוש כד
י ע"ב25 אמוץ ואמציה אחים היו פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' א
י ע"ב25 אמוץ ואמציה אחים היו שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 339
י ע"ב25 מסורת שמקום ארון וכו', שאמוץ ואמציה אחים היומבוא התלמוד פי"ח עמ' שיח
י ע"ב26 כל כלה הצנועה בבית חמיה זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאיםילקוט דברי חכמים בראשית סי' תצ
י ע"ב27 מתמר...זכתה ויצאו ממנה מלכים ונביאים פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' ב
י ע"ב29 ישעי' מזרע המלוכהבני יששכר ח"א דף יט ע"א, ח"ב דף קסח ע"ב (הג"ה)
י ע"ב30 ארון אינו מן המדה שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 34
י ע"ב30 מסורת בידינו מאבותינו: מקום ארון אינו מן המדהשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 274 ,154 ,91 ,78
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המדה שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 396 ,331
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המדהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 527
י ע"ב30 מקום ארון אינו מן המידה ליהודים היתה אורה עמ' מז
י ע"ב32 פתיחות לאסתרמבוא התלמוד פכ"ו עמ' שלג
י ע"ב32 ר"י פתח לה פיתחא...והכרתי לבבל...קדושת לוי דף קיז ע"ג
י ע"ב33 והכרתי לבבל וגו' אלו כשדים שאין להםתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' מה
י ע"ב33 שם ושארילקוט הגרשוני ח"א ישראל
י ע"ב34 ונכד זו ושתיבני יששכר ח"א דף סו ע"א
י ע"ב34 ושתי נכדת נ"נ רוח חיים (חיד"א) עמ' קמה
י ע"ב34 נין זה מלכותאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קכד
י ע"ב35 המן עשה עצמו ע"ז ליהודים היתה אורה עמ' כז
י ע"ב35 תחת המן הרשע שעשה עצמו ע"ז יעלה מרדכי אורח לצדיק עמ' פח
י ע"ב35 תחת הנעצוץ המן רוח חיים (חיד"א) עמ' רטו
י ע"ב35 תחת הנעצוץ יעלה ברושאוצר הכבוד
י ע"ב35 תחת הנעצוץ תחת המן הרשע...קדושת לוי דף קטז ע"ד
י ע"ב36 יעלה ברוש זה מרדכי אמרי יוסף שמות דף קמג ע"ד
י ע"ב37 תחת הסרפד תחת ושתי הרשעהקדושת לוי דף קיז ע"ג
י ע"ב40 והיה לה' לאות זה מקרא מגילה רוח חיים (חיד"א) עמ' סב
י ע"ב40 והיה לה' לשם זו מקרא מגילהאהבת דוד (חיד"א) עמ' קכו ע"א
י ע"ב40 והיה לה' לשם, זו מקרא מגילה וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רכג
י ע"ב42 ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעים, והכתיב וכו'יערות דבש ח"א עמ' רסד, ח"ב עמ' יז
י ע"ב42 ומי חדי קב"ה במפלתן של רשעים אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רלו ע"א
י ע"ב42 ומי חדי קב"ה במפלתן של רשעיםשער החצר (תרכב) סי' קיג
י ע"ב42 ומי חדי קוב"ה במפלתן של רשעיםאורות אלים דף לא ע"ב
י ע"ב42 כן ישיש ה' - את אויביכם עליכםפירוש המכבי דברים עמ' קסח
י ע"ב42 כן ישיש להאבידהמאור שבתורה (לסין)
י ע"ב44 לפי שאין הקב"ה שמח במפלתם של רשעיםמשך חכמה דברים פ' יג פס' יט
י ע"ב44 לפי שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםשם משמעון (שפירא) עמ' נט
י ע"ב44 מפני מה לא נאמר כי טוב בהודאה זו, לפי שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעים כו' בקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר הקב"ה: מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרין שירה מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' שנב
י ע"ב45 אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעים וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש ב עמ' יג
י ע"ב45 באותה שעה בקשו מלאכי השרת לומר שירה וכרשופרא דישראל (תשסו) עמ' קנו
י ע"ב45 בקשו מה"ש לומר שירה אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' ג
י ע"ב45 בקשו מה"ש לומר שירה שנאמר וקרא זה אל זה וכו'אמרי בינה (שיפמאן) עמ' ז
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה קדוש ישראל (ויזניצא) עמ' נו
י ע"ב45 בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה פרי הארץ (ויטבסק) עמ' מז
י ע"ב45 שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםדרך חיים (תשלה) עמ' תעח
י ע"ב46 אין הקב"ה מסכים לשמוע שירה בשעה שמעשה ידיו טובעים בים של מלחמהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 81
י ע"ב46 ואתם מבקשים לומר שירהדגלי יהודה דרוש א אות כו הגהה לא דף נז ע"ב
י ע"ב46 מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה גנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קעא ע"ב
י ע"ב46 מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה מי מרום ח"ז עמ' רכט
י ע"ב46 מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה.אמרי השכל - צבי תפארה עמ' 208
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהיערות דבש ח"ב עמ' טו
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה?... שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 221
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין ביםאור הרעיון עמ' נח, ס
י ע"ב46 מעשה ידי טובעין ביםכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 302
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים ביםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רכח
י ע"ב46 מעשי ידי טובעים ביםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שנט
י ע"ב46 מעשי ידי טובעין במים ואתם אומרים שירהאבן יהושע עמ' 1
י ע"ב46 מעשי ידי טובעין במים ואתם אומרים שירהאבן יהושע עמ' 7
י ע"ב47 אבל אחרים ששיםאור הרעיון עמ' ס
י ע"ב47 הוא אינו שש אבל אחרים משיש מי מרום ח"ז עמ' קצז
י ע"ב48 כי לאדם שטוב לפניוילקוט הגרשוני ח"א
י ע"ב50 ושמתי כסאי בעילם זה המן וכו' ליהודים היתה אורה עמ' כז
י ע"ב רש"י - אינו מן המדה - אינו אוחז למעט מדת קרקע לכל צדדיו כלוםשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 275-274 ,91 ,78
יא ע"א02 ויט עלינו חסד לפני מלכי פרס ליהודים היתה אורה עמ' פא
יא ע"א05 באנו באש בימי נבוכדנצר וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש כ
יא ע"א06 ותוציאנו לרויה בימי המןיערות דבש ח"ב עמ' רכ
יא ע"א06 ותוציאנו לרויה בימי המןבני יששכר ח"ב דף קנה ע"ג
יא ע"א06 והוצאתנו לרויה בימי המן רוח חיים (חיד"א) עמ' רטז
יא ע"א07 לרויה בימי המןדבש לפי מע' ש אות מג
יא ע"א07 ר"י פתח לה להאי פרשתא מהכא ליהודים היתה אורה עמ' פט
יא ע"א07 ר"י פתח... זכר חסדו, בימי מרדכיכרם פתחיה גפן י שריג א
יא ע"א07 רבי יוחנן פתח לה פתחא להא פרשתא וכו'בני יששכר ח"ב דף צח ע"ג
יא ע"א09 ראו כל אפסי ארץ...אימתי ראו...בימי מרדכי ואסתרקדושת לוי דף נג ע"א, קיד ע"ד
יא ע"א10 ר"ל - ארי נוהם, זה נבוכדנצרכרם פתחיה גפן יג שריג א, גפן טז ענף גבורה ז
יא ע"א14 בעצלתיים ימך המקרה - בשביל עצלות שהיה לישראלאבן יהושע עמ' 24
יא ע"א14 בעצלתים וכו' שלא עסקו בתורה רוח חיים (חיד"א) עמ' רלד
יא ע"א14 בעצלתים ימך המקרה וכו' בשביל עצלות וכו' שלא עסקו בתורה נעשה וכו' מךמכתב סופר דף קט ע"א
יא ע"א14 בעצלתים ימך המקרההמאור שבתורה (לסין)
יא ע"א14 בעצלתים ימך המקרהויקח אברהם דף כט ע"ב
יא ע"א14 ר"א פתח לה להאי פרשתא מהכא ליהודים היתה אורה עמ' מד
יא ע"א14 ר"א פתח, בעצלתים ימך המקרהכרם פתחיה גפן כב שריג פרט הכרם ו
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיה בהם בישראל שלא עסקו בתורה וכו'אלומת יוסף דף לו ע"ב
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיה בהם בישראל שלא עסקו בתורה וכו'אלומת יוסף דף מא ע"ב
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיה בישראלאהבת דוד (חיד"א) עמ' ז ע"א
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיתה בהם בישראל שלא עסקו בתורה בימי המן נעשה שונאו של מקום מך מי מרום ח"ט עמ' סט
יא ע"א15 בשביל עצלות שהיתה לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של ה' מך ואין מך אלא עני מי מרום ח"ד עמ' מד
יא ע"א15 בשביל שנתעצלו ישראל מלעסוק בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מלך וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש כב עמ' קס
יא ע"א16 ואין מקרה אלא הקב"ה וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש י
יא ע"א16 רב נחמן בר יצחק פתח לה וכו'בני יששכר ח"ב דף צו ע"ב
יא ע"א16 רנב"י פתח, לולא ד' שהי' לנוכרם פתחיה גפן ח שריג פרט הכרם א, גפן יג שריג ג
יא ע"א17 לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם ולא מלךפנים יפות על תהלים עמ' תיא
יא ע"א18 אדם ולא מלך רוח חיים (חיד"א) עמ' רלה
יא ע"א18 אדם ולא מלךאהבת דוד (חיד"א) עמ' ז ע"ב, יב ע"א
יא ע"א18 בקום עלינו אדם - אדם ולא מלךאבן שוהם (פינסק) עמ' 84
יא ע"א18 בקום עלינו אדם ולא מלך ליהודים היתה אורה עמ' כט
יא ע"א18 בקום עלינו אדם ולא מלךתורת חסד (סופר) עמ' קפב, קצז
יא ע"א18 בקום עלינו אדם, אדם ולא מלך גנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קט ע"א
יא ע"א18 בקום עלינו אדם, אדם ולא מלךבני יששכר ח"ב דף קסא ע"א
יא ע"א18 ברבות צדיקים זה מרדכי ואסתר ישמח העם כדכתיב ומרדכי יצא וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש כב עמ' קנט
יא ע"א22 חמשה לשונות בפסוק ואף גם זאת כנגד ד' גליות ומלחמת גוג ומגוגבני יששכר ח"ב דף קנט ע"ב
יא ע"א22 ישראל היו מבקשים מן הגוים לקנותם לעבדיםבני יששכר ח"א דף סה ע"ב
יא ע"א23 לא מאסתים בימי יווניםמכמני עוזיאל עמ' רמא
יא ע"א23 לא מאסתים וכו'התקופה הגדולה (תשלב) עמ' קכח-קכט
יא ע"א23 לא מאסתים ולא געלתיםילקוט הגרשוני ח"א
יא ע"א24 במתניתא תנא לא מאסתים וכו' שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי הדורות וכו'דרשות שבט הלוי עמ' נו
יא ע"א24 לא מאסתים - בימי כשדים טללי אורות עמ' קלא
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים וכו'אדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 94
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים ולא געלתים בימי המן וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש יט עמ' קמד
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים שנתתי להם חנניה מישאל ועזריה וכו'אלה הדברים (ברודנא) עמ' 37
יא ע"א24 לא מאסתים בימי כשדים, ולא געלתים בימי יווניםשני המאורות (ריינס) ח"א עמ' 9
יא ע"א24 לא מאסתים, בימי כשדים, שהעמדתי להם דניאל חנניה מישאל ועזריה. לא געלתים, בימי יונים, שהעמדתי להם שמעון הצדיק וכו'מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' יג
יא ע"א24 לימות גוג ומגוגהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שנג
יא ע"א24 שהעמדתי להם דניאל חמו"ע חלק יעקב (קנטור) דרוש יח, יט
יא ע"א25 שמעון הצדיק וחכמי הדורותהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 306-307
יא ע"א28 ואם לא תורישוהמאור שבתורה (לסין)
יא ע"א28 פתח בפסוק 'ואם לא תורישו'אור הרעיון עמ' לא, סה
יא ע"א30 בן גילו רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שנט
יא ע"א32 אחשורוש... ורבי חנינא נר מצוה (מכון מהר"ל) עמ' יג
יא ע"א36 ודוד הוא הקטןלבני ישראל עמ' ו
יא ע"א46 ג' מלכו בכיפהאוצר הכבוד
יא ע"א46 ג' מלכו בכיפהכור לזהב ח"ב
יא ע"א46 שלושה משלו בכיפה... שאני שלמה שמלך על עליונים ועל התחתוניםאהל רחל עמ' 672
יא ע"א46 שלשה מלכו בכיפה, ואלו הן: אחאב, ואחשורוש, ונבוכדנצר נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נד ע"ד
יא ע"א47 אחשורוש היה מולך בכיפהבני יששכר ח"ב דף קסב ע"א
יא ע"א רש"י - נענשו על שחמל שאול על עמלקאור הרעיון עמ' לא, סה
יא ע"ב שלמה המלך בעליונים ובתחתוניםתורת חסד (סופר) עמ' רפט, שלג
יא ע"ב שלמה וכו' שמלך על העליונים ועל התחתוניםדרשות שבט הלוי עמ' י
יא ע"ב שלמה מלך על העליונים ועל התחתוניםאורחות צדיקים שער הקדמה עמ' א
יא ע"ב כיבש נינוה ס' העיקרים (מישור) עמ' תרפט
יא ע"ב אחשורוש מנה וטעה ולא נשלמו הע' שניםבני יששכר ח"ב דף קמח ע"ד
יב ע"א07 ההיא לפקידה בעלמא לקוטי האור הקדמה עמ' ה
יב ע"א12 אמר הקב"ה למשיח קובל אני לך על כורש וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רכג
יב ע"א13 מי בכם... ויעל, וברש"י שם אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קסד ע"א, רכד ע"ב
יב ע"א15 מינייהו מלכי ומינייהו איפרכיבני יששכר ח"ב דף סב ע"ב, פט ע"ב
יב ע"א16 מלמד שלבש בגדי כהונהכור לזהב ח"ב
יב ע"א18 רב ושמואל ח"א מלך פקח היה וח"א מלך טיפש היהאבן פינה עמ' 162
יב ע"א18 אחשורוש מלך טפש היהבני יששכר ח"א דף סה ע"א
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את ר' שמעון בר יוחאי קול ששון (גולדברג) אות יח
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחיבו שונאיהם של ישראל כליה מי מרום חי"ג עמ' רסט
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו ישראל כליהאורות אלים דף ג ע"ב
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' פג
יב ע"א21 שאלו תלמידיו את רשב"יאגודת אזוב (יעבץ) דף נ ע"א, עא ע"ג
יב ע"א21 שאלו תלמידיו לרשב"י מפני מה נתחייבוקול יעקב (שאול) דף מג ע"ג
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה מי מרום חי"ב עמ' רסה-רסו
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל כליה ליהודים היתה אורה עמ' נא, נד, נה
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 196
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור כליהאבן ישפה עמ' 7
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור כליהמרפא לשון עמ' צג
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל באותו הדור כליהאלומת יוסף דף לו ע"ב
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו כליהאמרי יעקב (הופמן) דף כג ע"ב
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל באותו הדור כליהאלומת יוסף דף מא ע"א
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כלי' וכו'יערות דבש ח"א עמ' סג, ח"ב עמ' ריז, רלו, רסז
יב ע"א22 מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כלייה רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תמז
יב ע"א22 מפני מה נתחייבואור חדש על ציון דף עא ע"א
יב ע"א22 מפני מה נתחייבוויקח אברהם דף כט ע"ד
יב ע"א22 מפני מה נתחייבועולת חודש ח"ג מאמר רצב
יב ע"א22 נתחייבו שונאיהם של ישראלהמאור שבתורה (לסין)
יב ע"א22 נתחייבו שונאיהן של ישראלילקוט הגרשוני ח"א
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודת אחשורושצמח מנחם - דרשות ר' ירוחם וולפיש דף ג ע"ג
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קלו
יב ע"א23 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעבינה לעתים (תשנד) דרוש כא עמ' קנז
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אותו רשע ליהודים היתה אורה עמ' סז
יב ע"א23 שנהנו מסעודתו של אותו רשעבני יששכר ח"ב דף פה ע"ד
יב ע"א שנהנו מסעודתו של אחשורוש והשתחוו לצלם משך חכמה מגילת אסתר פ' ד פס' ה
יב ע"א25 וכי משוא פנים יש בדבר וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כב ע"ב
יב ע"א25 על שהשתחוו לצלםעולת ראיה א תמא
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפנים מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' רלג
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפנים וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש כ
יב ע"א26 הם לא עשו אלא לפניםבני יששכר ח"ב דף קסז ע"א, קנג ע"ד, קנז ע"א, ז ע"ב, קלד ע"ג
יב ע"א26 הם עשו לפנים ופרש"י מיראה של נבוכדנצר מוצל מהאש (הלברשטם) דף יב, ק ע"ב
יב ע"א36 ודר וסוחרתכור לזהב ח"ב
יב ע"א43 מה דת של תורה אכילה מרובה משתיהאבן פינה עמ' 148
יב ע"א44 אין אונס מלמד שכל אחד ואחד השקהו מיין מדינתויערות דבש ח"ב עמ' רלז
יב ע"א45 כרצון איש - זה מרדכימשך חכמה מגילת אסתר פ' ד פס' ה
יב ע"א45 לעשות כרצון איש ואיש. לעשות כרצון מרדכי והמן כתונת פסים (תשמה) פרשת ויקרא ב ע"ב
יב ע"א45 לעשות כרצון מרדכי והמןתורת חסד (סופר) עמ' קעו
יב ע"ב01 ביום השביעי כטוב לב המלך ביין, יום השביעי שבת היה כתונת פסים (תשמה) פרשת צו ג ע"א
יב ע"ב02 אטו עד השתא לא טב לביה בחמרא וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קלט, רכא
יב ע"ב03 בשבת, ישראל אוכלים ושותין ומתחילין בד"ת דעת שבת עמ' תנח
יב ע"ב03 יום השביעי שבת היה, וכו' מתחילין בד"ת ובדברי תשבחות שמהללים בשירות ותשבחותיערות דבש ח"ב עמ' לב
יב ע"ב03 כשישראל אוכלין, מתחילין בד"תאור הרעיון עמ' שכה
יב ע"ב05 גוים שאוכלים ושותים אינם מתחילים אלא בדברי תפלותאלומת יוסף דף מב ע"ב
יב ע"ב07 אלו אומרים מדיות נאות ואלו אומרים פרסיות נאות וכו'אמרי חמד ח"א דף כא ע"ב
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודדין לויד אהרן עמ' לה
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד מודדין לוקדושת יו"ט ח"א דף יג ע"ג
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד בה מודדים לואהל רחל עמ' 659
יב ע"ב11 במדה שאדם מודד, מודדין לותקונים חדשים פ' ע (עמ' קע)
יב ע"ב14 ושתי היתה עושה בהן מלאכה בשבת שופרא דישראל (תשסו) עמ' רכה
יב ע"ב21 בא גבריאל ועשה לה זנביערות דבש ח"ב עמ' מ
יב ע"ב22 ולקבל אלפא חמרא שתי דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קצ, רטז
יב ע"ב24 יודעי העתים שיודעין לעבר השנהבני יששכר ח"ב דף קנה ע"ד (הג"ה)
יב ע"ב24 מאן חכמים רבנן יודעי העיתים שיודעין לעבר שנים וכו'יערות דבש ח"א עמ' קסה, שיח, ח"ב עמ' כח, רכא
יב ע"ב24 מאן נינהו יודעי העיתים שיודעים לעבר שנים ולקבוע חודשיםאור הצבי עמ' 120
יב ע"ב24 שיודעין לעבר השנים וכו'יערות דבש ח"א עמ' סט
יב ע"ב27 מיום שחרב בית המקדש וגלינו מארצינו, ניטלה עצה ממנו ואין אנו יודעין לדון דיני נפשות מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' נז, וגוף הספר עמ' תלה
יב ע"ב27 מיום שחרב בית המקדש וגלינו מארצנו ניטלה עצה ממנו...מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 189
יב ע"ב28 זיל לגבי עמון ומואבשער החצר (תרכב) סי' תקלה
יב ע"ב31 כרשנא שתר אדמתא תרשישילקוט הגרשוני ח"א
יב ע"ב32 כל פסוק זה על שום קרבנות נאמרמשך חכמה שמות פ' כח פס' כ
יב ע"ב37 למה נקרא שמו ממוכן וכו' מכאן שהדיוט קופץ בראשיערות דבש ח"ב עמ' לב
יב ע"ב37 ממוכן הוא המןמבוא התלמוד פכ"א עמ' שכו
יב ע"ב37 ממוכן הוא המן רוח חיים (חיד"א) עמ' פו
יב ע"ב37 ממוכן זה המן מי מרום חי"ב עמ' רנז
יב ע"ב37 ממוכן זה המן (תוס' ד"ה ממוכן)יערות דבש ח"ב עמ' קלט
יב ע"ב37 ממוכן זה המןבני יששכר ח"ב דף קנח ע"א
יב ע"ב38 הדיוט קופץ בראש ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' כח
יב ע"ב38 הדיוט קופץ בראשילקוט הגרשוני ח"א
יב ע"ב39 אלמלא אגרות הראשונות רוח חיים (חיד"א) עמ' פא
יב ע"ב39 אלמלא אגרות מראשונות וכו' (רש"י שם)יערות דבש ח"ב עמ' קנח, ריח
יב ע"ב41 אפי' קרחה בביתיה פרדשכא ליהוידרשות שבט הלוי עמ' רנא
יב ע"ב42 כל ערום יעשה בדעת זה דודאבן פינה עמ' 119
יב ע"ב46 בן יאיר שהאיר עיני רוח חיים (חיד"א) עמ' פא
יב ע"ב46 בן יאיר שהאיר עיניהם ליהודים היתה אורה עמ' סד, סז
יב ע"ב46 בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראלטהרת יו"ט ח"י עמ' תא
יב ע"ב46 בן יאירנפש חיים (פלג'י) דף רל ע"ב
יב ע"ב47 איש יהודינפש חיים (פלג'י) דף קמב ע"א
יב ע"ב47 איש יהודי וגו' ליהודים היתה אורה עמ' סד
יב ע"ב47 מרדכי משבט יהודה ליהודים היתה אורה עמ' מב
יב ע"ב47 מרדכי נקרא יהודי וימיני וכו'בני יששכר ח"ב דף קסד ע"א, קסד ע"ב
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי וכו'אהבת דוד (חיד"א) עמ' לח ע"א, לט ע"א, מו ע"א
יב ע"ב47 קרי ליה יהודי וקרי ליה ימיני ליהודים היתה אורה עמ' עב
יב ע"ב47 קרי ליה יהודיהמאור שבתורה (לסין)
יב ע"ב48 מוכתר בנימוסו היהילקוט הגרשוני ח"א
יב ע"ב48 מוכתר בנימוסו היהפירוש המכבי שמות עמ' קיט
יב ע"ב48 מרדכי מוכתר בנימוסו היהיערות דבש ח"ב עמ' כב, רלה
יב ע"ב49 אביו מבנימין ואמו מיהודה אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קפ ע"א
יב ע"ב49 אביו מבנימין ואמו מיהודהיערות דבש ח"א עמ' עב, ח"ב עמ' כג, כה, רסב
יב ע"ב49 משפחות מתגרות זב"ז, וברש"י שם אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קפז ע"ב
יב ע"ב51 מה עשה לי יהודי דלא קטליה דוד לשמעיאבן פינה עמ' 95
יב ע"ב51 ראו מה עשה לי יהודי ליהודים היתה אורה עמ' יט
יג ע"א02 דמתקנא ביה המןדרשות שבט הלוי עמ' רנג
יג ע"א02 ומה שילם לי ימיני דלא קטליה לאגג דאתילד מיניה המןאבן פינה עמ' 26
יג ע"א03 וכן תמצא בשאול המלך בשביל שריחם על אגג יצא ממנו המן שהיה מיצר לישראלאורחות צדיקים שער אכזריות עמ' נד
יג ע"א05 אמאי קרו ליה יהודי שכפר בע"ז ליהודים היתה אורה עמ' נה, ע
יג ע"א06 הכופר בע"ז נקרא יהודי אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רצה ע"א
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודי דעת שבת עמ' קכד בהערה
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודיאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קצ, רו
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודידרשות שבט הלוי עמ' קמט, רנב
יג ע"א06 כל הכופר בע"ז נקרא יהודיפירוש המכבי שמות עמ' קיח
יג ע"א06 כל הכופר בעכומ"ז נקרא יהודי חלק יעקב (קנטור) דרוש כ
יג ע"א06 שכל הכופר בע"ז נקרא יהודינועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נא ע"א
יג ע"א06 שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי כתונת פסים (תשמה) פרשת ויקרא ב ע"א, צו ה ע"ג
יג ע"א08 כי הוה פתח בדברי הימיםמאמרי הראיה 311
יג ע"א09 כל דבריך אחד הםמכמני עוזיאל עמ' צט
יג ע"א09 כל דבריך חד הםמבוא התלמוד פכ"ב עמ' שכז
יג ע"א12 והלא בתיה שמהכור לזהב ח"ב
יג ע"א14 כל המגדל יתום וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' צב, צג
יג ע"א17 חבר על משה שחיבר וכו' אמרי יוסף בראשית דף רלד ע"ג
יג ע"א19 משה - אב בתורה אב בחכמה אב בנביאות ס' החיים (תשנג) עמ' יח*
יג ע"א20 וכי מרד שמוכור לזהב ח"ב
יג ע"א22 ויהי אומן את הדסהאוצר הכבוד
יג ע"א22 מרדכי יצא בראש הגוליםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 356
יג ע"א23 ולמה נקרא שמה 'הדסה'? פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' סד
יג ע"א24 הצדיקים שנקראו הדסיםבני יששכר ח"ב דף קנח ע"ג
יג ע"א27 אומות העולם היו קורין אותה על שום אסתהריערות דבש ח"ב עמ' רלז
יג ע"א27 ולמה נקראת אסתר שהיו או"ה...קדושת לוי דף מג ע"ב
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 61
יג ע"א29 אסתר ירקרוקת היתהילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"א29 אסתר ירקרקת היתהכתבי רבנו בחיי עמ' שלט
יג ע"א29 חוט של חסד משוך עליהאבן פינה עמ' 95
יג ע"א31 לקחה מרדכי לו לביתתאיר נרי עמ' כו
יג ע"א32 אל תקרי לבת אלא לביתילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"א35 ואת שבע הנערות, א"ר שהיתה מונה בהן ימי שבתיערות דבש ח"ב עמ' לד
יג ע"א36 רב אמר שהאכילה מאכל יהודי ושמואל אמר קדלי דחזירי ור' יוחנן אמר זרעוניםבני יששכר ח"ב דף קסד ע"ג
יג ע"א37 שהאכילה מאכל יהודי או קדלי דחזיריאור חדש על ציון דף לח ע"א
יג ע"א37 שמואל אמר שהאכילה קדלי דחזירי ותוס'יערות דבש ח"ב עמ' ריט, רלח
יג ע"א43 מגנותו של אותו רשע אתה למד שבחו וכו'יערות דבש ח"ב עמ' ריט
יג ע"א43 נושאת חן בעיני כל רואיהילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"ב01 בזכות צניעות שהיתה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרנז
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיה ברחלנתיבות עולם ח"ב עמ' קה
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה בההמאור שבתורה (לסין)
יג ע"ב01 בשכר צניעות שהיתה בה ברחת זכתה ויצא ממנה שאותבני יששכר ח"ב דף כו ע"א
יג ע"ב01 צניעות שהיתה ברחלארצות החיים (פלג'י) דרוש ו
יג ע"ב03 אסתר... יצתה משאול אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קפ ע"א
יג ע"ב03 צניעות היתה בשאולשערי תשובה שער ג אות רכה
יג ע"ב07 א"ל יעקב לרחל מינסבא לי אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' מא ע"א
יג ע"ב07 אמרה רחל ליעקב אבא רמאי הוא וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש יא עמ' צ
יג ע"ב08 פתח ר"ש בן פזימבוא התלמוד פכ"ו עמ' שלג
יג ע"ב13 יעקב מסר לה סימנים [לרחל] ס' החיים (תשנג) עמ' כה
יג ע"ב15 מסרה רחל את הסימניםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קלה
יג ע"ב15 רחל מסרה הסימנים ללאהבני יששכר ח"ב דף ה ע"א
יג ע"ב22 כשהקב"ה פוסק גדולהנפש חיים (פלג'י) דף לח ע"א
יג ע"ב22 כשפוסקין לו לאדם גדולה פוסקין לו לעולם וכו'בני יששכר ח"ב דף קכד ע"ב
יג ע"ב24 ואם אסורים בזיקים ורש"ינפש חיים (פלג'י) דף לד ע"ב
יג ע"ב24 שהיתה מראה דם לחכמים רוח חיים (חיד"א) עמ' רכו
יג ע"ב25 באמנה מחיקו של אחשורוש רוח חיים (חיד"א) עמ' פו
יג ע"ב25 כאשר היתה באמנה איתואוצר הכבוד
יג ע"ב25 שהיתה עומדת מחיקו של אחשורושיערות דבש ח"ב עמ' קנז, ריט
יג ע"ב26 אסתר היתה טובלתגנזי רמח"ל (פרידלנדר) פ' צו
יג ע"ב28 הקציף הקב"ה אדון על עבדיו לעשות רצון צדיק ומנו יוסףבני יששכר ח"ב דף פא ע"ד, קנח ע"ד, קנט ע"ד
יג ע"ב28 הקציף הקב"ה אדון על עבדיומשך חכמה בראשית פ' מ פס' ב
יג ע"ב30 בגתן ותרש שני טרסיים היואבן יהושע עמ' 51
יג ע"ב32 מרדכי הצדיק היה מיושבי לשכת הגזיתבני יששכר ח"ב דף קס ע"א
יג ע"ב34 אחר הדברים האלה שברא ה' רפואה למכהיערות דבש ח"ב עמ' רנח
יג ע"ב34 אחר הדברים האלה, אחר שברא רפואה למכה גנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' רח ע"ב
יג ע"ב34 הקדים הקב"ה רפואה למכה אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קכד ע"א, קפ ע"א
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחלהקדושת יו"ט ח"א דף לו ע"ד
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא הרפואה תחילהסדורו של שבת דף קכט ע"ב
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן הוא בורא להם רפואה תחלהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 135
יג ע"ב35 אין הקב"ה מכה לישראל אא"כ בורא להם רפואה תחילה וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש ח עמ' ס
יג ע"ב35 כשהקב"ה מכה את ישראל מקדים רפואה למכהמרפא לשון עמ' כז
יג ע"ב35 כשהקדוש ברוך הוא מכה ישראל מקדים רפואה למכהפנים יפות על תהלים עמ' טז
יג ע"ב36 או"ה הקב"ה מכה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' פג
יג ע"ב38 הפיל פורעולת חודש ח"ג מאמר קעב
יג ע"ב38 כיוון שנפל הגורל בחודש אדר שמח שמחה גדולהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' פ, קפ
יג ע"ב38 כיון שנפל פור באדר שמח אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רצט ע"ב, ש ע"ב
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח וכו' בירח שמת משה וכו' וברש"ידרשות שבט הלוי עמ' רנח
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח וכו' ולא ידע שבז' באדר מת משה ובז' באדר נולדיערות דבש ח"א עמ' עג, קסא, שיח, ח"ב עמ' כט, רטו, רנט
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולהאבן יהושע עמ' 39
יג ע"ב38 כיון שנפל פור בחודש אדרילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"ב38 כשנפל הפור בחודש אדר וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש יט
יג ע"ב39 בז' אדר מת ובז' אדר נולד מי מרום חי"ב עמ' רנב
יג ע"ב39 בז' באדר מת משהדרשות שבט הלוי עמ' רנח
יג ע"ב39 ולא היה ידע שבשבעה באדר נולד משהמשך חכמה מגילת אסתר ט פס' לא
יג ע"ב39 ולא היה יודע שבז' אדר נולד אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רכט ע"ב
יג ע"ב39 ולא היה יודעעולת חודש ח"ג מאמר רפט
יג ע"ב39 ולא ידע המן כי משה נולד ג"כ בז' אדררב טוב דף כז ע"ג
יג ע"ב39 ולא ידע כי בז' אדר וכו' דרשות הרא"ש דף יא ע"א דרוש ט
יג ע"ב39 לא ידע שבז' באדר נולדישורון ח"כ עמ' רנה
יג ע"ב39 שמת בו משהילקוט הגרשוני ח"א דף צח
יג ע"ב39 שמת בז' אדר רוח חיים (חיד"א) עמ' נא
יג ע"ב40 באדר זמן לידתו של משהבני יששכר ח"ב דף קמ ע"ב, קנב ע"ד
יג ע"ב40 בז' באדר נולד משה ילקוט דברי חכמים שמות סי' יד
יג ע"ב40 דו שיח המן ואחשורושמבוא התלמוד פכ"ט עמ' שלח-שלט
יג ע"ב40 הפור נפל בחודש לידת משה ומיתתוכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 123
יג ע"ב40 ישנו עם אחדדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקצד
יג ע"ב40 ישנו עם אחד... ישנו מן המצוות מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' קיב (וראה אס"ר ז, יב)
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמן ליהודים היתה אורה עמ' ג
יג ע"ב40 ליכא דידע לישנא בישא כהמן רוח חיים (חיד"א) עמ' רלד
יג ע"ב41 מסתפינא מאלקיו דלא ליעבד בו כדעבד בקמאיקדושת לוי דף נא ע"ג
יג ע"ב41 מסתפינא מאלקיו דלא יעביד בי מה דעביד בקדמאיאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 17
יג ע"ב41 תא ואיגרי בהו, א"ל מתירא אני שכל המתגרה בהן אלקיהם עושה דין עמו וכו' (לפי הגי' בע"י)בינה לעתים (תשנד) דרוש יט עמ' קמז
יג ע"ב42 מפוזרין הם בין העמים וכו׳ מפורד כפרידה זו שאינה עושה פירותשם משמעון (שפירא) עמ' צח
יג ע"ב45 נפקי כולה שתא בשה"י פה"י אור אלימלך עמ' לט
יג ע"ב45 שה"י פה"ימכמני עוזיאל עמ' תנז
יג ע"ב48 אר"ל גלוי וידועעולת חודש ח"ג מאמר נא, רפ
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני הקב"ה שעתיד המן לשקול וכו'בני יששכר ח"ב דף קלד ע"ג, קנד ע"ג
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' עח
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול על ישראל מי מרום ח"ט עמ' קצז
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול על ישראל וכו'קדושת יו"ט ח"ב דף מה ע"א
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראלאלומת יוסף דף לז ע"א
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד זה המן הרשע לשקול שקלים על ישראל וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש כ עמ' קמח
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר וכו' לפיכך הקדיםיערות דבש ח"ב עמ' קמא, רלט
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן וכו' אוהב ישראל דף קכז ע"ב
יג ע"ב48 גלוי וידוע שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל וכו'אמרי חמד ח"ב דף טו ע"א
יג ע"ב48 גלוי וידוע שעתיד המן לשקול שקלים על ישראלתורת חסד (סופר) עמ' קפג
יג ע"ב48 גלוי וידוע... שעתיד המן לשקול שקליםילקוט הגרשוני ח"ב עמ' מב
יג ע"ב48 גלוי וידוע לפני הקב"ה שעתיד המן לשקול עשרת אלפים כיכר כסףאורות אלים דף ב ע"ב
יג ע"ב48 ראה הקב"ה שעתיד המן לשקול שקלים הקדים שקליהם לשקליומדבר קדש בראשית ח"א עמ' רנ
יג ע"ב49 לפיכך אמר הקב"ה הקדימו שקליכם וכו'אמרי חמד ח"א דף כ ע"ב
יג ע"ב49 לפיכך הקדים שקליהם לשקליו חלק יעקב (קנטור) דרוש יט
יג ע"ב49 לפיכך הקדים שקליהם לשקליואבן יהושע עמ' 38
יג ע"ב49 לפיכך הקדים שקליהםהמאור שבתורה (לסין)
יג ע"ב49 לפיכך הקדים שקליהםילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"ב49 עתיד המן לשקול שקלים לפיכך הקדים שקליהן לשקליו גנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' רח ע"ב
יג ע"ב50 אמר לישראל שיקדימו שקליהם לשקלי המן עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' סה
יג ע"ב50 באחד באדר משמיעיןויקח אברהם דף ל ע"א
יג ע"ב50 הקדים שקליהם רוח חיים (חיד"א) עמ' נט, קמג, רמ
יג ע"ב50 הקדים שקליהם לשקליו אור יהל ח"א עמ' קלה, קלז
יג ע"ב50 הקדים שקליהם לשקליו מי מרום ח"ט עמ' רעא
יג ע"ב50 הקדים שקליהם לשקליואור חדש על ציון דף עא ע"א
יג ע"ב50 הקדים שקליהם לשקליושפע חיים ח"ב עמ' סא
יג ע"ב50 הקדים שקליהן לשקליו שופרא דישראל (תשסו) עמ' רכא
יג ע"ב רש"י באדר נולדילקוט הגרשוני ח"א דף צח
יג ע"ב רש"י פי' צניעות שהיתה ברחל היא צניעות שלא יתפרסם הדבר שמסר לה סימניםבני יששכר ח"ב דף כו ע"א
יג ע"ב תוס' ד"ה הכסףיערות דבש ח"ב עמ' קמג
יד ע"א01 משל דאחשורוש והמן למה"ד לשני בני אדם וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש יט עמ' קמז
יד ע"א09 גדולה הסרת הטבעת אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קכו ע"ב, קמב ע"ב, קמג ע"ב
יד ע"א09 גדולה הסרת הטבעת יותר ממ"ח נביאיםמכתבי מרום עמ' עד
יד ע"א09 גדולה הסרת טבעות יותר ממ"ח נביאים וז' נביאות שעמדו לישראלאלומת יוסף דף מב ע"ב
יד ע"א09 גדולה הסרת טבעת וכו'יערות דבש ח"א עמ' שכג, של
יד ע"א09 גדולה הסרת טבעת יותר וכו', הסרת טבעת החזירתן למוטבדרשות שבט הלוי עמ' טו, קלז
יד ע"א09 גדולה הסרת טבעת יותר מארבעים ושמונה נביאים כתונת פסים (תשמה) פרשת צו ג ע"א
יד ע"א09 גדולה הסרת טבעת יותר ממ"ח נביאים רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שכד
יד ע"א09 גדולה הסרת טבעת יותר ממח' נביאים מי מרום ח"ו עמ' קלז
יד ע"א09 גדולה הסרת טבעת יותר ממח' נביאים שנתנבאו לישראל קרני אורה עמ' צט
יד ע"א09 הסרת הטבעת של אחשורוש החזירה את ישראל למוטבמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 356
יד ע"א10 ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל... שרה, מרים... שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 270 ,101
יד ע"א13 כל המ"ח נביאים לא הוסיפו על התורה רק מקרא מגילהבני יששכר ח"א דף קסה ע"ד
יד ע"א13 כל הנביאים הוסיפו על התורה רק את מקרא מגילהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 166
יד ע"א13 מ"ח נביאים וז' נביאות נתנבאו לישראל ולא פחתו ולא הותירואהל רחל עמ' 590
יד ע"א13 מ"ח נביאים וז' נביאות עמדו לישראלתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' צה
יד ע"א13 מ"ח נביאים עמדו שפת אמת - אלה מסעי עמ' 19
יד ע"א13 מ"ח נביאים ונביאות וכו' ליהודים היתה אורה עמ' קלט
יד ע"א13 מ"ח נביאים עמדו לישראל ולא פחתו ולא הוסיפו דבר מי מרום ח"ח עמ' קט
יד ע"א13 מ"ח נביאים עמדו לישראל ולא פחתו ולא הוסיפו דבר אלא מקרא מגילה מי מרום ח"י עמ' יד
יד ע"א13 מ"ח נביאים עמדו לישראל לא פחתו ולא הוסיפו דבר אלא מקרא מגלה מי מרום ח"ט עמ' רנג
יד ע"א17 ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה ממות לחיים לא כן שכןשפע חיים ח"ו עמ' מח
יד ע"א17 ומה מעבדות לחירות וברש"י שמה וקו' הט"א שםשפע חיים ח"ב עמ' ריב
יד ע"א17 ומה מעבדות לחירותילקוט הגרשוני ח"א
יד ע"א17 ומה מעבדות לחרות וכו'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 167
יד ע"א17 לומדים קריאת מגילה בפורים ק"ו משירת הים ביצי"ממאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 181
יד ע"א17 קריאת המגילה ק"ו משירת היםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 178
יד ע"א18 ממות לחיים לא כל שכןבני יששכר ח"ב דף קנז ע"א
יד ע"א19 אין אומרים הלל על נס בחו"ל מי מרום ח"ח עמ' רפה
יד ע"א19 אין אומרים הלל על נס בחו"ל מי מרום חי"ג עמ' רסא
יד ע"א19 אין אומרים שירה על הנס שבחו"ל חלק יעקב (קנטור) דרוש כ
יד ע"א19 בפורים אין אומרים הלל דאין אומרים שירה על נס שבחוץ לארץבני יששכר ח"ב דף פט ע"ב
יד ע"א19 הלל נמי נימא לפי שאין אומרים...קדושת לוי דף נב ע"א
יד ע"א19 מפני מה אין אומרים הלל על נס של פורים חיים וחסד סי' תעז
יד ע"א20 שירה על נס בחו"לכרם יהושע (ולרשטיין) דף מב ע"ג
יד ע"א25 לדעת רבא על הצלה שאין בה חרות מדינית לא אומרים הללמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 190
יד ע"א25 קריאתה זו הלולא רוח חיים (חיד"א) עמ' יג, פג
יד ע"א25 קריאתה זו הלל מן הבאר עמ' 288
יד ע"א25 קרייתה זו הלילא (ובמהרש"א)ילקוט הגרשוני ח"א
יד ע"א25 קרייתה זו הלילאבני יששכר ח"ב דף סז ע"ב
יד ע"א25 קריאת מגילה במקום הלל היאמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 151
יד ע"א26 בשלמא התם הללו עבדי ה' ולא עבדי פרעהאבן פינה עמ' 94
יד ע"א26 הללו עבדי ה' ולא עבדי פרעה וכו' אכתי עבדי אחשורוש אנןמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף א ע"ב
יד ע"א26 הללויה עבדי ה׳ ולא עבדי פרעה רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רעה
יד ע"א26 יציאת מצרים היתה גאולה לחירות עולםבני יששכר ח"ב דף פב ע"ד
יד ע"א26 עבדי ה' ולא עבדי פרעהבני יששכר ח"א דף קי ע"א
יד ע"א27 אכתי עבדי אחשורוש אנן מי מרום ח"ד עמ' לז
יד ע"א27 אכתי עבדי אחשורוש אנןמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' מג, דברים פ' כד פס' יז
יד ע"א27 אכתי עבדי אחשורוש וכו'שפע חיים ח"ב עמ' קמז
יד ע"א30 הרבה נביאים עמדו להם לישראל שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 91
יד ע"א30 הרבה נביאים עמדו להם לישראל כפליים כיוצ"מ אלא נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה כו'דברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' לד ע"א
יד ע"א30 הרבה נביאים עמדו להם לישראל כפליים כיוצאי מצרים אלא נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה ושלא הוצרכה לא נכתבה חובת התלמידים פי"א עמ' קיב
יד ע"א30 הרבה נביאים עמדו להם לישראל כפליים כיוצאי מצרים, אלא נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, ושלא הוצרכה לא נכתבה מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' ז
יד ע"א30 הרבה נביאים עמדו להם לישראל כפלים כיוצאי מצרים, אלא נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, ושלא הוצרכה, לא נכתבהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 22, 120, 372, 410, 532
יד ע"א30 כל נבואה שלא הוצרכה לדורות לא נכתבהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 306
יד ע"א30 נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה מי מרום ח"ב עמ' כט = חי"ג עמ' כא
יד ע"א30 נבואה שהוצרכה לדורות נכתבהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' י, שנח
יד ע"א30 נבואה שהוצרכה לדורות נכתבהדרשות שבט הלוי עמ' רנ
יד ע"א30 נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, ושלא הוצרכה לא נכתבה שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 172 ,159 ,91
יד ע"א30 נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, ושלא הוצרכה, לא נכתבהשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 249
יד ע"א30 נביאים הרבה היו להם לישראלמרפא לשון עמ' קכ
יד ע"א31 לא נכתבה שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 439 ,383 ,323 ,260 ,251 ,191 ,118 ,110
יד ע"א33 ז' נביאות אמרי יוסף בראשית דף קנב ע"ד
יד ע"א33 שבע נביאותילקוט הגרשוני ח"א
יד ע"א34 אסתר אחת משבע נביאותנפש החיים (תשמג) עמ' 51
יד ע"א35 ולמה נקרא שמה יסכה שסכתה ברוה"ק [שנאמר כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה] מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רנז, אור תורה סי' כב, כד
יד ע"א35 סוכה ברוח הקודשבני יששכר ח"ב דף מ ע"ג
יד ע"א36 אחות אהרן, שהיתה מתנבאה כשהיא אחות אהרןיערות דבש ח"ב עמ' רלד
יד ע"א36 ותקח מרים הנביאהילקוט הגרשוני ח"א
יד ע"א42 מה תמר אין לו אלא לב א' וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קנא ע"א
יד ע"א44 רמה קרני בה' רמה קרני ולא רמה פכי דוד ושלמה שנמשכו בקרן נמשכה מלכותן שאול כו' לא נמשכה מלכותן מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' שסא
יד ע"א44 רמה קרני ולא רמה פכידבש לפי מע' ק אות מ
יד ע"א45 דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותםבני יששכר ח"ב דף עב ע"ד, קד ע"ג, קכד ע"ג
יד ע"א45 דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותןפירוש המכבי שמואל עמ' כט
יד ע"א45 דוד ושלמה שנמשחו בקרן, נמשכה מלכותןפירוש המכבי דברים עמ' שצא
יד ע"א47 אין לבלותךהמאור שבתורה (לסין)
יד ע"א48 אבל הקב"ה מבלה מעשה ידיו פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קלג
יד ע"א53 וכי דנין דיני נפשות בלילהפירוש המכבי שמואל עמ' קמח
יד ע"א רש"י - אברהם היה נביא שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 270
יד ע"ב01 המורד במלכות חייב מיתהדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' צ ע"א
יד ע"ב01 מורד במלכות הוא... עדיין שאול קיים ולא יצא טבעך בעולםפירוש המכבי שמואל עמ' קמח-קמט
יד ע"ב02 אביגיל אמרה לדוד: עדיין שאול קיים ולא יצא טבעך בעולםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 84
יד ע"ב05 גליא לשוקהבני יששכר ח"ב דף עז ע"ד
יד ע"ב06 אמר לה: השמיעי לי פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קלג
יד ע"ב06 דוד אמר לאביגיל השמעי לימבוא התלמוד פ"כ עמ' שכד-שכה
יד ע"ב06 דוד תבע את אביגיל לעבירהפירוש המכבי שמואל עמ' קנ
יד ע"ב06 השמעי לי וכו'אהבת דוד (חיד"א) עמ' מה ע"ב
יד ע"ב06 לאורה ג' פרסימבוא התלמוד פ"ל עמ' שמ
יד ע"ב14 שפיל ואזיל בר אוזא ועינוהי מיטייפי ילקוט דברי חכמים בראשית סי' ה, כה
יד ע"ב16 במקום דקאי ירמיה היכי מתנבא איהי מי מרום חי"א עמ' סז
יד ע"ב16 חולדה איך התנבאה במקום ירמיהותכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מג ע"א
יד ע"ב16 חולדה... ויאשיה גופי' היכי שביק ירמיה ומשדר לגבה אדר"ש מפני שהנשים רחמניות הן מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קכ, אור תורה סי' קסד, תמט
יד ע"ב19 יאשיה שבק ירמיה - ושדר לחולדה אוהב ישראל דף רנב ע"א
יד ע"ב19 שלח אצל חולדה וכו' מפני שהנשנים רחמניות הן וכו' משמיע שלום עמ' קצג
יד ע"ב21 האשה מרחמת יותר מן האישאמה של מלכות עמ' 21
יד ע"ב21 שהנשים רחמניות הן שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 370 ,316
יד ע"ב22 ירמיהו החזיר את עשרת השבטיםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שסח
יד ע"ב34 ויהי ביום השלישי ותלבש אסתראוצר הכבוד
יד ע"ב34 ותלבש אסתר מלכותהמאור שבתורה (לסין)
יד ע"ב36 שלבשתה רוה"קילקוט הגרשוני ח"א
יד ע"ב36 שלבשתה רוח הקדש רוח חיים (חיד"א) עמ' רלא
יד ע"ב38 תרתי נשי יהירן וכו'דבש לפי מע' ד אות כג
יד ע"ב46 שמונה נביאים יצאו מרחבאור הרעיון עמ' רס
טו ע"א02 כל מקום ששמו ושם אביו בנביאות פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' ב
טו ע"א07 כל שמעשיו ומעשה אבותיו סתומים וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קכח ע"א
טו ע"א12 מלאכי - שהיה משנה למלךשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 509
טו ע"א12 מלאכי שהיה משנה למלך שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 84
טו ע"א13 חגי זכריה ומלאכי שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 340
טו ע"א15 מלאכי זה עזרא שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 107
טו ע"א15 מלאכי זה עזראמבוא התלמוד פכ"א עמ' שכה
טו ע"א15 מלאכי זה עזראמכמני עוזיאל עמ' קיא
טו ע"א20 ארבע נשים יפיפיות היו, אסתר ירקרוקת היתהאור הצבי עמ' 149
טו ע"א20 ד' נשים יפיפיותילקוט הגרשוני ח"א
טו ע"א23 רחב רחב רוח חיים (חיד"א) עמ' א
טו ע"א24 אמר ליה: כי קאמינא ביודעה ובמכירהמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' יח
טו ע"א25 גבה המן מאחשורוששער ראובן עמ' קלו
טו ע"א25 גבה לבו של המן מאחשורוש ליהודים היתה אורה עמ' נג
טו ע"א25 ויזעק זעקה גדולה וכו', מה אמרבני יששכר ח"ב דף קנה ע"ג
טו ע"א26 ותתחלחל המלכה וכו' שהוצרכה לנקביםיערות דבש ח"ב עמ' רלח
טו ע"א26 ותתחלחל וגו' אמר רב שפרסה נדה וכו'מכתב סופר תולדות המחבר דף ד
טו ע"א26 מאי ותתחלחל רבי ירמיה אמר תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קנד
טו ע"א27 התך - זה דניאלמשך חכמה מגילת אסתר פ' ד פס' ה
טו ע"א27 התך זה דניאל - שדברי המלכות נחתכין אל פיויערות דבש ח"ב עמ' רמא
טו ע"א27 התך זה דניאל - שחתכוהו מגדולהויערות דבש ח"ב עמ' רסו
טו ע"א29 אמר ר"י כך שלחה ליה ליהודים היתה אורה עמ' נ
טו ע"א29 על מה זה ועל מה זה - אפשר עברו על ד"ת שמזה ומזה הם כתוביםאמרי חמד ח"א דף כא ע"ב
טו ע"א30 אולי עברו ישראל על התורה דכתוב בה מזה ומזהתורת חסד (סופר) עמ' קע, רצא
טו ע"א30 שמא עברו על התורהילקוט הגרשוני ח"א
טו ע"א30 שמא עברו ישראל על חמשה חומשי תורהמשך חכמה מגילת אסתר פ' ד פס' ה
טו ע"א32 מכאן שאין משיבין על הקלקלה (מהרש"א שם)יערות דבש ח"א עמ' שלב
טו ע"א34 כשם שאבדתי מבית אבא וכו' (תוס' ומהרש"א שם)יערות דבש ח"ב עמ' קנג
טו ע"א34 כשם שאבדתי מבית אבאמשפט כהן של
טו ע"א34 עכשו ברצוןהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' כה-כו
טו ע"א35 אסתר נאסרה למרדכימשך חכמה הפטרת בשלח
טו ע"א35 ויעבור מרדכי - העביר יו"ט וכו' ברכת משה דף לה ע"א
טו ע"א35 ויעבור מרדכי - שהעביר יום טוב ראשון בתעניתאיש צעיר דף יז ע"א
טו ע"א35 ויעבור מרדכי שהעביר את המועד בתענית וכו' עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קל
טו ע"א35 ויעבר מרדכי קשה מאי לשון ויעבורבני יששכר ח"ב דף קסא ע"ד
טו ע"א35 ויעבר מרדכיבני יששכר ח"א דף פב ע"ב (הגה)
טו ע"א35 יום ראשון של פסח בתעניתשופרא דישראל (תשסו) עמ' רכח
טו ע"א35 מפלת המן היה בחג הפסחבני יששכר ח"ב דף קנט ע"א
טו ע"א35 שהעביר יו"ט ראשון של פסח (מהרש"א שם)יערות דבש ח"ב עמ' קנא
טו ע"א35 שהעביר יום ראשון של פסח בתענית מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף ב ע"א
טו ע"א36 ויהי ביום השלישיעולת חודש ח"ג מאמר רסח
טו ע"א36 עבר ערקומא דמיאבני יששכר ח"א דף פב ע"ג (הגה)
טו ע"א36 שעבר עוקמא דמיא רוח חיים (חיד"א) עמ' פה
טו ע"א36 שעבר ערקומא דמיאיערות דבש ח"ב עמ' קנ
טו ע"א39 אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך קדוש ישראל (ויזניצא) עמ' נז
טו ע"א39 לעולם אל תהי ברכת וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן יא-יג
טו ע"א39 לעולם לא תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניךאור עולם אות יד
טו ע"א43 אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניךראשית חכמה (תשמד) - אור עולם אות יד
טו ע"א43 לעולם אל תהי קללת וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן יד
טו ע"א44 אבימלך קלל את שרה וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כ ע"א
טו ע"א45 בוא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בו"ד...קדושת לוי דף כז ע"א, נג ע"ב
טו ע"א45 לא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם מי השלוח (מישור) ח"א עמ' קלו
טו ע"א48 האומר דבר בשם אומרו מביא גאולהכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 255
טו ע"א48 כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה מאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' פו
טו ע"א48 כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' שנב
טו ע"א48 כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולםאורות אלים דף הקדמה עמ' 5
טו ע"א48 כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולםאמרי חמד ח"א דף ה ע"א
טו ע"א48 כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולםיערות דבש ח"ב עמ' מא, קמג
טו ע"א49 הצדיק אבד לדורו אבדאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קפ
טו ע"א49 הצדיק אבד לדורו הוא אבדאבן שוהם (פינסק) עמ' 91
טו ע"א49 צדיק אבד לדורו אבד אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' פז ע"א, שפה ע"ב, שצג ע"ב
טו ע"א49 צדיק אבד לדורו אבד ס' החיים (תשנג) עמ' עט
טו ע"א49 צדיק אבד לדורו אבד משל למרגלית שנאבדה בתוך החולאמרי בינה (שיפמאן) עמ' קיט
טו ע"א49 צדיק אבד לדורו אבד משל למרגלית שנאבדהאהל רחל עמ' 670
טו ע"א49 צדיק אבד לדורוילקוט הגרשוני ח"א דף צח
טו ע"א50 כל מקום שהיא מרגלית היא ואינה אבודה אלא לבעליםמרפא לשון עמ' קפה
טו ע"א50 לדורו אבדאגודת אזוב (יעבץ) דף צ ע"ד
טו ע"א52 זה בא בפרובולו וזה בא בפרוזבוטואבן יהושע עמ' 55
טו ע"א תוס' - היה ירא שיתפרסםבנין אפרים עמ' קד
טו ע"ב01 המן היה עבדו של מרדכיאבן יהושע עמ' 46
טו ע"ב01 עבדא דמזדבן בטולמא דנהמאמכמני עוזיאל עמ' קסא
טו ע"ב06 עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיק דעת שבת עמ' רסו
טו ע"ב06 עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיק רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קמ, שפ
טו ע"ב06 עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיקראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ז אות כג
טו ע"ב06 עתיד הקב"ה לתת עטרה בראש כל צדיקאוצר הכבוד
טו ע"ב06 עתיד הש"י שיהיה עטרה בראש כל צדיקנתיבות עולם ח"א עמ' קעב
טו ע"ב08 לעטרת צבי ולצפירת תפארההמאור שבתורה (לסין)
טו ע"ב10 לשאר עמו למשים עצמו כשריים רוח חיים (חיד"א) עמ' פט
טו ע"ב11 עושה עצמו כשירייםערפלי טוהר צו
טו ע"ב17 ולגבורה זה המתגבר על יצרומרפא לשון עמ' מב
טו ע"ב20 מלחמתה של תורה טללי אורות עמ' מט
טו ע"ב20 מלחמתה של תורהדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקסו
טו ע"ב26 ותעמוד בחצר בית המלך (ובמהרש"א) ליהודים היתה אורה עמ' נג
טו ע"ב26 ותעמוד בחצר בית המלך אמר ר"ל כיון שהגיעה לביתקול יעקב (שאול) דף מה ע"ב
טו ע"ב27 אמרה אלי אלי למה עזבתני שמא אתה דן על שוגג כמזיד על אונס כרצוןאמרי השכל עמ' 5
טו ע"ב27 כיוון שהגיעה לבית הצלמים נסתלקה ממנה שכינה מי מרום חי"ב עמ' רנט
טו ע"ב27 כיוון שהגיעה לבית הצלמים נסתלקה ממנה שכינה וכו'אור הצבי עמ' 141
טו ע"ב27 כיון שהגיעה אסתר לבית הצלמים נסתלקה וכו'תורת חסד (סופר) עמ' שיא
טו ע"ב27 כיון שהגיעה לבית הצלמים נסתלקה ממנה שכינהדרך הקודש (תנעמי) עמ' תקעג
טו ע"ב27 כיון שנכנסה לבית הצלמיםדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקנט
טו ע"ב28 אמרה שמא אתה דן על שוגג כמזיד ועל אונס כרצון וכו'יערות דבש ח"ב עמ' נט, רטו
טו ע"ב28 אמרה שמא אתה דן על שוגג כמזיד ועל אונס כרצון וכו'יערות דבש ח"א עמ' שכד
טו ע"ב28 למה עזבתני שמא משום שקראתיו כלבתורת חסד (סופר) עמ' קלח
טו ע"ב28 שמא אתה דן על אונס כרצוןפנים יפות על תהלים עמ' עה
טו ע"ב28 שמא על שקראתיו כלב וכו' חזרה וקראתו אריה מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף א ע"ב
טו ע"ב30 ג' מלאכי השרת נזדמנו לה אמרי יוסף ויקרא-במדבר דף סה ע"א
טו ע"ב30 שלושה מלאכי השרת נזדמנו לה באותה השעהאבן שוהם (פינסק) עמ' 84
טו ע"ב32 ס' אמה בבת פרעה, ובשיני רשעיםפירוש המכבי שמות עמ' צח
טו ע"ב35 ולא דבר שחוצץ למלכותכור לזהב ח"ב
טו ע"ב35 עד חצי המלכות ולא דבר החוצץ בין המלכות, זהו בנין ביהמ"קיערות דבש ח"א עמ' ע, שכה
טו ע"ב35 עד חצי המלכותבני יששכר ח"ב דף קלג ע"א
טו ע"ב36 מה ראתה אסתר רוח חיים (חיד"א) עמ' רמ
טו ע"ב36 מה ראתה אסתר שהזמינה להמו תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' צא
טו ע"ב36 מה ראתה אסתר שזימנה את המן קול ששון (גולדברג) אות מ
טו ע"ב36 מה ראתה אסתר שזמנה את המן ליהודים היתה אורה עמ' צג
טו ע"ב36 מה ראתה אתסר שזמנה המןנתיבות עולם ח"ב עמ' קכא
טו ע"ב36 מפני מה ראתה אסתר אמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' קה
טו ע"ב37 פחים טמנה לו רוח חיים (חיד"א) עמ' רלט
טו ע"ב37 ר"י אומר מבית אביה למדה שנא' אם רעב שונאך וכו' (רש"י שם)יערות דבש ח"ב עמ' קנו, רטז, רלח
טו ע"ב40 אולי ירגיש המקום ויעשה לנו נס וברש"י מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף ה ע"א
טו ע"ב40 אולי ירגיש המקום ויעשה לנו נסאיש צעיר דף יז ע"א
טו ע"ב41 אסביר לו פנים כדי שיהרג הוא והיאמשך חכמה מגילת אסתר פ' ה פס' ח
טו ע"ב43 לפני שבר גאון אמרי יוסף שמות דף לז ע"א
טו ע"ב45 וכמה רוב בניוילקוט הגרשוני ח"א
טו ע"ב46 שבעים בלחם נשכרותאיר נרי עמ' כו
טו ע"ב48 בלילה ההוא...נדדה שנת מלכו של עולם...נדדו תחתוניםקדושת לוי דף נא ע"ג
טו ע"ב48 נדדה שנת המלך - מלכו של עולםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' נז
טו ע"ב48 שנת המלך - מלכו של עולם אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קצא ע"ב
טו ע"ב49 נדדה שנת מלכו של עולם, נדדו עליונים נדדו תחתונים, שנת המלך אחשורוש ממשבינה לעתים (תשנד) דרוש כא עמ' קנח
טו ע"ב50 אמר מאי דקמן דזמינתיה אסתר להמןמשך חכמה מגילת אסתר פ' ה פס' ח
טו ע"ב51 דלמא איכא איניש דעביד לי טיבותא ולא פרעתיהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 21
טו ע"ב53 וימצא כתוב כתב מיבעי ליהאוצר הכבוד
טז ע"א01 ששמשי מוחקיערות דבש ח"ב עמ' קמג
טז ע"א04 הכין לו, תנא לו הכיןיערות דבש ח"ב עמ' רמ
טז ע"א04 תנא לו הכין רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' לח
טז ע"א08 אזל המן אשכחיה דיתבי רבנן קמיה ומחוי להו הלכות קמיצהקול יעקב (שאול) דף מט ע"ב
טז ע"א08 אשכח לרבנן דיתבי קמיה ומחוי להו הלכות קמיצהאבן יהושע עמ' 39
טז ע"א08 אשכחיה דיתבי רבנן וקא מחוי להו הלכות קמיצהאוצר נחמד (סילברסטון) עמ' 18
טז ע"א08 בשעה שבא המן בבית מדרשו של מרדכי היו עסוקים בפרשת עומראמרי חמד ח"א דף כ ע"ב
טז ע"א08 מרדכי לימד הלכות קמיצהאור הרעיון עמ' שא-שב
טז ע"א14 אתא מלא קומצי קמחא דידכו ודחי י' אלפים וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רלט
טז ע"א14 אתא מלי קומצא דידכו ודחי עשרה אלפי ככר כספא דידי מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף סט
טז ע"א14 אתא מלי קומצי קמחא דידכו ודחי עשרת אלפי כספא דידי מי מרום חי"ב עמ' רסג
טז ע"א14 אתא קומצא רוח חיים (חיד"א) עמ' נט, קמג, רמ
טז ע"א14 אתי מלא קומצא דידכו ודחי עשרה אלפי דינרי דידירב טוב דף פא ע"ד
טז ע"א14 אתי מלא קומצא דידכו וכו'אהבת דוד (חיד"א) עמ' יא ע"ב, פו ע"א
טז ע"א14 אתי מלא קמצאדבש לפי מע' ה אות יא
טז ע"א14 אתי מלי קומצא קימחא דידכו ודחי עשרת אלפים דידי ברכות אבי דף נא ע"א
טז ע"א14 אתי קומץ דידכו ודחי עשרת אלפים דידיאמרי השכל עמ' 32
טז ע"א14 אתי קומצא דידכו ודחי עשרת אלפים ככרי כסף שליאמרי חמד ח"ב דף ג ע"ב, טו ע"ב
טז ע"א15 עבד שקנה נכסים רוח חיים (חיד"א) עמ' ס, עו, קמג
טז ע"א24 בנפול אויבך אל תשמח - בישראלאור הרעיון עמ' סא
טז ע"א24 כי סליק, בעט ביהפירוש המכבי דברים עמ' תלד
טז ע"א25 הני מילי בישראל פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' צב-צג
טז ע"א29 דלי עיניה וחזת דאבוה הוא...קדושת לוי דף נא ע"ג
טז ע"א30 וישב מרדכי אל שער המלך אר"ש ששב לשקו ולתעניתורב טוב דף פד ע"ג
טז ע"א31 ששב אל שקו ותעניתויערות דבש ח"א עמ' שכב
טז ע"א32 כל האומר דבר חכמה אפי' באו"ה נקרא חכםמכתב סופר דף יא ע"ג
טז ע"א32 כל האומר דבר חכמה אפי' באוה"ע וכו'אהבת דוד (חיד"א) עמ' קכ ע"א
טז ע"א32 כל האומר דבר חכמה אפי' באומות העולם נקרא חכםיערות דבש ח"ב עמ' רכב
טז ע"א32 כל האומר דבר חכמה אפילו באוה"ע נקרא חכםאוהב שלום עמ' 23
טז ע"א32 כל האומר דבר חכמה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' עח-פג
טז ע"א33 אם מזרע היהודים מרדכיאוצר הכבוד
טז ע"א34 ואם משבט יהודה או מנשה ואפרים ובנימין לא יכלת ליהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 327
טז ע"א36 אומה זו משולה לעפר ולכוכביםתורת חסד (סופר) עמ' קעה, קעט
טז ע"א36 אומה זו משולה לעפר ומשולה לכוכבים מי מרום חי"ב עמ' רי
טז ע"א36 אומה זו נמשלה לעפר וכוכבים כשהם יורדים יורדים עד לעפר וכו'אהל יששכר (ליכטנשטיין) דף ז ע"א
טז ע"א36 ישראל הם ככוכבי שמים וכעפר הארץדעת תבונות פ' קנח (דף קסו)
טז ע"א36 שתי נפילות הללו למה וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קסא
טז ע"א37 ויבהילו להביא את המן - מלמד שהביאוהו בבהלהיערות דבש ח"א עמ' שכח
טז ע"א37 כשהם יורדים - יורדים עד עפר מי מרום ח"ו עמ' רעד, ח"ט עמ' רנו, שט
טז ע"א37 כשהם עולים עולים עד לכוכבים משמיע שלום עמ' נה
טז ע"א37 כשהם עולים עולים עד לכוכבים וכשהם יורדים יורדים עד לעפרמי מרום ח"ז עמ' רכג
טז ע"א37 כשהם עולין עולין עד הכוכביםפנים יפות על תהלים עמ' קמ
טז ע"א37 כשהן יורדין וכו' וכשהן עלין עולין עד לכוכביםמכתב סופר דף יב ע"א
טז ע"א37 כשהן יורדין יורדין עד עפר, וכשהן עולין עולין עד לכוכבים ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' י, כ, סג
טז ע"א37 עולים עד הכוכבים ויורדים עד עפר מי מרום ח"ב עמ' רלח
טז ע"א39 איקני בושתי רוח חיים (חיד"א) עמ' פא, קמו
טז ע"א39 איקני בושתי וקטלה, השתא איקני בדידהו ומבעי למקטליערות דבש ח"א עמ' שלז
טז ע"א42 מלמד שהיתה מחוהאגודת אזוב (יעבץ) דף מה ע"א
טז ע"א42 מלמד שהיתה מחווה כלפי אחשוורושיערות דבש ח"ב עמ' קמט
טז ע"א43 דאזל לגנת ביתן אשכח מה"ש רוח חיים (חיד"א) עמ' רלד
טז ע"א43 מה קימה בחימה אף שיבהכור לזהב ח"ב
טז ע"א44 מלמד שבא מלאך והפילו רוח חיים (חיד"א) עמ' קמו, רלג
טז ע"א48 שככה שתי שככות רוח חיים (חיד"א) עמ' רטו
טז ע"א49 לכולם נתן לאיש חליפותדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרנ-תרנב, תרנד-תרנט
טז ע"א49 לכלם נתן לאיש וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ג עמ' כז
טז ע"א50 אפשר דבר שנצטער אותו צדיק יכשל בו זרעו וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש סב עמ' תז
טז ע"א50 אפשר דבר שנצטער בו אותו צדיק יכשל בואבן ישפה עמ' 64
טז ע"א50 אפשר דבר שנצטער בו צדיק יכשל זרעו אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' צח ע"ב
טז ע"א50 אפשר דבר שנצטער בוהמאור שבתורה (לסין)
טז ע"א50 דבר שנצטער בו אותו צדיקילקוט הגרשוני ח"א
טז ע"א תוס' ד"ה ודחי עשרה אלפי כיכרי כספא, שרצה המן לדחות בזה שקלי ישראל שנתנו במדברדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' עב ע"א
טז ע"א תוס' ד"ה ודחי עשרה אלפי ככרי כספא ס' החיים (תשנג) עמ' קיב
טז ע"א תוספות ד"ה ודחי וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' פ
טז ע"ב02 בשביל משקל שני סלעים מילת אמרי יוסף בראשית דף רכג ע"ב
טז ע"ב05 רמז לו שעתיד בן לצאת ממנו...קדושת לוי דף כה ע"ב
טז ע"ב10 בכה על שני מקדשים שעתידים להיות בחלקו של בנימיןאהבת דוד (וועגער) עמ' 56
טז ע"ב21 שלח לו יין ישן אוהב ישראל דף סד ע"א
טז ע"ב24 תעלא בעידניה דגיד ליהשערי תשובה שער ג אות קצט
טז ע"ב24 תעלא בעידניה וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' עג
טז ע"ב24 תעלא בעידניה סגיד ליההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קפג
טז ע"ב29 אורה - זה תורהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נ ע"ג
טז ע"ב29 אורה זו תורה אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קפז ע"א
טז ע"ב29 אורה זו תורה ילקוט דברי חכמים בראשית סי' ע
טז ע"ב29 אורה זו תורה כתונת פסים (תשמה) פרשת צו ג ע"ג
טז ע"ב29 אורה זו תורה מי מרום חי"ב עמ' רסד, חי"ג עמ' רי
טז ע"ב29 אורה זו תורה רוח חיים (חיד"א) עמ' קלא, רז, ריד
טז ע"ב29 אורה זו תורה וברש"י שםכרם פתחיה גפן א שריג פרט הכרם ב
טז ע"ב29 אורה זו תורה ויקר אלו תפיליןויקח אברהם דף כט ע"ג
טז ע"ב29 אורה זו תורה וכו' ליהודים היתה אורה עמ' קמו
טז ע"ב29 אורה זו תורה שמחה זה יו"ט ששון זו מילה וכו' ברכות אבי דף קכז ע"ב
טז ע"ב29 אורה זו תורהאודה ה' דף נ ע"א
טז ע"ב29 אורה זו תורהטהרת יו"ט ח"י עמ' תא
טז ע"ב29 אורה זו תורהכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 169
טז ע"ב29 אורה זו תורהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 356
טז ע"ב29 אורה זו תורהמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' א-ג
טז ע"ב29 ליהודים היתה אורה וכו׳ א"ר יהודה אורה זו תורהשם משמעון (שפירא) עמ' צח
טז ע"ב29 ליהודים היתה אורה ושמחהאוצר הכבוד
טז ע"ב29 ליהודים היתה אורה זו תורהבני יששכר ח"א דף סב ע"א, ח"ב דף סה ע"ג, צז ע"ב, קא ע"א, קכב ע"ג, קמט ע"א
טז ע"ב30 ושמחה זו יו"ט וששון זו מילהכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 170
טז ע"ב30 וששון אמר ר׳ אלעזר זו מילה רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תמו
טז ע"ב30 שמחה זה יו"טקדושת לוי דף נב ע"ד
טז ע"ב30 שמחה זה יו"ט... ששון זה מילה וכו'אבן פינה עמ' 60
טז ע"ב30 שמחה זה יום טוב ששון זו מילהאבן פינה עמ' 137
טז ע"ב30 שמחה זה יום טוב, ששון זו מילה, יקר אלו תפילין מי מרום ח"ט עמ' ריא, רנג, רצה
טז ע"ב30 ששון זה מילהעולת חודש ח"ג מאמר רצג
טז ע"ב30 ששון זו מילה וכו' ויקר אלו תפילין ס' החיים (תשנג) עמ' קיא
טז ע"ב30 ששון זו מילהדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' נה ע"א
טז ע"ב31 ויקר - אלו תפיליןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נ ע"ד
טז ע"ב31 ויקר - זו תפיליןאור הצבי עמ' 259
טז ע"ב31 ויקר אלו תפילין שבראש רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' פז
טז ע"ב31 ויקר אלו תפלין שנא' וגו' אורח לצדיק עמ' קא
טז ע"ב31 וראו כל עמי הארץ וכו׳ ותניא ר"א הגדול אומר אלו תפילין שבראששם משמעון (שפירא) עמ' קסד
טז ע"ב33 עשרת בני המן וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן כח
טז ע"ב34 ויו דויזתא צריך למימתחאקדושת לוי דף קלז ע"א
טז ע"ב34 מאי טעמא? כולהו בחד זקיפא איזדקיפומשך חכמה מגילת אסתרפ' ט פס' כז
טז ע"ב35 כל השירות כולן נכתבות אריח על גבי לבינה...קדושת לוי דף סג ע"ד, קיב ע"ב
טז ע"ב36 שירה נכתבת אריח ע"ג לבינה וברש"י שם אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' פח ע"ב, צ ע"א
טז ע"ב36 שירת הים נכתבת אריח על גבי לבינה וכו'נר ישראל חלק א דף עח
טז ע"ב40 דברי שלום ואמת וכו' מלמד שצריכה שירטוטשפע חיים ח"ב עמ' סב
טז ע"ב40 דברי שלום ואמתאוצר הכבוד
טז ע"ב40 דברי שלום ואמת...מלמד שצריכה שרטוט כאמיתה של תורהקדושת לוי דף קיח ע"ד
טז ע"ב41 מגילה צריכה שירטוט דכתיב דברי שלום ואמת כאמיתתה של תורה.אמרי השכל עמ' 128
טז ע"ב41 מגילה צריכה שרטוט כאמתה של תורה מי מרום ח"ט עמ' קלב
טז ע"ב41 מלמד שפירשו ממנו מקצת סנהדריןיערות דבש ח"א עמ' שכה, ח"ב עמ' רטז
טז ע"ב41 מלמד שפרשו ממנו מקצת סנהדריןאבן פינה עמ' 87
טז ע"ב41 שפרשו ממנו מקצת סנהדרין ילקוט דברי חכמים בראשית סי' רנח
טז ע"ב41 תורה ומגילה צריכים שירטוטבני יששכר ח"א דף קלג ע"ד, ח"ב דף סו ע"ב, קס ע"ג
טז ע"ב42 ומאמר אסתר קייםילקוט הגרשוני ח"א
טז ע"ב44 ורצוי לרוב אחיו, לרוב אחיו ולא לכל אחיו ס' החיים (תשנג) עמ' קעא
טז ע"ב44 ורצוי לרוב ולא לכל אחיו שפרשו ממנו מקצת סנהדריןשם משמעון (שפירא) עמ' יח
טז ע"ב45 לרוב אחיו ולא לכל אחיו שפירשו ממנו מקצת סנהדריןאלומת יוסף דף מב ע"ב
טז ע"ב45 פרשו ממנו מקצת סנהדרין מי מרום חי"ב עמ' רסז
טז ע"ב45 פרשו ממנו מקצת סנהדריןהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' כו
טז ע"ב46 גדול ת"ת יותר מהצלת נפשותדרשות שבט הלוי עמ' רא
טז ע"ב46 גדול ת"ת כו' אמרי יוסף בראשית דף קצא ע"ב
טז ע"ב46 גדול ת"ת מהצלת נפשות וכבוד או"א וכו'פירות מפוזרין עמ' יד-כ
טז ע"ב46 גדול ת"ת מהצלת נפשותהמאור שבתורה (לסין)
טז ע"ב46 גדול ת"תכתבי רבנו בחיי עמ' תכח
טז ע"ב46 גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשותאמונה ודעת דף מ ע"ב
טז ע"ב50 גדול ת"ת יותר מבנין ביהמ"קדרשות שבט הלוי עמ' קב, רא, רכו
טז ע"ב50 גדול ת"ת מבנין בית המקדשנתיבות עולם ח"א עמ' ט
טז ע"ב50 גדול ת"ת מבנין וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן קי
טז ע"ב50 כ"ז שברוך ב"נ קיים לא הניחו עזרא אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' צט ע"ב
טז ע"ב50 עזרא לא עלה עד שמת ברוךדרישת ציון (תשסב) עמ' 30
טז ע"ב50 שכל זמן שברוך בן נריה קיים לא הניחו עזרא ועלהשפע חיים ח"ב עמ' רעד
טז ע"ב51 גדול ת"ת יותר מכבוד אב ואםדרשות שבט הלוי עמ' רא, רכו
טז ע"ב51 גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' כו
טז ע"ב51 גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קסד
טז ע"ב51 גדול תלמוד תורה יותר מכבוד אב ואם מי מרום ח"ה עמ' פ (עמ' סו במהד' תשסה)
טז ע"ב51 שכל אותן שנים שהיה יעקב בבית שם ועבר לא נענשאבן פינה עמ' 110
טז ע"ב52 כל אותן שנים שהיה יעקב אבינו בבית עברמשך חכמה בראשית פ' מו פס' א
טז ע"ב רש"י אמרתךפירושי ראשונים בהשמטות
יז ע"א01 למה נמנו שנותיו של ישמעאלילקוט הגרשוני ח"א
יז ע"א01 למה נמנו שנותיו של ישמעאל...קדושת לוי דף יד ע"ב
יז ע"א15 היה יעקב בבית עבר מוטמן ארבע עשרה שנהראשית חכמה (תשמד) - גידול בנים אות יד
יז ע"א15 יעקב אבינו נטמן בבית עבר ללמוד תורהבני יששכר ח"א דף קמ ע"ד
יז ע"א18 נמצא יוסף שפירש מאביו עשרים ושתים שנה וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' כז
יז ע"א19 ארביסר דהוה [יעקב] בבית עבר ס' החיים (תשנג) עמ' נד*
יז ע"א24 הקורא את המגילה למפרע מאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' קה
יז ע"א24 הקורא את המגילה למפרע לא יצאאורות אלים דף ד ע"א
יז ע"א24 הקורא את המגילה למפרע לא יצאבני יששכר ח"ב דף פד ע"ג
יז ע"א24 הקורא את המגילה למפרעטהרת יו"ט ח"י עמ' שלז
יז ע"א27 הלועז ששמע אשורי יצאמשך חכמה מגילת אסתר פ' ט פס' כז
יז ע"א28 היה כותבה דורשה ומגיהה אם כוון לבו יצא ואם לאו לא יצאראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק ז אות ב
יז ע"א רש"י ד"ה בכל לשוןאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' י
יז ע"ב18 סדור תפלת שמונה עשרההיהדות הלאומית עמ' 249, 250
יז ע"ב21 אנשי כנה"ג ק"כ זקנים ומהם כמה נביאים מי מרום ח"ב עמ' יח, כט = חי"ג עמ' כא
יז ע"ב21 התפלות סדרו ק"כ זקני כנסת הגדולה מי מרום חי"ג עמ' א
יז ע"ב21 מאה ועשרים זקנים ובהם כמה נביאים תיקנו י"ח ברכות על הסדראלומת יוסף דף י ע"א
יז ע"ב21 מאה ועשרים זקניםדרך חיים (תשלה) עמ' צג
יז ע"ב21 תפלה יסדוה ק"כ זקנים ובהם כמה נביאים מי מרום חי"ג עמ' כא
יז ע"ב23 מנין שאומרים אבותאוצר הכבוד
יז ע"ב24 ומנין שאומרים גבורותאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' מה
יז ע"ב30 התשובה באה אחרי הבינהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 26
יז ע"ב30 ומה ראו לומר תשובה אחר בינה...שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 139, 193
יז ע"ב30 למה נסמכה ברכת אתה חונן לקדושה מי מרום ח"ז עמ' רצב
יז ע"ב30 מה ראו בינה לאחר קדושה מי מרום חי"ג עמ' קד
יז ע"ב30 מה ראו לומר תשובה אחר בינה וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' סו ע"ב, רלא ע"א, שעט ע"א
יז ע"ב31 ולבבו יבין ושב ורפא לואדר היקר יט
יז ע"ב31 ושב ורפא לו וכו' אלא רפואה דסליחהדרשות שבט הלוי עמ' לג
יז ע"ב31 ושב ורפא רפואה דסליחה היאשערי תשובה שער ד אות א
יז ע"ב35 הסולח לכל עוניכי כו' דברי שמואל (תשנח) עמ' יג
יז ע"ב37 רפואה בתר סליחה אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' צו ע"א
יז ע"ב39 היינו רפואה דסליחה מי מרום ח"ז עמ' שפב
יז ע"ב39 רפואה דסליחהאוצרות הראיה 894
יז ע"ב40 גאולה בשביעית וקבוץ גלויות בעשיריתכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 226
יז ע"ב40 גאולה בשביעית, ברכת השנים בתשיעית וכו'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 184
יז ע"ב42 והאמר מר בששית קולות בשביעית מלחמות במוצאי שביעית ב"ד באס' הזכרון לחתם סופר עמ' נג
יז ע"ב43 אתחלתא דגאולהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 150, 493
יז ע"ב43 מוצאי שביעית בן דוד באכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 122
יז ע"ב43 מלחמה אתחלתא דגאולה היאאור הרעיון עמ' שסט
יז ע"ב43 מלחמה נמי אתחלתא דגאולההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' ריא, ריג
יז ע"ב45 ברכת השנים בתשיעית - כנגד מפקיעי שעריםדרך חיים (תשלה) עמ' רנט
יז ע"ב45 ברכת השנים בתשיעית וכו' כנגד מפקיעי שערים וכו' ס' החיים (תשנג) עמ' צז
יז ע"ב45 ברכת השנים בתשיעית וכו'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 257-258, 294
יז ע"ב46 כנגד מפקיעי שעריםדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שו
יז ע"ב47 מה ראו לומר קיבוץ גלויות אחר ברכת השניםשער החצר בהשמטות א"ה
יז ע"ב47 קיבוץ גלויות אחרי ברכת השניםדרישת ציון (תשסב) עמ' 85
יז ע"ב47 קיבוץ גלויות בברכה עשיריתכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 200
יז ע"ב47 קיבוץ גלויות לאחר ברכת השניםאור הרעיון עמ' שמג, שפא
יז ע"ב47 קיבוץ גלויות לאחר ברכת השניםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' לג
יז ע"ב48 ואתם הרי ישראלדרישת ציון (תשסב) עמ' 263
יז ע"ב49 וכיון שנתקבצו גליות, נעשה דין ברשעים פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קח
יז ע"ב49 כיון שנקבצו גלויות נעשה דין ברשעים וכו'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 242, 254
יז ע"ב49 מקיבוץ גלויות עד בנין ירושליםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 179
יז ע"ב49 נתקבצו גלויות, נעשה דין ברשעיםאור הרעיון עמ' שסט, שפו
יז ע"ב49 קיבוץ גלויות ואח"כ בנין ירושליםשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 61
יז ע"ב49 קיבוץ גלויות ואח"כ בנין ירושליםשער ראובן עמ' לא
יז ע"ב49 קיבוץ גלויות ואח"כ דין ברשעיםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 176
יז ע"ב49 קיבוץ גלויות ואח"כ משיחשיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 3
יז ע"ב49 קיבוץ גלויות לפני המשיחשיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 80
יז ע"ב49 קיבוץ גלויות קודם לברכת את צמח אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רטו ע"א, שפט
יז ע"ב50 וכיון שנעשה דין ברשעים וכו' ליהודים היתה אורה עמ' נח
יז ע"ב50 כיון שנעשה דין ברשעים תתרומם קרן צדיקיםפנים יפות על תהלים עמ' רעח
יז ע"ב51 וכיון שכלו הפושעים מתרוממת קרן צדיקיםשערי תשובה שער ג אות קנב
יז ע"ב52 וכל קרני רשעים... ואח"כ תרוממנה אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שיא ע"ב
יז ע"ב53 והיכן מתרוממת קרנם בירושליםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 236
יז ע"ב54 בנין ירושלים אחרי שיבת המשפטהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 178
יז ע"ב54 דוד בא לפני חידוש העבודהדרישת ציון (תשסב) עמ' 260-262
יז ע"ב54 וכיון שנבנית וכו'שיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 66
יז ע"ב54 וכיון שנבנית ירושלים בא דודהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קח, שכו, תע, תקלז
יז ע"ב54 וכיון שנבנית ירושלים בא דודכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 185, 187, 251
יז ע"ב54 וכיון שנבנית ירושלים באה מלכות ב"דדרישת ציון (תשסב) עמ' 144,148, 149
יז ע"ב54 משיח אחרי בהמ"קכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 36
יז ע"ב54 מתרוממת קרנם בירושלים וכו'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 185
יז ע"ב רש"י - קודם שנתיישבו בירושליםאור הרעיון עמ' שפו
יז ע"ב רש"י - שאינם מאמינין שדת משה מן השמיםאור הרעיון עמ' שפו
יח ע"א02 וכיון שבא דוד באתה תפלה חלקת יהושע עמ' פג הערה פ
יח ע"א02 כיון שבא דוד באתה תפלהדרשות שבט הלוי עמ' ריב
יח ע"א08 ברכת כהנים אחרי עבודהעולת ראיה ח"א עמ' רפג
יח ע"א15 אם אין שלום אין תפלה מתקבלתכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 66
יח ע"א17 שכחום וחזרו וסדרוםבני יששכר ח"א דף קעג ע"ג
יח ע"א18 מכאן ואילך אסור לספר בשבחוכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 258
יח ע"א21 המספר בשבחו של הקב"ה יותר מדאינתיבות עולם ח"א עמ' קיד
יח ע"א21 המספר בשבחו של הקב"ההמאור שבתורה (לסין)
יח ע"א23 מילה בסלע משתוקא בתריןכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 62
יח ע"א23 מלה בסלע רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קלז
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתרי דברי שמואל (תשיג) עמ' פג
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןנר ישראל חלק ב דף ק
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקא בתריןראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק י אות כט, פרק יא אות לו
יח ע"א23 מלה בסלע משתוקין בתרי דברי שמואל (תשנח) עמ' צה
יח ע"א23 סמא דכולא משותקא אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רפח ע"א
יח ע"א23 סמא דכולא משתוקא ס' העיקרים (מישור) עמ' רה, תיח, תשיח
יח ע"א23 סמא דכולא משתוקאאור הצבי עמ' 240
יח ע"א23 סמא דכולה משתוקאאורחות צדיקים שער שתיקה עמ' קכא
יח ע"א23 סמא דכלא - משתוקא חוסן יהושע מאמר א פ"ה עמ' קצט
יח ע"א24 מנלן אתיא זכירה זכירה אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רא ע"א
יח ע"א27 זכור בפה דברי שמואל (תשנח) עמ' קה
יח ע"א27 זכור בפהפנים יפות על תהלים עמ' קמז, תפה
יח ע"א31 ה' קרא ליעקב א-לאורות הקודש ג מג
יח ע"א31 ה' קרא ליעקב א-לכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 216
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב א-ל חיים וחסד סי' תעח
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב א-לדרשות שבט הלוי עמ' סו
יח ע"א31 הקב"ה קרא ליעקב א-לכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 147-150, 155, 190, 192
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב א-ל ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תתלג, תשמט, תשנג
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב א-לבני יששכר ח"א דף ה ע"ב
יח ע"א31 הקב"ה קראו ליעקב א-לשופרא דישראל (תשסו) עמ' שכא
יח ע"א31 מי קרא למי? הקב"ה קרא ליעקב אל עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קמח
יח ע"א31 מניין שהקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אלפנים יפות על תהלים עמ' עב, קמא, רנג
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב א-ל אמרי יוסף בראשית דף קעז ע"ג
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' לא, לב
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב א-ל שנאמר ויקרא לו וגו' מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קסו, אור תורה סי' מד, נא, קמג, רכט
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אלאוצר הכבוד
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל...קדושת לוי דף כ ע"ד, כא ע"א
יח ע"א31 מנין שקראו הקב"ה ליעקב 'אל'? שנאמר...נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף פא ע"ד, פה ע"ב, צט ע"א
יח ע"א31 קרא ליעקב א-למבוא התלמוד פכ"ז עמ' שלד
יח ע"א31 שקראו הקב"ה ליעקב אלילקוט הגרשוני ח"א דף צט
יח ע"א32 מכאן שקראו הקב"ה ליעקב אל דעת שבת עמ' שמד בהערה
יח ע"א32 מלמד שקראו ה' ליעקב א-ל מי מרום ח"ד עמ' נג, קכא, ח"ו עמ' טז, ח"ז עמ' רי, ח"ח עמ' קצ, שז, ח"ט עמ' י, עב, ריב, חי"ב עמ' עח, חי"ג עמ' רמג
יח ע"א33 עברית לעבריםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שלז
יח ע"א45 לא הוה ידעי רבנן דרשות הרא"ש דף סג ע"א דרוש סה, דף סו ע"ב דרוש סט
יח ע"א45 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך אמרי יוסף בראשית דף רג ע"ג
יח ע"א45 לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה׳ יהבך וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' לה
יח ע"א45 מאי יהבךכתבי רבנו בחיי עמ' שה
יח ע"א46 השלך על ה' יהבך... ואמר לי שקול יהבךראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ז אות קטז
יח ע"א47 וטאטאתיה במטאטא השמד מי השלוח (מישור) ח"א עמ' רנה
יח ע"ב היכי דמי מתנמנם א"ר אשי נים ולא נים תיר ולא תיר תפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' נג
יח ע"ב תיר ולא תיר דלא ידע לאהדורי סברא דברי שמואל (תשיג) עמ' קה
יח ע"ב היה כותבה ומגיהה ובו׳שופרא דישראל (תשסו) עמ' שא
יח ע"ב שאני ר"מ דמיקיים בי' ועפעפיך יישירו נגדך... אלו דברי תורה וכו' מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' יד
יח ע"ב שאני ר"מ דמיקיים ביה ועפעפיך יישירו נגדךדרשות שבט הלוי עמ' רט
יט ע"א מאן דאמר כולה - תוקפו של אחשורוש, ומאן דאמר מ'איש יהודי' - תוקפו של מרדכינועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נ ע"ב
יט ע"א המן עשה את עצמו ע"זבני יששכר ח"א דף סב ע"א
יט ע"א נקרא ספר ונקרא אגרתבני יששכר ח"ב דף צט ע"ב
יט ע"ב09 אלמלי נשתייר במערהאוצר הכבוד
יט ע"ב15 הראהו הקב"ה דקדוקי סופריםפרי החג - הקדמה דף א ע"א
יט ע"ב15 הראהו הקב"ה למשה מה שהסופרין עתידין לחדשאבן פינה עמ' 156
יט ע"ב15 שהראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה וכו' מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קצ
יט ע"ב16 דקדוקי סופריםמכמני עוזיאל עמ' עג
יט ע"ב16 ומה שהסופרים עתידים לחדשמשך חכמה שמות פ' כד פס' יב
יט ע"ב16 כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש נאמר למשה מסיני מי מרום ח"י עמ' ג
יט ע"ב16 מה שהסופרים עתידים לחדש רוח חיים (חיד"א) עמ' יד
יט ע"ב16 מה שעתידים לחדשמכמני עוזיאל עמ' קכד
יט ע"ב24 לר' יהודה חרש לא מוציא אחריםבנין אפרים עמ' לה [הלכה]
יט ע"ב תוס' ד"ה ור"י יד יצחק עמ' רה ס"ק ב [הלכה]
כ ע"א אין קורין את המגלה עד שתנץ החמהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רעד
כ ע"א וכולן שעשו משעלה עמוד השחר כשראמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קטז, תלז
כ ע"א כיון דבעי ספירה כו'בנין אפרים עמ' כח [הלכה]
כ ע"ב01 ספירה ביממא הואשערי תשובה אגה"ת אות נו
כ ע"ב13 כל היום כשר וכו' ולתקיעת שופר ס' החיים (תשנג) עמ' קכח
כ ע"ב13 כל היום כשר וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' פ
כ ע"ב14 הלל מצוותו ביוםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 151 ע"156
כ ע"ב19 השקאת סוטה ביום ברכת שלמה חו"מ עמ' כב [הלכה]
כ ע"ב20 כל הלילה כשר לקצירת העומרבני יששכר ח"א דף פח ע"ב
כ ע"ב21 ק"ע והקטרעולת חודש ח"ג מאמר כב
כ ע"ב ס' הזכות ומלחמות ה'בנין אפרים עמ' עד [הלכה]
כא ע"א זה הכלל כל יום שיש בו מוסףאוצר הכבוד
כא ע"א כביכול הקב"ה בעמידההמאור שבתורה (לסין)
כא ע"א היו למדין תורה מעומדילקוט הגרשוני ח"א
כא ע"א עומד ולומד ויושב ושונהטהרת יו"ט ח"י עמ' רטו
כא ע"א אין ישיבה אלא לשון עכבה מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' מח
כא ע"א אין ישיבה אלא עכבה רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' לו, נז
כא ע"ב אין ישיבה אלא לשון עכבהיד אהרן עמ' קכז
כא ע"א אין ישיבה אלא לשון עכבה רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קנב
כא ע"א רכות מעומד וקשות מיושבשם משמעון (שפירא) עמ' יג
כא ע"א רכות מעומד קשות מיושבנחמת יהודה (גוזיק) יא ע"א
כא ע"ב תרי קלי לא משתמעימרפא לשון עמ' עה
כא ע"ב בראשית נמי מאמר הוא גנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' ה ע"א
כא ע"ב בראשית נמי מאמר הוא דברי שמואל (תשיג) עמ' עז
כא ע"ב בראשית נמי מאמר הואדרך חיים (תשלה) עמ' תקט
כא ע"ב משום מעלין בקודשאורח משפט ג
כב ע"א כמ"ד דילג רוח חיים (חיד"א) עמ' סב
כב ע"א רב אמי ורב אסי כהנידברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקפה
כב ע"ב גופא רב איקלע וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' עז
כב ע"ב ואבן משכית וגו' - עליה אי אתה משתחוה בארצכם וכו' שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר צב
כב ע"ב שלא להשתחוות על רצפת אבנים בבית הכנסתשערי תשובה שער ג אות צב
כב ע"ב אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אא"כ וכו'מרפא לשון עמ' ריג
כב ע"ב אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא אם כן נענה כיהושע בן נונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עח ע"א-ע"ב
כב ע"ב אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו וכו' מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' פז
כב ע"ב קידה - על אפיים פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קנא
כב ע"ב חזינא להו לאביי וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' עז
כג ע"א הני ג' ה' ז' נגד מיהמאור שבתורה (לסין)
כג ע"א הני ג' וה' וז' כנגד מיאוצר הכבוד
כג ע"ב אין פורסים על שמע פחות מעשרה מן הבאר עמ' 119
כג ע"ב אין פורסין על שמעאוצר הכבוד
כג ע"ב אין עוברים לפני התבה פחות מי', כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מי' מצוה ולב ח"א עמ' 118
כג ע"ב כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה ס' החיים (תשנג) עמ' קכב, קמד
כג ע"ב מה להלן י' אף כאן י' מי מרום ח"י עמ' צו
כג ע"ב עשרה כהנים כתובים בפרשה חד לגופיה ואידך הוי מיעוט וכו'אור הצבי עמ' 320
כד ע"א סומא פורס יד יצחק עמ' מג ס"ק ז [הלכה]
כד ע"ב13 והיית ממשש בצהריםהמאור שבתורה (לסין)
כד ע"ב14 וכי מה אכפת לי לעוור בין אפילה לאורהאודה ה' דף יח ע"ב
כד ע"ב19 כל זמן שאבוקה בידי - ב"א רואים אותי ומצילים אותי מן הקוצים טללי אורות עמ' פו
כד ע"ב19 מצילים אותו מן הפחתין ומן הקוצים ומן הברקניםאבן פינה עמ' 86
כד ע"ב20 כהן שיש בידיו וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' לו, לז
כד ע"ב26 הקורא לאלפי"ן עייני"ן דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רח
כד ע"ב36 האומר איני עובר לפני התיבה בצבועין אלא בלבנים לא יעבורמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' ד, אור תורה סי' תו
כד ע"ב36 צבועים ולבניםאורח משפט נ
כד ע"ב37 העושה תפילתו עגולה סכנה ואינה מצוה וברש"י, או"זדרשות שבט הלוי עמ' קפא
כד ע"ב37 העושה תפלתו עגולה סכנה כתונת פסים (תשמה) פרשת פנחס מט ע"א
כד ע"ב37 העושה תפלתו עגולה סכנה ואין בה מצוה [שלא תכנס בראשו - רש"י] מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' ה, קצב, אור תורה סי' תז, תעט
כד ע"ב38 דרך קראיםכל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תמח
כד ע"ב38 נתן תפילין על מצחוחבש פאר, דרוש ג'
כד ע"ב38 נתנו על מצחו או על פס ידו, ה"ז דרך המינותדרשות שבט הלוי עמ' קסו
כד ע"ב39 ציפן זהב ונתנה וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' מז
כד ע"ב39 ציפן זהב ונתנו על בית אונקלי שלו ה"ז דרך החיצוניםמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' ה, אור תורה סי' תח
כד ע"ב42 האומר יברכוך טובים, הרי זו דרך המינות שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 398
כה ע"א01 האומר על קן ציפור וכו'אור הצבי עמ' 73
כה ע"א01 האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך שמתקין אותואורות אלים דף יד ע"ב
כה ע"א01 האומר על קן צפורתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' כב
כה ע"א01 יברכוך טובים - דרך מינותהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' צה
כה ע"א01 יברכוך טוביםמאמרי הראיה 58
כה ע"א01 על קן צפור יגיעומוסר המקרא והתלמוד עמ' נב-נג, סג
כה ע"א03 האומר מודים מודיםנתיבות עולם ח"ב עמ' קסא
כה ע"א03 המכנה בעריות משתקין אותואור הצבי עמ' 74
כה ע"א04 האומר 'ומזרעך לא תתן להעביר למולך' - ומזרעך לא תתן לאעברא בארמיותא, משתקין אותו בנזיפהשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 147
כה ע"א13 שלא להטיל קנאה במע"בדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקפח
כה ע"א21 האי דנחית קמי' דר' חנינא וכו' דרשות הרא"ש דף עד ע"א דרוש עט
כה ע"א24 סיימתינהו לכולי שבחי דמרךאור הצבי עמ' 239
כה ע"א24 סיימתנהו לכולהו שבחי מי מרום חי"ג עמ' סג
כה ע"א24 סימתינהו לכולהו שבחיה דמרך ס' העיקרים (מישור) עמ' ריא
כה ע"א27 משל למלך וכו' והלא גנאי הוא לו ס' העיקרים (מישור) עמ' רג
כה ע"א28 יראת שמיםארצות החיים (פלג'י) דרוש ב
כה ע"א29 אטו יר"ש מילתא זוטרתא אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קצו ע"ב
כה ע"א29 לגבי משה מלתא זוטרתי דרשות הרא"ש דף כד ע"ב דרוש כב, דף נב ע"א דרוש נא, דף נט ע"ב דרוש ס, דף עו ע"א דרוש פא
כה ע"א40 מעשה ראובן נקרא ולא מתרגם דברי שמואל (תשנח) עמ' קעז
כה ע"א40 מעשה ראובן נקרא ולא מתרגםאוצר הכבוד
כה ע"א40 מעשה ראובן לא מתרגםילקוט הגרשוני ח"א
כה ע"א40 נקרא ולא מתרגםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' יא
כה ע"א41 מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגםאוצר הכבוד
כה ע"א41 מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שמא
כה ע"א41 מעשה עגל הראשון שפת אמת - אלה מסעי עמ' 63
כה ע"א41 מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגםמשך חכמה שמות פ' לב פס' כז, דברים פ' ט פס' כ
כה ע"א41 מעשה עגל ראשוןרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' שלו-שלז
כה ע"א41 מעשה עגל... נקרא ומיתרגם...שיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 205 ,154 ,144 ,101 ,92 ,74 ,60
כה ע"א42 ברכת כהנים נקראין ולא מתרגמיןאוצר הכבוד
כה ע"א42 ברכת כהנים נקרין ולא מתרגמין מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קעט
כה ע"א תוס' ד"ה מפני וק' להר"ר אלחנן...שאנו אומרים...צדקו אותו ואת בנו...קדושת לוי דף עט ע"ג, קד ע"ב
כה ע"ב03 מעשה יהודה נקרא ומתרגםפנים יפות על תהלים עמ' קכא
כה ע"ב26 לעולם יהא אדם זהיר בתשובותיו אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קל ע"א
כה ע"ב26 לעולם יהא אדם זהיר בתשובותיוראשית חכמה (תשמד) - אור עולם אות כ
כה ע"ב32 מקראות הכתובים לגנאי קוראים לשבחמכמני עוזיאל עמ' סב
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דע"ז דשדיאנפש החיים (תשמג) עמ' 65
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דע"ז כו'שערי תשובה סה"י אות נז בהע'
כה ע"ב36 כל ליצנותא אסיראתאיר נרי עמ' כו
כה ע"ב42 האי מאן דסאני שומעיניה שרי לבזוייהשערי תשובה סה"י אות עא
כה ע"ב42 האי מאן דשפיר וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרמב, תרמג, תרמה, תרמו
כה ע"ב42 האי מאן דשפיר וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ג עמ' נה
כה ע"ב42 מאן דשפיר שומעניה שרי לשבוחישערי תשובה שער ג אות רכו
כו ע"א01 מעלין בקודשבשמן רענן ב מג
כו ע"א14 ביכנ"ס של כרכין ובדברי הראשונים שם ברכת שלמה חו"מ עמ' פח, פט, צ, צג [הלכה]
כו ע"א20 בהכנ"ס של טרסייםטהרת יו"ט ח"י עמ' רכה
כו ע"א24 אחוזתכם מטמא בנגעים אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רמז ע"ב
כו ע"א24 אחוזתכם מטמאה בנגעיםאוצר הכבוד
כו ע"א30 ירושלים לא נתחלקה לשבטיםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תעו
כו ע"א32 מה היה בחלקו של יהודהאוצר הכבוד
כו ע"א35 רצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודה חיים וחסד סי' תעט
כו ע"א מרדכי ברכת שלמה חו"מ עמ' רו [הלכה]
כו ע"ב20 ליכא למאן דאמר דהזמנה מילתא היאמשך חכמה השמטות מספר שמות פ' לו פס' ה
כו ע"ב23 דאי לא דהוה ליה הנאה מיניה לא הוי יהיה ליהמשך חכמה שמות פ' כב פס' יג
כו ע"ב25 תשמישי מצוה נזרקין אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' פו ע"ב
כו ע"ב25 תשמישי מצוה נזרקין ותשמישי קדושה נגנזיןנפש החיים (תשמג) עמ' 165
כו ע"ב25 תשמישי מצוה נזרקיןאגרות הראיה ג רלז
כו ע"ב25 תשמישי מצוה נזרקיןראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ו אות כח
כו ע"ב25 תשמישי מצוה נזרקין, תשמישי קדושה נגזיןמשך חכמה במדבר פ' ג פס' מה
כו ע"ב26 ואלו הן תשמישי מצוה... ציצית ואלה הן תשמישי קדושה... ונרתיק של תפילין ורצועותיהןראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ו אות כב
כו ע"ב26 תשמישי קדושה - תפילין אוהב ישראל דף קצג ע"א
כו ע"ב26 תשמישי קדושה נגנזין דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שצד
כו ע"ב26 תשמישי קדושה נגנזין ס' העיקרים (מישור) עמ' תרמה
כו ע"ב26 תשמישי קדושה נגנזיןראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק טו אות יא
כו ע"ב26 תשמישי קדושהס' ג' תמוז תשנד עמ' קסג
כו ע"ב35 האי תיבותא דארפטרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקכה
כו ע"ב46 ס"ת שבלה גונזין וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ג עמ' לד
כו ע"ב49 בי כנישתא או בי רבנן, מה עדיףשפע חיים ח"ב עמ' קעג
כז ע"א02 אם בית הכנסת עושין בית המדרש או בית המדרש עושין בית הכנסת משך חכמה שמות פ' כט פס' מב
כז ע"א02 בית כנסת מותר לעשותו בית מדרשמשך חכמה במדבר פ' טו פס' מ
כז ע"א02 בית כנסת מותר לעשותו בית מדרשנפש החיים (תשמג) עמ' 159
כז ע"א03 וישרוף את בית ד'המאור שבתורה (לסין)
כז ע"א03 וישרוף את בית ד'ילקוט הגרשוני ח"א
כז ע"א07 'בית גדול' - חד אמר מקום שמגדלין בו תורה וחד אמר מקום שמגדלין בו תפילהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 487
כז ע"א07 בית גדול - חד אמר מקום שמגדלין בו תפלה חלקת יהושע עמ' פט הערה קיד
כז ע"א07 בית גדול - שמגדלים בו תורהמשך חכמה במדבר פ' טו פס' מ
כז ע"א07 הבית הגדול מקום שמגדלין בו תורהקול ששון (גולדברג) אות מ
כז ע"א07 הגדול - שמגדלים בו תפלהכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 213
כז ע"א07 ואת כל בית גדול מקום שמגדלים בו תורה וכו'אלה הדברים (ברודנא) עמ' 87
כז ע"א12 ואלישע דעבד ברחמי הוא דעבד אמרי יוסף דברים הקדמה עמוד ד
כז ע"א23 מניחין ס"ת על גבי תורה... אבל לא נביאים וכתובים על גבי חומשיןמסילת ישרים עמ' תקמב
כז ע"א23 מניחין תורה ע"ג חומשין כו' ע"ג נ"ךאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' יב
כז ע"א29 אין מוכרים ספר תורה אלא ללמוד תורה ולישא אישהאלומת יוסף דף ב ע"א
כז ע"א31 תלמוד עדיף דמביא לידי מעשהשבט מוסר עמ' קפז
כז ע"ב10 אין מוכרין ביהכנ"ס אלא על תנאי כו', בס' מחנה דן מכמני אשר עמ' קיא
כז ע"ב40 שאלו תלמידיו את וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רכ, רכא
כז ע"ב40 שאלו תלמידיו את ר' ינאי במה הארכת ימים וכו' ולא כניתי שם רע לחבירי וכו' רבי נחוניא וכו' ותרן בממוני הייתי וכו'ראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ, פתיחה אות ז
כז ע"ב41 במה הארכת ימים מימי לא ביטלתי קידוש היוםאור לפני הדורשין עמ' 33
כז ע"ב41 במה הארכת ימיםהמאור שבתורה (לסין)
כז ע"ב41 במה הארכת ימיםפרי לבנון (וייס) עמ' קעז-קצג
כז ע"ב42 ולא בטלתי קדוש היום כו'שערי תשובה סה"י אות צח
כז ע"ב43 רב הונא היה אסר כו', בהגהות הב"ח, בהגהות הג' יעב"ץמכמני אשר עמ' קיא
כז ע"ב44 לא הוה לי קידושא ומשכנתיה להמיינאי וכו' וכן למר מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קלו
כז ע"ב47 שאלו תלמידיו את ר"א בן שמוע כו', ברש"י, בריטב"א, במהרש"א, בס' "מקרי דרדקי" מכמני אשר עמ' קי
כז ע"ב48 ולא נשאתי כפי בלי ברכה וצוה הכהן עמ' קפג-קפה
כז ע"ב48 לא נשאתי כפי בלא ברכהילקוט הגרשוני ח"א
כז ע"ב49 מימי לא קדמני אדם בביהמ"ד - ולא אכלתי מבהמה וכו' וצוה הכהן עמ' קמז, קנ, קנג, קנה
כז ע"ב תוס' ד"ה רבי דרך ישראל סי' ט ס"ק א-ב [הלכה]
כח ע"א01 מימי לא בירכתי לפני כהןתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מג ע"ג
כח ע"א01 מעולם לא ברכתי לפני כהןאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 100
כח ע"א07 כל ת"ח שמברך לפניו אפילו כ"ג ע"ה אותו תלמיד חייב מיתהוצוה הכהן עמ' קנה-קנז
כח ע"א07 כל ת"ח שמברך לפניו ע"ה חייב שנאמרארץ החיים (ליברזון) סי' רמ
כח ע"א07 כל תלמיד חכם וכו' אותו תלמיד חייב מיתה שנא' "כל משנאי אהבו מות" אל תקרי משנאי אלא משניאישערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קיג
כח ע"א09 כל משניאיתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מג ע"ד
כח ע"א11 שאלו תלמידיו את ר' נחוניא הגדול במה הארכת ימיםמסילת ישרים עמ' תקכא
כח ע"א11 שאלו תלמידיו את ר' נחוניהדברי שלום (יודייקין) חלק ג עמ' ל
כח ע"א12 במה הארכת ימים אמר... ותרן בממוני הייתיראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק א אות יט
כח ע"א12 במה הארכת ימיםויקח אברהם דף לח ע"ב
כח ע"א12 במה הארכת ימיםחלקת יהושע עמ' קע הערה ט
כח ע"א12 כמה גדולים שנשתבחואורחות צדיקים שער גאוה עמ' יד
כח ע"א13 לא נתכבדתי בקלון חבריאור הרעיון עמ' עז
כח ע"א13 מימי לא נתכבדתי בקלון חבירינתיבות עולם ח"ב עמ' סב
כח ע"א13 מימי לא נתכבדתי בקלון חברי וכו' - לא ניחא ליוצוה הכהן עמ' קנז
כח ע"א13 מימי לא נתכבדתי בקלון חבריאור חדש למטיפים עמ' 43
כח ע"א13 מימי לא נתכבדתי וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן כו
כח ע"א13 מתכבד בקלון חבירורוח חיים (חיד"א) עמ' קפה
כח ע"א14 ולא עלתה על מטתי קללת חבירי וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ו אות כב
כח ע"א18 אתיקורי אנא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקפה עמ' תקמ
כח ע"א18 לא ניחא לי להתייקר בזילותא שלךמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנב
כח ע"א20 כי סליק לפורייה אמר שרי ליה לכל מאן דצערןשערי תשובה סה"י אות צה
כח ע"א21 שרי' ליה (מריה) לכל מאן דמצערי'חלקת יהושע עמ' רמא הערה תקכו
כח ע"א22 וותרן בממוני הייתיוצוה הכהן עמ' קסא
כח ע"א23 איוב וותרן בממוניה הוהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' לד
כח ע"א24 שאל ר' עקיבא את ר' נחוניא הגדול במה הארכת ימים וכו'אור הצבי עמ' 254
כח ע"א24 שאל ר' עקיבא את רבן נחוניא הגדול במה הארכת ימים וכו'אמרי השכל עמ' 139
כח ע"א24 שאל ר"ע את ר' נחוניא הגדול במה הארכת ימיםמאור האגדה פרק ה
כח ע"א24 שאל ר"ע את ר' נחוניא הגדולחלק יעקב (קנטור) דרוש כא
כח ע"א24 שאל ר"ע את ר' נחוניאאגודת אזוב (יעבץ) דף י ע"א
כח ע"א24 שאל ר"ע את ר"נ הגדול במה הארכת ימיםאבן שוהם (פינסק) עמ' 48
כח ע"א24 שאל ר"ע את ר"נ וכו' במה הארכת ימיםדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ח
כח ע"א25 במה הארכת ימים וכו' מימי לא קבלתי מתנות ולא עמדתי על מדותימכתב סופר דף נד ע"ב
כח ע"א25 במה הארכת ימים... מימי לא קבלתי מתנות ולא עמדתי על מדותי ותרן וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ג אות ב
כח ע"א27 אם נאמר "כבש" למה נאמר "אחד"משך חכמה ויקרא פ' יד פס' כא
כח ע"א27 אם נאמר כבש למה נאמר אחדחיים וחסד סי' תפ
כח ע"א27 אם נאמר כבש למה נאמר אחדילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"א29 אחד המיוחד בעדרובשמן רענן ב מד
כח ע"א29 מימי לא קבלתי מתנותוצוה הכהן עמ' קסא-קסד
כח ע"א30 ולא עמדתי על מדותיוצוה הכהן עמ' קסה
כח ע"א31 כי הא דר"א כי הוו משדרי ליה מתנות וכו' לא ניחא לכו שאחיה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ג אות ב
כח ע"א32 כי הוו משדרי ליה מתנות מבי נשיאה לא הווה שקילאיש צעיר דף יא ע"א
כח ע"א32 כי הוי משדרי ליה מתנות מבי נשיאה לא הוי שקיל וכו'ברכות אבי דף עד ע"א
כח ע"א35 ר' זירא כי הוו משדרי ליה מבי נשיאה לא הוה שקילילקוט דברי חכמים בראשית סי' תלד
כח ע"א36 אתייקורי הוא דמתייקרי ביאגודת אזוב (יעבץ) דף טז ע"א
כח ע"א37 כל המעביר על מדותיו וכו׳שופרא דישראל (תשסו) עמ' סט
כח ע"א37 כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר כח
כח ע"א37 למי נושא עוון למי שעובר על פשעאהל רחל עמ' 585
כח ע"א37 למי נושא עון לעובר על פשערוח חיים (חיד"א) עמ' מו
כח ע"א38 במה הארכת ימים... א"ל מימי לא נסתכלתי בצלם אדם רשעראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק יא אות מה
כח ע"א38 שאל רבי את ריב"ק וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן כז
כח ע"א39 אין להסתכל בפני אדם רשע מכתב מאליהו ח"א עמ' 81
כח ע"א39 אסור להסתכל בדמות אדם רשע וכל המסתכל בדמות אדם רשע עיניו כהות לעת זקנתושערי תשובה שער ג אות קצג
כח ע"א39 אסור להסתכל בדמות אדם רשעדרך הקודש (תנעמי) עמ' תקעג
כח ע"א39 אסור להסתכל בדמות אדם רשעראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ח אות כח
כח ע"א39 אסור להסתכל בפני אדם רשעתקונים חדשים פ' ה
כח ע"א39 אסור להסתכל בפניו של אדם רשע רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' נ
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם אדם רשעקדושת עינים (תשמו) סי' רסט, רע, רעה
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשעהחברה והשפעתה מאמר 18 פרק א
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשערב טוב דף יז ע"א, קנז
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם דמות אדםנתיבות עולם ח"ב עמ' קמג
כח ע"א39 אסור להסתכל בצלם וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ב עמ' כא
כח ע"א39 לא נסתכלתי בדמות אדם רשעאור הרעיון עמ' נד
כח ע"א39 לא נסתכלתי בדמות אדם רשעקדושת עינים (תשמו) סי' רפג, תתנד
כח ע"א39 מימי לא נסתכלתי בדמות אדם רשעתורת חסד (סופר) עמ' קנא
כח ע"א39 מימי לא נסתכלתי בצלם דמות אדם רשעוצוה הכהן עמ' קסט, קעו
כח ע"א39 מימי לא נסתכלתי וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן יד
כח ע"א41 ותכהין עיניו מראות משום שהסתכל בעשו הרשעאבן פינה עמ' 141
כח ע"א41 משום שהסתכל בעשו הרשעהחברה והשפעתה מאמר 18 פרק ב
כח ע"א41 ר"א אמר עיניו כהותדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' כח
כח ע"א42 אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניךתאיר נרי עמ' כח
כח ע"א44 ברכו יה"ר שתגיע לחצי ימיגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' צח ע"ב
כח ע"א45 תיתי לי דלא אסתכלי בנכרי וחד אמר תיתי לי דלא עבדי שותפת בהדי נכריראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ו אות מז
כח ע"א46 במה הארכת ימים וכו' ולא הלכתי ד' אמות בלא תורה ובלא תפיליןאור חדש למטיפים עמ' 14
כח ע"א46 מימי לא הקפדתי בתוך ביתיוצוה הכהן עמ' קעז
כח ע"א46 מימי לא הקפדתי בתוך ביתישמועה טובה דף צג ע"א
כח ע"א46 מימי לא הקפדתי בתור ביתי תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' רסז
כח ע"א46 שאלו תלמידיו את ר' זירא במה הארכת ימים?מסילת ישרים עמ' תקכב
כח ע"א47 ולא הרהרתי במבואות המטונפותוצוה הכהן עמ' קפא
כח ע"א47 ולא צעדתי בפני מי שגדול ממניוצוה הכהן עמ' קעח, קפ
כח ע"א47 לא הרהרתי במבואות מטונפיםילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"א47 שלא הלכו ד"א בלא תורהאורחות צדיקים שער תורה עמ' קפו
כח ע"א48 ולא ישנתי בבהמ"ד וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' לה
כח ע"א48 ולא ישנתי בבית המדרשדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקצד-תקצו, תקצח-תקרב
כח ע"א48 לא ששתי בתקלת חבריילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"א49 בית הכנסת שחרב אין מספידין בתוכו וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק יא אות יח
כח ע"א49 בתי כנסיות אין מספידיןמאמרי הראיה 393
כח ע"א51 אע"פ ששוממין בקדושתן עומדיןכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 219
כח ע"א51 אף כשהן שוממין הרי הן בקדושתןמשך חכמה שמות פ' יט פס' יג
כח ע"א51 והשימותי את מקדשישפת אמת - אלה מסעי עמ' 44
כח ע"א51 והשימותידרישת ציון (תשסב) עמ' 264, 268, 271
כח ע"א51 והשמותי את מקדשיכם קדושתן אף כשהם שוממיםבינה לעתים (תשנד) דרוש מב עמ' רסט
כח ע"א51 קדושתן אף כשהם שוממיןס' העיקרים (מישור) עמ' תרמה
כח ע"א51 קדושתן אף כשהן שוממיןשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 319
כח ע"א52 אין נוהגין קלות ראשכתבי רבנו בחיי עמ' צ
כח ע"א52 בתכנ"ס כו' אין נוהגין בהם קלות ראש כו' חשבונותשערי תשובה אגה"ת אות ו, סה"י אות לט
כח ע"ב19 אמר רבא ת"ח ותלמידיהן מותריןאבן פינה עמ' 140
כח ע"ב25 לאו משום מיטרא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקפה
כח ע"ב26 דשמעתא בעיא צילותא כיומא דאסתנאדרך חיים (תשלה) עמ' ע
כח ע"ב26 שמעתא בעא צילותא כיומא דאסתנאשם משמעון (שפירא) עמ' מב
כח ע"ב26 שמעתא בעיא צילותאאהל רחל עמ' 693
כח ע"ב33 רפרם אספדה לכלתיה בבי כנישתאאבן פינה עמ' 80
כח ע"ב33 רפרם ספדיה לכלתיהילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"ב36 ר"ל אספדיה להצו"מארצות החיים (פלג'י) דרוש ח
כח ע"ב37 וי חסרא א"י גברא רבאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קסו ע"ב
כח ע"ב38 גברא רבהאשל אברהם (שפירא) עמ' תשכ
כח ע"ב39 צנא דמלא ספראאגודת אזוב (יעבץ) דף פב ע"א
כח ע"ב39 צנא מלי ספריאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קסו ע"ב
כח ע"ב40 תא חזי מה בין תקיפי דא"י לחסידי בבלאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קסז ע"א
כח ע"ב41 אסור להשתמש במי ששונה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקעח-תקפה
כח ע"ב41 ודאשתמש בתגא וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' נד-נה
כח ע"ב41 ודאשתמש בתגא חלף - המשתמש בשונה הלכותדרך חיים (תשלה) עמ' קנג
כח ע"ב41 ודאשתמש בתגא חלף וכו' בנות ישראל הן החמירו על עצמןדרשות שבט הלוי עמ' קפו
כח ע"ב41 ודאשתמש בתגא חלףמכמני עוזיאל עמ' תקכה
כח ע"ב41 זה המשתמש במי ששונה הלכות כתרה של תורהאור הצבי עמ' 259
כח ע"ב43 ר"ל ההוא גברא ארכביהטוב ראיה
כח ע"ב43 ר"ל מטי לערקומי דמיא אתא גברא ארכבי אכתפי וכו'אהבת דוד (וועגער) עמ' 10
כח ע"ב47 בנות ישראל החמירו ע"עילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"ב47 בנות ישראל החמירו ע"עכרם פתחיה גפן טז ענף עושר פרט הכרם ד
כח ע"ב47 בנות ישראל וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ג עמ' לח
כח ע"ב47 גמור מיני הא מילתא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקו
כח ע"ב49 השונה הלכות בכל יום וכו'אור אלימלך עמ' קח
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יוםדברי שמואל (תשנח) עמ' צד
כח ע"ב49 כל השונה הלכות בכל יוםתורה וחיים (כלפון) עמ' שעב
כח ע"ב49 כל השונה הלכות מובטח לו שהוא תן עוה"בדרך חיים (תשלה) עמ' שפב
כח ע"ב49 כל השונה הלכות, מובטח לו שהוא בן עולם הבאנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף כב ע"ד
כח ע"ב49 תד"א כל השונה הלכות וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקז
כח ע"ב49 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יוםתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' מו
כח ע"ב49 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות וכו' חובת התלמידים פ"ט - איזה עצות להתעלות עמ' צג
כח ע"ב50 אל תקרי הליכותעין איה ב' 223
כח ע"ב50 הליכות עולם לו א"ת הליכות אלא הלכותבינה לעתים (תשנד) דרוש מג עמ' רעז
כח ע"ב50 הליכות עולם לו אור תורה סי' הליכות אלא הלכותמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' נא, רנח
כט ע"א14 בא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה, שבכל מקום שגלו שכינה עמהם כו', ואף כשהן עתידין ליגאל שכינה עמהן כו'מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קעז
כט ע"א14 בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה, שבכל מקום שגלו שכינה עמהן... ואף כשהן עתידין ליגאל...שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 460
כט ע"א14 בא וראה כמה חביבים ישראל לפני המקוםמרפא לשון עמ' סה, קסב
כט ע"א14 כמה חביבין ישראלכרם פתחיה גפן כא שריג ד
כט ע"א14 חביבים ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום שגלו - שכינה עמהםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קמז
כט ע"א14 חביבין ישראל שכל מקום שגלו שכינה עמהםאוצר הכבוד
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהםאלה הדברים (ברודנא) עמ' 63
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהםבינה לעתים (תשנד) דרוש כו עמ' קפ
כט ע"א15 בכל מקום שגלו שכינה עמהןאור הרעיון עמ' שמט
כט ע"א15 כ"מ שגלו ישראל - שכינה עמהםאוהב ישראל דף עו ע"א
כט ע"א15 כ"מ שגלו שכינה עמהםדעת שבת עמ' שיד
כט ע"א15 כל מקום שגלו - שכינה עמהןשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 99
כט ע"א15 כל מקום שגלו גלתה שכינה עמהןפנים יפות על תהלים עמ' שיט
כט ע"א15 כל מקום שגלו ישראל - שכינה עמהםמי מרום חי"ב עמ' פח
כט ע"א15 כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהםאוזן שמואל דף יח ע"ב
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה ביניהםאור יהושע דף נו
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קמד ע"א
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהםמשמיע שלום עמ' סג, קלא, קמג
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהםתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף סא (הראשון) ע"ד
כט ע"א15 כל מקום שגלו שכינה עמהןשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 341 ,318
כט ע"א15 כל מקום שישראל גלו שכינה גלתה עמםמכתבי מרום עמ' ג
כט ע"א15 שבכל מקום שגלו - שכינה עמהן...פירוש המכבי דברים עמ' קצג, תכז
כט ע"א15 שבכל מקום שגלו שכינה עמהןמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' צב, קסא, אור תורה סי' סז, שלב
כט ע"א16 גלו למצרים גלתה שכינה עמהםגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קיב ע"א, ח"ב דף רטז ע"א
כט ע"א16 גלו למצרים שכינה עמהםאמרי יוסף שמות דף יד ע"א, פה ע"ד
כט ע"א18 גלו לבבל שכינה עמהם משך חכמה בראשית פ' כב פס' יד, פ' מו פס' ב, שמות פ' יט פס' ב, דברים פ' ח פס' י,פ' יא פס' יב פ' לב פס' ל
כט ע"א18 גלו לבבל שכינה עמהם וכו'עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' נח
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קלח
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושב כו'דברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' צח ע"ב
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושבאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רצה ע"א
כט ע"א21 והשיב לא נאמר אלא ושבדעת שבת עמ' קנג
כט ע"א21 ושב, מלמד שהקב"ה שב עמהם מבין הגליותאמרי יוסף דברים דף צה ע"ב
כט ע"א22 אף הקב"ה שב עמהםדעת שבת עמ' שצ
כט ע"א22 הקב"ה שב עמהםערפלי טוהר קיב
כט ע"א22 מלמד שהקב"ה יחזור מבין הגלויות עמנומרפא לשון עמ' קמא
כט ע"א22 שהקב"ה שב עמהן מבין הגליותפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קיב
כט ע"א23 אבני ארץ ישראל שאנשי גלות יכניה לקחו אתםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 462
כט ע"א23 בבי כנישתא דהוצלטהרת יו"ט ח"י עמ' קל
כט ע"א32 אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותמשך חכמה במדברפ' ז פס' א
כט ע"א32 ב"ה הוא מקדש מעטנתיבות עולם ח"א עמ' פט
כט ע"א32 בתי כנסיות שבבבלמאמרי הראיה 246
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו ב"כ וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יד
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותעטרת צבי (טאקסין) דף ס ע"א
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשיות שבבבלאלה הדברים (ברודנא) עמ' 63
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשיותאבן יהושע עמ' 3
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיותטהרת יו"ט ח"י עמ' קצז
כט ע"א32 ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיותראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יד אות לב
כט ע"א32 מקדש מעט אלו בתי כנסתשער ראובן עמ' שלו
כט ע"א32 מקדש מעטאורח משפט לו
כט ע"א33 מאי דכתיב ה' מעון אתה כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' קלא
כט ע"א33 מעון אתה היית לנו - בתי כנסיותכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 156
כט ע"א34 אמר אביי מריש וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קסד
כט ע"א35 כיון דשמעת להא דאמר דודטהרת יו"ט ח"י עמ' קלא
כט ע"א36 כי כתבורשפת אמת - אלה מסעי עמ' 44
כט ע"א36 עתידים בהכ"נ להיות בא"יכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 51
כט ע"א36 עתידין ביכ"נ ובימ"ד שבבל שיקבעו בא"יאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שנב ע"א
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות וב"מ שיקבעו בא"יאמרי יוסף שמות דף ל ע"ד
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות וב"מ שיקבעו בא"ימוצל מהאש (הלברשטם) דף נ ע"א
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיות ובתימ"ד שבבבל שיקבעו בא"ידרשות שבט הלוי עמ' קב
כט ע"א36 עתידין בתי כנסיותדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שכד
כט ע"א36 עתידין בתי כנסת שבחו"ל להיקבע בא"יכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 245
כט ע"א36 עתידין בתי כנסת שייקבעו בא"ישער ראובן עמ' קסד, קפד, שכט
כט ע"א37 מה תבור וכרמל שלא באו אלא לפי שעה ללמוד תורה וכו' ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' קעד
כט ע"א38 למה תרצדון הרים גבנוניםאוצר הכבוד
כט ע"א38 למה תרצדון הרים וגו׳שופרא דישראל (תשסו) עמ' קע
כט ע"א38 מאי דכתיב למה תרצדון הרים גבנונים וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש לו עמ' רלד
כט ע"א38 מאי דכתיב למה תרצדון הרים כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' ריא
כט ע"א39 אמר הקב"ה לתבור וכרמל כולכם בעלי מומין אצל סינימשך חכמה ויקרא פ' ח פס' ז
כט ע"א39 כולכם בעלי מומים אצל סינידרך חיים (תשלה) עמ' תרפז
כט ע"א39 למה תרצו דין עם סיני וכו' ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' קעד
כט ע"א39 למה תרצו דין עם סינימשך חכמה שמות פ' ג פס' יא
כט ע"א39 למה תרצו דין עם סיני, כולכם בעלי מומים אתם אצל סינינועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נג ע"ב, סה ע"א-ע"ב
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואאמרי יוסף בראשית דף כה ע"ד, כז ע"ב
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מום הואדרשות שבט הלוי עמ' סה
כט ע"א40 האי מאן דיהיר בעל מוםדרך חיים (תשלה) עמ' תרכ
כט ע"א40 מאן דיהיר - בעל מוםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסג
כט ע"א40 מאן דיהיר הוי בעל מוםאורות אלים דף לא ע"א
כט ע"א50 פרשת החדשבני יששכר ח"א דף מח ע"א
כט ע"א51 באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאייםאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 7
כט ע"א51 באחד באדרעולת חודש ח"ג מאמר רפ
כט ע"א רש"י ד"ה ומפסיקין וד"ה פרהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רד ע"א
כט ע"א מהרש"א שמחתי באומרים לי בית ה' נלךרב טוב דף קכ ע"ד
כט ע"ב שואלין וכו' רשב"ג אומר שתי שבתות וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קעד
כט ע"ב בני מערבא מסקו לאורייתא בתלת שניאבן פינה עמ' 162
כט ע"ב בני מערבא מסיימי אורייתא בתלתא שניןמשך חכמה דברים הדרן
ל ע"א פלוגתא דרב ושמואל על יומי שולחנותבני יששכר ח"ב דף קנו ע"ג
ל ע"א פרשת זכור נקראת באדרכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 154
ל ע"א פורים שחל בע"ש וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רפד ע"א
ל ע"א לא תקדים זכירה לעשיהמי מרום ח"ט עמ' רנט
ל ע"א קורין פרשת זכור בשבת שקודם פורים להקדים זכירה לעשיהבני יששכר ח"ב דף קנו ע"ד
ל ע"ב מצפרא כנופיא היכי עבדינן וכו'מרפא לשון עמ' קמו
ל ע"ב ויקראו...רביעית היוםעין איה א' 123
לא ע"א במנחה קורין בעריות ומפטירין ביונהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קנח, שיד
לא ע"א בכל מקום שאתה מוצא גדולת ה' שם אתה מוצא ענותנותומי מרום ח"ב עמ' עו, ח"ז עמ' רל
לא ע"א בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותואמרי השכל עמ' 9, 129, 196
לא ע"א בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"הנתיבות עולם ח"ב עמ' ב
לא ע"א בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא שם אתה מוצא ענוותנותושיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 21
לא ע"א בכל מקום שתמצא גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותואבן שוהם (פינסק) עמ' 21, 66
לא ע"א במקום גבורתו אתה מוצא בענוותנותומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 156
לא ע"א במקום גדולתו של הקב"הכרם פתחיה גפן ז שריג ח, גפן טז ענף גבורה ג
לא ע"א במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותומי מרום ח"ח עמ' עו, ח"י עמ' יב, חי"ב עמ' קפא
לא ע"א במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותומשך חכמה ויקרא פ' טז פס' א-ג
לא ע"א במקום שאתה מוצא ענותנותו של הקב"המכתבי מרום עמ' יא
לא ע"א גבורתו - ענותנותומוסר המקרא והתלמוד עמ' קסו
לא ע"א גבורתו של הקב"ה וענוותנותואור הרעיון עמ' קמח
לא ע"א גבורתו של הקב"ה, שם ענוותנותופירוש המכבי דברים עמ' רמג, שסב, תכ
לא ע"א גדולתו של הקב"ה וכו'המאור שבתורה (לסין)
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא (גדולתו) [גבורתו] של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותומגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קב, אור תורה סי' נד, שצד, תעד, הוספות לספרי הרה"מ סי' כט
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותוס' החיים (תשנג) עמ' קסג*
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותושיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 228
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותושם משמעון (שפירא) עמ' ו
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה וכו'מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' מט
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותו בצדו וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק א אות ג, לד
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה, אתה מוצא ענוותנותו נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לט ע"ג
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה, אתה מוצא ענוותנתויערות דבש ח"א עמ' שב
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גבורתופירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' שפא
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גדולתו של ה' - אתה מוצא ענותנותומי מרום ח"ט עמ' יג, צב, קמז
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותו עמוד העבודה (תשעג) דרוש הענוה ב
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותו וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש עב עמ' תפו
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותוקדושת יו"ט ח"ב דף מ ע"ג, סא ע"א
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותורב טוב דף יב ע"ד, קכז ע"ג, קנה ע"ד
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"הגבורות ה' עמ' שט
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"החיים וחסד סי' תפא
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גדולתו של מקום מכתב מאליהו ח"א עמ' 286
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גדולתודרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שמח
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תכח, תמב
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא וכו'דרשות הרא"ש דף ב ע"ב דרוש א, דף סט ע"א דרוש עא, דף פ ע"ב דרוש פז
לא ע"א כל מקום שמצינו גבורתו של הקב"הנפש חיים (פלג'י) דף לג ע"ב
לא ע"א כן יזכה האדם גם שיתן לו הש"י עשירות וגדולה יהיה עניו רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קטו
לא ע"א יו"ט האחרון קורין מצות וחוקים ובכוראמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תצג
לא ע"א ומפטירין "ויעמד שלמה"משך חכמה דברים הדרן
לא ע"א תוס' ד"ה למחר קרינןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רטו ע"א, שפט ע"א
לא ע"ב14 אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץחלק יעקב (קנטור) דרוש טז, כה
לא ע"ב14 אלמלא מעמדותגבורות ה' עמ' מה, מז, שכא
לא ע"ב20 א"ל קחה לי עגלה וכו' וברש"י שםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' כו ע"א
לא ע"ב20 אמר לפניו רבש"ע תינה בזמן שבית המקדש קיים וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' קטז
לא ע"ב20 הודיעני באיזה זכות יתקיימו בה א"ל הקב"ה בזכות הקרבנותמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קלד
לא ע"ב20 תינח בזמן שביה"מ קיםמי מרום ח"ז עמ' צז
לא ע"ב21 בזמן שאין המקדש קים מה תהא עליהםמי מרום חי"ג עמ' מג
לא ע"ב22 כבר תיקנתי להם סדר קרבנות וכו'שפע חיים ח"ב עמ' פז
לא ע"ב22 כבר תקנתי להם סדר קרבנות וכו'אמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רכב
לא ע"ב22 כבר תקנתי להם סדר קרבנותאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קעז ע"ב
לא ע"ב22 כל זמן שקוראים מהם מעלה אני עליהם כאילו מקריבים לפני קרבן משך חכמה במדבר פ' כט פס' יח-יט
לא ע"ב22 כל זמן שקוראין בהםטהרת יו"ט ח"י עמ' שא
לא ע"ב22 כל זמן שקוראין בהן מעלה אני עליהן כאילו מקריבין לפני קרבן נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ז ע"ג
לא ע"ב22 כשאין בית המקדש קיים ילמדו פרשיות הקרבנות ומעלה אני עליהם וכו', ואני מוחל להם על כל עונותינם וכו'בני יששכר ח"ב דף כט ע"ב, לה ע"ב
לא ע"ב24 אין מפסיקין בקללות אבל של משנה תורה פוסקדרשות אל עמי דרוש ד
לא ע"ב24 אין מפסיקין בקללותילקוט הגרשוני ח"א
לא ע"ב24 אין מפסיקין בקללותתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קלא
לא ע"ב24 אין מפסיקין בקללות... לא שנו אלא בקללות שבתורת כהנים, אבל קללות שבמשנה תורה פוסק. מאי טעמא?... והללו בלשון יחיד אמורות, ומשה מפי עצמו אמרןשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 21, 31, 32, 75, 77, 130, 183, 235
לא ע"ב27 לא שנו אלא קללות שבתו"כ וכו'יערות דבש ח"ב עמ' פא
לא ע"ב28 קללות שבמשנה תורה פוסקאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקלב
לא ע"ב29 הללו בלשון רביםאגודת אזוב (יעבץ) דף צה ע"א
לא ע"ב29 קללות שבת"כ בלשון רבים נאמרהשבט מוסר עמ' רנו
לא ע"ב30 משה מפי עצמו אמרןאשל אברהם (שפירא) עמ' תשכד
לא ע"ב30 משה מפי עצמו אמרןמי מרום ח"י עמ' ט
לא ע"ב30 משה מפי עצמו אמרןמשך חכמה דברים פ' י פס' ח, פ' יט פס' ג
לא ע"ב30 משה מפי עצמו אמרןעין איה ב' 387
לא ע"ב30 קללות במשנה תורה משה מפי עצמו אמרהמי מרום חי"ב עמ' לז
לא ע"ב30 תוכחה שבמשנה תורה, משה מפי עצמותקונים חדשים פ' כד
לא ע"ב32 עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה כדי שתכלה השנה וקללותיה מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' כו, קסח, קצד, שכד
לא ע"ב32 עזרא תיקן להן לישראל שיהיו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ראש השנה כו' תכלה שנה וקללותיהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' קכח
לא ע"ב32 עזרא תיקן שיהו קורין קללות שבתו"כ קודם עצרתאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ש ע"א, שא ע"ב, שב ע"ב, שצז ע"א
לא ע"ב33 קורים תוכחה של משנה תורה לפני ר"ה מי מרום ח"י עמ' קל
לא ע"ב34 מ"מ קורין הקללות שבת"כ קודם עצרת וכו'עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קג
לא ע"ב36 עצרת נמי ר"ה היאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קנא ע"א, שב
לא ע"ב37 בעצרת דנים על האילןמי מרום ח"י עמ' קכד, קכז
לא ע"ב38 מפני שסתירת זקנים בניןידי משה (תשמה) איכה עמ' ע
לא ע"ב39 בנין נערים סתירה וסתירת זקנים בניןבינה לעתים (תשנד) דרוש נב עמ' שלז
לא ע"ב39 סתירת זקנים בנין ובנין נערים סתירהתורת חסד (סופר) עמ' רמג
לא ע"ב39 סתירת זקנים בנין וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקכט
לא ע"ב39 סתירת זקנים בניןעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קעג
לא ע"ב תוס' ד"ה ר"ח, שב דנחמתא ותרתי דתיובתא וכו'שפע חיים ח"ב עמ' קסב
לב ע"א25 מניין שמשתמשים בבת קול שנאמר ואזניך תשמענה דברפנים יפות על תהלים עמ' כט
לב ע"א29 הקורא בלי נעימהדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כז
לב ע"א29 כל הקורא בלא וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ג עמ' סו, חלק ה סימן סד, סז-סט
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקסא, תקסד, תרא, תרחצ, תרצט
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זימרה וכו'מכתב סופר דף קט ע"ד
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה וכו' ובמהשר"אדרשות שבט הלוי עמ' קפז, רפא
לב ע"א29 כל הקורא בלא נעימהשערי תשובה סה"י אות צו
לב ע"א29 כל הקורא וכו' ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר וכו'יערות דבש ח"א עמ' רכח
לב ע"א33 משפטים לא יחיו בהםילקוט הגרשוני ח"א
לב ע"א34 שני ת"ח היושבים וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן ע-עא
לב ע"א38 א"ר פרנך האוחז ספר תורה ערוםתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' מד
לב ע"א38 אמר רבי פרנך אמר רבי יוחנן כל האוחז כו', ברש"י, בתוס'מכמני אשר עמ' קיא
לב ע"א39 האוחז ס"ת ערום וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרנז
לב ע"א39 האוחז ס"ת ערום נקבר ערום מאותה מצוהנפש החיים (תשמג) עמ' 160
לב ע"א39 האוחז ס"ת ערום נקבר ערוםתורת חסד (סופר) עמ' עו
לב ע"א39 נקבר ערוםדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כז-כח
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהיו דורשים בהלכות חג בחגאורות אלים דף ה ע"ב
לב ע"א44 משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בענינו של יום הלכות פסח בפסחילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רעג
לב ע"א44 משה תיקן לישראל שיהיו שואלין ודורשין מהלכות היום וכו'שבט מוסר עמ' קסז
לב ע"א44 משה תיקן... שואליןטוב ראיה
לב ע"א44 שואלין הלכות פסחרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תסו
לב ע"א44 שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם לפסח שלשים יוםבני יששכר ח"ב דף קמח ע"א
לב ע"א45 הלכות חג בחגמכמני עוזיאל עמ' קמא
לב ע"א45 הלכות פסח בפסח וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' ל, קד, קלא
לב ע"א תוספות ד"ה והשונהשם משמעון (שפירא) עמ' קע

מקורות לפני עריכה
דפים ב-יג
דפים יד-לב
ב אלה המצות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתהאור אברהם ויקרא עמ' תה, תיז, תכא
ב אתא את ופסיקדבש לפי (תקסא) דף ו ע"ב
ב בזמניהם, זמנים הרבה תקנו להםאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 422-423, 425
ב בעניין שזמן של קריאת המגילה נקבע על ידי אנשי כנסת הגדולהאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 382
ב יום שלשה עשר זמן קהלה לכל היא, שהיו נקהלים להתפללאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 392-393
ב כרכין המוקפין חומה מימות יהושע בן נון קורין בט"ואור חדש (הרטמן) פ"ט אות 100-101, 167
ב מגילה נקראת בה׳ ימיםפרי אהרן (פסין) עמ' 82
ב מגילה נקראת בי"א י"ב י"ג וכו'שמועת יצחק - אדר ופורים ג, ו
ב מגילה נקראת בי"א, בי"ב, בי"ג, בי"ד, בט"ו, לא פחות ולא יותראור חדש (הרטמן) פ"ט אות 422, פ"ט אות 437
ב מנצפך ליפים אמרוםאברהם את ידו ח"א דף עז ע"ב
ב מנצפך צופים אמרוםכסא רחמים (תקסג) דף כב/פב ע"א
ב ע"א א"ר שמן בר אבא וכו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קצה
ב ע"א אילימא אליבא דרבי עקיבא אפילו בזמן הזה איתא להאי תקנתאאחרית השנים עמ' לו
ב ע"א אימא זמנים טובאגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קצב
ב ע"א אימתי בזמן שהשנים כתיקנן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תרטז ד"ה כל
ב ע"א אין בי"ד יכול לבטל דברי בי"ד חבירו אא"ב כן גדול ממנוקומץ המנחה (צונץ) דרוש קמד אות ד
ב ע"א אין בי"ד יכול לבטל דברי בית דין חבירו וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רנב
ב ע"א אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירוהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' צ
ב ע"א אלא שהכפרים מקדימים ליום הכניסהחשב סופר על התורה עמ' קל
ב ע"א אלא שהכפרים מקדימין ליום הכניסהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קלה
ב ע"א אמר ר״ש בר יצחק י״ג זמן קהלה לכל היא ולא צריך לרבויי. י״ג זמן קהלה לכל היא, ותעניתו היא משום אל תטוש תורת אמך, שהנענו בזמן מדרבי ואסתר, ואם חל י״ג בערב שבת או בשבת מקדימים להתענות בי״א שהוא יום חמישי בשבת, מה שאין בן בשאר צומות מאחרים לצום אם חל בשבתפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' כז
ב ע"א אמר רבי יוחנן זו דברי רבי עקיבא סתימתאהתורה אור (באנדי) עמ' שעג
ב ע"א אנשי כנה"ג תקנינהו וכו'לקוטי שיחות חכ"א עמ' 199
ב ע"א אנשי כנסת הגדולה קבעו לימי הפוריםאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קסח, שכא
ב ע"א אתו רבע ועקרי תקנתא דאנכה"גגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קצב, רלב, רמו, שד
ב ע"א בזמניהם, זמנים הרבה תקנו להם וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' שפז
ב ע"א בי"א בי"ב בי"ג וכו'כתב סופר אגדות כאן
ב ע"א במחמתן לטבריה מיל וכו' מנצפ"ך צופים אמרוםלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' קסח
ב ע"א במרדכי לענין חיוב קריאה קודם י"דרנת יצחק תענית עמ' רנב
ב ע"א במשנה מגילה נקראת בי"א וכו' כרכים המוקפיך חומה וכו'כתב סופר אגדות כאן
ב ע"א בפרים מקדימין ליום הכניסה וברש"ידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רל
ב ע"א בר"ן (א ע"א מדפי הרי"ף) בשם הרמב"ןשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תיז, תיח
ב ע"א היאך אתו רבנן ועקרי מה שתקנו אנשי כנה"גתפלה למשה (בנימין) עמ' שנט
ב ע"א הכפרים... שיספקו מיס ומזון לאחיהם שבכרכיםלקוטי שיחות חל"ח עמ' 120
ב ע"א ואימא שיתסר ואימא שיבסרדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רמט
ב ע"א ואימא שיתסר ושיבסרדברי שאול ויקרא עמ' תח
ב ע"א ולא יעבור כתיבמנות הלוי (תשסב) עמ' שפז
ב ע"א זו דברי רבי עקיבא סתימתאה אבל חכמים אמרו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקכט ד"ה פרק
ב ע"א זמנים הרבה תיקנו להםגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קצב
ב ע"א זמנים הרבה תקנו להםעוז לו בך מאמר א אות א
ב ע"א זמנים הרבה תקנו להםעוז לו בך מאמר א אות א, סי' ג אות ג
ב ע"א זמנים הרבה תקנו להםתורת מנחם חי"ג עמ' 302
ב ע"א י"ג ומן קהלה לכל היאשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קלד
ב ע"א י"ג זמן קהילה לכל היאמנות הלוי (תשסב) עמ' ת
ב ע"א י"ג זמן קהילה לכל היאפורים בציון עמ' קכב, קכח
ב ע"א י"ג זמן קהלה לכליסוד ושורש העבודה שער המפקד פ"ג
ב ע"א י"ג זמן קהלה לכל היא - וברא"ש שמתאספין לתענית אסתר וכו' לפי שבו נקהלו לעמוד על נפשם כו' וכן מצינו במשה וכו' כשנלחם בעמלק כו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' ריב
ב ע"א י"ג יום קהלה לכל, תענית אסתר - רא"שאור אברהם - מגילת אסתר עמ' שכג
ב ע"א כדי שיספקו מים ומזון וכו' ובריח דודאיםשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קמא
ב ע"א כפרים ועיירות גדולותאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קסז
ב ע"א כפרים ועיירות קורין בי"ד, וכרכים בט"ואמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קלה
ב ע"א כפרים מקדימים וכו' כדי שיספקו מים ומזון וכו'תורת מנחם חי"ג עמ' 302
ב ע"א כפרים מקדימים ליום הכניסהלקוטי שיחות חל"א עמ' 278
ב ע"א כפרים מקדימין ליום הכניסהלקוטי מאמרים עמ' 237
ב ע"א כפרים מקדימין ליום הכניסהפרי צדיק ר"ח אדר אות א
ב ע"א כפרים עיירות כרכיםתורת מנחם חי"ח עמ' 46
ב ע"א כרכים המוקפים חומה קוראים ביום ט"ולקט אמרי קודש - מועדים עמ' רה
ב ע"א כרכים המוקפים חומה קורים בט"ותורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' תעא
ב ע"א כרכין המוקפין חומה מימות יהושע בן נוןאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - קונטרס אור הנר עמ' ג
ב ע"א כרכין המוקפין חומה מימות יהושע בן נון וכו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' לט
ב ע"א כרכין המוקפין חומה מימות יהושע בן נון וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רפא
ב ע"א כרכין המוקפין חומה מימות יהושע בן נון וכו'תורת מנחם ח"ה עמ' 23
ב ע"א כרכין המוקפין חומה מימות יהושע בן נון קורין בט"ודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קסד ד"ה ומה, עמ' תקעט ד"ה ונ"ל, עמ' תקצה ד"ה ורבים
ב ע"א כרכין המוקפין חומהאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קיא
ב ע"א מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קפט, רכד
ב ע"א מאירי כענין הקדמת הקריאהמנחת מרדכי עמ' קסב
ב ע"א מגילה נקראתדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שא
ב ע"א מגילה נקראת בי"א בי"ב בי"ג בי"ד בט"ודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קסה ד"ה ומשום
ב ע"א מגילה נקראת בי"א בי"ב בי"ג בי"ד בט"וזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' ר
ב ע"א מגילה נקראת בי"א בי"ב בי"ג בי"ד בט"ופורים בציון עמ' שנה
ב ע"א מגילה נקראת בי"א בי"ב בי"ג בי"ד בט"ו לא פחות ולא יותר וכו' ואימר שיתסר ושיבסר ולא יעבור כתיבחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מגילה א
ב ע"א מגילה נקראת בי"א בי"ב בי"ג וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' שפו
ב ע"א מגילה נקראת בי"א בי"ב בי"ג וכו' היכא רמיזא וכו' בזמניהם כו' י"ג זמן קהלה לכל היא ולא צריך קרא לרבוייי (וברא"ש בשם הירושלמי)דרושים ואגדות חתם סופר עמ' רפג
ב ע"א מגילה נקראת בי"א בי"ב וכו' י"ג זמן קהילה לכל היא כר' וברש"י ותוס'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' רסח
ב ע"א מגילה נקראת בי"א וכו'לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1289, ח"ו עמ' 377, 375, 373, חכ"א עמ' 197
ב ע"א מגילה נקראת בי"א וכו' ולא יותרתורת מנחם חכ"ב עמ' 178, 197
ב ע"א מגילה נקראת בי"א וכו' לא פחות ולא יותרקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תה
ב ע"א מגילה נקראת בי"א י"ב י"ג וכו'עוז לו בך מאמר א אות יג, שביבי אורה א אות ז
ב ע"א מגילה נקראת בי"א, בי"ב, בי"ג, בי"ד, בט"ו וכו'המאור הגדול (גר"א) עמ' תרצ
ב ע"א מגילה נקראת בי"גלקוטי מאמרים עמ' 100
ב ע"א מגילה נקראת בי"גפרי צדיק פורים אות א
ב ע"א מגילה נקראת בי״ד ובט״ו (ברמב״ן ובר״ן)ציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' עו
ב ע"א מגילה נקראת וכו' - למה לא קאמר קורין - ריטב"אאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' לא
ב ע"א מגילה נקראת וכו' בי"ד ובט"ואמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קל
ב ע"א מגילה נקראת וכו' כרכין המוקפין וכו' כפרים ועירות וכו' כיצד וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' קסה
ב ע"א מגילה נקראת, וריטב"אשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קמב
ב ע"א מוקף חומה מימות יהושע ברטנוראדברי שאול שמות עמ' קסג, קסד, ויקרא עמ' תיד
ב ע"א מוקפות חומה מימות יהושעציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' נה
ב ע"א מוקפין מימות יהושע בן נון, ר"ןקהלת יעקב פסח ח"א עמ' תקלה
ב ע"א מכדי כולהו אנשי כנה"ג תקנוהו כו'יד שלמה (עזרא) דף כח ע"ב
ב ע"א מכדי כולהו אנשי כנסת הגדולה וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קעו
ב ע"א ר"ן על הרי"ף א ע"א מדפה"ר ד"ה ויש, אבל הרמב"ן ז"ל נותן טעם אחר וכו' ואינו ברור אצלי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רלח ד"ה ומשום, עמ' רפז ד"ה ועל, עמ' תקסז ד"ה ועל
ב ע"א רא"ש - למה מתענין בי"ג באדראמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קכח
ב ע"א רא"ש פ"א ס"א. ופירש ר"ת זמן קהלה לכל היא שהכל מתאספין וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקפג ד"ה ריש ובהערה
ב ע"א רא"ש פ"א ס"א. זמן קהלה לכל היא שהכל מתאספין לתענית אסתר וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תעב ד"ה הנה ובהערה
ב ע"א רי"ף א ע"א מדפה"ר, זו דברי ר"ע סתימתאה וי דדריש זמן זמנם זמניהםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקכט ד"ה פרק
ב ע"א ריטב"א בן עיר מוציא בן כפרמנחת מרדכי עמ' שפב
ב ע"א ריטב"א ד"ה מגילהחכמת התורה שמיני עמ' קפט
ב ע"א רמב"ןלקוטי שיחות חכ"ו עמ' 223
ב ע"א רמב"ן ד"ה וכשעיינתי. וכשעיינתי בכתובים נתיישב לי הענין יפה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקסז ד"ה ועל
ב ע"א רש"י ד"ה איכא דאמריגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קצה
ב ע"א רש"י ד"ה איכא. ולא גרסינן להאי לישנא דדריש זמן זמנם זמניהםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקכט ד"ה פרק
ב ע"א רש"י ד"ה אלא ור"ןשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קמג
ב ע"א רש"י ד"ה בזה"זלקוטי שיחות חל"ב עמ' 62
ב ע"א רש"י ד"ה דאי ס"ד כו'יד שלמה (עזרא) דף כח ע"ג
ב ע"א רש"י ד"ה זמן. הכל נקהלו להנקם מאויביהם בין בשושן בין בשאר מקומותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תעב ד"ה הנה, עמ' תקפג ד"ה ריש
ב ע"א שיתסר ושיבסר ולא יעבור כתיבלקוטי שיחות חי"א עמ' 342
ב ע"א שלשה עשר זמן קהילה לכל היא ולא צריך לרבויידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שפז ד"ה ולבוא, עמ' תעב ד"ה הנה, עמ' תקפג ד"ה ריש, עמ' תר ד"ה י"ג
ב ע"א שלשה עשר זמן קהלה לכל היאקב הישר (תשנט) ח"ב פרק צז עמ' תקט
ב ע"א תוס' ד"ה עתה באתיזאת ליעקב דברים עמ' נח
ב ע"אבריכות המעיין עמ' קא
ב ע"ב אי הוה כתיב את יום וכו'עבודת ישראל (קמחי) דף עח
ב ע"ב אין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' שמא
ב ע"ב אין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהאור אברהם - רות עמ' יד, קפ
ב ע"ב אין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהאור אברהם במדבר עמ' קכב, רסו
ב ע"ב אין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהאור אברהם בראשית עמ' מ, סה
ב ע"ב אין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהאור אברהם דברים עמ' קעג, קפג, שא, שג, תלה, תפו
ב ע"ב אין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' צט
ב ע"ב אין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - מגילת בני חשמונאי עמ' כב
ב ע"ב אין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' לא
ב ע"ב אין נביא רשאי לחדש דבר מעתהאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ו אות יב
ב ע"ב אין נביא רשאי לחדש דבר מעתהאור אברהם שמות עמ' רפג
ב ע"ב אין נביא רשאי לחדש דבר מעתהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קצד, ריב
ב ע"ב אין נביא רשאי לחדש וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 104
ב ע"ב איתקש זכירה לעשיהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קצ
ב ע"ב אלא שושן דעבדא כמאן כו'יד שלמה (עזרא) דף לא ע"ד
ב ע"ב אלא ת"ד מאי טעמא לא אמר כריב"ק כו'יד שלמה (עזרא) דף לב ע"ג
ב ע"ב אלה המצוות שאין נביא רשאי לחדש וכו'כנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' ז
ב ע"ב אלה המצות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שכז
ב ע"ב אמר רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא וכו'זכור לדוד עמ' ט
ב ע"ב אשכחן עשיה זכירה מנלן אמר קרא והימים האלה נזכרים ונעשים אתקש זכירה לעשיהפרי צדיק פורים אות א
ב ע"ב אשכחן עשיה זכירה מנלןפניני שבח עמ' קצו
ב ע"ב אשכחן עשייה זכירה מנלן וכו'עוז לו בך סי' ג אות ט
ב ע"ב אתא את ופסיקאמרות ה' השלם ח"א עמ' קכט, קלד, ח"ב עמ' קעד, רפד, ח"ג עמ' ריא, שסח, תו, ח"ד עמ' סג-סד, ח"ה עמ' קפח, קצה
ב ע"ב אתא את ופסיקהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שפט
ב ע"ב אתא את ופסיק הני בארבעה עשר והני בחמשה עשרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקצב ד"ה פרק
ב ע"ב בל היום כשר למליקה ולקמיצהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 83
ב ע"ב בלוחות הברית המ"ם והסמ"ך בנס היו עומדיםנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תע
ב ע"ב בשלמא לת"ד ה"ד מדינה ומדינה כו ולח"ד מי נימא כו'יד שלמה (עזרא) דף לא ע"ד
ב ע"ב בשלמא לתנא דידן היינו דכתיב מדינה ומדינה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקצח ד"ה והימים
ב ע"ב דאמר קרא ע"ב היהודים הפרזים גו' מדפרזים בי"ד מוקפין בט"ותורת מנחם ח"ה עמ' 23, חכ"ב עמ' 183
ב ע"ב הפרזים ונרש"י עיר שאין לה מומה וממון כן ישיבמה נפיץ ופרוזדבר טוב עמ' תמח
ב ע"ב ואימא מוקפין בי"ד ובט"ואמרות ה' השלם ח"ו עמ' קיד
ב ע"ב ואימא פרזים בארביסר כו'יד שלמה (עזרא) דף ל ע"ב
ב ע"ב ואימא פרזים בי"ד מוקפים בי"ד ובט"ו וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' שפח
ב ע"ב וזכרם לא יסוף מזרעם, זה מקרא מגילה - רש"יאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' צז
ב ע"ב יד דוד (זינצהיים) ד"ה אי הוה. והקשה בשער אפרים דהיכא אמרי' דאתי את וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקצב ד"ה פרק
ב ע"ב יליף פרזי פרזיגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רלו
ב ע"ב יליף פרזי פרזי וכו'תורת מנחם ח"ה עמ' 23
ב ע"ב יליף פרזי פרזיאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קיא
ב ע"ב כי דשיעורא דמיל כמה הוי כמחמתן לטבריאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקפג ד"ה אבל
ב ע"ב כמחמתן לטבריה מילפורים בציון עמ' שעו
ב ע"ב כרך וכל הסמוך לונשמת כל חי חלק ב (סימן י"ג) דף לג ע"ב (ד"ה תשובה)
ב ע"ב כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו נידון בכרךהר המוריה עמ' ק
ב ע"ב כרך וכל הסמוך לו כו' סמוך אע"פ שאינו נראה וכו'תורת מנחם ח"ה עמ' 24
ב ע"ב כרכים המוקפין קורין בט"ו, מנא הני מילי וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' שפ
ב ע"ב כרכין המוקפין חומה מימות אחשורוש קורין בחמשה עשרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקעז ד"ה בירושלמי
ב ע"ב מ' וס' שבלוחות בנס היו עומדיםפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' לז
ב ע"ב מ' וס' שבלוחות בנס היו עומדיםפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' לח
ב ע"ב מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנם היו עומדיןעין איה שבת פי"ב פסקא ו {תוכן סודי של אותיות אלו}
