Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות

ללקט ביאורי אגדות על מסכת סנהדרין (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת סנהדרין דפים ב-לח

לדפים לט-עד

לדפים עה-צז

לדפים צח-קיג

מקורות לפני עריכה דפים ב-מב

מקורות לפני עריכה דפים מג-פט
מקורות לפני עריכה דפים צ-קיג

ב ע"א01 דיני ממונות בג' ל"ל ג'שמחה לאיש דף מ ע"ד
ב ע"א01 דיני ממונות בשלשהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סנהדרין א
ב ע"א01 דיני ממונות בשלשה וכו' בי"ד של שבעים ואחדלקוטי שיחות חי"ז עמ' 212
ב ע"א01 דיני ממונות בשלשה וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' קכו
ב ע"א01 דיני ממונות בשלשה רבי אומר בחמשהצמח צדיק (תשסז) עמ' ת
ב ע"א03 נזק וחצי נזקעולת חודש ח"ג מאמר שפה
ב ע"א08 מצות קידוש החודש תלויה בב"דגור אריה ויקרא פ"ח הערה 117
ב ע"א11 עיבור השנה מתחילין בג' ואח"כ בה' ואח"כ בשבעהבני יששכר ח"א דף לט ע"ד
ב ע"א12 סמיכת זקנים בשלשהאמרי יוסף בראשית דף קעג ע"ד
ב ע"א12 סמיכת זקנים ועגלה ערופהברכת מועדיך לחיים ח"ב דף לג ע"ב [קכ ע"ב ד"ה ואפשר]
ב ע"א12 סמיכת זקנים וערופת עגלה בשלשהאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף עא ע"ג
ב ע"א13 החליצה והמיאונין בג'ילקוט הגרשוני ח"ב
ב ע"א14 ההקדשות בשלשה וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 176
ב ע"א16 דיני נפשות דנים בב"ד של כ"גגור אריה שמות פכ"ג הערה 4, במדבר פל"ה אות י
ב ע"א17 הרובעעולת חודש ח"ג מאמר קלה, קלז, קמ
ב ע"א17 הריגת בהמה צריך שיהיה על פי בית דין של כ"גשם דרך - הישר והטוב עמ' מט
ב ע"א17 להמית שור בעי ב"ד של כ"ג דייניםגור אריה שמות פכ"א הערה 643
ב ע"א17 שנאמר והרגת וכו' ואומרמשנת חיים ויקרא עמ' שנט
ב ע"א19 כמיתת בעלים כך מיתת השורלקוטי שיחות ח"ו עמ' 329
ב ע"א19 כמיתת הבעל כך מיתת השורגור אריה ויקרא פ"א אות יח
ב ע"א20 הזאב והארי לענין הרגו אדםנטריקן (תשעד) עמ' קע
ב ע"א20 הזאב והאריאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תמח
ב ע"א20 הזאב כו' והנחש כו' כל הקודם להורגן זכה ר"ע אומר וכו'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 160
ב ע"א21 חיה טורפת כל הקודם להרגה זכהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שס
ב ע"א22 אין דנין לא את השבט וכו' אלא בב׳׳ד של ע"אכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 149
ב ע"א22 אין דנין לא את השבט ולא את נביא השקר ולא את הכהן גדול אלא ע"פ בי"ד של ע"ארנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שז
ב ע"א22 ב"ד של ע"א - לא נזכר זקן ממראמשנת חיים דברים עמ' שעב
ב ע"א22 יש צורך בע"א דיינים לדון את השבט שרובו עבד ע"ז במזידגור אריה בראשית פמ"ח הערה 38, במדבר פכ"ו הערה 101
ב ע"א23 אין מוציאין וכו' אלא על פי בית דין של ע"אהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' סט
ב ע"א23 אין מוציאין למלחמת הרשות אלא על פי בית דין של שבעים ואחדמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 361
ב ע"א23 אין מוציאים את הרבים למלחמת הרשות אלא עפ"י ב"ד של ע"אנזר הקדש ח"ג עמ' קכא
ב ע"א23 למלחמת הרשות ע"פ ב"ד של ע"אמכמני עוזיאל עמ' שעב
ב ע"א23 מלחמת רשות ע"פ ב"ד של ע"אאור הרעיון עמ' קלט
ב ע"א24 אין העזרה מתקדשת רק ע"י ע' סנהדריןלחמי תודה דף יז ע"ב
ב ע"א24 אין מוסיפין על העזרות אלא בשבעים ואחדקול שמחה פ' וירא סי' יח
ב ע"א24 אין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלךמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 192
ב ע"א25 אין עושין סנהדרין קטנה אלא ע"פ ב"ד של שבעים ואחדגור אריה דברים פט"ז הערה 70
ב ע"א27 אין עושין עיר הנדחת ג' (עיירות)לקוטי שיחות חל"ה עמ' 70
ב ע"א28 סנהדרי גדולה היתה של שבעים ואחדאמרי יוסף דברים דף נח ע"א
ב ע"א28 סנהדרין גדולה של שבעים ואב בית דין על גביהםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שכו
ב ע"א28 סנהדרין גדולה של שבעים ואחדבאר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש ה אות ב
ב ע"א28 סנהדרין גדולה היחה של שבעים וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' רלב
ב ע"א28 סנהדרין הגדולה היתה של ע"אילקוט הגרשוני ח"ב
ב ע"א29 מנין לגדולה שהיא של שבעים ואחר וכו'טוב ירושלים במדבר פי"א פסוק טז
ב ע"א29 מנין לסנהדרין גדולה שהיא של שבעים ואחד וכו'לחמי תודה דף רמז ע"א
ב ע"א29 מנין שבעים זקנים למנין הסנהדריןתפארת צבי במדבר עמ' קמ
ב ע"א30 אספה לי שבעים אישדברי הרב עמ' לג
ב ע"א30 אספה לי שבעים איש מזקני ישראל ומשה על גביהןשל"ה (תשנז) פרשת חוקת אות ז
ב ע"א30 ומשה על גביהןלקוטי מאמרים עמ' 144
ב ע"א30 ומשה על גביהןלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 194
ב ע"א30 ומשה על גביהןמשנת חיים דברים עמ' תקכה, תקלג
ב ע"א30 משה היה על גביהן של סנהדריןנחמד ונעים (תשסח) פנחס ד"ה וצויתה
ב ע"א30 ר' יהודה אומר שבעיםלחמי תודה דף סד ע"ב
ב ע"א31 ומנין לקטנה וכו' והצילו העדה עדה שופטת ועדה מצלחלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1332, חכ"ט עמ' 114
ב ע"א31 ומנין לקטנה שהיא של עשרים ושלשה וכו' מוסיפין עליהם עוד אחד הרי כאן עשרים ושלשהשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות כג, ל
ב ע"א31 ושפטו העדה והצילו העדה עדה שופטת ועדה מצלתפרי צדיק משפטים אות ג
ב ע"א31 ושפטו העדה והצילו העדה עדה שופטת ועדה מצלתאמרי נועם (מועדים) סי' ג וסי' יט לפ' שקלים
ב ע"א31 ושפטו העדה והצילו העדה עדה שופטת ועדה מצלתבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפ, דברים עמ' תר
ב ע"א31 ושפטו העדה והצילו העדה, בעינן עדה שופטת ועדה מצלתערבי נחל (תשסד) עמ' תעח, תתרלט, תתרמא
ב ע"א31 ושפטו העדה והצילו העדה בב"ד של כ"ג דייניםגור אריה ויקרא פ"ל הערה 61
ב ע"א32 אין עדה פחות מעשרה ונלמד ממרגליםתפארת צבי במדבר עמ' קמד
ב ע"א32 אין עדה פחותה מי'תורת יחיאל בראשית עמ' קסב
ב ע"א32 והצילו העדה וכו' עשרהלקוטי שיחות חל"ג עמ' 85
ב ע"א32 ומנין לעדה שהיא עשרהקהלת משה (תשסב) עמ' רא
ב ע"א32 ומנין לעדה שהיא עשרה וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תעא
ב ע"א32 ומנין לעדה שהיא עשרהדרך חיים (תשלה) עמ' שי, שמ
ב ע"א32 מנין לעדה שהיא עשרה וכו'אגרא דפרקא (תשסה) עמ' לו
ב ע"א32 עדה שופטת ועדה מצלתשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 373 ,305
ב ע"א33 עד מתי לעדה הרעה יצאו יהושע וכלבאגרא דכלה ח"ג עמ' קמז
ב ע"א33 ומנין להביא עוד ג'ילקוט הגרשוני ח"ב
ב ע"א35 לא כהטייתך לטובה הטייתך לרעהמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' רלח
ב ע"א35 לא כהטייתך לטובההמאור שבתורה (לסין)
ב ע"א36 אין הולכים אחר הרוב לחוב על ידי אחד רק על ידי שניםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וארא יא
ב ע"א36 אין מטין בדיני נפשות עפ"י אחדזכרון דברים (תשנט) עמ' קנו
ב ע"א36 לא הולכים אחר רוב של דיין אחד בדיני נפשותטוב טעם שמות עמ' קעט
ב ע"א רש"י ד"ה גזילותבנין אפרים עמ' קיב, קלג, רלז [הלכה]
ב ע"א רש"י ד"ה הזאבלקוטי שיחות ח"ו עמ' 130
ב ע"א רש"י ד"ה וחבלות - ובגמ' פריך היינו דיני ממונות (ותוס' חכמי אנגליא)לקוטי שיחות חכ"א עמ' 476
ב ע"א רש"י ד"ה נזק - דשור המועד או אדם שהזיקו (ותוס' חכמי אנגליא)לקוטי שיחות חכ"א עמ' 476
ב ע"ב02 כמה יהא בעירדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קפ
ב ע"ב19 אין בית דין פחות מג'בני יששכר ח"א דף צג ע"ג
ב ע"ב19 מן התורה בעינן ג'חכמת התורה משפטים עמ' יח
ב ע"ב22 ב"ד מומחין (ובחי' הר"ן)באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' יב אות א
ב ע"ב27 אמר רבי חנינא דבר תורה אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה ובחקירהלב המשפט ח"ב שיעור ט [הלכה]
ב ע"ב27 דבר תורה אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה וחקירה וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 110
ב ע"ב27 אחד דיני ממונותנפש הרב עמ' שיז
ב ע"ב27 דיני ממונות וכו' בדרישה וחקירה וכו' לא בעינן וכו' שלא תנעול דלתלקוטי שיחות חי"ט עמ' 188
ב ע"ב רש"י ד"ה אי קסברגור אריה שמות פכ"א הערה 92
ב ע"ב רש"י ד"ה משום דר"ח, מיוחס לר"ן שםדרכי חושן עמ' כ [הלכה]
ב ע"ב תוס' - יכולים לקבל עליהם שהדיוטות ידונו אותםגור אריה דברים פט"ז הערה 100
ב ע"ב תוס' ד"ה ליבעיגור אריה שמות פכ"א הערה 87
ב ע"ב תוס' ד"ה ליבעי נמי מומחיןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תמג
ב ע"ב תוס' ד"ה ליבעי נמי מומחיןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' ד
ב ע"ב תוס' ד"ה מלךשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רצ
ב ע"ב תוס'בנין אפרים עמ' קו [הלכה]
ג ע"א06 ג' הדיוטות הוא במקום יחיד מומחהצפנת פענח (תשסו) עמ' רפז
ג ע"א07 ועוד שלשה שלמה למה לישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קכז
ג ע"א09 רב אחא בריה דרב איקאדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קעו
ג ע"א10 חד נמי כשרברכת שלמה חו"מ עמ' ט [הלכה]
ג ע"א10 מדאורייתא חדדרכי חושן עמ' קצט, רא [הלכה]
ג ע"א10 מדאורייתא חדעולת חודש ח"ג מאמר רכז
ג ע"א12 א"א דלית בהו חד דגמירמחשבות חרוץ סי' יב (עמ' 93)
ג ע"א12 בתלתא אי אפשר דלית בהו חד דגמירמי השלוח (תשסז) ח"ב דף קפג
ג ע"א15 מאי איכא בין רבא לר"א, לרבא ל"ל דשמואל דשנים שדנו דיניהם דין, לרב אחא אית לי' דשמואלדברים נחמדים (תשסה) עמ' קצא
ג ע"א18 לדעת רבא מדין תורה בדיני ממונות נמי בעינן שלשהצדקה חיים דף נה ע"ג [קצה ע"ב]
ג ע"א19 דר"א אית ליהעולת חודש ח"ג מאמר שעט-שפ
ג ע"א25 איידיעולת חודש ח"ג מאמר שפד, שפו
ג ע"א רש"י ד"ה דגמיר - ששמע מחכמים ומדיינץלקוטי שיחות חל"ד עמ' 161
ג ע"א תוס' ד"ה בלאלב המשפט ח"ב שיעור ט [הלכה]
ג ע"א תוס' ד"ה שלא - גזילות כו' שתנעול דלת בפני גזלניןלקוטי שיחות חל"ד עמ' 111
ג ע"א תוס' ד"ה שלא תנעולנפש הרב עמ' רסח
ג ע"א תוס' ד"ה שלאעולת חודש ח"ג מאמר שפז
ג ע"א ר"ן (ולא לפני הדיוטות)עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' ד-ה
ג ע"ב אין ב"ד פחות מג'טוב טעם שמות עמ' קעג
ג ע"ב בעינן מן התורה שלושה מומחיןחכמת התורה וארא עמ' רנב
ג ע"ב שלשה מנלן דתנו רבנן ונקרב בעל הבית וכו' אשר ירשיעון אלהים הרי כאן שלשהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רפא
ג ע"ב עד האלהים יבא דבר שניהם הרי כאן שנים אשר ירשיעון אלהים הרי כאן שלשה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סנהדרין א
ג ע"ב אין בית דין שקולאור אברהם - רות עמ' רמט
ג ע"ב תנו רבנן דיני ממונות בשלשה רבי אומר בחמשהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות צח
ג ע"ב נאמר אלקים למעלה ונאמר אלקים למטה ואין בית דין שקולצמח צדיק (תשסז) עמ' ת
ג ע"ב תוס' ד"ה דיני ממונותתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסג, רו, רח, של
ג ע"ב תוס' ד"ה מוקי להדגלי יהודה דרוש א אות יב
ג ע"ב תוס' ד"ה מוקי, בדיני ממונות לא שייך זכות וחובהקומץ המנחה (צונץ) דרוש עח
ד ע"א04 יש אם למקרא ויש אם למסורתויברך דוד עמ' קיז
ד ע"א04 יש אם למקרא או למסורתצמח דוד (סקאליע) עמ' קעו, תה
ד ע"א04 יש אם למקרא או למסורתמצווה ועושה ח"א עמ' תקנג-תקנד, תרג
ד ע"א04 יש אם למקראאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רא
ד ע"א04 יש אם למקראשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות טו
ד ע"א04 יש אם למקרא ולמסורתזכרון דברים (תשנט) עמ' פב
ד ע"א12 'שבועיים קרינן' ויש אם למקרארב ייבי (תשסט) ח"א עמ' ריג,
ד ע"א22 מחלוקת ר' שמעון ורבנן בסוכה כמה דפנות צריך להיותלחמי תודה דף רד ע"א
ד ע"א25 ר"ש ס"ל יש אם למקראחמודי צבי מועדים עמ' תסד
ד ע"א25 רבנן סברי יש אם למסורת ורבי שמעון סבר יש אם למקראשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות נד
ד ע"א32 לרביעית דםהכתב והקבלה במדבר פי"ט פסוק טז
ד ע"א32 רביעית דם הבאה מב' מתיםעיוני רש"י במדבר עמ' שיז
ד ע"א33 נפשת כתיבגור אריה ויקרא פכ"א אות כ
ד ע"א רש"י בתר קרייה אזלינן דהיא עיקרגור אריה שמות פי"ב הערה 573, במדבר פט"ו הערה 125
ד ע"א תוס' ד"ה כלהו, יש אם למקרא ולמסורת היכא דאיכא לקיים תרווייהורב טוב דף ס ע"ב
ד ע"ב26 והתניא לטטפת לטטפת לטוטפות וכו' ורש"י ד"ה כתפי ותוס' ד"ה ד"המצווה ועושה ח"א עמ' שז, שיד
ד ע"ב26 'ולטטפת' 'לטטפת' 'לטוטפות' הרי כאן ארבעאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 510
ד ע"ב26 לטוטפות, הוא מנין הפרשיות שבתפיליןאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' מג
ד ע"ב26 לטטפת כו' הרי כאן ארבעמשנת חיים דברים עמ' ש
ד ע"ב26 לטטפת לטטפת טוטפות הרי כאן ארבעתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תח הערה 27
ד ע"ב26 לטטפת, לטטפת, לטוטפות - הרי כאן ארבעבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' מב
ד ע"ב26 לטטפת, לטטפת, לטוטפות - הרי כאן ארבעבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קפד
ד ע"ב26 לטטפת, לטטפת, לטוטפות - הרי כאן ארבעבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' לא
ד ע"ב27 רבי עקיבא אומר אינו צריך, טט בכתפי שתים, פת באפריקי שתיםשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שמא
ד ע"ב28 בתים קרוין טוטפות, טט בכתפי שתים, פת באפריקי שתיםאבני אש (אויש) מועדים עמ' רעח
ד ע"ב28 טט בכתפי שנים פת באפריקי שתיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתפא
ד ע"ב28 טט בכתפי שתיםגור אריה שמות פי"ט אות כ
ד ע"ב28 טט בכתפי שתיםזרע קודש - מועדים עמ' שו
ד ע"ב28 טט בכתפי שתיםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשכז, תשצו
ד ע"ב28 טט בכתפי שתיםמשנת חיים דברים עמ' קט, קיד
ד ע"ב28 טט בכתפי שתיםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קסז
ד ע"ב28 טט בכתפי שתיםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תתכא
ד ע"ב28 טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ואתחנן כ
ד ע"ב28 טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 24
ד ע"ב28 טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' מ
ד ע"ב28 טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםדברים נחמדים (תשסה) עמ' צא
ד ע"ב28 טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםדרשות מהר"ם שיק עמ' תרסד
ד ע"ב28 טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםטוב עין (אוסטרובצא) עמ' ט
ד ע"ב28 טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שפה
ד ע"ב28 טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםשרגא המאיר מועדים עמ' רנט
ד ע"ב28 טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםתפארת צבי במדבר עמ' קפו
ד ע"ב28 טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםדברי שמואל (תשנח) עמ' פב, קלז
ד ע"ב28 טט בכתפי שתיםמרפא לשון עמ' עו
ד ע"ב28 טט בכתפי שתיםפרי הארץ (ויטבסק) עמ' לג
ד ע"ב28 פת באפריקי שתיםנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ב
ד ע"ב31 והרי יראההכתב והקבלה שמות פל"ד פסוק כג
ד ע"ב35 כדרך שבא לראות כך בא ליראותברכת טוב עמ' פא, פה
ד ע"ב35 כדרך שבא לראות כך בא ליראותחכמת התורה וירא עמ' תרלט
ד ע"ב35 כדרך שבא לראות כך בא ליראות וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' פה, קי
ד ע"ב38 אמר קרא לא תבשל גדי, דרך בישול אסרה תורהנועם אלימלך (תשסא) עמ' קפו
ד ע"ב38 דרך בישול אסרה תורהלקוטי שיחות ח"ו עמ' 144
ד ע"ב38 דרך בישול אסרה תורהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מו ע"ד
ד ע"ב38 לא תבשל גדי, דרך בישול אסרה תורה [ובתוס' שם]גנזי צדיקים (תשסב) עמ' צד
ד ע"ב רש"י ד"ה כתיב, כדרך שבא לראותךטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כ
ד ע"ב רש"י ד"ה דרך בישולבנין אפרים עמ' רלז [הלכה]
ד ע"ב תוס' ד"ה דנין, תימא הא אפי' פנים מפנים לא גמרי'.קדושת לוי דף קכח ע"א
ד ע"ב תוס' ד"ה כדרך שבא לראותמאמר אסתר (תשסב) עמ' עח
ד ע"ב תוס' ד"ה לטטפתהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק יד
ה ע"א01 אם הוא מומחה לרביםחלק יעקב (קנטור), חלק בראש
ה ע"א01 ואם היה מומחה לרבים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רכב
ה ע"א01 יחיד מומחה דן יחידידרך חיים (תשלה) עמ' תכז
ה ע"א01 מומחה לרבים דן אפילו ביחידבנין שאול עמ' קסב
ה ע"א02 אר"נ אנא דן דיני ממונות יחידיישראל קדושים עמ' 66
ה ע"א02 כגון אנא דן דיני ממונות ביחידיבנין שאול עמ' קסב
ה ע"א04 גמירנא וסבירנא וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 161
ה ע"א16 דהכא שבט והתם מחוקק וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 193
ה ע"א16 דהכא שבט והתם מחוקק כדתניא לא יסור שבט מיהודה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רנד
ה ע"א16 הכא שבט התם מחוקקלקוטי מאמרים עמ' 120
ה ע"א16 הכא שבט התם מחוקקפרי צדיק לחנוכה אות א
ה ע"א16 שבט ומחוקק - א"י ובבלמכמני עוזיאל עמ' שכ
ה ע"א17 אלו ראשי גליות שבבבל וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שי
ה ע"א17 אלו ראשי גליות שבבבל שרודין את ישראל בשבטרנת יצחק - פרק חלק עמ' ריא
ה ע"א17 אלו ראשי גליות שבבבל שרודין את ישראל בשבטויקרא יעבץ עמ' רכט
ה ע"א17 כדתניא לא יסור וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' קטו
ה ע"א17 לא יסור שבט מיהודה אלו וכו' בני בניו של הללנזר הקדש ח"ב עמ' סט, ח"ג עמ' רעא, תקג
ה ע"א17 לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גלויותנצח ישראל (הרטמן) עמ' תרנב
ה ע"א17 לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גלויות שבבבלויקרא יעבץ עמ' קמט
ה ע"א17 לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גלויות שבבבל שרודין את ישראל בשבטרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קעה, רו, שפד
ה ע"א17 לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גליות שבבבל וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שסב, תעג
ה ע"א17 לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גליות וכו' בני בניו של הלל שמלמרין תורה ברביםשל"ה (תשנז) פרשת ויחי אות כז
ה ע"א17 לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גליות שבבבל וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש ג עמ' כז
ה ע"א17 לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גלויות שבבבלברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויחי מאמר טז
ה ע"א17 ראשי גלויות משבט יהודהלקוטי שיחות חל"ט עמ' 182
ה ע"א17 ראשי גליותהכתב והקבלה דברים פט"ז פסוק יח = פכ"ט פסוק ט
ה ע"א17 שבט מיהודה אלו ראשי גלויות שבבבל שרודין בשבטפרי צדיק וישב אות ג
ה ע"א17 שבט מלשון יסורים, כמו רודים בשבטכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' נב
ה ע"א19 בני בניו של הלל ותוס׳ציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' ס
ה ע"א19 בני בניו של הלל מלמדים תורה לרביםדברי חנינא - מזלות עמ' קי
ה ע"א19 הלל ובניו למדו תורה ברביםהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קצד
ה ע"א19 ומחוקק מבין רגליו אלו בני בניו של הללעיוני רש"י במדבר עמ' שסט
ה ע"א19 ומחוקק מבין רגליו אלו בני בניו של הלל שמלמדין תורה ברביםאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שמט
ה ע"א19 ומחוקק מבין רגליו תוס'תורת יחיאל בראשית עמ' תכו
ה ע"א19 ומחוקק מבין רגליו אלו בני בניו של הלל שמלמדין תורה ברביםאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' קל
ה ע"א19 ומחוקק מבין רגליו אלו בני בניו של הלל שמלמדין תורה ברביםדרשות שבט הלוי עמ' רצא, שז
ה ע"א26 לאו מינייכו נקיטנא רשותאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רלא
ה ע"א32 מאי רשותא יורה יורה ידין ידיןמצווה ועושה ח"א עמ' תקכו
ה ע"א34 יורה יורה ידין ידיןגור אריה במדבר פכ"ז הערה 57
ה ע"א34 מי שבא לדון ולהורות צריך ליטול רשות ממי שגדול הימנומצווה ועושה ח"ב עמ' תרמט
ה ע"א34 סומך יורה יורה ידין ידיןבני יששכר ח"ב דף קיב ע"ד
ה ע"א35 יתיר בכורותטוב טעם דברים עמ' עט
ה ע"א36 בן אחותי יורד לבבלתורת אביגדור ח"ג עמ' קמח
ה ע"א37 יתיר בבכורות אל יתיראהבת ציון דרוש ט
ה ע"א37 רבי נתן רשות לרב לדוןצוף דבש (לוין) מאמר ג בתחלתו
ה ע"א37 רבי נתן רשות לרב רק להורות ולדון וכו'אור אברהם ברכות עמ' קפב
ה ע"א40 רב בר אחוה דהוה בר אחתיה וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קעו
ה ע"א רש"י ד"ה ואי לאדרכי חושן עמ' עד [הלכה]
ה ע"א תוס' ד"ה דהכא נשיאים שבא"י מנקבות של יהודהלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' ו
ה ע"א תוס' ד"ה כגוןאגודת אזוב (יעבץ) דף עט ע"א
ה ע"א תוס' ד"ה דןגור אריה שמות פכ"א הערה 87
ה ע"ב01 אחותי על שם חכמתוילקוט דברי חכמים בראשית סי' תשנט
ה ע"ב04 אמר רב י"ח חדשים גדלתי אצל רועי בקרימלא פי תהלתך ח"ב עמ' עה, שפח, תרסט
ה ע"ב04 אמר רב י"ח חדשים גדלתי אצל רועה בהמה וכו'תורת מנחם ח"ו עמ' 69
ה ע"ב04 אמר רב שמונה עשר חדשים גדלתי אצל רועי בהמה לידע וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לו
ה ע"ב04 אמר רב, י"ח חדשים גדלתי אצל רועה בהמה, לידע איזה מום קבוע ואיזה מום עוברדעת תורה במדבר עמ' נז
ה ע"ב04 והאמר רב י"ח חדשים גדלתי אצל רועה בהמה לידע איזה מום וכו'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 198
ה ע"ב04 משום דלא בקי במומא וכו'טוב ירושלים שמות פי"ב פסוק מג
ה ע"ב05 י"ח חדשים גדלתי אצל רועה בהמות לידע איזה מום קבועאהבת ציון (תשסד) עמ' קה
ה ע"ב05 רב גר י"ח חודש בין רועי בהמות כדי לדעת כל המומיםימלא פי תהלתך ח"א עמ' רלד
ה ע"ב05 שמונה עשר חדשים גדלתי אצל רועה בקר וכו'שביב אור עמ' צו, קצז
ה ע"ב24 רבי גזר תלמיד אל יורהטהרת יו"ט ח"י עמ' נו {גזירות אחרי החורבן}
ה ע"ב25 נטל רשות מרבו וברש"ידרכי החיים ח"א עמ' קעג
ה ע"ב28 מורה הלכה בפני רבועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתלא
ה ע"ב28 תלמיד אל יורה הלכה אלא אם כן היה רחוק ממנו ג' פרסאות כנגד מחנה ישראלדברים נחמדים (תשסה) עמ' צב
ה ע"ב28 תלמיד אל יורה הלכה במקום רבו אא"כ רחוק ממנו שלש פרסאותעקבי אבירים (תשסה) עמ' רפד, רנח
ה ע"ב29 מחנה ישראל תלתא פרסימאמרי הראיה עמ' 472
ה ע"ב34 גבה עינים הוה, נתן עיניו בגרושה, וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קעה, במדבר עמ' צז, שפג
ה ע"ב38 שנים שדנו דיניהם דין אלא שנקרא בית דין חצוףחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות מא
ה ע"ב תוס' ד"ה אא"בלקוטי שיחות חי"ב עמ' 54
ה ע"ב תוס' ד"ה אי גמיראהבת ציון (תשסד) עמ' קו
ה ע"ב תוס' ד"ה אי גמיראהבת ציון דרוש ט
ו ע"א03 גברא אגברא קא רמיתשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רסח
ו ע"א09 אף הפסול לדון, היכא דקיבלוהו עלייהו שפיר דמיאור אברהם שמות עמ' קיז
ו ע"א09 דקיבלוהו עלייהובנין שאול עמ' קסב
ו ע"א09 הפסול לדון אם קבלוהו עליהם שפיר דמיאור אברהם במדבר עמ' רלא
ו ע"א13 טעה בדבר משנה חוזרתורת מנחם חלק ל עמ' 226
ו ע"א13 טעה בדבר משנה חוזרתורת מנחם חלק לג עמ' 294
ו ע"א13 טעה בדבר משנהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 290
ו ע"א14 ה"ד בשיקול הדעת אר"פ כגון וכו' וסוגיין דעלמא אליבא דחד מנייהוכתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
ו ע"א14 עיוות משפט בשוגג - טעות בשקול הדעתפחד יצחק סוכות מאמר כ
ו ע"א14 עיוות משפט בשוגג - טעות בשקול הדעתפחד יצחק - ראש השנה מאמר ד
ו ע"א17 וסוגיין דעלמא אליבא דחד מינייהו ואזל איהו ועבד כאידךנצח ישראל (הרטמן) עמ' קי הערה 330
ו ע"א19 פשרה נקרא ביצועאגרא דכלה ח"א עמ' תקג
ו ע"א21 מקיש פשרה לדיןלבושי צדקה עמ' 4
ו ע"א33 פשרה צריכה קנין ובתוס' הרא"שתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רכח
ו ע"ב02 ר"א ב"ר יוסי הגלילי אומר אסור לבצוע וכו' עד סוף הסוגיאאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרכד-תרכח
ו ע"ב03 אסור לבצוע או מותרנפש הרב עמ' עד {פשרה באה מתוך הרגש המוסרי שהטביע המלאך שלימדו תורה}
ו ע"ב03 אסור לבצוע או מצוה לבצוערנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קמז, תה
ו ע"ב03 אסור לבצוע וכל הבוצע הרי זה חוטאבאר שרים בראשית פ' וישב דרוש א אות ב
ו ע"ב03 אסור לבצוע שנאמר ובוצע בירך וגו' אבל אהרן היה אוהב שלוםצפנת פענח (תשסו) עמ' רפח
