Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת יבמות (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת יבמות
ב ע"א חמש עשרה נשים פוטרות וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף י ע"ב
ב ע"א חמש עשרה נשים פוטרות כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' תב
ב ע"א חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וכו'נר ישראל חלק ב דף מה
ב ע"א חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהןמשך חכמה דברים פ' כה פס' ה
ב ע"א חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהןתורת הרבי רבי זושא סי' קכב
ב ע"א סוד מצות יבוםאוצר הכבוד
ב ע"א תוס' ד"ה אשת אחיו מאמובנין אפרים עמ' מ [הלכה]
ב ע"א תוס' ד"ה ואחותמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פא ע"ב
ב ע"א תוס' ד"ה חמשמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צ ע"ב
ב ע"ב לתני אחות אשה ברישאמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צא ע"א
ב ע"ב בתו כיון דאתיא מדרשא חביבא ליהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צא ע"א, מהדו"ב ח"ב דף י ע"ב
ב ע"ב כיון דאתיא מדרשא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קלב
ב ע"ב תוס' ד"ה אומאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צב ע"ב, מהדו"ב ח"א דף נב ע"ב
ב ע"ב תוס' ד"ה בתו עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרב
ג ע"א מאי איריא דתני פוטרות לתני אוסרותמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צא ע"א
ג ע"א משו"ה תני פוטרותמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צא ע"א, צד ע"א
ג ע"ב מנה"מ דת"ר וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' יח
ג ע"ב נאמר להלן "יבמה יבא עליה" וכו', כאן במקום מצוהמשך חכמה ויקרא פ' יח פס' יח, במדבר פ' ל פס' י
ג ע"ב טעמא דכתיב עליה וכו' לא תעשה שיש בו כרת מי דחי ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פא ע"ב, פב ע"א, פג ע"א, פד ע"א, צה ע"א, צה ע"ב, מהדו"ג ח"ב דף שז, שח
ג ע"ב עשה דוחה לא תעשה דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"ב דרוש מא עמ' עט
ג ע"ב עשה דוחה לא תעשהאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 336
ג ע"ב עשה דוחה לא תעשהבני יששכר ח"א דף פט ע"ג
ג ע"ב עשה דוחה לא תעשהגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קפ ע"ב
ג ע"ב עדל"ת מנלן דדחי דילפינן מכלאים בציצת יציב פתגם על התורה עמ' רכט
ג ע"ב תוס' ד"ה לפיבנין אפרים עמ' נב [הלכה]
ד ע"א לא תלבשויקהל משה (וייס) עמ' ג [הלכה]
ד ע"א כלאים בציציתדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' קיד
ד ע"א דרשינן סמוכים עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקפד
ד ע"א אפי' למאן דלא דריש סמוכים בעלמא במשנה תורה דרישאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקלג
ד ע"א דהא ר' יהודה בעלמא לא דריש ובמשנה תורה דרישמשך חכמה דברים פ' יד פס' א
ד ע"א בשומרת יבם עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרא
ד ע"א בשומרת יבם הכתוב מדבר ולעבור עליו בב' לאויןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קג ע"ב
ד ע"ב טעמא דכתב רחמנא צמר ופשתים וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קטו ע"א
ה ע"א תינח לתנא דבי ר' ישמעאל וכו' אלא אתיא מזקנו וכו' ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פ ע"ב
ה ע"א אתי עשה דמצורע ודחי לאו דהקפה דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שלו
ה ע"א שומע אני אף כהן מצורע כן ת"ל זקנומאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שז
ה ע"א שאני כהנים דריבה בהו מצות יתירות עמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים ט
ה ע"א נזיר לאו השוה בכלאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שעט
ה ע"א עשה דנזיר איתיה בשאלה עיוני רש"י במדבר עמ' תקלג
ה ע"א עשה דתגלחת דוחה לעשה ול"ת דנזיראמרי השכל עמ' 119
ה ע"א רש"י, עשה שלפני הדיבור אור אברהם בראשית עמ' יד
ה ע"א תוס' ד"ה ואכתימאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שז-שח
ה ע"א תוס' ד"ה שכןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף נד ע"ב, מהדו"ג ח"א דף קצה
ה ע"ב05 שעטנז עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקפד
ה ע"ב12 עשה דוחה ל"ת דרשות מהר"ם בנעט עמ' קכז
ה ע"ב15 מה למילה שכן נכרתו עליה י"ג בריתותמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף ח ע"א
ה ע"ב17 לתמיד שכן תדיר משנת חיים שמות עמ' שג
ה ע"ב17 מה לתמיד שכן תדיר משנת חיים במדבר עמ' שפח, תקיד
ה ע"ב17 מה לתמיד שכן תדיר משנת חיים ויקרא עמ' קנג
ה ע"ב17 נילף מתמיד וכו' ומכולהו נמי שכן ישנן לפני הדיבור ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פד ע"ב, פה ע"א
ה ע"ב18 ממילה ופסח שכן כרתשערי תשובה שער ג אות טז
ה ע"ב20 מה למילה ותמיד שכן ישנן לפני הדיבורמשך חכמה שמות פ' יב פס' י
ה ע"ב24 א"ל אביו חלל שבתדבש לפי מע' א אות לט
ה ע"ב24 יכול יהא כבוד אב ואם דוחה שבת...שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 250
ה ע"ב24 יכול יהא כבוד או"א דוחה שבת ת"ל וכו' כלכם חייבים בכבודיילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קצא
ה ע"ב24 תיתי מכיבוד אב ואם וכו' ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קא ע"ב
ה ע"ב25 כיבוד אב ואם לא דוחה שבתאור הרעיון עמ' רפט
ה ע"ב25 אין כיבוד אב ואם דוחה שבת אור אברהם שמות עמ' רצג
ה ע"ב25 סמך שבת למורא אב אם אמר לך חלל שבת לא תשמע לובני יששכר ח"א דף י ע"ד
ה ע"ב26 כולכם חייבין בכבודיפירוש המכבי דברים עמ' שעב
ה ע"ב27 דא"ל שחוט לי בשל לי יציב פתגם על התורה עמ' קנו-קנז
ה ע"ב רש"י - קודם הדיבור היינו קודם מתן תורה אור אברהם שמות עמ' קמו
ה ע"ב תו"י ד"ה מה משנת חיים ויקרא עמ' קנג
ה ע"ב תוס' ד"ה טעמאמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף נה
ה ע"ב תוס' ד"ה כולהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עח ע"א
ה ע"ב תוס' ד"ה כולכם עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תד
ו ע"א02 אתי עשה ודחי לא תעשהראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק ב אות י
ו ע"א05 יכול א"ל אביו היטמאחלק יעקב (קנטור) דרוש כו
ו ע"א07 כולכם חייבים בכבודיהמאור שבתורה (לסין)
ו ע"א07 כולכם חייבים בכבודיילקוט הגרשוני ח"ב
ו ע"א07 כולכם חייבין בכבודיאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תפו
ו ע"א10 אין בנין בית המקדש דוחה לא שבת ולא יום טובמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 290
ו ע"א10 אין בנין המקדש דוחה שבתמי מרום ח"ט עמ' שח
ו ע"א10 בנין ביהמ"ק אין דוחה שבת וברשב"א שם עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תנו, תנז
ו ע"א10 בנין ביהמ"ק אינו רוחה שבתמשיבת נפש עמ' קס
ו ע"א10 יכול יהא בנין בית המקדש דוחה שבתסדורו של שבת דף קנט ע"א
ו ע"א11 ההיקש דמקדש לשבת אור אברהם בראשית עמ' קמד
ו ע"א17 שאני לאוי דשבת דחמירי ובפרש"יבנין אפרים עמ' רנו [הלכה]
ו ע"א22 מה להנך שכן הכשר מצוהמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מו ע"ב
ו ע"א22 מה להנך שכן הכשר מצוהמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' ג
ו ע"א23 הכשר מצוה וברשב"אבנין אפרים עמ' ריז [הלכה]
ו ע"א23 הכשר מצווהמי מרום ח"ח עמ' קכו
ו ע"א25 יכול יתיירא אדם ממקדשהמאור שבתורה (לסין)
ו ע"א25 יכול יתיירא אדם ממקדשילקוט הגרשוני ח"ב
ו ע"א25 יכול יתיירא מן המקדש עצמודרך הקודש (תנעמי) עמ' שלב
ו ע"א25 יכול יתייראשפת אמת - אלה מסעי עמ' 45
ו ע"א25 יכול יתירא אדם מן השבתקרן פני משה ח"א עמ' קלא, קלב
ו ע"א רש"י ותוס', יכול יתירא אדם מן המקדשקרן פני משה ח"א עמ' ר,רא
ו ע"א תוס' ד"ה נגמר וכו' דשבת הוי עשה ול"ת יציב פתגם על התורה עמ' קנד
ו ע"א ראשונים - עשה דשבתון עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רא, רב
ו ע"ב01 לא משבת אתה מתייראטהרת יו"ט ח"י עמ' סב
ו ע"ב02 לא ממקדש אתה מתיירא שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קנט
ו ע"ב02 לא ממקדש אתה מתירא אלא ממי שהזהיר על המקדשדברי שמואל (תשנח) עמ' עח
ו ע"ב02 לא מן המקדש אתה ירא אלא ממי שהזהיר על המקדשמשך חכמה שמות פ' לב פס' יט
ו ע"ב02 לא מן המקדש אתה מתיירא אלא ממי שהזהיר עליופנים יפות על תהלים עמ' קלא, רנד
ו ע"ב02 מורא האמורה במקדש ממי שהזהיר אתה מתיירא אור אברהם ויקרא עמ' שעט
ו ע"ב02 מורא המקדש, ממי שהזהיר על המקדש אור אברהם שמות עמ' פה
ו ע"ב03 אתה מתיירא ממי שהזהיר על המקדשאור הרעיון עמ' קטו
ו ע"ב04 איזה מורא מקדש עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תנה
ו ע"ב04 איזו מורא מקדש, לא יכנס בהר הבית במקלו וכו' אור אברהם ויקרא עמ' שעו
ו ע"ב09 מה שמירת שבת לעולם וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יד
ו ע"ב14 הבערה ללאו יצאת וכו' יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' מה
ו ע"ב20 לפי שנאמרויקהל משה (וייס) עמ' קכו הערה ו, עמ' רסג אות לד [הלכה]
ו ע"ב26 לא תבערו אש... בבי"דדעת שבת עמ' צג
ו ע"ב29 מה מושבות האמורים להלן - בבית דין, אף מושבות האמורים כאן - בבית דין בית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' צה
ו ע"ב29 מה מושבות האמורים להלן - בבית דין, אף מושבות האמורים כאן - בבית דין בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קעט
ו ע"ב רש"י ד"ה לחלק עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תנט
ו ע"ב תוס' ד"ה יכול שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קכה
ו ע"ב תוס' ד"ה מושבותמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פה ע"א
ו ע"ב תוס' סוף ד"ה טעמאדגלי יהודה דרוש ב אות טו
ז ע"א ומה עבודה שהיא וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ב עמ' מז
ז ע"א סוגיית הגמ' דלא כר"ע ואף מעל מזבחיחפץ יהונתן שמות פ"כא פסוק יד
ז ע"א עשה דחי ל"ת דרשות ר"י מסלוצק עמ' קעח
ז ע"א דבר שהיה בכלל ויצא מן הכללאור חדש על ציון דף צב ע"א
ז ע"א תוס'בנין אפרים עמ' יג [הלכה]
ז ע"ב מפני שהמצורעים יכניסו ידם לבהונותמשך חכמה שמות פ' לח פס' יח
ז ע"ב טבול יום דבר תורה אפילו עשה אין בומשך חכמה ויקרא פ' יב פס' ב
ז ע"ב שחידשו בו דברים, ואמרו טבול יום לא כינס למחנה לוויהאור הצבי עמ' 66
ז ע"ב תוס' ד"ה ואמר משנת חיים דברים עמ' שסח
ז ע"ב תוס' ד"ה זה נכנס משנת חיים ויקרא עמ' רפ, רפד
ז ע"ב תוס' ד"ה ר' יוחנןבנין אפרים עמ' כ [הלכה]
ח ע"א לקולא וחומרא לחומרא מקשינןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כח ע"ב
ח ע"א לחומרא מקשינן עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קמג
ח ע"א אין עשה דוחה ללא תעשה שיש בו כרתמשך חכמה ויקרא פ' כ פס' כא
ח ע"א רבי אומר "ולקח - ולקחה" ו"יבם ויבמה" לאסור צרות ועריות משך חכמה דברים פ' כה פס' ה
ח ע"א תוס' ד"ה רבאמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פג ע"א, מהדו"ב ח"ב דף יא ע"א
ח ע"ב יבמה נקנית בעל כרחהמשך חכמה דברים פ' כה פס' ה
ח ע"ב תוס' ד"ה מאימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צא ע"א
ח ע"ב תוס' ד"ה כי אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' צב
ט ע"א אין חייבים אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאתמשך חכמה ויקרא פ' יח פס' יח
ט ע"א הוקשה כל התורה לע"ז וכו' עיוני רש"י במדבר עמ' רלו
ט ע"א אין לו מוח בקדקדוחבש פאר, דרוש ה
ט ע"א תוס' ד"ה והרימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פא ע"ב, צג ע"ב, מהדו"ב ח"ב דף י ע"ב
י ע"א רב אשי אמר לעולם וכו' בפלוגתא קמיירימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף יג ע"א, יג ע"ב
י ע"א תוס' ד"ה לעולםמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צד ע"א
י ע"ב אמר ריש לקיש, אין חייב על החלוצה כרתמשך חכמה ויקרא פ' כא פס' ז
יא ע"א איתמר, הבא על יבמה, ובא אחד מן האחים על צרתה וכו'משך חכמה דברים פ' כב פס' ה
יא ע"א ובנימוקי יוסףבנין אפרים עמ' נ [הלכה]
יא ע"א תוס' ד"ה צרתהבנין אפרים עמ' נא [הלכה]
יא ע"ב המחזיר גרושתו מן הנישואין אסורה, מן האירוסין מותרת משך חכמה דברים פ' כד פס' ד
יא ע"ב לרבות סוטה שנסתרה עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרלו
יא ע"ב סוטה שנבעלה אסורה לבעלה בלאו אור אברהם במדבר עמ' כח
יא ע"ב מאי נסתרה נבעלה ואמאי קרי ליה נסתרה וכו'טוב ירושלים דברים פכ"ד פסוק ד
יא ע"ב לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכים להםטהרת יו"ט ח"ז עמ' קלז
יא ע"ב תוס' ד"ה לרבותמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף ז ע"א
יא ע"ב תוס' ד"ה לרבותמשיבת נפש עמ' רנא
יב ע"ב מבת י"א שנה ויום אחדמשך חכמה בראשית פ' כה פס' כא
יב ע"ב ומן השמים ירחמוכוזרי מאמר ד סי' ג
יג ע"א צרת צרה לא צריך קרא לאוסרהמשך חכמה דברים פ' כה פס' ה
יג ע"ב03 אע"פ שאלו אוסרים ואלו מתירים לא נמנעו מלשא נשים זה מזהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קנב
יג ע"ב11 החוצה מכלל דאיכא פנימיתמשך חכמה דברים פ' כה פס' ה
יג ע"ב19 כל תיבה הצריכה למד בתחילתה הטיל לה הכתוב הא בסופהיד אהרן עמ' סז
יג ע"ב19 כל תיבה שצריכה למ"ד בתחילתה הטיל ה"א בסופהברכות אבי דף פז ע"א
יג ע"ב19 כל תיבה שצריכה למ"ד בתחלתה הטיל לה הכ' ה"א בסופהבני יששכר ח"ב דף סד ע"א
יג ע"ב19 כל תיבה שצריכה למ"ד בתחלתה הטיל לה הכתוב ה"א בסופהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תעו
יג ע"ב25 חוצה לרבות את הארוסהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קטו ע"א
יג ע"ב40 לא תתגודדו - לא תעשו אגודות אגודותמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 321
יג ע"ב40 לא תתגודדומשיבת נפש עמ' קפא
יג ע"ב40 רמי ריש לקיש הא כתיב "לא תתגודדו"משך חכמה מגילת אסתר פ' ט פס' ל-לא
יג ע"ב41 לא תעשו אגודות אגודות אז שמח עמ' קיב
יג ע"ב41 לא תעשו אגודות אגודותאבן פינה עמ' 3
יג ע"ב41 לא תעשו אגודות אגודות דרשות מהר"ם שיק עמ' תרסא
יג ע"ב41 לא תעשו אגודות אגודותמשך חכמה במדבר פ' יז פס' ה, דברים פ' יז פס' יא, פ' כב פס' כב
יג ע"ב41 לא תעשו אגודות אגודותשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 284-283
יג ע"ב44 א"ל עד כאן לא שנית מקום שנהגו לעשות מלאכה וכו'יערות דבש ח"ב עמ' ערב
יד ע"א01 עשו ב"ש כדבריהם או לא עשו אור אברהם בראשית עמ' רסח
יד ע"א01 לא עשו ב"ש כדבריהםמי מרום ח"ב עמ' צא
יד ע"א03 רב אמר לא עשו ב"ש כדבריהם ושמואל אמר עשו ב"ש כדבריהםאמרי השכל עמ' 36
יד ע"א09 ב"ה רובא הוו וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ב
יד ע"א10 למ"ד עשורוח חיים (חיד"א) עמ' קפ
יד ע"א11 ב"ש היו מחדדי טפימי מרום ח"ב עמ' צז
יד ע"א11 ב"ש מחדדי טפיילקוט הגרשוני ח"ב
יד ע"א11 בת קול כב"ה, ב"ש מחדדירבי צדוק מלובלין, פרי צדיק קונטרס שביתת שבת, אות ב, דף לז ע"ב-לז ע"ג
יד ע"א12 מחדדי טפירוח חיים (חיד"א) עמ' ריד
יד ע"א17 ב' בתי דינין בעירמשיבת נפש עמ' קפו
יד ע"א תוס' אין בין עיר מוציא בן כפר ישא מדברותיך - מגילה עמ' לב, קמה
יד ע"א תוס' לא תתגודדו ישא מדברותיך - מגילה עמ' קמב
יד ע"א תוס' ד"ה רבי יהושע, לא בשמים היא אור אברהם בראשית עמ' סז
יד ע"ב ללמדך שחיבה ורעות נוהגים זה בזהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' כט
יד ע"ב האמת והשלום אהבוהמאור שבתורה (לסין)
יד ע"ב לקיים מ"ש האמת והשלוםילקוט הגרשוני ח"ב
יד ע"ב שנא' האמת והשלום אהבוכור לזהב ח"א
טו ע"א דרכי נועם וכל נתיבותיה שלוםמשך חכמה בראשית פ' ט פס' ז
טו ע"ב מפני מה אתם מכניסים ראשי בין שני הרים גדוליםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קנב
טו ע"ב תוס' ד"ה אמוראי דרשות ר"י מסלוצק עמ' קפו
טז ע"א01 בני צרות אני מעיד לכם ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף י ע"א, יא ע"א
טז ע"א19 אתה הוא עקיבא בן יוסף ששמך הולך מסוף העולם ועד סופואור הצבי עמ' 254
טז ע"א19 אתה עקיבאעולת חודש ח"ג מאמר נח, קכד
טז ע"א20 שמו של ר"ע הולך וכו'מבוא התלמוד פכ"ו עמ' שלב
טז ע"א32 ש' תשובותמבוא התלמוד פ"ל עמ' שמ
טז ע"א33 ישב חגי הנביא ואמר שלשה דברים וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף ה ע"ב, מהדו"ג ח"א דף קעב
טז ע"א33 על מדוכה זו ישב חגי הנביאילקוט הגרשוני ח"ב
טז ע"א38 ועדיין לא הגעת לרועהכור לזהב ח"ב
טז ע"א40 הרבה כרכים לא כבשו עולי בבל דרשות מהר"ם בנעט עמ' יז
טז ע"א47 אין מקבלין גרים מן התרמודייםבני יששכר ח"ב דף סט ע"ד, עז ע"ד
טז ע"א תוס' ד"ה עמון ומואבבנין אפרים עמ' רכח [הלכה]
טז ע"א תוס' ד"ה עמון דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שיז
טז ע"ב03 מתרמוד וכו' שיתא אלפי קשתווימי השלוח (מישור) ח"א עמ' רמ
טז ע"ב09 עבד וגוי הבא על בת ישראל הולד ממזראבל מצרים ח"א דף ז ע"א
טז ע"ב18 נער הייתי וכו'בני יששכר ח"ב דף קלא ע"ג
טז ע"ב18 פסוק זה שר העולם אמרו דרשות מהר"ם שיק עמ' קס
טז ע"ב18 פסוק זה שר העולם אמרואוהב ישראל דף קפג ע"א
טז ע"ב18 פסוק זה שר העולם אמרואוצר הכבוד
טז ע"ב18 פסוק זה שר העולם אמרו, נער הייתי גם זקנתיאור הצבי עמ' 281
טז ע"ב18 פסוק זה שר העולם אמרו, נער הייתי וגו'תורת חסד (סופר) עמ' מז
טז ע"ב18 שר העולם אמרוטוב טעם במדבר עמ' קסט
טז ע"ב18 שר העולם אמרוילקוט הגרשוני ח"ב
טז ע"ב18 שר העולם אמרומשמיע שלום עמ' פו
טז ע"ב18 כתוב הזה מי אמרה אילימא דוד לא קשיש כו'עשרה למאה סי' לב
טז ע"ב19 מי קשיש כולי האי וכו' שר העולם אמרוס' העיקרים (מישור) עמ' י, קסא, קצא
טז ע"ב21 ידו פרש צר על כל מחמדיה, זה עמון ומואב - הם נפנו על ספר תורה וכו'ידי משה (תשמה) איכה עמ' כב
טז ע"ב תוס' ד"ה קסבר עכו"ם ועבד וכו' עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרג, תרכה
טז ע"ב תוס' ד"ה פסוקמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף א ע"א
יז ע"א בנתיה דהאי דרא אצטרוייתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' רב
יז ע"א בנתיה דההיא דרא איצטרויי איצטרוהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שסה, שסז, שע, שעג
יז ע"א גמירי דאצטרימבוא התלמוד פי"ח עמ' שיח
יז ע"א עתידין ישראל דעבידין יומא טבא כד חריב תרמודבני יששכר ח"ב דף ע ע"א
יז ע"א נתערבו תרמודאי בישראלמי השלוח (מישור) ח"א עמ' רלט
יז ע"ב אשת אחיו שלא היה בעולמוטוב טעם דברים עמ' קלד
יז ע"ב אשת אחיו שלא היה בעולמו (ובירושלמי) עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרעג
יז ע"ב פרט לאשת אח שלא היה בעולמומשך חכמה דברים פ' כה פס' ה
יז ע"ב פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמורבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' תה
יז ע"ב יחדיו - המיוחדין בנחלהמשך חכמה דברים פ' כה פס' ה
יז ע"ב רש"י ד"ה המיוחדים בנחלה עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרעד, תרעז
יז ע"ב תוס' ד"ה אשת דרכיה דרכי נועם ישא מדברותיך - מגילה עמ' שיד
יז ע"ב תוס' ד"ה אשתמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צא ע"ב, צב ע"א, מהדו"ג ח"א דף קנ
יט ע"ב רש"יבנין אפרים עמ' עא [הלכה]
יט ע"ב רא"ש סי ח' וקרב"נבנין אפרים עמ' נה [הלכה]
כ ע"א04 כיון שלקחה נעשית כאשתו לכל דבר עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרלח
כ ע"א17 איסור מצוה ואיסור קדושה יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קא
כ ע"א17 איסור קדושה וכו'אהבת דוד (חיד"א) עמ' קמח ע"א
כ ע"א20 איסור שניותקרן פני משה ח"א עמ' קלא
כ ע"א40 כל המקיים דברי חכמיםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רטז
כ ע"א42 קדש עצמך במותר לךאורחות צדיקים שער אמת עמ' קלב
כ ע"א42 קדש עצמך במותר לךאור הרעיון עמ' שיז
כ ע"א42 קדש עצמך במותר לךבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קיט
כ ע"א42 קדש עצמך במותר לךהמאור שבתורה (לסין)
כ ע"א42 קדש עצמך במותר לךחוקת עולם ח"א עמ' 166
כ ע"א42 קדש עצמך במותר לךחלקת יהושע עמ' קלה הערה ח, עמ' קצט הערה רכב
כ ע"א42 קדש עצמך במותר לךטהרת יו"ט ח"ט עמ' ק
כ ע"א42 קדש עצמך במותר לךטוב טעם ויקרא עמ' צח
כ ע"א42 קדש עצמך במותר לךילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קעה, רלב
כ ע"א42 קדש עצמך במותר לךמי מרום ח"ו עמ' רסא
כ ע"א42 קדש עצמך במותר לךמסילת ישרים עמ' תנח
כ ע"א42 קדש עצמך במותר לךמצוה ולב ח"ב עמ' 95
כ ע"א42 קדש עצמך במותר לךנר ישראל חלק ג דף קעו
כ ע"א42 קדש עצמך במותר לךס' העיקרים (מישור) עמ' תקצו
כ ע"א42 קדש עצמך במותר לךראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יג אות פז, קדושה פרק יב אות סו, תוצ' חיים אות עט
כ ע"א44 אלמנה מן האירוסין וכו' יבא עשה וידחה ל"ת ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף נד ע"ב, פא ע"א, מהדו"ג ח"ב דף שח
כ ע"א44 ואין עשה דוחה ל"ת ועשהטהרת יו"ט ח"י עמ' רפ
כ ע"א45 עשה דיבום דוחה ל"ת אור אברהם במדבר עמ' כה, עז
כ ע"ב מסתברא חייבי כריתות לא תפסי קדושיןמשך חכמה דברים פ' כה פס' ז
כ ע"ב אם בעלו אמאי קנו וכו' כתיב והתקדשתםמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צה ע"א
כ ע"ב כל התורה אית בה עשה ולא תעשהפנים יפות על תהלים עמ' רל
כא ע"א10 רמז לשניות לעריות מן התורה משך חכמה בראשית פ' נ פס' כה, הפטרת ויחי
כא ע"א10 רמז לשניות מן התורהנתיבות עולם ח"ב עמ' קיא
כא ע"א13 מאי משמע דהאי אל לישנא דקשה הוא רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קצז
כא ע"א14 דהאל לישנא דקשה הוא כו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' עב, אור תורה סי' מד, קכח, רכט
כא ע"א16 קשה עונשן של מדות יותר מעונשן של עריותילקוט דברי חכמים שמות סי' שסט
כא ע"א16 קשה עונשן של מדותגבורות ה' עמ' קעג
כא ע"א16 קשה עונשן של מדותנתיבות עולם ח"ב עמ' רב
כא ע"א16 קשין עונשין של מדות יותר מעונשין של עריותדרשות שבט הלוי עמ' מז
כא ע"א19 איזן - שעשה אזניים לתורהילקוט הגרשוני ח"ב
כא ע"א20 קודם שבא שלמה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שלג
כא ע"א20 קודם שבא שלמה היתה תורהלבני ישראל (הישן) דרוש יב
כא ע"א20 תיקן שלמה שניותבני יששכר ח"א דף לד ע"ג
כא ע"א23 אדם משמר פרדס משמרו מבפניםאור לפני הדורשין עמ' 16
כא ע"א26 ושמרתם את משמרתי בית מועד (זלזניק) עמ' נג
כא ע"א26 ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתיילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קסו
כא ע"א26 ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי אור אברהם ויקרא עמ' רפז
כא ע"א26 ושמרתם את משמרתי - עשו משמרת למשמרתי משך חכמה בראשית פ' יח פס' י, שמות פ' יב פס' כב, ויקרא פ' יט פס' כז, דברים פ' ה פס' ב, פ' ו פס' ב
כא ע"א26 נתנה רשות לחכמים להוסיף משמרת למשמרתה של תורהברכות אבי דף צד ע"א
כא ע"א26 עשו משמרת למשמרתיאור חדש למטיפים עמ' 33
כא ע"א26 עשו משמרת למשמרתיאור לפני הדורשין עמ' 51
כא ע"א26 עשו משמרת למשמרתירוח חיים (חיד"א) עמ' ל, נו
כא ע"א26 עשו משמרת למשמרתישערי תשובה שער ג אות ז
כא ע"א28 לולי השניות פוגע בערוה עצמהדרך חיים (תשלה) עמ' צה, צו
כא ע"א תו"י ד"ה דלא אפשראמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' ל
כא ע"ב כל שבנקבה ערוה בזכר גזרו על אשתו משום שניהמשך חכמה ויקרא פ' יח פס' טו, פ' כ פס' יב
כב ע"א28 באנו מקדושה חמורהרוח חיים (חיד"א) עמ' עב
כב ע"א36 גר שנתגייר כקטן שנולד דרשות מהר"ם בנעט עמ' יח
כב ע"א36 גר שנתגייר כקטן שנולד דמידרשות שבט הלוי עמ' רלב
כב ע"א36 גר שנתגייר כקטן שנולד דמימי מרום ח"ח עמ' קעא, חי"ג עמ' קע
כב ע"א36 גר שנתגייר כקטן שנולד דמימשך חכמה דברים פ' ה פס' כז, פ' כה פס' ז
כב ע"א36 מי שיש לו אח מכל מקוםחלק יעקב (קנטור) דרוש ד
כב ע"א36 מתני' משנת חיים בראשית עמ' שנא
כב ע"א40 בן וכו' מן הנכרית משנת חיים דברים עמ' כח
כב ע"א40 מי שיש לו בן בכל מקום עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרעו
כב ע"א40 מי שיש לו בן מ"מ וברי"ףבנין אפרים עמ' מב [הלכה]
כב ע"א40 מי שיש לו בן מ"מילקוט הגרשוני ח"ב
כב ע"א40 מי שיש לו בן מ"מתורתך שעשועי, להגרפ"מ אלתר מגור, פרשת בראשית
כב ע"א40 מי שיש לו בןרוח חיים (חיד"א) עמ' ע
כב ע"ב שארו זו אשתו וכו'טוב ירושלים שמות פכ"א פסוק ט
כב ע"ב שארו זו אשתוטוב טעם שמות עמ' קסו
כב ע"ב ונשיא בעמך לא תאור - בעושה מעשה עמךנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מו ע"א
כב ע"ב עושה מעשה עמךהמאור שבתורה (לסין)
כב ע"ב מעוות לא יוכל לתקון וכו' השתא מיהא עושה מעשה עמך הוא וברש"ידרשות שבט הלוי עמ' כט
כב ע"ב ובן אין לו עיין עליותפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' עא
כב ע"ב הבא על אחותו והיא אשת אביו חייבטוב ירושלים ויקרא פי"ח פסוק ט
כב ע"ב מבעי' ליה וכו' לומר שאין מזהירין מן הדין וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"א פסוק ג
כב ע"ב רש"י ד"ה השתא מיהא, הואיל ושב עושה מעשה עמך וכו'דרשות שבט הלוי עמ' יח
כב ע"ב תוס' ד"ה בן, בני בנים כבנים אור אברהם בראשית עמ' ש
כב ע"ב תוס' ד"ה כשעשה שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קכה
כג ע"א וכי יש אהובה לפני המקום וכי יש שנואה וכו'ברכות אבי דף קט ע"א
כג ע"א בנך הבא מהנכריתמשיבת נפש עמ' קיז
כג ע"א בנך הנולד מן הנכריתדרכי חושן עמ' תכה [הלכה]
כג ע"א עכו"ם הבא על בת ישראל הולד כשר גמור - רשב"א אור אברהם ויקרא עמ' קע
כד ע"א05 חלוצה אסורה לכהן מדרבנןמשך חכמה ויקרא פ' כא פס' ז
כד ע"א11 הבכור - הגדול שבאחים חייב לייבםפירוש המכבי דברים עמ' קיח
כד ע"א11 והיה הבכור עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרעח
כד ע"א11 והיה הבכור אשר תלדאוצר הכבוד
כד ע"א11 מכאן שמצוה בגדול וכו'טוב ירושלים דברים פכ"ה פסוק ו
כד ע"א13 יקום בנכסים ע"ש אחיוטוב טעם דברים עמ' קלג
כד ע"א13 על שם אחיו לנחלה עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרעה
כד ע"א15 לא צריכים לקרוא ע"ש המתפירוש המכבי דברים עמ' קיח
כד ע"א20 אין מקרא יוצא מידי פשוטובני יששכר ח"א דף קכו ע"א
כד ע"א20 אין מקרא יוצא מידי פשוטוילקוט הגרשוני ח"ב
כד ע"א21 הכא אתאי גז"ש אפיקתיה מפשטיה לגמריהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קצח
כד ע"א21 גז"ש אפקיה מפשטאמבוא התלמוד פכ"ב עמ' שכז
כד ע"א23 למאן קמזהר רחמנא?משך חכמה דברים פ' כה פס' ו
כד ע"א29 אימא בכור לייבם פשוט לא לייבםמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צג ע"ב
כד ע"א43 ואימא כי איכא בכור ליהדר אגדול אבל כי ליכא ככור אין חוזרין אצל גדול רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רכז
כד ע"ב08 אחד איש שנתגייר לשום אשה וכו' לא קבלו גרים בימי דוד בית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רכז-רכח
כד ע"ב08 אחד איש שנתגייר לשום אשה וכו' לא קבלו גרים בימי דודבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קא
כד ע"ב10 וכן מי שנתגייר לשום שלחן מלכיםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רי
כד ע"ב11 גירות לשום אישות אינה גירותקול ששון (גולדברג) אות ל
כד ע"ב11 הבאים להתגייר בתקופות גאות לדעת רבי נחמיה אינם גריםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 404
כד ע"ב17 הלכה כדברי האומר כולם גרים גמוריםאור הצבי עמ' 167
כד ע"ב17 הלכה כדברי האומר כולן גרים הם וכו'טוב ירושלים דברים פכ"א פסוק יב
כד ע"ב20 אין מקבלים גרים לימות המשיחבני יששכר ח"א דף קנד ע"א
כד ע"ב20 אין מקבלים גרים לימות המשיחליהודים היתה אורה עמ' קלד
כד ע"ב20 אין מקבלים גרים לימות המשיחמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 440
כד ע"ב20 אין מקבלים גרים לימות המשיחמאמר הגאולה פ' עה
כד ע"ב20 אין מקבלין גרים לימות המשיח יציב פתגם על התורה עמ' קסח
כד ע"ב20 אין מקבלין גרים לימות המשיח רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' ט
כד ע"ב20 אין מקבלין גרים לימות המשיחאור הרעיון עמ' רס
כד ע"ב20 אין מקבלין גרים לימות המשיחנר ישראל חלק ג דף קכה
כד ע"ב20 כיוצא בו לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמהשם משמעון (שפירא) עמ' סב
כד ע"ב20 כיוצא בו לא קיבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמהמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' לג-ד
כד ע"ב21 לא קבלו גרים בימי דוד ושלמה לקוטי שושנים (תשמו) עמ' קא
כד ע"ב21 לא קיבלו גרים בימי שלמהילקוט הגרשוני ח"ב
כד ע"ב22 גור יגור אפס מאותיהמאור שבתורה (לסין)
כה ע"א לא נאסר על ידי הקול אלא היכא דליכא אויביםפנים יפות על תהלים עמ' רנז
כה ע"א המעיד על אשה לא ישאנהמשך חכמה דברים פ' ה פס' יז-יח
כה ע"א הרגתיו לא ישא את אשתו, הוא ניהו דלא ישא את אשתו הא לאחר תנשאלב המשפט ח"ב שיעור לא [הלכה]
כה ע"א פלוני רבעני לאונסי וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פט ע"ב
כה ע"ב אין אדם משים עצמו רשע אור אברהם בראשית עמ' רמט
כה ע"ב אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע, וברעק"א בפירוש המשניות יבמות פרק ב משנה טלב המשפט ח"ב שיעור ב [הלכה]
כה ע"ב ואין אדם משים עצמו רשע, וברש"י שם ד"ה ואין אדם משיםלב המשפט ח"ב שיעור כג [הלכה]
כה ע"ב רמב"ן מנחת מחבת ח"א עמ' ריט
כו ע"ב מיתה דתרי לא שכיחא רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שמד
כט ע"ב אשתו ארוסה לא וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' סב
ל ע"ב בקידושין נמי נימא אשה זו בחזקת היתר וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צא ע"ב
לא ע"א הכא בשתי כיתי עדים עסקינן אחת אומרת קרוב לה ואחת אומרת קרוב לו דהוה ליה ספיקא דאורייתאלב המשפט ח"ב שיעור יט, כב, כד [הלכה]
לא ע"א דבר שטיא זבין נכסי כו' אוקי תרי להדי תריברכת שלמה חו"מ עמ' פד [הלכה]
לא ע"ב ומפני מה לא תקנו זמן בקידושיןלב המשפט ח"א שיעור כד [הלכה]
לא ע"ב מפני מה לא תקנו זמן בקידושיןאבן שהם (וינמן) עמ' מה [הלכה]
לא ע"ב לינחה גבי עדיםלב המשפט ח"א שיעור יא [הלכה]
לא ע"ב מפיהם ולא מפי כתבם עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקז
לב ע"א אין איסור חל על איסורמשך חכמה ויקרא פ' יח פס' יט
לב ע"א וסבר ר' יוסי איסור חל על איסורמשך חכמה ויקרא פ' כ פס' כא
לב ע"ב האי איסור כולל הוא ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ד ע"א
לג ע"א במאי קמיפלגי באיסור כולל ואליבא דר"ימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ד ע"ב
לג ע"א איסור חל על איסור אי הוי בבת אחת אור אברהם במדבר עמ' קנה
לג ע"א רבי חייא סבר ר"י באיסור בת אחת מיחייב תרתימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף סא ע"ב
לג ע"א דאייתי ב' שערות בשבתבנין אפרים עמ' רנג [הלכה]
לג ע"א דאייתי שתי שערות בשבת עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' מב
לג ע"א תוס' ד"ה אלאמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף סא ע"ב
לג ע"ב זר ששימש בשבת חייב משום זרות ומשום שבת אור אברהם במדבר עמ' קפב, קצא
לג ע"ב זר ששימשעולת חודש ח"ג מאמר קמד
לג ע"ב זר ששימש בשבת במאי וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סח ע"א
לג ע"ב בשחיטת פרו של כהן גדולמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף סד ע"א
לג ע"ב כהן הדיוט בעבודת יוה"כ הוי כזר אור אברהם ויקרא עמ' ריג
לג ע"ב פיתוי קטנה אונס ובגלה"שבנין אפרים עמ' מה [הלכה]
לג ע"ב פיתוי קטנה אונס וכו' יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' לה
לג ע"ב רש"י ד"ה שחיטה בזר משנת חיים ויקרא עמ' פא, פז, צז, רב, רה, רכו
לג ע"ב גליון הש"סויקהל משה (וייס) עמ' רסה אות לח, עמ' רסו אות לט [הלכה]
לד ע"א אין אשה מתעברת בביאה ראשונהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רצב
לד ע"א אין אשה מתעברת בביאה ראשונהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שמו
לד ע"א אין אשה מתעברת מביאה ראשונהקדושת לוי דף כו ע"ב
לד ע"א אין אשה מתעברת מביאה ראשונהמשיבת נפש עמ' רמו
לד ע"א בתולה אינה מתעברת מביאה ראשונהמשך חכמה בראשית פ' לח פס' כד
לד ע"א תוס' ד"ה מתוך משנת חיים דברים עמ' תלג
לד ע"א תוס' הרא"ש עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרג
לד ע"ב01 תמר באצבע מעכה משנת חיים בראשית עמ' תיט
לד ע"ב01 תמר מיעכה באצבע כדי שתוכל להתעברמשך חכמה בראשית פ' לח פס' יד
לד ע"ב02 כל מועכות של בית רבי, תמר שמןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף יט ע"ב
לד ע"ב05 כל כ"ד חודשמשך חכמה בראשית פ' לז פס' כז
לד ע"ב05 ער ואונן שמשו שלא כדרכןמשך חכמה ויקרא פ' יח פס' טו
לד ע"ב12 בשלמא אונן וכו'טוב טעם בראשית עמ' רלג
לד ע"ב15 אלא ער...שמא תתעבראוצר הכבוד
לד ע"ב16 כדי שלא תתעבר ויכחיש יפיההמעשה והמדרש עמ' צז
לד ע"ב26 כל ששהתה אחר בעלה י' שנים ונשאת שוב אינה יולדתמי מרום ח"ט עמ' רנט
לה ע"א העובר ניכר לשליש ימיוס' ג' תמוז תשנד עמ' מד
לה ע"א אשה זונה מתהפכת ומזנהמשך חכמה בראשית פ' לח פס' כד
לה ע"א מתהפכתרוח חיים (חיד"א) עמ' רכו
לה ע"א תוס' ד"ה אע"פ ובהגה' רב"פבנין אפרים עמ' נב [הלכה]
לה ע"ב החולץ ליבמתו ונמצאת מעוברת וילדהמשך חכמה ויקרא פ' כ פס' כא
לה ע"ב חליצת מעוברת עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרעח
לה ע"ב החולץ למעוברת והפילהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 96
לו ע"ב כל שלא שהה ל' יום דרשות מהר"ם בנעט עמ' לו
לו ע"ב תוס' ד"ה האבנין אפרים עמ' סג [הלכה]
לז ע"א תוס' ד"ה וזומאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף ו ע"א
לז ע"ב אסור לאדם שישא אשה במדינה זו ויחזור וישא אשה במדינה אחרתבני יששכר ח"א דף קלט ע"ג הגה
לז ע"ב מאן הויא ליומאאהבת דוד (חיד"א) עמ' סז ע"ב
לז ע"ב קם דינאדרכי חושן עמ' שסז-שע [הלכה]
לז ע"ב מי שהלך למדינת הים ואבדה לו דרך שדהולב המשפט ח"א שיעור כה [הלכה]
לח ע"א ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי סבאלב המשפט ח"א שיעור כה [הלכה]
לח ע"א שומרת יבם - ממתנת ומצפה ליבםאמה של מלכות עמ' 65
לח ע"א שומרת יבם - ממתנת ומצפה ליבםחפץ יהונתן שמות פ"יד פסוק כד
לח ע"ב תוס' ד"ה ב"ש אומרים נוטלות כתובה עיוני רש"י במדבר עמ' עט
לט ע"א ולקחה לו לאשה - נעשית לו כאשהמשך חכמה דברים פ' כה פס' ה
לט ע"א אשה הקנו לו מן השמיםמשך חכמה שמות פ' כב פס' טו
לט ע"א מצוה לגדול לייבם ישא מדברותיך - מגילה עמ' קל
לט ע"א תלה בקטן עד שיגדל וכו'טוב טעם בראשית עמ' רלג
לט ע"א שהויי מצוה לא משהיגן אור אברהם במדבר עמ' רטו
לט ע"א שיהוי מצוה לא משהינן דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קעה
לט ע"א שיהוי מצוה לא משהינן שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' עד
לט ע"ב מצוות יבום קודמת לחליצהאוצר הכבוד
לט ע"ב אתקין רב יהודה בגיטא דחליצה כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' נו
לט ע"ב הכונס את יבמתו לשם נוי ולשום אישות ולשום דבר אחר כאילו פוגע בערוה...שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 349
לט ע"ב וקרוב בעיני להיות הוולד ממזרמשך חכמה בראשית פ' לח פס' כו
מ ע"א הכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שסג
מ ע"א רצה כהן אחר אכלה ובתוס'דרשות שבט הלוי עמ' קמו
מ ע"א תוס' ד"ה רצה משנת חיים ויקרא עמ' קפג
מ ע"ב הבא על צרת חלוצה - הוולד ממזרמשך חכמה ויקרא פ' כא פס' ז
מא ע"ב מיש קדיש אחת משתי אחיותאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 96
מב ע"א הבחנה ג' חדשיםבני יששכר ח"א דף קיט ע"א
מב ע"א ולזרעך אחריך וכו' ובפרש"ידרשות שבט הלוי עמ' קטו
מב ע"ב מסתמיך ואזיל וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקפה
מג ע"א רבי לא שנאה ר' חייא מנין לו אור יחזקאל - אמונה עמ' קנט
מג ע"ב נשואין בלא סעורה איכא נמי שמחהחפץ יהונתן בראשית פ"כט פסוק כז
מג ע"ב אלא אירוסין בלא סעודה מי איכא שמחה?משך חכמה דברים פ' לג פס' ד
מג ע"ב שאני אבילות חדשה מאבילות ישנהס' החיים (תשנג) עמ' קסא
מד ע"א עצה טובה קמ"ל ארבע אין, טפי לאמשך חכמה בראשית פ' לא פס' נ
מד ע"א זמן עונה אחד לחודש הערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' קמא
מד ע"א כי היכי דלימטי עונה מחודשמשך חכמה דברים פ' ז פס' יג
מד ע"א לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכים להםשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר פב
מד ע"א לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכין להםשערי תשובה שער ג אות פב
מד ע"א לר' עקיבא דסבר אחות חלוצה הוה הולד ממזרמשך חכמה ויקרא פ' כא פס' ז
מד ע"א תוס' - חליצת חרש בנין אפרים עמ' לד [הלכה]
מד ע"ב תוס' ד"ה הכאמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף יז ע"ב
מד ע"ב תוס' ד"ה עשאה זונה עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקצט
מד ע"ב קובץ הערות עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרא
מה ע"א אין ממזר אלא מי שאיסורו איסור ערוה וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ד פסוק י
מה ע"א עכו"ם ועבד הבא על בת ישראל עיוני רש"י במדבר עמ' תעב
מה ע"א עכו"ם ועבד הבא על בת ישראל הולד כשרמי מרום ח"ט עמ' כה
מה ע"א גוי ועבד הבא על בת ישראל, הולד כשראהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תקלח
מה ע"א ההוא דאתא לקמיה דרב כו'מכמני אשר עמ' קיד
מה ע"ב10 כל שאין לה עליו קידושין הולד ממזר עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תר
מה ע"ב25 גוי הבא על בת ישראל הולד כמותה ישא מדברותיך - מגילה עמ' פה
מה ע"ב28 שום תשים עליך מלך - כל שימות שאתה משיםאוזן שמואל דף סח ע"ב
מה ע"ב29 אין ממנים שום דיין וממונה אלא "מקרב אחיך"משך חכמה במדבר פ' טו פס' טו
מה ע"ב29 אין ממנין גר לכל שררהאור הרעיון עמ' רסד
מה ע"ב29 כל משימות אל יהו אלא מאחיךאור הרעיון עמ' רסג
מה ע"ב29 כל משימות שאתה משים לא יהו אלא מקרב אחיך ולא מגריםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 414
מה ע"ב29 כל משימות שאתה משים יהו מקרב אחיךדרך חיים (תשלה) עמ' קמה
מה ע"ב30 אמו מישראל 'מקרב אחיך' קרינא ביהאור הרעיון עמ' רסד
מה ע"ב30 האי כיון דאמו מישראל מקרב אחיך קרינן ביהבינה לעתים (תשנד) דרוש כד עמ' קעא
מה ע"ב40 הלוקח עבד מן הגוי אין הגוף קנוי לו עד שיטבלנו לשם עבדותבני יששכר ח"א דף צו ע"ד, קט ע"ד
מה ע"ב40 הלוקח עבד מן העכו"ם כו' קנה עצמו בן חורין, ובראשונים שםברכת שלמה חו"מ עמ' ג, ד [הלכה]
מה ע"ב תוס' ד"ה כיון דאמודרכי חושן עמ' שסו [הלכה]
מו ע"א04 הקדש חמץ ושחרור מפקיעין משעבוד דרשות מהר"ם בנעט עמ' קס
מו ע"א14 אתם קונים מהם ולא הם מכם אהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תקיט
מו ע"א26 דיהבי זוזי לאינשי אכרגייהוחלק יעקב (קנטור) דרוש ו
מו ע"א44 לגירות סגי בחדא או בטבילה או במילהמשך חכמה שמות פ' יב פס' מד
מו ע"א44 מצינו באבותינו שמלו ולא טבלודרשות שבט הלוי עמ' קסח
מו ע"א44 שכן מצינו באבותינוילקוט הגרשוני ח"ב
מו ע"א44 ת"ר גר שמל וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן ק-קו
מו ע"א51 פליגי אם דנים אפשר מאי אפשרמשך חכמה שמות פ' יב פס' א
מו ע"ב01 ר"א ור"י ס"ל טבל ולא מל הוי גר עיוני רש"י במדבר עמ' תקסב
מו ע"ב02 כי פליגי במל ולא טבל אז שמח עמ' תמ
מו ע"ב03 ור' יהושע באבות נמי טבילה הוימשך חכמה שמות פ' יט פס' ג
מו ע"ב09 אין הזאה בלא טבילה ובתו"י שם עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רלח, רלט
מו ע"ב09 וישראל נכנסו לברית בהזאהמשך חכמה שמות פ' כד פס' ו
מו ע"ב19 לפיכך מטבילין גר בשבת פשיטאמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קטו ע"א, קטו ע"ב
מו ע"ב20 פשיטא כיון דאמר ר' יהודה בחדא סגימשך חכמה בראשית פ' יז פס' יג
מו ע"ב26 תקוני גברא בשבת לא מתקנינןמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שכז
מו ע"ב30 אמר רבה עובדא הוה כו' גר צריך שלשהברכת שלמה חו"מ עמ' ו [הלכה]
מו ע"ב35 גירות צריך בית דין של שלשה אור אברהם שמות עמ' קפג
מו ע"ב37 ונימא ש"מ נמי בעינן מומחין רמב"ן רשב"א שםדרכי חושן עמ' א-ב [הלכה]
מו ע"ב39 ת"ל במוחזק לךבנין אפרים עמ' מד [הלכה]
מו ע"ב תוס' ד"ה תקונימי רביעית סי' קנח סעיף יא סק"ח [הלכה]
מו ע"ב רמב"ן ורשב"א ומאיריבנין אפרים עמ' רז (בהערה) [הלכה]
מז ע"א03 המצהיר על עצמו שהוא גר בארץ ישראל טעון בדיקהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 440
מז ע"א14 סלקא דעתך משום טיבותא דארץ ישראל מגיירי - מתא דירושליםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 419
מז ע"א20 מסתבר טעמיה דר"ירוח חיים (חיד"א) עמ' קח
מז ע"א21 ושפטתם כו' בינו לבין עצמוברכת שלמה חו"מ עמ' ט [הלכה]
מז ע"א22 גר שבא ואמר נתגיירתי ביני לבין עצמיאמונה ודעת דף צ ע"ב
מז ע"א24 מעשה באחד שבא לפני רבי יהודה ואמר לו נתגיירתי ביני לבין עצמילב המשפט ח"ב שיעור ל [הלכה]
מז ע"א40 אומרים לו מה ראית שבאת להתגייראודה ה' דף לא ע"א
מז ע"א40 גר שבא להתגייר בזמן הזה אומרים לומשך חכמה שמות פ' כג פס' יז
מז ע"ב40 גר שבא להתגייר אומרים לו מה ראית שבאת להתגייראור הצבי עמ' 266
מז ע"א40 גר שבא להתגייר מודיעין אותו וכו' אור אברהם שמות עמ' קפב
מז ע"א40 גר שבא להתגייר אומרים לו וכו'קול שמחה פ' לך סי' ט
מז ע"א40 מה ראית שבאת להתגייראור חדש על ציון דף פו ע"ב, פט ע"ב
מז ע"א40 מה ראית שבאת להתגייראמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רי
מז ע"א40 מה ראית שבאת להתגיירהמאור שבתורה (לסין)
מז ע"א40 מה ראית שבאת להתגיירכוזרי מאמר א סי' קטו
מז ע"א40 מה ראית שבאת להתגירמי מרום ח"ט עמ' קכח
מז ע"א42 מודיעים לו מצוותטוב טעם דברים עמ' קיד
מז ע"א42 גר שבא להתגייר מודיעין אותו מקצת מצות אור אברהם במדבר עמ' מד
מז ע"א42 גר מודיעין אותו מקצת מצות אור אברהם בראשית עמ' ג
מז ע"א42 מודיעין אותו... קלות וחמורותאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רעב ע"ב
מז ע"א43 מודיעים לבא להתגייר וכו'דרשות הרא"ש דף נב ע"ב דרוש נא
מז ע"א43 מודיעים עוון לקט שכחה ופאהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קלג
מז ע"א43 מודיעין אותו עון לקט שכחה ופאהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שצח
מז ע"א44 מודיעים אותו קצת עונשיםטוב טעם שמות עמ' קפט
מז ע"א49 אין ישראל יכולים לקבל לא רוב טובה ולא רוב רעהבינה לעתים (תשנד) דרוש ז עמ' נז
מז ע"א רש"י ד"ה דליכא טובהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קמז ע"א, קמט ע"ב
מז ע"א תוס' ד"ה ואין ובחמדת שלמהבנין אפרים עמ' נג [הלכה]
מז ע"ב03 נשתיירו בו ציצין משנת חיים שמות עמ' קמ
מז ע"ב18 קשים גרים לישראל כספחתבני יששכר ח"א דף קנד ע"ב
מז ע"ב18 קשים גרים לישראל כספחתדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' י
מז ע"ב18 קשים גרים לישראל כספחתדרשות שבט הלוי עמ' קיז
מז ע"ב18 קשים גרים לישראל כספחתמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 404, 410
מז ע"ב18 קשים גרים לישראל כספחתמי השלוח (מישור) ח"א עמ' קיב
מז ע"ב18 קשים גרים לישראלטוב טעם שמות עמ' קפט, רנג, דברים עמ' קטו
מז ע"ב18 קשים גרים לישראלרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' רנב, ח"ג עמ' שפ
מז ע"ב18 קשים גרים לישראל, ותוס' ד"ה קשים דרשות מהר"ם בנעט עמ' מג
מז ע"ב18 קשין גרים לישראל כספחתאבן פינה עמ' 141
מז ע"ב20 ומודיעים אותו עון לקט שכחה ופאה וברש"י ד"ה ומודיעין אותו דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רמט-רנ
מז ע"ב27 באשר תלכי אלך וגו'לבני ישראל עמ' כב
מז ע"ב29 מפקדינן בשש מאות וי"ג מצות דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קי
מז ע"ב29 מפקדינן על תרי"ג מצות, עמך עמי אור אברהם במדבר עמ' מג, רלה
מז ע"ב29 מפקדינן תרי"ג מצות, עמך עמי אור אברהם בראשית עמ' קצח, שלז
מז ע"ב29 מפקדינן תרי"ג מצות, עמך עמי אור אברהם שמות עמ' מד
מז ע"ב30 א"ל אסיר לן ע"זילקוט הגרשוני ח"ב
מז ע"ב30 אסיר לן ע"ז משנת חיים שמות עמ' קפו
מז ע"ב30 אסיר לן עכו"םדגלי יהודה דרוש א אות יז
מז ע"ב32 ב' קברים נמסרו לב"ד ושם אקברדרשות שבט הלוי עמ' רסא
מז ע"ב32 ושם אקברדרכי חושן עמ' תכה [הלכה]
מז ע"ב32 שני קברים נמסרו לבי"דדרכי חושן עמ' תכו [הלכה]
מז ע"ב34 שהויי מצוה לא משהינן אור אברהם במדבר עמ' רטו
מז ע"ב34 שהויי מצוה לא משהינןשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 192
מז ע"ב48 עבד שמשתחרר אם צריך קבלת מצוות עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשנז
מז ע"ב50 ובכתה את אביה וכו' אבל קבלה עליה מטבילה וכו'טוב ירושלים דברים פכ"א פסוק יב
מז ע"ב52 וחוזר ומטבילה לשם שחרורבנין אפרים עמ' מד [הלכה]
מז ע"ב52 כופה ומטבילה לשם שפחות וחוזר ומטבילה לשם שחרוראבן יהושע עמ' 56
מז ע"ב52 כופה ומטבילה לשם שפחותאבן יהושע עמ' 43
מז ע"ב רש"י ד"ה גר תושב משנת חיים ויקרא עמ' תצד
מז ע"ב תוס' ד"ה מטביליןברכת שלמה חו"מ עמ' ח [הלכה]
מח ע"א04 עבד איש אתה מל בעל כרחומשך חכמה שמות פ' יב פס' מד
מח ע"א17 לוקח עבד מן הגוי צריך לקבלשערי תשובה אגה"ת אות כו
מח ע"א25 וגלחה את ראשה וכו' ר"ע אומר תגדיל וכו'טוב ירושלים דברים פכ"א פסוק יב
מח ע"א26 ועשתה את צפרניה, רבי אליעזר אומר תקוץ רבי עקיבא אומר תגדל רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רלד
מח ע"א27 ר"ע אומר תגדילאמרי יוסף דברים דף ע ע"ב
מח ע"א34 מאי עשיה? העברה בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' רא
מח ע"א34 מאי עשיה? העברהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רה
מח ע"א34 מאי עשיה? העברהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רעו
מח ע"א תוס' ד"ה אלא משנת חיים בראשית עמ' תקה
מח ע"ב01 אביה ואמה - ר"א ור"עאוצר הכבוד
מח ע"ב01 רא"א אביה אביה ממשאמרי יוסף דברים דף ע ע"ג
מח ע"ב02 זו עבודת כוכביםטוב טעם דברים עמ' קיג
מח ע"ב08 מקיימים עבדים שאינם מליםמשך חכמה שמות פ' כג פס' יב
מח ע"ב14 בן אמתך - בעבד ערלמשך חכמה שמות פ' כג פס' יא
מח ע"ב19 והגר זה גר תושב וברש"י ותוס' שם עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רג-רה
מח ע"ב21 וגרך אשר בשעריך - הרי גר צדק אמורמשך חכמה דברים פ' כד פס' יד
מח ע"ב35 איזהו עבד ערל משנת חיים בראשית עמ' קצג
מח ע"ב47 בעיר הסמוכה לספר אין משהין אותו כל עיקרמשך חכמה שמות פ' כג פס' יב, דברים פ' כג פס' יז
מח ע"ב49 גרים בזה"ז מעונין ויסורין באין עליהן וכו'דרשות שבט הלוי עמ' יח
מח ע"ב49 מפני מה גרים בזמן הזה מעונין וכו' ששהו עצמם להכנס תחת כנפי השכינהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' שסז
מח ע"ב49 מפני מה גרים מעונים ויסורים באים עליהםהחברה והשפעתה מאמר 26 פרק ה
מח ע"ב49 מפני מה גרים מעונים מפני שאין בקיאים בדקדוקי מצוותברכות אבי דף קלב ע"א
מח ע"ב49 מפני מה גרים מעונין ביסורין... מפני ששהו עצמןאבן יהושע עמ' 50
מח ע"ב49 מפני מה הגרים מעונים בעוה"ז על שאיחרו ליכנס תחת כנפי השכינהבני יששכר ח"א דף ז ע"א, קמט ע"ג, ח"ב דף קמד ע"ג
מח ע"ב50 גוי שלא קיים שבע מצוות ונתגייר הוא כבעל תשובהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 412
מח ע"ב53 שיהו עצמם להכנס תחת כנפי השכינהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 410
מח ע"ב54 ישלם ה' פעלךאגודת אזוב (יעבץ) דף סט ע"א
מח ע"ב רש"י ביאה משמע במהירות בלא איחורבני יששכר ח"ב דף קמד ע"ג
מח ע"ב רש"י ד"ה גר תושב משנת חיים בראשית עמ' תנה
מח ע"ב רש"י ד"ה גר תושב שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' שפח
מח ע"ב רש"י ד"ה גר תושב ובתוס'בנין אפרים עמ' רנו [הלכה]
מח ע"ב רש"י ד"ה גר תושב, ובתוס' משנת חיים במדבר עמ' רסב, רסט
מח ע"ב רש"י ד"ה גר, ובתוס' משנת חיים שמות עמ' קפה
מח ע"ב רש"י ותוס' ד"ה גר תושבאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' לב, רצ, שיא, שצד
מח ע"ב תוס' באת משמע במהירות בלא איחורבני יששכר ח"ב דף קמד ע"ג
מח ע"ב תוס' גר ותושב דרשות ר"י מסלוצק עמ' קעו
מח ע"ב תוס' ד"ה זה גר תושב עיוני רש"י במדבר עמ' רלז
מט ע"א כל שאר בשר שהוא בלא יבא דברי רבי עקיבאמשך חכמה דברים פ' כג פס' ג
מט ע"א לר"ע אין קידושין תופסין בחייבי לאוין עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקצט
מט ע"א כל שחייבים עליו מיתת בית דיןמשך חכמה דברים פ' כג פס' ג
מט ע"א בשומרת יבם של אביו הכתוב המדברמשך חכמה דברים פ' כגפס' א
מט ע"א שומרת יבם של אביו עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תר
מט ע"א כנף מורה על היבוםאמה של מלכות עמ' 153
מט ע"א הכל מודים בבא על הנדה שאין הולד ממזר אור אברהם בראשית עמ' רכא
מט ע"ב08 תניא שמעון בן עזאי אומר מצאתי מגילת יוחסין בירושליםאבן יהושע עמ' 42
מט ע"ב09 ג' דברים שבמגילת יוחסיןילקוט הגרשוני ח"ב
מט ע"ב09 מצאתי מגילת יוחסין כתוב בה מנשה הרג ישעיה וכו' אתה אמרת דרשו ה' בהמצאו, וגם והוספתי על ימיך וכו'מטה יששכר עמ' קטז, קיח, קיט
מט ע"ב11 משנת ראב"י קב ונקינפש חיים (פלג'י) דף קפו ע"ב
מט ע"ב11 משנת ראב"ידבש לפי מע' ק אות מה
מט ע"ב12 מנשה הרג את ישעיה וכו' מידן דייניה וקטליהס' העיקרים (מישור) עמ' טז, שלז
מט ע"ב12 מנשה הרג את ישעיהמי מרום ח"ז עמ' תכא
מט ע"ב12 מנשה הרג את ישעיהפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' א
מט ע"ב12 מנשה הרג את ישעיה, אמר רבא מידן דייניה וקטליה וכו'דרשות שבט הלוי עמ' כט, ל
מט ע"ב12 מנשה הרג את ישעיה וכו' משום דאמר 'ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 330
מט ע"ב13 אמר לו מנשה וכו'רבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' רח
מט ע"ב13 אמר רבא מידן דייניה וקטליהאור הצבי עמ' 63
מט ע"ב14 כי לא יראני האדם וחי וכו'טוב טעם שמות עמ' קנט
מט ע"ב14 משה רבך אמר 'כי לא יראני האדם וחי' וכו' שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 436-435
מט ע"ב14 משה רבך אמר 'כי לא יראני האדם וחי' וכו' נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עט ע"ג
מט ע"ב14 משה רבך אמר כי לא יראני האדם וחיאמרי יוסף שמות דף קנד ע"א
מט ע"ב14 משה רבך אמר כי לא יראני האדם וחידרך חיים (תשלה) עמ' שמח
מט ע"ב14 משה רבך אמר כי לא יראני האדם וחיפנים יפות על תהלים עמ' נד
מט ע"ב14 משה רבך אמר לא וכו'דרשות הרא"ש דף יג ע"א דרוש יא
מט ע"ב14 משה רבך אמראגודת אזוב (יעבץ) דף טו ע"ב
מט ע"ב14 משה רבך אמר: 'כי לא יראני האדם וחי' וכו'שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 213
מט ע"ב17 דרשו ה' בהמצאואוצר הכבוד
מט ע"ב17 דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין ראש-השנה ליום הכפוריםשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שני מאמר יד
מט ע"ב17 דרשו ה' בהמצאו וכו', בי' ימים שבין ר"ה ליוה"כדרשות שבט הלוי עמ' יט, פח
מט ע"ב18 את מספר ימיך אמלא וכו' יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קצה
מט ע"ב18 את מספר ימיך אמלאאוצר הכבוד
מט ע"ב18 את מספר ימיך אמלאילקוט הגרשוני ח"ב
מט ע"ב18 משה רבך אמר את מספר ימיך אמלא עיני שמואל (ראבין) עמ' לד
מט ע"ב20 ידענא דלא מקבלהמאור שבתורה (לסין)
מט ע"ב22 אמר שם ואבלע בארזאס' העיקרים (מישור) עמ' קג
מט ע"ב22 ישעיהו נבלע בארזמבוא התלמוד פי"ח עמ' שכ
מט ע"ב24 ישעיה נענש כי דיבר לה"רמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנז
מט ע"ב24 נח נפשיה משום דאמר ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושבדרשות שבט הלוי עמ' לג
מט ע"ב26 כל הנביאים הסתכלו באספקלריא שאינה מאירה וכו' טוב ירושלים בראשית פי"ז פסוק א
מט ע"ב26 כל הנביאים וכו'רבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' עג
מט ע"ב26 כל הנביאים לא נתנבאו אלא באספקלריא שאינה מאירהחיים וחסד סי' תפה
מט ע"ב26 כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קעז, אור תורה סי' יא, עג, רמח, תט
מט ע"ב26 כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירהדרך חיים (תשלה) עמ' שמז
מט ע"ב26 כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה, ומשה באספקלריא המאירהמשמיע שלום עמ' קיב
מט ע"ב26 כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה, משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מ ע"ב
מט ע"ב26 כל הנביאים נסתכלו באספקלריא... משה רבינו נסתכל...קדושת לוי דף ז ע"ב, לג ע"א, עח ע"ג
מט ע"ב26 כל הנביאם נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה, ומשה רבינו באספקלריא המאריהדרשות שבט הלוי עמ' קס
מט ע"ב27 אספקלריא שאינה מאירהאוצר הכבוד
מט ע"ב27 אספקלריא שאינה מאירהס' העיקרים (מישור) עמ' שלז
מט ע"ב27 כאן באספקלריא מאירה וכאן שאינה מאירהמי מרום חי"ב עמ' לה
מט ע"ב27 משה נסתכל באספקלריא המאירהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שכא ע"א
מט ע"ב27 משה נסתכל באספקלריא המאירהפירוש המכבי דברים עמ' תסד
מט ע"ב27 משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירה וכו'טוב ירושלים בראשית פ"א פסוק א, פי"ח פסוק א
מט ע"ב27 משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהקדושת לוי דף עד ע"ב
מט ע"ב27 משה רבינו נסתכל באספקלריא מאירהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 354 ,340 ,130
מט ע"ב27 משה רבנו ע"ה ראה ה' יתברך מאחורי מחיצהמי מרום ח"א עמ' כט
מט ע"ב27 נביאות משה היה באספקלריא המאירהמשך חכמה שמות פ' כ פס' יח
מט ע"ב28 באספקלריא המאירהטוב טעם שמות עמ' לח, במדבר עמ' נח
מט ע"ב31 אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםשערי תשובה שער ב אות יד
מט ע"ב33 את מספר ימיך אמלא - אלו שני דורות, זכה משלימין לואבל מצרים ח"א דף א ע"ב
מט ע"ב33 את מספר ימיך אמלא אלו שני דורותאבן יהושע עמ' 42
מט ע"ב33 את מספר ימיך אמלא וכו' זכה מוסיפין לו לא זכה פוחתין לודרשות שבט הלוי עמ' רנט
מט ע"ב33 את מספר ימיך אמלא, פלוגתא דר' עקיבא וחכמים בפי' הקראשם משמעון (שפירא) עמ' כה
מט ע"ב רש"י בלאו דלא תהיה אשת המת עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרו
מט ע"ב תוס' ד"ה אי כרב עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרב
נ ע"א01 אלו שני דורות וכו'אוזן שמואל דף כד ע"ב
נ ע"א01 אלו שני דורות וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש ו עמ' מז
נ ע"א01 אלו שני דורותמשך חכמה בראשית פ' ה פס' ה
נ ע"א01 זכה משלימין לו או מוסיפין לוהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 54, 55, 69, 70
נ ע"א01 זכה משלימין לו וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש כא
נ ע"א01 זכה משלימין לואמרי יוסף שמות דף צז, צח
נ ע"א01 זכה משלימין לומרפא לשון עמ' רמה
נ ע"א01 זכה משלימין, לא זכה פוחתיםאור הצבי עמ' 76
נ ע"א01 לא זכה פוחתין לו עיני שמואל (ראבין) עמ' ל
נ ע"א01 לא זכה פוחתין לו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שכה
נ ע"א03 זכה מוסיפין לו לא זכה פוחתין לו דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' כו
נ ע"א03 זכה מוסיפיןאגודת אזוב (יעבץ) דף ז ע"ג, י ע"ג
נ ע"א03 זכה מוסיפיןאהבת עולם דף קיג
נ ע"א03 מוסיפין לו וכו' עיני שמואל (ראבין) עמ' לד
נ ע"ב מאמר קונה מדברי סופריםמשך חכמה דברים פ' כה פס' ה
נב ע"א מצוה יבמה - מקדש ואח"כ בועלמשך חכמה דברים פ' כה פס' ה
נב ע"א הכא פסולה לכהונה רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' ריז
נב ע"א לכשאכנסנה אגרשנהברכת שלמה חו"מ עמ' ג [הלכה]
נב ע"א רש"י ד"ה נתן לה עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרב
נב ע"ב גט יבמין מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמאמשך חכמה דברים פ' כד פס' ד
נב ע"ב העודר בנכסי הגר וכסבור שלו הןשערי תשובה אגה"ת אות מג
נג ע"א הגט אינו פוסל רק מדברי סופריםמשך חכמה דברים פ' כה פס' ה
נג ע"ב אם ביאת שוגג ביבמה לכלמשך חכמה בראשית פ' לח פס' כו
נג ע"ב אין קישוי אלא לדעתיד אהרן עמ' קמח
נג ע"ב ואין וכו', אלא לדעתבני יששכר ח"א דף טז ע"א, צג ע"א, קח, ח"ב דף עז ע"ד, קח ע"ג
נד ע"א ישן לא קנה ביבמתו דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' ח
נד ע"א הכל היו בכלל "אשת רעהו"משך חכמה ויקרא פ' יח פס' ז
נד ע"א יבום הוי אף בעל כרחה דיבמה אור אברהם במדבר עמ' עח
נד ע"א יבמה נקנית בעל כרחהמשך חכמה דברים פ' כד פס' ד
נד ע"א מכאן להעדאה מן התורהטוב ירושלים ויקרא פ"כ פסוק ט
נד ע"א מנין להעראה מן התורהמשך חכמה ויקרא יח פס' ה
נד ע"א נדה - אין בידו לרבותאגרות הראיה ב קכח
נד ע"א נפל מן הגגאמרי יוסף בראשית דף צא ע"ד
נד ע"ב אף אשת אח אעפ"י שיש לה היתר לאחר מכאו, בחיי בעלה בכרת משך חכמה ויקרא פ' כ פס' כא
נד ע"ב הוראת שעה הותרה על פי נביאמי מרום ח"ט עמ' נג
נד ע"ב למה לי למכתבא באחות אב, למה לי למתבא באחות אםמשך חכמה ויקרא פ' כ פס' יט
נד ע"ב משפחת האב קרויה משפחה ולא משפחת אםמשך חכמה ויקרא פ' כ פס' כא
נד ע"ב ערות אחות אביך ולא תגלה - בין מן האב בין מן האםמשך חכמה ויקרא פ' כ פס' יט
נד ע"ב תוס' ד"ה בזכור, לענין המערה בזכור ובהמה אור אברהם בראשית עמ' כח
נה ע"א ערות אחיך היא - בין מן האב בין מן אםמשך חכמה ויקרא פ' יח פס' טו, פ' כ פס' כא
נה ע"א אשת אחיו מאמובנין אפרים עמ' מ [הלכה]
נה ע"א ואיצטרך למיכתב "ערירים יהיו" ואיצטריך למיכתב "ערירים ימותו" משך חכמה ויקרא פ' כ פס' כא
נה ע"א מנין לחייבי לאוין שחייבים בהעראהמשך חכמה ויקרא פ' יח פס' ה, פ' יט פס' כב
נה ע"א מדגלי רחמנא שכבת זרע גבי שפחה חרופהטוב ירושלים ויקרא פי"ח פסוק כ
נה ע"ב משמש מת וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תפג
נה ע"ב פריצותא אסר רחמנא עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקצד
נה ע"ב תוס' ד"ה קיחהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לט ע"א
נה ע"ב תוס' ד"ה לאחר שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רנה
נו ע"ב אשת כהן שנאנסה בעל לוקה עליה משום זונה הפטרת אמורמשך חכמה דברים פ' כד פס' ב,
נו ע"ב ויש לך אחרתבנין אפרים עמ' מט [הלכה]
נו ע"ב הכל היו בכלל זונהבנין אפרים עמ' מט [הלכה]
נו ע"ב אין בעלה לוקה משום זונהבנין אפרים עמ' מח [הלכה]
נו ע"ב גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, וכולהו סתמאי אליבא דר' עקיבא משך חכמה ויקרא פ' כא פס' ז
נו ע"ב תוס' ד"ה ואיבנין אפרים עמ' מז [הלכה]
נז ע"א קהל גרים נמי "קהל" הואמשך חכמה דברים פ' כג פס' ז
נז ע"ב תוס' ד"ה רבמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לח ע"ב
נז ע"ב תוס' על חופה לפסולות עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרד
נח ע"א רש"י ד"ה מנוקהקרן פני משה ח"א עמ' קס
נט ע"א והוא אשה בבתוליה יקח, אחת ולא שתים אור אברהם ויקרא עמ' רטז
נט ע"א ולא ישא את הבוגרת בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' לב
נט ע"ב מנא הא מילתא דאמור רבנן אין זנות לבהמהמשך חכמה ויקרא פ' כ פס' טז
ס ע"א אליו - לרבות הבוגרתפירוש המכבי שמות עמ' צ
ס ע"א אשר לא היתה - פרט לארוסהמשך חכמה ויקרא פ' כא פס' ג
ס ע"ב גיורת פחות מבת ג' כשרה לכהונהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תנח
ס ע"ב החיו לכם - ופנחס עמהםמשך חכמה דברים ז פס' ג
ס ע"ב רב הונא רמי, כתיב כל אשה יודעת איש וכו' עיוני רש"י במדבר עמ' תקנו
ס ע"ב כל אשה יודעת איש וגו' - העבירום לפני הציץ כו' סימן לעבירה הדרוקןמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' ד, אור תורה סי' תו
ס ע"ב העבירו בנות מדין לפני הציץמשך חכמה שמות פ' כח פס' לז
ס ע"ב העבירום לפני הציץ כל שפניה מוריקות בידוע שראויה להבעלאור הצבי עמ' 145
ס ע"ב העבירום לפני הציץ, כל שפניה מוריקותפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קמב
ס ע"ב סימן לעבירה - הדרוקן בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' ריח
ס ע"ב סימן לעבירה - הדרוקןבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' פח
סא ע"א01 עו"כ אינן מטמאין באוהלמשך חכמה בראשית פ' יח פס' כז
סא ע"א01 קברי גויים אין מטמאיןראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק ב אות ג
סא ע"א01 קברי עכו"ם אינם מטמאין יציב פתגם על התורה עמ' צו
סא ע"א01 קברי עכו"ם אינם מטמאין באהל עיוני רש"י במדבר עמ' תקנט, תקסא
סא ע"א02 אתם קרויים אדם ואין או"ה קרויים אדםמרפא לשון עמ' קנז
סא ע"א02 אתם קרויים אדם ואין העובדי כוכבים קרויים אדםמשך חכמה דברים פ' לד פס' ח
סא ע"א02 אתם קרויים אדם ולא או"השם משמעון (שפירא) עמ' פד
סא ע"א02 אתם קרויים אדם ולא אוה"ענר ישראל חלק ג דף קלג
סא ע"א02 אתם קרויים אדםבני יששכר ח"א דף ג ע"ב, לב ע"ג, פא ע"ד, קא ע"ב, קכו ע"ד, קנג ע"ג, קנז ע"ד (הגה)
סא ע"א02 אתם קרויים אדםדבש לפי מע' א אות יד
סא ע"א02 אתם קרויים אדםדרך חיים (תשלה) עמ' ריא, שנד
סא ע"א02 אתם קרויים אדםידי משה (תשמו) קהלת עמ' קצה
סא ע"א02 אתם קרויים אדםילקוט הגרשוני ח"ב
סא ע"א02 אתם קרויים אדםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 5, 141, 148
סא ע"א02 אתם קרויים אדםעולת ראיה ב רסג; אורות הקודש ב תטו
סא ע"א02 אתם קרויין אדם דרשות מהר"ם שיק עמ' סא, תלח, תקעט
סא ע"א02 אתם קרויין אדם דרשות ר"י מסלוצק עמ' טז, צו
סא ע"א02 אתם קרויין אדם ואין אוה"ע קרויים אדםמי מרום ח"ט עמ' קצז
סא ע"א02 אתם קרויין אדם ואין אוה"ע קרויים אדםתפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' טז
סא ע"א02 אתם קרויין אדם ואין אוה"ע קרוים אדםטללי אורות עמ' קכב
סא ע"א02 אתם קרויין אדם ואין אוה"ע קרוים אדםמי מרום ח"ט עמ' עה
סא ע"א02 אתם קרויין אדם ואין אוה"ע קרוים אדםמי מרום ח"י עמ' פג
סא ע"א02 אתם קרויין אדם ואין אומות העולם קרויים אדםמי מרום ח"ה עמ' כה
סא ע"א02 אתם קרויין אדם ואין העו"כ קרויין אדםמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' ו
סא ע"א02 אתם קרויין אדם ואין העכו"ם קרויין אדםמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף מד
סא ע"א02 אתם קרויין אדם ואין העכו"ם...קדושת לוי דף סד ע"ב
סא ע"א02 אתם קרויין אדם ואין עכו"ם קרוים אדםברכת משה דף מד ע"ב, מה ע"א
סא ע"א02 אתם קרויין אדם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קפז
סא ע"א02 אתם קרויין אדם וכו'משמיע שלום עמ' קמג
סא ע"א02 אתם קרויין אדם ולא אוה"ע קרוים אדםמי מרום ח"ב עמ' קלח, קעד
סא ע"א02 אתם קרויין אדם ולא גוים קרויים אדםלבני ישראל (הישן) דרוש ו
סא ע"א02 אתם קרויין אדםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שנג ע"א
סא ע"א02 אתם קרויין אדםאור הרעיון עמ' ה, רעט, רצז
סא ע"א02 אתם קרויין אדםאור יהושע דף קד ע"א
סא ע"א02 אתם קרויין אדםאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' קכז
סא ע"א02 אתם קרויין אדםגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' נא ע"ב
סא ע"א02 אתם קרויין אדםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' יא
סא ע"א02 אתם קרויין אדםיד אהרן עמ' יב
סא ע"א02 אתם קרויין אדםמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' עז
סא ע"א02 אתם קרויין אדםנר מצוה (מכון מהר"ל) עמ' יא
סא ע"א02 אתם קרויין אדםנשמת אדם עמ' טו
סא ע"א02 אתם קרויין אדםקול שמחה פ' בראשית סי' יז, פ' וישב סי' א
סא ע"א02 אתם קרויין אדםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 405 ,160 ,93 ,24
סא ע"א02 אתם קרויין אדםשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 186, 240
סא ע"א02 אתם קרויין אדםשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 361 ,339 ,328 ,282
סא ע"א02 אתם קרויין אדםשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 267 ,224 ,81 ,59
סא ע"א02 אתם קרויין ארם ולא עכו"ם - תוס' אור אברהם ויקרא עמ' רמו
סא ע"א02 אתם קרוים אדם ואין אומות העולם קרויים אדםפנים יפות על תהלים עמ' קמא, רי
סא ע"א02 אתם קרוים אדם ואין אומות העולם קרוים אדם רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רנ
סא ע"א02 אתם קרוים אדם ואין עכו"םתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' ט, מא, מב, מה
סא ע"א02 אתם קרוים אדםגבורות ה' עמ' ל, קסה, קסז, שיא
סא ע"א02 ישראל נקראו אדםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 43
סא ע"א03 אין גוים קרויין אדםפירוש המכבי שמות עמ' קלב, קלג
סא ע"א10 לא נפקד ממנו איש - לעבירהמשך חכמה במדבר פ' לא פס' יד, פ' לא פס' מט
סא ע"א10 לא נפקד ממנו איש לעבירה עיוני רש"י במדבר עמ' תקעד
סא ע"א16 יהושע בן גמלא נתמנה לכה"ג לקוטי שושנים (תשמו) עמ' סג
סא ע"א18 מאמר גבי יבמה לקוטי שושנים (תשמו) עמ' כא
סא ע"א30 אלא אם כן יש לו בניםמשך חכמה נח פ' ט פס' ז
סא ע"א31 לא ישא אילונית שהיא "זונה" האמורה בתורהמשך חכמה דברים פ' כה פס' ז
סא ע"א32 אין זונה וכו' ושנבעלה בעילת זנות וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ט פסוק כט
סא ע"א רש"י ד"ה מינהו משנת חיים שמות עמ' רעט
סא ע"א תוס' ד"ה ואין, ש'האדם' גם עכו"ם במשמעשפע חיים ח"ד עמ' קפג
סא ע"א תוס' ד"ה ואין העכו"ם בשי' ר"ת דהאדם משמע עכו"ם וכו' יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' קעח
סא ע"ב07 כהן לא ישא את הקטנה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף נה ע"א, מהדו"ב ח"א דף נב ע"א
סא ע"ב22 זונה - זונה כשמה, דברי רבי אליעזר וכו'חפץ יהונתן דברים פ"כג פסוק יט
סא ע"ב24 אפילו הלך בעלה להשקותה ובא עליה בדרך עשאה זונהאמרי השכל עמ' 87
סא ע"ב28 פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ט פסוק כט
סא ע"ב36 פיתוי קטנה אונסבנין אפרים עמ' מה [הלכה]
סא ע"ב43 רבקה נערה היאמשך חכמה בראשית פ' כד פס' סז
סא ע"ב46 לא יבטל אדם מפו"ר אלא אם כן וכו'אודה ה' דף לט ע"ב
סא ע"ב46 לא יבטל מפו"ר אא"כאוצר הכבוד
סא ע"ב46 מצות פריה ורביהמשיבת נפש עמ' יג
סא ע"ב47 ב"ה אומרים בזכר ונקיבה וכו' יציב פתגם - פסח עמ' קפג
סא ע"ב47 ב"ש אומרים שני זכרים וב"ה זכר ונקבהמשך חכמה בראשית פ' ט פס' ח
סא ע"ב47 בית הלל אומרים זכר ונקיבה יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קלה
סא ע"ב47 בש"א שני זכרים ובה"א זכר ונקבה וכו' אין דנין אפשר משאי אפשרמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף ח
סא ע"ב47 ובית הלל אומרים זכר ונקבה לקיום פו"ר אור אברהם בראשית עמ' רסז
סא ע"ב47 מאימתי קיים מצוות פריה ורביה וכו'איש צעיר דף כז ע"א
סא ע"ב47 מצווה פו"ר בשני זכרים או בזו"נ יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' סא, סד
סא ע"ב47 מצות פו"ר מתקיימת רק אם הוליד בן ובתגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' מח ע"א
סא ע"ב47 פו"ר בה"א זכר ונקבה יציב פתגם על התורה עמ' לג
סא ע"ב47 פלוגתא ב"ש וב"ה בקיום פ"ו תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' נ
סא ע"ב47 פריה ורביה - זכר ונקבה (משנה)אהל שלמה (סגל) בראשית עמ' קיח, שט
סא ע"ב47 שני זכרים כו' משנת חיים בראשית עמ' ט, תצז, תק, תרב
סא ע"ב54 מ"ט דשמאי דיליף ממשהאמרי יוסף בראשית דף קטו ע"ד
סא ע"ב תוס' ד"ה וכן הוא אומראמרי יוסף בראשית דף קי ע"ב
סב ע"א02 מדעתיה הוא דעבד משנת חיים בראשית עמ' יב
סב ע"א02 משה מדעתיה כו' משנת חיים שמות עמ' קפב
סב ע"א03 ג' דברים עשה משה מדעתו וכו', שיבר את הלוחות אור אברהם שמות עמ' רה, רעג, ערה, רעח, רפח
סב ע"א03 שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה על ידו אור אברהם במדבר עמ' ד
סב ע"א03 שלשה דברים עשה משה מדעתו וכו' אני שמיוחד לדבור בכל שעה ושעה וכו' על אחת כמה וכמה בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' ד
סב ע"א04 פירש מן האשהמשך חכמה ויקרא פ' יח פס' ב
סב ע"א08 אני שמיוחד לדיבוראוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 309
סב ע"א13 ומה פסח שהוא א' מתרי"ג וכו' ובמהרש"א שםמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קסב
סב ע"א19 יישר כוחך ששברתדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' נ
סב ע"א25 ב"ש אומרים שני זכרים ושתי נקבות וכו' יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קלו, קנז, קנח, רה, רכז, רכט
סב ע"א25 בש"א ב' זכרים וב' נקבותילקוט הגרשוני ח"ב
סב ע"א25 תניא ר' נתן אומר ב"ש אומרים וכו' יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קנח
סב ע"א28 הבל ואחותו קין ואחותואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' נא
סב ע"א28 הבל ואחותו קין ואחותוס' החיים (תשנג) עמ' קעו*
סב ע"א35 היו לו בנים בגיותו ונתגייר וכן לא קיים פריה ורביה וכו'יערות דבש ח"א עמ' שיג
סב ע"א35 היו לו בנים כו' משנת חיים בראשית עמ' רטו
סב ע"א36 גר שהוליד בנים בגיותו ונתגייר קיים פריה ורביהמשך חכמה דברים פ' כה פס' ז
סב ע"א36 לרבי יוחנן בהיו לו בנים בהיותו נכרי ונתגיירמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 413
סב ע"א36 ר' יוחנן ס"ל היו לו בנים דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' ה, ז
סב ע"א38 מי שנתגייר כקטן שנולד דמימאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 411
סב ע"א45 עכו"ם אית להו חייסאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' קכט
סב ע"א46 הכל מודין בעבד שאין לו חייסמשך חכמה שמות פ' ו פס' ו
סב ע"א46 נתגירו לית להו חייסמי מרום ח"ח עמ' מא
סב ע"א46 עבדים אין להם חייסמי מרום ח"ד עמ' לח
סב ע"א47 אומות העולם דומין לחמורגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' נא ע"ב
סב ע"א47 עם הדומה לחמור הערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' פט
סב ע"א47 עם הדומה לחמוראודה ה' דף כג ע"א
סב ע"א47 עם הדומה לחמורבני יששכר ח"א דף ג ע"ג, יח ע"ג
סב ע"א47 עם הדומה לחמורדרך חיים (תשלה) עמ' רלח, שסח, תריט, תרסט
סב ע"א47 עם הדומה לחמורמי מרום ח"ט עמ' קפד, חי"ג עמ' לו
סב ע"א47 עם הדומה לחמורנשמת אדם עמ' יז
סב ע"א47 עם החמור - עם הדומה לחמורמי מרום ח"ה עמ' סג
סב ע"א47 שבו לכם פה עם החמור - עם הדומה לחמורנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף פג ע"א
סב ע"א47 שבו לכם פה עם החמור (בראשית כב, ה): עם הדומה לחמור עמוד העבודה (תשעג) דרוש הענוה ז
סב ע"א47 שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמורמי מרום ח"ב עמ' רלו
סב ע"א52 היו לו בנים ומתו לא קיים מצות פו"ר יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קמא
סב ע"א52 היו לו בנים ומתואוצר הכבוד
סב ע"א52 היו לו בנים ומתו וכו' יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קלו
סב ע"א53 אין ב"ד בא עד שיכלה כל הנשמות שבגוףדרשות שבט הלוי עמ' ד, נה, ע, רנז
סב ע"א53 אין ב"ד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףאודה ה' דף ג ע"ב
סב ע"א53 אין ב"ד בא עד שכלו כל הנשמות שבגוףאבן שוהם (פינסק) עמ' 37
סב ע"א53 אין בו דוד בא עד שיכלו הנשמות שבגוףאור הצבי עמ' 187
סב ע"א53 אין בן דוד בא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רכד
סב ע"א53 אין בן דוד בא עד שיכלו הנשמות שבגוףאוזן שמואל דף ט ע"ב
סב ע"א53 אין בן דוד בא עד שיכלו הנשמות שבגוףאמונה ודעת דף נה ע"ב
סב ע"א53 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףילקוט דברי חכמים ויקרא סי' שלב
סב ע"א53 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףמי מרום ח"ח עמ' קנח
סב ע"א53 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףנשמת אדם עמ' קסח
סב ע"א53 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףשפתי חיים מועדים ח"א עמ' קג
סב ע"א53 אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' מג
סב ע"א53 אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף דרשות מהר"ם שיק עמ' תצ
סב ע"א53 אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קיד
סב ע"א53 אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוףס' החיים (תשנג) עמ' נד
סב ע"א53 אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוףשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 378
סב ע"א53 אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוףשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 71
סב ע"א53 אין בן דוד בא עד שתכלה נשמות שבגוףבינה לעתים (תשנד) דרוש נב עמ' שלו
סב ע"א53 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף עיני שמואל (ראבין) עמ' לב
סב ע"א53 אין בן דוד עד שיכלו כל נשמות שבגוףנר ישראל חלק ב דף קד
סב ע"א53 אין משיח בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף עמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים י
סב ע"א54 עד שיכלו כל נשמות שבגוףטוב טעם דברים עמ' קס
סב ע"א54 עד שיכלו נשמות שבגוף דרשות מהר"ם בנעט עמ' קכב
סב ע"א רש"י ד"ה בני נח דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' נה
סב ע"א רש"י ד"ה בנכריותן משנת חיים דברים מכתבים א, ב, ל
סב ע"א תוס' ד"ה דכתיב עיוני רש"י במדבר עמ' קפב
סב ע"א תוס' ד"ה רבי יוחנן משנת חיים בראשית עמ' תעז
סב ע"ב02 בני בנים ה"ה כבנים משנת חיים בראשית עמ' תקכו
סב ע"ב02 בני בנים הרי הם כבניםאוזן שמואל דף יח ע"א
סב ע"ב02 בני בנים הרי הן כבניםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קיז, תקמ
סב ע"ב02 בני בנים כבנים אור אברהם בראשית עמ' ש
סב ע"ב21 רבי יהושע אומר וכו' היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' ריא
סב ע"ב22 ישא אשה בזקנותו משנת חיים בראשית עמ' יד
סב ע"ב22 נשא אדם אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שני מאמר ט
סב ע"ב22 נשא אדם אשה בילדותו, ישא אשה בזקנותו וכו'בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רנה
סב ע"ב22 נשא אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו העמיד תלמידים בילדותו יעמיד תלמידים בזקנותושערי תשובה שער ב אות ט
סב ע"ב23 היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רו
סב ע"ב23 היו לו בנים בילדותוילקוט הגרשוני ח"ב
סב ע"ב24 בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך וכו'אור הצבי עמ' 263
סב ע"ב26 למד אדם תורה בילדותו ילמד תורה בזקנותוחוסן יהושע מאמר א פ"ח עמ' רכ
סב ע"ב26 למד תורה בילדותו ילמוד בזקנותואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קכב ע"ב
סב ע"ב26 למד תורה בילדותו, ילמוד תורה בזקנותו וכו' שנאמר בבקר זרע את זרעך בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קנה
סב ע"ב26 רע"ק אומר למד אדם תורה בילדותו ילמוד בזקנותו וכו'אור הצבי עמ' 253
סב ע"ב27 היו לו תלמידים בילדותו יהיו לו בזקנותו אור אברהם במדבר עמ' יד
סב ע"ב39 י"ב אלף זוגות תלמידים היו לו לר"עאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שצו
סב ע"ב39 י"ב אלף זוגי תלמידים וכו' מפני שלא נהגו כבוד זה בזה אור יחזקאל - מדות עמ' כב, נה, רלז
סב ע"ב39 י"ב אלף זוגים תלמידים היה לר"ענתיבות עולם ח"ב עמ' סב
סב ע"ב39 י"ב אלף זוגים תלמידים היו לר"עאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' קלד
סב ע"ב39 שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לר"עמסילת ישרים עמ' תרד
סב ע"ב39 שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קכ
סב ע"ב39 כ"ד אלף תלמידים היו לו לרע"קאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 34
סב ע"ב41 מתו בפרק אחד משנת חיים ויקרא עמ' רכב
סב ע"ב41 תלמידי ר"ע שמתו בפרק א'המאור שבתורה (לסין)
סב ע"ב41 תלמידי רע"ק מתו בפרק א' לפי שלא נהגו כבוד זב"זאבן פינה עמ' 45
סב ע"ב42 מפני שלא נהגו כבוד זה בזה אור אברהם ויקרא עמ' רנג
סב ע"ב42 מפני שלא נהגו כבוד זה בזה אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קעד, רו, שג, שפו
סב ע"ב42 מפני שלא נהגו כבוד זה לזה אור אברהם במדבר עמ' קמ
סב ע"ב42 תלמידי ר' עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה וכו' אור יחזקאל - אמונה עמ' קכב
סב ע"ב42 תלמידי ר"ע לא נהגו כבוד, וכל הענין אור יחזקאל - מכתבים עמ' עו, רב, רכד, רכה, שכח, שכט
סב ע"ב48 השרוי בלא אשה שורה בלא ברכהדעת שבת עמ' קמא
סב ע"ב48 השרוי בלא אשה שרוי בלא ברכה ובלא שמחהבני יששכר ח"א דף יא ע"ג, ח"ב דף נה ע"ב (הג"ה)
סב ע"ב48 השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחהקל"ח פתחי חכמה פ' נב
סב ע"ב48 כל אדם שאין וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' מח
סב ע"ב48 כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה וכו' בלא תורה בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' לח, קב-קג
סב ע"ב48 כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה וכו' בלא תורה בית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' לח
סב ע"ב48 כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה וכו', במערבא אמרי בלא תורה בית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' כד
סב ע"ב48 כל אדם שאין לו אשהאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' קכח
סב ע"ב48 כל אדם שאין לו אשהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' כו
סב ע"ב48 כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה וכו' בלא תורה וכו' בלא שלום וכו' בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' נא, צה, קט
סב ע"ב48 כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה וכו' בלא תורה בית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' פג
סב ע"ב48 כל השרוי בלא אשה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תא, תד
סב ע"ב48 כל השרוי בלא אשה שרוי בלא חייםויקח אברהם דף טז ע"ב
סב ע"ב48 כל השרוי בלא אשה שרוי בלא כפרהויקח אברהם דף יז ע"ג
סב ע"ב48 כל השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה בלא טובה וכו'שבט מוסר עמ' קפז
סב ע"ב48 כל השרוי בלא אשה שרוי בלא תורהויקח אברהם דף טז ע"ג
סב ע"ב48 כל מי שאין וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' מח
סב ע"ב49 אשה מביאה ברכה, שמחה, טובה, תורה, חומה ושלוםמערכי לב (בר שאול) עמ' 55
סב ע"ב49 שרוי בלא טובה כו' אינו אדםדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ד אות א
סב ע"ב51 מי שאין לו אשה שרוי בלא תורהאודה ה' דף ה ע"א
סב ע"ב55 חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שיוצא לדרךבני יששכר ח"א דף קלט ע"ג הגה, קנה ע"ג
סב ע"ב55 לפקוד את אשתומגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קב, אור תורה סי' נד
סב ע"ב58 אוהב את אשתו כגופו ומכבדה יותר מגופואור הצבי עמ' 294
סב ע"ב58 אוהבה כגופו יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קג
סב ע"ב58 האוהב אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופודרך חיים (תשלה) עמ' קכה
סב ע"ב58 האוהב את אשתו כגופוהמאור שבתורה (לסין)
סב ע"ב58 האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופוס' החיים (תשנג) עמ' סב
סב ע"ב58 האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו...שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 412
סב ע"ב58 האוהב את אשתו כגופו וכו' עליו הכתוב אומר 'וידעת כי שלום אהלך'שיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 151
סב ע"ב58 האוהב את אשתו כגופו וכו' עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך וגו'עטרת צבי (טאקסין) דף לב ע"א
סב ע"ב58 האוהב את אשתו כגופו ומכבדה יותר מגופושערי תשובה סה"י אות עב
סב ע"ב58 האוהב את אשתו כגופוויקח אברהם דף ב ע"ב
סב ע"ב58 והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה, והמשיאן סמוך לפירקן בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קיא
סב ע"ב58 מכבדה יותר מגופומשיבת נפש עמ' רה, קנו
סב ע"ב59 האוהב את שכניו ומקרב את קרוביו וכו' אז תקרא וה' יענה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ד אות סג
סב ע"ב59 האוהב את שכניונתיבות עולם ח"א עמ' קעז
סב ע"ב59 האוהב את שכניומוסר המקרא והתלמוד עמ' נט
סב ע"ב59 המקרב את קרוביוויקח אברהם דף יז ע"ג
סב ע"ב59 המקרב את קרוביומשיבת נפש עמ' כג
סב ע"ב59 הנושא את בת אחותו (ובתוס')ס' החיים (תשנג) עמ' נט
סב ע"ב59 הנושא את בת אחותו עליו הכתוב אומר וכו'משמיע שלום עמ' קא
סב ע"ב59 הנושא בת אחותומשיבת נפש עמ' יח,מג,רה
סב ע"ב59 והנושא את בת אחותואור הצבי עמ' 261
סב ע"ב59 מצות חכמים שישא בת אחותואהל שלמה (סגל) בראשית עמ' עט
סג ע"א01 המלוה לעני בשעת דחקומוסר המקרא והתלמוד עמ' קמד
סג ע"א01 המלוה סלע לעני בשעת דוחקו רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שמ
סג ע"א01 המלוה סלע לעני בשעת דחקו כו'שערי תשובה סה"י אות סב
סג ע"א01 המלוה סלע לעני בשעת דחקותורה וחיים (כלפון) עמ' שט
סג ע"א01 המלוה סלע לעני בשעת דחקואוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 172
סג ע"א01 המלוה סלע לעני בשעת דוחקו עליו הכתוב אומר אז תקרא ואני אענהאלומת יוסף דף טז ע"ב
סג ע"א04 אדם שאין לו אשהאוצר הכבוד [כותב ש"הוא סתום וא"א לפרשו"]
סג ע"א04 כל אדם שאין אשהמשך חכמה בראשית פ' ה פס' ב
סג ע"א04 כל אדם שאין לו אשה אינו אדם אז שמח עמ' שלז
סג ע"א04 שאין לו אשה אינו אדםהמאור שבתורה (לסין)
סג ע"א04 כל אדם שאין לו אשה אינו אדם בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קא
סג ע"א04 כל אדם שאין לו אשה אינו אדם וכו' כל אדם שאין לו קרקע אינו אדם בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קנו
סג ע"א04 כל אדם שאין לו אשה אינו אדם שנא' זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם אדםמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' י
סג ע"א04 כל אדם שאין לו אשה אינו אדםאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' קכח
סג ע"א04 כל אדם שאין לו אשה אינו אדםברכות אבי דף ד ע"א
סג ע"א04 כל אדם שאין לו אשה אינו אדםדרך חיים (תשלה) עמ' תרלה
סג ע"א04 כל אדם שאין לו אשה אינו אדםכתונת פסים (תשמה) פרשת מצורע יד ע"א
סג ע"א04 כל אדם שאין לו אשה אינו אדםמשך חכמה במדבר פ' ט פס' ו
סג ע"א04 כל אדם שאין לו אשה אינו אדםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רנח
סג ע"א04 כל אדם שאין לו אשה אינו אדםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' פד
סג ע"א04 כל מי שאין לו אישה אינו נקרא אדםאור הצבי עמ' 187
סג ע"א04 כל מי שאין לו אשהאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תסט
סג ע"א04 כל שאין לו אשה אינו אדםתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' נג, קה
סג ע"א04 מי שאין לו אשה לא נקרא אדםנתיבות עולם ח"א עמ' ע, ח"ב עמ' יג, נד
סג ע"א06 כל אדם שאין לו קרקע אינו אדםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תנב
סג ע"א08 א"ר אליעזר מאי דכתיב אעשה לו עזר כנגדו וכו' יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רכה
סג ע"א10 זכה - עוזרתו, לא זכה - כנגדובית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' טז
סג ע"א10 זכה עוזרתו לא זכה כנגדואהל שלמה (סגל) בראשית עמ' עג
סג ע"א10 זכה עוזרתו לא זכה כנגדודברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' כו ע"ב
סג ע"א10 זכה עוזרתו לא זכה כנגדונשמת אדם עמ' פו
סג ע"א10 זכה עוזרתוטוב טעם דברים עמ' קצ
סג ע"א10 זכה עוזרתו, לא זכה כנגדואורות אלים דף יד ע"ב
סג ע"א10 זכה עוזרתו, לא זכה כנגדוילקוט הגרשוני ח"ב
סג ע"א10 זכה עזרשער ראובן עמ' קצו
סג ע"א10 זכה עזר, לא זכה כנגדוידי משה (תשמו) קהלת עמ' קמה, רנא, רצד
סג ע"א13 אשה במה עוזרתודברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' קכא-קכב
סג ע"א13 אשתו של אדם במה עוזרתוכרם פתחיה גפן כה שריג ג
סג ע"א13 במה אשה עוזרתו לאדםויקח אברהם דף יז ע"א
סג ע"א13 במה אשה עוזרתו לאדםילקוט הגרשוני ח"ב
סג ע"א13 עזר כנגדו - מאיר עיניודברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כט
סג ע"א14 אדם מביא חטים חוססמשך חכמה בראשית פ' ד פס' א, ויקרא פ' יד פס' טו
סג ע"א14 אדם מביא חיטים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תה
סג ע"א14 אדם מביא חיטים ושעורים כוסס כמות שהן אמרי חמד ח"ב דף יט ע"ב
סג ע"א17 זאת הפעם עצם מעצמיהמאור שבתורה (לסין)
סג ע"א18 מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיה וכו' אור אברהם בראשית עמ' כד
סג ע"א18 שבא אדה"ר על כל בהמה חיה ועוף יציב פתגם על התורה עמ' טו
סג ע"א18 שבא אדם על כל בהמה וחיהאוצר הכבוד
סג ע"א22 מלשון מבריך את הגפןאמה של מלכות עמ' 34
סג ע"א22 שתי ברכות טובות יש לי להבריך בהאמרי יוסף בראשית דף מה ע"א
סג ע"א22 שתי ברכות טובות יש ליאמה של מלכות עמ' 36
סג ע"א24 אין טובה באה לעולם אלא בשביל ישראלבני יששכר ח"א דף מא ע"ד
סג ע"א24 משפחות האדמה... מתברכין בשביל ישראלאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שע ע"ב
סג ע"א25 אפילו ספינות הבאות מגליא לאספמיא אינן מתברכות אלא בשביל ישראלמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קיח
סג ע"א26 עתידין כל בעלי אומניות שיעמדו על הקרקעשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 80-81
סג ע"א27 יעמדו על הקרקעאורות הקודש ב תקסג; עין איה ב' 414
סג ע"א35 טום ולא תשפיץ, שפוץ ולא תבנהחוסן יהושע מאמר ב פ"ט עמ' רנ
סג ע"א37 נחות דרגא ונסיב איתתאאמרי יוסף דברים דף עו ע"א
סג ע"א37 נחות דרגא ונסיב איתתאמשמיע שלום עמ' קעג
סג ע"א37 נחית דרגא נסיב איתתא תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' שסח
סג ע"א37 נחית דרגא נסיב איתתא בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' יא
סג ע"א37 נחות דרגא ונסיב אתתאארץ החיים (ליברזון) סי' עד
סג ע"א38 אין הפורענות באה לעולם אלא בשביל ישראלמי מרום ח"ו עמ' קלא
סג ע"א38 אין פורענות בא לעולם אלא בשביל ישראלאמונה ודעת דף ו ע"א
סג ע"א38 אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראלס' הזכרון לחתם סופר עמ' ל
סג ע"א38 כל פרעניות הבאה לעולם הוא בשביל ישראל רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' לא
סג ע"א38 אין פורעניות בארוח חיים (חיד"א) עמ' ג
סג ע"א38 פורענות באה לעולם רק בשביל ישראלהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 123
סג ע"א41 רב הוה קא וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' צ, צא, קב-קו
סג ע"א41 רב הוה קא מצערא ליה דביתהואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קנה
סג ע"א41 רב הונא הוה מצערא ליה דביתהו... דנפיק מינך טעמא מלפךראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יב אות לז, ס
סג ע"א42 כגון רב שאמר לאשתו עשי לי טלופחי... למדו לשונם דבר שקר אורחות צדיקים שער שקר עמ' קכח
סג ע"א42 מעשה של אשתו של רב שהייתה מצערת אותו והופכת דבריואחרית לאיש שלום דף ח ע"א
סג ע"א43 כי גדל חייא בריה אפיך לה וכו' את לא תעביד הכי שנא' "למדו לשונם דבר שקר"שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קפו
סג ע"א45 לא תעביד הכי שנא' למדו לשונם דבר שקרשערי תשובה שער ג אות קפו
סג ע"א46 למדו לשונם דבר שקרמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפו
סג ע"א48 דיין שמגדלות בנינומוסר המקרא והתלמוד עמ' קנה, קעה-קעו
סג ע"א48 דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטאשערי תשובה סה"י אות עב
סג ע"א48 דיינו שמגדלות בנינו ומצילות מהחטא אור יחזקאל - מכתבים עמ' פה, קפז
סג ע"א48 דיינו שמצילות אותנו מן החטאמשך חכמה בראשית פ' ד פס' א, שמות פ' כא פס' ד
סג ע"א48 שהאשה מצילתו מן החטא... והיא מגדלת את בניו אורחות צדיקים שער אהבה עמ' לו
סג ע"א רש"י ד"ה אז תקראאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קסט
סג ע"ב03 כגון מאן א"ל כגון וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רפ
סג ע"ב04 אין אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו ראשונהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רכז
סג ע"ב04 אין אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו ראשונה בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' ק
סג ע"ב08 ה"ד אשה רעה אמר אביי מקשטא ליה תכא ומקשטא ליה פומאאבן שוהם (פינסק) עמ' 33
סג ע"ב08 היכי דמי אשה רעה וכו'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 63-64
סג ע"ב10 כיון שנשא אדם אשה עונותיו מתפקקין אז שמח עמ' שלח
סג ע"ב10 מקשטא ליה תכאאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תקיא
סג ע"ב11 מצא אשה מצא טוב אור יחזקאל - מכתבים עמ' שנב
סג ע"ב11 מצא אשה מצא טובשבט מוסר עמ' קלח
סג ע"ב11 מצא אשה מצא טוב... בתורה משתעי קראמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רמב, אור תורה סי' תצב
סג ע"ב11 עונותיו מתפקקיןדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רעד
סג ע"ב12 במערבא א"ל מצא או מוצאילקוט הגרשוני ח"ב
סג ע"ב12 במערבא כי נסיב איניש איתתא א"ל הכי מצא או מוצא.אמרי השכל עמ' 70
סג ע"ב12 כי נסיב איניש איתתא אמרי מצא או מוצאאודה ה' דף א ע"א, ג ע"ב
סג ע"ב20 אשה טובה נמשלה בהדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תדר
סג ע"ב20 בא וראה כמה טוב אישה טובה שהתורה נמשלה בה וכו'אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' ע
סג ע"ב20 התורה נמשלה לאשהדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' נב
סג ע"ב20 כמה טובה אשה טובה, שהתורה נמשלה בה בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' סח
סג ע"ב22 אשה רעה - גהנום נמשל בהאוצר הכבוד
סג ע"ב23 הנני מביא רעהדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רעט
סג ע"ב26 בניך לעם אחר זו אשת האב כו'עדן גנים דרוש ח קול ד
סג ע"ב26 נתונים לעם אחר - זו אשת האבאבן שוהם (פינסק) עמ' 15
סג ע"ב27 בגוי נבל - אלו המיניםאור הרעיון עמ' שפה
סג ע"ב27 בגוי נבל אכעיסם אלו הצדוקים עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתז
סג ע"ב30 אין לך משוקץ ומתועב לפני המקום יותר ממי שמהלך ערום בשוקדרשות שבט הלוי עמ' סג, סו
סג ע"ב30 אלו אנשי ברבריא... שמהלכין ערומים בשוקפירוש המכבי דברים עמ' רעז
סג ע"ב31 על רשעת החבריםנתיבות עולם ח"א עמ' נג
סג ע"ב32 אתו חברי לבבלהמאור שבתורה (לסין)
סג ע"ב34 והיתה יד ה' בכם ובאבותיכם בעוון החיים מתים מתחטטיםעולת חודש ח"א מאמר פה
סג ע"ב34 והיתה יד ה' בכם ובאבותיכם וכו' זו חטוטי שכביס' הזכרון לחתם סופר עמ' יג
סג ע"ב35 דאמר מר בעוון חיים מתים מתחטטיםמרפא לשון עמ' שלא
סג ע"ב36 לא יאספו ולא יקברו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קלח
סג ע"ב39 אשה טובה וכו' אשה רעה צרעת לבעלה מאי תקנתיה יגרשנה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - חופת אליהו פרק י אות ב
סג ע"ב40 אשה רעה צרעת לבעלהתורה וחיים (כלפון) עמ' רצד
סג ע"ב41 כי בתואר אשה יפה רבים הושחתו וכו'טוב ירושלים במדבר פכ"ה פסוק יח
סג ע"ב43 אל תצר צרת מחרבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' עז
סג ע"ב45 אוצר ו"גוף" שמואורות הקודש ג שסח
סג ע"ב45 אין בן דוד בא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רכג-רכט
סג ע"ב45 אין בן דוד בא עד שיכלו הנשמות שבגוףאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' יג
סג ע"ב45 אין בן דוד בא עד שיכלו וכו'טוב ירושלים דברים פ"ל פסוק ב
סג ע"ב45 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שפב
סג ע"ב46 כאילו שופך דמים ובעין יעקב יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קסב
סג ע"ב46 כל מי שאין עוסק בפריה ורביה, כאילו שופך דמים וכו' ומה אעשה, שנפשי חשקה בתורה בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' לח, מד
סג ע"ב46 כל מי שאינו עוסק בפ"ו כאילו שופך דמיםדברי שמואל (תשנח) עמ' קפה
סג ע"ב46 כל מי שאינו עוסק בפו"ר יציב פתגם על התורה עמ' יז
סג ע"ב46 כל מי שאינו עוסק בפו"ר כאלו שופך דמיםמי מרום ח"ד עמ' קא
סג ע"ב46 כל מי שאינו עוסק בפריה ורביה כאלו שופך דמיםמי מרום ח"ה עמ' י
סג ע"ב46 כל מי שאינו עסוק בפו"ר כאילו ששופך דמיםאור הצבי עמ' 125
סג ע"ב46 כל שאין עוסק בפו"רילקוט הגרשוני ח"ב
סג ע"ב46 כל שאינו עוסק בפו"ראוצר הכבוד
סג ע"ב46 כל שאינו עוסק בפריה ורביה כאלו שופך דמיםמי מרום חי"ג עמ' קסח
סג ע"ב46 מי שאינו עוסק בפו"רמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעב
סג ע"ב46 מי שאינו עוסק בפריה ורביהנתיבות עולם ח"ב עמ' כה, נא, קיח
סג ע"ב46 רא"א כל מי שאינו עוסק בפו"ר כאילו שופך דמים יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קמ, רח, רפא
סג ע"ב47 מבטל את הדמותטוב טעם בראשית עמ' פו
סג ע"ב49 נאה דורש ונאה מקייםתורה וחיים (כלפון) עמ' שסח, שלט
סג ע"ב50 אמר להם מה אעשה ונפשי חשקה בתורהאור הצבי עמ' 119
סג ע"ב50 בן עזאי אמר נפשי חשקה בתורה ואיני יכול לישא אשהברכות אבי דף צו ע"ב
סג ע"ב50 בן עזאי שלא נשא אשהמשיבת נפש עמ' לא
סג ע"ב50 ונפשי חשקה בתורה וכו'טוב טעם בראשית עמ' ע
סג ע"ב50 מה אעשה ונפשי חשקה בתורהאור הצבי עמ' 76, 263
סג ע"ב50 מה אעשה ונפשי חשקה בתורהארץ החיים (ליברזון) סי' תטו
סג ע"ב50 נאה דורש ואינו נאה מקייםראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יא אות כט
סג ע"ב50 נפשי חשקה בתורה דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' נב
סג ע"ב50 נפשי חשקה בתורהדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שעה
סג ע"ב51 תניא אידך ר"א אומר כל מי שאינו עוסק בפו"ר כו' ובעיון יעקב שם יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' קסה
סג ע"ב רש"י - מי שאמר אין אלקים קרי נבלפירוש המכבי דברים עמ' רעז
סד ע"א01 אין השכינה שורה בישראל פחותים משני אלפים ושתי רבבות רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' יג
סד ע"א01 אין השכינה שורה על פחות וכו'אמרי יוסף בראשית דף קנג ע"ב
סד ע"א01 אין השכינה שורה על פחות מב' אלפים וב' רבבות, ובמהרש"א עיוני רש"י במדבר עמ' תקסו
סד ע"א01 אין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושתי רבבות מישראל משך חכמה בראשית פ' לג פס' יח
סד ע"א01 אין השכינה שורה פחות משתי רבבות מישראלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 195
סד ע"א01 אין שכינה שורה בישראל בפחות מששים רבואראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יד אות יד
סד ע"א01 השגחת ה' לפי ריבוי ישראלשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 31
סד ע"א01 כ"ב אלפיםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 257
סד ע"א01 מלמד שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות, ומהרש"א מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' שלב
סד ע"א01 שאין השכינה שורה בפחות משתי רבבות וכו'אמרי יוסף ויקרא-במדבר דף כח ע"ד
סד ע"א01 שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים וכו'מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קלט
סד ע"א01 שאין השכינה שורה על פחות משתי רבבות ושתי אלפים מישראלאור הצבי עמ' 232
סד ע"א01 שכינה שורה בבתי כנסת וכו'התקופה הגדולה (תשלב) עמ' קצד
סד ע"א01 שכינה שורה רק על כ"ב אלפיםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 237
סד ע"א05 אבא חנן אמר חייב מיתהילקוט הגרשוני ח"ב
סד ע"א07 הא היו להם בנים לא מתוטהרת יו"ט ח"י עמ' שיג
סד ע"א09 בזמן שזרעך אחריך שכינה שורה בזמן שאין זרעך אחריך אין שכינה שורהאור הצבי עמ' 41, 89
סד ע"א12 כל ששהתה עשר שנים אחר בעלהמשך חכמה בראשית פ' לח פס' יד
סד ע"א12 מי שנשא אשה ושהתה עשר שנים ולא ילדה כופים אותו להוציא משך חכמה בראשית פ' יב פס' ה, ויקרא פ' כ פס' כא
סד ע"א12 נשא אשה ושהה משנת חיים בראשית עמ' תקב
סד ע"א12 שהה עמה עשר שניםמשיבת נפש עמ' מג,עו
סד ע"א19 מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנעןמשך חכמה בראשית פ' יג פס' יד-טו
סד ע"א20 ישיבת חו"ל אינה מן המניןאהל משה (וינברג) פתח האהל דף ו ע"ד
סד ע"א20 ישיבת חו"ל לא עולה מן המניןשער ראובן עמ' רנד
סד ע"א20 מלמד שאין ישיבת חו"ל עולה מן המנין וכו'טוב ירושלים בראשית פט"ז פסוק ג
סד ע"א20 ללמדך שאין ישיבת חו"ל עולה לו מן המנין של י' שניםשם משמעון (שפירא) עמ' כח
סד ע"א26 יצחק אבינו עקר היהאמרי יוסף בראשית דף קטז ע"ג
סד ע"א26 יצחק אע"ה עקור היהאהבת עולם דף לט
סד ע"א26 יצחק עקר היהגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' סא ע"ב
סד ע"א31 ויעתר יצחק וגו' מלמד ששניהם עקורים היו אור אברהם בראשית עמ' קצב
סד ע"א32 זה עומד בזוית זו ומתפלל וזו עומדת בזוית זו וכו'שם משמעון (שפירא) עמ' כד
סד ע"א36 למה היו האמהות עקרות בשביל שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שיז
סד ע"א36 מפני מה אבותינו עקורים וכו' עיני שמואל (ראבין) עמ' א
סד ע"א36 מפני מה אבותינו עקרים וכו'עשרה למאה סי' ה, י, יז
סד ע"א36 מפני מה אמותינו עקרות היו, מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים עמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים כג
סד ע"א36 מפני מה היו אבותינו עקוריםאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' כב
סד ע"א36 מפני מה היו אבותינו עקורים, מפני שהקב"ה וכו' עטרת חן ח"ב עמ' רנו
סד ע"א36 מפני מה היו אבותינו עקורים, מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לה ע"ד
סד ע"א36 מפני מה היו אבותינו עקרים, מפני שהקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקיםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רעז
סד ע"א36 מפני מה היו האבות עקריםילקוט הגרשוני ח"ב
סד ע"א36 מפני מה היו האמהות עקרות וכו' אור יחזקאל - אמונה עמ' קעז
סד ע"א36 מפני שהקב"'ה מתאוה לתפילתן של צדיקים אור יחזקאל - מכתבים עמ' רמב
סד ע"א36 מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםיערות דבש ח"א עמ' קצא
סד ע"א36 מפני שהקב"ה מתאווה לתפלתן של צדיקיםתורת הרבי רבי זושא סי' צה
סד ע"א37 הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםדרשות שבט הלוי עמ' קצה
סד ע"א37 הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםמרפא לשון עמ' קנט, קס
סד ע"א37 הקב"ה מתאוה לתפלתם של צדיקיםברכות אבי דף יח ע"ב, קכב ע"ב
סד ע"א37 הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קו ע"ב
סד ע"א37 הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםבני יששכר ח"א דף כו ע"א, ח"ב דף קנח ע"א
סד ע"א37 הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםטוב טעם בראשית עמ' קס, דברים עמ' מח, ס
סד ע"א37 הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםילקוט דברי חכמים שמות סי' רכו
סד ע"א37 הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםמשמיע שלום עמ' פז
סד ע"א37 הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםנפש החיים (תשמג) עמ' 69
סד ע"א37 הקב"ה מתאווה לתפילתןאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' שנז
סד ע"א37 הקב"ה מתאווה לתפלתן של צדיקים דרשות מהר"ם בנעט עמ' ה
סד ע"א37 מתאוה הש"י לתפלתן של צדיקים רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רסב
סד ע"א37 מתאוה לתפילתן אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' תב
סד ע"א37 שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים שופרא דישראל (תשסו) עמ' קצח
סד ע"א37 שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' ריא, אור תורה סי' רנ
סד ע"א37 שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים דרשות מהר"ם שיק עמ' קס
סד ע"א38 עתר המהפךאורות הקודש ג מח
סד ע"א39 ממידת רגזנות למידת רחמנותאוצר הכבוד
סד ע"א40 אברהם ושרה טומטומים היו אור יחזקאל - מדות עמ' רל
סד ע"א40 אברהם ושרה טומטומים היומי מרום ח"ה עמ' לח, ח"ח עמ' מג סה
סד ע"א40 אברהם ושרה טומטומים היומי מרום ח"ט עמ' יג
סד ע"א40 אברהם ושרה טומטומים היומשך חכמה בראשית פ' טז פס' א
סד ע"א40 אברהם ושרה טומטמין היו וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף יב ע"ב
סד ע"א רש"י ד"ה ויעתר שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רצד, רצט, תו
סד ע"א רש"י ד"ה מקץ משנת חיים בראשית עמ' תקכ
סד ע"ב04 שרה אמנו אילונית היתה יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קלח
סד ע"ב05 אמהות לא הי' להם עיקר מטרוןשם משמעון (שפירא) עמ' כח
סד ע"ב13 מכדי מתני' מאן תקין רבי עטרת חן ח"ב עמ' קמא
סד ע"ב14 והא בימי דוד וכו' דכתיב ימי שנותינו בהם ע' שנהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רסא
סד ע"ב24 מלה הראשון ומתדרכי חושן עמ' פד [הלכה]
סד ע"ב24 מלה הראשון ומת, שני ומת, שלישי לא תמול בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' נב
סד ע"ב24 מצות מילה במקום סכנת התינוק, ורש"י אור אברהם בראשית עמ' קנז
סד ע"ב25 בתלתא זימנא הוי חזקה דרשות ר"י מסלוצק עמ' קפח
סד ע"ב25 בתלתא זימנא הוי חזקהרוח חיים (חיד"א) עמ' סה
סד ע"ב25 חזקה נקבעת בשלוש פעמיםפירוש המכבי שמות עמ' עד
סד ע"ב40 נשאת לראשון ומת לשני וכו' לא תנשא וכו'טוב ירושלים בראשית פל"ח פסוק יא
סד ע"ב44 מזלו גרםטוב טעם דברים עמ' קעא
סד ע"ב44 קטלנית מעיין או מזל גורם דרשות מהר"ם בנעט עמ' רפד
סד ע"ב48 נשואין ומלקויות סתם כרבי דבתרי זימני הוי חזקהמי מרום ח"ז עמ' שג
סד ע"ב49 מי שלקה ושנה ב"ד כונסין אותו לכיפהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר עה
סה ע"א נושא אדם כמה נשים על אשתומשך חכמה שמות פ' כא פס' יא
סה ע"א תוס' ד"ה נשאתברכת שלמה חו"מ עמ' מה [הלכה]
סה ע"ב09 איש מיפקיד על פריה ורביהאדיר במרום ח"ב פ' נה
סה ע"ב09 האיש מצווה על פו"ר אבל לא האשהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' סא
סה ע"ב09 האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה אז שמח עמ' תל
סה ע"ב10 אין האשה מצווה על פריה ורביהמן הבאר עמ' 108
סה ע"ב10 איתתא לא מיפקדא אפו"ר וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש טו
סה ע"ב10 אשה אינה מצווה אפריה ורביהמשיבת נפש עמ' מד
סה ע"ב10 אשה אינה מצווה על פרו ורבושופרא דישראל (תשסו) עמ' יח
סה ע"ב10 אשה בפו"ר יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קמד, קעה, קעח, רט
סה ע"ב10 נשים לא נצטוו על פריה ורביה אור אברהם במדבר עמ' כו, עח
סה ע"ב10 נשים פטורות ממצות פר"ו ישא מדברותיך - מגילה עמ' רפג
סה ע"ב10 נשים פטורות מפריה ורביה איש דרכו לכבושקול ששון (גולדברג) אות כט
סה ע"ב10 ר' יוחנן בן ברוקה אומר על שניהם הוא אומר פרו ורבו וכו' יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קכ, קלו
סה ע"ב14 איש דרכו לכבוש טוב טעם בראשית עמ' קלג
סה ע"ב14 איש דרכו לכבש ואין אשה דרכה לכבש אז שמח עמ' קמה
סה ע"ב14 איש דרכו לכבש ואין אשה דרכה לכבשמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' רס
סה ע"ב14 איש דרכו לכבש ואין אשה דרכה לכבששיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 355
סה ע"ב15 אין דרך האשה לכבוש ישא מדברותיך - מגילה עמ' פו
סה ע"ב18 פרה ורבה - ולא קאמר "פרו ורבו"משך חכמה בראשית פ' ט פס' ז
סה ע"ב19 כשם שמצוה לומר דבר הנשמע יציב פתגם על התורה עמ' צ
סה ע"ב19 כשם שמצוה לומר דבר הנשמע וכו'בני יששכר ח"ב דף יט ע"ג, עט ע"ד
סה ע"ב19 כשם שמצוה לומר דבר הנשמע וכו'שפע חיים ח"ד עמ' קכז
סה ע"ב19 כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך וכו' אור אברהם שמות עמ' רעג
סה ע"ב19 כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע אורחות צדיקים שער חניפות עמ' קלז
סה ע"ב19 כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע וכו' דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קיב, רלט
סה ע"ב19 כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעשערי תשובה שער ג אות קצו
סה ע"ב19 כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שלא נשמעפנים יפות על תהלים עמ' רלב
סה ע"ב19 כשם שמצוה לומר דבר הנשמעאמרי יוסף בראשית דף נ ע"ב
סה ע"ב19 כשם שמצוה לומר דבר הנשמענתיבות עולם ח"ב עמ' קצג
סה ע"ב19 כשם שמצוה לומרעין איה ב 289
סה ע"ב19 כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קצו
סה ע"ב19 כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על אדם לומר דבר שאינו נשמעמסילת ישרים עמ' תקעא
סה ע"ב19 כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' רמח
סה ע"ב19 כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמעמשך חכמה בראשית פ' ט פס' ז
סה ע"ב19 כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע, כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמענועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לט ע"ג
סה ע"ב19 כשם שמצווה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאין נשמעאלומת יוסף דף יח ע"ב
סה ע"ב19 כשם שמצווה לומר דבר הנשמע כך מצווה שלא לומר דבר שאין נשמעאלה הדברים (ברודנא) עמ' 55
סה ע"ב19 כשם שמצווה לומר דבר הנשמע כך מצווה שלא לומר דבר שאין נשמעאמרי חמד ח"א דף ה ע"ב, ח"ב דף כו ע"ב
סה ע"ב19 כשם שמצווה לומר דבר הנשמע כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמעמצוה ולב ח"ב עמ' 117
סה ע"ב19 כשם שמצווה על אדם לומר דבר הנשמע וכו'אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' מא
סה ע"ב20 כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמעחלקת יהושע עמ' קה הערה קנד
סה ע"ב21 מצוה שלא לומר שאינו נשמעהמאור שבתורה (לסין)
סה ע"ב21 שלא לומר דבר שאינו נשמע דרשות מהר"ם בנעט עמ' מה, קה
סה ע"ב23 וא"ר אילעא מותר לו לאדם לשנות בדבר השלוםמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פט ע"א
סה ע"ב24 ופעמים שהתירו חכמים לשקר כגון לעשות שלום בין אדם לחברו אורחות צדיקים שער שקר עמ' קכט
סה ע"ב24 מותר לו לאדם וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' עז, פ, צו-צז, צט, קג-קה
סה ע"ב24 מותר לו לאדם לשנות בדבר השלוםכתונת פסים (תשמה) פרשת פנחס מז ע"ג
סה ע"ב24 מותר לו לאדם לשנות בדבר השלוםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף יב ע"ב
סה ע"ב24 מותר לו לאדם לשנות בדבר השלוםפירוש המכבי דברים עמ' של
סה ע"ב24 מותר לו לאדם לשנות בדבר השלוםשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קפא
סה ע"ב24 מותר לו לאדם לשנות בדבר השלוםתפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' קע
סה ע"ב24 מותר לשנות בדבר של שלום אור אברהם ויקרא עמ' רב
סה ע"ב24 מותר לשנות בדברי שלוםשערי תשובה שער ג אות קפא, סה"י אות נו
סה ע"ב24 מותר לשנות מפני השלוםדרכי חושן עמ' שעז [הלכה]
סה ע"ב24 מותר לשנות מפני השלוםהמאור שבתורה (לסין)
סה ע"ב24 מותר לשקר לשם שלוםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 18
סה ע"ב25 השבטים שינו מפני השלוםשבט מוסר פרק לז עמ' רצט
סה ע"ב27 מצוה לשנות בדברי שלוםפירוש המכבי שמואל עמ' עו
סה ע"ב27 מצוה לשנות וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' קב
סה ע"ב29 גדול השלום שאף הקב"ה שינה בוקדושת לוי דף י ע"א
סה ע"ב29 הקב"ה שינה מפני השלוםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפט
סה ע"ב29 שינה הקב"ה מפני השלוםבני יששכר ח"א דף כט ע"ד
סה ע"ב44 בעיא הך איתתא חוטרא לידה ומרה לקבורה אור אברהם בראשית עמ' רפו
סה ע"ב46 יהודית דביתהו וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ב עמ' נו
סה ע"ב תוס' ד"ה כי, דלא למהר הגט שרחמי שדי מרוביםאמרי יוסף בראשית דף קיח ע"ד
סו ע"א אמר רבינא קנין אוכל קאמר, קנין אוכל מאכיל,שאינו מאכיל אוכל אינו מאכילמשך חכמה ויקרא פ' כב פס' א
סו ע"א רבא אמר, מדאורייתא מיכלי אכלי,ורבנן הוא דגזרי בהומשך חכמה ויקרא פ' כב פס' יא
סו ע"א איתמר המכנסת שוםדרך ישראל סי' יא ס"ק יד [הלכה]
סו ע"ב ישראל ששם פרהדרך ישראל סי' יא ס"ק ד [הלכה]
סז ע"א בת ישראל שניסת לכהןדרכי חושן עמ' רכב [הלכה]
סז ע"א משום דקסבר עובר במעי זרה זר הואמשך חכמה ויקרא פ' כב פס' יא
סז ע"א שמא ימצא עובר זכרברכת שלמה חו"מ עמ' ח [הלכה]
סז ע"ב תוס' ד"ה קנין כספו, כל טהור בביתך זה אסמכתא עיוני רש"י במדבר עמ' רפט
סח ע"א וכיון שנבעלה לפסול לה וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ט פסוק יט
סח ע"א כי תהיה - כי תיבעל לאיש זרמשך חכמה ויקרא פ' כב פס' יב
סח ע"ב כהנת דקדיש גופה פסיל להמשך חכמה שמות טו פס' טז
סט ע"א עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביתמשך חכמה דברים כג פס' ד
סט ע"א עמוני ולא עמוניתרוח חיים (חיד"א) עמ' קעז
סט ע"ב והלך הבן ונכבש על השפחהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קיט
סט ע"ב הוכר עוברה במעיה תהא מקולקלת למפרע ורש"ימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף טז ע"ב
סט ע"ב מדאפקרה נפשה וכו' עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרכג
ע ע"א הריני כפרת בן בתי כוזאמשך חכמה במדבר פ' יח פס' ט
ע ע"א הערל וכל הטמאים לא יאכלו בתרומה אז שמח עמ' תיד
ע ע"א הערל וכל הטמאים לא יאכלו בתרומהמשך חכמה בראשית פ' יז פס' ג
ע ע"א ערל אינו אוכל בתרומה אור אברהם ויקרא עמ' קסז, שיז
ע ע"א תושב ושכיר וכו' ישא מדברותיך - מגילה עמ' נג
ע ע"א ר"ע אומר איש איש לרבות את הערל, בריטב"א שםברכת שלמה חו"מ עמ' רמ [הלכה]
ע ע"א ר"ע אינו צריך הרי הוא אומר איש איש לרבות הערלמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קעט
ע ע"א לרבות את הערל משנת חיים בראשית עמ' קעד
ע ע"א רש"י ד"ה משום רבינו עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרע
ע ע"ב זרות אמרתי לך ולא אנינות משנת חיים במדבר עמ' רצז
ע ע"ב מילת זכריו ועבדיו מעכבתבני יששכר ח"א דף פד ע"א
ע ע"ב אינו עדיף ממילת בניובנין אפרים עמ' קעא [הלכה]
ע ע"ב תוס' ד"ה אלמא שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רב
עא ע"א24 ור"ע האי תושב ושכיר מאי עביד לי' כו' וקטן שנולד כשהוא מהולברכת שלמה חו"מ עמ' רמא [הלכה]
עא ע"א26 והני מולין נינהו והא תנן וכו'טוב ירושלים שמות פי"ב פסוק מה
עא ע"א28 עכו"ם מהולין כערלין דמיאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רפד
עא ע"א30 גר שמל ולא טבלאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קז
עא ע"א31 קטן שנולד כשהוא מהול קסבר צריך להטיף ממנו דם ברית אז שמח עמ' תז
עא ע"א33 גר שמל ולא טבל גר מעליא הואמשך חכמה שמות פ' יב פס' ה
עא ע"א38 ערל קטן מהו לסוכו בשמן של תרומה אור אברהם ויקרא עמ' קסז, שיז
עא ע"א תוס' ד"ה בו דרשות מהר"ם בנעט עמ' עז
עא ע"ב08 כגון שהיו חבושים בבית האסורין רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קפד
עא ע"ב08 מילת בנים לענין קרבן פסח באשה אור אברהם בראשית עמ' קב
עא ע"ב15 זנתיה אישתא משנת חיים דברים עמ' קפז
עא ע"ב20 ערל מקבל הזאה עיוני רש"י במדבר עמ' תקסב
עא ע"ב20 ערל מקבל הזאה שכן מצינו באבותינו וכו' ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ל ע"ב, מהדו"ב ח"ב דף א ע"ב, ב ע"ב
עא ע"ב20 ערל מקבל הזאהחלק יעקב (קנטור) דרוש י
עא ע"ב28 מלו וטבלו ועשו פסחיהם בטהרהמשך חכמה במדבר פ' כה פס' ג
עא ע"ב29 א"ר א"ר יצחק אמר רב לא נתנה פריעת מילה וכו' יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' נד
עא ע"ב30 לא ניתנה פריעת מילה משנת חיים בראשית עמ' קעד
עא ע"ב30 לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינואדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 76
עא ע"ב30 לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינו אור אברהם בראשית עמ' רצה
עא ע"ב30 לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינו אור אברהם שמות עמ' ל
עא ע"ב30 לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינו בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קג, קטו
עא ע"ב30 לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינובית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רכג
עא ע"ב30 לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינומשך חכמה בראשית פ' לד פס' כב, הקדמה לספר שמות
עא ע"ב30 לא ניתנה פריעה לאברהם אבינוקול ששון (גולדברג) אות טז
עא ע"ב30 מח' ראשונים בגדר פריעה עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קצא
עא ע"ב30 פריעת מילה לאברהםילקוט הגרשוני ח"ב
עא ע"ב36 לרבות ציצין משנת חיים שמות עמ' קט
עא ע"ב41 במדבר מאי טעמא לא מלואבן יהושע עמ' 65
עא ע"ב41 ובמדבר מ"ט לא מהול וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ט פסוק א
עא ע"ב41 דור המדבר אינם נמוליםמשך חכמה בראשית פ' יז פס' ט
עא ע"ב41 מדוע לא מלו במדבראור הרעיון עמ' רמח
עא ע"ב41 לא שמרו קרבן פסח בכל ארבעים שנה במדברמשך חכמה שמות פ' לא פס' טז
עא ע"ב רש"י ד"ה לא תוכל עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשלב
עא ע"ב תוס' ד"ה מאי טעמאקרן פני משה ח"א עמ' רכז
עב ע"א01 לא נשבה רוח צפונית לפיכך לא מלופירוש המכבי שמואל עמ' רסט
עב ע"א01 לא נשבה רוח צפוניתאוצר הכבוד
עב ע"א01 לא נשבה רוח צפוניתדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' קי-קיא
עב ע"א01 משום דלא נשיב להו רוח צפוניתמשך חכמה דברים פ' א פס' טז, פ' ו פס' יג-טז
עב ע"א01 שלא נשבה להם רוח צפונית עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתנו
עב ע"א02 כל מ' שנה לא נשבה רוח צפוניתאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רפד ע"א
עב ע"א02 כל מ' שנה שהיו ישראל במדבר לא נשבה להם רוח צפוניתאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 58
עב ע"א04 שהיו נזופים כל מ' שנהמשיבת נפש עמ' קכד,קע
עב ע"א04 שני טעמים למה לא נשבה רוח צפוניתדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' יז
עב ע"א05 דלא נבדור ענני כבודאור הרעיון עמ' רמח
עב ע"א11 וה' הכה כל בכוראוצר הכבוד
עב ע"א12 עת רצון מילתא היאמי השלוח (מישור) ח"א עמ' רטז
עב ע"א13 דבר תורה משוך וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' נה
עב ע"א28 משוך אוכל בתרומה משנת חיים שמות עמ' קמג
עב ע"א תוס' ד"ה משום וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קסג
עב ע"א תוס' ד"ה נזופין שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' שצב
עב ע"ב14 ואפילו מאן דלא דריש ו' - ו' ה' דרישאבן יהושע עמ' 64
עב ע"ב16 ראיתי לבן פדתעולת חודש ח"ג מאמר קמח, קנט
עב ע"ב35 האי תנא - תנא דבי רבי עקיבא הוא, דמרבי ליה לערל כטמאבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ריט
עב ע"ב רש"י ד"ה איש איש מזרע אהרן, ואפילו לנגיעה דתרומה אסורברכת שלמה חו"מ עמ' רמב [הלכה]
עב ע"ב רש"י ד"ה ראיתי, ר"א בן פדת כו' תלמידו של ר' יוחנןאור הישר בראשית דף סח ע"ב
עב ע"ב תוס' ד"ה התם שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קלב
עג ע"א חיוב מיתה - בזר או בטמא - ישרש יעקבבנין אפרים עמ' קפו [הלכה]
עג ע"א רש"י ד"ה ואימא לא נתתי וכו' עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשלה
עג ע"א תוס' ד"ה נכסי כהן עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשלו
עג ע"ב ביכורים תרומה קרינהו רחמנא עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שב
עג ע"ב לא בערתי ממנו בטמא עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשלב
עג ע"ב בשעריך תאכלנו וכו'משך חכמה דברים פ' כא פס' יב
עג ע"ב מילקא הוא דלא לקי הא איסורא איכא מנלן וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף א ע"ב, ב ע"ב
עג ע"ב במהרש"א עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשלג
עד ע"א מנין למעשר שני שנטמא וכו'טוב ירושלים דברים פכ"ג פסוק ה
עד ע"א סך המת בשמן מע"ש טמא עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשלה
עד ע"א רש"י ד"ה ונוהגין תרומה וביכורים בשאר שני שבוע עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רכב
עד ע"ב הוי אומר זה תרומה וכו' עיוני רש"י במדבר עמ' רצו
עד ע"ב איסור מחוסר כפורים בקודשבנין אפרים עמ' קעו [הלכה]
עד ע"ב רש"י - טבולת יום ארוךבנין אפרים עמ' קפו [הלכה]
עד ע"ב מהרש"אבנין אפרים עמ' קעז [הלכה]
עה ע"א בכל קודש לא תגע לרבות התרומהמשך חכמה ויקרא פ' יב פס' ה
עה ע"א בכל קדש לא תגע - לרבות תרומהבנין אפרים עמ' קפו-קפז [הלכה]
עה ע"א ולהך תנא דפליג עליה דתני דבי ר' ישמעאלמשך חכמה ויקרא פ' כא פס' יג
עה ע"א בזב בעל שלוש ראיות ובמצורע מוחלט הכתוב מדברמשך חכמה ויקרא פ' כב פס' ד
עה ע"א רש"י ד"ה יכול לכל עיוני רש"י במדבר עמ' שי
עה ע"ב אימא מראשו א"ל מדלא מנה ביה דורות וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף יד ע"ב, טו ע"ב
עו ע"א08 ניקב בעטרה עצמה ונסתם וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף יא ע"ב, יג ע"ב
עו ע"א14 שלא ראה יעקב קרי מימיודרך חיים (תשלה) עמ' תקפ
עו ע"א14 שלא ראה קרי משנת חיים בראשית עמ' שיט
עו ע"א17 ניקב - פסול, מפני שהוא שותת, נסתם - כשר, מפני שהוא מולידבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' שב
עו ע"א30 נשים המסוללותבנין אפרים עמ' סה [הלכה]
עו ע"א44 בגירותן אית להו חתנותמשך חכמה דברים פ' ז פס' ג
עו ע"א44 לא תתחתן בגירותן עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרד
עו ע"א45 והא לא קיבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמהמשך חכמה בראשית פ' לג פס' יח
עו ע"א45 ויתחתן שלמה את בת פרעה מלך מצרים - גיורי גיירהאור הצבי עמ' 167
עו ע"א45 ויתחתן שלמה את בת פרעה - גייורי גיירה אור אברהם בראשית עמ' קמח
עו ע"ב23 לר"ש אדומית מותרתמשך חכמה דברים פ' כג פס' ט
עו ע"ב27 ואם לדין יש תשובהס' העיקרים (מישור) עמ' שסו
עו ע"ב29 וכראות שאולאמה של מלכות עמ' 52
עו ע"ב30 ולא ידע ליה וכו' אי מפרץ קאתי מלכא הוי וכו'יערות דבש ח"א עמ' רפה-רפו
עו ע"ב35 אי מזרח אתי - חשיבא בעלמאאוצר הכבוד
עו ע"ב35 מ"ט א"ל שאל עליהפירוש המכבי שמואל עמ' צ
עו ע"ב36 וילבש שאול את דוד מדיו וכו'שבט מוסר עמ' רפב
עו ע"ב37 שבא דואג לפוסלומשיבת נפש עמ' רמט,רנא
עו ע"ב39 מואבי ולא מואביתפירוש המכבי שמואל עמ' צ
עו ע"ב39 עמוני ולא עמוניתהמאור שבתורה (לסין)
עו ע"ב40 אלא מעתה ממזר ולא ממזרת ממזר כתיב - מום זר בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' רלב
עו ע"ב40 אלא מעתה ממזר ולא ממזרת ממזר כתיב - מיום זר בית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' צג
עו ע"ב41 דרכו של איש לקדם ואין דרכה של אישה לקדםאבן יהושע עמ' 57
עו ע"ב41 דרכו של איש לקדם וכו' יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קעז
עו ע"ב41 דרכו של איש לקדם ולא דרכה של אשה וכו' יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' רמא
עו ע"ב41 דרכו של איש לקדםמשך חכמה דברים פ' כג פס' ד
עו ע"ב41 איש דרכו לקדםרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שצג
עו ע"ב42 אין דרכה של אשה לקדם יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קעד
עו ע"ב רש"י ד"ה הנך שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' שסח
עו ע"ב תוס' ד"ה ותיפוקמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נג ע"א
עו ע"ב תוס' ד"ה מנימין דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רסד
עז ע"א02 בעי לאכרוזי עליו [שהוא פסול]אמה של מלכות עמ' 12
עז ע"א05 חגר חרב כישמעאליכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 199
עז ע"א08 ומי מהימןילקוט הגרשוני ח"ב
עז ע"א08 עמוני ולא עמונית עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרז
עז ע"א08 עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ד פסוק י
עז ע"א08 עמוני ולא עמוניתילקוט הגרשוני ח"ב
עז ע"א09 כל תלמיד חכם שמורה הלכה ובא, אם קודם מעשה אמרה וכו'שפע חיים ח"ו עמ' קכב
עז ע"א16 כתנאי (במהרש"א)ילקוט הגרשוני ח"ב
עז ע"א20 פתחת למוסריאוצר הכבוד
עז ע"א24 נפלאותיך ומחשבותיך אלינוילקוט הגרשוני ח"ב
עז ע"א25 רחבעם בחיקו של דודאדיר במרום ח"ב פ' קטו
עז ע"א26 עלי ועל רחבעם בן בניאמה של מלכות עמ' 85
עז ע"א27 מאי דכתיב אז אמרתי... מצאתי וכו' הנמצאותלבני ישראל (הישן) דרוש ח
עז ע"א29 אמר דוד אני אמרתי עתה באתיאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קיא
עז ע"א30 כתיב הכא הנמצאותאמרי יוסף בראשית דף פה ע"ד
עז ע"א31 שתי בנותיך הנמצאות דרשות מהר"ם בנעט עמ' קמ
עז ע"א31 שתי בנותיך הנמצאותאמה של מלכות עמ' 34
עז ע"א רש"י ד"ה דהא שמואל ובית דינו קיים, ומילתא דעבידא לגלויי הוא ולא משקרי בהשפע חיים ח"ו עמ' קכב
עח ע"א הייתי אומר לאותם העומדים על הר סינימשך חכמה דברים פ' כג פס' ט
עח ע"א מי יתן לי דור ג' (בתוס')ילקוט הגרשוני ח"ב
עח ע"א ממזרת לאחר י' דורותילקוט הגרשוני ח"ב
עח ע"א מצרי שני במאי יטהר דלמא דאי עבר ונסיב וכו' ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צד ע"ב, מהדו"ב ח"ב דף טו ע"ב, טז ע"א
עח ע"א שאני עובר דהיינו רביתיהמשך חכמה שמות פ' יב פס' מט
עח ע"א שלא נספד כהלכהילקוט הגרשוני ח"ב
עח ע"ב05 באומות הלך אחר הוכר וכו'טוב ירושלים דברים פכ"ט פסוק ט
עח ע"ב14 ממזרין איסורן איסור עולםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקי
עח ע"ב16 ממזרת לאחר עשרה דורות מותרתמשך חכמה בראשית פ' יט פס' לז
עח ע"ב24 ממזר שאינו ידוע אינו חי עיני שמואל (ראבין) עמ' לו
עח ע"ב29 הרעב שהיה בימי דודדרשות הרא"ש דף כה ע"א דרוש כג
עח ע"ב29 ויהי רעב ג' שניםהמאור שבתורה (לסין)
עח ע"ב29 כשהיה רעב... בימי דוד... בשבילו בא הרעבאורחות צדיקים שער דאגה עמ' עה
עח ע"ב31 בדקו ולא מצאו רשעיםמוסר המקרא והתלמוד עמ' צא
עח ע"ב38 ויאמר ה' אל שאול... קא תבע אל שאולקול יעקב (שאול) דף עו ע"ב
עח ע"ב39 אל שאול ואל בית הדמים - אל שאול שלא נספד כהלכהאבן יהושע עמ' 67
עח ע"ב39 אל שאול שלא נספד כראוי ואל בית הדמים שהרג נוב עיר הכהנים רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' נח
עח ע"ב39 אל שאול, שלא נספד כהלכה וכו' מעלה עליו הכתוב כאילו הרגןבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' שח
עח ע"ב39 נענשו על שלא הספידו את שאולצמח מנחם דף עג ע"ב, עג ע"ד, עד ע"א, עה ע"א
עח ע"ב39 על שאול שלא נספד כהלכה ועל בית הדמים שהרג לנוב עיר הכהניםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' לא
עח ע"ב39 על שאול שלא נספד כהלכהעשרה למאה סי' ס
עח ע"ב39 שאול שלא נספד כהלכהמאמר מרדכי (קורנמל) ח"א דף ז ע"א
עח ע"ב40 שאול פגע בפרנסת הגבעונים ע"י הריגת כהני נבצמח מנחם - דרשות ר' ירוחם וולפיש דף ג ע"א-ע"ב
עח ע"ב42 קא תבע אל שאול על שלא נספד כהלכה וכו'יערות דבש ח"א עמ' קמז
עח ע"ב44 אשר משפטו שם פעלו דרשות מהר"ם בנעט עמ' ב
עח ע"ב44 באשר משפטו, שם פעלוכרם פתחיה גפן טז ענף גבורה פרט הכרם ד
עט ע"א07 ולא פייסינהו כו'שערי תשובה סה"י אות פ
עט ע"א07 שהיה דוד מפייס אותם בכל מיני פיוס וכו'עשרה למאה סי' נה
עט ע"א08 אומה זו יש לה ג' סימניםתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף סא (הראשון) ע"ג {כסימני אבידה}
עט ע"א08 אומה זו רחמנים, וביישנים וגומלי חסדיםאור הרעיון עמ' עג, קמט
עט ע"א08 אומה זו רחמנין, ביישנין וגומלי חסדיםפירוש המכבי שמות עמ' קס
עט ע"א08 ג' מדות יש באומה זו, ביישנים וכו'מרפא לשון עמ' רלט
עט ע"א08 ג' סימנים - ביישנים אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' מ
עט ע"א08 ג' סימנים באומה זו - בישנים רחמנים וגומלי חסדיםמי מרום ח"ב עמ' רח
עט ע"א08 ג' סימנים באומה זו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קפה-קצ, קצב-קצד
עט ע"א08 ג' סימנים יש באומה זו כו' הביישנים כו'שערי תשובה שער ג אות רכט
עט ע"א08 ג' סימניםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמ
עט ע"א08 ג' סימנין יש באומה זו ובמהרש"א דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רכה
עט ע"א08 ג' סימנים באומה זונתיבות עולם ח"ב עמ' ר
עט ע"א08 ישראל רחמנים ביישנים וגומלי חסדיםמשמיע שלום עמ' קלט
עט ע"א08 ישראל רחמנים ביישנים וגומלי חסדיםקרני אורה עמ' נג
עט ע"א08 ישראל רחמנים ביישנים וגומלי חסרים אור יחזקאל - מדות עמ' קל
עט ע"א08 ישראל רחמנים וביישנים וגומלי חסדים...פירוש המכבי שמואל עמ' רסא
עט ע"א08 סימנא דישראל, ביישנים רחמנים וגומלי חסדיםנר ישראל חלק ב דף קח
עט ע"א08 שלוש מדות יש בישראלנפש חיים (פלג'י) דף קה ע"א
עט ע"א08 שלושה סימנים יש באומה זוחלקת יהושע עמ' קצא הערה קסט
עט ע"א08 שלושה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדיםשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 183
עט ע"א08 שלושה סימנים יש באומה זו וכו', כל שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי להדבק באומה זומבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רמ
עט ע"א08 שלושה סימנים יש באומה זואור חדש למטיפים עמ' 59
עט ע"א08 שלושה סימנין באומה זואבן פינה עמ' 120
עט ע"א08 שלש מדות באדם מישראל וכו'עשרה למאה סי' נה
עט ע"א08 שלשה סימנים באומה זואור חדש על ציון דף צב ע"ב, קב ע"ב
עט ע"א08 שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנים וגומלי חסדיםמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רמח, אור תורה סי' ב, קיד, רס
עט ע"א08 שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים, והביישנין, וגומלי חסדיםבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קמ
עט ע"א08 שלשה סימנים יש באומה זו וכו'אמרי יוסף דברים דף נד ע"ד
עט ע"א08 שלשה סימנים יש באומה זואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' כד
עט ע"א08 שלשה סימנים יש באומה זו, הרחמנים והביישנין וגומלי חסדיםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 328 ,294 ,270
עט ע"א08 שלשה סימנים יש באומה זו, הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' רב
עט ע"א08 שלשה סימנים יש באומה זו, הרחמנים והביישנין וגומלי חסדיםשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 346 ,290,287 ,60 ,49
עט ע"א08 שלשה סימנים יש באומה זו, הרחמנים, והביישנין, וגומלי חסדים בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' טז
עט ע"א08 שלשה סימניםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 101
עט ע"א09 ביישנים רחמנים וגומלי חסדיםשער ראובן עמ' קמה
עט ע"א09 ביישניםאהל משה (וינברג) דף ע ע"ד
עט ע"א09 ביישניםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעז
עט ע"א09 ביישנים, רחמנים וגומלי חסדיםפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' רפח
עט ע"א09 בני ישראל רחמנים ביישנים וגומלי חסדיםתורת חסד (סופר) עמ' קעט, קפב
עט ע"א09 וגומלי חסדיםאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קפז
עט ע"א09 כי מי שהוא בישן - הוא סימן שהוא מזרע אברהם וכו' מדת הרחמנות וכו'אורחות צדיקים שער בושה עמ' לא, שער רחמים עמ' מט, שער נדיבות עמ' קב
עט ע"א09 רחמנים ביישנים גומלי חסדיםדרשות שבט הלוי עמ' יז, נה, שיג
עט ע"א09 רחמנים ביישנים וגומלי חסדיםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 191
עט ע"א09 רחמנים ביישנים וגומלי חסדיםפירוש מן על פרקי אבות עמ' שכח
עט ע"א09 רחמנים ביישנים כו'עין איה א 144
עט ע"א09 רחמניםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קלה
עט ע"א13 כל מי שיש בו ג' מדות הללו וכו' אור יחזקאל - מכתבים עמ' קלב
עט ע"א13 כל שיש בו ג' סימנים הללו ראוי להדבק באומה זומסילת ישרים עמ' תקכו
עט ע"א13 מי שיש בו מדות הללו בידוע שעמדו אבותיו על הר סיניכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 384
עט ע"א15 בענין מיתתן של בני שאול עיוני רש"י במדבר עמ' תנו
עט ע"א19 מי שארון קולטו למיתהמשך חכמה ויקרא פ' י פס' יב
עט ע"א21 'ויחמול המלך על מפיבושת וכו" שלא העבירו וכו' אלא שביקש רחמים שלא יקלטנו הארוןמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 46
עט ע"א25 ביקש דוד שלא יקלטנו ארוןמשה מבחוריו מהדו"ב הקדמה דף ג ע"ב
עט ע"א26 והא כתיב "לא יומתו אבות על בנים"משך חכמה דברים פ' כד פס' טז
עט ע"א28 מוטב שתיעקר אות מן התורה ואל יתחלל ש"שפירוש המכבי שמות עמ' רצ
עט ע"א28 מוטב שתיעקר פרשה אחת מן התורה ולא יתחלל שם שמים בפרהסיאפירוש המכבי שמואל עמ' רס-רסא
עט ע"א28 מוטב שתעקר אות אחת מן התורהנתיבות עולם ח"ב עמ' מז
עט ע"א28 מוטב תיעקר אות א' מהתורהילקוט הגרשוני ח"ב
עט ע"א33 והא כתיב ולא תלין נבלתו על העץאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקו
עט ע"א33 והא כתיב לא תלין נבלתו וכו' מוטב שתיעקר אות אחת וכו' טוב ירושלים דברים פכ"א פסוק כב
עט ע"א36 ומה עשו? פשטו ידיהם בגרים גרוריםמשך חכמה במדבר פ' יא פס' א
עט ע"א36 פשטו ידיהם בגרים גרוריםאור הרעיון עמ' רסה
עט ע"א38 מיד נתווספו על ישראלדרכי חושן עמ' רצג [הלכה]
עט ע"א43 ונתינים דוד גזר עליהם וכו' עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשנו
עט ע"א44 משה גזר עליהם דכתיב "מחטב עציך עד שואב מימיך"משך חכמה דברים פ' כט פס' ט
עט ע"א45 משה גזר לההוא דרא וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"ב פסוק ח
עט ע"א רש"י ד"ה מחוטבאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקל
עט ע"א תוס' ד"ה ותטהו, במד' יש וכו'יערות דבש ח"א עמ' רחצ
עט ע"ב סריס חמה לא חולץאוצר הכבוד
עט ע"ב רע"א סריס חמה לא חולץ וכו' שלא היתה לו שעת הכושר וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף יג ע"א
עט ע"ב תוס' ד"ה בימי רבידרכי חושן עמ' תה [הלכה]
עט ע"ב תוס' ד"ה ואיידימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף יב ע"ב, יג ע"א
פ ע"א מחלוקת ב"ש וב"ה בסריס ואילוניתדרך חיים (תשלה) עמ' תרלז
פ ע"א תוס' ד"ה נעשה שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רח
פ ע"ב הוא דאישתהיטוב טעם בראשית עמ' קכו, קפט
פ ע"ב רבה תוספאהרבנו בחיי עה"ת ח"א עמ' קעד, רנט
פ ע"ב לידה לי"ב חדשיםס' ג' תמוז תשנד עמ' ה
פ ע"ב עד תלתא ירחי אשתהימשיבת נפש עמ' קטז,רעו
פ ע"ב איזהו סריס... ואלו הן סימניו כל שאין לו זקן וכו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קעו, אור תורה סי' נה, קיח, תסה
פא ע"א שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמהמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' כב
פא ע"א אנדרוגינוס חייבים עליו סקילה כזכר בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קצ
פא ע"ב בהשלמהבנין אפרים עמ' לא, רכה [הלכה]
פב ע"א תרומה בזה"ז דרבנן דרשות מהר"ם בנעט עמ' סה
פב ע"ב ואנא דאמרי כר' יוסי וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' עז
פב ע"ב ירושה ראשונה ושניה יש להםגבורות ה' עמ' מה
פב ע"ב ירושה ראשונה ושניהרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' תלז-תלח
פב ע"ב ירושה...שלישית אין להןפירוש המכבי דברים עמ' קצד
פב ע"ב מאן תנא סדר עולם רבי יוסי אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' עו
פב ע"ב תוס' ד"ה ירושה - נחלה אין לה הפסק אור הישר בראשית דף מט ע"א
פג ע"א תוס' ד"ה בריה וברמב"ןבנין אפרים עמ' רכג [הלכה]
פג ע"א תוס' אנדרוגינוס ברי' בפני עצמו ישא מדברותיך - מגילה עמ' רכה
פג ע"ב אנדרוגינוס חייבין עליו סקילה כבזכר, במה דברים אמורים? בזכרות שלו, אבל בנקבות שלו - פטור בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קצ
פד ע"א אמר רבי כשהלכתי ללמוד תורה אצל ר"א בן שמוע וכו'מכתב סופר דף קטז ע"ב
פד ע"ב ומאי כשרה וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן קכה-קכו
פה ע"א זהו מרגילה וזוהי מרגילתומשך חכמה ויקרא פ' כ יג
פה ע"א לא קנסוה שתצא בלא כתובה עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קמו
פו ע"א תרומה לכהן ומעשר ראשון ללוי, דברי ר' מאירמשך חכמה השמטות מספר שמות פ' יב פס' מג, במדבר פ' ג פס' מה
פו ע"א לר"מ דמעשר ראשון אסור לזרים, ורש"י ותוס' שם עיוני רש"י במדבר עמ' רצג
פו ע"א רש"י ד"ה מה תרומה טובלתאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקא
פו ע"ב05 בעשרים וארבעה מקומות נקראו כהנים לויםמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' צט, אור תורה סי' נד
פו ע"ב07 ואכלתם אותו בכל מקום (אפי' בבית הקברות) עיוני רש"י במדבר עמ' רחצ
פו ע"ב11 ההוא גינתא דהוה שקיל ראב"ע מעשר ראשון מינה, אזל ר"ע וכו' ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' רט
פו ע"ב16 עזרא קנס הלויםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רכה ע"א
פו ע"ב16 עזרא קנס ליתן המעשר לכהנים דרשות מהר"ם בנעט עמ' סד
פו ע"ב16 קנסו לווים במעשר לפי שלא עלו בימי עזראאבן פינה עמ' 98
פו ע"ב21 כולי עלמא קנסא שלא עלו בימי עזראמשך חכמה במדבר פ' יח פס' כד
פו ע"ב33 בתחילה לא היו מעמידים שוטרים אלא מן הלוייםמשך חכמה ויקרא פ' כז פס' יג במדבר פ' טז פס' ט-י, דברים פ' לא פס' כח
פז ע"א תאכלו אתה ובניך ובנותיך אתךמשך חכמה במדבר פ' יח פס' יא
פז ע"ב ביבום מתים כחייםצמח מנחם דף סז ע"ד
פז ע"ב דרכיה דרכי נועםמשך חכמה בראשית פ' ט פס' ז
פז ע"ב תוס' ד"ה ר"מ מחייב וממשכנין אותו עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' פד
פח ע"א מידי דהוה אטבל והקדש וקונמותקול יעקב (שאול) דף ק ע"ד
פח ע"א הקדש נמי אי קדושת דמיםקול יעקב (שאול) קונטרס ח"ה דף א ע"א
פח ע"א צורבא מרבנן חזי לנפשיה כשלא איתחזיק איסורא אור אברהם ויקרא עמ' קצג
פח ע"א משום עיגונא אקילו בה רבנןברכות אבי דף ו ע"א
פח ע"א ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו ואר"ח מלמד שיצא בלא חתימת זקןמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' נה
פח ע"א מלמד שיצא בלא חתימת זקן וכו'טוב ירושלים דברים פכ"ז פסוק כ
פח ע"א רש"י איסור טבל משום תרומה המעורבת בו עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תעב
פח ע"א תוס' ד"ה מתוךבנין אפרים עמ' יב [הלכה]
פח ע"א תוס' ד"ה מתוך בדבר שיש קצת טעם וסמך וכו' יציב פתגם על התורה עמ' קסה
פח ע"ב כל מקום שהאמינה תורהדרכי חושן עמ' קיט [הלכה]
פח ע"ב מנין שאם לא רצה דפנומשך חכמה ויקרא פ' כא פס' ח
פח ע"ב באיסורי כהונה כופיםבנין אפרים עמ' רטז [הלכה]
פח ע"ב תוס' ד"ה והבא ובמהרש"א שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קח
פט ע"ב תורם מן הרעה על היפה תרומתו תרומהמשך חכמה במדבר פ' יח פס' לא-כ
פט ע"ב אם לא היה חלבו, נושא חטא של אהל מועדמשך חכמה במדבר פ' יח פס' לא-כ
פט ע"ב בית דין מתנין לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשהס' העיקרים (מישור) עמ' שכא
פט ע"ב יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורהאבן יהושע עמ' 4
פט ע"ב הפקר בית דין הפקרבני יששכר ח"א דף סז ע"ב
פט ע"ב הפקר בית דין הפקרמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 358
פט ע"ב מנין שהפקר בית דין הפקרמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 358
פט ע"ב משום דהויא מת מצוהמשך חכמה ויקרא פ' כא פס' ב
פט ע"ב תוס' ד"ה משתגדיל שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' תנב
צ ע"א והכא מדאורייתא תשלומי מעליא וכו' וקשרינן אשת אישמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ו ע"א
צ ע"א רשות לב"ד לבטל מצווה מה"ת בשב ואל תעשהאבן פינה עמ' 147
צ ע"א יש כח כיד חכמים לעקור דבר מה"ת בשוא"ת ישא מדברותיך - מגילה עמ' קנט
צ ע"א רש"י בדין יש כח ביד ב"ד לעקור בשוא"ת ישא מדברותיך - מגילה עמ' קסא
צ ע"א יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשהאבן יהושע עמ' 55
צ ע"א יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה - תוס' אור אברהם שמות עמ' רפג
צ ע"א יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה וכו' אור אברהם במדבר עמ' קכד
צ ע"א יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה וכו' אור אברהם בראשית עמ' רלד
צ ע"ב05 אומר לך עבור כו' משנת חיים ויקרא עמ' שכז
צ ע"ב05 אליו תשמעון כגון אליהו בהר הכרמל עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רפח-רפט
צ ע"ב05 אליו תשמעון כו' כגון אליהו בהר הכרמל הכל לפי שעה וכו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' רלא
צ ע"ב05 אליו תשמעון, אפי' לעבור על דברי תורה לפי שעה אור אברהם שמות עמ' רצא
צ ע"ב05 אפי' אומר לך עבור משנת חיים בראשית עמ' י
צ ע"ב05 אפילו אמר לך עבור כו' משנת חיים במדבר עמ' קנא, קנה
צ ע"ב05 חיוב לשמע לדברי נביא אפי' אומר לעבור על א' ממצוות התורהמי מרום ח"ז עמ' שעח
צ ע"ב05 לעבור על מצוה אחת שבתורה, כאליהו בהר הכרמלמשך חכמה דברים פ' יח פס' טו
צ ע"ב05 לשמוע אל דברי הנביא גם כשיתנבא לעבור מצוה בשעה הצריכהנפש החיים (תשמג) עמ' 51
צ ע"ב05 מצוה לשמוע לדברי הנביא שנאמר אליו תשמעון אור אברהם במדבר עמ' קכג
צ ע"ב05 עבור על אחת וכו' משנת חיים דברים עמ' רלה, רלו, רלט
צ ע"ב06 כגון אליהו בהר הכרמל דרשות מהר"ם שיק עמ' צח
צ ע"ב06 כגון אליהו בהר הכרמלס' העיקרים (מישור) עמ' ק
צ ע"ב06 כגון אליהו בהר הכרמל, הכל לפי שעה שמע לו אור אברהם במדבר עמ' צו
צ ע"ב07 לעקור ד"ת להוראת שעה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקה
צ ע"ב07 מצוות אין נביא מוחזק לבטלם רק לשעהמשך חכמה דברים פ' לג פס' ד
צ ע"ב08 וליגמר מיניה מיגדר מילתא משנת חיים במדבר עמ' קנג, קנח
צ ע"ב08 וליגמר מיניה? מיגדר מילתא שאנימשך חכמה ויקרא פ' יז פס' ז, דברים פ' יב פס' יג-יד
צ ע"ב19 ב"ד מכין ועונשין לצורך שעהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 347
צ ע"ב19 ב"ד מכין ועונשין שלא מן הדין יציב פתגם על התורה עמ' רח
צ ע"ב19 ב"ד מכין ועונשין שלא מן התורהמי מרום ח"ב עמ' קמב
צ ע"ב19 בית דין מכין ועונשין שלא מן הדין רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קצז
צ ע"ב20 לא שהדין כך אלא שהשעה צריכה לכךבינה לעתים (תשנד) דרוש סג עמ' תכ
צ ע"ב21 מעשה באחד בימי יוונים שרכב על סוס בשבת וסקלוהו וכו'אור הצבי עמ' 121
צ ע"ב21 מעשה באחד שרכב על הסוס בשבת מכתב מאליהו ח"א עמ' 237
צ ע"ב תוס' ד"ה וליגמר משנת חיים במדבר עמ' תז
צ ע"ב תוס' ד"ה וליגמר משנת חיים דברים עמ' תג
צ ע"ב תוס' ד"ה וליגמר מיניה עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תצא
צ ע"ב תוס' ד"ה וליגמראהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' שפז
צ ע"ב תוס' ד"ה וליגמר, אין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה אור אברהם בראשית עמ' קכא
צ ע"ב תוס' ד"ה כולהו - איסור כלאים הוי בשעת לבישה אור אברהם במדבר עמ' קנה
צ ע"ב תוס' ד"ה כולהו - חובת ציצית הוי לאחר שכבר נתעטף אור אברהם במדבר עמ' קנא, קנה
צ ע"ב תוס' ד"ה כולהו נמי שב ואל תעשה הוא וכו' עטרת חן ח"ב עמ' קט
צ ע"ב תוס' הרא"ש ד"ה בכולהו - לענין נפסק הציציות בשבת עטרת חן ח"ב עמ' קיא
צב ע"א דבכל התורה כולה עד אחד לא מהימן והכא מהימןאבן פינה עמ' 173
צב ע"א יקוב הדין את ההר אור יחזקאל - מדות עמ' פח
צב ע"א אמרו לה מת בעלך ואח"כ מת בנך, ונישאת, ואח"כ אמרו חילוף היו הדבריםמשך חכמה דברים פ' כד פס' ד
צב ע"ב אין קדושין תופסין ביבמהקדוש ישראל (ויזניצא) עמ' נז
צב ע"ב אי לאו דדלאי לך חספא לא משכחת מרגניתאאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תכ
צג ע"א למען תלמד ליראה את ה' אלקיך, אלו שבתות וימים טובים משך חכמה דברים פ' יד פס' כג
צג ע"א למען תלמד ליראה... אלו שבתות וי"טדעת שבת עמ' קפד, שכה, שכח, שעו
צג ע"א תוס' ד"ה קנויהאבן שהם (וינמן) עמ' נ"א [הלכה]
צג ע"א תוס' ד"ה קנויהטבעות זהב ח"א דף כט ע"ג [הלכה]
צג ע"א תוס' ד"ה קנויהלב המשפט ח"ב שיעור ג [הלכה]
צד ע"א עד אחד ביבמה לשוקבנין אפרים עמ' סג [הלכה]
צד ע"א עד אחד לא נאמן בדבר שבערוה דרבנןבנין אפרים עמ' פא [הלכה]
צד ע"א הוה ליה למדרש מרגניתאמכמני עוזיאל עמ' צז, קכז
צד ע"א אפילו לא נתגרשה אלא מאישה פסולה לכהונה רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' ריז
צד ע"ב חמותו לאחר מיתת אשתו - רמב"ןבנין אפרים עמ' מא [הלכה]
צה ע"א חמותו אוסרת אשתובנין אפרים עמ' לט [הלכה]
צה ע"א שכיבת חמותו אינה אוסרתומשך חכמה בראשית פ' ג פס' טז
צו ע"ב30 ולא אמרה משמיה דר"יהמאור שבתורה (לסין) עמ' צד
צו ע"ב31 ר' יוחנן הקפיד על תלמידו ר' אלעזר שלא אמר שמועה מפיובני יששכר ח"ב דף ע ע"ג, עה ע"א, קנ ע"ב
צו ע"ב35 אם לא יהיה ביהכ"נ זוטהרת יו"ט ח"י עמ' עג, רכה
צו ע"ב37 וכן עשה יהושע... אשר צוה ה' את משה עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתלב
צו ע"ב39 יהושע יושב ודורש והכל יודעין שתורתו של משה הוא עיוני רש"י במדבר עמ' תפג, תקסו
צו ע"ב40 הכל יודעין כי שלך היאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' סט, שיב ע"ב
צו ע"ב42 מאי דכתיב אגורה באהלך עולמים וכו' שפתותיו דובבות בקבר בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קלה
צו ע"ב42 מאי דכתיב אגורה בעוהליך עולמים תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' ז, י
צו ע"ב43 אגורה באהלך עולמיםס' ג' תמוז תשנד עמ' קכד-לב, רכו
צו ע"ב43 אגורה באהלך עולמים וכו'אהבת דוד (וועגער) עמ' 3
צו ע"ב43 אגורה באהלך עולמים וכו' שפתותיו דובבות וכו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' הקדמה
צו ע"ב43 וכי אפשר לאדם לגור בב' עולמותיערות דבש ח"א עמ' שו, ח"ב עמ' קיח
צו ע"ב43 וכי אפשר לאדם לדור בשני עולמותפנים יפות על תהלים עמ' רטז
צו ע"ב43 וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים וכו' שיאמרו דבר שמועה מפי וכו' בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' לא
צו ע"ב43 וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים וכו' שפתותיהם דובבות בקברבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רנה-רנו
צו ע"ב44 אמר דוד רבש"ע, יהי רצון שיאמרו דבר שמועה מפי בעוה"זשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 418 ,309
צו ע"ב44 אמר דוד וכו' שפתותיו דובבות בקברשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 297 ,211
צו ע"ב44 אמר דוד יהי רצון שיאמרו דבר שמועה מפי בעוה"זשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 399 ,198 ,131
צו ע"ב44 יה"ר שיאמרו דבר שמועה מפי בעוה"זאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' עד ע"א
צו ע"ב44 יהי רצון שיאמרו דבר שמועה מפי בעוה"ז ויהיו שפתי דובבות בקבראורות אלים דף הקדמה עמ' 4
צז ע"א02 כל ת"ח שאומרים דבר שמועה מפיו תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' ז
צז ע"א02 כל ת"ח שאומרים דבר שמועה מפיו בעוה"ז שפתיו דובבות בקבראלומת יוסף דף 3
צז ע"א02 כל ת"ח שאומרים וכו' שפתותיו דובבות בקברמכתב סופר דף ב ע"ד
צז ע"א02 כל ת"ח שאומרים מפיו וכו' שפתותיו דובבות בקברברכות אבי דף לב ע"א
צז ע"א02 כל ת"ח שאומרים שמועה מפיו בעוה"ז שפתיו דובבות בקבראילת השחר (טייב) פתיחה ד ע"א
צז ע"א02 כל ת"ח שאומרין דבר שמועה מפיו שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' סג
צז ע"א02 כל ת"ח שאומרין דבר שמועה מפיו שפתיו דובבות בקבראבן ישפה עמ' 5
צז ע"א02 כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעוה"ז שפתותיו דובבות בקברשפע חיים ח"ד עמ' כח
צז ע"א02 כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה, שפתותיו דובבות בקברנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף סט ע"א
צז ע"א02 כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו שפתותיו דובבות בקברמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' סח
צז ע"א02 ת"ח שאומרים דבר הלכה מפיו שפתותיו דובבותמי מרום חי"ג עמ' יז
צז ע"א02 ת"ח שאומרים דבר שמועה מפיו בעוה"ז שפתותיו דובבות בקברמי מרום חי"ג עמ' ק, קצא
צז ע"א02 ת"ח שאומרים דבר שמועה מפיוחלקת יהושע עמ' יא הערה מג, עמ' פז הערה ק
צז ע"א03 שאומרים שמועה מפיוהסכמות הראיה 69
צז ע"א04 שפתותיו דובבות דרשות ר"י מסלוצק עמ' קכח
צז ע"א04 שפתותיו דובבות בקבר אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' צה
צז ע"א04 שפתותיו דובבות בקברארץ החיים (ליברזון) סי' מט
צז ע"א04 שפתותיו דובבות בקברבציר אליעזר ח"א הקדמה עמ' 1
צז ע"א04 שפתותיו דובבות בקברילקוט הגרשוני ח"ב דף לא, ודף לג
צז ע"א04 שפתותיו דובבות בקברכור לזהב ח"א
צז ע"א04 שפתותיו דובבות בקברמאמר מרדכי (קורנמל) ח"ב - הקדמה
צז ע"א04 שפתותיו דובבותאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קלז ע"א, רעז ע"א, רצו ע"א, שפד ע"א
צז ע"א04 שפתותיו דובבותרוח חיים (חיד"א) עמ' קעח
צז ע"א25 בת אנוסתו מותרתבנין אפרים עמ' לח [הלכה]
צז ע"א25 נושאים על האנוסהמשך חכמה ויקרא פ' כ פס' יד
צז ע"א26 מפותת האב מותרתבינה לעתים (תשנד) דרוש יב עמ' קח
צז ע"א26 נושא אדם אנוסת אביו וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"ט פסוק י
צז ע"א26 נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביומשך חכמה דברים פ' ל פס' ב, פ' לג פס' ד
צז ע"א28 ורמינהו הנטעןבנין אפרים עמ' מ [הלכה]
צז ע"א31 לומר לך דרך ליקוחין אסרה תורהמשך חכמה ויקרא פ' כ פס' כא
צז ע"א44 שומרת יבם של אביו עובר בג' לאוין עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרו
צח ע"א אין אב למצריאבן פינה עמ' 110
צח ע"א הא דאמור רבנן אין אב למצרימשך חכמה דברים פ' כה פס' ז
צח ע"א רחמנא אפקריה לזרעומשך חכמה בראשית פ' ה פס' ב
צח ברמב"ן ורשב"אבנין אפרים עמ' לח [הלכה]
צט ע"א כהנת שנתערב ולדה בולד שפחה הרי זה אוכלים בתרומהאור פני משה דף כו ע"ב
צט ע"ב אין הקב"ה מביא תקלה לבהמתן של צדיקים צדיקים עצמן לא כל שכן רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קעה
צט ע"ב משגרין תרומה לחש"קטבעות זהב ח"א דף עב ע"ג, עג ע"א [הלכה]
צט ע"ב תוס' ד"ה ואינן מטמאיןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ל ע"א
ק ע"א במע"ש המתחלק בבית עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שעד
ק ע"א אמר רבא אימא כופים אותן ומשחררים זה את זהאור הצבי עמ' 319
ק ע"א הקומץ קרב לעצמו ושיריים קריבין לעצמן אור אברהם ויקרא עמ' סו
ק ע"א מהרש"א דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' סג
ק ע"ב18 אין השכינה שורה אלא על המיוחסין בישראלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 426
ק ע"ב18 בעינן זרעו מיוחס אחריוילקוט הגרשוני ח"ב
ק ע"ב18 בעינן זרעו מיוחס אחריומשך חכמה בראשית פ' ט פס' ט, פ' לה פס' יב
ק ע"ב18 והיתה לו ולזרעו אחריומשך חכמה בראשית פ' יח פס' י
ק ע"ב20 ה"ק לא תנסב עכו"ם ושפחה ובמהרש"א שם יציב פתגם - פסח עמ' קכ, קכא
ק ע"ב21 אברהם אבינו נצטוה שלא לישא עכו"ם ושפחה אור אברהם במדבר עמ' רמח
ק ע"ב21 איסור עכו"ם ושפחה לאברהם אבינו וזרעו אור אברהם בראשית עמ' קמה
ק ע"ב21 לא תיסב כנענית ושפחה דלא ליזול זרעך בתרהמשך חכמה בראשית פ' יז פס' ז, פ' כא פס' לג, פ' כב פס' כד, פ' כד פס' ז
ק ע"ב21 לא תנסוב נכרית משנת חיים בראשית עמ' שכג, שנא, תעב
ק ע"ב מהרש"א במה שנשא אברהם את הגר יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קסח
ק ע"ב מהרש"א חידושי אגדות ד"ה אלא דרשות ר"י מסלוצק עמ' קסז
קא ע"א עולה בעל כרחודגלי יהודה דרוש א אות ג דף יד ע"ב
קא ע"א ג' הדיוטות עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרעט
קא ע"א חלצה... בסנדל... שאין לו עקב פסולמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תיד
קא ע"א כשם שבי"ד מנוקין מעוון כך מנוקין מכל מוםשני המאורות (ריינס) ח"א עמ' 12
קא ע"א תוס' ד"ה ואין משנת חיים ויקרא עמ' לז
קא ע"ב03 צריכי דייני למיחזי רוקאפירוש המכבי שמות עמ' פז
קא ע"ב03 צריכי דייני למיקבע דוכתא עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרעט
קא ע"ב09 בבית דין של ישראל ולא בבית דין של גריםמשך חכמה דברים פ' כה פס' ז
קא ע"ב14 ההוא מ"ונקרא" נפקא ליהמשך חכמה דברים פ' כה פס' י
קא ע"ב14 מבישראל או מונקרא שמו עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרפד
קא ע"ב21 כלך אצל שכמותך ואל תכניס קטטה לביתךמשך חכמה דברים פ' כה פס' ז-ח
קב ע"א01 גר דן את חבירו דבר תורהמשך חכמה שמות פ' יח פס' כא, ויקרא פ' כד פס' כב
קב ע"א01 גר דן בחבירו דבר תורה אבל לא מתמנה לדיין לדון את ישראלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 419
קב ע"א08 אם יאמר אליהודברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקו
קב ע"א09 בסנדל אין שומעין לוטוב טעם דברים עמ' עד
קב ע"א10 שכבר נהגו העם בסנדלטהרת יו"ט ח"י עמ' נד
קב ע"א51 קרעתהו מהו?פירוש המכבי שמות עמ' רנח
קב ע"ב בשביל עניו יחלצהו מדינה של גיהנםראשית חכמה (תשמד) - גידול בנים אות כח
קב ע"ב בשכר עני יחלץ מדינה של גיהנםמרפא לשון עמ' טו
קב ע"ב מעולה שבברכותעין איה א' 79
קב ע"ב אמר ליה ההוא מינא לר"ג, עמא דחלץ ליה מריה מיניהשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 273
קב ע"ב אמר ליה ההוא מינא לר"ג, עמא דחלץ ליה מריה מיניהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 341
קב ע"ב רש"י ד"ה הכי משנת חיים שמות עמ' כד
קב ע"ב רש"י ד"ה ואין צריך משנת חיים שמות עמ' כד
קג ע"א42 שבע בעילות בעל אותו רשע אותו היוםבני יששכר ח"ב דף קסו ע"ב
קג ע"א45 והא קא מתהניא מעברה - כל טובתן של רשעים רעה אצל צדיקיםאור הצבי עמ' 141
קג ע"א45 והא קא מתהניאדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תפז
קג ע"א45 מפלת סיסרא דרשות מהר"ם בנעט עמ' קעד
קג ע"א46 א"ר יוחנן כל טובתן של רשעים מכתב מאליהו ח"א עמ' 127
קג ע"א46 טובתן של רשעים - רעה לצדיקילקוט הגרשוני ח"ב
קג ע"א46 טובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקיםיד אהרן עמ' נז
קג ע"א46 טובת רשעים, רעה אצל צדיקיםאור הרעיון עמ' נג, שכט
קג ע"א46 כל טובתן של רשעים וכו'אהבת דוד (חיד"א) עמ' סד ע"א
קג ע"א תוס' ד"ה בין עומד עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקטו, תרפ
קג ע"ב06 מאי רעה איכא דשדי בה זוהמאאבן פינה עמ' 146
קג ע"ב07 בשעה שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא וכו' ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' קלח
קג ע"ב07 בשעה שבא נחש על חוהאוצר הכבוד
קג ע"ב08 הנחש הטיל בה זוהמהשער ראובן עמ' פב
קג ע"ב08 ישראל בהר סיני פסקה זוהמתןאור הרעיון עמ' רפ, רצז
קג ע"ב12 נעל של כל אדם מנין וכו'מטה יששכר עמ' קמב
קג ע"ב44 איתקש למתבנין אפרים עמ' רכ [הלכה]
קג ע"ב51 סנדל של עכו"ם אם חלצה חליצתה כשירה וברש"ימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סג ע"א
קג ע"ב51 סנדל של עכו"םדברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' מג
קג ע"ב תוס' ד"ה כיוןבנין אפרים עמ' רכ [הלכה]
קג ע"ב תוס' ד"ה המסולייםשם משמעון (שפירא) עמ' יט
קד ע"א ר"א פוסל חליצה בלילה ישא מדברותיך - מגילה עמ' נט
קד ע"א חלצה בלילה חליצתה כשרהברכת שלמה חו"מ עמ' כא [הלכה]
קד ע"א חליצה הוי כגמר דין עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרפ
קד ע"א קריאה אינה מעכבת עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרפא
קד ע"ב שני דברים המתירים, שמעלים זה בלא זהמשך חכמה דברים פ' לא פס' יז
קד ע"ב קרן אורה וערול"נבנין אפרים עמ' סג [הלכה]
קד ע"ב רשב"אבנין אפרים עמ' סג [הלכה]
קה ע"א29 גידמת איך חולצתצמח מנחם דף סח ע"ב, סט ע"ב
קה ע"א29 גידמת מהו שתחלוץ וכו'מטה יששכר דרוש ח עמ' קמב
קה ע"א29 גידמת מהו שתחלוץילקוט הגרשוני ח"ב
קה ע"א31 לא הוה בידיהדרך חיים (תשלה) עמ' תסב
קה ע"א34 וכי יש כתב שאינו אמתמכמני עוזיאל עמ' צה
קה ע"א34 וכי יש כתב שאינו אמתצמח מנחם דף סט ע"א
קה ע"א38 מנין לגזר דין שיש עמו שבועהנתיבות עולם ח"א עמ' קמז
קה ע"א40 בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בדברי תורה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער רביעי מאמר טז
קה ע"א40 בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בתורהמרפא לשון עמ' קנה
קה ע"א40 בזבח ומנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר הוא בד"תדרשות שבט הלוי עמ' ד, פז
קה ע"א40 מתכפר בתורה אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קמט
קה ע"א41 רבה דעסיק בתורה וכו'אוצר הכבוד
קה ע"א47 דרשו ה' בהמצאו וכו' אלו עשרה ימים שבין רה"ש ליוה"כשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שני מאמר יד
קה ע"א47 ויחיד אימת... אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כאמרי בינה (שיפמאן) עמ' סו
קה ע"ב08 חד אמר המתפלל צריך שיתן עיניו למטה. וח"א עיניו למעלה וליבו למטה.אמרי השכל עמ' 35
קה ע"ב09 המתפלל - עיניו למטה וכו'אוצר הכבוד
קה ע"ב09 המתפלל צריך שיתן עיניו למטה וכו' וחד אמר וכו' שם משמעון (שפירא) עמ' מג
קה ע"ב09 המתפלל צריך שיתן עיניו למטהכרם יהושע (ולרשטיין) דף נב ע"ב
קה ע"ב09 המתפלל צריך שיתן עיניו למטהמרפא לשון עמ' יז
קה ע"ב09 המתפלל צריך שיתן עיניו למטהנתיבות עולם ח"א עמ' צב
קה ע"ב09 צריך שיתן עיניו למטהשערי תשובה סה"י אות לד
קה ע"ב11 המתפלל צריך שיתן עיניו למעלה עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רלא
קה ע"ב15 המתפלל עיניו למטה ולבו למעלהדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' יא, יט
קה ע"ב15 המתפלל צריך ליתן עיניו למטה ולבו למעלה עמוד העבודה (תשעג) דרוש המחשבה לו, לז
קה ע"ב15 המתפלל צריך שיתן לבו למעלהנפש החיים (תשמג) עמ' 83 ,77 ,54
קה ע"ב15 המתפלל צריך שיתן עינו למטה ולבו למעלהסדורו של שבת דף קיט ע"ד
קה ע"ב15 המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו למעלה וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש יג עמ' קיג, דרוש טז עמ' קכז, דרוש סא עמ' תד, דרוש סב עמ' תי
קה ע"ב15 המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו למעלהאמרי בינה (שיפמאן) עמ' לז