ב ע"ב מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיםכנפי יונה (תשנח) ח"א פ' לד-לה, ח"ג סי' ה
ב ע"ב מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיםפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קמו
ב ע"ב מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' מב
ב ע"ב מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןאמרות ה' השלם ח"ב עמ' מו
ב ע"ב מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רי ד"ה וי"ל, עמ' רפח ד"ה וזהו, עמ' שצ ד"ה אבל
ב ע"ב מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןנתיבות יצחק ח"ג עמ' כט, קמו
ב ע"ב מדפרזים בי״ד מוקפין בט״וציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' עו
ב ע"ב מוקפין חומה הוי מימות יהושע בן נוןחכמת התורה שמות עמ' שפד
ב ע"ב מוקפין חומה מימות יהושעציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' עז
ב ע"ב מחלוקת מוקפין חומה מימות אחשורוש או מימות יהושעברכת אברהם (תשנד) עמ' לה
ב ע"ב מלמד שאין הנביא רשאי לחדש דברתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קכח
ב ע"ב מ'ם וסמ'ך שבלוחות בנם היו עומדיןברכת מועדיך לחיים ח"ב דף יא ע"ד [מב ע"א ד"ה וזהו]
ב ע"ב מ'ם וסמ'ך שבלוחות בנס היו עומדיםנפש חיים (פאלאג'י) דף רט ע"א [שיז ע"א ד"ה ואפשר]
ב ע"ב מ'ם וסמ'ך שבלוחות וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק ב דף י"א ע"ד (דף מ"ב ע"א ד"ה וזהו); נפש חיים דף ר"ט ע"א (דף שי"ז ע"א, מערכת ש' אות נ' ד"ה ואפשר)
ב ע"ב מנצפ"ךשלטי הגבורים (תשע) עמ' תקעג
ב ע"ב מנצפ"ך צופים אמרומאור עינים (תשעה) עמ' רעח
ב ע"ב מנצפ"ך צופים אמרוםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרצא, תרצב
ב ע"ב מנצפ"ך צופים אמרוםטל חיים (פרידלנדר) עמ' רסו
ב ע"ב מנצפ"ך צופים אמרוםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קכו
ב ע"ב מנצפ"ך צופים אמרוםשער החצר (תשעב) סי' ריב
ב ע"ב מנצפ"ך צופים אמרוםתורת אליהו עמ' רלג
ב ע"ב מנצפ"ך צופים אמרום בו', תרגום של תורה אונקלוס הגר אמר, ועוד ביקש לגלות תרגום של כתובים וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קלד
ב ע"ב מנצפ"ך צופים אמרום וכו'גנת אגוז (תשמט) עמ' שצז
ב ע"ב מנצפ"ך צופים אמרום וכו' וכו' אתו צופים ותקינו וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שצא
ב ע"ב מנצפ"ך צופים אמרום וכו' שכחום וחזרו ויסדוםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תמז ד"ה ולענ"ד
ב ע"ב מנצפ"ך צופים אמרוםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תנא
ב ע"ב פרזי פרזי ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' תמט
ב ע"ב צופים אמרוםעמק המלך (תשסג) עמ' 354
ב ע"ב רש"י אשכחןגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רכ
ב ע"ב רש"י ד"ה הואיל ונעשה כו'יד שלמה (עזרא) דף לב ע"א
ב ע"ב רש"י ד"ה פרזיאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קעד
ב ע"ב שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתהדרשות הר"ן (תשסג) עמ' ריח
ב ע"ב שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתהעין איה שבת פי"ב פסקא ד
ב ע"ב שאני שושן הואיל ונעשה בה נס (קורץ בט"ו)מנות הלוי (תשסב) עמ' שצד
ב ע"ב שאני שושן תעשה בה נם והנה פרש"יקהלת יעקב פורים עמ' תקלה
ב קטן הייתי וקריתיה למעלהכסא רחמים (תקסג) דף לא/נא ע"ב
ב ר' יהודה אליבא דמאן וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קע ע"ב
ב שמחו של רבייוסף תהלות (תקיד) דף סב ע"א
ב. אא"כ גדול ממנו בחכמה ומניןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קיא
ב. אי בי"ד יכול לבטלשערים מצוינים - מגילה עמ' קפה
ב. אימתי בזמן שהשנים כתקנןישא מדברותיך - מגילה עמ' קעו, קעז
ב. אימתי קורין המגילה בי׳׳א בזמן שישראל שרויים על אדמתם וכו׳קרבן מנחה (תשעד) עמ' קלז
ב. אין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חבי' אא"כ גדול ממנו בחכמה ובמניןצור יעקב (יעבץ) בן לוי - קורח
ב. אין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חבירו אא"כ גדול ממנו בחכמה ובמניןגור אריה דברים פי"ז הערה 58, פכ"ח אות ט
ב. אין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חבירו אא"כ גדול ממנו וכו'הדרש והעיון דברים מאמר רכב, רכד
ב. אין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חבירו אלא א"כ גדול ממנו בחכמה ובמניןלהורות נתן דברים עמ' רכח
ב. אין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חבירוהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' פא
ב. אין בי"ד יכול לבטל דברי בי"ד חבירו וכו'דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' נד
ב. אין בי"ד יכול לבטל דברי בי"ד חברו אלאישא מדברותיך - מגילה עמ' קח
ב. אין בי"ד יכול לבטל דברי חבירו אא"כ גדול ממנו בחכמה ובמניןדברי יונה עמ' רל, רנה, רס, שיח
ב. אין בית דין רשאי לבטל דברי חביתדולה ומשקה - חנוכה עמ' לב
ב. אלא שהכפרים מקדימין ליום הכניסהילקוט אוהב ישראל עמ' צט
ב. אלא שהכפרים מקרימין ליום הכניסהשערים מצוינים - מגילה עמ' קפט
ב. אמר ר' יוחנן זו דברי רבי עקיבא סתימתאהאור אברהם (זוועהיל) עמ' ו
ב. אנשי כנה"ג תיקנו ובר"ן שםאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' תלז-תמג, תפב
ב. אף כשמתבטל טעם הגזירה, אין בית דין יכול לבטל דברי חבירו אלא אם כן גרול ממנו בחכמה ובמניןדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' כה
ב. אר"י זו דברי ר"ע טתימאהנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות יח
ב. בזמן הזה הואיל ומסתכלין בהטוב לב עמ' קעח
ב. בזמניהם בזמנם מיבעי ליהמקראי קדש (תשנג) עמ' רסב
ב. בזמניהם זמנים טובאגור אריה בראשית פמ"א הערה 49
ב. בזמניהם, זמנו של זה לא כזמנו של זהישא מדברותיך - מגילה עמ' קט
ב. בני הכפרים קורים בי"א ובי"ב כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבכרכיםעטרת ישועה (תשסד) אות יג לפורים
ב. בסוגיא דזמן קהלה לכלמאורי שערים עמ' תכו
ב. בפי' הר"י מלוניל יו"ט שחל בשבתמאורי שערים עמ' תמא
ב. דפריך ריש מגילה וכו'פחד יצחק חנוכה מאמר יד
ב. הואיל ומסתכלין אין קורין אלא בזמנהישא מדברותיך - מגילה עמ' קד
ב. ואימא בשיתסר ואימא בשיבסרפרדס מנחם עמ' קמה
ב. ואימא בשיתסר ובשיבסרצמח צדיק (תשסז) עמ' תקו
ב. ואימא שיתסר ואימא שיבסרעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רצה
ב. ואימא שיתסר ואימא שיבסרעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים לפורים אות יז, יח
ב. ואימא שיתסר ואימא שיבסרעירין קדישין השלם עמ' קלט
ב. ואימא שיתסר ושיבסראמרי נועם (מועדים) סי' כב לפורים [מבן המחבר]
ב. ואימא שיתסר ושיבסרשבט מישראל (פרידמן) עמ' צח
ב. ואימא שיתסר ושיבסר וכו' ולא יעבוראמרי צדיקים (תשסה) עמ' לא
ב. ואימא שיתסר ושיבסר ולא יעבור כתיבגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רא
ב. ואימא שיתסר ושיבסר, ולא יעבור כתיבישרש יעקב (טננבוים) פורים אות ו
ב. ואמא שיתסר ואימא שיבסרויגד יעקב עמ' תמא
ב. והכתיב אלה המצותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שג
ב. והתנן אין בי"ד יכול לבטל דברי בי"ד חבירופרורים משלחן גבוה ח"א שאלה נא
ב. ולא יעבור יותר מט"ומאמר אסתר (הורוויץ) עמ' כא
ב. זו דברי ר"ע סתימאהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תנג
ב. זמן קהילה לכלזבחי צדק (דיסקין) עמ' שעב
ב. זמן קהילה לכלמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קמד
ב. זמן קהלה לכלמדבר קדש מועדים ח"ב עמ' שע
ב. זמן קריאת המגילה הוא ה' ימים לבני הכפריםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) יתרו ח
ב. זמן של פרזים חלוק מזמן של מוקפים, מדכתיב בזמניהם זמנו של זה לא כזמנו של זהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תריב
ב. זמנו של זהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קלד, קמג
ב. זמנו של זה לא כזמנו של זהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שכו
ב. זמנו של זה לא כזמנו של זהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רנה
ב. זמנו של זהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' רח, רכא
ב. זמנים הרבה תקנו להם כו' ולא יעבור כתיבתורת מנחם חנ"ב עמ' 168
ב. זמנים הרבה תקנו להם, האי מיבעי ליה זמנו של זה ולא זמנו של זהמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שמ
ב. חכמים הקילו על הכפרים כו' שיספקו מים ומזון לאחיהם שבכרכיםתורת מנחם חכ"ז עמ' 451
ב. חלוקת הפרקים בש"ס בבליתורת מנחם חמ"ג עמ' 16
ב. י"ג זמן קהילה לבל היאכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שסח
ב. י"ג זמן קהילה לכלאור אברהם - מסכת מגילה עמ' ח
ב. י"ג זמן קהילה לכלמקראי קדש (תשנג) עמ' רכד, שנז
ב. י"ג זמן קהילה לכל הואכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קיא
ב. י"ג זמן קהילה לכל הוא (ורש"י, ור"ת - הובא ברא"ש)תורת מנחם חנ"ט עמ' 406
ב. י"ג זמן קהילה לכל הוא ולא צריך לרבויידברי יואל פ' צו דף קז ע"ב
ב. י"ג זמן קהילה לכל היאפתחי שערים ח"ב עמ' קכה
ב. י"ג זמן קהילה לכל היאשערים מצוינים - מגילה עמ' קצד
ב. י"ג זמן קהילה לכל היאשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קו
ב. י"ג זמן קהילה לכל היאנועם אלימלך (תשסא) עמ' רב
ב. י"ג זמן קהילה לכל היאפרדס מנחם עמ' קמו
ב. י"ג זמן קהלה לכל הואמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שסח
ב. י"ג זמן קהלה לכל היאאמרי נועם (מועדים) סי' לד לפורים
ב. י"ג זמן קהלה לכל היאדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רסז
ב. י"ג זמן קהלה לכל היאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רצט
ב. יג זמן קהילה לכל היאשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קעג
ב. יום י"ג זמן קהלה לכלשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רעו
ב. כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' רג
ב. כפרים מקדימין ליום הכניסהתורת מנחם חלק לג עמ' 209
ב. כפרים, עיירות גדולות, מוקפות חומהתורת מנחם חמ"ו עמ' 187
ב. כרבין המוקפין חומה מימות יהושע בן נון קורין בט"ו כפרים ועיירות גדולות קורין בי"ד אלא שהכפרים מקדימין ליום הכניסהנועם אלימלך (תשסא) עמ' רב
ב. כרכים המוקפים חומהתשבי (תשסה) עמ' קמג שורש כרך א'
ב. כרכים המוקפים קורין בט"ו, מנא הני טילי, אמר רבא אמר קרא על כן היהודים הפרזים וגו', מדפרזים בי"ד מוקפים בט"ומנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שכא
ב. כרכים המוקפין חומהתורת חיים (קאסוב) עמ' קיב
ב. כרכים המוקפין חומה מימות יהושע בן נון קורין בט"ואמרי נועם (מועדים) סי' כ לפורים
ב. כרכין המוקסין חומה מימות אחשורוש קורין בט"וחמודי צבי מועדים עמ' רס
ב. כרכין המוקפין חומה מימות יהושע בן נון וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' קע
ב. כרכין המוקפין חומה מימות יהושע בן נון קורין בט"ועטרת ישועה (תשסד) אות סב לפורים
ב. כרכין המוקפין חומה מימות יהושע בן נין קורין בט"ו וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' שצג
ב. לא פחות ולא יותרתורת חיים (קאסוב) עמ' קיב
ב. לא פחות ולא יותרתשבי (תשסה) עמ' ריא שורש פחת
ב. לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, הכפרים מקדימין ליום הכניסהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רד
ב. מ"ט לא אמר מבזמניהםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קצט
ב. מאי זמניהם, זמנים טובאדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קנה
ב. מגילה אינה נקראת בשיתסר ובשיבסרעצי חיים - מועדים עמ' רמ
ב. מגילה נק' בי"א בי"ב כו' כרכין המוקפין חומה כו' (ורש"י)תורת מנחם חכ"ז עמ' 448
ב. מגילה נק' בי"א כו' ובט"ותורת מנחם חנ"ט עמ' 131
ב. מגילה נקראתככר לאדן (תקסא) דף קפד ע"ב
ב. מגילה נקראת באחד עשר בשנים עשר וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' כ לפורים [מבן המחבר]
ב. מגילה נקראת באחר עשר וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק טז אות ח
ב. מגילה נקראת בי"אמקראי קדש (תשנג) עמ' שסא
ב. מגילה נקראת בי"א בי"בשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רמח
ב. מגילה נקראת בי"א בי"ב בי"גשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רסו
ב. מגילה נקראת בי"א בי"ב בי"ג בי"ד בט"ושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רמט, תג
ב. מגילה נקראת בי"א בי"ב בי"ג בי"ד בט"ותורת איש ח"ב עמ' קמט
ב. מגילה נקראת בי"א בי"ב בי"ג בי"ד בט"ו וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' לג, מא, מד
ב. מגילה נקראת בי"א בי"ב בי"ג בי"ד בט"ו לא פחות ולא יותרדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' ריח
ב. מגילה נקראת בי"א בי"ב בי"ג בי"ד בט"ו לא פחות ולא יותרנחמד ונעים (תשסח) קונטרס אחרון אות עט
ב. מגילה נקראת בי"א בי"ב בי"ג בי"ד בט"ו לא פחות ולא יותרעטרת ישועה (תשסד) אות ז ליום ב דפסח, אות ח, כ לפורים
ב. מגילה נקראת בי"א בי"ב בי"ג בי"ד בט"ונועם אלימלך (תשסא) עמ' רא
ב. מגילה נקראת בי"א בי"ב בי"ג בי"ד בט"וקהלת משה (תשסב) עמ' צח, צט
ב. מגילה נקראת בי"א בי"ב בי"ג בי"ד בט"ו, לא פחות ולא יותרחיים שיש בהם מועדים עמ' רצט
ב. מגילה נקראת בי"א בי"ב בי"ג בי"ד, כרכים המוקפין וכו' בט"ומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רלב, תקנח
ב. מגילה נקראת בי"א בי"ב בי"ג וכו'חמודי צבי מועדים עמ' רס
ב. מגילה נקראת בי"א בי"ב וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' תפב
ב. מגילה נקראת בי"א בי"ב וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' א, ד
ב. מגילה נקראת בי"א בי"ב וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' רעז
ב. מגילה נקראת בי"א בי"ב וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' קפו
ב. מגילה נקראת בי"א בי"ב וכו' לא פחות ולא יותרצמח צדיק (תשסז) עמ' תקה, תקו
ב. מגילה נקראת בי"א בי"ב וכו' מנלן דכתיב זמניהם, ואימא תריסר ותליסר, אמר רב שמואל בר יצחק י"ג זמן קהלה לכל היאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שיג
ב. מגילה נקראת בי"א בי"ב וכו'חיי נפש ח"ד עמ' קו
ב. מגילה נקראת בי"א בי"ב וכו'פרדס מנחם עמ' קמו
ב. מגילה נקראת בי"א ובי"בשערים מצוינים - מגילה עמ' קפה
ב. מגילה נקראת בי"א ובי"ב ובי"גמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שלז
ב. מגילה נקראת בי"א וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' רז
ב. מגילה נקראת בי"א וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' ע
ב. מגילה נקראת בי"א וכו'שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' ריד, רכב, רכז, רצג, תקח
ב. מגילה נקראת כו' זמניהם דומיא דזמנם כו' ואימא שיתסר ושיבסר וכו' ימים כימים וכו' ולא יעבור כתיבתורת מנחם חל"ט עמ' 185
ב. מגילה נקראת כו' כרכין המוקפין חומה כו' כפרים ועיירות גדולות כו' שהכפרים מקדימין ליום הכניסה כו' חכמים הקילו על הכפרים וכו' כדי שיספקו מים ומזון וכו', ורש"יתורת מנחם חמ"ג עמ' 17, 24
ב. מגילה נקראתכסא דוד (תשנ) עמ' קיד
ב. מוקפ"ח מימות יהושע קורין בט"וכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קלד
ב. מוקפות חומה מזמן יהושעמשכנות יעקב (נעים) דף קי ע"א
ב. מוקפת חומה מפני כבודה של ירושליםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רנה
ב. מכדי כולהו אנשי כנסת הגדולה תקננהו, היכא רמיזא וכו' זמניהם דומיא דזמנםישרש יעקב (טננבוים) פורים אות ו
ב. מפני שמספקים מים ומזון לאחיהם שבכרכיןישרש יעקב (טננבוים) פורים אות ו
ב. מפרשים - בני הכפרים זקוקים להעיר בשביל קריאת המגילה וקריה"תתורת מנחם חלק לא עמ' 129
ב. מרדכי סי' תשעהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכה
ב. משמה מגילה נקראת כו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' כז
ב. מתיבת 'בזמניהם' נדרש על זמן קריאת המגילה שהוא מן י"א באדרעטרת ישועה (תשסד) אות טו לפורים
ב. רש"י - בי"ג הכל נקהלו להנקם מאוביהם בין בשושן בין בשאר מקומות וכו' הלכך לא צריך קרא לרבויי שיהא ראוי לקריאה, רעיקר הנם בו היהדברי יואל מועדים ח"ו פורים דמוקפין עמ' תקעז
ב. רש"י - זמן קהלה - שנקהלו לעמוד על נפשםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שיג
ב. רש"י - זמן קהלה לכל היא(גורס קהלה בלא יו"ר)תפארת צבי ויקרא עמ' כח
ב. רש"י - זמן, הכל נקהלו להנקם מאויביהםדברי יואל פ' צו דף קנ ע"ב
ב. רש"י ד"ה אבלישא מדברותיך - מגילה עמ' מב
ב. רש"י ד"ה אלאשערים מצוינים - מגילה עמ' קצא
ב. רש"י ד"ה זמןישא מדברותיך - מגילה עמ' לט
ב. רש"י ד"ה זמנוישא מדברותיך - מגילה עמ' לז
ב. רש"י ד"ה מכדי וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' לז
ב. רש"י ולא יעכור כתיבישא מדברותיך - מגילה עמ' קנד
ב. רש"י וצריכים שיקראנה אחר מבני העירישא מדברותיך - מגילה עמ' קמו
ב. רש"י חל להיות אחר השבתישא מדברותיך - מגילה עמ' לד
ב. רש"י חל להיות י"ד בע"שישא מדברותיך - מגילה עמ' לג
ב. רש"י כפרים אינס בקיאיםישא מדברותיך - מגילה עמ' לב
ב. רש"י עיירות ומוקפות חומה קורין בט"וישא מדברותיך - מגילה עמ' לג
ב. רש"י קולא שהקילו לכפרים וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' קד
ב. שהכפרים מקדימים ליום הכניסהמי השלוח (תשסז) ח"ג דף רעא
ב. שיתסר ושיבסר הוא ולא יעבורמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' מו
ב. שלשה עשר זמן קהילה לכל היא ולא צריך לרבוייתפארת צבי ויקרא עמ' כח
ב. שניהם לדבר עבירה נתכוונוחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 456
ב. תוס' הרא"ש - טעם הא דהכפרים מקדימים ליום הכניסהבשבילי התלמוד ח"א מגילה ב ע"א
ב: אי הכי שושן נמי ליקרו בי"דמקראי קדש (תשנג) עמ' עה
ב: אי כתיב י"ד וט"ו כדקאמרתיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנ
ב: אימא פרזים בי"ד מוקפים אי בעו בי"ד אי בעו בט"ומקראי קדש (תשנג) עמ' שסב
ב: אין הנביא רשאי לחדש דבר וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' רד
ב: אין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רכט, רפח, שכ, תמב
ב: אין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שלד, שלז, שלט
ב: אין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהאור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תריד
ב: אין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהאור אברהם על ספר המצוות עמ' כט
ב: אין הנביא רשאי לחרש דבר מעתהגור אריה ויקרא פכ"ה אות ב
ב: אין נביא רשאי לחדשכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 79
ב: אין נביא רשאי לחדש דבר מדעתושערי אורה (מילר) ח"ב עמ' רסח
ב: אין נביא רשאי לחדש דבר מעתהפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בחוקותי דף קפח ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ב פרק ד דף לח ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר י פרק ג דף קפח ע"ב; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש כח דף צד ע"ד
ב: איתקש זכירה לעשיהישא מדברותיך - מגילה עמ' כז, סה, רנט
ב: איתקש זכירה לעשיהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רנו
ב: אלה המצוות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתהלחם רב על סדור התפילה אות א' קסה
ב: אלה המצוות, שאין הנביא רשאי לחדשכסף נבחר (מרגליות) עמ' רלו, רלט
ב: אלה המצות וגו' שאין הנביא רשאי לחרש דבר מעתהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רכו
ב: אלה המצות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהכרם חמד (תשסו) עמ' קנח
ב: אף כאן מוקפת חומה מימות יהושע בן נוןשערים מצוינים - מגילה עמ' צו, קעד
ב: אשכחן עשיה זכירה מנלן וכו'מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' כח
ב: אשכחן עשייה זכירה מנלן ומשני אמר קרא והימים האלה נזכרים ונעשים איתקש זכירה לעשייהנחלה לישראל (תשעא) עמ' סח
ב: אתא את פסיקעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שפד
ב: אתי את והפסיקחקל יצחק (תשסג) עמ' שכא
ב: אתי את ופסיקפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרנז-תרנח, תרצג
ב: 'בזמניהם' זמנו של זה לא כזמנו של זהאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 471
ב: במחמתן לטבריא מילתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמג
ב: בשלמא לתנא דידן היינו דכתיב 'מדינה ומדינה ועיר ועיר'אור חדש (הרטמן) פ"ט אות 433
ב: גז"ש, פתי פתיישא מדברותיך - מגילה עמ' עב
ב: הוה אמינא שמוקפין עושים פורים ביום י"ד ויום ט"ואור חדש (הרטמן) פ"ט אות 131
ב: הסמוך ונראה לכרך נידון ככרךלהורות נתן בראשית עמ' תלו
ב: השתא דכתיב את יום י"ד ואת יום ט"ו לחלקיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צא
ב: ואימא בתליסרישא מדברותיך - מגילה עמ' קסז
ב: ואימא פחים בארביסר מוקפץ בארביסר ובחמיסרדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 898
ב: ואימא פרזים בי"ד מוקפים בי"ד ובט"ו, אי כתיב ארבעה עשר וחמשה עשר כדאמרת, השתא דכתיב י"ד לחדש אדר ואת יום טו. בו הני בי"ד והני בט"ומנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שמ
ב: ואימא פרזים בי"ד מוקפין כלל כלל לאשערים מצוינים - מגילה עמ' קצד
ב: והכתיב אלה המצות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתהשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קפו
ב: זו דברי ר"ע אבל חכמים אומרים בזמן הזה הואיל והעם מסתכלין בה אין קוריןמקראי קדש (תשנג) עמ' שסד
ב: זכירה היינו קריאת המגילה - רש"יאור אברהם - מסכת מגילה עמ' יז
ב: כל הסמוך לו נידון ככרךשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' ד
ב: כל כרך שהיא מוקפת חומה מימות יהושע בן נון יהיה כמו שושן שהיא כרך מוקפתאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 117-118, 163-164, 235-236
ב: כרך וכל הנראה עמו נידון ככרךגור אריה בראשית פל"ז אות לא
ב: כרך וכל הסמוך לוזבחי צדק (דיסקין) עמ' שעא
ב: כרך וכל הסמוך לושערים מצוינים - מגילה עמ' קצו
ב: כרך וכל הסמוך לו וכו' מילתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמב
ב: כרך וכל הסמוך לו נידון ככרךישא מדברותיך - מגילה עמ' רי
ב: כרכים המוקפין חומהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קמג
ב: כרכים המוקפין חומהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' רכג
ב: ם' וס' שבלוחות בנס היו עומדיםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קל
ב: מ' וס' שבלוחות בנס היו עומדיןרגל ישרה עמ' צב
ב: מ"ט דריב"ק וכו'אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' תצא
ב: מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' לה
ב: מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןמגלה עמוקות (תשסח) אופן קצ
ב: מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רעט
ב: מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומריןהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' לה
ב: מ"ם וסמך שבלוחות בנס היו עומדיןתהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק נ דף כט ע"א; בית אלהים (שלו) שער ג פ' יב דף מד ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' לה דף ל ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תשא דף קמח ע"ג; עמק המלך (בכרך, תח) שער קרית ארבע פרק קמג דף קיט ע"ב; של"ה (תט) שער הגדול דף לז ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קי דף נג ע"ב; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ד פרק לב דף קלה ע"ב; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת שלח לך; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק טז דף פט ע"א
ב: מבטלים תלמוד תורה ובאים לשמוע מקרא מגילהאמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 97
ב: מבטלין ת"ת למילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קכח
ב: מחלוקת אי במוקפין חומה מימות אחשורוש תליא מילתא או מימות יהושע בן נוןאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 103
ב: מכאן סמכו של בית רבישארית יעקב (אלגזי) דף ו ע"א, קמו ע"ב
ב: מכאן סמכו של בית רבי' שמבטלין תלמוד תורה ובאין לשמוע מקרא מגילהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שלח
ב: מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדיםזרע קודש - מועדים עמ' קא
ב: מנצפ"ך צופים אמרותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקצה
ב: מנצפ"ך צופים אמרוצמח דוד (סקאליע) עמ' ל
ב: מנצפ"ך צופים אמרוםאמרי נועם (מועדים) סי' ו לליל ר"ה [מבן המחבר]
ב: מנצפ"ך צופים אמרוםחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קנז
ב: מנצפ"ך צופים אמרוםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' לו-לז
ב: מנצפ"ך צופים אמרוםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנ, מקראי קדש (תשנג) עמ' רפט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ל
ב: מנצפ"ך צופים אמרוםכנסת מרדכי בראשית עמ' קכט
ב: מנצפ"ך צופים אמרוםפאר יעקב ח"ג עמ' קיד
ב: מנצפ"ך צופים אמרוםתפארת צבי בראשית עמ' קנד
ב: מנצפ"ך צופים אמרום והכתיב אלה המצוות וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תמו, תנד
ב: מנצפ"ך צופים אמרום וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשז
ב: מנצפ"ך צופים אמרוםמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' צ
ב: מנצפ"ך צופים אמרוםעטרת ישועה (תשסד) אות כט לליל ר"ה
ב: מנצפ"ך צופים אמרוםעירין קדישין השלם עמ' רסג, תמג
ב: מנצפ"ך צופים אמרוםפרדס המלך (תשסט) אות יט
ב: מנצפ"ן צופים אמרום וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תשסט
ב: מ'נ'צ'פ'ך צופים אמרם וכו'דרשות שמן רוקח עמ' מו
ב: משפחה ומשפחה אפילו משפחות לוים והם בעבודתםאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 431-432
ב: 'משפחה ומשפחה' למאי אתאאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 432
ב: נביא אינו רשאי לחדש מצוהדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' קל
ב: סמוך היינו מילצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רמז
ב: סמוך היינו מילצפנת פענח (תשסו) עמ' קסו
ב: עיר ועיר לחלק בין שושן לשאר עיירותערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רע
ב: על כן היהודים הפרזים וכו' כרכים המוקפין חומה קורין בט"וגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קצז
ב: פרזים בי"ד מוקפין בט"ויוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמה
ב: פרזים בי"ד מוקפין בט"ושפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קסה
ב: ריטב"אמפניני הרב עמ' רמח
ב: רש"י - הצופים הם הנביאים והצדיקים שבדורפרדס המלך (תשסט) אות יט
ב: רש"י - מנצפ"ך כפל אותיות צופים נביאי הדורותפאר יעקב ח"ג עמ' קיד
ב: רש"י ד"ה ה"קישא מדברותיך - מגילה עמ' מד
ב: רש"י ד"ה הואילישא מדברותיך - מגילה עמ' מו
ב: רש"י ד"ה וכריב"לישא מדברותיך - מגילה עמ' מז
ב: רש"י ד"ה זכירה, קריאת המגילה מנלן שנקבע להם זמן לפרזים בי"דנחלה לישראל (תשעא) עמ' סח
ב: רש"י ד"ה כל היוםשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' תמח
ב: רש"י ד"ה מקוםישא מדברותיך - מגילה עמ' מג
ב: רש"י ד"ה נידון ככרך וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' ריג
ב: רש"י יום הדין, כשיש להם ריבישא מדברותיך - מגילה עמ' קלו
ב: רש"י לא נחו שושן עד ט"וישא מדברותיך - מגילה עמ' קפה
ב: שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהאור אברהם ברכות עמ' רפא
ב: שאין הנביא רשאי לחדש וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרפב
ב: שאני מגילה דכתיב ואת יום חמשה עשרמקראי קדש (תשנג) עמ' שסג
ב: שאסתר ביקשה בשושן, שהוא כרך מוקף עוד יום אחדאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 152-153
ב: תוס' ד"ה ועודיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' לז
ב: תוס' ד"ה ועודפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרפה
ב: תוס' טעם דשכחוםישא מדברותיך - מגילה עמ' מט
ב: תוס' כרך שאין בו י' בטלנין וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' ריח
ב: תורה דרבים שאנישארית יעקב (אלגזי) דף לח ע"ג
ב: תנא סמוך אע"פ שאינו נראהמקראי קדש (תשנג) עמ' שסב
ב: תניא כרך וכל הסמוך לו וכו' נידון ככרךגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קכב
ב: תקנת הצופיםאגרא דכלה ח"ב עמ' רג
בה ע"ב שקלי לעבודת כוכבים ואנחי' בשין תיותתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רה
בזמן שאין בה"מק קיים מה תהה עליהםשארית יעקב (אלגזי) דף ו רע"ב
בח. אסור להסתכל בצלם אדם רשעערבי נחל (תשסד) עמ' שמ
בט. ואהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיותערבי נחל (תשסד) עמ' תתקמט, תתרלד
בן יאיר שהאיר, בפסוק איש יהודישמן המור (אביוב) עמ' נז
בקש דוד לעבוד ע"זשמן המור (אביוב) עמ' צד
בקש לטעום טעם בתולה, בפסוק ותלקחשמן המור (אביוב) עמ' עו
בקשו מ"ה לומר שירהזכרון טוב (צורף) דף ד ע"ב
ברא"ש ריש מגילה בשם ר"ת סמך לתענית אסתר שאנו עושים כמו שעשו בימי מרדכי ואסתר כשנקהלו לעמוד על נפשםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שלב
בשביל עצלות שהיתה בישראל נעשה וכו׳שמן הטוב (תשסו) עמ' שפז
ג א"ר יוסף אלמלא תרגומא דהאי קרא לא ידענא מאי קאמרדרש משה (קלנברג) ח"א דף סו
ג איהו לא חזי, מזליה חזיאור חדש (הרטמן) פ"ח אות 194
ג אלמלא תרגומא דהאי קרא וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' תקלב
ג אסור ליתן שלום בלילה שמא שד הואשבט מנשה (גרוסברג) עמ' 53-54
ג אע"ג דאיהי לא חזי מזליה חזיכוכבי אור (תשלד) עמ' צד
ג באומאן דמבעידככר לאדן (תקסא) דף קפד ע"ב
ג גדול ת"ת יותר מהקרבת תמידיןמשכנות יעקב (נעים) דף קיט ע"ג
ג האי מאןככר לאדן (תשנ) עמ' קיד
ג האי מאן דמבעיתככר לאדן (תקסא) דף קפד ע"ב
ג הרי שהיה נזיר וכהן גדול ועושה פסח (במת מצוה)שארית מנחם ח"ב עמ' סו
ג ויהי בהיות יהושוע בירחו וכו' והא אסור לתת ש' בלילה וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף ריב ע"ב
ג וילן יהושע מלמד שלן בעומקה של הלכהחומת אנך (תקסא) דף טז ע"א
ג יגעתי ולא מצאתי וכו'בין המשפתים שמות עמ' קצא
ג מ"ם וסמ"ך וכו' - הריטב"אדברים אחדים (תשמו) עמ' קפא
ג מאן דמיבעיתתפארת ישראל (שינקמן) עמ' לה, מ
ג מבטלין ת"ח ובאין לשמוע מקרא מגילהעצי חיים על התורה עמ' שפו
ג מלמד שלן בעומקה של הלכהחומת אנך יהושע פרק ח
ג מנצפ"ך צופים אמרוםמקור ברוך (פייתוס) דף יב ע"ג
ג משפחה ומשפחה למאי אתא וכו'קידש ידיד דף כה ע"ג, סב ע"ד
ג ע"אדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קצו
ג ע"א א"י ת' פרסה על ת' פרסהעשרה מאמרות (תשס) עמ' תקיח
ג ע"א א"ל על איזה מהן באת א"ל עתה באתי וכו'מגילת סמנים עמ' ג
ג ע"א א"ל על איזה מהן באת וכו', וילך יהושע וגו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' לז
ג ע"א א"ל על איזה מהן באת, א"ל עתה באתי מיד וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קל
ג ע"א אבל חרדה גדולה וכו' אע"ג דאינהו לא חזו מזלייהו חזולקוטי שיחות ח"ט עמ' 25, חט"ו עמ' 228, ח"כ עמ' 143, 311, חכ"ט עמ' 18
ג ע"א אי אינהו לא חזו מזלייהו חזייסוד ושורש העבודה שער המים פ"ד
ג ע"א איהו לא חזי מזליה חזיפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' יא
ג ע"א איהו לא חזי מזליה חזיפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' יא
ג ע"א איהו לא חזי מזליה חזישבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקט
ג ע"א איזהו עיר גדולה כל שיש בה עשרה בטלנים. בתרגום אוקלוס מתרגם נרפים בטלנים, פרעה ראה שבני ישראל בטלים ממלאכתם ועוסקים בתורה לבן הקשה והכביד עבודתם שלא יובלו לעמוק בתורהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קי
ג ע"א אין זמן מלחמה בלילה - רש"יאור אברהם - מגילת אסתר עמ' שיא
ג ע"א אין זמן מלחמה בלילה - רש"יאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' יז
ג ע"א אין זמן מלחמה בלילה - רש"יאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' כה
ג ע"א אינהו לא חזי מזלייהו חזי, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשכו
ג ע"א אינהו נביאי ואיהו לאו נביא, ברש"י ובטו"אקרן פני משה ח"א עמ' קעח
ג ע"א אינהו עדיפי מיניה דאינהו נביאי ואיהו לאו נביאדרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' מד
ג ע"א אינהו עדיפי מיניה ואיהו עדיף מינייהו, אינהו עדיפי מיניה דאינהו נביאי ואיהו לאו נביא, ג. איהו עדיף מינייהו דאיהו חזא ואינהו לא חזואורות הקודש ח"א רע {ההבדל בין נבואה לרוח הקודש}
ג ע"א אינהו עדיפי מניה ואיהו עדיף מנייהו וכו'טוב ירושלים בראשית פי"ח פסוק א
ג ע"א אלא שכחום וחזרו ויסדוםעשרה מאמרות (תשס) עמ' [ב]
ג ע"א אמר המלאך ליהושע ״עתה באתי״יושב אהלים עמ' טז
ג ע"א אמר לו אמש בטלתם תמיד של בין הערבים וכו'דברי טובה יהושע ח"א עמ' קעט, רעא ד"ה אבל
ג ע"א אמר לו אמש בטלתם תמיד של בין הערבים וכו'זכור לדוד עמ' סא
ג ע"א אמר לו על איזה מהן באתנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תקיא
ג ע"א אמר לו על איזה מהן באת אמר לך עתה באתידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קצז ד"ה אמנם
ג ע"א אמר לו על איזה מחן באת, אמר לו עתה באתי ובתוד"ח ועתה פי' ריב"ןשם דרך דברים עמ' שלג
ג ע"א אמר לו: אמש בטלתם תמיד של בין הערבים, ועכשיו בטלתם תלמוד תורה. אמר לו: על איזה מהן באת? אמר לו: עתה באתיבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' פג
ג ע"א אמש בטלתםאיש מבין ח"א דף קנה ע"ב
ג ע"א אמש בטלתם כו', ורש"יהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקו
ג ע"א אמש בטלתם תמיד וכו' ובתוס' אמאי בטלוהו וכו'שפע חיים - נישואין עמ' סו
ג ע"א אמש בטלתם תמיד של בין הערביים ועכשיו בטלתם ת"ת כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשדמ, תשמה
ג ע"א אמש בטלתם תמיד של בין הערביםלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' צ, שמא
ג ע"א אמש בטלתם תמיד של בין הערבים ועכשיו בטלתם תלמוד תורה וכו' שלן בעמקה של הלכהצניף מלוכה (רייז) עמ' פד
ג ע"א אמש בטלתם תמיד של בין הערבים ועכשיו בטלתם תלמוד תורה, תוס' ד"ה ועתהשם דרך - כתר תורה עמ' קעב, קפב
ג ע"א אמש בטלתם תמיד של בין הערביםפני חיים (פלג'י) דף שנ ע"א
ג ע"א אמש ביטלתם תמיד של בה"עאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' ערה
ג ע"א אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בלילהבי חייא ח"ב עמ' שסא
ג ע"א אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בלילה חיישינן שמא שד הואדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תרכד ד"ה ברוכה
ג ע"א אע"ג דאיהו לא חזי מזלי' חזיס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' רג; תרעב עמ' קכה, שסג, תקמז
ג ע"א אע"ג דאיהו לא חזי מזלי' חזיתורת מנחם חי"א עמ' 57, חט"ו עמ' 158
ג ע"א אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזידברי חנינא - מזלות עמ' קסח
ג ע"א אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזיחכמת התורה מקץ עמ' קיג
ג ע"א אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזיחכמת התורה תולדות עמ' תריז
ג ע"א אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזימנות הלוי (תשסב) עמ' צד
ג ע"א אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזישעורי דעת ספר ב עמ' יב
ג ע"א אע"ג דאיהו לא חזי מזליהו חזישפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קג
ג ע"א אע"ג דאינהו לא חזו מזלייהו חזוביאורי הזוהר (ר' דובער) דף רכד ע"ב
ג ע"א אע"ג דאינהו לא חזו מזלייהו חזובשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' קכה, שסג, תקמז
ג ע"א אע"ג דאינהו לא חזו מזלייהו חזוהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קלב, קמג (עמ' קנ, קסא במהד' תשסב)
ג ע"א אע"ג דאינהו לא חזו מזלייהו חזוחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ד מ"כב עמ' צו
ג ע"א אע"ג דאינהו לא חזו מזלייהו חזוס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קלח, קעד, קעו, קפא, קפד, קפו, ועמ' רמז, רנז
ג ע"א אע"ג דאינהו לא חזו מזלייהו חזותורת מנחם חמ"א עמ' 120
ג ע"א אע"ג דאינהו לא חזו מזלייהו חזותורת מנחם חנ"ח עמ' 70, 261
ג ע"א אע"ג דאינהו לא חזי מזלייהו חזיקומץ המנחה (צונץ) דרוש לב אות ו
ג ע"א אע"ג דאינהו לא חזי מזלייהו חזיתורת חיים (ר' דובער) שמות דף רעט ע"ב, שלט ע"ד, שפז ע"ב
ג ע"א אע"ג דאינהו לא חזי מזלייהו חזיאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' קא
ג ע"א אע"ג דאינהו לא חזי מזלייהו חזיקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רצה, תיח
ג ע"א אע"ג דאינהו לא חזי מזלייהו חזי, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רלב
ג ע"א אע"ג ראינהו לא חזי ברלקוטי שיחות חל"ט עמ' 13-12
ג ע"א אע״ג דאיהי לא חזימאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תתלב
ג ע"א אף על גב דאיהו לא חזי מזליה חזידרך ה' השלם עמ' קסג
ג ע"א אף על גב דאיהו לא חזי מזליה חזיתהלות ישראל (מג'לד) עמ' נו
ג ע"א אף על גב דאינהו לא חזו מזלייהו חזוברכת טוב עמ' מה
ג ע"א אף על גב דאינהו לא חזו מזלייהו חזוחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות לז
ג ע"א אפור לאדם שיתן שלום לחבירו בלילה חיישינן שמא שד הואדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רנא-רנב
ג ע"א אף-על-גב דאיהו לא חזי, מזלה חזישירי משכיל - הקדמה (שי"ח)
ג ע"א ארץ ישראל ארבע מאות פרסי על ארבע מאות פרסיבנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות נז, וישלח אות כב
ג ע"א בטלתם תמיד של שחרנחלת צבי (פאליי) עמ' מז
ג ע"א ביום ההוא יגדל המספדהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרצג
ג ע"א ביום ההוא יגדל המספד בירושליםמאמרי הראי"ה עמ' 94, 97
ג ע"א ביום ההוא יסגי מספדא בירושליםתורת אליהו עמ' שפט
ג ע"א ביומא ההוא יסגא מספדא בירושלים כמספדא דאחאב בר עמרי דקטל יתיה הדדרימון בן טברימון ברמות גלעדאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' מז
ג ע"א ביומא ההוא יסגי מספדא בירושלים כמספדא דאחאב בר עמרי וכו'אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' קפט
ג ע"א בעומקה של הלכהרנת יצחק תהלים עמ' צ
ג ע"א בר"ן דרך לעשות קודם את החומה וההגנה לעיר ורק אחר כך את בתי החומהבאר שרים פרשת פקודי דרוש ג אות ב
ג ע"א בתוס' ד"ה וילןדברי טובה יהושע ח"א עמ' רעא בהרחב דברים
ג ע"א גדולה תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידיןחכמת התורה משפטים עמ' שכז
ג ע"א גמירי דלא מפקי שם שמים לבטלהדברי שאול בראשית עמ' קמח
ג ע"א גמירי דלא מפקי שם שמים לבטלהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קלה אות ב
ג ע"א דאינהו נביאי ואיהו לאו נביא, ורש"ירנת יצחק יהושע עמ' רכז, מלכים עמ' קמח, קפג, משלי עמ' רנו, רס, רפ
ג ע"א דלא מפקי ש"ש לבטלהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שנא
ג ע"א דניאל גם שהוא חוזה לא יתואר נביא כיון שלא נשלח לרביםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תפט
ג ע"א דניאל לאו נביאאור אברהם בראשית עמ' שיז
ג ע"א דניאל לאו נביאדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' נה
ג ע"א האי מאן דמבעית וכו' מזליה חזימחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 138), צדקת הצדיק סי' קסז
ג ע"א האי מאן דמבעית וכו' מזליה חזי וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רצו, ח"ו עמ' נב
ג ע"א האמר רב חסדא מ"ם וסמ"ד שבלוחות בנם היו עומדיםכתב סופר אגדות כאן
ג ע"א האנשים אשר היו עמי וגו' הם חגי זכרי' ומלאכי וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רעח
ג ע"א הלנו אתה אם לצרנו וכו' ובתוס'מסילות הנביאים יהושע עמ' סט
ג ע"א הלנו אתה וכו' אם לצרינו בשביל הקרבנות שמגינים עלינו מצרינו, תוס' ד"ה אמשבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קלב
ג ע"א השרים אינם מזכירים שם שמיםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקלז
ג ע"א התרגום נתקבל בסיניישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 69
ג ע"א וא"ר ירמיה ואיתימא ר' חייא בר אבא וכו' וא"ר ירמיה וכו'מגילת סמנים עמ' ח
ג ע"א ואתו צופים ותקינו פתוחין באמצע תיבה וסתומין בסוף תיבה וכו' אלא שכחום וחזרו ויסדוםאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' ע, פט
ג ע"א והשתא דאמרת מדינה ומדינהבני ישחק דף ל ע"ד
ג ע"א והשתא ראמרת מרינה מרינה ועיר ועיר לדרשה, משפחה ומשפחה למאי אתא, אמר דבי יוסי בד חנינא להביא משפחות כהונה ולויה שמבטלין עבודתן ובאין לשמוע מקרא מגילה וכו'כתב סופר אגדות כאן
ג ע"א ויאמר עתה באתיקרן לדוד בראשית עמ' שא
ג ע"א ויבינו במקראגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שה
ג ע"א ויבינו במקרא אלו פיסקי טעמיםזכור לדוד עמ' לח
ג ע"א ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא והנה איש עומד לנגדו [וגו'] וישתחו(לאפיו) וכו', אמר לו אמש בטלתם תמיד של בין הערבים ועכשיו בטלתם תלמוד תורה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת במדבר
ג ע"א ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא והנה איש עומד לנגדו וכו' אמר לו וכו' ועכשיו בטלתם תלמוד תורת וכו' מיד וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק אמר דבי יוחנן מלמד שלן בעומקה של הלכה, ורש"י ד"ה ועכשיו, שהוא לילה היה לכם לעסוק בתורה, שהרי אינכם נלחמים בלילהדברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' לא
ג ע"א ויהי בהיות יהושע וכו' שלן בעומקה של הלכהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' ריג
ג ע"א וילן יהושע את העם בתוך העמקעיוני רש"י במדבר עמ' קנה
ג ע"א וילן יהושע בלילה ההוא בתוך בעמק, מלמד שלן בעומקה של הלכהלחמי תודה דף קיג ע"א, רלז ע"ב
ג ע"א וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק, אמר רבי יוחנן מלמד שלן בעומקה של הלכהברכת טוב עמ' יט
ג ע"א וילן יהושע בלילה ההוא וגר, מלמד שלן בעומקה של הלכהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' רפג
ג ע"א וילן יהושע בעמק, בעומקה של הלכהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקמו
ג ע"א וילן יהושע בתוך העמק, שלן בעומקה של הלכהאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' מא, מח
ג ע"א וילן יהושע גר אר"י מלמד שלן בעומקה של הלכהס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קמ
ג ע"א וילן שם יהושע, שלן בעומקה של הלכהמנחת ישראל עמ' קפד
ג ע"א ויקראו בספר וגר מפורש - זה תרגוםחפץ יהונתן הקדמה
ג ע"א ויקראו בספר תורת אלוקיםגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רלח, רלט
ג ע"א ויקראו בספר תורת האלהים, זו מקראאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' עב
ג ע"א ויקראו בספר תורת האלוקים וכו'רנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' ריב
ג ע"א ויקראו זה מקרא וכו'שלטי הגבורים (תשע) עמ' תקעח
ג ע"א וכי מאחר דלא חזו מ"ט אבעיתו אע"ג דאיהו לא חזי מזלי' חזיתורת מנחם חכ"ז עמ' 177, חכ"ח עמ' 289
ג ע"א וכי מאחר דלא חזו מ"ט אבעיתו כו' מזלייהו חזיתורת מנחם חכ"ט עמ' 238, חלק ל עמ' 64
ג ע"א וליחוש דילמא שד הוא, גמירי דלא מפקי ש"ש לבטלהס' חסידים סי' ד, תשכח
ג ע"א וליחש דילמא שד הוא גמירי דלא מפקי ש"ש לבטלהס' חסידים סי' ד
ג ע"א ונזדעזעה ארץ ישראלאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' לג
ג ע"א ועבודה חמורה מת"תנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' כ, קכט
ג ע"א ועכשיו בטלתם ת"תרנת יצחק שמואל עמ' קעא, תהלים עמ' קעה
ג ע"א ועכשיו בטלתם תלמוד תורהשיחות עבודת לוי סי' קד אות ז, סי' קי אות ב
ג ע"א ועכשיו בטלתם תלמוד תורהתורת אליהו עמ' תמה
ג ע"א ועכשיו בטלתם תלמוד תורה וכו' עתה באתישפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קלד
ג ע"א וראיתי אני דניא' וכו' דאינהו נביאי, ובפרש"יימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קנ
ג ע"א וראיתי אני דניאל לבדי את המראה והאנשים אשר היו עמי לא ראו וכו' מאן נינהו אנשים וכו' זה חגי זכריה ומלאכי אינהו עדיפי מיניה ואיהו עדיף מינייהו אינהו עדיפי מיניה דאינהו נביאי ואיהו לאו נביא וכו', ורש"י ד"ה דאינהו, שנתנבאו לישראל בשליחותו של מקום והוא לא נשתלח לישראל בשום נבואהדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' טז
ג ע"א וראיתי אני דניאל לבדי וכו' אינהו עדיפי מניה דאינהו נביאי וכו' איהו עדיף מנייהו דאיהו חזא וכו'גנת אגוז (תשמט) עמ' ריז
ג ע"א וראיתי אני דניאל לבדי וכו' והאנשים אשר היו עמי מאן נינהו הם חגי זכריה ומלאכילקט שיחות מוסר ח"א עמ' עט
ג ע"א ושום שכל אלה הפסוקיןרנת יצחק ה' מגילות עמ' תמז
ג ע"א ושום שכל אלו הפסוקיםגבורת יצחק שבועות עמ' כח
ג ע"א ושום שכל אלו הפסוקים (הלכה למשה מסיני) שכחום וחזרו ויסדוםמנות הלוי (תשסב) עמ' שפז
ג ע"א ושום שכל אלו הפסוקיןגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קצז
ג ע"א ושום שכל אלו הפסוקין, ויבינו במקרא אלו פיסקי טעמיםאוצרות חיים שבת עמ' קצג
ג ע"א ותוס' ד"ה וילןלב חיים חלק ג (סימן כ"ח) דף מ"ה ע"ב
ג ע"א ותוס' הלנו אתה אם לצרינואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' יט
ג ע"א ותוס' רי"ד תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרואמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' יד
ג ע"א ותוספות וכו' ועכשיו בטלתם ת"ת וכו' הלנו אתה - תורה ציוה לנו משה כו'אסופת מערכות דברים עמ' יד
ג ע"א חגי, זכריה ומלאכיס' הגירושין (תשסו) עמ' 56
ג ע"א חיישינן שמא שד ודלמא משקריתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' פט
ג ע"א יצתה בת קולמורשה - שיחות למועדים עמ' קלב, רעב
ג ע"א כהנים בעבודתם ולוים בדוכנם וישראל במעמדםגנת אגוז (תשמט) עמ' רטו
ג ע"א כהנים בעבודתן וכו' באין לשמוע מקרא מגילהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקפא ד"ה כתיב
ג ע"א כהנים בעבודתן וכו' כולן מבטלין עבודתן ובאין לשמוע מקרא מגילהאוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' תמד
ג ע"א כהנים בעבודתן ולויים בדוכנם וישראל במעמדןלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 246
ג ע"א כהנים מבטלים עבודתם למקרא מגילהמנחת מרדכי עמ' שי
ג ע"א כולן מבטלין עבודתן ובאין לשמוע מקרא מגילהפורים בציון עמ' קפט
ג ע"א כמספד אחאבצמח צדקה עה"ת עמ' קפ
ג ע"א לא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבאתורת מנחם חמ"ג עמ' 77
ג ע"א להביא משפחות כהונה ולויה שמבטלין עבודתן ובאין לשמוע מקרא מגילהמנות הלוי (תשסב) עמ' שצג
ג ע"א להביא משפחות כהונה ולויהפניני שבח עמ' קצח
ג ע"א לינשוף מדוכתיהס' חסידים סי' תתשמו
ג ע"א לינשוף מדוכתיה ארבע גרמידיס' חסידים סי' תתשמו
ג ע"א לן בעומקה של הלכהחכמת התורה וישלח עמ' רח, רי
ג ע"א מאחר דלא חזו מ"ט איבעיתו, אע"ג דאינהו לא חזו מזלייהו חזוס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' י, רה, רט, רכג
ג ע"א מאי טעמא איבעיתו אע"ג דאינהו לא חזו מזלייהו חזו וכו' האי מאן דמבעית וכו' מזליה חזיפרי צדיק בראשית אות ז, תולדות אות א, בשלח אות יא, ר"ח אדר אות א, י, ויקרא אות ז, פסח אות נ, ואתחנן אות יב, כי תצא אות טו, ראש השנה אות י, יד
ג ע"א מאן דמיבעית מאי תקנתיה ליקרי ק"שלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רנז
ג ע"א מאן נינהו אנשים וכו' זה חגי זכריה ומלאכי אינהו עדיפי מיניה ואיהו עדיף מינייהו וכו'פניני יחזקאל עמ' תרלב
ג ע"א מאן נינהו אנשים זה חגי זכריה ומלאכי וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' לח
ג ע"א מבטלים תלמוד תורה ובאים לשמוע מקרא מגילהבצור ירום (תשסז) עמ' עג
ג ע"א מבטלין עבודתן, ותוס'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רמט, רנה
ג ע"א מבטלין ת"ת ובאין לשמוע מקרא מגילהדברי חנינא - ת"ת עמ' יב, קצט
ג ע"א מבטלין ת"ת ובאין לשמוע מקרא מגילהלקוטי שיחות חל"ה עמ' 204
ג ע"א מבטלין ת"ת ובאין לשמוע מקרא מגילהרנת יצחק שמואל עמ' תנט
ג ע"א מבטלין ת"ת ובאין לשמוע מקרא מגילהתורת מנחם חט"ז עמ' 344
ג ע"א מבטלין ת"ת ובאין לשמוע מקרא מגילה (וברש"ש ויד דוד)תורת מנחם חמ"ג עמ' 78
ג ע"א מבטלין ת"ת ובאין לשמוע מקרא מגילה (וברש"ש ויד דוד)תורת מנחם חכ"ט עמ' 91
ג ע"א מבטלין ת"ת ובאין לשמוע מקרא מגילה (וברש"ש ויד דוד)תורת מנחם חל"ח עמ' 158, 271, 310, חל"ט עמ' 170
ג ע"א מבטלין ת"ת ובאין לשמוע מקרא מגילה (וברש"ש ויד דור)תורת מנחם חנ"ו עמ' 36
ג ע"א מבטלין ת"ת ובאין לשמוע מקרא מגילה (וברש"ש ויד דור)תורת מנחם חל"ה עמ' 87, חל"ז עמ' 140
ג ע"א מבטלין ת"ת ובאין לשמוע מקרא מגילה (וברש"ש ויר דוד)תורת מנחם חנ"ט עמ' 98
ג ע"א מבטלין ת"ת ובאין לשמוע מקרא מגילה, ורש"ש ויד דודתורת מנחם חמ"ח עמ' 133
ג ע"א מבטלין ת"ת למקרא מגילהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רנב, רנז, רסא
ג ע"א מבטלין ת"ת למקרא מגילהשירת הפסח אות סז
ג ע"א מבטלין ת"ת למקרא מגילהפניני שבח עמ' קעז
ג ע"א מבטלין ת"ת לשמוע מקרא מגילהחכמת התורה יתרו עמ' תקלא
ג ע"א מבטלין תלמוד תורה ובאין לשמוע מקרא מגילהפורים בציון עמ' קצ
ג ע"א מבטלין תלמוד תורה למקרא מגילהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' רפח, שטז
ג ע"א מבטלין תלמוד תורה למקרא מגילהאור אברהם - רות עמ' ז
ג ע"א מבטלין תלמוד תורה למקרא מגילהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' כג, קעד
ג ע"א מבטלין תלמוד תורה למקרא מגילהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שפ
ג ע"א מבטלין תלמוד תורה לשמוע מגילהמצווה ועושה ח"א עמ' תקט
ג ע"א מגילה דוחה עבודה וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ו
ג ע"א מזלי' חזידרך מצותיך (חב"ד) דף פא ע"ב
ג ע"א מזלייהו חזואמרי פנחס השלם - שער התפילה סי' פה, שער עולם ומלואו סי' צ
ג ע"א מזלייהו חזיס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' קלב
ג ע"א מזלייהו חזיתורת מנחם חמ"ו עמ' 231
ג ע"א מזלייהו חזיאור הישר בראשית דף ע"ב ע"ב
ג ע"א מזלייהו חזיכתר שם טוב (תשסד) סי' קכ, הוספות סי' קא
ג ע"א מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קפז
ג ע"א מכאן סמכו שב"רדרכי איש דף כא ע"ד, עד ע"ד
ג ע"א מכאן סמכו של בית רבי שמבטלין ת"תדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלא
ג ע"א מכאן סמכו של בית רבי שמבטלין תלמוד תורה ובאין לשמוע מקרא מגילהבריכות המעיין עמ' רמב-רמט
ג ע"א מלמד שהלך בעומקה של הלכהאור אברהם ויקרא עמ' שפז
ג ע"א מלמד שלן בעומקה של הלבהאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' שיג
ג ע"א מלמד שלן בעומקה של הלכהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קלא
ג ע"א מלמד שלן בעומקה של הלכהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - קונטרס אור הנר עמ' י
ג ע"א מלמד שלן בעומקה של הלכהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קצד
ג ע"א מלמד שלן בעומקה של הלכהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קמח
ג ע"א מנצפ"ך צופים אמרום וכו' ואתו צופים ותקיגו פתוחין באמצע תיבה וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' שנט
ג ע"א מפורש זה תרגוםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תצד, תרס
ג ע"א מפורש זה תרגוםרנת יצחק משלי עמ' שמב
ג ע"א מפורש, תרגוםהכתב והקבלה במדבד טו פסוק לד
ג ע"א משפחה ומשפחה למאי אתא וכו' להביא משפחות כהונה ולויהפרי צדיק מסעי אות יא
ג ע"א משפחה ומשפחה, משפחות כהונה ולויה מבטלין עבודתן וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' שטו
ג ע"א נזדעזעה ארץ ישראלמורשה - שיחות למועדים עמ' קג
ג ע"א עבודה אי חמיר מתלמוד תורהצמח צדקה עה"ת עמ' מז
ג ע"א עבודה חמורה מתלמוד תורה דיחידלחמי תודה דף קכב ע"א
ג ע"א על איזה מהן באת על ביטול התמיד או על ביטול תורה, אמר לו על של עתה באתילחמי תודה דף לא ע"ב
ג ע"א עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר וכו' גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' סח
ג ע"א עתה - נקראת התורהישמח חיים (תשסה) מע' ע אות צא
ג ע"א עתה באתי - על תורה באתיברכת מועדיך לחיים ח"א דף פט ע"ג [שכא ע"א ד"ה ולפי]
ג ע"א עתה באתי וכו', ותוס'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף פ"ט ע"ג (דף שכ"א ע"א ד"ה ולפי); תורה וחיים (פלאג'י) אות ו
ג ע"א עתה באתי מיד וילן יהושעפניני שבח עמ' רמד
ג ע"א עתה באתי על שבטלתם ת"תמאורי אור (אתרוג) עמ' רטז ד"ה וכל שאינו
ג ע"א עתה באתי, מיד וילן יהושע בתוך עומקה של הלכהאור אברהם דברים עמ' תפח, תצד
ג ע"א עתה באתי, שלא עסקתם בתורהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קלב
ג ע"א ק"ו מעבודהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רנא
ג ע"א קטל יתיה הדדרימון בן שברימוןרנת יצחק מלכים עמ' רכט
ג ע"א קץ משיח בספר דניאל ורש"ייחי המלך עמ' נ
ג ע"א ר"ן על הרי"ף א ע"א מדפה"ר ד"ה ויש, יש לומר דהיינו טעמא כדי לחלוק כבוד לארץ ישראלדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תפ ד"ה באופן ובהערה, עמ' תקנב ד"ה והנה, עמ' תקעו ד"ה עד, עמ' תקצב ד"ה טעם ובהערה
ג ע"א ריטב"א, הטעם דמבטלין ת"ת למצוה עוברתגבורת יצחק שבועות עמ' רעו
ג ע"א רש"י ד"ה דאינהו וכו' שנתנבאו וכו' בשליחותו של מקוםרנת יצחק שופטים עמ' כד
ג ע"א רש"י ותוס' ד"ה עתהמגילת סמנים עמ' ג
ג ע"א רש"י, דכדניאל לא נשלח לישראל בשום נבואהרנת יצחק - פרק חלק עמ' צד
ג ע"א שאף כהנים בעבודתם ובו'יסוד ושורש העבודה שער המפקד פ"ד
ג ע"א שכחום וחזרו ויסדוםזכות ישראל - עשר צחצחות פרק ג אות כד
ג ע"א שכחום וחזרו ויסדוםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קכו-קכז
ג ע"א שכחום, חזרו ויסדוםבית ישי - דרשות עמ' צד
ג ע"א של בית רבי שמבטלין תלמוד תורה ובאין לשמוע מקרא מגילהזכור לדוד עמ' קי
ג ע"א שלא ירבו מחלוקות בישראלאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' ריב
ג ע"א שלום בלילהבעקבי יעקב עמ' נה
ג ע"א שלן בעומקה של הלכהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קעב
ג ע"א שלן בעומקה של הלכהמסילות הנביאים יהושע עמ' קכא*
ג ע"א שלן בעומקה של הלכהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' צד
ג ע"א שמבטלין ת"ת ובאין לשמוע מקרא מגילהלקוטי שיחות חי"ד עמ' 22
ג ע"א שמבטלין תלמוד תורה ובאין לשמוע מקרא מגילהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שצג ד"ה כי
ג ע"א שמבטלין תלמוד תורה וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קסז
ג ע"א שר הצבא בא על ביטול תורה, ורש"ירנת יצחק תפלה עמ' רסז
ג ע"א תוס' ד"ה אמשדרשות מהר"ם בנעט עמ' ריג
ג ע"א תוס' ד"ה אמש, הכהנים אמאי לא הקריבו התמידרנת יצחק יהושע עמ' נא-נב
ג ע"א תוס' ד"ה אמש, תמילים מגינים עלינו מצרינוקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' כח
ג ע"א תוס' ד"ה וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק, לא כתיב בהאי קרא כן וכו' ודרך הש"ס הוא לקצר הפסוקים ולערבם יחד כמו ונתן הכסף וקם לודברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' כט
ג ע"א תוס' ד"ה וילן, דרך הש"ס שאינו מביא עיקר הדרשהמצווה ועושה ח"א עמ' תקסג
ג ע"א תוס' ד"ה כרךדרשות מהר"ם בנעט עמ' קע
ג ע"א תוס' ד"ה מבטלין - טוב לקרות וכו' פרסומי ניסאלקוטי שיחות ח"י עמ' 230
ג ע"א תוס' ד"ה מבטליןמשנת חיים בראשית עמ' רמט
ג ע"א תוס' ד"ה מבטליןצפיחית בדבש סי' לח דף צב ע"ג
ג ע"א תוס' ד"ה מבטלין כהנים מעבודתן לשמוע מקרא מגילהאור אברהם בראשית עמ' ערב
ג ע"א תוס' ד"ה עתה באתיתאומי צביה עמ' קסג, שיג
ג ע"א תוס' ד"ה עתהמורשה - שיחות למועדים עמ' קמג
ג ע"א תוס' ד"ה עתהתורה אור (באנדי) עמ' תנא
ג ע"א תוס' ד"ה עתה. על תלמוד תורה באתי דכתיב ביה ועתהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תמז ד"ה וזהו
ג ע"א תוס' רי"ד ד"ה תרגום\קנב, קפא
ג ע"א תלמוד תורה דיחיד קיל מעבודהשער החצר (תשעב) סי' קלח
ג ע"א תרגום התורה קבלו אונקלוס מפי ר"א ור"יפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קנו
ג ע"א תרגום התורה קבלו אונקלוס מפי ר"א ור"יפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' קסא
ג ע"א תרגום יונתן בן עוזיאל וכו' מי הוא שגילה סתריי לבנ"אאמרות חיים עמ' קמד-קמה
ג ע"א תרגום של נביאיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' יב
ג ע"א תרגום של נביאיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' טז
ג ע"א תרגום של נביאיםמורשה - שיחות למועדים עמ' קפא
ג ע"א תרגום של נביאים יב"ע אמרו וכו' מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדםימלא פי תהלתך ח"ב עמ' 7
ג ע"א תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרוהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרצב
ג ע"א תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו וכו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' ד, לה
ג ע"א תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' 12
ג ע"א תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו וכו'אור אברהם ויקרא עמ' קיג, ריד, שפח
ג ע"א תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו וכו' דמסתמן דכתיב ביום ההוא יגדל וכו' ואר"י אלמלא תרגומא דהאי קרא וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' רלט
ג ע"א תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו וכו' ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה וכו'אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קמ
ג ע"א תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו ונזדעזעה א"י ת' מאות פרסה על ת' מאות פרסה יצתה בת קול ואמרה מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדםשם דרך - כתר תורה עמ' כ, רלא
ג ע"א תרגום של נביאים יונתן וכו' ונזדעזעה וכו'אפיקי ים עמ' קח
ג ע"א תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרואמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שמ, שער השבת סי' נ
ג ע"א תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו וכו' דנביאי איכא מילי דמיפרשן ואיכא מילי דמסתמן וכו'מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רמח
ג ע"א תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו מפי ר' אליעזר ור' יהושעימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 13
ג ע"א תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו מפי ר"מ ור"יאמרות ה' השלם ח"ה עמ' ריג, ח"ו עמ' שיז, שכז
ג ע"א תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו מפי רבי אליעזר ורבי יהושעאחרית השנים עמ' כד
ג ע"א תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו מפי רבי אליעזר ורבי יהושעפרי צדיק לחג השבועות אות ג
ג ע"אבריכות המעיין עמ' קד
ג ע"אבריכות המעיין עמ' רמב
ג ע"ב איזו היא עיר גדולה כל שיש בה עשרה בטלניןרשימות (צמח צדק) על שיר השירים רות וקהלת עמ' לא
ג ע"ב אין הנביא רשאי לחרש דברמנחת קנאות עמ' ב
ג ע"ב אין מועד בפני ת"חאמרות ה' השלם ח"ד עמ' פג
ג ע"ב אלו תראטריות וקרקסיות שבאדום שעתידין שרי יהודה ללמד בהן תורה ברביםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ש
ג ע"ב אמר (רבא) רבה, תלמוד תורה ומקרא מגילה, מקרא מגילה עדיףמנות הלוי (תשסב) עמ' קה
ג ע"ב אמר רבא: פשיטא לי: עבודה ומקרא מגילה - מקרא מגילה עדיף, מדרבי יוסי בר חנינא; תלמוד תורה ומקרא מגילה - מקרא מגילה עדיף, מדממכו של בית רביבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קכט
ג ע"ב אמש ביטלתם וכו' ועכשיו ביטלתםזאת ליעקב שמות עמ' תלט
ג ע"ב אף על פי שאין לו עכשיו והיה לו קודם לכןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקעז ד"ה בירושלמי ובהערה
ג ע"ב בגתן ותרש ב' טרסיים הוולקט אמרי קודש - מועדים עמ' קפט
ג ע"ב בד"ן משלוח מנות בפורים קטןבאר שרים פרשת תצוה דרוש ג אות ס
ג ע"ב גדול כבוד הבריות שדוחה ל"ת וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' פא
ג ע"ב גדול ת"ת יותר מהקרבת תמידיןרנת יצחק - פרק חלק עמ' קכה
ג ע"ב גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידיןאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' ו, ז
ג ע"ב גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידין וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' נח
ג ע"ב גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידין שנאמר עתה באתי וכו'לחמי תודה דף קיג ע"א
ג ע"ב גדול תלמוד תורה יותר מן הקרבנותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תד
ג ע"ב גדולה ת"ת יותר מהקרבת תמידיןרנת יצחק ישעיה עמ' לז
ג ע"ב גדולה ת"ת יותר מהקרבת תמידיןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשסח
ג ע"ב דתלמוד תורה דרבים עדיף טפי מתלמוד תורה דיחידקרן לדוד בראשית עמ' ש, ויקרא-במדבר עמ' רסו
ג ע"ב ההולך לשחוט את פסחו וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' שמא
ג ע"ב הטעם שמנה הבה"ג מקרא מגילה במנין המצותאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' יג
ג ע"ב וילך שם בלילה ההוא, שלן בעומקה של הלכהתפלה למשה (בנימין) עמ' תב
ג ע"ב וילן יהושע בלילה בתוך העמק שלן בעומקה של הלכההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קצא
ג ע"ב וילן יהושע מלמד שלן בעומקה של הלכהאור התורה (צמח צדק) נ"ך ח"ב עמ' א'נה
ג ע"ב יצא מת מצוה+דברי שמואל (תשנח) עמ' קכב
ג ע"ב כ"ש חנוכה ופוריםגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רנב
ג ע"ב כבוד התורה דיחיד חמור תלמוד תורה דיחיד קלשם דרך - כתר תורה עמ' סא
ג ע"ב כבוד התורה קאמרת כבוד התורה דיחיד חמור ת"ת דיחיד קל, ר"חשם דרך בראשית ח"ב עמ' שב
ג ע"ב כבוד תורה דיחיד חמורשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' לז, רפא, רצ
ג ע"ב כבוד תורה דיחיד חמורשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תלט
ג ע"ב כבוד תורה ריחיד חמורדברי חנינא - ת"ת עמ' כב, לב
ג ע"ב כבור התורה דיהיד חמור מלימוד דיחידמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' כו, רז
ג ע"ב כל עיר שאין בה י' בטלניןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קעב
ג ע"ב כרך איצטריך ליה אע"ג דמיקלעי ליה מעלמאשם דרך בראשית ח"א עמ' שלב
ג ע"ב כרך וכל הסמוך לואמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' יט
ג ע"ב כרך שאין בו עשרה בטלנין נדון ככפרדובר צדק עמ' 191
ג ע"ב כרך שחרב ולכסוף ישבאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קיד
ג ע"ב כרך שישב ולבסוף הוקף וכו' ותוס' ד"ה כרךאמרות ה' השלם ח"ה עמ' שכא
ג ע"ב לא קשיא הא דרבים הא דיחידדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלא
ג ע"ב לן בעומקה של הלכהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קלה
ג ע"ב מבטלין ת"ת וכו' מת מצוה עדיףהר יראה מאמר ל
ג ע"ב מבטלין ת"ת להוצאת המתאמרות ה' השלם ח"ב עמ' שז
ג ע"ב מבטלין ת"ת להוצאת המתמנחת ישראל עמ' קפג
ג ע"ב מבטלין תלמוד תורה ולהכנסת כלהפני חיים (פלג'י) דף מ ע"א
ג ע"ב מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קב, קח, קנה, קצה, רנב, שיא
ג ע"ב מבטלין תלמוד תורה להכנסת כלה ולהוצאת המת וכו'אורות ונתיבות ח"ב שער ו פרק א אות נב
ג ע"ב מבטללן ת"ת להוצאת המתבמסילה נעלה עמ' שצז
ג ע"ב מלמד שלן בעומקה של הלכהאמרי פנחס השלם - שער התורה סי' י
ג ע"ב מלמד שלן בעומקה של הלכה ותוס'זאת ליעקב דברים עמ' תקכו
ג ע"ב מת מצוה דוחה עבודהחכמת התורה אמור עמ' קנז
ג ע"ב מת מצרה ות"ת מת מצוה עדיפאמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רלג
ג ע"ב עבודה ומקרא מגילה מקרא מגילה עדיףפורים בציון עמ' תה
ג ע"ב עבודה ומקרא מגלה מגלה עדיףרנת יצחק שמואל עמ' תנט
ג ע"ב עיר שיושבת בנחלתורת אליהו עמ' רחצ
ג ע"ב עשרה בטלניןשערי הישיבה ח"א עמ' פז
ג ע"ב עשרה בטלנין ורש"ישם דרך בראשית ח"א עמ' שלב
ג ע"ב פירסומי ניסאתורת מנחם חמ"ג עמ' 21
ג ע"ב קבורת מת מצוה דוחה ת"ת ועבודת ביהמ"קלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רפ
ג ע"ב קריאת המגילה דוחה עבודה ותלמוד תורהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קמד
ג ע"ב ר"ן על הרי"ף ב ע"א מדפה"ר ד"ה ולענין, ועוד שאפילו תאמר שהוא ספק שקול וכו' לפיכך קורא בראשון ופטור בשנידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קצב ד"ה [ו]א"נ
ג ע"ב ריב"ל וכו' סמוך אע"פ שאינו נראה וכו' בשלמא נראה וכו' אלא סמוך וכו' שיושבת בנחל וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' קסט
ג ע"ב רש"י - כל כרך אינו אלא מקום שווקין שנכנסים שם מכל צד וכו'תורת מנחם חי"ח עמ' 46
ג ע"ב שהוקף ולבסוף ישב, ולא שישב ולבסוף הוקףדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' ע ד"ה וי"ל
ג ע"ב שלן בעמקה של הלכהדרשות מהר"ם שיק עמ' עג
ג ע"ב ת"ת דרביםלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1290
ג ע"ב ת"ת ומקרא מגילה מקרא מגילה עדיףרנת יצחק ה' מגילות עמ' רמד
ג ע"ב ת"ת חמור מעבודהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' נא
ג ע"ב תוס' ד"ה והתניאאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קטו
ג ע"ב תוס' ד"ה ויעבירנה, אמאי מילה דוחה שבת ניחוש שמא יעבירנו ד' אמות ברשות הרביםבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות פה
ג ע"ב תוס' ד"ה מלמד, הקשו מנ"ל דנענש יהושע על ביטול פריה ורביה, רילמא נענש על ביטול תורהלחמי תודה דף נח ע"א
ג ע"ב תוס' ד"ה מת מצוהדברי חנינא - ת"ת עמ' קז
ג ע"ב תוס' ד"ה מת מצוהעינות מים דף צט ע"ב
ג ע"ב תוס' ד"ה עתה באתידרכי איש דף לה ע"ד
ג ע"ב תלמוד תורה דיחיד קילכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' יא
ג ע״א ד״ה ואילו ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילהאור מאיר ח"א עמ' לד
ג על ביטול תורה באתיעיניים למשפט קידושין בהקדמה
ג עתה באתי - ביטול תורהכלי יקר (תשמח) עמ' תקמח
ג רש"י ד"ה הא דרבים כו'קידש ידיד דף כה ע"ד
ג שד אינו מוציא ש"ש לבטלה כדחז"ל גבי המלאך שנראה ליהושעמנחת אליהו (תשנט) עמ' כז
ג תוס' ד"ה אמש - לנו כינוי לתורהכבוד לאיש דף מג ע"ג
ג תוס' ד"ה כרךשער יוסף (תקיז) דף עג ע"א
ג. א"י ארבע מאות פרסהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ס*, שיא, שכו
ג. א"י ד' מאות פרסה על ד' מאות פרסהתשבי (תשסה) עמ' רכ שורש פרס
ג. א"י ר' מאות פרסה על ד' מאות פרסהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שמא
ג. א"ל אמש בטלתם תמיד של בין הערבים ועכשיו בטלתם ת"ת, א"ל על איזה מהן באת א"ל עתה באתי וכו' מיד וילן יהושע בלןלה ההוא בתוך העמק אמר ר"י מלמד שלן בעומקה של הלכהמרפא לנפש בראשית עמ' קסט, רטז, ריז, רנו, רפט, שיט, שנג
ג. א"ל עתה באתי מיד וילן יהושע וכו' מלמד שלן בעומקה של הלכהשיחות ר' ראובן עמ' קפו
ג. אונקלוס הגר אמרן מפי ר' אלעזר ור' יהושעמנחת יהודה (פתיה) עמ' 218
ג. אונקלוס תרגם - יונתן תרגםתשבי (תשסה) עמ' רפד שורש תרגם
ג. איהו לא חזי מזליה חזימכתב מאליהו ח"ד עמ' 165, 287, 298
ג. איהו לא ידע, מזליה ידעדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1322
ג. איהו עדיף מינייהו ואינהו עדיפי מיניהקסת הסופר (תשעו) עמ' שנב
ג. אין זמן מלחמה בלילה - רש"יאור אברהם - מסכת מגילה עמ' כ
ג. אין מועד בפני תלמיד חכםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' פד
ג. אינהו עדיפי וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קג, רמז
ג. אינהו עדיפי מיניה דאינהו נביאי וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תרכח
ג. אלה המעוות, שאין נביא רשאי לחדש דברמזקנים אתבונן עמ' סג
ג. אלה המצות - שאין נביא רשאי לחדש דברתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרכה
ג. אלמלא תרגום דהאי קרא לא הוה ידענא מאי קאמרעשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"ד פרק יו/ז דף עח ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כג ע"ד
ג. אם מבטלין ת"ת לקריאת מגילהמאורי שערים עמ' תיב
ג. אמר לו [המלאך ליהושע] אמש בטלתם תמיד של בין הערבים ועכשו בטלתם תלמוד תורה. אמר לו על איזה מהן באת? אמר לו "עתה באתי"שרתי ח"א עמ' צה, קצט
ג. אמר לו אמש בטלתם תמיד של בין הערבים וכו' מלמד שלן בעומקה של הלכהישמרו דעת עמ' שמב
ג. אמר לו עתה באתיאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' שצט
ג. אמר לו עתה באתישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תלב
ג. אמר לו עתה באתי, מיד וילן יהושע וכו' - תוס'אור אברהם ברכות עמ' קלח
ג. אמר לו: אמש בטלתם תמיד של בין הערבים, ועכשיו בטלתם תלמוד תורה. אמר לו: על איזה מהן באת? אמר לו: עתה פאתי. מיד: וילד יהושע פלילה ההוא כתיד העמק. אמר רבי יוחנן: מלמד, שלן בעומקה של הלכהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' יב
ג. אמר רבינא שמע מינה, האי מאן דמיבעית אף על גב דאיהו לא חזי מזליה חזישל"ה (תשנז) - מס' יומא אות רכ
ג. אמש בטלתם תמיד של בין הערביים ועכשיו בטלתם ת"ת, א"ל על איזה באתםחמודי צבי שמות עמ' רמג
ג. אמש בטלתם תמיד של בין הערביים ועכשיו בטלתם תלמוד תורה וכו' מיד וילן יהושע בעמק שלן בעומקה של הלכהמאמרי שלמה ח"ב עמ' כא
ג. אמש בטלתם תמיד של בין הערבים ועכשיו בטלתם ת"ת וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תקי
ג. אמש בטלתם תמיד של בין הערבים ועכשיו בטלתם ת"תאמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לט-מ דף נה ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ה דף יט ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ב לתורה דף ז ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת עקב דף רמו/ז ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) ערובין פרק ו דף פח ע"ד, ומגילה פרק א דף קסב ע"ב
ג. אמש בטלתם תמיד של בין הערבים ועכשיו ביטלתם תלמוד תורהזכרון אליעזר עמ' ו
ג. אמש בטלתם תמיד של בין הערבים, ועכשיו בטלתם תלמוד תורה - ובתוס' שםדרשות שמן רוקח עמ' שמ
ג. אמש בטלתם תמיד של בין הערבים, ועכשיו בטלתם תלמוד תורהמחשבת מוסר ח"ב עמ' שעה
ג. אמש בטלתם תמיד של בין הערבים... ועכשיו בטלתם תלמוד תורה... עתה באתי, ובתוס'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קסט, רד, תתקכה, תתקכז, יהושע-שמואל עמ' נח-סד
ג. אמש ביטלתם וכו' א"ל עתה ידעתימתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' מט
ג. אמש ביטלתם תמיד של בין הערביםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ק
ג. אמש ביטלתם תמיד של בין הערבים ועכשיו ביטלתם תלמוד תורהאור האורות עמ' קפו
ג. אסור לאדם שיתן שלום בלילהישא מדברותיך - מגילה עמ' נז
ג. אסור לו לאדם שיתן שלום לחבירו בלילהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ה סימן יד דף מד ע"א ודף מה ע"ד; ויקהל משה (אלפלס) דרוש כה דף קצט ע"א
ג. אע"ג איהו לא חזי מזליה חזישמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תכט
ג. אע"ג דאיהו לא חזי מזלא חזיאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' שפג
ג. אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזיבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' ג
ג. אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזיגור אריה בראשית פ"א אות לה, פי"ח אות י, פכ"ד אות טז, במדבר פכ"א הערה 114
ג. אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזידמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק לד פסוק ח
ג. אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזידרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קכח עמ' שצה
ג. אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזימים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקפ
ג. אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזיערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תנ, תנב
ג. אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזייריעות שלמה (אוזאן) פ' קדושים דף סו ע"ג
ג. אע"ג דאיהו לא חזי מזלייהו חזימלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קסד, תט
ג. אע"ג דאינהו לא חזו מזלייהו חזו+ספר החיים (תשנג) עמ' קמט
ג. אע"ג דאינהו לא חזו מזלייהו חזודרך ה' (באום) ח"ג פ"א אות מא
ג. אע"ג דאינהו לא חזו מזלייהו חזומכתב מאליהו ח"ה עמ' 73
ג. אע"ג דאינהו לא חזו מזלייהו חזומשנת יוסף על התורה ח"א עמ' קלט, ח"ב עמ' שיז
ג. אע"ג דאינהו לא חזו מזלייהו חזושמחת הנפש עמ' מח
ג. אע"ג דאינהו לא חזי מזלייהו חזונחלה לישראל (תשעא) עמ' קעד
ג. אע"ג דאינהו לא חזי מזלייהו חזיפלא יועץ (טברסקי) ח"ב עמ' ו, כו
ג. אע"ג דאינהו לא חזי מזלייהו חזישיחות לספר ויקרא עמ' מז, שכו
ג. אע׳׳ג דאיהו לא חזי מזליה חזיזכרון משלי עמ' ק אות רצג
ג. אף דאיהו לא חזי אבל מזלייהו חזותפארת צבי במדבר עמ' עה, שמד
ג. אף כל גב דאיהו לא חזי מזליה חזישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קכד
ג. אף על גב דאיהו לא חזי מזליה חזיאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישב יח, יט
ג. אף על גב דאיהו לא חזי מזליה חזישמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קנד
ג. אף על גב דאיהו לא חזי מזליה חזיתפארת צבי ויקרא עמ' קצב
ג. אף על גב דאיהו לא חזי מידי מזליה חזיתהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ג פרק כד דף פג ע"א; מנות הלוי (שמה) דף מט ע"א; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ג סימן כב כב פרק ו דף קעד ע"ב; ס' ציוני (שכ) פרשת בראשית דף יא ע"ד
ג. אפילו נביא אינו רשאי להוסיףאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) קרח ה
ג. אר"י ת' פרסה על ת' פרסהמגלה עמוקות (תשסח) אופן קמד, קצג
ג. ארבע מאות פרסהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצט הערה 43
ג. ארץ ישראל ד' מאות פרסהבאר ראי (רוזן) מועדים סי' ו אות ד
ג. ארץ ישראל הוא ת' פרסהערבי נחל (תשסד) עמ' תתקנא
ג. ארץ ישראל הוא ת' פרסה על ת' פרסהיד דוד (אופנהיים) עמ' קלח
ג. ארץ ישראל הוא ת' פרסה על ת'פרדס המלך (תשסט) אות תרנג
ג. ארץ ישראל מחזקת ארבע מאות פרסהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' צח, רלט
ג. ארץ ישראל ת' פרסה על ת' פרסהבינת משה (תשסב) עמ' צא
ג. בההוא יומא יסגי מספדא בירושלים וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קנד - ר"י תופיק
ג. בטלתם תמיד של בין הערביםדמשק אליעזר (רלב"ג) הפטרת וזאת הברכה(2)
ג. ביום ההוא יגדל המספד גוי, כמספד אחאב דקטיל יתי' כו'פרדס המלך (תשסט) אות מב
ג. במספדא דאחאב בר עמריאמרי מאיר (מאירי) זכריה פי"ב פסוק יא
ג. ברוב עם הדרת מלךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' פ
ג. גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידיןדרשות שמן רוקח עמ' שמב
ג. גדול תלמוד תורה מהקרבת תמידיןשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' ק
ג. גמירי דלא מפקי ש"ד שם שמים לבטלהשבט מישראל (פרידמן) עמ' סו
ג. גמירי דלא מפקי ש"ש לבטלהדברי יואל פ' שמות דף מח ע"ב
ג. גמירי דלא מפקי ש"ש לבטלהתורת יחיאל בראשית עמ' קצב
ג. גמירי דלא מפקי שם שמים לבטלהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קלה
ג. גמירי דלא מפקי שם שמים לבטלהבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' פח
ג. גמירי דלא מפקי שם שמים לבטלהשמחת הנפש עמ' קיז
ג. גמירי דשדים לא מפקי שם שמים לבטלהמנחת יהודה (פתיה) עמ' 65
ג. גמירי רלא מפקי שם שמים לבטלהפאר יעקב ח"א עמ' רפז
ג. דאמר רב יהודה אמר רב בהנים בעבודתן, ולוים בדוכנן וישראל במעמדן בולן מבטלין עבודתן ובאין לשמוע מקרא מגילהשל"ה (תשנז) - מס' מגילה אות ה
ג. דחיית המצוה ג"כ נקרא ביטול - תוס'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שכב, שכה
ג. האי מאן דמבעית אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזיחנן אלקים עמ' קנד, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ז, ט, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ריד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כח, קלב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קיא, קכט, ערה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קא, קלח, שעה
ג. האי מאן דמיבעית וכו' ליקרי ק"שפני יהושע (תשסא) עמ' קפ
ג. הלנו אתה או לצרינו?חמדת ימים - פסח, שבועות וסוכות עמ' 279
ג. המלאך אמר ליהושע כי אני שר צבא ה', ודלמא משקרי, גמירי דלא מפקי שם שמים לבטלהשם יחזקאל עמ' קצז
ג. השתא דאמרת מדינה ומדינה ועיר ועיר לדרשהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רמט
ג. התורה קדמה לעולםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שז
ג. התרגום ניתנה בסינידברי יואל מועדים ח"ט עמ' רלה
ג. ואע"ג דאיהו לא חזי מזלי' חזיאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קלה
ג. והאנשים אשר עמי לא ראו את המראה מאן נינהו אנשים זה חגי זכריה ומלאכי וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קסא
ג. ויבינו במקרא אלו פסקי טעמיםמבשרת ציון ח"א עמ' רפה
ג. ויבינו במקרא, אלו המסורתגבורות אליהו סי' צא אות ב
ג. ויהי בהיות ויהושע ביריחוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רלז
ג. ויהי בהיות יהושע ביריחו וכו' היכי עביד הכי והאמר ר"י אסור לאדם שיתן את שלו לחבירו בלילה טישינן שמא שד הוא שאני התם רקא"ל אני צר צבא ה וכו'ויקהל משה (אלפלס) דף קצט ע"א
ג. ויהי בהיות יהושע ביריחו וכו' הלנו אתה אם לצרינו כו' עתה באתי, מיד וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק, מלמד שלן בעומקה של הלכהחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' רעח, על התורה תנינא עמ' רמח
ג. ויהי בהיות יהושע וגו' א"ל אמש ביטלתם וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' לג, ח"ב עמ' קצט
ג. ויהי בהיות יהושע וכו' עתה באתי וכו', אמר רבי יוחנן מלמד שלן בתוך עמק של הלכהכסף נבחר (מרגליות) עמ' שלג
ג. וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק אמר רבי יוחנן מלמד שלן בעומקה של הלכהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקלא
ג. וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק, א"ר יוחנן מלמד שלן בעומקה של הלכהשם יחזקאל עמ' רנד
ג. וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק, אמר ר' יוחנן מלמד שלן בעומקה של הלכהלב אליהו (תשלב) עמ' סג
ג. וילן יהושע בתוך העמק שלן בעומקה של הלכהעצי חיים - מועדים עמ' קעה
ג. וילן יושע בעמק שלן בעומקה של הלכהדובר צדק (זילבר) עמ' רלג
ג. וילן שם מלמד שלן בעומקה של הלכהפאר יעקב ח"א עמ' רעז, ח"ד עמ' קה, קצו
ג. ויקראו בספר תורת אלהים זו מקראר"ן סביב הרי"ף פ' ד דף שמג ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לו דף רכו ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ד דף רה ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' סה דף נו/נז ע"א
ג. ויקראו בספר תורת הא' זה מקרא, מפרש זה תרגוםתפארת צבי בראשית עמ' מט
ג. ויקראו בספר תורת הא'להים - זה מקרא, מפרש - זה תרגוםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רב
ג. ויקראו בספר תורת האלקים - זה מקרא, מפרש - זה תרגוםבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' י
ג. ויקראו בפפר תורת האלקים - זה מקרא, מפרש - זה תרגוםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קמח, קנו
ג. וכי מאחר דלא חזו מאי טעמא איבעיתו, אע"ג דאינהו לא חזו, מזלייהו חזובאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 481
ג. ונזדעזעה א"י ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסהגור אריה בראשית פל"ו הערה 35
ג. ונזדעזעה א"י ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסהשער החצר (תשעב) סי' שד
ג. ונזדעזעה א"י ד' מאות פרסה על ד' מאות פרסהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קמז
ג. ונזדעזעה א"י ת' פרסה על ת' פרסהגור אריה בראשית פכ"ח הערה 108
ג. ונזדעזעה ארץ ישראל ובתוס' רי"דאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' רמה
ג. ועבודה חמורה מת"ת וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' י
ג. ועבודה חמורה מתלמוד תורהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' מ
ג. ועבודה חמירא מת"ת והכתיב ויהי בהיות יהושע ביריחו וכו' אמש בטלתם התמיד ועכשיו ביטול תורהעצי חיים על התורה עמ' רצג
ג. ועכשיו בטלתם תלמוד תורה וכו' אמר לו עתה באתיפאר יעקב ח"א עמ' ער, ח"ד עמ' קצו, קצז, שיד
ג. ועכשיו ביטלתם וכו' - ורש"ימתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' מט
ג. וראיתי אני דניאל לבדי את המראה והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה אבל חרדה גדולה נפלה עליהם ויברחו בהחבא מאן נינהו אנשים אמר רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא זה חגי זכריה ומלאכי אינהו עדיפי מיניה וכו'של"ה (תשנז) פרשת חוקת אות יב
ג. וראיתי אני דניאל לכדיישא מדברותיך - מגילה עמ' נב
ג. ושום כל אלו הפסוקים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קלה
ג. ושום שכל אלו הפסוקיםאגרא דכלה ח"א עמ' צד, תכא, ח"ג עמ' כד
ג. ושום שכל בו'טוב טעם בראשית עמ' קכב
ג. חיישינן שמא שד היא, תוס' ומהרש"אנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' מב אות ח
ג. יהושע מוזהר על חשיבות הקרבנותשיחות לספר במדבר עמ' רס*
ג. יום שתורגמו הנביאים נזדעזעה ארץ ישראל וכו'הגות לב עמ' 48
ג. יצאה ב"ק ואמרה מי שהוא שגלה וכו'טוב טעם שמות עמ' רפב
ג. כבוד תורה קאמרתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ריז
ג. כהנים בעבודתן וכו' מבטלין עבודתן ובאים לשמוע מקרא מגילהאור אברהם - סידור התפילה עמ' שכז
ג. כהנים בעבודתן וכו' מבטלין עבודתן וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תלט
ג. כהנים בעבודתן ולויים בדוכנן וכו' כולם מבטלין ובאים לשמוע מקרא מגילהחיי נפש על ההגדה עמ' קצד
ג. כרך וכל הסמוך לו וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' מח
ג. כשבא יונתן בן עוזיאל לתרגם כתובים יצאה בת קול ואמרה דייךתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתסג
ג. לא לכבודי עשיתיקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קלט
ג. לא מפקי ש"ש בטלהקסת הסופר (תשעו) עמ' קפה
ג. לאמר עיזא דבי טבחא שמינא מינאימשמרת איתמר (תשסז) עמ' פ
ג. להביא משפחות כהונה ולויה שמניחים עבודתם ובאים לשמוע מקרא מגלהמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שנא
ג. לינשוף מדובתיהגור אריה בראשית פמ"ט הערה 114
ג. ליקריה קר"שודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שצז
ג. לכבודך עשיתי שלא ירבו מחלוקת בישראלבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תיא, דברים עמ' תתקצ
ג. לכך לא חשדהו בשד היותו מזכיר שם שמים וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' קצח
ג. מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיםכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שלב
ג. מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןתפארת צבי בראשית עמ' תתקמ
ג. מאי דכתיב ויקראו בספר תורת האלהים מפרש ושום שכל ויבינו במקרא. ויקראו בספר תורת האלהים זה מקרא, מפרש זה תרגוםשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות ל
ג. מאן דמבעית ליה אע"ג דאיהו לא חזי וכו'מבשרת ציון ח"ד עמ' מא
ג. מאן נינהו אנשים זה חגי זכריה מלאכישל"ה (תט) תורה שבכתב שם דף שס ע"ב; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר ב סימן יד דף סז ע"ג
ג. מבטלים עבודה לשמוע מקרא מגילהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תלו
ג. מבטלים ת"ת למקרא מגילהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שלא
ג. מבטלים תלמוד תורה למקרא מגילהמבשרת ציון ח"ג עמ' שמא
ג. מבטלין העבודהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שלז
ג. מבטלין כהנים מעבודתן לשמוע מקרא מגילה - תוס'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' כט
ג. מבטלין עבודתן ובאין לשמוע מקרא מגילהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכד
ג. מבטלין ת"ת וכהנים מעבודתן למקרא מגילהפנים מסבירות עמ' רכח, שלז, שפ
ג. מבטלין ת"ת וכו' לשמוע מקרא מגילהשיחות לספר שמות עמ' שעד
ג. מבטלין ת"ת להוצאת המתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קלח
ג. מבטלין ת"ת להכנסת כלהמטר השמים (תשנז) עמ' תנ
ג. מבטלין ת"ת למגילהפני מלך ויקרא עמ' סח
ג. מבטלין ת"ת למקרא מגילהישא מדברותיך - מגילה עמ' נג
ג. מבטלין ת"ת לקרות המגלהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' ויחי
ג. מבטלין ת"ת לשמוע מגלהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' פד
ג. מבטלין ת"ת לשמוע מסרא מגילהעטרת ישועה (תשסד) אות סב להגדה ש"פ, אות כט לפורים
ג. מבטלין תלמוד תורה ובאין לשמוע מקרא מגילהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' יג, נז, רכו
ג. מבטלין תלמוד תורה למקרא מגילהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רנה, שפא
ג. מבטלין תלמוד תורה למקרא מגילהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' ריט, תקלד
ג. מגילה נקראת בי"א בי"ב בי"ג בי"ר בט"ו וכו'דברי יואל מועדים ח"ו פורים דמוקפין עמ' תקעו
ג. מזלי' חזי, ורש"ימבשר טוב - חנוכה עמ' קמח
ג. מזליה חזיתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רפג
ג. מזלייהו קא חדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רט
ג. מי הוא זה שגילה סתרי לבני אדםדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' סח
ג. מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדם - תוס' רי"דאור אברהם - מסכת מגילה עמ' יא
ג. מי הוא זה שגלה סתרי לבני אדם, תוס' רי"דתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רסז - ר"י דרעי
ג. מי הוא זה שגלה סתרי לבני אדם, תוס' רי"דתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תכז - רש"ה קוק
ג. מכאן סמכו של בית רבי שמבטלין ת"תודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רכד
ג. מכאן סמכו של בית רבי שמבטלין תלמוד תורה ובאין לשמוע מקרא מגילהשבילי פנחס עמ' מח
ג. מכאן סמכו של בית רבי, שמבטלין תלמוד תורה ובאין לשמוע מקרא מגילהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ריא
ג. מלמד שלן בעומקה וכו'מאורי שערים עמ' כט
ג. מלמד שלן בעומקה של הלבהרנת יעקב עמ' קנא
ג. מלמד שלן בעומקה של הלכהברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' תסח
ג. מלמד שלן בעומקה של הלכהקשוטי כלה (תשסג) עמ' נד
ג. מנצפ"ך צופים אמרום - שכחום וחזרו ויסדוםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרכה
ג. מנצפ"ך צופים אמרוםישא מדברותיך - מגילה עמ' מט
ג. מנצפ"ך צופים אמרוםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' צה
ג. מעשה ביונתן בן עוזיאל - לא לכבודי עשיתי אלא לכבודך עשיתיבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 588, 589, באר ד הערה 20, 25, באר ה הערה 74
ג. מקומו של אדם הוא ארבע אמותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצט הערה 44
ג. משפחה ומשפחהישא מדברותיך - מגילה עמ' מז
ג. משפחה ומשפחה למה לי, להביא משפחות בהונה ולויה וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' שעה, תקצד
ג. משפחות כהונה ולויה מבטלין עבודתןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קג, רנה
ג. משפחות כהונה ולויה שמבטלין עבודתן וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' נג
ג. נזדעזעה א"יודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שלז
ג. נזדעזעה א"י ארכע מאות פרסה על ד' מאות פרסהנצח ישראל (הרטמן) עמ' קעו הערה 128
ג. נזדעזעה א"י ד' מאה פרסההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' נד
ג. נזדעזעה אר"יאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' רכז
ג. נזדעזעה ארץ ישראלאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תתצז
ג. סמכו של בית רבי מבטלין ת"ת ובאים לשמוע מקרא מגילהחנן אלקים עמ' רפה
ג. ספק אי ת"ת עדיף או עבודהמרפא לנפש בראשית עמ' תח
ג. עבודה ומקרא מגילה מקרא מגילה עדיףקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תריג
ג. עבודה עדיפי מת"תמאור עינים (פינטו, תג) מ' פרק א דף קסב ע"ב
ג. עד כמה חשוב "סמוך"ישא מדברותיך - מגילה עמ' רי
ג. עזי דבי טבחי שמינא מנאיולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ריא
ג. עיזא דבי טבחא שמינא מינאלבושי אור יקרות (שנה) דף לד ע"ג-ע"ד
ג. עכורה חמורה מת"תישא מדברותיך - מגילה עמ' ה
ג. על מה באת על של עתה באתי, מיד, "וילן יהושע בעמק" שלן בעומקה של הלכההערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' טז
ג. על של עתה באתייוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קנ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ש
ג. על של עתה באתי בשביל התורהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' נז
ג. על של עתה באתי(שביטלתם מתלמוד תורה)שם יחזקאל עמ' פד
ג. עת לעשות לה' וגו' זה נר חנוכה ומקרא מגילה שמבטלין ת"תמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - חנוכה עמ' רסט
ג. עתה באתי - עתה על ד"תנועם אליעזר שמות דף לח ע"א
ג. עתה באתיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תסב
ג. עתה באתיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קב
ג. עתה באתיעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רנ
ג. עתה באתיעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתפה
ג. עתה באתישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תפח
ג. עתה באתי אמש בטלתם תמיד של בין הערביםבית נאמן (ביגה, שפא) ח"א דרוש ב דף ו
ג. פסוק הפסוקים נמי הלכה למשה מסינימנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שמ
ג. רש"י - אית ביה קץ משיח בספר דניאלדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רלז
ג. רש"י אין זמן מלחמה בלילהישא מדברותיך - מגילה עמ' רלא, רפא
ג. רש"י אין זמן מלחמה בלילהישא מדברותיך - מגילה עמ' רפא
ג. רש"י ד"ה ועכשיו... שהוא לילה היה לכם לעסוק בתורה וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קסט, יהושע-שמואל עמ' נט
ג. רש"י יהושע עסק בחורה וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' רה
ג. רש"י מ"ט איבעיתו דכתיב בקרא וכו'לשון ערומים ליקוטי רב"י דף כו ע"ד
ג. רש"י שהשתחוה ליהושעישא מדברותיך - מגילה עמ' נז
ג. שבא המלאך אל יהושע וא"ל אמש ביטלתם תמיד של בה"ע ועכשיו ביטלתם ת"ת וכו' עתה באתי על של עכשיו-ביטול תורהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' נט
ג. שכחום וחזרו ויסדוםדעת תבונות - עת לעשות מע' א אות ח
ג. שכחום וחזרו ויסדוםמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שמ
ג. שכחום וחזרו ויסדוםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרפג
ג. שכחום וחזרו ויסדוםמאורי שערים עמ' שפא
ג. שכחום וחזרום ויסדוםתפארת צבי בראשית עמ' קנד
ג. של בית רבי מבטלין ת"ת ובאין לשמוע מקרא מגילה וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' קעו, קפב
ג. שלן בעומקה של הלכההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קל
ג. שמבטלין תלמוד תורה ובאין לשמוע מקרא מגילהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקלט
ג. שמבטלין תלמוד תורה ובאין לשמוע מקרא מגילהשיחות ר' ראובן עמ' קלט
ג. שמבטלין תלמוד תורהקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קלח
ג. ת"ת נדחה מפני מגילה וכ"ש עבודה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תכח
ג. תוס' - פירש רי"בן על ת"ת באתישארית יעקב (אלגזי) דף ו סוף ע"ד, ז ע"ג
ג. תוס' אדם שאומר לחבירו בלילה כתבו גט לאשתיישא מדברותיך - מגילה עמ' נט
ג. תוס' ביטול מעבודה כשיש שהות אח"כ לעבודישא מדברותיך - מגילה עמ' ר
ג. תוס' ביטול תמיד של בין הערבייםישא מדברותיך - מגילה עמ' נט
ג. תוס' בשם ריב"ן דמפורש בקרא דביטלו קרבן התמיד ות"תישא מדברותיך - מגילה עמ' ס
ג. תוס' ד"ה עתה באתי וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רצב - ר"ב טולדנו
ג. תוס' ד"ה עתה באתי, פי' ריב"ן על תלמוד תורה באתי דכתיב הי' ועתה כתבו לכם את השירה וכו'פקודת אלעזר (תשסד) עמ' קסו
ג. תוס' חיישינן שמא שד הואישא מדברותיך - מגילה עמ' נח
ג. תוס' יעשו עבודה ואח"כ מ"מישא מדברותיך - מגילה עמ' נו
ג. תוס' מבטלין כהנים מעבודתן למ"מישא מדברותיך - מגילה עמ' נד
ג. תוס' מפורש בקרא דביטלו קרבן התמיד ות"תישא מדברותיך - מגילה עמ' ס
ג. תוס' פרסומי ניסא עריפאישא מדברותיך - מגילה עמ' עא
ג. תרגום אונקלוסדברי הרב עמ' קנג
ג. תרגום ניתן מסיני ותרגום של תורה וכו' שכחום וחזרו ויסדוםנועם אליעזר שמות דף קו ע"ב, קכט ע"א
ג. תרגום של נביאיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תיט
ג. תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו וכו' - תוס' רי"דאור אברהם על ספר המצוות עמ' עב
ג. תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו וכו' - תוס' רי"דאור אברהם - תלמוד תורה עמ' תלח
ג. תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו וכו' אני הוא שגיליתימחשבת מוסר ח"ב עמ' קכד
ג. תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו וכו' ונזדעזעה ארץ ישראלקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' צד
ג. תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו וכו' ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' רלז
ג. תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' ד, נא
ג. תרגום של נביאים, יונתן בן עוזיאל אמרו, מפי חגי זכריה ומלאכי. ונזדעזעה ארץ ישראל, ת"ק פרסה על ת"ק פרסה וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' עד
ג. תרגום של תורה - אונקלוס הגר אמרו, ושל נביאים - יונתן בן עוזיאלתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרי, תתריב הערה 19
ג. תרגום של תורהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' עט
ג. תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו וכו'מבשרת ציון ח"ב עמ' קצג
ג. תרגום של תורה אונקלם הגר אמרו מפי ר"א ור"ידברי יואל פ' בחוקותי דף תז ע"א
ג. תרגום של תורה אנקלוס הגר אמרותפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' סה דף נו/ז ע"ב
ג. תרגום של תורה וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' נז
ג. תרגום של תורהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קכה
ג: איזוהי עיר גדולה כל שיש בה עשרה בטלניןמצור דבש עמ' קכו
ג: אין מועד בפני ת"חישא מדברותיך - מגילה עמ' רה
ג: אין מועד בפני ת"חמקראי קדש (תשנג) עמ' רכה
ג: אין מועד בפני תלמיד חכםדרשות שמן רוקח עמ' קנט
ג: אין מועד בפני תלמיד חכםשיחות ר' ראובן עמ' כ, קלט
ג: אמר רבא פשיטא לי עבודה ומגילה עדיףמקראי קדש (תשנג) עמ' שנט
ג: אמר רבא: פשיטא לי: עבורה ומקרא מגילה - מקרא מגילה עדיף וכו' תלמוד תורה ומקרא מגילה - מקרא מגילה עדיף וכו'בית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' עד
ג: אריב"ל כרך שישב ולבסוף הוקף וכו' ואריב"ל כרך שאין בו וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' קעא
ג: אשר לו חומה אע"פ שאין לו עכשיו והיה לו קודם לכןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' עח
ג: בעומקה של הלכהאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תתסו
ג: בתוס' ד"ה כרך שאין בו וכו' ובפנ"י שםיציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' קעא
ג: גדול כבוד הבריות שדוחה וכו'שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רנז
ג: גדול ת"ת יותר מהקרבת תמידיןבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' סב
ג: גדול ת"ת יותר מהקרבת תמידיןבית מועד (רבא, שסה) דרוש לג ליל ב שבועות דף קס ע"ב
ג: גדול ת"ת יותר מהקרבת תמידיןמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' סו
ג: גדול ת"ת יותר מהקרבת תמירין שנא'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' נט
ג: גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידיןאוצר המאמרים (תשס) עמ' רכ
ג: גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידיןעצי חיים - מועדים עמ' ריג
ג: גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידין שנאמר עתה באתישיחות ר' ראובן עמ' קפה
ג: דחיית מצוות מפני מ"מברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' סג
ג: הא דרבים הא דיחידהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קיב, קסה
ג: הא דרבים הא דיחידהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קיג, קסז
ג: הא דרבים הא דיחידמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רפא
ג: הוקף ולבסוף ישביוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמד
ג: היה הולך לשחוט פסחו ולמול בנו ושמע שמת לו מת וכו'תורה בציון עמ' לה
ג: הרי שהיה הולך לשחוט פסחו ולמול את בנו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קסד
ג: וילן יהושע... מלמד שלן בעומקה של הלכהבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' קסט, תתקכז, יהושע-שמואל עמ' סב-ד
ג: וילן שם יהושע וגו' לן בעומקו של הלכההישר והטוב (תשסג) עמ' תלז, תנד
ג: כבוד התורה דיחיד חמירתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רלג, שצג
ג: כבוד תורה דיחיד חמורשמן ראש סוכות ח"ב עמ' ריז
ג: כרך וכל הסמוךשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' צ
ג: כרך וכל הסמוך לו נדון ככרךשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קל
ג: כרך וכל הסמוך לו נידון ככרךשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שעו
ג: כרך שחרב נדון ככרךאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 164-165
ג: כרך שישב ולבסוף הוקף נדון ככפרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלח
ג: כרך שישב ולסוף הוקףשערים מצוינים - מגילה עמ' קעד
ג: לאחותו אינו מטמא אבל מטמא למת מצוהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רה
ג: לימוד יחיד קיל מקרבנותמרפא לנפש בראשית עמ' פו
ג: מ' וס' שבלוחות בנס היו עומדיםנזר הקדש ח"א עמ' לח
ג: מבטלין ת"ת ועבודה מפני קריאת המגילהאמרי נועם (מועדים) סי' ב לפר' פרה
ג: מבטלין ת"ת להוצאת המת ולהכנסת כלה+ספר החיים (תשנג) עמ' פו
ג: מבטלין ת"ת להוצאת המת ולהכנסת כלהיגל יעקב (תשנג) חיי שרה אות עב, מקץ אות קצז
ג: מבטלין ת"ת להוצאת המת ולהכנסת כלה וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' קלט
ג: מבטלין ת"ת להכנסת כלהמפניני הרב עמ' רעג
ג: מבטלין ת"ת להכנסת כלהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' צה, ח"ב עמ' שפט
ג: מבטלין ת"ת למקרא מגילהדרכי החיים ח"א עמ' רלה
ג: מבטלין ת"ת לקריאת המגילהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' ח
ג: מבטלין ת״ת וכו׳כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 36
ג: מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת והכנסת כלה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' ו, תקצב, תקצה, תרסג, תתט, תתקסט, א'מט, א'רכו
ג: מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלהחיים שיש בהם אבות עמ' סב
ג: מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת, ובתוס'ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שסא, שצד
ג: מבטלין תלמוד תורה להוצאת מת ולהכנסת כלהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שכד
ג: מבטלין תלמוד תורה להכנסת כלהבישורון מלך ח"א עמ' קמג
ג: מבטלין תלמוד תורה מפני הוצאת המת והכנסת כלהבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קסז
ג: מגילה דוחה את העבודהדברי הרב עמ' קפח
ג: מגילה ומת מצוה הי מינייהו עדיףמקראי קדש (תשנג) עמ' רכה
ג: מגילה עדיף מת"ת משום פרסומא ניסאמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קנ
ג: מלמד שלן בעומקה של הלכהמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שב
ג: מנצפ"ך צופים אמרוםאגרת הטיול (תשעה) עמ' רלה
ג: מנצפ"ך צופים אמרום, ורש"י ותוס'נזר הקדש ח"א עמ' מא
ג: מעשה ביהושע במלחמת יריחובאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ב אות ז
ג: מקרא מגילה דוחה ת"תאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קכב
ג: מקרא מגילה ותלמוד תורה מקרא מגילה עדיף, מקרא מגילה ועבודה מקרא מגילה עדיףמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קצה
ג: מקרא מגילה עדיף מעבודהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקעז
ג: מת מצוה משום כבוד הבריותדעת תבונות - עת לעשות מע' א אות יב
ג: מת מצוה משום כבוד הבריותדרך ה' (באום) ח"א פ"ב אות יז
ג: נטילתה בנתינתהברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שסא
ג: סעודת פורים שאכלו בלילה לא יצא ידי חובתויד דוד (אופנהיים) עמ' קסא
ג: עבודה ומקרא מגילה מקרא מגילה עדיףשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' מב
ג: עבודה ומקרא מגילה מקרא מגילה עדיף וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכד
ג: עבודה ותלמוד תורה הי מינייהו עדיף וכד, כבוד התורה לכולי עלמא עדיף מעבודהצמח דוד (סקאליע) עמ' שיא
ג: עבודה, ומקרא מגילהישא מדברותיך - מגילה עמ' נד
ג: עיר שיש בה עשרה בטלנים נדון בכרךלהורות נתן בראשית עמ' רט
ג: קבורת מת מצוד. דוחה מקרא מגילהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 68
ג: ריתבה בהרישא מדברותיך - מגילה עמ' מט
ג: רצה מלאך ה' להרוג את יהושעבית שלום מרדכי עמ' רסז
ג: רש"י ביאור ת"ת דרביםישא מדברותיך - מגילה עמ' סא
ג: רש"י בית מושב של עיר חומהגור אריה ויקרא פכ"ה הערה 155
ג: רש"י גדול כבוד הבריותישא מדברותיך - מגילה עמ' סח
ג: רש"י י' בטלניןישא מדברותיך - מגילה עמ' עז, ריט
ג: רש"י מטפחות על לבישא מדברותיך - מגילה עמ' סב
ג: רש"י פירוש בית מושב עיר חומהישא מדברותיך - מגילה עמ' עב
ג: שלן בעומקה של הלכהזכרון אליעזר עמ' ו
ג: שתהא אימתו עליךברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' ע
ג: ת"ת דרביםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רלג
ג: תוס' - הקשה הר"ר אלחנן למה לי קרא דלואחותו וכו' רהא תלמוד תורה דרבים מבטלין משום כבוד המתפאר יעקב ח"ג עמ' רנג
ג: תוס' אין מועד כפני ת"חישא מדברותיך - מגילה עמ' סד
ג: תוס' בית מושב עיר חומהישא מדברותיך - מגילה עמ' עב
ג: תוס' ד"ה מתמקראי קדש (תשנג) עמ' שס
ג: תוס' ד"ה מת מצוהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רלג
ג: תוס' ישב ולכסוף הוקף וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' עד
ג: תוס' מבטלין למ"מישא מדברותיך - מגילה עמ' סב
ג: תוס' מטפחות יד על ידישא מדברותיך - מגילה עמ' סב
ג: תוס' שגם לעצמו אסור לקרוא המגילה ע"פפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קעא
ג: תורה אינה דוחה מגילה, כבוד תורה דוחה מגילהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רכה, רס
ג: תלמוד תורה גדול מהקרבת קרבנותפאר יעקב ח"ב עמ' תתב
ג: תלמוד תורה דרבים עדיף מעבודהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רו
ג: תלמוד תורה ומת מצוה וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' כג
ג: תנא סמוך אע"פ שאינו נראהזבחי צדק (דיסקין) עמ' שעא
גדול ת"תשארית יעקב (אלגזי) דף ו ע"ד
גדול ת"ת מכבוד אב ואםעץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף כה ע"ב
גדולה הסרת הטבעת, בפסוק ויאמר המלך הכסף נתון לךשמן המור (אביוב) עמ' קח
גדולה הסרת טבעתיריעות שלמה (אוזאן) פ' מקץ
גם ושתי המלכה איהו בי קרי וכו'חוט של חסד (תרכה) דף קיג ע"א
ד אמר ריב"ל נשים חייבות במקרא מגילה, שאף הן היו באותו הנסאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 205
ד ומהרש"אתושע יאודה דף מז ע"ג
ד חולדה קרובת ירמיה ולא קפיד עליהחומת אנך (תקסא) ח"א דף קנא ע"א, ח"ב דף קעב ע"א
ד חייב אדם לקרא את המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביוםאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 463-464, 486-487, פ"ט אות 581, פ"ב אות 85
ד ע"א א"ר חלבו חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה וכו' .נתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קפח
ד ע"א אלקי אקרא יומםגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רס
ד ע"א אמר ריב"ל חייב אדם לקרות את המגילה בלילהיסוד ושורש העבודה שער המפקד פ"ג
ד ע"א אע"ג דמברך זמן בללה חוזר ומברך ביום - תוס'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' שה
ד ע"א אף הן היו באותו הנם - תוס'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' קמב
ד ע"א אריב"ל חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום וכו' , סובר מינה למקריי' בליליא ולמיתנא מתניתין דידה ביממאבריכות המעיין עמ' רנ, רנז
ד ע"א אריב"ל נשים חייבות במקרא מגילה וכו' ואריב"ל פורים שחל להיות בשבת שואלין ודורשין בענינו של יום וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קמג
ד ע"א אריב"ל פורים שחל להיות בשבת שואלין ודורשין בענינו של יום מאי ארי' פורים וכו' (ותוס' ור"ן שם)דרושים ואגדות חתם סופר עמ' רפב
ד ע"א בפני יהושע ד"ה בפירש"י, לדרוש אגרת פורים וכו', נראה שהוצרך לפרש כן למאי דמסקינן דסד"א ניגזור משום דרבה ואי ס"ד דשואלין ודורשין היינו בדיני פורים וכיוצא בזה א"כ לא שייך גזירה דרבה בפורים טפי מבשאר ימים טובים שחל בשבת וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מגילה א
ד ע"א בתוס' ד"ה שאף, מטעם שאף הן היו באותו הנס חייבות במצה מדרבנן ומצד ההיקש חייבות מדאורייתאלקט אמרי קודש - מועדים עמ' רנז
ד ע"א דין הנשים בקריאת המגילה - תוס'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' יג
ד ע"א ולמיתנא מתניתין דידה ביממא, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רנח
ד ע"א חייב אדםמורשה - שיחות למועדים עמ' קנב
ד ע"א חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביוםאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - קונטרס אור הנר עמ' כב
ד ע"א חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביוםאז שמח עמ' קמ
ד ע"א חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביוםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלב
ד ע"א חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביוםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תעב ד"ה הנה
ד ע"א חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביוםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרצג
ד ע"א חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביוםכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' רכא
ד ע"א חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביוםפורים בציון עמ' קפז, קצב, קצג
ד ע"א חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביוםתורת מנחם חלק ל עמ' 135
ד ע"א חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום וכו'אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' תמב
ד ע"א חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום כו' (ורש"י ותוס' - עיקר מצות קריאת המגילה הוא ביום כיון שבמגילה נזכרו רק ימים)תורת מנחם ח"ח עמ' 40
ד ע"א חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום כו' למען יזמרך כבוד ולא ידום כו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' רמה
ד ע"א חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום שנאמר אלקי אקרא יומם וגו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' צד ד"ה אקרא, עמ' שנה ד"ה אמרו
ד ע"א חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום, שנאמר 'למען יזמיד כבור ולא ידם ה' אלהי לעולם אודךכתב סופר אגדות כאן
ד ע"א חייב אדם לקרות את המגלה בלילה ולשנותה ביום (ותוס')לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 220
ד ע"א חייב אדם לקרות המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביוםדרשות הצל"ח השלם עמ' תלט
ד ע"א חייב אדם לקרות המגילה בלילה ולשנותה ביוםאור אברהם - מגילת אסתר עמ' ריא, שט, שיג, שכז, שכח
ד ע"א חייב אדם לקרות המגילה בלילה ולשנותה ביוםפניני שבח עמ' עט
ד ע"א חייב לקרות המגילה בלילה ולשנותה ביום - רש"יאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - מגילת בני חשמונאי עמ' נג
ד ע"א חייב לקרות המגילה בלילה ולשנותה ביוםאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' טז
ד ע"א חייב לקרות המגילה בלילה שנאמר ולילה ולא דומיה ליפורים בציון עמ' קצד
ד ע"א חייב לקרות מגילה בלילה ולשנותה ביוםאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' כג, מז, קכו, רכח, רלה
ד ע"א חכמים הקילו על הכפרים וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קמג
ד ע"א חמת זו טבריא ולמה נקרא שמה חמת על שום חמי טבריאאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' רכה
ד ע"א יזמרך ביום ולא ידום בלילהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' מה
ד ע"א לדידי חזי לי זבת חלב ודבש דציפורי וכו' לדידי חזי לי זבת חלב ודבש דכל ארעא דישראל וכו'אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' קנח, קסז
ד ע"א לוד ואונוהכתב והקבלה ויקרא פי"ד פסוק מ
ד ע"א לוד ואונו וגיא החרשים מוקפות חומה מימות יהושעפורים בציון עמ' שעב
ד ע"א למה קורין את המגילה בלילה - רש"יאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' כ
ד ע"א לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביוםקהלת יעקב פורים עמ' תקנב, תקנד
ד ע"א מאי דכתיב יוחן רשע בל למד צדק, אמר יצחק לפני הקב"ה רבש"ע יוחן עשו, אמר לו רשע הוא וכו'אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' שכד
ד ע"א מגילה ביום ובלילה, ובטו"א דעיקר מגילה ביום ולא בלילהשירת הפסח אות קסג, קצד
ד ע"א מזמור שיר חנוכת הבית דרשינן על מרדכי ואסתרדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שה
ד ע"א משה תיקן להם לישראל שיהיו קורין הלכות חג בחג, הלכות עצרת בעצרתפני חיים (פלג'י) דף רי ע"א
ד ע"א משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קלד, תפב, תקב
ד ע"א משה תיקן לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יוםאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' רסג
ד ע"א משה תיקן לישראל שיהיו שואלין ודורשין הלכות פסח בפסחברכת אברהם (תשנד) עמ' עה
ד ע"א נשים במצות מגילהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קעח, קעט
ד ע"א נשים בקריאת מגילהברכת אבות עמ' יז
ד ע"א נשים חייבות במ"מ ותוס' ד"ה נשים וברא"שעוז לו בך סי' א אות ט, סי' ב אות ה
ד ע"א נשים חייבות במגילה, ומרדכידרשות מהר"ם בנעט עמ' קס
ד ע"א נשים חייבות במקרא מגילהעטרת חן ח"ב עמ' קפג
ד ע"א נשים חייבות במקרא מגילה ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' שנ
ד ע"א נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנם (ורש"י ורשב"ם ותוס' - שאף על הנשים גזר המן - עיקר הנס הי' וכו' ע"י אסתר)תורת מנחם ח"ח עמ' 36, חי"א עמ' 145, חי"ג עמ' 333, חי"ט עמ' 193, חכ"ב עמ' 174, חכ"ה עמ' 161,153
ד ע"א נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנסאוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' תמה
ד ע"א נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנסאז שמח עמ' קטז, קנ
ד ע"א נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנספורים בציון עמ' רג, שח
ד ע"א נשים חייבות במקרא מגילה, שאף הן היו באותו הנסכתב סופר אגדות כאן
ד ע"א נשים חייבות במקרא מגלה שאף הן היו באותו הנסמחיר יין (תשעט) עמ' קכו
ד ע"א נשים חייבות בקריאת המגילה שאף הן היו באותו הנספניני יחזקאל עמ' תקצג
ד ע"א נשים חייבות בשמיעה ולא בקריאה - בה"ג, תוס'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' יד, ל, קלא, רט, ריט
ד ע"א נשים חייבות כו' שאף הן היו באותו הנס (ורש"י ותוס')תורת מנחם חנ"ט עמ' 404
ד ע"א נשים חייבות כמקרא מגילהאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קלו
ד ע"א נשים חייבות כמקרא מגילהמשיבת נפש עמ' קמה
ד ע"א נשים חייבות רק בשמיעת המגילה ולא בקריאה - תוס'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' שב, שלג
ד ע"א סבור מינה למקרייה בליליא ולמיתנא מתניתין דידה ביממא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קכד ד"ה איתא, עמ' שכב ד"ה בפרק
ד ע"א עד שלא ראה שלש ראה שניםתורה אור (באנדי) עמ' שפח
ד ע"א עוסקין בהלכות חג בחגדרשות מהר"ם בנעט עמ' עד
ד ע"א פורים שחל בשבת שואלין ודורשין בענין היוםאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' רסט
ד ע"א פורים שחל בשבת שואלין ודורשין בענין היוםאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קצט, שיח
ד ע"א פורים שחל להיות בשבתציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קעח
ד ע"א פורים שחל להיות בשבת וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קיג
ד ע"א פורים שחל להיות בשבת שואלין ודורשיןמשיב טענה עמ' 169
ד ע"א פורים שחל להיות בשבת שואלין ודורשין בענין היוםאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' מג
ד ע"א פורים שחל להיות בשבת שואלין ודורשין וכו' מהו דתימא נגזור משום דרבה קמ"לחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מגילה א
ד ע"א פורים שחל להיות בשבת שואלין ודורשין כו' מאי אריא פורים אפילו יו"ט נמי כו' פורים איצטריכא לי' (ורש"י ורשב"א וריטב"א)תורת מנחם חמ"ג עמ' 18
ד ע"א פורים שחל להיות בשבת, ותוס'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רעא
ד ע"א קיסרי וירושלים, אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמן וכו'אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' שלב
ד ע"א קריאה בלילה וביוםציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קכח, קפח
ד ע"א ריטב"א, שואלין ודורשין בהל' פסח ממששירת הפסח אות סב
ד ע"א רש"י ד"ה יזמרך כבודדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' מח, רלב
ד ע"א רש"י ד"ה יזמרך. יזמרך כבוד ביום ולא ידום בלילה והאי קרא וכו' דרשיגן בפסיקתא במרדכידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שנה ד"ה אמה
ד ע"א רש"י ד"ה שואלין ודורשין, מעמידין תורגמן לפני החכם לדרוש אגרת פוריק ברביםחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מגילה א
ד ע"א רש"י שאף על הנשים גזר המן להשמיד להרוג ולאבדנחל חיים סי' נג
ד ע"א רש"י, דורשין ברביםשירת הפסח הקדמה
ד ע"א רש"י, מגילה לפרסום הנסשירת הפסח אות קסד
ד ע"א שאף הם היו בנסגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רלג, רמז, רמח, רעג
ד ע"א שאף הן היו באותו הנםתורת מנחם חנ"ה עמ' 295
ד ע"א שאף הן היו באותו הנם (ותוס' ד"ה שאף - עיקר הנס הי' על ידן)לקוטי שיחות ח"ו עמ' 377, חכ"ה עמ' 390, חכ"ו עמ' 438, 446
ד ע"א שאף הן היו באותו הנס (ותוס' - דלשון שאף הן משמע שהן טפלות)תורת מנחם חי"א עמ' 145, חי"ט עמ' 193
ד ע"א שואלין ודורשין בענינו של יום וכו' הלכות חג בחגתורת מנחם חמ"ח עמ' 207
ד ע"א שואלין ודורשין בענינו של יום, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' צא
ד ע"א שלחה להם אסתר לחכמיםבנין שאול עמ' קעה
ד ע"א תוס' - חיוב נשים במצה מטעם דאף הן היו באותו הנסרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רמו, שכג
ד ע"א תוס' ד"ה חייבגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רעב
ד ע"א תוס' ד"ה חייב אדםגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רכ, רס
ד ע"א תוס' ד"ה חייבאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' מה
ד ע"א תוס' ד"ה חייב. והעיקר הוי ביממא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שכב ד"ה בפרק
ד ע"א תוס' ד"ה נשים חייבות במקרא מגילהעטרת חן ח"ב עמ' סד
ד ע"א תוס' ד"ה נשיםאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קלו
ד ע"א תוס' ד"ה פוריםבריכות המעיין עמ' רנד
ד ע"א תוס' ד"ה פסקגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רעג
ד ע"א תוס' ד"ה פסק. ויש שאין אומרים כשם וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקמג ד"ה ויסעו
ד ע"א תוס' ד"ה שאף - לחייב נשים במצהעטרת חן ח"ב עמ' סד, קפג
ד ע"א תוס' ד"ה שאףבי חייא ח"א עמ' רא
ד ע"א תוס' ד"ה שאף הן - בח"ג פסק לגבי קריאת מגילה באשה מוציאה רק את מינהחי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר ה אות כז
ד ע"א תוס' ד"ה שאף הן היו באותו הנסימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תעו
ד ע"א תוס' ד"ה שאף הןמנחת מרדכי עמ' קסד
ד ע"א תוס' ד"ה שאףאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קלט, קמא
ד ע"א תוס' ד"ה שאףפניני שבח עמ' רנד
ד ע"א תוס' ד"ה שאף. שאף הן היו בספק דלהשמיד ולהרוגדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקעו ד"ה עד
ד ע"א תוס', נשים במגילהשירת הפסח אות קסד
ד ע"א תוס', נשים במצה ובמצוות דאו' שהיו באותו הנסשירת הפסח אות יד, סד, קסד
ד ע"א תייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביוםמנחת ישראל עמ' שיט
ד ע"א תקנו שיהיו שואלין ודורשין בענינו של יוםדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קכח
ד ע"אבריכות המעיין עמ' רנ
ד ע"ב אין הכל בקיאין במקרא מגילה גזירה שמא יטלנה בידו וילך אצל בקי ללמוד ויעבירנה ד' אמות ברשות הרביםתורת מנחם חי"א עמ' 130, חט"ז עמ' 114
ד ע"ב אין קורין את המגילה בשבת, שמא יעבירנה ד' אמותאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' רעא
ד ע"ב אין קורין מגילה בשבת, רבה אמר גזירה שמא יעבירנו וכו' רבי יוסף אמר מפני שעיניהם של עניים נושאות למקרא מגילהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קמג
ד ע"ב אמר רבה הכל חייבין בקריאת מגילה ואין הכל בקיאין במקרא מגילה, גזירה שמא יטלגה בידי יילד אצל בקי ללמוד, ויעבידנה ארבע אמות ברשות הרבים, והיינו טעמא דשופר והיינו טעמא דלולבכתב סופר אגדות כאן
ד ע"ב במחלוקת התנאים בחל י"ד באדר בער"ש - ובטעם דזמנו של זה לא זמנו של זהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קצז
ד ע"ב גזירה שמא יטלנה בידולקוטי שיחות ח"ז עמ' 48
ד ע"ב גזירה שמא יטלנה בידו וילך אצל בקי ללמוד ויעבירנה ד"אתורה אור (באנדי) עמ' שעא
ד ע"ב גזירה שמא יטלנה בידו... והיינו טעמא דשופר... והיינו טעמא דלולבאז שמח עמ' תיח
ד ע"ב גזירה שמא יטלנו ויעבירנהצמח צדקה עה"ת עמ' קיד
ד ע"ב דכולי עלמא מיהא מגילה בשבת לא קרינןמאכסניא של התורה סי' נו
ד ע"ב הואיל ואמרו מקדימין וקורין גובין בו ביום כו' שעיניהם של עניים נשואות למקרא מגלהדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רסט
ד ע"ב הואיל ואמרו שכפרים מקדיימין 'ליום הכניסה - גובין בו ביום ומחלקין בו ביום, מפני שעיניהם של עניים נשואות במקרא מגילהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קכט
ד ע"ב הואיל ואמרו שכפרים מקדימין ליום הכניסה, גובין בו ביום ומחלקין בו ביום - מפני שעיניהם של עניים נשואות במקרא מגילהבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' רד
ד ע"ב הואיל ונדחו עיירות ממקומן ידחוגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קצו
ד ע"ב וסבר רבי עיירות וכו' הואיל ונדחו כו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 51, 50
ד ע"ב חייב איניש לבסומי בפוריא וכו'אור ישע (ראפשיץ) עמ' טז, רסג
ד ע"ב חל להיות י"ד בשבת וכו'עוז לו בך סי' ג אות ו
ד ע"ב חל פורים בשבת מקדימים וקורין בשישיפורים בציון עמ' רפח
ד ע"ב חת"ס, מדאו' צריך לעשות זכר לנס וחכמים תיקנו היאך לעשותושירת הפסח אות ד, קסד
ד ע"ב יגעתי ולא מצאתי אל תאמין והני מילא במילי דשמיא אבל במילי דעלמא סייעתא הוא משמיאאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ח אות כד
ד ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק יא אות מב
ד ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ד אות יב
ד ע"ב לכולי עלמא מיהא מגילה בשבת לא קרינןתורה אור (באנדי) עמ' שעג
ד ע"ב מגילה בשבת לא קרינן וכו' והיינו טעמא דלולבחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מגילה א
ד ע"ב מפני שמספקים מים ומזון לאחיהם שבכרכיןלקוטי שיחות ח"ו עמ' 374
ד ע"ב מפני שעיניהם של עניים נשואות במקרא מגילהתורת מנחם חמ"ג עמ' 23
ד ע"ב מפני שעיניהן של עניים וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 50
ד ע"ב קריאת מגילה רבני הכפריםלקוטי שיחות חכ"א עמ' 198
ד ע"ב רש"י ד"ה ויעבירנהצבא אהרן - שבת תשובה עמ' לג
ד ע"ב רש"י ד"ה ויעבירנה+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' לג
ד ע"ב שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורותבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר מט אות ד
ד ע"ב שעיניהם של עניים נשואותשער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' קיד
ד ע"ב תוס' ד"ה ויעבירנהלקוטי שיחות ח"ז עמ' 53
ד ע"ב תוס' ד"ה ויעבירנהצבא אהרן - שבת תשובה עמ' לד
ד ע"ב תוס' ד"ה ויעבירנה+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' לד
ד ע"ב תוס' ד"ה ויעבירנהתורה אור (באנדי) עמ' שעב, שעד
ד ע"ב תוס' רי"ד ד"ה חל להיותימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רלד
ד ע"ב תניא חל להיות בשבת כו' רבי אומר וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 157
ד קורין המגילה בשבתישא מדברותיך - מגילה עמ' קסב
ד שואלין ודורשיןשומע תפלה ח"ב עמ' רצד
ד תד"ה ויעבירנה אמאי לא גזרו במילה שמא יוציא הסכין לרה"ריציב פתגם - מילה-נישואין עמ' כו
ד תוס' ד"ה הא אלפעלשער יוסף (תקיז) דף עג ע"א
ד תוס' ד"ה ויעבירנו וכו'בית אהרן (קריספין) דף כד ע"ד
ד תוס' ד"ה מאי אריא פוריםחיי נפש ח"ד עמ' צב, קג
ד. אין הנשים מוציאות את האנשים במקרא מגילה - תוס'אור אברהם ברכות עמ' עז
ד. אלקי אקרא יומם וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' נד
ד. אם זה קם זה נופלדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תקלה
ד. אם יאמר לך אדם כו'קידש ידיד דף ט ע"א-ע"ב
ד. אף הם היו באותו הנסשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שנב, תקכד
ד. אף הן היו באותו הנסישא מדברותיך - מגילה עמ' קנב
ד. אף הן היו באותו הנסשערים מצוינים - מגילה עמ' קא, קעה, קעז, קפו
ד. אף הן היו באותו נס, תוס'שמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' סה
ד. אריב"ל נשים חייבות במקרא מגילהחנן אלקים עמ' רטו, רמג
ד. במהרש"א (אין במגילה זכר השם)אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' פה
ד. גזירה שמא יטלנה בידו ויעבירנה ד' אמות כו' ובתוס' שם ד"ה ורב יוסף וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' קפו-קצא
ד. גזירה שמא ייטלנה וילך אצל בקי ללמודישא מדברותיך - מגילה עמ' צו
ד. גם בחול דורשין מענינו של יוםמקראי קדש (תשנג) עמ' רכז
ד. דכ"ע מיהא מגילה בשבת לא קרינן מאי טעמא רב יוסף אמר מפני שעיניהם של עניים נשואות למקרא מגילהדברי יואל מועדים ח"ד דף שסז ע"א
ד. ואימא בכל שנה ושנה וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' קנה
ד. ואמר רבי יהושע בן לוי חייב ארם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום, שנאמר אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דמיה לישל"ה (תשנז) - מס' תענית אות א
ד. ואריב"ל נשים חייבות במקרא מגילה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ר, רנא
ד. וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל משה תיקן להם לישראל שיהיו דורשין הלכות פסח בפסח הלכות עצרת בעצרת וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שפ, תרסא, תשצח
ד. ולשנותה ביום וברש"יאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' פא
ד. ולשנותה ביוםתורת הרבי רבי זושא סי' קלח בהערה
ד. חוד"ה שאףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קכה
ד. חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' עא
ד. חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביוםאור אברהם - מסכת מגילה עמ' י, יז, יט, כב, כז
ד. חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביוםאור אברהם ברכות עמ' רמח
ד. חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביוםאמרי נועם (מועדים) סי' כב, לב, לפורים
ד. חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביוםצמח צדיק (תשסז) עמ' תקז
ד. חייב אדם לקרות את המגילה וכו' ולשנותה - ורש"ימתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' קג
ד. חייב אדם לקרות המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביוםמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' מו
ד. חייב אדם לקרות המגילה בלילה ולשנותה ביוםפנים מסבירות עמ' שעט
ד. חייב אדם לקרות המגילה בלילה ולשנותה ביוםצמח דוד (סקאליע) עמ' כה
ד. חייב אדם לקרות המגילה, ובמאירימאורי שערים עמ' תכו
ד. חייב אדם לקרות המגלה בלילה ולשנותה ביוםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תמו
ד. חייב אדם לקרות שנא'ישא מדברותיך - מגילה עמ' רנ, רנג
ד. חייב לקרות בלילה ולשנותה ביוםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רט
ד. חייב לקרות המנילה בלילה ולשנותה ביוםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תצוה ח
ד. חייב לקרותה בלילה ולשנותה ביוםישא מדברותיך - מגילה עמ' צ
ד. חייב לקרותה בלילה ולשנותה ביוםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' כב
ד. חייב לקרותה בלילה ולשנותה ביוםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רנז, שלז
ד. חל להיות בעש"קכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קלד
ד. י חיב אדם לקרות את המגילה בלילה וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף רנו
ד. לספק מזון ומים לאחיהם שככרכיןישא מדברותיך - מגילה עמ' קלו
ד. לשנותה ביוםשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' צו
ד. מאי איריא פורים אפילו יום טוב נמי וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לה
ד. מנין שאין מונין ימים לשנהמי השלוח (תשסז) ח"א דף רנז
ד. משה תיקין לישראל שיהיו דורשין הלכות חג בחגאגרא דכלה ח"ג עמ' תכח
ד. משה תיקן להם לישראל שיהא שואלין ודורשין בענינו של יום וכו'דברי יואל פ' מטות דף קצו ע"א
ד. משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום הלכות פסח בפסח כו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקה
ד. משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יוםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' עה
ד. משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשעא
ד. משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ורורשין בענינו של יום הלכות פסח בפסח וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שצג
ד. משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בענינו של יום וכו'מבשרת ציון ח"ב עמ' שמב
ד. משה תקן שיהו שואליםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שפ
ד. נשים בקריאת המגילהמאורי שערים עמ' שעא, שעג
ד. נשים חייבות במקרא מגילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קצג
ד. נשים חייבות במקרא מגילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שז
ד. נשים חייבות במקרא מגילהחמודי צבי מועדים עמ' קעא
ד. נשים חייבות במקרא מגילהכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תב
ד. נשים חייבות במקרא מגילה ותוס'רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' רמה
ד. נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס - תוס'אור אברהם ברכות עמ' קז, רצג
ד. נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנסבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קיט
ד. נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנסגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רב
ד. נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנסדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קעג
ד. נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנסדגל מחנה יהודה עמ' רנא
ד. נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנסקשוטי כלה ח"י אות רמג
ד. נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס, ותוס'מבשר טוב - חנוכה עמ' כה, מג
ד. נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס, ותוס'מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' כג
ד. נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו נס, ותוס'כתנות אור עמ' ריא
ד. נשים חייבות במקרא מגילהפעולת גבר עמ' רעא ד"ה וכעין זה
ד. עיקר מצות קריאת המגילה הוי ביום - תוס'אור אברהם - סידור התפילה עמ' שמו
ד. עיקר קריאת המגילה הוי ביום - תוס'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שמה
ד. פורים שחל בשבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שח, שיא
ד. פורים שחל בשבת שואלין ודורשין בענינו של יום מאי אירא פורים אפילו יו״ט נמיקרבן מנחה (תשעד) עמ' רפד
ד. פורים שחל בשכת שואלין ודורשין וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' רלג
ד. פורים שחל להיות בשבת שואלין ודורשין וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' טו
ד. פורים שחל להיות בשבת שואלין ודורשין מענינו של יוםמקראי קדש (תשנג) עמ' שסט
ד. קוראים את המגילה לילה ויוםאגרא דכלה ח"ג עמ' כג
ד. רש"י - למען יזמרך כבוד, קאי אנס פוריםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קסח
ד. רש"י - נשואות למקרא מגילה, לקבל מתנות לאביונים ואי אפשר בשבתדברי יואל מועדים ח"ד דף שסז ע"א
ד. רש"י ד"ה יזמרךשערים מצוינים - מגילה עמ' קפה, קצב, קצד, רלו
ד. רש"י מ"מ שבח הוא שמפרסמין הנס והכל מקלסין להקב"הישא מדברותיך - מגילה עמ' רנג
ד. רש"י פירוש "ואתני"ישא מדברותיך - מגילה עמ' רנ
ד. שאף הן היו באותו הנסמה שהיה הוא שיהיה עמ' קכו
ד. שואלין ודורשין בהל' חג בחגודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שכד
ד. שואלין ודורשין בהלכות הפסח וכו' - ריטב"אאור אברהם ברכות עמ' א
ד. שואלין ודורשין בענינו של יוםשארית יעקב (פאנעט) עמ' רג
ד. שואלין ודורשין בענינו של יש - ר"ןאור אברהם - תלמוד תורה עמ' קנא
ד. שואלין ודורשין בענינו של יש וכו'אור אברהם - תשובה עמ' תח
ד. שיהיו שואלין ודורשין מענינו של יוםשער המלך (תשנז) עמ' שפ
ד. שיהיו שואלין ודורשץ בעגינו של יוםדברי יואל פ' ויקהל דף שפו ע"ב
ד. שמא יעבירנו ד, אמות ברשות הרביםאבני אש (אויש) מועדים עמ' כ-כא
ד. שנאמר למען יזמרך ולא ידום, ורש"ירנת יעקב עמ' רמא
ד. תוד"ה פסק מודים ולא מבקשים יותרמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' כט
ד. תוס' אף הן היו באותו הנסישא מדברותיך - מגילה עמ' רלה
ד. תוס' בחול אין שואלין ודורשין דהא איכאישא מדברותיך - מגילה עמ' רלג
ד. תוס' ד"ה והא אלפעל בננהינוה צדק דף ו ע"א
ד. תוס' ד"ה חייב - עיקר מצות קריאת המגילה הוא ביוםאמרי נועם (מועדים) סי' כב לפורים
ד. תוס' ד"ה חייבמפניני הרב עמ' שסג
ד. תוס' ד"ה נשיםמקראי קדש (תשנג) עמ' רכד, שסה
ד. תוס' ד"ה נשיםשערים מצוינים - מגילה עמ' קפט
ד. תוס' ד"ה פוריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שיא
ד. תוס' ד"ה פסקמפניני הרב עמ' שסד
ד. תוס' ד"ה פסק, שיש שהיו נוהגין לומר בחנוכה ופורים בהודאה ועל הנסים, כשם שעשית נסים לאבותינו וכו'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' לד
ד. תוס' ד"ה שאף - למה לי היקשא גבי מצה לחייב נשים, תיפוק ליה דאף הן היו באותו הנסבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קיט
ד. תוס' ד"ה שאףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רו
ד. תוס' ד"ה שאף הן וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רנב
ד. תוס' ד"ה שאף. וא"ת גבי מת מצוה למה לי קרא דל"ת חמץעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רב
ד. תוס' ל"ל הקישא כל שישנו בכל תאכל חמץכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' פד
ד. תוס' מברכים ברכת שהחיינו ביוםישא מדברותיך - מגילה עמ' רנא
ד. תוס' נשים חייבות במ"מישא מדברותיך - מגילה עמ' פ
ד. תוס' נשים יוצאות יד"ח בשמיעהישא מדברותיך - מגילה עמ' קמג
ד. תוס' קריאת לילה שלא בזמנה אין זה פר"נישא מדברותיך - מגילה עמ' קח
ד. תוס' שואלין ודורשין בפורים ככל חגישא מדברותיך - מגילה עמ' קצב
ד. תוס', יש שהיו נוהגים לומר גם בנוסח ההודאה דתפלה כשם שעשית נסים לאבותינו כן תעשה לנודברי יואל מועדים ח"ה עמ' רא
ד. תוספות - שצריך לפושטה בשעת קריאה כאגרת, וכופלה לשלשהזרע קודש - מועדים עמ' דש
ד: גזירה שמא יטלנה בידו וכו' ויעבירנה ד' אמות ברה"רדברי יואל פ' ויקרא דף יג ע"א
ד: גזירה שמא יעבירנו ד' אמות ברה"רמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות לך לך כג
ד: גזירה שמא יעבירנו ד' אמות ברשות הרביםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קפ
ד: דניאל לאו נביא הוארמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קה
ד: דרשו בקהילות גם ביו"טרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' פ
ד: היינו טעמא דשופד היינו טעמא דמגילהמזקנים אתבונן עמ' סט
ד: היינו טעמא דשופר היינו טעמא דמגילהצמח צדיק (תשסז) עמ' תקו
ד: הכל חייבין בקריאת מגילהפנים מסבירות עמ' כט
ד: והיינו טעמא דלולבפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קמט
ד: והיינו טעמא דשופר והיינו טעמא דמגילהברית כהונת עולם (תשעד) עמ' סה
ד: ויעבירנה (ב)דברי הרב עמ' קע
ד: טעמא דאין מקרא מגלה דוחה שבת דחיישינן שמא יעבירנו ד' אמות ברשות הרבים, והיינו נמי טעמא דשופר והיינו נמי טעמא דלולב דאין נטלין בשבתדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רי
ד: י"ד ביום ה', אין מקדימיןישא מדברותיך - מגילה עמ' לח
ד: יגעת ומצאת תאמיןדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רמד, רעא, ח"ב עמ' ערב
ד: כ"ע מיהא מגילה בשבת לא קרינן וכו', ורש"ידברי יואל מועדים ח"ה עמ' שעא
ד: כרך וכל הסמוך לכרך נידון ככרךברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קצז
ד: לאוקומי גירסא סייעתא מן שמיא היאמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תצוה עמ' רל
ד: מ"ט דת"ק וכו' עיירות קודמות למוקפיןחכמה ומוסר ח"א עמ' תמ
ד: מגילה אין דוחה שבתכתר תורה (תשסז) עמ' רנא
ד: מגילה בשבת לא קדינן מ"ט, אמר רבה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רא
ד: מגילה בשבת לא קרינן מ"ט אמר רבה וכו' גזירה שמא יטלנה וכו' ויעבירנה ד' אמות ברה"ר, תוס' ד"ה ויעבירנהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכד
ד: מפני שמספקין מים ומזון לאחיהם שבכרכיםשמועת יצחק - אדר ופורים ו
ד: נשים במקרא מגילהפני מלך מועדים עמ' רכב
ד: עיניהם של העניים נשואות למקרא מגילהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1340
ד: עיניהם של ענייםתורת חיים (קאסוב) עמ' קיג
ד: עיניהם של עניים נשואות במ"מישא מדברותיך - מגילה עמ' מב, קע
ד: עיניהם של עניים נשואות במקרא מגילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רנ
ד: עיניהם של עניים נשואות למקרא מגילהתפארת צבי ויקרא עמ' לב
ד: עיניהם של עניים נשואות למקרא מגילהעטרת ישועה (תשסד) אות יד לפורים
ד: עיניהן של עניים נשואות במקרא מגילהאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 285
ד: עיניהן של עניים נשואות למקרא מגילהגור אריה ויקרא פ"ז הערה 66
ד: עיניהן של עניים נשואות למקרא מגילההישר והטוב (תשסג) עמ' רנה
ד: עיניהן של עניים נשואות למקרא מגילהשערים מצוינים - מגילה עמ' שנד
ד: עשרה לא חקינו רבנןישא מדברותיך - מגילה עמ' לד
ד: פורים שחל להיות בשבת שואלין ודורשין בענינו של יוםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' ער
ד: קם רבה שחטיה וכו' ואחייהמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - מקץ עמ' קד, פורים עמ' רפו
ד: ריטב"א ד"ה דב"ע, מרדכי סי' תשפגדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכד
ד: ריטב"א סר"ה דב"עדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכד
ד: רש"י ד"ה הכל חייביןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קצז
ד: רש"י ד"ה וכדריב"ל כל עיר ועיר הסמוך למדינהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קצח
ד: רש"י שכד הוא להם מפני שמספקין מדוןישא מדברותיך - מגילה עמ' קמ
ד: שמא יטלנה בידוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רעז
ד: שמא ילך אצל חכם וכו' ובתוס' שםיציב פתגם - ימים נוראים עמ' לח
ד: שמא יעבירנו ד' אמות ברה"ראור אברהם - מסכת מגילה עמ' ל, תעד
ד: שמא יעבירנו ד"א ברשות הרביםמי השלוח (תשסז) ח"ב דף קפט
ד: שמספקין מים ומזין וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' ל, לו
ד: תוס' אין תוקעין במוצאי יוה"כ, אלא חכמה ואינה מלאכהישא מדברותיך - מגילה עמ' קא
ד: תוס' ד"ה ויעבירנה - הא דלא גזרינן במילה בשבת שמא יעבירנו, משום דאין אדם מל אא"ב הוא בקישם יחזקאל עמ' עו
ד: תוס' ד"ה ויעבירנהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רצג