ו ע"ב03 אסור לבצועילקוט הגרשוני ח"ב
ו ע"ב03 אסור לבצוע, יהודה הבוצעעטרת תפארת - מזכרת תודה עמ' 6-7
ו ע"ב03 אסור לבצוע וכו' 'בוצע' נאמר כנגד יהודהפירוש המכבי שמות עמ' רט
ו ע"ב03 הבוצע וכו' ועל זה נאמר וכו' ובוצע ברך נאץ ה' אלא יקוב הדין את ההר וכו'ראשית חכמה (תשמד) - דינין פרק ל
ו ע"ב03 וכל הבוצע הרי זה חוטא וכו' אלא יקוב הדין וכו'שם משמעון (שפירא) עמ' נא
ו ע"ב03 וכל המברךהכתב והקבלה בראשית פל"ז פסוק כו
ו ע"ב03 כל הבוצע הרי זה חוטאהמאור שבתורה (לסין)
ו ע"ב04 מנאץצמח צבי אגרת סה
ו ע"ב05 בוצע ברך נאץ ה'אהלי יעקב (לעויטאן) עמ' יב-טו
ו ע"ב05 בוצע ברך נאץ ה׳כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 45
ו ע"ב05 בוצע ברך נאץ ה׳מאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' תקכ
ו ע"ב05 הדין יקוב את ההררוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קמח
ו ע"ב05 יקוב הדין את ההרדברי הרב עמ' רלד
ו ע"ב05 יקוב הדין את ההרישמח חיים (תשסה) מע' ה אות מח
ו ע"ב05 יקוב הדין את ההרלחמי תודה דף קכג ע"א
ו ע"ב05 יקוב הדין את ההרלקוטי דיבורים עמ' 1200
ו ע"ב05 יקוב הדין את ההרמערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קא רכ ע"א
ו ע"ב05 יקוב הדין את ההרמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בהר ג
ו ע"ב05 יקוב הדין את ההראהלי יעקב (לעויטאן) עמ' טו
ו ע"ב05 יקוב הדין את ההרמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 437
ו ע"ב05 יקוב הדין את ההרשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' עט
ו ע"ב05 יקוב הדין את ההרשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' פז
ו ע"ב05 יקוב הדין וכו' אהרן רודף שלוםאשל חיים ח"א עמ' יח
ו ע"ב07 משה אמר יקוב הדין את ההרעין איה א' 137
ו ע"ב07 משה היה אומרמורשה - שיחות למועדים עמ' קה
ו ע"ב07 משה היה אומר יקוב הדין את ההרפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קכ-קכא
ו ע"ב07 משה היה אומר יקוב הדין את ההר אבל אהרן אוהב שלום וכו׳אור האורות עמ' קפב
ו ע"ב07 משה היה אומר יקוב הדין את ההראבן פינה עמ' 3
ו ע"ב07 משה היה אומר יקוב הדין את ההראהל יהושע (הלר) עמ' 29
ו ע"ב07 משה היה אומר יקוב הדין את ההרמי מרום חי"א עמ' סה
ו ע"ב07 משה היה אומר יקוב הדין את ההרבית ישי - דרשות עמ' רא
ו ע"ב07 משה היה אומר יקוב הדין את ההר, אבל אהרן אוהב שלום וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קיח
ו ע"ב07 משה לא עשה פשרה ואהרן עשהנזר הקדש ח"א עמ' נא
ו ע"ב07 משה רבינו היה אומר יקוב הדין את ההראור פני משה דף כט ע"א
ו ע"ב08 אבל אהרן אוהב שלום ורודף שלום וכו', ומהרש"א שםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרכח
ו ע"ב08 אהרן אוהב שלוםדברי הרב עמ' כא
ו ע"ב08 אהרן אוהב שלום ומשים שלום בין אדם לחבירותקנת השבין סי' ד (עמ' 22)
ו ע"ב08 אהרן אוהב שלום ומשים שלום בין אדם לחבירופרי צדיק פ' זכור אות ו, אמור אות ב, חג שבועות אות, יא, קרח אות ה
ו ע"ב08 אהרן אוהב שלום ורודף שלוםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רלח
ו ע"ב08 אהרן אוהב שלום ורודף שלוםאמרי נועם (מועדים) סי' א ליום ה דסוכות
ו ע"ב08 אהרן אוהב שלום ורודף שלוםבינת ישראל (תשסו) דף לו ע"א, לז ע"ב
ו ע"ב08 אהרן אוהב שלום ורודף שלוםנתיב מצותיך (תשסח) עמ' לד, קלה-קלו
ו ע"ב08 אהרן אוהב שלום ורודף שלום ומשים שלום בין אדם לחבירואוצרות חיים - יושר המידות עמ' קצח
ו ע"ב08 אהרן אוהב שלום ורודף שלום ומשים שלום בין אדם לחבירוברכת טוב עמ' תכז
ו ע"ב08 אהרן אוהב שלום ורודף שלוםאבני אש (אויש) מועדים עמ' מט
ו ע"ב08 אהרן אוהב שלום ורודף שלוםמדבר קדש מועדים ח"א עמ' רג
ו ע"ב08 אהרן הכהן רודף שלוםתורת העולה ח"ב פרק לו
ו ע"ב08 אוהב שלום ורודף שלוםבית ישי - דרשות עמ' תל
ו ע"ב09 תורת אמת היתה בפיהושערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קכג
ו ע"ב09 תורת אמת היתה בפיהושערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קלג
ו ע"ב12 גזל סאה וכו' אין זה מברך אלא מנאץפירוש המכבי דברים עמ' רכז
ו ע"ב12 הרי שגזל וכו' אין זה מברך אלא מנאץקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קד
ו ע"ב12 הרי שגזל חטין וטחנן וכו' כיצד מברך אין זה מברך אלא מנאץראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק ח אות א
ו ע"ב12 הרי שגזל סאה וכו' אין זה מברך אלא מנאץיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רג
ו ע"ב12 הרי שגזל סאה חיטים טחנה ואפאה וכו'עטרת חן ח"ב עמ' יד
ו ע"ב12 הרי שגזל וכו' בוצע ברך ניאץ ה'ס' המדות (דובנא, תשסו) שער תפלה אות ג
ו ע"ב12 הרי שגזל וכו' בוצע ברך ניאץ ה'ספר המדות (דובנא, תשסו) שער תפלה אות ג
ו ע"ב12 רבי אליעזר אומר הרי שגזל סאה של חטים וכו' ועל זה נאמר ובוצע ברך נאץ ה'של"ה (תשנז) - מס' יומא אות קסו בהגה"ה
ו ע"ב15 ובוצע ברך נאץ ה' וכו' לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שלב
ו ע"ב15 לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהילקוט הגרשוני ח"ב
ו ע"ב15 לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהאגרא דכלה ח"א עמ' תקג
ו ע"ב15 לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהאמרי אש (טאוב) עמ' קמט
ו ע"ב15 לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' שה, תקכג
ו ע"ב15 לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קנג
ו ע"ב15 לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' ע
ו ע"ב15 לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קפא
ו ע"ב15 לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה וכו', וכל המברך את יהודה הרי זה מנאץ, ועל זה נאמר ובוצע ברך נאץ ה'משנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' סב
ו ע"ב15 לא נאמר מקרא זה אלא נגד יהודהיציב פתגם על התורה עמ' רכז
ו ע"ב15 לא נאמר פסוק זה אלא כנגד יהודהאור יהל ח"א עמ' קנא
ו ע"ב15 ר"מ אומר לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רד
ו ע"ב15 ר"מ אומר לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה שנא' ויאמר יהודה אל אחיו מה בצעאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קכז
ו ע"ב15 ר"מ אומר לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה וכו'הרי זה מנאץקדושת לוי דף קכו ע"ג
ו ע"ב15 רבי מאיר אומר לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה וכו' וכל המברך את יהודה הרי זה מנאץשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות מא
ו ע"ב18 המברך את יהודה ה"ז מנאץאור הרעיון עמ' רכח
ו ע"ב18 המברך את יהודה מנאץ להקב"הקהלת יעקב חנוכה עמ' ק, רכו, קנה, קסח, רעח, רצה
ו ע"ב18 המברך את יהודה שאמר מה בצע מנאץחכמת התורה וישב עמ' רכה, רמז, רמט, רנז, רעט, שה, שעג, שעז, שפט
ו ע"ב18 כל המברך את יהודה אינו אלא מנאץעולת ראיה ח"ב עמ' רנז
ו ע"ב18 כל המברך את יהודה הרי זה מנאץאמרי רבי שפטיה עמ' פ
ו ע"ב18 כל המברך את יהודה הרי זה מנאץנועם הברכה עמ' קצב, רעח
ו ע"ב18 כל המברך את יהודה הרי זה מנאץעטרת ישועה (תשסד) אות מה לעיו"כ
ו ע"ב18 כל המברך את יהודה וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף מח
ו ע"ב18 כל המברך את יהודה וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' רצז
ו ע"ב18 כל המברך את יהודה וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' מח
ו ע"ב18 כל המברך את יהודה מנאץ להקב"החכמת התורה תולדות עמ' נא
ו ע"ב18 כל המברך את יהודה שאמר מה בצע מנאץ להקב"החכמת התורה וארא עמ' תקנב
ו ע"ב18 כל המברך את יהודה שאמר מה בצע מנאץ להקב"החכמת התורה ויגש עמ' לז, נו, סז, עא, עו, רג, רכא, רכט, תיא, תלו
ו ע"ב18 כל המברך את יהודה שאמר מה בצע מנאץ להקב"החכמת התורה ויחי עמ' קיג, שפח, תכה, תכט
ו ע"ב18 כל המברך את יהודה שאמר מה בצע מנאץ להקב"החכמת התורה יתרו עמ' רעו
ו ע"ב18 כל המברך את יהודהבית ישי - דרשות עמ' ס
ו ע"ב18 שבח ליהודאעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קצ
ו ע"ב19 בוצע ברך קאי על יהודה שעשה פשרבני יששכר ח"ב דף פח ע"א
ו ע"ב19 בוצע ברך על יהודהשערי אורה (מילר) ח"א עמ' קמד
ו ע"ב19 ר' יהושע בן קרחה אומר מצוה לבצועלחמי תודה פתיחה דף ח ע"ב, גוף הספר דף רמז ע"א
ו ע"ב19 רבי יהושע בן קרחה אומר מצוה וכו' משפט לזה וצדקה לזה וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק טז אות יד
ו ע"ב19 ריבק"א מצוה לבצועילקוט הגרשוני ח"ב
ו ע"ב20 מצוה לבצועטיול בפרדס ח"ב עמ' לג
ו ע"ב20 מצוה לבצועלקוטי שיחות חי"ג עמ' 206-207
ו ע"ב20 מצוה לבצוענועם אליעזר בראשית עמ' קד ע"א
ו ע"ב20 מצוה לבצוע וכו' משתשמע טענותיהם ואתה יודע היכן הדין נוטה אסור לבצועערבי נחל (תשסד) עמ' תתרסט
ו ע"ב20 מצוה לבצועמוסר המקרא והתלמוד עמ' קטז
ו ע"ב20 מצוה לבצועפנים יפות על תהלים עמ' תכח
ו ע"ב20 מצווה לבצועמי מרום ח"ט עמ' קסט
ו ע"ב23 איזה משפט שיש בו שלוםמרפא לשון עמ' קכד, קלב
ו ע"ב23 אלא איזהו משפט שיש בו שלום הוי אומר זה ביצועדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רפט
ו ע"ב23 משפט שיש בו שלום - זה פשרהכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 85
ו ע"ב24 בדוד הוא אומר והיה דוד עושה משפט וצדקה וכו' וצדקה לזה ששילם לו מתוך ביתומבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תי
ו ע"ב25 ויהי דוד עושה משפטאפוד בד דף סו ע"ב25
ו ע"ב25 ויהי דוד עושה משפט וצדקה איזהו משפט שיש בו צדקה וכו' בצועצפנת פענח (תשסו) עמ' רסב
ו ע"ב25 ויהי דוד עושה משפט וצדקה והלא כ"מ שיש משפט אין צדקה וכו'דרשות שבט הלוי עמ' רמט
ו ע"ב25 ויהי דוד עושה משפט וצדקה וכו' דן את הדין זיכה את הזכאי וחייב את החייבשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שסט
ו ע"ב25 ויהי דוד עושה משפט וצדקה וכו' וחייב את החייב וראה שנתחייב עני ממון ושלם לו מתוך ביתו וכו'של"ה (תשנז) פרשת משפטים אות מ, קדושים אות לח
ו ע"ב25 ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו וכו' קשיא ליה לרבי האי לכל עמו לעניים מיבעי ליה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רצז
ו ע"ב25 ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, משפט שיש בו צדקה וכו'לחמי תודה דף קלד ע"ב
ו ע"ב25 ויהי דוד עושה משפט וצדקה משפט לזה וצדקה לזהקרבן מנחה (תשעד) עמ' קמא
ו ע"ב25 ויהי דוד עושה משפט וצדקה שעשה משפט לזה וצדקה לזהדרשות שמן רוקח עמ' שנא
ו ע"ב25 ויהי דוד עושה משפט וצדקה, משפט לזה שהחזיר לו ממונו וצדקה לזה שהוציא גזילה וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רמט
ו ע"ב25 ויהי דוד עושה צדקה ומשפטאמרי נפתלי ח"א עמ' קט
ו ע"ב25 שהיה דוד עושה משפט לזה וצדקה לזהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קעט
ו ע"ב25 זכה דוד המלך לעשות משפטאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' כו
ו ע"ב25 משפט וצדקאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 91
ו ע"ב25 משפט וצדקההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 103-104
ו ע"ב25 צדקה ומשפט וכו'אמרי יחזקאל עמ' קיא
ו ע"ב26 והלא במקום משפט אין צדקה אלא לזה משפט ולזה צדקהאודה ה' דף מ ע"ב
ו ע"ב26 והלא במקום שיש צדקה אין משפט וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תי
ו ע"ב27 איזה משפט שיש בו צדקה וכו'קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' צו
ו ע"ב30 ודוד עושה משפט וצדקה שהיה נותן משלופנים יפות על תהלים עמ' קפד
ו ע"ב30 משפט וצדקה - שמשלם מביתומכמני עוזיאל עמ' ריד
ו ע"ב31 משפט לזה וצדקה לזהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רלב, במדבר עמ' תרכו
ו ע"ב31 משפט לזה וצדקה לזההדרת אליהו דרוש ז סי' ד ד"ה וע"פ
ו ע"ב31 משפט לזה וצדקה לזהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' תפ
ו ע"ב41 שנים שבאו לדיין לדון וכו' ב"ד רשאין לומר להם צאו ועשו פשרהראשית חכמה (תשמד) - דינין פרק עז
ו ע"ב41 שנים שבאו לדין עד שלא תשמע דבריהן וכו' אתה רשאי י לבצוע וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רפח
ו ע"ב41 שנים שבאו לפניך וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן עד
ו ע"ב41 שנים שבאו לפניך לדין וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש א עמ' ב
ו ע"ב43 אתה יודע להיכן הדין נוטה אי אתה רשאי לבצועבאר שרים במדבר פ' פנחס דרוש ב אות ג
ו ע"ב43 יודע להיכן הדין נוטהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קפ
ו ע"ב44 פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש קודם שנתגלע הריב אתה יבול לנטשו וכו'של"ה (תשנז) פרשת לך לך אות לג
ו ע"ב45 שנים שבאו לדין אחד רך ואחר קשה וכו' ומשתשמע דבריהם א"א יכול לומר איני נזקק לכםעטרת ישועה (תשסד) ליל ר"ה קודם קידוש אות ח
ו ע"ב46 אחד רך ואחד קשהמשנת חיים דברים עמ' יא
ו ע"ב46 מששמע דבריהם וכו' ובלאו דלא תגורועיוני רש"י דברים ח"א עמ' לו
ו ע"ב47 שמא נתחייב חזק ונמצא חזק רודפופירושי ראשונים
ו ע"ב48 לא תגורו מפני אישעיוני רש"י דברים ח"א עמ' מז
ו ע"ב49 מנין לתלמיד שיושב לפני רבו וכו' שלא ישתוקאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרמז
ו ע"ב50 ויהיו עדים יודעין את מי הם מעידיןדרשות הצל"ח השלם עמ' רח
ו ע"ב50 ויהיו עדים יודעים את מי הם מעידים ולפני מי הם מעידיםמי מרום ח"ב עמ' סז
ו ע"ב50 לא תכניס דברים מפני איש וכו'טוב ירושלים בראשית פל"ד פסוק יג
ו ע"ב51 ויהיו הדיינין יודעין את מי הן דנין ולפני מי הן דנין ומי עתיד ליפרע מהן וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תקצג-תקצד, מלכים עמ' קל
ו ע"ב52 אלקים נצב בעדת א-ל המה הדייניםשפע חיים ח"ו עמ' קלה
ו ע"ב53 יכול יאמר הדיין מה לי לצרה הזאתחכמת התורה משפטים עמ' עג
ו ע"ב53 עמכם בדבר משפט, אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותחכמה ומוסר ח"א עמ' כז
ו ע"ב53 עמכם בדבר משפט, אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותחכמה ומוסר ח"ב עמ' רלט
ו ע"ב53 שמא יאמר הדיין מה לי בצער הזה ת"ל ועמכם בדבר המשפט אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותאור ישראל (תרס) דף מה ע"א
ו ע"ב53 שמא יאמר הדיין מה לי ולצרה הזאתחכמת התורה וירא עמ' רצז
ו ע"ב53 שמא יאמר הדיין מה לי ולצרה הזאתמרפא לשון עמ' קכב
ו ע"ב53 שמא יאמר הדיין מה לי בצער הזה ת"ל וכו' אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותאור ישראל סי' ל חלק ג בהערה להערה א
ו ע"ב54 אין לדיין אלא מה שעיניו רואותישמח חיים (תשסה) מע' ל אות ה
ו ע"ב54 אין לדיין אלא מה שעיניו רואותדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רפב, שא
ו ע"ב54 אין לדיין אלא מה שעיניו רואותהתרגשות הלב (תשסט) עמ' רסב
ו ע"ב54 אין לדיין אלא מה שעיניו רואותעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רכד
ו ע"ב54 אין לדיין אלא מה שעיניו רואותרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' כז
ו ע"ב54 אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותחכמת התורה וירא עמ' מא
ו ע"ב54 אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רמה
ו ע"ב54 אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רנד
ו ע"ב54 אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' לא
ו ע"ב54 אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותדרך ה' (באום) ח"ב פ"ה אות ו
ו ע"ב54 אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותדרך ה' השלם עמ' קלו - דרך לחיים
ו ע"ב54 אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות לט
ו ע"ב54 אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותשערי הישיבה ח"א עמ' רג, רעא
ו ע"ב54 אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' רעט
ו ע"ב54 אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותשפתי חיים ח"ג עמ' קח
ו ע"ב54 אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותתורת מנחם חי"ד עמ' 210, חכ"ו עמ' 55
ו ע"ב54 אין לדיין אלא מה שעיניו רואותגור אריה דברים פי"ט הערה 60
ו ע"ב54 היכי דמי גמר דין אר"י א"ר איש פלוני אתה חייב איש פלוני אתה זכאיבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 115
ו ע"ב54 היכי דמי גמר דין וכו' איש פלוני אתה חייב איש פלוני אתה זכאי וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יז אות כב
ו ע"ב55 והא רב הונא תלמידיה דרב הוה וכו' אי דינא בעיתו אי פשרה בעיתו וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יז אות כג
ו ע"ב רש"י - אם אתה רוצה לפטור המריבה וכו' היא ראשית מדון קורם שתשא ותתן בדיןצפנת פענח (תשסו) עמ' רפח
ו ע"ב רש"י - ויתכוין להוציאו לצדקו ולאמיתועקבי אבירים (תשסה) עמ' קכז
ו ע"ב רש"י - סופו ללקות באחרונהנתיב התשובה עמ' נג הערה 44
ו ע"ב רש"י - רודף שלום פי' קורם שיבא לפניו לדין מיד כששמע המחלוקת וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רפח
ז ע"א01 מצוה למימרא להו אי דינא בעיתו אי פשרה בעיתושל"ה (תשנז) פרשת בראשית אות י, משפטים אות ג
ז ע"א07 ר' תנחום בר חנילאי וכו' מוטב דליעבדו לעגל אפשר הויא להו תקנתא בתשובהימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תרמב
ז ע"א08 לא נאמר בוצע ברך אלא כנגד מעשה העגליציב פתגם - ימים נוראים עמ' קפ
ז ע"א08 לא נאמר מקרא זה אלא כנגד מעשה העגל וכו', ובתוס'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקנו
ז ע"א08 לא נאמר מקרא זה אלא כנגד מעשה העגלפירושי ראשונים
ז ע"א08 לא נאמר מקרא זה אלא כנגד מעשה העגל, ורש"י - שאהרן הורה היתר לעצמורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תסז
ז ע"א08 לא נאמר מקרא זה אלא נגד אהרןיציב פתגם על התורה עמ' קמא, רכז
ז ע"א09 ויבן מזבח - שהרגו את חורמי מרום ח"ט עמ' שב
ז ע"א09 ויבן מזבח וכו' ראה חור שזבוח לפניורסיסי לילה סי' מא (עמ' 78)
ז ע"א09 ויבן מזבח לפניו - הבין ממי שזבוח לפניומי מרום ח"י עמ' לב
ז ע"א09 ויבן מזבח לפניו ראה חור שזבוח לפניותורת העולה ח"ג פרק עו
ז ע"א09 וירא אהרן ויבן מזבחשער המלך (תשנז) עמ' קצז, תקד
ז ע"א09 וירא אהרן ויבן מזבח לפניו וכו' אפשר הויא להו תקנתא בתשובהחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת שמיני
ז ע"א09 וירא אהרן וכו' ומיקיים בי אם יהרג במקדש ה' כהן ונביאאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רמ
ז ע"א09 וירא אהרן וכו' ראה חור שזבוח לפניו וכו'אור ישראל (תרס) דף מט ע"ב
ז ע"א09 וירא אהרן וכו' ראה חור שזבוח לפניו וכו' אפשר הויא להו תקנתא בתשובהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רמה
ז ע"א09 וירא אהרן ראה את חור זבוח לפניו וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' תב
ז ע"א09 וירא אהרן מה ראה וכו' ומיקיים בי אם יהרג במקדש ה' כהן ונביאאור ישראל סי' לא
ז ע"א09 וירא אהרן וכו' ראה חור שזבוח לפניו וכו' ומיקיים בי אם יהרג במקדש ה' כהן ונביא וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קד, יהושע-שמואל עמ' ד, מלכים עמ' רסז
ז ע"א10 מה ראה א"ר אלעזר ראה חור שזבוח לפניו מ', ובמהרש"ארנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תסח-תסט
ז ע"א10 מה ראה וכו' ראה חור שזבוח לפניואודה ה' דף מא ע"א
ז ע"א11 אהרן היה מתיירא מהריגהחכמת התורה שמיני עמ' קיט
ז ע"א11 אהרן וחור במעשה העגלאור הרעיון עמ' רכח
ז ע"א11 אמר אהרן אי לא שמענא לי עבדו בי כדעבדו בחוריציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רז
ז ע"א11 אמר אי לא שמענא להו השתא, עבדו לי כדעבדו בחוראוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רסו
ז ע"א11 במעשה העגל אהרן נתכוין לטובהבני יששכר ח"ב דף מד ע"ג
ז ע"א11 מן הזבוח לפניו שהרגו לחורחכמת התורה כי תשא עמ' קסו, ער, ערב, רעז
ז ע"א11 מן הנזבח לפניוגור אריה שמות פי"ח אות לו
ז ע"א11 ראה את חור זבוח לפניוחכמת התורה כי תשא עמ' קסו
ז ע"א11 ראה חור בנה של מרים וכו'טוב טעם שמות עמ' רנא
ז ע"א11 ראה חור שזבוח לפניואמרי נפתלי ח"א עמ' מט
ז ע"א11 ראה חור שזבוח לפניויציב פתגם - ימים נוראים עמ' קסה
ז ע"א11 ראה חור שזבוח לפניומצווה ועושה ח"א עמ' קלא
ז ע"א11 ראה חור שזבוח לפניוילקוט דברי חכמים בראשית סי' לד
ז ע"א11 ראה חור שזבוח לפניופירוש המכבי שמות עמ' רי
ז ע"א11 ראה חור שזבוח לפניו וכו'פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' ע
ז ע"א11 שהבין מזבוח לפניו הוא חורחכמת התורה ויקהל עמ' רצז
ז ע"א16 פוטר מים ראשית מדון - אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תאמרי חמד ח"א דף כח ע"א
ז ע"א17 אין תחילת דין אדם אלא על ד"תדברים אחדים (תשמו) עמ' קצא
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על ביטול תורהשפתי חיים ח"ג עמ' רכד
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קי, קלב, קלד
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תאמרי רבי שפטיה עמ' יט, כח
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תויגד משה (גרין) מאמר ה ד"ה ובהקדמות אלו
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תיציב פתגם - ימים נוראים עמ' ה
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תמטר השמים (תשנז) עמ' לז
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"ת ותוס'דרשות הצל"ח השלם עמ' עט, פב
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"ת ותוס'שפע חיים ח"א עמ' פז
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תאוזן שמואל דף לח ע"ב, לט ע"א
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תילקוט הגרשוני ח"ב עמ' מד
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תמרפא לשון עמ' רצג
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שמז
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהלחמי תודה דף יא ע"ב, קנד ע"א, רמד ע"א, רנא ע"ב
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהמחשבת זקנים עמ' רעח
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות לך לך לד
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהקומץ המנחה (צונץ) דרוש לג אות ז
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהתורה בציון עמ' תא
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהאבן שוהם (פינסק) עמ' 26
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהאוצר נחמד (סילברסטון) עמ' 14
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהאור הצבי עמ' 204
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קכה
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה, ותוס'אהל נפתלי עמ' שלג
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה, ותוס'שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות קמא
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש צו דף ריז ע"ד
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על ד"תנועם אליעזר שמות דף קפח ע"א
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על ד"תשביב אור עמ' קנו, קסד
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על ד"ת ותוס' ומהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' קפד
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על ד"תפירושי ראשונים
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על ד"ת, ותוס'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תיא, ויקרא עמ' תקפה
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורהאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קמו
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורהאור האורות עמ' רטו
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורהויאמר מרדכי - דרשות עמ' רפה
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קי
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורהס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רעד, שיז
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה וכו'וצוה הכהן עמ' פא
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה, ותוס' ד"ה אלאמחזה עינים (לוויטאן) עמ' קכ
ז ע"א17 אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה, שנאמר 'פוטר מים ראשית מדון', ובתוס' ד"ה אלאהכנה דרבה (תשסט) עמ' טו, כז, נז, סא
ז ע"א17 אין תחלת דינו של אדם אלא על ביטול תורהנטריקן (תשעד) עמ' מח, נד, עו