קה ע"ב15 המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו למעלהאמרי השכל עמ' 53
קה ע"ב15 המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו למעלהדרשות שבט הלוי עמ' כג, וברש"י, מו, צט
קה ע"ב15 המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו למעלהחלקת יהושע עמ' מח הערה צג, עמ' עו הערה מח, עמ' קלז הערה טז, עמ' קמה הערה צד
קה ע"ב15 המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו למעלהיערות דבש ח"ב עמ' עה
קה ע"ב15 המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו למעלהכתונת פסים (תשמה) פרשת צו ב ע"ב
קה ע"ב15 המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו למעלהמשך חכמה בראשית פ' יח פס' כז
קה ע"ב15 המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו למעלהראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ב אות כ
קה ע"ב15 עיניו למטה וליבו למעלהילקוט הגרשוני ח"ב
קה ע"ב24 וכי משה היה הגון ללמוד תורה מפי הדבורהדרך חיים (תשלה) עמ' פט
קה ע"ב32 כבר הורה זקןמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 214
קה ע"ב37 באותה שעה נצטרע אבדןאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' קלט
קה ע"ב39 בריך רחמנא דכספיה לאבדןהמאור שבתורה (לסין)
קו ע"א כופין אותו עד שיאמר רוצה אניגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קכה ע"ב
קו ע"א רש"י - לישנא אחרינא בתי עמודי עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרפא
קו ע"ב ובלשון הקודש היו אומרים עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרפב
קו ע"ב יורקת על הקרקעפירוש המכבי שמות עמ' פו
קו ע"ב מצוה בדיינין עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרפד
קו ע"ב תוס' ד"ה עד דמטי להדיה אפיה עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרפג
קט ע"א לעולם ידבק אדם בג' דבריםהמאור שבתורה (לסין)
קט ע"א לעולם ידבק אדם בג' דבריםילקוט הגרשוני ח"ב
קט ע"א לעולם יתרחק אדם מג' דברים ואלו הן המיאונין והפקדונות והערבותראשית חכמה (תשמד) - אור עולם אות ז
קט ע"א לעולם יתרחק אדםדרכי חושן עמ' 14 [הלכה]
קט ע"ב05 הנודר כאלו בנה במהדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ח
קט ע"ב09 הרחק מן הערבותמי השלוח (מישור) ח"א עמ' נה
קט ע"ב16 כל האומר אין לו תורהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' פא
קט ע"ב17 אין לי אלא תורהדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקעד
קט ע"ב17 האומר אין לו אלא תורהנפש החיים (תשמג) עמ' 165
קט ע"ב17 האומר אין לו אלא תורה... אפילו תורה אין לושיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 434
קט ע"ב17 כל האומר אין וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן ו, ז
קט ע"ב17 כל האומר אין לו אלא תורה אין לו תורהדרשות שבט הלוי עמ' קפה, רכג
קט ע"ב17 כל האומר אין לו אלא תורה וכו' אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' רס
קט ע"ב17 כל האומר אין לו אלא תורה וכו' ישא מדברותיך - מגילה עמ' ו
קט ע"ב17 כל האומר אין לו אלא תורהטללי אורות עמ' לא
קט ע"ב17 כל האומר אין לו אלא תורהילקוט הגרשוני ח"ב
קט ע"ב17 כל האומר אין לו אלא תורהנתיבות עולם ח"א עמ' לא, עב
קט ע"ב17 כל האומר אין לי אלא תורה וכו' ובתוס' שמהשפע חיים ח"ד עמ' קמא
קט ע"ב17 כל האומר אין לי אלא תורהאמרי השכל עמ' 33
קט ע"ב17 כל מי שאין לו אלא תורה וכו'מכתב סופר דף י ע"א
קט ע"ב19 תורה בלי מצוות - אין לו שכר לימודדרישת ציון (תשסב) עמ' 235
קט ע"ב21 כל שישנו בעשיה ישנו בלמידה כל שאינו בעשיה אינו בלמידהס' החיים (תשנג) עמ' כא
קט ע"ב30 חייב דיין לראות כאילו גיהנם פתוח מתחתיו אור יחזקאל - מדות עמ' רפב
קט ע"ב30 יראה הדיין כאילו חרב מונח על צוארומרפא לשון עמ' קכב
קט ע"ב30 לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיואמרי השכל - צבי תפארה עמ' 203
קט ע"ב34 מפחד בלילות, מפחד של גיהנם שדומה ללילה בית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' יח
קט ע"ב34 מפחד בלילות, מפחד של גיהנם שדומה ללילהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' עח
קט ע"ב34 מפחדה של גיהנם הדומה ללילהשבט מוסר עמ' רב
קט ע"ב תוס' ד"ה אתיאאגודת אזוב (יעבץ) דף ג ע"א
קי ע"ב וקמקווי אקוותא בשוקא דפומפדיתא וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"א פסוק א
קיא ע"ב יבמה שאמרה תוך ל' וכו'אבן שהם (וינמן) עמ' שכח, שלב [הלכה]
קיא ע"ב לאחר מיתת בעלה מבקשים הימנו שיחלוץ להמשך חכמה במדבר פ' ל פס' י
קיא ע"ב אין אדם מעמיד על עצמו יותר מל' יוםדעת מרדכי ח"ב עמ' קח
קיא ע"ב תוס' ד"ה לאחר ובנימוק"ידגלי יהודה דרוש א אות ג
קיב ע"ב באשה שיש לה בנים, דכולי האי לא מסקה אדעתהמשך חכמה במדבר פ' ל פס' י
קיב ע"ב אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחתנשמת אדם עמ' עב
קיב ע"ב אין אדם דר עם נחש בכפיפהתקונים חדשים פ' ע (קנט)
קיג ע"א יותר משהאיש רוצה לשא אשה רוצה להנשאדרך חיים (תשלה) עמ' שפח
קיג ע"ב דבר תורה שוטה מגורשתאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 71
קיד ע"א קטן אוכל נבילות ב"ד מצווין להפרישומרפא לשון עמ' רפג
קיד ע"א לא תאכלום וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' עז
קיד ע"א להזהיר גדולים על הקטנים תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קלג
קיד ע"א להזהיר גדולים על הקטנים וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"א פסוק יח
קיד ע"א להזהיר גדולים על הקטניםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קג ע"א
קיד ע"א להזהיר גדולים על הקטניםדרך חיים (תשלה) עמ' תנ
קיד ע"א להזהיר הגדולים על הקטנים משנת חיים במדבר עמ' תקיז
קיד ע"א להזהיר הגדולים על הקטניםשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 224 ,217
קיד ע"א להזהיר גדולים על הקטנים אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' סח, ע
קיד ע"ב דלא ליספי להו בידיםחלק יעקב (קנטור) דרוש כו
קיד ע"א אבל להאכילו בידים אסור, ואפילו דברים שאיסורם מדברי סופרים משך חכמה דברים פ' לא פס' יג
קיד ע"ב החזיקה מלחמה בעולםאבן שהם (וינמן) עמ' שלב [הלכה]
קטו ע"א הצלה בנשטף למרחוק דרשות מהר"ם בנעט עמ' רט
קטו ע"ב הנהו תרי שטריטוב ראיה
קטז ע"א חיישינן דילמא בגמלא פרחא אזל ובתוספות שם ד"ה הכאלב המשפט ח"ב שיעור טז [הלכה]
קטז ע"א תוס' ד"ה למאידרכי חושן עמ' צט [הלכה]
קטז ע"א תוס' ד"ה מאיאבן שהם (וינמן) עמ' קיט [הלכה]
קטז ע"ב סתרי מזייך עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתיא
קטז ע"ב אמרו להם בית הלל מצינו שאין האחין נכנסין לנחלה על פיהלב המשפט ח"ב שיעור כב [הלכה]
קיז ע"א אמרה מת בעלילבני ישראל עמ' ז
קיז ע"א כמים פנים אל פניםמצוה ולב ח"א עמ' 101
קיז ע"א רש"י ד"ה בדברי תורה משנת חיים דברים עמ' סד
קיז ע"ב עד אומר מת ושנים אומרים לא מת אע"פ שנישאת תצאלב המשפט ח"ב שיעור ב [הלכה]
קיז ע"ב עד אחד אומר מת והתירוה להנשא ובא אחד ואמר לא מת לא תצא מהיתירה הראשוןלב המשפט ח"ב שיעור ב [הלכה]
קיז ע"ב תרי כמאהלב המשפט ח"א שיעור ט [הלכה]
קיז ע"ב א' אומרת מת ואחת אומרת לא מתמי מרום ח"ז עמ' פו, ח"י עמ' נד
קיז ע"ב הואיל ומכחישות זו את זוברכת שלמה חו"מ עמ' נו [הלכה]
קיז ע"ב תוס' ד"ה הא כתבודגלי יהודה דרוש א אות ד
קיח ע"א היתה בת ישראל לכהן תאכל בתרומה ובתוספות שם ד"ה בתלב המשפט ח"ב שיעור כד [הלכה]
קיח ע"ב טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלידברי שמואל (תשיג) עמ' צז, צט
קיח ע"ב טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלואור הצבי עמ' 103
קיט ע"א ר"מ חייש למיעוטא ישא מדברותיך - מגילה עמ' פב
קיט ע"א תוס' ד"ה האשהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף ו ע"א
קכ ע"א אין מעידין אלא על פרצוף כו', בפירש"י, בהגהות הרב קוקמכמני אשר עמ' קיד
קכ ע"א אין מעידין אלא על פרצוף הפנים וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"א פסוק יח
קכ ע"א פדחת ולא פרצוף פנים ... מאי קרא הכרת פניהם ענתה בם וכו'אור הצבי עמ' 292
קכ ע"א תוס' ד"ה אמרמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף יג ע"א, מהדו"ב ח"ב דף י ע"ב
קכא ע"א06 ההוא גברא דאטבע בדגלתאבן פינה עמ' 172
קכא ע"א31 כמה גדולים דברי חכמים וכו' יציב פתגם - פסח עמ' קצא
קכא ע"א36 פעם אחת הייתי מהלך בספינה וכו' מים שאין להם סוף אשתו אסורהמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף י ע"א
קכא ע"א36 פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת המטורפת במיםאלה הדברים (ברודנא) עמ' 22
קכא ע"א39 בני מי העלךהמאור שבתורה (לסין)
קכא ע"א39 כל גל וגל שעברו עלי נעניתי לו ראשי רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תנג
קכא ע"א39 כל גל שבאה עלי שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' תצד
קכא ע"א39 על כל גל וגל נענעתי לו ראשי וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש כו עמ' קפא, דרוש נח עמ' שפא
קכא ע"א40 לנענע ראשינו על כל גל וגלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 25
קכא ע"א40 מכאן אמרו חכמים אם יבואו רשעים על האדם ינענע לו ראשו וכו'מדבר קדש בראשית ח"א עמ' קצט
קכא ע"א40 מכאן אמרו חכמים אם יעברו רשעים על אדם ינענע לו ראשואודה ה' דף נ ע"א
קכא ע"א41 באותה שעה אמרו כמה גדולים דברי חכמיםברכות אבי דף ו ע"א
קכא ע"א48 נפל לגוב אריות אין מעידין עליואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שטז ע"א
קכא ע"א רי"ףבנין אפרים עמ' עט [הלכה]
קכא ע"א ערוך לנר - צום מרדכי אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' שעו
קכא ע"ב10 והכתיב "וצומו לי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום" משך חכמה דברים פ' ל פס' יא-יד
קכא ע"ב16 מעשה בבתו של נחוניא חופר כו'מכמני אשר עמ' קיד
קכא ע"ב16 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין וכו' שהקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' צב, קיב
קכא ע"ב16 מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין וכו' שהקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' לה
קכא ע"ב16 מעשה בבתו של ר' נחוניא חופר שיחין וכו' שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפי' כחוט השערה, וברש"יראשית חכמה (תשמד) - מצוות, הקדמה אות ה
קכא ע"ב21 דבר שהצדיק מתעסק בו יכשל בו זרעו וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' ע
קכא ע"ב22 ה' מדקדק עם צדיקים כחוט השערהמן הבאר עמ' 19
קכא ע"ב22 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה עמוד העבודה (תשעג) דרוש השלום ג, דרוש מסירת נפש י, יא, דרוש שני למסירת נפש ב, דרוש התשובה ה, דרוש התשובה טז, דרוש שלישי לתשובה טז
קכא ע"ב22 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהברכות אבי דף צח ע"א
קכא ע"ב22 הקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערה אור יחזקאל - מדות עמ' קכה, רנז
קכא ע"ב22 הקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערה עיוני רש"י במדבר עמ' תכד
קכא ע"ב22 הקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה מכתב מאליהו ח"א עמ' 161
קכא ע"ב22 הקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערהעשרה למאה סי' נו
קכא ע"ב22 הקב"ה מדקדק עם צדיקיםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 68
קכא ע"ב22 הקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערהשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 223
קכא ע"ב22 הש"י מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שלז
קכא ע"ב22 וסביביו נסערה מאד, מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' יא, קמג
קכא ע"ב22 וסביביו נשערה מאד מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - הוספות לספרי הרה"מ סי' נ
קכא ע"ב22 וסביביו נשערה מאדאור יהל ח"א עמ' י"ב
קכא ע"ב22 וסביביו נשערה מאדדרשות הרא"ש דף יב ע"ב דרוש יא
קכא ע"ב22 מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערהמסילת ישרים עמ' רכג
קכא ע"ב22 מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערהתורת הרבי רבי זושא סי' קכג
קכא ע"ב22 מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' יח
קכא ע"ב23 צדיקים ההולכים אחריו כחוט השערהמערכי לב (בר שאול) עמ' 140
קכא ע"ב39 ההוא דהוה קאמר ואזיל כו', ברש"ימכמני אשר עמ' קטו
קכא ע"ב39 מסיח לפי תומורוח חיים (חיד"א) עמ' קעד
קכא ע"ב42 ההוא דהוה קאמר ואזיל מאן איכא בי חסא טבע חסאלב המשפט ח"א שיעור כב [הלכה]
קכא ע"ב43 אמר רב נחמן, האלוקים, אכלו כוורי לחסא וכו'נר ישראל חלק ב דף קב
קכא ע"ב43 אר"נ האלקים אכלו כוורי לחסאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' יב ע"א
קכב ע"א01 תלתא ריגלימאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 306
קכב ע"א02 לקמיה דר"י דחריף סכינאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קעב ע"ב
קכב ע"א20 שעלה להר וכו' ישא מדברותיך - מגילה עמ' נח
קכב ע"א35 אין משיאין את האשה ע"פ עד אחדלבני ישראל עמ' ט
קכב ע"א51 ולא תהיה כהנת כפונדקיתמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 265
קכב ע"א רש"י - יום שמת... מתקבצים ת"ח כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' קכד
קכב ע"א רש"י ד"ה תלתא דריגליאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תעח
קכב ע"א רש"י ד"ה תלתא רגליאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' פט ע"ב, רפח ע"ב, רצא ע"א
קכב ע"א רש"י ד"ה תלתא ריגלי אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' צד, צח
קכב ע"ב יישר כחך אריהטהרת יו"ט ח"י עמ' תא
קכב ע"ב עדי נשים בדרישה וחקירהלבני ישראל עמ' ו
קכב ע"ב ת"ח מרבים שלום בעולםאור הרעיון עמ' קלו
קכב ע"ב ת"ח מרבים שלוםמאמר מרדכי (קורנמל) ח"א דף ה ע"ד, ו ע"א
קכב ע"ב ריטב"אבנין אפרים עמ' סז [הלכה]

מקורות לפני עריכה
ב ע"א א"ל רבא וכל מי שאינו מקיים דברי חכמים קדוש הוא דלא מקרי וכו'מכשירי מצוה עמ' קנח
ב ע"א חמש עשרה נשים פוטרותשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קמב
ב ע"א חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבוםחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - יבמות א, ב, ג
ב ע"א ט"ו נשים פוטרות צרותיהןלקוטי לוי יצחק הערות לתניא עמ' מט
ב ע"א ט"ו נשים פוטרות צרותיהן וכו' מן החליצה ומן היבוםדבר טוב עמ' רצד, רצז
ב ע"א ט"ו נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבוםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשכט
ב ע"א רש"י - בבעל לא הוי איילונית קדושי טעותבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות יא
ב ע"א תו"י - יבמות היא מצוה ראשונה שאירעה בנשיםרנת יצחק תפלה לשבת עמ' ק
ב ע"א תו"ימנחת מרדכי עמ' סא-סב
ב ע"א תוד"ה אשתלקוטי שיחות ח"ה עמ' 134, חכ"ז עמ' 386
ב ע"א תוד"ה אשתשרגא המאיר על התורה עמ' תקנט
ב ע"א תוד"ה אשת, מיתה בידי שמים אחר ס'גבורת יצחק שבועות עמ' שמו
ב ע"א תוס' ד"ה אשתתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קעא, שפב
ב ע"א תוס' ד"ה אשת אחיודברי שאול ויקרא עמ' קכ
ב ע"א תוס' ד"ה אשת אחיולב דוד (תשסט) עמ' כז
ב ע"א תוס' ד"ה אשת, לש"ס שלנו מיתה ביד"ש לאחר ס'רנת יצחק שמואל עמ' כז
ב ע"ב אילונית קדושי טעות נינהובנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות יח, מט, ויצא אות לח
ב ע"ב כיון דאתיא מדרשא חביבא לי'לקוטי שיחות חי"ד עמ' 13
ב ע"ב כיון דאתיא מדרשא חביבא לי'תורת מנחם חנ"א עמ' 108
ב ע"ב כיון דאתיא מדרשא חביבא ליהמחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 116)
ב ע"ב תוס' ד"ה בתודברי שאול ויקרא עמ' נט
ב ע"ב תוס' ד"ה וא"א ומהרש"אמנחה חדשה (חן טוב) פ' אחרי
ב ע"ב תוס' ד"ה לא - בטוח הי' הלל רסופו לעשות לש"שלקוטי שיחות חל"ח עמ' 45
ב. בשעה שנעשות צרות זו לזו לא יהיה בך ליקוחים באחת מהןברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רעח
ב. דרכיה דרכי נועםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רסד
ב. ואחות אשה וברא"ש סי' ב' (ובקוה"ע ה, יג)פרורים משלחן גבוה ח"א שאלה צ
ב. וכולן שנמצאו איילנות צרותיהן חולצות או מתיבמותכתנות אור עמ' קלד
ב. חמש עשרה נשים כו' (ובחי' הצ"צ)תורת מנחם חמ"ג עמ' 280
ב. חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' יט
ב. חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהןעירין קדישין השלם עמ' עדר
ב. חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן... ואלו הן בתו ובת בתו וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קכג, תכה
ב. חמש עשרה עריות פוטרות צרותיהןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' יז
ב. ט"ו נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבוםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רסח
ב. יבמה שהיא בת היבם או חמותו וכו' פטור מיבוםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קד
ב. קדש את עצמך במותר לךלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ג, קג
ב. קדש עצמך במותר לךבין המשפתים ויקרא פ' בחקותי אות ח
ב. קדש עצמך במותר לךאור אברהם (זוועהיל) עמ' ל, קעו
ב. קדש עצמך במותר לךפרדס מרדכי עמ' טז, תקא
ב. קדש עצמך במותר לךקהלת משה (תשסב) עמ' קנד
ב. קדש עצמך במותר לןכנסת מרדכי בראשית עמ' קנט
ב. רש"י ד"ה חמותוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' יט
ב. תוד"ה אשהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' יח
ב. תוד"ה אשתיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עג
ב. תוד"ה אשת אחיו מאמו - כרת חמור ממיתה בידי שמיםתיבת גמא (תשסז) עמ' קלח
ב. תוס' ד"ה או שנמצאומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רו
ב. תוס' ד"ה אשםגור אריה שמות פ"ל הערה 136
ב. תוס' ד"ה אשתגור אריה ויקרא פט"ו הערה 141
ב. תוס' ד"ה אשתגור אריה ויקרא פט"ו הערה 141, פי"ז הערה 23
ב. תוס' ד"ה אשת אחיו מאמו ליכא כרת רק באשת אחיו מאביו אבל אשת אחיו מאמו ליכא רק לאו, והיינו משום דכתיב נדה היא כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תקכב
ב. תוס' ד"ה ואחות אשה (ובברכ"ש סי' ב')פרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה ד, ז, צא, ח"ד שאלה קכז
ב. תוס' ד"ה ואחות אשה ובקוה"ע יא, בפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה צו
ב. תוס' ד"ה שנמצאו איילוניתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רנח
ב. תוס' ערירי דאשת אחיו אתא למילף דזרעו נכרתגור אריה ויקרא פ"כ אות כ
ב. תוס' קידושי איילוניתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שכה
ב: איילונית קרושי טעות הןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' כט
ב: אלא בתו כיון ראתיא מררשא חביבא ליהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קכג
ב: כיון דאתיא מדרשא חביבא ליהבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' קסא
ב: כיון דאתיא מדרשא חביבא ליהמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' טו {ענין החשיבות לדרשת חז"ל, רואים ממילה: חיתוך פריעה מציצה}
ב: כיון ראתיא מדרשא חביב ליהמחשבת מוסר ח"ב עמ' תלו
ב: מידי דחביב מקדים ברישאזכרון אליעזר עמ' קכד
ב: מנ"ל דאתי עשה ודחי ל"תרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' רסא
ב: תד"ה בתוברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קכט
ב: תוד"ה ואי אתה יכולודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' יט
ב: תוס' ד"ה או שנמצאו איילונית הוי קדושי טעות מדאמרינן במתני צרת אילונית מותרת ואינה צריכה גט אפילו מדרבנןבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קסב
ב: תוס' ד"ה בתויבין שמועה (לעוו) עמ' תרצו
בחטא הנודרפרי חיים (קנולר) אבות פרק ד
ג' דברים עשה משה מדעתומחושקים כסף דף עח ע"א
ג הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקיםפרפרת הפרשה פרשת וילך פרק לא פסוק ב
ג כל דאמר מבית חשמונאי, תוס'עינות מים דף כ ע"א
ג ע"א ומהרש"אמנחה חדשה (חן טוב) פ' אחרי
ג ע"א מצות חליצה קודמת למצות ייבוםבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קפז אות ז
ג ע"א תוד"ה מקמישם דרך בראשית ח"ב עמ' קסח
ג ע"א תוס' ד"ה מקמי, הבן כרעיה דאבוהמצווה ועושה ח"א עמ' תקס
ג ע"א תוס' סוד"ה מקמי - שהבן כרעי דאבוהאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 2068, 2270, במדבר עמ' ז, שסא, א'קלח
ג ע"ב אחות אשתו פטורה מן היבוםסוכת דוד (שירירו) דף מד ע"ב
ג ע"ב אין עשה דוחה ל"ת שיש בו כרתבנין שאול עמ' קמג
ג ע"ב אין עשה דוחה לא תעשה שיש בה כרתלחמי תודה דף קצג ע"א
ג ע"ב אף כל שהיא ערוה וחייבין עליה כרתתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תעא
ג ע"ב אתי עשה ודחי לא תעשהבצור ירום (תשסז) עמ' ח
ג ע"ב בתוו"ח טעמא נילף מיבום רעשה דוחה אף ל"ת שבכרתגנא דפלפלי עמ' קל
ג ע"ב הא לאו הכי הו"א אחות אשה וכו'מנחת מרדכי עמ' רכד
ג ע"ב טעמא דכתב רחמנא וכו' הא לא"התיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' צב
ג ע"ב טעמא דכתב רחמנא עליה הא לאו הכי הוה אמינא אחות אשה מייבמת מאי טעמא דאמרינן אתי עשה ודחי לא תעשה אימר דאמרינן אתי עשה ודחי לא תעשה לא תעשה גרידא לא תעשה שיש בו כרת מי דחיחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - יבמות א
ג ע"ב מהרש"א בד"ה לא תעשהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תיט
ג ע"ב מנה"מ דת"ר אשה אל אחותה וכו' מה אחות אשה מיוחדת וכו'דבר טוב עמ' רצד
ג ע"ב נאמר כאן עליה ונאמר להלן עליה מה כאן במקום מצוה וכו'למדנות (תשנח) פ' אחרי מות אות סט
ג ע"ב עונש שמענו אזהרה מניולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף עה ע"ב
ג ע"ב 'עליה' מה ת"להכתב והקבלה ויקרא פי"ח פסוק יח
ג ע"ב עליה מה תלמוד לומרמנחת מרדכי עמ' רטו
ג ע"ב עשה דוחה ל"תתורת מנחם חכ"ב עמ' 161
ג ע"ב עשה דוחה ל"תתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' מ
ג ע"ב עשה דוחה ל"ת מנלןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שסז
ג ע"ב עשה דוחה לא תעשהאמרות ה' השלם ח"א עמ' שעה
ג ע"ב עשה דוחה לא תעשהברכת אברהם (תשנד) עמ' קעה
ג ע"ב צרת צרתההכתב והקבלה ויקרא פי"ח פסוק יח
ג ע"ב תוד"ה ל"חלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 50
ג ע"ב תוס' ד"ה לאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שסח
ג, כ עשה דוחה לא תעשהצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' קנו
ג. איידי דאתיא מדרשא חביבא ליהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרצט
ג. אימר דאמרינן אתי עשה ודחי ל"ת, ל"ת גריידאחמודי צבי שמות עמ' רלב
ג. אתיא הנה הנה אתיא זמה זמהשל"ה (תשנז) פרשת אחרי מות אות א
ג. בתו מדרשה אתיאברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קכט
ג. דודאי מנינא אתא לאשמועינןדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1023
ג. זכה מוסיפין לו לא זכה פוחתין לושפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קמא
ג. זכה משלימים לוכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תמח
ג. כל מילתא דאתיא מדרשא חביבא ליהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רצה
ג. כל שאינה עולה ליבום אינה עולה לחליצהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קד, קו
ג. מילתא דאתיא מדרשא חביבא ליהעירין קדישין השלם עמ' תמג
ג. מנינא דמתני' למעוטי ררב וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תכג
ג. מנינא דרישא למעוטי מאי וכו'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1843
ג. מנינא למעוטי מאידרך חיים (תשע) פ"א הערה 231
ג. עשה הכתוב בתו כבת בתוגור אריה ויקרא פי"ח אות יד
ג. תוס' - ברא כרעיה דאבוהאור לשמים (תשסג) עמ' רנז
ג. תוס' ד"ה לא תעשהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' נג
ג: אין עשה דוחה ל"ת שבכרתדברי יואל פ' תולדות דף תריט ע"א
ג: אתי עשה ודחי לא תעשהויואל משה מאמר ב סי' לד עמ' רלד
ג: אתי עשה ודחי לא תעשהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' עח
ג: אתי עשה ודחי לא תעשה... רכתיב לא תלבש שעטנז גדילים תעשה לךשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רנה, שסא
ג: דאמרינן אתי עשה ודחי לא תעשהאור אברהם - סידור התפילה עמ' סט
ג: ה"א אחות אשה מייבמת מ"ט דאמריע אתי עשה ודחי ל"ת (ובקוה"ע ז, ו)פרורים משלחן גבוה ח"א שאלה כא, ח"ג שאלה פא, ח"ד שאלה קכו
ג: היתר כלאים בציצית דורשים מסמוכיםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' כ
ג: ואשה אל אחותה וגו' לגלות ערוותה עליה. עליה מה ת"ל לפי שנא' וכו' במקום מצוה וא"ר לא תקח וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' קיז
ג: יבמה יבוא עליה - ולא אחות אשתוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שמט-שנ
ג: ל"ת גרידא מנלן דדחי דב' לא תלבש שעטנז גדיליםחיי נפש על ההגדה עמ' רעג
ג: ל"ת שיש בו כרת מי דחי ותוס'פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קמג
ג: לא תעשה שיש בו כרת מי דחיפני יהושע (תשסא) עמ' קמט
ג: למה לי עליה תיפו"ל דאין עשה דוחה ל"ת שבכרתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שסו
ג: לפי שנאמר יבמה יבואודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שפא
ג: לצרור [לגלות ערוותה עליה וכו' ואין לי אלא צרתה] צרת צרתה מנין ת"ל לצרורחיי נפש ח"ד עמ' קלז
ג: מגזירה שוה ד"עליה" ילפינן דאחות אשה וצרתה אסורות וכו' ל"ת גרידא מנלן דדחי וכו' כלאים בציצית וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תקכא
ג: מצות יבום דוחה אסור אשת אחדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 67
ג: עליה בחייהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רה, תקמג
ג: עשה דוחה לא תעשהאור אברהם ברכות עמ' לג
ג: עשה דוחה לא תעשהגנת אגוז (תשעב) אות רצט, שסח
ג: עשה דוחה לא תעשהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 67
ג: עשה דוחה לא תעשהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' רמט
ג: עשה דוחה לא תעשהפרפרת משה ח"א עמ' תעב
ג: עשה דוחה לא תעשה גמרינן משעטנזעצי חיים על התורה עמ' ב, קסז*, שכה*, שכו*, תסא
ג: עשה דוחה לא תעשה ילפינן מכלאים בציציתכסף נבחר (מרגליות) עמ' שו
ג: עשה דוחה לא תעשהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרכה
ג: עשה דחי ל"תנטריקן (תשעד) עמ' קט
ג: עשה דיבום דוחה לא תעשהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמט
ג: עשה דיבום דוחה לא תעשהאור אברהם - תשובה עמ' תסב
ג: עשה דקודם הדיבוראהבת חיים (דייטש) עמ' רלה
ג: צרת צרתה מנין ובר ק"א וקה"י סי' ג'פרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה פז
ג: תודה ל"תחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רעו
ג: תוס' ד"ה ל"תחמודי צבי ויקרא עמ' צד, קסא
ג: תוס' ד"ה לא תעשה ואם תאמר ואמאי לא ילפינן דלידחי, מעשה דיבום דדחי לא תעשה דכרת דאשת אח. וי"ל דשאני אשת אח שמצותו בכך כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תקכא-תקכב, ח"ג עמ' פב
ג: תוס' ד"ה לא, מאשת אח לא מצי למילף בעלמא דלידחי עשה ל"ת וכו' דשאני אשת אח דמצוותו בכךדברי יואל פ' תולדות דף תריט ע"א
ג: תנו רבנן ואשה אל אחותהכרם חמד (תשסו) עמ' ק
גילוח מצורע דוחה לאו דלא תקיפוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רו-רז
ד ב'דברים' דורשים סמוכים לכו"עשיחות לספר דברים עמ' קכג
ד כתיב גדלים תעשה לך סמוך ללא תלבש שעטנז לומר שכלאים מותר בציציתמנחת אליהו (תשנט) עמ' רמח
ד ע"א אי דרשינן סמוכין במשנה תורהבנין שאול עמ' קסד
ד ע"א איבעית אימא משום דמוכח ואיבעית אימא משום דמופנידרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' ח ד"ה והנלפע"ד
ד ע"א אין איסור כלאים בציציתעשרה מאמרות (תשס) עמ' שצב
ד ע"א אפי' מאן דלא דריש סמוכים בכה"ת במשנה תורה דריש (ובהגהות מהר"ב רנשבורג)תורת מנחם ח"ד עמ' 280
ד ע"א אפילו למאן דלא דריש סמוכים בעלמא במשנה תורה דרישלקוטי שיחות חי"ט עמ' 10
ד ע"א במשנה תורה דרישמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 320
ד ע"א במשנה תורה דריש סמוכיןדברי שאול במדבר עמ' פו
ד ע"א במשנה תורה לכולי עלמא דרשינן סמוכיןשמלת אליעזר ח"א עמ' רצז
ד ע"א בן עזאי ס"ל דדרשינן סמוכיןבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות כו
ד ע"א בשומרת יבם הכתוב מדבר, ורש"יזאת ליעקב דברים עמ' תיג
ד ע"א דהא ר' יהודה בעלמא לא דריש וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קיז
ד ע"א דכתיב לא תלבש שעטנז גדילים תעשה לךבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קלא אות ב
ד ע"א הגהות מהר"ב רנשבורג בשם הראב"ן - דרק במשנה תורה דריש סמוכיןלקוטי שיחות חל"ו עמ' 42
ד ע"א היתר כלאים בציציתלקוטי שיחות חל"ו עמ' 154
ד ע"א ותו ל"ת גרידא מנ"ל ורש"יזאת ליעקב דברים עמ' תג
ד ע"א יבמה שנפלה לפני מוכה שחין אין חוסמין אותהס' חסידים סי' שעט
ד ע"א כלאים בציציתלקוטי שיחות חלק ל עמ' 145
ד ע"א ל"ת שיש בו כרת מנלן דדחיצמח צדקה עה"ת עמ' קכא
ד ע"א לא דרשינן סמוכין אלא במשנה תורהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות מו
ד ע"א לא תלבש שעטנז גדילים תעשה לך (ורמב"ן שם ב, ר"ה הא דקאמרינן)לקוטי שיחות חט"ז עמ' 237
ד ע"א לא תלבש שעטנז וכו' גדילים תעשה לך להתיר כלאים בציציתבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות סו
ד ע"א מהרש"ל ד"ה רש"יתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תיט
ד ע"א סמכו עניין לופורים בציון עמ' נח
ד ע"א עשה דוחה ל"תאור אברהם דברים עמ' רלד
ד ע"א עשה דוחה ל"תחכמת התורה ויקהל עמ' נו
ד ע"א עשה דוחה לא תעשהבנין שאול עמ' קעט, קפא
ד ע"א עשה דוחה לא תעשה כגון כלאים בציציתחכמת התורה קדושים עמ' קנא
ד ע"א עשה דוחה לא תעשה מכלאים בציצית+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קמז
ד ע"א עשה דוחה לא תעשה מכלאים בציציתצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קמז
ד ע"א עשה דוחה לא תעשהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ערה
ד ע"א עשה דוחה לא תעשהמנחת מרדכי עמ' יד
ד ע"א עשה רוחה ל"ת מצמר ופשתים וסמוך ליה גדילים תעשה לךשם ישראל עמ' רלז, שסח
ד ע"א פלגשי דוד לא היו רק מפותות לגבי אבשלוםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תכג
ד ע"א ר"י לא דריש סמוכיםברית שלום (תעח) דף עז ע"א
ד ע"א ר"י לא דריש סמוכין אלא במשנה תורה, ותוס'פי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קצד
ד ע"א ר"י לא רריש סמוכיםברית שלום (תשסח) עמ' תצב
ד ע"א רבי יהודה לא דריש סמוכיןאמרות ה' השלם ח"ה עמ' נה
ד ע"א רמב"ן ורשב"א כלאים בציצית שאפשר לקיים שניהםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שכ-שכא
ד ע"א תוס' ד"ה דכתיבדרשות מהר"ם חביב עמ' קעא
ד ע"א תוס' ד"ה דכתיבשם שלמה דף סה ע"ג
ד ע"א תוס' ד"ה ואמר, קשה מנא לן מדשרי כלאים בציצית דעשה דוחה לא תעשה וכו'מצווה ועושה ח"א עמ' שסג
ד ע"א תוס' ד"ה וכי מפני שסמכו ענין לו כר, וא"ת דילמא הבא הוא דלא דריש סמוכים משום ג"ש וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רי
ד ע"א תוס' ד"ה לא תעשהס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' מ
ד ע"ב אליו תשמעון וכו' כגון אליהו בהר הכרמל הכל לפי שעה וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' רלא
ד ע"ב ברמב"ן וברשב"א בכלאים בציציתתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' פז
ד ע"ב דומיא דלבישה דאית בה הנאהמנחת מרדכי עמ' שמ
ד ע"ב ואב"א משום דמופנה מכדי כתב ובגד כלאים שעטנז וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' נז
ד ע"ב וכי עבדת צמר וכו'לב חיים חלק א (סימן ע"ה) דף צד ע"ד (ד"ה גם מה)
ד ע"ב כלאים אינו אסור רק בלבישה דאית ביה הנאת הגוףבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות סו
ד ע"ב כלאים בציציתברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 101
ד ע"ב לא אסרה תורה שעטנז אלא דרך לבישהמנחת קנאות עמ' רלח
ד ע"ב מדשש כיתנא תכלת עימראתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שיט, שסז
ד ע"ב סד"א כי דוקיא דרבא והכי קאמר רחמנא עביד צמר לצמר וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 208, 209, 211, 215, 222, 223, 236, 237
ד ע"ב עשה דוחה ל"ת מדדרשינן סמוכיןשני המאורות (תשסח) עמ' לב
ד ע"ב עשה דוחה ל"ת מכלאים בציציתשרגא המאיר על התורה עמ' כט
ד ע"ב ציצית בתכלת בבגד פשתיםפניני יחזקאל עמ' תטז
ד ע"ב ר' יהודה דריש סמוכיםברית אברהם (בושערה) דף קנו ע"ב
ד ע"ב רמב"ן ד"ה הא דקאמרינן - בגדר היתר כלאים בציציתלקוטי שיחות חל"ו עמ' 153
ד ע"ב תוד"ה טעמאדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' לא
ד ע"ב תוס' ד"ה אבלס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' מח
ד. אי דרשינן סמיכות פרשיותעקבי אבירים (תשעא) עמ' קיט
ד. אי כתב רחמנא לא יעלהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קב
ד. אין חוסמין את היבמה לפני מוכה שחיןפנים מסבירות עמ' שג
ד. אפילו למאן דלא דריש סמוכים בעלמא, במשנה תורה דרישבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תקלא
ד. אפילו למאן דלא רריש סמוכים בעלמא במשנה תורה דריש דהא ר' יהודה בעלמא לא דריש ובמשנה תורה דרישפאר יעקב ח"א עמ' ק
ד. במשנה תורה דריש סמוכיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרטו
ד. במשנה תורה לכו"ע דרשינן סמוכיםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קצד
ד. בן עזאי ורבי יהודהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 8
ד. גדילים תעשה לךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שעח
ד. גדילים תעשה לך דוחה לאו דשעטנזגנת אגוז (תשעב) אות שח
ד. דהא ר' יהודה בעלמא לא דריש ובמשנה תורה דרישחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קעב
ד. דרשינן סמוכים במשנה תורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תיז
ד. דרשינן סמוכים להתיר כלאים בציציתכד הקמח (מישור) עמ' תה
ד. הגהות ר"ב רנשבורגנפש הרב עמ' נו
ד. ובמשנה תורה מאי טעמא רדריש איבעית אימא משום רמוכח ואיבעית אימא משום רמופנישל"ה (תשנז) פרשת נח אות ב
ד. ותנא דבי ר, ישמעאל, טעמא דכתב רחמנא צמר ופשתים, הא לאו הכי, כלאים בציצית ה "א דאסר רחמנאשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות כא
ד. כלאים בציצית שרי מדסמיך ציצית לכלאים במהרש"ל ומהרש"אכסף נבחר (מרגליות) עמ' סז
ד. לא תלבש שעטנז גדילים תעשה לך וילפי' דעדל"תדובר צדק (זילבר) עמ' יח
ד. לא תלבש שעטנז גדילים תעשה לך וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' סב
ד. לא תלבש שעטנז- גדילים תעשה לך, ובמהרש"לכסף נבחר (מרגליות) עמ' נח
ד. לכו"ע דרשינן סמוכים במשנה תורהגור אריה דברים פכ"ג אות ג
ד. מדסמכי' קרא כלאים וציצית ילפינן דאתי עשה דציצית ודחי ל"ת דכלאיםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קלה, שא, שד, תיד
ד. מה שוכב עם בהמה בסקילה אף מכשפה בסקילהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יז אות ה
ד. מנין ליבמה שנפלה לפני מוכהכסף נבחר (מרגליות) עמ' ריג
ד. נאמרו בתורה סתם בגדים ופרט לך הכתוב באחר מהםצוף דבש (לוין) מאמר ז הג"ה אמרי נועם
ד. סמוכים מן התורה מנין שנאמר סמוכים לעד לעולםשל"ה (תשנז) פרשת נח אות ב
ד. סמוכים מן התורה מנין שנאמר סמוכים לעד לעולם... רבי יהודה בעלמא לא רריש... ובמשנה תורה מאי טעמא דדריש איבעית אימא משום רמוכח ואיבעית אימא משום דמופנישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות נג
ד. סמוכים מן התורה מנלןחיי נפש על ההגדה עמ' רעג
ד. סמיכות מנין, דכתיב לא תלבש שעטנז - גדילים תעשה לך ובמהרש"א ומהרש"לכסף נבחר (מרגליות) עמ' ריג
ד. עדל"ת דכתיב לא תלבש שעטנז וכו'ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקצז
ד. עדל"ת מכלאים שהותר בציציתמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' מט
ד. עשה דוחה ל"ת ילפיגן מכלאים בציציתאור אברהם ברכות עמ' סה
ד. עשה דוחה ל"ת ילפינן מכלאים בציציתדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קנט ע"א
ד. עשה דוחה ל"ת ילפינן מלא תלבש שעטנז גדילים תעשה לך ותוס'חיי נפש ח"א עמ' רו ע"א, רח ע"ב
ד. עשה דוחה לא תעשהערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' סז, שמות עמ' רה
ד. עשה דוחה לא תעשה ילפינן מכלאים בציציתבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רכז
ד. עשה רוחה ל"ת ילפינז מכלאים בציציתעטרת ישועה (תשסד) אות טו לשביעי ש"פ, ליקוטים לפורים אות טו
ד. פלוגתא אי דרשינן סמוכין או לאערבי נחל (תשסד) עמ' תרמז, ח"ג עמ' עט
ד. ר' יהודא בעלמא לא דריש סמוכיןחיי נפש ח"ד עמ' ב, שס, שפג
ד. ר' יהודה בעלמא לא דרש סמוכין במשנה תורה דרשצפנת פענח (תשסו) עמ' רצא
ד. ר' יהודה היה דורש סמוכיםכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' מה, של, שמא
ד. ר' יהודה לא דריש סמוכיןויגד יעקב עמ' תשנ
ד. ר' יהודה לא דריש סמוכיןשם יחזקאל עמ' תסט
ד. רבי יהודה בכל התורה לא דריש סמוכים ובמשנה תורה דריש, והגהות מהר"ב רנשבורגעקבי אבירים (תשסה) עמ' שכב
ד. רבי יהודה לא דריש סמוכים כי אם במשנה תורהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תמ
ד. רבי יהודה לא דרש סמוכים אלא דמוכח ודמופנהצוף דבש (לוין) מאמר ז הג"ה אמרי נועם
ד. רבי יודא אוסר אף באנוסת אביו ומפותת אביו וכו' דדרשינן סמוכין, דסמיך לו ונתן האיש השוכב עמה וכו'ערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' עט
ד. רש"י ד"ה ואפילו מוכרי כסותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכז
ד. תוד"ה דכתיבנפש הרב עמ' קנה, שיט
ד. תוס' - ציצית שב ואל תעשה מקריתיבת גמא (תשסז) עמ' קו
ד. תוס' בד"ה לא תעשהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שט
ד. תוס' ד"ה דא"כ הא דיש ממזר בחייבי לאוין למ"ד דס"ל כן, היינו משום דדריש סמוכיןערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' פ
ד. תוס' ד"ה דכתיבחיי נפש על ההגדה עמ' רעט
ד. תוס' ד"ה דכתיביבין שמועה (לעוו) עמ' שסד, תשז
ד. תוס' ד"ה דכתיבפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' סד
ד. תוס' ד"ה דכתיבחיי נפש ח"ד עמ' קי
ד. תוס' ד"ה דכתיבחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שא
ד. תוס' ד"ה דכתיב, הקשה ר"י א"כ דדרשינן סמוכים דחייבונשים בציציתכסף נבחר (מרגליות) עמ' סו
ד. תוס' ד"ה וכי מפניחיי נפש ח"ד עמ' נב
ד. תוס' ד"ה וכי מפניחיי נפש ח"ו עמ' עז, קנ
ד. תוס' ד"ה וכי, במשנה תורה לכו"ע דרשי סמוכין דמוכח או מופנהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קסט אות ו
ד. תוס' ד"ה רב' לא תלבשחמודי צבי שמות עמ' רל
ד: אי כתב רחמנא לא יעלה עליך הוי אמינא כל דרך העלאה אסר רחמנא וכו'להורות נתן בראשית עמ' ס
ד: במשנה תורה לכו"ע דורשין סמוכיןאוצר המאמרים (תשסא) עמ' שי
ד: דאי כתב רחמנא כלאים הו"א לבישה דנפיש הנייתה אבל העלאה לא וכו'חיי נפש ח"ו עמ' רכח
ד: דומיא דלבישה דאית ביה הנאהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה ע
ד: דילפינן עשה דוחה ל"ת מכלאים בציציתחיי נפש ח"ו עמ' מ, צד
ד: הוה אמינא כל דרך העלאה אסר רחמנאברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קלט
ד: וגבי ציצית נמי איבעית אימא משום רמוכח וכו'של"ה (תשנז) פרשת נח אות יח
ד: כל דרך העלאה אסורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקב
ד: כלאי בגדים אסור דומיא דלבישאמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' סד
ד: כלאים בציצית ה"א דאסר רחמנא והכתיב וכו' עביד ליה תכלתפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה פו, ח"ב שאלה קיד, ח"ג שאלה סב, ח"ד שאלה פו-פז, קכג
ד: לא תבערו אש בכל מושבותיכם מה תלמוד לומר... לפי שנאמד וכי יהיה באיש חטא משפט מות והומתשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק טז אות ו
ד: לבישה דאית ביה הנאהחיי נפש ח"ד עמ' שס
ד: לרבא כל מילתא דא"ר לא תעביד אי עביד לא מהנידברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רלא ע"א
ד: מדשש כיתנא תכלת עמרא הואעצי חיים על התורה עמ' פ
ד: מותר ללבוש כלאים בציצית מטעם עשה דוחה לא תעשה, ומכאן ילפינן על כל התורה כולהבית יצחק (ויינברגר) עמ' רצה
ד: מכדי כ' ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך וכו' צמר ופשתים דכתב רחמנא למה לי וכו'חמודי צבי בראשית עמ' קעד
ד: סמוכין במשנה תורה דרשינןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תכה
ד: רש"י ד"ה אפילו מוכריפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרס
ד: רש"י ד"ה ותכלתגור אריה שמות פכ"ה הערה 70
ד: שרה איילונית היתהקשוטי כלה חי"א אות שיא
ד: תכלת עמרא הואגור אריה שמות פכ"ה הערה 64
דרכיה דרכי נועםשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' צב, קו-קיב, קל
דרכיה דרכי נועםשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קא, קמא
ה איכא אשכחן דאתי עשהצפיחית בדבש סי' נז דף קנא ע"ג
ה אמר ליה אביו חלל שבתדבש לפי (תקסא) דף ז ע"א
ה לא מן המקדש אתה מתירא, אלא ממי שצוה על המקדשפחד יצחק שבועות מאמר לא
ה מ״ע השוה בכל למ״ע שאינה שוה בכללקוטי משלי פרק כה פסוק ד
ה ע"א איכא למיפרך מה לנזיר שכן ישנו בשאלה וכו'לחמי תודה דף קצא ע"א
ה ע"א דאיכא למיפרך שכן ישנו בשאלהלמדנות (תשנח) פ' נשא אות פח
ה ע"א מה להקפה שאין שוה בכל וכו' סד"א שאני כהניםשני המאורות (תשסח) עמ' פא
ה ע"א מצוות יתירותתורת מנחם חנ"ו עמ' 199
ה ע"א עשה דוחה ל"ת ממילה ופסחשביתת שבת סי' א (עמ' 67)
ה ע"א ראשו דכתיב גבי מצורע וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) מצורע ל ע"א
ה ע"א ראשו מה תלמוד לומר לפי שנאמר לא תקיפו (את) פאת ראשכם שומע אני אף מצורע כן תלמוד לומר ראשוברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 104
ה ע"א תוד"ה שכן ישנו+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קמא
ה ע"א תוס' ד"ה שכן ישנוהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק ג
ה ע"א תוס' ד"ה שכן ישנוצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קמא
ה ע"א תער לא יעבורהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק ג
ה ע"ב אלא כולה משעטנז נפקאמכשירי מצוה עמ' מט
ה ע"ב אלא לעולם מקרא קמא וכו', וברש"יס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' נה
ה ע"ב אם אמר לו אביו חלל את השבת אל תשמע לוקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קלה
ה ע"ב אם יבוא אליהו וכו'ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' ע
ה ע"ב גדיל שנים גדילים ארבעה עשה גדיל ופותלהו מתוכוברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 99-100 {מכאן למדו 8 חוטים}
ה ע"ב הני מצרך צריכי(העלאה ולבישה)תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תקג
ה ע"ב ונילף ממילהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תכג
ה ע"ב יכול אם אביו אומר חלל את השבת ת"ל את שבתותי תשמורושרגא המאיר על התורה עמ' צח
ה ע"ב יכול אמר לו אביו, ברש"י, ותוס'אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' פה
ה ע"ב יכול אמר לו אביו, ברש"י, ותוס'אבן ישראל על התורה עמ' סא
ה ע"ב יכול יהא כבוד אב ואם דוחה שבתדורש טוב עמ' 114
ה ע"ב יכול יהא כבוד אב ואם דוחה שבת ת"ל איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו כולכם חייבין בכבודיכתונת פסים (תשעא) עמ' קלג, שכט
ה ע"ב יכול יהא כבוד אב ואם דוחה שבת ת"ל איש אמו ואביו תיראושארית מנחם - מאמרים עמ' רכב
ה ע"ב יכול יהא כבוד אב ואם דוחה שבת, תלמוד לומר 'איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו', כולכם חייבין בכבודיכתב סופר אגדות כאן
ה ע"ב יכול יהא כיבוד אב דוחה שבת וכו'גנא דפלפלי עמ' קנא
ה ע"ב יכול יהא כיבוד אב ואם דוחה שבת וכו'ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לז
ה ע"ב יכול יהא כיבוד אב וכו' ותוס' ד"ה טעמאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רעט
ה ע"ב יכול יהי כבוד או"א כו' ומ"ש התוס' שם ד"ה כולכםמערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קח דף רלד ע"ד ודף רמט ע"א
ה ע"ב ישנן לפני הדיבורתורת מנחם חלק ל עמ' 262
ה ע"ב לפני הדיבורתורת מנחם חכ"ז עמ' 38
ה ע"ב מאירי בשיטת הרמב"ם באיסור שעטנזלקוטי שיחות חל"ד עמ' 126
ה ע"ב מה להנך שכן ישנן לפני הדיבורחיי נפש ח"ב עמ' כז
ה ע"ב מה למילה שכן נכרתו עליה י"ג בריתותערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 176
ה ע"ב מה לתמיד שכן תדירלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 50
ה ע"ב מילה - לפני הדבורמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 196
ה ע"ב מצות כיבוד אב, וברשב"אאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' ל
ה ע"ב מצות כיבוד אב, וברשב"אאבן ישראל על התורה עמ' כ
ה ע"ב מקלקל בחבורה פטורבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות סג, וירא אות לג
ה ע"ב סד"א נילף מכבוד א"אשני המאורות (תשסח) עמ' נט
ה ע"ב סמך שמירת שבת למורא אבבנין שאול עמ' קפא
ה ע"ב עד שיהא שוע טווי ונוז (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות חל"ד עמ' 123
ה ע"ב ערל"ת מפסח ותמיד ומבנין בית המקדששפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תנב
ה ע"ב עשה דוחה ל"ת שיש בו כרתחכמת התורה ויקהל עמ' פא
ה ע"ב עשה דוחה לא תעשהטיול בפרדס ח"ב עמ' תע
ה ע"ב עשה דמילה ידחי שבתבנין שאול עמ' קעט
ה ע"ב עשה לפני הדיבור חמיר מעשה דלאחר הדיבורבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות סד
ה ע"ב עשה שקודם הדיבור, שנצטוו קודם מתן תורה - רש"יאור אברהם - רות עמ' שפג
ה ע"ב רש"י ותוד"ה כולכםשני המאורות (תשסח) עמ' נח
ה ע"ב שוע טווי ונוז, ברש"יס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' מו
ה ע"ב שכן ישנו לפני הדיבורנשמת חיים (ברלין) עמ' שמה
ה ע"ב תוד"ה כולהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רב
ה ע"ב תוד"ה כולה+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קמב
ה ע"ב תוכף שתי תכיפות חיבור ותכיפה אחת אינה חיבורלמדנות (תשנח) פ' קדושים אות עא
ה ע"ב תוס' ד"ה ואכתיס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' מח
ה ע"ב תוס' ד"ה כולה - דהטעם דנימא דצריך להמיתו בשבת ואי אפשר להמתין עד למחר, משום שיש לה לידון מיד ולשרוף שלא יענו הדין וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקס
ה ע"ב תוס' ד"ה כולהס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' נו
ה ע"ב תוס' ד"ה כולהצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קמב
ה ע"ב תוס' ד"ה כולהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שיט, שסז
ה ע"ב תוס' ד"ה כולה משעטנזשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ריג
ה ע"ב תוס' ד"ה כולכםדברי שאול ויקרא עמ' קט
ה ע"ב תוס' ד"ה כולכם חייבין בכבודיבנין שאול עמ' קנד
ה ע"ב תוס' ד"ה עדס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' מז, מח, נח
ה ע"ב תוס' והייתם קדושים, יכול כמוני ת"ל כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכםאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' רפד
ה ע"ב תיתי ממילה ופסח דבתרוויהו איכא כרתלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קיח
ה ע"ב תיתי מפסח ומילה שכן יש בהן כרתערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 162
ה עשה דוחה ל"ת ילפינן מכלאים בציציתפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כה
ה תוס' ד"ה כוליה משעטנז נפקאעינות מים דף צד ע"א
ה תוס' ד"ה כולכם וכו' וא"ת ל"ל קראתועפת ראם (גטיניו) דף לג ע"א
ה. אין עשה דוחה ל"ת ועשהגור אריה שמות פל"ה אות ג, ויקרא פי"ט הערה 292
ה. אלא אתיא מראשו דהך תנא דתניא ראשו מה ת"ל וכו' איכא למיפרך מה לנזיר מצורע שכן ישנו בשאלהחמודי צבי ויקרא עמ' פט
ה. אם יאמר לך לחלל את השבת וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תנג
ה. ארבעה חוטי ציציתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קלד
ה. ביאה ראשונה ביבום מותר דעדל"תמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קפא
ה. ברש"י ד"ה ת"ל דלאו דנזיר אינו שוה בכלחמודי צבי בראשית עמ' תמד
ה. דאיכא למיפרך שכן ישנו בשאלהפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קיב
ה. המקיים דברי חכמים נקרא קדוששמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קצט
ה. הקפת כל הראשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצו
ה. וההיא גדילים למנינא הוא דאתא גריל שנים גדילים ארבעהשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קטז
ה. יכול יהא כיבוד אר'א דוחה שבת ת"ל איש אמו ואביו וכו'דברי יואל פ' קדושים דף קנח ע"ב
ה. יכול יתיירא אדם ממקדש וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' קח, קט
ה. מה ללאו דהקפה שכן אינו שוה בכל (ובקוה"ע ח, ה)פרורים משלחן גבוה ח"א שאלה ח, כט
ה. מה ללאו וכו' שכן לאו שאין שוה בכלחכמה ומוסר ח"ב עמ' שג
ה. מה לנזיר שכן ישנו בשאלהחמודי צבי בראשית עמ' תלד
ה. מצורע דחי עשה ול"ת דנזירמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קעט
ה. נזירות ישנן בשאלהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רצה
ה. עשה דוחה ל"תפני מלך בראשית עמ' סח
ה. עשה דמצורע דחי לאו דהקפהפנים מסבירות עמ' קל, שיג
ה. עשה דקודם הדיבור חמירמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קעז
ה. עשה רוחה ל"תודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רצג
ה. עשה שלפני הדיבור עדיפאחקל יצחק (תשסג) עמ' תקמו
ה. קיל לאו ועשה דגבי נזיר דישנו בשאלהכתר תורה (תשסז) עמ' סג
ה. ריבה בהן מצוות יתירותדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כב פסוק א
ה. ריבה לבהנים מצוות יתירותבין המשפתים ויקרא פ' אמור אות ו
ה. שאני כהנים הואיל וריבה בהן הכתוב מצות יתירות, ראוי להחמיר בהן וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקעח
ה. שאני כהנים שהכתוב ריבה בהם מצות יתירותשבט מישראל (קרמניץ) פרק קלב פסוק ט
ה. שומע אני אף מצורע כן ת"ל ראשו (ובקוה"ע ח, ח)פרורים משלחן גבוה ח"א שאלה כד, פ, ח"ד שאלה סב-סג
ה. שומע אני אף נזיר, ותוס' ד"ה ואכתימנחת יצחק בראשית-שמות עמ' מט
ה. שריבה בהם הכתוב מצות יתירותגור אריה ויקרא פכ"א הערה 97, במדבר פ"א הערה 58
ה. תוס' ד"ה ואכתיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שכד, ח"ב עמ' תקעב*
ה. תוס' ד"ה ואכתי, דדוקא עשה דמצורע עדיף דחמירא משום שלום ביתמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קעט
ה. תוס' ד"ה כולכםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קעג
ה. תוס' ד"ה כלכםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שסג
ה. תוס' ד"ה שכןחיי נפש ח"ד עמ' קי
ה. תוס' ד"ה שכן, שידחה עשה אפי' ל"ת ועשהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קלו, תכט
ה: אי אפשר ללמוד מכהנים כי שאני כהנים דרבי בהן הכתוב מצות יתירותדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' קפד
ה: אין כיבוד אב ואם דוחה שבתיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שטז
ה: אין מיץ מדבר הנאמר בסיני מדבר הנאמר לפני מתן תורהכרם חמד (תשסו) עמ' צב
ה: אין עשה דוחה ל"ת שיש בו כרתערבי נחל (תשסד) עמ' תתעד
ה: אין עשה דכיבוד דוחה שבתמצווה ועושה ח"ב עמ' קלב
ה: איצטריך קרא דאין עשה דכיבוד אב ואם דוחה שבתקב חיים עמ' פ
ה: אם א"ל אביו חלל את השבת אל ישמע לומרפא לנפש בראשית עמ' רעז
ה: אם יאמר לך אביך חלל את השבת אל תשמע לוגור אריה שמות פל"ה אות ג
ה: אמר לו אביו הטמא וכו' יכול ישמע לוחנן אלקים עמ' לו, פב, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יח, כא, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שנ, מקראי קדש (תשנג) עמ' קמג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנו
ה: אמר לו אביו חלל את השבת יכול ישמע לויוסף לקח כרך א ח"א עמ' צט, מקראי קדש (תשנג) עמ' קצב
ה: אמר לו אביו שחוט לי בשיל לי בשבתתיבת גמא (תשסז) עמ' קז
ה: אשכחן דאתי עשה ודחי ל"ת גרידא ל"ת שיש בו כרת היכא אשכחןנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' כח אות א
ה: אשכחן דאתי עשה ודחי ל"ת גריידא, ל"ת שיש בו כרח היכא אשכחן דדחיחמודי צבי שמות עמ' רלג
ה: בעי למילף מפסח תמיד ומילה דעשה דוחה ל"ת שיש בו כרת, ודחי מה להנך שכן לפני הדיבורערבי נחל (תשסד) עמ' תקג, תקט, תקכג, תקכו, תרלו, ח"ג עמ' פז
ה: גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' קפ
ה: גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתותוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' קמא
ה: העבודה צורך גבוהדעת תבונות - עת לעשות מע' ד אות שא
ה: ואת שבתותי תשמורו וכו' שאינו דוחה את השבתחיי נפש על ההגדה עמ' שלא
ה: ואת שבתותי תשמרו, כולכם חייבים בכבודיעצי חיים על התורה עמ' תכו
ה: וכי תימא נילף ממילהפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה יד
ה: ומכולהו נמי לא שכן ישנן לפני הדיבורחיי נפש ח"ד עמ' יח, קד, רכז, רכח, שמג
ה: חדא מחדא לא אתיא תיתי מתרתיערבי נחל (תשסד) עמ' תקכד, תקכו
ה: חי' רמב"ן וריטב"א, יהודה לא נצטוה על היבום אלא נהג מאליותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שלב(מד) {פלוגתת מדרשים}
ה: טעמא דכתב רחמנא את שבתותי תשמורו הא לאו הכי דחי ותוס' ד"ה טעמאחיי נפש ח"ג עמ' רמא
ה: יבול יהא כיבוד אב ואם דוחה שבת, ת"ל איש אמו ואביו תיראו זאת שבתותי תשמורו, בלבם חייבין בכבודיבית יצחק (ויינברגר) עמ' רנב
ה: יכול אמר לו אביו לחלל את השבתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשב
ה: יכול יהא כאו"א דוחה שבת ת"ל וכו'פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה מב
ה: יכול יהא כבאו"א דוחה שבת ת"ל איש אמו ואביו וגו' כולכם חייבים בכבודיחמודי צבי ויקרא עמ' קכח, קלא
ה: יכול יהא כבוד אב ואם דוחהמקראי קדש (תשנג) עמ' תנד
ה: יכול יהא כבוד אב ואם דוחה שבתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תלב
ה: יכול יהא כבוד אב ואם דוחה שבתפני יהושע (תשסא) עמ' קסג
ה: יכול יהא כבור אב ואם דוחה שבת תלמוד לומר איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו כולכם חייבין בכבודישל"ה (תשנז) פרשת וישב אות סא
ה: יכול יהא כיבוד אב דוחה שבת וכו'להורות נתן בראשית עמ' שכז
ה: יכול יהא כיבוד אב ואם דוחה שבת וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קו, תלו
ה: יכול יהא כיבוד אב ואם דוחה שבת ת"ל וכו' כולכם חייבין בכבודי - ורש"ימתנת חיים שבת ור"ח עמ' קפח
ה: יכול יהא כיבוד אב ואם דוחה שבתכרם חמד (תשסו) עמ' נ, ק, קא
ה: יכול יהא כיבוד או"א דוחה שבתים שמחה עמ' קעח, רנג
ה: כולכם חיבים בכבודיברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 16
ה: כולכם חייבים בכבודי ותוס'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' מג, צג
ה: כולכם חייבים בכבודיפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קעד
ה: ל"ת שיש בה כרת חמורה יותר מסתם ל"תגור אריה במדבר פ"ד הערה 18
ה: לא תעשה שיש בו כרת היכא אשכחן דדחי וכו' ממילה ותמיד שכן ישנן לפני הדיבור וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תלו
ה: לפי שנכרתו עליה י"ג בריתותמאורי שערים עמ' תח
ה: מה להני (פסח ומילה) שכן ישנן לפני הדיבורחיי נפש על ההגדה עמ' יג, שכא, שכז
ה: מה להני שכן ישנן לפני הדיבורחמודי צבי בראשית עמ' רצו
ה: מה להנך [פסח ומילה] שכן ישנן לפני הדיבורחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קלז, קסו, שסח
ה: מה להנך שכן ישנו לפני הדבור והמירצמח דוד (סקאליע) עמ' קלג
ה: מה למילה שכן נכרתו עליה י"ג בריתותחמודי צבי מועדים עמ' תקעט
ה: מה לפסח ותמיד שכן ישנן לפני הדיבורמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כד
ה: מה לפסח שיש בו כרתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שסו
ה: מילה הותרה בשבתתיבת גמא (תשסז) עמ' קנג
ה: ממילה ותמיד שכן ישנן לפני הדיבורחיי נפש ח"א עמ' רצ ע"א
ה: ממילה ותמיד שכן ישנן קודם הדיבורחיי נפש ח"ו עמ' רכא
ה: מנ"ל דאזלינן בתר רובפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שפה
ה: נוז ארוגגור אריה ויקרא פי"ט הערה 177, 187
ה: סד"א תיתי מכיבוד אב ואם וכו' כולכם חייבין בכבודיתורת איש ח"ב עמ' לט
ה: סמך שבת למורא אבפרפרת התורה עמ' שכב
ה: סמך שמירת שבת למורא אבתפארת צבי ויקרא עמ' רעא
ה: עדל"ת דברת ילפינן מכיבוד דדחי שבתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קצה(עד), שעג(ל) {דילמא שבת קיל שניתן לפני הדיבור}
ה: עדל"ת שיש בו כרתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רד-רה(קד) {נילף מפריעה}
ה: עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת תמיד הוידברי יואל פ' משפטים דף קיד ע"ב
ה: על עון שאול שלא נספד לפי כבודושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' נד
ה: עשה דיבום אינו לפני הדיבורתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שלא-שלב(מא) {הא יהודה נצטוה על היבום}
ה: עשה שישנו לפני הדיבורבני שלשים עמ' נו
ה: פסח ותמיד שכן צורך גבוהגור אריה שמות פל"ה הערה 10, ויקרא פי"ט הערה 293
ה: פסח מילה ותמיד דחי שבת דישנן לפני הדיבורתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' של {גם שבת נצטווה במרה}
ה: רש"י ד"ה שחוט ליפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תלג
ה: שאתה ואביך חייבין בכבודימדבר יהודה (תשסב) עמ' קלט
ה: שכן ישנן לפני הדיבורחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' פ
ה: תד"ה טעמאברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קפו
ה: תוד"ה טעמא - ס"ד הואיל והוקשה כבודם לכבוד המקום לידחיתיבת גמא (תשסז) עמ' קו
ה: תוד"ה כולכםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יח, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפד
ה: תוס' ד"ה ומכולהוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קד
ה: תוס' ד"ה כולהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שט
ה: תוס' ד"ה כולהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רלח
ה: תוס' ד"ה כולה היכי ילפינן מכלאים בציצית דעשה דוחה ל"ת, שאני כלאים דהותר מכללו בבגדי כהונה. וי"ל דהתם הוא ג"כ מטעם דחיה דל"ת ולא מפני שהותר מכללוערבי נחל (תשסד) עמ' תקכב
ה: תוס' ד"ה כולהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' סב
ה: תוס' ד"ה כולהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה מז
ה: תוס' ד"ה כולהולהורות נתן ויקרא עמ' קלד
ה: תוס' ד"ה כולהו משעטנזחיי נפש ח"ד עמ' שנד
ה: תוס' ד"ה כולכםיבין שמועה (לעוו) עמ' שסד
ה: תוס' ד"ה כולכם וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' כו, רעב
ה: תוס' ד"ה כולכם חייבים בכבודיפרדס מרדכי עמ' שס
ה: תוס' ד"ה כלבם חייבים בכבודי, וא"ת ומנ"ל דקאי טפי אשבתות מכיבוד אב ואםעצי חיים על התורה עמ' תכו
ה: תוספות - א"א להמתין שיש לה לירון מיד וכו'שיחות ר' ראובן עמ' רא
ה: תופ' ד"ה טעמאמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' לח
ה: תמיד ופסח ומילה ישנן לפגי הדיבורפנים מסבירות עמ' רל
האוהב את שכניו כו' ורש"י והתוס' ופסקי תוס' ומהרש"א בח"אשם שלמה דף סז ע"ד ואילך
האשה שהלך בעלה למ"ה ובאו ואמרו לה מת בעליךרוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף מה ע"ג
המתפלל יתן עיניו למט'בינת יששכר דף מה ע"ג
המתפלל צריך שיתן עיניו למטה וליבו למעלהלוח ארז פרשת וירא דף כד
המתפלל צריך שיתן עיניו למטה וליבו למעלהלוח ארז פרשת שמות דף א
הנושא בת אחותו עליו הכתוב אומר אז תקראמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף יז ע"ב, רמג ע"ב
הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ב ע"ג
הרי שהיה בורח מן האסוריםקול שמואל (קונפורטי) דף יד ע"א
ו אמר לו אביו הטמא וכו' יכול ישמע לו ת"ל איש אמו ואביו תיראו כולכם חייבין בכבודימנחת אליהו (תשנט) עמ' קנ
ו בנין ביהמ"ק אינו דוחה שבתדברי יואל מועדים ח"ה עמ' פב
ו בענין בנין ביהמ"ק אם דוחה שבתגבורת יצחק סוכות עמ' צח
ו הבערה ללאו וכו'פני דוד (תקנב) דף סז ע"א
ו ע"א א"ל אביו היטמא כו'מראה הגדול ח"ב דף לה ע"ב
ו ע"א אין בנין ביהמ"ק דוחה שבתהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' צה
ו ע"א אין בנין ביהמ"ק דוחה שבתתורת מנחם חל"ה עמ' 331
ו ע"א אין בנין ביהמ"ק דוחה שבתציץ השדה ח"ד עמ' רמט
ו ע"א אין בנין בית המקדש דוחה שבתבי חייא ח"א עמ' קמ
ו ע"א איש אימו ואביוברכת אבות עמ' שנג
ו ע"א איש אמו ואביו כו'מדרש האיתמרי דרוש יא דף כט ע"ג
ו ע"א אמר לו אביו וכו' יכול ישמע לו ת"ל איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו כולכם חייבים בכבודיס' חסידים סי' שלח, תקסה
ו ע"א אף מורא האמורה במקדש, ממי שהזהיר עליהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - קונטרס אור הנר עמ' ה, כו
ו ע"א אף מורא מקדש לא ממקדש אתה ירא וכו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' סה
ו ע"א את שבתותי תשמורוברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קכב ע"ג [תסב ע"ב ד"ה ואפשר]
ו ע"א את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו וכו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' לב
ו ע"א אתה ואביך חייבין בכבוד המקוםחכמת התורה תולדות עמ' תמו
ו ע"א בנין ביהמ"ק אינו דוחה שבתציץ השדה - שדי יער עמ' א, תו
ו ע"א בערל"נ, החילוק בין השראת שכינה בבית ראשון לזו שבבית שנירנת יצחק - פרק חלק עמ' מב
ו ע"א בראשונים בכלאים בציציתתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' פט
ו ע"א ד"ה שכן הכשר מצוהטהרת יו"ט חי"ח עמ' קעה
ו ע"א דתניא יכול יהא בנין בית המקדש דוחה את השבת וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 265
ו ע"א האיסור לבנות את בית המקדש בשבתלפרקים (תשסב) עמ' תקיט
ו ע"א הכשר מצוה הרי הוא כמצוהקרן לדוד בראשית עמ' רלב, בראשית עמ' קסד, דברים עמ' לג
ו ע"א יכול א"ל אבא היטמאשני המאורות (תשסח) עמ' קב
ו ע"א יכול אמר לו אביו היטמא וכו'ברית שלום (תעח) דף עה ע"ג
ו ע"א יכול אמר לו אביו היטמא וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תפב
ו ע"א יכול אמר לו אביו לחלל שבת ישמע לו ת"ל אני ה'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קמא אות ד
ו ע"א יכול יהא בנין ביהמ"ק דוחה שבתחכמת התורה קדושים עמ' רלד
ו ע"א יכול יהא בנין ביהמ"ק דוחה שבת וכו'לקוטי שיחות חכ"א עמ' 241
ו ע"א יכול יהא בנין בית המקדש דוחה שבתחכמת התורה כי תשא עמ' צט
ו ע"א יכול יהא בנין בית המקדש דוחה שבת ת"ל את שבתותי תשמורו וכו'מכשירי מצוה עמ' סג
ו ע"א יכול יהא בנין בית המקדש דוחה שבת ת"ל את שבתותי תשמורו וכו'זכור לדוד עמ' נה
ו ע"א יכול יהא בנין בית המקדש דוחה שבת ת"ל את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו וכו'מצווה ועושה ח"א עמ' תסה
ו ע"א יכול יהא בנין בית המקדש דוחה שבת תלמוד לומר 'את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו', כולכם חייבין בכבודיכתב סופר אגדות כאן
ו ע"א יכול יתיירא אדם ממקדש וכו', ותוס'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' רו
ו ע"א יכול יתיירא אדם מן המקדשחכמת התורה ויקהל עמ' סא
ו ע"א כולכם חייבם בכבודידגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קל
ו ע"א כי אם ממי שצוה על השבתדברי שאול בראשית עמ' תקכח
ו ע"א לא ממקדש אתה ירא אלא ממי שהזהיר על המקדשרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רכא
ו ע"א לא ממקדש אתה מתירא אלא ממי שהזהיר על המקדשרנת יצחק תפלה לשבת עמ' כט, קסא
ו ע"א לא משבת אתה מתיירא אלא ממי שהזהיר אף מורא האמורה במקדשפרי צדיק קדושים אות ה
ו ע"א לא צריכא בלאו דמחמר, תוס' ד"ה ניגמרדברי שאול שמות עמ' שנח, שנט
ו ע"א מה שמירה האמורה בשבת וכו' אף מורא האמורה במקדש לא ממקדש אתה מתיירא אלא ממי שהזהיר על המקדשלקוטי שיחות חל"ז עמ' 55
ו ע"א מה שמירה האמורה בשבת, לא משבת אתה מתיירא אלא ממי שהזהיר על השבת וכו'אוצרות חיים שבת עמ' קכא
ו ע"א מה ת"ל בכל מושבותיכםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שנה
ו ע"א מורא המקדש ומורא מהשבתאור אברהם - מגילת אסתר עמ' מו
ו ע"א מצות כיבוד אב, ברשב"אאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קכה
ו ע"א נאמרה שמירה בשבתאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קצד
ו ע"א על פסוק את שבתותי תשמורוברכת מועדיך לחיים חלק ב דף קכב ע"ג (דף תס"ב ע"ב ד"ה ואפשר)
ו ע"א שאין בונין בית המקדש ביו"טלקוטי שיחות חלק ל עמ' 119
ו ע"א תוד"ה וליגמרדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רלג
ו ע"א תוס' ד"ה טעמאמנחה חדשה (חן טוב) פרשת בא
ו ע"א תוס' ד"ה נגמרשביתת שבת סי' ו (עמ' 86)
ו ע"א תוס' ד"ה ניגמר, למה לי קרא דכיבוד אינו דוחה שבת הא הוא ואביו חייבין בכבוד המקוםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קמא אות ד
ו ע"א תוס' ד"ה שכן, כיבוד דאית ליה הנאהרנת יצחק שמואל עמ' קצז
ו ע"א תוס' ד"ה שכן, עיקר מצות כיבוד אב ואם להאכילו וכו', שלא להחזיר אבירה זה רק הכשר מצוהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שכט
ו ע"א תוס', עיקר מצות כיבוד דילפינן מכבד את אביך היינו כיבוד דאית ליה הנאהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רנד
ו ע"ב או אינו אלא אפי' בשבת ת"ל לא תבערו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ריג
ו ע"ב אי זו היא מורא מקדש לא יכנס וכו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 57
ו ע"ב אין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 266
ו ע"ב אתה ואביך חייבין בכבודיחכמת התורה וישלח עמ' יח
ו ע"ב ואי זה היא מורא מקדש לא יכנס אדם בהרדובר צדק עמ' 47
ו ע"ב ומה אני מקיים והומת, בחול ולא בשבתמנחת מרדכי עמ' קעד
ו ע"ב ומקדשי תיראו לא יכנס בהר הבית במקלו ולא במנעלו ולא באבק שעל גבי רגליודברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' קסז
ו ע"ב חובת הגוףהכתב והקבלה שמות פל"ה פסוק ג
ו ע"ב לא יכנס אדם להר הבית במקלו ובמנעלוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' י
ו ע"ב לא יכנס אדם להר הבית במקלו וכו'ברית שלום (תעח) דף עו ע"ב
ו ע"ב לא יכנס אדם להר הבית במקלו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תפח
ו ע"ב לא יכנס במנעלורנת יצחק ישעיה עמ' ט
ו ע"ב לא ממקדש אתה ירא אלא ממי שהזהיר על המקדששם דרך במדבר עמ' רכח
ו ע"ב לא ממקדש אתה מתיירארנת יצחק שמואל עמ' שנא, ה' מגילות עמ' מג
ו ע"ב לא ממקדש אתה מתיירא אלא ממי שהזהיר על המקדשמכשירי מצוה עמ' נז
ו ע"ב לא ממקדש אתה מתיירא אלא ממי שהזהיר עליואור אברהם דברים עמ' קיח, רפח
ו ע"ב לא ממקדש אתה מתירא אלא ממי שהזהיר על המקדשרנת יצחק תפלה עמ' טו, סח
ו ע"ב לא ממקדש אתה מתירא אלא ממי שהזהיר על המקדש+דברי שמואל (תשנח) עמ' עח
ו ע"ב לא מן המקדש אתה מתיירא אלא ממי שהזהיר על המקדשבית אלהים שער א עמ' רפה
ו ע"ב לא מן המקדש אתה מתירא אלא ממי שהזהיר עליוברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יז
ו ע"ב לא מן השבת אתה מתייראעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' ה
ו ע"ב לא תבערוהכתב והקבלה שמות פל"ה פסוק ג
ו ע"ב ליראה מן המקדשפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' לא
ו ע"ב ליראה מן המקדשפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' לב
ו ע"ב מה מושבותהכתב והקבלה שמות פל"ה פסוק ג = במדבר פל"ה פסוק כט
ו ע"ב מה שמירההכתב והקבלה ויקרא פכ"ו פסוק לא
ו ע"ב מה שמירה האמורה בשבתשביתת שבת סי' א (עמ' 65), ג (עמ' 75)
ו ע"ב מושבות דכתב רחמנא בשבת למה ליפרי צדיק ויקהל אות ט
ו ע"ב מיתת בי"ד אינו דוחה שבתלחמי תודה דף עז ע"ב
ו ע"ב מנין להבערת בת כהןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רלו
ו ע"ב מקדשי תיראו וכו' לא יכנס במנעלו וכו' ממי שהזהיר על המקדש, ובערול"נשירת הפסח אות קכו
ו ע"ב משום ר' ישמעאל אמר תלמיד אחד לפי שנאמר ובי יהיה באיש וכו'תשובה מיראה עמ' כב
ו ע"ב רצה ללמוד דעשה דוחה לא תעשה מהעשה דחייבי מיתות בי"דימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקס
ו ע"ב רש"י ד"ה לחלקדברי שאול שמות עמ' שנח
ו ע"ב רש"י לחלק, שלא תאמר אינו חייב סקילה עד שיחלל שבת בכל מלאכות וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קנב, קנד, רכז
ו ע"ב שמירה וכו' בשבת לעולם אף מורא וכו' במקדש לעולםתהלה לדוד (והרמן) פרק מח פסוק י הערה ד
ו ע"ב ת"ל לא תבערו אש בכל מושבותיכםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תצו {רמזים בפסוק שאין מים בשבת}
ו ע"ב תוד"ה יכול - אביו וכו' פשיטא שלא ישתחוה לו לשם אלהות אבל וכו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 55
ו ע"ב תוס' ד"ה אומשק ביתי סימן תל דף רב ע"ב
ו ע"ב תוס' ד"ה טעמאמנחת מרדכי עמ' קב
ו תוס' הא דאקנ"םכסא דוד (תשנ) עמ' שיז
ו תניא יכול יתיירא אדםדרכי איש דף א ע"א
ו. אין בנין ביהמ"ק דוחה את השבתגור אריה שמות פל"ה הערה 31
ו. אין בנין ביהמ"ק דוחה שבתכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תנה
ו. אין בנין ביהמ"ק דוחה שבתפני מלך ויקרא עמ' קמז
ו. אין בנין בית המקדש דוחה שבתפרפרת התורה עמ' שכד
ו. איש אמו ואביו תיראו יכול אמר לו היטמא וכו' כולכם חייבים בכבודיצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שצט
ו. איש אמו ואביו תיראו, יכול אמר לו אביו הטמא או שאמר אל תחזיר וכו'קרבן שבת (תשסח) עמ' כה
ו. אלא שבתותי תיראו ל"לגור אריה שמות פל"ה אות ג
ו. אמר לו אביו הטמא יכול ישמע לו, תלמוד לומר וכו'מנחת אליהו (תשסא) עמ' קנו
ו. אמר לו אביו לעבור על ד"ת וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' מד
ו. את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו איתקש שבת למורא מקדשאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תולדות לו
ו. במקום שאפשר לקיים שניהם לא אמרינן אתי עשה ודחי ל"תגור אריה דברים פט"ז אות ט
ו. בנין בית המקדש אינו דוחה שבתדברי יואל מועדים ח"ח עמ' פח
ו. דתניא יבול יהא בנין בית המקדש דוחה שבת תלמוד לומר את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו כולכם חייבין בכבודישל"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות ד
ו. הכשר מצוה, הזמנה כו'נטריקן (תשעד) עמ' עא
ו. המקדש אינו דוחה שבתבת עין (תשסז) עמ' רנט
ו. ואין עשה דוחה ל"ת ועשהחמודי צבי בראשית עמ' רצו
ו. ואעפ"י שאני מזהירכם על המקדש, ואת שבתותי תשמרו שאין בנין בית המקדש דוחה שבתתפארת צבי ויקרא עמ' רפז
ו. וטעמא דכתב רחמנא הלא"ה דחי שבת (וברמב"ן)פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה מז
ו. טעמא דכתב לא תבערומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
ו. יכול (אם א"ל אביו) יהא כבוד או"א דוחה שבתחיי נפש ח"א עמ' קס ע"ב
ו. יכול א"ל אבא היטמא או שא"ל אל תחזיר יכול ישמע לו ת"ל וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קסח
ו. יכול א"ל אבא היטמא וכו' יכול ישמע לו ת"ל וגו'חמודי צבי בראשית עמ' רפו
ו. יכול אמר לו אביו הטמא וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת קדושים דף פט ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת קדושים דף קכב ע"ג; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת קדושים דף נו ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת קדושים דף קפח ע"א; קרבן אהרן (שסט) פרשת קדושים דף רא ע"ב; פורת יוסף (סאמיגה, שנ) דף קכח ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת קדושים דף קעב ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת קדושים דף צ ע"ד; הואיל משה (מת, שעב) פרשת קדושים צט ראשון דף עא ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף לב ע"ב
ו. יכול אמר לו אביו הטמא וכו'פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה מב
ו. יכול אמר לו אביו היטמא או אל תחזיר אבידה ישמע לו ת"ל וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' שסז
ו. יכול אמר לו אביו היטמא וכו' ת"ל איש אמו ואביו תיראו וכו'אמרי נועם (מועדים) תשובה טז [מבן המחבר]
ו. יכול בנין ביהמ"ק דוחה שבתיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עה
ו. יכול יהא בנין ב"ה דוחה שבתפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת קדושים דף קעב ע"ג; יפה עינים (שצא) פרשת ויקהל דף פא ע"ג
ו. יכול יהא בנין בהמ"ק דוחה שבת ת"ל את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראודברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' ריט
ו. יכול יהא בנין בהמ"ק דוחה שבתפרדס מרדכי עמ' שסט, תנח, תפג
ו. יכול יהא בנין ביהמ"ק דוחה שבת ת"ל את שבתותי תשמורו וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' ריח
ו. יכול יהא בנין ביהמ"ק דוחה שבת ת"ל את שבתותי תשמורוחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' י
ו. יכול יהא בנין ביהמ"ק דוחה שבת ת"ל את שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו כולכם חייבים בכבודיחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שא
ו. יכול יהא בנין ביהמ"ק דוחה שבת ת"ל וכו'פרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה ע
ו. יכול יהא בנין ביהמייק דוחה שבתשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תיא
ו. יכול יהא בנין בית המקדש דוחה שבתשמן ראש סוכות ח"א עמ' שפט
ו. יכול יהא בנין בית המקדש דוחה שבת וכו', וברש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקו
ו. יכול יהי' בנין בית המקדשמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קפב
ו. יכול יהיה בנין ביהמ"ק דוחה שבתגור אריה שמות פט"ז הערה 141, ויקרא פי"ט הערה 23, פכ"ג הערה 3
ו. יכול יתיירא אדם מב"ה וכו'זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) יבמות דף קכח ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תרומה דף קנד ע"ג
ו. יכול יתיירא אדם ממקדש וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תסז
ו. יכול יתיירא אדם ממקדש ת"ל את שבתותי תשמורו וכו'דברי יואל פ' שמיני דף קצד ע"ב, פ' מצורע דף שעט ע"א
ו. יכול יתיירא אדם מן המקדשויואל משה מאמר ב סי' קמו עמ' שנט
ו. יכול יתיירא מהמקדש ת"ל את שבתותי תשמורוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' א
ו. כולכם חייבין בכבודישיחות ר' ראובן עמ' כ
ו. לא ממקדש אתה מתיירא אלא ממי שהזהיר על המקדשבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תנא, תתקצו, ויקרא עמ' תקנז
ו. לא משבת אתה מתיירא אלא ממי שהזהיר על השבתשם יחזקאל עמ' תקפה
ו. לאו דמחמר ואפ"ה לא דחי וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקכח, ח"ב עמ' שפז
ו. מה להנך שכן הכשר מצוה - רש"יאור אברהם - מסכת מגילה עמ' תמה
ו. מה להנך שכן הכשר מצוה וברשב"אפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה כה, פב
ו. מה שמירה האמורה בשבת לא משבת אתה מתיירא אלא ממי שציוה וכו'דברי יואל פ' תרומה דף רכז ע"ב
ו. מה שמירת שבת לעולם אף יראת מקדש לעולםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עח
ו. מלמד שאין ביהמ"ק דוחה שבתמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' לט
ו. נאמר מורא במקדשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' א
ו. נאמרה שמירה בשבתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכ
ו. נאמרה שמירה בשבת ונאמרה מורא במקדשמתנת חיים שבת ור"ח עמ' קא
ו. סמך שמירת שבת למורא אב ואם - שאם אמר לו אביו לחלל את השבת אל ישמע לוכסף נבחר (מרגליות) עמ' רטז
ו. עשה דוחה ל"ת שיש כרת, דכתיב אך את שבתותי וגו' ומקדשי תיראושמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות לז
ו. קרא בכלאים בציצית למה לי וכו' ס"ד דלא לירחי עשה דציצית לאו דכלאים שאינו שוה בכל וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קלו, שג
ו. רש"י - שא"ל אביו היטמא בבה"קצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רכו ע"ב
ו. רש"י ד"ה אלאחמודי צבי מועדים עמ' תקה, תקו
ו. רש"י ד"ה אלא לעולםחמודי צבי בראשית עמ' קטו
ו. שכן הכשר מצווהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' צג
ו. תד"ה ניגמרברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' צא
ו. תוס' ד"ה טעמאחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קלו, שא
ו. תוס' ד"ה יכול, גבי אביו לא הוצרך לומר דפשיטא שלא ישתחוה לשם אלהותדברי יואל פ' תרומה דף רכז ע"ב
ו. תוס' ד"ה כולכם - וא"ת ומנלן דקאי טפי אשבתות וכו' וי"ל דכבוד וכו'מתנת חיים שבת ור"ח עמ' קפח
ו. תוס' ד"ה כולכם - י"ל כבוד הקב"ה הוי טפי בשמירת שבת מבשאר מצוות וכו'מתנת חיים שבת ור"ח עמ' קפח
ו. תוס' ד"ה נגמר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ריז
ו. תוס' ד"ה ניגמרגור אריה ויקרא פי"ט הערה 293
ו. תוס' ד"ה ניגמרגור אריה ויקרא פי"ט הערה 30
ו. תוס' ד"ה ניגמרחמודי צבי מועדים עמ' תרלט
ו. תוס' ד"ה שכן- ורש"יחמודי צבי שמות עמ' קא
ו. תוס' ד"ה שכןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שא
ו. תניא יכול יתיירא אדם ממקדש וכו'תורה בציון עמ' תפג
ו: איזו היא מורא מקדש, לא יכנס אדם בהר הבית וכו', ורקיקה אסור מק"ואור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' נב
ו: אין ב"ד ממיתין בשבתמרפא לנפש בראשית עמ' קל
ו: אף כל שהיא אב מלאכה וחייבין עליה בפני עצמהגור אריה שמות פל"ה הערה 60
ו: אף מורא האמורה במקדש וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קסז
ו: אף מורא האמורה במקדש, ממי שהזהיר על המקדשאור אברהם ברכות עמ' שמא
ו: הבערה לחלק יצאת וברש"י שםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קכו
ו: הבערה ללא יצאת דברי ר"י ור"נ אומר לחלק יצאתחמודי צבי בראשית עמ' תסו
ו: הבערה ללאו או לחלק יצאתדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק לה פסוק ג
ו: הרג אין ממיתין אותו בשבתגור אריה שמות פכ"א אות מה
ו: ואי זו היא מורא מקדש וכו' מה שמירה האמורה בשבת לעולם אף מורא האמורה במקדש לעולםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קז
ו: ואימה ויראה תהיה ממנו בבית הכנסתמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 4 עמ' ו
ו: וכי יהיה באיש חטא משפט מות והומת שומע אני בין בחול בין בשבת וכו' תלמוד לומר לא תבערו אש בבל מושבותיכם וכו'של"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות א
ו: ומקדשי תיראי ל"לודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' פג
ו: יכול יתיירא אדם ממקדשוזאת התורה עמ' לז
ו: יכול יתיירא אדם מן המקדשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' נה
ו: לא יכנס אדם להר הבית המקלו וכו'אור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרכז
ו: לא יכנס לא במקלו ולא במנעלו ובאפונדתו ובאבק שעל רגליואבני אש (אויש) מועדים עמ' שו
ו: לא יכנס להר הבית במקלו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' נה-נו
ו: לא ממשכן אתה ירא אלא ממי שהזהיר על המשכןהתורה והעולם ח"ב עמ' עט
ו: לא מן המקדש אותה ירא אלא ממי ששוכן שכינתו במקום הזהמטר השמים (תשנז) עמ' ריא
ו: לא מן המקדש אתה ירא אלא ממי ששיכן שכינתו במקום הזהמצווה ועושה ח"ב עמ' עד
ו: לא משבת אתה ירא אלא ממי שהזהיר וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' סו
ו: לא משבת אתה ירא אלא ממי שהזהיר על השבת, אף מורא מקדש ממי שהזהיר על מקדשעלי שור ח"ב עמ' תקב
ו: לא משבת אתה מתיירא אלא ממי שהזהיר על השבתמתנת חיים שבת ור"ח עמ' קא
ו: לא משבת אתה מתייראפרדס המלך (תשסט) אות שנה
ו: לא תבערו ללאו או לחלקמקראי קדש (תשנג) עמ' תנ
ו: מורא האמורה במקדש וכו', ממי שהזהיר על המקדשאור אברהם - סידור התפילה עמ' קפט, תז
ו: מורא מקדשברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' מו
ו: מושבות דב' רחמנא בשבת ל"ל, משום ר' ישמעאל וכו' וכי יהי' באיש חטא משפט מות והומת וכו' בין בשבת ת"ל לא תבערו וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' קסב-קסג
ו: עדל"ת דברת מדאיצריך קרא לשריפת בת כהןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שלז {דילמא רק שריפת בת כהן דחי דהוי עשה דקודם הדיבור}
ו: עשה דדחי ל"ת מהבערת בת כהןתיבת גמא (תשסז) עמ' קכח
ו: רש"י - ל"ת חמור כי יש מלקותתיבת גמא (תשסז) עמ' עב, קצ
ו: רש"י - שלא תאמר אינו חייב סקילה עד שיחלל שבת בכל מלאכות לכן יצאת הבערה מהכלל לחלק וכו'דברי יונה עמ' קכא
ו: רש"י ד"ה לחלק וכו' וחייב עליה כרת וסקילהתפארת ראובן עמ' עו
ו: רש"י ד"ה לחלק וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ריד, רטז, שכז
ו: רש"י מ"ע להמיתוגור אריה שמות פכ"א הערה 476
ו: תוד"ה או, עכ"פ איכא נסילת נשמה דבסקילהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שלז(סד)
ו: תוס' ד"ה או, אי ס"ל רבי ישמעאל הבערה ללאו יצאה איך כתב על פנקסו לכשיבנה ביהמ"ק אביא חטאת שמינה וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' ריד
ו: תוס' ד"ה ואמר כיון דביאה במקצת שמה ביאה ואפילו הכי הותר א"כ יכנוס לגמרי, וי"ל דאפילו הכי קיל ביאה במקצת מביאת כולוערבי נחל (תשסד) עמ' תתרצג
ו: תוס' ד"ה ומהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תכז
ו: תוס' ד"ה טעמאגור אריה שמות פל"ה אות ה
ו: תוס' ד"ה יכולויואל משה מאמר ב סי' קמו עמ' שנט
ו: תוס' ד"ה יכול, גבי מקדש איצטריך משום דהוי דבר שבקדושהדברי יואל פ' שמיני דף קצד ע"ב, פ' מצורע דף שעט ע"א
ו: תוס' דפשיטא דלא ישתחוה לשם כו'רמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קכג
ו: תנא דבר"י לא תבערו אש וגו' מה ת"ל וכו' מושבות דכ' רחמנא בשבת למה ליחמודי צבי שמות עמ' שסח
ויאמר ה' אל שאול קא תבע אל שאולשמע יעקב (אלגזי, תקה) דף לו ע"ד
ויאמר ה' אל שאול קא תבע אל שאולשמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קיח
וכל אשה יודעת איש העבירום וכו'חוט של חסד (תרכה) דף פג ע"א
ז אמר ר' יוחנן שחדשו דברים ואמרו טבול יום אל יכנס במחנה לויהחומת אנך (תקסא) ח"ד דף כג ע"א
ז אמר ר' יוחנן שחדשו דברים ואמרו טבול יום אל יכנס במחנה לויהחומת אנך (תקסא) ח"ד דף רג ע"א
ז טבול יום אל יכנס במחנה לויהחומת אנך דברי הימים ב פרק כ
ז מאירי, מה"ת איסור מורא מקדש הוי רק מעזות ישראל ולפניםרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קצד
ז מכדי כל עדל"ת לאו ל"ת חמיר מיניהדבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' לו
ז ע"א אטו עשה דוחה את לא תעשה לאו לא תעשה חמור מיניה וקאתי עשה ודחי ליה, מה לי חומרא זוטא ומה לי חומרא רבהחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת ויצא, סמוכים לעד - יבמות א
ז ע"א ד"ה שנאמרטהרת יו"ט חי"ח עמ' קנז
ז ע"א דאתי עשה ודחי לא תעשהתורה אור (באנדי) עמ' שפח
ז ע"א הדר אמר אטו עשה דוחה את ל"ת לאו ל"ת חמור מיניה וכו'מכשירי מצוה עמ' נ
ז ע"א ומה עבודה שדוחה שבת, תוס' ד"ה ומהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שנז
ז ע"א ומה עבודה שהיא חמורהזאת ליעקב שמות עמ' תד, תי
ז ע"א ל"ת חמור מעשה, בגליון הש"םתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רעו
ז ע"א ל"ת חמור מעשה, וברש"י ד"ה לאותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' סז, סח, קמט, ער, ח"ב עמ' יט, צג, צד, רעו
ז ע"א לא תעשה חמור מיניה וקא אתי עשה ודחידובר צדק עמ' 31
ז ע"א לפי שיצא אשם מצורע לידון בדבר החדש בבהן ידו ובהן רגל הימנית וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרסא
ז ע"א מ"ש אשם זה משאר אשמותוחכמת התורה מצורע עמ' ק
ז ע"א מה לי חומרא רבה וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תקג
ז ע"א עבודה דוחה שבתכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' כא
ז ע"א עשה דוחה ל"תאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קלז
ז ע"א עשה דוחה ל"תמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תרכה
ז ע"א ק"ו מעבודה ותוס' שםדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קלא
ז ע"א רש"י ד"ה לאותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קמט, ח"ב עמ' יז
ז ע"א תוד"ה שנאמרשרגא המאיר על התורה עמ' תיג
ז ע"א תוס' ד"ה שנאמרמגילת סמנים עמ' צט
ז ע"א תוס' ד"ה שנאמרמדבר קדמות (תשסח) עמ' קד
ז ע"א תוס' ד"ה שנאמרתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קמה, קנ
ז ע"א תוס' ד"ה שנאמרתקנת השבין סי' י (עמ' 100)
ז ע"א תוס' ד"ה שנאמרמנחת מרדכי עמ' שח
ז ע"א תוס' ר"ה שנאמרדברי שאול במדבר עמ' רכז, רלה
ז ע"א תוס', שאר אשמות טעונות כל הדם לגבי מזבח ואילו הכא צריך לשייר דם מ'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקצג
ז ע"ב ד"ה וראה קריטהרת יו"ט חי"ח עמ' יא
ז ע"ב הואיל ואישתרי אישתרילחמי תודה דף רב ע"א
ז ע"ב הכא חר איסורא והכא תריחכמת התורה שמיני עמ' פו
ז ע"ב טבול יום לא יכנס במחנהשלטי הגבורים (תשע) עמ' לט
ז ע"ב כיון שלא בנה שוב לא יבנהתורת אליהו עמ' של
ז ע"ב לאו לא תעשה חמור מיניהבית אלהים שער ב עמ' שו
ז ע"ב סייג לתורהברכת אבות עמ' קי
ז ע"ב תוס' ד"ה וראה - טמא שרץ אסור ליכנס שםרנת יצחק מלכים עמ' שכא
ז ע"ב תוס' ד"ה זח, לפני ח' היינו בעזרחרנת יצחק יהושע עמ' קנט
ז ע"ב תוס' ד"ה שחדשורנת יצחק דברי הימים עמ' ריא
ז ע"ב תוס', טמא שרץ אסור ליכנס בעזות נשיםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקמב
ז עשה דוחה ל"ת - ל"ת חמור מיניהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לד ע"ד, לה ע"א
ז תוס' - אקנ"סכסא דוד (תקנד) דף עד ע"ג
ז תוס' בבא דאקנהכסא דוד (תקנד) דף עד ע"ג
ז תוס' ד"ה מעם מזבחישער יוסף (תקיז) דף קטז ע"א
ז תוס' ד"ה שנאמרגור אריה שמות פכ"א הערה 476
ז תוס' לפי שהרגו בידו אין קטיגורדברים אחדים (תקמח) דף מה ע"א
ז תוס' לפי שהרגו בידו ואין קטיגורדברים אחדים (תשמו) עמ' קנו
ז. אטו עשה דוחה את ל"ת לאו ל"ת חמור מיני' וקאתי עשה ודחי ליהחמודי צבי מועדים עמ' תצה
ז. אטו עשה דוחה את ל"ת לאו ל"ת חמור מיני'חמודי צבי ויקרא עמ' צ
ז. אטו עשה דוחה את ל"ת, לאו לא תעשה חמור מיניהאור אברהם - סידור התפילה עמ' סט
ז. אימר דאמריעדאתי עשה ודוחה לא תעשה לא תעשה גרידא וכו'להורות נתן בראשית עמ' רמד
ז. אשת אח בכלל כל העריות היה ויצא לידון בדבר החדשגור אריה שמות פי"ב אות לד
ז. אתי עשה ודוחה את ל"תצור יעקב (יעבץ) ניצבים
ז. הא דעשה דוחה ל"ת הוי חידושאור אברהם ברכות עמ' סו
ז. האי עשה לאו ל"ת חמור מיניהפרפרת משה ח"ב עמ' קו
ז. ומה עבודה שהיא חמורה ודוחה שבת רציחה דוחה וכו'פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה מא
ז. ורש"י - ל"ת חמור מעשה דלוקין עליהתיבת גמא (תשסז) עמ' רנב
ז. טבו"י לא יכנס למחנה לויהזבחי צדק (דיסקין) עמ' רמו
ז. יכול אמר לו אביומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' נב
ז. ל"ת חמורפני מלך שמות עמ' קכ
ז. ל"ת חמיר מעשהמרפא לנפש בראשית עמ' תכח
ז. לא מיקרי הוראה בפני רבו אלא לקולא, ולחומרא לא מיקרי הוראה, כפשיטות לשון הש"ס מי איכא הוראה לאיסור וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקלא
ז. לאו לא תעשה חמור מיניהברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' פז
ז. לדבר שהיה בכלל ויצא לידון ברבר החדש... רתניא... כיצר ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת ואת העולה במקום הקדש וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות פג
ז. מה לי חומרא זוטא ומה לי חומרא רבאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1052, 1064
ז. מה עבודה שדוחה שבתגור אריה שמות פכ"א הערה 477
ז. מה שלמים מיוחדים קדשי מזבח אף כל קדשי מזבחגור אריה ויקרא פ"ז אות כא
ז. מיתת ב"ד דחיא שבת מק"ו, ומה עבודה שהיא חמורה ודוחה שבת רציחה דוחה אותה, שבת שנדחית מפני עבודה אינו דין שתהא רציחה רוחה אותה, ותוס' שם הקשו נימא דיו מה רציחה אינו דוחה עבודה אלא בשב ואל תעשה, שבת נמי לא תדחה אלא בשב ואל תעשה וי"ל דאתיא בר"ט דאמר הילא דמיפרך ק"ו לא אמרינן דיוברית אברם עמ' שמג
ז. עשה דוחה ל"תבני שלשים עמ' קכב
ז. עשה דוחה לא תעשהמחשבת מוסר ח"ב עמ' פא
ז. פלוגתא אי לאו חמיר מעשהמרפא לנפש בראשית עמ' כח
ז. קבורת מת מצוה דוחה עבודהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 68
ז. רש"י שאם אין לה בנים תתייבםגור אריה שמות פכ"א הערה 545
ז. שנאמר מעם מזבחי וכו' ותוס'בגדי חמודות שמות פרק כא פסוק יד
ז. תוד"ה שנאמרמקראי קדש (תשנג) עמ' שטז
ז. תוס' גברא רלא חזיא לעבודהגור אריה שמות פכ"א אות מה
ז. תוס' ד"ה ומה - רציחה אין דוחה שבת דליכא ק"ותיבת גמא (תשסז) עמ' קכט
ז. תוס' ד"ה ומה עבודהחיי נפש ח"ד עמ' קח, קעב
ז. תוס' ד"ה ומה עבודהחמודי צבי ויקרא עמ' קסג
ז. תוס' ד"ה וראהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תב
ז. תוס' ד"ה שנאמרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תנא, ח"ג עמ' ריב
ז. תוס' ד"ה שנאמר מעםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ריז
ז. תוס' ד"ה שנאמרפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה פא
ז: באיסורא לא קמייריפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תתב
ז: הוה אמינא הואיל ואשתרי כגון בנשא מת ומת ואח"כ נשא חיערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' פג, פד
ז: כיון שלא בנה שוב לא יבנהמרפא לנפש בראשית עמ' שמח
ז: כל היכא דאיכא שני איסורים והאחד הותר אמרינו הואיל ואשתרי אשתריערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' עא
ז: למילף עדול"ת שיש בו כרת מראיצטריך קרא לאסור הבערת בת כהן בשבת וכו' אלא משום רמייתי מק"ו ומה עבורה שהוא חמורה ודוחה שבת רציחה דוחה אותה, שבת שנדחה מפני עבודה אינו דין שתהא רציחה דוחה אותהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תכז
ז: תוס' ד"ה זה נכנםגור אריה ויקרא פי"ד הערה 72
ז: תוס' ד"ה שחידשופני מלך מועדים עמ' קסז
ז: תיתי במה מצינו מאשת אח מה אשת אח מייבמה וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות נד
זכה נעשה לו עזר וגומראבקת רוכל (ליכטנשטיין) דף קנז ע"ב
ח לחומרא דרשינן לקולא לא דרשינןגור אריה ויקרא פכ"א הערה 92
ח ע"א אבעית אימא לקולא וחומראאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קפז
ח ע"א לקולא ולחומרא לחומרא מקשינןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שכח
ח ע"א לקולא ולחומרא לחומרא מקשינןלחמי תודה דף קפח ע"א
ח ע"א מכדי כל עריות איכא לאקושינהו לאשת אח תוס' ד"ה מרידבר טוב עמ' רצט
ח ע"א נשא מתהכתב והקבלה ויקרא פי"ח פסוק יח
ח ע"א ערוה גופאהכתב והקבלה ויקרא פי"ח פסוק יח
ח ע"א רבי אומר ולקח ולקחה ויבם ויבמה לאסור צרות וכו'דבר טוב עמ' רצד, רצז
ח ע"א רשב"א ד"ה רבא, עשה דוחה כ' לאויןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שסט
ח ע"א תוס' ד"ה כלתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שסח, תעא
ח ע"ב אין עשה דוחה ל"ת עם כרתבנין שאול עמ' קמג
ח ע"ב אין עשה דוחה ל"ת שיש בו כרתצמח צדקה עה"ת עמ' קכא
ח ע"ב בגט ומחזירההכתב והקבלה דברים פכ"ה פסוק ה
ח ע"ב רבי אומר ולקח ולקחה הבס הבמה לאסור צרות ועריותחיי נפש ח"ב עמ' קנא
ח ע"ב רש"י ד"ה א"כדבר טוב עמ' רצט
ח. ברשב"אפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה פא
ח. דל"א הואיל ואישתרי אישתרי רק היכא דחזיא ליה דביני וביניחמודי צבי מועדים עמ' מה, קלז
ח. יבום בערוה לחומרא מקשינןתיבת גמא (תשסז) עמ' קכב
ח. לא אמרינן הואיל ואשתרי אלא היכא דבעת שבא איסור השני מצא את האיסור הראשון שכבר הותר, אבל בענין אחר לאערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' עא
ח. לקולא ולחומרא לחומרא מקשינןגנת אגוז (תשעב) אות ערב
ח. מי לא מודי עולא וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתרצג
ח. ערוה גופא לא איצטריך קרא דאין עדול"ת שיש בו כרת ותוס'חיי נפש ח"ד עמ' כו
ח. עשה דוגלח גבי מצורע דוחה ל"ת ועשה דנזיר משום דישנן בשאלהחמודי צבי מועדים עמ' תפה
ח. צרה נמי ל"ת שיש בה כרת וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תקכג
ח. תוס' ד"ה רבא אמר רבא לא ס"ל הואיל ואשתרי בתרי שמותא יסוריןערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' פה
ח. תינה היכא דנשא מת ומת כו'ערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' פג
ח/ס תוס' ד"ה בראויה משום דלקשו קראי אהדדיצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף מב ע"ב
ח: א"ל אביו חלל שבת לא ישמע לויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סד, עח, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפד, מקראי קדש (תשנג) עמ' שטז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנו
ח: אין עשה דוחה ל"ת שיש בו כרתדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק לה פסוק ג
ח: אפילו נתן גט לאשתו אסור באחותהגור אריה במדבר פ"ה אות יד
ח: דרשינן "עליה" לכדרבי שאין חייבין חטאת אלא על דבר שזדונו כרת, ו"לצרור" לכדרבי שמעוןערבי נחל (תשסד) עמ' תקכט
ח: ויבמה לרבות בעל כרחהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקפב
ח: ויהי רעב בימי דוד שלש שנים וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רסא
ח: וילקה ולקחה ויבם ויבמה לאסור צרות ועריות וברש"י שםחיי נפש ח"ו עמ' נח
ח: ולילף אחוה אחוה מלוטתפארת ראובן עמ' ט
ח: ורבי האי עליה מאי עביד לי, לכדתניא אין חייבין אלא וכו'חיי נפש ח"ו עמ' נט
ח: מה למילה שכן נכרתו עליה י"ג בריתות וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' נה, קה
ח: ערוה גופא אין צריכא קראערבי נחל (תשסד) עמ' תקכא
ח: צרת הבת אסורה לרבי דדריש "ולקחה ויבמה"ערבי נחל (תשסד) עמ' תקכט
ח: רמז ליבמה בחיי בעלה מניןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמג
ח: תוס' ד"ה ויבמהחיי נפש ח"ד עמ' כח
ח: תוס' ד"ה כולהחמודי צבי ויקרא עמ' צג
ח: תוס' ד"ה כולכם, אמר לו אביו חלל את השבת לא ישמע לו שהוא ואביו חייבים בכבוד ה'קומץ המנחה (צונץ) דרוש ז אות ז
ח: תוס' ד"ה כל היכא על דרשה דרבי דיליף דצרת עתה אסורה מולקחה ויבמה קשה דא"כ צרות חייבי לאוין וחייבי עשה נמי ליאסרו. וי"ל דולקחה משמע לשון תפיסת קדושיוערבי נחל (תשסד) עמ' תקכט
ח: תוס' ד"ה למישריחיי נפש ח"ד עמ' כז
ח: תוס' ד"ה מלמד שמגרשה ותימה דמשמע דלביאה שניה לא צריך קרא להיתר, ואמאי והא מצוה דרמי רחמנא עליה עבדה מביאה ראשונה, וי"ל דביאה שניה לא צריך קרא, דסברא הוא דלא אמר רחמנא יבא עליה וגרשה אחר ביאה ראשונה, ומכל מקום ביאה שניה לא דחיא חייבי לאוין דרשות הוא, וליכא עשה אלא בביאה ראשונהערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' פב
חד ע"ב האמת והשלום אהבומאיר נתיבות ח"א עמ' רצד
ט לפי שמצינו שחלק הכתוב בין יחידים למרובים, שיחידים בסקילה לפיכך ממונן פלטאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 18
ט ע"א א"ל לוי לרבי ליתני ט"ז א"ל כמדומה לי שאין לו מוח בקדקדודבר טוב עמ' רצד
ט ע"א אין לו מח בקודקדוראשית דעת (קורח) סי' לא
ט ע"א אלא על דבר שזדונו כרתתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' צא
ט ע"א כמדומה אני שאין לו מוח בקדקדוחבש פאר דרוש ה עמ' סה-סו {טעם לשבח על מה שאמר ביטוי חריף זה}
ט ע"א כמדומה לי שאין לו מח בקדקדוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סח
ט ע"א שאין לו מוח בקדקדותורת מנחם חלק לב עמ' 169
ט. אמו אנוסת אביוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שמז, שמט
ט. אמר לוי לרבי מאי איריא וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רעז
ט. ב"ש במקום ב"ה אינה משנהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קעט
ט. כמדומה לי שאין לו מוח בקדקדוהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רטו, ערב
ט. כמדומה לי שאין לו מוח בקדקדוישמרו דעת עמ' קלא
ט. כמדומה לי שאין לו מוח בקרקרושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שפב
ט. כמדומה שאין לו מח בקרקדויורה חכימא (תשעא) עמ' רלז
ט. מלמד שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפריםאור אברהם - סידור התפילה עמ' שכט
ט. תוס' ד"ה והרי איסור מצרהחמודי צבי ויקרא עמ' קיז, קנט
ט. תוס' ד"ה מהגור אריה ויקרא פ"ד הערה 3
ט: בת בתו מאנוסתוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שמז
י ע"א דאי עבר ונסיב דאי לא קתנישיחת מלאכי השרת עמ' 103
י ע"א ואעפ"כ דמהדר ליה רבי ללוי כמדומה אני שאין לו מוח בקדקדו בדקה לוי במתניתיה ורש"יקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רצד
י ע"א יעקב אנס כלתו והוליד ממנה ומתתקנת השבין סי' ו (עמ' 55)
י ע"א תוס' ד"ה לעולםדבר טוב עמ' רצה
י ע"ב דאי לאיסורא כתב קראתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רמב
י ע"ב כיון שלא בנה שוב לא יבנהאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' רג
י ע"ב כל תיבה שצריכה למ"ד בתחלתה הטיל וכו' ה"א בסופהתהלה לדוד (והרמן) פרק קכד פסוק ז הערה ג
י ע"ב מה לתמיד שישנו קודם הדיבורזאת ליעקב שמות עמ' תכא
י ע"ב תוס' ד"ה אלמנה, רצו לומר דאי נימא דכתובה מן התורה שפיר י"ל דכתוב בתורה אלמנה על שם מנה דכתובה מן התורהבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויחי אות נב
י. תוס' ד"ה לעולם דליתני ט"זחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רסח
י: איסור אנוסת אביוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רעח
י: בית אחד הוא בונה ולא שתי בתיםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפא
י: חלץ אחד מן האחיןברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' עו
י: חלץ ליבמתו וחזר וקידשהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' נט
י: כמה תנאים סבירא להו דגם בחייבי לאוין ועשה לא תפסי קידושיןערבי נחל (תשסד) עמ' תקכט
י: לר"ע אין קידושין תופסין בחייבי לאויןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' כה
י: רבי עקיבא סבר אין קידושין תופסין בחייבי לאוויןכסף נבחר (מרגליות) עמ' שז
יא ע"א התורה רבתה צרות הרבהגנא דפלפלי עמ' תכט
יא ע"א חלוצה לאחין ר"י אומר בלאותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רמא
יא ע"א טומאה כתיב בה כעריותתורת אביגדור ח"ב עמ' קלג
יא ע"א צרת סוטה אסורהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רג
יא ע"ב אחרי אשד הוטמאה וכו' לרבות סוטה שנסתרהנאוה תהלה עמ' רפו
יא ע"ב אחרי אשר הוטמאה וכו' לרבות סוטה שנסתרהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קמח
יא ע"ב הוטמאה לרבות סוטה שנטמאהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רכד, רכה
יא ע"ב לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכים להםאמרות ה' השלם ח"א עמ' רפג
יא ע"ב לרבות סוטה שנסתרההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' נג
יא. הבא על יבמתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' נט
יא. כל דתקון רבנן בעין דאורייתא תקוןשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שכב
יא. צרת סוטה אסורה טומאה כ' בה כעריות וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תכג
יא. תוס' ד"ה צרת סוטה ולהכי ספק סוטה בעיא חליצהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קכה
יא: אחרי אשר הוטמאה - לרבות סוטה שנסתרהתיבת גמא (תשסז) עמ' רמא
יא: אחרי אשר הוטמאה לרבות סוטה שנסתרהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריז, שמה, מקראי קדש (תשנג) עמ' קמט
יא: אימא יבמה יבוא עליה חובהמקראי קדש (תשנג) עמ' קסה
יא: אין מקרא יוצא מידי פשוטודרך ה' (באום) ח"א פ"ג אות כד
יא: אשה שזינתה אסורה לבעלהגור אריה דברים פכ"ב הערה 73
יא: המחזיר גרושתו מן האירוסין מותרנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כו אות ב
יא: ודקארי לה מאי קארי להמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' ה
יא: וחכ"א אחד זה ואחד זה בין מהארוסין בין מהנשואין וכו' לרבות סוטה שנסתרה וכו'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קה
יא: ילפינן לאו דסוטה לר"י בן קיפור מדכתיב לא ישוב לקחתהכתנות אור עמ' תרלח
יא: לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכים לושערי אורה (מילר) ח"ב עמ' ריז
יא: לא ישפוך אדם מי בורו כשאחרים צריכין להםנחמד ונעים (תשסח) ויגש ד"ה ואגב אורחא
יא: לא ישפור אדם מי בורוטובך יביעו ח"א עמ' תיב
יא: סוטה שנסתרה וזינתה תחת בעלהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עח
יא: תוס' אין נשואי גרושה טומאה, כיון דבעילתה היתר היאגור אריה דברים פכ"ד הערה 6
יב אשכחיה ר' יוסי לאליהו א"ל במה אישה עוזרתו לאדםחכמה מאין דף ד ע"ב
יב ע"א איילונית פטורה מן החליצה ומן היבוםגנא דפלפלי עמ' סז
יב ע"א עד י"ב שנים היא קטנהקרן לדוד בראשית עמ' רג
יב ע"א צרת איילונית אסורה שנאמר וכו' רש"י ד"ה שנאמרדבר טוב עמ' רצט
יב ע"א תוס' ד"ה שלש, נשים אינם מוזהרים בהשחתת ז"ל כיון שאינם מצווים על פריה ורביהבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות כו
יב ע"ב אין בנים בלא סימניםפניני דעת עמ' רג
יב ע"ב בת י"א שנה ויום א' מתעברתימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שסא
יב ע"ב ג' נשים משמשות במוך כו' וחכ"א משמשות כדרכן ומן השמים ירחמו שנא' שומר פתאים ה'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' כח
יב ע"ב ג' נשים משמשות במוך שמא תתעבר ותמותבי חייא ח"ב עמ' כז
יב ע"ב וחכ"א משמשות כדרכן ומן השמים ירחמו שנא' שומר פתאים ה'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קסח
יב ע"ב לא מצינו חמותו ממאנתדברי חנינא - רפואה עמ' פה
יב ע"ב שומר פתאים ה'דברי חנינא - מזלות עמ' ס
יב ע"ב שומר פתאים ה'ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ב, א (עמ' 20)
יב ע"ב שלש נשים משמשות במוך וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' קמג
יב ע"ב תוס'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 344
יב ע"ב תוס' ד"ה שלש נשיםגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' יט
יב. אשר תלד פרט לאיילוניתאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תכט
יב. אשר תלד פרט לאיילונית שאינה יולדתחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' יט
יב. בנים הרי הם כסימניםדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מז פסוק כט
יב. ג' נשים משמשות במוךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רמח
יב. הני מילי דלא הכיר בה אבל הכיר בה מקודשתבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קסב
יב. מאמרתורת חיים (קאסוב) עמ' ה
יב: בנים הם כסימניםגור אריה שמות פכ"א אות יח
יב: בנים הרי הם כסימניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ע
יב: בנים הרי הם כסימניםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרמ
יב: ג' משמשות במוךחיי נפש ח"א עמ' צז
יב: ג' נשים משמשות במוךדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כט פסוק כא
יב: הקטנה יכולה להתעבר, אך יהיה בכך גילוי למפרע שאינה קטנהגור אריה שמות פכ"א הערה 238
יב: עד י"ב שנה ויום אחד אין האשה מתעברתשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קסא
יב: קטנה אינה מתעברתגור אריה בראשית פל"ח אות ט
יב: שלוש נשים משמשות במוך קטנה מעוברת ומניקה וכו'חיי נפש ח"ד עמ' תכא
יב: שלש נשים משמשות במוךחמודי צבי בראשית עמ' עו
יב: תוד"ה שמאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' יט
יב: תוס' ד"ה הרימגדל עוז (תשעח) עמ' צג
יב: תוס' ד"ה שלש נשיםדלאמיפקדה אפריה ורביהנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לב אות ג
יב: תוס' ד"ה שמאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקנח*
יג ע"א אע"פ שאלו אוסרים ואלו מתירין וכו' לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שצא
יג ע"א ב"ש מתירין הצרות לאחים וב"ה אוסריםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שנג, תשכט
יג ע"א בית שמאי מתירין הצרות לאחים ובית הלל אוסריםהר המוריה עמ' רכז
יג ע"א בית שמאי מתירין הצרות לאחים ובית הלל אוסריםמדבר קדמות (תשסח) עמ' קסו
יג ע"ב אין איסור אגודות אגודות בקריאת מגילהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קעו
יג ע"ב איקרי כאן לא תתגודדואסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קעא
יג ע"ב אלו מטהרין ואלו מטמאיןתורת מנחם חמ"ב עמ' 269
יג ע"ב אמר ליה ר"ל לר' יוחנןנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קעז
יג ע"ב אע"פ שאלו אוסרין ואלו מתיריןויקרא יעבץ עמ' קעח
יג ע"ב ב"ש אוסרים וב"ה מתיריםס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תקעו
יג ע"ב במשנה ונמוקי יוסףמנחה חדשה (חן טוב) פ' אחרי
יג ע"ב ג' נשים משמשות במוךס' חסידים סי' תצט
יג ע"ב ומן השמים ירחמו וכו'רנת יצחק תהלים עמ' תקכג
יג ע"ב טעמייהו דב"ש דאין איסור חע"א, ומאיריתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' ריח
יג ע"ב כל מקום שצריך למ"ד בתחילתו הטיל הכתוב ה"א בסופוטיול בפרדס ח"א עמ' קמח
יג ע"ב כל תיבה הצריכה ל' בתחילתה הטיל לה ה' בסופהדבר טוב עמ' מט, עז, רל
יג ע"ב כל תיבה שצריכה למ"ד בתחילתהאמרי אש (טאוב) עמ' כז
יג ע"ב כל תיבה שצריכה למ"ד בתחילתה הטיל לה הכתוב ה"א בסופהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' ש
יג ע"ב כל תיבה שצריכה למ"ד בתחילתה, הטיל לה ה"א בסופהעמק תפלה (תשסו) עמ' לד
יג ע"ב כל תיבה שצריכה למ"ד בתחלתה הטיל לה הכתוב ה"א בסופהאור תורה השלם (מזריטש) סי' תעו
יג ע"ב כל תיבה שצריכה למ"ד בתחלתה הטיל לה הכתוב ה"א בסופה. וברשב"אאש דת (אסאד) עמ' רמב
יג ע"ב כל תיבה שצריכה למ"ד בתחלתה וכו'צלח רכב עמ' שכד
יג ע"ב לא נמנעו ב"ש לישא נשים מב"ה, ולא ב"ה מב"שראשית דעת (קורח) סי' לד
יג ע"ב לא נמנעו עושין טהרות אלו על גבי אלושארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' כח
יג ע"ב לא תעשו אגודות אגודותאמרי אש (טאוב) עמ' תנה
יג ע"ב לא תעשו אגודות אגודותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תמג ד"ה אך התירוץ
יג ע"ב לא תעשו אגודות אגודותזאת ליעקב שמות עמ' תמא
יג ע"ב לא תעשו אגודות אגודותלקוטי שיחות ח"ח עמ' 105
יג ע"ב לא תעשו אגודות אגודותפורים בציון עמ' קכב
יג ע"ב לא תעשו חבורה על מתרנת יצחק מלכים עמ' קפח
יג ע"ב לא תתגודדו אל תעשו אגודות אגודותקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' שח
יג ע"ב לא תתגודדו לא תעשו אגודותאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' שמה
יג ע"ב לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' מג ד"ה ואלה, ח"ד עמ' רמב ד"ה חכם
יג ע"ב לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודותאמרות ה' השלם ח"ה עמ' צא
יג ע"ב מי כתיב לחוץ וכו' כל תיבה שצריכה למ"ד בתחילתה וכו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 46
יג ע"ב קטנה משמשת כדרכה ומן השמים ירחמוס' חסידים סי' שפט
יג ע"ב שני טעמים לאיסור לא תתגודדוציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קעו, קעז
יג ע"ב תוס' ד"ה דאמרדברי שאול דברים עמ' קיב, קיג
יג ע"ב תוס' ד"ה דאמר, לא תתגודדו דרך שריטה דוקארנת יצחק שמואל עמ' שצה
יג ע"ב תוס' ד"ה דאמר, שרט על התורה שנאבדהרנת יצחק ישעיה עמ' שמ
יג ע"ב תוספות ד"ה דאמר וכו' אין איסור שרט כשנאבד תורהבאר מחוקק (תשמט) עמ' עז, פ
יג. אף עפ"י שאלו אוסרין ואלו מתירין וכו'שמועות ישראל בראשית עמ' רד, שמות עמ' לז, פג, רכח, ויקרא עמ' כא, במדבר עמ' קפא
יג. אשר תלד פרט לאילוניתחמודי צבי בראשית עמ' תטו
יג. בית שמאי מתירין את הצרות לאחים וב"ה אוסרין וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק א דף ג ע"ג; נמוקי יוסף ס' הרי"ף דף תד ע"ג; יפה מראה (שנ) פרק א דף רכו ע"ב-ע"ג; שו"ת המבי"ט (שפט) חלק ב סימן כ דף קח ע"ד
יג. בית שמאי מתירין הצרות לאחים וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' יט
יג. בנים הרי הם כסימניםבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1143
יג. לא נמנעו ב"ש מלישא אשה מב"ה ולא נמנעו עושי טהרות וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) במדבר עמ' ח
יג. לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודותשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' רלא, רנ
יג. מחלוקת ב"ש וב"ה בצרת הבתדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' שעה
יג. נישואין ראשונים מפיליםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רעח
יג. צרת עתה ב"ש מתירין וב"ה אוסריןנחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות צח
יג: אע"פ שאלו אוסרים ואלו מתירין לא נמנעו ב"ש מלישא נשים מב"ה ולא ב"ה מב"שתפארת צבי במדבר עמ' קצב
יג: אע"פ שאלו אוסרין ואלו מתירין לא נמנעו ב"ש מלישא נשים מב"הלהורות נתן במדבר עמ' קסו
יג: ב"ש וב"ה נשאו נשים אלו מאלוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תצג
יג: במחלוקת ב"ש וב"ה אלו פוסלין ואלו מכשיריןדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1721-1722
יג: בנים אתם לה' לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודותחמודי צבי שמות עמ' שג
יג: בערול"נפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה ד
יג: הדרש 'לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות' נאמר רק באיפור ולא במנהגאמרי נועם (מועדים) תשובה א [מבן המחבר]
יג: החוצה לרבות ארוסהפרדס המלך (תשסט) אות רלו
יג: חוצה למה לי לרבות הארוסהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תכט
יג: כגון 'אלימה' 'מחנימה'גור אריה דברים פל"ג הערה 73
יג: כל מקום שצריך ל' בתחילתה הטיל לה הכ' ה' בסופהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קסד
יג: כל מקום שצריך למ"ד בתחילתה הטיל לה ה' בסופהצמח צדיק (תשסז) עמ' קלז
יג: כל מקום שצריכה למ"ד בתחלתה הטיל לה הכתוב ה"א בסופהברכת דוד עמ' מב
יג: כל שצריכה ל' בתחלתה הטיל לה ה' בסופהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' קנד
יג: כל תיבה שצריכה ל' בתחילתה הטיל הכתוב ה' בסופהיגל יעקב (תשנג) וישלח אות קטז
יג: כל תיבה שצריכה ל' בתחילתה הטיל הכתוב ה' בסופהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שסה
יג: כל תיבה שצריכה למ"ד בתחילתה הטיל לה הכתוב ה"א בסופהשם יחזקאל עמ' כב, רכב, שג, שעג, שפא
יג: כל תיבה שצריכה למ"ד בתחילתה הטיל לה הכתוב ה"א בסופהתפארת צבי בראשית עמ' תקלד, תתעט
יג: כל תיבה שצריכה למ"ד בתחלתה הטיל הכתוב ה"א בסופהנועם אליעזר בראשית עמ' רג ע"א
יג: כל תיבה שצריכה למ"ד בתחלתה וכו'נועם אליעזר שמות דף ג ע"ב
יג: כל תיבה שצריכה למ"ד בתחלתה, הטיל לה הכתוב ה"א בסופהחיים שיש בהם מועדים עמ' שמח, זמירות עמ' צד, על התורה תנינא עמ' תרכח, אבות עמ' קכג
יג: כל תיבה שצריכה למ"ד וכו'תשבי (תשסה) עמ' רעד שורש תבה
יג: כל תיבה שצריכה למ״ד בתחילתה הטיל לה הכתוב ה״א בסופהחיים שיש בהם - הגדה של פסח עמ' רלה
יג: לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הללדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1175
יג: לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הללשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' ל
יג: לא תעשו אגודות אגודותחקל יצחק (תשסג) עמ' תקעט
יג: לא תעשו אגודות אגודותמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רנה
יג: לא תעשו אגודות אגודותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשעד
יג: לא תעשו אגודות אגודותתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קכז, רמ(ח) {שהוא אחד, לכן תהיו מאוחדים}
יג: לא תעשו אגודות אגודותפרדס מרדכי עמ' תמז, תרכב
יג: לא תעשו חבורה על המת, לא תתגודדופרפרת משה ח"ב עמ' שמה
יג: לא תשימו אגודות אגודותאמרי מאיר (מאירי) דברים פי"ד פסוק א
יג: לא תתגודדו - לא תעשו אגודות אגודות - ובריטב"אמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' תנג
יג: לא תתגודדו - לא תעשו אגודות אגודותמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רצד
יג: לא תתגודדו - לא תעשו אגודות אגורותמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' תכג
יג: לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודותדרשות שמן רוקח עמ' סט
יג: לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודותפלח הרמון - הוספת חיים עמ' ל
יג: לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודותשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' א
יג: לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודותקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קלב
יג: נחלקו בית שמאי ובית הלל, אם צרת ערוה מותרת להתייבםמחשבת מוסר ח"ג עמ' קיב
יג: סלקא רעתך אמינא משום חומרא רשבת במקום אחר דמי קא משמע לןשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק טז אות ח
יג: רש"י ד"ה לרבות ארוסה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תכט
יג: רש"י נפסלת לכהונה ולא לתרומהגור אריה שמות פכ"ב הערה 135
יג: ש"מ תרתיגור אריה דברים פי"ד אות א
יג: שכל תיבה הצריכה למ"ד בתחילתה הטיל ה"א בסופהתורי זהב (תשעג) עמ' עה
יג: שלא יהי' פלג עושים כן ופלג עושים כןכתב סופר דרשות (תשל) עמ' קכג
יג: תוד"ה דאמרמאורי שערים עמ' רלד
יג: תוס' ד"ה בית הללגור אריה שמות פכ"ב הערה 135
יג: תוס' ד"ה דאמרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תעח
יג: תוס' ד"ה דאמר אתורה היה מצטעררנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שנז
יג: תוס' ד"ה מאי טעמא אי דרשינן עליה לכדרבי ולצרור לכדר"ש, יהיה צרת הבת מותרתערבי נחל (תשסד) עמ' תקכט
יג: תוס' ר"ה דאמר רחמנא - ת"ח שאנימתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שנט
יד ב"ש מחדדי טפידברי יונה עמ' עט
יד הלכה כבית הלל אף דבית שמאי מחדדי טפישארית מנחם ח"ג עמ' נא
יד יצאו בשלשה פתחיםאמרי בינה (אש) דף עב ע"ב
יד לא נמנעו ב"שככר לאדן (תקסא) דף קפה ע"א
יד לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודותמערכות ישראל (גורדון) דרוש מיכל מים עמ' 157-159
יד ע"א אזלינן בתר רובאתורת מנחם חי"ח עמ' 53
יד ע"א אין משגיחין בבת קולאגרות הראיה כרך ב אגרת תסז (קא), תרצ (רצה); פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' נ {גדרים שיש בזה, מתי יש לשמוע}
יד ע"א אין משגיחין בבת קולטל חיים (פרידלנדר) עמ' רצט
יד ע"א אלא אמר רבא כי אמרינו לא תתגודדו כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קלח
יד ע"א אם עשו בית שמאי בדבריהם ולא נמנעו וכו'ראה חיים חלק א דף ד ע"א (דף יב ע"ב קטע ראשון)
יד ע"א אם עשו בית שמאי בדבריהם ולא נמנעו וכו'ראה חיים ח"א דף ד ע"א [יב ע"ב קטע ראשון]
יד ע"א ב"ש מחדדי טפילקוטי שיחות חל"ט עמ' 107
יד ע"א ב"ש מחדדי טפיעשרה מאמרות (תשס) עמ' קלח
יד ע"א ב"ש מחדדי טפיצמח צדקה עה"ת עמ' פו
יד ע"א בית שמאי מחדד טפירב שלום (אדלר) עמ' שיד
יד ע"א בית שמאי מחדדי טפיבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתקד
יד ע"א בית שמאי מחדדי טפיברית שלום (תעח) דף קכב ע"ב
יד ע"א בית שמאי מחדדי טפיברית שלום (תשסח) עמ' תרמו, תשפג
יד ע"א בית שמאי מחדדי טפיתורת לוי יצחק עמ' רלב
יד ע"א בית שמאי מחדדי טפיכתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
יד ע"א בית שמאי מחדדי טפיפרי צדיק לחנוכה אות כה
יד ע"א בענין בת קולקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רעז
יד ע"א הא דאזלינן בת"ר היכא דבי אהדדי נינהואם הבנים ח"א דף ז ע"ב
יד ע"א היו כורתין עצים לעשות פחמין לעשות ברזל בשבתמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' רד
יד ע"א הכא בית שמאי מחרדי טפיהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שעא
יד ע"א ושמואל אמר עשו ועשונאוה תהלה עמ' צט, קמד, קסא, רנז
יד ע"א יצאת בת קולראה חיים חלק ב דף קי"א ע"ב (דף שצד ע"ב ד"ה גם)
יד ע"א יצאת בת קולראה חיים ח"ב דף קיא ע"ב [שצד ע"ב ד"ה גם]
יד ע"א כי אזלינן בתר דוכא היכא דכי הדדי נינהו הכא ב"ש מחדדי טפידרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רפב
יד ע"א כי אזלינן בתר רובא היכא דכי הדדי נינהו הכא ב"ש מחדדי טפיבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קג-קט
יד ע"א לא משגחינן בבת קולגנא דפלפלי עמ' תלה
יד ע"א לא נמנעו ב"ש מלישא נשים מב"התיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' עב
יד ע"א לא תעשו אגודות אגודותרב שלום (אדלר) עמ' קמט
יד ע"א לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודותבי חייא ח"ב עמ' רפו
יד ע"א לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודותזאת ליעקב דברים עמ' רעז
יד ע"א לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודותחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ב מ"ד עמ' לג, פ"ג מ"יד עמ' סו
יד ע"א מודעי להו וכו', ורש"ינשמת כל חי חלק א (סימן לג) דף לד ע"ב (ד"ה ואולם)
יד ע"א מחדדי טפיתורת מנחם חי"ג עמ' 143
יד ע"א משום חומרא דשבת כמקום אחדציץ השדה ח"ד עמ' קפז
יד ע"א עשו ב"ש כדבריהםימלא פי תהלתך ח"ב עמ' ב
יד ע"א עשו ב"ש כדבריהם או לא וכו' ב"ש מחדדי טפי וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף מה ע"ב
יד ע"א ר' יהושע היא דאמר אין משגיחין בבת קול, ותוס' שםבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קד-קז
יד ע"א רב אמר לא עשו ב"ש כדבריהם ושמואל אמר עשו ועשו [ביאור]באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קג
יד ע"א שמואל אמר עשו ב"ש כדבריהםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שב
יד ע"א תוס' ד"ה ד"יבית ישי - דרשות עמ' תכד
יד ע"א תוס' ד"ה כי אמרינןאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קסז
יד ע"א תוס' ד"ה כי אמרינןמנחת מרדכי עמ' קנט
יד ע"א תוס' ד"ה ר"י היא דאמר א"מ בב"חדרכי איש דף נט ע"ג
יד ע"א תוס' ד"ה רבידרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רפב
יד ע"א תוס' ד"ה רבי יהושע וכו'חיים ביד (סימן א) דף ז ע"ג (קטע ראשון)
יד ע"א תוס' ד"ה רבי יהושע וכו'ברכת אבות עמ' קח
יד ע"א תוס' ד"ה רבי כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קח דף רמח ע"ב
יד ע"ב אע"פ שאלו אוסרין ואלו מתירין וכו' חיבה וריעות נוהגים זה בזה לקיים מה שנאמר האמת והשלום אהבומוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רמ, רמה
יד ע"ב אע"פ שנחלקו ב"ש וב"ה וכו', ללמדך שחיבה וריעות נוהגים זב"זהר יראה מאמר מג
יד ע"ב האמת והשלום אהבודובר צדק עמ' 11
יד ע"ב האמת והשלום אהבופרי צדיק וירא אות ב, טז, יתרו אות י, ויקהל אות א, יא, שמיני אות ט, ל"ג בעומר אות ד, ר"ח סיון אות ה, נשא אות יט בהעלותך אות ג, קרח אות ה, כי תצא אות יא, כי תבא אות יג, סוכות אות כג
יד ע"ב חיבה ורעות נוהגים זה בזהשערי הישיבה ח"א עמ' רלה
יד ע"ב לא נמנעו ב"ש מלישא נשים מב"ה ללמדך שחיבה וריעות נוהגים זה בזה וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תנח
יד ע"ב לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי וכו' האמת והשלום אהבואוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' נט
יד ע"ב לא תעשו אגודות אגודות (ורש"י - דנראה כנוהגין ב' תורות כשקורין כפרים את המגילה ביום כניסה ועיירות גדולות בי"ד ומוקפים חומה בט"ו)תורת מנחם חי"ג עמ' 303
יד ע"ב ללמדך שחיבה ודעות נוהגים זה בזהזאת ליעקב שמות עמ' רפה
יד ע"ב ללמדך שחיבה וריעות נוהגים זה בזהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שצא
יד ע"ב ללמדך שחיבה ורעות נוהגים זה בזהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ריז
יד ע"ב לקיים האמת והשלום אהבו, ובמהרש"אבית ישי - דרשות עמ' תו
יד ע"ב לקיים מה שנאמר והאטת והשלום אהבואור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' טו
יד ע"ב נעשה כב"ש הולד ממזר לב"ה, כב"ה הולד פגום לב"ש, כו' דרכיה דרכי נועם וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שנג, תשכח-תשכט
יד תוס' גבי כהן שהרג לא ישא כפיוככר לאדן (תקסא) דף קמא ע"ב
יד תוס' גבי כהן שהרג לא ישא כפיוככר לאדן (תקסא) דף קמא ע"ב
יד תוספות גבי כהן שהרג לא ישא כפיוככר לאדן (תשנ) עמ' נ
יד. אין משגיחין בבת קולבין המשפתים ויקרא פ' תזריע אות ג
יד. אע"פ שנחלקו ב"ש וב"ה לא נמנעו ב"ש לישא נשים מב"ה ללמדך שחיבה וריעות נוהגים זב"זעלי שור ח"ב עמ' קיז
יד. ב"ש היו עושים בפני ב"ש כדבריהםמקראי קדש (תשנג) עמ' תצ
יד. ב"ש מחדדי טפיבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 313-312, באר ה הערה 32
יד. ב"ש מחדדי טפיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רט
יד. ב"ש מחדדי טפיחמודי צבי מועדים עמ' שפ
יד. ב"ש מחדדי טפיישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' צד, צו, שמות עמ' כא, ויקרא עמ' מד
יד. ב"ש מחדדי טפי וב"ה הוו מסקי שמעתתא אליבא דהלכתאנזר הקדש ח"ג עמ' תקז
יד. ב"ש מחדדי טפי יצאה בת קול ואמרה רובא עדיף ממחדדיישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נד
יד. באתריה דר"א היו כורתין עצים לעשות פחמיםחנן אלקים עמ' רעד
יד. בית שמאי חריפים ומחדדי טפי מבית הללשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שעו
יד. בית שמאי מחדדי וחריפי טפישמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קנז
יד. בית שמאי מחדדי טסישל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק מה
יד. בית שמאי מחדדי טפימבשרת ציון ח"א עמ' י
יד. בית שמאי מחדדי טפימגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קלד
יד. בית שמאי עשו כדבריהם אף דב"ה הם הרוב כיון דמחדדי טפידובר צדק (זילבר) עמ' קיג
יד. בנים אתם לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתלו
יד. ב"ש מחדדי טפינפש הרב עמ' מד
יד. דהלכה כבית הלל משום דנפקא בת קולדברי יואל מועדים ח"ד דף ח ע"ב
יד. היכא דאיכא שני בתי דינים בעיר אחתמבשרת ציון ח"א עמ' יז, פ
יד. הכא בית שמאי מחדדי טפיפאר יעקב ח"ג עמ' סד
יד. הלכה כב"ה דהא נפיק בת קוליוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רכג, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) עמ' ל, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסד
יד. הלכה כבית הלל משום דהוי רובא אע"ג דבית שמאי מיחדדי טפיבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רב
יד. ומאן דאמר עשו כר' יהושע דאמר אין משגיחין בבת קול" ותוס' שםאור ישראל סי' ל חלק ג בהערה ב להערה
יד. יצתה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלקים חייםחיי נפש ח"ו עמ' פב
יד. כי אזלינן בתר רובא היכא דכי הדדי נינהו הבא בית שמאי מחדרי טפישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תעח
יד. כי אזלינן בתר רובא היכי דכי הדדי נינהו הככא ב"ש מחדדי טפידברי יואל פ' שמות דף נא ע"ב
יד. לא אזלינן בתר רובא אלא כי הדדי נינהועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נט
יד. לא עשו ב"ש בדבריהם וכו' עשותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסג
יד. לא תעשו אגודותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רכה, שד
יד. לא תעשו אגודות אגודותדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קמז
יד. לא תעשו אגודות אגודותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רנה
יד. לא תעשו אגודות אגודותשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רצה, שטו
יד. לא תעשו אגורות אגורותגור אריה דברים פי"ד הערה 5
יד. לא תתגודדו - לא תעשו אגודות אגודותבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 491
יד. לא תתגודדו - לא תעשו אגודות אגודות, כגון בית דין אחד כדברי בית שמאיתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרפא הערה 45
יד. לא תתגודדומבשרת ציון ח"א עמ' קצו
יד. לא תתגודדו וכו' לא תעשו אגודות אגודותדברי יואל פ' ויקהל דף שמט ע"ב
יד. לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודותאוצר המאמרים (תשס) עמ' רנז
יד. ליכא לא תתגודדו רק בשני בתי דינין בעיר אחתמקראי קדש (תשנג) עמ' רכו
יד. למ"ד עשו ב"ש כדבריהם אמאי לא נמנעו ב"ש מלישא נשים מב"המקראי קדש (תשנג) עמ' תפה
יד. מ"ד עשו קוינן כאן לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות - ביאור כל הסוגיא ומחלוקת אביי ורבא לפי ב' הלשונות בגמ'שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' תג
יד. מ"ד עשו(ב"ש כדבריהם) רבי יהושע היא דאמר אין משגיחין בבת קול, ותוס' שם ד"ה ר"יאור ישראל (תרס) דף מה ע"ב
יד. מפני מה הלכה בב"הישהם היו מרוביםמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' עב, צ, קכו
יד. עשו ב"ש כדבריהםנפש הרב עמ' סא
יד. עשו ב"ש כדבריהם או לא עשו כדבריהםחיי נפש ח"ו עמ' עט
יד. עשו ב"ש כדבריהם דמחדדי טפיעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נט
יד. עשו ב"ש כדבריהם דמחדדי טפימנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קפ
יד. עשו בית שמאי כדבריהםאור ישראל סי' ו, כח
יד. עשו בית שמאי כדבריהםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קז
יד. עשו בית שמאי כדבריהם וכו'אור ישראל (תרס) דף כה ע"ב, לח ע"ב
יד. פחמין לעשות ברזלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שעד
יד. פליגי רב ושמואל אי עשו בית שמאי כדבריהם או לא, מאן ראמר עשו משום דב"ש מחדדי טפישם יחזקאל עמ' קסז
יד. קיי"ל כבית הלל משום דהוו רובאישם יחזקאל עמ' קסז, רסג, תקח
יד. שאני בית שמאי דמחדדי טפיערבי נחל (תשסד) עמ' תרא
יד. שמאי לא עשו כדבריהם דבית הלל הוי רובא, וחד אמר עשו כדבריהםכסף נבחר (מרגליות) עמ' רנט, רצה
יד. תוד"ה כימאורי שערים עמ' שעב
יד. תוד"ה לאמקראי קדש (תשנג) עמ' תעה
יד. תוס' ד"ה בי - בני כפרים היו קורין בעירם והוי כב' בתי דינים בב' עיירות דבכה"ג ל"ש 'לא תתגודדו' [ר"ח]אמרי נועם (מועדים) תשובה א [מבן המחבר]
יד. תוס' ד"ה כיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שיב
יד. תוס' ד"ה כי אמרינן והא דתנן במגילהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' רא
יד. תוס' ד"ה כי ירושלמי בן עיר אינו מוציא בן כרךבשבילי התלמוד ח"א מגילה ב ע"א
יד. תוס' ד"ה ר' יהושע - הטעם שהיו צריכין לבת קול דהלכה כבית הלל, אף דקיי"ל אחרי רבים להטות, משום דב"ש הוו מחדדי טפישם יחזקאל עמ' רסג, תקח
יד. תוס' ד"ה רבי יהושעתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' של
יד: אע"פ שנחלקו ב"ש וב"ה וכו' לא נמנעו ב"ש מלישא אשה מב"ה וכו' שנא' האמת והשלום אהבואור ישראל סי' ו
יד: אע"פ שנחלקו ב"ש וב"ה וכו' לא נמנעו ב"ש מלישא נשים מב"ה ולא ב"ה מב"ש ללמדך שחיבה וריעות נוהגים זה בזה לקיים מה שנא' האמת והשלום אהבואור ישראל (תרס) דף כה ע"ב
יד: אע"פ שנחלקו ב"ש ובאר ה וכו' לא נמנעו ב"ש מלישא נשים מבאר הבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 414
יד: ב"ש וב"התורת יחיאל בראשית עמ' כו
יד: חיבה יתירה היו נוהגים זה בזההתורה והעולם ח"ב עמ' קעח
יד: לא נמנעו בית שמאי אומרים מלישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי ללמדך שחיבה וריעות נוהגים זה בזהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ה אות ב
יד: לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הללשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רכ
יד: ללמדך שחיבה וריעות נהגו זב"זישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' ע, לא, במדבר עמ' ח
יד: ללמדך שחיבה וריעות נהגו זה בזהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' עה
יד: ללמדך שחיבה ורעות נוהגים זב"ז, לקיים וכו' האמת והשלום אהבודעת תורה בראשית עמ' קנה
יד: מהרש"א - אמת לאמיתה היא רק הלכה פסוקה, דא"ח הם דברי חכמים אם שלום ואמת ביניהםעלי שור ח"ב עמ' תקמה, תקמז
יד: נמנעו מן הודאי ולא נמנעו מן הספקמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקעה
יד: עשו ב"ש כדבריהם אכן בהנהגת חיבה וריעותעלי שור ח"ב עמ' תקמה
יד: שחיבה ורעות נוהגים זה בזההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' צט
יד: שחיבה ורעות נוהגים זה בזההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קא
טו א"ר טרפון תאבניככר לאדן (תקסא) דף קפה ע"א
טו א"ר טרפון תאבניככר לאדן (תשנ) עמ' קטו
טו בית שמאי מחדדי טפישערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קנ
טו בית שמאי מחדדי טפישערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קסב
טו ע"א אין אני אוכל זיתים ובמאיריתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קס
טו ע"א אין אני אוכל זתיםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' פט
טו ע"א אע"פ שאלו אוסרין ואלו מתירין לא נמנעו מלישא נשים זה מזהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קא אות ג
טו ע"א הני צדות דבית הלל לב"ש היכי נעבירס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' יח
טו ע"א וכ"ת לימאסו, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלוםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שכו
טו ע"א רש"י - מתלמידי ב"ש הי'תורת מנחם חל"ז עמ' 44
טו ע"ב אמו מישראל קרינן ביה מקרב אחיך, ותוס'שירת הפסח אות קכב
טו ע"ב ב"ש מתירין הצרות לאחיןאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שסג
טו ע"ב מעשה דראב"צ שהביא זתים לפני ר' יוחנן החורני, רש"י ותוס'דבר טוב עמ' שג
טו ע"ב משפחות גדולותפרי חיים (קנולר) פרשת שלח
טו ע"ב נער הייתי וגם זקנתי מאן אמרה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' כה
טו ע"ב ראיתי שהיה אוכל פת חריבהמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' עא
טו ער שיתגייר בפני שלשהבית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' ל
טו קרושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעת"לחמודי צבי ויקרא עמ' קז
טו. אתה הוא עקיבא ששמך הולך מסוף העולם ועד סופוחמודי צבי בראשית עמ' קט
טו. דרכיה דרכי נועם $83, 130
טו. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלוםגור אריה במדבר פל"ה הערה 44
טו. חזי מר הני דבי פפא בר אבא דיהבי זוזי לאינשי לכרגייהו ומשעבדי בהו כי נפקי צריכי וכו' [פירש"י]דרכי צדק עמ' ס
טו. מה נעשה לצרות הראשונותמקראי קדש (תשנג) עמ' תעג, תעד
טו. מעשה בבתו של ר"ג שהיתה נשואה לאבא אחיונחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ד אות א
טו. עשו ב"ש כדבריהםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקמא
טו. רבי טרפון היה מתלמידי ב"ש והיה רוצה לעשות כדברי ב"ששבט מישראל (פרידמן) עמ' קיג
טו. שכן מצינו באמהות שטבלו ולא מלואור אברהם - סידור התפילה עמ' קיז
טו. תורה איקרי דרךאהבת חיים (דייטש) עמ' שטז
טו: ב' הרים גדולים ב"ש וב"התפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רכו(מד) {למה נקראו כן}
טו: בית שמאי היו מתירין צרת הבתפרדס המלך (תשסט) אות קלז, תקנו
טו: מהרש"א מהדורא בתרא - יעקב נצטער כשחשב שמת יוסף מפני שלא יהיה מי שיאמר תורה משמוים שמחה עמ' קמ
טו: מפני מה אתם מכניסין ראשי בין שני הרים גדוליםבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 619
טו: צרת הבת מהו וכו'יפה מראה (שנ) פרק א דף רכה ע"ג, ודף רכו ע"א-ע"ב
טו: ר' יוחנן החורני לא רצה לאכול זיתים לפי שראה שהם לחים וסבר שהוכשרו ונטמאושם יחזקאל עמ' צט
טו: רש"י נפסלת אף לתרומהגור אריה שמות פכ"ב הערה 135
טז אתה הוא עקיבא בן יוסף ששמך הולך מסוף העולם ועד סופואור חדש (הרטמן) פ"א אות 136
טז בימי דוסא בן הרכינסבית שלום מרדכי עמ' קנא
טז לא הגעת לרועה צאןמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לה ע"ד
טז ע"א אח קטן יש לי בכור שטן הואבאר מחוקק (תשמט) עמ' צט
טז ע"א אח קטן יש לי בכור שטן הוא ויונתן שמוהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשכח
טז ע"א אח קטן יש לי בכור שטן וכו'באר מחוקק (תשעה) עמ' קכז
טז ע"א אח קטן יש לי וכו' והוא מתלמידי שמאי והזהרו שלא יקפח אתכם בהלכות לפי שיש עמו שלש מאות תשובות בצרת הבת וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קד
טז ע"א אמר להם דוסא שמעתם או בן הרכינס שמעתם וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' ג
טז ע"א אשריך ר"ע ששמך הולך מסוף העולם וכו'אפיקי ים עמ' רב
טז ע"א אשריך שזכית לשם ועדיין לא הגעת וכו' ואפי, לרועה צאןמנחת יואל עמ' צט
טז ע"א אתה הוא עקיבא בן יוסף וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רעח
טז ע"א אתה הוא עקיבא בן יוסף ששמך הולךעולם הפוך פרק ס
טז ע"א אתה הוא עקיבא בן יוסף ששמך הולך מסוף העולם ועד סופואוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רעה
טז ע"א אתה הוא עקיבא בן יוסף ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו שב בני שב כמותך ירבו בישראלאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שפ
טז ע"א אתה הוא עקיבא ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו אשריך שזכית לשם וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שעו, שעט, שצג
טז ע"א אתה הוא עקיבא ששמך הולך מסוף העולם עד סופו אשריך שזכית לזהכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' פד
טז ע"א אתה הוא רבי עקיבא ששמך הולך מסוף העולםרסיסי לילה סי' מה (עמ' 90), לקוטי מאמרים עמ' 81, מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 51)
טז ע"א אתה עקיבא ששמך הולך מסוף העולםאיתן האזרחי עמ' רסט
טז ע"א בעין יעקב - אתה הוא עקיבא בן יוסף וכו' קרא עליו מקרא זה טוב שם משמן טובאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שעג, שצג
טז ע"א ג' דברים העיד ר' דוסא בן הרכינס בשם חגי הנביאדבר טוב עמ' שז
טז ע"א התירו צרת הבתפרי חיים (קנולר) פרשת תצא
טז ע"א ויש לו בן לעזריה חבירנואוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' יג
טז ע"א ויש לו בן לעזריה חברנוציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' ז
טז ע"א וכל שאינו מקיים דברי חכמים וכו' רשע לא מקריפרי צדיק תולדות אות א, פקודי אות ח, צו אות ח, פסח אות לט, תזריע אות א, נצבים אות ה
טז ע"א ועדיין לא הגעת לרועי בקרחכמת התורה ויצא עמ' תכה
טז ע"א ועדיין לא הגעת לרועי בקרצדקת הצדיק סי' רטו
טז ע"א ועדיין לא הגעת לרועי בקר וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' תכא, ח"ב עמ' קנו
טז ע"א יש לו בן לעזריה חברינוהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קסט
טז ע"א יש לי אח קטן בכור שטן הוא ויונתן שמוטיול בפרדס ח"ב עמ' תנא
טז ע"א יש עמו ש' תשובות בצרת הבת שמותרת אבל חגי הנביא דרש דאסורהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קפא אות יב
טז ע"א כמותך ירבו בישראלמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' טז
טז ע"א לא הגעת לרועי בקר א"ל ואפי' לא לרועי צאןלקט שיחות מוסר ח"א עמ' ריז
טז ע"א נער הייתי גם זקנתי וכו' שר העולם אמרובשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף עד, ח"ג עמ' אלף שסט
טז ע"א סוגיית צרת הבתיחל ישראל אבות ח"ו עמ' רכו
טז ע"א על מדוכה זו ישב חגי הנביאציץ השדה חנוכה עמ' סג
טז ע"א על מדוכה זו ישב חגי וכו'דרכי חיים דף ט ע"ב (קטע ראשון)
טז ע"א עמון ומואב מעשרין מעשר עני וכו' והניחום כדי שיסמכו עליהן וכו'תשובה מיראה עמ' יד, עד
טז ע"א עקיבא בן יוסף ששמך הולך מסוף העולם עד סופוכתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
טז ע"א פגע בו בר"ע אקשי ליה ואוקמיה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תד ד"ה וביבמות
טז ע"א קדש את עצמך במותר לךפרי צדיק קדושים אות ח, יב, נשא אות ו
טז ע"א שמו (של ר"ע) הולך מסוף העולם ועד סופויחי המלך עמ' מט
טז ע"א שמעו הולך מסוף העולם ועד סופודרשות באר יצחק עמ' רנ
טז ע"א שעל מדוכה זו ישב חגי הנביא ואמר וכו'זכור לדוד עמ' סו
טז ע"א שקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולעתיד לבאלקוטי מאמרים עמ' 211, דובר צדק עמ' 194, ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ז (עמ' 42)
טז ע"א תוס' ד"ה עמון, עבר הירדן כבשוה עולי בבלברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קכט
טז ע"א תוס' ד"ה קסבר עובד כוכביםתורה אור (באנדי) עמ' שלט
טז ע"א תוס', שר העולםפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' רח
טז ע"א תפסו לרבי יהושע והושיבוהו על מטה של זהבאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' ד
טז ע"ב אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן פסוק זה שר העולם אמרו נער הייתי גם זקנתי מאן אמריה אילימא קודשא בריך הוא מי איכא זקנה קמיה ואלא דוד אמריה מי קשיש כולי האי אלא שמע מינה שר העולם אמרודרכי אמונה דרך לח
טז ע"ב בימי ר' דוסא בן הרכינס הותר הצרות לאחיןאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שסג
טז ע"ב בתוד"ה ויהי כל ימי חנוך שהוא נעשה שר של עולםלקט אמרי קודש - בראשית עמ' כב
טז ע"ב והם נפנו לשרף ספר תורהדברי שאול ויקרא עמ' רצד
טז ע"ב והם נפנו על בנות ירושלים וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תט
טז ע"ב ותוס' - אם חנוך הוא המלאך מטטרוןמים רבים (פרנקל) פרשת בראשית אות ח
טז ע"ב חוששין לקדושין שמא מעשרת השבטים הוארסיסי לילה סי' לה (עמ' 55), תקנת השבין סי' טו (עמ' 164), לקוטי מאמרים עמ' 79
טז ע"ב חוששין לקדושין שמא מעשרת השבטים הואפרי צדיק בהר אות יב
טז ע"ב מט"ט שרו של עולם ותוס'תורת מנחם חל"ח עמ' 129
טז ע"ב מי איכא זיקנה קמי'ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' שמ
טז ע"ב מי איכא זיקנה קמי,בשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' שמ
טז ע"ב מי איכא זקנה קמי'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 104
טז ע"ב מי איכא זקנה קמי'תורת מנחם חלק ל עמ' 172
טז ע"ב משום עבדי שלמה וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' עח
טז ע"ב נער הייתי גם זקנתי וכו' שר העולם אמרוס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'עד, א'שסט
טז ע"ב נער הייתי גם זקנתי וכו' שר העולם אמרוס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' עה
טז ע"ב נער הייתי גם זקנתי, מאן אמריה וכו' שר העולם אמרומאורות הראי"ה שבת קודש עמ' מז
טז ע"ב נער הייתי וגו' פסוק זה שר העולם אמרולקט אמרי קודש - בראשית עמ' קצט
טז ע"ב נער הייתי וגם זקנתי מאן אמריה וכו'ברית שלום (תעח) דף עג ע"ג
טז ע"ב נער הייתי שר של עולם אמרוחכמת התורה נח עמ' תלז
טז ע"ב נער הייתי, פסוק זה שר העולם אמרו, תוס', מט"שפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קה, קסו, קפא
טז ע"ב נער הייתי, שר העולם אמרופי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שט
טז ע"ב נער הייתי, שר העולם אמרופי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' רט
טז ע"ב עובד כוכבים שקידש בזמן הזה חוששין לקידושין שמא מעשרת השבטים הוא וכו' בדוכתי דקביעי דאמר רבי אבא בר כהנא וכו' וערי מדי זו חמדן וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' פה
טז ע"ב עובד כוכבים שקידש וכו' מעשרת השבטים וכו' בדוכתא דקביעי (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות ח"ח עמ' 246, חי"ט עמ' 173
טז ע"ב עכו"ם ועבד הבא על בת ישראל, ותוד"ה קסברגבורת יצחק שבועות עמ' יט
טז ע"ב עכו"ם שקידש בזמן הזה חוששין לקדושיןתורה אור (באנדי) עמ' שלד, שלז
טז ע"ב עכו"ס ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזררנת יצחק משלי עמ' רצג
טז ע"ב עשרת השבטים שגלו למדייחי המלך עמ' מו
טז ע"ב פסוק זה שר העולם [מט"ט] אמרו נער הייתי גר מאן אמריה אילימא קוב"ה מי איכא זקנה קמיה ואלא דוד אמריה מי קשיש כולי האי וכו'ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף נו ע"ג
טז ע"ב פסוק זה שר העולם אמרוערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 240
טז ע"ב פסוק זה שר העולם אמרו נער הייתימאור עינים (תשעה) עמ' רמז
טז ע"ב פסוק זה שר העולם אמרו נער הייתי גם זקנתיברכת טוב עמ' קמז, קס
טז ע"ב פסוק זה שר העולם אמרו נער הייתי גם זקנתיעשרה מאמרות (תשס) עמ' תנ
טז ע"ב פסוק זה שר העולם אמרו נער הייתי גם זקנתיאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 604, במדבר עמ' תתפד, נ"ך עמ' שעג; יהל אור עמ' קמב
טז ע"ב פסוק זה שר העולם אמרו נער הייתי וגם זקנתיפניני דעת עמ' לח
טז ע"ב פסוק זה שר העולם אמרו נער הייתי וכו'אפיקי ים עמ' קפא, רז
טז ע"ב שאלו פסוק זה מאן אמדיה, ותוס' ד"ה פסוקשם ישראל עמ' שסו
טז ע"ב שמסוף העולם ועד סופוס' הבוטח ח"ב עמ' שנד
טז ע"ב שר העולםס' הגירושין (תשסו) עמ' 100
טז ע"ב שר העולם אמרוחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' פו
טז ע"ב שר העולם אמרותורת מנחם חנ"ד עמ' 187, חנ"ו עמ' 10
טז ע"ב תוד"ה גוי הבא על בת ישראלבית ישי - דרשות עמ' פו
טז ע"ב תוד"ה פסוקשם דרך בראשית ח"א עמ' כח
טז ע"ב תוד"ה קסברשם דרך במדבר עמ' שא
טז ע"ב תוס' ד"ה אמוראי ודרוש וחדושמנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
טז ע"ב תוס' ד"ה אמוראי נינהותורה אור (באנדי) עמ' שלו, שלט, שמו
טז ע"ב תוס' ד"ה עובד כוכבים שקידשתורה אור (באנדי) עמ' שלב, שמא, שמו
טז ע"ב תוס' ד"ה פסוקדברי שאול בראשית עמ' עה, שמות עמ' שיט
טז ע"ב תוס' ד"ה קסברמגילת סמנים עמ' קד
טז ע"ב תוס' ד"ה קסברתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' פז, קעב
טז ע"ב תוס' ד"ה קסבר עובד כוכבים הבא על בת ישראל - שצריך גירותהשיר והשבח ח"א עמ' רמו
טז ע"ב תוס' ד"ח עובד כוכביםגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קד
טז ע"ב תוס' חנוך נהיה מלאךשיחות מוסר (תשסב) עמ' רמג, רצו
טז ע"ב תוס׳ בשם הפייטן שר העולם הוא מט"טציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' ז, ט
טז ע"ב תרמוד - "עבדי שלמה"תורת מנחם חי"ג עמ' 181
טז תוס' אגדות חלוקותככר לאדן (תקסא) דף רעט ע"ב
טז תוס' אגדות חלוקותככר לאדן (תשנ) עמ' קנח
טז תוס' אגודות חלוקותככר לאדן (תקסא) דף רעט ע"ב
טז תוס' דאין קטיגור נעשה סניגורמראית העין (תשכ) דף קי ע"ב
טז. אימא קודם בת קול עשומקראי קדש (תשנג) עמ' שמח
טז. אין מקבלין גרים מתרמוד וכו' והאמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנהערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' פח-פט
טז. אמר בן הרכינס לר"ע אתה הוא ר"ע ששמו הולך מסוף העולם וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' תסב
טז. אמר להן רבי יהושע אני אלך ואחריו מי רבי אלעזר בן עזריה ואחריו מי רבי עקיבא... אמר ליה אתה הוא עקיבא בן יוסף ששמך הולך מסוף העולם וער סופושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קג, קד
טז. אמר לו רבי עקיבא ואפילו לרועי צאןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רמא
טז. אמר ר"ע אפילו לרועי צאןשבט מישראל (קרמניץ) פרק עח פסוק סט
טז. אשריך ר"ע שזכית לשםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תו
טז. אשריך רבי עקיבא שזכית לשם ועדיין לא הגעת לרועי בקר, וא"ל ואפילו לרועי צאןאור לשמים (תשסג) עמ' יח
טז. אשריך שזכית לשם ועדיין לא הגעת לרועה בקר כו'פרדס המלך (תשסט) אות צו, רכ, שפא
טז. אשריך שזכית לשם ועדיין לא הגעת לרועי בקרמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' דש
טז. אתה הוא עקיבא בן יוסף ששמך הולך מסוף העולם ועד סופודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 390, 1208
טז. אתה הוא עקיבא בן יוסף ששמך הולך מסוף העולם ועד סופומבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' ס, קמה
טז. אתה הוא עקיבא בן יוסף ששמך הולך מסוף העולם ועד סופומבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' לג
טז. אתה הוא עקיבא וכו' אשריך שזכית לשם ועדיין לא הגעת לרועי בקרעטרת מנחם (תשסג) עמ' נח
טז. אתה הוא עקיבא ששמך הולך מסוף העולם ועד סופוהישר והטוב (תשסג) עמ' תסז
טז. אתה הוא עקיבא ששמך הולך מסוף העולם ועד סופוחיים שיש בהם מועדים עמ' סה, על התורה תנינא עמ' תקמז
טז. אתה הוא עקיבא ששמך הולך מסוף העולם ועד סופומנחם ציון (תשסד) עמ' רמד
טז. אתה הוא עקיבא ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' תקכט
טז. אתה הוא עקיבא ששמך הולך מסוף עולם ועד סופובית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' פו
טז. ביאור המאמר, תנו רבנן בימי רבי דוסא בן הרכינס הותרה צרת הבת וכו' על מדוכה זו ישב חגי הנביא ואמר ג' דברים וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תקכ, תרלו, תתע
טז. בימי דוסא בן הורכינס התירו וכו' אמר להן רבי יהושע וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות א
טז. הושיבו על מיטה של זהבפני מלך שמות עמ' לב
טז. הרבה כרכים כבשו עולי מצרים כדי שיסמכו עליהם וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 65
טז. ויש בן לעזריה חברינוברכת חיים ח"א עמ' 72
טז. ועדיין לא הגעת וכו' ואפילו לרועי צאןהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 81
טז. יונתן בן הרכינס הקשה לר"ע ולא הי' יכול להשיבו וא"ל אתה הוא עקיבא ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו אשריך שזכית לשם ועדיין לא הגעת לרועי בקר, א"ל ר"ע אפילו לרועי צאן לא הגעתימרפא לנפש בראשית עמ' תנה
טז. יש לו בן לעזריה חבירינוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלט
טז. יש לו בן לעזריה חברנוהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קיא
טז. מעיד אני עלי שמים וארץ וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קה
טז. נער הייתי גם זקנתי פסוק זה שר העולם אמרויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקפא
טז. עדיין לא הגעת לרועי בקר וכו'חכמה ומוסר ח"ב עמ' לד
טז. על מדוכה זו ישב חגי הנביאדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קעא
טז. עמדו עיניו מלראותנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כז אות ו
טז. עשו ב"ש כדבריהם ובקוה"ע טז, טפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה ק
טז. עשרו של רבי דוסא בן הרכינסדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1024
טז. פגע בו בר"ע אקשי ליה ואוקמיהאמרי מאיר (מאירי) בראשית פל"ב פסוק כט מס' 1
טז. פסוק זה שר העולם אמרו נער הייתי גם זקנתי וכו'ס' העיקרים (שעח) עם פירוש עץ שתול מאמר ב פ' יו דף סה ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פ' בחוקותי דף כב ע"ג; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שע דף קכט ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ג פרק לה דף צא ע"א, ופ' לו דף צא ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קיא דף סב ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קמב דף ע ע"א
טז. קדושה ראשונה קידשה לשעתההמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קצ
טז. קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קי' לעת"לחמודי צבי בראשית עמ' רעח
טז. רבי עקיבא - שמו הולך מסוף העולם וער סופוחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תז
טז. שר של עולםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שט
טז. תד"ה עמוןברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רלא
טז. תוס' ד"ה עמון ומואבוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' קא, קג
טז. תוס' ד"ה פסוקיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקפא
טז. תוס' ד"ה פסוק זהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רכד
טז. תרמוד הם מעבדי שלמה או בנות ציוןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רצג, רצה
טז: אילימא קב"ה מי איכא זקנה קמיהיסוד האמונה (תשסז) הקדמה הגדולה אות מז
טז: אין מקבלים גרים טן התרטודייםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רעז
טז: אין מקבלים גרים מן התרמודייםנזר הקדש ח"ב עמ' תקפב
טז: אמר לו אתה עקיבא ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו וכו' ועדיין לא הגעת רועי בקר א"ל ר"ע ואפי' לרועי צאןדברי יונה עמ' קצג
טז: אמר לר' עקיבא כמותך ירבו בישראלשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' מא
טז: בשעה שנכנסו גויים להיכל הכל נפנו על הכסף וזהב וכו'דברים ניחומים (אלשיך, שסא) דף י ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק ל דף מג ע"ג
טז: וינחם בחלח ובחבור, חלח זה חלזון וכו' וכולן לפסולחמודי צבי בראשית עמ' צו
טז: וינחם כחלחל וחבור חלח זה חלזוןטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יב
טז: וכי איכא זקנה קמיהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרמג
טז: זה עמון ומואב בשעה שנכנסו עוברי כוכבים להיכל וכו'הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר כג
טז: חוששין שמא מעשרת השבטים הואתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תנד
טז: חנוך הוא שר העולםאגרא דכלה ח"א עמ' קצט
טז: כל המקיים דברי חכמים נקרא קדושלחם אבירים (בורג'ל, שסה) דף נט ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק ב דף רכו ע"ד; באר הגולה (שנח) באר א דף ד ע"ד
טז: לא יבואו בקהל לךאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' שכא
טז: מחמדיה, אלו ספרי תורותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' לא
טז: מי איכא זקנה קמיהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שסא
טז: מי איכא זקנה קמיה דקב"ההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קס
טז: מלאך מטטרו"ן נקרא 'שר העולם'דרך ה' (באום) ח"ד פ"ז אות לג
טז: משה בחי' מט"ט הנק' נערספרי המגיד מקאזניץ עמ' צט
טז: משום עבדי שלמהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תנט
טז: מתרמוד וכו' שיתא אלפי קשתווימי השלוח (תשסז) ח"א דף רמ
טז: נעמי אמרה לרות שיש תחום שבת ויחוד עריות וכו'לקחת מוסר רות עמ' קנח, קנט
טז: נער הייתי גם זקנתי מאן אמריה אילימא קב"ה מי איכא זקנה קמיהנחמד ונעים (תשסח) פרקי אבות אות מד
טז: נער הייתי גם זקנתי מאן אמריה וכו' ואלה דוד אמריה מי קשיש כולי האיעשרה למאה (תשסג) עמ' ל
טז: נער הייתי גם זקנתי פסוק זה שר העולם אמרואור חדש (הרטמן) פ"ד אות 476
טז: נער הייתי גם זקנתי, שר העולם אמרותהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' שצד
טז: נער הייתי וגם זקנתי שר העולם אמרהויברך דוד עמ' נב
טז: נער הייתי וגם זקנתי שר העולם אמרואור לשמים (תשסג) עמ' עז
טז: נער הייתי וגף פסוק זה שר העולם אמרוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסב, רנד
טז: נער הייתי וכו' פסוק זה שר העולם אמרואוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' כח
טז: נער הייתי וכו' שר העולם אמרושל"ה (תשנז) פרשת חיי שרה אות יט, כג, וישב אות מח בהגה"ה, שמיני אות יב
טז: נער הייתי פסוק זה שר העולם אמרומדבר קדש מועדים ח"ב עמ' ל
טז: נער, מט"טפרדס המלך (תשסט) אות שסב
טז: פסוק זה שר העול, א' נער הייתי גרמגלה עמוקות (תשסח) אופן קיא, ריח
טז: פסוק זה שר העולם אמרו נער הייתידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' נ
טז: פסוק זה שר העולם אמרו נער הייתי גם זקנתיחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קכ
טז: פסוק זה שר העולם אמרו נער הייתי וגו'אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תבא י
טז: פסוק זה שר עולם אמרו, שלא ראה צדיק נעזבשבט מישראל (קרמניץ) פרק לז פסוק כה
טז: קשים גרים לישראל כספחתלקחת מוסר ח"א עמ' שס, לקחת מוסר רות עמ' קסא
טז: שנטמעו בעמים עד שלא ידעו בעצמם אם הם ישראל בללמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ר"ה יא
טז: שר של עולם אומרוחקל יצחק (תשסג) עמ' תקלו
טז: תוד"ה פסוק, שמות של מס"סתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קלא(תלא)
טז: תוס' - איך פליג רבי יוחנן על חגי הנביא וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רצג
טז: תוס' - ד"ה אמוראי נינהו בא"ר וליכא למימר משום רסברה דהולר כשר דבתר עובר כוכבים שרינן ליה (ובמהרש"א)ישמרו דעת עמ' נט
טז: תוס' - חנוך נעשה המלאך מט"טעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' מו
טז: תוס' - מלאך מט"ט שמו נערשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רפב
טז: תוס' - מלאך מטייט הוא חנוך בן ירדשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תב
טז: תוס' ד"ה אמוראי נינהוכרם חמד (תשסו) עמ' לט
טז: תוס' ד"ה אמוראי פריך הש"ס דתני כתמים הנכרים טהורים, והוינן בה אפילו מתרמוד, ואמר רבי יוחנן זאת אומרת מקבליו גרים מתרמוד. וכי תימא זאת אומרת ולא סבירא ליה, והאמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה. וקשה דהוה ליה למיפרך בקצרה, דדין זה דנכרי ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר הוא דוקא למאן דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין, וסתם משנה במסכת קידושין כו' דקידושין תופסין בחייבי לאויןערבי נחל (תשסד) עמ' תקכט, ח"ג עמ' פח