ד: תוס' ד"ה ויעבירנה, מאי טעמא לא גזרו שמא יעבירנו ר' אמות ברה"ר גבי מילה כמו שגזרינן גבי שופר ולולבגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רנב
ד: תוס' ד"ה ויעבירנה, שאני מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רנב
ד: תוס' ד"ה ורב יוסף וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רא
ד: תוס' ויעבירנה ר"א ברה"ר רייקאישא מדברותיך - מגילה עמ' צח
ה הספד ותענית קבלו עלייהו, מלאכה לא קבלו עלייהו וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' תד
ה ואמר רבי חמא בר חניגא תלת מאה קטירי תגא איבא בגרממיא של אדום וכו'אמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' פו
ה מגילה בזמנה קורין אותה אפילו ביחיד, שלא בזמנה בעשרה וכו' (ובתוס' ומפרשים)שארית מנחם ח"ד עמ' תקח
ה ע"א אבל זמן עצי כהנים ותשעה באב חגיגה והקהל מאחרין ולא מקדימיןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תעד
ה ע"א אי זו היא עיר גדולה כו' פחות מכאן ה"ז כפרתורת מנחם חנ"ז עמ' 293
ה ע"א אי זו עיר גדולה כל שיש בה עשרה בטלנין וכו' (ורש"י ד"ה עשרה - שבביהכ"נ וכו' כדי להיות מצויים בתפלה)לקוטי שיחות ח"ו עמ' 373, חכ"ד עמ' 17
ה ע"א אין חגיגה דוחה את השבתלחמי תודה דף קצ ע"א
ה ע"א אמר רב מגילה בזמנה וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קלב
ה ע"א אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא רבי נטע וכו' ובקש לעקור תשעה באב ולא הורו לו וכו'כתב סופר אגדות כאן
ה ע"א אף שמקרימין מותרין בהספד ותענית ומתנות לאביוניםפורים בציון עמ' רצד, שכד
ה ע"א אקדומי וכו' לא מקדמיתורת מנחם חי"ט עמ' 30
ה ע"א אקדומי פורענות לא מקדמיזמנים לששון עמ' סז
ה ע"א אקדומי פורענותא לא מקדימינןחכמת התורה שמיני עמ' ה
ה ע"א אקדומי פורענותא לא מקדמימנחת מרדכי עמ' רעז, רעח
ה ע"א אקדומי פורענותא לא מקדמינןחכמת התורה מקץ עמ' כז, קפב, רסה
ה ע"א אקדומי פורענותא לא מקדמינןימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רמו
ה ע"א אקדומי פורענותא לא מקדמינןרנת יצחק תענית עמ' רנח
ה ע"א אקדומי פורעניות לא מקדמינןחכמת התורה תולדות עמ' כז, קמט
ה ע"א אר"א אר"ח רבי כו' ביקש לעקור ת"ב כו' אמר לפניו ראב"ז רבי לא כך הי' מעשה כו' קרי עלי' טובים השנים מן האחד (ובפרש"י ותוס')תורת מנחם חלק מ עמ' 336
ה ע"א אר"א אר"ח רבי רחץ בקרונה של ציפורי בי"ז בתמוז וביקש לעקור ט' באב ולא הודו לו חכמים וכו' בט' באב שחל בשבת, ופרש"י ולא הודו לו מט' באבחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רע
ה ע"א באלו אמרו מאחרין ולא מקדימיןדברי שאול ויקרא עמ' רעח
ה ע"א באלו אמרו מקדימין ולא מאחריןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקפא ד"ה כתיב
ה ע"א בזמנה אפי' ביחיד, שלא בזמנה בעשרה ובראשוניםעוז לו בך סי' א אות י, סי' ג אות ח
ה ע"א בזמנה קורין אותה אפילו ביחידקהלת יעקב חנוכה עמ' פ
ה ע"א הא קמ"ל דער"ש זמנם הוא ובראשוניםעוז לו בך סי' ג אות ד
ה ע"א הקרבת שלמי חגיגהלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 25
ה ע"א וא"ר אבא וכו' ורבנן דקיסרי משום רבי אבא אמרו וכו'מגילת סמנים עמ' קיט
ה ע"א ובר"ן ובעל המאור שםבריכות המעיין עמ' רמח-רמט
ה ע"א והאמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב וכו'זכור לדוד עמ' ט
ה ע"א ומי אמר רב הכי והאמר ר"י נריה דרשב"ש פורים שחל להיות בשבת כו'יד שלמה (עזרא) דף ל ע"א
ה ע"א ומי אמר רב הכיאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קלה
ה ע"א זמן עצי כהנים וכו' מאחרין וכו' דאבתי לא מטא זמן חיובייהולקוטי שיחות חי"ט עמ' 129
ה ע"א זמן עצי כהנים כו' אכתי לא מטא זמן חיובייהו (ובפרש"י (ורי"ף)תורת מנחם חלק נ עמ' 300
ה ע"א חגיגה והקהל מאחרין ולא מקדימיןאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קנה
ה ע"א חדשים אתה מונה לשנים וא"א מונה ימיםאפיקי ים עמ' רכח
ה ע"א חדשים אתה מונה לשנים ואי אתה מונה ימים לשניםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קמג
ה ע"א חדשים אתה מונה לשנים ואי אתה מונה ימים לשניםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקלד ד"ה אבל
ה ע"א חדשים אתה מונה לשנים ואין אתה מונה ימים'לשניםתורת מנחם חמ"ח עמ' 340
ה ע"א ט' באב שחל להיות בשבת מאחרין אבל לא מקדימין, פרש"י מאחרין והוא הדין לי"ז בתמוז, ולא מקדימין, טעמא מפרש בגמראחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רע
ה ע"א ימים אתה מחשב לחדשיםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רכח
ה ע"א ימים אתה מחשב לחדשים ואי אתה מחשב שעות וכו'תורת מנחם חל"ט עמ' 179
ה ע"א ימים אתה מחשב לחדשים ואי אתה מחשב שעות לחדשיםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תלח ד"ה והנלע"ד
ה ע"א כל עיר צריך שיהא בה עשרה בטלניןלחמי תודה דף פט ע"ב, קעה ע"ב
ה ע"א מאחרים ט' באב שחל בשבתגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קנו, קעב, קעח
ה ע"א מאחרין ולא מקדימין דאקדומי פורענותא לא מקדמינןברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קנט
ה ע"א מאחרין ולא מקדימין כו' אקדומי פורענות לא מקדמיתורת מנחם חנ"ט עמ' 408
ה ע"א מגילה בזמנה ביחידגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רנד
ה ע"א מגילה בזמנה קורין אותה אפילו ביחיד שלא בזמנה בעשרהפורים בציון עמ' קצח
ה ע"א מגילה בזמנה קורין אותה ביחיר ושלא בזמנה בעשרהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' כז
ה ע"א מגילה שלא בזמנה בעשרהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קצ
ה ע"א מצות הקהל מאחרין ולא מקדימיןמנחת מרדכי עמ' שפז, שפט
ה ע"א מקדימין ולא מאחרין וכו' אמר קרא ולא יעבורדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תלה ד"ה אבל
ה ע"א ע"ש זמנם ולאפוקי מדרבי (לרש"י ר"ה ערב שבת - הואיל ותיקנו וכו' להקדים וכו' כיום וזמן הקבוע מתחילה)לקוטי שיחות ח"ז עמ' 50, חי"ז עמ' 69, חכ"א עמ' 199
ה ע"א עד חדש ימים ימים אתה מונה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 280, ח"ג עמ' 43
ה ע"א עשרה בטלניןמשיבת נפש עמ' קצא, ר
ה ע"א פרסומי ניסא בעשרהשירת הפסח אות קעה
ה ע"א קריאת המגילה בלילה ילפינן מדכתיב למען יזמרך כבוד וגו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רטו
ה ע"א רב נטע נטיעה בפורים ורחץ בקרונה של צפורי בי"ז בתמוז ובקש לעקור ט"ב וכו'כבוד לאיש דף סז ע"א
ה ע"א רבי נטע נטיעה בפוריא ורצה לעקור תשעה באב שנדחהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תקסט
ה ע"א רבי נטע נטיעה בפורים וביקש לעקור ת"במחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 176), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 76 (סי' עט)
ה ע"א רבי נטע נטיעה בפורים, ורש"יתורת מנחם חנ"ב עמ' 193
ה ע"א רש"י ד"ה אבל זמן עצי כהנים - משפחות וכו' להביא עצים וכו' ומביאין קרבן עצים עמהןלקוטי שיחות חי"ז עמ' 25
ה ע"א רש"י ד"ה ה"ז חגיגהלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 78
ה ע"א רש"י ד"ה וחגיגה - המלך קורא בתורה ספר משנה תורהלקוטי שיחות חי"ט עמ' 322
ה ע"א רש"י ד"ה ורב אסיאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קלב
ה ע"א רש"י ד"ה שלא בזמנה, וריח דודאיםשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קמג
ה ע"א רש"י שם - בימה וכו' מאתמול וכו' דחיקה ליה עזרהלקוטי שיחות חי"ט עמ' 326
ה ע"א רש"י שם - ולהביא את טפם וכו' ובשבת אי אפשרלקוטי שיחות חי"ט עמ' 364
ה ע"א רש"י שם - שחל להיות בשבת וה"ה לי"ז בתמוז ולעשרה בטבתלקוטי שיחות ח"כ עמ' 354
ה ע"א ת"ב מאחרין ולא מקדימיןגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קלו
ה ע"א תוס' ד"ה הוהמשק ביתי סימן תיג דף קצז ע"ב
ה ע"א תוס' ד"ה ובקש כו'יד שלמה (עזרא) דף כח ע"ג
ה ע"א תשעה באב שחל להיות בשבת נדחה התעניתלקט שיחות מוסר ח"א עמ' תמו
ה ע"ב איכא למ"ד רקת לאו טבריהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שו
ה ע"ב אין איסור מלאכה בפוריםאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' עו
ה ע"ב אין איסור מלאכה בפוריםדרך ה' השלם עמ' שכט - מראה דרך
ה ע"ב אין בין במה קטנה לבמה גדולה וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' רכג
ה ע"ב איסור מלאכה לא קבילו עלייהו [בפורים] וכו', לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ואילו יו"ט לא כתיבבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קצח
ה ע"ב איסור עשיית מלאכה כיו"ט לא קביל עלייהובשבילי התלמוד ח"א מגילה ג ע"ב
ה ע"ב אמר רבי יוחנן כי הוינא טליא אמינא מלתא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקפג ד"ה פרק
ה ע"ב ארץ שנער הרה וילדה ארץ צבי גדלה שעשועי' כו'נטע שורק פרשת חיי שרה
ה ע"ב ביקש רבי לעקור ט' באב שחל בשבתמאור עינים (תשעה) עמ' תקו
ה ע"ב ביקש רבי לעקור תשעה באב שחל בשבתבי חייא ח"ב עמ' רכב
ה ע"ב ביקש רבי לעקור תשעה באב שחל בשבתשמלת אליעזר ח"ב עמ' קנא
ה ע"ב בית חתנות לבנו (ורש"י ד"ה ונטיעה - כשמשיא אשה לבנו הראשון כו')לקוטי שיחות חי"ט עמ' 174
ה ע"ב בנין של שמחה וכו'תורת מנחם חכ"ב עמ' 130
ה ע"ב בתחילה קבלו משתה ושמחה ויו"טדברי שאול ויקרא עמ' תג
ה ע"ב דברים המותרים וכו'נשמת כל חי חלק א (סימן מ"ה) דף ע"ג ע"א (ד"ה תשובה)
ה ע"ב הואיל ונדחה ידחהלקוטי שיחות חל"ג עמ' 156
ה ע"ב הואיל ונדחה ידחהתורת מנחם חנ"ג עמ' 301,261
ה ע"ב הספד ותענית קבילו עליהו מלאכה לא קבילו עלייהוהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקיח
ה ע"ב הספד ותענית קבילו עלייהו כו' ואילו יו"ט לא כתיבתורת מנחם חנ"ב עמ' 112, 193, 210
ה ע"ב הספד ותענית קבילו עלייהו מלאכה לא קבילו עלייהו וכו' ואילו יום טוב לא כתיבמאמר אסתר (תשסב) עמ' קא
ה ע"ב הספד ותענית קבילו עלייהו, איסור מלאכה לא קבילואור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' עט
ה ע"ב הספד ותענית קבילו עלייהו, מלאכה לא קבילו עלייהו וכו'בית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קלא
ה ע"ב הספר ותענית קבילו עלייהו ולא איסור מלאכהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - מגילת בני חשמונאי עמ' נא
ה ע"ב הספר ותענית קבילו עלייהו מלאכה לא קבילו עלייהו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שמח ד"ה והנה
ה ע"ב ואילו יום טוב לא כתיברנת יצחק ה' מגילות עמ' תלא
ה ע"ב וביקש [רבי] לעקור ת"בלקוטי שיחות חכ"ט עמ' 459
ה ע"ב ובקש לעקוד תשעה באב ולא הודו לו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רטו ד"ה ונ"ל
ה ע"ב והא רב חזייה לההוא גברא דהוה קא שדי כיתנא בפוריא ולטייה וכו'מכשירי מצוה עמ' עג
ה ע"ב והכתיב במגילת תענית וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רכב
ה ע"ב ויו"ט מלמד שאסור בעשיית מלאכה וכו' מלאכה לא קבילולקוטי שיחות חט"ז עמ' 356
ה ע"ב ויום טוב וכו' שאסור בעשית מלאבהלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' קפד
ה ע"ב ולבסוף כתיב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ואילו יו"ט לא כתיבדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רי, רמ-א
ה ע"ב ולבסוף כתיב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ואילו יום טוב לא כתיבדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' דש ד"ה ויש, עמ' שלו ד"ה והנה
ה ע"ב ומי פשיטא ליה דטבריא מוקפת חומה הואיפורים בציון עמ' רסז
ה ע"ב וערי מבצר הצדים צר וחמת רקת וכנדתפורים בציון עמ' שעו
ה ע"ב ורבי היכי נטע נטיעה בפוריםפורים בציון עמ' רסב
ה ע"ב ורבי היכי נטע נטיעה בפוריםמנחת מרדכי עמ' קסא
ה ע"ב ורבי נטיעה של שמחה נטע וברש"ידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלג
ה ע"ב חזקיה קרא כטבריה וכו'מנחת מרדכי עמ' קס
ה ע"ב חזקיה קרי בטבריא בי"ד וט"ו, מספקא ליה וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' לג
ה ע"ב חזקיה קרי בטבריא כארביסר ובחמיסרפורים בציון עמ' שסז, שע, שעו
ה ע"ב חזקיה קרי בטבריאאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קכד
ה ע"ב חזקיה קרי בטבריה בארביסר ובחמיסר, ובר"ןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קמו
ה ע"ב טו"א, בבי' המחלוקת בספק ביה"ש של ט"בגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קצ
ה ע"ב טובים השנים מן האחדמצווה ועושה ח"א עמ' קכח
ה ע"ב י"ד וט"ו אסורין בהספד ותענית בכל מקוםאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' ע
ה ע"ב יו"ט לא קבילו עלייהו משתה ושמחהרסיסי לילה סי' כא (עמ' 25), כב (עמ' 29), מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 157)
ה ע"ב יו"ט לא קבילו עלייהו משתה ושמחהפרי צדיק י"ד אדר ראשון אות א, פורים אות ז
ה ע"ב יו"ט לא קבלו עלייהוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תלז, תמב
ה ע"ב ימי משתה שאסור בתעניתפורים בציון עמ' ת
ה ע"ב כתיב במגילת תענית את יום ארבעה עשר ואת יום חמשה עשר יומי פוריא אינון וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' סז
ה ע"ב לא נצדכא אלא לאסוד את של זה בזהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקצב ד"ה פרק, עמ' תרב ד"ה אין
ה ע"ב לא קבלו עליהם איסור מלאכה בפוריםאלשיך על חמש מגילות עמ' תצג-תצד
ה ע"ב לאסור את של זה בזה ששניהם אסורין בכל מקוםפורים בציון עמ' לד
ה ע"ב לאסור את של זה בזה, ודין אדר ראשון לזהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קמט
ה ע"ב לאסור של זה בזה ואת של זה בזהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קט
ה ע"ב לעולם נהוג איסור מלאכה אפילו באתרא דרביפורים בציון עמ' רע
ה ע"ב לשון יום טוב משמע איסור מלאכהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קכב
ה ע"ב מלאכה יום אחד ותו לאגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קפט
ה ע"ב מלאכה לא קביל עלייהוגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רכ, שכד
ה ע"ב מלאכה לא קבילו עלייהופורים בציון עמ' רעה
ה ע"ב מלאכה לא קבילו עלייהו דמעיקרא כתיב שמחה ומשתה ויו"ט ולבסוף כתיב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ואילו יו"ט לא כתיב וכו'תורת מנחם חי"ז עמ' 48, חכ"ב עמ' 117
ה ע"ב מלאכה לא קבילו עלייהו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שיט ד"ה ואמרו, עמ' תקנב ד"ה על, עמ' תקעב ד"ה אמרו, עמ' תקעט ד"ה שמחה, עמ' תקפט ד"ה מרדכי, עמ' תקצה ד"ה ומתנות, עמ' תרג ד"ה שמחה
ה ע"ב מלאכה לא קבילו עלייהו וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קלט
ה ע"ב מלמד שאסור בעשיית מלאכהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רל
ה ע"ב ממעטין בשמחה, שלא יהו ששים ככל - תוס'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רצו
ה ע"ב מספד ותענית בי"ג וי"ד, ובראשוניםברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קס
ה ע"ב מעיקרא כתוב שמחה ומשתה ויו"ט וכו'עוז לו בך מאמר יד אות יב
ה ע"ב מרדכי רצה לעשות גם יו"ט וישראל לא קבלו רק משתה ושמחהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שה
ה ע"ב משום דהני מיגנו והני לא מיגנורסיסי לילה סי' כג (עמ' 29)
ה ע"ב משתה מלמד שאסורין בתעניתגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רכב
ה ע"ב ספק מוקפת חומה קורין בשניהם - תוס' רי"דאור אברהם במדבר עמ' רסה
ה ע"ב עיר שהיא ספק מוקפת חומה, קורין בי"ד וט"ו - תוס' רי"דאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' יב
ה ע"ב פלוגתת רבי ורבנן בנוגע לת"ב שחל בשבת, רבי אמר הואיל ונדחה ידחה ורבנן חולקים עליוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תעו
ה ע"ב פרט לטבריא שימה חומתהתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק צה הערה קטו
ה ע"ב פרט לטבריא שימה חומתהאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קיג
ה ע"ב רב אסי קדי מגילה בהוצל בארביסד ובחמיסרפורים בציון עמ' שסח
ה ע"ב רב חזי לגברא דשדא כיתנא בפודיא ולטייה ולא צמחפורים בציון עמ' רסג
ה ע"ב רב חזייה לההוא גברא דהוה קא שדא כיתנא בפוריא ולטייה ולא צמח כיתניהס' חסידים סי' קכא
ה ע"ב רב חזייה לההוא גברא דהוה קא שדי כיתנא בפוריאפני חיים (פלג'י) דף רצח ע"ב
ה ע"ב רבה בריה דרבא אמר וכו' הספד ותענית קבילו עלייהו מלאכה לא קבילו עלייהוזמנים לששון עמ' ע
ה ע"ב רבי ביקש לעקור ת"במנחת מרדכי עמ' רעז
ה ע"ב רבי בקש לעקור תשעה באב (ובתוס' ד"ה ובקש)חתם סופר על התורה (תשמט) עמ' קפד
ה ע"ב רבי בר ארביסר הוה וכי נטע בחמיסר נטעדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלב
ה ע"ב רבי נטע נטיעה בפוריםאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' פד
ה ע"ב שמחה בפוריםדרך ה' השלם עמ' שכט
ה ע"ב שמחה מלמד שאסורין בהספדגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' ערה
ה ע"ב שמחה מלמד שאסורין בהספר, משתה שאסורין בתעניתאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' עא
ה ע"ב שעיניהם של עניים נשואות במקרא מגילהתהלה לדוד (והרמן) פרק צג פסוק ה הערה ו
ה ע"ב שפ"א, מהרמב"ן משמע דאפי' ספק מדברי קבלה אזלינן לקולאגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קצ
ה ע"ב ת"ב וכו' ודחינוהו וכו' הואיל ונדחה ידחהלקוטי שיחות ח"ח עמ' 355
ה ע"ב תוס' ד"ה בקשצפיחית בדבש סי' לח דף צב ע"ב
ה ע"ב תוס' ד"ה ובקשגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קלב, רלב
ה ע"ב תוס' ד"ה והא רבי בטבריא הוהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלג
ה ע"ב תוס' דבקש ר' לקבוע ת"ב בעשירירנת יצחק תענית עמ' רמה
ה ע"ב תוס', היאך רצה רבי לעקור תשעה באב, ורשב"א שםגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קסה, קסח, קעד
ה ע"ג שמחה ומשתה וכו' ואילו י"ט לא קבילו עלייהו וע"שזרע שמשון מגילה אות לד
ה קימו למעלה מה שקבלו למטהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' י
ה ר' יהודה נשיאה נטע נטיעה של שמחה בפוריםדרש משה (קלנברג) ח"א דף סד
ה שלחה אסתר לחכמים כתבוני לדורות וכו'כבוד לאיש דף מח ע"ב
ה"ד הספד של רביםדברי יוסף (הכהן) דף ב ע"ב
ה. א"ר אלעזר א"ר חנינא רבי נטע נטיעה בפורים ורחץ בקרונה של צפורי וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שצ
ה. אבל זמן עצי כהנים ותשעה באב וכו' מאחרין ולא מקדימין וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שצ
ה. איזהי עיר גדולהבינת יששכר דף יד ע"ב
ה. איזו היא עיר גדול כל שיש בה עשרה בטלנין פחות מכאן הרי זה כפר, באלו אמרו מקדימין ולא מאחריןנועם אלימלך (תשסא) עמ' רג
ה. איזו היא עיר גדולהישא מדברותיך - מגילה עמ' קמ, קנד
ה. איזו היא עיר גדולה כל שיש בה עשרה בטלנין ופירש"י שהן בטלין ממלאכתןברית אברם עמ' תריב
ה. אימתי מקום שנכנסין וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' קעז
ה. אין מונים ימים לשנים ורש"יברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' ריט
ה. אין מחשבין שעותפרפרת אליעזר פרשת אמור פרק כג פסוק טז
ה. אין מחשבין שעות לחדשים אלא ימיםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קכב, קכד
ה. אמר רב מגילה בזמנה קורין אותה ביחיד שלא בזמן בעשרהמקראי קדש (תשנג) עמ' רכו, שסג
ה. אקדומי פורענותא לא מקדמינןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' צח
ה. אקרומי פורענותא לא מקרמינןגור אריה בראשית פל"ב הערה 16, פמ"ח אות ח
ה. באלו אמרו מקדימיןכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 64
ה. באלו אמרו מקדימין וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' רנח
ה. באלו אמרו מקדימין ולא מאחרין אבלויגד יעקב עמ' תמא
ה. באלו אמרו מקרימין ולא מאחריןישא מדברותיך - מגילה עמ' קנד
ה. דש"י שמחה במאכל ובמשתהישא מדברותיך - מגילה עמ' קג
ה. הקהל מאחרין ולא מקדימיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקכד
ה. זמנים הרבה תיקנו להםקרבן מנחה (תשעד) עמ' קלז
ה. ט' באב שחל בשבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקסב, תקצח
ה. ט"ב מאחרין דפורענות לא מקדימיןמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רעג
ה. מגילה בזמנה קורין אותה אפילו ביחידמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לח
ה. מגילה בזמנה קורין אותה ואפי' ביחיד ובר"ןפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה קל
ה. מגילה בעשרהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקנח
ה. מותרין בהספד ובתעניתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שנג
ה. מלאכה לא קבילו עלייהו וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' תו
ה. מנין שאין מחשבין שעות לחדשיםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ב
ה. מנין שאין מחשבין שעות לחדשיםמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קעו
ה. מקדימין ולא מאחריןדברי יואל מועדים ח"ד דף קה ע"ב
ה. ערב שבת זמנםמצווה ועושה ח"ב עמ' תקעה
ה. עשרה בטלנין וברש"יישא מדברותיך - מגילה עמ' עז
ה. פורענותא מאחריםישא מדברותיך - מגילה עמ' לג
ה. קריאה בזמנה אפי' ביחידישא מדברותיך - מגילה עמ' צח
ה. רב, ער"ש זמנה הואישא מדברותיך - מגילה עמ' צו
ה. רבי נטע נטיעה בפוריםנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ג
ה. רבי נטע נטיעה בפורים וכו' וביקש לעקור ט' באב וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' רפב, תו
ה. רש"י - כי חג ה' לנו, וילכו לקבל פני האדון ה' צבאות בחג, וחייב כל אחד קרבן ראיהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ריז
ה. רש"י בדינים של מגילה מקדימיןישא מדברותיך - מגילה עמ' רנח
ה. רש"י בזמן אנשי כנה"ג היו קורין בשבתישא מדברותיך - מגילה עמ' קיב
ה. רש"י בזמנים של מגילה אמרו מקדימין וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' קט
ה. רש"י גבי השתמשות האביון במתנהישא מדברותיך - מגילה עמ' קעא
ה. רש"י ד"ה אבל זמן וכו' וה"ה לי"ז בתמוז וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שצ
ה. רש"י ד"ה אבלאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תתלו
ה. רש"י ד"ה בזמנהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לח
ה. רש"י ד"ה ערב שבת - אנשי כנה"ג קבעו לפרזים בי"ד אפילו כשחל בשבתבשבילי התלמוד ח"א מגילה ד ע"ב
ה. רש"י ד"ה שעות לחדשיםמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קעו
ה. רש"י סד"ה אבל זמן עצי כהניםישא מדברותיך - מגילה עמ' קיד
ה. שלא בזמנה בעשרהישא מדברותיך - מגילה עמ' קעו
ה. שלמי חגיגה ושמחה אינם דוחים את השבתגור אריה במדבר פט"ו הערה 4
ה. שמחה אינה נוהגת אלא בזמנהשערים מצוינים - מגילה עמ' קעב
ה. שמחה מלמד שאסור בהספד, משתה מלמד שאסור בתענית, ויום טוב מלמד שאסור בעשיית מלאכהבן מלך - שבת עמ' קצ
ה. ת"ב אקדומי פורענותא לא מקדמינןמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לו
ה. תענית שחל בשבת ובטו"אברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רעא
ה. תשעה באב מאחרין ולא מקדמיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תטו
ה: איזהו בנין של שמחה זה הבונה בית חתנות לבנונחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יב אות ט
ה: איסור מלאכה לא קבילו עלייהושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' יד
ה: אלא לאסור את של זה בזהזבחי צדק (דיסקין) עמ' שסט
ה: אמאי לא שמעו למרדכי לעשות יו"ט לשבות ממלאכהכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' עט
ה: אסור מלאכה לא קבלוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שכד
ה: ביקש רבי לעקור ת"ב שחל להיות בשבתאגרא דכלה ח"ג עמ' קכ
ה: ביקש רבי לעקור ת"ב שחל להיות בשבתמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - עשרה בטבת עמ' שכ
ה: ביקש רבי לעקור ת"ב שחל להיות בשבתשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' ח, לו
ה: ביקש רבי לעקור ת"ב שחל להיות בשבתשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' יג
ה: ביקש רבי לעקור ת"ב שחל להיות בשבתגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקלה-תקלו
ה: ביקש רבי לעקור תשעה באב שחל בשבתאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) דברים ב, ד
ה: ביקש רבי לעקור תשעה באב שחל להיות בשבתעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רעח
ה: ביקש רבי לעקור תשעה באב שחל להיות בשבת אמר הואיל ונדחה ידחהתפארת צבי ויקרא עמ' פ
ה: ביקש רבי לעקור תשעה באב שחל להיות בשבת וחכמים לא הודואגרא דפרקא (תשסה) עמ' שעא
ה: בסוגיא דספק מוקפת חומהמאורי שערים עמ' הוספה ה לדברי הלכה
ה: בפורים מותר בעשיית מלאכהאמרי נועם (מועדים) סי' נז לחנוכה
ה: בקש רבי לעקור תשעה באבמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקנג
ה: דמעיקרא כתיב שמחה ומשתה ויום טוב וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' ו
ה: הספד ותענית וכו' מלאכה לא קבילואור אברהם - מסכת מגילה עמ' לד
ה: הספד ותענית קבילו עלייהו אבל איסור מלאכה לא קבילו עלייהודברי יואל מועדים ח"ה עמ' שע
ה: הספד ותענית קבילו עלייהו וכו' ואילו יום טוב לא כתיבמבשר טוב - חנוכה עמ' קלג
ה: הספד ותענית קבילו עלייהו מלאכה לא קבילו עלייהואור חדש (הרטמן) הקדמה אות 83, פ"ט אות 288
ה: הספד ותענית קבילו עלייהו מלאכה לא קבילו עלייהופאר יעקב ח"ב עמ' תתנו
ה: הספד ותענית קבילו עלייהו מלאכה לא קבילו עלייהושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רמב
ה: הספד ותענית קבילו עלייהו, מלאכה לא קבילו עלייהובית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' פב
ה: הספד ותענית קבילו עלייהו, מלאכה לא קבילו עלייהו וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רכא
ה: הספד ותענית קבילו עלייהו, מלאכה לא קבילו עלייהו. דמעיקרא כתיב שמחה ומשתה ויום טוב, ולבסוף כתיב לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ואילו יום טוב לא כתיבשל"ה (תשנז) - מס' מגילה אות ח
ה: ואיבעית אימא 1לעולם נהוג, ורבי נטיעה של שמחה נטעשל"ה (תשנז) - מס' מגילה אות ח
ה: ואילו יו"ט לא כתיבאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' תנד
ה: ואמרו על זה בגמרא משום דמתחילה וכו' איסור מלאכה לא קבילו עלייהופחד יצחק חנוכה מאמר ח
ה: ובר"ן - עיר שיש ספק אם מוקף חומה קורין בשניהםתיבת גמא (תשסז) עמ' רכג
ה: ולא הודו לו חכמיםמשמרת איתמר (תשסה) עמ' רכה
ה: ולא הודו לו חכמיםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רסב
ה: ולא שור אגרזבחי צדק (דיסקין) עמ' רסט
ה: ולבסוף כתיב ימי משתה ושמחה, ואילו יום טוב לא כתיבאור אברהם - סידור התפילה עמ' שמג
ה: ולטייה ולא צמח כיתניהשערים מצוינים - מגילה עמ' קפג
ה: חזקיה קרא מגילה כטברי' בי"ד ובט"וישא מדברותיך - מגילה עמ' עב
ה: חזקיה קרי בטבריא בארביסר ובחמיסרתורה בציון עמ' קלז
ה: חזקיה קרי בטבריא בי"ד וגרואור אברהם - מסכת מגילה עמ' מא, רנ
ה: חזקיה קרי בטבריה בארביסר ובחמיסרפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה נב
ה: חמת זו טבריהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' יז
ה: ט' באב שחל בשבת הוה ודחינוהועטרת ישועה (תשסד) ליקוטים סוף הספר אות מ
ה: יו"ט אסורים בעשיית מלאכהמבשר טוב - חנוכה עמ' קצט
ה: יו"ט לא קיבלוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קנד
ה: יום טוב לא קבילו עלייהושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רצ, רצד
ה: יום טוב לא קבלו עליהםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רכב, תצג
ה: כדתנן עברו אלו ולא נענושערים מצוינים - מגילה עמ' קפב
ה: לאסור את של זה בזה ואת של זה בזהילקוט עטרת צבי עמ' תטז
ה: לאסור של זה בזהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' מה
ה: לאסור של זה בזה כו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רסא
ה: מגילה בזמנה קורין אותה אפי' ביחיד וכו'תפארת ראובן עמ' רלא
ה: מלאכה בפוריםישא מדברותיך - מגילה עמ' קכ
ה: מלאכה לא קבילו עליהוישרש יעקב (טננבוים) פורים אות ז
ה: מלאכה לא קבילו עליהו וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' קעג, קעד
ה: מלאכה לא קבילו עלייהושערים מצוינים - מגילה עמ' קמב, קפ
ה: מעיקרא כתיב וכו'פחד יצחק פורים קונטרס רשימות כג
ה: מעיקרא כתיב שמחה ומשתה ויו"ט ולבסוף כתיב ימי משתה ושמחה ואילו יו"ט לא כתיב, דהספד ותענית קבילו עלייהו מלאכה לא קבילו עלייהודברי יואל מועדים ח"ד דף שסו ע"ב
ה: מעיקרא כתיב שמחה ומשתה ויום טוב, ולבסוף כתיב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות, ואילו יום טוב לא כתיב, דלא קבילו עליהודברי יואל מועדים ח"ו שושן פורים עמ' תקעג
ה: ספק דברי קבלה לחומראודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ק
ה: עיר שהיא ספק קורין בשניהם - תוס' רי"דאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רנ
ה: פורים אסור בעשיית מלאכהפנים מסבירות עמ' רמח
ה: פורים מותר במלאכהדולה ומשקה - חנוכה עמ' רלו
ה: ר"א קרא מגילה בהוצלישא מדברותיך - מגילה עמ' מה
ה: רב חזייה לההוא גברא בזרע כיתנאמקראי קדש (תשנג) עמ' תפד
ה: רב לטייא לההוא גבראמקראי קדש (תשנג) עמ' תע
ה: רבה אמר אפי' תימה כו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רסג
ה: רבי בטבריא הי'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רנא
ה: רבי ביקש לעקור תשעה באב שחל בשבתמאור עינים (תשנח) עמ' שא
ה: רבי ביקש לעקור תשעה באב שחל בשבתמאור עינים (תשעט) עמ' תקג
ה: רבי נטע נטיעה בפוריםמקראי קדש (תשנג) עמ' תפ
ה: רבי נטע נטיעה בפוריםשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קלו
ה: רבי רצה לעקור תשעה באב שחל בשבתמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קב-קד
ה: רבי רצה לעקור תשעה באבחיי נפש ח"א עמ' קלז ע"ב
ה: רש"י (הקהל בשבת)נפש הרב עמ' שכ
ה: שבחו חז"ל ראית פני צדיקהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' כא
ה: שמחה מלמד שאסור בהספדשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רטו
ה: שמחה מלמד שאסורין בהספד וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' מג
ה: תד"ה וביקש לעקוראהל משה (שיינרמן) פורים עמ' תפב
ה: תוס' ד"ה והא רבי בטבריא הוהנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ל אות ו
ה: תוס' השיב רש"י וכי מי נתן כח לימי מגילת אסתר לדחות אבילות אי איתא דבהספד נאסר משום דכתיב ימי משתה ושמחהדברי מנחם (היימליך) עמ' שעט
ה: תוס' פי' טובים השנים מן האחדישא מדברותיך - מגילה עמ' קיז
האי מאן דמבעיתזכרון טוב (צורף) דף לב ע"א
הרמב"ן והר"ן ריש מגילה שתמהו מה ראו על ככה ומה הגיע אליהם לעשות ישראל אגודות במצוה הזו של קריאת המגילה וימי הפוריםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קצג
ו "פורים השנית" אדר השניאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 447-448
ו אין בין יום טוב לשבת ודברי הרשב"אכסא רחמים (תקסג) דף לט ע"ג
ו אין מעבירין על המצוותאוצר המאמרים (תשסג) עמ' רמא
ו אל תתן לעשיו הרשע תאות לבו זו גרמניא של אדום וכו'קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמא
ו אם יאמר לך אדם חרבו קסרי וירושלים או ישבו קסרי וירושלים אל תאמין הרבה קמרי וישבה ירושלים או חרבה ירושלים וישבה קסרי תאמין, שנאמר ולאם מלאם יאמץ+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כח
ו אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמין וכו'שארית מנחם ח"א עמ' פו
ו אמלאה החרבה, לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושליםשארית מנחם ח"ד עמ' תנב
ו אריב"ח מ"ד והסירותי וכו'אברהם את ידו ח"א דרוש י לש"כ
ו וילן יהושע מלמד שלן בעומקה של הלכהחומת אנך (תקסא) ח"ב דף י ע"א
ו יגעת ומצאת תאמיןדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1380
ו יגעת ומצאת תאמיןיד יחזקאל עמ' לג-כ
ו יגעת ומצאת תאמיןזכרון יהודה (מונק) הקדמה עמ' 2
ו יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןאור יחזקאל - אמונה עמ' קעח
ו יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןשארית מנחם ח"ב עמ' קע
ו יגעתי ומצאתי תאמיןכד הקמח (תשנו) עמ' עז
ו יוחן רשע אמר ר' יצחקחן וכבוד דף פד ע"ב
ו כי נח נפשיה דר"זחן וכבוד דף קלד ע"ב
ו כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, שנאמר "ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי"לב אליהו (תשלב) עמ' צו
ו לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושליםאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 474
ו לא נתמלאה צורכלי יקר (תשמח) עמ' תקיט
ו לאוקמי גירסא סייעתא דשמיאהמדרש והמעשה דברים פרשת דברים ח"א
ו למה נקרא שמה רקתחן וכבוד דף לה ע"א
ו מ"מ נתחייבו כו'דרכי שלום (מרגונאטו) דף נו ע"א
ו ע"א א"ר יוסי בר' חנינא מאי רכת' והסירותי דמיו מפיו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 241
ו ע"א אדום מטרפולין של ע' אומותקב הישר (תשנט) ח"ב פרק קב עמ' תקלח
ו ע"א אלו תיאטריות שבאדוםבית ישי - דרשות עמ' ריט, של
ו ע"א אם יאמר לד אדם חרבה ירושלים ונבנה קיסרי תאמין, חרבה קסדי ונבנה ירושלים תאמין, חדבה שניהם אל תאמין, נבנו שניהם אל תאמין, שנאמר 'ולאום מלאום יאמץ' ועור 'אמלאה החרבה'כתב סופר אגדות כאן
ו ע"א אם יאמר לך אדם חרבו קסרי וירושלם או ישבו קסרי וירושלם אל תאמיןהדרש והעיון בראשית מאמר קיב
ו ע"א אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמיןחכמת התורה וארא עמ' שמ
ו ע"א אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמיןחכמת התורה קדושים עמ' שד
ו ע"א אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתיתהלות ישראל (קלוגר) עמ' רעט
ו ע"א אם יאמר לך אדם נבנו שתיהן אל תאמיןתהלות ישראל (קלוגר) עמ' צד
ו ע"א אם יאמר לך אדם נתמלאו שתיהן אל תאמיןחכמת התורה שמות עמ' תשנ
ו ע"א אם יאמר לך ארם ישבו שתיהן אל תאמן וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 434
ו ע"א אם מלאה זו חרבה זורנת יצחק - פרק חלק עמ' רה
ו ע"א אם מליאה זועולם ברור פרק פד
ו ע"א אם מליאה זו חרבה זודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' י ד"ה אבל
ו ע"א אם מליאה זו חרבה זולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף נב ע"ד
ו ע"א אם מליאה זו חריבה וכו' זואור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתקסו
ו ע"א אמלאה החרבה - אם מלאה זו חרבה זו וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' נח
ו ע"א אמלאה החרבה (לא נתמלאה צור אלא מחרבנה של ירושלים)מנות הלוי (תשסב) עמ' נג
ו ע"א אמלאה החרבה אם מלאה זו חרבה זו וכו'חי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ד מ"א עמ' עה
ו ע"א אמלאה החרבה אם מלאה זו חרבה זוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שצג
ו ע"א אמלאה החרבה אם מליאה זו חריבה זו וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 47
ו ע"א אמלאה החרבה, אם מלאה זו (ירושלים) חרבה זו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קמג, תתעט
ו ע"א אמלאה החרבה, אם מלאה זו (ירושלים) חרבה זו וכו'ברית שלום (תעח) דף כג ע"א, קלו ע"ד
ו ע"א אמלאה החרבה, אם מליאה זו חריבה זו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' נח, ח"ג עמ' קכו, ח"ד עמ' קסא, ח"ה עמ' קצט, רכה, ח"ו עמ' סא
ו ע"א אמלאה החריבה לא מלאה צוררסיסי לילה סי' כג (עמ' 29), פוקד עקרים סי' ה (עמ' 45), דברי סופרים סי' כט (עמ' 23), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 38 (סי' לה), צדקת הצדיק סי' קנ, מחשבות חרוץ סי' ט (עמ' 74), דובר צדק עמ' *125, 127, 173, 194
ו ע"א אמלאה החריבה לא נתמלאה צור וכו'אפיקי ים עמ' רלג, רמב
ו ע"א אמר זבולון לפני הקב"ה וכו' א"ל כולן צריכים לךו ע"י חלזון שנאמר עמיםפרי צדיק ר"ח סיון אות ג
ו ע"א אמר יעקב לפני הקב"ה, רבונו של עולם אל תתן לעשו הרשע תאות לבו זממו אל תפק וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' רנה
ו ע"א אמר יצחק יוחן עשוציץ השדה - שדי יער עמ' רסו
ו ע"א אמר יצחק לפני הקב"ה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שי ד"ה ולבוא
ו ע"א אמר יצחק לפני הקב"ה רבש"ע יוחן עשוטיול בפרדס ח"א עמ' רי
ו ע"א אמר יצחק לפני הקב"ה, רבש"ע יוחן עשו, אמר ליה רשע הוא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תמג, תמה
ו ע"א אמר רבא רקת זו טבריה ולמה נקרא שמה רקת שאפי' ריקנין שבה וכו' רקת שמה וכו' שטובה ראייתהדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קכט
ו ע"א אמר רבבהו עקרון תעקר זו קמרי בת אדום וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 241
ו ע"א אמר רבי אבהו ועקרון תעקר זו קיסרידברי טובה יהושע ח"ג עמ' תשכב
ו ע"א אסתר בדוח הקודש נאמרהברכת יוסף עמ' ל
ו ע"א אר"י מאי דכתיב יוחן רשע בל למד צדק אמר יצחק לפני הקב"ה יוחן רשע וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת תולדות עמ' מא
ו ע"א ארץ שנער הרה וילדהתאומי צביה עמ' קיג
ו ע"א ארץ שנער הרה וילדה ארץ צבי גידלה וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' קעח
ו ע"א ארץ שנער הרה וילדה ארץ צבי גידלה שעשועיה אוי נא לה אמרה רקת כי אבדה כלי חמדתהמאמר אסתר (תשסב) עמ' כ
ו ע"א ארץ שנער הרה וילדה וכו' אוי נא לה אמרה רקת כי אבדה כלי חמדתהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רכד ד"ה וידוע, ח"ה עמ' רכ ד"ה אמרו
ו ע"א ארץ שנער הרה וילדה וכו' אוי נא לה אמרה רקת כי אבדה כלי חמדתהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רחצ ד"ה ועד"ז
ו ע"א בי נח נפשיה דרבי זירא פתח עליה ההוא ספרנא ארץ שנער הרה וילדה ארץ צבי גדלה שעשועיה, אוי גא לה, אמדה דקת, כי אבדה בלי חמדתה וכו' רקת זו טבדיא, כינרת זו גינוסר, ולמה נקרא שמה רקת שאפילו ריקנין שבה מלאין מצות כרמוןכתב סופר אגדות כאן
ו ע"א בעין יעקב - והסירותי דמיו מפיו, זה בית כריא שלהן וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תל
ו ע"א בר"ן בספק מוקפת חומהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' תמז
ו ע"א והוי י"ו מיל על י"ו מילאיתן האזרחי עמ' שיב
ו ע"א 'והיה כאלף ביהודה ועקרון כיבוסי', אלו תדאטריות וקדקטיות שבאדום שעתירין שרי יהודה ללמד בהן תורה ברביםכתב סופר אגדות כאן
ו ע"א והסירותי דמיו זה בית במיא וכו' אלו תראטריות וכו' שעתידין שרי יהודה ללמד בהן תורה וכו', ותוס' ד"ה טראטריותאמרות ה' השלם ח"א עמ' תב, ח"ב עמ' קיט, ח"ד עמ' קעה, ח"ו עמ' קלא
ו ע"א והסירותי דמיו מפיו ושקוציו מבין שיניו ונשאר גם הוא לאלהינואגרות הראיה כרך א אגרת קיב (קמב); אגרות הראיה כרך ג אגרת תתעא (קנח-קנט) {תיקון אומות העולם מתרבותם הרעה, ע"י ישראל שישובו לארצם}
ו ע"א וזבולון מתרעם על מדותיו הוה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קלב
ו ע"א ולאום מלאום יאמץ, כשזה קם זה נופלרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רנה
ו ע"א ולמה נקרא שמה טבריא? שטובה ראייתהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' יג {אע"פ שידענו שנקרא כך על שם טיבריאוס שליט נכרי, אבל חז"ל לימדו שלשבח עיר בא"י מביא לידי שלימות, ואפשר שהקב"ה מסבב סיבות להביאנו לדרוש כך}
ו ע"א ולמה נקרא שמה רקת שאפילו ריקנין שבה מלאין מצות כרמוןאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' יא
ו ע"א ועקרון תעקר, זו קסרי בת אדוםאוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' רצו
ו ע"א ושקוציו מבין שיניו, זה בית גליא שלהן וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' רצט
ו ע"א זבולון הי' מתרעם על מדותיו וכו'ברית שלום (תעח) דף קכח ע"ג
ו ע"א זבולון הי' מתרעם על מדותיו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתכד
ו ע"א זבולון מתרעם על מדותיו היהדברי שאול דברים עמ' שא
ו ע"א זבולון מתרעם על מדותיו היהמנחת מרדכי עמ' תה
ו ע"א זבולון מתרעם על מדותיודברי טובה שופטים ח"א עמ' נו, רצט
ו ע"א זבולון מתרעם על מידותיודבר טוב עמ' ז
ו ע"א זבולון קינא בנפתלי וכו', ורש"יאמרות ה' השלם ח"ב עמ' סא, ח"ג עמ' שכב-שכג
ו ע"א זו גרממיא של אדום וכו'אפיקי ים עמ' קלז
ו ע"א זמם עשה הקב"ה לעשוחכמת התורה וישלח עמ' קפז
ו ע"א זממו אל תפק וגו' אמר יעקב לפני הקב"ה רבש"ע אל תתן לעשיו הרשע וכו' ואמר ר' חמא וכו' ובכל יומי נפקי הני כלפי הני וכו' ומיטרדי לאוקמי מלכאדרושים ואגדות חתם סופר עמ' יא
ו ע"א זממו אל תפק זו גרממיא של אדוםניבי זהב עמ' קצ, תמט
ו ע"א חזי לי זבת חלב ודבששער החצר (תשעב) סי' יא
ו ע"א חלזון בחלק של זבולוןאפיקי ים עמ' קלא
ו ע"א חמת זו טבריאשרגא המאיר על התורה עמ' תכז
ו ע"א חרבה קסרי וישבה ירושלים תאמין, ישבו שתיהם אל תאמיןמנחת ישראל עמ' נב, רצ
ו ע"א חרבו שניהן אל תאמןפרי חיים (קנולר) פרשת וישלח, תבא
ו ע"א חרבו שתיהן אל תאמןאמרי אש (טאוב) עמ' רכג
ו ע"א חרבו שתיהן אל תאמןהמאור הגדול (גר"א) עמ' עב
ו ע"א טבריא - שטובה ראייתהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' יג
ו ע"א טבריא טיבורה של ארץטיול בפרדס ח"א עמ' קסה, קסו
ו ע"א טבריא על שם שיושבת בטבור הארץכתונת פסים (תשעא) עמ' שמו
ו ע"א טובה ראייתהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' לא
ו ע"א טורי אבן ד"ה למה. עק"ל מאי רבותא דטבריא הא דרשינן וכו' אפילו רקנין שבך מלאין מצות כרימוןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רמא ד"ה וי"ל
ו ע"א יאמר לך אדם נתמלאו שתיהן אל תאמיןקהלת יעקב פורים עמ' תקלח
ו ע"א יגעתי ומצאתי תאמיןבאר שרים בראשית פ' מקץ דרוש ג אות ב
ו ע"א יגעתי ומצאתי תאמיןאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רה
ו ע"א יגעתי ומצאתי תאמיןמשנת חיים דברים עמ' סג, תקסג
ו ע"א יוחן עשופרי חיים (קנולר) פרשת תולדות
ו ע"א יוחן עשו אמר לו רשע הואדברי סופרים סי' לח (עמ' 37), לקוטי מאמרים עמ' 180
ו ע"א יוחן עשו אמר לו רשע הואפרי צדיק לחנוכה אות ב
ו ע"א יוחן עשו וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רמג
ו ע"א יעקב ועשו, כשזה קם זה נופלחכמת התורה מקץ עמ' לב, לו
ו ע"א יצחק ביקש יוחן רשע עשוחכמת התורה תולדות עמ' רלד, תיט
ו ע"א כד דמך ר"ז וכו'מנחה חדשה (חן טוב) דרוש ג
ו ע"א כד נח נפשי' דר"ז פתח עלה האי ספדנא ארץ שנער הרה וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' פט
ו ע"א כהן יחידי שאינו מברך ג"כ עובר בעשה - מאיריאור אברהם במדבר עמ' צב
ו ע"א כי מסקי ארונא להתם ספדי לי' הכי וכו' אוהביברית שלום (תשסח) עמ' שיד
ו ע"א כי מסקי ארונא להתם ספדי ליה הכי וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' כב
ו ע"א כי מסקי ארונאלהתם ספדי לי' הכי וכו' אוהביברית שלום (תעח) דף מט ע"ג
ו ע"א כי נח נפשיה דר' זיראדברי שאול בראשית עמ' תקמה
ו ע"א כי נח נפשיה דר' זירא וכו'מסילות הנביאים יהושע עמ' רלד
ו ע"א כי נח נפשיה' דרבי זיראבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קסה אות ו
ו ע"א כי נח נפשיה דרבי זירא פתח עליה ההוא ספדנא, ארץ שנער הרה וילדה ארץ צבי גדלה שעשועיה, אוי נא לה אמרה רקת כי אבדה כלי חמדתהדרשות באר יצחק עמ' רמה
ו ע"א כינרת זו גינוסר, ולמה נקרא שמה כינרת, דמתיקי פירא כקלא דכינריבצור ירום (תשסז) עמ' סג
ו ע"א כנרת דמתיקין פירי כקלא דכינראלחם רב על סדור התפילה אות תיא
ו ע"א כנרת זו גינוסר דמתיקי פירא כקלא דכינרילקוטי מאמרים עמ' 166
ו ע"א כנרת זו גינוסר וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' מז
ו ע"א כנרת שמתוקים פירותיה כקול הכנורבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ה אות ח
ו ע"א כשזה קם זה נופלדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שנט
ו ע"א כשזה קם זה נופלדברי שאול דברים עמ' קסג
ו ע"א לא יגעתי ומצאתי אל תאמן יגעתי ולא מצאתי אל תאמן יגעתי ומצאתי תאמןמתוק לנפש (פרחי) עמ' ריד
ו ע"א לא נתמלא צור אלא מחורבנה של ירושליםברכת אברהם (תשנד) עמ' צ
ו ע"א לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושליםחכמת התורה תולדות עמ' ריב, תפא, תפז, תקלג, תקמח, תרעא
ו ע"א לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושליםכתונת פסים (תשעא) עמ' שמח
ו ע"א לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושליםלב אליהו (תשסה) שמות עמ' רסט
ו ע"א לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושליםמאור עינים (תשעה) עמ' קמד
ו ע"א לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושליםמאיר נתיבות ח"ב עמ' סו
ו ע"א לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושליםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קמ אות ב, דרוש קמב אות ז
ו ע"א לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושליםשעורי דעת ספר ב עמ' לג, רטז
ו ע"א לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושליםחדרי בטן פרשת תולדות שני אות טו
ו ע"א לא נתמלאה צור אלא מחרבנה של ירושליםברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' וישב מאמר ז
ו ע"א לאוקמא גרסא הוי סייעתא דשמיאתהלות ישראל (קלוגר) עמ' רעט
ו ע"א לדידי חזי לי זבת חלב ודבש רכל ארעא דישראל וכו'הר המוריה עמ' צז
ו ע"א למה נקרא שמה טבדיא שטובה ראייתהדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' לג
ו ע"א למה נקרא שמה טבריא שטובה ראייתה וכו' למה נקרא שמה רקת וכו'טיול בפרדס ח"א עמ' קסב
ו ע"א למה נקרא שמה טבריה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קעז
ו ע"א למה נקרא שמה ציפורי וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קלה, ח"ה עמ' סה-סו
ו ע"א לעתיד כל הבתי טרטיאות יהיו בתי כנסיותדברי שאול בראשית עמ' רעד
ו ע"א לעתיד לבוא מקומות עבודה זרה יהרסו וכו'בנתיבות האיש עמ' ג, ס
ו ע"א מ"ד יוחן רשע אמר יצחק לפני הקב"ה יוחן עשו א"ל רשע הוא א"ל בל למד צדקס' חסידים סי' תשצ
ו ע"א מאי דכתיב 'אל תתן ה' מאויי רשע זממו אל תפק ירומו סלה', אמר יעקב לפני הקב"ה רבוגו של עולם, אל תתן לעשו הרשע תאות לבו. 'זממו אל תפק' זו גדממיא של אדום, שאלמלי הן יוצאין מחריבין כל העולם בולוכתב סופר אגדות כאן
ו ע"א מאי דכתיב יוחן רשע בל למד צדק, אמר יצחק לפני הקב"ה רבש"ע יוחן עשו, אמר לו רשע הוא וכו'לחמי תודה דף קכ ע"א
ו ע"א נתמלאה צור מחורבנה של ירושליםחכמת התורה וישלח עמ' לט, פה
ו ע"א עין יעקב - זו בית כריא שלהן וכו' זו בית גליא שלהןאוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' ש
ו ע"א עקרון תעקר זה אדום וכו'ברית שלום (תעח) דף קלז ע"ג
ו ע"א עקרון תעקר זה אדום וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתפה
ו ע"א פושעי ישראל מלאים מצוות כרימוןרסיסי לילה סי' מב (עמ' 79), מג (עמ' 82),נב (עמ' 131), נד (עמ' 151), לקוטי מאמרים עמ' 166, 206, 207, צדקת הצדיק סי' קכט, רלח, רמ, רנב, דובר צדק עמ' 42, 132, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 2 (סי' י), שיחת מלאכי השרת עמ' 11, קדושת השבת סי' א (עמ' 2), ב (עמ' 7), ד (עמ' 24), ז (עמ' 43), תקנת השבין סי' י (עמ' 97), יד (עמ' 121), טו (עמ' 148, 150)
ו ע"א פושעי ישראל מלאים מצוות כרימוןפרי צדיק תולדות אות ה, תצוה אות יב, קדושים אות א, מטות אות יד, שופטים אות יא, סוכות אות יג
ו ע"א צוה ה' ליעקב סביביו צריו היינו אדוםחכמת התורה תולדות עמ' תרס
ו ע"א קיסרי וירושלים אם יאמר לך אדםנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קנב, רכח
ו ע"א קיסרי וירושלים אם יאמר לך אדם חרבוניבי זהב עמ' פה
ו ע"א קיסרי וירושלים שניהם חרביםישועות משיחו (תשעח) עמ' 68
ו ע"א קיסרי וירושליםבאר מחוקק (תשעה) עמ' רנה
ו ע"א קסרי בת אדום וירושליםציץ השדה - שדי יער עמ' רסד
ו ע"א קסרי וירושליםבאר מחוקק (תשמט) עמ' רב
ו ע"א קסרי וירושליםרנת יצחק ישעיה עמ' קח, קעח, קצו, ה' מגילות עמ' קנ
ו ע"א קסרי וירושלים אם יאמר לך אדם וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' פט ד"ה אך
ו ע"א קסרי וירושלים אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמן וכו'אש דת (אסאד) עמ' פג
ו ע"א קסרי וירושלים אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמן ישבו שתיהן אל תאמן חרבה קסרי וישבה ירושלים חרבה ירושלים וישבה קסרי תאמן שנאמר אמלאה החרבה אם מליאה זו חרבה זו אם מליאה זו חרבה זו רב נחמן בר יצחק אמר מהבא ולאום מלאום יאמץחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות לז
ו ע"א קסרי וירושלים אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמן ישבו שתיהן אל תאמן, חרבה קסרי וישבה ירושלים חרבה ירושלים וישבה קסרי תאמן, שנאמר אלמלאה החרבה, אם מלאה זו חרבה זו, אם מלאה זו חרבה זו. באשר יעקב השתחוה לעשו עשה בזה הבנה לדורות שגם אם יצטרכו להיות מושפל תחת בני עשו לאוביו מושפלים עש לעפר ויהיה להם תקומה גם בשפל המצב, בי מאן דהו זעיר רב הואפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' פז
ו ע"א קסרי וירושלים וכו' חרבה קסרי וישבה ירושלים תאמיןאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' ער
ו ע"א קסרי וירושלים חרבה זו ישבה זו תאמין שנא' אמלאה החרבה וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' עג
ו ע"א קסרי וירושלים, אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמן וכו' חרבה קסרי וישבה ירושלים תאמן וכו'תודת אהרן - אומר לציון עמ' קכו
ו ע"א קסרין וירושלי' וכו'עולם הפוך פרק ד
ו ע"א ר' יוחנן אמר חמת זו טבריהדברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתעב
ו ע"א רבש"ע אל תתן לעשו הרשע תאות לבו וכו'אפיקי ים עמ' קלג
ו ע"א רבש"ע יוחן עשו, אמר לו רשע הוא א"ל, בל למד צדק, א"ל בארץ נכחות יעוללקט אמרי קודש - מועדים עמ' רסג
ו ע"א רבש"ע יוחן עשו, אמר לו רשע הוא, א"ל, בל למד צדק, א"ל בארץ נכחות יעולטל חיים (פרידלנדר) עמ' שטו
ו ע"א ריקנין שבישראל מלאים מצוות כרמוןלדור ולדורות ח"א עמ' קכ
ו ע"א רקת בחלקו של נפתליטיול בפרדס ח"א עמ' קסד
ו ע"א רקת וכו' שאפילו ריקנין מלאין מצות כרמוןישראל קדושים עמ' 77, דובר צדק עמ' 68
ו ע"א רקת וכו' שאפילו ריקנין מלאין מצות כרמוןפרי צדיק תצוה אות יב, שופטים אות יא
ו ע"א רקת זו טבדיאהכתב והקבלה בראשית פמ"ט פסוק כא
ו ע"א רקת זו טבריאמסילות הנביאים יהושע עמ' רל
ו ע"א רקת זו טבריא וכו' שאפילו ריקגין שבה מלאין מצות כרמוןאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קעט
ו ע"א רקת זו טבריא וכו' שאפילו ריקנין שבה מלאין מצות כרמוןאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שסט
ו ע"א רקת על שם שריקנין שבה מלאים מצות כרמוןדרשות באר יצחק עמ' רמה, רמו
ו ע"א רש"י - הטבור הוא באמצע הגוף קל מועדדרשות באר יצחק עמ' קל
ו ע"א רש"י ארץ זבת חלב ודבש הבונה היא לדבש התאניםבאר שרים בראשית פ' מקץ דרוש ו אות ג
ו ע"א שאפילו ריקנין שבה מלאין מצות כרמוןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רכ ד"ה אמרו
ו ע"א שלא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושליםרנת יצחק - פרק חלק עמ' שמג
ו ע"א שנא' אמלאה החרבהימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שסז, תקפז
ו ע"א שנאמר אמלאה החרבה, אם מליאה זו חרבה זו, אם מליאה זו חרבה זוברכת טוב עמ' תו
ו ע"א שפוני זה חלזון וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' רמא
ו ע"א ששך הוא בבלאמרות ה' השלם ח"א עמ' תד, ח"ו עמ' רי
ו ע"א תוס' ד"ה טראטריות. וקשה לומר שאותן מקומות מטונפות יכול ללמוד שם תורהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קמג ד"ה ובענין
ו ע"א תיאטריות שבאדום עתידין ללמוד בהםמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' סב
ו ע"א תראטריות וקרקסיות שבאדום שעתידין שרי יהודה ללמד בהן תורה ברביםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תעה ד"ה וצא
ו ע"ב אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היאבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתלט, ויקרא עמ' תרנח
ו ע"ב אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שסה
ו ע"ב אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רנא ד"ה ונבא, עמ' תיג ד"ה ליישב, ח"ד עמ' תצח ד"ה כתיב אך
ו ע"ב אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היארנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' שכו, שכז, שכט
ו ע"ב איטליא של אדום וכו' וכו' וכו'אפיקי ים עמ' קט
ו ע"ב איטליא של יון זה כרך גדול של רומי וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' שא
ו ע"ב איטליא של יון זה כרך גדול של רומי וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' צא
ו ע"ב אין בין אדר א' לאדר ב' אלא וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' ע
ו ע"ב אין בין אדר הראשון וכו' כל שנה ושנה אדר הסמוךאסופת מערכות פורים עמ' כט
ו ע"ב אין בין אדר הראשון לאדר השני אלא וכו'תורת מנחם חלק לג עמ' 214
ו ע"ב אין בין אדר הראשון לאדר השני אלא קריאת המגילה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקסג ד"ה בספר, עמ' תרב ד"ה אין, ד"ה קימו
ו ע"ב אין בין אדר הראשון לאדר השני אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים בלבדפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רטו
ו ע"ב אין בין אדר הראשון לאדר השני אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים. בגמ׳ נחלקו בטעם לסמיכת ארד לשבט או לניסן, מכל מקום לשניהם הטעם משום גאולה, ולבן אנו מתפללים ומקוים לגאולה העתידה שתבוא מהרה בקרובפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שסח
ו ע"ב אין בין אדר הראשון לאדר השני אלא קריאת המגילה, ומתנות לאביוניםכתב סופר אגדות כאן
ו ע"ב אין בין אדר ראשון לאדר השניוכו'קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' נה
ו ע"ב אין בין אדר ראשון לאדר שני אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים בלבדמאור עינים (תשעה) עמ' שיט, תתצא
ו ע"ב אין בין אדר ראשון לשני אלאלקוטי מאמרים עמ' *195-194
ו ע"ב אין בין אדר ראשון לשני אלאפרי צדיק לי"ד אדר ראשון אות א
ו ע"ב אין בין ארבעה עשר שבאדר הראשון וכו'לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 437, 209
ו ע"ב אין דין משתה ושמחה באדר א' - תוס'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' עב
ו ע"ב אין כין אדר הראשון וכו' ובגמ' כל הסוגיאאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רטז
ו ע"ב אל יקנא לבך להיות כחטאיםחכמת התורה תולדות עמ' שסח
ו ע"ב אם יאמר אדם יגעתי ולא מצאתי כו'מדרש האיתמרי דרוש יא לג ע"ג-ע"ד
ו ע"ב אם יאמר לד אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן, לא יגעתי ומצאתי אל תאמן, יגעתי ומצאתי תאמן, הגי מילי ברברי תורה, אבל במשא ומתן סייעתא הוא מן שמיאכתב סופר אגדות כאן
ו ע"ב אם יאמר לך אדם ובו' יגעתי ומצאתי תאמןדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ש
ו ע"ב אם יאמר לך אדם וכו' לא יגעתי ומצאתי אל תאמין וכו'תורת מנחם חנ"א עמ' 201, 231, 234, 275, חנ"ב עמ' 46, חנ"ג עמ' 163, 251, 347, 398
ו ע"ב אם יאמר לך אדם וכו, יגעתי ומצאתי תאמןחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - פסחים ד
ו ע"ב אם יאמר לך אדם יגעתיתורה וחיים (פלאג'י) אות לב, ואות ק"ל
ו ע"ב אם יאמר לך אדם יגעתי וכו' לא יגעתי ומצאתי אל תאמן וכו' יגעתי ומצאתי תאמןלקוטי שיחות חי"ג עמ' 209, 116, חי"ח עמ' 232, חכ"ב עמ' 277, חכ"ד עמ' 439, 292, חכ"ה עמ' 357, 103, חכ"ט עמ' 36
ו ע"ב אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמיןתורת מנחם ח"ז עמ' 307, ח"י עמ' 53,41, חי"א עמ' 94, 278, חי"ב עמ' 36, חי"ג עמ' 218,140, חט"ו עמ' 58, 90, 146, 166, חט"ז עמ' 345, חי"ז עמ' 65, חי"ט עמ' 172, 183, 305, חכ"א עמ' 266, חכ"ב עמ' 144, חכ"ג עמ' 231, חכ"ד עמ' 211,209, חכ"ה עמ' 188,148
ו ע"ב אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמין, יגעתי ומצאתי תאמיןשרגא המאיר על התורה עמ' רסח, תנז, תקסב
ו ע"ב אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שכו
ו ע"ב אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי וכו' אבל לאוקמי גירסא פייעתא מן שמיא הוא וברש"י וברי"ף שבעין יעקבשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קלה, תו, ח"ב עמ' קיח, תפג, תקג, תקיב, תקכ, תקלא
ו ע"ב אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתיבאר מחוקק (תשעה) עמ' נא
ו ע"ב אם יאמר לך אדם יגעתי ומצאתי תאמיןעטרת יהושע שמות עמ' רג
ו ע"ב אם יאמר לך אדם לא יגעתי ומצאתי אל תאמן וזה רק בדברי תורהימלא פי תהלתך ח"א עמ' רלב
ו ע"ב אם יש לאדר ראשון שם אדר, ובראשוניםברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קנא
ו ע"ב אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בואוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רצו
ו ע"ב אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בולקוטי שיחות חט"ז עמ' 75-74
ו ע"ב אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בונחל חיים סי' נ אות א
ו ע"ב אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בותורת מנחם חמ"ג עמ' 231
ו ע"ב אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו וכו'תורת מנחם חל"ח עמ' 267
ו ע"ב אסור להתגרות ברשע שהשעה משחקת לו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רלד, שח, תלח, ח"ב עמ' צא, ח"ה עמ' פב, קכא, רנא
ו ע"ב אף כאן אדר חסמוך לניסןפורים בציון עמ' לג
ו ע"ב בחת"ס איסור הספד ותענית בפורים קטן הוא מן התורהבאר שרים פרשת תצוה דרוש ג אות ס
ו ע"ב במילי דעלמא אין להתקוטט עם הרשעיםחכמת התורה תולדות עמ' תרפה
ו ע"ב בענין אם מותר להתגרות ברשעיםקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' שט
ו ע"ב ברש"י ד"ה סייעתא דשמיא - ויש יגע ואינו מוצאראשית דעת (אטון) עמ' קב, קלה
ו ע"ב בשנה מעוברת מחלוקת מתי עושין פוריםאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' רצד
ו ע"ב בשעה שהשעה משחקת לוחכמת התורה ויצא עמ' עב, תרו
ו ע"ב דת"ק סבר לכתחילה וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רצח
ו ע"ב הא במילי דידיה הא במילי דשמיאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנט
ו ע"ב הא לענין הספד ותענית וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רכא, רצח
ו ע"ב הא לענין הספד ותענית זה וזה שויןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תרב ד"ה אין
ו ע"ב האומר יגעתי ולא מצאתי, אל תאמןראשית דעת (קורח) סי' ו
ו ע"ב האומר לא יגעתי ומצאתי אל תאמיןתורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' קנה
ו ע"ב הני מילי בדברי תורה אבל במשא ומתן סייעתא הוא מן שמיאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קפ ד"ה והנלפע"ד
ו ע"ב ואמר רבי יצחק אם יאמר לך ארם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן לא יגעתי ומצאתי אל תאמן יגעתי ומצאתי תאמן וכו' לא אמרן אלא לחדודי אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היאדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קב, קיב
ו ע"ב ואמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו וכו' והאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו' ואיבעית אימא וכו' הא בצדיק גמור הא בצדיק שאינו גמור וכו' ואי בעית אימא שעה משחקת לו שאנידברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' לב, מהד' ו סי' מו, ק, מהד' ז סי' צ, צה
ו ע"ב ואר"י ופ' מקרא א' כו'יד שלמה (עזרא) דף כג ע"ד, כד ע"א
ו ע"ב וה"מ לחדודי אבל לאוקמי גירסא סייעתא דשמיא הוארנת יצחק תפלה לשבת עמ' צג
ו ע"ב וה"מ לחדודי אבל לאוקמי גירסא סייעתא דשמיארנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רצח
ו ע"ב וה"מ לחדור אבל לאוקמי גירסא סיעתא מן שמיא הוארנת יצחק - פרק חלק עמ' תפז
ו ע"ב ויהי ביום השמיני ותניא אותו היוםזאת ליעקב שמות עמ' רכט
ו ע"ב ולא עוד אלא שרואה בשונאיוחכמת התורה וישלח עמ' שעט
ו ע"ב ולדברי תודה לא אמרן אלא להדורי, אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היאכתב סופר אגדות כאן
ו ע"ב ור"א בר"י סבר וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רכא
ו ע"ב ורש"י מסמך גאולה לגאולה. פורים לפסחמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שצ
ו ע"ב ורשב"ג סבר אפי' סדר פרשיותאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רכא
ו ע"ב ושניהם מקרא א' דרשוצפיחית בדבש סי' כב דף מח ע"א
ו ע"ב ושניהם מקרא אחד דרשואסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' ריז
ו ע"ב ושניהם מקרא אחד דרשו, בכל שנה ושנה וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רפט
ו ע"ב ושס"ה מחבני איכא בכרך גדול וכו'אפיקי ים עמ' קלח
ו ע"ב טעמא דרשב"ג מהבא דכתיב לקים את אגרת הפרים הזאת השנית וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שיג ד"ה שאלו, עמ' תקצד ד"ה בפייט
ו ע"ב טעמא דרשב"ג מהכא דכתיב לקיים את אגרת הפורים הזאת השנית (פרש"י בחודש השני)דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קסט
ו ע"ב יגעת ולא מצאת אל תאמיןאור אברהם במדבר עמ' קז
ו ע"ב יגעת ולא מצאת אל תאמיןבמי התורה עמ' כח
ו ע"ב יגעת ולא מצאת אל תאמןדרך ישרה עמ' קמח
ו ע"ב יגעת ומצאת - תאמיןשירי משכיל כלל א פרט א, כלל ג פרט ד
ו ע"ב יגעת ומצאתדברי חנינא - ת"ת עמ' פז, קנד
ו ע"ב יגעת ומצאתלקוטי שיחות חלק ל עמ' 299
ו ע"ב יגעת ומצאתתורת מנחם חכ"ז עמ' 25, 148, 251, 184, 254, חכ"ח עמ' 170, 186, 206
ו ע"ב יגעת ומצאתתורת מנחם חמ"ג עמ' 373, חמ"ד עמ' 251,32
ו ע"ב יגעת ומצאת האמןזך ונקי עמ' לא
ו ע"ב יגעת ומצאת האמןברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת יתרו מאמר כב
ו ע"ב יגעת ומצאת תאמיןאורות ונתיבות ח"ה פרק ב אות לד
ו ע"ב יגעת ומצאת תאמיןאמרי אש (טאוב) עמ' שצג
ו ע"ב יגעת ומצאת תאמיןאסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' קנ
ו ע"ב יגעת ומצאת תאמיןבי חייא ח"ב עמ' ל
ו ע"ב יגעת ומצאת תאמיןבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות צ
ו ע"ב יגעת ומצאת תאמיןויגד משה (גרין) מאמר כא ד"ה המבואר
ו ע"ב יגעת ומצאת תאמיןמאור עינים (תשעה) עמ' לט, תתעז
ו ע"ב יגעת ומצאת תאמיןמאיר נתיבות ח"ב עמ' רי
ו ע"ב יגעת ומצאת תאמיןמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תסו, תקפט
ו ע"ב יגעת ומצאת תאמיןמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' פ, רל, רמז, רנח, רעא
ו ע"ב יגעת ומצאת תאמיןנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' רנח, תק
ו ע"ב יגעת ומצאת תאמיןעין איה ברכות פ"ט סוף פסקא לא {זה נאמר דק לענין אסיפת ידיעות פרטיות, אבל לענין השגת החכמה שבהן, זה תלוי בכשרון נפשי, בחיפוש יושר וצדק}
ו ע"ב יגעת ומצאת תאמיןעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' רכב
ו ע"ב יגעת ומצאת תאמין וכו'שערי הישיבה ח"א עמ' קנח, ח"ב עמ' מה, תנט
ו ע"ב יגעת ומצאת תאמין ורש"ירנת יצחק תפלה לשבת עמ' צב
ו ע"ב יגעת ומצאת תאמין+דברי שמואל (תשנח) עמ' נא
ו ע"ב יגעת ומצאת תאמיןאלשיך על חמש מגילות עמ' רעב
ו ע"ב יגעת ומצאת תאמין, והני מילי לחדודי, אבל לאוקטיה גירסא סייעתא דשמיאקרן לדוד בראשית עמ' ה, שמות עמ' קצז, רלו, רמד, רמז-רמח, ויקרא-במדבר עמ' רכג, דברים עמ' כ
ו ע"ב יגעת ומצאת תאמןתורת מהרי"ם במדבר עמ' קכב
ו ע"ב יגעת ומצאת תאמץתורת מהרי"ם שמות עמ' קנט, קצז
ו ע"ב יגעתי ולא מצאתיאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' מ
ו ע"ב יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןגבורת יצחק שבועות עמ' קנו, רע, רפ, רצו
ו ע"ב יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תפא
ו ע"ב יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןיחל ישראל אבות ח"ב עמ' שלד, ח"ה עמ' קצה
ו ע"ב יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןכתב סופר דרשות (תשמח) ח"ב עמ' פז
ו ע"ב יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןמתנת חיים - קנינים עמ' קפז
ו ע"ב יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןתורת אליהו עמ' שפא
ו ע"ב יגעתי ולא מצאתי אל תאמין והני מילי לחדודירנת יצחק תפלה עמ' ז, כא, ס, קלח, קעח
ו ע"ב יגעתי ולא מצאתי אל תאמין וכו' ולא אמרן אלא לחדודי אבל לאוקמי גירסא סייעתא דשמיא היא, ורש"י שםבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קכה
ו ע"ב יגעתי ולא מצאתי אל תאמין וכו' יגעתי ומצאתי תאמיןאמרות ה' השלם ח"ב עמ' מה, ח"ג עמ' רעז, ח"ד עמ' רמו, רסא
ו ע"ב יגעתי ולא מצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמיןבמסילה נעלה עמ' שכז, תלח
ו ע"ב יגעתי ולא מצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמיןרנת יצחק - פרק חלק עמ' טז, רכו
ו ע"ב יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןמשיבת נפש עמ' קצ
ו ע"ב יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןעיונים במשלי עמ' נה, רכג
ו ע"ב יגעתי ולא מצאתי אל תאמןארוחת תמיד עמ' כט ע"א ד"ה וזהו כוונת
ו ע"ב יגעתי ולא מצאתי אל תאמןגבורת יצחק אבות עמ' קכה, קצא, רסד, רפא
ו ע"ב יגעתי ולא מצאתי אל תאמןמשנת חיים במדבר הקדמה ד
ו ע"ב יגעתי ולא מצאתי אל תאמןס' הבוטח ח"ב עמ' שנ
ו ע"ב יגעתי ולא מצאתי אל תאמןצלח רכב עמ' פא, שצט
ו ע"ב יגעתי ולא מצאתי אל תאמןתהלות ישראל (מג'לד) עמ' רלט
ו ע"ב יגעתי ולא מצאתי אל תאמן וכו' אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תלז ד"ה ולבוא
ו ע"ב יגעתי ולא מצאתי אל תאמן יגעתי ומצאתי האמןמלכי יהודה (תשע) עמ' ח, מא, קיט
ו ע"ב יגעתי ולא מצאתי אל תאמןשארית מנחם - מאמרים עמ' קמ
ו ע"ב יגעתי ולא מצאתי וכו' יגעתי ומצאתי תאמן ה"מ בד"תתהלה לדוד (והרמן) פרק קכז פסוק ד הערה ו
ו ע"ב יגעתי ולא מצאתי, אל תאמיןאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' קכא
ו ע"ב יגעתי ומצאתי - תאמןבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' צ
ו ע"ב יגעתי ומצאתילקוטי שיחות חל"ו עמ' 85
ו ע"ב יגעתי ומצאתיס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' שיא
ו ע"ב יגעתי ומצאתיתורת מנחם חלק מ עמ' 60, 327, 361
ו ע"ב יגעתי ומצאתיתורת מנחם חמ"ה עמ' 118, 253, 315
ו ע"ב יגעתי ומצאתי האמןברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת כי תשא מאמר טו
ו ע"ב יגעתי ומצאתי וכו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 128
ו ע"ב יגעתי ומצאתי וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' ב-ג, קא, קלו, קמא, רלח-רמ, שב
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןקונטרס ומעיין עמ' 107; ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' יג; תרעב עמ' תקעו, תתקצז, א'ז
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןאור אברהם - רות עמ' שלח
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןאור תורה השלם (מזריטש) סי' רכג, שלב
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןבאר שרים במדבר פ' קרח דרוש ג אות ב
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןבמי התורה עמ' לה
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןבצור ירום (תשסז) עמ' קעז הערה 90
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תקעו, ח"ב עמ' תתקצז, אלף ז
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' מא, קמג, שכח
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' קי, קמה
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתכד
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' יב
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןהתרגשות הלב (תשסט) עמ' ס, סא, קנט
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קו
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןטל חיים (פרידלנדר) עמ' קצו, ריח, רכ, רלב
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןיחל ישראל אבות ח"ד עמ' רמב
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןלחמי תודה דף עא ע"ב
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 117
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןמהר"ם שיק בראשית עמ' ו
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' פ, רסד, רסז, ער, שיח
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןעטרת יהושע בראשית עמ' יט, קכ
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןשיחות הר"ן (תשע) ח"ב עמ' קלד, רפ
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קסא, שנח
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןתורת אליהו עמ' שעט
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמין וכו'התרגשות הלב (תשסח) עמ' פא, פב, רכט
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמין וכו'מצווה ועושה ח"א עמ' קסב, רפ, תפד
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמין וכו'ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' נג
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמין וכו', וברש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרנג-ד, תרנח, דברים עמ' תעז, תתקב
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק טז פסוק כו, פרק כ פסוק יג, פרק כד פסוק כט
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןגאולת ישראל עמ' מח
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןדרשות באר יצחק עמ' קעו, רנח
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןמנחת ישראל עמ' שנה
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןעיונים במשלי עמ' תריא
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןציץ השדה ח"ד עמ' פא
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קטז, רכג
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' פד
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תמא, תס
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמןאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' כ
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קעז ד"ה דוד
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמןס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קעב, קצג
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמן יגעתי ולא מצאתילקוטי מאמרים עמ' *96, *99-98, צדקת הצדיק סי' פג, דובר צדק עמ' 91, 118, 152, 156, מחשבות חרוץ סי' ז (עמ' 33), י (עמ' 82), יט (עמ' 169), כ (עמ' 175), כא (עמ' 192), קדושת השבת סי' ז (עמ' 38, 47, 63)
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמן יגעתי ולא מצאתיפרי צדיק פ' שקלים אות א, תצוה אות ה, ר"ח סיון אות א, פנחס אות יב
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמן, ורש"יהר יראה מאמר יב, יז
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמן, מבעח"ס ז"לחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"א מ"י עמ' יט, פ"ב מ"יד עמ' מה, פ"ב מ"טו עמ' מז
ו ע"ב יגעתי ומצאתי, תאמיןאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' לז, פח, קכו, שמות ח"א עמ' שנ
ו ע"ב ינעתי ומצאתי תאמיןעטרת יהושע ויקרא עמ' קסב
ו ע"ב כל מצות שנוהגות באדר שני נוהגות בראשון חוץ ממקרא מגילהחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' ק
ו ע"ב לא יגעת ומצאת אל תאמיןתורת מנחם חל"ה עמ' 87, 157, 257, חל"ו עמ' 43, 31, חל"ז עמ' 136
ו ע"ב לא יגעת ומצאת אל תאמיןתורת מנחם חלק לב עמ' 267, חלק לד עמ' 91, 132, 304
ו ע"ב לא יגעת ומצאת אל תאמין כו'תורת מנחם חנ"ח עמ' 145, 178, 239, 243, 280, חנ"ט עמ' 98, חלק ס עמ' 139, חס"א עמ' 193
ו ע"ב לא יגעת ומצאת וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' ז, עט
ו ע"ב לא יגעת ומצאת וכו' יגעת ומצאתתורת מנחם חנ"ד עמ' 186, חנ"ה עמ' 149, 256, חנ"ו עמ' 266, חנ"ז עמ' 20, 79, 174, 203, 232, 342
ו ע"ב לא יגעתי בתורה ומצאתי אל תאמיןדברי חנינא - ת"ת עמ' פו, קא
ו ע"ב לא יגעתי ומצאתי א"ת וה"מ לחדודי אבל לאוקמי גירסא ס"ד ורש"ירנת יצחק תענית עמ' מג, מט
ו ע"ב לא יגעתי ומצאתי אל תאמיןטיול בפרדס ח"א עמ' עה, תיד, תיט
ו ע"ב לא יגעתי ומצאתי אל תאמיןס' המאמרים (ריי"צ) תש"ט עמ' לב
ו ע"ב לא יגעתי ומצאתי אל תאמיןעטרת יהושע שמות עמ' רנא
ו ע"ב לא יגעתי ומצאתי אל תאמין וכו' הני מילי בדברי תורהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' ריז
ו ע"ב לא יגעתי ומצאתי אל תאמין וכו' יגעת ומצאתתורת מנחם חמ"ח עמ' 126, 247, 260, 318, 422, חמ"ט עמ' 37, 80, 175, חלק נ עמ' 169, 192
ו ע"ב לא יגעתי ומצאתי אל תאמיןקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' צח
ו ע"ב לא יגעתי ומצאתי אל תאמיןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקסד
ו ע"ב לא יגעתי ומצאתי אל תאמין, יגעת ומצאת תאמיןפתגמי אורייתא ח"א עמ' קלה
ו ע"ב לא יגעתי ומצאתי אל תאמן יגעתי ומצאתי תאמן הני מילי בדברי תורה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תב ד"ה זאת
ו ע"ב לא יגעתי ומצאתי וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' ריג, רלח-רמ, שמו, תלד
ו ע"ב לא יגעתי ומצאתירנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' צט
ו ע"ב לא יגעתי ומצאתי, אל תאמיןאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' רד, שמות ח"ב וויקרא עמ' קכ
ו ע"ב לאו בכל שעתא ושעתא מתרחיש ניסאמאמץ כח (תשעה) עמ' תקיט
ו ע"ב לאוקומי נרסא סייעתא מן שמיא היאאור הישר בראשית דף עד ע"א
ו ע"ב לאוקמא גירסא סייעתא דשמיאשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' טו, רמא
ו ע"ב לאוקמא גרסא - סייעתא דשמיאשירי משכיל כלל ט פרט ט (שי"ח)
ו ע"ב לאוקמי גירסאמורשה - שיחות למועדים עמ' קד
ו ע"ב לאוקמי גירסא סיי"דדברי חנינא - ת"ת עמ' לז, רעד
ו ע"ב לאוקמי גירסא סייעתא דשמיאטיול בפרדס ח"א עמ' תו
ו ע"ב לאוקמי גירסא סייעתא דשמיארוח נכון עמ' סה
ו ע"ב לאוקמי גירסא סייעתא דשמיא היאלחמי תודה פתיחה דף ח ע"ב
ו ע"ב לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיאאור אברהם שמות עמ' רב
ו ע"ב לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיאבמי התורה עמ' מב
ו ע"ב לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיאראשית דעת (אטון) עמ' קמד
ו ע"ב לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא הואבי חייא ח"א עמ' רפח
ו ע"ב לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היאהכנה דרבה (תשסט) עמ' נא
ו ע"ב לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היאמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 171
ו ע"ב לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיאביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק י פסוק כב
ו ע"ב לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיאשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שיא, ת
ו ע"ב לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיאשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רסד
ו ע"ב לאוקמי גירסא סיעתא מן שמיא היאמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תיח
ו ע"ב לאוקמי גירסא סיעתא מן שמיא היארסיסי לילה סי' נד (עמ' 146), צדקת הצדיק סי' קפה, דובר צדק עמ' 43
ו ע"ב לאוקמי גירסא סיעתא מן שמיא היאפרי צדיק פנחס אות יב
ו ע"ב לאוקמי גירסאעיונים במשלי עמ' תקכד
ו ע"ב לאוקמי גירסא, סייעתא מן שמיא היאבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' מא
ו ע"ב לאסוקי שמעתא צריך סייעתא דשמיאדברי שאול שמות עמ' רצט
ו ע"ב לקיים את אגרת הפורים וגו', הכוונה לקיום עיקר הפוריםאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' ה
ו ע"ב מ"ט דרשב"ג מסמיך גאולה לגאולה עדיףדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלג
ו ע"ב מהרש"א, לע"ל ירושלים תהי' גדולה ד' מאות פרסה ככל א"ירנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קנא
ו ע"ב מותר להתגרות ברשעים בעוה"ז וכו' והאמר ר' יצחק וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קמא
ו ע"ב מותר להתגרות ברשעים וכו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 149
ו ע"ב מחלוקת תנאים באיזה אדר קובעים לפוריםאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' מב
ו ע"ב מיסמך גאולה לגאולהלקוטי שיחות חל"ו עמ' 171
ו ע"ב מיסמך גאולה לגאולהתורת מנחם חל"ט עמ' 180, 188
ו ע"ב מיסמך גאולה לגאולהתורת מנחם חלק ל עמ' 121, 206
ו ע"ב מיסמך גאולה לגאולהתורת מנחם חנ"ב עמ' 137, 170, 189, 210
ו ע"ב מיסמך גאולה לגאולה (ורש"י)תורת מנחם חל"ו עמ' 207, 317
ו ע"ב מיסמך גאולה לגאולה (ורש"י)תורת מנחם חלק לג עמ' 197, 214, 259
ו ע"ב מיסמך גאולה לגאולה עדיףלקט אמרי קודש - מועדים עמ' קפג
ו ע"ב מיסמך גאולה לגאולה עדיף, ורש"יתורת מנחם חמ"ט עמ' 128, 132, 189, 245, 248
ו ע"ב מיסמך גאולה לגאולה, ורש"יתורת מנחם חמ"ג עמ' 83, 167
ו ע"ב מסמך גאולה לגאולהלקוטי שיחות חי"א עמ' 358
ו ע"ב מסמך גאולה לגאולהתורת מנחם חנ"ה עמ' 299, 387, חנ"ו עמ' 11
ו ע"ב מסמך גאולה לגאולה (ורש"י - פורים לפסח)תורת מנחם ח"ב עמ' 335, חי"ג עמ' 357, חי"ט עמ' 197, חכ"ב עמ' 183, 198
ו ע"ב מסמך גאולה לגאולה וכו'תורת מנחם חנ"ט עמ' 132, 370
ו ע"ב מסמך גאולה לגאולה ורש"ירנת יצחק תענית עמ' רנא
ו ע"ב מסמך גאולה לגאולה עדיףאור אברהם - מגילת אסתר עמ' רצז
ו ע"ב מסמך גאולה לגאולה עדיףדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קמג ד"ה אבל ובהערה, עמ' שלג ד"ה אמרו, עמ' תקסג ד"ה ונראה
ו ע"ב מסמך גאולה לגאולה עדיףעוז לו בך מאמר א אות ט
ו ע"ב מסמך גאולה לגאולה עדיףעטרת חן ח"ב עמ' קצב
ו ע"ב מסמך גאולה לגאולה עדיףרסיסי לילה סי' יט (עמ' 22), דברי סופרים סי' לב (עמ' 27), לקוטי מאמרים עמ' 219, צדקת הצדיק סי' רנז
ו ע"ב מסמך גאולה לגאולה עדיףפרי צדיק לחנוכה אות יד, לט"ו בשבט אות א, ר"ח אדר אות ג, י"ד אדר ראשון אות א, ר"ח אדר שני אות א, פורים אות ד, ויקרא אות י, ר"ח אייר אות ג
ו ע"ב מסמך גאולה לגאולה עדיף, ורש"י פורים לפסחרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' סז
ו ע"ב מסמך גאולה לגאולהאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' ריז
ו ע"ב מסמך גאולה לגאולהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רכ
ו ע"ב מסמך גאולה לתפלהנשמת חיים (ברלין) עמ' שמד
ו ע"ב מסמך גאולת פורים לפסחציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' יב
ו ע"ב סדר פרשיות איכא בינייהואסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רכא
ו ע"ב פורים בשנה מעוברתאור אברהם ויקרא עמ' צא
ו ע"ב פורים בשנה מעוברתאור אברהם שמות עמ' סא
ו ע"ב צדיק ממנו בולע צדיק גמור אינו בולעחכמת התורה תולדות עמ' תרנה
ו ע"ב צדיק ממנו בולע צדיק גמור אינו בולעחכמת התורה שמיני עמ' יג
ו ע"ב קורץ מגילה רק באדר שניקהלת יעקב פורים עמ' קעו
ו ע"ב קיסרי וירושלים, אם יאמר לך אדם ישבו שתיהםנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' לא, שכז, שסד
ו ע"ב קסרי וירוש' אם יאמרו כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש צג דף ריב ע"ג
ו ע"ב קראו את המגילה באדר א' ונתעברה השנה קורץ באדר ב'פורים בציון עמ' נה
ו ע"ב קראו את המגילה באדר ונתעברה השנה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 293
ו ע"ב קראו את המגילה כאדר הראשון וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רצז
ו ע"ב קראו המגילה באדר א' חהרים וקורין באדר ב'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' לט
ו ע"ב קריאת המגילה ומתנות לאביוניםעמק תפלה (תשסו) עמ' עה
ו ע"ב רבי אליעזר בדבי יוסי סבד בבל שנה ושנה, מה כל שנה ושנה אדר הסמוד לשבט אף באן אדר הסמיד לשבט, ורבן שמעון בן גמליאל סבר בבל שנה ושנה, מה כל שנה ושנה אדר הסמיד לניסן אף באן אדר הסמיד לניסןכתב סופר אגדות כאן
ו ע"ב רש"י - אם באת מצוה לידך אל תחמיצנהתורת מנחם חנ"ה עמ' 391
ו ע"ב רש"י ד"ה אין מעביריןמכשירי מצוה עמ' ג
ו ע"ב רש"י ד"ה סייעתא דשמיאגבורת יצחק אבות עמ' קכה, רסד
ו ע"ב רשע שהשעה משחקת לותורת מנחם חלק ל עמ' 156, 159
ו ע"ב שנה מעוברת קורין המגילה באדר שני כדי להסמיך גאולת שושן לגאולת מצריםכרם טוביה עמ' רכ
ו ע"ב שס"ה מרזבני איכא בבבלדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שז
ו ע"ב תוס' ד"ה ור"אגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קצ, רכה, ערה
ו ע"ב תוס' ד"ה ור"א, לנוהגין לעשות משתה ושמחה בי"י וט"ו של אלר ראשוןקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' מט
ו ע"ב תוס' ד"ה ור"א. ויש שנוהגין לעשות ימי משתה ושמחה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תרב ד"ה אין
ו ע"ב תוס' ד"ה ורכי אליעזראסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קמז
ו ע"ב תוס' ד"ה מסתברדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכו
ו ע"ב תוס' ד"ה מסתברקהלת יעקב פסח ח"א עמ' קטו
ו ע"ב תוס' ד"ה מסתבר כו'יד שלמה (עזרא) דף לג ע"ד
ו קימו וקבלו קימו מה שקבלועמודי חיים דף נו ע"א
ו קסרי וירושלים וכו' ישבו שתיהן אל תאמין וכו'בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' קלד
ו רי"א כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד רע"א כללות ופרטות נאמרו בסינייציב פתגם - מילה-נישואין עמ' עג
ו שאם אמר לך אדם שירושלים נבנתה וכו'פחד יצחק שבועות מאמר מד
ו. א"ר יצחק מאי דכתיב יוחן רשעישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קא
ו. אוהבי שרידים, וברש"י אוהבי ישראלבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רפג
ו. אוי נא לה אמרה רקת כי אבדה כלי חמדתהדרשות שמן רוקח עמ' קנה
ו. אוי נא לה אמרה רקת כי אבדה כלי חמדתהישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' ס
ו. אי הואי התם הו"א להו דירי עדיפא מדירהו קיימו וכו' למעלה מה שקיבלו למטהחמודי צבי מועדים עמ' תרכ
ו. אל תקרי מצותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רז
ו. אל תתן ה' מאויי רשע וגו', אל תתן לעשו הרשע וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרפא
ו. אל תתן ה' מאויי רשע, זו גרממיא של אדוםשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' כו
ו. אלו הם תיאטריות וכו' שעתידים ללמוך בהם תורהכתב סופר דרשות (תשל) עמ' קפד
ו. אלו טיאטריאות וקרקסיות שבאדום שעתידין שרי יהודה ללמד בהן תורה ברביםדברי יואל פ' שמיני דף רנג ע"ב, פ' בחוקותי דף שעג ע"א
ו. אלו טיאטריאות וקרקסיות שבאדום שעתידין שרי יהודה ללמד בהן תורה ברביםדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף מב ע"א
ו. אלו תאטראות וקרקסאות שעתידים שרי יהודה ללמד וכו'הגות לב עמ' 84
ו. אלו תראטריות וכו' שבאדום שעתידין שרי יהודה ללמד בהן תורה לרביםדברי יואל פ' ויצא דף מד ע"א, נד ע"א
ו. אלו תראטריות וקרקסיות שבאדום שעתידים שרי יהודה ללמד בהן תורה ברביםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' מא, ויקרא עמ' תרכג
ו. אם זה קם זה נופלאור חדש (הרטמן) פ"ז אות 115
ו. אם יאמר לך אדם וכו' תאמןפחד יצחק פסח מאמר עו
ו. אם יאמר לך אדם וכו'פחד יצחק חנוכה מאמר טו
ו. אם יאמר לך אדם חרבו שתיהם אל תאמןדברי יואל פ' בלק דף קיד ע"ב
ו. אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רסו
ו. אם יאמר לך אדם כי ירושלים וקסרי שתיהן בנויות או שתיהן חריבות אל תאמיןלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' צא, צז
ו. אם יאמר לך אדם קיסרי וירושלים חרבו שניהם וכו'מאמרי שלמה ח"ב עמ' רכ
ו. אם יאמר לך אדם שרומי בנוי' וירושלים בנוי'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר ג
ו. אם מלאה זו חרבה זוגור אריה בראשית פל"ו הערה 52
ו. אם מליאה זו חרבה זואור חדש (הרטמן) פ"ז אות 114-115, פ"ב אות 365, הקדמה אות 273, פתיחה אות 186, 208, פ"ח אות 158, 292, פ"ד אות 330-331, 367, פ"ט אות 141, 271
ו. אם מליאה זו, חרבה זומדבר יהודה (תשסב) עמ' שעד
ו. אמלאה החרבה אם מליאה זו חרבה זוהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רמח
ו. אמלאה החרבה אם מליאה זו חרבה זוהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רנב
ו. אמלאה החרבה אם מליאה זו חרבה זו אם מליאה זו חרבה זואגרת הטיול (תשעה) עמ' שח
ו. אמלאה החרבה אם מליאה זו חרבה זו אם מליאה זו חרבה זו רב נחמן בר יצחק אמר מהכא ולאום מלאום יאמץ כשזה קם זה נופלבן פורת יוסף (תשעא) עמ' פג, רסו, רעט
ו. אמלאה החרבה אם מליאה זו חרבה זו וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' פט
ו. אמלאה החרבה אם מליאה זו חרבה זו וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' קמו
ו. אמלאה החרבה לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושליםערבי נחל (תשסד) עמ' לד, פח, ריד, שנב, תשכז, תתסא, תתשמה
ו. אמלאה החרבהמי השלוח (תשסז) ח"ג דף רמז
ו. אמלאה החרבה, אם מליאה זו חרבה זודברי יואל מועדים ח"ב שמיני עצרת תקע ע"א
ו. 'אמלאה החרבה', אם מליאה זו חרבה זו וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות טז לחנוכה
ו. אמלאה החרבה, אם מליאה זו חרבה זוברכת חיים ח"א עמ' 212
ו. אמלאה החריבה אם יאמר לך אדם וכו' לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושליםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקכט, תשא
ו. אמלאה החריבה אם מליאה זו חריבה זודברי יואל פ' בשלח דף שסז ע"א
ו. אמלאה החריבה, אם מלאה זו חרבה זותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'סג
ו. אמלאה החריבה, אם מלאה זו חרבה זו זו מלאה זו חרבה זועצי חיים על התורה עמ' רצ
ו. 'אמלאה החריבה', לא נתמלא צור אלא מחורבנה של ירושליםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1158
ו. אמר זבולון וכו' והא הוי ציפורי וכו'דובר שלום (תשסג) - הקדמה
ו. אמר יעקב לפני הקב"ה רבונו של עולם אל תתן לעשו הרשע תאות לבודרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' קסג
ו. אמר יעקב לפני הקב"ה, רבונו של עולם אל תתן לעשו הרשע תאות לבו, זממו אל תפקתפארת צבי בראשית עמ' תכב
ו. אמר יעקב לפני רבש"ע אל תתן לעשו הרשע תאות לבו וכו' שאלמלי הן יוצאין, מחריבין כל העולם כולובאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 450
ו. אמר יצחק לפני הקב"ה יוחן עשו אמר לו רשע הוא אמר לו בל למד צדק וכו'דברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' רב
ו. אמר יצחק לפני הקב"ה יוחן עשו וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' לד
ו. אמר יצחק לפני הקב"ה יוחן עשו וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתעב
ו. אמר יצחק לפני הקב"ה יוחן רשע זה עשו בל למד צדק וכו'דברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' שפ
ו. אמר יצחק רבש"ע יוחן רשע וכו'מגלה צפונות ח"א פרשת תולדות
ו. אנשי טבריה נקראו אנשי שרידים וכו' טובה ראייתהארץ חמדה (הורוויץ) עמ' לח
ו. אפילו ריקנים שבה מלאים מצוותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרעג*
ו. אר"י חמת זו טבריאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמג
ו. ארץ זבת חלב ודבשפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קצא
ו. בבל הוא עמוק מאדמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קסה
ו. בזבולן שהתרעם לכלם נתת שדות וכרמים ולי נתת נהרותתורי זהב (תשעג) עמ' רלט
ו. גדול הוא בששך ושם לו ברקתמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רצו
ו. גדול הוא בששך ושם לו ברקתתורת יחיאל במדבר עמ' תכה
ו. דמתיקי פירי בקלא דכינריתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שמט {החושים מתחלפים, דשורשם בחוש אחד}
ו. ה"ט לחמדירנת יצחק תהלים עמ' תעז, דברי הימים עמ' ס
ו. האחד נבנה דוקא מחורבנו של חבירופחד יצחק פורים ענין יז
ו. היחס בין עשו ויעקבדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' תקד
ו. ואם יאמר לך אדם קיסרין וירושלים שתיהן בגויות או שתיהן הריבות אל תאמיןמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' כב, שג
ו. ואמר רבי יצחק מאי דכתיב אל תתן ה' מאויי רשע וכו'אמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' פו
ו. והיה כאלוף ביהודה וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תצח
ו. והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי, אלו תראטריות וקרקסיות שבאדום שעתידין שרי יהודה ללמד בהן תורה ברביםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' כד, תכד
ו. וזבולון מתרעם על ממתיוזבחי צדק (דיסקין) עמ' צ
ו. ויהי לשון צערבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קג
ו. ולאום מלאום יאמץ אם יאמרו לך קסרין וירושלים וכו'זקן אהרן (פריד) עמ' ע
ו. ולאום מלאום יאמץ וגו', כאשר זה קם זה נופלדברי יואל מועדים ח"ח עמ' ת
ו. ונשאר גם הוא לאלקינו אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבאדוםדרך ה' (באום) ח"א פ"ד אות כז
ו. ועקרון תעקר, זו קסרי בת אדוםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תלג, דברים עמ' תשלו, מלכים עמ' תכג
ו. ושפוני טמוני חול זה חלזוןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתעה
ו. זבולון היה מתרעם על מדותיו שנמדד לו וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שכג
ו. זבולון היה שואל מי מודיעני וכו'גנת אגוז (תשעב) אות תקו
ו. זבולון מתרעם על מדותיוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' צט
ו. זבולון מתרעם על מדותיו היהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' עז
ו. זבולון מתרעם על מידותיועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתע
ו. זבולון עם חרףדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קמ
ו. זבולון עם חרף נפשו למות - מה טעם, דנפתלי על מרומי שדה וכו'שער החצר (תשעב) סי' שכג
ו. זבולון עם חרף נפשו, אמר זבולון לפני הקב"ה רבש"ע לאחיי נתת וכו'חיי נפש ח"ד עמ' שיב, שפ
ו. זבולון עם חרףדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' ריח
ו. זבולון עסק בפרקמטיאמי השלוח (תשסז) ח"א דף צ
ו. זבולון, מתרעם על מידותיו הוה וכו' לאחיי נתת להם שדות וכרמים, ולי נתת הרים וגבעות וכו' כולן צריכין לן על ידי חלזון וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שכג
ו. זו גרממיא של אדוםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרעט
ו. זממו אל תפק זו גרממיא של אדוםנזר הקדש ח"ב עמ' שב
ו. זממו אל תפק זו גרממיא של אדום וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קלה
ו. זממו אל תפק, זו גרמומיא של אדום וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' כב
ו. חמת זו טבריאתורה בציון עמ' קלו
ו. חרבה קסרי וישבה ירושלים וכו' תאמןדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 758
ו. חרבה קסרי וישבה ירושלים תאמיןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שצב, תעח
ו. חרבה קסרי וישבה ירושלים... תאמןבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרפא, תתלו, במדבר עמ' ריד, תקנא, מלכים עמ' קעט
ו. יגעת ומצאת תאמין, לא יגעת ומצאת אל תאמיןאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' פז
ו. יגעת ומצאת תאמין, לא יגעת ומצאת אל תאמיןאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' רלח
ו. יגעת ומצאתי תאמיןדמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק א פסוק א
ו. יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןרנת יצחק משלי עמ' מ, רי
ו. יגעתי ומצאתי תאמיןרנת יעקב עמ' שמד
ו. יגעתי ומצאתי תאמיןשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שיד
ו. יוחן עשו אמר לו רשע הואעמוד הימיני (קלינמן) עמ' סב
ו. יוחן עשו, אמר לו רשע הואשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שמח
ו. יוחן רשע בל למד צדקתורת יחיאל בראשית עמ' רמד
ו. יוחן רשע בל למד צדק וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף רנז
ו. יעקב ועשו כשזה קם זה נופלנזר הקדש ח"א עמ' סא, ח"ג עמ' קצט, רעא
ו. יעקב ועשו, אם זה קם זה נופלאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 295
ו. ירושלים וצור כשזה קם זה נופלמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' ער
ו. ירושלים ורומי אם יאמר אדם נתיישבו או חרבו אל תאמין וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' יא
ו. כולם צריכים לך ע"י חלזון וכפרש"ישפוני טמוני חול (תשנט) עמ' יח, כא, מב, מו
ו. כולן צריכין לך ע"י חלזוןפני מלך שמות עמ' קנט
ו. כי נח נפשיה דר' זירא וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' קז
ו. כי נח נפשיה דר' זירא פתח עליה ההוא ספדנא ארץ שנער וכו' ארץ צבי וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' שיב
ו. כי נח נפשיה דרבי זיראחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' ק
ו. כי נח נפשיה דרבי זירא פתח עליה הא ספדנא ארץ שנער הרה וילדה' ארץ צבי גידלה שעשועיה אוי נא לה אמרה רקת כי אבדה כלי חמדתהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' פ
ו. כי נח נפשיה דרבי זירא פתח עליה ההוא ספדנאדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1300
ו. כי שכיב איניש הכא ספדי לי' התם הכי גדול הוא בששך ושם לו ברקתהישר והטוב (תשסג) עמ' תסז
ו. כינרת זו גינוסר ולמה נחרא שמה בערת רמתיחא פירא בחלא רכינהעטרת ישועה (תשסד) אות יב למנהג ריקודין בהקפות
ו. כל הנוטל ממך בלא דמיםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שנא
ו. כל הנוטל ממך בלא דמים אינו מועיל בפרקמטיא שלו כלוםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקמד
ו. כשזה קם זה נופלדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תקכה
ו. כשזה קם זה נופלדולה ומשקה - חנוכה עמ' מד, פח
ו. כשזה קם זה נופלמרפא לנפש בראשית עמ' קצז
ו. כשזה קם זה נופלשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רז
ו. כשזה קם זה נופלתפארת משה עמ' כז
ו. כשזה קם זה נופלמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תצה
ו. כשזה קם זה נופלפחד יצחק שבועות מאמר לג
ו. כשזה קם זה נופלקשוטי כלה (תשסג) עמ' פב
ו. לא נתמלא ירושלים אלא מחורבנה של צורמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' רפח, תקלה
ו. לא נתמלא צור אלא מחורבנה של ירושליםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' יב
ו. לא נתמלא צור אלא מחורבנה של ירושליםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' ב
ו. לא נתמלאה עור וכו' אמלאה החרבהצמח דוד (סקאליע) עמ' קיב
ו. לא נתמלאה צור אלא מחורבות ירושליםשבט מישראל (קרמניץ) פרק סח פסוק טו, פרק עד פסוק כ, פרק עו פסוק יא
ו. לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושליםדברי יואל מועדים ח"ד דף קצט ע"א
ו. לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושליםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' פ
ו. לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושליםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רעד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' יא
ו. לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושליםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תסג
ו. לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושליםארז ישעיהו דף נח
ו. לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושליםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שכט, תקפט
ו. לאוקמי גירסא סייעתא דשמיא, ורש"ירנת יצחק תהלים עמ' רצד, משלי עמ' נ, קצח, דברי הימים עמ' יא
ו. לאוקמי גירסא סיעתא דשמיאאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' פז
ו. לאחי נתת להם ארצות ולי נתת ימים ונהרותכלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים ה דף עה ע"ד
ו. לאחי נתת שדות וכרמיםתורת יחיאל בראשית עמ' ה
ו. לדידי חזי לי זבת חלב ודבש דכל ארעא דישראל והויא כמבי כובי וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יג אות יב
ו. לדידי חזי לי זבת חלב ודבש דכל ארעא דישראל וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' תעג
ו. למה נקרא שמה טבריא וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת ט אות יט
ו. למה נקרא שמה טבריה שטובה ראייתהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשסג
ו. למה נקרא שמה טבריה, שטובה ראייתהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קיב
ו. למה נקרא שמה רקת שאפי' ריקנין שבה מלאים מצות ברימוןדרשות מנחת יצחק עמ' קלב
ו. למה נקראת טבריאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' צט
ו. מאי דכתב יוחן רשע וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסג ע"ב
ו. מאי דכתיב אל תתן ה' מאויי רשע וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' רנח בהג"ה
ו. מאי דכתיב וכו' תלת מאה קטירי תגא איכא בגרממיא של אדם וכו' ובכל יום נפקי הני לאפי הני ומקטיל חד מינייהו וכו'דברי יואל פ' במדבר דף צג ע"ב
ו. מאי דכתיב יוחן רשע בל למד צדק, אמר יצחק לפני הקב"ה יוחן עשו, א"ל רשע הוא, א"ל בלמד צדקמאמרי שלמה ח"א עמ' מט
ו. מאי דכתיב יוחן רשע, אמר יצחק לפני הקב"ה יוחן עשו וכו'נאות דשא (תשסח) עמ' קנד
ו. מחיית עמלק, "כתוב זאת"ישא מדברותיך - מגילה עמ' רלא
ו. מקום בארץ שהיתח מלאה דבששערי אורה (מילר) ח"א עמ' קיט
ו. סימן זה יהא לך כל הנוטל ממך דמים אינו מועיל בפרקמטיא שלושפוני טמוני חול (תשנט) עמ' יז, קמח
ו. ספדי לי' אוי נא לה אמרה רקת כי אבדה כלי חמדתהפרדס המלך (תשסט) אות תקנו
ו. ספדי לי' הכי גדול הוא בששך ושם לו ברקתצמח צדיק (תשסז) עמ' תקטז
ו. עקרון תעקר זו קסרימגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' סז
ו. פתח עליה ההוא ספדנא ארץ שנער הרה וילדה וכו'תורת יחיאל במדבר עמ' תכה
ו. צור וירושלים, אם יאמר לך נבנו שתיהן, אל תאמרארץ צבי (תשע) עמ' פד
ו. קטרון זו צפורי ולמה נקרא שמו צפורילב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' ה דף ח ע"ב
ו. קטרון זו צפוריכלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים א דף סב ע"ב, ושופטים ה דף עה ע"ד; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סימן ה דף ח ע"ב
ו. קיסרי וירושלים אם יאמר לך אדם ישבו שתיהן אל תאמן וכו' כשזה קם זה נופליפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קלא, שפח, ח"ג עמ' רכב, רכח
ו. קסרי וירושלים אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמן וכו'מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' סז
ו. קסרי וירושלים אם יאמר לך שחרבו שתיהן אל תאמיןיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ד דף מא ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת תולדות דף לו ע"ד; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרמט דף שפב ע"ד
ו. קסרי וירושלים זו נופלת זו קמהכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' לט
ו. קסרי וירושלים חרבו שתיהן, ישבו שתיהן אל תאמן, חרבה זו וישבה זו תאמןדעת תבונות - עת לעשות מע' ג אות שכד
ו. קסרי וירושלים, אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמן וכו' ולאום מלאום יאמץמבשר טוב - חנוכה עמ' רכז, רלה
ו. קסרי וירושלים... אם מליאה זו חריבה זושרתי ח"א עמ' רנ
ו. ר"ג בר"י אמר מהכא ולאום מלאום יאמץ וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' יט, לח, לפורים
ו. רבונו של עולם אל תתן לעשו הרשע תאות לבונצח ישראל (הרטמן) עמ' שפד
ו. רבש"ע אל תתן לעשו תאות לבונצח ישראל (שנט) פרק יז דף כז ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסג ע"א
ו. רבש"ע יוחן עשו... בארץ נכוחות יעול, א"ל א"כ בל יראה גאות ה'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקנז, שמות עמ' תתקעא, דברים עמ' תתד
ו. רקת זו טבריא וכו' - שאפילו ריקנים שבה מלאים מצוות כרימוןשער החצר (תשעב) סי' רפא
ו. רקת זו טבריא ולמה נקרא שמה רקת וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' תכט
ו. רקת שמהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' נז
ו. רש"י ד"ה טריתנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' מ אות ד
ו. רש"י ד"ה ע"י חלזוןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקפו
ו. רשע שהשעה משחקת לו רואה בצריותורת יחיאל דברים עמ' פז
ו. שבחו של ארץ ישראל שהחלב זב מן העזים ודבש מן התמרים עד שנתערבים ונעשים כנחלכתר תורה (תשסז) עמ' קכו
ו. שלא ישוו בגדולהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' עו
ו. תאטריות וקרקסיות שבאדום שעתידין ללמד בהן תורה לרביםמצור דבש עמ' קעה
ו. תוס' ד"ה טראטריות - טראטריות יש מפרשים, שהוא בתי עבודת כוכבים, ומכנה אותן בלשון חרפה וכו' וחולקים תוס' ומפרשים, בתים שמתאספים שם לוועד של עובדי עבודת כוכביםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' כד, תכד
ו. תוס' ד"ה טראטריותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רפז
ו. תוס' ד"ה טראטריות, ורוצה לומר בתים שמתאספים שם לוועד של עע"אדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף מב ע"א
ו. תוס' ד"ה טראטריות, י"מ בתי עבודת כוכביםדברי יואל פ' שמיני דף רנג ע"ב, פ' בחוקותי דף שעג ע"א
ו. תוס' ד"ה טראטריות, י"מ בתי עבודת כוכבים וכו'דברי יואל פ' ויצא דף נד ע"ב
ו. תוס' מעביר על המצותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' מז, רלא
ו. תיאטראות וקרקסיאות שבאדוםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קלב
ו: איטליא של יוןשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שכד
ו: איטליא של יון זה כרך גדול של רומינצח ישראל (שנט) פרק יז דף כז ע"ג
ו: אין בין אדר א' לאדר ב' אלא וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' מג
ו: אין בין אדר א' לאדר ב' אלא קריאת המגילה ומתנות לאביוניםגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' רה
ו: אין בין אדר הראשון לאדר השני אלא קריאת המגילהמצווה ועושה ח"ב עמ' תקצג
ו: אין בין אדר הראשון לאדר השני אלא קריאת המגילה ומתנות לאביוניםמאור עינים (תשנח) עמ' קצא, תקמט
ו: אין בין אדר הראשון לאדר השני אלא קריאת המגילה ומתנות לאביוניםמאור עינים (תשעט) עמ' שטז, *פ
ו: אין בין אדר הראשון לאדר השני אלא קריאת המגילה ומתנות לאביוניםשבילי פנחס עמ' רכג
ו: אין בין אדר הראשון לאדר השני וכו'שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רמז
ו: אין בין אדר ראשון לאדר השנישערים מצוינים - מגילה עמ' שמח
ו: אין בין אדר ראשון לאדר השני וכו'שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קפא
ו: אין בין אדר ראשון לאדר שני אלא מתנות לאביונים ומקרא מגילהצמח צדיק (תשסז) עמ' רג
ו: אין בין אדר ראשון לאדר שני אלא קריאת המגילה ומתנות לאביוניםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תמט
ו: אין בין אדר ראשון לאדר שני אלא קריאת המגילה ותוס'טוב עין (אוסטרובצא) עמ' ז
ו: אין בין אדר ראשון לאדר שני וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' ט
ו: אין בין אדר ראשון לשני אלא וכו'אשל חיים ח"א עמ' קיד
ו: אין בין אדר ראשון לשני אלא קריאת המגילהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' ריב
ו: אין בין אדר ראשון לשני וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שעד
ו: אין ביןעקבי אבירים (תשסה) עמ' תנג
ו: אין מעבירין על המצוותגור אריה ויקרא פ"ד הערה 73
ו: אין מעבירין על המצות - רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' שסג
ו: אין מעבירין על המצותאור אברהם - מסכת מגילה עמ' נ
ו: אין מעבירין על המצותויגד יעקב עמ' תשמט
ו: אין מעבירין על המצותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קפג
ו: אין מעבירין על המצותשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' עה
ו: אל תתחר במרעים בשעה שהשעה משחקת להםמקראי קדש (תשנג) עמ' כח, לח
ו: אם יאמר אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמין וכו' יגעתי ומצאתי תאמיןמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רלה {למה בדוקא צריך יגיעה, כי תוה"ק אין כבודה להנתן למי שרק קורא אותה כסיפורי מעשיות. אחרי היגיעה מקבלה במתנה; כונת ברכת התורה}
ו: אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי - אל תאמין יגעתי ומצאתי - תאמין והני מילי לחדודי אבל לאוקמי גירסא סייעתא דשמיא הואמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רכג-רכד, שלא, שפח
ו: אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןדעת תורה במדבר עמ' רי
ו: אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןמצווה ועושה ח"ב עמ' תרלו
ו: אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמין וכו'הדרש והעיון דברים מאמר קצה
ו: אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמין וכו'שבט מישראל (פרידמן) עמ' רכ
ו: אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמין וכו׳שם עולם (תשסו) עמ' קז
ו: אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמיןשרגא המאיר מועדים עמ' קכד, רפג
ו: אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןבינה לעתים (תח) דרוש ב דף ד ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסג ע"ב; פי' ר"י כהן על איוב (שה) מ' ב/כ חלק א דף קא ע"א; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר ב חלק רביעי דף סא ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת וארא דרוש ג דף קכט ע"ב; דברים ניחומים (אלשיך, שסא) דף לז ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ויצא דף פא ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה טו דף פח ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) בסוף ההקדמה; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף מד ע"ד
ו: אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף מא
ו: אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן לא יגעתי ומצאתי אל תאמן יגעתי ומצאתי תאמןשבילי פנחס עמ' קסח
ו: אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן לא יגעתי ומצאתי אל תאמן יגעתי ומצאתי תאמןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקיד
ו: אם יאמר לך אדם יגעתי ומצאתי תאמין, יגעתי ולא מצאתי אל תאמין, מצאתי ולא יגעתי אל תאמיןיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות עה, קונטרסים לחכמת אמת אות ז, קד
ו: אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בודרשות שמן רוקח עמ' קצה
ו: אם ראית רשע שהשעה משחקת לו וכו'חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רמז ע"ב
ו: אם ראית רשע שהשעה משחקת לו, אל תתגרה בו, ולא עוד, אלא שדרכיו מצליחין, ולא עוד אלא שזוכה בדין, ולא עוד אלא שרואה בשונאיואור חדש (הרטמן) פ"א אות 332
ו: אמר זבולון לפני הקב"ה לאחיי נתת להם שדות וכרמים וכו', א"ל הקב"ה כולן צריכין לך על ידי חלזון וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' ל
ו: אמר יצחק לפני הקב"ה רבונו של עולם יוחן עשו, אמר לו רשע הוא אמר לו בל למד צדק, אמר לו בארץ נכוחות יעול, אמר לו א"ב בל יראה גאות ה'מפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קפו
ו: אף קורץ אותה באדר השני שכל מצות שנוהגות בשני אין נוהגות בראשון וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רמג
ו: במהרש"א (חומת אש)אהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' רפב
ו: בשלמא רבי אליעזר ברבי יוסי מסתבר טעמא דאין מעבירין על המצותגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קג
ו: בשנה מעוברת עושים פורים באדר שני בשביל שהוא סמוך לניסן, ומיסמך גאולה לגאולה עדיףדברי יואל מועדים ח"ח עמ' קעד
ו: בשנה מעוברת קודאין את המגלה באדר שניפחד יצחק פורים ענין לד
ו: גרממיא - גרמניא - יעב"ץקריאה בקריה ח"ג עמ' נז
ו: גרממיאקריאה בקריה ח"ג עמ' נז
ו: גרממיא של אדום, רש"י והגהת יעב"ץנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ג
ו: דבש תמריםפרפרת משה ח"א עמ' שיט
ו: האומר יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןאגרא דכלה ח"א עמ' פז
ו: האומר לא יגעתי ומצאתי אל תאמיןמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קלד
ו: הגהות ממצות ספור יציאת מצרים למדו ענין פרסומי גיסא וחיובו בחנוכה חת"ס ובפוריםלב אביגדור עמ' נד
ו: הנקימה מה שאדם רואה נקמתו בשנאו זה התענוג הוא מעין עוה"בתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קמד
ו: הצדיק מעותד ליפול לפני הרשעשבות יעקב (אבולפיה) עמ' נה
ו: ואמר ר' יצחק אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן, לא יגעתי ומצאתי אל תאמן וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' פו
ו: ואמר ר' יצחק אם יאמר לך אדםשערי שיש יהושע ח"א עמ' ס
ו: ואמר רבי חמא בר חנינא תלת מאה קטירי תנא איכא בגרממיא של אדום וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' קסג
ו: ויגעת ולא מצאת אל תאמיןתפארת משה עמ' קלט
ו: ויגעת ומצאת תאמיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכה
ו: ויגעתי ומצאתי תאמןאור אברהם ברכות עמ' נג
ו: ויהי לשון צערתורת חיים (קאסוב) עמ' עז
ו: ולא עוד אלא שרואה בשונאיותהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תסז
ו: ולא עוד אלא שרואה בשונאיוצמח דוד (סקאליע) עמ' קיח
ו: ולדברי תורה לא אמרן אלא לחדודי אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היאשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רו
ו: ורש"י לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היאדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שלב
ו: ושניהם מקרא א' דרשו, בכל שנה ושנה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' מז
ו: זו גרמניא של אדום שאלמלא הן יוצאין וכו'מכתב מאליהו ח"ג עמ' 203
ו: חייב אינש לבסומי בפוריאויגד יעקב עמ' יט, תמב
ו: חכמה בגוים תאמין, תורה בגיים אל תאמיןהמוסר והדעת בראשית עמ' סה
ו: יגעת ולא מצאת אל תאמיןדמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק לג פסוק ב
ו: יגעת ולא מצאת אל תאמיןדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קעו
ו: יגעת ולא מצאת אל תאמיןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1329
ו: יגעת ולא מצאת אל תאמין יגעת ומצאת תאמיןמסילות בלבבם - מסילה טו אות קיד
ו: יגעת ולא מצאת אל תאמןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפז
ו: יגעת ומצאתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שח
ו: יגעת ומצאתמחשבת מוסר ח"ב עמ' תלח
ו: יגעת ומצאת תאמומכתב מאליהו ח"ג עמ' 46, ח"ד עמ' 36
ו: יגעת ומצאת תאמיןאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קסג, תקז, תתטו
ו: יגעת ומצאת תאמיןאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קלב
ו: יגעת ומצאת תאמיןאוצר המאמרים (תשס) עמ' שט
ו: יגעת ומצאת תאמיןאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' רמז, רפב
ו: יגעת ומצאת תאמיןאורחות דוד עמ' מט
ו: יגעת ומצאת תאמיןבין המשפתים בראשית עמ' קיד
ו: יגעת ומצאת תאמיןדברי יונה עמ' מב, סב, ריא
ו: יגעת ומצאת תאמיןדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' רנז, תעט
ו: יגעת ומצאת תאמיןדרכי החיים ח"א עמ' רכז
ו: יגעת ומצאת תאמיןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קצב, רעט
ו: יגעת ומצאת תאמיןחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' תקלז
ו: יגעת ומצאת תאמיןנזר הקדש ח"א עמ' א
ו: יגעת ומצאת תאמיןפרי נפש חיה ח"ב עמ' קמד
ו: יגעת ומצאת תאמיןשירת דוד (תשסז) עמ' קפד, שיח, תיז
ו: יגעת ומצאת תאמיןשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קכח
ו: יגעת ומצאת תאמיןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קפט
ו: יגעת ומצאת תאמיןשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קצז
ו: יגעת ומצאת תאמיןשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שכב
ו: יגעת ומצאת תאמיןשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' ח, יג, ח"ג עמ' ריג
ו: יגעת ומצאת תאמין וכו'שומע תפלה ח"ב עמ' קב, רנד, רנה, רע, רעו, רעז
ו: יגעת ומצאת תאמין וכו' אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיאבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 52
ו: יגעת ומצאת תאמין וכו' וה"מ לחידודי וכו'אור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' קנח, קסד
ו: יגעת ומצאת תאמין וכו' לחידודימשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רנט, שיג, שכה, ח"ב עמ' קפט, רפו
ו: יגעת ומצאת תאמין יגעת ולא מצאת אל תאמיןאורחות דוד עמ' קלח
ו: יגעת ומצאת תאמין לא יגעת ומצאת אל תאמיןדעת תורה דברים ח"א עמ' קלא, קפ
ו: יגעת ומצאת תאמיןמאורי שערים עמ' נד
ו: יגעת ומצאת תאמיןמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' קצ, רכה
ו: יגעת ומצאת תאמיןנתיב מצותיך (תשסח) עמ' צז
ו: יגעתי ולא מצאתיבית שלום מרדכי עמ' סז, קלד
ו: יגעתי ולא מצאתי אל תאמין - לאוקמי גירסא וכו'עלי שור ח"א עמ' עא, רכו
ו: יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 790, באר ז הערה 51-52
ו: יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןדבר צבי - קדושת השבת - הקדמה
ו: יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קעד
ו: יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' 13
ו: יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תקפז
ו: יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקפ
ו: יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק סו
ו: יגעתי ולא מצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמיןואני תמיד עמך עמ' קמב
ו: יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמיןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות עשי"ת א, שבועות ג
ו: יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןלקוטי משלי פרק ב פסוק ו
ו: יגעתי ולא מצאתי אל תאמןאור אברהם - סידור התפילה עמ' יד
ו: יגעתי ולא מצאתי אל תאמן וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' לד, רנו, שמות עמ' רפ, ויקרא-במדבר עמ' ריח, דברים עמ' רטז
ו: יגעתי ולא מצאתי אל תאמן לא יגעתי ומצאתי אל תאמןפאר יעקב ח"ב עמ' תתז
ו: יגעתי ולא מצאתי אל תאמן לא יגעתי ומצאתי אל תאמן יגעתי ומצאתי תאמןשל"ה (תשנז) פרשת בראשית אות יט, לך לך אות טז
ו: יגעתי ולא מצאתי אל תאמןביאור הגר"א על משלי פרק טז פסוק כו, פרק כ פסוק יג, פרק כד פסוק כט
ו: יגעתי ולא מצאתי אל תאמןנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קג
ו: יגעתי ולא מצאתי וכויבית מועד (זלזניק) עמ' כה, כט, לב, לד
ו: יגעתי ולא מצאתיטוב טעם שמות עמ' קצו
ו: יגעתי ולא מצאתי, אל תאמיןאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 385
ו: יגעתי ולא מצאתי, מצאתי ולא יגעתי, אל תאמיןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1324-1325
ו: יגעתי ומצאתי - תאמןבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' סה
ו: יגעתי ומצאתיישא מדברותיך - מגילה עמ' קכז
ו: יגעתי ומצאתימתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שסו
ו: יגעתי ומצאתיעצי חיים על התורה עמ' כו
ו: יגעתי ומצאתי וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' שד
ו: יגעתי ומצאתי תאמין - גר"אקריאה בקריה ח"ב עמ' קסח
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' לד
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' תטז
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןבין המשפתים ויקרא פ' בחקותי אות א
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןדברי אש (כץ) עמ' שנח
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קסד ע"א, הושענא רבה דף שעא ע"א, תח ע"ב, תעד ע"ב, שמיני עצרת תקסג ע"ב
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט-שקלים עמ' קטו, קכב, קלב, שקלים עמ' קלח, רט, רכב, רלד, רעד, רעח, זכור עמ' שעו, ח"ז פרה עמ' מח
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קכח
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןדברי יואל פ' תזריע דף רעח ע"א, פ' קדושים דף קכד ע"ב, פ' בהר דף שמה ע"א
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןדעת תורה ויקרא עמ' רסז
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1068-1069, 1093
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' כח
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןויגד יעקב עמ' תרמה, תכד
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תמ
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןישמח ישראל (אלכסנדר) במדבר עמ' ג
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תצז
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןלהורות נתן ויקרא עמ' שנז
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןמאור עינים (תשנח) עמ' כד, תקלט
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןמאור עינים (תשעט) עמ' לז, *סד
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תולדות עמ' סג, תצוה עמ' רכט
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןמטר השמים (תשנז) עמ' נד, סא
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןערבי נחל (תשסד) עמ' תתתט
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קנח
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןקריאה בקריה ח"ב עמ' קסח
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תשל
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןשלשלת הקודש עמ' קכט
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שא, שכט, תצח
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' עח, קעט, רמ, שמו
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' שכד
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' ג, רד, רנג
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שכג, שנב
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' צט, קכג, רכב, שכח
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' צא
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' כ, עח, קד, קה, רב
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןשפת אמת (רייז) סוכות עמ' ד, קלט, קנא
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןתפארת צבי בראשית עמ' שכו
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןתפארת צבי בראשית עמ' תקמה
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שפג - ר"ר עבודי
ו: יגעתי ומצאתי תאמין ה"מ לדברי תורה אבל למו"מ וכו' וה"מ לוזדודי וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' קסב, קעט, קפב, קפג
ו: יגעתי ומצאתי תאמין וכו'אור יחזקאל - מדות עמ' פא, קסא
ו: יגעתי ומצאתי תאמין וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' שנז
ו: יגעתי ומצאתי תאמין ומאיריהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' פח, קד
ו: יגעתי ומצאתי תאמין יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןנחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות ב, לקוטי אמרים אות לב, קי
ו: יגעתי ומצאתי תאמין יגעתי ולא מצאתי וכו'משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' נח, קכד, קכה, קכט
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןאבני אש (אויש) מועדים עמ' רטז
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןכד הקמח (מישור) עמ' קפז
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קפח, רלא
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןמשמרת איתמר (תשסז) עמ' פה, קעט, רכא, רסט
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןנטריקן (תשעד) עמ' כ
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' קא, רלט
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' חקת
ו: יגעתי ומצאתי תאמין, ה"מ לחידודי, אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיאמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רלו {לזכור שלא ישכח צריך עזר ה' וישועתו, וה' עוזר למי שעושה תורתו קבע, ומתפלל על זה }
ו: יגעתי ומצאתי תאמין, וה"מ בד"תמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רנה, שלח
ו: יגעתי ומצאתי תאמין, יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןדברי אמונה שמות עמ' קעב
ו: יגעתי ומצאתי תאמין, לא יגעתי ומצאתי אל תאמיןמרפא לנפש בראשית עמ' ל, לו, קעט
ו: יגעתי ומצאתי תאמין, מהרש"אתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קיט - ר"ע יוסף
ו: יגעתי ומצאתי תאמןאור אברהם - מסכת מגילה עמ' תמט
ו: יגעתי ומצאתי תאמןאור אברהם על ספר המצוות עמ' ע
ו: יגעתי ומצאתי תאמןאילנא דחיי (תשסז) עמ' מז(ב)
ו: יגעתי ומצאתי תאמןברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' ל
ו: יגעתי ומצאתי תאמןדברי יואל פ' לך לך דף רנט ע"א, רסב ע"א, פ' וישב דף רלה ע"א
ו: יגעתי ומצאתי תאמןמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רסב
ו: יגעתי ומצאתי תאמןשבח נעורים עמ' רכב
ו: יגעתי ומצאתי תאמן לחדודי, אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היאמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' כו, רג, רח, רעז, תעח*
ו: יגעתי ומצאתי תאמןקהלת משה (תשסב) עמ' צב
ו: יגעתי ומצאתי תאמן, לא יגעתי וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קכ, תלה
ו: יגעתי ומצאתי תאמן... לא אמרן אלא לחדודדי אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היאשרתי ח"א עמ' סג, ע, קכח, חבר הקיני עמ' ט
ו: יגעתי מצאתי תאמיןהישר והטוב (תשסג) עמ' קא, שצח
ו: יגעתני ולא מצאתי אל תאמןעץ הדעת טוב (תשסח) סי' סד
ו: ינעתי ולא מצאתי אל תאמיןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שמות לא
ו: כדי לסמוך גאולת פורים לגאולת פסחשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' רלט, רמא
ו: כל צורריו יפיח בהם הרשע זוכה בדין והוא יראה במפלתןחנן אלקים עמ' קעה, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רס
ו: לא אמרן אלא לחדודי אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיאבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 52
ו: לא אמרן אלא לחדודי אבל לאוקמי גירסא סיעתא מן שמיא היאהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קו, רי
ו: לא יגעת ומצאתדרכי החיים ח"ב עמ' קסז
ו: לא יגעת ומצאת אל תאמיןאוצר המאמרים (תשסא) עמ' רפז
ו: לא יגעת ומצאת אל תאמיןמכתב מאליהו ח"ג עמ' 286
ו: לא יגעתי ומצאתי אל תאמיןדברי יואל פ' נשא דף קנב ע"א
ו: לא יגעתי ומצאתי אל תאמיןדעת תורה שמות עמ' שמו
ו: לא יגעתי ומצאתי אל תאמיןילקוט עטרת צבי עמ' קח, קכו
ו: לא יגעתי ומצאתי אל תאמיןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רנא, שכ
ו: לא יגעתי ומצאתי אל תאמןדברי יואל פ' לך לך דף רנט ע"א
ו: לא יגעתי ומצאתי אל תאמןחכמה ומוסר ח"א עמ' סח, ריח, רל
ו: לא יגעתי ומצאתי אל תאמןמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' רלז, ח"ב עמ' קלג, קנב, קנז
ו: לא יגעתי ומצאתי אל תאמןשביב אור עמ' מב, מד
ו: לא יגעתי ומצאתי אל תאמן וכו' אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היאשיחות ר' ראובן עמ' ד, קפה
ו: לא יגעתי ומצאתי אל תאמן יגעתי ומצאתי תאמןתפארת צבי במדבר עמ' קסב
ו: לא יגעתי ומצאתי אל תאמן יגעתי ומצאתי תאמןתפארת צבי ויקרא עמ' שעז, שצא
ו: לא יגעתי ומצאתי אל תאמן יגעתי ומצאתי תאמןתפארת צבי שמות עמ' שעד
ו: לא יגעתי ומצאתי אל תאמן, יגעתי ומצאתי תאמןמחשבת זקנים עמ' רפח
ו: לא יגעתי ומצאתי אל תאמן, יגעתי ומצאתי תאמןמחשבת מוסר ח"א עמ' קיא, של, שסז
ו: לאוקומי גירסא סיעתא הוא משמיאדברי יואל פ' תרומה דף רכג ע"ב
ו: לאוקטי גירסא סייעתא דשמיאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' עט, רמב, תקנב
ו: לאוקמי גירסא - סייעתא מן שמיאדרך חיים (תשע) פ"א הערה 159-158, פ"ג הערה 936, פ"ד הערה 1328, 1342
ו: לאוקמי גירסא סד"ששומע תפלה ח"ב עמ' רע, רצג
ו: לאוקמי גירסא סייעתא דשמיאאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' תכב
ו: לאוקמי גירסא סייעתא דשמיאטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כו
ו: לאוקמי גירסא סייעתא דשמיאעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתנז
ו: לאוקמי גירסא סייעתא דשמיאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקפב
ו: לאוקמי גירסא סייעתא דשמיאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' ה, רט
ו: לאוקמי גירסא סייעתא דשמיאשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שכד
ו: לאוקמי גירסא סייעתא דשמיאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קיג, רלט
ו: לאוקמי גירסא סייעתא דשמיא בעיאהבת חיים (דייטש) עמ' קס
ו: לאוקמי גירסא סייעתא דשמיא הואקומץ המנחה (צונץ) דרוש קלו אות ט
ו: לאוקמי גירסא סייעתא דשמיא הואשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' יב
ו: לאוקמי גירסא סייעתא דשמיא הואמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תיז
ו: לאוקמי גירסא סייעתא דשמיא היאמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' ריב
ו: לאוקמי גירסא סייעתא דשמיא וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קיד
ו: לאוקמי גירסא סייעתא דשמיאקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קמג
ו: לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיאישא מדברותיך - מגילה עמ' רסד
ו: לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיאנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לז אות ה
ו: לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיאפאר יעקב ח"א עמ' רסג
ו: לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיאשביב אור עמ' רכט, רצו
ו: לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיאתפארת צבי ויקרא עמ' סח
ו: לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא הואטוב דעת עמ' כט
ו: לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היאדברי יונה עמ' א, ב, קמט, רמח
ו: לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היאדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' ע
ו: לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היאהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רמח, ויקרא עמ' צה, רכד, דברים עמ' קסב
ו: לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היאואני תמיד עמך עמ' סח
ו: לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היאשלשלת הקודש עמ' קנב
ו: לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היאשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קנח
ו: לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היאנועם אליעזר שמות דף קסד ע"ב
ו: לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיאביאור הגר"א על משלי פרק י פסוק כב, פרק כ פסוק יג
ו: לאוקמי גירסא סייעתא משמיאאגודות אזוב מדברי - פתיחה דף א ע"ד
ו: לאוקמי גירסא סיעתא מן שמיאבין המשפתים שמות עמ' קעב
ו: לאוקמי גירסא סיעתא מן שמיא היאעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קיג
ו: לאוקמי גירסא פייעתא מן שמיאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רלו, תמו
ו: לאוקמי גירסא צריכים סייעתא דשמיאקריאה בקריה ח"ב עמ' קסח
ו: לאוקמי גירסה סייעתא דשמיאויגד יעקב עמ' תקפד
ו: לאוקמי גרסאתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קלח
ו: לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא סיעתא דשמיאויגד יעקב עמ' מה
ו: לקיים את אגרת הפורים הזאת השניתאור אברהם - מסכת מגילה עמ' ב
ו: מותר להתגרות ברשעיםמקראי קדש (תשנג) עמ' כו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנד
ו: מיסמך גאולה לגאולה עדיףאור אברהם - מסכת מגילה עמ' ה
ו: מיסמך גאולה לגאולה עדיףשרגא המאיר מועדים עמ' צא
ו: מיסמך גאולה לגאולה עדיף (ורש"י - גאולה לגאולה - פורים לפסח)דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' תו
ו: מיסמך גאולה לגאולה עייףמצור דבש עמ' שטז
ו: מסמך גאולה לגאולהטוב לב עמ' ע, קעה
ו: מסמך גאולה לגאולה עדיףאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 242, 287, 291, פ"ט אות 425
ו: מסמך גאולה לגאולה עדיףכתב סופר דרשות (תשל) עמ' צד, קה
ו: מסמך גאולה לגאולה עדיףפלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' קמז
ו: מסמך גאולה לגאולה עדיףשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' מ
ו: מסמך גאולה לגאולה עדיףשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רח, ריב
ו: מסתייא מילתאנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יג אות י
ו: מצאתי ולא יגעתי אל תאמיןאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' רכח, רלד, רמה, רס
ו: מצאתי ולא יגעתי אל תאמיןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1367-1368, פ"ו הערה 546
ו: מצאתי ולא יגעתי אל תאמיןצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שסז
ו: נתעברה השנה קורין אותה באדר שנישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ריא
ו: פורים באד"ב - לסמוך גאולותשיחות לספר שמות עמ' שיא, שצח
ו: קרא באדר ראשון אם קורא באדר שניאגרת הפורים (לאער) עמ' י
ו: קראו את המגילה באדר ראשון ואח"כ נתעברה השנהרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קצז
ו: קראו את המגילה באדר ראשון, ונתעברה השנה, קורין אותה באדר שניאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 450
ו: קראו באדר ראשוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רטז
ו: קראו באדר ראשון ובראשוניםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רנט
ו: ר' אליעזר סבר בכל שנה ושנה, מה כל שנה אדר סמוך לשבטכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שלט
ו: רבי אליעזר ברבי יוסי אומר וכו' כל מצות שנוהגות בשני נוהגות בראשון, רבן שמעון בן גמליאל אומר משום רבי יוסי וכו' כל מצות שנוהגות בשני אין נוהגות בראשוןדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שסא
ו: רבי אלעזר אמר מהכא דכתיב 'לקיים את אגרת הפורים הזאת השנית'אור חדש (הרטמן) פ"ט אות 448
ו: רש"י - לאוקמי גירסא - שלא תשתכח ממנו, סייעתא דשמיא - ויש יגע ואינו מוצאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קיד
ו: רש"י - שלא ישכח מה שלומדקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קמג
ו: ש' פרסה על ש' פרסה ויש בה שס"ה שווקים כמנין ימות החמהנצח ישראל (הרטמן) עמ' שצא
ו: שכחה הוא ס"דודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רט
ו: תוס' - לעשות משתה בי"ד אדר א'שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רטו
ו: תוס' ד"ה מסתברפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' עב
ו: תוספות היסוד שבפתח אוהל מועדגור אריה ויקרא פ"ד הערה 66
ו: תלת מאה קטירי תגא איכא בגרממיא של אדום וכו'מכתב מאליהו ח"ג עמ' 204
ודמוע תדמע ותרד עיני דמעה כו' א"ר אלעזר ג' דמעות הללו למה כו'קידש ידיד דף קיז, קיט
ז אסתר ברוה"ק נאמרהאהבת דוד (תקנט) דף כב ע"ד
ז אסתר ברוה"ק נאמרה ודברי התוס'שנות ימין דף קנב ע"ב, קנד ע"ד
ז אסתר ברוה"ק נאמרהאות לישועה דף קג ע"א
ז אסתר ברוח הקדש נאמרה כו'מחושקים כסף דף מ ע"ב
ז אסתר ברוח הקודש נאמרהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 325, פ"ה אות 225, פ"א אות 26, הקדמה אות 75, פ"ט אות 385-387, 391, 237, 442, 411
ז 'בספר' מה שכתוב במגילהאור חדש (הרטמן) פ"ח אות 210
ז בפי' הר"ן ובחי' רבינו יהונתן מלונילמאורי שערים עמ' שעח
ז חייב אדם לבסומיכרם פתחיה כרם ב גפן עז
ז חייב אדם לבסומי בפוריאמנחת אליהו (תשנט) עמ' ש
ז חייב אדם לבסומי בפוריא וכו'פחד יצחק פורים ענין כג
ז חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע כו'המדרש והמעשה שמות פרשת תצוה דרוש ב
ז חייב איניש לבסומי בפוריאאות לישועה דף צו ע"א, קי ע"א
ז כל דברי המגילה ברוה"ק באמרהדברי יואל מועדים ח"ה עמ' שע
ז כתבוני לדורות וכו' הלא שלישים כתבתי לךקול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קיג
ז כתוב זאת זכרון זאת מ"ש כאן וכמ"תאברהם את ידו ח"א דף פב ע"ב
ז כתוב זאת מ"ש כאן וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קכח ע"ד
ז כתוב זאת מה שכתוב כאן וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' תנח
ז לקיים את פורים השנית אר"י אמר שמואל מתחלה לא קבעוה רק בשושן בלבדאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 451-452
ז מגילת אסתר ברוח הקדש נאמרהאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 412
ז מחייב איניש לבסומי בפורייאשמחה לאיש (שונשול) דף נא ע"א
ז מחלוקת אם אסתר מטמאה את הידים או אינה מטמאהאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 389
ז מתחלה קבועה בשושן ולבסוף בכל העולם כולואור חדש (הרטמן) פ"ט אות 455
ז ע"א אטמא רעגלא תילתאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' פז
ז ע"א אי מהני מחילה במשלוח מנות - מהר"ץ חיותאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' צה
ז ע"א אמר רב יהודהמורשה - שיחות למועדים עמ' רעא
ז ע"א אמר רבא לכולהו אית להו פירכא לבר מדשמואל וכו' רב יוסף אמר מהכא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שנח ד"ה פרק
ז ע"א אמר שמואל אי הואי התם אמינא מילתא דעדיפא מכלהו שנאמר קיימו וקבלו קיימו למעלה מה שקבלו-למטהפניני יחזקאל עמ' תריח, תקכה
ז ע"א אמר שמואל אי הוואי התם הוה אמינא מילתא דעדיפא מכולהו, ובתוס'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' צ, קעט, רפב
ז ע"א אמר שמואל אסתר אינה מטמאה את הידיםאור אברהם - רות עמ' ד
ז ע"א אמרה אסתר לחכמים קבעוני לדורותאלשיך על חמש מגילות עמ' שעז
ז ע"א אסתר אי ברוה"ק נאמרהשיחות מוסר (תשסב) עמ' נו
ז ע"א אסתר בדוה"ק נאמרה וכו' ר' יוסף מייתי לי' מדכתיב וימי הפורים לא יעברו מתוך היהודים וכו' ר"נ מייתי לי' מסיפי' דקרא וזכרם לא יסוף מזרעםדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רמ
ז ע"א אסתר בדוח הקודש נאמרה, שנאמר 'ויאמר המן בלבו' וכו'. אמר שמואל אי הואי התם הוה אמינא מילתא רעריפא מכולהו, שנאמר 'קיימו וקבלו', קימו למעלה מה שקיבלו למסה. אמר רבא לבולהו אית להו פירכא, לבר מרשמואל דלית ליה פירכאכתב סופר אגדות כאן
ז ע"א אסתר ברוה"ק נאמרהזאת ליעקב שמות עמ' שכז
ז ע"א אסתר ברוה"ק נאמרהמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' קנ
ז ע"א אסתר ברוה"ק נאמרה וכו'גנת אגוז (תשמט) עמ' ריז
ז ע"א אסתר ברוה"ק נאמרה, קימו למעלה מה שקבלו למטהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תמג, תרמ
ז ע"א אסתר ברוח הקדש נאמרהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קיא
ז ע"א אסתר ברוח הקודש נאמרהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קב
ז ע"א אסתר ברוח הקודש נאמרהדברי שאול ויקרא עמ' שסד-שסה, שע, תו
ז ע"א אסתר ברוח הקודש נאמרההמאור הגדול (גר"א) עמ' תרצה
ז ע"א אסתר ברוח הקודש נאמרהלחמי תודה דף מד ע"א
ז ע"א אסתר ברוח הקודש נאמרהמנות הלוי (תשסב) עמ' מב, שפז, שפט
ז ע"א אסתר ברוח הקודש נאמרהפורים בציון עמ' קפו, שפה
ז ע"א אסתר ברוח הקודש נאמרה וכו' רב יוסף אמר, מהבא 'וימי הפורים האלה לא יעברו מתוף היהודים', רב נחמן בר יצחק אומר מהבא 'וזכרם לא יסוף מזרעם'כתב סופר אגדות כאן
ז ע"א אסתר ברוח הקודש נאמרה וכו' שנאמר קימו וקבלו וכו' וזכרם לא יסוף מזרעםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שסז ד"ה אמרו
ז ע"א אסתר ברוח הקודש נאמרה וכו' שני טרשיים היודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תרו ד"ה ויודע
ז ע"א אסתר ברוח הקודש נאמרה שנאמד ויאמר המן בלבואור אברהם - רות עמ' קלב
ז ע"א אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר ובבזה לא שלחו את ידם, פרש"י האיך ידעו מה עשו הרחוקיםעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רכט
ז ע"א אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר ויאמר המן בלבו וכו', שנאמר ויודע הדבר למרדכיאוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' תלט, תמ
ז ע"א אסתר ברוח הקודש נאמרה, תוס' ד"ה ורב נחמןקהלת יעקב פורים עמ' שעח
ז ע"א אסתר ברוח הקודש נכתבה ותוס'תקנת השבין סי' ט (עמ' 79), שיחת מלאכי השרת עמ' 72
ז ע"א אסתר ברוח הקודש נכתבהפרי צדיק לחנוכה אות כד
ז ע"א אסתר כרוח הקודש נאמרהאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קלט
ז ע"א אסתר לחכמים קבעוני לדורותמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' קמח
ז ע"א אסתר נאמרה ברוה״ק לכתובציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קפז
ז ע"א בספר מה שכתוב במגילהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שו
ז ע"א בספר מה שכתוב במגילהרנת יצחק ה' מגילות עמ' תמג
ז ע"א בספר מה שכתוב במגילהתורת מנחם ח"ח עמ' 29
ז ע"א בספר, מה שכתוב במגילהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתנט
ז ע"א בתב זאתי מה שכתוב באן וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' רסד
ז ע"א בתחילה קבעוה בשושן ולבסוף בכל העולם כולודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תריא ד"ה לקיים
ז ע"א בתחילה קבעוה בשושן ולבסוף בכל העולם כולומנות הלוי (תשסב) עמ' שפז, שצט
ז ע"א דבר ששילשתי לך אין אתה רשאי לרבעוקהלת יעקב חנוכה עמ' שו