ז ע"א17 אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורהשער המלך (תשנז) עמ' תלט
ז ע"א17 אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורה ותוס'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' עז, קלז, תקב, תקעה
ז ע"א17 אין תחלת דינו של אדם נידון אלא על ד"ת ותוס' ד"ה אלאנשמת אדם עמ' קסו
ז ע"א17 אין תחלת דינו של אדם נידון אלא על ד"תחלקת יהושע עמ' רו הערה רעג
ז ע"א17 אין תחלת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורהפתח טוב עמ' רפה
ז ע"א17 אין תחלת דינועולת חודש ח"ג מאמר קפו
ז ע"א17 אמר רב המנונא אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תאבל מצרים ח"א דף יג ע"ב
ז ע"א17 אמר רב המנונא אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהאמרי קדוש (תשסא) עמ' ק
ז ע"א17 אמר רב המנונא אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה, שנאמר פוטר מים ראשית מדוןשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות מט
ז ע"א17 תחילת דינו בדברי תורהשער החצר (תשעב) סי' קלח
ז ע"א17 תחילת דינו של אדםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רעט
ז ע"א17 תחילת דינו של אדם ד"ת או משא ומתןילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קנג
ז ע"א17 תחילת דינו של אדם על ד"תשבט מישראל (פרידמן) עמ' קצג
ז ע"א17 תחילת דינו של אדם על ד"תשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שסח
ז ע"א17 תחילת דינו של אדם על ד"תתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רסג, ח"ב עמ' צז, רנד, רנז
ז ע"א17 תחילת דינו של אדם על דברי תורההמאור הגדול (גר"א) עמ' תרח
ז ע"א17 תחילת דינו של אדם על דברי תורהזך ונקי עמ' רד
ז ע"א17 תחילת דינו של אדם על דברי תורהחוסן יהושע מבוא עמ' קנא
ז ע"א17 תחילת דינו של אדם על דברי תורהמאמרי הראיה עמ' 198
ז ע"א17 תחילת דינו של אדם עסקת בתורה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כא ע"ב
ז ע"א17 תחילת דינו של אדם, ותוס'אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קמב
ז ע"א17 תחלת דינו של אדם - אם עסק בתורהעת לעשות חלק א כלל א שאלה ו
ז ע"א17 תחלת דינו של אדם בד"תהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 208
ז ע"א17 תחלת דינו של אדם על ד"תברכת ה' - סמיכת חכמים דף מט ע"א
ז ע"א18 א"ר הונא האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמי כיון דרווח רווחשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ב ס"ק יד
ז ע"א18 אמר ר"ה תיגרא דמיא לצינוראשבט מוסר עמ' שה
ז ע"א18 אמר רב הונא, האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא כיון דרווח רווחהכנה דרבה (תשסט) עמ' סא
ז ע"א18 האי תגרא דמי לבדקא דמיאהתרגשות הלב (תשסט) עמ' רכ, רכג, רל
ז ע"א18 האי תגרא דמיא לבידקא דמיא כיון דרווח רווחיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קכ
ז ע"א18 האי תגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא, כיון דרווח - רווחבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 269
ז ע"א18 האי תגרא כי בדקא דמיארנת יצחק - פרק חלק עמ' רסא
ז ע"א18 האי תיגרא דמי לבדקא דמיאמצווה ועושה ח"ב עמ' קנב
ז ע"א18 האי תיגרא דמי לבידקא דמיא וכו'לחמי תודה פתיחה דף ח ע"א, גוף הספר דף יב ע"א, סט ע"א, קס ע"ב
ז ע"א18 האי תיגרא דמי לבידקא דמיא כיון דרווח רווחאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' שיד
ז ע"א18 האי תיגרא דמיא לבידקא דמיארב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רלד
ז ע"א18 האי תיגרא דמיא לבידקא דמיא כיוון דרווח לרווחאמרי השכל - צבי תפארה עמ' 198
ז ע"א18 האי תיגרא דמיא לבידקא דמיא כיוון דרווח רווחאבן שוהם (פינסק) עמ' 14
ז ע"א18 האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיאעיוני רש"י במדבר עמ' רנא
ז ע"א18 האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא כיון דרווח רווחאוצרות חיים - יושר המידות עמ' קצט, שפד
ז ע"א18 האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא כיון דרווח רווחדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קכו
ז ע"א18 האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא, כיון דרווח רווחאור חדש (הרטמן) פ"א אות 211
ז ע"א18 האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא, כיון דרווח רווח וכו' כיון דקם קםמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קס
ז ע"א18 ההוא תיגראנתיבות עולם ח"א עמ' ריח
ז ע"א19 בידקא דמיא כיון דרווח רווחמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' רסג
ז ע"א19 חור שנוצר משטף מים רק בעודו קטן יוכלו לסותמואור חדש (הרטמן) פ"ג אות 50
ז ע"א19 כיון דרווח רווחגור אריה דברים פכ"ח הערה 2
ז ע"א20 אמרי אינשימבוא התלמוד פי"ט עמ' שכב
ז ע"א20 ההוא דהוה קאמר ואזיל וכו' פוטר מים ראשיתצדקת הצדיק סי' כג, נג, פוקד עקרים סי' ו (עמ' 52)
ז ע"א20 ההוא דהוה קאמר ואזיל וכו' פוטר מים ראשיתפרי צדיק תצוה אות א, ויקהל אות ג
ז ע"א20 ההוא דהוה קאמר ואזיל וכו'נפש הרב עמ' עד {הפתגמים נובעים מהתורה שלמד האדם במעי אמו ולכן יש להם מקור בתורה}
ז ע"א20 ההוא דהוה קאמר ואזיל טוביה דשמע ואדיש וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשטו
ז ע"א20 ההוא דהוה קאמר ואזיל טוביה דשמע ואדיש וכו' ריש מאה דינימפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ויחי כג
ז ע"א20 ההוא דהוה קאמר ואזיל טוביה דשמע ואדיש חלפוה מאה בישתירוח נכון עמ' מז
ז ע"א20 ההוא דהוה קאמר ואזיל טוביה דשמע ואדיש, חלפוה בישתיה מאהאוצרות חיים - יושר המידות עמ' קעב
ז ע"א21 טוביה דשמע ואדיש חלפוה בישתא מאהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' יב, פא, קכו, קמא, קצח, שיח, שפז, תכא, תכב, תעט, תצב, תקלב, תקנג
ז ע"א21 טוביה דשמע ואדיש חלפוה בישתא מאהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' יד, נד, צז, רד, רלג, תנ, תקנו, תרמא
ז ע"א21 טוביה דשמע ואדיש חלפוה בישתיה מאהשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' כג, קיג, ריא
ז ע"א21 טוביה דשמע ואדיש חלפוה בישתיה מאה ורש"ישמועת יצחק - ויחי אות ה*
ז ע"א21 טוביה דשמע ואדיש חלפוה בשתיה מאהמי השלוח (תשסז) ח"ג דף רעו
ז ע"א22 ההוא דהוה קאמר ואזיל אתרתי תלת גנבא לא מיקטלמצווה ועושה ח"א עמ' תקסג
ז ע"א22 פוטר מים ראשית מדון ריש מאה דיניאוצרות חיים - יושר המידות עמ' תנא
ז ע"א22 פוטר מים ראשית מדון ריש מאה דינירסיסי לילה סי' טז (עמ' 18), דובר צדק עמ' 182
ז ע"א22 פוטר מים ראשית מדון ריש מאה דיניפרי צדיק שמות אות ג
ז ע"א23 מכאן דאתרתי תלת לא מקטיל רק ארביעית מקטילצמח דוד (סקאליע) עמ' צז
ז ע"א25 כי שבע יפול צדיק וקםפירושי ראשונים
ז ע"א26 אזיל מבי דינא שקל גלימא ליזמר זמר וליזל באורחא וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קצז, ריז
ז ע"א26 דאזיל מבי דינא שקיל גלימא ליזמיר וליזילמרפא לשון עמ' קיז
ז ע"א26 דאזיל מבי דינא שקיל גלימא, ליזמר זמר וליזלגבורות שמונים (תשסג) עמ' ט
ז ע"א26 דאזיל מבי דינא שקל גלימא ליזמר וליזילצפנת פענח (תשסו) עמ' רסא
ז ע"א26 דאזיל מבי דינא שקל גלימא ליזמר זמר וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקכב-תקכג, דברים עמ' תקצג
ז ע"א26 האי מאן דמבי דינא שקל גלימאחכמת התורה לך לך עמ' ש
ז ע"א26 האי מאן דנקטי מיניה גלימא בב"דחכמת התורה משפטים עמ' עב
ז ע"א26 ההוא דהוה קאמר ואזיל דאזיל מבי דינא שקל גלימא ליזמר זמר וליזיל באורחאאגרת הטיול (תשעה) עמ' קי
ז ע"א26 ההוא דהוה קאמר ואזיל דאזיל מבי דינא שקל גלימא ליזמר זמר, וליזיל באורחאשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות מו
ז ע"א26 ההוא דהוה קאמר ואזיל דאזיל מבי דינא שקל גלימא ליזמר זמר וליזיל באורחאשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות לט
ז ע"א26 ההוא מאן דאזל מבי דינא ושקלוה לגלימא מעל כתפיה ליזמר וליזל וכו'בני יששכר ח"ב דף יד ע"א (הג"ה)
ז ע"א26 האי חסיד שהפסיד בדין והורה לזמראמרי אש (טאוב) עמ' תנט
ז ע"א26 ומבי דינא שקיל גלימא זמר ואזיל באורחאמצווה ועושה ח"ב עמ' תעז
ז ע"א26 מאן דשקלי ליה גלימא מבי דינאחכמת התורה בשלח עמ' תקעא
ז ע"א27 האי מאן דשקליה ליה לגלימא בבי דינא ליזמור וליזילאגרא דכלה ח"ג עמ' רצו
ז ע"א27 ליזמר וליזילהתרגשות הלב (תשסט) עמ' רעג
ז ע"א27 שקל גלימא לזמר זמר וליזיל בארחאחכמת התורה ויגש עמ' ד
ז ע"א28 ההוא דקאמר ואזיל היא ניימאאהבת דוד (חיד"א) עמ' כח ע"א
ז ע"א30 ההוא דהוה קאמר ואזיל גברא דרחיצנא עליה אדייה לגזיזיה וקם וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תלה
ז ע"א32 ההוא דהוה קאמר ואזיל כי רחימתין הוה עזיזא וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ח ס"ק ט
ז ע"א32 ההוא דהוי קאמר ואזיל כי רחמתין וכו'מרפא לשון עמ' שיז
ז ע"א32 הוי חביבין עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רפט
ז ע"א32 כד הוה רחימתין עזיזאשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תקי, תקצח
ז ע"א32 כד הוי רחימתין עזיזא וכו' אפוריא בר שיתין גרמידי לא סגיעמוד העבודה (תשעג) דרוש שלישי לתשובה בד
ז ע"א32 כד רחימתין הוה עזיזא אפותיא וכו'כוונת הלב עמ' קע
ז ע"א32 כד רחימתין עזיזאויגד יעקב עמ' תקלד
ז ע"א32 כד רחימתין עזיזא אפותיא דספסירא סגי לןכד הקמח (מישור) עמ' יג
ז ע"א32 כד רחימתין עזיזא אפותיא דספסירא סגי לןכד הקמח (תשנו) עמ' ו
ז ע"א32 כד רחימתין עזיזא אפותיא דספסירא שכיביןחכמת התורה מקץ עמ' רכ
ז ע"א32 כד רחימתין עזיזא אפותיא דספסירא שכיבנןפרדס המלך (תשסט) אות תפב
ז ע"א32 כי רחימתין הוה עזיזא - אפותיא דספסירא שכיבןשער החצר (תשעב) סי' תעו
ז ע"א32 כי רחימתין הוה עזיזאחכמת התורה לך לך עמ' רטז
ז ע"א32 כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןאור תורה השלם (מזריטש) סי' נא, שנח
ז ע"א32 כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שכז
ז ע"א32 כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קכז, קכט
ז ע"א32 כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןתורה בציון עמ' פג
ז ע"א32 כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבן וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קלה
ז ע"א32 כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' נא, שנח
ז ע"א32 כי רחימתין הוה עזיזא וכו'לחמי תודה דף א ע"ב, כ ע"א, קיד ע"א
ז ע"א32 כי רחימתין הוה עזיזא וכו'שערי הישיבה ח"ב עמ' שה
ז ע"א32 כי רחימתן הוה עזיזא אפיתחא דספסירא שכיבןתפארת משה עמ' קכה
ז ע"א33 דלא עזיזא רחימתיןאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קיח
ז ע"א37 איזה בית אשר תבנו ליס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ז (עמ' 143)
ז ע"א38 לא תגורו לישנא דכנישאנטריקן (תשעד) עמ' סא
ז ע"א38 מאי משמע דהאי לא תגורו לישנא דכנושי הוא וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרמז
ז ע"א42 אמר שמואל ב"נ כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראלאיש אמונים דף עא ע"ג
ז ע"א42 דיין שדן דין אמתכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 55
ז ע"א42 חובת הדיין לדון בצדקמטר השמים (תשנז) עמ' תקג
ז ע"א42 כל דיין הדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראלתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תכו הערה 34
ז ע"א42 כל דיין שדן דין אמתלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' ז
ז ע"א42 כל דיין שדן דין אמת לאמיתועמוד הימיני (קלינמן) עמ' קב
ז ע"א42 כל דיין שדן דין אמת לאמיתו וכו' כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשהדעת תורה בראשית עמ' כד, רפו
ז ע"א42 כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראלאגרת הטיול (תשעה) עמ' שמד
ז ע"א42 כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראלבישורון מלך ח"א עמ' רפד
ז ע"א42 כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראלהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' עו, פד
ז ע"א42 כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראללדור ולדורות ח"א עמ' רכ-רכא
ז ע"א42 כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראללקט שיחות מוסר ח"א עמ' ריז, רנט
ז ע"א42 כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראל וכו' הקב"ה נוטל ממנו נפשושל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות לט
ז ע"א42 כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראלשם משמעון (שפירא) עמ' עט
ז ע"א42 כל דיין שדן דין אמת לאמיתוילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"א42 כל דיין שדן דין אמת לאמיתונתיבות עולם ח"א עמ' קפו
ז ע"א42 כל דיין שדן דין אמת לאמיתו וכו'פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' פ
ז ע"א42 כל הדן דין אמת לאמיתו גורם לשכינה שתשרה בישראלמרפא לשון עמ' קיד, קכא
ז ע"א42 כל הדן דין אמת להציל עשוק מיד עשקו כו'בת עין (תשסז) עמ' קמח
ז ע"א44 כל דיין שאינו דן דין אמת לאמיתו גורם לשכינה שתסתלק מישראלאפיקי יהודה (תשנט) עמ' מח
ז ע"א44 כל דיין שאינו דן דין אמת לאמיתו גורם לשכינה שתסתלק מישראלראשית חכמה (תשמד) - דינין פרק עב
ז ע"א44 כל דיין שאינו דן דין אמת לאמתו גורם לשכינה שתסתלק מישראלטיול בפרדס ח"ב עמ' שלג
ז ע"א44 שאינו דן דין אמת גורם לשכינה שתסתלקמאיר נתיבות ח"ג עמ' פא
ז ע"א46 כל דיין שנוטל מזה וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' תו
ז ע"א46 כל דיין שנוטל מזה ונותן לזה שלא כדין הקב"ה גובה את נפשוראשית חכמה (תשמד) - דינין פרק סד
ז ע"א46 כל דיין שנוטל מזה ונותן לזה שלא כדין הקב"ה נוטל ממנו נפשובאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 137
ז ע"א46 כל דיין שנוטל ממון מזה ונותן לזהנתיבות עולם ח"א עמ' קצא
ז ע"א46 דיין שנוטל מזה שלא כדיןמכמני עוזיאל עמ' תקמה
ז ע"א46 כל דיין שנוטל ממון מזה ונותן לזה שלא כדין וכו'מרפא לשון עמ' קכט
ז ע"א49 ואמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו, וגיהנם פתוחה לו מתחתיושל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות לב
ז ע"א49 יראה דיין כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיומכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תה
ז ע"א49 יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו וכו'פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' פ
ז ע"א49 יראה הדיין כאילו חרב מונחת בין ירכותיובינה לעתים (תשנד) דרוש כ עמ' קמט
ז ע"א49 יראה הדיין כאילו חרב מונחת על צוארומטר השמים (תשנז) עמ' תקב
ז ע"א49 לעולם יראה דייןמאיר נתיבות ח"ב עמ' קלט, שח, ח"ג עמ' פג
ז ע"א49 לעולם יראה דיין חרב מונחת לו וגיהנם פתוחה לותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתמד הערה 49
ז ע"א49 לעולם יראה דיין כאילו גיהנום פתוחה לו תחתיומי מרום ח"ב עמ' מא
ז ע"א49 לעולם יראה דיין כאילו גיהנום פתוחה תחתיולקט אמרי קודש - דברים עמ' נו
ז ע"א49 לעולם יראה דיין כאילו גיהנום פתוחה תחתיושפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' 31
ז ע"א49 לעולם יראה דיין כאילו חרב מונחת לובעקבות משה שמות עמ' קצז
ז ע"א49 לעולם יראה דיין כאילו חרב מונחת לוחכמת התורה משפטים עמ' קיא
ז ע"א49 לעולם יראה דיין כאילו חרב תלוי על צוארוחכמת התורה יתרו עמ' שצט
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו גיהנם פתוחה לו מתחתיואור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרלה
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו וכו' וגיהנם פתוחה לו מתחתיומחשבת מוסר ח"ב עמ' שב
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרבמכתב מאליהו ח"א עמ' 227
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת בין יריכותיו וגיהנם פתוחה לו תחתיוראשית חכמה (תשמד) - דינין פרק לד, אור עולם פרק יג
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת בין ירכותיונתיבות יצחק ח"ג עמ' מה
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לובאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 493
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיוזכרון אליעזר עמ' מד
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וגיהנום פתוח לו מתחתיושפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רלד, ח"ב עמ' סב
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיואור ישראל (תרס) דף לז ע"א49, מד ע"ב, נג ע"א, נה ע"ב
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיואור ישראל סי' כז, ל חלק ג בהערה להערה א, אגרת המוסר
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיושל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כא אות יד
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשט
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו, וגיהנם פתוחה לו מתחתיומחשבת מוסר ח"ג עמ' שכב
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לופירושי ראשונים
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרבילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאלו חרב מונחת לו בין ירכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיודעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רמט
ז ע"א49 לעולם יראה דיין עצמו כאלו חרב מונחת לו בין ירכותיונתיבות עולם ח"א עמ' קצ
ז ע"א49 לעולם יראה דיין כאלו חרב מונחת וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' קסב
ז ע"א50 גהנם פתוחה לפניודברי הרב עמ' רנ
ז ע"א50 הדיין צריך לראות כאילו גיהנם פתוח מתחתיוטיול בפרדס ח"א עמ' שפח
ז ע"א50 כאילו חרב מונחת בצוארוטוב טעם שמות עמ' קכה
ז ע"א רש"י ד"ה אתריגור אריה במדבר פט"ז הערה 84
ז ע"א רש"י ד"ה ליזמר, הואיל ודין אמת דנו לא הפסיד כלום אלא גזילה הוציאו מידומצווה ועושה ח"א עמ' תקעב
ז ע"א תוס' ד"ה אלאאיש מבין ח"א דף ג ע"א, נג ע"ד
ז ע"א תוס' ד"ה אלאדרך אמונה ובטחון עמ' ט
ז ע"א תוס' ד"ה אלאספר החיים (תשנג) עמ' קס*
ז ע"א תוס' ד"ה אלאשביב אור עמ' קנז
ז ע"א תוס' ד"ה אלאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רסד
ז ע"א תוס' ד"ה אלא והא דאמרי' וכו'ששואלין לו נשאת ונתת באמונהקדושת לוי דף קד ע"א, קמז ע"ב
ז ע"א תוס' ד"ה אלא על דברי תורהלחמי תודה דף מו ע"א, עז ע"א, פו ע"א, קנד ע"א, רמד ע"א, רנא ע"ב
ז ע"א תוס' ד"ה אלאס' החיים (תשנג) עמ' קס*
ז ע"א תוס' ד"ה אלא, הקשו ממ"ש דתחילה שואלין נשאת ונתת באמונהקומץ המנחה (צונץ) דרוש לג אות ז
ז ע"א תוס' ד"ה אלאמצווה ועושה ח"א עמ' קנג
ז ע"א תוס' ד"ה אלא - והא דאמרי' וכו' ששואלין לו נשאת ונתת באמונהשמועה טובה דף עא ע"א
ז ע"א מאירי - אע"פ שהפשרה נבחרת לענין דיני ממנות לענין איסור אינו כןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תסז
ז ע"א מהרש"א - כד הוי רחימתין עזיזא וכו'לחמי תודה דף קיד ע"א
ז ע"א מהרש"א ד"ה ומקיים בימכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשיז
ז ע"ב01 הנה מטתו שלשלמה ששים גבורים סביב להנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כח אות ב
ז ע"ב01 הנה מטתו שלשלמה ששים גבורים סביב, רש"ינחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' מא אות ג
ז ע"ב01 ששים גבורים - תלמידי חכמיםפירושי ראשונים
ז ע"ב03 איש חרבו על יריכו מפחד בלילות - מפחדה של גיהנםדעת תורה בראשית עמ' רצא
ז ע"ב03 איש חרבו על יריכו, ורש"יאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תר
ז ע"ב03 מלומדי מלחמה - מלחמתה של תורהפירושי ראשונים
ז ע"ב04 לילה - נקרא גהינםישמח חיים (תשסה) מע' ל אות כט
ז ע"ב04 מפחד בלילות מפחדה של גיהנםשערי הישיבה ח"ב עמ' קפה
ז ע"ב04 מפחדה של גיהנם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תעב
ז ע"ב06 בית דוד כה אמר ה' דינו לבוקר משפט וכו'שם משמעון (שפירא) עמ' קטו
ז ע"ב06 דינו לבוקר משפט - שיהא המשפט ברור כבוקרמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 189
ז ע"ב06 דינו לבקר משפט וכי בבקר דגים וכל היום אין דגיםאיש אמונים דף לט ע"ג
ז ע"ב07 וכי בבוקר דניןדרשות ר"י מסלוצק עמ' קלט
ז ע"ב08 אם ברורהכתב והקבלה דברים פט"ז פסוק יט
ז ע"ב08 אם ברור לך הדבר כבוקר אומרהוגור אריה שמות פ"ו הערה 12
ז ע"ב08 אם ברור לך הדבר כבוקר אמרהו, ורש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שכד, תקלג, שמות עמ' קכח, שסב, ויקרא עמ' רצד, במדבר עמ' תח, דברים עמ' פא, תצז, מלכים עמ' סב
ז ע"ב08 אם ברור לך הדבר כבוקר וכו'מרפא לשון עמ' קכט
ז ע"ב08 אם ברור לך הדבר כבוקר, אמרהו, ואם לאו אל תאמרהובאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 352, באר ד הערה 397
ז ע"ב08 אם ברור לך הדבר כבקר אמרהו ואם לאו אל תאמרהוהמאור הגדול (גר"א) עמ' שנו, שנז
ז ע"ב08 אם ברור לך הדבר כבקר אמרהו ואם לאו אל תאמרהונחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לז אות ב
ז ע"ב08 אם ברור לך הדבר כבקר אמרהו ואם לאו אל תאמרהוראשית חכמה (תשמד) - דינין פרק עג
ז ע"ב08 אם ברור לך כבוקר תאמרמדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' קפט, קצד, קצו
ז ע"ב08 דין - דבר ברור שאין בו ספקתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רסה הערה 45
ז ע"ב11 אם ברור לך הדבר כאחותך וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרמט
ז ע"ב11 אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך אמרהולקוטי שיחות חי"ג עמ' 192
ז ע"ב11 אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך אמרהונתיבות עולם ח"א עמ' קצ
ז ע"ב11 אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך וכו'דברים נחמדים (תשסה) עמ' צב
ז ע"ב11 אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך, אמרהו, ואם לאו אל תאמרהובאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 397
ז ע"ב11 אמור לחכמה אחותיתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שמו
ז ע"ב11 אמור לחכמה אחותי את אם ברור לך הדבר כאחותך וכו'שם משמעון (שפירא) עמ' מט
ז ע"ב11 אמור לחכמה אחותי את אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך אמרהו ואם לא אל תאמרוהופקודת אלעזר (תשסד) עמ' קע
ז ע"ב11 אמור לחכמה אחותי את, דינו לבוקר משפטאוצרות הראיה עמ' 818
ז ע"ב13 עשרה שיושבין בדין, קולר תלוי בצואר כולןפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' פ
ז ע"ב14 רב הונא כי הוה אתי דינא לקמיהכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' עד
ז ע"ב14 רב הונא כי הוה אתי דינא לקמיה, מיכניף ומייתי עשרה רבנן מבי רב, אמר כי היכי דלימטיין שיבא מכשוראשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות פט
ז ע"ב15 כי היכי דלימטייה שיבא מכשוראאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רנג
ז ע"ב15 כי היכי דנימטיה שיבי מכשורימרפא לשון עמ' קכח
ז ע"ב15 ר' אשי מכנףדברי הרב עמ' קה
ז ע"ב15 רב אשי הוה אתי טריפאתורה וחיים (כלפון) עמ' שט
ז ע"ב18 אם דומה דיין למלך שאין צריך כלוםאבן פינה עמ' 155
ז ע"ב18 אם דיין דומה למלך שאינו צריך לכלום יעמיד ארץנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קסט
ז ע"ב18 אם דיין דומה למלך שאינו צריך לכלום יעמיד ארץ וכו'לחמי תודה דף ריט ע"ב
ז ע"ב18 אם הדיין דומה למלךעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רב
ז ע"ב18 מלך במשפט יעמיד ארץמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רמ
ז ע"ב18 מלך במשפט יעמיד ארץ, אם דיין דומה למלך שאין צריך לכלום יעמיד ארץ וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' כה, רעד, רעח, רפב
ז ע"ב20 דבי נשיאה אוקמו דיינא דלא הוה גמיר וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רפז
ז ע"ב20 דבי נשיאה אוקמו דיינא דלא הוה גמיר וכו' וכל רוח אין בקרבואש דת (אסאד) עמ' רסז
ז ע"ב20 דבי נשיאה אוקמו דיינא דלא הוה גמיר וכו' ועתיד הקב"ה ליפרע וכו' כל המעמיד דיין וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קצד
ז ע"ב22 פתח ההוא אמורא הוי האומרים לעת הקיצהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קז
ז ע"ב23 עתיד הקב"ה להפרע מהמעמידים דיינים וכו'מרפא לשון עמ' קכו
ז ע"ב24 אמר ר"ל כל המעמיד דיין שאינו הגון וכו', ורש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' סב