טז: תוס' ד"ה בשלמא רבי יוחנן וסבייא אמרי אין מקבלין גרים מתרמוד, משום עבדי שלמה שנשאו שם בנות ישראל, וסבירא להו נכרי ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר. וקשה לימא כפשוטו, דמשום איסור עבדות אין מקבלין גרים, ואפילו למאן דאמר הולד כשר מכל מקום עבד הוא. וי"ל דאמר הכי כדי שיהיה ניחא אפילו למאן דאמר המפקיר עבדו יצא לחירות ואין צריך גט שחרור, ומסתמא כבר נתיאשו הבעלים מהם, ויאוש הוי כהפקר, וליכא איסור עבדות. מה שאין כן איסור ממזרות איכא מחמת שנשאו בנות ישראל בתחלה קודם היאושערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' פז
טז: תוס' ד"ה נכריחמודי צבי בראשית עמ' צו
טז: תוס' ד"ה פסוקנזר הקדש ח"ב עמ' תרכח
טז: תוס' ד"ה פסוק זהבני שלשים עמ' קנז
טז: תוס' ד"ה קפבר הא דיש ממזר בחייבי לאוין למ"ד דס"ל כן, היינו משום דדריש סמוכיןערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' פ
טז:פחד יצחק פסח מאמר נח
יז ע"א אין בנך הבא מן הנכרית קרוי בנך אלא בנהתורת מנחם חט"ז עמ' 257
יז ע"א במהרש"ל ד"ה זו ובו' חמדן, כן צריך לומר ונ"ב ארץ אשכנ"ז, ערוךדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' פה
יז ע"א בן ישראלית מעכו"ם כשרלקוטי מאמרים עמ' 161
יז ע"א בנך הבא מבתך קרוי בנךפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רלט
יז ע"א בנך הבא מן הנכרית אינו קרוי בנך אלא בנהקרן לדוד שמות עמ' קלב
יז ע"א דבנתא דההוא דרא איצטרויי אצטרופוקד עקרים סי' ה (עמ' 37)
יז ע"א דקוליה דהרפניאתקנת השבין סי' י (עמ' 95), דובר צדק עמ' 175
יז ע"א ואין בנך הבא מן העכו"ם קרוי בנך אלא בנהרסיסי לילה סי' מד (עמ' 87), דברי סופרים סי' כ (עמ' 16), לקוטי מאמרים עמ' 225, דובר צדק עמ' 36
יז ע"א יחדיו - פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמוס' חסידים סי' תצג
יז ע"א לא זזו משם עד שעשאום כעכו"ם גמוריםלקוטי מאמרים עמ' 90, צדקת הצדיק סי' עח
יז ע"א לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודותמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תכ
יז ע"א עשה בה מאמר ומת וכו'זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שלג
יז ע"א עתידין ישראל דעבדי יומא טבא כי חרבי תרמודבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' ריד, מלכים עמ' קעט
יז ע"א פסול דאין לו תקנה חמור משאול שיש לו תקנהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שנד
יז ע"א קבא רבא וקבא זוטא מיגנדר ואזיל לשאולדובר צדק עמ' 170
יז ע"א רש"י ד"ה ואמר רבינאתורה אור (באנדי) עמ' שלב
יז ע"א תוס' ד"ה משאול לתדמור. שאול קורא בבל לפי שתחילה גלו כולם לבבל כשרים ופסולים וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' עד
יז ע"א תרמודלקוטי שיחות ח"ה עמ' 448
יז ע"א תרמוד שבה נתערבבו בני נכר בישראלרסיסי לילה סי' *נז (עמ' 168, 170), דובר צדק עמ' 167, 170, 176
יז ע"ב אחיו מאמו אינו זוקקאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קפד
יז ע"ב אי משכחת שני בכוריםגנא דפלפלי עמ' תכז
יז ע"ב יחדיו - פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמוס' חסידים סי' תצג
יז ע"ב יליף אחוה אחוה מבני יעקבהשיר והשבח ח"א עמ' עב, שעב
יז ע"ב ישבו אחיםהכתב והקבלה דברים פכ"ה פסוק ח
יז ע"ב כי ישבו אחים יחדו וכו' פרט לאשת אתיו שלא היה בעולמועשרה מאמרות (תשס) עמ' קלב
יז ע"ב מצות יבום באחים מן האב או מן האםגנא דפלפלי עמ' קמז
יז ע"ב סוגית הגמרא ללמוד יבום "אחוה אחוה מלוט", ורמב"ן ורשב"אשם דרך בראשית ח"א עמ' סה, סו
יז ע"ב תוס' ד"ה אשת. וא"ת תיפוק ליה מדכתיב דרכיה דרכי נועם וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקצו ד"ה ומסברא ובהערה
יז ע"בבריכות המעיין עמ' צ
יז תוספות ד"ה לא בשמיםדרכי שלום (מרגונאטו) דף קא ע"א
יז. א"ל בסף גולגלתא להיבי יהבת וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' צה, צו, קס
יז. אשת אחיו שלא הי' בעולמומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קח
יז. בן בתך הבא מן הנכרי קרוי בנךנזר הקדש ח"ג עמ' רכט
יז. בנך הבא מישראלית קרוי בנך, ואין בנך הבא מן הכותית קרוי בנךמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תכט
יז. בנך הבא מן הגויה הקרוי בנהחנן אלקים עמ' יא
יז. בנך מישראלית קרוי בנך, אבל בנך הבא מנכרית אינו קרוי בנך אלא בנהכסף נבחר (מרגליות) עמ' רלו
יז. בנתא דההוא דרא איצטרויי אצטרוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קצד
יז. בנתיה דההוא דרא אצטרויי אצטריתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרלג
יז. גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשריוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכז
יז. גוי שקדש בזה"ז אין חוששין לקדושיןנצח ישראל (הרטמן) עמ' תרמו
יז. הרפניא מקום פסוליםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ה {מלשון "הר פניא" - הפסולים פונים לשם, כי זה מקום תאוה, ולכן נאמר בעירובין יט ששם פתח גן עדן, כי מי שיכול להתגבר על התאוות הוא בן ג"ע}
יז. לא זזו משם עד שעשאום נכרים גמוריםחיי נפש ח"ד עמ' שע, שצד
יז. מאי הרפניא, אמר רבי זירא הר שהכל פונין בובאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 327
יז. מאמר כינוי לקידושיןאגרא דכלה ח"ב עמ' רד
יז. נתערבו תרמודאי בישראלמי השלוח (תשסז) ח"א דף רלט
יז. עשה בה מאמרמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שכא, שכז
יז. עתידין ישראל דעבדי יומא טבא כי חרבי תרמודערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תכא
יז. עתידין ישראל דעבדי יומא טבא כי חריב תרמודיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקכה
יז: אחים המיוחדים בנחלהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קא, קו
יז: אחים המיוחדים בנחלהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 24
יז: אנשים אחים אנחנודברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קג
יז: אנשים אחים אנחנודברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קסא
יז: אף כאן אחים מן האבגור אריה דברים פכ"ה אות י
יז: אשת אחיו שלא היה בעולמו היכי כתיביברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' צח
יז: אשת אחיו שלא היה בעולמו ותוס'פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קכה
יז: בן אח נקרא אח שנאמר אנשים אחים אנחנותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קפד
יז: דוקא שהיתה להם ישיבה אחת בעולםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קו
יז: ואיצטריך למיכתב אחים ואיצטריך למכתב יחדיו וכו' הו"א לילף גז"ש אחים אחים מלוט כ' רחמנא יחדיו המיוחדים בנחלהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רנד
יז: יבום מן האב ולא מן'האם מנה"מתפארת ראובן עמ' קל, קלא
יז: יבום רק באחים מן האבברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רעז-רעח
יז: יומא טבא דחריב תרמודפני מלך בראשית עמ' קט
יז: יחדיו המיוחדים בנחלה פרט לאשת אחיו מן אמוערבי נחל (תשסד) עמ' תקכא
יז: כי ישבו אחים יחדיו וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קו
יז: לילף מלוטפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקמז
יז: רש"י שהרי בן אחיו היהגור אריה דברים פכ"ה הערה 38
יז: שהיתה להם ישיבה אחת בעולםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רעט
יז: שהיתה להם ישיבה אחת בעולםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קפח
יז: שומרת יבם שמתה מותר באמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רמט
יח. נרם ביטול יכוםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' פה
יח. רש"י ד"ה דשמואל היאנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות טו
יח: חולץ לאיזו מהן שירצהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרעז
יט ע"א ג' סימנים יש בישראל ביישנים רחמניםחכמת התורה אמור עמ' תט
יט ע"א ולא זו אף זו קתנידרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רנא
יט ע"א ר"ש סבר דאפשר לצמצםגנא דפלפלי עמ' רטז
יט ע"ב רש"י ד"ה קדושין - והלכה והיתה לאיש אחר מדעתה משמעלקוטי שיחות ח"י עמ' 71
יט תוס' ד"ה מצוה כו'קידש ידיד דף יח ע"ג
יט. אשה צרה לחברתהנועם אליעזר בראשית עמ' רלה ע"א
יט. ור"ש ס"ל כר"י הגלילי דאמר אפשר לצמצםחיי נפש ח"ד עמ' קטז
יט. לצרור ששתיהם צרות זו לזומאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רלא
יט: אמר רבי יהושע שמעתי שסריס חולץשמן ראש - ימים נוראים עמ' קד
יט: רש"י ד"ה קידושין, והלכה והיתה לאיש אחר מדעתה משמעתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רמג(יט) {למה לא מסברא}
יט: שבת מצוה דרבנןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' יא
יישר כוחך ששברתמקוה המים עמ' קיז, קכ
יכול יתיירא אדם מביהמ״ק ת״ל את שבתותי תשמורושמן הטוב (תשסו) עמ' תקמ
ישמח ה' במעשיו פסוק זה שר העולם אמרולחם שלמה (הלוי, שנז) דף קלה ע"ב
כ איסור מצוה שניות וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קל ע"ב
כ איסור מצוה שניות וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' תסד
כ איסור קדושה וכו'אהבת דוד (תקנט) דף פ ע"א
כ איסור קדושה וכו'אהבת דוד (תקנט) דף פ ע"א
כ הרשב"אדברים אחדים (תשמו) עמ' תסג
כ מצוה לשמוע דברי חכמיםזכרון יהודה (מונק) דף פה ע"ב, צז ע"ג
כ מצוה לשמוע דברי חכמיםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לה ע"ד
כ מצוה לשמוע לדברי חכמיםאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 220
כ מצווה לשמוע דברי חכמיםשיחות לספר בראשית עמ' קפט
כ ע"א איסור מצוה ואיסור קדושה חולצתתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תפח
כ ע"א אלא אמר רבא קדש עצמך במותר לךלב דוד (תשסט) עמ' סב
כ ע"א אלו שני דורות ותוס' ד"ה משלואיש מבין ח"א דף א ע"ד
כ ע"א אלמנה לכה"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט חולצת ולא מתייבמת, קפסיק ותני בין מן הארוסין בין מן הנשואין וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קצח
כ ע"א בשלמא אלמנה מן הנשואין איכא עשה ול"תדברי שאול ויקרא עמ' קלו
כ ע"א וכל העובר על דברי חכמים נקרא רשעאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קעב
כ ע"א וכל שאינו מקיים דברי חכמים וכו' רשע מקריתקנת השבין סי' טו (עמ' 134), צדקת הצדיק סי' מו
כ ע"א חייבי לאוין ועשה עולה לחליצהאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קפד
כ ע"א חייבי עשה חולצות ולא מתיבמות בחייבי עשהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שסח, ח"ב עמ' קסח, קסט, שסט
כ ע"א כל המקיים דברי חכמים נקרא קדושאוצרות חיים - מצוות עמ' קסח
כ ע"א כל המקיים דברי חכמים נקרא קדושאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קנב
כ ע"א כל המקיים דברי חכמים נקרא קדושטהרת יו"ט חי"ח עמ' קב
כ ע"א כל המקיים דברי חכמים נקרא קדושפנקסי הראי"ה ח"ג עמ' קמח
כ ע"א כל המקיים דברי חכמים נקרא קדוש ובמהרש"אישראל קדושים עמ' *6-4
כ ע"א כל המקיים דברי חכמים נקרא קדוש וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תקלג
כ ע"א כל המקיים דברי חכמים נקרא קדושפני חיים (פלג'י) דף רחצ ע"א
כ ע"א כל המקים דברי חכמים נקרא קדוששפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תקיג
כ ע"א כל שאינו עולה ליבום אינו עולה לחליצהלקוטי שיחות ח"ה עמ' 188
כ ע"א כלל לאתויי צרת איילונית וא"ד וכו' רש"י רשב"א ריטב"אדבר טוב עמ' ש
כ ע"א לקדש עצמו במותר לוחכמת התורה קדושים עמ' א
כ ע"א מסתברא חייבי לאוין שכן תפסי בהו קי'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קפט
כ ע"א מצוה לשמוע דברי חכמיםאור ישע (ראפשיץ) עמ' קעד
כ ע"א מצווה לשמוע דברי חכמיםטהרת יו"ט חי"ט עמ' ה-ז, סח
כ ע"א מקדש עצמו במותר לופניני יחזקאל עמ' תיד
כ ע"א קדושים תהיו קדש עצמך במותר לךדרך ישרה עמ' רל
כ ע"א 'קדושים תהיו" - קדש עצמך במתר לךשירי משכיל כלל ד פרט ב, כלל י פרט ג
כ ע"א קדש את עצמך במותר לךלקוטי מאמרים עמ' 156, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 53 (סי' נט)
כ ע"א קדש את עצמך במותר לךצלח רכב עמ' שפו
כ ע"א קדש עצמך במותר לךאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' מח, נו, קכו
כ ע"א קדש עצמך במותר לךאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק א אות מא, שער ד פרק ח אות ו, ז, ט, י, יב, כג
כ ע"א קדש עצמך במותר לךאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קיא
כ ע"א קדש עצמך במותר לךאמרי אש (טאוב) עמ' רמט
כ ע"א קדש עצמך במותר לךבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקלה, דברים עמ' תקלג
כ ע"א קדש עצמך במותר לךבית יעקב (תשסא) עמ' קלט
כ ע"א קדש עצמך במותר לךבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תקסג, תקפט, ח"ב עמ' תתקטז, אלף מז, אלף סו
כ ע"א קדש עצמך במותר לךדברי משה (שהם, תשמח) עמ' קפח, רח
כ ע"א קדש עצמך במותר לךדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' צז
כ ע"א קדש עצמך במותר לךואותו תעבוד עמ' נו
כ ע"א קדש עצמך במותר לךזך ונקי עמ' עו
כ ע"א קדש עצמך במותר לךזכרון דברים (תשנט) עמ' נ
כ ע"א קדש עצמך במותר לךלחמי תודה דף כ ע"א
כ ע"א קדש עצמך במותר לךלקוטי שיחות ח"א עמ' 256, 254, חי"ג עמ' 107, חי"ט עמ' 403, חכ"ג עמ' 303, 292
כ ע"א קדש עצמך במותר לךלקוטי שיחות חל"ג עמ' 192
כ ע"א קדש עצמך במותר לךלקוטי שיחות חל"ז עמ' 51
כ ע"א קדש עצמך במותר לךלקוטי שיחות חל"ט עמ' 132
כ ע"א קדש עצמך במותר לךלקט אמרי קודש - שמות עמ' קטז, דברים עמ' סב
כ ע"א קדש עצמך במותר לךלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תכד
כ ע"א קדש עצמך במותר לךמאיר נתיבות ח"ג עמ' ר
כ ע"א קדש עצמך במותר לךמסילות הנביאים שופטים עמ' ריח*
כ ע"א קדש עצמך במותר לךנחלת צבי (פאליי) עמ' שעא
כ ע"א קדש עצמך במותר לךס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תלו
כ ע"א קדש עצמך במותר לךעת לעשות חלק ב בהקדמה, וכלל א שאלה ו
כ ע"א קדש עצמך במותר לךקרן לדוד דברים עמ' קצד
כ ע"א קדש עצמך במותר לךשיחות מוסר (תשסב) עמ' צב, צה
כ ע"א קדש עצמך במותר לךשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קלז
כ ע"א קדש עצמך במותר לךתורת מנחם ח"ב עמ' 324, חי"ג עמ' 221, חי"ז עמ' 18, ח"כ עמ' 56, 89, חכ"ב עמ' 45
כ ע"א קדש עצמך במותר לךתורת מנחם חל"ז עמ' 77
כ ע"א קדש עצמך במותר לךתורת מנחם חל"ט עמ' 264
כ ע"א קדש עצמך במותר לךתורת מנחם חלק ל עמ' 27
כ ע"א קדש עצמך במותר לךתורת מנחם חלק לד עמ' 196, 255
כ ע"א קדש עצמך במותר לךתורת מנחם חמ"א עמ' 333, חמ"ג עמ' 111, 279
כ ע"א קדש עצמך במותר לךתורת מנחם חמ"ח עמ' 38, חמ"ט עמ' 244, 378
כ ע"א קדש עצמך במותר לךאור התורה (צמח צדק) שמות עמ' תתט, ויקרא עמ' קט, במדבר עמ' א'שו, א'רצז
כ ע"א קדש עצמך במותר לךבאר שרים פרשת ויקהל דרוש ז אות ד
כ ע"א קדש עצמך במותר לךעבודת עבודה (תשסד) עמ' צג
כ ע"א קדש עצמך במותר לךקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קצז
כ ע"א קדש עצמן במותר לךלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 212
כ ע"א קדש עצמן במותר לךס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קיט, קצ, ועמ' דש, שה
כ ע"א קדש עצמן במותר לןס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' שעב; תרעב עמ' תקסג, תקפט, תתקטז, א'מז, א'סו
כ ע"א קרוש הוא דלא מיקרי הא רשע הוהדברי שאול ויקרא עמ' קד
כ ע"א קרש עצמך במותר לדמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' קנו, קנח
כ ע"א קרש עצמך במותר לךשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' לב, סח
כ ע"א רש"י ד"ה שניותשם דרך דברים עמ' פו
כ ע"א שאינו מקיים דברי חכמיםאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קצ
כ ע"א תוס' ד"ה או שנמצאו, בקיבל עליו שידע שאילונית היא ואפ"ה קדשה לא הוה קדושי טעותבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות יח
כ ע"א תוס' ד"ה גזירהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קעא
כ ע"א תוס' ד"ה יבאדברי שאול בראשית עמ' תטו
כ ע"א תוס' ד"ה יבא עשה וידחה ל"תדרכי איש דף סה/פה ע"א
כ ע"א תוס' ד"ה יבאמנחת מרדכי עמ' שע
כ ע"אבריכות המעיין עמ' קא
כ ע"ב אלמנה מן האירוסין שנפלה ליבום לפני כ"גכח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יט ע"א
כ ע"ב אם אתה יכול לקיים שניהםאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רב
כ ע"ב אם בעלו אמאי קנותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שכט
כ ע"ב ואם בעלו קנו כו' וחי' מהרימ"טיד שלמה (עזרא) דף סו ע"ד
כ ע"ב והתקדשתם אי הכי כל התורה ותוס' ד"ח אמרישראל קדושים עמ' 3
כ ע"ב יבא עשה וידחה את ל"תטהרת יו"ט חי"ח עמ' רטז
כ ע"ב כל המקיים דברי חכמים נקרא קדושעטרת יהושע ויקרא עמ' קיב
כ ע"ב כל מקום שאתה יכול לקיים שניהםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' פו, שכ
כ ע"ב כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשהתורה אור (באנדי) עמ' שכד
כ ע"ב כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה, אם אתה יכול לקיים שניהם מוטב, ואם לאו יבוא עשה וידחה את לא תעשהבצור ירום (תשסז) עמ' ט
כ ע"ב מדאורייתא חייבי לאוין מתייבמיןמנחת מרדכי עמ' שפג
כ ע"ב מצות ייבום היא ביאה ראשונהאלשיך על חמש מגילות עמ' קפד
כ ע"ב ערוך לנר ד"ה מיתיביתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שסט
כ ע"ב עשה דוחה לא תעשה רק כשאי אפשר לקיים שניהםלחמי תודה דף סה ע"א
כ ע"ב עשה ול"ת אם אתה יכול לקיים שניהם מוטב וכו' וברש"יצמח צדקה עה"ת עמ' קו
כ ע"ב קדש עצמך במותר לךברכת אברהם (תשנד) עמ' קלא
כ ע"ב רש"י - קדש עצמך לעמוד ולהזהר אף במותר לך וכו'עטרת יהושע ויקרא עמ' קיב
כ ע"ב תוד"ה אטו - נשאה קודם שנתמנה וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 289
כ ע"ב תוס' ד"ה א"ה, וד"ה מסתבראתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שסח
כ ע"ב תוס' ד"ה יבא עשההכתב והקבלה דברים פכ"ה פסוק ו
כ 'קדש עצמך במותר לךשיחות לספר ויקרא עמ' קלז, רלג
כ קדש עצמך במותר לךשמועת יצחק - תצא ב
כ קדש עצמך במותר לךכלי יקר (תשמח) עמ' שפא
כ רשב"א - אסור לכה"ג לגמור ביאתוקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' נז
כ. א"ל רבא וכל שאינו מקיים דברי חכמים קדוש הוא דלא מקרי, רשע נמי לא מקרי אלא קדש עצמך במותר לךדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 126
כ. איסור מצוה ואיסור קדושה חולצת ולא מתייבמת וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' רסח
כ. איסור מצוה מר״סכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 72
כ. איסור עשה חולצת ולא מתיבמתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שסח
כ. איסור קדושה אלמנה לכהן גדול... ואמאי קרי ליה איסור קרושה אמר אביי כל המקיים דברי חכמים נקרא קרוששל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כב אות יג
כ. איסור קדושה שניות מדברי סופרים וכו'מצור דבש עמ' קנו
כ. איסור קדושה שניות מדברי סופריםכתנות אור עמ' תז
כ. איסורי קדושה שניות מד"סודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנה
כ. אלא אמר רבא קדש עצמך במותר לךהדרש והעיון דברים מאמר קלד
כ. אלא אמר רבא קדש עצמך במותר לךקשוטי כלה ח"י אות רלא, רלד, רלח
כ. אלא אמר רבא קדש עצמך במותר לךשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קעד, מס' יומא אות מג, מה
כ. אלמנה לכה"ג מן האירוסין חולצתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קטז, קיח
כ. אלמנה לכה"ג, קפסיק נתני ל"ש מן הנשואין ול"ש מן האירוסין בשלמא מן הנשואין עשה ול"ת ואין עשה דוחה ל"ת ועשה אלא מן האירוסין וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' רסח
כ. אלמנה לכהן גדול חולצות ולא מתייבמות וכו'גנת אגוז (תשעב) אות קפב
כ. אמר אביי כל המקיים דברי חכמים נקרא קדושדברי יואל מועדים ח"ד דף קנו ע"א, שלד ע"א, שע ע"ב
כ. אמר אביי כל המקיים דברי חכמים נקרא קדושדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 126
כ. אף אם לא עבר אדם רק על איסור דרבנן כבר נקרא רשעדברי יואל מועדים ח"ח עמ' קנד
כ. אשר תלד פרט לאיילוניתשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שעד
כ. דכל מי שעובר על מצוה דרבנן נקרא רשעקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' רב
כ. דכתיב קדושים יהיוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קצג
כ. המקיים דברי חכמים לא נקרא קרושגור אריה דברים פי"ד הערה 86, 90
כ. המקיים דברי חכמים נקרא קדושברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' צו
כ. המקיים דברי חכמים נקרא קדוששמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שיד
כ. המקיים דברי חכמים נקרא קדוש וכו' א"ר קדש עצמך במותר לךיגל יעקב (תשנג) נצבים אות צא
כ. העובר על דברי סופרים נקרא רשעדרך ה' (באום) הקדמת המפרש, ח"ד פ"ב הערה 70
כ. וכל שאינו מקיים דברי חכמים וכו' רשע נמי לא מקרי [בתמיה]דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1401, 1525
כ. חייבי לאוין יכולים לייבם משום דאתי עשה דיבמה ודוחה לא תעשהלהורות נתן דברים עמ' רלט
כ. יבום דוחה ל"תודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תפה
כ. כל המקיים דברי חכמים נקרא קדושבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 2, 236-235
כ. כל המקיים דברי חכמים נקרא קדושדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תפד, ח"ז פרה עמ' פב
כ. כל המקיים דברי חכמים נקרא קדושדברי יואל מועדים ח"ט עמ' תסה
כ. כל המקיים דברי חכמים נקרא קדושדברי יואל פ' שמיני דף רמ ע"ב, פ' קדושים דף קט ע"א, קמח ע"ב, קנה ע"ב
כ. כל המקיים דברי חכמים נקרא קדושהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קפב
כ. כל המקיים דברי חכמים נקרא קדוששם יחזקאל עמ' תצב
כ. כל המקיים דברי חכמים נקרא קדוש וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' לו
כ. כל שאינו מקיים דברי חכמיםויואל משה מאמר ב סי' קכז עמ' שלח
כ. מי שאינו מקיים אף דבר מדרבנן רשע מיקרינועם המוסר עמ' ריז
כ. מי שאינו מקיים מילי דרבנן מקרי רשעמאורי שערים עמ' קנג-קנד, קנח
כ. מי שעובר אפילו רק על מצוה אחת ררבנן נקרא רשעדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קמו
כ. מצוה לשמוע דברי חכמיםדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' צט
כ. מצוה לשמוע דברי חכמיםילקוט עטרת צבי עמ' תיט
כ. מצוה לשמוע דברי חכמיםמקור חיים (תשסו) עמ' תקח
כ. מצוה לשמוע דברי חכמיםעירין קדישין השלם עמ' סה
כ. מצוה לשמוע דברי חכמיםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קי
כ. עד שיכלו כל הנשמות שבגוףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קטז
כ. עינוי נפש שהוא קדש עצמך במותר לךבת עין (תשסז) עמ' שסו
כ. עשה דוחה ל"ת לגבי ייבוםאור אברהם ברכות עמ' לג
כ. עשה דיבום דוחה לא תעשהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמט
כ. עשה דיבום דוחה לא תעשהאור אברהם על ספר המצוות עמ' קעג
כ. עשה דיבש דשה לא תעשהאור אברהם - תשובה עמ' תסב
כ. קדש את עצמך במותר לךקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קיד, קיז, רעט
כ. קדש עצמך במותר לובן מלך - חכמה ומוסר עמ' קכה
כ. קדש עצמך במותר לךאגרא דכלה ח"ג עמ' מז, קעא, תיב
כ. קדש עצמך במותר לךאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שנה
כ. קדש עצמך במותר לךאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' ס
כ. קדש עצמך במותר לךאור השמש (תשסח) עמ' טו
כ. קדש עצמך במותר לךאור ישרים (תשסב) עמ' קכח
כ. קדש עצמך במותר לךאור לשמים (תשסג) עמ' קפד
כ. קדש עצמך במותר לךאמרי נועם (מועדים) סי' ב לפסח
כ. קדש עצמך במותר לךאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) קדושים א
כ. קדש עצמך במותר לךאמרי קדוש (תשסא) עמ' קא
כ. קדש עצמך במותר לךבישורון מלך ח"ב עמ' קנא
כ. קדש עצמך במותר לךבך יברך ישראל (תשסח) עמ' ד, כא, עה, פו, פט, צו, קג, קט, קלו, קמב, קעז
כ. קדש עצמך במותר לךברכת דוד עמ' קיד, קלו
כ. קדש עצמך במותר לךגנת אגוז (תשעב) אות צב, רלו
כ. קדש עצמך במותר לךדברי דוד (טשורטקוב) עמ' ל
כ. קדש עצמך במותר לךדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קא
כ. קדש עצמך במותר לךדברי יואל פ' שלח דף תלג ע"א
כ. קדש עצמך במותר לךדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 97
כ. קדש עצמך במותר לךדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' כט, רצא
כ. קדש עצמך במותר לךדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' לט, צו
כ. קדש עצמך במותר לךדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רטז עמ' רנז
כ. קדש עצמך במותר לךואני תמיד עמך עמ' קצג, תקפ
כ. קדש עצמך במותר לךויואל משה מאמר ג סי' לא עמ' תלד
כ. קדש עצמך במותר לךחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' שנג
כ. קדש עצמך במותר לךיסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות לז
כ. קדש עצמך במותר לךיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שטו
כ. קדש עצמך במותר לךכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' כז
כ. קדש עצמך במותר לךכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' לד
כ. קדש עצמך במותר לךלהורות נתן דברים עמ' קעה
כ. קדש עצמך במותר לךלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' נח
כ. קדש עצמך במותר לךמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רלו
כ. קדש עצמך במותר לךמבשרת ציון ח"ג עמ' רצב
כ. קדש עצמך במותר לךמגדל עוז (תשעח) עמ' רלז
כ. קדש עצמך במותר לךמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' רל, שסה, שצב, תח, תמח, תמט, תקמו, תרלד
כ. קדש עצמך במותר לךמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' נב, קכא, שלז
כ. קדש עצמך במותר לךמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שפא, שצו
כ. קדש עצמך במותר לךמטר השמים (תשנז) עמ' רמד
כ. קדש עצמך במותר לךמכתב מאליהו ח"ה עמ' 16
כ. קדש עצמך במותר לךמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרלח, תרלט
כ. קדש עצמך במותר לךמצווה ועושה ח"ב עמ' רעז
כ. קדש עצמך במותר לךמרפא לנפש בראשית עמ' שנב
כ. קדש עצמך במותר לךמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' מ
כ. קדש עצמך במותר לךנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קסג
כ. קדש עצמך במותר לךעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רמב
כ. קדש עצמך במותר לךעצי חיים על התורה עמ' רג, רה
כ. קדש עצמך במותר לךערבי נחל (תשסד) עמ' תשנד
כ. קדש עצמך במותר לךקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רטו, רל, שיב, שסו, תנו, תקמ-תקמג, תקמה
כ. קדש עצמך במותר לךקשוטי כלה ח"ט אות קיט, קכט, רנז
כ. קדש עצמך במותר לךקשוטי כלה חי"א אות קלד, רס
כ. קדש עצמך במותר לךשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קצט, רא, שער האותיות אות ק ס"ק כט, קו, קצג, שכז
כ. קדש עצמך במותר לךשל"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות יא, כה, קדושים אות ז
כ. קדש עצמך במותר לךשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קעח
כ. קדש עצמך במותר לךתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שמד
כ. קדש עצמך במותר לךתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שכג
כ. קדש עצמך במותר לךתורת חיים (קאסוב) עמ' לא
כ. קדש עצמך במותר לךתורת יחיאל בראשית עמ' קעט
כ. קדש עצמך במותר לךאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קצד
כ. קדש עצמך במותר לךגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שפט
כ. קדש עצמך במותר לךכד הקמח (מישור) עמ' ר, תח
כ. קדש עצמך במותר לךנועם אליעזר בראשית עמ' סח ע"ב
כ. קדש עצמך במותר לךנועם אליעזר שמות דף רצז ע"א
כ. קדש עצמך במותר לךנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' צט
כ. קדש עצמך במותר לךעבודת יצחק בראשית עמ' עח, צג
כ. קדש עצמך במותר לךעטרת ישועה (תשסד) אות טז להגדה ש"פ
כ. קדש עצמך במותר לךעירין קדישין השלם עמ' סט, קעג, רצג, תיח
כ. קדש עצמך במותר לךעקבי אבירים (תשסה) עמ' רלב, שנג, תנה
כ. קדש עצמך במותר לך, ודבר זה גורםיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רנח
כ. קפסיק ותני לא שנא מן הנשואין ולא שנא מן האירוסין וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רפה
כ. קרש עצמך במותר לךגור אריה בראשית פל"ז הערה 92, דברים פי"ד הערה 89
כ. קרש עצמך במותר לךדברי יואל מועדים ח"ט עמ' תנז
כ. קרש עצמך במותר לךדעת תורה ויקרא עמ' קכט, ר, במדבר עמ' פו
כ. קרש עצמך במותר לךיורה חכימא (תשעא) עמ' מ
כ. קרש עצמך במותר לךשל"ה (תשנז) עשרה הלולים אות סו
כ. רש"י ד"ה סריסמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שעא
כ. שני אחים תאומיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שנד
כ. שניות לעריותברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 42
כ. שניות מדברי סופריםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 281
כ. תוס' ד"ה אטומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סא
כ. תוס' ד"ה יבאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשא
כ. תוס' ד"ה סריסמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רנח
כ: אימר דאמרינן עשה דול"ת, בעידנא דמקיים עשה קעבר על ל"ת וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תטז
כ: אין קידושין תופסין בחייבי כריתותגור אריה ויקרא פכ"א הערה 109
כ: איסור כהונה אית ביה נמי עשה דקדושים יהיותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רמט
כ: איסור מצוה שניות מד"סנטריקן (תשעד) עמ' קפ
כ: אלמנה לכה"ג וגרושה וחלוצה לכה"ג חולצת ולא מתייבמת ובגט' גזירה ביאה ראשונה אטו ביאה שני'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' כה, כז
כ: אר"ל כל מקום שאתה מוצא עשה ול"ת ואתה יכול לקיים שניהם מוטבחנן אלקים עמ' מו
כ: בתו כיון דאתיא מדרשאזבחי צדק (דיסקין) עמ' ריז
כ: גזירה ביאה ראשונה אטו ביאה שניהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' פו
כ: גזרה ביאה ראשונה אטו ביאה שניהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ת
כ: גזרינן ביאה ראשונה אטו ביאה שני'דברי יואל פ' כי תצא דף קלז ע"א
כ: דכתיב קדושים יהיוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קצג
כ: הדר אמר רבא ואיתימא רב אשי לאו מילתא היא דאמרישרגא המאיר מועדים עמ' קפז
כ: הדר אמר רבא וכו' דאמר ר"ל כ"מ שאתה מוצא עשה ול"ת אם אתה יכול לקיים שניהם מוטב וכו' ה "נ אפשר בחליצה דמקיים עשה ול"תחמודי צבי במדבר-דברים עמ' כז
כ: חייבי לאוין גזירה ביאה ראשונה אטו ביאה שניהערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' פה
כ: כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשהפני יהושע (תשסא) עמ' קמט
כ: מ"ע של יכום רוחה ל"ת של אלמנה לכ"גגור אריה בראשית פל"ח הערה 184
כ: עשה רוחה ל״תכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 51
כ: פצוע דכא וכרות שפכה וסריס אדםמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קסז
כ: קדש עצמך במותר לךצמח דוד (סקאליע) עמ' ר
כ: רש"י ד"ה סריסמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קסח
כ: תוס' ד"ה אטולהורות נתן ויקרא עמ' רעט
כ: תוס' ד"ה אטו ביאה שני'חמודי צבי ויקרא עמ' קכא, קסא
כ: תוס' ד"ה אטו ביאה שניהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלו
כ: תוס' ד"ה פצועמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קסח, קע
כא כל המקיים דברי חכמים נקרא קדוש וכו'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' צד, קלו
כא ע"א א"ר נחמן בר יצחק וסימניך דעילאי דרבמגילת סמנים עמ' ד, ס
כא ע"א איזן וחקר תקן משלים הדבה וכו' היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ותקן לה אזניםפנקסי הראי"ה ח"ג עמ' קסב-קסג {לימד אותנו מדות טובות, והם הכנה והכשרה לתורה כי אין דעת מתדבקת באדם אם אין מדותיו ישרות}
כא ע"א אל הוא קשה וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קלט
כא ע"א אל לישנא דקשה הואאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' רמ
כא ע"א אמר רב נחמן בר יצחק וסימניך וכו'הר המוריה עמ' רנב
כא ע"א בחוד"ה ומותר באשת חמיו, וביש"ש שםשפע חיים - נישואין עמ' קפד
כא ע"א דאמד ר' לוי קשה עונשין של מדות יותר מעונשין של עריות, שזה נאמר בהן 'אל', וזה נאמר בהן 'אלה', 'אל' קשה ו'אלה' קשה מ'אל'כתב סופר אגדות כאן
כא ע"א דהאל לישנא דקשה הוא וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' מד, קכח, רכט
כא ע"א דהאל לישנא דקשהצוואת הריב"ש (תשעג) עמ' קלח
כא ע"א הורגו מותר בבתו וכו'חיים ושלום חלק ב (סימן י"ג) דף ע"ו ע"ב (ד"ה תשובה)
כא ע"א היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזניםאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' ז
כא ע"א הני אפשר בתשובה והני לא אפשר בתשובהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' מה
כא ע"א התועבותהכתב והקבלה בראשית פי"ט פסוק ה
כא ע"א התורה דומה לכפיפה שאין לה אזניםדברי שאול שמות עמ' קנא
כא ע"א ויותר שהיה קהלת חכם עוד לימד דעת את העם וגו' שתיקן שניותעמודיה שבעה עמ' *פ
כא ע"א ושמרתם את משמרתי - עשו משמרת למשמרתיאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' קכז
כא ע"א 'ושמרתם את משמרתי' עשו משמרת למשמרתיאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קא
כא ע"א ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתיימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תיז
כא ע"א ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתילחמי תודה פתיחה דף ב ע"ב, גוף הספר דף קנח ע"א
כא ע"א ושמרתם וכו' עשו משמרת למשמרתישביתת שבת סי' א (עמ' 66), משיב צדק סי' מא (עמ' 25)
כא ע"א ושמרתם וכו' עשו משמרת למשמרתיפרי צדיק לחנוכה אות ב, משפטים אות ו
כא ע"א חייב אדם לעשות נדרים וסייגיםמעדני אשר נישואין עמ' סה
כא ע"א חליצה במקום יבום לא כלום היאערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 236
כא ע"א כל מקום שנאמר אל הוא קשהחכמת התורה תולדות עמ' רמ
כא ע"א מאי חומרייהו הני אפשר בתשובה וכו'שני המאורות (תשסח) עמ' קלג
כא ע"א מדות ומשקלותתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' נא
כא ע"א מהר"ץ חיות טעם מצות חליצה בזמן הזהבאר שרים בראשית פ' לך לך דרוש ו אות ב
כא ע"א עד שבא שלמה ועשה לה אזנים [לתורה]המאור הגדול (גר"א) עמ' קסא
כא ע"א עשו משמרת למשמרתדברי שאול שמות עמ' קנא
כא ע"א עשו משמרת למשמרתידרכי התשובה עמ' עו
כא ע"א עשו משמרת למשמרתידרשות הר"ן (תשסג) עמ' רסט, תקכח
כא ע"א עשו משמרת למשמרתיחכמת התורה בחוקותי עמ' קט
כא ע"א עשו משמרת למשמרתילקוטי שיחות ח"א עמ' 253
כא ע"א עשו משמרת למשמרתימשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' ריא
כא ע"א עשו משמרת למשמרתיעטרת יהושע ויקרא עמ' קיב
כא ע"א עשו משמרת למשמרתיקרן לדוד דברים עמ' קמ
כא ע"א עשו משמרת למשמרתישרגא המאיר על התורה עמ' רצא
כא ע"א עשו משמרת למשמרתיתורת מנחם חכ"ב עמ' 184
כא ע"א עשו משמרת למשמרתיתורת העולה (תשעה) עמ' קז
כא ע"א קודם שבא שלמה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' מא-מב
כא ע"א קודם שבא שלמה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים וכו'לחם רב על סדור התפילה אות א' שעט
כא ע"א קשה עונשין של מדותאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' רמו
כא ע"א קשה עונשין של מדות יותר מעונשן של עריותתהלה לדוד (והרמן) פרק ט פסוק יא הערה כב
כא ע"א קשה עונשן של מדות יותר מעונשו של עריות וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' רכח, רמה
כא ע"א קשה עונשן של מדות יותר מעונשן של עריותלחמי תודה דף צד ע"א
כא ע"א קשה עונשן של מדות משל עריותכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ס
כא ע"א רמז לשניות מן התורה מנין וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תכו ד"ה ואמר
כא ע"א רמז לשניות מן התורה מנין וכו' ושמרתם את משמרתי וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' לח
כא ע"א רמז לשניות מן התורהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כו
כא ע"א רש"י ד"ה עריותצפיחית בדבש סי' סז דף קסו ע"ב
כא ע"א רש"י ד"ה עריות, ואע"ג דקי"ל יתקן בהם צרכי רבים לאו תשובה מעלייתא הואגבורת יצחק ימים נוראים עמ' שלז
כא ע"א שיעשה משמרת למשמרתיחכמת התורה אחרי מות עמ' שכ
כא ע"א שניות וכו'חיים ושלום חלק ב (סימן צ) דף קלד ע"ד (ד"ה איברא)
כא ע"א שניות מנלן וכו' עשו משמרת למשמרתישני המאורות (תשסח) עמ' ד
כא ע"א ת"ר מה הם שניות וכו'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 142
כא ע"א תוס' ד"ה ומותר, הא דוד נשא רצפה בת איהרנת יצחק שמואל עמ' תנח
כא ע"ב א"ל רב הלל לרב אשי לדידי חזיא לי שניות מר בריה דרבנא וכו'מגילת סמנים עמ' פו
כא ע"ב החכם שאסר את האשה בנדר וכו' ותוס' בד"ה אמר להואיש אמונים דף כב ע"ב
כא ע"ב שלמה תיקן שניותבאר שרים פרשת משפטים דרוש ג אות ב
כא ע"ב תנא ושיירלקוטי שיחות ח"ה עמ' 142
כא קשה עונשן של מדות וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' קצב
כא קשה ענשן של מדות וכו'דברים אחדים (תקמח) דף נד ע"ד
כא ר"א אמר מהכא פרעהו כו' משל דר"א למהד"ד כו'המדרש והמעשה דברים פרשת ואתחנן ח"א
כא. אי לא הא לא קיימא האיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' טו
כא. אי לא שניות פגע בערוה גופהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכח, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קצד
כא. אי לאו שניות פגע בערוה גופאדרך חיים (תשע) פ"א הערה 217, 253-252
כא. א-ל לישנא דקשה הואאגרא דכלה ח"ג עמ' רפט, שמט
כא. אל קשה ואלה קשה מאלהמקראי קדש (תשנג) עמ' קפ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' סט
כא. אלה קשהבת עין (תשסז) עמ' מב, קיג, קטו, קעג, קעה
כא. אם אמו שנייהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שמז
כא. אמר לך ר"ל כי אמינא אנא היכי דמקיימי מצוה אבל הכא חליצה במקום יבום לאו מצוה הואחמודי צבי במדבר-דברים עמ' כח
כא. אמר רבא רמז לשניותדברים נחמדים (תשסה) עמ' סה
כא. אר"א משל דר' הושעיא לאדם שיש לו פרדס משמרו מבחוץ כולו משתמריוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיד
כא. אתם קרויין אדם ואין אומות העולם קרויין אדםאור אברהם - סידור התפילה עמ' יג, רלח
כא. במקום שאפשר לקיים שניהם לא אמרינן אתי עשה ודחי ל"תגור אריה דברים פט"ז אות ט
כא. בתחילה היתה תורה דומה לקופה שאין לה אזניים וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רמט
כא. גר שנתגייר כקטן שנולדדברי יונה עמ' קעא
כא. ואת אילי הארץ לקחגור אריה בראשית פ"ב הערה 31
כא. והחכם שומר להבין בו בחינת החסד, ויתבוננו חסדי ה', ר"ל שמתבונן שיש ב' מיני חסדיםבת עין (תשסז) עמ' לה
כא. ומאי משמע דהאל לישנא דקשה הואדרך חיים (תשע) פ"א הערה 548
כא. ועלתה יבמתומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רכז
כא. ושמרתם את משמרתי גבי עריות כתיבדרך חיים (תשע) פ"א הערה 282-281
כא. ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתיבן מלך - שבת עמ' קעז
כא. ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתידברים נחמדים (תשסה) עמ' סז
כא. ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתידודי נתן בראשית עמ' נא
כא. ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתישפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' שכה, תפו
כא. ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתיקרבן אהרן (שסט) פ' אחרי מות פרק יג דף קצט ע"ד, ודף ר ע"א
כא. ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתדברי יואל מועדים ח"ד דף שסו ע"א, תעז ע"א
כא. ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתיאור אברהם ברכות עמ' רפז
כא. ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתיבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 98, 231, באר ב הערה 303
כא. ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתימחשבת מוסר ח"א עמ' קיג, שס
כא. ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתישם יחזקאל עמ' תקצב
כא. ושמרתם וגו' - עשו משמרת למשמרתימפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' סב
כא. כהן גדול שייבם אלמנת אחיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' נט
כא. כי את התועבות האל עשו אנשי הארץ, האל קשות מכלל דאיכא רכותדברים נחמדים (תשסה) עמ' סו
כא. מה הם שניות, אם אמו, ואם אביו וכו'דרך חיים (תשע) פ"א הערה 281
כא. מה לי חדא סתמא ומה לי תרי סתמאדרש משה (קלנברג) ח"ב דף כא
כא. מהכא ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתי וכו' אלא מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמאנועם אליעזר שמות דף רב בהג"ה
כא. מותר לישא אשת חמיומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רנו
כא. משמרו מבחוץ כולו משתמרשמן ראש - ימים נוראים עמ' רפב
כא. עד שלא בא שלמה היה התורה כמו כפיפה שאין לה אזניים כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק לד
כא. עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי שעשה גזירות להרחקהתפארת צבי בראשית עמ' קפה
כא. ערות אשת אחי אמו הוא מדרבנןגור אריה ויקרא פ"כ הערה 138
כא. עשו משמרת למשטרתשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' נח, שצג
כא. עשו משמרת למשמרתאהבת חיים (דייטש) עמ' רפא
כא. עשו משמרת למשמרתאחרי ראי (תשסד) הר סיני עקב אות א
כא. עשו משמרת למשמרתבאר ראי (רוזן) תורה סי' יא אות ב; עבודה סי' יב אות ו
כא. עשו משמרת למשמרתולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רסא
כא. עשו משמרת למשמרתשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שיד
כא. עשו משמרת למשמרתשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רל
כא. עשו משמרת למשמרתשעורי דעת ספר א עמ' רצד
כא. עשו משמרת למשמרתיאור אברהם על ספר המצוות עמ' תפו
כא. עשו משמרת למשמרתיאור אברהם - מסכת מגילה עמ' פו, שפב
כא. עשו משמרת למשמרתיאור אברהם - תלמוד תורה עמ' תא
כא. עשו משמרת למשמרתיאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קלו
כא. עשו משמרת למשמרתידברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' ק
כא. עשו משמרת למשמרתידעת תפלה עמ' תמב
כא. עשו משמרת למשמרתידרך חיים (תשע) פ"א הערה 1419
כא. עשו משמרת למשמרתיהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' כה
כא. עשו משמרת למשמרתיהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' כה
כא. עשו משמרת למשמרתיכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קמא
כא. עשו משמרת למשמרתישמן ראש (כץ) ח"ו עמ' פה
כא. עשו משמרת למשמרתיתורת העולה ח"א פרק כב
כא. עשו משמרת למשמרתיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רעו(סב) {מנין המקור ל"ולא משמרת למשמרת"}
כא. עשו משמרת למשמרתיתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרמב הערה 25
כא. עשו משמרת למשמרתיכד הקמח (מישור) עמ' תה
כא. עשו משמרת למשמרתימנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' לו
כא. עשו משמרת למשמרתיפחד יצחק פסח מאמר פג
כא. קודם שבא שלמה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזניםידי משה (שנז) קהלת דף רנא ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ו לתורה דף יט ע"ג; ס' יוחסין (שמ) דף יא ע"ב
כא. קשה עונשין של מדות יותר מעונשין של עריותרחמי הרב עמ' קיא
כא. קשה עונשן של מדות יותר מעונשן של עריותבית יוסף חו"מ סימן רלא דף רלג ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרש' אחרי מות דף צ ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ג דף ב ע"ד
כא. קשה עונשן של מדות מעונשן של עריותמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רלז
כא. קשה עונשן של מדות מעונשן של עריות וכו' שזה נאמר בו אל וזה נאמר בו אלה, אלה קשה מאלערבי נחל (תשסד) עמ' תלו, תתשלו
כא. קשה עונשן של מדות משל עריותחנן אלקים עמ' רעט
כא. קשה עונשן של מידות וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' מז
כא. קשה ענשן של מדות שנאמר בהן 'אלה'עטרת ישועה (תשסד) אות ג למשפטים שקלים
כא. קשה ענשן של עריות שכתוב בהם "אלה"באר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 129-128
כא. ר' אושעיא אמר מהבא פרעהו אל תעבור בו וכו' נ"ל דריש לה על עריותדברים נחמדים (תשסה) עמ' סו
כא. רמז לשניות וכו' עשו משמרת למשמרתיחנן אלקים עמ' עז, עח, קמד, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיד, רכא, שג, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ט, מז, קצג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלד, קלט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שט
כא. רמז לשניות מד"ם דכתיב ושמרתם את משמרתיכתנות אור עמ' תח
כא. רמז לשניות מה"ת, אר"כ ושמרתם את משמרתיעצי חיים על התורה עמ' תנא
כא. רמז לשניות מן התורה מניןדברים נחמדים (תשסה) עמ' סו
כא. רמז לשניות מן התורה מניןדרך חיים (תשע) פ"א הערה 281
כא. רמז לשניות מן התורה מניןכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רכט
כא. רמז לשניות מן התורה מנין וכו' רב כהנא אמר מהכי דכ' ושמרתי את משמרתי עשו משמרת למשמרתיחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שנ
כא. רמז לשניות מן התורה מנין וכו'יפה עינים (שצא) דרוש לשבת הגדול של פסח דף קפג ע"ג; באר הגולה (שנח) באר א דף ד ע"א
כא. רמז לשניות מן התורה מנין, שנאמר כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץבן מלך - שבת עמ' קעה
כא. רמז לשניות מנין, שנאמר ושמרו את משמרתי, עשו משמרת למשמרתידברי יואל מועדים ח"ט עמ' רצב, תיט
כא. רש"י אין זה תשובה מעליתאגור אריה דברים פכ"ה הערה 100
כא. שלמה גזר על השניות, ורש"י, ותוד"ה ורבאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תלא
כא. שלמה עשה אזנים לתורהגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' קז
כא. שניות אסור בכל מקוםבישורון מלך ח"א עמ' שפד
כא. שניות לעריותבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 37, 86, 92, 106, 186, 210, 153-144
כא. שניות לעריות, שבות לשבתכתר תורה (תשסז) עמ' קפא
כא. תוד"ה ומותר אדם באשת חמיו וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' רפב*
כא. תוס' ד"ה ומותרתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלג
כא. תוס' ד"ה ומותרמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רנו
כא. תוס' מרי בר איסקבית שלום מרדכי עמ' כב
כא: הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערהמבשרת ציון ח"ג עמ' רמד
כא: ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתי וכו' הא דאורייתא היא וכו'גבורות אליהו סי' צח
כא: כלת בן בנוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שנא, שסג
כא: לאתויי אשת אחי האם מן האם וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רנח
כב 'גר שנתגייר כקטן שנולד דמישיחות לספר בראשית עמ' שסג
כב יש בעל שמטמא ויש בעל שאינו מטמא, הא כיצד וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' סו
כב ע"א אטו מר בריה דרבינא וכו'רחמים לחיים דף יז ע"ב (שו"ת הרשב"א חלק ה סימן פ"ה)
כב ע"א גר שנתגייר בקטן שנולד דמישפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קח
כב ע"א גר שנתגייר חייב בחומרות ב"נ שלא יאמר באתי מקדושה חמורה לקדושה קלהגנא דפלפלי עמ' תעז
כב ע"א גר שנתגייר כקטן שנולדבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שנג
כב ע"א גר שנתגייר כקטן שנולדגנא דפלפלי עמ' שה
כב ע"א גר שנתגייר כקטן שנולדלקוטי שיחות ח"ה עמ' 143, ח"י עמ' 89
כב ע"א גר שנתגייר כקטן שנולדלקוטי שיחות חלק ל עמ' 162
כב ע"א גר שנתגייר כקטן שנולדקרן לדוד בראשית עמ' קצט
כב ע"א גר שנתגייר כקטן שנולד דמיאור אברהם - רות עמ' צב
כב ע"א גר שנתגייר כקטן שנולד דמיאמרות ה' השלם ח"ב עמ' עו
כב ע"א גר שנתגייר כקטן שנולד דמיבנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות ה, פג, תולדות אות נג-נה, מקץ אות סד, עא
כב ע"א גר שנתגייר כקטן שנולד דמיגרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 18, 16
כב ע"א גר שנתגייר כקטן שנולד דמידברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' פח
כב ע"א גר שנתגייר כקטן שנולד דמיחכמת התורה תולדות עמ' נד
כב ע"א גר שנתגייר כקטן שנולד דמיחכמת התורה תזריע עמ' רלג
כב ע"א גר שנתגייר כקטן שנולד דמיישמח חיים (תשסה) מע' ק אות יב
כב ע"א גר שנתגייר כקטן שנולד דמילדור ולדורות ח"א עמ' לא
כב ע"א גר שנתגייר כקטן שנולד דמילחמי תודה דף ריז ע"ב, רנג ע"א
כב ע"א גר שנתגייר כקטן שנולד דמילפרקים (תשסב) עמ' רצח
כב ע"א גר שנתגייר כקטן שנולד דמיס' חסידים סי' תרצא
כב ע"א גר שנתגייר כקטן שנולד דמיפניני יחזקאל עמ' קכז
כב ע"א גר שנתגייר כקטן שנולד דמיתורת מנחם ח"ח עמ' 115, חי"ב עמ' 217, חי"ג עמ' 39, חט"ו עמ' 52, חכ"ב עמ' 297, חכ"ו עמ' 31
כב ע"א גר שנתגייר כקטן שנולד דמיתורת מנחם חל"ח עמ' 165,81, חל"ט עמ' 207, 225, 378
כב ע"א גר שנתגייר כקטן שנולד דמיתורת מנחם חלק ל עמ' 215, 249
כב ע"א גר שנתגייר כקטן שנולד דמיתורת מנחם חנ"ד עמ' 37, 267, חנ"ה עמ' 53
כב ע"א גר שנתגייר כקטן שנולד דמיתורת מנחם חנ"ח עמ' 177
כב ע"א גר שנתגייר כקטן שנולד דמיבאר שרים פרשת וארא דרוש ג אות ג
כב ע"א גר שנתגייר כקטן שנולד דמילהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' סו
כב ע"א גר שנתגייר כקטן שנולד רמיתורת מנחם חנ"ב עמ' 94, 250, 290, 338, חנ"ג עמ' 57, 89
כב ע"א גר שנתגייר כקטן שנולדאלשיך על חמש מגילות עמ' קז
כב ע"א גר שנתגייר כקטן שנולדקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' פג
כב ע"א גר שנתגייר, כקטן שנולד דמיאסופת מערכות שמות ח"א עמ' קעה
כב ע"א גרים וכו' אין להם קורבה וכו' דגר שנתגייר כקטן שנולדלקוטי שיחות חכ"א עמ' 63
כב ע"א וגו' שנתגייר כקטן שנולד דמימדבר קדמות (תשסח) עמ' כה
כב ע"א וגר שנתגייר כקטן שנולד דמילמדנות (תשנח) פ' בהעלותך אות צ
כב ע"א חוץ ממי שיש לו בן מן השפחה וברי"ף(דף ה' ע"א מדפי הרי"ף) אמרי רבואתא הנ"מ שפחה דאחרים כו' אבל שפחה דידיה לאעשרה מאמרות (תשס) עמ' קנד(ד)
כב ע"א כקטן שנולדתורת מנחם חמ"ג עמ' 368
כב ע"א מי שיש לו אח מ"מ וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קלח
כב ע"א מי שיש לו אח מכל מקום זוקק את אשת אחיו ליבוםתורה אור (באנדי) עמ' שמא
כב ע"א מי שיש לו בן מ"מ כו' חוץ ממי שיש לו בן מן השפחה וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קנד
כב ע"א ממזר חייב בכבוד אביו ואמואמרות ה' השלם ח"ג עמ' רסא
כב ע"א עם הדומה לחמורלקט אמרי קודש - בראשית עמ' נ
כב ע"א רש"י ד"ה בעושה מעשה עמךגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קנז
כב ע"ב איזהו מעוות שלא יוכל לתקון וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 63
כב ע"ב אין עונשין מן הדיןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קעא, רו, ח"ב עמ' קמג
כב ע"ב אין שארו אלא אשתורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרצב
כב ע"ב אינו עושה מעשה עמךס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' יד
כב ע"ב אמאי חייב הא לא קרינן ביה בעושה מעשה עמך ותוס'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ד
כב ע"ב בחיוב הבא על אמו שהיא אשת אביוברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' סד
כב ע"ב בלא שמחה בלא ברכהאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' ט
כב ע"ב בעושה מעשה עמךיחי המלך עמ' יא
כב ע"ב הבא על אחותו והיא בת אשת אביוזכרון דברים (תשנט) עמ' קסה
כב ע"ב הבא על העתה והוליד ממנה ממזר כו', ורש"יתורת מנחם חנ"ה עמ' 48
כב ע"ב היכא דכתיב בנים ממעטינן בני בנים - תוס'אור אברהם - רות עמ' רפה
כב ע"ב ואינו מטמא לאשתו פסולהדברי שאול ויקרא עמ' קל
כב ע"ב ובין אין לוהכתב והקבלה דברים פכ"ה פסוק ה
כב ע"ב ובן אין לו עיין עליו ותוס' ד"ה ובן וכו'ברית שלום (תעח) דף קיח ע"ד
כב ע"ב ובן אין לו עיין עליו ותוס' ד"ה ובן וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשס
כב ע"ב והאי בר תשובה הוא וכו' מעוות לא יוכל לתקון זה הבא על הערווה וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 157, חי"ז עמ' 198, חכ"ז עמ' 111
כב ע"ב ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמךדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רצג
כב ע"ב ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמךחיי נפש ח"ב עמ' קע
כב ע"ב ונשיא בעמך לא תאור, בעושה מעשה עמךלחמי תודה דף קכב ע"א
כב ע"ב ונשיא בעמך, בעושה מעשה עמךרנת יצחק מלכים עמ' ריח
כב ע"ב לאתויי ממזר מ"ט דאמר קרא ובן אין לו עיין עליודובר צדק עמ' 36
כב ע"ב מ"מ לאתויי ממזרצפיחית בדבש דף קסב ע"ב
כב ע"ב מי שיש לו בן מ"מ פוטר מיבום וכו', ותוס' ד"ה בןאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קח
כב ע"ב עושה מעשה עמךלקוטי שיחות חל"ד עמ' 64
כב ע"ב עושה מעשה עמךתורת מנחם חמ"א עמ' 228
כב ע"ב פרט לאחותו משפחה ועובדת כוכבים שאין אישות לאביך בהנאוה תהלה עמ' קנו, שמד
כב ע"ב רש"י ד"ה השתא מיהאצפיחית בדבש דף קסו ע"ב
כב ע"ב שארו זו אשתואמרות ה' השלם ח"ד עמ' ריא
כב ע"ב שלא יטמא לאשתו פסולהחכמת התורה אמור עמ' צב
כב ע"ב תוס' ד"ה בןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רא
כב ע"ב תוס' ד"ה בן אין לו - דזרע משמע אפילו בני בניםהשיר והשבח ח"א עמ' קה
כב ע"ב תוס' ד"ה כשעשה תשובהכסא שלמה (חכים) דף ה ע"ד
כב ע"ב תוספות זרע סתם, לא הוי אלא זרע כשראסופת מערכות במדבר עמ' כג
כב תוס' ד"ה בן אין לושארית יעקב (אלגזי) דף לב ע"ב
כב תוס' ד"ה כשעשה תשובה וכו'לשון ערומים לשונות הרמב"ם דף יט ע"א
כב. אי הוה כתיב להיתירא מי הוות סמכת עלייהו, דמר בריה דרבנא מי חתים עלייהובאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1260
כב. אין שארו אלא אשתויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנג
כב. בנך הבא מישראלית קרוי בנך, ואין בנך הבא מן הכותית קרוי בנךמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תכט
כב. בעושה מעשה עמךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מא
כב. גד שנתגייר כקטן שנולד רמיגור אריה בראשית פכ"ד הערה 149, פל"ו אות ג, פמ"ו הערה 31, ויקרא פ"כ אות יח, פכ"ד הערה 48, במדבר פ"ג הערה 6, דברים פכ"א הערה 64
כב. גר כקטן שנולד דמיויגד יעקב עמ' קנא
כב. גר כקטן שנולד דמימכתב מאליהו ח"ב עמ' 80
כב. גר שנתגיירשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קעב
כב. גר שנתגייר כטן שנולד דמידרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2384
כב. גר שנתגייר כקטן שנולדדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מז פסוק כט, פרק נ פסוק טז, ויקרא פרק א פסוק ב(2)
כב. גר שנתגייר כקטן שנולדפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתד
כב. גר שנתגייר כקטן שנולדשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רמה
כב. גר שנתגייר כקטן שנולד דמיאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' סו
כב. גר שנתגייר כקטן שנולד דמידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קכז
כב. גר שנתגייר כקטן שנולד דמידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמד
כב. גר שנתגייר כקטן שנולד דמידולה ומשקה - סגולות התורה עמ' עד, רעג
כב. גר שנתגייר כקטן שנולד דמיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' עא
כב. גר שנתגייר כקטן שנולד דמיולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שב
כב. גר שנתגייר כקטן שנולד דמימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' לה, מח, נו, תט
כב. גר שנתגייר כקטן שנולד דמינחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ז אות ב
כב. גר שנתגייר כקטן שנולד דמיעצי חיים על התורה עמ' קפז
כב. גר שנתגייר כקטן שנולד דמיצדקת יוסף עמ' פט
כב. גר שנתגייר כקטן שנולד דמישמן ראש סוכות ח"א עמ' שלב
כב. גר שנתגייר כקטן שנולד דמיתורה בציון עמ' שצג
כב. גר שנתגייר כקטן שנולד דמיתורת יחיאל בראשית עמ' קנג, קיד, רל, דרוש-הכולל
כב. גר שנתגייר כקטן שנולד דמיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רנב(מט)
כב. גר שנתגייר כקטן שנולד דמיתפארת ישראל (הרטמן) עמ' מד הערה 94
כב. גר שנתגייר כקטן שנולד דמי וכו'פחד יצחק פסח מאמר עו
כב. גר שנתגייר כקטן שנולד דמיחמודי צבי בראשית עמ' שנב, תקיד
כב. גר שנתגייר כקטן שנולד דמינתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רסא
כב. גר שנתגייר כקטן שנולד דמיפחד יצחק סוכות מאמר ב
כב. גר שנתגייר כקטן שנולד דמיפחד יצחק פסח מאמר כג
כב. גר שנתגייר כקטן שנולד דמיפחד יצחק שבועות מאמר כ
כב. גר שנתגיר כקטן שנולד דמידרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' פג
כב. הגרות של "כקטן שנולדפחד יצחק פסח קונטרס רשימות ד
כב. היו לו בנים בגיותוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' יב
כב. ולד שפחה מישראל אין לו קרובת אבגור אריה דברים פכ"א הערה 33
כב. ונומיתי לוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' רסט
כב. חוץ ממי שיש לו אח מן השפחה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' מא
כב. כקטן שנולדפחד יצחק שבועות מאמר כה
כב. מי שיש לו אחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' טז
כב. מי שיש לו אח מ"מ זוקק את אשתו ליבוםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפג
כב. מי שיש לו בן מבל מקום פטוראהל אברהם (תשסג) עמ' ט
כב. מי שיש לו בן מכל מקום פוטר אשתו מן החליצהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קעה
כב. מי שיש לו בן מכל מקום פוטר וכו'תפארת ראובן עמ' קלב
כב. מי שיש לו בן ממזר חייב על הכאתויבין שמועה (לעוו) עמ' שסד
כב. מכל מקום לאתויי מאי אר"י לאתויי ממזר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קו
כב. רש"י ד"ה בעושהיבין שמועה (לעוו) עמ' שסה
כב. שלא יאמרו באין מקדושה חמורה לקדושה קלהגור אריה בראשית פמ"ו הערה 33
כב: אחותך בת אביך וגו' למעוטי אחותו מהגויהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנה
כב: אי זהו מעוות שאינו יכול לתקן זה שבא על הערוה וכו'כתנות אור עמ' תרג
כב: אין לו - עיין עליו בחפושבאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 319-318
כב: אין מזהירין מן הדיןבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 13
כב: אין מזהירין מן הריןגור אריה ויקרא פי"א הערה 82
כב: אין שארו אלא אשתובישורון מלך ח"א עמ' שיט
כב: אין שארו אלא אשתושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רמה
כב: אפילו זרע פסולברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קב
כב: בן לא משמע אלא בן דוקא ולא בני בנים - תוס'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' טו, תיג
כב: בעושה מעשה עמך וכו' הכא נמי כשעשה תשובהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קו, תטו
כב: השתא מיהא עושה מעשה עמךדברים נחמדים (תשסה) עמ' סח
כב: השתא מיהא עושה מעשה עמך הואתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רנה
כב: ובין אין לו - עיין עליותפארת ישראל (הרטמן) עמ' שמז
כב: ובן אין לו עיין עליוחנן אלקים עמ' כא
כב: 'ונשיא בעמך לא תאור' בעושה מעשה עמךאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 372
כב: ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמךמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תצב
כב: ונשיא בעמך לא תאור, בעושה מעשה עמךנועם אלימלך (תשסא) עמ' קפב
כב: חייב משום אחותו ומשום בת אשת אביוגור אריה ויקרא פי"ח הערה 56
כב: כדאמר רב פנחס וכו' בעושה תשובהפני יהושע (תשסא) עמ' קסג
כב: כי אם לשארו הקרוב אליו, שארו זו אשתובנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' מד
כב: לא יטמא בעל בעמיו להחלו, כשאינה ראויה לותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'ס
כב: מטמא הוא לאשתו הכשרה ואינו מטמא לאשתו הפסולהלהורות נתן ויקרא עמ' רסח
כב: מי שיש לו בן מכל מקום חייב על הכאתו וקללתו ואפילו ממזרחנן אלקים עמ' פב, מקראי קדש (תשנג) עמ' קמד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנו
כב: מעוות לא יוכל לתקוןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' טז
כב: מעוות לא יוכל לתקון זה הבא על הערוה והוליד ממנה ממזרדברי יואל פ' מצורע דף שצב ע"ב
כב: מעוות לא יוכל לתקון זה הבא על הערוה והוליד ממנה ממזרויואל משה מאמר א סי' עב עמ' פח
כב: מעוות לא יוכל לתקון זה הבא על הערוה והוליד ממנה ממזרפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה קכג
כב: עושה מעשה עמךשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' לט
כב: עיין עליוגור אריה דברים פכ"ה אות יא
כב: עיין עליותשבי (תשסה) עמ' קצט ח שורש עין א'
כב: ערות אשה ובתה לא נאמר רק בנישואיןגור אריה ויקרא פי"ח אות יג
כב: קורבה שע"י אונסיןברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קכח
כב: שאר בשרו, היינו חלק ההיתרמזקנים אתבונן עמ' צה
כב: שארו זו אשתואור ישרים (תשסב) עמ' קכח, רמ
כב: שארו זו אשתומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' סו
כב: שארו זו אשתוקומץ המנחה (צונץ) דרוש קלא אות א
כב: תוד"ה בן - כל מקום שנאמר זרע, כשר ולא פסולתיבת גמא (תשסז) עמ' פו
כב: תוד"ה בןדברי הרב עמ' רנז
כב: תוס' ד"ה בןיבין שמועה (לעוו) עמ' תשטו
כב: תוס' ד"ה כשעשהויואל משה מאמר א סי' עב עמ' פח
כב: תנו רבנן הבא על אחותו והיא בת אשת אביו חייב משום אחותו ומשום בת אשת אביושל"ה (תשנז) פרשת אחרי מות אות א
כג אין עריות אסורות לגריםחמודי צבי ויקרא עמ' קיא
כג דקתני אינו יודעראש דוד (תקלו) דף נג ע"ב
כג דקתני אינו יודעראש דוד (תקלו) דף נג ע"ב
כג דקתני אינו יודעראש דוד (תשמו) עמ' ריח ע"א
כג ע"א 'אהובה'הכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק טו
כג ע"א אמר קרא כי יסיר את בנך מאחריתורה אור (באנדי) עמ' שמג
כג ע"א בנך הבא מישראלית קרוי בנך וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' ריט
כג ע"א בנך הבא מן הכותית אינו קרוי בנךאמרות ה' השלם ח"א עמ' רסח
כג ע"א בנך מישראלית קרוי בנך ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנהמגילת סמנים עמ' קד
כג ע"א גר שנתגייר כקטן שנולד דמיס' חסידים סי' תרצא
כג ע"א הניחא לרבי שמעון דדריש טעמא דקרא אלא לרבנן מנא להו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רלו
כג ע"א וכי יש אהובה לפני המקום ויש שנואהחכמת התורה ויצא עמ' תקכה
כג ע"א וכי יש אהובה לפני המקום ויש שנואה לפני המקוםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 72
כג ע"א ותוס' בד"ה ההוא וכו'איש אמונים דף לג ע"ג
כג ע"א לכי מגיירא, גופא אחרינא היאבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שנג
כג ע"א לכי מגיירה גופא אחרינא היאמנחת מרדכי עמ' צב
כג ע"א לר"ש דדריש טעמא דקראלקוטי שיחות חי"א עמ' 95
כג ע"א רש"י ד"ה לימא קסברתורה אור (באנדי) עמ' שלב
כג ע"א שנואה בנשואין שהיו באיסורבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות לח
כג ע"א שפחה אין לה חייםדברי חנינא - רפואה עמ' פט
כג ע"א שפחה ונכרית וכו' לכי מגיירה גופא אחרינא היאאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' רצב
כג ע"א תוד"ה וכי, ונימא שנואה היינו רשעהשפע חיים - נישואין עמ' רכז
כג ע"א תוס' ד"ה ההואדברי שאול בראשית עמ' קצב
כג ע"א תוס' ד"ה ההוא, חירם גר תושב היהרנת יצחק מלכים עמ' קיג
כג ע"א תוס' ד"ה ההוא, כריתת ברית בכל עע"זרנת יצחק מלכים עמ' נז, קנח
כג ע"א תוס' ד"ה ההוא, כריתת ברית תלוי בז' אומותרנת יצחק יהושע עמ' צב, צז
כג ע"א תוס' ד"ה ההיאצמח צדקה עה"ת עמ' קנב
כג ע"א תוס' ד"ה קסבר רבינאתורה אור (באנדי) עמ' שלב
כג ע"א תוס', אי איסור כריתת ברית הוי דוקא בז' אומות או בכל עובדי ע"זרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תלב
כג. אסור לדבר שקרמטר השמים (תשנ) דברים עמ' ריח
כג. בחייבי כריתות לא תפשי קידושיןגור אריה ויקרא פי"ח אות יז, הערה 88
כג. בין שאומרים לו לאביך קייםפנים מסבירות עמ' קמט
כג. בן בתךברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' סד
כג. בעריות לא תפסי בה קידושיןגור אריה ויקרא פי"ח אות יב
כג. בתוב"ן ואילו חיבי לאוין לאו מולדת חוץ הואגור אריה ויקרא פי"ח הערה 52
כג. גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר משא"כ בנותיהן לישראל הוי הולד כותיבן פורת יוסף (תשעא) עמ' שמט
כג. גר שנתגייר כקטן שנולד דמישמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תעט
כג. דרשינן טעמא דקראשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קו
כג. דרשינן טעמא דקראשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קיז
כג. האחת שנואה שנואה בנשואיןמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קצג
כג. האחת שנואה, שנואה בנישואיה שאסורה לואור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קנא
כג. השנואה זו שהיתה שנואה בנישואיהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיח
כג. חייבי לאווין תפשי בהן קידושיןלהורות נתן דברים עמ' קעב
כג. כי יסיר את בנך - לרבות כל המסירותכסף נבחר (מרגליות) עמ' שח
כג. מי שיש לו בן מכל מקום פוטר את אשת אביו חוץ ממי שיש לו מן השפחה והנכריתיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קנו
כג. נכרי הבא על בת ישראל הולד כשראגרא דכלה ח"א עמ' תצ
כג. נכרי ועבד הבא על בת ישראלמי השלוח (תשסז) ח"א דף קכח
כג. עכו״ם ועבד הבא על בת ישראל הולד כשראור האורות עמ' נ
כג. פלוגתא בגמרא אי דרשינן טעמא רקרא או לאדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' סה
כג. קידושין תופסין בחייבי לאויןגור אריה ויקרא פי"ח אות יב, פכ"א הערה 109, דברים פכ"ג הערה 46
כג. שנואה בנישואיהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רעו
כג. תוס' ד"ה ההואפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שמח, ח"ב עמ' תקסג
כג. תוס' ד"ה מאן תנא דפליגכתנות אור עמ' תרו
כג. תוס' לא תכרות להם בריתנפש הרב עמ' צא
כג: גר שנתגייר כקטן שנולד דמישמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תד
כג: ובן אין לו עיין עליונזר הקדש ח"ב עמ' קסח
כג: ונשיא בעמך וגו' שצריך להיות עושה מעשה עמךדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תקו
כד אין מקבלין גרים בימי דוד ושלמה כו' ותוס' שםהמדרש והמעשה בראשית פ' וישב
כד אין מקרא יוצא מידי פשוטואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 258, פ"ג אות 465, פ"ט אות 449, פ"א אות 234
כד ב אין מקבלין גרים לימות המשיחראשון לציון (תשסח) עמ' יז
כד דבטוח היה הלל ומ"ש התוס'כסא רחמים (תקסג) דף פט ע"ג
כד דבטוח היה הלל ותוס'כסא רחמים (תקסג) דף פט ע"ג
כד הנטען על השפחה ונשתחרר' רש"י והנ"י שםאיש אמונים דף כא ע"ג
כד לא קבלו גרים בימי דודככר לאדן (תקסא) דף קפה ע"א
כד לא קבלו גרים בימי דודככר לאדן (תקסא) דף קפה ע"א
כד לא קבלו גרים בימי דודככר לאדן (תשנ) עמ' קטו
כד מי גר אתך עליך יפולכד הקמח (תשנו) עמ' מה
כד ע"א אין מקרא יוצא מידי פשוטולקוטי שיחות חי"א עמ' 130
כד ע"א אין מקרא יוצא מידי פשוטולקוטי שיחות חל"ד עמ' 119
כד ע"א אם רצה הגדול ליבם וכו'לב חיים חלק א (סימן צ"א) דף קכ ע"ג (ד"ה עוד)
כד ע"א אע"ג דבכל התורה כולה אין מקרא יוצא כו'(ורש"י)עשרה מאמרות (תשס) עמ' קכא-קכב
כד ע"א אתי קרא ומפקא לקרא מפשוטו וברש"ישני המאורות (תשסח) עמ' קכח
כד ע"א בעין יעקב - יקום על שם אחיו לנחלה, אתה אומר לנחלה או אינו אלא לשם, יוסף קורין אותו יוסף יעקב קורין אותו יעקבאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' קטו
כד ע"א חלוצה מנין ת"ל ואשה וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תפד
כד ע"א יוצא מידי פשוטוהכתב והקבלה דברים פכ"ד פסוק טז
כד ע"א יכול היה שמו יוסף יהיה שמו יוסףגנא דפלפלי עמ' תכט
כד ע"א יקום ע"ש אחיו המת, לנחלה, ולא לשם, א"ר אע"ג דבכה"ת כולה אין מקרא יוצא מידי פשוטו הכא אתאי ג"ש אפיקתיה מפשטא לגמריבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שכג
כד ע"א יקום ע"ש אביו לנחלהשני המאורות (תשסח) עמ' פו
כד ע"א ישרש יעקב שם לכתחילה מצות יבום בבכורגנא דפלפלי עמ' תג, תכח
כד ע"א ספק חלוצה לכהןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יא
כד ע"א סרים אינו זוקק לחליצהאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קפה
כד ע"א רש"י ד"ה מדרבנןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תפז, תפח
כד ע"א רש"י פי' יכום בנחלה תליאגנא דפלפלי עמ' תכז
כד ע"אבריכות המעיין עמ' צט
כד ע"ב אחד איש שנתגייר לשום אשה ואחד אשה שנתגיירה לשום איש, לשום שולחן מלכים וכו' אינם גריםלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רלז
כד ע"ב אחד גירי אריות ואחד גירי חלומות ואחד גירי מרדכי ואסתר אינן גרים וכו' כיו"ב לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קלח
כד ע"ב אחד גרי אריות וכו' ואחד גרי מרדכי ואסתר אינם גרים, ותוס'מנות הלוי (תשסב) עמ' רטו
כד ע"ב אין מקבלי' גרי' לימו' המשיחאיש אמונים דף קז ע"ב
כד ע"ב אין מקבליו גרים לימות המשיח וכו' מי גר אתך וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קצג, תלג, תמד
כד ע"ב אין מקבליו גרים לימות המשיחמנחת ישראל עמ' עד, רמא, רמב, רנה
כד ע"ב אין מקבלים גרים בימות המשיחחכמת התורה וירא עמ' ב
כד ע"ב אין מקבלים גרים בימי דודמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' קלג
כד ע"ב אין מקבלים גרים בימי דוד ושלמהחכמת התורה יתרו עמ' יד, סג, עט
כד ע"ב אין מקבלים גרים לימות המשיחחכמת התורה קדושים עמ' רלח
כד ע"ב אין מקבלים גרים לימות המשיחלחם רב על סדור התפילה אות תסה
כד ע"ב אין מקבלים גרים לימות המשיחמאור עינים (תשעה) עמ' תקצד, תתקח
כד ע"ב אין מקבלים גרים לימות המשיחרנת יצחק תהלים עמ' קפו
כד ע"ב אין מקבלים גרים לימות המשיחשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קעב
כד ע"ב אין מקבלים גרים לימות המשיחתורת השרף ממאגלניצא עמ' צה
כד ע"ב אין מקבלים גרים לימות המשיחאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'תרפה
כד ע"ב אין מקבלים גרים לימות המשיח. יתרו בא להתגייר אחרי ששמע שבני ישראל אמרו שיר על הים וחשב שבמלחמת עמלק יושלם הכסא ויתאחד הזמן ולא יקבלו יותר גריםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קכב
כד ע"ב אין מקבלים גרים לע"לכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' צד
כד ע"ב אין מקבלין גרים לא בימי דודמהר"ם שיק שמות עמ' עד
כד ע"ב אין מקבלין גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה, ותוס'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקצ
כד ע"ב אין מקבלין גרים לימוה"מימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רפו
כד ע"ב אין מקבלין גרים לימות בן דודקרן לדוד שמות עמ' קלב
כד ע"ב אין מקבלין גרים לימות המשיחרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קנו-קנז
כד ע"ב אין מקבלין גרים לימות המשיחאמרי אש (טאוב) עמ' רמב, רמג
כד ע"ב אין מקבלין גרים לימות המשיחדובר צדק עמ' 147, רסיסי לילה סי' יא (עמ' 13), לז (עמ' 63), אור זרוע לצדיק סי' ה (עמ' 16), מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 168)
כד ע"ב אין מקבלין גרים לימות המשיחדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תסט ד"ה ולכן
כד ע"ב אין מקבלין גרים לימות המשיחזכר דוד על התורה עמ' קיב
כד ע"ב אין מקבלין גרים לימות המשיחלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף נח ע"ב
כד ע"ב אין מקבלין גרים לימות המשיחמנות הלוי (תשסב) עמ' ריד, שסו
כד ע"ב אין מקבלין גרים לימות המשיחראשון לציון (תשעח) עמ' לב
כד ע"ב אין מקבלין גרים לימות המשיח כיו"ב לא קבלו וכו' בימי דוד וכו' שלמהתהלה לדוד (והרמן) פרק עט פסוק יא הערה ג
כד ע"ב אין מקבלין גרים לימות המשיח כיוצא בו לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שצ
כד ע"ב אין מקבלין גרים לימות המשיחפרי צדיק ויקהל אות ב, נשא אות א, קרח אות יג
כד ע"ב אינן גרים דברי ר' נחמיהרנת יצחק ה' מגילות עמ' עח
כד ע"ב אלא ער מנלן, אמר רנב"י דכתיב וימת גם אותו, אף הוא באותו מיתה מתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תצד ד"ה שחת
כד ע"ב אמר רב ששת אמינא כי ניים ושכיב רב אמר להאי שמעתתאדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קטז
כד ע"ב אמר רבא מתניתין קשיתיה וכו'הר המוריה עמ' רנא
כד ע"ב בימי דור המלך לא קיבלו גריםנחלת צבי (פאליי) עמ' תט
כד ע"ב בשעשה תשו'צפיחית בדבש סי' סז דף קסב ע"ב
כד ע"ב גירות לשם אישות אי מועילאור אברהם - רות עמ' מב
כד ע"ב גירי אריות וכו' אינו גרים, ותוס'רנת יצחק מלכים עמ' נז, שסז, שסט
כד ע"ב גירי מרדכי ואסתר מועיל גירותםאור אברהם - רות עמ' מג
כד ע"ב גר שנתגייר לשם נשואין או לשם ממון הרי זה גר וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תפד
כד ע"ב הלכה כדברי האומר כולם גרים הםמנות הלוי (תשסב) עמ' רטו
כד ע"ב הנטען מן הכותית ונתגיירהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כח
כד ע"ב הנטען על אשת איש וכו'חיים ושלום חלק ב (סימן ט"ו) דף עט ע"א (ד"ה תשובה), ודף ק"ס ע"א (סימן קח ד"ה תשובה)
כד ע"ב ואימא בכור לייבם פשוט לא לייבםמשיב צדק סי' ג (עמ' 62)
כד ע"ב ותוס' גרים כל ימי שלמה לאו גדי אמת היוגנא דפלפלי עמ' שו
כד ע"ב כי ניים ושכיב רב אמר להאי שמעתתאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סח
כד ע"ב לא קבלו גרים בימי דודצמח צדקה עה"ת עמ' קלד
כד ע"ב לא קבלו גרים בימי דור ושלמהתודת אהרן - אומר לציון עמ' קעג
כד ע"ב לא קבלו גרים לא בימי דוד, ותוס'רנת יצחק ישעיה עמ' קסב
כד ע"ב לא קבלו גרים... בימי שלמהבאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' פט
כד ע"ב מי שנתגייר משום שלחן מלכים אינו גרבנין דוד (מייזלש) בראשית - מקץ אות עא
כד ע"ב עין יעקב - אין מקבלין גרים לימות המשיח וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' שסט
כד ע"ב ת"ר אין מקבלים גרים לימות המשיחסוכת דוד (שירירו) דף ח ע"ד
כד ע"ב תוס' ד"ה גיורת וכו'חיים ושלום חלק ב (סימן קח) דף קמ ע"א (ד"ה תשובה)
כד ע"ב תוס' ד"ה לאחכמת התורה וישלח עמ' תפו
כד ע"ב תוס' ד"ה לא בימי וכו'ברכת אבות עמ' שעג
כד ע"ב תוס' ד"ה לא, במעשה דהלל הקשו איך למדו תורה מקודם שנתגייר הא נכרי הלומד תורה חייב מיתהמצווה ועושה ח"א עמ' תעה
כד ע"ב תוס' ד"ה לא, הלל גייר האדם שאמר ע"מ שאהא כה"ג, דסופו לעשות לש"שרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רסה
כד ע"ב תוס', גירים בימי שלמה נתגיירו מחמת שלחן מלכיםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תלב
כד. או אינו אלא לשםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרצח
כד. או אינו אלא לשם, יוסף, יוחנןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שנ(י) {וכן בגיטין לד. ב' שמות אלו}
כד. אחד איש שנתגייר לשום אשהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קנד
כד. אין השכינה שורה אלא וכו'אמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' קב
כד. אין מקבלין גרים לימות המשיחחקל יצחק (תשסג) עמ' קח
כד. אין מקרא יוצא מידי פשוטובאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 41, 324-323, באר ה הערה 50, באר ו הערה 1024, 27
כד. אין מקרא יוצא מידי פשוטוגור אריה בראשית פ"ד אות כד, פל"ב אות כח, פמ"ד אות יג, שמות פ"ו הערה 127, פי"ב אות מח, במדבר פ"ח הערה 11, פי"ג אות טז, פ"ל הערה 35, דברים פי"א הערה 15, פל"ב אות יח
כד. אין מקרא יוצא מידי פשוטודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 194, 512, 2098
כד. אין מקרא יוצא מידי פשוטותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתו הערה 49, תתסח הערה 106
כד. אין מקרא יוצא מידי פשוטו וכו'דרך ה' (באום) ח"א פ"ג אות כד
כד. אלעזר איש בירתא נעשה לו נסמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' עז
כד. אמר רבא אע"ג דבכל התורה כולה אין מקרא יוצא מידי פשוטו וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 88
כד. אע"ג דבכל התורה כולה אין מקרא יוצא מידי פשוטוהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קפט
כד. אע"ג דבכל התורה כולה אין מקרא יוצא מידי פשוטוהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קצא
כד. אע"ג דבכל התורה כולה אין מקרא יוצא מידי פשוטו הכא אתיא גזרה שוה אפיקתיה מפשטיה לגמריפאר יעקב ח"א עמ' שמ, ח"ג עמ' תרכ
כד. אף על גב דבבל התורה כולה אין מקרא יוצא מידי פשוטו הכא אתאי גזרה שוה אפיקתיה מפשטיהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק א אות טו, פרק כה אות כד
כד. אפיקתי' מפשטא לגמרימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שלד
כד. אשר תלד האם הוא גדול שבאחיןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיח
כד. אתאי גזירה שוה אפיקתיהחקל יצחק (תשסג) עמ' רכ
כד. אתה אומר לנחלה או אינו לשםגור אריה דברים פכ"ה הערה 65
כד. ד' גזירות גזר משהמקראי קדש (תשנג) עמ' קנה
כד. היבם יורש את אחיוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קב
כד. ואימא בכור ליבם פשוט לא ליבם וכו'תפארת ראובן עמ' יא
כד. והיה הבכור אשר תלדנפש הרב עמ' רפט
כד. והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המתגור אריה בראשית פל"ח הערה 45
כד. והיה הבכור מצוה בגדול לייבםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קמא, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפב
כד. חלוצה אסורה לכהן מדרבנןדרך חיים (תשע) פ"א הערה 281
כד. יקום על שם אחיו לנחלה מכאן דהיבם יורש נכסי המתחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רנג
כד. מדרבנן הוא וקרא אסמכתא בעלמא הואשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שצא
כד. מה שם האמור להלן נחלהדברים נחמדים (תשסה) עמ' סח
כד. מחזירין על הגדול השני לייבםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלט
כד. מצוה לבכור לייבםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קא
כד. רש"י המייבם יהיה הבכורגור אריה דברים פכ"ה הערה 62
כד. ת"ר והיה הבכור מכאן שמצוה בגדול ליבם וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' יז
כד. תוס' ד"ה וספקנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ד
כד: א' גירי אריות וא' גירי חלומות וא' גירי מרדכי ואסתר אינן גרים עד שיתגיירו בזמן הזהחיי נפש ח"ד עמ' מב, רסח
כד: אחד איש שנתגייר לשום אשה וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' קב
כד: אחד גירי אריות ואחד גירי חלומותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קצא
כד: אחד גירי אריות ואחד גירי חלומות וכו' אינם גרים עד שייתגרו כבזמן הזהכרם חמד (תשסו) עמ' קד
כד: אחד גירי אריות ואחד גירי מרדכי ואסתר אינם גריםכרם חמד (תשסו) עמ' קנ
כד: אחד גרי אריות ואחד גרי חלומות ואחד גרי מרדכי ואסתר אינם גריםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תכב
כד: אין הבכור נוטל בראוי כבמוחזקשבט מישראל (קרמניץ) פרק קה פסוק מד
כד: אין מקבליו גרים לימות המשיח וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רס
כד: אין מקבליו גרים לימות המשיח כיוצא בו לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמהמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' כז
כד: אין מקבלים גרים בימי דוד ושלמהכתנות אור עמ' קכד
כד: אין מקבלים גרים לימות המשיחאגרא דכלה ח"ב עמ' קג
כד: אין מקבלים גרים לימות המשיחבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קלא
כד: אין מקבלים גרים לימות המשיחדברי יואל מועדים ח"ט עמ' נא
כד: אין מקבלים גרים לימות המשיחיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פא, רו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ד, שמח
כד: אין מקבלים גרים לימות המשיחמאור עינים (תשנח) עמ' שנו, תיב, תקס
כד: אין מקבלים גרים לימות המשיחמאור עינים (תשעט) עמ' תקפו, תרעד, *ק
כד: אין מקבלים גרים לימות המשיחמכתב מאליהו ח"ה עמ' 136
כד: אין מקבלים גרים לימות המשיחנצח ישראל (הרטמן) עמ' תשעד
כד: אין מקבלים גרים לימות המשיחתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רנג(מט) {וה"ה תשובה}
כד: אין מקבלים גרים לימות המשיח וכו'חוט של חסד (תרכה) דף קיא ע"ד
כד: אין מקבלים גרים לימות המשיח וכו' לא בימי דוד ולא בימי שלמהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' עח
כד: אין מקבלים גרים לימות המשיח וכו' לא בימי דוד ולא בימי שלמהחמודי צבי שמות עמ' קצד
כד: אין מקבלים גרים לימות המשיח וכו' לא קיבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמהחיי נפש ח"ד עמ' קמב, רח
כד: אין מקבלים גרים לימות המשיח כיוצא בו לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמהעל ישראל גאותו עמ' קטו, קיט, ריד
כד: אין מקבלים גרים לימות המשיחטור יורה דעה סימן רסח; נצח ישראל (שנט) פ' מב דף נא ע"ג; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק כב דף סו ע"ב, ומאמר אם כל חי חלק ג סימן יז דף קכא ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו נה דף ריא ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף ל ע"ד
כד: אין מקבלים גרים לימות המשיחמדבר קדש מועדים ח"ב עמ' רי
כד: אין מקבלים גרים לעתיד לבאמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תכ
כד: אין מקבלים גרים לעתיד לבא וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' קיא
כד: אין מקבלים גרים לעתיד לבואדברי יואל מועדים ח"ח עמ' קמה
כד: אין מקבלים גרים לעתיד לבואיבין שמועה (לעוו) עמ' רטז
כד: אין מקבלים גרים לעתיד לבואערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' נג
כד: אין מקבלים גרים משום שלחן מלכיםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קצב, קצד
כד: אין מקבלין גרים בימי שלמהפחד יצחק פסח מאמר סט
כד: אין מקבלין גרים לימות המשיחאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רמג
כד: אין מקבלין גרים לימות המשיחאהבת חיים (דייטש) עמ' קמט
כד: אין מקבלין גרים לימות המשיחבאר ראי (רוזן) תורה סי' יז אות ד
כד: אין מקבלין גרים לימות המשיחבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' לט, נה
כד: אין מקבלין גרים לימות המשיחדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' מה
כד: אין מקבלין גרים לימות המשיחדברי יואל פ' יתרו דף כז ע"ב
כד: אין מקבלין גרים לימות המשיחהישר והטוב (תשסג) עמ' שסו
כד: אין מקבלין גרים לימות המשיחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קצ
כד: אין מקבלין גרים לימות המשיחיגל יעקב (תשנג) יתרו אות צה
כד: אין מקבלין גרים לימות המשיחכתר תורה (תשסז) עמ' מח
כד: אין מקבלין גרים לימות המשיחעצי חיים על התורה עמ' קלה
כד: אין מקבלין גרים לימות המשיחפאר יעקב ח"א עמ' שז
כד: אין מקבלין גרים לימות המשיחפני מלך ויקרא עמ' קלב
כד: אין מקבלין גרים לימות המשיחפני מלך מועדים עמ' רצט
כד: אין מקבלין גרים לימות המשיחשל"ה (תשנז) פרשת וישלח אות כד
כד: אין מקבלין גרים לימות המשיחשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קסב
כד: אין מקבלין גרים לימות המשיחחיי נפש ח"א עמ' רסג ע"א
כד: אין מקבלין גרים לימות המשיחיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' שפה
כד: אין מקבלין גרים לימות המשיחפרדס המלך (תשסט) אות של
כד: אין מקבלין גרים לימות המשיחקשוטי כלה (תשסג) עמ' פד, קג
כד: אין מקבלין גרים לימות המשיח, תוס'נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ז אות ד
כד: אין מקבלין נרים לימות המשיחפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שה, שז
כד: אתה אומר לנחלה או אינו אלא לשם וכו'דברי יואל פ' תרומה דף רסו ע"א
כד: בימי דוד ושלמה לא קבלו גריםמרפא לנפש בראשית עמ' ר
כד: בתו'. למה גייר שלמה את בת פרעהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שמט
כד: גירי מרדכי ואסתרכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' עו
כד: גר שנתגייר שלא לשם שמים אינו גראהל אברהם (תשסג) עמ' קלז
כד: המגייר את עצמו לישאיבת ישראל אינו גרכסף נבחר (מרגליות) עמ' רפה
כד: המגייר משום שלחן מלכים אינן גריםבגדי חמודות שמות פרק יח פסוק ו
כד: ובן אין לו עיין עליושל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כב אות יא
כד: כד ניים ושכיב. רב אמר להא שמעתתאדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רנב
כד: כי ניים ושכיב רב אמרה להא שמעתתאדעת תורה ויקרא עמ' עא
כד: כל מי שבא להתגייר מעצמו בודקים אחריו וכו'כד הקמח (מישור) עמ' קו
כד: לא קבלו גרים בימי דוד ושלמהבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' נה
כד: לא קבלו גרים בימי דוד ושלמהזקן אהרן (פריד) עמ' קכה
כד: לא קבלו גרים לא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שה
כד: מי גר אתך בעניותך, עליך יפול בעשירותךכד הקמח (מישור) עמ' קז
כד: מי גר אתך עליך יפולתורת יחיאל בראשית עמ' שעז
כד: רבי נחמיה אומר אחד גירי אריות ואחד גירי חלומות וכו' אינם גרים עד שייתגרו כבזמן הזהכרם חמד (תשסו) עמ' מב, ס
כד: רנ"א גרי אריות גרי מרדכי ואסתר אינן גריםחנן אלקים עמ' סב, מקראי קדש (תשנג) עמ' קכג
כד: רש"י אלא במה שמוחזק ביד אביהן ביום מותוגור אריה דברים פכ"א הערה 82
כד: שולחן מלכיםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 384, 459, פ"י אות 33
כד: שולחן מלכיםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1121, פ"ו הערה 522
כד: ת"ר אין טקבלין גרים לימות המשית וכו' ורש"יגבורות אליהו סי' קלד
כד: ת"ר אין מקבלין גרים לימות המשיחשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קיד
כד: ת"ר אין מקבלין גרים לימות המשיחתורי זהב (תשעג) עמ' רמג
כד: תוד"ה לאשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שסח
כד: תוד"ה לא, שלחן מלכים לא צריכיעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ו
כד: תוס' - אחד גרי אריות ואחד גרי חלומות ואחד גרי מרדכי ואסתר אינם גרים וקשה דאמרינן בגם' גבי מעשה דגבעונים דבימי דוד ניתוספו גרים על ישראל ק"ן אלף, ויש לומר דמעצמן נתגיירו כדאשכחן גבי מרדכי ואסתר ורבים מעמי הארץ מתיהדיםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תכב
כד: תוס' ד"ה לא בימי דודתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכח
כדג אדם קרוב אצל עצמושל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קנה
כה עדים החתו'צפיחית בדבש סי' מב דף קיא ע"ב
כה אדם קרוב אצל עצמומנחת אליהו (תשנט) עמ' פז
כה ע"א אויבים הוא דאפקוהו לקלאחכמת התורה תולדות עמ' נט, קז
כה ע"א הרגתיו, לא ישא את אשתוס' חסידים סי' קפז
כה ע"א מת הרגתיו הרגנוהו לא ישא את אשתושו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
כה ע"במנחה חדשה (חן טוב) פ' שופטים
כה ע"ב אדם קרוב אצל עצמופניני יחזקאל עמ' שמה
כה ע"ב אדם קרוב אצל עצמותורת מנחם חכ"ז עמ' 441
כה ע"ב אדם קרוב אצל עצמותורת מנחם חל"ה עמ' 63
כה ע"ב אדם קרוב אצל עצמותורת מנחם חלק לג עמ' 106, חלק לד עמ' 132
כה ע"ב אדם קרוב אצל עצמותורת מנחם חמ"ג עמ' 283
כה ע"ב אדם קרוב אצל עצמותורת מנחם חמ"ח עמ' 97
כה ע"ב אדם קרוב אצל עצמותורת מנחם חנ"א עמ' 396, חנ"ב עמ' 342
כה ע"ב אדם קרוב אצל עצמותורת מנחם חנ"ו עמ' 37, 335
כה ע"ב אדם קרוב אצל עצמו, ואין אדם משים עצמו רשעעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 241
כה ע"ב אין אדם משים עצמו רשעלחמי תודה דף קיז ע"א
כה ע"ב ארם קרוב אצל עצמועמק תפלה (תשסו) עמ' צב, צח
כה ע"ב כשמת ר' אבינא פתח האי ספדנא תמרים הניעו ראש על ראש צדיק כתמרקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שפא
כה ע"ב מעשה בליסטים אחד שיצא ליהרג במגיזת קפוטקיאדבר טוב עמ' תפו
כה ע"ב רש"י ד"ה ואין - הודאת פיו וכו' לקנסא וכו' לאלקוטי שיחות חל"ד עמ' 106
כה ע"ב רש"י, כי הוא זה, הודאת בע"ד כמאה עדיםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' ל
כה ע"ב תוס' ד"ה ואין וכו'סמיכה לחיים (סימן י"א) דף ע"ט ע"ד (ד"ה שו"ר)
כה ע"ב תוס' ד"ה כשעשה תשו' כו' ודברי ר"יויד שלמה (עזרא) דף פה ע"א-ע"ד
כה. מת הרגתיו הרגנוהו לא ישא את אשתוחנן אלקים עמ' רמט, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צח
כה: אדם קרוב אצל עצמונפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רסא
כה: אדם קרוב אצל עצמותפארת צבי ויקרא עמ' רכה
כה: אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשעאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1136, פ"ו אות 421
כה: אדם קרוב אצל עצמוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תעדר
כה: איו אדם משים עצמו רשעצמח דוד (סקאליע) עמ' תכו
כה: אין אדם משים עצמו רשעולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקפט
כה: אין אדם משים עצמו רשעחנן אלקים עמ' רנא
כה: אין אדם משים עצמו רשעשמן ראש - ימים נוראים עמ' קטז
כה: אר"י העראה זו הכנסת עטרהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פח
כה: הרגתיו לא ישאדמשק אליעזר (רלב"ג) תשובות סי' ב
כה: רשע פסול לעדותתפארת צבי שמות עמ' רמה
כה: תוס' ד"ה לימאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפג
כו ע"א ארבעה אחין וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ח
כו ע"א בתרי זימני נתחזק או בתלתאדברי שאול ויקרא עמ' קנה
כו ע"א ד' אחיו ב' מהם נשואין ב' אחיות וכו' ובפירש"יצמח צדקה עה"ת עמ' קו
כו ע"א דלא אסרן שכיבתן' על אשתותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תסז
כו ע"א הנטען על אשה אסור בבתהבנין דוד (מייזלש) בראשית - מקץ אות עא
כו ע"א וכולן מותרות לבניהם או לאחיהםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשפ
כו ע"א רבי אומר בתרי זמני הוה חזקהפרי צדיק מקץ אות א
כו ע"ב וכולן שנשאו לאחרים ונתגרשה או שנתאלמנה וכו'שמחה לאיש (אלישר) דף מז ע"ד
כו ע"ב למיתה דחד חיישינןמנחת מרדכי עמ' ריט
כו ע"ב למיתה דתרי לא חיישינןהר המוריה עמ' רכט
כו ע"ב למיתה דתרי לא חיישינןתפלת דוד (אדר"ת) עמ' קכא
כו. ארבע אחים שנים נשואים שתי אחיותפרפרת התורה עמ' רנא
כו. ארבעה אחין שנים וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' פג
כו. בתרי זימנא הוי חזקהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תעד
כו. ד' אחין מהם ב' נשואין ב' אחיות ומתו וכו' הא' חולצת ולא מתייבמתחיי נפש ח"ד עמ' נז
כו. הנטען מן האשה אסור באמה ובבתה ובאחותהמרפא לנפש בראשית עמ' שנג
כו. הנטען על אשה אסור בבתהפנים מסבירות עמ' ל
כו. נימא מתניתין דלא כרבידברים נחמדים (תשסה) עמ' סח
כו. רש"י ד"ה בתרי זימנימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רד
כו. רש"י ד"ה תריפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' סז
כו: אגורה בעלמך עולמים וכו' שפתותיו דובבות בקבראורחות דוד עמ' שיט
כו: תוס' ד"ה דנפולנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
כו: תוס' ד"ה למיתהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' פו
כז גבי מ"ש שמואל ג' אחיות כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש נ דף קיא ע"ג
כז ע"ב אין מקבלין גרים לימות המשיחאמרות ה' השלם ח"א עמ' רנב, ח"ג עמ' רכח
כז ע"ב ועכשיו שאין מתכוונין לשם מצוה אמרו מצות חליצה קודמת למצות יבוםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שב ד"ה והנה
כז ע"ב למיתה דתרי לא חיישינןאמרות ה' השלם ח"ה עמ' שכט
כז. השלחן במקום המזבחדברים נחמדים (תשסה) עמ' קצז
כז. וליהוי כערוה גמורה ותפטר גם מחליצה [ואמאי אלמנה לכה"ג חולצת ולא מתייבמת]חמודי צבי במדבר-דברים עמ' רסט
כז. יוסף קורין אותו יוסףפני מלך בראשית עמ' רלג
כח ע"א גזירה שמא ימות ואסור לבטל מצות יבמיןמצווה ועושה ח"א עמ' תקפב
כח ע"ב או אשה ובתההכתב והקבלה ויקרא פי"ח פסוק יז
כח ע"ב גר שנתגייר כקטן שנולד דמיזכר דוד על התורה עמ' קעד
כח ע"ב ראובן, שמעוןגנא דפלפלי עמ' תכט
כח. הללו דברי תורהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' יג
כח. ורש"י ר' שמעון כמאןדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' תלא
כח. רש"י רשב"י לא יחלוק על ב"ה וב"שדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' תקה
כט ע"א רש"י ד"ה ולא מיטמאהטהרת יו"ט חי"ח עמ' מא
כט ע"ב אשתו ארוסההכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק טז
כט ע"ב אשתו ארוסה וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' לו, מא
כט ע"ב אשתו ארוסה כו' ולא מטמאת לולקוטי שיחות חל"ב עמ' 61
כט ע"ב מאמר דאיסורא לא קנימנחת מרדכי עמ' ד
כט ע"ב נרש"י, בני ישראל מוזהרין על מגע מת ברגלרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרז
כט ע"ב רש"י ד"ה ולא מיטמאת - איידי דנקט לא אוננת דאצטריך ליה נקט ולא מיטמאת דבעי למיתני תרתי בדידה ובדידיהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקפג
כט: אביה ובעלה מפירין נדריהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקיא
כט: אחותו בת אביו ובת אמוברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קכ
כט: מאמר לב"ש אם נישואין עושהלהורות נתן ויקרא עמ' רפד
כט: רש"י ד"ה ולא מיטמאתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רנא
כיון שנשא אדם אישהשמחה לאיש (שונשול) דף סב ע"א
כל אדם שאין לו אשה $60
כל השרוי בלא אשה שרוי בלא ברכהמגלה צפונות ח"א פרשת בראשית
כל השרוי בלא אשה שרוי בלא תורהמגלה צפונות ח"ב פ' יתרו
כל השרוי בלא אשה שרוי בלא תורהצור יעקב (יעבץ) משפטים
כל יאודי שאין לו אישהשמחה לאיש (שונשול) דף ד
כל ישר' שאין לו אשה וכו'מגן אברהם (לניאדו, שסג) דף נט ע"א
כל מי שאינו עוסק בפו"רשמחה לאיש (שונשול) דף ס ע"ב, סא ע"א
כל שאינו לו אשה שרוי בלא שמחהיריעות שלמה (אוזאן) פ' חיי שרה
כל שארון קולטו וכו'חוט של חסד (תרכה) דף ו ע"ב
כר ע"ב אין מקבלין גרים בימי שלמהחכמת התורה בא עמ' תצה
כשאדם נושאויחי יעקב דף נו ע"א
כשנתגרשה מן האירוסין מותרת לחזורקול שמואל (קונפורטי) דף צט ע"ב
ל אין אחע"אדרכי איש דף פד ע"ד {חקי' אי כלפי שמיא חשוב כאלו עשה שני האיסורים}
ל כלאים בציציתדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קמו
ל ע"א איידי דחביבא ליה אקדמיהחכמת התורה תולדות עמ' קעז
ל ע"א הכל בידי שמים חוץ מציניםשער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' קנט
ל ע"א משנה לא זזה ממקומהתורת מנחם חל"ה עמ' 336
ל ע"ב אשה זו בחזקת היתר לשוק עומדתתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קצז
ל ע"ב האי חומרא דאתי לידי קולא הואתהלה לדוד (והרמן) פרק לו פסוק יא הערה ח, פרק קב פסוק יח הערה כה
ל ע"ב תוס' ד"ה זר, בהקדש לא אמרינן קם ליה בדרבה מיניה לרבי נחוניא בן הקנהבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות עט
ל. ואיידי דחביבא ליה אקדמה ומשנה לא זזה ממקומהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רז, שח
ל. יבמה שאין אני קורא בהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קח
ל. יכול יהא בנין ביהמ"ק דוחה שבת ת"ל את שבתותי תשמורו וגו'מתנת חיים שבת ור"ח עמ' קפח
ל. שני אחים נשואים לשתי אחיות ואחד נשוי נכריתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רפ
ל: וכולן שהיו גירושין מספק הרי אלו חולצות ולא מתיבמותתיבת גמא (תשסז) עמ' פה
ל: תוס' ד"ה אשהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' מט
ל: תוס' ד"ה אשה, ואמאי נימא נשחטה הותרה וכו' נשחטה בחזקת היתר עומדת עד שיודע לך במה נטרפה וכו'פקודת אלעזר (תשסד) עמ' קפז
לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה' לא ישא ישראליתלב אריה פרשת כי תצא אות כה
לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכים להםשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' פג
לא ישפוך אדם מי בורושערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' עה
לא מפני מה לא תיקנו זמן בקידושיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' צט
לא נמנעו ב"שככר לאדן (תקסא) דף קפה ע"א
לא נמנעו ב"שככר לאדן (תשנ) עמ' קיד
לא נתנה פריעת מילה לאברהם וכו'מגן אברהם (לניאדו, שסג) דף כח ע"א
לא ע"א תוס' ד"ה נפלדברי שאול בראשית עמ' תיד
לא ע"ב ומת אחד מהםהכתב והקבלה ויקרא פי"ח פסוק יח
לא ע"ב כתב בכתב ידו, ובנמוק"יאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' יח
לא ע"ב כתב בכתב ידו, ובנמוק"יאבן ישראל על התורה עמ' יב
לא ע"ב מפיהם ולא מפי כתבםשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' צג
לא ע"ב נמוק"י שטר קידושין שכתבו בכתב ידומנחת מרדכי עמ' צ
לא ע"ב רוב אינשי מקדשי בכסףמנחת מרדכי עמ' צא
לא ע"ב תוד"ה דחזיתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' לא
לא ע"ב תוס' ד"ה דחזוזאת ליעקב דברים עמ' שיא
לא ע"ב תוס' ד"ה דחזוחכמת התורה וירא עמ' רלא
לא ע"ב תוס' ד"ה דחזו בכתבאמנחת מרדכי עמ' שנט
לא. איסור אחות אשה מיתלא תלי וקאיהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר מא
לא. ומלתה אותו בין שחיטה לאכילהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכז
לא. כל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבא עליהנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יז אות א
לא. תרי ותרי אוקמה אחזקהוזרח השמש על התורה עמ' רפה
לא: אלם בכתיבת עדותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרנג
לא: ומפני מה לא תיקנו זמן בקידושין וכו' משום בת אחותו וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ד אות א
לא: זיקת יבם אחד ולא זיקת ב' יבמיןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיז
לא: יאמרו בית זה מקצתו בנוי מקצתו חלוץעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיז
לא: יגיד עליו ריעודרך חיים (תשע) פ"א הערה 1730
לא: לא תיקנו זמןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקצז
לא: מפיהם ולא מפי כתבםכתר תורה (תשסז) עמ' צה
לא: מפיהם ולא מפי כתבםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תלה
לא: מפיהם ולא מפי כתבםתורה בציון עמ' לג
לא: קנה עבד בלא עדים יכול הטוען להוציא העבד מידו מרין חזקת מרא קמאגור אריה שמות פי"ח הערה 353
לא: שלשה אחים נשואים שלש נכריות ומת אחד מהם יעשה שני מאמרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיט
לא: תוס' ד"ה דחזוגור אריה דברים פי"ט הערה 28
לא: תוס' ד"ה דחזומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שלז
לב ע"א איסור אחות אשה מיתלא תלי וקאימנחת מרדכי עמ' רסד
לב ע"א מי שנתחייב ב' מיתותגנא דפלפלי עמ' שס
לב ע"א ר' יוסי לית ליה כוללויגד יעקב עמ' תריט
לב ע"א תוד"ה שנשא חישם דרך בראשית ח"ב עמ' קט
לב ע"ב אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופובנתיבות האיש עמ' קמא
לב ע"ב אלא אר"א מעלה אני עליהדרכי איש דף פד ע"ד
לב ע"ב כשהותרה נבילהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קב
לב ע"ב כשהותרה נבילהאבן ישראל על התורה עמ' עב
לב ע"ב לקוברו בין רשעים גמוריםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קי, קלה, רלד, ח"ב עמ' ריח
לב ע"ב תוס' ד"ה איסור כוללאחרית השנים עמ' סא
לב. אין איסור אחות אשה חל על איסור אשת אחפנים מסבירות עמ' תכט
לב. איסור אחות אשה לא חייל וכו' מיתלא תלי וקאידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיב
לב. איסור אחות אשה מיתלא תלוי וקאי אי פקע איסור אשת אח אתי איסור אחות אשה וחיילחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תכד
לב. איסור אחות אשה מתלי תליכתנות אור עמ' קמח
לב. אע"ג דאין איסור חל על איסור איסור אחות אשה מיתלי תלי וקאי, אי פקע איסור אשת אח אתי איסור אחות אשה וחייל וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשיג, ח"ג עמ' עא, פג
לב. בא עליה חייב משום אשת אח ומשום אחות אשה וכו'שמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות לג
לב. לקוברו בין רשעיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קלט
לב. מתלא תלי וקאיתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רכד
לב. שלשה אחין נשואים שתי אחיותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיט
לב: איסור מוסיףתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמח
לב: זר שאכל מליקה חייב שניםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' נו, קלז
לב: זר ששימש בשבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קפז
לב: זר ששימש בשבתולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קלג
לב: כאילו עשה בי ואינו חייב אלא איולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' נב
לב: לקוברו בין רשעים גמוריםמבשרת ציון ח"ד עמ' קט
לב: תוס' ד"ה ותופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקכט
לג אם היו קטנותאות לישועה דף טז ע"ג
לג ע"א אין איסור חל על איסורגנא דפלפלי עמ' תנו
לג ע"א איסור אחות אשה מיתלא תלי וקאיתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' כט
לג ע"א בר קפרא אמר דלר"ש אפילו בבת אחת אאחע"אגנא דפלפלי עמ' תנט
לג ע"א דאייתי שתי שערות בשבתלקוטי שיחות ח"ח עמ' 51, 50
לג ע"א קר"א תוס' ד"ה אלאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קטז, ח"ב עמ' כח
לג ע"א תוס' ד"ה אמרתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קלד
לג ע"א תוס' ד"ה בר קפרא, וברש"ש ד"ה שחיטהשם ישראל עמ' צו
לג ע"במנחה חדשה (חן טוב) פ' אמור
לג ע"ב אין אחע"א - נ"מ לקוברו בין רשעיםשעורי דעת ספר ב עמ' קסח
לג ע"ב ואי בקבלה והולכה וכו'גבורת יצחק סוכות עמ' נז
לג ע"ב זר ששימש בשבתמנחת מרדכי עמ' קעח
לג ע"ב כל כהן נחשב כזר לעבודת יום הכפוריםאור אברהם דברים עמ' שצח
לג ע"ב למאי נפקא מינה לקוברו בין רשעים גמוריםמצווה ועושה ח"א עמ' שפט
לג ע"ב לקוברו בין רשעים גמוריםמנחת מרדכי עמ' רסד
לג ע"ב פיתוי קטנה אונם הואתורת מנחם חס"א עמ' 61
לג ע"ב פיתוי קטנה אונס, ובדעת הרמב"םשפע חיים - נישואין עמ' קצ
לג ע"ב רש"י ד"ה שחיטה כשרה כזרמנחת מרדכי עמ' קעג
לג ע"ב תוס' ד"ה אמר ר"ימנחת מרדכי עמ' רה
לג ע"ב תוס' ד"ה אמר, ומאיריתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רד
לג ע"ב תוס' ד"ה ר"יתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תא
לג. איטר חל על איטר בבת אחת - תוס'אור אברהם ברכות עמ' קיט
לג. אייתי ב' שערות בשבתלהורות נתן בראשית עמ' שי
לג. אין איסור חל על איסורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קמב
לג. איסור חל על איסור היכא דחלין בבת אחתאור אברהם - סידור התפילה עמ' קצח
לג. באיסור בת אחת איסור חל על איסוראור אברהם על ספר המצוות עמ' פז
לג. בההוא דזר ששימש בשבת דפריך הש"ס אין איסור חל על איסור, ומשני כגון שהביא שתי שערות בשבת דאתיין כולהו כהדדיערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' עה
לג. זר ששימש בשבתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קח
לג. זר ששימש בשבת כגון דאייתי שתי שערות וכו' ובקה"יפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה צט, קיד
לג. שקורי קא משקרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פז
לג: אף דאין איסור חל על איסור מ"מ נפק"מ לקברו בין רשעים גמוריםתיבת גמא (תשסז) עמ' רלח
לג: אף כל שהיא אב מלאכה וחייבין עליה בפני עצמהגור אריה שמות פל"ה הערה 60
לג: הבא על אשת אחיו הנדה חייב ג' חטאותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לד
לג: הוחלפו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלה, קמט
לג: החליפו נשותיהםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רכו*
לג: זר אצלו קאמינאערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שמח
לג: זר ששימש במיתהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' נט
לג: זר ששימש במקדש בשבת חייב שתיםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עג
לג: זר ששימש בשבת במאי וכו'פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה נג
לג: זר ששימש בשבת וכו' בשחיטת פר של כהן גדול דבעי כהן גדולערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' עב
לג: זר ששימש בשבת וכו' אי בהקטרהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' מא, שפ, תקצ
לג: זר ששימש בשבת חייבשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רעט
לג: זר ששימש בשבת ר"י מחייב שתים משום זרות ומשום שבתמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קפו
לג: כהן ששחט פרו של כה"ג חייב משום שבתפנים מסבירות עמ' שיט
לג: לקוברו בין רשעים גמוריםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלז
לג: פיתוי קטנה אונם נינהומנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ק
לג: פיתוי קטנה אונס הואגור אריה בראשית פל"ד אות יא
לג: פיתוי קטנה אונס הואפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קלו
לג: פיתוי קטנה אונס נינהודודי נתן בראשית עמ' רצו
לג: רש"י ד"ה בשחיטתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' לג
לג: שחיטת פרו של כ"ג בזר פסולהאור אברהם על ספר המצוות עמ' קלז, רסז
לג: שנים קדשו שתי נשים ונתחלפו בעת כניסתן לחופה משום א"איוסף לקח כרך א ח"א עמ' פט
לג: שנים שקידשו ב, נשים ובשעת כניסתן לחופה החליפו וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' תשא
לג: שנים שקידשו שתי נשים והחליפופנים מסבירות עמ' כט
לג: תוס' - בדין איסור חל על איסור חמורולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' נג, ריז, תקל
לג: תוס' ד"ה אמר - אין איסור קל חל על איסור חמורתיבת גמא (תשסז) עמ' סו, רלד
לג: תוס' ד"ה אמר - איסור מוסיף קל דחייל על איסור חמורחמודי צבי מועדים עמ' תנא, תעג
לג: תוס' ד"ה אמרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קפז
לג: תוס' ד"ה אמרחמודי צבי שמות עמ' שסד
לד ע"א איו האשה מתעברת בביאה ראשונהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' סט
לד ע"א אין אשה מתעברת בביאה ראשונהאמרי פנחס השלם - שער התפילה סי' סה, שער השבת סי' לד
לד ע"א אין אשה מתעברת בביאה ראשונהדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' א
לד ע"א אין אשה מתעברת בביאה ראשונהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה ב
לד ע"א אין אשה מתעברת בביאה ראשונהס' חסידים סי' תרצט
לד ע"א אין אשה מתעברת מביאה ראשונהאמרות ה' השלם ח"א עמ' שיג, ח"ד עמ' קי
לד ע"א אין אשה מתעברת מביאה ראשונהכנפי יונה (תשנח) ח"א פ' ס"א
לד ע"א אין אשה מתעברת מביאה ראשונה וכו' תמר באצבע מעכהאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'תז
לד ע"א אין האשה מתעברת בביאה ראשונהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' סז
לד ע"א אין האשה מתעברת מטפה ראשונהפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' רב
לד ע"א אין יכולות להתעבר בביאה ראשונהחכמת התורה ויצא עמ' שפה
לד ע"א אסור כולל ואיסור מוסיף ואיסור בת אחתמשיב צדק סי' 61
לד ע"א יש שאינן מתעברות מביאה ראשונהאלשיך על חמש מגילות עמ' קפד
לד ע"ב א"ל הללו אינו אלא כמעשה ער ואונןמדבר קדמות (תשסח) עמ' נו
לד ע"ב אותה פרט וכו' רבנן סכרי ש"ז פרט להעראה אותה פרט לשלכ"דמכשירי מצוה עמ' ל
לד ע"ב אין אשה מתעברת מביאה ראשונהזכות ישראל - עשר עטרות פרק ו אות קי
לד ע"ב אין מתעברת מביאה א'מאיר בת עין (תשסו) עמ' 603
לד ע"ב אמר רבא לבת רב חסדא קא מרנני רבנן אבתריך, אמרה לו אנא דעתאי עלך הואי, ותוס' כדאיתא בבבא בתרא ואנא אבתריהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' עט
לד ע"ב ברשב"א ד"ה רבנן זהיריישראל קדושים עמ' 9
לד ע"ב והא תמר בביאה ראשונה איעברא, א"ל תמר באצבע מעכה וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' פא
לד ע"ב יצחק מיעך באצבעלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קכט ע"ג
לד ע"ב כל מועכות של בית רבי תמר שמן, ולמה נקרא שמן תמר על שם תמר שמעכה באצבעאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' תנג
לד ע"ב כל ששהתה אחר בעלה עשר שניםמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' עה
לד ע"ב כל ששהתה אחר בעלה עשר שנים אינה יולדתס' חסידים סי' תצג
לד ע"ב כל ששהתה אחר בעלה עשר שנים ונשאת שוב אינה יולדתמצווה ועושה ח"א עמ' תמח
לד ע"ב מיהודה נתעברה תמר בביאה ראשונהחכמת התורה ויגש עמ' שפה
לד ע"ב מעוכות דבית רביפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' רב
לד ע"ב ער ואונן שישמו שלא כדרכהלחמי תודה דף רנ ע"ב
לד ע"ב ער ואונן שלא כדרכן שימשומנחת מרדכי עמ' ג, סב
לד ע"ב ער ואונן שמשו שלא כדרכם וכו'ברית שלום (תעח) דף כח ע"א
לד ע"ב ער ואונן שמשו שלא כדרכם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קעז
לד ע"ב ער ואונן שמשו שלא כדרכןבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות עא
לד ע"ב ער ואונן שמשו שלא כדרכןתקנת השבין סי' טו (עמ' 139)
לד ע"ב ער ואונן שמשו שלא כדרכן וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תכב
לד ע"ב ערוך לנר תוס' ד"ה ולאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קנו
לד ע"ב שהתה עשר שנים אינה יולדת אא"כ דעתה לינשאאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קנז
לד ע"ב שהתה עשר שנים ולא ילדה שוב אינה יולדתשרגא המאיר על התורה עמ' קנא
לד ע"ב תוס' ד"ה ולאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קנו
לד ע"ב תוס' ד"ה ולא במעשהמנחת מרדכי עמ' יא
לד ע"ב תוס' ד"ה ולא כמעשהמכשירי מצוה עמ' ל, לא
לד ע"ב תוס ד"ה ולא כמעשהתועפת ראם (גטיניו) דף ט ע"ב
לד. אי אליבא דר' יהושע האמר טעה בדבר מצוהדברים נחמדים (תשסה) עמ' סט
לד. אין אשה מתעברת בביאה ראשונהדעת תבונות - עת לעשות מע' ד אות שנג
לד. אין אשה מתעברת בביאה ראשונהדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות נא
לד. אין אשה מתעברת מביאה ראשונהאגרא דכלה ח"א עמ' שלו
לד. אין אשה מתעברת מביאה ראשונהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קס, שמד
לד. אין אשה מתעברת מביאה ראשונהאמת ליעקב (ניניו) מערכת ע אות קג
לד. אין אשה מתעברת מביאה ראשונהגור אריה בראשית פמ"ט אות ב
לד. אין אשה מתעברת מביאה ראשונהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשיט
לד. אין אשה מתעברת מביאה ראשונהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קצה-קצו(עה, עו)
לד. אין אשה מתעברת מביאה ראשונה ובנות לוט שלטו בעצמן והוציאו עדותם לחוץמנחת יהודה (פתיה) עמ' 57
לד. אין אשה מתעברת מביאה ראשונהכתנות אור עמ' קלד
לד. אין האשה מתעברת מביאה ראשונהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קמח
לד. אמר רב בשופעותדברים נחמדים (תשסה) עמ' סט
לד. והא אין אשה מתעברת בביאה ראשונה וכו' שבעלו ושנויפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שצא
לד. והא אין אשה מתעברת מביאה ראשונהדברים נחמדים (תשסה) עמ' סט
לד. כל מעבות של בית רבי תמר שמןאמת ליעקב (ניניו) מערכת ע אות נד
לד. לפי שאין אשה מתעברת מביאה ראשונהדודי נתן בראשית עמ' רנב
לד. לר"א דמחייב על כל כח וכחתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלה
לד. ער ואונןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רמט
לד. ר"מ אומר אם היה שבת והוציאו בפיו חייב, מזה מוכח דס"ל איסור חל על איסור בבת אחתערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' סו, עד
לד. רש"י - ר"מ אומר אם היה שבת והוציאו בפיו חייב, מזה מוכח ךס"ל איסור חל על איסור בבת אחת. והיינו מדחל איסור הוצאת שבת אאיסור עינוי דיוה"כערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' סו, עד
לד. רש"י ד"ה ומתוךגור אריה שמות פי"ט הערה 133
לד. רש"י ד"ה תלתין ותרתיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סג
לד. שאין אשה מתעברת מביאה ראשונהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' צב
לד. תוס' ד"ה והוציאו ר"מ אומר אם היה שבת והוציאו בפיו חייב, מזה מוכח דס"ל איסור חל על איסור בבת אחת. היינו מהא דחל איסור הוצאה דשבת אאיסור הוצאה דיוה"כערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' סו, עד
לד. תוס' דלאו בדחייה תליא מילתאחקל יצחק (תשסג) עמ' רצ
לד. תמר בתולה היתהתורת יחיאל בראשית עמ' שנד
לד. תמר מיעכה באצבעיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קמ, קמח
לד: אבל דעתה להינשא מתעברהדברים נחמדים (תשסה) עמ' סט
לד: אין אשה מתעברת מביאה ראשונהלהורות נתן בראשית עמ' קעא, קעב
לד: אין אשה מתעברת מביאה ראשונהתשבי (תשסה) עמ' לב שורש ביאה, עמ' קצה שורש עבר ד'
לד: אין אשה מתעברת מביאה ראשונהברית אברם עמ' רטז, שכו, תקמו, תרכו
לד: אין אשה מתעברת מביאה ראשונהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' כה
לד: אמר רבי אלעזר אמר ר' חנינא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולםדברים נחמדים (תשסה) עמ' סט
לד: אשה שאין דעתה להינשא - חכמת אדםמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר מח
לד: באצבע מעכהגור אריה בראשית פמ"ט הערה 10
לד: בשהתה י' שנים ולא ילדה יוציא ותנשא לאחרמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קנז, קצד
לד: דש מבפניםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) עקב ו
לד: דש מבפנים וזורה מבחוץזאת זכרון (תשנב) אות קנ
לד: דש מבפנים וזורה מבחוץמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תרפח, תשלח
לד: דש מבפנים וזורה מבחוץ דברי ר"א א"ל הללו אינו כמעשה ער ואונןגלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק ז
לד: דש מבפניםצמח דוד (סקאליע) עמ' תיא
לד: והא היו ער ואונן, מהרש"א ורש"שפני מלך בראשית עמ' רכט
לד: והא תמר בביאה ראשונה איעברהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקנח
לד: וימת גם אותו באותה מיתה מתיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רנט
לד: יכחיש יופיהתשבי (תשסה) עמ' קלה שורש כחש
לד: ישבה אלמנה עשר שנים שוב אינה יולדתשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שמז
לד: כל כ"ד חודש דש מבפנים וזורה מבחוץ דברי ר"א וכו'חיי נפש ח"ד עמ' תכג
לד: כל מועכות של בית רבי תמר שמן וכו'קשוטי כלה ח"י אות רכח
לד: כל מועכות של בית רבי תמר שמן ומאיריהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רנט, שעה, ויקרא עמ' קנג
לד: כל ששהתה י' שנים בלא בעלה שוב אינה יולדתתפארת ראובן עמ' יז
לד: לפי שאין אשה מתעברת מביאה ראשונהפאר יעקב ח"א עמ' קא
לד: מועכות של בית רבי תמר שמןנועם אלימלך (תשסא) עמ' עג
לד: מעשה ער ואונןמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' רצד
לד: ער ואונן היו דש מבפנים וזורה מבחוץנחמד ונעים (תשסח) ויגש ד"ה ועפ"י הקדמה
לד: ער ואונן נתחייבו מיתה על השחתת זרעתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קל-קלא {וי"ל משום אביזרייהו דשפיכת דמים}
לד: ער ואונן שימשו שלא כדרכןגור אריה בראשית פל"ח הערה 106
לד: ער ואונן שלא כדרכן שימשועץ הדעת טוב (תשסח) סי' ריב
לד: ער ואונן שלא כדרכן שמשופי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וישב דף נו/ז ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יח דף קכה ע"ד
לד: ער ואונן שמשו שלא כדרכונטריקן (תשעד) עמ' פ
לד: ער ואונן שמשו שלא כדרכןאמרי נועם (מועדים) סי' לו לחנוכה
לד: ער ואונן שמשו שלא כדרכן וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שסא, שסב
לד: ער ואונן שמשו שלא כדרכןכתנות אור עמ' קלד
לד: ער וענן שלא כדרכה באו עליהדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מז פסוק כט
לד: רבי אליעזר מחייב על כל כח וכחולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קמג
לד: רע בעיני ה'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' פב {היפוך 'טוב' שהוא חיבור משפיע ומקבל}
לד: שכ"ז פרט למערה ולא הוציא זרעעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קיג
לד: תוס' ד"ה ולאנזר הקדש ח"א עמ' שלט
לד: תוס' ד"ה ולאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרצז
לד: תמר היתק בתולה בשעה שנישאה ליהודהאגרא דכלה ח"א עמ' תקד
לה יש צורך שיעברו ג' חדשים משעבוד מצרים כמו שלשת חדשי הבחנהאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 128
לה ע"א הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררועשרה מאמרות (תשס) עמ' תלג
לה ע"א תוס' ד"ה אע"פבריכות המעיין עמ' ריב
לה ע"א תוס' ד"ה אע"פ, איסור הבועל תלוי בבעלרנת יצחק שמואל עמ' שפא
לה ע"ב איגלאי מילתא למפרע לא אמרינןברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כב
לה ע"ב החולץ ליבמתוס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' עח
לה ע"ב החולץ למעוברתכסא שלמה (חכים) דף נט ע"ג
לה ע"ב הני כהני ר"ן ד"ה איבעיאחכמת התורה צו עמ' קנט
לה ע"ב הני כהני שלוחי דירן הוו או שלוחי דשמיאחכמת התורה צו עמ' קב, רא
לה ע"ב יבמה מעוברת אין ביאתה ביאה ואין חליצתה חליצהגנא דפלפלי עמ' שכד
לה ע"ב ספק בן ט' לראשון ספק בן ז' לאחרוןדברי חלומות סי' כא (עמ' 191)
לה ע"ב רמב"ןדברי שאול בראשית עמ' תקכ
לה ע"ב תגלי מלתא למפרעראה חיים חלק א דף י"ט ע"ד (דף ס"ו ע"א ד"ה ומאחר)
לה ע"ב תגלי מלתא למפרעראה חיים ח"א דף יט ע"ד [סו ע"א ד"ה ומאחר]
לה ע"ב תוד"ה תגלישני המאורות (תשסח) עמ' קסד
לה ע"ב תוס' ד"ה תגלי מילתא למפרע לא אמרינן, אע"ג דלקמן גבי ספקות שקידש אחת משתי אחיות חשבינן לה בת חליצה ויבום כיון דאם יבוא אליהו ויאמר דהא קדיש לא דמי דהכא אין זה ספק ראוי להתברר עכשיו שא"א לידע העתידות אבל התם א"צ לידע אלא מה שבאותה שעהדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' ח
לה ע"ב תוס' ד"ה תיגלי מילתא למפרעכסא שלמה (חכים) דף נט ע"ב
לה. אם היו כהנות נשואות לישראלנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יד אות ג
לה. אם יבא אליהו ויאמרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמו
לה. גיורת ושבויה ומשוחררת לא ינשאו ולא יארסו עד ג' חדשיםצור יעקב (יעבץ) במדבר דרוש א למת"ת
לה. הגיורת והשבויה והשפחה צריכות להמתין שלשה חדשיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שעח הערה 41
לה: אי אמרינן איגלאי מילתא למפרעצדקת יוסף עמ' ב
לה: החולץ למעוברתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשג
לה: החולץ למעוברת והפילה וכו'להורות נתן ויקרא עמ' רצב
לה: הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברתמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קח
לה: ובן אין לו עיין עליויסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קעג
לה: תוד"ה ונמצאת מועברתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רנה
לה: תוס' ד"ה ונמצאתפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קסא
לה: תוס' ד"ה תגליפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה כד
לו מי הויא ליומיהאהבת דוד (תקנט) דף לה ע"א
לו ע"א הלכתא כר"ל לבר מהני תלתנשמת חיים (ברלין) עמ' סז
לו ע"א הלכתא כריש לקיש בתלתא מיליהמאור הגדול (גר"א) עמ' תריג
לו ע"א הלכתא מותי' דר"לאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קצ
לו ע"א חיישינן שלא יאמרושו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' י
לו ע"א מידי לא תחלוץ ולא תתיבם קתנישו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
לו ע"א קיימ"ל בכ"מ כריו"ח נגד ריש לקיש חוץ מג' מקומותימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 16, 14
לו ע"א רוב נולדים של קיימאשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יא
לו ע"א רוב נשים יולדות ולד של קיימאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' כח
לו ע"א תוס' ד"ה הלכתאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 16
לו ע"א תניא כוותיה דר"ל בחליצת מעוברתימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 14, 16
לו ע"ב הכותב כל נכסיו לבנו לאחר מותו, האב אינו יכול למכור מפני שנתנן לבן, והבן אינו יכול למכור מפני שהן ברשות האב, מכר האב מכודין ער שימות הוא, מבר הבן אין ללוקח בלום ער שימות האבכתב סופר אגדות כאן
לו ע"ב ואם נשא יוציאאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קפו
לו ע"ב חכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורהדובר צדק עמ' 124
לו ע"ב כל ששהא ל' יום באדם אינו נפל, הא לא שהא ספיקא הוי וכו' א"ל רב משרשיא שריתו יהא רעווא דתשתרו אף תרבאחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' ריא, ריג
לו ע"ב לא ישא אדם מעוברת חבירו ואם נשא יוציאלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קג ע"ג
לו ע"ב עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורהמצווה ועושה ח"א עמ' תקנג
לו ע"ב עשו חיזוק לדבריהם כשל תורהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יד
לו ע"ב פלוגתא דר' יוחנן וריש לקיש, והלכה כר' יוחנןאמרות ה' השלם ח"ו עמ' שלא
לו ע"ב תוס' ד"ה האתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' תמד
לו ע"ב תוס' ד"ה הא לא שהה, ואור"י דחיישינן למיעוט המצוי וכו' וגם מחמרינין שלא לאכול מבהמה תוך ח' ימים וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' ריא, ריג
לו ע"ב תוס' ד"ה קנין פירותדרכי איש דף לו ע"ג
לו. אמר רבא הלכתא כוותיה רריש לקיש בהני תלתשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תסד
לו. אמר רבא הלכתא כותי' דר"לתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מא
לו. בר מהני תלתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רעח
לו. הלכה כרבי יוחנן נגד ריש לקישתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקפד
לו. תוס' נפסקה ההלכה כריו"ח במחלוקתיו עם ריש לקישגור אריה ויקרא פכ"א הערה 21
לו: תוס' ד"ה הא לא שהה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שד
לו: תוס' ד"ה ולא קתנימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קפח, ר
לו: תנן רשב"ג אומר כל ששהה ל' יום אינו נפל וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שד, שו
לז גר שבא להתגיירויחי יעקב דף עה ע"ג
לז מאין הויא ליומיתאהבת דוד (תקנט) דף לה ע"ד
לז ע"א תוס' ד"ה אי כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש נ דף קיא ע"ג
לז ע"ב הרי שבא על נשים הרבה ואינו יודע על איזו מהן באמאכסניא של התורה סי' סג
לז ע"ב יחודי בעלמא הוא דמייחדיברכת אבות עמ' רנז
לז ע"ב לא ישא אדם אשה במדינה זו וילך וישא אשה במדינה אחרתלדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רמה
לז ע"ב לא ישא אדם אשה ודעתו לגרשהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כא
לז ע"ב לא ישא אדם אשתו ודעתו לגרשה וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 138
לז ע"ב לא ישא אדם אשתו ודעתו לגרשה שנא' אל תחרוש לרעך רעהס' חסידים סי' שפט
לז ע"ב לא ישא אדם במדינה זו וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קלב
לז ע"ב מאן בעי ליומישמחה לאיש (אלישר) דף לד ע"ב
לז ע"ב מאן הוי ליומאמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקצו
לז ע"ב נמצא אב נושא את בתו ואח נושא את אחותוס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קס
לז ע"ב נמצא אח נושא אחותותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קעא
לז ע"ב תבעוה להנשא ונתפייסהחכמת התורה ויצא עמ' שמא
לז. המארס תוך שלשה חדשים בגרושהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעו
לז. עוברה ניכר לשליש ימיהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שלז {פ"ו יום}
לז. עירוקיה מסתייהמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' כ
לז. רוב היולדות לתשעה עוברה ניכרמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קצט
לז. רובו של ראשון ורובו של אחרון ואמצעי שלםגור אריה בראשית פל"ח אות טו
לז. רש"י - שהוכר העיבורפרדס המלך (תשסט) רמזי חנוכה אות יא
לז. תוס' ד"ה וזותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפד
לז. תוס' ד"ה וזומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קעז
לז. תוס' ד"ה מי עבידנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות יז
לז. תוס' ד"ה רובפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' לו
לז. תוס' ד"ה רובמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קעט
לז: אין חוזרץ ודניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רלב
לז: אל תחרוש אל רעך רעה זה הנושא אשה ודעתו לגרשהלב אריה פרשת בחוקותי אות יח
לז: זימה זו מה היאנתיב התשובה עמ' קלב
לז: לא ישא אדם אשה במדינה זו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמח
לז: לא ישא אדם אשה במדינה זו וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' לז
לז: לא ישא אדם אשתו ודעתו לגרשה משום שנאמר אל תחרש על רעך רעה והוא יושב לבטח אתךקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תכו
לז: לא ישא אשה ודעתו לגרשהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ריא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מג
לז: לא ישא במדינה זו ובמדינה אחרתתבואת יקב (פרידמן) עמ' כא-כב
לז: לא ישא במדינה זו וילך וישא במדינה אחרתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רח
לז: מאן הוי ליומא וכו' אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לוקשוטי כלה ח"ט אות שיב
לז: מאן הויא ליומאנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כו אות ז
לז: מכריז ואמר מאן הויא ליומאקשוטי כלה ח"י אות טו
לז: על זה נאמר ומלאה הארץ זימהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תפא
לז: רב כי איקלע לדרדשיר מכריז ואמר מאן הויא ליומא ורב נחמן כי איקלע לשכנציב מכריז ואמר מאן הויא ליומא וכו' ואיבע"א לרבנן יחודי בעלמא הוא דמייחדי להו דאמר מר אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקיא
לז: שאני ת"ח דפקיעי שמייהותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלג
לז: תבעוה לינשא צריכה לישב ז' נקייםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רפ
לז: תוס' ד"ה וזו - אם עברו כמה שנים ולא ילדה יצאה מתורת רובעירין קדישין השלם עמ' תלו
לח ע"א אין ספק מוציא מידי ודאיחכמת התורה תולדות עמ' תקפו
לח ע"א בית שמאי אומרים יחלוקו ובית הלל אומרים נכפים וכו'סמיכה לחיים (סימן ט) דף מד ע"ג (ד"ה חיים)
לח ע"א כל מה שברא הקב"ה לכבודו בראו שנא' וכו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' פו
לח ע"ב שטר העומד לגבות כגבוי דמיבנין שאול עמ' ז
לח ע"ב שטר העומד ליגבות לאו כגבוי דמישו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ו
לח. אין ספק מוציא מידי ודאיכתר תורה (תשסז) עמ' רפ
לח. יחלקו יורשי הבעל עם יורשי האשהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסח
לח. כל מה שברא לא בראו אלא לכבודוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רח
לח. ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי סבאויגד יעקב עמ' תשכב
לח. ספק ויבם שבאו לחלוק וכו'אור לשמים (תשסג) עמ' שט
לח: יורשי האבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תמ
לח: יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האבדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 217
לח: כל העומד לגבות כגבוי דמישבט מישראל (קרמניץ) פרק צה פסוק ג
לח: לבית שמאי שטר העומד לגבות חשיב כגבויאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 80
לח: מדקתני יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב שמע מינה יורשי האב עיקרבן פורת יוסף (תשעא) עמ' לט
לח: מרקתני יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב ש"מ יורשי האב עיקרדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' לח
לח: ש"מ יורשי האב עיקרדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רפח ע"ב
לח: ש"מ יורשי האב עיקרדברי יואל פ' ויחי דף תקלא ע"א
לח: שטר העומד לגבות כגבוי דמייסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות רכט
לח: שטר העומד לגבות כגבוי דמינחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות טז
לט בקרן אורה בדין יבום בגדול האחים והוא כה"גפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה נו, נט
לט ע"א ולקחה לו לאשההכתב והקבלה ויקרא פי"ח פסוק יח
לט ע"א חוזרין אצל הגדול וכו' או חלוץ או יבםאיתן האזרחי עמ' ג
לט ע"א קטן מייבםדברי שאול בראשית עמ' תיד
לט ע"א שהוא מצוהפרי חיים (קנולר) פרשת מטות
לט ע"א שהויי מצוה לא משהינןברית עולם (תשסט) עמ' ר
לט ע"א שהויי מצוה לא משהינןברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' צו
לט ע"א שהויי מצוה לא משהינןברכת אבות עמ' קמב
לט ע"ב אבא שאול אמר מצות חליצה קודםדברי שאול דברים עמ' יב, קפו
לט ע"ב אכשור דרא ורש"יתורת מנחם חלק ס עמ' 125
לט ע"ב אכשור דרי (ורש"י - בתמי')תורת מנחם ח"ז עמ' 321, חי"ד עמ' 310, חי"ט עמ' 128, 306, חכ"ב עמ' 35
לט ע"ב אכשור דרי (ורש"י)תורת מנחם חכ"ז עמ' 200, 226
לט ע"ב אכשור דרי (ורש"י)תורת מנחם חכ"ט עמ' 293, חלק ל עמ' 153, חלק לא עמ' 126
לט ע"ב אכשור דרי (ורש"י)תורת מנחם חלק לג עמ' 348
לט ע"ב אכשור דרי, ורש"יתורת מנחם חמ"ח עמ' 112
לט ע"ב אם אינו מייבם לשם מצוהמהר"ם שיק בראשית עמ' עא
לט ע"ב אם מצות יבום בעי כוונה לשם מצוהחכמת התורה וישב עמ' שסא
לט ע"ב בראשונה היו מתכוונים לשם מצוהשמחה לאיש (אלישר) דף נז ע"ב
לט ע"ב בראשונה שהיו מתכוונין לשם מצוה מצות יבום קודמתשם ישראל עמ' קב
לט ע"ב גלויי מילתא בעלמאדרשות הר"ן (תשסג) עמ' תכט - בארות משה
לט ע"ב הכונס את יבמתוהכתב והקבלה דברים פכ"ה פסוק ו
לט ע"ב הכונס את יבמתו לשום נויס' הבוטח ח"ב עמ' קז
לט ע"ב הכונס את יבמתו לשם נוימאכסניא של התורה סי' ד
לט ע"ב הכונס את יבמתו לשם נוי ולשום אישות וכו', כאילו פוגע בערוהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשלה, דברים עמ' קטו
לט ע"ב הכונס את יבמתו לשם נוי כאילו פוגע בערוהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תפד
לט ע"ב הכונס את יבמתו לשם נוי כו', כאילו פוגע בערוהאסופת מערכות שמות ח"א עמ' שעו
לט ע"ב הכונס יבמתו לשם נוימעדני אשר נישואין עמ' קנ
לט ע"ב יבמה יבא עליה מכל מקוםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קלז
לט ע"ב לא רצו מהלכים וכו'נשמת כל חי חלק ב (סימן ו) דף י ע"ג (ד"ה ושו"ר)
לט ע"ב לשם נוי כאילו פוגע באיסור ערוהדברי שאול בראשית עמ' תטז
לט ע"ב מצוה בגדול ליבם וכו'חיים ושלום חלק א (סימן לח) דף צ"א ע"ב (ד"ה תשובה); נשמת כל חי חלק ב (סימן ו) דף י ע"ג (ד"ה יש)
לט ע"ב מצות יבום קודמת למצות חליצה וכו'רוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף נה ע"ב (אבה"ע סימן קס"ה ד"ה תשובה)
לט ע"ב מצות יבום קודמת למצות חליצהמנחת מרדכי עמ' סא
לט ע"ב רי"ף יג ע"א ואשתמודעינהוחכמת התורה תולדות עמ' תקעח
לט ע"ב שממאנין גבי יבוםקרן לדוד בראשית עמ' שכט
לט ע"ב תנאי היא וכו'עבודת ישראל (קמחי) דף כא ע"א
לט תנן התם מצות יבום קודמת למצות חליצהרוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף נה ע"ב
לט. אבא שאול אומר בזה"ז חליצה קודמתיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קנא
לט. איסור אשת אח שביבמה הותר לתמירגור אריה בראשית פל"ח הערה 185
לט. בראשונה שהיו מתכוונין לשם מצוה אמרו מצות יבום קודמתיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפד
לט. בראשונה שהיו מתכונים למצוהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לה ע"ב
לט. הכונס לשם נוימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שנב
לט. יבום בקטן חליצה בגרולודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקכה
לט. כיון שלקחה הרי היא כאשתו לכל דברגור אריה בראשית פל"ח הערה 184
לט. כיון שלקחה הרי היא כאשתו לכל דברפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשלב
לט. כיון שלקחה נעשית אשתו לכל דברברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רפ
לט. לא רצה הגדול לייבם מחזירין על כל האחיםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפג
לט. מצוה בגדול לייבם, שהויי מצוה לא משהינןאור אברהם על ספר המצוות עמ' שסב
לט. מצוה בגדול שבאחין לייבםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלט, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכב, קפא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שעד
לט. מצוה לגדול לייבםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שסט
לט. מצות יכום קודמתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' נ
לט. מרדכי - מומר אינו זוקק אשתו ליבוםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שא
לט. קטן האומר לחלוץמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רמג
לט. שהוי מצוה לא משהינןהדרש והעיון שמות מאמר שטו {אם יש חילוק בזה בין יחיד לרבים}
לט. שהויי מצוהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רז
לט. שהויי מצוה לא משהינןאור אברהם - מסכת מגילה עמ' נא
לט. שהויי מצוה לא משהינןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלא
לט. שהויי מצוה לא משהיעפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה יא
לט. שיהוי מצוה לא משהינןברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קפז
לט: אבא שאול אומר הכונס את יבמתו לשם נוי וכו'קשוטי כלה חי"א אות רה
לט: אבא שאול אומר הכונס את יבמתו לשם נוי ולשום אישות ולשם דבר אחר באילו פוגע בערוהשמועת יצחק - ויגש א
לט: אבא שאול אומר קרוב להיות הולד ממזרשערי אורה (מילר) ח"א עמ' כד
לט: אין כופין לייבםאור אברהם על ספר המצוות עמ' תסח
לט: אין ממתינין לגדול שיבוא ממדינת היםחיי נפש ח"א עמ' קעח ע"ב
לט: אכשור דרי, - רש"י: בתמיה, וכי נתכשרו הדורותדעת תורה בראשית עמ' נח
לט: אם רצונך חלוץ ואם רצונך יבם שבך תלה הכתובבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 146
לט: אשתמודעינהו פליגי בה וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קע, ריח
לט: בכוונת היבם לעצמו הוא פוגע באשת אחנטע שעשועים (תשסה) עמ' לה
לט: בראשונה היו מכוונים לשם מצוהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' פד
לט: בראשונה שהיו מתבוונין לשם מצוה מצות יבום סודמת עכשיו שאין מתבוונין לשם מצוה מצות חליצה סורמתעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים סוף הספר אות ב
לט: בראשונה שהיו מתכוונים לש"ש מצות לבום קודם למצות חליצה ועכשיוחיי נפש ח"ו עמ' רד
לט: בראשונה שהיו מתכוונים לשם מצוה וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שמא(עח) {למשנה ראשונה יבמתו הותרה לגמרי}
לט: בראשונה שהיו מתכוונין לשם מצוהויואל משה מאמר ב סי' עט עמ' רעט, מאמר ג סי' יג עמ' תיז
לט: בראשונה שהיו מתכוונין לשם מצוה וכו'פני יהושע (תשסא) עמ' קמח
לט: דעת אבא שאול ביבוםפרפרת הפרשה פרשת וישב פרק לח פסוק ח
לט: הכונס יבמתו לשם נוי כאילו פוגע בערוהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קפג
לט: ואשתמודענו דפלוני אחוה דמיתנא מאבא ניהו(ומהימן)חיי נפש ח"ג עמ' שכו
לט: וכי אכשור דרידברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תקסה
לט: וכי אכשיר דרישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שנז
לט: יבום קורם לחליצהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' לא
לט: יבמה יבא עליה מצוהפנים מסבירות עמ' עו
לט: יבמה יבוא עליה מצוהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלט
לט: כל דבר שהיה בכלל היתר ונאסרה וחזר והותרה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רנט
לט: כל דבר שהיה בכלל היתר ונאסרה וחזר והותרה לא להיתרה הראשון חזר אלא להיתרה השנינזר הקדש ח"ג עמ' שכה
לט: לא אכשיר דראערבי נחל (תשסד) עמ' רצב
לט: לשם נויפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקנו
לט: מייבם צריך לכוין שלא להנאת עצמודברים נחמדים (תשסה) עמ' יז
לט: מצות חליצהמבשרת ציון ח"ג עמ' תב
לט: מצות חליצה קודם למצות יבוםאורח לצדיק השמטות עמ' קמז {הסבר ענין הייבום והחליצה בכלל}
לט: מצות יבום קודמת למצות חליצהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 146
לט: מצות יבום קודמת למצות חליצהדברים נחמדים (תשסה) עמ' ע
לט: רנב"ינחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ג
לט: שהויי מצוה לא משהינן כו'דרש משה (קלנברג) ח"א דף נה
לט: תוד"ה הלכה כאבא שאולנפש הרב עמ' רסה; מפניני הרב עמ' רעט
לעולם ידבק אדם בג׳ ויתרחק מג׳שמן הטוב (תשסו) עמ' תקמב
מ הכהנים אוכלים והבעלים מתכפריםמאורי אור (טייטלבוים) עמ' רעא
מ ע"א אכילה גסה אי שמה אחי'שער יוסף (תקיז) דף צד ע"ב
ם ע"א אשר לא היתה לאישהכתב והקבלה ויקרא פכ"א פסוק ג
מ ע"א בדין ברא בוכרא שנוטל פי שניםתפלה למשה (בנימין) עמ' פח
מ ע"א דלא תימא רצה הכהןלב חיים חלק א (סימן צ"א) דף קכ ע"ד (ד"ה עוד)
מ ע"א הכונס את יבמתו זכה בנכסים של אחיומגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קצא
מ ע"א ואכלו אותםרנת יצחק ה' מגילות עמ' מ
מ ע"א ואכלו אותם וגו' כהנים אוכלים ובעלים מתכפריםשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' יב
מ ע"א יחיד ורבים כו'מראה הגדול ח"ב דף נט ע"ג
מ ע"א יקום ע"ש אחיוהכתב והקבלה דברים פכ"ה פסוק ו
מ ע"א כהנים אוכלים ובעלים מתכפריםאסופת מערכות שמות ח"א עמ' רפח
מ ע"א מלמד שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפריןמכשירי מצוה עמ' לה*
מ ע"א פשיטא יחיד ורביםמשק ביתי סימן ריח דף צט ע"ב
מ ע"א רש"י ד"ה הכא מאי, תוספות ד"ה מאי תריחכמת התורה צו עמ' קיד
מ ע"ב אשת כהן שנאנסהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' ר
מ ע"ב חיישינן רק למיתה דחדבשבילי התלמוד ח"א יומא ב ע"א
מ. בכור נוטל פי שניםבת עין (תשסז) עמ' קנח
מ. האב קודם לכל יוצאי ירכוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רפ
מ. הבכור נוטל פי שניםאור לשמים (תשסג) עמ' מב
מ. הכא הכי קאמר מצות תאכל במקום קדוש מצוה, שבתחלה היתה עליו בכלל היתר, רצה אוכלה, רצה אינו אוכלה וכו'של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שב
מ. ואכלו אותם אשר כופר בהם וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' קכז, תצב
מ. ואכלו אותם אשר כופר בהם וכו'אור אברהם - תשובה עמ' רלא, תג
מ. יבם יורש נכסי אחיומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קעא
מ. יבם יורש נכסי אחיוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רעט
מ. כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים+אמרי נפתלי עמ' מח
מ. כהנים אוכלים ובעלים מתכפריםאמרי נפתלי ח"א עמ' מח
מ. כהנים אוכלים ובעלים מתכפריםנועם אליעזר בראשית עמ' קפד ע"א
מ. מצות אכילת קרשיםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קג
מ. מצות תאכל במקום קדוש מצוהפנים מסבירות עמ' קכה
מ. עיחקיה מסתייהדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק כד פסוק יא
מ. תוס' ד"ה רצה, א"נ הכא מריבוי ילפינן דכהן המקריברנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' יח
מ: מלתי ולא טבלתי, מטבילין אותוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' כו
מ: רתני רבי חייא ארבע מדברי תורה וארבע מדברי סופריםשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קיט
מא ע"א הלוקח שבויה וגיורת עליו להמתין ג' חדשיםפניני יחזקאל עמ' רמג
מא ע"ב היבמה לא תחלוץ עד שיהא לה ג"ח (כל הסוגיא)שני המאורות (תשסח) עמ' קסא
מא ע"ב מהו לחלוץ בתוך ג' א"ל לא תחלוץ ותחלוץ ומה בכך קרא עליו מקרא זה אם לא יחפוץ הא אם חפץ יבם כל העולה לייבום עולה לחליצה כו' מתיב רב חיננא הספקות חולצות ולא מתיבמות מאי ספקות אילימא וכו' אלא לאו ספק שקידש אחת משתי אחיות ואינו יודע איזו מהן קידש וקתני חולצת הכי השתא התם אם יבא אליהו ויאמר דהא קידש בת חליצה וייבום היא הכא אם יבא אליהו ויאמר דהא לא איעברה מי משגח ביה ויבמינן לה הא קטנה דלאו בת איעבורי היא ואפילו הכי צריכה להמתין ג' חדשיםדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' ח, מהד' ז סי' י
מא ע"ב רש"י ד"ה הכי השתא ובמהרש"אשני המאורות (תשסח) עמ' קסד, קמו
מא ע"ב תוד"ה אלא ארוסהשני המאורות (תשסח) עמ' קסג, קסז
מא ע"ב תוד"ה קרא עליושני המאורות (תשסח) עמ' קסד
מא. אם יבא אליהו ויאמרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמו
מא. היבמה לא תחלוץ וכו' עד שתמתין תשעים יוםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צב
מא. יבמה צריכה להמתין ג"חצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קו ע"ג
מא. צדק יקראהו לרגלויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רנה
מא: אחר הגירושין לא תנשא עד שיהא להן ג' חדשים וכו' להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שניתפארת צבי שמות עמ' שפג
מא: אם לא יחפוץ היכא דאיכא יבום איכא חליצהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קו ע"ב
מא: ב"ש אומרים שני זכרים וב"ה אומרים זכר ונקיבה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רלא
מא: העולה ליבום עולה לחליצהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרפד
מא: זונה כשמהדודי נתן בראשית עמ' רפו
מא: כל שלשה ימים הם תקופה אחתעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קעד
מא: לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא א״ב יש לו בנים ב״ש אומרים שני זכרים וב״ה אומרים זכר ונקבה שנאמר זכר ונקבה בראםדודי נתן בראשית עמ' ת
מא: רש"י - שאין השכינה שורה אלא על הוודאים שזרעו מיוחם אחריותפארת צבי שמות עמ' שפד
מאי דכתיב רבות עשיתיריעות שלמה (אוזאן) פ' תולדות
מב סתם ואח"כ מחלוקת היא ואין הלכה כסתםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 216
מב ע"א אלמנה צריכה להמתין ג' חדשים משום הבחנהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תסב, ח"ו עמ' קפו
מב ע"א גר וגיורת צריכין להמתיןהשיר והשבח ח"א עמ' רכ
מב ע"א כל גיורת צריכה להמתין ג' חדש עד שתינשאאלשיך על חמש מגילות עמ' קכ
מב ע"א לא ישא אדם מעוברת חברו ומינקת חברותשובה מיראה עמ' מג
מב ע"א להבחין בין זרעו של ראשון וברש"יישראל קדושים עמ' 56, אור זרוע לצדיק סי' ז (עמ' 27)
מב ע"א לכמה חודשי עיבור יוכל הולד להתקייםאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קמד
מב ע"ב אפשר להאכילו ביצים וחלבדברי חנינא - רפואה עמ' קיג
מב ע"ב בכרם ביבנהישמח חיים (תשסה) מע' כ אות מא
מב ע"ב מחלוקת ואח"כ סתם הלכה כסתםאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רס
מב ע"ב סתם ואח"כ מחלוקת אין הלכה כסתםלחמי תודה דף רז ע"א
מב ע"ב סתם ואח"כ מחלוקת וכו'תורת מנחם חמ"ח עמ' 368
מב. איסור לאלמנה להינשא תוך כ"ד חודש וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קצח
מב. גר שמל ולא טבל וכו' רי"א הרי זה גר שכן מצינו באמהות שטבלו ולא מלוחיי נפש ח"ד עמ' תמד
מב. גר שנתגייר ואשתו עמו צריכה קדושין מחדשיד דוד (אופנהיים) עמ' רלא
מב. הבחנה בעינן שלשה ירחים דכתיב להיות לך וזרעך אחריך וכו' ותוס' בד"ה ולזרעך אחריךכרם חמד (תשסו) עמ' קלד
מב. הבחנה ג' חדשים למידין מאברהםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קצד {הא אין למידין מקודם מתן תורה}
מב. הבחנה דאורייתאתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קסד
מב. המתנת הזמן לאשה שהיא ספק מעוברתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שעח הערה 47
מב. חכמים למדו מפסוק שצריכה להמתין ג' חדשים משום הבחנהבת עין (תשסז) עמ' תנז
מב. לא ישא אדם מעוברת חבירו ומניקת חברו וכו' גזירה וכו'חיי נפש ח"ד עמ' תי
מב. לא ישא אדם מעוברת חבירוחיי נפש ח"א עמ' קיט ע"א
מב. לא תינשא תוך ג"ח משום הבחנה, שמא ישא אחותוצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קו ע"ב-ע"ג
מב. להבחין בין וכו' לזרע שלא נזרע בקדושהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רג-רד {הא אינו זרעו כלל}
מב. להיות לך לאלקים ולזרעך אחריך, ללמוד לזרע המיוחס אחריך שצריך הבחנה ג' חדשיםכסף נבחר (מרגליות) עמ' רצג
מב. מיעוט תקופות שתים ומיעוט ימים שניםמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קעח
מב. רש"י ד"ה וכי מלומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קצט
מב. תוס' ד"ה סתם מעוברת למניקה קיימאחיי נפש ח"א עמ' קלב ע"א
מב. תוס' ד"ה סתםמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קצ, קצד, קצז
מב: אשה בושה לבוא לבי"דקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תשנב
מב: ולתבעינהו ליורשיםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' צד
מב: מחלוקת ואחר כך סתם הלכה כסתם משנהגנת אגוז (תשעב) אות תלא
מב: סתם ואח"כ מחלוקת אין הלכה כסתםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקכא
מב: סתם כמתניתין ומחלוקת בברייתא הלכה כסתם מתניתיןגור אריה ויקרא פכ"א הערה 203
מג כל אמצעי שלםמנחת אליהו (תשנט) עמ' טז
מג ע"א אין פורענות באה אלא בשביל ישראלניבי זהב עמ' תמז
מג ע"א אמר רב חסדא ק"ו וכו'זכור לדוד עמ' עח
מג ע"א אמר רבא מאה זוזיברכת מועדיך לחיים חלק א בפתיחת הספר (עמ' 44 ד"ה ומצינו)
מג ע"א את לא תעביד הכי וכו'לב חיים חלק א (סימן ה) דף י ע"א (ד"ה אלא)
מג ע"א דיינו שמגדלות את בנינו וכו'תוכחת חיים (תר) חלק א (סדר בראשית) דף א ע"א (ד"ה אשר)
מג ע"א דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטאהתרגשות הלב (תשסח) עמ' קפא
מג ע"א הנושא בת אחותו עה"א אז תקרא כו'סוכת דוד (שירירו) דף קמז ע"ב
מג ע"א ומצילות אותנו מן החטאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מ
מג ע"א זבין ולא תיזולדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שכא
מג ע"א כל אדם שאין לו אשה, ושאין לו קרקעראה חיים חלק ב דף מ"ז ע"ב (דף קס"ו ע"א ד"ה עוד) ותוס' ד"ה ר"י
מג ע"א רבי חייא הוה קא מצערא ליה דביתהו כי הוה משכח מידי וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שיח
מג ע"א רבי לא שנאה רבי חיא מנא ליהשיחת מלאכי השרת עמ' 99
מג ע"א רש"י ד"ה ביסתרקידרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שכא
מג ע"א שבת שחל ט' באב בתוכה אסור לספרהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשכח
מג ע"ב אם רצה הגדול וכו'נשמת כל חי חלק ב (סימן ו) דף י ע"ג (ד"ה ויש)
מג ע"ב אשה טובה מתנה טובה לבעלהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שטו
מג ע"ב בניך ובנותיך נתונים לעם אחר זו אשת האבס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רכט
מג ע"ב האלמנה מפני חאיבול וכמה שלשים יוםרנת יצחק שמואל עמ' רלט
מג ע"ב משנכנס אב ממעטין בשמחהמאיר נתיבות ח"א עמ' שכב
מג ע"ב קודם לזמן זהאיתן האזרחי עמ' קנא
מג ע"ב תנא אלו אנשי ברבריא ואנשי מרטנאיניבי זהב עמ' תקלח
מג. אם רבי לא שנאה רבי חייא מנא ליהמבשרת ציון ח"ב עמ' שסה
מג. אם רבי לא שנאה, רבי חייא מנא ליהתורה בציון עמ' קצא
מג. אמצעי שלםבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 952
מג. אמצעי שלםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שלא הערה 30, תתרצו הערה 30
מג. הבחנה ג' חדשים גזירה שמא ישא אחותו מאביופנים מסבירות עמ' רי
מג. הבחנת ג' חדשים אם צריך שיהיה שלמים או מקצתםנזר הקדש ח"ג עמ' שלא
מג. וכי רבי לא שנאה רבי חייא מנין לושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קצח
מג. רובו של ראשון ורובו של שלישי ואמצעי שלםגור אריה בראשית פל"ח הערה 143, 151
מג. רש"י ד"ה ומארסיןנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כו אות ו
מג. תוס' ד"ה שאנימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רנג
מג: ארבע אחין נשואין ארבע נשים ומתועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיח
מג: היו לו נשים רבות ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפה
מג: חורבן בית המקדש הוא אבילות ישנהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שיט
מג: כל מי שאינו עוסק בפ"ו כאילו שופך דמיםחיי נפש ח"ג עמ' ר, רלז
מג: מותרת לשוק אם יבם או חלץ לצרתהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רעח
מג: מסתמיך ואזיל רבי אבהו אכתפיה דרבי נחום שמעיה מנקיט ואזיל הלכתא מיניה בעא מיניה מחלוקת ואחר בך סתם מאי אמר ליה הלבה כסתם סתם ואחר כך מחלוקת מי אמר ליה אין הלבה כסתםשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רמו, תנ
מג: שאני אבילות חדשה מאבילות ישנה+ספר החיים (תשנג) עמ' קסא
מג: תוס' ד"ה שאנינחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כז אות ב
מג: תוס' שאני בין אבילות חדשה וכו' במגילת סתרים מתיר ליארס וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לב אות יא
מד לא נמנעו אלו מטהר אלוילקוט דברי חכמים במדבר סי' צג
מד ע"א בית אחד הוא בונה ואינו בונה שני בתיםשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תקמז
מד ע"א הכתוב קראו ביתו, ותוס' ישניםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תפה
מד ע"א חלוץ הנעל, תוספות יו"טדברי שאול בראשית עמ' ריד
מד ע"א לכתחילה אין לישא יותר מד' נשים וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' פד
מד ע"א מלמל שמשיאין לו עצה הוגנתקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' מז
מד ע"א נתקע ביבמתותפלה למשה (בנימין) עמ' רא, שג
מד ע"א עצה טובה קמ"ל ד' אין טפי לאמדבר קדמות (תשסח) עמ' קטו
מד ע"א עצה טובה קמ"ל ד' אין טפי לא כי חיכי דנמטייה עונה בחדשזכור לדוד עמ' נט
מד ע"א צוו חכמים שלא לישא רק ד' נשיםדברי שאול בראשית עמ' שמז
מד ע"א תוס' ד"ה אלמאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שסח
מד ע"א תוס' ד"ה כי נפקי צריכי גיטאדרכי איש דף טו ע"ד
מד ע"א תוס' ד"ה כל שאינובריכות המעיין עמ' ריט
מד ע"ב נהי לממזר לא הוי פגום מיהא הויתורה אור (באנדי) עמ' שמח
מד תוס' - מי לא טבלהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קסח
מד. בית אחד הוא בונה ולא שני בתיםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רעח
מד. גוי הבא על בת ישראלפרי נפש חיה ח"ב עמ' קו
מד. כאן שנה רבי וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קכב
מד. כל שאינה עולה לייבום אינה עולה לחליצהגור אריה דברים פכ"ה הערה 64
מד. לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכים להםמבשרת ציון ח"ב עמ' סה
מד. מי שהיה נשויודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפד
מד. מפני מה היו אבותינו עקריםמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' פז
מד. משיאים לו עצה אם הוגנת לוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קג
מד. משיאים לו עצה ההוגנת לו וכו' מה לד אצל זקנה מה לך אצל ילדה כלך אצל שכמותךהמוסר והדעת בראשית עמ' רב
מד. משיאין לו עצה הוגנת וכו' הוא זקן והיא ילדה וכו' כלך אצל שכמותךדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' נו
מד. משיאין לו עצה הוגנתמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לה ע"ב
מד. עצה טובה קא משמע לן ד' אין טפי לא וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקלה
מד. תוס' ד"ה כל שאינומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רעה
מד: אין ממזר מחייבי לאויןגור אריה דברים פכ"ח אות ו
מד: הכל מודים בעבד ועובד בובבים הבא על בת ישראל שהולד ממזרשל"ה (תשנז) פרשת שמות אות ו
מד: מעין גורם מזל גורםהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קכט
מד: נכרי ועבד הבא על בת ישראל הוולד ממזרחמודי צבי בראשית עמ' תצב
מד: רש"י לא יחלל שני חילולין במשמעגור אריה ויקרא פכ"א הערה 128
מד: תוס' ד"ה עשאהגור אריה ויקרא פכ"א אות יג
מה גוי ועבד הבא על ישראל הולד כשראור חדש (הרטמן) פ"ד אות 93-94
מה ע"א א"ל [רב] אי הוי כיהושע בן נון לא יהיבנא ליה ברתיתורת לוי יצחק עמ' קסו
מה ע"א או גלי או נסיב בת מינךתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קכב
מה ע"א אי הוה כיהושע בן נוןרסיסי לילה סי' נב (עמ' 125), לקוטי מאמרים עמ' 159, צדקת הצדיק סי' עז
מה ע"א אי נהוי כיהושע בן נון לא יהיבנא לי ברתיהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' צז
מה ע"א אמר שימי בר חייא לרב וכו'מגילת סמנים עמ' יד
מה ע"א אמרי אינשי גמלא במדי אקבא רקדאדברי סופרים סי' יג (עמ' 13)
מה ע"א אמרי עכו"ט ועבד הבא על בת ישראל הולד כשרלמדנות (תשנח) פ' ואתחנן אות קי
מה ע"א הא גמלא הא קבאמנחת קנאות עמ' נט