ז ע"א דרבי אליעזר סברא הואתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תפו {מכאן שמסברא אינו שקר}
ז ע"א האי 'השנית' מאי עביד ליה, מיבעי ליה לפדדב שמואל בר יהודה דאמר רב שמואל גד יהודה בתחילה קבעוה בשושן, ולבסוף גבל העולם בולוכתב סופר אגדות כאן
ז ע"א האי השנית מאי עביר ליה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תיז-תיט
ז ע"א החיוב במשתהעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' קמב
ז ע"א הלא כתבתי לך שלישים שלישים ולא רבעיםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקכב ד"ה וסימן, עמ' תקכו ד"ה מנות
ז ע"א הלא כתבתי לך שלישים שלשים ולא רבעיםערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 307
ז ע"א הסנהדרין כתבו את המגילה כי מצאו כתוב בתורה כתוב זאת וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' תקב
ז ע"א ויאמר המן בלבדו דילמא מסבראתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רכט
ז ע"א ויודע הדבר למרדכיפוקד עקרים סי' ו (עמ' 51)
ז ע"א ויודע הדבר למרדכי, ע"י רוח הקודש - רש"יאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קמ
ז ע"א ומשלוח מנות איש לרעהו שתי מנות לאיש א' ומתנות לאביונים שתי מתנות וכו' אטמא דעיגלאלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1285, חי"א עמ' 322-323, 336, 338, 346, 340, חכ"ו עמ' 442
ז ע"א ומשלוח מנות איש לרעהו, שתי מנות לאיש אחד וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' שפב
ז ע"א ומשלוח מנות איש לרעהו, שתי מנות לאיש אחד, ומתנות לאביונים, שתי מתנות לשני בני אדםאוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' תסד
ז ע"א ומשלוח מנות וכו' שתי מנות וכו' ובר"ן (ג ע"ב מדפי הרי"ף ד"ה משלוח)שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תלז
ז ע"א כבר כתובה אני על דה"י למלכי פרם ומדילקוטי שיחות ח"ו עמ' 190
ז ע"א כל אחד ואחד נדמתה לו כאומתושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רס
ז ע"א כתב זאת מה שכתב כאןיסוד ושורש העבודה שער המפקד פ"ד
ז ע"א כתב זאת מה שכתוב וכו' בספר מה שכתוב במגילהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקפא ד"ה כתיב
ז ע"א כתב זאת מה שכתוב כאן ובמשנה תורהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקלא ד"ה ומ'"ש כי ב'
ז ע"א כתב זאת מה שכתוב כאן וכו'+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' רסד
ז ע"א כתב זאת מה שכתוב כאן וכו' בנביאים וכו' במגילה וכו' (ורש"י ד"ה שלישים - מלחמת עמלק)לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 219
ז ע"א כתבוני לדורותחיים לגופא (תשסה) עמ' לג
ז ע"א כתבוני לדורותעוז לו בך מאמר ז אות ט
ז ע"א כתבוני לדורותתורת מנחם חלק ל עמ' 154
ז ע"א כתבוני לדורות (ובירושלמי)ציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' לח-מ, נה
ז ע"א כתבוני לדורותפניני שבח עמ' פ
ז ע"א כתבוני לדורות, ובטו"ארנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' קכו
ז ע"א כתוב זאת זכרון בספר - מה שכתוב במגילהאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' נח
ז ע"א כתוב זאת זכרון בספרבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש א עמ' 28
ז ע"א כתוב זאת זכרון בספררב שלום (אדלר) עמ' קסג
ז ע"א כתוב זאת מה שכתוב כאןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' פג
ז ע"א כתוב זאת מה שכתוב כאן ובמשנה תורהקהלת יעקב פורים עמ' שנד-שנה
ז ע"א לחד מ"ד מגילת אסתר לא ניתנה ליכתבאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' יט
ז ע"א לכולהו אית להו פירכא בר משמואל וכו' ובתוס' ד"ה לכולהושבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תיא, תטו
ז ע"א לכולהו אית להו פירכא לבר מדשמואל וכו' טבא חרא פלפלתא חריפתא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שמז ד"ה בפרק
ז ע"א לכולהו אית לי פירכא לבר מדשמואל ובתוס' ד"ה לכולהו הקשו על זה דאיכא פירכאלקט אמרי קודש - מועדים עמ' קפא
ז ע"א לכולהו אית לי פירכא לבר מדשמואל, ותוס' הקשו על זה דאיכא פירכאטל חיים (פרידלנדר) עמ' קצב
ז ע"א מגילה ברוח הקודש נאמרהמחיר יין (תשעט) עמ' ב
ז ע"א מגילה זכר למעשה עמלקשירת הפסח אות נג
ז ע"א מגילה נקראת ספר שנא' כתוב זאתלקוטי מאמרים עמ' 99
ז ע"א מגילת אסתר ברוח הקודש נאמרהקב הישר (תשנט) ח"ב פרק צט עמ' תקיט
ז ע"א מגילת אסתר יש לה דין דכתבי הקודש ומטמאה ידיםאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' סה
ז ע"א מגילת אסתר לא נאמרה ברוח הקודשאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' צט
ז ע"א מהיכן סמכו למגילת אסתרכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' נז
ז ע"א מצאו לו מקרא כתוב בתורה כו' מה שכתוב במגילהתורת מנחם חלק לג עמ' 199
ז ע"א משלוח מנות ב' מתנות לאיש אחד ומתנות לאביונים ב' מתנות לשתי אנשיםדעת סופר עמ' קסז ע"א
ז ע"א נאמרה לקרות ולא נאמרה ליכתובדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקצו ד"ה וזכרם
ז ע"א נאמרה לקרות ולא נאמרה ליכתובאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קלט
ז ע"א סברא הוא דלא הוה איניש דחשיב למלכא כוותיה, והאי כי קא מפיש סובא ואמר, אדעתיה דנפשיה קאמרזמנים לששון עמ' פא
ז ע"א עד שמצאו לו מקרא ורש"י ד"ה שלישיםעוז לו בך סי' א אות ד, ח
ז ע"א קביעת קריאת המגילה וכתיבתה ע"י א0תרתורת מנחם חל"ט עמ' 158
ז ע"א קבעוני וכו' כתבוני וכו' אסתר וכו' נאמר לקרות'ולא נאמרה ליכתובלקוטי שיחות חט"ז עמ' 352
ז ע"א קבעוני לדורות ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' תלז, תמו, תנג
ז ע"א קבעוני לדורות כתבוני לדורותציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' לג
ז ע"א קהלת אינו מטמא את הידיםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ריא
ז ע"א קהלת וכו' וכי זו בלבד אמר והלא כבר נאמר וידבר שלשת אלפים משל וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' עדר
ז ע"א קיימו וקבלו היהודים קיימו למעלה מה שקבלו למטה ישראלערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 307, 306
ז ע"א קיימו וקבלו היהודים, קיימו למעלה מה שקבלו למטה. הקב״ה מקיים ימי הפורים למעלה מה שקבלו עליהם בני ישראל למטהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שלא
ז ע"א קיימו וקבלו, קיימו למעלה מה שקבלו למטהעוז לו בך מאמר ו אות טו
ז ע"א קיימו וקבלו, קיימו למעלה מה שקיבלו למטהאוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' תכב
ז ע"א קיימו וקבלו, קיימו מה שקבלו כברעמודי חיים דף נ"ו ע"ב (עמוד תורה אות פ"ו ד"ה עוד לאלו'ה)
ז ע"א קיימו למעלהמורשה - שיחות למועדים עמ' רעג
ז ע"א קיימו למעלה מה שקבלו למטהדברי שאול ויקרא עמ' קנח, תה
ז ע"א קיימו למעלה מה שקבלו למטהמהר"ם שיק שמות עמ' קכז
ז ע"א קיימו למעלה מה שקבלו למטהמחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 175)
ז ע"א קיימו למעלה מה שקבלו למטהפרי צדיק לחנוכה אות כד
ז ע"א קיימו למעלה מה שקבלו למטה, ותוס'טל חיים (פרידלנדר) עמ' קפג, קפד
ז ע"א קיימו למעלה מה שקיבלו למטהקהלת יעקב פורים עמ' קיח, תקיח
ז ע"א קיימו למעלה מה שקיבלו למטהתורת אליהו עמ' תנד
ז ע"א קיימו למעלה מה שקיבלו למטהמנחת ישראל עמ' רטו
ז ע"א קיימו מה שקבלו כבראגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קא
ז ע"א קיימו מה שקבלו כברקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תמו
ז ע"א קיימת בנו ומשלוח מנות איש לרעהו (ובטורי אבן)חשב סופר על התורה עמ' קלא
ז ע"א קיימת בנו רבינו ומשלוח מנות איש לרעהופורים בציון עמ' רצח, שב, שז, שיג
ז ע"א קיימת בנו רבינו ומשלוח מנות וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קמח
ז ע"א קימו וקבלו קימו למעלה מה שקיבלו למטהדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' צב
ז ע"א קימו וקבלו קימו למעלה מה שקיבלו למטה. ובתוס' ד"ה לכולהואש דת (אסאד) עמ' קלח, קמ
ז ע"א קימו למעלה מה שקבלו למטהמנות הלוי (תשסב) עמ' שפט, שצב
ז ע"א קימו למעלה מה שקיבלו למטהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקצה ד"ה קימו, עמ' תרב ד"ה קימו
ז ע"א קימו למעלה מה שקיבלו למטהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ב"ב ג
ז ע"א קם רבה שחטיה לד' זיראלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' קעח, שב
ז ע"א קנאה את מעוררת עלינו כו' שלחה להם כבר כתובה אני וכו'תורת מנחם חל"ט עמ' 169
ז ע"א קנאה את מעוררת עלינו לבין האומותמחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 191)
ז ע"א ר' יהודה נשיאה שדר ליה לר' אושעיא וכו' שלח ליה וכו' ובטורי אבן ואבני שוהם שםשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תמ
ז ע"א רב ורב חנינא, ר' יוחנן ור' חביבא מתנו, בכוליה סדר מועד כל כי האי זוגר חלופי ר' יוחנן ומעייל ר' יונתןעין איה שבת פ"ה פסקא יג {חשיבות הענין של האומר דבר בשם אומרו, כי צריכים להכיר כלליות שיטתו של האומר, רושם היכר זה פועל בגניזה על כל האומה, אבל בסדר מועד ישנם כמה עניני ספק, וגם זה נכנס בחשבון}
ז ע"א רב ורבי חנינא ורבי יוחנן ורב חביבא מתנו וכו'מגילת סמנים עמ' קלא
ז ע"א רב יוסף אמר מהבא וכו' רנב"י אמר מהכא וזכרם ונו' ובתוס' ד"ה ורב נחמןשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תטז
ז ע"א רב יוסף אמר מהכא וכו' רב נחמן בר יצחק אומר מהכא וזכרם לא יסוף מזרעםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שמט ד"ה ולדרכינו
ז ע"א רבי יהודה נשיאה שדר ליה לרבי אושעיא אטמא דעיגלא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' סח ד"ה בש"ס, עמ' תקמט ד"ה בש"ס, עמ' תקצו ד"ה ומסברא
ז ע"א רבי יהודה נשיאה שדר ליה לרבי אושעיא אטמא דעיגלא תלתא וגיהבא דחמהא. שלח ליה: קיימת בניו רבעיו ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביוניטבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קלז
ז ע"א רבי יהודה נשיאה שדר ליה לרבי אושעיא אטמא דעיגלא תלתא וכו' שלח ליה, קיימת בנו רבינו ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביוניםאוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' תסה, תסו
ז ע"א רבי יהודה נשיאה שדר ליה לרבי אושעיא רבה אטמא דעגלה וכו' שלח ליה קיימת בנו רבינו ומשלוח מנות איש לרעהו וכו' ופירוש רש"י ז"לארוחת תמיד עמ' רכח ע"ב ד"ה אבל
ז ע"א רמז למגילה מן התורה כתוב זאת זכרון בספראור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' יג, טו, נז, רט
ז ע"א רש"י - ושם יהו רואין מה שאירע להם על ידי ישראלזמנים לששון עמ' עד
ז ע"א רש"י - ליום טוב ולקרייה להיות לי לשםזמנים לששון עמ' עד
ז ע"א רש"י - שיאמרו האומות שאנו שמחים להזכיר מפלתןזמנים לששון עמ' עד
ז ע"א רש"י ד"ה עגלאדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' כח
ז ע"א שאר המגילות אם מטמאין את הידיםאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' כב
ז ע"א שכל אחד ואחד נדמתה לו כאומתודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תרו ד"ה ותהי
ז ע"א שלחה אסתר לח' כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש מז דף קג ע"ב, דרוש נו דף קכה ע"א
ז ע"א שלחה אסתר לחכמים כתבוני לדורותקהלת יעקב חנוכה עמ' רנח, שח
ז ע"א שלחה אסתר לחכמים כתבוני לדורותקהלת יעקב פורים עמ' שיד, שנט, שעח, תיא, תכ, תכז, תמא, תסה, תסט, תקיד, תקיט, תקכה
ז ע"א שלחה אסתר לחכמים קבעוני לדורותרסיסי לילה סי' נב (עמ' 117, 131), נב (עמ' 159), מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 132)
ז ע"א שלחה אסתר לחכמים קבעוני לדורות וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' קסז, רפה, שא, שו, שכב, שלה, שמ, שמח, שנד, שסא
ז ע"א שלחה אסתר לחכמים קבעוני לדורות שלחו לה הלא כתבתי לך שלישיםפרי צדיק וילך אות ב
ז ע"א שלחה אסתר קבעוני לדורותנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רסה
ז ע"א שלחה להם אסתרדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' צו
ז ע"א שלחה להם אסתרדרכי איש דף יז ע"א
ז ע"א שלחה להם אסתרמורשה - שיחות למועדים עמ' רסג, רעב
ז ע"א שלחה להם אסתר כתבוני לדורותלקט אמרי קודש - מועדים עמ' רה
ז ע"א שלחה להם אסתר לחכמים כו' קנאה את מעוררת עלינו וכו' כבר כתובה אני וכו'תורת מנחם חנ"ה עמ' 343
ז ע"א שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורותתורת מנחם חלק לג עמ' 225
ז ע"א שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורותתורת מנחם חמ"ו עמ' 186
ז ע"א שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקכט ד"ה כתבוני, עמ' תקעב ד"ה אמה, עמ' תקפח ד"ה ונ"ל
ז ע"א שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות וכו'תורת מנחם ח"ח עמ' 36, חי"ג עמ' 304
ז ע"א שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות וכו'תורת מנחם חכ"ז עמ' 421
ז ע"א שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות שלחו לה הלא כתבתי לך שלישים ולא רבעים, עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה כתוב זאת זכרון בספר וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קצד
ז ע"א שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורותבריכות המעיין עמ' רלג-רלד, רנד-רנה
ז ע"א שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורותס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנ
ז ע"א שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות, שלחו לה הלא כתבתי לך שלישים וכו'לחמי תודה דף סג ע"א
ז ע"א שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות, שלחו לה, הלא כתבתי לך שלישים, שלישים ולא רבעיםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קצז
ז ע"א שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורותדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' פט
ז ע"א שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורותזמנים לששון עמ' עד, צב
ז ע"א שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורותלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' צח
ז ע"א שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורות (ורש"י)לקוטי שיחות ח"ו עמ' 377, חי"א עמ' 342, חט"ז עמ' 352, חכ"א עמ' 201, חכ"ה עמ' 248, חכ"ו עמ' 438, 221
ז ע"א שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורות וכו'אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קח, ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' כא
ז ע"א שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורות וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' שנד
ז ע"א שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורות וכו'חתם סופר על התורה (תשמט) עמ' קב
ז ע"א שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורות כו' כתבוני לדורות כו' עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה וכו'תורת מנחם חנ"ט עמ' 404
ז ע"א שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורות כו' קנאה את מעוררת עלינו לבין האומות כו' כבר כתובה אני על דברי הימים וכו'תורת מנחם חמ"ג עמ' 44
ז ע"א שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורות שלחו לה קנאה את מעוררת עלינו לבין האומות. שלחה להם כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי מרי ופרסכתב סופר אגדות כאן
ז ע"א שלחה להם אסתר לחכמים קבעתי לדורות שלחו לה קנאה את מעוררת עלינו לבין האומות, שלחה להם כבר כתובה אני על ד"ה למלכי מדי ופרסבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קעח, ח"ג עמ' קצד
ז ע"א שלחה להם אסתר לחכמים, קבעוני לדורותבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תסט
ז ע"א שלחו לה הלא כתבתי לך שלישים, ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' צה
ז ע"א שלשים ולא רבעים, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' ריג
ז ע"א שמצאו לו מקרא כתוב בתורה כו' מה שכתוב במגילהתורת מנחם חמ"ג עמ' 26
ז ע"א שנאמר קימו וקבלו וכו' רב יוסף אמר מהכא וימי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקפד ד"ה בפרק
ז ע"א שתי מנות לאיש אחד וכו' שתי מתנות לשני בני אדםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקכו ד"ה מנות
ז ע"א ת"ש אל תוסף על דבריו, וברש"י שמע מינה ברוה"ק נאמרובאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' מד
ז ע"א ת״ח מחדדין זה את זה בהלכהיחל ישראל אבות ח"ד עמ' קמד
ז ע"א תוס' - הקשו על לימוד הגמ' קימו למעלה מה שקבלו למטה, הא איצטריך קרא שקימו מה שקבלו כברקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תמג, תמד, תמה
ז ע"א תוס' - על הא דקאמר בגמ' לבולהו אית ליה פירבא בר מדשמואל וכו' הא גם לשמואל איכא פירכא וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שז, תלז
ז ע"א תוס' ד"ה ורב נחמןטל חיים (פרידלנדר) עמ' רג
ז ע"א תוס' ד"ה לכולהודברי שאול שמות עמ' קצג
ז ע"א תוס' ד"ה לכולהודרושים ואגדות חתם סופר עמ' רעו, רפב
ז ע"א תוס' ד"ה לכולהו. דהא שפיר שמעינן מינה תרתידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' דש ד"ה ויש, עמ' שסח ד"ה והנה
ז ע"א תוס' ד"ה לכולהו. וקשה דלשמואל מי ליכא פירכא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שמז ד"ה בפרק, עמ' שנט ד"ה ולבוא
ז ע"א תוס' ד"ה נאמרהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תא
ז ע"א תני רב יוסף ומשלוח מנות איש לרעהו, שתי מנות לאיש אחר. ומתנות לאביונים, שתי מתנות לשני בני אדםכתב סופר אגדות כאן
ז ע"אבריכות המעיין עמ' ק, רלג-רלד, רמג, רמו
ז ע"ב אביי בר אבין ור' חנינא בר אבין מחלפי סעודתייהו להדרי וברש"י ד"ה מחלפידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלד
ז ע"ב אביי ור' חנינא מחלפי סעודתייהו להדדיאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' צא
ז ע"ב אביי ור"ח מחלפי סעודתיהומערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' רלט, רמט
ז ע"ב אי חקלאה מלכא להוי וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' תח
ז ע"ב אי חקלאה מלכא ליהוי דיקולא מצואריה לא נחיתאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתק
ז ע"ב איבסום קם רבה שחטי' לר"ז וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 267, 122
ז ע"ב אין בין י"ט לשבת ורשב"אכסא רחמים (תקסג) דף לט ע"ג
ז ע"ב אין בין יו"ט לשבת אלא או"נ בלבדלקוטי שיחות חי"א עמ' 35
ז ע"ב אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבדקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' ריט
ז ע"ב אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבדראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר כ
ז ע"ב אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבדדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שמב ד"ה במסכת
ז ע"ב אין בין ירט לשבתשער החצר (תשעב) סי' קלא
ז ע"ב אין בין ירט לשבת אלא אוכל נפש בלבדהמאור הגדול (גר"א) עמ' שנו, תתמט
ז ע"ב אין בין שבת ליוה"כבן אברהם דף טו ע"א
ז ע"ב אין בין שבת ליוה"כ וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רעא-ב
ז ע"ב אין בין שבת ליוה"כ וכו'בן אברהם דף טו ע"א
ז ע"ב אין בין שבת ליום הכפורים אלא שזה זדונו בידי אדם וזה זדונו בכרתלבושי בדים סעיף שסט
ז ע"ב אמר אביי היינו דאמרי אינשי כפין עניא ולא ידעמצווה ועושה ח"א עמ' תקכג
ז ע"ב אמר אביי כי נפקי מבי מר הוה שבענא וכו' אי נמי רווחא לבסימא שכיחדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תלה ד"ה ואגב
ז ע"ב אמר רבא חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיכתונת פסים (תשעא) עמ' ז, טו, טז
ז ע"ב אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכימהר"ם שיק שמות עמ' קכה
ז ע"ב אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי וכו'נתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רעו
ז ע"ב אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ירע בין ארור המן לגרוד מרדכיכתב סופר אגדות כאן
ז ע"ב אמר רבא מיחייב אינש לבסומי בפוריא וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' רסו
ז ע"ב אמר רבא, מיחייב איניש לבסומי בפוריאנחל חיים סי' נ אות א
ז ע"ב בחת"ס חנוכה עיקרה מן התורהבאר שרים בראשית פ' מקץ דרוש ד אות ב
ז ע"ב ביאור עד דלא ידעמנחת ישראל עמ' קיג
ז ע"ב בין ארור המן לברוך מרדכיתורת מנחם ח"ב עמ' 307, ח"ה עמ' 45, ח"ח עמ' 30, חט"ז עמ' 170, חי"ט עמ' 180, 190, חכ"ב עמ' 121, 130, 133, חכ"ה עמ' 111, 115
ז ע"ב בין ארור המן לברוך מרדכיתורת מנחם חלק ל עמ' 136
ז ע"ב בסעודה אחת בפורים יוצא י"ח - מרדכיאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' צב
ז ע"ב בעאי למיכס צעא אבתרהפורים בציון עמ' של
ז ע"ב בעי רחמי ואחיהערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 268
ז ע"ב בעל המאור ג ע"ב מדפה"ר ד"ה אמר, מההוא עובדא דקם רבה וכו' אידחי ליה מימרא דרבהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקצח ד"ה חייב ובהערה
ז ע"ב ברוך מרדכי ארור המןטיול בפרדס ח"ב עמ' שנז
ז ע"ב דילמא טרידי בסעודת פוריםגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רכח
ז ע"ב דלמא טרידי בסעודת פורים וכו' תנא מיניה ארבעין זימנין ודמי ליה כמאן דמנח בכיסיהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שכב ד"ה בפרק
ז ע"ב דמי ליה כמאן דמנח בכיסיהעטרת יהושע שמות עמ' קעה, רב
ז ע"ב ודמי ליה כמאן דמנח בכיסיהלדור ולדורות ח"א עמ' תט
ז ע"ב חד שלח חוליא וחד שלח חורפאברכת אברהם (תשנד) עמ' סו
ז ע"ב חייב אדם לבסומי בפוריאהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקיח
ז ע"ב חייב אדם לבסומי בפוריאזאת ליעקב שמות עמ' רמה
ז ע"ב חייב אדם לבסומי בפוריאתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתשכד
ז ע"ב חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תכג, תנ, תנא
ז ע"ב חייב אדם לבסומי בפוריארב שלום (אדלר) עמ' רלז
ז ע"ב חייב אדם לבסומי בפוריא, רבה ורב זירא וכו'מחיר יין (תשעט) עמ' קכג, קכד
ז ע"ב חייב אייניש לבסומי בפוריאמאיר נתיבות ח"א עמ' רמו, ח"ג עמ' רז
ז ע"ב חייב איניש לבסומי בפוריאס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' שצה
ז ע"ב חייב איניש לבסומי בפוריאאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קלה, קלו, קלט, תקצח
ז ע"ב חייב איניש לבסומי בפוריאדברי שאול שמות עמ' קסה, ויקרא עמ' שמז
ז ע"ב חייב איניש לבסומי בפוריאלקט אמרי קודש - בראשית עמ' קט
ז ע"ב חייב איניש לבסומי בפוריאקהלת יעקב חנוכה עמ' ו, צח
ז ע"ב חייב איניש לבסומי בפוריא וכו' (ורש"י - להשתכר ביין)תורת מנחם ח"ח עמ' 39, חט"ו עמ' 315, חי"ט עמ' 190, חכ"ב עמ' 120, 170, חכ"ה עמ' 151
ז ע"ב חייב איניש לבסומי בפוריא וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רנ, רס, רסא
ז ע"ב חייב איניש לבסומי בפוריא וע"שזרע שמשון מגילה אות כה, שמיני אות כ
ז ע"ב חייב איניש לבסומי בפוריא כו', ורש"יתורת מנחם חמ"ג עמ' 25, 167
ז ע"ב חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע (ובפרש"י)תורת מנחם חכ"ז עמ' 460, 423
ז ע"ב חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיתורת מנחם ח"ב עמ' 85, 303, 307, 318, ח"ה עמ' 29, 45, ח"ו עמ' 37, חי"א עמ' 143, חי"ג עמ' 299, חט"ז עמ' 98, 116, 129, חי"ט עמ' 170, 180, 291, חכ"ב עמ' 130, 133, חכ"ד עמ' 132, חכ"ה עמ' 106, 130
ז ע"ב חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו'פתגמי אורייתא ח"א עמ' קסח
ז ע"ב חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע כו'תורת מנחם חלק ל עמ' 135, 146, 200
ז ע"ב חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע כו', ורש"יתורת מנחם חמ"ט עמ' 114, 126, 192, 229
ז ע"ב חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע, ורש"יתורת מנחם חנ"ה עמ' 294,277, 390
ז ע"ב חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ירע וכו', ורש"יתורת מנחם חנ"ב עמ' 115, 173, 210, חנ"ג עמ' 344
ז ע"ב חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ירע ער דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכילחמי תודה דף סג ע"א, סג ע"ב
ז ע"ב חייב איניש לבסומי בפוריאאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קצז
ז ע"ב חייב איניש לבסומי בפוריאברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת בשלח מאמר סג
ז ע"ב חייב איניש לבסומי בפוריאעמק תפלה (תשסו) עמ' פב
ז ע"ב חייב איניש לבסומי כו' עד דלא ידע בין כו' ורש"יתורת מנחם חל"ט עמ' 137, 177
ז ע"ב חייב איניש לבסומיבפוריאמאמרי אדמו"ר הזקן תקסג עמ' רה
ז ע"ב חייב אינש לבסומיבית ישי - דרשות עמ' רסד
ז ע"ב חייב אינש לבסומי בפוריאיסוד ושורש העבודה שער המפקד פ"ז
ז ע"ב חייב אינש לבסומי בפוריאמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 248
ז ע"ב חייב אינש לבסומי בפוריאמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' קנב
ז ע"ב חייב אינש לבסומי בפוריאקב הישר (תשנט) ח"ב פרק צז עמ' תקי
ז ע"ב חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידעשפע טוב (טייטלבוים) עמ' פו
ז ע"ב חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' רסח
ז ע"ב חייב אינש לבסומי בפוריא, ובמאירירנת יצחק - פרק חלק עמ' מה
ז ע"ב חייב אינש לבשומי בפוריאמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' קצה, רז, ריט, רלד, רלה, רמט, רנא
ז ע"ב חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתןס' חסידים סי' קסד
ז ע"ב חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתןס' חסידים סי' קסז
ז ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' יב
ז ע"ב ימי משתה ושמחה כתיב ולא לילהדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רסח
ז ע"ב כיון שלקה הרי הוא כאחיךתקנת השבין סי' ח (עמ' 73), רסיסי לילה סי' מח (עמ' 102), צדקת הצדיק סי' קסא
ז ע"ב כפין עניא ולא ידעשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רנט
ז ע"ב כפין עניא ולא ידעתהלה לדוד (והרמן) פרק סה פסוק ה הערה ב
ז ע"ב כפין עניא ולא ידעשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קפג
ז ע"ב לא בכל שעתא ושעתא מתרחיש גיסאתורת משה (אלמושנינו) עמ' קיד
ז ע"ב לא יגעתי ומצאתי אל תאמיןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מט, נד
ז ע"ב לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיתורת מנחם חנ"ט עמ' 340
ז ע"ב לבסומיתורת מנחם חלק לג עמ' 218
ז ע"ב לבסומי עד דלא ידעס' הבוטח ח"ב עמ' שה
ז ע"ב מאי טעמא לא אתו רבנן א"ל דלמא טרידי וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מו
ז ע"ב מאירי - שיגיע מתוכה לאהבת ה'מאיר נתיבות ח"א עמ' רמז, ח"ג עמ' רט
ז ע"ב מחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידעישראל קדושים עמ' 91, 115, *119-118, רסיסי לילה סי' ט (עמ' 9), כ (עמ' 23), ל (עמ' 42), לא (עמ' 45), לח (עמ' 68), מז (עמ' 99), מט (עמ' 108), נב (עמ' 132), נג (עמ' 138), נז (עמ' 169), נח (עמ' 179), דברי סופרים סי' לב (עמ' 25), לג (עמ' 27, 30), לח (עמ' 46), לקוטי מאמרים עמ' *220 ,102 ,100, מחשבות חרוץ סי' ד (עמ' 18),ה (עמ' 23), ו (עמ' 26), יג (עמ' 104), יד (עמ' 110), יז (עמ' 132, 140, 143), יט (עמ' 157, 173), כ (עמ' 175, 191)
ז ע"ב מחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיפניני יחזקאל עמ' קלט, (רסח)
ז ע"ב מחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיתורת אביגדור ח"ד עמ' ריז
ז ע"ב מחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו'תורת מנחם חמ"ה עמ' 125, חמ"ו עמ' 138, 211
ז ע"ב מחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידעפרי צדיק לך לך אות ד, מקץ אות ח, פורים אות ג, ו, ר"ח אדר אות ט, שושן פורים אות ב, צו אות ז, פסח אות טו, וילך - הבדלה
ז ע"ב מחייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידעשמחת מרדכי (רוזנמן) פורים - מאמר מגילת אסתר לגלות ההסתר
ז ע"ב מחלפי סעודתייהו להדדיאז שמח עמ' קלד
ז ע"ב מחלפי סעודתייהו להדדידברי שאול ויקרא עמ' תד
ז ע"ב מחלפי סעודתייהו להדדילקוטי שיחות חכ"ח עמ' 239
ז ע"ב מחלפי סעודתייהו להדדיפורים בציון עמ' רצו, רצז
ז ע"ב מחלפי סעודתייהו להדדי ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' תלח
ז ע"ב מחלפי סעודתייהו להדדי, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רעט
ז ע"ב מיחייב איניש וכו' עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיעוז לו בך מאמר יג אות א, יח, מאמר יא אות יד-טו, שביבי אורה אות ה
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי בסוריאאור אברהם בראשית עמ' לא
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי בפוריאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קמז
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי בפוריאדרשות מהר"ם שיק עמ' תטז
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי בפוריאזכר דוד על התורה עמ' עט
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי בפוריאעולת ראיה ח"א עמ' תלט-תמא; מאורות ראי"ה חנוכה-פורים עמ' קפה; אורח משפט (ראי"ה) עמ' רמט; מצות ראיה או"ח סי' תרצה עמ' צו; טוב ראי מגילה עמ' קעג-קעח
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי בפוריאפורים בציון עמ' שלז, שמה
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי בפוריא וכו'ס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר ב
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי בפוריא וכו' מרדכיאור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' צ, אסתר עמ' ב'רפח, ב'שצג, ב'תלא
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי בפוריא כו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 165
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידעבי חייא ח"ב עמ' קפו, רח
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידעקהלת יעקב פורים עמ' שיז, שפד, תקכז, תקכח
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי (ורש"י)לקוטי שיחות ח"א עמ' 195, ח"ב עמ' 483, ח"ג עמ' 916, 923, ח"ד עמ' 1277, 1279, ח"ה עמ' 174, ח"ז עמ' 20, חי"א עמ' 334, חט"ז עמ' 370, חכ"ו עמ' 215, 211
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' סו ד"ה ועד"ז, עמ' קיא ד"ה אמרו, עמ' קכה ד"ה אמרו, עמ' קמח ד"ה וי"ל, עמ' שלה ד"ה והנה אמרו, עמ' תטז ד"ה חייב, עמ' תפג ד"ה וזהו פירוש, עמ' תקכו ד"ה בין, עמ' תקל ד"ה תרשיש, עמ' תקמז ד"ה חייב, עמ' תקנב ד"ה וזה, עמ' תקס ד"ה חייב, עמ' תקסט ד"ה חייב, עמ' תקעב ד"ה חייב, עמ' תקעה ד"ה חייב, עמ' תקעז ד"ה וצא, עמ' תקצח ד"ה חייב, עמ' תרג ד"ה והנה, עמ' תרט ד"ה חייב, עמ' תרי ד"ה והנה
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכידרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קעט, רפא
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכידברי ישכר (רוזנבוים) עמ' רצו
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיאוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' תו, תעח, תפ
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי וכו' קם רבה ושחטיה לר"ז וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קעד, קפ
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכימוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שצג
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכידעת סופר עמ' קסח-קע
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכידרושים ואגדות חתם סופר עמ' קעד, רה, רנו, רעו, רפד, רפה, רפט, רצ
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - קונטרס אור הנר עמ' יג
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' פז
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' יא, כא, כד
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו' מרדכיאור התורה (צמח צדק) אסתר - הוספה עמ' לט
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ירעשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קלג, קלו
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד ולא ידע וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' קפה, רלז
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי בפוריאתולדות הגר"א (תשס) עמ' מה
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי וכו'לקוטי שיחות חל"א עמ' 177
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי וכו' עד דלא ידע ורש"יתורת מנחם חנ"ט עמ' 337, 338, 433
ז ע"ב מיחייב איניש לבשומי בפוריאבנתיבות האיש עמ' רכה
ז ע"ב מיחייב אינש לבסומיגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רעח, שסג
ז ע"ב מיחייב אינש לבסומי בפוריא וכו'אמרי רבי שפטיה עמ' קיג, קטו-קטז
ז ע"ב מיחייב אינש לבסומי בפוריא וכו' קם רבה וכו', ובר"ן (ג ע"ב מדפי הרי"ף ד"ה מיחייב)שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רלג, תכז, תכט
ז ע"ב מיחייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכישפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רמב
ז ע"ב מיחייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיבצור ירום (תשסז) עמ' רלח הערה 66
ז ע"ב מיחייב אינש לבסומי בפוריא ער דלא ידעאז שמח עמ' קכא
ז ע"ב מלא טסקא דקשבא וכו'מנחת מרדכי עמ' קנו
ז ע"ב מצוה לבסומי בפוריא, קם רבה ושחטיה לר' זיראכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' פה
ז ע"ב מקיימין משלוח מנות עי"ז שמחליפין סעודתייהו להדדיאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' לב
ז ע"ב סעודת פורים וכו' ימי משתה ושמחהלקוטי שיחות חי"א עמ' 336
ז ע"ב סעודת פורים שאכלה בלילהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רכג
ז ע"ב סעודת פורים שאכלה בלילה וכו'מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' רמח
ז ע"ב סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצאאור אברהם - מגילת אסתר עמ' שה, שיד
ז ע"ב סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצאאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' כד, קכו, רכח
ז ע"ב סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא יד"חמנחת ישראל עמ' שיט
ז ע"ב סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתוברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קמט
ז ע"ב סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שנה ד"ה אמרו, עמ' תפ ד"ה באופן ובהערה, עמ' תקעז ד"ה והנה, עמ' תרא ד"ה סעודת
ז ע"ב סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו וכו' תנא מיניה ארבעין זימניןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רכו ד"ה איתא
ז ע"ב סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו מאי טעמא ימי משתה ושמחה כתיבדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' צד ד"ה אקרא
ז ע"ב סעודת פורים שאכלה בלילהאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קנב, קנה
ז ע"ב סעודת פורים שעשאה בלילה לא יצא ידי חובתופורים בציון עמ' רסו, שיז, שכא, שכב, תג
ז ע"ב עד דלא ידעתורת מנחם חל"ו עמ' 214, 354
ז ע"ב עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכישיחות מוסר (תשסב) עמ' פב, רכא-רכו
ז ע"ב עד דלא ידע בין ברוך מרדכי לארור המןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תמז
ז ע"ב עד דלא ידע כר'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 140
ז ע"ב עובדא דרבה דשחטי' לר' זירא והדר אחי'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קסו
ז ע"ב ער ללא ירע בין ארור המן לברוך מרדכיקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' נב
ז ע"ב ער רלא ידעלקוטי שיחות חל"ט עמ' 403
ז ע"ב קיימת בנו רבינו משלוח מנות ומתנות לאביוניםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' פד
ז ע"ב קיימת בנו רבנו משלוח מנות ומתנות לאביוניםאגרות הראיה מהד' תרפ"ג עמ' 204; אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 828; טוב ראי מגילה עמ' קעב
ז ע"ב קם רבא ושחטיה לרב זירארסיסי לילה סי' מט (עמ' 108), מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 147)
ז ע"ב קם רבה ושחטיה לד' זירא וכו'ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שכט, שלו, שמב
ז ע"ב קם רבה ושחטיה לר' זיראמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' ריב , רמט
ז ע"ב קם רבה ושחטיה לר' זירא וכו'גנא דפלפלי עמ' רעו
ז ע"ב קם רבה ושחטיה לר' זיראמנחת ישראל עמ' שכ
ז ע"ב קם רבה ושחטיה לרבי זיראאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רלו
ז ע"ב קם רבה שחטי' לרבי זיראס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'רצ
ז ע"ב קם רבה שחטי' לרבי זיראבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף רצ
ז ע"ב קם רבה שחטיה לר' זיראמאורות הראי"ה חנוכה-פורים עמ' רנב; בשמן רענן ח"א עמ' רכה
ז ע"ב קם רבה שחטיה לר' זירא למחר בעי רחמי ואחיהלקט אמרי קודש - בראשית עמ' רכ
ז ע"ב קם רבה שחטיה לרב זיראהשיר והשבח ח"ב עמ' יד
ז ע"ב קם רבה שחטיה לרבי זיראאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' כד
ז ע"ב קם רבה שחטיה לרבי זיראדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רנא
ז ע"ב קם רבה שחטיה לרבי זירא למחר בעי רחמי ואחייהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רעז
ז ע"ב קם רבה שחטיה לרבי זיראפניני שבח עמ' כח
ז ע"ב ר"א הוה יתיב קמיה דר"ך כו'מראה הגדול ח"ב דרוש כב
ז ע"ב ר"ן על הרי"ף ג ע"ב מדפה"ר ד"ה מיחייב, מההוא עובדא וכו' אידחי ליה מימרא דרבאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקצח ד"ה חייב ובהערה
ז ע"ב רב אשי אמר אפילו תימא רבנן זה עיקר זדונו בידי אדם וכו'מגילת סמנים עמ' מח, צט
ז ע"ב רב אשי הוה יתיב קמיה דאמימר וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' צט
ז ע"ב רב אשי הוה יתיב קמיה דאמימר נגה ולא אתו רבנן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקכט ד"ה שם
ז ע"ב רב יהודה נשיאה שדר ליה לר"א אטמא דעיגלא וכו' שלח ליה קיימת בנו רבינו משלוח מנות ומתנות לאביונים ורש"ידעת סופר עמ' קסג ע"א
ז ע"ב רבה ור"ז וכו' קם רבה שחטי' לר"ז וכו'לקוטי שיחות חל"א עמ' 177
ז ע"ב רבה ור"ז עבדו סעודת פורים בהרי הדדי איבסום קם רבה שחטי' לר"ז למחר בעי רחמי ואחיי'תורת מנחם חנ"ט עמ' 351
ז ע"ב רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקצח ד"ה חייב
ז ע"ב רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדרי, איבסום קם רבה שחטיה לרבי זירא למחר בעי רחמיה ואחייהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קלח, קלט
ז ע"ב רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים וכו' איבסום קם רבה שחטי' לרבי זיראביאורי הזוהר (ר' דובער) דף טז ע"ג
ז ע"ב רבה שדר ביד אבייברכת אבות עמ' קעג
ז ע"ב רבה שדר ליה למרי בר מר ביד אביי מלא טסקא דקשבא וכו'לחמי תודה דף סג ע"ב
ז ע"ב רבה שחטי' לרבי זיראכתונת פסים (תשעא) עמ' יז
ז ע"ב רווחא לבסימא שכיחס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'רנח
ז ע"ב רווחא לבסימא שכיחבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף רנח
ז ע"ב רווחא לבסימא שכיחלקוטי שיחות חל"ב עמ' 191, 189
ז ע"ב רווחא לבסימא שכיח, ורש"יתורת מנחם חנ"ב עמ' 292
ז ע"ב רש"י ד"ה כלדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' צב
ז ע"ב תוס' ד"ה כאןתועפת ראם (גטיניו) דף לג ע"ב
ז ע"ב תנא מיניה ארבעים זימניןאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שו, ח"ו עמ' קלג, שנד
ז ע"ב תנא מיניה ארבעין זימגין, ודמי ליה כמאן דמנח בכיסיהבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קג
ז ע"ב תנא מיניה ארבעין זימנין ודמי ליה כמאן דמנח בכיסיהמצווה ועושה ח"א עמ' תפ, תפא
ז ע"ב תנא מיניה מ' זמניןחיים לגופא (תשסה) עמ' לא
ז ע"ב תנן התם כל חייבי בריתות שלקו נפטרו מירי בדיתתן, שנאמר 'ונקלה אחיד לעיניד' כיון שלקה הרי הוא כאחיד, דברי רבי חנניה בן גמליאלכתב סופר אגדות כאן
ז קבעוני לדורותמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ז ע"א-ע"ב
ז קיימו למעלה מה שקיבלו למטהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יא ע"ב-ע"ג
ז קיימולמעלה מה שקיבלו לךמטהבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 7
ז קיימת בנו רבינו משלוח מנותבית יצחק (דנציג) או"ח סי' נ בסופו
ז קיימת משלוח מנות מתנות לאביוניםאשל חיים ח"ב עמ' שט-שי
ז קימו למעלה מה שקבלו למטהישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' עח, צב
ז קימו למעלה מה שקבלו למטהשארית מנחם ח"ד עמ' תז
ז קם רבה שחטיה לר' זיראתעלומות לב חלק א חו"מ סי' לא דף לב ע"א-ע"ב, וסי' לב דף לה ע"ד, לו ע"א-ע"ב
ז קם רבה שחטיה לרב זיראיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קמה
ז ר"י נשיאה שלח לר"א אטמא וכו' קיימת בנו וכו'כסא דוד (תקנד) דף מה ע"ג
ז ר"י נשיאה שלח לר"א אטמא וכו' קיימת בנו וכו'כסא דוד (תשנ) עמ' קצא
ז ר"י נשיאה שלח לר"א אטמא וכו' קיימת בנו וכו'כסא דוד (תקנד) דף מה ע"ג
ז רבה ור"א עבדו סעודת פוריםאות לישועה דף ג
ז שלחה אסתר כתבוני לדורות וכויישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' צא
ז שלחה אסתר לחכמיםשמחה לאיש (שונשול) דף מו ע"ג
ז שלחה אסתר לחכמים כתבוני וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קיד ע"ב
ז שלחה אסתר לחכמים כתבוני וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' תז
ז שלחה אסתר לחכמים קבעוני לדודותלב אריה אסתר אות לה
ז שלחה אסתר לחכמים קבעוני לדורותברכת שמואל ח"ב דף נ ע"ב
ז שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני בספרמנחת אליהו (תשנט) עמ' רצז בהגה
ז שלשים ולא רבעיםמי באר (פסח) דף פח ע"ב-ע"ג
ז ששלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות ודחו אותה מקרא, רש"י ריטב"א מהרש"א וטורי אבןדברי יואל מועדים ח"ה עמ' קמה, קסו, קעג, רמג, רנה
ז תנא מיניה מ' זימניןדבש לפי (תקסא) דף מא ע"ג, ככר לאדן (תקסא) דף רלח ע"ג
ז תנא מיניה מ' זמניןככר לאדן (תקסא) דף רלח ע"ג
ז תנא ר' יוסף ב' מנות לאיש אחדכסא דוד (תקנד) דף מה ע"ב
ז תני ר' יוסף ב' מכות לאיש א'כסא דוד (תשנ) עמ' קצ
ז תני ר' יוסף ב' מנות לאיש א'כסא דוד (תקנד) דף מה ע"ב
ז. אמר רבא לכלהו אית להו פירכא לבד מדשמואל דלית ליה פירכאצור יעקב (יעבץ) דרוש ב לזכור
ז.ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפ
ז. "קיימו וקבלו", קיימו למעלה מה שקבלו למטהאמרי נועם (מועדים) סי' טו לפר' שקלים, סי' יא לפורים
ז. א"ר לוי דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, מקום ארון אינו מן המרה וכו'דברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רסה
ז. אי הואי התם חוח אמינא לחו דידי עדיפא מדירהו, קיימו וקבלו היהודים, קיימו למעלה מה שקבלו למטה, ואמר רבא כולהו אית להו פרכא לבר מדשמואלמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שמב
ז. אי מהני מחילה על משלוח מנותאור אברהם - מסכת מגילה עמ' נט
ז. אם אסתר ברוח הקודש נאמרה או לאנזר הקדש ח"א עמ' שמט
ז. אם אסתר מטמא את הידיםאגרת הפורים (לאער) עמ' ב
ז. אמר רב יהודה אמר שמואל בתחלה קבעוה בשושן ולבסוף קבעוה בכל העולםמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שמ
ז. אמר רבא חייב אדם לבסומי בפוריאכוונת הלב עמ' רלז
ז. אמר רבא לכולהו אית ליה פירכא לבר מדשמואל ובתוס' שם ד"ה לכולהו וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' קעז
ז. אמר שמואל אי הואי התם הוה אמינא מלתא דעדיפא מכולהו שנאמר קימו וקבלו קיימו למעלה מה שקיבלו למטה אמר רבא לכולהו אית להו פירכא לבר מדשמואל דלית ליה פירכאשבילי פנחס עמ' נג, עה
ז. אמר שמואל אי הוינא התם הו"א מילתא דעדיפי מכולהו קיימו וקיבלוכתנות אור עמ' שו
ז. אמר שמואל אסתר ברוח הקדש נאמרה וכו'למחר אעתיר עמ' סה
ז. אמר שמואל דידי עדיפא מכולהוכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' עח
ז. אמר שמואל וכו' קיימו וקבלו, קיימו למעלה מה שקיבלו למטהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' מה
ז. אמר שמואל וכו' קימו למעלה מה שקבלו למטה אמר רבא לכולהו אית להוי פירכא לבר מדשמואלחכמה ומוסר ח"א עמ' קכא
ז. אסתר אינה מטמאה את הידיםישא מדברותיך - מגילה עמ' כז
ז. אסתר אינה מטמאה את הידיםמבשרת ציון ח"א עמ' רסה
ז. אסתר אינו מטמא את הידיםכתר תורה (תשסז) עמ' שנו
ז. אסתר ברוה"ק נאמדהישא מדברותיך - מגילה עמ' קצב, רכט
ז. אסתר ברוה"ק נאמרהדברי יואל פ' בשלח דף שנז ע"ב
ז. אסתר ברוה"ק נאמרהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפד
ז. אסתר ברוה"ק נאמרהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שסג
ז. אסתר ברוה"ק נאמרהפעולת גבר עמ' קא ד"ה ואפשר לומר
ז. אסתר ברוה"ק נאמרהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רל
ז. אסתר ברוח בקודש נאמרה וכו' שנאמר קימו וקיבלו וכו' וימי הפורים האלה לא יעברו וכו'נחלה לישראל (תשעא) עמ' סד, סז
ז. אסתר ברוח הסורש נאמרהעטרת ישועה (תשסד) אות ג ליום ב דסוכות
ז. אסתר ברוח הקדש נאמרהדברי אברהם דף לד ע"ד
ז. אסתר ברוח הקדש נאמרהטוב לב עמ' מ, קסב
ז. אסתר ברוח הקודש נאמרהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' עה
ז. אסתר ברוח הקודש נאמרהאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' רצט
ז. אסתר ברוח הקודש נאמרהאמרי נועם (מועדים) סי' כב לסוכות [מבן המחבר]
ז. אסתר ברוח הקודש נאמרהאמרי צדיקים (תשסה) עמ' כט
ז. אסתר ברוח הקודש נאמרההמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' פג
ז. אסתר ברוח הקודש נאמרההמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קל
ז. אסתר ברוח הקודש נאמרהכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שפה
ז. אסתר ברוח הקודש נאמרהכתר תורה (תשסז) עמ' שנו
ז. אסתר ברוח הקודש נאמרהשבח נעורים עמ' קצד
ז. אסתר ברוח הקודש נאמרהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שסא
ז. אסתר ברוח הקודש נאמרהשל"ה (תשנז) פרשת חוקת אות יב
ז. אסתר ברוח הקודש נאמרהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קפב
ז. אסתר ברוח הקודש נאמרהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רכו, תטז, תכט, תקיט
ז. אסתר ברוח הקודש נאמרה וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' קיג, קיז, מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' ה, כ, קמד, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' מב
ז. אסתר ברוח הקודש נאמרה וכו' קימו וקבלו קיימו למעלה מה שקבלו למטההישר והטוב (תשסג) עמ' ערה
ז. אסתר ברוח הקודש נאמרה וכו' שלחה אסתר לחכמים כתבוני לדורותאור אברהם (זוועהיל) עמ' קסא
ז. אסתר ברוח הקודש נאמרה וכר קיימו למעלה מה שקבלו למטהתפארת צבי ויקרא עמ' יא
ז. אסתר ברוח הקודש נאמרהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ריא
ז. אסתר ברוח הקודש נאמרהפרדס מרדכי עמ' תרנו
ז. אסתר ברוח הקודש נכתבהאגרת הפורים (לאער) עמ' ב, קיד
ז. אסתר ברות הקרש נאמרהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שפט
ז. אסתר וכו' נאמרה לקרות ולא נאמרה לכתוב, תוס' ד"ה נאמרהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלט
ז. אסתר לחכמים כתבוני לדורותמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קיד, קטו
ז. אסתר שלחה לחכמים כתבוני לדורותמזקנים אתבונן עמ' סה, סח
ז. ארשב"י שלחה אסתר לחכמים קבעוני לדורות וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' עד, פה
ז. בספר מה שכתוב במגילהדברי יואל פ' בשלח דף תכ ע"א
ז. בספר מה שכתוב במגילהדברי יואל פ' ויקרא דף צו ע"א
ז. בספר, מה שכתוב במגילהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רלז, שלו
ז. ברוה"ק נאמרהאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' שא
ז. ברוח הקודש נאמרה וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' תפה
ז. בתחילה בשושן ולבסוף בכל העולםכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שפז
ז. בתחילה קבעוה בשושן ולבסוף בכל העולםמקראי קדש (תשנג) עמ' נ, שסב
ז. בתחלה קבעוה בשושן ולבסוף קבעוה בכל העולםדרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קמ דף מו/ז ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף ריא ע"א
ז. בתחלה קבעוהו בשושןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רצג
ז. הדר קבלוהו בימי אחשורושארז ישעיהו דף עג
ז. הלא כתבתי לך שלישים - ולא רבעיםבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1068
ז. המגילה נאמרה לקרות ולא נאמרה ליכתובתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרמח הערה 49
ז. השיבו לאסתר הלא כתבתי לך שלשים וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' תקט
ז. ולוידויפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקמג
ז. ומשלוח מנות איש לרעהו שתי מנות לאיש אחדשבילי פנחס עמ' ה, צב, קיג, ריח, רצב, תמא
ז. ומשלוח מנות איש לרעהו שתי מתנות לאיש אחד וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף רנז
ז. ומשלוח מנות, שתי מתנות לאדם אחד, ומתנות לאביונים, שתי מתנות לשני בני אדםמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שכו
ז. ותהי אסתר נשאת חן בעיני כל ראיהשערים מצוינים - מגילה עמ' נא
ז. ותלבש אסתר מלכות שלבשתה רוח הקודשמדבר קדש מועדים ח"ב עמ' קמה
ז. זכרון בספר אשאול אתי או למחיית המןמקראי קדש (תשנג) עמ' לב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שפב
ז. חז"ל מצאו בתורה את מצוות מגילה ושמחת פוריםבין המשפתים בראשית עמ' קצח
ז. חייב אדם לבסומי בפוריאשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רטז, רסח, רפ
ז. חייב אדם לבסומי בפורייא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיפרדס המלך (תשסט) רמזי פורים אות א, ב
ז. חייב איניש לבפומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכימפי ספרים וסופרים ח"א עמ' רפז, ח"ג עמ' קא
ז. חייב אינש לבסומי בפוריא, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיחיים שיש בהם מועדים עמ' רעא, רעד
ז. טבא חדא פלפלתא חריפתא ממלי צנא קריכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' קכב
ז. טבא פלפלתא חריפתאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תלז
ז. ימי משתה ושמחהאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כ אות א
ז. כבר כתובה אני על ספר דברי הימיםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שעח
ז. כולהו אית להו פירכא לבר מדשמואלכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קטז
ז. כל אחד ואחד נדמתה לו כאומתוטוב לב עמ' לח, לט
ז. כתב זאת וגו' בספר מה שכתוב במגילהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קצג, רכד
ז. כתב זאת זכרוןאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יט אות א
ז. כתב זאת זכרון בספרפני מלך מועדים עמ' רנ
ז. כתב זאת, מה שכתוב כאן ובמשנה תורה. זפרון, מה שכתוב בנביאים. כספר, מה שכתוב במגלהבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קיח
ז. כתבוני לדורותאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' יז-יט, תפב, תצה
ז. כתבוני לדורותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שכד
ז. כתבוני לדורותבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1068
ז. כתבוני לדורותבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' סה
ז. כתבוני לדורותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפח
ז. כתבוני לדורותזכרון משלי עמ' קלד אות תמ
ז. כתבוני לדורותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רז, רלח, רסג, רפה
ז. כתבוני לדורותשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' יד, כג
ז. כתבוני לדורות וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' צו
ז. כתבי הקודש מטמאין הידיםדברי יונה עמ' קעה
ז. כתוב זאת זיכרון בספר וגו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' רנז
ז. כתוב זאת זכרון ארבע נקמות רמוזים פהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רסט
ז. כתוב זאת זכרון בספר - מגילת אסתר בתנ"ךקריאה בקריה ח"ב עמ' א
ז. כתוב זאת זכרון בספרשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רעא, תלא
ז. כתוב זאת זכרון בספר, כתוב זאת מה שכתוב כאן ובמשנה תורה, זכרון מה שכתוב בנביאים, בספר מה שכתוב במגילהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' עג
ז. כתוב זאת מה שכתוב כאן ובמשנה תורה, זכרון מה שכתוב בנביאים, בספר מה שכתוב במגילהדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תעג
ז. כתוב זאת מה שכתוב כאן זכרון מה שכתוב במשנה תורהמקראי קדש (תשנג) עמ' מו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רצט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שפג
ז. כתוב זאת, בתורה, זכרון, בנביאים, בספר, בכתוביםלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' צב
ז. כתיב הוא וכתיב לכםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמח
ז. לא יגעתי ומצאתי אל תאמיןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' רטז
ז. לאוקמי גירסא סייעתא דשמיאשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קצ
ז. לאוקמי גירסא סייעתא דשמיאשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רצד
ז. לבסומי נפשי'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שפו
ז. לכולהו אית להו פרכא בר מדרב יהודה אמר שמואל דלית ליה פירכאמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שלט
ז. לכולהו אית לי פירכא לבר משמואלשמן הטוב (תשסב) - סיפורים אות נד
ז. לכולהו איתי להו פירכא לבר מדשמואלנחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' מד
ז. למימרא דסבר שמואלמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שג
ז. לקיים את אגרת הפורים הזאת השנית, בתחלה קבעוה בשושן ולבסוף קבעוה בכל העולםמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שסא
ז. לשמואל אין אסתר מטמאה ידיםמאורי שערים עמ' שצו
ז. מגי' אסתר ניתנה ליכתבצור יעקב (יעבץ) דרוש א לזכור
ז. מגילת אסתר ברוח הקדש נאמרהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תפג הערה 43
ז. מגלה ברוח הקדש נאמרה, קיימו למעלה מה שקבלו למטהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' נט, ח"ב עמ' שלט
ז. מגלת אסתר ברוח הקדש נאמרהתפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קמו ע"א; מנות הלוי (שמה) דף כא ע"ב ודף רד ע"ב; הואיל משה (אלפלס, שנז) פרק ו דף כו/ז ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת צו דף ד ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסג ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קמח דף מו/ז ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש יט לפורים דף קיז ע"ב
ז. מגלת אסתר ברוח הקודש וכו' ותוס'אהבת עולם (תשס) עמ' תפט
ז. מהיכן סמכי למגילת אסתר מדכתיב בספרנחמד ונעים (תשסח) קונטרס אחרון אות סא
ז. מהכא וימי הפורים האלה לא יעברו וכו'טוב לב עמ' קע
ז. מיחייב איניש לבסומי בפוריא וכו'מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' סט
ז. מיחייב איניש לבסומי בפוריא, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיאבני אש (אויש) מועדים עמ' צא, צג
ז. מצאו רמז במ"ש כתוב זאת זכרון בספרמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' פד
ז. משלוח מנות שתי מנות לאיש אחדגבעת פנחס (ביליצר) עמ' יג
ז. משנה תורה אי חשיב חד או תרימקראי קדש (תשנג) עמ' לג
ז. סמך לקריאת מגילה כתוב זאת זכרון בספרדבר צבי - קדושת השבת עמ' ר
ז. סעודת פורים שאכלה בלילהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רכט, תעו
ז. עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכישמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' יג
ז. עד שמצאו מקראמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שא
ז. פתפ זאת, מה שכתוב כאן ובמשנה תורה. זפרון, מה שכתוב בנביאים. פפפר, מה שכתוב במגלהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' סו
ז. קבעוני לדורותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רח
ז. קבעוני לדורותשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' כא, לז
ז. קבעוני לדורותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רנז, רע, שצד, תיד, תצד, רמו, שלד, שסח, תס, תקד
ז. קבעוני לדורות וכו'דברי יואל פ' מקץ דף שצח ע"ב
ז. קהלת אינה מטמאה את הידיםאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רכה
ז. קהלת אינו מטמא את הידים וכו' ואומר אל תוסף על דבריו וכו'נזר הקדש ח"א עמ' שמח
ז. קיימו וקבלו - קיימו למעלה מה שקבלו למטהעירין קדישין השלם עמ' קכז
ז. קיימו וקבלו היהודים למעלה מה שקבלו למטהמנות הלוי (שמה) דף רד ע"ב ודף רה ע"ב
ז. קיימו וקבלו ובהג"ה חשק שלמהאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' תלט
ז. קיימו למעלהשארית יעקב (אלגזי) דף נג, סב
ז. קיימו למעלה מה שקבלו למטהאגרת הפורים (לאער) עמ' יב, מד, צא
ז. קיימו למעלה מה שקבלו למטהאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 415, הקדמה אות 75, פ"ט אות 400
ז. קיימו למעלה מה שקבלו למטהגור אריה שמות פי"ט אות כב
ז. קיימו למעלה מה שקבלו למטהכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' פח
ז. קיימו למעלה מה שקבלו למטהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקסז
ז. קיימו למעלה מה שקבלו למטהתפארת צבי שמות עמ' תצה
ז. קיימו למעלה מה שקבלו למטה וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שב
ז. קיימו למעלה מה שקבלו למטהגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' רז, רכח, רכט
ז. קיימו למעלה מה שקיבלו למטהישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' סט, במדבר עמ' יח
ז. קיימת בנו רבינומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קס
ז. קימו וקבלו קימו למעלה מה שקבלו למטהשרגא המאיר מועדים עמ' צא
ז. קימו וקבלו קימו למעלה מה שקיבלו למטהשל"ה (תשנז) פרשת חוקת אות יב
ז. קימו וקבלו קימו למעלה מה שקיבלו למטהנועם אלימלך (תשסא) עמ' רב
ז. קימו למעלה מה שקבלו למטהבארות המים (תשסט) עמ' קמו
ז. קימו למעלה מה שקבלו למטהטוב לב עמ' קנ, קסב
ז. קימו למעלה מה שקבלו למטהשארית יעקב (פאנעט) עמ' ע, קט
ז. קימו למעלה מה שקבלו למטהשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קג, קלז, קס
ז. קימו למעלה מה שקיבלו למטהבארות המים (תשסב) עמ' מו
ז. קימו למעלה מה שקיבלו למטהבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' רג-רד
ז. קימו מלמעלה מה שקבלו למטהפחד יצחק פורים קונטרס רשימות כב
ז. קם רבה ושחטיה לר"זודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רמ
ז. קם רבה ושחטיה לרבי זיראשמן ראש סוכות ח"ב עמ' ד
ז. קם רבה שחטיה לרי זיראשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רכ
ז. קנאה את מעוררת עלינו בין האומותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רנו
ז. קנאה את מעוררת עלינו וכו׳קרבן מנחה (תשעד) עמ' רצה
ז. קנאה את מעוררת עלינוחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 355
ז. ר' יהודה נשיאה שדר לר' אושעיא וכו' חייב אינש לבסומי בפוריאמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רלז {עי' שו"ת שאילת יעקב סי' ס, ובמשנ"י להלן (ב"מ כג:) בפוריא, ובחידושנו להלכה בענין משלוח מנות}
ז. ר"י נשיאה שדר ליה לר' אושעיא אטמא דעגלא תילתאויגד יעקב עמ' תלח
ז. ר"י נשיאה שדר ליה לר"א אטמא דעיגלא תלתא וגרבא דחמרא וכו'חמודי צבי מועדים עמ' רסא
ז. ר"י נשיאה שדר לרבי אושעיא אטמא דעגלא תילתאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קז
ז. רבי יהודה הנשיא שלח ליה לרבי אושעיה אטמא דעגלא תילת'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קצד ע"א
ז. רבי יהודה נשיאה וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' מו
ז. רווחא לבסומי שכיחאשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תסא, תעו
ז. רי"א מהכא וימי הפורים האלה לא יעברו וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' מה
ז. רש"י - בג' מקומות יש להזכיר מלחמת עמלק ובדבר ששילשתו אי אתה רשאי לרבעותפארת צבי ויקרא עמ' כט
ז. רש"י - קבעוני, ליום טוב ולקרייה ולהיות לי לשם, קנאה את מעוררת עלינו, שיאמרו האומות אנו שמחים להזכיר מפלתןמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רסג
ז. רש"י ד"ה לא יעברו, מנא ידעו את העתיד א"כ שמע מינה ברוה"ק נאמרהנחלה לישראל (תשעא) עמ' סח
ז. רש"י תרי מנות איכאישא מדברותיך - מגילה עמ' שיז
ז. שדר ליה אטמא דעיגלאישא מדברותיך - מגילה עמ' שיז
ז. שואלין ודורשין בחג פוריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שיא
ז. שלחה אסתר לחכמיםישא מדברותיך - מגילה עמ' כז
ז. שלחה אסתר לחכמיםכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 79
ז. שלחה אסתר לחכמים כתבוני וכו' ורש"יאהבת עולם (תשס) עמ' תצא
ז. שלחה אסתר לחכמים כתבוני לדורותדובר צדק (זילבר) עמ' רכב
ז. שלחה אסתר לחכמים כתבוני לדורות וכו'נזר הקדש ח"א עמ' שמט
ז. שלחה אסתר לחכמים כתבוני לדורות וכו'כוונת הלב עמ' קנט
ז. שלחה אסתר לחכמים כתבוני לדורות וכו' עד שמצאו לו מקרא וכו' כתוב זאת זכרון בספרדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' פח, קנה, קעט, רכה
ז. שלחה אסתר לחכמים כתבוני לדורותפני יהושע (תשסא) עמ' סז
ז. שלחה אסתר לחכמים קבעוני לדורותאגרת הפורים (לאער) עמ' א
ז. שלחה אסתר לחכמים קבעוני לדורותצור יעקב (יעבץ) דרוש א לזכור
ז. שלחה אסתר לחכמים קבעוני לדורות וכו' בספר זו המגילהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תצוה ח, תשא טו
ז. שלחה אסתר לחכמים קבעוני לדורותמנות הלוי (שמה) דף קפז ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף קא ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסג ע"ד
ז. שלחה אסתר לחכמים קבעוני לדורות, בפסוק ותכתוב אסתר וכו'שמן המור (אביוב) עמ' רסב
ז. שלחה אסתר לחכמים קבעתי לדורותכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קמא
ז. שלחה להם אסתר כתבוני לדורותשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רט
ז. שלחה להם אסתר כתבוני לדורות וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רנ
ז. שלחה להם אסתר כתבוני לדורותמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' טו, פד
ז. שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני בספר שלחו לה הלא כתבתי וכו'מקור חיים (ויטאל) פרשת תרומה דרוש ב דף סט ע"א וע"ד
ז. שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני בספרבית מועד (רבא, שסה) דרוש יט לפורים דף קצ ע"א; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש כ דף לה ע"א; יפה מראה (שנ) פרק א דף קצב ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קסא ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסג ע"ד
ז. שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורותדברי יואל פ' בהעלותך דף שב ע"א, פ' חוקת דף צא ע"ב
ז. שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות וכו' עד שמצאו לו מקרא וכו'שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' רלג
ז. שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' נה
ז. שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות וכו'מאמרי שלמה ח"ב עמ' קלה
ז. שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות וכו' עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה "כתב זאת זכרון"אמרי נועם (מועדים) סי' ט לל"ג בעומר, סי' ד, לו, לפורים
ז. שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות וכו' עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה כתב זאת זכרון בספר וכו'דברי יואל מועדים ח"ד דף שנח ע"א, שפא ע"א
ז. שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות וכו' עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה כתב זאת וכו'דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קע
ז. שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות וכו'גנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' רה-רו, רי, ריח, רלח
ז. שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות שלחו לה הלא כתבתי לך שלישים ולא רבעיםתפארת צבי ויקרא עמ' כט
ז. שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורותפנים מסבירות עמ' רפד
ז. שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורותטוב לב עמ' ו, צד
ז. שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קא
ז. שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורותכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שפג
ז. שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורותשערים מצוינים - מגילה עמ' מב, ק, קד, קמד, שכט
ז. שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורות שלחו לה קנאה את מעוררת עלינו לבין האומותשבילי פנחס עמ' ג, צח, קא, קעד
ז. שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורות שלחו לה קנאה את מעוררת עלינו לבין האומותגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קכח, רו
ז. שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורות, שלחו לה קנאה את מעוררת עלינו לבין האומות, שלחה להם כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי מדי ופרסמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רסג
ז. שלחה להם אסתר לחכמים, קבעוני לדורות, שלחו לה קנאה את מעוררת עלינו לבין האומותדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קנז, ח"ז פרה עמ' סט
ז. שלחה להם אסתר לחכמים: כתבוני לדורותבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' רי
ז. שלחה להם אסתר לחכמים: כתבוני לדורותבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שלט
ז. שקלא וטריא אם לכלול מגילת אסתר בכלל התורהדעת תורה שמות עמ' רצב
ז. שתי מנות לאיש אחדגנת אגוז (תשעב) אות סד
ז. תום' ד"ה לכולהו, וקשה דלשמואל מי ליכא פירכאנחלה לישראל (תשעא) עמ' סח
ז. תוס' - כולהו אית להו פרכא לבר מדשמואל דלית ליה פרכא, והשתא דשמואל נטי אית ליה פירכא, דרבא גופיה טוקי לה להאי קרא לדרשא אחריתימנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שמב
ז. תוס' - קימו למעלה מה שקבלו למטה, הא רבא גופיה אמר קימו מה שקבלו כברתפארת צבי ויקרא עמ' יא
ז. תוס' ד"ה דכולהומאמר אסתר (הורוויץ) עמ' ה
ז. תוס' ד"ה ורב, בי מקרא וכו' משמע רק באותו דורנחלה לישראל (תשעא) עמ' סח
ז. תוס' ד"ה לכולהו, וקשה הא רבא גופי' הוא דאמר שקבלו התורה שנית בימי אחשורושהישר והטוב (תשסג) עמ' ערה
ז. תוס' ד"ה מגילה נאמרה לקרות וכו'לשון ערומים ליקוטי רב"י דף כו ע"ד
ז. תוס' ד"ה נאמרה, אם לא נאמרה לכתוב היינו קראה על פה ותנן לא יצאגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רו
ז. תוס' צריך לומר עד דלא ירע וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' שב
ז. תני ר' יוסף שני מנות לאיש אחד שתי מתנות לשני אביוניםמקראי קדש (תשנג) עמ' רסב
ז. תני רב יוסף ומשלח מנות איש לרעהו שתי מנות לאיש אחר. ומתנות לאביונים שתי מתנות לשני בני אדםשל"ה (תשנז) - מס' מגילה אות יג, נה
ז: א"ר מיחייב איניש לבסומי בפוריא, עד דלא ידע וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' רז
ז: אביי בר אבין ור' חגינא בר אבין מחלפי טעודתייהו להדדיאוצר המאמרים (תשס) עמ' רט
ז: אביי בר אבין ור"ח בר אבין מחלפי סעודתייהו וכו'מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' קמו
ז: אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין מחלפי סעודתייהו להדדיאמרי נועם (מועדים) סי' יח, מז, מט, לפורים
ז: אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין מחלפי סעודתייהו להרריפאר יעקב ח"ב עמ' תתנו
ז: אביי ור"ח ב"ר אבין מחלפי סעודתייהו, ורש"י ור"ןשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' רד
ז: אביי ור"ח חלפי סעודתייהובאר ראי (רוזן) מועדים סי' י אות ב
ז: אביי ורב חנינא בר אבין מחלפו סעודיתייהו להדדימאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעד ע"ב
ז: אי חקלאה מלכא ליהוי דיקולא מצווארי' לא נחיתדרש משה (קלנברג) ח"ב דף מג
ז: אין ביןתועפת ראם (גטיניו) דף ע ע"ב
ז: אין בין יו"ט לשבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ריא
ז: אין בין יו"ט לשבת אלא אובל נפש בלבדעטרת ישועה (תשסד) אות מא להגדה ש"פ
ז: אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפשמקראי קדש (תשנג) עמ' רטז, תנב
ז: אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבדבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' ג, שו
ז: אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבדגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קג
ז: אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבדפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקל
ז: אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבדגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' שלג
ז: אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבדבארות המים (תשסב) עמ' קו
ז: אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבדהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פז
ז: אין בין יום טוב לשבת, אלא מלאכת אוכל נפש בלבדבן מלך - שבת עמ' קצו
ז: אין בין שבת ליוה"כודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ערה
ז: אין בין שבת ליוה"כ אלא שזה זדונו בכרת וזה זדונו בסקילהמאורות האריז"ל עמ' לב אות יג
ז: אין בין שבת ליוהב"פ רק שזה זדונו בירי אדם וזה זדונו בצרתחיי נפש ח"ו עמ' קפ
ז: אין בין שבת ליום הכפורים אלא שזה זדונו בידי אדם וזה זדונו בכרתגנת אגוז (תשעב) אות שנא
ז: אמר קרא לכם לכם לכל צורכיכםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שז
ז: אמר רבא חייב איניש לבסומי בפוריא וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' קפה
ז: אמר רבא חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שט, תמא, תמד, תקיט, א'מז, א'שלג
ז: אמר רבא מחייב אדם לבסומי בפוריאפרדס מנחם עמ' קמו
ז: אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכישל"ה (תשנז) - מס' מגילה אות נז
ז: אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא ער דלא ירע בין ארור המן לברוך מרדכיישמרו דעת עמ' לה, רטו, שלו
ז: אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא ער רלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי רבה ורבי זירא עברו סעודת פורים בהדי הדרי איבסום קם רבה שחטיה לרבי זירא וכו'של"ה (תשנז) פרשת תצוה אות יז, יט בהגה"ה, כב, לא
ז: אמר רבא מיחייב אינש לבסומי בפוריא וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסב) עמ' קכח-קכט
ז: אמר רבא מיתייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו'בית יצחק (ויינברגר) עמ' רטו, שצד
ז: אמר רבא סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתוהישר והטוב (תשסג) עמ' רפג
ז: אמר רבא סעודת פורים שעשאה בלילה וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' קעד
ז: אסתר ברוח הקודש נאמדהדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רל
ז: אסתר מטמאה את הידיםמאורי שערים עמ' שפא
ז: ג' גרבי חמראחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 422
ז: הוו מחלפי סעודחייהו להדדי ורש"ידעת חכמה ומוסר ח"א עמ' עג
ז: החייאת מתים ע"י תנאים ואמוראים בעוה"זתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקפה הערה 38
ז: הענין של עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי וכו'פחד יצחק פורים ענין ו
ז: ודמי ליה כמאן דמנח בכיסיהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שא
ז: ונקלה אחיך לעיניך' כיון שלקה הרי הוא כאחיךאור חדש פתיחה אות 349
ז: ונקלה אחיך לעיניך, כיון שנקלה הרי הוא כאחיךמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' ער
ז: זה עיקר זדונו בידי אדםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שכח
ז: חייב אדט לבסומי בפוריא ער דלא ירע בין ארור המן לברוך מרדכידעת חכמה ומוסר ח"א עמ' עד, ת
ז: חייב אדם לבסומי בפוריאבך יברך ישראל (תשסח) עמ' לז
ז: חייב אדם לבסומי בפוריאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רכה, רכח, רנ, רנט, שכ, שמה, שס, תצ, תצג, תו, תקו, תקטו, תקכ, תקכא
ז: חייב אדם לבסומי בפוריא וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' ער
ז: חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידעאילנא דחיי (תשסז) עמ' קצז
ז: חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכידעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רכה
ז: חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיזקן אהרן (פריד) עמ' רסה
ז: חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיזרע קודש - מועדים עמ' כז, שה
ז: חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכימטר השמים (תשנז) עמ' שסב
ז: חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכינחלה לישראל (תשעא) עמ' עא
ז: חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיקדושת יצחק עמ' פ
ז: חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו'מכתב מאליהו ח"ב עמ' 134
ז: חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו'עצי חיים - מועדים עמ' רס*
ז: חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו'שפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קיב, קכג, קלד, קמד, קעה
ז: חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' סח, תמח
ז: חייב אדם לבסומי בפוריא, עד דלא ידעתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתלא הערה 12
ז: חייב איגיש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קס
ז: חייב איניש לבסומיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תא
ז: חייב איניש לבסומיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רצא, שכד
ז: חייב איניש לבסומי בפוריאאורחות דוד עמ' רי
ז: חייב איניש לבסומי בפוריאשירת דוד (תשסז) עמ' תנד
ז: חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידעישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' עט, פז
ז: חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידעעלי שור ח"ב עמ' תסז
ז: חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכידרך חיים (תשע) פ"ד הערה 541
ז: חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיערבי נחל (תשסד) עמ' לט
ז: חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיאור חדש פתיחה אות 114,111, פ"ב אות 120, הקדמה אות 177-178, 151, פ"ט אות 614, 617-618, 601-602
ז: חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיקריאה בקריה ח"ב עמ' יג
ז: חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיעירין קדישין השלם עמ' קכט-קלא
ז: חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיעטרת ישועה (תשסד) אות ט לפורים, ליקוטים לפורים אות יא
ז: חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע וגו'מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' שט
ז: חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו'אוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' תיג
ז: חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' קלח
ז: חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידעיארז ישעיהו דף מז
ז: חייב איניש לבסומי בפוריאמקור חיים (תשסו) - זכרון יחזקאל עמ' תעז
ז: חייב איניש לבסומי ומעשה רב ור"זמקוה המים עמ' קכד, קכו
ז: חייב איניש לבסומי עד דלא ידעמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רו, ריט
ז: חייב אינש לבסומי בפוריאכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שעא, ת-תא, תט, תצו
ז: חייב אינש לבסומי בפוריאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קצז, ריט, רמג, רנ, שז, שנא
ז: חייב אינש לבסומי בפוריאשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רלא
ז: חייב אינש לבסומי בפוריאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' לט
ז: חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידעתפארת משה עמ' קצח
ז: חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן וכו'עצי חיים על התורה עמ' קסא*, תיא
ז: חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רמח, רצה, שו, שצא, תטו
ז: חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיאמרי נועם (מועדים) סי' ד, לד, לח, מו, לפורים, סי' כז לפורים [מבן המחבר]
ז: חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרסא
ז: חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכידברי אש (כץ) עמ' קנז
ז: חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תנא, תנד, תס, תסא, ויקרא-במדבר עמ' תקלב
ז: חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שעד, תמו, תסו, תרח, תרנא
ז: חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיקומץ המנחה (צונץ) דרוש יט אות ז
ז: חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיברית אברם עמ' תרה, תרו
ז: חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכימראה יחזקאל (תשסד) עמ' קנו, קנז
ז: חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיפרדס המלך (תשסט) רמזי פורים אות ז, ח
ז: חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' ק
ז: חייב אינש לבסומי בפוריא עד וכו'דבש השדה עמ' קנג
ז: חייב אינש לבסומי עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכישפתי חיים מועדים ח"ב עמ' רכג, רכט-ל
ז: חייב אינש לבפומי בפוריאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תרומה כב
ז: חייב לבסומי בפוריאמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' פד
ז: חייב לבסומי בפוריאמצת שימורים (תשסא) עמ' תפא-תפב
ז: חייב לבסומי עד דלא ידעפרפרת משה ח"א עמ' תסו
ז: חייב לבסומי עד דלא ידעפחד יצחק פורים ענין לב
ז: חייבי כריתות שלקו וכו' ורש"ילהורות נתן בראשית עמ' קפ
ז: חייבי כריתות שלקוטוב טעם דברים עמ' קלא
ז: יגעתי ומצאתי תאמיןאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' שיז
ז: יגעתי ומצאתי תאמין וגוישמן ראש (כץ) ח"ו עמ' לז, שכו, תקפא, תרעד, תשנט
ז: כיון שלקה הרי הוא אחיךשער המלך (תשנז) עמ' רסא
ז: כיון שלקה הרי הוא כאחיךנטריקן (תשעד) עמ' קלג
ז: כיון שנלקה הרי הוא אחיךחקל יצחק (תשסג) עמ' רלו
ז: כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתן כיון שלקה הרי הוא כאחיךבית יצחק (ויינברגר) עמ' שכג
ז: כפין עניא ולא ידעאהל אברהם (תשסג) עמ' ז
ז: כפין עניא ולא ידעדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קצח עמ' קעו
ז: כפין עניא ולא ידעישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' כז, ויקרא עמ' יח, כו, לא, לו, מ, דברים עמ' לט
ז: כפין עניא ולא ידעמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קיג, קכח, שפט
ז: לא אתן רבנן לבי מררשאישא מדברותיך - מגילה עמ' יד
ז: לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיבת עין (תשסז) עמ' קצו-קצז
ז: לאו בכל עידנא מתרחיש ניסאשומע תפלה ח"א עמ' רצח
ז: לאו כל יומא מיתרחיש ניסאדברי יואל מועדים ח"ה עמ' לה
ז: לאוקמי גירסא סייעתא דשמיאשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' עד, רנא
ז: לבסומי בפוריא (מדת הדין)חמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 431
ז: מחייב איגיש לבסומי בפוריאדברי יואל פ' תרומה דף ריט ע"א
ז: מחייב איניש לבסומיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קיד, רצ, שיא
ז: מחייב איניש לבסומי בפוריאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קצח
ז: מחייב איניש לבסומי בפוריא וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' קטו, מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' יב, כח
ז: מחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידעזכרון משלי עמ' קכה אות שפח
ז: מחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיהישר והטוב (תשסג) עמ' רנה, רעב, רעד, רעז, רפ-רפג
ז: מחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי וכו' קם רבה ושח טי' לר"ז וכו'דרכי צדק עמ' תלה, תמד
ז: מחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכימאמרי שלמה ח"ב עמ' רכד
ז: מחייב איניש לבשומי בפוריא וכו'למחר אעתיר עמ' כג
ז: מחייב אינש לבסומא בפוריא וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף רנח
ז: מחלפי סעודתייהושערים מצוינים - מגילה עמ' רג, ריד
ז: מחלפי סעודתייהו להדדי - רש"ימאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר סא
ז: מחלפי סעודתייהומאורי שערים עמ' שעד
ז: מחלפי סעוחזייהו להדדיאור אברהם - מסכת מגילה עמ' נז
ז: מיחייב איניש לבסומא בפוריא עד דלא ידע וכו'חמודי צבי מועדים עמ' רסב
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריא+ספר החיים (תשנג) עמ' קיא
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריאאגרת הפורים (לאער) עמ' כג, לו, פא, צא, קיז
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריאכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' ע, עא, עג, עז, פב, פט, צ
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריאמה שהיה הוא שיהיה עמ' פח
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריא וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' סג, סט, שכ
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריא וכו'מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - וישב עמ' צג, פורים עמ' רפג, רפו, רפז
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריא להשתכר ביין (רש"י)לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' צג
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידעבינת ישראל (תשסו) דף סט ע"ב
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידעהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קלט
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רנב
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכישבילי פנחס עמ' סג, עח, קכח, קלא, רלד, רעז, רפה, שכה, שפז, שצא, תיג, תיח
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכידרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1965
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' לג, מב, מד, מאורן של ישראל ח"א עמ' כג
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו'כנסת מרדכי בראשית עמ' כג
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו'מצור דבש עמ' שז
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו'מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' קפא, רז
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידענועם הברכה עמ' קלד
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ירע בין ארור המן לברוך מרדכיעל ישראל גאותו עמ' רנה
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד רלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיילקוט עטרת צבי עמ' קפא
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד רלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיפאר יעקב ח"ב עמ' תתלו
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד רלא ידעמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר מח, סא
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד רלא ירע בין, ארור המןן לברוך מרדכישרגא המאיר מועדים עמ' כה, קלו, רטו, ריז, רעג
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריא ער דלא ידע בין ארור המן לברוך מררכידברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תכו
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריאנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שסג
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריאקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' קמה
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריאקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' פקודי
ז: מיחייב איניש לבסומי וברש"י שםטוב לב עמ' ט
ז: מיחייב איניש לבסומי וכו'המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קלח, חנוכה-פורים עמ' צא
ז: מיחייב איניש לבסומי נפשיה בפוריא עד דלא ידע בין ברוך מרדכי וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קפג ע"ב; סדר היום (שנט) לפורים דף ק ע"ב; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לפורים דף לט ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תצוה דף לט ע"ד; בינה לעתים (תח) דרוש כג דף סה ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קסא ע"ב; של"ה (תט) מאמר הברית דף רפג ע"ב, ותורה שבכתב דף שכט ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תמיד דף תמא ע"ב; יין המשומר (שפירא, תכ) דף ט ע"ד; ס' מהרי"ל (שטז) דף עז ע"א; כנסת הגדולה (תיח) דף צו ע"ג; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) דף לא ע"ב
ז: מיחייב איניש לבסומי עד דלא ידעשערים מצוינים - מגילה עמ' מד, רמב, רמח, שנב
ז: מיחייב איניש לבסומי עד דלא ידע וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' קכ, רסג, רצד
ז: מיחייב אינש לבסומי בפוריאדברי יואל פ' ויגש דף תנא ע"א
ז: מיחייב אינש לבסומי בפוריאמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קי
ז: מיחייב אינש לבסומי בפוריאמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שנד, שנה
ז: מיחייב אינש לבסומי בפוריא וכו'שבח נעורים עמ' רז, רי
ז: מיחייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו'תורת איש ח"א עמ' קנח, קסג, ח"ב עמ' קנא, קנב, קסט
ז: מיחייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידעגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שג, מועדים עמ' רט, רטז, רכח
ז: מיחייבי איניש לבסומי וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' פ
ז: מלקות פוטרות מחיוב כרתגור אריה דברים פכ"ג הערה 13
ז: מר שלח לי' חורפא ואיהו שלח חוליאשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קעז
ז: סם רבה שחמיה לרב זירא למחר בעי רחמי ואחייהעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים לפורים אות ו
ז: סעודת פורים שאכלה בלילהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רסג
ז: סעודת פורים שאכלה בלילהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קצז, רעג, שנח
ז: סעודת פורים שאכלה בלילהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' ריט, רכט, שצז, תעו, תקכה
ז: סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצאאור אברהם - מסכת מגילה עמ' כב
ז: סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא י"חישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' מג
ז: סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתואור אברהם - סידור התפילה עמ' שמו
ז: סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתושבילי פנחס עמ' פה
ז: סעודת פורים שעשאה בלילה לא יצאויגד יעקב עמ' תרפז
ז: סעודת פורים שעשאה בלילה לא יצא ידי חובתושפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קמו, קעא
ז: סעודת פורים שעשאה בלילה לא יצאפנים מסבירות עמ' שעט
ז: עד דלא ידעאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קמח, רח-רי, תסב, תסה-תסז, תקכב-תקכו
ז: עד דלא ידעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תמו
ז: עד דלא ידע בין ארור המןשיחות לספר שמות עמ' שז, שיחות לספר ויקרא עמ' נט
ז: עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיאור השמש (תשסח) עמ' עג
ז: עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכידרך חיים (תשע) פ"א הערה 1471
ז: עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיטוב לב עמ' קמז
ז: עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכימאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' סה
ז: עד דלא ידע וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' דש
ז: עד דלא ידעפחד יצחק פורים ענין כו
ז: עד דלא ידעפחד יצחק פורים ענין כז
ז: עד דלא ידעפחד יצחק פורים ענין לד
ז: עד דלא ידעפחד יצחק פורים קונטרס רשימות ג
ז: עד דלא ידעפחד יצחק פורים קונטרס רשימות ו
ז: עד דלא ידעפחד יצחק פורים קונטרס רשימות ז
ז: עד רלא ידעמבשרת ציון ח"א עמ' ח
ז: עיקר סעורה ביום וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' רנג
ז: צריך לבטומי בפוריאספרי המגיד מקאזניץ עמ' רכה
ז: צריך לבסומי בפוריא עד שלא ידע בין ארור המןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' פט הערה 20
ז: צריך לבסומי בפוריא עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכידרך חיים (תשע) פ"ו הערה 738
ז: קיימת בנו ומשלוח מנות ומתנות לאביוניםקרבן מנחה (תשעד) עמ' שפה, שצה
ז: קיימת בנו משלוח מנות ובטו"אשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ריח
ז: קיימת בנו רבינו ומשלוח מנות וכו'מאורי שערים עמ' שעו
ז: קיימת בנו רבנו ומשלוח מנותזבחי צדק (דיסקין) עמ' שע
ז: קם רבא ושחטיה לרבי זיראתפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קפג ע"ב; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שכט ע"א
ז: קם רבה ושחטי' לר' זיראפחד יצחק פורים ענין לב
ז: קם רבה ושחטי' לר"ז למחר בעי רחמי ואהייחיי נפש ח"ו עמ' שמה
ז: קם רבה ושחטיה לר זיראקריאה בקריה ח"ב עמ' טו
ז: קם רבה ושחטיה לר' זיראשערים מצוינים - מגילה עמ' רנב
ז: קם רבה ושחטיה לר' זירא למחר בעי רחמי ואחייהמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רלז {מהרש"א כ' שלא היה כפשוטו, אלא הכריחו לשתות יותר מדי. ופי' הבן יהוירע שע"י סודות התורה יצאה נשמתו; נ"ל דר' זירא לא שלט ביה נורא (ב"מ פה.), א"כ כש"כ שלא סייף, רק היה ע"י בעל בחירה }
ז: קם רבה ושחטיה לר' זיראחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 427
ז: קם רבה ושחטיה לר' זיראנועם הברכה עמ' קכג
ז: קם רבה ושחטיה לרבי זיראאור אברהם - מסכת מגילה עמ' סה
ז: קם רבה ושחטיה לרבי זיראשבט מישראל (פרידמן) עמ' רצה
ז: קם רבה ושחטיה לרבי זיראשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שמג
ז: קם רבה שהטיה לר' זירא וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' פב
ז: קם רבה שהטיה לר' זירא למחר בעי עליו רחמיה ואחייהאמרי נועם (מועדים) סי' ג לר"ח אדר, סי' טו, לד, לפורים
ז: קם רבה שחטיה לר' זירא וכו'אמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' נג
ז: קם רבה שחטיה לר' זיראברית אברם עמ' תקכט, תרו
ז: קם רבה שחטיה לר"זפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תנט
ז: קם רבה שחטיה לר"ז, מאירי ומהרש"א - כעין שחטיההמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' כב, חנוכה-פורים עמ' כט, פט
ז: קם רבה שחטיה לרבי זיראשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שו, שמ
ז: קם רבה שחטיה לרבי זירא למחר בעי רחמי ואחייהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תפב
ז: קריבי לי שיתין צעי דשיתין מני קדירה וכו' היינו דאמרי אינשי כפין עניא ולא ידע וכו'חמודי צבי מועדים עמ' רסד-רסז
ז: רב אשי הוה יתיב קמיה דרב כהגא גגה ולא אתו רבנן אמר ליה מאי טעמא לא אתו רבנן דלמא טרידי בסעודת פורים וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קט
ז: רב־ז שדר ליה למרי' מלא טסקא וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' שטז
ז: רבה ור"ז עבדו סעודת פורים וכו' איבסום קם רבה שחטי' לר"ז וכו'דברי יונה עמ' צח
ז: רבה ור"ז עברו סעודת פורים בהדי הדדי איבסום קם רבה ושחטיה לר"ז וכו'עקבי אבירים (תשעא) עמ' קי
ז: רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי איבסום קם רבה שחטיה לרבי זירא למחר בעי רחמי ואחייהשבילי פנחס עמ' עג
ז: רבה שדר ביד אביי למרי בר מר מלא טסקאמצווה ועושה ח"ב עמ' קכו
ז: רבה שדר ליה למרי בר מר טסקא דקשבאשערים מצוינים - מגילה עמ' רכ
ז: רבה שהטיה לרבי זירא, בעי רחמי ואיתסי וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קו
ז: רבה שחט את רבי זיואפרפרת אליעזר פרשת קרח פרק יח פסוק כח, פרשת כי-תבוא פרק כח פסוק מז
ז: רבה שחט לרבי זירא למחר בעי רחמי ואחייהמחשבת מוסר ח"ב עמ' לט
ז: רבה שלח למרי בר מר ביד אביי כו'פרדס המלך (תשסט) רמזי פורים אות ד
ז: רבה, שלח "משלוח מנות", למרי בר מר, ביד תלמידו אביי. אמר אביי: כשיצאתי מבית רבי הייתי שבע, כשהגעתי לביתו של מרי, הגישו לי שישים קערות וכו' רציתי לאכול את הקדירה עצמהחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' קלה, תקי
ז: רווחא לבסומא שכיחאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנד
ז: רווחא לבסומי שכיחתורת יחיאל בראשית עמ' רס
ז: רווחא לבסומי שכיחאשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' פה, קעו
ז: רווחא לבסומי שכיחאמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' ערה
ז: רווחא לבסימא שכיחקומץ המנחה (צונץ) דרוש קלח אות ב
ז: רווחא לבסימא שכיח, ורש"ישפתי חיים מועדים ח"ב עמ' רל
ז: רנבה"ק היה עושה את יוהכ"פ כשבת לתשלומיןפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה י
ז: רש"י - חייב אינש לבסומי בייןדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תכו
ז: רש"י ד"ה מחלפי - אביי בר אבין ור"ח וכו' מחלפי פעודתייהו, שנה אחת זה עם זה ושנה השניה להיפוךאמרי נועם (מועדים) סי' טו לפורים
ז: רש"י להשתכר ביין דייקאישא מדברותיך - מגילה עמ' ש
ז: רש"ש ד"ה קריבו לי שיתין צעי וכו' נראה דל"ד נקיטנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' מא אות ג
ז: שחטיה לר' זיראפני מלך מועדים עמ' רטז
ז: שיתין מיני קדרהבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 211
ז: שיתין מיני קדרהנצח ישראל (הרטמן) עמ' קנ הערה 49
ז: שיתין מיני קדרהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרמד הערה 40
ז: שלח ליה קיימת בנו ומשלוח מנות איש לרעהושערים מצוינים - מגילה עמ' רכח
ז: שתי מתנות לאיש אחד ב׳ מתנות לב׳ אביונים וכו׳קרבן מנחה (תשעד) עמ' שפה
ז: תוס' - בירושלמי ארורה זרש ברוכה אסתר, ארורים כל הרשעים ברוכים כל היהודיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שט, א'שלג
ז: תוס' - חייב אינש לבסומי בפוריא וכו', בירושלמי ארורה זרש ברוכה אסתר, ארורים כל הרשעים ברוכים כל היהודיםצפנת פענח (תשסו) עמ' שצא
ז: תוס' ד"ה דלא ידע - ארורים כל הרשעים ברוכים כל הצדיקיםפרדס המלך (תשסט) רמזי פורים אות ח
ז: תוס' ד"ה דלא, ארורה זרש ברוכה אסתרקומץ המנחה (צונץ) דרוש יט אות טו
ז: תוס' ד"ה רלא - בירושלמי איתא ארורה זרש ברוכה אסתר, ארורים כל הרשעים ברוכים כל היהודיםדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תכז
ז: תוס' ד"ה רלא ירע דלא ירע בין אמר המן לבריד מרדכי, בירושלמי ארורה זרש ברוכה אסתר ארורים כל הרשעים ברוכים כל היהודיםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרח
ז: תוספות במלאכה באוכל נפש ביו"טגור אריה שמות פי"ב הערה 270
ז: תנא מיני ארבעין זימנין ודמיא לי' כמאן דמנח בכיסיהערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תכז
ז: תנא מיני' ארבעין זמנין ודמי' לי' כמאן דמנח בכיסי'נאות דשא (תשסח) עמ' קסט
ז: תנא מיניה ארבעים זימני ודמי ליה כמאן דמנח בכיסיהמחשבת מוסר ח"ג עמ' סא
ז: תנא מיניה ארבעים זמנין ודמי ליה כמאן דמנח בכיסיהשבילי פנחס עמ' רנט
ז: תנא מיניה ארבעין זימנאשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשס
ז: תנא מיניה ארבעין זימניןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרמט
ז: תנא מיניה ארבעין זימניןשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קכט
ז: תנא מיניה ארבעין זימניןשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' יא
ז: תנא מיניה ארבעין זימניןשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' ערה
ז: תנא מיניה ארבעין זימנין וכו'שיחות לספר דברים עמ' סא
ז: תנא מיניה ארבעין זימנין, ודמי ליה כמאן דמנח בכיסיהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' פא
ז: תנא מיניה ארבעין זימנין, ודמי ליה כמאן דמנח בכיסיהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' ס
ז: תנא מיניה ארבעין זמניןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קסז
ז: תנא מיניה מ' פעמיםעקבי אבירים (תשעא) עמ' מו
ח אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העיןאוצר המאמרים (תשסג) עמ' קמ
ח ליהודים היתה אורה ושמחהכד הקמח (תשנו) עמ' קיט
ח ע"א אין בין המודר הנאה מחבירו וכו' אלא דריסת הרגלנאוה תהלה עמ' יג, קכז
ח ע"א אין בין נדרים לנדבות וכו' ונדבות אינו חייב באחריותןתהלה לדוד (והרמן) פרק קטז פסוק טו הערה יב, פרק קטז פסוק טו הערה יח
ח ע"א אין בין נדרים לנדבות וכו'קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קסא
ח ע"א אלא לקרבן בלבדהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתמט
ח ע"א בהחילוקים דבעל שתי ראיות שלש ראיות וכו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 42
ח ע"א בנדר הוא שמחה גדולהביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ז פסוק יד
ח ע"א דטען אכתפיההכתב והקבלה דברים פכ"ה פסוק ה
ח ע"א מה בין נדר לנדבה נדר חייב באחריותו נדבה אינו חייב באחריותוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' פה
ח ע"א מזובו וספר לימד על זב בעל שתי ראיות וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קלג
ח ע"א מנה הכתוב שתים וקראו טמא וכו'לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 85
ח ע"א קיימו וקבלו עליהם הדור קבלוה מאהבה. גם האדם שמתקשה בלימוד התורה בשאר ימות השנה יבול להתחזק בלימוד התורה בחודש אדר ולקבלה האהבהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קכט
ח ע"א רש"י ד"ה אתדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קנד
ח ע"א שינו לתלמי וכתבו אלקים ברא בראשיתדברי שאול דברים עמ' שיב
ח ע"ב אין בין מצורע מוטגר למצורע מוחלט, אלא פריעה ופרימה. אין בין טהור מתוך הסגר לטהור מתוך החלט אלא תגלחת וצפריםדרכי התשובה עמ' פח
ח ע"ב אין בין מצורע מוסגר וכו' הא לענין שילוח זה וזה שויןמעשה רוקח (ר"א רוקח) מצורע כט ע"ד
ח ע"ב אין בין מצורע מוסגר וכו' מוחלט וכו' הא לענין שילוח וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 135
ח ע"ב אין בין מצורע מוסגר וכו' מנא הני מילי וכו' ותוס' ד"ה מאןאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קלב-קלג
ח ע"ב אין בין ספרים לתפילין ומזוזות, ורש"יגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קעד
ח ע"ב אף בספרים לא התידו שיכתבו אלא יוניתעין איה שבת פ"ב פסקא קעה {כאשר לשון יונית היא מיוחדת להוציא את המושגים אל הפועל החיצוני, להציגם בעולם המורגש, שזהו יסוד היופי המקנן בה}
ח ע"ב בספרים לא התירו שיכתבו אלא יווניתלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 2, חכ"ה עמ' 419
ח ע"ב יצא זה שאין צרעתו תלויה וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ג פסוק ו
ח ע"ב לא התירו שיכתבו אלא יווניתבי חייא ח"א עמ' לב
ח ע"ב פי' "מאירי"הכתב והקבלה ויקרא פי"ג פסוק ד
ח ע"ב ת"ק סובר ספרים נכתבים בכל לשוןאמרות ה' השלם ח"ו עמ' צא
ח עיר שהיא ספק קוראין המגלה בשניהם - תוס' רי"דאור אברהם - תשובה עמ' תסד
ח. אבל שמחה לא תהא נוהגת אלא בזמנהישא מדברותיך - מגילה עמ' לז, קמט, קע, רנט
ח. אי זהו נדר האומר הרי עלי עולהפאר יעקב ח"א עמ' רמד
ח. איזה נדבה כל שאינו חייב באחריותוגור אריה ויקרא פ"א אות כט
ח. איזהו נדר ואיזהו נדבהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רנ
ח. אקדומי פורענות לא מקדמידברי יואל מועדים ח"ט עמ' תסב
ח. הוה עובדא וחש ליה רב להא ררב אסי לחומראחמודי צבי מועדים עמ' קכח
ח. הרי עלי כמאן דטעין אכתפיה דמיעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שטו
ח. הרי עלי עולה דרמי על כתפיהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנט, רס, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סו, קכב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצה
ח. מזובו ולא מזובו ונגעו, וברש"ימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לו
ח. מזובו וספר לימד על זב בעל ב' ראיות שטעון ספירת שבעהיבין שמועה (לעוו) עמ' שמו
ח. מנה הכתוב שנים וקראו טמא שלש וקראו טמא וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' שמג
ח. מנה שתים בקרא קמא וקראו טמאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קט
ח. נדרים חייב באחריותן ונדבות אינו חייב באחריותןאור ישרים (תשסב) עמ' קנג
ח. עבודה והודיה חד הואאוצר המאמרים (תשסא) עמ' קצז
ח. שמחה אינה נוהגת אלא בזמנהמאורי שערים עמ' תמ
ח. תוס' ד"ה אלאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קע
ח: אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט אלא פריעה ופרימהגור אריה ויקרא פי"ג הערה 101
ח: אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט אלא פריעה ופרימהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסט, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קסח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קג
ח: אין בין ספרים לתפילין ומזוזה אלא שהספרים נכתבין בכל לשוןתוספות יום טוב (תג) פרק א דף קפח ע"ב
ח: אין בין ספרים לתפילין ומזוזותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רט
ח: אין בין ספרים לתפילין ומזוזות אלא שהספרים נכתבים בכל לשון, אבל לענין חסר, זה וזה שויםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרמו, תתרמט, תתרנ, תתרנ הערה 68, תתרנא הערה 70, תתרנב
ח: אין בין ספרים לתפילין ומזוזות וכו'חיי נפש ח"ו עמ' יז
ח: אין הספרים נכתבים בשום לשון אלא בלשון יונית וכו'פחד יצחק חנוכה מאמר ד, ז
ח: אין נכתבין אלא אשוריתכד הקמח (מישור) עמ' רסה
ח: אף בספרים לא התירו אלא יווניתעלי שור ח"ב עמ' תנח
ח: אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יווניתדרך ה' (באום) ח"ד פ"ח אות מג
ח: בכתב אשורית על הספר ובדיושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רע
ח: בכתב הכל מודים שצריך אשוריתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרא, תתרא הערה 62
ח: דבריו של יפת יהיו באהלי שםיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קלה
ח: הספרים נכתבים בכל לשוןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקצה הערה 28, תתרטו
ח: הפורע מתוך טומאתו טהורחנן אלקים עמ' קכא
ח: ויהי לשון צערודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רה
ח: יצא מוסגר שאין צרעתו תלוי בגופו רק בימיםגור אריה ויקרא פי"ג אות ט, הערה 94
ח: לאו בכל יומא מתרחיש ניסאבך יברך ישראל (תשסח) עמ' צ
ח: מי שצרעתו תלויה בגופו יצא זה שאין צרעתו תלויה בגופו אלא בימיםחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רס
ח: רש"י ואע"ג שהוא עומר טהורגור אריה ויקרא פי"ג אות ט
ח: תפירה בפשתן בכל כתבי הקודש וברש"ימאורי שערים עמ' שצא, שצט
ח: תרגום שכתבו מקרא פוסל את ספר התורהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרנב, תתרנב הערה 97
חייב אינש לבסומי בפוריאבינת יששכר דף נז ע"א-ע"ב
חכמה בגוים תאמיןאשל חיים ח"א עמ' קח
חמשה הוא לטובה הוא אברהםבינת יששכר דף מג ע"ג
ט אין בין כהן משוח בשמן וכו'עבודת ישראל (קמחי) דף לג/נג ע"ב
ט אין השני משמש בכ"ג משום איבהכהיום תמצאון עמ' סא
ט העתקת התורה ע"י ע' זקניםפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' ו
ט ויכל אלקים ביום הששילבני בנימין דף א ע"ד
ט וימי הפורים לא יעברו מתוך היהודים וגו'כד הקמח (תשנו) עמ' קנב
ט וירכיבם על החמור - על נושא בני אדםשארית מנחם ח"א עמ' יב
ט וכיון שהגיעה לבית הצלמים כו' שמא אתה דן שוגג כמזיד ואונס כרצוןחיי עולם (בולה) דף צח
ט ימי משתה ושמחהכד הקמח (תשנו) עמ' קנב
ט יפיפותו של יפת באהלי שםקול מבשר (תשפ) ח"א עמ' צב
ט יפת אלקים ליפת יפיפותו של יפתקול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רז
ט כשכתבו ע' זקנים התורה יונית לתלמי המלךלחם שלמה (הלוי, שנז) דף נד ע"א
ט נזכרים ונעשיםכד הקמח (תשנו) עמ' קצג
ט ע"א א"ר יהודה אף כשהתירו וכו' יוונית וכו' ומשום מעשה דתלמי המלך וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 9
ט ע"א אם יצחק מתחתן עם הכנענים יהי' כתושב אצלם ולא כגרבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות יב
ט ע"א אף בס"ת לא התירו אלא יוניתאמרות ה' השלם ח"ו עמ' צא
ט ע"א באה שבת באה מנוחה [רש"י]פתגמי אורייתא ח"א עמ' סא, קפה, רס, רסו, של, שמט, שלז
ט ע"א בימי תלמי המלךאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קנח
ט ע"א בימי תלמי המלךאבן ישראל על התורה עמ' קה
ט ע"א ברש"י ד"ה ויכל ביום: מה היה העולם חסר מנוחה באתה שבת באתה מנוחהפרי צדיק בראשית אות ג, וישב אות ב, בהעלותך אות א, ו, מסעי אות א, בהעלותך אות א, ו
ט ע"א בשלמא תורה איכא יגר שהדותאברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יח
ט ע"א הגלות התחיל משנולד יצחקבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויגש אות נא, עח
ט ע"א היה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגלבאר שרים בראשית פ' וישלח ה בסיום
ט ע"א העתיקו התורה יוניתציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' צו
ט ע"א ובחח"ס נתן הקב"ה עצה וכו' והסכימו כולן לדעת אחתבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש ה אות י
ט ע"א ויכל ביום השישי, וברש"יבית ישי - דרשות עמ' שצז
ט ע"א ויכל ביום הששימשנת חיים בראשית עמ' יח, כב
ט ע"א ויכל ביום הששי, וישבות ביום השביעיבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רמא, שמות עמ' תתקלז
ט ע"א ויקחה מרדכי לו לבת, ר"ל לביתכתונת פסים (תשעא) עמ' רמט
ט ע"א וירכיבה על נושא האדםעיוני רש"י במדבר עמ' רס
ט ע"א וירכיבם על נושא בני אדם (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות חל"א עמ' 15
ט ע"א וירכיבם על נושא בני אדם ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' סא
ט ע"א וישלח את זאטוטיניבי זהב עמ' ריב
ט ע"א וכל הנשים יתנו יקר לבעליהןקדושת השבת סי' ז (עמ' 61)
ט ע"א וכתבו לו אלהים ברא בראשית וכו' ויכל ביום השישי וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רטז
ט ע"א וכתבו לו אלקים ברא בראשיתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קמו ד"ה לעיני (ב), עמ' קנג ד"ה לחבר, עמ' רכו ד"ה אמנם מאז, עמ' רכז ד"ה והנה באמה
ט ע"א וכתבו לו אלקים ברא בראשיתלקוטי שיחות ח"ה עמ' 13, חט"ו עמ' 2
ט ע"א וכתבו לו וכו' ובשאר ארצותהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קסה
ט ע"א ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים ובשאר ארצות ארבע מאות שנהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שפא ד"ה ומושב
ט ע"א ותצחק שרה בקרוביהאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' תיא
ט ע"א חשבון ד' מאות שנה של השיעבוד התחיל משנולד יצחקרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' עו
ט ע"א חשבון הגלות התחיל מיצחקדרשות מהר"ם בנעט עמ' רפו
ט ע"א ככתבם (לקרוא המגילה כתובה בכתיבה אשורית)מנות הלוי (תשסב) עמ' שפז
ט ע"א כשאמר תלמי המלך לזקנים שיכתבו לו את התורה, ושינו כתבו ותצחק שרה בקרוביהדברי ישכר (רוזנבוים) עמ' כח
ט ע"א כתבו לו אעשה אדם בצלם ודמותמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קס
ט ע"א כתבו לתלמי המלך "אלקים ברא בראשית"אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תרי
ט ע"א כתבו לתלמי המלך ויכל אלקים ביום השישי וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תצא
ט ע"א לגבי תלמי המלך לא חמד אחד מהם נשאתישפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תנד
ט ע"א לתלמי המלך שינו וכתבו אלהים ברא בראשיתחכמת התורה לך לך עמ' פב
ט ע"א לתלמי כתבו אלהים ברא בראשיתדברי שאול בראשית עמ' ב, ה, דברים עמ' שכד
ט ע"א מאי תרגום שכתבו מקרא איכאדברי שאול ויקרא עמ' שסב
ט ע"א מאי תרגום שכתבו מקרא איכא אמר רב פפא ונשמע פתגם המלךאש דת (אסאד) עמ' שעה
ט ע"א מעשה בתלמי המלךאמרי אש (טאוב) עמ' ב
ט ע"א מעשה בתלמי המלךתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קיז
ט ע"א מעשה בתלמי המלךתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רטו {דברי היש"ש שאסור לשנות דין מפני הסכנה}
ט ע"א מעשה בתלמי המלך וכו' ואל זאטוטי בני ישראל לא שלח ידו (ובפירש"י)דרושים ואגדות חתם סופר עמ' פד
ט ע"א מעשה בתלמי המלך וכו' וכתבו לותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רנב
ט ע"א מעשה בתלמי המלך וכו' וכתבו לו אלהים ברא בראשית וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ו
ט ע"א מעשה בתלמי המלך וכו' וכתבו לו אלקים ברא בראשיתחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' צח
ט ע"א מעשה בתלמי המלך וכו' ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים ובשאר ארצות ארבע מאות שנהכתב סופר אגדות כאן
ט ע"א מעשה בתלמי המלך וכו' כתבו לו וכו' ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על נושא ב"אחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' סא
ט ע"א מעשה בתלמי המלך שכינם שבעים ושנים זקנים וכו' ואמר להם כתבו לי תורת משה רבכם וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' תלה
ט ע"א מעשה בתלמי המלך שכינס ע"ב וקנים ואמר להם כתבו לי תורת משה רבכם וכו'לחמי תודה דף קנג ע"א, קנח ע"ב
ט ע"א מעשה בתלמי המלך שכינס ע"ב זקניםבנין שאול עמ' קלז
ט ע"א מעשה בתלמי המלך שכינס ע"ב זקנים, והסכימו כולן לדעה אחתאפיקי יהודה (תשנט) עמ' כח, תכב
ט ע"א מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ושנים זקנים כו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 1
ט ע"א מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ושנים זקנים... ואמר להם כתבו לי תורת משה... וכתבו לו אלקים ברא בראשיתברכת טוב עמ' כא, כג
ט ע"א מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים זקנים... וכתבו לו 'אלהים ברא בראשית'אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' לג
ט ע"א מעשה בתלמי המלך... וכתבו לו אלקים ברא בראשיתבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קצב
ט ע"א מעשה דתלמי המלך וכו' שכינס שבעים ושנים זקנים וכו' ואמר להם כתבו לי תורת משה וכו', נתן הקב"ה בלב כל אחד וכו' והסכימו כולן לדעה אחתאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' צד
ט ע"א מעשה דתלמי המלך כתבו ויכל אלקים ביום הששי וישבות ביום השביעיאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' ט, י
ט ע"א מעשה דתלמי וזקניםדרשות מהר"ם בנעט עמ' סו
ט ע"א מעשה דתלמיאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' א
ט ע"א נתן הקב"ה בלב כיאו"א עצה והסכימו בולן לדעת אחתתהלה לדוד (והרמן) פרק לז פסוק יא הערה ד
ט ע"א ספרים נכתבים בכל לשון. ורבותינו וכו' לא התירו שיכתבו אלא יונית מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ושנים זקנים וכו' וכתבו לו: אלקיפ פרא בראשיתבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קנב
ט ע"א עה"פ ויכל אלקים ביום השביעי, ורש"יתורת מנחם חנ"ה עמ' 382
ט ע"א עשרת בני המן נהרגו ביום י"גדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שנח
ט ע"א רש"י - מה הי' העולם חסר מנוחה באתה שבת באתה מנוחהלקוטי שיחות חל"ז עמ' 176, 109, 11
ט ע"א רש"י ד"ה אעשה ארם. שמכאן פקרו האומרים שתי רשויות הן דכתיב נעשה אדםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קס
ט ע"א רש"י ד"ה גופןמשק ביתי סימן קפו דף מ ע"ב
ט ע"א רש"י ד"ה ובשאר יצחק נולד ל' שנה אחר ברית בין הבתריםגנא דפלפלי עמ' עב
ט ע"א רש"י ד"ה ויהל - מדרש חכמים וכו' מה הי' העולם חסר מנוחה וכו'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 26, חי"ז עמ' 59
ט ע"א רש"י ד"ה ויכל באת שבת באת מנוחהמאמץ כח (תשעה) עמ' תעו
ט ע"א רש"י ד"ה ויכל, בא שבת בא מנוחהמצווה ועושה ח"א עמ' תקס
ט ע"א רש"י ד"ה ויכל... באתה שבת באתה מנוחה וזהו גמרובאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רמג, שמות עמ' תתקלז, תתקלט
ט ע"א רש"י מה הי' העולם חסר מנוחה באתה שבת וכו'אפיקי ים עמ' קנא
ט ע"א רש"י, מנין ת' שנה מלידת יצחקשירת הפסח אות נ, קג, קה
ט ע"א שינו התורה לתלמי המלך וכתבו אלקים ברא בראשית, ותוס'אמרות ה' השלם ח"א עמ' לז, מד, מו, נו, נט, ח"ו עמ' רנו
ט ע"א שינו לתלמי המלך בפסוק ומושב בני ישראל וגו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קסו-קסז
ט ע"א שינו לתלמי המלך וכתבו אלקים ברא בראשיתבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות א, לך לך אות לד
ט ע"א שינו לתלמי המלךחכמת התורה בראשית עמ' קנב
ט ע"א ששינו הע"ב זקנים כמה דברים בתורה בהעתקתם לתלמי המלךלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פה ע"ד
ט ע"א תוס' ד"ה "אלקים"בעקבי יעקב עמ' ט
ט ע"א תוס' ד"ה אלקים. שהיונים היו יודעים שלעולם יש להזכיר הבורא בתחלה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קמז ד"ה לעיני, עמ' קמט ד"ה לעיני
ט ע"א תוס' ד"ה אלקים. שלעולם יש להזכיר הבורא בתחילה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רעג ד"ה והנה בגמרא
ט ע"א תוס' ד"ה וישלח (ואל)תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' פב
ט ע"א תוס' ד"ה וישלח (ואל)תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קמח {ראיה שיש איסור שקר בכתב}
ט ע"א תוס' ר"ה אלקיםדברי שאול דברים עמ' שכו
ט ע"א תלמי המלך וכו' כתבו לי תורת משהלקוטי מאמרים עמ' 238, דובר צדק עמ' 190
ט ע"א תלמי המלך וכו' כתבו לי תורת משהפרי צדיק וישב אות ב
ט ע"א תלמי המלך כינס ע' זקנים שכתבו לו התורה ביונית וברש"ישבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ב, ג
ט ע"א תלמי המלך כינס ע"ב זקניםבאור החיים (תשמט) עמ' יח
ט ע"א תלמי המלך כינס שבעים ושנים זקניםהמאור הגדול (גר"א) עמ' ו
ט ע"א תלמי, ורש"י מלך מצרים היהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שטו
ט ע"א תרגום שכתבו מקראפרי צדיק מקץ אות יד
ט ע"א תרגמו לתלמי על 'חמור' נושא ספריםגנא דפלפלי עמ' קצח
ט ע"ב אין בין במה גדולה לבמה קטנה אלא פסחיםלקוטי שיחות חכ"ו עמ' 77
ט ע"ב אין בין במה קטנה לגדולה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תרמז
ט ע"ב אין בין כהן משוח בשמן המשחה למרובה בגדיםיושב אהלים עמ' קיז
ט ע"ב אין בין כהן משוח למרובה בגדים כו'תורת שמואל (מהר"ש) תרל עמ' קכה
ט ע"ב אין בין שילה לירושלים אלא שבשילה וכו' בכל הרואה וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 83
ט ע"ב אירע בו פסול ומינו כהן אחר תחתיו ראשון חוזר לעבודתו שני כל מצות כהונה גדולה עליו וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקפה-תקפו
ט ע"ב אשר לא צויתי לעוכדפ [כן כתבו הזקנים לתלמי המלך]בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' פד
ט ע"ב בין שילה לירושלים (ובמאירי)ציץ השדה - שדי יער עמ' רט, קסג
ט ע"ב במתניתין ספרים וכו'מנחה חדשה (חן טוב) הדרן לסיום המקרא
ט ע"ב בספרים לא התיר שיכתבו אלא יוונית וכו' הלכה כרשב"ג וכו' מ"ט דרשב"ג וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 9, 2
ט ע"ב הוסיפו אשר חלק ה' אלהיך אותםחכמת התורה יתרו עמ' תקנד
ט ע"ב היתר הקרבה בבמותדרשות מהר"ם בנעט עמ' צז
ט ע"ב המשיח לרבות מרובה בגדיםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תפה
ט ע"ב ויקר אלו תפיליןתוכחת חיים (תר) שמות דף יח ע"ב
ט ע"ב יפיותו של יפתתורת מנחם חלק מ עמ' 310
ט ע"ב יפיותו של יפת וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' כד, [כו]
ט ע"ב יפיותו של יפת יהא באהלי שםפניני דעת עמ' כב
ט ע"ב יפייפותו של יפתבעקבי יעקב עמ' שס
ט ע"ב יפיפותו של יפתפנקסי הראי"ה ח"א עמ' מח
ט ע"ב יפיפותו של יפת באהלי שםאורות עמ' קנב (ב) {שום תשים עליך מלך, כל משימות שאתה משים אל יהו אלא מקרב אחיך, כי השלטון בישראל מקרב פנימיות החיים הוא נובע, אבל בחיצוניות החיים מזדמן שצריך השלמה דוקא מבחוץ}
ט ע"ב יפיפיותו של יפתמורשה - שיחות למועדים עמ' קיח
ט ע"ב יפיפיתו של יפת יהא באהלי שםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' לד
ט ע"ב יפת אלקים ליפת וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' צא
ט ע"ב יפת אלקים ליפת יפיותו של יפת (ורש"י ד"ה יפיותו - הוא לשון יון לשונו יפה וכו')לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 247
ט ע"ב לא "חמד" אחד מהם נשאתידרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רה
ט ע"ב לא חמור אחד מהם נשאתי - לא חמדחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' עה
ט ע"ב מאירי - איסור במות היה תלוי בקביעות הארוןרנת יצחק תפלה עמ' נב
ט ע"ב מאירי - בנוב וגבעון לא היה הארון קבוע עם המזבחרנת יצחק תפלה עמ' ריט
ט ע"ב מאירייחי המלך עמ' כא
ט ע"ב מאירי בדין היתר הבמות בזמן נוב וגבעוןלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 82
ט ע"ב מעלין בקודש ואין מורידיןאמרי אש (טאוב) עמ' כט, קלג, רכ, רעו, תו
ט ע"ב מעלין בקודש ואין מורידיןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' פט
ט ע"ב מעשר שני צריך לאכלו לפנים מן החומהתורת מנחם חי"א עמ' 141
ט ע"ב מרובה בגדים מביא פר דר"מ והכ"א וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) בראשית ג ע"ג
ט ע"ב קדושת שילה יש אחריה היתר וקדושת ירושלים אין אחריה היתרדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רסב-רסג
ט ע"ב שאירע בו פסול בכהן גדול ומינוהו תחתיותורה אור (באנדי) עמ' תמ
ט ע"ב שינו לתלמי המלך וכתבו אשר חלק ה"א אותם להאיר לכל העמים ורש"יאמרות ה' השלם ח"ו עמ' פב
ט ע"ב תוס' - צריך לחקור העדים בטובמאיר נתיבות ח"ג עמ' פא
ט ע"ב תוס' ד"ה ולא לכהן הדיוט - דכיון דעל פי בית דין הוא הו"ל כהדיוטימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקפז, תקצא
ט ע"ב תוס' ד"ה כאןמשק ביתי סימן קטו דף מ ע"ב
ט ע״א מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ושנים זקניםאור מאיר ח"א עמ' יא
ט שינוי שם האב בגט (תד"ה בשלמא)שארית מנחם ח"ג עמ' כז
ט תלמי המלך כנס ע' זקנים והעתיקו לו התורה יווניתדברי יואל מועדים ח"ה עמ' רמג
ט"ו ע"ב ויהי כראות המלך את אסתר וכו' שלשה מלאכי השרת נזדמנו לה באותה שעה וכו'אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' תכו
ט"ו ע"ב שלשה מלאכי השרת נזדמנו לה [לאסתר] באותה שעה וכו'אוצרות חיים מועדים ח"א עמ' שצב
ט. אלקים ברא בראשיתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' ו
ט. אלקים ברא בראשיתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' יח
ט. אלקים ברא בראשיתשמן ראש סוכות ח"א עמ' רנז
ט. אלקים ברא בראשיתתורת יחיאל בראשית עמ' נ
ט. אף כשהתירו רבותינו לא התירו אלא בס"ת וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קלה
ט. במעשה דתלמי המלך שכתבו לו אלקים ברא בראשיתאמרי צדיקים (תשסה) עמ' סז-סט, ע, עא, פד
ט. במצרים ובשאר ארצותהגות לב עמ' 207
ט. בתלמי המלך שכינם ע"ב זקניםמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' ו
ט. גבי תלמי המלך היו כותבים במקום וירכיבם על החמור, על נושא בני אדםפרדס המלך (תשסט) אות רעח
ט. דתניא מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ושנים זקנים, והכניסן בשבעים ושנים בתים, ולא גילה להם על מה כינסן וכו'של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קא
ט. הזקנים שינו ותרגמו לתלמי המלך: וירכיבם על נושא בני אדם. ורש"י: שלא יאמר משה רבכם לא היה לו סוס או גמלדעת תורה שמות עמ' כה
ט. הזקנים שינו לתלמי וכתבו ותצחק שרה בקרוביהערבי נחל (תשסד) עמ' קלח, קסב
ט. העתקת התורה לתלמי מלךדברי פני אריה דף טו ע"ב
ט. התירו לכתוב בלשון יונית משום מעשה דתלמי המלך, והטעם משום שנאמר יפת אלקים ליפת וישכון באהלי שםדעת תורה דברים ח"ב עמ' ר
ט. ואת צעירת הרגליםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רמז
ט. וברש"י ותוס' מעשה בתלמי המלך וכו' ותצחק שרה בקרוביהלמחר אעתיר עמ' נו-נט
ט. ובתבו לו אלהים ברא בראשית, אעשה אדם בצלם ובדמותאור אברהם (זוועהיל) עמ' קלד
ט. ויכל ביום השישי וברש"יאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' סו, סז
ט. ויכל ביום הששי וישבות ביום השביעינטעי אשל בראשית עמ' כד
ט. ויכל ביום הששי וישבות ביום השביעישיחות ר' ראובן עמ' קטו
ט. וירכיבם על נושא בני אדםאהבת חיים (דייטש) עמ' רצה
ט. וכתבו אלקים ברא בראשיתשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רפה
ט. וכתבו לו וירכיבם על נושא בני אדםפאר יעקב ח"ב עמ' תקג
ט. ומושב בנ"י אשר ישבו במצרים ובשאר ארצות ר' מאות שנהילקוט עטרת צבי עמ' קח
ט. ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים ובשאר ארצות ארבע מאות שנהשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות ריא
ט. ומושב בני ישראל מהפסוקים ששינו לתלמיעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ריח
ט. ומושב בני ישראל שישבו במצרים ובשאר ארצות עולה ת' שנהצפנת פענח (תשסו) עמ' שיג
ט. ומושב בני ישראל שישבו במצרים ובשאר ארצות, עולה ת' שנהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תעה
ט. ותצחק שרה בקרוביהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שטו
ט. זאטוטי בני ישראלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקסה
ט. זכר ונקבה בראםנזר הקדש ח"א עמ' קסט
ט. זקנים שינו המקרא לתלמי וכתבו אלוקים ברא בראשיתאגרא דכלה ח"א עמ' כז, ח"ב עמ' קע, רה, ח"ג עמ' ת
ט. יפת א' ליפת יפיפיותו של יפת יהא באהלי שםשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' נה, צא, צח
ט. יקר הוא לשון תרגוםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' כא
ט. כאן בגופן שלנו, כאן בגופן שלהםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרא הערה 64
ט. כאן במגילה כאן בשאר ספריםחנן אלקים עמ' ריז
ט. כי באפם הרגו שורפני יהושע (תשסא) עמ' לז
ט. כשהזקנים כתבו התורה לתלמי המלך וכו' אלקים ברא בראשיתבישורון מלך ח"א עמ' תלז
ט. כשהעתיקו את התורה לתלמי המלך חשך העולםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תנו
ט. כשהעתיקו הזקנים את התורה לתלמי המלך, כתבו ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים "ובשאר ארצות" ת"ל שנהשם יחזקאל עמ' תקל
ט. כשכתבו לתלמי המלך א' ברא בראשיתבך יברך ישראל (תשסח) עמ' ב
ט. כשכתבו לתלמי המלך שינו לו הפסוק ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים וגו'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' ע
ט. כתבו אלקים ברא בראשיתצדקת יוסף עמ' ד, ח
ט. כתבו לתלמי אלקים ברא בראשיתמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' א'ז, א'ח
ט. כתבו לתלמי אלקים ברא בראשית וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' כט, מ, מד, רמ
ט. כתבו לתלמי המלך ויכל אלקים וכו'תורת העולה ח"ג פרק נט
ט. לא כתבו לתלמי זכר ונקבה בראםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קסח, קצג
ט. לתלמי המלך כתבו אלקים ברא בראשיתהישר והטוב (תשסג) עמ' רכ
ט. מאי תרגום שכתבו מקרא וכל הנשים יתנו יקר לבעליהןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשמא הערה 93
ט. מגילה אינו מטמא אא"ב נכתבה אשוריתשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רע
ט. מהרש"א - כי הוא לא יאמין בזה מדרש חכמים מה היה העולם חסר מנוחה וכו'שיחות ר' ראובן עמ' קטו
ט. מעשה בתלמי המלךדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' סב
ט. מעשה בתלמי המלךפרפרת משה ח"א עמ' שלו
ט. מעשה בתלמי המלך וכו' וכתבו לו אלקים ברא בראשיתנחלת יעקב (תשעג) עמ' א, ב
ט. מעשה בתלמי המלך וכו' והסכימו כולן לדעת אחת, וכתבו לו אלקים ברא בראשית כו'עקבי אבירים (תשסה) עמ' א
ט. מעשה בתלמי המלך וכו' וישלח את זאטוטי בני ישראל, ורש"ימבשר טוב - ספר החיים עמ' קנה
ט. מעשה בתלמי המלך וכו' וכתבו לו אלהים ברא בראשיתשל"ה (תשנז) פרשת בראשית אות כז
ט. מעשה בתלמי המלך וכו' וכתבו לו אלקים ברא בראשיתדברי יואל פ' בראשית דף לט ע"ב
ט. מעשה בתלמי המלך שכינס ע"ב זקנים ואמר להם כתבו לי תורת משה רבכם, נתן הקב"ה בלב כל אחד ואחד עצה והסכימו כולן לדעת אחת וכתבו לו אלהים ברא בראשיתשם יחזקאל עמ' תקיט
ט. מעשה בתלמי המלך שכינס ע"ב זקנים והכניסן בע"ב בתים וכו' נתן הקב"ה בלב כל אחד ואחד עצה והסכימו כולן לדעת אחתשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רסב
ט. מעשה בתלמי המלך שכינס ע"ב זקנים וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' שנ
ט. מעשה בתלמי המלך שכינס ע"ב זקנים וכו'תפארת משה עמ' ב
ט. מעשה בתלמי המלך שכינס ע"ב זקנים וכו' וכתבו לו אלהים ברא בראשיתאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' א
ט. מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ושנים זקניםדודי נתן בראשית עמ' קלח
ט. מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ושנים זקנים וכו' ואמר להם כתבו לי תורת משה רבכם וכו' וכתבו לו וכו' ותצחק שרה בקרוביה וכו'ישרש יעקב (טננבוים) וירא אות ה
ט. מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ושנים זקנים וכו' ואמר להם כתבו לי תורת משה רבכםבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 817
ט. מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ושנים זקנים... כתבו לי תורת משה רבכםשרתי ח"א עמ' סד
ט. מעשה בתלמי המלך שכנס ע"ב זקנים ואמר להם כתבו לי תורת משה רבכם וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' נה
ט. מעשה בתלמי המלך שכנס שבעים זקנים והושיבם בע"ב בתיםיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה א דף יב ע"ג, ופרשה ח דף נז ע"ב ודף נח ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ד דף לו ע"ב, ופרשה ה דף מ ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק א דף קצח ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק א דף ח ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק יב דף מא ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קיד דף נד ע"ב
ט. מעשה בתלמי המלךדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' צט
ט. מעשה בתלמי המלךמי השלוח (תשסז) ח"א דף צז
ט. מעשה בתלמי המלך, שבינם שבעים ושנים זקנים והכניסן בע"ב בתים וכו', וא"ל כתבו לי תורת משה וכו'דברי יואל פ' דברים דף כג ע"ב
ט. מעשה בתלמי שכינס ע"ב זקניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קמא
ט. מעשה דתלמי המלך עם הזקנים שכתבו ויכל וכו' ביוםהששינועם אליעזר בראשית עמ' כז ע"ב
ט. מעשה של שבעים ושנים זקנים שהוכנסו בשבעים ושנים בתים וכו' ואמר להם כתבו לי תורת משה רבכם וכו' והסכימו כולן לדעה אחתדעת תורה במדבר עמ' נג
ט. מעשי בתלמי המלך שכינס ע"ב זקניםפעולת גבר עמ' קכ ד"ה וישלח
ט. מקרא שכתבו תרגוםפרפרת התורה עמ' קכט
ט. מקרא שכתבו תרגום ותרגום שכתוב מקראמקראי קדש (תשנג) עמ' שסז
ט. נערי בני ישראל והשינוי ל"זאטוטי"ויאמר מרדכי - דרשות עמ' רנ
ט. נעשה אדם, ולא אעשה אדםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קפג
ט. ספרים נכתבים בכל לשון. ורבותינו וכו' לא התירו שיכתבו אלא יוניתבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קנו, ,
ט. ע"ב זקנים העתיקו התורה לתלמימדבר יהודה (תשסב) עמ' כד
ט. ע"ב זקנים שינו לתלמי המלך וכתבו אלקים ברא בראשיתדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' יח
ט. רש"י - אלקים ברא בראשית, שלא יאמר בראשית שם הואדברי יואל פ' בראשית דף לט ע"ב
ט. רש"י - בשבת באת מנוחהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' לב
ט. רש"י - בשם המדרש, בא שבת בא מנוחהתפארת צבי ויקרא עמ' רעא
ט. רש"י - כשכתבו התורה לתלמי המלך כתבו אלקים ברא בראשית שלא יטעו שיש ב' רשויותמרפא לנפש בראשית עמ' י
ט. רש"י - שלא יאמר וכי לא הי' למשה סוס או גמלפרדס המלך (תשסט) אות רעח
ט. רש"י ד"ה ויכל ביום השישי - מדרש חכמים באתה שבת באתה מנוחהמתנת חיים שבת ור"ח עמ' סד
ט. רש"י ד"ה ויכל, באתה שבת באתה מנוחהפלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' יא
ט. שינו לתלמי המלך וכתבו 'אלקים ברא בראשית' 'אעשה אדם' ותוס' ד"ה אלקים משום שלעולם יש להזכיר הבורא בתחלהקב חיים עמ' יח
ט. שינוי לתלמי המלך וכו' והסכימו כולן לדעת אחת וכתבו לו אלהים ברא בראשיתפאר יעקב ח"א עמ' ריב, ח"ד עמ' קעב, שנו
ט. תוס' - כשכתבו התורה לתלמי המלך כתבו אלקים ברא בראשית שלא יטעו שיש ב' רשויותמרפא לנפש בראשית עמ' י
ט. תוס' ד"ה אלהים - הקשו על מה ששינו הזקנים לתלמי המלך וכתבו אלהים ברא בראשית, הלא בראשית אינו שם כלל אלא פירושו בתחילה וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' א
ט. תוס' ד"ה בשלמא, בשם רש"י, שינוי גרע מחסר, וראיה דבחסר ב' או ג' תיבות מס"ת כשרמרפא לנפש בראשית עמ' קכו
ט. תלמי המלך שציוה לתרגם את התורה ליוניתשירת דוד (תשסז) עמ' תטו
ט. תרגום התורה ליוניתדולה ומשקה - חנוכה עמ' רכג
ט. תרגום התורה לתלמי המלךמבשר טוב - חנוכה עמ' נא
ט. תרגום שקראו מקרא וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' מט
ט: אין בין במה קטנה לגדולה וכו'תורת העולה ח"ג פרק פ
ט: אין בין כהן המשמש לכהן שעברקומץ המנחה (צונץ) דרוש לא אות ג
ט: אין בין שילה לירושלים וכו'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רפא
ט: אין בין שילה לירושלים וכו' בין במת יחיד לבמת ציבורשבות יעקב (אבולפיה) עמ' עה, עו
ט: אין בין שילה לירושלים וכו'מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רעא
ט: אין בין שילוה לירושלים אלא אכילת קדשיםגור אריה דברים פי"ב הערה 61
ט: אמר רבי חייא בר אבא היינו טעמא דכתיב יפת אלהים ליפת יפיותו של יפת יהא באהלי שםשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות פט
ט: אף צבור לא הקריבו אלא פסחים וחובות שקבוע להם זמן אבל חובות שאין קבוע להם זמן הכא והכא לא קרבשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רע
ט: אר"י הלכה כרשב"גחנן אלקים עמ' ריז
ט: אשר חלק ה'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קכא
ט: אשר חלק ה' זה אחד מן הפסוקים ששינו לתלמיחנן אלקים עמ' עו
ט: אשר לא צויתי לעבדםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שכז
ט: אשר לא צויתי לעובדםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רטו
ט: אשר לא צויתי.לעובדם [כן כתבו הזקנים לתלמי המלך]בית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' ריג,
ט: אשתו של תלמי ארנבת שמהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קסא
ט: את צעירת הרגליםאסף המזכיר (מאזוז) מע' א - ארנבת
ט: דבר שנידר ונידב מוקרב אפילו בבמהגור אריה דברים פי"ב הערה 48
ט: דבריו של יפת יהיו באהלי שםלמחר אעתיר עמ' שפה
ט: הוסיפו לתלמי המלך אשר לא צויתי לעובדםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קעג אות ד
ט: וברש"י אשר חלק ה' א' אותם להאיר וכו'למחר אעתיר עמ' שכ
ט: זה הכלל כל שהוא נידר ונידב קרב בבמה וכו'אהל נפתלי - הקדמה
ט: חכמים כתבו לתלמי המלך במקום לא חמור א' מהם נשאתי לא "חמר"משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רמג {רב שלא ירצה להנות מהקהל, לא יזיק עי"ז לרב שיבא אחריו אם ההוא יהנה}
ט: יפהפיותו של יפת באהלי שםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' יג
ט: יפיותו של יפת יהא באהלי שםדרך ה' (באום) ח"ד פ"ח אות מג
ט: יפיותו של יפת יהא באהלי שםנטעי אשל בראשית עמ' נב, סח
ט: יפיותו של יפת יהא באהלי שםעלי שור ח"ב עמ' תנח
ט: יפיותו של יפת יהי באהלי שםמגדל עוז (תשעח) עמ' תרה
ט: יפיפותו של יפתחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' ק
ט: כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא צערמשאת משה (אלשיך, שסא) דף ב ע"א; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב חלק א דף נז ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף כא ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מב דף רמח ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קסו ע"ב; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף עד ע"ב; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) אחשורוש דף צב ע"א; שורש ישי (אלקבץ) בפ' ויהי בימי
ט: כתבו חכמים לתלמי חלק להאירשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' קיג
ט: כתבו לו צעירת רגליםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קא
ט: להאיר לכל העמיםטוב טעם בראשית עמ' כה, דברים עמ' יט
ט: מיפיותו של יפת יהיה באהלי שםיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לו דף רכו ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק א דף קצד ע"ב; צרי היגון (שיז) דף יט ע"ב
ט: מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ושנים זקנים וכו' וכתבו לו אלקים ברא בראשיתבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רפח
ט: רשב"ג אומר אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יוונית וכו' יפיותו של יפת יהא באהלי שםמבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' לט, מד, גוף הספר עמ' פ, רפח-רצ
ט: שייכתבו יוניתדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' צח
ט: שייכתבו יוניתדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קנד
ט: שינו לתלמי המלך וכתבו לא חמודו של אחד מהם נשאתיערבי נחל (תשסד) עמ' תרסב
ט: תוס' ד"ה אין ביןיבין שמועה (לעוו) עמ' שנא
***טעינאיא: בלשצר חשב וטעה אנא חשבינא ולאקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' בשלח
י אדם לא מלךאהבת דוד (תקנט) דף ה ע"א, כסא דוד (תקנד) דף מב ע"ב
י אותו יום (השמיני) היתה שמחה להקב"ה כיום שנבראו שמים וארץשארית מנחם ח"ב עמ' טז
י אין הקב"ה חדי במפלתן של רשעיםנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קנו
י אמש בטלתם תמיד של בין הערבים ועכשיו בטלתם תלמוד תורהכד הקמח (תשנו) עמ' רו
י אר"י מאי דכתיב ולא קרב זא"ז כל הלילה וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רכט
י בקשו המלאכים לומר שירה לפני הקב"הויקהל משה (אלפלס) דף טו ע"א
י בקשו מלאכי שרת לאמר שירהיד יחזקאל עמ' ז
י בקשי מל"הש לומר שירהתולעת שני דף נח ע"א
י בשביל עצלות שהיה בישראלאהבת דוד (תקנט) דף ב ע"א
י התפלל יצחק ואמר רבונו של עולם יוחן עשונתיבות מוסר עמ' קיד
י והיה כאשר שש, בפסוק בשנת שלששמן המור (אביוב) עמ' כ
י והיה לה' לשם זו מ"חכסא דוד (תקנד) דף קה ע"ד, אהבת דוד (תקנט) דף סז ע"ג
י והיה לה' לשם זו מ"מכסא דוד (תשנ) עמ' תמז
י והיה לה' לשם זו מ"מכסא דוד (תקנד) דף קה ע"ד
י והכרתי לבבל שם ושאר ונין ונכד, 'נכד' זה ושתיאור חדש פתיחה אות 84-85, 80-81, 70-71, 61-62
י והלא נאמר והיה כאשר ישיש וכו'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1727
י וחיה לה' לשם זו מ"מאהבת דוד (תקנט) דף סז ע"ג
י ויאמר לאסתר כתחלה ע"י תורגמן כו'משכנות יעקב (נעים) דף קיא ע"ב
י ונכד זו ושתיחומת אנך (תקסא) ח"ג דף יד ע"א
י ירושלים אין אחריה היתראור חדש (הרטמן) פ"ו אות 435
י כיון שנפל פור בחודש אדר שמחחומת אנך קהלת אות יא
י כל כלה שהיא צנועהכלי יקר (תשמח) עמ' נב
י כל מקום שנא' ויהי - צערכלי יקר (תשמח) עמ' ו
י כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערילקוט דברי חכמים במדבר סי' כ
י לאדם שטוב לפניו זה מרדכיפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' ד
י לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם ולא מלךמקור ברוך (פייתוס) דף קיד ע"ג
י מי חדי הקב"ה במפלתן של רשעיםבית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' קמט
י מסורת בידנו כו' ארון בנס היה עומדהמדרש והמעשה שמות פרשת ויקהל דרוש א
י מעשי ידי טובעים ביםאשל חיים ח"א עמ' פד
י מעשי ידי טובעים ביםמי באר (פסח) דף צ ע"ד
י מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהמערכות ישראל (גורדון) דרוש כשושנה בין החוחים עמ' 103-114
י מעשי ידי טובעלם ביםכהיום תמצאון עמ' עד, שלה
י מעשי ידים טובעים בים ואתם אומרים שירהאור יחזקאל - אמונה עמ' רכא
י מקום ארון אינו מן המרהדרשות לחם שלמה עמ' רפה
י ע"א א"ר אליעזר שמעתי וכו'הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' כז
י ע"א אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעים וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף מג ע"א
י ע"א אין ויהי אלא לשון צערמנחת ישראל עמ' עא, רסה
י ע"א אל המנוחה זו שילה הנחלה זו ירושליםתורת מנחם חי"ד עמ' 62