ז ע"ב24 אמר ריש לקיש כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירה בישראלשל"ה (תשנז) פרשת תצוה אות לה, שופטים אות טו, לא
ז ע"ב24 דיין שאינו הגוןתורת חיים (קאסוב) עמ' צד
ז ע"ב24 הממנה דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירהפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קו
ז ע"ב24 הממנה דיין שאינו הגון כאילו נטע אשירהגור אריה שמות פכ"א אות ז, דברים פט"ז אות כז
ז ע"ב24 הממנה דיין שאינו הגוןנתיבות עולם ח"א עמ' קפח
ז ע"ב24 המעמיד דיין שאינו הגון וכו׳אהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' רעט
ז ע"ב24 המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירה ובמקום ת"ח כאילו נוטע אשירה אצל מזבחקומץ המנחה (צונץ) דרוש קסה אות א
ז ע"ב24 המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירהדרך חיים (תשלה) עמ' קעה
ז ע"ב24 המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשרה אצל המזבחאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' שה
ז ע"ב24 המעמיד דיין שאינו הגון כאלו נוטע אשרה וכו'יערות דבש ח"א עמ' ריט
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירה בישראל וכו'ועתיד הקב"ה להפרע ממעמידיואורחות צדיקים שער חניפות עמ' קלז
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין על הצבור שאינו הגוןנתיבות עולם ח"א עמ' לז
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין על הציבור שאינו הגון כאילו נוטה אשירה בישראל שנא' שופטים ושוטרים תתן לך וסמיך לי' לא תטע לך אשירהבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף קז, אלף קיג
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגוןבנין שאול עמ' קסג
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' רג
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירההתרגשות הלב (תשסט) עמ' צט
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירה בישראלאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 514
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירה בישראלהתרגשות הלב (תשסח) עמ' קלו
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירה בישראל וכו' ובמקום שיש תלמידי חכמים כאילו נטעו אצל מזבחשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יז אות יט, פרק יט אות ו
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירהאלומת יוסף דף ג ע"ב
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשרהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 860
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשרהאור הצבי עמ' 305
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשרהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 390
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נטע אשירה בישראלראשית חכמה (תשמד) - דינין פרק מ
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נטע אשרהאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 25
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נטע אשרהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' ק
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון כאלו נוטע אשרהילקוט דברי חכמים ויקרא סי' נד
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון כאלו נטע אשרה, ובמקום תלמיד חכם כאילו נטעו אצל מזבחשערי תשובה שער ג אות קצד
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגון עובר בלא תטע לך אשרהאמרי השכל - צבי תפארה עמ' 203
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו הגוןקול ששון (גולדברג) הקדמה
ז ע"ב24 כל המעמיד דיין שאינו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' כג
ז ע"ב24 מעמיד דייןטוב טעם שמות עמ' קנח
ז ע"ב24 מינוי דיינים כשריםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קטו, תצב
ז ע"ב26 ובמקום שיש תלמיד חכם כאילו נטעו אצל מזבחבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' עט, ויקרא עמ' פט, צח
ז ע"ב26 ובמקום שיש תלמידי חכמים כאילו נטעו אצל מזבחפרי צדיק כי תבא אות ח
ז ע"ב26 ובמקום תלמידי חכמים כאילו נטעו אצל מזבחאור הצבי עמ' 214
ז ע"ב27 כתיב לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב וכו' הוא דלא עבדי הא דעץ שרינועם אליעזר שמות דף קצ ע"ב
ז ע"ב28 ואלהי זהב אלוה הבא בשביל זהבאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרכא
ז ע"ב29 אלוה הבא בשביל כסף כו'נטע שורק פרשת קדושים
ז ע"ב29 וכי של עץ שריגור אריה שמות פל"ב הערה 106
ז ע"ב29 זה דיין הבא בשביל כסף וזהבגור אריה שמות פכ"א אות ז
ז ע"ב29 רב אשי - דיין שנתמנה עבור כסף ומהרש"אאילנא דחיי (תשסז) עמ' פב
ז ע"ב30 רב כי הוה אתי לבי דינא אמר הכי ברעות נפשיה לקטלא נפיקהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קסח
ז ע"ב30 רב כי הוה אתי לבי דינא וכו' ולואי שתהא ביאה כיציאהמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' עה
ז ע"ב30 רב כי הוי אתי לבי דינא אמר הכי וכו' ולוואי שתהא ביאה כיציאהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תקנא
ז ע"ב30 רב כי הוי נפק לדינא אמר ברעות נפשאי לקטלא נפקדרשות שמן רוקח עמ' קכב
ז ע"ב30 רב כד הוה נפיק אמר ברעות נפשאירוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קעג
ז ע"ב31 כי הוי חזי אמבוהא וכו', ומהרש"אהר יראה מאמר מא
ז ע"ב31 לואי תהא ביאה כיציאהאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' רז
ז ע"ב31 רב וכו' כי הוי חזא אמבוהא וכו' כי לא לעולם חוסן וכו'אור ישראל (תרס) דף יג ע"ב
ז ע"ב31 רב וכו' כי הוי חזי אמבוהא אבתריהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 148
ז ע"ב31 רב וכו' כי הוי חזי אמבוהי דספרי דאזלי אבתריה וכו'מרפא לשון עמ' ריז
ז ע"ב31 רב כי הוה חזי אמבוהא דאתי לקראתואבן יהושע עמ' 87, 107
ז ע"ב31 רב כי הוי חזי אמבוה אבתריה אמר אם יעלה לשמים שיאו כגלל לנצח יאבדשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קסג
ז ע"ב31 רב כי הוי חזי אמבוה וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רנא ע"א
ז ע"ב32 כגללו לנצח יאבדדרכי החיים ח"ב עמ' רסז
ז ע"ב33 מר זוטרא חסידא בשעה שהיו מכתפים אותו ברגל היה אומר "כי לא לעולם חוסן" וכו'המוסר והדעת בראשית עמ' עב, רכו
ז ע"ב33 מר זוטרא כי הוו מכתפי לי'ילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"ב34 דרש בר קפראלב אליהו (תשסה) שמות עמ' רח
ז ע"ב34 לא לעולם חוסןאור הרעיון עמ' יג-יד, רצה
ז ע"ב34 מנא הא מילתא דאמור רבנן הוו מתונים בדין דכתיב ולא תעלה במעלות וכו'ראשית חכמה (תשמד) - דינין פרק עה
ז ע"ב35 הוו מתונים בדיןבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ו אות ז
ז ע"ב35 הוו מתונים בדיןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' לה
ז ע"ב35 הוו מתונים בדיןנתיבות עולם ח"א עמ' קפז
ז ע"ב35 הוו מתונים בדיןשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר נב
ז ע"ב36 דיין לא יפסיע על ראשי עם קודשס' החיים (תשנג) עמ' קסב
ז ע"ב36 דיין לא יפסע על ראשי עם קודשבנין שאול עמ' לא
ז ע"ב36 מכאן לדיין שלא יפסע על ראשי עם קדושמאיר נתיבות ח"ג עמ' רמ
ז ע"ב36 מניין לדיין שלא יפסע על ראשי עם קודשלב אליהו (תשסה) שמות עמ' קעד
ז ע"ב36 שלא יפסע על ראשי עם קודשאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' כו אות א
ז ע"ב37 אשר תשים אלו כלי הדייניןיציב פתגם על התורה עמ' קח
ז ע"ב37 אשר תשים לפניהם אלו המקל והרצועה שכנגד הדייניןמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תעו
ז ע"ב37 אשר תשים לפניהם ואשר תלמדם מבעי ליהאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' מג
ז ע"ב37 ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אלו כלי הדיינין מקל ורצועהלחמי תודה דף א ע"א, נט ע"ב
ז ע"ב37 למה כתיב אשר תשים ולא אשר תלמדםחכמת התורה משפטים עמ' פג
ז ע"ב38 אלו כלי הדיינין וכו' מקל ורצועהפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קג
ז ע"ב38 כלי הדיינים וכו' ושופרא וסנדלארסיסי לילה סי' נא (עמ' 117)
ז ע"ב38 רב הונא כי הוה נפיק לדינא אמר אפיקו לי מאני חנותאי וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות יד ליום ר"ה
ז ע"ב38 רב הונא כי הוה נפיק לדינא וכו' מקל ורצועה וכו' ואצוה את שופטיכם וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 102
ז ע"ב38 רב הונא כי הוה נפק לדינא אמר הכי אפיקו לי מאני חנותאי מקל ורצועה ושופרא וסנדלאאמרי נועם (מועדים) סי' טז ליום ר"ה
ז ע"ב39 מקל ורצועה ושופרא וסנדלאאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שיד
ז ע"ב40 אמר ר׳ יוחנן כנגד מקל ורצועהלדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' ר
ז ע"ב40 בעת ההיא כו' כנגד מקל ורצועה (וחדא"ג)לקוטי שיחות חל"ד עמ' 101
ז ע"ב40 כנגד מקל ורצועה תהא זריזאשר ליהודה עמ' שצז
ז ע"ב40 שופר מכלי הדייניםבנין שאול עמ' טז
ז ע"ב41 אזהרה לב"ד שלא ישמע דברי בע"ד קודם שיבא בע"ד חבירוחכמה ומוסר ח"א עמ' צא, קג
ז ע"ב41 אזהרה לב"ד שלא ישמע דברי בעל דין וכו'מכתב מאליהו ח"א עמ' 55
ז ע"ב41 אזהרה לבי"ד שלא ישמע בע"ד חבירו, וברש"י שמהמטה יששכר עמ' קעד
ז ע"ב41 אזהרה לבי"ד שלא ישמע דברי בעל דיןמכתב מאליהו ח"א עמ' 55
ז ע"ב41 אזהרה לבית דין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חבירו וכו' רב כהנא אמר מהכא מלא תשא לא תשיאשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות א, לט, נ
ז ע"ב41 אזהרה לבית דין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חבירושל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק כ
ז ע"ב41 אזהרה לדיין שלא ישמע דברי בעל דין עד שיבוא בעל דין חבירותורה בציון עמ' תקטו
ז ע"ב41 אין לקבל טענת בע"ד שלא בפני חבירובין המשפתים בראשית עמ' יט
ז ע"ב41 אסור לדיין לשמוע טענות אחד מבעלי הדין, עד שיבוא חברובאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 140
ז ע"ב41 אסור לשמוע דברי בעל דין אחדלקט אמרי קודש - שמות עמ' עט
ז ע"ב41 אסור לשמוע טענת בע"ד קודם שיבוא בע"ד חבירוקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קיג
ז ע"ב41 שמוע בין אחיכם א"ר חנינא אזהרה לדיין וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרכ
ז ע"ב41 שמוע בין אחיכם ושפטתם אמר רבי חנינא אזהרה לבית דין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חבירושל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות מז
ז ע"ב42 לא ישמע דברי בע"ד א' וכו'שערי הישיבה ח"א עמ' קסח
ז ע"ב42 לא ישמע דברי בע"ד קודם וכו'כתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' טז
ז ע"ב42 שלא ישמע בע"ד קודם שיבא בע"ד חבירואמרי יוסף דברים דף יא ע"ג
ז ע"ב42 שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבוא בעל דין חברושפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' שמג, שצב
ז ע"ב43 שלא יטעים דבריו לדייןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קעז
ז ע"ב44 ושפטתם צדקאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כה אות א
ז ע"ב44 ושפטתם צדק וכו' אפילו בין בית ועליהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' עה
ז ע"ב44 מלא תשא לא תשיאעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קעז
ז ע"ב45 חותכין את הדיןגור אריה דברים פ"כ אות ב
ז ע"ב45 חותכין הדיןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' ש הערה 32, תתקסב הערה 20
ז ע"ב45 צדק את הדין ואח"כ חתכהואמרי יוסף דברים דף יב ע"א
ז ע"ב45 צדק את הדין ואח"כ חתכהומכמני עוזיאל עמ' תכג
ז ע"ב46 ובין גרו על עסקי דירהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' לט
ז ע"ב47 חילוק תנור וכירייםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קע, קעח, ר הערה 2
ז ע"ב47 לא תכירהוהכתב והקבלה דברים פט"ו פסוק יז
ז ע"ב47 לא תכירו פנים במשפט ר"י אומר לא תכירהו וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרמב
ז ע"ב36 מנין לדיין שלא יפסע על ראשי עם קודשאור מאיר ח"א עמ' יג
ז ע"ב רש"י - מזבח - נקראו התלמידי חכמיםישמח חיים (תשסה) מע' מ אות כה
ז ע"ב רש"י אל תאמר יטול זה תנור וזה כירהגור אריה דברים פ"א הערה 150
ז ע"ב רש"י ד"ה מקל - דמכת מרדות היא במקללקוטי שיחות חל"ד עמ' 100
ז ע"ב רש"י ד"ה שמועס' החיים (תשנג) עמ' קכה
ח ע"א04 שיהא חביב עליך דין של פרוטה וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' תו
ח ע"א04 שיהא חביב עליך דין של פרוטה כדין של מאה וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' נח
ח ע"א04 שיהא חביב עליך דין של פרוטה כדין של מאה מנהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סנהדרין א
ח ע"א04 שיהא חביב עליך דין של פרוטה כדין של מאה מנהאמרי יוסף דברים דף יב ע"ב
ח ע"א05 דין פרוטה כדין מאהמחשבת מוסר ח"ג עמ' רצ
ח ע"א05 דין פרוטה כדין מאהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תסה
ח ע"א05 דין פרוטה כדין מאהמכמני עוזיאל עמ' תב
ח ע"א05 דין של פרוטה כדין של מאה מנהשל"ה (תשנז) פרשת דברים אות יג
ח ע"א09 אמר ר"ח לא דיין לרשעים וכו' אלא שמטריחין אותי להחזירדרשות הצל"ח השלם עמ' רח-רט
ח ע"א09 כי המשפט לאלוקים הואעיוני רש"י דברים ח"א עמ' מח
ח ע"א10 לא דיין לרשעים וכו' אלא שמטריחין אותובשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שמח
ח ע"א10 לא דיין לרשעים שנוטלים וכו' אלא שמטריחין אותי וכו'קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' ריא
ח ע"א10 לא דיין לרשעים שנוטלין ממון מזה ונותנים לזה שלא כדין אלא שמטריחין אותי להחזיר ממון לבעליונזר הקדש ח"ב עמ' רפג
ח ע"א10 לא דיין לרשעים שנוטלין ממון מזה ונותנין לזה שלא כדיןתורה בציון עמ' תקסה
ח ע"א10 לא דיין לרשעים שנוטלין ממון מזה ונותנין לזה שלא כדין אלא שמטריחין אותי וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ה אות מ, דינין פרק סד
ח ע"א12 אם מחייבו שלא כדין, גורם להקב"ה להחזירחכמת התורה משפטים עמ' קמא
ח ע"א12 מטריחים אותו להחזיר ממוןהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 298
ח ע"א12 מטריחין אותי להחזיר ממוןשער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' רסז
ח ע"א12 מטריחין אותי להחזיר ממוןפרי השדה (דייטש) ח"א סי' ה
ח ע"א12 מעשי הרשעים הם טירחא לפני ה'גור אריה במדבר פי"א הערה 40
ח ע"א13 והדבר אשר יקשה מכם וכו' על דבר זה ענש משה וכו'דברים נחמדים (תשסה) עמ' צב
ח ע"א13 והדבר אשר יקשה מכם וכו' על זה נענש משהלקוטי מאמרים עמ' 95
ח ע"א13 והדבר אשר יקשה מכם על דבר זה נענש משההמאור הגדול (גר"א) עמ' תרצא
ח ע"א13 והדבר אשר יקשה מכםילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"א14 נתעלמה הלכה ממנו על שנטל עטרה לעצמוגור אריה במדבר פ"ט הערה 25
ח ע"א14 על דבר זה נענש משהאור עולם (בלומנפלד) דף סו ע"ב
ח ע"א14 על דבר זה נענש משההמאור שבתורה (לסין)
ח ע"א15 ויקרב משה את משפטן לפני ה'עיוני רש"י במדבר עמ' תפו
ח ע"א15 ויקרב משה את משפטן לפני ה'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' נ
ח ע"א15 מתקיף לה רב נחמן בר יצחקדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קצד
ח ע"א18 ראויה פרשת נחלות וכו' זכו בנות צלפחד וכו' פרשת מקושש וכו'לקוטי שיחות חי"ג עמ' 94, 257, חכ"ג עמ' 189
ח ע"א18 ראויה פרשת נחלות שתיכתב ע"י משה אלא שזכו בנות צלפחד כו' פרשת מקושש וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תפג
ח ע"א18 ראויה פרשת נחלות שתיכתב ע"י משה רבינו אלא שזכו בנות צלפחדפרי צדיק פ' שקלים אות א, בחוקותי אות ד, ראש השנה אות ג
ח ע"א18 ראויה פרשת נחלות שתיכתב ע"י משה רבינו וכו' וזכות ע"י זכאידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רמב
ח ע"א18 ראויה פרשה זו להכתב ע"י משהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תסב
ח ע"א20 פרשת צלפחד זכו להאמר על ידיהןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רצח
ח ע"א20 פרשת צלפחד זכו להאמר על ידיהןצדקת הצדיק סי' רא
ח ע"א23 מגלגלין חובה על ידי חייב וזכות על ידי זכאיאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 71, פ"א אות 57
ח ע"א27 אזהרה לדיין שיסבול את הציבור בסבלנותאמרי השכל עמ' 51
ח ע"א29 כאשר ישא האומן את היונקאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קנד
ח ע"א30 כי אתה תבוא כו' תביאמשנת חיים דברים עמ' תקכה
ח ע"א30 כי אתה תבוא וכו' כי אתה תביא וכו'פירוש המכבי דברים עמ' ריב
ח ע"א30 כתוב כי אתה תביא וכתיב כי אתה תבוא וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קפב
ח ע"א30 כתיב כי אתה תבוא וכתיב כי אתה תביא וכו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 307
ח ע"א30 כתיב כי אתה תבוא וכתיב כי אתה תביא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תלו
ח ע"א30 כתיב כי אתה תבוא וכתיב כי אתה תביא, אר"י א"ל משה ליהושע אתה וזקנים שבדור עמהם כו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שיב, שסד
ח ע"א31 אמר לו משה ליהושע אתה והזקנים שבדור עמהם, אמר לו הקב"ה טול מקל והך על קדקרםישמרו דעת עמ' רצט
ח ע"א31 אמר לו משה ליהושע כי אתה תביא, אתה והזקנים שבדור עמך וכו'גנזי צדיקים (תשסב) עמ' צה
ח ע"א31 אמר משה ליהושע אתה והזקנים שבדור תביאו העם וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קטז
ח ע"א31 אמר משה ליהושע זקנים שבדור עמך אבל הקב"ה אמר טול מקל והך על קדקדם דבר אחד לדורצפנת פענח (תשסו) עמ' כו, שעד
ח ע"א32 א"ל הקב"ה טול מקל והכה על קדקודם דבר אחד לדור ואין שני דברים לדוראמרי השכל - צבי תפארה עמ' 194
ח ע"א32 אמר לו הקב"ה טול מקל והך על קדקדם וכו'אש דת (אסאד) עמ' שעב
ח ע"א32 אמר לו הקב"ה טול מקל והך על קרקדם, דבר אחד לדור ואין שני דברין לדורשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קז
ח ע"א32 אמר ליה הקב"ה טול מקל והך על קדקדםאוצרות חיים - יושר המידות עמ' תצב
ח ע"א32 זקנים שבדור יהיו עמךהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קנג
ח ע"א33 דבר א' לדורנועם אליעזר שמות דף רג ע"א
ח ע"א33 דבר א' לדורתורת מנחם ח"ט עמ' 51
ח ע"א33 דבר א' לדור ואין ב' דברים לדורמי מרום ח"ב עמ' צט, ח"ט עמ' רצג, ח"י עמ' צה, חי"א עמ' קכח, חי"ב עמ' ריג, חי"ג עמ' מא
ח ע"א33 דבר א' לדור ואין שני דברים לדורמגלה עמוקות (תשסח) אופן א, רכו
ח ע"א33 דבר אחד לדוראגרא דכלה ח"א עמ' תצד, ח"ג עמ' רמח
ח ע"א33 דבר אחד לדוראור לשמים (תשסג) עמ' צד, קכא, שלז
ח ע"א33 דבר אחד לדורבך יברך ישראל (תשסח) עמ' צה
ח ע"א33 דבר אחד לדורגנזי צדיקים (תשסב) עמ' קמב
ח ע"א33 דבר אחד לדורדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' ז, קיז
ח ע"א33 דבר אחד לדורהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' צו
ח ע"א33 דבר אחד לדורויברך דוד עמ' קסה
ח ע"א33 דבר אחד לדורחיים לגופא (תשסה) עמ' מב
ח ע"א33 דבר אחד לדורחקל יצחק (תשסג) עמ' תקלו
ח ע"א33 דבר אחד לדורלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' כה, קסד, רב
ח ע"א33 דבר אחד לדורמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' שעד, שעט, תקצח
ח ע"א33 דבר אחד לדורמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רנד
ח ע"א33 דבר אחד לדורמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות וארא ג
ח ע"א33 דבר אחד לדורמצווה ועושה ח"א עמ' תקנה
ח ע"א33 דבר אחד לדורמשמרת איתמר (תשסז) עמ' לד, קמא, תטז, תנח, תרכג
ח ע"א33 דבר אחד לדורספרי המגיד מקאזניץ עמ' מב
ח ע"א33 דבר אחד לדורעיני שמואל (ראבין) עמ' ח
ח ע"א33 דבר אחד לדורעירין קדישין השלם עמ' צ, שיז
ח ע"א33 דבר אחד לדורצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרטז
ח ע"א33 דבר אחד לדורקהלת משה (תשסב) עמ' רנא
ח ע"א33 דבר אחד לדורקומץ המנחה (צונץ) דרוש עג אות י, דרוש צד אות ד
ח ע"א33 דבר אחד לדוררב ייבי (תשסט) ח"א עמ' מג, ח"ב עמ' רמד
ח ע"א33 דבר אחד לדוררחמי הרב עמ' קמג
ח ע"א33 דבר אחד לדורשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רג
ח ע"א33 דבר אחד לדורתפארת צבי שמות עמ' תכג
ח ע"א33 דבר אחד לדור [ולכן טול מקל כו']לקוטי שיחות ח"כ עמ' 215, חכ"ג עמ' 192, חכ"ד עמ' 102, חכ"ו עמ' 334
ח ע"א33 דבר אחד לדור ואין שני דברים לדוראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וירא ליקוטים אות ה, וארא כ, לקוטי ש"ס יב
ח ע"א33 דבר אחד לדור ואין שני דברים לדורבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 435
ח ע"א33 דבר אחד לדור ואין שני דברים לדורברכת טוב עמ' קיד, קלו, רכא, שלז
ח ע"א33 דבר אחד לדור ואין שני דברים לדורזאת זכרון (תשנב) אות ג, קכה, קלו
ח ע"א33 דבר אחד לדור ואין שני דברים לדורעבודת עבודה (תשסד) עמ' קי
ח ע"א33 דבר אחד לדור ואין שני דברין לדורזכרון אליעזר עמ' קלט
ח ע"א33 דבר אחד לדור ואין שני דברין לדורמחשבת מוסר ח"ב עמ' רט
ח ע"א33 דבר אחד לדור ואין שני דברין לדורנועם אליעזר בראשית עמ' רפז ע"ב, שיח בהג"ה
ח ע"א33 דבר אחד לדור וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 97
ח ע"א33 דבר אחד לדור ולא שני דברים לדורנצח ישראל (הרטמן) עמ' תמח הערה 44
ח ע"א33 דבר אחד לדוראור הרעיון עמ' נז, רצה
ח ע"א33 דבר אחד לדוראשל חיים ח"א עמ' קיג
ח ע"א33 דבר אחד לדוריד אהרן עמ' קכה, קלא
ח ע"א33 דבר אחד לדורנר ישראל חלק ג דף לח
ח ע"א33 דבר אחד לדורפרי הארץ (ויטבסק) עמ' לג, ע
ח ע"א33 דבר אחר לדור ואין שני דברים לדורגור אריה במדבר פט"ז אות יג
ח ע"א33 טול מקל והך על קדקדםשופרא דישראל (תשסו) עמ' קמד
ח ע"א33 טול מקל והך על קדקדםשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קמה
ח ע"א33 טול מקל והך על קדקדםאמרי יוסף דברים דף קב ע"ד
ח ע"א33 טול מקל והך על קדקדםפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קד
ח ע"א33 טול מקל והך על קדקדם, דבר אחד לדור ואין שני דברין לדורכתונת פסים (תשמה) פרשת במדבר ל ע"א, בהעלותך לד ע"ג, לד ע"ד
ח ע"א33 טול מקל והך על קדקדם, דבר אחד לדור וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תרסד
ח ע"א33 טול מקל והך על קדקדם, דבר אחד לדור ואין שני דברין לדורלחמי תודה דף מג ע"ב
ח ע"א33 טול מקל והך על קדקדןעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים סוף הספר אות נח
ח ע"א52 חוששין ללעזעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקצ
ח ע"א רש"י - דבר פירושו מנהיגגור אריה במדבר פכ"ו הערה 5, דברים פט"ו הערה 15
ח ע"א רש"י - הבעל בא בלא עדיםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקפו
ח ע"א רש"י - מנהיג אחדאור הרעיון עמ' רצה
ח ע"א רש"י - על פיהם עשה מעשהאור הרעיון עמ' נז
ח ע"א רש"י ד"ה דברגור אריה שמות פי"ט הערה 82
ח ע"א רש"י ד"ה לאקדומיעיוני רש"י דברים ח"א עמ' מג
ח ע"א רש"י ד"ה משה וכו'דרשות שבט הלוי עמ' נ
ח ע"ב06 ארי שבחבורהתורה בציון עמ' שה
ח ע"ב15 אין אדם נענש אא"כ התרו בובנין שאול עמ' קנט
ח ע"ב15 אין חיוב מיתה בב"ד אלא בעדים והתראהגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 47
ח ע"ב15 אין מיתת ב"ד בלא התראהגור אריה ויקרא פכ"ד אות יג, במדבר פ"ד הערה 28, פי"א הערה 72
ח ע"ב15 בהתראה צריך שיראו עדיםגור אריה דברים פל"ב הערה 1
ח ע"ב15 כל חייבי מיתות שבתורה אין ממיתין אותם אלא בעדה ועדים והתראהגור אריה שמות פכ"ב הערה 31, פל"ב הערה 117, דברים פכ"ב הערה 64
ח ע"ב15 פלוגתא דר"י וחכמים אם צריך שיודיע באיזו מיתהגור אריה שמות פי"ט הערה 140
ח ע"ב20 חבר א"צ התראהאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' עג
ח ע"ב20 חבר א"צ התראהאיש מבין ח"א דף פ ע"א
ח ע"ב20 חבר א"צ התראהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תצה
ח ע"ב20 חבר אין צריך התראהראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ו אות ט
ח ע"ב20 חבר אינו צריך התראהבאר מחוקק (תשמט) עמ' ב, קכ
ח ע"ב20 חבר אינו צריך התראההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תמה, תנד
ח ע"ב20 ת"ח אין צריך התראהחכמת התורה נח עמ' קטז
ח ע"ב21 התראה להבחין שוגג ומזידכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 60
ח ע"ב21 לא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזידאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 710