מה ע"א הא רו"ש בבבל וריב"ל וב"קדרכי איש דף לז ע"ד
מה ע"א ההוא דאתא לקמיה דרב אמר ליה עכו"ם ועבד הבא על בת ישראל מהו, כל המעשה, רשב"א ומהרש"א שםשם דרך במדבר עמ' כו
מה ע"א ההוא דאתא לקמיה דרב וכו' יהיב ביה עיניה ושכיבאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' פז
מה ע"א וכולהו אמוראי מודו שהולד פגוםתורה אור (באנדי) עמ' שלא, שלט, שמ
מה ע"א זיל איטמר או נסיב בת מינךתורה אור (באנדי) עמ' שלה
מה ע"א זיל איטמר או נסיב וכו' או גלי או נסיב וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רכט
מה ע"א יהיב ביה עיניה ושכיבשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שסד
מה ע"א מי לא טבלה לנדותהברכת אבות עמ' ג
מה ע"א מפני מה גרים בזמן הזה מעוניןבמי התורה עמ' צג
מה ע"א נכרי גופא לא קני ליהגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' עה
מה ע"א נכרי הבא על בת ישראל הולד כשרבאר שרים פרשת וארא דרוש ו אות ב
מה ע"א עכו"ם הבא על בת ישראלדברי חנינא - רפואה עמ' עו
מה ע"א רבינו הקדוש הנקרא רבי ושמו המיוחד לו רבי יהודא הנשיאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' מט
מה ע"א רמב"ן וריטב"א - איסור נתינת איש נכרי לבל השררותיחי המלך עמ' יב
מה ע"א רש"י ד"ה בת מינךתורה אור (באנדי) עמ' שלב
מה ע"א תוס' ד"ה יצאו עובד כוכביםתורה אור (באנדי) עמ' שלט
מה ע"ב א"ר יהושע בן לוי הלוקח עבד וכו' מגלגל עמו עד י"ב חדשהר המוריה עמ' רנ
מה ע"ב גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשרדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' כו
מה ע"ב גר שנתגייר כקטן שנולד דמיחכמת התורה אמור עמ' שו
מה ע"ב גרים וכו' מפני ששיהו עצמםמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקמג
מה ע"ב ההוא דהוו קרו ליה בר ארמאה א"ר יהושע בן לוי מי לא טבל לקריוהר המוריה עמ' נא
מה ע"ב הלוקח עבד מן הגויבנין שאול עמ' רטו
מה ע"ב הלוקח עבד מן הגוי וקרם וטבל לשם בן חוריןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קכה
מה ע"ב הלוקח עבד מן העכו"ם ולא רצה למול מגלגל עמו עד י"ב חדש וכו'זכור לדוד עמ' מה
מה ע"ב המלך צריך שתהא אמו מישראל דכ' מקרב אחיך וגו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קז
מה ע"ב הקונה עבד כנעני מן הגויבית ישי - דרשות עמ' מח
מה ע"ב והגר זה גר תושב, ורש"יבמי התורה עמ' קפא
מה ע"ב והלכתא עובד כוכבים ועבד הבא על בא ישראל הולד כשרתורה אור (באנדי) עמ' שלא
מה ע"ב כל משימות וכו' יהו אלא מקרב אחיךלקוטי שיחות חי"ג עמ' 285
מה ע"ב כל משימות שאתה משים מקרב אחיך הואתורת מהרש"ל עמ' מה
מה ע"ב כל שימות שאתה משים יהא מקרב אחיךחכמת התורה תרומה עמ' י
מה ע"ב מי לא טבל לקריוטהרת יו"ט חי"ט עמ' קמד-קנב, קפד
מה ע"ב מי לא טבלה לנדותה כו' מי לא טבל לקיריועשרה מאמרות (תשס) עמ' רלט
מה ע"ב מי לא טבלה לנדתהחכמת התורה משפטים עמ' שצג
מה ע"ב מפני מה גרים בזה"ז מעוניםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שט
מה ע"ב מפני מה גרים בזה"ז מעונים מפני ששהו עצמם וכו'אמרי רבי שפטיה עמ' מג
מה ע"ב מפני מה גרים מעונים בזה"ז מפני שאחרו לבואקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רכה
מה ע"ב סתם גרים מעונים הםפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' רעג
מה ע"ב עכו"ם ועבד הבא על ב"י, פגום מיהא הויתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רחצ
מה ע"ב רבא אוקי לרב מרי בר רחל בפורסי דבבלאמרות ה' השלם ח"ג עמ' עב
מה ע"ב רבא אכשריה לרב מרי בר רחל ומנייה בפורסי דבבלתורה אור (באנדי) עמ' שלה
מה ע"ב רש"י ד"ה אשרבית ישראל (בנבנשתי) ח"ב דרוש נ עמ' 578
מה ע"ב רש"י ד"ה גרתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תצב, ח"ב עמ' תנג
מה ע"ב רש"י ד"ה זיל וכו'ברכת אבות עמ' צב
מה ע"ב רש"י ד"ה יכילנה לאכשוריתורה אור (באנדי) עמ' שנ
מה ע"ב רש"י ד"ה מי לא טבלהחכמת התורה משפטים עמ' שצד
מה ע"ב שום תשים עליך מלך, כל משימות שאתה משים אל יהו אלא מקרב אחיךאורות עמ' קנב (ב) {כי השלטון בישראל מקרב פנימיות החיים הוא נובע, אבל בחיצוניות החיים מזדמן שצריך השלמה דוקא מבחוץ, "יפיפותו של יפת באהלי שם"}
מה ע"ב ששהו עצמם להכנם תחת כנפי השכינהבמי התורה עמ' קפה
מה ע"ב תוד"ה מי לאשני המאורות (תשסח) עמ' ק
מה ע"ב תוס' ד"ה כיוןחכמת התורה בא עמ' רלד
מה ע"ב תוס' ד"ה כיוןצמח צדקה עה"ת עמ' קה
מה ע"ב תוס' ד"ה כיוןתורה אור (באנדי) עמ' שלג
מה ע"ב תוס' ד"ה כיון, דרש דממובחר שבאחיך, דרבנןצמח צדקה עה"ת עמ' עב
מה ע"ב תוס' ד"ה מי לאתורה אור (באנדי) עמ' שלו
מה ע"ב תוס׳ ד"ה כיוןקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' רנה
מה תוס' - אע"ג דתניא בתוספתא מעמידין מלך וכו'שמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' סז
מה. א"ל אי הוי כיהושע בן נוןהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' יב
מה. א"ל אי הוי כיהושע בן נוןהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' יב
מה. אי נהוי כיהושע בן נון לא יהיבנא ליה ברתיהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' פח
מה. אי ניהוי כיהושע בן גוןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רנט
מה. אין קידושין תופסים בגויהגור אריה ויקרא פכ"א אות יג
מה. אין קידושין תופסין בכותי ועבדגור אריה ויקרא פכ"א הערה 109, דברים פכ"ג הערה 46
מה. במדי גמלא אקבא רקדאחוט המשולש - ברכי יוסף דף סה ע"א
מה. גוי הבא על בת ישראלפרפרת משה ח"ב עמ' תצד
מה. גוי הבא על בת ישראל הולד בשרשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' פג
מה. גוי הבא על בת ישראל הולד כשרגור אריה שמות פ"ב הערה 54, ויקרא פכ"ד אות יא
מה. גוי הבא על בת ישראל פסלה מכהונהגור אריה בראשית פל"ד הערה 56
מה. גר שנתגייר בקטן שנולדבין המשפתים ויקרא פ' שמיני אות ג
מה. ההוא דאתא לקמיה דרב וכו' יהיב ביה עיניה ושכיבתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תס - ר"ר שרבאני
מה. יהיב בי' עיני וקטלי'נועם אליעזר שמות דף עא ע"ב
מה. מהם אתם קוניםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' יב
מה. מהם אתם קוניםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' כא-כב
מה. נבעלה לגוי עשאה זונהגור אריה ויקרא פכ"ד הערה 51
מה. נכרי הבא על בת ישראל הולד כשרדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רלג, רלה
מה. עכו"ם הבא על ישראליתמפניני הרב עמ' רסז
מה. רב אכשרי' לר' מרימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רכה
מה. רב ס"ל נכרי ועבד הבא על בת ישראל הוולד כשר ור"י ס"ל הוולד ממזרחמודי צבי ויקרא עמ' ריד
מה. רבי שמעון בן יהודה אומר אין ממזר אלא ממי שאיסורו איסור ערוה וענוש כרתשל"ה (תשנז) פרשת שמות אות ו
מה. רש"י - גר תושב מצווה על השבתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רמט
מה. תוס' ד"ה שבינומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רנח
מה. תור"ה המפקירכתנות אור עמ' רה
מה: אין מעמידין מלך עד שיהא אביו ואמו מישראלדמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק יב פסוק ב
מה: אמר לו דואג עד שאתה שואל אם ראוי למלכות וכו'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' נ
מה: אתם קונים מהם ולא הם קונים מכםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמו
מה: גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רו
מה: גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, ורש"ידברי יואל פ' חוקת דף ע ע"ב
מה: גרים בזה"ז מעונים בשביל שאין בקיאין בדקדוקי מצותמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קעא
מה: דאמר רב אסי מי לא טבלה לנדותה וכו', ותוס' ד"ה מיגבורות אליהו סי' קלד-קלו
מה: הלוקח עבד מהגוי וקדם וטבליוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמט
מה: הלוקח עבד מן הגוי אין הגוף קנוי לו עד שיטבילנו לשם עבדותאגרא דכלה ח"ג עמ' קט
מה: ישראל שלקח עבד מן הנכרי והלך העבד וטבל לשם גירות יצא מכלל עבדות רבו שנידברים נחמדים (תשסה) עמ' קסד
מה: כל משים שאתה משים יהיה מאחיךשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שיב
מה: כל משימות שאתה משים אל יהו אלא מקרב אחיךדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1134
מה: כל משימות שאתה משים לא יהיו אלא מקרב אחיךאגרא דכלה ח"ב עמ' קא
מה: מי לא טבל לקריוטהרת יו"ט חי"ח עמ' ד
מה: מלך צריך שיהיו אביו ואמו מישראליוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכז
מה: מפני מה גרים בזמן הזה מעונים, ויסורים באים עליהם, מפני שלא קיימו שבע מצות בני נח, ר' יוסי אומר גר שנתגייר כקטן שנולד דמי אחרים אומרים מפני ששהו עצמם להכנס תחת כנפי השכינהדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' קכב
מה: מפני מה גרים בזמן הזה מעונין ויסורין באין עליהן וכן'שיח דוד (תשסח) עמ' מז
מה: עבדי' דר' חייא בר אמי אטבלי' לההוא נכרית לשם אנתתא ואמר רב יוסף יכילנא לאכשורי בה ובברתאחמודי צבי ויקרא עמ' רטו
מה: עובדי כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשרערבי נחל (תשסד) עמ' רצ
מה: עכו"ם ועבד הבא על בת ישראל הולד כשרמרפא לנפש בראשית עמ' תנד
מה: עכו"ם ועבד הבא על בת ישראל הולד כשרנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קמד
מה: רבא אכשריה למרי בת רחל ומנייה בפורסיה דבבליוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פז, רנה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שפ
מה: רש"י - ישלם ד' פעלך אשר באת לחסות, ולא איחרה ולא שהתה מלהתגיירדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' קכג
מה: רש"י - שמיהרת ולא אחרתפני מלך מועדים עמ' שיב
מה: שום תשים עליך מלך כל משימות שאתה משים אל יהו אלא מקרב אחיךשל"ה (תשנז) פרשת שופטים אות ג, לד
מה: תוס' ד"ה כיוןויואל משה מאמר א סי' פט עמ' קה
מה: תוס' ד"ה כיון דאמונחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ז אות יד
מה: תוס' ובהדיא איתא בירושלמי דיומא מעתה שאין אשה מעידה וכו'מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' מה
מו גר שמל ולא טבל ותוס' ד"ה כי פליגי במלמשכנות יעקב (נעים) דף קל ע"ג
מו דיני גירות נלמדים מאבותינו שיצאו ממצריםפחד יצחק פורים ענין ג
מו וברש"י שם ד"ה כאבותינו שמלו הלכות גירות נפקא לן מגאולת מצריםפחד יצחק פסח מאמר עו
מו לומדים דיני גירות מיציאת מצרים וכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר לז
מו ע"א אבותינו מלו ולא טבלו וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רצד
מו ע"א אבותינו נכנסו לברית במילה וטבילה כו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 26
מו ע"א אילימא למעשה ידיו אטו עו"כ לא קני ליה לישראל למעשה ידיו וכו'תשובה מיראה עמ' מה
מו ע"א אין גר עד שימול ויטבולדברי סופרים סי' יז (עמ' 14)
מו ע"א אינו גר עד שימול ויטבולחכמת התורה לך לך עמ' כח
מו ע"א אינו גר עד שימול ויטבולמנחת מרדכי עמ' ט
מו ע"א אמ"ל ר"פ לרבא חזי מרדרכי איש דף טו ע"ד, לד ע"ג
מו ע"א אמרינן לנזירא סחור סחור לכרמא לא תקרבלחמי תודה דף צז ע"ב, קה ע"א, קיד ע"ב, קנב ע"א, קנג ע"ב
מו ע"א אעפ"י שאי אפשרפרי חיים (קנולר) פרשת ויקרא
מו ע"א אתם קונים מהם ולא הם קונים מכםשירת הפסח אות מט, נא, קכג
מו ע"א אתם קונים מהם ולא הם קונים מכם וכו'צלח רכב עמ' קמ
מו ע"א אתם קונים מהם ולא הם קונים מכם וכו' לא שנו דאין גוי נמכר וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' ערב
מו ע"א אתם קונים מהם, ולא הם קונין מכםחכמת התורה ויגש עמ' רלא
מו ע"א אתם קונין מהם ולא הם קונין מכםחכמת התורה ויצא עמ' תקיב
מו ע"א בסוגיה שבנ"י לאחר מ"ת הם בגדר גריםלקוטי שיחות ח"ז עמ' 301, ח"ח עמ' 50, חכ"א עמ' 63
מו ע"א גירות בנ"י במ"תתורת מנחם חל"ז עמ' 97
מו ע"א גר שמל ולא טבל וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) משפטים כד ע"ג
מו ע"א גר שמל ולא טבל וכו' שכן מצינו באבותינו וכו'דברי ברוך ח"ב סי' כ אות ה
מו ע"א גר שמל ולא טבל וכו' שכן מצינו באבותינו שמלו וברש"י שיצאו מכלל בן נחצמח צדקה עה"ת עמ' צט
מו ע"א גר שמל ולא טבל ר"א אומר הרי זה גר וכו'צלח רכב עמ' רו
מו ע"א גר שמל ולא טבל ר"א אומר הרי זה גר שכן מצינו באבותינו שמלו וכו'הר המוריה עמ' קכב
מו ע"א גר שמל ולא טבלברכת אבות עמ' ה
מו ע"א דיני גירות וכו'תורת מנחם חל"ח עמ' 165,81
מו ע"א דנין אפשר משאי אפשרחיי נפש ח"ב עמ' רנ
מו ע"א הגירות דבנ"י ביצי"מ ומ"תתורת מנחם חמ"ג עמ' 329, 366, 388, חמ"ד עמ' 6
מו ע"א הלוקח עבד מן העכו"ם צריך לתוקפו במיםשירת הפסח אות פב
מו ע"א הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבודנאוה תהלה עמ' נו, שפא, תב
מו ע"א הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבודצלח רכב עמ' קעז
מו ע"א הקדש חמץ ושיחרור מפקיעין מידי שיעבודשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקיח
מו ע"א הקדש מפקיע מידי שיעבודבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות מד
מו ע"א הקדש מפקיע מידי שעבודשירת הפסח אות נ
מו ע"א ומלכא אמר מאן דלא יהיב כרגא לשתעבד למאן דיהיב כרגאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קכא
מו ע"א טבל ולא מל ר' יהושע אומר הרי זה גר שכן מצינו באמהות וכו'מכשירי מצוה עמ' רלד
מו ע"א לא הם קונים זה מזהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' לג
מו ע"א לך לך אמרינן לנזירא סחור סחורתורת אליהו עמ' שסג
מו ע"א מוהרקייהו דהני בטפסא דמלכא מנח וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' טו
מו ע"א נמוק"י - אבל בזה"ז וכו'לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 290
מו ע"א עכו"ם גופא לא קניתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רעו
מו ע"א צמצמו ליה כי היכי דלא לקדים ולימא להו לשם בן חורין אני טובלמכשירי מצוה עמ' קיז
מו ע"א ריטב"אלקוטי שיחות חכ"ו עמ' 164
מו ע"א ריטב"א, אין קורין אבות לאחרים בתפילהשירת הפסח אות צז
מו ע"א רש"י ד"ה באבותינובנין שאול עמ' קמה
מו ע"א רש"י ד"ה יהבי זוזא לכרגא וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כג ע"ב
מו ע"א רש"י, כשיצאו ממצרים יצאו מכלל בני נח לקבל התורהשירת הפסח אות קלד
מו ע"א שכן מצינו באמהות וכו' (ובריטב"א)תורת מנחם חל"ו עמ' 279
מו ע"א שכן מצינו באמהות כו' (וריטב"א)לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1068
מו ע"א שנכנסו לברית במילה וטבילהחכמת התורה משפטים עמ' שצג
מו ע"א ת"ר גר שמל ולא טבל וכו' ודלמא משום נקיות בעלמא וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קכח
מו ע"א תהליך הגרותישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 333
מו ע"ב אין הזאה בלא טבילהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קיז
מו ע"ב אינו גר עד שימול ויטבולציץ השדה ח"ד עמ' קכד
מו ע"ב אלהיך אלהי כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף ו ע"ג
מו ע"ב באבות נמי טבילה הוהלמדנות (תשנח) פ' בהעלותך אות צ
מו ע"ב גירות צריך בית דיןאור אברהם - רות עמ' פח, קיב
מו ע"ב גר צריך בי"דאמרות ה' השלם ח"א עמ' ריט
מו ע"ב גר צריך ג' משפט כתיב ביהמכשירי מצוה עמ' רלד
מו ע"ב גר צריך שלשה "משפט" כתיב ביהגרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 17
מו ע"ב גר צריך שלשה, ותוס'השיר והשבח ח"א עמ' קיט
מו ע"ב גר שמל ולא טבלגנא דפלפלי עמ' רל
מו ע"ב גר שמל ולא טבל אי הוי גרבשבילי התלמוד ח"א שבת ב ע"א
מו ע"ב הרי שבא לפנינו ואמר מלתי ולא טבלתי וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 188
מו ע"ב ואמר גר אניפרי חיים (קנולר) פרשת וישלח
מו ע"ב ויקח משה את הדם וכו' וגמירי וכו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 115
מו ע"ב ור' יהושע טבילה באמהות מנלן וכו'דברי ברוך ח"ב סי' כ אות ה
מו ע"ב ותוס' ד"ה כי פליגידרושים ואגדות חתם סופר עמ' סה
מו ע"ב טבילת גר בעינן בפני שלשהחכמת התורה משפטים עמ' שצג
מו ע"ב לעולם אינו גר עד שימול ויטבול וכו'הר המוריה עמ' קכב
מו ע"ב מילת נכרי אינה מילההכתב והקבלה בראשית פי"ז פסוק יג
מו ע"ב מל ולא טבלברכת אבות עמ' לא
מו ע"ב מפקידנן על תרי"ג מצוות וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתסה
מו ע"ב שמע מינה גר צריך שלשהתורה אור (באנדי) עמ' שלו
מו ע"ב תוס' ד"ה דרבי יוסיברכת אבות עמ' לא
מו ע"ב תוס' ד"ה המוציא מקשים משרה שהיתה אילונית ונתרפאהגנא דפלפלי עמ' נא
מו ע"ב תוס' ד"ה ור"י, לאבותינו דר"א' היינו על האבות בשעת מתן תורהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רצד
מו ע"ב תוס' ד"ה ורבי יהושע, ובתו"יגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רט-רי
מו ע"ב תוס' ד"ה כי פליגימנחת מרדכי עמ' ט
מו ע"ב תקוני גברא בשבת לא מתקנינןלקוטי שיחות חל"ג עמ' 28, 27
מו קבלת תורה קבלה במעשה טבילהפחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ה
מו רבי שמעון אומר ואת ערום ועריה, שלא היה בידם שום זכות ומצוה, ונתן בידם שני מצוותאבני אש (אויש) מועדים עמ' קיג
מו שולחן מלכיםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 459
מו. אין לב"נ קנין בב"נ אחר בגופותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רסז-רסח {אם קונה גוף לפירותיו}
מו. אינו גר עד שימול ויטבוללהורות נתן דברים עמ' רכה
מו. אתם קונים מהם ולא הם קונים זה מזהגור אריה שמות פכ"א אות י, ויקרא פכ"ה אות סג
מו. בריטב"אפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה סח
מו. בשעת מתן תורה נתגיירו כל ישראלשם יחזקאל עמ' רעב
מו. גר אינו גר עד שימול ויטבולבאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 128
מו. גר שמל ולא טבל אינו גרשמן ראש סוכות ח"א עמ' רעג
מו. גר שמל ולא טבל ר"א אומר הרי זה גר שכן מצינו באבותינו שמלו ולא טבלובן פורת יוסף (תשעא) עמ' שפז
מו. גר שמל ולא טבל ר"א וכו' ור"י אומר וכו' וכי דנין אפשר משאי אפשרחיי נפש ח"ג עמ' ב, ד, קמא
מו. דנין אפשר משאי אפשרחקל יצחק (תשסג) עמ' תקנא
מו. דעתו של רבי אליעזר דגר נכנס לקדושה וכו'פחד יצחק פסח מאמר לו
מו. הבאת קרבן בגרברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קסה
מו. הטובל עבדו לשם עבדותאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' מ אות ג
מו. הלוקח עבד מן הנכרי וקדם וטבל לשם בן חורין וכו' אימא בכספא ובטבילה, קשיאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תיג
מו. הני דיהבו זוזי אאינשי אכרגייהויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קלא
מו. העבר חייב לטבול לשם עברותגור אריה שמות פי"ב הערה 547
מו. הקדש וחמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבודכסף נבחר (מרגליות) עמ' קכו
מו. הקדש וכו' מפקיעין מידי שיעבודשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רט, רמט
מו. הקדש חמץ ושחרור מפקיע מידי שעבודעצי חיים - מועדים עמ' ער, רעג, שנ
מו. הקדש חמץ ושחרור מפקיע מידי שעבודעצי חיים על התורה עמ' שפז
מו. הקדש חמץ ושחרור מפקיע מידי שעבודעת הזמיר הגיע עמ' עג
מו. הקדש חמץ ושחרור מפקיע מירי שעבודדברי יואל מועדים ח"ט עמ' תנה
מו. הקדש חמץ ושחרור מפקיע משעבודמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רסב
מו. הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מיד שיעבודמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' טו {רמז לקדש עצמו, ליזהר ממשהו חמץ, ולעסוק בתורה, ובזה יופקע משיעבוך יצה"ר}
מו. הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבודמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רס
מו. הקדש מוציא מידי שיעבודפרדס המלך (תשסט) אות רפג
מו. הקדש מפקיע מידי שיעבודשם יחזקאל עמ' תקלב
מו. הקדש מפקיע מידי שיעבודשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תקכג
מו. הקרש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבודדברי יואל פ' תולדות דף תרנה ע"ב
מו. ולא הם קונים זה מזהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה כח
מו. ולא הם קונים מכםמאמר הנפש השלם עמ' קפ
מו. וצריך לתקפו במים, כשמטבילו לשם יהדות לעברותדעת תורה בראשית עמ' רמב
מו. טבל ולא מל לכו"ע הוי גר, מל ולא מל פלוגתאיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכח
מו. יש הו"א שאין מקבלים גרים בארץ כשישראל שרויין שם בשלוהיד דוד (אופנהיים) עמ' פב, קיג
מו. ישראל קונה עבר כנעני לגופוגור אריה שמות פכ"א הערה 573
מו. כדחזינן ביבמות רכל דיני גירות ילפינן מהתםפחד יצחק פסח מאמר ב
מו. למידין מפסח מצרים דדבר שבחובה אינו בא אלא מן החוליןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ר(צב) {הא אין למידין מקודם מ"ת}
מו. לעולם אין גר עד שימול ויטבולשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שד
מו. מהם תקנו ולא הם קונים זה מזהגור אריה שמות פכ"א אות י
מו. מודיעים לו מקצת מצוות ועונשןגור אריה שמות פכ"ד אות ג
מו. מל ולא טבל אינו גרשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שסב
מו. מל ולא טבל אינו גרשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שכב
מו. מל ולא טבל טבל ולא מלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקסח
מו. ממעמד הר סיני לומדים כל דיני הגירותדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' נב
מו. מנימין עבדיה דרב אשי וכו' בהדי דדלי רישא וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שלח
מו. נכרת הגיה תוס'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שעד
מו. סחור סחור לכרמא לא תקרבדעת תורה בראשית עמ' מה, קנד
מו. עבד כנעני אין גופו קנויודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קמו
מו. עולה על שולחן מלכיםמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' כד
מו. פריך רב אחאי אימא בכספא ובטבילה קשיאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קפח, תצח
מו. פשיטא יחיד ורבים הלכה כרביםמקראי קדש (תשנג) עמ' רכא
מו. קניו גוף העבד כשעושה בו בשעת טבילה מעשה עבדות לתקפו במים וכיוצא בזהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תטו
מו. רש"י - בימי משה כשיצאו ממצרים ויצאו מכלל בני נח לקבל התורה ולקבל פני השכינהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' עט
מו. רש"י - מה דאמר רחמנא מהם תקנו על ידי כסף וטבילה לשם עבדות קני, אבל קדם וטבל לשם בן חורין לא קניתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תיג
מו. רש"י ד"ה באבותינופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רג
מו. רש"י ד"ה באבותינו שמלו הך דאבותינו וכו'פחד יצחק פסח מאמר כב
מו. רש"י ד"ה באבותינו שמלו, יצאו מכלל ב"נ במתן תורהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קמז(נ)
מו. שבט לוי (רמב"ן)דברי הרב עמ' קצח
מו. שכן מצינו באבותינו שמלוזבחי צדק (דיסקין) עמ' קכט
מו. שכן מצינו באמהות שטבלו ולא מלואור אברהם - מסכת מגילה עמ' רסח
מו. שלחן מלכיםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 673, פ"ד הערה 1121
מו. ת"ר גר שמל ולא טבל וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קעט
מו. תוס' ד"ה אמר ליהחיי נפש ח"ד עמ' תנד
מו. תוס' ד"ה קשים דגרים אינם בכלל הערבותדרש משה (קלנברג) ח"ב דף מו
מו: אין גר עד שימול ויטבולתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' נג(קפ)
מו: אין הזאה בלא טבילהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תסה
מו: אין הזאה בלא טבילהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רצז
מו: אינו נר עד שימול ויטבולשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' מט
מו: בא ואמר מלתי ולא טבלתי לר' יוסי אין מטביליןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רו-רז(קיג) {הא סובר בע"ז ז. דמילת עכו"ם מהני}
מו: באבות נמי טבילה הוה וכו' מהבא ויקה משה את הדם ויזרוק על העם וגמירי דאין הזאה בלא טבילהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קסז
מו: גר צריך שלושה וכו', משפט כתיב ביהאור אברהם ברכות עמ' רנט
מו: גר שאמר מלתי ולא טבלתיפנים מסבירות עמ' שיב
מו: גר שבא ואמר מלתי ולא טבלתיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רסג
מו: הטבילה נעשתה במתן תורהבאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 128
מו: טבילה הוה מנא לי' וכו'בגדי חמודות שמות פרק יט פסוק י
מו: לא גלו ישראל אלא כדי שיתוספו עליהם גריםפאר יעקב ח"ד עמ' רעד
מו: לגוי אין קנין הגוף בישראלמקראי קדש (תשנג) עמ' סח
מו: מבטלין גר בשבת, וברש"יכרם חמד (תשסו) עמ' ז
מו: מטבילין גר שבת וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' יז
מו: מי שבא ואמר גר אני יכול יקבלוהויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רו
מו: מל ולא טבלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תלא
מו: מל ולא טבל כאילו לא מלשם יחזקאל עמ' פו, צא
מו: מנלן דאבות נכנסו לברית בטבילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שצה
מו: קשים גרים לישראל כספחת שנא'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' עח
מו: ר' אליעזר יליף מפסח מצריםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שט {אף דהיה קודם מתן תורה}
מו: ר"ל ס"ל קנין פירות לאו כקנין הגוףעצי חיים על התורה עמ' תסג
מו: תוס' ד"ה דאיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקסח*
מו: תוס' ד"ה ור' יהושע וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קפא
מו: תוס' ד"ה ורבי יהושעפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקסז
מוטב שתעקר ד"ת משום קדוש השםשארית יעקב (אלגזי) דף ט ע"ב
מותר לשנות מפני השלוםיריעות שלמה (אוזאן) פ' חיי שרה
מותר לשנות מפני השלוםמגלה צפונות ח"א פרשת ויחי
מז בתוד"ה קשים, דאונאתו של גר קשה יותר משל ישראלהמדרש והמעשה שמות פרשת משפטים דרוש ב
מז גדול ואין לו בנים זה קטן, קטן ויש לו בנים זה גדולדבר צבי - קדושת השבת עמ' קפא
מז גר נתגייר כקטןשמחת הרגל (תקמב) על ההגדה דף צו ע"ב
מז גר שבא להתגייר בזמה"ז, אומרים לו אי אתה יודע שישראל דוויים סחופין ומטורפין וכו'ושב ורפא לו עמ' ערה
מז גר שבא להתגייר בזמן הזה אומרים לו וכו'בית אהרן (פייבושביץ) שבת חזון
מז גר שבא להתגייר בזמן הזה אומרים לו וכו' ישראל בזמן הזה דווים דחופים סחופים ומטורפיםאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 329, פ"ב אות 627, פ"ג אות 167, 168
מז גר שנתגייר כקטןשמחת הרגל (תקמב) ח"א דף צו ע"ב
מז דא"ר חלבו קשים גרים לישראל כספחת דכתיב וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 265
מז ואלקיך אלקי שלא לעבוד ע"זגבעת שאול (בראך) עמ' תלח
מז טבל ועלה הרי הוא כישראלאות לישועה דף קכו ע"ג
מז מ"ט שהויי מצוה לא משהינן - נמוק"יאור אברהם ברכות עמ' רנח
מז מי שבא ואמר גר אנכי וכו' רש"י ותוס' בד"ה אין לי אלאאיש אמונים דף כב ע"ד
מז מפקדינן תרי"ג מצוות, עמך עמיאור אברהם ברכות עמ' של
מז ע"א אומרים לו מה ראית שבאת להתגייר כו' ישראל בזה"ז דוויים כו' ומודיעין אותו מקצת מצוות וכו'תורת מנחם חמ"ב עמ' 189, חמ"ג עמ' 233, 366, חמ"ד עמ' 6
מז ע"א אין טבילה מועלת לגר כשהוא ערל - נמוק"יאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קז
מז ע"א איתמר גר שבא להתגייר בזמן הזה אומרים לו מה ראית שבאת וכו'מכשירי מצוה עמ' עה
מז ע"א בנמוק"י ד"ה ת"ר - אבל בזה"ז אינה מעכבת דהא לדורותיכם כתיבלקוטי שיחות חכ"ו עמ' 160
מז ע"א גר הבא להתגייר דוחין אותוחכמת התורה יתרו עמ' רטו
מז ע"א גר שבא להתגייראיש מבין ח"א דף יד ע"א, כ ע"ב
מז ע"א גר שבא להתגיירלב חיים חלק ג (סימן כ"ח) דף מ ע"ב (ד"ה שנית)
מז ע"א גר שבא להתגייררנת יצחק ה' מגילות עמ' עט
מז ע"א גר שבא להתגיירתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' סה
מז ע"א גר שבא להתגייר אומרים לו וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רכט
מז ע"א גר שבא להתגייר אומרים לו מה באת להתגייר וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רכב
מז ע"א גר שבא להתגייר אומרים לו מה ראית וכו'אור אברהם - רות עמ' נב
מז ע"א גר שבא להתגייר אומרים לו מה ראית שבאת וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' שפח
מז ע"א גר שבא להתגייר אומרים לו מה ראיתניבי זהב עמ' שג
מז ע"א גר שבא להתגייר אומרין לו וכו'גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' קכב
מז ע"א גר שבא להתגייר בזמן הזהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תפג ד"ה בחודש
מז ע"א גר שבא להתגייר וכו' אומרים לו מה ראית שבאת להתגייר אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דוויים דחופים סחופים ומטורפין ויסורין באין עליהםשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שטז
מז ע"א גר שבא להתגייר וכו', אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דוויים דחופים סחופיםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שנט
מז ע"א גר שבא להתגייר כו' ומודיעין אותו ענשן של מצוות וכו'תורת מנחם חל"ט עמ' 87
מז ע"א גר שבא להתגייר מודיעין אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורותמצווה ועושה ח"א עמ' תעה
מז ע"א גר שבא להתגייר מודיעין לו מקצת מצותחדרי בטן פרשת תצוה ד"ה או יאמר וד"ה ובזה אפשר
מז ע"א גר שבא להתגייר צריכין לומר לו כמה יסורים עוברים על ישראלטיול בפרדס ח"א עמ' סד
מז ע"א גר שנתגייר בב"ד הרי זה גר בינו לבין עצמו אינו גרפרי צדיק יתרו אות א
מז ע"א הוי יודע שהעולם הבא אינו עשוי אלא לצדיקיםפרי צדיק בהר אות ט
מז ע"א הוי יודע שעד שלא באת למדה זו אכלת חלב אי אתה ענוש כרת וכו׳גרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 14
מז ע"א והשתא נמי דליכא טיבותא איכא לקט שכחה ופאת ומעשר עני וכו'הר המוריה עמ' קנה
מז ע"א ומודיעין אותו מקצת מצות וכו' מטבילין וכו' ומודיעים אותוגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שסא
מז ע"א ומודיעין אותו עוון לקט שכחה ופאהגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רכג
מז ע"א ומודיעין אותו עוון לקט שכחה ופאה, ורש"יזאת ליעקב דברים עמ' תנח
מז ע"א ומודיעין אותו עון לקט שכחה ופאהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שנט, ויקרא עמ' תנז, דברים עמ' תקעא
מז ע"א יודע אני ואיני כדאי ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' פא
מז ע"א יכיר יכירנו לאחריםחכמת התורה תולדות עמ' תרסג
מז ע"א ישראל בזמן הזה דוויים דחופים סחופים ומטורפין ויסורין באין עליהםשם דרך דברים עמ' קעג
מז ע"א כמה סחופים ודווים הםמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' קסח
מז ע"א לפי דבריו קרוב הוא ופסול לעדותלחמי תודה דף כא ע"א
מז ע"א מה ראית שבאת להתגיירבאר שרים פרשת יתרו דרוש ד אות ה
מז ע"א מה ראיתן שבאתן להתגייר וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' קז
מז ע"א מודיעין אותו מקצת מצות קלות בו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 67
מז ע"א מודיעין אותו מקצת מצות קלות וכו' ומאירישיחות מוסר (תשסב) עמ' רסג
מז ע"א מודיעין להגר הבא להתגייר קצת מתן שכרצמח צדקה עה"ת עמ' קה
מז ע"א מטבילההכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק יב
מז ע"א מצוות קלותרסיסי לילה סי' נד (עמ' 144), קדושת השבת סי' א (עמ' 3), תקנת השבין סי' ו (עמ' 38), יב (עמ' 115), לקוטי מאמרים עמ' 171
מז ע"א נכרי הבא להתגייר מודיעים לו מקצת עונשים וכו'פניני יחזקאל עמ' תקלג
מז ע"א שישראל בזמן הזה דוויים דחופים סחופיםרסיסי לילה סי' כט (עמ' 41), לז (עמ' 64)
מז ע"א תוס' ד"ה נאמן אמהתורה אור (באנדי) עמ' שלג
מז ע"ב אומרים לו מה ראית שבאת להתגיירתולדות שלמה - רות עמ' טו
מז ע"ב אין מרבין עליו ואין מדקדקין עליודברי שאול ויקרא עמ' רל
מז ע"ב אמר מר גר שבא להתגייר, אומדים לו מה ראית שבאת להתגייר, ומודיעים אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות. מ"ט ראי פריש נפרוש, דא"ר חלבו קשים גדים לישראל כספחתכתב סופר אגדות כאן
מז ע"ב אמרה לה אסור לן תחום שבת וכו' תרי"ג מצוות וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' קיד
מז ע"ב אסור לנו תחום שבת כאשר הלךהדרת אליהו דרוש ב סי' ו ד"ה וע"פ
מז ע"ב אסיר לן יחודרנת יצחק ה' מגילות עמ' פ
מז ע"ב אסיר לן עכו"םרנת יצחק ה' מגילות עמ' עח
מז ע"ב אסיר לן תחום שבתרנת יצחק ה' מגילות עמ' עט
מז ע"ב אסיר לן תחום שבת באשר תלכי אלך אסיר לן יחוד באשר תליני אליןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקצז ד"ה כי
מז ע"ב אסר לנו עבודה זרה ואלהיך אלהיתולדות שלמה - רות עמ' טז, קלט
מז ע"ב ארבע מיתות נמסרו לב"דתולדות שלמה - רות עמ' יז
מז ע"ב ב' קברים נמסרו לבית דין, ושם אקבראוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קמה
מז ע"ב גר אין מרבין עליו ואין מדקדקין עליותולדות שלמה - רות עמ' רסה
מז ע"ב גר שבא להתגייר וכו'אור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' קכה
מז ע"ב גר שבא להתגייר וכו' ומודיעים אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורותאוצרות חיים - מצוות עמ' רס
מז ע"ב גר שבא להתגייר מודיעין אותו מקצת מצות וכו'אור אברהם דברים עמ' תנה
מז ע"ב גר שבא להתגייר מודיעין לו מקצת מצותאור אברהם - רות עמ' עד, פב, פז, קיג
מז ע"ב גר שחזר למורושו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' י
מז ע"ב דא"ר חלבו קשים גרים לישראל כספחתנחל חיים סי' סו
מז ע"ב דין גר שחזר לסורולקוטי שיחות חכ"ו עמ' 163, חכ"ח עמ' 292
מז ע"ב ומודיעין אותו מקצת מצוות ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' קח
מז ע"ב ישראל אינן יכולים לסבול רוב טובהפוקד עקרים סי' ד (עמ' 19), דברי סופרים סי' לג (עמ' 27), לקוטי מאמרים עמ' 240
מז ע"ב ישראל מומר קרינן ביה וקדושיו קדושיןרסיסי לילה סי' מז (עמ' 97), תקנת השבין סי' טו (עמ' 164), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 18)
מז ע"ב מ"ט שהויי מצוה לא משהינןערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 180
מז ע"ב מ"מ גרים בזה"ז מעונים ויסורין באין עליהם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רחצ
מז ע"ב מ"מ גרים בזה"ז מעונים ויסורין כאין עליהם וכו'ברית שלום (תעח) דף מז ע"א
מז ע"ב מודיעין לגר מקצת מצות בשעת הטבילהאור אברהם - רות עמ' פח, קעב
מז ע"ב מודיעין לו מקצת מצות קלות וחמורותתולדות שלמה - רות עמ' קג
מז ע"ב מודיעין לו עוון לקט שכחה ופאהאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רו
מז ע"ב מיפקדינן על תרי"ג מצות, עמך עמיאור אברהם - רות עמ' עה, עט, פב
מז ע"ב מלין אותו מיד מ"ט שהויי מצוה לא משהינןשמחת מרדכי (רוזנמן) שונות - מאמר גר קטן מטבילין אותו ע"ד ב"ד
מז ע"ב מפקדינן שש מאות וי"ג מצות, עמך עמיאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קמו
מז ע"ב מפקדינן תרי"ג מצוותרנת יצחק ה' מגילות עמ' פ
מז ע"ב מפקידנן על תרי"ג מצוות וכו'ברית שלום (תעח) דף קלד ע"ב
מז ע"ב מרות ילפינן דמודיעין מקצת מצותתורת הרא"ם עמ' קד
מז ע"ב נעמי אמרה לרות אסור לנו תחום שבת וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תמז
מז ע"ב נעמי הודיעה לרות מצוות קלות וחמורות כדי לגיירהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רלז
מז ע"ב עבד שנשתחרר צריך טבילהימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קעח
מז ע"ב קבלה עליה מטבילה ומותרת מידשם דרך דברים עמ' קג
מז ע"ב קיבל מלין אותו וכו' נתרפא מטבילין אותו וכו'גבורת יצחק שבועות עמ' עג
מז ע"ב קיבל מלין אותו מידלב חיים חלק ג (סימן כ"ח) דף מ"א ע"א (ד"ה וחמש)
מז ע"ב קיבל מלין אותו מידרנת יצחק ה' מגילות עמ' קח
מז ע"ב קיבל מלין אותו מידאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' כג
מז ע"ב קשים גרים כספחת וכו'אפיקי ים עמ' תפד
מז ע"ב קשים גרים לישראל כספחתאור זרוע לצדיק סי' ה (עמ' 16), רסיסי לילה סי' לז (עמ' 64), תקנת השבין סי' ו (עמ' 49), דובר צדק עמ' 146
מז ע"ב קשים גרים לישראל כספחתאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' ר
מז ע"ב קשים גרים לישראל כספחתבשבילי אמונה ח"ב עמ' תמה
מז ע"ב קשים גרים לישראל כספחתגנא דפלפלי עמ' שלא
מז ע"ב קשים גרים לישראל כספחתגרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 123, 77, 11, 4
מז ע"ב קשים גרים לישראל כספחתחכמת התורה ויקרא עמ' קסב
מז ע"ב קשים גרים לישראל כספחתחכמת התורה וישב עמ' טו
מז ע"ב קשים גרים לישראל כספחתחכמת התורה וישלח עמ' תס
מז ע"ב קשים גרים לישראל כספחתחכמת התורה מקץ עמ' רמה
מז ע"ב קשים גרים לישראל כספחתחכמת התורה תולדות עמ' קפב
מז ע"ב קשים גרים לישראל כספחתלפרקים (תשסב) עמ' שו
מז ע"ב קשים גרים לישראל כספחתפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' רפג
מז ע"ב קשים גרים לישראל כספחתפניני יחזקאל עמ' קכז
מז ע"ב קשים גרים לישראל כספחתתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תקעב
מז ע"ב קשים גרים לישראל כספחתתורת לוי יצחק עמ' קס
מז ע"ב קשים גרים לישראל כספחתתורת מנחם חנ"ט עמ' 390
מז ע"ב קשים גרים לישראל כספחת דכתיב ונלוה וכו' בית יעקבאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' קכה
מז ע"ב קשים גרים לישראל כספחת וכו'ברית שלום (תעח) דף מז ע"א
מז ע"ב קשים גרים לישראל כספחת וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רצז
מז ע"ב קשים גרים לישראל כספחת וכו' ותוס'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רנב, ח"ג עמ' נט, ח"ו עמ' רמ
מז ע"ב קשים גרים לישראל כספחת רש"י ותוס' ד"ה קשיםחכמת התורה קדושים עמ' רמב
מז ע"ב קשים גרים לישראל כספחתפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' רצב
מז ע"ב קשים גרים לישראל כספחתתורת העולה (תשעה) עמ' תקמא
מז ע"ב קשים גרים לישראל כספחת, ותוס'רנת יצחק משלי עמ' שסג
מז ע"ב קשים גרים לישראל כספחת, רש"יתולדות שלמה - רות עמ' רסג
מז ע"ב קשין גרים לישראל כספחתדברי שאול דברים עמ' קפח
מז ע"ב קשין גרים לישראל כספחתחכמת התורה לך לך עמ' תרל
מז ע"ב רש"י ד"ה ומודיעיןאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קפג
מז ע"ב שהויי מצוה לא משהינןאור אברהם - רות עמ' קעב
מז ע"ב שהויי מצוה לא משהינןגרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 9
מז ע"ב שהויי מצוה לא משהינןברכת אבות עמ' כז
מז ע"ב תוס' - גרים אינם בכלל ערבותלחמי תודה דף קיג ע"א, קלא ע"ב
מז ע"ב תוס' ד"ה כיון דאמו מישר'דרכי איש דף כח ע"ב
מז ע"ב תוס' ד"ה מטביליןאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רלא
מז ע"ב תוס' ד"ה מטבילין וכו'ברכת אבות עמ' לא
מז ע"ב תוס' ד"ה מטביליןתורה אור (באנדי) עמ' שמז
מז ע"ב תוס' ד"ה קשים - שאין בקיאין בדקדוקי מצות וישראל למדין ממעשיהםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רפב
מז ע"ב תוס' ד"ה קשיםדרשות מהר"ם חביב עמ' שדמ
מז ע"ב תוס' ד"ה קשיםחכמת התורה ויחי עמ' שצב
מז ע"בבריכות המעיין עמ' פה
מז קשים גרים לישראל כספחתכד הקמח (תשנו) עמ' מה
מז שמודיעין אותו תחלה קצת מצות עונשין שבהןכד הקמח (תשנו) עמ' מד
מז. אומרים לגר מה ראית שבאת להתגיירישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ר, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שכט
מז. אין ישראל יכולים לקבל רוב פורעניותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' ריב הערה 82
מז. אין עדות לעובד כוכביםנצח ישראל (הרטמן) עמ' תתעח הערה 20
מז. אשרי שנדבקתםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רלה
מז. את שתי בנותיך הנמצאות וכתיב מצאתי דוד עבדישבות יעקב (אבולפיה) עמ' שסו
מז. בזה"ז אינם יכולים לקבל רוב טובה ורוב פורעניותנצח ישראל (הרטמן) עמ' שנו
מז. גר הבא להתגיירדברי הרב עמ' קפה
מז. גר הבא להתגייר אומרים לו מה ראית אי אתה יודע שישראל דווים דחופים וסחופיםעלי שור ח"ב עמ' רכד
מז. גר צריך שלשהפחד יצחק שבועות מאמר מד
מז. גר שבא להתגיירודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרפד
מז. גר שבא להתגיירכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 47
מז. גר שבא להתגיירפני מלך ויקרא עמ' קלב
מז. גר שבא להתגייר אומרים לו מה ראית שבאת להתגיירצדקת יוסף עמ' קלב
מז. גר שבא להתגייר אומרים לו מה ראית שבאת להתגייר וכו'מנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שמא
מז. גר שבא להתגייר בזה"ז אומרים לו וכו'דברי יואל פ' כי תצא דף קמא ע"ב
מז. גר שבא להתגייר בזה״ז אומרים לו קיבל מליו אותו מידאור האורות עמ' קכה
מז. גר שבא להתגייר בזמן הזה אומרים לו מה ראית להתגייר וכו'נצח ישראל (שנט) פרק טו דף כה ע"א
מז. גר שבא להתגייר בזמן הזה וכו' - ורש"ימתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שו
מז. גר שבא להתגייר בזמן הזה וכו'פרדס מרדכי עמ' תד
מז. גר שבא להתגייר מודיעין לו מקצת עונשיןשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תצא
מז. גר שבא להתגייר מודיעין לו עונשן של מצוות וכו'קשוטי כלה ח"י אות רט
מז. גר שבא להתגייר מודיעין ליי מצות ועונשיםפרדס המלך (תשסט) אות שלא
מז. גר שנתגייר בבי"ד הרי זה גרדרש משה (קלנברג) ח"ב דף ד
מז. גר שקבל עליומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלא
מז. הבא להתגייר אין מקבלין אותו מידישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שלד
מז. העכו"ם אינו נאמן לומר האם נעבד או לאדברי יואל מועדים ח"ט עמ' כב
מז. ואין אתה נאמן לפסולמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שמט
מז. ומטבילה לשם שפחותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שמח
מז. טבל ועלה הרי הוא כישראל וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' ת
מז. ישראל אינם יכולים לקבל רוב טובהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' צו
מז. ישראל בזה"ז דווייםחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' צג
מז. ישראל בזמן הזה אינם יכולים לקבל לא רוב טובה ולא רוב פורענותאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' רו
מז. ישראל בזמן הזה אינם יכולין לקבל לא רוב טובה וכו'יגל יעקב (תשנג) וארא אות לג
מז. ישראל בעוה"ז אינם יכולין לקבל רוב טובה ולא רעהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' שי
מז. כך מודיעין אותו מתן שכרןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1515
מז. לדבריך עכו"ם אתהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קנח
מז. לדבריך רשע אתה וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שמא
מז. מה ראית שבאת להתגיירזבחי צדק (דיסקין) עמ' קכט
מז. מה ראית שבאת להתגייר וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' רצב
מז. מודיעין אותו מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורותבהיֹת הבֹקר עמ' תכו
מז. מודיעין אותו תחלה קצת מצות ועונשין שבהןכד הקמח (מישור) עמ' קה
מז. מטבילה ומותר בהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שמז
מז. מקבלים גרים או אין מקבלים גריםכסף נבחר (מרגליות) עמ' רעג
מז. מקבלין גרים בא"י השתא נמי דליכא טיבותאויואל משה מאמר ב סי' מא עמ' רמב
מז. נתגיירתי ביני לבין עצמיעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצא
מז. נתגיירתי ביני לבין עצמי וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רד
מז. סד"א דמשום שבח א"י קמגייריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פא
מז. עכו"ם הבא להתגייר אומרים לו מה ראית שבאת להתגיירנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ז אות ג
מז. קטן ויש לו בנים זהו גדולולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' לה
מז. קטן ויש לו בנים זהו גדולתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' כה(פ), קעג, רצז(מט) {השוואות לזה}
מז. קטן ויש לו בנים זהו גדולתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רמ {גדולה ענינו מאחד, ואב מאחד הבנים}
מז. קשים גרים לישראל כספחתאמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 111
מז. קשים גרים לישראל כספחתבית יוסף יורה דעה סימן רסח; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת משפטים פסוק וישלח את נערי דף קכא ע"ג; נצח ישראל (שנט) פ' ל דף מג ע"א; שו"ת מהרי"ט (תב) דף נה ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה יט דף קה ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק א דף ד ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו יד דף סז ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער כו דף עג ע"א; אור עולם (פרובינצאל, שכ) דף יו ע"א
מז. רש"י - דליכא טיבותא, שפסק זבת חלב ודבשויואל משה מאמר ב סי' מא עמ' רמב
מז. שהאב נכרי אינו נאמן לומר בני הוא זהשבט מישראל (פרידמן) עמ' עא
מז. ת"ר גר שבא להתגייר כזה"ז אומרים לו מה ראיתגבורות אליהו סי' קלד
מז. תוס' ד"ה במוחזקתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רג, רד
מז. תוס' ד"ה כך נאמןנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
מז. תוס' ד"ה מטביליןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שנו
מז. תוס' ד"ה נאמןחמודי צבי ויקרא עמ' רטו
מז: אסיר לן תחום שבתדברי יונה עמ' קפד
מז: אבל עבד אין צריך לקבל - רש"יאור אברהם ברכות עמ' שסב
מז: אין מרבים על הגרכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' עו
מז: אמר ר, חלבו קשים גרים לישראל כספחת וברש"י לפי שאין בקיאין בדקדוקי מצות כישראלכרם חמד (תשסו) עמ' קו
מז: אמרה נעמי לרות אנן מפקדינן תרי"ג מצות, א"ל עמך עמישם יחזקאל עמ' תקעו
מז: אסור לן יחוד באשר תלינישבות יעקב (אבולפיה) עמ' שנ
מז: אסור לן תחומין באשר תלכי אלךשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שמד
מז: אסיר לן ע"ז, ואלקיך אלקיעצי חיים על התורה עמ' קלד
מז: אסיר לן עבודה זרהמקראי קדש (תשנג) עמ' קעד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שמח
מז: אסיר לן תחום שבתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסב
מז: אסיר לן תחום שבתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שלט
מז: אסיר לן תחום שבת וכו'יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כו/ז דף קלט ע"ד; הואיל משה (מת, שעב) רות דף ד ע"ב
מז: אר"א וכו' ותרא כי מתאמצת וגו'המאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' כא
מז: בן נח נהרג על פחות משוה פרוטהנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ה אות ט
מז: בתוד"ה במקום שהנדה טובלת, טבילת נדה לא כתיב בקרא בהדיאנטריקן (תשעד) עמ' ריז
מז: גר הבא להתגייר, צריכין להודיע לו כובד עול תורה ומצוותעטרת ישועה (תשסד) אות כב לשבועות
מז: גר המתגייר אין מרבין עליו ואין מדקדקים עליו דלא לפרושחנן אלקים עמ' ס, מקראי קדש (תשנג) עמ' קכא
מז: גר שבא להתגייר אומרים לו מה ראית שבאת להתגייראמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' קעח
מז: גר שבא להתגייר וכו' מודיעין אותו ענשן של מצות וכו' ואין מרבין עליו ואין מדקדקין עליו וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' שנו
מז: גר שבא להתגייר וכו' מודיעין אותו ענשן של מצות וכו' ואין מרבץ עליו ואין מדקדקין עליו וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' תקפו
מז: גר שנתגיירשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רכז, תנג
מז: גר שנתגיירשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' ג
מז: גר שקיבל ע"ע כל המצוותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רה
מז: גר שקיבל עליו המצוות מלין אותו מיד דשהויי מצוה לא משהינןלהורות נתן ויקרא עמ' קלט
מז: דא"ר חלבו קשים גרים לישראל כספחת וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רחצ
מז: הא דכתיב ובכתה את אביה במה דברים אמורים שלא קבלה עליהכסף נבחר (מרגליות) עמ' שז
מז: המילה צריכה לעשותה קורם הטבילה ותוס' ד"ה מטביליןגור אריה שמות פי"ח הערה 67
מז: ואלהיך אלהי, באשר תליני אליןתורה בציון עמ' תמז
מז: ותאמר רות אל תפגעי ביודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנח
מז: ותרא כי מתאמצת - יצר הרע מעכב מצוות - גר"אקריאה בקריה ח"ב עמ' יט
מז: ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליהקריאה בקריה ח"ב עמ' יט
מז: טבילת כלל ישראל היה במתן תורהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קמו
מז: טבל ועלה הרי הוא כישראל לכל דבראור אברהם על ספר המצוות עמ' תקעג
מז: כבר נתגיירה רות כשאמרה עמך עמישבות יעקב (אבולפיה) עמ' שנו
מז: כי מתאמצת היאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנד
מז: מ"ט דאי בעי לפרושישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסג
מז: מה שמודיעים למי שרוצה להתגיירלקחת מוסר רות עמ' קנח, קנט, קצ
מז: מודיעים לגר איסור תחום שבתקרבן שבת (תשסח) עמ' קנג
מז: מודיעין אותו מקצת קלות וחמורותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' א
מז: מודיעין אותן עונשן של מצותחנן אלקים עמ' סב, מקראי קדש (תשנג) עמ' קכג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' א
מז: מלין אותו מידולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קסה
מז: מפקדינן שש מאות וי"ג מצות, 'עמך עמי'אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 372
מז: מפקדינן תרי"ג מצות וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) דרוש ו דף יב ע"ב; עיני משה (אלשיך, שסא) דף יא ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כו ע"א
מז: מפקדינן תרי"ג מצות, עמך עמיאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רי
מז: מפקדינן תרי"ג מצות, עמך עמיאור אברהם על ספר המצוות עמ' ז
מז: מפקידנן אתרי"ג מצוותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' א
מז: נעמי דיברה אליה דברים הצריכים לגריםמדבר יהודה (תשסב) עמ' קפ
מז: עבד חייב במצוות דכתיב למען ינוח עבדך - רש"יאור אברהם ברכות עמ' קכח
מז: עבד משוחררתשבי (תשסה) עמ' רסא שורש שחרר
מז: עמך עמיפני מלך מועדים עמ' שז
מז: ער שלא נתגיירת, אם אכלת חלב וכו'פחד יצחק שבועות מאמר מא
מז: צריך טבילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תע
מז: קבלה להתגייר מותר בה מידחנן אלקים עמ' קסא
מז: קבלת עומ"ש בגרותדברי הרב עמ' קצח
מז: קשים גרים כספחתתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תכ
מז: קשים גרים לישראלבינת יששכר דף מז ע"ב
מז: קשים גרים לישראלישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שלה
מז: קשים גרים לישראלשומע תפלה ח"ב עמ' ל, לא
מז: קשים גרים לישראל כמו ספחתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' מד, מה הערה 97, רמ הערה 31
מז: קשים גרים לישראל כספחתאגרא דכלה ח"א עמ' תפג, ח"ב עמ' רפט
מז: קשים גרים לישראל כספחתאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 414
מז: קשים גרים לישראל כספחתאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קסו
מז: קשים גרים לישראל כספחתבית יצחק (ויינברגר) עמ' עז
מז: קשים גרים לישראל כספחתגור אריה במדבר פכ"א הערה 141
מז: קשים גרים לישראל כספחתדברי יואל פ' לך לך דף רמח ע"ב, פ' וישב דף רעה ע"ב
מז: קשים גרים לישראל כספחתדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 693, פ"ג הערה 696, 1059, פ"ד הערה 1865, פ"ה הערה 1950, פ"ו הערה 615
מז: קשים גרים לישראל כספחתמבשרת ציון ח"ג עמ' תצד
מז: קשים גרים לישראל כספחתמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' לג
מז: קשים גרים לישראל כספחתמגלה עמוקות (תשסח) אופן עא
מז: קשים גרים לישראל כספחתמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשלח
מז: קשים גרים לישראל כספחתנצח ישראל (הרטמן) עמ' תריט
מז: קשים גרים לישראל כספחתערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רז
מז: קשים גרים לישראל כספחתפאר יעקב ח"ב עמ' תרסה
מז: קשים גרים לישראל כספחתפלח הרמון עמ' סה, הוספת חיים עמ' טו, כט
מז: קשים גרים לישראל כספחתתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קנג
מז: קשים גרים לישראל כספחתתורת העולה ח"ג פרק סה
מז: קשים גרים לישראל כספחת דכתיב ונלוה הגר אליהם ונספחו על בית יעקבאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רמג
מז: קשים גרים לישראל כספחתכד הקמח (מישור) עמ' קו
מז: קשים גרים לישראל כספחתמי השלוח (תשסז) ח"א דף קיב
מז: קשים גרים לישראל כספחת, ותוס'כסף נבחר (מרגליות) עמ' רמד, רפה
מז: קשים וכו' לישראל כספחתמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קצא
מז: קשיפי גרים לישראל כספחתדברי יואל פ' יתרו דף ז ע"א, פ' תרומה דף קצו ע"א
מז: רש"י ד"ה ולאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרלו
מז: רש"י ד"ה ומודיעיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קצט
מז: רשב"א אומר אע"פ שלא קבלה עליה כופה ומטבילה לשם שפחות וחוזר ומטבילה לשם שחרור ומשחררהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיז
מז: שהויי מצוה לא משהינןאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקסח
מז: שהויי מצוה לא משהינןמבשרת ציון ח"ב עמ' רעח
מז: שני קברים נמסרו לבי"ד אחד לנסקלים ואחר לנהרגיןעלי שור ח"א עמ' רצט
מז: תוס' ד"ה מטבילין אותו מידנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ז אות יד
מז: תוס' ד"ה קשים - קשים גרים לפי שאין בקיאין בדקדוקי מצות וישראל למדין ממעשיהם, וטעם ב' לפי שמתערבין בהם ואין השכינה שורהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קסו
מז: תוס' ד"ה קשיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרסג
מז: תוס' ד"ה קשים גריםנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ז אות ג
מז: תוס' ד"ה קשים גרים וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רחצ
מז: תוס' ד"ה קשים גרים לישראל, לפי שאין בקיאין בדקדוקי מצוות וישראל למדין מהםדברי יואל פ' לך לך דף רמח ע"ב
מז: תוס' ד"ה קשים גריםחיי נפש ח"ד עמ' סב
מח ובכתה אביה ואמה ממש רע"א אין או"א אלא ע"זידו בכל סי' אלף ט
מח ויהי רעב בארץ כו'מחושקים כסף דף פו ע"ג
מח מפני מה גרים בזמה"ז מעונין לפי שאינן בקיאים כו'המדרש והמעשה בראשית פ' וישב
מח מפני מה גרים מעונים בזה"ז וכו' מפני ששהו עצמן להכנס תחת כנפי השכינהכוכבי אור (תשלד) עמ' קלה
מח מפני מה גרים מעונים פלוגתא דתנאידברים אחדים (תקמח) דף קלה ע"א
מח מפני מה גרים מעונים פלוגתא דתנאידברים אחדים (תשמו) עמ' תפא
מח מפני מה הגרים בעוה"ז מעונים מפני ששהו להכנם תחת כנפי השכינההערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' קנה
מח ע"א אמר רבא מ"ט דרשב"א דכתיב כל עבד איש וכו' אתה מל בעל כרחו וא"א מל בן איש וכו'(ותוס' ד"ה אלא)דרושים ואגדות חתם סופר עמ' סו
מח ע"א ובכתה את אביה ואת אמההשיר והשבח ח"א עמ' שנז
מח ע"א ומפיבשתהכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק יב
מח ע"א ועשתה את צפרגיה ר"א תקוץ ר"ע אומר תגדל וכו' ופרש"י תקוץ אצפרנים קאיזרע שמשון תצא אות ב
מח ע"א מפני מה גרים בזמן הזה מעונין וכו' מפני ששהו עצמם להכנם תחת כנפי השכינה וכו', מאי קראה, ישלם ה' פעלך וכו' אשר באת לחסותאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קמו
מח ע"א עבד אישדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' כט
מח ע"א עבד יליד בית יכולים למולו בעל ברחובנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות פג
מח ע"א עכו"ם הבא על בת ישראל, וברש"י ד"ה בנהפניני שבח עמ' קצ
מח ע"א קנין עבד בע"כשירת הפסח אות פב
מח ע"א רש"י ותוס' ד"ה זה גר תושבגבורת יצחק שבועות עמ' כא-כב
מח ע"א תוד"ה לאלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 372
מח ע"א תוס' ד"ה המפקיר וכו'ברכת אבות עמ' רפא
מח ע"ב אבא חנן או' לפי שאיןדרכי איש דף ח ע"א
מח ע"ב אבי' אבי' ממשפרי חיים (קנולר) פרשת תצא
מח ע"ב אביה זו ע"זדברי שאול דברים עמ' קסב
מח ע"ב איזהו עבד ערל שמותר לקיימו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 168
מח ע"ב אין לכוף מקנת כספו למולמנחת קנאות עמ' רכ
מח ע"ב אם בן נח נענש על זה שעבר קודם הגירותלקוטי שיחות חלק ל עמ' 162
מח ע"ב אשר באת לחסותישמח חיים (תשסה) מע' ב אות כא
מח ע"ב אשר באת לחסות ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' צג
מח ע"ב אשר בשעריךהכתב והקבלה דברים פל"א פסוק יב
מח ע"ב בלוקח עבד בין השמשות לא הספיק למולו הכתוב מדבר וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 169
מח ע"ב גר שנתגייר כקטן שנולדדרך ה' השלם עמ' קכב - מראה דרך
מח ע"ב גר שנתגייר כקטן שנולד דמידברי סופרים סי' כח (עמ' 22), רסיסי לילה סי' מא (עמ' 75), תקנת השבין סי' ו (עמ' 39), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 17), מחשבות חרוץ סי' ט (עמ' 66), דובר צדק עמ' 36
מח ע"ב גר שנתגייר כקטן שנולד דמידרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' סא
מח ע"ב גר שנתגייר כקטן שנולד דמיחכמת התורה ויצא עמ' תרלז
מח ע"ב גר שנתגייר כקטן שנולד דמיטיול בפרדס ח"א עמ' שמד, שצג
מח ע"ב גר שנתגייר כקטן שנולד דמיימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שלח
מח ע"ב גר שנתגייר כקטן שנולד דמיפרי צדיק נח אות ב, לך לך אות ו, ט
מח ע"ב גר שנתגייר כקטן שנולד וברש"ישני המאורות (תשסח) עמ' קלה
מח ע"ב גרים בזה"ז מעוניןהכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק כט
מח ע"ב הגרים מעונין בזה"זחכמת התורה תזריע עמ' רמג
מח ע"ב והגר זה גר תושב - רש"יאור אברהם דברים עמ' נה
מח ע"ב והגר זה גר תושבאור אברהם - רות עמ' פו, שפט
מח ע"ב והלכתא. הולד כשר בין בפנויה בין בא"אפניני שבח עמ' קצא
מח ע"ב וי נפש בן אמתך על עבד כנעני נאמדס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רלג
מח ע"ב וינפש בן אמתך והגר א"ל בלוקח עבד בין השמשות ולא הספיק למולושביתת שבת סי' ו (עמ' 86)
מח ע"ב וינפש בן אמתך והגר א"ל בלוקח עבד בין השמשותפרי צדיק משפטים אות ו
מח ע"ב וינפש בן אמתך והגר זה גר תושב, ורש"י ותוס'רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קנו-קנז
מח ע"ב וינפש בן אמתך זה עבר ערל וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 169
מח ע"ב ותהי משכורתך שלמה מעם ה' אשר באת לחסותקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 10 (סי' נג)
מח ע"ב חידושי הרשב"א בדין שביתת גר תושבלקוטי שיחות חל"א עמ' 121
מח ע"ב ירח ימיםהכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק יב
מח ע"ב ירח ימים ירח שלשים יום רשב"א אומר תשעים יום וכו'ברית שלום (תעח) דף קיז ע"ב
מח ע"ב ירח ימים ירח שלשים יום רשב"א אומר תשעים יום וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשנא
מח ע"ב ירח ימים ירח שלשים רשב"י אומר תשעים יוםשרגא המאיר על התורה עמ' תקיא
מח ע"ב ירח ל' יום, ותוס' ותוס' ישניםברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קיח
מח ע"ב לפי שאין עושין מאהבהרנת יצחק ה' מגילות עמ' עה
מח ע"ב מ"מ גרים בעוה"ז מעונים וכו' שלא קיימו ז' מצוות וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' קעז
מח ע"ב מאירי - גר לחצאיןלקוטי שיחות חכ"ו עמ' 138
מח ע"ב מגלגל עמו עד י"ב חדשברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 69
מח ע"ב מפני הגרים מעונים על שלא קיימו שבע מצותטל חיים (פרידלנדר) עמ' קעד
מח ע"ב מפני מה גרים בזה"ז מעונין ויסורין באין עליהן לפי שאין בקיאין בדקדוקי מצות כישראל כו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שצב
מח ע"ב מפני מה גרים בזה"ז מעונין וכו' אחרים אומרים וכו'דברי ברוך ח"ב סי' כ אות ה
מח ע"ב מפני מה גרים בזמן הזה מעונין ויסוריןתקנת השבין סי' א (עמ' 3), אור זרוע לצדיק סי' ד (עמ' 13)
מח ע"ב מפני מה גרים בזמן הזה מעונין ויסורין באין עליהןבי חייא ח"א עמ' רנה
מח ע"ב מפני מה גרים בזמן הזה מעונין ויסורין באין עליהן וכו'תשובה מיראה עמ' סה
מח ע"ב מפני מה גרים בזמן הזה מעונין, ויסורין באין עליהן וכו' אחרים אומרים מפני ששהו עצמם להכנס תחת כנפי השבינהכתב סופר אגדות כאן
מח ע"ב מפני מה גרים בזמן הזה מעונין, תוס' ד"ה אשרדברי שאול ויקרא עמ' רלב, רלד, דברים עמ' פג
מח ע"ב מפני מה גרים מעונים בזמן הזה, ורי"ף בעין יעקבתורת הרא"ם עמ' קג
מח ע"ב מפני מה גרים מעונים ויסורים באים עליהם וכו'בית אלהים שער ב עמ' קמט, רט
מח ע"ב מפני מה גרים מעוניןרנת יצחק ישעיה עמ' מה, ריח, ה' מגילות עמ' קט
מח ע"ב מפני מה גרים מעונין בזמה"ז וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' רג
מח ע"ב מפני מה גרים מעונין ויסורין באין עליהןאור אברהם - רות עמ' קי, קמט, קנג, קעב
מח ע"ב מפני מה הגרים מעונין בזמן הזהחכמת התורה בא עמ' תקיח
מח ע"ב מפני מה הגרים מעונין בזמן הזהקהלת יעקב שבועות עמ' כו
מח ע"ב מפני מה הגרים מעונין בזמן הזהתולדות שלמה - רות עמ' יט, רמג-רמד, שיח
מח ע"ב מפני מה מעונים הגרים מפני ששהו עצמם ליכנס תחת כנפי השכינהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קכה
מח ע"ב מפני מה מעונים הגרים ששהו עצמןגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' כז, שלו
מח ע"ב מפני ששהו עצמםלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1249
מח ע"ב מפני ששהו עצמם להכנם תחת כנפי השכינהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שלה ד"ה גם
מח ע"ב מפני ששהו עצמם להכנס תחת כנפי השכינהשיחות עבודת לוי סי' עג אות ז
מח ע"ב מקיימין עבדים שאינם מלין דברי ר"י ר"ע אומר אין מקיימיןלמדנות (תשנח) פ' לך לך אות טז
מח ע"ב קשים גרים לישראלבית יעקב (תשסא) עמ' רלא
מח ע"ב ר יוסי ס"ל גר כקטן שנולד דמיבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות ט
מח ע"ב רש"י - אשר באת - אשר מהרתישמח חיים (תשסה) מע' ב אות כא
מח ע"ב רש"י אשר באת שמהרת ולא אחרתדברי שאול ויקרא עמ' רלב
מח ע"ב רש"י בד"ה גר תושב והזהירו על השבתכסא שלמה (חכים) דף סט ע"ג-ע"ד
מח ע"ב רש"י ד"ה גד תושבלקוטי שיחות חל"א עמ' 124
מח ע"ב רש"י ד"ה גר תושב - מוזהר על השבתרנת יצחק ישעיה עמ' רטז
מח ע"ב רש"י, ג"ת שקיבל עליו שלא לעבוד ע"ז מוזהר על השבת כו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קפ, שצ
מח ע"ב רש"י, גר תושב שקיבל עליו שלא לעבוד ע"ז מוזהר על השבתגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' לג, עח
מח ע"ב רש"י, דעכו"ם שקיבל ע"ע שלא לעע"ז מוזהר על השבתרנת יצחק - פרק חלק עמ' צד
מח ע"ב רש"י ד"ה הגרשני המאורות (תשסח) עמ' צא
מח ע"ב ששהו עצמן ליכנס תחתשער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' רעט
מח ע"ב תוד"ה ר' אליעזר בשם ריב"ןשרגא המאיר על התורה עמ' תקיא
מח ע"ב תוס' ד"ה אשרתורת הרא"ם עמ' קה
מח ע"ב תוס' ד"ה זה גר תושבכסא שלמה (חכים) דף סט ע"ג-ע"ד
מח ע"ב תוס' ד"ה זה וכו'ברכת אבות עמ' תקצה
מח ע"ב תניא רבי חנניא בנו של רבן גמליאל אומר מפני מה גרים בזמן הזה מעונין ויסורין באין עליהן מפני שלא קיימו שבע מצות בני נח דבי יוסי אומר גר שנתגייר כקטן שנולד דמי אלא מפני מה מעונין לפי שאין בקיאין בדקדוקי מצות כישראל וכו' אחרים אומרים מפני ששהו עצמם להכנס תחת כנפי השכינהדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נב, מהד' ב סי' פח
מח. אשה מעכבין אותה עבדיה מלאכול בתרומהוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' סא*
מח. גרים עובדין את ה' מיראהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קעג
מח. האי חלוט היכי דמי אי מצה היא הא מצה היא וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקעט
מח. וגלחה וגו' ועשתה את צפורני' ר"א אומד תקוץ וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' מט
מח. והגר זה גר תושבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סה
מח. ועשתה את ציפורניה תגדלםגור אריה דברים פכ"א הערה 66
מח. ועשתה את צפרני' רא"א תקוץ ור"ע אומר תגדילפאר יעקב ח"ד עמ' רז
מח. ועשתה את צפרניה רבי אליעזר אומר לשון תיקון תקוץ, רבי עקיבא אומר נאמר עשיה בראש ונאמר עשיה בצפרנים מה להלן ניוול אף כאן ניוולתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רפה, א'רפב
מח. ועשתה את צפרניה רבי אליעזר אומר תקוץרב אלפס דף תכ ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת תצא דף קצו/ז ע"ב, ודף קצט ע"ד
מח. ועשתה את צפרניה, רמ"א תקוץ רע"א תגדלישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסג, קצו, מקראי קדש (תשנג) עמ' קעד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ד, ריב
מח. לא ילבש גברודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תסז
מח. מעוברת שנתגיירה בנה א"צ טבילה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רב
מח. מפני מה גרים בזמן הזה מעוניםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קעב, קפב
מח. מפני מה גרים מעוניםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קו
מח. נאמר עשיה בראש, ונאמר עשיה בצפרנים, מה להלן ניוול אף כאן ניוולבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1151
מח. עבד אישמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמח
מח. פלוגתא רר"מ ור"עגור אריה בראשית פ"א אות כה
מח. פלוגתת ר' אלעזר ור' יהושע בדבר ועשתה את צפרניהלב אריה פרשת כי תצא אות כב
מח. רש"י ד"ה עבדפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתה
מח. תוס' - שנוי בגדים משום צערמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קג
מח. תוס' ד"ה אלאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתה
מח. תוס' ד"ה לאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' צד
מח. תוס' ד"ה לאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רלז
מח. תתגנה על בעלה ע"י הבדיקהאשל חיים ח"א עמ' קסז
מח: אבא חנן אומר לפי שאין עושין מאהבה אלא מיראהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' ה, מא
מח: אחר תשעים יום יבוא אליהחנן אלקים עמ' קסג
מח: אחרים אומרים מפני ששהו לבא תחת כנפי השכינהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסג
מח: אלא חד מתרי ותלת טעמי קאמרשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שיב
מח: גר שנתגייר כקטן שנולד דמיבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' נב, צא
מח: גר שנתגייר כקטן שנולד דמידברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' קי
מח: גר שנתגייר כקטן שנולד דמינזר הקדש ח"ב עמ' קצט
מח: גר שנתגייר כקטן שנולד דמיקומץ המנחה (צונץ) דרוש לא אות י, דרוש עג אות ה
מח: גר שנתגייר כקטן שנולד דמישם יחזקאל עמ' תקעט
מח: גר שנתגייר כקטן שנולד רמיישמרו דעת עמ' נט
מח: גר שנתנייר כקטן שנולד דמישיחות ר' ראובן עמ' צז
מח: גרים אינם בקיאים בדקדוקי מצות כישראלדרש משה (קלנברג) ח"ב דף מו
מח: גרים בזה"ז מעונים מפני ששהו ליכנם תחת כנפי השכינהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קסז
מח: גרים בזה"ז מעונים מפני ששהו ליכנס תחת כנפי השכינה וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש נט אות ד, דרוש סח, דרוש עא אות ג
מח: גרים בזה"ז מעונין ויסורין באין אליהן וכו' גר שנתגייר בקטן שנולד דמינחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ז אות ב, יג
מח: גרים בזה"ז מעונין וכו' לפי שאין עושין מאהבה אלא מיראהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שנא
מח: גרים מפגי מה מעונין וכו' ששיהו עצמם וכו'מכתב מאליהו ח"ב עמ' 82
מח: דב"ע מיתת וינפש בן אמתך בעבד ערל כתיב וכו'נועם אליעזר שמות דף רה ע"א
מח: הגרים מעונים בעוה"ז כי עושים מיראה ולא מאהבהנזר הקדש ח"ב עמ' תקסט
מח: הקונה עבר ע"מ שלא למולודמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק יב פסוק מח
מח: ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ר"א אומר אבי' אבי' ממש אמה אמה ממש ורע"א אין אביה ואמה אלא אליליםפאר יעקב ח"ד עמ' רו
מח: וינפש בן אמתךמבשרת ציון ח"ב עמ' קנה
מח: וינפש בן אמתך בעבד ערל הכתוב מדבריוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנט
מח: וינפש בן אמתך, בעבד ערל הכתוב מדבר והגר זה גר תושבבן מלך - שבת עמ' קלח
מח: ירח - 30 או 90 יוםאשל חיים ח"א עמ' קסז
מח: ירח ימיםגור אריה בראשית פכ"ד הערה 145
מח: ירח ימים שלשים יוםחנן אלקים עמ' קסא
מח: ירח שלשים יוםפנים מסבירות עמ' ריא
מח: יש כמה דיני עבדים בלא טבילה ומילהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תיד
מח: ישלם ה' פעלךיריעות שלמה (אוזאן) פ' תולדות דף יג ע"ד
מח: מ"מ גרים בזמן הזה מעונים וכו'נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ד דף סא ע"ב; שורש ישי (אלקבץ) בפסוק ישלם ה'; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויצא דף לו ע"ד
מח: מפני מה גרים בזה"ז מעוניןפרפרת משה ח"ב עמ' קפב
מח: מפני מה גרים בזמן הזה מעונין ויסורין באין עליהםכרם חמד (תשסו) עמ' קא
מח: מפני מה גרים בזמן הזה מעונין ויסורין באין עליהן וכו'שיח דוד (תשסד) עמ' מב
מח: מפני מה גרים בזמן הזה מעונין וכו' מפני ששהו עצמם להכנס תחת כנפי השכינהדרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' כט
מח: מפני מה גרים בזמן הזה מעונין וכו'מדבר קדש מועדים ח"ב עמ' שלט
מח: מפני מה גרים בזמן הזה מעונין וכו', ר' יוסי אומר גר שנתגייר כקטן שנולד דמיאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' טו
מח: מפני מה גרים מעוניםדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' פד
מח: מפני מה גרים מעונים בזה"ז מפני ששהו ליכנס, ובהגהות יעב"ץ שםבהיֹת הבֹקר עמ' תיא
מח: מפני מה גרים מעונים ביסורים מפני שאינם מדקדקים בדקדוקי מצות כישראלתורי זהב (תשעג) עמ' רחצ
מח: מפני מה גרים מעוניןחנן אלקים עמ' סב, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פא, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רנה, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסג, קצה, רכט, שלה, מקראי קדש (תשנג) עמ' קכג, קפג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ב, ד, שיב
מח: מפני מה גרים מעוניןחקל יצחק (תשסג) עמ' תמז
מח: מפני ששהו עצמם להכנס תחת כנפי השכינה וכו' מאי קראה ישלם ה' פעלו וגו' אשר באת לחסות וגו'אור ישראל (תרס) דף עג ע"ב
מח: רש"י ד"ה גר תושבגור אריה שמות פכ"ג הערה 41
מח: רש"י ד"ה גר תושבצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קעד ע"א
מח: רש"י ד"ה גר תושב, המחלל שבת בעובד ע"זתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' נט(קצה)
מח: רתניא וינפש בן אמתךזבחי צדק (דיסקין) עמ' קלט
מח: ששהו עצמן להכנם תחת כנפי השכינהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שיא
מח: תד"ה ירח ותו"יברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' ריח
מח: תוד"ה אשר. אשר באת שמהרתשבות יעקב (אבולפיה) עמ' ד
מח: תוס' ד"ה שאיןלהורות נתן בראשית עמ' ריט
מח: תוס' ד"ה שאיןנזר הקדש ח"ב עמ' תקסט
מט אספקלריא המאירה ושאינה מאירהמגלה צפונות ח"ג פ' ואתחנן
מט אספקלריא המאירה ושאינה מאירה שם בפ' ואתחנןמגלה צפונות ח"ב פ' תשא
מט את מספר ימיך אמלא אלו שני דורות זכה משלימין וכו' ומהרש"א ומהרח"אמקור ברוך (פייתוס) דף קד ע"א וע"ב
מט דרשו בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפוריםנתיבות מוסר עמ' קא
מט דרשו ה' בהמצאו אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"כימים אחדים דף עא ע"ד
מט דרשו ה' בהמצאומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לה ע"ג
מט ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושבשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קח
מט ידענא ביה דלא מקבלמשפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף מא ע"ג
מט כל האומר הקב"ה ותרןמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לה ע"ג
מט משנת ראב"ידבש לפי (תקסא) דף עה ע"א
מט ע"א והוספתי על ימיך וכו' משלו הוסיפו לודברי סופרים סי' יא (עמ' 9)
מט ע"א זכה משלימין לו ותוס' משלו הוסיפוישראל קדושים עמ' 34, תקנת השבין סי' ו (עמ' 26)
מט ע"א רבי שמעון בן עזאייחל ישראל אבות ח"ד עמ' כה
מט ע"א תוס' ד"ה הכל מודיםמנחת מרדכי עמ' שע
מט ע"ב אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"כדרשות מהר"ם חביב עמ' תעז
מט ע"ב אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רמא-רמג
מט ע"ב אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםדורש טוב עמ' 178
מט ע"ב אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםלב דוד (תשסט) עמ' כט
מט ע"ב אמר ישעי' ידענא בי' דלא מקבל מה דאימא לי' כו', ורש"יתורת מנחם חנ"א עמ' 364
מט ע"ב אמר ישעי' ידענא ביה דלא מקבל מה דאימא ליהאיתן האזרחי עמ' שטו
מט ע"ב אמר ישעיהו איבלע בארזא אתיוה לארזא ונסרוהצדקת הצדיק סי' קטז
מט ע"ב אמר רבא מידן דייניה וקטליהרנת יצחק מלכים עמ' תט
מט ע"ב אמר שם ואיבלע בארזא וכו' ונסרוה כי מטא להדי פומא נח נפשיהתהלה לדוד (והרמן) פרק מה פסוק ח הערה כב
מט ע"ב אספקלריא המאירהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' תמב
מט ע"ב אספקלריא המאירה ושאינה מאירהתורת מנחם חנ"ט עמ' 262
מט ע"ב אספקלריא המאירה ושאינה מאירה וכו', ורש"יתורת מנחם חנ"א עמ' 238, 362
מט ע"ב אספקלריה המאירהחכמת התורה יתרו עמ' תקצט
מט ע"ב אספקלריה המאירהחכמת התורה פקודי עמ' רטז
מט ע"ב אספקלריה המאירהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' ח
מט ע"ב אספקלריה מאירה ושאינה מאירהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' כט, ל
מט ע"ב אר"ש בן עזאי מצאתי מגילת יוחסין בירוש' וכתוב בה מנשה הרג את ישעיה רביהאיש אמונים דף מה ע"ד
מט ע"ב את מספר ימיך אמלא אלו שני דורותחכמת התורה שמיני עמ' מו
מט ע"ב את מספר ימיך אמלא אלו שני דורות וכה משלימין לו לא זכה פוחתין לו דברי ר"ע וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רטז
מט ע"ב את מספר ימיך אמלא אלו שני דורות זכה וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' ה
מט ע"ב את מספר ימיך אמלא אלו שני דורות זכה משלימין לוקידש ידיד דף קמה ע"ב, קמז
מט ע"ב את מספר ימיך אמלא וכו' לא זכה פוחתין לו דברי רבי עקיבא וכו' הרי הוא אומר והוספתי וכו' אמר להם משלו הוסיפו לואוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רב
מט ע"ב את מספר ימיך אמלא תנאי היא וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רפח
מט ע"ב את מספר ימיך וכו' דר"ע וחכ"א וכו' הה"א והוספתי כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' ג, קסח-קע
מט ע"ב באספקלריא המאירהפרי חיים (קנולר) פרשת בהעלותך
מט ע"ב באספקלריא המאירה כאן באספקלריא שאינה מאירהחכמת התורה לך לך עמ' שצט
מט ע"ב בהיות קרובמאיר נתיבות ח"א עמ' צח, קטו
מט ע"ב בהמצאו אלו עשרת ימי תשובהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' צד
מט ע"ב בהמצאו הא ביחיד הא בצבורתהלה לדוד (והרמן) פרק עז פסוק כ הערה ז
מט ע"ב בויטב"א, הקשה דכבר נאמר וסר עונתך וחטאתך תכופררנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תא
מט ע"ב דמנשה מידן דייניה וקטליהחכמת התורה יתרו עמ' תרלה
מט ע"ב דרשו את ה' כהמצאו, אלו עשרת ימי תשובהלקט אמרי קודש - מועדים עמ' נח
מט ע"ב דרשו ה' בהמצאו - אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"כקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' כה
מט ע"ב דרשו ה' בהמצאואבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קב
מט ע"ב דרשו ה' בהמצאו אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"כימי דוד (תשסז) עמ' פב, פז
מט ע"ב דרשו ה' בהמצאו הא ביחיד הא בציבורדרשות הצל"ח השלם עמ' צא, רכט
מט ע"ב דרשו ה' בהמצאו וכו', אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הבפוריםאוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' קכח
מט ע"ב דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב, אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםפתגמי אורייתא ח"א עמ' שלה
מט ע"ב דרשו ה' בהמצאו, הא ביחיד הא בצבור, ויחיד אימת, אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםמשנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' רפא
מט ע"ב הא באספקלריא המאירהחכמת התורה שמיני עמ' רלא, רלו
מט ע"ב הקפיד הקב"ה על ישעי' שאמר בתוך עם טמא שפתים אנכי יושבקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קעג
מט ע"ב השאלות ששאל מנשה את ישעי' - משה רבך אמר וכו' ואת אמרת וכו'תורת מנחם חנ"א עמ' 362
מט ע"ב ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושברנת יצחק ישעיה עמ' כז
מט ע"ב ויחיד אימת אלו עשרה ימיםהדרת אליהו דרוש א סי' א ד"ה ובדרך
מט ע"ב ויחיד אימת וכו' אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"כתהלה לדוד (והרמן) פרק עז פסוק כ הערה ז
מט ע"ב זכה מוסיפין לוהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קנו
מט ע"ב ידענא ביה דלא מקבל מה דאימא ליהפרי צדיק צו אות א
מט ע"ב ידענא לא מקבל מה דאימא ליה ואי אימא ליה אשויי מזיררנת יצחק - פרק חלק עמ' שיח
מט ע"ב יחיד אימתימי דוד (תשסז) עמ' עז
מט ע"ב ישעיה ואה באספקלריא שאינה מאירהרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קעא
מט ע"ב ישעיה וכו' אמר שם איבלע בארזאאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' שסה
מט ע"ב כאן באספקלריא המאירהחכמת התורה בשלח עמ' קצז
מט ע"ב כאן באספקלריא המאירהקהלת יעקב פסח ח"א עמ' תח
מט ע"ב כי מטא להדי פומא נח נפשיהמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' שעח
מט ע"ב כי מטא להדי פומא נח נפשיה, משום דאמר בתוך עם טמא שפתים וגו', וברש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שכב, מלכים עמ' רסג
מט ע"ב כי מטא להדי פותא נח נפשיה כו'מראה הגדול ח"א דף ג ע"ג
מט ע"ב כל הנביאים באספקלריא שאינה מאירה חוץ ממשהפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' רכט
מט ע"ב כל הנביאים הסתכלו באספקלריא שאינה מאירה משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תנח
מט ע"ב כל הנביאים הסתכלובאיספקלריא שאינה מאירה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 200
מט ע"ב כל הנביאים וכו' באספקלריא המאירהאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'תצ, א'תצה
מט ע"ב כל הנביאים נםתכלו באספקלריא שאינה מאירה משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ה אות טז
מט ע"ב כל הנביאים נסתבלו באספקלריא שאינה מאירה, ומשה באספקלריא המאירהחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קיב
מט ע"ב כל הנביאים נסתכלובית ישי - דרשות עמ' תסב
מט ע"ב כל הנביאים נסתכלו באספקלריאאמרי אש (טאוב) עמ' שכח
מט ע"ב כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף מט ע"א, קיג ע"א
מט ע"ב כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירהרנת יצחק יחזקאל עמ' ז
מט ע"ב כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהאור תורה השלם (מזריטש) סי' יא, עג, רמח, תט
מט ע"ב כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ד אות יד-כ, ל, לב, מא, מב, מד
מט ע"ב כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה, משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תלח, שמות עמ' מז, תקמה, במדבר עמ' רב, רה, רכא, רפו, דברים עמ' ב
מט ע"ב כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה, משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' שסג
מט ע"ב כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה, משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' לא
מט ע"ב כל הנביאים נסתכלו באספקלריהזאת ליעקב שמות עמ' קפו
מט ע"ב כל הנביאים נסתכלו באספשא"ט משח וכו'ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'שפו
מט ע"ב כל הנביאים נסתכלו באספשא"מ משה כו'בשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שפו
מט ע"ב כל הנביאים נתנבאו באספקלריא וכו'בנין שאול עמ' יב
מט ע"ב כל הנביאים נתנבאו באספקלריא וכו'אפיקי ים עמ' קח, רז
מט ע"ב כל הנביאים נתנבאו באספקלריא שאינה מאירהחכמת התורה וארא עמ' רלח, שנא
מט ע"ב כרתניא כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה, משה רבינו נסתכל כאספקלריא המאירהכתב סופר אגדות כאן
מט ע"ב כתוב ע"א אומר דרשוהדרת אליהו דרוש א סי' א ד"ה ובדרך, דרוש ז סי' ב ד"ה והואיל
מט ע"ב לא מועיל תשובה אלא בהמצאואבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' עו
מט ע"ב מה אעשה לו אם אימא ליה אשויה מדדחכמת התורה תולדות עמ' תרמח
מט ע"ב מהרש"א ד"ה משהדברי שאול דברים עמ' רמו
מט ע"ב מהרש"א ד"ה משהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' שכ
מט ע"ב מנשה הרג את ישעיהדורש טוב עמ' 405
מט ע"ב מנשה הרג את ישעיה וכו' אמר ישעיה ידענא ביה דלא מקבל מה דאימא ליה ואי אימא ליה אישוייה מזיד אמר שם איבלע באחא אתיוה לאדזא ונסרוה כי מטא להדי פומא נח נפשיה משום דאמר ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושבדברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' נב
מט ע"ב מנשה מלך יהודה הרג את ישעיהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' עט
מט ע"ב מספר ימיך אמלא , וברש"יאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' כד
מט ע"ב מרע"ה ראה השי"ת מאחרי מחיצה אחת בהירהשם דרך בראשית ח"א עמ' פד
מט ע"ב משה התנבא באספקלריה המאירה ושאר נביאים באספקלריה שאינה מאירהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קיח
מט ע"ב משה זכה לאספקלריא המאירהפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' יז
מט ע"ב משה זכה להסתכל באספקלריא המאירהמנחת קנאות עמ' רכט
מט ע"ב משה נסתכל באספקלריא המאירהבי חייא ח"ב עמ' רי
מט ע"ב משה נסתכל באספקלריא המאירהציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' לט
מט ע"ב משה ראה באספקלריא המאירהדברי שאול בראשית עמ' קמח, שמות עמ' קלא, רב, שלז, ויקרא עמ' שלו
מט ע"ב משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' סח
מט ע"ב משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהברכת טוב עמ' תכט
מט ע"ב משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קצה ד"ה והנה
מט ע"ב משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירההמאיר לארץ (שיינברג) עמ' שעח
מט ע"ב משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהתורת מנחם ח"ג עמ' 223
מט ע"ב משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירה וכו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 198, ח"י עמ' 52
מט ע"ב משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' טז, כ
מט ע"ב משה רבינו נסתכל באספקלריה המאירהתורת העולה (תשעה) עמ' פב
מט ע"ב משה רבינו ע"ה הסתכל באסקפלריא המאירהרוח נכון עמ' קסה
מט ע"ב משה רבינו ראה באספקלריא המאירהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רנז
מט ע"ב משה רבך אמר את מספר ימיך אמלא ואת אמרת והוספתי על ימיך חמש עשרה שנהתורת מנחם חנ"א עמ' 368
מט ע"ב משה רבך אמר כה' בכל קראנוימי דוד (תשסז) עמ' עט
מט ע"ב משה רבך אמר כי לא יראני האדם וחי ואת אמרת ואראה את ה'. יושב על כסא רם ונשא וכו' כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהאש דת (אסאד) עמ' צא, צו
מט ע"ב משה רבך אמר כי לא יראני האדם וכו' ואי אימא ליה לשוויה מזיר וכתבו התוספות פר"ח וכו'זרע שמשון משפטים אות יט
מט ע"ב משה רבנו ע"ה הסתכל באספקלריה המאירהשם דרך - כתר תורה עמ' עו
מט ע"ב משה רע"ה התנבא באספקלריא המאירהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רכט
מט ע"ב משנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקיטיול בפרדס ח"א עמ' שסא
מט ע"ב משנת ר"א בן יעקב קב ונקילקוטי שיחות חכ"ח עמ' 226
מט ע"ב משנת רבי אליעזד בן יעקב קב ונקינפש חיים דף קפ"ו ע"א (דף רפ"ב ע"א, מערכת ק' אות א)
מט ע"ב משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקייחל ישראל אבות ח"ד עמ' קצג
מט ע"ב משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקינפש חיים (פאלאג'י) דף קפו ע"ב [רפב ע"א אות א]
מט ע"ב נבואת משה באספקלריא המאירהתורת מנחם חמ"ד עמ' 310
מט ע"ב נבואת משה באספקלריה המאירהחכמת התורה ויקרא עמ' כט
מט ע"ב נבואת משה רבנו בבחינת אספקלריה המאירהשם דרך במדבר עמ' קנח
מט ע"ב נביאים הסתכלו באספקלריה לא מאירה משהישראל קדושים עמ' 74, קדושת השבת סי' ז (עמ' 37)
מט ע"ב נביאים הסתכלו באספקלריה לא מאירה משהפרי צדיק חיי שרה אות ה, ויחי אות י, וארא אות א, ב, כי תשא אות ז, ויקרא אות ד, י, פסח אות ט, ל"ג בעומר אות ח, ואתחנן אות יא, סוכות אות מט
מט ע"ב נביאים נסתכלו באספקלרי'דרך מצותיך (חב"ד) דף עה ע"ב
מט ע"ב נס שנעשה לישעי' הנביאאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רכו
מט ע"ב נענש ישעיה והרגו מנשה משום דקרינהו לישראל עם טמא שפתייםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תא
מט ע"ב עם טמא שפתיםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 215
מט ע"ב פליגי ר"א ור"ע בסריס חמה והריב"אשמחה לאיש (אלישר) דף כז ע"ד
מט ע"ב קב ונקידברי חנינא - ת"ת עמ' נד
מט ע"ב שאל מנשה את ישעיה הנביאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קסו
מט ע"ב תוס' ד"ה לשוייה מזידמדרש האיתמרי דרוש י דף כו ע"ב-ע"ג
מט ע"ב תוס' ד"ה סוטה וכו'ברכת אבות עמ' ע
מט ע"ב תניא את מספר ימיך אמלאאיתן האזרחי עמ' ריג
מט ע"ב תניא שמעון בן עזאי מנשה הרג את ישעי'ניבי זהב עמ' תכה
מט רק משה ראה באספקלריא המאירהספר אלים (אמשטרדם שפט) עמ' מב
מט תני' שמעון בן עזאי אומר מצאתי מגלת יוחסין וכתוב בה מנשה הרג את ישעיה וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף עט ע"ג
מט, ב־נ ע"א את מספר ימיך אמלא אלו שני דורות וכו'זך ונקי עמ' קטז, קכה
מט. איזה ממזר כל שאר בשר שהוא בלא יבוא דברי ר' עקיבאפרי נפש חיה ח"ב עמ' קו
מט. איזהו ממזר וכו' כל שחייבין עליו כרת בידי שמים נכרי ועבד הבא על בת ישראל הוולד ממזרחיי נפש ח"ד עמ' רמב
מט. איזהו ממזר... אמר רבי שמעון בן עזאי מצאתי מגילת יוחסין בירושלים וכתוב בה איש פלוני ממזר מאשת איש לקיים דברי רבי יהושעשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמט
מט. דרשו השם בהמצאו קראהו בהיותו קרוב אלו י' ימים שבין ר"ה ליוה"כהערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' עא
מט. הבל מודים בבא על הנדה ועל הסוטה שאין הולד ממזר וכו'להורות נתן בראשית עמ' תקד
מט. יש ממזר מחייבי כריתותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צ
מט. כנף אביו שומרת יבם של אביויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צב
מט. לא יגלה כנף אביו באנוסת אביו וכו' וסמוך ליה לא יבא ממזר להורות דיש ממזר מחייבי לאויןערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' פ
מט. לא יגלה כנף אביו, רבי יהודא אומר באנוסת אביו הכתוב מדבר וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' לח
מט. מ"ט דר"ע וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' סב
מט. מאי טעמא דרבי עקיבא דסבירא ליה מחייבי לאווין הוה הולד ממזרכרם חמד (תשסו) עמ' קעד
מט. מצאתי מגילת יוחסין בירושלים וכו' משה רבך אמר כי לא יראני האדם וחי ואת אמרת ואראה את ה' יושב על כסא רם ונשאחיי נפש ח"ד עמ' רז
מט. משה נתנבא באספקלריא המאירהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 169
מט. עשרה ימים בין ר"ה ליוה"כבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 1
מט. רש"י ד"ה דהא תפסו בהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קטז
מט. תוס' ד"ה הכל מודיםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקפט
מט. תוס' ד"ה וכתיבגור אריה דברים פכ"ג אות ג
מט: איבלע בארזא אתיה לארזא ונסרוה כי מטא להדי פומה נח נפשיהמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 6 עמ' י
מט: אימתי הוא מצוי וקרוב בי' ימים שבין ר"ה ליוה"כדרשות שמן רוקח עמ' תקסח
מט: אלו י' ימים שבין ר"ה ליוהב"פברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קא
מט: אמר להם משלו הוסיפו לו ותוד"ה משלומקראי קדש (תשנג) עמ' קעה
מט: אמר ליה משה רכך כי לא יראני האדם וחי ואת אמרת ואראה את ה'דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1431-1430, 1416
מט: אמר רבא מידן דייניה מנשה את ישעיה הנביא. וקטליה, משה רבך אמר כי לא יראני האדם וחי ואתה אמרת ואראה ה' יושב על כסא רם ונשא וגו' אמר ישעיה ידענא ביה דלא יקבל מה דאימא לי' וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תנה
מט: אמר שם ואבלע בארזאמגדל עוז (תשעח) עמ' קסו, תסה
מט: אספקלריא המאירהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' רכב
מט: אספקלריא מאירההתורה והעולם ח"ב עמ' רב
מט: את מספר ימיך אמלא אלו שני דורותנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות ה
מט: את מספר ימיך אמלא אלו שני דורותרחמי הרב עמ' קח
מט: את מספר ימיך אמלא אלו שני דורות זכה משלימין לו לא זכה פוחתין לויבין שמועה (לעוו) עמ' תקטז
מט: את מספר ימיך אמלא אלו שני דורות זכה משלימין לו לא זכה פותחין לו דברי ר"ע, וחכ"א זכה מוסיפין לו ימיו לא זכה פותחיןמרפא לנפש בראשית עמ' סג
מט: את מספר ימיך אמלא אלו שני דורות, זכה משלימין לו לא זכה פוחתין לושער החצר (תשעב) סי' תקמט
מט: את מספר ימיך אמלא זכה משלימין לו וכו' לא זכה פוחתין לו וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תצז
מט: את מספר ימיך אמלא זכה משלימין לו לא זכה פוחתין לו וכו'פאר יעקב ח"ד עמ' לג
מט: את מספר ימיך אמלא פליגי תנאי, חד אמר מוסיפין, וחד אמר משלימין וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תכד
מט: את מספר ימיך אמלא תנאי היאפי' ר"י כהן על איוב (שה) מענה ז חלק ו דף מח ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק כח דף נ ע"א, ופ' כט דף נ ע"א; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תמה דף לג ע"ב
מט: אתיוה לארזה ונסרוה כי מטא להדי פומא (דישעיה, רש"י) נח נפשיה משום דאמר ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב, וברש"י ומשום הכי איענש משום דקרינהו לישראל מדעתוברית אברם עמ' תעו
מט: בא על הנדה ועל הסוטה אין הולד ממזרפנים מסבירות עמ' קנד
מט: בא על הנדה תפסי בה קידושיןפנים מסבירות עמ' תלה
מט: בתוך עם טמא שפתיים אני יושבשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' צח
מט: דרשו ה' בהמצאושמן ראש - ימים נוראים עמ' רכ
מט: דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כמטר השמים (תשנ) דברים עמ' רלו
מט: דרשו ה' בהמצאו אלו עשרת ימי תשובהשבט מישראל (פרידמן) עמ' רמד
מט: דרשו ה' בהמצאו הא ביחיד הא בציבורחן טוב (הלוי, שסה) פרשת בראשית דף יג ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת וילך דף ריח ע"ג; בית אלהים (שלו) שער ב פרק טו דף לג ע"א
מט: דרשו ה' בהמצאו הא ביחיד, הא בצבור. ויחיד אימת אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפוריםשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות א, קעה
מט: דרשו ה' בהמצאו וגו' - אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליום הכפוריםדעת תורה דברים ח"א עמ' קסח, דברים ח"ב עמ' קנז
מט: דרשו ה' בהמצאו וכו' הא ביחיד הא בצבורילקוט עטרת צבי עמ' רלח
מט: דרשו ה, בהמצאו וכו' הא ביחיד וכו' אלו עשרת ימי תשובהמגלה עמוקות (תשסח) אופן קב
מט: דתניא את מספר ימיך אמלא וכו' זכה משלימין לו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שצט
מט: הא ביחיד הא בצבור ויחיד אימת אמר ר"נ אמר רב"א אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כשרגא המאיר מועדים עמ' טז
מט: היום מלאו ימי ושנותיכתנות אור עמ' תרמ
מט: הכינוי 'כל הנביאים' מתייחס אל כולם חוץ ממשה רבינודרך ה' (באום) ח"ג פ"ג אות לח
מט: הכל מודים בבא על הסוטה שאין הוולד ממזר דהא תפסו בה קידושיןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' כד
מט: הכל מורים בבא על הנדה ועל הסוטה שאין הוולד ממזר סוטה דהא תפסי בה קידושיןחמודי צבי ויקרא עמ' קיח, קנט
מט: הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה ומשה נסתכל במאירהאגרא דכלה ח"ג עמ' ו-ז
מט: הרגוהו לישעיה ונסרוהו להדי פוטא ונח נפשיהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' ח
מט: התביעה על גריםדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' סג
מט: וארא את ה' ומשה אומר כי לא יראני באספקלריא דנהראיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קצט, מקראי קדש (תשנג) עמ' קעד
מט: זוכה משלימין לא זכה מגריעיןכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' קכ
מט: זכה משלימין לו לא זכה פוחתין לו דברי ר"עישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסה, מקראי קדש (תשנג) עמ' קנה
מט: יחודו של משה - אספקלריא המאירה.פחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ב
מט: יחיד אימתקשוטי כלה (תשסג) עמ' עו
מט: ישעי' הנביא אמר שם ונבלע בארזמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רנה
מט: ישעי' נענש על שאמר בתוך עם טמא שפתים אנכי יושבקומץ המנחה (צונץ) דרוש קמ אות א
מט: ישעיה אבלע בארזאדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 43
מט: ישעיהו הנביא נהרג במיתה קשה על ידי מנשה נכדומבשרת ציון ח"ג עמ' רמט, תעח
מט: ישעיהו הנביא נמלט מהמלך על ירי שםמבשרת ציון ח"ג עמ' רמה
מט: כי מטא להדי פומא נח נפשיה משום דאמר ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושבאגרת הטיול (תשעה) עמ' רמה
מט: כל הנביאים כולן נתנבאו באספקלריא שאינה מאירה, ונבואת משה באספקלריא המאירהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קמז
מט: כל הנביאים נסתבלו באספקלריא שאינה מאירה משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהקהלת משה (תשסב) עמ' קפו
מט: כל הנביאים נסתבלו באספקלריא שאינה מאירה, משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהבית יצחק (ויינברגר) עמ' שיא
מט: כל הנביאים נסתכלו באיספקלריא שאינה מאירה, משה רבינו נסתכל באיספקלריא המאירהדעת תורה שמות עמ' קעא
מט: כל הנביאים נסתכלו באספקלרי' שאינה מאירה משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קצ
מט: כל הנביאים נסתכלו באספקלריא וכו'גנת אגוז (תשעב) אות עח
מט: כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה וכו'עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ד פ' כב דף קכו ע"ג; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וארא דף פג ע"ד, ופרשת ד [ודף פד] ע"א; בית העוזיאלי (שסד) פרשת ראה דף צו ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פ' מו/ז דף נט ע"א
מט: כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה ומש"ר נסתכל באספקלריא המאירהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קמג
מט: כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהבינת ישראל (תשסו) דף לג ע"ב
מט: כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהדרך ה' (באום) ח"ג פ"ג מבוא, פ"ה אות לג
מט: כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה משה רבנו נסתכל באספקלריא המאירהאור אברהם (זוועהיל) עמ' לג, קנב
מט: כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה משה רבעו נסתכל באספקלריא המאירהמגלה עמוקות (תשסח) אופן קמה
מט: כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה משה רבעו נסתכל באספקלריא המאירהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 69, פ"ט אות 558
מט: כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה מש"ר נסתכל באספקלריא המאירהדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' עא, קסה, רנב
מט: כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה, ומשה באספקלריא המאירהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שטז הערה 27, שכ
מט: כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה, ומשה רבינו באספקלריא , המאירהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רנה
מט: כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה, משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' ט, כח, רכח, מועדים (תשנט) עמ' פד
מט: כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה, משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1431,1414
מט: כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה, משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קסא
מט: כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה, משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהמחשבת מוסר ח"א עמ' רמד
מט: כל הנביאים נסתכלו באספקלריה שאינה מאירה ומשה רבינו באספקלריה המאירהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' פז, קכט
מט: כל הנביאים נסתכלו וכו' ומשה רבינו נסתכל וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) במדבר עמ' כה
מט: כל הנביאים נסתכלו כספקלריא שאמה מאירה משד רכמו נסתכל באספקלריא המאירהשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות פה, קצב
מט: כל הנביאים נתנבאו באספקלריא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רסב
מט: כל הנביאים נתנבאו באספקלריא שאינה מאירה וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' עד, קעט, רצו
מט: כל הנביאים נתנבאו באספקלריא שאינה מאירה חוץ משהנזר הקדש ח"א עמ' שפ, ח"ב עמ' קעו, תקמח
מט: כתיב את מספר ימיך אמלא וכתיב והוספתיישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פה
מט: כתיב דרשו ה׳ בהמצאו וכתיב בכל קראינו וכו׳קרבן מנחה (תשעד) עמ' שמו
מט: כתיב כי לא יראני האדם וגו' וכתיב ואראה את ה' וגו', קשיא קראי אהדדי, כאן באספקלריא המאירה כאן באספקלריא שאינה מאירהבת עין (תשסז) עמ' מו
מט: מידן דיינה וקטליה וכו' זכה משלימין לו וכו'קהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש ו דף עט ע"ג; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב כא דף תקנב ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק יז דף פט ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק יז דף פח ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קסד דף עא ע"א; שורש ישי (אלקבץ) בפסוק ישלם ה'; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף מט ע"ד
מט: מכל מקום קשו קראי אהדדי וכו' כדתניא כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תעז
מט: מנשה אמר לו לישעי', משה רבך אמר וכו' ואת אמרת ואראה את ה' יושב על כסא רם ונשא וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תמח
מט: מנשה דן את ישעיהו הנביא זקנו א"ל משה רבך אמר כי לא יראני האדם וחי ואתה אמרת ואראה את ה', והיה לו תירוץ רק ידע שלא יתקבלמאמרי שלמה ח"ב עמ' קמה
מט: מנשה הרג את ישעי' אמר רבא מדין דייניה וקטליהחיי נפש ח"ד עמ' יא
מט: מנשה הרג את ישעי' מידן דייניה וקטליה וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' שא
מט: מנשה הרג את ישעיהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תמא
מט: מנשה הרג את ישעיהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קמג
מט: מנשה הרג את ישעיהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' פו
מט: מנשה הרג את ישעיה וכו' מידן דייניה וקטליהמכתב מאליהו ח"ב עמ' 283
מט: מנשה הרג את ישעיה סבושיחות לספר שמות עמ' פג, שיחות לספר ויקרא עמ' קעה, שיחות לספר במדבר עמ' קא
מט: מנשה הרג את ישעיהאהבת עולם (תשס) עמ' תשלא
מט: מנשה הרג את ישעיה, מידן דייניה וקטליהערבי נחל (תשסד) עמ' שעח
מט: מנשה הרג את ישעיהומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לה ע"ב
מט: מנשה הרג לישעיה וכר, כי מטא להדי פומא נח נפשיה, משום דאמר ובתוך עם שפתים אנכי יושביורה חכימא (תשעא) עמ' פב
מט: מנשה הרג לישעיה משה אמר כי לא יראני ואת אמרת ואראה את ד'יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ר, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ה
מט: מנשה מידן דייניה לישעיה וקטליהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנד
מט: מנשה מידן דיניה לישעיה, וקטליהארץ צבי (תשע) עמ' סט
מט: מצאתי מגילת יוחסין בירושלים וכו', וכתוב בה מנשה הרג את ישעיהמחשבת מוסר ח"ג עמ' קז
מט: מצאתי מגלת יוחסין וכו' מנשה הרג את ישעיה וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף רסג
מט: מרע"ה היה מתנבא באספקלריא המאירהגור אריה במדבר פי"א הערה 14, פ"ל אות ו
מט: משה אמר כי לא יראני וכו' וישעי' באספקלריא שאינה מאירהצמח דוד (סקאליע) עמ' מו
מט: משה הסתכל באספקלריא המאירהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 146
מט: משה נסתכל באיספקלריא מאירהשיחות לספר שמות עמ' תנו
מט: משה נסתכל באספקלריא המאירהתורת העולה ח"א פרק יז
מט: משה נסתכל באספקלריא המאירה, ושאר הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירהערבי נחל (תשסד) עמ' כג, שעב, תתפה
מט: משה ראה באספקלריא המאירהנתיב התשובה עמ' כא הערה 130
מט: משה ראה באספקלריא המאירהעצי חיים על התורה עמ' ע, תע
מט: משה ראה באספקלריא המאירהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לה ע"ג
מט: משה ראה באספקלריא מאירהקומץ המנחה (צונץ) דרוש כב, דרוש סט אות ט
מט: משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תט
מט: משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' שלד
מט: משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שג
מט: משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהטוב עין (אוסטרובצא) עמ' ב
מט: משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהישמרו דעת עמ' שח
מט: משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 452
מט: משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהשיחות ר' ראובן עמ' קפז
מט: משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהשל"ה (תשנז) פרשת שמות אות טז, כח, וארא אות ד, ט, יתרו אות לב
מט: משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' רצה
מט: משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהנועם אליעזר שמות דף סב ע"ב
מט: משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירהנטריקן (תשעד) עמ' לד
מט: משה רבינו נתנבא באספקלריא המאירהלקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' רלג
מט: משה רבינו ראה באספקלריא המאירהדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' קנב, ח"ג עמ' סא, קל, ריח
מט: משה רבך אמר את מספר ימיך אמלא ואת אמרת והוספתי על ימיך חמש עשרה שנה וכו'שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' כז
מט: משה רבך אמר בשם ה' כי לא יראני האדם וחי וכו' לבסוף הרג מנשה את זקינו ישעיה הנביאחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' תלט
מט: משה רבך אמר כי לא יראני האדם וחי ואת אמרת ואראה את ה'דרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רז עמ' ריט
מט: משה רבך אמר כי לא יראני האדם וחי ואת אמרת ואראה וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' שכ
מט: משה רבך אמר לא יראני האדם וחי ואתה אמרת ואראה את ה'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קמו אות ד
מט: משה רבך אמר מי כה' אלקינו בכל קראנו אליודמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 158
מט: משה רבנו נסתכל באספקלריא המאירהמכתב מאליהו ח"ד עמ' 53
מט: משה רבעו נסתכל באספקלריה המאירהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' כג - אור לציון
מט: משנת ראב"י קב ונקיגבורות שמונים (תשסג) עמ' פז, פח
מט: משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקישמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תצו
מט: משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקיתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קעו
מט: משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקיס' הערוך (רצא) בערך קב; ס' יוחסין (שמ) דף ל ע"ב
מט: נבואת משה - אספקלריא המאירהמחשבת מוסר ח"ב עמ' רצב, שלג
מט: נבואת משה באספקלריא המאירהדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק ו פסוק כג
מט: נבואת משה רבינו באספקלריא המאירהויגד יעקב עמ' תד
מט: נביאים וכו' אספקלריא שאינה וכו'בין המשפתים ויקרא פ' שמיני אות ב, פ' אמור אות א
מט: נדה תפסי בה קידושיןפנים מסבירות עמ' תכט
מט: נענש על שאמר לשה"ר על ישראלאגרא דכלה ח"ג עמ' קצז
מט: נתוספו לחזקיה ט׳׳ו שניםקרבן מנחה (תשעד) עמ' קלה
מט: סוטה נמי דהא תפסי בה קידושיןזבחי צדק (דיסקין) עמ' שלו
מט: עמודי עולם קרה להם מהעונש באומרם לישראל איזה דבר שלא כהוגן כענין ובתוך עם טמא שפתים וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתתיג-תתתיד
מט: ר"ע סבר זכה משלימין לו וכו' ורבנן סברי זכה מוסיפין וכו' - ותוס' שםדרשות שמן רוקח עמ' שלג, שפ, תקכט
מט: ראה באספקלריא המאירה משא"כ שאר נביאיםדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שעט
מט: תוס' - ממעשה דמרים מגדלא שער נשיא אין ראיה דאיכא הוספה כיון שנגזרו לשום אדםמרפא לנפש בראשית עמ' סג
מט: תוס' - פי' ר"ח שרצה להשיבו במשה נמי כתיב ויראו את אלהי ישראלצפנת פענח (תשסו) עמ' שא
מט: תוס' ד"ה אשוייה פירש ר"ח שרצה להשיבו במשה נמי כתיב ויראו את אלקי ישראלצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תנה
מט: תוס' ד"ה לשוייהחיי נפש ח"ד עמ' יא
מי שאינו עוסק בפ"ושארית יעקב (אלגזי) דף ג ע"ד
מפני מה גרים מעוניםיריעות שלמה (אוזאן) פ' במדבר
מפני שנסתכל באספקלריא המאירההתורה והעולם ח"ג עמ' ד
משפחה אחת היתה בירושלים כו'סוכת דוד (שירירו) דף לב ע"ב
נ את מספר ימיך אמלא אלו שני דורותאחי וראש דרושים דף מו ע"ג
נ את מספר ימיך אמלא זכה מוסיפין לומנת חלקי דף סב ע"א-ע"ב
נ זכה משלימין לו לא זכה פוחתין לוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תעח
נ לרבנן זכה מוסיפים לא זכה פוחתין, ולר"ע זכה משלימין לא זכה פוחתיןתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קצז
נ ע"א אם זכה מוסיפים לו חייםדברי חנינא - מזלות עמ' כד, צו
נ ע"א אם זכה משלימים לודברי חנינא - מזלות עמ' נה
נ ע"א אם זכה משלימין לו או מוסיפין לוחכמת התורה שמות עמ' סד
נ ע"א אם זכה משלימין לו, תוס'תהלות ישראל (קלוגר) עמ' תשכה, תתשפ
נ ע"א אמלא אלו שני דורותמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 42
נ ע"א אמר להם משלו הוסיפו לו [לחזקיהו]תהלות ישראל (מג'לד) עמ' קיד
נ ע"א את מספר ימיך אמלא אילו שני דורות שכה משלימין לו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 112
נ ע"א את מספר ימיך אמלא וכו' זכה משלימין לודרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כא, נח
נ ע"א את מספר ימיך אמלא וכו' זכה משלימין לו לא זכה פוחתין לו דר"ע וחכ"א זכה מוסיפין לו לא זכה פוחתין לו וכו' (ותוס' ד"ה משלו)דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קעה, קצ
נ ע"א את מספר ימיך אמלא, אלו שני דורות, זכה מעולימין לו, לא זכה פוחתין לואוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קעד
נ ע"א את מספר ימיך אמלא, זכה משלימין לו לא זכה פוחתין לותפלה למשה (בנימין) עמ' רלב
נ ע"א ב' דעות אם רק משלימין לו או גם מוסיפין לו (ורש"י)תורת מנחם ח"ז עמ' 312
נ ע"א גוזרים על אדם כמה שנים יחיהדברי חנינא - מזלות עמ' סז, צב
נ ע"א והוספתי על ימיך חמש עשרה שנה אמר להם משלו הוסיפו לודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שיא ד"ה כתיב
נ ע"א וחכמים אומדים זכה מוסיפים לו, לא זכה פוחתין לו. אמרו לו לרבי עקיבא, הרי הוא אומד 'והוספתי על ימין חמש עשרה שנה'כתב סופר אגדות כאן
נ ע"א זכה מוסיפים לובית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר רד אות א
נ ע"א זכה מוסיפים לו לא זכה פוחתין לוחכמת התורה ויצא עמ' שלט
נ ע"א זכה מוסיפין לוימי דוד (תשסז) עמ' מז
נ ע"א זכה משלימין או מוסיפין ובמהרש"א שמהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שנג
נ ע"א זכה משלימין לא לא זכה פוחתין לוהדרת אליהו דרוש ג סי' א ד"ה תהלים
נ ע"א זכה משלימין לוהבן יקיר (לניאדו) דרוש א לפרשת שמות
נ ע"א זכה משלימין לוחכמת התורה משפטים עמ' שמח
נ ע"א זכה משלימין לו או מוסיפיןחכמת התורה תולדות עמ' שצז, תכה
נ ע"א זכה משלימין לו או מוסיפין, רש"י ד"ה זכה, תוס' ד"ה משלו, ומהרש"אחכמת התורה חיי שרה עמ' א, יט, כו, לד, מה, נג, נט, קלח, רמד, רנט, רסא, עדר, תקכו, תקצא
נ ע"א זכה משלימין לו לא זכה פוחתין לו דברי ר"ע וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' רכ
נ ע"א זכה משלימין לו, זכה מוסיפין לוחכמת התורה ויחי עמ' ד, סב, סט
נ ע"א זכה משלימין לו, מהרש"א ד"ה משהחכמת התורה בראשית עמ' תקכח
נ ע"א זנה משלימין לו לא זכה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סו ע"א
נ ע"א חוקיה משלו הוסיפו לו, תוס' ד"ה משלוחכמת התורה צו עמ' רכז
נ ע"א חזקיה משלו הוסיפו לו, והקשו שם התוס' ד"ה משלוקהלת יעקב עשי"ת עמ' שלח
נ ע"א ט"ו נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הינום עד סוף העולםלמדנות (תשנח) פ' אחרי מות אות סט
נ ע"א מת אתה בעוה"ז ולא תחיה לעוה"בקומץ המנחה (צונץ) דרוש קד אות ד
נ ע"א פלוגתא דר"ע וחכמים זכה משלימין לו וכו' ותוס' ד"ה משלושבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שפט, שצ
נ ע"א רע"א זכה משלימין לוזרע שמשון משפטים אות יז
נ ע"א רע"א זכה משלימין לו לא זכה פוחתין לו וחכ"א זכה מוסיפין לוקומץ המנחה (צונץ) דרוש נה אות ט, דרוש קד אות ד
נ ע"א תוס' - זכות גדול מועילתורת מנחם חלק לג עמ' 292
נ ע"א תוס' ד"ה מוסיפיןדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רפח
נ ע"א תוס' ד"ה מוסיפיןעשרה מאמרות (תשס) עמ' קע, קסח, תכה(יט), [פד]
נ ע"א תוס' ד"ה מוסיפיןצמח צדקה עה"ת עמ' קלט
נ ע"א תוס' ד"ה משלודרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' נח
נ ע"א תוס' ד"ה משלודרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רפט
נ ע"א תוס' ד"ה משלוחכמת התורה תולדות עמ' קמב
נ ע"א תוס' ד"ה משלועשרה מאמרות (תשס) עמ' קע
נ ע"א תוס' ד"ה משלו, ומהרש"אחכמת התורה ויחי עמ' תקצח
נ ע"א תוס' ד"ה משלו. אור"י דניחא אפילו לר"ע דאין זה תוספת כיון שנגזרו לשום אדםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' ריז
נ ע"א תוס' ד"ה תדעתהלות ישראל (מג'לד) עמ' קיד
נ ע"ב לא זכה פוחתין לואבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' צב
נ תוס' ד"ה משלו הוסיפו לומשכנות יעקב (נעים) דף קצג ע"ב
נ. (תוספות) בני חיי ומזוני תלוי במזלשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרצב
נ. אין מוסיפין בשניםשבט מישראל (קרמניץ) פרק טז פסוק ה
נ. אלו שני דורות זכה משלימין ותוס' ד"ה תדעשעורי דעת ספר א עמ' קל
נ. אם זכה משלימין לו שנותיוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' יט
נ. את מספר ימיך אמלא, חד אמר מוסיפין וחד אמר משלימיןצפנת פענח (תשסו) עמ' רפ
נ. הוספתי על ימיך משלו הוסיפו לותהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק לא דף פח ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קסו דף עא ע"א
נ. והוספתי על ימיך ט"ו שנים א"ל משלו הוסיפו לוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרצג
נ. זכה האדם מוסיפין לו ימיו ושנותיוחכמת התורה תולדות עמ' דש
נ. זכה מוסיופין לומכתב מאליהו ח"ד עמ' 99
נ. זכה מוסיפין לא זכה פותחין וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תריד, ח"ג עמ' ו, תקלח
נ. זכה מוסיפין לוחקל יצחק (תשסג) עמ' פ
נ. זכה מוסיפין לוכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' צג
נ. זכה מוסיפין לורוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' מב
נ. זכה מוסיפין לושבט מישראל (קרמניץ) פרק מא פסוק יא
נ. זכה מוסיפין לו שנותיושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' צג, קד, קיא
נ. זכה מוסיפין לוכסף נבחר (מרגליות) עמ' קלא
נ. זכה משלימים וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' ח
נ. זכה משלימים לא זכה פוחתין וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רנט
נ. זכה משלימין לודמשק אליעזר (רלב"ג) אבל כבד, בראשית פרק כג פסוק א
נ. זכה משלימין לויפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' תעא
נ. זכה משלימין לו לא זבה פוחתין לו דברי ר"מ וחכמים אומריםכתנות אור עמ' עב
נ. זכה משלימין לו לא זכה פוחתין לוערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שלט, דברים עמ' לט
נ. זכה משלימין לו לא זכה פוחתין לו כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק מא פסוק יג, פרק מט פסוק טו
נ. חלץ ועשה מאמר וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קיז, רצג
נ. חלץ ועשה מאמרנחמד ונעים (תשסח) פרקי אבות אות צז
נ. לולי זה היו מוסיפין לו ימים ושניםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' צז
נ. משלו הוסיפו לוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיד
נ. משלו הוסיפו לועץ הדעת טוב (תשסח) סי' תלד
נ. פלוגתא דר"ע ורבנן זכה מוסיפין לו או משלימין לוהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' צז
נ. ר"ע סבר זכה משלימין לו לא זכה פוחתין לוכתנות אור עמ' תקנט
נ. רבנן סברו זכה מוסיפין, לא זכה משלימין לו, ורבי עקיבא סבר זכה משלימין, לא זכה פוחתין לוצמח דוד (סקאליע) עמ' קסו, נא, תלא, תלב
נ. רש"י נקצבים שנותיו קודם לידהדמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק יב פסוק ב
נ. שני דורות זכה משלימין לו לא זכה פוחתין לו דברי ר' עקיבא וחכמים אומרים זכה מוסיפים לו לא זכה פוחתין לותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'פ
נ. תדע שנביא נבא בן נולדמקראי קדש (תשנג) עמ' קעד
נ. תוד"ה תבעשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שמו, שמט
נ. תוס' ד"ה מוסיפיםיבין שמועה (לעוו) עמ' תקטז
נ. תוס' ד"ה מוסיפין, ע"י זכות גדול ניתן לשנות המזל לטובהמצווה ועושה ח"ב עמ' תרלו
נ. תוס' ד"ה משלו - וא"ת מאי פריך מחזקיה שמא היה מעביר במליה והוסיפו ליה מהנך שניןשבט מישראל (קרמניץ) פרק מא פסוק יג
נ. תוס' ד"ה משלו - משמע לרבי עקיבא אין מוסיפין, הלא מצינו בחגיגה גבי מרים מגדלי נשא דהיו מוסיפין וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תלא
נ. תוס' ד"ה משלו הוסיפו לו חזקיה משלו הוסיפו לועץ הדעת טוב (תשסח) סי' תלד
נ. תוס' מיהו לא שכיח שישתנה המזלשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' רנו
נב היו לו בנים ומתוויחי יעקב דף קא ע"ג
נב ועצמותיך יחליץ זה המעולה שבברכותדרשות לחם שלמה עמ' קסה
נב ע"א בכולהו לא מנגיד רב אלא למקדש בביאהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' מ
נב ע"א בעל ועשה מאמרחלקו של יוסף (אמאדו) דף ג ע"ג
נב ע"א דרב מנגיד מאן דמקדש בביאההר המוריה עמ' רמט
נב ע"א הרי את מקודשת ליכתונת פסים (תשעא) עמ' שכב
נב ע"א כיצד מצות יבום מקדש והדר כונסכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' לט
נב ע"א קפסיל בכהונההכתב והקבלה ויקרא פכ"א פסוק ז
נב ע"א רב מנגיד מאן דמקדש בביאהתורת מנחם חי"ב עמ' 205
נב ע"א ריח הגט שפוסל בכהונהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקצו-ז
נב ע"א רש"י ד"ה והתניאנשמת כל חי חלק א (סימן יח) דף כ"ה ע"ב (ד"ה והנה)
נב ע"א תוס' ד"ה הדרמשק ביתי סימן תצט דף כט ע"א-ע"ד
נב ע"ב פריטפ"א שבדעת אחרת מקנה קונים גם בלא כוונהלקוטי שיחות חי"א עמ' 146
נב ע"ב תוס' ד"ה ולאשה בעלמא כו'יד שלמה (עזרא) דף סא ראש ע"א
נב. אמר רב הונא מצות יבמה מקדש והדר בועליוסף לקח כרך א ח"א עמ' קמ, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צב
נב. אפילו לא נתגרשה אלא מאישהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעח
נב. הרי א"ת מקודשת ליצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ת
נב. ועל חתנא דדייר בי חמוהנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יד אות ו
נב. ידים מוכיחותקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' שלג
נב. ידים מוכיחות הרי את מקודשת ליאגרא דכלה ח"ב עמ' צ, קטו
נב. מנגיד מאן דפקיר שליחא דרבנןנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יג אות י
נב. ניירא בעלמאנפש הרב עמ' שיט
נב. נתן לה גט ואמר לו הרי את מגורשת ממני ואי את מותר לכל אדם וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרסח
נב. רב מנגיד מאן דמקדש בביאהקשוטי כלה ח"י אות קיט
נב. תוד"ה דמתפקר. נדהו ר"י לכבודומקראי קדש (תשנג) עמ' תסז, תעו, תקב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רג
נב: המחזיק בנכסי הגד וכסבור שלו הןגבורות אליהו סי' קלה-קלו
נב: העודר בנכסי הגראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וארא ט
נב: העודר בנכסי הגר וכסבור שלו הוא לא קנהערבי נחל (תשסד) עמ' תתתב
נב: העודר בנכסי הגר וכסבור שלו הן לאלהורות נתן ויקרא עמ' קנט
נג בני מערב היו אומרים מצא אוויחי יעקב דף סב ע"ד
נג ע"א לוי נפיק לקרייתא בעי מניה גדמת מהו שהחולץ וכו'בני ישחק דף סג ע"א
נג ע"א מכלל הן אתה שומע לאוחכמת התורה תולדות עמ' תקפו
נג ע"א רש"י ד"ה ונתן להמנחת מרדכי עמ' שע
נג ע"ב אין קישוי אלא לדעתביאורי הזוהר (ר' דובער) דף רג ע"ד, רכ ע"א
נג ע"ב אין קישוי אלא לדעתלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' קנג
נג ע"ב אין קישוי אלא לדעתס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' קצ-קצא
נג ע"ב אין קישוי אלא לדעתפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' ש
נג ע"ב אין קישוי אלא לדעתתורת מנחם חמ"א עמ' 318, חמ"ג עמ' 139
נג ע"ב אין קישוי אלא לדעתאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 2168, 2290
נג ע"ב אין קישוי אלא לרעתשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' צח
נג ע"ב אלא בישן וכו'חיים ושלום חלק א (סימן ב) דף י"ב ע"ג (ד"ה וכאשר), ודף כד ע"ב (סימן י' ד"ה תשובה)
נג ע"ב אמר רבא אין אונם לערווההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קב
נג ע"ב הבא על יבמתו בין באונס בין ברצון קנהגנא דפלפלי עמ' קכז
נג ע"ב השתחויה בכפיה אינה השתחואה ואין זה ע"ז באונס וכו', תוס' ד"ה אין אונסלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רפו
נג ע"ב לפי שאין קישוי אלא לדעתדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שמג
נג ע"ב שאין קישוי אלא לדעתברכת טוב עמ' רפד
נג ע"ב שאין קישוי אלא לדעתלקוטי שיחות ח"ז עמ' 35
נג: אחד המערה ואחד הגומר בכללבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 511
נג: אחד המערה ואחד הגומר קנהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפה
נג: אין אונס לערוהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 12
נג: אין אונס לערוה ובקוה"ע סי' מטפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה סח
נג: אין אנוס בערוה שאין קישוי אלא לדעתיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קע
נג: אין קושי אלא לדעתברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' עט
נג: אין קישוי אלא לדעתאגרא דכלה ח"ב עמ' נ
נג: אין קישוי אלא לדעתבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 225
נג: אין קישוי אלא לדעתדגל מחנה יהודה עמ' צו
נג: אין קישוי אלא לדעתתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' תמז
נג: אין קישוי אלא לדעתתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' נט
נג: אין קישוי אלא לרעתגור אריה ויקרא פ"א הערה 174, במדבר פ"ג הערה 6
נג: אין קשוי אלא לדעתדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1313
נג: אנוסהתשבי (תשסה) עמ' כג שורש אנס
נג: אנוסה שוגגת כיון שבא עליה קנאהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפד
נג: הבא על יבמתו בין בשוגג וכו' קנאהחנן אלקים עמ' קסב, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלט, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפג, קפד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קטז
נג: הבא על יבמתו וכו'להורות נתן ויקרא עמ' רפג
נג: הוא אנוס והיא לא אנוסה קנהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פח
נג: לא מיבעיא הוא שוגג והיא קמכוונה למצותתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שמא(פ) {גם כונתה מועלת}
נג: רש"י שלא גמר ביאתוגור אריה ויקרא פ"כ הערה 123
נג: תוס' ד"ה איןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קא
נד דילמא לאחר מיתה מצוהשארית יעקב (אלגזי) דף פא ע"א
נד ע"א בין בשוגג בין באונס קנהמנחת מרדכי עמ' שסט
נד ע"א דין גאולת קרוביםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שנ
נד ע"א נפל מן הגג ונתקע וכו'זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' ערה
נד ע"א נפל מן הגג ונתקע חייב בארבעה דברים וביבמתו לא קנהברכת טוב עמ' קנא
נד ע"א נתקע ביבמתופי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שכו
נד ע"א נתקע ביבמתופי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שלו
נד ע"א קרקע עולם באיש רק בישן ממשגנא דפלפלי עמ' פו
נד ע"ב בכל מודים בעבד שאין לו חיים רש"ידבר טוב עמ' תפו
נד ע"ב הוקשו כל העריותהכתב והקבלה ויקרא פ"כ פסוק יט
נד ע"ב ונכרתו הנפשותהכתב והקבלה ויקרא פ"כ פסוק כא
נד ע"ב זכור ובהמה לא חשיב ביאה, דאין דרך ביאה בכך - תוס'אור אברהם - רות עמ' סח
נד ע"ב להעדאההכתב והקבלה ויקרא פ"כ פסוק יט
נד ע"ב ראי כתב רחמנא באחות אב שיש לו חייסדבר טוב עמ' תפו
נד ע"ב רמז ליבמה שאסורה בחיי בעלהדברי שאול ויקרא עמ' קכ
נד. אף אשת אחיו העראה אסורגור אריה ויקרא פ"כ אות כ
נד. אשכחן נדה שאר עריות מנלןנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יז אות א
נד. בכל עריות שבתורה למדין איסור העראה מנדהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שכא
נד. התוקע ביבמתומשמרת איתמר (תשסז) עמ' תלב
נד. ותקע ביבמתותורי זהב (תשעג) עמ' שצה, שצו, תמה, תמו
נד. ישן לא קנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תלח
נד. לחייב על העראה בנדהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צא
נד. נתכוין להטיח בבהמה והטיח ביבמתו קנאהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפה
נד. נתקע ביבמתודברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' כא
נד. תוד"ה ישן, ישן אינו מתכויןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רכט
נד. תוס' - אין מצוה להציל בגופומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' פח
נד. תקע ביבמתותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקלד
נד: אחות אב אסורה מה"ת בין אחות אביו מן האב בין אחות אביו מן האםגור אריה בראשית פמ"ו הערה 35
נד: יבמה אסורה בחיי בעלה מניןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תצג
נד: כל הביאות אסורות, אעפ"י שלא הוציא זרעבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 511
נד: לאו הבא מכלל עשה הוה עשהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' עג
נד: ליכא חיוב גאולה לאחיו מן האםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תכט
נד: משפחת אם אינה קרויה משפחהגור אריה ויקרא פ"כ הערה 140
נד: רש"י אין אשתו עליו ערוהגור אריה ויקרא פ"כ הערה 141
נד: רש"י ד"ה הוקשו כל העריות לנדהנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יז אות א
נד: רש"י לכתוב בחדא ותיתי אידך מיניהגור אריה ויקרא פ"כ הערה 116
נד: רש"י משפחת אב קרויה משפחהגור אריה במדבר פ"א הערה 16, פכ"ה הערה 28, דברים פי"ג הערה 25
נד: שכן יש לה חייםגור אריה בראשית פ"כ הערה 24
נה העראה מנלןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלה
נה ע"א העראה דחייבי לאוין מנלן מדגלי רחמנא ש"ז גבי שפחה חרופה וכו'מכשירי מצוה עמ' כט
נה ע"א יש לו בנים קוברן, אין לו בנים הולך ערירישפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' כג
נה ע"א מדגלי רחמנא גבי שפחה חרופהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רס
נה ע"א ערירים יהיו וכו' ערירים ימותו הא כיצד כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' נ
נה ע"א רבה רמי כתיב ערירים יהיו וכתיב ערירים ימותושו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ט
נה ע"א רש"י ד"ה לכרתלקוטי שיחות חל"ח עמ' 67
נה ע"ב או איהו שקראי או אנא שקריתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' פט
נה ע"ב אמר רבא למה לי דכתב רחמנא וכו' שכבת זרע באשת איש וכו' אלא פרט למשמש מתה דסד"א הואיל לאחר מיתה נמי איקרי שארו אימא ליחייב עלה באשת איש קמ"לימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקפא
נה ע"ב ברי"ף (ביאה שאחר קידושין גומרת)תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' יד
נה ע"ב העראההכתב והקבלה ויקרא פי"ח פסוק ו
נה ע"ב העראה זו נשיקהלחמי תודה דף רלד ע"א
נה ע"ב העראה קונה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יח ע"ג
נה ע"ב רש"י ד"ה דסד"א וכו' שארו - דבעלה מיקרי דכתיב גבי טומאה כי אם לשארו ואמרי' שארו זו אשתוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקפא
נה ע"ב תוס' ד"ה לאחר מיתה נמי שארו איקרי - והא דפשיטא לן וכו' דאין הבעל יורש את אשתו כשהוא בקבר וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקפא-תקפב
נה ע"ב תוס' ד"ה קימה וכו'לשון ערומים לשונות הרא"ם דף טו ע"ב
נה. בנים שהיו כבר ימותויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צא
נה. גבי שפחה חרופהזבחי צדק (דיסקין) עמ' רכא
נה. ערירים רכתיב בדודתו למה ליגור אריה ויקרא פ"כ אות כ
נה. רש"י ערירים היינו נמי כרתגור אריה בראשית פי"ז הערה 40
נה. תוס' ד"ה דישמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתכ
נה: אשה נקנית בהעראהפרפרת הפרשה פרשת אמור פרק כא פסוק יד
נה: העראה זו הכנסת עטרהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנד
נה: העראה זו נשיקת איבר, הכנסת עטרהבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 251, 509
נה: יבמה נקנית ליבם בהעראה וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' קכג
נה: לזרע פרט למשמש באבר מתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנח
נה: רק העראה מותר שלא כדרכהבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 509
נה: תוד"ה אינו, בהעראה אין ראוי להתעבראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קס
נה: תוס' ד"ה אינו חייב וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלה
נה: תוס' ד"ה לכשקינא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלו
נו ע"א תוס' ד"ה מת, דחרש שיעשה [פקח לא חיישינן]חיים ומלך דף ז ע"ד (הלכות גרושין פרק ו' הלכה ח)
נו ע"ב אשת כהן שנאנסה אסורהשני המאורות (תשסח) עמ' ט
נו. מאי קנה רב אמר קנה לכל ושמואל אמר לא קנהלהורות נתן ויקרא עמ' רפג
נו: אי אונס משוי לזונהלהורות נתן בראשית עמ' תטו
נו: אין חופה לפסולותחמודי צבי במדבר-דברים עמ' כד
נו: בעולת בעל יש להם נכנסה לחופה ולא נבעלה לית להםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קמט
נו: הא מילתא אמר לן רב ששת ואנהרינהו לעיינין ממתניתיןחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' ערה
נו: מה להלן מן האב ולא מן האב, וברש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' צח
נו: תוס' ד"ה רב, הק' הרבינו יו"טחמודי צבי במדבר-דברים עמ' כה
נוט. אסור ליהנות ממעשה נסיםגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קא
נז ע"א בתוספותרב אושעיא רבו של ר' יוחנןבאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ה אות ב
נז ע"א קהל גרים לא איקרי קהלתורת מנחם חל"ט עמ' 200
נז ע"ב איתמר רב אמר יש חופה לפסולותמגילת סמנים עמ' סו
נז ע"ב יש חופה לפסולות באנו למחלוקת ר"מ ור"א ור"שחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' ריח
נז ע"ב תוס' הוא"ש, חופה עושה אירוסין וחופה שנייה עושה נישואיןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רעד
נז ע"ב תוס', לר"ה חופה עושה רק אירוסיןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רעד
נז. אין חופה לפסולותבישורון מלך ח"א עמ' שלג
נז. איתמר רב אמר יש חופה לפסולות וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שיג
נז. בעי מיניה רבי יוחנן מרבי אושעיא פצוע דכא כהן וכו'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרלד
נז. בערוד לנר כהן הבא על אחת מן העריות מחייבי כריתות הולד ממזר אך אינו חללגור אריה ויקרא פכ"א הערה 192
נז. קהל גרים איקרי קהלשל"ה (תשנז) פרשת חוקת אות י
נז. קהל גרים לא איקרי קהלאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רנט
נז. קהל גרים לא איקרי קהלבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 391
נז. תוס' ד"ה ואי לאו בקדושתיה קאיפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה עד
נז: רש"י ד"ה ומודה - קרי ליה אבא כמו לשון נשיאי ורביאמרי נועם (מועדים) תשובה טו [מבן המחבר]
נז: רש"י ד"ה ומודה לי אבא, משום דקשיש מיניה קרי ליה אבאנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ג אות ד
נז: תוד"ה אמר שמואלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קו
נז: תוס' ד"ה אטד - 'ומודה לי אכא', כך היה שמואמרי נועם (מועדים) תשובה טו [מבן המחבר]
נז: תוס' ד"ה אמר שמואלנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ט אות ד, סי' לח אות לא
נז: תוס' ד"ה רב אמרנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
נז: תוס' ד"ה רב אמרנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יב אות ה
נח אשה אחת לא שתיםאור אברהם - תשובה עמ' תלו
נח ע"א אבל חופה דלא קנה לה לא וכו'שפע חיים - נישואין עמ' קמו
נח ע"א אם יש לו בנים קוברןדברי שאול ויקרא עמ' קכ
נח ע"א באיש מנוקה מעון המים בודקין את אשתוהמאור הגדול (גר"א) עמ' רעג
נח ע"א תוד"ה ונקהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קפו
נח ע"ב כהן גדול שקדש את הקטנה ובגרה תחתיו וכו'צלח רכב עמ' רפט
נח ע"ב עבד מותר באמוברכת אבות עמ' תקעג
נח ע"ב תוס' ד"ה לאחררנת יצחק ה' מגילות עמ' פה
נח ע"ב תוס' ד"ה על ידי גלגולחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' ריח
נח. בזמן שהאיש מנוקה מעון המים בודקין את אשתומשמרת איתמר (תשסה) עמ' תקעה
נח. בסוטה כתיב מבלעדי אשךברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' סט
נח. ותנא תונא אמן שלא שטיתי ארוסה ונשואה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שיג
נח. ת"ר ובכתה את אביהזבחי צדק (דיסקין) עמ' שלד
נח: כה"ג שקידש את הקטנה ובגרה תחתיועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפ
נח: רש"י ד"ה לדבריגור אריה ויקרא פכ"א הערה 37
נח: תוס' ד"ה על ידי גלגול וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שיג
נט משנת ראב"י קב ונקי, וכנה"ג ופרי האדמה ומהרש"ל ומהרח"א ויד מלאכימקור ברוך (פייתוס) דף רנה ע"ב
נט ע"א אירס את האלמנהפרי חיים (קנולר) פרשת אמור
נט ע"א אלא לאו שלא כדרכהרנת יצחק שמואל עמ' תא
נט ע"א אשה, אחת ולא שתיםחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - יומא א
נט ע"א בתולים תרץתורת אליהו עמ' שכח
נט ע"א ולו תהיה לאשה, אשה הראויה לו, סח
נט ע"א כשרבע ריבה אחת מאחוריה הכשירוהו לכהונהאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' עא
נט ע"א מאי איריא בעולה תיפו"ל דהויא זונהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תפה
נט ע"א פרט לבוגרת שכלו לה בתוליהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קיח, תרצד
נט ע"א ר"א מכשיר בבוגרתתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שא
נט ע"א רש"י ד"ה שאני התם, אחת, האצלח רכב עמ' רפט-רצ
נט ע"ב אין זנות לבהמה וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף קלט ע"א
נט ע"ב אין זנות לבהמה וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תתצו
נט ע"ב אין זנות לבהמהחכמת התורה בראשית עמ' שלג
נט ע"ב בעולת עצמו לא ישא ואם נשא אין צריך להוציאברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ע
נט ע"ב הכשירוה לכהונה, אמרו אין זנות לבהמהאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קצט
נט ע"ב מעשה בריבה אחת כו' ורבעה כלב כו' והכשירה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קצז
נט ע"ב פנוי הבא על הפנויה עשאה זונהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רצז
נט עה"פ את מספר ימיך אמלאכוכבי אור (תשלד) עמ' קנא
נט. בבתוליה ולא בוגרתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפ, קפא
נט. בוגרת כלו בתוליהדמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק כא פסוק יג
נט. בתר נישואין אזלינן או בתר אירוסין אזלינןחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' מו
נט. כה"ג אינו נושא שתי נשיםחנן אלקים עמ' מא
נט. כה"ג לא ישא אלמנה מן האירוסיןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רא
נט. כהן גדול לא ישא אלמנה בין אלמנה מן האירוסין בין אלמנה מן הנישואיןנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כו אות ב
נט. מהו דתימא לילף מתמרתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שעא {הא אין למידין מקודם מתן תורה}
נט. עולה על שולחן מלכיםמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' כד
נט. ר"א מכשיר כה"ג להנשא לבוגרתתיבת גמא (תשסז) עמ' רנז
נט. תוס' ד"ה אלאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' ת
נט. תוס' ד"ה הא לא אשתני וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' מו
נט: אין זנות בהמה אוסרתצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשצח (כד)
נט: מעשה בריבה אחת וכו' ורבעה כלב וכו' והכשירה וכו'מאמר הנפש השלם עמ' קצג
נט: פנוי הבא על הפנויה עשאה זונהתורי זהב (תשעג) עמ' רט
נט: פנוי הבא על הפנויה עשאה זונהתיבת גמא (תשסז) עמ' קע
ס גיורת פחותה מג"ש וכן היה רשב"י או'צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף מא ע"א-ע"ב
ס וכל הטף בנשים וכו' מנא ידעי אר"ה בר ביזנא אר' שמעון העבירום לפני הציץ וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' קכז
ס ונעברנהו לפני הציץככר לאדן (תקסא) דף קפה ע"א
ס ונעברנהו לפני הציץככר לאדן (תשנ) עמ' קטו
ס ועברונהו לפני הציץככר לאדן (תקסא) דף קפה ע"א
ס כל אשה יודעת איש הא לא ידעהצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף מב ע"א-ע"ב
ס לרצון להם כתיב וכו' מנא ידעיידו בכל סי' תקז
ס מדכתיב החיו לכם ופינחס כו'צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף מב ע"ב
ס ע"א אחותו ארוסההכתב והקבלה ויקרא פכ"א פסוק ג
ס ע"א את מספר ימיך אמלא תנאי הוא וכו'אפיקי ים עמ' רח
ס ע"א בזמן שהאיש מנוקה מעוון המים בודקין וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' מט
ס ע"א הלכה בראב"ידברי חנינא - ת"ת עמ' נג
ס ע"א ואין העכו"ם קרויים אדםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שכ
ס ע"א וחכמים אומרים זכה מוסיפים לו וכו'אפיקי ים עמ' רט
ס ע"א יש חלל מחייבי עשהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תפב
ס ע"א מח' ו"מ ור"י ור"ש במוכרת עץ אי מתטמא להרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרצג
ס ע"א משנת ראב"י קב ונקיגנא דפלפלי עמ' רלא
ס ע"א תוס' ד"ה חללתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תפג
ס ע"ב א"ל זיל אפיק ואי לא טפיקנא לך ר' יעקב בר אידי מאונךהר המוריה עמ' רנא
ס ע"ב אמר רב הונא בר ביזנא העבירום לפני הציץמשיב צדק סי' כ (עמ' 13)
ס ע"ב אמר רב הונא בר ביזנא העבירום לפני הציץפרי צדיק מסעי אות יד
ס ע"ב אשה יודעת איש כו' בראויה להיבעלעשרה מאמרות (תשס) עמ' תמא
ס ע"ב אתם קרוין אדם ואין עכו"ם קרוין אדםבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות יד, מקץ אות נח, נט
ס ע"ב בעל עבירה פניו מוריקותגנא דפלפלי עמ' קפז
ס ע"ב גיורתהכתב והקבלה במדבר פל"א פסוק יח
ס ע"ב גיורת פחותה מבת ג' כשרה לכהונהדרשות מהר"ם חביב עמ' תיא
ס ע"ב גיורת פחותה מבת ג' שנים ויום א' כשרה לכהונהברית עולם (תשסט) עמ' קעז
ס ע"ב גיורת פחותה מבת ג' שנים ויום אחדחשב סופר על התורה עמ' צט
ס ע"ב גיורת פחותה מכת שלש שניםמנחת מרדכי עמ' שיח
ס ע"ב הלכה כרש"ימשק ביתי סימן קנב דף סו ע"ב
ס ע"ב העבירון לפני הציץאמרות ה' השלם ח"ה עמ' שג
ס ע"ב ובן היה רשב"י אומר קברי עובדי כוכבים אינן מטמאין באהל וכו'הר המוריה עמ' קעא
ס ע"ב זכה עזר לא זכה כנגדומלכי יהודה (תשע) עמ' קיב
ס ע"ב כל אשה יודעת איש וגו' - העבירום לפני הציץ וכו' סימן לעבירה הדרוקןאור תורה השלם (מזריטש) סי' תו
ס ע"ב כל שפניה מוריקות, ורש"יהשיר והשבח ח"א עמ' רכג
ס ע"ב נשים פחותות מבת ג' ממלחמת מדין נהיו שפחותלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקלח
ס ע"ב סימן לעבירה הדרוקןאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' קצב
ס ע"ב פחותה מבת ג' שנים מותרת לכהןדברי שאול במדבר עמ' רלז, ער, רעא
ס ע"ב רשב"י אומר גיורת פחותה מבת ג' ויום אחר מותרת לכהונה וכו' וכן היה רשב"י אומר קברי עכו"ם אינם מטמאין באהל וכו'חתם סופר על התורה (תשמט) עמ' קעה
ס ע"ב תוס' ד"ה האדברי שאול במדבר עמ' רעא
ס"ב ג' דברים עשה משרע"הברכת אבות עמ' שלה
ס. אפילו ספינות הבאות מגליא לאספמיא אינן מתברכות אלא בשביל ישראלמי השלוח (תשסז) ח"ב דף קיח, ח"ג דף רעג
ס. בש"א שני זכרים ובה"א זכר ונקבהחיי נפש ח"א עמ' רכב ע"ב
ס. גיורת אסורה לכהןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שב
ס. הבתולה למעט אנוסהגור אריה ויקרא פכ"א אות ה
ס. המלוה לעני בשעת דחקו עליו הכ' אומר וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' קמג
ס. הקרובה לרבות את הארוסהגור אריה ויקרא פכ"א אות ה
ס. יצאה זו שאין הוויתה ע"י אישגור אריה ויקרא פכ"א הערה 78
ס. כהן לא ישא את הגיורת, רשב"י אומר וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' קלט
ס. מטמא לאחותו בוגרתגור אריה ויקרא פכ"א הערה 91
ס. תוס' ד"ה וכן הוא אומר, רבקה אי קטנה או נערהחיי נפש ח"א עמ' רנח ע"ב
ס. תוס' ד"ה נילףיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקפח
ס: אמר ליה רבי זירא לרבי יעקב בר אירי בפירוש שמיע לך או מכללא שמיע לךשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קצד
ס: אשר לא ידעו משכב זכר מנא ידעילב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים כא סי' פא דף קכו/ז ע"א
ס: אתם קרויין אדם ואין אוה"ע קרויין אדםחמודי צבי ויקרא עמ' ט, קסח
ס: גיורת מבת שלש שנים ויום אחד פסולה לכהונהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רא
ס: גיורת פחותה מבת ג' שנים ויום א' כשירה לכהונה וכו' וכן היה רשב"י אומר קברי עכו"ם אין מטמאין באוהל, ורש"ידברי יואל מועדים ח"ה עמ' ריא
ס: גיורת פחותה מבת ג' שנים ויום א' כשירה לכהונה שנא' וכל הטף בנשים אשר לא ידעו וכו' קברי עכו"ם אינם מטמאין וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' תרנו, תרנז
ס: גיורת פחותה מבת ג' שנים ויום א' כשרה לכהונה וכו'חמודי צבי מועדים עמ' תקפז, תקפח
ס: גיורת פחותה מבת שלש ויום אחד כשירה לכהונהפני יהושע (תשסא) עמ' כ
ס: גיורת פחותה מבת שלש מותרת לכהןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פב, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רעא
ס: דרב הונא רמי כתיב כל אשה יודעתברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קפה
ס: וכל אשה יודעת איש בראויה ליבעל או נבעלה ממשישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנד
ס: וכל אשה יודעת איש בראויה ליבעל הכתוב מדבר וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת מטות דף קיא ע"ג; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת מטות דף כח ע"ד; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת מטות דף נא ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת מטות דף רלח ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קסז דף עא ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת מטות דף קל ע"ב
ס: קברי כותים אין מטמאין באהל וכו' אתם קרוין אדם ואין הכותים נקראים אדםחמודי צבי שמות עמ' מג, רעח, שלג
ס: קברי עכו"ם אינן מטמאיןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רלז, רמא
ס: ראויה להבעל אע"פ שלא נבעלהגור אריה במדבר פל"א אות טו
ס: שרה איילונית היתהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' כט
ס: תניא רשב"י אומר גיורת פחותה מבת ג' שנים ויום אחד כשרה לכהונהכתנות אור עמ' תקכ
סא אתם קרוים אדםעולם ברור פרק נו, נז
סא אדם אתם אתם קרויים אדםברית אברהם (בושערה) דף ב ע"ב
סא אתם קרויים אדםדבש לפי (תקסא) דף ג ע"ב
סא אתם קרויים אדם ואין אוה"ע וכו' ותאוה לעניםידו בכל סי' אלף קעב
סא אתם קרויים אדם ואין העכו"ם נקראים אדםאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' צז
סא אתם קרויים אדםאשל חיים ח"א עמ' קעג
סא אתם קרויים אדםדגלי יהודה דרוש א אות יח דף מ ע"ב
סא אתם קרויים אדםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לה ע"ד
סא אתם קרויים 'אדם', ואין אומות העולם קרויים 'אדם'אור חדש (הרטמן) פ"א אות 941, פ"ו אות 63, 454-455, פ"ג אות 293, 267
סא אתם קרויין אדםכנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' א
סא אתם קרויין אדם ואין אוה"ע קרויים אדםמנחת אליהו (תשנט) עמ' ריז
סא אתם קרויין אדם ואין העכו"ם קרויין אדםמאורי אור (טייטלבוים) עמ' ריד, רטז
סא אתם קרוין אדםגבעת שאול (בראך) עמ' רכ
סא ב"ש - ב' בנים - קיים פו"רכלי יקר (תשמח) עמ' קכט
סא דמעטינהו קראפני דוד (תקנב) דף פג ע"ג
סא ילפינן ממשה וב"ה לילף ממשהצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף י ע"ג
סא כ"ג שמת אחיו חולץכסא דוד (תקנד) דף ג ע"ד
סא כהן גדול שמת אחיו חולץכסא דוד (תשנ) עמ' י
סא כהן גדול שמת אחיו חולץכסא דוד (תקנד) דף ג ע"ד
סא לא יבטל אדם מפריה ורביהעינות מים דף ג ע"ד
סא לפי שכבר קיים פו"רצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף עא ע"ג
סא מ"ט דר"ן ותוסף ללדתצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף י ע"ג
סא ע"א ישראל נקראו אדם ולא עכו"םאור אברהם - רות עמ' נח
סא ע"א אדם אתם אתם קרוים אדםס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' רנו
סא ע"א אדם אתם וכו'אפיקי ים עמ' יא, תקפא, תקפו
סא ע"א אדם אתם, אתם קרויים אדם ואין העוברי כוכבים קרויים אדםמדבר שור סוף דרוש יד עמ' קכה-קכו, וסוף דרוש כח עמ' רסד; מאורות הראי"ה שבועות עמ' יח-יט; מאמרי הראי"ה עמ' 493
סא ע"א אדם נקראו ישראל וכו'גנזי חיים (פלאג'י) דף א ע"א (דף א ע"א, מערכת א' אות א
סא ע"א אין אוה"ע נקראים אדםפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' עב
סא ע"א אין אומות העולם נקראים אדםחכמת התורה וישלח עמ' תיב
סא ע"א אין העבו"ם קרוין אדםציץ השדה - שדי יער עמ' קי
סא ע"א אין העובדי כוכבים קרויין אדםמסילות הנביאים שופטים עמ' קעה, תקכז
סא ע"א אסור לעמוד בלא אשהברכת אבות עמ' סו
סא ע"א אתם קרהין אדם וכו'חיי נפש ח"ב עמ' קנח
סא ע"א אתם קרואים אדםקרן לדוד דברים עמ' רצא
סא ע"א אתם קרויים אדםאמרי רבי שפטיה עמ' כה
סא ע"א אתם קרויים אדםבעקבות משה שמות עמ' רסז
סא ע"א אתם קרויים אדםבעקבי יעקב עמ' קסה, שנב
סא ע"א אתם קרויים אדםישמח חיים (תשסה) מע' א אות יט
סא ע"א אתם קרויים אדםלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1323, 1132
סא ע"א אתם קרויים אדםלקוטי דיבורים עמ' 1132, 1323
סא ע"א אתם קרויים אדםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' כב, כח, רסא, רעח, שכא, תלד
סא ע"א אתם קרויים אדםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שב, שפט, תצט, תרד
סא ע"א אתם קרויים אדםרנת יצחק יחזקאל עמ' מד
סא ע"א אתם קרויים אדםשער החצר (תשעב) סי' קלז, תיא
סא ע"א אתם קרויים אדם ואין אוה"ע קרויים אדםרסיסי לילה סי' מג (עמ' 83), פוקד עקרים סי' ב (עמ' 4), ה (עמ' 38), קדושת השבת סי' ה (עמ' 25), ז (עמ' 50), מחשבות חרוץ סי' ו (עמ' 24), ח (עמ' 58)
סא ע"א אתם קרויים אדם ואין אוה"ע קרויים אדםפרי צדיק פדיון הבן אות ב, כי תשא אות ה, קדושים אות ה, לחג השבועות אות י, נשא אות י, חקת אות יב, בלק אות ב, ערב יוכ"פ אות א
סא ע"א אתם קרויים אדם ואין אומ"ה קרויין אדםעשרה מאמרות (תשס) עמ' [כח]
סא ע"א אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדםמאור עינים (תשעה) עמ' רמז, רצז, שפט
סא ע"א אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדםמאמץ כח (תשעה) עמ' קפו
סא ע"א אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדםצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קיח
סא ע"א אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קיח
סא ע"א אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדםתורת אביגדור ח"ב עמ' כב
סא ע"א אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדםשבט מישור עמ' ח
סא ע"א אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדםשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תנח
סא ע"א אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדםתורת משה (אלמושנינו) עמ' קל, רי
סא ע"א אתם קרויים אדם ואין העכו"םבנין שאול עמ' לו, רכב
סא ע"א אתם קרויים אדם וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' צג, צח-צט, שמב, תעז, תקד, שמות עמ' תרחצ, תשמט, ויקרא עמ' כח, [סא], רסד, תיז, תמא, תרג, במדבר עמ' נ-נא, רנו, דברים עמ' ריב, רצג, תשפד, יהושע-שמואל עמ' פג, תמה
סא ע"א אתם קרויים אדם וכו'יסוד ושורש העבודה שער הגדול פ"א
סא ע"א אתם קרויים אדםברכת אבות עמ' ריג
סא ע"א אתם קרויים אדםיין לבנון (תשסג) עמ' 228
סא ע"א אתם קרויים אדם, ותוס'תורת מנחם חמ"ה עמ' 269, חמ"ו עמ' 20, 279
סא ע"א אתם קרויים בנים ולא אומות העולםקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' עו
סא ע"א אתם קרויין אדםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רכח
סא ע"א אתם קרויין אדםבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר יב אות ב, מאמר קמב אות א
סא ע"א אתם קרויין אדםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שכט ד"ה ומרומז
סא ע"א אתם קרויין אדםלקוטי שיחות חל"ט עמ' 371
סא ע"א אתם קרויין אדםס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' פב-פג
סא ע"א אתם קרויין אדםתורת מנחם חט"ו עמ' 55, חי"ט עמ' 319, חכ"ג עמ' 170, חכ"ו עמ' 163
סא ע"א אתם קרויין אדםתורת מנחם חכ"ז עמ' 26, 39
סא ע"א אתם קרויין אדםתורת מנחם חל"ו עמ' 136
סא ע"א אתם קרויין אדםתורת מנחם חל"ט עמ' 170, חלק מ עמ' 93
סא ע"א אתם קרויין אדםתורת מנחם חלק ל עמ' 113, 176, חלק לא עמ' 28, 163, 201
סא ע"א אתם קרויין אדםתורת מנחם חמ"ב עמ' 27, 108, 212, חמ"ג עמ' 128,28
סא ע"א אתם קרויין אדםתורת מנחם חמ"ח עמ' 54, חמ"ט עמ' 37, 244, חלק נ עמ' 261, 398
סא ע"א אתם קרויין אדםתורת מנחם חנ"ד עמ' 199, חנ"ה עמ' 38, 366, חנ"ו עמ' 121, 325, חנ"ז עמ' 262
סא ע"א אתם קרויין אדםתורת מנחם חנ"ט עמ' 349, חלק ס עמ' 140, חס"א עמ' 132
סא ע"א אתם קרויין אדם ואין אומות העולם קרויין אדםבמי התורה עמ' טו, מט
סא ע"א אתם קרויין אדם ואין אומות העולם קרויין אדםמנות הלוי (תשסב) עמ' לד, שנד
סא ע"א אתם קרויין אדם ואין הגוים וכו'כדת נפש משיבת עמ' לט
סא ע"א אתם קרויין אדם ואין הגוים קרויין אדם (ורש"י ותוס' ד"ה ואין)לקוטי שיחות ח"י עמ' 103, חי"ב עמ' 3, חי"ג עמ' 31, חי"ז עמ' 5
סא ע"א אתם קרויין אדם ואין העו"כ קרויין אדםאור תורה השלם (מזריטש) סי' ו
סא ע"א אתם קרויין אדם ואין העובדי כוכבים קרויין אדםאוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' קטו
סא ע"א אתם קרויין אדם ואין העובדי כוכבים קרויין אדםאש דת (אסאד) עמ' קסח
סא ע"א אתם קרויין אדם ואין העובדי כוכבים קרויין אדםמדבר קדמות (תשסח) עמ' ו
סא ע"א אתם קרויין אדם ואין העובדי כוכבים קרויין אדםשארית מנחם - מאמרים עמ' קפז
סא ע"א אתם קרויין אדם ואין העוכדי כוכבים קרויין אדםחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ד מ"ו עמ' עט
סא ע"א אתם קרויין אדם ואין העכו"ם קרויין אדםאמרי אש (טאוב) עמ' שטז, שכא, שלח, שדמ, תמז
סא ע"א אתם קרויין אדם ואין עכו"ם קרויין אדםעבודת עבודה (תשסד) עמ' רפה
סא ע"א אתם קרויין אדם וכו'תורת מנחם חלק לג עמ' 346, חלק לד עמ' 40, 230
סא ע"א אתם קרויין אדםכתר שם טוב (תשסד) סי' רמא, הוספות סי' רכא
סא ע"א אתם קרויין אדםעמק תפלה (תשסו) עמ' צח
סא ע"א אתם קרויין אדםשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תקא
סא ע"א אתם קרויין אדם, ואין העובדי כוכבים קרויין אדםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' לה, קצח, רמז
סא ע"א אתם קרויין ארם ואין אומ"ה קרויין אדםחכמת התורה אמור עמ' רלו
סא ע"א אתם קרוים אדםדברי שאול בראשית עמ' עג, קכ, דברים עמ' רפג
סא ע"א אתם קרוים אדםלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' נו, עז, צב, רנט
סא ע"א אתם קרוים אדםמאיר נתיבות ח"א עמ' סט, עא, שטו, פב, צד, ח"ג עמ' נח
סא ע"א אתם קרוים אדםמצווה ועושה ח"א עמ' רלב
סא ע"א אתם קרוים אדםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 175, 170, 44, 43, 13
סא ע"א אתם קרוים אדםעטרת יהושע במדבר עמ' קסב
סא ע"א אתם קרוים אדםעטרת יהושע בראשית עמ' נא
סא ע"א אתם קרוים אדםעטרת יהושע שמות עמ' עג, רכד, רמא
סא ע"א אתם קרוים אדם ואין או"ה קרוין אדםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף ט ע"ב
סא ע"א אתם קרוים אדם ואין אומ"ה קרוין אדםחכמת התורה וארא עמ' תקי
סא ע"א אתם קרוים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם, ותוס'מלכי יהודה (תשע) עמ' צז
סא ע"א אתם קרוים אדם ואין אומות העולם קרוים אדםאור ישע (ראפשיץ) עמ' כא
סא ע"א אתם קרוים אדם ואין העובדי כוכבים קרויין אדםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קסט, רג, רטז, שכ
סא ע"א אתם קרוים אדם ואין העובדי כוכבים קרוים אדםבמסילה נעלה עמ' קצט
סא ע"א אתם קרוים אדם ואין העובדי כוכבים קרוים אדםטל חיים (פרידלנדר) עמ' שיב
סא ע"א אתם קרוים אדם ואין העובדי כוכבים קרוים אדםשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' תלג
סא ע"א אתם קרוים אדם ואין העכו"ם קרוים אדםעטרת יהושע ויקרא עמ' נז, קצא
סא ע"א אתם קרוים אדם וכו'חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קמג
סא ע"א אתם קרוים אדם וכו' ותוס' ד"ה ואין ובתורת חייםשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' יב
סא ע"א אתם קרוים אדם ולא העכו"םעיונים במשלי עמ' שכו
סא ע"א אתם קרוים אדם, תוס' ד"ה ואיןחכמת התורה קדושים עמ' כו, רסו
סא ע"א אתם קרוים אדם, תוס' ד"ה ואיןחכמת התורה בראשית עמ' קלח, תכב
סא ע"א אתם קרוין אדםדרשות הצל"ח השלם עמ' פב
סא ע"א אתם קרוין אדם ואין אומות העולם קרוין אדםחכמת התורה מצורע עמ' קכח
סא ע"א אתם קרויץ אדם ואין העכו"ם קרויין אדםאור אברהם דברים עמ' רכו
סא ע"א אתם קרוץ אדם תוס' ד"ה ואיןחכמת התורה נח עמ' רצו, תנט, תסא
סא ע"א דנכרים אין מטמאין באהלחכמת התורה בא עמ' שמג
סא ע"א דעת ר' שמעון דעכו"ם אינן מטמאין באהל אבל רבנן פליגי עליוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שכג
סא ע"א ואין העובדי כוכבים קרויין אדםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקא ד"ה וכבר
סא ע"א ואתן צאני מרעיתי אדם אתם, אתם קרואים אדם ולא האומות קרואים אדםשמחת מרדכי (רוזנמן) יוה"כ - מאמר שעיר המשתלח
סא ע"א ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם אתם קרויין אדם ואין העובדי כוכבים קרויין אדםדרכי התשובה עמ' קכג
סא ע"א ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם אתם קרויין אדם ואין העובדי כוכבים קרויין אדםדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' צג
סא ע"א ולא נפקד ממנו איש לעבירהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שעז
סא ע"א ותוס' - האדם הם אוה"עפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' שב
סא ע"א ינאי מלכא אוקמיה ליהושע בן גמלא בכהני רברביימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקפז
סא ע"א כהן הדיוט לא ישא אילונית וכו' אע"פ שיש לו אשה ובניםברית שלום (תעח) דף כח ע"א
סא ע"א כהן הדיוט לא ישא אילונית וכו' אע"פ שיש לו אשה ובניםברית שלום (תשסח) עמ' קעו
סא ע"א כהן הדיוט שאירס את האלמנהימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שלז
סא ע"א כהן לא ישא אילוניתס' חסידים סי' שפט
סא ע"א לר"ש אין עכו"ם מטמאין באהל דס אדם ואינם קרויים אדם, ותוס' ד"ה באדםאמרות ה' השלם ח"א עמ' פו, ח"ב עמ' קלז, ח"ג עמ' רחצ, ח"ה עמ' קצא, ח"ו עמ' קפג
סא ע"א מתים דקודם הדיבור מטמאים במגע ומשאבאר שרים במדבר פ' פנחס דרוש א אות ה
סא ע"א נכרי לאו בכלל אדםגנא דפלפלי עמ' רסה
סא ע"א עכו"ם אינן מטמאין באהלבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תלח