י ע"א אמר יצחק לפני הקב"ה יוחן עשו א"ל וכו' בל למד צדק וכו'זרע שמשון וישלח אות כו
י ע"א אמר לי' אמרתתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קיב
י ע"א אמר רבי יהושע שמעתי שמקריבין אע"פ שאין בית כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רסב
י ע"א אמר רכי יצחק שמעתי שמקריבין וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רלא
י ע"א אסתר ברוח הקודש נאמרה חד אמר וימי הפורים האלה וכו' וחד אמר וזכרם לא יסוף מזרעםזרע שמשון מגילה אות סד
י ע"א אר"א שמעתי כשהיו מנין בהיכל עושין קלעים להיכל וקלעים לעזרה וכו'זכור לדוד עמ' סד
י ע"א ארץ ישראל שותה מי גשמים וכל העולם כולו מתמציתפרי צדיק לט"ו בשבט אות ג
י ע"א ביקשו מלאכי השרת לומר שירהמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 53
י ע"א בסוגיא שגם לאחר החורבן נשאר קדושה במקום המקדשלקוטי שיחות ח"ו עמ' 167
י ע"א המולך מעצמו שלא היה מזרע המלוכהמחיר יין (תשעט) עמ' ח
י ע"א התירו (סי' כתיבת התורה), ביוניתקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 39 (סי' לו)
י ע"א ואמר רבי יהושע וכו' מפני שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבואדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רנז ד"ה אבל
י ע"א ויהי ביום השמיני, תניא אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום בריאת שמים וארץתורת מהרי"ם ויקרא עמ' מט, נ
י ע"א ושתי נכדת נבוכדנצרגנא דפלפלי עמ' שעא
י ע"א ירושלים נקראת נחלהתשואות חן (תשסח) עמ' נז
י ע"א כינוי מנוחה על משכן שילהתשואות חן (תשסח) עמ' נח
י ע"א כל מקום שנאמר והיה אינו אלא שמחהלחם רב על סדור התפילה אות תשצא
י ע"א מנוחה זו שילההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רמ
י ע"א מנוחה זו שילה נחלה זו ירושליםאמרות ה' השלם ח"ה עמ' צ
י ע"א מנוחה זו שילה נחלה זו ירושליםהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קכד (עמ' קמב במהד' תשסב)
י ע"א מנוחה זו שילה נחלה זו ירושליםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' צז
י ע"א מנוחה זו שילה נחלה זו ירושליםלקוטי שיחות חט"ז עמ' 468
י ע"א מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהפרי צדיק לחנוכה אות טו, פורים אות ו, פ' פרה אות ו
י ע"א מצאו אלו וקידשום וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שטו ד"ה כתיב
י ע"א מקריבין אע"פ שאין ביתאור אברהם שמות עמ' ר, רצו
י ע"א מקריבין אף על פי שאין ביתרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רצב
י ע"א מקריבין הקרבנות כולן אע"פ שאין בית בנויאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תלו
י ע"א מקריבין הקרבנות כולן אע"פ שאין בית בנויאור אברהם - מגילת אסתר עמ' רז
י ע"א קדושה ראשונה כו' לא קדשה לעת"ללקוטי שיחות חל"ו עמ' 124
י ע"א קדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבואציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' עז, קפא
י ע"א קדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבאדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שנז
י ע"א קדושה ראשונה קידשה לשעתהאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קיד
י ע"א קדושה שניה קדשה לעתיד לבאקדושת השבת סי' ד (עמ' 24)
י ע"א קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבואברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 92
י ע"א רבי אליעזר סל דקדושה ראשונה קידשה לעתיד לבואאור אברהם - מגילת אסתר עמ' רי
י ע"א רצה זבולון שדות ולא חוף היםיושב אהלים עמ' קנה
י ע"א רש"י ד"ה קלעים להיכללקוטי שיחות חל"א עמ' 220
י ע"א שמעתי שמקריבין אע"פ שאין ביתאור אברהם ויקרא עמ' צט, תד, תו
י ע"א שמעתי שמקריבין בבית חוניוזכרון דברים (תשנט) עמ' ה
י ע"א שמעתי שמקריבין בבית חניורנת יצחק שמואל עמ' שמב, מלכים עמ' רע
י ע"א שמקריבין אף על פי שאין ביתברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 99
י ע"א שקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולעתיד לבאלקוטי מאמרים עמ' 211, דובר צדק עמ' 194, ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ז (עמ' 42)
י ע"א תוס' ד"ה דכולי, משבאו לירושלים נאסרו הבמותרנת יצחק מלכים עמ' צג
י ע"א תוס' ד"ה ומ"טברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יז
י ע"א תוס' ד"ה ומאימשנת חיים בראשית עמ' קנג, רנח
י ע"א תוס' ד"ה ומאימשנת חיים ויקרא עמ' תקיט
י ע"א תוס' ד"ה ומאי טעמאזכור לדוד עמ' סד
י ע"א תוס', בחיות ירושלים לכו"ע לא בטלה ולהכי אסור להקריב בבמות אפי' בחורבן ירושליםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רלט, תקלד, ח"ב עמ' נז
י ע"ב א"ר יוחנן שם זה הכתב שאר זה לשון נין זה מטבע וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 301
י ע"ב אבל אחרים משיששפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קנח
י ע"ב אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קנג
י ע"ב אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש ד אות ו
י ע"ב אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רפו ד"ה עוד, ח"ג עמ' תרנח ד"ה ובזה, ח"ה עמ' תסד ד"ה ויהי
י ע"ב אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רלז
י ע"ב אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץ וכו' הא שכיב נדב ואביהואדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קל ד"ה ואמרו
י ע"ב אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץ וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קמ, שמות עמ' תשפג, תשפו, תתריח, תתרכז
י ע"ב אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץ וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' סח, ע, ח"ה עמ' יח
י ע"ב אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שלד
י ע"ב אותו היום היתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמים וארץשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רנ
י ע"ב אימתי ויט עלינו חסד בימי מרדכיקהלת יעקב פורים עמ' נג
י ע"ב אין אומרים שירה על מפלת הרשעיםחכמת התורה קדושים עמ' סט
י ע"ב אין הקב"ה שמח במפלת רשעיםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קלה
י ע"ב אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםדברי שאול שמות עמ' קעד, ויקרא עמ' רסא
י ע"ב אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםחכמת התורה יתרו עמ' רכא, רנא
י ע"ב אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםחכמת התורה כי תשא עמ' קסג
י ע"ב אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםמאיר נתיבות ח"א עמ' רפז
י ע"ב אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםמשיבת נפש עמ' רנד
י ע"ב אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםשירת הפסח אות קכח
י ע"ב אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעים כו' מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהתורת מנחם חל"ח עמ' 113
י ע"ב אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםחכמת התורה בראשית עמ' פד
י ע"ב אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםחכמת התורה נח עמ' שעד
י ע"ב אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קעא, רכב
י ע"ב אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שכג, רצט, תנ
י ע"ב אין ויהי אלא לשון צערתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תטז
י ע"ב אין ויהי אלא לשון צעראהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' צח
י ע"ב אין שמחה במפלת רשעיםדרשות מהר"ם בנעט עמ' קעח
י ע"ב אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי וכו' אבל לאוקומי גרסא סייעתא דשמיא היא ורש"י וכו'זרע שמשון קדושים אות יב
י ע"ב אמוץ ואמציה אחים הואיבית יעקב (תשסא) עמ' רמד
י ע"ב אמר הקב"ה מעשה ידי טובעים ביםדברי שאול שמות עמ' קכו, קעה
י ע"ב אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהתהלות ישראל (מג'לד) עמ' רו
י ע"ב אמר רבי אלעזר הוא אינו שש אבל אחרים משישדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רמד ד"ה והתועלת
י ע"ב אמר רבי לוי... כל מקום שנאמר "ויהי" אינו אלא לשון צערנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תעז
י ע"ב ארון אינו מן המדהעשרה מאמרות (תשס) עמ' קצה
י ע"ב באדר ראשון מרבים במשתה ושמחהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' לח
י ע"ב ביום השמיני וכו' שמחה לפני הקב"ה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תרכו
י ע"ב ביקשו מלאכי השרת לומר שירהמאיר נתיבות ח"א עמ' רפו
י ע"ב ביקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר הקב"ה מעשי ידי טבעו בים וכו'קרן לדוד שמות עמ' קח, פה
י ע"ב בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתורנת יצחק תפלה לשבת עמ' ז
י ע"ב בקשו מה"ש לומר שירהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' קיז, ער, שכז, תשעד, תתשח, תתשיט, תתרצט, תתתמג
י ע"ב בקשו מה"ש לומר שירה אמר הקב"ה מעשי ידי טובעין בים וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שנא, שע, תכג, תכה
י ע"ב בקשו מלאכי השרת לו' שירה אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם או' שירהרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' שיב
י ע"ב בקשו מלאכי השרת לומר שירהחכמת התורה אמור עמ' רנ
י ע"ב בקשו מלאכי השרת לומר שירהקהלת יעקב פסח ח"א עמ' שלג
י ע"ב בקשו מלאכי השרת לומר שירה ולא הניחן המקוםתפלה למשה (בנימין) עמ' רמא
י ע"ב בקשו מלאכי השרת לומר שירהבאר שרים פרשת נצבים דרוש ג אות ד
י ע"ב בקשו מלאכי השרת לומר שירהרב שלום (אדלר) עמ' פ, פד
י ע"ב בקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר הקב"ה מעשה ידי וכו'הבן יקיר (לניאדו) דרוש לפרשת בשלח
י ע"ב בקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהזמנים לששון עמ' עה
י ע"ב בקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר להם הקב"ה: מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהצניף מלוכה (רייז) עמ' רטז
י ע"ב בקשו מלאכים לומר שירה וכו'טיול בפרדס ח"א עמ' רסט
י ע"ב בקשו מלה"ש לומר שירהדרשות מהר"ם בנעט עמ' לח, קעז, רפב
י ע"ב בקשו מלה"ש לומר שירה א"ל הקב"ה מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' רמג
י ע"ב בקשו מלה"ש לומר שירה אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהטל חיים (פרידלנדר) עמ' קנב, קנג, קנח, קסא, קסו
י ע"ב בקשו מלה"ש לומר שירה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רב
י ע"ב 'ברוש' זה מרדכי וכו' ומתרגמינן מרי דכיאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' דש
י ע"ב ברוש זה מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמים וכו' מר דרורפרי צדיק לחנוכה אות יד, פורים אות ב, שושן פורים אות ב
י ע"ב דאין אומרים שירה על מפלתן של רשעיםחכמת התורה בשלח עמ' רג
י ע"ב דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער, 'ויהי בימי אחשורוש' הוה המן וכו' אמר רב אשי כל ויהי איבא הכי ואיכא הכי, ויהי בימי אינו אלא לשון צערכתב סופר אגדות כאן
י ע"ב דבר זה מסורת בידנו מאבותינו אמוץישראל קדושים עמ' 61
י ע"ב דבר זה מסורת בידנו מאנשי כנסת הגדולה כל מקום שנאמר ויהי בימי אינו אלא לשון צער וכו'+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' יא
י ע"ב דור ששפטו את שופטיולחם רב על סדור התפילה אות תרעא
י ע"ב דכל מקום שנאמר ויהי הוא לשון צרהקרן לדוד דברים עמ' קפא
י ע"ב הדס זו אסתר הצדקתקדושת השבת סי' ה (עמ' 28)
י ע"ב הדס זו אסתר הצדקתפרי צדיק לחנוכה אות יד
י ע"ב הוא אינו ששקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' קלה
י ע"ב הוא אינו שש אבל אחרים משישחכמת התורה קדושים עמ' עא
י ע"ב הוא אינו שש אבל אחרים משישתהלות ישראל (קלוגר) עמ' קסט
י ע"ב הוא אינו שש אבל אחרים משיש וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קלא
י ע"ב הוא אינו שש אבל אחרים משישפרי צדיק לחנוכה אות יט פורים אות ו, נצבים אות ו
י ע"ב הוא אינו שש אבל לאחרים משישחכמת התורה וישב עמ' תצז
י ע"ב המן הרשע שעשה עצמו עבודה זרהרוח נכון עמ' כד
י ע"ב המן עשה עצמו כע"זעוז לו בך מאמר י אות ב, ה
י ע"ב המן עשה עצמו עבודה זרהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' צה, קא, קב, קעו, רעז
י ע"ב הקב"ה אינו חדי במפלתן של רשעיםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' קיט, שכז
י ע"ב ואיבעית אימא הא ר"א בר' יוסיאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קיד
י ע"ב ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 303, 302
י ע"ב והי' לה' לשם זה מקרא מגלה לאות עולם לא יכרת אלו ימי פוריםדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רפ
י ע"ב 'והיה באשר שש ה' עליכם להיטיב אתכם וכו' כן ישיש להרע אתכם'. ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעים וכו' אמר רבי אלעזר הוא אינו שש, אבל אחרים משיש. ודיקא נמי, דכתיב 'כן ישיש' ולא כתיב ישוש, שמע מינהכתב סופר אגדות כאן
י ע"ב והיה כאשר שש ה' וכו' כן ישיש ה' וכו' וכי חדי קב"ה במפלתם של רשעים וכו'חן טוב (תשסה) שמות עמ' קפט
י ע"ב והיה כאשר שש ה' עליכם וגו' ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעיםדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קמא
י ע"ב והיה כאשר שש וכו' הוא אינו שש אבל אחרים משישדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קיא ד"ה אמרו
י ע"ב והיה לה' לשם זו מקרא מגילהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' סז ד"ה ונ"ל, עמ' תסט ד"ה וזהו, עמ' תרד ד"ה והיה
י ע"ב והיה לה' לשם זו מקרא מגילהרנת יצחק ישעיה עמ' רטו
י ע"ב והיה לה' לשם זו מקרא מגילה כו'יד שלמה (עזרא) דף ל ע"ב-ע"ד
י ע"ב והיה לה' לשם זו מקרא מגילה לאות עולם וכו'כתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' רכט, רלו
י ע"ב והיה לה' לשם זו מקרא מגילה לאות עולם לא יכרת אלו ימי הפוריםדעת סופר עמ' קעא ע"ב
י ע"ב והיה לה' לשם זו מקרא מגילה לאות עולם לא יכרת אלו ימי הפוריםזרע שמשון מגילה אות מד
י ע"ב והיה לה' לשם זו מקרא מגילה לאות עולם לא יכרת אלו ימי פוריםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קמג ד"ה אבל, עמ' רלח ד"ה כתיב, עמ' שיז ד"ה והנה, עמ' שמו ד"ה ועיין, עמ' תח ד"ה והיה
י ע"ב 'והיה לה' לשם' זו מקרא מגילה, 'לאות עולם לא יברת' אלו ימי פודיםכתב סופר אגדות כאן
י ע"ב והיה לה' לשם זו מקרא מגילה, לאות עולם לא יכרת אלו ימי פוריםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תפב ד"ה האזינו
י ע"ב והיה לה' לשם לאות עולםברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קיא ע"א [תיג ע"ב ד"ה ובזה]
י ע"ב והיה לה' לשם, זה מקרא מגילהרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שפח
י ע"ב והיה לה' לשם, זו מקרא מגילהבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קיט
י' ע"ב והיה לה' לשם, זו מקרא מגילה, לאות עולם לא יכרת, אלו ימי פוריםאוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' תכ
י ע"ב והכרתי לבבל זה הכתבנפש כל חי דף מ"ט ע"ב (מערכת ש' אות ע)
י ע"ב והכרתי לבבל שם ושאררנת יצחק ישעיה עמ' שכ
י ע"ב והכרתי לבבל שם ושאר וגו', שם זה הכתב שאר זה לשוןאוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' שג
י ע"ב והכרתי לבבל שם ושאר ונין ונכד וגו' , שם זה הכתב, שאר זה לשון, נין זה מלכות, ונכד זו ושתיאוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' תיג
י ע"ב ויהי - לשון צערישמח חיים (תשסה) מע' ו אות א, מע' י אות יג
י ע"ב ויהי איהו צערפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שמז
י ע"ב ויהי אינו אלא לשון של צערתורת השרף ממאגלניצא עמ' כא
י ע"ב ויהי ביום השמיני אותו היום היתה שמחה כיום שנבראו בו שמים וארץשארית אהרן דף עט ע"א
י ע"ב ויהי ביום השמיני אותו יום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץעבודת עבודה (תשסד) עמ' מח
י ע"ב ויהי ביום השמיני וגר, תניא, אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץפתגמי אורייתא ח"א עמ' קצא
י ע"ב ויהי ביום השמיני וכו' אותו היום היתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמים וארץאור מאיר ח"ב עמ' מ
י ע"ב ויהי ביום השמיני, מלמד שהיה שמחה אותו היום ביום שנברא בו שמים וארץקרן לדוד שמות עמ' רעה, ויקרא-במדבר עמ' ס
י ע"ב ויהי בימי אינו אלא לשון צעראור אברהם - מגילת אסתר עמ' כא
י ע"ב ויהי בימי אינו אלא לשון צערצלח רכב עמ' תלד
י ע"ב ויהי ה' את יהושע וימעלו בני ישראלדברי טובה יהושע ח"א עמ' רכ
י ע"ב ויהי המורה על טופסא דצעריתשואות חן (תשסח) עמ' נא
י ע"ב ויהי לשון צערדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שכא
י ע"ב 'ויהי' לשון צערהכתב והקבלה שמות פ"ד פסוק כד
י ע"ב ויהי לשון צערמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 107, 371
י ע"ב ויהי לשון צערפניני יחזקאל עמ' צט, קכג, תרי, תריא, קלז
י ע"ב ויהי לשון צערעמק תפלה (תשסו) עמ' נז
י ע"ב ויהי, לשון צערפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' לו
י ע"ב וכרתי לבבל שם וכו' זה הכתב ורש"יתורת מנחם חלק ס עמ' 319
י ע"ב ולחוטא נתן ענין זה המןרנת יצחק ה' מגילות עמ' שפ
י ע"ב ולחוטא נתן ענין לאסף ולכנס זה המן וכו׳מחיר יין (תשעט) עמ' סו
י ע"ב ומי חדי הקב"ה במפלתן של הרשעיםדברי סופרים סי' לח (עמ' 37), צדקת הצדיק סי' מז, קעה, לקוטי מאמרים עמ' 152, מחשבות חרוץ סי' יג (עמ' 98), כא (עמ' 195)
י ע"ב ומי חדי הקב"ה במפלתן של הרשעיםפרי צדיק לחנוכה אות טו, יט פורים אות ו, פ' פרה אות ו, נצבים אות ו
י ע"ב ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעיםזמנים לששון עמ' עד
י ע"ב ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעיםקהלת יעקב פורים עמ' שנא
י ע"ב ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעיםקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' ס, דברים עמ' רכז
י ע"ב ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעיםרנת יצחק תהלים עמ' יב
י ע"ב ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעים וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' צח
י ע"ב ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קכח ד"ה אמרו, עמ' תקנג ד"ה ואפשר
י ע"ב ומי חדי קב"ה במפלתן של רשעיםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קעא
י ע"ב ומי חדי קב"ה במפלתן של רשעיםבאר שרים פרשת כי תבא דרוש ג אות ד
י ע"ב ומי חדי קודשא בריך הוא במפלתן של רשעיםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלז ע"ב
י ע"ב ומתרגמינן מרי דכיקהלת יעקב פורים עמ' נ
י ע"ב ושמתי כסאי בעילם והאבדתי מלכיםרסיסי לילה סי' יט (עמ' 22), מחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 181, 185)
י ע"ב ושמתי כסאי בעילם והאבדתי מלכיםפרי צדיק פסח אות נא דברים אות יב, שופטים אות ט, סוכות אות ח
י ע"ב ושמתי כסאי בעילם וכו'עוז לו בך מאמר י הערה 1
י ע"ב ותחת הסרפד יעלה הדסרסיסי לילה סי' נב (עמ' 132)
י ע"ב זה מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמיםחכמת התורה תרומה עמ' קו, קיח
י ע"ב זכתה ויצאו ממנה מלביםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' פג
י ע"ב חביב אותו יום כיום שנבראו בו שמים וארץתורת העולה (תשעה) עמ' תרכז
י ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןפתח טוב עמ' קטו
י ע"ב יום הקמת המשכן היה שמחה להקב"ה כיום שנבראו שמים וארץאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' שטו
י ע"ב יעלה ברוש זה מרדכי הצדיק שנקרא ראש לכל הבשמים וכו' בשמים ראש מתרגמינן מרי דכיאבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קפא
י ע"ב יעלה ברוש זה מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמים שנאמר וכו' מר דרור ומתרגמינן מרי דכידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' מ ד"ה והנה, עמ' צו ד"ה דע, עמ' ער ד"ה ועל, עמ' תרז ד"ה ונ"ל
י ע"ב ישיש אויביכם עליכםאלשיך על חמש מגילות עמ' רכ
י ע"ב כ"מ שנא' ויהי אינו אלא לשון צערזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קסו, רסב
י ע"ב כ"מ שנא' ויהי אינו אלא לשון צרה וכו'ברית שלום (תעח) דף סז ע"ב
י ע"ב כ"מ שנא' ויהי אינו אלא לשון צרה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' ח, תלה
י ע"ב כ"מ שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערדבר טוב עמ' ז
י ע"ב כ"ם שנאמר ויחי אינו אלא לשון צערניבי זהב עמ' צב
י ע"ב כ"מ שנאמר כו' ויהי בימי אינו אלא לשון צער כו' ויהי בימי אחשורושתורת מנחם חנ"ה עמ' 299
י ע"ב כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעתהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרצו
י ע"ב כל ויהי איכא הכי ואיכא הכישרגא המאיר על התורה עמ' קכא
י ע"ב כל ויהי איכא הכי ואיכא הכי ויהי בימי אינו אלא לשון צערמדבר קדמות (תשסח) עמ' מב
י ע"ב כל ויהי איכא הכי ואיכא הכי ויהי בימי אינו אלא לשון צערראשון לציון (תשעח) עמ' פז
י ע"ב כל ויהי איכא הכי ואיכא הכי ויהי בימי אינו אלא לשון צערראשון לציון (תשסח) עמ' נב
י ע"ב כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאה ממנה מלכים ונביאים וגו'כבוד לאיש דף נז ע"ב
י ע"ב כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאין ממנה מלכיםבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפח
י ע"ב כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאיםהר המוריה עמ' קמד
י ע"ב כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאים וכו', מלכים מדוד וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שלב
י ע"ב כל מקום שנא' ויהי אינו אלא לשון צערלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' צה, רי
י ע"ב כל מקום שנאמר ׳ויהי׳ אינו אלא לשון צערמחיר יין (תשעט) עמ' ז
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהיאמרי אש (טאוב) עמ' קיא, קנ, קנד, קעג
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא ל' צערתורת מנחם חכ"ז עמ' 318
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צעראור תורה השלם (מזריטש) סי' ב, קפג, שמז
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צעראיתן האזרחי עמ' רצ
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צעראמרות ה' השלם ח"א עמ' צט, שכו-שכז, שעד, תכח, ח"ב עמ' רח-רט, ריא, ריד, רלט, ח"ג עמ' ס, רלח, ח"ד עמ' סח, עב, ח"ה עמ' רעז, ח"ו עמ' קנב, ריט
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערבית ישי - דרשות עמ' ער
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערברכת טוב עמ' שז
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערגבורת יצחק שבועות עמ' קכח
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' לח ד"ה כתיב
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערלחמי תודה דף קעא ע"ב, רכה ע"א
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערמנות הלוי (תשסב) עמ' מא
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערראשון לציון (תשסח) עמ' לג
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערראשון לציון (תשעח) עמ' סב
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער וכו'פרי חיים (קלוגר) עמ' עד
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערחיים תחלה (תשנג) עמ' עז
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערכתר שם טוב (תשסד) סי' רמז
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קפג
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערפרי צדיק בשלח אות א, בהעלותך אות י, שמיני אות ב
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קד
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צרהאלשיך על חמש מגילות עמ' צז
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא צערחכמת התורה בשלח עמ' תרלה
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא צערלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' קסז
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי הוא צערכתונת פסים (תשעא) עמ' נח
י ע"ב כל מקום שנאמר 'ויהי' הוי צערחכמת התורה שמיני עמ' ג, כא, צד
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי הוי צערחכמת התורה תולדות עמ' תקעב
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי לשון צערדרשות מהר"ם חביב עמ' רסג
י ע"ב כל מקום שנאמר ויהי משמש צרהבאר שרים בראשית פ' ויצא דרוש ג אות ג, ויגש דרוש ד אות ה
י ע"ב כלה הצנועה בבית חמיה זוכה למלכים ונביאיםאור אברהם - רות עמ' קלג
י ע"ב כשמעשי ידי טובעים בים אין לומר שירהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קו
י ע"ב לאדם שטוב לפניו וגו' זה מרדכי ואסתר וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קמה
י ע"ב לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה זה מרדכי הצדיק וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' פא ד"ה וזה, עמ' תב ד"ה ועד"ז
י ע"ב לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת זה מרדכיקהלת יעקב פורים עמ' נג, סב, קיג, קסב, תקכג, תקכט, קל, תקלח
י ע"ב לאדם שטוב לפניו נתן חכמה זה מרדכיחכמת התורה תרומה עמ' קלב
י ע"ב לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא הואפתח טוב עמ' רמט
י ע"ב לאות עולם לא יכרת אלו ימי הפוריםחכמת התורה ויגש עמ' תקו
י ע"ב לאחרים משישדרשות מהר"ם בנעט עמ' ריז
י ע"ב לחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס זה המןדברי שאול ויקרא עמ' תיג
י ע"ב לפי שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שפח, תסח
י ע"ב לשון ויהיברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' וישב מאמר י
י ע"ב לתת לטוב לפני האלהים זה מרדכי ואסתרקהלת יעקב חנוכה עמ' רפה
י ע"ב לתת לטוב לפני האלוקים זה מרדכירנת יצחק ה' מגילות עמ' תט
י ע"ב לתת לטוב לפני האלקים זה מרדכי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תפב ד"ה והנה
י ע"ב מאי דכתיב ולא קרב זא"ז כל הלילה ביקשו מלאכי השרת לומר שירהמדבר קדמות (תשסח) עמ' קע
י ע"ב מאי דכתיב ולא קרב זה אל זה וכו' מעשה ידי טובעין בים וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' שפא
י ע"ב מאי דכתיב 'ולא קרב זה אל זה כל הלילה' בקשו מלאכי השרת לומד שירה, אמר הקדוש גרוד הוא מעשה ירי טובעין בים ואתם אומרים שירהכתב סופר אגדות כאן
י ע"ב מי חדי הקב"ה במפלתן של רשעיםשער החצר (תשעב) סי' קיג
י ע"ב מלך זו ושתי וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 117, 110
י ע"ב מלך זו ושתי ושרים המן ובניודברי שאול ויקרא עמ' תיג
י ע"ב מעש"י טובעין ואתם אומרים שירהמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' קפד
י ע"ב מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהחכמת התורה לך לך עמ' תרכ
י ע"ב מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהקהלת יעקב פורים עמ' עו
י ע"ב מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהקהלת יעקב פסח ח"א עמ' נג, צז
י ע"ב מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהקהלת יעקב שבועות עמ' סד
י ע"ב מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהתורת אביגדור ח"ב עמ' קנט
י ע"ב מעשה ידי טובעין ביםחכמת התורה וישלח עמ' קלז
י ע"ב מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהאור אברהם - הגדה של פסח עמ' קעא
י ע"ב מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהאז שמח עמ' רכז
י ע"ב מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שיא, שמות עמ' שפח, תסח, תתצז
י ע"ב מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירההמאור הגדול (גר"א) עמ' קמח
י ע"ב מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהחכמת התורה וארא עמ' תפה
י ע"ב מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהלחמי תודה דף פד ע"ב, קלז ע"ב
י ע"ב מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהמצווה ועושה ח"א עמ' קנט
י ע"ב מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהנאוה תהלה עמ' שסה
י ע"ב מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' כד, קעד, קצה, רסא, רסו
י ע"ב מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קעז
י ע"ב מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהתורת מהרי"ם שמות עמ' פד
י ע"ב מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהתורת מנחם חמ"ג עמ' 232
י ע"ב מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרין שירהחכמת התורה נח עמ' שלט, שעד
י ע"ב מעשה ידי טובעין בים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שו ד"ה זכרנו
י ע"ב מעשה ידי טובעין בים וכו'תורת מנחם חנ"א עמ' 64, חנ"ב עמ' 278
י ע"ב מעשי ידי טובעים ביםס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'שמא
י ע"ב מעשי ידי טובעים ביםבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שמא
י ע"ב מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שנט, תצא
י ע"ב מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' מז
י ע"ב מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהמהר"ם שיק שמות עמ' נג, נז, סז
י ע"ב מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהעטרת יהושע שמות עמ' מג
י ע"ב מעשי ידי טובעים בים ואתם אומריםניבי זהב עמ' שנב
י ע"ב מעשי ידי טובעים בים וכו'מערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קמז, קנ, ח"ב עמ' קנד, קעב
י ע"ב מעשי 'ידי טובעים וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תסד
י ע"ב מעשי ידי טובעיןמשנת חיים שמות עמ' קיח
י ע"ב מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהחכמת התורה בשלח עמ' רנו, שע, שצז, תכ, תכו, תכז, תלב, תפב, תקמח
י ע"ב מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קד, קה
י ע"ב מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהקהלת יעקב סוכות עמ' רפב
י ע"ב מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהשירת הפסח אות ב, קכז, קכה, קלב, קסב, קצד, קצה
י ע"ב מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה לפניימי דוד (תשסז) עמ' שכ
י ע"ב מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקסט
י ע"ב מעשי ידי טובעין בים, ואתם אומרים שירה?מדבר שור דרוש לח עמ' שנו {כיון שהמצרים נאבדו בטרם בוא עיתם, לכן עדיין נקראו "מעשי ידי"}
י ע"ב מעשי ירי טובעין בים ואתם אומרים שירהכרם טוביה עמ' קלא, רלא
י ע"ב מפני מה לא נאמר כי טובדרשות מהר"ם בנעט עמ' קטו
י ע"ב מפני מה לא נאמר כי טוב בהודאה זו לפי שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שט ד"ה והנה, עמ' שיב ד"ה הללו
י ע"ב מקום אדון אינו מן חמדה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' קיז
י ע"ב מקום ארון אינו מן המדהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רסא, ח"ו עמ' נב
י ע"ב מקום ארון אינו מן המדה וכו'אפיקי ים עמ' קט, תקעב
י ע"ב מקום ארון אינו מן המדה וכו', בנם היה עומדבאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' פז-ח
י ע"ב מקום ארון אינו מן המדהתורה אור (באנדי) עמ' רצד
י ע"ב מקום ארון אינו מן המידההמאור הגדול (גר"א) עמ' תקעח
י ע"ב מקום ארון אינו מן המידהשערי הישיבה ח"ב עמ' לד, מא
י ע"ב מקום ארון אינו מן המרהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רל, רלה
י ע"ב מקום הארון אינו מן המדהשרגא המאיר על התורה עמ' שלד
י ע"ב מקום הארון אינו מן המרהטיול בפרדס ח"ב עמ' רסז
י ע"ב מקום הארון אינו מן המרהמחשבה למעשה עמ' פה
י ע"ב מר דרור ומתרגמינן מרי דכיצלח רכב עמ' עט
י ע"ב מר דרור מרי דכיאדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שג
י ע"ב מרדכי מן התורה מניןפניני יחזקאל עמ' פח
י ע"ב מרדכי נקרא בשמים ראשאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תח
י ע"ב מרדכי, מר דרור, ומתרגמיהן מרי דכימאורות הראי"ה פורים עמ' רמט; טוב ראי מגילה עמ' קצה {נקרא דרור כי בכל מקום שהוא, אפילו טינופת, ריחו שולט}
י ע"ב מרדכי, שנקרא ראש לכל הבשמיםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קכה, שמות עמ' תתק, במדבר עמ' תקפח, תרסו
י ע"ב משום דכסתה פניה ויחשבה לזונהחכמת התורה וישב עמ' שלו
י ע"ב על פסוק בקום עלינו אדם, אדם ולא מלךראה חיים ח"א דף פא ע"א [רעו ע"ב ד"ה ועם]
י ע"ב על פסוק והיה לה' לשם לאות עולם וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק ב דף קי"א ע"א (דף תי"ג ע"ב ד"ה ובזה)
י ע"ב פורים הוי באדר ב, דכתיב לקיים את אגרת וגו' השניתאור אברהם שמות עמ' רסד
י ע"ב פתח לה פיתחא להאי פרשתא מהכאפורים בציון עמ' פד
י ע"ב פתח לה פתחא והיה כאשר שש וברש"יישראל קדושים עמ' 89, תקנת השבין סי' י (עמ' 101)
י ע"ב פתח לה פתחא והיה כאשר שש וברש"יפרי צדיק פורים אות ו, נצבים אות ו
י ע"ב פתח לה פתחא להאי פרשתא מהכא כי לאדם שטוב לפניוחכמת התורה אמור עמ' רצד, שיא
י ע"ב פתח לה פתחא מהכא וקמתי עליהםפרי צדיק פורים אות ח
י ע"ב קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבאלחמי תודה דף קפד ע"א
י ע"ב ר' יונתן פתח לה פיתחאנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רנח
י ע"ב ר' יונתן פתח לה פיתחא וכו'(הולך ומבאר כל הפתיחות)מנות הלוי (תשסב) עמ' כב-לז
י ע"ב ראב"כ פתח לה וכו' את מרדכי על בית המןאלשיך על חמש מגילות עמ' תעח-תעט
י ע"ב רב כהנא פתח לה פתחא להאי פרשתא מהכא לאדם שטוב לפניו נתן חכמהפרי צדיק פורים אות ב
י ע"ב רבי אבא בר כהנא פתח לה פיתחאנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' שלא
י ע"ב רבי אבא בר כהנא פתח לה פיתחא להאי פרשתא מהכא לאדם שטוב לפניו וגו' זה מרדכי הצדיקפניני יחזקאל עמ' תריג
י ע"ב רבי אבא וכו' לאדם שטוב לפניו וכו'עוז לו בך מאמר יא אות א, מאמר יב אות ד
י ע"ב רבי יונתן פתח לה פתחא וכו'תנופה חיים דף ש"ג ע"ג (פתיחתא למגילה אסתר אות א)
י ע"ב רבי שמואל בר נחמני פתח לה פתיחה מהבא, תחת הנעצוץ וכו' זה המן, יעלה ברוש זה מרדכי שנקרא ראש לכל בשמים וכוליארוחת תמיד עמ' קעט ע"ב ד"ה וכתב
י ע"ב ריב"ל פתח לה פיתחא וכו' והי' כאשר ששימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תרל
י ע"ב ריב"ל פתח לה פתחא להאי פרשתא מהכאדברי שאול ויקרא עמ' תיב
י ע"ב ריב"ל פתח לה פתחא להאי פרשתא מהכא והיה כאשר שש ה' עליכם להיטיב אתכם כו' אבל אחרים משיש (עפירש"י)דרושים ואגדות חתם סופר עמ' רל, רעא
י ע"ב ריב״ל פתח מוהיה כאשר שש ה' עליכםברכת אברהם (תשנד) עמ' נח
י ע"ב רש"י - משמע טוב שיקלסו לפניו על זאתזמנים לששון עמ' עה
י ע"ב רשב"ג פתח לה וכו' לא יכרת אלו ימי הפוריםאלשיך על חמש מגילות עמ' תג
י ע"ב שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםתהלה לדוד (והרמן) פרק כט פסוק י הערה ב
י ע"ב שאין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתן של רשעיםלפרקים (תשסב) עמ' תצו
י ע"ב שאני ישראלישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 476
י ע"ב שבע נביאות נתנבאו לישראל וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קי
י ע"ב שנקרא ראש לכל הבשמים וכו' מר דרוררסיסי לילה סי' ד (עמ' 4)
י ע"ב ת'חת המן הרשע שעשה עצמו ע"ז יעלה ברוש זה מרדכי שנקרא ראש לבשמיםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תכג, תכד
י ע"ב תחת המן יעלה ברוש זה מרדכיחכמת התורה תצוה עמ' י, רנז
י ע"ב תחת המן יעלה מרדכיציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' עח
י ע"ב תחת המן יעלה מרדכיקהלת יעקב חנוכה עמ' קכה, רלח
י ע"ב תחת המן שעשה עצמו עבודה זרה, יעלה ברוש זה מרדכיקהלת יעקב פורים עמ' רכח, רנח, רעא, שיא, שטו, שמט, תכ, תקלו, תקנז
י ע"ב תחת הנעצוץ זה המן וכו' יעלה ברוש זה מרדכי וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שנח
י ע"ב תחת הנעצוץ זה המן וכו' יעלה ברוש זה מרדכי וכו'ברית שלום (תעח) דף נו ע"א
י ע"ב תחת הנעצוץ תחת המן הרשע שעשה עצמו ע"ז וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תצה ד"ה וזהו, עמ' תקפח ד"ה ומתנות, עמ' תרד ד"ה כל, עמ' תריח ד"ה צו
י ע"ב תחת הנעצוץ תחת המן הרשע שעשה עצמו ע"ז יעלה ברוש זה מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמים וכו' תחת ושתי יעלה הדס אסתר וכו'פניני יחזקאל עמ' תרה
י ע"ב תחת הנעצוץ תחת המן הרשע, יעלה ברוש זה מרדכיאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קצו, ר, תתה
י ע"ב תחת הנעצוץ, תחת המן הרשע וכו', תחת הסרפד, תחת ושתי הרשעה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' צח
י ע"ב תחת הנעצוץ, תחת המן הרשע שעשה עצמו עבודה זרה וכו' יעלה ברוש זה מרדכי וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' צה
י ע"ב תחת הסרפד, תחת ושתי הרשעה בת בנו של נבוכדנצר הרשעאוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' שלז
י ע"ב תחת ושתי - ששרף רפידתו של מקוםלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רמח
י ע"ב תמר בשביל שהייתה צנועה יצאו ממנה מלכיםלקוטי מאמרים עמ' 180
י ע"ב תניא אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום בריאת שמים וארץרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תיז
י קדושת ירושלים אין אחריה היתרנצח ישראל (הרטמן) עמ' ס הערה 13
י רבי יונתן פתח לה פתחאתנופה חיים דף שג ע"ג
י. אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה ביום שנבראו בו שמים וארץמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' צח, קצ, קצג
י. אחרי בנית ביהמ"ק לא היה רשאי כל אחד לבנות במה לעצמותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרפב הערה 49
י. אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעים וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' שנח
י. אין והיה אלא לשון שמחהאבני אש (אויש) מועדים עמ' רצט
י. איסור הבמותדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 479
י. אמר ר"י שמעתי שמקריבין אף על פי שאין ביתאמרי נועם (מועדים) סי' לד לפסח, סי' ח ליום א דפסח [מבן המחבר]
י. ארון שעשה משה וכו' בנס היה עומדמכתב מאליהו ח"א עמ' 323, ח"ד עמ' 261
י. ביקשו מלאכי השרת לומר שירה, א"ל הקב"ה מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' תיא, תטו
י. במקדש שני דהוו פרסיא לא הוה שכינתא שרייאדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 48
י. בקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר הקב"ה מעשי ידי טובעים בים וכו'כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קצז
י. בתד"ה דכולי, אפילו למ"ד לא קדשה לעת"ל אין היתר במות בזה"זרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קח, רסז-רסח
י. גדולה הסרת טבעת יותר ממ"ח נביאיםדרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 71
י. המנוחה זו שילה ואל הנחלה זו ירושליםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רעט, רפג
י. הקריבו קרבנות משבאו בימי כורש, כ"ב שנה לפני בנין הבית - רש"יאור אברהם - סידור התפילה עמ' תטז
י. ויהי בימי אחשורוש א"ר וי והי וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' יח
י. ויהי לשון צערעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתמח
י. ולמה נקרא שמה רקתאסף המזכיר (מאזוז) מע' ט - טבריא
י. ועלה ברושודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שו
י. חרושה ראשונה הדשה לעתיד לבאעטרת ישועה (תשסד) אות יב ליום ד דחוהמ"פ
י. טקריבין אך על פי שאין ביתשמן ראש סוכות ח"ב עמ' צג
י. יפיפיתו של יפת באהלי שםדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 47
י. כי לא באתם עד עתה אל המנוחה וכו' מנוחה זו שילההמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קצד
י. כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' נט, עה
י. כשהיו בוניך בהיכל עשו קלעים להיכל וקלעים לעזרה אלא שבהיכל בונין מבחוץ וקלעים מבפנים ובעזרה בונין מבפנים וקלעים מבחוץ וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' קעה
י. כשהיו בונין בהיכל עושין קלעים וכו' לצניעותאקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קמא
י. מאי דכתיב ולא קרב זה אל זה כל הלילה בקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקב"ה אמר להם הקב"ה מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' טו
י. מי חדי קוב"ה במפלתן של רשעים וכו' מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' שסא
י. מנוחה זה שילה נחלה זה ירושליםמי השלוח (תשסז) ח"ב דף קטו
י. מנוחה זו שילהאהבת חיים (דייטש) עמ' רנו
י. מנוחה זו שילהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שא
י. מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה כל מקום שנאמר ויהי וכו'דרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 72
י. מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהחנן אלקים עמ' רלז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קח
י. מקום ארון אינו מן המדהפרפרת התורה עמ' רצט
י. מקריבין אע"פ שאין ביתאור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרכה
י. מקריבין אע"פ שאין ביתאור אברהם על ספר המצוות עמ' קיט, רנו, רפה
י. על שילה אמרו חכמים וכו' מנוחה בניגוד לירושלים וכו' נחלה וכו'פחד יצחק חנוכה מאמר י
י. פלוגתא אי מקריבין קרבנות אע"פ שאין ביתיד דוד (אופנהיים) עמ' ריז
י. קדושה ראשונה וקדושה שניהדולה ומשקה - חנוכה עמ' קלו
י. קדושה ראשונה לשעתה או לעת"לודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' פג
י. קדושה ראשונה קדשה לעת"לנחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' טו
י. קדושה ראשונה קדשה לשעתה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קנט
י. קדושה ראשונה קדשה לשעתה וקידשה לעת"ל או לא קידשה לעת"לחיי נפש ח"א עמ' רלב ע"א
י. קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבאיורה חכימא (תשעא) עמ' רסו
י. קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבואעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' לא
י. קדושת ירושלים אין אחריה היתרדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1886
י. קדושת שילה יש אחריה היתר וקדושת ירושלים אין אחריה היתרמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תסב
י. קרא דפרדי, קאי אכתי ערי חומהישא מדברותיך - מגילה עמ' עב
י. ראש לכל השבטיםדרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 109/169
י. רש"י ר"ה קלעים להיכלנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יג אות ה
י. שמעתי שמחריבין אע"פ שאין ביתעטרת ישועה (תשסד) אות ס להגדה ש"פ
י. שמעתי שמקריבים אף על פי שאין ביתכרם חמד (תשסו) עמ' קט
י. שמעתי שמקריביןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלג
י. שמעתי שמקריבין אע"פ שאין ביתאור אברהם - מסכת מגילה עמ' ע, רפא
י. שמעתי שמקריבין אע"פ שאין ביתאור אברהם - סידור התפילה עמ' צ
י. שמעתי שמקריבין אע"פ שאין ביתמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קטו
י. שמעתי שמקריבין אע"פ שאין בית וכו' דקרושה ראשונה קידשה לשעתה ולעת"לפאר יעקב ח"ג עמ' שכג
י. שנהנו מסעודתו של אותו הרשעאבני אש (אויש) מועדים עמ' ס
י. תד"ה ומאי ובטו"א שםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' מז, מח
י. תוס' ד"ה דכו"עויואל משה מאמר ב סי' לא עמ' רלא
י: "תחת הסרפד יעלה הדס" זו אסתר וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' א, ט, לפורים, ליקוטים אות מח
י: . ויהי לשון צערצמח דוד (סקאליע) עמ' מד
י: א"ר לוי ואי חימא ר' יוחנן דבר זה מסורת הוא בידינו מאבותינו מאנשי כנסת הגדולה שכל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' נח
י: אותו היוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שנ
י: אותו היום היה שמחה להקב"השמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ריב
י: אותו היום היה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץלהורות נתן ויקרא עמ' פו
י: אותו היום היתה שמחה לפני הקב"הפרפרת התורה עמ' רצג, שעג
י: אותו היום היתה שמחה לפני הקב"השמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קיג, קלז
י: אותו היום היתה שמחה לפני הקב"השמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קפו
י: אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה ביום שנבראו בו שמים וארץמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' קלו
י: אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה וכו'שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שכה
י: אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום בריאת שמים וארץתפארת צבי ויקרא עמ' צב, צח, צט, ק, קא, קג
י: אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קב, קלט
י: אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף ש ע"א, שמחת תורה דף תקצד ע"א
י: אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' מ(קלד) {דדומין}
י: אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץעקבי אבירים (תשסה) עמ' קצ
י: אותו היום היתה שמחה לפניושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' פ, קפב
י: אותו הים נשהוקם המשכן] היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץמגלה עמוקות (תשסח) אופן קפד
י: אותו הלילה בקשו מלאכי השרת לומר שירה א"ל מעשה ידי טובעין ביוםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רעא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קז
י: אותו יום ה' שמחה לפני הקב"הודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שמ
י: אותו יום היה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץגור אריה שמות פ"ל הערה 228
י: אותו יום היה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו שמים וארץגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שסב, שע
י: אחשורוש, אחיו של ראשחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 434, 436
י: אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםבן מלך - שבת עמ' תקה
י: אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםגור אריה במדבר פי"ח אות ט
י: אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1724-1727
י: אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רצה
י: אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםאור הצבי עמ' 27
י: אין והיה אלא לשון שמחהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשל
י: אין ויהי אלא לשון צעראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בשלח א
י: אין ויהי אלא לשון צערבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' פב, ריט
י: אין ויהי אלא לשון צערולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תל
י: אין ויהי אלא לשון צערים שמחה עמ' קכה
י: אין ויהי אלא לשון צערכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' לז
י: אין ויהי אלא לשון צערמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קמג, תקה
י: אין ויהי אלא לשון צערמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' ק
י: אין ויהי אלא לשון צערמטר השמים (תשנז) עמ' קנח
י: אין ויהי אלא לשון צערשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קצח
י: אין ויהי אלא לשון צערשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' לה
י: אין ויהי אלא לשון צערשמן ראש סוכות ח"א עמ' שי, תא
י: אין ויהי אלא לשון צערדבש השדה עמ' קסט
י: אין ויהי אלא לשון צרהדברי אש (כץ) עמ' קנז
י: אין לכשדים לא כתב ולא לשוןדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2366
י: אין שמחה כיום בריאת שמים וארץמשנה למלך (תשסח) עמ' קמ
י: אלו כשדים שאין להם כתב ולשוןנצח ישראל (הרטמן) עמ' תעח הערה 184
י: אלו כשדים שאין להם כתב ולשוןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רט, רט הערה 65, 67
י: אמוץ ואמציה אחים הווכלי פז (תיז) ישעיהו א דף א ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו ג דף ב
י: אמוץ ואמציה אחים היומאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שסח
י: אמוץ ואמציה אחים היונאות דשא (תשסח) עמ' קנו
י: אמר הקב"ה מעשה ירי טובעין בים ואתם אומרים שירהשל"ה (תשנז) פרשת בשלח אות ז
י: אמר הקב"ה מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהעצי חיים על התורה עמ' קכח, רחצ
י: אמר הקב"ז-ז מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהחכמה ומוסר ח"א עמ' ר
י: אמר רבי לוי דבר זה מסורת בידינו מאבותינו מקום ארון אינו מן המדה תניא גמי הבי ארון שעשה משה וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רפב
י: אמר רבי לוי דבר זה מסורת בידינו מאבותינו מקום ארון אינו מן המדה וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' מו
י: אמר רבי לוי דבר זה מסורת בידינו מאבותינו מקום ארון אינו מן המדה וכו'דרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' נג
י: אמר רבי לוי דבר זה מסורת בידינו מאבותינו מקום ארון אינו מן המדה תניא נמי הכי וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' ק
י: אמר רבי לוי ואיתימא רבי יונתן דבר זה מסורה בידינו מאנשי כה"ג כ"מ שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' קפו
י: אמר רבי לוי ואיתימא רבי יונתן דבר זה מסורת בידינו וכו' כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשק צעדדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' קנז, קנח
י: אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאים וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רצו
י: אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויתאק ממנה מלבים ונביאיםדרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' קצז
י: אר"א הוא אינו שש אבל אחרים משיש כו' דכתיב כן ישיש כו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' סט
י: אר"ל ג' דבריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שז
י: ארון בנס היה עומדלקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' קפו
י: ארון גופיה היכא הוה קאי בנס היה עומדברכת חיים ח"א עמ' 232
י: באותו יום היה שמחה להקב"ה כיום שנברא בו העולםבת עין (תשסז) עמ' רנח, רסא
י: בהקמת המשכן היתה שמחה להקב"ה כיום שנבראו שמים וארץאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קיז
י: בו ביום היתה שמחה כיום בריאת העולםברכת דוד עמ' עה, קג, קכ
י: ביום השמיני אותו היום שמחה גדולהמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רלח {היתה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץ השמחה לה' בהקמת המשכן, משום שנתמלא רצונו ית' להשרות שכינתו במשכן. וכמדרש משל למלך וכו' קיטון א' עשה לי; מה עשו בזהב שהותיר, השראת השכינה בלבות בנ"י}
י: ביום השמיני וכו' שמחה לפני הקב"ה וכו'תורת העולה ח"ג פרק עה
י: ביום שהוקם המשכון היה שמחה ביום בריאת שמים וארץקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קיג, קכ, קכב
י: ביום שמיני למילואים היה שמחה לה' כבריאת שמים וארץיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רכד
י: ביקשו מלאה"ש לומר שירה אמר הקב"ה מעשי ירי טובעין בים ואתם אומרים שירהשדה יעקב עמ' טו
י: ביקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקדוש ברוך הוא מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' פט
י: בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחתדברים נחמדים (תשסה) עמ' קט
י: בל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערנועם אלימלך (תשסא) עמ' קנא
י: בל מקום שנאמר ויהי אינו אלא צרהכתנות אור עמ' רצח
י: בעניין שהמן עשה עצמו ע"זאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 51-52
י: בעצלתיים ימך המקרה בשביל עצלות שהיה להם לישראל וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' מה
י: בצאת לפני החלוץ אומרים הודו לה' כל"ח ולא נאמר כי טוב מפני שהקב"ה אינו שמח במפלתן של רשעים וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף מא ע"ג
י: בקשו מלאה"ש לומר שירה אמר הקב"ה מעש"י טובעים בים ואתם אומרים שירהשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' לא, רמז
י: בקשו מלאכי השרת לומר שירהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רמח
י: בקשו מלאכי השרת לומר שירהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קט
י: בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהזאת זכרון (תשנב) אות פ
י: בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קצג, שב
י: בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהאגרת הטיול (תשעה) עמ' כח
י: בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהתפארת צבי במדבר עמ' רסב
י: בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשי ידי טבעו בים וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' שמד, שנה
י: בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשי ידי טובעים בים ואתם מבקשים לומר שירהקומץ המנחה (צונץ) דרוש מו אות ג
י: בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשי ידי טובעין וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' שנא
י: בקשו מלאכי השרת לומר שירה וכו' מעשי ידי טובעין בים וכו'שבח נעורים עמ' רטז
י: בקשו מלאכי השרת לומר שירהפרדס מרדכי עמ' שז
י: בקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהתפארת צבי שמות עמ' קמח
י: בקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קלג
י: בקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר הקב"ה: מעשי ירי טובעים בים ואתם אומרים שירהמבשר טוב - חנוכה עמ' שיז
י: בקשו מלאכי השרת לומר שירה. אמר הקב"ה: מעשה ידי טובעין בים, ואתם אומרים שירה?בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ז, מט
י: בקשו מלה"ש לומר שירה, אמר הקב"ה מעשי ידי טובעין בים וכו'תורת חיים עה"ת עמ' קיד {וכן לעת"ל כשיאבדו עכו"ם לא יניחם הקב"ה לומר שירה}
י: ברוש זה מרדכי הצדיקשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' לב
י: בשביל צניעות של תמר וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' ה
י: דבר זה מסורת בידינו כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער וכו', הא מתו נדב ואביהואתפארת צבי ויקרא עמ' קג
י: דבר זה מסורת בידינו מאנשי בנסת הגדולה כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' ו, לט, תז, ח"ב עמ' קפו, ח"ג עמ' קלו
י: דבר זה מסורת בידינו מאנשי כה"ג כל מקום שנא' ויהי וכו'חיי נפש ח"ג עמ' רל
י: דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה כל מקום שגאמר ויהי אינו אלא לשון צעראמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' פ
י: דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער כו'אור חדש פתיחה אות 2,1
י: הוא אינו שש אבל אחרים משישגור אריה דברים פכ"ח הערה 71
י: הוא אינו שש אבל אחרים משישכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תרעג
י: הוא אינו שש אבל אחרים משישמאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסד ע"ד
י: הוא אינו שש אבל אחרים משישמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רלו
י: הוא אינו שש וכו'שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תקכד
י: המן הרשע עשה עצמו ע"זאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 240, פ"ח אות 361-362, 368, 20, פ"א אות 815, פ"ד אות 81, פ"ה אות 319-320
י: המן ועמלק נקראים קוציםאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' כט
י: המן עשה עצמו עבודה זרהשיחות לספר ויקרא עמ' קיז
י: הקב"ה אינו שש באבוד רשעים אבל אחרים משישמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' טו
י: הקב"ה הכרית מבבל את כתבםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשסה הערה 126
י: הקב"ה מצטער אפי' באיבוד רשעיםלקחת מוסר ח"א עמ' שכח, לקחת מוסר ח"ב עמ' כה
י: הקב"ה מצטער על דמן של רשעיםחנן אלקים עמ' א
י: והי' לה' לשםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רסב
י: והי' לה' לשם זו מקרא מגילה לאות עולם לא יכרת אלו ימי פוריםיגל יעקב (תשנג) תצוה אות קמד
י: והי' לה' לשם זו מקרא מגילהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' טו
י: והיה באשר שש ה' עליכם להיטיב אחכם כן ישיש להרע אתכם ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעים וכו' אמר רבי אלעזר הוא אינו שש אבל אחרים משיש וריקא נמי דכתיב בן ישיש ולא כתיב ישוש שמע מינהשל"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות כג, בשלח אות ז, בלק אות ג
י: והיה כאשר שש ה' להיטיב אתכם וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שפז, שפט
י: והיה לה' לשם אלו ימי הפוריםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קצב, תקב
י: והיה לה' לשם זו מקרא מגילהטוב לב עמ' א, צד
י: והיה לה' לשם' זו מקרא מגילהאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 389
י: והיה לה' לשם, זו מקרא מגילהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רפא
י: והיה לח' לשם, זו מקרא מגילהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' סז
י: והכרתי לבבל שם - "שם" זה הכתבתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרה הערה 84
י: והכרתי לבבל שם - זה הכתבבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 662
י: והכרתי לבבל שם ושארשמן ראש סוכות ח"א עמ' כד
י: והכרתי לבבל שם ושאר נין ונכד נאום ה', שם זה הכתב, שאר זה לשון כו'מבשר טוב - חנוכה עמ' רפט
י: והלא כאן נולדה רבקה בת זוגו של יצחקמשמרת איתמר (תשסז) עמ' מו
י: ויהי - כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערקריאה בקריה ח"ב עמ' ג
י: ויהי - לשון צערקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' צד, קיד
י: ויהי איכא הכי ואיכא הכיאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קפב
י: ויהי אינו אלא לשון צערודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפה
י: ויהי אינו אלא לשון צערשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רטו
י: ויהי אינו אלא לשון צערשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קב, קלה, רפג, שלח
י: 'ויהי' אינו אלא לשון צערגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שסא, שסז, מועדים עמ' קנה, קנז
י: ויהי אינו אלא לשון צערלמחר אעתיר עמ' צח
י: ויהי ביום השמיני אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץעצי חיים על התורה עמ' קע, קפז*, קפח
י: ויהי ביום השמיני ותניא אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנברא בו שמים וארץברית אברם עמ' שנ
י: ויהי בימי אחשורוש כ"ט שנאמר ויהי וכו'כד הקמח (תשנו) עמ' קנו
י: ויהי בימי אחשורוש, וי והישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' פג, קפד
י: ויהי בימי אחשורש הוא אחשורוש שה' מולך וכו'כד הקמח (תשנו) עמ' קנד
י: ויהי בימי אינו אלא צרהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' א, קמח
י: ויהי בימי אמרפלדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קה
י: ויהי בימי אמרפל מה צרה היתהתורת חכם (הכהן, תיד) דף כח ע"ג
י: ויהי בימי אמרפלדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קסד
י: ויהי בימי שפוט השופטים הוה רעב וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' ריח
י: ויהי בימי, אינו אלא לשון צרהאמרי קדוש (תשסא) עמ' לא
י: ויהי הוא לשון צערכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' קמד
י: ויהי הוא לשון צערעירין קדישין השלם עמ' יב, סח, סט, קע
י: ויהי הוא צערתורי זהב (תשעג) עמ' שמח
י: ויהי לשון צערבך יברך ישראל (תשסח) עמ' מו, צב
י: ויהי לשון צערבת עין (תשסז) עמ' קמא
י: ויהי לשון צערודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ד, רעג
י: ויהי לשון צערויגד יעקב עמ' תקנג, תקנו
י: ויהי לשון צערחקל יצחק (תשסג) עמ' תמב
י: ויהי לשון צערלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קעג, רמד
י: ויהי לשון צערפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תנח
י: ויהי לשון צערצדקת יוסף עמ' סו
י: ויהי לשון צערשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' ריח
י: ויהי לשון צער וכו' הא שכיב נדב ואביהואדרשות מנחת יצחק עמ' קנג
י: ויהי לשון צער וכו' כאשר ראה יעקב וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקמז
י: ויהי לשון צערמשמרת איתמר (תשסז) עמ' יט, פה, צב, קיח, קכג, קכו, קלח, קנז, קעז, קפב, רא, רכ, רלב, רמג, רנה, שכו, שכט, שנא, תלח, תנה, תעא
י: ויהי לשון צערפרדס מרדכי עמ' תז, תקיח, תקמח
י: ויהי לשון צרה ויהי ביום השמיני הוא שמחהשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' רכא
י: ויהי לשון צרהמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ח ע"ב
י: ויהי מורה על לשון צעראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קמב
י: ויהי משמש צרה ומשמש שמחהדברי יואל פ' מקץ דף שכה ע"א
י: ויהי ערב ויהי בקר - לשון שמחהעירין קדישין השלם עמ' קצד
י: וימי בימי לשון צערפרפרת משה ח"א עמ' תקעה
י: וכי חדי קב"ה בתפלתן של רשעיםתפארת ישראל (דוראן, שנא) מאמר ג דף רא ע"א ודף מח ע"א; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יג ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א כב דף תפו ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בשלח דף ע ע"ג, ופרשת זכור דף צו ע"ב; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בשלח דף קכא ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת תצא ר"ב דף ג ע"ד; של"ה (תט) תורה שבכתב שער יד ע"ב ודף שסב ע"א, ווי העמודים פ' כז דף מב ע"א; פי' ר"א גאליקו על אסתר (שמג) בהקדמה דף יא ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת צו דף צא ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בשלח דף כג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסד ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כב דף קכג ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ד דף לג ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת תבא דף רסא ע"א
י: 'ולא סרב זה אל זה' אמר החב"ה מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים סוף הספר אות טז
י: ולא קרב זה אל זה כל הלילהפרפרת אליעזר פרשת בשלח פרק יד פסוק כז
י: ולא קרב זה אל זה כל הלילה וגו' אמר הקדוש ברוך הוא מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שכג
י: ולחוטא נתן כו' זה המןאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' עב
י: ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוסשערים מצוינים - מגילה עמ' קיז, קס
י: ולחוטא נתן ענין לאסוף, זה המןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' עח
י: ומי חדי הקב"ה במפלתן ישל רשעים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' עח
י: ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעיםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ריג
י: ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעים וכו' לפי שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםאגרת הטיול (תשעה) עמ' שמו
י: ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעים וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף רנח
י: ומי חדי קב"ה במפלתן של רשעיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רפג
י: ומי חדי קוב"ה וכו' מעשי ידי טובעין ביםיציב פתגם - פסח עמ' כד, קנג, קסד
י: וקמתי עליהם וגו' והכרתי לבבל שם ושאר ונין ונכד נאם ה'קריאה בקריה ח"ב עמ' שיג
י: ושמתי כסאי בעילם, בפסוק בימים ההםשמן המור (אביוב) עמ' יח
י: ושתי בת בנו של נבוכדנצראור חדש פתיחה אות 60-61, פ"א אות 914, 1119, 907
י: זה מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמיםאבני אש (אויש) מועדים עמ' צז
י: חמשה ויהי בימי הוואור חדש פתיחה אות 26-27
י: יגעת ומצאת תאמין לא יגעת אל תאמיןאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' כח, קיג, קלז, קצג, רצט
י: יגעתי ומצאתי תאמיןדברי יואל פ' תרומה דף רכג ע"ב, רנד ע"ב
י: יהי ביום השמיני, הגם שהיה אז שמחה כיום בריאת שמים וארץ אך מחמת שמתו נדב ואביהוא נאמר ויהי שהוא לשון צערמשנה למלך (תשסח) עמ' קצד
י: יום שהוקם המשכן הי' שמחה להקב"הודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רצג
י: יום שהוקם המשכן היתה שמחה לפני הקב"הפנים מסבירות עמ' עא, קכז
י: יעלה ברוש' זה מרדכיאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 250
י: יעלה הדם זו אסתר הצדקת שנקראת הדסהברית אברם עמ' תרה
י: ישיש הוא אינו שש אבל אחרים משישיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רצב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קא, מקראי קדש (תשנג) עמ' ה, מה, סט, קד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ה, שב
י: ישעי' הנביא הי' מזרע מלוכהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' פב
י: ישעיה נביא בן נביא ומזרע המלוכה היהאגרא דכלה ח"א עמ' שיג, ח"ג עמ' קעו
י: כ"מ שנא' ויהי אינו אלא לשון צערשדה יעקב עמ' צד
י: כ"מ שנא' ויהי אינו אלא צערודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שנה
י: כ"מ שנא' ויהי אינו אלא צער כ"מ שנא' והי' לשון שמחהדברי יואל פ' בהעלותך דף רסט ע"ב
י: כ"מ שנאמר "ויהי" אינו אלא לשון צערגור אריה בראשית פכ"ה הערה 172
י: כ"מ שנאמר ויהי אינו אלא לשון צעדברכת חיים ח"א עמ' 240
י: כ"מ שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערדברי יואל פ' שמיני דף קעג ע"א
י: כ"מ שנאמר ויהי אינו אלא צרה והכתיב ויהי ביום השמיני וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש לא אות ד
י: כאשר שש ה' להיטיב כן ישיש ה' וגו' הוא אינו שש, אבל אחרים משישמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תתסב
י: כי לאדם שטוב לפניו - זה מרדכי..אור חדש (הרטמן) פ"ח אות 48-49, פ"ד אות 31
י: 'כי לאדם שטוב לפניו' זה מרדכי..אור חדש (הרטמן) פ"ח אות 29, פ"ג אות 79, פ"ב אות 142
י: כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת שטוב לפניו זה מרדכימשאת משה (אלשיך, שסא) דף סו ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ויקרא דף רנד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסה ע"א; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יג ע"א
י: כל ויהי איכא הכי ואיכא הכישרגא המאיר מועדים עמ' שמא
י: כל ויהי איכא הכי ואיכא הכיצמח צדיק (תשסז) עמ' שלט
י: כל ויהי איכא הכי ואיכא הכיקהלת משה (תשסב) עמ' ק
י: כל ויהי לשון צרהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיג, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמ, מקראי קדש (תשנג) עמ' יג
י: כל כלה שהיא צנועה בבית חמי' זוכה ויוצאת ממנה מלכיםמרפא לנפש בראשית עמ' קכו
י: כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאיםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רל
י: כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאיםיד דוד (אופנהיים) עמ' קמא
י: כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאים. מנלן - מתמר וכו'שרתי - קונטרס הנרות עמ' נו
י: כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה שיוצאין ממנה מלכיםיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פה דף תעד ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יא לזווג דף נב ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וישב דף נג ע"ג; כלי פז (תיז) ישעיהו א דף א ע"א
י: כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה יוצאים ממנה מלכיםבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש יא דף נב
י: כל כלה שהיא צנועה וכו' זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאיםקשוטי כלה ח"ט אות י, רפט
י: כל כלה שהיא צנועה וכו' מלכים ונביאיםבישורון מלך ח"א עמ' קלו
י: כל כלה שצנועה בבית חמיה יוצאים ממנה מלכים ונשיאיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שעח
י: 'כל' לרבותאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 507
י: כל מקום שנא' ויהי אינו אלא צערפרפרת התורה עמ' שסא
י: כל מקום שנא, ויהי אינו אלא לשון צערקשוטי כלה ח"י אות ערה
י: כל מקום שנאמר והי' הוא לשון שמחהפרדס המלך (תשסט) אות תפד
י: כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צעראגרת הפורים (לאער) עמ' קמז
י: כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צעראור ישרים (תשסב) עמ' קא
י: כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צעראור לשמים (תשסג) עמ' ב, עב
י: כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערבית יצחק (ויינברגר) עמ' ד, צד, שלז
י: כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' ל
י: כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קסא ע"א
י: כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' ח, קלד
י: כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערפאר יעקב ח"ב עמ' תעח, תעט
י: כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערשל"ה (תשנז) פרשת שמיני אות ב
י: כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערשם יחזקאל עמ' תעז, תפח
י: כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' לז
י: כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער וכו'להורות נתן ויקרא עמ' פו
י: כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערנועם אליעזר שמות דף קכו ע"ב
י: כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערעקבי אבירים (תשסה) עמ' קפט
י: כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא צער והכתיב ויהי ביום השמיני וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' שיח
י: כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא צער וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' שעח, מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' ל
י: כל מקום שנאמר ויהי בימי אינו אלא לשון צערנאות דשא (תשסח) עמ' קנו
י: כל מקום שנאמר ויהי בימי אינו אלא לשון צערפני יהושע (תשסא) עמ' סז
י: כל מקום שנאמר ויהי בימי, לשון צעראור אברהם - מסכת מגילה עמ' עה
י: כל מקום שנאמר ויהי הוא לישנא דצעראאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רכח, שיא
י: כל מקום שנאמר ויהי היה צרהגנת אגוז (תשעב) אות שמח
י: כל מקום שנאמר ויהי וכו'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1654-1655
י: כל מקום שנאמר ויהי לישנא דצערא הואאגרא דכלה ח"א עמ' קמד, רכה, תט, תל, ח"ב עמ' נ, ריז, ח"ג עמ' יח, קב, קו
י: כלה צנועה בבית הטיה יוצאות ממנה מלכיםשמן ראש סוכות ח"א עמ' שפד
י: לא מאסתים ולא געלתים בימי יוונים וכו' לכלותם בימי המן וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' עד, עט, פב, שמות עמ' מו
י: לא נאמר כי טוב באובדן רשעים כי אין ה' חפץ באבדן מעשי ידיואגרא דכלה ח"ב עמ' רטו
י: לאדם שטוב לפניו וגו' זה מרדכי וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' מד
י: לאדם שטוב לפניו וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' צא
י: לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה זה מרדכי וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' סה
י: לאות עולם לא יכרת - אלו ימי הפוריםשרתי - קונטרס הנרות עמ' כט
י: לאות עולם לא יכרת אלו ימי פוריםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' כב
י: לאות עולם לא יכרת וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' קיד
י: לאסוף ולכנוסודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רפח
י: לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא סיעתא דשמיאצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' טז
י: לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא סיעתא דשמיאצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' טז
י: לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא צריך שיהיה ה' עמומטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תצוה עמ' רל
י: לכך ביהמ"ק הפך המן שעשה עצמו ע"זאור חדש (הרטמן) פ"ז אות 172-173
י: למה לא נאמר כי טוב בהודאה זו מפני שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםשבט מישראל (קרמניץ) פרק מד פסוק ט, פרק נב פסוק יא, פרק צב פסוק ז, פרק קמ פסוק יג
י: לשון 'ויהי' היא לשון צערדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1640-1641
י: מה שלא השתחוה מרדכי להמןאור חדש (הרטמן) פ"ז אות 169
י: מלך זו ושתי ושרים זה המן ועשר בניותפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ב דף יד ע"ב, ודרוש ו דף כט ע"א; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסה ע"ב
י: מעשה ידי טבועים בים ואתם אומרים שירה לפניעולת שבת (שועיב, שלז) פרשת צו דף צא ע"ב ודף צה ע"ב; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שיד ע"ב, ווי העמודים פ' כז דף מב ע"א; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בשלח דף כג ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כב דף קכג ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בשלח דף סח ע"ג
י: מעשה ידי טובעים ביםאור חדש (הרטמן) פ"ח אות 195, פ"א אות 338
י: מעשה ידי טובעים ביםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 599, פ"ד הערה 1730
י: מעשה ידי טובעים ביםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רכג, רכה
י: מעשה ידי טובעים ביםשיחות לספר שמות עמ' צד
י: מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' פא, קעז
י: מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהאמרי נועם (מועדים) תשובה ו [מבן המחבר]
י: מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 79-78, פ"א הערה 395, פ"ג הערה 1647, פ"ד הערה 657
י: מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' סא
י: מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהנטריקן (תשעד) עמ' קל
י: מעשה ידי טובעים ביםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שצג
י: מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהאור אברהם - סידור התפילה עמ' ריא
י: מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהבאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 102, באר ד הערה 465, באר ז הערה 6, 354
י: מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהדרשות מנחת יצחק עמ' קנז
י: מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהחכמה ומוסר ח"ב עמ' קצד
י: מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תסב
י: מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קא
י: מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כז אות יג
י: מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קטז
י: מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תסג
י: מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' רלג, רמה, מועדים עמ' רפא
י: מעשה ידי טובעין בים, ואתם אומרים שירה לפנידעת תורה ויקרא עמ' עה
י: מעשה ידי טובעין ואתם אומרים שירהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רלז, שי
י: מעשה ידיו טובעים בים ואתם אומרים שירהגור אריה דברים פי"ד הערה 27
י: מעשה ירי טובעין בים ואתם אומרים שירהדברי יואל מועדים ח"ב שמיני עצרת תקסז ע"א
י: מעשי ידי טובעים ביםבית שלום מרדכי עמ' קכד
י: מעשי ידי טובעים ביםפרפרת אליעזר פרשת וירא פרק יט פסוק יז
י: מעשי ידי טובעים ביםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רסג הערה 34
י: מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהדעת תפלה עמ' שעה
י: מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קיא
י: מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהמטר השמים (תשנז) עמ' שלא, שלב
י: מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהמנחת עני (תשעב) עמ' עו
י: מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהעצי חיים - מועדים עמ' נח, רטו*, שנה*, שנז*
י: מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהפאר יעקב ח"א עמ' נו, ח"ג עמ' קכ, קלז, ח"ד עמ' תכה
י: מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רלח
י: מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קלו, רו
י: מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' ריח
י: מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' כד הערה 137
י: מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהעירין קדישין השלם עמ' תפ
י: מעשי ידי טובעים בים וכו'בגדי חמודות שמות פרק טו פסוק ב-ג, פרק יח פסוק ז-ח
י: מעשי ידי טובעים בים וכו'הצניעות והקדושה (תשסט) פי"ח אות ח
י: מעשי ידי טובעים בים וכו' שירהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רמח
י: מעשי ידי טובעים וכו'תורת העולה ח"ג פרק נג
י: מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירדאור יחזקאל - מכתבים עמ' כג
י: מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קל
י: מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהאור יחזקאל - מדות עמ' צא, קי, קמז
י: מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהבן מלך - שבת עמ' תקה
י: מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהדברי יואל פ' לך לך דף שכה ע"א
י: מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהפרפרת משה ח"א עמ' תכג, תכז
י: מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תג
י: מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בא יד
י: מקום ארון אינו מן המדהדברי יואל פ' פקודי דף תלט ע"ב
י: מקום ארון אינו מן המדההישר והטוב (תשסג) עמ' שעא
י: מקום ארון אינו מן המדהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' מז, קפח
י: מקום ארון אינו מן המדהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' לו
י: מקום ארון אינו מן המדה בנס היה עומדתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרסב הערה 21
י: מקום ארון אינו מן המדה וכו' בנס היה עומדמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רלט {הנס היה לסימן, בארון הרומז לת"ח, שבכל הדורות יעזור ה' שיהיו הת"ח בבחי' מרות הארון}
י: מקום ארון אינו מן המדהנאות דשא (תשסח) עמ' קנו
י: מקום ארון אינו מן המניןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ע, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קכח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קל
י: מקום ארון אינו מן המרהאור ישרים (תשסב) עמ' רסו
י: מקום ארון אינו מן המרההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' לה
י: מקום ארון אינו מן המרההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' לה
י: מקום ארון אינו מן המרה וכו'תורת העולה ח"א פרק כה
י: מקום ארוץ אינו מן המרהקשוטי כלה ח"י אות קב
י: מקום הארון אינו מן המרהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שיב
י: מר דרור ומתרגמינן מרי דכיתורת איש ח"ב עמ' קמט
י: מר דרור כו'דרשות יעב"ץ עמ' רעו
י: מר דרור, מתרגמינן מרי דכישם יחזקאל עמ' תצד
י: מרדכי - מר דרור, ומתרגמינן מרי דכידברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רה
י: מרדכי וכו' מרי דכיקהלת משה (תשסב) עמ' צט
י: מרדכי מן התורה מנין שנאמ' ואתה קח לך וגו'הישר והטוב (תשסג) עמ' ריד
י: מרדכי מר דרורמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רנד
י: מרדכי- מרי דביא אסתר זו הדסהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קכ
י: מרדכי מרי דכיצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תיב
י: מרדכי נקרא ראש לכל הבשמיםאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 259
י: מרדכי נקרא ראש לכל הבשמיםאמרי נועם (מועדים) סי' כב לפר' שקלים
י: מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמיםלמחר אעתיר עמ' כג
י: משום דכסתה פניה בבית חמיה וכו' זכתה ויצאו ממנה מלכים ונביאיםפאר יעקב ח"א עמ' שמג
י: משום שכסתה פניה בבית חמיה לפיכך יצא ממנה מלכים ונביאיםנזר הקדש ח"ג עמ' של
י: משיש אחריםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1743-1744
י: נבוכדצר הרשע ששרף רפידת בית ה'אור חדש פתיחה אות 60
י: 'נין' זה מלכותאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 217, פ"ב אות 438
י: נכרת טכשדים כתב ולשוןשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שמז
י: סרפד זו ושתי הדס זו אסתרמתנת חיים שבת ור"ח עמ' קסט
י: על בטול הדין רעב בא לעולםמנחת אליהו (תשסא) עמ' שט
י: פתח לה פתחא להאי פרשתאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תיג, תצא
י: פתח לה פתחא לההוא פרשתא מהכאשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' יב
י: קדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבאמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רצא
י: קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבואשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' צא
י: ראש לכל הבשמיםמה שהיה הוא שיהיה עמ' נ, עט, פח
י: רב דימי בר יצחק פתח לה וכו' 'כי עבדים אנחנו ובעבודתנו לא עזבנו אלקינו ויט עלינו חסד לפני מלכי פרס'אור חדש פתיחה אות 169-170
י: רב ושמואל, ח"א הודו בסוף העולם וכוש בסוף העולם, וח"א הודו וכוש גבי הדדי וכו'פאר יעקב ח"ד עמ' תלו
י: רבי אבא בר כהנא פתח לה וכו' 'כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס לתת לטוב לפני האלקים גם זה הבל ורעות רוח'אור חדש פתיחה אות 130-131
י: רבי אבא בר עופרן פתח לה וכו' 'ושמתי כסאי בעילם והאבדתי משם מלך ושרים נאום ה"אור חדש פתיחה אות 160-161
י: רבי זירא [רב דימי בר יצחק] פתח לה פתחא בי עבדים אנחנו ובעבדתנו לא עזבנו וגו'דרך ה' (באום) ח"ד פ"ח אות נ
י: רבי יהונתן פתח וכו' 'נין' זה מלכות, 'ונכד' זה ושתיאור חדש (הרטמן) פ"א אות 873
י: רבי יהושע בר לוי פתח לה וכו' 'והיה כאשר שש ה' עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם כן ישיש ה' עליכם להאביד אתכם"אור חדש פתיחה אות 115-116
י: רבי יונתן פתח לה פיתחא להאי פרשתא מהב^וקמתי עליהם וכו' והכרתי לבבל שם ושאר ונין ונכד,נאם ה'אור חדש פתיחה אות 56-59
י: רבי שמגאל בר נחמני פתח לה וכו' 'תחת נעצוץ יעלה ברוש ותחת הסרפד יעלה הדם'אור חדש פתיחה אות 95-97
י: רבי שמואל בר נחמני פתח לה פיתחא וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' כא
י: ריב"ל פתח ליה פיתחא להאי פרשתאנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שסו
י: רש"י - אינו מן המדה אינו אוחז למעט מדת קרקע לכל צדדיו כלוםדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רסה
י: רש"י כל המצוות הללו וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' מה, עח
י: רשב"נ פתח וכו' מהכא תחת הנעצוץ יעלה ברוש ותחת הסרפד יעלה הדס וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תנז, תסז
י: רשב"נ פתח תחת הנעצוץ יעלה ברוש וכו'נאות דשא (תשסח) עמ' קנז
י: שאר זה הלשוןגור אריה בראשית פמ"ה הערה 39
י: שם - זה הכתבדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 940, פ"ד הערה 35
י: שם - זה הכתב. שאר - זה לשוןדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 241
י: שם זה הכתבנצח ישראל (הרטמן) עמ' ב הערה 10
י: שם זה הכתבשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תצג
י: שם זה הכתבשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' יג
י: שם זה הכתבתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קכה {קריאת השם יורה על הקיום, וכן הכתב}
י: שם זה הכתבתפארת ישראל (הרטמן) עמ' י הערה 56
י: שם זה הכתב ושאר זה הלשוןגור אריה שמות פל"ב הערה 78
י: שם זה הכתב ושאר זה הלשון ונין זה מלכותמנות הלוי (שמה) דף יב ע"א בהקדמה; כלי פז (תיז) ישעיהו פרק יד דף עא ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף לא ע"ג
י: שם זה הכתב ושאר זה הלשוןפחד יצחק פסח מאמר ג
י: שם זה כתב שאר זה לשוןמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יז ע"ג
י: שמחת חנוכת המשכןשיחות לספר ויקרא עמ' קכא
י: תחת המן הרשע שעשה עצמו עבודה זרהאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 83, פ"ד אות 199, פ"ה אות 527, פ"ו אות 303
י: תחת המן שעשה עצמו ע"ג יבא מרדכי שנקרא ראש וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' יד
י: תחת הנעצוץ' זה המן הרשע וכו' 'יעלה ברוש' זה מרדכי וכו' 'תחת הסרפד' זה ושתי וכו' 'יעלה הדם' זו אסתר 'והיה לה' לשם' זה מקרא מגילה וכו' 'לאות עולם לא יכרת' אלו ימי הפוריםאור חדש פתיחה אות 95-97, פ"ג אות 325
י: תחת הנעצוץ זה המן הרשע וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף ד ע"א ודף ו/ז ע"ב ודף יב ע"א; משאת משה (אלשיך, שסא) דף כב ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש יח לתענית פורים דף קיד ע"ב; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יב ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תצוה דף קפד ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת פקודי דף צו ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסד ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו נה דף ריד ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קטו/ז ע"ד
י: תחת הנעצוץ זה המן הרשענוה צדק דף נו ע"ב
י: תחת הנעצוץ זה המן וכו'מנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יז ע"ד
י: תחת הנעצוץ זה המן יעלה ברוש זה מרדכי וכו'ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' עט, צא
י: תחת הנעצוץ זה המן יעלה ברוש זה מרדכי ראש לכל הבשמים ותחת הסרפד זה ושתי יעלה הדס זה אסתרשבילי פנחס עמ' שעו
י: 'תחת הנעצוץ' זה המן, 'יעלה ברוש' זה מרדכי, 'ותחת הסרפד' תחת ושתי, 'יעלה הדס' זו אסתר, 'והיה לה' לשם' זו מקרא מגילה, 'לאות עולם לא יכרת' אלו ימי פוריםגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' רי, רטז, רכ
י: תחת הנעצוץ יעלה ברושודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רע
י: תחת הנעצוץ יעלה ברוש וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רכא
י: תחת הנעצוץ יעלה ברוש וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תו
י: תחת הנעצוץ יעלה ברוש זה מרדכישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רלג, רמד
י: 'תחת הנעצוץ יעלה ברוש' תחת המז יעלה מרדכי, 'ותחת הסרפד יעלה הדס' תחת ושתי תעלה אסתרעטרת ישועה (תשסד) אות יב לפורים, ליקוטים לפורים אות טז
י: תחת הנעצוץ יעלה הדס וכו' בכל הנעצוציםשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קסו
י: תחת הנעצוץ תחת המן הרשע וכו' יעלה ברוש זה מרדכי וכו'מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קצו
י: תחת הנעצוץ תחת המן הרשע שעשה עצמו ע"ז דכתיב ובכל הנעצוצים ובכל הנהלולים וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תפח
י: 'תחת הנעצוץ' תחת המן הרשע..אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 174, פ"ה אות 320
י: תחת הסרפד תחת ושתי הרשעה בת בנו של נבוכדנצר הרשעאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 41
י: תמר כסתה פניה בבית חמיהגור אריה בראשית פל"ח הערה 89
י: תניא אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' מה
יא אדם ולא מלךאהבת דוד (תקנט) דף ב ע"ב, ה ע"א
יא אדם ולא מלךאמרי מאיר (טננבוים) עמ' קל
יא אדם ולא מלךכסא דוד (תשנ) עמ' קעז
יא אדם ולא מלך זה המןכהיום תמצאון עמ' נא
יא אדם ולא מלךכסא דוד (תקנד) דף מב ע"ב
יא אחשורוש אחיו של ראשדרשות לחם שלמה עמ' קעו
יא אחשורוש מנה וטעה כו'תולעת שני דף קמז ע"ג, קפב ע"ב
יא אימתי ראו וכו' בימי מרדכיאמרי מאיר (טננבוים) עמ' צט
יא אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועתדברים אחדים (תקמח) דף י ע"ד
יא אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו בימי מרדכי ואסתרדברי יואל מועדים ח"ה עמ' לו
יא אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו בימי מרדכי ואסתרפחד יצחק פורים ענין י
יא אמתי ראו כל אפסי ארץ וכו' בזמן מרדכי ואסתרימים אחדים דף קיא ע"א, קיב ע"ד, קיג ע"א-ע"ד
יא אפיק מאניה דבי מקדשאתושע יאודה דף מט ע"ד
יא באנו באש בימי נבוכדנאצרדרשות לחם שלמה עמ' פח
יא באנו באש בימי נבוכדנצארדברים אחדים (תקמח) דף קיד ע"ב
יא בלשאצר מנה וטעה אנא מנינאידו בכל סי' קעג
יא במקום עלינו אדם ולא מלךדברים אחדים (תקמח) דף צג ע"ד
יא בשביל עצלות שהיה בישראלאהבת דוד (תקנט) דף ב ע"א
יא בתחילה מלך על שבע, ולבסוף מלך על עשרים, ולבסוף מלך על מאהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 127, 137, 144, 197-198
יא הושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולי קדירהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 25, 5-6, 27-28, 37-38
יא המולך מהודו - המולך מעצמואור חדש (הרטמן) פ"א אות 92
יא הן בצדקן מתחילתן ועד סופןאור חדש (הרטמן) פ"א אות 68
יא ויאמר המלך לחכמים מאי חכמים רבנןאות לישועה דף ק ע"א
יא ותוציאנו לרויה בימי המןחומת אנך תהלים פרק סו
יא חד אמר הודו בסוף העולם וכוש בסוף העולם וחד אמר גבי הדדי הוו קיימיאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 307
יא כל מקום שנאמר ויהי משמש צרה ושמחהלב אריה איכה אות כו
יא לא מאסתים - חכמי הדורותמי באר (פסח) - הקדמה
יא לרויה בימי המןדבש לפי (תקסא) דף פה ע"ב
יא מלכות כמו אחשורוש שהוא היה מולך בכיפהאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 6
יא מקריבים אף שאין ביתברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 25
יא ע"א אגרת המן על היהודיםדרשות מהר"ם בנעט עמ' י
יא ע"א אדם ולא מלךאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' יז
יא ע"א אדם ולא מלךדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שכז
יא ע"א אדם ולא מלך זה המןס' הבוטח ח"ב עמ' קעח
יא ע"א אחיו של ראש ובן גילו של ראשדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' לח ד"ה כתיב
יא ע"א אחשוורוש אחיו של ראש ובן גילוישראל קדושים עמ' 90, פוקד עקרים סי' ו (עמ' 48), מחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 176), רסיסי לילה סי' כא (עמ' 27), כב (עמ' 28), נב (עמ' 123)
יא ע"א אחשוורוש אחיו של ראש ובן גילופרי צדיק פ' החודש אות ב, ר"ח ניסן אות א
יא ע"א אחשוורוש שהכל נעשו רשין בימיודברי סופרים סי' לא (עמ' 25), צדקת הצדיק סי' קעה
יא ע"א אחשורוש אחיו של ראשמחיר יין (תשעט) עמ' ז
יא ע"א 'אחשורוש' אחיו של ראש ובן גילו של ראשתורת אביגדור ח"ד עמ' רלד
יא ע"א אחשורוש אחיו של ראש ובן גילו של ראש [נבוכדנצר], ושהושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולי קדירהבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קעח
יא ע"א אחשורוש אמר רב אחיו של ראש וכו' הוא החריב הוא ביקש להחריב וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קצט
יא ע"א אחשורוש וכו', בל שזוכרו אמר אח לראשואוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רפא
יא ע"א אחשורוש וכו', שהכל נעשו רשין בימיואוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רפב
יא ע"א אחשורוש ונבוכרנצרציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קסה
יא ע"א אחשורוש מלך על כל העולם כולולחמי תודה דף קעב ע"ב
יא ע"א אחשורוש רשע מתחילתו ועד סופועוז לו בך מאמר ב אות א
יא ע"א אחשורוש, אחיו של נבוכדנצר הרשע וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' כה
יא ע"א אחשורוש, אמר רב אחיו של ראש ובן גילו של ראש, אחיו של נבובדנצר הרשע שנקרא ראש וכו', הוא הרג הוא ביקש להרוג, הוא החריב הוא ביקש להחריבאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רפא
יא ע"א אחשרוש מלך בכיפהקומץ המנחה (צונץ) דרוש כט אות ד
יא ע"א אימתי ראו - בזמן מרדכי ואסתרעיונים במשלי עמ' סב
יא ע"א אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו בימי מרדכי ואסתראוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' פח
יא ע"א אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו בימי מרדכי ואסתר, ורש"יקהלת יעקב פורים עמ' פד, רכח, הקו
יא ע"א אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו בימי מרדכי ואסתראפיקי יהודה (תשנט) עמ' קצח
יא ע"א אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו בימי מרדכי ואסתרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקמ ד"ה אם, עמ' תקנח ד"ה במדרש, עמ' תרה ד"ה הושיענו
יא ע"א אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו, בימי מרדכי ואסתרבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתקלט
יא ע"א אימתי ראו כל אפסי ארץ בימי מרדכירסיסי לילה סי' נב (עמ' 132), נו (עמ' 159), נח (עמ' 176), מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 148), צדקת הצדיק סי' רנו
יא ע"א אימתי ראו כל אפסי ארץ בימי מרדכיפרי צדיק לחנוכה אות יד, ר"ח אדר אות ה, פורים אות ד, ו
יא ע"א אימתי ראו כל אפסי ארץ וגו' בימי מרדכי ואסתראמרות ה' השלם ח"ב עמ' סה
יא ע"א אימתי ראו כל אפסי ארץ וכו' ואסתראור התורה (צמח צדק) אסתר עמ' ב'שלו
יא ע"א אימתי ראו כל אפסי הארץ בימי מרדכי ואסתרקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' תג
יא ע"א אכתי עבדי אחשורוש אנןחכמת התורה יתרו עמ' כ
יא ע"א אלו ישראל, שהם דלים מן המצותאגרות הראיה ח"ה עמ' צד
יא ע"א אמר רב ויי והי הדא דכתיב והתמכרתם שם לאיביך לעבדים ולשפחות וגו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רמט ד"ה ואיתא, עמ' רפא ד"ה אשר
יא ע"א אמר שמואל לא מאסתים בימי יוונים וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 302
יא ע"א אני ה' אלוקיכם, לע"תל דאין כל אומה ולשון יכול לשלוט בהםחיי נפש ח"ב עמ' שטז
יא ע"א אני ה' אלקיהם לעתיד לבא, שאין כל אומה ולשון יכולים לשלוט בהםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתכח, שמות עמ' קד, קעה, תתריט
יא ע"א ארי נוהם זה נבוכדנצר וכו', דוב שוקק זה אחשורושבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שפג
יא ע"א ארי נוהם זה נבוכדנצר, ודוב שוקק זה אחשורושקהלת יעקב פורים עמ' מה
יא ע"א בעין יעקב - ודוד הוא הקטן, הוא בצדקתו מתחלתו ועד סופואוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רפג
יא ע"א בעצלתיים ימך המקרהמורשה - שיחות למועדים עמ' קמה
יא ע"א בעצלתיים ימך וכו' בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' עב ד"ה בתחילה, עמ' קסד ד"ה והנה, עמ' קצב ד"ה והנה במאמר, עמ' תמה ד"ה והנה גם, ח"ד עמ' תעו ד"ה וי"ל, ח"ה עמ' קלב ד"ה להקדים
יא ע"א בעצלתים ימך המקרהברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קב ע"ד [שפג ע"א ד"ה וזה]
יא ע"א בעצלתים ימך המקרהברכת מועדיך לחיים חלק ב דף ק"ב ע"ד (דף שפ"ג ע"א ד"ה וזה)
יא ע"א בעצלתים ימך המקרה בשביל עצלות שהיה להםזאת ליעקב שמות עמ' שלה
יא ע"א בעצלתים ימך המקרה ובשפלות ידים ידלף הבית, בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה, נעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא מךאור מאיר ח"ב עמ' קיא
יא ע"א בעצלתים ימך המקרה וגו' בשביל עצלות שהיה להם לישראל, שלא עסקו בתורה, נעשה שונאו של הקב"ה מךבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קנא-קנב
יא ע"א בעצלתים ימך המקרהרב שלום (אדלר) עמ' קעג
יא ע"א בעצלתים ימך כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש נה דף קכב ע"ג
יא ע"א 'בעצלתלם ימך המקרה' - עצלות שהיה לישראל, שלא עסקו בתודהשירי משכיל כלל ב פרט ב
יא ע"א בקום עלינו אדם אדם ולא מלךדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קמה ד"ה ולברר, עמ' קנז ד"ה או, עמ' קעד ד"ה הנה, עמ' שצב ד"ה פרק, עמ' תו ד"ה ברמב"ם, עמ' תר ד"ה אשר
יא ע"א בקום עלינו אדם אדם ולא מלךנאוה תהלה עמ' תסג
יא ע"א בקום עלינו אדם אדם ולא מלךצלח רכב עמ' תלו
יא ע"א בקום עלינו אדם ולא מלךחכמת התורה ויגש עמ' שסח
יא ע"א בקום עלינו אדם ולא מלךחכמת התורה תולדות עמ' תרה, תרמג
יא ע"א בקום עלינו אדם ולא מלךפורים בציון עמ' קמו, קעד
יא ע"א בקום עלינו אדם ולא מלךרנת יצחק תהלים עמ' עב
יא ע"א בקום עלינו אדם ולא מלךתהלות ישראל (קלוגר) עמ' שמה
יא ע"א בקום עלינו אדם ולא מלך ורש"י זה המןברית שלום (תעח) דף נו ע"ב
יא ע"א בקום עלינו אדם ולא מלך ורש"י זה המןברית שלום (תשסח) עמ' שנט
יא ע"א בקום עלינו אדם ולא מלך זה המןחכמת התורה בראשית עמ' רכה
יא ע"א בקום עלינו אדם, ולא מלךלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קפח
יא ע"א ברבות צדיקים - מרדכיביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כט פסוק ב
יא ע"א ברבות צדיקים ישמח העםנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קמא
יא ע"א ברבות צדיקים ישמח העם וכו' ובמשול רשע יאנח עם וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' ריב, רל, שנג
יא ע"א ברבות צדיקים ישמח העם זה מרדכי ואסתר וכו' ובמשל רשע יאנח עם זה המןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רנט ד"ה עוד
יא ע"א ברבות צדיקים ישמח העם זה מרדכי ואסתר וכו' ובמשל רשע יאנח עם זה המןשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רמב
יא ע"א 'ברבות צדיקים ישמח העם' זה מרדכי ואסתר, דכתיב 'והעיר שושן צהלה ושמחה', 'ובמשול רשע יאנה עם' זה המן דכתיב 'והעיר שושן נבוכה'כתב סופר אגדות כאן
יא ע"א ברבות צדיקים ישמח העם, זה מרדכי ואסתר וכו' ובמשול רשע יאנח עם, זה המןאוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' שפה
יא ע"א ברבות צדיקים ישמח עם זה מרדכי ואסתר וכךכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' רלא
יא ע"א בשביל עצלות ידיםחכמת התורה וישלח עמ' לו
יא ע"א בשביל עצלות ידים שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מךרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקד, תמה
יא ע"א בשביל עצלות ירים שהיה בישראל שלא עסקו בתורהקהלת יעקב פורים עמ' שנח
יא ע"א בשביל עצלות שהי' להם שלא עסקו בתורה וכו'אפיקי ים עמ' קמא
יא ע"א בשביל עצלות שהיה להם לישראל ומהרש"ארנת יצחק ה' מגילות עמ' שנג-שנה, תכט
יא ע"א בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורהעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' קלה
יא ע"א בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' קפ
יא ע"א בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה וכו', וברש"י ומהרש"אאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רפא
יא ע"א בשביל עצלות שהיתה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מךאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שעה, שפג
יא ע"א בשביל עצלות... שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מךבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תצ, ויקרא עמ' תרסז-ח, דברים עמ' תשמח, יהושע-שמואל עמ' קלב, מלכים עמ' צ
יא ע"א ג' מלכים מלכו בכיפה וגו'ברית שלום (תעח) דף קלט ע"ב
יא ע"א ג' מלכים מלכו בכיפה וגו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתצט
יא ע"א ד"י פתח לה פתחא להאי פרשתא מהכא זכר חסדו ואמונתו כו' אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו בימי מרדכי וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' רג
יא ע"א דוד הוא הקטן, הוא בקטנותו מתחלתו ועד סופולקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שעט
יא ע"א דתן ואבירם ברשעתם מתחילתם ועד סופםאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' תכח
יא ע"א דתן ואבירם רשעים מתחלתן ועד סופןלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שיד
יא ע"א הוא אהרן ומשה הן בצדקן מתחילתן ועד סופןלקוטי שיחות חט"ז עמ' 62
יא ע"א הוא אהרן ומשה, הן בצדקן מתחילתן ועד סופןבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רצא
יא ע"א הוא אחשורוש - שהושחרו פניהם של ישראל וכו' שהכל נעשו רשין וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קב
יא ע"א הוא אחשורוש בדשעו מתחלתו ועד סופוקהלת יעקב פורים עמ' תקמט
יא ע"א הוא אחשורוש ביקש להחריבתורת אליהו עמ' סא
יא ע"א הוא אחשורוש הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' מג ד"ה ובזה
יא ע"א הוא אחשורוש הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' ג
יא ע"א הוא אחשורוש, הוא ברשעו מתחלתו ועד סופואור אברהם - מגילת אסתר עמ' כב, קצו, ריב
יא ע"א הוא ביקש להחריב ורש"ירנת יצחק משלי עמ' שא, ה' מגילות עמ' שיט
יא ע"א הוא ברשעו מתחילתו ועד סופולחמי תודה דף צה ע"א, קעא ע"ב
יא ע"א הוא ברשעו מתחילתו ועד סופורנת יצחק ה' מגילות עמ' שכ
יא ע"א הוא ברשעו מתחילתו עד סופוזמנים לששון עמ' נ
יא ע"א הוא ברשעו מתחלתו ועד סופואמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' כ
יא ע"א הוא ברשעתו מתחילתו עד סופוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רג
יא ע"א הוא דתן ואבירם הן ברשען מתחילתם ועד סופןמאמר אסתר (תשסב) עמ' קעח
יא ע"א הוא דתן ואבירם הן ברשען מתחילתן ועד סופןטיול בפרדס ח"ב עמ' לב
יא ע"א הוא דתן ואבירם, הם ברשעם מתחילתם ועד סופםשם דרך במדבר עמ' פא, רנג
יא ע"א הוא דתן ואבירם, הן ברשען מתחילתן ועד סופןבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שע, ויקרא עמ' תרמה
יא ע"א הוא משה ואהרן הן בצדקתם מתחלתן ועד סופןדרושים ואגדות חתם סופר עמ' נה
יא ע"א הוא מתחילתו ועד סופוברית שלום (תעח) דף סא ע"ג
יא ע"א הוא מתחילתו ועד סופוברית שלום (תשסח) עמ' שצב
יא ע"א הוא עשו אבי אדום הוא ברשעו מתחילתו ועד סופובנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות א
יא ע"א הוא עשו הוא ברשעו מתחילתו ועד סופושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' צג
יא ע"א הוא עשו הוא ברשעו מתחילתו ועד סופושפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' עד
יא ע"א הודיע ה' ישועתו, בימי מרדכי ואסתרברכת אברהם (תשנד) עמ' קיז
יא ע"א היה מקטין עצמו אף במלכותוחיים לגופא (תשסה) עמ' לז
יא ע"א המולך אמר רב: מולך מעצמו, אמרי ליה לשבח וכו׳מחיר יין (תשעט) עמ' ח
יא ע"א המולך וכו' שמלך מעצמו,שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תיב
יא ע"א המולך כו' שמלך מעצמו כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש מד דף צה ע"ד
יא ע"א המולך, אמר רב שמלך מעצמו, אמרי לה לשבח ואמרי לה לגנאי וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' לט, מ, מז, נ
יא ע"א המלך אמר רב שמלך מעצמו אמרי לה לשבח וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' מג ד"ה ובזה, עמ' תרה ד"ה המולך
יא ע"א הצלת חנניה וכו' מכבשן האש והתינוקות המושלכים ביאור בימי פרעהאלשיך על חמש מגילות עמ' תפח
יא ע"א הרכבת אנוש וגו' ותוציאנו לרויה בימי המןאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רלו
יא ע"א הרכבת אנוש לראשינו היינו מלך קשה כתמןטיול בפרדס ח"א עמ' שפט
יא ע"א הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים וכו' ותוציאנו לרויה בימי המןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קס ד"ה אמרו
יא ע"א ואף גם זאת וכו' בימי המןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תקיד
יא ע"א ובמשול רשע יאנה עם זה המןנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קמא
יא ע"א ודוד הוא הקטןישמח חיים (תשסה) מע' ט אות ו
יא ע"א ודוד הוא הקטן הוא בקטנותו מתחילתו וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לח
יא ע"א ודוד הוא הקטן הוא בקטנותו מתחילתו עד סופודרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' מח ד"ה ולפי, עמ' שפז ד"ה ובזה, עמ' תג ד"ה אבל
יא ע"א ודוד הוא הקטן מתחילתו ועד סופו וכו'חיים תחלה (תשנג) עמ' כד
יא ע"א ודוד הוא הקטן, הוא בקטנותו מתחילתו עד סופו וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שפג, דברים עמ' תרי-תריא, יהושע-שמואל עמ' שסה, שעח, תצח
יא ע"א והתמכרתם שם (ואין קונה) ורש"י, גזר המן שלא יהא אדם רשאי לקנות מהן לעבדמנות הלוי (תשסב) עמ' ל
יא ע"א והתמכרתם שם לאויביך וגו' ושמואל אמר לא מאסתים ולא געלתים לכלותםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קסח ד"ה ועד"ז, עמ' רעד ד"ה וי"ל, עמ' רצד ד"ה עוד, עמ' שעא ד"ה בפרק
יא ע"א ויהי בימי אחשורוש אמר רב ויי והיאמרות ה' השלם ח"ו עמ' שכב
יא ע"א ויהי בימי אחשורוש אמר רב ויי והי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' מג ד"ה ובזה, עמ' לז ד"ה ועד"ז
יא ע"א ויהי בימי אחשורוש, אמר רב ויי והיאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' ו
יא ע"א ויט עלינו חסד אימתי בימי מרדכיקהלת יעקב פסח ח"א עמ' טו
יא ע"א ויט עלינו חסד בזמן המןמאיר נתיבות ח"א עמ' רלז
יא ע"א ויי והי וכו' אחיו של ראש וכו' ברשעו מתחילתו ועד סופו וכו' בתחילה מלך על שבע וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קעג ד"ה ויהי
יא ע"א וכשם שמלך באלו כך מלך על כל העולם כולותורת משה (אלמושנינו) עמ' קפח
יא ע"א ולא געלתים בימי יוונים שהעמדתי להם וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תסג
יא ע"א ולא געלתים בימי יוונים שהעמדתי להם שמעון הצדיקתורה אור (באנדי) עמ' תכא
יא ע"א ומהרש"א לא מאסתים בימי יוניםדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שכא, שסח
יא ע"א וממונא יתירה הוא דיהב וקםתהלה לדוד (והרמן) פרק צ פסוק יד הערה כב
יא ע"א ורבי חנינא אמר שהכל נעשו רשין בימיו, שנאמר 'וישם המלד אחשורוש מס'כתב סופר אגדות כאן
יא ע"א ושמואל אמר לא מאסתים ולא געלתים וכו' בימי וכו' ובימי וכו'דעת חיים עמ' צה
יא ע"א ושמואל אמר, לא מאסתים, בימי יוונים, ולא געלתים, בימי נבוכדנצר, לכלותם, בימי המן, להפר בריתי אתם, בימי פרסיים, כי אני ה׳ אלהיהם, בימי גוג ומגוגזמנים לששון עמ' נ
יא ע"א ח"א הודו בסוף העולם וכוש בסוף העולם וח"א הודו וכוש בהדי הדדי קיימילקט אמרי קודש - מועדים עמ' קפח
יא ע"א כי אני ה"א לעת"לימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' לה
יא ע"א כי מי גוי גדולרנת יצחק ה' מגילות עמ' שפז
יא ע"א כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליועבודת חיים ח"א עמ' קסג
יא ע"א כל המגדל יתום בתוך ביתוחכמת התורה מקץ עמ' רכב
יא ע"א כל מי שנאמר בו הוא מתחלתו ועד סופו הוא צדיקברכת אברהם (תשנד) עמ' ו
יא ע"א כסא דדוד לעלמא דאתי, ובמהרש"אבית ישי - דרשות עמ' רסח
יא ע"א כשם שבקטנותו הקטין עצמו וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' יט
יא ע"א כשם שבקטנותו הקטין עצמוביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כ פסוק כט, פרק לא פסוק כה
יא ע"א כשם שמלך מהודו ועד כושדברי שאול ויקרא עמ' שמג
יא ע"א כשם שמלך על הודו וכוש וכו'בית ישי - דרשות עמ' ערב
יא ע"א כשם שמלך על הודו וכוש כך מלך מסוף העולם ועד סופודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' מג ד"ה ובזה
יא ע"א לא געלתים בימי יוניםציץ השדה חנוכה עמ' לא, לז, פו
יא ע"א לא מאסתים בימי יווניםמורשה - שיחות למועדים עמ' קו
יא ע"א לא מאסתים בימי יוונים וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רסח
יא ע"א לא מאסתים בימי יוונים וכו', כי אני ה"א בימי גומ"גבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קא-ב, קד, תתריט
יא ע"א לא מאסתים בימי יונים ולא געלתים בימי נבונדנצו לכלותם בימי המן וכו' כי אני ה' א' בימי גוג ומגוגרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קעח
יא ע"א לא מאסתים בימי יונים, ובמהרש"אבית ישי - דרשות עמ' ריט, רכח, רל
יא ע"א לא מאסתים בימי כשדיםדרשות מהר"ם שיק עמ' שנט
יא ע"א לא מאסתים בימי כשדיםזאת ליעקב שמות עמ' קל
יא ע"א לא מאסתים בימי כשדים וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רלה
יא ע"א לא מאסתים בימי כשדים ולא געלתים בימי יוניםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' שפד
יא ע"א לא מאסתים בימי כשדים שהעמדתים להם וכו' ובמהרש"אדרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש כה עמ' קעג, קפא
יא ע"א לא מאסתים בימי כשדים שהעמדתים להם וכו'דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"ב דרוש מד עמ' צט
יא ע"א לא מאסתים בימי כשדים, ומהרש"אגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קלט, קמ
יא ע"א לא מאסתים וכו' בימי המן וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רמז
יא ע"א לא מאסתים וכו' בימי מרידרך מצותיך (חב"ד) דף עג ע"ב
יא ע"א לא מאסתים וכו' כי אני ה' אלוקיהם לעתיד לבואדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קעט ד"ה כתיב
יא ע"א לא מאסתים וכו' להפר בריתי בימי פרסיים שהעמדתי להם בית רבי וחכמי דורותלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרעז
יא ע"א לא מאסתים וכו' שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי דורותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שכז ד"ה ואפילו, ח"ה עמ' פו ד"ה והנה
יא ע"א לא מאסתים וכו' שמואל אמר לא מאסתים בימי היונים ולא געלתים בימי נבוכדנאצר לכלותם בימי המן וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' לז
יא ע"א לא מאסתים ולא געלתים בימי המןמנות הלוי (תשסב) עמ' מט
יא ע"א לא מאסתים ולא געלתים וכו'אמרי יחזקאל עמ' ר
יא ע"א לא מאסתים ולא געלתים וכו'אמרי רבי שפטיה עמ' צו
יא ע"א לא מאסתים ולא געלתים לכלותם ומהרש"ארנת יצחק יחזקאל עמ' רסז, דש, ה' מגילות עמ' רח, ריד
יא ע"א לא מאסתים ולא געלתים... שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי דורותבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קכח
יא ע"א לא מאסתים כימי כשדיםניבי זהב עמ' שכח
יא ע"א לולי ה' וכו' בקום עלינו אדם אדם ולא מלךזרע שמשון מגילה אות א
יא ע"א לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם אדם ולא מלךמדבר קדמות (תשסח) עמ' קה
יא ע"א לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם ולא מלךשבט מישור עמ' יג
יא ע"א לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם, אדם ולא מלךאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשצד, רט, תתג, תתו
יא ע"א לעתיד לבוא אין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בישראלשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רא
יא ע"א לעתיד לבוא שאין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהםבמי התורה עמ' סח
יא ע"א מהודו ועד בוש, רב ושמואל חד אמר הודו בטוף העולם וכוש בסוף העולם, וחד אמר הודו ובוש גבי הדדי הוו קיימי וכו', מלך מסוף העולם ועד סופואוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רפב
יא ע"א מהודו ועד כוש - מסוף העולם ועד סופוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תט
יא ע"א מהודו ועד כוש רב ושמואל, חד אמר הורו בסוף העולם וכו'לחמי תודה דף קעא ע"ב
יא ע"א מהודו ועד כוש, רב ושמואל, חד אמר הודו בסוף העולם וכוש בסוף העולם וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' מז, מח
יא ע"א מהרש"א ד"ה לולישם ישראל עמ' סה
יא ע"א מהרש"א ד"ה לולי ה' שהיה לנוחכמת התורה תולדות עמ' רכב
יא ע"א מושל בכיפהתורת מנחם חמ"ג עמ' 49
יא ע"א מי גוי גדול אשר לוזאת ליעקב דברים עמ' עז
יא ע"א מלה בסלע משתוקא בתריןעת לעשות חלק ב כלל א שאלה ו**
יא ע"א מלכו בכיפהישועות משיחו (תשעח) עמ' 171
יא ע"א מלכו בכיפהתורת משה (אלמושנינו) עמ' קפט
יא ע"א מקודם היה אחשורוש מלך על כל העולם כולו ואח"כ על קכ"ז מדינותדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שלו
יא ע"א משה ואהרן בצדקתם מתחילה ועד סוףאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' תכח
יא ע"א נבוכדנצר מלך בכיפהימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שצא
יא ע"א נבוכרנצר וכתיב והיה הגוי והממלכהרנת יצחק ישעיה עמ' תיג
יא ע"א נעשה שונאו של הקב"ה מךקהלת יעקב חנוכה עמ' עג, קכט
יא ע"א ע"ש שהושחרו וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' קצג
יא ע"א על פסוק בקום עלינו אדם, אדם ולא מלךראה חיים חלק א דף פ"א ע"א (דף רע"ו ע"ב ד"ה ועם)
יא ע"א עשיו עמד במרדו שנאמר הוא עשיואור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' שנט
יא ע"א פרסיים אוכלים ושותים וכו'אפיקי ים עמ' צב
יא ע"א פתח לה פתחא לההוא פרשתא מהכא והתמכרתם שם לאויביך לעבדיםחכמת התורה משפטים עמ' קלב
יא ע"א פתחא לההוא פרשתא בהכי והתמכרתם שם לעבדיםחכמת התורה בהר עמ' רכה
יא ע"א קדושה ראשונה וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קעה
יא ע"א ר' אלעזר פתח לה מהכאגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שמ
יא ע"א ר' אלעזר פתח לה פתחא להא פרשתאנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קלה, קלח, קע, רטו
יא ע"א ר' יוחנן פתח וכו' זכר חסדו ואמונתו וכו'עוז לו בך מאמר ה אות ט, מאמר ז אות יא
יא ע"א ר' יוחנן פתח זכר חסדו וגו' ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינועבודת חיים ח"א עמ' קסג
יא ע"א ר' לוי אמר וכו' ר' חייא אמר וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' שיט
יא ע"א ר"א פתח לה פיתחא להאי פרשתא מהכא בעצלתיים ימך המקרה ובשפלות ידים ידלוף הבית בשביל עצלות וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קסד
יא ע"א ר"ז פתח כי עבדים אנחנו ובעבדתנודברי סופרים סי' לב (עמ' 25), מחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 191)
יא ע"א ר"י פתח לה כו' זכר חסדו כו'יד שלמה (עזרא) דף כב ע"ג
יא ע"א ר"י פתח לה מהכא זכר חסדותהלות ישראל (קלוגר) עמ' לו, שנא, תתרנב
יא ע"א ר"ל אמר מהכא ואם לא תורישו את יושבי הארץ (ערש"י) ר' חייא אמר מהכא והי' כאשר דמיתי לעשות להם אעשה לכם כךדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רל, רפה
יא ע"א ר"ל פתח וכו' שנעשו דלים מן המצות וכו'עוז לו בך מאמר ו אות יב, מאמר ז אות יא
יא ע"א ר"ל פתח לה וכו' ארי נוהם ודב שוקקפרי צדיק שושן פורים אות א
יא ע"א ר"ל פתח לה פתחה מהכא וכו' ארי נוהם ודוב שוקק וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כב ע"א
יא ע"א ר׳ אלעזר ...בשביל עצלות שהיה להם לישראלנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' שסג
יא ע"א ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו אימתי בימי מרדכי ואסתרקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תיג
יא ע"א ראו כל אפסי הארץ בימי מרדכי ואסתרחכמת התורה בחוקותי עמ' מו
יא ע"א רב אשי אמר מהכא או הנסה אלהים לבא לקחת לו גוי מקרב גויאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' רכט
יא ע"א רב אשי אמר מהכא או הנסה אלקים וגו'נתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רנח
יא ע"א רב ושמואל וכו' הודו בסוף העולם וכו' מתפסח ועד עזה רב ושמואל וכו'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 3
יא ע"א רב ושמואל, חד אמר: הודו וכוש מסוף העולם וכו׳מחיר יין (תשעט) עמ' ט
יא ע"א רב ושמואל, חד אמר: תפסח בסוף העולם וכו׳מחיר יין (תשעט) עמ' י
יא ע"א רב יוסף אלו פרסיים וכו' בדוב וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שלד
יא ע"א רב מתנא אמר מהכאגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שלד
יא ע"א רב מתנא פתח פתחתא לפרשתא דמגילת אסתר מהכא "כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו"תורת אביגדור ח"ד עמ' רכא
יא ע"א רב מתנה אמרמורשה - שיחות למועדים עמ' קכב, קמז
יא ע"א רב מתנה אמר מהכא, כי מי גוי גדול אשר לו אלהים וגו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' נג
יא ע"א רב מתנה אמר מהכא, כי מי גוי גדול אשר לו אלקיםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשצה
יא ע"א רב מתנה פתח כי מי גוי גדול, ובמהרש"אפניני שבח עמ' קצז
יא ע"א רב נחמן בר יצחק פתח לה פתחא להא פרשתא וכו'עמודיה שבעה עמ' קח
יא ע"א רב נחמן בר יצחק פתח לולי ה' שהיה לנוקהלת יעקב פורים עמ' תיב
יא ע"א רב נחמן בר יצחק פתח ליה פתחאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קטז
יא ע"א רב נחמן פתח לה פיתחה לההיא פרשתא מהכא לולי ה' וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 301
יא ע"א רבא פתח וכו' ברבות צדיקים ישמח העםעוז לו בך מאמר ו אות יב
יא ע"א רבא פתח לה מהבא ברבות צדיקים ישמח העם, זה מרדכי ואסתר וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רלא
יא ע"א רבא פתח לה פתחא להאי פרשתא מהכאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רב
יא ע"א רבא פתח להא פרשתא מהבאנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רלד
יא ע"א רבי אלעזר פתח לה פתחא להא פרשתא מהכא וכו' ודרשו חז"ל ישנו מן המצות וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רסא
יא ע"א רבי חנינא בר פפא פתח להא פרשתא מהכא הרכבת אנושמצווה ועושה ח"א עמ' רלב
יא ע"א רחב"פ פתח להדרכי איש דף טו/עו ע"ג
יא ע"א רחב"פ פתח לה וכו' לרויה בימי המןאלשיך על חמש מגילות עמ' תפז
יא ע"א ריש לקיש פתח לה וכו' דלים מן המצוותאלשיך על חמש מגילות עמ' תב
יא ע"א ריש לקיש פתח לה פתחא להאי פרשתאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קכא
יא ע"א ריש לקיש פתח לה פתחא להאי פרשתא מהכאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רה
יא ע"א רש"י ומהרש"א בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מךעבודת חיים ח"א עמ' קסו
יא ע"א שבע ועשרים ומאה מדינה, בתחילה מלך על שבע וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' מח
יא ע"א שהושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולי קדירהתורת מנחם חמ"ט עמ' 246
יא ע"א שהושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולי קדרהתורת מנחם חמ"ג עמ' 72
יא ע"א שהושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולי קדרהתורת מנחם חנ"ה עמ' 325
יא ע"א שהכל נעשו רשין בימיו שנאמר וישם המלך אחשורוש מסדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קנד ד"ה ובזה נ"ל, עמ' רא ד"ה אמרו, עמ' רפח ד"ה וישם
יא ע"א שהעמדתי להם מרדכי ואסתרגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שלג
יא ע"א שהעמדתי להם מרדכי ואסתררנת יצחק ה' מגילות עמ' שפ
יא ע"א שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי הדורותדברי חנינא - ת"ת עמ' שלז
יא ע"א שהעמיד לנו בית רבי וחכמי דורותדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' ריט
יא ע"א שישראל נתעצלו מלימוד התורהגבורת יצחק שבועות עמ' פד
יא ע"א שלשה מלכו בכיפהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלה
יא ע"א שלשה מלכו בכיפהרנת יצחק ישעיה עמ' שפא
יא ע"א שלשה מלכו בכיפה אחאב אחשורוש ונבוכדנצרראשון לציון (תשסח) עמ' לג
יא ע"א שלשה מלכו בכיפה אחאב אחשורוש ונבוכדנצרראשון לציון (תשעח) עמ' סג, עו
יא ע"א שלשה מלכו בכיפה ואלו הן אחאב ואחשורוש ונבוכדנצראוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' ריב
יא ע"א שלשה מלכו בכיפה ואלו הן אחאב ואחשורוש ונבוכדנצרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' לט ד"ה רביעית
יא ע"א שלשה מלכו בכיפה ואלו הן, אחאב ואחשורוש ונבוכדנצרמנות הלוי (תשסב) עמ' מח
יא ע"א שלשה מלכו בכיפה וכו'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 162
יא ע"א שלשה מלכו בכיפה וכו' ובחי' אגדות להרשב"א ובמהרש"אשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקמז
יא ע"א שלשה מלכו בכיפה וכו' סימן שסד"ך, ותו ליכא והא איכא שלמה וכו'מגילת סמנים עמ' נד
יא ע"א שלשה מלכו בכיפהתורת העולה (תשעה) עמ' טו
יא ע"א שלשה מלכו בכיפה... אחאב ואחשורוש ונבוכדנצרבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרצז, תש
יא ע"א שמלך מעצמו ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' שכ
יא ע"א ת"ר שלשה מלכו בכיפה ואלו הן אחאב ואחשורוש ונבוכדנצרדרושים ואגדות חתם סופר עמ' צח
יא ע"א תנו רבנן שלשה מלכו בכיפה ואלו הן, אחאב ואחשורוש ונבובדנצראוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רנח, רפא
יא ע"א תני רב יוסף אילו פרסיים וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 458
יא ע"אישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 434
יא ע"ב אחשורוש אמר בלשצר חשב וטעה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שמח
יא ע"ב אחשורוש טעה בחשבון שבעים שנות הגלותאור אברהם - מגילת אסתר עמ' 11, רח, רכז
יא ע"ב אחשורוש נתקצרו ימיו - רש"יאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' מא
יא ע"ב איהו נמי [אחשורוש] מיטעי טעי דאיבעי ליה למימני מחרבות ירושלםבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קסב
יא ע"ב איהו נמי מיטעא טעי דאיבעי ליה למימני מחרבות ירושליםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תפה ד"ה אבל
יא ע"ב אלקיהם ישן הואתורת מנחם חט"ז עמ' 140
יא ע"ב אמר איהו מיטעא טעי אנא חשבינא ולא טעינא וכו' שמחד גיסא בכו והצטערו וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רסז
יא ע"ב אמר בלשצר חשב וטעהרנת יצחק תהלים עמ' לט
יא ע"ב אמר השתא ודאי תו לא מיפרקי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקפז ד"ה וידוע
יא ע"ב אמר השתא ודאי תו לא מיפרקי כו'לקוטי שיחות חל"א עמ' 171
יא ע"ב אמר רבא מאי כשבת כו' שנתיישבה דעתו אמר בלשצר חשב וטעה אנא חשיבנא ולא טעינא כו' הא שבעים אפיק מנא מקדשא וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קעא, קצח
יא ע"ב אמרי השתא ודאי לא מפרקימעשה רקם (בר) מועדים עמ' 233
יא ע"ב אנא חשיבנא ולא טעינא וכו' אפיק מאני דבי מקדשא וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' שפד
יא ע"ב אנא חשיבנא ולא טעינא וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רי, רעג
יא ע"ב אפיק מאני דבי מקדשארנת יצחק ישעיה עמ' שפב, ה' מגילות עמ' שכג
יא ע"ב אפיק מאני דבי מקדשא ואשתמש בהו בא שטן וריקד ביניהן והרג את ושתידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תלט ד"ה וי"ל
יא ע"ב ביום השביעי כטוב לב המלך ביין, זו שבת וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' טז
יא ע"ב בימים ההם כשבת המלך וכו' מאי כשבת לאחר שנתיישבה דעתו אמר בלשצר חשב וטעה אנא חשיבנא ולא טעינא וכו' איהו נמי מיטעא טעי וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' צג
יא ע"ב בימים ההם שנתיישבה דעתואבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' ח
יא ע"ב בלשאצר מנה וטעה ואחשורוש מנה וטעה ואף דניאל מנה וטעהדרשות הר"ן (תשסג) עמ' ריב
יא ע"ב בלשצר חשב וטעה אנא חשיבנא ולא טעינא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רלט ד"ה דהנה, עמ' תקעג ד"ה כשבת
יא ע"ב בקום עלינו אדם, אדם ולא מלך, ורש"ימדבר שור דרוש טו עמ' קלז; מאורות הראי"ה פורים עמ' קמד-קמה; טוב ראי עמ' קצט-רא
יא ע"ב ברבות צדיקים ישמח העם זה מרדכי ואסתר וכו'דעת סופר עמ' קעב ע"א
יא ע"ב גזל ועריות נפשו מחמדתן ומתאוה להםכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' פג
יא ע"ב הא איכא ירושלים דלא כבשהרנת יצחק מלכים עמ' קסג
יא ע"ב המולך אמר רב שמלך מעצמוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קכב
יא ע"ב המן טעה בחשבון שבעים שנהפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קנ
יא ע"ב השתא תו לא איפרקו אפיק מנא מקדשא (ולקמן יב ע"א שלבש בגדי כהונה)דרושים ואגדות חתם סופר עמ' רמו
יא ע"ב ואילך חשבון השנים וכו'תורת מנחם חלק לג עמ' 214
יא ע"ב ואף דניאל טעהבית ישי - דרשות עמ' קיט
יא ע"ב והא איכא דריושמנות הלוי (תשסב) עמ' מח
יא ע"ב והיה לשון שמחהשרגא המאיר על התורה עמ' שע
יא ע"ב כיון דחזי דמלו שבעין ולא אפרוק, אמר השתא ודאי תו לא מיפרקימאורות הראי"ה פורים עמ' קצה; טוב ראי עמ' קצה-קצו {נודע כי עיקר המצוות הם להתקיים בארץ ישראל, וגם כשגלו משם ידעו ישראל שישובו לשם, אבל כשעברו ע' שנה ולא חזרו וכאילו בטלה קדושת הארץ היה עולה על הדעת שנותק הקשר? אלא באמת קדושת המקדש לא בטלה, ומזה נמשכת קדושה לכל ישראל בגלותם ושיעבודם לתורה}
יא ע"ב כיון דמלו שבעין ולא איפרוק אמרישראל קדושים עמ' 90, מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 159, 171)
יא ע"ב כיון דמלו שבעין ולא איפרוק אמרפרי צדיק פורים אות ח
יא ע"ב כיון שלא נגאלו שוב אינם נגאליםלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רמח
יא ע"ב כשבת המלך - כשנתיישבה דעתומנות הלוי (תשסב) עמ' נא, רח
יא ע"ב כשבת המלך וכו' אמר, בלשצר חשב וטעה וכו' בא שטן וריקד ביניהן והרג את ושתיאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רפז
יא ע"ב כשנתיישבה מלכותו כו' כיון רחזי דמלו שבעין ולא איפרוק אמר השתא תו לא מיפרקי ורש"יתורת מנחם חנ"ט עמ' 355
יא ע"ב מאי כשבת לאחר שנתיישבה דעתו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקסב ד"ה בימים
יא ע"ב מאי כשבת לאחר שנתישבה דעתו וכו' אמר בלשצר חשב וטעה אנא חשיבנא ולא טעינא וכו' אפיק מאני דבי מקדשא ואשתמש בהובאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קסא, קסו, קסז
יא ע"ב מאי כשבת, לאחר שנתיישבה דעתו וכו'לחמי תודה דף סא ע"א
יא ע"ב מאי כשבת, לאחר שנתישבה דעתומחיר יין (תשעט) עמ' יב
יא ע"ב מלך כעליונים ובתחתוניםמנחת קנאות עמ' רח
יא ע"ב מלמד שלבש [אחשורוש] בגדי כהונה ונתעטף ועמד, כתיב הכא יקר תפארת גדולתו וכתיב התם לכבוד ולתפארתבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קסא, קסז
יא ע"ב רש"י ד"ה לפי, ע' שנה ממלכות בבלרנת יצחק ישעיה עמ' שפח
יא ע"ב רש"י ד"ה שניה כיבש יהויקיםרנת יצחק ישעיה עמ' שעג
יא ע"ב שאלו תלמידיו את רשב"י מ"מ נתחייבואיש מבין ח"ב דף נ/צ ע"א
יא ע"ב שבעים שנות הגלות לדעת אחשורושציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' עט
יא ע"ב שלמה המלךבעקבי יעקב עמ' קח
יא ע"ב שלמה וכו' מלך והדיוט ומלךעשרה מאמרות (תשס) עמ' תלו
יא ע"ב שלמה וכו' שמלך על העליונים והתחתוניםתקנת השבין סי' ב (עמ' 7)
יא ע"ב שלמה מילתא אחריתי הוה ביה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תנד ד"ה ועד"ז
יא ע"ב שלמה מילתא אחריתי הוה ביה שמלך על העליונים ועל התחתוניםדרכי התשובה עמ' סז
יא ע"ב שלמה מלך בכיפהאור הישר בראשית דף עד ע"ב
יא ע"ב שלמה מלך על העליונים, ורש"י שדיםרנת יצחק מלכים עמ' כה
יא ע"ב שמלך על העליונים ועל התחתונים שנא' וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רמו
יא ע"ב שנתן ה' לשלמה מכבודו למשול בעליונים ותחתונים ועודצמח צדקה עה"ת עמ' קד
יא ע״א לא מאסתים ולא געלתים לכלתםאור מאיר ח"א עמ' שמה
יא קדשה לע"לברית מנוחה (תשנט) עמ' לז {ברית שלא לסלק את השכינה מהמקדש}
יא ר"ח פתח באנו באשחן וכבוד דף קלה
יא ר"י פתח וכו' אימתי ראו כל אפסי ארץ וכו'דברי פני אריה דף פא ע"ב
יא רבא פתח לה וכו' 'ברבות הצדיקים ישמח העם ובמשול רשע יאנח עם'אור חדש פתיחה אות 291-292
יא רבה פתח לה פתחה מהכא ברבות צדיקים ישמח העם וכו'ימים אחדים דף קי ע"ג
יא רבי חנינא בר פפא פתח לה פתחא להאי פדשתא מהכאאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 140
יא רבי לוי אמר מהכא ואם לא תורישו את יושבי הארץ רבי חייא אמר מהכא והיה כאשר דמיתי לעשות להםאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 358
יא שהושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולי קדרהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 275
יא שלא עסקו בתורה בימי המןאור חדש (הרטמן) פ"ח אות 19
יא שלשה מלכו בכיפהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 218, 478, פ"א אות 37, 150, 191, 246, 281, 282, 299, 304, 499, הקדמה אות 446, פתיחה אות 220-221, פ"ח אות 359
יא שמעצמו מלך, אמרי לה לשבח, ואמרי לה לגנאיאור חדש (הרטמן) פ"א אות 110-111
יא, הוא אחשורוש' הוא ברשעותו מתחלתו ועד סופואור חדש פתיחה אות 305, פ"ד אות 95, פ"א אות 56-57
יא, ונקרא המן בפרט 'אדם', כמו שדרשו עליואור חדש (הרטמן) פ"ז אות 171
יא. "בקום עלינו אדם", אדם ולא מלךאמרי נועם (מועדים) סי' ה לפר' זכור, סי' א, ו, ז, לפורים
יא. אברם הוא אברהםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקצט
יא. אדם ולא מלךשבט מישראל (קרמניץ) פרק קכד פסוק א
יא. אדם ולא מלך זה המןארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר שושן בית ג
יא. או הנסה אלוקים וכו'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קלב
יא. או הנסה כו' במהרש"אאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' תכח
יא. אוכלים ושותין כדוב ומסורבלים בשר כדובלישרים תהלה (תשסד) עמ' קסט
יא. אחיו של ראשאור חדש (הרטמן) פ"א אות 15-16, 23-24
יא. אחיו של ראש ובן גילו של ראש וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שפה, שצג
יא. אחיו של ראש ובן גילו של ראשתורת חכם (הכהן, תיד) דף קצח ע"ד
יא. אחשורוש אח לראשוגור אריה ויקרא פכ"ד הערה 60
יא. אחשורוש אחיו של ראשמדבר קדש מועדים ח"ב עמ' פב
יא. אחשורוש היה מולך מסוף העולם עד סופואור חדש (הרטמן) פ"א אות 302-303, 1062, 1061
יא. אחשורוש חד אמר פקח היהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קב
יא. אחשורוש כל שזוכרו אמר אח לראשושבילי פנחס עמ' תג
יא. אחשורוש מלך בכיפהאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 530-531
יא. אחשורוש מלך בכיפהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכ
יא. אחשורוש מלך מעצמושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רעה
יא. אחשורוש מנה שבעים אמר תו לא מיפרקיישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שיא
יא. אחשורוש, אמר רב אחיו של ראש (- נבוכדנצר) ובן גילו של ראשאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1-2
יא. אחשורוש, אשר כל הזוכרו אומר אח לראשואור חדש (הרטמן) פ"א אות 994, 993
יא. אחשורוש, כל שזוכרו אמר אח לראשוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שמה
יא. אחשורוש, שהכל נעשו רשים בימיואבקת רוכל (ליכטנשטיין) דף לב ע"א
יא. אחשורוש, שהכל נעשו רשין בימיואור חדש (הרטמן) פ"א אות 35, 40-41
יא. אימתי ראו בל אפטי ארץ את ישועת אלקינו בימי מרדכי ואסתרדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רכה
יא. אימתי ראו ישועת אלקינו, בימי מרדכימשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קיד
יא. אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו בימי מרדכי ואסתרמי השלוח (תשסז) ח"א דף רנט
יא. אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו בימי מרדכי ואסתראמרי נועם (מועדים) סי' א לפר' פרה
יא. אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו בימי מרדכי ואסתרשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תל
יא. אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו, בימי מרדכי ואסתרכתר תורה (תשסז) עמ' קצה
יא. אימתי ראו כל אפסי ארץ זה בימי מרדכי ואסתר וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרש ג דף כח ע"א; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יו ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת פקודי דף צו ע"ג
יא. אימתי ראו כל אפסי ארץ ישועת וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' לב
יא. אימתי ראו כל אפסי ארץ, בימי מרדכישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קצז, רא, רח, רצד, שי, שסח
יא. אין ויהי אלא לשון צערשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רצז
יא. אין כל אומה ולשון יכול לשלוט בהםפני מלך בראשית עמ' קע
יא. אמר רב, 'ווי והי', נתקיים מה שכתוב בתורה והתמכרתם שם לאויביךאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 52
יא. אמר רבי אלעזר בעצלתים ימך המקרה בשביל עצלות תורה שהיה בהם וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' ריא
יא. אמרו שהי' אחיו של ראשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קצד
יא. אמתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו, בימי מרדכי ואסתראור חדש (הרטמן) הקדמה אות 80
יא. אע"ג שהיה מטיל עליהם מם על הארץ עד שנעשו הכל רשים בימיואור חדש (הרטמן) פ"י אות 1-2
יא. אף גם זאת בהיותם בארץ אויביהםהתורה והעולם ח"ג עמ' רלא
יא. ארי נוהם זה נבוכדנצר הרשעטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יג
יא. ארי נוהם זה נבוכדנצר הרשעשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שד
יא. ארי נוהם זה נבוכדנצר הרשע וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרש ד דף מז ע"ב; משאת משה (אלשיך, שסא) דף יז ע"ב; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יז ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פ' א סי' קסה דף ב ע"ד
יא. ארי נוהם' זה נבוכדנצר. 'ודוב שוקק' זה אחשורושאור חדש פתיחה אות 237-240
יא. את ישועת אלקינו בימי מרדכי ואסתרמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שנג
יא. באנו באש בימי נ"נ ובמים בימי פרעה ותוציאנו לרויה בימי המןלב אריה שיר השירים אות ז
יא. באנו באש בימי נבוכדנצרדברים אחדים (תשמו) עמ' כח, תז
יא. באנו באש ובמים באש בימי נבוכדנאצר ובמים בימי פרעהמשאת משה (אלשיך, שסא) דף עב ע"א; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יו ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קס ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף קסה ע"ב
יא. באנו באש ובמים, באש בימי נבוכדנצר וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' קכז
יא. בכל מקום שכתיב "ויהי" הוא לשון וויאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 51-52
יא. במצולות בשביל עצלות שהיה לישראל בתורה נעשה שונאיהם של הקב"ה מךיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רלב, מקראי קדש (תשנג) עמ' לב
יא. במתניתא תנא לא מאסתיםהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' יט
יא. במתניתא תנא לא מאסתים בימי כשדים וכו' ולא געלתים בימי יוונים וכו' וכו'אור חדש פתיחה אות 357-358
יא. 'בסום עלינו אדם', אדם ולא מלך, זה המןעטרת ישועה (תשסד) אות ב לויקרא זכור
יא. בעצלתים ימך המקרהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קצו
יא. בעצלתים ימך המקרהישא מדברותיך - מגילה עמ' כ
יא. בעצלתים ימך המקרה בשביל עצלות שהי' בישראל שלא עסקו בתורה ובו'הישר והטוב (תשסג) עמ' ריט, רנה
יא. בעצלתים ימך המקרה בשביל עצלות שהיה בהם בישראל שלא עסקו בתורה בימי המןמנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יז ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תיו דף קמד ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסד ע"ד; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ב דף ג ע"ד; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) אסתר דף צג ע"א
יא. בעצלתים ימך המקרה וכו', בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה, נעשה שונאו של הקב"ה מך, ואין מך אלא עני וכו', ואין מקרה אלא הקב"ה וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' נא
יא. בעצלתים ימך המקרה, בפסוק ישנו עם אחדשמן המור (אביוב) עמ' קג
יא. בקום עלינו אדם - ולא מלךאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 209, 582, פ"ו אות 304, 399, פ"ח אות 22, 339, 358, פ"ה אות 195
יא. בקום עלינו אדם - ולא מלךאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 514
יא. בקום עלינו אדםמה שהיה הוא שיהיה עמ' לט
יא. בקום עלינו אדם , אדם ולא מלך וכו'דברי פני אריה דף עט ע"א
יא. בקום עלינו אדם אדם ולא מלךטוב לב עמ' פט
יא. בקום עלינו אדם אדם ולא מלךשל"ה (תשנז) פרשת תצוה אות כ
יא. בקום עלינו אדם אדם ולא מלך זה המןערבי נחל (תשסד) עמ' שג, תשמא
יא. 'בקום עלינו אדם' אדם ולא מלךגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שיב
יא. בקום עלינו אדם אדם ולא מלךמנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יז ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור קב דף א ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קכה/קסה ע"ד
יא. בקום עלינו אדם ולא מלךאגרא דכלה ח"ג עמ' תג
יא. בקום עלינו אדם ולא מלךדברים אחדים (תשמו) עמ' שלג
יא. בקום עלינו אדם ולא מלךפאר יעקב ח"ב עמ' תרט
יא. בקום עלינו אדם ולא מלךתורי זהב (תשעג) עמ' תסד
יא. בקום עלינו אדם ולא מלךתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שכה
יא. בקום עלינו אדם, אדם ולא מלךדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רד
יא. בקטנותו מתחילתו ועד סופומה שהיה הוא שיהיה עמ' נה
יא. ברבות צדיקים - מרדכיביאור הגר"א על משלי פרק כט פסוק ב
יא. ברבות צדיקים ישמח עם ברבות צדיקים זה מרדכי ואסתרתפארת ישראל (דוראן, שנא) דרש ה דף מט ע"א; תולדות יעקב (אלבה, שסט) פרש' משפטים דף מז ע"א; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יח ע"א; בינה לעתים (תח) דרש כד דף סז ע"א