ח ע"ב21 לא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזידשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 523 {מטרת ההתראה בשירת האזינו}
ח ע"ב21 לא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזירגור אריה ויקרא פ"א הערה 244, פי"ט הערה 251, דברים פכ"א הערה 89
ח ע"ב21 לפי שלא ניתנה התראה אלא להבחין וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 143
ח ע"ב רש"י ד"ה אבייקרן פני משה ח"א עמ' רכד
ט ע"א ר"ע אומר לא בא שלישי אלא להחמיר עליו לעשות דינו כיוצא בונחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות כג
ט ע"א ענש הנטפל לעוברי עברההמאור שבתורה (לסין)
ט ע"א נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלהאור אברהם - רות עמ' רעו
ט ע"א נמצא אחד קרוב או פסול, תוס' ד"ה בזמןחכמת התורה ויצא עמ' תרכט
ט ע"א עדים שנמצא אחד מהן קרוב או פסול אפילו הן מאה עדותן בטילהלחמי תודה דף א ע"א
ט ע"א תוס' ד"ה בזמןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רצו
ט ע"ב09 מעשה ובדק בן זכאי בעוקצי תאניםדברים נחמדים (תשסה) עמ' צג
ט ע"ב16 ואמר ר"י פלוני רבעו לאונסו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קנז
ט ע"ב16 ואמר רב יוסף פלוני רבעו לאונסו הוא ואחר מצטרפין להרגו, לרצונו רשע הוא והתורה אמרה אל תשת רשע עדלב המשפט ח"ב שיעור לא [הלכה]
ט ע"ב16 פלוני רבעו לאונסו הוא ואחר מצטרפין להרגולב המשפט ח"ב שיעור טו [הלכה]
ט ע"ב16 פלוני רבעני לאנסי הוא ואחר מצטרפין להרגושמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות כח
ט ע"ב17 פלוני רבעני לרצוני, ראב"ןדרכי חושן עמ' קיד, קכ [הלכה]
ט ע"ב19 אדם קרוב אצל עצמואור חדש (הרטמן) פ"ד אות 177
ט ע"ב19 אדם קרוב אצל עצמובאר הגולה (הרטמן) הקדמה 3
ט ע"ב19 אדם קרוב אצל עצמוגור אריה בראשית פמ"ו אות ו, ויקרא פכ"ה אות לט
ט ע"ב19 אדם קרוב אצל עצמוהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קנ
ט ע"ב19 אדם קרוב אצל עצמויסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות ריח
ט ע"ב19 אדם קרוב אצל עצמולקוטי שיחות ח"י עמ' 148
ט ע"ב19 אדם קרוב אצל עצמופחד יצחק פסח מאמר נג
ט ע"ב19 אדם קרוב אצל עצמופחד יצחק פסח מאמר סד
ט ע"ב19 אדם קרוב אצל עצמופחד יצחק שבת מאמר א
ט ע"ב19 אדם קרוב אצל עצמושל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קנה
ט ע"ב19 אדם קרוב אצל עצמושל"ה (תשנז) פרשת ויקרא אות ג
ט ע"ב19 אדם קרוב אצל עצמותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' לט
ט ע"ב19 אדם קרוב אצל עצמוילקוט דברי חכמים בראשית סי' פד
ט ע"ב19 אדם קרוב אצל עצמותפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' קעט
ט ע"ב20 אין אדם משים עצמו רשעספר החיים (תשנג) עמ' קכה
ט ע"ב20 אין אדם משים עצמו רשעס' החיים (תשנג) עמ' קכה
ט ע"ב20 ואין אדם משים עצמו רשעעקבי אבירים (תשסה) עמ' שעו
י ע"א01 פלוני בא על אשתיתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רד
י ע"א01 פלוני בא על אשתי הוא ואחר מצטרפין להורגו אבל לא להרגה כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרמא
י ע"א03 פלגינן דיבורא ור"ןנפש הרב עמ' מב
י ע"א04 אדם קרוב אצל עצמופחד יצחק - יום הכפורים מאמר לה
י ע"א04 אדם קרוב אצל עצמושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שצו
י ע"א41 מלקות במקום מיתה עומדתאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 186
י ע"א41 מלקות במקום מיתה עומדתאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרסט
י ע"א41 מלקות במקום מיתה עומדתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתה הערה 39
י ע"א41 מלקות במקום מיתה עומדתשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר עה
י ע"א41 מלקות במקום מיתה עומדת, ופירש"י דכיון דעבר על אזהרת בוראו ראוי הוא למות וכו'יורה חכימא (תשעא) עמ' רנא
י ע"א41 מלקות במקום מיתה עומדתבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 333
י ע"א41 מלקות תחת מיתהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תסד
י ע"א41 מלקות תחת מיתה עומדתקומץ המנחה (צונץ) דרוש נו אות טז
י ע"א41 מלקות תחת מיתה עומדתשערי תשובה שער ג אות עה
י ע"א46 אין מכין אותו אלא מכות הראויות להשתלש, וברש"י שם ד"ה אין מכיןברכת שלמה חו"מ עמ' רכח, רכט [הלכה]
י ע"א רש"י - שתים לאחריו ואחד מלפניוגור אריה דברים פכ"ה אות ג
י ע"א רש"י ד"ה אין, מכות הראויות להשתלשעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרסה
י ע"א רש"י ד"ה לאו שאין בו במעשהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרסב
י ע"ב28 בג' אנשים מתחילין לעבר השנה וכו' ובה' ובז' מסיימין, כנגד התיבות של פסוהי ברכת כהניםעטרת ישועה (תשסד) אות ה ליום א דחנוכה יא לזאת חנוכה
י ע"ב28 בעת שנכנסו לעבר החודש נכנסו אנשים במספר ג' ה' ז'אמרי נועם (מועדים) סי' ב לחנוכה [מבן המחבר], סי' ג לזאת חנוכה [מבן המחבר]
י ע"ב37 הנך גה"ז כנגד מיבני יששכר ח"א דף לט ע"ד
י ע"ב38 שבעה כנגד מי וכו' כנגד ברכת כהניםקשוטי כלה ח"י אות קלג
י ע"ב42 ג' כנגד שומרי הסףדברים נחמדים (תשסה) עמ' צג
י ע"ב42 שלשה כנגד שומרי הסף, חמשה מרואי פני המלך, שבעה רואי פני המלךאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1013
י ע"ב רש"י ד"ה בזמנותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כט
י ע"ב רש"י עיבור החודש נעשה כאין תכסיסי מלכותבני יששכר ח"ב דף קנז ע"א
י ע"ב תוס' ד"ה שכברתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כז
יא ע"א01 מעשה ברבן גמליאל שאמר השכימו לי שבעהס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 70)
יא ע"א01 מעשה ברבן גמליאל שזימן שבעה דייניםהחברה והשפעתה מאמר 8 פרק י
יא ע"א02 השכימו לי שבעה לעלייהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתעא
יא ע"א04 אני הוא שעליתי שלא ברשותדברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' פג {איך היה מותר לשקר}
יא ע"א04 אני הוא שעליתי שלא ברשותמאמר אסתר (תשסב) עמ' כח
יא ע"א04 אני הוא שעליתי שלא ברשותתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' פ, קסה, קסז (עמ' קמז, קעה, שח במהד' תשעה) {איך היה מותר לשקר}
יא ע"א04 אני הוא שעליתי שלא ברשותהמאור שבתורה (לסין)
יא ע"א04 אני עליתי שלא ברשותמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנא
יא ע"א04 עמד שמואל הקטן ואמר אני הוא וכו', ולא שמואל הוה אלא איניש אחרינא ומחמת כיסופא הוא דעברלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תלח
יא ע"א04 שמואל הקטן מתלמידי רבן גמליאלבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 248
יא ע"א11 ומחמת כיסופא הוא דעבדתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' צז
יא ע"א11 יתיב רבי וקא דריש והריח ריח שום אמר מי שאכל שום יצא וכו', מהרש"ל ומהרש"אימלא פי תהלתך ח"א עמ' לו
יא ע"א11 כי הא דיתיב רבי וקא דריש והריח ריח שוםנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ח אות יא
יא ע"א11 מחמת כיסופא הוא דעבד וכו' דיתיב רבי וקא דריש והריח ריח שום וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רי
יא ע"א11 שינה כדי להציל מבושהמוסר המקרא והתלמוד עמ' לד
יא ע"א11 משום כיסופא עבדמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפה, קצ
יא ע"א12 מי שאכל שום יצא עמד ר"ח ויצא עמדו כולם ויצאו, רש"י מהרש"אלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תלח
יא ע"א16 ור"ח מהיכן גמר לה ובמהרש"לאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' שכ
יא ע"א17 גמיר לה מר"מ וכו'אהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' יג, יד
יא ע"א17 מהיכא גמיר לה וכו'אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' רנד
יא ע"א19 אחד מכם קדשני בביאה עמד ר"מ וכתב לה גטנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות ב
יא ע"א22 ושמואל הקטן גמיר לה משכניה וכו'מיהושעפירוש המכבי דברים עמ' תמה
יא ע"א26 ושכניה בן יחיאל מהיכא גמר לה מיהושע דכתיב ויאמר ה' אל יהושע וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תפא
יא ע"א26 מיהושע כו' חטא ישראל, הטל גורלות, רש"י, מהרש"ללקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תמ
יא ע"א28 אמר לפניו רבש"ע מי חטא, א"ל וכי דילטור אני וכו'חכמה ומוסר ח"ב עמ' שמט
יא ע"א28 וכי דילטור אנימכתב מאליהו ח"א עמ' 90
יא ע"א28 וכי דילטור אני לךמכתב מאליהו ח"א עמ' 90
יא ע"א28 וכי דילטור אניפירוש המכבי דברים עמ' תמה
יא ע"א29 הגדרת דרגתם והזמן שבטלה הנבואהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שצב
יא ע"א29 משמתו וכו' חגי זכרי' ומלאכי נסתלקה רוה"ק מישראללקוטי שיחות חי"ד עמ' 72
יא ע"א29 משמתו נביאים האחרונים וכו' נסתלקה רוה"ק מישראל וכו' היו משתמשין בב"ק, ובתוס' שםקשוטי כלה ח"ט אות לב
יא ע"א29 משמתו נביאים האחרונים וכו' נסתלקה רוח הקודש מישראל וכו' הי חסיד הי עניורחמי הרב עמ' סח
יא ע"א29 משמתו נביאים האחרוניםפירושי ראשונים
יא ע"א29 ת"ר משמתו נביאים וכו'חן וכבוד דף סז ע"א
יא ע"א31 פעם אחת היו מסובין בעליית בית גוריה ביריחו וכו' הי חסיד הי עניואוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רלב
יא ע"א32 יש כאן אחד שראוי שתשרה וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' טז
יא ע"א32 יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו זכאימי השלוח (תשסז) ח"ב דף לד
יא ע"א32 יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין הדור זכאיאור הצבי עמ' 202
יא ע"א32 יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה וכו' אמרו עליו הי חסיד הי עניו תלמידו של עזראאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' פ, פא
יא ע"א32 יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה וכו' הלל הזקןלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 83
יא ע"א32 יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבינודרכי צדק עמ' מז
יא ע"א32 יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבינו אלא שאין הדור זכאי לכךצל הכסף (פריד תשסג) עמ' עב
יא ע"א32 יש כאן אחד שראוי שתשרה שכינה עליו אלא שאין הדור זכאי לכךדרשות שבט הלוי עמ' כח
יא ע"א32 נתנה עליהם בת קול מן השמים, יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 274
יא ע"א32 ראוי הוא שתשרה עליו שכינה אלא שאין הדור ראויאורות אלים דף כה ע"א
יא ע"א32 ראוי הלל שתשרה עליו שכינה כמשה רבינורב ייבי (תשסט) ח"א עמ' כ
יא ע"א32 ראוי היה הלל שתשרה עליו שכינה כמשה רבינומשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' לד, רלו
יא ע"א32 ראוי היה הלל שתשרה עליו שכינה כמשה רבינו ע"ה אלא שאין דורו ראוי לכךצמח דוד (סקאליע) עמ' ריז
יא ע"א32 ראוי היה הלל שתשרה עליו שכינה כמשה רבינו ע"ה אלא שאין דורו ראוי לכךבת עין (תשסז) עמ' סה, קמד
יא ע"א32 ראוי היה שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו זכאילהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' כז, רלט
יא ע"א32 ראוי זה שתשרה עליו שכינה אלא אין דורו ראוי לכךקומץ המנחה (צונץ) דרוש קכה אות יא
יא ע"א32 ראוי שתשרה עליו השכינה וכו'תורת העולה ח"ג פרק סב
יא ע"א32 ראוי שתשרה עליו שכינה כמשה אלא שאין דורו זכאי לכךאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קו
יא ע"א32 ראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבינוברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שצ
יא ע"א32 ראוי שתשרה שכינה עליו אלא שאין דורו ראוי לכךגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' כג ע"ב
יא ע"א32 שראוי שתשרה עליו שכינה וכו' בהלל הזקןתקנת השבין סי' ה (עמ' 23), דובר צדק עמ' 52
יא ע"א32 שראוי שתשרה עליו שכינה וכו' בהלל הזקןפרי צדיק מוצאי יוכ"פ אות ב
יא ע"א32 ראוי שתשרה עליהם שכינהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לקוטי ש"ס יב
יא ע"א33 אין דורו ראויקשוטי כלה (תשסג) עמ' כג
יא ע"א33 אלא שאין הדור ראוי לכךדרכי החיים ח"א עמ' תז
יא ע"א33 ונתנו עיניהם בהלל הזקןאשר ליהודה עמ' קפ
יא ע"א34 הי חסיד הי עניו תלמידו של עזראהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שצב
יא ע"א34 הי חסיד הי עניו תלמידו של עזרא ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' רסח, ער, רעא
יא ע"א34 וכשמת אמרו עליו הי חסיד הי עניו תלמידו של עזראפרי צדיק ל"ג בעומר אות ח
יא ע"א34 שוב פעם אחת היו מסובין בעליה ביבנה וכו' נתנו חכמים את עיניהם בשמואל הקטןשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קסא
יא ע"א34 שוב פעם אחת היו מסובין בעליה ביבנה וכו' נתנו חכמים את עמיהם בשמואל הקטןשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות צ ס"ק ט
יא ע"א35 יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו וכו' בשמואל הקטןצפנת פענח (תשסו) עמ' עו, שלה
יא ע"א35 יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה וכו' נתנו חכמים את עיניהם בשמואל הקטןשל"ה (תשנז) פרשת ראה אות יג
יא ע"א35 יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה וכו' שמואל הקטןמגלה עמוקות (תשסח) אופן קפט
יא ע"א35 ראוי היה שמואל הקטן שתשרה עליו שכינהעולת חודש ח"א מאמר קלד
יא ע"א36 נתנו עיניהם בשמואל הקטןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ו ע"ב, צג ע"ב
יא ע"א37 וכשמת אמרו עליו הי חסיד הי עניו תלמידו של הלל וכו'מאמר אסתר דרוש א
יא ע"א37 וכשמת אמרו עליו הי חסיד הי עניו תלמידו של הללמאמר אסתר (תשסב) עמ' ג
יא ע"א40 אין מעברין אלא א"כ ירצה נשיאברכת שלמה חו"מ עמ' ז [הלכה]
יא ע"א41 עד שירצה נשיאבנין אפרים עמ' רלו [הלכה]
יא ע"א43 אין מעברין את השנה אא"כ היתה צריכהגור אריה ויקרא פכ"ג הערה 8
יא ע"א45 מפני תנורי פסחיםאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קצז
יא ע"א50 גוזליא רכיכין ואמריא דעדקיןהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קיג
יא ע"א50 דגוזליא רכיכין ואימריא כו'משנת חיים ויקרא עמ' תקכד
יא ע"א50 ואימריא דעדקין וזמנא דאביבא לא מטאס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ה, א (עמ' 133)
יא ע"א52 תא חזי מה איכא בין תקיפאי קדמאי לעינוותניתקנת השבין סי' ו (עמ' 57)
יא ע"א תוס' בענין בת קולדובר צדק עמ' 142
יא ע"א תוס' ד"ה בת קולבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרסג, דברים עמ' צה, תתפא
יא ע"א תוס' ד"ה בת קוללקוטי שיחות ח"ד עמ' 1095
יא ע"א תוס' ד"ה בת קול, פירוש בת קולמצווה ועושה ח"א עמ' תקנג
יא ע"א תוס' - לא היו שומעין קול היוצא מן השמים אלא מתוך אותו קול יוצא קול אחררנת יצחק - פרק חלק עמ' קנג
יא ע"א יד רמ"ה ומאירי גבי שמואלבית מועד (זלזניק) עמ' לב
יא ע"ב05 וטול אגרתא חדא וכתוב לאחנא בני גלוותאס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 54)
יא ע"ב20 מעברין על האביב וברש"י שםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תז
יא ע"ב20 על ג' דברים מעברין את השנהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' לא
יא ע"ב20 על ג' דברים מעברין השנה וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ב פסוק לט
יא ע"ב20 על שלשה דברים מעברין את השנהגור אריה בראשית פ"א הערה 153, במדבר פכ"ח הערה 66
יא ע"ב20 על שלשה דברים מעברין את השנהמשיב טענה עמ' 178
יא ע"ב20 על שלשה דברים מעברין את השנה על האביב ועל פירות האילן ועל התקופהלקוטי שיחות חל"ו עמ' 112
יא ע"ב31 אין מעברין את השנה אלא ביהודהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רעז
יא ע"ב31 אין מעברין את השנים אלא ביהודהדובר צדק עמ' 65, ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 69)
יא ע"ב31 אין מעברין את השנים אלא ביהודה וכו'דרשות שבט הלוי עמ' רפו, רצג
יא ע"ב31 אין מעברין את השנים אלא ביהודהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 482
יא ע"ב36 כל דרישה שאתה דורש לא יהיה אלא בשכנו של מקוםדרשות שבט הלוי עמ' רלה
יא ע"ב36 לשכנו תדרשו - כל דרישות שאתה דורש לא יהיו אלא בשכנו של מקוםשער החצר (תשעב) סי' תי
יא ע"ב37 שכנו של מקוםמאמרי הראיה 393
יא ע"ב38 אין מעברין את השנה אלא ביום וכו' מה משפט ביום אף עיבור השנה ביוםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1182
יא ע"ב רש"י ד"ה דזמן ביעורא מטאעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשכד
יא ע"ב רש"י ד"ה ועל פירות האילןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רטו
יא ע"ב רש"י ד"ה על פירות האילןלקוטי שיחות חל"ו עמ' 111
יא ע"ב רש"י ד"ה על שתים מהןלקוטי שיחות ח"ז עמ' 279
יא ע"ב רש"י ותוס' ד"ה בתרבנין אפרים עמ' רלו [הלכה]
יא ע"ב רש"י, מביאין עומר מעבר הירדןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרצז
יא ע"ב תוס' - על ג' סמנין מעבריןס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 60)
יא ע"ב תוס' ד"ה אוס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 61)
יא ע"ב תוס' ד"ה איןנפש הרב עמ' פ
יא ע"ב תוס' ד"ה איןס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 68)
יא ע"ב תוס' ד"ה אין מעבריןאגרות הראיה חלק א לד
יא ע"ב תוס' ד"ה דלמאס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 65), משיב טענה עמ' 180
יב ע"א01 ואיש בא מבעל שלישהס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 65)
יב ע"א07 שמא תאמר לפני העומר ת"ל תן לעם ויאכלו אחר העומר היתהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרמז
יב ע"א15 דוקא אדר מתעבראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקפג
יב ע"א15 אין מעברין אלא אדרמראה יחזקאל (תשסד) עמ' קמז
יב ע"א15 שאין מעברין אלא אדראוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' שצד
יב ע"א15 עיבור חודש אדראחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כב אות א
יב ע"א16 זוג בא מרקתדברים נחמדים (תשסה) עמ' צד
יב ע"א16 זוג בא מרקתכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת וירא עמ' לב
יב ע"א16 זוג בא מרקת וכו' דברים הנעשים בלוז, ומאי ניהו תכלת וכו'שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קנו
יב ע"א16 שלחו ליה לרבא, זוג בא מרקת ותפשו נשר וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' שה
יב ע"א17 ותפשו נשרדברים נחמדים (תשסה) עמ' צג
יב ע"א19 בקשו לקבוע ניצב ולא הניחו אדומי הזהאור הצבי עמ' 234
יב ע"א19 בקשו לקבוע נציב אחד וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תנז-ח
יב ע"א19 בקשו לקבוע נציב אחד ולא הניחןפרי צדיק מקץ אות י
יב ע"א19 ועמוסי יריכי נחשוןדברים נחמדים (תשסה) עמ' צד
יב ע"א22 בירח שמת בו אהרן הכהןדברים נחמדים (תשסה) עמ' צד
יב ע"א27 ונציב אחד אשר בארץ וכו' כנגד חודש העיבורבאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' לא
יב ע"א29 אין מעברין את השנה לא משנה לחברתהס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 64), משיב טענה עמ' 179
יב ע"א35 אין מעברין את השנה לא בשביעית ולא במוצאי שביעיתמשיב טענה עמ' 180
יב ע"א35 אין מעברין לא בשביעית וכו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רטז
יב ע"א38 ובפלוגתא דהני תנאי דתניא אין מביאין ירק מחוצה לארץ ורבותינו התירו מאי בינייהו וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קצג
יב ע"א42 אין מעברין את השנה מפני הטומאהדרשות שבט הלוי עמ' קסב
יב ע"א42 אין מעברין השנה מפני הטומאה כדי לעשות הפסח בטהרה וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רכא
יב ע"א רש"י - לפני ר"הס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 64)
יב ע"א תוס' ד"ה אין מעברין אלא אדרעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תו
יב ע"א תוס' ד"ה שטומאהצמח צבי אגרת נו
יב ע"א תוס' ד"ה שעיברמשנת חיים בראשית עמ' תס, תסד
יב ע"א מהרש"א - חודש יב וי"ג רומזים לאפרים ומנשהבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ד אות א עמ' קנו-קנז
יב ע"א מהרש"א - שני כחות של אפרים ומנשהאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' יג אות א
יב ע"ב05 חזקיהו עיבר ניסן בניסןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' נג
יב ע"ב09 אלמא אית ליה טומאה דחויה היא בצבור וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' קמט
יב ע"ב16 טומאה הותרה בציבורנפש הרב עמ' רצז
יב ע"ב30 עיבור אדר באדרכוזרי מאמר ג סי' לט
יב ע"ב31 ולית ליה לחזקיה החדש הזה לכם וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רעז, רעט
יב ע"ב32 החודש הזה ניסן ואין אחר ניסןאבן יהושע עמ' 63
יב ע"ב32 מעברין את השנה עד ניסןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' עא
יב ע"ב33 אין מעברין השנה ביום ל' אדר הואיל וראוי לקבעו ניסןאבן יהושע עמ' 65
יב ע"ב34 שעיבר אדר ביום שלושיםמוצל מהאש (הלברשטם) דף צט ע"ב
יב ע"ב34 שעיבר אדר ביום שלושיםפחד יצחק פסח מאמר לא עמ' צז-צח
יב ע"ב44 מכדי מפוריא לפיסחא תלתין יומין וכו' שואלין בהלכות הפסח קודם לפסח שלשים יוםשל"ה (תשנז) - מס' מגילה אות טו
יב ע"ב45 מפוריא דרשינן בהלכות הפסח, דתניא שואלין בהלכות הפסח קודם לפסח שלשיםאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 236
יג ע"א02 בחג הסוכות הוא זמן אסיפה באספכם את תבואת הארץ, ועל שם כך נקרא חג האסיףאבני אש (אויש) מועדים עמ' נ
יג ע"א02 'תקופת השנה' מכאן לעיבור השנה וכו'זכרון דברים (תשנט) עמ' קלד
יג ע"א07 אלא קסברי יום תקופה מתחילס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 61)
יג ע"א12 כמה רובו של חדש וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' א
יג ע"א12 כמה רובו של חודש, ששה עשר יוםאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 227
יג ע"ב06 שמור את חודש האביב שמור אביב של תקופה שיהיה בחודש ניסןפרי צדיק ר"ח אדר שני אות ב
יג ע"ב07 שמור אביב של תקופה שיהא בחודש ניסןלקוטי שיחות חט"ז עמ' 94
יג ע"ב07 שמור אביב של תקופה שיהא בחודש ניסןלקוטי שיחות חל"ו עמ' 113
יג ע"ב24 לכתוב זקני העדה על הפרתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תא
יג ע"ב28 סמיכת דייניםבאר ראי (רוזן) עבודה סי' ט אות ו-ז
יג ע"ב28 סמיכת זקניםעיוני רש"י במדבר עמ' תצט
יג ע"ב28 סמיכת חכמים בשלשהקרן פני משה ח"א עמ' קיט
יג ע"ב28 תנא סמיכה וסמיכת זקנים בג'דברים נחמדים (תשסה) עמ' צה
יג ע"ב30 מיסמך סבי בשלשה מנלןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' ע
יג ע"ב31 מקור הסמיכה בישראל הוא מרע"הגור אריה שמות פכ"א הערה 96
יג ע"ב32 וכי תימא משה במקו' ע"א כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש ב דף ד ע"ד
יג ע"ב33 משה במקום שבעים ואחד קאיאור אברהם במדבר עמ' קעד
יג ע"ב33 משה במקום שבעים וחדגור אריה שמות פי"ח הערה 311
יג ע"ב33 משה במקום שבעים וחד קאיאור אברהם - תשובה עמ' שנב
יג ע"ב33 משה במקום שבעים וחד קאי(שקול ככולם)שם משמעון (שפירא) עמ' קט
יג ע"ב36 אין סמיכה בידים אלא בפההכתב והקבלה במדבר פכ"ז פסוק יח
יג ע"ב39 ברם זכור אותו האיש לטוב ורבי יהודה בן בבא שמו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שעב
יג ע"ב רש"י דייני מומחין והיינו סמוכיןגור אריה שמות פכ"א הערה 94
יג ע"ב תוס' ד"ה שמורס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' *ד, א (עמ' 61-62)
יג ע"ב יד רמה ד"ה ואיכא - לפי דברי שמואל יכולה תקופת ניסן לחול באייר וכו'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 95, חכ"ב עמ' 232, 230
יד ע"א01 פעם אחת גזרה מלכות הרשעה גזירה וכו'שביב אור עמ' רסז
יד ע"א01 שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה וכו', מה עשה יהודה בן בבא הלך וישב לו בין שני הרים גדולים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שעד
יד ע"א02 כל הסומך יהרג וכו׳כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 206
יד ע"א04 מה עשה יהודא בן בבא הלך וישבדברים נחמדים (תשסה) עמ' צה
יד ע"א05 ריב"ב הלך וישב לו וכו' סמר שם ה' זקניםהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' צז
יד ע"א07 רבי יהודה בן בבא סמך לתלמידיו בעת הגזירה וכיון שהכירו אויביהם בהם אמר להן בני רוצו וכו'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 57