סא ע"א קברי גוים אינן מטמאין באהלתהלה לדוד (והרמן) פרק צד פסוק יט הערה כב
סא ע"א קברי נכרים אין מטמאיןקומץ המנחה (צונץ) דרוש נ אות א
סא ע"א קברי עובדי כוכבים אינם מטמאין באהל וכו'בי חייא ח"ב עמ' ר
סא ע"א קברי עובדי כוכבים אינן מטמאין באהלשיחות עבודת לוי סי' עג אות ז
סא ע"א קברי עובדי כוכבים אינן מטמאין באהל, שנאמר ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם, אתם קרויין אדם ואין העובדי כוכבים קרויין אדםמשנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' קסו
סא ע"א קברי עובדי כוכבים אינן מטמאין באוהלהשיר והשבח ח"א עמ' רפד
סא ע"א קברי עכו"ם אינם מטמאין באוהל, ותוס' ד"ה ממגע דפסקינן כחכמים דס"ל דמטמאיןחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' עא
סא ע"א קברי עכו"ם אינן מטמאין באהלברכת טוב עמ' קלט
סא ע"א קברי עכו"ם אינן מטמאין באהל כו' אתם קרויין אדם כו' (ובפרש"י ותוס')תורת מנחם חנ"ב עמ' 33, 112, 280, 371, חנ"ג עמ' 427,424
סא ע"א ר' שמעון סבר קברי עכו"ם אין מטמאין, אבל במגע ומשא לכו"ע מטמאיןלחמי תודה דף יד ע"ב
סא ע"א רבינא אמר נהי דמעטינהו קרא מאטמויי באהל וכו'מגילת סמנים עמ' קיא
סא ע"א רש"י ד"ה אלא הגיורת ותוד"ה איןלקוטי שיחות חי"ח עמ' 286
סא ע"א רש"י ד"ה מינהו - אחיו הכהנים וסנהדרין לא מינהורנת יצחק שמואל עמ' קעח
סא ע"א רשב"י ס"ל דקברי עכו"ם אינם מטמאיןבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות לא, מקץ אות סד
סא ע"א שומרת יבםהכתב והקבלה ויקרא פי"ח פסוק יח
סא ע"א שיתחרטו ישראל במחשבתם על מעשיהםשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' כא
סא ע"א תוד"ה ואין עובדי כוכביםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' ד
סא ע"א תוד"ה ממגעימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קיד
סא ע"א תוד"ה קבריבית ישי - דרשות עמ' רז
סא ע"א תוס' - האדם כולל אומות העולםקדושת השבת סי' ד (עמ' 21)
סא ע"א תוס' - יש חילוק בין אדם להאדם דעכו"ם בכלל האדם נינהותורת מנחם חלק ס עמ' 494
סא ע"א תוס' - עכו"ם קרוים האדםהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קעט
סא ע"א תוס' - קברי צדיקים אינם מטמאיןדובר צדק עמ' 28
סא ע"א תוס' ד"ה ואין - האדם אפילו נכרישפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תרמ
סא ע"א תוס' ד"ה ואיןחכמת התורה אחרי מות עמ' שז
סא ע"א תוס' ד"ה ואיןחכמת התורה חיי שרה עמ' שלג
סא ע"א תוס' ד"ה ואיןמגילת סמנים עמ' ס
סא ע"א תוס' ד"ה ואיןמדבר קדמות (תשסח) עמ' ו, נב
סא ע"א תוס' ד"ה ואיןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' לו
סא ע"א תוס' ד"ה ואיןשם שלמה דף יז ע"א
סא ע"א תוס' ד"ה ואין, עכו"ם נקרא האדם ולא אדםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קטז אות א, דרוש קמו אות ד
סא ע"א תוס' ד"ה ממגע - עיקר טעמא לפי שהי' מת מצוה שהי' מהרוגי מלכות והיו יראים לקוברוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קכח
סא ע"א תוס' ד"ה ממגעדברי שאול במדבר עמ' מו
סא ע"א תוס' ד"ה ממגעמגילת סמנים עמ' קיא
סא ע"א תוס' ד"ה ממגע וכו' דאין הלכה כר"ש בטומאת וכו'ברית שלום (תעח) דף מא ע"ב
סא ע"א תוס' ד"ה ממגע וכו' דאין הלכה כר"ש בטומאת וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רסא
סא ע"א תוס' ר"ה ואיןדברי שאול דברים עמ' רפג
סא ע"א תרקבא דדינרי עייליה ליה מרתא בת בייתוס לינאי מלכאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סט
סא ע"ב אלא גיורת (ורש"י)לקוטי שיחות חי"ח עמ' 286
סא ע"ב אמ"ר אלעא אר"י כשם שמצוה לו' דבר הנשמע וכו' והנ"י שםאיש אמונים דף מה ע"ד
סא ע"ב אמר להם בן עזאי ומה אעשה שנפשי חשקה בתורהבי חייא ח"ב עמ' נו
סא ע"ב אמר שמואל אף על פי שיש לאדם במה בנים אסור לעמוד בלא אשהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' ג
סא ע"ב אסור לעמוד בלא אשה וכו'רנת יצחק יהושע עמ' שמא
סא ע"ב אסור לעמוד בלא אשהפניני שבח עמ' צ
סא ע"ב אע"פ שיש לאדם כמה בנים אסור לעמוד בלא אשהרנת יצחק שופטים עמ' קנה
סא ע"ב אע"פ שיש לו כמה בנים אסור לעמוד בלא אשהאור אברהם - רות עמ' רי
סא ע"ב אתם קרואים אדםעולם אחד פרק סה
סא ע"ב אתם קרוי' אדםעולם הפוך פרק כז
סא ע"ב ב"ה אומרים זכר ונקבה, אם גם בשני זכריםשפע חיים - נישואין עמ' רנב
סא ע"ב ב"ש אומרים שני זכרים וב"ה אומרים זכר ונקבהמדבר קדמות (תשסח) עמ' כא
סא ע"ב ב"ש אומרים שני זכרים וב"ה אומרים זכר ונקבהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' יב
סא ע"ב בית שמאי אומרים שני זכרים ובית הלל אומרים זכר ונקבהבי חייא ח"א עמ' ד
סא ע"ב במצות פרו ורבו בעינן זכר ונקבהחכמת התורה מקץ עמ' רכז
סא ע"ב בפלוגתא דב"ש וב"ה בפרו ורבו, מהרש"א ד"ה וב"שחכמת התורה בראשית עמ' תצ, תצב, תצה
סא ע"ב בש"א ב' זכרים ובה"א זכר ונקבהרנת יצחק תענית עמ' פא
סא ע"ב בש"א ב' זכרים ובה"א זכר ונקבה שנא' זכר כו' מ"ט דב"ש ילפינן ממשה כו' וב"ה ילפינן מברייתו של עולם כו' ג' דברים כו' הסכימה דעתו כו' פירש מן האשה כו' רנ"א בש"א ב' זכרים וב' נקבות כו' אר"ה מ"ט דר"נ כו', ורש"יעשרה מאמרות (תשס) עמ' קל-קלב
סא ע"ב דכתיב בני משה גרשום ואליעזרשפע חיים - נישואין עמ' רנה
סא ע"ב וכן הוא אומר (ותוד"ה והן)לקוטי שיחות ח"י עמ' 69
סא ע"ב ור"מ קטן אינו חולץ שמא ימצא סריסאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קפה
סא ע"ב ותוס' - מתי מוכרים ס"ת בשביל בניםלקוטי שיחות חלק ל עמ' 27
סא ע"ב ותוס' ותוס' הרא"ש ורמב"ן ורשב"א הזמן שרבקה נשאה את יצחקמים רבים (פרנקל) פרשת חיי שרה אות א, וישלח אות ה
סא ע"ב זונה זונה כשמה דברי רבי אליעזר, רבי עקיבא אומר זונה זו מופקרתפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קלג
סא ע"ב זונה זונה כשמה דברי רבי אליעזר, רבי עקיבא אומר זונה זו מופקרתפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קלג
סא ע"ב כהן לא ישא איילוניתבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות כה, מקץ אות עג
סא ע"ב לא יבטל אדם מפ"ו ב"ש אומרים וכו' מ"ט דב"ש וכו' אין דנין אפשר משאי אפשרחיי נפש ח"ב עמ' רנ
סא ע"ב לא יבטל אדם מפו"ר אא"כ יש לו בנים וכו' וב"ה אומרים זכר ונקבהביאורי הזוהר (ר' דובער) דף כו ע"א
סא ע"ב לא יבטל אדם מפור' אא"כ יש לו בניםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' ח
סא ע"ב לא יבטל אדם מפו"ר וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 27
סא ע"ב לא יבטל אדם מפריה ורביהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' עט
סא ע"ב לא יבטל אדם מפריה ורביההשיר והשבח ח"א עמ' פג
סא ע"ב לא יבטל אדם מפריה ורביה אא"כ יש לו וכו' זכר ונקבהאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' מד
סא ע"ב לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים בית שמאי אומדים אומרים שני זכרים ובית הלל אומרים זכר ונקבה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' טז
סא ע"ב לא יבטל אדם מפריה ורביה וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ג
סא ע"ב לא יבטל אדם מפריה ורביה וכו' זכר ונקבהדברי סופרים סי' יב (עמ' 9), דובר צדק עמ' 38, 49
סא ע"ב לא יעמוד בלי אשהחכמת התורה בראשית עמ' תצא
סא ע"ב לבית שמאי מצות פריה ורביה בב' זכריםלחמי תודה דף רנג ע"א
סא ע"ב מח׳ ב״ש ב״ה בקיום פרי׳ ורבי׳יושב אהלים עמ' כד
סא ע"ב מצות פריה ורביה הוא ב' זכרים וב' נקיבות לב"ש ולב"ה זכר ונקיבהבנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות פט, תולדות אות כא
סא ע"ב משה מרעתיה הוא דעברדברי חנינא - ת"ת עמ' ש
סא ע"ב עד שיכלו כל נשמות שבגוףחכמת התורה נח עמ' תקסה
סא ע"ב פיתוי קטנה אונס הואצמח צדקה עה"ת עמ' קס
סא ע"ב פנוי הבא על הפנוי'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 409
סא ע"ב פנוי הבא על הפנויה עשאה זונה, וכ"ש נשוי - תוס'אור אברהם - רות עמ' ריא
סא ע"ב פסקי תוס' ק"י רבקה בת י"ד היתהבנין שאול עמ' קמג
סא ע"ב פרו ורבו הוי בזכר ונקבהחכמת התורה חיי שרה עמ' רצ
סא ע"ב פרי' ורבי' וכו' ב"ש אומרים וכו' ב"ה אומריםלקוטי שיחות ח"ו עמ' 256
סא ע"ב פריה ורביה באדם הראשוןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' כט
סא ע"ב פריה ורביה בשני זכריםחכמת התורה וישלח עמ' תקסג
סא ע"ב פריה ורביה הוי זכר ונקבהחכמת התורה נח עמ' כח-כט
סא ע"ב צדיקים אינם מטמאיןברכת אבות עמ' רי
סא ע"ב קיום מצות פו"ר בבן ובתאור אברהם דברים עמ' רל
סא ע"ב קיום מצות פו"ר הוא בבן ובתאור אברהם - רות עמ' רפז
סא ע"ב שאין בה פרצההכתב והקבלה בראשית פ"ד פסוק כג
סא ע"ב תוס' - אי רבקה קטנה היתה בעת שלקח יצחק אותהבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות ה
סא ע"ב תוס' ד"ה וכןאמרות ה' השלם ח"א עמ' שצז
סא ע"ב תוס' ד"ה וכןדברי שאול בראשית עמ' רמט, רנא
סא ע"ב תוס' ד"ה וכן הוא אומרבנין שאול עמ' קמג, קמו
סא ע"ב תוס' ד"ה וכן הוא אומר וכו'ברכת אבות עמ' פב
סא ע"ב תוס' ד"ה ולא קרא דפרו ורבו לברכהדובר צדק עמ' 34, 38
סא ע"ב תוס' האדם כולל נכריםבאר שרים במדבר פ' הקדמה
סא ע"ב תוספות ד"ה וכן - רבקה בת שלשהשיר והשבח ח"א עמ' סב
סא קברי מ"ה שנאמר אדם אתםלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קמג ע"א
סא רב אמר הואיל ואשתרי - רשב"אכסא דוד (תשנ) עמ' יא
סא רב אמר הואיל ואשתרי, רשב"אכסא דוד (תקנד) דף ד ע"א
סא תוס' - האדם גוייוסף תהלות (תקיד) דף כג ע"ב
סא תוס' ד"ה לא יבטלעינות מים דף ד ע"א
סא. אדם אתם - אתם קרויין אדם ואין העכו"ם קרויין אדםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' יח, נז, ע, עה, צא, קיג, קכ, רחצ; דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' ה, יב, מז, צח, קז, קיז, קמ, קנה, רלו, רלח, ערה
סא. אדם אתםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שכג
סא. אדם אתם כו'אור לשמים (תשסג) עמ' ג
סא. אדם אתם, אתם קרוים אדם ואין אומות העולם קרוים אדםיורה חכימא (תשעא) עמ' קע, רטז
סא. אין העכו"ם קרויין אדם וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קנו-קנז, קסט {מקורו של רשב"י, והרמב"ם פסק כוותיה}
סא. אין זונה אלא שנבעלה בעילת זנותגור אריה דברים פכ"ג הערה 45
סא. אין עובדי כוכבים קרויים אדםבן מלך - חכמה ומוסר עמ' קמו
סא. אין עכו"ם מטמא באהלדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' סח
סא. אין עכו"ם קרויים אדםדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קצט
סא. אירס אלמנה ונתמנה כה"ג יכנוסעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קנט
סא. אירס את האלמנה ונתמנה כהן גדול יכנוס וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' רלא
סא. אירס את האלמנה ונתמנה להיות כהן גדול יכנוסלהורות נתן ויקרא עמ' רעט
סא. אתם אדם ולא אומות העולםתורת חיים (קאסוב) עמ' קמב
סא. אתם קמין אדם וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' עו
סא. אתם קרואים אדם - גר"אקריאה בקריה ח"ב עמ' נב
סא. אתם קרויים ״אדם״נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קפו
סא. אתם קרויים אדםברית כהונת עולם (תשעד) עמ' כט
סא. אתם קרויים אדםברכת דוד עמ' קו
סא. אתם קרויים אדםגדולי מוסר עמ' קמו
סא. אתם קרויים אדםדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' רנ, ער
סא. אתם קרויים אדםדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 191,186, פ"א הערה 1612, פ"ג הערה 599, פ"ד הערה 1384, פ"ה הערה 289, 497, 638, 1270
סא. אתם קרויים אדםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שי
סא. אתם קרויים אדםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' סג
סא. אתם קרויים אדםכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' מח, נח
סא. אתם קרויים אדםלקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' פז
סא. אתם קרויים אדםמבשרת ציון ח"א עמ' רב, ח"ב עמ' פד
סא. אתם קרויים אדםמחשבת זקנים עמ' רלט
סא. אתם קרויים אדםנזר הקדש ח"א עמ' דש, שע, ח"ב עמ' קמט, ח"ג עמ' צו
סא. אתם קרויים אדםעצי חיים - מועדים עמ' קיז
סא. אתם קרויים אדםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קי, ח"ג עמ' י-יא
סא. אתם קרויים אדםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' יג, ר
סא. אתם קרויים אדםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תע
סא. אתם קרויים אדם ואין או"ה קרויים אדםמראה יחזקאל (תשסד) עמ' ט, קנד, רמב, תקסד
סא. אתם קרויים אדם ואין אוה"ע קרויים אדםדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש פו עמ' רפא, ח"ב דרוש קעט עמ' צט, דרוש רעה עמ' תפח
סא. אתם קרויים אדם ואין אוה"ע קרויים אדםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רכה
סא. אתם קרויים אדם ואין אוה"ע קרויין אדםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קלא
סא. אתם קרויים אדם ואין אומה"ע קרוים אדםנצח ישראל (הרטמן) עמ' פט הערה 123, רנב, דש
סא. אתם קרויים אדם ואין אומות העולם עובדי אלילים קרויים אדםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' מח
סא. אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדםלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קלה, קנד, קסו, רכה
סא. אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדםמגלה צפונות ח"ג פ' ראה
סא. אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדםמנחת אליהו (תשסא) עמ' שז
סא. אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' מב, מב הערה 88, מה הערה 97, קפט, קפט הערה 49, קצג, קצה, קצה הערה 79, קצו הערה 88, רנא הערה 102, רנט, רס הערה 14, שנז, שסז, תסח הערה 38, תקכח הערה 29
סא. אתם קרויים אדם ואין האומות קרויים אדםואני תמיד עמך עמ' ר
סא. אתם קרויים אדם ואין העובדי כוכבים קרויים אדםמסילות בלבבם - מסילה כ אות קמד, קכו
סא. אתם קרויים אדם ואין העובדי כוכבים קרויין אדםמרפא לנפש בראשית עמ' רצו
סא. אתם קרויים אדם ואין העכו"ם קרויים אדםלהורות נתן במדבר עמ' קצו
סא. אתם קרויים אדם ואין העכו"ם קרויים אדםשרגא המאיר מועדים עמ' רצט
סא. אתם קרויים אדם ואין העכו"ם קרויים אדם, ותוס' ד"ה איןלהורות נתן ויקרא עמ' כא
סא. אתם קרויים אדם ואין עכו"ם קרויין אדםזאת זכרון (תשנב) אות קנד, קצט
סא. אתם קרויים אדם וכו'בוצינא דנהורא (תשסז) עמ' רא
סא. אתם קרויים אדם וכו'ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קסט
סא. אתם קרויים אדם וכו'קשוטי כלה ח"י אות כט, סג, קלה, רסו
סא. אתם קרויים אדם וכו'תפארת ראובן עמ' רעג
סא. אתם קרויים אדם ולא אומה"עשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קפג
סא. אתם קרויים אדם ולא אומות העולםתורת איש ח"א עמ' קעג
סא. אתם קרויים אדם ולא האומותמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתג
סא. אתם קרויים אדם ולא האומותמדבר קדש מועדים ח"ב עמ' צב
סא. אתם קרויים אדםפחד יצחק פסח מאמר עו
סא. אתם קרויים אדםפחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ד
סא. אתם קרויים אדםצמח צבי אגרת מא
סא. אתם קרויים אדםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סא(רד), קכג, קלג, קסז, קצ, רנה, שכח-שכט {קודם מתן תורה גם בני נח קרויים אדם}
סא. אתם קרויים אדם, ואין האומות קרוים אדםברכת חיים ח"א עמ' 155
סא. אתם קרויים אדם, ולא העכו"םארץ צבי (תשע) עמ' קלב
סא. אתם קרויים ארםעל ישראל גאותו עמ' רעה
סא. אתם קרויין "אדם" ואין העובדי כוכבים קרויין "אדם"שרתי ח"א עמ' רלד
סא. אתם קרויין אדםדעת תפלה עמ' קסג
סא. אתם קרויין אדםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' צד, רח
סא. אתם קרויין אדםמגלה עמוקות (תשסח) אופן מח, קמב, רלט
סא. אתם קרויין אדםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' ה, סב, שנה
סא. אתם קרויין אדםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תמח, תקכא
סא. אתם קרויין אדםעלי שור ח"ב עמ' רב
סא. אתם קרויין אדםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' ב, קנז, שכב
סא. אתם קרויין אדם ואין אוה"ע קרויין אדםדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' צ
סא. אתם קרויין אדם ואין אוה"ע קרויין אדםהישר והטוב (תשסג) עמ' קד, קה, קעז
סא. אתם קרויין אדם ואין אוה"ע קרויין אדםמצווה ועושה ח"ב עמ' תשמח
סא. אתם קרויין אדם ואין אוה"ע קרויין אדםצור יעקב (יעבץ) טהרה - מצורע
סא. אתם קרויין אדם ואין אוה"ע קרויין אדםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' צא, קמ, רפ
סא. אתם קרויין אדם ואין אומה"ע קרויין אדםויגד יעקב עמ' תר, קפח
סא. אתם קרויין אדם ואין אומות העולם קרויין אדםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קכח
סא. אתם קרויין אדם ואין אומות העולם קרויין אדםחיים שיש בהם מועדים עמ' שמט
סא. אתם קרויין אדם ואין אומות העולם קרויין אדםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' סו
סא. אתם קרויין אדם ואין אומות העולם קרויין אדםכסף נבחר (מרגליות) עמ' קפו
סא. אתם קרויין אדם ואין גוים קרויין אדםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קמד
סא. אתם קרויין אדם ואין גוים קרויין אדםחיי נפש ח"ו עמ' כ ד
סא. אתם קרויין אדם ואין האוה"ע קרויין אדםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' נא
סא. אתם קרויין אדם ואין הגוים קרויין אדםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' יג, רכג, רלז
סא. אתם קרויין אדם ואין הכותים קרויין אדםחמודי צבי מועדים עמ' רח, תקפו-תקפח
סא. אתם קרויין אדם ואין העבו"ם קרויין אדםבישורון מלך ח"א עמ' שג, דש, ח"ב עמ' קו
סא. אתם קרויין אדם ואין העובדי כוכבים קרויין אדםדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 160
סא. אתם קרויין אדם ואין העובדי כוכבים קרויין אדםדעת תבונות - עת לעשות מע' א אות רכו, מע' ד אות שלא, תלח, מע' ה אות מ, מע' ז אות צג
סא. אתם קרויין אדם ואין העובדי כוכבים קרויין אדםדרך ה' (באום) ח"א פ"ב אות לב, פ"ד אות סז, ח"ב פ"ג אות מד, פ"ד אות א, ח"ד פ"ז אות מז, פ"ח אות מג
סא. אתם קרויין אדם ואין העובדי כוכבים קרויין אדםמאור עינים (תשעט) עמ' רצו
סא. אתם קרויין אדם ואין העובדי כוכבים קרויין אדםשל"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות ו, בראשית אות ג, נח אות ו, יח, חיי שרה אות ז, תולדות אות כו, כח, וישב אות כה, שמות אות ו, וארא אות י, יתרו אות יג, כח, משפטים אות ל, לא, ויקרא אות ג, במדבר אות ו, נשא אות ד, חוקת אות יג בהגה"ה, דברים אות טז, עקב אות ד, ראה אות ד, כי תצא אות ב, זאת הברכה אות י
סא. אתם קרויין אדם ואין העוברי כוכבים קרויין אדםבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 60, 332, באר ב הערה 563-561, באר ד הערה 372, 485, 1257, באר ה הערה 342, באר ז הערה 40
סא. אתם קרויין אדם ואין העוברי כוכבים קרויין ארםמאור עינים (תשנח) עמ' קעח
סא. אתם קרויין אדם ואין וכו'קשוטי כלה חי"א אות ח
סא. אתם קרויין אדם ואין עובדי כוכבים קרויין אדםדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 74, 86, 100, 146, פ"ב הערה 243, 522, 524, פ"ג הערה 1050, 1574-1557, פ"ד הערה 247, 237, פ"ה הערה 167, פ"ו הערה 113, 342, 1878
סא. אתם קרויין אדם ואין עובדי כוכבים קרויין אדםתפארת צבי ויקרא עמ' שיא
סא. אתם קרויין אדם ואין עכו"ם קרויין אדםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שסב
סא. אתם קרויין אדם ולא אומות העולםאור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' טו
סא. אתם קרויין אדם ולא עכו"םתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' לו, רנט, שנד
סא. אתם קרויין אדםעקבי אבירים (תשסה) עמ' קעה, קעו, קפב
סא. אתם קרויין ארם ואין העכו"ם קרוין אדםבינת ישראל (תשסו) דף לו ע"ב, מח ע"ב
סא. אתם קרוים אדםאור השמש (תשסח) עמ' טז
סא. אתם קרוים אדםשבט מישראל (קרמניץ) פרק עג פסוק ה, פרק קלה פסוק טו
סא. אתם קרוים אדם ואין אוה"ע קרוים אדםדבש השדה עמ' קא
סא. אתם קרוים אדם ואין אוה"עמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' לג, רצו
סא. אתם קרוים אדם ואין אומה"ע קרויים אדםגור אריה בראשית פ"א אות ז, פל"ח הערה 17, פמ"ו אות ה, שמות פכ"ב אות לד, במדבר פל"א אות יח, דברים פ"ב הערה 24, פ"ד הערה 156
סא. אתם קרוים אדם ואין אומה"ע קרוים אדםעירין קדישין השלם עמ' קפו, תלא
סא. אתם קרוים אדם ואין אומות העולם קרוים אדםבית יצחק (ויינברגר) עמ' רלח
סא. אתם קרוים אדם ואין אומות העולם קרוים אדםפרדס המלך (תשסט) אות תג
סא. אתם קרוים אדם ואין עכו"ם וכו'נועם אליעזר שמות דף לב ע"ב, רצ ע"א
סא. אתם קרוים אדם ואין עכו"ם קרויים אדםדברי יואל מועדים ח"ד דף קנ ע"ב
סא. אתם קרוים אדם ואין עכו"ם קרוים אדםפלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' ל, צד, צה, קסו, קפג, ח"ב עמ' כב
סא. אתם קרוים אדם ואין עכו"ם קרוים אדםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' עו
סא. אתם קרוים אדםגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' עג
סא. אתם קרוים אדםילקוט אוהב ישראל עמ' צט
סא. אתם קרוים אדםמשמרת איתמר (תשסה) עמ' שיא, תקמג
סא. אתם קרוים אדםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' פו, קיז, קפא, שלז, שסא, תג, תרכ, תרל
סא. אתם קרוים אדםפרי חיים (קנולר) אבות פרק א
סא. אתם קרוים אדםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' ר
סא. אתם קרוים ארםברכת חיים ח"ב עמ' 210, 84
סא. אתם קרוין אדםכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' צב, קסח, קעד
סא. אתם קרוין אדםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' כו, קס, קצד, תלג
סא. אתם קרוין אדם ואין אומות העולם קרוין אדםבת עין (תשסז) עמ' יא-יב, עו, קכט, רמב
סא. אתם קרוין אדם ואין אומות העולם קרוין אדםמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' קכז
סא. אתם קרוין אדם ואין עכו"ם קרוין אדםפאר יעקב ח"ג עמ' טו, תרנז
סא. אתם קרוין אדםשפת אמת (רייז) סוכות עמ' קנד, קסו, רכד
סא. אתם קרוץ אדם ואין אומות העולם קרויין אדםנחמד ונעים (תשסח) בשלח ד"ה והנה אמרנו
סא. בני יעקב נקראו אדםדמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק לב פסוק ח
סא. בתו' גוי אקרי האדם ולא אדםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פב, צז
סא. בתום', דיש חילוק בין אדם להאדםדבש השדה עמ' קמה
סא. גוי לא מטמא באוהלברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קסו
סא. ד' מדרגות יש באדם, אנוש אדם בו' וגדול שבכולם אדםדברי מנחם (היימליך) עמ' שעז
סא. דלא מקטיל חד מישראלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקע
סא. האדם, אם הגוים נקראים אדם מטמאין גם באהלכסף נבחר (מרגליות) עמ' קכו, רפו
סא. הלוחמים לא חטאו במלחמת מדיןשיחות לספר במדבר עמ' שא
סא. המוסר את בתו למי שאין לו אישות קרוי זנותגור אריה ויקרא פי"ט הערה 281
סא. הרא"ש פ"ו ס"ו לא הוי זונה אלא מחייבי כריתותגור אריה דברים פכ"ג הערה 45
סא. ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם - אתם קרואים אדםקריאה בקריה ח"א עמ' קצא, ח"ב עמ' כו, נב, שכז, ח"ג עמ' נב
סא. ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם, אתם קרויין אדם, ואין העובדי כוכבים קרויין אדםשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רכט, שעב, מס' תענית אות קלט
סא. ואתן צאני צאן מרעיתי ארם אתם - אתם קרואים אדם - מהר"לקריאה בקריה ח"א עמ' קצא
סא. וכן היה רשב"י אומר קברי עכו"ם אינן מטמאין וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רצט
סא. ולא נפקד ממנו איש בעבירהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תפ
סא. ולא נפקד ממנו איש לעבירהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שב, שה
סא. ולא נפקד ממנו איש, לעבירהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' ריז, תה
סא. ולא נפקד ממנו איש, שאף אחד לא נכשל בעבירהויברך דוד עמ' קלא
סא. ולא נפקד ממנו איש, שלא נמצא בהם אדם שחטאקדושת יצחק עמ' פג
סא. ורבנן לא נפקד ממנו אישמבשרת ציון ח"ד עמ' שכא
סא. ישראל מטמאין באהל ואין האומות מטמאים באהלמבשרת ציון ח"א עמ' צו
סא. ישראל נקראו אדםדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' כב
סא. ישראל נקראו אדםצמח דוד (סקאליע) עמ' רמז
סא. ישראל קרויים אדםעקבי אבירים (תשעא) עמ' פח
סא. כהן הדיוט לא ישא איילוניתפנים מסבירות עמ' ח
סא. כהן לא ישא איילונית אא"כ יש לו אשה ובניםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף מח ע"א
סא. כהן שאירם אלמנה ונתמנה להיות כה"גשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קלד
סא. לא יבטל אדם מפרי' ורבי' אלא א"כ יש לו ב' זכרים דברי ב"ש ובה"א זכר ונקבהחיי נפש ח"ד עמ' רה, רטו, רל, רסב
סא. לא נפקד ממנו אישפרפרת אליעזר פרשת מטות פרק לא פסוק כח
סא. לא נפקד ממנו איש בעבירהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קעח
סא. לא נפקד ממנו איש לעבירהפרפרת משה ח"ב עמ' רעה
סא. לא נפקד ממנו איש שלא המצא בהם אדם חוטאדובר צדק (זילבר) עמ' רסח
סא. מנהו אין נתמנה לאמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תצג
סא. מנין לגוי שעוסק בתורה שהוא ככהן גדול, ותוס' ד"ה ואיןכסף נבחר (מרגליות) עמ' קכה
סא. מעשה ביהושע בן גמלא שקדש את מרתא בת ביתום וכו', מנהו אין נתמנה לא וכו' קטיר קחזינא הבאדברי יואל פ' במדבר דף צה ע"א, פ' פנחס דף קנט ע"א, פ' שופטים דף קד ע"א
סא. מעשה ביהושע בן גמלא שקידש את מרתא בת ביתום ומנהו המלך להיות כהן גדול וכו' מנהו אין נתמנה לא וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קנז
סא. מתי ישראל מטמאין ולא מתי עכו"םיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תיט
סא. נהי דמעטינהו קרא מאטמויי באהל דכתיב אדם כי ימות באהל, ממגע ומשא מי מעטינהו קראדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' קא
סא. עיילה ליה מרתא בת בייתוסתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תכח
סא. עכו"ם אינם קרויים אדםכד הקמח (מישור) עמ' ע
סא. פלוגתא בגמרא אי קברי עכו"ם מטמאיםדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' קצד
סא. קברי גויים אין מטמאיםמבשרת ציון ח"ג עמ' פ
סא. קברי גויים אינם מטמאים באהלתפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק א דף ט ע"ב; מזמור לתודה (אריפול, שלו) פ' אל ה' במחברת השנית דף יו/יז ע"ב; ידי משה (שנז) קהלת דף ריב ע"ב ודף קצד ע"א; בית אלהים (שלו) שער א מ"א דף ד ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) דרוש ג דף ד ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תיב דף קמג ע"א; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת תשא דף קנט ע"ב; צרור המור (שכז) פרשת בראשית דף ב ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער עו דף רב/רכ ע"ב; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ג כ"ה פ"ב דף ריא ע"ב; קהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש יב דף קמה ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ירמיה לה דף צה ע"ג; חבצלת השרון (אלשיך, שנב) דף מו ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר י פרק ט דף קפו/ז ע"ב; מעשי ה' (שמג) מאמר ב חלק א פרק ב דף מה ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת חקת דף רכט ע"ד; קול יעקב (מרגלית, תיח) דף ב ע"ב; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש מג דף עג ע"ד; עמק המלך (בכרך, תח) שעשועי המלך דף פה ע"ג-ע"ד; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש א דף ג ע"א, ודרוש ד דף יט ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קסח דף עא ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מ דף קצב ע"ג; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק א דף ד ע"א, ופרק יב דף יג ע"א; באר שבע (שעד) כריתות דף מז ע"ב, והוריות פרק ג דף יו ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת בא דף פ ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' כב דף טו ע"ג; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף טו ע"ד, ודף מו/ז ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת בראשית דף ז ע"ג; ס' ראב"ן (שע) סימן לו ש יו/יז דף נט ע"ב; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) דרוש לפסח מאמר א דף מא ע"א
סא. קברי גוים אינן מטמאין באהל וכו' ואין הגוים קרויין אדםשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות יז, כז, קס-קסב, קסו, רמט, שעד, עשרה מאמרות אות יג, נז, נח, שער האותיות אות ק ס"ק שפד
סא. קברי ישראל מטמאין באוהל קברי עכו"ם אין מטמאיןדגל מחנה יהודה עמ' שטז
סא. קברי עבו"ם אינם מטמאים באוהלצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקנג
סא. קברי עובדי כוכבים אינן מטמאין באהלהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פו
סא. קברי עכו"ם אין מטמאין באהלאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקנה
סא. קברי עכו"ם אין מטמאין באהל משום דאין קרויין אדםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' יז
סא. קברי עכו"ם אינם מטמאיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רעח
סא. קברי עכו"ם אינן מטמאין באהלדברי יואל פ' חוקת דף פא ע"ב
סא. קברי עכו"ם אינן מטמאין באהלעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קח
סא. קברי עכו"ם אינן מטמאין באהל וכו' אתם קרויין אדם וכו'חמודי צבי בראשית עמ' קיח, רמח, רסג, תקכה
סא. קברי עכו"ם אינן מטמאין באוהלחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' צט
סא. קברי עכויים אין מטמאין באוהלשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רח, תעא
סא. רילמא איקטל חד מישראל וכו', ורבנן לא נפקד ממנו איש ורשב"י לא נפקד ממנו איש לעבירהחמודי צבי מועדים עמ' תקפח
סא. רש"י - מינהו אין, כלומר המלך מינהו אבל אחיו הכהנים וסנהדרין לא מנוהודברי יואל פ' במדבר דף רצה ע"א
סא. רש"י - עכו"ם לא איקרי אדם, והא כתיב נפש אדם, ומשני הואיל וכתיב נפש בהמה. היינו דשייך לקרותן נפש אדם נגד נפש בהמה, אבל אדם סתמא לא איקרוערבי נחל (תשסד) עמ' תפח
סא. רש"י - קטיר קחזינא הכא, קשר של רשעים אני רואה כאן שלא הי' ראוי לך וכו'דברי יואל פ' במדבר דף צו ע"א
סא. רש"י יש דין זונה אף בחייבי לאויןגור אריה דברים פכ"ג הערה 47
סא. רשב"י אומר קברי עכו"ם אינן מטמאין באהלנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ב אות יב
סא. רשב"י אומר קברי עכו"ם אינן מטמאין באהלתפארת צבי בראשית עמ' סד
סא. רש"י ד"ה נפש אדם, גוים קרויין אדם לגבי בעלי חייםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' נה(קפג)
סא. תוד"ה אתם קרוים אדם - עכו"ם אין קרויים "אדם" אלא "האדם"תיבת גמא (תשסז) עמ' לב
סא. תוד"ה ואיןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תכג
סא. תוד"ה ואיןאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תסו
סא. תוד"ה ואין, ישראל קרויין אדם, האדם כולל גם עבו"םתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' כז-כח, מד-מו, קנז
סא. תוד"ה ממגעתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קסח(קכו) {הלכתא דלא כרשב"י}
סא. תוס' - אין התורה כותבת פורעניות על ישראלפאר יעקב ח"ד עמ' רסח
סא. תוס' - עכו"ם קרויים האדם ולא אדםתפארת צבי בראשית עמ' סד
סא. תוס' - עכו"ם קרויים האדם ולא ארםתפארת צבי ויקרא עמ' שיא
סא. תוס' - עכו"ם קרויין האדםשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קמה
סא. תוס' ד"ה איןגור אריה בראשית פכ"ח הערה 14
סא. תוס' ד"ה ואיןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תכג, תמח
סא. תוס' ד"ה ואיןמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרלד, תתג
סא. תוס' ד"ה ואיןנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ב אות יב
סא. תוס' ד"ה ואיןעקבי אבירים (תשעא) עמ' פח
סא. תוס' ד"ה ואיןערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' סו
סא. תוס' ד"ה ואיןקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תקצ
סא. תוס' ד"ה ואיןתורת איש ח"ב עמ' קמה
סא. תוס' ד"ה ואין העכו"ם, ב"ב נח: תוס' ד"ה מציין אתם קרוין אדם ולא העכו"ם. וקשה מכמה מקומות, ואומר רבינו תם דיש חילוק בין אדם להאדםערבי נחל (תשסד) עמ' תפה, תקסח, תשיב, תשכג
סא. תוס' ד"ה ואין, אדם אפילו עכו"ם במשמע, ואדם סתם נקראו דווקא ישראלפרדס המלך (תשסט) אות תג
סא. תוס' ד"ה ואין, ור"ת מפרש דיש חילוק בין אדם להאדםדברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תרסז ע"א
סא. תוס' ד"ה ואין, תימא דעכו"ם העוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול שנאמר אשר יעשה אותם האדם וגו' כהנים לוים וישראלים לא נאמר אלא האדם, ומשני דאדם קרויין ישראל בלבד, והאדם כולל עובדי כוכביםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' כב, לג, קצב
סא. תוס' ד"ה ואין: אדם - ישראל, האדם - עכו"ם ב' ע
סא. תוס' ד"ה וכןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שמד
סא. תוס' ד"ה ממגע - מחלוקת אם קברי צדיקים מטמאים או לאדברי יואל מועדים ח"ט עמ' של
סא. תוס' ד"ה ממגענחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות לד
סא. תוס' ד"ה ממגע וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' צט
סא. תוס' ד"ה ממגע, וכן היה רגיל בכל מקום לדחות כמו שמצינו כשהיה קובר רבי עקיבא וא"ל לאו ניהו מר א"ל צדיקים אינם מטמאין וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שצב
סא. תוס' ד"ה מניןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קי
סא. תוס' ד"ה שנבעלהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תצט
סא. תוס' דכי ימות משמע באותם העתידים למות עדייןגור אריה במדבר פ"ז הערה 57
סא. תוס' לא הוי זונה אלא מחייבי כריתותגור אריה ויקרא פכ"א אות יג
סא. תוס', ור"ת מפרש דיש חילוק בין אדם להאדם דעובדי כוכבים בכלל האדםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' פט, רפג, תקצו
סא. תניא אין בתולהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קטז
סא. תניא אין בתולהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קפא
סא. תניא רשב"י אומר קברי גויים אינם מטמאיםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ו
סא. תניא רשב"י אומר קברי עכו"ם אין מטמאין שנאמר אדם אתם, אתם קרוין אדם ולא אומות העולם קרויין אדםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' כב, כח, קצב
סא. תרקבא דדינרי עיילה לי' מרתא בת ביתום לינאי מלכא וכו'הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר טז
סא. תרקבא דדינרי עיילה ליה מרתא בת ביתוס לינאי מלכא עד דמוקי ליה ליהושע בן גמלא בכהני רברבידברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף שפא ע"ב
סא: אופן קיום מצות פריה ורביהנזר הקדש ח"ב עמ' תרכא
סא: אין זונה אלא גיורת ומשוחררתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עא
סא: אין זנות בפנויהגור אריה ויקרא פי"ט אות מט
סא: איש ואשה שזכו כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף ס ע"ב
סא: אם כה"ג קידש אשה מותרת לומרפא לנפש בראשית עמ' קפב
סא: אסור לעמוד בלא אשה וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' פג{אם האיסור גם על האשה}
סא: אסור לעמוד בלא אשת שנאמר לא טוב וגו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' פג(ער) {איך למידין מקודם מתן תורה}
סא: אף על פי שיש לו לאדם כמה בנים אסור לעמוד בלא אשהבית נאמן (ביגה, שפא) דרוש לזווג דף מח ע"ב
סא: אפילו שיש לאדם כמה בנים אסור לעמוד בלי אשהבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש י דף מח
סא: אתם קרויים אדםבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' נה
סא: ב"ה אומרים זכר ונקבהקומץ המנחה (צונץ) דרוש סו אות ב
סא: ב"ה אומרים זכר ונקבהפרדס מנחם עמ' כד
סא: ב"ה אומרים זכר ונקיבהקשוטי כלה ח"י אות רמא
סא: ב"ה מברי בן ובתאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' יא, שלט
סא: ב"ש אומרים ב' זכרים ובה"א זכר ונקבהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשנב, תשנה
סא: ב"ש אומרים ב' זכרים וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרעב, תרעו
סא: ב"ש אומרים שני זכריםדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק א פסוק ה(2)
סא: ב"ש אומרים שני זכריםפני מלך בראשית עמ' רמ
סא: בית הלל אומרים זכר ונקיבה שנאמר זכר ונקבה בראםדובר צדק (זילבר) עמ' לה
סא: בית שמאי אומרים שני זכרים ובית הלל אומרים זכר ונקבה וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' שט
סא: בית שמאי אומרים שני זכרים ובית הלל אומרים זכר ונקבהכסף נבחר (מרגליות) עמ' קלז, קפו, רלה
סא: בית שמאי ס"ל קיום פ"ו ב' זכרים ובית הלל ס"ל זכר ונקבהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תו, תשמח, א'שפב
סא: בן ובת - פרו ורבובך יברך ישראל (תשסח) עמ' ט
סא: בש"א שני זכריםתורת יחיאל בראשית עמ' שעו
סא: הא יש לו בנים, מפריה ורביה בטיל וכו' לא טוב היות האדם לבדומבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רמז
סא: היו לו בנים בהיותו עובד כוכבים ונתגייר, רבי יוחנן אמר קיים פרי' ורבי', וריש לקיש אמר לא קיים פרי' ורבי' וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' שט
סא: הלא קיום מצות פרי' ורבי' הוא דוקא על ידי בן ובתפחד יצחק פסח מאמר פ
סא: וב"ה אומרים זכר ונקבהקשוטי כלה חי"א אות צד, רעא
סא: זונה היא הפקרגור אריה בראשית פל"ד אות יא
סא: זונה זו מופקרתמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קמט
סא: יש הסובר שפנוי הבא על הפנויה עשאה זונהגור אריה דברים פכ"ג אות יד
סא: כהן לא ישא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפג
סא: כל השרוי בלא אשה כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף לג ע"ג, ס ע"ב
סא: לא יבטל אדם מפ"ו אלא א"כ יש לו בנים בש"א וכו' ובה"א וכו'חיי נפש ח"ג עמ' ג, קמא
סא: לא יבטל אדם מפ"ו וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרעא
סא: לא יבטל אדם מפ"ו עד שיהיה לו בנים בש"א שני זכרים ובה"א זכר ונקיבהדובר צדק (זילבר) עמ' לג, רכא
סא: לא יבטל אדם מפו"רודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' עה
סא: לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים בית שמאי אומרים שני זכרים ובית הלל אומרים זכר ונקבהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תצב, תקלא
סא: לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו וכו' ובית הלל אומרים זכר ונקבהשל"ה (תשנז) פרשת בראשית אות ג, יג, כט, יתרו אות כז
סא: לא יבטל ארם מפ"ו אלא א"כ יש לו ב' זכריםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' צו, ק
סא: לא יבטל מפריה ורביה אא"כ יש לו בניםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ריא
סא: לב"ש יוצאין מצות פו"ר בב' זכריםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רמט
סא: לכ"ע פנוי הבא על הפנויה לשם קידושין עשאה זונהכתנות אור עמ' קלד
סא: לפי דברי בית הלל מצות פריה ורביה בבן ובתאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' נו
סא: לשיטת בית שמאי מצות פריה ורביה הוא בב' בניםשם יחזקאל עמ' שג
סא: מ"ט דב"ש וכו' אין דנין אפשר משאי אפשרחיי נפש ח"ד עמ' צב, רס
סא: מ"ט דב"ש ילפינן ממשה וכו' וב"ה ילפינן מברייתו של עולם וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רלב
סא: מהרש"א ד"ה וכן הוא אומרנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' א אות ב
סא: מצות פו"ר לב"ש בשני זכרים ולב"ה בזכר ונקבהעקבי אבירים (תשסה) עמ' לד
סא: מצות פו"ר מתקיימת בבן ובתגור אריה בראשית פל"ח הערה 83, פמ"א הערה 118, שמות פ"א הערה 79
סא: מצות פו"ר, זכר ונקבהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' סט
סא: מצות פריה ורביה בן ובתשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רלא
סא: מצות פריה ורביה לא פחות מבן ובתמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' סג
סא: נרם ר' אלעזר בלא יו"דתיבת גמא (תשסז) עמ' רנז
סא: פיתוי קטנה אונםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שיג
סא: פיתוי קטנה אונם הואגור אריה בראשית פכ"ד הערה 146
סא: פיתוי קטנה אונס הואפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קלו
סא: פנוי הבא על הפנויהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עח, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמג, מקראי קדש (תשנג) עמ' שכז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צו, קסט
סא: פריה ורביה, בה"א זכר ונקבהברכת חיים ח"ב עמ' 210
סא: קיום פח"ר לב"ה ע"י בן ובתדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק א פסוק ה
סא: ר"י אומר אע"פ שיש לו אשה ויש לו בנים לא ישא אילונית וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' קעח ע"ב
סא: ר"מ חייש למיעוטא, לגבי יבם קטןאשל חיים ח"א עמ' פט
סא: ר"ש אומר ב' זכרים וב"ה אומרים זכר ונקבהנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לב אות א
סא: שיעור פו"ר זכר ונקבהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קה
סא: תוס' ד"ה וכןנזר הקדש ח"ב עמ' תקפו, תשכ
סא: תוס' ד"ה וכן הוא אומר, רש"שנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' א אות א
סא: תוס' ד"ה וכן, בזמן לידת רבקה מדרשות חלוקות זע"זדברי יואל פ' חיי שרה דף תקו ע"א, פ' תולדות דף תקצב ע"א, תרכב ע"א
סא: תוס' ד"ה וכן, בת י"ד היתה רבקה כשנישאתדברי יואל פ' חיי שרה דף תקו ע"א
סא: תוס' וכן רבקה בת י"ד היתה כשנשאת ליצחקעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסא
סב : הנושא את בת אחותו (ותוס')+ספר החיים (תשנג) עמ' נט
סב אין ב"ד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףחוקר עולם (בינקוביץ) דף כד ע"ב
סב אין בין דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףברית אברהם (בושערה) דף כב ע"ב
סב אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רמז
סב 'אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוףשיחות לספר בראשית עמ' קמה, שיחות לספר ויקרא עמ' רכג
סב אמר ר' תנחום ב"ח כל השרוי כו'עינות מים דף ג ע"א
סב אמרו שנים עשר זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת ער אנטיפרס וכולם מתו בפרק אחר מפני שלא נהגו כבור זה לזההערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' קיז
סב אעשה לו עזר כנגדו זכה עוזרתו לא זכה כנגדודעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שלג
סב בבקר זרע את זרעיך אם הי"ל תלמידים בבחרותועמודי חיים דף מז ע"ב
סב בני בנים הרי הם כבניםחומת אנך (תקסא) ח"א דף לה ע"א
סב בני בנים הרי הם כבניםחומת אנך (תקסא) ח"א דף לה ע"א
סב בני בנים הרי הן כבניםחומת אנך ויצא אות יד
סב ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים דעתו לדעת המקוםמנחת אליהו (תשנט) עמ' ערב
סב דיינו שמגדלות בנינו ומצילות מן החטאשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שפז
סב האוהב את שכניו והנושאויחי יעקב דף נג ע"א
סב היו לך תלמידים בנערותך יהיולך בזקנותךזכרון יהודה (מונק) זכרון יהודה (מונק) דף 2
סב המקרב את קרוביואברהם את ידו ח"ב דף עז ע"ד, פט ע"ד
סב המשיא בניו סמוך פרקןמרפא לנפש ח"ד סי' נט אות א
סב הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםבין המשפתים בראשית עמ' לז, קה, רכא
סב י"ב אלף תלמידי ר' עקיבא מתו בין פסח לעצרתדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1345
סב יכבד אשתו ינתר מגופוכלי יקר (תשמח) עמ' שפב
סב ישא אשה בזקנותורנת יצחק יהושע עמ' שמא
סב כ"ד אלף תלמידי ר"ע שמתו בולם בפרק אחדושב ורפא לו עמ' קעח
סב כל אדם שאין לו אשה כאלו וכו'חכמה מאין דף א ע"א
סב כל השרוי בלא אשהאם הבנים ח"א דף יג ע"ג
סב כל השרוי בלא אשה שרוי בלא תו'אמרי אמת (אמדו) דף ב ע"ג
סב כל השרוי בלא אשה שרוי בלא תורהאם הבנים ח"א דף י ע"ג, טו ע"א, טז ע"ג, סו ע"ד, סט ע"ג, קמז ע"א
סב כל השרוי בלא אשה שרוי בלא תורהמנחת אליהו (תשנט) עמ' קנ
סב כל השרוי בלא אשה שרוי כו'משכנות יעקב (נעים) דף קכח ע"ב
סב כל יאודי שאין לו אשהתוכחת חיים (תר) בראשית עמ' כד
סב כל יאורי שאין לו אישהאברהם את ידו ח"ב דף פו ע"א
סב כל מי שאין לו אשה שרוי בלא טובהנוה צדק דף עו ע"ד
סב כל מי שאין לו אשה שרוי בלא שמחה וכו'מרפא לנפש ח"ד סי' נט
סב לא יבטל אדם מפו"ר אלא א"כ יש לו בנים וכו' וגמ' ורש"יאיש אמונים דף י ע"ד
סב מימרת ר"א כאילו שופך דמיםרוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף א ע"ב
סב מפני מה היו אבותינו עקורים, - שהקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקיםושב ורפא לו עמ' קי
סב מפני שלא נהגו כבוד זה לזה ובמהרש"ארנת יצחק ה' מגילות עמ' שז, שח
סב נולדו לו בנים ונתגייר, ר"י אמר קיים פריה ורביה, ור"ל אמר לא קייםשארית מנחם ח"א עמ' עח
סב ע"א בני בנים הרי הם כבניםחכמת התורה תולדות עמ' ד, יג, טו, יח, לה, נט, עא, פב, פד, פה, צו, קב, קז, קט, קסב
סב ע"א א"ל הקב"ה למשה יישר כחך ששברתזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שכד
סב ע"א אברהם אבינו גייר עצמובנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות יד
סב ע"א אין ב"ד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףאפיקי ים עמ' שעג, שפד, תטז, תכה, תפג, תצח
סב ע"א אין ב"ד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף ורש"יתורת מנחם חנ"ח עמ' 439, חנ"ט עמ' 134, חלק ס עמ' 344
סב ע"א אין בן דוד באבעקבי יעקב עמ' רלב, שכז-שכח
סב ע"א אין בן דוד באכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' עה
סב ע"א אין בן דוד בא אלא ער שיבלו כל הנשמות שבגוףערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 214
סב ע"א אין בן דוד בא וכו' שבגוףאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' תתעד
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיבלו כל נשמות שבגוףס' חסידים סי' סז, תק
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלוס' המאמרים (ריי"צ) תש"ח עמ' 210
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו הנשמות שבגוףס' חסידים סי' תק
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבאוצרמלכי יהודה (תשע) עמ' קלד
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תקנב
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' פ
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףדרשות הצל"ח השלם עמ' רכ
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףמדבר שור דרוש ח עמ' סו; מאורות הראי"ה ירח האיתנים עמ' צז
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףעשרה מאמרות (תשס) עמ' קעג
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףקומץ המנחה (צונץ) דרוש קו אות א
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף (ורש"י - אוצר ושמו גוף)תורת מנחם ח"ב עמ' 50, ח"ט עמ' 153, ח"י עמ' 190, חי"ג עמ' 279, ח"כ עמ' 21, חכ"ב עמ' 36
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף (ורש"י)לקוטי שיחות ח"ב עמ' 599, ח"כ עמ' 345, חכ"ה עמ' 37
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףמנחת ישראל עמ' מו
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות'שבגוף ורש"יתורת מנחם חל"ח עמ' 152, 185 , חל"ט עמ' 358
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוףאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שפד
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוףאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רנה
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוףזכר דוד (אנציקלופדיה) כרך ג עמ' תשנה
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוףלחם רב על סדור התפילה אות סג, א' רמח
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוףלחמי תודה דף ד ע"ב, קלז ע"א
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוףלקוטי שיחות חלק ל עמ' 30
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוףפרי צדיק נח אות ב, לך לך אות ג, וישב אות ד, לחג השבועות אות יג, כו, חקת אות ז
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוףצדקת הצדיק סי' מה, קט, שיחת מלאכי השרת עמ' 42, לקוטי מאמרים עמ' *81-80, דובר צדק עמ' 133
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוףרנת יצחק ישעיה עמ' רכד
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף (ורש"י)תורת מנחם חלק לב עמ' 364, חלק לד עמ' 102
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף וכו'אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' מז
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוףשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' כג, עז
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף, ורש"יתורת מנחם חמ"ח עמ' 52, 128, חמ"ט עמ' 272, חלק נ עמ' 114
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף, ורש"יתורת מנחם חמ"ה עמ' 309
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוףאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' רצז
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוףברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר ט
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוףדרך ה' השלם עמ' קג - דרך לחיים
סב ע"א אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוףמצווה ועושה ח"א עמ' תקפ
סב ע"א אין בן דור בא עד שיכלו נשמות שבגוףכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' קכג
סב ע"א אין בן רול בא על שיכלו כל הנשמות שבגוףקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' סו
סב ע"א אין משיח בא עד שיכלו הנשמות שבאוצר הנשמותמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תשעה
סב ע"א איתמר היו לו בנים ומתוגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' יח
סב ע"א איתמר היו לו בנים ומתו רב הונא אמר קיים פריה ורביה וכו' דאמר רב אסי אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף וכו' ורבי יוחנן אמר לא קיים פריה ורביה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שא
סב ע"א אלמא בנים מיקרודברי חנינא - רפואה עמ' צג
סב ע"א אם גר מקיים פו"ר בבנים שנולדו לו בגיותולקוטי שיחות חכ"ו עמ' 73
סב ע"א אמר רב הכל מודין בעבד שאין לו חיים וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רכא, רכה
סב ע"א אשר שברת וכו' יישר כחך ששברתלקוטי שיחות חל"ד עמ' 217
סב ע"א ב"ש אומרים שני זכרים ושתי נקבותשפע חיים - נישואין עמ' רנג
סב ע"א בההיא קאמר רבי יוחנן משום דמעיקרא נמי בני פריה ורביד, נינתו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רכא
סב ע"א בית שמאי אומרים זכר ונקבה ובית הלל אומרים או זכר או נקבההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שלד
סב ע"א בני בנים אינם כבניםבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויחי אות לג
סב ע"א בני פו"ר נינהולקוטי שיחות ח"ה עמ' 159
סב ע"א בשני אלפים ושני רבבותציץ השדה - שדי יער עמ' קסח
סב ע"א ג' דברים עשה משה מדעתוגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' פז
סב ע"א ג׳ דברים עשה משה מדעתו והסכימה דעתו לדעת המקוםיושב אהלים עמ' קעב
סב ע"א גר שנתגייר והיו לו בנים בגיותו רי"א קיים מצות פריה ורביהבי חייא ח"א עמ' ב
סב ע"א דאמר רב אסי אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוףמדבר קדמות (תשסח) עמ' נא
סב ע"א דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטאתהלה לדוד (והרמן) פרק קכח פסוק ב הערה י
סב ע"א דרש וכו' ומה פסח וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 223, 219, 52
סב ע"א הוסיף להם משה יום אחד מדעתומאורי אור (אתרוג) פ"ב ה"ג
סב ע"א היו לו בנים בגיותודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' יא
סב ע"א היו לו בנים בגיותו ונתגיירדברי חנינא - רפואה עמ' צא
סב ע"א היו לו בנים בגיותו, ובקושיית הטורי אבןשפע חיים - נישואין עמ' רמה
סב ע"א היו לו בנים בהיותו גוי ונתגייר וכו' (תוס' ד"ה ר"י - אע"ג דלענין כמה דברים וכו')לקוטי שיחות חל"ח עמ' 12
סב ע"א היו לו בנים בהיותו עובד כוכבים ונתגייר וכו'צלח רכב עמ' מא
סב ע"א היו לו בנים בהיותו עובד כוכבים ונתגייר וכו׳גרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 17
סב ע"א היו לו בנים בהיותו עכו"ם ונתגיירפוקד עקרים סי' ה (עמ' 38)
סב ע"א היו לו בנים בהיותו עכו"ם ונתגייר, רי"א קיים פריה ורביה, ורל"א לא קייםעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שכה
סב ע"א היו לו בנים בהיותו עכו"םברכת אבות עמ' כז, פו
סב ע"א היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנתובאר שרים בראשית פ' חיי שרה דרוש ג אות ב
סב ע"א היו לו בנים ומתודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' ו
סב ע"א היו לו בנים ומתורנת יצחק ישעיה עמ' שפו
סב ע"א היו לו בנים ומתו לא קיים פו"ראור אברהם - מגילת אסתר עמ' קלט
סב ע"א היו לו בנים ומתו לא קיים פריה ורביהאור אברהם - רות עמ' רי, רפז
סב ע"א היו לו בנים ומתו רב הונא אמר קיים פריה ורביהבי חייא ח"ב עמ' שג
סב ע"א היו לו בנים ומתו רב הונא אמר קיים פריה ורביה וכו' מיתיבי בני בנים הרי הן כבנים כי תניא ההיא להשלים מיתיבי בני בנים הרי הם כבנים מת אחד מהם או שנמצא סריס לא קיים פריה ורביה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות לט
סב ע"א היו לו בנים ומתו רב הונא אמר קיים פריה ורביה רבי יוחנן אמר לא קיים וכו' מיתיבי בני בנים הרי הן כבנים כי תניא ההיא להשליםדברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' סט
סב ע"א היו לו בניס בהיותו עכו"ם ונתגייר וכו'אור אברהם - רות עמ' סד
סב ע"א היי לו בנים בגיותו ונתגייר אין להם דין בניםבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות נג
סב ע"א הכל מודים בעבד שאין לו חייסגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' יח
סב ע"א הכל מודים בעבד שאין לו חייסרנת יצחק תפלה עמ' לב
סב ע"א הכל מודים בעבד שאין לו יחסדברי ברוך ח"ב סי' ד אות ג
סב ע"א הכל מורץ בעבד שאין לו חיים וכו' ורש"יצלח רכב עמ' מא
סב ע"א הסכימה דעתו לדעת המקוםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 237
סב ע"א השרוי בלא אשה שרוי בלא חומהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' נז
סב ע"א התפילה דומה לעתר שמהפך התבואה בגורןשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קצט, רד
סב ע"א ואתה פה עמוד עמדיצמח צדקה עה"ת עמ' קעה
סב ע"א וכולן מתו בין פסח לעצרתמאיר נתיבות ח"ג עמ' רלה
סב ע"א ולערב אל תנח ידיך אלו התלמידיםאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' ריג
סב ע"א ומהרש"ל ומהרש"א וגליון הש"ס מצות פריה ורביהמים רבים (פרנקל) פרשת בראשית אות ג
סב ע"א ור' יוחנן אמר לא קיים פריה ורביה לשבת יצרה בעינןהר המוריה עמ' ריג
סב ע"א ורש"י בהיותן עובדי כוכבים אית להו חייס - מתייחסין אחר אביהםאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' שכט-של
סב ע"א ותוסף ללדת את אחיו את הבל הבל ואחותו קין ואחותומגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' פו
סב ע"א חייב אדם לפקוד את אשתואור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 36
סב ע"א יישר כוח ששברתנחלת צבי (פאליי) עמ' ריב
סב ע"א יישר כחך ששיברתאמרות ה' השלם ח"א עמ' נב
סב ע"א יכלו כל נשמות שבגוף, ורש"יתורת מנחם חנ"א עמ' 65
סב ע"א יש לעכו"ם יחסדברי שאול במדבר עמ' ו
סב ע"א כשבא הקב"ה אצל משה בדרך ומצא בו הערלהחכמת התורה שמיני עמ' קסד
סב ע"א לא נהגו כבוד זה בזהמאיר נתיבות ח"א עמ' רצא
סב ע"א לציבא חמשה עשר בניםרנת יצחק שמואל עמ' שסב, שסה
סב ע"א מה מחר לילו עמו אף היום לילו עמודברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רפט, שנט
סב ע"א משה מדעתי' הוא דעבד וכו' פירש מן האשה (ותוס')לקוטי שיחות חי"ח עמ' 288, חכ"ו עמ' 248
סב ע"א משה מדעתיה דנפשיה קעביד, רש"י תוס' ד"ה מרעתיהקהלת יעקב פסח ח"א עמ' רנה-רנו
סב ע"א משה רבינו למד ק"ו מקרבן פסח לשבור הלוחותאמרות ה' השלם ח"א עמ' לו, ח"ה עמ' פ
סב ע"א משה רבינו מדעתו עשהחכמת התורה חיי שרה עמ' רצ
סב ע"א משה רבינו פירש מן האשהחכמת התורה יתרו עמ' תקפה
סב ע"א משה רבנו דן קל וחומר לשבירת הלוחות, מקרבן פסחפתגמי אורייתא ח"א עמ' קסג
סב ע"א משה שיבר את הלוחותלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קסו
סב ע"א נאמר לו לפרוש מן האשהחכמת התורה ויגש עמ' קסו
סב ע"א נכרי ונתגייר לא קיים פריה ורביהחכמת התורה בראשית עמ' תקח
סב ע"א נכרי יש לו יחוסימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שנא
סב ע"א נתגיירו לית להו חייסדובר צדק עמ' 36
סב ע"א עבד אין לו חיים שנאמר שבו לכם פה עם החמורבאר שרים בראשית פ' וירא דרוש ו אות א
סב ע"א עבד אין לו חייסגנא דפלפלי עמ' קצג
סב ע"א עבד אין לו חייסדברי חנינא - רפואה עמ' פז, פח
סב ע"א עבד אין לו חייסדובר צדק עמ' 29
סב ע"א עבד אין לו יחוסלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קעט
סב ע"א עבדא לית ליה חייםבצור ירום (תשסז) עמ' קסג
סב ע"א עבו"ם לית להו חייסאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רכט
סב ע"א עד שיכלו נשמות שבגוףפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' רצג
סב ע"א עד שיכלו נשמות שבגוףפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שג
סב ע"א עכו"ם יש לו חייםברכת אבות עמ' תקעא
סב ע"א עכו"ם יש לו חייסדברי חנינא - רפואה עמ' עז, עח, צב, צג
סב ע"א עכו"ם יש לו ייחום אבל לא לעבדאור אברהם - רות עמ' קיא
סב ע"א עם הדומה לחמוראמרות ה' השלם ח"א עמ' שלג
סב ע"א עם הדומה לחמוראמרי אש (טאוב) עמ' סח
סב ע"א עם הדומה לחמוראסופת מערכות בראשית ח"א עמ' רצב
סב ע"א עם הדומה לחמורדברי שאול בראשית עמ' רא
סב ע"א עם הדומה לחמורלחמי תודה דף פח ע"ב
סב ע"א עם הדומה לחמורעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 216
סב ע"א עם הדומה לחמורעת לעשות חלק א כלל א שאלה יב
סב ע"א עם הדומה לחמורתורת מנחם חכ"ו עמ' 216
סב ע"א עם הדומה לחמורתורת מנחם חכ"ט עמ' 76
סב ע"א עם הדומה לחמורכתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' קכה
סב ע"א עם הדומה לחמורתורת משה (אלמושנינו) עמ' רי
סב ע"א עם הדומין לחמורקהלת יעקב ראש השנה עמ' קפו
סב ע"א עם הדומין לחמורתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתקלט
סב ע"א עם החמור עם הדומה לחמורחכמת התורה וישלח עמ' תפג
סב ע"א רש"י ד"ה בנכריותןגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' כט
סב ע"א רש"י ד"ה משום - כלומר טעמא דפריה ורביה משום דרב אסי והאי כיון דנטלו על ידו מנשמות שבאותו אוצר ששמו גוף הרי קיים מצות פריה ורביהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שא
סב ע"א שא"ל הקב"ה יישר כוחך ששיברתחכמת התורה פקודי עמ' קלד
סב ע"א שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמורישראל קדושים עמ' 48, רסיסי לילה סי' נב (עמ' 122), פוקד עקרים סי' ה (עמ' 37-38), דובר צדק עמ' 22, 58, קדושת השבת סי' ה (עמ' 29), צדקת הצדיק סי' כ
סב ע"א שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמורמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שמח
סב ע"א שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמורשם דרך בראשית ח"א עמ' קיד, רסד
סב ע"א שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמורפרי צדיק לחנוכה אות ב, וירא אות א, ב, שמות אות יב, פ' זכור אות יא, נשא אות י
סב ע"א שבו לכם פה עם החמור, וברש"יבית ישי - דרשות עמ' רמה
סב ע"א שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמורבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תסב
סב ע"א שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמורחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"ט עמ' קי
סב ע"א שבירת הלוחות עשה משה מדעתוחכמת התורה פקודי עמ' כז
סב ע"א שיכלו נשמות שבגוךעמק המלך (תשסג) עמ' 324, 279, 270
סב ע"א שלושה דברים עשה משרע"הברכת אבות עמ' כא
סב ע"א שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכימה דעתו לדעת המקוםזמנים לששון עמ' קטו
סב ע"א תאומות עם קין והבלתורת אליהו עמ' יט
סב ע"א תוס' ד"ה בני פו"ר נינהובנין שאול עמ' קמד
סב ע"א תוס' ד"ה בני, הכלצלח רכב עמ' מא
סב ע"א תוס' ד"ה בני; הכלדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רכא
סב ע"א תוס' ד"ה דכתיב וכו'ברכת אבות עמ' קב
סב ע"א תוס' ד"ה הכלגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' יח
סב ע"א תוס' ד"ה הכל וכו'ברכת אבות עמ' קיד
סב ע"א תוס' ד"ה מדעתיה. אין זה ק"ו גמור דאטו מפני שצוה פעם אחד לבטל יבטל לעולם פרו ורבומגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קכב
סב ע"א תוס' הרוצה שיהיו בניו כמותו ישא בת אחותוגנא דפלפלי עמ' קצב
סב ע"א תוס׳ - משה עשה לצפורה אהל בפני עצמה או גרשהיושב אהלים עמ' קטז
סב ע"א תוספות ד"ה שאניבית ישראל (בנבנשתי) ח"ב דרוש מ עמ' 382
סב ע"אבריכות המעיין עמ' כג
סב ע"אישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 180
סב ע"ב אוהבה כגופוחכמת התורה ויצא עמ' שכט
סב ע"ב אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' פו
סב ע"ב אוהבה כגופוחכמת התורה בראשית עמ' ריח
סב ע"ב אחר בא חצרון אל בת מכיר וכו'דורש טוב עמ' 341
סב ע"ב אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוףפורים בציון עמ' קעה
סב ע"ב אין לו אשה שרוי בלא שמחהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' ז
סב ע"ב אין לחלק בין בן הבן לבן הבתצמח צדקה עה"ת עמ' רל
סב ע"ב אלא מהכא ואחר הא חצרון כו'מראה הגדול ח"ב דף צח ע"א
סב ע"ב אם היו לו תלמידים בילדותו יהיו לו תלמידים בזקנותוברית שלום (תעח) דף פו ע"ב
סב ע"ב אם היו לו תלמידים בילדותו יהיו לו תלמידים בזקנותוברית שלום (תשסח) עמ' תקנב
סב ע"ב אמר רב חמא בר אבא ואיתימא ר' חייא בר אבין וכו'הר המוריה עמ' רנב
סב ע"ב אמר רבא ברתא לברא יצא דלשבת יצרה בעינןגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' יח
סב ע"ב אמר רבי תנחום א"ר חנילאי, כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ג
סב ע"ב אמרו י"ב אלף זוגים תלמידיםזאת ליעקב דברים עמ' צ
סב ע"ב אמרו י"ב אלף זוגים תלמידים היו לו לר"עזאת ליעקב שמות עמ' שמב
סב ע"ב אמרי שנים עשרה אלף זוגים תלמידים היו לו וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' קעו
סב ע"ב אסור לעמוד בלא אשה שרוי וכו' בלא תורהדברי סופרים סי' לו (עמ' 33), דובר צדק עמ' *44, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 3 (סי' א), דברי סופרים סי' לו (עמ' 33), לקוטי מאמרים עמ' 131
סב ע"ב אר"ק אר"ח כל מי שאין לו אשה שרויאיש מבין ח"ב דף קי ע"ב
סב ע"ב אר"ת אר"ח כל יהודידרכי איש דף עא ע"ד, עו ע"ג
סב ע"ב אשתו וכו' המכבדה יותר מגופולקוטי שיחות חכ"ו עמ' 375
סב ע"ב אשתו כגופוחכמת התורה בהר עמ' קה
סב ע"ב בא רע"ק אצל רבותינו שבדרום וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 151
סב ע"ב בבוקר זרע את זרעך - אם היו לו תלמידים - בבחרותועמודי חיים דף מ"ז ע"ב (עמוד תורה ריש אות ע"א)
סב ע"ב בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידךלקוטי מאמרים עמ' 172
סב ע"ב בבקר זרע את זרעך וכו' י"ב אלף זוגים תלמידים וכו' שלא נהגו כבוד זה לזהלקוטי שיחות ח"ז עמ' 126, 331, 335, 341, 348, חכ"ב עמ' 138, חכ"ה עמ' 209, חכ"ז עמ' 165, 277, 278, 298, 334
סב ע"ב בבקר זרע זרעך ולערב אל תנח ידיךאור אברהם - רות עמ' רפז
סב ע"ב בזכר או נקבה עבר לה שבתבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות כא
סב ע"ב בימי העומר מתו תלמידי ר"עדרשות מהר"ם חביב עמ' רנח
סב ע"ב בלא אשה בלא תורה ושמחהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קפז
סב ע"ב בלא אשה שרוי בלא חומה, תורהחכמת התורה ויצא עמ' פה, קיג, קנז, קנט, תרנח
סב ע"ב בלא שלום רכתיב וידעת כי שלום אהלךהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שמ
סב ע"ב בלא שמחה בלא ברכה בלא טובהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קיא
סב ע"ב במאירי בל"ג בעומר פסקו תלמידי ר"ע למותבאר שרים פרשת עקב דרוש ד אות פ
סב ע"ב במערבא אמרו בלא תורה בלא חומהאפיקי ים עמ' ריא, שנט, תקצב
סב ע"ב במערבא אמרי בלא תורה בלא חומה כו'קידש ידיד דף יא ע"ב, קל ע"ג
סב ע"ב במערבא כי הוה נסיב איניש אתתאאיש מבין ח"ב דף פט ע"ג
סב ע"ב בני בנים הם כבניםחכמת התורה נח עמ' קיא
סב ע"ב בני בנים הרי הם בבניםמנחת מרדכי עמ' תא
סב ע"ב בני בנים הרי הם כבניםברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כה
סב ע"ב בני בנים הרי הם כבניםגנא דפלפלי עמ' קסח
סב ע"ב בני בנים הרי הם כבניםדברי שאול בראשית עמ' קפז, שמג
סב ע"ב בני בנים הרי הם כבניםחכמת התורה ויצא עמ' שכ
סב ע"ב בני בנים הרי הם כבניםחכמת התורה חיי שרה עמ' תקסד
סב ע"ב בני בנים הרי הם כבניםדברי טובה שופטים ח"א עמ' רפו
סב ע"ב בני בנים הרי הם כבניםשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קפד
סב ע"ב בני בנים הרי הן כבניםשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קמח
סב ע"ב בני בנים הרי הן כבנים, ובמהרש"אאמרות ה' השלם ח"א עמ' קצו, שצ, ח"ב עמ' פג, שיג-שטו
סב ע"ב בעובדא דתלמידי ר"ע - והיה העולם שלםראשית דעת (אטון) עמ' נח
סב ע"ב גני בנים הרי הן כבניםאור אברהם - רות עמ' רפו
סב ע"ב גר שנתגייר כקטן שנולד דמידברי סופרים סי' כח (עמ' 22), רסיסי לילה סי' מא (עמ' 75), תקנת השבין סי' ו (עמ' 39), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 17), מחשבות חרוץ סי' ט (עמ' 66), דובר צדק עמ' 29, 36
סב ע"ב גר שנתגייר כקטן שנולד דמיפרי צדיק נח אות ב
סב ע"ב דכתיב שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמורדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רכב
סב ע"ב האוהב את אשתו כגופואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' צב
סב ע"ב האוהב את אשתו כגופו והמכבד יותר מגופו כו'סוכת דוד (שירירו) דף קמד ע"א
סב ע"ב האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו וכו'הדרש והעיון בראשית מאמר טז
סב ע"ב האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו וכו'להוגה דעות פ"ה ה"י
סב ע"ב האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' סט, רסו
סב ע"ב האוהב את אשתו כגופו וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' עז
סב ע"ב האוהב את אשתו כגופו ומהרש"אעולם ברור פרק כו-כז, ל
סב ע"ב האוהב את שכיניובעקבות משה שמות עמ' שעו
סב ע"ב האוהב את שכיניו והמקרב את קרוביו וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' ריג, תקכג
סב ע"ב האוהב את שכיניו והמקרב את קרוביו כו' והנושא את בת אחותו כו' ומבשרך לא תתעלם, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' ס, סז, שכט
סב ע"ב האוהב את שכיניו וכו'ראה חיים חלק א דף ס"ה ע"א (דף רי"ט ע"א ד"ה חיים)
סב ע"ב האוהב את שכניו והמקרב את קרוביואור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' מג
סב ע"ב האוהב את שכניו וכו' אז תקרא וה' יענה, רש"ילקט שיחות מוסר ח"א עמ' ריא, תכז
סב ע"ב האוהב את שכניואיש מבין ח"ב דף נז/צז ע"ג
סב ע"ב האשה משתוקקת על בעלה וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קט
סב ע"ב הי' העולם שמם וכו' הם העמידו תורהתורת מנחם חל"ה עמ' 80, חל"ז עמ' 144
סב ע"ב הי' העולם שמם וכו' והם הם העמידו תורהתורת מנחם חנ"א עמ' 371, חנ"ב עמ' 367
סב ע"ב הי' העולם שמם עד שבא ר"ע כו' ושנאה להם (חמשת תלמידיו) כו' והם הם העמידו תורהתורת מנחם ח"ג עמ' 72, חכ"ו עמ' 196
סב ע"ב היו לו בנים בילדותודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' ו
סב ע"ב היו לו בנים בילדותורנת יצחק ה' מגילות עמ' שג
סב ע"ב היו לו בנים בילדותו וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ג
סב ע"ב היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותומצווה ועושה ח"א עמ' תקפ
סב ע"ב היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותורנת יצחק שופטים עמ' קנה
סב ע"ב היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו ובו/ היו לו תלמידים בילדותו יהיו לו תלמידים בזקנותואוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שיב
סב ע"ב היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קו
סב ע"ב היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנתוחכמת התורה קדושים עמ' רלא
סב ע"ב היו לו בנים בילדותו כו' ולערב אל תנח ידך כי אינך יודע וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 24
סב ע"ב היו לו תלמידים בילדותו יהיו לו בזקנותואור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' 17
סב ע"ב היו לו תלמידים בילדותו יהיו לו תלמידים בזקנותו ברתורת מנחם חנ"ב עמ' 366
סב ע"ב היו לך תלמידים בנערותך יהיו לך תלמידים בזקנותךבאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ה אות ד
סב ע"ב היוצא לדרך חייב לפקוד את אשתוחכמת התורה ויגש עמ' שצא
סב ע"ב היוצא לדרך חייב לפקוד את אשתו אפילו בשעת ווסתהפניני יחזקאל עמ' קמז
סב ע"ב היוצא לדרך צריך לפקוד את אשתושארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' עב, קנה
סב ע"ב המקרב את קרוביוראה חיים חלק א דף ס"ה ע"א (דף רי"ט ע"א ד"ה חיים)
סב ע"ב הנושא את בת אחותוהשיר והשבח ח"ב עמ' צה
סב ע"ב הנושא את בת אחותו עליו הכתוב אומר וכו'חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קא
סב ע"ב הנושא בת אחותו ותוס'אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' ריז
סב ע"ב הנושא בת אחותו, ברש"י, ובתוספותפניני שבח עמ' נא
סב ע"ב השרוי בלא אשהמהר"ם שיק בראשית עמ' קי-קיא
סב ע"ב השרוי בלא אשה שרוי בלא ברכהבית יעקב (תשסא) עמ' קנא
סב ע"ב השרוי בלא אשה שרוי בלא ברכההמאור הגדול (גר"א) עמ' ו
סב ע"ב השרוי בלא אשה שרוי בלא חומהחכמת התורה מקץ עמ' רי, ריא, ריד
סב ע"ב השרוי בלא אשה שרוי בלא חומהחכמת התורה תולדות עמ' עז, תרלה, תרמב
סב ע"ב השרוי בלא אשה שרוי בלא טובהחכמת התורה וישלח עמ' קעט
סב ע"ב השרוי בלא אשה שרוי בלא טובה ושמחה וכו'כנפי יונה (תשנח) ח"א פ' כב
סב ע"ב השרוי בלא אשה שרוי בלא טובהתורת משה (אלמושנינו) עמ' רכט
סב ע"ב השרוי בלא אשה שרוי בלא שלוםאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' עא
סב ע"ב השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קיד
סב ע"ב השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחהזכות ישראל - עשר קדושות פרק ב אות קט
סב ע"ב השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא תורהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קנג
סב ע"ב השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה בלא טובה בלא ברכהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלו
סב ע"ב השרוי בלא אשה שרוי בלא תורהחכמת התורה ויחי עמ' שסז
סב ע"ב השרוי בלא אשה שרוי בלא תורהמאור עינים (תשעה) עמ' תשלב
סב ע"ב השרוי בלא אשה שרוי בלא תורה בלא ברכהאמרי פנחס השלם - שער תורת האדם סי' נד
סב ע"ב השרוי בלא אשה שרוי בלא תורה בלא שלום, טובה, ברכה, שמחהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תנ
סב ע"ב השרוי בלא אשה שרוי בלא תורהאלשיך על חמש מגילות עמ' קס
סב ע"ב השרוי עם אשה שרוי בשמחה, טובה, ברכהבאר שרים פרשת וארא דרוש ז אות ד
סב ע"ב התם דחויי קמדחי להותתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קא
סב ע"ב התם דחויי קמדחי להותתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קפא
סב ע"ב והי' העולם שמם עד שבא וכו' ורבי שמעון וכו' העמידו תורה אותה שעהלקוטי שיחות חי"ב עמ' 229, 233
סב ע"ב והיה העולם שמם ורש"ישערי הישיבה ח"ב עמ' יז
סב ע"ב והיה העולם שמם מן התורהעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' כג
סב ע"ב והיה העולם שמם עד שבא ר"ע וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רלט, שנ, שמות עמ' תתקמג, במדבר עמ' שלו
סב ע"ב והיה העולם שמם עד שבא רבי עקיבאלקוטי מאמרים עמ' 81, מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 168)
סב ע"ב והיה העולם שמם עד שבא רבי עקיבאפרי צדיק ט"ו באב אות א
סב ע"ב והיה העולם שמם, עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם, והן הן שהעמידו תורהאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' שלג, שלט
סב ע"ב והמכבדה יותר מגופועולם הפוך פרק פ
סב ע"ב והמכבדה יותר מגופובאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפט
סב ע"ב והמכבדה יותר מגופוצלח רכב עמ' מד
סב ע"ב והמקרב את קרוביו... עליו הכתוב אומר 'אז תקרא וה' יענה תשוע ויאמר הנני'הכנה דרבה (תשסט) עמ' סד
סב ע"ב והנושא את בת אחותו וכו' ומבשרך אל תתעלם, רש"יתורת לוי יצחק עמ' רצג
סב ע"ב והנושא בת אחותו ותוס'גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שעו
סב ע"ב וידעת כי שלום אהליך גו', ורש"יתורת מנחם חמ"ו עמ' 406
סב ע"ב חייב אדם לכבד את אשתו יותר מגופושם דרך בראשית ח"א עמ' סב
סב ע"ב חייב אדם לפקודבי חייא ח"א עמ' רסז
סב ע"ב חייב אדם לפקודפרי חיים (קנולר) פרשת בראשית
סב ע"ב חייב אדם לפקוד את אשתואור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' ריא, רכה
סב ע"ב חייב אדם לפקוד את אשתותורת חיים (ר' דובער) שמות דף תמד ע"א
סב ע"ב חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרךאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שצד
סב ע"ב חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרךדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' לד
סב ע"ב חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרךדרשות מהר"ם חביב עמ' צה
סב ע"ב חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרךהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שמ
סב ע"ב חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרךחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - כתובות ג
סב ע"ב חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרךתורת מנחם חל"ז עמ' 223
סב ע"ב חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רכה
סב ע"ב חייב אדם לפקוד את אשתו כו'ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' פ
סב ע"ב חייב אדם לפקוד את אשתו כשיוצא לדרך, תוס'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שכח
סב ע"ב חייב אדם לפקוד את אשתוציץ השדה - שדי יער עמ' שעז
סב ע"ב חייב אדם לפקוד וכו'יחי המלך עמ' ד
סב ע"ב חייב אדם לפקוד וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' שנ, ח"ה עמ' רד-רה
סב ע"ב חמשה תלמידים היו לר"עבאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ה אות ב
סב ע"ב י"ב אלף זוגיים תלמידים היו לו לר"ע, ומהרש"אגבורת יצחק שבועות עמ' צו, צט, קלז
סב ע"ב י"ב אלף זוגים תלמידיםשערי הישיבה ח"ב עמ' רסד
סב ע"ב י"ב אלף זוגים תלמידים בו' וכולן מתו בפרק אחדלקוטי שיחות חל"ב עמ' 261, 149
סב ע"ב י"ב אלף זוגים תלמידים היה לו לר"ע וכו'מאורי אור (אתרוג) מלואים אות פ
סב ע"ב י"ב אלף זוגים תלמידים היו לו לר' עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזהשם דרך בראשית ח"ב עמ' שג
סב ע"ב י"ב אלף זוגים תלמידים היו לו לר"ע וכו' וכולן מתו משום שלא נהגו כבוד וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רטז
סב ע"ב י"ב אלף זוגים תלמידים היו לו לר"ע וכו' כולם מתו מפסח ועד עצרתדעת חיים עמ' ג, מט, קסח
סב ע"ב י"ב אלף זוגים תלמידים היו לו לר"ע וכולן מתו בפרק אחד מפני כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' שסו, [שנא]
סב ע"ב י"ב אלף זוגים תלמידים היו לו לר"ע כו' וכולן מתו בפרק אחד וכו' והיה העולם שמם עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רג
סב ע"ב י"ב אלף זוגים תלמידים היו לו לר"ע, וכולן מתו בפרק א' מפני שלא נהגו כבוד זה לזהזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רמז
סב ע"ב י"ב אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא וכו'לב דוד (תשסט) עמ' קט
סב ע"ב י"ב אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא וכולן מתו בפרק אחדעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 97
סב ע"ב י"ב אלף זוגים תלמידים היו לו לרע"ק כו' וכולם מתו וכו'תורת מנחם חכ"ו עמ' 196
סב ע"ב י"ב אלף זוגים תלמידים היו לר"עאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קצה
סב ע"ב י"ב אלף זוגים תלמידים היו לר"ע וכולם מתו וכו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' יח
סב ע"ב י"ב אלף זוגים תלמידים וכו' מפני שלא נהגו כבוד זל"ז וכו' מפסח ועד עצרתתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קטז הערה קנט
סב ע"ב י"ב אלף זוגין תלמידים היו לר"ענחלת צבי (פאליי) עמ' רפח
סב ע"ב יותר מגופותורת מנחם חנ"ה עמ' 398
סב ע"ב כ"ד אלף תלמידי ר"ע מתו בפרק אחד בין פסח לעצרתעמודיה שבעה עמ' קכח
סב ע"ב כ"ד אלף תלמידי ר"ע שמתויחי המלך עמ' נא
סב ע"ב כ"ד אלף תלמידי רבי עקיבא מתו כולם בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה בזה, במהרש"אשם דרך - כתר תורה עמ' נז, סג
סב ע"ב כ"ד אלף תלמידים היו לו לר' עקיבאמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' סד
סב ע"ב כ"ד אלף תלמידים היו לר"ע ומתו בזמן העומרכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' כז, ח"ה סי' ד
סב ע"ב כל אדם שאין לו אישהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' פה
סב ע"ב כל אדם שאין לו אשה אינו אדםאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' כא
סב ע"ב כל אדם שאין לו אשה אינו אדםשם דרך בראשית ח"א עמ' יח, קסד
סב ע"ב כל אדם שאין לו אשה אינו אדם, ומהרש"אהשיר והשבח ח"א עמ' יב, טו, קפט
סב ע"ב כל אדם שאין לו אשה וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ו
סב ע"ב כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא וכו' במערבא אמרי בלא תורה וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' קכה
סב ע"ב כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא חומהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשה, תתקיא
סב ע"ב כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שלוםחכמת התורה שמיני עמ' שכ
סב ע"ב כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחהדורש טוב עמ' 397
סב ע"ב כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' ריג
סב ע"ב כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רז, שנח, ח"ב עמ' קא, ח"ג עמ' שמ
סב ע"ב כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה וכו'בי חייא ח"א עמ' פט, עדר
סב ע"ב כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קעח
סב ע"ב כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה וכו'שרגא המאיר על התורה עמ' תפו
סב ע"ב כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה ובלא תורהמצווה ועושה ח"א עמ' תצ, תקצו
סב ע"ב כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' רה
סב ע"ב כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה וכו'תורת מנחם חל"ז עמ' 46
סב ע"ב כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה וכו' בלא תורהאש דת (אסאד) עמ' רפח
סב ע"ב כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' נא
סב ע"ב כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה כו' בלא שלוםדבר טוב עמ' צ
סב ע"ב כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא תורהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שלו
סב ע"ב כל אדם שאין לו אשה שרוי בלי וכו'ואותו תעבוד עמ' ט, שסו
סב ע"ב כל אדם שאין לו אשה שרוי וכו' בלא תורהצלח רכב עמ' ערב, שצג, שצד
סב ע"ב כל אדם שאין לו אשה שרוי וכו' בלא תורהחולת אהבה עמ' תכג
סב ע"ב כל אדם שאין לו אשה שרוי כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קלב דף רע ע"ב-ע"ג
סב ע"ב כל אדם שאין לו אשה שרוי כו' בלא חומה דכתיב נקבה תסובב גברתורת שמואל (מהר"ש) תרלו עמ' רלה
סב ע"ב כל אדם שאין לו אשה. שרוי בלא שלוםלבושי בדים סעיף שמח
סב ע"ב כל ארם שאין לו אשה שרוי בלא שמחההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שלו, תכ
סב ע"ב כל ארם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה וכו'קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' צג
סב ע"ב כל השרוי בל"אעיני יצחק דף סב ע"ד, סו ע"ב
סב ע"ב כל השרוי בלא אשה וכו'ראה חיים חלק ב דף ד ע"ג (דף י"ג ע"א ד"ה ובזה), ודף ק"א ע"ד (דף שנ"ט ע"א ד"ה אתמר)
סב ע"ב כל השרוי בלא אשה שרוי בלא ברכההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קכז
סב ע"ב כל השרוי בלא אשה שרוי בלא ברכהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קי
סב ע"ב כל השרוי בלא אשה שרוי בלא חומהחכמת התורה קדושים עמ' יג
סב ע"ב כל השרוי בלא אשה שרוי בלא טובהפני חיים (פלג'י) דף קכד ע"ב
סב ע"ב כל השרוי בלא אשה שרוי בלא טובה, בלא שמחה, בלא ברכהקרן לדוד בראשית עמ' קפב
סב ע"ב כל השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובהמעדני אשר נישואין עמ' טז, כב, כו
סב ע"ב כל השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה וכו'אפיקי ים עמ' רי, שיג
סב ע"ב כל השרוי בלא אשה שרוי בלא תו'כבוד לאיש דף סד ע"ג
סב ע"ב כל השרוי בלא אשה שרוי בלא תורהמלכי יהודה (תשע) עמ' קיב
סב ע"ב כל השרוי בלא אשה שרוי בלא תורהמעדני אשר נישואין עמ' יד, כח, מח, קיד
סב ע"ב כל השרוי בלא אשהראה חיים ח"ב דף ד ע"ג [יג ע"א ד"ה ובזה], קא ע"ד [שנט ע"א ד"ה אתמא]
סב ע"ב כל השרוי וכו' שרוי בלא ברכהראה חיים ח"א דף ח ע"ב [כו ע"א ד"ה עוד], לח ע"ב [קכח ע"ב ד"ה כי], ע ע"ד [רלח ע"א ד"ה ואולם], קיא ע"א [שעח ע"א ד"ה אמרתי]
סב ע"ב כל השרוי וכו' שרוי בלא כרכהראה חיים חלק א דף ח ע"ב (דף כ"ו ע"א ד"ה עוד), ודף ל"ח ע"ב (דף קכ"ח ע"ב ד"ה כי), ודף ע' ע"ד (דף רלח ע"א ד"ה ואולם), ודף קי"א ע"א (דף שעח ע"א ד"ה אמרתי)
סב ע"ב כל יאודי שאין לו אשהאם הבנים ח"ב דף מ ע"ב, צד ע"ד, צו ע"א, צח ע"ד, קג ע"ג, קיח ע"א, קלא ע"ד, קלב ע"ד
סב ע"ב כל יהודי שאין לו אשהבן אברהם דף סו ע"ג
סב ע"ב כל מי שאין לו אישה שרוי כו'תוכחת חיים (תר) בראשית פ"א דף א ע"ב
סב ע"ב כל שאין לו אישה שרוי בלא שמחה כו'שם שלמה דף טו ע"א
סב ע"ב כל שאין לו אישה שרוי בלא שמחהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' מז
סב ע"ב כל שאין לו אשה שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה, בלא תורה, בלא חומהבאר שרים פרשת בשלח דרוש ז אות ס
סב ע"ב למד תורה בילדותו וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 29
סב ע"ב למד תורה בילדותו ילמד תורה בזקנותומגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רא
סב ע"ב למד תורה בילדותו ילמוד תורה בזקנותודברי חנינא - ת"ת עמ' צו
סב ע"ב למד תורה בילדותו ילמוד תורה בזקנותו וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תצב
סב ע"ב למדת תורה בילדותך למוד תורה בזקנותךמאורי אור (אתרוג) פ"ג ה"ו
סב ע"ב לערב אל תנהבעקבי יעקב עמ' קכא
סב ע"ב לערב אל תנח ידךחכמת התורה לך לך עמ' תקנ
סב ע"ב לפקוד את אשתואור תורה השלם (מזריטש) סי' נד, תכו
סב ע"ב מול"ה והנושאדבר טוב עמ' מז
סב ע"ב מי שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה בלא שלוםדרך ישרה עמ' שסח, תנג
סב ע"ב מיתת תלמידיי רבי עקיבאאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' רכו, רלא
סב ע"ב מכבד את אשתו יותר מגופוילקוט דברי חכמים בראשית סי' נ עמ' כח = חידושי נשמת צבי דף ו ע"ב
סב ע"ב מכבדה יותר מגופומנות הלוי (תשסב) עמ' [פב]
סב ע"ב מכבדה יותר מגופותורת מנחם חמ"ז עמ' 65
סב ע"ב מנא הא מילתא דאמור רבנן בני בנים הרי הן כבנים וכו'מגילת סמנים עמ' סט
סב ע"ב מפני שלא נהגו כבוד זה בזהלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' ס
סב ע"ב מפני שלא נהגו כבוד זה בזהפניני שבח עמ' רנה
סב ע"ב מפני שלא נהגו כבוד זה לזהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קעז
סב ע"ב מפני שלא נהגו כבוד זה לזהשיחות עבודת לוי סי' ק אות א
סב ע"ב מפני שלא נהגו כבוד זה לזה ומהרש"אגבורת יצחק אבות עמ' קלא, רצה
סב ע"ב מפני שלא נהגו כבוד זל"ז (ובמאירי - ביום ל"ג בעומר פסקה המיתה)תורת מנחם ח"ג עמ' 78
סב ע"ב מפסח ועד עצרת מתו תלמידיו של ר"עויגד משה (גרין) מאמר ג ד"ה הנה ל"ג בעומר
סב ע"ב מצוה ליקח בת אחותוחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' יג
סב ע"ב מצוה לשאת את בת אחותודרך ה' השלם עמ' שיא - דרך לחיים
סב ע"ב מצוה רבה להשיא בניו ובנותיו סמוך לפרקןמעדני אשר נישואין עמ' פד
סב ע"ב מתו מפסח ועד עצרת וכו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 126
סב ע"ב מתניתין דלא כר"י דתניא ר"יא נשא אדם אדם אשה כו'קידש ידיד דף קלא
סב ע"ב נשא אדם אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו וכו'מאורי אור (אתרוג) עמ' פ' ד"ה רבי יהושע
סב ע"ב נשא אדם אשה בילדותו, ישא אשה בזקנותו, היו לו בנים בילדותו, יהיו לו בנים בזקנותופנקסי הראי"ה ח"א עמ' כד; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"ב עמ' לב פסקא כא {"מצות פריה ורביה מורה על ההכרה האמתית שהעולם נוצר לתבלית טובה והגונה ומעולה, על כן דאוי להרבותו וליישבו, ולהוציא מדעת הכופרים המתקשרים אל הדע והמקרה, שהם מצטערים על המציאות"}
סב ע"ב נשא אשה בילדותו ישא אשה בזקנותומגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רו
סב ע"ב נשא אשה בילדותו ישא אשה בזקנותומעדני אשר נישואין עמ' כג
סב ע"ב עונה בליל שבתבעקבי יעקב עמ' קעו
סב ע"ב פקידה ביוצא לדרךבעקבי יעקב עמ' רעט
סב ע"ב ר"ע אומר למד תורה בילדותו ילמוד תורה בזקנותו היו לו תלמידים בילדותו יהיו לו תלמידים בזקנותו וכו' אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה והיה העולם שמם עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם ר"מ ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע והם הם העמידו תורהדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' קא, מהד' ז סי' יא
סב ע"ב רב ששת איעקר מפירקיה דרב הונאדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צז
סב ע"ב רבי יהושע אומר נשא אדם אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו שנאמר בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או זה ואם שניהם כאחד טוביםחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות לט
סב ע"ב רש"י ד"ה איעקר, שהיה מאריך [רב הונא] בדרשיו וצריכים למי רגלים ומעמידים עצמן ונעקרין כדתניא בבכורותדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צז
סב ע"ב רש"י ד"ה כי שלום אהלך, שלימה ביראת שמיםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתרי, ויקרא עמ' שסד
סב ע"ב רש"י לא נצרכה אלא סמוך לוסתהשער יוסף (תקיז) דף עד ע"ג
סב ע"ב שלא נהגו כבוד זה בזהעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' כג
סב ע"ב שלא נהגו כבוד זה בזהראשית דעת (אטון) עמ' שצ, שצז, תג
סב ע"ב שלא נהגו כבוד זה בזהשערי הישיבה ח"א עמ' רעה, ח"ב עמ' שו
סב ע"ב שלא נהגו כבוד זה בזה וכו' כולם מתו מפסח ועד עצרתאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' שלג
סב ע"ב שלא נהגו כבוד זה לזהאמרי רבי שפטיה עמ' קסג, קסז
סב ע"ב שלא נהגו כבוד זה לזהדורש טוב עמ' 62
סב ע"ב שלא נהגו כבוד זה לזהלקוטי שיחות חל"ז עמ' 131, 126
סב ע"ב שלא נהגו כבוד זה לזהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רל
סב ע"ב שלא נהגו כבוד זל"ז (ובמאירי)תורת מנחם חנ"ב עמ' 366
סב ע"ב שם המקרב את קרוביו כו'מראה הגדול ח"ב דף כ ע"ד
סב ע"ב שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לר"ע וכולם מתו וכו' והיה העולם שמם ער שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם וכו' והם הם העמידו תורהכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' לא
סב ע"ב שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לרבי עקיבאיחל ישראל אבות ח"א עמ' כא, ח"ג עמ' תכב
סב ע"ב שנים עשר אלף זוגים היו לר"עמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 81, 65
סב ע"ב שנים עשר אלף זוגים תלמידיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קמג, קס
סב ע"ב שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לר"ע וכו' כולם מתו מפסח ועד עצרתמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קסח, קפג
סב ע"ב שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' רלב
סב ע"ב שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא וכו' וכולן מתו בפרק אחד וכו', כולם מתו מיתה רעה מאי היא וכו' אסכרהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תד
סב ע"ב שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא וכו' כולם מתו מיתה רעה וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' שצ
סב ע"ב שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא וכו' תנא כולם מתו מפסח ועד עצרתאוצרות חיים - יושר המידות עמ' שפט
סב ע"ב שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תד
סב ע"ב שנים עשר אלף זוגים תלמידים וכו'דברי ברוך ח"ב סי' ה אות ו, סי' ו אות א, סי' ז אות א, סי' לח אות ח
סב ע"ב שרוי בלא אשה .בעקבי יעקב עמ' סח, רח-רט, רכב
סב ע"ב שרוי בלא אשה שרוי בלא תורהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רמד
סב ע"ב שרוי בלא תורה ובלא מצוה וכו'אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' צא
סב ע"ב שרוי בלא תורה וכו'עמודי חיים דף כב ע"א (עמוד תורה אות מה); תוכחת חיים (תר) חלק א (סדר בראשית מאמר ב) דף א ע"ב
סב ע"ב ת"ר האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו עליו הכתוב אומר "וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא"שמחת מרדכי (רוזנמן) נישואין - מאמר אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו
סב ע"ב ת"ר וכו' והמשיאן סמוך לפרקן עליו הכ"א וידעת כי שלום אהלךמכשירי מצוה עמ' טו
סב ע"ב תוס' ד"ה והנושא וכו'ברכת אבות עמ' צג
סב ע"ב תלמידי ר' עקיבא מתו על שלא נהגו כבוד זה בזהעטרת יהושע ויקרא עמ' קנב, ר
סב ע"ב תלמידי ר"ע לא נהגו כבוד זל"ז כו' (ובמאירי)תורת מנחם חכ"ח עמ' 87
סב ע"ב תלמידי ר"ע מתו על שלא נהגו כבוד זה בזה וכו' ומהרש"אשיחות מוסר (תשסב) עמ' מא, קנד, רד
סב ע"ב תלמידי ר"ע שמתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה והיה העולם שמםשם דרך - הישר והטוב עמ' נב, קז
סב ע"ב תלמידי רבי עקיבא שמתו כיון שלא נהגו כבוד זה בזהשם דרך בראשית ח"א עמ' פח, קפח
סב ע"ב תלמידי רע"ק מתו שלא נהגו כבוד זה בזהציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' כו
סב ע"ב תנו רבנן האוהב את שכיניו וכו'ראה חיים ח"א דף סה ע"א [ריט ע"א ד"ה חיים]
סב עם הדומה לחמוראור חדש (הרטמן) פ"ח אות 297, פ"ט אות 85, פ"ה אות 513
סב פירש מהאשה והסכים הקב"האמרי בינה (אש) דף לח ע"ב
סב שאין לו אשה שרוי בלא תורה, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' עח, קס
סב שהיא יראת שמים ואינו פוקדה, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' קנט
סב שלא נהגו כבוד זה בזהיד יחזקאל עמ' רנג
סב שנים עשר זוגים תלמידיםיד יחזקאל עמ' קפז
סב שרוי בלא תורהעמודי חיים דף כב ע"א
סב תלמידי ר"ע שמתו כי לא נהגו כבודשדה צופים (תרכ) עמ' 52 {מתו במלחמה כי לא שמרו על משמעת נכונה}
סב. "אשר שברת" ישר כחך ששברתאמרי נועם (מועדים) סי' א לאחרון של פסח
סב. "עם החמור" עם הדומה לחמורתפארת ישראל (הרטמן) עמ' עח הערה 67, תמא הערה 57, תמב הערה 63, תע הערה 44, תקמג, תקמג הערה 49, 52, תקמד הערה 56, תתרלח הערה 167
סב. א"ל הקכ"ה למשה יישר כוחך ששברתצדקת יוסף עמ' קב
סב. אין ב"ד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףקשוטי כלה ח"י אות ח
סב. אין ב"ד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףקשוטי כלה חי"א אות קפז
סב. אין ב"ד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קנז
סב. אין ב"ד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' רכב, שסא, שעג, תקנ, תרנו, תרסט
סב. אין בן דוד בא עד שיבלואמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"א פסוק כח
סב. אין בן דוד בא עד שיוכלו כל הנשמות שבגוףפאר יעקב ח"א עמ' רצד
סב. אין בן דוד בא עד שיוכלו כל הנשמות שבגוףיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' שמה
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו בל הנשמות שבגוףדרשות דבר צבי עמ' מב
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו הנשמות שבגוףבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רה
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת מ במהדורא בתרא אות ז
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל גשמות שבגוףמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' יד
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף - רמ"קקריאה בקריה ח"ב עמ' קכט
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףאמרי קדוש (תשסא) עמ' צט
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףדגל מחנה יהודה עמ' שיח, שכז
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףויברך דוד עמ' רז
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףמאור עינים (תשנח) עמ' ריב
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףמאור עינים (תשעט) עמ' שנד
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' כט
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתי, תתנו
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רמז, שעה
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףנזר הקדש ח"א עמ' שפח, ת, תסה
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףנצח ישראל (הרטמן) עמ' תריז
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףקרבן שבת (תשסח) עמ' קנט
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףקריאה בקריה ח"ב עמ' קכט
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףתורי זהב (תשעג) עמ' מו, רפח
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף שנ' כי רוח מלפני יעטוףיגל יעקב (תשנג) וזאת הברכה אות קנ
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כד דף קסד ע"ג; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש י דף נג ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ישעיה מב דף לה ע"ב, ומיכה דף קכה ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ט דף כב ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקלא דף קצד ע"ג; קול בוכים (שמט) איכה בהקדמה דף א ע"ב; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ב פ' לו/לז דף נא ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) מאמר עז דף קסא ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רפז דף קכט ע"ב; חדושי הגדות ק"י עם תפלה למשה; כלי פז (תיז) ישעיהו נה דף ריט ע"ג; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף יו ע"א; דרשות ר' שלמה מולכו (רפט) דף ו; ס' ציוני (שכ) פרשת וישב דף כח ע"ב; פירוש מערכת האלקות (פירארה שיח) דף פא ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נצבים בפ' ושבת דף רעב ע"ד; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק א דף ד ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק ל דף מג ע"א; עמק המלך (בכרך, תח) שעשועי המלך פרק א דף א ע"ג; פי' רקנטי (שה) פרשת וישב; ס' הכוונות (שפ) דף מח ע"א; תנחומות אל (שלח) פרשת קדושים דף צד/צז ע"ד; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף טו ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכ ע"ב
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' ר
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףנועם אליעזר בראשית עמ' כד ע"א
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףנחלת שמעון (אשכנזי) פנחס צ
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףעירין קדישין השלם עמ' תלד, תרד
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבנוףארץ צבי (תשע) עמ' קנא
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות עמ' שבגוףדעת תורה שמות עמ' ס
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף+ספר החיים (תשנג) עמ' נד
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוףבנין משה (מייזליש) ח"א בהקדמה, ועמ' נח, ק, קנ, קצח, רכב
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוףדברי דוד (טשורטקוב) עמ' קעו
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוףמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קיח
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוףמה ה׳ אלקיך שואל מעמך עמ' 13
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוףעצי חיים על התורה עמ' רטו
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוףשל"ה (תשנז) פרשת בראשית אות יג
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוףתפארת צבי בראשית עמ' תרפד
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוףתפארת צבי שמות עמ' תקצא
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוףמסילות בלבבם - מסילה ז אות נב
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוףים שמחה עמ' שסח
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוףלקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' רלח
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוףפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רנ
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף עיין לעיל פרשת מקץמגלה צפונות ח"ב פ' ויקרא
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוףמבשר טוב - ספר החיים עמ' קסט
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוףמגלה צפונות ח"א פרשת מקץ
סב. אין בן דוד בא ער שיכלו נשמותשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רפא, תנה, תקפה
סב. אין בן דור בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףפרדס מנחם עמ' קה
סב. אין בן דור בא עד שיכלו כל נשמות שבגוףדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רנד ע"א
סב. אין בן דור בא ער שיכלו כל הנשמות שבגוףעטרת ישועה (תשסד) אות מה להגדה ש"פ, אות יג בנוסח הקפות לשמ"ע ושמח"ת, אות ד לחנוכה
סב. אין משיח בן דוד בא עד שיבלו כל הנשמות שבגוףיסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות רמג
סב. אין משיח בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוףצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' כה, תשט
סב. איתמר היו לו בנים בהיותו עכו"ם ונתגייר וכו'גבורות אליהו סי' קלא
סב. איתמר היו לו בנים בהיותו עכו"ם ונתגייר, תוס'נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ה אות יז
סב. איתמר היו לו בנים וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש יח למילה דף ו/ז ע"ב
סב. אמר ליה הקב"ה למשה יישר כחך ששברתישמרו דעת עמ' קעז, קפו
סב. אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לר"ע וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' עו
סב. את אחיו את הבלדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' עח
סב. את אחיו את הבלדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קכג
סב. ב"ש אומרים שני זכריםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף כא ע"ג
סב. במהרש"א ד"ה ומה פסחנזר הקדש ח"א עמ' שכח
סב. בני בנים הרי הם כבניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' צח
סב. בענין העמדת תלמידיםמטר השמים (תשנז) עמ' תקעג
סב. בעת ההיא שלח בארדך בלאדן בן בלאדןנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ז אות ב
סב. ברש"י ד"ה בני נח, דבת כבןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ז
סב. בש"א שני זכריםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' פב
סב. בש"א שני זכריםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קכט
סב. בת אחותו מצוהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רמ
סב. ג' דברים עשה משה מדעתודברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' נח, קל
סב. ג' דברים עשה משה מדעתו והסכימה דעתו לדעת המקוםחיי נפש ח"ג עמ' קמא
סב. ג' דברים עשה משה מדעתודברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' צ, רד
סב. גר שנתגייר כקטן שנולד דמיקשוטי כלה ח"ח אות נו
סב. גר שנתגייר כקטן שנולד רמיישמרו דעת עמ' נט
סב. דאמר רב אסי אין בן דור בא עד שיכלו כל נשמות שבגוףשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קיד, מס' יומא אות קמו
סב. הבל ואחותו קין ואחותו+ספר החיים (תשנג) עמ' קעו*
סב. הוסיף משה יום אחד מרעתו והקב"ה הסכים על ידויד דוד (אופנהיים) עמ' קנז
סב. הי' לו בן ולא בתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שלה
סב. היו לו בנים בגיותו ונתגייר קיים פריה ורביה שנאמר מרודך בלאדן בן בלאדןאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שו
סב. היו לו בנים בהיותו נכרי ונתגייר לא קיים מצות פ"וחמודי צבי במדבר-דברים עמ' פז
סב. היו לו בנים בהיותו נכרי ונתגיירו עמוחיי נפש ח"א עמ' עט ע"א, פ ע"ב
סב. היו לו בנים בהיותו עו"כ ונתגייר ר"י אומר קיים פר"ו ותוס'פרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה ה-ו
סב. היו לו בנים בהיותו עובד כוכבים ונתגייר רבי יוחנן אמר קיים פריהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקלא
סב. היו לו בנים בהיותו עכו"ם ונתגייר ר"י אומר קיים פו"ר וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לב אות ז
סב. היו לו בנים בהיותו עכו"ם ונתגייר רי"א קיים פ"ו ור"ל אומרחמודי צבי שמות עמ' ריח, רמט
סב. היו לו בנים ומתותורת יחיאל בראשית עמ' נג
סב. היו לו בנים ומתו אם הניחו זכר ונקבה מזכר ונקבה קיים פרו ורבוחנן אלקים עמ' יב
סב. היו לו בנים ומתו אם קיים פריה ורביהנזר הקדש ח"א עמ' שצה
סב. היו לו בנים ומתו וכו' לשבת יצרה בעינןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קסד-קסה {מתו בניו אחריו מהו}
סב. היו לו בנים ומתו וכו' רבי יוחנן אמר לא קייםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקלא
סב. היו לו בנים ומתו לא קיים פו"ראור אברהם - מסכת מגילה עמ' שכג
סב. היו לו בנים ומתו לא קיים פו"ריוסף לקח כרך א ח"א עמ' לח
סב. היו לו בנים ומתו לא קיים פריה ורביהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' כו
סב. היו לו בנים ומתו רב הונא אמר קיים פריה ורביה וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' שלה
סב. היום במחרדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' צה
סב. הכל מודים בעבד שאין לו חייס דכתיב שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמורשיח דוד (תשסח) עמ' טז
סב. הכל מודים בעבד שאין לו חייס דכתיב שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמורשיח דוד (תשסד) עמ' טז
סב. הכל מודים בעבד שאין לו חייסחמודי צבי בראשית עמ' קעב, רטו
סב. הכל מודים בעבד שאין לו חייסמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' מט
סב. הכל מורץ בעבד שאין לו חייסישמרו דעת עמ' קג
סב. השוי בלא אשה שרוי בלא שמחהתפארת משה עמ' קצא
סב. השרוי בלא אשה שרוי בלא ברכהמנחת יהודה (פתיה) עמ' 209
סב. השרוי בלא אשה שרוי בלא תורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תצ
סב. התורה נמשלה לאשה וכו'משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' מ
סב. ולכבדה יותר מגופושערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קט
סב. ומה פסח שהוא א' מתרי"ג מצות וכו' התורה כולה וישראל מומרים וכו'דברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה
סב. וסבר ר' יוחנן תרומה בזמן הזה דאורייתא וכו' הא מני רבנן היא ואנא ראמרי כר' יוסי וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קטו, קכח
סב. ותוסף ללדת את אחיו את הבל - הבל ואחותו קין ואחותושרתי - חבר הקיני עמ' יז
סב. חייב אדם לפקוד את אשתותהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' פח, צה, צט, קסו, קפד, ר, ריד, רמא, רנה, רנז, שמב
סב. י"ב אלף וכו' היו לו לר"ע וכו' שלא נהגו כבוד וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' ע, עא
סב. י"ב אלף זוגות תלמידים היו לו לר"ע וכו'פרדס מרדכי עמ' תע
סב. י"ב אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבאברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' רעט
סב. י"ב אלף תלמידיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קיז
סב. יחוס בבני נח למשפחת אביהםדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק יב פסוק א
סב. יישר כח ששיברתקהלת משה (תשסב) עמ' רסט
סב. יישר כחךדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 494
סב. יישר כחך ששברתזכרון אליעזר עמ' כג
סב. יישר כחך ששיברתוזרח השמש על התורה עמ' שמג, קלט
סב. יש יוחסין אצל גויםגור אריה ויקרא פי"ח הערה 87
סב. יש לנכרי יחס לגבי ירושהבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 572
סב. ישר כה ששברתספרי המגיד מקאזניץ עמ' קסג
סב. כל אדם שאין לו אשה, שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובהאבני אש (אויש) מועדים עמ' רפד
סב. כל מי שאין לו אשה שרוי בלא ברכה וכו' ללא טובה וכו' ללא תורהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שצו, תא
סב. לא קיים פ"וחמודי צבי שמות עמ' רסא
סב. לא תוהו בראה לשבת יצרהגור אריה בראשית פל"א הערה 32
סב. לב"ש צריך ב' בנים וב' בנות דילפי מאדם הראשון, ולב"ה למידין מברייתו של עולםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קכה-קכו
סב. מה פסח שהיא א' מתרי"ג מצות אמרה תורה וכל בן נכר לא יאכל בו וכו'משנה למלך (תשסח) עמ' ג
סב. מהרש"א בח"אמשנה למלך (תשסח) עמ' ב
סב. מחלוקת ר"י ור"ל אם גר כקטן שנולדתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רנט(ח) {ובזה תלוי מחלקותן אם אמרינן מי איכא מידי}
סב. מנא הא מילתא דאמור רבנן בני בנים הרי הן כבניםלהורות נתן בראשית עמ' שפז
סב. מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קפב, שעה
סב. מפני מה היו אבותינו עקרים מפני שהקב"ה מתאווה לתפלתן של צדיקיםדברי משה (שהם, תשעג) עמ' נג, קע
סב. מצות פו"ר מתקיימת גם בב' בניםגור אריה בראשית פל"ח הערה 83
סב. מתו מיתה רעה - באסכרההגות לב עמ' 180
סב. נתגייר הוא ובנו קיים פו"רפרפרת משה ח"ב עמ' תצג
סב. עבד אין בו חייסנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' נג
סב. עבד שנשתחרר אין לו חייס ולא קיים פו"רתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קסד(קיב)
סב. עד שיכלו נשמות שבגוףמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קכא
סב. עד שיכלו נשמות שבגוף, ורש"י שםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' סז
סב. עד שתכלה כל הנשמות שבגוףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רט
סב. עכו"ם לאו בני נחלה הםלהורות נתן בראשית עמ' תיד
סב. עם הדומה לחמוראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויקרא א, קדושים יד, בלק י
סב. עם הדומה לחמורגור אריה בראשית פ"ט אות יז, שמות פכ"א הערה 222, 293
סב. עם הדומה לחמורדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כב פסוק ג
סב. עם הדומה לחמורדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1343, 1513, פ"ב הערה 722, 726, 1050-1048, פ"ג הערה 494, 1871-1870, פ"ה הערה 1017
סב. עם הדומה לחמורילקוט עטרת צבי עמ' ט
סב. עם הדומה לחמורכנסת מרדכי בראשית עמ' סח
סב. עם הדומה לחמורמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קצח
סב. עם הדומה לחמורמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' מח
סב. עם הדומה לחמורנצח ישראל (הרטמן) עמ' קצו
סב. עם הדומה לחמורעצי חיים על התורה עמ' לב
סב. עם הדומה לחמורפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' כא
סב. עם הדומה לחמורשמן ראש - ימים נוראים עמ' קסא
סב. עם הדומה לחמורשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קפד, קצז, רנט
סב. עם הדומה לחמורשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קצה
סב. עם הדומה לחמוראבני אש (אויש) מועדים עמ' טו
סב. עם הדומה לחמורגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' עג
סב. עם הדומה לחמורנועם אליעזר בראשית עמ' פט ע"ב
סב. עם הדומה לחמורפרדס מנחם עמ' קנט
סב. עם החמור - עם הדומה לחמורבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 108, באר ג הערה 68
סב. עם החמור - עם הדומה לחמורמחשבת מוסר ח"א עמ' קפד
סב. עם החמור עם הדומה לחמורהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' קטז
סב. פירש מן האשהברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' מג
סב. פירש מן האשה מאי דרש אמר ומה ישראל שלא דברה עמהם שכינה אלא לפי שעה וקבע להם זמן וכו'פאר יעקב ח"ב עמ' תתכו
סב. פירש מן האשה מאי ררש וכו'ילקוט עטרת צבי עמ' לט
סב. ראה משה שחטאו ישראל ושיבר את הלוחותמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף קפד
סב. רב הוה קא מצעראליה דביתהו וכו' רבי חייא הוה קאמצערא וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' י אות ד
סב. רש"י ד"ה בני נח ותוד"ה הכל, אם עכו"ם ועבד מצווין אפריה ורביהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קסג(קח-קט)
סב. רש"י ד"ה משום 'אין בן דוד בא עד שיבלו כל הנשמות שבנוף' אוצר הנשמות גוף שמועטרת ישועה (תשסד) אות יג בנוסח ההקפות לשמ"ע ושמח"ת
סב. שאין השכינה שורה פחות מב׳ אלפים וב׳ רבבות מישראללקוטי משלי פרק ו פסוק יט
סב. שבו לבם פה עם החמור עם הדומה לחמורלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קג, קנד, רכה
סב. שבו לכם פה עם החמור - עם הדומה לחמורתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשלב הערה 48, תתמב הערה 37, תתרפה הערה 68
סב. שבו לכם פה עם החמור - עם הדומה לחמורכסף נבחר (מרגליות) עמ' לט
סב. שבו עם החמוד - עם הדומה לחמורדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1922-1923, 1953, פ"ו הערה 379-380, פ"ו הערה 732, 792, 867
סב. שבירת הלוחות, מהרש"אמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ריב
סב. שיבר את הלותות ררש אמר ומה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצוות אמרה תורה כל ב"נ לא יאכל בו התורה כולה וישראל מומרים עאכו"כחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רכד, רלז
סב. שיבר מרע"ה את הלוחות מכח ק"ודברי יואל פ' בראשית דף סט ע"א
סב. שלשה דברים עשה משה מדעתוצדקת יוסף עמ' קכז
סב. שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכימה וכו', ובמהרש"אקדושת עינים (תשעא) פרק א אות סח
סב. ששיבר משה את הלוחות, וה' הסכים לדעתו ואמר יישר כח ששברתבת עין (תשסז) עמ' א
סב. תוד"ה דבתיב: למה כעסו אהרן ומרים על משה הלא הסכימה דעתו לדעת המקוםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' צ
סב. תוס' אהרן ומרים כעסו על שפירש מאשתודמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק א פסוק ה
סב. תוס' בני פריה ורביה נינהו וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לב אות ז
סב. תוס' ד"ה בני פרי' ורבי' (בני נח)חיי נפש ח"א עמ' קמא ע"א
סב. תוס' ד"ה דכתיבלקחת מוסר ח"א עמ' תנז, נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' עא
סב. תוס' ד"ה דכתיב, מה שדיברו אהרן ומרים במשה שפירש מהאשה, שאמרו דמה שהקב"ה הסכים עמו היה רק משום שמשה רצה בזהמרפא לנפש בראשית עמ' שכה
סב. תוס' ד"ה הכלגור אריה בראשית פ"ד הערה 111
סב. תוס' ד"ה הכללהורות נתן בראשית עמ' קעא
סב. תוס' ד"ה התורה כולהוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' סו
סב. תוס' ד"ה ר' יוחנןחמודי צבי שמות עמ' ריח
סב. תלמידי ר"ע מפני שלא נהגו כבוד זב"זתפארת משה עמ' רנז
סב. תניא שלשה דברים עשה משה מדעתוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קכב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ו
סב: א"ל רבה לרבא מנא הא מילתא דבני בנים הרי הן כבנים וכו'עצי חיים על התורה עמ' תנז
סב: א"ר תנחום א"ר חנילאי כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שפו
סב: א״ר חנילאי כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא בלא שמחה בלא ברכה וכו' במערבא אמרי בלא תורה וכו' בלא שלוםדודי נתן בראשית עמ' מז
סב: אוהב אשתו כגופוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תנ
סב: אוהב את אשתו כגופו $177
סב: אוהב את אשתו כגופו ומכבדה יותר מגופוחיים שיש בהם זמירות עמ' כה
סב: אוהב את אשתו כגופו ומכבדה יותר מגופוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפז
סב: אוהב את אשתו כגופו ומכבדה יותר מגופועלי שור ח"ב עמ' רל
סב: אוהבה כגופודרך חיים (תשע) פ"א הערה 735-734
סב: אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופועלי שור ח"א עמ' רנו
סב: אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רעב
סב: אוקירו לנשייכואשל חיים ח"א עמ' פג
סב: אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוףאורחות דוד עמ' קצא
סב: אין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא תורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תלז, תק
סב: אין לו אשה שרוי בלא תורה ובלא שמחהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קב, תס, תקלח, תרז
סב: אם למדת תורה בנעוריך למד גם בזקנותךמנוחת אשר ח"א - דברי חכמה ומוסר ד"ה ועתה
סב: אמרו י"ב אלף תלמידים הי' לר' עקיבא וכולן מתו בפרק אחד מפסח עד עצרתיגל יעקב (תשנג) חקת אות עח
סב: אמרו י"ב עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לר"ענחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ט אות ג, סי' לח אות יג
סב: אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לר"עדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 95
סב: אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לרבי עקיבאתורה בציון עמ' פב, קעט
סב: בימי הספירה מתו כ"ד אלף תלמידי ר"עמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קצט
סב: במערבא אמרי בלא תורה בלא חומה וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שפו
סב: במערבא אמרי בלא תורה ובלא חומהאמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לחתן דף רד ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יז דף קטו ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת בראשית דף י ע"א
סב: בני בנות אי הוי כבניםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' סד
סב: בני בנים הרי הם בבנים, רש"ינחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ד אות א, ג
סב: בני בנים הרי הם כבניםאור אברהם - תלמוד תורה עמ' טו
סב: בני בנים הרי הם כבניםגור אריה בראשית פ"כ אות יא, פל"ו אות ב, שמות פל"ב הערה 103
סב: בני בנים הרי הם כבניםדודי נתן בראשית עמ' תעא
סב: בני בנים הרי הם כבניםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' רנא
סב: בני בנים הרי הם כבניםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קמז
סב: בני בנים הרי הם כבניםמדבר יהודה (תשסב) עמ' רעו
סב: בני בנים הרי הן בבניםשל"ה (תשנז) פרשת חיי שרה אות יג
סב: בני בנים הרי הן כבנים וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקפב
סב: בני בנים הרי הן כבנים סבר אביי למימר וכו'עצי חיים על התורה עמ' תכ*
סב: בני בנים הרי הן כבניםברית אברם עמ' שעה
סב: האוהב אשתו כגופו וכו'עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת בראשית דף כט ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קכח; אהבת עולם (קושטא, תב) דף קנ וקנא
סב: האוהב את אשתו בגופו וכו'פרדס מרדכי עמ' נו, קסד
סב: האוהב את אשתו ומכבדה וכו'אמרי יקותיאל (תשסג) עמ' פח
סב: האוהב את אשתו כגופואור אברהם - תלמוד תורה עמ' שפג
סב: האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו+ספר החיים (תשנג) עמ' סב
סב: האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו וכו'ילקוט עטרת צבי עמ' כה
סב: האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו וכו' עליו הב' אומר וידעת כי שלום אהלךקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קי, רכד, רכז, רנג, רנו, רסא, שי, תמו, תעד, תעה
סב: האוהב את אשתו כגופו והמכבדו יותר מגופושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' פב
סב: האוהב את אשתו כגופו וכו'וזרח השמש על התורה עמ' שה, שו, שז
סב: האוהב את אשתו כגופו וכו׳קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרלח
סב: האוהב את אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופואור חדש (הרטמן) פ"א אות 1251
סב: האוהב את אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופו וכו' עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלךחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תלה
סב: האוהב את שכיניו והמקרב את קרוביו וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ד אות א, סי' י אות א
סב: האוהב את שכניו והמקרב את קרוביו והנושא את בת אחותוקול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר א סימן א דף ט ע"א; ויקהל משה (אלפלס) דרוש כב דף קעג ע"ב ודף קעו ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת נח דף יז ע"ב, ופרשת פנחס דף רמג ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יח דף קכג ע"א; נמוקי יוסף סביב הרי"ף דף תכד ע"א; ראש מר דרור (הכהן, שעה) פרשת בראשית דף ה ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו נח דף רכב ע"ג; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר עא דף לב ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ב דף יא ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכג/קפג ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת לך לך דף יד ע"ד
סב: האוהב את שכניו והמקרב את קרוביו וכו' עליו הכתוב אומר אז תקרא וה' יענה וגו'דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1594
סב: האוהב ופר והמכבדה וכו' והמדריך בניו וכו'חיי נפש ח"א עמ' ק ע"ב
סב: האשה כחומה לבעלהבהיֹת הבֹקר הקדמה דף ד
סב: האשה מאירה עיניו של אדם ומעמידתו על רגליוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ח
סב: היה העולם שמם - רש"יקריאה בקריה ח"א עמ' קטו
סב: היה העולם שמםקריאה בקריה ח"א עמ' קטו
סב: היה העולם שמם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' שפ
סב: היה לו בנים בילדותוחקל יצחק (תשסג) עמ' צח
סב: היו בנים בבחרותו יהיו לו בזקנותויוסף לקח כרך א ח"א עמ' לט
סב: היו לו בנים בגיותו ונתגיירמצווה ועושה ח"ב עמ' תקעו
סב: היו לו בנים בילדותו יהיה לו בזקנותואבני אש (אויש) מועדים עמ' יד, ערה, רפד
סב: היו לו בנים בילדותו יהיו לו בזקנותופרדס מרדכי עמ' לח
סב: היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותומים חיים (קרייסווירטה) עמ' רמה
סב: היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שצב
סב: היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קנב
סב: היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותוחיי נפש ח"א עמ' פה ע"א
סב: היו לו תלמידים בילדותו וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' ד
סב: היו לו תלמידים בילדותו יהיו לו וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' ס
סב: היו לו תלמידים בילדותו יהיו לו תלמידים בזקנותואור אברהם - סידור התפילה עמ' שב
סב: היו לו תלמידים בילדותו יהיו לו תלמידים בזקנותומתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' תמא
סב: הם הם העמידו תורהחכמה ומוסר ח"א עמ' קפט
סב: הם הם העמידו תורה אותה שעהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' מ, רה
סב: המכבד אשתו יותר מגופו עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלךמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקלג-תקלד
סב: המקרב את קרוביומאורי שערים עמ' פה
סב: המקרב קרוביו וכו' עליו הכתוב אומר אז תקרא וה' יענהמקראי קדש (תשנג) עמ' רב
סב: הנושא את בת אחותופרפרת משה ח"ב עמ' קו
סב: הנושא את בת אחותו וכו' עליו הכתוב אומר: אז תקרא וה' יענהבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 665-663, 674-673
סב: הנושא בת אחותואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קיא
סב: הנושא בת אחותובאר ראי (רוזן) עבודה סי' יא אות ג
סב: הנושא בת אחותו עליו נאמר ומבשרך לא תתעלם אז תקרא וה' יענהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שע
סב: העולם היה שמם ללא תורה עד שהלך ר"ע לרבותינו שבדרום לבקים ה' תלמידיםקריאה בקריה ח"ב עמ' שנג
סב: הראשונים מתו שהיתה עיניהם צרה תנו דעתכםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קעח, קצט
סב: השורה בלא אשה שורה בלא ברכהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתח הערה 60
סב: השורה בלא אשה שורה בלא ברכה טובה שמחה תורה חומה וכו'מטר השמים (תשנז) עמ' תקכב, תקמב
סב: השורה בלא אשה שרוי ללא ברכהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1181, 1182
סב: השרוי בלא אשהאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כא אות ג, סדרות סי' ו אות ד
סב: השרוי בלא אשהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שעז
סב: השרוי בלא אשהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רצג, תעט
סב: השרוי בלא אשה שרוי בלא ברבהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ריז
סב: השרוי בלא אשה שרוי בלא ברכהלהורות נתן בראשית עמ' נז
סב: השרוי בלא אשה שרוי בלא ברכה וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' ר, תקה, תקיא
סב: השרוי בלא אשה שרוי בלא ברכהחיי נפש ח"ד עמ' קעט
סב: השרוי בלא אשה שרוי בלא חומהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' צח, קעט
סב: השרוי בלא אשה שרוי בלא חומהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקצז
סב: השרוי בלא אשה שרוי בלא טובהגור אריה בראשית פ"ח הערה 43, פל"א הערה 31, פמ"ד אות כב
סב: השרוי בלא אשה שרוי בלא טובהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1228
סב: השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקב, תצג
סב: השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחהוזאת התורה עמ' שכא
סב: השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קסה
סב: השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' נ
סב: השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רי
סב: השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחהעטרת ישועה (תשסד) אות י בנוסח הקפות לשמ"ע ושמח"ח, אות מא לפורים
סב: השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה, ברכה, טובה, תורה, חומה, שלוםמראה יחזקאל (תשסד) עמ' כד, סו, רסא, שפב, שפט
סב: השרוי בלא אשה שרוי בלא תורהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רסד
סב: השרוי בלא אשה שרוי בלא תורה בלא שלוםצור יעקב (יעבץ) תבא
סב: השרוי בלא אשה שרוי בלא תורה וכו'קשוטי כלה ח"ח אות ג, ז, לח
סב: השרוי בלא אשה שרוי בלא תורה וכו' בלא טובהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' כה, קל, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ח, נב, קסה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמב, קמג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ו
סב: השרוי בלא אשה שרוי בלא תורהפנים מסבירות עמ' תלח
סב: ואוהב את אשתו כגופו וכו'קשוטי כלה ח"י אות קצ, רטו
סב: והי' העולם שמם עד שבא ר"ע וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שמט, שסט
סב: והיה העולם שמם - ורש"י שנשתכחה תורהמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' צט
סב: והיה העולם שמם עד שבא אצל רבותינו שבדרוםדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 95
סב: והיה העולם שמם עד שבא ר"ע אצל רבותינודמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 86, 88, 92
סב: והיה העולם שמם עד שבא ר"עקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' כ
סב: והיה העולם שמם עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1393
סב: והיה העולם שמם ער שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום וכו'דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רנד
סב: והם הם העמידו תורה אותה שעהמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר פה
סב: והמכבדה יותר מגופופרפרת התורה עמ' לח
סב: והמכבדה יותר מגופוקשוטי כלה ח"ט אות שטו
סב: והמכבדה יותר מגופושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תקכה
סב: והמכבדה יותר מגופואוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' צח
סב: והמשיאין סמוך לפרקן עליו הכתוב אומר וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' תח
סב: והמשיאן סמוך לפרקןקשוטי כלה ח"י אות יא
סב: והנושא את בת אחותומבשרת ציון ח"ג עמ' שצט, ת
סב: והנושא את בת אחותו וכו' עליו הכתוב אומר אז תקרא וה, יענה תשוע ויאמר הנניקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' יט
סב: והנושא את בת אחותוחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' יז
סב: והסכימה דעתו לדעת המקוםרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' עא
סב: ויכבדנה יותר מגופוהישר והטוב (תשסג) עמ' תמג
סב: וכולן מתו בפרק אחדשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' ריב, שמג, תקפא
סב: ולזה תלמידי רשב"י נקראים חבריאתורת חיים (קאסוב) עמ' קמח
סב: ולערב אל תנה ידךתורת יחיאל בראשית עמ' שעז
סב: ולערב אל תנח ידךשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קעא
סב: ומכבדה יותר מגופואגרא דפרקא (תשסה) עמ' כד
סב: ומכבדה יותר מגופוהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קנז
סב: ומכבדה יותר מגופונועם אליעזר בראשית עמ' פו ע"א
סב: חייב אדם לכבד את אשתו יותר מגופושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' נה, עה
סב: חייב אדם לפסור את אשתו בשעה שיוצא לדרךעטרת ישועה (תשסד) אות קלב לשבועות
סב: חייב אדם לפקד את אשתוצמח דוד (סקאליע) עמ' שמז
סב: חייב אדם לפקוד את אשתוגנת אגוז (תשעב) אות רכא, שנ
סב: חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרךקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קעו, שג, תקיא, תקלג
סב: חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרךמנחת יהודה (פתיה) עמ' 203
סב: חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שיוצא לדרךאגרא דפרקא (תשסה) עמ' ט
סב: חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שיוצא לדרךאור השמש (תשסח) עמ' קטו
סב: חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שיוצא לדרךיגל יעקב (תשנג) מצורע אות כח
סב: חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שיוצא לדרךתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' ל
סב: חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שיוצא לדרךתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רכח
סב: חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שיוצא לדרךעירין קדישין השלם עמ' רסה
סב: חייב אדם לפקוד את אשתו כשהוא יוצאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רנד
סב: חייב אדם לפקוד את אשתו קודם שיצא לדרךפרדס המלך (תשסט) רמזי פורים אות ח
סב: חייב אדם לפקוד את אשתומשמרת איתמר (תשסז) עמ' קצ, שכג
סב: חייב אדם לפקוד וכואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תד
סב: חייב אדם לפקוד וכו' בשעה שהוא יוצא לדרךנועם אליעזר בראשית עמ' שלו ע"ב
סב: חייב אדם לפקוד.את אשתו בשעה שיוצא לדרךמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בין המצרים ג, ה
סב: חייב לפקוד את אשתו כשיוצא לדרךעץ החיים (אבולפיה, תשנג) עמ' יא
סב: חייב לפקוד וכו' ביציאה לדרךמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שי
סב: חמשה תלמידים היו לו לרבי עקיבאאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' ל אות ה, דרשות סי' י אות ב
סב: חמשה תלמירי ר"ע החזירו את התורהדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שיט
סב: חמשת תלמידי ר' עקיבאשיחות לספר ויקרא עמ' רעה, רצא
סב: י"ב אלף זוגות תלימדים היו לר"ע וכולן מתו שלא נהגו כבוד זב"זעלי שור ח"ב עמ' שצו
סב: י"ב אלף זוגות תלמידים היו לר"עעלי שור ח"א עמ' לב
סב: י"ב אלף זוגי תלמידים הי"ל לרע"ק וכולם מתו בפרק א'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף לד
סב: י"ב אלף זוגים תלמידים ה"ל לרע"ק וכו' כולם מתו מפסח עד עצרת וכו'אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קלו
סב: י"ב אלף זוגים תלמידים היו לו לר' עקיבא וכו'מצור דבש עמ' שכג
סב: י"ב אלף זוגים תלמידים היו לו לר"עמגלה עמוקות (תשסח) אופן פח, רח
סב: י"ב אלף זוגים תלמידים היו לו לר"ע וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' שצו
סב: י"ב אלף זוגים תלמידים היו לו לר"ע וכו' וכולן מתו בפרק א' מפני שלא נהגו כבוד זה לזהפאר יעקב ח"ג עמ' רלה
סב: י"ב אלף זוגים תלמידים היו לו לר"ע וכו' וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזהאוצר המאמרים (תשס) עמ' רנב
סב: י"ב אלף זוגים תלמידים היו לו לר"ע וכו' וכולן מתו וכו'שיחות ר' ראובן עמ' קלט
סב: י"ב אלף זוגים תלמידים היו לו לר"ע כו' וכולן מתו בפרק א' מפני שלא נהגו כבוד זה לזהגלגולי נשמות (תשסא) סי' כ ס"ק ב
סב: י"ב אלף זוגים תלמידים היו לו לר"ענתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רלח
סב: י"ב אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזהאמרי נועם (מועדים) סי' ז לשבועות
סב: י"ב אלף זוגים תלמידים וכו' לר"ע וכולן מתו וכו'מכתב מאליהו ח"ד עמ' 124
סב: י"ב אלף זוגים תלמידים לר"עבין המשפתים ויקרא פ' בחקותי אות ח
סב: י"ב אלף זוגיס תלמידים היו לר"ע וכו'המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רסא, ויקרא עמ' קלד, קלו, קנ
סב: י"ב אלף תלמידי רע"ק, וכולם מתוחמדת ימים - פסח, שבועות וסוכות עמ' 237
סב: יכבד אשתוזאת זכרון (תשנב) הנהגות אות כז
סב: ילמד תורה בזקנותו וכו' מתו מפסח עד עצרתמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לה ע"ג
סב: יש לאהוב אשתו כגופודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1916
סב: כ"ד אלף תלמידי ר"ע מתו בשביל שלא נהגו כבוד זל"זויגד יעקב עמ' תשיז
סב: כ"ד אלף תלמידי ר"ע שלא נהגו כבוד זב"זכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קלג
סב: כ"ד אלף תלמידים היו לו לר"עקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' תזו"מ, אמור, בהר
סב: כ"ד אלף תלמידים היו לר"ע וכו'אורחות דוד עמ' פח, רח
סב: כ"ד אלף תלמידים היו לרבי עקיבא וכולם מתו מפסח עד עצרתיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' פו
סב: כ״ד אלף תלמידי ר׳ עקיבא מתו מפסח ועד עצרתאור האורות עמ' ו
סב: כיון שנשא אדם אשה עונותיו מתפקקיןקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' כ
סב: כל אדם שאין לו אשד, שרוי בלא שמחה בלא ברכהיגל יעקב (תשנג) וישלח אות קלז, ראה אות מה, כי תצא אות ע
סב: כל אדם שאין לו אשה וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' תח
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא ברכהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 530
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא ברכהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רמו
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא ברכהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רעז הערה 52, תנח הערה 75, תנט הערה 84, תרכ הערה 66
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא חומהים שמחה עמ' קכח
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא חומהנצח ישראל (הרטמן) עמ' תתקלב הערה 19
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא טובהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 336
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא טובהנצח ישראל (הרטמן) עמ' קכח הערה 471
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחהבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 558
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחהילקוט עטרת צבי עמ' ב
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחהנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כו אות ט
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחהשם יחזקאל עמ' קעט
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחהשרגא המאיר מועדים עמ' שא
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברבה בלא טובה וכו' בלא תורה בלא חומה וכו' בלא שלוםבישורון מלך ח"א עמ' קיד, קנה, קעד, קפ, קפו, ר, רא, רג, ריח, רנ, רנו, רסח, ער, רפד, רפח, רצג, רצד, שטז, שיט, שכג, שכז, שלו, שלח-שמ, שמח, שפ, שצז, תג, תו, תז, תיח, תיט, תלא, ח"ב עמ' לד, סא, פח, צט, קד, קעב
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכהבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש ז דף מ
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1375
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה וכו' דכתיב להניח ברכה בתוך ביתך וכו' במערבא אמרי בלא תורה בלא חומה וכו' דכ' האם אין עזרתי בי ותושיה וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' כד, כה, ל, קח, קעה, קעו, קפג, קפד, קצט, רטו, רמא, רמח, רעא, רעח, שכז, שנח, תקט, תר
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובהאבני אש (אויש) מועדים עמ' רפז
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא תורה בלא שלום וכו'קשוטי כלה ח"ט אות י, כז, כח, צ, קב, קל, קלז, קנו, קעא, קצד, רב, רכט, רנד, רעו, שלב, שמז, שפו
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא תורה וכו'קשוטי כלה ח"י אות ד-ז, כא, מו, נג, סא, עא, קכח, רטו, ריז, רמח, רסה
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא תורה וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' כ, כב-כה, שז, שעו, תב, תרצז, תשל
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא חומה בלא שלוםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' טו
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' קלה
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תכב
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' תקפא
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' *קלה
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה וכו' בלא תורהאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' י, לה, נג, נו, פו, צג, קיג, קטז, קיז, קכד, קלד, קמח, קנא, קנב, קסג, קסט, קפו, קצב, רטז
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה וכו'דרשות שם טוב (רפה) פרשת בראשית דף ו/ז ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) פירוש [?]; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש כו/ז דף קי ע"א; מגן אברהם (לניאדו, שסג) דרוש ב לחופה דף ס ע"א; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה ד דף כג ע"ב; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בראשית דף י ע"ג; בית מועד (רבא, שסה) דרוש מא לנישואין דף קפו ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ז לזיווג דף מ ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בראשית דף ד ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כט ע"ג; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לחתן דף רא ע"א, ודף רד ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת לך לך דף קיו ע"ד, ודף קיז ע"ד; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת בראשית דף לא ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יז דף קיד ע"ב; פי' ר"י אברבנאל (שלט) פרשת בראשית דף כז/פז ע"ד; בן שמואל (שפב) דרוש ט דף מ ע"ב; של"ה (תט) ש' האותיות דף קא ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף צז ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קלב דף מד ע"א, ומאמר קפא דף נב ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קסט דף עב ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שב/שכ דף ק ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת חיי שרה דף כט ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף שמה ע"ב
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה, בלא תורה, בלא חומה, בלא שלוםמרפא לנפש בראשית עמ' כ, כא, קנז, רסו, שח
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא תורהלמחר אעתיר עמ' שפא
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי וכו' בלא ברכהתורת חיים עה"ת עמ' נח {כי בזכותה שורה השכינה בבית}
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי וכו' בלא תורהשבח נעורים עמ' לו
סב: כל אדם שאין לו אשה, שרוי בלא שמחה וכו' ופקדת נוך ולא תחטאמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' פד, רפה
סב: כל אדם שאין לו אשה, שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה וכו' במערבא אמרי, בלא תורהחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' קמו, ר, רג, תא, תנד
סב: כל השורה בלא אשה שורה בלא חומה בלא ברכהמצווה ועושה ח"ב עמ' תקכג
סב: כל השרוי בלא אשדי שרר בלא שמחהאור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' לא
סב: כל השרוי בלא אשה וכו' בלא שלוםשיחות לספר ויקרא עמ' רמט
סב: כל השרוי בלא אשה שרוי בלא ברכהכסף נבחר (מרגליות) עמ' מו
סב: כל השרוי בלא אשה שרוי בלא חומהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' שפט
סב: כל השרוי בלא אשה שרוי בלא טובהמנחת אליהו (תשסא) עמ' קנז
סב: כל השרוי בלא אשה שרוי בלא טובה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קצ
סב: כל השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחהגור אריה בראשית פל"ה הערה 41
סב: כל השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחהדובר צדק (זילבר) עמ' רמב
סב: כל השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחהדעת תבונות - עת לעשות מע' ג אות רנז
סב: כל השרוי בלא אשה שרוי בלא תו'אמרי אמת (אמדו) דף ב ע"ג
סב: כל השרוי בלא אשה שרוי בלא תורה בלא ברכה וכו'מאמרי שלמה ח"א עמ' ערה
סב: כל זמן שאדם לא נשא אשה אינו נקרא אדםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2227
סב: כל שאין לו אשה שרוי בלא טובה, ברכה, חומה וכו'קשוטי כלה חי"א אות ד-ז, י, יב, עג, צח, צט, קכ, קכז, קצט, רנא, רעג
סב: כשמתו תלמידי ר"ע היה העולם שמםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' לט
סב: לא ישא עקרה וזקנה אא"כ היו לו בנים או אשה אחרתשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שע
סב: לא נהגו כבוד זה בזהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קפו, קפח, רה, ריא
סב: למד תורה בילדותו ילמד תורה בזקנותו וכו'תורה בציון עמ' עד
סב: למד תורה בילדותו ילמוד תורה בזקנותו היו לו תלמידים בילדותו יהיו לו תלמידים בזקנותושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקה
סב: לעולם ישא אדם בת אחותודולה ומשקה - סגולות התורה עמ' מד
סב: לפקוד את אשתודברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' עד
סב: לפקוד את אשתודברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קיח
סב: מגיפת תלמידי רבי עקיבאשיחות לספר ויקרא עמ' רעב, רצא-רצב
סב: מהר"ל - ביאור על עצם ענין הכבוד שלא כיבדו זה את זהקריאה בקריה ח"ב עמ' סא
סב: מהרש"א - האשה משמרת בעלה מהחטא כמו חומה השומרת העיר מאויביםים שמחה עמ' קכח
סב: מי שאין לו אשה שרוי בלא שלוםויגד יעקב עמ' תרד
סב: מיתת תלמידי רבי עקיבאאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כו אות א
סב: מכבדה יותר מגופוכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' קצ
סב: מכבדה יותר מגופושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שיג
סב: מכבדה יותר מגופותפארת ציון (אבא שאול) עמ' תכט - רש"ה קוק
סב: מכבדה'יותר מגופומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קמד
סב: מנא הא מילתא דאמור רבע בני בנים הרי הם כבניםפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה כו
סב: מפני שלא נהגו כבוד זה בזהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קכח, קעט
סב: מפני שלא נהגו כבוד זה בזהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רמח
סב: מפני שלא נהגו כבוד זה בזהמאורות האריז"ל עמ' צז אות ד
סב: מפני שלא נהגו כבוד זה לזההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' מ, סג
סב: מפני שלא נהגו כבוד זה לזההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' מ, סב
סב: מפסח ועד עצרת מתו תלמידיו של רבי עקיבא, על שלא נהגו כבוד זה לזהחיים שיש בהם מועדים עמ' תלג, תלט, אבות עמ' שז
סב: מפסח ער עצרת מתו תלמידי ר"ע, והיה העולם שמם עד שבא ר"ע אל רבותינו שבדרוםעטרת ישועה (תשסד) אות י לל"ג בעומר, ליקוטים לשבועות אות יא
סב: מצוה לישא בת אחותו, ותוס' דהוא הדין בת אחיוכתנות אור עמ' לב
סב: מקרב את קרוביומשמרת איתמר (תשסז) עמ' ריט
סב: מת אחד מהם לא קיים פריה ורביהגור אריה בראשית פל"ח הערה 83
סב: מתו תלמידי ר"ע בפרק אחד על שלא נהגו כבוד זב"זקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קעו, קעח, קצה, קצט, ריד
סב: נשא אדם אשה בילדותו ישא אשה בזקנותותפארת צבי ויקרא עמ' שלב
סב: נשא אדם אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' צו
סב: נשא אדם אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' תנז
סב: נשא אדם אשה בילדותו ישא אשה בזקנתו וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סא דף שסה ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי סימן כב דף קב ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שמ דף קה ע"ד
סב: נשא אשה בילדותו וכו' ולערב אל תנח ידךנועם אליעזר בראשית עמ' קכא בהג"ה
סב: נשא אשה בילדותו ישא אשה בזקנותומשנת יוסף על התורה ח"א עמ' יז
סב: נשא אשה בילדותו ישא בזקנותוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רז
סב: נשא בילדותו ישא בזקנותוגור אריה בראשית פ"ד אות כז
סב: עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות יד
סב: פטירת תלמידי ר"עדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' ג, יט
סב: צריך לאהוב אשתו כגופואמרי מאיר (מאירי) שמואל א' פכ"ה פסוק ו
סב: ר"ע אומר למד תורה בילדותו ילמוד תורה בזקנותונחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות ה
סב: ר"ע אומר למד תורה בילדותו ילמוד תורה בזקנותונחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כח אות ט
סב: ראוי לאדם לישא את בת אחותויד דוד (אופנהיים) עמ' לה
סב: רבא בר עולא אמר כלא שלוס דכתיב וידעת כי שלוס אהלך וגו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שפו
סב: רבי יהודה היה תלמידו של ר"עגור אריה דברים פי"ז אות י
סב: רש"י ד"ה מנאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקפב
סב: שבו לכם פה עם החמור - עם הדומה לחמורמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות פנחס יג
סב: שחי בלא שמחהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רח
סב: שלא היו נוהגים כבוד זה לזהתורה בציון עמ' קפג
סב: שלא נהגו כבוד זה בזהאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' קט
סב: שלא נהגו כבוד זה בזהגור אריה שמות פי"ז הערה 7
סב: שלא נהגו כבוד זה בזהדרכי החיים ח"א עמ' שסז, שסח
סב: שלא נהגו כבוד זה לזהנועם המוסר עמ' קנד
סב: שלא נהגו כבוד זה לזהפני מלך ויקרא עמ' צד
סב: שלא נהגו כבוד זה לזהשביב אור עמ' רסא
סב: שלא נהגו כבוד זה לזהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' קסז, קעג, קצב, קצו, רז
סב: שלא נהגו כבודקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' רנז
סב: שמחה ברכה טובה תורה חומהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תצג
סב: שנאמר הבנות בנותי והבנים בניתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שעא-שעב {הא אין למידין מקודם מתן תורה}
סב: שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לר"עבית שלום מרדכי עמ' קסה
סב: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לר"ע וכו' וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קנה, קצא, תקיג, תקטז
סב: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לר"ע וכולן מתו מפני שלא נהגו כבוד זה בזהטוב דעת עמ' קכד
סב: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לר"ע מגבת ועד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזהעקבי אבירים (תשסה) עמ' רמו, רנג
סב: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לר"עקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קפו
סב: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא - מהרש"אמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר לו, מב
סב: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא - מהרש"אמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר סט, פה, קונטרס מאמר מרדכי מאמר ג
סב: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא וכו'מבשרת ציון ח"ב עמ' שנח, שסז
סב: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא וכו' וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבור זה לזהעל ישראל גאותו עמ' שיח
סב: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזהבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קלב
סב: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולן מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה בזהמחשבת מוסר ח"א עמ' תכו, תצא
סב: שנים עשר זוגים תלמירים היו לו לר"ע וכולם מתו בפרק אחרהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' קנה
סב: שרוי בלא אשה שרוי בלא חומהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קנג
סב: שרוי בלא אשה שרוי בלא שמחהקריאה בקריה ח"א עמ' קנה
סב: שרוי בלא אשה שרוי בלא שמחהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' סד, קעו
סב: שרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה וכו'שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' יב
סב: שרוי בלא אשה שרוי בלא תורהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קצא
סב: שרוי בלא אשה שרוי בלא תורה, חומהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שי
סב: ת"ר האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופונחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יח אות ד, סי' יט אות כז
סב: ת"ר האוהב את אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופו, והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה, והמשיאן סמוך לפירקן, עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלךשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קי בהגה"ה
סב: תוס' - בת אחיוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שמח
סב: תוס' ד"ה הכלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תצ
סב: תוס' ד"ה והנושאנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' י אות א
סב: תוס' ד"ה והנושא וכו' וה"ה בת אחיו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' יז
סב: תלמידי ר"ענפש הרב עמ' רצו
סב: תלמידי ר"עתורת יחיאל בראשית עמ' סד
סב: תלמידי ר"ע וכו' שלא נהגו כבוד זה בזהדברי יונה עמ' רנח
סב: תלמידי ר"ע לא נהגו כבור זה בזה וכו׳אור יחזקאל - תורה ודעת עמ' לב, רנ
סב: תלמידי ר"ע מתו בימי הספירהקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קנח
סב: תלמידי ר"ע מתו בין פיסחא לעצרתא מפני שלא נהגו כבוד זה בזהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' עט, שלה
סב: תלמידי ר"ע מתו מיתת אסכרהגור אריה שמות פכ"א הערה 497
סב: תלמידי ר"ע מתו על שלא קיימו אהבת חביריםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בהר ב
סב: תלמידי ר"ע מתו שהיתה עיניהם צרה בתורהאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' יד
סב: תלמידי ר"ע שלא היו מכבדין זה לזה וכו'גנת אגוז (תשעב) אות תקלח
סב: תלמידי רבי עקיבא כולן מתו בפרק אחדקריאה בקריה ח"א עמ' קטו
סב: תלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה והיה עיניהם צרה זה לזהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' עג
סב: תלמידי רבי עקיבא מתו מחמת שלא כיבדו זה לזהפרדס המלך (תשסט) אות תיב
סב: תלמידי רבי עקיבא מתו משום שלא כבדו זה את זהקריאה בקריה ח"ב עמ' נט
סב: תנו דעתכם שלא תעשו כמעשיהםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קצט
סב: תנו רבנן האוהב את שכניו והמקרב את שכניו והנושא בת אחותו והמלוה סלע לעני עליו הכתוב אומר אז תקרא וכו'ויקהל משה (אלפלס) דף קעג ע"ב, קעו ע"ב
סב: תנו רבנן, האוהב את אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופו..אור חדש (הרטמן) פ"א אות 1253
סבא היו לו בנים בגיותוגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' נ
סבב, - האוהב את אשתו כגופו וכו'אור אברהם דברים עמ' צז
סג א"ל כתיב וכו' במה אשה עוזרתו לאדם וכו' לא נמצאת מאירה עיניו ומעמידתו על רגליואור חדש (הרטמן) פ"א אות 898
סג אדם מביא חיטין חיטין כוסםבישורון מלך ח"א עמ' קיז, קפח, ער
סג אין בן דוד בא עד שיבלו כל הנשמות שבגוףבישורון מלך ח"א עמ' שיג, שנו
סג אין פורענות בא לעולםתולעת שני דף ל ע"א, מט ע"ג
סג אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראלאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 54
סג אל תצר צרת מחר כי לא תרע מה ילד יוםשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק טו
סג אמ"ר כמה טובה אשה טובהעמודי חיים דף כב ע"ב
סג אמר רבי אסי אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףמנחת אליהו (תשנט) עמ' קכה, קסח
סג אמר"ח ב"ח כיון שנש"א אשהאם הבנים ח"א דף סט ע"ד
סג אמרו לבן עזאי וכו'אם הבנים ח"ב דף קסה ע"ד
סג אמרו ר"ח היה קא מצערהאפוד בד דף קיא ע"א
סג אפי' במשפחות הדרות באדמה אין מתברכות אלא בשביל וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' קנד
סג אפי' ספיגות שבים תלויין בישראלטוב דעת עמ' קפו
סג אשה רעה צרעתעולם ברור פרק כז, כט
סג אשכחיה ר' יוסי לאליהודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1760
סג במה אשתו עוזרתו לאדםכלי יקר (תשמח) עמ' שפט
סג במערבא אמרי בלא תורהאם הבנים ח"ב דף קנו ע"ב
סג דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטאבישורון מלך ח"א עמ' קיא, קטו, קיז, קצה, שה, שו, שטו, שלח, שעו, תו, תז, ח"ב עמ' לד, נד, נה, קכג, קסט
סג המלוה לעני בשעת דחקוגבעת שאול (בראך) עמ' צד
סג הפוכי בעסקא טב מינךשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' סא
סג ואמרו עליו על בן עזאי שחשקה נפשו בתורה ולא רצה לישא אשהכד הקמח (תשנו) עמ' רד
סג ונברכו בך כל משפחות האדמה - אפי' משפחות הדרות באדמה מתברכות בשביל ישראל וכו' אין פורענות באה אלא בשביל ישראללב אליהו (תשלב) עמ' קמט
סג זכה עוזרתופרי חיים (קנולר) פרשת שופטים
סג זכה עוזרתו לא זכה כנגדודעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' מח, קפח
סג זכה עוזרתו לא זכה כנגדושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' כג, ע, שלח
סג חות דרגאלב דוד (תקנג) דף קיא ע"ב
סג כי נסיב היו שואלין לותולעת שני דף טז ע"א
סג כיון שנשא אדם אשהאם הבנים ח"ב דף קנז ע"א
סג כל אדם שאין לו אשה אינו אדםאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 520, פ"א אות 1320, 1248
סג כל אדם שאין לו אשה אינו אדםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קצח, תקלח
סג כל הנושא אשה עונותיו מתפקקיןמנחת אליהו (תשנט) עמ' קסו
סג כל יהודי שאין לו אשהאם הבנים ח"א דף קד ע"ב, קלח ע"א
סג כל מי שאין לו אש שרוי בלא שמחה וכו'חינא וחסדא ח"ב ציונים מדיני חתן סי' קג (רל ע"א)
סג כל מי שאין לו אשה אינו אדםאם הבנים ח"ב דף קסו ע"ג
סג כל מי שאין לו אשה אינו אדםמנחת יואל עמ' שעו