יא. ברשעו מתחילתו ועד סופושערים מצוינים - מגילה עמ' קט, קמט
יא. בשביל עצלותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שכו
יא. בשביל עצלות וכו' נעשה שונאו וכו' מך - ורש"ימתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' צט
יא. בשביל עצלות נעשה שונאו של הקב"ה מךשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רנה
יא. בשביל עצלות שהיה להם לישראלשערים מצוינים - מגילה עמ' קיא, שיא
יא. בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה וכו'שיחות ר' ראובן עמ' רז, ריא
יא. בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מךדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 684, פ"ו הערה 400
יא. בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה - ורש"ימתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רמה
יא. בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מךנצח ישראל (הרטמן) עמ' רסח הערה 153
יא. בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מך ואין מך אלא עניישמרו דעת עמ' קצו
יא. בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מךמטר השמים (תשנז) עמ' לד, לו
יא. בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מךים שמחה עמ' קעד, תעו
יא. בשביל עצלות שלא עסקו בתורה נעשה כביכול מךמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שדמ, שנג
יא. בשביל שלא עסקו בתורה בימי המן נעשה שונאו של הקב"ה מךדרשות שמן רוקח עמ' שמג
יא. בתחילה מלך על שבע ולבסוף על עשרים ולבסוף על מאהמדבר קדש מועדים ח"ב עמ' עז
יא. ג' מלכו בכיפהתורת יחיאל בראשית עמ' תלא
יא. ג' מלכו בכיפה ואלו הן אחאב ואחשורוש ונבוכדנצר, אחשרורוש הא דאמרןמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' עא
יא. ג' מלכו בכיפה וכו' והאיכא שלמהתורת יחיאל דברים עמ' עג
יא. גזר המן על ישראל שלא יעסקו בתורהמקראי קדש (תשנג) עמ' ו
יא. דוד הוא הקטן מתחילתו ועד סופושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תמח
יא. דוד הוא הקטן, שהקטין עצמושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תעח
יא. דמי יתירי יהיבמקראי קדש (תשנג) עמ' יד
יא. הוא אברהם בהויתו מתחלתו עד סופובן פורת יוסף (תשעא) עמ' קסב
יא. הוא אברהם בצדקו מתחילתו ועד סופו, דוד הוא הקטן וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' ח, י, קלח
יא. הוא אברהם הוא בצדקו מתחילה ועד סוף וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' ח, קמא
יא. הוא אחשורוש הוא בדשעו מתחילתו וער סופוישמרו דעת עמ' שלז
יא. הוא אחשורוש הוא ברשעו מתחילתו ועד סופודברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תעז
יא. הוא אחשורוש הוא ברשעו מתחילתו ועד סופומאמר אסתר (הורוויץ) עמ' ל
יא. הוא אחשורוש הוא ברשעו מתחילתו ועד סופושבילי פנחס עמ' קח
יא. הוא אחשורוש הוא ברשעו מתחלתו ועד סופושפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קפג
יא. הוא אחשורוש הוא ברשעו מתחלתו ועד סופותפארת ישראל (דוראן, שנא) דרש ו דף עב ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לז סי' ד דף רכז ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמה ע"ד
יא. הוא אחשורוש' וכו' שמלך מעצמו שלא היה מזרע המלוכהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1032
יא. הוא אחשורוש מתחילתו ועד סופוקשוטי כלה (תשסג) עמ' קלח
יא. הוא אחשורוש, הוא ברשעו מתחילתו ועד סופודברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רכה
יא. הוא אחשורוש, הוא ברשעו מתחלתו ועד סופואור אברהם - מסכת מגילה עמ' כח, עו
יא. הוא אחשורוש, שנתקיים בימיו והתמכרתם וכו' ואין קונהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיג פסוק ד
יא. 'הוא אחשורש' הוא ברשעו מתחלתו ועד סופואור חדש (הרטמן) פ"ג אות 70, 71
יא. הוא אחשורש הוא ברשעו מתחלתו ועד סופואור חדש (הרטמן) פ"ה אות 60
יא. הוא בצדקו מתחילתו ועד סופואמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ב פסוק יז מס' 1
יא. הוא בקטנותו מתחלתו ועד סופושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שצא, תיב
יא. הוא ברשעו מתחילתו וער סופוגור אריה בראשית פל"ו הערה 51, פל"ז הערה 63
יא. הוא ברשעו מתחלתו ועד סופושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רעט
יא. הוא ברשעו מתחלתו ועד סופו וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שפו
יא. הוא ברשעתו מתחלתו ועד סופוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקצג
יא. הוא דתן ואבירם הם ברשעם מתחילתם ועד סופםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קצג, קצד
יא. הוא דתן ואבירם הן ברשען מתחלתן ועד סופןדברי יואל פ' פנחס דף קלז ע"ב
יא. הוא דתן ואבירם הן ברשעתן מתחילתן ועד סופןלהורות נתן ויקרא עמ' קמז
יא. הוא הרג הוא ביקש להרוגשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רטו
יא. הוא משה ואהרן, מלמד ששקולין היואבני אש (אויש) מועדים עמ' רצט
יא. הוא עמד וכו' ברשעתו מתחילתו וסופוחנן אלקים עמ' ז, יב
יא. הוא עשו אבי אדוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קכט
יא. הוא עשו הוא ברשעתוהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' לג, רסג
יא. הודו בסוף העולם וכוש בסוף העולםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 127, 129, 230-231
יא. הודו בתחלת העולם וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף עג ע"ב; ידי משה (שנז) בהקדמה לאסתר דף רנו ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף כד ע"א; הואיל משה (מת, שעב) מגילת אסתר דף יג ע"א
יא. הודו וכוש גבי הדדי קיימיאור חדש (הרטמן) פ"א אות 127, 129, 235, 231-232
יא. הם בצדקתם מתחלתם ועד סופםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קמג
יא. המולך אמר רב שמלך מעצמו וכו'מנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' נד
יא. המולך אמר רבא שמלך מעצמומקראי קדש (תשנג) עמ' יג
יא. המולך אמרי לה לשבחשערים מצוינים - מגילה עמ' רצ
יא. 'המולך'-שמלך מעצמואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 479, פ"א אות 915
יא. המן עשה חשבון שבני ישראל לא יגאלו ולכן הוציא כלי המקדש וכו'מאמרי שלמה ח"ב עמ' ריח
יא. העמדתי להם בית רביודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקסט
יא. הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בתורהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' דש {לקבל ממנו תורה}
יא. הרבה נביאים עמדו לישראלמנחם ציון (תשסד) עמ' קצה
יא. הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים ותוציאנו לרויה כו'דרשות יעב"ץ עמ' שטז
יא. הרכבת אנוש על ראשינו באנו באש, בפסוק ותאמר לו זרששמן המור (אביוב) עמ' קנח
יא. ודוד הוא הקטן כשם שבקטנותו הקטין עצמו כך במלכותויוסף לקח כרך א ח"א עמ' קצ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצא
יא. ודוד הוא הקטן, הוא בקטנותו מתחלתו ועד סופו, כשם שבקטנותו הקטין אצל מי שגדול ממנו בחכמה וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תקכב
יא. ודור הוא הקטן בקטנותו וכו' הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בתורה ובחכמהמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רמ {לימוד גדול להקטין עצמו אצל מי שאתו בביהמ"ד לפני ת"ח, ובמלוכה לפני שריו ויועציו}
יא. והא איכא דריוש וכו' הא איכא שבע דלא קא מלך עלייתומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' עב
יא. ויהי בימי אחשודוש שהכל נעשו רשים בימיולב אריה אסתר אות כט
יא. ויהי בימי אחשורוש א"ר לוי אחיו של ראש ובן גילו של ראשלב אריה אסתר אות יא
יא. ויהי בימי אחשורוש אחיו של ראשלב אריה פרשת בא אות ח
יא. ויהי בימי אחשורוש אחיו של ראש ובן גילו של ראשדברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תרומה דף קפד ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תרומה דף קסח ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת תשא דף קצח ע"ד
יא. ויהי בימי אחשורוש אמר רב אחיו של ראש ובן גילו של ראשמקור חיים (ויטאל) פרשת פקודי דרוש א דף עא, עד ע"ג
יא. ויהי בימי אחשורוש' אמר רב ויי והיאור חדש פתיחה אות 339-340
יא. ויהי בימי אחשורוש שהושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולי קדירהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קפז
יא. ויט עלינו חסד בימי מרדכי וכו'מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף טו ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסה ע"ב
יא. ולא געלתים בימי יונים שהעמדתי להם שמעון הצדיק וכו'מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' נז
יא. ולא מאסתים וכו' לכלותם בימי המןרנת יעקב עמ' רלט
יא. ולפיכך יש פתחא להאי פרשתא מהכאאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 355-356
יא. ותוציאנו לרויה בימי המןפאר יעקב ח"ב עמ' תתלז
יא. ותוציאני לרוי' בימי המןמרפא לנפש בראשית עמ' לג
יא. זה החריב וזה היה מבקש להחריבאור חדש (הרטמן) פ"א אות 16-17
יא. זכר חסדו ואמונתושמן המור (אביוב) עמ' נט
יא. ח "א תפסח בסוף העולם ועזה בסוף העולם וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רעג
יא. ח"א הודו בסוף העולם וכו'דבש השדה עמ' נו
יא. חד אמר לשבח שלא היה שום אחד חשוב וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שג
יא. חור כרפס, חורי חורי וכו'חמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 447
יא. י"א שאחשוורוש מלך בעצמומאמר אסתר (הורוויץ) עמ' לב, לו
יא. כח של עמלק הוא מרפיון ידים בתורהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תקיג
יא. כי אני ה' אלקיהם, בימי גוג ומגוגשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רנט
יא. כי מי גוי גדול וכו'אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' כה, תקלו
יא. כי עבדים אנחנו, בפסוק בלילה ההואשמן המור (אביוב) עמ' קס
יא. כל הזוכרו אומר אח לראשושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קעז
יא. כל זמן שהשכינה בישראל אין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהםתפארת צבי שמות עמ' קנא
יא. כל זמן שלא היו עוסקין בתורה היה המן שהוא מזרע עמלק גובראור חדש (הרטמן) פ"ו אות 306, פ"ח אות 259
יא. כלום הקריבו לפנך וכו' תרשישמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קכה, קכו
יא. כשם שבקטנותו הקטין דוד וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק כ פסוק כט, פרק לא פסוק כה
יא. כשם שמלך מהודו ועד כוש כך מלך על קכ"ז מדינותמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' א
יא. כשם שמלך על הודו וכוששערים מצוינים - מגילה עמ' שיט
יא. כשם שמלך על הודו וכוש, כך מלך מסוף העולם ועד סופואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 218
יא. לא געלתים בימי המןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' נז, ע, פח
יא. לא הוי אינש דהוי חשיב למלכותא כותיה וכו' דיהיב ממונא יתירהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 111-112
יא. לא מאמתים ולא געלתים וגו' שהעמיד להם וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' ר
יא. לא מאסתים - בימי יוונים וכו' כי אני ה' אלקיהם - לעתיד לבוא, שאין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהםמבשר טוב - ספר החיים עמ' פג
יא. לא מאסתים - בימי כשדים, ולא געלתים - בימי יוונים, לכלותם - בימי המןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 481
יא. לא מאסתים - זה ס"תמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יב ע"ד
יא. לא מאסתים בימי יווניםדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קנט
יא. לא מאסתים בימי יוונים וכו' אני ה' בימי גוג ומגוגדברי יואל פ' וישב דף רצא ע"ב, פ' מקץ דף שמו ע"ב
יא. לא מאסתים בימי יוונים וכו' כי אני ה' אלקיהם לעת"ל כו'עקבי אבירים (תשסה) עמ' רעא
יא. לא מאסתים בימי יוונים ולא געלתים בימי אספיינוס וכו'דברי יואל פ' משפטים דף קכז ע"ב
יא. לא מאסתים בימי יוונים ולא געלתים בימי נבוכדנאצרדברי יואל פ' בחוקותי דף תלג ע"א
יא. לא מאסתים בימי יוונים ולא געלתים בימי נבוכדנצר לכלותם בימי המן וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תמו
יא. לא מאסתים בימי יוונים, ולא געלתים בימי נבוכדנצר, לכלותם בימי המן כו'דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט-שקלים עמ' קלא, פורים עמ' תצז
יא. לא מאסתים בימי כשדיים שהעמדתי להם וכו'מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' ס
יא. לא מאסתים בימי כשדים וכו'ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קצה
יא. לא מאסתים בימי כשדים וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרפה
יא. לא מאסתים בימי כשדים שהעמדתי להם דניאל וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' תעז, תעח
יא. לא מאסתים בימי כשדים שהעמדתי להם דניאל וכו' של בית רבי וחכמי הדורות כי אני ה' אלקיהם לעתיד לבואמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקא
יא. לא מאסתים בימי כשדים שהעמדתי להם דניאל חנניה מישאל ועזריה ולא געלתים וכו'דעת תבונות - עת לעשות מע' ג אות רפד
יא. לא מאסתים בימי כשדיםבינה לעתים (תח) דרש כא דף ה/ס ע"ד; נצח ישראל (שנט) פ"י דף יח ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת וישב דף רלד ע"ד, ופרשת ואתחנן דף רפד ע"ב
יא. לא מאסתים בימי כשרים , ולא געלתים בימי יוניםויגד יעקב עמ' ה
יא. לא מאסתים וגר כי אני ה' אלקיהם לעתיד לבוא, שאין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלה
יא. לא מאסתים וכו' לכלותם בימי המן וכו'שפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קג
יא. לא מאסתים ולא גאלתים בימי המן שהעמדתי להם מרדכי ואסתר וכו'מאמרי שלמה ח"ב עמ' רלח
יא. לא מאסתים ולא געלתים - לא געלתים בימי יוונים, שהעמדתי להם שמעון הצדיק וחשמונאי ובניו ומתתיהו כהן גדולמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חנוכה יב
יא. לא מאסתים ולא געלתיםזאת זכרון (תשנב) אות קסב
יא. לא מאסתים ולא געלתים וכו'דולה ומשקה - חנוכה עמ' ט, נז, קצז, רמ
יא. לא מאסתים ולא נעלתים בימי המןמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' עג
יא. לא מאסתים כו' לכלותםאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' יא, יב
יא. לא מאסתים, בימי כשדים וכו' בימי הפרסים, שהעמדתי להם בית רבי וחכמי הדורותמבשר טוב - חנוכה עמ' רג
יא. לא מאסתים, בימי כשדים וכו' בימי הפרסים, שהעמדתי להם בית רבי וחכמי הדורות, כו'מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קלב, רפח
יא. להפר בריתי - היינו בימי גלות פרס וכו'פחד יצחק פורים ענין ג
יא. להפר בריתי איתם וכו' שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי הדורותאוצר המאמרים (תשס) עמ' קטז
יא. להפר בריתי אתם, בימי רומיים שהעמדת להם את רבי ואת כל חכמי הדורותדברי יואל מועדים ח"ד דף תיג ע"א
יא. לולא ד' שהיה לנו בקום עלינו אדם - ולא מלך ורש"ימאמרי שלמה ח"ב עמ' ריא
יא. לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם, אדם ולא מלךאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 535
יא. לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם, אדם ולא מלךמגלה עמוקות (תשסח) אופן מז
יא. לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם, ולא מלךאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 575-576
יא. לולי ה' שהיה לנו וכו' אדם ולא מלךשמע יעקב (אלגזי, תקה) דף נב ע"ב
יא. לולי ה' שהיה לנו וכו' אדם ולא מלךשמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קע
יא. לולי ה׳ שהיה לנושמן המור (אביוב) עמ' קטז
יא. לולי וכו' אדם ולא מלךפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' נב
יא. 'לכלותם' בימי המןאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 106, פ"ח אות 130
יא. לכלתם בימי המןהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' צא
יא. למה נקרא שמה יסכה שהכל סכין ביפיהצמח דוד (סקאליע) עמ' תד
יא. למה נקרא שמו אחשורוששמן המור (אביוב) עמ' יד
יא. מאי דכתיב והכרתי לבבלשמן המור (אביוב) עמ' ט
יא. מאי כשבת המלך לאחר שנתיישבה דעתומאמר אסתר (הורוויץ) עמ' לד
יא. מהודו ועד כוש רב ושמואל חד אמר הודו בסוף העולם וכו'מדבר קדש מועדים ח"ב עמ' עו, עט
יא. מולך שמלך מעצמומנות הלוי (שמה) דף ב/כ ע"א
יא. מחלוקת תפסח ועזהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' סט
יא. מי כה׳ אלהינושמן המור (אביוב) עמ' קס
יא. מי שנתקיים מה שאמר משה והתמכרתם ואין קונהמקראי קדש (תשנג) עמ' ה
יא. מלך מסוף העולם ועד סופואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 478
יא. מפ"מ נתחייבו כלי' וכו' שנהנהו מסעודתו של אותו רשע וכו' שהשתחוו לצלם וכו'דברי יונה עמ' צ, קג
יא. מתחלה מלך על ז' מדינותאהבת חיים (דייטש) עמ' נב
יא. נבוכדנצר מלך בכיפהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקכה, תקכו
יא. נבוכה לשון ינון ואנחהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תטז, תנב
יא. נעשה מך לשונאי ישראלברכת חיים ח"ב עמ' 255
יא. נתעצלו בלימוד תורהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קה
יא. עצלות שהיה לישראל שלא עסקו בתורהמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קט, קיח, קכא
יא. פירוש המלה אחשורושאור חדש (הרטמן) פ"א אות 18
יא. פתח רב נחמן פתחא להאי פרשתא וכו' לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם אדם ולא מלךעת הזמיר הגיע עמ' צב
יא. פתחו אמוראי פתחא כ"א לפי דרכומשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קיח
יא. ק"ר אי קדשה לע"לאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ט
יא. ק"ר אי קדשה לע"לאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ט
יא. קטן נקרא מי שמקטין עצמו נגד חביתצפנת פענח (תשסו) עמ' צו
יא. ר' לוי אמר מהכא ואם לא תורישומקראי קדש (תשנג) עמ' יא
יא. ר' מתנא אמר מהכא בי מי גוי גדול אשר לו אלוקים וגראוצר המאמרים (תשס) עמ' קצה
יא. ר' מתנה אמר מהכא, כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רב
יא. ר' נחמן בר יצחק פתח פתחא להאי פרשתא מהכא שיר המעלות לדוד וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רב
יא. ר"א פתח בעצלתיים ימך המקרהמקראי קדש (תשנג) עמ' ח
יא. ר"א פתח ליה פיתחא וכו'שנות ימין דף קנט ע"ד
יא. ר"י בר פפא פתח באנו באש ובמיםמקראי קדש (תשנג) עמ' ה
יא. ר"י פתח זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל וכו'ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' פג
יא. ר"י פתח לה וכו' ראו כל אפסי ארץ וכו'מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' קי
יא. ר"י פתח לה פתחא להא פרשתא מהכא זכר חסדו ואמונתו וכו' אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו בימי מרדכי ואסתרנזר הקדש ח"ג עמ' פח, קנ
יא. ר"י פתח מהכא וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שי, מקראי קדש (תשנג) עמ' ו
יא. ר"ל פתח לה פתחא מהכא ארי נוהם זה נבוכדנצרישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שיא, מקראי קדש (תשנג) עמ' ז
יא. ר"ן ב"י פתח ליה פיתחא וכו'שנות ימין דף קנג ע"א
יא. ר"נ פתח לה פתחא"וכו' מהכא לולי ה' שהיה לנומקראי קדש (תשנג) עמ' ח
יא. ראו כל אפסי ארץשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' ריב, רמז, רפג, תצ, תקלא
יא. 'ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו' בימי מרדכי ואסתרגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' רד
יא. ראו כל אפסי ארץ וגו' בימי מרדכי ואסתרשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רמז, רסח
יא. ראו כל אפסי ארץ וגו' כימי מרדכי ואסתרכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' עט
יא. רב אמר סמוכות זו לזו ובמו שמלך בהן מלך בכל העולםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רסט
יא. רב אשי אמר מהכא או הנסה אלקים וכו'מנות הלוי (שמה) דף יט ע"ב
יא. רב אשי אמר מהכא וכו' 'או הנסה אלקים לבא לקחת לו גוי מקרב גוי'אור חדש פתיחה אות 313-314
יא. רב אשי פתח לה פתחא להא פרשתאמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קיט
יא. רב ושמואל חד אמר הודו בתחלת העולם וכוש כסופו, וחד אמר הודו וכוש גבי הדדי הוו קיימין, כשם שמלך מהודו ועד כוש כך מלך מסוף העולם ועד סופו, שבע ועשרים ומאה מדינה, אמר רב חסדא בתחלה מלך על שבע ולבסוף מלך על עשרים ולבסוף מלך על מאהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' עא
יא. רב ושמואל, חד אמר הודו בסוף העולם וכוש בסופו, וחד אמר הודו וכוש גבי הדדי קיימי, כשם שמלך על הודו וכוש כך מלך על כל העולם כלומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' סט
יא. רב מתנא אמר מהכא ומי גוי גדולמקראי קדש (תשנג) עמ' י
יא. רב מתנא אמר מהכא כי מי גוי גדול אשר וכו'מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יח ע"ב
יא. רב מתנא אמר מהכא.. 'מי גוי גדול. אשר לו אלקים קרובים אליו'אור חדש פתיחה אות 306-307
יא. רב מתנה אמר מהכא, כי מי גוי גדולמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' קא
יא. רב נחמן בר יצחק פתח לה וכו' 'שיר המעלות לדוד לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם'אור חדש פתיחה אות 260-261, פ"ח אות 358
יא. רב נחמן בר יצחק פתח לה להאי פרשתא וכו' אדם ולא מלךאמרי צדיקים (תשסה) עמ' לג-לד
יא. רב נחמן בר יצחק פתח לה פתחא וכו' אדם ולא מלך זה המןארץ צבי (תשע) עמ' קפח
יא. רב נחמן בר יצחק פתח לה פתחא להא פרשתא מהכא שיר המעלות לולי ה' שהיה לנו יאמר נא ישראל לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם אדם ולא מלך פירש רש"י אדם ולא מלך זה המןשבילי פנחס עמ' שכז
יא. רב נחמן בר יצחק פתח לה פתחא להא פרשתא מהכא שיר המעלות לולי ה' שהיה לנו יאמר נא ישראל לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם, אדם ולא מלךשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קכו
יא. רב נחמן בר יצחק פתח לה פתחא להא פרשתא מהכא שיר המעלות לולי ה' שהיה לנו יאמר נא ישראל לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם אדם ולא מלךמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תלד
יא. רבא פתח ברבות צדיקים ישמח העםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ט
יא. רבא פתח וכו' ברבות צדיקים וכו'מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' קג
יא. רבא פתח לה פתח פתחא מהכא ברבות צדיקים ישמו העםמקראי קדש (תשנג) עמ' ט
יא. רבא פתח להאי פרשתא מהכא ברבות צדיקים ישמח העם זה מרדכיצור יעקב (יעבץ) דרוש ב לזכור
יא. רבי אלעזר פתח לה פתחא להא פרשתא מהכאאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 490, 416, פתיחה אות 245-246
יא. רבי חייא אמר מהכא 'והיה כאשר דמיתי לעשות להם אעשה לכם'אור חדש פתיחה אות 409-410, פ"ד אות 356
יא. רבי חנינא בר פפא פתח לה וכו' 'הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים ותוציאנו לרויה'אור חדש פתיחה אות 182-183
יא. רבי יוחנן פתדולה וכו' 'זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו"אור חדש פתיחה אות 218-219
יא. רבי לוי אמר מהכא 'ואם לא תורישו וגו'אור חדש פתיחה אות 399-402
יא. רבי לוי פתח ואם לא תורישו וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסה ע"ד
יא. ריש לקיש פתח לה וכו' 'ארי נוהם ודוב שוקק מושל רשע על עם דל'אור חדש פתיחה אות 230-231
יא. רנב"י פתח לה וכו' מהכא שיר המעלותנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לז אות ה
יא. רנב"י פתח לה פתח וכו' אדם ולא מלךישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קב
יא. רש"י - הא דאמרן, מהודו ועד כושמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' עא
יא. שהושחרו פניהם של ישראל בימיוגור אריה בראשית פל"ח הערה 32
יא. שהיתה מונה בהם ימי השבתבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' רד
יא. שהעמדתי חשמונאי ובניומקוה המים עמ' קו {מדוע השמיט בני מתתיהו}
יא. שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי דורותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קע
יא. שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי הדורותמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' ה
יא. שלא עסקו בתורה ובמהרש"אאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' שג
יא. שלמה ונבוכדנאצר שלטו בכיפהשיחות לספר במדבר עמ' נה, שיחות לספר דברים עמ' יז
יא. שלשה מלכו בכיפהאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' קנו
יא. שלשה מלכו בכיפהנצח ישראל (הרטמן) עמ' תנב הערה 76
יא. שלשה מלכו בכיפהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רעה
יא. שלשה מלכו בכיפהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שסב
יא. שלשה מלכו בכיפהשנות ימין דף קנד ע"ב
יא. שלשה מלכו בכיפה ואלו הן אחאב וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' רכ
יא. שלשה מלכו בכיפה וכו' ונבוכדנצרשיחות ר' ראובן עמ' ב, צה, קי, קכב
יא. שלשה מלכים הם שמלכו בכפהמנות הלוי (שמה) דף כד ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יח דף תסב ע"א; יפה עינים (שצא) פרשת שמות דף מג ע"א
יא. שלשה שלטו בכיפה ותוס' ד"ה שלשהכתנות אור עמ' רעג
יא. שלשה שמלכו בכיפהמקראי קדש (תשנג) עמ' יג
יא. שם זה הכתבתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תלג
יא. שמעון הצדיק שייך לגלות יוןדולה ומשקה - חנוכה עמ' סט
יא. שנעשו הכל רשים בימיוכתב סופר דרשות (תשל) עמ' קסט
יא. ת"ר שלשה מלכו בכיפה וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קפז
יא. תחילה משלו מהודו ועד כוש ולבסוף קכ"ז מדינהמקראי קדש (תשנג) עמ' יב
יא. תחת הנעצוץ יעלה ברוש, בפסוק ליהודים היתה אורהשמן המור (אביוב) עמ' רכה
יא. תנו רבנן שלשה מלכו בכיפה ואלו הן אחאב ואחשורוש ונבוכדנצר וכו' ותו ליכא והא איכא שלמה לא סליק מלכותיה וכו' שלמה מילתא אחריתי הוה ביה שמלך על העליונים ועל התחתוניםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קכח
יא. תפסח בסוף העולם ועזה בסוף העולםכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ד דף שצב ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסו ע"ב
יא. תפסח ועזה בהדי הדדי הוו קיימיאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' ריח
יא: אחשוורוש חישב זמן הגלות וחשב שכבר עבר הזמן ולא ייגאלויפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רכב
יא: אחשורוש השתמש בכלי המקדש בסעודתו, ובא השטן וריקד ביניהם, והרג את ושתיאור חדש (הרטמן) פ"א אות 762, 953
יא: אחשורוש טעה בחשבון ע' שנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנג
יא: אחשורוש עשה חשבון של ע' שנהקריאה בקריה ח"א עמ' פא
יא: אין והיה אלא לשון שמחהשרגא המאיר מועדים עמ' פה
יא: אינהו נמי מיטעא טעי וכו' שנים מקוטעות הוובאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1263-1262
יא: אמר בלשצר חשב וטעה אנא חשיבנא ולא טעינאהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קמ
יא: אמר רבא מאי כשבת לאחר שנתיישבה דעתו אמר בלשצר חשב וטעה אנא חשיבנא וכו'אגרת הטיול (תשעה) עמ' רנה
יא: אמר רבא מאי כשבת לאחר שנתיישבה דעתו וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' סג
יא: אמר רבא מאי כשבת לאחר שנתיישבה דעתו, אמר בלשצאר מנה וטעה אנא מנינא ולא טעינאמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' עו, עז, תז, ח"ב עמ' יב, שלה
יא: אמר רבא מאי כשבת, לאחר שנתיישבה דעתואור חדש (הרטמן) פ"ה אות 140, 141
יא: אנא חשיבנא ולא טעינאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רטו, רסו, רפז
יא: אנא חשיבנא ולא טעינאקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' צט
יא: אפיק מאני דבי מקדשא ואשתמש בהושערים מצוינים - מגילה עמ' ב
יא: אפיק מאני דבי מקדשא ואשתמש בהו בא שטן וריקד ביניהן והרג את ושתיאור חדש (הרטמן) פ"א אות 280, 328, 344, 712, 1307, 1293, פ"ב אות 532, פ"ט אות 364, 365
יא: בא שטן וריקד ביניהןאגרת הפורים (לאער) עמ' קכב
יא: בא שטן וריקד ביניהן והרג את ושתישערים מצוינים - מגילה עמ' ג
יא: בגלות בבל חשבו בכמה אופנים האיך היתה החשבון של שבעים שנהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' תמח
יא: בלשאצר ואחשורוש טעו בחשבון שבעים שנות הגלותתפארת צבי במדבר עמ' קעד
יא: בלשאצר חשיב שבעין שנין אמר השתא ודאי תו לא מפרקי אפיק מאני דבי מקדשא ואשתמש בהוןגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קפח
יא: בלשאצר מנה וטעה אנא מנינא ולא טעינאמנות הלוי (שמה) דף כו ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף קד ע"א
יא: בלשצר ואחשורוש חשבו זמן הקץ של גלות בבל שבעים שנהכתר תורה (תשסז) עמ' קע
יא: בלשצר חשב וטעה וכו'המאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' קסט
יא: בלשצר עשה משתה במלאת ע' שנה לחשבונומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תמה
יא: בשבת המלך אחשורוש, לאחר שנתישבה דעתועמוד הימיני (קלינמן) עמ' קלח
יא: בתחילה בשושן ולבסוף בכל העולםכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תג
יא: ג' מלכו בכיפהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' שכה
יא: גלו בשבע גלו בשמונה גלו בי"ח גלו בי"טישרש יעקב (אבולפיה) עמ' של
יא: דוד הוא הקטן, מתחלתו ועד סופושמן ראש סוכות ח"ב עמ' קצ
יא: דריוש דכציר לה שבע וידעינן דלא מלך ככיפהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' עא
יא: הודו וכוש גבי הדרי קיימיחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 437
יא: הוציא מאני דבית מקדשאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רנ
יא: הריגת ושתיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קצה
יא: השי"ת מקדים רפואה למכהעקבי אבירים (תשסה) עמ' שלה
יא: השתא תו לא מיפרקי ואפיק כלי בית מקדשאמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שמה, שסח
יא: ודאי תו לא מיפרקישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ריד, רסא
יא: ולמאניא די ביתה וכו' קטיל בלשאצרהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' סז
יא: חשבון שבעים שנה וכו'פחד יצחק פורים קונטרס רשימות יח
יא: חשבונו של אחשוורוש בזמן הגלותמאמר אסתר (הורוויץ) עמ' לט, מב
יא: כי לפי מלאות לבבל שבעים שנה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רסד
יא: כי לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקד אתכםאגרת הפורים (לאער) עמ' לה, קסד
יא: כיון דחזי דמלו שבעין ולא איפרוק וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קלא
יא: כמה מלך ארביםרשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קצא, ריב
יא: 'כשבת המלך אחשורוש' אחר שנתיישב דעתו בעצמו שהוא מלךאור חדש (הרטמן) פ"א אות 954
יא: כשבת המלך אחשורוש על כסא מלכותו וגו' לאחר שנתישבה דעתו, אמר בלשאצר מנה וטעה, אנא חשבנא ולא טעינא, מנה שבעין שנה אמר השתא ודאי תו לא מיפרקידברי יואל מועדים ח"ו פורים דמוקפין עמ' תקעט, ח"ז החודש עמ' רצ
יא: כשבת המלך אחשורש - אחר שנתיישב דעתו בעצמו שהוא מלךאור חדש (הרטמן) פ"א אות 277-278
יא: כשבת המלך ביישוב הדעתאגרא דכלה ח"א עמ' תקכא
יא: כשבת המלך וכו' מאי כשבת לאחר שנתיישבה דעתו וכו'חמודי צבי שמות עמ' רכג
יא: כשבת המלך שנתיישבה דעתו וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שפא
יא: כשבת המלך, מאי כשבת, לאחר שנתיישבה דעתו וכו'חמודי צבי בראשית עמ' רכט
יא: לא מאסתים, שהעמדתי להם של בית רבישמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' כא
יא: לאחר שנתישבה מלכותו עשה משתהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' א, רצט
יא: לפי מלאת לבבל ע' שנה וכו'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' כ
יא: מאי 'כשבת' לאחר שנתיישבה דעתואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 475, פ"א אות 880
יא: מאי כשבת לאחר שנתיישבה דעתודברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף כג ע"ב
יא: מאי כשבת לאחר שנתיישבה דעתו אמר בלשצר חשב וטעה וכו'חמודי צבי מועדים עמ' רסט, שכ
יא: מלך והדיוט ומלךתפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' מט דף מה ע"א; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף ט ע"א
יא: נבואות שבעים שנה לבבלאור חדש (הרטמן) פ"א אות 286
יא: נבוכדנצאר מלך ארבעים וחמש שנהבית שלום מרדכי עמ' קכג
יא: רש"י - כשבת המלך, משמע בתחלת מלכותו והא כתיב בשנת שלשמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תז
יא: שלמה לא סליק מלכותיה וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' פב
יא: שלמה מילתא אחריתי הוה ביה שמלך על העליונים ועל התחתונים שנאמר וישב שלמה על כסא ה'רחמי הרב עמ' סב
יא: שלמה מילתא אחריתי הוה ביה, שמלך על העליונים ועל התחתוניםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 299, 304, 426-427
יא: שלמה מילתא אחריתי הוה טה שמלך על העליונים ועל התחתונים שנאמר וישב שלמה על כסא ר'של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות פז
יא: שלמה מלך בעליונים וגו'עירין קדישין השלם עמ' תפב
יא: שלמה מלך על העליונים והתחתוניםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשעא הערה 30
יא: שלמה מלך על העליונים והתחתוניםכד הקמח (מישור) עמ' כד
יא: שלמה מלך על העליונים ועל התחתוניםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קנא
יא: שלמה מלך על העליונים ועל התחתוניםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קנט
יא: שלמה מלך על העליונים ועל התחתוניםשמן ראש סוכות ח"ב עמ' רח
יא: שלשה מלכו בכיפהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' סד
יא: שלשה מלכו בכיפהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רצט
יא: שלשה מלכו בכיפהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רעא
יא: שמלך על העליונים ועל התחתוניםשיחות ר' ראובן עמ' קי
יא: שמלך על העליונים ועל התחתוניםטוב טעם בראשית עמ' ה
יא: שנים מקוטעות הוו (שנות הגלות)אמרי נועם (מועדים) סי' ג לפורים
יא: ששמח אחשורוש ואפיק כלי מקדשאמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קיב
יב "אין אונס" אמר רבא מלמד שהשקה את כל אחד מיין מדינתואור חדש (הרטמן) פ"א אות 747-745
יב אבנים שמתחוטטות על בעליהןאור חדש (הרטמן) פ"א אות 680, 675-676
יב אחיו אני ברמאותתפארת ישראל (שינקמן) עמ' לב
יב אחשורוש השקה כל אחד יין אשר הוא יותר [ממנו] בשניםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 781-780
יב אחשורוש לבש בגדי כהונה גדולהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1076
יב אחשורוש לבש בגדי כהונהכלי יקר (תשמח) עמ' רצא
יב אחשורוש נתן לכל אחד ואחד יין גדול ממנו בשניםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 766
יב אחשורוש, חד אמר, מלך פיקח היהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 521-522
יב אין אונס וכו' שתיה כדת של תו ומהרש"א והרי"ף על מאמר רבאמקור ברוך (פייתוס) דף יג ע"ב
יב איש יהודי וכו' לעולם מבנימין וכו' והתוס' שםידו בכל סי' אלף רמז
יב אם כן של שושן יהרגואור חדש (הרטמן) הקדמה אות 586
יב אמר לו רבי נחמיה, אם כן אתה מטיל קנאה בסעודהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 591
יב אף סעודתו של אותו רשע אכילה מרובה משתיהאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 70
יב בהראותו את עושר כבוד מלכותו, אמר רבי יוסי בר חנינא, מלמד שלבש בגדי כהונהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 397-398
יב במדה שאדם מודד מודדין לושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקמא
יב בן שיאיר עיני ישראל בתפלתודברים אחדים (תקמח) דף קמה ע"ד
יב 'גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות', בית הנשים מיבעי ליהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 853
יב האכילה בסעודתו של אחשורוש הייתה מרובה מן השתייהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 771-770
יב הדסה על שם הצדיקיםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שנא, שעז
יב הושיבן בחצר ולא החזיקתן בגינה ולא החזיקתן עד שהכניסן לביתן והחזיקתןאור חדש (הרטמן) פ"א אות 597, 602-603, 616-617
יב הם לא עשו אלא לפניםאשל חיים ח"א עמ' צג
יב הם לא עשו אלא לפנים, אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפניםאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 627
יב הראוי לחצר לחצר הראוי לגינה לגינה הראוי לביתן לביתןאור חדש (הרטמן) פ"א אות 631, 734, 585-586, 653-654
יב ובמתניתא תנא, הושיב אותם בחצר, ופתח שני פתחים, אחד לגינה ואחד לביתןאור חדש (הרטמן) פ"א אות 619-620
יב והקרוב אליו כרשנא שתר כו'עין ימין (אלגזי) דף ח ע"א
יב ויין מלכות רב, מלמד שכל אחד ואחד השקהו יין גדול ממנו בשניםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 734, 721-722
יב וכי משא פנים יש בדברכוכבי אור (תשלד) עמ' ד
יב וכי משוא פנים יש בדבראור חדש (הרטמן) הקדמה אות 554-555
יב וכלים מכלים שונים, 'משונים' מיבעי ליהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 697, 705-706
יב זיל לעמון ומואבראש דוד (תקלו) דף לד ע"א
יב זיל לעמון ומואבראש דוד (תקלו) דף לד ע"א
יב זיל מעמון ומואבראש דוד (תשמו) עמ' קמא ע"א
יב חוט של חסד משוך עליהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תקכב
יב חור, חרי חרישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רנג
יב יודעי העתים שיודיעים לעבר שניםדברים אחדים (תקמח) דף לט ע"ב
יב יום ז' שבת היה שישראל אוכלין ושותיןמשכנות יעקב (נעים) דף קיא ע"א
יב כל אחד השקהו מיין מדינתו - יין הרגיל בו, ולא ישכרהואור חדש (הרטמן) פ"א אות 799
יב כרפס, אמר רבי יוסי בר חנינא כרים של פסיםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 772
יב כרצון איש איש, מרדכי והמןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רנג
יב כרצון איש ואיש זה מרדכי והמןאור חדש (הרטמן) פ"א אות 847-846
יב כרצון איש ואיש, איש - זה מרדכי וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' קסו
יב כשאוה"ע אוכלים ושותים אומרים מדיות נאות וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' שא
יב לחכמים יודעי העתים וגו' אלו הסנהדרין וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' תקב
יב לכך מה שנהנו מסעודת אחשורוש, היה סבה גדולה לפורענותאור חדש (הרטמן) פ"ז אות 9
יב לעשות כרצון מרדכי והמןמקוה המים עמ' קכד-קכה
יב לפניה לא היה חשיב מלך כיון שבבית אביה היה עבד ביד הסריסיםמנחת אליהו (תשנט) עמ' שה
יב מ"מ נתחייבו שש"י שבאותו הדורעינות מים דף כג ע"ד
יב מאי "כדת" וכו' כדת של תורה מה דת של תורה אכילה מרובה משתיה,'אף סעודתו של אותו רשע אכילתו מרובה משתיהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 745-744
יב מאי 'חור', רב אמר, חרי חרי. ושמואל אמר, מילת לבנה הציע להםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 772
יב מכדי פריצתא הואימשכנות יעקב (נעים) דף קיא ע"ב
יב מלמד שכל אחד השקהו יין מדינתומקור ברוך (פייתוס) דף יג ע"ב
יב מלמד שכל אחד השקהו מיין מדינתואור חדש פתיחה אות 16, פ"א אות 800
יב מלמד שלבש בגדי כהונהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 401, 428, 414-415, 420-421, 467-468
יב מלמד ששניהם לדבר עבירה נתכונו. היינו דאמרי אינשי איהי בקרא ואיהו בבוצינאאור חדש (הרטמן) פ"א אות 861-859
יב ממוכן שמוכן לפורענותדברים אחדים (תקמח) דף לד ע"ב
יב מפני מה נתחייבו וכו' שהשתחוו לצלםיד יחזקאל עמ' קנח
יב מפני מה נתחייבו וכו'מקוה המים עמ' קכב
יב מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדורדברים אחדים (תקמח) דף קמה ע"ד
יב מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור כליה, מפני שנהנו וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' תב, תו
יב מפני מה נתחייבו כליה מפני שנהנו מסעודתו כו'המדרש והמעשה שמות פרשת תצוה
יב מפני מה נתחייבו שונאי ישר' כליהשני אליהו דף נ ע"ג-ע"ד
יב מפני שנהנו מסעודתו וכו'מקוה המים עמ' קכה-קכו
יב מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קלג
יב נתחייבו כליה מפני שהשתחוו לצלםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רעז
יב סעודתו של אותו רשע אכילה מרובה משתיהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 823
יב ע"א מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע כו' שהשתחוו לצלםתורת מנחם חמ"ט עמ' 198, 228
יב ע"א א"ל הקב"ה למשיח קובל אני לך על כורשרנת יצחק ישעיה עמ' קסד
יב ע"א א"ל הקב"ה למשיח קובל אני לך על כורש וכו' (ובמפרשי הע"י)תורת מנחם חלק לג עמ' 215
יב ע"א אבן טובה יש בכרכי הים ודרה שמה וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' סב
יב ע"א אחשורוש לבש בגדי כהונהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' לג, קצג
יב ע"א אחשורוש מלך חכם היה או טיפששם דרך בראשית ח"א עמ' קעח
יב ע"א אחשורוש מלן שוטה היהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תלב
יב ע"א אחשורוש נענש על שהשתמש בכלי המקדשאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קפד
יב ע"א אי מינן מלכי מינייכו איפרבי ואי מינייכו מלכי מינן איפרכידרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' צו
יב ע"א אי מיץ מלכי מינייכו איפרכירנת יצחק ישעיה עמ' תסה
יב ע"א אי מנייכו מלכי מינן אפרכיתורת אליהו עמ' תנד
יב ע"א איהו בקרי ואתתיה בבוציניקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רלד
יב ע"א איש ואיש - מרדכי והמןתורת מנחם חלק ל עמ' 158
יב ע"א איש ואיש - מרדכי והמןתורת מנחם חמ"ט עמ' 225
יב ע"א אכילה של תורה מרובה משתיהדברי שאול בראשית עמ' קפט
יב ע"א אלו תלמידיו את רשב"ידרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קג ע"ג
יב ע"א אמר ר' יוסי בר חנינא מלמד שלבש בגדי כהונהבריכות המעיין עמ' רא
יב ע"א אמר רבא יצתה בת קול ואמרה להם, ראשונים כלים מפני כלים ואתם שונים בהםבריכות המעיין עמ' רא
יב ע"א אמרו לו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעמאמץ כח (תשעה) עמ' שעה
יב ע"א אף הם לא עשו אלא לפניםקהלת יעקב פורים עמ' קיט, רנא
יב ע"א אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפניםבמי התורה עמ' קמ
יב ע"א אר"י ב"ר חנינא כת' הכא את יקר תפארת גדולתו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 303
יב ע"א אתנויי אתנו בהדדי אי מינן מלכי מינייכו איפרכי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תרה ד"ה המולך
יב ע"א בהראותו את עושר כבוד מלכותו, אמר רבי יוסי בר חנינא מלמד שלבש בגדי כהונהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רפח
יב ע"א בהראותו וגו' מלמד שלבש בגדי כהונה וכו', ורש"יאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שנו
יב ע"א בחצר גנת ביתן המלך, רב ושמואל חד אמר הראוי לחצר לחצר, הראוי לגינה לגינה וכו' הושיבן בחצר ופתח להם שני פתחים אחד לגינה ואחד לביתןאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רפג
יב ע"א בית הנשים מבעי ליה וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' שפו
יב ע"א גם ושתי המלכה וכו' בית המלכות, בית הנשים מיבעי לי' וכו' שניהן לדבר עבירה נתכוונו וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' [מ], עב, רצב
יב ע"א דורו של המן נהנו מסעודת אחשורושכתונת פסים (תשעא) עמ' לג
יב ע"א דת של תורה אכילה מרובה משתיהדובר צדק עמ' 33
יב ע"א דת של תורה אכילה מרובה משתיהתורת אליהו עמ' תמז
יב ע"א דת של תורה אכילה מרובה משתיהתורת לוי יצחק עמ' רנב
יב ע"א הביא לכל אחד יין ממדינתואלשיך על חמש מגילות עמ' שפא
יב ע"א הגזירה הוי בשביל שהשתחוו לצלםחכמת התורה משפטים עמ' קלג
יב ע"א הוציא אחשורוש כלים של בית המקדשעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' קמא
יב ע"א היינו דאמרי אינשי איהו בקרי ואתתיה בבוצינימגילת סמנים עמ' קד
יב ע"א הם לא עשו אלא לפניםאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קפה, קצח
יב ע"א הם לא עשו אלא לפניםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתנט, במדבר עמ' תנד
יב ע"א הם לא עשו אלא לפניםבית ישי - דרשות עמ' מז
יב ע"א הם לא עשו אלא לפניםדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רפח, שג, שיג
יב ע"א הם לא עשו אלא לפניםדברי סופרים סי' לג (עמ' 28), רסיסי לילה סי' נב (עמ' 123), נג (עמ' 136), אור זרוע לצדיק סי' ג (עמ' 10), לקוטי מאמרים עמ' 103, 168, 182, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 67 (סי' עה), צדקת הצדיק סי' רנז, מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 147), יט (עמ' 172), כ (עמ' 181)
יב ע"א הם לא עשו אלא לפניםדברי שאול דברים עמ' רסה
יב ע"א הם לא עשו אלא לפניםחכמת התורה שמות עמ' ריז
יב ע"א הם לא עשו אלא לפניםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' קעח
יב ע"א הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה וכו'עוז לו בך מאמר ה אות ח, מאמר יג אות יב
יב ע"א הם לא עשו אלא לפנים וכו'קהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' ע
יב ע"א הם לא עשו אלא לפניםפרי צדיק פקודי אות ד
יב ע"א הם לא עשו אלא לפנים, אף הקב"ה לא עשה עמהם אלא לפניםמנות הלוי (תשסב) עמ' שטו
יב ע"א הם לא עשו וכו' אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפניםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תריא ד"ה והנה
יב ע"א הם עשו לפנים וכו'פי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' מג
יב ע"א הראוי לחצר וכו'תורת מנחם חנ"ו עמ' 260
יב ע"א הראוי לחצר לחצר הראוי לגינה לגינה וכו'תורת מנחם חי"ד עמ' 277
יב ע"א הראוי לחצר לחצר וכו'תורת מנחם חכ"ז עמ' 460
יב ע"א הראוי לחצר לחצר, הראוי לגינה לגינה וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' נה, סב
יב ע"א הראוי לכסף כסף הראוי לזהב זהבדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שכג
יב ע"א 'ובמלאות הימים האלה' וגו' רב ושמואל חד אמר מלד פיקח היה, וחד אמר מלד טיפש היהכתב סופר אגדות כאן
יב ע"א והוא אומר מי בכם מכל עמו, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' רצא
יב ע"א והשקות בכלים שונים, כלי בית המקדשאור אברהם - מגילת אסתר עמ' מב, קצד
יב ע"א והשתיה כדת וכו' כדת של תורה וכו'ברית שלום (תעח) דף קלט ע"ב
יב ע"א והשתיה כדת של תורהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שסז
יב ע"א והשתיה כדת, כדת של תורהמנות הלוי (תשסב) עמ' סז
יב ע"א והשתיה כדת, כדת של תורה וכו'לחמי תודה דף סא ע"ב, רכה ע"א
יב ע"א ויין מלכות רב, מלמד שכל אחד ואחד השקהו יין שהוא גדול הימנו בשניםלחמי תודה דף רכה ע"א
יב ע"א ויין מלכות רב, שכל אחד ואחד השקהו יין שגדול הימנו בשניםמנות הלוי (תשסב) עמ' סו
יב ע"א וכי כורש משיח הוא וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ט פסוק כט
יב ע"א וכי כורש משיח היה ובפרש"ייחי המלך עמ' מז
יב ע"א וכי כורש משיח היה, אלא אמר לו הקב"ה למשיח קובל אני לך על כורש וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' פא
יב ע"א וכי משוא פנים ישתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' נ
יב ע"א וכי משוא פנים יש בדברדברי שאול ויקרא עמ' שעו
יב ע"א וכי משוא פנים יש בדברדרכי התשובה עמ' קמה, קסא
יב ע"א וכי משוא פנים יש בדברדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שיג ד"ה שאלו
יב ע"א וכי משוא פנים יש בדברקהלת יעקב פורים עמ' רז, תסז
יב ע"א וכי משוא פנים יש בדבר וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תרטו ד"ה בגמרא
יב ע"א וכי משוא פנים יש בדבר כו' הם לא עשו אלא לפנים כו', ורש"יתורת מנחם חמ"ו עמ' 218,180
יב ע"א וכי משוא פנים יש בדבררב שלום (אדלר) עמ' צו
יב ע"א וכלים מכלים שונים וכו' ראשונים כלו מפני כלים ואתם שונים בהםבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קסו
יב ע"א וכלים מכלים שונים וכו' ראשונים כלו מפני כלים וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' סז
יב ע"א וכלים מכלים שונים, יצתה ב"ק ואמרה להם ראשונים כלו מפני כלים ואתם שונים בהם וכו'לחמי תודה דף סא ע"ב
יב ע"א ולמה נקרא שמה הדסה ע"ש הצדיקים שנקראו הדסיםתהלה לדוד (והרמן) פרק מ פסוק י הערה כב
יב ע"א ומהרש"א לעשות כרצון המן ומרדכי, שלא היו מאכלות אסורותבאר שרים פרשת תצוה דרוש ו אות ס
יב ע"א חד אמר מלך פיקח היה וחד אמר מלך טפש היהמנות הלוי (תשסב) עמ' נד
יב ע"א חודש שנהנה הגוף מן הגוףלקוטי שיחות חל"ה עמ' 326
יב ע"א חור כרפס ותכלת, מאי חור, רב אמר חרי חרי וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' ס
יב ע"א חור כרפס ותכלת, מאי חור. רב אמר חרי חרי, ושמואל אמר מילת לבנה הציע להם. כרפס, אמר רבי יוסי בר חנינא כרים של פסיםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רפד
יב ע"א חיל פרס ומדי הפרתמים, וכתיב למלכי מדי ופרס וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' מ
יב ע"א יהא עתידה אמי שתלד בן שיושיע את ישראל וכו' מה יהא בסוף נבואתהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שמט
יב ע"א ישראל אוכלין ושותין מתחילין בד"תעוז לו בך מאמר יד אות ז
יב ע"א ישראל השתחוו לצלם וניצלו שלא עשו אלא לפניםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רמח
יב ע"א ישראל נתחייבו כליה מפני שנהנו מסעודתו של אחשורושקב הישר (תשנט) ח"ב פרק צח עמ' תקטו
יב ע"א ישראל שבאותו דור חייבין היו כליהדרכי אמונה דרך כו
יב ע"א כדת של תורהדברי שאול ויקרא עמ' שמו
יב ע"א כדת של תורהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קפד
יב ע"א כדת של תורההמאור הגדול (גר"א) עמ' תרצט
יב ע"א כדת של תורהתורת אליהו עמ' מג
יב ע"א כדת של תורה אכילה מרובה משתיהבי חייא ח"ב עמ' קפט
יב ע"א כדת של תורה וכו' אכילה מרובה משתיהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תרט ד"ה חייב ובהערה
יב ע"א כדת של תורה ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' שכב
יב ע"א כדת של תורה מה תורה אכילה מרובה משתי' אף כאןגנא דפלפלי עמ' תס
יב ע"א כרפס כרים של פסיםטיול בפרדס ח"א עמ' ריח
יב ע"א כרצון איש ואיש - כרצון מרדכי והמןשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קיח
יב ע"א כרצון איש ואישלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קנא
יב ע"א כרצון איש ואיש וכו' כרצון מרדכי והמןלקוטי שיחות חל"א עמ' 170
יב ע"א כרצון איש ואיש וכו' כרצון מרדכי והמןלקוטי שיחות חל"ו עמ' 164
יב ע"א כרצון איש ואיש וכו' כרצון מרדכי והמןשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תלה
יב ע"א כרצון איש ואיש זה המן ומרדכיקהלת יעקב פורים עמ' רסב
יב ע"א כרצון איש ואיש כרצון מרדכי והמןפניני יחזקאל עמ' תרג, תריב
יב ע"א כרצון איש ואיש מרדכי והמןדברי שאול ויקרא עמ' שמז
יב ע"א כרצון איש וכו' כרצון מרדכיתורת מנחם חנ"ה עמ' 300
יב ע"א כרצון מרדכי איש יהודי והמן איש צר ואויבאלשיך על חמש מגילות עמ' שעו, שפג, תסג
יב ע"א כרצון מרדכי ואסתרתורת מנחם חנ"ב עמ' 146
יב ע"א כרצון מרדכי והמןעיני שמואל (ראבין) עמ' מ
יב ע"א כרצון מרדכי והמןתורת מנחם חמ"ו עמ' 155
יב ע"א כרצון מרדכי והמן וכו'תורת מנחם חל"ט עמ' 144
יב ע"א כרצון מרדכי והמן שנקראו אישדברי שאול ויקרא עמ' שמה
יב ע"א כרצון מרדכי וכו'לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 438
יב ע"א לא עשו אלא לפניםתורת מנחם חנ"ט עמ' 431
יב ע"א לכל אחד נתנו יין גדול בשנים ממנואלשיך על חמש מגילות עמ' שפב
יב ע"א לעשות כרצון איש ואיש וכו' לעשות כרצון מרדכי והמןדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' מו
יב ע"א לעשות כרצון איש ואיש וכו', כרצון מרדכיבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתפד
יב ע"א לעשות כרצון איש ואיש זה מרדכי והמןחכמת התורה כי תשא עמ' כח
יב ע"א לעשות כרצון איש ואיש זה מרדכי והמןכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויקרא עמ' קעה
יב ע"א לעשות כרצון איש ואיש כרצון מרדכי והמןקומץ המנחה (צונץ) דרוש יט אות י
יב ע"א לעשות כרצון איש ואיש כרצון מרדכי והמן וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קסד
יב ע"א לעשות כרצון איש ואיש כרצון מרדכי והמן, וברש"יאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' ז
יב ע"א לעשות כרצון איש ואיש מרדכי והמןישראל קדושים עמ' 97, 115, רסיסי לילה סי' כג (עמ' 30), דברי סופרים סי' לג (עמ' 28), מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 136), יט (עמ' 171), כ (עמ' 181), צדקת הצדיק סי' רנה
יב ע"א לעשות כרצון איש ואיש מרדכי והמןפרי צדיק שושן פורים אות א
יב ע"א לעשות כרצון איש ואיש, כרצון מרדכי והמןאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קז
יב ע"א לעשות כרצון איש ואיש, כרצון מרדכי והמןלחמי תודה דף ד ע"א
יב ע"א לעשות כרצון איש ואיש, כרצון מרדכי והמןלקט אמרי קודש - מועדים עמ' קפב, קפח
יב ע"א לעשות כרצון איש ואיש, כרצון מרדכי והמן וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' יב
יב ע"א לעשות כרצון איש ואיש, מרדכי והמןמנות הלוי (תשסב) עמ' סט, קיט
יב ע"א לעשות כרצון מרדכי והמןצלח רכב עמ' תלה
יב ע"א לעשות כרצץ מרדכי והמן ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' שכג
יב ע"א לפי שנהנו מסעודתו של אותו רשעמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' קפ
יב ע"א לפי שנהנו מסעודתו של אותו רשעשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רכו
יב ע"א מ"מ קשיא קראי אהדדי כתיב לפי מלאת לבבל וכו'ברית שלום (תעח) דף קלו ע"ב
יב ע"א מ"מ קשיא קראי אהדדי כתיב לפי מלאת לבבל וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתסז
יב ע"א מאי חור וכו' מילת לבנה הציע להםישראל קדושים עמ' 116
יב ע"א מאי חור וכו' מילת לבנה הציע להםפרי צדיק ויגש אות ז
יב ע"א מאי חור רב אמר וכו' ושמואל אמר וכו'לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' תמט
יב ע"א מאי כדת כדת של תורהתולדות הגר"א (תשס) עמ' רלב
יב ע"א מאי כדת, כדת של תורהעוז לו בך מאמר יד אות ה
יב ע"א מהרש"א - על מה שפירש"י שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר, למה לא פי' שהשתחוו להמן שעשה עצמו אלוהלחמי תודה דף מב ע"ב, קלב ע"ב
יב ע"א מחלוקת רב ושמואל אי אחשורוש פקח או טיפש היה, ולד"ה שתי משתאות היואלשיך על חמש מגילות עמ' שעט
יב ע"א מיום שחרב ביהמ"ק נטלה עצה ממנוגבורת יצחק שבועות עמ' קיז
יב ע"א מיטות של כסף ורגליהם של זהבאלשיך על חמש מגילות עמ' שפא
יב ע"א מלך טיפשתורת מנחם חנ"ט עמ' 435
יב ע"א מלך טיפש הי'תורת מנחם חמ"ג עמ' 42
יב ע"א מלך טיפש הי'תורת מנחם חנ"ב עמ' 121
יב ע"א מלך טיפש הי'תורת מנחם חנ"ה עמ' 325
יב ע"א מלך טיפש וכו' פיקח וכו'תורת מנחם חל"ט עמ' 139
יב ע"א מלך פקח היה, מלך טפש היהלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 528
יב ע"א מלכי האיפרכיותאלשיך על חמש מגילות עמ' שעח
יב ע"א מלמד שכל אחד ואחד השקהו מיין מדינתומנות הלוי (תשסב) עמ' נג, סז
יב ע"א מלמד שלבש בגדי כהונהדברי שאול ויקרא עמ' שמג
יב ע"א מלמד שלבש בגדי כהונהכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' נז
יב ע"א מלמד שלבש בגדי כהונהמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 234
יב ע"א מלמד שלבש בגדי כהונה ונתעטף ועמדמנות הלוי (תשסב) עמ' נו, נח
יב ע"א מלמד שלבש בגדי כהונה ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' שכב
יב ע"א מלמד שלבש בגדי כהונה כתיב הכא יקר תפארת גדולתו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קפ ד"ה הלא
יב ע"א מלמד שלבש בגדי כהונההר יראה מאמר ד
יב ע"א מלמד שלבש בגדי כהונהמנחת מרדכי עמ' קנג
יב ע"א מפנ"מ נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כלי' כו'נטע שורק פרשת תרומה
יב ע"א מפני מה נתחיבו וכו' מפני שהשתחוו לצלםלחם רב על סדור התפילה אות קמט
יב ע"א מפני מה נתחייב שונאיהם של ישראל וכו' א"ל שהשתחוו לצלם א"ל וכי משא פנים יש בדברקומץ המנחה (צונץ) דרוש לא אות י, דרוש נו אות יח, דרוש קפד אות ו
יב ע"א מפני מה נתחייבודרשות מהר"ם שיק עמ' תיד
יב ע"א מפני מה נתחייבוחכמת התורה כי תשא עמ' ד
יב ע"א מפני מה נתחייבו וכו' א"ל מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שח
יב ע"א מפני מה נתחייבו וכו' כליה מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו'דעת סופר עמ' קעב ע"ב
יב ע"א מפני מה נתחייבו וכו' מפני שהשתחוו לצלם וכו' הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהם אלא לפניםלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קעד, קעו
יב ע"א מפני מה נתחייבו ישראל כליה באותו הדור וכו'עיני שמואל (ראבין) עמ' מ, מב
יב ע"א מפני מה נתחייבו ישראל כליה, שנהנו מסעודתו של אותו רשעבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קסב, קעג
יב ע"א מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תיב, תטו, תכא, תכב, תלא, תלד, תלה
יב ע"א מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור כליהדברי שאול בראשית עמ' מא, שמות עמ' רז, ויקרא עמ' רלז, תיד
יב ע"א מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור כליהשם ישראל עמ' ריא
יב ע"א מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור כלייה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעלחמי תודה דף צה ע"א, קלב ע"ב
יב ע"א מפני מה נתחייבו כליהדרשות מהר"ם בנעט עמ' ה, רפט
יב ע"א מפני מה נתחייבו כליהמאיר נתיבות ח"א עמ' רכז
יב ע"א מפני מה נתחייבו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויקרא עמ' קעח
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קכ, רפח, ח"ב עמ' ק, ח"ג עמ' שמז, שצו, שצט, תיב, תמ, תמא, תס, ח"ו עמ' קכו, רלו
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליהמהר"ם שיק שמות עמ' קכז
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה וכו'מנחת ישראל עמ' שכ, שלג
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה ופו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעשרגא המאיר על התורה עמ' רז
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעקרן לדוד שמות עמ' רכה, ויקרא-במדבר עמ' קנ, דברים עמ' רכז
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' פז, צה, קיד
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה וכו'אמרי יחזקאל עמ' קצד
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל באותו דור כליה וכו' אמר להם מפני שהשתחוו לצלםשמחת מרדכי (רוזנמן) פורים - מאמר יוסף ועמלק
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליהקהלת יעקב פורים עמ' תכז, תקלא, תקלב, תקלה, תקלו
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליה וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' לה, מב, קכו, קמו
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליה וכו'זך ונקי עמ' רלב
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליה מפני שנהנו מסעודתו כו'אסופת מערכות בראשית ח"א עמ' שעה
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו' מפני שהשתחוו לצלםמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תסו
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כלי' וכו'תורת מנחם חמ"ט עמ' 196, חלק נ עמ' 266
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כלי' כו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעתורת מנחם חנ"ב עמ' 145, 170
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כלי' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' רכה, רמב, רנד
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' טו, יח
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליהאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קח, ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' כ
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליהבי חייא ח"ב עמ' רלא
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליהנאוה תהלה עמ' כה
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליהתהלות ישראל (מג'לד) עמ' רב
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה א"ל מפני שהשתחוו לצלםדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קעח
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפניםחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ב"ק-ב"מ ג
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' מפני שהשתחוו לצלםבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' רה
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה? וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו' מפני שהשתחוו לצלם וכו'בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קמג-קמד
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כלייה... מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתנד
יב ע"א מפני מה נתחייבורב שלום (אדלר) עמ' קעא, רכג
יב ע"א מפני מה נתחיימ כליהרנת יצחק ה' מגילות עמ' שנד
יב ע"א מפני מה נתחייצו ישראל שבאותו הדור כלייה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כד ע"א
יב ע"א מפני שהשתחוו לצלםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' לו ד"ה אבל, עמ' תיד ד"ה ובגמרא
יב ע"א מפני שהשתחוו לצלםהמאור הגדול (גר"א) עמ' רכב
יב ע"א מפני שהשתחוו לצלםלחמי תודה דף ג ע"ב, מב ע"א, מב ע"ב, סא ע"ב, קלב ע"א
יב ע"א מפני שהשתחוו לצלםמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 229
יב ע"א מפני שהשתחוו לצלםרנת יצחק יחזקאל עמ' שיא, ה' מגילות עמ' שלט
יב ע"א מפני שהשתחוו לצלם, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעעוז לו בך מאמר יג אות יב, מאמר יד אות ט
יב ע"א מפני שהשתחוו לצלם, רש"י ומהרש"אדברי שאול ויקרא עמ' תה, במדבר עמ' קיג
יב ע"א מפני שנהנו מאותה סעודהמאורות הראי"ה חנוכה-פורים עמ' קצה {לפי חשבונם, שהיה בטעות אחשודוש (מגילה יא ע"ב), שכבד עבדו זמן ע' שנה, חשבו שגדמו בעונותיהם לגדוע מהם גאולה זו, וכיון שבטלה קדושת הארץ, והם לא יחזרו לה, שוב נפקע מהם ח"ו חובת התורה הקדשה, [כי חיוב התורה בחו"ל הוא מצד שיש לנו אחיזה בא"י], זו היתה טעותם, אבל באמת אף שבטלה קדושת הארץ, מכל מקום קדושת המקדש לא בטלה ומזה נמשך קדושה לכל ישראל בגלותם ושיעבודם לתורה}
יב ע"א מפני שנהנו מסעודתו כו' מפני שהשתחוו לצלםלקוטי שיחות חל"א עמ' 170
יב ע"א מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעתורת אביגדור ח"ד עמ' ריז
יב ע"א מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קכב
יב ע"א מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעויגד משה (גרין) מאמר טז ד"ה ובד' חכמז"ל
יב ע"א מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תסו, תרלב
יב ע"א מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעישראל קדושים עמ' 96, 115, דברי סופרים סי' לג (עמ' 28), דובר צדק עמ' 28, רסיסי לילה סי' כג (עמ' 30), *לב (עמ' 46, 48), לח (עמ' 68), צדקת הצדיק סי' רכח, רנה, מחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 157, 172, 181)
יב ע"א מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' קלד, קמ-קמב
יב ע"א מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשערנת יצחק ה' מגילות עמ' שלג
יב ע"א מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רמב ד"ה בפרק, עמ' שצט ד"ה אי, עמ' תצד ד"ה איתא, עמ' תקמ ד"ה והנה דעת
יב ע"א מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו'תורת מנחם חי"ט עמ' 164, חכ"ה עמ' 127
יב ע"א מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעפרי צדיק שושן פורים אות א, קדושים אות ד, וילך אות כא
יב ע"א מפני שנהנו מסעודתו של אחשורושהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרצז
יב ע"א מפני שנהנו מסעודתושפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קלט
יב ע"א מרדכי והמן וכו' ורש"יתורת מנחם חנ"ט עמ' 357
יב ע"א נהנו מסעודת אחשורושפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קנא
יב ע"א נהנו מסעודתו של אותו רשעציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' סח, עא
יב ע"א נהנו מסעודתו של אותו רשעתהלות ישראל (קלוגר) עמ' שמד, תתשכג
יב ע"א נהנו מסעודתו של אותו רשעתורת מנחם חל"ה עמ' 114
יב ע"א נהנו מסעודתו של אותו רשעתורת מנחם חל"ט עמ' 144
יב ע"א נהנו מסעודתו של אותו רשעתורת מנחם חנ"ט עמ' 361, 431, חס"א עמ' 63
יב ע"א נהנו מסעודתו של אותו רשע כו' שהשתחוו לצלםתורת מנחם חמ"ו עמ' 148, 156, 212
יב ע"א נתחייבו אותו הדור כליהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שיג, שטז
יב ע"א נתחייבו כליה שהשתחו לצלם, או שנהנו מסעודתוקהלת יעקב פורים עמ' טז, ערה, רפב, תפו, תצח, תקנד
יב ע"א ראשונים כלו מפני כליםרנת יצחק ה' מגילות עמ' שכג
יב ע"א ראשונים כלו מפני כלים ואתם שונים ושותים בהםדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שכג
יב ע"א רש"י ד"ה בגדי כהונהלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 90
יב ע"א רשב״י ותלמידיו על מה נתחייבו ישראלציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קסג, קסו
יב ע"א שאלו תלמידיומורשה - שיחות למועדים עמ' קכו, רסד
יב ע"א שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל וכו' אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפניםכתב סופר אגדות כאן
יב ע"א שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה אמר להם וכו' אמר להם מפני שהשתחוו לצלם וכו' הם לא עשו אלא לפנים אף הקדוש ברוך הוא לא עשה עמהן אלא לפניםדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' עד
יב ע"א שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' אמר להם מפני שהשתחוו לצלם וכו'שארית מנחם - מאמרים עמ' קלא
יב ע"א שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה. אמר להם, אמרו אתם. אמרו לו, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. אם כן שבשושן יהרגו, שבכל העולם כולו אל יהרגו. אמרו לו, אמור אתה. אמר להם מפני שהשתחוו לצלםדרכי התשובה עמ' קמה
יב ע"א שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי: מפגי מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה? אמר להם: אמרו אתם. אמרו לו: מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. אם כן - שבשושן יהרגו, שבכל העולם כולו אל יהרגו? אמרו לו: אמור אתה. אמר להם: מפני שהשתחוו לצלם. אמרו לו: וכי משוא פנים יש בדבר? אמר להם: הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפנים; והיינו דכתיב: כי לא ענה מלפובית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קו
יב ע"א שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו'. אמר להם מפני שהשתחוו לצלם וכו'בית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קל, קלב
יב ע"א שאלו תלמידיו את רשב"יזאת ליעקב שמות עמ' שלה
יב ע"א שאלו תלמידיו את רשב"י כו'מראה הגדול ח"א דף פד ע"ג
יב ע"א שאלו תלמידיו את רשב"י מ"מ נתחייבו וכו' א"ל אמרו אתם אמרו מפני שנהנו וכו' אמר להם לא עשו וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' שעה, שעט, שפד, שצה, תא-תג, תצד
יב ע"א שאלו תלמידיו את רשב"י מפגי מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שנו, תז, תט, תי, תכו, תלד, תנב
יב ע"א שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 306
יב ע"א שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחיבו ישראל כלי'גנא דפלפלי עמ' תנט, תסז
יב ע"א שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' ד, יא
יב ע"א שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו וכו'תורת מנחם ח"ב עמ' 314
יב ע"א שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו וכו' כלי' אמר להם אמרו אתם וכו' שנהנו מסעודתו וכו' שהשתחוו לצלם וכו' הם לא עשו אלא לפנים אף הוא לא עשה עמהם אלא לפניםדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קצז-קצח, רכט, רסט, עדר
יב ע"א שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו כו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע כו' מפני שהשתחוו לצלםתורת מנחם חלק לג עמ' 159, 161, 226, חלק לד עמ' 155
יב ע"א שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור וכו'חן טוב (תשסה) שמות עמ' ער
יב ע"א שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' צב ד"ה ובזה, עמ' קכד ד"ה איתא, עמ' קעב ד"ה איתא, עמ' קצא ד"ה אמרו, עמ' רט ד"ה נקדים, עמ' רלא ד"ה איתא, עמ' רסב ד"ה בפרק, עמ' רפד ד"ה שאלן, עמ' רצז ד"ה בפרק, עמ' שעח ד"ה בפרק, עמ' שצב ד"ה פרק, עמ' תמב ד"ה איתא, עמ' תקמט ד"ה דרש, עמ' תקנא ד"ה ובזה, עמ' תקסה ד"ה שאלו, עמ' תקפו ד"ה שאלו, עמ' תרח ד"ה איתא
יב ע"א שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליהנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רכה
יב ע"א שאלו תלמידיו את רשב"י, מפני מה נתחייבו וכו' והיינו דכתיב כי לא עינה וכו' ותוס'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רסב
יב ע"א שאלו תלמידיו את רשבי מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה ח"א מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וח"א מפני שהשתחוו לצלםכבוד לאיש דף לח ע"א
יב ע"א שאלו תלמידיו לרשב"י כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש מה דף ק ע"ג, דרוש נה דף קכב ע"ג
יב ע"א שאלו תלמידיו של רשב"ילב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קנ, שמות עמ' ריט
יב ע"א שאלו תלמידיו של רשב"י וכו'פניני יחזקאל עמ' קמא, (קסא), ערה, שסב, תרד, תריז, תה, תכה
יב ע"א שבשאר מקומות אל יהרוגוחכמת התורה כי תשא עמ' טו
יב ע"א שבשושן יהרוגו שבשאר מקומות אל יהרוגוקהלת יעקב פורים עמ' קב
יב ע"א שהשתחוו לצלםלקוטי שיחות ח"ב עמ' 928
יב ע"א שהשתחוו לצלםתורת מנחם חכ"ה עמ' 127
יב ע"א שהשתחוו לצלם ורש"יאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קצב, קצד
יב ע"א שהשתחוו לצלםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תכ
יב ע"א שהשתחוו לצלם, או שנהנו מסעודת אחשורושחכמת התורה תצוה עמ' רמז
יב ע"א שונים משונים מיבעי' ליה אלא יצתה בת קול וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 303
יב ע"א שלבש בגדי כהונהראשון לציון (תשסח) עמ' לו
יב ע"א שנהנו מסעודתומשנת חיים בראשית עמ' תעא
יב ע"א שנהנו מסעודתו או שהשתחוו לצלםדברי שאול בראשית עמ' מב, דברים עמ' רסה
יב ע"א שנהנו מסעודתו וכו' שהשתחוו לעלםזכר דוד על התורה עמ' פ
יב ע"א שנהנו מסעודתו של אותו רשעגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שסז
יב ע"א שנהנו מסעודתו של אותו רשעדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שיז, שיח
יב ע"א שנהנו מסעודתו של אותו רשעחכמת התורה ויגש עמ' רפא
יב ע"א שנהנו מסעודתו של אותו רשעלקוטי שיחות ח"א עמ' 214
יב ע"א שנהנו מסעודתו של אותו רשעשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קיח, שסב, שצא
יב ע"א שניהן לדבר עבירה נתכונודברי סופרים סי' לג (עמ' 28)
יב ע"א שפיר עבד דקריב רחיקא ברישאתורת מנחם ח"ד עמ' 57, ח"ה עמ' 55
יב ע"א שקרא דרור לכל בעלי סחורהטיול בפרדס ח"ב עמ' שכב
יב ע"א תמר זה אין לו אלא לב אחד וכו' לאביהן שבשמיםתהלה לדוד (והרמן) פרק לו פסוק יא הערה י, פרק פד פסוק ו הערה יח, פרק קלג פסוק א הערה א
יב ע"אבריכות המעיין עמ' רא
יב ע"ב איש יאודינפש חיים (פאלאג'י) דף קעב ע"א [רס ע"ב ד"ה ואל]
יב ע"ב אביו מבנימין ואמו מיהודהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' נט ד"ה ובזה, עמ' תקפ ד"ה אם
יב ע"ב אביו מבנימין ואמו מיהודהרנת יצחק ה' מגילות עמ' של
יב ע"ב אביו מבנימין ואמו מיהודהתורת אליהו עמ' צז
יב ע"ב אוכלים ושותים ועוסקים בדברי תיפלותרנת יצחק יהושע עמ' שעח
יב ע"ב אחשורוש ביקש להביא את ושתי ערומהפניני יחזקאל עמ' תריג
יב ע"ב אחשורוש היה שיכור כשהרג את ושתיאור אברהם - מגילת אסתר עמ' רלה
יב ע"ב אחשורוש ציוה שתבוא ושתי ערומהאלשיך על חמש מגילות עמ' שעו, שפו-שפח, שצב, שצט
יב ע"ב אטו עד השתא לא טב לבי' בחמרא כו' מביאה בנות ישראל וכו' ועושה בהם מלאכה בשבת (ובחא"ג מהרש"א ובעץ יוסף לע"י)תורת מנחם חנ"ט עמ' 354
יב ע"ב אטו עד השתא לא טב לביה בחמראדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקעג ד"ה כטוב
יב ע"ב אטו עד יום השביעי לא טב לביה בחמראמנות הלוי (תשסב) עמ' נה, עו
יב ע"ב אי ליחוסא קאתי, ליחסיה וליזיל עד בנימין וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' קטו
יב ע"ב איהו בקרי ואתתיה בבוצינאתקנת השבין סי' ו (עמ' 64), לקוטי מאמרים עמ' 233
יב ע"ב איש יאודי כו' קרי ליה כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש נב דף קטו ע"א, דרוש נו דף קכה ע"ד
יב ע"ב איש יהודיבית ישי - דרשות עמ' רסב
יב ע"ב איש יהודי וגו' אי ליחוסי קאתי וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תסז
יב ע"ב איש יהודי וכו' בן יאיר בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו בן שמעי בן ששמע אל תפלתו בן קיש שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לואהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' רסה
יב ע"ב איש יהודי וכו' כנסת ישראל אמרהזכר דוד על התורה עמ' פ
יב ע"ב איש ימיני, מאי קאמר אי ליחוסא קאתי ליחסיה וליזיל עד בנימין וכו'לחמי תודה דף רכה ע"א
יב ע"ב אלמלא אגרות הראשונותבעקבות משה שמות עמ' שמא
יב ע"ב אלמלא אגרות הראשונותתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תקיד
יב ע"ב אלמלא אגרות הראשונות לא נשתייר וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רנ
יב ע"ב אלמלא אגרות הראשונות לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליטמנות הלוי (תשסב) עמ' צז, קז, קח
יב ע"ב אלמלא אגרות הראשונות לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליטמאכסניא של התורה סי' לד
יב ע"ב אלמלא אגרות הראשונות לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליטדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קפו ד"ה פרק, עמ' רד ד"ה על, עמ' שנז ד"ה ואמרו, עמ' תד ד"ה על
יב ע"ב אלמלא אגרות הראשונות לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליטדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רפב, שיח
יב ע"ב אלמלא אגרות הראשונות לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליט וכו'באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קמג, ח"ב עמ' קסב
יב ע"ב אלמלא אגרות ראשונות לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט אמרי מאי האי דשדר לן אפילו קרחה בביתי' כו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קצה, רט, רפו
יב ע"ב אלמלי אגרות הראשונות לא נתקיימו האחרונותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תלח
יב ע"ב אמאי דלקה בו כולי האידברי שאול ויקרא עמ' שמח
יב ע"ב אמאי דלקה ביה כולי האיתורת אליהו עמ' תמח
יב ע"ב אמר להו דיינוה (לושתי) אמרו היכי נעביד נימא ליה קטלה כו' נימא ליה שבקה קא מזלזלא במלכותא אמרו לו מיום שחרב ב"מ וגלינו מארצינו ניטלה עצה ממנו וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קעה
יב ע"ב אמר ר' יוסי בר חנינא מלמד שפרחה בה צרעת וכו'הר המוריה עמ' רנ
יב ע"ב אמר רב נחמן מרדכי מוכתר בנמוסו היהאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תקיד
יב ע"ב אמר רבא אלמלא אגרות הראשונות לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליטזמנים לששון עמ' פו
יב ע"ב אמר רבא יום השביעי שבת היהקהלת יעקב פורים עמ' תנד
יב ע"ב אמרו לו [חכמים] מיום שגלינו מארצנו ניטלה עצה הימנו ואין אנו יכולים לדון דיני נפשות זיל לגבי עמון ומואב וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קסז
יב ע"ב אמרו לו מיום שחרב בית המקדש וכו' שינו מפני אימת מלכותתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תלב
יב ע"ב אמרו מלאכי השרת לפני תקב"ה אם יתקיים עצתו וכו'מחיר יין (תשעט) עמ' כט
יב ע"ב אר"ל גלוי וידוע לפני מ"ש והה"עאיש מבין ח"ב דף כג ע"ב
יב ע"ב בא גבריאל ועשה לה זנבמנות הלוי (תשסב) עמ' פא, שב
יב ע"ב בושתי פרחה בה צרעת במתניתא תנא בא גבריאל ועשה לה זנבפניני יחזקאל עמ' קסט
יב ע"ב 'ביום השביעי כטוב לב המלך ביין' אטו עד השתא וכו' ועושה בהן מלאכה בשבתכתב סופר אגדות כאן
יב ע"ב ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אטו עד השתא לא סב לביה בחמרא אמר רבא שבת היה שישראל אוכלין ושותין מתחילין בדברי תורה ובדברי תשבחותשמחת מרדכי (רוזנמן) בנין האדם - מאמר מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ
יב ע"ב ביום השביעי כטוב לב המלך ביין, אותו יום שבת היה וכו'לחמי תודה דף צז ע"א
יב ע"ב במדה שאדם מודד בה מודדין לורנת יצחק ה' מגילות עמ' שכה
יב ע"ב במדה שאדם מודד מודדין לואורות ונתיבות ח"ה פרק יט אות ה, יב
יב ע"ב במדה שאדם מודד מודדין לו וכו' ומפשיטן ערומות ועושה בהן מלאכה בשבת וכו' כשם שעשתה כך נגזר עליהבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קסח
יב ע"ב במדה שאדם מודד מודדין לוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קה, ריד
יב ע"ב במדה שארם מודד וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף קמ ע"ב, קס ע"א
יב ע"ב במה דלא קטליה דוד לשמעי נפיק מיניה מרדכיאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קא
יב ע"ב במידה שאדם מודד בה מודדים לושם דרך בראשית ח"ב עמ' שנט
יב ע"ב במרה שאדם מודד בה מודדין לותורת מנחם חנ"ז עמ' 362
יב ע"ב במרה שאדם מודד בה מודדין לותפלה למשה (בנימין) עמ' רפא
יב ע"ב במרה שאדם מודד מודדין לואורות ונתיבות ח"ה פרק יד אות יב
יב ע"ב בן יאיר - בן שהאירמורשה - שיחות למועדים עמ' קמב
יב ע"ב בן יאירנפש חיים (פאלאג'י) דף רל ע"ב [שמט ע"ב אות מב]
יב ע"ב בן יאיר בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפילתופרי צדיק לחנוכה אות כה
יב ע"ב בן יאיר בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתונאוה תהלה עמ' פד
יב ע"ב בן יאיר בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו בן שמעי וכו' בן קיש וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רנח ד"ה אמרו, עמ' שפט ד"ה פרק
יב ע"ב בן יאיר בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו, בן שמעי בן ששמע אל תפלתו, בן קיש שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לואוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תקיח
יב ע"ב בן יאיר בן שמעי וכו' תנא, כלן על שמו נקראומחיר יין (תשעט) עמ' מו
יב ע"ב בן יאיר על שם שהאיר עיניהן של ישראל בתורהמאמץ כח (תשעה) עמ' שעג
יב ע"ב בן יאיר שהאיר עינהם של ישראל בתפילתורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תסג
יב ע"ב בן יאיר שהאיר עיני ישראל בתפלתו, בן שמעי ששמע וכו' בן קיש שהקיש על דלתי רחמיבוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תטז, תכד
יב ע"ב בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראל בתפילתודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלה
יב ע"ב בן יאיר, בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רל
יב ע"ב בן יאיר, שהאיר עיניהם של ישראל בתפילתו וכו' ואמאי קרי ליה יהודי על שום שכפר בעבודה זרהמנות הלוי (תשסב) עמ' קטו, שנא
יב ע"ב בן קיש שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לוחדרי בטן לקוטים אות ד
יב ע"ב בן קיש שנקש על דלת רחמים ונפתחו לוערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 304, 361
יב ע"ב בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קנ ד"ה אך
יב ע"ב בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו בן שמעי ששמע קל תפילתו בן קיש שהקיש על שערי רחמיםפניני יחזקאל עמ' תריד, תקט
יב ע"ב בני ישראל אוכלים ושותים ופותחים בדברי תורהעטרת יהושע ויקרא עמ' ו
יב ע"ב בעין יעקב - וחמתו בערה בו, מאי שלחה ליה וכו' אהורייריה דאבא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רפח
יב ע"ב בעין יעקב - לפיכך נשחטה ערומה בשבתמנות הלוי (תשסב) עמ' קד
יב ע"ב בר אהוריירי', ורש"יתורת מנחם חנ"ה עמ' 296
יב ע"ב בשכר צניעות שהיתה ברחלארצות החיים (תשסא) דרוש ז עמ' ס ד"ה ואני
יב ע"ב גזר להביאה ערומהפני חיים (פלג'י) דף שנז ע"א
יב ע"ב דלא קטליה דוד לשמעי בן גראדורש טוב עמ' 25, 27
יב ע"ב האיר עיניהם של ישראלציץ השדה ח"ד עמ' צג
יב ע"ב הדיוט קופץ בראשדברי שאול ויקרא עמ' שנ
יב ע"ב הדיוט קופץ בראשתורת מנחם חלק ס עמ' 194
יב ע"ב ההדיוט קופץ בראשמסילות הנביאים שופטים עמ' רפ
יב ע"ב ההדיוט קופץ בראשכתר שם טוב (תשסד) סי' שצג
יב ע"ב ההוא גברא אשתטי בחמריההמאור הגדול (גר"א) עמ' תשא
יב ע"ב ההוא גברא אשתטי בחמריהלחמי תודה דף סא ע"ב
יב ע"ב הללו אומרים מדיות נאותמחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 158, 172)
יב ע"ב הללו אומרים מדיות נאותפורים בציון עמ' סה
יב ע"ב הללו אומרים מדיות נאותפרי צדיק פסח אות כד, קדושים אות ה
יב ע"ב המן הדיוט קופץ בראשאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קצז
יב ע"ב השקה אותם כ"א יין שזקן ממנו בשניםגנא דפלפלי עמ' תנה, תנז
יב ע"ב ובלבד שתבוא ערומהטיול בפרדס ח"ב עמ' שכג
יב ע"ב והקרוב אליו וכו' אמרו מלאכי שרתדברי סופרים סי' לג (עמ' 29), מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 172)
יב ע"ב והקרוב אליו וכו' אמרו מלאכי שרתפרי צדיק פורים אות ח
יב ע"ב והקרוב אליו, כל פסוק זה על שום קרבנות נאמרמנות הלוי (תשסב) עמ' צב
יב ע"ב ויאמר המלך לחכמיםברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קז ע"ג [תא ע"א ד"ה בי]
יב ע"ב ויאמר המלך לחכמים וכו' יודעי העתים, שיודעין לעבר שנים ולקבוע חדשיםאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קכה
יב ע"ב ויאמר המלך לחכמים וכו' מאן חכמים רבנן יודעי העתים שיודעין לעבר שנים ולקבוע חדשיםדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קעא
יב ע"ב ויאמר המלך לחכמים יודעי העתים מאן חכמים רבנן וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 282
יב ע"ב ויאמר המלך לחכמים יודעי העתים, מאן חכמים רבנן, יודעי העתים, שיודעין לחשוב העיבור שנים ועיבור חדשיםעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רכא
יב ע"ב ויאמר המלך לחכמים כו' ורש"ישם שלמה דף ט ע"ב
יב ע"ב ויאמר המלך לחכמים כו' מאן חכמים כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש מג דף צג ע"ד
יב ע"ב ויאמר המלך לחכמים, מאן חכמים רבנן, יודעי העתים וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' פט
יב ע"ב ויאמר ממוכן וכו' דזה הי' המן, ולמה נקרא שמו ממוכן שמוכן לפורענותמהר"ם שיק שמות עמ' קכה
יב ע"ב ויאמר ממוכן וכו' מכאן שההדיוט קופץ בראשדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קצט ד"ה וזה
יב ע"ב ויאמר ממוכן, תנא ממוכן זה המן וכו' מכאן שההדיוט קופץ בראשאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' צז
יב ע"ב ויגד יעקב לרחל וכו'שפתי רננות דף כד ע"ג
יב ע"ב ויקצף המלך מאד, אמאי דלקא ביה כולי האימנות הלוי (תשסב) עמ' לט, מ, נה, סו, פג
יב ע"ב 'ויקצף המלך מאד', אמאי דלקה ביה כולי האי, אמר רבא שלחה ליה בר אהורייריה ראבא, אבא לקבל אלפא חמרא שתי ולא דוי, וההוא גברא אשתטי בחמריה. מיד 'וחמתו בערה וכו' וכו'כתב סופר אגדות כאן
יב ע"ב וכן בסעודתו של אותו רשע הללו אומרים מדיות נאות וכו' "כלי" שאני משתמש בו אינו לא מדיי ולא פרסי אלא כשדיי וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קסו
יב ע"ב וכסיל יפרוש אולת זה אחשורושס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פו
יב ע"ב וכסיל יפרוש איולת זה אחשורושרנת יצחק ה' מגילות עמ' שכט
יב ע"ב וקרי ליה ימיני, אלמא מבנימין קאתידרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקכג ד"ה ואמרו
יב ע"ב ושתי בת מלכים היתה ואחשורוש אהורייריה דאבוהאלשיך על חמש מגילות עמ' שפו-שפז
יב ע"ב ושתי היתה בת מלכיםתולדות הגר"א (תשס) עמ' רעו
יב ע"ב ושתי היתה עושה מלאכה בבנות ישראל בשבתאור אברהם - מגילת אסתר עמ' מה
יב ע"ב ושתי הרשעה מביאה בנות ישראל ומפשיטתן ערומותפורים בציון עמ' צב
יב ע"ב ותמאן במלכה מכדי פריצתא הואי וכו'מחיר יין (תשעט) עמ' כז
יב ע"ב ותמאן המלכה ושתי וכו', בא גבריאל ועשה לה זנבאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קכו
יב ע"ב ותמאן המלכה, מכרי פריצתא הואי וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' עב, פא
יב ע"ב זה מרדכי והמןפרי חיים (קנולר) פרשת וילך
יב ע"ב זיל לגבי עמון ומואבהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קסח
יב ע"ב זיל לגבי עמון ומואב דיתבי בדוכתייהו כחמרא וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' צ
יב ע"ב חשב ז' שרים וממוכן זה המן, לבסוףאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תיב, ח"ד עמ' רלב
יב ע"ב יודעי העיתים שיודעים לעבר שניםמחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 136)
יב ע"ב יודעי העיתים שיודעים לעבר שניםפרי צדיק מקץ - הבדלה, שושן פורים אות א, ר"ח אייר אות ב, קרח אות ח
יב ע"ב יודעי העתים שיודעים לעבר שניםמנחת מרדכי עמ' שלג
יב ע"ב יודעי העתים שיודעין לעבד שנים ולקבוע חדשיםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שלד ד"ה וי"ל, עמ' שמה ד"ה וי"ל, עמ' תלט ד"ה כתיב
יב ע"ב יום השביעי שבת היה וכו'עוז לו בך מאמר יד אות ז
יב ע"ב יום השביעי שבת היה שישראל אוכליןפרי צדיק תולדות אות ח, פורים אות א, ג, ו, פקודי אות ו, צו אות ז, פסח אות טו, שמיני אות ח, קדושים אות ב, ד, אמור אות יג, קרח אות יג
יב ע"ב כדשנא וכו' כל הפסוק הזה על שם הקרבנות אמרו מלאכים וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' שפט, שצד, תא
יב ע"ב כחמרא דיתיב על דורדיאהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קצה
יב ע"ב כחמרא דיתיב על דורדיאפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רכו, שעא
יב ע"ב כטוב לב המלך ביין - בשבת היהמחיר יין (תשעט) עמ' כה
יב ע"ב כל מאן דהרה ליה ברתא איטמרה מיניהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקצז ד"ה לדעת
יב ע"ב כל ערום יעשה בדעת זה דוד וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שמב
יב ע"ב כל ערום יעשה בדעת זה דוד וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' קלא
יב ע"ב כל ערום יעשה בדעת זה דוד וכו' וכסיל יפרש אולת זה אחשורושדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רד ד"ה על
יב ע"ב כל פסוק זה על שום קרבנות נאמר וכו' ולמה נקרא שמו ממוכן שמוכן לפורענותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' צד ד"ה אקרא
יב ע"ב כל פסוק זה על שום קרבנות נאמר וכו' ממוכן כלום הכינו שלחן לפניךדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קסט ד"ה הנה, עמ' קצט ד"ה וזה
יב ע"ב כלום הקריבו לפניך כרים בני שנהחכמת התורה נח עמ' של
יב ע"ב כלום הקריבו לפניך שתי תוריםמשנת חיים במדבר עמ' צח
יב ע"ב כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא כו' דאתיליר מיני' המן דמצער לישראל (ורש"י)תורת מנחם חי"ג עמ' 311
יב ע"ב כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא ראו מה עשה לי יהודי, ורש"יתורת מנחם חמ"ג עמ' 42
יב ע"ב כנסת ישראל אמרה ראו מה עשה לי יהודיזאת ליעקב שמות עמ' שלד
יב ע"ב כנסת ישראל אמרה ראו מה עשה לי יהודיפורים בציון עמ' צה, קצא
יב ע"ב כרשנא שתר וכו' כל הפסוק ע"ש קרבנות נאמר וכו' כרשנא אמרו מלאה"ש רבש"ע כלום הקריבו לפניך כרים בני שנה וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קסב
יב ע"ב כרשנא שתר כו ע"ש קרבנות נאמר כלום הקריבו לפניך וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' ריא, רכו
יב ע"ב כשם שעשתה כך נגזר עליהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תלט ד"ה כתיב
יב ע"ב לא קטלי דוד לשמעיתהלות ישראל (קלוגר) עמ' שמה
יב ע"ב לאידך גיסא ראו מה עשה לי יהודיתהלות ישראל (קלוגר) עמ' קפב
יב ע"ב 'להיות כל איש שורר פגיתו' אמר דבא אלמלא אגרות הראשונות לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליטכתב סופר אגדות כאן
יב ע"ב למה נקרא ממוכן שמוכן לפורעניותקהלת יעקב פורים עמ' תל
יב ע"ב למה נקרא שמו ממוכן שמוכן לפורענותדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שיח
יב ע"ב למחר מפיג יינו ושואלה מאתנופני חיים (פלג'י) דף שנח ע"א
יב ע"ב לקבל אלפא חמרא שתי ולא רוימחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 159)
יב ע"ב מאן דה"ל ברתאפרי חיים (קנולר) פרשת במדבר
יב ע"ב מאן חכמים דבנן יודעי העיתים שייזדעין לעבר שנים ולקבוע חדשיםתהלה לדוד (והרמן) פרק מח פסוק י הערה ו
יב ע"ב מאן חכמים יודעי העתים, שיודעין לעבר שנים וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' מח, קסח
יב ע"ב מאן חכמים רבנןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קח, קיג, קטז
יב ע"ב מאן חכמים רבנןרב שלום (אדלר) עמ' ריז
יב ע"ב מה עשה לימורשה - שיחות למועדים עמ' רנח
יב ע"ב מה עשה לי וכו' דאיתיליד מיניה מרדכי דמיקני ביה המןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקעח ד"ה ומרדכי
יב ע"ב מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימינימעשה רקם (בר) מועדים עמ' 227
יב ע"ב מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימינירסיסי לילה סי' לח (עמ' 67), נב (עמ' 124), לקוטי מאמרים עמ' *176-174, 185
יב ע"ב מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיניפרי צדיק פורים אות ב
יב ע"ב מה עשה לי יהודי ומה שלם לי ימינילהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' נד
יב ע"ב מהרש"א - זלל לגבל עמון ומואבברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קז ע"ד [תא ע"ב ד"ה ועוד (השני)]
יב ע"ב מוכתר בנימוסו היה וכו' ובהגהה בגליון בשם הערוךנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רסז-רסח {ומבואר במדרש שבני דורו התווכחו עמו וכו'}
יב ע"ב מיום שחרב ביהמ"ק וגלינו מארצינו נטלה עצה ממנולחם רב על סדור התפילה אות תשלג
יב ע"ב מיום שחרב ביהמ"ק וגלינו מארצנו כו' ניטלה עצה ממנו ואין אנו יודעין לרון וכו'תורת מנחם חנ"ט עמ' 10
יב ע"ב מיום שחרב ביהמ"ק וגלינו מארצנו ניטלה עצה ממנו ואין אנו יודעין לדון דיני נפשות כו', ורש"יגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קכז
יב ע"ב מיום שחרב ביהמ"ק וכו' ניטלה עצה ממנו וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רנ
יב ע"ב מיום שחרב ביהמ"ק ניטלה ממנו עצהאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' צ
יב ע"ב מיום שחרב בית המקדש וגלינו מארצינו ניטלה עצה ממנושם דרך במדבר עמ' לא, קה
יב ע"ב מכאן שההדיוט קופץ בראשמנות הלוי (תשסב) עמ' צו
יב ע"ב מכאן שההדיוט קופץ בראשתורת אליהו עמ' תמח
יב ע"ב מכות הקרבנות ניצלו ישראל מכליהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' פה
יב ע"ב מלמד שהיתה ושתי הרשעה מביאה בבות ישראל ומפשיטן ערומות וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' מה ד"ה ועד"ז, עמ' קלב ד"ה ואמרו, עמ' קפו ד"ה פרק, עמ' תפט ד"ה ועד"ז, עמ' תרד ד"ה אשר
יב ע"ב מלמד שפרחה בה צרעת וכו' ועשה לה זנבהמאור הגדול (גר"א) עמ' תש
יב ע"ב ממוכן הוא המןאלשיך על חמש מגילות עמ' תקד
יב ע"ב ממוכן זה המןאור אברהם - מגילת אסתר עמ' רלו
יב ע"ב ממוכן זה המןאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' כ
יב ע"ב ממוכן זה המןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקיא
יב ע"ב ממוכן זה המןזמנים לששון עמ' פ
יב ע"ב ממוכן זה המןמאכסניא של התורה סי' לד
יב ע"ב ממוכן זה המןמנות הלוי (תשסב) עמ' צה, קעג
יב ע"ב ממוכן זה המןתורת אליהו עמ' טו
יב ע"ב ממוכן זה המןתורת מנחם חלק ל עמ' 156
יב ע"ב ממוכן זה המן ולמה נקרא שמו ממוכן שמוכן לפורענותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קסט ד"ה אמרו, עמ' רמז ד"ה ויאמר
יב ע"ב ממוכן זה המןרב שלום (אדלר) עמ' ריט, רכ
יב ע"ב ממוכן זה המן, מכאן שהדיוט קופץ בראששני המאורות (תשסח) עמ' קטז
יב ע"ב ממוכן כלום הכינו שלחןמהר"ם שיק בראשית עמ' לב
יב ע"ב ממוכן כלום הכינו שלחן לפניךדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רכז ד"ה כתב
יב ע"ב ממוכן כלום הכינו שלחן לפניףבי חייא ח"א עמ' קטז
יב ע"ב מפני מה נתחייבופרי חיים (קנולר) פרשת ואתחנן
יב ע"ב מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה, וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו' מפני שהשתחוו לצלםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רכח
יב ע"ב מרדכי מוכתר בנימוסו היהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקנז ד"ה מרדכי
יב ע"ב מרדכי מוכתר בנימוסו היההמאור הגדול (גר"א) עמ' תשב
יב ע"ב מרדכי נקרא יהודי שעל ידי דוד שבא מיהודה בא מרדכי לעולם שהאריך לשמעי וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' תסו
יב ע"ב מרדכי... אביו מבנימין ואמו מיהודהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תריא
יב ע"ב מרים המתינה למשה שעה אחת לפיכך נתעכבו לה ז' ימיםקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' קצ
יב ע"ב מרס כלום מירסו לפניך בדםמשנת חיים במדבר עמ' תכז
יב ע"ב משפחות מתגרות זו בזומערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' רנא, רנב
יב ע"ב משפחות מתגרות זו בזו וכו' כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שסב ד"ה כי
יב ע"ב משפחת יהודה גרמה דמתיליד מרדכיציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' סב, עא
יב ע"ב נימא לי' קטלהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קצח
יב ע"ב עכר'ם שאוכלין ושותין אין מתחילין אלא בדברי תיפלותרנת יצחק שופטים עמ' קצז
יב ע"ב על פסוק בן יאירנפש חיים דף ר"ל ע"ב (דף שמ"ט ע"ב, מערכת ת אות מ"ב)
יב ע"ב על פסוק ויאמר המלך לחכמיםברכת מועדיך לחיים חלק ב דף ק"ז ע"ג (דף תא ע"א ד"ה כי)
יב ע"ב עמ"י אוכלים ומשבחים לה' ועכו"ם מדברים תיפלותלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' מה
יב ע"ב קופץ בראשתורת מנחם חמ"ט עמ' 205
יב ע"ב קופץ בראשתורת מנחם חנ"ה עמ' 299, חנ"ז עמ' 206
יב ע"ב קרחא בביתיה פרדשכא הויאלשיך על חמש מגילות עמ' שצו
יב ע"ב קרחא בביתיה פרדשכא ליהויאור אברהם - מגילת אסתר עמ' נב
יב ע"ב קרי לי יהודי וכו' וקרי לי ימיניבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קנב אות ה
יב ע"ב קרי לי' יהודי וכו' וקרי לי' ימיני וכו'תורת מנחם ח"ה עמ' 22
יב ע"ב קרי ליה יהודי אלמא מיהודא קאתידברי שאול ויקרא עמ' שסב
יב ע"ב קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתיאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שכו
יב ע"ב קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתיתורת אליהו עמ' תמט
יב ע"ב קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתי וכו' ורש"יאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קפ
יב ע"ב קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתי וקרי ליה ימיני אלמא מבנימין קאתי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שצח ד"ה איש
יב ע"ב קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתי וקרי ליה ימיני אלמלא מבנימין קאתי וכו'פניני יחזקאל עמ' קנג-קנד, קלט, (רל), תרז, תריג
יב ע"ב קרי ליה יהודי וכו' וקרי ליה ימיני וכו' אמר רב נחמן מרדכי מוכתר בנימוסו היה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קכו ד"ה בפרק, עמ' קלד ד"ה אמרו, עמ' קסא ד"ה ולבאר, עמ' ריח ד"ה ואיידי, עמ' רלז ד"ה אמרו, עמ' רפא ד"ה וי"ל, עמ' שעו ד"ה ואומרו
יב ע"ב קרי ליה יהודי וכו' ורבנן אמרי משפחות מתגרות זו בזו וכו'נאוה תהלה עמ' שלה
יב ע"ב קרי ליה 'יהודי' וקרי ליה 'ימיני'השיר והשבח ח"ב עמ' ג
יב ע"ב קרי ליה יהודי וקרי ליה ימיניקהלת יעקב פורים עמ' קעו
יב ע"ב קרי ליה יהודי וקרי ליה ימיני כו' מרדכי מוכתר בנימוסו היהדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רנט
יב ע"ב קרי ליה יהודי וקרי ליה ימיניאלשיך על חמש מגילות עמ' תו
יב ע"ב קרי ליה יהודי וקרי ליה ימיני?עיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 81
יב ע"ב קרי ליה יהודי, אלמא מיהודה קאתיהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קה, קיג, קטז
יב ע"ב קרי ליה ימיני כו' משפחות מתגרותכסא שלמה (חכים) דף נז ע"ג, סב ע"ב-ע"ג
יב ע"ב קת ליה יהודי וקרי ליה ימיניציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' נה, נט, עג
יב ע"ב ראו מה עשה לי יהודי דלא קטליה דור לשמעיקהלת יעקב פורים עמ' תכו, תצט, תקכב
יב ע"ב ראו מה עשה לי יהודי וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רי
יב ע"ב שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כלי' וכו'בריכות המעיין עמ' ריד
יב ע"ב שאנן מואב מנעוריורנת יצחק ישעיה עמ' תנה
יב ע"ב שאנן מואב מנעוריו שוקט הוא אל שמריוצדקת הצדיק סי' קפח, דובר צדק עמ' 82
יב ע"ב שבמדה שאדם מודד בה מודדין לוס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תפה, תשסב
יב ע"ב שבמדה שאדם מודד בה מודדין לובשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תפה, ח"ב עמ' תשסב
יב ע"ב שבמדה שאדם מודד בה מודדין לוחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות יב
יב ע"ב שבמדה שאדם מודד בה מודדין לותהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קנח הערה רג, פרק קלה פסוק ו הערה ד, פרק קמג פסוק ב הערה א
יב ע"ב שבמדה שאדם מורד מורדין לוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קעג
יב ע"ב שבת היה - שישראל אוכלין ושותין מתחילין בד"ת ובדברי תשבחותס' חסידים סי' תט
יב ע"ב שבת היה שישראל אוכלין ושותין מתחילין בדברי תורה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קפו ד"ה פרק
יב ע"ב שבת היה, וגזר עליהם לחללופני חיים (פלג'י) דף קמ ע"ב
יב ע"ב שבת היה, שישראל אוכלין ושותין מתחילין בדברי תורה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' קטו, תרצב, תתקלד, ויקרא עמ' שעז, מלכים עמ' סד
יב ע"ב שההדיוט קופץ בראשהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשא
יב ע"ב שישראל אוכלין ושותין מתחילין בד"תרסיסי לילה סי' ל (עמ' 42), דובר צדק עמ' 84, עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 219
יב ע"ב שישראל אוכלין ושותין מתחילין בדברי תורהפרי צדיק תולדות אות ח, לחנוכה אות יד, ר"ח אדר אות ד, פקודי אות ו, קדושים אות ב
יב ע"ב שמע אל תפלתותורת מנחם חנ"ה עמ' 309
יב ע"ב שמעי בן גרא חייב מיתה ורש"ייחי המלך עמ' כז
יב ע"ב שניהם לדבר עבירה נתכוונועוז לו בך מאמר י אות א
יב ע"ב שפיר עבר דקריב רחיקא ברישאקהלת יעקב פורים עמ' תקל
יב ע"ב תוס' ד"ה ממוכן. ממוכן יש מדרש שהיה דניאל ולפי שהיה נשוי לשרית שהיתה גדולה ממנו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שנו ד"ה ונ"ל, עמ' תה ד"ה והנה לכאורה
יב ע"ב תוס' ד"ה שפרחה בה צרעתמנות הלוי (תשסב) עמ' פא
יב ע"ב תוס' ד"ה שפרחה. דילפינן נגזר דכתיב גבי ושתי מבגזר דכתיב גבי עוזיה כשנצטרעדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תפט ד"ה ועד"ז
יב ע"ב תוספות ד"ה ממוכן בשם המדרשמחיר יין (תשעט) עמ' ל
יב ע"ב תנא כתן שנפל פור בחודש אדר שמח המן שמחה גדולהמנחת ישראל עמ' רא
יב ע"ב תנא ממוכן זה המןישראל קדושים עמ' 115, דברי סופרים סי' לג (עמ' 28)
יב ע"ב תנא ממוכן זה המןמערכי לב (חזן) ח"א דרוש מה דף צט ע"א
יב ע"ב תנא ממוכן זה המן ולמה נקרא שמו ממוכן שמוכן לפורענות א"ר כהנא מכאן להדיוט שקופץ בראשדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רכו
יב ע"ב תנא ממוכן זה המן ותוס' יש מדרש שהי' דניאל כו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קל, קעב, רט, רכו
יב ע"ב תנא ממוכן זה המן, ולמה נקרא שמו ממוכן שמוכן לפורענות וכו', מכאן שההדיוט קופץ בראשלחמי תודה דף ד ע"ב, סא ע"ב, קיב ע"א
יב ע"בבריכות המעיין עמ' ריד
יב ע״ב ראו מה עשה לי יהודי ומה שלם לי ימיניאור מאיר ח"א עמ' שלג
יב על שהשתחוו לצלם ושנהנו מסעודתו של אותו רשעדברי יואל מועדים ח"ה עמ' קסא
יב קרי לי' יהודי וקרי לי' בנימיןפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' טז
יב קרי ליה יהודי וכו'אהבת דוד (תקנט) דף יט ע"ד, כג ע"ד
יב קרי ליה יהודי וכו'אהבת דוד (תקנט) דף כג ע"ד
יב ראשונים כלו מפני כליםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ריד, רנ, רפח
יב רב ושמואל חד אמר הראוי לחצר לחצר הראוי לגינה לגינה הראוי לביתן לביתן, וחד אמר הושיבן בחצר ולא החזיקתן בגינה ולא החזיקתן עד שהכניסן לביתן והחזיקתן, במתניתא תנא הושיבן בחצר ופתח להם שני פתחים אחד לגינה ואחד לביתןאור חדש (הרטמן) פ"א אות 579-580
יב רב ושמואל, חד אמר, מלך פיקח היה. וחד אמר, מלך טיפש היהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 523, 628, 553-554, 562-563
יב רבא אמר כנסת ישראל אמרה וכו' ראו מה עשה לי יהודינתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' מ
יב רבא אמר כנסת ישראל אמרה וכר ראו מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימינינתיבות יצחק ח"ג עמ' פז
יב רבי יהודה אומר, הראוי לכסף, לכסף, הראוי לזהב, לזהב. אמר לו רבי נחמיה, אם כן אתה מטיל קנאה בסעודהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 587, 734
יב רש"י ד"ה הראוי לכסף כו'עינות מים דף צט ע"ג
יב שאלו תלמידיואפוד בד דף יט ע"ד
יב שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאיאור חדש (הרטמן) פ"ז אות 200, הקדמה אות 525-527, 586
יב שאלו תלמידיו את רש"בי מפני מה גתחייבו ישראל שבאותו הדור כליהלב אריה אסתר אות ה
יב שאלו תלמידיו את רשב"י ומהרח"אמקור ברוך (פייתוס) דף קיב ע"ד
יב שאלו תלמידיו את רשב"י מ"מ נתחייבו וכו'אחי וראש דרושים דף ד ע"א, כ ע"א
יב שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל וכו' שהשתחוו לצלם של נבוכדנצרמנחת אליהו (תשנט) עמ' רחצ
יב שאלו תלמידיו של רשב"י את רשב"י מפני מה גתחייבו וכו' מפני שנהגו מסעודתו של אותו רשע וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' קסו
יב שכל אחד ואחד השקהו מיין מדינתואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 215
יב שנהנה מסעודתותפארת ישראל (שינקמן) עמ' עג
יב שנהנו מסעודתו של אותו רשעאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 118, פ"ז אות 50, פ"א אות 19, 188
יב שנהנו מסעודתו של אותו רשעאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 58
יב שנהנו מסעודתו של אותו רשעשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קצג, ריג, ריז, ריט, רלח, רלט, רנ, רנג
יב שניהם לדבר עבירה נתכוונומשכנות יעקב (נעים) דף קיא ע"א
יב תלמידיו את רשב"י ע"מ נתחייבואות לישועה דף קכד ע"ג
יב*. ויאמר המלך לחכמים, מאן חכמים רבנן וכו' וריחו לא נמר, ורש"ימבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' נב, גוף הספר עמ' קג
יב, הם לא עשו אלא לפנים אף הקדוש ברוך הוא לא עשה עמהם אלא לפניםמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' קעג
יב. "כרצון איש ואיש" כרצון מרדכי והמןאמרי נועם (מועדים) סי' ב לפורים [מבן המחבר]
יב. א"ב שבשושן יהרגו שבכל העולםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' לא, לג, פ
יב. א"כ אתה מטיל קנאה בסעודהשערים מצוינים - מגילה עמ' עב, רצב
יב. א"כ שבשושן יהרגו כו'ארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר קצה הגבול בית יג
יב. א"כ שבשושן יהרגו, של כל העולם כולו לאיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תקלט
יב. א"ל הקב"ה למשיח קובל אני לך על כורשברכת חיים ח"א עמ' 88
יב. א"ל מפני שהשתחוו לצלם א"ל וכי משא פנים יש בדבר וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' נו
יב. א"ל מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע א"כ שבשושן יהרגו שבכל העולם כולו אל יהרגויגל יעקב (תשנג) אמור אות עב
יב. א"ר יוסי בר חנינא מלמד שלבש בגדי כהונהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' צא
יב. אבן טובה יש בכרכי הים ודרה שמהמנות הלוי (שמה) דף לב ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקלח דף ריג ע"ג
יב. אחות אהרן ולא אחות משההאיר ממזרח על ההפטרות עמ' פט
יב. אחשורוש - מלך טיפשקריאה בקריה ח"ב עמ' שיד
יב. אחשורוש השתמש בכלי בית המקדשדובר שלום (תשסג) - אהל יהושע עמ' כ
יב. אחשורוש מלך טיפש היהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רפו
יב. אי מינייכו מלכי מינן אפרכידרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קמב דף מו ע"ג
יב. אי מינייכו מלכי מינן אפרכינועם אליעזר בראשית עמ' רנו ע"א
יב. איהו בקרי ואתתיה בבוצינייגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תקנח
יב. אין אונם, אמר רבא מלמד שלכל אחד ואחד השקהו יין ממדינתומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קט
יב. אכילה מרובה משתיה, ורש"ירנת יעקב עמ' קי
יב. אלמלא אגרות הראשונות לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליטהישר והטוב (תשסג) עמ' ריג
יב. אם כן שבשושן יהרגוהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' קב
יב. אמר להם אמרו אתםפרפרת משה ח"א עמ' תטו
יב. אמרו תלמידיו של רשב"י מדוע נתחייבובית שלום מרדכי עמ' קכו
יב. אני אמרתי הוא יבנה ביתיתורת יחיאל בראשית עמ' ו
יב. אף דניאל חישב וטעה במנין מאימתי מתחיל מנין השבעים שנהשם עולם (תשסו) ח"ב עמ' סז
יב. אף דניאל טעה בהאי חושבנאדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 229
יב. אף דניאל טעה בהאי חושבנאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רנב, רסו
יב. את עושר כבוד מלכותוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קצ
יב. אתנויי אתנו בהרריגור אריה בראשית פ"י הערה 2
יב. באותו היום נתחייבו כליהפרפרת התורה עמ' שז
יב. בהראותו את עושר כבוד מלכותוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכג
יב. בחצר גינת ביתן המלך הראוי לחצר לחצר הראוי לגינה לגינהלב אריה אסתר אות טו
יב. בינותי מכלל דטעהדעת תפלה עמ' שצה, תלג
יב. בית המלך בית הנשים מבעי ליה, מלמד ששניהם לדבר עבירה נתכוונו, היינו דאמרי אינשי איהו בקרי ואיהי בבוצינימנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קכ, ח"ב עמ' קכז
יב. בית הנשים מבעיא ליהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' יב
יב. במדה שאדם מודד מודדין לומפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' תכז
יב. בשביל שהשתחוו לצלםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' פד
יב. בשביל שנהנו מסעודתו של אותו רשעשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' כג, רכ
יב. גבריאל עשה זנב לושתיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קפב
יב. גזירת כליה היתה בשביל שהשתחוו לצלם ושנהנו מסעודתו של אותו רשעמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' נה, תלד, תמד
יב. גם ושתי המלכה וכו' אמר רבא שניהן לדבר עבירה נתכוונושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלו
יב. דאי מרדו הנך, קיימי הנךאור חדש (הרטמן) פ"א אות 566-567
יב. דר וסוחרת, רב ושמואלחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 450
יב. דת של תורה אכילה מרובה משתיהגור אריה ויקרא פ"ב הערה 117
יב. האי לפקידה בעלמאמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' ב, יט
יב. הוא בקארי והיא בבוציני וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תסז
יב. הוציא כלי בית המקדששמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תפ
יב. היינו דאמרי אינשי איהו בקרי ואתתיה בבוצינייגל יעקב (תשנג) בחוקותי אות פו
יב. היכי נעביד נימא ליה קטלה למחר וכו'הגות לב עמ' 119
יב. הם לא עשו אלא לפניםאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' רצג
יב. הם לא עשו אלא לפניםבינת ישראל (תשסו) דף סט ע"ב, ע ע"א
יב. הם לא עשו אלא לפניםדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קצח
יב. הם לא עשו אלא לפניםדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קנג ע"א
יב. הם לא עשו אלא לפניםהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' מז, סב
יב. הם לא עשו אלא לפניםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תלג
יב. הם לא עשו אלא לפניםטוב לב עמ' קלו
יב. הם לא עשו אלא לפניםכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קכ, קלט, קמב
יב. הם לא עשו אלא לפניםמקראי קדש (תשנג) עמ' לה
יב. הם לא עשו אלא לפניםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שעח
יב. הם לא עשו אלא לפניםשערים מצוינים - מגילה עמ' פט, רמ
יב. הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה כןאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' ש
יב. הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהם רק לפניםפרדס המלך (תשסט) אות תשח
יב. הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפניםחכמה ומוסר ח"א עמ' קפ
יב. הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפניםתפארת צבי ויקרא עמ' לב
יב. הם לא עשו אלא לפנים אף הקב״ה לא עשה עמהן אלא לפניםלקוטי משלי פרק כא פסוק טז
יב. הם לא עשו אלא לפנים וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' שמט
יב. הם לא עשו אלא לפניםגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' ריד
יב. המן הי' שר המשקין רש"י ד"ה כרצוןפלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' קח
יב. הן של כסף ורגליהם של זהבמשאת משה (אלשיך, שסא) דף ח ע"ב
יב. הראוי לגנה לגנה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שפו
יב. הראוי לחצר לחצר הראוי לגינה לגינה הראוי לביתן לביתןפאר יעקב ח"ב עמ' תתמב
יב. הראוי לחצר, הראוי לגינהחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 446
יב. הראוי לכסף לכסף הראוי לזהב לזהבישע אלקים (צהלון, שנה) דף ט ע"א; מנות הלוי (שמה) דף ל ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסו/קסז ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קמו דף מו ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קטו דף נד ע"ב
יב. הראוי לכסף לכסף וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שפו
יב. הראוי לכסףחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 448
יב. השתחוו לצלם וכו' הם לא עשו אלא לפניםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקכה
יב. ואת יקר תפארת גדולתו שלבש בגדי כהונהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' פח
יב. וגם היא לעבירה נתכונהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שסח
יב. והשתי' כדת וכו' כדת של תורה וכו'חיי נפש על ההגדה עמ' שט
יב. והשתי' כדת של תורהדברי יונה עמ' קפב
יב. והשתי' כדת, כדת של תורה וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' רעב
יב. 'והשתיה כדת' כדת מרדכיגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' ריד
יב. והשתיה כדת כדת של תורהמאמר אסתר (הורוויץ) עמ' לט
יב. 'והשתיה כדת' כדת של תורהעטרת ישועה (תשסד) אות נט לפורים
יב. והשתיה כדת מאי כדת אמר רבי חנן משום רבי מאיר כדת של תורה וכו'עירין קדישין השלם עמ' קלו
יב. והשתיה כדת של תורהדרכי שלום (מרגונאטו) דף נו ע"ב
יב. והשתיה כדת של תורהישע אלקים (צהלון, שנה) דף י ע"א; מנות הלוי (שמה) דף לד ע"א
יב. והשתיה כדת, כדת של תורהחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 453
יב. והשתיה כדת, כדת של תורה, מה דת של תורה אכילה מרובה משתיה אף סעודתו של אותו רשע אכילה מרובה משתיהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קט
יב. ויין מלכות רב אמר רב מלמד שכל אחד ואחד השקהו יין שגדול הימנו בשניםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תיב
יב. ויין מלכות רב אמר רב מלמך שכל אחד וכו'כוונת הלב עמ' רלח
יב. ויין מלכות רב אמר רבא מלמד שלכל אחד ואחד השקהו יין שהוא גדול ממנו בשניםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קח
יב. ויין מלכות רב וכו' מלמד. שכאו"א השקהו יין שגדל ממנו בשניםחמודי צבי מועדים עמ' רעב
יב. ויין מלכות רב, כ"א השקהוחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 451
יב. וכי משא פנים יש בדברגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קצג
יב. וכי משוא פנים יש בדבראור יחזקאל - מכתבים עמ' קעב
יב. וכי משוא פנים יש בדבר וכו' הם לא עשו אלא לפנים וכו'שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות לג, צפחת השמן אות ט
יב. וכלים מכלים שוניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רצב
יב. וכלים מכלים שונים וכו', יצתה בת קול ואמרה להם ראשונים כלו מפני כלים ואתם שונים בהםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלח
יב. וכלים מכלים שונים, משונים מבעי ליה, אמר רבה יצאתה בת קול ואמרה להם ראשונים כלו מפני כלים ואתם שונים בהםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קיא
יב. ומדאיהו בקרי איתתיה בבוצינימשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קמ
יב. ושתי התכוונה להחטיא את הנשיםדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' קי
יב. ז' נביאות עמדו לישראלדרכי שלום (מרגונאטו) דף קלח ע"ב
יב. ח"א מלך טיפש היה וח"א מלך פיקח היה וכו'מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' לד, לה
יב. חד אמר אחשורש מלך חכם היה וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שג
יב. חד אמר מלך פקח היה וחד אמר טפש היהמנות הלוי (שמה) דף כז ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קמד דף מו ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף צא ע"ב
יב. חור כרפם ותכלת, מאי חור רב ושמואל חד אמר חורי חורי וחד אמר מילת לבנה הציע להםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' צד, צו
יב. חיל פרס ומדי וכו' אתנויי אתנו בהדדי אי מינן מלכי מנייהו איפרכא ואי מנייכו מלכי מינן איפרכאגבעת פנחס (ביליצר) עמ' מה
יב. חכמים אומרים הראוי לחצר לחצר וכו' וחכמים אומרים הושיבן בחצר ולא החזיקתןדרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קמה דף מו ע"ג
יב. יודעי העתים שיודעים לעבר שניםדברים אחדים (תשמו) עמ' קלה
יב. יצתה בת קול, הראשונים כלוחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 452
יב. ישראל השתחוו לצלם רק לפניםמקראי קדש (תשנג) עמ' ח
יב. כדת של תורהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שמד
יב. כדת של תורהשערים מצוינים - מגילה עמ' ד
יב. כי נתחייבו בני ישראל מיתה בעבור שאכלו בשלחן המלך פת בגו ושתו יין משתיומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שב
יב. כל הכופר בע"ז נקרא יהודיעל ישראל גאותו עמ' קצז
יב. כרפם כרים של פסים, מטות זהב וכסף, הראוי לכסף לכסף לזהב לזהבמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' צו
יב. כרצון איש ואיש א"ר לעשות כרצון מרדכי והמןהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קלא
יב. כרצון איש ואיש וכו' מרדכי והמןדברי יואל פ' נח דף רה ע"ב
יב. כרצון איש ואיש כרצון מרדכי והמןערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רפג
יב. כרצון איש ואיש, המן ומרדכישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שנג, שע, תיח
יב. 'כרצון איש ואיש', כרצון המן ומרדכיעטרת ישועה (תשסד) אות קב לשבועות, אות לה, נ לפורים
יב. כרצון איש ואיש. מרדכי והמןפרפרת משה ח"א עמ' תסז
יב. כרת תורה אכילה מרובה משתייהמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - פורים עמ' רפח
יב. כתיב "למלכי מדי ופרם" וכתיב שבעת שרי פרם ומדיאור חדש (הרטמן) פ"י אות 10-11
יב. כתיב חיל פרם ומדי הפרתמים וכתיב למלכי מרי ופרם אמר רב חסדא וכו'מנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' נו
יב. לבש אחשורוש בגדי כה"גודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ריב
יב. לבש בגדי כהונה גדולהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רג
יב. למה נתחייבו שונאיהם של ישראל וכו'אגרא דכלה ח"ג עמ' שז
יב. למשיחו לכורש וכי כורש משיח הואכלי פז (תיז) ישעיהו מה דף קעו ע"א
יב. לעשות ברצון איש ואיש זה המן ומרדכישערים מצוינים - מגילה עמ' רמז
יב. לעשות כרצון איש ואיש אמר רבא לעשות כרצון המן ומרדכיצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שעה
יב. לעשות כרצון איש ואיש אמר רבא לעשות כרצון מרדכי והמןשל"ה (תשנז) פרשת תצוה אות כג
יב. לעשות כרצון איש ואיש זה מרדכי והמןהישר והטוב (תשסג) עמ' רסה
יב. לעשות כרצון איש ואיש כרצון מרדכי והמןגבעת פנחס (ביליצר) עמ' לד
יב. לעשות כרצון איש ואיש לעשות כרצון מרדכי והמןתפארת ישראל (דוראן, שנא) דף עט ע"ב; משאת משה (אלשיך, שסא) דף י ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסז ע"ד; הואיל משה (מת, שעב) מגילת אסתר דף יג ע"ד
יב. לעשות כרצון איש ואיש מרדכי והמןמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' לד
יב. לעשות כרצון איש ואיש, זה מרדכי והמןדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תקמא, תקנח
יב. לעשות כרצון איש ואיש, כרצון המן ומרדכיצפנת פענח (תשסו) עמ' רמח
יב. לעשות כרצון איש ואיש, כרצון מרדכי והמןאור חדש (הרטמן) פ"א אות 808-807, 844
יב. לעשות כרצון איש ואיש, כרצון מרדכי והמןדברי יואל פ' בהעלותך דף רלח ע"ב
יב. לעשות כרצון איש ואיש, לעשות כרצון מרדכי והמןעץ הדעת טוב (תשסח) סי' צו, רא
יב. לעשות כרצון איש ואיש, לעשות כרצון מרדכי והמן, מרדכי דכתיב איש יהודי ושטו מרדכי, המן דכתיב איש צר ואויבמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קטז, רכו
יב. לעשות כרצון איש ואיש, מלמד שלכל אחד ואחד השקהו יין של מדינתומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' פא, קי
יב. לעשות כרצון איש ואיש, מרדכי והמן, בפסוק עצמושמן המור (אביוב) עמ' ל
יב. לעשות כרצון איש כרצון מרדכי והמןדברי יונה עמ' קג
יב. לעשות כרצון מרדכי והמןאגרת הפורים (לאער) עמ' כד
יב. לעשות כרצון מרדכי והמןדבש השדה עמ' נז
יב. לעשות רצון איש ואיש, כרצון מרדכישפתי חיים מועדים ח"ב עמ' רי, רמב
יב. מ"מ גתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה וכו'דרשות שמן רוקח עמ' קצב, תפה
יב. מ"מ נתחייבו יש' שבאותו הדור כליההון רב דף קפה ע"ד
יב. מ"מ נתחייבו שונאיה' כליהבינת יששכר דף נז ע"א
יב. מ"מ נתחייבו שונאיהן של ישראל וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו'דברי יואל פ' צו דף קנא ע"א, פ' שמיני דף רכג ע"ב
יב. מאן דאמר מלך פיקח היה, שפיר עבד דקריב רחיקא ברישא, דבני מאתיה כל אימת דבעי מפייס להואור חדש (הרטמן) פ"א אות 555
יב. מדקאמר בינותי מכלל דטעהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 30
יב. מה דת של תורה אכילה מרובה משתיה אף סעודתו של אותו רשע אכילה מרובה משתיהאמרי נועם (מועדים) סי' כב לפר' שקלים, סי' מח לפורים
יב. מטות זהב וכסף רי"א הראוי לכסף כסף וכו'ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קב, מקראי קדש (תשנג) עמ' טו
יב. מטות זהב וכסף תניא רי"א הראוי לכסף לכסף הראוי לזהב לזהב א"ל רבי נחמיה אם כן אתה מטיל קנאה בסעודהפאר יעקב ח"ב עמ' תתמב
יב. מלך פיקח היהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שב
יב. מלמד שכל אחד השקהו יין של מדינתוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קב
יב. מלמד שכל אחד ואחד השקהו יין גדול ממנו בשניםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1810
יב. מלמד שכל אחד ואחד השקהו יין שגדול הימנו בשניםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 773
יב. מלמד שכל אחד ואחד השקהו יין שהוא גדול ממנו בשניםתפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ו דף עט ע"א; משאת משה (אלשיך, שסא) דף ט ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף לג ע"ב; פי' ר"א גאליקו על אסתר (שמג) דף יו/יז ע"א
יב. מלמד שכל אחד ואחד השקהו יין של מדינתומנות הלוי (שמה) דף כו/כז ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסו/ז ע"ד
יב. מלמד שלבש בגדי כהונהאגרת הפורים (לאער) עמ' סד, קמג
יב. מלמד שלבש בגדי כהונההדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר יז
יב. מלמד שלבש בגדי כהונהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קצג
יב. מלמד שלבש בגדי כהונהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שיא
יב. מלמד שלבש בגדי כהונהטוב לב עמ' קמג
יב. מלמד שלבש בגדי כהונה ונתעטףשמן המור (אביוב) עמ' כד
יב. מלמד שלבש בגדי כהונהמנות הלוי (שמה) דף כח ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תרומה דף קסח ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קמד דף מו ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תצוה דף עו ע"ב
יב. מלמד שלבש בגדי כהונהפחד יצחק פורים קונטרס רשימות טו
יב. מלמד שלכל אחד השקהו יין שגדול ממנו בשניםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קג
יב. מלמד שנתן לכל אחד יין מן עירועץ הדעת טוב (תשסח) סי' צה
יב. מלמד ששניהם לדבר עבירה נתכוונומנות הלוי (שמה) דף לו/לז ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף עה ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קמז דף מו/מז ע"ג, ומאמר קמח מו דף ג/נ ע"ד
יב. מלמד ששניהם לדבר עבירה, בפסוק גם ושתישמן המור (אביוב) עמ' לב
יב. ממוכן שמוכן לפורענותדברים אחדים (תשמו) עמ' קיז
יב. מעי שהשתחוו לצלםישא מדברותיך - מגילה עמ' כ
יב. מפ"מ נתחייבו שונאיהן של ישראל כליה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעבינת ישראל (תשסו) דף סט ע"א
יב. מפגי מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליהאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' פ, פא
יב. מפגי שהשתחוו לצלםמכתב מאליהו ח"א עמ' 76
יב. מפגי שהשתחוו לצלםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קנח, שנ, שסו, תכב, תלב, תלז
יב. מפנה מה נתחייבו וכו' אלא לפניםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רנו
יב. מפני מה התחייבו ישראל שבאותו דור כליה וכו' , מפני שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנאצר וכו' הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפניםדברי יואל מועדים ח"ו שושן פורים עמ' תקעב
יב. מפני מה נתחייב דורו של מרדכי כליה, ומהרש"אדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' צא
יב. מפני מה נתחייבודברי הרב עמ' קפה
יב. מפני מה נתחייבו אותו הדור כליה, מפני שנהנו מסעודתו של אוחו רשעכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שמ
יב. מפני מה נתחייבו ב"י כליה שנהנו מסעודת אחשורושדברי אברהם דף לה ע"ב
יב. מפני מה נתחייבו באותו הדור כלייה, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעחיים שיש בהם מועדים עמ' ער
יב. מפני מה נתחייבו וכו' ישראל שבאותו הדור כליה מפני שהשתחוו לצלםחיי נפש ח"ד עמ' נד, שעד
יב. מפני מה נתחייבו וכו' כליה - מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו' מפני שהשתחוו לצלםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קיט
יב. מפני מה נתחייבו וכו' כליה? וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעויאמר מרדכי - דרשות עמ' פו, צז
יב. מפני מה נתחייבו וכו' מפני שהשתחוו לצלםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תשא טו
יב. מפני מה נתחייבו וכו' מפני שנהנו מסעודתו וכו'דרשות מנחת יצחק עמ' רנו
יב. מפני מה נתחייבו וכו' שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' לג, מב, מד-מז
יב. מפני מה נתחייבו ישראל וכו' מפני שנהגו וכו'דברי פני אריה דף עט ע"ב
יב. מפני מה נתחייבו ישראל כו'מרגניתא דבי רבנן עמ' קיט
יב. מפני מה נתחייבו ישראל כלי'שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' ריח
יב. מפני מה נתחייבו ישראל כליהדובר צדק (זילבר) עמ' רנג, רסב
יב. מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור כליהדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 66
יב. מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור כלייה וכו'עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רעד
יב. מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור, בן שהאיר עיני ישראל בתפלתודברים אחדים (תשמו) עמ' כז, תקיז
יב. מפני מה נתחייבו ישראל של אותו דור כליהפני יהושע (תשסא) עמ' סז
יב. מפני מה נתחייבו כליהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רטו
יב. מפני מה נתחייבו כליה וכו'אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' מה, צ-קי, קמו, קנד, שה, תקיט
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהון של ישראל כליהתורת איש ח"א עמ' קנט
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם וכו'שירת דוד (תשסז) עמ' תנב
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם ש"י כליה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו'חמודי צבי מועדים עמ' קצז, קצח, רלח, רסז, רעד, רפד, שכ, תריט
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם ש"י שבאותו הדור כליה וכו'חמודי צבי שמות עמ' רכב
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראלגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קצג
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל וכו' מפני שהשתחוו לצלם וכו' שנהנו מסעודתו של אותו רשענחלה לישראל (תשעא) עמ' לה, עא, עג
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כלי' וכו'חיי נפש ח"ג עמ' ריד
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כלי' שנהנו מסעודתו של אותו רשע, ורש"ידברי יואל פ' בהעלותך דף רלח ע"ב, שה ע"א
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליהכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' פח
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תרסח, ח"ב עמ' קטז, קכד, קכה, מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' ט, לז, לח, מא, נד, עא, פא, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' מו
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה וכו'פתחי שערים ח"ב עמ' נו
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעגבעת פנחס (ביליצר) עמ' נג, קצב
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה וכו'חמודי צבי בראשית עמ' רכט
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעעטרת ישועה (תשסד) אות נב לפורים
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כלייהבאר ראי (רוזן) מועדים סי' ח' אות ג
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור וכו'חיי נפש על ההגדה עמ' שח
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כלי'ויגד יעקב עמ' תיא
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כלי' ח"ו אמר להם אמרו אתם א"ל שנהנו מסעודתו של אותו רשעשרגא המאיר מועדים עמ' צב, רמה
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה וכו'להורות נתן בראשית עמ' נח
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רכה, זכור עמ' שעג, פורים עמ' תס, תעד, תקנח, פורים דמוקפין עמ' תקעז
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה מפני שהשתחוו לצלםבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' עט
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה מפני שהשתחוו לצלם וכו'עצי חיים - מועדים עמ' רנד*
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליהתפארת ישראל (דוראן, שנא) פרק א דף פא ע"ב; ישע אלקים (צהלון, שנה) דף י ע"א; משאת משה (אלשיך, שסא) דף י ע"ב; מנות הלוי (שמה) בהקדמה ב ב דף ו ע"ב; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש ב דף כח ע"ג; בן שמואל (שפב) דרוש ו דף כז ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תצוה דף קיא ע"ד, ופרשת משפטים דף רי ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף ק ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תרומה דף קפד ע"א
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כלייהכתר תורה (תשסז) עמ' שנו
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל באותו הדור כליהשיח דוד (תשסח) עמ' קלו
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל באותו הדור כליהשיח דוד (תשסד) עמ' קטז
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל וכו' מפני שנהנו מדסעודתו של אחשורוש וכו'שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קעד, קעט, רי, רמב
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שיא
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל כלי' וכו' הם לא עשו אלא לפניםדרכי צדק עמ' שלח
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קפז, רלט
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שג, מועדים עמ' רמד
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו דור פלייההמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קל
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כלי' וכו'דברי יואל מועדים ח"ד דף תה ע"א
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כלי' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שפח
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליהאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 425, פ"א אות 582, 1387, הקדמה אות 585-586, פ"ג אות 70, 421, 692-693, הקדמה אות 573
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפניםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלט
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ריד
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' מפני שהשתחוו לצלםבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' נא, קטז
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תצוה עמ' רלה
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו' מפני שהשתחוו לצלםפאר יעקב ח"א עמ' כג, ח"ב עמ' תתלו, תתלח-תתמא, תתנא, ח"ג עמ' רסו, ח"ד עמ' רפז
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכוי, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו'בן מלך - חכמה ומוסר עמ' מד
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה כו' הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפניםתפארת צבי שמות עמ' תלה
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליהדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' קנז, קנח
יב. מפני מה נתחייבו שינאיהם של ישראל שבאותו דור כלי' וכו'הדרש והעיון דברים מאמר קפג
יב. מפני שהשתחוו לצלםהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' סז, צא
יב. מפני שהשתחוו לצלםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרט
יב. מפני שהשתחוו לצלם של אותו רשע, וכי משוא פנים יש בדבר וכו'מטר השמים (תשנז) עמ' תיב
יב. מפני שנהנו מסעודתוהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שיד, חנוכה-פורים עמ' לב, מג, קא
יב. מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעדברי יואל פ' שמות דף סו ע"ב
יב. מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רל
יב. מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יג
יב. מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעים שמחה עמ' תטז, תעט
יב. מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעישרש יעקב (טננבוים) פורים אות ג
יב. מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעעקבי אבירים (תשעא) עמ' קיב
יב. מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו' הם לא עשו אלא לפנים וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' קסז, קעב, קפא, קצו
יב. מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעטובך יביעו ח"א עמ' קעו
יב. מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' קפג
יב. מפני שנהנו מסעודתו של אחשורוש וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' יז
יב. מפני שנהנו מסעודתוהמאור שבתורה (לסין) (לסין) מגילה יא ע"א עמ' שצג
יב. מפסוס 'וכלים מכלים שונים' נדרש שאחשורוש השתמש בפעודתו בכלי המחדשעטרת ישועה (תשסד) אות י לפורים
יב. מרדכי איש יהודי המן איש צר ואוייבמקראי קדש (תשנג) עמ' יג
יב. מרדכי ואסתר יצאו משמעיכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' עז, פה
יב. מרדכי נקרא יהודי וימיניאגרא דכלה ח"ג עמ' קצו
יב. נהנו מסעודתו של אותו רשעברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' רכז, רלב, רלו, תיד
יב. נהנו מסעודתו של אותו רשעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שכו
יב. נהנו מסעודתו של אותו רשעישא מדברותיך - מגילה עמ' א
יב. נהנו מסעודתו של אותו רשעמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קיח
יב. נהנו מסעודתו של אותו רשעפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רכא
יב. נהנו מסעודתו של אותו רשעפרפרת משה ח"א עמ' תסה
יב. נהנו מסעודתו של אותו רשעעל ישראל גאותו עמ' קצז
יב. נהנו מסעודתו של אותו רשעפחד יצחק פורים קונטרס רשימות יח
יב. נקרא יהודי על שם שכפר בעבודה זרהנאות דשא (תשסח) עמ' קנט
יב. נתחייבו וכו' שבאותו הדור כליהדברי יואל פ' ויצא דף פא ע"א
יב. נתחייבו ישראל כליה שנהנו מסעודת אחשורושפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רכה, ח"ג עמ' רמד
יב. נתחייבו כליה מפני שהשתחוו לצלםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קפז
יב. נתחייבו מפני שנהנו מסעודת אחשורושתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רנט
יב. עיקר החטא הי' שנהנו מסעודת אחשורושפרדס המלך (תשסט) רמזי פורים אות ז
יב. פלוגתא אי אחשוורש מלך חכם היה או טיפשמאמרי שלמה ח"ב עמ' רכו
יב. פליגי רב ושמואל אי אחשורוש מלך טפש או פקחכוונת הלב עמ' רלח
יב. קובל אניתשבי (תשסה) עמ' רלד שורש קבל
יב. ראשונים כלו מפני כלי בהמ"ק ואתם שונים בהםכד הקמח (מישור) עמ' שפו
יב. ראשונים כלו מפני כלי ואתם שוניםמקראי קדש (תשנג) עמ' יד
יב. ראשונים כלו מפני כלי ואתם שונים ושותים בהםמנות הלוי (שמה) דף לד ע"א
יב. ראשונים כלו מפני כליםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנג
יב. ראשונים כלו מפני כלים ואתם שונים בהםשערים מצוינים - מגילה עמ' רסח
יב. רב ושמואל ח"א מלך פיקח היה וח"א מלך טיפש היהפאר יעקב ח"ב עמ' תתמב
יב. רב ושמואל חד אמר הראוי לחצר לחצר והראוי לגנה לגנה והראוי לביתן לכיתן, וחד אמר הושיבן בחצר ולא החזיקתן עד שהושיבן לביתן, במתניתא תנא הושיבן בחצר ופתח להם שני פתחיםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קא
יב. רב ושמואל חד אמר מלך פקח היה וחד אמר טפשמקראי קדש (תשנג) עמ' יג, יד
יב. רב ושמואל חד אמר מלך פקח היה וחד אמר מלך טיפש היהאמרי קדוש (תשסא) עמ' לא
יב. רב ושמואל חד אמר מלך פקח היה וחד אמר מלך טפש היה, מאן דאמר פקח היה שפיר עבד דקריב רחיקי ברישא ובני מאתיה מיכף כייפי ליה כל אימת דבעי להו מקרב להו, ומאן דאמר מלך טפש הוה בני מאתיה איבעי ליה ברישא לקרובי דאי מרדו הנך קיימי הני והוו בהדיהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' פב
יב. רש"י - דת של תורה, אכילת מזבח מרובה משתיתו, פיר שלשה עשרונים סולת לאכילת המזבח ונסך חצי ההין ייןמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קט
יב. רש"י - היין היה גדול מן השותה בשנים שהוא יין ישן הרבהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קח
יב. רש"י - הם לא עשו אלא לפנים כלומר רק למראית העיןתפארת צבי ויקרא עמ' לב
יב. רש"י - וכי משוא פנים בדבר, פי' ומפני מה זכו לנסשבט מישראל (קרמניץ) פרק ז פסוק י
יב. רש"י - וכן הוא אומר - שהמקרא משבח אבנים יקרות ואומר שעל ידי נסיונות הרבה הן באין כי אבני נזר מתנוססותמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' צו
יב. רש"י - חרי חרי - מלאכת המצעות היתה עשויה נקבים נקבים, מילת לבנה, חור לשון חוורמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' צו
יב. רש"י - ממדינתו, יין שרגיל בו ולא ישכרהו ולא ישתהו אלא לפי רצונו מרובה משתיהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קט
יב. רש"י - קרי דלועים גדולות, בוציני, קטנות, כלומר באותו מין עצמו זה נואף וזה נואפת, הוא אמר להראות את יופיה וגם היא לכך נתכוונה שיסתכלו ביופיהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קכ
יב. רש"י - ראשונים בלשצאר וחבורתומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קיא
יב. רש"י ד"ה בדתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שמד
יב. רש"י ד"ה וכישערים מצוינים - מגילה עמ' רעט
יב. רש"י ד"ה כרצוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנז
יב. שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי וכו' אף הוא לא עשה עמהם אלאלפניםערבי נחל (תשסד) עמ' תתקסח
יב. שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' קסו
יב. שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו חדור כליה בגזירת המן, אמר להם וכו' מפני שהשתחוו לצלם אמרו לו ובי משוא פנים יש ברבר אמר להם הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפנים וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' עג, פה
יב. שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי: מפני מה נתתייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה ? אמר להם: אמרו אתם. אמרו לו: מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. אם כן - שבשושן יהרגו, שבכל העולם כולו אל יהרגו ? אמרו לו: אמור אתה. אמר להם: מפני שהשתחוו לצלם. אמרו לו: וכי משוא פנים יש בדבר? אמר להם: הם לא עשו אלא לפגים, אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפנים; והיינו דכתיב: בי לא ענה מלבובית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רלג, שלט
יב. שאלו תלמידיו את רשב"ימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' יב
יב. שאלו תלמידיו את רשב"יפרפרת הפרשה פרשת נשא פרק ז פסוק יב-יג
יב. שאלו תלמידיו את רשב"י וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שפב, תב, תג, שלד
יב. שאלו תלמידיו את רשב"י מ"מ נתחייבו שונאיהם של ישראל כליהצור יעקב (יעבץ) דרוש ד לזכור
יב. שאלו תלמידיו את רשב"י מ"מ נתחייבו שונאיהן של כל ישראל וכו'שנות ימין דף קנ ע"ד
יב. שאלו תלמידיו את רשב"י מפ"מ נתחייבו וכו'תפארת ראובן עמ' רעג
יב. שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבוארץ צבי (תשע) עמ' רפז, רפט
יב. שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו וכו' הם לא עשו אלא לפנים וכו'נועם אליעזר שמות דף רלב ע"ב
יב. שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעמסילות בלבבם - מסילה יח אות קלא
יב. שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו כליהחנן אלקים עמ' רטו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קב, מקראי קדש (תשנג) עמ' יא, לב, מו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' סז
יב. שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליהמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' קנב, רכא
יב. שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהןדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 65
יב. שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליהכתנות אור עמ' שב
יב. שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליה, א"ל מפני שהשתחוו לצלםמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רמ {ע"ד חידוד, שהמן עשה לו צלם בבגדו, ולא היתה ע"ז, כי היה עבד למרדכי, ומה שקנה עבד קנה רבו, ועי"ז לא עבדו ישראל ע"ז. ואם מרדכי היה משתחוה להמן היה משחררו בהשתחויתו, והיו ישראל עע"ז ח"ו}
יב. שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור בליה וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' רז
יב. שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה אמר להם אמרו אתם אמרו לו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות לד, תצוה אות יט
יב. שאלו תלמידיו לרשב"ישמן המור (אביוב) עמ' יב
יב. שאלו תלמידיו לרשב"י מ"מ נתחייבו ישראל שבאותו הדורמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' ד, שפה
יב. שאלו תלמידיו, מ"מ נתחייבוחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 442
יב. שאמר אבן גדולה יש בכרכי הים ודרה שטה, והניחה להם בסעודה והאירה להם לכל בעלי סעודהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קד
יב. שהשתחוו לצלםאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קיט, שיא
יב. שהשתחוו לצלם ונהנו מסעודתו של אותו רשעאבני אש (אויש) מועדים עמ' סט
יב. שלבש בגדי כהונהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רסו
יב. שלבש בגדי כהונהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ריג, רנ
יב. שלבש בגדי כהונהשערים מצוינים - מגילה עמ' א, שח, שטז
יב. שלבש בגרי כהונהפני מלך שמות עמ' קפב
יב. שנהגו מסעודתושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קסא, רמ, שב, שד, שלט, שנג, שסט, שפג, תח, תיח, תמא, תצו, תקכ
יב. שנהגו מסעודתו של אותו רשעתורת יחיאל בראשית עמ' תב
יב. שנהנו מסעודת אותו רשע וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קצא
יב. שנהנו מסעודתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תסג
יב. שנהנו מסעודתו של אותו רשעמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רפא
יב. שנהנו מסעודתו של אותו רשעמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שמה, שנא
יב. שנהנו מסעודתו של אותו רשעשיחות לספר שמות עמ' שמח, שעח
יב. שנהנו מסעודתו של אותו רשעשערים מצוינים - מגילה עמ' יא, כא, קיא, קנז, רלט, רפה, רצו, שי, שטז
יב. שנהנו מסעודתו של אותו רשע ובו' הם לא עשו אלא לפניםהישר והטוב (תשסג) עמ' מא, רעא
יב. שנהנו מסעודתו של אותו רשעאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קא
יב. שנהנו מסעודתו של אותו רשעילקוט אוהב ישראל עמ' לו
יב. שנהנו מסעודתו של אחשורושמדבר יהודה (תשסב) עמ' קלז
יב. שניהם לדבר עבירה נתכוונוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קצד
יב. שניהם לדבר עבירה נתכוונו איהו בקרי ואיהי בבוצינישבות יעקב (אבולפיה) עמ' קלז
יב. שקרא דרור לכל בעלי סחורהכד הקמח (מישור) עמ' שפו
יב. שרי פרם ומדי, ולכן ראוי שיוקדמו אחרי שהמלכות הזה משותף להםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קסד
יב. תוס' - כיון שלא היו רואים זה את זה ליכא קנאהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' צז
יב. תוס' - שלא די שלא נהגה צניעות בה ובהן אלא שאדרבה שנתכוונה לפריצות כדי שיסתכלו ביופיה, וכי לכן לא עשתה המשתה בבית הנשים רק בבית המלכותמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קכא
יב. תוס' - תימא דבגמ' אמר אמרו מלאה"ש וכו'מנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' יג
יב. תוס' ד"ה אתה, לעיל גבי הראוי למצר לחצר הי"ל לומר אתה מטיל קנאהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קפח
יב. תוס' ד"ה אתה. דליכא קנאהמקראי קדש (תשנג) עמ' טו
יב. תניא רבי יהודה אומר הראוי לכסף לכסף והראוי לזהב לזהב וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' קפז
יב: "ויהי ביום השביעי" שבת היהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1213, 1212
יב: "יום השביעי", שבת היהאמרי נועם (מועדים) סי' יב לפורים [מבן המחבר]
יב: "כרשנא" לשון צאן הואאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1190,1191
יב: "ממוכן" זה המן, ולמה נקרא שמו "ממוכן", שהיה מוכן לפורעניותאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1206, 1205, 1001, 1000
יב: (תופי) ממוכן הוא דניאלשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רעד
יב: א"ל מיום שחרב ביהמ"ק נטלה עצה וכו' זיל לגבי עמון ומואבישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קג, מקראי קדש (תשנג) עמ' יט
יב: א"ר אבא בר כהנא מכאן שהדיוט קופץ בראשמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קע
יב: א"ר יום השביעי שבת הי' וכו'נועם אליעזר שמות דף קנט ע"א
יב: אבא לקבל אלפא חמרא שתי ולא רוי, וההוא גברא אישתי וכו'אור חדש (הרטמן) פ"א אות 1055, 1271
יב: אביו מבנימין ואמו מיהודהטוב לב עמ' כד, נח
יב: אבל עובדי כוכבים אוכלין ושותין, אין מתחילין אלא בדברי תיפלותאבני אש (אויש) מועדים עמ' צו
יב: אהוריירי' דאבא אבא לקבל אלפא חמרא שתי ולא רויישע אלקים (צהלון, שנה) דף יג ע"א; מנות הלוי (שמה) דף לג ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף קג ע"ג; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת פקודי דף קעט ע"ב
יב: אודות שמרדכי הוא משבט בנימין, כן נאמר איש ימיניאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 346
יב: אומות העולם הקב"ה מכה אותםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שיא
יב: אטו עד השתא לא טב לביה בחמראשערים מצוינים - מגילה עמ' מ
יב: אי כתיב י"ד וט"ו כדאמרתיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קיג
יב: אי ליחוסה קא אתי ליחסה וליזיל עד בנימין וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' שה, שצא
יב: אי לייחוסי אתי לייחסיה עד בנימיןמקראי קדש (תשנג) עמ' כ
יב: אי לייחוסיה קאזיל ליזיל עד בנימין בן יעקבעץ הדעת טוב (תשסח) סי' לא
יב: איש יאודי קרי ליה יאודירני ושמחי דף סד ע"א
יב: איש יהודי איש ימיני, משפחות מתגרות זו בזו וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק ז פסוק ג
יב: איש יהודי היה בשושןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רמא
יב: איש יהודי היה בשושןשיחות לספר שמות עמ' רפז
יב: איש יהודי היה בשושן הבירה וכו' מה נפשך אי ליחוסיה קא אתא ליחוסיה וליזיל עד בנימין בן יעקבתפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ה דף צה ע"א ודף נה ע"ב; ישע אלקים (צהלון, שנה) דף יז ע"א; משאת משה (אלשיך, שסא) דף כג ע"ב; ידי משה (שנז) אסתר דף רסו ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף נט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסח ע"ב
יב: איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר וגל ממה נפשך, אי ליחוסיה קאתי ליחסיה וליזל עד בנימין בר יעקב, מאי שנא הני תלתא ותו לא, וכו' תנא כולן על שמו נקראו, בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו, בן שמעי בן ששמע אל תפלתו, בן קיש שנקש על דלתי רחמים ופתחו לו, קרי ליה יהודי וקרי ליה ימיני וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תסב, תרח
יב: איש יהודי וכו' כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא ראו מה עשה לי יהודי וכו' דלא קסליה דוד לשמעי דאיתיליד מיניה מרדכי דמיקני ביה המןנחלה לישראל (תשעא) עמ' עא
יב: איש יהודי וכו' שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתודרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' פו
יב: 'איש יהודי', וכי יהודי היה, והלא מבנימיןאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 61
יב: איש ימיני, מבנימין קאתישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שצה
יב: אלמלא אגרות הראשונות וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' צה
יב: אלמלא אגרות הראשונות וכו'טוב לב עמ' מח
יב: אלמלא אגרות הראשונות וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שעט
יב: אלמלא אגרות הראשונות לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליטקריאה בקריה ח"ב עמ' שיד
יב: אלמלא אגרות ראשונותאור חדש (הרטמן) פ"ח אות 146-147
יב: אלמלא אגרות ראשונות לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט, אמרי מאי האי דשדר לן להיות כל איש שורר בביתו, פשיטא דאפילו קרחה בביתיה פרדשכא להוימנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קצט
יב: אלמלא איגרות ראשונות לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליטצפנת פענח (תשסו) עמ' שצב
יב: אלמלא איגרות ראשונות נתקיימו אחרונות וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' יב, סא
יב: אמאי דלקה ביה כולי האישערים מצוינים - מגילה עמ' מ
יב: אמאי דלקה כיה כולי האיאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1310, 1089, 908
יב: אמר ר' יוסי בר חנינא מלמד שפרחה בה צרעתאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1122
יב: אמר ר"ל גלו וידוע לפני משוה"ע שעתיד המן הרשע וכו'שנות ימין דף קמא ע"ד
יב: אמר רב כהנא, מכאן שההדיוט קופץ בראשאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1226
יב: אמר רב נחמן אמד רבא מאי דכתיב "כל ערום יעשה בדעת וכסיל יפרוש אולת"אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 27-28
יב: אמר רבא אלמלא אגרות ראשונות לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט, אמרו מאי האי דשדר לן להיות כל איש שורר בביתו, פשיטא דאפילו קרחה בביתי' פרשדכא להויצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תריא
יב: אמר רבא, אלמלא אגרות הראשונות לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליט וכו'אור חדש (הרטמן) פ"ט אות 350, פ"א אות 1420, 1417
יב: אמר רבי לוי, פסוק זה כולו על שם קרבנות נאמר כרשנא אמרו מלאכי השרת..אור חדש (הרטמן) פ"א אות 1147, 1146
יב: אמר ריב"ל מרדכי, אביו מבנימין ואמו מיהודהאמרי נועם (מועדים) סי' יט לפר' שקלים, סי' י לפר' זכור
יב: אמרו היכי נעביד נימא ליה קטלא, למחר פסיק ליה חמרא ודכיר ליה ובעי לה מינןאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1262, 1261, פ"א אות 1378
יב: אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבש"ע, כלום הקריבו לפניך אומות העולם פרים בני שנה כמו שהקריבו ישראל, שתר, כלום הקריבו לפניך שתי תורים ובני יונה אדמתא, כלום בנו מזבח אדמהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קסה
יב: אנא גרים דמתיליד מרדכימה שהיה הוא שיהיה עמ' לה
יב: אנא גרים דמתיליד מרדכי דלא קטלי' דוד לשמעי בן גראמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' קכג
יב: אנא גרים דמתיליד מרדכי וכו'טוב לב עמ' כג, כט, נא, צח
יב: אסתר שימשה במוךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קלד
יב: אפילו קרחה בביתיה פרדשכא ליהוויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רנב, שג
יב: אר"ל והקרוב אליוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שלג
יב: בא גבריאל ועשה לה זנבים שמחה עמ' תעה
יב: בא גבריאל ועשה לה זנבפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' עו*
יב: בא גבריאל ועשה לה זנבשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלו
יב: בא גבריאל ועשה לה זנבשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רסג, שפה, תכד
יב: בא גבריאל ועשה לה זנבתפארת ישראל (דוראן, שנא) דף פד ע"ב
יב: בדרך שאדם מודד מודדין לומשמרת איתמר (תשסה) עמ' קצג
יב: בהט, א"ר אסי אבנים שמתחוטטות על בעליהןאור חדש (הרטמן) פ"א אות 647-648
יב: ביום השביעי אותו היום שבת היהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רסו
יב: ביום השביעי בטוב לב המלך ביין וכו' יום השביעי שבת היה שישראל אוכלין ושותין וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' רז
יב: ביום השביעי וגו' אטו עד השתא וכו' יום השביעי שבת היה וכו'מתנת חיים שבת ור"ח עמ' קסז
יב: ביום השביעי וכו' שבת היהמאמר אסתר (הורוויץ) עמ' מא, מה
יב: ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אותו היום שבת הי'ויגד יעקב עמ' תל
יב: ביום השביעי כטוב לב המלך ביין וכו' אמר רבא יום השביעי שבת היה, שישראל אוכלין ושותין מתחילין בדברי תורה ובדברי תשבחות וכו'בן מלך - חכמה ומוסר עמ' מד
יב: ביום השביעי כטוב לב המלך ביין וכו' יום השביעי שבת היהשבילי פנחס עמ' קכז, קלב, תמא
יב: ביום השביעי כטוב לב המלך ביין וכו' שבת היה שישראל אוכלין ושותין ומתחילין בד"ת ובדברי תשבחות וכו'אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) עקב יח
יב: ביום השביעי כטוב לב המלך ביין, אטו ער השתא לא טב לביה בחמרא, אמר רבא יום השביעי שבת היה, שישראל אוכלין ושותין מתחילין בדברי תורה ובדברי תשבחות, אבל עובדי כוכבים שאוכלין ושותין אין מתחילין אלא בדברי תיפלותדברי יואל מועדים ח"ח עמ' פז, צט
יב: 'ביום השביעי כטוב לב המלך' יום השביעי שבת, היהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 933
יב: ביום השביעי כטוב לב המלך, שבת היהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 634, 527-528, 633-634
יב: ביום השביעי כטוב לב המלך, שבת היהתורת איש ח"א עמ' קנט
יב: 'ביום השביעי' שבת היהגור אריה בראשית פ"ב הערה 13
יב: ביום השביעי שבת היהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' ו
יב: ביום השביעי, אטו עד השתא לא טב לביה בחמרא, אמר רבא יום השביעי שבת הי' וכו' אבל אומות העולם עובדי ע"א שאוכלים ושותים אין מתחילין אלא בדברי תפלות וכו' אמר להם אחשורוש כלי שאני משתמש בו לא מדי ולא פרסי אלא כשדיי, רצונכם לראותה, אמרו לו הן ובלבד שתהא ערומה וכו' ושתי הרשעה מביאה בנות ישראל ומפשיטן ערומות ועושה בהן מלאכה ביום השבת, היינו דכתיב זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה, כשם שעשתה כך נגזר עליהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' פה, קכג, קכט, קלו
יב: ביום השביעי, יום השבת היהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רלח, תלט
יב: בית דין של ישראל לא רצו לתת עצה להרוג את ושתי שהיו יראים שאולי יחזור בואור חדש (הרטמן) פ"ג אות 595
יב: בלום הכינו שלחן לפניך וכו'דרשות מנחת יצחק עמ' שה
יב: בלשצר, שהיה אביה של ושתיאור חדש (הרטמן) פ"א אות 892
יב: במדה שאדם מודד בה וכו'מכתב מאליהו ח"א עמ' 125
יב: במדה שאדם מודד בה מודדין לומגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקסג
יב: במדה שאדם מודד בה מודדין לושמחת הנפש עמ' קסא
יב: במדה שאדם מודד בה מודדין לו וכו'שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף לד ע"ב
יב: במדה שאדם מודד בה מוררץ לושל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שנא
יב: במדה שאדם מודד כל מודדין לומשמרת איתמר (תשסז) עמ' מא, סא, קכב, רב, רכז, רמה, תרסג
יב: במדה שאדם מודד מודדין לואור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' צג
יב: במדה שאדם מודד מודדין לודברי אש (כץ) עמ' רד, שטז
יב: במדה שאדם מודד מודדין לומטר השמים (תשנ) דברים עמ' קצח, תטו, תנז
יב: במדה שאדם מודד מודדין לועצי חיים - מועדים עמ' כד, נז
יב: במדה שאדם מודד מודדין לועצי חיים על התורה עמ' כ, לה, צט, קכה, שפט
יב: במדה שאדם מודד מודדין לושמן ראש - ימים נוראים עמ' תסח, שעט
יב: במדה שאדם מודד מודדין לושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רצח
יב: במדה שאדם מודד מודדין לושמן ראש סוכות ח"א עמ' רלה
יב: במדה שאדם מודד מודדין לותורת יחיאל בראשית עמ' רעח
יב: במרה שאדם מודד בה מודרין לו, מלמד שהיתה ושתי הרשעה מביאה בנות ישראל ומפשיטן ערומות ועושה בהן מלאכה בשבתדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תע, תצ
יב: במרה שאדם מודד מודדין לוהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קעב
יב: במרה שאדם מודד מודדין לולקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' כד
יב: במרה שאדם מודד מודדין לותפארת צבי שמות עמ' תמה
יב: במרה שאדם מודד מודרין לוהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קע
יב: במרה שארם מודד מודדין לותפארת צבי ויקרא עמ' טו, לד
יב: במרה שארם מורד בה מודדין לודעת תורה דברים ח"ב עמ' ס
יב: בן יאיר' בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפילתואור חדש (הרטמן) הקדמה אות 391, הקדמה אות 289
יב: בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני כולן על שמו נקראוהישר והטוב (תשסג) עמ' רסו
יב: בן יאיר שבראו הקדוש ברוך הוא והאיר בשבילו חכמה נפלאה עד שקרא שמות לכלמנחת אליהו (תשסא) עמ' רפה
יב: בן יאיר שהאיר עיניהם בתפלתומשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' ח, ט
יב: בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראלמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' יא
יב: בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו בן שמעי ששמע קל תפלתו וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תנז, תנט, תס
יב: בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו וכו'עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רסג, רעד
יב: בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראלאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק יא
יב: בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראלאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק יא
יב: בן יאיר, שהאיר עיניהם של ישראלשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קצד, רלג, שו, תיא, תלח
יב: בן יאיר, שהאיר עיניהם של ישראלשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תיח, תמז, תעב
יב: בן קיש שהקיש על שערי רחמיםמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קיח
יב: בן שהאיר עיניהם וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' נג
יב: בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתוהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' ע
יב: בן שמעי - בן ששמע אל תפלתו, בן קיש - שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקכג
יב: בן שמעי, ששמע א-ל בתפלתושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תמח, תק
יב: בן שמעי, ששמע א-ל תפלתושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קפז
יב: בנימין לא היה בשעת מכירת יוסףגור אריה בראשית פמ"ה הערה 79
יב: בסעודתו של אוחו רשע, הללו אומרים מדיות נאות, והללו אומרים פרסיות נאותאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1037, 935, 934
יב: בסעודתו של אותו רשע הללו אומרים וכו' ובלבד שתהיה ערומהמי השלוח (תשסז) ח"ב דף קצו
יב: בר אהורייריה דאבאאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 510, 41, פ"א אות 1350
יב: 'ברשנא' כלום החריבו לפניר כרים בני שנה, 'שתר' כלום הקריבו לפניר שתי תורים וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות י לפורים
יב: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולםקול שמואל (קונפורטי) דף לט ע"א, מב ע"ב
יב: גם הם היו שבעה , והיו מלמדים זכות על ישראל וחובה על אומות העולםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1000, 999
יב: גרדינא בביתיה פדרשקא להויאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרנט
יב: הדיוט קופץ בראשאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בשלח יז, משפטים יז
יב: הדיוט קופץ בראשארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר שושן בית ד
יב: הדיוט קופץ בראשהדרש והעיון דברים מאמר קצה
יב: הדיוט קופץ בראשצדקת יוסף עמ' קמה
יב: הדיוט קופץ בראששמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תקה
יב: ההדיוט קופץ בראשדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 845
יב: הוא ממוכן הוא המןאור חדש (הרטמן) פ"ז אות 30
יב: היכי נעביד נימא ליה קטלה למחר פסיק חמרא ובעי לה מינןגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קפט
יב: היתה מנועה בת מלךמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קפח
יב: הללו אומרים מדיות נאות והללו אומרים פרסיות נאותאמרי נועם (מועדים) סי' מה לפורים
יב: הללו אמרו מדיות נאות והללו אומרים פרסיות נאות וכו'זרע קודש - מועדים עמ' רנט
יב: ודר וסוחרת, דבי רבי ישמעאל תנא שקרא דרור לכל בעלי סחורהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 684-685, 650-651, 682-683
יב: וההוא גברי אשתטי בחמריהשערים מצוינים - מגילה עמ' מד
יב: והקרוב אליו כרשנאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קצד
יב: והקרוב אליו כרשנא שתר אדמתא וגו' וכו' פסוק זה כולו על שם קרבנות נאמראור חדש (הרטמן) פ"ו אות 194, פ"ג אות 545, 515
יב: ויאמר המלך לחכמים וכו' דיינוה ליה אמרו היכי נעביד וכו'אור חדש (הרטמן) פ"ו אות 197
יב: ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים וכו' שיודעים למעבר שנים ולקבוע חדשיםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1141, 1140
יב: ויאמר המלך לחכמים מאן חכמים רבנן וכו' אמר להו דיינוה לי וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' קפט
יב: ויאמר המלך לחכמים מאן חכמים רבנן יודעי העיתים שיודעים לעבר שניםישע אלקים (צהלון, שנה) דף יג ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קסה ע"ג, ופרשת ויצא דף מב ע"ד
יב: ויאמר ממוכן וכו' מכאן שהדיוט קופץ בראשמדבר קדש מועדים ח"ב עמ' צג
יב: ויאמר ממוכן שהדיוט קופץ בראשמקראי קדש (תשנג) עמ' לח
יב: ויאמר ממוכן, מכאן שהדיוט קופץ בראשמנחת יהודה (פתיה) עמ' 213
יב: ויאמר ממוכן, תנא ממוכן זה המן, ולמה נקרא שמו 'ממוכן', שמוכן לפורענותאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1221
יב: ויהי ביום השביעי וכו' שבת היהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1213, 1212
יב: 'ויהי ביום השביעי כטוב לב המלר', שבת היהעטרת ישועה (תשסד) אות קב לשבועות, אות א, לו לפורים
יב: וכי עד יום ד לא טב ליביהשמן המור (אביוב) עמ' לב
יב: וכסיל יפרוש אולת זה אחשורוש וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תקצ
יב: ולמה נקרא שמו ממוכן שמוכן לפורענות אמר רב כהנא מכאן שההדיוט קופץ בראשפאר יעקב ח"ב עמ' תתמז
יב: ומעלה בו מעל אם מעלה בו מעלמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קמ
יב: ומפשיטן ערומות ועושה בהן מלאכההמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' סה, קד
יב: ושתי אמרה לאחשורוש שהוא היה לשעבר שומר הסוסים של בלשצראור חדש (הרטמן) פ"א אות 915
יב: ושתי בתו של בלשצראור חדש (הרטמן) פ"א אות 914
יב: ושתי היתה מפשטת בנות ישראל ערומות, ועושה בהן מלאכה בשבתאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1059, 1058
יב: ושתי המלכה הפריזה בדברים נגדושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' ר
יב: ושתי העבידה יהודיות בשבת, ועונשהשיחות לספר ויקרא עמ' נח
יב: ושתי הפריזה בדברים נגדושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' לט
יב: ושתי הרשעה היתה מפשטת בנות ישראל ערומות, והיתה עושה בהן מלאכה בשבתאור חדש (הרטמן) פ"א אות 961, 960
יב: ושתי נענשה על שעברה בשבת בבנות ישראלאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' שכח, שמד
יב: ותמאן המלכה מכדי פריצתא הויא דאמר מר שניהם לדבר עבירה נתכוונו אמאי לא אתיא, נעשה לה זנב וכו' או שהצרעת פרחהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קכב
יב: זיל גבי עמון ומואבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' כא
יב: זיל לגבי עמון ומואב דיתבי אדוכתייהו וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויצא דף מב ע"ד
יב: זיל לגבי עמון ומואב דיתבי בדוכתייהודברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' לה
יב: זיל לגבי עמון ומואב דיתבי בדוכתייהוהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר כג
יב: זיל לגבי עמון ומואב דיתבי בדוכתייהו כחמרא דיתיב על דורדייהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שסח
יב: זיל לגבי עמון ומואב דיתיבי אדוכתייהוהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קט, קלד
יב: י"ג פתיחותמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' ל
יב: יאיר שהאיר עיניהן של ישראל בתפלתו, שמעי שהאל שמע תפלתו, קיש שנקש על דלתי רחמים ונפתחו לומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רל, ח"ב עמ' רנד
יב: יהודי על שם יהודהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרסא
יב: יודעי העיתים, שיודעים לעבר שנה ולקבוע חדשיםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1183, 1182
יב: יודעי העתיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שפז
יב: יודעי העתים שיודעים לעבר שנים ולקבוע חדשיםמקראי קדש (תשנג) עמ' טז
יב: יודעי העתים שיודעים לקבוע חדשים ולעבר שניםקרבן מנחה (תשעד) עמ' קצ
יב: יודעי העתים שיודעין לעבר שנים ולקבוע חדשיםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' ט
יב: יודעי העתים, שיודעים לעבר שניםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שנה
יב: יודעי העתים, שיודעים לעבר שניםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שכד
יב: 'יודעי העתים', שיודעין לעבר שנים ולקבוע חדשיםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1167
יב: יום השביעי שבת היהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' ר
יב: יום השביעי שבת היהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' יב, קצא, תפח
יב: יום השביעי שבת היה וכו'טוב לב עמ' ט, קמד
יב: יום השביעי שבת היה שישראל אוכלין ושותין מתחילין בדברי תורה ובדברי תשבחות אבל וכו'בית יצחק (ויינברגר) עמ' שצד
יב: יום השביעי שבת היה שישראל וכו' אבל אומות העולם וכו'רנת יעקב עמ' נב, סט, שיא, שיד
יב: יום השביעי שבת היה, שישראל אוכלין ושותין מתחילין בדברי תורה ובדברי תשבחותאבני אש (אויש) מועדים עמ' פא, צד
יב: יום ז' שבת היה שישראל אוכלין ושותין מתחילין בדברי תורהתפארת ישראל (דוראן, שנא) דף עד ע"א; ישע אלקים (צהלון, שנה) דף יב ע"א; משאת משה (אלשיך, שסא) דף יג ע"א; מנות הלוי (שמה) דף כח ע"א, דף לט ע"א
יב: יום שביעי שבת היה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שפו
יב: ישראל אוכלין ושותין מתחילין בדברי תורהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 465
יב: כאשר עשתה לבנות ישראל, כן נגזר עליהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1081
יב: כולו על שם קרבנות נאמרשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קצ
יב: כולן ע"ש נקראו וכו'אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' רפ-רפה
יב: כולן על שום קרבנות נאמרשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רנג
יב: כחמרא דיתיב על דורדייהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' כה
יב: כטוב לב המלך ביין אטו עד השתא לאו טב לביה בחמרא אמר רבא יום השביעי שבת היה וכו'דברי אש (כץ) עמ' קנו
יב: כטוב לב המלך ביין וגו', שבת היתה וכו'דברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שנז
יב: כל איש שורר בביתו אפי' קרחה בביתי' פרדשכי ליהוייגל יעקב (תשנג) נצבים אות פח, וזאת הברכה אות קכב
יב: כל איש שורר בביתו פשיטא, אפילו קרחה בביתיה פרשדכא ליהוימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקלד
יב: כל מאן דהוה ליה ברתא איטמרה מיניהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 20
יב: כל מאן דהוי ליה ברתא הוי מיטמרא מיניהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רמז
יב: כל ערום יעשה בדעתשמן המור (אביוב) עמ' נו
יב: כל ערום יעשה בדעת זה דוד המלך וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' יג
יב: כל ערום יעשה בדעת זה דוד מלך ישראלתפארת ישראל (דוראן, שנא) דף צא ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף סח ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א א דף שסו/ז ע"ד; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה ג דף כ ע"ב
יב: כל פסוק זה על שום קרבנות נאמרטוב לב עמ' יט
יב: כל פסוק זה על שום קרבנות נאמרשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' סד
יב: כל פסוק זה על שום קרבנות נאמר וכו' ממוכן כלום הכינו שלחן לפניךשבילי פנחס עמ' שצה
יב: כלום הכינו שלחן לפניךשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רכ
יב: כלום הקריבו לפניך כרים בני שנהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קצג, ריז
יב: כלום הקריבו לפניך כרים בני שנהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שפג, תכא
יב: כלום הקריבו תוריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שי
יב: כלום מרסו במנחותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שכג
יב: כלי שאני משתמש בושערים מצוינים - מגילה עמ' קי, שדמ
יב: כלי שאני משתמש בו אינו לא מדיי ולא פרסי, אלא כשדיי, רצונכם לראותהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1280
יב: כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא וכו' ראו מה עשה לי יהודי, ומה שילם לי ימיניאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 104, 119
יב: כסיל יפרוש אולת זה אחשורושהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קמ
יב: כרפס אמר ר' יוסי בר חנינא כרים של פסים על גלילי כסף ועמודי שש מטות זהב וכסףאור חדש (הרטמן) פ"א אות 643-644
יב: כרשנא - כלום הקריבו לפניך כרים בני שנהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1193
יב: 'כרשנא שתר אדמתא וגו' אמר רבי לוי, כל פסוק זה על שום קרבנות נאמראור חדש (הרטמן) פ"א אות 1000
יב: כרשנא שתר וגו' כל פסוק זה על שום קרבנות נאמרומטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תצוה עמ' רלה
יב: כרשנא שתר וכו' אמר ר' לוי כל הפסוק הזה על שם קרבנות וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף רנט
יב: כשאומות העולם אוכלים ושותים אומרים מדיות נאות מתעסקות בזנות, אבל ישראל כששותים מתעסקים בתורהמנחת אליהו (תשסא) עמ' רפד
יב: כשם שעשתה כך נגזר עליהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 10
יב: להביא את ושתי המלכה וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שסט
יב: להביא את ושתי המלכה לפניו, שעוה להביאה ערומהצמח דוד (סקאליע) עמ' תקסח
יב: לולא אגרות הראשונות לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליטמנות הלוי (שמה) דף נו ע"א
יב: לולי אגרות ראשונות לא נתקיימו אחרונותמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קעב, ח"ב עמ' רנא, רנד
יב: לחכמים יודעי העיתים מאן חכמים רבנןאיש אמונים דף צא ע"ב
יב: למה נקרא שמו ממוכן שהי' ממוכן לפורעניותקומץ המנחה (צונץ) דרוש יט אות יב
יב: למחר פסיק ליה חמריהשערים מצוינים - מגילה עמ' רצט
יב: לעשות כרצון איש זה מרדכי וכו'דברי יואל פ' שמיני דף רכד ע"א
יב: מאי דכתיב כל ערום יעשה בדעת, זה דוד מלך ישראל דכתיב ביה ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה וגו', כל מאן דהוה ליה ברתא אייתיא ניהלי', וכסיל יפרוש אולת, זה אחשורוש דכתיב ביה ויפקד המלך פקידים, דמאן דהוה ליה ברתא אטמראמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רמז
יב: מאי חור רב אמר חרי חרי ושמואל אמר מילת לבנה הציע להםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 642-643
יב: מאן חכמים רבנןאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' רעט
יב: מאן חכמים רבנןפנים מסבירות עמ' רנה
יב: מאן חכמים, רבנן יודעי העתים שיודעין לעבר שנים ולקבוע חדשיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קמח
יב: מאן יודעי העתים בני יששכר כמה דאת אמרת ומבני יששכר וגו', אמרין ליה אדוננו המלך כשהיינו בארצינו היינו שואלים באורים ותומים ועכשיו מטולטלים אנו וכו'מנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קנט, קס
יב: מאן יודעי העתים רבנן, בפסוק ויאמר המלך לחכמיםשמן המור (אביוב) עמ' לח
יב: מה נפשך, אי ליחוסי קא אתא ליחסייה וליזיל עד בנימין בן יעקב, מאי שנא הני תלתא ותו לא, תאנא כלם על שמו נקראו, בן יאיר בן שהאיר פני ישראל בתפלתו, בן שמעי בן ששמע אל תפלתו, בן קיש בן שנקש על דלתי רחמים ופתחו לו. קרי ליה יהודה וקרי ליה ימיני וכו' מרדכי מוכתר בנימוסו היה וכו' אביו מבנימין ואמו מיהודה, ורבנן אמרי משפחות מתגרות זו בזו וכו' כנסת ישראל היא דקאמרה להך גיסא ולחך גיסא וכו' שאלמלא לא היה אגג וקטליה דוד לא חוה מתייליד המן דמקני ביה וגרם צערא לישראל וכו' מבנימין קא אתי, ואמאי קרו ליה יהודי, על מה שכפר בע"א, שכל הכופר בע"א נקרא יהודימנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' ריט
יב: מה עשה לי יהודיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנט
יב: מה עשה לי יהודי דלא קטלי' דוד לשמעי דאתיילד מיניה מרדכימלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' כג, נה
יב: מה עשה לי יהודי דלא קטליה דוד לשמעי דאתיליד מיניה מרדכי דמקני ביה המןשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קצג, רמג
יב: מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני וכו'מכתב מאליהו ח"ב עמ' 130
יב: מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני, ורש"י ומהרש"א שםדברי יואל פ' בהעלותך דף שא ע"א, פ' שלח דף שמה ע"א
יב: מה עשה לי ימינימשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שמו
יב: מה שושתי מיאנה לבא הוא משום שפרחה בה צרעת, או משום שגבריאל עשה לה זנבאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 89
יב: מוכן לפורענות - עומד להיות תלויאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1218
יב: מוכתר בנימוסיו כיהודיתורת יחיאל בראשית עמ' תכה
יב: מידה כנגד מידהמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר נח
יב: מיום גלינו מארצנו ניטלה עצה ממנושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תצה
יב: מיום שגלינו מארצנו ניטלה עצה ממנוברכת חיים ח"א עמ' 84
יב: מיום שגלינו נטלה עצה ממנויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רלב
יב: מכאן שהדיוט קופץ בראשצדקת יוסף עמ' שח
יב: מכאן שהדיוט קופץ בראשכד הקמח (מישור) עמ' שפז
יב: מכאן שההדיוט קופץ בראשפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תי*
יב: מכדי פריצותא הואיאגרת הפורים (לאער) עמ' קמח
יב: מכדי פריצתא הואיאור חדש (הרטמן) פ"א אות 421, פ"א אות 1109
יב: מכדי פריצתא הואי דאמר מר שניהם לדבר עבירה נתכוונו אמאי לא אתאי, א"ר יוסי בר חנינא מלמד שפרחה בה צרעת, במתניתא תנא בא גבריאל ועשה לה זנבמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קמא, ח"ב עמ' קמה
יב: מלמד שהיתה ושתי הרשעה מביאה את בנות ישראל ומפשיטתן ערומותישע אלקים (צהלון, שנה) דף יו/יז ע"א; הואיל משה (מת, שעב) מגילת אסתר דף יז ע"ג
יב: מלמד שהיתה ושתי הרשעה מביאה בנות ישראל בשבת ומפשיטן ערומות ועושה בהן מלאכה בשבת..אור חדש (הרטמן) פ"ו אות 394
יב: מלמד שהיתה ושתי הרשעה מביאה בנות ישראל ומפשיטן ערומות ועושה בהן מלאכה בשבתשבילי פנחס עמ' קלה
יב: מלמד שהיתה ושתי הרשעה מביאה בנות ישראל ומפשיטן ערומות ועושה בהן מלאכה בשבת וכו' כשם שעשתה כך נגזר עליהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלז
יב: מלמד שלבש בגדי כהונהחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 440
יב: מלמד שפרחה בה צרעת [בושתי]אמרי נועם (מועדים) סי' ג לפר' פרה
יב: מלמד שפרחה בה צרעת וכו'טוב לב עמ' כא, קמה
יב: מלמד שפרחה בה צרעתמנות הלוי (שמה) דף מא ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף עה ע"א; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה ב דף טו ע"א; הואיל משה (מת, שעב) מגילת אסתר דף יג ע"ג
יב: מלמד שפרחה בה צרעת, בפסוק ותמאןשמן המור (אביוב) עמ' לו
יב: ממה נפשך, אי ליחוסיה קא אתי, ליחסיה וליזל עד בנימין בר יעקב..אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 72-83
יב: ממוכן - המוכן לפרענויותקריאה בקריה ח"ב עמ' שיד
יב: ממוכן וכו' מכאן שהדיוט קופץ בראשדובר שלום (תשסג) אות רפג
יב: ממוכן זה המןכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' עט, פג
יב: ממוכן זה המןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רעא, שלג
יב: ממוכן זה המןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תפט
יב: ממוכן זה המןשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רסז
יב: ממוכן זה המןשרגא המאיר מועדים עמ' צד
יב: ממוכן זה המן וכו' שההדיוט קופץ בראשבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רטז
יב: ממוכן' זה המן שמוכן לפורענותאור חדש פתיחה אות 181, פ"א אות 1211,1212, פ"ד אות 228, פ"ג אות 117, הקדמה אות 262
יב: ממוכן זה המןברית אברם עמ' תרד
יב: ממוכן זה המןמנחת יהודה (הירשפלד) עמ' ח
יב: ממוכן זה המן, והוא נתן עצה להרוג את ושתיכתנות אור עמ' שא
יב: 'ממוכן' זה המן, ולמה נקרא שמו 'ממוכן', שמוכן לפורענותאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 30
יב: ממוכן זה המן, מכאן שהדיוט קופץ בראשעטרת ישועה (תשסד) אות פו להגדה ש"פ
יב: מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' סא
יב: מפני מה נתחייבו שוניאהם של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו' מפני שהשתחוו לצלםאור חדש פתיחה אות 376
יב: מרדכי בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראל בתפילתוויגד יעקב עמ' תל, תלג
יב: מרדכי בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתותורת איש ח"ב עמ' קנ, קנט
יב: מרדכי היה אביו מבנימין ואמו מיהודהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתלב הערה 22
יב: מרדכי היהודי אמו מיהודהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפט, מקראי קדש (תשנג) עמ' כו
יב: מרדכי הצדיק אמו משבט יהודהאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' יט אות ו
יב: מרדכי מוכתר בנימוסומה שהיה הוא שיהיה עמ' לז
יב: מרדכי מוכתר בנימוסו היהטוב לב עמ' כה
יב: מרדכי מוכתר בנימוסו היהמנות הלוי (שמה) דף סא ע"א
יב: מרדכי מוכתר בנימוסין היהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 126
יב: מרדכי שמבנימין אתי זכה והצילשירת דוד (תשסז) עמ' תנג, תנט
יב: מרדכי שמוכתר בנימוסו היהמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רמ
יב: משפחות מתגרות זו בזו..אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 103
יב: משפחת יהודה אומרת אנא גרים דמתיליד מרדכי וכו' ומשפחת בנימין אמרה, מינאי קאתיאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 119
יב: מתחילין בד"ת ובדברי תשבחותנטריקן (תשעד) עמ' סה
יב: מתחילין בדברי תורה ובדברי תשבחותרנת יעקב עמ' נה, סט, שיא, שיד
יב: נתחיבו ישראל שבאותו הדור כליהויגד יעקב עמ' תלה
יב: עד השתא לא טב לביה בחמראאגרת הפורים (לאער) עמ' כז
יב: פסוק זה כולו על שם קרבנות נאמר וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרש ב דף ב/כ ע"ב; משאת משה (אלשיך, שסא) דף סה ע"א; מנות הלוי (שמה) דף פה ע"א ודף קח ע"ב; בינה לעתים (תח) דרש כא דף סב ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף קא ע"ג
יב: פסוק זה על שם קרבנות נאמרישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קג
יב: קרחא בביתא פרדשכא ליהויאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' יט אות ה
יב: קרחה בביתא פרדשכא ליהוימנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שלג
יב: קרי ליה איש יהודי אלמא מיהודה קאתיפני יהושע (תשסא) עמ' קס
יב: קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רטז, רכא
יב: קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתי וקרי ליה ימיני אלמא מבנימין קאתיאגרא דפרקא (תשסה) עמ' עה, שעג
יב: קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתי וקרי ליה ימיני אלמא מבנימין קאתי וכו' אמר רבי יהושע בן לוי אביו מבנימין ואמו מיהודהשבילי פנחס עמ' קמד, קנח
יב: קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתי וקרי ליה ימיני וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' תקב
יב: קרי ליה יהודי וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' קטו
יב: קרי ליה יהודי וקרי ליה ימינייוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קג, מקראי קדש (תשנג) עמ' יא, כט
יב: קרי ליה יהודי וקרי ליה ימיני וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' תלו
יב: קרי ליה יהודי וקרי ליה ימיני וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' תלט
יב: קרי ליה יהודי וקרי ליה ימיני וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קנו/ז ע"ג; שלום אסתר (גרשון, שמה) דף יא ע"ב; פי' ר"א גאליקו על אסתר (שמג) דף כד ע"א
יב: קרי ליה 'יהודי', אלמא מיהודה קאתי. וקרי ליה 'ימיני', אלמא מבנימין קאתיאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 46
יב: ר' יהודה אומר הראוי לכסף לכסף הראוי לזהב לזהב. אמר לו ר' נחמיה א"כ אתה מטיל קנאה בסעודה אלא הם של כסף ורגליהן של זהבאור חדש (הרטמן) פ"א אות 645-646
יב: ראו מה עשה לי יהודי וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' רנג
יב: ראו מה עשה לי יהודי, ומה שילם לי ימיניאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 357, פ"ח אות 106, פתיחה אות 406
יב: רבא אמר כנסת ישראל אמרה וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' קסג
יב: רבא אמר כנסת ישראל אמרה לאידך גיסאשערים מצוינים - מגילה עמ' ז
יב: רש"י - אלמלא אגרות ראשונות, שהוחזק בהן שוטה בעיני האומות, לא נשתייר מישראל שריד ופליט, שהיו ממהרים להרגם בדבר המלך באגרות האמצעיות ולא היו ממתינים ליום המועדמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קצט
יב: רש"י - דוד לא ביקש אלא אחת, לפיכך כל אדם הראה לשלוחיו את בתו אולי תיטב בעיניהם, ואחשורוש היה כסיל צוה לקבץ את כלם, הכל יודעים שלא ישא אלא אחת ואת כלם יבעול, מאן דהוה ליה ברתא אטמראמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רמז
יב: רש"י - על הקרבנות נאמר, והקרוב אליו לשון הקרבת קרבן, מלאכי השרת הזכירו לפני הקב"ה קרבנות שישראל מקריבים לפניו לעשות להם נקמה בושתימנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קסה
יב: רש"י ד"ה אלמלא אגרות הראשונותקריאה בקריה ח"ב עמ' שיד
יב: רש"י ד"ה טעמאמאמר אסתר (הורוויץ) עמ' מג
יב: שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' כט
יב: שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליהשבילי פנחס עמ' קפג, רלב
יב: שבא גבריאל ועשה לה זנבאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1094, 1093, 1084, 1081
יב: שבמדה שאדם מודד בה מודדין לוהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' סב
יב: שבמדה שאדם מודד בה מודדין לותורת הרבי רבי זושא סי' קכח
יב: שהיתה ושתי הרשעה מביאה בנות ישראלשערים מצוינים - מגילה עמ' מא
יב: שהיתה ושתי הרשעה מביאה בנות ישראל וכו' ועושה בהן מלאכה בשבתגלגולי נשמות (תשסא) סי' ו ס"ק ב
יב: שהשתחוו לצלםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קכה
יב: שישראל אובלין ושותין מתחילין בד"תשערים מצוינים - מגילה עמ' שדמ
יב: שישראל אוכלין ושותין מתחילין בד"תהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' לח
יב: שישראל אוכלין ושותין מתחילין בדברי תורהמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' קסא
יב: שלחה ליה בר אהורייריה דאבא אבא לקבל אלפא חמרא שתי ולא רוי וההוא גברא אשתטי בחמריהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלו
יב: שלחה ליה בר אהורייריה וכו'שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' לט
יב: שלחה ליה בר אהוריריה דאבא וכו'מנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קמה
יב: שלחה ליה בר אהוריריה דאבא, אבא לקבל אלפא חמרא שתי ולא רוי וההוא גברא אשתטי ליה מחמרא, מיד וחמתו בערה בומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קח, פה
יב: שנשחטה ערומה בשבתמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קצ
יב: תאנא ממוכן זה המן, ולמה נקרא שמו ממוכן, שמוכן לפורענותמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קע
יב: תוס' - ממוכן זה דניאלשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רפו, רצה
יב: תוס' ד"ה זילויואל משה מאמר ב סי' כו עמ' רכד
יב: תנא כולם על שמו נקראוטוב לב עמ' לא, סג
יב: תנא כולן על שמו נקראונחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כב אות כט
יב: תנא כולן על שמו נקראו בן יאיר בן שהאיר עיניהם וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף רס
יב: תנא ממוכן זה המןארץ צבי (תשע) עמ' קצ, קצג
יב: תנא ממוכן זה המן ולמה נקרא שמו ממוכן שהיה מוכן לפורעניות וכו'דברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' שנח
יב: תנא ממוכן זה המן, ולמה נקרא שמו ממוכן שמוכן לפורענותשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' סא
יב: תנא, "ממוכן" זה המן, ולמה נקרא שמו "ממוכן", שמוכן לפורענותאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1257, 1151, 1150
יב: תרשיש, בלום שימשו לפניך בבגדי כהונהדרשות מנחת יצחק עמ' רצג
יג א"ר לוי טץ שהגיעה לטת הצלמים נסתלקה הימנה שטנה אמרה אלי אלי למה עזכחגישל"ה (תשנז) - שער האותיות אות א ס"ק כא
יג אד"ל גלוי וידוע שעתיד המן לשקולמשכנות יעקב (נעים) דף צז ע"ג
יג אזל שקל עצה ממרדכי..אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 544-547
יג אין אשה מתקנא אלא בירך חבירתהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 542-543, 551, 393-394
יג אין הקב"ה מכה אא"כ בורא להם רפואה תחלהכהיום תמצאון עמ' כח, פח
יג אל תקרי 'לבת' אלא 'לבית'אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 254-255, 500, 220-221
יג אל תקרי לבת אלא לביתבישורון מלך ח"ב עמ' צח
יג אל תקרי לבת אלא לביתמנחת אליהו (תשנט) עמ' שג
יג אל תקרי לבת אלא לביתשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ריא, שיג
יג אלא בינונית כהדסהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 209, 441-442
יג אלה בני בתיה ירד וגו' ירד זה משהאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 283
יג אמאי קרי ליה 'יהודי'אור חדש (הרטמן) פ"י אות 14, פ"ט אות 373, 374
יג אמר רבי יוחנן, מגנותו של אותו רשע למדנו שבחו, שלא היה משמש מטתו ביוםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 411-412
יג אסתר - צניעותהפחד יצחק פורים קונטרס רשימות ו
יג אסתר היתה טובלת ויושבת בחיקו של מרדכיחומת אנך אסתר אות י
יג אסתר ירקרוקת היתהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 31, 215-216, פתיחה אות 175-176, פ"א אות 195
יג אסתר ירקרוקת היתהזרע קודש - מועדים עמ' רנט, רחצ
יג אסתר לא ארוכה ולא קצרה היתהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 350
יג אסתר קרי לה אשה וקרי לה בתולהאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 88
יג 'אשר הגלה מירושלים', אמר רבא שגלה מעצמואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 143
יג 'בחודש טבת' ירח שהגום נהנה מן הגוףאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 464-466
יג ביקש לטעום טעם בתולה טעם, טעם בעולה טעםאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 360
יג בית אביה, הכוונה היא לעון שאול שלא הרג את אגגאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 345
יג בכל מקום שגלו גלתה שכינה עמהםשארית מנחם ח"ד עמ' תקיב
יג בלידת אסתר מתה אמהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רמז
יג בערב היא באה ובבקר היא שבה ולמדו משם צניעותומנחת אליהו (תשנט) עמ' רס
יג בקש לטעום טעם בתולה טעם..אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 490, 494-496
יג בשכר צניעות שהיה בשאול זכה ויצאה ממנו אסתראור חדש (הרטמן) הקדמה אות 277, פ"ב אות 180
יג בשכר צניעות שהיתה בה ברחלנתיבות מוסר עמ' סג
יג בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה כו'המדרש והמעשה בראשית פ' ויחי
יג בתחילת מרדכי ואח"כ בעם וכו'אהבת דוד (תקנט) דף לז ע"ד
יג גלוי וידוע - שהמן עתיד לשקולכלי יקר (תשמח) עמ' רעא
יג גלוי וידוע כו' שעתיד המן לשקולפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' יד
יג גלוי וידוע כו' שעתיד המןתולעת שני דף עה ע"ה
יג גלוי וידוע לפני הקב"ה שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל עמד והקדים שקליהם וכו'שארית מנחם ח"א עמ' פב
יג גלוי וידוע לפני מי שהיה והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' תקיב
יג דלי כרגא ולא גליא ליהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 519
יג הדסה שמה, ולמה נקראת אסתר..אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 636
יג המגדל יתום בתוך ביתו כאילו ילדואור חדש (הרטמן) פ"ג אות 283
יג המן שמח כשנפל הפור בירח שמת בו משהמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ו ע"ב
יג הפיל פורכלי יקר (תשמח) עמ' רכה
יג ואמאי קרי ליה יהודיאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 138-139, 62, 51-52, פ"ו אות 443
יג 'ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת' וכו' אל תקרי 'לבת' אלא 'לבית'אור חדש (הרטמן) פ"ט אות 317-318
יג ויהי בבקר - אבל בלילה לא היתה לאה לפי שמסר יעקב סימנים לרחל וכשראתה רחל שמכניסים לו לאה אמרה עכשיו תכלם אחותי עמדה ומסרה לה אותן סימניםהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' קלג
יג ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדאהבת דוד (תקנט) דף קי ע"א
יג ולמה נקראת 'אסתר' שהיו אומות העולם קורין אותה על שום אסתהראור חדש (הרטמן) פ"ה אות 32
יג ומה צניעות היתה בשאולאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 376
יג זאת לפוקה וכו' ומאי ניהו מעשה דבת שבעדברים אחדים (תקמח) דף קמה ע"ב
יג חזקיה החזיר קצת עשרת השבטיםחומת אנך (תקסא) ח"ב דף קלד ע"ב
יג יודע הי' הקב"ה שעתיד המן לשקול כו'המדרש והמעשה דברים פרשת ראה
יג ישנו עם אחד אמר"י ליכא דידע לישנא בישהאות לישועה דף צ ע"ד
יג כיון שנפל פוראמרי מאיר (טננבוים) עמ' קג
יג כיון שנפל פור באדר שמח המן וכובני נפתלי דרוש ד דף י ע"ב
יג כיון שנפל פור בחדש אדר שמח שמחה גדולהחומת אנך (תקסא) ח"א דף רלא ע"א
יג כיון שנפל פור שמח שמחה גדולהחומת אנך (תקסא) ח"ב דף רלא ע"א
יג כיון שראה שנפל הפור באדר שמחמנוחת משה דף קכ ע"ב
יג כל אחד נדמתה לו כאומתושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רמא
יג כל דבריך אנו יודעים לדורשםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כה ע"א
יג כל הכופר בע"ז נקרא יהודיאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 52, פ"ט אות 52, פ"ד אות 196-198
יג כל הכופר בע"ז נקרא יהודי וכו'דרש משה (קלנברג) ח"א דף מב
יג כשהקב"ה פוסק גדולה וכו'חומת אנך איוב פרק לו
יג כתיב ימיני וקרי לי' יהודי אמרה כנס"י ראו מה עשה לי יהודי כו' דאתייליד מיני' מרדכי דאיקני בי' המן כו'המדרש והמעשה שמות פרשת תצוה
יג לא יגרע הצדיק עינו בשכר צניעות שהיה ברחל וכו' ומהרש"אמקור ברוך (פייתוס) דף לט ע"ב
יג ליכא דידע לישנא בישא כהמןהמדרש והמעשה שמות פרשת תצוה
יג לכל אחד ואחד נדמתה לו כאומתואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 364
יג לכל אחד נדמתה לו כאומתושמן ראש סוכות ח"ב עמ' רט
יג למה נקרא שמו יקתואל שקוו ישראל בימיו לאביהם שבשמיםמנחת אליהו (תשנט) עמ' פא
יג למה נקרא שמו ירד שירד המן כו'המדרש והמעשה שמות פרשת שמות
יג לעולם מבנימין קאתי, ואמאי קרי ליה 'יהודי', על שום שכפר בעבודה זרהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 52
יג לקחה מרדכי לו לבת' אל תקרי לבת לביתאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 287, 288
יג לקחה מרדכי לו לבת, לביתשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שלו
יג מבא בדמים דם נבל ודם נדהחומת אנך (תקסא) ח"ב דף פג ע"א
יג מי שאינו מודה בעבודה זרה נקרא יהודיאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 210
יג מלמד שכל אחד נדמה לו כאומתואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 436-437
יג מן הרמתים מאימתי צופים וכו'חומת אנך (תקסא) ח"ב דף נ ע"א
יג נקרא 'יהודי' על שם שכפר בעבודה זרהאור חדש (הרטמן) פ"י אות 53
יג ע"א אב בחכמהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רו, ערב, תקכה, דברים עמ' שסט, תרלז, מלכים עמ' רצז
יג ע"א אב בנביאותבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תק, שמות עמ' קעט, ויקרא עמ' כ, במדבר עמ' רצא
יג ע"א אב בתורה אב בחכמהימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' סו
יג ע"א אב בתורה אב בחכמה אב בנביאותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תכז ד"ה כתיב
יג ע"א אבי אבי אבי - אב בתורה אב בחכמה אב בנביאותדרשות הר"ן (תשסג) עמ' שלב
יג ע"א אבי אבי אבי אב בתורה אב בחכמהישראל קדושים עמ' 57, לקוטי מאמרים עמ' 77, צדקת הצדיק סי' סב, דובר צדק עמ' 35
יג ע"א אבי אבי אבי, אב בתורה, אב בחכמה, אב בנביאותאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' סה
יג ע"א אזיל שקיל עצה ממרדכיראשון לציון (תשסח) עמ' מג
יג ע"א אזיל שקיל עצה ממרדכיראשון לציון (תשעח) עמ' עג
יג ע"א אזיל שקיל עצה ממרדכי וכו'לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 438
יג ע"א אזיל שקל עצה ממרדכיזכר דוד על התורה עמ' כז
יג ע"א אזיל שקל עצה ממרדכי אמר אין אשה מתקנאה אלא בירך חבירתה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תיג, תקכד
יג ע"א אחיו אני ברמאותתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רו
יג ע"א אחיו אני ברמאותתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תמד
יג ע"א אחשורוש מלך טפש היהאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' שטז
יג ע"א אין אשה מתקנאה אלא בירך חבירתהקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קסג
יג ע"א אין אשה מתקנאת אלא בירך חבירתה ואפ"ה לא גליא ליהתורת אביגדור ח"ד עמ' רלד
יג ע"א אין אשה מתקנאת אלא בירך חברתההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' צו, קפה
יג ע"א אין אשה מתקנאת אלא בירך חברתהקהלת יעקב פורים עמ' תקכא
יג ע"א אין האשה מתקנאת אלא בירך חברתהישמח חיים (תשסה) מע' י אות נב
יג ע"א אל תיקרי לבת אלא לביתערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 405
יג ע"א אל תקרי וכו' לביתאור התורה (צמח צדק) אסתר עמ' ב'שלה
יג ע"א אל תקרי לבת אלא לביתאור אברהם - מגילת אסתר עמ' ס
יג ע"א אל תקרי לבת אלא לביתקהלת יעקב עשי"ת עמ' קמ
יג ע"א אל תקרי לבת אלא לביתרנת יצחק ה' מגילות עמ' שלב
יג ע"א אל תקרי לבת אלא לבית וכן הוא אומר ולרש אין כל וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תנ ד"ה או, עמ' תקצז ד"ה לדעת
יג ע"א אל תקרי לבת אלא לביתאלשיך על חמש מגילות עמ' תיז
יג ע"א אלמלי קטליה יואב לשמעי בן גרא לא איקני המן במרדכילחמי תודה דף מד ע"א
יג ע"א אמאי קרי לי' יהודי וכו' כופר בע"ז נק' יהודיתורת מנחם חנ"ד עמ' 241, חנ"ה עמ' 306
יג ע"א אמאי קרי לי' יהודי וכו' שכל הכופר בע"ז נק' יהודיתורת מנחם חכ"ז עמ' 446
יג ע"א אמאי קרי לי' יהודי ע"ש שכפר בע"ז שכל הכופר בע"ז נק' יהודיתורת מנחם ח"ה עמ' 22, ח"ח עמ' 33, חי"ג עמ' 315, חי"ט עמ' 166, חכ"ב עמ' 137, חכ"ה עמ' 115
יג ע"א אמאי קרי ליה יהודי, על שום שכפר בעבודה זרהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שמב
יג ע"א אמאי קרי ליה יהודי, שכפר בעבודה זרהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קב, קה
יג ע"א אמר הקב"ה יבא כלב שמרד בעצת מרגלים וישא בת פרעהתורת אביגדור ח"ג עמ' קד
יג ע"א אמר רב שהאכילה.מאכל יהודיאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' פז
יג ע"א אמר רבא ליכא מאן דידע לישנא בישא כהמןשמחת מרדכי (רוזנמן) פורים - מאמר יוסף ועמלק
יג ע"א אמר שמואל שהאכילה קדלי דחזיריפניני יחזקאל עמ' רעה
יג ע"א אסתר - חוט של חסר משוך עליהזך ונקי עמ' קצה
יג ע"א אסתר ירקרוקת היתהבנין שאול עמ' יד
יג ע"א אסתר ירקרוקת היתהדברי משה (שהם, תשמח) עמ' קלט
יג ע"א אסתר ירקרוקת היתהדברי שאול ויקרא עמ' שסו
יג ע"א אסתר ירקרוקת היתהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקכד ד"ה ונוהגים
יג ע"א אסתר ירקרוקת היתהלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' קנט
יג ע"א אסתר ירקרוקת היתהמחיר יין (תשעט) עמ' מב
יג ע"א אסתר ירקרוקת היתהפורים בציון עמ' קלג
יג ע"א אסתר ירקרוקת היתהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' שמב
יג ע"א אסתר ירקרוקת היתה אלא שחוט של חסד משוך עליההמאור הגדול (גר"א) עמ' מ, תקיג
יג ע"א אסתר ירקרוקת היתה אלא שחוט של חסד משוך עליהמאור עינים (תשעה) עמ' ו
יג ע"א אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עלי' (ורש"י)תורת מנחם חכ"ה עמ' 135, חכ"ו עמ' 158
יג ע"א אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' פד
יג ע"א אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רמה
יג ע"א אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתצה, תתצח
יג ע"א אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליה וכו'ברית שלום (תעח) דף קלח ע"ד
יג ע"א אסתר ירקרוקת היתהחכמת התורה נח עמ' נח, פא
יג ע"א אסתר ירקרוקת היתהמשיבת נפש עמ' רכא
יג ע"א אסתר ירקרוקת היתהתולדות הגר"א (תשס) עמ' רעז
יג ע"א אסתר ירקרוקת היתהתורת העולה (תשעה) עמ' תקנד
יג ע"א אסתר ירקרקת היתהכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' ז
יג ע"א אסתר ירקרקת היתהמגדל דוד (תשסז) עמ' ש
יג ע"א אסתר ירקרקת היתהשם ישראל עמ' מט
יג ע"א אסתר ירקרקת היתה וחוט של חסד משוךישראל קדושים עמ' 52, לקוטי מאמרים עמ' 94, מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 132)
יג ע"א אסתר ירקרקת היתה וחוט של חסד משוךפרי צדיק ויצא אות ב, לחנוכה אות יד, שמות אות י, שלח אות ה
יג ע"א אסתר ירקרקת היתהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רכד
יג ע"א אסתר כשעיברתה אמה מת אביה, ילדתה מתה אמהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' סב
יג ע"א אסתר לא ארוכה ולא קצרה היתה אלא בינונית כהדסהשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' תכג
יג ע"א אסתר ע"ש שהיתה מסתרת וכו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 190
יג ע"א אסתר שהיו אוה"ע קורין אותה אסתהרדובר צדק עמ' 165
יג ע"א אסתר שמה למה נקראת הדסה וכו'ברית שלום (תעח) דף קלט ע"ב
יג ע"א אסתר שמה למה נקראת הדסה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתצח
יג ע"א אשה מתקנאת אלא בירך חבירתהדברי שאול ויקרא עמ' שסז
יג ע"א אשר הגלההכתב והקבלה שמות פ"מ פסוק יז = ויקרא פט"ז פסוק י
יג ע"א אשר הגלה מירושלים אמר רבא שגלה מעצמואוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תקטו
יג ע"א אשר הגלה מירושלים אמר רבא שגלה מעצמודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' נט ד"ה ובזה
יג ע"א אשר הגלה מירושלים אמר רבא שגלה מעצמומנות הלוי (תשסב) עמ' קכד
יג ע"א אשר הגלה עם הגולה אמר רבא שגלה מעצמודרושים ואגדות חתם סופר עמ' רסז
יג ע"א בד באדר נולד משה ובד באדר מתעיני שמואל (ראבין) עמ' מה
יג ע"א בחדש העשירי, עת צנה שהגוף נהנה מן הגוףאור אברהם - מגילת אסתר עמ' ע
יג ע"א בטורי אבן, גר צריך טבילה כדי לכנוס לקדושת ישראלגבורת יצחק שבועות עמ' יח
יג ע"א ביקש לטעום טעם בתולה טעםחכמת התורה לך לך עמ' קא
יג ע"א בעין יעקב - ואת שבע הנערות וכו', שהיתה מונה בהן ימי שבתאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' פו
יג ע"א בערב היא באה ובבקר היא שבה, אמר רבי יוחנן מגנותו של אותו רשע למדנו שבחו, שלא היה משמש מטתו ביוםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רפט, רצ
יג ע"א בקש לטעום טעם בתולה טועם, טעם בעולה טועםמנות הלוי (תשסב) עמ' קל, קנא, רפח
יג ע"א בשכר צניעות שהיתה ברחל יצא ממנה שאול וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' סז, פ
יג ע"א בתיה גדלה למשה (ונחשב בנה)כנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' מג, ח"ג סי' קח
יג ע"א בתיה נשאת לכלב בן יפונהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' שיג, ח"ג עמ' קמה
יג ע"א בתיה שמה וקרי לה יהודיה ע"ש שכפרה בע"ז וכו' שיתה לרחוץ, ורש"י לטבול לשם גירותרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רעו
יג ע"א גדור שגדר פרצותיהן של ישראל וכו' אב בנביאותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תצז ד"ה ובזה
יג ע"א גדור, שגדר פרצותיהן של ישראלאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קל
יג ע"א גלוי וידוע וכו' שעתיד המן לשקול שקלים וכו' לפיכך הקדים שקליהם לשקליו והיינו דתנן וכו'זרע שמשון מגילה אות יז
יג ע"א דלא קטליה שאול לאגג דאיתיליד מיניה המןרנת יצחק שמואל עמ' קס
יג ע"א דלא קטליה שאול לאגג דאיתיליד מיניה המןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקסז
יג ע"א דלא קטליה שאול לאגג דמתילד מיניה המןעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 83
יג ע"א דלי כרגא (שויתר להם מנדה בלו והלך)מנות הלוי (תשסב) עמ' קנב
יג ע"א הדסה שמהנשמת חיים (ברלין) עמ' פד
יג ע"א הדסה שמה ולמה נקרא שמה אסתרדברי שאול ויקרא עמ' שסג
יג ע"א היה רוצה לטעום טעם בתולה טועם וכו'עמודיה שבעה עמ' *מו
יג ע"א הכופר בע"ז נקרא יהודישירת הפסח אות קסח
יג ע"א הם לא עשו אלא לפניםרנת יצחק ה' מגילות עמ' קצב, שנג
יג ע"א המגדל יתום בתוך ביתוחכמת התורה ויגש עמ' ר
יג ע"א המגדל יתום כאילו ילדוחכמת התורה שמות עמ' רפד
יג ע"א המודה בע"ז ככופר בכל התורה כולהקומץ המנחה (צונץ) דרוש כט אות ו, דרוש נ אות ו, דרוש קעה אות ג, דרוש קעח אות ז, דרוש ר אות ז
יג ע"א הצדיקים שנקראו הדסיםס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שס
יג ע"א ואלה בני בתיה אשר לקח מרד וכו' וכי מרד שמו וכו' יבוא כלב שמרד בעצת מרגלים וישא את בתיה בת פרעה שמרדה בגילולי אביהבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' רב
יג ע"א ואלה בני בתיהמשיבת נפש עמ' קו
יג ע"א ואשתו היהודי' ילדה את ירד אבי גרוד וכו'כרם טוביה עמ' קצא
יג ע"א ואת שבע הנערות וגו', אמר רבא שהיתה מונה בהן ימי שבת (וברש"י)לחמי תודה דף עח ע"א
יג ע"א ואת שבע הנערות וגר, שהיתה מונה בהם ימי שבתאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קל
יג ע"א ואת שבע הנערות וכו' שהיתה מונה בהן ימי שבתאוצרות חיים שבת עמ' קסא
יג ע"א ואת שבע הנערות, שהיתה מונה בהן ימי שבתמנות הלוי (תשסב) עמ' קלז
יג ע"א ובהקבץ בתולות שנית (אולי תתפתה ותגיד מולדתה)מנות הלוי (תשסב) עמ' קלט
יג ע"א ובמות אביה ואמה - עברתה מת אביה ילדתה מתה אמה, ורש"יברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יג
יג ע"א ובמות אביה וכו'ברכת אבות עמ' רלא
יג ע"א והשתיה כרת וכו' כדת של תורה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתצח
יג ע"א וחוט של חסד משוך עליהחכמת התורה ויצא עמ' שכו
יג ע"א וחוט של חסד משוך עליה ורש"יגבורת יצחק אבות עמ' קעד
יג ע"א וחוט של חסד משיך עליה, וברש"י לכך נראות יפה וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קנג, שסא
יג ע"א 'ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותשא חן וחסד לפניו מכל הבתולות'. אמר רב ביקש לטעום טעם בתולה טעם, טעם בעולה טעםכתב סופר אגדות כאן
יג ע"א ויאהב המלך וכו' ביקש לטעום טעם בתולה טעם, טעם בעולה טעםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רצא
יג ע"א ויעש המלך משתה גדול, עבד משתיא ולא גליא ליהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' סו
יג ע"א ויעש המלך משתה גדול, עבד משתיא ולא גליא ליה וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' קנג
יג ע"א ויקח לו לבת - לאשהמעדני אשר נישואין עמ' קח
יג ע"א וישנה ואת נערותיה תוס' שהאכילה מאכל יהודיחכמה מאין דף קיד ע"א
יג ע"א וישנה ואת נערותיה וגו' אמר רב שהאכילה מאכל יהודי, ושמואל אמר שהאכילה קדלי דחזירי, ורבי יוחנן אמר זרעונים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תקכא
יג ע"א וישנה ואת נערותיה לטוב שהאכילה מאכל יהודיזרע שמשון מגילה אות ל
יג ע"א וישנה ואת נערותיה, שהאכילה מאכל יהודימנות הלוי (תשסב) עמ' לה
יג ע"א ולמה נקרא שמה הדסה על שם הצדיקים שנקראו הדסיםאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' שעד
יג ע"א ולמה נקרא שמה הדסה על שם הצדיקים שנקראו הדסיםמגילת סמנים עמ' סד
יג ע"א ולמה נקרא שמה הדסה על שם הצדיקים שנקראו הדסיםפרי צדיק לך לך אות ג, לחנוכה אות יג, פורים אות ב, ואתחנן אות ח
יג ע"א ומה שילם לי ימיני דלא קטליה שאול לאגגהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' פג
יג ע"א ומה שילם לי ימיני דלא קטליה שאול לאגג דאיתיליד מיניה המןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תעא ד"ה וזהו
יג ע"א ועשרת אלפים וגו' אמר ריש לקיש גלוי וידוע וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' רעג
יג ע"א ור' יוחנן אמר זרעונים וכן הוא אומר וכו' וברש"י שהזרעונים טובים לצדיקים כו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' רכו
יג ע"א ור' יוחנן אמר, זרעוניםמנות הלוי (תשסב) עמ' קלט
יג ע"א ושמואל אמר שהאכילה קדלי דחזיריאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' פז
יג ע"א ותהי לו כבת וכו' אלא לביתהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' צד
יג ע"א ותהי לו לבת - לביתכתונת פסים (תשעא) עמ' קמא
יג ע"א ותרד בת פרעה לרחוץ ואר"י שירדה לרחוץ מגילולי בית אביהכרם טוביה עמ' קפט
יג ע"א ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' קט, דברי הימים עמ' יב
יג ע"א ותרד בת פרעה לרחוץ, מגלולי בית אביהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' ריג, ח"ד עמ' יט, כ
יג ע"א חבר זה משה שחיבר את ישראל לאביהן שבשמיםאוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' קז
יג ע"א חבר, שחיבר את ישראל לאביהן שבשמיםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קסו
יג ע"א חדש טבת ירח שנהנה גוף מן הגוףלקוטי שיחות ח"ו עמ' 257, חי"א עמ' 326, חט"ו עמ' 382, חכ"ה עמ' 445
יג ע"א חודש שנהנה גוף מן הגוףאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' כ
יג ע"א חוט של חסדעמק המלך (תשסג) עמ' 351
יג ע"א חוט של חסד היה משוך עליהעיני שמואל (ראבין) עמ' לג
יג ע"א חוט של חסד משוך על פני אסתראלשיך על חמש מגילות עמ' תטו
יג ע"א חוט של חסד משוך עליהתורת אליהו עמ' תנ
יג ע"א טבת ירח שהגוף נהנה מן הגוףלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רנא
יג ע"א טורי אבן, טבילת גירות קודם מתן תורהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קעא
יג ע"א טורי אבן, לכאו' משמע שטבלה לשם גירות דקיי"ל גר צריך טבילה והא ליתא וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רעו
יג ע"א י"א שמה הדסה ונקראת אסתר וי"א שמה אסתר ונקראת הדסהשמחת מרדכי (רוזנמן) פורים - מאמר מגילת אסתר - לגלות ההסתר
יג ע"א יאודי - שהיה כופר בעבודה זרהראה חיים ח"א דף לח ע"ב [קכט ע"א ד"ה עול]
יג ע"א יהודי, שהיה כופר בעבודה זרהראה חיים חלק א דף ל"ח ע"ב (דף קכ"ט ע"א ד"ה עוד)
יג ע"א יהורי על שום שכפר בעבורה זרהלקוטי שיחות חל"ט עמ' 249
יג ע"א ירד זה משהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תע ד"ה והנה
יג ע"א ירד זה משה וכו'אש דת (אסאד) עמ' רלח
יג ע"א ירד זה משה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' מא
יג ע"א 'ירד' זה משה, ולמה נקדא שמו ירד שירד להם לישראל מן בימיו. 'גרור' שגרר פרצותיהן של ישראל, 'חבר' שחיבר את ישראל לאביהן שבשמים. 'סוכו' שנעשה להם לישראל כסוכה. 'יקותיאל' שקוו ישראל לאל בימיו. 'זנוח' שהזניח עוונותיהן של ישראל. אבי אבי אבי, אב בתורה, אב בחכמה, אב בנביאותכתב סופר אגדות כאן
יג ע"א ירד שירד מן בימיו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 174, ח"ג עמ' 299
יג ע"א ירדה לרחוץ מגילולי בית אביהחכמת התורה שמות עמ' רסט
יג ע"א ירח שהגוף נהנה מן הגוףתורת מנחם ח"ב עמ' 140, חי"ג עמ' 186, חכ"ב עמ' 152, חכ"ד עמ' 306
יג ע"א ירח שהגוף נהנה מן הגוףתורת מנחם חל"ח עמ' 337
יג ע"א ירח שהגוף נהנה מן הגוףתורת מנחם חלק לב עמ' 332
יג ע"א ירח שהגוף נהנה מן הגוףתורת מנחם חמ"ה עמ' 309
יג ע"א כופר בע"זתורת מנחם חמ"ו עמ' 170
יג ע"א כי אין לה אב ואםדברי חנינא - רפואה עמ' עט
יג ע"א כי אין לה אב ואם וברש"י ד"ה וכשילדתה וברש"י ד"ה בשעה שנתעברהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' לז, רלה
יג ע"א כי אין לה אב ואם וכו' עיברתה מת אביה וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' קכז
יג ע"א כיון שנפל פור באדר שמח שמחה גדולה אמר וכו'מנחת יואל עמ' סה
יג ע"א כל הכופר בע"ז נק' יהודיתורת מנחם חל"ט עמ' 140
יג ע"א כל הכופר בע"ז נק' יהודיתורת מנחם חנ"ב עמ' 131
יג ע"א כל הכופר בע"ז נק' יהודיתורת מנחם חנ"ט עמ' 397, חלק ס עמ' 159, 241
יג ע"א כל הכופר בע"ז נקרא יהודיבמסילה נעלה עמ' תנט
יג ע"א כל הכופר בע"ז נקרא יהודיפוקד עקרים סי' ד (עמ' 21), ה (עמ' 40), צדקת הצדיק סי' קצח, תקנת השבין סי' ו (עמ' 27, 59), ט (עמ' 88), יא (עמ' 105), טו (עמ' 157), לקוטי מאמרים עמ' 79, 158, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 45 (סי' מח)
יג ע"א כל הכופר בע"ז נקרא יהודיקהלת יעקב פורים עמ' שמח, תקנא
יג ע"א כל הכופר בע"ז נקרא יהודירנת יצחק יהושע עמ' שפה, ישעיה עמ' תמז, משלי עמ' רסא, רסב, ה' מגילות עמ' של, שמ, שמח-שנ, תיד, דברי הימים עמ' יד
יג ע"א כל הכופר בע"ז נקרא יהודירנת יצחק שופטים עמ' רד
יג ע"א כל הכופר בע"ז נקרא יהודישיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' רו
יג ע"א כל הכופר בע"ז נקרא יהודיתורת מנחם חלק ל עמ' 159
יג ע"א כל הכופר בע"ז נקרא יהודיתורת מנחם חמ"ט עמ' 212, חלק נ עמ' 159
יג ע"א כל הכופר בע"ז נקרא יהודי שנא' איתי גוברין יהודאין, ורש"י ותוס' ובמהרש"א ובמהר"לרנת יצחק - פרק חלק עמ' עב
יג ע"א כל הכופר בע"ז נקרא יהודילקוטי שיחות חל"ח עמ' 174
יג ע"א כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודיכדת נפש משיבת עמ' סא
יג ע"א כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודיתורת אליהו עמ' רטז
יג ע"א כל הכופר בעבודת אלילים נקרא יהודישפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רמד
יג ע"א כל המגדל יתום בתוך ביתוחכמה מאין דף פב ע"ג
יג ע"א כל המגדל יתום בתוך ביתו וכו' כאילו ילדוטיול בפרדס ח"א עמ' קמו
יג ע"א כל המגדל יתום בתוך ביתו כאילו ילדופניני שבח עמ' סה
יג ע"א כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתותקנת השבין סי' ט (עמ' 81), אור זרוע לצדיק סי' ה (עמ' 15)
יג ע"א כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתופרי צדיק שמות אות י, ויקהל אות ד, פסח אות כג
יג ע"א כשנולדה אסתר כבר מת אביה ואמהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' שמב
יג ע"א לו לבת, לביתפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קפ
יג ע"א לו לבת, לביתפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שב
יג ע"א לו לבת, לביתפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שיב
יג ע"א לכל אחד ואחד נדמתה לו כאומתוחכמת התורה בא עמ' רנ
יג ע"א ללמדך שאפי' יום א' לא היה לה אב ואםרנת יצחק - פרק חלק עמ' רסט
יג ע"א למה נק' אסתר שהיו אוה"ע קורין אותה ע"ש אסתהר ורש"יתורת מנחם חל"ט עמ' 180
יג ע"א למה נקרא שמה הדסה ע"ש הצדיקים וכו'תורת מנחם ח"ה עמ' 56
יג ע"א למה נקרא שמה הדסה שהיתה ירוקה כהדסהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תטז
יג ע"א למה נקרא. קמו יהודי שכפר בע"זזרע שמשון מגילה אות ז
יג ע"א לעולם מבנימין קאתי ואמאי קרי לי יהודי ע"ש שכפר בע"זרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רעב
יג ע"א לפי שאין אשה מתקנאת אלא בירך חבירתההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' צה
יג ע"א לקחה לבתבעקבי יעקב עמ' רכא
יג ע"א לקחה לו לבת, לאשהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קפג
יג ע"א לקחה מרדכי לו לבת אל תקרי לבת אלא לביתהשיר והשבח ח"ב עמ' ד, רסח
יג ע"א לקחה מרדכי לו לבת אל תקרי לבת אלא לביתחכמת התורה חיי שרה עמ' רצ
יג ע"א לקחה מרדכי לו לבת אל תקרי לבת אלא לביתשם ישראל עמ' ריב
יג ע"א לקחה מרדכי לו לבת וכו', אל תקרי לבת אלא לבית וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' ע
יג ע"א לקחה מרדכי לו לבת, אל תיקרי לבת אלא לביתלחמי תודה דף עח ע"א
יג ע"א לקחה מרדכי לו לבת, אל תקרי לבת אלא לביתמנות הלוי (תשסב) עמ' קכט, קמט, קנא
יג ע"א מאי שמן המור סטכתתורת אליהו עמ' שכג
יג ע"א מגנותו של אותו רשע למדנו שבחוישראל קדושים עמ' 111, רסיסי לילה סי' נב (עמ' 131), צדקת הצדיק סי' רנו, לקוטי מאמרים עמ' 161, 179
יג ע"א מגנותו של אותו רשע למדנו שבחו שלא היה משמש מטתו ביוםמנות הלוי (תשסב) עמ' עב
יג ע"א מגנותו של אותו רשע למדנו שבחופרי צדיק וישלח אות יא, לחנוכה אות יד, שמיני אות ח
יג ע"א מלמד שלכל. אחד ואחד נדמתה לו כאומתואוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' פה
יג ע"א מעדן את הבשרשלטי הגבורים (תשע) עמ' שנה
יג ע"א מעלה עליה הכתוב כאילו ילדתוקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' לה
יג ע"א מפני צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאולמנחת יואל עמ' קסג
יג ע"א מרד זה כלבגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' עט
יג ע"א מרדכי גלה מירושלים מעצמוציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קסב
יג ע"א מרדכי היהודי נקרא יהודי כי כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' י, מ, נד
יג ע"א מרדכי לקח אסתר לביתגנא דפלפלי עמ' תסא
יג ע"א משה - שבעה שמות נקראו לוישמח חיים (תשסה) מע' ש אות נט
יג ע"א משה הי' לקראתו ירד שהוריד תורה לישראלכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - פורים עמ' קסד
יג ע"א משה רבינו היה לו כמה שמותלחמי תודה דף עט ע"א
יג ע"א משום דבחיקו תשכב הוות ליה כבת, אלא כבית, הכי נמי לביתאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' פא
יג ע"א נגוף... ורפוא לישראלישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 315
יג ע"א נדמה לבל אחד שהוא מאומתופי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קנג
יג ע"א נדמתה לו כאומתורנת יצחק ה' מגילות עמ' שלו
יג ע"א נקראת אסתר על שם אסתהראלשיך על חמש מגילות עמ' תח
יג ע"א נקראת הדסה על שהיתה צדקתאלשיך על חמש מגילות עמ' תח
יג ע"א נתעברה מת אביה ילדה מתה אמהדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רסח
יג ע"א ע"י ז' נערותיה היתה מונה ימי השבתאלשיך על חמש מגילות עמ' תי
יג ע"א עביד משתיא ולא גליא ליההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' צד
יג ע"א עיברתה מת אביה ילדתה מתה אמהפורים בציון עמ' קמו
יג ע"א עיברתה מת אביה, ורש"ירנת יצחק מלכים עמ' רמב, ישעיה עמ' שלט, שנו
יג ע"א על פסוק איש יהודינפש חיים דף קע"ב ע"א (דף ר"ס ע"ב, מערכת ע' אות מ"ו ד"ה ואל)
יג ע"א קרי לה הדסה וקרי לה אסתר וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' קכה
יג ע"א ראו מה עשה יהודי דלא קטלי' דוד לשמעי וכו' ומה שילם לי ימיני וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש יט אות ט
יג ע"א רב אמר שהאכילה מאכל יהודים ושמואל אמר שהאכילה קלדי דחזירירביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 39
יג ע"א רש"י ד"ה איתו גובריןרנת יצחק משלי עמ' רסא
יג ע"א שהאכילה זרעוניםפורים בציון עמ' שפח, שפט
יג ע"א שהאכילה מאכל יהודים וכו' קדלי דחזירי וכו' זרעוניםאלשיך על חמש מגילות עמ' תיא
יג ע"א שהאכילה קדלי דחזירי רש"י ובתוס'רנת יצחק ה' מגילות עמ' שלג
יג ע"א שהאכילה קדלי דחזירי, תוס' ר"ה קדלידברי שאול דברים עמ' נא
יג ע"א שהיו אומות העולם קורין אותה על שום אסתהרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תנו ד"ה וזה
יג ע"א שהיתה מונה בהן ימי שבתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קג ד"ה ואולי
יג ע"א שהיתה מונה בהן ימי שבת (ורש"י)תורת מנחם חי"ט עמ' 195
יג ע"א שהלכה לרחוץ מגילולי בית אביהטיול בפרדס ח"ב עמ' שכד
יג ע"א שירדה לרחוץ מגילולי בית אביההשיר והשבח ח"א עמ' קיח
יג ע"א שירדה לרחוץ מגלולי אביהאור אברהם - רות עמ' קעב
יג ע"א שירדה לרחוץ מגלולי בית אביהחכמת התורה וארא עמ' קנט
יג ע"א שכל א' נדמה לו כאומתואור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' קסח
יג ע"א שכל הכופר בע"ז נק' יהודיתורת מנחם חמ"ג עמ' 27
יג ע"א שכל הכופר בע"ז נקרא יהודילקוטי שיחות ח"ג עמ' 915
יג ע"א שכל הכופר בע"ז נקרא יהודישמונה קבצים קובץ ה פסקא נו {ע"ז אין די לשנוא אותה לשקצה ולתעבה, לדרוש כליונה איבודה והכחדתה, אלא צריכים לכפור בה}
יג ע"א שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודיבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' ל, תרנ, במדבר עמ' רנג
יג ע"א שכל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תכו ד"ה וי"ל
יג ע"א שכשנולדה אסתר כבר מת אביהקהלת יעקב פורים עמ' תצו
יג ע"א שלא היה משמש מטתו ביוםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קפו ד"ה פרק
יג ע"א שלבש בגדי כהונהראשון לציון (תשעח) עמ' סה
יג ע"א שלשה נקראו "יהודי"תורת אביגדור ח"ד עמ' ריח
יג ע"א שמן המור, שמשיר את השער ומעדן את הבשרמנות הלוי (תשסב) עמ' קמו
יג ע"א שמן זית שלא הביא שליש וכו'טוב ירושלים שמות פ"ל פסוק כג
יג ע"א תוס' ד"ה קדלי דחזירי, וח"ו היא לא היתה אוכלתרביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 40
יג ע"ב א"ל המן לאחשורוש תא ניכלינהו א"ל מסתפינא מאלקיו דלא ליעבד לי כדעביד בקמאיבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קעא, קעט
יג ע"ב אחיו אנא ברמאותחכמת התורה ויצא עמ' שח, שיא, שיח, שמה
יג ע"ב אחיו אנא ברמאותחכמת התורה וישלח עמ' י
יג ע"ב אחיו אנא ברמאותאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 2208
יג ע"ב אחיו אנא ברמאותשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' צב
יג ע"ב אחיו אני ברמאותאמרות ה' השלם ח"א עמ' תלב
יג ע"ב אחיו אני ברמאותדברי חלומות סי' ח (עמ' 184), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 61 (סי' סז)
יג ע"ב אחיו אני ברמאותטיול בפרדס ח"א עמ' רסח
יג ע"ב אחיו אני ברמאותלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קז
יג ע"ב אחיו אני ברמאותמאיר נתיבות ח"ג עמ' פח
יג ע"ב אחיו אני ברמאותרנת יצחק תהלים עמ' נז
יג ע"ב אחיו אני ברמאותשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' סא
יג ע"ב אחיו אני ברמאותפרי צדיק תולדות אות ו, פ' החודש אות ט
יג ע"ב אחיו ברמאותזכות ישראל - עשר עטרות פרק ו אות פז
יג ע"ב אחר הדברים האלה וכו' אלא א"כ בורא להם רפואה תחלהדברי ישכר (רוזנבוים) עמ' נד
יג ע"ב אחר הדברים האלה, אחר שברא הקב"ה רפואה למכהמנות הלוי (תשסב) עמ' צד, קעא
יג ע"ב אחר הדברים האלה, מאי אחר, אחר שברא הקב"ה רפואה למכה וכו'לחמי תודה דף קנ ע"א, רלט ע"א
יג ע"ב אחר שברא הקב"ה רפואה למכהצדקת הצדיק סי' עא, רנה, מחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 181)
יג ע"ב אחר שברא הקב"ה רפואה למכהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תקיד
יג ע"ב אחר שהקדים רפואה למכהדברי שאול ויקרא עמ' שנה
יג ע"ב אי רמאי הוא, אחיו אנא ברמאותבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קע
יג ע"ב אי רמאי הוא, אחיו אנא ברמאותבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קא-קב
יג ע"ב אין היהודים מכונסים במדינה אחתאלשיך על חמש מגילות עמ' תכד
יג ע"ב אין הקב"ה מכה את ישראלאמרי אש (טאוב) עמ' רצט, תקו
יג ע"ב אין הקב"ה מכה את ישראל אא"ב בורא להם רפואה תחילהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שנג, תז
יג ע"ב אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ \בורא להם רפואה תחלהקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' פח, קח
יג ע"ב אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה וכו' אבל אוה"ע וכו' נגוף ורפואתורת מהרי"ם בראשית עמ' ה
יג ע"ב אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחילהלקוטי שיחות חי"ג עמ' 280, חכ"ה עמ' 267
יג ע"ב אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחילהתאומי צביה עמ' קו
יג ע"ב אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחילה, שנא' כרפאי לישראל ונגלה עון אפריםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' צד
יג ע"ב אין הקב"ה מכה את ישראל אלא א"כ בורא להם רפואה וכו' אבל אומות העולם אינו כןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קלח ד"ה ולפע"ד, עמ' תקעא ד"ה דעו, ח"ד עמ' תרכו ד"ה אי
יג ע"ב אין הקב"ה מכה את ישראל אלא א"כ מקדים רפואה כו'נטע שורק פרשת תרומה
יג ע"ב אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחילהתורת מהרי"ם שמות עמ' כו
יג ע"ב אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחילה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' פה, תטז, תתסב
יג ע"ב אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחילה וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' צג, שנו
יג ע"ב אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחילה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קפז
יג ע"ב אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן מקדים ובורא להם רפואה תחילהזרע שמשון מגילה אות מז, בשלח אות לח
יג ע"ב אין הקב"ה מכה וכו'עולם הפוך פרק נו
יג ע"ב אין הקב"ה מכה לישראל אא"כ בורא רפואה תחלה שנאמר ורפוא ונגוףתשואות חן (תשסח) עמ' לו, קד
יג ע"ב אלא אמר לה מינסבא לי וכו' מתוך סימנין שמסרה רחל ללאה לא הוה ידע עד השתא וכו'כתב סופר אגדות כאן
יג ע"ב אמר המן דמפקי לכולא שתא בשבת היום פסח היוםמהר"ם שיק שמות עמ' קל
יג ע"ב אמר המן: ישנו מן המצוותשער החצר (תשעב) סי' רעא
יג ע"ב אמר לו והלא אין משמרתי ומשמרתך שוהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קה
יג ע"ב אמר ליה אית בהו רבנן אמר ליה עם אחד הןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רנב ד"ה אמרו
יג ע"ב אמר ליה ישנו מן המצוות, א"ל אית בהו רבנן, א"ל עם אחד הןבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתפד, במדבר עמ' תנג-תנד
יג ע"ב אמר ר' יוחנן בגתן ותרש שני טרסיים הוו והיו מספרין בלשון טורסי כו' וברש"י לשון טורסי, שם מקוםדרושים ואגדות חתם סופר עמ' פו, קעד
יג ע"ב אמר ר"ל גלוי וידועאם הבנים ח"ב דף לח ע"ג
יג ע"ב אמר ר"ל גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול וכו' הקדים שקליהם לשקליו דתנן בא'.באדר משמיעין על השקליםדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קסד, רלו
יג ע"ב אמר רבא ליכא דידע לישנא בישאנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רעא
יג ע"ב אמר רבא ליכא דידע לישנא בישא כהמןמאכסניא של התורה סי' לב
יג ע"ב אמר רבא ליכא רירע לישנא בישא כהמןשם ישראל עמ' ריב
יג ע"ב אמר רבא לית דידע לישנא בישא כהמן א"ל תא ניכלינה א"ל מיסתפינא מאלקיו כו' א"ל ישנו מן המצוות א"ל אית בהו רבנן א"ל עם א' הם כו' ודתיהם שונות מכל עם דלא אכלי מינן ולא נסבי מינן כו' דמפקי לכולהו שתא וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קעב-ג, קצד
יג ע"ב אמר ריש לקיש אין הקב"ה מכה את ישראל אא"ב בורא להם רפואה תחלהשרגא המאיר על התורה עמ' קמח, קסה
יג ע"ב אמר ריש לקיש גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליודברי תורה (שפירא) מהד' א סי' מו
יג ע"ב אמר ריש לקיש גלוי וידוע לפני מי שאמר והיהנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קכד, קכט, קל
יג ע"ב אסתר היתה מראה דם נדה לחכמיםאור אברהם - מגילת אסתר עמ' סב, קמב
יג ע"ב אסתר היתה משמשת במוך עם אחשורוש - תוס'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' סד, קמב
יג ע"ב אצל ישראל הקב"ה מקדים רפואה למכהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קצה, ח"ה עמ' רמג, ח"ו עמ' רלג, רמו-רמז
יג ע"ב אר"ל גלוי וידוע כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש נ דף קט ע"ג, דרוש נא דף קיב ע"ד
יג ע"ב אר"ל גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול על ישראלקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שנא, שנד, שנה, שנז, שנח, שס, שסה
יג ע"ב באדר נולד משהבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש ד אות ג
יג ע"ב באחד באדר משמיעין על השקליםקהלת יעקב פורים עמ' לב
יג ע"ב בגתן ותרש שני טרסיים היו וכו'לחמי תודה דף סא ע"ב
יג ע"ב בגתן ותרשדברי טובה שופטים ח"א עמ' תכ
יג ע"ב בז' באדר מת וכו'זכות ישראל - עשר עטרות פרק ב אות כג
יג ע"ב בז' באדר מת משהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' פז
יג ע"ב בז' באדר מת משהמאור עינים (תשעה) עמ' שכד
יג ע"ב בז' באדר מת משה ובז' באדר נולדאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קכו, ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' יד, קכז, קכח
יג ע"ב בז' באדר מת משה ובז' באדר נולדדברי שאול בראשית עמ' רכו
יג ע"ב בז' באדר מת משה ובז' באדר נולד משהדרשות באר יצחק עמ' קמב
יג ע"ב בז' באדר מת משהמשיבת נפש עמ' נ,קיד,רסח
יג ע"ב בז' באדר נולד משהמאור עינים (תשעה) עמ' שיז
יג ע"ב בז' באדר נולד משה ובז' באדר מתהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קנב
יג ע"ב בז' באדר נולד משה, ופרש"יחכמת התורה פקודי עמ' קמה
יג ע"ב בזכות מחצית השקל היתה מפלת המןתורת מנחם חט"ז עמ' 181
יג ע"ב בזכות צניעות שהיתה בשאול וכו' זכה לצאת ממנו אסתר וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' תיא
יג ע"ב בחר המן בחדש אדר כי בו נפטר משהאלשיך על חמש מגילות עמ' תכד, תכו
יג ע"ב בירח שמת בו משהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלו
יג ע"ב בישראל הקב"ה מכין רפואה קודם למכהמהר"ם שיק שמות עמ' ח
יג ע"ב בישראל הקב"ה מקדים רפואה למכהחכמת התורה וירא עמ' קב
יג ע"ב בישראל הקב"ה מקדים רפואה למכהחכמת התורה תרומה עמ' קנג, שפח
יג ע"ב בישראל הקב"ה מקרים רפואה למכהקהלת יעקב - אלול עמ' צו
יג ע"ב בישראל מקדים הקב"ה רפואה למכהחכמת התורה ויצא עמ' תצב
יג ע"ב בישראל מקדים רפואה למכהחכמת התורה וארא עמ' רכו
יג ע"ב במהרש"א שםחפץ יהונתן שמות פ"יד פסוק כד
יג ע"ב בעין יעקב - בשכר צניעות וכו' ואסתר מאי היא דכתיב וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' פ
יג ע"ב בעם מרדכי ומנוי רבנןמאיר נתיבות ח"ג עמ' ריא
יג ע"ב ברא להם רפואה תחלהס' הבוטח ח"ב עמ' רנה, שמא, שפז
יג ע"ב בשבעה באדר נולד משהפורים בציון עמ' ח
יג ע"ב בשכר צניעות שהיה בו בשאול זכה ויצאת ממנו אסתרתורת אביגדור ח"ד עמ' רכט
יג ע"ב בשכר צניעות שהיה ברחלאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' פג
יג ע"ב בשכר צניעות שהיתה באסתרצדקת הצדיק סי' רנו
יג ע"ב בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאולבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפז
יג ע"ב בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול, רש"י ומהרש"אשם דרך בראשית ח"ב עמ' שכז
יג ע"ב בשכר צניעות שהיתה בה כו' ובשכר צניעות שהי' בו וכו'תורת מנחם חנ"ג עמ' 67
יג ע"ב בשכר צניעות שהיתה ברחל וכו' ובשכר צניעות שהי' בו בשאול וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קסד, ח"ה עמ' רפ
יג ע"ב בשכר צניעות שהיתה ברחל זכתה ויצא ממנה שאולפורים בציון עמ' קב
יג ע"ב בשכר צניעות שהיתה ברחל, בשכר צניעות שהיה בשאול וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רצב
יג ע"ב בשכר צניעות שהיתה בשאול זכה ויצאה ממנו אסתרקהלת יעקב פורים עמ' תקמ
יג ע"ב בשפוסקין לו לאדם גדולה פוסקין לו לזרעו אחריו עד סוף כל הדורותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שצח
יג ע"ב בתחילה במרדכי לבדו ולבסוף בעם מרדכיאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' שמו
יג ע"ב בתחילה מרדכי לבדו ולבסוף בעם מרדכי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תעט ד"ה והנראה
יג ע"ב גלוי וידוע וכו' שעתיד המן לשקול וכו' לפיכך הקדים שקליהם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רלג, שנט, תתק
יג ע"ב גלוי וידוע וכו' שעתיד המן לשקול וכו' לפיכך הקדים שקליהם וכו'ברית שלום (תעח) דף לו ע"ד, נו ע"ב, קלט ע"ג
יג ע"ב גלוי וידוע וכו' שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליופרי צדיק פ' שקלים אות טו, אמור אות ג
יג ע"ב גלוי וידוע וכו' שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליוטל חיים (פרידלנדר) עמ' קלד, ר
יג ע"ב גלוי וידוע לפגי מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליומנחת ישראל עמ' צח, שטז
יג ע"ב גלוי וידוע לפני הקב"ה שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל וכו'עטרת יהושע שמות עמ' רכו
יג ע"ב גלוי וידוע לפני הקב"ה שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליואהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' רכח, רלא
יג ע"ב גלוי וידוע לפני הקב"העיונים במשלי עמ' שכו
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם שעתיד המן לשקול וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רפב, שצה, ח"ו עמ' שנב
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל וכו'תורת מנחם חמ"ו עמ' 105, 212
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל וכו'תורת מנחם חכ"ז עמ' 470
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליו (ובחדא"ג מהרש"א)תורת מנחם חנ"ה עמ' 277
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם דעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקרים שקליהן לשקליוקהלת יעקב פורים עמ' ה, ז, יב, לא, לו, מח, נד, נט, סב, עח, צח, צט, קיב, קיח, קלא, קלז, קמד, קסג, קעח, קפד, קצג, רד, ריא, רכב, רכו, רלו, רמ, רמה, רמט, רנג, רנד, רנו, רס, רסד, רסז, רעא, עדר, רעו, רפ, רפד, רפה, רפז, רפח
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם וכו'זכר דוד על התורה עמ' ע
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקסב ד"ה וי"ל, עמ' תקעב ד"ה תהלת
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקליו לכן הקדים שקליהם לשקליופניני יחזקאל עמ' עדר
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקליםמאכסניא של התורה סי' לח
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראלנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רנא
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראלדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' ר
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהן לשקליוזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רה
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהם לשקליובאר שרים פרשת כי תשא דרוש א אות פ
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליו וכו'לחמי תודה דף סג ע"א
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליוזכר דוד (אנציקלופדיה) כרך ג עמ' תשמה
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליםדעת סופר עמ' קעג ע"ב
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיר חמן וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 289, ח"ג עמ' 306
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר וכו' לפיכך הקדים שקליהם לשקליומנות הלוי (תשסב) עמ' רכב
יג ע"ב גלוי וידוע לפניו שעתיד המן לשקול על ישראל ע"כ הקדים שקליהם לשקליוכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - פורים עמ' קסב
יג ע"ב גלוי וידוע שעתיד המן לשקול וכו'אסופת מערכות פורים עמ' פד
יג ע"ב גלוי וידוע שעתיד המן לשקול שקליםדרשות מהר"ם חביב עמ' קעב
יג ע"ב דאכלו ושתו ומבזו לי' למלכות כו' אם אדוני המלך נוגע בכוסו של אחד מהן חובטו בקרקע ואינו שותהותורת מנחם חנ"ה עמ' 330
יג ע"ב דאמר ר"ל אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחלה כו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' רלד
יג ע"ב דדרכו יתברך להקדים רפואה למכהחכמת התורה וארא עמ' מא
יג ע"ב דלא אכלי מינן וכו' אם אדוני המלך נוגע בכוסו של אחד מהן וכו' אינו שותהותורת מנחם חנ"ט עמ' 350
יג ע"ב דמפיק לכולה שתא בשבת היוםזכות ישראל - עשר צחצחות פרק א אות פה
יג ע"ב דמפקא לה לשתא בשבת היום ופסח היוםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קיט
יג ע"ב דמפקי לכולא בשהי' פה"י וכו', ואם אדוני המלך נוגע בכוסו של אחד מהן וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' ריא
יג ע"ב דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"ידרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' ק
יג ע"ב דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"ידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תפח ד"ה והנה, עמ' תקנו ד"ה אמת, עמ' תקעז ד"ה וישם, ח"ד עמ' תכט ד"ה תתן
יג ע"ב דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"י וברש"י שםדרשות הצל"ח השלם עמ' קכג, רצז
יג ע"ב דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"ימנחת יואל עמ' שכב
יג ע"ב דמפקי לכולה שתא בשה"י פה"יקהלת יעקב פורים עמ' שנח
יג ע"ב הכסף נתון לך וכו' משל דאחשורוש והמן וכו' לשני בני אדם, אחד היה לו תל בתוך שדהו ולאחד חריץמנות הלוי (תשסב) עמ' [לד], קסד, רח
יג ע"ב המגים דעתו נענש להיות אסור בזיקים, ופירוש רש"ינפש חיים (פאלאג'י) דף לד ע"ב [נב ע"ב אות ה]
יג ע"ב המן נתיירא מהקב"הזך ונקי עמ' רלג
יג ע"ב המן שמח מפני שנפל לו פור בירח שמת בו משהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קי, קטז, רצט
יג ע"ב המן שמח שנפל הגורל בחודש אדר שמת בו משרע"התורת השרף ממאגלניצא עמ' לה
יג ע"ב הפיל פור הוא הגורלאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' ג, י
יג ע"ב הפיל פור הוא הגורל וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' רכו, רסד
יג ע"ב הפיל פור הוא הגורל תנא כיון דנפל פור בחודש שמת בו משה וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' רסז
יג ע"ב הפיל פור הוא הגורל תנא כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' כז
יג ע"ב הפיל פור ולא היה יודע שמרע"ה מת בז' אדר ובו נולדדרשות הצל"ח השלם עמ' תק
יג ע"ב הקב"ה בורא לישראל רפואה קודם למכהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שיח
יג ע"ב הקב"ה ברא רפואה למכהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' צג
יג ע"ב הקב"ה מקדים רפואה למכהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' קיט
יג ע"ב הקב"ה מקדים רפואה למכה שתהרג ושתי ותבוא אסתר במקומהפניני יחזקאל עמ' תיח, קנג
יג ע"ב הקב״ה בורא רפואה קודם למכהלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 584
יג ע"ב הקדים הקב"ה שקליהם לשקליודברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שלא
יג ע"ב הקדים שקליהם לשקלי המןשער החצר (תשעב) סי' רעא
יג ע"ב הקדים שקליהם לשקליובית ישי - דרשות עמ' רנד, רסט, רעז
יג ע"ב הקדים שקליהם לשקליומערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' רג
יג ע"ב הקדים שקליהם לשקליותהלות ישראל (קלוגר) עמ' קעט, שפ, שפט, תתרפד
יג ע"ב הקדים שקליהם לשקליו וכו' באחד באדר משמיעין על השקליםאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' נה
יג ע"ב הקדים שקליהן לשקלי המןמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רצה
יג ע"ב הקדים שקליהן לשקליואפיקי יהודה (תשנט) עמ' קפו-קפז
יג ע"ב הקדים שקליהן לשקליוחכמת התורה תצוה עמ' י
יג ע"ב הקדים שקליהן לשקליורנת יצחק ה' מגילות עמ' שמז
יג ע"ב הקדים שקליהן לשקליותורת מנחם חלק לג עמ' 160
יג ע"ב הקדימו שקליהם לשקליובאר שרים פרשת תרומה דרוש ד אות פ
יג ע"ב הקדמת רפואה למכהלקוטי שיחות חל"ב עמ' 73
יג ע"ב הקציף הקב"ה אדון על עבדיודברי שאול בראשית עמ' תמב
יג ע"ב הקציף הקב"ה אדון על עבדיוחכמת התורה מקץ עמ' יג, לז, נב, נח, סז, קכא
יג ע"ב הקציף הקב"ה אדון על עבדיו לעשות רצון צדיקאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קו
יג ע"ב הקציף הקב"ה אדון על עבדיו לעשות רצון צדיקמאכסניא של התורה סי' לד
יג ע"ב הקציף הקב"ה אדון על עבדיו לעשות רצון צדיק וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' קס
יג ע"ב הקציף הקב"ה אדון על עבדיו לעשות רצון צדיק ומנו יוסףבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשס
יג ע"ב הקציף הקב"ה אדון על עבדיו לעשות רצון צדיק ומנו יוסף וכו'באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קיא
יג ע"ב הקציף הקב"ה אדון על עבדיו לעשות רצון צדיק ומנו יוסף ועבדים על אדוניהן לעשות נס לצדיק ומנו מרדכיתורת אביגדור ח"ד עמ' רלח
יג ע"ב הקציף הקב"ה אדונים על עבדים לעשות רצון צדיק, ועבדים על אדוניהם וכו'זרע שמשון מגילה אות ב
יג ע"ב הקציף הקב"ה ארון על עבדיוחכמת התורה וישב עמ' תקס
יג ע"ב הקציף הקב"ה עבדים על אדוניהם לעשות נם לצדיק מרדכיקהלת יעקב פורים עמ' תקמא
יג ע"ב השי"ת בורא רפואה קודם המכהטיול בפרדס ח"ב עמ' ר
יג ע"ב השקלים היו נגד עשרת אלפים ככר שהיה המן שוקלתשואות חן (תשסח) עמ' ק
יג ע"ב ואם אסורים בזיקים, ורש"ינפש חיים דף לד ע"ב (דף נ"ב ע"ב, מערכה ג' אות ה)
יג ע"ב ואת דתי המלך אינם עושים דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"יפרי צדיק פורים אות ז, שושן פורים אות ב, פסח אות טו
יג ע"ב ואת דתי המלך אינם עושים, דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"יאוצרות חיים מועדים ח"א עמ' קסט
יג ע"ב ואת דתי המלך אינם עושים, דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"ילחמי תודה דף יב ע"א, יד ע"א, סא ע"ב, צה ע"א
יג ע"ב 'ואת מאמר מרדכי אסתר עושה', אמר דבי ירמיה שהיתה מראה דם נרה לחכמים. 'כאשר היתה באמנה אתו' אמר רבה בר לימא (משמיה רדב) שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכיכתב סופר אגדות כאן
יג ע"ב ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, שהיתה מראה דם נדה לחכמיםמנות הלוי (תשסב) עמ' קנח, רסג
יג ע"ב ובשכר צניעות שהיה בו בשאול זכה ויצאה ממנו אסתרבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שי
יג ע"ב ובשכר צניעות שהיה בו בשאול זכה ויצאת ממנו אסתר וכו', ומה צניעות היתה בשאול דכתיב ואת דבר המלוכה לא הגיד לו אשר אמר שמואלאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קצה
יג ע"ב ודתיהם שונות מכל עם דלא אכלי מינן ולא נסבי מינןפרי צדיק תצוה אות ב, פ' זכור אות יג, פורים אות ב, שושן פורים אות ב
יג ע"ב ודתיהם שונות מכל עם, דלא אכלי מינן ולא נסבי מינן וכו'לחמי תודה דף מד ע"ב
יג ע"ב והוא לא ידע דבז' באדר נולד משה וכו'קהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' רמח, רפג
יג ע"ב והוא לא ידע שבז' באדר מת ובז' באדר נולדדברי שאול ויקרא עמ' שעה, תיב, דברים עמ' רמח
יג ע"ב והיינו דתנן בא' באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאיםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתעה-ו
יג ע"ב והלא אין משמרתי ומשמרתך שוהחפץ יהונתן שמות פ"יד פסוק כד
יג ע"ב והן לא היו יודעין כי מרדכי מיושבי לשכת הגזית והיה יודע בשבעים לשוןאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תקיט
יג ע"ב ויבז בעיניו וכו' בתחילה במרדכי, ואח"כ בעם מרדכי וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' קפה
יג ע"ב ויבז בעיניו לשלוח יד במדרכי לבדו, בתחילה במרדכי לבדו ולבסוף בעם מרדכילחמי תודה דף קנ ע"ב, רלט ע"א
יג ע"ב ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, אמר רבא בתחילה וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רסח-רסט
יג ע"ב ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי אחי אביה הוא וכו' אמר לה ומאי רמיותאאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' עדר, ערה
יג ע"ב ויהי בבקר והנה היא לאהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' לד
יג ע"ב ויושבת בחיקו של טתכי ותוס'רנת יצחק ה' מגילות עמ' שלו
יג ע"ב וכי שרי לצדיקי לסגויי ברמיותאחכמת התורה תולדות עמ' תקנד, תקעז, תקפא
יג ע"ב ולא הי' יודע שבז' אדר מת ובז' באדר נולדאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק א אות י, יא
יג ע"ב ולא הי' יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד (ורש"י - כדאי היא הלידה שתכפר על המיתה)תורת מנחם חכ"ה עמ' 125
יג ע"ב ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' קצט
יג ע"ב ולא ידע שבז' אדר מת משה ובז' אדר נולדאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק י אות מב, מד
יג ע"ב ולא ידע שבז' אדר מת משה ובז' אדר נולדאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק יב אות י, כא
יג ע"ב ולא נסבי מינןמסילות הנביאים שופטים עמ' צד
יג ע"ב ומאי צניעות היתה בה ברחל דכתיב ויגד יעקב לרחל וכו' מטר לה סימניםאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קפה, קפו
יג ע"ב ומהרש"א שישנו מן המצוותאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קכב
יג ע"ב ומהרש"א שישנו מן המצוותאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' מג
יג ע"ב ורתיהם שונות מכל עם, דלא אכלן ושתו בהדןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קיג
יג ע"ב ושמא תאמר איכא מדינתא מינייהו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תפז ד"ה ועל
יג ע"ב ושמא תאמר איכא מדינתא מינייהו וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' רכא
יג ע"ב יום שמת משה בטל המןגנא דפלפלי עמ' תנ
יג ע"ב ישנו מן המצוותפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קנ
יג ע"ב ישנו מן המצוותרנת יצחק ה' מגילות עמ' שמה, תיז
יג ע"ב ישנו מן המצוותתורת מנחם חלק ל עמ' 147, 171
יג ע"ב ישנו מן המצותאמרות ה' השלם ח"ו עמ' שלז
יג ע"ב ישנו מן המצותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' ז ד"ה ובזה, עמ' קפח ד"ה פרק, עמ' תפז ד"ה ועל, ח"ה עמ' תקיח ד"ה ויהיו
יג ע"ב ישנו מן המצותמנות הלוי (תשסב) עמ' רכד
יג ע"ב ישנו עם אחד וכו' ישנו מן המצוותאור תורה השלם (מזריטש) סי' קיב
יג ע"ב ישנו עם אחד א"ל תא ואגרי בהו וכו' א"ל ישן הוא מן המצותזרע שמשון מגילה אות יג
יג ע"ב ישנו עם אחד אמד רבא ליכא דידענתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' ריד-רטו
יג ע"ב 'ישנו עם אחד' אמר רבא ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו' ואם אדוני המלך נוגע בכוסו של אחד מהן חובטו בקרקע ואינו שותהוכתב סופר אגדות כאן
יג ע"ב ישנו עם אחד ישנו מן המצותדרשות מהר"ם שיק עמ' שצג
יג ע"ב ישנו עם אחד ישנו מן המצותדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קעא, רנח
יג ע"ב ישנו עם אחד ישנים מן המצותחדרי בטן פרשת תצוה ד"ה ובהכי
יג ע"ב ישנו עם אחד ישנין מן המצותלקוטי מאמרים עמ' 102, מחשבות חרוץ סי' ד (עמ' 18), ו (עמ' 24), יט (עמ' 173)
יג ע"ב ישנו עם אחד ישנין מן המצותפרי צדיק בא אות יב, פ' שקלים אות טו, ר"ח אדר אות ח, ר"ח אדר שני אות א, פ' זכור אות ח, יג, פורים אות ז, שושן פורים אות א, אמור אות ג
יג ע"ב ישנו עם אחד, ישנו מן המצותלחמי תודה דף סד ע"א, קנ ע"ב
יג ע"ב ישנו עם אחד, ישנים מן המצוותבאר שרים פרשת בא דרוש ב אות ה, כי תשא דרוש א אות ס
יג ע"ב ישנו עם אחד, ישנים מן המצותלקט אמרי קודש - מועדים עמ' קפט
יג ע"ב ישנו עם אחר וכו' ישנו מן המצוותלנבוכי הדור עמ' 217 (מה) {בעבור זמן רב אחרי מתן תורה בסיני, רושם שישראל קבלו נחלש, ולכן הזהירות במצוות פחותה יותר}
יג ע"ב ישנים מן המעוותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שסה
יג ע"ב ישנים מן המצוותדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רס
יג ע"ב ישנים מן המצותקרן לדוד דברים עמ' רמה
יג ע"ב כאן שנפל הגורל באדר שמח שמחה גדולהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' כז
יג ע"ב כאשר היתה באמנה אתו כו' שהיתה עומדת מחיקו של אחשורש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכידרושים ואגדות חתם סופר עמ' קעד
יג ע"ב כאשר היתה כו' א"ר שהיתה עו' כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש מה דף צט ע"ג
יג ע"ב כולא שתא בשה״י ופה״יציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קה
יג ע"ב כי אחי אביה הוא, אמר אחיו אני ברמאות, ומי שרי להו לצדיקי לסגויי ברמיותא וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קנב
יג ע"ב כי הגידו לי את עם מרדכי היינו רבנןחכמת התורה שמות עמ' תמ
יג ע"ב כיון דנפל פול בחדש אדר שמח וכו' ולא ידע שבז' באדר וכו' ובז' באדר נולד וכו' ופרש"י כדאי יום הלידה שיכפר על המיתהזרע שמשון מגילה אות יב
יג ע"ב כיון שנפל אות פור בחדש אדר שמח וכו' ולא היה יודע שבד באדר נולדעוז לו בך מאמר א אות ג, ד, ה, מאמר ו אות ח
יג ע"ב כיון שנפל הגורל בחדש אדר שמחאהבת ציון (תשסד) עמ' פב
יג ע"ב כיון שנפל הגורל בחודש אדר שמחאהבת ציון דרוש ו
יג ע"ב כיון שנפל הגורל להמן בירח אדרנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קמ, רנד
יג ע"ב כיון שנפל פור בחדש אדר שמח וכו' ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רנג ד"ה ועתה, ח"ג עמ' פח ד"ה ובזה, עמ' קט ד"ה ועד"ז, עמ' קכא ד"ה ועל, עמ' קלא ד"ה ובזה, עמ' קלח ד"ה וי"ל, עמ' קסז ד"ה עוד, עמ' קעא ד"ה אבל, עמ' קפג ד"ה איתא, עמ' קצו ד"ה ועד"ז, עמ' רמה ד"ה בפרק, עמ' רעו ד"ה וי"ל, עמ' שי ד"ה ועד"ז, עמ' של ד"ה ואמרו, עמ' שמא ד"ה במדרש, עמ' שנב ד"ה ואמרו, עמ' שע ד"ה איתא, עמ' שפו ד"ה במדרש, עמ' שצה ד"ה ובמדרש, עמ' תג ד"ה במדרש, עמ' תכב ד"ה ואומר, עמ' תכה ד"ה ובזה, עמ' תלא ד"ה והענין, עמ' תלח ד"ה במדרש, עמ' תעח ד"ה אמרו, עמ' תקב ד"ה ובזה, עמ' תקכה ד"ה והנה, עמ' תקלט ד"ה על כן, עמ' תקמז ד"ה ונהפוך, ח"ד עמ' שעח ד"ה וישבות, ח"ה עמ' קטו ד"ה אי
יג ע"ב כיון שנפל פור בחדש אדר שמח שמחה גדולהזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קיג
יג ע"ב כיון שנפל פור בחדש אדר שמח שמחה גדולהפורים בציון עמ' קד-קה, קטו
יג ע"ב כיון שנפל פור בחדש אדר שמח שמחה גדולה וכו' ולא היה יודע שבז' באדר מת ובז' באדר נולדטל חיים (פרידלנדר) עמ' קפט
יג ע"ב כיון שנפל פור בחדש אדר שמח שמחה גדולה וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - פורים עמ' קסד
יג ע"ב כיון שנפל פור בחדש אדר שמח שמחה גדולהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קפב
יג ע"ב כיון שנפל פור בחודש אדר שמחאסופת מערכות פורים עמ' ה, כז, נה
יג ע"ב כיון שנפל פור בחודש אדר שמח וכו' ולא הי' יודע וכו' ובשבעה באדר נולד (ורש"י)לקוטי שיחות ח"ו עמ' 375, 362, חט"ז עמ' 342, חכ"ד עמ' 178, חכ"ו עמ' 1
יג ע"ב כיון שנפל פור בחודש אדר שמח וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תיג
יג ע"ב כיון שנפל פור בחודש אדר שמח כו' ולא הי' יודע כו' (ורש"י)תורת מנחם חלק לג עמ' 157
יג ע"ב כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולהדרשות מהר"ם שיק עמ' שעה, שפו, שצא, שצה, ת
יג ע"ב כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולהשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קכח
יג ע"ב כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קמב, רלב, רעט, שיז
יג ע"ב כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו'תורת מנחם חכ"ה עמ' 123
יג ע"ב כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו'תורת מנחם חמ"ט עמ' 127
יג ע"ב כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו' בירח שמת בו משה, ולא היה יודע שבז' באדר מת ובז' אדר נולדבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קסט
יג ע"ב כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו' ולא הי' יודע כו' ובשבעה באדר נולדתורת מנחם חנ"ט עמ' 294, 306
יג ע"ב כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה, אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה וכו'לחמי תודה דף יב ע"א, עז ע"ב, קנ ע"א, קעג ע"א
יג ע"ב כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה, אמר נפל לי פור בירח שמת בו משהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רכג
יג ע"ב כיון שנפל פור בחורש אדר שמח שמחה גדולהשם ישראל עמ' רי
יג ע"ב כיון שנפל פור לירח אדר שמח שמחה גדולה וכו' בירח שמת בו רבן ולא ידע וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שעז, שעח, שפג
יג ע"ב כיון שראה המן שנפל הגורל בחודש אדר שמח שמחה גדולהמהר"ם שיק שמות עמ' קכז
יג ע"ב כיון שראה שנפל הגורל באדר שמח שמחה גדולהקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' צח
יג ע"ב כשבא המן לשקול אל גנזי המלךשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רא
יג ע"ב כשהקב"ה פוסק גדולהנפש חיים (פאלאג'י) דף לח ע"א [נח ע"א אות כד]
יג ע"ב כשהקב"ה פוסק גדולה וכו'נפש חיים דף ל"ח ע"א (דף נ"ח ע"א, מערכה ג' אות כד)
יג ע"ב כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני ביתו עד סוף כל הדורותתורת אביגדור ח"ד עמ' כד
יג ע"ב כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניואפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתכו
יג ע"ב כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניו וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רמב
יג ע"ב כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורות.. ואם הגיס דעתו הקדוש ברוך הוא משפילוהכנה דרבה (תשסט) עמ' נא
יג ע"ב כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורותס' חסידים סי' שעד
יג ע"ב כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לו ולדורותיו וכו'זרע שמשון קהלת אות ה
יג ע"ב כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לו ולזרעו אחריו וכו'לחמי תודה דף רנד ע"א
יג ע"ב כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם, פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורותאז שמח עמ' לז
יג ע"ב כשהקב"ה פוסק גדולה, פוסק לבניו ולבני בניו וכו'ואותו תעבוד עמ' צ
יג ע"ב כשנולד משה נתמלא הבית אורהציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' לט
יג ע"ב לא אכלי מדילן ולא שתו מדילן ומסקי לכולהו שתא בשה"י ובפה"יקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תיט, תכ
יג ע"ב לא יגרע מצדיק ורש"ימורשה - שיחות למועדים עמ' קנב
יג ע"ב לא ירע שבשבעה באדר נולד משה, רש"יקהלת יעקב חנוכה עמ' קכג
יג ע"ב להקדים שקליהם לשקליוס' הבוטח ח"ב עמ' שפח
יג ע"ב לידת משה באדרס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' רסו
יג ע"ב ליכא דידע בישא כו'יד שלמה (עזרא) דף לב ראש ע"ג
יג ע"ב ליכא דידע וכו' א"ל מסתפינא וכו' א"ל ישנו מן המצות א"ל אית בהו רבנן וכו' ובמהרש"אשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רלג, תיג, תכו, תכז
יג ע"ב ליכא דידע לישנא בישא כהמןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' ג, ז, יא, כב, לה
יג ע"ב ליכא דידע לישנא בישא כהמןציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קו
יג ע"ב ליכא דידע לישנא בישא כהמןתורת מנחם חמ"ו עמ' 139
יג ע"ב ליכא דידע לישנא בישא כהמן אמר ליה תא נכלינהו וכו'אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' רה
יג ע"ב ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רסב
יג ע"ב ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשעח, תתעח, במדבר עמ' תנג, דברים עמ' כב
יג ע"ב ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קנד
יג ע"ב ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' ריז
יג ע"ב ליכא דידע לשנא בישא כהמןישראל קדושים עמ' 96, 100, 131, רסיסי לילה סי' כ (עמ' 24), ל (עמ' 43), לב (עמ' 46), נב (עמ' 120, 123), נג (עמ' 137), דברי סופרים סי' לג (עמ' 29), לח (עמ' 39), צדקת הצדיק סי' רנ, מחשבות חרוץ סי' ו (עמ' 24), *ז (עמ' 34-33), יד (עמ' 109)
יג ע"ב ליכא דידע לשנא בישא כהמןפרי צדיק וארא אות יד, בא אות יב, משפטים אות ט, פ' שקלים אות טו, ר"ח אדר אות ח, ר"ח אדר שני אות א, פ' שקלים אות טו, תצוה אות ב, פ' זכור אות ח, פורים אות ז, נשא אות טז
יג ע"ב לישנא בישא דהמןציץ השדה ח"ד עמ' צא
יג ע"ב לית דידע לישנא בישא כהמןטיול בפרדס ח"א עמ' שו
יג ע"ב לית דידע לישנא בישא כהמן וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קז, ח"ו עמ' רנה
יג ע"ב לית דידע לישנא בישא כהמן ישנו עם אחד ישן הוא מן המצוות וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויקרא עמ' קעח
יג ע"ב לית דידע לישנא בישא כהמןרביד יוסף (תשסא) עמ' 102
יג ע"ב למה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליהס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' מ
יג ע"ב לפיכך הקדים שקליהם לשקליוחכמת התורה פקודי עמ' ל
יג ע"ב לפיכך הקדים שקליהן לשקליוחכמת התורה כי תשא עמ' ד-ה, ט, יב, טו, טז, כ, כב, כד, כז, כח, לד, לו, מ, שא
יג ע"ב לפיכך הקדים שקליהן לשקליוחכמת התורה תרומה עמ' קב, קו, קטו, קכה, קכח, קלד, קלו
יג ע"ב לפיכך הקדים שקליהן לשקליו והיינו דתנן באחד באדר משמיעין על השקליםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' ז ד"ה והן, עמ' כז ד"ה והנה
יג ע"ב לפיכך הקדים שקליהן לשקליו כו'לקוטי שיחות ח"א עמ' 220, חי"א עמ' 321
יג ע"ב מהרש"א - אחר הדברים האלה גדל המלך אחשורוש את המן, מאי אחר, אחר שברא הקב"ה והקרים רפואה להמכה, קשה למאן ראמר אחר מופלגלחמי תודה דף קג ע"א
יג ע"ב מהרש"א - בהא דקאמר המן לאחשורוש ישנו מן המצות וכו', משום דהו"ל למיכתב יש עם אחד, ומדקאמר ישנו דריש ישנו מן המצות מלשון שינוי שמשנין מצותן, אי נמי מלשון שינה שישינים מן המצותלחמי תודה דף קנ ע"ב
יג ע"ב מהרש"א - כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו', מיתורא דהוא הגורל יליף לה, דהו"ל למיכתב הפיל פור לחודא, אלא דבא הכתוב להודיע דכשהפיל פור שמח בדעתו על גורל זהלחמי תודה דף קנ ע"א
יג ע"ב מהרש"א - על הגמ' בתחילה במרדכי לבדו ולבסוף בעם מרדכי מאי נינהו רבנן וכו', משום דלא הו"ל למיכתב רק כי הגידו לו כי הוא יהודי, ועל כן דרשו עם מרדכי דקאי על רבנןלחמי תודה דף קנ ע"ב
יג ע"ב מהרש"א - על הגמ' ואת שבע הנערות וגו' מלמד שהיתה מונה בהן ו' ימי שבת וכו', מדכתיב הראויות לה דריש כן, דהיינו שהיו ראויות לה לידע ימי השבועלחמי תודה דף עח
יג ע"ב מי שרי לצדיק לסגויי ברמאות?להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' מח
יג ע"ב מי שרי לצדיקי לסגויי ברמיותאתאומי צביה עמ' קפ
יג ע"ב מיהו אבא רמאה הוא וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' צז
יג ע"ב מיום שבאת זו לא ראינו שינה בעינינו וכו' אין משמרתי ומשמרתך שוים וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' תיח
יג ע"ב ממוכן זה המןתורת מנחם חנ"ב עמ' 119
יג ע"ב מנין שהקכ"ה בורא רפואה קודם למכהעיני שמואל (ראבין) עמ' כ
יג ע"ב מנסבית ליהכתב והקבלה בראשית פכ"ט פסוק יא
יג ע"ב מסר לה סימניםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קעח
יג ע"ב מסתפינא מאלהיו דלא ליעביד בי כדעבד בקמאידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקסד ד"ה ויאמר
יג ע"ב מסתפינא מאלהיו, א"ל ישנו מן המצותקהלת יעקב פורים עמ' קפ
יג ע"ב מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' מג
יג ע"ב מפקי לי' לשתא בשה"י פה"י, ורש"יתורת מנחם חמ"ו עמ' 172
יג ע"ב מקדים רפואהתורת מנחם ח"כ עמ' 195
יג ע"ב מקדים רפואה למכהחכמת התורה ויגש עמ' תלז
יג ע"ב מקדים רפואה למכה, ובבית יצחק (מונקאטש) שםבאר שרים בראשית פ' בראשית דרוש א אות ג
יג ע"ב מקרים רפואה למכהקהלת יעקב ראש השנה עמ' תמ
יג ע"ב מרדכי היה מיושבי לשכת הגזית והבין בע' לשוןאור אברהם - מגילת אסתר עמ' פה, צא
יג ע"ב משה נולד באדרלקט אמרי קודש - שמות עמ' יב
יג ע"ב משה רבינו ביום שמת באותו יום נולדשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תפד
יג ע"ב משה רבנו נפטר ביום שנולדפתגמי אורייתא ח"א עמ' צה
יג ע"ב נותן הגדולה לו ולזרעו אחריו לדורות עולםחכמת התורה שמיני עמ' לו
יג ע"ב נפל לי פור בירח שמת משהרנת יצחק ה' מגילות עמ' שמג, תל
יג ע"ב נפל פור בחדש אדר שמחאור הישר בראשית דף עג ע"א
יג ע"ב עין יעקב - אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן מקדים ובורא להם רפואה בתחילהאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' יד
יג ע"ב עם אחד הן וכו' מפוזרין הן בין העמיםמדבר שור סוף דרש לד עמ' שטז; טוב ראי עמ' קצח-קצט {כלל המן בשנאתו שני דברים, שהם עם אחד במעלה צפונה שאין לכל עם חלק בה, ועוד שהם מפוזר ומפורד בין העמים לתכלית הלימוד לכל העמים אל דיעותיהם}
יג ע"ב עם מרדכי ומנו רבנן^אמרי רבי שפטיה עמ' קיב
יג ע"ב עם מרדכי מאן נינהו רבנן וכו' דלא יהבי כרגא למלכאצמח צדקה עה"ת עמ' סח, קפד
יג ע"ב עם מרדכי, ומנו רבנןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קיג
יג ע"ב עשרת אלפים כיכר כסף ובתוס'פרי צדיק פ' שקלים אות טו
יג ע"ב עשרת אלפים כיכר כסף ותוס'רסיסי לילה סי' לז (עמ' 65), דברי סופרים סי' לג (עמ' 29), לקוטי מאמרים עמ' 167
יג ע"ב עתיד המן לשקול שקליםאמרי אש (טאוב) עמ' ש, תקה
יג ע"ב עתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליועוז לו בך מאמר א אות ו, ז, מאמר ב אות ד ואילך
יג ע"ב עתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהם לשקליו וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתעב, תתעח-ט, במדבר עמ' תנה
יג ע"ב צניעות היה בשאולחדרי בטן לקוטים אות ג
יג ע"ב צניעות שהיתה ברחלארצות החיים (פלג'י) דרוש ז' (דף ס ע"א ד"ה ואני)
יג ע"ב קצף הקב"הפרי חיים (קנולר) פרשת מקץ
יג ע"ב רחל מסרה הסימניםגנא דפלפלי עמ' רפט
יג ע"ב רחל עמדה ומסרה ללאה סימניםקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קסג
יג ע"ב רש"י ד"ה דמפקי. שבת היום פסח היוםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקנו ד"ה אמרו
יג ע"ב רש"י ד"ה ובשבעה. כדאי הלידה שתכפר על המיתהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שפח ד"ה כתב, ח"ג עמ' רלא ד"ה ובזה, עמ' שי ד"ה ועד"ז, עמ' שעז ד"ה וטעמו
יג ע"ב רש"י הפיל פורלקוטי שיחות חי"א עמ' 335
יג ע"ב שבזכות מצות מחצית השקל ניצלו מגזרתו של המן הרשעברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת כי תשא מאמר ד
יג ע"ב שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדדרשות מהר"ם שיק עמ' שפא
יג ע"ב שבשעה שנפל הפור הגורל בחודש אדר שמח המןנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רס
יג ע"ב שבת היום פסח היוםתורת מנחם ח"ב עמ' 308
יג ע"ב שהיתה מראה דם נדה לחכמיםאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' פג, צב
יג ע"ב שהיתה מראה דם נדה לחכמיםדברי שאול ויקרא עמ' שסח, שסט
יג ע"ב שהיתה מראה דם נדה לחכמיםהשיר והשבח ח"ב עמ' ט
יג ע"ב שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכימנות הלוי (תשסב) עמ' קכט, קנח
יג ע"ב שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכיאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' פג, פח
יג ע"ב שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכיהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' צב, צג
יג ע"ב שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכיאלשיך על חמש מגילות עמ' תח, תט, תטז
יג ע"ב שהקדים שקליהם לשקלי המןדברי שאול שמות עמ' שי
יג ע"ב שמא קרחה אני עושה במלכותך כו', ורש"יתורת מנחם חמ"ו עמ' 155
יג ע"ב שמא תאמר קרחה אני עושה במלכותך וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקצא ד"ה כל
יג ע"ב שמח המן כו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' קפט
יג ע"ב שמח ואמר נפל הפור באדרמאיר נתיבות ח"ג עמ' ריא
יג ע"ב שמח כו' אמר נפל לי פור בירח וכו'תורת מנחם חמ"ג עמ' 59
יג ע"ב שמח שמחה גדולה וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' שלז, שסד
יג ע"ב שנפל פור בחדש אדר שמחרב שלום (אדלר) עמ' קכג, קל, שסד
יג ע"ב שנפל פור בחודש אדר שמת בו משהלקוטי מאמרים עמ' 157, 185, צדקת הצדיק סי' רנט
יג ע"ב שנפל פור בחודש אדר שמת בו משהפרי צדיק ר"ח אדר אות ב, ה, שושן פורים אות ב, סוכות אות כט
יג ע"ב שעתיד המן הרשע לשקול וכו' לפיכך הקדים שקליהם לשקליוצלח רכב עמ' רמד
יג ע"ב שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים [הקב"ה] שקליהן לשקליומדבר שור דרוש טו עמ' קל, דרוש לג עמ' שז; מאורות הראי"ה חנוכה-פורים עמ' קלח, קמא, קמד-קמה, קסא; טוב ראי מגילה עמ' קצט; שמועות ראי"ה (תשעה) עמ' 300 {ביאור הקשר ביניהם}
יג ע"ב תוס' ד"ה הכסףעוז לו בך מאמר ב אות כ
יג ע"ב תוס' ד"ה הכסףרב שלום (אדלר) עמ' קמב
יג ע"ב תוס' ד"ה הכסף. גימטריא דהכסף עולה הע"ץ רמז לו שיתלה עליודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קעד ד"ה והשני, עמ' רמז ד"ה ויאמר, עמ' שדמ ד"ה ונבוא, עמ' שצו ד"ה ועד"ז, עמ' תקו ד"ה אמרו
יג ע"ב תוס' ד"ה וטובלתחיים ושלום חלק א (סימן י"א) דף כ"ו ע"ג (ד"ה וראיתי)
יג ע"ב תוס' הכסף בגימ' העץאסופת מערכות פורים עמ' פו
יג ע"ב תוס' הכסף גימטריא העץ, רמז לו שיתלה עליואסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' סד
יג ע"ב תנא כיון שנפל פור בחדש אדר שמח שמחה גדולהמהר"ם שיק שמות עמ' קכט
יג ע"ב תנא כיון שנפל פור בחודש אדר כו' ובשבעה באדר נולדתורת מנחם חל"ו עמ' 236
יג ע"ב תנא כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולהבית יעקב (תשסא) עמ' קמה
יג ע"ב תנא כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה ולא הי' יודע שבז' באדר מת ובז' באדר נולד וברש"י כדאי הוא יום הלידה שתכפר על יום המיתהדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קסח, קעו, קצג, ריז, רמז, רנט, רס, ער, רעא, ערב, רצז
יג ע"ב תנא כיון שנפל פור בחודש אדר, שמח [המן] שמחה גדולה וכו'אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' שפו
יג ע"ב תנא כיון שנפל פור בחרש אדר שמח שמחה גדולה, אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה, ולא היה יורע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדכתב סופר אגדות כאן
יג ע"ב תנא, כיון שנפל פור בחדש אדר שמח שמחה גדולהבאר שרים פרשת תצוה דרוש א אות א
יג ע"בישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 267
יג ע"כ כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גרולה אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה ולא הי' יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדשארית אהרן דף סה ע"א
יג ע״ב אמרה ליה ומי שרי לצדיקי לסגויי ברמיותא אמר לה אין עם נבר תתבר ועם עקש תתפלאור מאיר ח"א עמ' קכז
יג צדיקים נמשלו להדסה רב' והיא עמד בין ההדסים וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' שג
יג ר"מ אומר וכו' ולמה נקרא שמה 'הדסה', על שם הצדיקים שנקראו הדסיםאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 168, 179
יג רבי יהודה אומר וכו' ולמה נקראת שמה 'אסתר' על שם שהיתה מסתרת דבריהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 175, 199
יג רבי שמעון בן פזי כי הוה פתח בדברי הימים אמר הכי כל דבריך אחד הם כו' לא נתנו דברי הימים אלא להידרשישראל באדם פרק י
יג שבע שמות נקראו לו טוב יקתיאל וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' רעט
יג שהיתה מסתרת דבריהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 180-181
יג שהיתה מראה דם לחכמיםאהבת דוד (תקנט) דף לו ע"ד
יג שכל אחת נדמית לו כאומתואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 212-213, 443
יג שמח שנפל הפור על ז אדרארז ישעיהו דף עט
יג שנקרא יהודי על שם שכפר בעבודה זרהאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 203
יג תוס' ד"ה וטובלת ויושבת בחיקואהבת דוד (תקנט) דף לו ע"ד
יג תניא דבי רבי מאיר, אל תקרי "לבת", אלא "לבית"אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 163-164
יג תניא ויהי אומן את הדסה כו'מחושקים כסף דף נ ע"ג
יג. אב בחכמהאור לשמים (תשסג) עמ' קב
יג. אב בחכמהקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' מב, רא
יג. אזל שקל עצה ממרדכי, בפסוק ובהקבץ נערותשמן המור (אביוב) עמ' עט
יג. אין אשה מתקנאה אלא בירך חבירתהשל"ה (תשנז) פרשת חיי שרה אות יז
יג. אין אשה מתקנאה אלא בירך חברתהמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' לט, קנג
יג. אין אשה מתקנאת אלא בירך חבירתהשמן ראש סוכות ח"א עמ' ו
יג. אין אשה מתקנאת אלא בירך חבירתהמנות הלוי (שמה) דף פ ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסט ע"ב
יג. אין אשה מתקנאת אלא בירך חברתהדמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק כא פסוק טו, פסוק טו(2)
יג. אין אשה מתקנאת אלא בירך חברתהדרשות שמן רוקח עמ' קנג
יג. אין אשה מתקנאת אלא בירך חברתהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קד, מקראי קדש (תשנג) עמ' רג
יג. אין אשה מתקנאת אלא בירך חברתהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' פה
יג. אין אשה מתקנאת אלא בירך חברתההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קכו
יג. אין אשה מתקנאת וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' קמו, רצג
יג. אל תיקרי לבת אלא לביתמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רמג, רנה, רפז, רצא
יג. אל תיקרי לבת אלא לביתעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קסג
יג. אל תיקרי לבת אלא לביתשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' נז
יג. אל תיקרי לבת אלא לביתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' צד {אשתו חשובה כתולדתו}
יג. אל תקרי לבת אלא לביתבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רצא
יג. אל תקרי לבת אלא לביתהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' פח
יג. אל תקרי לבת אלא לביתמאמר אסתר (הורוויץ) עמ' נו
יג. אל תקרי לבת אלא לביתמקראי קדש (תשנג) עמ' רעד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלט
יג. אל תקרי לבת אלא לביתשמן המור (אביוב) עמ' סד
יג. אל תקרי לבת אלא לבית זה אשהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רצ
יג. אל תקרי לבת אלא לביתמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' טז
יג. אמאי קרו ליה יהודימאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסח ע"ב
יג. אמאי קרי ליה יהודי בשביל שכפר בעבודה זרה, שכל הכופר בע"ז נקרא יהודידברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תסא, תקה, תקז, תקסב
יג. אמר לה מנסבת לי אמרה לו אין מנסיבנא לךצוף דבש (לוין) מאמר ט
יג. אמר ר"ל גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' רנב, תקז
יג. אמר רב שהאכילה מאכל יהודיתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קד
יג. אמר רבא מלמד שהיתה מונה בהן שבעת ימי שבתמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רנט
יג. אמר רבא שגלה מעצמומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רלה
יג. אנא חשיבנא ולא טעינאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תפ, תקכג
יג. אסתר בינונית כהדסה וכו' אסתר ירקרוקת היתהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 488
יג. אסתר המלכה היתה יתומהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שכד
יג. אסתר ירקרוקית היתה אלא שחוט של חסד משוך עליהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' לג
יג. אסתר ירקרוקת היתהויגד יעקב עמ' שכ
יג. אסתר ירקרוקת היתהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רכה, רכה
יג. אסתר ירקרוקת היתהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שפו
יג. אסתר ירקרוקת היתה אלא שחוט של חן משוך עליומקראי קדש (תשנג) עמ' כב
יג. אסתר ירקרוקת היתה אלא שחוט של חסד משוך עליהנזר הקדש ח"ב עמ' תקצ
יג. אסתר ירקרוקת היתה אלא שחוט של חסד משוך עליהצמח צדיק (תשסז) עמ' תקג
יג. אסתר ירקרוקת היתה וחוט של הפד משוך עליהאמרי נועם (מועדים) סי' מד לפורים
יג. אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עלהקשוטי כלה חי"א אות קעז
יג. אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליהמאור עינים (תשנח) עמ' ד
יג. אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליהמאור עינים (תשעט) עמ' ז
יג. אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליהמבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' כט
יג. אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליהשביב אור עמ' קיב
יג. אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליהס' הכוונות (שפ) דף מג ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף עד ע"ב
יג. אסתר ירקרוקת היתהכד הקמח (מישור) עמ' שצג
יג. אסתר ירקרקת היתד. אלא שחוט של חסד משוך עליהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויצא כח
יג. אסתר ירקרקת היתהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשמא
יג. אסתר ירקרקת היתהמחברת הקודש (תשסה) עמ' קמב
יג. אסתר ירקרקת היתהתורת העולה ח"ג פרק סז
יג. אסתר ירקרקת היתה אלא שחוט של חטד משוך עליהעירין קדישין השלם עמ' ל
יג. אסתר ירקרקת היתה וחוט של חסד משוך וכו'למחר אעתיר עמ' סה
יג. אסתר ירקרקת היתרתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תז
יג. אסתר לא ארוכה ולא קצרה אלא בינוניתמקראי קדש (תשנג) עמ' רב
יג. אסתר נלקחה לבית אחשורוש בחודש טבתגור אריה במדבר פכ"ח הערה 118
יג. אסתר על שם אסתהרמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שנז
יג. אסתר על שם אסתהרשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תסז
יג. אסתר רדמיא לסיהראאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בהעלותך ו
יג. אסתר שמה ולמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שז
יג. אסתר שמה ולמה נקרא שמה הדסה וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף צח ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף סה ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף עד ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קמט דף מו/ז ע"ד
יג. אסתר שמה, ולמה נקרא שמה הדסה על שם צדקותיה בין הצדיקיםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רלו
יג. אף דניאל טעה בהאי חושבנאשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קפג
יג. אשר גלה שגלה מעצמוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קג, מקראי קדש (תשנג) עמ' כ
יג. אשר הגלה אמר רבא שגלה מעצמומתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' קכג
יג. אשר הגלה מירושלם שגלה מעצמותפארת ישראל (דוראן, שנא) דף ג/צ ע"ב; ישע אלקים (צהלון, שנה) דף יו ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף קסח ע"ב
יג. אשר הגלה מעצמושמן המור (אביוב) עמ' סב
יג. אשר הגלה שגלה מעצמונאות דשא (תשסח) עמ' קנט
יג. אשר הגלה שהגלה מעצמושפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קמו
יג. אשר הגלה, שגלה מעצמושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שעד
יג. באחד כאדר משמיעין על השקלים ועל הכלאיםרנת יעקב עמ' רמ
יג. בזבות מרדכי העתיד לצאת ממנו ניצוליסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות פד
יג. בחמלת שאול על אגג נולד המןכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' עו
יג. ביקש לטעום טעם בתולהשערים מצוינים - מגילה עמ' קיג
יג. ביקש לטעום טעם בתולה טעיםמקראי קדש (תשנג) עמ' מג
יג. ביקש לטעום טעם בתולה טעם וכו'מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' סד
יג. ביקש לטעום טעם בתולה טעם וכו' ורש"יבגדי חמודות שמות פרק יב פסוק כט
יג. ביקש לטעום טעם בתולה טעם טעם בעולה טעםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תד
יג. בל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו מעלה עליו הבתוב באילו ילדומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות במדבר כא
יג. בערב היא באה ובבקר היא שבה שלא שמש מטתו ביוםמנחת אליהו (תשסא) עמ' רמז
יג. בקש לטעום טעם בתולה טועם בעולה טועםישע אלקים (צהלון, שנה) דף יח ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף סז ע"ב, ודף עח ע"ב
יג. בקש לטעום טעם בתולה טועם טעם נשואה טועםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רמה, ח"ב עמ' קטז
יג. בקשו מלאה"ש לומר שירה אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקעו
יג. בשכר צניעותקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' קטו
יג. בשכר צניעות שהיתה בה ברחלקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קלד
יג. בשכר צניעות שהיתה ברחל ויצא ממנה שאולתפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קח ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף צט ע"ד
יג. בשכר צניעות שהיתה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול וכו' ובכ"חמאמרי שלמה ח"ב עמ' רל
יג. בתחילה במרדכי ואח"ב בעם וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' קל
יג. בתיה ירדה לרחוץ מגילולי אביה והמים עשו פעולתם ונטהרהאגרא דכלה ח"א עמ' ע
יג. גדולה הסרת טבעת זו יותר ממ"ח נביאים כו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' פה
יג. גדור בעריות חוהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רפט
יג. גלוי וידוע לפני הקב"ה שעתיד המן לשקול שקליםלב אריה אסתר אות כח
יג. גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול וכו'דברי יואל פ' תרומה דף ריג ע"ב, רכא ע"א, פ' כי תשא דף שה ע"ב, פ' ויקהל דף שעט ע"א, פ' פקודי דף תלח ע"ב
יג. גלוי וידוע שעתיד המן לשקול שקלים לפיכך הקדים שקליהם לשקליוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קד, שיא, מקראי קדש (תשנג) עמ' לא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמח
יג. דלא קטליה שאול לאגג דאתיליד מיניה המן דמצער לישראלעירין קדישין השלם עמ' קכח
יג. דמקני ביה המן וגרם ליה צערא לישראלשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' מא, תמח