יד ע"א11 אמר להם בני רוצוצמח דוד (סקאליע) עמ' תג
יד ע"א11 אמרו ליה רבי מה תהא עליך, אמר להן הריני מוטל לפניהם כאבן שאין לה הופכים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שעב
יד ע"א12 הריני מוטל לפניהם כאבן שאין לה הופכיןאמרי השכל עמ' 77
יד ע"א12 ר' יהודה בן בבא מסר נפשו על הסמיכהאורות כא
יד ע"א13 כאבן הזה שאין לה הופכיןצמח דוד (סקאליע) עמ' שמג
יד ע"א13 לא זזו משום עד שנעצו בו שלש מאות לונביאות של ברזל ועשאוהו ככברהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שעג
יד ע"א13 לא זזו משם עד שנעצו בו שלש מאות לונביאות של ברזלשל"ה (תשנז) פרשת וישב אות ו
יד ע"א13 ריב"ב נהרג על שסמך ה' זקניםמערכי לב (בר שאול) עמ' 93
יד ע"א19 כל האומר ר"מ לא סמכו ר"ע אינו אלא טועהנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ג אות ג
יד ע"א19 רבי מאיר היה תלמידו של רבי עקיבאשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 124-123
יד ע"א22 אין סמיכה בחו"לגור אריה במדבר פכ"ז הערה 58
יד ע"א22 אין סמיכה בחו"לגור אריה שמות פכ"א הערה 86
יד ע"א22 אין סמיכה בחוץ לארץבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתו-ז
יד ע"א37 ר"י היה מצטער שלא עלתה בידו להסמיך את ר' חנינא ור' הושעיא וכו'המוסר והדעת בראשית עמ' רנב
יד ע"א38 אין נסמכין לבית עלי, וברש"יאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קמח
יד ע"א38 בני עליאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' מח
יד ע"א38 מנין שאין נסמכים לבית עלי כו'מראה הגדול ח"א דף מו ע"ג-ע"ד
יד ע"א38 מנין שאין נסמכים לבית עלי שנאמר לא יהיה זקן בביתך כל הימיםשער החצר (תשעב) סי' תנט
יד ע"א39 כל מרבית ביתך ימותו אנשיםנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כו אות ט
יד ע"א40 אמר ר' אלעזר לעולם הוי קבל וקייםגנזי צדיקים (תשסב) עמ' צה
יד ע"א40 אר"א הוי קבל וקייםדבש לפי מע' ק אות מד
יד ע"א40 ר' זירא הוה מיטמר מלמיפמבי' וכו'דרשות מנחת יצחק עמ' רסח
יד ע"א40 ר' זירא הוה מיטמרהדרת אפרים ח"ב עמ' קעב
יד ע"א40 ר' זירא הוי מיטמר מלמסמכיהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שמיני ב
יד ע"א40 ר' זירא מיטמר מלמסמכיהברק (כמצויין באוצרות הראיה) דף 220
יד ע"א40 רב זירא הוא מיטמר למיסמכיהישראל קדושים עמ' 36
יד ע"א41 אדם שעולה לגדולה מכפרין עונותיומאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' צ
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולה עד שמוחלים עוונותיומשמרת איתמר (תשסה) עמ' קפח
יד ע"א41 אין אדם מתמנה פרנס על הציבור עד שמוחלין לו כל עונותיוקול שמחה פ' וישב סי' ג
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולה אא"כ מוחלים לו כל עוונותיואודה ה' דף ט ע"ב
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולה אא"כ מוחלין לו כל עוונותיולהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' סו, קי
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולה אא"כ מוחלין לו כל עונותיודרשות שמן רוקח עמ' רנד, תקלה
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולה אא"כ מוחלין לו על כל עוונותיוגור אריה בראשית פל"ו הערה 19
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולה אא"כ מוחלין לו על כל עוונותיוקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קעו
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולה אא"כ מוחלין לו על כל עונותיודברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רפא
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולה אא"כ מוחליןאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' רנב
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולה אלא א"כ מוחלין לו על כל עונותיולחמי תודה דף א ע"ב, מ ע"ב, קעב ע"א
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולה אלא א"כ מוחלין לו על כל עונותיונועם אלימלך (תשסא) עמ' פג
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולה אלא אם כן מוחלין לו על כל עונותיומאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שמז
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולה אלא אם כן מוחלין לו על כל עונותיונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף כב ע"א
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולה עד שמוחלין עוונותיומשמרת איתמר (תשסז) עמ' רכא
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' כא
יד ע"א41 אין אדם עולה לגדולהאבן ישראל על התורה עמ' יד
יד ע"א41 כל העולה לגדולה מוחלין לו כל עונותיורב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קה
יד ע"א41 הוי קבל וקייםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תט
יד ע"א41 הוי קבל וקייםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרפא
יד ע"א41 הוי קבל וקייםזכות ישראל - עשר עטרות פרק ב אות כד
יד ע"א41 הוי קבל וקייםחכמת התורה בא עמ' תלב
יד ע"א41 הוי קבל וקייםחכמת התורה ויחי עמ' כט
יד ע"א41 הוי קבל וקייםישמח חיים (תשסה) מע' ח אות קא
יד ע"א41 הוי קבל וקייםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקנ
יד ע"א41 הוי קבל וקייםנפש חיים (פאלאג'י) דף קנז ע"ב [רמ ע"א ד"ה ואפשר]
יד ע"א41 הוי קבל וקייםערבי נחל (תשסד) עמ' תתקסג
יד ע"א41 הוי קבל וקייםצפנת פענח (תשסו) עמ' פב, רעח, שצב
יד ע"א41 הוי קבל וקייםתורת אביגדור ח"א עמ' סא
יד ע"א41 העולה לגדולה מוחלין לו כל עונותיוחכמת התורה מקץ עמ' ל
יד ע"א41 העולה לגדולה מוחלין עוונותיוגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' צח
יד ע"א41 כיון שעולה לגדולה מוחלין לו על כל עונותיופנים יפות על תהלים עמ' קצג
יד ע"א41 כשנתמנה אדם על הצבור מוחלין לו כל עוונתיוילקוט דברי חכמים ויקרא סי' לא
יד ע"א41 כשנתמנה אדם על הציבור מוחלין לו כל עוונתיוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שסא
יד ע"א41 לעולם הוי קבל וקייםאוצרות חיים - יושר המידות עמ' פו, צא
יד ע"א41 לעולם הוי קבל וקייםמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' ריט
יד ע"א41 לעולם הוי קבל וקייםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' צז, רמד, רנה, שסו, תמג
יד ע"א41 לעולם הוי קבל וקייםכתונת פסים (תשמה) פרשת מצורע יג ע"ג
יד ע"א41 לעולם היו קבל וקייםתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' מט, קמז
יד ע"א41 לעולם הוי קבל וקייםצמח דוד (סקאליע) עמ' קכד, רמב, תכ, תקיג
יד ע"א41 ר"ז חשש שמא נתמעטו זכויותיו וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תערב
יד ע"א42 כי סמכו רבנן לרבי זירא שרו ליה הכי וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רמג
יד ע"א42 כי סמכוה לר' זירא, שרו ליה: לא כחל ולא שרק ולא פירכוס ויעלת חןשער החצר (תשעב) סי' תצא
יד ע"א43 לא כחל ולא שרק ויעלת חןהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' צט
יד ע"א47 רבה דעמיה מדברנא דאומתיהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 183
יד ע"א48 ויצאו זקניך וכו' הרי כאן חמשהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקלא
יד ע"א58 ומדדו אפילו נמצא בעלילגור אריה דברים פכ"א הערה 4
יד ע"א58 אפילו נמצא החלל בעליל לעיר, מצוה לעסוק במדידהבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 525
יד ע"א רש"י - הוי עניו ותחי' קבל, לשון אפל, עשה עצמך אפל ושפלצמח דוד (סקאליע) עמ' תקיג, תכ
יד ע"א רש"י - הוי קבל - אפל. וקיים - ותחיהישמח חיים (תשסה) מע' ח אות קא
יד ע"א רש"י - רבי אבהו היה נשיא ומנהיגאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' ג
יד ע"א רש"י ד"ה אלא סמיכהנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ג אות ב
יד ע"א רש"י ד"ה ולא קבלו, לפי שעדיין בחור היהנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות ז
יד ע"א רש"י ד"ה וקיים - הרבנות מקברת בעליהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' מח, נב
יד ע"א רש"י ד"ה וקיים - הרבנות קוברת את בעליהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' מג-מד
יד ע"א תורת חיים - מדוע נקראים סנהדרין אלהיםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תפט
יד ע"ב02 ר"א בן יעקב אומר זקניך זו סנהדרין וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקלב
יד ע"ב03 ויצאו זקניך ושופטיך וכו', זקניך זו סנהדרין, ושופטיך זה מלך וכ"גדרשות שבט הלוי עמ' רנו
יד ע"ב03 זקניך - זו סנהדרין, ושפטיך - זה מלך וכהן גדולבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קיד
יד ע"ב13 וקמת ועלית אל המקום, מלמד שהמקום גורםאוצר המאמרים (תשס) עמ' שלז
יד ע"ב13 וקמת ועלית אל המקום, מלמד שהמקום גורםבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קצד
יד ע"ב13 וקמת ועלית אל המקום, מלמד שהמקום גורםבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' קו
יד ע"ב14 מלמד שהמקום גורםאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' מח, קמב
יד ע"ב14 מלמד שהמקום גורםגור אריה בראשית פי"ב אות יב, פל"ה הערה 31, שמות פ"ב הערה 125, במדבר פל"ה הערה 24
יד ע"ב14 מלמד שהמקום גורםמבשר טוב - חנוכה עמ' קמא
יד ע"ב14 מלמד שהמקום גורםנפש הרב עמ' סא; מפניני הרב עמ' תטו
יד ע"ב14 מלמד שהמקום גורםנצח ישראל (הרטמן) עמ' קע הערה 62
יד ע"ב14 מלמד שהמקום גורםעיניים למשפט קידושין בהקדמה
יד ע"ב14 מקום גורםערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' יא
יד ע"ב39 הקדשות בשלשהאמרי יוסף דברים דף סה ע"ג-ע"ד
יד ע"ב רש"י - במפורסם לכל שקרוב הוא לעיר זו מכל עיירותגור אריה דברים פכ"א הערה 4
טו ע"א עשרה פעמים כתיב כהן בפרשת ההקדשותבישורון מלך ח"א עמ' שכז
טו ע"א תוס' ד"ה אדםנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ב אות יג
טו ע"ב01 לכתוב וגם בעליו ולשתוקעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' פ-פב
טו ע"ב08 אם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשוגור אריה שמות פכ"א אות לט
טו ע"ב12 אימא דלפריק נפשיה מן המיתהגור אריה שמות פכ"א אות סח
טו ע"ב14 על רציחתו אתה הורגו וכו'טוב טעם שמות עמ' קעא
טו ע"ב15 אי אתה הורגו על רציחת שורו וכו'טוב ירושלים שמות פכ"א פסוק כט
טו ע"ב15 איבעיא להו וכו'ברכת יוסף עמ' פג
טו ע"ב15 איבעיא להו שור סיני בכמהדברים נחמדים (תשסה) עמ' צה
טו ע"ב15 איבעיא להו שור סיני בכמה וכו', וברש"י ותוס'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' ע
טו ע"ב15 איבעיא להו שור סיני בכמה מי גמרפרי צדיק ויקרא אות א
טו ע"ב15 ואי אתה הורגו על רציחת שורולקוטי שיחות ח"ו עמ' 329
טו ע"ב16 שור סיני בכמהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' ק, קכו
טו ע"ב16 שור סיני בכמהמשנת חיים שמות עמ' קעב, רטו
טו ע"ב16 שור סיני בכמהבנין שאול עמ' קסג
טו ע"ב16 שור סיני בכמה וכו' - תוס'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' רמח
טו ע"ב18 מה איש בכ"גמשנת חיים שמות עמ' קסט
טו ע"ב19 הארי וכו' אמר ר"ל והוא שהמיתו וכו' ר"י אמר אע"פ שלא המיתולקוטי שיחות חט"ז עמ' 159
טו ע"ב40 עיר הנדחת מי' ועד ק' דברי ר' יאשי' ר' יונתן אומר מק' ועד רובו של שבט ותוס'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 107, חכ"ד עמ' 17
טו ע"ב תוס'הכתב והקבלה דברים פכ"ג פסוק ג
טו ע"ב תוס' ד"ה אימא - בכל היקש מקשינן השני לראשוןאמרי נועם (מועדים) תשובה י [מבן המחבר]
טו ע"ב תוס' ד"ה שורמשנת חיים בראשית עמ' רעז
טו ע"ב תוס' ד"ה מיעולת חודש ח"ג מאמר קלט
טו ע"ב תוס' ד"ה שור סיניעולת חודש ח"ג מאמר קלח
טז ע"א05 כתחילתה של א"י מה תחלתה שבעים ואחד וכו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שיב
טז ע"א23 זקן ממרא דנים אותו בב"ד שבעירוגור אריה דברים פי"ז הערה 63
טז ע"א24 זקן ממרא ממרה בב"ד הגדולגור אריה דברים פכ"ו הערה 44
טז ע"א26 מנה"מ אמר קרא כל הדבר הגדול יביאו אליך וברש"י דבריו של גדולרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שז
טז ע"א27 את הדבר הגדול דבריו של גדולכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רנה, רסו
טז ע"א27 הדבר הגדול יביאון אליך זה דבר הקשהחכמת התורה לך לך עמ' עדר
טז ע"א30 וחד אמר דבר גדולאמרי יוסף שמות דף עח ע"ג
טז ע"א44 כשעלה עמוד השחר, נכנסו חכמי ישראל לדוד, אמ"ל עמך ישראל צריכין פרנסה, אמר להם פשטו ידיכם בגדודאמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רנב
טז ע"א47 יועצים באחיתופל ונמלכין בסנהדריןקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 66 (סי' עג), תקנת השבין סי' ג (עמ' 10), דובר צדק עמ' 24
טז ע"א48 אין יוצאין למלחמה אלא ע"פ סנהדרין גדולה ואורים ותומיםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שפח
טז ע"א48 למלחמת הרשות נמלכין בסנהדרין ושואלין באורים ותומיםתורת יחיאל במדבר עמ' קל
טז ע"א48 מלחמת רשות ע"פ סנהדרין ואורים ותומיםאור הרעיון עמ' קלט
טז ע"א רש"י - נוטלין רשות מהןאור הרעיון עמ' קלט
טז ע"א תוס' ד"ה אחד ממונהאמרי יוסף דברים דף נח ע"ב
טז ע"א תוס' ד"ה מהמשנת חיים במדבר עמ' תנז, תסד, תסח
טז ע"א תוס' ד"ה מהמשנת חיים דברים עמ' תקכו
טז ע"א תוס' ד"ה מה תחילתה (יהושע ידע בנבואה)עיוני רש"י במדבר עמ' תקסז
טז ע"א תוס' ד"ה מה תחילתה קלפי אורים ותומיםהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף מא ע"א
טז ע"א מהרש"א ד"ה כנור היה תלוינחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' מא אות ג
טז ע"ב01 ואחר אחיתופל בניהו בן יהוידע, וברש"י ובתוס' ד"ה אחד ממונהרנת יצחק - פרק חלק עמ' פה
טז ע"ב12 ואין מוסיפין על העירבנין שאול עמ' קע
טז ע"ב12 ואין מוסיפין על העיר וכו' מנהני מיליהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' ע
טז ע"ב15 וכן תעשו לדורותחכמת התורה תרומה עמ' ס, קמד, קמט, רכז, רל, רלד, רלה, רמא, רמו, רנג, שד, שכד
טז ע"ב15 וכן תעשו לדורותיציב פתגם על התורה עמ' ט
טז ע"ב15 וכן תעשו לדורותמראה יחזקאל (תשסד) עמ' קנד, קנה, תקצז
טז ע"ב15 וכן תעשו לדורותנועם הברכה עמ' יט
טז ע"ב15 וכן תעשו לדורותערבי נחל (תשסד) עמ' תיא
טז ע"ב15 וכן תעשו לדורותתפארת צבי שמות עמ' שפט, תג
טז ע"ב15 וכן תעשו לדורותנפש החיים (תשמג) עמ' 12
טז ע"ב15 וכן תעשו לדורות הבאיןבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קיא
טז ע"ב15 וכן תעשו לדורות הבאיןבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קא, קו
טז ע"ב15 וכן תעשו לדורות הבאיןדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רטו
טז ע"ב16 כלים שעשה משה משיחתןזכור לאברהם (וייס) פ' בהעלותך
טז ע"ב29 ומשה במקום שבעים וחד קאיהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' ע, קפג
טז ע"ב29 משה במקום ע"אמשנת חיים במדבר עמ' שמה
טז ע"ב29 משה במקום ע"א קאיעיוני רש"י דברים ח"א עמ' נא
טז ע"ב29 משה במקום ע"א קאיפחד יצחק פסח מאמר עח
טז ע"ב29 משה במקום שבעים ואחדמפניני הרב עמ' תטז
טז ע"ב29 משה במקום שבעים וחדגור אריה שמות פי"ח הערה 311
טז ע"ב29 משה היה שקול כסנהדרי גדולה שבירושליםגור אריה דברים פכ"ח הערה 51
טז ע"ב29 משה רבינו במקום ע"א קאילחמי תודה דף סד ע"ב
טז ע"ב30 מנין שמעמידין שופטים וכו' שוטרים וכו'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 380, חי"ט עמ' 489
טז ע"ב30 מנין שמעמידין שופטים לישראלבנין שאול עמ' קפז
טז ע"ב31 לכל שבט ושבט מנין ת"ל שופטים לשבטיך וכו'טוב ירושלים דברים פט"ז פסוק יח
טז ע"ב31 לכל שבט ושבט מנין ת"ל שופטים לשבטיךדרשות שבט הלוי עמ' רפז
טז ע"ב31 מושיבין דיינים לכל שבט ושבטעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תמה
טז ע"ב31 מנין שמעמידין שוטרים לישראל וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 103
טז ע"ב31 נותנין סנהדרין לכל שבט ושבטגור אריה בראשית פמ"ח הערה 38, במדבר פכ"ו אות טז
טז ע"ב31 ת"ק סבר מעמידין ב"ד בכל שבע ושבע ורשב"ג סבר מצוה לשבט לדון את שבטואיש אמונים דף עא ע"ג
טז ע"ב31 סנהדראות לשבטיםקרן פני משה ח"א עמ' קיט
טז ע"ב34 שופטים ושוטרים תתן לך - אחד ממונה על כולןבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 90
טז ע"ב35 רשב"ג אומר מצוה בשבט לדון את שבטועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תמו
טז ע"ב38 אין עושין עיר הנדחת בספררנת יצחק - פרק חלק עמ' תקב
טז ע"ב41 אחת ולא שלש אתה אומרהדרת אליהו דרוש א סי' א ד"ה והואיל
טז ע"ב46 אין לעשות קרחה בעם ישראלשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 214
טז ע"ב52 ומשה על גביהןלקוטי מאמרים עמ' 144
טז ע"ב רש"י - שוטרים חובטין במקלות עפ"י השופטיםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תמג
טז ע"ב רש"י אותם מיעוטא הואגור אריה שמות פכ"ה הערה 139
טז ע"ב רש"י ד"ה דאוקי סנהדראות ופירש רש"י דלהכי משה וכו'פחד יצחק פסח מאמר לו
טז ע"ב רש"י ד"ה שוטרים - ע"פ השופטים לכל מי שאינו שומעלקוטי שיחות חל"ד עמ' 99
טז ע"ב תוס' - הלא לא היה שוה מזבח שעשה משה למזבח שעשה שלמהתפארת צבי שמות עמ' שפט, תא
טז ע"ב תוס' ד"ה אחד, הנשיא לא היה מחשבון הסנהדריןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קעו
טז ע"ב תוס' ד"ה אחד ממונהקרן פני משה ח"א עמ' עה
טז ע"ב מהרש"א ד"ה יועצין - ועוד נטלו עצה מאיך יתנהגו במלחמה ע"פ התורה בכמה דברים במלחמהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' עה
יז ע"א04 ונשאו אותך בדומין לךשני המאורות (תשסח) עמ' עט
יז ע"א06 וישארו שני אנשים במחנהאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף כט ע"א
יז ע"א08 שבעים איש מזקני ישראל וכו' כל מי שעלה בידו "זקן" וכו', ובמהרש"אאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שג
יז ע"א09 אמר משה כיצד אעשה להם לישראלשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שעא
יז ע"א13 שלא יהיה מחלוקת בין השבטיםאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קמד
יז ע"א14 בירר ששה ששה והביא שבעים ושנים פיתקין, על שבעים כתב זקן ושנים הניח חלקאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קעד
יז ע"א15 ומשה כתב ע"ב פתקיןתורת חיים (קאסוב) עמ' קסא, רו
יז ע"א28 אלדד ומידדעיוני רש"י במדבר עמ' קעז-קעח
יז ע"א28 אלדד ומידדמשיבת נפש עמ' רכד
יז ע"א28 אמרו אלדד ומידה אין אנו ראויין לאותה גדולה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' מז, במדבר עמ' קצט-ר
יז ע"א29 אלדד ומידד עשו עצמם כשירייםאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תקעב
יז ע"א29 אמר הקב"ה הואיל ומיעטתם עצמכם הריני מוסיף גדולה על גדולתכםטיול בפרדס ח"ב עמ' רסג
יז ע"א29 אמר הקב"ה הואיל ומיעטתם עצמכם הריני מוסיף גדולה על גדולתכםשל"ה (תשנז) פרשת עקב אות יא
יז ע"א31 אלדד ומידד היו מתנבאים משה מת ויהושע מכניסערבי נחל (תשסד) עמ' תרלח, תרעג, תרעד, תשיז, תתרמח
יז ע"א31 אלדד ומידד וכו' ומה נבואה נתנבאו, אמרו משה מת וכו' על עסקי שליו וכו' על עסקי גוג ומגוג היו מתנבאיןאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שכה, שכו
יז ע"א31 אלדד ומידד מתנבאים משה מת ויהושע מכניסדובר צדק עמ' 102
יז ע"א31 אלדד ומידד נתנבאו ואמרו משה מתאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרצו
יז ע"א31 ומה נבואה נתנבאו אמרו משה מת ויהושע מכניס וכו'יערות דבש ח"א עמ' רמח
יז ע"א31 ומה נבואה נתנבאו אמרו משה מת יהושע מכניס את ישראל לארץאור תורה השלם (מזריטש) סי' קלה
יז ע"א31 ומה נבואה נתנבאו אמרו משה מת יהושע מכניס את ישראל לארץשל"ה (תשנז) פרשת בהעלותך אות י, יג, שלח אות יא
יז ע"א31 ומה נבואה נתנבאו אמרו משה מת יהושע מכניס את ישראל לארץשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות רמא
יז ע"א31 ומה נבואה נתנבאו אמרו משה מת יהושע מכניס את ישראל לארץמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' קלה
יז ע"א31 ומה נבואה נתנבאו אמרו משה מת יהושע מכניס וכו' על עסקי גוג ומגוגצפנת פענח (תשסו) עמ' קיז
יז ע"א31 ומה נבואה נתנבאו אמרו משה מת יהושע מכניס וכו'אמרי השכל עמ' 136
יז ע"א31 יהושע מכניס את ישראל לארץדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קעו
יז ע"א31 משה מת ויהושע מכניסדובר שלום (תשסג) אות רה
יז ע"א31 משה מת ויהושע מכניסדרשות מהר"ם בנעט עמ' קצא
יז ע"א31 משה מת ויהושע מכניסתפארת צבי במדבר עמ' קס
יז ע"א31 משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץתורת מנחם חי"ד עמ' 160
יז ע"א31 משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 262
יז ע"א31 משה מת ויהושע מכניס וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש פו אות א
יז ע"א31 משה מת יהושע מכניסצמח צדיק (תשסז) עמ' תקל
יז ע"א31 משה מת יהושע מכניסאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שלח ע"א
יז ע"א31 נתנבאו משה מת ויהושע מכניס לארץמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' רכב
יז ע"א33 אלדד ומידד מתנבאים על גוג ומגוג וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' פא
יז ע"א33 אלדד ומידד נתנבאו על גוג ומגוגאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שלה ע"ב
יז ע"א33 אלדד ומידד נתנבאו על גוג ומגוגפירוש המכבי שמות עמ' קנד
יז ע"א33 אמרו עלי שלו עלי שלוקומץ המנחה (צונץ) דרוש עא אות ה
יז ע"א33 על עסקי גוג ומגוג היו מתנבאיםתאיר נרי עמ' לא-לב
יז ע"א33 על עסקי גוג ומגוג היו מתנבאין וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' קכב-ג, במדבר עמ' ר-רא
יז ע"א36 אל תקרי שנים אלא שניםאמרי חמד ח"א דף כג ע"ב
יז ע"א39 אלא מעתה קול גדול ולא יסף הכי נמי דלא אוסיף הוא אלא דלא פסק הואבאמונה שלמה עמ' תה
יז ע"א39 אלא מעתה קול גדול ולא יסף וכו', וברש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרסג, ויקרא עמ' תקלו, דברים עמ' צד, תתפא
יז ע"א39 קול גדול ולא יסף, דלא פסקדרשות שמן רוקח עמ' תיב
יז ע"א41 בשלמא למ"ד משה מת היינו דכתיב וכו'טוב ירושלים במדבר פי"א פסוק כח
יז ע"א41 אדוני משה כלאםעיוני רש"י במדבר עמ' קעט
יז ע"א41 אדוני משה כלאם וכו' כתלמיד המורה הלכה לפני רבואמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' דש
יז ע"א41 אדוני משה כלאם, הטל עליהם צורכי צבור והם כלים מאליהםערבי נחל (תשסד) עמ' תרעא
יז ע"א43 בשלמא למ"ד הנך תרתיילקוט הגרשוני ח"ב
יז ע"א44 אמר יהושע אל משה רבינו הטיל עליהם צרכי ציבור והם כלים מאליהםשמע יעקב (זיידא) עמ' מא
יז ע"א44 הטל עליהם צרכי צבור והם כלים מאליהםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' לה הערה 49
יז ע"א44 הטל עליהם צרכי צבור והם כלים מאליהםילקוט דברי חכמים ויקרא סי' לד
יז ע"א44 הטל עליהם צרכי ציבור והם כלים מאליהםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שלח ז
יז ע"א44 הטל עליהם צרכי ציבור והם כלים מאליהם וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' סו, שעא, שצה
יז ע"א44 הטל עליהם צרכי ציבור והם כלים מאליהםיערות דבש ח"ב עמ' קפא
יז ע"א44 הטל עליהם צרכי ציבור, ובתוס' שםאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צט
יז ע"א44 הטל עליהן צרכי ציבור והן כלין מאיליהןלקוטי שיחות ח"כ עמ' 248
יז ע"א44 הטל עליהן צרכי ציבור והן כלין מאליהןדרשות שבט הלוי עמ' עח
יז ע"א44 הטל עליהן צרכי ציבור והן כלין מאליהןכתונת פסים (תשמה) פרשת אחרי טו ע"א, בהעלותך לו ע"א
יז ע"א44 הטל עליהן צרכי ציבור וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' כ
יז ע"א44 והם כלים מאליהם, ובתוס' ומהרש"אבית ישי - דרשות עמ' תמז
יז ע"א44 לא סיימוההכתב והקבלה דברים פל"א פסוק יט
יז ע"א48 האי דקאמר איני יודע וכו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 176
יז ע"א49 אם דנו כולם לחיובאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קמד
יז ע"א49 אם היו סנהדרין מחייבים כולם פטור האישואני תמיד עמך עמ' קצז
יז ע"א49 אמר רב כהנא סנהדרי שראו כולן לחובה, פוטרין אותובית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' כ
יז ע"א49 ב"ד שראו כולם לחובה פוטרים אותודברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' לט (הגה)
יז ע"א49 ב"ד שראו כולם לחובה פוטרין אותו מידמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תצז
יז ע"א49 ב"ד שראו כולם לחובה פוטרין אותו מידנצח ישראל (הרטמן) עמ' שיט