סג כל מי שאין עוסק בפריה ורכיה באילו שופך רמים שנאמר שסך דם האדם בארם דמו ישפך וכתיב בתריה ואתם סרו ורבו רבי יעקב אומר וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שפה
סג כל מי שאינו נושא אשה אינו אדםמנחת אליהו (תשנט) עמ' קסח בהגה
סג כל מי שאינו עוסק בפו"ראם הבנים ח"ב דף קסו ע"ב
סג כל מי שאינו עוסק בפו"ר כאלו ממעט את הדמותמנחת אליהו (תשנט) עמ' קסח, רל
סג כמה טובה אשה טובהאברהם את ידו ח"ב דף ז ע"ד
סג מאי דכתיב אעשה לו עזר כנגדו זכה עוזרתו, לא זכה כנגדו+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כז
סג מאירה עיניו ומעמידתו על רגליובישורון מלך ח"א עמ' קנח, ריט, שס
סג מחטטי שכבימנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לו ע"א
סג מי שאינו בפו"ר כאילו ממעט הדמותגבעת שאול (בראך) עמ' קטו
סג מי שאינו עוסק בפו"רכלי יקר (תשמח) עמ' שעה, תלד
סג מיהו אב לא תעבד הכידברים אחדים (תקמח) דף קס ע"ג
סג מיהו את לא תעביד הכידברים אחדים (תשמו) עמ' תקעב
סג מלוה לעני בשעת דחקהכלי יקר (תשמח) עמ' תי
סג מצא או מוצאמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לו ע"א
סג מצוה לא לומר דבר שאינו נשמעבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 4
סג נחית דרגא נסיב איתתאאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1324
סג נחית דרגא נסיב איתתאבישורון מלך ח"א עמ' קיד, קפג, רסג, ח"ב עמ' סא
סג נחית דרגא נסיב איתתאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרג, תרלב
סג נשא אשה בילדותואברהם את ידו ח"ב דף צב ע"ב
סג ע"א - שבא אדם על כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתולנבוכי הדור עמ' 68 (י, "לנתק את פתיל החיבור שבין האדם לבעלי חיים"); פנקסי הראי"ה ח"ב עמ' מט {האדם הכיר בנתוקו מגבול שאר בעלי החיים, וזאת במטרה שלא יטעה להיות כמותם אלא ישתלם באגושיותו}
סג ע"א "אעשה לו עזר כנגרר אם זכה עוזרתו, לא זכה כנגדונחל חיים סי' נח
סג ע"א א"ל הקב"ה לאברהם שתי בריכות טובות כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רלב
סג ע"א א"ר אלעזר ב"א אין פרענותזאת ליעקב שמות עמ' צז, קיח
סג ע"א א"ר כמה טובה אשה טובהאיש מבין ח"ב דף קטו ע"ד
סג ע"א אדה"ר בא וכו'בעקבי יעקב עמ' רכד
סג ע"א אדה"ר בא על כל חיהעבודת הקודש (תשסד) עמ' תקיג
סג ע"א אדם לא נתקררה דעתו עד שבא על חוהכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' נו, ח"ג סי' פא
סג ע"א אדם מביא חטים וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' של
סג ע"א אדם מביא חטים חטים כוסס פשתן כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' שנ
סג ע"א אדם מביא חטין חטין כוסס (ורש"י)תורת מנחם חל"ז עמ' 47
סג ע"א אדם מביא חטין כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף א ע"ג
סג ע"א אדם מביא חיטין וכו' נמצאת מאירה עיניו וכו'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 339, ח"ז עמ' 369, ח"ט עמ' 326, חט"ו עמ' 171, ח"כ עמ' 224, חכ"ו עמ' 370
סג ע"א אדם מביא חיטין חיטין כוסם (ורש"י - בתמי')תורת מנחם חכ"א עמ' 211, חכ"ה עמ' 256
סג ע"א אדם מביא חיטין חיטין כוסם וכו'תורת מנחם חמ"א עמ' 267, חמ"ג עמ' 388
סג ע"א אדם מביא חיטין חיטין כוססלקוטי שיחות חל"ו עמ' 85
סג ע"א אז תקרא וה' יענה מידפני חיים (פלג'י) דף רה ע"א
סג ע"א אין האדם נקרא אדם עד שנשא אשהחכמת התורה ויצא עמ' עדר, שסה
סג ע"א אין טובה בא לעולם אלא בשביל ישראלמאור עינים (תשעה) עמ' נב
סג ע"א אין לו אשה, אינו אדםעמק המלך (תשסג) עמ' 783
סג ע"א אין לך אומנות פחותה מן הקרקעעץ הדר מהד' תרס"ז עמ' ד-ה, מהד' מכון רצי"ה עמ' ג-ד {יישוב הסתירה, אם חז"ל שבחו עבודת קרקע או זלזלו בה?}
סג ע"א אין לך אומנות פחותה מן הקרקעעץ הדר תחילת הספר, תחילת ראש אמיר {"מתיחשת היא הקרקע לשארי אומניות כדמות יחש השודש אל הענפים של האילן, וכו' ואם תסולק ממנה ההשפעה על התולדות המסתעפות, הדי היא אומנות פחותה, ובזה מיושבת קושית התוספות ד"ה שאין לך אומנות}
סג ע"א אין לך משוקץ ומתועב ממי שהולך בשוק ערוםדובר צדק עמ' 124
סג ע"א אין פורענות בא אלא בשביל ישראל וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף טז ע"ב, מג ע"א
סג ע"א אין פורענות בא לעולם אלא בשביל ישראלדברי שאול בראשית עמ' סו, ויקרא עמ' רעח
סג ע"א אין פורענות בא לעולם אלא בשביל ישראלחכמת התורה תולדות עמ' שיד, תקלח
סג ע"א אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראלגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קצו
סג ע"א אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראלהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' קס
סג ע"א אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראלהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קעה
סג ע"א אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראלחכמת התורה בא עמ' רמד
סג ע"א אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראלמנות הלוי (תשסב) עמ' קצז
סג ע"א אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראלרנת יצחק תענית עמ' קפה
סג ע"א אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראלרסיסי לילה סי' כח (עמ' 39), צדקת הצדיק סי' עה, דובר צדק עמ' 101, 110
סג ע"א אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראלשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' סט
סג ע"א אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראלתורת אביגדור ח"ד עמ' נב
סג ע"א אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל (ורש"י - ליראם וכו')לקוטי שיחות חל"ו עמ' 35
סג ע"א אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל שנא' וכו' כמו שאחז"ל לא נבראו רעמים אלא לפשט עקמומית שבלב וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קמט
סג ע"א אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראלקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' יז, מז, רמו
סג ע"א אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל, ובפי' ענף יוסף על עין יעקברנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קעד
סג ע"א אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל, וברש"ישירת הפסח אות קכה
סג ע"א אין פורעניות בא לעולם אלא בשביל ישראלאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' כז
סג ע"א אין פורעניות בא לעולם אלא בשביל ישראלאור אברהם - רות עמ' נא
סג ע"א אין פרענות באה לעולם אלא בשביל ישראלדרשות הצל"ח השלם עמ' רמג
סג ע"א אמר ליה אנא הוא דקא אפיכנא להאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' פו
סג ע"א אמר ליה ר"ל ממידי דקשה ממותא וכו' ומוצא אני מר ממות וכו'מכשירי מצוה עמ' לג
סג ע"א אמר ר"ח דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטאכבוד לאיש דף סד ע"ג, עו ע"ב
סג ע"א אמר רבא וכו' בארעא מילחא וחפורה ולא עוד אלא מגניא ליה אארעא ומרמיא ליה תיגרימגילת סמנים עמ' קב
סג ע"א אמר רבא מאה זוזיברכת מועדיך לחיים ח"א דף בפתיחת הספר [עמוד 44 ד"ה ומצינו]
סג ע"א אמר רבא מאה זוזי בעיסקא כל יומא בשרא וחמרא וכו'זכור לדוד עמ' סא
סג ע"א אמר רבי אלעזר, כל אדם שאין לו אשה אינו אדם, שנאמר זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם אדם וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קי
סג ע"א אע"ג שיש כאן הטלת שלום בין איש לאשתותתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שמ
סג ע"א אעשה לו עזר כנגדו אשה במה עוזרתו לאדם וכו'כבוד לאיש דף סד ע"ג, עו ע"ג
סג ע"א אעשה לו עזר כנגדו אשכחי' ר"י לאליהו א"ל אדם מביא חטין לא נמצאת מאירה עיניו ומעמידתו על רגליואהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רעז, שיב
סג ע"א אעשה לו עזר כנגדו זכה עוזרתו וכו'אור שרגא עמ' קפו, רסח
סג ע"א אעשה לו עזר כנגדו זכה עוזרתו לא זכה כנגדומדבר קדמות (תשסח) עמ' קכד
סג ע"א אעשה לו עזר כנגדו זכה עזר לא זכה כנגדומאור עינים (תשעה) עמ' עב
סג ע"א אעשה לו עזר כנגדו זכה עזר לא זכה כנגדומאמץ כח (תשעה) עמ' נב
סג ע"א אעשה לו עזר כנגדו, זכה נעשה לו עזר לא זכה נעשית כנגדואהל משה (פרהנד, תשסה) עמ' קיז, קנד
סג ע"א אעשה לו עזר כנגדו, זכה, עוזרתו לא זכה, כנגדוברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' בראשית מאמר ט
סג ע"א אפי' משפחות הדרות באדמה אין מתברכות אלא בשביל ישראלרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קעד
סג ע"א אפי' משפחות הדרות באדמה אין מתברכות אלא בשביל ישראל. אפי' ספינות וכו' אינן מתברכות אלא בשביל ישראלמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' יט
סג ע"א אפילו משפחות האדמה אין מת ברכות אלא בשביל ישראלעבודת חיים ח"א עמ' קעג, קפג
סג ע"א אפילו משפחות הדרות באדמה אין מתברכות אלא בשביל ישראלבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רמה, שמות עמ' תתקי, דברים עמ' תשפב-ג
סג ע"א אפילו משפחות הדרות באדמה אין מתברכות אלא בשביל ישראללחם רב על סדור התפילה אות א' עז
סג ע"א אפילו משפחות הדרות באדמה אין מתברכות אלא בשביל ישראלרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' לה
סג ע"א אשה במה עוזרתו אדם מביא חיטין כו'רנת יצחק תפלה עמ' רל
סג ע"א אשה במה עוזרתו לאדםקרן לדוד בראשית עמ' רד
סג ע"א אשה מצלת מחטאבעקבי יעקב עמ' רי, שמג
סג ע"א את לא תעביד הכי שנא' למדו לשונם וכו'תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' נז
סג ע"א את לא תעביד הכילהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רעז
סג ע"א את לא תעביד הכי, שנאמר למדו לשונם דבר שקרבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשכב
סג ע"א בא אדם על כל בהמה וחיה וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קנ
סג ע"א בא אדם על כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתו עד שבא על חוהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רמב
סג ע"א בחית דרגא ונסיב איתתאהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קכו
סג ע"א בל אדם שאין לו אשה ושאין לו קרקעראה חיים ח"ב דף מז ע"ג [קסו ע"א ד"ה עוד]
סג ע"א במה אשה עוזרתו וכו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יא פסוק טז
סג ע"א במה אשה עוזרתו לאדם וכו' מאירה עיניו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' יג
סג ע"א במה אשה עוזרתו לאדם וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שלו
סג ע"א במה אשה עוזרתו לאדם כו' נמצאת מאירה עינו ומעמידתו על רגליותורת מנחם חמ"ו עמ' 406
סג ע"א במה אשה עוזרתו לארם וכו'המעלות לשלמה (תשמז) עמ' שלט
סג ע"א במה אשה עוזרתו לבעלהדברי שאול דברים עמ' קיז
סג ע"א במה עוזרתו, אדם מביא חטין חטין כוסס פשתן פשתן לובש לא נמצאת מאירה עיניו כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רעא
סג ע"א במעשה דטלופחיתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קפ, רז
סג ע"א במעשה דטלופחי ביאור השלה"קתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קכ
סג ע"א ברכות טובותהכתב והקבלה בראשית פי"ב פסוק ג
סג ע"א דביתהו דרב כי אמר בשלי לי קנית בשלת לו טלופחיפניני יחזקאל עמ' (מה)
סג ע"א דברי הספר חסידים דהוא בדבר שנוגע לעתיד דווקאתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קע
סג ע"א דיינו וכו' מצילות אותנו מן החטאתורת מנחם חלק ס עמ' 140
סג ע"א דיינו שמגדלות את בנינובנין שאול עמ' קפט
סג ע"א דיינו שמגדלות את בנינורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' ס
סג ע"א דיינו שמגדלות את בנינותוכחת חיים (תר) בראשית פ"א דף א ע"ד
סג ע"א דיינו שמגדלות את בנינו וכו'אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' פו
סג ע"א דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטאהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קכח
סג ע"א דיינו שמגדלות את בנינורנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' יא
סג ע"א דיינו שמגדלות בנינו וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שיט
סג ע"א דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטאדרך חיים (לונזאנו) עמ' מא
סג ע"א דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטאדרשות הצל"ח השלם עמ' תפג
סג ע"א דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטאלקוטי מאמרים עמ' 119, דובר צדק עמ' 35
סג ע"א דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטאעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 25
סג ע"א דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטאעשרה מאמרות (תשס) עמ' שמט
סג ע"א דיינו שמגדלות בניני ומצילות אותנו מן החטאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שמ
סג ע"א דיינו שמצילות אותנו מן החטא ורש"ירנת יצחק תענית עמ' רעח
סג ע"א דיינו שמצילות אותנו מן החטאיושב אהלים עמ' צח
סג ע"א דיינו שמצילות אותנו מן החטאפני חיים (פלג'י) דף שטו ע"ב
סג ע"א דנפיק מינך טעמא מלפךעת האוכל עמ' 239 (סי' יג)
סג ע"א דנפיק מינך טעמא מלפנךתפלה למשה (בנימין) עמ' שד
סג ע"א האוהב את שכיניו וכו' עליו הכתוב אומר אז תקרא וה' יענה וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' שע
סג ע"א היו לו בנים ומתו וי"א לא קיים פ"ו לשבת יצרה בעינן והא ליכארנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קלג
סג ע"א היינו דקא אמרי אינשי דנפיק מינך וכו' את לא תעביד הכי וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רעה
סג ע"א המוה לעני בשעת דחקו, עליו הכתוב אומר אז תקרא וה' יענההדרש והעיון שמות מאמר קצד
סג ע"א המלוה לעני בשעת דחקואבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' לא
סג ע"א המלוה לעני בשעת רחקו עליו הכתזב אזמר אז תקרא וה' יענהלחמי תודה דף קל ע"ב
סג ע"א המלוה סלע לעני בשעת דחקוזכור לאברהם (וייס) פ' משפטים, בהר
סג ע"א הנשים מצילות אותנו מן החטאאמרות ה' השלם ח"ו עמ' נח, ר
סג ע"א העוסק בבנין מתמסכןתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תעז
סג ע"א הפוכי בעיסקא טבשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קכב
סג ע"א הפוכי בעיסקא טוב מזהדברי חנינא - מזלות עמ' מ
סג ע"א הפוכי בעסקא טוב מינךס' הבוטח ח"ב עמ' נח
סג ע"א ואינו נקרא אדםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' פה
סג ע"א ואמר רבי אלעזר מאי דכתיב 'אעשה לו עזר כנגדו'השיר והשבח ח"א עמ' טז
סג ע"א ואר"א אין לך אומנות פחותה מן הקרקע וכו'זכור לדוד עמ' עג
סג ע"א ובמאירי שיודע לעבור על פשעה ואינו מקפידתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תעז
סג ע"א והא קמצער ליה למרמדרש האיתמרי דרוש ב דף ה ע"א
סג ע"א והמלוה סלע לעני בשעת דחקו עליו הכתוב אומר אז תקרא וגו'מצווה ועושה ח"א עמ' פו
סג ע"א והמלוח לעני כשעת דוחקו עליו הכתוב אומר 'אז תקרא וה' יענה תשוע ויאמר הנני'כתב סופר אגדות כאן
סג ע"א ולא נתקררה דעתורב שלום (אדלר) עמ' ג
סג ע"א ומה אעשה שנפשי חשקה בתורה אפשר לעולם שיתקיים ע"י אחריםתורת אביגדור ח"ד עמ' קלב
סג ע"א ומהרש"א, לשנות מפני כבוד אבתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תמו
סג ע"א ונברכו בך כך משפחות האדמה אפי' משפחות הדרות באדמה אין מתברכות אלא בשביל ישראלהדרש והעיון בראשית מאמר מז
סג ע"א ונברכו בך כל משפחות האדמה - אפילו משפחות הדרות באדמה אין מתברכות אלא בשביל ישראל+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' ה
סג ע"א ונברכו בך כל משפחות האדמהלב אליהו (תשסה) שמות עמ' קנח, ויקרא-דברים עמ' ער
סג ע"א ונברכו בך, שתי בריכות טובות יש לי להבריך בך, רות ונעמהארוחת תמיד עמ' יג ע"א ד"ה אמנם
סג ע"א זאת הפעם עצם מעצמי, מלמד שבא אדם על בל בהמה וחיה ולא נתקרה רעתועדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' ה
סג ע"א זכה - עזרעיונים במשלי עמ' תרא
סג ע"א זכה כנגדו לא זכה מנגדתוברית שלום (תעח) דף ג ע"ג
סג ע"א זכה נעשה לו עזר לא זכה כנגדושרגא המאיר על התורה עמ' קלג, תפה, תקה
סג ע"א זכה נעשה לו עזרחכמת התורה בראשית עמ' קצד, רטו
סג ע"א זכה נעשה עזד לא זכה כנגדושם ישראל עמ' ז
סג ע"א זכה נעשית לו עזרמהר"ם שיק בראשית עמ' קט, קיא
סג ע"א זכה נעשית לו עזר ועוזרתו לא זכה כנגדוחכמת התורה קדושים עמ' יב
סג ע"א זכה נעשית לו עזראהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' שיא
סג ע"א זכה נעשית לו עזר, לא זבה כנגדוקרן לדוד בראשית עמ' מו
סג ע"א זכה עוזרתומסילות הנביאים שופטים עמ' ריז
סג ע"א זכה עוזרתו וכו'שפע חיים - נישואין עמ' קיג
סג ע"א זכה עוזרתו לא זכה כנגדואמרי אש (טאוב) עמ' ט, קכח
סג ע"א זכה עוזרתו לא זכה כנגדואסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' קצה
סג ע"א זכה עוזרתו לא זכה כנגדואש דת (אסאד) עמ' קעו, רפט
סג ע"א זכה עוזרתו לא זכה כנגדוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שלט
סג ע"א זכה עוזרתו לא זכה כנגדולחמי תודה דף קלט ע"א, רמז ע"א
סג ע"א זכה עוזרתו לא זכה כנגדושיחות הר"ן (תשע) ח"ב עמ' תמ
סג ע"א זכה עוזרתו לא זכה כנגדו וברש"ישבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' יג, ח"ב עמ' נא
סג ע"א זכה עוזרתו לא זכה כנגדוכתר שם טוב (תשסד) סי' עה
סג ע"א זכה עוזרתו, לא זכה כנגדודרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקלד ד"ה והנה בקרא
סג ע"א זכה עוזרתו, מאירה עיניו ומהרש"אעולם ברור פרק לא, לב
סג ע"א זכה עזרבעקבי יעקב עמ' ריב-ריג
סג ע"א זכה עזרמעדני אשר נישואין עמ' נז
סג ע"א זכה עזר וכו'בית יעקב (תשסא) עמ' לז
סג ע"א זכה עזר לא זכה כנגדואמרות ה' השלם ח"א עמ' קי, קמו, שעז, ח"ה עמ' כו, קסג, ח"ו עמ' שלו
סג ע"א זכה עזר לא זכה כנגדומלכי יהודה (תשע) עמ' קז
סג ע"א זכה עזר לא זכה כנגדופי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' יא, קנ
סג ע"א זכה עזר לא זכה כנגדופי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קנג
סג ע"א זכה עזר לא זכה כנגדותורת מנחם חכ"א עמ' 74
סג ע"א זכה עזר לא זכה כנגדותורת משה (אלמושנינו) עמ' מג
סג ע"א זכה עזרתו לא זכה כנגדותורת החסידים הראשונים (תשמו) עמ' נ
סג ע"א זכר ונקבה בראםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קיא
סג ע"א ח"א הי' מהפך מה שאמו רב אביו לומר לאמו כו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שפא
סג ע"א חות דרגא ונסיב איתתאמצווה ועושה ח"א עמ' רנא
סג ע"א חות דרגא נסיב איתתאכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' קד
סג ע"א טום ולא תשפיץ שפוץ ולא תיבני ורש"י שםלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' קנט
סג ע"א כיצד הא עזר לאדם אדם מביא חטים וכו'אפיקי ים עמ' תכד
סג ע"א כל אדם שאין לו אשה אינו אדםבנין שאול עמ' קצה
סג ע"א כל אדם שאין לו אשה אינו אדםדורש טוב עמ' 397
סג ע"א כל אדם שאין לו אשה אינו אדםהשיר והשבח ח"א עמ' סד, רפז
סג ע"א כל אדם שאין לו אשה אינו אדםמעדני אשר נישואין עמ' מ, מח, קכג
סג ע"א כל אדם שאין לו אשה אינו אדםתורת מנחם חנ"ה עמ' 35
סג ע"א כל אדם שאין לו אשה אינו אדם וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרצז, ויקרא עמ' קו
סג ע"א כל אדם שאין לו אשה אינו אדם שנא' זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם אדםאור תורה השלם (מזריטש) סי' י
סג ע"א כל אדם שאין לו אשה אינו אדםאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 724
סג ע"א כל אדם שאין לו אשה אינו אדםכרם טוביה עמ' יח
סג ע"א כל אדם שאין לו אשה וכו' שאין לו קרקע אינו אדם (ותוס')לקוטי שיחות ח"ח עמ' 212, ח"ט עמ' 139, חי"ז עמ' 176, חי"ט עמ' 211, חכ"ב עמ' 62, חכ"ה עמ' 306
סג ע"א כל אדם שאין לו קרקע וכו' אין לך אומנות פחותה וכו' ותוס'שפע חיים - נישואין עמ' מה
סג ע"א כל אדם שאין לו קרקע, אינו אדםעץ הדר תחילת הספר, תחילת ראש אמיר {"המשפט הזה מתגלה הוא ביותר במובן האומה בכללה" עכ"ל, כלומר עם ישראל בלי קרקע לאומית, גם כן אינו בשלימותו}; מאמרי הראי"ה עמ' 161 {"הגלות, מהו עיקר צרתה? התלישות, איום מאד הדבר שהאדם מרגיש וכו' מתנודד, פודה באויד, עמדתו על הבסיס הטבעי אינה עמדה כלל, מפני שאין הקרקע שלו, כל אדם שאין לו קרקע אינו אדם, זאת היא הצרה, צרת הדורות של ישראל, מאז גלה מארצו, מאז נדד בגוים"}; מאמרי הראי"ה עמ' 179-180 ד"ה והלאה, 183 {על מעלת העיסוק בחקלאות}
סג ע"א כל ארם שאין לו קרקע (בית) אינו אדם (ותוס')תורת מנחם ח"א עמ' 80, חט"ו עמ' 46, חכ"א עמ' 291
סג ע"א כל העוסק בבנין מתמסכןאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' כב
סג ע"א כל העוסק בבנין מתמסכןשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' רפה, תקמח
סג ע"א כל העוסק בבנין מתמסכןתורת מנחם ח"ג עמ' 219, חכ"א עמ' 293
סג ע"א כל מי שאין לו אשה אינו אדםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תנ
סג ע"א כל מי שאין לו אשה אינו קרוי אדםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' כח
סג ע"א כל מי שאין לו בית אינו אדםתורת מנחם חנ"ב עמ' 61
סג ע"א כל מי שאין לו בית אינו אדם (ותוס')תורת מנחם חלק לב עמ' 154, חלק לד עמ' 42
סג ע"א כל מי שאין לו בית אינו אדם ותוס'תורת מנחם חלק ס עמ' 209
סג ע"א כל מי שאין לו בית אינו אדם, ותוס'תורת מנחם חמ"ג עמ' 398
סג ע"א כל מי שאין לו בית אינו אדם, ותוס'תורת מנחם חמ"ז עמ' 226
סג ע"א כל מי שאין לו בית אינו אדם, ותוס'תורת מנחם חנ"ד עמ' 202
סג ע"א כל מי שאין לו קרקע אינן אדםס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תקכ
סג ע"א כל מי שאין עוסק בפריה ורביה כאילו שיפד רמים וכו' בן עזאי אומר באילו שופך דמים וממעט הרמות וכו' אמרו לו לבן עזאי יש גאה דורש ונאה מקיים, נאה מקיים ואין נאה דורש, ואתה נאה דורש ואין נאה מקיים, אמר להן בן עזאי ומה אעשה, שנפשי חשקה בתורה, אפשר לעולם שיתקיים על ידי אחריםכתב סופר אגדות כאן
סג ע"א כל שאין לו אשה אינו אדםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רכח
סג ע"א כל שאין לו אשה אינו אדםאפיקי ים עמ' ריא
סג ע"א כל שאין לו אשה אינו אדם, שנא' ויקרא את שמם אדםאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קה, דברים עמ' רנא
סג ע"א כל שאין לו אשה אינו נקרא אדםחכמת התורה וארא עמ' שמח
סג ע"א כתיב "אעשה לו עזר" במה אשה עוזרת לאדם כו' אדם מביא חיטין חיטין כוסס וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שטו
סג ע"א כתיב אעשה לו עזר וכו' אדם מביא חיטין וכו'תורת מנחם חל"ח עמ' 289, חל"ט עמ' 159, חלק מ עמ' 75
סג ע"א כתיב אעשה לו עזר, במה אשה עוזרתו לאדם וכו'תורת מנחם חלק לב עמ' 305
סג ע"א לא זכה כנגדו וכו'אפיקי ים עמ' צג, רמט
סג ע"א לא לשנות לאמו מכח דכתיב למדו לשונם דבר שקרחכמת התורה תולדות עמ' תקפב
סג ע"א לא נמצאת (אשתו) מאירה עיניו ומעמדתו על רגליובאר שרים פרשת בשלח דרוש ו אות ה
סג ע"א לא נתקררה דעתו עד שבא על חוהדברי שאול בראשית עמ' לא, לג, מג
סג ע"א למדו לשונםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' פא
סג ע"א למדו לשונם דבר שקר - הטעם דלא אייתי קרא דמדבר שקרתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' יב, ח"ב עמ' קי
סג ע"א למדו לשונם דבר שקר - ישוב המהרש"לתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' ה, יט, לא
סג ע"א למדו לשונם דבר שקר - ישוב הקו'תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' ג
סג ע"א למדו לשונם דבר שקר - ישוב הקושיא מדף סה ע"בתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' ב
סג ע"א למדו לשונם דבר שקררנת יצחק ישעיה עמ' שיב
סג ע"א למדו לשונם דבר שקרתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' צד
סג ע"א מ"ד זאת הפעם כו' שבא אדם על כל בהמה ולא נתקררה דעתו כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' שצח, [תכא]
סג ע"א מאה זוזי בארעא מלחא וחפוראפני חיים (פלג'י) דף שב ע"א
סג ע"א מאי דכתיב 'אעשה לו עזר כנגדו', זכה עוזרתו, לא זכה כנגדו. ואיבא ראמדי, ר' אלעזר רמי כתיב 'כנגדו' וקרינן בניגרו, זכה כנגדו, לא זכה מנגדתוכתב סופר אגדות כאן
סג ע"א מאי דכתיב זאת הפעם עצם מעצמי מלמד שבא אדם על כל בהמה וכו'בית אהרן (פייבושביץ) פרשת משפטים
סג ע"א מי שאין לו אשהאבן ישראל על התורה עמ' טו
סג ע"א מי שאין לו אשה אינו אדםאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' ו, כב
סג ע"א מלמד שבא אדם על כל בהמה וחי' ולא נתקררה דעתו עד שבא על חוה+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' ט
סג ע"א מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיהאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 93 {ענינה על השיתוף בכלל החיים, כי סוף כל סוף יכסוף האדם לשלימות המוסר ויתבע מעצמו רגש אחווה לכל היצורים כולם, ודוגמא לזה, שביתת בהמתו בשבת}
סג ע"א מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתו עד שבא על חוה, ומהרש"אשם דרך בראשית ח"א עמ' כ, קנט
סג ע"א מלמד שנתקררה דעתו בחוהחכמת התורה בראשית עמ' ריא, שלג
סג ע"א מנע רבים מתוך ביתך ולא הכל תביא ביתךמאורי אור (אתרוג) מלואים אות מג
סג ע"א מצוה להלוות לעני בשעת דחקוקרן לדוד דברים עמ' קמט
סג ע"א מצילתו מן החטאחכמת התורה ויצא עמ' קנט
סג ע"א מתון נסיב איתתאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קא
סג ע"א נחות דרגאמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תשנה
סג ע"א נחות דרגא ונטיב איתתאחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קעג
סג ע"א נחות דרגא ונסיב איתתאאמרות ה' השלם ח"א עמ' קיג, ח"ב עמ' קפד, ח"ד עמ' פה
סג ע"א נחות דרגא וסב אתתאאפיקי ים עמ' רמ
סג ע"א נחות דרגא נסיב איתתא, סק דרגא בחר שושבינאאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שצז
סג ע"א נחית דרגא ונסיב איתתאהשיר והשבח ח"א עמ' רמב, ח"ב עמ' רס
סג ע"א נחית דרגא ונסיב איתתארב שלום (אדלר) עמ' ז
סג ע"א נחית דרגא ונסיב אתתאעולם הפוך פרק פ
סג ע"א נחית דרגא נסיב איתתאזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קג
סג ע"א נחית דרגא נסיב איתתאמחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 115)
סג ע"א נחית דרגא נסיב איתתאתורת מנחם חכ"ט עמ' 98
סג ע"א נחית דרגא נסיב איתתא סק דרגא בחר שושבינאצלח רכב עמ' שיז
סג ע"א נחית דרגא נסיב אתתאעולם ברור פרק כו, ל
סג ע"א נחית דרגא נסיב אתתאתהלה לדוד (והרמן) פרק ד פסוק ט הערה לג
סג ע"א נחית דרגה ונסיב איתתאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' פו
סג ע"א נמצאת מאירה עיניו ומעמידתו על רגליורנת יצחק ישעיה עמ' עא, משלי עמ' קצ
סג ע"א נסיב איתתא נחית דרגאלקוטי שיחות חי"ט עמ' 210, חכ"ד עמ' 63
סג ע"א סימן אש"ה וקרק"ע עז"ר זא"ת שת"י הברכו"ת תגר"י פחת"י וכו'מגילת סמנים עמ' ס
סג ע"א ספינות הבאות מגליא לאספמיא מתברכות בשביל ישראלמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 78
סג ע"א ספינות הבאות מגליא מתברכות בשביל ישראלרסיסי לילה סי' נח (עמ' 176), לקוטי מאמרים עמ' 191, צדקת הצדיק סי' צ, דובר צדק עמ' 101
סג ע"א עד שיכלו כל הנשמותעולם ברור פרק ד
סג ע"א עד שיכלו כל הנשמות שבגוףרב שלום (אדלר) עמ' שלח
סג ע"א עוזרתו לאדם וכו' אדם מביא חיטין חיטין כוסס ורש"יתורת מנחם חלק ס עמ' 282
סג ע"א עתידין כל בעלי אומניות שיעמדו על הקרקעעין איה בכורים פסקא לד; אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 100 {החיים הטבעיים היפים ונעימים ישובו להדרת טהדתם הטבעית}
סג ע"א עתידין כל בעלי אומניות שיעמדו על הקרקעפנקסי הראי"ה ח"ג עמ' כה; מאורות הראי"ה שבועות עמ' רעב; מאורות הראי"ה שבת קודש עמ' ריח-ריט {לעתיד יהיו מבוררים בחוש, ולא יצטרכו להפעיל השכל בהשגתם, אלא ישתמשו עם השכל לדברים יותר גדולים, יותד עליונים}
סג ע"א עתידין כל בעלי אומניות שיעמדו על הקרקע וברש"י יעסוקו בחריש ובקצירקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' שו
סג ע"א פורענות לעו׳ בשביל ישר׳ס' הבוטח ח"ב עמ' רפט
סג ע"א קא מצערא ליה דביתהומנחת מרדכי עמ' ו
סג ע"א קשה אשה רעה כיום סגרירס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קצג
סג ע"א ר' חייא בריה דרב אפיך מה שאמר לו אביו משום כבוד אביואמרות ה' השלם ח"א עמ' רצב
סג ע"א ר"י הוה מפטר מר"א א"ל כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קכט דף רע ע"ד
סג ע"א רב אמר לבנו אתה לא תעביד הכילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קעח
סג ע"א רב הוה מיפטר מרבי חייא אמר ליה רחמנא ליצלך ממידי דקשה ממותא וכו' ומוצא אני מר ממות את האשה וגו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רטו
סג ע"א רב הוה מיפטר מרבי חייא, אמר ליה רחמנא ליצלך ממידי דקשה ממותא וכו' נפק דק ואשכח וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' פו
סג ע"א רב הוה קא מצערא ליה דביתהוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שמ
סג ע"א רב הוה קא מצערא ליה דביתהותושע יאודה דף לד ע"א
סג ע"א רב הוה קא מצערא ליה דביתהו וכו'נאוה תהלה עמ' רצד
סג ע"א רב הוה קא מצערא ליה דביתהו וכו' כי גדל חייא בריה אפיך לה וכו' אמר ליה וכו' את לא תעביד הכי וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' רכה
סג ע"א רב הוה קא מצערא ליה דביתהו וכו' כי גדל חייא בריה וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' קסג
סג ע"א רב הוה קמצערה לי' פסק ההלכהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קיט
סג ע"א רב הזה מצערא ליה דביתהוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכא
סג ע"א רב על לביני שיבלי, חזנהו דקא נייפן, א"ל אי נייפת איתנופי הפוכי בעיסקא טב מינךזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קפב
סג ע"א רבי אלעזר חזיא לההיא ארעא דשדי ביה כרבא לפותיאדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שכ
סג ע"א רבי חייא הוה קא מצערא ליה דביתהוהשיר והשבח ח"א עמ' יג, שע
סג ע"א רבי חייא הוה קא מצערא ליה דביתהו וכו', אמר ליה רב והא קא מצערא ליה למר וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' פח
סג ע"א רבי חייא הוה קא מצערא ליה דביתהו כי הוה משכח מידי צייר ליה בסודריה ומייתי ניהלה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' ריד
סג ע"א רבי חייא הוה קא מצערא ליה דביתהו כי הוה משכח מידי צייר ליה בסודריה ומייתי ניהלה אמר ליה רב והא קא מצערא ליה למר אמר ליה דיינו שמגדלות בנינו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' מ, מהד' ד סי' כד, מהד' ה סי' יג, מהד' ח סי' פו, מהד' ט סי' נג
סג ע"א רש"י אני היה לי לעשות כןתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' ריט, רכ {ביאור ההבדל בין רב לבנו}
סג ע"א רש"י ד"ה מנגדתו; שתי ברכות; בשביל ישראלמגילת סמנים עמ' סא
סג ע"א שבא אדה"ר על בהמה וחיה ולא נתקררהלקוטי מאמרים עמ' 101
סג ע"א שבא אדם על בל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתו עד שבא על חוהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קפז
סג ע"א שכל העוסק כבנין מתמסכןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רצז
סג ע"א שנים עשר אלף זוגות תלמידיםבית שלום מרדכי עמ' קמב
סג ע"א שצריך לישא בת ת"חמעדני אשר נישואין עמ' כט
סג ע"א שתי בריכות טובותעולם ברור פרק צ
סג ע"א שתי בריכות טובות יש לי להבריך בך, רות המואביה ונעמה העמוניתבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות לח, מא
סג ע"א שתי ברכות טובות יש לי להבריך בךתולדות שלמה - רות עמ' יב
סג ע"א תוד"ה שאיןלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 114
סג ע"א תוס' ד"ה המלוה, מקשה ר"ת דהאיך הפליגו בגודל מעלת צדקה הא בחגיגה דרשו ומצאוהו רעות רבות וצרות זה הממציא מעות לעני בשעת דחקומצווה ועושה ח"א עמ' פו
סג ע"ב א"ל בן עזאי ומה אעשה שנפשי חשקה בתורהלקוטי שיחות ח"ג עמ' 990, חי"ד עמ' 52, חי"ז עמ' 378
סג ע"ב א"ל בן עזאי ומה אעשה שנפשי חשקה בתורה וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קעט
סג ע"ב א"ל בן עזאי ומה אעשה שנפשי חשקה בתורה וכו'הר המוריה עמ' ריג
סג ע"ב א"ל בן עזאי ומה אעשה שנפשי חשקה כתורהלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' רסט
סג ע"ב א"ל בן עזאי כו' שנפשי חשקה בתורהעשרה מאמרות (תשס) עמ' תמג
סג ע"ב א"ל בן עזאי מה אעשה שנפשי חשקה כו'סוכת דוד (שירירו) דף ז ע"ב
סג ע"ב א"ל לב"ע יש נאה דורש ונאה מקיים וכו'ברית שלום (תעח) דף עג ע"ב
סג ע"ב א"ל לב"ע יש נאה דורש ונאה מקיים וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תסז
סג ע"ב א"ל לבן עזאי אתה נאה דורש וכו'לקוטי מאמרים עמ' 217, צדקת הצדיק סי' רא, מחשבות חרוץ סי' ז (עמ' 128), דובר צדק עמ' 62
סג ע"ב א"ר אשי אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות כו'סוכת דוד (שירירו) דף ז ע"א
סג ע"ב אדם מביא חיטין כוסס פשתןלקוטי מאמרים עמ' 142, עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 219
סג ע"ב אדם שאין לו אשה אינו אדםבאר שרים פרשת תרומה דרוש ב אות ס
סג ע"ב אומה הרשעה נהגה כבוד בקדשי ישראלקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רל
סג ע"ב אי בתורה משתעי קרא כמה טובהרסיסי לילה סי' נב (עמ' 126)
סג ע"ב אין אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו הראשונהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לב
סג ע"ב אין אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו ראשונהדרך ישרה עמ' שסו
סג ע"ב אין ב"ד בא עד שיכלו כל הנשמות וכו'אפיקי ים עמ' ריב, שמז
סג ע"ב אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' צז, שלט
סג ע"ב אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףדרך ישרה עמ' צח
סג ע"ב אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףחכמת התורה וארא עמ' תז
סג ע"ב אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףמאור עינים (תשעה) עמ' ריג
סג ע"ב אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףמדבר שור דרוש ח עמ' סו
סג ע"ב אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףצלח רכב עמ' טז
סג ע"ב אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףתהלות ישראל (מג'לד) עמ' קה
סג ע"ב אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף (ורש"י - פרגוד שחוצץ בין שכינה למלאכים)תורת מנחם ח"י עמ' 190
סג ע"ב אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוףאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רי
סג ע"ב אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף, ורש"יהשיר והשבח ח"ב עמ' קעה
סג ע"ב אין השכינה שורה על פחותדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קסב
סג ע"ב אין השכינה שורה על פחות וכו'מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' של
סג ע"ב אין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבותציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' ע
סג ע"ב אין שכינה שורה בפחות מב' אלפיםדרשות מהר"ם חביב עמ' שמו
סג ע"ב אינו עוסק בפריה ורביה נקרא שופך דמיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' קפד
סג ע"ב אל תצר צרת מחריחל ישראל אבות ח"ב עמ' רנו
סג ע"ב אל תצר צרת מחרתפלה למשה (בנימין) עמ' עז
סג ע"ב אל תצר צרת מחרצוואת הריב"ש (תשעג) עמ' מג
סג ע"ב אל תצר צרת מחררב שלום (אדלר) עמ' תסד
סג ע"ב אמר להן בן עזאי ומה אעשה שנפשי חשקה בתורה וכו'מכשירי מצוה עמ' לב
סג ע"ב אמר רבא בא וראה כמה טובה אשה טובה וכו'דרך ישרה עמ' שסח
סג ע"ב אמרו לו לבן עזאי יש נאה דורש וכו' נפשי חשקה בתווהס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר יג
סג ע"ב אמרו ליה לבן עזאי וכו' ואתה נאה דורש ואין נאה מקייםאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קפג
סג ע"ב אפשר לעולם שיתקיים ע"י אחריםתורת מנחם חל"ט עמ' 397
סג ע"ב אפשר לעולם שיתקיים ע"י אחריםתורת מנחם חלק לג עמ' 40
סג ע"ב אשה יפה אשרי בעלה מספר ימיו כפליםצלח רכב עמ' תעט
סג ע"ב אשה רעה מצוה לגרשהרנת יצחק - פרק חלק עמ' רסב
סג ע"ב אשה רעה מצוה לגרשהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמז
סג ע"ב אשה רעה צרעתעולם הפוך פרק פא
סג ע"ב אשה רעה צרעת לבעלהתורת לוי יצחק עמ' מח
סג ע"ב אתה נאה דורש ואין נאה מקיים א"ל בן עזאי ומה אעשה שנפשי חשקה בתורהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רז, שנג, ח"ב עמ' רסג, תקב
סג ע"ב אתה נאה דורש ואין נאה מקיים וכו' נפשי חשקה בתורהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' כח
סג ע"ב בא וראה כמה טובה אשה טובהאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' קפ
סג ע"ב בא וראה כמה טובה אשה טובהמעדני אשר נישואין עמ' כג
סג ע"ב בבן עזאי שאמר מה אעשה ונפשי חשקה בתורהקרן לדוד בראשית עמ' רד, רו
סג ע"ב בגוי נבל... שמהלכין ערומים בשוקבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רכז
סג ע"ב בחידושי אגדות מהר"ללקוטי שיחות חלק ל עמ' 166
סג ע"ב במה טובה אשה טובהראה חיים חלק א דף מד ע"א (דף קמ"ז ע"ב ד"ה וזהו)
סג ע"ב במערבא וכו' מצא או מוצאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שלט
סג ע"ב במערבא כי נסיב איניש אתתא וכו' מצא או מוצא וכו'זרע שמשון חיי שרה אות ב
סג ע"ב במערבא כי נסיב איניש אתתא כו'יד שלמה (עזרא) דף סג ע"א
סג ע"ב במערבא כי נסיב אינש איתתא אמרו לו הכי מצא או מוצא וכו'לחמי תודה דף רלה ע"ב
סג ע"ב במערבא כי נסיב אינש איתתא אמרי ליה הכי מצא או מוצאעין איה ברכות פ"א פסקא צד
סג ע"ב במערבא כי נסיב איש איתתא כו'נטע שורק פרשת ויצא
סג ע"ב בן עזאי אומר כאילו וכו' נפשי חשקה בתורהלקוטי שיחות חל"ה עמ' 10
סג ע"ב בן עזאי אומר כאילו שופך דמים וממעט הדמותאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רסו
סג ע"ב בן עזאי אומר כאלו ש"ד וממעט הדמות כו'קידש ידיד דף קל ע"ב
סג ע"ב בן עזאי אמר נפשי חשקה בתורהאמרות ה' השלם ח"א עמ' קז, קיב, קמו, שנח, ח"ג עמ' מג, ח"ה עמ' קח, קיט, ח"ו עמ' נט, קצד, רלח
סג ע"ב בן עזאי אמר נפשי חשקה בתורהערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' פט
סג ע"ב בן עזאי וכו' נפשי חשקה בתורהאהבת ציון (תשסד) עמ' קא
סג ע"ב בן עזאי חשקה נפשו בתורהברכת אבות עמ' סט
סג ע"ב בן עזאי חשקה נפשו בתורהחכמת התורה בראשית עמ' רטז
סג ע"ב בן עזאי לא נשא אשהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' ריד
סג ע"ב בן עזאי לא נשא אשה משום שנפשו חשקה תורהצמח צדקה עה"ת עמ' מ
סג ע"ב בן עזאי שחשקה נפשו בתורה לא הי׳ נענש על שלא קיים פרי׳ ורבי׳יושב אהלים עמ' ז
סג ע"ב בעון החיים המתים לוקיםחכמת התורה ויחי עמ' רה
סג ע"ב בעון חיים המתים לוקיםקהלת יעקב עשי"ת עמ' קנד
סג ע"ב בעון חיים מתים מחטטין כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקצז
סג ע"ב בעון חיים מתים מתחטטיםעטרת יהושע שמות עמ' סה
סג ע"ב בעון חיים שכבי נחטטיםאמרות ה' השלם ח"א עמ' קסא
סג ע"ב בעל אשת חיל - מספר ימיו כפליםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קנו
סג ע"ב גזרו על בשר מפני המתנות וכו'רנת יצחק יהושע עמ' רעא
סג ע"ב גזרו על בשר מפני המתנות על המרחצאות מפני הטבילהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שסז
סג ע"ב גזרו על בשר מפני המתנות על המרחצאות מפני הטבילהרנת יצחק שופטים עמ' עה
סג ע"ב היכי דמי אשה רעה מקשטא ליה פומה וכו'אפיקי ים עמ' שעה
סג ע"ב הממעט מפריה ורביה הוי כאילו שופך דמיםחכמת התורה יתרו עמ' תקסה
סג ע"ב הנושא אשה עונותיו מתפקקיןחכמת התורה תולדות עמ' תרנו
סג ע"ב הנושא אשה עונותיו מתפקקיןשם ישראל עמ' ח
סג ע"ב העלם עיניך מאשת חןס' חסידים סי' ט, יט
סג ע"ב השופך דם ממעט את הרמותבעקבות משה שמות עמ' קנו
סג ע"ב השרוי בלא אשההשיר והשבח ח"א עמ' קצח
סג ע"ב השרוי בלא אשה שרוי בלא טובהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכ
סג ע"ב התורה נקראת אשההמאור הגדול (גר"א) עמ' תשפ
סג ע"ב והיתה יד ה' בכם ובאבותיכם אמר רבה בר שמואל זו חטוטי שכבי דאמר מר בעון חיים מתים מתחטטיןדברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' מח
סג ע"ב ומה אעשה שנפשי חשקה בתורהשפע חיים - נישואין עמ' סח
סג ע"ב ומה אעשה שנפשי חשקה בתורהתורת מנחם חלק לב עמ' 205, 379, חלק לג עמ' 290, 313
סג ע"ב ומה אעשה שנפשי חשקה בתורהפני חיים (פלג'י) דף מ ע"ב
סג ע"ב ומונעות אותנו מן החטאתורת משה (אלמושנינו) עמ' סט
סג ע"ב ונברכו בך מלשון מבריך גפןצמח צדקה עה"ת עמ' ז
סג ע"ב זה אשת האבחכמת התורה לך לך עמ' י
סג ע"ב חטוטי שכביימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקפ
סג ע"ב חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שיוצא לדרך שנא' ופקדת נוךס' חסידים סי' תקיז
סג ע"ב יולא הכל תביא ביתךס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכא
סג ע"ב כאילו ממעט הדמותפנקסי הראי"ה ח"א עמ' סז
סג ע"ב כאילו ממעט הדמות וכו'אפיקי ים עמ' ריב
סג ע"ב כי אתו חברי לבבל שגא נפלבשבילי אמונה ח"ב עמ' תנח
סג ע"ב כיון שנשא אדם אשה עוונותיו מתפקקיןבאר שרים בראשית פ' וישלח דרוש ד אות ב
סג ע"ב כיון שנשא אדם אשה עוונותיו מתפקקיןלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' סו
סג ע"ב כיון שנשא אדם אשה עונותיו מתפקפקיםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שלט
סג ע"ב כיון שנשא אדם אשה עונותיו מתפקקיןזכר דוד על התורה עמ' רלה
סג ע"ב כיון שנשא אדם אשה עונותיו מתפקקין וכו'אפיקי ים עמ' ריא
סג ע"ב כיון שנשא אדם אשה עונותיו מתפקקיןאור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' תרטז
סג ע"ב כיון שנשא אדם אשה עונותיו מתפקקיןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכא
סג ע"ב כיון שנשא אישה עוונותיו מתפקקיןמדרש האיתמרי דרוש א דף ב ע"ג
סג ע"ב כיון שנשא אשה עוונוחיו מתפקקיןמעדני אשר נישואין עמ' מד
סג ע"ב כל אדם שאין לו אשה אינו אדםבאר שרים בראשית פ' בראשית דרוש ז אות ב
סג ע"ב כל אדם שאינו עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמיםבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות כו
סג ע"ב כל הנשמות שבגוף, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תקיא
סג ע"ב כל יהודי שאין עוסק בפריה כו' א"ל בן עזאי ומה אעשה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' של
סג ע"ב כל מי שאין עוסק בפריה ורביההשיר והשבח ח"א עמ' קס, ח"ב עמ' רמה
סג ע"ב כל מי שאין עוסק בפריה ורביה וכו'המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תצ
סג ע"ב כל מי שאין עוסק בפריה ורביה וכו' וכו'תשובה מיראה עמ' מה
סג ע"ב כל מי שאינו עוסק בפ"ו כאילו שופך דמים+דברי שמואל (תשנח) עמ' קפה
סג ע"ב כל מי שאינו עוסק בפו"דאם הבנים ח"ב דף צד ע"ב
סג ע"ב כל מי שאינו עוסק בפו"ר כאילו שופך דמיםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קפג
סג ע"ב כל מי שאינו עוסק בפריה ורביה - כאילו שופך דמיםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' סז
סג ע"ב כל מי שאינו עוסק בפריה ורביה באילו שופך דמיםלחמי תודה דף נח ע"א, רכה ע"ב
סג ע"ב כל מי שאינו עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמיםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' כג
סג ע"ב כל מי שאינו עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמיםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 141
סג ע"ב כל שאינו נושא אשה כאילו ממעט הדמותמנחת קנאות עמ' קנו
סג ע"ב כל שאינו עוסק בפ"ו כאילו שופך דמיםרנת יצחק ישעיה עמ' קל
סג ע"ב כל שאינו עוסק בפו"ר כאילו שופך דמיםשפע חיים - נישואין עמ' סח
סג ע"ב כל שאינו עוסק בפריה ורביה וכו' ובדברי רב נחמןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ג
סג ע"ב כמה טובה אשה טובהברכת מועדיך לחיים ח"א דף פד ע"ב [שא ע"א ד"ה ומה]
סג ע"ב כמה טובה אשה טובהברכת מועדיך לחיים חלק א דף פד ע"ב (דף ש"א ע"א ד"ה ומה); עמודי חיים דף כב ע"ג (עמוד תורה אות מ"ה ד"ה כי)
סג ע"ב כמה טובה אשה טובה שהתורה נמשלה בהתהלה לדוד (והרמן) פרק קכח פסוק ב הערה ט
סג ע"ב כמה טובה אשה טובה שתורה נמשל בהאפיקי ים עמ' רל, רנב, רעט, תקסא, תקצה
סג ע"ב כמה טובה אשה טובה שתורה נמשלה בהכנפי יונה (תשנח) ח"ג סוף סי' קלה
סג ע"ב כמה טובה אשה טובהראה חיים ח"א דף מד ע"א [קמז ע"ב ד"ה וזהו]
סג ע"ב כמה טובה אשה שהתורה נמשלה בהצדקת הצדיק סי' רכה
סג ע"ב כמה רעה אשה רעה דכתיב ומוצא אני מר ממות את האשהדרכי התשובה עמ' עד
סג ע"ב כמה רעה אשה רעה וכו'אפיקי ים עמ' תקו
סג ע"ב לא את הכל תביא לביתךס' חסידים סי' תתר
סג ע"ב מה אעשה ונפשי תשקה בתורהברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר ד
סג ע"ב מה אעשה שנפשי חשקה בתורהדרכי חיים פרק ג' משנה ט' (דף צד ע"ד)
סג ע"ב מהרש"אאמרות ה' השלם ח"ג עמ' מד, ח"ה עמ' מד, ח"ו עמ' ר
סג ע"ב מוצא אני מר ממות את האשה וכו' אין אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו ראשונהרוח נכון עמ' שכא
סג ע"ב מזונותיו תלויים בכספודברי חנינא - מזלות עמ' מ
סג ע"ב מי שאין עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמיםיחל ישראל אבות ח"ד עמ' כו
סג ע"ב מי שחשקה בנפשו בתורה כבן עזאיחכמת התורה מקץ עמ' רנט
סג ע"ב מי שמונע עצמו מפו"ר ממעט את הדמותפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' רסז
סג ע"ב מי שמונע עצמו מפו"ר ממעט את הדמותפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' רעו
סג ע"ב מימרת רבי אליעזר כאילו שופך דמיםרוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף א ע"ב (אהע"ז סימן א אות ד)
סג ע"ב מלמד שאין השכינה שורה בפחות משתי רבבות אלפי ישראלדרשות הר"ן (תשסג) עמ' שלח, שמג
סג ע"ב מלמד שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים וכו'ברית שלום (תעח) דף צג ע"א
סג ע"ב מלמד שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תקצד, תרפו
סג ע"ב ממעט את הדמותפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שמ
סג ע"ב מצא או מוצאאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' ק
סג ע"ב מצא או מוצא, מהרש"ארב שלום (אדלר) עמ' ו
סג ע"ב מצא אשה וכו' אי בגוה וכו' אי בתורהלקוטי שיחות ח"ט עמ' 326
סג ע"ב מצא אשה מצא טוב וכו' בתורה משתעי קראאור תורה השלם (מזריטש) סי' תצב
סג ע"ב מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה׳במי התורה עמ' קמא
סג ע"ב מקרי ליה ר"י לרב יצחק בריה ומוצא אני מר ממות את האשה אמר ליה כגון מאן וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קכו
סג ע"ב נאה דורש ואינו נאה מקייםס' חסידים סי' לח
סג ע"ב נאה דורש ואינו נאה מקייםס' חסידים סי' לח
סג ע"ב נבחר מות לרשעים שלא יחיו בעוה"ז ויחטאו ויפלו בגיהנםעטרת יהושע שמות עמ' סו
סג ע"ב נמצא זה גורם לשכינה שתסתלק מישראלפורים בציון עמ' רמט
סג ע"ב נפשו חשקה בתודהשם ישראל עמ' רסב
סג ע"ב נפשו חשקה בתורה כבן עזאי פטור מפריה ורביהחכמת התורה תולדות עמ' פט, תעד
סג ע"ב נפשו חשקה בתורהתולדות הגר"א (תשס) עמ' קעט
סג ע"ב נפשי חשקה בתורה (ותוס')תורת מנחם חכ"ז עמ' 107
סג ע"ב נשא אדם אשה בילדותו ישא אשה בזקנותוס' חסידים סי' שעו
סג ע"ב נשא אדם אשה עוונותיו מתפקקיןחכמת התורה בראשית עמ' תכה
סג ע"ב נתנני אדני בידי לא אוכל קום וכו' זה שמזונותיו תלוין בכספואוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' ש
סג ע"ב נתנני ה' בידי לא אוכל קום, וה שמזונותיו תלויים לו בכספולחמי תודה דף קיא ע"א
סג ע"ב עבד אין לו חייסדובר צדק עמ' 29
סג ע"ב עד שייכלו כל הנשמותישועות משיחו (תשעח) עמ' 109
סג ע"ב עד שיכלו כל הנשמותעולם הפוך פרק ט
סג ע"ב עה"פ מצא אשה מצא טובמעדני אשר נישואין עמ' ו, פו
סג ע"ב קא מחטטי שכבי משום ששמחים ביום אידםאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' תכה
סג ע"ב קא מחטטי שכבי על ששמחים ביום אידםעטרת יהושע שמות עמ' סה
סג ע"ב רש"י ד"ה מתפקקיןבית ישראל (בנבנשתי) ח"ב דרוש נ עמ' 582
סג ע"ב רש"י ד"ה גוף, פרגוד שחוצץ וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' צז, שמות עמ' תתקח, דברים עמ' תתריב
סג ע"ב שובה ה' רבבות אלפי ישראל שיהיה השראת שכינה שלימהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רסא
סג ע"ב שופך דמיםהכתב והקבלה בראשית פ"ד פסוק כג
סג ע"ב שממעט הדמות וגורם לשכינה שתסתלקחכמת התורה נח עמ' נג
סג ע"ב שתי ברכות טובות יש לי להבריך בךצדקת הצדיק סי' קט
סג ע"ב ת"ר ובנוחה יאמר וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רנג
סג שיכלו כל הנשמות שבגוףחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קפג
סג תות דרגאברית עולם (חיד"א, תקנג) דף קיא ע"ב
סג, דיינו שמגדלות את בנינותוכחת חיים (תר) בראשית עמ' כג
סג. א"ל הקב"ה לאברהם שתי ברכות טובות יש לי להבריך בך רות המואביה ונעמה העמוניתדרך ה' (באום) ח"ב פ"ד אות מו
סג. א"ל רחמנא ליצלך ממידי דקשה ממיתה וכו'קשוטי כלה ח"י אות סח
סג. א"ר אליעזר בן אכינאי אין פורענות בא לעולם אלא בשביל ישראלמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שפז
סג. א"ר אלעזר בר אבינא אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראלזאת זכרון (תשנב) אות פ
סג. א"ר אלעזר כל אדם שאין לו אשה אינו אדםנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ב אות ט
סג. א"ר אלעזר כל אדם שאין לו אשה אינו אדם שנאמר זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם אדםשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שפה
סג. א"ר אלעזר כל אדם שאין לו אשה אינו אדםנועם אליעזר בראשית עמ' כד בהג"ה
סג. א"ר אלעזר מאי דכתיב זאת הפעם עצם מעצמי וכו'כנסת מרדכי בראשית עמ' כד
סג. אדם הראשון בא על כל חיה ובהמה ולא נתקררה דעתו עד שבא על חוהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2222
סג. אדם מביא חטין חטים כוסס וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כט ע"ד; בית מועד (רבא, שסה) דרוש מא לנשואין דף קפו ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יז דף קיד ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) פר' שופטים; גל של אגוזים (שנג) פרשת לך לך דף טו ע"א
סג. אדם שאין לו אשה אינו אדםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' לז {בזיווגו נעשה בריאה חדשה}
סג. אז תקרא וה' יענה - זה המקרב את קרוביומפי ספרים וסופרים ח"א עמ' צח
סג. אין אדם מוצא קורח רוח כי אם באשתו הראשונהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רנה
סג. אין אומנות פחותה מן עובד אדמהגור אריה בראשית פ"ד אות ד
סג. אין ברבה בא לעולם אלא בשביל ישראלעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רלח
סג. אין השכינה שורה אלא על משפחות מיוחסות בישראליפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' מט
סג. אין השכינה שורה על ישראל פחות מכ"ב אלף מישראלפרי נפש חיה ח"ב עמ' קסב
סג. אין לך אומנות גרועה מן הקרקעיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקכג
סג. אין לך אומנות פחותה מן הקרקעויואל משה מאמר ב סי' עג עמ' רעב
סג. אין לך אומנות פחותה מן הקרקעקשוטי כלה חי"א אות ח
סג. אין לך אומנות פחותה מן הקרקעתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תש הערה 66
סג. אין לך אומנות פחותה מן הקרקעיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כא דף קמד ע"ג
סג. אין פורענות בא לעולם אלא בשביל ישראלדרשות שמן רוקח עמ' שמו
סג. אין פורענות בא לעולם אלא בשביל ישראלקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' עז
סג. אין פורענות בא לעולם אלא בשביל ישראלשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רנא
סג. אין פורענות בא לעולם אלא בשביל ישראל וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק י דף עז ע"א; מנות הלוי (שמה) דף קג ע"א; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקע דף רעו ע"א
סג. אין פורענות באה לעולםהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' צ
סג. אין פורענות באה לעולםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קפז
סג. אין פורענות באה לעולם אלא בשבילמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' יח
סג. אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל - ורש"י - כדי שיראו ויעשו תשובהמתנת חיים שבת ור"ח עמ' מה
סג. אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל - ורש"ימתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' ריח, רעט
סג. אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראלגור אריה דברים פכ"ח הערה 29
סג. אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראלדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1845
סג. אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראלישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סח
סג. אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראלמאור עינים (תשעט) עמ' תנז
סג. אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראלמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' שטז, שלג
סג. אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראלקריאה בקריה ח"ב עמ' ריט
סג. אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראלשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקכג
סג. אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראלשיחות ר' ראובן עמ' קלג
סג. אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל ליראםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רנח
סג. אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראלכד הקמח (מישור) עמ' רעב
סג. אין פורענות באה לעולםאמרי מאיר (מאירי) שמות פל"ב פסוק לב
סג. אין פורענות, באה לעולם אלא בשביל ישראלנצח ישראל (הרטמן) עמ' שנא הערה 103, תב הערה 32
סג. אין פורעניות באה לעולם אלא בשביל ישראלדברי יואל פ' וישלח דף קנה ע"א
סג. אינו נקרא אדם אלא הנשוי אשהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקח, א'קפט
סג. אינן מתברכות.. אין פורעניות באה ובו' אלא בשביל ישראלשערי אורה (מילר) ח"א עמ' מב, קלח
סג. איעליא אמךמראית העין (תשכ) דף מט ע"ב
סג. אל תצר צרת מחרמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' קסד
סג. אלקים מושיב יחידים ביתה קאי על זווגמרפא לנפש בראשית עמ' תכו
סג. אמר לבריה איעליא אמר לא אנא עבדיעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כט
סג. אמר ליה אנא אפיכנא להישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ט
סג. אמר רבי אלעזר כל אדם שאין לו אשה אינו אדם שנאמר זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם אדם וגו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רצא
סג. אמר רבי אלעזר כל אדם שאין לו אשה אינו אדם שנאמר זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם ארםשל"ה (תשנז) פרשת בראשית אות ג
סג. אעשה לו עזר - במה עוזרתו וכו' מאירה עיניו ומעמידתו על רגליודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1811
סג. אעשה לו עזר אדם מביא חיטין חיטין כוסם פשתן פשתן לובשיגל יעקב (תשנג) תולדות אות צז, תזריע אות כג, כי תצא אות ע
סג. אעשה לו עזר כנגד זכה עוזרתו לא זכה כנגדו וכו' זכה כנגדו לא זכה מנגדתויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תב
סג. אעשה לו עזר כנגדו - זכה עוזרתו, לא זכה כנגדודעת תורה ויקרא עמ' רעז, דברים ח"ב עמ קה
סג. אעשה לו עזר כנגדו זכה נעשה לו עזר לא זכה כנגדו וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' פד, רפט
סג. 'אעשה לו עזר כנגדו' זכה נעשית לו עזר וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות יא בנוסח הקפות לשמח"ת
סג. אעשה לו עזר כנגדו זכה עוזרתו לא זכה כנגדומאור עינים (תשנח) עמ' מד
סג. אעשה לו עזר כנגדו זכה עוזרתו לא זכה כנגדופאר יעקב ח"א עמ' כ
סג. אעשה לו עזר כנגדו זכה עוזרתו לא זכה כנגדוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' יד, נ, רעג, עדר, תמ, תמא, תמג, תמה, תפח, תצח, תקנ
סג. אעשה לו עזר כנגדו זכה עוזרתו לא זכה כנגדו וכו', אעשה לו עזר במה אשה עוזרתו וכו' אדם מביא חיטין חיטין כוסס וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' שכה
סג. אעשה לו עזר כנגדו זכה עזר לא זכה כנגדונזר הקדש ח"א עמ' שכב, ח"ג עמ' תקכה
סג. אעשה לו עזר כנגדו זכה עזר לא זכה כנגדותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' לו, צט, קל, תלח, תנב, תרלז, תתקפג
סג. אעשה לו עזר כנגדויריעות שלמה (אוזאן) פ' חיי שרה
סג. אעשה לו עזר כנגדו, זכה עוזרתו לא זכה כנגדומאור עינים (תשעט) עמ' עג
סג. אעשה לו עזר כנגדו, זכה עוזרתו לא זכה כנגדותפארת צבי בראשית עמ' פט
סג. אעשה לו עזר כנגדו, זכה עוזרתו, לא זכה כנגדומבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' נב, רנג
סג. אעשה לו עזר כנגדו, זכה עזר, לא זכה כנגדוצמח דוד (סקאליע) עמ' קצב
סג. אפי' בסיפור דברים בעלמא אין לו לאדם לשקרדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1109
סג. אפילו משפחות הדרות באדמה אין מתברכות אלא בשביל ישראלדברי יואל פ' בשלח דף שנ ע"א
סג. אפילו משפחות הדרות באדמה אין מתברכות אלא בשביל ישראלישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסו
סג. אפילו משפחות הדרות באדמה אין מתברכות שלא בשביל ישראלדברי יואל פ' לך לך דף רנג ע"ב
סג. אפילו ספינות אינן מתברכות אלא בשביל ישראלשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שלז
סג. אפילו ספינות הבאות מגליא לאספמיא אינן מתברכות אלא בשביל ישראלמאור עינים (תשנח) עמ' ערב
סג. אפילו ספינות הבאות מגליא לאספמיא אינן מתברכות אלא בשביל ישראל (אין טובה באה לעולם אלא בשביל ישראל)מאור עינים (תשעט) עמ' נב, תנז
סג. אפילו ספינות שהיו באות מגליא לאספמיא וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קפו
סג. אר"א זאת הפעם עצם מעצמי מלמד שבא אדה"ר על כל בהמה חיה ועוףשבות יעקב (אבולפיה) עמ' ח
סג. אר"א מאי דכתיב אעשה לו עזר כנגדו, אשכחיה ר"י לאליהו וכו'כתנות אור עמ' עה
סג. אר"א עתידין כל בעלי אומניות שיעמדו על הקרקעישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ח
סג. אשה יפה אשרי בעלהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' פז
סג. אשה מאירה עיניו ומעמידתו על רגליונטריקן (תשעד) עמ' רט
סג. אשה מאירה עיניו של אדםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קיא
סג. אשכחיה רבי יוסי לאליהו א״ל כתיב אעשה לו עזר במה אשה עוזרתו לאדםדודי נתן בראשית עמ' מז
סג. אשכחיה רבי יוסי לאליהו אמר ליה כתיב אעשה לו עזר במה אשה עוזרתו לאדם אמר ליה אדם מביא חיטין חיטין כוסס פשתן פשתן לובש לא נמצאת מאירה עיניו ומעמירתו על רגליושל"ה (תשנז) פרשת ויצא אות ל
סג. אשתו של רבי חייא היתה מצערתו, וכשהיה מוצא דבר היה עוטף בסודרו ומביא להשם עולם (תשסו) עמ' צט[כ]
סג. ב' בריכות טובות יש לי להבריך בך וכו'דברי יואל פ' לך לך דף רעז ע"א, פ' ויצא דף עב ע"ב
סג. ב' ברכות טובות יש לי להבריך בךנצח ישראל (שנט) פרשת ל דף מג ע"א; אור עולם (פרובינצאל, שכ) דף כה ע"א
סג. בא אדה"ר על כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתו עד שבא על חוהדברי יואל פ' משפטים דף קסג ע"ב
סג. בא אדם הראשון על כל בהמה וחי'צמח דוד (סקאליע) עמ' נא
סג. בא אדם הראשון על כל בהמה וחיה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תכו, תקיט, תקכא, ח"ג עמ' ד
סג. בא אדם על כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתו עד שבא על חוהלקחת מוסר ח"ב עמ' רנט
סג. בא אדם על כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתומגלה צפונות ח"א פרשת בראשית
סג. בא אדם על כל בהמה חיה ועוף', ולא נתקררה דעתו, עד שבא אל חוהבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 355-354
סג. בגוי גבל אכעיסם אלו אנשי ברבריא וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 26
סג. בחית דרגא נסיב איתתאקהלת משה (תשסב) עמ' קסח
סג. במה אשה עוזרתו וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק יא פסוק טז
סג. במה אשה עוזרתו לאדםאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קכה, קסט
סג. במה אשה עוזרתו לאדםגור אריה בראשית פ"ב הערה 111
סג. במה אשה עוזרתו לאדםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ו
סג. במה אשה עוזרתו לאדם וכדויאמר מרדכי - דרשות עמ' שמט
סג. במה אשה עוזרתו לאדם וכו'נזר הקדש ח"א עמ' שכ
סג. במה אשה עוזרתו לאדם וכו'קשוטי כלה ח"י אות ד
סג. במה אשה עוזרתו לאדם וכו' אדם מביא חיטין חיטין כוסם פשתן פשתן לובש לא נמצאת מאירה עיניו ומעמידתו על רגליוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' יד, קלח, רה, תפז, תריג
סג. במה אשה עוזרתו לאדם וכו' לא נמצאת מאירה עיניו ומעמידתו על רגליופאר יעקב ח"א עמ' תלו, ח"ג עמ' תעח
סג. במה אשה עוזרתו לארם וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' ז, כב
סג. במה אשתו עוזרתו לאדםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רמה
סג. במה אשתו עוזרתומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לה ע"ג
סג. במה עוזרתו וכו' וכי חטים כוסס או פשתן לובש וכו'פרדס המלך (תשסט) אות לח
סג. במהרש"א בשם החזקוני, איך ילדו הבהמות אחר שבא אדם עליהן וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' ח
סג. במערבא כי נסיב אינש אתתא אמרי ליה הכי, מצא או מוצאאבני אש (אויש) מועדים עמ' רפג, רפה
סג. בענין הפסוק אעשה לו עזר כנגדוזקן אהרן (פריד) עמ' כב, קנט
סג. ברכות שבאו לעולםאמרי מאיר (מאירי) שמות פל"ב פסוק לב
סג. בשביל שלא נשאו נשיםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' עט
סג. גחית דרגא ונתיב אתתאתורת יחיאל בראשית עמ' ריד, שנג
סג. דבפיק מינך טעמא מלפךדרש משה (קלנברג) ח"ב דף ה
סג. די לנו שמצילות אותנו מן החטא ומגדלות את בנינומצווה ועושה ח"ב עמ' תקכג
סג. דיין שמגדלות את בנינוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרי
סג. דיינו שמגדל בנינו ומצילות אותנו מן החטאמרפא לנפש בראשית עמ' רסא
סג. דיינו שמגדלות את בנינו ומצלת אותנו מן החטאמראה יחזקאל (תשסד) עמ' רסא
סג. דיינו שמגדלות את בנינומראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' קצד
סג. דיינו שמגדלות בנינונחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ז, סי' יח אות ט
סג. דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו וכו'שיחות לספר דברים עמ' צו
סג. דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטאמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' כא, מ
סג. דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטאקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תרד
סג. דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטאקשוטי כלה ח"ט אות שיב
סג. דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטאשרגא המאיר מועדים עמ' שא
סג. דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטאתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קיז - ר"ע יוסף
סג. דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטאעקדת יצחק (שלג) שער ח דף כה ע"ג; תורת חסד (יעבץ, שנג) מזמור קכה דף נה ע"א
סג. דיינו שמגדלות בנינו לתורה ומצילות אותנו מן החטאעלי שור ח"ב עמ' רעט
סג. דיינו שמציאת אותנו מן החטאשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קפט
סג. דיינו שמצילות אותנו מן החטאבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' רכז
סג. דיינו שמצילות אותנו מן החטאקשוטי כלה חי"א אות סט, עא, צט, קצ, רפא
סג. דיינו שמצילות אותנו מן החטאברית אברם עמ' רעה, שסו
סג. דיינו שמצלת אותנו מן החטאקשוטי כלה ח"י אות קעד, רח, רנד
סג. דיינו שמצלת אותנו מן החטא ומגדלת בנינו לתורהפאר יעקב ח"ד עמ' שעז
סג. דנפק מינך טעמך מלפךצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרא
סג. הבל ואחותו קין ואחותונזר הקדש ח"א עמ' תטו
סג. ההוא ארעא דשרי ביה כרבא לפותיא, א"ל אי תשדייה לאורכיך הפוכי בעיסקא טב מינךמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקלב
סג. היו לו בנים בהיותו נכרי ונתגייר לא קיים פ"ו וכו'חמודי צבי מועדים עמ' רמח, תרט
סג. המלוה לעני בשעת דחקו הרי זה משובחשבט מישראל (קרמניץ) פרק טו פסוק ה
סג. המלוה לעני בשעת דחקו וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קעד
סג. המלוה לעני בשעת דחקו וכו'תפארת ראובן עמ' רכז
סג. המלוה לעני בשעת דחקונחמד ונעים (תשסח) קונטרס אחרון אות פא
סג. המלוה לעני בשעת רחקוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קצא
סג. המלוה סלע לעני בשעת דחקוצדקת יוסף עמ' רצב
סג. המלוה סלע לעני בשעת דחקו עליו הכתוב אומר אז תקרא וה' יענה וכו'דברי אש (כץ) עמ' רג
סג. המלוה סלע לעני בשעת דחקו עליו הכתוב אומר אז תקרא וה' יענה תשוע ויאמר הנניבית יצחק (ויינברגר) עמ' רסז
סג. המלוה סלע לעני בשעת דחקו עליו הכתוב אומר אז תקרא וה, יענהמטר השמים (תשנז) עמ' תנג
סג. המלוה סלע לעני בשעת דחקו, עליו הכתוב אומר אז תקרא וה' יענהדברי דוד (טשורטקוב) עמ' לה
סג. המלוה סלע לעני וכו'נועם אליעזר שמות דף טו ע"א
סג. המלות לעני בשעת דוחקופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקי
סג. העוסק כבנין מתמסכןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רעו
סג. הפוכא בעסקא טבאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רמח, תקעא
סג. הפוכי בעפקא טבמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות תזריע כ
סג. הקב"ה מזווג זיווגיםזאת זכרון (תשנב) אות כד
סג. השרוי ללא אשה אין לו שלוםערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' סח
סג. ואמר ר"א מאי דכתיב אעשה לו עזר כנגדו זכה עוזרתו לא זכה כנגדודברי אש (כץ) עמ' שנט
סג. ואת שתי בנותיך הנמצאות וגו', א"ר טוביה בר רבי יצחק שתי מציאות רות המואביה ונעמה העמוניתבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' רכה
סג. והמלוה סלע לעני בשעת דחקו עליו הכתוב אומר אז תקרא וה' יענהאגרת הטיול (תשעה) עמ' קעג
סג. והתברכו בזרעך כל גויי הארץ אפילו ספינות שהיו באות מגליא לאספמיאנזר הקדש ח"ב עמ' קצה
סג. ויקרא את שמם אדםגור אריה שמות פכ"א הערה 225
סג. ולא נתקררה דעתו עד שבא על חוהצמח דוד (סקאליע) עמ' סג
סג. ומי איכא מידי דקשה ממותא וכו'פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף פז ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת ויחי דף סה ע"ב
סג. ונברכו בך ב' בריכות טובות יש לי וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' קצז, רטו
סג. ונכרכו בך כל משפחות האדמה, א"ל הקב"ה לאברהם שתי ברכות טובות יש לי להבריך בך וכו'שם יחזקאל עמ' תר
סג. ורש"י אין פורעניות באה לעולם אלא בשביל ישראלשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קעד, רכא
סג. זכה - עוזרתו, לא זכה - כנגדובאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1322, באר ה הערה 286
סג. זכה - עוזרתו, לא זכה - כנגדותורת חיים עה"ת עמ' כה {אדם וחוה נבראו אחד כדי שתהא האשה כפופה לאיש, וכשלא זכה היא מושלת עליו}
סג. זכה - עוזרתו, לא זכה - כנגדומדבר יהודה (תשסב) עמ' שיט
סג. זכה - עזר, לא זכה - כנגדועירין קדישין השלם עמ' כה
סג. זכה כנגדו לא זכה מנגדתוברית אברם עמ' כ
סג. זכה נעשה לו עזר לא זכה כנגדודברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' קסו
סג. זכה נעשה לו עזר לא זכה כנגדומשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' רעח
סג. זכה נעשית לו עזראגרא דפרקא (תשסה) עמ' נז
סג. זכה נעשית לו עזרשמן ראש סוכות ח"א עמ' שפד
סג. זכה נעשית לו עזר ואם לאו כנגדוצפנת פענח (תשסו) עמ' מ, רעו
סג. זכה נעשית לו עזר לא זכה כנגדוהישר והטוב (תשסג) עמ' קמג
סג. זכה עוזרתומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' טו, קצא
סג. זכה עוזרתו לא זבה כנגדובישורון מלך ח"א עמ' קיא, קטו, קטז, ריח, שיח, שנד, שנה, שס, ח"ב עמ' קסט
סג. זכה עוזרתו לא זכה כנגדואשיב אברהם עמ' ה, סה
סג. זכה עוזרתו לא זכה כנגדודברי יואל מועדים ח"ב שמיני עצרת תקסו ע"א
סג. זכה עוזרתו לא זכה כנגדודודי נתן בראשית עמ' מח
סג. זכה עוזרתו לא זכה כנגדוכנסת מרדכי בראשית עמ' טז, יז
סג. זכה עוזרתו לא זכה כנגדומכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' כא, תרמ
סג. זכה עוזרתו לא זכה כנגדועקבי אבירים (תשעא) עמ' טו, לב, ריח
סג. זכה עוזרתו לא זכה כנגדוקשוטי כלה ח"ט אות נח, רפב-רפה, רפז, ש, שנא
סג. זכה עוזרתו לא זכה כנגדוקשוטי כלה ח"י אות ה, מד, סה, קכא, רד, רה, רח, רטו
סג. זכה עוזרתו לא זכה כנגדוקשוטי כלה חי"א אות א, קמט, רכב, רכט, רלב
סג. זכה עוזרתו לא זכה כנגדושבח נעורים עמ' י, לה, רלא
סג. זכה עוזרתו לא זכה כנגדושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' פו
סג. זכה עוזרתו לא זכה כנגדוברית אברם עמ' כא
סג. זכה עוזרתו לא זכה כנגדומפי ספרים וסופרים ח"א עמ' טו
סג. זכה עוזרתו לא זכה כנגדופי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וזאת הברכה דף רפ ע"ב; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קכב ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בראשית דף ח ע"א; ידי משה (שנז) שיר השירים דף כה ע"א, וקהלת דף ריב ע"ב; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת בראשית דף כט ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יז סי' ג דף קטז ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בראשית דף ג ע"ד; פי' ר"י אברבנאל (שלט) פרשת בראשית דף כז ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קכט דף עב ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת תזריע דף פה ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת בראשית דף ט ע"א
סג. זכה עוזרתו, לא זכה כנגדותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תנח הערה 72
סג. זכה עזר לא זכה כנגדואוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' רעז
סג. זכה עזר לא זכה כנגדובן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרעח
סג. זכה עזר לא זכה כנגדודברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שמב
סג. זכה עזר לא זכה כנגדויוסף לקח כרך א ח"א עמ' כד, כה, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמב, קנט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנד
סג. זכה עזר לא זכה כנגדולהורות נתן בראשית עמ' נו
סג. זכה עזר לא זכה כנגדוקשוטי כלה ח"ח אות קלט, קמ
סג. זכה עזר לא זכה כנגדו להלחםמרפא לנפש בראשית עמ' ל, קעח, תכו
סג. זכה עזר לא זכה כנגדומראה יחזקאל (תשסד) עמ' קסד, רמ, שמא, תד
סג. זכה עזר לא זכה כנגדופרדס המלך (תשסט) אות לח
סג. זכה עזר לא זכה כנגדוקשוטי כלה (תשסג) עמ' יט
סג. זכה עזרמשמרת איתמר (תשסז) עמ' צג
סג. זכה עזרעבודת יצחק בראשית עמ' יח, יט, כו
סג. זכה עזר, לא זכה כנגדוכד הקמח (מישור) עמ' שכט
סג. זכה עזרתו לא זכה כנגדואמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קסז, קסח
סג. זכר עזר לא זכה כנגדוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' ז, ח
סג. חות דרגא וסב איתתאצור יעקב (יעבץ) תצא א
סג. חות דרגא וסיב אתתאמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רלח, שסב
סג. חות דרגא נסיב איתתאהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' סב
סג. ישראל שאין לו אשה אינו נקרא אדםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2195
סג. כל אדם מישראל שאין לו אשה וכו' שאין לו קרקע אינו אדםמדבר יהודה (תשסב) עמ' שכד
סג. כל אדם שאין לו אשה אינו אדםבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 565, באר ד הערה 1359, באר ו הערה 143
סג. כל אדם שאין לו אשה אינו אדםבישורון מלך ח"א עמ' קו, קיג, רא, שג, שיב, ח"ב עמ' קו, קסט
סג. כל אדם שאין לו אשה אינו אדםגור אריה בראשית פ"א אות נב, פל"ה הערה 41, פל"ו הערה 28
סג. כל אדם שאין לו אשה אינו אדםדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות עח
סג. כל אדם שאין לו אשה אינו אדםדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רצד עמ' תקעד
סג. כל אדם שאין לו אשה אינו אדםמאור עינים (תשנח) עמ' תקפא
סג. כל אדם שאין לו אשה אינו אדםמאור עינים (תשעט) עמ' *קלה
סג. כל אדם שאין לו אשה אינו אדםמכתב מאליהו ח"ג עמ' 33
סג. כל אדם שאין לו אשה אינו אדםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תלה
סג. כל אדם שאין לו אשה אינו אדםצדקת יוסף עמ' קצז
סג. כל אדם שאין לו אשה אינו אדםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' כה, תר
סג. כל אדם שאין לו אשה אינו אדםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רנב
סג. כל אדם שאין לו אשה אינו אדםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רעא
סג. כל אדם שאין לו אשה אינו אדםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קסז הערה 72, רנא, רנא הערה 102
סג. כל אדם שאין לו אשה אינו אדםברית אברם עמ' תכב, תלט
סג. כל אדם שאין לו אשה אינו אדםכסף נבחר (מרגליות) עמ' טז, מט, קפו
סג. כל אדם שאין לו אשה אינו אדםמדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש ב לנישואין דף פז ע"ב; מגן אברהם (לניאדו, שסג) דרוש לחופה דף סג; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת וישלח דף מח ע"א ודף מט ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יז סי' ב דף קטו ע"ג; של"ה (תט) תורה שבכתב דף רסח ע"ב; יפה עינים (שצא) פרשת בהעלותך דף קיו ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) פ' שופטים; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' שכד דף קא ע"ג, ומאמר שעד דף מב ע"ד; הואיל משה (מת, שעב) פרשת האזינו דף קמג ע"א
סג. כל אדם שאין לו אשה אינו אדםפרדס מרדכי עמ' יד
סג. כל אדם שאין לו אשה אינו אדםצפנת פענח (תשסו) עמ' שסו
סג. כל אדם שאין לו אשה אינו אדם, שנאמר זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם אדםמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רפז
סג. כל אדם שאין לו אשה וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' תח
סג. כל אדם שאין לו אשה לא נקרא אדםלהורות נתן ויקרא עמ' רעז
סג. כל אדם שאין לו קרקע אינו אדםאוצר המאמרים (תשסא) עמ' נה
סג. כל אדם שאין לו קרקע אינו אדםכסף נבחר (מרגליות) עמ' כט
סג. כל המלוה לעני בשעת דוחקו וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תעז
סג. כל המלוה לעני בשעת דחקותורת יחיאל במדבר עמ' שפח
סג. כל העוסק בבנין מתמסכיןאור לשמים (תשסג) עמ' ו
סג. כל ישראל שאין לו אשה אינו אדםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תנד הערה 53, תקכח, תקכח הערה 29, תקכט הערה 31, תשעח הערה 63
סג. כל מי שאין לו אשה $60, 131
סג. כל מי שאין לו אשה אינו אדםלקחת מוסר ח"א עמ' קפט
סג. כל מי שאין לו אשה אינו אדםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' ריד
סג. כל מי שאין לו אשה אינו אדםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רמב
סג. כל שאין לו אשה אינו אדםטוב עין (אוסטרובצא) עמ' ב
סג. כל שאין לו אשה אינו אדםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' כו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסו
סג. כל שאין לו אשה אינו אדםקשוטי כלה ח"ט אות קיד, רב, שנו
סג. כל שאין לו אשה אינו אדם וכו'קשוטי כלה חי"א אות ח
סג. כל שאין לו קרקע אינו אדםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקג
סג. כל שאין לו קרקע אינו אדםתורת יחיאל בראשית עמ' שכו
סג. כל שאין לו קרקע אינו אדםמדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש ב לנישואין דף פז ע"ב; מגן אברהם (לניאדו, שסג) מ' לחופה דף סג ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת וישלח דף מט ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כא דף קמד ע"ג; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תצח דף קח ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף של ע"א
סג. כל שאין לו קרקע אינו אדםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קיח, קכט, קסו {האדמה היא נוקבא של אדם}
סג. כל שאינו עוסק בפרי' ורבי' גורם לשכינה שתסתלק מישראלפרדס המלך (תשסט) אות תרסג
סג. כתיב אעשה לו עזר במה אשה עוזרתו לאדם וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שצח
סג. לא דיי שמצלת אותי מן החטא ומגדלת את בנייפרדס המלך (תשסט) אות קצ
סג. לא זכה מנגרתוגור אריה דברים פכ"ה הערה 109
סג. לא נתקררה דעתו עד שנבראה חוהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' ריד
סג. לעולם אל ידאג דאגת מחרפתחי שערים ח"א עמ' עה
סג. מאי דכתיב אעשה לו עזר כנגדו זכה עוזרתו לא זכה כנגדושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תק
סג. מאירה עיניו וטעמידתו על רגליושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קעז
סג. מדכתיב וידעת כי שלום אהלך וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שצט
סג. מה דכתיב אעשה לו עזר כנגדו זכה עזרתו לא זכה כנגדודובר צדק (זילבר) עמ' צד, רמד
סג. מי שאין לו אשה אינו אדםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2194-2195
סג. מי שאין לו אשה אינו אדםעלי שור ח"ב עמ' כו
סג. מי שאין לו אשה אינו נקרא אדםנזר הקדש ח"ג עמ' שיב
סג. מי שאין לו אשה שרוי בלא שמחהפאר יעקב ח"ג עמ' קמט, תעח
סג. מי שאין לו קרקע אינו אדםעלי שור ח"ב עמ' כו
סג. מי שאין לו קרקע אינו קרוי אדםדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רכו
סג. מי ששרוי בלא אשה לא נקרא אדםדובר צדק (זילבר) עמ' לד-לה, קיב, רכ
סג. מלוה לעני בשעת דחקוהתורה והעולם ח"ב עמ' קג
סג. מלמד שבא אדם הראשון על כל בהמה וחיהכרם חמד (תשסו) עמ' ח
סג. מלמד שבא אדם על כל בהמה והיה ולא נתקררה דעתו וכו'עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ד פי"ג דף קיח ע"ג; מבקש ה' (חאגיז, שנו) שם דף נא ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כז ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת בראשית דף יו/יז ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יח דף קכב ע"ד, ופרשה סח דף שצד ע"ב; דרך אמונה (ביבגי, רפב) דרך אמונה (ביבגי, רפב) דרוש א; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף קט ע"ג; באר הגולה (שנח) באר ה דף כח ע"ג
סג. מלמד שבא אדם על כל בהמה וחי׳ וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' קסב
סג. מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיהים שמחה עמ' לה
סג. מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיהכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' כה
סג. מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתונחלת יעקב (תשעג) עמ' יב, טז
סג. מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתו עד שבא על חוהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' שע
סג. מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתו עד שבא על חוהמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' ט
סג. מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיה, ולא נתקררה דעתו עד שבא על חוהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1032, פ"ה הערה 1585, פ"ו הערה 2006
סג. מלמד שבא אדם על כל בהמה חיה ועוףמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף נא ע"ב
סג. מלמד שבא על כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתו עד שבא על חוהנחמד ונעים (תשסח) בראשית ד"ה ורש"י כתב
סג. מצילות אותנו מן החטאתורת יחיאל דברים עמ' תמ
סג. משה שיבר את הלוחות, דרש קל וחומר, ומה פסח שהוא אחר משש מאות ושלש עשרה מצות אמרה תורה כל בן נכר לא יאכל בו, התורה כולה וישראל מומרים, על אחת כמה וכמהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' ז
סג. מתון נסיב איתתאנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות כג
סג. מתון נסיב איתתאקשוטי כלה ח"ט אות סא
סג. מתון נסיב אתתא, נחית דרגא נסיב איתתא, סק דרגא בחר שושבינאקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' יא, טו, טז, יז, תעה
סג. נחות דרגא ונסיב איתתאבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' כה
סג. נחות דרגא ונסיב אתתאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בהעלותך טו
סג. נחות דרגא נטיב איתתאדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רפב
סג. נחות דרגא נסיב איתתאאמרי צדיקים (תשסה) עמ' צב
סג. נחות דרגא נסיב איתתאדרך חיים (תשע) פ"א הערה 734, פ"ה הערה 1916
סג. נחית דרגא ונסיב איתתאמטר השמים (תשנז) עמ' פז, שיב
סג. נחית דרגא ונסיב איתתאפאר יעקב ח"ג עמ' תרסא
סג. נחית דרגא ונסיב איתתאקשוטי כלה חי"א אות כב, לו, קכז, קמא
סג. נחית דרגא וסיב איתתאנחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק א דף יח ע"א
סג. נחית דרגא וסיב אתתאמשמרת איתמר (תשסה) עמ' רג, שיב
סג. נחית דרגא נסיב איתתאמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קנב
סג. נחית דרגא נסיב איתתאמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' עח, צט, ק, קג, קמ, קצב, קצד, רמ
סג. נחית דרגא נסיב איתתאקשוטי כלה ח"ט אות ה, כג, כד, לז
סג. נחית דרגא נסיב איתתאקשוטי כלה ח"י אות כב, סט
סג. נחית דרגא נסיב איתתאקשוטי כלה (תשסג) עמ' נ
סג. נחית דרגא נסיב איתתאקסת הסופר (תשעו) עמ' קסד
סג. נחית דרגא נסיב אתתאמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר תיקוני תשובה עמ' קכג
סג. נחית דרגא נתיב איתתאקשוטי כלה ח"ח אות יט
סג. נסיב איתתא נחית דרגאכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' סט
סג. נשא אדם אשה עוונותיו מתפקקיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ע
סג. ספינות הבאות מגליא לאספמיאשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שנא, תקב
סג. ספינות הבאות מגליא לאספמיא וכו'שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' עח
סג. ספינות וכו' מתברכות בשביל ישראלשמן ראש סוכות ח"א עמ' קיט, רנה
סג. סק דרגא בחר שושבינאהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' סב
סג. עזר כנגדודברי הרב עמ' רל
סג. עזר כנגדו וכו' במה עזרתו לאדם, א"ל אתה מביא חיטין חיטין וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תקו
סג. עזר כנגדו זכה עוזרתו $109, 111, 130, 133
סג. עזר כנגדו, זבה עזר לא זבה כנגדוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' ב
סג. עזר כנגדו, זכה - עוזרתו, לא זכה - כנגדותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרלב הערה 132
סג. עזר כנגדו, זכה עוזרתו לא זכה מנגדתוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' לב, תיט
סג. עין יעקב - ברי"ף שם, מוחלים לחתן על עוונתיו דוקא בעשה תשובהים שמחה עמ' שמב
סג. על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצאאבני אש (אויש) מועדים עמ' רפא
סג. עם הדומה לחמורשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' ריד
סג. עם הדומה לחמורשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' נא
סג. ערום וכסיתומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קנט
סג. עתידים בעלי אומניות שיעמדו על הקרקעקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' קפא
סג. פשתן לובש חטים כוסס לא נמצא מאירה העיניםקשוטי כלה ח"ח אות קלח, קמ
סג. פשתן לובש חיטים כוסםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תקעג
סג. קפוץ וזבין ארעא מתון נסיב אתתאצור יעקב (יעבץ) תצא א
סג. ר' חייא מצערא ליה דביתהו כי משכח מידי מייתי להישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפז
סג. רב אמר לדביתהו עביד טלופחי עבדה חימצייוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רכח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמד
סג. רב הוה מצער ליה דביתהו וכו'של"ה (תט) סוכה דף רמח ע"א
סג. רב הוה מצערא ליה דביתהונחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות לב
סג. רב הוה קא מצערא לי' דביתהו וכו'דברי יואל פ' ויצא דף כב ע"א
סג. רב הוה קא מצערא ליה דביתהוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' מה
סג. רב הוה קא מצערא ליה דביתהו וכו'קשוטי כלה ח"י אות מד
סג. רב הוה קא מצערא ליה דביתהו וכו'קשוטי כלה חי"א אות א
סג. רב הוה קא מצערא ליה דביתהו, כי אמר לה עבידי לי טלופחי עבדא ליה חימצי וכו' כי גדל חייא בריה, אפיך לה וכו' את לא תעביד הכי, שנאמר למדו לשונם דבר שקר העוה וגו'של"ה (תשנז) - מס' סוכה אות סו
סג. רב הוי ליה דביתה רעה כל דאמר לה אפכהשבט מישראל (קרמניץ) פרק טו פסוק ב
סג. רב מפטר מר' חייא א"ל רחמנא לצלך ממידי דקשה ממותאשבות יעקב (אבולפיה) עמ' ח
סג. רבי אלעזר אומר כשאין לו אשה לא נקרא אדם וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקסד
סג. רבי חייא הוה קא מצערא ליה דביתהו וכו' דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטאשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ד ס"ק לה
סג. רבי חייא הוה קא מצערא ליה דביתהו וכו' ומצילות אותנו מן החטאמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' נ, קל, רמו
סג. רבי חייא הוה קא מצערא ליה דביתהו כי הוה משכת מידי צייר ליה בסודריה ומייתי ניהלה אמר ליה רב והא קא מצערא ליה למר, א"ל דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטאשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' שכט
סג. רבי חייא הוה קמצערא ליה דביתהופרדס מרדכי עמ' תקה
סג. ררש קל וחומר ואמר, ומה פסח שהוא אחר משש מאות ושלש עשרה מצות אמרה תורה כל בן נכר לא יאכל בו, התורה כולה וישראל מומרים, על אחת כמה וכמהדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' ה
סג. רש"י - בשביל ישראל ליראם כדי שיחזרו בתשובהשיחות ר' ראובן עמ' קלג
סג. רש"י - ומצילות אותנו מן החטא - הרהורי עבירהמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רצו
סג. רש"י ד"ה אז תקרא - ומבשרך לא תתעלםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' ריח, תפג, תרפב
סג. רש"י ד"ה אז תקראנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ד אות א
סג. רש"י ד"ה ברכהגור אריה בראשית פ"ב הערה 10, דברים פכ"ז הערה 19
סג. רש"י ד"ה נחית דרגא ונסיב איתתאנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות כו
סג. שבא אדם על כל בהמהגור אריה בראשית פ"ב אות מב
סג. שכל העוסק בבנין מתמסכןאמרי מאיר (מאירי) דברים פ"א פסוק יג
סג. שתי בריכות טובות יש לי להבריך בך וכו' ספינות הבאות מגליא לאספמיא אינן מתברכות אלא בשביל ישראלמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תיז
סג. שתי בריכות טובות יש לי להבריך בך רות המואביה ונעמה העמוניתחנן אלקים עמ' ח, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' מד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמ
סג. שתי בריכות טובות יש לי להבריך בךמדבר יהודה (תשסב) עמ' שב
סג. שתי בריכות טובות יש לי להבריך וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קפא
סג. שתי בריכות טובות יש לי להבריך ממךנצח ישראל (הרטמן) עמ' תריח
סג. שתי בריכות טובותיריעות שלמה (אוזאן) פ' תולדות דף יג ע"ד
סג. שתי ברכות טובות יש לי להבריך בך וכו' ספינות הבאות מגליא לאספמיא אינן מתברכות אלא בשביל ישראלמבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' מ, נג, גוף הספר עמ' טז, רפא
סג. תוס' - יניחו אומנותם לעסוק בחרישקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' קפא
סג. תוס' ד"ה אפילויפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קפו
סג. תוס' ד"ה אפילונזר הקדש ח"ב עמ' קצה
סג. תוס' ד"ה ר' יוחנןחמודי צבי מועדים עמ' רנא
סג. תוס' ד"ה שאיןויואל משה מאמר ב סי' עג עמ' רעב
סג. תוס' ד"ה שאיןיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקג
סג: א"ל בן עזאי ומה אעשה שנפשי חשקה בתורהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קסה(קיט) {קיום פריה ורביה ע"י חידושי תורה}
סג: אומות העולם אינם קרויים עםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רכט
סג: אי בגווה משתעי כמה טובה אשה שהת' שבחתהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמז
סג: אי בגויה משתעי אי בגהנום משתעישבות יעקב (אבולפיה) עמ' ט
סג: איזו אשה רעה מקשטא לי' ומהדרא אפה מינייפרדס המלך (תשסט) אות פז
סג: אין אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו הראשונהקשוטי כלה חי"א אות מג
סג: אין אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו ראשונהדודי נתן בראשית עמ' רלו
סג: אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' צו, שעז
סג: אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףאגרת הטיול (תשעה) עמ' רסג
סג: אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףדברי יונה עמ' שלז
סג: אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףדרשות יעב"ץ עמ' צג
סג: אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קצא
סג: אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקעד, ח"ב עמ' ד
סג: אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףכתר תורה (תשסז) עמ' מח
סג: אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףמכתב מאליהו ח"ד עמ' 120, 153
סג: אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףנחלת שמעון (תשסו) עמ' פז
סג: אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קיא
סג: אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף וכו' וכו'דרך ה' (באום) ח"ב פ"ד אות מה
סג: אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףמאורות האריז"ל עמ' מב אות א
סג: אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' יג
סג: אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוףמנחת אליהו (תשסא) עמ' קלג, קעה
סג: אין בן דור בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף שנאמד כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי, ובפירש"ישרגא המאיר מועדים עמ' עח
סג: אין השכינה שורה על פחות מב' אלפים ושני רבבות מישראלנזר הקדש ח"ב עמ' תרנג
סג: אין השכינה שורה על פחות משני אלפים וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' לא, קנד
סג: אין לך משוקץ לפני המקום יותר ממי שמהלך בשוק ערוםגור אריה בראשית פ"ג הערה 81
סג: אין משיח בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףצמח דוד (סקאליע) עמ' שסט
סג: אישה יפה אשרי בעלהשמחה לאיש (שונשול) דף סד ע"א
סג: אל תצר צרת מחר כי לא תדע מה ילד יוםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 2031
סג: אל תצר צרת מחר, כי לא תדע מה ילד יוםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 437
סג: אמר בן עזאי כגון אנא נפשי חשקה בתורהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמב
סג: אמר להם בן עזאי מה אעשה ונפשי חשקה בתורהיגל יעקב (תשנג) וישלח אות קלב
סג: אמרו לו לבן עזאי יש נאה דורש ונאה מקיים וכו' ואתה נאה דורש ואין נאה מקיים אמר להן בן עזאי ומה אעשה שנפשי חשקה בתורה אפשר לעולם שיתקיים על ידי אחריםשל"ה (תשנז) פרשת נח אות יא בהגה"ה, כי תצא אות יד בהגה"ה
סג: אני בתורה חשקתיהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 232, 208, 200
סג: אף שקיים פריה ורביה לא יניח ויביא עודנזר הקדש ח"ב עמ' ל, תרנו
סג: אשה טובה מתנה טובהבישורון מלך ח"א עמ' תכד
סג: אשה טובה מתנה טובהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' נח, תשל, תשמד, תשמה
סג: אשה טובה מתנה טובה לבעלה וכו' מאי תקנתיה, יגרשנה ויתרפא מצרעתומבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רפז
סג: אשה טובה מתנה טובה לבעלהצמח דוד (סקאליע) עמ' תקו
סג: אשה טובה מתנה לבעלהשמע יעקב (זיידא) עמ' מו
סג: אשה טובה, מתנה לבעלהחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' קכד
סג: אשה יפה אשרי בעלה מספר ימיו כפוליםקשוטי כלה ח"ט אות יד
סג: אשה יפה אשרי בעלה מספר ימיו כפליםנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות יט
סג: אשה רעה מצוה לגרשהנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' י אות ג
סג: אשה רעה מצוה לגרשהחשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רלה ע"ב
סג: אשה רעה מצוה לגרשה, דכתיב גרש לץ ויצא מדון וישבות דין וקלוןמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רפז, שיח
סג: אשה רעה מצוה לגרשה, תוס'נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות כג
סג: אשה רעה צרעת לבעלהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) מצורע ב
סג: אשה רעה צרעת לבעלהמגלה עמוקות (תשסח) אופן עא, ר
סג: אשה רעה צרעת לבעלהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קצא
סג: אשה רעה צרעת לבעלהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שטז, שלא
סג: אשה רעה צרעת לבעלה כו'פרדס המלך (תשסט) אות שצה
סג: אשה רעה צרעת לבעלה מאי תקנתיהשמן ראש (שאקי) דף מד ע"ב
סג: אשה רעה צרעת לבעלהעוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שפב דף רח ע"ג
סג: אשה רעה קשה ממותאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 418
סג: אשתו כגופו הוינזר הקדש ח"א עמ' קמט
סג: בא וראה כמה טובה אשה טובה וכמה רעה אשה רעהקהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש יד דף קסח ע"ג
סג: בגוי נבל אכעיסם - זו אשה רעהתורת יחיאל דברים עמ' תיא
סג: בגוי נבל שמהלכים ערומים בשוקתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' צח {גנות ביותר}
סג: בחברתה ולא בסילתאקומץ המנחה (צונץ) דרוש קס אות א
סג: בל מי שאין עוסק בפ"ו כאילו שופך דמים וכו' בן עזאי אומר כאילו שופך דמים וממעט הדמות וכו' א"ל לבן עזאי וכו' ואתה נאה דורש ואין נאה מקיים א"ל בן עזאי ומה אעשה שנפשי חשקה בתורה אפשר לעולם שיתקיים על ידי אחריםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקלט, תקנה
סג: במערבא אמרי וכו' מצא או מוצאקשוטי כלה ח"ט אות כג, רצט-שג
סג: במערבא אמרי מצא או מוצאעקדת יצחק (שלג) שער ה/ח דף כה ע"ג; מגן אברהם (לניאדו, שסג) מאמר לחופה דף סב ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כט ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שכו דף קב ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויצא דף לט ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף שיד ע"א
סג: במערבא כי הוי נסיב אינש איתתאויגד יעקב עמ' תרה
סג: במערבא כי נסיב אינש איתתא אמרי ליה הכי מצא או מוצא וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקה, תקו, תקט
סג: בן זומא אמר ומה אעשה שנפשי חשקה בתורהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' קיד
סג: בן עזאי - נפשי חשקה בתורהשיחות לספר בראשית עמ' קמו
סג: בן עזאי אומר כל שאינו עוסק בפ"ו שופך דמיםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' פג, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנד, רפח
סג: בן עזאי אמר מה אעשה שנפשי חשקה בתורה אפשר לעולם שיתקיים ע"י אחריםמרפא לנפש בראשית עמ' ח, לט, תנד
סג: בן עזאי חשקה נפשו בתורה ולא רצה לישא אשהכד הקמח (מישור) עמ' תקד
סג: בן עזאי לא נשא אשה משום שנפשו חשקה בתורהויגד יעקב עמ' תרכז
סג: בן עזאי לא נשא אשהפרדס מרדכי עמ' תלח
סג: בן עזאי נפשו חשקה בתורהשם יחזקאל עמ' קעה
סג: בן עזאי שאמר חשקה נפשי בתורהמדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' לו
סג: בני בנים הרי הם כבניםמגדל עוז (תשעח) עמ' שכז
סג: בני בנים הרי הם כבניםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תיח
סג: בניך ובנותיך נתונים לעם אחר זו אשת האבדברי יואל פ' שלח דף שצ ע"ב
סג: בניך ובנותיך נתונים לעם אחר זו אשת האבפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רכט
סג: בעון חיים מתים מתחטטיןדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קכה ע"א
סג: בעון חיים מתים מתחטטיןכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן יב דף קפה ע"ד; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף כט ע"א
סג: גוי נבל אלו המיניםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רכט
סג: גלה סוד לאחד מאלףפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רלג
סג: גלה סודך לאחד מני אלףקשוטי כלה ח"ט אות שמג
סג: דיינו שמצילות אותנו מן החטאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קיט
סג: דיינו שמצילות אותנו מן החטאפנים מסבירות עמ' ח
סג: האוהב שכניו וקרוביו ומכבד אשתו כגופו וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' רמז
סג: היכי דמי אשה רעהחשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רכט ע"ב
סג: המלוה לעני בשעת דחקו וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרפח
סג: הנושא אשה עוונותיו מתפקקיןמטר השמים (תשנז) עמ' תקכז
סג: הנושא בת אחותו וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תכז
סג: הרי שהיו שני אלפים ושני רבבות חסר אחד וכו' וגורם לשכינה שתסתלק מישראלישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ט
סג: השרוי בלא אשה כשופך דםבישורון מלך ח"א עמ' שנו
סג: השרוי בלא אשה שרוי בלא ברכההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' סג
סג: השרוי בלא אשה שרוי בלא תורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רי
סג: התורה ומצות נקראות אשהפרדס המלך (תשסט) אות תקעט
סג: ואמר רבא בא וראה כמה טובה אשה טובה וכמה רעה אשה רעה כמה טוב' וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף קסח ע"ג
סג: ואמר רבא כמה טובה אשה טובה... דבתיב מצא אשה מצא טוב אי בגוה משתעי קרא במה טובה אשה טובה שהכתוב משבחה אי בתורה משתעי קרא במה טובה אשה טובה שהתורה נמשלה בהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק א אות טז
סג: ואתה נאה דורשאמרי מאיר (מאירי) שמות פ"כ פסוק ב
סג: ובנחה יאמר שובה ה' מלמד שאין השכינה שורה וכו' זה גורם לשכינה שתסתלק מישראללקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קצו*
סג: והמכבדה יותר מגופושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שמג
סג: וידעת כי שלום אהלךפני מלך בראשית עמ' קעח
סג: ומה אעשה ונפשי חשקה בתורהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' קנ
סג: ומה אעשה שנפשי חשקה בתורהבישורון מלך ח"א עמ' קג
סג: ומה אעשה שנפשי חשקה בתורהנטעי אשל בראשית עמ' פו
סג: ומה אעשה שנפשי חשקה בתורהמדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש יח למילה דף צב ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לד דף ריח ע"ד; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת לך לך ודף לו/ז ע"ב; שושנת העמקים (אלשיך, שנא) דף יא ע"א; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שפב ע"א בהגהה; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי ח"ג פרק טו דף קכא ע"א
סג: ומוצא אני מר ממות את האשה - באשה רעהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 657
סג: זה אשה רעה וכתובתה מרובהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' פו
סג: זכה עזר לא זכה כנגדוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' רמז, תקנט, תקעז-תקעט, תקפא, תקפג, תקפה, תקפח, תקפט, תרו, תשכו
סג: חטוטי שכבי בעוון המתיםדברים אחדים (קלצקין) עמ' נה {לכן חייב בעל בקבורת אשתו בשנית אם חיטטו אותה - כי היה בעוונו}
סג: חייב אדם לפקוד את אשתומשמרת איתמר (תשסה) עמ' קסא
סג: חייב אדם לפקוד וכו'אוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' קצא, ח"ב עמ' רנו
סג: י"ב אלף זוגים תלמידים היו לו לר"עשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' א, לד, צח, קי
סג: י"ב אלף זוגים תלמידים לר"עשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תח, תרצג
סג: י"ב אלף תלמידים היו לו לר"עשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קמח, רה, רטו, רפה
סג: יש נאה דורש ואין נאה מקייםפרדס מרדכי עמ' רעט
סג: יש נאה דורש ונאה מקייםתפארת צבי בראשית עמ' רעו
סג: יש נאה דורש ונאה מקיים וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרסז
סג: יש נאה דורשצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף לח ע"א
סג: כ' בספר בן סירא אשה טובה מתנה טובה לבעלה וכתיב טובה בחיק ירא אלקים תנתן וכו' אשה רעה צרעת לבעלהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' ל, תכט, תקא, תקב
סג: כאילו ממעט את הדמותמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' כט
סג: כי לא תדע מה ילד יוםגור אריה שמות פי"ח הערה 280
סג: כיון שנושא אדם אשה עוונותיו מתפקקיןקשוטי כלה חי"א אות צא, צו, רנד
סג: כיון שנשא אדם אשה עוונותיה מתפקקיןערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' סח
סג: כיון שנשא אדם אשה עוונותיו מתפקקיןאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1328
סג: כיון שנשא אדם אשה עוונותיו מתפקקיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רט
סג: כיון שנשא אדם אשה עוונותיו מתפקקיןקשוטי כלה ח"י אות נג, פג-פה, צ, קפ
סג: כיון שנשא אדם אשה עוונותיו מתפקקיןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תנד הערה 53
סג: כיון שנשא אדם אשה עונותיו מתפקקיןאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' יד
סג: כיון שנשא אדם אשה עונותיו מתפקקיןבישורון מלך ח"א עמ' רא, שלט
סג: כיון שנשא אדם אשה עונותיו מתפקקיןגור אריה בראשית פל"ו הערה 19
סג: כיון שנשא אדם אשה עונותיו מתפקקיןתפארת משה עמ' רסט
סג: כיון שנשא אדם אשה עונותיו מתפקקין וכו'חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בראשית דף יח ע"ג; בית מועד (רבא, שסה) דרוש מא לנישואין דף קפה ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת חיי שרה דף כה ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יז דף קיד ע"ג
סג: כיון שנשא אדם אשה עונותיו מתפקקין שנ' מצא אשה מצא טוב וגו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שצב, תקו
סג: כיון שנשא אשה עוונותיו מתפקקיםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שצז, שצט
סג: כיון שנשא אשה עוונותיו מתפקקיםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רפט
סג: כיון שנשא אשה עוונותיו מתפקקיןנזר הקדש ח"א עמ' שכא
סג: כל אדם מישראל שאינו עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמים וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' שלד
סג: כל אדם שאין לו אשה אינו אדם וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' צג
סג: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רטו
סג: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' ק, רפ
סג: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רפז
סג: כל אדם שאין לו קרקע אינו אדםטוב עין (אוסטרובצא) עמ' ב
סג: כל הנושא אשה עונותיו מתפקקיםמנחת אליהו (תשסא) עמ' קעב
סג: כל מי שאין לו אשה שרוי ללא טובה וללא ברכהנזר הקדש ח"א עמ' רכג, שכ, ח"ג עמ' קסו
סג: כל מי שאין עוסק בפ"ו וכו' כאילו ממעט הדמותפני יהושע (תשסא) עמ' קסא
סג: כל מי שאין עוסק בפריה ורביה באילו שופך דמים וכו' באילו ממעט הדמותאמרי נועם (מועדים) סי' ט לחנוכה
סג: כל מי שאין עוסק בפריה ורביה וכו' רבי יעקב אומר כאילו ממעט הדמות וכו' בן עזאי אומר כאילו שופך דמים וממעט הרמותשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות רנב
סג: כל מי שאין עוסק בפריה ורביה כאילו ממעט הדמותדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 631
סג: כל מי שאין עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמים וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ג אות א
סג: כל מי שאין עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמים שנאמר שופך דם הארס בארם רמו ישפך וכתיב בתריה ואתם פרו ורבו רבי יעקב אומר כאילו ממעט הדמות וכו' נמצא זה גורם לשכינה שתסתלק מישראלשל"ה (תשנז) פרשת בראשית אות ג, יג, נח אות ב, ג, ד, ו, כי תצא אות יד
סג: כל מי שאינו מוליד בנים כאילו שופך דמיםאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תנב
סג: כל מי שאינו עוסק בפו"ר וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קיב
סג: כל מי שאינו עוסק בפו"ר כאילו ממעט הדמותשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קלח
סג: כל מי שאינו עוסק בפו"ר כאילו ממעט הדמות וכו'דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תקכ ע"א
סג: כל מי שאינו עוסק בפו"ר כאילו שופך דמיםגור אריה בראשית פ"ט אות ה, פל"ח הערה 83
סג: כל מי שאינו עוסק בפו"ר כאילו שופך דמיםיגל יעקב (תשנג) כי תבוא אות עז
סג: כל מי שאינו עוסק בפרי' ורבי' כאילו שופך דמיםחיי נפש ח"ד עמ' תה
סג: כל מי שאינו עוסק בפריה ורביה כאלו ממעט את הדמותמנחת אליהו (תשסא) עמ' קעד
סג: כל שאיו עוסק בפ"ור כאילו ש"דמדרש האיתמרי דרוש א דף א
סג: כל שאין עוסק בפריה ורביה כאלו שופך דמיםבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש ח דף מב
סג: כל שאינו עוסק בפ"ו כאילו שופך דמיםחיי נפש ח"א עמ' קמא ע"א
סג: כל שאינו עוסק בפו"ר וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' צח
סג: כל שאינו עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמים וכו' ממעט את הדמותיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קו
סג: כל שאינו עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמיםיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקיד
סג: כל שאינו עוסק בפריה ורביה כאלו שופך דמים וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תפז
סג: כל שאינו עוסק בפריה ורביה כאלו שופך דמיםדרש משה (אלבלדה, שסג) דרש לחתן דף קיז ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נח בפסוק ואתם פרו ורבו דף כב ע"א; צרור המור (שכז) פרשת נח דף יד ע"א; ס' ציוני (שכ) פרשת אחרי מות דף שח ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש יח למילה דף צ ע"ב; תורת חסד (יעבץ, שנג) מזמור טו פסוק ואת יראי ה' דף ט ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לד דף ריח ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ח לזווג דף מב ע"ב; של"ה (תט) תורה שבכתב דף רסח ע"ב, ודף רפ ע"ב, ודף רעד ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) דף פא ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בראשית דף מא ע"ד
סג: כמה טובה אשה טובהנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות כב
סג: כמה טובה אשה טובה שהתורה נמשלה בהבאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 287, באר ה הערה 435
סג: כמה טובה אשה טובה שהתורה נמשלה בהגור אריה במדבר פי"ד הערה 23
סג: כמה טובה אשה טובה שהתורה נמשלה בהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קצ, תד, תקנב
סג: כמה טובה אשה טובה, שהתורה נמשלה בהמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רפו
סג: כמה רעה אשה רעה דגהנום נמשלה להשבות יעקב (אבולפיה) עמ' לז
סג: כמה רעה אשה רעה וכו' כמה רעה אשה רעה שגיהנם נמשלה בהמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רפז
סג: כמו שהוסיפו לחטוא אוסיף בענשןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רלה
סג: כתוב בס' בן סירא אשה טובה מתנה טובה לבעלהאיש אמונים דף צח ע"ג
סג: כתיב לא יאספו ולא יקברו לדומן על פני האדמה יהיו, וכתיב ונבחר מות מחייםברית אברם עמ' יא
סג: מה אעשה ונפשי חשקה בתורהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קכג
סג: מה אעשה ונפשי חשקה בתורהמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף לז ע"ב
סג: מה אעשה ונפשי חשקה בתורה וכו'קשוטי כלה חי"א אות ח
סג: מה אעשה ונפשי חשקה בתורהמדבר יהודה (תשסב) עמ' שמא
סג: מה אעשה ונפשי חשקה בתורהעירין קדישין השלם עמ' תד
סג: מה אעשה שנפשי חשקה בתורהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רמג
סג: מה אעשה שנפשי חשקה בתורהברכת חיים ח"א עמ' 199
סג: מי איכא מידי דקשה ממותא נפק דק ואשכח וכו' את האשהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסו
סג: מי שאינו עוסק בפ"ו כאילו שופך דמיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' ר
סג: מי שאינו עוסק בפו"ר הוי כשופך דמיםמרפא לנפש בראשית עמ' ע
סג: מי שאינו עוסק בפו"ר כאילו ממעט הדמותנצח ישראל (הרטמן) עמ' תקפב הערה 55
סג: מי שאינו עוסק בפו"ר כאילו שופך דמיםפנים מסבירות עמ' קלה
סג: מי שאינו עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמיםנזר הקדש ח"ב עמ' צ, קז
סג: מי שאינו עוסק בפריה ורביה ממעט את הדמותלהורות נתן בראשית עמ' קכב
סג: מי שחשקה נפשו בתורה תמיד כבן עזאי ולא נשא אשה אין בידו עון וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' נט
סג: מי שעומד ערום מגונהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1917
סג: מיתקף תקיפא אלא שעבורי מיעברא במלהשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קטז
סג: מנע רבים מתוך ביתךמגדל עוז (תשעח) עמ' שכו
סג: מספר ימיו כפליםצמח דוד (סקאליע) עמ' תצח
סג: מקשטא לי' תכאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' יא
סג: מתני ר' יהודה לרב יצחק בריה מוצא אני מר ממות כגון אמךעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמד
סג: נאה דורש ונאה מקייםנועם אליעזר בראשית עמ' קסה ע"א
סג: נבחר מות מחיים לרשעים וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קח
סג: נפשי חשקה בתורהדרכי החיים ח"א עמ' רכא
סג: נפשי חשקה בתורהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רכא
סג: נפשי חשקה בתורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שנח
סג: נפשי חשקה בתורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' יד, מא
סג: נפשי חשקה בתורהשמן ראש סוכות ח"א עמ' קלו
סג: נתנני ה' בידי לא אוכל קום - אשה רעה וכתובתה מרובהתשובות ר' איסר יהודה עמ' פג
סג: נתנני ה' וכו' זה שמזונותיו תלויין בכספו, וי"א מי שיש לו אשה רעהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תלד
סג: עבורי מעברא במיליהלב אביגדור עמ' קיב
סג: עד שתכלה נשמות שבגוףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרלה
סג: עוונותיו מתפקקיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תצג
סג: פרו ורבו ראשונה לברכה שניה לציווייוסף לקח כרך א ח"א עמ' לח, לט
סג: צריך לכבד את אשתו יותר מגופונזר הקדש ח"ב עמ' רא
סג: קא מחטטי שכבידברי יואל פ' ויחי דף תצב ע"א
סג: קא מחטטי שכבי מפני ששמחים ביום אידםרחמי הרב עמ' קא
סג: קשה אשה רעה כיום סגריר וכו'רב פנינים (אלשיך, שסא) דף קנב ע"א
סג: ר"א אומר כל מי שאינו עוסק בפו"ר כאילו שופך דמים וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רמד
סג: רב הוה קא מצערא ליה דביתהושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקי
סג: רבי אליעזר אומר כל מי שאינו עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמיםכרם חמד (תשסו) עמ' קלג
סג: רבי עקיבא אומר כאלו ממעט את הדמותיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בהר דף רכא ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לד דף ריח ע"ג; שורש ישי (אלקבץ) בפסוק וגם את רות
סג: רש"י - מחטטי שכבי, מוציאים הנקברים מקבריהםדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קכה ע"א
סג: רש"י - גוף, פרגוד שחוצץ בין שכינה למלאכים, ושם רוחות ונשמות נתונות וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' שסט
סג: רש"י - נשמת ישראל גבוהים מנשמת המלאכיםצמח דוד (סקאליע) עמ' שס
סג: שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים וכו'מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קלט
סג: שאין לך משוקץ ומתועב לפני (הקב"ה) המקום, יותר ממי שמהלד בשוק ערוםהצניעות והקדושה (תשסט) הקדמה אות ט
סג: שאין לך משוקץ ומתועב לפני המקום יותר ממי שמהלך בשוק ערוםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1679
סג: שאין לך משוקץ ומתועב'לפני המקום יותר ממי שמהלך בשוק ערוםשיחות ר' ראובן עמ' כב
סג: שאין שכינה שורה על פחות מב' אלפים וב' רבבות מישראלקשוטי כלה חי"א אות קה
סג: שאינו עוסק בפו"רדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' צג
סג: שאינו עוסק בפו"רדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קמו
סג: שופך דם באדםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקג
סג: שופך דם האדם באדם וגו' ואתם פרו ורבו דרשו סמוכין בזהצדקת יוסף עמ' לג
סג: שלא נהגו כבוד זב"זשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' קיג
סג: שמצילתו מן החטאאבני אש (אויש) מועדים עמ' רפה
סג: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לר"ע וכו'שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' מד
סג: שנפשי חשקה בתורהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' ל
סג: שרוי בלא אשה שרוי בלא שמחהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' שמ
סג: שרוי בלא אשה שרוי בלא תורהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קלט
סג: תוס' ד"ה והנושאיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תכז
סג: תוס' ד"ה שיתקייםיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קח
סג: תוס' ד"ה שיתקיים ע"י אחרים וכו' דנשא וגירשנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ג אות ו
סג: תוס' ד"ה שיתקיים ע"י אחרים, והא בסוטה דנשא ברתי' דרבי עקיבא, וללישנא דנשא וגירשה, אתי שפיר, וי"ל דבאמת לא נשא ועבדה ליה הכי מן האירוסין כו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' ס
סד א שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםאור תורה השלם (מזריטש) סי' רנ
סד אינה דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשעושב ורפא לו עמ' קנו
סד אמ"ל לב"ע יש נאה דורשאם הבנים ח"א דף יג ע"ג, קלז ע"א
סד בימי דוד אימעוט שנימנחת אליהו (תשנט) עמ' קצ
סד דכללא דר"י אף בלאו שאינו שוה בכלשארית יעקב (אלגזי) דף קכג ע"ד
סד הקב"ה מתאוה לתפילתם של צדיקים וצדקניות, ובגלל זה היו אימותינו עקרותאבני אש (אויש) מועדים עמ' יד
סד הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 492
סד הקב"ה מתאוה לתפלת צדיקיםאגרת חמודות עמ' 35
סד הקב"ה תואב לתפלתן של צדיקיםפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כה
סד ולילף מיצחקפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תמד
סד חזקה היא בשלש פעמיםאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 446
סד למה נמשלה תפילתן של צדיקים כעתראור חדש (הרטמן) הקדמה אות 401, פ"ב אות 572
סד למה נמשלו תפלתם של צדיקים לעתר לומר לך, מה עתר זה מהפך את התבואה ממקום למקום וכו'+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כז
סד מה אעשה שנפשי חשקה בתורהשארית מנחם ח"ב עמ' פב
סד מותר לשנות מפני השלוםלחם שלמה (הלוי, שנז) דף לט ע"א
סד מפני מה היו אבותינו עקורים - מפני שהקב"ה מחכה לתפלתן של צדיקיםהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' ע
סד מפני מה היו אבותינו עקוריםאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 145, פ"ו אות 20
סד מפני מה היו אבותינו עקרותפרי חיים (קנולר) איכה פרק א
סד מפני מה נתעקרו האמהות מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתם של צדיקיםכד הקמח (תשנו) עמ' רז
סד נדב ואביהו מתו שלא נשאו נשיםדבר המלוכה - הבה תמים עמ' קצג
סד ע"א א"ר יצחק ששפך תפלות בעושרחכמת התורה תולדות עמ' עב
סד ע"א א״ר יצחק מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב״ה מתאוה לתפילתן של הצדיקים. הקב״ה מתאוה לתפילתן של צדיקים, ולבן אינו נענה להם מיד בדי שירבו כתפילה ואז יקבל תפילתןפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קעו
סד ע"א אאע"ה נברא טומטוםבעקבי יעקב עמ' קסז
סד ע"א אברהם היה עקרחכמת התורה נח עמ' קיא
סד ע"א אברהם ושרה טומטומים היוערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 134
סד ע"א אברהם ושרה טומטומין היוברכת אבות עמ' נה
סד ע"א אברהם ושרה טומטומין היושפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' עא
סד ע"א אברהם ושרה טומטמין היואמרות ה' השלם ח"א עמ' ריד, שדמ
סד ע"א אברהם ושרה טומטמין היו וכו', שרה אמנו אילוגית היתה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' ת, תב
סד ע"א אברהם ושרה טומטמין היו שנא' וכו'כרם טוביה עמ' ע
סד ע"א אברהם ושרה טומטמין היו שנאמר הביטו אל צור חוצבתם וגוישארית מנחם - מאמרים עמ' ער
סד ע"א אברהם נמי עקור הי' וכו' שרה אמנו אילונית היתהלקוטי שיחות ח"כ עמ' 81
סד ע"א אברהם עקר היהמאכסניא של התורה סי' סז
סד ע"א אחד מחטאי נדב ואביהוא שלא עסקו בפו"רשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' פח
סד ע"א אחרים היינו ת"קדרשות מהר"ם חביב עמ' שמו
סד ע"א אין הקב"ה משרה שכינתו ית' בפחות משני אלפים ושני רבבותשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' כ
סד ע"א אין השכינה שורה אלא על שני אלפים ושני ריבואמאור עינים (תשעה) עמ' תשפז
סד ע"א אין השכינה שורה בפחות משני אלפים ושני רבבותחכמת התורה ויגש עמ' שמז
סד ע"א אין השכינה שורה על פחות מב' אלפים וב' רבבות מישראללחמי תודה דף קד ע"ב, רכה ע"ב
סד ע"א אין השכינה שורה על פחות מב' אלפים וב' רבבות מישראלרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קו
סד ע"א אין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבותדברי שאול שמות עמ' שסט
סד ע"א אין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קלח
סד ע"א אין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושתי רבבות בישראלתורת אביגדור ח"ב עמ' קיד
סד ע"א אין השכינה שורה פחות משני אלפים ושני רבבות ישראלקרן לדוד בראשית עמ' רד
סד ע"א אין ישיבת חו"ל עולה מן המניןחכמת התורה וישלח עמ' תקעה
סד ע"א אין ישיבת חוץ לארץ עולה לו מן המניןפני חיים (פלג'י) דף שכא ע"ב
סד ע"א אין ישיבת חוץ לארץ עולה מן המניןחכמת התורה ויחי עמ' רלג
סד ע"א אין שכינה שורה פחות משני אלפיםמהר"ם שיק בראשית עמ' קטו
סד ע"א אינו דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשעאמרי אש (טאוב) עמ' סב
סד ע"א אינו דומה תפלת צדיק בן צדיק וכו'מעדני אשר נישואין עמ' נה
סד ע"א אינו דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשעבי חייא ח"א עמ' נג
סד ע"א אינו רומה תפילת צדיק בן צדיקקהלת יעקב ראש השנה עמ' תקמא
סד ע"א אמר ר׳ יצחק מפני מה היו האבות עקריםלדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קכ
סד ע"א אמר רב אמי אברהם ושרה טומטמין היולב אליהו (תשסה) שמות עמ' קמח
סד ע"א אמר רבי יצחק יצחק אבינו עקור היה שנאמר ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו על אשתו לא נאמר אלא לנוכח מלמד ששניהם עקורים היודברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' סה
סד ע"א אמר רבי יצחק מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקדוש ברוך הוא מתאוה לתפלתן של צדיקים, אמר רבי יצחק למה נמשלה תפלת למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר, מה עתר זה מהפך התבואה ממקום למקום, כך תפלתן של צדיקים מהפכת מדותיו של הקדוש ברוך הוא ממדת רגזנות למדת רחמנותדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' ד
סד ע"א אע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדברשני המאורות (תשסח) עמ' יא
סד ע"א אר"י מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן וכו'מכשירי מצוה עמ' עב
סד ע"א בזמן שזרעך אחריך שכינה שורהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רעג
סד ע"א בני אהרן מתואבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' כה
סד ע"א בני אהרן מתואבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' פב
סד ע"א בני אהרן מתואבן ישראל על התורה עמ' נט
סד ע"א דהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםחכמת התורה וארא עמ' יד
סד ע"א ה' מתאוה לתפילותס' הגירושין (תשסו) עמ' 80
סד ע"א הא היו להם בנים לא מתוקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' עט, קי
סד ע"א האבות היו עקרים מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתןחכמת התורה תולדות עמ' ג, י, כו, מ, סז, קלג, קמג
סד ע"א הביטו אל דור חוצבתם, זה אברהםשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רמו
סד ע"א הנושא אשה, וברא"שאבן ישראל על התורה עמ' צח
סד ע"א הנושא אשה, וברא"שאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קנ
סד ע"א הצדיקים מהפכין מדת הדין לרחמיםזכרון דברים (תשנט) עמ' (ב)
סד ע"א הקב"ה התאוה לתפלתן של צדיקיםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' ו, תקכא
סד ע"א הקב"ה התאוה לתפלתן של צדיקיםחכמת התורה בראשית עמ' רז, רמב
סד ע"א הקב"ה מתאוה לתפילת צדיקיםדברי חנינא - מזלות עמ' ל, קמא, קמג
סד ע"א הקב"ה מתאוה לתפילתם של צדיקיםאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' שנט, שמות ח"א עמ' שעד, במדבר עמ' קלט, ריג, דברים עמ' פד
סד ע"א הקב"ה מתאוה לתפילתם של צדיקיםמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' רנא
סד ע"א הקב"ה מתאוה לתפילתןשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קד
סד ע"א הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםאמרי אש (טאוב) עמ' קיד, קיח
סד ע"א הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםדברי משה (שהם, תשמח) עמ' עד, קעט
סד ע"א הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםלחם רב על סדור התפילה אות א' ריב
סד ע"א הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' טו, קפו
סד ע"א הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםעבודת חיים ח"א עמ' סו
סד ע"א הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 108
סד ע"א הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' סה, קנה
סד ע"א הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםתורת אביגדור ח"ג עמ' קמד, קנה
סד ע"א הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםתורת אביגדור ח"ד עמ' רג
סד ע"א הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםחיי נפש ח"ב בהקדמה
סד ע"א הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדקיםמאיר נתיבות ח"א עמ' שפא, ח"ב עמ' סג, רצה
סד ע"א הקב"ה מתאוה לתפלתם של צדיקיםבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר סז אות ג
סד ע"א הקב"ה מתאוה לתפלתןשער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' קסג, ח"ב עמ' קנז, שיט
סד ע"א הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרצה
סד ע"א הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםהתרגשות הלב (תשסח) עמ' קל
סד ע"א הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםחכמת התורה לך לך עמ' תנה, תקמז
סד ע"א הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםלחמי תודה דף כז ע"א
סד ע"א הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםלקוטי שיחות חלק ל עמ' 182
סד ע"א הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםמאמץ כח (תשעה) עמ' כד
סד ע"א הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםצדקת הצדיק סי' קע, *ריא-ריב
סד ע"א הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' נד
סד ע"א הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםהר יראה מאמר יא
סד ע"א הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםחכמת התורה נח עמ' סד
סד ע"א הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםפרי צדיק בשלח אות ח
סד ע"א הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קנז
סד ע"א הקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקיםאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' רעה
סד ע"א הקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקיםאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' ח
סד ע"א הקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקיםלקט אמרי קודש - בראשית עמ' קסט, רי, שמות עמ' קכ
סד ע"א הקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקיםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 142, 107, 43, 41
סד ע"א הקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקיםשם דרך בראשית ח"א עמ' שיז
סד ע"א הקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקיםשם דרך דברים עמ' רס
סד ע"א הקב"ה מתאווה לתפלתן של צדיקיםחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' פז
סד ע"א הקב"ה מתאווה לתפלתן של צדיקיםאלשיך על חמש מגילות עמ' לה, שמד
סד ע"א הקב״ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםיחל ישראל אבות ח"ב עמ' שסב
סד ע"א הרי שהיו ישראל שני אלפים ורבבות חסר א' כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף מט ע"ד
סד ע"א השי"ת לא גילה ליעקב משום שרוצה בתפילתן וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' סט
סד ע"א השכינה שורה רק בשני אלפים ושני רבבותחכמת התורה בראשית עמ' קכג, רטז
סד ע"א ובנים לא היו להם הא היו להם לא היו מתיםדרושים ואגדות חתם סופר עמ' פד, ש
סד ע"א ובנים לא היו להם, הא היו להם בנים לא מתועדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' כח, רנז, רסב, רצו
סד ע"א וזה לא עסק בפריה ורבייה לא נמצא זה גורם לשכינה שתסתלק מישראלדרשות הר"ן (תשסג) עמ' שדמ
סד ע"א ויעתר ה' מלמד ששניהם עקוריםבנין שאול עמ' קמט
סד ע"א ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו וכו' מלמד ששניהם עקורים היובאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קצג
סד ע"א ויעתר לו ה' ולא לה, לפי שאינו דומה תפלת וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' קיז
סד ע"א ויעתר לו היפך מדת הרחמים למדת הרגזיושב אהלים עמ' קפב
סד ע"א ולילף מיצחק ובתוד"ה ולילף ובמהרש"אשני המאורות (תשסח) עמ' יא
סד ע"א ומהוש"א אין דומה תפילת צדיק בן צדיק וכו'גנא דפלפלי עמ' קיב
סד ע"א ותוס' - למה יצחק המתין כ' שנה קודם שהתפללמים רבים (פרנקל) פרשת חיי שרה אות א
סד ע"א חייב מיתה שנאמר ובנים לא היו להם וכו'אשר ליהודה עמ' נג
סד ע"א טזעאוה לתפלתן של צדיקיםזכות ישראל - עשר עטרות פרק א אות נט
סד ע"א יצחק אבינו עקור היההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תעו
סד ע"א יצחק אבינו עקור היה וכו' מלמד ששניהם עקורים היושפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' מה, עא, עג
סד ע"א יצחק אבינו עקור היה וכו', ובמהרש"אאמרות ה' השלם ח"א עמ' ת
סד ע"א יצחק אבינו עקור היה שנאמר ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו על אשתו לא נאמר אלא לנוכח מלמד ששניהם עקורים היוחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - קידושין ב
סד ע"א יצחק היה עקראבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' טו
סד ע"א יצחק ורבקה שניהם עקורים, ושניהם התפללוחדרי בטן פרשת תולדות ראשון אות יב
סד ע"א ישיבת חו"ל אין עולה מן המניןחכמת התורה לך לך עמ' ט, תצג, תצד, תצח
סד ע"א ישיבת חו"ל אינה מן המניןחכמת התורה ויצא עמ' תקל
סד ע"א ישיבת חוץ לארץ אינו מן המניןחכמת התורה חיי שרה עמ' קד
סד ע"א כל מי שאין עוסק בפריה ורביה וכו' חייב מיתה, שנאמר 'ובנים לא היו להם', הא היו להם בנים לא מתוכתב סופר אגדות כאן
סד ע"א כל מי שאינו עוסק בפרי' ורבי' חייב מיתה וכו'ברית שלום (תעח) דף כח ע"א
סד ע"א כל מי שאינו עוסק בפרי' ורבי' חייב מיתה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קעז, תסז
סד ע"א כשם שמצוה על האדם לומר דבר הנשמע וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שכט
סד ע"א לא מתו בני אהרן אלא על שלא היו להם בניםשם ישראל עמ' פ
סד ע"א לא מתו נדב ואביהוא אלא על שלא היו להם בניםלדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' פז
סד ע"א לו ולא לה שאינו דומה תפילת צדיק בן צדיקשני המאורות (תשסח) עמ' יב
סד ע"א לכן מתו בני אהרןאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עה, פב
סד ע"א לכן מתו בני אהרןאבן ישראל על התורה עמ' נג
סד ע"א למה היו אבות האומה ונשותיהם עקריםברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויצא מאמר ח
סד ע"א למה נמשלה תפילתם של צדיקים כעתרבית ישי - דרשות עמ' קמט
סד ע"א למה נמשלה תפילתן של צדיקים כעתרישראל קדושים עמ' 85, רסיסי לילה סי' יא (עמ' 12), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 12)
סד ע"א למה נמשלה תפילתן של צדיקים לעתר וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 151
סד ע"א למה נמשלה תפלתן של צדיקים בעתראפיקי יהודה (תשנט) עמ' נא
סד ע"א למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתרשם דרך במדבר עמ' קיח
סד ע"א למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר, מה עתר זה מהפך התבואה ממקום למקום, כף תפלתן של צדיקים מהפכת מרותיו של הקב"ה ממרת רגזנות למדת רחמנותכתב סופר אגדות כאן
סד ע"א למה נמשלה תפלתן של צדקים כעתר, מה עתר זה מהפך וכו' כך תפלתן של צדיקים מהפכת מדותיו של הקב"ה ממדת רגזנות לרחמנותבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' סח
סד ע"א לנוכח אשתו שגם הוא היה עקר או טומטוםחכמת התורה תולדות עמ' כט, ל, פב, קי
סד ע"א לפי שאינה דומה תפלת צדיק בן צדיקרסיסי לילה סי' ד (עמ' 4), לקוטי מאמרים עמ' 119
סד ע"א לפי שאינו דומה תפילת צדיק בן צדיקחכמת התורה לך לך עמ' תקסה
סד ע"א לפי שאינו דומה תפלת צדיק בן צדיק, לפיכך לו ולא להחכמת התורה תולדות עמ' ג, טז, כו, כח, לה, מ, נו, סט, עב, פא, צב, קג, קכא, קכב, קכד, קכה, קלא, קלו, קמג, קמו-קנא, קנט, קעד, רטו, רפו
סד ע"א מה עתר זה מהפך ממקום למקום וכו'עבודת חיים ח"א עמ' עב
סד ע"א מה עתר זה... כך תפלתן של צדיקים מהפכת מדותיו של הקב"ה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תצה, תקעז, תקעט, תרסה
סד ע"א מי שאינו עוסק בפריה ורביה גורם לשכינה שתסתלק מישראללחמי תודה דף קנד ע"א
סד ע"א מלה הראשון וכו' ניסת לראשון וכו' דברי רבי רשב"ג אומר כו' (ורש"י ד"ה ה"ג א"ל סתמי)לקוטי שיחות ח"ה עמ' 221
סד ע"א מלמד שאין השכינה שורה על פחות מכ"ב אלףרנת יצחק שופטים עמ' רלו
סד ע"א מלמד שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבותשרגא המאיר על התורה עמ' שלב
סד ע"א מלמד ששניהם עקורים היודרשות מהר"ם חביב עמ' נו
סד ע"א מפני מה אמותינו עקרות הקב"ה מתאוה כו'גנא דפלפלי עמ' סח
סד ע"א מפני מה היו אבותינו עקורים - שהקב"ה מתאוה לתפילתם של צדיקיםמחשבה למעשה עמ' קלט
סד ע"א מפני מה היו אבותינו עקוריםאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' שטו
סד ע"א מפני מה היו אבותינו עקוריםאמרי אש (טאוב) עמ' סג
סד ע"א מפני מה היו אבותינו עקוריםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' ל, קמח
סד ע"א מפני מה היו אבותינו עקוריםחכמת התורה ויצא עמ' סב, שעד, תיב
סד ע"א מפני מה היו אבותינו עקוריםשיחות מוסר (תשסב) עמ' תלג
סד ע"א מפני מה היו אבותינו עקורים וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' סז
סד ע"א מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםתורת מהרי"ם במדבר עמ' קכו
סד ע"א מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםקרן לדוד דברים עמ' מג
סד ע"א מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתןימלא פי תהלתך ח"א עמ' טו, נה
סד ע"א מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםתפארת צבי שמות עמ' לט, רד, רנ, תיא
סד ע"א מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קיז, קכא
סד ע"א מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' סז
סד ע"א מפני מה היו אבותינו עקורים שהקבייה מתאוה לתפלתן של צדיקיםבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות כ
סד ע"א מפני מה היו אבותינו עקורים, מפני שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםמנות הלוי (תשסב) עמ' רסה
סד ע"א מפני מה היו אבותינו עקורים, מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקעו-ט, תרו, תרסד, דברים עמ' שעב, יהושע-שמואל עמ' רנב
סד ע"א מפני מה היו אבותינו עקוריןגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' עג
סד ע"א מפני מה היו אבותינו עקריםחכמת התורה לך לך עמ' תמד
סד ע"א מפני מה היו אבותינו עקרים לפי שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםשני המאורות (תשסח) עמ' ז, יב, סז
סד ע"א מפני מה היו אבותינו עקריםעיונים במשלי עמ' עח
סד ע"א מפני מה היו אמותינו עקרותחכמת התורה בא עמ' קכז
סד ע"א מפני מה היו אמותינו עקרותחכמת התורה וארא עמ' קמז
סד ע"א מפני שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםדרשות הר"ן (תשסג) עמ' סג
סד ע"א מתאוה לתפילתן של צדיקיםתורת אליהו עמ' שעג
סד ע"א נדב ואביהו חטאו שלא נשאו נשיםאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קפ
סד ע"א נדב ואביהוא נענשו על שלא נשאו נשיםעטרת יהושע ויקרא עמ' פט
סד ע"א נילף מיצחק, להמתין כ' שנהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' צח
סד ע"א נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר מה עתר זה מהפך התבואה ממקום למקום כך תפלתן של צדיקים מהפכת מדותיו של הקב"ה ממדת רגזנות למדת רחמנותברכת טוב עמ' קצא
סד ע"א נמשלה תפלתן של צדיקים לעתר, מהפך התבואה ממקום למקום, מהפכת מדותיו של הקב"ה ממרת רגזנות למדת רחמנותאורות הקודש ח"ג מח; שמונה קבצים קובץ ב פסקא רטו
סד ע"א נשא אשה וכו' עשר שנים וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' תכב
סד ע"א נשא אשה ושהה עמה י' שניםשיחות מוסר (תשסב) עמ' תמא
סד ע"א נשא אשה ושהה עמה עשר שנה ולא ילדהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קלח
סד ע"א נשא אשה ושהה עמה עשר שניםלקוטי שיחות ח"ב עמ' 593
סד ע"א נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדהקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 9 (סי' מו)
סד ע"א נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אינו רשאי לבטל בתוד"ה אע"פשם דרך בראשית ח"א עמ' עט
סד ע"א נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אינו רשאי לבטל, וישיבת חו"ל אינו עולה לו מן המניןשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קסא
סד ע"א נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' ריא
סד ע"א נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה, יוציא ויתן כתובה וכו' ולילף מיצחק וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' מג
סד ע"א נשא אשר, ושהה עמה עשר שנים וכו' - רש"יאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' לה
סד ע"א ע"פ ויעתר יצחק בו' נמשלה תפלתן של צדיקים לעתרס' המאמרים (רש"ב) תרע עמ' קא
סד ע"א על אשתו לא נאמר אלא לנוכח וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' סג
סד ע"א צדיקים מהפכים מדת הדין למדת רחמים והרשעים להפךתפלה למשה (בנימין) עמ' קיא, רעח
סד ע"א קביעות הזמן דהולדת בנים - עשר שניםתורת מנחם ח"כ עמ' 85
סד ע"א רבקה היתה איילוניתבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות יא
סד ע"א שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות מישראלפרי צדיק בהעלותך אות יא, מסעי אות א
סד ע"א שאינו דומה תפילת צדיק בן צדיקדברי שאול בראשית עמ' רסג
סד ע"א שאינו דומה תפלת צדיק בן צדיקחכמת התורה ויצא עמ' ת
סד ע"א שאינו דומה תפלת צדיק בן צדיקחכמת התורה נח עמ' נ, תקצב
סד ע"א שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםתהלה לדוד (והרמן) פרק קטז פסוק א הערה ז
סד ע"א שוהה עם אשתו י' שנים ולא ילדהבאר שרים בראשית פ' לך לך דרוש א אות ב
סד ע"א שרה אין לה ולד אפי' בית ולד אין להדבר טוב עמ' כ, צד
סד ע"א שרה אמנו איילונית היתהגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' מז
סד ע"א שרה אמנו אין לה ולדאגרת על הבטחון (תשסב) עמ' סה
סד ע"א ת"ר ובנחה יאמר ובו', הרי שהיו ישראל ב"ב אלף חסר אחת וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רצו
סד ע"א תוס'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שצז
סד ע"א תוס' ד"ה ולילף מיצחקבנין שאול עמ' קמג
סד ע"א תוס' ד"ה ולילף, דורות הראשונים היו ראויים להולידרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' צח
סד ע"א תוס' ד"ה שני אלפיםדברי שאול במדבר עמ' נא
סד ע"א תפילת הצדיק כעתרמאיר נתיבות ח"ב עמ' פב, רצה
סד ע"א תפלת צדיקים מהפכת מדת הדין למידת הרחמיםחכמת התורה תולדות עמ' צא
סד ע"א תפלתן של צדיקים דומה לעתר שמהפך התבואה ממקום למקום וכו'ימלא פי תהלתך ח"א עמ' ו, טז
סד ע"א תפלתן של צדיקים מהפכת מדותיו של הקב"ה וכו' למדת רחמנותתהלה לדוד (והרמן) פרק קטז פסוק ה הערה ט
סד ע"א תפלתן של צדיקים מהפכת מדותיו של הקב"ה ממדת רגזנות למדת רחמנותדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קכ
סד ע"א תפלתן של צדיקים מהפכת מדותיו של הקב"ה ממרת רגזנות למדת רחמנותאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רפב, תה
סד ע"ב אבין דסמכא יצחק סומקא לאו בר סמכא אבין ישנו בחזרה יצחק סומקא אינו בחזרהמצווה ועושה ח"א עמ' תפא
סד ע"ב אבין דסמכא יצחק סומקא לאו בר סמכא, אבין ישנו בחזרה יצחק סומקא אינו בחזרהבאמונה שלמה עמ' שג
סד ע"ב אוכלת עמו לילי שבתקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 79 (סי' עט)
סד ע"ב אי בתרי הוי חזקה וכו'צדקה חיים דף ק ע"ג [שנז ע"א]
סד ע"ב אי בתרי הויא חזקהצדקה חיים דף ק ע"ג (דף שנ"ז ע"א ד"ה והנראה)
סד ע"ב איילונית היתהתורת מנחם חנ"ה עמ' 252
סד ע"ב אימר דפליגי לענין מילה בנישואין מי פליגירנת יצחק שופטים עמ' קצד
סד ע"ב אינו דומה תפילת צדיק בן צדיקמאיר נתיבות ח"ב עמ' סד
סד ע"ב אם בתרי זימני הוי חזקה או בתלתאחכמת התורה שמות עמ' תקלט
סד ע"ב אמותינו עקרות, שה' מתארה לתפלתןמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' סח
סד ע"ב אמר רב אחא בר יעקב, שיתין סבי הוינא ובולהו איעקור מפרקיה דרב הונא, לבר מאנא דקיימי בנפשאי החכמה תחיה בעליהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רנה
סד ע"ב אפילו בית וולד אין להניבי זהב עמ' נא
סד ע"ב אשה שנשאת לב' אנשים ומתו וכו'זכר דוד על התורה עמ' קמט
סד ע"ב בדין קטלנית, מזל גורםחכמת התורה תזריע עמ' קנד
סד ע"ב בימי דוד אימעוט שנילחמי תודה דף פה ע"א, צב ע"ב
סד ע"ב בימי דוד אימעוט שני דכתיב ימי שנותינו בהם שבעים שנהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תפח
סד ע"ב בימי דוד אמעטי שניתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתרכה
סד ע"ב בימי דור אמעיטו שנידברי שאול בראשית עמ' עז
סד ע"ב בית ולדתורת מנחם ח"ד עמ' 335
סד ע"ב בתלתי זימני הוי חזקהחכמת התורה תולדות עמ' פט
סד ע"ב בתרי זימני הוי חזקהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קמה
סד ע"ב דאיכא מילי דקי"ל כרשב"ג דבתלת זימני הוי חזקהגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רסט
סד ע"ב דעת רבי דחזקה בשתי פעמיםלקוטי שיחות חל"ו עמ' 105
סד ע"ב הוחזקה שבניה מתים מחמת מילהדברי חנינא - מזלות עמ' ק
סד ע"ב החכמה תחיה בעליהאמרי פנחס השלם - שער התורה סי' מו, מז
סד ע"ב והא איהו דאמר אבין דסמכא ורש"ירנת יצחק תענית עמ' לב
סד ע"ב חזי דקשרית איסורא וסכנתאמנחת מרדכי עמ' רו
סד ע"ב חזקה בב"פ או בג'דבר טוב עמ' ג
סד ע"ב כיון. שאינה מצווה על פו"ר לא מיענשאדברי חנינא - מזלות עמ' צט
סד ע"ב כשמתו לה ב' בעלים, אולי מזלא גרםאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קצג
סד ע"ב לאו בר סמכאדברי חנינא - רפואה עמ' הקדמה
סד ע"ב לרשב"ג בעי שלשה פעמיםדברי שאול בראשית עמ' תיד
סד ע"ב לשלישי לא תנשא וכו' לרביעי לא תנשאס' חסידים סי' תעז-תעח
סד ע"ב לשני לא תנשאחיים ושלום חלק א (סימן י"ג) דף ל"ו ע"ב (ד"ה תשובה)
סד ע"ב מזל גורםחכמת התורה וישב עמ' שנה-שנו
סד ע"ב מזל גורםישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 83
סד ע"ב מחלוקת ר' ורשב"ג אי בב' או בג' הוי חזקהעשרה מאמרות (תשס) עמ' כב-כג
סד ע"ב מי שאינו עוסק בפ"ו גורם לשכינה שתסתלקחכמת התורה בראשית עמ' קכג
סד ע"ב מי שמתו ג' אחים מחמת מילה פטור מלימוללקט אמרי קודש - מועדים עמ' קנה
סד ע"ב מלה ראשונה ומת שניהס' הבוטח ח"ב עמ' קצא
סד ע"ב מעין גורםס' חסידים סי' תסא
סד ע"ב מפני מה היו אמותינו עקרותחכמת התורה ויצא עמ' תקכו
סד ע"ב ניסת לראשון ומת לשניס' הבוטח ח"ב עמ' קצא
סד ע"ב ניסת לראשון ומת לשני ומת לשלישי לא תנשאאור אברהם - רות עמ' רלו
סד ע"ב ניסת לראשון ומת לשני ומת לשלישי לא תנשא דברי רבי, רשב"ג אומר לרביעי לא תנשאס' חסידים סי' רמד, תעז, תעח
סד ע"ב עקרה אין לה ולד אפי' בית ולד אין להעשרה מאמרות (תשס) עמ' שלג
סד ע"ב פלוגתא דרבי ורשב"גרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קסט
סד ע"ב קטלנית מזלא קא גריםדברי חנינא - מזלות עמ' נג, צט
סד ע"ב ר' אבא בר זבדא איעקר מפרקיה דרב הונא רב גידל איעקר מפרקיה דרב הונא רבי חלבו איעקר מפרקיה דרב הונאדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צח, מהד' ו סי' קא
סד ע"ב שנים עשר אלף זוגים תלמידיםנתיבות יצחק ח"ג עמ' תכז
סד ע"ב שרה איילונית היתהבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות כה, פב, פג, וירא אות יח, מט
סד ע"ב שרה אימנו איילונית היתהברכת אבות עמ' עד
סד ע"ב שרה אמנו איילוניתגנא דפלפלי עמ' סז
סד ע"ב שרה אמנו איילונית היתהרנת יצחק שופטים עמ' קנז
סד ע"ב שרה אמנו איילונית היתה שנאי ותהי שה עקרה אין לה ולד, אפיי בית ולד אין להרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' לו
סד ע"ב שרה אמנו אילונית היתהפוקד עקרים סי' א (עמ' 3), מחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 120)
סד ע"ב שרה אמנו אילונית היתהשני המאורות (תשסח) עמ' ט
סד ע"ב שרה אמנו אילונית היתהשפע חיים - נישואין עמ' ס
סד ע"ב שרה אמנו אילונית היתה שנאמר וכו'ברית שלום (תעח) דף טז ע"ד
סד ע"ב שרה אמנו אילונית היתה שנאמר וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קג
סד ע"ב שרה אמנו אילונית היתהפרי צדיק ויחי אות ו, עקב אות ז, יז
סד ע"ב שרה אפילו בית ולד לא היה להלחמי תודה דף רלד ע"ב
סד עוסק בפריה ורביהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לה ע"ג
סד רבי סובר בשתי פעמים הוי חזקהאור חדש (הרטמן) פ"ז אות 5
סד. א"ר יצחק למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתרנועם אליעזר בראשית עמ' קע ע"ב
סד. א"ר יצחק מפגי מה היו אבותינו עקורים מפני שהקדוש ברוך הוא מתאזול לתפלתן של צדיקיםאמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קכג
סד. א"ר יצחק מפני מה היו אבותינו עקוריםדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 6
סד. א"ר יצחק מפני מה היו אבותינו עקוריםדרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' רסד
סד. א"ר יצחק מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםעשרה למאה (תשסג) עמ' יד
סד. א"ר יצחק מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק רסה בהגה"ה
סד. א"ר יצחק מפני מה היו אבותינו עקרות שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםעצי חיים על התורה עמ' נח, פג, קכו, רצו
סד. א"ר יצחק, מפני מה היו אבותינו עקוריםאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' מא
סד. אבא חנן אמר משום רבי אליעזר ובנים לא היו להם הא היה להם בנים לא מתוגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רסב
סד. אבותינו עקרים היו שהקב"ה מתאוה לתפלתןקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' נח
סד. אברהם אבינו היה עקר בתולדהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' עדר
סד. אברהם ושרה וחנה עקורים לפי שהקב"ה מתאווה תפלתםמגלה צפונות ח"א פרשת וירא
סד. אברהם ושרה טוטומין היודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 355, פ"ו הערה 1812
סד. אברהם ושרה טומטומים היוגור אריה בראשית פט"ז אות ו, הערה 14
סד. אברהם ושרה טומטומין היויוסף לקח כרך א ח"א עמ' מט
סד. אברהם ושרה טומטומין היומראות הצובאות (אלשיך, שסג) ישעיה נא דף מה ע"ג; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ה דף נא ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו נא דף קצו ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קד ע"ד
סד. אברהם ושרה טומטמים היו ונקרעובית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' סז
סד. אברהם ושרה טומטמין היודברי יואל פ' לך לך דף רמח ע"א
סד. אברהם ושרה לא היה בטבעם להוליד שהיו עקריםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קמ
סד. אברהם טומטום היהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' כט
סד. אברהם לא היה ראוי להולידשבט מישראל (קרמניץ) פרק קי פסוק ז
סד. אברהם נמי עקור היהפאר יעקב ח"א עמ' קג
סד. אחרים אומרים גורם לשכינה שתסתלק מישראלבית העוזיאלי (שסד) דרוש ה דף כו ע"א
סד. אי הכי ויעתר לו ויעתר להם מבעי ליה וכו'למחר אעתיר עמ' סז, סט
סד. איכא בינייהומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רה
סד. אילו היה בנים לנדב ואביהוא לא מתושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' לח
סד. אין דומה תפילת צדיק בן רשעקשוטי כלה (תשסג) עמ' פח
סד. אין השכינה שורה בישראל בפחות מב' אלפים וב' רבבותלהורות נתן במדבר עמ' רמד
סד. אין השכינה שורה בישראל על פחות משני אלפים ושני רבבותיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקו, תקכט
סד. אין השכינה שורה בישראל פחותים מכ"ב אלף מישראלמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קיט
סד. אין השכינה שורה בפחות מב' אלפים וב' רבבותיגל יעקב (תשנג) וישלח אות קלח, תרומה אות קלא
סד. אין השכינה שורה בפחות מב' אלפים וב' רבבות מישראלערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רמא
סד. אין השכינה שורה בפחות משני אלפים ושתי רבבותפרדס המלך (תשסט) אות ער
סד. אין השכינה שורה על מי שאינו נשוי אשהנזר הקדש ח"ג עמ' לו
סד. אין השכינה שורה על פחות וכו'ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' יח
סד. אין השכינה שורה על פחות מב' אלפים וב' רבבותדברי יואל פ' תולדות דף תרלא ע"א, פ' ויגש דף תפא ע"א
סד. אין השכינה שורה על פחות מב' אלפים וב' רבבות מישראלדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קסח
סד. אין השכינה שורה על פחות מב' אלפים וכו'בישורון מלך ח"א עמ' קסה
סד. אין השכינה שורה על פחות מב' רבבותשמן ראש סוכות ח"ב עמ' עג
סד. אין השכינה שורה על פחות מב, אלפים וב, רבבות מישראלמגלה עמוקות (תשסח) אופן נ, קצא
סד. אין השכינה שורה על פחות מכ"ב אלף מישראלברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' צ
סד. אין השכינה שורה על פחות מכ"ב אלף מישראלמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רלג
סד. אין השכינה שורה על פחות משני אלפיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תכה
סד. אין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות מישראלבת עין (תשסז) עמ' שפח
סד. אין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות מישראלנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יג אות יח
סד. אין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות מישראלתפארת צבי במדבר עמ' לא
סד. אין ישיבת חו"ל עולה לו מן המנין [שנים לפריה ורביה]באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 955
סד. אין ישיבת חו"ל עולה מן המניןדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1245
סד. אין ישיבת חר'ל עולהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' דש
סד. אינו דומה תפילת צדיק בן צדיקודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' עד
סד. אינו דומה תפילת צדיק בן צדיק וכו'יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיח, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רצא, מקראי קדש (תשנג) עמ' י, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' נט
סד. אינו דומה תפלת צדיק ב"צ לתפלת צדיק ב"רשומע תפלה ח"א עמ' קפב, קפו
סד. אינו דומה תפלת צדיק בן צדיקשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קסא
סד. אינו דומה תפלת צדיק בן צדיק וכו'פרדס מרדכי עמ' קטו, קכח, רמא
סד. אינו דומה תפלת צדיק בן צדיק וכי"פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תלג-תלה
סד. אינו דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשעדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' כב
סד. אינו דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשעמרפא לנפש בראשית עמ' קפח, קצא, קצג
סד. אינו דומה תפלת צדיק בן צדיקמגלה צפונות ח"א פרשת תולדות
סד. אמותינו עקרות היושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רנד
סד. אמר רבי יצחק מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' רכא, תלא, פניני חסידות במדבר ו
סד. אר"י יצחק אבינו עקר היה שנאמר ויעתר יצחק לה' לנובח אשתו. על אשתו לא נאמר אלא לנוכח מלמד ששניהם עקורים היו. א"ה ויעתר לו ויעתר להם מיבעי ליה. לפי שאינו דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשעברית אברם עמ' פז
סד. אר"י יצחק אבינו עקר היה, שנאמר ויעתר וגו'כתנות אור עמ' צה
סד. בזמן שזרעך אחריך שכינה שורה אין זרעך אחריך על מי שורהפאר יעקב ח"ג עמ' שעז
סד. בטעם מיתת בני אהרןכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תקד
סד. בימי דוד אימעיטו שניאמת ליעקב (ניניו) מערכת ד אות פ ואות סג
סד. גפ"מ דאידסה ומתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שכה
סד. גרם לשכינה שתסתלק מישראלתשבי (תשסה) עמ' סב שורש גרם
סד. האבות היו עקריםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1316
סד. האמהות היו עקרות כי הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםמשמרת איתמר (תשסה) עמ' מז
סד. היה לו בן סריס לא קיים פריה ורביהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' נט
סד. היו אבותינו עקוריםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' לט
סד. הקב"ה מתאוה לתפילתם של צדיקיםברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' תמח
סד. הקב"ה מתאוה לתפילתןשירת דוד (תשסז) עמ' תפג
סד. הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםזכרון אליעזר עמ' קנג
סד. הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 466, 900, 904
סד. הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 382, פ"ג הערה 807, פ"ד הערה 217
סד. הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' נז
סד. הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםפרפרת אליעזר פרשת בשלח פרק יד פסוק טו
סד. הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםשבט מישראל (קרמניץ) פרק כב פסוק ד, פרק קמה פסוק יט
סד. הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קעא
סד. הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםחיי נפש ח"א עמ' סה ע"א
סד. הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' נו
סד. הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםקדושת יצחק עמ' נט
סד. הקב"ה מתאוה לתפלת הצדיקיםבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' כג
סד. הקב"ה מתאוה לתפלתם של צדיקיםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' שב, שי, שיד, תד
סד. הקב"ה מתאוה לתפלתן וכו'מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' פ
סד. הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' קמב
סד. הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםדברי יונה עמ' רמז
סד. הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 11
סד. הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםדרשות שמן רוקח עמ' רצב
סד. הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםהישר והטוב (תשסג) עמ' רמח
סד. הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםויגד יעקב עמ' רסא
סד. הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קצה
סד. הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' מא, קלב, רעט
סד. הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםמראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' עט
סד. הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםנצח ישראל (הרטמן) עמ' רצח הערה 202
סד. הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםספרי המגיד מקאזניץ עמ' כד, קצה
סד. הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קעד
סד. הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קפח