יג. הדסה ע"ש הצדיקיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנג
יג. הדסה שמה ולמה נקראת אסתר וכו'חמודי צבי מועדים עמ' רכג
יג. הדסה שמה ולמה נקראת שמה אסתר ע"ש שהיתה מסתרת דבריהברית אברם עמ' תרה
יג. ההוא ינוקא דדרש ב"חשמל"תורה בציון עמ' תלט
יג. הוא חדש טבת ירח שהגוף נהנה מן הגוףישע אלקים (צהלון, שנה) דף יח ע"ב
יג. הכופר בע"ז נקרא יהודימלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' פה
יג. הכופר בעבודה זרה נקרא יהודיצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שכו
יג. הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי ובתוס' ד"ה שלאחנן אלקים עמ' רטו, מקראי קדש (תשנג) עמ' כו
יג. הלומד את בן חברו תורה כאילו ילדומשמרת איתמר (תשסז) עמ' קסו
יג. הם לא עשו אלא לפניםמי השלוח (תשסז) ח"ג דף רלג, רעא
יג. המגדל בן חבירו כאילו ילדונזר הקדש ח"ג עמ' עז
יג. המגדל יתום בתוך ביתו כאילו ילדוגור אריה שמות פ"א אות כח
יג. המגדל יתום בתוך ביתו כאילו ילדופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' לט
יג. המגדל יתום בתוך ביתו כאלו ילדודמשק אליעזר (רלב"ג) הפטרת שמיני(3), אבל כבד, במדבר פרק ג פסוק א
יג. המגדל יתום ויתומה בביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדולהורות נתן במדבר עמ' רעא
יג. הקב"ה מקדים רפואה למכהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' כ
יג. ואלה בני בתיה בת פרעה וגו', ירד זה משה וכו', והא רבויי רביתיה, אלא לומר לך שכל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדושם יחזקאל עמ' שצו
יג. ואלה בני בתיה ובו' אר"י מלמד שירדה לרחוץ מגילולי בית אביהפרי נפש חיה ח"א עמ' קפז
יג. ואלה בני וכו' והלא כלב שמוהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קסט, ויקרא עמ' לב
יג. ואמאי קרי ליה יהודי, על שם שכפר בעבודה זרה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שפז
יג. ואת שבע הנערות וגו' אמר רבא שהיתה מונה בהם ימי שבת - ורש"ימתנת חיים שבת ור"ח עמ' קסט
יג. ואת שבע הנערות מלמד, בפסוק ואת שבע הנערותשמן המור (אביוב) עמ' סז
יג. ובהקבץ בתולות שנית אולי תתפתה ותגיד עמה ומולדתה מפני היראהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רסד
יג. ובהקבץ בתולות שנית אמר אין אשה מתקנאה אלא בירך חברתהכתנות אור עמ' שח
יג. ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת אל תיקרי לבת אלא לבית זו אשהנזר הקדש ח"א עמ' ג, ח"ב עמ' תקצ
יג. ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת תנא משום ר"מ א"ת לבת אלא לביתדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' שנח
יג. ובמות אביה ואמה עיברתה מת אביה, ילדתה מת אמהכתנות אור עמ' שד
יג. וחוט של חסר משוך עליהשל"ה (תשנז) פרשת ויקרא אות י
יג. ויאהב המלך את אסתר ביקש לטעום טעם בתולה טעםכתנות אור עמ' ש
יג. ויבז בעיניו, בתחלה במרדכי, ואח"ב בעם מרדכי ומאי נינהו רבנן, ולבסוף להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודיםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שסה
יג. ויהי אמן את הדסה רבי נחמיה אומר הדסה שמה ולמה נקראת אסתר שהיו אוה"ע קורין אותו על שום אסתהרגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קצ
יג. ויעש המלך משתה גדול, עבד משתיא ולא נליא ליה, והנחה למדינות עשה, דלי כרגא ולא גליא ליה, ויתן משאת כיד המלך, שלח פרדשכי ולא גליא ליה, ובהקבץ בתולות שנית, אזל שקל עצה ממרדכי, אמר ליה אין אשה מתקנאת אלא בירך חבירתה, ואפילו הכי אין אסתר מגדתמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רצו
יג. וישנה אמר רבה שהאכילה מאכל יהודישמן המור (אביוב) עמ' עא
יג. וישנה ואת נערותיה אמר רב שהאכילה מאכל יהודיםלב אריה אסתר אות כב
יג. וישנה ואת נערותיה וגו' אמר רב שהאכילה מאכל יהודי וכו' ורבי יוחנן אמר זרעונים וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' עה
יג. וישנה ואת נערותיה לטוב, מאי לטוב, אמר רב שהאכילה מאכל יהודי, ושמואל אמר קדלי דחזירי, ור' יוחנן אמר שהאכילה זרעוניןמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' נ, רסד
יג. וישניה ואת נערותיה לטוב שהאכילה מאכל יהודיתפארת ישראל (דוראן, שנא) דף ק ע"ב; משאת משה (אלשיך, שסא) דף כו/ז ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף עב ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שופטים דף קכד ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קסג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסט ע"ב
יג. ויתר להם מנדה בלו והלךמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רצד
יג. וכי אחי אביה הואגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שסג
יג. וכמו שנמסר לנו וכו' כי כל דבריך אחד הם וכו'פחד יצחק שבת מאמר יג
יג. ולא היה יודע שבשבעה כאדר מת ובשבעה באדר נולדדברים אחדים (תשמו) עמ' כז, שצב
יג. ולמה נקרא שמה אסתר על שום אסתהר [וברש"י 'ירח']עטרת ישועה (תשסד) ליקוטים סוף הספר אות נג
יג. ולמה נקרא שמה יהודית על שכפרה בעבודה זרהתפארת ישראל (דוראן, שנא) דף צג ע"א
יג. ומה שילם לי ימינימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שיז
יג. ומי שרי לצדיקי לסנויי ברמיותא, אין, עם נבר תתברר, ועם עקש תתפתלארץ צבי (תשע) עמ' קכ
יג. ותהי אסתר נושאת חן, אמר רבי אלעזר מלמד שלכל אחר ואחר נדמתה לו כאומתומבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' כט
יג. ותהי לו לבתעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קסג
יג. ותהי לו לבת לביתתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שלד, א'שסג
יג. ותרד בת פרעהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנג
יג. ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור וגו' שירדה לרחוץ מגילולי בית אביה וכו'דברי יואל מועדים ח"ח עמ' שט
יג. ותרד בת פרעה לרחוץ שרחצה מגילולי בית אביהלקחת מוסר ח"א עמ' רנט
יג. ח"א אסתר יפת תואר היתה וח"א ירקרוקת היתה וכו'מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' נז, צ, צו
יג. חוט של חסד לאסתרמנוחת אשר ח"א - דברי חכמה ומוסר ד"ה ודע
יג. חוט של חסד משוך עליהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תכז
יג. יבוא כלב שמרד בעצת מרגליםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יז ע"ד
יג. יהודי על שם שכפר בע"זטוב לב עמ' כד
יג. ילדתה מתה אמהגור אריה בראשית פמ"ג הערה 79
יג. ירד זה משהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' פד
יג. ירדה לרחוץ מגלולי בית אביהפרפרת משה ח"א עמ' שו
יג. ירח שהגוף נהנה מן הגוףכד הקמח (מישור) עמ' שפח
יג. ישנו עם אחד וכו' שהם ישנים מן המצות וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' מא, רנב
יג. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, שמא תאמר אית לי חדא מדינתא מנייהו וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק כב פסוק יג
יג. ישראל קראו לו יקותיאל, אמו קראה לו טובמנחת אליהו (תשסא) עמ' רסד
יג. כי אין לה אב ואםנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' טז אות ה, סי' יט אות י
יג. כי אין לה אב ואםשמן המור (אביוב) עמ' סג
יג. כי אין לה אב ואם אמר רב אחא עיברתה מת אביה ילדתה מתה אמה ורש"ישיח דוד (תשסח) עמ' עה
יג. כי אין לה אב ואס, וכתיב ובמות אביה ואמה למה לי, אמר רב חפדא עברתה אמה מת אביה ילדתה אמה מתה אמהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רמ
יג. כיון שנפל פור בחדש אדר שמחשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קפד
יג. כל אחד ואחד נדמתה לו כאומתושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קלב
יג. כל אחד נדמה לו מאומתושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שצג
יג. כל דבריך אחד הםבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 438
יג. כל דבריך אחד הם ואנו יודעים לדורשםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יז ע"ד
יג. כל הכופר בע"ז נקרא יהודיאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קו
יג. כל הכופר בע"ז נקרא יהודיבן מלך - שבת עמ' טו
יג. כל הכופר בע"ז נקרא יהודיגור אריה שמות פי"ח הערה 161, דברים פ"כ הערה 21
יג. כל הכופר בע"ז נקרא יהודימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקכב, תקכה
יג. כל הכופר בע"ז נקרא יהודימטר השמים (תשנז) עמ' שעה
יג. כל הכופר בע"ז נקרא יהודישערים מצוינים - מגילה עמ' ע, שכב
יג. כל הכופר בע"ז נקרא יהודיתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' מד
יג. כל הכופר בע"ז נקרא יהודי וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרס
יג. כל הכופר בע"ז נקרא יהודי וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רנה, רעא, תיא
יג. כל הכופר בע"ז נקרא יהודינועם אלימלך (תשסא) עמ' רג
יג. כל הכופר בע"ז נקרא יהודיצפנת פענח (תשסו) עמ' ריח, רכא
יג. כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודידברי יואל מועדים ח"ח עמ' שיג
יג. כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודילישרים תהלה (תשסד) עמ' לב
יג. כל הכופר בעבודת אלילים נקרא יהודישבט מישראל (קרמניץ) פרק קז פסוק כג
יג. כל הכופר כע"ז נקרא יהודימטר השמים (תשנ) דברים עמ' תסג
יג. כל המגדל יתום בתוך ביתו מעלה ע"השארית יעקב (אלגזי) דף נה ע"ב
יג. כל המגדל יתום ויתומהפרפרת אליעזר פרשת חיי-שרה פרק כד פסוק נב
יג. כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתומצווה ועושה ח"ב עמ' תשסח
יג. כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו וכו' כאילו ילדודברי יואל פ' שמות דף סח ע"א
יג. כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדושם עולם (תשסו) עמ' סו, קלה
יג. כל המגדל יתום מעלה עליו כאילו ילדושבט מישראל (קרמניץ) פרק קמה פסוק י
יג. לא נענש יעקב על הזמן שלמדנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' סג
יג. לא שימש מיטתו אלא בלילהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שלא
יג. ליכא דידע לישנא בישא כהמןישא מדברותיך - מגילה עמ' קפב
יג. לכל אומה נדמתה לו כאומתהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רא - ר"א אבא שאול
יג. לכל אחד נדמית כבני אומתומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' סב
יג. למה נקרא שמה אסתר ורש"י ד"ה אסתהר, ירח יפה כלבנהנחלה לישראל (תשעא) עמ' סה
יג. למה נקרא שמה אסתר על שם שהיתה מסתרת דבריהנחלה לישראל (תשעא) עמ' סה
יג. למה נקרא שמה אסתר שהיו קורין אה"עתולעת שני דף קמז ע"ג
יג. למה נקרא שמה הדסהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' פז, קלג
יג. למה נקרא שמה הדסה וכו' למה נקרא שמה אסתר וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' קיד, מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' נד, נה
יג. למה נקרא שמה הדסה, בפסוק ויהי אומן את הדסהשמן המור (אביוב) עמ' סג
יג. למה נקראת אסתר וכו' על שום אסתהר (וברש"י - יפה כלבנה)אמרי נועם (מועדים) סי' כב לפר' שקלים
יג. לעולם מבנימין קאתי וקרי ליה יהודי על שם שכפר בעבודה זרהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קג
יג. לפיכך הקדים שקליו לשקליהםעת הזמיר הגיע עמ' כז
יג. לקחה לו לבת תנא משום ר"מ אל תקרי לבת אלא לבית וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' קסד
יג. לקחה מרדכי לו לביתטוב לב עמ' לה
יג. לקחה מרדכי לו לבת אל תקרי לבת אלא לביתמנות הלוי (שמה) דף עא ע"א; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסח ע"ד
יג. לקחה מרדכי לו לבת תנא משום ר"מ א"ת לבת אלא לביתנועם אליעזר שמות דף ל ע"א
יג. לקחה מרדכי לו לבת, אל תקרי לבת אלא לביתכתנות אור עמ' רצט, שו
יג. לקחה מרדכי לו לבת, לביתשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קע, שפה
יג. לרחוץ מגלולי בית אביהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ריד
יג. מאי 'אחר', אחר שברא הקב"ה רפואה למכהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 615, פ"ג אות 44-45
יג. מאי שמן המור וכו'אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קפז
יג. מגנותו של אותו הרשע למדנו צניעותואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 406-408, 415-416, 541, פ"ג אות 70, פ"א אות 1061, 1065
יג. מגנותו של אותו רשע למדנו צניעותוישע אלקים (צהלון, שנה) דף יח ע"א
יג. מגנותו של אותו רשע למדנו שבחו שלא היה משמש מטתו ביוםמאמר אסתר (הורוויץ) עמ' סא
יג. מה עשה לי ימני להחיות את אגגמקראי קדש (תשנג) עמ' לב
יג. מלמד שהיה מונה בה שבעה ימי שבתמנות הלוי (שמה) דף עא ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסט ע"ב
יג. מלמד שהיתה מונה בהם ימי שבתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קג
יג. מלמד שירדה לרחוץ מגילולי בית אביהיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף צח ע"ג; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת שמות דף יח ע"ב
יג. מלמד שכל אחד ואחד מרואיה נדמתה לו מאומתותפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קג ע"ב; משאת משה (אלשיך, שסא) דף כט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פ' א דף קסט ע"ב
יג. מלמד שכל אחד נדמתה לו כאומתוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קג
יג. מלמד שלבש בגדי כהונהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תיח, תמב
יג. מלמד שלכל אחד נדמתה לו כאומתוכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תה
יג. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק ז פסוק י
יג. מפני שהשתחוו לצלםזבחי צדק (דיסקין) עמ' קלב
יג. מפני שהשתחוו לצלםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' לה
יג. מראה דם נדה לחכמיםאגרת הפורים (לאער) עמ' קד, קנ
יג. מרדכי גלה מעצמומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' טו
יג. מרדכי היהודי דקרי ליה יהודי ע׳׳ש שכפר בע׳׳זזכרון משלי עמ' עז אות ריג
יג. משה - אב בתורה אב בחכמה אב בנביאות+ספר החיים (תשנג) עמ' יח*
יג. משה רבינו נקרא ירד אביגדור יקותיאלברית אברם עמ' תרד
יג. משום שאין אשה מתקנאת אלא בירך חברתה ואולי תגיד לו את עמהתורי זהב (תשעג) עמ' תסה
יג. נבואה שנצרכה לדורות נכתבהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' כג
יג. נטל עצה ממרדכיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנז
יג. נקרא יהודי לפי שכפר בעבודת אליליםמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רנד
יג. נקרא שמה אסתר, שמסתרת דבריהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רו
יג. נקרא שמה הדסה ע"ש הצדיקיםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' נח
יג. נשים רחמניות הןזכרון משלי עמ' קנד אות תקיא
יג. ע"ש הצדיקים שנקראו הדסיםדברי יואל פ' חיי שרה דף תקו ע"א
יג. עבד משתיא ולא גליא ליהטוב לב עמ' מב
יג. עבד משתיא ולא גליא ליהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ריא
יג. עבד משתיא ולא גליא ליה וכו'ישע אלקים (צהלון, שנה) דף יח ע"ב
יג. עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' קד
יג. עיברה מת אביה וכראהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' צג
יג. עיברתה אמה מת אביה ילדתה אמה מתה אמהתפארת ישראל (דוראן, שנא) דף צט ע"א; ישע אלקים (צהלון, שנה) דף יז ע"א; מנות הלוי (שמה) דף סו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסח ע"א
יג. עיברתה מת אביה וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' נח, פז
יג. עיברתה מת אביה ורש"יברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' לט
יג. עיברתה מת אביה ילדתה מתה אמהטוב לב עמ' לו, נב
יג. עיברתה מת אביה ילדתה מתה אמהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' ז, יט, נו
יג. על שום אסתהרמה שהיה הוא שיהיה עמ' נט
יג. על שום אסתהרשערים מצוינים - מגילה עמ' מו
יג. על שום הצדיקיםשערים מצוינים - מגילה עמ' קנב
יג. על שם הצדיקים שנקראו הדסיםרנת יעקב עמ' סח
יג. פל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודידברי יואל מועדים ח"ט עמ' תכח
יג. צדיקי ישראל נמשלו בהדסבישורון מלך ח"א עמ' שכא
יג. קודם ביאת המשיחמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ריג
יג. קרי לה "אסתר", וקרי לה "הדסה"אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 150-158, פ"א אות 816, פ"ג אות 87
יג. קרי לה הדסה וקרי לה אסתרשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' ריב, שלב, תקכא
יג. קרי לה הדסה וקרי לה אסתרשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רמז
יג. קרי ליה יהודי וקרי ליה ימינישמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שצו
יג. ר' יהושע בן קרחה אמר אסתר ירקרוקת היחה וחוט של חסד משוך עליהשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רפה, שער האותיות אות ק ס"ק שצו
יג. ר' נחמיה אומר וכו' ולמה נקראת 'אסתר' שהיו אומות העולם קורין אותה על שום אסתהראור חדש (הרטמן) פ"ב אות 199-200
יג. ראשונים כלו מפני כליםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תיט
יג. רבי נחמיה אומר הדסה שמה ולמה נקראת אסתר שהיו אומות העולם קורץ אותה על שם אסתהרשבילי פנחס עמ' קכד, רצה
יג. רחל מסרה סימנים ללאהפרפרת הפרשה פרשת ויצא פרק כט פסוק כג-כה
יג. רש"י - בין ההדסים אשר במצולה - בין הצדיקים שגלו לבבל ובשכינה משתעי קרא, אסתהר ירח יפה כלבנה, ירקרוקת היתה כהדס אלא חוט של חסד משוך עליה מאת הקב"ה ולכך היתה נראית יפה לאומות העולם ולאחשורושמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רלז
יג. רש"י - ובמות אביה ואמה, למה לי כי אין לה אב ואם, אלא ללמדנו בא, ואפילו יום אחד לא היה לה אב ואם, שכיון שהרתה אמה מת אביה, נמצא שלא היה לה אב משעה שנראה לקרותו אב, וכשילדתו אמו מתה ולא נראת לקראתה אםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רמ
יג. רש"י - לרחוץ היינו לטבול לשם גירותדברי יואל מועדים ח"ח עמ' שט
יג. רש"י - מדלא כתיב אשר היה מן הגולה, וכתיב אשר הגלה עם הגולה, משמע שלא היה מהם, ששאר הגולים גלו על כרחם והוא גלה מעצמומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רלה
יג. רש"י - עבד משתיא, חזר בכמה עניינים לפייסה שתגלה מולדתה ולא הועילמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רצו
יג. רש"י - קרלי דחזירי בקוני"ש שמנים, ומתוך אונסה לא נענשה וכן הוא אומר שהזרעונין טובים לצדיקים להבדילן ממאכל טמא ויהי המלצר וגו', וכתיב בההוא עניינא למקצת ימים עשרה נראה מראיהן טוב ובריאי בשר וגו'מנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רסה
יג. רש"י ד"ה אלא חוטשערים מצוינים - מגילה עמ' קיב
יג. רש"י ד"ה אסתהר 'אפתהר', היינו לבנהעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים סוף הספר אות נג
יג. רש"י ד"ה בשעה שנתעברה, אב של עובר שמיה אב, משא"כ אמותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רס
יג. רש"י ד"ה וכשילדתהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרמו
יג. רש"י ד"ה חרימאמר אסתר (הורוויץ) עמ' קי
יג. רש"י ד"ה כתליפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשיג
יג. רש"י ד"ה עבדשערים מצוינים - מגילה עמ' נב
יג. רש"י שם "אב" משעת העיבור, ושם "אם" משעת הלידהגור אריה בראשית פכ"ה הערה 27
יג. שאול החיה את אגגאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 152
יג. שאול החיה את אגג ולא נמחה זרע עמלקאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חקת ח
יג. שבל הכופר בע"ז נקרא יהודינטעי אשל בראשית עמ' מח
יג. שגלה מעצמו ורש"י כמו שעשה ירמי'המאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' עו
יג. שהאכילה קדלי דחזירישערים מצוינים - מגילה עמ' קיד, שה
יג. שהגוף נהנה מן הגוף - מפני הצינהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 468
יג. שהיו אומות העולם קורין אותה על שום אסתהר וכו' אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליהתורת חיים עה"ת עמ' סח {נוסף לה ה' כשרה, והיא כלפיה כלבנה לגבי חמה ומושפעת ממנה}
יג. שהיתה מונה בהן ימי שבתהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' קד
יג. שהיתה מראה דם לחכמיםדברים אחדים (תשמו) עמ' קכו
יג. שהלכה לרחוץ מגילולי בית אביהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קנו
יג. שלא היה משמש מיטתו ביוםטוב לב עמ' קפא
יג. שלכל אחד ואחד נדמתה לו כאומתושערים מצוינים - מגילה עמ' נ, קיג, רפד, שכח, שדמ
יג. שמות שנקרא משהמגלה צפונות ח"א פרשת וישב {טעם שנקרא משה בשם זה יותר מז' שמות שקראוהו}
יג. שמן המור המשיר השער ומצחצח הבשרמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רעט
יג. שמעי היה חייב מיתה מחמת מורד במלכותבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 633
יג. שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל הקדים וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 119
יג. שקל עצה ממרדכי וכו'מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' סו
יג. ששה חדשים בשמן המור וכו' המשיר את השער ומעדן את הבשרמנות הלוי (שמה) דף עו ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בשלח דף קלב ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קנח ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת תצוה דף פט ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסו/ז ע"ב; יפה עינים (שצא) פרשת תצוה דף עז ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קמה דף מו/ז ע"ג; פי' ר"א גאליקו על אסתר (שמג) בהקדמה דף ו/ז ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף י ע"א
יג. תוס' - אסתר שמשה במוךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רסא
יג. תוס' - קדלי דחזירי, וח"ו היא לא היתה אוכלתמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רסה
יג. תוס' ד"ה הכסףמקראי קדש (תשנג) עמ' לג
יג. תוס' ד"ה וטובלת ויושבת בחיקודברים אחדים (תשמו) עמ' קכו
יג. תוס' ד"ה כליפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' תלו
יג. תוס' ד"ה קדליפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשיג
יג., הדסה היא אסתרבית יצחק (ויינברגר) עמ' כ
יג: "הכסף נתון לך", הכס"ף עולה הע"ץ (תוס' ד"ה הכסף)אמרי נועם (מועדים) סי' ה ליום ב דפסח
יג: "ואת דתי המלך אינם עושים" דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"יאמרי נועם (מועדים) סי' ז לשבת הגדול, סי' לח לפסח, סי' א, ד, ה, ליום ב דפסח, סי' ד לפורים [מבן המחבר]
יג: (תופי) הכס"ף בגימטריא הע"ץשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רפו
יג: א"ל אותו שנא' בו ה' אחד ישן לו מעמואוצר המאמרים (תשסא) עמ' רו
יג: א"ל אין משמרתי ומשמרתך שווין וכו' ופירש"ימלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' כא, כז, מט
יג: א"ל ישנו מן המצוותהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קמב
יג: א"ל מפתפינא מאליהו דלא ליעבד בי כדעבד בקמאירנת יעקב עמ' רמ
יג: אבא רמאה הואודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' מח
יג: אבא רמאה הוא ולא יכלת ליהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' מד
יג: אביו מבנימין ואמו מיהודהכד הקמח (מישור) עמ' שפז
יג: אחי אביה היא וכו' רמאי הואיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' נו
יג: אחיו אבי ברמאותהטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' כה
יג: אחיו אנא ברמאותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שכז
יג: אחיו אנא ברמאותחכמה ומוסר ח"א עמ' רעו
יג: אחיו אנא ברמאותישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' כה, מג
יג: אחיו אנא ברמאותנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' צא
יג: אחיו אני ברמאותבין המשפתים בראשית עמ' קלו, קלח
יג: אחיו אני ברמאותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' פח
יג: אחיו אני ברמאותחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' שמד
יג: אחיו אני ברמאותשיחות לספר בראשית עמ' רטו
יג: אחיו אני ברמאותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תיד
יג: אחיו אני ברמאותתפארת משה עמ' כז
יג: אחיו אני ברמאות וכו' עם עקש תתפתלתורת יחיאל בראשית עמ' רלח, שכא, שכז
יג: אחיו אני ברמאותמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קעז
יג: אחיו אני ברמאותמראה יחזקאל (תשסד) עמ' סג
יג: אחיו אנכי ברמאותמאור עינים (תשנח) עמ' תצח
יג: אחיו אנכי ברמאותמאור עינים (תשעט) עמ' תתכג
יג: אחר הדברים האלה אחר שברא הקב"ה רפואה למכה וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' צט
יג: 'אחר הדברים האלה' אחר שברא רפואה למכהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שיב
יג: אחר הדברים האלה וכו' אחר שברא הקב"ה רפואה למכהשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קכח, רי, שפב
יג: אחר הדברים האלה וכו' אחר שברא הקב"ה והקדים רפואה למכהבינה לעתים (תח) דרש י דף כז ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף סב ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת פקודי דרש י דף קג ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת תרומה דף קעב ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרפה דף תכו/ז ע"ג
יג: 'אחר הדברים האלה', אחר שברא הקב"ה רפואה למכהעטרת ישועה (תשסד) אות קלט להגדה ש"פ
יג: אחר שברא הקב"ה רפואה למכהטוב לב עמ' מח
יג: אחר שברא הקב"ה רפואה למכהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רח, רעא, שי
יג: אחר שברא הקב"ה רפואה למכהשערים מצוינים - מגילה עמ' קנו, רלט
יג: אחר שברא הקב"ה רפואה למכה, דאמר ריש לקיש אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה בתחלהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שלג
יג: אחר שברא רפואה למכהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רמז, רעג, שמ, תצב, תק
יג: אחר שהקדים הקב"ה רפואה למכהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קצה
יג: אחר שהקדים הקב"ה רפואהתורת חכם (הכהן, תיד) דף קעח ע"ג
יג: אחר שהקדים רפואה למכהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' לט
יג: אחר שהקדים רפואה למכהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' יב
יג: אי רמאי הוא, אחיו אנא ברמאות וכו'בית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רכח-רכט
יג: אין הקב"ה מונה את ישראל אלא אם כן מקדים ובורא רפואה למכהישע אלקים (צהלון, שנה) דף סא ע"א; מנות הלוי (שמה) דף פט ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו יט דף פג ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף לו/לז ע"ב
יג: אין הקב"ה מכה אא"ב בורא רפואהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רעז, שלד
יג: אין הקב"ה מכה אא"כ מקדים הרפואהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' טז
יג: אין הקב"ה מכה אא"כ מקדים רפואהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רסו
יג: אין הקב"ה מכה את ישראל אא"ב בורא להם רפואה תחילהדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רמב
יג: אין הקב"ה מכה את ישראל אא"ב בורא להם רפואה תחילהדברי יואל מועדים ח"ה עמ' רפד
יג: אין הקב"ה מכה את ישראל אא"ב בורא להם רפואה תחילהנועם אליעזר שמות דף ז ע"א, ערה ע"א
יג: אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחילהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רצ
יג: אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחילהשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' נ, תמו
יג: אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא רפואה תחלהדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' פג
יג: אין הקב"ה מכה את ישראל אלא א"כ בורא להם רפואה תחילה וכו'מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תקח
יג: אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחילהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קלו עמ' תמג
יג: אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחילהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קמא
יג: אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחילהשל"ה (תשנז) פרשת שמות אות כב
יג: אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחילהגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' קע
יג: אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן ברא להם רפואה תחלהעצי חיים על התורה עמ' קמז
יג: אין הקב"ה מכה ישראל אא"כ מקדים רפואהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' כה, קב
יג: אין הקב"ה מכה לישראל אא"כ בורא להם רפואהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רלא, שעב, ח"ב עמ' שכא
יג: אין הקב"ה מכה לישראל אא"כ בורא רפואהשמן ראש סוכות ח"א עמ' קיא, קנד
יג: אין הקב"ה מכה לישראל אלא אם כן בורא הרפואה תחלהדובר צדק (זילבר) עמ' קסט
יג: אין הקב"ה מכה לישראל ער שבורא להם רפואה תחילהיגל יעקב (תשנג) מקץ אות קפא, וזאת הברכה אות קלד
יג: אין הקב"ה מכה עד שבורא רפואהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קטו, ריט
יג: אין הקב"ה מכה עד שיברא רפואהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יח ע"א
יג: אין הקב"ה מכה עד שמקדים הרפואהספרי המגיד מקאזניץ עמ' ריז
יג: אין הקב״ה מכה את ישראל אא״כ בורא להם רפואה תחילהמאור עינים (תשנח) עמ' סג
יג: אין הקב״ה מכה את ישראל אא״כ בורא להם רפואה תחילהמאור עינים (תשעט) עמ' קב
יג: אין הקדוש ברוך הוא מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחילה וכו' אבל אומות העולם אינו כן מכה אותן ואחר כך בורא להם רפואה, שנאמר ונגף ה' את מצרים נגוף ורפואישרש יעקב (טננבוים) בשלח אות ז
יג: אינסבית לי אמרה ליה איןחנן אלקים עמ' לט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פז, פח
יג: איש יהודי וכו' ראו מה גרם וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' קטז, מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' קמב, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' מו
יג: איש יהורי היה בשושן הבירה וגו', שהיה אביו מבנימין ואמו מיהודהדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תקמט
יג: אית בהו רבנן א"ל עם אחד הואשירת דוד (תשסז) עמ' תמט
יג: אית בהו רבנן א"ל עם אחד הסדברי יואל פ' ויגש דף תמט ע"א
יג: אל תקרי לבת אלא לביתיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' א
יג: אלמלא אגרות הראשונותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רו, ריג, רפו, רצו
יג: אלמלא אגרות הראשונות לא נשתייר משונאיהן של ישראל וכו'מדבר קדש מועדים ח"ב עמ' קיא
יג: אמר אחשורוש, מסתפינא מאלקיו דלא ליעביד בי כדעבד בקמאיאור חדש פתיחה אות 267, 355
יג: אמר לה אחיו אנא ברמאותהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר כז
יג: אמר לה אחיו אני ברמאות וכו'קשוטי כלה ח"י אות מח
יג: אמר לה ומאי רמיותא אמרה ליה אית לי אחתא דקשישא מינאי, ולא מנסיב לי מקמה. מסר לה סימניםשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קפג
יג: אמר לו בעל חריץ לבעל הגלקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קמח
יג: אמר לו, והלא אין משמרתי ומשמרתך שוהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 582
יג: אמר ליה אחשורוש, מסתפינא מאלהיו דלא ליעביד בי כדעבד בקמאיאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 418
יג: אמר ליה המן לאחשורוש תא ניכלינהואור חדש (הרטמן) פ"ד אות 316
יג: אמר ליה ישנו מן המצות, אמר ליה אית רבנן בגווייהו דמיבעי עלייהו רחמי, אמר ליה עם אחד הואדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שפד
יג: אמר ר' אחא בר אבא א"ר יוחנן הקציף הקב"ה מלך על עבדיו לעשות רצון צדיק, עבדים על אדוניהם לעשות רצון צדיק, מלך על עבדיומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שיא
יג: אמר ר"ל גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן וכו'כתנות אור עמ' רצה
יג: אמר ר"ל גלוי וידוע שעתיד המן לשקול שקלים על ישראלויגד יעקב עמ' תיג, תל, תלה
יג: אמר ר"ל, גלוי וידוע וכו' לפיכך הקדים שקליהם לשקליומנחת עני (תשעב) עמ' קלו
יג: אמר רבא בתחילה במרדכי לבדו, ולבסוף בעם מרדכי, ומנו רבנןאגרת הפורים (לאער) עמ' קא
יג: אמר רבא ליכא דידע לישנא בישא כהמןאוצר המאמרים (תשסא) עמ' רו
יג: אמר רבא 'ליכא דידע לישנא בישא כהמןשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קצח
יג: אמר רבא ליכא רידע לישנא בישא כהמןשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות לה, תצוה אות כט
יג: אמר רבא, ליכא דידע לישנא בישא כהמןאור חדש (הרטמן) פ"י אות 28
יג: אמר רבה ליכא דידע לאשתעויי לישנא בישא כהמן, אמר ליה תא ניכלינהו, א"ל מסתפינא מאלההון דילמא עביד בההוא גברא כדעבד בקדמאי וכו'מנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תא
יג: אמר ריש לקיש גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקרים שקליהן לשקליושל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות לא, לד, תצוה אות טז, כ, לא
יג: אמר ריש לקיש גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליוגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קעד
יג: אמר ריש לקיש, אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחילהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1386
יג: אמר ריש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליו וכו' ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך וגל אמר רבי אבא משל וכל משל דאחשורוש והמן למה הדבר דומה לשני בני אדם לאחד היה לו תל בתוך שדהו ולאחד היה לו חריץ בתוך שדהו בעל חריץ אמר מי יתן לי תל זה בדמים בעל התל אמר מי יתן לי חריץ זה בדמים לימים נזדווגו זה אצל זה אמר לו בעל חריץ לבעל התל מכור לי תילך אמר לו טול אותה בחנםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרמה
יג: אמר, נפל לי פור בירח שמת בו משה. ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 272
יג: אמרה השתא מיכספא אחתי מסרתינהו ניהלה הסימניםקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' וישלח
יג: אסתר המלכה טבלה וישבה בחיקו של מרדכיתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' ל
יג: אצל אומות העולם המכה באה קודם להרפואהשם יחזקאל עמ' רפה
יג: אצל ישראל הקב"ה מקדים הרפואה להמכהשם יחזקאל עמ' קעג, רפה
יג: אצל ישראל הקב"ה מקדים רפואה למכהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' פז, ג
יג: אר"ל גלוי וידוע וכו' שעתיר המן לשקול שקלים על ישראל וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' קסו
יג: אר"ל גלוי וידוע לפני מי שאמר וכו'דבש השדה עמ' קמט
יג: אר"שבן לקיש אין הקב"ה מכה את ישראל אלא וכו'איש אמונים דף נו ע"ד
יג: בא' באדר משמיעין על השקלים וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שכז
יג: באותו היום נולד ובאותו היום מתגור אריה ויקרא פי"א הערה 38
יג: באחד באדר משמיעין על השקליםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שעא
יג: באחד באדר משמיעין על השקליםשם יחזקאל עמ' תצד
יג: בגתן ותרש היו מספרים בלשון טרסי ולא ידעו כי מרדכי וכו'דובר שלום (תשסג) אות רפז
יג: בגתן ותרש היו מספרים בלשון טרפימלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' כ
יג: בגתן ותרש טרסוים היו, והיו מספרים לשון טרסי..אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 579-582, פ"ו אות 13
יג: בגתן ותרש פרסיים הוו והיו מספרים לשון פרסי וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסט ע"ד
יג: בגתן ותרש שני טרסיים הוו והיו מספרין בלשון טורסי וכו' והן לא היו יודעין כי מרדכי מיושבי לשכת הגזית היה, והיה יודע בשבעים לשוןחיים שיש בהם מועדים עמ' רעח
יג: בגתן ותרש שני טרסיים היו וכו'מדבר קדש מועדים ח"ב עמ' צט
יג: בורא להם רפואה תחלהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרכו
יג: בז' אדר נולד משהעצי חיים על התורה עמ' ק
יג: בז' באדר מת משהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקעח
יג: בז' באדר מת משהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קא
יג: בז' באדר מת משהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ריב
יג: בז' באדר מת משה ובז' באדר נולדדברי אברהם דף י ע"ב
יג: בז' באדר מת משהמנחם ציון (תשסד) עמ' קכו
יג: בז' באדר נולד משהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רז
יג: בז' באדר נולד משה רבינואגרא דכלה ח"א עמ' יא, ח"ב עמ' עו
יג: בז' באדר נולד משה רבינו ובז' באדר נפטרדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1501
יג: בזי אדר נולד משהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' צג, קיא
יג: בירח שמת בו משה וכו'אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' תסט-תעו
יג: בישראל הקב"ה מקדים רפואה למכהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תלח
יג: בישראל הקב"ה מקדים רפואה למכהנזר הקדש ח"ג עמ' שיז
יג: בלשן, שהוא מרדכי שהיה בקי בשבעים לשוןמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שלח
יג: במדה שאדם מודד בה מודדין לולישרים תהלה (תשסד) עמ' קנח
יג: במרה שאדם מודד מודדיץ לונזר הקדש ח"א עמ' קפז
יג: בעניין שחודש אדר מסוגל לפור המן כי הוא החודש האחרון לחודשי השנהאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 1, 15-16
יג: בענין דברי המן לאחשורוש להשמיד את היהודיםאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 440-441
יג: בעת שמסר המן את ישראל למטה שמחזיקים מצות ה'כתר תורה (תשסז) עמ' קצד
יג: בשבעה באדר מת משה ובשבעה באדר נולדארץ צבי (תשע) עמ' קפו
יג: בשבעה באדר מת משה רבינו ובשבעה באדר נולדעירין קדישין השלם עמ' קיט
יג: בשישית קולות בשביעית מלחמות וכו'מאורי שערים עמ' רה
יג: בשכר צניעות שהי' בו בשאול זכה ויצאת ממנו אסתרהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פז
יג: בשכר צניעות שהיה בו בשאול יצאת ממנו אסתרמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שמז
יג: בשכר צניעות שהיה בשאול זכה ויצאת ממנו אסתרשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רסח
יג: בשכר צניעות שהיתה בה ברחלטוב לב עמ' נ, סט
יג: בשכר צניעות שהיתה בה ברחלשערים מצוינים - מגילה עמ' קטו
יג: בשכר צניעות שהיתה בה ברחל וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' עט
יג: בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאולשביב אור עמ' רצד
יג: בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול ובשכר צניעות שהיה בו בשאול זכה ויצאת ממנו אסתרשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רל
יג: בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול, ובשכר צניעות שהיה בו בשאול זכה ויצאת ממנו אסתר ומה צניעות היתה בה ברחל ובו' שמסרה הסימנים ללאהנועם המוסר עמ' מב, רב, רמד
יג: בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול, ובשכר צניעות שהיה בו בשאול, זכה ויצאת ממנו אסתרמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קפא
יג: בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצאה ממנה שאולהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קמא
יג: בשכר צניעות שהיתה ברחלשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' ריט
יג: בשכר צניעות שהיתה ברחל וכו'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' ל
יג: בשכר צניעות שהיתה ברחל זכתה ויצא ממנה שאולדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 844
יג: בשכר צניעות שהיתה ברחל זכתה ויצא ממנה שאולשם יחזקאל עמ' שנז
יג: בשכר צניעות שהיתה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' קה, קלג
יג: בשכר צניעות שהיתה ברחל זכתה ויצאה ממנה שאולאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 186, פ"ד אות 347
יג: בשכר צניעות שהיתה ברחל זכתה ויצאה ממנה שאולבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1303
יג: בשכר צניעות שהיתה ברחל זכתה ויצאה ממנה שאולגור אריה בראשית פכ"ה הערה 106, דברים פ"ב אות ח
יג: בשכר צניעות שהיתה ברחל זכתה ויצאה ממנה שאוליפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' עד
יג: בשכר צניעות שהיתה ברחל זכתה שיצא ממנה שאולפאר יעקב ח"א עמ' שיב
יג: בשכר צניעות שהיתה ברחל יצא ממנה שאולנזר הקדש ח"ג עמ' עד, פח, רסב
יג: בשכר צניעות שהיתה ברחל יצא ממנה שאול וכו'נאות דשא (תשסח) עמ' קנח
יג: בשכר צניעות שהיתה ברחל יצא שאולמקראי קדש (תשנג) עמ' כב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פט
יג: בשכר צניעות שהיתר, ברחל יצא ממנה שאול - יצא ממנו אסתרעלי שור ח"ב עמ' תסט
יג: בשכר צניעות של שאול יצאה אסתראור חדש (הרטמן) פ"ב אות 186, 417-418, 460, 36
יג: בתחלה במרדכי ואחר כך בעם מרדכי וכו'ישע אלקים (צהלון, שנה) דף כב ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת פקודי דף צג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קע ע"ג; מנות הלוי (שמה) דף צו/צז ע"א
יג: בתחלה במרדכי לבדושמן המור (אביוב) עמ' צט
יג: בתחלה במרדכי לבדו ואחר כך בעם מרדכישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קנח
יג: גלוי וידוע וכו' לפיכך הקדים שקליהם לשקליויגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תמב, תסט, ח"ב עמ' תב, תו
יג: גלוי וידוע וכו' שעתיד המן לשקול וכו'אחרי ראי (תשסד) הר סיני פקודי אות א
יג: גלוי וידוע וכו' שעתיד המן לשקול שקלים וכו' לפיכך הקדים וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' כט, לג
יג: גלוי וידוע וכו' שעתיד המן לשקול שקלים וכו' לפיכך הקדים שקליהן לשקליודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קיח, מועדים (תשנט) עמ' קצז
יג: גלוי וידוע וכו' שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל וכו' באחד באדר משמיעין על השקליםמסילות בלבבם - מסילה ז אות מט, נד
יג: גלוי וידוע לפי מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על כן הקדים שקליהם לשקליוקומץ המנחה (צונץ) דרוש יח אות א, ה
יג: גלוי וידוע לפני ה' שעתיד המן הרשע לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהם לשקלי המןאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 511-512
יג: גלוי וידוע לפני ה' שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שיב
יג: גלוי וידוע לפני הקב"ה שעתיד המן לשקול שקלים על ישראלנאות דשא (תשסח) עמ' קנג
יג: גלוי וידוע לפני וכו' שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל הקדים שקליהם לשקליולקחת מוסר ח"א עמ' שמט, ח"ב עמ' קט, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' לו
יג: גלוי וידוע לפני מ"ש והיה העול' שעתיד המן לשקול על ישר' משרת אלפים וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כז ע"ג
יג: גלוי וידוע לפני מי שאוה"ע שעתיד המן וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' שלט, שנז
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר וה"ע שעתיד המן לשקול שקלים וכו' הקדים שקליהן לשקליוחמודי צבי מועדים עמ' רג, ריב-ריג, רכד, רלו
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם שעתיד המז לשהול וכו'תורת איש ח"ב עמ' תעה
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם שעתיד המן לשקול וכו'שפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' לט, מב
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליומרפא לנפש בראשית עמ' תסא
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראלחיי נפש ח"ג עמ' ריד, ריח
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולםקריאה בקריה ח"א עמ' שז
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קעז
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן הרשע לשקול שקלים על ישראלמנות הלוי (שמה) דף קיג ע"ב; בינה לעתים (תח) דרש כב דף סב ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שו דף צד ע"א
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול וכו' לפיכך הקדים שקליהם לשקליואוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' שצח
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים וכו'נחלה לישראל (תשעא) עמ' נו
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים וכו'מטר השמים (תשנז) עמ' תנח
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' סט-ע
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים לפיכך הקדים שקליהם לשקליו והיינו דתנן בא' באדר משמיעים על השקלים ועל הכלאיםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקכה
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליולקט אמרים (שכטר) עמ' קכה
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליותפארת צבי שמות עמ' תמה
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליושרתי - קונטרס הנרות עמ' כט
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליומאור עינים (תשנח) עמ' פט
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליומאור עינים (תשעט) עמ' קמו
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליושבילי פנחס עמ' רצו
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליוברית אברם עמ' שיח
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהן לשקליועקבי אבירים (תשסה) עמ' קפג
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהם לשקליושם יחזקאל עמ' תקנו
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל וכו'דברי אש (כץ) עמ' קנט, שמו
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליועצי חיים - מועדים עמ' רנד*
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליופאר יעקב ח"ב עמ' תשצו, תתמ, תתמט
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליו וכו'קב חיים עמ' קב
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ידו וכו'חיי נפש ח"ד עמ' נד, שיג, שיד
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליוערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רפט, שטז, שיח, של, שלח, שפב
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיר המן לשקול שקלים וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' תכד
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן לשקול שקלים על ישראלאבני אש (אויש) מועדים עמ' עו, עח, פ
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל - לפיכך הקדים שקליהן לשקליובית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ריא
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ערה
יג: גלוי וידוע לפני מי שאר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים לפיכך הקדים שקלים לשקליודובר צדק (זילבר) עמ' רסה
יג: גלוי וידוע לפניו ית' שעתיד המן לשקול וכו' לכך הקדים הקב"ה שקליומי מנוחות (בירדוגו) עמ' שצד
יג: גלוי וידוע שעתיד המן לשקול לפיכך הקדים שקליהם לשקלויגל יעקב (תשנג) משפטים אות קיח, תצוה אות קמה, פקודי אות קעז
יג: גלוי וידוע שעתיד המן לשקול שקליו על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליודרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קו עמ' שלו
יג: גלוי וירוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיר המן לשקול שקלים על ישראל לפיכר הקדים שקליהן לשקליועטרת ישועה (תשסד) אות ט, נז להגדה ש"פ, אות ט, יז ליום ב דפסח, אות ט לט"ו בשבט, אות ג, ד למשפטים שקלים, אות א, ב, ג לויקהל שקלים, אות א, ב לפקודי שקלים, אות א, י, ס, סא לפורים, ליקוטים לפורים אות יט, אות ו לפרשת פרה
יג: גלוי וירוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהן לשקליודברי יואל מועדים ח"ו כט שבט-שקלים עמ' קב, קיב, שקלים עמ' קלח, קנב, קסה, קעב, קפ, קצז, רטז, ריח, רכב, רכה, רלה, רמח, רנט, זכור עמ' שו, שעג, פורים עמ' תקכג, ח"ז פרה עמ' סא, השמטות עמ' תיט
יג: גלוי לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים וכו' לפיכך הקדים שקליהן לשקליומשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רמב {מחצית השקל מרמז על אחדות, והמן הלשין שהם "מפוזר ומפורד", ושלחה אסתר לך "כנוס" את כל היהודים. וזו הקדמת שקלינו לשקלי המן; מחצית השקל היה לקרבנות צבור, שיד כולם שוה בהן; א"נ המן קטרג שישראל מפורדים בגלל השקלים, הממון }
יג: גלוי שעתיד המן לשקולצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קצ ע"א-ע"ב, קצח ע"ב
יג: דאכלו ושתו ומבזי ליה למלכותשערים מצוינים - מגילה עמ' י, שכו
יג: דאמרי כולא שתא שבת היום פסח היום ואנו אכזורין במלאכה וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רו
יג: דלא אכלו מינן ולא נסכי מינןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' מט
יג: דלא אכלי מינן וכו'טוב לב עמ' פד
יג: דלא אכלי מינן, ולא נסבי מינן, ולא מנסבי לןבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 278
יג: דמפיק לכולא שתא בשה"י פה"יולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קעד
יג: דמפקא לכוליה שתם בשה"י ופה"יחיים שיש בהם זמירות עמ' סא
יג: דמפקי לכולא שתא בשבת היום פסח היוםדבש השדה עמ' יז
יג: דמפקי לכולא שתא בשה"י ופה"יים שמחה עמ' תטו
יג: דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"יטוב לב עמ' פג
יג: דמפקי לכולה שתא בשה"י פה"י, וברש"י שםאהל אלימלך עמ' רסה
יג: דמפקי לכולי שתא שבת היום פסח היוםדרשות שמן רוקח עמ' קעח
יג: דמפקי לכוליה שתא בשה"י פה"ימנות הלוי (שמה) דף קטו/ז ע"א
יג: הגידו לו את עם מרדכי, ומנו רבנןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רמ, תלז
יג: ההוכחה לכך שמשה מת בתאריך שבו נולד (רש"י)ויאמר מרדכי - דרשות עמ' פה
יג: היתה טובלת ויושבת בחיקו של מרדכימקראי קדש (תשנג) עמ' כג
יג: היתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכיאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 88, פ"ב אות 503
יג: הכסף נתון לך, א"ר אבא בר כחנא משל דאחשורוש והמן למה הוא דומה לשני בני אדם, לאחד היה לו תל בתוך שדהו ולאחד היה לו חריץ בתוך שדחו, בעל התל אומר מי יתן לי חריץ זה בדמים, ובעל החריץ אומר מי יתן לי תל זה בדמים, לימים נזדווגו זה אצל זהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תו
יג: המן אמר לאחשורוש שישראל משתמטין מלעבור, בטענת שה"י פה"יעטרת ישועה (תשסד) אות קעט להגדה ש"פ, אות מד לפורים
יג: המן הפיל גורל ונפל לחדש אדר שמח וכו'מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' רצד
יג: המן הפיל פור הוא הגורל וכיון שנפל פור בחורש אדר שמח שמחה גרולה, אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה, ולא היה יורע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדדברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז השמטות עמ' תכג
יג: המן שמח שהפור נפל באדרשיחות לספר בראשית עמ' סט, שיחות לספר ויקרא עמ' מז, נח
יג: המן שמח שנפל הגורל בירח שמת בו משהשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' מד
יג: המן שמח שנפל הפור בחודש שמת משה וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רכח
יג: הפיל פור בחודש אדר שבו מת משהמדבר קדש מועדים ח"ב עמ' קט
יג: הפיל פור הוא הגורלשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' יד
יג: הפיל פור הוא הגורל וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שעג
יג: הפיל פור... ולא ידע שבשבעה באדר נולד+ס' המדות (דובנא, תשסו) שער בטחון אות ח
יג: הפיל פור... ולא ידע שבשבעה באדר נולדס' המדות (דובנא, תשסו) שער בטחון אות ח
יג: הקב"ה בורא הרפואה קודם המכהויברך דוד עמ' פג
יג: הקב"ה בורא הרפואה קודם המכהצמח דוד (סקאליע) עמ' ריט
יג: הקב"ה בורא להם רפואה תחלהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' סב
יג: הקב"ה בורא רפואה למכהתפארת משה עמ' פג
יג: הקב"ה בורא רפואה קודם למכהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' מ
יג: הקב"ה מקדים לישראל רפואה למכהמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' לה
יג: הקב"ה מקדים רפואה למבהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישלח כ
יג: הקב"ה מקדים רפואה למכהלהורות נתן ויקרא עמ' ה
יג: הקב"ה מקדים רפואה למכהמכתב מאליהו ח"ב עמ' 128
יג: הקב"ה מקדים רפואה למכהפאר יעקב ח"ב עמ' תשלט, תשנד
יג: הקב"ה מקדים רפואה למכהשמן ראש - ימים נוראים עמ' שנב
יג: הקב"ה מקדים רפואה קודם למכהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קמז
יג: הקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו וכו'שביב אור עמ' רצד, רחצ
יג: הקבייה בורא רפואה תחלהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ש
יג: הקדים הקב"ה רפואה למכהאמרי נועם (מועדים) סי' ז לחנוכה [מבן המחבר]
יג: הקדים הקב"ה שקלינו לשקליונטריקן (תשעד) עמ' קעה
יג: הקדים השי"ת שקלי ישראל לשקלי המןפרדס מרדכי עמ' שסה
יג: הקדים שקליהם לשקלו של המןדרשות שמן רוקח עמ' תצ
יג: הקדים שקליהם לשקלי המןחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 334
יג: הקדים שקליהם לשקליוחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' צא
יג: הקדים שקליהם לשקליופרפרת אליעזר פרשת שמות פרק א פסוק י
יג: הקדים שקליהם לשקליושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שפג, תיח, תקיד
יג: הקדים שקליהם לשקליולמחר אעתיר עמ' לד
יג: הקדים שקליהן לשקליואהל משה (שיינרמן) פורים עמ' ס-עג
יג: הקדים שקליהן לשקליומשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רסח
יג: הקדים שקליהן לשקליושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ריז, רצד
יג: הקדים שקליהן לשקליושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' סד
יג: הקדים שקליהן לשקליומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' לז, לט, רמח
יג: הקיש על שערי רחמים ונפתחושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רמ
יג: הקציף הקב"ה אדון על עבדיו וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' שסה
יג: הקציף הקב"ה אדון על עבדיו לעשות רצון צדיקדברי יואל פ' מקץ דף שמה ע"ב
יג: הקציף הקב"ה אדון על עבדיו לעשות רצון צדיק ומנו יוסף וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' רסז, תקע
יג: הקציף הקב"ה אדונים על עבדיםאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 570-571
יג: הקציף הקב"ה אדונים על עבדים לעשות רצון צדיק וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קט ע"ג; מנות הלוי (שמה) דף פג ע"ב; יפה עינים (שצא) פרשת תצוה דף סז ע"א
יג: הקציף הקב"ה עבדם על אדוניהם כדי לעשות נס למרדכיכתנות אור עמ' שז
יג: הקציף הקדוש ברוך הוא עבדים על אדוניהם, בפסוק בימים ההםשמן המור (אביוב) עמ' פג
יג: הקרים שקליהם לשקליושירת דוד (תשסז) עמ' תמז
יג: הקרים שקליהן לשקליוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קצו
יג: השי"ת מקדים הרפואה להמכהתפארת צבי במדבר עמ' שכו
יג: השי"ת מקדים הרפואה להמכהתפארת צבי בראשית עמ' תתקה
יג: השי"ת מקדים הרפואה להמכהתפארת צבי שמות עמ' טז
יג: ואח מאמר מרדכי אסתר עושה, אמר רבי ירמיה שהיתה מראה דם נרה לחכמים וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' עה
יג: ואינו יודע שבז' באדר נולד משהשבט מישראל (קרמניץ) פרק כב פסוק יט
יג: ואם חגים דעתו הקב"ה משפילושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שמא
יג: ואמר ר' אלעזר כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורותשרגא המאיר מועדים עמ' רצד
יג: ואפילו נופל זבוב בכוסו של אחר.מהן, זורקו ושותהו; ואם אדוני המלך נוגע בכוסו של אחד מהן - חובטו בקרקע ואינו שותהובית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' יב
יג: ואת דתי המלך אינם עושים, דמפקי כולה שתא בשה"י פה"יכתנות אור עמ' שג
יג: ואת דתי המלך אינם עושים, דמפקי לכולה שתא בשה"י פה"ימשנה למלך (תשסח) עמ' רסב
יג: ואת דתי המלך אינם עשים - דמפקי לכולא שתא בשבת היום פסח היוםאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 471-472
יג: ואת מאמר מרדכי אסתר עושהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רד
יג: ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, א"ר חנינא בר אבא מלמד שהיתה מראה דם לחכמים, כאשר היתה באמנה אתו, א"ר אבא בר לימא מלמד שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכימנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רמג, שז
יג: ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, א"ר ירמיה שהיתה מראה דם לחכמיםמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' סו
יג: ודתיהם שונות דלא אכלי ושתי בהדןמקראי קדש (תשנג) עמ' ל
יג: ודתיהם שונות מכל עםשערים מצוינים - מגילה עמ' ט
יג: ודתיהם שונות מכל עם דלא אכלו בהדן ולא שתו בהדןנוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פרק ו דף סט ע"ב
יג: ודתיהם שונות מכל עם, דלא אכלי מינן ולא נסבי מינן ולא מנסבי לן, ואת דתי המלך אינם עושים, דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"ידברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תנז
יג: ודתיהם שונות, לא אכלי מינן ולא נסכי מינן וכו' דמפקי להו כולי שתא וכו'פרי נפש חיה ח"ב עמ' פד
יג: ודתיהם שונים מכל עם דמפקי לשתא בשה"י פה"יאיש אמונים דף פח ע"ד
יג: והוא לא ידע שבזי אדר מת משה רבינושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' א, נח, פא, קפג, רעג, רעה
יג: והיא מקדימה את מחצית השקל שלה לשקליו השלמיםפחד יצחק פורים ענין כט
יג: והלא בן אחיה הואפרפרת משה ח"א עמ' קעד
יג: והנה הוא לאהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' קכז
יג: וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכיטוב לב עמ' קפ
יג: ויאמר המן ישנו עם אחד, אותו שכתב בו ה' אחדכסף נבחר (מרגליות) עמ' שלו
יג: ויאמר ממוכן שמוכן לפורענות וכו' הדיוט קופץ בראשמאמר אסתר (הורוויץ) עמ' מז
יג: ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו א"ל הקב"הבית נאמן (ביגה, שפא) ח"א דרוש ב דף ו
יג: ויבז בעיניו לשלוח יד בתחילה במרדכי ולבסוף בעם מרדכיתורת איש ח"ב עמ' קנג
יג: ויבז לשלוח יד במרדכי לבדו בתחלה "במרדכי", ואחר כך ב"עם מרדכי"אור חדש (הרטמן) פ"ג אות 195-196
יג: 'ויבז לשלוח יד במרדכי לבדו' וכו' בתחילה במרדכי, אח"כ בעם מרדכי, מאן נינהו, רבנן. אח"כ להשמיד וגו' את כל היהודים"אור חדש פתיחה אות 243
יג: ויבקש הדבר וימצא שלא נמצאו במשמרתןפאר יעקב ח"ב עמ' תתמו
יג: ויגד יעקב לרחל וכו' עם נבר תתבר ועם עקש תתפלישמרו דעת עמ' פט
יג: ויהי בבוקה והנה היא לאה מכלל רעד השתא לאו לאה היא אלא מתוך סימנין שמסרה רחל ללאה לא הוי ידע עד השתאדודי נתן בראשית עמ' רלא
יג: וכי אחי אבי' הוא והלא בן אחי אבי' הוא וכו'הדרש והעיון דברים מאמר רטז
יג: וכי אחי אביה הוא וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקמז
יג: וכי אחי אביה הוא, והלא בן אחות אביה הוא וכו' אחיו אני ברמאותחיים שיש בהם מועדים עמ' שמב, על התורה תנינא עמ' קיא
יג: וכי אמר המלך לשפוך המים שהיו נותנים לומנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' קמא
יג: וכי עד השתא לאו לאה היא וכרטוב טעם בראשית עמ' קפח
יג: ולא היה יודע שבז' באדר מת משה ובז' באדר נולדפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' 10
יג: ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדאור האורות עמ' רג
יג: ולא ידע כי בז' באדר נולד גם כןאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 304-305
יג: ולא ידע כי בזי באדר נולד משהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קיג
יג: ולא ידע שבז' באדר מת משה רבינו ובז' באדר נולדישרש יעקב (טננבוים) פורים ד-ה
יג: ולא ידע שבז' באדר נולד משהכד הקמח (מישור) עמ' שפג
יג: ולבסוף בכל היהודיםהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' פח
יג: ולמלך אין שוה להניחם - דאכלו ושתו ומבזו ליה למלכותאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 484-485
יג: ומה צניעות היתה בשאול ורש"אהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' קלז
יג: ומי שרו לצדיקי לסגיי ברמיותא וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' יז
יג: ומי שרי לצדיקי לסגויי ברמיותאמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' קיא
יג: ומי שרי לצדיקי לסגויי ברמיותא וכו'דברי יואל פ' נח קצג ע"ב, פ' תולדות דף תרכו ע"א, תרנד ע"ב, פ' ויצא דף כב ע"א, פ' וישלח דף קעד ע"א
יג: ומי שרי' לצדיקי לסגויי ברמיותא, א"ל אין, דכתיב עם עקב תפתלבהיֹת הבֹקר עמ' רכב
יג: ומפורד כפרדה הזו שאין בה תועלתעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קב, רב
יג: ומפקי לכולא שתא בשה"י פה"יכסף נבחר (מרגליות) עמ' קז
יג: ומתתיהו כ"גרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' לט
יג: ועשרת אלפים וגר, אמר ריש לקיש גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד הטן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תלה
יג: ושמא תאמר אעשה קרחה במלכות וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף קד ע"א
יג: ז' אדר נולד משהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' כט, נט, עה, פט, קח, קכב, קלט, קפא, רצד, שכא
יג: זכה ויצאת ממנו אסתראור חדש (הרטמן) פ"ב אות 375
יג: טובלת ומשמשת במוךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכב
יג: טעם בתולה טעםספרי המגיד מקאזניץ עמ' קכז
יג: יעקב אמר, אחיו אני ברמאות ולכאורה איך הותר, א"ל כתיב אם נבר תתברמאמרי שלמה ח"ב עמ' נח
יג: ישן הוא מעוונותיהם של ישראלמקראי קדש (תשנג) עמ' לט
יג: ישנו מן המצוותאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קסח
יג: ישנו מן המצוותשיחות לספר ויקרא עמ' נח
יג: ישנו מן המצותהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' צב
יג: ישנו מן המצותמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תלט
יג: ישנו מן המצותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תקכב
יג: ישנו מן המצותשערים מצוינים - מגילה עמ' קנח, רסח, שח
יג: ישנו מן המצות וכו' עם אחד הןויואל משה מאמר א סי' קמ עמ' קמד
יג: ישנו עם אחדשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שה
יג: ישנו עם אחד ישנו מן המצותאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 464-465
יג: ישנו עם אחד ישנים מן המצותדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' קלא
יג: ישנו עם אחד מפוזר ומפורדתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' מד
יג: ישנו עם אחד מפוזר ומפורד דלא אכלן בהדן ולא שתו בהדןלב אריה אסתר אות כא
יג: ישנו עם אחד, ישנו מן המצותדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף צג ע"ב
יג: ישנו עם אחד, ישנים מן המצוותשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קע
יג: ישנו עם אחד, ששונים מן המצוותפאר יעקב ח"ד עמ' תלז
יג: ישנו עם אחר וכו' ישנו מן המצותישמרו דעת עמ' רלח
יג: ישנו עם אחר, ישנים הם מן המצותעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רסט
יג: ישנים הם מן המצותעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קב
יג: ישנים מהמצותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שכד
יג: ישנים מן המצוותאהבת חיים (דייטש) עמ' סד
יג: ישנים מן המצוותחנן אלקים עמ' רטו
יג: כי אחי אביה הוא, - אחיו אני ברמאותעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רכה
יג: כיוון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו' ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדמסילות בלבבם - מסילה יח אות קלא
יג: כיון דנפל הגורל על אדר שמחערבי נחל (תשסד) עמ' תקנד
יג: כיון שנפל הפור בחודש אדרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רסב
יג: כיון שנפל הפור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו'חיי נפש על ההגדה עמ' שח
יג: כיון שנפל הפור על אדר שמח שמחה גדולה וכו'פרדס המלך (תשסט) רמזי פורים אות ב
יג: כיון שנפל על חודש אדר שמח וכו' ולא הי' יודע שבז' באדר מת ובז' באדר נולדהישר והטוב (תשסג) עמ' רנה, רעב, רעג, תמט, תפד
יג: כיון שנפל פור באדר כו'ארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר שושן מבוא העיר
יג: כיון שנפל פור בחדש אדרחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' צח
יג: כיון שנפל פור בחדש אדר שמח המן וכו'למחר אעתיר עמ' כז
יג: כיון שנפל פור בחדש אדר שמח שמחה גדולה ולא היה יודע שבז' באדר מת ובז' באדר נולדפאר יעקב ח"ב עמ' תתמ, ח"ד עמ' מז
יג: כיון שנפל פור בחדש אדר שמח שמחה גדולה, אמד: נפל לי פור בידח שמת בו משהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רסו עמ' תלה
יג: כיון שנפל פור בחו' אדר שמח שמחה גדולה וכו' ולא הי' יודע שבז' באדר וכו' נולדחמודי צבי מועדים עמ' קצו
יג: כיון שנפל פור בחו' אדר שמח, פור בירח שמת בו משהחיי נפש ח"ג עמ' ריד, רכו
יג: כיון שנפל פור בחודש אדרטוב לב עמ' סח, עב
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמחולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' י
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמחשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' א, תנה
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח המן שמחה גדולה, ולא היה יודע שבד באדר מת משה ובד באדר נולד [וברש"י כדאי היא הלידה שתכפר על המיתה]שם יחזקאל עמ' שמה
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח וכו' בירח שמת בו משהחיי נפש ח"ד עמ' צט, שלה
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח וכו' שמת בו משהבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קנט
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולהאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 271, 325, הקדמה אות 238
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולהדובר צדק (זילבר) עמ' רנז
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולהויגד יעקב עמ' תיט
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולהצדקת יוסף עמ' שו
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה ולא היה יודע שבז' באדר מת ובז' באדר נולדתפארת צבי שמות עמ' שפא, תלב
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה ולא היה יודע וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' פג
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' ח, קטו
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו' ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדשבילי פנחס עמ' סג, רכ, קצא, רו, תמח
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו'משאת משה (אלשיך, שסא) דף לד ע"ב, ודף לג ע"א; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לפרשת בלק דף קיו ע"ב
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו', ורש"ידברי יואל מועדים ח"ה עמ' תנב
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה שנפל בירח שמת בו משה ולא היה יודע שבז' באדר מת ובז' באדר נולדערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שלט, ויקרא-במדבר עמ' תקלג
יג: כיון שנפל פור בחודש אדראמרי מאיר (מאירי) אסתר פ"ג פסוק ז
יג: כיון שנפל פור בירח שמת משה רבן, שמחבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 377
יג: כין שהפיל פור בחודש אדר שמח וכו'דרשות מנחת יצחק עמ' מג, קע
יג: כל הכופר בע"ז כאילו מודה בכל בתורהיסודי הדעת (תשסב) עמ' ריב
יג: כל הפוסקין לו גדולה הוא לו ולזרעו ולדורותיותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקסט
יג: כל הפסוק הזה על שום קרבנות נאמר וכו'מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' מה
יג: כשאמר המן לאחשורוש תא נכלינהו לישראל א"ל מיסתפינא מאלקיו וכו'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' תסו
יג: כשדים אין להם כתב ולשוןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתו
יג: כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורות וכו' ואם הגיס דעתו הקב"ה משפילושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קז, תקי
יג: כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורותגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' קלט, קמו
יג: כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לו ולזרעו אחריוהישר והטוב (תשסג) עמ' רנה
יג: כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם, פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורותדברי יואל פ' קרח דף ח ע"ב
יג: כשפוסקין גדולה לאדם פוסקין לבניו ולב"בפנים מסבירות עמ' רכו
יג: כשפוסקין גדולה לאדם פוסקין לו ולבניו עד סוף כל הדורותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעא
יג: כשראה המן שנפל פור באחר באדר שמח ואמר נפל פור בירח שמת משה ולא ירע כי בז' באדר מת משה ובז' אדר נולד משהכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' עג, עז, קכד
יג: כשראה שנפל פור באדר שמח ולו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' קד
יג: לא היה יודע שבשבעה באדר מת, ובשבעה באדר נולדאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 273
יג: לא צנוע היה וכו'אור יחזקאל - מכתבים עמ' שכד
יג: לבסוף בעם מרדכיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנז
יג: ליבא דידע לישנא בישא בהמןמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' סט
יג: ליבא דידע לישנא בישא בהמן שאמר ישנו עם אחד וגו'בית יצחק (ויינברגר) עמ' שפה
יג: ליכא איניש דידע לאשתעויי לשון הרע כהמן וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שפח
יג: ליכא איניש רידע לאשתעויי לישנא בישא כהמןמדבר יהודה (תשסב) עמ' קמא
יג: ליכא אינש דידע לאישתעויי וכו'פחד יצחק פורים ענין כט
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהטןמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תכו
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמןאגרת הפורים (לאער) עמ' מג, קמד
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמןדברי יונה עמ' סג, קד
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רכג, רלט
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמןויאמר מרדכי - דרשות עמ' צה-צו
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמןחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' צו
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמןטוב לב עמ' עט, פא, פה, קכא
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמןכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שעה-שעו
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמןמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - פורים עמ' רצא
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רעב
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמןתורת איש ח"ב עמ' קסב
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמן א"ל תא ניכלינהו א"ל מסתפינא מאלקיו דלא ליעביד בי כדעבד בקמאי א"ל ישנו מן המצות א"ל אית בהו רבנן א"ל עם אחד הןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלח, רלט
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קצה, שפז
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו' א"ל אית בהו רבנן א"ל עם א' הן, ומהרש"אישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' כט, לב, מא, מג, מד
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו' ישנו עם אחד ישנו מן המצוות וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שלו, תסד
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמןישע אלקים (צהלון, שנה) דף כד ע"א; מנות הלוי (שמה) דף קז ע"א, ודף קיד ע"א
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמןמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יח ע"א
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמן, אמר ליה תא ניכלינהו, אמר ליה מסתפינא מאלקיו דלא ליעביר בי כדעבר בקמאי, אמר ליה ישנו מן המצות וכו'דברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' רפז, פורים עמ' תפט, תקיב, תקמט, תקס
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמן, דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"יאור אברהם - סידור התפילה עמ' שנא
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמן... "ישנו" - מן המצותשרתי - קונטרס הנרות עמ' ל
יג: ליכא מאן דידע לישנא בישא בהמןקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' צח
יג: ליכא מאן דידע לישנא בישא כהמןדובר צדק (זילבר) עמ' רסד, רסט
יג: לית דידע לישנא בישא כהמןאמרי נועם (מועדים) סי' ז ליום ב דפסח, סי' ח לפר' זכור, סי' יב לפורים
יג: לית דידע לישנא בישא כהמןמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקלז
יג: לית מאן דידע בלישנא בישא כהמןלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' צה, צח
יג: לית מאן דידע לישנא בישא כהמןאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 269
יג: לעשות רצון צדיק ומנו יוסףגור אריה בראשית פ"נ הערה 14
יג: לפיבך הקדים שקליהן לשקליוברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' ריט
יג: לפיכך הקדים שקליהם לשקלי המןשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רג, שעח, שפד
יג: לפיכך הקדים שקליהם לשקליופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תתכא
יג: לפיכך הקדים שקליהן לשקליואגרת הפורים (לאער) עמ' יד, קמד
יג: לפיכך הקדים שקליהן לשקליוהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' מג
יג: לפיכך הקדים שקליהן לשקליומה שהיה הוא שיהיה עמ' נ, צו
יג: לשון טורסימגדל עוז (תשעח) עמ' תרו
יג: מאי אחר וכו'מנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קסח
יג: מאן חכמים רבנן יודעי עתים וכו' אמרו היכא נעביד וכו'מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' מב, מג
יג: מאן נינהו עם מרדכי, רבנןשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' כד
יג: מגנותו של אותו רשע למדנו שבחושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רה
יג: מה עשה לי יהורי וכו' דלא קטליה דור לשמעי דאתי מיניה מרדכי דאיקני ביה המןדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תעח
יג: מיום שבאה זו לא ראינו שינה בעינינושערים מצוינים - מגילה עמ' קמ, שדמ
יג: מיום שבאת זאת לא ראינו שינהמקראי קדש (תשנג) עמ' כה
יג: מכה אותן ואחר כך בורא להם רפואהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שפב
יג: מלמד שהיתה מראה דם לחז"לשמן המור (אביוב) עמ' פא
יג: מלמד שהיתה מראה דם לחכמיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קד
יג: מלמד שהיתה מראה דם לחכמיםתפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קו ע"א; מנות הלוי (שמה) דף פב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קכט ע"ד
יג: מלמד שהיתה מראה דם נדה לחכמיםכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שפג, שעא
יג: מלמד שהיתה עומדת בחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכיישע אלקים (צהלון, שנה) דף יט ע"ב; משאת משה (אלשיך, שסא) דף ל ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף סו ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף עד ע"ב
יג: ממוכן, שמוכן לפורעניותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רצו
יג: מנין שהקב"ה מקדים הרפואה וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' מט
יג: מסר לה סימנים וכו' מסרתינהו ניהלהגלגולי נשמות (תשסא) סי' נ ס"ק ה
יג: מסר לה סימניםנתיב מצותיך (תשסח) עמ' קח
יג: מסתפינא מאלקיושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רפז, רצז
יג: מסתפינא מאלקיו דלא ליעביד בי כדעבד בקמאידברי אמונה שמות עמ' רנח
יג: מפורד כפרדה שאינה עושה פרותאגרא דכלה ח"א עמ' רצט, תי
יג: מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ד
יג: מפקי כולא שתא בשה"י פה"יכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' צ
יג: מקדים רפואה למכהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רצח
יג: מקרים רפואה למכהטוב טעם שמות עמ' קצט
יג: מרדבי מזרעיה דשאול הוהמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' צו
יג: מרדכי הי' בקי בע' לשוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רצב
יג: מרדכי מיושבי לשכת הגזיתאגרת הפורים (לאער) עמ' לה
יג: מרדכי מיושבי לשכת הגזית היהאור חדש (הרטמן) פ"ח אות 136, פ"ט אות 465, פ"ג אות 201
יג: משה דבינו ע"ה נולד בז' אדר ונפטר בז' אדרחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' פח
יג: מתוך סימנין שמסרה רחל ללאה לא הוה ידע [יעקב] עד השתאשרתי ח"א עמ' מט
יג: מתוך צניעותא דרחלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שעד
יג: מסר לה סימנים [לרחל]+ספר החיים (תשנג) עמ' כה
יג: נפל לי פור בירח שמת בו משהמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' צה
יג: נפל לי פור בירח שמת בו משה רבןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' מד
יג: סימנים שמסר יעקב לרחל מסרתן ללאהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קטו
יג: סימנין שמסרה רחל ללאהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' סו
יג: עה"כ עם עקש תתפתלמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רכט
יג: עומדת מחיקו של אחשורוששמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ריא
יג: עומדת מחיקו של אחשורוש ויושבת בחיקושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' של
יג: עיקר שם אסתר מורה על הצניעות, שהיתה מסתרת עצמהאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 66
יג: עם אחד הןאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' עג, שכג
יג: עמדה ומסרה לה אותן סימניםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רלח
יג: עתיד המן לשקול שקלים על ישראלשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רעט, רפה
יג: עתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליואמרי נועם (מועדים) סי' ב, ו, ליום ב דפסח, סי' י, יד, טו, יט, כ, לפר' שקלים, סי' ד, ח, י, יג, יד, לפר' זכור, סי' ו, יא, כה, לד, לפורים, סי' י, יא, יב, לפורים [מבן המחבר], סי' ב לפר' החודש
יג: עתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהן לשקליואור חדש (הרטמן) פ"א אות 1200
יג: פורים - פירסומא ניסאפחד יצחק פורים קונטרס רשימות יט
יג: פרחה צרעת בושתימאמר אסתר (הורוויץ) עמ' נב
יג: קדמוך שקלי בניאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בשלח ח, תשא ו, תרומה ח, יג, כד, כו, כז, פקודי ח
יג: רחל הגידה ללאה אחותה הסימנים שמסר לה יעקבבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' מ
יג: רחל מסרה את הסימניםפרפרת אליעזר פרשת מסעי פרק לו פסוק יא
יג: רחל מסרה הסימנים ללאהגנת אגוז (תשעב) אות קנח
יג: רחל מסרה הסימנים ללאהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קעד
יג: רחל מסרה סימנים ללאהפרפרת משה ח"א עמ' קפב
יג: רפואה קודם המכהחקל יצחק (תשסג) עמ' קסח
יג: רפואה קודם המכהמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר נח
יג: רפואה קודם למכהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' יד
יג: רש"י - בתר בנתן ותרש כתיב, וקא בעי הגמרא אחר מאי, מה העיד עליו הכתוב שלא גדלו עד שבא המעשה הזה, אחר שברא הקב"ה רפואה למכה, העתידה לבא אחר זמן, כרפאי לישראל, ואח"כ ונגלה עון אפרים ע"י שאני מביא מכה עליהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שלג
יג: רש"י - וטובלת מחמת מיאוס, שלא תהיה מאוסה לו בשכיבת נכרימנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שז
יג: רש"י - כדאי הלירה שתכפר על המיתהדברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז השמטות עמ' תכג
יג: רש"י - לא ראינו שינה, מתוך שהיתה חביבה עליו מרבה בתשמיש המטה וצמא לשתות, והלא אין משמרתי וכו', אני ממונה על עבודה אחת ואתה ממונה על עבודה אחרתמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שיא
יג: רש"י - משל דאחשורוש והמן, כלומר יש ללמוד מאחשורוש דבדעתו היה להשמידםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תו
יג: רש"י ד"ה לא ראינושערים מצוינים - מגילה עמ' שז
יג: רש"י ד"ה משמיעיןנחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' לו
יג: רש"י ד"ה משמיעין, מכריזיןנחלה לישראל (תשעא) עמ' נה
יג: רש"י ואת דתי המלך אינם עושיםנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ל אות ב
יג: שבמרה שאדם מודד בה מורדין לושל"ה (תשנז) פרשת אמור אות ג, שופטים אות ט
יג: שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדשערים מצוינים - מגילה עמ' שח, שלה
יג: שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד וכו'כנסת מרדכי בראשית עמ' קמג
יג: שבשעה שאמר המן לשקול אמר הקב"ה רשע כבר קדמוך בשקלים של משכןתורי זהב (תשעג) עמ' תסד
יג: שבת היום פסח היוםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רמו
יג: שבת היום, פסח היוםמחשבת מוסר ח"ב עמ' מד
יג: שה"י פה"יאסף המזכיר (מאזוז) מע' ש - שה"י פה"י
יג: שה"י פה"י היוםתורת חיים (קאסוב) עמ' רס
יג: שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלתאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 554-555, 424-425
יג: שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלז
יג: שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכיאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תקנא
יג: שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכימאמר הנפש השלם עמ' כא
יג: שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכיפאר יעקב ח"ב עמ' תתמד
יג: שמא תאמר חוץ למלכותך הם ואינך יכול להםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קד
יג: שמח וכו' נפל לי פור בירח שמת בו משהויאמר מרדכי - דרשות עמ' פה
יג: שמח שמחה גדולה ואמר נפל הגורל בחודש שמת בו רבןדרשות שמן רוקח עמ' רמו, תצא
יג: שנהנו מסעודתו של אותו רשעמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקכז
יג: שעתיד המן לשקול שקליםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רז
יג: שעתיד המן לשקול שקלים וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שט
יג: שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים וכו'שבח נעורים עמ' לה
יג: שקלי ישראל דוחים שקלי המןשיחות לספר במדבר עמ' רעט
יג: שקלי ישראל הקדימו לעשרת אלפים ככר כסףצמח צדיק (תשסז) עמ' רכג
יג: שקלי ישראל קדמו לשל המןאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קכט
יג: שקלים כנגד שקלי המןלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' צב
יג: ששמח בנפול גורלו בחדש שמת משהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תיז
יג: תוס' - היתה משמשת במוךשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רלא
יג: תוס' - הכסף נתון לך גימטריא דהכסף עולה העץ, רמז לו שיתלה עליוצפנת פענח (תשסו) עמ' תכד
יג: תוס' - וא"ת והא לא היה שם הבחנת ג' חדשים שהרי בכל יום היה אותו רשע אצלה, וי"ל שהיתה משמשת במוךמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שז
יג: תוס' - ויושבת בחיקו של מרדכי, ואעפ"י שלא היתה הבחנת ג' חדשים, כיון שהיתה אשתו כבר ולא היתה יכולה להמתין בכל פעם ג' חדשים זמן הבחנה, אינו מחוייב בשביל זה לפרוש מאשתומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שז
יג: תוס - כסף בגימטריא עץשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' של, תעח
יג: תוס' - שמעתי שעשרה אלפי ככר כסף עולין חצי שקל לכל אחד מישראל שהיו שש מאות אלף כשיצאו ממצריםדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קסז
יג: תוס' ד"ה הכסף - "הכסף נתון לך" - גימטריא דהכפ"ף עולה הע"ץאמרי נועם (מועדים) סי' ה ליום ב דפסח
יג: תוס' ד"ה הכסף גיט' דהכסף עולה העץמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' מ
יג: תוס' ד"ה הכסף נתון לך הכסף עולה העץ, רמז לו שיתלה עליוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרמה
יג: תוס' ד"ה וטובלת. וא"ת הא צריכה הבחנה ג"חמקראי קדש (תשנג) עמ' כד
יג: תוס' ד"ה טובלתיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תריא
יג: תוס' ד"ה שפרחהמאמר אסתר (הורוויץ) עמ' נב
יג: תנא כיון שנפל פור בחודש אדר שמחנחלת יעקב (תשעג) עמ' רל
יג: תנא כיון שנפל פור וכו' ולא הי' יודע שבז' באדר מת וכו'נועם אליעזר שמות דף רלא ע"ב
ב ע"א ואימא שיתסר ושיבסר, ולא יעבור כתיבאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קט
ב ע"א י"ג זמן קהילה לכל היא ולא צריך לרבוייאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' כה
ב ע"א מגילה נקראת וכו', ורש"י ד"ה אלא שהכפרים וכו', ובגליון הש"ס לרעק"אבנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' י אות ג
ב ע"ב ג' ענינים נבדל משה מהנביאים מעינות האמונה (תשסב) עמ' קלב
ב ע"ב זמן זמנם זמניהם אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נט עמ' 95
ב ע"ב מנצפ"ך צופים אמרו וכו'כתנות אור (תשעג) פ' יתרו אות ה, פ' ברכה אות ב
ב. אין ב"ד יכול לבטל וכו' אא"כ גדול ממנו בחכמה ובמניןאור גדליהו ויקרא-דברים דף קלד בהגה"ה
ב. זמנים הרבה תיקנו להםדולה ומשקה פורים עמ' תקטז
ב. י"ג זמן קהילה לכל היאאור גדליהו מועדים דף מח ע"א, מה ע"ד
ב: אחשורוש הקיף את שושן בחומהדולה ומשקה פורים עמ' שסו
ב: מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס עומדים מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות קנא
ב: מנצפ"ך צופים אמרום, ריטב"א טירת כסף דף קמו ע"ד
ג ע"א א"ל אמש בטלתם תמיד של בין הערבים ועכשיו בטלתם ת"ת א"ל על איזה מהן באת א"ל עתה באתי מיד וילן יהושע בעמק אר"י מלמד שלן בעומקה של הלכהבאר מים חיים (אונגר) עמ' 186
ג ע"א אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בלילה חיישינן שמא שד הואאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' ריד
ג ע"א ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא וכו' ויאמר הלנו אם אם לצרינו וכו' ותוס' וכו'נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' קלו
ג ע"א וכי מאחר דלא חזו מ"ט איבעיתו, מזלייהו חזיברכת השיר (צינץ) עמ' שט
ג ע"א יהושע לן בעומקה של הלכה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סב עמ' 158
ג ע"א עתה באתי חכמת התורה בלק עמ' רמ
ג ע"א שאלו על איזה עון באת חכמת התורה בהעלותך עמ' רכא
ג ע"א שלן בעומקה של הלכהתורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' מח
ג ע"א תוס' ד"ה אמש חכמת התורה בלק עמ' רמא
ג ע"א תורה עדיפה מעבודה חכמת התורה בהעלותך עמ' סט
ג ע"ב ועבודה חמורה מתלמוד תורה וכו'כתנות אור (תשעג) פ' תולדות אות ב
ג ע"ב מת מצוה עדיף דאמר מר גדול כבוד הבריות וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' פט
ג ע"ב תוס' ד"ה מלמד חכמת התורה בלק עמ' רמ
ג. אף על גב דאיהו לא חזי מזליה חזיאם לבינה (פאפא) עמ' קנח
ג. ויקראו בספר תורת אלקיםדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רעג
ג. כמספד הדרימון בבקעת מגדון וכו' כמספדא דאחאב וכו' וכמספד דיאשיה בן אמוןאש דת (תשמח) עמ' רלו
ג. מבטלין ת"ת להכנסת כלה מטר השמים - עמודי העולם עמ' תנ
ג. מלמד שלן בעומקה של הלכהדברי אמונה השלם בראשית עמ' קסג
ג. תוס' ד"ה עתה באתיתורת המצרף עמ' לב
ג. תרגום אונקלוס ניתן בסיני לילה כיום יאיר (באום) עמ' 328
ג: לן בעומקה של הלכהאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' פד
ד ע"א המאירי מביא דעת הרמב"ם דבפורים מברך שהחיינו בלילה, ואפי' אם מברך ביום הוא משום יו"ט ועייןנתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' רסז
ד ע"א תוס' דאין גאולה בלילה מעינות האמונה (תשסב) עמ' תקכא
ד ע"ב אין מעבירין על המצות וכו', ורש"יבנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' ד אות א
ד ע"ב יגעתי ומצאתי תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמיןבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' תרומה עמ' פג
ד ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) בהקדמה, פ' אחרי עמ' קכו
ד ע"ב שעיניהן של עניים נשואות במקרא מגילהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קמט
ד. אביי בר אבין ורבי חנניא בר אבין מחלפי סעודתיהו להדדי, ורש"ידולה ומשקה פורים עמ' קי
ד. הלכות חג בחגדולה ומשקה פסח עמ' קפג
ד. זה קם וזה נופלדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' קלו
ד. חייב לקרותה בלילה ולשנותה ביום סבור מיניה למיתני מתניתא דידיה ביממאאור גדליהו מועדים דף נב ע"א
ד. כשזה קם זה נופלדולה ומשקה פורים עמ' פג, רמג
ד. קביעת מועד צריכה מקור וראיהדולה ומשקה פורים עמ' כג
ד. קבעוני לדורותדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תקיז
ד: חייב איניש לבסומידולה ומשקה פורים עמ' כ, ריד, רנג
ד: רשע שהשעה משחקת לודולה ומשקה פורים עמ' תלו
ד: תוס' - חשש שמא לעביר ד' אמות ברה"רדולה ומשקה אלול ור"ה עמ' רעג
ה ע"א אי זו היא עיר גדולה כל שיש בה עשרה בטלנין וכו' תנא עשרה בטלנין שבבית הכנסתאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' צט
ה ע"א אי זו היא עיר גדולה כל שיש בה עשרה בטלנין וכו' תנא עשרה בטלנין שבבית הכנסתאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קכה
ה ע"א לא מקדימים פורענות אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סו עמ' 233
ה ע"ב הספד ותענית קבילו עלייהו מלאכה לא קבילו עלייהואוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' פא
ה ע"ב מלאכה לא קבילו עלייהו יערי עם דבשי ח"א עמ' סג
ה. רבי נטע נטיעה בפורים וביקש לעקור ת"ב ולא הודו לונפש יוסף עמ' ריז
ה: ביקש רבי לעקור תשעה באב שחל בשבתדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קסד, קסח
ו אם יאמר לך אדם חרבו קסרי וירושלים או ישבו קסרי וירושלים אל תאמין חרבה קסרי וישבה ירושלים או חרבה ירושלים וישבה קסרי - תאמין שנאמר ולאם מלאם יאמץ, אמלאה החרבה לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושליםהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כח
ו יגעת ולא מצאת אל תאמיןירך יעקב (פיתוסי) דף סח ע"ב
ו יגעתי ומצאתי תאמןכשלג ילבינו - מאמר מתן תורה
ו ע"א חרבה ירושלים וישבה קיסרי תאמןברכת השיר (צינץ) עמ' רסז(61)
ו ע"א מליאה זו חריבה זוכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' מט
ו ע"ב אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' סד
ו ע"ב אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן, לא יגעתי ומצאתי אל תאמן, יגעתי ומצאתי תאמןאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' רל
ו ע"ב אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי וכו' יגעתי ומצאתי תאמיןנתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' עה, קפט
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמין לא יגעתי ומצאתי - אל תאמין מעינות האמונה (תשסב) עמ' קסז, קפב, שצה
ו ע"ב יגעתי ומצאתי תאמיןאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' פא, קצח
ו ע"ב 'יגעתי ומצאתי תאמין', גם לאחר העמל זה בגדר מציאהשכר שכיר דברים שיחה ד אות ב
ו ע"ב לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היאאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קכד
ו ע"ב מסמך גאולה לגאולה עדיףאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' כב
ו קסרי וירושלים מעינות האמונה (תשסב) עמ' כה
ו רש"יעולה ליפה סי' נ(א)
ו. אמלאה החרבה - אם מליאה זו חרבה זוגל עיני ח"א עמ' קלו
ו. אמר יצחק יוחן רשעירך יעקב (פיתוסי) דף ט ע"ב
ו. חרבה קיסרי ישבה ירושליםנפש יוסף עמ' נב
ו. יצחק התפלל על עשיו יוחן רשעאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קנח
ו. כשזה קם זה נופלדרשות הר"ן (מישור) עמ' לא
ו. לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושליםאם לבינה (פאפא) עמ' שנ
ו. מאי דכתיב יוחן רשע כל למד צדקתורת המצרף עמ' לו
ו. רבש"ע יוחן עשו, ואמר הקב"ה רשע הוא ואמר יצחק בל למד צדק, וכי א"א ללמד עליו שום צדקאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' לח, קמח
ו: אסור להתגרות ברשע שהשעה משחקת לונפש יוסף עמ' פט
ו: והיה לד' לשם זו מקרא מגילהאור גדליהו מועדים דף מז ע"ג
ו: זו גרמניא של אדוםדולה ומשקה פורים עמ' עח, קפח
ו: יגעת ומצאת תאמין מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ו אות נו
ו: יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןארצות השלום (תשנה) עמ' כב
ו: יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןבאר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שסט
ו: יגעתי ומצאתי תאמין מטר השמים - עמודי העולם עמ' נד, סא
ו: יגעתי ומצאתי תאמין יגעתי ולא מצאתי אל תאמין מגדנות אליעזר עמ' רמה
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןאור גדליהו ויקרא-דברים דף קמו ע"א
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןגל עיני ח"ב עמ' קפד
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' ריג, שמ
ו: לא יגעתי ומצאתי אל תאמיןתורת המצרף עמ' רפז
ו: לאוקומי גירסא סייעתא דשמיא היאאשכבתיה דרבי ח"ב עמ' טז
ו: לאוקמי גירסא סייעתא היא משמיאגל עיני ח"ב עמ' קפד
ו: מדוע הזמינה אסתר את המן למשתהדולה ומשקה פורים עמ' תקז
ו: מותר להתגרות ברשעים בעוה"זתורת המצרף עמ' נח
ו: סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא י"חתורת המצרף עמ' שט
ו: רש"י - מצוה הבאה לידך אל תחמיצנהדברת שלמה (תשעא) עמ' קסב
ווי לארעא דישראלראש דוד (תקלו) דף ס ע"ב
ז אסתר ברוה"ק נאמרהפעולת צדיק (בריש) דרוש ז
ז חייב אינש לבסומי בפרי'פעולת צדיק (בריש) דרוש ד
ז כתבוני לדורות טירת כסף דף קלה ע"א
ז ע"א אסתר אינה מטמאה את הידיםאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' פא
ז ע"א ומשלח מנות איש לרעהו, שתי מנות לאיש אחד ומתנות לאביונים, שתי מתנות לשני בני אדםאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' פט
ז ע"א מהרש"א ד"ה שדר אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כד עמ' 40
ז ע"א קיימת בנו רבינו משלוח מנות ומתנות לאביונים אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כד עמ' 39
ז ע"א קימו למעלה מה שקיבלו למטהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' פג
ז ע"א ריטב"א ד"ה תני אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כד עמ' 40
ז ע"א רש"י ד"ה קיימת בנו אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כד עמ' 40-41
ז ע"א שתי מתנות לכל אדם ומנה אחת לכל עני אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כד עמ' 42
ז ע"ב אין בין י"ט לשבת ורשב"אכסא רחמים (תשסג) עמ' קכה
ז ע"ב חייב איניש לבסומי בפוריא אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כד עמ' 42
ז ע"ב חייב איניש לבסומי בפוריא יערי עם דבשי ח"ד עמ' מו
ז ע"ב חייב איניש לבסומי בפוריאבאר מים חיים (אונגר) עמ' 256
ז ע"ב מחייב איניש לבסומא בפוריא דבר יום ביומו - יד אדר
ז ע"ב מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' פב
ז ע"ב סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתואוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' צ
ז ע"ב רבה שדר ליה למרי בר מר טסקא דקשבא ומלי כסא קמחא א"ל אביי השתא אמר מרי אי חקלא מלכא ליהוי דיקוליה ממצוראיה לא נחיתבאר מים חיים (אונגר) עמ' 292
ז שלחה אסתר לחכמים כתבוני לדורותאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ג מ"י
ז. אסתר ברוה"ק נאמרהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' ריד
ז. הדר קבלוה בימי אחשורושנפש יוסף עמ' צז
ז. ויודע הדבר למרדכי - על ידי רוח הקודש מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' שט
ז. מלמד שכאו"א נדמתה לו כאומתואשכבתיה דרבי ח"א עמ' כח
ז. מרדכי ואסתר ידעו מחשבות שבלב מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות יח
ז. קימו וקבלו קיטו למעלה מה שקבלו למטהכשלג ילבינו - מאמר הנס למעלה מהזמן
ז. קנאה את מעוררת עלינו, רש"י - שיאמרו האומות שאנו שמחים להזכיר מפלתןיד שלום (פרידמן) מועדים עמ' רס
ז. שלחה אסתר לחכמים קבעוני לדורות, שלחו לה קנאה את מעוררת עלינו וכו', שלחה להם כבר כתובה אני וכו'יד שלום (פרידמן) מועדים עמ' רס
ז: אביי ור' חנינא מחלפי סעודתייהונפש יוסף עמ' פ
ז: אין בין י"ט לשבת וכו', רשב"אכסא רחמים (תשסג) עמ' קכה
ז: אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות קמח
ז: חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי מטר השמים - עמודי העולם עמ' שסב
ז: חייב איניש לבסומי בפוריא ער דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכייד שלום (פרידמן) מועדים עמ' רמד, רנב, רסח-עדר, רעו-רעח, רפ-רפד, רפו-רצו
ז: חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכידברת שלמה (תשעא) עמ' קנו, שסב
ז: חייב אינש לבסומי בפוריאנפש יוסף עמ' פ
ז: מהרש"א - קם רבה שחטיה לר' זיראגל עיני ח"א עמ' קסד
ז: מחייב אינש לבסומי בפוריאדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רמב
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיאור גדליהו מועדים דף מח ע"ב
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו'זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שסב
ז: עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיאם לבינה (פאפא) עמ' תקפא
ז: קם רבה שחטיה לר' זירא ומהרש"אגל עיני ח"א עמ' קסד
ז: קם רבה שחטיה לרב יוסףנפש יוסף עמ' צג
ח ע"א הא כיצד שתים לטומאה וכו'טהרת יו"ט חט"ז עמ' קצ
ח ע"ב אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יוניתאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ריח
ח. כיון דאמר עלי כמאן דטעין אכתפיה דמי לילה כיום יאיר (באום) עמ' 367
ח: כיון דאמר עלי כמאן דטעין אכתפיה דמיתורת המצרף עמ' מב
ח: מותר לכתוב ספרי תורה ביונית לילה כיום יאיר (באום) עמ' 210
ט ע"א חמור נושאי בני אדם יערי עם דבשי ח"ב עמ' יז
ט ע"א תוס' ד"ה אלוקים יערי עם דבשי ח"ב עמ' יט
ט ע"ב יפיותו של יפת יהא באהלי שםאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ריט
ט ע"ב מאי טעמא דרשב"ג אמר קרא יפת אלקים ליפת וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ריח
ט ע"ב מעשה בתלמי המלך דבר יום ביומו - ח טבת
ט. השינויים ששינו הזקנים בתרגום התורה ליווניתדולה ומשקה פסח עמ' מ
ט. התירו לתרגם את התורה ליווניתדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' רנג
ט. מעשה בתלמי המלך וכו' וכתבו לו אלקים ברא בראשית מגדנות אליעזר עמ' ט
ט. מעשה בתלמי המלך שכינס ע"ב זקנים [לתרגם התורה ליוונית]גל עיני ח"א עמ' קנג
ט: אמר קרא יפת אלקים ליפת וישכן באהלי שם וכו' יפיותו של יפת לילה כיום יאיר (באום) עמ' 210, 30
ט: יפיפותו של יפתדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תקה
ט: יפת אלקים ליפת וישכן באהלי שם וכו' יפיותו של יפת יהא באהלי שםכשלג ילבינו - מאמר מאי חנוכה
ט: יפת אלקים ליפת יפיותו של יפת יהא באהלי שםאור גדליהו מועדים דף כה ע"ג
ט: תרגום ע"ב הזקניםדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' רנג
י ע"א אר"י המקריב בזמן הזה בבית חוני ותוס' ד"ה מאי טעמא יערי עם דבשי ח"ב עמ' נח
י ע"א ירושלים אין אחריה היתר יערי עם דבשי ח"ב עמ' נט
י ע"א מלך על העליונים ועל התחתוניםנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קמו
י ע"א מנוחה זו שילה נחלה זו ירושלים חכמת התורה פנחס עמ' רנד
י ע"א קלעים למה יערי עם דבשי ח"ב עמ' כו
י ע"א תוס' ד"ה ומ"ט הדר בי' וכו'כתנות אור (תשעג) פ' פקודי אות ב
י ע"ב אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעים חכמת התורה בלק עמ' תלד
י ע"ב בקשו מלאכי השרת לומר שירהמהר"ם שיק ויקרא עמ' סג
י ע"ב דבר זה מסורת בידנו מאנשי כנסת הגדולה כל מקום שנאמר ויהי בימי אינו אלא לשון צער וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' יא
י ע"ב ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס זה המן חכמת התורה מטות עמ' רנח
י ע"ב כל כלה שהיא צנועאיקרא דשכבי (דוד) דרוש פב דף קסד ע"א
י ע"ב מעשי ידי טובעים בים חכמת התורה בלק עמ' שסח
י ע"ב שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעים חכמת התורה פנחס עמ' רלו
י ע"ב תחת הנעצוץ - תחת המן הרשע שעשה עצמו עבודה זרה וכו' יעלה ברוש - זה מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמים וכו' מחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' קמ, קמג
י ע"ב תחת הנעצוץ וכו' והיה לה וכו' ולאות עולם יערי עם דבשי ח"ג עמ' טז, ח"ד עמ' לד
י ע"ב תחת הנעצוץ זה המן וכו'וזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' קנג
י ע"ב תחת הסרפד יעלה הדס זו ושתי ואסתר וכו'וזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' קנא
י. כל מקום שנאמר ויהי וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' כח
י: אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץאור גדליהו מועדים דף לח ע"ג, שמות דף עח ע"ב, ויקרא-דברים דף כג ע"ב, מט ע"א
י: אין ויהי אלא לשון צער מטר השמים - עמודי העולם עמ' קנח
י: אין ויהי אלא לשון צער מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות כג
י: אין ויהי לשון צערנפש יוסף עמ' כה, צב, רחצ
י: בקשו מ"ה לומר שירה א"ל הקב"ה מעש' ידי טבועי'ירך יעקב (פיתוסי) דף כח ע"ד
י: בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר להם מעשי ידי טובעים בים וכו'נפש יוסף עמ' קיח, קלג
י: בקשו מלאכי השרת לומר שירה וכו'ודברת בם (מרזל) עמ' 45, 247
י: ויהי לשון צערדברי אמונה השלם בראשית עמ' קעג, קפ, קפד, רטו
י: ותוס' שאר - זה לשוןדולה ומשקה פסח עמ' כג
י: כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאים ממנה מלכים ונביאיםדברת שלמה (תשעא) עמ' קסו
י: כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער ויהי בימי אחשורוש הוה המןשפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק א
י: כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער כו' איכא הכי ואיכא הכי וביעקב רוב ימיו היו בצער וכו'אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' ערה, רצד
י: לאות עולם לא יכרת אלו ימי הפוריםאור גדליהו מועדים דף מח ע"ג
י: מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה מגדנות אליעזר עמ' תיח
י: מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה מטר השמים - עמודי העולם עמ' שלא-שלב
י: מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהאש דת (תשמח) עמ' יד
י: מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהדולה ומשקה פסח עמ' שמג
י: מעשי ידי טובעים ואתם אומרים שירהתורת המצרף עמ' קלג
י: מקום ארון אינו מן המדהאור גדליהו מועדים דף א ע"ב, בראשית דף כא ע"א, שמות דף כז ע"ג
י: קדמו שרים אחר נוגנים בקשו מלאכי השרת לומר שירה וכו'ויחי ויתן דף עא ע"ג
י: תחת הנעצוץ זה המן יעלה ברוש זה מרדכי תחת הסרפד זה ושתי יעלה הדם זה אסתר והיה לד' לשם זו מקרא מגילה לאות עולם אלו ימי הפוריםאור גדליהו מועדים דף מג ע"ג
י: תחת הנעצוץ, הוא המןדברת שלמה (תשעא) עמ' קנח
יא ע"א אר"ח בתחלה מלך על ז'יקרא דשכבי (דוד) דרוש כח דף סו ע"ג-ע"ד
יא ע"א ארי נוהם זה נבוכדנצר וכו'וזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' קנז
יא ע"א ברבות צדיקים ישמח עם זה מרדכי אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כד עמ' 42
יא ע"א בשביל עצלות שהיה בישראל ימך המקרה נעשה שונאו של הקב"ה מךבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' תרומה עמ' פב
יא ע"א הוא בקש להחריב שנא', ורש"ייקרא דשכבי (דוד) דרוש קטז דף רג ע"ב
יא ע"א הוא ברשעו מהחלתו ועד סופו חכמת התורה פנחס עמ' רמ
יא ע"א המולך שמלך מעצמו וכו'וזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' קנא
יא ע"א ויהי בימי ויי והי נתקים מ"שיקרא דשכבי (דוד) דרוש סו דף קמב ע"ב
יא ע"א לא מאסתים וכו' מעינות האמונה (תשסב) עמ' תכד
יא ע"א מהרש"א בח"א חכמת התורה שלח עמ' תכח
יא ע"א מושל על עם דל, זה המן וכו'וזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' נו
יא ע"א מושל רשע על עם דל, זה המן וכו'וזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' נו
יא ע"ב כלום מקריבים לפניך פרים דבר יום ביומו - א אדר
יא ע"ב מלך על העליונים ועל התחתונים בענין מלכותנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' פו
יא רשב"ג פתח לה להאי פרשתא מהכא תחת הנעצוץ כו' זה המן הרשעפעולת צדיק (בריש) דרוש ד
יא. אחאב מלך בכיפהדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שכג
יא. אחשורוש מלך בכיפה לילה כיום יאיר (באום) עמ' 209
יא. אחשורוש על שם שכולם נעשו רשים בימיו לילה כיום יאיר (באום) עמ' 209
יא. אחשורוש שהכל נעשו רשין בימיונפש יוסף עמ' פח
יא. אלו פרסיים שאוכלין ושותין כדוב וכו' ואין להם מנוחה כדוב לילה כיום יאיר (באום) עמ' 209
יא. אר"מ מהכא אשר לו אלקים קרובים אליואור גדליהו מועדים דף מט ע"א
יא. בימי מרדכי ואסתר ראו כולם את ישועת ה'דולה ומשקה פורים עמ' תלב
יא. בעצלתיים ימך המקרהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קסב
יא. בקום עלינו אדם ולא מלךדולה ומשקה פורים עמ' רכה
יא. בקום עלינו אדם זה המן ואדוםנפש יוסף עמ' עדר
יא. בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה כעשה שונאו של ישראל מךגל עיני ח"א עמ' קנז, קסג
יא. בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מך מטר השמים - עמודי העולם עמ' לד, לו
יא. בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מך לילה כיום יאיר (באום) עמ' 369
יא. בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשו שונאו של הקב"התורת המצרף עמ' רלג
יא. דרשת הגלעטו על הפסוק לא מאסתים ולא געלתיםדולה ומשקה פורים עמ' קצא
יא. הודו וכוש, חד אמר שהיו קרובים זה לזה, וחד אמר שהיו רחוקים וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' רכז
יא. העמדתי להם בית רבי וחכמי הדורות בגלותםנפש יוסף עמ' שי
יא. ומהרש"א עמלק בא משום ביטול תורהדולה ומשקה פורים עמ' שיד
יא. כל שזוכרו אומר אח לראשונפש יוסף עמ' רחצ
יא. כל שזוכרו אמר אח לראשותורת המצרף עמ' לג
יא. לא מאסתים בימי יוונים וכו'דברי אמונה השלם בראשית עמ' קפב
יא. לא מאסתים בימי כשדיםפעולת צדיק (בריש) דרוש ד
יא. להפר בריתי אתם בימי רומיים שהעמדתי להם בית רבי וחכמי הדורותאור גדליהו מועדים דף צד ע"א, בראשית דף עד ע"ד, ויקרא-דברים דף צ ע"ב
יא. נבוכדנצר מלך בכיפה לילה כיום יאיר (באום) עמ' 209
יא. ר"א פתח בעצלתים ימך המקרה בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מךאור גדליהו מועדים דף מט ע"א
יא. ר"י פתח זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו אימתי ראו בימי מרדכי ואסתראור גדליהו מועדים דף מט ע"ג
יא. רא"א מהכא או הנסה אלקים וגו'אור גדליהו מועדים דף מט ע"א
יא. שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי דורותאשכבתיה דרבי ח"א עמ' כו, קלג, קנה, ח"ב עמ' עג, צד
יא. שלמה מלך על כל העולםדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תעה
יא: בלשאצר מנה וטעה ואחשורוש מנה וטעהדרשות הר"ן (מישור) עמ' קטז
יא: ויהי לפעמים שמחה ולפעמים צערנפש יוסף עמ' רחצ
יא: חשבון השנים של אחשורוש ובלשצרדולה ומשקה פורים עמ' צז, קנו
יא: מאי כשבת לאחר שנתיישבה דעתו שכבר עבר שבעים שנה ולא נגאלונפש יוסף עמ' צז
יא: שלמה המלך זכה למלוך על התחתונים ועל העליוניםנפש יוסף עמ' רחצ
יב הרי יהודי אלמא מיהודה טירת כסף דף קל/קנ ע"א
יב ממוכן זה המן ולמה נקרא וכו'שער התפלה (תשמט) שער פילול פ"א
יב ע"א הצרות כי נהנו מסעודתו של אחשוורוש מעינות האמונה (תשסב) עמ' תסה/תסח
יב ע"א הראוי לכסף וכו', ורש"יוזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' קנג
יב ע"א מ"מ נתחייבו ישראליקרא דשכבי (דוד) דרוש סא דף קלב ע"ד ודף קלג ע"ג ודף קלה ע"ד
יב ע"א מנין שהקב"ה קראו ליעקב אל וכו'בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' ואתחנן עמ' רכא
יב ע"א מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור, מהרש"אמהר"ם שיק דברים עמ' רח
יב ע"א רש"י ד"ה בגדיאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קנד
יב ע"ב אביו מבנימין ואמו מיהודה דבר יום ביומו - ר"ח סיון, ר"ח אדר שני
יב ע"ב איש ימיני ואיש יהודי מחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' קסב (בהערה) {ארבע דעות}
יב ע"ב אמרה כנסת ישראל מעינות האמונה (תשסב) עמ' תעט
יב ע"ב בז' באדר מת וכו' נולד דבר יום ביומו - ר"ח אדר, ר"ח אדר שני
יב ע"ב ויאמר ממוכן זה המן, ותוס'וזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' קנב
יב ע"ב לבני יששכר שיודעים לעבר שנים יערי עם דבשי ח"א עמ' פז
יב. במדה שאדם מודד מודדין לו מגדנות אליעזר עמ' תכז
יב. ומהרש"א מרדכי דאג לכשרות מאכלי המשתהדולה ומשקה פורים עמ' צז, קמב, של, תקא
יב. ישראל שבאותו דור נתחייבו כליהנפש יוסף עמ' צז
יב. כרצון איש ואיש מרדכי והמןאש דת (תשמח) עמ' ריא
יב. כתונת פסים שעשה יעקב ליוסףנפש יוסף עמ' קה
יב. לעשות כרצון איש ואיש כרצון מרדכי ואסתרנפש יוסף עמ' פב
יב. מדקאמר בינותי מכלל דטעה לילה כיום יאיר (באום) עמ' 97
יב. מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו דור כליהשפת אמת (הלוי) משלי פרק ז פסוק א
יב. מפני מה נתחייבו כליהדולה ומשקה פורים עמ' צו, קמא, קנה, שטו
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליה מפני שנהנו מסעודתו של אחשורושאור גדליהו מועדים דף מו ע"א
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו' מפני שהשתחוו לצלםכשלג ילבינו - מאמר ונהפוך הוא
יב. מפני שהשתחוו לצלם של אותו רשע, וכי משוא פנים יש בדבר וכו' מטר השמים - עמודי העולם עמ' תיב
יב. שאלו תלמידיו את רשב"י מ"מ נתחייבו שונאיהם של ישראל באותו הדור כליה כו' הרי בשמים (בדרשי) דף ע ע"ג-ע"ד
יב. שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחיבו שונאיהם של ישראל וכו'אש דת (תשמח) עמ' ז
יב: אין כבוד למלך לשאול פי יודעי דת ודיןנפש יוסף עמ' צ
יב: הויכוח שבין כנס"י למרדכידולה ומשקה פורים עמ' תלה, תסח, תקג
יב: זיל לגבי עמון ומואבדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' מ
יב: יודעי העתים מאן יודעי העתים רבנןחוט המשולש (דיוואן) דרשות דף יט ע"א
יב: מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימינימהר"ם שיק במדבר עמ' לא
יב: מיום שחרב ביהמ"ק וגלינו וכו'דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קסד
יב: ממוכן זה המןפעולת צדיק (בריש) דרוש ז
יב: קרי לי' יהודי אלמא מיהודה קאתי, וקרי לי' ימיני אלמא מבנימין קאתייד שלום (פרידמן) מועדים עמ' רמה
יג בז' באדר מת משה ובשבעה באדר נולדעולה ליפה סי' כט
יג בשכר צניעות שהיה בה ברחלדרכי נועם (הרנזון) דרוש כה
יג גלוי וידוע לפני הקב"ה שעתיד המן הרשע לשקול שקלים וכו'עולה ליפה סי' סה
יג ולא ידע שבז' אדר מת משהפעולת צדיק (בריש) דרוש ה
יג זיל לגבי עמון ומואב כו'המדרש והמעשה במדבר פרשת בלק
יג ע"א אל תקרי לבת אלא לבית חכמת התורה שלח עמ' תמז
יג ע"א האכילה קדלי דחזירי ותוס' ד"ה קדלי יערי עם דבשי ח"ד עמ' מה
יג ע"א הדסה שמה, ולמה נקראת אסתר שהיו אומות העולם קורים אותה על שום אסתהראוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' פד
יג ע"א המגדל יתום בתוך ביתו אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סו עמ' 236-237
יג ע"א כל הכופר בע"ז מעינות האמונה (תשסב) עמ' של
יג ע"א שהאכילה מאכל יהודי דבר יום ביומו - יד אדר
יג ע"ב אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחילהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קצג
יג ע"ב אין הקב"ה מכה לישראל אא"כיקרא דשכבי (דוד) דרוש קטז דף רב ע"ד
יג ע"ב בישראל הקב"ה מקדים רפואה למכה חכמת התורה בלק עמ' קעה, שכה
יג ע"ב בישראל מקדים רפואה למכה חכמת התורה חוקת עמ' רלג
יג ע"ב בישראל מקדים רפואה למכה חכמת התורה פנחס עמ' רס, תסט
יג ע"ב בתחילה במרדכי לבדו ולבסוף בעם מרדכי ומנו רבנןאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' פט
יג ע"ב גלוי וידוע לפני וכו' שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהן לשקליו, ומהרש"אאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' ט
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים לפיכך הקדים שקלי ישראל לשקלי המןבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' משפטים עמ' עט, פ' תשא עמ' פז, פ' ויקהל עמ' צב
יג ע"ב גלוי וידוע שהמן עתיד לשקול וכו'כתנות אור (תשעג) פ' כי תשא אות ג
יג ע"ב ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' משפטים עמ' עט
יג ע"ב ישנו עם אחד, אמר רבא ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' פט, קפז
יג ע"ב כיון שנפל פור בחדש אדר שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה, ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולדאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' כט, לט, מז
יג ע"ב כשהקב"ה פוסק גדולה פוסק לדורות עולם חכמת התורה בהעלותך עמ' קיב
יג ע"ב כשנפל הפור על חודש אדר שמח המןמהר"ם שיק דברים עמ' רעג
יג ע"ב לא יגרע מצדיק עיניו בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' מב
יג ע"ב ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו', ואת דתי המלך אינם עשים, דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"יאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קפג
יג ע"ב ליכא דידע לישנא בישא כהמןשכר שכיר דברים שיחה לא אות א
יג ע"ב לית דידע לישנא בישא יערי עם דבשי ח"א עמ' קה
יג ע"ב שמח (המן) שמחה גדולה אמר, נפל לי פור בירח שמת בו משה מחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' קעב
יג ע"ב שקלי המן דבר יום ביומו - א אדר
יג שמע מה שאמרו בגתן ותרשעולה ליפה סי' מב
יג. אב בחכמהדברת שלמה (תשעא) עמ' לב
יג. אב בתורה אב בחכמה אב בנבואהדרשות הר"ן (מישור) עמ' קצד
יג. גלוי וידוע שעתיד המן לשקול על ישראל הקדים שקליהם לשקליונפש יוסף עמ' פה, צב
יג. הכופר בע"ז נקרא יהודידברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' נז
יג. ולא ידע שבז' באדר מת משהפעולת צדיק (בריש) דרוש ז
יג. ולקחה מרדכי לו לבת אל תקרי וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' נט
יג. ותרד בת פרעה לרחוץ וכו' שרחצה מגלולי בית אביהדברת שלמה (תשעא) עמ' רטז, ריט
יג. כל הכופר בע"ז נקרא יהודי מטר השמים - עמודי העולם עמ' שעה
יג. כל הכופר בע"ז נקרא יהודישפת אמת (הלוי) משלי פרק ל פסוק יז
יג. כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי לילה כיום יאיר (באום) עמ' 280
יג. לו לבת א"ת לבת אלא לביתוישב אברהם דף סט ע"א
יג. עיברתה אמה מת אביה ילדתה אמה מתה אמה לו לבת א"ת לבת אלא לביתאש דת (תשמח) עמ' רמה
יג: אחר הדברים האלה אחר מאיפעולת צדיק (בריש) דרוש ו
יג: אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ הקדים רפואה למכהאש דת (תשמח) עמ' רצד
יג: אמרה ליה אין מיהו אבא רמאה הוא, ובכל מסירת הסימנים לב שלום בראשית עמ' רסג, רנא, רסו, רעא
יג: אמרה ליה אית לי אחתא דקשישא מנאיתורת המצרף עמ' סד
יג: בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול לב שלום בראשית עמ' רעא
יג: בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול לילה כיום יאיר (באום) עמ' 275
יג: גלוי וידוע לפני וכו' שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהם לשקליויד שלום (פרידמן) מועדים עמ' רלז, רלח, רמז, רנב, רפב
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים וכו' מטר השמים - עמודי העולם עמ' תנח
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראלשפת אמת (הלוי) משלי פרק יט פסוק יז
יג: דלא אכלי מינן ולא נסבי מינןזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שכח
יג: המן בחר באדר חדש שמת בו משהאור גדליהו שמות דף נז ע"ד
יג: המן ידע לומר לשון הרעדולה ומשקה פורים עמ' פב
יג: הקב"ה מקדים רפואה למנהדולה ומשקה פורים עמ' רצט, תק
יג: הקדים הקב"ה שקלים לשקליו של המןאור גדליהו מועדים דף מא ע"ג, שמות דף נז ע"ד
יג: הקדים שקליהס לשקליו של המן ותוס'דולה ומשקה פורים עמ' ג, כה
יג: וכי אחי אביה הוא והלא בן אחות אביה הוא וכו'אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' עא
יג: ולא ידע כי בשבעה באדר מת משה ובו נולדנפש יוסף עמ' קסג
יג: ישנו עם אחד ישנו מן המצותאור גדליהו מועדים דף נ ע"ג
יג: כיון שנפל הגורל על אדר שמח וכו'ארצות השלום (תשנה) עמ' עו
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח וכו'תורת המצרף עמ' שט
יג: לא אכלי בהדן ולא שתו בהדןדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קד
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמן וכו'אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שסד
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמן, א"ל תא ניכלינהו, א"ל מסתפינא מאלהיו וכו', א"ל ישנו מן המצותיד שלום (פרידמן) מועדים עמ' רלח
יג: עמ"י ישנו מן המצוותדולה ומשקה פורים עמ' קל
יג: רחל אמנו מסרה הסמנים ללאה אחותה כדי שלא תתביישאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רטז
יג: רחל מסרה סימניה ללאהאמונת עתיך גל' 128 עמ' 9-10
יג: שהפיל המן פור על חודש אדר, שבחודש אדר מת משה, והוא לא ידע שבד וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' שסא
יג: שמח שנפל פור בירח שמת משה, ולא היה יודע שבשבעה באדר נולדדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קפג
יג: תוס' ד"ה הכס"ף, עולה העץ, רמז לו שיתלה עליודברת שלמה (תשעא) עמ' קנ, רלח
ב ע"א א"ד א"ר בב"ח זו דברי ר"ע סתימאהבריכות מים דף נ ע"ב
ב ע"א אנשי כנסת הגדולה תקינותורת חז"ל עמ' 49
ב ע"ב מנצפ"ך צופים אמרוםתורת חז"ל עמ' 72
ב עמ"ב כרכים המוקפין חומהדרכי הים דף קכג, קמה
ב. זו דברי רבי עקיבא סתימתאהשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' שלא, תרנה
ב. זו דברי רע"ק סתימתאהשבילי פנחס (תשעז) עמ' פח
ב: אין נביא רשאי לחדש דברתורת אברהם עמ' יד
ב: אלה המצות שאין נביא רשאי לחדש דברשם אליעזר דף נב ע"ב
ב: מנצפ"ך צופים אמרוםשם אליעזר דף קג ע"א
ג מבטלין תלמוד תורה מפני מקרא מגילה וכו'אבן ישראל (ברוין) ח"ב עמ' ג
ג ע"א אינהו עדיפי מיני'אבני שיש (שוורץ) עמ' יג
ג ע"א אלה המצות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתהנפש החיים (תשעז) עמ' עא
ג ע"א אמר לו עתה באתי ובתוס' ד"ה ועתהשם דרך ויקרא עמ' שמט
ג ע"א בת נדיב, בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיבשם דרך שמות עמ' קצג, רנג
ג ע"א ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסהפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תסז הערה 7
ג ע"א מכאן סמכו של בית רבי שמבטלין ת"ת ובאין לשמוע מקרא מגילהשיחות חכמה ומוסר מאמר לז אות ד
ג ע"א תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי ונזדעזעה ארץ ישראל ד' מאות פרסהשם דרך ויקרא עמ' פח
ג ע"ב גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמיריןנפש החיים (תשעז) עמ' רלב
ג ע"ב כבוד התורה קאמרת כבוד התורה דיחיד חמור ת"ת דיחיד קלשם דרך שמות עמ' רמה
ג ע"ב עשרה בטלנין, רש"ישם דרך שמות עמ' רפד, רפה
ג. אונקלוס הגר תרגם את התורה מפי רבי אליעזר ורבי יהושעשבילי פנחס (תשעב) עמ' שלט
ג. אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזישבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תקכט
ג. אע"ג דאינהו לא חזו מזלייהו חזושבילי פנחס (תשעח) עמ' פח
ג. אעייג דאינהו לא חזו מזלייהו חזושבילי פנחס (תשעג) עמ' כח
ג. וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק מלמד שלן בעומקה של הלכהשבילי פנחס (תשפ) עמ' צז
ג. וראיתי אני דניאל לבדי וכו' אע"ג דאינהו לא חזו מזלייהו חזושבילי פנחס (תשעד) עמ' שג
ג. לן בעומקה של הלכהאבני שיש (שוורץ) עמ' יד
ג. מיהו זה שגלה סתרי לבניתורת אברהם עמ' 144
ג. מכאן סמכו של בית רבישארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' יז, תפא
ג. מנצפ"ך צופים אמרום וכו' שכחום וחזרו ויסדוםשבילי פנחס (תשעג) עמ' קמא
ג. משפחה ומשפחה להביא משפחות כהונה ולויהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפט {אם בישראל שייך לשון 'משפחה'}
ג. נזדעזעה ארץ ישראל ד' מאות פרסה על ד' מאות פרסהשבילי פנחס (תשעט) עמ' פד, קכט
ג. תוס' - פירש ריב"ן על ת"ת באתישארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' כא, כג
ג. תרגום של תורה אונקלוס אמרו מפי ר"א ור"ישבילי פנחס (תשפ) עמ' שפה
ג. תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו וכו'שבילי פנחס (תשעו) עמ' עט
ג: גדול ת"תשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' כ
ג: כבוד תורה דיחיד חמורתורת אברהם עמ' 200
ג: תורה דרבים שאנישארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קטו
ד ע"א אריב"ל פורים שחל להיות בשבת כו'בריכות מים דף לז ע"ב-ע"ג
ד ע"א חייב אדם לקרוא וכו' רש"י, תוס'משוש הארץ עמ' קג
ד. חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביוםפתח עינים (ויינברגר) עמ' ר
ד. משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רח (תס) {עוד תקנות שתיקן}
ד. נשים חייבות בקריאת המגילה שאף הן היו באותה הנס ותוס'עזר מיהודה עמ' תעז
ד. תוס' ד"ה שאף, משום טעמא דאף הן היו באותו הנס לא מחייבא אלא מדרבנןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קעד (שכח) {לבה"ג הוי דאורייתא}
ד: תוס' ד"ה ויעבירנה - הב' תקיעה אחת משום זכר ליובל תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ר (תכז)
ה ע"ב חזקיה קרי בטבריא וכו'עשות משפט עמ' קמא ד"ה ואולם
ה. באלו אמרו מקדימיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שה
ו אין מעבירין, תוס'דרכי הים דף קמא ע"ב
ו אלמלא מעמדות לא נתקיימו ש"וקול יהודה (ישראל) דף ו ע"ד
ו נשים חייבות במ"מדרישה מחיים דף פג ע"ג
ו ע"א א"ר אבהו עקרון תעקר זו קסרי בת אדום וכו'אמרי טל מאמר ה
ו ע"א וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום היה קורין אותו כו'אמרי טל מאמר ה
ו ע"א רש"י - ששך בבל בא"ת ב"שברכת חיים ח"א עמ' 186
ו ע"ב אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היאאמרי טל מאמר קלז
ו ע"ב אם מלאה זו חרבה זועיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 145
ו ע"ב יגעת ומצאת תאמין, לא יגעתי ומצאתי אל תאמיןתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' נ, קעז
ו ע"ב יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןשיעור ליום השבת עמ' קכה, שעה
ו ע"ב יגעתי ולא מצאתי אל תאמןנפש החיים (תשעז) עמ' רצג
ו ע"ב לא יגעתי ומצאתי אל תאמן, יגעתי ומצאתי תאמיןשיחות חכמה ומוסר מאמר לה אות ח
ו ר"י נשיאה שדר לר' אושעיא אטמא דעגל'דרכי הים דף קטו ע"ב
ו שלחה אסתר לחכמיםדרישה מחיים דף פב ע"ב-ע"ג
ו. אמר יצחק לפני הקב"ה רבש"ע יוחן עשו וכו'שבילי פנחס (תשעט) עמ' תח
ו. אמר לו בארץ נכוחות יעול, ורש"ישבילי פנחס (תשעו) עמ' שצט
ו. דמתיקי פירי כקלא דכינריתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קסב (תקנד) {התחלפות חוש הטעם בחוש השמע}
ו. חלזון נמצא בארץ ישראל בגבול זבולוןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצד (יח)
ו. יוחן רשע וכו' בל למד צדק וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' שפב
ו. כולם צריכים לך ע"י חלזון ורש"ישפוני טמוני חול (תשכג) עמ' כג, מט
ו. סימן זה יהא לך כל הנוטל ממך בלי דמים אינו מועיל בפרקמטיא שלושפוני טמוני חול (תשכג) עמ' כב, קעא
ו. ראשון לציוןבית מועד (גטיניו) דף לט ע"ג
ו: אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמיןשבילי פנחס (תשפ) עמ' שיא
ו: אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן וכו'שבילי פנחס (תשעג) עמ' רצ
ו: אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן לא יגעתי ומצאתי אל תאמן יגעתי ומצאתי תאמןשבילי פנחס (תשעד) עמ' רמט-רנ
ו: אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן לא יגעתי ומצאתי אל תאמן יגעתי ומצאתי תאמןשבילי פנחס (תשעו) עמ' רצג, רצה, שנז
ו: יגעת ולא מצאת אל תאמןבאר מים חיים (הלוי) דרושים דף ג ע"ד
ו: יגעתי ולא מצאתי אל תאמיןתורת אברהם עמ' קמו
ו: יגעתי ולא מצאתי אל תאמן וכו' יגעתי ומצאתי תאמןשבילי פנחס (תשעז) עמ' שפא
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןעזר מיהודה עמ' פ
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןשבילי פנחס (תשעח) עמ' שמד
ו: יגעתי ומצאתי תאמיןשבילי פנחס (תשעט) עמ' סב, שמ
ו: יגעתי ומצאתי תאמןשבילי פנחס (תשעה) עמ' תיז
ו: לא יגעתי ומצאתי אל תאמיןנתיבות אמונה - תפלה עמ' קג
ו: לא יגעתי ומצאתי אל תאמיןתורת אברהם עמ' 88, קלז
ז חייב אדם לבסומי בפוריאאבן ישראל (ברוין) ח"ב עמ' מג
ז ע"א אסתר אינה מטמאה וכו' רש"י, תוס'משוש הארץ עמ' צה
ז ע"א מגילת אסתר נכתבה ברוח הקודששם דרך שמות עמ' רסו
ז ע"א ריטב"אמשוש הארץ עמ' קה
ז ע"א שלחה להם אסתר כו' קבעוני וכו' כתבוני לדורות, ורש"י - ליו"ט ולקריאה וכו' עם שאר הכתובים וע"יפנינים על התורה ומועדים עמ' ריד-רטז
ז ע"א שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' עב
ז ע"ב אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד כו'אמרי טל מאמר מו-מז
ז ע"ב משלקה הרי הוא אחיך כיון שקבל עליו את הדיןעולת שבת (אלמושנינו) עמ' רפז
ז ע"ב קם רבה שחטיה לרבי זירא למחר בעי רחמי ואחייהנטע שעשועים (שליסל) - הסכמת ר' מרדכי וינקלר {ברכי יוסף - האם פקע מאשתו איסור אשת איש}, ואחרי הסכמת ר' דוד שליסל {דוקא למחרת היה יכול להחיותו}, ועמ' א {האם פקע מאשתו איסור אשת איש}
ז עד דלא ידעשארית יעקב (דוויך) עמ' קא
ז. אסתר ברוח הקודש נאמרה וכו' ןבתוס' ד"ה לכולהופתח עינים (ויינברגר) עמ' רא
ז. משלוח מנות שתי מנות לאיש אחדשבילי פנחס (תשעו) עמ' רי
ז. קיימו למעלהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קסה
ז. ר"י אמר מהכא וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודיםפתח עינים (ויינברגר) עמ' רא
ז. שלח ליה לר"א אטמא דעגלא וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפורים (אחרי פ' תצוה)
ז: אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קצח-קצט (תכג) {אם באיסור דיבור יש חילוק}
ז: ארור המן לברוך מרדכיתורת אברהם עמ' מא
ז: בעי רחמי ואחייהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שלד {כח תחיית המתים בחז"ל}
ז: 'ימי' משתה ושמחה ולא בלילהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קיח
ז: לאו כל שעתא ושעתא מתרחיש ניסאאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' עז
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריא וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' רעד
ז: מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכישבילי פנחס (תשעט) עמ' רג
ז: מיחייב אינש לבסומי בפוריא וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' ריז
ז: מיחייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכישבילי פנחס (תשעז) עמ' רנב
ז: מיחייב אנישי לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' קו
ז: עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' עח (כו)
ז: רבה ורבי זירא עבדי סעודת פורים בהדי הדדי איבסום קם רבה שחטיה לרבי זירא וכו'שבילי פנחס (תשעט) עמ' רג
ז: תנא מיניה ארבעין זימנין ודמי ליה כמאן דמנח בכיסיהשבילי פנחס (תשעה) עמ' תצו, תצז
ח ע"ב יצא מצורע מוסגר שאין צרעתו תלויה בגופו אלא בימיםשם דרך ויקרא עמ' סו
ח. הרי עלי חייב באחריותן וכו'לב הארי עמ' טז, שיא
ט ע"א ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים ובשאר ארצותפרשת דרכים (תשסה) עמ' צו
ט ע"א תלמי ותרגום התורהעולת שבת בשבתו עמ' יד
ט ע"ב מאירי - כל ז' שכבשו וז' שחלקו הי' הארון הולך עמם במלחמותיהם וכו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קנא
ט. תלמי המלך צוה לתרגם יווניתשבילי פנחס (תשעג) עמ' צג
ט: אין בין שילה לירושלים וכו' בכל הרואהשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' סב
ט: יפת אלקים ליפת וכו' דבריו של יפת יהיו באהלי שםשבילי פנחס (תשפ) עמ' קעח
ט: מותר לכתוב ספר תורה בלשון יוונית וכו' יפת אלקים ליפת וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' צט
י ישוש לא נאמר אלא ישישאבני שיש (שוורץ) עמ' מד
י מעשי ידי טובעים ביםאבני שיש (שוורץ) עמ' מד
י ע"א קדושה ראשון קדשה לעתיד לבואפרשת דרכים (תשסה) עמ' קיז
י ע"ב אותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים ואחישם דרך ויקרא עמ' מז
י ע"ב אין הקב"ה שמח במפלתם של רשעיםקניני קדם ח"א עמ' 166
י ע"ב אמר הקב"ה מעשה ידי כו' ואתם אומרים שידהפנינים על התורה ומועדים עמ' קעו
י ע"ב אף על פי שאין לו עכשו והיה לו קודם לכןפרשת דרכים (תשסה) עמ' קטז
י ע"ב באותה שעה בקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקב"הפרשת דרכים (תשסה) עמ' שסח
י ע"ב הוא אינו שש, אבל אחרים משישעולת שבת בשבתו עמ' תכג
י ע"ב ומי חדי קוב"ה במפלתן של רשעים כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ה
י שאלו תלמידיו לרשב"י מ"מ נתחייבודרכי הים דף קטו ע"ב
י. תוס' ד"ה ומאי, רק המשניות היו שגורות וידועות בפי כלתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' צ (נא) {השוואות}
י: הקמת המשכן כבריאת שמים וארץתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שא-שב (מא) {על כן היה בצלאל צריך לידע לצרך אותיות שנבראו בהן שמים וארץ}
י: הקמת המשכן כבריאת שמים וארץתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שג (מה)
י: כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צערשם אליעזר דף יא ע"א
י: מרדכי ראש לכל הבשמיםשבילי פנחס (תשעח) עמ' ר
יא לא מאסתים בימי כשדים וכו'גיא חזיון ח"ב דף יא ע"א
יא ע"א אחשורוש מלך בכיפהאמרי טל מאמר סה
יא ע"א במתניתא תנא לא מאסתים כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר א
יא ע"א הוא דתן ואבירם חן ברשען מתחילתן ועד סופןשם דרך שמות עמ' יא
יא ע"א הושחרו פניהם של ישראל כו' כשולי קדירהפנינים על התורה ומועדים עמ' קי
יא ע"א הם ברשעתם מתחלתם ועד סופםקניני קדם ח"ב עמ' 93
יא ע"א כיון שנפל בחדש אדר שמחדרישה מחיים דף עד ע"ד, צד ע"ד
יא ע"א לא מאסתים בימי כשדים וכו' לעתיד לבואקניני קדם ח"א עמ' 93
יא ע"א מהודו ועד כוש רב ושמואל חד אמר וכו'אמרי טל מאמר סה
יא ע"א ר"א פתח בעצלתיםדרכי הים דף קלד ע"א
יא ע"א ר"ל פתח ארי נוהםדרישה מחיים דף ע ע"א, עג ע"ג
יא ע"א ר"ל פתח ואם לא תורישודרישה מחיים דף פה ע"ב
יא ע"א רמ"א מהכא ומי גוי גדולדרישה מחיים דף נה ע"ב, רג ע"א
יא ע"ב היינו דקא"ל דניאל ועל מרי שמיא וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' רטז
יא. לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם אדם ולא מלך וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפורים (אחרי פ' תצוה)
יב אמר להם הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהם אלא לפנים וכו'אבן ישראל (ברוין) ח"ב עמ' מב
יב אמר לו הקב"ה למשיח קובל אני עליך, על כורשקניני קדם ח"א עמ' 41
יב כטוב לב המלך ביין אטודרישה מחיים דף סז ע"א
יב מפני מה נתחייבו וכו'שארית יעקב (דוויך) עמ' קיד, קיז
יב ע"א א"ר אף דניאל טעה בהאי חושבנא וכו' מדקאמר בינותי מכלל דטעה כו'אמרי טל מאמר צו
יב ע"א א"ר יוסי מלמד שלבש בגדי כהונהשיעור ליום השבת עמ' קסג
יב ע"א אחשורוש מלך חכם היה או טיפששם דרך שמות עמ' תיד
יב ע"א הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהם אלא לפניםשיחות חכמה ומוסר מאמר לא אות ה
יב ע"א הרבה נביאים עמדו להם לישראל כפליים כיוצאי מצריםשיחות חכמה ומוסר מאמר כב אות ה, מאמר יד אות א
יב ע"א מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו דור כליהפרשת דרכים (תשסה) עמ' לא
יב ע"א מפני מה נתחייבו כו' שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' רטז
יב ע"ב מעלין בקודש ולא מורידיןנפש החיים (תשעז) עמ' עח
יב ע"ב קר ליה יאודידרישה מחיים דף פז ע"ג
יב ע"ב קרי ביה איש יהודיברית יצחק דף כ ע"ד
יב ע"ב קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתיפרשת דרכים (תשסה) עמ' קסו
יב שאלו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה וכו'גיא חזיון ח"ב דף נח ע"א
יב שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהם של וכו'גיא חזיון ח"א דף סז ע"ב
יב שאלו תלמידיו לרשב"י מ"מ נתחייבו שונאיהן של ישראלבאר מים חיים (הלוי) דרושים דף כה ע"א-ע"ב
יב. דת של תורה אכילה מרובה משתיהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שסט-שע {הכוונה אליל שבת, דשיעור אכילת הסעודה מרובה משיעור שתיית הקידוש}
יב. הגזירה הי' מפני שהשתחוו לצלםנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' צא
יב. הם לא עשו אלא לפניםתורת אברהם עמ' נח
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה וכו' הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהם אלא לפניםשבילי פנחס (תשעב) עמ' תפז
יב. מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו' השתחוו לצלםתורת אברהם עמ' 242
יב: איש יהודי וכו' קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתי וקרי ליה ימיני וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' רעז
יב: במדה שאדם מודד בה מודדין לושבילי פנחס (תשעח) עמ' קכ
יב: במידה שאדם מודד בה מודדין לושבילי פנחס (תשעו) עמ' שה
יב: ויאמר המלך לחכמים מאן חכמים רבנן אמר להו דנוה ניהלה אמרו וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפורים (אחרי פ' תצוה)
יב: כשם שעשתה מלאכה עם בנות ישראל בשבת וכפי שעשתה כך נגזר עליהשבילי פנחס (תשעב) עמ' רמט
יג אמר ר"ל גלוי וידוע כו'דרכי הים דף קטו-קטז, קלה
יג גלוי וידוע שעתיד המןדרישה מחיים דף פה ע"א
יג ישנו עם א' ליכא דידעדרישה מחיים דף עז ע"ב
יג למה נקרא הדסהדרישה מחיים דף נב ע"ד
יג ע"א א"ר אלעזר מלמד שלכל אחד ואחדשיעור ליום השבת עמ' רכ
יג ע"ב בשכר צניעות שהיתה בה ברחלברך את אברהם דף רכג ע"ג
יג ע"ב בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאולעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 188, 124
יג ע"ב בשכר צניעות שהיתה בו בשאולעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 35
יג ע"ב כיון שנפל הפור בחודש אדר שמח כו' ולא הי' יודע כו', ורש"י - כדאי הלידה כו'פנינים על התורה ומועדים עמ' ריב-ריג
יג ע"ב לא יגרע מצדיק עינוברך את אברהם דף קיג ע"ד
יג ע"ב סימנים שמסר יעקב לרחל מסרתם ללאהעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 122
יג. אל תיקרי לבת אלא לביתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' פד (מא) {'לבת' גם כן אמת כי הנוקבא נחשב תולדת הדכר}
יג. אל תיקרי לבת אלא לביתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רעט (שמט)
יג. אסתר חוט של חסד משוך עליהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנב (תקי) {וכן בלימוד תורה שבעל פה בלילה מדת המלכות}
יג. בתיה בת פרעה ירדה לרחוץ עצמה מגילולי בית אביהשבילי פנחס (תשעט) עמ' תנב, תנה
יג. ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור שירדה לרחוץ מגילולי בית אביהשבילי פנחס (תשעג) עמ' קיז, קכ
יג. למה נקרא שמה אסתר על שום אסתהרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' פז (מז) {אסתר ענינה בספירת מלכות, והיא בחינת הלבנה}
יג: אחר הדברים האלה וכו' אחר שברא הקב"ה רפואה למכה וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תקכז
יג: אין הקב"ה מכה את ישראל אלא א"כ בורא להם רפואה תחילהעזר מיהודה עמ' י, לט
יג: בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול וכו' , בשכר צניעות שהיה בו בשאול זכה ויצא ממנו אסתרשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' תב
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליושבילי פנחס (תשעב) עמ' רכב
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליושבילי פנחס (תשעז) עמ' רכב
יג: הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצט (לה)
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה ולא היה יודע שבז' אדר מת ובז' אדר נולדשבילי פנחס (תשעב) עמ' רמה
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה ולא היה יודע שבזי אדר מת ובז' אדר נולדשבילי פנחס (תשעג) עמ' קצב
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו' ולא היה יודע שבז' באדר מת ובז' באדר נולדשבילי פנחס (תשעו) עמ' רט

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US