יז ע"א49 בב"ד של מטה כולו חייב הוי זכאיחכמת התורה נח עמ' תלו
יז ע"א49 בדיני נפשות כולו חייב הוי זכאיחכמת התורה כי תשא עמ' שיג, שכג
יז ע"א49 בי"ד שראו כולם לחובה פוטרין אותו מידבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 157, 129-128
יז ע"א49 בית דין שראו כולם לחובה פוטרים אותומאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שצו, קיב
יז ע"א49 דיינים שראו כולם לחובהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קמז
יז ע"א49 כולו חייב - זכאימדבר קדש מועדים ח"א עמ' כא
יז ע"א49 כולו חייב זכאי וה"מ באמרו טעם א'שני המאורות (תשסח) עמ' כג
יז ע"א49 כולם מחייבים אינו נהרגמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' ריא
יז ע"א49 סנהדרי שראו כולן לחובה וכו'לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 113
יז ע"א49 סנהדרי שראו כולן לחובה פוטרין אותואור חדש (הרטמן) פ"א אות 1223
יז ע"א49 סנהדרי שראו כולן לחובה פוטרין אותובית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קכא
יז ע"א49 סנהדרי שראו כולן לחובה פוטרין אותוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שעב
יז ע"א49 סנהדרי שראו כולן לחובה פוטרין אותוכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' ה
יז ע"א49 סנהדרי שראו כולן לחובה פוטרין אותוקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 2 (סי' י)
יז ע"א49 סנהדרי שראו כולן לחובה פוטרין אותו וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתנה
יז ע"א49 סנהדרין שראו כולם לחובה פוטריםערבי נחל (תשסד) עמ' שלז, תתשעו
יז ע"א49 סנהדרין שראו כולם לחובהאבן ישראל על התורה עמ' כד
יז ע"א49 סנהדרין שראו כולם לחובה פוטרים אותותורה בציון עמ' קפא, קפו
יז ע"א49 סנהדרין שראו כולם לחובה פוטרים אותומי מרום חי"ג עמ' קלא
יז ע"א49 סנהדרין שראו כולם לחובה פוטרין אותודברי מנחם (היימליך) עמ' רב
יז ע"א49 סנהדרין שראו כולם לחובה פוטרין אותותורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' שסו
יז ע"א49 סנהדרין שראו כולם לחובה פוטרין אותו וכו' והני תו לא חזו ליהערבי נחל (תשסד) עמ' תתרלח
יז ע"א49 סנהדרין שראו כולם לחובהאשל חיים ח"א עמ' לט
יז ע"א49 סנהדרין שראו כולן לחובה פוטרין אותוגנזי צדיקים (תשסב) עמ' עז
יז ע"א49 סנהדרין שראו כולן לחובה פוטרין אותוהתרגשות הלב (תשסט) עמ' רכב
יז ע"א49 סנהדרין שראו כולן לחובה פוטרין אותושרגא המאיר מועדים עמ' ט
יז ע"א49 סנהדרין שראו כולן לחובה פוטריןפירושי ראשונים
יז ע"א49 סנהדרין שראו כולם לחובהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קצט
יז ע"א49 סנהדרין שראו כולו לחוב הוא זכאיעיני שמואל (ראבין) עמ' כד
יז ע"א49 ראו כולם לחובה פוטריןמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' לז
יז ע"א49 ראו כולן לחובה פוטרין אותואבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' לד
יז ע"א49 ראו כולן לחובה פוטרין אותובאר שרים בראשית פ' נח דרוש ז אות ג
יז ע"א49 כולו חייב הוא זכאיכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קנח
יז ע"א50 אין מושיבים בסנהדרין וכו' ויודעין בע' לשוןאוהב שלום עמ' 24
יז ע"א50 אין מושיבין בסנהדרי אלא בעלי קומהבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שס
יז ע"א50 אין מושיבין בסנהדרי אלא בעלי קומה ובעלי חכמה ובעלי מראה וכו'אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שמב
יז ע"א50 אין מושיבין בסנהדרי אלא היודעים בשבעים לשוןלב המשפט ח"א שיעור טז [הלכה]
יז ע"א50 אין מושיבין בסנהדרי אלא כו' בעלי זקנהלקוטי שיחות חי"ז עמ' 138, חכ"ט עמ' 264
יז ע"א50 אין מושיבין בסנהדרי וכו'תורה בציון עמ' תקנא
יז ע"א50 אין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי חכמהבעקבות משה שמות עמ' ריב
יז ע"א50 אין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי קומה וכו' שלא תהא סנהדרין שומעין מפי המתורגמןכוזרי מאמר ב סי' סד
יז ע"א50 אין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי קומה ובעלי חכמה ובעלי מראה ובעלי זקנה ובעלי כשפים וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - משיב מפני הכבוד ד"ה אלא ודאי ברור
יז ע"א50 אין מושיבין בסנהדרין אלא המכירין בכשפיםקומץ המנחה (צונץ) דרוש פ אות ב
יז ע"א50 אין מושיבין בסנהדרין אלא וכו' בעלי כשפיםבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 236
יז ע"א50 אין מושיבין בסנהדרין אלא וכו' ובעלי כשפיםאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' כג
יז ע"א50 אין מושיבין בסנהדריןדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קנו
יז ע"א50 אין מושיבין בסנהדריןדברי הרב עמ' שט
יז ע"א50 בדיני נפשות מלינין הגזר דיןאגרא דכלה ח"א עמ' קסז
יז ע"א50 הלנת דין למעבד ליה זכותאבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 138
יז ע"א51 הסנהדרין היו צריכין ללמוד גם כישוףבני יששכר ח"ב דף יז ע"ג
יז ע"א51 ויודעים בע' לשוןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תכד
יז ע"א51 יודע היה יעקב במעשה כשפיםטיול בפרדס ח"א עמ' רסח
יז ע"א51 צריכים סנהדרין להיות יודעים בע' לשוןפנקסי הראי"ה ח"א עמ' שא
יז ע"א52 אין מושיבין בסנהדרין אלא היודע לטהר שרץסיומי המסכתות במשנה ובתלמוד בבלי עמ' 206
יז ע"א52 אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שידע לטהר את השרץרסיסי לילה סי' נא (עמ' 117)
יז ע"א52 אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שידע לטהר את השרץפרי צדיק ואתחנן אות טו
יז ע"א52 אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' צב
יז ע"א52 אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ ותוס' ד"ה שיודעיערות דבש ח"ב עמ' קלב
יז ע"א52 אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ בק"נ טעמיםבאר שרים בראשית פ' נח דרוש ז אות ג
יז ע"א52 אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ ובתוס'אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' פט
יז ע"א52 אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ מה"ת, ותוס' ד"ה שיודעאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרכד
יז ע"א52 אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ מהתורהבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 282
יז ע"א52 אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ מן התורהשבט מישראל (פרידמן) עמ' קיא
יז ע"א52 מי שיודע לטהר את השרץ וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שלו
יז ע"א52 שיודעים לטהר שרץמכמני עוזיאל עמ' שעא
יז ע"א רש"י - אתך בדומין לך, מיוחסים ומנוקים מכל מוםלחמי תודה דף סד ע"ב
יז ע"א רש"י ד"ה מילקוטי שיחות חכ"ח עמ' 323
יז ע"א תוס' - והם כלים מאליהם, נבואתם כלה שאין השכינה שורה מתוך עצבותצפנת פענח (תשסו) עמ' שצה
יז ע"א תוס' ד"ה שיודע - קשה לר"ת מה לנו בחריפות של הבל לטהר שרץ שהתורה טימאתומצווה ועושה ח"א עמ' תסב
יז ע"א מהרש"אקומץ המנחה (צונץ) דרוש סב אות ב, ג
יז ע"ב01 אע"פ שממית ומרבה טומאהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רפט
יז ע"ב01 ומה נחש שממית ומרבה טומאה טהורבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 283
יז ע"ב04 עיר שאין בו שנים לדברקרן פני משה ח"א עמ' רכד
יז ע"ב05 שנים לדבר וכו' (ורש"י - בשבעים לשון כו')לקוטי שיחות חל"ו עמ' 38
יז ע"ב11 למידין לפני חכמים לוי מרביהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרמב
יז ע"ב11 למידין לפני חכמים לוי מרבינשמת חיים (ברלין) עמ' עז
יז ע"ב12 דנין לפני חכמים שמעון בן עזאי ושמעון בן זומאדרך חיים (תשלה) עמ' שפו
יז ע"ב12 הדנין לפני החכמים הם שמעון בן עזאי ושמעון בן זומא וחנן המצרי וחנניא וכו' שלחו מתם רבי אלעזרשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שעב, תפה
יז ע"ב16 רבי מא"י ורב מבבלתורת חיים (קאסוב) עמ' רמג
יז ע"ב22 חריפי דפומבדיתאנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יג אות י
יז ע"ב26 רב המנונא הואחקל יצחק (תשסג) עמ' תכד
יז ע"ב27 אמרי במערבא רבי ירמי'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 169
יז ע"ב30 שלחו מתם זה ר' אלעזרתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קמ
יז ע"ב32 עיר קטנה פטורה מלשים שם סנהדריןערבי נחל (תשסד) עמ' תתכח
יז ע"ב40 כל עירהכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק ג
יז ע"ב40 כל עיר שאין בה י' דברים הללו אין ת"ח רשאי לדור בה וכו' לבלר ובפרש"ידרשות שבט הלוי עמ' קפ
יז ע"ב40 כל עיר שאין בה י' דברים הללופירושי ראשונים
יז ע"ב40 כל עיר שאין בה עשרה דברים הללוילקוט הגרשוני ח"ב
יז ע"ב40 כל עיר שאין בה עשרה דברים וכו' אין ת"ח רשאי לדור וכו' רופאלקוטי שיחות חי"ב עמ' 197, חכ"ה עמ' 43
יז ע"ב41 אין ת"ח רשאי לדור בעיר שאין בה ב"דרנת יצחק - פרק חלק עמ' קצח
יז ע"ב44 אומן [מקיז דם - רש"י]לקוטי שיחות ח"ה עמ' 137
יז ע"ב44 אסור לאדם לדור בעיר שאין בה רופאשבט מישראל (פרידמן) עמ' צג
יז ע"ב44 עיר שאין בה רופא אסור לדור בהאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער הסיפורים סי' קמח
יז ע"ב44 עיר שאין שם רופא אסור לתלמיד חכם לדור בתוכהמצווה ועושה ח"א עמ' קסז
יז ע"ב45 משום רבי עקיבא אמרו אף מיני פיראנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כב אות יח
יז ע"ב45 ת"ח ידור במקום שיש פירות טוביםנזר הקדש ח"ג עמ' עח
יז ע"ב רש"י - רופא - נקרא המוהל ואומן המקיז דםישמח חיים (תשסה) מע' ר אות כט
יז ע"ב רש"י - שמעון התימני, תלמיד היה ולא נסמךנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ג אות ג
יח ע"א03 תנו רבנן ושמת עליהם וכו' שרי עשרות ששת ריבואשל"ה (תשנז) פרשת יתרו אות לב
יח ע"א04 שרי אלפים שרי מאות פו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 4
יח ע"א05 שרי אלפים הם היו שש מאות שרים לשש מאות אלף וכו'נחמד ונעים (תשסח) יתרו ד"ה שרי אלפים
יח ע"א07 נמצאו דייני ישראל שבעת רבוא ושמונת אלפים ושש מאותפרי צדיק מטות אות א
יח ע"א07 נמצאו דייני ישראל שבעת ריבוא ושמונת אלפים וכו'טוב ירושלים במדבר פכ"ה פסוק ה
יח ע"א08 במספר הגדול של השופטים בישראל במדברדעת תורה שמות עמ' קפג
יח ע"א10 כ"ג מעיד ומעידיןאיש מבין ח"א דף מא ע"ב
יח ע"א11 כהן גדול חולץ אבל לא מייבם, מפני שאסור באלמנהרביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 56
יח ע"א13 אינו הולך אחר המטהגור אריה ויקרא פכ"א אות כב
יח ע"א13 כהן גדול אינו יוצא אחר המיטההחברה והשפעתה מאמר 25 פרק יא
יח ע"א13 כה"ג אינו הולך אחר המטה כשמת לו מתמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' ריא
יח ע"א16 לא יצא מן המקדשבנין אפרים עמ' רלז [הלכה]
יח ע"א17 ומן המקדש לא יצאתורה בציון עמ' תקנז
יח ע"א19 והממונה ממצעו בינו לבין העםטהרת יו"ט ח"י עמ' ריב, רטז
יח ע"א21 אומרים לו אנו כפרתך כו' (תוס' חכמי אנגליא)לקוטי שיחות חכ"א עמ' 476
יח ע"א21 ישראל אומרים לכה"ג אנחנו כפרתךחכמת התורה תולדות עמ' שיד
יח ע"א21 כל העם אומרים אנו כפרתךמצווה ועושה ח"ב עמ' קנד
יח ע"א24 המלך וכו' לא מייבםאשר ליהודה עמ' קכג
יח ע"א24 המלך לא דן ולא דנין אותושם משמעון (שפירא) עמ' קנב
יח ע"א24 המלך לא דן ולא דנים אותודרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רצא עמ' תקסג
יח ע"א24 המלך לא דן ולא דנים אותודרך חיים (תשלה) עמ' תרפה
יח ע"א24 המלך לא דן ולא דנין אותוחכמת התורה משפטים עמ' עה
יח ע"א24 המלך לא דן ולא דנין במלכי ישראל אבל מלכות בית דוד דניןנטריקן (תשעד) עמ' עז
יח ע"א24 מלך לא דן ולא דנין אותושער המלך (תשנז) עמ' קפה
יח ע"א24 מלך לא דן ולא דנין אותו לא מעיד וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקסב
יח ע"א24 מלך לא מעיד וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' צ
יח ע"א24 מלכי ישראל לא דניםעיוני רש"י במדבר עמ' רסב
יח ע"א25 מלך לא חולץ וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' צא
יח ע"א26 מלך לא מייבם וכו' ואם רוצה לייבם זכור לטובברכות אבי דף ט ע"א
יח ע"א30 נושא המלך אלמנתו של מלך וכו'פירוש המכבי שמואל עמ' רמא
יח ע"א30 מלך מותר לישא אשתו של מלך אחרהמאור הגדול (גר"א) עמ' תכד
יח ע"א35 קשוט עצמך תחילהויגד יעקב עמ' תעא, תקצא
יח ע"א35 קשט לעצמךדברי הרב עמ' מ
יח ע"א35 קשט עצמך ואחר בך קשט אחריםשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות לט
יח ע"א רש"י ד"ה אינו יוצאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' לב
יח ע"א תוס' ד"ה נמצאוגור אריה שמות פי"ח אות מב
יח ע"ב08 תנן אין דנין את כהן גדול אלא ע"פ בי"ד של שבעים ואחדרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שז
יח ע"ב21 מעיד למלךעולת חודש ח"ג מאמר רכה, רכז, רכח
יח ע"ב27 אין מושיבין מלךהכתב והקבלה שמות פכ"ג פסוק ב
יח ע"ב27 אין מושיבין מלך בסנהדריןימי דוד (תשסז) עמ' יד
יח ע"ב27 אין מושיבין מלך בסנהדריןלקוטי שיחות חי"ט עמ' 166
יח ע"ב27 אין מושיבין מלך בסנהדריןנזר הקדש ח"ג עמ' קכב
יח ע"ב28 אין מושיבין בעיבור שנה מלך וכהןשני המאורות (תשסח) עמ' עט
יח ע"ב28 אין מושיבין מלך וכה"ג בעיבור השנהמדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' קלג
יח ע"ב28 אין מושיבין מלך וכהן נדול בעיבור שנהעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' קסח
יח ע"ב28 אין מושיבין מלך ישראל וכהן גדול בעיבור שנה, וברש"יאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קמג*
יח ע"ב28 כהן גדול פסול לדון בעיבור השנהימלא פי תהלתך ח"א עמ' סד
יח ע"ב30 לא תענה על רבדברי מנחם (היימליך) עמ' רג
יח ע"ב30 לא תענה על ריב לא תענה על רבהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תעח
יח ע"ב32 אין מושיבים כה"ג בעיבור שנה משום צינהאור יהל ח"א עמ' קא-קב
יח ע"ב32 כה"ג משום צינה וברש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קצט
יח ע"ב34 מימרא דג' רועי בקר כו'רב טוב דף עה ע"ב
יח ע"ב34 רועי בקרבני יששכר אדר מאמר ד בסופו
יח ע"ב35 חד אמר אם בכיר ולקיש כחדא יניץ דין הוא אדרמאורי אור (טייטלבוים) עמ' קפו
יח ע"ב תוס' ד"ה והא אין מושיבין מלך וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סא ע"ג
יח ע"ב תוס' ד"ה משוםס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 70)
יח ע"ב מהרש"א ד"ה שתא בתר ירחא אזילנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לג אות ד
יט ע"א05 מת לו מת וכו' לא יצא עמהם וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"א פסוק יב
יט ע"א06 ומן המקדש לא יצאלקוטי שיחות ח"ז עמ' 298
יט ע"א11 מן המקדש לא יצא מקדושתו לא יצאשל"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות יט בהגה"ה
יט ע"א13 אגב מרריה דילמא מקרי ואתי ונגעגור אריה ויקרא פכ"א הערה 172
יט ע"א15 ניחום האבל לאחר הקבורהס' ג' תמוז תשנד עמ' רסז
יט ע"א22 היינו סגן היינו ממונהטהרת יו"ט ח"י עמ' קסא
יט ע"א42 תתנחמו מן השמיםמטר השמים (תשנז) עמ' תכו
יט ע"א44 מלך לא דן וכו' לא שנו אלא מלכי ישראלבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרח
יט ע"א44 מלך לא דן וכו' לא שנו אלא מלכי ישראל אבל מלכי בית דוד דןלקוטי שיחות חי"ט עמ' 166
יט ע"א45 לא שנו אלא מלכי ישראל אבל מלכות בית דוד דן ודנין וכו'שם משמעון (שפירא) עמ' קנב
יט ע"א45 לא שנו אלא מלכי ישראלילקוט הגרשוני ח"ב
יט ע"א45 מלכי בית דוד דן ודנים אותואגרא דכלה ח"ב עמ' פה
יט ע"א47 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםכוכבי אור (תשלד) עמ' כח
יט ע"א47 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רצח
יט ע"א48 דעבדיה דינאי מלכא קטל נפשא וכו' כבשו פניהם בקרקע וכו' מלך לא דן ולא דנין אותוראשית חכמה (תשמד) - דינין פרק סא-סב
יט ע"א48 דעבדיה דינאי מלכא קטל נפשא, אמר להם שמעון בן שטח לחכמים תנו עיניכם בו ונדוננואוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' קפא
יט ע"א48 עבדיה דינאי וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' צא
יט ע"א48 עבדיה דינאי מלכא קטל נפשאציץ השדה חנוכה עמ' עט
יט ע"א48 עבדיה דינאי מלכא קטל נפשא וכו', בא גבריאל וחבטן בקרקע ומתיראשית דעת (קורח) סי' מב
יט ע"א48 עבדיה דינאי מלכא קטל נפשאלב המשפט ח"א שיעור כה [הלכה]
יט ע"א49 מעשה דשמעון בן שטחבני יששכר ח"ב דף צה ע"ד
יט ע"א49 תנו עיניכם בו ונדוננוילקוט הגרשוני ח"ב
יט ע"א51 ינאי המלך עמוד על רגליך ויעידו בך - תוס'דרשות שמן רוקח עמ' תקכו
יט ע"א51 ינאי המלך עמוד על רגליך ויעידו בךהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' פו
יט ע"א51 ינאי המלך עמוד על רגליך כו'הכתב והקבלה דברים פי"ט פסוק יז
יט ע"א51 ינאי המלך עמוד על רגליך כו'מראה הגדול ח"ב דף מד ע"א
יט ע"א51 ינאי עמוד על רגליך ויעידו בךפנים יפות על תהלים עמ' תנא
יט ע"א51 עמוד על רגליך ויעידו בךאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' נז
יט ע"א51 עמוד על רגליךתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מד ע"ב
יט ע"א51 שמעון בן שטח אוקמיה לינאי מלכא וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נד ע"א
יט ע"א תוס' - בדיני נפשות צריך הבע"ד לעמודרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קסא
יט ע"א תוס' ד"ה אבללקוטי שיחות חי"ט עמ' 167
יט ע"א תוס' ד"ה אבלעולת חודש ח"ג מאמר רכו
יט ע"א תוס' ד"ה ינאי המלךאפוד בד דף ס ע"א
יט ע"א תוס' ד"ה ינאי המלךדרכי חושן עמ' שפח [הלכה]
יט ע"א תוס' ד"ה ינאידגלי יהודה דרוש ב אות טו
יט ע"ב01 כבשו פניהם בקרקעס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רצא
יט ע"ב01 כבשו פניהם בקרקע א"ל בעלי מחשבות אתםילקוט הגרשוני ח"ב
יט ע"ב01 כבשו פניהם בקרקעאור הרעיון עמ' לד-לה
יט ע"ב01 כובש פניו בקרקעמי השלוח (תשסז) ח"א דף קפו
יט ע"ב03 יבוא בעל המחשבות ויפרע מהםדרשות הצל"ח השלם עמ' שנה
יט ע"ב04 מיד בא גבריאל וחבטן בקרקע ומתולב דוד (תשסט) עמ' סה
יט ע"ב07 מלך לא חולץעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרפב
יט ע"ב09 נשיא שמחל על כבודו וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ב פסוק כז
יט ע"ב09 נשיא שמחל על כבודוקרן פני משה ח"א עמ' עה
יט ע"ב10 מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רצא עמ' תקסג, דרוש רצב עמ' תקע
יט ע"ב10 מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולכח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נג ע"ד
יט ע"ב10 מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולבני יששכר ח"א דף לג ע"ב
יט ע"ב10 מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קד
יט ע"ב10 מלך שמחל על כבודו וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' קיט
יט ע"ב11 שום תשים וכו' שתהא אימתו עליךרסיסי לילה סי' מח (עמ' 104), מחשבות חרוץ סי' יב (עמ' 93)
יט ע"ב11 שום תשים וכו' שתהא אימתו עליךפרי צדיק בראשית - הבדלה, נח אות ד, וירא אות א, שמיני אות ג, קדושים אות ט, אמור אות א, בלק אות י, עקב אות יד
יט ע"ב11 שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךדרך ה' (באום) ח"ד פ"ג אות יז, פ"ד אות צה
יט ע"ב11 שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) משפטים ד
יט ע"ב11 שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךבת עין (תשסז) עמ' שפט
יט ע"ב11 שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חקת ט
יט ע"ב11 שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךאבן יהושע עמ' 67
יט ע"ב11 שתהא אימתו עליךלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קמ
יט ע"ב11 שתהא אימתו עליךפרדס המלך (תשסט) אות תרנא
יט ע"ב11 שתהא אימתו עליךפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' פ
יט ע"ב12 האם מלך מוחל על כבודו במקום מצוהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תריז
יט ע"ב12 מלך שרצה לחלוץ רשאי למחול על כבודו משום מצוהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרעד
יט ע"ב12 מצוה שאנימה שהיה הוא שיהיה עמ' קכא
יט ע"ב15 היאך נשא דוד שתי אחיות וכו' והמקדש במלוה אינה מקודשתאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תצג
יט ע"ב15 היאך נשא דוד שתי אחיות וכו', ומהרש"אשפע חיים - נישואין עמ' קנד, קנז
יט ע"ב15 נשא דוד ב' אחיותמה שהיה הוא שיהיה עמ' יז
יט ע"ב16 מיכל אחר מיתת מירב נשאה וכו' קידושי טעות היוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' ריב
יט ע"ב22 עושר גדול הוי לי' מלוהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קט אות ו
יט ע"ב22 קידושי דוד במירבאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' קיג
יט ע"ב23 אי בעית דאתן לך מיכל זיל אייתי לי מאה ערלות פלשתיםאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תעו
יט ע"ב25 מלוה ופרוטה דעתיה אמלוההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רח
יט ע"ב25 סבר מילווה ופרוטה דעתיה אמילווה ודוד סבר מילווה ופרוטה דעתיה אפרוטהפירוש המכבי שמואל עמ' קנה, רמה
יט ע"ב36 וכי מיכל ילדה וכו' שכל המגדל יתום בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדוראשית חכמה (תשמד) - גידול בנים פרק מד
יט ע"ב36 מירב ילדה ומיכל גדלה וכו'טוב ירושלים בראשית פל"ו פסוק יב
יט ע"ב37 המגדל יתום והמלמד את בן חבירו תורה מעה"ב כאילו ילדודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' נא, נב
יט ע"ב37 המגדל יתום כאילו ילדואור אברהם - מגילת אסתר עמ' סב, קנא
יט ע"ב37 המגדל יתום כביתומשיבת נפש עמ' קו
יט ע"ב37 כל המגדל יתום בתוך ביתו וכו'טוב טעם בראשית עמ' רנב
יט ע"ב37 כל המגדל יתום בתוך ביתו כאילו ילדואור אברהם - רות עמ' רפא
יט ע"ב37 כל המגדל יתום בתוך ביתו כאילו ילדודברי חנינא - מזלות עמ' קלה
יט ע"ב37 כל המגדל יתום בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדוגבורות אליהו סי' קל
יט ע"ב37 כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתותקנת השבין סי' ט (עמ' 81), אור זרוע לצדיק סי' ה (עמ' 15)
יט ע"ב37 כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתופרי צדיק שמות אות י, ויקהל אות ד, פסח אות כג
יט ע"ב37 כל המגדל יתום בתוך ביתו וכו' כאילו ילדוטיול בפרדס ח"א עמ' קמו
יט ע"ב37 כל המגדל יתוםתבואת יקב (פרידמן) עמ' קלה-קלו
יט ע"ב46 המגדל יתום, המלמד בן חברו תורה, כאילו הוא ילדופירוש המכבי שמות עמ' קיח
יט ע"ב38 כאילו ילדונפש הרב עמ' נז, רנה
יט ע"ב38 כאילו ילדושירת הפסח אות קכב
יט ע"ב38 כאילו ילדוטוב טעם במדבר עמ' יא
יט ע"ב42 שמות משהפירוש המכבי שמות עמ' קכא
יט ע"ב44 יוכבד ילדה ובתיה גידלהבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קכד
יט ע"ב45 בני יעקב ויוסף סלה וכו' יעקב ילד ויוסף כלכלבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרפז, דברים עמ' תרלב
יט ע"ב45 גאלת בזרע עמך בני יעקב ויוסף סלהפירושי ראשונים
יט ע"ב46 א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו ילדוזאת זכרון (תשנב) אות עג
יט ע"ב46 אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל המלמד בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב באילו ילדו וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קב
יט ע"ב46 אר"ש ב"נ אר"י כל המלמד בן לבירואהבת ציון דרוש ט
יט ע"ב46 גדול רבו מאביו שלמדו תורה וכאילו ילדומבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' ריז
יט ע"ב46 המלמד את בן חבירו תורהחקל יצחק (תשסג) עמ' פב
יט ע"ב46 המלמד את בן חבירו תורה כאלו ילדוערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' מא
יט ע"ב46 המלמד את בן חבירו תורה כאלו ילדודעת תורה שמות עמ' קצ
יט ע"ב46 המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדומשמרת איתמר (תשסז) עמ' נח, פ, קסו, קפ, שצג, תקפב, תקפו
יט ע"ב46 המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדועטרת ישראל (באהפאלי) עמ' לח
יט ע"ב46 המלמד את בן חברו תורה כאלו ילדוחכמת התורה לך לך עמ' תנב
יט ע"ב46 המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדותורה בציון עמ' קיד
יט ע"ב46 המלמד בן חבירו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדוצל הכסף (פריד תשסג) עמ' רנו
יט ע"ב46 המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדואור אברהם דברים עמ' ערב
יט ע"ב46 המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) נח יח