סד. הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קז
סד. הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' פט
סד. הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קסו
סד. הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםשמע יעקב (זיידא) עמ' עג
סד. הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק יא
סד. הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק יא
סד. הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםבית אלהים (שלו) שער א פרק יד דף נא ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת הדברים דף רמט ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תולדות פסוק ויעתר יצחק דף מ ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת תולדות דף ל ע"ב; חקת הפסח (פיזנטי, שכט) דף לא ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר יו דף יג ע"ד, ופרשת וירא דף מט ע"ב
סד. הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםילקוט אוהב ישראל עמ' קנב-קנג
סד. הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםמראה יחזקאל (תשסד) עמ' לב, מט, תקסא
סד. הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםקשוטי כלה (תשסג) עמ' עה
סד. הקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקיםדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק יח פסוק כו
סד. הקב"ה מתאווה לתפילתןתורת חיים (קאסוב) עמ' רכט
סד. הקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקיםקריאה בקריה ח"א עמ' קפט, ח"ב עמ' שטז, ח"ג עמ' סה
סד. הקב"ה מתאווה לתפלתן של צדיקיםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' שנו
סד. הקב"ה מתאווה לתפלתן של צדיקיםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' עז
סד. הקב"ה מתאווה לתפלתן של צדיקיםמכתב מאליהו ח"ג עמ' 82, 274, ח"ד עמ' 63
סד. הקב״ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםמאור עינים (תשנח) עמ' של
סד. הקב״ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםמאור עינים (תשעט) עמ' תקמז
סד. הרא"ש פ"ו סי"ב רק על מי שעלה לא"י נאמרה ההלכה שאין ישיבת חו"ל עולה לוגור אריה בראשית פט"ז הערה 13
סד. הרי שהיו ישראל ב' אלפים וב' רבבותצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרנז
סד. השי"ת מתאוה לתפלתן של צדיקיםאור לשמים (תשסג) עמ' קעא
סד. השי"ת מתאוה לתפלתן של צדיקיםפרדס מרדכי עמ' רצו, תרה
סד. וזה לא עסק בפ"ו לא נמצא זה גורם לשכינה שתסתלק מישראלדברי יואל פ' אחרי מות דף ה ע"א
סד. וזה לא עסק בפו"ר לא נמצא זה גורם לשכינה שתסתלק מישראל וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' עב
סד. ויעתר - תפילתן של צדיקים מהפכת כעתר את כל מציאות ההנהגהבן מלך - מידת הביטחון עמ' לח
סד. ויעתר וגו' כעתר הזה המהפך וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' רלב
סד. ויעתר יצחק לה' - למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר, לומר לך מה עתר זה מהפך את התבואה בגורן ממקום למקום, אף תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה ממרת אכזריות למדת רחמנותדעת תורה שמות עמ' קלח, במדבר עמ' קלה, דברים ח"ב עמ' קמח
סד. ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו, נמשלה תפלת צדיקים לעתר שמהפכת מידותיו של הקב"הדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 181
סד. ויעתר יצחק לה' מלמד ששניהם עקורים היו וכו' לפי שאינו דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשעדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קעה ע"ב
סד. ויעתר להם מבעי ליה, לפי שאינו דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשעדודי נתן בראשית עמ' קפז
סד. ויעתר לו ה' ולא כתיב ויעתר להםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' פ
סד. ויעתר לו ה', לו ולא להמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רכב
סד. ויעתר לו ויעתר להם מיבעי ללה לפי שאינו דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשעפאר יעקב ח"א עמ' קצא, קצב
סד. ויעתר לו וכו' לפי שאינו דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשעקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קפ
סד. ויעתר לו ולא להברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' לב
סד. ויעתר לו לו ולא להמגלה צפונות ח"א פרשת תולדות
סד. חומה אשת אביומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שכט
סד. יוציא ויתן כתובהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' כח
סד. יצחק אבינו עקור היה וכו' ואל שרה תחוללכםמבשר טוב - חנוכה עמ' סב
סד. יצחק אבינו עקור היה וכו' מלמד ששניהם עקורים היודברי אש (כץ) עמ' מ
סד. יצחק אבינו עקור היה שנאמר ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו על אשתו לא נאמר אלא לנוכח מלמד ששניהם עקורים היושל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כו אות כא
סד. יצחק אבינו עקור היה שנאמר ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו, על אשתו לא נאמר אלא לנוכח, מלמד ששניהם עקורים היו, א"ה ויעתר לו ויעתר להם מיבעי ליה, לפי שאינו דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשעתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' סא, קנ
סד. יצחק אבינו עקר הי, וכו' מפני מה היו אבותינו עקרים וגו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' מב, מה-מו
סד. יצחק אבינו עקר היהבין המשפתים בראשית עמ' קטז
סד. יצחק אבינו עקר היהשם יחזקאל עמ' שעז
סד. יצחק אבינו עקר היהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' צד
סד. יצחק אבינו עקר היה וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' קכז
סד. יצחק אבינו עקר היה שנא' ויעתר יצחק לה'חיי נפש ח"א עמ' רסב ע"ב
סד. יצחק אבינו עקר וזי' כו' אי הכי ויעתר לו ויעתר להם מבעיא ליהמרפא לנפש בראשית עמ' קצב, קצו
סד. יצחק ורבקה עקורים היושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קפ, רג
סד. יצחק ורבקה עקרים היועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סא
סד. יצחק עקור היהילקוט עטרת צבי עמ' יג
סד. יצחק עקור היהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' צ
סד. יצחק עקור היהפאר יעקב ח"א עמ' קפח, קפט, קצב
סד. יצחק עקור היהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' טו
סד. יצחק עקור היה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תרלב
סד. יצחק עקור היה וכו' מ"מ היו אבותינו עקורים וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תנד
סד. יצחק עקר הי'דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קנט ע"א, קפג ע"ב
סד. יצחק עקר היהבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' סח
סד. יצחק עקר היהגור אריה בראשית פכ"ה אות יח
סד. יצחק עקר היהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רט
סד. יצחק עקר היה שנאמר ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתונזר הקדש ח"ב עמ' תרפט, ח"ג עמ' עו
סד. יצחק עקר היהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' פה
סד. ישיבת חו"ל אינה עולהגור אריה בראשית פי"ב אות ב, פט"ז אות ו
סד. כך תפלתן של צדיקים מהפכת מדותיו של הקב"ה ממרת רגזנות למדת רחמנותשדה יעקב עמ' ס
סד. כל מי שאינו עוסק בפ"ו חייב מיתהקשוטי כלה חי"א אות צב
סד. כל מי שאינו עוסק בפרי' ורבי' חייב מיתהפאר יעקב ח"ג עמ' שמו
סד. כל מי שאינו עוסק בפריה ורביה גורם לשכינה שתסתלק מישראלצדקת יוסף עמ' קמג
סד. כל מי שאינו עוסק בפריה ורביה גורם לשכינה שתסתלק מישראלכסף נבחר (מרגליות) עמ' רמז, רצג
סד. כל מי שאינו עוסק בפריה ורביה חייב מיתהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קכג
סד. כל מי שאינו עוסק בפריה ורביה חייב מיתה וכו'להורות נתן במדבר עמ' כו
סד. כל שאינו עוסק בפו"ר חייב מיתהפנים מסבירות עמ' קלה
סד. כל שאינו עוסק בפריה ורביה חייב מיתהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קלג
סד. כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה וכו' שלא לומר דבר שאינו נשמעדברי יואל פ' אמור דף ריג ע"ב
סד. כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע וכו' הוכח לחכם ויאהבךשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות ד, ה
סד. לא ילדה עשר שנים יוציא שנאמר וכו' ותוד"ה אע"פתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קצג-קצד {הא אין למידין מקודם מתן תורה}
סד. לא ילדה עשר שנים יוציא, וחי' רשב"א ד"ה מתני' ואם הפילהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קצג(סז) {אם דוקא לא ילדה כלל}
סד. לא עסק בפריה ורביה וכו' גורם לשכינה שתסתלק מישראליד דוד (אופנהיים) עמ' מט
סד. להיות לך לאלהים ולזרעיך אחריך, מי שזרעו נמשך אחריותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' דש
סד. להשראת שכינתו בישראל צריך לא פחות מעשרים ושנים אלףשבט מישראל (קרמניץ) פרק סח פסוק יז
סד. לו ולא להפרפרת הפרשה ויקרא פרק כה פסוק כא
סד. לו ולא להשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רפג
סד. ללמדך שאין ישיבת חוץ לארץ עולה לו מן המניןפאר יעקב ח"א עמ' ק
סד. למה היו אמותינו עקרות מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רצו
סד. למה היו האבות עקורים לפי שהקב"ה מתאוה לתפלתןהערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' מא
סד. למה נמשלה תפילת הצדיקים לעתרעבודת יצחק בראשית עמ' ע
סד. למה נמשלה תפילתן ש"צ לעתד וכו' מהפכת ממידת רגזנות וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' מב, נב
סד. למה נמשלה תפלת צדיקים כעתר וכו'להורות נתן בראשית עמ' שב
סד. למה נמשלה תפלת צדיקים לעתרס' המדות (דובנא, תשסו) שער תפלה
סד. למה נמשלה תפלת צדיקים לעתר?+ס' המדות (דובנא, תשסו) שער תפלה אות א
סד. למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתרבן מלך - מידת הביטחון עמ' קלה
סד. למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר וכו'דברי יואל פ' בשלח דף תו ע"ב
סד. למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר וכו' ממדת רגזנות למדת רחמנותלישרים תהלה (תשסד) עמ' קפז
סד. למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר מה עתר זה מהפך את התבואה ממקום למקום כך תפלתן של צדיקים מהפכת מדותיו של הקב"ה וכו'מאמר הנפש השלם עמ' קפב
סד. למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר מה עתר זה מהפך התבואה ממקום למקום כך תפלתן של צדיקים מהפכת מדותיו של הקב"ה ממדת רגזנות למדת רחמנותשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק י אות ח-ט
סד. למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתרכתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת תולדות דף כה ע"א-ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סב דף שעג ע"ב-ע"ג; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תולדות דף מ ע"ב; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת תולדות דף כא ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת נשא דף קמו ע"ד
סד. למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר, מה עתר זה מהפך התבואה ממקום למקום, כך תפלתן של צדיקים מהפכת מדותיו של הקב"ה ממדת רגזנות למדת רחמנותדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רעא, שסט
סד. למה נמשלה תפלתן של צדיקים לעתרעשרה למאה (תשסג) עמ' ו
סד. למה נעשו אמותינו עקרות שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםעצי חיים - מועדים עמ' נו
סד. 'לנוכח אשתו' נאמר, ולא "על אשתו"גור אריה בראשית פכ"ה אות כג
סד. לפיכך חלה הוא או שחלתה היא וכו' אין עולין להם מן המניןיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רפח
סד. מאי טעמא האבות עקרים היו שהקב"ה נתאווה וכו'בית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' סט, רכח
סד. מותר לשנות מפני דרכי שלוםנזר הקדש ח"ג עמ' תקנ
סד. מחלוקת רבי ורשב"ג אי בתרי הויא חזקה או בתלתחנן אלקים עמ' ט, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קמג, קנט, קסח, קצו, קצז, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שמז
סד. מי שאינו עוסק בפ"ו גורם לשכינה שתסתלק מישראלצדקת יוסף עמ' רו
סד. מי שאינו עוסק בפריה ורביה חייב מיתהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 342, 1085, פ"ב הערה 332, פ"ג הערה 1300, פ"ה הערה 1852
סד. מלמד זה עומד בזווית זו ומתפלל וזו עומדת וכו'קשוטי כלה חי"א אות רכד, שח
סד. מלמד שאין השכינה שורה על פחות מב' אלפים וב' רבבות מישראלבית נאמן (ביגה, שפא) דרוש י' לזיווג דף מט ע"ד; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת חיי שרה דף כט ע"ג; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת במדבר דף ע ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קצא דף קיו ע"ד
סד. מלמד ששניהם עקורים היוכנסת מרדכי בראשית עמ' צו
סד. מלמד ששניהם עקורים היונטעי אשל בראשית עמ' קפ
סד. מפנ"ט היו אבותינו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםלב אביגדור עמ' סג
סד. מפני היו אבותינו עקורים - מפני שהקב"ה מחכה לתפלתן של צדיקיםהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' קה
סד. מפני מה אמהות עקרות מפני שהקב"ה חפץ בתפלתן של צדיקיםתורי זהב (תשעג) עמ' טו
סד. מפני מה היה אבותינו עקרים וגו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק צז פסוק א
סד. מפני מה היו אבותגנו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםילקוט עטרת צבי עמ' יג
סד. מפני מה היו אבותינו עקוריםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רסט
סד. מפני מה היו אבותינו עקורים וכו'גנת אגוז (תשעב) אות קמג
סד. מפני מה היו אבותינו עקורים וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' קסה
סד. מפני מה היו אבותינו עקורים כו' שהקב"ה מתאוההמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' קכח, קכט, קנד, קסד
סד. מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםנטעי אשל בראשית עמ' קפא
סד. מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) משפטים יט
סד. מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' מג
סד. מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםנועם אלימלך (תשסא) עמ' קג, קלט, תמ
סד. מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםדברי אש (כץ) עמ' מ, רסה
סד. מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש נז עמ' קלז, ח"ב דרוש רמז עמ' שס
סד. מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםשל"ה (תשנז) פרשת וירא אות כא בהגה"ה, ויצא אות כו, בשלח אות יג, תצוה אות ל
סד. מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' נט, תקכז
סד. מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםדברי יואל פ' וארא דף קסח ע"א, פ' בשלח דף שמח ע"א
סד. מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםדברי יואל מועדים ח"ד דף קנח ע"ב
סד. מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםתפארת צבי במדבר עמ' ו, קנח, רסג
סד. מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' נא
סד. מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםפאר יעקב ח"א עמ' קצד, רס, ח"ב עמ' תריג, ח"ד עמ' סב
סד. מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםמרפא לנפש בראשית עמ' קצו
סד. מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב״ה מתאוה לתפילתם של צדיקיםדודי נתן בראשית עמ' קפג
סד. מפני מה היו אבותינו עקורים שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםדברי יואל פ' תולדות דף תקעב ע"א, תקפו ע"ב, פ' וישב דף ריד ע"ב, רמ ע"א
סד. מפני מה היו אבותינו עקורים שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף שפז ע"א, שמחת תורה דף תקעח ע"א
סד. מפני מה היו אבותינו עקוריםמאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר כב
סד. מפני מה היו אבותינו עקוריםמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג קונטרס מאמר מרדכי מאמר א
סד. מפני מה היו אבותינו עקוריםנועם אליעזר בראשית עמ' קע ע"ב, רה ע"ב, רלג ע"א
סד. מפני מה היו אבותינו עקוריםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף עה ע"ד
סד. מפני מה היו אבותינו עקורים, מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' פה
סד. מפני מה היו אבותינו עקרים וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' קכז
סד. מפני מה היו אבותינו עקרים כו'פרדס המלך (תשסט) אות תרב
סד. מפני מה היו אבותינו עקרים מפני שהקב"ה מתאוה לתפילתן ש"צישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' מב, שמות עמ' י
סד. מפני מה היו אבותינו עקרים מפני שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםאמרי קדוש (תשסא) עמ' ו בהערה, מו
סד. מפני מה היו אבותינו עקרים מפני שהקב"ה מתאווה לתפלתן של צדיקיםדברי משה (שהם, תשעט) עמ' נג, קסו
סד. מפני מה היו אבותינו עקרים מפני שהקב"ה מתאווה לתפלתן של צדיקיםנזר הקדש ח"ב עמ' שכה, תרפט, ח"ג עמ' עג, עו, צ
סד. מפני מה היו אבותינו עקרים, לפי שהקב"ה מתאוה לתפלתןתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קלו, שלה
סד. מפני מה היו אבותנו עקורים, מפני שהקדוש ברוך הוא מתאוה לתפלתן של צדיקיםמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' ע
סד. מפני מה היו אמותינו עקרות וגו'קשוטי כלה חי"א אות עדר
סד. מפני מה היו האבות עקוריםדעת תפלה עמ' מב
סד. מפני מה מתו נדב ואביהוא שלא היה להם בניםערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' פט
סד. מפני מה נמשל תפלת הצדיקים לעתר וכו'דברי משה (שהם, תשעג) עמ' נד
סד. מפני מה נמשל תפלת הצדיקים לעתר וכו'דברי משה (שהם, תשעט) עמ' נג
סד. מפני מה נתעקרו אמהות, שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםכד הקמח (מישור) עמ' תקטו
סד. מפני שהקב"ה מוואוה לתפלתן של צדיקיםברכת חיים ח"א עמ' 40
סד. מפני שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםאור אברהם - סידור התפילה עמ' קה
סד. מפני שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' שעב, תקיב, ח"ב עמ' קפג, רמו, רנג, רסח, רעז, שיב
סד. מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' כא
סד. מקץ עשר שנים וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשנד, תתס
סד. נדב ואביהוא מתו בעון שלא היו להם בניםיבין שמועה (לעוו) עמ' תמא
סד. נדב ואביהוא מתו בשביל שלא נשאו נשיםשם יחזקאל עמ' רכו
סד. נדב ואביהוא מתו על שלא נשאו נשיםמרפא לנפש בראשית עמ' רצז
סד. נמשלה תפילת הצדיקים כעתרבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' ע
סד. נמשלה תפילתן של צדיקים כעתרמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' יא
סד. נמשלה תפלת צדיקים כעתרמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קטז
סד. נשא אשה ושהה עמה י' שנים צריך להוציאבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 669
סד. נשא אשה ושהה עמה י' שנים צריך להוציאגור אריה בראשית פי"ב הערה 11, פמ"ו אות ה
סד. נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה יוציא וישא אחרת וכו' זכר לדבר וכו' וליליף מיצחק וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רפז
סד. נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה יוציא ויתן כתובהשם עולם (תשסו) עמ' סב
סד. נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה יוציא ויתן לה כתובה וכו' ולילף מיצחק דב' ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה וגו' וכתיב ויצחק בן ששים שנה בלדת אותם א"ל יצחק עקור היהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תריב
סד. נשא אשה ושהה עשר שניםדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כט פסוק כא
סד. נשואין ומלקיות כרביצוף דבש (לוין) מאמר א דף ז ע"ב
סד. צדיקים מהפכין מדת הדין לרחמיםצמח דוד (סקאליע) עמ' רמו
סד. קטלנית מזלא גרםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קנז
סד. קיום מצוות ישיבת ארץ ישראל גורם לזכות פריה ורביהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1243
סד. רבקה היתה עקרה כי הקב"ה מתאוה לתפלת צדיקיםלהורות נתן בראשית עמ' רפח, שב
סד. רש"י - בענין ב' הפי' של לנוכח אשתומרפא לנפש בראשית עמ' קצב
סד. רש"י ד"ה לייחספרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תכג
סד. שאין דומה תפלת צדיק בן צדיק וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רסח
סד. שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות מישראלקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קמד, קמה
סד. שאין ישיבת חו"ל עולה לו מן המניןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רפח {אף קודם מתן תורה}
סד. שאינה דומה תפלת צדיק בן צדיקשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שעח
סד. שאינו דומה תפלת צדיק בן צדיקהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רנג
סד. שאינו דומה תפלת צדיק בן צדיקשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רלא, שמה
סד. שהה עמה עשר שנים ולא ילדה יוציא ויתן כתובהפני יהושע (תשסא) עמ' כ
סד. שהה עשר שנים בחו"ל ולא ילדה אין ישיבת חו"ל עולה מן המניןלהורות נתן דברים עמ' רנד
סד. שהה עשר שנים ולא ילדה יגרשמרפא לנפש בראשית עמ' רסז
סד. שהה עשר שנים ולא ילדה ישא אחרתיוסף לקח כרך א ח"א עמ' לט, צב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ס, צא
סד. שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים+ס' המדות (דובנא, תשסו) שער תפלה אות א, ז
סד. שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםזרע קודש - מועדים עמ' טו
סד. שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםס' המדות (דובנא, תשסו) שער תפלה אות א
סד. שהקב"ה מתאוה לתפלתם של צדיקיםדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' נד
סד. שהקב"ה מתאוה לתפלתן ש"צשומע תפלה ח"א עמ' טו, נב, קעו
סד. שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 16, 97
סד. שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםנועם אליעזר שמות דף קט ע"א
סד. שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' י
סד. שהקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקיםוזרח השמש על התורה עמ' סא
סד. שמא לא זכה להבנות ממנהגור אריה בראשית פי"ז הערה 56
סד. שרה איילונית היתהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כח
סד. שרה איילונית היתהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשעז הערה 61
סד. שרה איילונית היתה וכו' אפילו בית ולד לא היה להיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קסא, רפה, רפו, שט
סד. שרה אמנו איילונית שתהאור אברהם - תשובה עמ' עד, שצג
סד. ששניהם עקורים היודברי יואל פ' תולדות דף תרב ע"ב
סד. ת"ר נשא אשה ושהה עמה עשר שנים וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' נח, סה
סד. ת"ר נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה יוציא ויתן כתובה וכו'דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קנה ע"ב
סד. תוס' ד"ה אע"פלהורות נתן בראשית עמ' לט
סד. תוס' ד"ה ולילף - רבקה היתה בת י"ב שנים כשנשאה יצחקשם יחזקאל עמ' קפב
סד. תוס' ד"ה ולילףנזר הקדש ח"ב עמ' תרמט
סד. תוס' ד"ה ולילףפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תלא
סד. תוס' ד"ה ולילף וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' נח
סד. תוס' ד"ה ולילף מיצחקנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' א אות ב
סד. תוס' ד"ה יצחק אבינו עקור היה וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' רנו
סד. תפילת צדיקים מהפכת את מידותיו של הקב"ה מרין לרחמיםגור אריה שמות פל"ג הערה 76
סד. תפילת צדיקים נמשלה כעתרפרפרת משה ח"א עמ' קמט
סד. תפלת צדיק בן צדיקזבחי צדק (דיסקין) עמ' נ
סד. תפלת צדיקים מהפכת מדותיו של הקב"ה וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' צא-צד
סד. תפלתם של צדיקים מהפכת מדת רגזנותשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' ט
סד. תפלתן של צדיקים מהפכת מדותיו של הקב"הדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קכא ע"ב, קכו ע"ב, קעו ע"א, הושענא רבה דף תכו ע"א
סד. תפלתן של צדיקים מהפכת מדותיו של הקב"הדברי יואל פ' תולדות דף תר ע"א, פ' ויחי דף תקכד ע"א
סד. תפלתן של צדיקים מהפכת מדותיו של הקב"ה ממרת רגזנות למדת רחמנותשל"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות כא, קדושים אות כג, לב
סד. תפלתן של צדיקים מהפכת מדותיו של הקב״המאור עינים (תשנח) עמ' קנז
סד. תפלתן של צדיקים מהפכת מדותיו של הקב״המאור עינים (תשעט) עמ' רסב
סד. תפלתן של צדיקים מהפכת ממדת רגזנות למדת רחמנותמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' נו
סד: א"ר נחמן אמר רבה בר אבוה שרי אמנו אילונית היתה וכו' אין לה ולד אפי' בית ולד אין להזאת זכרון (תשנב) אות קכז
סד: אבותינו היו עקורים שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' יז, יט, כז, רי
סד: אבותינו טומטמים היומראה יחזקאל (תשסד) עמ' נט
סד: איכא משפחה דרפי דמאמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקנב
סד: אין השכינה שורה בפחות משני אלפים ושני רבבות מישראל וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' כד, כח, פב
סד: אין לה וולד אפי' בית ולד אין להקשוטי כלה ח"ח אות קצז
סד: אין לה ולד - אפילו בית ולד אין להכנסת מרדכי בראשית עמ' כד, מב
סד: אל ישא אדם אשה ממשפחת נכפיןגור אריה בראשית פמ"ד הערה 68
סד: אמר רב אחא בר יעקב שיתין סבי הוינא, וכולהו איעקור מפרקיה דרב הונא, לבר מאנא, דקיימי בנפשאי החכמה תחיהשל"ה (תשנז) - מס' תמיד אות ל
סד: אמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו שרה אמנו אילונית היתה שנאמר ותהי שרה עקרה אין לה ולדבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קסב
סד: אמר רבה בר אבוה שרה אמנו אילונית היתהדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 6
סד: אפילו בית ולד אין להכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' כד
סד: אפילו בית ולדקשוטי כלה (תשסג) עמ' עד
סד: אשה לא מפקרא אפריה ורביהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' נא, קצ
סד: בג' הוי חזקהגור אריה בראשית פכ"א אות כד, פמ"ג אות כז
סד: בימי דוד אימעוט מזונימנחת אליהו (תשסא) עמ' קצג
סד: בימי דוד אימעוט שניאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 329, פ"א אות 729
סד: בימי דוד אימעוט שניבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1138
סד: בימי דוד אימעוט שניגור אריה בראשית פי"ד הערה 66, פמ"ז הערה 102
סד: בימי דוד אימעוט שנידרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2202,362
סד: בימי דוד אימעוט שנינתיב התשובה עמ' עג הערה 103
סד: בימי דוד אימעוט שניתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשנ הערה 38
סד: בימי דוד אימעטו שני וכו'נזר הקדש ח"א עמ' שסא
סד: בימי דוד אימעיט שני, דכתיב ימי שנותינו בהם שבעים שנהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקפב הערה 113
סד: בנשואין בב' פעמים איכא חזקהגור אריה בראשית פל"ח אות ה
סד: בתרי הויא חזקהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעט
סד: גדול השלום שאף הקב"ה שינה בו, דמעיקרא כתיב ואדוני זקן ולבסוף כתיב ואני זקנתידברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קנה ע"ב
סד: דין קטלניתמבשרת ציון ח"ג עמ' תד
סד: הוחזק הדברגור אריה בראשית פי"ח אות סא
סד: המדריך בניו ובנותיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שסא
סד: העמיד תלמידים בילדותו יעמיד תלמידים בזקנותוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קעח
סד: הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רסא, רסב
סד: ודילמא איהי דלא זכי', איהי כיון דלא מיפקדא אפו"ר לא מיענשאחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שיח
סד: ודלמא איהי דלא זכיא איהי כיון דלא מפקדא אפרי' ורבי' לא מיענשהדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קנה ע"ב
סד: ויעתר יצחק לנוכח אשתו וכו' ויעתר לו, אינו דומה לתפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשעשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' קצג
סד: ותהי שרי עקרה אין לה ולד, אפילו בית ולד אין להשם יחזקאל עמ' קג
סד: ותהי שרי עקרה וכו' אין לה ולד ואפי' בית ולדמכתב מאליהו ח"ד עמ' 265
סד: חזי דקא שרית איסוראמצווה ועושה ח"ב עמ' תקע
סד: חזי דקא שרית איסורא וסכנתא - רש"יאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שכח
סד: חזי דקשרית איסורא וסכנתא וברש"יפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה ס
סד: חזקה בג' פעמים לרשב"גדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 833
סד: כמה אמוראים היו מתאפקים א"ע במשך שיעורו של רב הונא ונעשו עקריםמצווה ועושה ח"ב עמ' תשס
סד: לא היתה לה עיקר מטתןשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קנב
סד: לא ישא אדם ממשפחת הנכפיןתשבי (תשסה) עמ' קמ שורש כפה ג'
סד: לנכח אשתו שהיה יצחק שטות?תורת חכם (הכהן, תיד) דף סד ע"ג
סד: לרבי בתרי זימני הוי חזקהדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק יח פסוק ו, פרק מ פסוק א, תשובות סי' ד, סי' ו
סד: לרבי סגי ששור יגח ב' נגיחות בשביל להיות שור המועדגור אריה ויקרא פכ"ה הערה 113
סד: לרשב"ג בתרי זימני לא הוי חזקהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רעז {אם הוי אקראי}
סד: לשלישי לא תנשאפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה כד
סד: מזלא גריםגור אריה בראשית פי"ד אות טו, במדבר פכ"ב הערה 6
סד: מלה הראשון ומת שני ומת שלישי לא תמוליוסף לקח כרך א ח"א עמ' פא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קמה
סד: מעין גורם מזל גורםהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קלא
סד: מתו אחיו מחמת מילהדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' עח
סד: ניסת לראשון ומת לשני ומת לשלישי לא תנשא דברי רביקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' יב
סד: ניסת לראשון ומת לשני ומת לשלישי לא תנשא וכו'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקנא
סד: ניסת לראשון ומת לשני ומת לשלישי לא תנשאחמודי צבי בראשית עמ' תיד, תיז
סד: נישואין ומלקיות כרבי, רי"ף ונמ"יהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רלד
סד: סמך עלה אביי ואזל נסבה לחומה וכדנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ט אות ד, סי' לח אות לא
סד: פחות מג' פעמים לרשב"ג מקרה הואגור אריה במדבר פ"י הערה 134
סד: קטלנית אסורה וכו' אי בתרי זימני הוי חזקה או בתלתא זימנינזר הקדש ח"ג עמ' שכו, שלד
סד: קנין כספו אמר רחמנא והא קנין דאחיו הואגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 60
סד: שרה איילונית היתהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שסג
סד: שרה איילונית היתה דכתיב אין לה ולד אף בית ולד לא היה להנזר הקדש ח"ב עמ' קסח, ח"ג עמ' עז
סד: שרה אילונית היתהפרדס מרדכי עמ' מא
סד: שרה אמנו איילונית היתהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' צד
סד: שרה אמנו איילונית היתהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קעז
סד: שרה אמנו אילונית היתהפאר יעקב ח"א עמ' ק-קב
סד: שרה אמנו אילונית היתהרנת יצחק יהושע עמ' שמב
סד: שרה אמנו אילונית היתה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' יט
סד: שרה אמנו אילונית היתהעשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק א סימן ד דף צג ע"ב, וחלק ג סימן ד דף קיז ע"א
סד: שרה אפילו בית ולד לא היה להנועם המוסר עמ' כ
סד: שרה לא הי' לה אפי' בית ולדיד דוד (אופנהיים) עמ' לה
סד: שרי אין לה ולד מיתורא דכפל דלא הי' לה אפי' בית ולד ועיקר מטרון חסר להדברי יואל פ' עקב דף סח ע"ב
סד: שתי אחיות שמלו שני בניהם ומתו שלישית לא תמולשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שמו
סד: תוס' ד"ה ימי שנותינורנת יצחק תהלים עמ' תל
סה : כשם שמצוה על האדם לומר דבר הנשמע, כך מצוה וכו'וזרח השמש על התורה עמ' לו
סה בעינא חוטרא לידא ומרא לקבורהשארית מנחם ח"א עמ' יד
סה גדול השלוםתועפת ראם (גטיניו) דף יא ע"א
סה ה כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעאש דת (אסאד) עמ' שעא
סה יצחק עקר הי"דברי יואל פ' תולדות דף תקפח ע"א, תרכא ע"ב
סה כדי לשום שלום מותר לשנותמנחת אליהו (תשנט) עמ' ר
סה כן מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעגבעת שאול (בראך) עמ' שצח
סה כשם שמצוה לומר דבר הנשמה ונמק"יכסא דוד (תשנ) עמ' קנט
סה כשם שמצוה לומר דבר הנשמע ונמק"יכסא דוד (תקנד) דף לח ע"א
סה כשם שמצוה לומר דבר הנשמעכסא דוד (תקנד) דף לח ע"א
סה כשם שמצוה לומרפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' י
סה מותר לשנות מפני דרכי שלום+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כח
סה מותר לשנות מפני השלוםיריעות שלמה (אוזאן) פ' ואתחנן דף צד ע"ג
סה ע"א האיש מצווה על פ"ו אבל לא האשהגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' יח
סה ע"א הנושא אשה על אשתו יוציא ויתן כתובהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קב אות ד
סה ע"א מאומרת היא מיניה והוא מינה א"ר אמי דנאמנתשמחה לאיש (אלישר) דף כח ע"ד
סה ע"א ת"ר ניסת לראשון ולא היו לה בניםבנין שאול עמ' קצג
סה ע"ב א"ל לא מיפקדת א"ל לא בעיא הך אתתא חוטרא לידה ומרה לקבורהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רלג
סה ע"ב אביך צוהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' עג
סה ע"ב אביך צוה, ק' דאפשר משום פיקו"נתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קכז
סה ע"ב אבל לא האשהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' ה
סה ע"ב אין האשה מצווה בפו"ראבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' ג
סה ע"ב אין האשה מצווה בפו"ראבן ישראל על התורה עמ' ב
סה ע"ב איש דרכו לכבושתורת מנחם חכ"ח עמ' 101
סה ע"ב איש דרכו לכבושתורת מנחם חל"ו עמ' 175, חל"ז עמ' 240
סה ע"ב איש דרכו לכבושתורת מנחם חלק ל עמ' 206
סה ע"ב איש דרכו לכבושתורת מנחם חנ"א עמ' 30
סה ע"ב איש דרכו לכבוש ואין האשה דרכה לכבוש וכו'תורת מנחם חמ"ו עמ' 121
סה ע"ב איש דרכו לכבוש והאשה אין דרכה לכבושתורת מנחם ח"א עמ' 61, ח"ב עמ' 77, 86, 149, 153, 179, ח"ג עמ' 23, חי"א עמ' 185, חי"ג עמ' 279, חי"ד עמ' 264, חט"ז עמ' 207, חי"ז עמ' 195, חי"ט עמ' 235, חכ"ג עמ' 9, חכ"ה עמ' 190, חכ"ו עמ' 36
סה ע"ב איש דרכו לכבשלקוטי שיחות חי"ד עמ' 41, ח"כ עמ' 224
סה ע"ב איש דרכו לכבש ואין אשה דרכה לכבשביאורי הזוהר (ר' דובער) דף רכג ע"ב
סה ע"ב איש דרכו לכבש ואין אשה דרכה לכבשלקוטי מאמרים עמ' 120, דובר צדק עמ' 59, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 17 (סי' צו), 43 (סי' מה)
סה ע"ב איש דרכו לכבש ואין אשה דרכה לכבשפרי צדיק קדושים אות ז, נצבים אות יח, וילך אות יא
סה ע"ב איש מצווה על פריה ורביהחכמת התורה נח עמ' תסה
סה ע"ב אליעזר שינה מפני השלוםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקמא
סה ע"ב אם אפשר בלא שקר עדיףתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' ס, קכא, קכג, תפט, תקיד
סה ע"ב אם אשה המצוה בפ"ו, תוס' ד"ה ולאחכמת התורה בראשית עמ' קצו, רכ, שיז, תקט
סה ע"ב אם אשה חייבת בפריה ורביהקהלת יעקב שבועות עמ' שעט, שפה
סה ע"ב אם הותר גם בספקתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תכא
סה ע"ב אם הותר רק בלשון שמשתמע לתרי אנפיתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קא, קסה-קסט, רמז, [שיג], תקטז, תקיט, תקכ
סה ע"ב אמר רבי אילעא משום ר' אלעזר בר' שמעון כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמעדרכי התשובה עמ' קט
סה ע"ב אר"א משום ר"א בן שמוע כשם שמצוה על האדם לומר דבר הנשמע כו' ורש"יסוכת דוד (שירירו) דף קעו ע"ד
סה ע"ב אשה לא נצטווה על פריה ורביהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות כג, תולדות אות כ, ס, וישב אות לד
סה ע"ב אשה מצווה על פריה ורביה או לאחכמת התורה לך לך עמ' תקמט, תקסה
סה ע"ב באה מחמת טענה בעינן חוטרא לידי ומרא לקבורהבנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות כד
סה ע"ב בדברי המאירי שםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' ב
סה ע"ב ביאור הבן איש חיתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רמט
סה ע"ב ביאור הערוך לנרתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קלו
סה ע"ב ברי"ף בב"מ דבהני תלת הוה רשותתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מד
סה ע"ב בשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעעטרת יהושע בראשית עמ' קיא
סה ע"ב גדול השלוםבעקבי יעקב עמ' כח
סה ע"ב גדול השלוםדובר צדק עמ' 11, 44, 53, 69, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 50 (סי' נו), רסיסי לילה סי' נח (עמ' 180), לקוטים (סוף פרי צדיק ח"ב) עמ' 245
סה ע"ב גדול השלום שאף הקב"ה שינה בובנין דוד (מייזלש) בראשית - ויחי אות סה
סה ע"ב גדול השלום שאף הקב"ה שינה בו דמעיקרא כתיב ואדוני זקן ולבסוף כתיב ואני זקנתיברכת טוב עמ' קלב
סה ע"ב גדול השלום שאף הקב"ה שינה בו וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תפז, יהושע-שמואל עמ' שנז-שנח
סה ע"ב גדול השלום שאף הקב"ה שינה בו וכו'תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקיז {דברי הבן איש חי דילפינן שחובה לשנות}
סה ע"ב גדול השלום שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו דמעיקרא כתיב ואדוני זקן ולבסוף כתיב ואני זקנתידברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' יד
סה ע"ב גדול השלוםפרי צדיק קרח אות א
סה ע"ב דביתהו דר' חייא וכו' דאמר מר יהודה וחזקיה אחיזכור לדוד עמ' לו
סה ע"ב דבר הנשמעהכתב והקבלה ויקרא פי"ט פסוק יז
סה ע"ב דרכו של איש לכבושמנחת מרדכי עמ' כט, לט
סה ע"ב האיש דרכו לכבשמאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שמו
סה ע"ב האיש מצוה על פ"ו ולא האשהפניני יחזקאל עמ' קא, קיד
סה ע"ב האיש מצווההכתב והקבלה בראשית פ"ד פסוק כג
סה ע"ב האיש מצווה וכו' שנאמר וכבשוה וכו' וח"ה פרק ד"מ דף נ"ו ומהרש"א בס' ש"ב פ' נחלשון ערומים דף ב ע"ג
סה ע"ב האיש מצווה על פו"ו אבל לא האשה וכו' על שניהם הוא אוטו ויברך אותם אלקים ויאמר להם אלקים פרו ורבורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קלג
סה ע"ב האיש מצווה על פו"ר אבל לא האשהצלח רכב עמ' מ
סה ע"ב האיש מצווה על פו"ר אבל לא האשה דדרכו של איש לכבוש, ובמהרש"אאמרות ה' השלם ח"א עמ' קלח, תא, ח"ג עמ' תסג, ח"ו עמ' ערה
סה ע"ב האיש מצווה על פרי' ורבי' אבל לא האשהלקוטי שיחות ח"ח עמ' 214, חי"ד עמ' 41, חכ"ו עמ' 267
סה ע"ב האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שמב
סה ע"ב האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשהתהלה לדוד (והרמן) פרק י פסוק ג הערה ה, פרק לה פסוק י הערה ב-ג, פרק לז פסוק יד הערה ט, פרק לח פסוק ד הערה ג
סה ע"ב האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה רבי יוחנן בן ברוקה אומר על שניהם הוא אומר ויברך אותם אלהים ויאמר להם [אלהים] פרו ורבודברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' טז
סה ע"ב האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' מח
סה ע"ב הב לי כתובה אמר לה זיל לא מיפקדתהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שמג
סה ע"ב ההוא דאתי לקמיה דרב נחמן אמר לה לא מופקדת אמרה ליה לא בעי הך איתתא חוטרא לידה ומרה לקבורה וכו'פניני יחזקאל עמ' קא, קיד
סה ע"ב וא"ר אילעא משום רבי אלעזר בר' שמעון מותר לו לאדם לשנות בדבר השלום וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' כו, מהד' ג סי' מט, מהד' ד סי' יד
סה ע"ב ואדוני זקן וברמב"ןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' צט
סה ע"ב ואמר רבי אילעא משום ר׳ אלעזר בר׳ שמעון: כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע, כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמעאור מאיר ח"ב עמ' שו
סה ע"ב ואמר רבי אילעא משום רבי אלעזר בדבי שמעון כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע, כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמעכתב סופר אגדות כאן
סה ע"ב ויאמר להם אלוקים פרו ורבומעדני אשר נישואין עמ' קמח
סה ע"ב וכשאפשר באו"א לא הותר, שלה"קתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' נח
סה ע"ב וכשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעשירי משכיל - הקדמה
סה ע"ב ומלאו את הארץ וכבשוה איש דרכו לכבש ואין אשה דרכה לכבשדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רכב
סה ע"ב וערוך לנר גדול השלוםבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש ג אות ד
סה ע"ב זיל לא מיפקדתדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' יא
סה ע"ב טעמא דמד"א דאשה אינה מצווה על פריה ורביהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות לד
סה ע"ב יהודית דביתהו דרבי חייא וכו' אמר לה איכו ילדת לי חדא כרסא אחריתאאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רטז
סה ע"ב כי כשם שמצוה לומר דבר הנשמע, כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעקרן לדוד בראשית עמ' סו, צט, קיד, רסא, שט, דברים עמ' מז, רצד
סה ע"ב כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעדברי חנינא - מזלות עמ' רב
סה ע"ב כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקמא
סה ע"ב כשם וכו' מצוה שלא לאמר דבר שאינו נשמעדברי סופרים סי' כז (עמ' 20), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 3 (סי' יא)
סה ע"ב כשם שמצוה לומר דבר הנשמע וכו'באר מחוקק (תשמט) עמ' רד, רנז
סה ע"ב כשם שמצוה לומר דבר הנשמע וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' רכד
סה ע"ב כשם שמצוה לומר דבר הנשמע וכו'זכות ישראל - עשר עטרות פרק ו אות קכה
סה ע"ב כשם שמצוה לומר דבר הנשמע וכו'באר מחוקק (תשעה) עמ' רנו, שכה
סה ע"ב כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך אסור לומר דבר שלא נשמעכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויקרא עמ' קעז
סה ע"ב כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה לומר דבר שאינו נשמעקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' ד, קיד, קכו, קלה, תקל, תפג
סה ע"ב כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 247
סה ע"ב כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעשרגא המאיר על התורה עמ' יט, תצו
סה ע"ב כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעעבודת עבודה (תשסד) עמ' שכג
סה ע"ב כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שלא נשמעכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' טו, כה
סה ע"ב כשם שמצוה לומר דבר הנשמע, כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעעין איה ברכות פ"ט פסקא צג
סה ע"ב כשם שמצוה לומר לבר הנשמע וכו'קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קע
סה ע"ב כשם שמצוה לומרברכת אבות עמ' רסב
סה ע"ב כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע וכו'להוגה דעות פ"ו ה"ז
סה ע"ב כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כו'תורת מנחם ח"כ עמ' 64, חכ"ה עמ' 278
סה ע"ב כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על אדם שלא לומד דבר שאינו נשמעדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' צו
סה ע"ב כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תפז
סה ע"ב כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמעעת לעשות חלק ב כלל ח שאלה מו**
סה ע"ב כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעלחמי תודה דף ח ע"א, נב ע"א, סג ע"ב, פ ע"א, צו ע"ב, קכג ע"ב
סה ע"ב כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך צוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמעשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תלא, תמד
סה ע"ב כשם שמצור, לומר דבר הנשמעס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' נח, קפו
סה ע"ב כשם שמצור, על אדם לומר דבר הנשמע וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' שצט
סה ע"ב לא בעיא הו איתתא חוטרא לידהעשרה מאמרות (תשס) עמ' שמג
סה ע"ב לא בעיא הך איתתא חוטרא לידה וכו'לקוטי שיחות חי"ד עמ' 42
סה ע"ב לאה שינתה מפני השלוםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקל
סה ע"ב לשנות מפני השלוםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קב, קג, קח, קט, קכב, קכג, קכו {מה ללא חשבוהו בב"מ דף כ"ג בין הג' דברים שמותר לשנות בהם}
סה ע"ב לשנות מפני השלום שריכתונת פסים (תשעא) עמ' שנז
סה ע"ב לשנות מפני שלום נשמתותתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תסט
סה ע"ב מהרש"א - על הגמ' כשם שמצוה לומר דבר הנשמע וכו'לחמי תודה דף קכג ע"ב
סה ע"ב מהרש"א - על הגמ' מותר לשנות בדבר השלום שנאמר ויצוו אל יוסף לאמר אביך צוה לפני מותק לאמר וגו', מנא להו לחז"ל דבאמת לא צוה יעקב כןלחמי תודה דף פז ע"ב, קכה ע"ב
סה ע"ב מהרש"א שחייב לומר כל הסיבותתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קנד
סה ע"ב מותר במצוה לשנות הדיבור מפני דרכי שלוםפני חיים (פלג'י) דף לב ע"א
סה ע"ב מותר לו לאדם לשנותלב חיים חלק א (סימן ה) דף י ע"א (ד"ה אלא)
סה ע"ב מותר לו לאדם לשנות בדבר השלוםאוצרות חיים - יושר המידות עמ' רכד, רלה
סה ע"ב מותר לו לאדם לשנות בדבר השלוםאמרי אש (טאוב) עמ' רפו
סה ע"ב מותר לו לאדם לשנות בדבר השלוםזכר דוד על התורה עמ' רלו
סה ע"ב מותר לו לאדם לשנות בדבר השלוםחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות יג
סה ע"ב מותר לו לאדם לשנות בדבר השלוםלהוגה דעות פ"ה ה"ז
סה ע"ב מותר לו לאדם לשנות בדבר השלוםלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 255
סה ע"ב מותר לו לאדם לשנות בדבר השלוםתהלה לדוד (והרמן) פרק יב פסוק ד הערה ו
סה ע"ב מותר לו לאדם לשנות בדבר השלוםשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' נח
סה ע"ב מותר לו לאדם לשנות בדבר השלום... רבי נתן אומר מצוה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתמח, במדבר עמ' קסב, יהושע-שמואל עמ' שנד, שנז-ח
סה ע"ב מותר לו לארם לשנות בדבר השלום, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קעו
סה ע"ב מותר לשנותתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קכה
סה ע"ב מותר לשנותתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קנ
סה ע"ב מותר לשנות בדברי השלוםעולם ברור פרק צו
סה ע"ב מותר לשנות מפני דרכי שלוםבית יעקב (תשסא) עמ' רא
סה ע"ב מותר לשנות מפני דרכי שלוםס' חסידים סי' תכו
סה ע"ב מותר לשנות מפני דרכי שלוםס' חסידים סי' תכו, תרמב
סה ע"ב מותר לשנות מפני השלוםלחמי תודה דף פז ע"ב, קכה ע"ב
סה ע"ב מותר לשנות מפני השלוםמאמץ כח (תשעה) עמ' מט, שמה
סה ע"ב מותר לשנות מפני השלוםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שיד
סה ע"ב מותר לשנות מפני השלום וכו' זהירות בקטניםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' נז, רלג
סה ע"ב מותר לשנות מפני השלום, ולקטנים אסורתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' יב
סה ע"ב מותר לשנות, ולכתחילה ירחיק אף מזהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' טו
סה ע"ב מכאן שיש להוכיח דרך אהבה גם כשלבו בל עמותתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רעט
סה ע"ב מנא הני מילי וכו' רב יוסף אמר מהכא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקיח ד"ה והנה בירושלמי, ד"ה עוד
סה ע"ב מנין שאשה פטורה מפ"וגנא דפלפלי עמ' רצ
סה ע"ב מפני דרכי שלוםחכמת התורה וירא עמ' רלד
סה ע"ב מפני השלום וביעב"ץתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רלב
סה ע"ב מצוה לשמת מפני דרכי שלום וכו', ורש"ירנת יצחק שמואל עמ' קסב
סה ע"ב מצוה לשנותתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' צב
סה ע"ב מצוה לשנות ביש"ש דרק באקראי שריתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' נח
סה ע"ב מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמעס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רע
סה ע"ב מצוה על אדם שלא לומר דבר שלא נשמערנת יצחק שמואל עמ' רא
סה ע"ב מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעס' חסידים סי' תיג, תקסג
סה ע"ב על שניחם חוא אומררנת יצחק שמואל עמ' שסה
סה ע"ב קושיית הערול"נ ששם היה פקו"נתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקנד
סה ע"ב ר"א אומר חובה שנאמר אל תוכח לץרנת יצחק משלי עמ' מה
סה ע"ב רש"י ד"ה חוטראדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רלג
סה ע"ב שנאמר אביך צוה וגר, בערול"נתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רנב
סה ע"ב שנאמר ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני, ורש"י ומהרש"אתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רפז
סה ע"ב תוד"ה ולא קאמרלקוטי שיחות חלק ל עמ' 28
סה ע"ב תוס' ד"ה ול"ק פרו ורבובנין שאול עמ' קמד
סה ע"ב תוס' ד"ה ולאחכמת התורה נח עמ' לז, תסה
סה ע"ב תוס' ד"ה ולא. אף על גב דלאדם הראשון קאמר פרו ורבודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקיח ד"ה והנה בירושלמי
סה ע"ב תוס' ד"ה כי הא ודאי, ולרב האי גאון וכו' כתב שאין לה למהר לסתור בנינה כי רחמי שדי מרוביםדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' סח
סה ע"ב תוס' ד"ה כי הא... שאין לה למהר לסתור בנינה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשסה
סה שמצוה לומר דבר נשמעראש דוד (תקלו) דף קלו ע"ב
סה שמצוה לומר דבר נשמעראש דוד (תקלו) דף קלו ע"ב
סה שמצוה לומר דבר נשמעראש דוד (תשמו) עמ' תקיח ע"א
סה. איהי קים לה ביורה כחץתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רכח(נ)
סה. אין משנין בשום דברודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' מה
סה. איש דרכו לכבוש במלחמהפנים מסבירות עמ' תמא
סה. איש דרכו לכבשמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שטז
סה. ביורה כחץקשוטי כלה ח"ט אות קלה
סה. גדול השלום שאך הקב"ה שינה בושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שמא
סה. גדול השלום שאף הקב"ה שינהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רסג
סה. דבר שאינו נשמעמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תו
סה. האיש מצווה על פ"ו ולא האשה ובגמ' מנה"מחיי נפש ח"ו עמ' קעג, שמא
סה. האיש מצווה על פו"'רודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' עה
סה. האשה מצווה על פ"ו ר"י בן ברוקא אומר על שניהם הוא אומר וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' ל, רס, שיח
סה. הולכים אחרי רוב גמור בממוןמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' רכב
סה. היא קיימא לה ביורה כחץ הוא לא קיט ליה ביורה כחץשל"ה (תשנז) פרשת וירא אות כא בהגה"ה
סה. הנושא אשה על אשתו יוציא ויתן כתובהלהורות נתן דברים עמ' קעב
סה. הנושא אשה על אשתו יוציא ויתן כתובהלהורות נתן ויקרא עמ' נו
סה. כל הנושא אשה על אשתו יוציא ויתן כתובהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קסב
סה. כשם שמצוה לומר דבר הנשמעפרפרת התורה עמ' תנב
סה. נושא אדם כמה נשיםויואל משה מאמר ג סי' ב עמ' תה
סה. נושא אדם כמה נשים על אשתונחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות כג
סה. נשא אשה ושהא עמה עשר שנים וכו׳קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' קא
סה. פלוגתא דרבנן ור' יוחנן בן ברוקהגור אריה בראשית פ"א אות עא
סה. תוס' ד"ה נשאתתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קעב
סה: אין אשה מצוה על פו"רקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' פז, תרעה
סה: אין האשה מצווה בפריה ורביה, ריב"ב אומר על שניהם וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' לב(קד)
סה: איש דרכו לכבושתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' ז
סה: איש דרכו לכבושקהלת משה (תשסב) עמ' קמג, רב, בינת משה (תשסב) עמ' עא
סה: איש דרכו לכבשמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' לז
סה: איש דרכו לכבש ואין אשהים שמחה עמ' לד
סה: איש דרכו לכבש ואין אשה דרכה לכבשמי השלוח (תשסז) ח"ב דף קסו, ח"ג דף רס
סה: אם אמרה בעינא חוטרא לידה ומרא לקבורה שומעין להגור אריה בראשית פל"ח אות ט, הערה 73
סה: אם אשה חייבת בפריה ורביהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קסב
סה: אמרה ליה לא בעיא הך אתתא חוטרא לידה ומרה לקבורהתורי זהב (תשעג) עמ' תכח
סה: אני קל שדי פרה ורבה לשון יחידיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' ר
סה: אר"א משום ראב"ש כשם שמצוה לאדם לומר דבר שנשמע וכו'כתנות אור עמ' תקלה
סה: אשה אינה מצווה בפריה ורביהשיחות לספר ויקרא עמ' קנד
סה: אשה אינה מצווה בפריה ורביהפרדס מרדכי עמ' סה, פה, קלג, קלה
סה: אשה בפו"רודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ט
סה: בבאה מחמת טענה בעינא חוטרא לידי וכו' מוציאה בגטתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' נט
סה: בעי הך איתתא חוטרא לידה ומרה לקבורהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרעז
סה: בעיא מרה לידה וכו'אור אברהם - תשובה עמ' תסו
סה: בעינא חוטרא לידה ומרה לקבורהקומץ המנחה (צונץ) דרוש סו אות יא, דרוש סז אות ב
סה: בשם שמצוה לומר דבר הנשמע בך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' סד, פניני חסידות מקץ ח
סה: בשם שמצוה לומר רבר הנשמע כר מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעעטרת ישועה (תשסד) אות כב לשבועות
סה: בתום' ד"ה כי הא - רחמי שד"י מרוביםקהלת משה (תשסב) עמ' קסז
סה: גדול השלוםפרפרת התורה עמ' תסב
סה: גדול השלום שאף הקב"ה שינה בוהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קטו
סה: גדול השלום שאף הקב״ה שינה בומאור עינים (תשנח) עמ' עה
סה: גדול השלום שאף הקב״ה שינה בומאור עינים (תשעט) עמ' קכב
סה: גדול השלום שאף הקב״ה שינה בונחלת שמעון (תשסו) עמ' יג
סה: גדול השלום שאפילו הקב״ה שינה בו דמעיקרא כתיב ואדוני זקן ולסוף כתיב ואני זקנתידודי נתן בראשית עמ' לג, קמא
סה: גדול השלום שהשי"ת שינה ואמר ואני זקנתייוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רכח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצז
סה: גדול השלום שמותר לשנותבישורון מלך ח"א עמ' רצו
סה: גודל השלום ששמו של הקב"הילקוט עטרת צבי עמ' שפו
סה: גרול השלום שאף הקב"ה שינה בוהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קיג
סה: דביתהודר'חייאהוה לה צער לידהנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' י אות ד
סה: דברים שבינו לבינה נאמנתמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קפ
סה: דפסקינן דכשם שמצוה לומר דבר הנשמע, כך וכו'פחד יצחק פורים ענין א
סה: דרכו של איש לחזור אחרי אשהבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קנג
סה: דרכו של איש לכבוש ואין דרכה של אישה לכבושאור לשמים (תשסג) עמ' שב
סה: האיש מצוה על פ"ו אבל לא האשהחיי נפש ח"ד עמ' יב, רנג, שעד
סה: האיש מצוה על פרי' ורבי'חיי נפש ח"א עמ' ק"מ ע"ב
סה: האיש מצוה על פריה ורביה אבל לא האשה וכו'נזר הקדש ח"א עמ' קעא, תנג
סה: האיש מצוה על פריה ורביהכרם חמד (תשסו) עמ' כב
סה: האיש מצווה על פ"ו אבל לא האשה ריב"ב אומר על שניהם הוא אומר וגו'חמודי צבי ויקרא עמ' פה, צה
סה: האיש מצווה על פ"ו ולא האשהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' ט, לט
סה: האיש מצווה על פו"רדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' סג
סה: האיש מצווה על פו"רודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ז, קח
סה: האיש מצווה על פו"רפרפרת התורה עמ' קמב
סה: האיש מצווה על פו"ר אבל לא האשהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' סב - אור לציון
סה: האיש מצווה על פו"ר אבל לא האשה וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לב אות ב
סה: האיש מצווה על פו"ר אבל לא האשהפנים מסבירות עמ' רפג
סה: האיש מצווה על פו"ר ולא האשהפרדס מנחם עמ' כד
סה: האיש מצווה על פו"רדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קא
סה: האיש מצווה על פרי' ורבי' אבל לא האשה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' מא
סה: האיש מצווה על פריה ורביהוזאת התורה עמ' ט
סה: האיש מצווה על פריה ורביהפרפרת משה ח"א עמ' לז, רח
סה: האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 842
סה: האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קצ
סה: האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשהפאר יעקב ח"א עמ' טז
סה: האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תע
סה: האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה רבי יוחנן ב"ב אומר על שניהם הוא אומר ויברך אותם אלקים ויאמר להם אלקים פרו ורבו וכו' רב יוסף אמר מהכא אני אל שדי פרה ורבה ולא קאמר פרו ורביקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקצז
סה: האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה רבי יוחנן בן ברוקה אומר על שניהם הוא אומר וכו' אמר קרא ומלאו את הארץ וכבשוה איש דרכו לכבש ואין אשה דרכה לכבש וכו' וכבשה כתיבשל"ה (תשנז) פרשת נח אות א-ג, תולדות אות מא
סה: האיש מצווה על פריה ורביה ואין האשה מצווה על פריה ורביהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 835
סה: האיש מצווה על פריה ורביה ולא האשהקשוטי כלה ח"ח אות רו
סה: האישמצוהעלפו׳׳רולא האשהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרעו
סה: ההוא דאתאי לקמיה רר"נ וכו' חוטרא לידה ומרה לקבורהילקוט עטרת צבי עמ' שצט
סה: ההוא דאתיה קמיה דר"נ א"ל לא מפקדת אפו"ריוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיט
סה: הלוקח עבד מן העכו"ם אין הגוף קנוי לו וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קסד
סה: התירו לשנות מפני דרכי שלוםשבט מישראל (קרמניץ) פרק טו פסוק ב
סה: וכבשה חסר כתיבגור אריה בראשית פ"ט אות ה
סה: חוטרא לידה ומרא לקבורהגור אריה בראשית פל"ח הערה 73
סה: יהודה וחזקיה בני ר' חייאתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רפב {לא היה לו יותר בנים}
סה: ילפינן מקראי דפרו ורבותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קס {אף שהיה קודם מתן תורה}
סה: כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שעג
סה: כך מצוה שלא לומר דבר שלא נשמעדברי יואל פ' וארא דף קעו ע"ב
סה: כשם שמצוה לומר דבר הנשמעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שעג
סה: כשם שמצוה לומר דבר הנשמעכוונת הלב עמ' רפא
סה: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' פד
סה: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע וכו'ברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' פח
סה: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע וכו'מבשרת ציון ח"ב עמ' שסו
סה: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' ריד
סה: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רנז
סה: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה לומר דבר שאינו נשמעחיי נפש ח"ד עמ' יא
סה: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמעשרגא המאיר מועדים עמ' יד
סה: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לאמד דבר שאינו נשמעחיי נפש ח"א עמ' שטז ע"א
סה: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' תב
סה: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעויגד יעקב עמ' רלח
סה: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעחיי נפש על ההגדה עמ' קעח
סה: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעיבין שמועה (לעוו) עמ' שסט
סה: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' י
סה: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעלהורות נתן ויקרא עמ' רמ
סה: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' עא, רנח
סה: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קנג
סה: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעחיי נפש ח"ו עמ' ל, קעז
סה: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שלא נשמעויואל משה הקדמה עמ' יב
סה: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שלא נשמעמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרנ
סה: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שלא נשמעצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רט, תיח
סה: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שלא נשמעתורי זהב (תשעג) עמ' תטו
סה: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שלא נשמע, שנאמר אל תוכח לץ פן ישנאךתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רא, 2, תקמא, תרפג, תרצב, א'רעח
סה: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר וכו'נועם הברכה עמ' שיד
סה: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' קמה, רעו
סה: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר שבר שאינו נשמעשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' סח
סה: כשם שמצוה לומר כך מצוה שלא לומרפרדס מרדכי עמ' מה
סה: כשם שמצוה לומר רבד שנשמע בך מצות שלא לומר דבר שלא נשמעאור לשמים (תשסג) עמ' רצב
סה: כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע וכו'של"ה (תט) בהקדמה דף א ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קט
סה: כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך מצוה וכו' שלא לומר דבר שאינו נשמעחכמה ומוסר ח"א עמ' קעג
סה: כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך מצוה ע"א שלא לומר דבר שאינו נשמעשדה יעקב עמ' מה
סה: כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמעאור ישרים (תשסב) עמ' רצ
סה: כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע כו' שנאמר אל תוכח לץ פן ישנאךברית אברם הקדמה, ועמ' תעד
סה: כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמעשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' סו
סה: כשם שמצוה על ארם לומר דבר הנשמע כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמעחמודי צבי מועדים עמ' תרמח
סה: כשם שמצוה על ארם לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעתפארת צבי ויקרא עמ' שצד
סה: כשם שמצוה על האדםבית שלום מרדכי עמ' רלד
סה: כשם שמצוה על האדםנפש הרב עמ' רצד
סה: מותר לו לאדם לשנות בדבר השלוםאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקמז
סה: מותר לו לאדם לשנות בדבר השלוםאור ישרים (תשסב) עמ' רצא
סה: מותר לו לאדם לשנות בדבר השלוםדברי יואל פ' קרח דף מה ע"ב
סה: מותר לו לאדם לשנות בדבר השלוםהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קע
סה: מותר לו לאדם לשנות בדבר השלוםלהורות נתן בראשית עמ' קב
סה: מותר לו לאדם לשנות בדבר השלוםפרפרת התורה עמ' תקי
סה: מותר לו לאדם לשנות בדבר השלוםשל"ה (תשנז) פרשת שופטים אות לא
סה: מותר לו לאדם לשנות בדבר השלום וכו'מאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר מ
סה: מותר לו לאדם לשנות בדבר השלום שנ' אביך צוה וגו' כה תאמרו ליוסף אנא שא נא וגו' ר' נתן אומר מצוה וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שס
סה: מותר לו לאדם לשנות בדבר השלום שנאמר אביך צוה לפני מותומאמרי שלמה ח"א עמ' ק
סה: מותר לו לאדם לשנות בדבר השלוםיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ק דף תקלז ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וירא דף כז; כסף מזוקק (שפח) פרשת נשא דף קמז; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קיב דף לט; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת וירא דף לג ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן יו דף רב/רכ ע"ד; נמוקי יוסף סביב הרי"ף דף תכה ע"ד; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יג סימן נ דף פג ע"ב; יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף ס ע"ג; ס' החסידים סימן תכו דף נה
סה: מותר לו לאדם לשנות בדבר מפני השלום שנאמר אביך צוהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרלז, תשנב
סה: מותר לו לאדם לשנות בדבר שלוםדברי אש (כץ) עמ' רלט
סה: מותר לו לאדם לשנות בדבר שלוםמצווה ועושה ח"ב עמ' תקכא
סה: מותר לו לארם לשנות מפני השלוםמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' סא
סה: מותר לשנות בדבר השלוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' מד
סה: מותר לשנות בדבר השלוםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רלג
סה: מותר לשנות בדבר השלוםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שלז
סה: מותר לשנות בשביל השלוםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קסג אות א
סה: מותר לשנות וכו' אביך צוהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתס
סה: מותר לשנות ולומר דבר שקר מפני השלוםכתנות אור עמ' ד
סה: מותר לשנות מפגי דרכי שלוםדברי יואל פ' ויגש דף תטו ע"ב
סה: מותר לשנות מפני דרבי שלוםמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' שכג, פניני חסידות תזריע יב
סה: מותר לשנות מפני דרכי השלוםדרשות שמן רוקח עמ' שלו
סה: מותר לשנות מפני דרכי שלוםדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק נ פסוק יז
סה: מותר לשנות מפני דרכי שלוםמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קיג
סה: מותר לשנות מפני דרכי שלוםמגדל עוז (תשעח) עמ' שפט
סה: מותר לשנות מפני דרכי שלוםמטר השמים (תשנז) עמ' תק
סה: מותר לשנות מפני דרכי שלוםמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רמד
סה: מותר לשנות מפני דרכי שלוםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תלו
סה: מותר לשנות מפני השלוםבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 414, באר ו הערה 1169-1168
סה: מותר לשנות מפני השלוםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קצב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסו, קצח, רנה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' יא, רמב
סה: מותר לשנות מפני השלוםיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' תעט
סה: מותר לשנות מפני השלוםפרפרת הפרשה פרשת וישלח פרק לה פסוק כב, פרשת ויחי פרק נ פסוק יז, הפטרת נשא
סה: מילאו את הארת וכבשוה $130
סה: מלאו את הארץ וכבשוהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' ש-שא
סה: מסיבו דילה מאי תיהוי עלה דהך אתתא וכו' לא בעיא הך אתתא חוטראתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' לג
סה: מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמעתפארת ציון (אבא שאול) עמ' פט - מבוא
סה: מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תנ
סה: מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ד, כה
סה: מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קלז
סה: מצוה שלא לומר דבר שלא נשמעשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שד
סה: מצוה שלא לומר דבר שלא נשמעצמח דוד (סקאליע) עמ' תכז
סה: נשים פטורות ממצש פריה ורבשאור אברהם - תשובה עמ' תסד
סה: נשים פטורים מפריה ורביה משום דלאו בני כיבוש נינתותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קסג {וה"ה עכו"ם}
סה: פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' ש
סה: ר' יוחנן בן ברוקא אומר על שניהם הוא אומרחיי נפש ח"ד עמ' ז, קנו, רל
סה: רב יוסף אמר הטעם דרק הזכר חייב בפו"ר ולא האשה מדכתיב אני אל שדי פרה ורבה, לשון יחידתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' ס
סה: רבי יוחנן בן ברוקה אומר, על שניהם הוא אומרבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1091
סה: ריב"ל אמר הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה ור"י אמר אין הלכה כריב"ביפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רא
סה: שנאמר אביך צוה וגו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שע {הא אין למידין מקודם מתן תורה}
סה: שתין סבי הוינא וכו'חכמת שלמה (לוריא, שמב) פרק ו דף כט ע"ב
סה: ת"ק סבר האיש מצווה ולא האשה, שנאמר וכבשה, חסר, לשון יחיד, ורבי יוחנן בן ברוקא סבירא ליה אף האשה מצווה, שנאמר פרו ורבו לשניהםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' נט
סה: תוס' ד"ה ולאוזאת התורה עמ' י
סה: תוס' ד"ה כי הא ודאי כפינןנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ג אות ו
סו ע"א אין השכינה שורה על פחות משני אלפים וכו'רנת יצחק יהושע עמ' שכז, תיג
סו ע"א הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםרנת יצחק שמואל עמ' יא
סו ע"א וכהן כי יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו, קנינו שקנה קנין אוכל וכו'זכור לדוד עמ' לד
סו ע"א וליחוש שמא שד הוא וכו' כשראו לו דמות אדם אינהו נמי אידמויי אידמו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רנא
סו ע"א ומנין לאשה שקנתהדרכי איש דף כה ע"א
סו ע"א ומנין לאשה שקנתה עבדים ועבדיו שקנו עבדים שיאכלו בתרומה וכו'הר המוריה עמ' קלח
סו ע"א עבד כנעני שקנה עבד אוכל בתרומהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' לג
סו ע"א פומא הוא דכייב ליהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' תקטו
סו ע"א רש"י ד"ה ועבדיו שקנודרכי איש דף כה ע"א
סו ע"א שרה אמינו אילונית היתהגבורת יצחק שבועות עמ' סה
סו ע"א תוס' ד"ה ועבדים שקנודרכי איש דף כח ע"א
סו ע"ב אע"ג דתניא כוותיה דרבי אמי, מסתברא טעמא דר"יראשית דעת (קורח) סי' לד
סו ע"ב ההיא איתתא דעיילה ליה לגברא איצטלא דמילתא בכתובתה שכיב שקלוה יתמי ופרסוה אמיתנא אמר רבא קנייה מיתנאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקל, תקלא
סו ע"ב ורב יוסף בשילהי פירקי' דרב נחמןלקוטי שיחות חי"ג עמ' 31
סו ע"ב רש"י ד"ה קנייה מיתנא - תכריכי המת איסורי הנאה הןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקל, תקלא
סו ע"ב תוס' ד"ה עבדו צ"באיש מבין ח"ב דף עז ע"א
סו רב הוה קא מצערא ליה דביתהוידו בכל דף ריט ע"א
סו. בת ישראל הנשואה לכהן אוכלת תרומהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קפד
סו. כל האוכל מאכיל וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כא
סו. מעשה באשה אחת שחציה שפחה וחציה בת חורין וכפו את רבה ועשאה בת חוריןילקוט עטרת צבי עמ' שצט
סו. עבד כנעני אוכל בתרומת אדונו הכהןנצח ישראל (הרטמן) עמ' כה הערה 42
סו. עבדי מלוג מזונותם על הבעליפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רפה
סו. רש"י ותוס' ד"ה ועבדיולהורות נתן בראשית עמ' ט
סו. תוס' ד"ה אלמנה לכ"גוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' נז
סו. תוס' ד"ה עבדי, לגבי תרומה לא אמרינן קנין הפירות כקנין הגוףכסף נבחר (מרגליות) עמ' קכו
סו: איצטלא דפרסוה אמיתנאמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' רעט
סו: בעינן חוטרא לידא ומרא לקבורהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' צא
סו: לא אלמוה רבנן לשיעבודא דאשהכתר תורה (תשסז) עמ' קלה
סו: נכנסו אבותינו לברית במילה וטבילהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רנב
סו: קניי' מיתנאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסו
סו: קנייה מיתנא ומפקע לשעבודהמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' שעב
סו: שילהי פירקיןגור אריה בראשית פל"ח הערה 29
סו: תוס' ד"ה לאגור אריה ויקרא פ"ה הערה 137
סו: תוס' ד"ה לא יאכילנהחמודי צבי מועדים עמ' קלח
סו: תוס' ד"ה עבדי צאן ברזלוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' נח
סו: תוס' ר"ה לא יאכילנהוזאת התורה עמ' רכב
סז מי שאין לו אשה אינו אדםשארית מנחם ח"ד עמ' רסז, שכד
סז ע"א בזמן שזרעך אחריך שכינה שורהתורת אביגדור ח"א עמ' קז
סז ע"א בי עשרהס' גימטריאות עמ' יז
סז ע"א במעי זרההכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק יא
סז ע"א והניחה מעוברתהכתב והקבלה שמות פי"ד פסוק טו
סז ע"א ילוד מאכילאורות ונתיבות ח"ה פרק טו אות כט
סז ע"א לדעת חכמים העובר אינו יורשימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקלב, תקלד
סז ע"א לפי חכמים, כהן שמת והניח את אשתו מעוברת, אם יש לו בנים אוכלים עבדיו משום בנים, אין לו בנים אוכלים משום אחים, אין לו אחים אוכלים משום משפתה כולהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקלד-תקלו
סז ע"א עובר במעי זרה זרדברי חנינא - רפואה עמ' פ
סז ע"א רש"י ד"ה בשביל משפחה - שאין א' מישראל שאין לו יורשים וכל זמן שלא נולד העובר זוכה הקרוב בירושת הכהן ואוכלים בגינוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקלד
סז ע"א שאין השכינה שורה על פחות מב' אלפים וב' רבבות מישראלרנת יצחק תפלה לשבת עמ' קמו
סז ע"א תוס' ד"ה אוכלין - וקצת תימה דהא מסתמא מעשה ידיהם עד שיולד הוא לעובר ולא לבני משפחהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקלד
סז ע"ב אלו פוסלין ולא מאכילין העובר והיבם וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
סז ע"ב והא יבמה קנין דאחיו הואחכמת התורה תולדות עמ' שסז
סז ע"ב עזר - נקראת האשהישמח חיים (תשסה) מע' ע אות לב
סז ע"ב תוס' ד"ה אין חוששין למיעוטא וכו', וא"ת דהכא חייש רבי יוסי למיעוטא ובם' מצות חליצה קאמר דקטנה חולצת ואמאי הא אין עולה לייבום כיון דחייש למיעוטא דחיישינן שמא תמצא אילונית וכיון דאין עולה לייבום אין עולה לחליצה וי"ל דחשיב עולה לייבום כיון דאם יבא אליהו ויאמר דאינה אילונית היתה יכולה להתייבם וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' ח
סז ע"ב תוס' ד"ה רישאשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' י
סז ע"ב תוס', איך אמרי' ימי שנותינו שבעים שנה הא משה חי ק"כ שנהרנת יצחק תפלה לשבת עמ' קכב
סז.ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצג
סז. בת ישראל שניסת לכהןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצא
סז. בת ישראל שניסת לכהן ומת והניחה מעוברת וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כא
סז. העובר פוסל ואינו מאכילעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פג
סז. ואיבעית אימא לעולם קסבר חוששין למיעוטאהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פו
סז. זכרים יאכלו נקיבות לא יאכלומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כא
סז. ילוד מאכילבארות המים (תשסב) עמ' קיז
סז. ילוד מאכילבארות המים (תשסט) עמ' שכח
סז. לא יאכלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של עוברפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקכא
סז. מתיב ר' זכאי, זו ערות שהעיד רבי יוסי מפי שמעיה ואבטליון והודו לו אמר רב אשי, מי קתני וקבלו, והודו לו קתני, דמסתבר טעמיהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קעח
סז. עובר אינו פוסל את העבדים וכו' ותוס'מאורי שערים עמ' תיד
סז. עובר במעי אמו זרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שנז
סז. עובר במעי זרה זר הואפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה סד
סז. תוס' ד"ה אין חוששיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמו
סז: במאירי כהן הבא על אחת מן העריות מחייבי כריתות הולד ממזר אך אינו חללגור אריה ויקרא פכ"א הערה 192
סז: הורוה בית דין והתירוה לינשא מותרת לבעלהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעז
סז: העובר אינו מאכילגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 64
סז: עובר אינו מאכיל בתרומהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כא
סז: קשים גרים לישראל כספחת, ותוס'קשוטי כלה ח"ט אות שנא
סח כאשר משפטואפוד בד דף פט ע"ב
סח כשם שמצוה על אדם שלא לאמר דבר הנשמע כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמעמערכות ישראל (גורדון) דרוש שלושת הרעים עמ' 149-152
סח מפני מה גרים מעונין בזה"ז וכו'בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' קפו
סח ע"א מותר לו לאדם לשגות מפני השלוםעיונים במשלי עמ' תקמו
סח ע"א נבעלה לפסולאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' פז
סח ע"א נבעלה לפסולאבן ישראל על התורה עמ' סג
סח ע"א תוס' ד"ה רישאשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יא
סח ע"ב איש דרכו לכבש ואין אשה דרכה לכבששפע חיים - נישואין עמ' רמו-רמז
סח ע"ב אשה מצווה על פרו ורבורנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' פב
סח ע"ב גדול השלום שאף הקב"ה שינה בופניני דעת עמ' מא
סח ע"ב האיש מצווה על פו"ר אבל לא האשה. מה"מ, א"ק ומלאו את הארץ וכבשוה וכו' מותר לשנות מפני דרכי שלום וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' ל
סח ע"ב וכבשה כתיבשפע חיים - נישואין עמ' סג
סח ע"ב כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעחכמת התורה תצוה עמ' קפו
סח ע"ב כר"ע דדריש ווין (ותוס')לקוטי שיחות חי"ז עמ' 283
סח ע"ב כשם שטצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמעשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' לה, קפ, שצא
סח ע"ב כשם שמצוה לומר דבר הנשמע וכו'דרך ישרה עמ' קסב
סח ע"ב כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר וכו'בית אלהים שער ב עמ' דש
סח ע"ב לשנות בדבר השלום וכו' גדול השלום וכו'לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' קפט
סח ע"ב מותר לשנות מפני דרכי שלוםחכמת התורה וישלח עמ' קא
סח ע"ב מותר לשנות מפני השלוםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קכו
סח ע"ב משנין מפני השלוםשמלת אליעזר ח"ב עמ' סח
סח ע"ב נעשית פסולה לכהונה ק"ו מתרומהחכמת התורה בראשית עמ' רס
סח ע"ב שאף הקב"ה שינה בו וכו' ואני זקנתילקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' תטז
סח ע"ב שינה מפני דרכי שלוםדברי שאול בראשית עמ' קסח
סח. כשם שמצור. לומר דבר הנשמעתורת יחיאל בראשית עמ' קסט
סח. מותר לשנות מפני דרכי שלוםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קטז
סח. מחלוקת אי עבד צריך גט שחרורויגד יעקב עמ' תשכה
סח. מנה"מ וכו' א"ק ומלאו את הארץ וכבשוה איש דרכו לכבש ואין אשה דרכה לכבש וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שיח
סח: בשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע, בך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמענועם אלימלך (תשסא) עמ' קנו
סח: גדול השלום וכו'שבח נעורים עמ' קנ
סח: האיש מצוה על פ"ו וכו' איש דרכו לכבוש וכו'חמודי צבי בראשית עמ' פג
סח: כמאן כרבי עקיבא דדריש ווי"ןשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קיד
סח: כר"ע דדריש וויןגלגולי נשמות (תשסא) [סי' כ ס"ק יב]
סח: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שלא נשמע וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קז, תרטז, תרכא
סח: מותר לו לאדם לשנות בדבר השלוםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרעג
סח: מותר לו לאדם לשנות בדבר השלוםנועם אלימלך (תשסא) עמ' מד
סח: נשים אינן מצוות על פריה ורביהשם עולם (תשסו) עמ' ג
סח: ר' יוחנן בן ברוקה אומר על שניהם הוא אומר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רלא
סח: ר"ע דרש ווי"ןמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קו
סח: תוס' ד"ה כמאןנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ג
סט ארשב"ן לעולם יראה דיין עצמועמודי חיים דף קיז ע"ד
סט ע"א כני סימנאי אתו לבי רביאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שסו
סט ע"א עמוני ולא עמוניתאמרות ה' השלם ח"א עמ' שעה
סט ע"א עמוני ולא עמוניתהמאור הגדול (גר"א) עמ' שעא
סט ע"א עמוני ולא עמונית וכו'תורת מנחם חמ"ד עמ' 139
סט ע"א עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואביתמדבר קדמות (תשסח) עמ' צז
סט ע"א עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואביתתורת מנחם חי"ז עמ' 66
סט ע"א עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואביתתורת מנחם חנ"ז עמ' 258
סט ע"א עמוני ולא עמוניתעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' לו
סט ע"ב ארוסה שעיברהכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' ב
סט ע"ב כיצד בת ישראל לכהן בת כהן לישראל וילדה הימנו בןתורה אור (באנדי) עמ' שלט
סט עמוני ולא עמוניתיד יחזקאל עמ' רעא
סט עמוני ולא עמוניתכלי יקר (תשמח) עמ' תצג
סט. אף זרעו פוסלזבחי צדק (דיסקין) עמ' רכח
סט. דאמר מר, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביתשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות ריז בהגה"ה א
סט. לא יחלל זרעו בעמיו מקיש זרעו לו מה הוא פוסל אף זרעו נמי פוסלשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות נג
סט. עמוני ולא עמוניתדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מז פסוק כט, דברים פרק כג פסוק ד, פסוק ד(3)
סט. עמוני ולא עמוניתרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' נ
סט. עמוני ולא עמוניתשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק א אות יג, פרק יט אות כ
סט. עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואביתלקחת מוסר רות עמ' קסד
סט. עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואביתמנחת יהודה (פתיה) עמ' 206
סט. עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביתכסף נבחר (מרגליות) עמ' כד
סט: בת ישראל שנשאת לכהן ומת אוכלת בתרומהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקכא
סט: בת כהן לישראל וילדה בן ואותו הבן נכבש על השפחהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קנג
סט: כהן שבא על בת ישראל וכו' ילדה תאכל בתרומהדברי יואל מועדים ח"ה עמ' תקב
סט: כח הבן גדול מכח האבברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קפד
סט: נכבש על השפחהזבחי צדק (דיסקין) עמ' שלד
סט: עובר עד ארבעים יום נחשב כמים בעלמאדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 617
סט: עמוני ולא עמוניתכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' כה
סך. אינו דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשעשם יחזקאל עמ' קכב
סנ ע"ב נבחר מות לרשעים שלא יחיורנת יצחק ישעיה עמ' שי
סר ע"א תוס' ד"ה יוציא ויתן בתובה, בשם רבינו גרשום מובת שחין אין לה כתובהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שסט
סר. נדב ואביהוא לא היו להם בניםפרדס מרדכי עמ' תלח
ע כשהומלך דוד המלך היתה שאלה אם הוא ראוי לבא בקהלהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' ג
ע ע"א איזהו כרות שפכהחיים ושלום חלק ב (סימן י"א) דף ס"ט ע"א-ע"ג
ע ע"א אין לי אלא זרע כשר זרע פסול מניןישראל קדושים עמ' 57
ע ע"א אר"א מנין לערל שאינו אוכל בתרומה וכו'איתן האזרחי עמ' תמא
ע ע"א במאירי ע"ד מילת משוךלקוטי שיחות חלק ל עמ' 280
ע ע"א הערל וכל הטמאים לא יאכלו בתרומהאיש מבין ח"ב דף כו ע"א
ע ע"א זרע פסול לא נקרא זרעחכמת התורה לך לך עמ' שלח
ע ע"א ישראל שמתו אחיו מחמת מילה, רש"י ור"תגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' לה
ע ע"א נאמר תושב ושכיר בפסח ונאמר תושב ושכיר בתרומה מה תושב ושכיר האמור בפסח ערל אסור בו אף תושב ושכיר האמור בתרומה ערל אסור בוברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 66
ע ע"א ערל אסור בקדשיםברכת אבות עמ' שיב
ע ע"א רבי עקיבא אומר אינו צריך וכו'זכור לדוד עמ' קכ
ע ע"ב דוד בא מרות המואביההמאור הגדול (גר"א) עמ' תעב
ע ע"ב מילת זכריו וכו' מעכבת בו מלאכול בפסחתורת מנחם חלק ס עמ' 137
ע ע"ב מילת זכריו ועבדיו מעכבת בו מלאכול בפסחדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קצה
ע ע"ב מילת זכריו ועבדיו מעכבת בו מלאכול בפסחזמנים לששון עמ' צט
ע ע"ב מילת זכריו מעכבתלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 66
ע ע"ב מילת זכריו מעכבתו בפסחחכמת התורה שמיני עמ' שטז
ע ע"ב מסתברא עכלות הול' לרבויי וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רמג
ע ע"ב מסתברא ערלות הו"ל לרבויי שכן מעשי"ם כרותי"ם בדב"ר העב"ד וט'מגילת סמנים עמ' סב
ע ע"ב ערל ישראל אסור בפסחקהלת יעקב פסח ח"א עמ' תקמה
ע ע"ב רש"י - אם יש לו בן ראוי למול או עבד למול, אסור האב או האדון לאכול בפסח אא"כ מלוזמנים לששון עמ' צט
ע ע"ב רש"י ד"ה אדרבה - ערלות דגופי' משמל פעם אחת שוב אינה חוזרת עליולקוטי שיחות חל"ה עמ' 48
ע ע"ב שמעתי שבית דין מכין ועונשין שלא מן התורהפני חיים (פלג'י) דף שנח ע"א
ע ע"ב תוס' ד"ה אימגילת סמנים עמ' סב, סג
ע ע"ב תוס' ד"ה אלמלא בשרי בשפחה כנענית ושצריכה לעבוד לרבהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רפה
ע ע"ב תוס' ד"ה הנךמגילת סמנים עמ' סג
ע עבד עברי לא קני ליה רביהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1784, 1789
ע פסח ערל אסור בו, מילת זכריו מעכבתו בפסחפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה סב
ע. אין לי אלא זרעה זרע וכו'קרבן אהרן (שסט) פרשת אמור דף רלו
ע. בני בנים הרי הם כבניםדודי נתן בראשית עמ' תעא
ע. בת כהן שיש לה זרע מבעלה ישראל אינה אוכלת בתרומהגור אריה בראשית פל"ו הערה 18
ע. הערל וכל הטמאיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שלא
ע. הערל לא יאכל בתרומהלהורות נתן במדבר עמ' צא
ע. הריני כפרת בן בתי כוזא שמאכילני בתרומה וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' ער
ע. ואם לא ידעה וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קי {טעם שנקרא בלשון דעת}
ע. וזרע אין להנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ד אות א
ע. וזרע אין לה עיין עליהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה כו
ע. זרע אין לה עיין להפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רכט
ע. זרע זרעה לא לא איצטריך קרא בני בנים הרי הן כבניםעצי חיים על התורה עמ' תנז
ע. זרע פסול מכהן מאכיל ישראלית בתרומהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קפה
ע. ישראל הבא על הנכרית הולד כמותהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בלק כ
ע. מה לפסח שכן חייבין עליו משום פיגול ונותר וטמאגור אריה שמות פי"ב הערה 540
ע. ממזר מאכיל ד"ר וזרע אין לה אין לי אלא זרעה זרע זרעה מנין וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כב
ע. מנין לערל שאין אובל בתרומה נאמר תושב ושביר בפסח ונאמר תושב ושכיר בתרומה מה תושב ושכיר האמור בפסח ערל אסור בו אף תושב ושכיר האמור בתרומה ערל אסור בושל"ה (תשנז) פרשת אמור אות א
ע. ערל אינו אוכל בתרומה - רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקמ
ע. ערל כהן אסור בתרומהגור אריה שמות פי"ב אות עה, במדבר פ"ט הערה 8
ע. ערל לא יאכל בתרומהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקמה
ע. קנוי קנין עולם, ורש"ימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קמט
ע. רש"י - ערל אסור בתרומה ופסח אפי' במתו אחיו מחמת מילהמרפא לנפש בראשית עמ' יג
ע. שכיר זה קנוי קנין שנים תושב זה קנוי קנין עולםנחלת שמעון (אשכנזי) בהר נו
ע. תוס' - חילוק בין ערל קודם ח' ימים דלא הוי ערל בשום מקום וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' סט
ע. תוס' ד"ה איש אישוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' סו
ע. תוס' ד"ה הערלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקמה
ע. תוס' ד"ה הערלמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כ
ע. תוס' ד"ה מה תושב ושכירתפארת ראובן עמ' קסב
ע. תוס' ד"וב הערלמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שנז
ע. תושב ושכיר בתרומהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' נו
ע: מילת בניו מעכב הפסחגור אריה במדבר פ"ט אות א
ע: מילת זבריו ועבדיו מעכבת בו מלאכול בפסח וכו'של"ה (תשנז) פרשת בא אות ו
ע: מינוי ע"כ בקרבן פסחמפניני הרב עמ' קיג
ע: מכאן לאונן שאוכל בתרומהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפב
ע: ערל לא יאכל בתרומהבני שלשים עמ' פז
ע: פסח מילת זכריו ועבדיו מעכבת" וברש"יוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' סא
ע: רש"י ד"ה אדעתא דרבנןנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יב אות ג, טז
ע: רש"י ד"ה שדי חד ותוס' ד"ה אלאגור אריה שמות פי"ב הערה 540
ע: תוס' ד"ה אלאגור אריה שמות פי"ב הערה 556, ויקרא פי"ז הערה 46
ע: תוס' ד"ה אלמא, ע"ע שרי בשפחה כנענית כדי לעבוד לרבורנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רצו
ע: תוס' וכי בשביל לאפנויי יכתוב שקרגור אריה שמות פכ"א הערה 264
ע: תוס' עבר עברי גופו קנוי רק לגבי שצריך שחרור בשטרגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 55
עא במדבר מ"ט לא מהול משום חולשא דאורחאצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף ח ע"ג-ע"ד
עא בני ישראל לא מלו בניהם במדברפניני יחזקאל עמ' שכ
עא ע"א ברשב"א ד"ה אלא מל ולא טבל נכנס במקצת דת יהודיתגנא דפלפלי עמ' שפ
עא ע"א ברשב"א, דמילתו לשם יהדות ואע"פ שלא נגמר גירותו מ"מ כבר התחיל ונכנס קצת בדת יהודיתרנת יצחק - פרק חלק עמ' קה
עא ע"א דברה תורהפרי חיים (קנולר) פרשת מקץ
עא ע"א דברה תורה כלשון בני אדםברכת טוב עמ' לב
עא ע"א היו אביו ואימו חבושיןברכת אבות עמ' קסב
עא ע"א המרת דת פוסלת ואין המרת דת פוסלת במעשר וכו'מגילת סמנים עמ' כז
עא ע"א ואיצטריך למכתב ערל ואיצטריך למכתב בן נכר וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 190
עא ע"א וגבעוני מהול וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שמ ד"ה ולהיות
עא ע"א ור"ע האי תושב ושכיר מאי עביד לי' אר"ש לאתויי ערבי מהול וגבעוני מהול והני מהולי נינהו והא תנן וכו' אלא לאתוי גר שמל ולא טבל וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' סה-סו
עא ע"א כגון שהוציא ראשו חוץ לפרוזדורברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ז
עא ע"א כגון שהיו אביו ואמו חבושין בבית האסורים - מהרש"אאור אברהם - הגדה של פסח עמ' קלח
עא ע"א לא ניתנה פריעתהכתב והקבלה בראשית פי"ז פסוק י
עא ע"א לאתויי גר שמל ולא טבלרנת יצחק שמואל עמ' תג, ישעיה עמ' שטז
עא ע"א לאתויי ערבי מהול וגבנוני מהולהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רמו, רנו
עא ע"א למ"ד נולד מהול צריך הטד"ב מערב באכילת הפסחרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רלו
עא ע"א מילת זכריו ועבדיו מעכבתו מעשיית פסח ומאכילתוכרם טוביה עמ' רא
עא ע"א מילת זכריו מעכבין אותואבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' נב
עא ע"א מיתיבי משוך צריך שימול מדרבנןמכשירי מצוה עמ' פב
עא ע"א מסתברא ערלות הו"ל לרבויי שבן מעשי"ם כרותי"ם בדב"ר העב"ד וכו'מגילת סמנים עמ' סב
עא ע"א ערבי מהול וגבעוני מהולרנת יצחק ישעיה עמ' שטז
עא ע"א ערלה שלא בזמנה לא מעכבאדברי שאול בראשית עמ' קסד
עא ע"א צרין להטיף ממנו דם בריתרנת יצחק יהושע עמ' מה
עא ע"א ראויים בזמן אכילה ולא בזמן עשיהגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קעב
עא ע"א רש"י ד"ה דלענין קרבן פסח אין למדין מנדרים דערלו ישראל בכלל מוליםצמח צדקה עה"ת עמ' כד
עא ע"א תוס' ד"ה איש, דר"ע מרגה ערל כטמארנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רמג
עא ע"ב א"כ מאי שוב ומאי שנית ורש"י שם'דברי טובה יהושע ח"א עמ' קנט
עא ע"ב א"ל רבי אשי תניא בהדיא שעשו פסחיהן בטהרהדברי טובה יהושע ח"א עמ' קעא בהרחב דברים
עא ע"ב אאע"ה לא נתצטוה על הפריעהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' כה
עא ע"ב אברהם קיים גם הפריעה, ותוס'פי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' פט
עא ע"ב אלא לאו לפריעהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תפב ד"ה ויקחו
עא ע"ב אמר רבה בר יצחק לא נתנה פריעה לאברהם אבינו. פריעה הוא הפרת ערלת הלב, אברהם אבינו היה לבו שלם עם הקב״ה ולא היה צריך לעשות פריעהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שמה
עא ע"ב במדבר מ"ט לא מהול אבע"א משום חולשא דאורחא ואבע"א משום רלא נשיב להו רוח צפונית וכו' דלא נבדור ענני כבודחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' קמה
עא ע"ב במדבר מ"ט לא מלורנת יצחק - פרק חלק עמ' קו
עא ע"ב במדבר מאי טעמא לא מלו חולשה דאורחה ורוח צפוניתעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 51, 31
עא ע"ב במדבר מט' לא מלורנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רע
עא ע"ב במחנה ראובןאמרות ה' השלם ח"א עמ' רסח
עא ע"ב בתוד"ה מ"ט לא מהולבית ישי - דרשות עמ' תמ
עא ע"ב בתוס ד"ה מאי טעמאשיחת מלאכי השרת עמ' 95
עא ע"ב בתור"ה לא וד"ה מאי - אברהם מל ופרעדרך מצותיך (חב"ד) דף י ע"ב
עא ע"ב הזאה אימת עביד להו וכו'רנת יצחק יהושע עמ' מג
עא ע"ב היום גלותי חרפת מצרים מעליכםקרן לדוד בראשית עמ' קכז
עא ע"ב הנך דלא נימולו כלל נימולו ע"י יהושע ובמהרש"אברית שלום (תשסח) עמ' תשסז
עא ע"ב הנך דלא נימולו כלל נימולו ע"י יהושע, ובמהרש"אברית שלום (תעח) דף קיט ע"ד
עא ע"ב ובמדבר מ"ט לא מהול וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' רפה
עא ע"ב ובמדבר מ"ט לא מהול וכו' דלא נשיב להו רוח צפוניתתהלה לדוד (והרמן) פרק כז פסוק ד הערה יב, פרק קיד פסוק ג הערה ה
עא ע"ב ובמדבר מאי טעמא לא מהול וכו' משום דלא נשיב להר רוח צפוניתפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קכא
עא ע"ב ובמדבר מאי טעמא לא מהול וכו׳ משום דלא נשיב להר רוח צפוניתפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קכא
עא ע"ב והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון בעשרה לא נהילי משום חולשא דאורחא, ורש"יתורת מנחם חנ"ו עמ' 47
עא ע"ב ומקרא מלא כי מולים היו כל העם היוצאים וכל העם הילודים במדבר לא מלוקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' שעח
עא ע"ב חולה אישתא זנתיהמאור עינים (תשעה) עמ' שסה
עא ע"ב יהושע קיים בישראל מצות פריעהציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' מא
עא ע"ב ישראל במדבר לא איתפריעוציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' צז
עא ע"ב כגון דזנתיה אישתאדובר צדק עמ' 62
עא ע"ב כגון שהיה אביו ואמו חבושין, וברש"י ומצות מילה מוטלת עליהםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רמג
עא ע"ב כגון שהיו אביו ואמו חבושין בבית האסוריןאור אברהם דברים עמ' שכא
עא ע"ב כל מ' שנה שהיו בנ"י במדבר לא מלו וכו', ותוס' ד"ה מ"טאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רלב, ח"ה עמ' קמד
עא ע"ב לא מלו במדבר משום רוח צפונית ובתוד"ה מ"טשני המאורות (תשסח) עמ' סד
עא ע"ב לא ניתנה פריעה לא"א, ותוס'בית ישי - דרשות עמ' רצה
עא ע"ב לא ניתנה פריעה לאברהם אבינודברי שאול בראשית עמ' קנד
עא ע"ב לא ניתנה פריעה עד יהושע ובתוד"ה לאשני המאורות (תשסח) עמ' סד
עא ע"ב לא ניתנה פריעת מילה לאברהםחכמת התורה ויצא עמ' תצח
עא ע"ב לא ניתנה פריעת מילה לאברהםלקוטי שיחות חל"ה עמ' 54
עא ע"ב לא ניתנה פריעת מילה לאברהםציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' צא
עא ע"ב לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינואוצרות חיים - מצוות עמ' לח
עא ע"ב לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינואור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' מב
עא ע"ב לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינואור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - קונטרס אור הנר עמ' י
עא ע"ב לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינובי חייא ח"א עמ' מא
עא ע"ב לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שצז ד"ה במדרש
עא ע"ב לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רסז
עא ע"ב לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינוישראל קדושים עמ' 127
עא ע"ב לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינולחמי תודה דף ריח ע"א
עא ע"ב לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינו וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רפג
עא ע"ב לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינו וכו' א"כ מאי שוב וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שלח ד"ה בהפטרת
עא ע"ב לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינו וכו' א"כ מאי שוב וכו' ומאי שנית וכו'זכר דוד (אנציקלופדיה) כרך א עמ' קט
עא ע"ב לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינו שב' וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 200
עא ע"ב לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינו שנאמר בעת ההיאדברי טובה יהושע ח"א עמ' קנו
עא ע"ב לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינומנחת מרדכי עמ' פ
עא ע"ב לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינופרי צדיק בא אות יב
עא ע"ב לא נצטוה אברהם על הפריעהגנא דפלפלי עמ' עו, עח
עא ע"ב לא נתנה פריעת מילה וכו'אפיקי ים עמ' שנה
עא ע"ב לא נתנה פריעת מילה לאברהם אבינוחכמת התורה יתרו עמ' קצה
עא ע"ב לא נתנה פריעת מילה לאברהם אבינוחכמת התורה תזריע עמ' קכ
עא ע"ב מצות פריעה ניתנה ליהושועדברי חלומות סי' כא (עמ' 192)
עא ע"ב מקבל הזאה מניין מיהושעחכמת התורה ויצא עמ' תקכד
עא ע"ב משום חולשה דאורחאתורת משה (אלמושנינו) עמ' רלז
עא ע"ב ערל מקבל הזאהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קנג
עא ע"ב ערל מקבל הזאה, רש"י ר"ה שכןחכמת התורה ויצא עמ' תקכו
עא ע"ב פנוי הבא על הפנויה שלא לאישותחכמת התורה וישלח עמ' תל
עא ע"ב רב פפא וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 340
עא ע"ב ריטב"א ד"ה איבעיתתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ריח
עא ע"ב רש"י ד"ה חבושיןלקוטי שיחות חל"ה עמ' 58
עא ע"ב שהיו אביו ואמו חבושין וכו', ומצות מילה מוטלת עליהן - רש"יאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - מגילת בני חשמונאי עמ' יז
עא ע"ב שכן מציגו באבותינו שקבלו הזאה כשהן ערלים וכו', ורש"י ותוס'רנת יצחק יהושע עמ' מב
עא ע"ב שלא נשבה להם רוח צפוניתבעקבות משה שמות עמ' פו
עא ע"ב תוס' ד"ה דילמא, תימא א"כ קרא למה לידברי טובה יהושע ח"א עמ' קעא בהרחב דברים
עא ע"ב תוס' ד"ה לא וכו'ברכת אבות עמ' קמו
עא ע"ב תוס' ד"ה לא ניתנהחכמת התורה ויגש עמ' שפח
עא ע"ב תוס' ד"ה לא ניתנה פריעה וכו'ראה חיים חלק א דף י"א ע"ד (דף ל"ח ע"ב ד"ה וליישב)
עא ע"ב תוס' ד"ה לא ניתנה, א"א פרע את עצמורנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רע
עא ע"ב תוס' ד"ה לא קיים אברהם מצות פריעהגנא דפלפלי עמ' ס, עח
עא ע"ב תוס' ד"ה לא, וי"ל דהלמ"מ היארנת יצחק יהושע עמ' מו
עא ע"ב תוס' ד"ה לא. וא"ת אם לא ניתנה פריעה עד יהושע וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שלח ד"ה בהפטרת
עא ע"ב תוס' ד"ה מ"ט, יוצאי מצרים מלו ופרעו וכו'רנת יצחק יהושע עמ' מו, מט
עא ע"ב תוס' ד"ה מאיבי חייא ח"א עמ' מד
עא ע"ב תוס' ד"ה מאי טעמאהכתב והקבלה במדבר פי"א פסוק א
עא ע"ב תוס' ד"ה מאי טעמא וכו'ברכת אבות עמ' קלט
עא ע"ב תוס' ד"ה סוףהכתב והקבלה בראשית פי"ז פסוק י
עא ע"ב תוס' ובומב"ן, יוצאי מצרים אם מלו ולא פרעורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשמא, תשמב, ח"ב עמ' קטו
עא ע"ב תוס' ר"ה לא ניתנהמדבר קדמות (תשסח) עמ' יב
עא ע"ב תוספות ד"ה לא ניתנה פריעה וכו'ראה חיים ח"א דף יא ע"ד [לח ע"ב ד"ה וליישב]
עא ע"ב תניא דבי רב אשי אבותינו מלו וטבלו וכו'איש אמונים דף עו ע"ג
עא קטן ערל מהו לסוכו בשמן של תרומהעינות מים דף נו ע"ב
עא רש"י - לאו דנזיר הוי לאוין שאינו שוה בכלדברי יונה עמ' מח
עא. במילה שלא בזמנה דהיינו קודם ח' ימים כיון דלאו בר מילה הוא וכל לא מעכבצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' פ
עא. גר שמל ולא טבל מתמעט מאכילת קרבן פסחגור אריה שמות פי"ב הערה 568
עא. דכאיב לי' עינא לינוקאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קעה
עא. ואיצטריך למיכתב ערל ואיצטיך למכתב בן נכר וכו'וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' סב
עא. וחני מולין נינהוגור אריה שמות פי"ב אות עה
עא. ותסברא המול לו כל זכר אמר רחמנא וכו', והאי לאו בר מהילא הואוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' סא
עא. כגון שהיו אביו ואמו חבושיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמח
עא. כל דקרינן ביה המול וכו' קרינן ביה ואז יקרב לעשותומקראי קדש (תשנג) עמ' קט
עא. לא ניתנה פריעה לאברהםנזר הקדש ח"ב עמ' שסא
עא. לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינו, ותוס'בגדי חמודות שמות פרק ד פסוק כו
עא. לערבי מהול וגבעוני מהול וכו'פחד יצחק פסח מאמר לו
עא. מילת ערלים מעכבת מאכילת הפסחמקראי קדש (תשנג) עמ' עח
עא. נולד מהול אם צריך להטיף ממנו דם בריתקרבן מנחה (תשעד) עמ' נג
עא. פריעה לאברהם אבינו ניתנהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כו
עא. קדק פסחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תלא
עא. קטן ערל מהו לסוכו בשמן של תרומהאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקמ, שמא
עא. קטן ערל מהו לסוכו בשמן של תרומה וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כ
עא. קטן ערל מהו לסוכו בשמן של תרומהפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה קכא
עא. קטן ערל מהו לסוכר בשמן של תרומהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' תמו
עא. רש"י ד"ה אמר רבאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' ריג
עא. רש"י ד"ה כגוןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' פא
עא. תוד"ה והני, לדמות לשון בני אדם ללשון תורהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' מז
עא. תוס' - מלו ישראל במדבר רק לא פרעו וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' סט
עא. תוס' ד"ה בומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ו
עא. תוס' ד"ה בו המרת דתוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' סה
עא. תוס' ד"ה בן נחמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קו
עא. תושב ושכירודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שמג
עא. תינוק שנולד כשהוא מהולמגלה צפונות ח"ג פ' תצא
עא: אברהם לא נצטווה על הפריעהלהורות נתן בראשית עמ' קפג
עא: אברהם לא קיים פריעהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וירא יב
עא: אמר רב לא ניתנה פריעות מילה לאברהם, שנאמר עשה לך חרבות צורים ושוב מל את בני ישראל שנית, ודלמא הנך דלא מהלי דכתיב שם כי מולים היו כל העם היוצאין וכל הילודים במדבר לא מלו, אם כן מאי ושוב ושנית, אלא לפריעה שמע מינה וכו' ובמדבר מ"ט לא מהלו, איבעית אימא משום חולשא דאורחא, ואיבעית אימא משום דלא נשבה להם רוח צפונית וכו' תנו רבנן כל אותן מ' שנים אף על פי שלא נשבה להם רוח צפונית ביום, מכל מקום מנשבת להם בחצי הלילה, שנאמר ויהי בחצי הלילה וה; הכה כל בכור, מאי תלמודא, הא קמשמע לן עת רצון מלתא היאצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' עט, פ, רל, רמז
עא: אמר רב לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינו, שנאמר בעת ההיא אמר ד׳ אל יהושע עשה לך חרבות צוריםדודי נתן בראשית עמ' תנג
עא: אמר רב לא נתנה פריעת מילה לאברהםצפנת פענח (תשסו) עמ' סז
עא: אף סוף מילה מעכבין בו דתנן אלו הן ציצין המעכבין את המילה, רש"י ותוס'גבורות אליהו סי' קכא
עא: במדבר לא מלושבח נעורים עמ' קכז
עא: במדבר מ"ט לא מהולודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תלח
עא: במדבר מ"ט לא מהול איבע"א משום חולשא דאורחא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ריח, ריט, שלא
עא: במדבר מ"ט לא מהול וכו', ותוס'דברי יואל פ' בהעלותך דף שכו ע"ב
עא: במדבר מאי טעמא לא מהולשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' סו
עא: במדבר מאי טעמא לא מהולשמן ראש סוכות ח"ב עמ' לח
עא: במדבר מאי טעמא לא מהול ישראל, ומשני משום דלא נשיב להו רוח צפוניתדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' רח
עא: בנ"י לא מלו במדבר מטעם סכנה, או משום חולשא דאורחא או משום שלא נשבה להם רוח צפוניתשיח דוד (תשסח) עמ' קכב
עא: בנ"י לא מלו במדבר מטעם סכנה, או משום חולשא דאורחא או משום שלא נשבה להם רוח צפוניתשיח דוד (תשסד) עמ' קד
עא: דזנתיה אישתא (החולה)מאור עינים (תשנח) עמ' ריז
עא: דזנתיה אישתא(החולה)מאור עינים (תשעט) עמ' שסג
עא: דלא נשיב להן רוח צפוניתחקל יצחק (תשסג) עמ' שסה
עא: הוציא ראשו חוץ לפרוזדור והחזירו מעכבו מלאכול בתרומהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסא
עא: ובמדבר מאי טעמא לא מהול וכו' לא נשבה להם רוח צפונית וכו' דלא נבדור ענני כבודדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף יז ע"א
עא: ודלמא הנך דלא מהול כלל ותוס' ד"ה מאימקראי קדש (תשנג) עמ' קעה
עא: ומי חיי וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רטז
עא: זנתיה אישתא, ופרש"י החולי זן את החולהמחשבת מוסר ח"ג עמ' רלו
עא: זנתיה אישתא, ורש"ימחשבת מוסר ח"א עמ' שכז
עא: חזי בשעת שחיטה ואידחי בשעת אכילהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ק
עא: יהושע נצטוה על הפריעהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תנא
עא: כגון שהוציא ולד ראשו חוץ לפרוזדורפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קעח
עא: כגון שהיו אביו ואמו חבושין בבית האסורין - רש"יאור אברהם - סידור התפילה עמ' קיז
עא: כגון שהיו אביו ואמו חבושין וכו' - רש"יאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמב, רסח
עא: כהנינוב היו מספיקים מיםומזוןבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 1
עא: כל זמן שהיו ישראל נזופין במדבר לא נשבה להם רוח צפונית ולא יכלו למול את בניהםכסף נבחר (מרגליות) עמ' רמז
עא: לא מלו במדבר, דלא נשיב להו רוח צפוניתשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קסא
עא: לא מלו משום חולשא דאורחארנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רנו
עא: לא ניתן פריעה לאאע"הודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תנ
עא: לא ניתנה פריעה לאברהםיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שיג
עא: לא ניתנה פריעה לאברהםפני מלך בראשית עמ' סז
עא: לא ניתנה פריעה לאברהם אבינוגור אריה בראשית פי"ז אות כד
עא: לא ניתנה פריעה לאברהם אבינודמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כו פסוק ה
עא: לא ניתנה פריעה לאברהם אבינותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רד-רה(קו) {א"כ מנ"ל דדוחה שבת}
עא: לא ניתנה פריעה לאברהם אבינותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רד-רה {אם נחשבת למצות שלפני הדיבור}
עא: לא ניתנה פריעה לאברהםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף נד ע"א-ע"ב
עא: לא ניתנה פריעת מילהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' נה
עא: לא ניתנה פריעת מילה וכו' אלא לאו לפריעהקהלת משה (תשסב) עמ' סז
עא: לא ניתנה פריעת מילה לא"אוזאת התורה עמ' טז
עא: לא ניתנה פריעת מילה לא"אפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה יא
עא: לא ניתנה פריעת מילה לאברהםחנן אלקים עמ' טז, נט, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' נא, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנה
עא: לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינוטוב עין (אוסטרובצא) עמ' טו
עא: לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינולב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף לז ע"ב
עא: לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רעב-רעג, תסד, תשפט, תשצ*, ח"ג עמ' תרפד
עא: לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקלה
עא: לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינו וכו'דברי יואל פ' שמיני דף רלא ע"ב
עא: לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קלא
עא: לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינוכרם חמד (תשסו) עמ' קנח
עא: לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינונתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קכא
עא: לא נצטוו בפריעה עד יהושעעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רז
עא: לא נשיב להו רוח צפוניתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תע
עא: לא נתנה פריעה לא"אתורת יחיאל בראשית עמ' קנ
עא: לא נתנה פריעה לאברהםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קעא
עא: לא נתנה פריעת מילה לאברהם אבינומגן אברהם (לניאדו, שסג) מאמר למילה דף כח ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ה דף יו ע"א; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ה סימן יד דף לח ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מו דף רעג ע"ב-ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רע [קע] דף עג ע"א
עא: לאקושי סוף מילה לתחלת מילה וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רה(קו) {וכן שפריעת דוחה שבת}
עא: מאי שוב - לפריעהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שכה
עא: מה יום הולדו לא בעינן מעת לעת וכו'גבורות אליהו סי' קיז אות א
עא: מילת זכריו מעכב מלאכול קרכן פסחכסף נבחר (מרגליות) עמ' רמז
עא: משום דלא נשיב להו רוח צפוניתשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' כח
עא: משום חולשא דאורחאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' עד*
עא: משום חולשא דאורחא ואבע"א משום רוח צפוניתפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קנד
עא: ערל מקבל הזאה שכן מצינו באבותינולב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף לז ע"ב
עא: פסח שנשחט בכשרות ונפסל בשעת אכילה שיצא הולד וכו' וראשו חוץ לפרוזדורשבות יעקב (אבולפיה) עמ' פח
עא: פריעה לא ניתן לאברהםגנת אגוז (תשעב) אות קיג
עא: פריעת מילה בספר יהושע -תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרכד הערה 52
עא: שהוציא ראשו חוץ לפרוזדורברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' כז
עא: תוד"ה לא, אברהם אבינו עשה פריעהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ריא(קכח)
עא: תוד"ה מ"טמאורי שערים עמ' תי
עא: תוד"ה סוףמאורי שערים עמ' תט
עא: תוס' - הקשה ר' יצחק הלבןברכת חיים ח"א עמ' 24
עא: תוס' - פריעה נאמר בהלכה למשה למסיניולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' צו
עא: תוס' ד"ה לאגור אריה בראשית פי"ז הערה 88
עא: תוס' ד"ה לא ניתנה וא"ת אם לא ניתנה פריעה עד יהושע הא כתיב אלה המצות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' עט
עא: תוס' ד"ה לא ניתנה ומ"מ אברהם פרע מילתן אע"ג דלא נצטווה כדאמר בב"ר דאפי' עירוב תבשיליו קייםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' עט
עא: תוס' ד"ה מ"ט, יוצאי מצרים מלו ופרעו ואותם אכלו בקדשים וכו'דברי יואל פ' שמיני דף רלב ע"א
עא: תוס' ד"ה מאי טעמאיבין שמועה (לעוו) עמ' תסח
עא: תוס' ד"ה מאי טעמא לא מהול בשם מגילת סתרים דרבינו ניסים, משמע שמלו רק שלא פרעו משום חולשא דאורחאצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' פא
עא: תוס' ד"ה סוףיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שו
עא: תור"ה מאי טעמא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שלא
עב השרוי בלא אשה שרוי בלא ?ומה בלא שלוםצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קא ע"ד
עב כל אותן מ' שנה לא נשבה רוח צפוני'שני אליהו דף סז ע"ב
עב לא נשבה רוח צפוניתפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' הוספות
עב ע"א אינן נימולין אלא ביוםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רסב
עב ע"א אכילת תרומה בהסר הערלהלקוטי שיחות חלק ל עמ' 47
עב ע"א ביום ולא בלילהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' כח
עב ע"א במדבר לא נשבה רוח צפוניתימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רסח
עב ע"א במדבר מ"ט לא מלו, משום חולשא דאורחא, אב"א משום דלא נשיב רוח צפונית וכו' ומ"ט לא נשיב וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קנה
עב ע"א בני לוי מלו עצמן במדבר אף שהיו בסכנה אף שלא נשב רוח צפוניתאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' שכו
עב ע"א בסוגיא דעשיית הפסח במדברלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 66
עב ע"א דור המדבר לא מלו משום דלא נשיב רוח צפונית או מפני חולשא וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קסז אות ה
עב ע"א דלא נשיב להו רוח צפוניתאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רפג
עב ע"א המול ימול אפילו מאה פעמיםויקרא יעבץ עמ' קסז
עב ע"א הרבה מלו בימי בן כוזיבא ורש"ייחי המלך עמ' מו
עב ע"א ואבע"א משום דלא נשיב להו רוח צפוניתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' נ ד"ה והנה
עב ע"א ובמדבר מאי טעמא לא מהולפני חיים (פלג'י) דף קעט ע"א
עב ע"א והאידנא דדשו בה רביםדברי חנינא - רפואה עמ' קלח, קמ
עב ע"א ויהי בחצי הלילה וכו' דעת רצון היאצדקת הצדיק סי' כג
עב ע"א ויהי בחצי הלילה וכו' דעת רצון מילתא היאאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' עו
עב ע"א טעם שלא עשו הפסח במדבר מפני שהיו נזופיםדבר טוב עמ' קסא
עב ע"א יומא דעיבא ויומא דשותא לא מהלינן ביה וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קמו
עב ע"א כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא נשבה להם רוח צפוניתפרי צדיק פסח אות כג
עב ע"א כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא נשבה להם רוח צפוניתהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רסז, רסט
עב ע"א כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא נשבה להם רוח צפונית משום דנזופים הוו, רש"י ותוס'שם דרך דברים עמ' ב, קפד
עב ע"א כל אותן מ' שנה שהיו ישראל במדבר נזופין הוואפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרנז
עב ע"א כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדברמנחת מרדכי עמ' שלב
עב ע"א כל השרוי בלא אשה שרוי בלא ברכה וכו'כתב סופר דרשות (תשמח) ח"ב עמ' ח
עב ע"א לא נשיב רוח צפוניתהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' סב
עב ע"א לפי שלא נשבה להם רוח צפוניתערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 156, 6
עב ע"א מ' שנה לא וכו' רוח צפוניתעמק המלך (תשסג) עמ' 1046
עב ע"א מ"ט לא מהול איבעית אימא משום חולשא דאורחא וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' ח
עב ע"א מאי טעמא לא מלו במדברחכמת התורה ויצא עמ' תקכו
עב ע"א מדבריהם גזרו עליו מפני שנראה כערלמנחת מרדכי עמ' כ
עב ע"א מדברת עם כל אדם נראת יוצאת מדת יהודיתלקוטי מאמרים עמ' 160
עב ע"א מילה שלא בזמנה הוא בלילהבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות פד, פה
עב ע"א משוך אוכל בתרומהלקוטי שיחות חי"ח עמ' 243
עב ע"א משוך מותר לאכול בתרומהלקוטי שיחות חל"ה עמ' 47
עב ע"א משוך צריך שימול מדרבנןפרי צדיק תצוה אות ט
עב ע"א משום דלא נשיב להו רוח צפונית כדתורת מנחם ח"ט עמ' 159
עב ע"א נזופים היובמי התורה עמ' קמט
עב ע"א פצו"ד אוכל בתרומהדברי חנינא - רפואה עמ' פג
עב ע"א ר' אלעזר בר' שמעון אומר בזמנו אין נימולין אלא ביום וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 186
עב ע"א רבי אלעזר ב"ר שמעון אומר בזמנו אין נימולין אלא ביום וכו'מכשירי מצוה עמ' רלד, רלט
עב ע"א רש"י ד"ה איבעית אימאדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' ח
עב ע"א שבטו של לוי מלו במדברבאר שרים פרשת ואתחנן דרוש ב אות ב
עב ע"א שבמדבר היו מנודים למקוםברית שלום (תעח) דף ז ע"א
עב ע"א שבמדבר היו מנודים למקוםברית שלום (תשסח) עמ' מא
עב ע"א שומר פתאים ה'ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ב, א (עמ' 20)
עב ע"א שלא מלו ישראל במדבר, משום שלא נשבה להם רוח צפוניתהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר ב אות ג
עב ע"א ת"ר אין לך יום שלא היה רוח צפונית בלילה, ופרש"י אף במדבר וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קנח
עב ע"א תוד"ה נזופיןבית ישי - דרשות עמ' קז, שפח, שצא
עב ע"א תוס' - הפסח נעשה כל הארבעים שנהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' צב
עב ע"א תוס' ד"ה ומדבריהם, והא דאמר עכן משוך בערלתורנת יצחק יהושע עמ' עא
עב ע"א תוס' ד"ה משוםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' עא
עב ע"א תוס' ד"ה משוםימי דוד (תשסז) עמ' שו
עב ע"א תוס' ד"ה משום. דעשו פסחים אבל לא עשו כתקנן אלא אחדדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שא ד"ה אמנם
עב ע"א תוס' ד"ה נזופיןדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' ח
עב ע"א תוס' ד"ה נזופין היו א' ר"י ממעשה מרגליםצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף טו ע"ב-ע"ד
עב ע"א תנא כל מ' שנה שהיו ישראל במדבר לא נשב רוח צפונית, משום דנזופין היו, ורש"י מחמת העגל ותוס' ממעשה מרגליםחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קנד, קנז
עב ע"ב אין לי אלא נימול לשמונה שאינו נימול אלא ביום וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 186, 173
עב ע"ב אין לי אלא נימול לשמיני וכו' מנין לרבות לתשעה וכו' ת"ל וביוםמכשירי מצוה עמ' רלו
עב ע"ב בן פדת שיושב ודורש כמשה מפי הגבורהלקוטי מאמרים עמ' 77
עב ע"ב ג' נשים משמשות במוךס' חסידים סי' תצט
עב ע"ב מילה שלא בזמנה אין מלין אלא ביום מדכתיב וביום השמיני, ו' מרבי דאף מילה שלא בזמנה אין מלין אלא ביוםחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קנח
עב ע"ב מילה שלא בזמנה אפילו בלילהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' מט
עב ע"ב מילה שלא נזמנה נוהגת בין ביום ובין בלילהמנחת מרדכי עמ' כא, ל
עב ע"ב מר סבר דרשינן וביוםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רסב
עב ע"ב נזתר שלא בזמנו נשרף בין ביום ובין בלילהלחמי תודה דף רטו ע"ב
עב ע"ב ר' יוחנן אמר על ר' אלעזר בן פדת, שראה את בן פדת שיושב ודורש כמשה מפי הגבורה, מדוע תפס המליצה שראה אותו שיושב ודורש כמשה מפי הגבורההדרש והעיון במדבר ח"א מאמר פד אות ד
עב ע"ב ראית בן פדת שיושב ודורש כמשה מפי הגבורהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קסט
עב ע"ב שאל עליו אם ראוי לבוא בקהל הוארנת יצחק שמואל עמ' שטו, שיז
עב ע"ב שיושב ורורש כמשה מפי הגבורהדברי חנינא - ת"ת עמ' קפא
עב ע"ב תוס' ד"ה איןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' פה
עב תוס' ד"ה משום דלא נשיבעינות מים דף לו ע"ב
עב. אין מלין אלא ביוםשבח נעורים עמ' קיא
עב. אנדרוגינוס אוכל בתרומהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יד
עב. בחצות וכו' ומהרש"אבגדי חמודות שמות פרק יא פסוק ד, פרק יב פסוק כג
עב. ביון דדשו בה רביםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רמח
עב. בל מ' שנה שהיו במדבר לא נשבה רוח צפוניתבאר ראי (רוזן) תורה סי' י אות ג
עב. במדבר לא היו יכולים למול משום דלא נשיב להוי רוח צפונית, משום דנזופים הוושם יחזקאל עמ' תקעב
עב. במדבר לא מלו דלא נשיב רוח צפוניתהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קצב
עב. במדבר לא מלו עצמם בנ"ילהורות נתן דברים עמ' רכה, שיא
עב. בני ישראל היו נזופים במדברשם יחזקאל עמ' קכ
עב. בעת רצון עניתיךתורת יחיאל בראשית עמ' רנב
עב. דתניא כל אותן מ' שנה שהיו ישראל במדבר וכו' וברש"יחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ריח, רכב, תח
עב. הא קמ"ל דעת רצון מילתא היאפני יהושע (תשסא) עמ' מא
עב. האי יומא דעיבא לא מהלינןחיי נפש ח"א עמ' קפא ע"ב
עב. ובמדבר מאי טעמא לא מהול משום דלא נשיב להו רוח צפונית, משום דנזופים הוה, ותוס' ד"ה מאי טעמא לא מהול, וברש"י ד"ה נזופים היוכרם חמד (תשסו) עמ' סז, קנט
עב. ויהי בחצי הלילה וה' הכה כל בכור וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות לה
עב. יומא דעיבא לא מהלינן ביהמגדל עוז (תשעח) עמ' יג
עב. יקוב הדין את ההרדעת תפלה עמ' קא
עב. ישראל היו מנודיןכסף נבחר (מרגליות) עמ' שי
עב. כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, לא נשבה להם רוח צפונית וכו' רלא נברור ענני כבודדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קעג
עב. כל אותן מ' שנה וכו', לא נשבה להם רוח צפוניתדברי יואל פ' בא דף שו ע"א, פ' יתרו דף עג ע"ב, עח ע"ב, פ' תרומה דף רנו ע"ב, פ' ויקהל דף תד ע"א
עב. כל אותן מ' שנה לא נשבה להם רוח צפוניתדברי יואל פ' שמיני דף רכט ע"א
עב. כל אותן מ' שנה שלא נשבה רוח צפונית נשבה להם בחצותערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקמה
עב. כל אותן מ' שנים שהיו ישראל במדבר לא נשבה להן רוח צפוניתיד דוד (אופנהיים) עמ' קפג
עב. כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר היו נזופיןיד דוד (אופנהיים) עמ' רח
עב. כל מ' שנה שהיו ישראל במדבר לא נשבה רוח צפוניתצפנת פענח (תשסו) עמ' קנז
עב. כשהיו ישראל במדבר לא נשבה להם רוח צפוניתמצור דבש עמ' רצג
עב. לא היה יום שלא נשבה בו רוח צפוניתשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רו
עב. לא היה יום שלא נשבה בו רוח צפונית בחצי הלילה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רכב
עב. לא היה יום שלא נשבה רוח צפונית בחצי הלילהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קסד
עב. לא מלו במדברגור אריה במדבר פ"ט אות א
עב. לא מלו ישראל במדבר מפני שלא נשבה בהן רוח צפוניתדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 679
עב. לא מלו ישראל במדבר משום חולשא דאורחאפנים מסבירות עמ' מט
עב. לא מלו ישראל כי לא נשבה להם רוח צפוניתנאות דשא (תשסח) עמ' קנב, קע
עב. לא נשב להם רוח צפוניתשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שלא
עב. לא נשבה להם רוח צפוניתגור אריה שמות פ"י אות ח
עב. לא נשבה להם רוח צפוניתעצי חיים על התורה עמ' תלו
עב. לא נשבה להם רוח צפוניתשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רפב
עב. לא נשבה רוח צפונית כי היכי דלא ניבדר עננישמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קסד
עב. לא נשיב רוח צפוניתשמן ראש סוכות ח"א עמ' קצג
עב. לימא כתנאי, קטן שעבר זמנו אין נימול אלא ביום, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר בזמנו אינו נימול אלא ביום, שלא בזמנו נימולין ביום ובלילה, ומפרש פלוגתייהו, מר סבר דרשינן וביום לרבות מילה שלא בזמנו, ורבי אלעזר סבר לא דריש וביוםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' פ, פב
עב. מ' שנה במדבר נשב רוח צפונית בחצי הלילהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' סט
עב. מ"ט לא מהולו משום דלא נשבה רוח צפוניתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קנה
עב. מאי טעמא לא מלו במדברשמן ראש סוכות ח"א עמ' ל, שנ
עב. מה טעם טומטום אינו אוכל בתרומהוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' סו
עב. מי שיש לו שתי ערלות ברש"י ובמאירימאורי שערים עמ' תי
עב. מי שנה במדבר לא מלו עצמןשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רו
עב. מי שנה במדבר לא נשיב להם רוח צפוניתשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' י
עב. מפני מה לא מלו ישראל במדבראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קכג
עב. משוך נראה כערלנטריקן (תשעד) עמ' קלח
עב. משום דלא נשיב להו רוח צפוניתלמחר אעתיר עמ' שמח
עב. משכום זרים באונס בביתר ובן כוזיבא נצחם ומלו שוביפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שז
עב. עת רצון מילתא היאשומע תפלה ח"א עמ' ר
עב. עת רצון מילתא היאמי השלוח (תשסז) ח"א דף רטז, ח"ב דף ר
עב. עת רצון מלתא היא - ורש"ימתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' צג
עב. ר' אלעזר בר"ש אומר בזמנו וכו' שלא בזמנו נימולין ביום ובלילהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רכב
עב. רש"י - איבע"א, משום דנזופים היו ממעשה העגלדברי יואל פ' שמיני דף רכט ע"א, פ' בהר דף שיא ע"א
עב. רש"י - משום שהיה עת רצון במכת בכורים הוי נמי עת רצון לרוח צפוניתצפנת פענח (תשסו) עמ' סח
עב. רש"י - משום שהיה עת רצון במכת בכורים היה נמי עת רצון שנשבה להם רוח צפוניתצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' פ, רל
עב. רש"י - נזופים היו ממעשה העגלדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' קג
עב. רש"י ד"ה נזופין - שהיו נזופין ממעשה העגלכסף נבחר (מרגליות) עמ' רמז
עב. שלא נשבה להם רוח צפוניתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' עד-עה, ח"ג עמ' רכו
עב. תוד"ה ומדבריהםמקראי קדש (תשנג) עמ' רצ
עב. תוד"ה לא. לא נשבה רוח צפונית בפ"עמקראי קדש (תשנג) עמ' קעה
עב. תוד"ה משום. בגנותן דיבר הכתוב שלא עשו במדבר אלא פסח אחדמקראי קדש (תשנג) עמ' ע
עב. תוס' - אמאי לא עשו ישראל במדבר אלא פסח אחרצפנת פענח (תשסו) עמ' סז
עב. תוס' - מילת זכריו לא היה מעכבת בפסחשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' סו
עב. תוס' ד"ה לא נשבה להם רוח צפונית כו' אין לפרש רלא נשבה כלל וכו' שאלמלא כן אין העולם מתקייםדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף יז ע"א
עב. תוס' ד"ה לא נשבה רוח צפונית נזופין היו ממעשה מרגליםדברי יואל פ' חוקת דף פט ע"א
עב. תוס' ד"ה משוםלהורות נתן במדבר עמ' צב
עב. תוס' ד"ה משום למאי דאמרינן בספרי שלא עשו ישראל במדבר אלא פסח אחד, מאי טעמא, אי משום שלא נשבה רוח צפונית ולא מלו ביניהם במדבר והוי רוב הקהל שמילת זכריו מעכבת, זה אינו, דכיון דלא אפשר לא מעכב כדלעיל במילה שלא בזמנה דהיינו קודם ח' ימים דאמר כיון דלאו בר מילה הוא וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' פ
עב. תוס' ד"ה משוםחיי נפש ח"ד עמ' שפו
עב. תוס' ד"ה משום, מילת זכרים דדור המדבר לא היתה מעכבתעצי חיים על התורה עמ' תלו
עב. תוס' ד"ה נזופין - נזופין היו ממעשה המרגליםכסף נבחר (מרגליות) עמ' רנא
עב. תוס' ד"ה נזופין - נזופין היו ממעשה מרגלים ולא כמו שפירש בקונטרס ממעשה העגל, שהרי מחל להם הקב"ה ואמר להם סלחתי, שאחר כך נעשה משכן והשרה שכינתו ביניהםדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' קג, רח
עב. תוס' ד"ה נזופין היו, ממעשה מרגליםדברי יואל פ' שמיני דף רכט ע"א, פ' בהר דף שיא ע"א
עב. תור"ה נזופין היוחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ריח, רכב, תח
עב: אמר רב יוסף האי תנא תנא רבי רבי עקיבא הוא דמרבי ליה לערל כטמא וכו'של"ה (תשנז) פרשת קדושים אות מא
עב: הכל כשרין לקדשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שעא
עב: וביוםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קנג
עב: וביזס לרבזת אפילז מילה שלא בזמנוצפנת פענח (תשסו) עמ' סז, סט
עב: והכא בהא קמיפלגי מר סבר דרשינן וביום ומר סבר לא דרשינן וביום וכו' ואפילו למאן דלא דריש וא"ו וא"ו וה"ישבט מיהודה (גרינוולד) עמ' ש
עב: טמא שהזה הזאתו פסולהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רפג
עב: יושב ודורש כמשה מפי הגבורהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' ריז הערה 24
עב: מ"ס דרשינן וביוםחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רכג, רנב
עב: מילה שחזר וכתב אתא לדרשהגור אריה בראשית פ"א אות ג
עב: מנין לרבות לט' לי' לי"א ולי"ב שאין נימול אלא ביוםכרם חמד (תשסו) עמ' טו
עב: ערל וטמא פטורין מראיה וברש"י ותוס'מאורי שערים עמ' תי
עב: ערל פטור מראיהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תסה
עב: ערלה שלא בזמנה אין מעכבתודמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק יב פסוק מח
עב: פלוגתת ראב"ש ורבנן על ביום השמיניפרפרת הפרשה פרשת תזריע פרק יב פסוק ג
עב: קטן שעבר זמנו וכו' אינן נמולין אלא ביום וראב"ש וכו'חיי נפש ח"ד עמ' של
עב: ראיתי לבן פדת שיושב ודורש מפי הגבורהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' 10
עב: תוד"ה אינו נימול, משמיני ואילך אפשר למול אפילו בלילהתיבת גמא (תשסז) עמ' נא
עב: תוס' ד"ה אין נימולנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כה אות א
עב: תוס' ד"ה שהזהוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' סז
עב: תנייה בג' יומי וסברה בתלא ירחיהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' רח
עג ע"א אסור לבער מהן בטומאה ואוכלן בטומאת עצמן לוקה משא"ב בתרומה לא קתני אלמא תני ושייראחרית השנים עמ' סב
עג ע"א בכורים אסורים לאונןפרי חיים (קנולר) פרשת מקץ, תבא
עג ע"א ותרומת ידך אלו הבכוריםאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קלא
עג ע"א יש במעשר ובביכורים מה שאין כן בתרומה וכו'מגילת סמנים עמ' סד, תשובה מיראה עמ' יד, טו
עג ע"א רש"י ד"ה ואילו אסוראחרית השנים עמ' מב, סא
עג ע"א רש"י ד"ה וחייבין בביעורדברי טובה יהושע ח"ב עמ' שנג
עג ע"א רש"י ד"ה וחייביןאחרית השנים עמ' יג
עג ע"א רש"י ד"ה וטעוניןאחרית השנים עמ' כח
עג ע"א תוס' ד"ה וחייביןאחרית השנים עמ' כד
עג ע"א תוס' ד"ה נכסיאחרית השנים עמ' סג
עג ע"ב בכורים אסורים לאונן, ור"ש מתיר, מ"ט דרבנן, דכתיב לא תוכל לאכול בשעריך וכו' ותרומת ידך אלו בכורים וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' שיא
עג ע"ב ואיבעית אימא כרת עדיפאמגילת סמנים עמ' סג
עג ע"ב ותרומת ידך אלו הביכוריםמנחת קנאות עמ' כט
עג ע"ב חומרות שיש בקודש ליתנהו בתרומה סי' פנ"ך עכ"ס ותוס'ברית שלום (תעח) דף סד ע"ג
עג ע"ב לו"ע ערל כטמא ואסור בביאת מקדשרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רנג
עג ע"ב רש"י ד"ה והיכןאחרית השנים עמ' מב, סא
עג ע"ב רש"י ד"ה פיגולמגילת סמנים עמ' כה
עג ע"ב תוס' ד"ה והיכן הרגישו בזהדברי שאול דברים עמ' ר
עג ע"ב תוס' ד"ה ור"ש, תימא לר"י דבפרק אלו הן הלוקין אמרינן גבי הא דר"ש אמר וכי מה בא ללמדנו וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' שיא
עג ע"ב תוס' ד"ה שכן מחפ"זמגילת סמנים עמ' כד
עג ע"ב תוס' ד"ה שכן פנקעכ"סמגילת סמנים עמ' כה, כו, כז
עג תוס' ד"ה ואסורים לזרים וכו' ותוי"ט חלה סוף פ"אלשון ערומים לשונות הרמב"ם דף ט ע"ג
עג. כולה בטומאת עצמהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קכה
עג. כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא נשבה להם רוח צפונית וכו' משום רנזופים הוודברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' קג, רי
עג. תוס' - בגדים לחי תלוי במחלוקת של ר' יודא ור' מאירפאר יעקב ח"ד עמ' רמז
עג. תוס' איצטרך לחצי שיעורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלא
עג: ואסורין לאונן ור"ש מתיר מנא להו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תמט
עג: ואפילו להדליק בו את הנר אחר שנטמא אסור עד שיפרהגור אריה דברים פכ"ו הערה 164
עג: והיכן הוזהר על אכילתוגור אריה דברים פכ"ו אות כו
עג: תוס' ד"ה היכןגור אריה דברים פכ"ו אות כו
עג: תוס' ד"ה ור' שמעון וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תנ
עג: תוס' ד"ה שכן פנקעכ"סוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' סו
עד האוכל תרומה, אם אוכל אותה בטהרה, יש על אכילתה שכר. ואם לא זכה, מקבל על זה מיתהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 757
עד ע"א מנין למעשר שני שנטמא שמותר לסוכו וכו'אחרית השנים עמ' סב
עד ע"א תוס' ד"ה ליקחהכתב והקבלה דברים פכ"ו פסוק יד
עד ע"ב בסוגיא דטהרת האשהלקוטי שיחות ח"ז עמ' 87, 83, חכ"ז עמ' 80
עד ע"ב דמייתי כפרההכתב והקבלה ויקרא פי"ב פסוק ד = פכ"ב פסוק ד
עד ע"ב הנך נפישן רבא אמר בלא הנך נפישן לא מצית אמרת וכו'מגילת סמנים עמ' כו
עד ע"ב ובא השמש וטהר, היינו שמותר לאכול בתרומהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רח
עד ע"ב חללה לאו זרעו דאהרןרנת יצחק ישעיה עמ' כה
עד ע"ב חללה לאו זרעו של אהרון היארנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שצח
עד ע"ב חניא דבר אל בנ"ידרכי איש דף ח ע"א
עד ע"ב מכלל שהיא טמאהצמח צדקה עה"ת עמ' קמח
עד ע"ב רש"י ד"ה הד"ם ט"במגילת סמנים עמ' סד
עד ע"ב שפחה מטמאה בלידהימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רנג
עד ע"ב תרומה עדיפא שכן מחפ"ז אדרבה מעשר עדיפא שבן הד"ם ט"במגילת סמנים עמ' סד
עד. אי זהו דבר ששוה בזרעו של אהרןגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 36
עד. איזה דבר ששוה בחיים ובמתים הוי אומר סיכהגור אריה ויקרא פט"ז הערה 127, דברים פכ"ו אות כז
עד. איזהו דבר שאוכלין אותו כל זרע אהרן זו תרומהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפח
עד. איזהו דבר ששוה בזרעו של אהרןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תצ
עד. בקדשים לא יאכל - תרומהבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 184
עד. ואימא לארון ותכריכיןגור אריה דברים פכ"ו אות כז
עד. ולא נתתי ממנו למת זו סיכהגור אריה דברים פכ"ו אות כז
עד. מנין למעשר שני שנטמא שמותר לסוכו וכו' למת הוא דאסור הא לחי דומיא דמת מותרפאר יעקב ח"ד עמ' רמז
עד. מעשר שנטמא אסור באכילהגור אריה דברים פכ"ו אות כז
עד. מעשר שני שנטמא מותר לסוך בובאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 83
עד. עבדים מטמאים בנגעיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סד
עד. ערל אינו אוכל במעשרוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' סז
עד. ערל אסור באכילת קרשיםגור אריה בראשית פל"א הערה 91
עד. תוס' ד"ה מניןגור אריה דברים פכ"ו הערה 168
עד: אגורה באהלך עולמים תרין עולמות עוה"ז ועוה"בקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' נה
עד: אמר קרא נפשתפארת ראובן עמ' פא
עד: גיורת ושפחה בני מיכל תרומה נינהותפארת ראובן עמ' עו
עד: גיורת ושפחה מניןגור אריה ויקרא פי"ב אות ב
עד: דבר אל בני ישראל אשה כי תזריענחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ז אות י
עד: הביא כפרה אוכל בקדשיםתורה בציון עמ' תצט
עד: העריב שמשו אוכל בתרומהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רמ
עד: ואחר יאכל מן הקרשים הכוונה לתרומהאגרא דכלה ח"ג עמ' קפז
עד: וגיורת בני מיכל תרומה נינהותפארת ראובן עמ' קנו
עד: חללה לאו זרעו דאהרן היאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1225
עד: טבל ועלה אוכל במעשר העריב שמשו אוכל בתרומהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צט
עד: סברו שדוד פסול לקהלדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' שטז
עד: רש"י אין נאכלים אלא לזכרי כהונהגור אריה ויקרא פ"ו הערה 190
עד: רש"י והאי מחוסר כפורים טמא מיקריגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 34
עד: תוס' ד"ה קרי כאן והבשרתפארת ראובן עמ' עט
עדות
עה נאמר לא יבא ממזרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שסח
עה ע"א אזהרה לאוכללקוטי שיחות חי"ג עמ' 68
עה ע"א בכל קדש לא תגע וכו' מקיש קדש למקדשברית שלום (תעח) דף ד ע"א
עה ע"א בכל קדש לא תגע וכו' מקיש קדש למקדשברית שלום (תשסח) עמ' כא
עה ע"א בעל ג' ראיותהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק ד
עה ע"א וזה לכם הטמאאיש מבין ח"ב דף כו ע"א
עה ע"א לא תגעהכתב והקבלה ויקרא פי"ב פסוק ד
עה ע"א נגיעה דתרומה וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' קעג
עה ע"א רש"יהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק ז
עה ע"א רש"י ד"ה וטמאלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 83
עה ע"א תוס' ד"ה שאין לו וכו'כל החיים דף ז ע"ב (מערכת י' אות ז)
עה ע"ב בההוא עובדא דהוה בפומבדיתא דאסתתי נובתא כו'סוכת דוד (שירירו) דף לב ע"ג-ע"ד
עה ע"ב פצוע דכאהכתב והקבלה דברים פכ"ג פסוק ג
עה ע"ב פריעת מילה ע"י יהושעציץ השדה ח"ד עמ' סג
עה ע"ב תרי תמיהי מדכר דכירי אינשימשיב צדק סי' עט (עמ' 47)
עה ע"ג עטרה כל שהוא מעכבתלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף ד ע"א
עה פצוע ולא הפצועמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שעב
עה רש"י ד"ה ממולאי המשפחה אומללה כו'סוכת דוד (שירירו) דף לב ע"ד
עה תוס' ד"ה והכתיבתועפת ראם (גטיניו) דף סח ע"ב
עה. אי כתיב אשר יטהר לא הוה ירעינן במאי היא טהרתוגור אריה ויקרא פכ"ב אות י
עה. איסתתים גובתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שע
עה. בכל קדש לא תגע אזהרה לאוכלשל"ה (תשנז) פרשת תזו"מ אות א
עה. בכל קודש לא תגע אזהרה לאוכל שיש באוכל כרתגור אריה ויקרא פכ"ב אות ג
עה. האי דאפקיה בלשון נגיעה ה"ק נגיעה כאכילהגור אריה ויקרא פ"ה הערה 6
עה. העם בוכים על עסקי משפחותיהםיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שלד
עה. לא תגע אזהרה לאוכל בתרומהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' כח
עה. לא תגע אזהרה לאוכל הואגור אריה ויקרא פי"ב אות ז
עה. לא תגע לרבות את התרומהגור אריה ויקרא פי"ב אות ח
עה. ממדרש חכמים אסור לטמא לאכול קרשיםגור אריה דברים פי"ב אות יז
עה. משהעריב שמשה מיר אוכלת בתרומהגור אריה ויקרא פי"ב הערה 63
עה. סריס חמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' יא
עה. שנפצעו ביצים שלוגור אריה דברים פכ"ג אות ה
עה: אל שאול שלא נספר כהלכהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שעד
עה: אף פצוע דכא באותו מקוםגור אריה דברים פכ"ג אות ה
עה: אף פצוע רכה בידי אדםגור אריה דברים פכ"ג אות ג
עה: באומות הלך אחר הזכרשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' פג
עה: ויאמר ה' אל שאול ואל בית הדמיםמי השלוח (תשסז) ח"ב דף רא
עה: ממזר אינו חיתורת יחיאל בראשית עמ' שמו, דרוש-הכולל
עה: ממזר בידי אדם אף פצוע דכהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צ
עה: משום ראתיתו ממולאי אמריתו מילי מוליתאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שפב
עה: ערות האיש נקרא גירגור אריה שמות פל"ה הערה 125
עה: פצוע בכולן כרות בכולןמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קסו
עה: פצוע דכא דומה לממזרמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קסה
עה: פצוע רכה וכרות שפכה לאו בר אולודי הויגור אריה דברים פכ"ח אות ו
עה: רש"י ד"ה גובתאמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קסו
עו במגילת ספר כתוב עלימנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לו ע"א
עו מתוך אהבה יתרה שאהב כאילו נתחתןצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף נו ע"ג
עו נקבות מותרות דאין דרכן לקדםצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף פז ע"ג
עו ע"אלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 309
עו ע"א אבל פחלא מזרף זריףמגילת סמנים עמ' סח
עו ע"א אטו כ"ע יעקב אבינו הואיישראל קדושים עמ' 128, תקנת השבין סי' טו (עמ' 141), מחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 186), דובר צדק עמ' 80
עו ע"א אטו כ"ע יעקב אבינו הואיתורת מנחם חנ"ה עמ' 218
עו ע"א אטו כ"ע יעקב אבינו הואי דכתיב ביה כחי וראשית אוני שלא ראה קרי מימיופרי צדיק פסח שני אות ג, נצבים אות טז
עו ע"א אטו כולי עלמא יעקב אבינו וכ' שלא ראה קרי מימיוברית שלום (תשסח) עמ' תרנב
עו ע"א אטו כולי עלמא יעקב אבינו וכו' שלא ראה קרי מימיוברית שלום (תעח) דף כו ע"א, קב ע"א
עו ע"א בגיותן אית להו חתנות וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' פט, קס, רנה, רסז
עו ע"א בהיותן עובדי כוכבים לית להו חתנותבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתטו
עו ע"א ביעקב נאמר שלא נאבדה ממנו טיפהעמק תפלה (תשסו) עמ' כח
עו ע"א דוד ראוי לבוא בקהל דכבודה בת מלך פנימהבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות טז, לך לך אות מא, מב, וירא אות ח, מו, תולדות אות כו, וישב אות כא, ויחי אות עב
עו ע"א ובני ישראל אכלו את המן וכו' והלא ארבעים שנה חסר שלושים יום אכלופרי צדיק פסח שני אות ג
עו ע"א והגבעונים לא מבני ישראל המהקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 27 (סי' יח)
עו ע"א והכתיב ויתחתן שלמהצמח צדקה עה"ת עמ' קנג
עו ע"א ויתחתן שלמה בת פרעה וכו'בנין דוד (מייזלש) בראשית - מקץ אות עא
עו ע"א ומנחינן לי אבי פוקריתקנת השבין סי' טו (עמ' 125), ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' א, ב (עמ' 8)
עו ע"א ותוס' - לאה נתעברה מביאה ראשונהמים רבים (פרנקל) פרשת וישלח אות ד
עו ע"א יעקב אבינו וכו' כתיב ביה כחי וראשית אוני שלא ראה קרי מימיודברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נד
עו ע"א יעקב אבינו לא ראה קרי מימיואור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קג
עו ע"א יעקב אבינו עה לא ראה טיפת קרי מימיואור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שעח
עו ע"א יעקב לא ראה קרי מימיופניני יחזקאל עמ' שסג
עו ע"א יצחק מיעך באצבעלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קכט ע"ג
עו ע"א כחי וראשית אוני, שלא ראה קרי מימיוברכת טוב עמ' רכו, תה
עו ע"א כחי וראשית אוני, שלא ראה קרי מימיושארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רמד
עו ע"א כל ימי דוד ושלמה לא קיבלו ב"ד גריםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תפד
עו ע"א כרות שפכה מותר' בגיורתס' חסידים סי' תקיח
עו ע"א לא בגירותןצמח צדקה עה"ת עמ' קלד
עו ע"א לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמהתהלה לדוד (והרמן) פרק עט פסוק יא הערה ג
עו ע"א לא תתחתן בגירותן דוקאדברי שאול בראשית עמ' שעו
עו ע"א לא תתחתן בם קאי על ז' אומות אפילו בגירותןלחמי תודה דף רלה ע"א
עו ע"א ניקב וכו' ונסתם כל שאילו נקרי ונקרע וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תשנה
עו ע"א ניקב וכו' ונסתם כל שאילו נקרי ונקרע וכו' ורש"י שםברית שלום (תעח) דף קיח ע"א
עו ע"א ניקב ונסתם וכו'חיים ושלום חלק ב (סימן י"ח) דף פ ע"א (ד"ה תשובה)
עו ע"א עמוני ולא עמוניתשני המאורות (תשסח) עמ' פג
עו ע"א פצו"ד כהן וכו'דברי חנינא - רפואה עמ' פג
עו ע"א פרזלא מירזף זריףערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 199
עו ע"א קרום שעלה מחמת מכה אינו קרוםטיול בפרדס ח"א עמ' רמו
עו ע"א שהמלך פורץ גדר ואין מוחין בידולקוטי מאמרים עמ' 155, 239, מחשבות חרוץ סי' יב (עמ' 93), דובר צדק עמ' 108
עו ע"א שלא ראה קרי מימיוחכמת התורה וישלח עמ' תכא
עו ע"א שלא ראה קרי מימיומנחת מרדכי עמ' פח
עו ע"א שלמה גייר את בת פרעהבעקבות משה שמות עמ' ריד
עו ע"א שלמה גייר נשיולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פה ע"ג
עו ע"א ת"ר ניקב פסול וכו' וזהו פסול שחוזר להכשירומכשירי מצוה עמ' קלא
עו ע"א תוס' ד"ה שלא ראההכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק טז
עו ע"א תוס' ד"ה שלא ראהחכמת התורה ויצא עמ' שפה, ת
עו ע"א תוספות ד"ה שלא ראה כו'מראה הגדול ח"א דף פא ע"ב
עו ע"ב א"ל אבנר תנינא עמוני וכו'זכר דוד על התורה עמ' רמז
עו ע"ב א"ל דואג האדומי עד שאתה משאיל עליו אם הגון הוא למלכות שאל אם ראוי לבוא בקהל כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' לג
עו ע"ב א"ל דואג עד שאתה משאיל עליו אם הגון למלכות שאל עליו אם ראוי לבוא בקהל כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קעב
עו ע"ב א"ל דואג עד שאתה משאיל עליו וכו' אם ראוי הוא לבא בקהלפרי צדיק מצורע אות ה
עו ע"ב אי מזרח אתי חשיבא בעלמא הויאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קצה
עו ע"ב אי מזרח אתי חשיבא בעלמא הוירנת יצחק שמואל עמ' קעו
עו ע"ב אי מפרץ קאתיפרי חיים (קנולר) פרשת ויצא
עו ע"ב אי מפרץ קאתי מלכא הוי ומלך פורץ גדראור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' סד
עו ע"ב אם הלכה היא נקבל לדין יש תשובהתורת מנחם חכ"ה עמ' 103
עו ע"ב אם הלכה נקבלמצווה ועושה ח"א עמ' תקס
עו ע"ב אם הלכה נקבלתורת מנחם חכ"ז עמ' 225
עו ע"ב אם הלכה נקבל אם לדין יש תשובהתורת מנחם חמ"ט עמ' 52, 180
עו ע"ב אם הלכה נקבל ואם לדין יש תשובהתורת מנחם חנ"א עמ' 235
עו ע"ב אם חגון חוא למלכותרנת יצחק תהלים עמ' שג
עו ע"ב אמר לו הלכה נתעלמה ממך צא ושאל בבית המדרש, אמרו לו עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית וכו' בעי לאכרוזי עליה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קנד
עו ע"ב אנן משלמה ליקו ונותיב וכו'דברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתרלו
עו ע"ב אנן משלמה ניקו ונתיבתקנת השבין סי' ו (עמ' 60), לקוטי מאמרים עמ' 83
עו ע"ב אשה אין דרכה לקדםהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קצד
עו ע"ב בגדי שאול התאימו לדודאמרות ה' השלם ח"א עמ' שעה
עו ע"ב בן מי זה הנער (אם מצאצאי פרץ או מזרח)מאורות הראי"ה חנוכה-פורים עמ' ר
עו ע"ב בן מי זה הנער וכו'רנת יצחק שמואל קעה-קעו
עו ע"ב בן מי זה הנער וכו' קאמר שאול אי מפרץ אתי מלכא הויהמאור הגדול (גר"א) עמ' תס
עו ע"ב דאקדים מצרי לאדומידרשות מהר"ם חביב עמ' שצד
עו ע"ב דקאתי מרות המואביההמאור הגדול (גר"א) עמ' עו
עו ע"ב דרכו של איש לקדם ולא דרכה של אשה לקדםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקצה ד"ה שובנה, עמ' תרי ד"ה הנה, עמ' תרכב ד"ה ובהרגיש, עמ' תרכז ד"ה ויאמר
עו ע"ב דרש להם אבנר להיחרא משום דתנינא עמוני ולא עמוניתשם ישראל עמ' שעב
עו ע"ב ה"ק שאול אי מפרץ אתו או מזרח אתינתיבות יצחק ח"ג עמ' תז
עו ע"ב הא מצרית ראשונה היא וכו'רנת יצחק מלכים עמ' מד
עו ע"ב היה להם לקדם אנשים לקראת אנשים ונשים לקראת נשים אישתיקעשרה מאמרות (תשס) עמ' תקלה
עו ע"ב הלכה נתעלמה ממך צא ושאל בביהמ"דתהלה לדוד (והרמן) פרק ד פסוק ט הערה מה
עו ע"ב ובראות שאול את דודראה חיים חלק א דף ע"ב ע"ד (דף רמ"ה ע"א ד"ה ולכאורה)
עו ע"ב ובראות שאול את דוד וכו' אם ראוי לבוא בקהלדרשות שמואל עמ' קלז
עו ע"ב וילבש שאול את דוד מדיו, במדתואוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שסה, תנא
עו ע"ב ויתחתן שלמה את בת פרעה, גייורי גיירהאור אברהם - רות עמ' מח
עו ע"ב וכראות שאול את דודראה חיים ח"א דף עב ע"ד [רמה ע"א ד"ה ולכאורה]
עו ע"ב ולא עמוניתהכתב והקבלה דברים פכ"ג פסוק ה
עו ע"ב חזינן אי מפרץ אתי אי מזרח אתי וכו'אור אברהם - רות עמ' ש
עו ע"ב ישי אבי דוד שנכנס באוכלוסא ויצא באוכלוסא, ורש"יהר יראה - חסד חיים מאמר א
עו ע"ב כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי מואבי ולא מואבית וכו'רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קיג
עו ע"ב כל ת"ח שאומרים... שפתותיו דובבות בקברראשית דעת (אטון) עמ' שנט
עו ע"ב כתיב ביה בשאול משכמו ומעלה גבוה מכל העםדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' כד
עו ע"ב מהרש"א - מביאה ראשונה דבועז אין ראיה שרות מותרת לבא בקהל דעדל"תקומץ המנחה (צונץ) דרוש סה אות ד
עו ע"ב מואבי ולא מואביתאור אברהם - רות עמ' א, יג, קל, קלח, רנה, שה
עו ע"ב מואבי ולא מואביתאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קנט
עו ע"ב מואבי ולא מואביתאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שנד, ח"ה עמ' שב, ח"ו עמ' קצח
עו ע"ב מואבי ולא מואביתתורת אביגדור ח"ב עמ' פא
עו ע"ב מואבי ולא מואביתאלשיך על חמש מגילות עמ' קח
עו ע"ב מלך פורץ גדרתורת אליהו עמ' תיג
עו ע"ב מלך פורץ גדר לעשות לו דרךנתיבות יצחק ח"ג עמ' קמו
עו ע"ב מלך פורץ גדרחכמת התורה נח עמ' קטו
עו ע"ב מלמד שחגר חרבו כישמעאלאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שסד
עו ע"ב ממזר כתיב מום זרתולדות שלמה - רות עמ' תיז
עו ע"ב מנא ה"מ א"ר יוחנן דאמר קרא "ובראות שאול את דוד יוצא לקראת הפלשתי"נתיבות יצחק ח"ג עמ' פט
עו ע"ב עד שאתה שואל אם הגון הוא למלכותניבי זהב עמ' נו
עו ע"ב עמוני ולא עמוניתדרשות הצל"ח השלם עמ' תע
עו ע"ב עמוני ולא עמוניתהשיר והשבח ח"א עמ' שצד
עו ע"ב עמוני ולא עמוניתחכמת התורה ויגש עמ' שפב
עו ע"ב עמוני ולא עמונית וכו'יחי המלך עמ' נג
עו ע"ב עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואביתברית שלום (תעח) דף קיז ע"ד
עו ע"ב עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואביתברית שלום (תשסח) עמ' תשנד
עו ע"ב עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואביתתהלות ישראל (מג'לד) עמ' רמה
עו ע"ב עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואביתתולדות שלמה - רות עמ' תא, תטז
עו ע"ב עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואביתניבי זהב עמ' נה, קכד
עו ע"ב עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואביתשם דרך דברים עמ' קיא
עו ע"ב עמוני ולא עמונית מנה"מ וכו' אמר רבא מלמד שחגר חרבו כישמעאל ואמר כל מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב, כך מקובלני וכו'בריכות המעיין עמ' קב
עו ע"ב עמוני ומואבי אסורים ואיסורן איסור עולם אבל נקבותיהם מותרות וכו' מנא ה"מ וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שסג
עו ע"ב עמוני ומואבי אסורים ואסורין איסור עולם וכו'ברית שלום (תעח) דף קלה ע"א
עו ע"ב עמוני ומואבי אסורים ואסורין איסור עולם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתסו
עו ע"ב עמוני ומואבי אסורים כו' אבל נקבותיהם מותרותעשרה מאמרות (תשס) עמ' תקלד
עו ע"ב צא ושאל בבית המדרשרנת יצחק תהלים עמ' קיט
עו ע"ב שאל אם ראוי לבא בקהלתורת אליהו עמ' סט
עו ע"ב שאל עליו אם ראוי לבא בקהל אם לאו וכו'נאוה תהלה עמ' תיד, תלא
עו ע"ב שהמלך פורץ לעשות דרך ואין ממחין בידוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפג
עו ע"ב שלמה גייר נשיולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פה ע"ג
עו ע"ב שלמה לא נסיב בת פרעה וכו' לאהבה ולא לאישותרנת יצחק יהושע עמ' שעה, מלכים עמ' קיח
עו ע"ב תוס' - דסנחריב לא הי' מחריב אלא הי' מעביר אותם לערים וכו'תורת מנחם חכ"ב עמ' 50
עו ע"ב תוס' ד"ה מנימיןלקוטי שיחות חי"ט עמ' 171
עו ע"ב תוס' ד"ה מנימין, מואב החריבו נבוכדנצררנת יצחק ישעיה עמ' תנה
עו ע"בבריכות המעיין עמ' קב
עו עמוני ולא עמוניתמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לו ע"א
עו שולחן מלכיםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 459
עו. אטו כולי עלמא יעקב אבינו הואיפרדס המלך (תשסט) אות תרפב(ה)
עו. אטו כולי עלמא יעקב אבינוכסף נבחר (מרגליות) עמ' סג
עו. אי מפרץ אתי מלכא הוישמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קטו
עו. אין מקבלין גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמהדברי יואל פ' כי תצא דף קמא ע"ב
עו. אמר אביי אטו כ"ע יעקר אבינו הואי דכתיב ביה כחי וראשית אוני שלא ראה קרי מימיושל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תפא
עו. בגדי צבעוניןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רצג
עו. בגירותן אית בהו חתנותחנן אלקים עמ' כה, ל
עו. בהיותן נכרי' לית להון חתנות, נתגיירו, אית להו חתנותכתנות אור עמ' תרג
עו. בהיותן נכרין לית להו חתנות נתגיירו אית להו חתנות וכו'חמודי צבי מועדים עמ' תקצא
עו. בית דינו של שמואל קיים מואבי ולא מואביתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכב, שמט
עו. בת הממזרת אף היא ממזרתגור אריה ויקרא פי"ח הערה 43
עו. ויתחתן שלמה והא לא קבלו גרים בימי דוד ולא בימי שלמהכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ג דף שפ ע"ב
עו. ולא ידע ליה והכתיב ויאהבהו מאדכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סי' יז דף ריד ע"ב
עו. זה ישי אבי דוד שנכנס באוכלוסא וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ט יז דף רז ע"ד; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף עו ע"ב
עו. יע"א לא ראה וכו' מימיועצי חיים על התורה עמ' צ
עו. יעסב אבינו לא ראה טיפת הרי בימיומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות מקץ כג
עו. יעקב אבינו בן פ"ד שנה היה ולא ראה טיפת קרי מימיותפארת צבי ויקרא עמ' ת
עו. יעקב אבינו כתיב ביה כחי וראשית אוני שלא ראה קרי מימיואגרת הטיול (תשעה) עמ' צג
עו. יעקב אבינו לא ראה קרי מימיובאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 517, באר ז הערה 73
עו. יעקב אבינו לא ראה קרי מימיובך יברך ישראל (תשסח) עמ' נט, ס, קסט
עו. יעקב אבינו לא ראה קרי מימיומרפא לנפש בראשית עמ' רמו
עו. יעקב אבינו לא ראה קרי מימיונצח ישראל (הרטמן) עמ' ע, שסא הערה 44, תשנב הערה 16
עו. יעקב אבינו לא ראה קרי מימיוכסף נבחר (מרגליות) עמ' טו
עו. יעקב אבינו לא ראה קרי מימיועירין קדישין השלם עמ' נ
עו. יעקב לא ראה קרי מימיודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 617, 858, 1311-1312
עו. יעקב לא ראה קרי מימיולקחת מוסר ח"א עמ' תרלח
עו. יעקב לא ראה קרי מימיושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שעט, תא, תו, תטז
עו. יעקב לא ראה קרי מימיושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שסח, שפז, תא
עו. יעקב לא ראה קרי מימיותפארת ישראל (הרטמן) עמ' קעא הערה 9, ש הערה 35, תקנב הערה 102, תקפד הערה 123
עו. כחי וראשית אוני יעקב בן פ"ד שנים ולא ראה קרי וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' רפה, שכב, תיב
עו. כחי וראשית אוני שלא ראה קרי מימיושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רמד
עו. כחי וראשית אוני שלא ראה קרי מימיושל"ה (תשנז) פרשת וישב אות ט, מו
עו. לא ראה קריתשבי (תשסה) עמ' רמג שורש קרי ב'
עו. לא תתחתן בהם איירי בגירותן ראית להו חתנותגור אריה דברים פכ"ח אות ו
עו. לא תתחתן בם אי בגיותן או בגירותןתיבת גמא (תשסז) עמ' רנ
עו. מטיל מים מב' מקומות כשרמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קסו
עו. מידי הוא טעמא אלא לשלחן מלכיםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' עח
עו. מעברינן קמיה בגדי צבעוניןקשוטי כלה ח"ט אות קח
עו. עמון ולא עמונית מואב ולא מואביתחיי נפש ח"ו עמ' קלג
עו. עמוני ולא עמוניתתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קלח
עו. עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואביתדרש משה (קלנברג) ח"ב דף נד
עו. ראשית אוני שלא ראה טיפת קרייוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפה
עו. שבע אומות בגירותן אית בהו חתנותיוסף לקח כרך א ח"א עמ' מג
עו. שבעה עממין חייבי לאוין בגירותןערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' פ
עו. שולחן מלכיםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1121
עו. שלא ראה קרי מימיוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' לט
עו. תוס' - ר"מ אזל לממלא ראה שחורי ראשעץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף טז ע"ג
עו. תוס' ד"ה שאיןמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קסו, קע
עו. תוס' ד"ה שלאלקחת מוסר ח"א עמ' קסב
עו. תוס' ד"ה שלא ראהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקנח
עו: א"ל אבנר, תנינא עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביתשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רמד
עו: א"ל דואג האדומי וכו' שאל עליו אם הוא ראוי לבוא בקהל אם לאוחמודי צבי בראשית עמ' רפט, רצ, רצב
עו: א"ל דואג האדומי עד שאתה משאיל עליו אם הגון הוא למלכות אם לאו שאל עליו אם ראוי לבוא בקהל אם לאו וכו' עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואביתשבילי פנחס עמ' קנב
עו: א"ל דואג האדומי עד שאתה משאיל עליו וכו' ויאמרו אליו איה שרה אשתך וגו'בנין משה (מייזליש) ח"א עמ' רכד
עו: א"ר יהודה מנימין גר מצרי היה לי חבר מתלמידי י"ענחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות יד
עו: אזל ר' אלעזר אמר לשמעתתא בי מדרשא וכו' שפתותיהם דובבות בקברמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' ג
עו: אי הכי מצרי ולא מצרית הכי נמידמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק יב פסוק ב
עו: אי מפרץ אתי מלכא הוי שהמלך פורץ וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שמא-שמב {הוא תואר עצמיי במלכות}
עו: אי מפרץ אתי מלכא הוי שהמלך פורץ נדרמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שצז
עו: אי מפרץ קאתי מלךשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שעח
עו: אי מפרץ קאתי מלכא הויפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרצח
עו: אין דרכה של אשה לקדםפנים מסבירות עמ' רפג
עו: איסורן איסור עולםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקסד
עו: איתרמי ליה מדיו מלכא הואיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעח
עו: אמרו לו אם הלכה נקבל ואם לדין יש תשובה אמר להם לא כי הלכה אני אומרשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קיג
עו: במעשה בדוד ודואג האדומידולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קיא, ח"ב עמ' קפז
עו: בן מי זה העלם, אי מפרץ אתי, אי מזרח אתי+ס' המדות (דובנא, תשסו) שער אהבה אות ט
עו: בן מי זה העלם, אי מפרץ אתי, אי מזרח אתיס' המדות (דובנא, תשסו) שער אהבה
עו: בעו לאכרוזי עליה דדודיוסף לקח כרך א ח"א עמ' יב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עא, עג, קח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שפא
עו: בקשו לפסול דוד המלך לבוא לקהל וכו' דרכו של איש לקדם אין דרכה של אשה לקדםפאר יעקב ח"ג עמ' תקצ, ח"ד עמ' ריט, רכא
עו: דואג האדומי לא הסכים עם הדרשאפרפרת התורה עמ' תעט
עו: דואג ואחיתופל מתנגדי דודבית שלום מרדכי עמ' צא, קלח
עו: דואג שאל אם ראוי לבא בקהל דאתי מרות המואביהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מח
עו: דרכו של איש לקדם ואין דרכה של אשה לקדםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שמו, שסד
עו: דרכו של איש לקדם ואין דרכה של אשה לקדםשבט מישראל (קרמניץ) פרק יז פסוק ד
עו: דרכו של איש לקדם ואין דרכה של אשה לקדם דכל כבודה בת מלך פנימהקומץ המנחה (צונץ) דרוש סה אות ג
עו: דרכו של איש לקדם ואין דרכה של אשה לקדם וכו'נזר הקדש ח"א עמ' תנז, תסט
עו: דרכו של איש לקדם ואין דרכה של אשה לקדםכסף נבחר (מרגליות) עמ' עו, שח
עו: דרכו של איש לקדם ואין דרכו של אשהלב אריה פרשת וירא אות ט
עו: דרכו של איש לקדם ולא של אשהקשוטי כלה ח"ח אות רו
עו: היה להם לקדם נשים לקראת נשיםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קלד
עו: השונאים אמרו עליו שאינו ראוי לבוא בקהלגנת אגוז (תשעב) אות ח
עו: וילבש שאול את דוד כמדתו אמר לו לדואג ספק מלכות אני רואהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קטז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כד, מח
עו: ולא ידע ליה הא כתיב ויהי לו נושא כלים, אלא על אבוה, ולא ידע ליה הא כתיב וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש סה אות ב
עו: זה ישי אבי דוד שיצא באוכלסא וכו'חמודי צבי בראשית עמ' רפט
עו: כל כבודה בת מלך פנימהקשוטי כלה ח"ט אות שיח
עו: לרבנן מצרים ואדומים גם נקבותיהם אסורות עד ג' דורותקומץ המנחה (צונץ) דרוש קיח אות ב
עו: מ"ט אמר ליה שאל עליה דכתיב וילבש שאול את דוד מדיו כמדתו, וכתיב ביה בשאול משכמו ומעלה גבוה מכל העטשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שעח
עו: מאי מדיו במדתו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א יז דף ריא ע"ג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כו דף קנד ע"א-ע"ב
עו: מאי מדיו כמדתושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קנג
עו: מואבי ולא מואביתאגרת הטיול (תשעה) עמ' יא, קכד
עו: מואבי ולא מואביתאור אברהם - סידור התפילה עמ' צב
עו: מואבי ולא מואביתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רצב
עו: מואבי ולא מואביתשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קנד
עו: מום זרברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' סי' מז
עו: 'ממזר' כתיב מום זרגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 62, דברים פכ"ג הערה 15
עו: מעשה דויכוח דדואג ואבנר, ששאל דואג ממצרי ולא מצרית, ותירצו לו דדרכו של איש לקדם, והקשה דהיה להם לקדם נשים לקראת נשים ואישתיקתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתכז
עו: מצרי ואדומי אין אסורים אלא עד שלשה דורות אחד זכרים ואחד נקבותיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנ
עו: מצרי ואדומי אינם אסורים אלא עד ג' דורותיד דוד (אופנהיים) עמ' קכח
עו: עד שאתה משאיל עליו אם הגון הוא למלכות שאל עליו אם ראוי לבא בקהל וכו'משנה למלך (תשסח) עמ' רכו
עו: עד שאתה משאיל עליו אם הגון הוא למלכות שאל עליו אס ראוי לבוא בקהל אם לאו, מאי טעמא דקאתי מרות המואביהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' תסט
עו: עד שאתה משאיל עליו וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרכא
עו: עד שאתה משאיל עליו וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' צג
עו: עד שאתה שואל אם ראוי למלוכה שאל אם ראוי לבא בקהלקומץ המנחה (צונץ) דרוש קו אות א, דרוש קח אות ד
עו: עד שאתה שואל עליו אם הגון למלבות וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קצט
עו: עדיין לא נתחדשה הלכה מואבי ולא מואביתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שלד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ד
עו: עמוני ולא עמוניתמרפא לנפש בראשית עמ' קעה
עו: עמוני ולא עמוניתפרפרת אליעזר פרשת עקב פרק יא פסוק כא
עו: עמוני ולא עמוניתשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רפט, שח, תסט, תע, תצ
עו: עמוני ולא עמוניתשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' מה, נ, עז, פה
עו: עמוני ולא עמונית וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שעה
עו: עמוני ולא עמונית מואב ולא מואביתבישורון מלך ח"ב עמ' קכב
עו: עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואביתגנת אגוז (תשעב) אות ח
עו: עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואביתחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רעה
עו: עמוני ולא עמוניתפנים מסבירות עמ' כ
עו: עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביתשם יחזקאל עמ' סא, ק
עו: עמוני ומואבי אסורין איסור עולם, אבל נקבותיהן מותרים מיד מצרי ואדומי אינן אסורין אלא עד ג' דורות, אחד זכרים ואחר נקיבות, רבי שמעון מתיר את הנקיבות מיד מקל וחומר וכו' אמרו לו אם הלכה וכו' לדיו יש תשובה, אשר לא קדמו ואשה אין דרכה לקדם וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתכח
עו: 'פרץ' שהמלך פורץ גדרתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שלט {התגלות בחינת מלכות}
עו: שאול ודוד לאחר הכאת גליתשיחות לספר ויקרא עמ' קסח
עו: שאל עליו אם ראוי לבא בקהלשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תפא, תצה
עו: שאל עליו אם ראוי לבא בקהל, מ"ט דקאתי מרות המואביהאור אברהם - סידור התפילה עמ' צג
עו: שאל עליו אם ראוי לבוא בקהל אם לא מ"ט דקאתי מרות המואביה,שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' קנג
עו: שנכנס באוכלסאזרע קודש - מועדים עמ' שטו
עו: תוס' - ה"ה דצ"ל שאין דרכה של אשה לשכור ולקללפאר יעקב ח"ד עמ' רכא
עו: תוס' ד"ה מנימיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' כא
עו: תוס' ד"ה מנימיןויואל משה מאמר ב סי' כה עמ' רכג
עז בני צרת הבת כו' והתי"טדרכי שלום (מרגונאטו) דף טז ע"ב
עז בענין של דואג ודודלבית יעקב דרוש ה
עז יתרא הישמעאלי מלמד שחגר חרבו כישמעאלחומת אנך (תקסא) ח"ד דף קסה ע"א
עז יתרא הישמעאלי מלמד שחגר חרבו כישמעאליחומת אנך (תקסא) ח"ד דף קסה ע"א
עז מואבי ולא מואבית כו' אלא מעתה כו' דרכו של איש לקדם כו'המדרש והמעשה בראשית פ' ויחי
עז מלמד שחגר חרבו כישמעאלחומת אנך דברי הימים א פרק ב
עז ע"א אלא מעתה מצרי ולא מצרית ובתוד"ה כתנאישני המאורות (תשסח) עמ' קכח
עז ע"א אם קודם מעשה אמרה שומעין לותולדות שלמה - רות עמ' קעה
עז ע"א אם קודם מעשה אמרה שומעין לו, מהרש"אדברי שאול ויקרא עמ' רמא, רמב
עז ע"א אמר דוד אני אמרתי עתה באתי וכו'אור אברהם - רות עמ' ב, קג, קטז, קצה
עז ע"א אמר דוד אני אמרתי עתה באתי ולא ידעתי שבמגילת ספר כתוב עליבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קפו-קפז
עז ע"א אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע שני מוסרות שהיו עלי פתחתםנאוה תהלה עמ' תיז
עז ע"א אני אמרתי עתה באתי ולא ידעתי שבמגילת ספר כתוב עליעשרה מאמרות (תשס) עמ' תקלד
עז ע"א ביקשו לפסוק על דוד שבא מרות המואביהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שסח
עז ע"א בל ת"ח שמורה הלכה בבהמ"דבנין שאול עמ' קפז
עז ע"א בנות לוט נותרו שתבוא רותאלשיך על חמש מגילות עמ' קג
עז ע"א בעי לאכמזי עליהרנת יצחק שמואל עמ' שנב
עז ע"א בעי לאכרוזי וכו', עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואביתהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תטז
עז ע"א בעמוני שנשא בת ישראל אע"ג דביאתו בעבירה בתו כשרהתורה אור (באנדי) עמ' שלט
עז ע"א דואג האדומי הורה הלכה עמוני וגם עמוניתצדקת הצדיק סי' קטו
עז ע"א דוד המלך יצא מלוט וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רד
עז ע"א דרש רבא אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע שני מוסרות וכו'עמודיה שבעה עמ' *רעד
עז ע"א דרש רבא כו' נפלאותיו כו' רחבעם יושב בחיקו של דוד כז'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רפט, תלה
עז ע"א דרש רבא מ"ד אז אמרתי הנה באתי וכו' אמר דוד אני אמרתי עתה באתידרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קיא
עז ע"א דרש רבא מאי דכתיב אז אמרתי הנה באתי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תרטו ד"ה ובזה
עז ע"א דרש רבא מאי דכתיב רבות עשית אתה ה' אלקי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תרטו ד"ה ובזה
עז ע"א הכא תרגימו כל כבודה כו'מראה הגדול ח"א דף צ ע"ד
עז ע"א התורה התירה מואביתשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' עח
עז ע"א התם (בסדום) כתיב הנמצאות הכא כתיב מצאתי דוד עבדיתהלה לדוד (והרמן) פרק קט פסוק כז הערה ו
עז ע"א וחגר חרבו כישמעאלמנחת קנאות עמ' קיד
עז ע"א טעם שלא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'גנא דפלפלי עמ' רצא
עז ע"א ידקר בחרב ומהרש"ארנת יצחק דברי הימים עמ' ו
עז ע"א יעקב אבינו וכו' דכתיב ביה כחי וראשית אוני שלא ראה קרי מימיוחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות נא
עז ע"א יש אם למסורהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות כז
עז ע"א יתרא ישמעאלי א"ר מלמד שחגר חרבו כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רי
עז ע"א כך מקובלני וכו' עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קלב
עז ע"א כך מקובלני מב"ד של שמואלרנת יצחק תהלים עמ' תכז
עז ע"א כל כבודה בת מלך פנימהמנחת מרדכי עמ' כה
עז ע"א כל ת"ח שמורה הלכה ובאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' מ, מה
עז ע"א כל תלמיד חכם שמורה הלכה ובא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תרכב ד"ה ובהרגיש
עז ע"א כל תלמיד חכם שמורה הלכה ובא קודם מעשה שומעין לו וכו' ותוס'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
עז ע"א מאי דכתיב הנה באתי במגילת ספרניבי זהב עמ' נג
עז ע"א מהרש"א (חי' אגדות) ד"ה כתנאי. יש לדקדק בענין זה שדואג וסיעתו חשבו לאסור עמונית וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תריד ד"ה ובזה
עז ע"א מהרש"א ד"ה כתנאי, בועז נשא את רות דרך יבוםצמח צדקה עה"ת עמ' קו
עז ע"א מלמד שהיה רחבעם יושב בחיקו של דוד, אמר לו עלי ועליך נאמרו שתי מקראות הללואוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קע
עז ע"א מלמד שחגר חרבו כישמעאלרנת יצחק שמואל עמ' שטז
עז ע"א משחרריםהכתב והקבלה דברים פכ"ג פסוק ג
עז ע"א ע"פ מצאתי דוד עבדילקוטי שיחות חל"ה עמ' 74
עז ע"א עמוני ולא עמונית וכו'לחמי תודה דף א ע"א, רכו ע"ב
עז ע"א עמוני ולא עמונית וכו' הכא תרגמו כל כבודה בת מלך פנימהמגילת סמנים עמ' קלא
עז ע"א עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואביתטיול בפרדס ח"א עמ' רפה, שפד
עז ע"א עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואביתשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תח
עז ע"א עשה דיבום דבועז היה דוחה הלאו דמואבית - מהרש"אאור אברהם - רות עמ' רנז
עז ע"א פתחת למוסרי שני מוסרות שהיו עלי פתחתםדברי סופרים סי' יח (עמ' 14)
עז ע"א רש"י ד"ה אני אמרתידרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קיב
עז ע"א רש"י ד"ה אני, בשעה שנמשחתי עתה באתי לגדולה ומקרוב פסקו לי גדולה זו ולא ידעתי שמימי אברהם נכתבה עלי במגילת ספרבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות מו
עז ע"א רש"י ד"ה נעמה אמו של רחבעם וממנה יצאו מלכי ב"דעשרה מאמרות (תשס) עמ' תלד
עז ע"א שני מוסרות שהיו עלי פתחתםעולם ברור פרק יא
עז ע"א ת"ח שמורה הלכה ובא קודם מעשה שומעין לו לאחר מעשה אין שומעין לוקומץ המנחה (צונץ) דרוש קכה אות א
עז ע"א ת"ח שמורה הלכה וכו' קודם מעשה וכו' שומעין לו ואם לאו אין שומעין לו (ורש"י ר"ה דהא ותוס' ד"ה אם)לקוטי שיחות חי"ג עמ' 97
עז ע"א תוס' - הפסוק יאחז לשון היותר קצרפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שטז
עז ע"א תוס' ד"ה אם. דוקא היכא דהוא עצמו נוגע בדברדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תרכב ד"ה ובהרגיש
עז ע"א תוס' ד"ה כתנאיפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' קז
עז ע"א תוספות ד"ה הכא כו'מראה הגדול ח"א דף צ ע"ד
עז ע"אבריכות המעיין עמ' ק
עז ע"ב לא ניתנה פריעת מילה לאברהםאמרי אש (טאוב) עמ' מג
עז ע"ב לשון מבוכה ובלבולגנא דפלפלי עמ' נו
עז ע"ב משום דאיכא למימר עריות יוכיחו וכו'זכור לדוד עמ' ג
עז ע"ב סימני סריס ר"א אמר עד שיהיו כולם ר"י אמר אפי' בא' מהםשמחה לאיש (אלישר) דף כח ע"א
עז ע"ב עמוני ולא עמוניתהמאור הגדול (גר"א) עמ' תעב
עז עמוני ולא עמוניתנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' מח
עז שמואל ובית דינודרכי שלום (מרגונאטו) דף טז ע"ב
עז תוס' את תקשה מצרישמחת הרגל (תקמב) ח"ב דף צו ע"א
עז תוס' וא"ת תקשי מצרישמחת הרגל (תקמב) על רות דף לו ע"א
עז. אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר וגו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רכז
עז. אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי וכו', "במגלת ספר" בתורה, "כתוב" ורמוז "עלי"ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקפט
עז. אז אמרתי וכו' התם כתיב הנמצאות הכא כתיב מצאתי דוד עבדייפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רו, שצ
עז. אז אמרתי וכו' כה יעשה לי ה' כאשר גזר מזמן לוטשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שמח
עז. אין דרכה של איש לקדםשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קנו
עז. אם קודם מעשה אומרהפני מלך מועדים עמ' שכו
עז. אמר דוד אמרתי עתה באתי ולא ידעתי שבמגילת ספר כתוב עליישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנה, מקראי קדש (תשנג) עמ' קעה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' יב
עז. אמר דוד אני אמרתי עתה באתישמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' עו
עז. אמר דוד אני אמרתי עתה באתי וכו' התם כתיב הנמצאות הכא כתיב מצאתי דוד עבדינועם אלימלך (תשסא) עמ' תטו
עז. אמר דוד אני אמרתי עתה באתי ולא ידעתי שבמגילת ספר כתוב עלינזר הקדש ח"ב עמ' תסא
עז. אמר דוד להקב"ה וכו'ברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' כג
עז. אני אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי אמר דוד אני אמרתי עתה באתי וכו' ורש"ימאמרי שלמה ח"א עמ' ע
עז. בועז יבם לרותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנח
עז. גר שבא להתגייר אומרים לו מה ראית כו'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף מו
עז. דוד בא ממואב ורחבעם מעמוןגור אריה בראשית פי"ט הערה 84, פכ"ה הערה 92, במדבר פל"א הערה 12
עז. דרכו של איש לקדם ואין דרכו של אשה לקדםדברי יואל פ' כי תצא דף קלז ע"א
עז. הכא תרגימו כל כבודה בת מלך פנימה וכו'חכמת שלמה (לוריא, שמב) פרק ח דף לד ע"א-ע"ב
עז. הכא תרגמו כל כבודה בת מלך פנימההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' סו
עז. הכא תרגמו כל כבודה בת מלך פנימההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' סז
עז. התם כתיב הנמצאות הבא כתיב מצאתי דוד עבדימלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קסג, קפז, תג
עז. התם כתיב הנמצות הכא כתיב מצאתי דוד עבדייפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מא דף רמה ע"ג; יפה עינים (שצא) פרשת במדבר דף קה ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קעא דף עג ע"א; שורש ישי (אלקבץ) בהקדמה
עז. ועמשא בן איש כו' שחגר חרבו כישמעאל וכו' עמוני ולא עמונית וכו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' ע ס"ק ה
עז. ז' בעילות בעל אותו רשע וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שלד
עז. חכמי ישראל לא ידעו לענות על טענות דואגדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' קפ
עז. כותי שבא ואומר נתגיירתימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ג
עז. כך מקובלני מבית דינו של שמואלשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תעב
עז. כל כבודה בת מלך פנימהשיחות לספר ויקרא עמ' קסט
עז. כל כבודה בת מלך פנימהתורת יחיאל בראשית עמ' רכד
עז. כל כבודה בת מלך פנימה $110
עז. כל כבודה בת מלך פנימה במערבא אמרי וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רכא(לא)
עז. כל כבודה בת מלך פנימהאבני אש (אויש) מועדים עמ' רפו
עז. כל ת"ח שאמר דבר הלכה קודם מעשה שומעין לושבות יעקב (אבולפיה) עמ' שע
עז. כל ת"ח שמורה הלכה ובא אם קודם מעשה אמרה שומעין לו ואם לאו אין שומעין לוחכמה ומוסר ח"א עמ' תנה
עז. כל תלמיד חכם שמורה הלכה ובא אם קודם מעשה שומעין וכו'שו"ת מהרי"ט (תב) דף נד ע"ב
עז. כתיב יתרא הישראלי וכתיב הישמעאלי מלמד שחגר חרבו כישמעאל וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יז דף שיו ע"ג; נמוקי יוסף סביב הרי"ף דף תכט ע"ב; יפה מראה (שנ) יבמות פרק ח דף רכט ע"ג; שורש ישי (אלקבץ) בהקדמה; יסוד שירים (שכ) דף ט ע"א
עז. כתנאי וכו' ור"ש הוא דיליף מהך קרא וכו'חמודי צבי בראשית עמ' רצ
עז. כתנאי עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואביתשיח דוד (תשסד) עמ' קנ
עז. כתנאי עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואביתשיח דוד (תשסח) עמ' קעא
עז. כתנאי עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית דברי רבי יהודה רבי שמעון אומר על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים דרכו של איש לקדם וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתכז
עז. לא ידעתי שבמגלת ספר כתוב עלישמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תצד
עז. מ"ד אז אמרתי במגלת ספר כתוב עלי אמר דוד אני אמרתי עתה באתילב אריה פרשת וירא אות ט
עז. מאי דכתיב אז אמדתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק יז פסוק ג
עז. מגילת ספר קאי על התוה"קיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקעה
עז. מואבי ולא מואביתאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרטז
עז. מלכות דוד על ידי שתי נשים יבנה רות ונעמהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שעח
עז. מקורו של דוד המלךבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 669
עז. על אשר לא קדמו וכו' ואין דרכן של נקיבות לקדםלקחת מוסר רות עמ' קעא
עז. עמוני ולא עמוניתמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' נו
עז. עמוני ולא עמוניתשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק פה
עז. עמוני ולא עמוניתתורת יחיאל בראשית עמ' קסו, קפ
עז. עמוני ולא עמונית וכו' דרכו של איש לקדם וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שצג
עז. עמוני ולא עמוניתבהיֹת הבֹקר עמ' תכה
עז. פתחת למוסרי וכו' שני מוסרות שהיו עלי פתחתם - רות המואביה וכו'תורת חיים עה"ת עמ' שכא {וע"ז רמז דוד (תהלים קטז, טז) "אני עבדך בן אמתך"}
עז. פתחת למוסרי, אמר דוד וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) - מגילת ספר עמ' קמב
עז. קושית דואג אלא מעתה ממזר ולא ממזרת וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תפה
עז. רות גיורת היתהגור אריה בראשית פל"ח הערה 33
עז. שאני הכא דהא שמואל ובית דינו קייםשיח דוד (תשסד) עמ' קמט
עז. שאני הכא דהא שמואל ובית דינו קייםשיח דוד (תשסח) עמ' קע
עז. שאני הכא דהא שמואל ובית דינו קייםשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יח אות ט
עז. שפתותיו דובבות בקברבית יצחק (ויינברגר) עמ' קפ
עז. ת"ח שמורה הלכה קודם מעשה שומעין לו ותוס'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קפח
עז. ת"ח ששנה לתלמידיו קודם המעשה שומעין לו ולא לאחר המעשהיד דוד (אופנהיים) עמ' רל
עז. תוס' ד"ה הבא - אף שדוד עצמו אמר זה ואיך יליף מדידיה אדידיה, ברוח הקורש אמרןשבט מישראל (קרמניץ) פרק יז פסוק ג
עז. תוס' ד"ה כתנאי - וא"ת לר' יהודה תקשי ליה וכו' אגב מצרי כתיב אדומיתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתכז
עז: בנים ולא בנות דברי ר"ש אר"י הרי הוא אומר בנים אשר יולדו להם וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' קכז
עז: הכתוב תלאן בלידהתפארת ראובן עמ' קנה
עז: לא מצא ידיו ורגליו בבית המדרשגור אריה דברים פכ"ו הערה 86
עז: קהל גרים איקרי קהלפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה טז
עז: רשב"א ד"ה נתיניםגור אריה דברים פכ"ח הערה 42
עז: שני אחים תאומים גריםנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ז אות יד
עז: שני מוסרותרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' פט
עח : ממזר לא חיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קעח(טו) {המולידו גורם לשפיכות דמים}
עח באשר משפטו שם פעלונתיבות מוסר עמ' צח
עח ויהי רעב בימי דוד ג"שדרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף פד ע"ב
עח ע"א בנים אשר יולדו להם וגו' הכתוב תלאן בלידהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יג
עח ע"א בעון זנות הגשמים נעצרים וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קלג-קלד
עח ע"א ברא"ש פי' ה - שמצרים שבו למקומן וכו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 171
עח ע"א דאי לא כתיב קראתורה אור (באנדי) עמ' תכא
עח ע"א דאי לאיסורא כתב דאי להיתרא לא כתבאחרית השנים עמ' מז
עח ע"א הפריש חטאת מעוברת וילדהשפע חיים - נישואין עמ' קצד
עח ע"א הרי ממזר דאי וכתביה קרא דאי לאיסורא כתב דאי להיתרא לא כתבמכשירי מצוה עמ' סט
עח ע"א טעמא דכתיב אשר יולדו הא בעלמא בתר אבוה שדינן ליהתורה אור (באנדי) עמ' שמד
עח ע"א מעוברת שנתגיירה בנה א"צ טבילהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רלב
עח ע"א מצרי שני וכו'דברי חנינא - רפואה עמ' פא, צא
עח ע"א מצרי שני שנשא מצרית ראשונה בנה שניתורה אור (באנדי) עמ' שמד
עח ע"א מצרית מעוברת שנמגיירה היא ובנהתורה אור (באנדי) עמ' שמח
עח ע"א נכרית מעוברת שנתגיירהדברי חנינא - רפואה עמ' עו, עז
עח ע"א נכרית מעוברת שנתגיירה בנה אין צריך טבילהלמדנות (תשנח) פ' לך לך אות יג
עח ע"א נכרית מעוברת שנתגיירה בנה אין צריך טבילהתורה אור (באנדי) עמ' שלה, שמט
עח ע"א עובר ירך אמוישמח חיים (תשסה) מע' ל אות ג
עח ע"א עובר ירך אמושארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רה
עח ע"א עובר ירך אמו הואברכת טוב עמ' קפו
עח ע"א עובר ירך אמו הואתורת מנחם חלק לד עמ' 200
עח ע"א שאול שלא נספד כהלכה ואל בית הדמים שהרג נוב עיר הכהניםצמח צדקה עה"ת עמ' רכז
עח ע"א שלמה נשא מצריתתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קצא
עח ע"א תוס' ד"ה הוה אמינאתורה אור (באנדי) עמ' שמט
עח ע"ב אין הדבר תלוי אלא בימערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' שלח
עח ע"ב אל שאול - שלא נספר כהלכה, ואל בית הדמים - על אשר המית את הגבעונים וכו' באשר משפטו שם פעלו (ורש"י)תורת מנחם חלק לב עמ' 86
עח ע"ב אל שאול ואל בית הדמים אל שאול שלא נספד כהלכההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שפז, שפט
עח ע"ב אל שאול ואל בית הדמים אל שאול שלא נספד כהלכה וכו'כבוד לאיש דף יא ע"ד, יב ע"א, סח ע"ג
עח ע"ב אל שאול ואל בית הדמיםבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ב עמ' 48
עח ע"ב אל שאול שלא נספד כהלכהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קנה ד"ה ונראה, עמ' שט ד"ה ומזה
עח ע"ב אל שאול שלא נספד כהלכהחכמת התורה חיי שרה עמ' רמד
עח ע"ב אל שאול שלא נספד כהלכהחכמת התורה יתרו עמ' רמב
עח ע"ב 'אל שאול' שלא נספד כהלכה "ואל בית הדמים" על זה ששאול הציק לגבעוניםתורת אביגדור ח"ד עמ' קכח
עח ע"ב אל שאול שלא נספד כהלכה ואל בית הדמים על אשר המית הגבעוניםדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רלח
עח ע"ב אל שאול שלא נספד כהלכה וכו' באשר משפטו שם פעלודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שעו ד"ה בפסוק
עח ע"ב אל שאול שלא נספד כו'מראה הגדול ח"ב דף לג ע"ד, לד ע"א, נו ע"ד, נז ע"א, סב ע"א
עח ע"ב אל שאול שלא נספר כהלכה ואל בית הדמים על אשר המית הגבעוניםבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרצט-תש, יהושע-שמואל עמ' תצב, מלכים עמ' קפח
עח ע"ב אל שאול שלא נספר כהלכה וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קעז
עח ע"ב אמר רב הונא ממזרי לא חייהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שמ
עח ע"ב אמר ריש לקיש ממזרת לאחר עשרה דורות מותרת וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שסא ד"ה אי
עח ע"ב באומות הולכין אחר הזכרציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' לז
עח ע"ב באומות הלך אחר הזכרדברי חנינא - רפואה עמ' עח, עט, פא
עח ע"ב באומות הלך אחר הזכראסופת מערכות בראשית ח"א עמ' שכט
עח ע"ב באומות הלך אחר הזכרשירת הפסח אות קכב
עח ע"ב באומות הלך אחר הזכרבאר שרים פרשת וארא דרוש ו אות ב
עח ע"ב באומות הלך אחר הזכרימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שצב
עח ע"ב באומות הלך אחרי הזכררסיסי לילה סי' נב (עמ' 125)
עח ע"ב באשר משפטו שם פועלותקנת השבין סי' י (עמ' 97)
עח ע"ב באשר משפטו שם פועלו, וברש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תפח, תש, יהושע-שמואל עמ' קנח, תצב, מלכים עמ' קפח
עח ע"ב באשר משפטו שם פעלואמרות ה' השלם ח"ו עמ' ער
עח ע"ב באשר משפטו שם פעלובעקבות משה שמות עמ' רס
עח ע"ב באשר משפטו שם פעלודרך מצותיך (חב"ד) דף קסא ע"ב
עח ע"ב באשר משפטו שם פעלודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תסג ד"ה ועל
עח ע"ב באשר משפטו שם פעלועיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 26
עח ע"ב באשר משפטו שם פעלועשרה מאמרות (תשס) עמ' שכח
עח ע"ב באשר משפטו שם פעלושיחות מוסר (תשסב) עמ' שכז, תטו, תכז, תנד
עח ע"ב באשר משפטו שם פעלו וכו' שלא נספד בהלכהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 143
עח ע"ב באשר משפטו שם פעלו על שאול בעצמוקהלת יעקב פורים עמ' תקכד
עח ע"ב באשר משפטו שם פעלו, ורש"י, במקום שדנים האדם שם מזכירין פועל צדקותיובאמונה שלמה עמ' תטו
עח ע"ב בשביל חטא זנות השמים נעצריםלחם רב על סדור התפילה אות ג
עח ע"ב דון מינה ואוקי באתראלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 22
עח ע"ב דון מינה ומינה, דון מינה ואוקי באתרהלקוטי שיחות חל"א עמ' 59
עח ע"ב הגבעונים לא מבני ישראל המהלב אליהו (תשסה) שמות עמ' קמד
עח ע"ב וברש"י באשר משפטו שם פעלוכרם טוביה עמ' רסה
עח ע"ב והגבעונים לא מבני ישראל המהברכת מועדיך לחיים ח"א דף ט ע"ד [כט ע"א ד"ה והרב]
עח ע"ב והגבעונים לא מבני ישראל המהברכת מועדיך לחיים חלק א דף ט ע"ד (דף כ"ט ע"א ד"ה והרב)
עח ע"ב ויאמר ה' אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית הגבעונים אל שאול שלא נספד כהלכה וכו' אמר דוד שאול נפקו להו תריסר ירחי שתא ולא דרכיה למספדיהדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צ
עח ע"ב ויהי רעב בימי דוד וכו' משם דרש אברהם חלק א' סדר בראשיתברכת מועדיך לחיים ח"א דף קכא ע"א [תלד ע"א ד"ה וראיתי]
עח ע"ב ויהי רעב בימי דוד כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף פט ע"ד
עח ע"ב ויהי רעב בימי דוד שלש שנים, שנה ראשונה אמר להם שמא עובדי עבודה זרה יש בכם, בדקו ולא מצאו וכו'ארוחת תמיד עמ' שעט ע"א ד"ה דהנה
עח ע"ב וכי היכן מצינו בשאול שהמית את הגבעונים כו' מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן ורש"יתורת מנחם חלק ס עמ' 25
עח ע"ב וכי היכן מצינו בשאול שהמית הגבעונים וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תמא, יהושע-שמואל עמ' תצב
עח ע"ב כבר נפקו ליה י"ב חודש ולאו דרכיה למספדיהצמח צדקה עה"ת עמ' רכד
עח ע"ב כשהיה רעב בימי דוד אמר לעם שמא עובדי כוכבים יש בכםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' ריב
עח ע"ב מאי דכתיב בקשו את ה' כל ענוי ארץ אשר משפטו פעלו באשר משפטו שם פעלו אמר דוד שאול וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' צא
עח ע"ב ממזר דלא ידיע לא חיילחמי תודה דף רמא ע"א
עח ע"ב ממזר לא חי'ס' חסידים סי' תק
עח ע"ב ממזר שאינו ידוע אינו מולידפניני יחזקאל עמ' עט
עח ע"ב ממזרא לא חייהכתב והקבלה ויקרא פי"ח פסוק יז
עח ע"ב ממזרא לא חייס' חסידים סי' קסז, תק
עח ע"ב ממזרא לא חיי וכו' ממזרים אסורים ואיסורין איסור עולםזרע שמשון תצא אות ט
עח ע"ב ממזרין ונתינין אסורין ואיסורן איסור עולםהר יראה - חסד חיים מאמר ה
עח ע"ב ממזרין לא חייןס' חסידים סי' קסז
עח ע"ב ממזרת אחר עשרה דורות מותרתהמאור הגדול (גר"א) עמ' שסט
עח ע"ב מעוברת שנתגיירה בנה אין צריך טבילה וכו'בית אלהים שער ב עמ' שמה
עח ע"ב מעשה דגבעוניםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רכא, שנא, תקיד
עח ע"ב מתוך שהרג נוב עיר הכהנים שהיו מספיקין להם מים וכו'ברית שלום (תעח) דף כה ע"ד
עח ע"ב מתוך שהרג נוב עיר הכהנים שהיו מספיקין להם מים וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קסא
עח ע"ב נתינים דוד גזר עליהםבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' צט
עח ע"ב נתינים דוד גזר עליהםדרשות שמואל עמ' קמו
עח ע"ב סוגיא רדוד המלך והגבעוניםנחלת צבי (פאליי) עמ' תט
עח ע"ב עובדא דהספד שאול וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ה
עח ע"ב על אשר המית הגבעוניםרנת יצחק שמואל עמ' תסז
עח ע"ב על פסוק ויהי רעב בימי דודברכת מועדיך לחיים חלק א דף קכ"א ע"א (דף תלד ע"א ד"ה וראיתי)
עח ע"ב על שאול שלא נספר כהלכהחכמת התורה מקץ עמ' שסה
עח ע"ב קא תבע אל שאול שלא נספד כהלכה ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים כו' באשר משפטו שם פעלו ורש"יתורת מנחם חנ"ט עמ' 319, חס"א עמ' 166
עח ע"ב קא תבע אל שאול שלא נספד כהלכה כו'קידש ידיד דף נח ע"ג
עח ע"ב קא תבע על שאול ועל בית הדמיםחכמת התורה נח עמ' קצח, רסו, תקפג
עח ע"ב קתבע לשאול על שלא ספדוהודברי שאול ויקרא עמ' קכד
עח ע"ב קתבע על שהמית הגבעונים וקתבע ליקריהחכמת התורה וארא עמ' לה, עט, שמב, תקנז
עח ע"ב רעב שהיה בימי דוד הוי ראוי להיות בימי שאולחכמת התורה תולדות עמ' שלא
עח ע"ב רש"י - שהיה הקב"ה תובע בבודו ותובע סרחונועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 143
עח ע"ב רש"י ד"ה אש משפטי - במקום שדנין וכו' מזביריןס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תקכח
עח ע"ב רש"י ד"ה אשר משפטי - במקום שדנין וכו' מזכיריןבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תקכח
עח ע"ב שאול ואל בית הדמים וכו' על שאול שלא נספד וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סג ע"ב, סז ע"ד
עח ע"ב שאול שלא נספד כהלכהרנת יצחק שמואל עמ' רעט, ישעיה עמ' תיט
עח ע"ב שאל באורים ותומיםרנת יצחק שמואל עמ' תסז
עח ע"ב שאני עובר דהיינו רבייתיהערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 43
עח ע"ב שלא נספד כהלכהתורת מנחם חכ"ג עמ' 293
עח ע"ב שמא עובדי ע"ז יש ביניכםדרשות מהר"ם חביב עמ' קא
עח ע"ב שמא עובדי עכו"ם יש בכם וכו' בדקו ולא מצאורנת יצחק שמואל עמ' תסה
עח ע"ב שמא עע"ז יש בכם כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף ד ע"ד
עח ע"ב שנה אחת בדק שמא יש בישראל עובדי ע"זתורת הרא"ם עמ' קב
עח ע"ב תבע על שאול שהרג נוב עיר הכהניםחכמת התורה בשלח עמ' תפט
עח קא תבע בשאול וקא תבע בנובשיח יצחק (שמלקיש) דף יז ע"ג-ע"ד
עח רש"י באשר משפטוחן וכבוד דף קמח
עח. א"ר יהודה מנימין גר מצרי היה לי חבר מתלמידי ר"ענחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות יד
עח. אל שאול שלא נספד כהלכהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תלב - ר"א שאלתיאל
עח. אל שאול שלא נספד כהלכה וכו'הגיד מרדכי דרוש א, ח
עח. באומות הלך אחר הזכריוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלז, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמח, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קלב, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צג
עח. בתו' על שאול שלא נספד כהלכה ואי יקרא דחיי ישראל מחליישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריז, מקראי קדש (תשנג) עמ' קעו
עח. גיורת מעוברת שטבלהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שנד
עח. גיורת מעוברת שטבלה בנה אין צריך סבילהאור אברהם ברכות עמ' רנח
עח. ד"ת רובו שאינו מקפיד עליו אינו חוצץ וכו'פרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה עח
עח. הכתוב תלאו בלידהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' לט
עח. הכתוב תלאו בלידהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנ
עח. התם דקתבע לכבודיהמאורי שערים עמ' רכא
עח. ולד שפחה כמותהיד דוד (אופנהיים) עמ' מט, פח
עח. להם יתיראגור אריה בראשית פט"ו אות כא, הערה 63
עח. ממזרת אחר י' דורותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שיח
עח. מעוברת שנתגיירהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רנג(מט) {אם טבילת גירות הוא משום תשובה, למה צריך העובר לטבול}
עח. מעוברת שנתגיירה בנה אין צריך טבילה, תוס'נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ז אות יד
עח. מצרי שני שנשאזבחי צדק (דיסקין) עמ' שלח
עח. נכרית מעוברת שנתגיירה בנה א"צ טבילהפנים מסבירות עמ' שיב
עח. נכרית מעוברת שנתגיירה בנה א״צ טבילהאור האורות עמ' קכה
עח. עובר ירך אמומצת שימורים (תשסא) עמ' רסז
עח. עובר ירך אמו הואדרך ה' (באום) ח"ד פ"ח אות א
עח. על שאול שלא נספד כהלכהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ה
עח. שלשה סימנים ביישנים, רחמנים, גומלי חסדיםבאר ראי (רוזן) גמ"ח סי' ה אות ד
עח. שלשה סימנין יש באומה זושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' צד
עח. ששאל באורים ותומיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
עח. תוס' ד"ה רובומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ריט
עח: א"ר הונא ממזרי לא חייישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנו
עח: אל שאול וכו' שלא נספד כהלכהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' מא - אור לציון
עח: אל שאול וכו' שלא נספד כהלכהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' סז - אור לציון
עח: אל שאול וכו' שלא נספד כהלכהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רנב - ר"י ברכה
עח: אל שאול שלא נספד כהלכהדמשק אליעזר (רלב"ג) אבל כבד, בראשית פרק כג פסוק ב
עח: אל שאול שלא נספד כהלכהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשכא
עח: אל שאול שלא נספד כהלכהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרצב, ח"ג עמ' שע
עח: אל שאול שלא נספד כהלכה ואל בית הדמים על אשר המית הגבעוניםדברי יואל פ' אמור דף רג ע"א
עח: אל שאול שלא נספד כהלכה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקפט
עח: אל שאול שלא נספד כהלכהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רלז
עח: אל שאול שלא נספר כהלכהמראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' ריד
עח: אל שאול, שלא נספד כהלכה, ואל בית הדמים, על אשר המית את הגבעוניםחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' רכח
עח: אמר דוד שאול נפקי להו תריסר ירחי וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כא דף של ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת אחרי מות דף קיט ע"ד; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל ב כא דף מט ע"ד
עח: אמרו על חזקי' מכנף הארץ וגו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרג
עח: ב"נ בגיותן הולכין אחר האבגור אריה ויקרא פכ"ד אות יא
עח: באומות הלך אחר הזכרמה שהיה הוא שיהיה עמ' קלא
עח: באשר משפטו שם פעלושבות יעקב (אבולפיה) עמ' יב
עח: באשר משפסו שם פעלוגנת אגוז (תשעב) אות רפא
עח: במקום שדנים האדם שם מזכירין פועל צדקותיומגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' מד
עח: ג' סימנים יש באומה זו רחמנים ביישנים גומלי חסדיםדברי יואל פ' יתרו דף כו ע"א
עח: דוד גזר לא לישא גבעוניםשיחות לספר במדבר עמ' יז, שיחות לספר דברים עמ' קעז
עח: דון מינה ומינההתורה והעולם ח"ג עמ' ד
עח: ויאמר ה' אל שאול ואל בית הדמים אל שאול שלא נספד כהלכה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב' כא דף של ע"ג-ע"ד; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת מקץ דף נו ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כה דף קסח ע"ד; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לשבת דף מז ע"א; יפה מראה (שנ) קדושין פרק ד דף רעא ע"ג
עח: ויאמר ה' אל שאול ואל בית הדמים היכן מצינו בשאול שהמית את הגבעונים אלא מתוך שהרג נוב עיר הכהניםלב אריה פרשת אמור אות ז
עח: ויאמר ה' אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית הגבעונים, אל שאול, שלא נספד כהלכהעשרה למאה (תשסג) עמ' סז
עח: ויבקש דוד את פני ה' מאי היא אמר ריש לקיש ששאל באורים ותומיםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקסד
עח: ויהי רעב בארץ בימי דוד שלש שני' שנה ראשונ' אמ' שמאבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש ב דף כד
עח: ויהי רעב בימי דודשמן המור (אביוב) עמ' יג
עח: ויהי רעב בימי דוד וכו' ויבקש דוד את פני ה' וכו' ששאל באורים ותומיםדברי יואל מועדים ח"א ערב יו"כ דף שה ע"א
עח: ויהי רעב בימי דוד שלש שנים וכו' שמא עו"כ יש בכם וכו' בדקו ולא מצאו וכו' ושאל באורים ותומיםויואל משה הקדמה עמ' ו, מאמר ב סי' יג עמ' ריא, סי' טו עמ' ריב
עח: ויהי רעב בימי דוד שלש שנים שנה אחר שנה וכו' בדקו ולא אשכחו לכן וישאל בה'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתלא
עח: ומצינו שהחמיר הקב"ה בכבוד של צדיקים כו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רמז
עח: ממזר שידוע לכל חי יותרפאר יעקב ח"ד עמ' ריח
עח: ממזרא לא חיידרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1037
עח: ממזרא לא חיי והא אנן תנן ממזרין אסורין ואיסורן איסור עולם וכו' דידיע חיי ודלא יריע לא חייחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תיט
עח: ממזרא לא חיייפה מראה (שנ) יבמות פרק ח דף רכט ע"ד
עח: מעשה דגבעוניםמתנת חיים מאמרים ח"א עמ' קסט
עח: מתוך שהרג נוב עיר הכהנים שהיו מספיקים וכו' מעלה עליו הכ' כאילו הרגןדברי יואל פ' אמור דף רלח ע"ב
עח: מתוך שהרג נוב עיר הכהנים, שהיו מספיקין להם מים ומזון, מעלה עליו הכתוב כאילו הרגןדעת תורה בראשית עמ' סז
עח: נתינים דוד גזר עליהםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' כ
עח: נתינים דוד גזר עליהםלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף עד ע"ב
עח: נתינים דוד גזר עליהם וכו'פתחי שערים ח"ב עמ' קטו
עח: נתינים דוד גזר עליהם וכו', דאמר דוד נקרי לגבעונים ונפייסינהו וכו' מיפייס ולא פייסינהו, אמר דוד, שלשה סימנים יש בישראל רחמנים וכו', כל שיש בו ג' סימנים הללו ראוי לדבק באומה זודברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' ב
עח: על שאול וכו' על אשר המית הגבעניםמכתב מאליהו ח"ה עמ' 279
עח: על שאול שלא נספד כהלכהדרשות שמן רוקח עמ' תקסו
עח: על שאול שלא נספד כהלכהשירת דוד (תשסז) עמ' תקעו
עח: על שאול שלא נספר וכו' עון בית הרמים וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' ריח
עח: עמוני שנשא מצרית הולד עמונייוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קסב
עח: קא תבע אל שאול וקתבע על אשר המית הגבעונים וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' רמב, רסג
עח: קא תבע אל שאול שלא נספד כהלכה וכו'ואני תמיד עמך עמ' תפד
עח: קא תבע אל שאול שלא נספד כהלכה וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' תלח, תמ
עח: קא תבע אל שאול שלא נספד כהלכה וקא תבע על אשר המית הגבעונים, אין וכו' באשר משפטו שם פעלואור ישראל (תרס) דף נח ע"ב
עח: קא תבע הקב"ה אל שאול שלא נספד כהלכהדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 116
עח: קסבר ממזרא לא חיידברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קעא ע"ב
עח: קתבע על שאול שלא נספר כהלכה וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' קכז
עח: רמב"ן ר"ה נתיניםגור אריה דברים פכ"ח הערה 42
עח: רש"י אף מבניהם שמולידים אותם התושבים הבאים לגור עמכם ומולידין מן הכנעניות מהם תקנוגור אריה ויקרא פכ"ה הערה 226
עח: רש"י, דרך אשה להיות במקומה ואיש לגלותדרש משה (קלנברג) ח"ב דף נא
עח: שאול שלא נספד כהלכהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תלט
עח: שאול שלא נספד כהלכהמאורי שערים עמ' רכא
עח: שאני עובר דהיינו רביתיהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רב
עח: שהיו מספקים מים ומזוןחקל יצחק (תשסג) עמ' תה
עח: שמא פוסקי צדקה ברבים יש בכם ואין נותניןמצווה ועושה ח"ב עמ' שעו
עח: שמא פוסקי צדקה ברבים יש בכם ואין נותניןעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קטז
עח: שמא פוסקי צדקה ברביםטובך יביעו ח"א עמ' לא
עח: שנה ראשונה אמר להם שמא ע"ז יש בכם וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כא דף שכט ע"ד; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ב לתענית דף כד ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חקת דף רלז ע"ב; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל ב כא דף מט ע"ב; יפה מראה (שנ) תענית פרק ג דף קעט ע"ד; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר לב/לה דף יו/יז ע"ג
עח: שנה ראשונה אמר להם שמא עובדי עבודה זרה יש בכם... נפקי להו תריסר ירחי שתא ולא דרכיה למספדיהמערכות ישראל (גורדון) דרוש פחד יצחק עמ' 126-131
עח: שעלתה דורו יפהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רמג, רמז
עח: שתי סיבות לרעב שהיה בימי דודדעת תבונות - עת לעשות מע' ה אות עד
עח: תבע אל שאול שלא נספד כהלכה וקא תבע על אשר המיתהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' רז
עח: תבע הקב"ה עלבונו של שאול ושל הגבעוניםלקחת מוסר ח"ב עמ' כב
עט אמר רב הונא העבירום לפני הארון כל שהארון קולטו למיתהמנחת אליהו (תשנט) עמ' קכג
עט ג' סימנים באומה זאת וכו'דברים אחדים (תקמח) דף פג ע"א
עט ג' סימנים באומה זו וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' רצג
עט ג' סימנים באומה זו רחמנים ביישנים וגומלי חסדיםאוצר המאמרים (תשסג) עמ' רו, רמח, רצו
עט החסד הוא מסימניה של אומה זופחד יצחק - יום הכפורים מאמר לב
עט לבלתי תחטאו - זה הבושהשארית מנחם ח"א עמ' נג
עט למה נקראו ישראל ביישנים רחמנים גומלי חסדיםמגלה צפונות ח"ב פ' בא
עט מוטב שתעקר אות א' מ"ה להתקדש ש"שצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף פד ע"ג-ע"ד
עט מוטב שתעקר כו'דרכי שלום (מרגונאטו) דף נז ע"ד
עט מוטב תיעקר אות אחתתבואת יקב (פרידמן) עמ' פג
עט ע"א [בימי דוד] נתוספו גרים על ישראל ק"נ אלףמנות הלוי (תשסב) עמ' רטו
עט ע"א אמר שלשה סימנים יש באומה זוזאת ליעקב שמות עמ' קעא
עט ע"א אמר, שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים, והביישנין, וגומלי חסרים וכו' גומלי חסרים, דכתיב 'למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו' וגו', כל שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי להרבק באומה זוכתב סופר אגדות כאן
עט ע"א אר"ה העבירום לפני ארון, כל שארון קולטו למיתה כל שאין ארון קלטו לחייםעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רטז
עט ע"א באומה זו הרחמנים והבישנין וגומלי חסדיםישראל קדושים עמ' 11, 48, לקוטי מאמרים עמ' 180, צדקת הצדיק סי' קמז, מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 147), דובר צדק עמ' 10, *25, 27, 41
עט ע"א באומה זו הרחמנים והבישנין וגומלי חסדיםפרי צדיק לחנוכה אות ה, פ' שקלים אות ו, ויקהל אות ג, חג השבועות אות יא, סוכות אות ז
עט ע"א ביישנים רחמנים גומלי חסדיםלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1048
עט ע"א ביישנים רחמנים גומלי חסדיםלקוטי דיבורים עמ' 1048
עט ע"א בישנים רחמנים גומלי חסדיםעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 184
עט ע"א בנ"י ביישנים רחמנים וגומלי חסדיםקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' תמו, תנח
עט ע"א בקש רחמים שלא יקלטנו הארון וכו'רנת יצחק שמואל עמ' תע
עט ע"א ג' מדות באומה זו, גמלנים רחמנים ביישניםקרן לדוד בראשית עמ' קיג
עט ע"א ג' מדות יש באומה זוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קנח
עט ע"א ג' מדות רחמנים ביישנים וגומלי חסדים, והשפעת שבת, כבוד אב ואם, ודיניןאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 172-173; מאורות הראי"ה עמ' מ-מא
עט ע"א ג' מידות בישראל ביישנים רחמנים וגומלי חסדיםלקט אמרי קודש - דברים עמ' נט
עט ע"א ג' ממנים באומה זועמק המלך (תשסג) עמ' 392
עט ע"א ג' סימנים באומה זו בישנים רחמנים גומלי חסדיםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' סד, עט
עט ע"א ג' סימנים באומה זו הרחמנין וביישנין וגומ"חרנת יצחק - פרק חלק עמ' שכז
עט ע"א ג' סימנים בישראל וכו'דרך ישרה עמ' שפג, תנב
עט ע"א ג' סימנים וכו' ביישניןמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תכז
עט ע"א ג' סימנים יש באומה זוימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תקל
עט ע"א ג' סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנים וגומלי חסדים וכו'שם דרך בראשית ח"ב עמ' קה, שמו
עט ע"א ג' סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדיםתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק יט הערה לה
עט ע"א ג' סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגמ"חצלח רכב עמ' יז
עט ע"א ג' סימנים יש באומה זו וכו' דכתיב וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 61
עט ע"א ג' סימנים יש באומה זו רחמנים ביישנים וגומלי חסדיםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' כו, רנ, רנו, רעו, רפח
עט ע"א ג' סימנים יש באומה זו רחמנים ביישנים וגומלי חסדיםשמלת אליעזר ח"א עמ' תנט
עט ע"א ג' סימנים יש באומה זו רחמנים וביישנין וגומלי חסדיםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קלח, ח"ב עמ' רלג
עט ע"א ג' סימנים יש באומה זו רחמנין ביישנין וגומ"חרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רו
עט ע"א ג' סימנים יש לישראל רחמנים ביישנים גומלי חסדיםפתח טוב עמ' לז, קב, רכו
עט ע"א ג' סימנין באומה זו רחמנים ביישנים וגומלי חסדיםרנת יצחק - פרק חלק עמ' קסז
עט ע"א גומלי חסדים דכתיב למען אשר יצוהרנת יצחק תהלים עמ' תקא
עט ע"א גומלי חסדים דכתיב למען אשר יצוה וגו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תצג, שמות עמ' תרעב, דברים עמ' רטז, תקסט
עט ע"א גומלי חסדים, דכתיב 'למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו' וגו', כל שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי להרבק באומה זוכתב סופר אגדות כאן
עט ע"א הגבעונים לא נתפייסו, לכך נאמר - והגבעונים לא מבני ישראל המהס' חסידים סי' כד
עט ע"א העבירום לפני ארוןמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' שכ, ח"ב עמ' תפג
עט ע"א הרחמנות מיוחסת לישראלקומץ המנחה (צונץ) דרוש קטז אות ו
עט ע"א הרחמנים הבישנים וגומלי חסדים, ומהרש"אגבורת יצחק שבועות עמ' קה
עט ע"א הרחמנים והביישנין וגומלי חסדיםשיחות עבודת לוי סי' ט אות ד
עט ע"א ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו זו הבושהפתח טוב עמ' רכו
עט ע"א והא כתיב לא תלין נבלתו על העץ אמר רבי יוחנן וכו'דברי טובה יהושע ח"א עמ' רפו בהרחב דברים
עט ע"א והכתיב לא יומתו אבות על בנים וכו' מוטב שתעקר אות אחת מן התורה ואל יתחלל שם שמים בפרהסיהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רנז
עט ע"א והכתיב לא תליןדברי שאול דברים עמ' קסז
עט ע"א והכתיב לא תלין נבלתו על העץ וכו' מוטב שתעקר אות אחת מן התורה ויתקדש שם שמים בפרהסיהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רנז
עט ע"א והנתיב לא יומתו אבות על בנים וכו'רנת יצחק שמואל עמ' תסט, תעא, מלכים עמ' שלט, דברי הימים עמ' רלג
עט ע"א ויהי רעב וכו'מנחה חדשה (חן טוב) דרושים ב-ג
עט ע"א ויקח המלך את שני בני רצפה בת איה אשר ילדה לשאול את ארמוני ואת מפיבושת ואת חמשת בני מיכל בת שאול וכו' והא כתיב לא יומתו אבות על בנים וגו', והגהות ר"י פיק, עיקר הכוונה אסיפא דקרא איש בחטאו יומתו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' ע
עט ע"א ויתנם יהושע ביום חהוא וגו' לעדה ולמזבח ה'רנת יצחק ישעיה עמ' רסו
עט ע"א וכי משוא פנים יש בדברדרכי התשובה עמ' קנב
עט ע"א ומה גרים גרורים כך ישראל עאכו"כ, ונתוספו מאה וחמישים אלף גרים ע' אלף סבלים ופ' אלף חוצבים לבנין המקדשלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רכא, תקכ
עט ע"א ונתינים וכו' משה גזר עליהם, דכתיב מחוטב עציך עד שואב מימיךדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' עא ד"ה ורמז
עט ע"א יהושע גזר בזמן שבית המקדש קיים דוד גזר בזמן שאין בית המקדש קייםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רסג
עט ע"א יהושע גזר בזמן שבית המקדש קיים וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' צט
עט ע"א יהושע גזר עליהן דכתיב ויתנם יהושעדברי טובה יהושע ח"ב עמ' שעב
עט ע"א יהושע גזר(על הנתינים) בזמן שביהמ"ק קיים דוד גזר בזמן שאין ביהמ"ק קייםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רלט
עט ע"א יראתו על פניכם זהו הבושהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קז
עט ע"א ישראל ביישנים וגומלי חסדיםנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קעז
עט ע"א ישראל רחמנים ביישנים גומלי חסדיםלב אליהו (תשסה) שמות עמ' א
עט ע"א ישראל רחמנים ביישנים וגומלי חסדיםחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קלט
עט ע"א ישראל רחמנים ביישנים וגומלי חסדיםבאר שרים פרשת בשלח דרוש א אות ב
עט ע"א כל מי שיש בו ג' דברים וכו' רחמנים וכו'אפיקי ים עמ' תנ
עט ע"א כל שיש בו שלושה סימנים הללואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רמג
עט ע"א לא יומתוהכתב והקבלה דברים פכ"ד פסוק יג
עט ע"א לא תלין נבלתו, מוטב וכו' ויתקדש ש"שרנת יצחק שמואל עמ' תעב, תעד
עט ע"א מוטב שתיעקר אות אחת מן חתורח ולא יתחלל ש"ש בפרהסיארנת יצחק שמואל עמ' תסט, תעא
עט ע"א מוטב שתעקרהכתב והקבלה במדבר פכ"ה פסוק ד
עט ע"א מוטב שתעקר אות אחת מן התורה ויתקדש שם שמים בפרהסיאשם דרך דברים עמ' קטו
עט ע"א מי שאין בו שלש מדות הללו אינו מזרע אברהםחכמת התורה מקץ עמ' שמג
עט ע"א מי שאין בו שלשה דברים הללו בידוע שאינו מהםתולדות שלמה - רות עמ' רמ
עט ע"א מיד נתוספו על ישראל מאה וחמשים אלףרנת יצחק מלכים עמ' נז
עט ע"א מיפייס ולא פייסינהו וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' צט
עט ע"א מפני קידוש השם שלחו יד בבני מלכים וכו'איתן האזרחי עמ' קמב
עט ע"א משה גזר עליהם וכו', ורש"יהר יראה - חסד חיים מאמר ה
עט ע"א נפקו ליה תריסר ירחי שתא ולא דרכיה למספדיהרנת יצחק שמואל עמ' תעג
עט ע"א נתינים דוד גזר עליהםדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' יח
עט ע"א נתינים דוד גזר עליהם, משה גזר עליהם דכתיב כו'תורת מנחם חנ"א עמ' 349, 396, חנ"ב עמ' 342
עט ע"א סימנן: רחמנים, בישנים, גומלי חסדיםראשית דעת (קורח) סי' יז, מט
עט ע"א עמ"י בישנים דכתיב "בעבור תהיה יראתו על פניכם"להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קכח
עט ע"א ק"נ אלף שבאו להתגייר בימי שלמהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רלז
עט ע"א רחמנים ביישנים גומלישער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' צב
עט ע"א רחמנים ביישנים גומלי חסדיםאמרי רבי שפטיה עמ' כה, קכג
עט ע"א רחמנים ביישנים גומלי חסריםדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שפא
עט ע"א רחמנים ביישנים וגומ"חלקוטי שיחות חל"ב עמ' 204, 200
עט ע"א רחמנים ביישנים וגומלי חסדיםיחל ישראל אבות ח"ה עמ' קעז
עט ע"א רחמנים ביישנים וגומלי חסדים מבניו של אברהםחכמת התורה תולדות עמ' תה
עט ע"א רחמנים בישנים וגומלי חסדיםאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' ריט
עט ע"א רחמנים וגומ"חתורת מנחם חנ"ז עמ' 151
עט ע"א רש"י ד"ה הרחמנים, כיון דלא מרחמי אינן ראויין לידבק בהןרנת יצחק שמואל עמ' תסח
עט ע"א רש"י ד"ה מחוטב - חוטבי עצים וכו' לאו בכלל ישראל נינהו ולאו בכלל גרים אלא עבדים וכו'לקוטי שיחות חי"ד עמ' 114, חכ"ג עמ' 286
עט ע"א רש"י ד"ה תריסר ירחי שתא, שאין דרך כבוד לספוד אחר יב"ח אחר שנתקבלו תנחומין על המת כדאמר במועד קטןדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צ
עט ע"א שלושה סימנים באומה זומאיר נתיבות ח"א עמ' עב
עט ע"א שלושה סימנים וכו' ובעבור תהי' וכו'דברי ברוך ח"ב סי' יד אות ט
עט ע"א שלושה סימנים יש באומה זואמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קכג
עט ע"א שלושה סימנים יש באומה זואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' צא
עט ע"א שלושה סימנים יש באומה זואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' פט
עט ע"א שלושה סימנים יש באומה זו וכו'בית אלהים שער ב עמ' שמה
עט ע"א שלושה סימנים יש באומה זו, הרחמנים, הביישנים וגומלי חסדיםאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' רסד, שמות ח"א עמ' קעח, שמות ח"ב וויקרא עמ' יד, דברים עמ' קכ
עט ע"א שלושה סימנין יש באומה זוציץ השדה חנוכה עמ' פז, פט
עט ע"א שלש מדות יש בישראלברכת מועדיך לחיים חלק א דרוש ג' לכלה; נפש חיים דף ק"ה ע"א (דף קס"א ע"ב, מערכת י' אות קח ד"ה ואכן)
עט ע"א שלש מדות יש בישראלנפש חיים (פאלאג'י) דף קה ע"א [קסא ע"א ד"ה ואנן]
עט ע"א שלש מידות בישראלישמח חיים (תשסה) מע' א אות ה
עט ע"א שלשה סימני'עולם אחד פרק ג
עט ע"א שלשה סימנים באומה זואמרי אש (טאוב) עמ' פג
עט ע"א שלשה סימנים באומה זודברי חנינא - רפואה עמ' הקדמה
עט ע"א שלשה סימנים באומה זו רחמנים ביישנים גומלי חסדיםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רעג
עט ע"א שלשה סימנים באומה זולהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קי
עט ע"א שלשה סימנים וכו' רחמנים וכו'לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 10, חכ"ז עמ' 357
עט ע"א שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנים וגומלי חסדיםאור תורה השלם (מזריטש) סי' ב, קיד, רס
עט ע"א שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדיםדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' סג
עט ע"א שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדיםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' סח
עט ע"א שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדיםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 337, 214, 23, 4
עט ע"א שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדיםתורת מנחם חלק לב עמ' 273
עט ע"א שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רלא
עט ע"א שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנין והביישנין וגומלי חסדים וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שטז-שיח, שמות עמ' מ, תקצו, תרסד, תרעד, במדבר עמ' תקסב, דברים עמ' ריד, תקסט, יהושע-שמואל עמ' צט, תצג, מלכים עמ' נב
עט ע"א שלשה סימנים יש באומה זו וכו' וגומלי חסדיםאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' צו
עט ע"א שלשה סימנים יש באומה זו וכו' והביישנין וכו' (ובחא"ג מהרש"א)תורת מנחם חנ"ח עמ' 164
עט ע"א שלשה סימנים יש באומה זו וכו'כתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' קג
עט ע"א שלשה סימנים יש באומה זו וכו'צוואת הריב"ש (תשעג) עמ' קלט
עט ע"א שלשה סימנים יש באומה זו וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' ח
עט ע"א שלשה סימנים יש באומה זו רחמנים ביישנים גומלי חסדיםבי חייא ח"ב עמ' רצג
עט ע"א שלשה סימנים יש באומה זו רחמנים ביישנים וגומלי חסדיםלפרקים (תשסב) עמ' רמה, שה, תצז
עט ע"א שלשה סימנים יש באומה זו רחמנים, ביישנים וגומלי חסדיםשם דרך דברים עמ' רפה
עט ע"א שלשה סימנים יש באומה זושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רכג
עט ע"א שלשה סימנים יש באומה זו, ביישנים רחמנים וגומלי חסדיםלחמי תודה דף קכט ע"ב, קלג ע"א, קנט ע"ב
עט ע"א שלשה סימנים יש באומה זו, הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים וכר'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' כה, כו
עט ע"א שלשה סימנים יש בהםדברי שאול דברים עמ' קי
עט ע"א שלשה סימנים יש בישראל רחמנים ביישנין וגומלי חסדיםתורת אביגדור ח"ד עמ' קכט
עט ע"א שלשה סימנים יש כאומה זו וכו' והביישניןהר יראה מאמר לט
עט ע"א תוס' ד"ה ארמונידרשות מהר"ם חביב עמ' ג
עט ע"א תוס' ד"ה ארמונישו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ז
עט ע"א תוס' ד"ה וכתיב כוד הא אפסקיה כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קג דף רכו ע"א
עט ע"ב בימי רבי בקשו להתיר נתינים אמר להם רבי חלקנו נתיר חלק מזבח מי יתיר וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רמ-רמא
עט ע"ב בימי רבי בקשו להתיר נתיניםדברי טובה יהושע ח"ב עמ' שסב
עט ע"ב בימי רבי בקשו לחתיר נתינים, ותוס'רנת יצחק משלי עמ' רצג
עט ע"ב הגבעונים לא מבני ישראל המה מאי טעמא גזר עלייהו כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תסג
עט ע"ב חי' הריטב"א ד"ה מידימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רפו
עט ע"ב ילפי' מ'להקים לאחיו שם' למעט סריסבשבילי התלמוד ח"א פסחים לג ע"א
עט ע"ב להקיםהכתב והקבלה דברים פכ"ה פסוק ו
עט ע"ב רחמנים ביישנים גומ"חמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' קכז, ח"ג עמ' קלד
עט ע"ב שלושה סימנים באומה זובעקבות משה שמות עמ' כג
עט ע"ב שלש מדות בישראל בו'חיים תחלה (תשסא) אופן יב עמ' יא ד"ה ויתבאר
עט ע"ב שלשה מדות יש בישראל רחמנים ביישנים וג"ח וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נב ע"ב
עט ע"ב שלשה סימנים ישנם בבני ישראל רחמנים ביישנים גומלי חסדיםעבודת עבודה (תשסד) עמ' קצד
עט ע"ג ג' מידות יש בישראל ואחד מהנה וכו'חיים תחלה (תשנג) עמ' לא
עט שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנין והבישנין וגומלי חסדים, בישנים דכתיב ובעבור תהיה יראתו על פניכםכנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' ט
עט. אין לך אשה שכשרה ליבוםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסו
עט. אלא העבירו וקלטומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רפב
עט. ביישנים רחמנים וגומלי חסדיםאבני אש (אויש) מועדים עמ' עט
עט. ביישנים רחמנים וגומלי חסדיםמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רנו
עט. ביישנים, רחמנים גומלי חסדיםדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' רעג
עט. בימות דוד נתוספו ק"נ אלף גריםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' ד
עט. בימי דוד נתוספו גרים על ישראלתורי זהב (תשעג) עמ' רמג
עט. בימי רבי בקשו להתיר נתיניםפנים מסבירות עמ' שט
עט. בנ"י רחמנים ביישנים וגומלי חסדיםשיחות לספר שמות עמ' רנב
עט. בני ישראל ביישניםמשנה למלך (תשסח) עמ' קכה
עט. בניו של שאול נתלו על העץ מתחילת קציר חיטים עד ימות הגשמים וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תרלט
עט. בעבור תהיה יראתו על פניכםגור אריה שמות פכ"א הערה 242
עט. ג' מדות באומה זו, ביישנים רחמנים גומ"חמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תסו
עט. ג' מדות יש באומה זו ואחד מהם רחמניםעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קכז
עט. ג' מידות שבישראל ביישנים רחמנים גומלי חסריםשבט מישראל (קרמניץ) פרק לג פסוק יב
עט. ג' סימני זרע ישראל היפך גבעונים וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשצא
עט. ג' סימנים באומה זו ביישנים רחמנים וגומלי חסדיםמגדל עוז (תשעח) עמ' רנב, רנה
עט. ג' סימנים באומה זו רחמנין ביישנין וגומלי חסדיםנצח ישראל (הרטמן) עמ' כא הערה 10
עט. ג' סימנים בישראל ביישנים רחמנים גומלי חסדים וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' יב, כד
עט. ג' סימנים בישראל רחמנים ביישנים גומלי חסדיםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרח
עט. ג' סימנים בישראל רחמנים ביישנים גומלי חסדיםתורי זהב (תשעג) עמ' טז
עט. ג' סימנים בישראלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תתח
עט. ג' סימנים יש באומה זו - הרחמנים והביישנין וגומלי חסידםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ס, תטז-תיז
עט. ג' סימנים יש באומה זוגור אריה בראשית פכ"א הערה 83, פכ"ד הערה 95
עט. ג' סימנים יש באומה זושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רנז, רע, רפד
עט. ג' סימנים יש באומה זושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רב
עט. ג' סימנים יש באומה זושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' כח
עט. ג' סימנים יש באומה זו הרחמנים הביישנים וגומלי חסדיםמצור דבש עמ' רמה
עט. ג' סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדיםשיחות ר' ראובן עמ' נג
עט. ג' סימנים יש באומה זו הרחמנין והביישנין וגומלי חסדיםדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קצג
עט. ג' סימנים יש באומה זו וכו', ביישנין דכתיב בעבור תהיה יראתו על פניכםמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תרומה עמ' רכד
עט. ג' סימנים יש באומה זו כי גומלי חסדים בו'כתר תורה (תשסז) עמ' קעח
עט. ג' סימנים יש באומה זו רחמנים ביישני וגומלי חסדיםנזר הקדש ח"ב עמ' תט
עט. ג' סימנים יש באומה זו רחמנים ביישנים גומלי חסדיםלהורות נתן בראשית עמ' רז
עט. ג' סימנים יש באומה זו רחמנים ביישנים וגמ"חקשוטי כלה ח"י אות רסב
עט. ג' סימנים יש באומה זו, הרחמנים והביישנין וגומלי חסדיםדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קמ, רנו
עט. ג' סימנים יש באומה זו, הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים וכו'דעת תורה דברים ח"ב עמ' ז
עט. ג' סימנים יש באומה זו, רחמנים ביישנים וגומלי חסדיםאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קעג
עט. ג' סימנים יש באומה זו, רחמנים ביישנים וגמ"חחמודי צבי מועדים עמ' מג
עט. ג' סימנים יש בישראל ביישנים רחמנים גומלי חסדיםערבי נחל (תשסד) עמ' תשמ, קטז, ח"ג עמ' סא
עט. גומלי חסדים רחמנים וביישניםבת עין (תשסז) עמ' דש
עט. גרים גרוריםתשבי (תשסה) עמ' סב שורש גר
עט. הגבעוניםתורת יחיאל בראשית עמ' כב, תכד
עט. הגבעונים תלו ז' מבני שאולשיחות לספר במדבר עמ' עה
עט. העבירום לפני ארון כל שארון קלטו וכו'יפה מראה (שנ) קדושין פרק ד דף רעב ע"ג-ע"ד; חכמת שלמה (לוריא, שמב) פרק ח דף לה ע"א
עט. העבירום לפני ארון, כל שהארון קולטו, למיתהמנחת אליהו (תשסא) עמ' קלב
עט. הרחמנים והביישנין וגומלי חסדיםהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' סג
עט. ובעבור תהיה יראתו וגו' זהו הבושהעבודת יצחק בראשית עמ' פח
עט. והא כתיב לא יומתו אבות על בניםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרעו
עט. והכתיב לא יומתו אבות על בנים וכו' מוטב שתעקר אות א' מן התורה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כא דף שלג ע"ד; יפה מראה (שנ) קדושין פרק ד דף רעב ע"ד; מגילת אסתר (ליאון, תכ) שורש ב דף יח ע"ב
עט. וכי משא פנים יש בדברדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2142
עט. ונתינים דוד גזר עליהם משה גזר עליהםלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ט סימן כט דף עה ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ט דף לב ע"ב; יפה מראה (שנ) קדושין פרק ד דף רעא ע"ב
עט. יהושע גזר עליהןגור אריה דברים פכ"ח אות ו
עט. ישראל ביישניםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 536, פ"ו הערה 1057
עט. ישראל ביישנים הםכד הקמח (מישור) עמ' קס, שמ
עט. ישראל ביישנים ורחמנים וכו'בוצינא דנהורא (תשסז) עמ' צה
עט. ישראל ביישנים רחמנים גומלי חסדיםויגד יעקב עמ' תקיג, תרצט, תשא
עט. ישראל ביישנים רחמנים גומלי חסדיםנטריקן (תשעד) עמ' רה
עט. ישראל הם ביישנים רחמנים גומלי חסדיםמטר השמים (תשנז) עמ' שכ, שלא, שלב, שמג
עט. ישראל הם רחמנים ביישנים גומלי חסדיםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קלב
עט. ישראל רחמנים וביישנין וגומלי חסדיםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רצז
עט. כל מי שהוא מזרע ישראל יש בו מדת רחמנותדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תנג
עט. כל שיש בו ג' סימנים הללו ראוי להדבק באומה זואמרי יקותיאל (תשסא) עמ' ח, י
עט. כל שיש בו ג' סימנים הללו ראוי להדבק באומה זואמרי יקותיאל (תשסג) עמ' לה, רטז
עט. למען תהי' יראתו על פניכם זו הבושהיגל יעקב (תשנג) חיי שרה אות עח
עט. למען תהיה יראתו על פניכם זו הבושהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' קד
עט. מוטב שימחקודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תי
עט. מוטב שתעקר אות אחת וכו' ויתקדש שם שמים בפרהסיאמכתב מאליהו ח"ב עמ' 196
עט. מוטב שתעקר אות מהתורה ואל יתחלל שם שמים בפרהסיאיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קע
עט. מי שיש לו ג' סימנים אלוצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קסו ע"ד
עט. סימן בנ"י - ביישניםבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' ל
עט. סימן לזרע אברהם ביישנים רחמנים וגומלי חסדיםתפארת צבי במדבר עמ' יג
עט. סימן של ישראל גמ"ח ביישנים וכו'תורת חיים (קאסוב) עמ' ריג
עט. סימני האומה הישראליתדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קפא, קיג
עט. סריס אדםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רנח
עט. פייסינהו, ולא מפייסו וכו' לכך נאמר והגבעונים לא מבני ישראל המהמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שמח, תו, תקלו
עט. רחמנים ביישנים גומלי חסדיםקשוטי כלה (תשסג) עמ' קמו
עט. שלושה סימנים יש באומה זו רחמנים, ביישנין, וגומלי חסדיםדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 98
עט. שלושה סימנים יש באומה זו, רחמנים, ביישנים וגומלי חסדיםחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' תרסב
עט. שלש מדות באומה זויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נג
עט. שלש מדות באומה זויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נג
עט. שלשה סימנים באומה זו רחמנים ביישנים וגומלי חסדיםים שמחה עמ' קח
עט. שלשה סימנים באומה זו רחמנים ביישנים וגומלי חסדיםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תיב
עט. שלשה סימנים באומה זו, רחמנים, ביישנים, גומ"ח+ס' המדות (דובנא, תשסו) שער פתיחה
עט. שלשה סימנים באומה זו, רחמנים, ביישנים, גומ"חס' המדות (דובנא, תשסו) - פתיחה
עט. שלשה סימנים בבני ישראלשירת דוד (תשסז) עמ' כד
עט. שלשה סימנים יש באומה זודולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' לב, קפב
עט. שלשה סימנים יש באומה זודרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 104
עט. שלשה סימנים יש באומה זוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' עג, רסט, תצד
עט. שלשה סימנים יש באומה זושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' יג
עט. שלשה סימנים יש באומה זושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קעו
עט. שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדיםאגרת הטיול (תשעה) עמ' קכו
עט. שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדיםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רסח
עט. שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדיםשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק טו אות יח
עט. שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדיםשל"ה (תשנז) פרשת שמות אות ו
עט. שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים וכו'רחמי הרב עמ' יד, כט, לא, קכ, קל
עט. שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים רחמניםמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' נ
עט. שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדיםעירין קדישין השלם עמ' רלח
עט. שלשה סימנים יש באומה זו וכו' כל שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי להדבק באומה זומבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רלו
עט. שלשה סימנים יש באומה זו רחמנים ביישנים וגומלי חסדיםהגות לב עמ' 98
עט. שלשה סימנים יש באומה זו רחמנים ביישנים וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' כה
עט. שלשה סימנים יש באומה זו רחמנין ביישנין וג"חדברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת וירא דף עו ע"ג, ומטות דף קמז ע"ג; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כא דף של ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת עקב דף רע ע"א; יפה מראה (שנ) קדושין פרק ד דף רעא ע"ג; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר כא דף יד ע"ג, וש' המדות מאמר יב דף לא ע"ד, ופרשת חיי שרה דף נא ע"א
עט. שלשה סימנים יש באומה זו, רחמנים וביישנין וגומלי חסדיםבן מלך - חכמה ומוסר עמ' רעח
עט. שלשה סימנים יש באומה זו: הרחמנים, והביישנין, וגומלי חסדיםדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קעה עמ' עג, דרוש ריא עמ' רמ
עט. שלשה סימנין יש באומה זושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שנח, שסט
עט. שלשה סמנים באומה זובית שלום מרדכי עמ' כ
עט. שלשת הסימנים של אומה זו שהם רחמנים, ביישנים, גומלי חסדיםפחד יצחק פסח מאמר סא
עט. תוס' נתינים אסורים מה"תגור אריה דברים פכ"ח הערה 31
עט. תפארת עם קדשינו רחמנים גומלי חסדים והמתאכזר יש לחוש עליו אם הוא מזרע ישראלאור לשמים (תשסג) עמ' שלו
עט: אילונית פטורה מן הייבוםגור אריה דברים פכ"ה אות יג
עט: אמר ר' יהושע, שמעתי שהסריס חולץחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' נח
עט: אמר רבי יהושע שמעתי וכו' ואין לי לפרששמן ראש סוכות ח"א עמ' פו
עט: בימי דוד נתוספו גרים על ישראל ק"נ אלףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קצ
עט: ג' מדות באומה זוכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' מז
עט: ג' סימנים יש באומה זו כו'עלי שור ח"א עמ' קמח
עט: ג' סימנים יש באומה זונתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' נ, סו, קמד, רא, שכט, שלח
עט: ג" סימנים באומה זו וכו'ואני תמיד עמך עמ' רלז
עט: ד' מדות טובות יש בישראלקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תשנב
עט: לא כי אלא סריס חמה חולץ וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קסז
עט: פצוע דכא וכרות שפכה וסריס אדם וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קסז, קסט
עי: הגון הוא למלךתשבי (תשסה) עמ' עח שורש הגון
עמוני ולא עמוניתמגלה צפונות ח"ג פ' תצא
עניין יבום וחליצההנפש החכמה סימן כ
עפ ע"ב ראיתי לבן פדת שיושב ודורש כמשה מפי הגבורהשם דרך - כתר תורה עמ' רכא
ער: עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואביתאור האורות עמ' ג
ערל לא יאכל תרומהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קנח
פ ע"א אילונית וכו' מקטנותה יצתה לבגרימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקמא
פ ע"א אכל חלב ונולדו בו סימני סרים, ותוס'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' צב
פ ע"א בחת"ם סריםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שפח
פ ע"א במחלוקת רב ושמואל בדין סריס ואיילונית באורךברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כב
פ ע"א מקטנותם יצאו לבגרמנחת קנאות עמ' צט
פ ע"ב איזהו סרים וכו' ואלו הן סימניו כל שאין לו זקן וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' נה, קיח, תסה
פ ע"ב דעת רבה תוספאה בזמן עיבורתורת מנחם ח"ב עמ' 73
פ ע"ב הרי הוא כסריס וכו' כל שאין לו זקןאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 822
פ ע"ב כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמעדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' נו
פ ע"ב סריס וכו' שאין לו זקןדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' עה
פ ע"ב עיבור י"ב חודש כרבא תוספאהתורת מנחם חמ"ג עמ' 31
פ ע"ב רב הונא אמר עד שיהו כולם ר' יוחנן אמר אפילו באחד מהןהר המוריה עמ' רנ
פ ע"ב רש"יהכתב והקבלה ויקרא פ"כ פסוק יט
פ"א מ"א צרת אילונית מותרתבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קסב
פ"א תוס' - מאני ה' דסיפא קא דרישמחושקים כסף דף נה ע"ג
פ"ב מ"א מאמר הוא לשון קידושיןאור לשמים (תשסג) עמ' קעא
פ"ב מ"גערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 164
פ"ב מ"ה בתוי"ט תיבת "מאן" הוא פעלגור אריה דברים פכ"ה הערה 49
פ"ג מי"ג היבמה שאמרה לא נבעלתי עד ל' יום כופין אותו לחלוץ לאחר ל' מבקשים ממנו שיחלוץ להתורי זהב (תשעג) עמ' תסו
פ"ד מ"י ר' יהודה אומר הנשואות יתארסו וכו'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קלה
פ"ד מ"י ר' יהודה אומר הנשואות יתארסו וכו'פירוש הרמ"ז על הקדמת הזוהר עמ' קמ
פ"ד רש"י תקוץ אצפורניה קאי וכו'לשון ערומים ליקוטי רב"י דף כב ע"ג
פ"ה מ"ג מה' אם קהלת מטמא את הידים או לאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שטו
פ"ה מ"הערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 224
פ"ו אשכחיה ר"י לאליהו א"ל כתיב אעשה לו עזר וכו'לשון ערומים ליקוטי רב"י דף כב ע"ד
פ"ו מ"א יין בן מ' יום כשר לנסכיםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קסו, קע
פ"ו מ"ו בית הלל שצריך לכל אדם להיות לו בן ובת עכ"פאור לשמים (תשסג) עמ' רח
פ"ו מ"ו האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 141
פ"ו מ"ו האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשהעל ישראל גאותו עמ' שב
פ"ו מ"ו לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים. בית שמאי אומרים שני זכרים. ובית הלל אומרים זכר ונקבהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רב
פ"ח מ"ד אמר רבי יהושע שמעתי ואין לי לפרשמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות יתרו יד
פ"ח מ"ז אליהו בא לעשות שלום בארץאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תסז
פ"י מ"א מדינת היםפחד יצחק חנוכה מאמר י
פ"יב מ"גערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 79
פ. אבל חלב מבן י"במשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' כה
פ. איילונית אין לה ימי נערותגור אריה שמות פכ"א הערה 393
פ. כיון דתחילתו וסופו לקוי וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלט
פ. מחלוקת בית שמאי ובית הלל בזמן קביעות סרים ואיילוניתדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2232-2233
פ. סריס חמה שהוא לקוי ממעי אמו שנולדו בו סימני סריסשם עולם (תשסו) עמ' סב
פ. קדש עצמך במותר לךנועם אלימלך (תשסא) עמ' ע
פ. תוס' ד"ה נעשהגור אריה ויקרא פכ"ד הערה 68
פ. תוס' ד"ה נעשהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקצו
פ. תוס'פרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה צט
פ: איזה איילונית, בת כ' וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שסג
פ: איזהו סריס חמה וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קע, קעא
פ: אישתהי הולד עד תריסר ירחי שתאתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ל(צז), רנו(א)
פ: אלא הא דעבד רבה תוספאה עובדא באשה וכו'של"ה (תשנז) פרשת ואתחנן אות יב
פ: הושיבום על פי חבית של ייןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רמז
פ: ולא הביא סימניןתשבי (תשסה) עמ' קפח שורש סמן
פ: י"ב חדשי הריוןפרפרת הפרשה פרשת וישלח פרק לג פסוק ז
פ: ימי הריון משתהין לפעמים עד י"ב חודשאגרא דכלה ח"א עמ' קעד
פ: כשנתמלא זקנו הוא סימן שאינו סריסאגרא דכלה ח"א עמ' תצג
פ: לפעמים הולד משתהה י"ב חודששבות יעקב (אבולפיה) עמ' קד
פ: סימן של איילונית שאין לה דדיןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כח
פ: סימני אילוניתכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 189
פ: סימני סריסכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 185
פ: סריס - אין לו זקןדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' ריג, מועדים (תשנט) עמ' עו
פ: קולה עבה ואינה ניכרת בין אשה לאיששמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קט
פ: תוס' ד"ה עדמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קעא
פא ע"א א"ל ר' יוחנן לר"ל מי סברתאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רלה
פא ע"א אתם קרויים אדם ולא האומות קרויים אדםשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' מו
פא ע"א אתם קרויין אדםטיול בפרדס ח"ב עמ' יד, שד
פא ע"א אתם קרוים אדם ואין העובדי כוכבים קרוים אדםדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' יד (הגה), טו(הגה)
פא ע"א ומעשה וכו' ומנהו המלך להיות כה"ג וכו' מנהו אין נתמנה לאתהלה לדוד (והרמן) פרק צ פסוק יד הערה כב
פא ע"א עשו משמרת למשמרתיצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' נט, רלג
פא ע"א קודם שבא שלמה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזניםאמרות חיים עמ' יא, קמד
פא ע"א תוס' ד"ה ואיןדרשות באר יצחק עמ' רסב
פא ע"א תוס' ד"ה והלאמכשירי מצוה עמ' קיח
פא ע"א תוס' ד"ה מאי היאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שיח
פא ע"א תוספות - קברי צדיקים אינם מטמאיןעבודת עבודה (תשסד) עמ' ר
פא ע"ב חתיכה של חטאתצפיחית בדבש דף כז ע"ד
פא ע"ב חתיכה של חטאת טמאה שנתערבה במאה חתיכות של חולין טהורות וכו' תעלהתורת מנחם חמ"ה עמ' 158
פא ע"ב תוס' ד"ה ככרות כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש כב דף מה ע"ב
פא תוס' ד"ה ומהמנחה חדשה (חן טוב) פ' נשא
פא. אין העכו"ם קרוין אדם, והא כתיב במדין נפש אדם, ומשני משום בהמהערבי נחל (תשסד) עמ' תפח
פא. אין חייבין על אנדרוגינוס רק במקום זכרותועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסא
פא. אנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' נב, מקראי קדש (תשנג) עמ' רב
פא. אנדרוגינוס נושא אבל לא נישאיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קס
פא. אתם קרויים אדם ואין העכו"ם קרויים אדםערבי נחל (תשסד) עמ' יא, רפא, תעז, תפה, תפח, תקסח, תשיב, תשפט, תתיד, תתקעה
פא. אתם קרויין "אדם"זרע קודש - מועדים עמ' לח, רמד
פא. אתם קרויין אדםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רכג
פא. אתם קרויין אדם ואין עכו"ם קרויין אדםמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' טו {ד' שמות לאדם ו"אדם" המובחר, כי הוא ל' יחיד, ומורה על אחדות ישראל, וע"ד סוד אד"ם גי' מ"ה}
פא. אתם קרויין אדם וכו'שער המלך (תשנז) עמ' תרג
פא. אתם קרוים ארם ולא אומה"עאגרא דכלה ח"א עמ' קנז, רנד, ח"ב עמ' צו, ח"ג עמ' פד, קה
פא. אתם קרוין אדם ואין עכו"ם קרויין אדםדרכי צדק עמ' מה
פא. ד"ה קברי עכו"ם למ"ד דקברי עכו"ם אינם מטמאין אפילו במגע ומשא, למה ציין רבי בנאה קברי האבותערבי נחל (תשסד) עמ' תפג
פא. ושמרתם את משמרתי - עשו משמרת למשמרתיבן מלך - חכמה ומוסר עמ' קכו
פא. טומטום שנקרע אינו מולידודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' כט
פא. ישראל מטמאין באהלאהבת חיים (דייטש) עמ' רכז
פא. מצות פריה ורביה להוליד בן ובתאגרא דכלה ח"א עמ' קיח
פא. קברי עכו"ם אינם מטמאיןערבי נחל (תשסד) עמ' תפג
פא. רש"י ד"ה אפילוגור אריה ויקרא פכ"ז הערה 76
פא. תוד"ה ממגע, צדיקים אין מטמאיןאגרא דכלה ח"ג עמ' קה
פא. תוס' - ואין העכו"ם אתם קרוין אדם ואין העובדי גילולים קרוין אדם, וקשה דאשכחן בכמה דוכתי דאיקרו בני אדם, וי"ל דבני אדם מיקרו ולא אדםערבי נחל (תשסד) עמ' תעח
פא. תרומה בזה"ז מדאורייתאחיי נפש ח"ג עמ' קנב
פא: ג' דברים עשה משה מדעתו וכו' פירש מן האשה וכו'דרכי צדק עמ' כז, לב
פא: לא יבטל אדם מפרי' ורבי' עד שיהי' לו ב' בנים בש"א שני זכרים ובה"א זכר ונקיבהדרכי צדק עמ' כז
פא: מסייע לי' לרב נחמן דאמר שמואל אע"פ שיש לו בנים אסור לעמוד בלא אשה וכו' ואיכא דאמרי הא יש לו בנים בטיל מפרי' ורבי' ובטיל נמי מאשהדרכי צדק עמ' ל
פבמנחה חדשה (חן טוב) פ' שמיני
פב ע"א בד"א בשנימוחהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קפא
פב ע"א יישר כחך ששברתשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תרמ
פב ע"א כל בדאורייתא לא שנא איסור לאו ולא שנא איסור כרתערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 272, ח"ג עמ' 176
פב ע"א קדושה ראשונה קדשה לשעתה וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קעה
פב ע"א רבי יהודה ס"ל מין במינו לא בטללחמי תודה דף טז ע"ב
פב ע"ב אוהבה כגופושפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רפו
פב ע"ב אשר ירשו אבותיך וירשתה ירושה ראשונה ושניה יש להן ושלישית אין להןברכת טוב עמ' כ, פט, צח
פב ע"ב במתני'שמחה לאיש (אלישר) דף מח ע"ג
פב ע"ב ואמר רבי יוחנן מאן תנא ס"ע ר"י כו'יד שלמה (עזרא) דף נז ע"ג
פב ע"ב ירושה ראשונה ושני' יש להמעשה רוקח (ר"א רוקח) דברים לו ע"ב
פב ע"ב ירושה ראשונה ושניהישועות משיחו (תשעח) עמ' 118
פב ע"ב ירושה ראשונה ושניה יש להםשירת הפסח אות קמב
פב ע"ב ירושה ראשונה ושניה יש להם וכו'שער החצר (תשעב) סי' קעה
פב ע"ב ירושה ראשונה ושניה יש להם ושלישית אין להם, ותוס'ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כט
פב ע"ב ירושה ראשונה ושניה יש להם, תוס' ד"ה ירושהדרשות שמואל עמ' קמג
פב ע"ב ירושה ראשונה ושניה יש להןרנת יצחק ישעיה עמ' שצב
פב ע"ב מכבדה יותר מגופוטיול בפרדס ח"א עמ' קעה
פב ע"ב ר' יוסי סב"ל דקדושה ראשונה הי' לה הפסקימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קמב
פב ע"ב רבי יוסי סב"ל דקדושה שני' קדשה לעתיד לבאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קצה
פב ע"ב שלישית אין להם, וכרש"יבית ישי - דרשות עמ' קיז
פב ע"ב תוד"ה ירושהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' יח, קלג
פב ע"ב תוס' ד"ה ירושה - דהכי פירושו כיון שגלו נפטרו שקדושה ראשונה לא קדשה לעתיד ולא היה חובה להם לקדש את כל א"י וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קח
פב ע"ב תוס' ד"ה ירושהאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קכא
פב ע"ב תוס' ד"ה ירושהצמח צדקה עה"ת עמ' קכא
פב. אין בן דוד בא עד שיכלו הנשמות שבגוףאגרא דכלה ח"ג עמ' שמב, שעא
פב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' צז, שכא
פב. אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוףערבי נחל (תשסד) עמ' שכח, תשלח, תתקלז, תתרלג
פב. בריה הוה ספקמקראי קדש (תשנג) עמ' שלא
פב. גם בדרבנן אם רבה האיסור אסירעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצד
פב. דמין במינו אפילו באלף לא בטל ושלא במינו בטל בששיםתורי זהב (תשעג) עמ' תיב
פב. ל"ש איסור לאו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמח
פב. מ' סאה מכוונותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רסו
פב. מן התורה רוב היתר בעינןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצה
פב. קדושה שני' קדשה לשעתה ולע"לתורת יחיאל בראשית עמ' קג
פב. ר"י ס"ל תרומה בזמן הזה דאורייתאחנן אלקים עמ' נ, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רצא
פב. שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמוראגרא דכלה ח"ב עמ' קע
פב. תוס' ד"ה שתי קופותנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
פב. תרומה בזמן הזה דרבנןדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' עו
פב: איכא מאן דאמר דקדושה ראשונה לא קידשה לעתיד, אבל קדושת עזרא קידשה לעתידערבי נחל (תשסד) עמ' תתכ
פב: ארץ ישראל נקראת ירושהערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' פז
פב: אשר ירשו אבותיך וירשתה ירושה ראשונה ושני' יש להן ושלישית אין להןחיי נפש ח"ג עמ' קסב
פב: אשר ירשו אבותיך וירשתה, ירושה ראשונה ושני' יש להן וכו'חיי נפש ח"ד עמ' שסט
פב: השרוי בלא אשה שרוי בלא שלוםדברים נחמדים (תשסה) עמ' ע
פב: ירושה ראשונה ושניה יש להם שלישית אין להםחנן אלקים עמ' קמט, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלט, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לה, ריא
פב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה וכו' בלא תורהאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' א, ב, לח, מד, נב, צה
פב: כל אדם שאין לו אשה, שרוי בלא שמחהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רז
פב: רבי יוחנן ס"ל דקדושה ראשונה לא קדשה לעתידערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' פז
פב: שני ירושות אשר ירשו אבותיךיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ריב
פב: תד"ה ירושהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' עו, רל
פב: תוד"ה ירושה תרומה בזה"ז דאורייתאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' עה, עח
פב: תוד"ה ירושהמאורי שערים עמ' תכ
פב: תוס' ד"ה א"ר יוחנן עד רובו ובקוה"ע סי' נטפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה נד
פב: תוס' ד"ה ירושהנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
פב: תוס' ד"ה ירושהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רכג*
פב: תוס' ד"ה ירושה ביבמות דף פ"ב אמר רבי יוחנן דלא קידשה קדושה ראשונה לעתיד, וקשה דבזבחים יליף רבי יוחנן דהמעלה בזמן הזה קדשים בחוץ חייב, דקידשה לעתיד. וי"ל דדוקא לתרומות ומעשרות בטלה קדושת הארץ, אבל לא לקדושת מחיצות כגון בית המקדש וירושלים ובתי ערי חומה, דלזה לא בטלה. והטעם, דארץ ישראל נקראת ירושה ונחלה אין לה הפסק. ועוד י"ל, דמשום הכי חייב בקדשים בחוץ משום דקדושת ירושלים לא בטלה, דכתיב זאת מנוחתי עדי עדערבי נחל (תשסד) עמ' תקכח, תתכא, תתכז, ח"ג עמ' פז
פב: תוס' ד"ה ירושהחמודי צבי בראשית עמ' רעח
פב: תוס' ד"ה נתן וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עד
פב: תוס'פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה יד
פג ע"א במה אשה עוזרתו לאדם וכו' לא נמצאת מאירה עיניו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שיד
פג ע"א הלכה כר' יוסי באנדרוגינוס ובהרכבה ושמואל אמר בקושי ובקידושמגילת סמנים עמ' קכ
פג ע"א והא דרב אשי בדותא היאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' מ ד"ה ומעתה
פג ע"א זכה נעשית לו עזרטיול בפרדס ח"א עמ' רכח
פג ע"א זכה נעשית לו עזר, לא זכה כנגדודרכי אמונה דרך סז
פג ע"א כל דבר שבעולם אינו מתברך אלא בשביל ישראלאיתן האזרחי עמ' רעב
פג ע"א כל מי שאין לו קרקע אינו אדםטיול בפרדס ח"ב עמ' תא
פג ע"א עד שיכלו הנשמות שבגוףס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' ח, נג
פג ע"א עם הרומח לחמורטיול בפרדס ח"א עמ' קצא
פג ע"א רב הוה קא מצערא ליה דביתהונחלת צבי (פאליי) עמ' רמב
פג ע"א רב הוי מצער ליה דביתיהואיתן האזרחי עמ' שטו
פג ע"א רבי חייא הוי קא מצערא ליה דביתהו וכו'טיול בפרדס ח"א עמ' רכז
פג ע"א רש"י ד"ה ולר"ל. אלא לר"ל דאמר מידי דאורייתא לא בטיל וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' מ ד"ה ומעתה
פג ע"א תוס' ד"ה ברי' בפני עצמהבנין שאול עמ' קסט
פג ע"א תוס' ד"ה בריהמכשירי מצוה עמ' קעה
פג ע"א תוס' ד"ה משום. ומיהו קשה למאי דס"ד השתא אמאי תרומה טהורה עולה בק"אדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' מ ד"ה ומעתה
פג ע"ב אין אדם אוסר דבר שאינו שלולחמי תודה דף יד ע"ב, קנז ע"ב
פג ע"ב אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קל
פג ע"ב אמר רבי אסי אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףדברי ישכר (רוזנבוים) עמ' רו, ריא
פג ע"ב אשה טובה שהתורה נמשלה בהאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קח
פג ע"ב אשה יפה אשרי בעלה מספר ימיו כפליםדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שכה
פג ע"ב בא וראה כמה טובה אשה טובה וכו'טיול בפרדס ח"ב עמ' רלא
פג ע"ב היה העולם שמםדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שכג
פג ע"ב המבטל פריה ורביה ממעט את הדמותפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קסב, קפג
פג ע"ב המלוה לעני בשעת דחקו עליו הכתוב אומר אז תקרא וה' יענהדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קלד
פג ע"ב השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה ובלא טובה ובלא תורהטיול בפרדס ח"א עמ' כד, נט-ס
פג ע"ב ואמר רבא בא וראה כמה טובה אשה טובה וכו' דכתיב מצא אשה מצא טוב וכו'מחזה עינים (לוויטאן) עמ' רכב
פג ע"ב חשקה נפשו בתורה פטור מפ"וחכמת התורה ויצא עמ' כג, עג, קנג
פג ע"ב כל מי שאינו עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמיםואותו תעבוד עמ' שנג
פג ע"ב לא, דלא נשקול רובו, ואיבעית אימא שאני הכא דאיכא למימר שאני אומרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קצ ד"ה ונראה
פג ע"ב קא מחטטי שכבי וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תרג
פג ע"ב קדושה א' ופניה כו' ותוס'עינות מים דף נה
פג ע"ב רבי אליעזר אומר, כל מי שאינו עוסק בפריה ורביה וכו'נפש חיים (פאלאג'י) דף קפב ע"א [רעה ע"א אות יט]
פג ע"ב רשב"א ד"ה וסבר. ויש לומר דכיון שנפלה ודאי תרומה לתוך אחת מהן ושתי הקופות במוקף וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קצא ד"ה ומה
פג ע"ב רשב"א ד"ה וסבר. ומסתברא שלא אמרו שאני אומר אלא במקום שיש שיעור וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קצט ד"ה והנלע"ד
פג ע"ב תוס' ד"ה איןמגילת סמנים עמ' קכ
פג ע"ב תוס' ד"ה אין אדםהכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק טו = דברים פכ"ב פסוק ט
פג. אין אדם אוסר דבר שאינו שלוחנן אלקים עמ' קמט
פג. אמר רב ליתא למתניתין מקמיה ברייתאמקראי קדש (תשנג) עמ' רג
פג. אנדרוגינוס בריה בפני עצמוכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 10
פג. אנדרוגינוס הוא בריה בפני עצמהגור אריה ויקרא פ"א הערה 219
פג. אנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קס
פג. אנדרוגינוס לא הכריעו בו חכמים והוא בריה בפני עצמואגרא דפרקא (תשסה) עמ' שעה
פג. אעשה לו עזר כנגדו - זכה עוזרתו, לא זכה כנגדועקבי אבירים (תשסה) עמ' קיד, תלה
פג. אשתו של רב היתה עושה להיפוךקרבן מנחה (תשעד) עמ' קסו
פג. אתם קרויין אדם ואין העוברי כוכבים קרויין אדםדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שסה
פג. בא אדם על כל בהמה וחיה וכו' ולא נתקררה דעתואגרא דכלה ח"ב עמ' פו, קעג
פג. בריה בפני עצמה וכו'תשבי (תשסה) עמ' כב שורש אנדרוגינוס
פג. דיין שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטאערבי נחל (תשסד) עמ' נה
פג. דיינו שמגדלות את בנינושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תקכו
פג. דיינו שמגדלות בנינו לתורה ומצילות אותנו מן החטאאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קעד
פג. דיינו שמגדלת בנינו ומצילות אותנו מן החטארנת יעקב עמ' קטו
פג. דעת רש"י טבל אסור מצד שמעורב בו תרומהדברי יונה עמ' קנט
פג. והמלוה סלע לעני בשעת דחקו עהכ"א אז תקרא וה' יענהחמודי צבי שמות עמ' רפג
פג. זוכה ע"י לתורה ומשמרתו מן החטאאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' לח
פג. זכה נעשה לו עזר לא זכה הוא כנגדואורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קכז, קעד
פג. זכה נעשית לו עזרשמן ראש - ימים נוראים עמ' רכח
פג. זכה עזר לא זכה כנגדומגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קיד
פג. זכה עזר לא זכה כנגדומראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' קמו
פג. זכה עזרתו לא זכה כנגדואמרי יקותיאל (תשסא) עמ' ד, לב
פג. חות דרגא ונסיב איתתאקרבן מנחה (תשעד) עמ' רפה
פג. כל אדם שאין לו אשה אינו אדםדרכי צדק עמ' כח, לג
פג. כל המשפחות היו מתברכות בשביל ישראלנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' ס
פג. משפחות הדרות באדמה מתברכותשמן ראש - ימים נוראים עמ' קסב
פג. רב כי הוה מיפטר מרבי חייא א"ל רחמנא ליצלך ממידי דקשה ממותא נפק דק ואשכח ומוצא אני מר ממות את האשהנחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות לא
פג: איזהו זכר שיש לו שני משכבות זה אנדרוגינוסעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קס
פג: אין ארם אוסר דבר שאינו שלומבשרת ציון ח"א עמ' צט
פג: אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףעקבי אבירים (תשסה) עמ' תכט, תנב
פג: אין בן דוד עד שיכלו נשמות שבגוף, וברש"יאגרא דכלה ח"ג עמ' שעא
פג: אל תצר צרת מחר וכו'דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רצב
פג: אר"ת אר"ח כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובהאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קעה
פג: אשה רעה צרעת לבעלהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' צז, תקו, תקטו, תקלו, תקס, תקעט
פג: במערבא בי נסיב איתתא וכו' מצא אשה מצא טוב וכו' ומוצא אני מר ממותאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' כז
פג: בן עזאי לא נשא אשה מחמת שנפשו חשקה בתורהעקבי אבירים (תשסה) עמ' קפט
פג: ומה אעשה שנפשי חשקה בתורהאגרא דכלה ח"ב עמ' פז
פג: ורש"י אמר נבל בלבו אין אלהיםדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שז
פג: חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרךאגרא דכלה ח"ב עמ' קנח
פג: כיון שנשא אדם אשה עונותיו מתפקקיןאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' נט
פג: כמה טובה אשה טובה שהתורה נמשלה בהשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שכ
פג: כמה רעה אשה רעה דכתיב ומוצא אני מר ממות את האשה אי בגיהנם משתעי קרא כמה רעה שגיהנם נמשל להנחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות לא
פג: להרבות הדמותערבי נחל (תשסד) עמ' תתקעד
פג: למד תורה בילדותוחקל יצחק (תשסג) עמ' פב
פג: מאמר בן סירא אל תצר ליום מחר כי לא תדע מה יולד יום מחר יבוא ואיננו ונמצא דואג על עולם שאינו שלוערבי נחל (תשסד) עמ' סג, תתשב
פג: נאה אתה דורש ואין נאה אתה מקייםנחמד ונעים (תשסח) פרקי אבות אות ט
פג: נפשי חשקה בתורהבאר ראי (רוזן) תורה סי' ב אות א
פג: נפשי חשקה בתורהחקל יצחק (תשסג) עמ' תיא
פג: נשא אדם אשה בילדותו ישא בזקנותו שנא' בבוקר זרע וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' רסד, שצז, ח"ב עמ' רסא
פג: עד שיוכלו כל הנשמות שבגוףחקל יצחק (תשסג) עמ' תסה
פג: עד שיכלו בל הנשמות שבגוףנחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות א
פג: על שאינו עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמיםשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות לד
פג: תוס' ד"ה איןגור אריה ויקרא פ"א הערה 153
פג: תוס' ד"ה ירושהחמודי צבי ויקרא עמ' קח
פד מ"ג שומרת יבם שנפלו לה נכסיםשער המלך (תשנז) עמ' שכג
פד מפני מה היו אבותינו עקורים וכו'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' רעו
פד ע"א הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםטיול בפרדס ח"ב עמ' רמז
פד ע"א הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' קיח
פד ע"א הקב״ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' יח, לד
פד ע"א מפני מה היו אבותינו עקורים וכו'ואותו תעבוד עמ' פא, שכא
פד ע"א מפני מה היו אבותינו עקרים מפני שהקב"ה מתאוה לתפילתם של צדיקיםפתגמי אורייתא ח"א עמ' רסח
פד ע"א מפני מה היו אבותינו עקרים, מפני שהקב"ה מתאווה לתפלתן של צדיקיםדרשות באר יצחק עמ' רנג
פד ע"א ר' אלעזר בן שמועבאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ה אות ב
פד ע"א שאינו דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשעגאולת ישראל עמ' כד
פד ע"א תוד"ה יוציא ויתן כתובהאיתן האזרחי עמ' ד
פד ע"א תוס' ד"ה יש מותרות, כן דרך התנא לאחר שפי' הלכות המסכתא חוזר ושונה אותם בלשון קצרמצווה ועושה ח"א עמ' תפ
פד ע"א תפלתן של צדיקים מהפכת מדותיו של הקב"ה ממרת רגזנות למדת רחמנותטיול בפרדס ח"א עמ' עא, קט
פד ע"במנחה חדשה (חן טוב) פ' תצא
פד ע"ב הא מדר' יהודה א"ר נפקאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תנד
פד ע"ב הוזהרו כשרות וכו' לא יקחותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תפב, ח"ב עמ' רצט
פד ע"ב השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשיןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רפג, תפא
פד ע"ב לא יקהו לא יקהו מלמד שהאשה מוזהרת על ידי האישהר המוריה עמ' קמה
פד ע"ב מתיב רביןנשמת כל חי חלק א (סימן לח) דף לט ע"א (ד"ה נחזור)
פד ע"ב רמב"ן בלפני עורתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תפב
פד ע"ב רש"י ד"ה עונשיןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רפד, תפא, ח"ב עמ' יז, רעח
פד. אין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות מישראלשרתי ח"א עמ' קפו
פד. אינו דומה תפלת צדיק בן צדיקשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תקנו
פד. אמר רבי כשהלכתי ללמוד תורה אצל ר"א בן שמוע חברו עלי תלמידיםילקוט עטרת צבי עמ' שמז
פד. בזמן שזרעך אחריך שכינה שורה, אין זרעך אחריך על מי שורה, על העצים ועל האבניםלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' מד
פד. הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קמג, קנג
פד. הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםשמן ראש - ימים נוראים עמ' קסט
פד. ואלו מותרות ליבמיהןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' טז
פד. ובנים לא היו להם הא אם היו להם בנים לא מתוקרבן מנחה (תשעד) עמ' תח
פד. יצחק אבינו עקר היהחקל יצחק (תשסג) עמ' קו, קח
פד. למה נמשלה תפלת צדיקים כעתר מה עתר וכו' כך תפלת צדיקים מהפכת מדה"ד למדה"רערבי נחל (תשסד) עמ' קצח
פד. לפי שאינו דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשעישמרו דעת עמ' נו
פד. לפי שאינו דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשעשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' נא
פד. מפגי מה אמותינו עקרות היו מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםנחמד ונעים (תשסח) ויצא ד"ה ונראה כי הנה
פד. מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםמחשבת מוסר ח"א עמ' קצד
פד. מפני מה היו אבותינו עקריםאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' כג
פד. רבי היה תלמידו של רבי אליעזר בן שמועבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 53-54
פד. שהה עם האשה י' שנים ולא נפקד צריך לגרשהאגרא דכלה ח"א עמ' שלב, שלו, ח"ג עמ' קצח
פד: אשה מוזהרת בחייבי לאוין דכהונהפנים מסבירות עמ' קטו
פד: אשה שנשאת לשני אנשים ומתו לא תנשא לשלישיאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קסב
פד: הנשים פסולות הוזהרו שלא לינשא לכשריםכרם חמד (תשסו) עמ' קג
פד: השוה הכתוב אשה לאישגור אריה ויקרא פי"ח הערה 24
פד: השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורהתיבת גמא (תשסז) עמ' קז
פד: השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שנב
פד: השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורהאמרי נועם (מועדים) תשובה ו [מבן המחבר]
פד: לא יקהו ב' פעמים לחייב הנקיבה כזכרתיבת גמא (תשסז) עמ' קסב, רנז
פה ע"א א"ל נישאת לרביעי וכו' אדעתא דהני לא גרשתיך וכו' אנן משתקינן ליה וכו' אלא אמרינן השתא הוא דברייתאדרושים ואגדות חתם סופר עמ' יט
פה ע"א בעיא הך איתתא חוטרא לידה ומרא לקבורהימי דוד (תשסז) עמ' לה
פה ע"א ואי לא כתיב בני אהרן הוי מחייבי מלא יקחודברי שאול ויקרא עמ' קכח
פה ע"ב איש דרכו לכבוש וכו' ולא קאמר פרו ורבועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 141
פה ע"ב הא מני ר"מ היא דאמר מעשר ראשון אסור לזריםאחרית השנים עמ' נב
פה ע"ב האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' פ
פה ע"ב המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו למעלהדרך מצותיך (חב"ד) עמ' כד
פה ע"ב זהו מרגילההכתב והקבלה שמות פכ"ג פסוק יד
פה ע"ב כשם שמצוה לומר רבר הנשמע כך מצוהשלא לומר דבר שלא נשמעטיול בפרדס ח"א עמ' צט
פה ע"ב מותר לו לאדם לשנות בדבר השלוםדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קכ
פה ע"ב מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמענחלת צבי (פאליי) עמ' קצ
פה ע"ב עשו חיזוק לדבריהם כשל תורהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יד
פה ע"ב צוה השי"ת לשנות מפני השלוםתורת העולה (תשעה) עמ' תרס
פה תוס' ד"ה ונ"ממנחה חדשה (חן טוב) פ' תצא
פה. אלמנה לכ"ג - מזונותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שכט
פה. אשתו של ר' חייאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שעח
פה. יורה כחץנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רלה
פה. כשם שמצוה לומר כו' שלא לומרמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קפז
פה. לחייב גם נשים באיסורי ביאה דכהונהדברי יונה עמ' מח
פה. מה לטומאה שכן אינו שוה בכלכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' מט
פה: אישה אינה מצווה על פריה ורביהאגרא דכלה ח"א עמ' קכח, קסא
פה: דברי סופרים צריכים חיזוקבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 424
פה: דרכו של איש לחזר ולא דרכה של אישהאגרא דכלה ח"א עמ' קל
פה: הא מני ר"מ היא וכו'תפארת ראובן עמ' קטו
פה: כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעשמן ראש - ימים נוראים עמ' רנ
פה: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' תקנד
פה: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעקומץ המנחה (צונץ) דרוש פא אות ב
פה: כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמעעקבי אבירים (תשסה) עמ' ח
פה: לשנות מפני השלוםתורת העולה ח"ג פרק פא
פה: מותר לשנות מפני דרכי שלוםזרע קודש - מועדים עמ' רנח
פה: מותר לשנות מפני דרכי שלוםקרבן מנחה (תשעד) עמ' עג
פה: רבי אבא אמר חובה שנא' אל תוכח לץ וגו'שדה יעקב עמ' מה
פה: שינה הש"י מפני השלוםאגרא דכלה ח"א עמ' שנח
פה: תוס' ד"ה ולא קאמר, לרב יוסף פסוק פרו ורבו לא נאמר רק לברכהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' נט, ס
פה: תרומה לכהן מעשר ראשון ללוי דברי ר"עעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פה, פו
פושמחה לאיש (אלישר) דף מח ע"ג
פו ואתנה צאני צאן מרעיתיאות לישועה דף יב ע"א
פו ע"א ד"ה אף מעשר - ואע"ג דבדידיה ליכא מיתה וכו' (ותוס' ד"ה מה תרומה)לקוטי שיחות חל"ח עמ' 68
פו ע"א ואכלתם אותו בכל מקום אתם וביתכם לימד על נשואה וכו'הר המוריה עמ' קלח
פו ע"א וכדתניא ר' יוסי אומר יכול וכו' ואפילו מעשר עני מנין וכו'אחרית השנים עמ' כג
פו ע"א ורבנן מה תרומה טובלת וכו' וברש"י ותוס'פניני דעת עמ' רו
פו ע"א מ"ט דר"מ וכו' מה תרומה אפורה לזרים אף מעשר ראשון אפור לזריםמכשירי מצוה עמ' סה
פו ע"א פלוגתא אי כהן אוכל במעשרגנא דפלפלי עמ' עג
פו ע"א פלוגתא דמעשר ראשון אם גם לכהניםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' נ
פו ע"א רש"י ד"ה מה תרומה - שאיסור טבל הוא מצד התרומה המעורבת בולקוטי שיחות חל"ח עמ' 68
פו ע"א ת"ר תרומה לכהן, מעשר ראשון ללוי, דברי ר"ע ראב"ע אומר אף לכהן, מ"ט דר"ע דכתיב ואל הלוים תדבר וגו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רכא
פו ע"א תוס' ד"ה אי מהתםהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק טז
פו ע"ב אין מעמידים שוטרים אלא מישראל ותוספות ישנים ד"ה שנאמרמצווה ועושה ח"א עמ' תקסג
פו ע"ב אמר עקיבא בתרמילו ואנא חייאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' יד, כ
פו ע"ב בכ"ד מקומות וכו'ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רה
פו ע"ב בכ"ד מקומות נקראו כהנים לויםבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קטז
פו ע"ב בעשרים וארבעה מקומות נקראו כהנים לויים וזה אחד מהן והכהנים הלויים בני צדוקימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קסג
פו ע"ב בעשרים וארבעה מקומות נקראו כהנים לויםאור תורה השלם (מזריטש) סי' נז
פו ע"ב בת ישראל שניסת לכהן תאכל בתרומהשמחה לאיש (אלישר) דף מז ע"ד
פו ע"ב בתחילה לא היו מעמידים שוטרים אלא מן הלוים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תלד
פו ע"ב בתחילה לא היו מעמידין שוטרים אלא מן הלויםבית אהרן (פייבושביץ) פרשת נשא
פו ע"ב ד"ה מפני מהאחרית השנים עמ' כד, מט
פו ע"ב ההיא גינתא דהוה שקיל רבי אלעזר בן עזריה מעשר ראשון מינה וכו'זכור לדוד עמ' קח, קכ
פו ע"ב ורש"י רבי אלעזר בן עזריה כהן מיוחסגנא דפלפלי עמ' עד
פו ע"ב עזרא קנס את הלוייםבאר שרים פרשת בא דרוש ז אות ה
פו ע"ב תוס' ד"ה ומבני לוירנת יצחק משלי עמ' שי
פו ע"ב תוס' ד"ה ומבני, קנס עזרא לוים במעשר שלא מצא ראויים לשיררנת יצחק מלכים עמ' קיד, דברי הימים עמ' קעג
פו ע"ב תוס' ד"ה ומבני. אפילו למאן דאמר עיקר שיר בפה מ"מ הקפיד משום דאיכא נמי מצוה בכליםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקיב ד"ה מר
פו. דברי ר"ע כו' אזל ר"ע אהדריה כו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קעג
פו. כי את מעשר בנ"י אשר ירימו לה' תרומה, רש"י ותוס'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ו אות א
פו. רש"י ד"ה אףגור אריה דברים פכ"ו הערה 16
פו. רש"י ד"ה מה תרומהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקיד
פו. רש"י ד"ה מה תרומה טובלתנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ו אות ה, סי' מג אות ג
פו. רש"י ד"ה מה תרומה טובלתחיי נפש ח"ג עמ' רלו
פו. רש"י ד"ה מה תרומה טובלתתפארת ראובן עמ' קיז
פו. ת"ר תרומה לכהן ומעשר ראשון ללוי וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שיט
פו. תוס' - הוקשו על רש"י א"כ הי' ראוי שיהי' טבל מותר לכהןדברי יונה עמ' קנט
פו. תוס' ד"ה אי מהתםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקכב
פו. תוס' ד"ה אף מעשרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רכא
פו. תוס' ד"ה מהגור אריה דברים פכ"ו הערה 16
פו. תוס' ד"ה מהלהורות נתן ויקרא עמ' שמט, שסח
פו. תוס' ד"ה מהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקיז
פו. תוס' ד"ה מה איסור טבל הוא משום התרומה המעורב בובשבילי התלמוד ח"א פסחים לג ע"א
פו. תרומה לכהן ומעשר ראשון ללוי וכו'ילקוט שמעוני (שכו) פרשת קרח דף רלד ע"א
פו: אם יש לה בן מכהן וגם מלוי לא אוכלת תרומהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קפה
פו: בכ"ד מקומות נקראו הכהנים לויםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקמז
פו: בכ"ד מקומות נקראו כהנים לויםמאמר הנפש השלם עמ' טו
פו: בכ"ד מקומות נקראו כהנים לויםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכג {רמוז בצורת אות כ}
פו: בעשרים וארבעה מקומות נקראו כהנים לוייםנטריקן (תשעד) עמ' מט
פו: בת ישראל שניסת לכהן וכו'שלשלת הקודש עמ' קצה
פו: בת כהן שנשאת לישראל וילדה בת ונשאת הבת לכהן וכו'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפג
פו: הכהנים נקראים ג"כ לויםגור אריה במדבר פט"ז הערה 94
פו: מ"ט דר' עקיבאתפארת ראובן עמ' קיח
פו: מת ולה הימנו בן אע"פ דיש לה זרע מאחר הרי היא כאילו אין לה זרעעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קנג
פו: נקראו כהנים לוויםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קעד
פו: עזרא קנס את הלוים לפי שלא עלו עמוגור אריה שמות פי"ט הערה 270
פו: תוס' ד"ה מי שיכול לאוכלותפארת ראובן עמ' קיח
פו: תוס' ד"ה מרויואל משה מאמר ג סי' יג עמ' תיז
פז ע"א ביאור מח' רב ור"ח בריהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רכד
פז ע"א בניך ובנותיך וגו' ר"ח ב"ר א"ר זו אשת אבאיתן האזרחי עמ' רס
פז ע"א מלחםהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק ז
פז ע"א מלחם אביה תאכל וכו' פרט לחזה ושוק דמשלחן גבוה קא זכו וכו'אחרית השנים עמ' לב
פז ע"ב או הודע אליו, ולא שיודיעוהו אחריםלחמי תודה דף רכא ע"א
פז ע"ב אמרו לו שנים אכלת חלב והוא אומר לא אכלתי וכו'בית אלהים שער ב עמ' רצד
פז ע"ב דרכיה דרכי נועםשיחות מוסר (תשסב) עמ' תכ
פז ע"ב דרכיה דרכי נועםתורת אביגדור ח"ב עמ' קסו
פז ע"ב האשה שהלך בעלה למדינת היםחכמת התורה לך לך עמ' קפה
פז ע"ב האשה שהלך בעלה למדינת היםרוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף מ"ה ע"ג (סימן קט"ו אות ט"ז ד"ה נסתפקתי)
פז ע"ב מת הבן ואח"כ האב ה"ז עולה ליבוםגנא דפלפלי עמ' קכט
פז ע"ב מתני' ופטורה מן הקרבן כו'מראה הגדול ח"א דף קכ ע"ב
פז ע"ב סימ"ן א"ל לא נעש"ה מעשי"ה במית"ה נעש"ה ולא נעשה בולד יבם וכו'מגילת סמנים עמ' סד
פז ע"ב שתיקה כהודאה דמיאתפלה למשה (בנימין) עמ' מה
פז ע"ב ת"ל דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלוםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקצו ד"ה ומסברא ובהערה
פז. בת ישראל שניסת לכהן וכו'אמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' תמז
פז. מלחם אביה תאכל - מלחם ולא כל לחםבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 430
פז. מלחם ולא כל לחם חוזרת לתרומה ולא לחזה ושוקיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פב
פז. מת בנה מישראל תאכל תרומהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קפה
פז. מת ולה הימנו בן לא תאכל בתרומהגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 64
פז. רש"י ד"ה במורםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשג
פז. רש"י ד"ה תרומהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קס
פז. רש"י מכלל רבחיי בעלה לא אכלהגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 63
פז. תו"י ד"ה תלמוד לומרלהורות נתן ויקרא עמ' רפה
פז. תוס' אמרו לו אכלתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צו
פז: אין מתים כחיים לענין ייבום וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קסה {כשמת הבן אחריו בטל ליה הקמת השם}
פז: באו עדים שמת בעלה ונשאת ואח"כ בא בעלה אסורה לזה ולזהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעד
פז: ברשות ב"ד ובע"אתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלה
פז: דרכיה דרכי נועםמפניני הרב עמ' צג
פז: דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלוםגור אריה במדבר פל"ה הערה 44
פז: הלך למדינת הים ושמעו שמת והתירוה בי"ד ובא בעלה מותרת לומקראי קדש (תשנג) עמ' קפז
פז: ולא זה ולא זה זכאין במציאתה והפרת נדריהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכא
פז: טעמא דאמר לא אכלתי הא שתיק נאמןחנן אלקים עמ' קמט
פז: לא ניסת על פי ב"ד תצאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רנה
פז: לא נעשה מתים כחיים לעניץ יכוםמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קעח
פז: קטן בן ט' שנים ויום אחד ביאתו ביאהאמרי נועם (מועדים) סי' ג לשבת הגדול
פז: קשים גרים לישראל כספחתחמודי צבי שמות עמ' קצד
פז: שתיקה כהודאה דמיאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שמיני ה
פז: שתיקה כהודאה דמיאנחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות קנג
פז: שתיקה כהודאה דמיאשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' מט
פז: שתיקה כהודאה דמיאשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' נא
פז: תצא וחייבת בקרבןפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה ל, נא, ח"ב שאלה קיד, ח"ג שאלה קסא, ח"ד שאלה עא
פח א"ר ל"ש אלא שניסת בע"א כו' ל"צ דאתו תרי כו' שנאמר ויכר כו'המדרש והמעשה בראשית פ' ויגש
פח ע"א (ע"א נגד איתחזק)תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שצ
פח ע"א אין דבר שבערוה פחות משניםפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' ק
פח ע"א האי טבל היכי דמי אי דידיה משום דבידו לתקנתו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 170
פח ע"א הבא איתחזק איסורא וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רפח
פח ע"א ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו ואר"ח מלמד שיצא בלא חתימת זקןאור תורה השלם (מזריטש) סי' נה
פח ע"א יצא בלי חתימת זקן ובא בחתימת זקןחכמת התורה ויגש עמ' קפח
פח ע"א מלמד שיצא בלא חתימת זקןאמרי אש (טאוב) עמ' קסד
פח ע"א נמוק"י - התורה נתנה רשות לחכמים להקל בעניץ תקנת עגונותכוונת הלב עמ' קס
פח ע"א עד אחד נאמן באיסורין - רש"י תו"יאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קלא
פח ע"א רמב"ןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שפ
פח ע"א רמב"ן ורשב"א (ע"א נגד חזקה)תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רכ
פח ע"א תוס' ד"ה אי קדושתשעת הכושר דף טז ע"ד
פח ע"א תוס' ד"ה אי קדושתאחרית השנים עמ' צו
פח ע"א תוס' ד"ה ומה, ויפה עושה דלא מפרש חטאיהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תצח
פח ע"ב וקדשתו אפילו בעל כרחךקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קסא
פח ע"ב וקדשתו בע"כאברהם במחזה דף לא ע"ג
פח ע"ב וקדשתו בעל כורחופרי צדיק אמור אות ז
פח ע"ב וקדשתו בעל כרחואמרות ה' השלם ח"ד עמ' ריא
פח ע"ב וקדשתו היינו דפנו הכהו וקדשו בע"כחכמת התורה אמור עמ' קט
פח ע"ב וקרשתו בעל כרחודברי שאול ויקרא עמ' קלא
פח ע"ב כל מקום שנאמר עד הרי כאן שנים חוץ ממקום וכו'פי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קכח
פח ע"ב מאה נשים כחד דמייןחכמת התורה נח עמ' רפב
פח ע"ב מנין שאם לא רצה דפנו ת"ל וקדשתו בעל כרחומכשירי מצוה עמ' נח
פח ע"ב ניסת לאחד מעדיהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רכב
פח ע"ב נישאת לאחד מעדיהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
פח ע"ב עשו שתי נשים כאיש אחד לעדות אשה לענין עיגוןאיתן האזרחי עמ' קיא
פח ע"ב ריטב"א ד"ה והאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שלה, שלז
פח ע"ב רש"י ד"ה דפנודרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' צב
פח ע"ב רש"י ד"ה ר"ה היכי רמי דספיקא דאורייתא לחומרא מה"תלקוטי שיחות ח"ז עמ' 71
פח. אי דידיה משום דבירו לאיתשולי עליהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלו
פח. אתא גברא וקאימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קכא
פח. אתא גברא וקאימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' סז, קז
פח. האשה שהלך בעלה למדינת היםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' פב
פח. הכא איתחזק איסורא דאשת אישודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שמא
פח. ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו שיצא בלא חתימת זקןהישר והטוב (תשסג) עמ' שח
פח. מידי דהוה אטבל והקדשמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ט
פח. מלמד שיצא בלא חתימת זקן ובא בחתימת זקןדודי נתן בראשית עמ' תיח
פח. מרדכי פ"י סי' עג אות אדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלו
פח. מרדכי פ"י סי' עג אות יאדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלה
פח. משום דבירו לתקנודברי יואל פ' במדבר דף תלו ע"א
פח. ניסת עפ"י שני עדים לא תצא וכו' ל"צ דאתו בי תרי ואמרי אנן הוינן בהדיה וכו' תרי ותרי נינהו וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רמו
פח. עד אחד נאמן באיטרין, סברא הוא - רש"יאור אברהם ברכות עמ' צ
פח. עד אחד נאמן באיסורין - רש"י - תו"יאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קה
פח. עד אחד נאמן באיסורין - רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקלז
פח. עד אחד נאמן היכא דלא איתחזק איסוראאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקמה
פח. עד אחד נגד חזקהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' סח
פח. רש"י - עד אחד נאמן באיסוריןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסא
פח. רש"י - עד אחד נאמן באיסוריןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רצג
פח. תוד"ה מתוךנפש הרב עמ' יג
פח. תוס' ד"ה אילהורות נתן בראשית עמ' פח
פח. תוס' ד"ה מתוךמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קעא
פח: "וקדשתו" בעל ברחואמרי נועם (מועדים) תשובה ז [מבן המחבר]
פח: אין עד אחד כשנים באיסורין - ריטב"אאור אברהם על ספר המצוות עמ' תו
פח: אם לא רצה דפנושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' פז
פח: בשלמא מראשון תבעי גט וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שלב
פח: ויכר יוסף לפי שהניחם חתומי זקן וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שצז
פח: וקדשתו אפילו על כרחותפארת צבי ויקרא עמ' שו
פח: וקדשתו בע"בברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קלז
פח: וקדשתו בעל כורחונועם הברכה עמ' קכו
פח: וקדשתו בעל כרחוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שעז
פח: וקדשתו בעל כרחוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרלח
פח: וקדשתו שבית דין מקדשין אותו בע"כמי השלוח (תשסז) ח"ג דף רלח
פח: וקדשתו, בעל כרחו וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תלג
פח: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעערבי נחל (תשסד) עמ' תרנב, תרצו, תתקעב, תתתט
פח: מל ולא פרע כאילו לא מלאגרא דכלה ח"א עמ' שמו
פח: מנין שאם לא רצה דפנופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תצט
פח: נושא נשים פסולות כופין אותו לגרשרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' עא
פח: רש"י ד"ה הריודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' סג
פח: רש"י ד"ה מניןגור אריה ויקרא פכ"א הערה 130
פט כיון שיורשיו אינם יורשים אותה הו"ל כמת מצוה (תוס')שארית מנחם ח"ב עמ' סו
פט ע"א אין תורמין מן הטמא'על הטהור וכו' במזיד לא עשה ולא כלום וכו'אחרית השנים עמ' מו
פט ע"א בקום ועשה אין להם כח לעקור דבר תורהחכמת התורה כי תשא עמ' קלט
פט ע"א מנין שהפקר ב"ד הפקרכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' כג
פט ע"ב אשתו מנשואין דרבנן מיטמא לה כי הוא יורשהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' ס
פט ע"ב אשתו קטנה דנישואיה מדרבנן בעלה מטמא לה מדאו' ועשאוה כמה מצוה ותוס' ד"ה כיוןכבוד לאיש דף מא ע"ב-ע"ג
פט ע"ב הא אם לא תרימו תשאו חטאדברי שאול במדבר עמ' קנג
פט ע"ב הפקר ב"ד היה הפקרדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' צג
פט ע"ב הפקר ב"ד הפקררנת יצחק יהושע עמ' קסד
פט ע"ב הפקר בי"ד הפקרשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רטו
פט ע"ב ולא תשאו עליו חטא... מיכן לתורם וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 65
פט ע"ב יש כח ביד בי"ד להפקיר נכסי האדםאמרות ה' השלם ח"ב עמ' שלא
פט ע"ב מנין לתורם מן הרעה על היפה וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 120
פט ע"ב מנין לתורם מן הרעה על היפה שתרומתו תרומה דכתיב וכו'תורת מנחם חלק מ עמ' 183, 245
פט ע"ב רבי אליעזר אמר מהבא אלה הנחלותדברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתצ
פט ע"ב שאני הבא דמדאורייתא תרומה מעלייתא היא וכו' דא"ר אלעאי וכו'אחרית השנים עמ' נט
פט ע"ב תוס' ר"ה שהפקרדברי שאול שמות עמ' רנו
פט ע"ב תורם מן הרעה על היפה תרומתו תרומהלמדנות (תשנח) פ' קרח אות צו
פט"ז מ"ג אין מעידין אלא על פרצוף הפנים עם החוטםפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' רא
פט"ז מ"ג אין מעידין אלא על פרצוף פניו עם החוטם וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קנג
פט"ז מ"ד חסרון מן הארכובה ולמטה אינו סכנהאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' נב
פט"ז מ"ו - ומשיאין ע"פ בת קול בתוספות יו"ט מהו בת קולשם דרך - כתר תורה עמ' קז
פט"ז מ"ו ומשיאין ע"פ בת קול, בתוספות יום טובשם דרך דברים עמ' רז
פט"ז מ"ז 'ולא תהא כהנת כפונדקיתשיחות לספר בראשית עמ' טו
פט. אין תורמיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שנט
פט. כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאהגור אריה שמות פכ"ב הערה 172
פט. כיון דקרובים לא ירתו להמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קפ
פט. עמוני ולא עמוניתערבי נחל (תשסד) עמ' תפד
פט. עמוני ולא עמונית וכו'אגרא דכלה ח"ג עמ' תטז
פט. פירות שהוכשרוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שס
פט. תקינו לה רבנן כתובהפנים מסבירות עמ' סו
פט. תקנו כתובה שלא תהא קלה בעיניו להוציאהמרפא לנפש בראשית עמ' קפז
פט. תקנת הכתובה שלא יהא קל להוציאהערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רמז
פט: איזה מת מצוה מי שאין לו קובריןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רלא
פט: אין ב"ד מתנין לעקור דבר מה"תחנן אלקים עמ' עח
פט: אין תורמין מן הרעה על היפהעצי חיים - מועדים עמ' שמז
פט: אשתו קטנה יורשת ומטמא להעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעו
פט: ב"ד מתנין לעקור דבר מה"תתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שיא
פט: ב"ד מתנין לעקור דבר מן התורהעצי חיים על התורה עמ' תב
פט: האבות מנחילין למי שירצומצווה ועושה ח"ב עמ' תשסד
פט: הפקר בית דין הפקרמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' פ, רסז
פט: הפקר בית דין הפקרתפארת צבי בראשית עמ' שנז
פט: התורם מן הרעה יש נשיאות חטאשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קצג
פט: ולא תשאו עליו חטא וגו' הא אם לא תרימו תשאו חטאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקצה
פט: יש כה לחכמים וכו'פחד יצחק שבועות מאמר ה
פט: יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רנא, שכו
פט: כהן מטמא לאשתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיג
פט: ממזר פוסל ומאכילברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קפה
פט: משום דהויא לה מת מצוהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רא
פי' התוספות
פי' רש"י
פי"א הוה שרינא תגרא דגברישארית יעקב (אלגזי) דף קכג ע"א
פי"ב מ"א חלצה במנעל חליצתה כשירה בסנדל חליצתה פסולהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' ז
פלוגתא דרבנן ורבי גבי חזקהארז ישעיהו דף עג
פסוק זה שר העולם אמרו נער הייתילחם שלמה (הלוי, שנז) דף קכט ע"א
צ אליו תשמעון אפילו אומר לך עבור על אחת מכל מצות שבתורה וכו' הכל לפי שעה שמע לודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 224
צ אפי' לנביא מוחזק אין שומעין לעבור על ד"ת אלא למיגדר כו'המדרש והמעשה בראשית פ' תולדות
צ ביד חכמים לעקור דבר מן התורהפחד יצחק חנוכה מאמר יב
צ הכוהנים אוכלין ובעלים מתכפריןתורת חיים (קאסוב) עמ' רלג
צ הפקר ב"ד הפקרגבורת יצחק סוכות עמ' לט
צ ע"א אר"י אפילו למאן דלא פריש סמוכים, ובהגהות מהר"ב מרנשבורגגבורת יצחק שבועות עמ' קפא
צ ע"א הנחשד באשה אסור להתחתן בבתהגנא דפלפלי עמ' קפז
צ ע"א ובעלים מתכפריםישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 382
צ ע"א יש כה ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשהלחמי תודה דף קמו ע"א
צ ע"א כהנים אוכלים ובעלים מתכפריםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רמא
צ ע"א כהנים אוכלים ובעלים מתכפריםפתגמי אורייתא ח"ב עמ' דש
צ ע"א כהנים אוכלין ובעלים מתכפריןחכמת התורה אמור עמ' קנג
צ ע"א כהנים אוכלין ובעלים מתכפריןחכמת התורה שמיני עמ' צו
צ ע"א מאי לא הורצהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שמח
צ ע"א סוף סוף קמתעקרא וכו' שב ואל תעשה שאנישיחת מלאכי השרת עמ' 97, אור זרוע לצדיק עמ' 55
צ ע"א רש"י ד"ה תרומה טמאה לא חזייא וכו'לשון ערומים לשונות הרמב"ם דף י ע"א
צ ע"א רשב"א ד"ה אכל תרומהדברי שאול ויקרא עמ' נד
צ ע"א שב ואל תעשה לאו עקירה היא - רש"יאור אברהם - מגילת אסתר עמ' שנח
צ ע"א שב ואל תעשה שאני (שיש כח ביד חכמים לעקור)תהלה לדוד (והרמן) פרק סג פסוק יא הערה כג
צ ע"א תוס'מנחה חדשה (חן טוב) פ' ויצא
צ ע"א תוס' ד"ה אבלחכמת התורה כי תשא עמ' תנב
צ ע"ב אליו תשמעון אפי' אומר לך עבורזאת ליעקב דברים עמ' רסא
צ ע"ב אליו תשמעון אפי' אומר לך עבור וכו' כגון אלי' בהר הכרמל הכל לפי שעה שמע לולקוטי שיחות חי"ד עמ' 70, ח"כ עמ' 150
צ ע"ב אליו תשמעון אפילו אומר לך עבוד, ותוס'רנת יצחק יהושע עמ' פד, שנב, שנד, מלכים עמ' קצ
צ ע"ב אליו תשמעון וכו'חיים ביד (סימן א) דף ו ע"ג (ד"ה ועוד)
צ ע"ב אליו תשמעון, אפילו לעבור על דברי תורהאור אברהם - רות עמ' קפ
צ ע"ב אליו תשמעון, הכל לפי שעה שמע לואור אברהם דברים עמ' קפג
צ ע"ב אליו תשמעון, ותוס'בית ישי - דרשות עמ' תכו
צ ע"ב אפילו א"ל עבור על אחת מכל מצות שבתורהרנת יצחק שופטים עמ' קסט
צ ע"ב אפילו אומר לךמורשה - שיחות למועדים עמ' קיג
צ ע"ב אפילו אומר לך לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה כאליהו בהר הכרמל הכל לפי שעה כו', ורש"ירנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שנ, תצו, תצח, תק
צ ע"ב אפילו אומר לך עבור וגו' כגון אליהו בהר הכרמלחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"א מ"א עמ' ז
צ ע"ב אפילו אומר לך עבור וכו' הכל לפי שעה שמע לודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקצט ד"ה וצריך
צ ע"ב אפילו אומר לך עבור וכו' כגון אליהו בהר הכרמל וכו' לפי שעה שמע לותהלה לדוד (והרמן) י"ג עיקרים אות נ
צ ע"ב ב"ד מכין ועונשין שלא מן התורהמנחת מרדכי עמ' לז
צ ע"ב ב"ד מתנין לעקור דברי תורה לצורך שעהברית שלום (תעח) דף קלד ע"ד
צ ע"ב ב"ד מתנין לעקור דברי תורה לצורך שעהברית שלום (תשסח) עמ' תתסד
צ ע"ב בי"ד מכין ועונשין שלא מן התורה לעשות סייג לתורהשם דרך בראשית ח"א עמ' קח
צ ע"ב בית דין מכין ועונשיןחיים ושלום חלק א (סימן יב) דף כ"ט ע"ד, ודף ל"ג ע"ד (ד"ה אשר); לב חיים חלק ב (סימן קי"א) דף ס"ז ע"ב (ד"ה עוד); משא חיים דף ס"ז ע"ד (דף ער"ה ע"א, תורת המנהגות אות רסח ד"ה וכי)
צ ע"ב בית דין מכין ועונשיןלב חיים חלק ג (סימן כ"ב) דף כ"ו ע"א (ד"ה תשובה)
צ ע"ב בית דין מכין ועונשין... לעשות סייג לתורהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשכב, יהושע-שמואל עמ' רלח
צ ע"ב הוראת שעהחיים תחלה (תשסא) אופן צח עמ' כה ד"ה ונראה
צ ע"ב השלמים לא מפני שהדין כךמנחת קנאות עמ' קפז
צ ע"ב ושופר ולולב (ורש"י ד"ה שופר - מצות עשה ומבטלינן להו וכו' מדרבנן)לקוטי שיחות חי"ט עמ' 540
צ ע"ב טעמא מאי אמרי רבנן מעשה ידיה לבעלה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קיב
צ ע"ב יש בעל שמיטמאטהרת יו"ט חי"ח עמ' קפד
צ ע"ב יש כה ביד חכמים לעקור דבר מן התורה וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' קנד, קנח, קעא, שנה
צ ע"ב יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורהאור אברהם דברים עמ' מח
צ ע"ב יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קיב
צ ע"ב יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' פ
צ ע"ב יש כת ביד חכמים לעקור מ"ע מה"ת בשוא"תרנת יצחק תענית עמ' פ
צ ע"ב יש להוכיח ענין המצוה מנוסח הברכה - תוס'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' קצג
צ ע"ב כגון אליהו בהר הכרמל ותוס' ד"ה וליגמראסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רו
צ ע"ב כלאים הוי שב ואל תעשה - תוס'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' קצו
צ ע"ב למגדר מילתא שאנירנת יצחק שופטים עמ' קעא
צ ע"ב למיגדר מילתא יש לחכמים לעקור אפילו בקום ועשהאור אברהם - רות עמ' קכא
צ ע"ב למיגדר מילתאברכת אבות עמ' שיא
צ ע"ב מכין ועונשיןחיים ביד (סימן צ"ג) דף קד ע"ד (ד"ה ועוד)
צ ע"ב מכין ועונשין שלא מן הדין לצורך שעהמנחת קנאות עמ' קנד
צ ע"ב מעשה באדם אחד שהטיח באשתו וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רסו
צ ע"ב מעשה באדם אחד שהטיח וכו' והלקהו, לא מפני שראוי לכך וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' פז
צ ע"ב מעשה באדם אחד שרכב על סוס בשבת וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' עט
צ ע"ב מעשה באדם אחד שרכב על סוס בשבת וכו', והביאוהו לב"ד וסקלוהו, לא מפני שראוי לכך אלא שהשעה צריכה לכךכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' קיא, קכד
צ ע"ב מעשה באדם שרכב על סוס בשבת בימי יווניםפניני שבח עמ' רנב
צ ע"ב מצוה לשמוע לדברי הנביא שנא' אליו תשמעוןאור אברהם דברים עמ' תלד
צ ע"ב נביא האומר לעבור על מצות התורהציץ השדה - שדי יער עמ' רצד
צ ע"ב סקלוהו מפני שהשעה צריכה לכךמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תד
צ ע"ב עונשין שלא מן הדין לצורך שעהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' קמב
צ ע"ב ראב"י אומר שמעתי שבי"ד מכין ועונשיןבנין שאול עמ' קנז
צ ע"ב רש"י ד"ה וליגמר, עברו על שחוטי חוץ ועל איסור העלאהרנת יצחק מלכים עמ' קצג
צ ע"ב רש"י וירפא אתמורשה - שיחות למועדים עמ' קלח
צ ע"ב רש"י ותוד"ה ולגמור, גדר הוראת שעהיחי המלך עמ' י
צ ע"ב שב ואל תעשה לא מיעקר הואמכשירי מצוה עמ' טז
צ ע"ב שב ואל תעשה שאניבנין שאול עמ' קעה, קצג
צ ע"ב שב"ד מכין ועונשין שלא מן התורה וכו' לעשות סייג לתורהתהלה לדוד (והרמן) פרק סג פסוק יא הערה ס
צ ע"ב שבית דין מכין ועונשין שלא מן התורהתקנת השבין סי' ח (עמ' 73)
צ ע"ב שמעתי שב"ד מבין ועונשין שלא מה"תבית ישי - דרשות עמ' קכה
צ ע"ב שמעתי שב"ד מכין ועונשין וכו'איתן האזרחי עמ' קמד
צ ע"ב שמעתי שבי"ד מכין ועונשין שלא מן התורה לעשות סייגואותו תעבוד עמ' קסט
צ ע"ב שמעתי שבית דין מכין ועונשין וכו'חיים תחלה (תשנג) עמ' קכא
צ ע"ב תוד"ה כולהו נמי+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קכג
צ ע"ב תוד"ה כלהודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שמז
צ ע"ב תוס' ד"ה ולגרמיה בלא נביא מותר לעבור למגדר מלתאפרי צדיק נח אות ט
צ ע"ב תוס' ד"ה כולהובי חייא ח"ב עמ' קפ
צ ע"ב תוס' ד"ה כולהותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ערב
צ ע"ב תוס' ד"ה כולהותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' פד, ח"ב עמ' קסח, שסט
צ ע"ב תוס' ד"ה כולהו נמיצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קכג
צ ע"ב תוס' ד"ה ליגמר. דכיון דעל פי הדבור שרי משום צורך שעה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקצט ד"ה וצריך
צ רש"י ד"ה האוכל תרומה וכו'שני אליהו דף מח ע"ג
צ. אין כח ביד חכמים לעקור דבר מה"ת בקום ועשהדרשות שמן רוקח עמ' קג
צ. ב"ד יכולין לעקור דבר מה"ת דוקא בשב ואל תעשהעצי חיים על התורה עמ' תב
צ. הכהנים אוכלים ובעלים מתכפריםתפארת צבי שמות עמ' תטז, תקסב
צ. הכהנים אוכלים ובעלים מתכפריןבת עין (תשסז) עמ' רמח
צ. יש כה לחכמים לעקור דבר מן התורהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' תו
צ. יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורהאור אברהם על ספר המצוות עמ' תמח
צ. כהנים אוכלים ובעלים מהכפריםלהורות נתן ויקרא עמ' רעד
צ. כהנים אוכלים ובעלים מתכפריםדובר צדק (זילבר) עמ' נט
צ. כהנים אוכלים ובעלים מתכפריםדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' רנו
צ. כהנים אוכלים ובעלים מתכפריםלהורות נתן במדבר עמ' קעא
צ. כחגים אוכלים ובעלים מתכפריםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תא
צ. מלמד שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפריםבינת ישראל (תשסו) דף לט ע"א
צ. תוס' ד"ה ולגמר, ע"י שהי' נביא סמכו עליו שיהי' הנם ויהי' קיה"שדברי יואל פ' פנחס דף קלה ע"ב, קסד ע"ב, קע ע"ב
צ. תוס' ד"ה כולהו נמימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קא
צ. תוס' ד"ה כולהו נמי שוא"תמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' סה
צ: אין כהן מיטמא לאשתו פסולהבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' מד
צ: אין שארו אלא אשתוגור אריה ויקרא פכ"א אות ח
צ: אליהו בהר הכרמל הקריב בבמה בשעת איסור הבמות, והיה הוראת שעהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קעב
צ: אליהו בהר הכרמל הקריב בשעת איסור הבמות - רש"יאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שצו
צ: אליהו הקריב בחוץ כהוראת שעהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1428
צ: אליו תשמעון - אפילו אומר לך עבור על אחת מכל מצות שבתורה וכו' שמע לובאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 324-323
צ: אליו תשמעון - כגון אליהו בהר הכרמל, הכל לפי שעה שמע לומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קעא
צ: אליו תשמעוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקיח
צ: אליו תשמעון אפילו אומר לך עבור על אחת מכל מצות שבתורה כגון אליהו בהר הכרמל הכל לפי שעה שמע לודברי יואל מועדים ח"ד דף שס ע"א
צ: אליו תשמעון אפילו אומר לך עבור על מצות התורה לפי שעהאור אברהם - סידור התפילה עמ' שנב
צ: אליו תשמעון וגו' אפילו אומר לך עבור על אחת מכל מצות שבתורה, כגון אליהו בהר הכרמל הכל לפי שעה שמע לודברי יואל מועדים ח"ט עמ' רכו, שכה
צ: אליו תשמעון וכו' אליהו בהר הכרמל - רש"יאור אברהם ברכות עמ' שכד
צ: אליו תשמעון כאליהו בהר הכרמלנטריקן (תשעד) עמ' רד
צ: אליו תשמעון, אומר לך לעקור דבר מה"ת כגון אליהו בהר הכרמל וכו' שומעין לועצי חיים על התורה עמ' תעג
צ: אמרו רבנן בעל מיפרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קמג
צ: אפי' אומר לך עבור אחת מכל מצות שבתורה כגון אליהו בהר הכרמל הכל לפי שעה שמע לומרפא לנפש בראשית עמ' רכג
צ: אפילו אומר לך עבור וכו' כאליהו בהר הכרמלאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ואתחנן יח
צ: אפילו אומר לך עבור על אחת וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רע
צ: אפילו אומר עבור וכו' כאליהו בהר הכרמל לפי שעה שמע לומכתב מאליהו ח"ד עמ' 19
צ: בי"ד מכין ועונשין שלא מן הדין לצורך שעהמגדל עוז (תשעח) עמ' רכה, שפח
צ: בי"ד מתנין לעבור על דת למגדר מילתאחנן אלקים עמ' קלט
צ: בי"ד עונשים ומכין שלא מן התורהדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' רב
צ: בית דין מכין ועונשין לעשות סייג לתורהמקור חיים (תשסו) עמ' צ
צ: בית דין מכין ועונשיןאהל אברהם (תשסג) עמ' נג בהערה
צ: ברכת ציצית להתעטף - תוס'אור אברהם על ספר המצוות עמ' עז, פה
צ: הוראת שעה לעבור על ר"תשירת דוד (תשסז) עמ' רמה
צ: הותר לאליהו להקריב על במהגור אריה בראשית פמ"ו הערה 62
צ: התורה זיכתה לבעל זכות הפרה לאשה כדי שלא תתגנה על בעלהגור אריה במדבר פ"ל הערה 71
צ: ולא לעבוד על דברי תורההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רלג
צ: ולא לעבור על דברי תורההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רל
צ: ומעשה באדם אחד שרכב על סוס בשבת וכו' וסקלוהו לא מפני שראוי לכך כו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' צ ס"ק ה
צ: יש כח ביד בי"ד לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשהאור אברהם ברכות עמ' רצט
צ: יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' צ, שלו
צ: יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' כ, סא, שלט, תח
צ: יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשהאור אברהם - סידור התפילה עמ' קצד, קצח
צ: יש כח לחכמים לעקור דבר מן התורהדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' שה
צ: יש לשמוע לזה הנביא שנתאמת לנו נביאתו אפילו אם יאמר שלא כתורה וכו'דברים נחמדים (תשסה) עמ' צה
צ: כגון אליהו בהר הכרמלאור אברהם על ספר המצוות עמ' תעה
צ: כל המקדש אדעתא דרבנן מקדשגנת אגוז (תשעב) אות רכח
צ: כל המקדש אדעתא דרבנן מקדשקשוטי כלה ח"ח אות פז
צ: כל המקדש אדעתא דרבנן מקדש וברש"יחמודי צבי מועדים עמ' תריב
צ: כל המקדש ארעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקידושיןחמודי צבי שמות עמ' שנב
צ: לאליהו נאמר להקריב בחוץתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שז הערה 73
צ: לחכמים יש כח לעקור בשוא"תפרפרת הפרשה הפטרת שמיני
צ: למיגדר מילתאנפש הרב עמ' קפ
צ: למיגדר מילתא שאניויואל משה מאמר א סי' קכא עמ' קלא, מאמר ב סי' קנא עמ' שסד
צ: מגדר מילתא שאנימאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' קו
צ: מיגדר מילתא שאנידברי יואל פ' חיי שרה דף תסה ע"א
צ: מיגדר מילתא שאנישמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תפה
צ: מיגדר מילתא שאנינטריקן (תשעד) עמ' עז
צ: מכין ועונשין שלא מהדין כשהדור צריך לכךישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצד
צ: מכת מרדות - סמכות ב"דשיחות לספר ויקרא עמ' קפח, שיחות לספר דברים עמ' קיח
צ: מעשה באדם אחד שרכב על הסוס בשבת וכו'מתנת חיים שבת ור"ח עמ' קפה
צ: מעשה באדם אחד שרכב על סוס בשבת וכו' וסקלוהו, לא מפני שראוי לכך אלא שהשעה צריכה לכךחכמה ומוסר ח"א עמ' רסח, שצד
צ: מעשה באחד שרכב על הסום בשבת שהשעה צריכה לכךמכתב מאליהו ח"א עמ' 227, ח"ד עמ' 86, 122
צ: משום מגדר מילתא אף על פי שמצד הדין אינו כן פסקינן אפילו מיתהפרדס המלך (תשסט) אות שמ
צ: מתנין חכמים לעקור דבר מה"ת בשוא"תאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרלד
צ: סדין בציצית הוי שב ואל תעשה - תוס'אור אברהם ברכות עמ' קיט
צ: סדין בציצית וכו' שב ואל תעשה נינהו ותוס' ד"ה כולהו (ובקוה"ע סי' ס"א)פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה צ, קכג
צ: ראיה מנוסח הברכה דציצית - תוס'אור אברהם על ספר המצוות עמ' שטז
צ: רש"י - אליהו בהר הכרמל הקריב בבמה, ושעת איסור הבמות היתה, ואיכא כרת דשחוטי חוץ ופרת דהעלאהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' שכה
צ: רש"י - אליהו הקריב בשעת איסור הבמותולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קלז
צ: רש"י - כגון אליהו בהר הכרמל, שהקריב בבמה ושעת איסור הבמות היתה ואיכא כרת דשחוטי חוץ וכרת דהעלאהדברי יואל מועדים ח"ד דף שס ע"א
צ: רש"י - למיגדר מילתא לעשות גרר ותקנה פי התם, שהשיבן על ירי פן מעבודת כוכביםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' שכה
צ: שמעתי שב"ד מכין ועונשין שלא מן הדיןנמוקי יוסף סביב הרי"ף דף תלג ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת שופטים דף קפד ע"א
צ: ת"ש אליו תשמעון אפי' אומר לך עבור על אחת מכל מצות שבתורה וכו' הכל לפי שעה שמע לו שאני התם דכתי' אליו תשמעון וליגמר מיני' מיגדר מילתא שאני ורש"י, תוס'דרכי צדק עמ' קצו
צ: ת"ש אליו תשמעון אפילו אומר לך עבור על אחת מכל מצות התורה וכו'חנן אלקים עמ' קמד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' יג
צ: ת"ש אליו תשמעון כאליהו בהר הכרמליוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ט
צ: תוס' (ד"ה כולהו) - חיוב ציצית מתחיל אחר העטיפהשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קא, קד
צ: תוס' ד"ה ולגמור, אליהו משום דאיתחזק בנבואה היו סומכים עליו וכו'דברי יואל פ' אמור דף רלב ע"א
צ: תוס' ד"ה וליגמור מיני', כיון דע"פ הדיבור שרי משום צורך שעה ה"ה נמי שלא עפ"י הדיבורעצי חיים על התורה עמ' תעד
צ: תוס' ד"ה כולהוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שפב
צ: תוס' ד"ה כולהווענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' יח
צ: תוס' ד"ה כולהונחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' מג אות א
צ: תוס' ד"ה כולהו נמיחיי נפש על ההגדה עמ' רנ
צ: תוס' ד"ה כולהו נמיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרס
צא ע"א א"ר הונא אמר רב הכי הלכתא א"ל רב נחמן גנבא גנובי למה לךמגילת סמנים עמ' טז
צא ע"א אמר רב ששת אמינא כי ניים ושכיב רב אמרה להא שמעתתאדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קטז
צא ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
צא. כי ניים ושכיב רב אמרה להא שמעתתאדעת תורה ויקרא עמ' עא
צא: אין בי"ד מתנין לעקור דבר מן התורהמקראי קדש (תשנג) עמ' קלט
צא: במקום בו הסברא דחוקה לא פוסקים אותהדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' שפד
צב ע"א אלו הורו ב"ד בחלבשער יוסף (תקיז) דף טז ע"א
צב ע"א אפ ניסת לה' בני אדם כו'מראה הגדול ח"א דף קכ ע"ב
צב ע"א ואשה גרושה מאישה ולא מאיש שאינו אישהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקצז
צב ע"א יקוב הדין את ההרלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1200
צב ע"א יקוב הדין את ההרלקוטי דיבורים עמ' 1200
צב ע"א יקוב הדין את ההרתורת מנחם חל"ו עמ' 214
צב ע"א תוס' ד"ה אבלשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יא
צב ע"ב אי לאו דדלאי לך חספא לא משכחת מרגניתאקדושת השבת סי' ז (עמ' 62)
צב ע"ב אין קדושין תופסין בחייבי לאויןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' א
צב ע"ב בשומרת יבם לא תפסי קדושין אפילו למ"ד קדושין תופסין בחייבי לאוין+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' ד, מא
צב ע"ב רש"י ד"ה מי משכחת מרגניתאדברי חנינא - ת"ת עמ' נ
צב. אמרו לה מת בעלך ונתקדשה וכו' ואשה גרושה מאישה ולא מאיש שאינו אישהכרם חמד (תשסו) עמ' קה
צב. הורו בית דין ששקעה חמהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קד
צב. הורו בית דין ששקעה חמה ולבסוף זרחהתורת יחיאל במדבר עמ' קע
צב. התירוה ב"ד לינשא עפ"י עד אחד ואח"כ בא בעלה וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' שצה
צב. יקוב הדין את ההרתורי זהב (תשעג) עמ' תלג
צב. יקוב הדין את ההרמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בהר ג
צב. מין במינו לא בטילמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות כי תשא יז
צב. תוס' ד"ה ואמרו לה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קנ
צב. תוס' ד"ה לכתוב רחמנאכרם חמד (תשסו) עמ' קה
צב: אי לאו דדלאי חספא לא משכחת מרגניתא תותיהאוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' תקי
צב: אם כן מצינו חוטא נשכרדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1430
צב: אמר רבי ינאי בחבורה נמנו וגמרו אין קידושין תופסין ביבמה וכו', וברש"י אי לאו דדלאי לך חספא וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' טז, קה
צב: חוטא נשכרבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 511
צג כל הימים, אלו שבתות וימים טוביםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קיח
צג למען תלמד ליראהדברים אחדים (קלצקין) עמ' מט {יראה שמביאה לקולא}
צג ע"א אין אדם מקנה למי שלא בא לעולםבנין שאול עמ' קנו
צג ע"א דאמ"ר הונא א"ר האו' לחבי'דרכי איש דף לב ע"ב
צג ע"א דבר שאינו ברשותו לא חל הקניןחכמת התורה ויצא עמ' תמג
צג ע"א דבר שלא בא לעולםחכמת התורה תולדות עמ' רפ, תקעה, תקצא
צג ע"א דתניא למען תלמד ליראה את ה' אלו שבתות ויו"ט וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' נח
צג ע"א למען תלמד ליראה את ה' אלהיך כל הימים אלו שבתות ויו"טחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת ראה
צג ע"א מעלי שבתאשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קנד
צג ע"א פלוג' דרבי נתן ור"ח בן עקביאשמחה לאיש (אלישר) דף צד ע"ג
צג ע"א ר' ינאי הו"ל אריסאצפיחית בדבש סי' כה דף נט ע"ד
צג ע"א רבי ס"ל אדם מקנה דבר שלא בא לעולםלחמי תודה דף קלא ע"א
צג ע"א רש"י עונג שבת דאורייתאבאר שרים במדבר פ' שלח דרוש א אות א
צג ע"א שפיר עבדת דתניא למען ילמד וכו' אלו שבתות וי"טמצווה ועושה ח"א עמ' רכא
צג ע"א תוס' ד"ה קנוי' לך מעכשיובנין שאול עמ' קסו
צג ע"א תוס' ד"ה קנויה וכו'ברכת אבות עמ' רכח
צג ע"א תוס' ד"ה קנויהאחרית השנים עמ' לב
צג ע"ב אקריין בחלמא קנה רצוץחיי נפש ח"ב עמ' רה
צג ע"ב מילתא דעבידא לגלוי' מיד אי"צ עדות גמורס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' קכד
צג ע"ב מילתא דעבידא לגלוי' מיד אי"צ עדות גמורבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' קכד
צג ע"ב סוגיא דעד אחד ביבמה ובביאור ההלכה בעניןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
צג ע"ב רב ס"ל אדם מקנה דבר שלבל"עחיי נפש ח"ב עמ' רסד
צג. אדם מקנה דבר שלא בא לעולםכתר תורה (תשסז) עמ' קכב
צג. אדם מקנה דבר שלא בא לעולםכרם חמד (תשסו) עמ' יז
צג. אין אדם מקנה דשלב"לגור אריה בראשית פכ"ז הערה 60
צג. ור"מ כר' אליעזר בן יעקבנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות ז, סי' לח אות לא
צג. ורבי כר"טנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ט אות ג
צג. כל הימים אלו שבתות ויו"טמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמג, רכד
צג. כל הימים אלו שבתות ויו"טמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכ
צג. למען תלמד וגו' אלו שבתות ויו"טישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' לו, דברים עמ' צב
צג. למען תלמד לירא ה' זה שבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ה
צג. למען תלמד ליראה את ה' אלהיך כל הימים אלו שבתות ויו"טמצווה ועושה ח"ב עמ' רכא
צג. למען תלמד ליראה את ה' וכו' אלו שבתותנטעי אשל בראשית עמ' תח
צג. למען תלמד ליראה את ה"א, אלו שבתות וי"טמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' טז {בשבת ויו"ט צריך יראה יותר מבחול, פן יכשל ח"ו}
צג. למען תלמד ליראה, אלו שבתותשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' כז
צג. מילתא דעבידי לגלוימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' סו
צג. ר"ה ברב וכו' כר"מתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסז
צג. רב הונא כרבנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יג אות י
צג. רב הונא כרב וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות יד
צג. רבי ינאי נטל מעשר על דבר שלא בא לעולם בערב שבת, ותוס' שםאהל נפתלי עמ' שלג
צג. רש"י ד"ה רב הונא כרב, כלומר מרב שהיא רביה קבלה וכו' וכן כולםנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ט אות ג, סי' לו אות יד, סי' לח אות יד, לא
צג. תוס' ד"ה קנויהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תעה
צג: א"ל והא אקריון בחלמא קנה רצוץ וכו'אמרי נועם (מועדים) תשובה ז [מבן המחבר]
צג: אקריון בחלמאמכתב מאליהו ח"ה עמ' 347
צג: הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר (מקודשת משני דאדם מקנה דשלב"ע)חיי נפש ח"ג עמ' רפט
צג: מהו טעמא דעד אחד וכו'הדרש והעיון דברים מאמר קלח
צג: מילתא רעבירא לגלויי לא משקרי אינשיגור אריה בראשית פכ"ז הערה 42, שמות פל"ב הערה 90, דברים פ"א אות נח
צג: עד אחד ביבמה מהו וכו'מבשרת ציון ח"ד עמ' קמא
צג: עד דיבמה לשוק בע"אחנן אלקים עמ' רמט
צג: רש"י ד"ה קנה - 'קנה רצוץ לא ישבור', פיפיה דקרא 'לאמת יוציא משפט'אמרי נועם (מועדים) תשובה ז [מבן המחבר]
צג: תוס' ד"ה לאחרנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
צד ע"א אי את מותרת לכל אדםהכתב והקבלה ויקרא פכ"א פסוק ז
צד ע"א אין אב ישראל לבן עכו"םפוקד עקרים סי' ה (עמ' 37), לקוטי מאמרים עמ' 160
צד ע"א הו"ל למדרש מרגניתאקדושת השבת סי' ז (עמ' 62)
צד ע"א תד"ה כי תבעי גדולה שנאת השמאות מאהבת האוהבותברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויגש מאמר א
צד ע"א תוס' ד"ה כי תיבעישו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
צד ע"ב בשלמא לאביי דאמר משמעות דורשין איכא בינייהו וכו'הר המוריה עמ' רנא
צד ע"ב משמעות דורשיןהכתב והקבלה ויקרא פ"כ פסוק יד
צד ע"ב ראובן שמעון ולויתקנת השבין סי' ו (עמ' 55)
צד ע"ב רי"א אותו ואחת מהן ור"ע ואת שניהןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רנא
צד ע"ב רש"י ד"ה אי ותוס' ד"ה קלישתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תסז, ח"ב עמ' רנא
צד. אפילו לא נתגרשה אלא מאישהדמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק כא פסוק ז