יט ע"ב46 המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשלה
יט ע"ב46 המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדושרגא המאיר על התורה עמ' עג
יט ע"ב46 המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדומבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' כה
יט ע"ב46 המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדונחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות יד
יט ע"ב46 המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדוקומץ המנחה (צונץ) דרוש עג אות ח, דרוש צח אות ח
יט ע"ב46 המלמד בן חברו תורה וכו' כאילו ילדומכתב מאליהו ח"ד עמ' 250
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו וכו' כאילו ילדוטיול בפרדס ח"א עמ' קמו, רצה
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורהכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' פט
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדוויגד משה (גרין) מאמר כח ד"ה והנה אמרו
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדוידו בכל סי' תשעא
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדוראשית דעת (קורח) סי' לט
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדותורת אביגדור ח"ב עמ' כו
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדוכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת וירא עמ' כז, הספד עמ' קלו
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה כאלו ילדוצמח דוד (סקאליע) עמ' קיא, רכא
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה כו' כאילו ילדותורת מנחם חלק לג עמ' 58
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הב' כאלו ילדו וכו'קב חיים עמ' קיג
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב באילו ילדומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ויחי ה
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדומאורי אור (טייטלבוים) עמ' ע
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדונחלת שמעון (אשכנזי) בהעלותך סט
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדושרגא המאיר על התורה עמ' שלה, שעג
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו ילדותפארת צבי שמות עמ' תלב, תלג
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 267
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדובני יששכר ח"א דף קמו ע"ב
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה וכו' כאילו ילדובאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' לד, דברים עמ' קעו, מלכים עמ' רצז
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו וכו' כאילו ילדומתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רסא
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדולקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שח
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדולקוטי דיבורים עמ' 1178
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדולקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קלג
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדומתנת חיים מאמרים ח"א עמ' רסח
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדושפתי חיים ח"ג עמ' קנז
יט ע"ב46 כל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדואור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' עח
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו כאלו ילדותורת יחיאל במדבר עמ' מה
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורהבאר ראי (רוזן) אגדה סי' יב אות ג
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורהדרשות מהר"ם שיק עמ' פד
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורהויקרא יעבץ עמ' ריב
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 167, 29
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה וכו' כאילו ילדובישורון מלך ח"א עמ' שלג
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדואור אברהם - תלמוד תורה עמ' קסב
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדואור אברהם במדבר עמ' ז, ט, יח
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדואור אברהם שמות עמ' קלה
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדוהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' פג
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדולב אביגדור עמ' יט
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדומשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' נו
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדונועם אליעזר בראשית עמ' מג ע"ב, קסח ע"ב, שמז ע"ב
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדופרדס המלך (תשסט) אות נה, קנו
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדותורת יחיאל בראשית עמ' קח
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדויד אהרן עמ' מ
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה כאלו ילדושפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רמג, רעה
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעה"כ כאילו ילדולקוטי שיחות ח"ט עמ' 34, חט"ו עמ' 180, חכ"ג עמ' 26, 8, חכ"ה עמ' 126
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדושל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות כז, במדבר אות לו, שופטים אות כה, זאת הברכה אות יב
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, שנאמר ואלה תולדת אהרן ומשה, וכתיב ואלה שמות בני אהרןשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות ריג
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדובאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ה אות א, קרח דרוש ו אות ג
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדוחכמה ומוסר ח"א עמ' רסה
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדומבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' ח
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדומסילות בלבבם - מסילה ב אות יג
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדונועם אלימלך (תשסא) עמ' כג
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדופתח טוב עמ' קצו
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדושל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות טו
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדותורת מנחם ח"א עמ' 44, ח"ב עמ' 50, ח"ט עמ' 75, ח"כ עמ' 244, חכ"ב עמ' 32
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו וכו' ולא עתה פניו יחוורו מאבי אביואוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' רצה
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו ילדוילקוט דברי חכמים בראשית סי' שלד
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדובית ישראל (טויסיג) דברים עמ' לג
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ו ע"ד
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירותבואת יקב (פרידמן) עמ' קלו
יט ע"ב46 כל המלמד בן חברו תורה כאילו ילדוישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 105
יט ע"ב46 כל המלמד בן חברו תורהבאר שרים בראשית פ' חיי שרה דרוש ג אות ב
יט ע"ב46 כל המלמד בן חברו תורה וכו' כאילו ילדותקנת השבין סי' ט (עמ' 81), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 13), צדקת הצדיק סי' קכו, לקוטי מאמרים עמ' 107, לבושי צדקה עמ' 45, דובר צדק עמ' 35
יט ע"ב46 כל המלמד בן חברו תורה וכו' כאילו ילדו שנאמר ואלה תולדות אהרןפרי צדיק במדבר אות ד
יט ע"ב46 כל המלמד בן חברו תורה כאילו ילדומזכרת אהבה עמ' 8
יט ע"ב46 כל המלמד בן חברו תורה כאילו ילדואור הצבי עמ' 266
יט ע"ב46 כל המלמד בן חברו תורה כאלו ילדורחמי הרב עמ' קלד
יט ע"ב46 כל המלמד בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדואור תורה השלם (מזריטש) סי' ר, תסג
יט ע"ב46 כל המלמד בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדומגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קסד, אור תורה סי' ר, תסג
יט ע"ב46 כל המלמד בן חבירו תורה וכו' כאילו ילדואהבת ציון (תשסד) עמ' קא
יט ע"ב46 כל המלמד בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדואבן יהושע עמ' 127
יט ע"ב46 כל המלמד בן חברו תורה כאילו ילדושפת אמת (רייז) סוכות עמ' רכט
יט ע"ב46 כל המלמד תורה לבן חבירו וכו'מאורי שערים עמ' כח
יט ע"ב46 תלמידים נקראים בנים לרבותיהםמשנה למלך (תשסח) עמ' עט
יט ע"ב47 אלה תולדות אהרן ומשה ולא קחשיב רק בני אהרן וכו'שער המלך (תשנז) עמ' תרלב
יט ע"ב47 לומר לך אהרן ילד ומשה לימדפירושי ראשונים
יט ע"ב48 אהרן ילד ומשה לימדחכמת התורה ויגש עמ' שפג
יט ע"ב48 אשר פדה את אברהםנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' כח אות ז
יט ע"ב48 אשר פדה את אברהם שפדאו מצער גידול בנים ורש"י ותוס'אור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' פ
יט ע"ב48 וכי היכן מצינו ביעקב שפדאו לאברהםחכמת התורה שמות עמ' תשמא
יט ע"ב48 וכי היכן מצינו ביעקב שפדאו לאברהם אמר ר' יהודה שפדאו מצער גידול בניםזאת זכרון (תשנב) אות עו
יט ע"ב48 וכי היכן מצינו ביעקב שפדאו לאברהם אמר ר"י שפדאו מצער גידול בנים, וברש"י ובתוס'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' ס, רצא, רצב
יט ע"ב48 וכי היכן מצינו ביעקב שפדאו לאברהם וכו' ולא עתה פניו יחוורו מאבי אביומבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קצב
יט ע"ב48 וכי היכן מצינו ביעקב שפדאו לאברהם, אר"י שפדאו מצער גידול בניםמבשר טוב - ספר החיים עמ' צו
יט ע"ב48 וכי היכן מצינו ביעקב שפדה לאברהם א"ר יהודה שפדאו מצער גידול בניםדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קעא
יט ע"ב48 יעקב אשר פדה את אברהםערפילי טוהר צא
יט ע"ב48 כה אמר ה' אל בית יעקבבית ישי - דרשות עמ' פד
יט ע"ב48 כה אמר ה' אל בית יעקב אשר פדה את אברהם, תוס'נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ז
יט ע"ב48 לכן כה אמר ה' אל בית יעקב וכו'שבת ומועדי קדשך (תשסד) עמ' קסח
יט ע"ב48 לכן כה אמר ה' אל בית יעקבפירושי ראשונים
יט ע"ב48 שפדה את אברהםנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ח
יט ע"ב49 והיינו דכתיב לא עתה יבוש יעקבפירושי ראשונים
יט ע"ב49 יעקב אבינו קיבל על עצמו את צער גידול הבנים של אברהםבשבילי אמונה ח"ב עמ' קא
יט ע"ב49 יעקב פדה את אברהם מצער גידול בניםנזר הקדש ח"ב עמ' תרפב
יט ע"ב49 יעקב פדה את אברהם מצער גידול בניםקרבן מנחה (תשעד) עמ' שפד
יט ע"ב49 יעקב פדה את אברהם מצער גידול בנים, ובתוס'שירת הפסח אות קג
יט ע"ב49 צער גידול בניםנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ז
יט ע"ב50 כתיב פלטי וכתיב פלטיאל וכו' כל העוסק בזה ידקר בחרבכד הקמח (תשנו) עמ' פט
יט ע"ב50 כתיב פלטיכתבי רבנו בחיי עמ' רג
יט ע"ב50 פלטי בן לישמי מרום ח"ה עמ' צו
יט ע"ב51 חרב שנעץ פלטיאל בן ליש בינו לבינהבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קטו
יט ע"ב51 למה נקרא שמו פלטיאל שפלטו אל מעבירהכד הקמח (מישור) עמ' רטז
יט ע"ב51 מה עשה נעץ חרב בינו לבינה אמר כל העוסק בדבר זה ידקר בחרב זהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תעט
יט ע"ב51 נעץ חרב בינו לבינהבאר שרים בראשית פ' חיי שרה דרוש ב אות ג
יט ע"ב51 נעץ חרב בינו לבינהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 156
יט ע"ב51 נעץ חרב בינו לבינהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 403
יט ע"ב51 נעץ חרב בינו לבינה שלא יתקרב אליהמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' פא
יט ע"ב51 נעץ חרב בינו לבינהפירוש המכבי שמואל עמ' קנה, רמה
יט ע"ב51 נתייחדה עמוחקל יצחק (תשסג) עמ' סח
יט ע"ב51 פלטי בן ליש נעץ חרב בינו לבינהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' קכד
יט ע"ב51 פלטי בן ליש נעץ חרב בינו לבינהבינה לעתים (תשנד) דרוש כ עמ' קמט
יט ע"ב51 פלטי שמו וכו' שפלטו א-ל מן העבירהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שב
יט ע"ב51 פלטיאל שפלטו אל מכל עבירותאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' רנב
יט ע"ב51 רבי מתיא בן חרש היה פלטי בן ליש וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק ו אות יט
יט ע"ב51 שפלטו א-ל מן העבירהפירוש המכבי שמואל עמ' רמה
יט ע"ב51 שפלטו מן העבירהאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תתכ
יט ע"ב52 הלך ובכה על המצוה דאזיל מיניהאמרי פנחס השלם - שער עבודת ה' סי' עז, שער הסיפורים סי' צד
יט ע"ב52 הלך ובכה על המצוה דקאזיל מיניהמרפא לשון עמ' נו
יט ע"ב52 והכתיב וילך אתה אישה וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תכא
יט ע"ב52 וילך אתה אישה הלוך ובכה על מצוה שהלך מיניהפנים יפות על תהלים עמ' תסא
יט ע"ב52 על מצוה דאזיל מיניההתרגשות הלב (תשסט) עמ' רלט
יט ע"ב52 פלטי בן ליש שהלך אחר מיכלחכמת התורה מקץ עמ' עו
יט ע"ב52 שנעשה לה כאישהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 267
יט ע"ב53 אמר רבי יוחנן תוקפו של יוסף וכו' יראת ה' היא תתהלל זה פלטי בן לישדעת תורה דברים ח"ב עמ' סד, פה
יט ע"ב53 אמר רבי יוחנן תוקפו של יוסף ענוותנותו של בועזאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' סא
יט ע"ב53 שנעשו שניהם כבחורים שלא טעמו טעם ביאהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תעז
יט ע"ב53 תוקפו של יוסף ענוונותו של בועז תוקפו של בועז ענוותנותו של פלטיאור הצבי עמ' 134-135
יט ע"ב53 תוקפו של יוסף וכו' תוקפו של בועזבנתיבות האיש עמ' עה
יט ע"ב53 תוקפו של יוסף ענוותנותו של בועזדברי סופרים סי' ז (עמ' 6), קדושת השבת סי' ה (עמ' 29)
יט ע"ב53 תוקפו של יוסף ענוותנותו של בועזמכתב מאליהו ח"ה עמ' 403
יט ע"ב53 תוקפו של יוסף ענוותנותו של בועז תוקפו של בועז ענוותנותו של פלטי בן לישס' החיים (תשנג) עמ' קמג*
יט ע"ב53 תוקפו של יוסף ענותנותו של בועזדברי חנינא - מזלות עמ' קלו
יט ע"ב53 תוקפו של יוסף ענותנותו של בועזמנחת שלמה (לוין) סי' לח עמ' קלד
יט ע"ב53 תוקפו של יוסףטוב טעם בראשית עמ' רמא
יט ע"ב53 תוקפו של יוסף ענותנותו של בועז וכו'לחמי תודה דף רמז ע"ב
יט ע"ב53 תקפו של יוסף ענותנותו של בועזאור אברהם - רות עמ' קו, קעה, קצו, רח
יט ע"ב53 תקפו של יוסף ענותנותו של בועז וכו'כד הקמח (מישור) עמ' רטז
יט ע"ב53 תקפו של יוסף ענותנותו של בועז, תקפו של בועז ענותנותו של פלטי בן לישצמח דוד (סקאליע) עמ' תקעה
יט ע"ב54 גדול תקפו של בועזפנים יפות על תהלים עמ' פט
יט ע"ב54 גדולת פלטי בן לישמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעג
יט ע"ב54 שלשה דכתיב בהם שהיו נוטרי הברית, יוסף הצדיק, בועז, פלטי בן ליששפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' יג
יט ע"ב54 תוקפו של בועז ענוותנותו של פלטי בן לישאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קיב
יט ע"ב55 ויחרד האיש וילפת שנעשה בשרו כראשי לפתותנחמד ונעים (תשסח) ויגש ד"ה ונ"ל עפ"י
יט ע"ב רש"י - אבל גבי יוסף א"א היתהמדרש האיתמרי דרוש כח דף עז ע"ג
יט ע"ב רש"י - בענין שמות משהפירוש המכבי שמות עמ' קכא
יט ע"ב רש"י - שכל הכופר בע"ז נקרא 'יהודי'פירוש המכבי שמות עמ' קיח
יט ע"ב רש"י - תוקפו של יוסף דבר גדול של יוסףמדרש האיתמרי דרוש כח דף עז ע"ב
יט ע"ב מהרש"א - במה שנשא יעקב ב' אחיותיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קעז
יט ע"ב מהרש"א - במה שנשא יעקב שתי אחיותשפע חיים - נישואין עמ' קנח-קנט
יט ע"ב מהרש"א - קי"ל כר' יהודה דמותר למלך לבזות עצמו יותר מדאי לצורך מצוהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרכ, תרכא
יט ע"ב מהרש"א - קידושי רחלתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קכח, קצא
יט ע"ב מהרש"א ד"ה מלוה - רחל נתקדשה מן הדין בשכר שבע שנים וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 244
כ ע"א03 רבות בנות זה יוסף ובועזידו בכל סי' ח
כ ע"א03 רבות בנות עשו חיל זה יוסף ובועזדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רצג
כ ע"א03 רבות בנות עשו חיל זה יוסף ובועז, ואת עלית על כולנה זה פלטי בן לישאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תעח
כ ע"א06 מאי דכתיב שקר החן והבל היופי יראת השם היא תהלל וכו' דבר אחר שקר החן זה דורו של משה וכו'מאמרי שלמה ח"ב עמ' כא
כ ע"א06 שקר החן והבל היופי אשה יראת ה׳ היא תתהלללדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שלב
כ ע"א06 שקר החן והבל היופיהמאור שבתורה (לסין)
כ ע"א06 שקר החן והבל היופישיחות מוסר (שמואלביץ) שנה א עמ' כג
כ ע"א07 שקר החן זה יוסף הבל היפי זה בועזישראל קדושים עמ' 52, צדקת הצדיק סי' נא
כ ע"א07 שקר החן זה יוסף הבל היפי זה בועזפרי צדיק בלק אות ז
כ ע"א07 שקר החן זה יוסף והבל היופי זה בועזילקוט דברי חכמים בראשית סי' תתג
כ ע"א07 שקר החן זה יוסף והבל וכו' זה בועז אשה וכו' פלטי בן לישקול שמחה פ' וישב סי' טו
כ ע"א07 שקר החן זה יוסףנתיבות עולם ח"ב עמ' כג
כ ע"א07 שקר החן זה יוסף, והבל היופי זה בועז, יראת ה' היא תתהלל זה פלטי בן לישאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תעח
כ ע"א08 יראת ה' היא תתהלל זה פלטי בן לישמדבר קדמות (תשסח) עמ' קכח
כ ע"א08 יראת ה' היא תתהללפירושי ראשונים
כ ע"א09 דורו של משה, יהושע, חזקיהומכמני עוזיאל עמ' תצ
כ ע"א09 שקר החן - זה דורו של משה ויהושע וכו' שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורהמבשר טוב - ספר החיים עמ' פה
כ ע"א09 שקר החן והבל היופי על דורו של משהכוונת הלב עמ' סג
כ ע"א09 שקר החן זה דורו של וכו'אהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קיז-קכ
כ ע"א09 שקר החן זה דורו של משהברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויחי מאמר ו
כ ע"א09 שקר החן - זהו דורו של משה, והבל היופי - זה דורו של יהושע, יראת ה׳ היא תתהלל - זה דורו של חזקיהאור מאיר ח"א עמ' שלט
כ ע"א09 שקר החן זה דורו של משה והבל היופי זה דורו של יהושע, יראת ד' היא תתהלל זה דורו של חזקיה וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תצו, תקנו
כ ע"א09 שקר החן זה דורו של משה והבל היפי זה דורו של יהושעישראל קדושים עמ' 61, תקנת השבין סי' טו (עמ' 141), קדושת השבת סי' ז (עמ' 45)
כ ע"א09 שקר החן זה דורו של משה והבל היפי זה דורו של יהושעפרי צדיק שמיני אות ב, אמור אות יד, בלק אות ז
כ ע"א09 שקר החן זה דורו של משה וכו'אור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' קעז
כ ע"א09 שקר החן זה דורו של משה וכו'בעקבות משה שמות עמ' קצו, רפא
כ ע"א09 שקר החן זה דורו של משה וכו'רנת יצחק - פרק חלק עמ' צא
כ ע"א09 שקר החן זה דורו של משה וכו' יהושע וכו' חזקי' וכו'תורת מנחם ח"ז עמ' 115, חכ"ה עמ' 134
כ ע"א09 שקר החן זה דורו של משהאור הישר בראשית דף לה ע"ב
כ ע"א09 שקר החן זה דורו של משהמי מרום ח"ז עמ' רנ
כ ע"א09 שקר החן זה דורו של משהנתיבות עולם ח"א עמ' יד
כ ע"א09 שקר החן זה דורו של משה, והבל היופי וכו' יהושע, אשה יראת ה' וכו' חזקיהודרשות שבט הלוי עמ' פב, קט
כ ע"א09 שקר החן זה דורו של משה, והבל היופי זה דורו של יהושע, יראת ה' היא תתהלל זה דורו של חזקיהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קפו
כ ע"א11 דורו של חזקיהו נחשב מהשני דורות הכי טובים שהי' לישראלימלא פי תהלתך ח"א עמ' רלח
כ ע"א11 דורו של חזקיהועיוני רש"י במדבר עמ' תצו
כ ע"א11 יראת ה' היא תתהלל זה דורו של חזקיהוימלא פי תהלתך ח"ב עמ' כא, מא, תלד
כ ע"א11 יראת ה' היא תתהלל זה דורו של חזקיהומעדני אשר נישואין עמ' כה
כ ע"א12 שקר החן זה דורו של משה ויהושעבית שלום מרדכי עמ' מה, קד
כ ע"א12 שקר החן זה דורו של משה ויהושעבעקבות מועדי ה' עמ' 38
כ ע"א12 שקר החן זה דורו של משה ויהושע וכו'מצווה ועושה ח"א עמ' תצט
כ ע"א12 שקר החן זה דורו של משה ויהושע והבל היופי זה דורו של חזקיה, אשה יראת ה׳ היא תתהלל זה דורו של ר׳ יהודה ב"ר אלעאיאור מאיר ח"א עמ' מא
כ ע"א12 שקר החן זה דורו של משה ויהושע וכו' אשה יראת ה' זה דורו של ר"י וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' כט
כ ע"א12 שקר החן זה דורו של משה ויהושע וכו' זה דורו של ריב"ר אילעאי וכו'מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' תו, תמב
כ ע"א12 שקר החן זה דורו של משה ויהושע וכו' יראת ה' וכו'מחשבת מוסר ח"א עמ' קלב, שנג
כ ע"א12 שקר החן זה דורו של משה ויהושע וכו' שהיה ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' תיח
כ ע"א12 שקר החן זה דורו של משה ויהושעמאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר כח
כ ע"א12 שקר החן זה דורו של משה ויהושע, אשה יראת ד' זה דורו של ר"י וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קלא
כ ע"א13 הבל היופי זה דורו של חזקיהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתסז
כ ע"א13 הבל היופי זה דורו של חזקיהצדקת הצדיק סי' מט
כ ע"א13 הבל היופי זה דורו של חזקיהפרי צדיק אמור אות יד, בלק אות ז
כ ע"א13 והבל היופי זה דורו של חזקיהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שע
כ ע"א14 דורו של ר"י בר אילעאישערי הישיבה ח"ב עמ' תיט
כ ע"א14 אשה יראת ה' היא תתהלל - זה דורו של ר' יהודה בר אלעאיאור הצבי עמ' 313
כ ע"א14 יראת ה' היא תתהלל זה דורו של ר"י בר אלעאידרשות שבט הלוי עמ' ריב, ריג
כ ע"א14 יראת ה' היא תתהלל זה דורו של רבי יהודה ברבי אילעאי אמרו עליו על רבי יהודה ברבי אילעאי וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רלא
כ ע"א15 אמרו עליו על ר' יהודה בר' אילעאי שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועופקין בתורהאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק יב אות מט
כ ע"א15 אמרו עליו על רבי יהודה ברבי אלעאי שהיו ששה תלמידים מתכסים בטלית אחר ועוסקין בתורהמתנת חיים - קנינים עמ' רכד
כ ע"א15 אמרו עליו על ר' יהודה בר' אלעאי שהיו ששה תלמידים מתכסים בטלית אחת ועוסקים בתורההמוסר והדעת בראשית עמ' קצט
כ ע"א15 בימי ר' יהודא בר עילאי היו ב' ת"ח מתכסין וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שמא
כ ע"א15 על דורו של רבי יהודה ברבי אלעאי שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורהכד הקמח (תשנו) עמ' רד
כ ע"א16 אשה יראת ה' זו דורו של ר"י בר"אגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רח
כ ע"א16 היו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מד
כ ע"א16 ו' תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורהתורת מנחם ח"ז עמ' 115
כ ע"א16 ו' תלמידים מתכסין בטלית וכו' (ורש"י - עניים היו)תורת מנחם חכ"ה עמ' 134, 140
כ ע"א16 שהיו מתכסין ששה בטלית אחת וכו׳ראשית דעת (אטון) עמ' פה, תיט
כ ע"א16 שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית א'משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' לו
כ ע"א16 שהיו ששה מתכסין בטלית אחת - וברש"י: שעניים היומתנת חיים מאמרים ח"א עמ' קנא
כ ע"א16 ששה מתכסין בטלית אחתאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' נח
כ ע"א16 ששה תלמידים מתכסים בטלית אחת ועוסקין בתורהכד הקמח (מישור) עמ' תקד
כ ע"א16 ששה תלמידים מתכסין בטלית א'משנת חיים במדבר עמ' י
כ ע"א16 ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורהאור האורות עמ' רטז
כ ע"א16 ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורהשביב אור עמ' קח
כ ע"א16 ששה תלמידים היו מתכסין בטלית אחתמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' קס, ח"ב עמ' פג
כ ע"א17 מת לו מת אינו יוצא מפתח פלטרין שלואיש אמונים דף קטז ע"ב
כ ע"א20 שכן מצינו בדוד וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' קכא
כ ע"א22 לא היה הדבר אלא לפייס את העםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תמג
כ ע"א23 וכשמברין אותו כל העם מסובין וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שעה
כ ע"א23 כשמברין אותו כל העם מסובין וכו'אור אברהם - רות עמ' רצה
כ ע"א24 יושב על הדרגשנפש הרב עמ' רנג
כ ע"א25 מקום שנהגו נשים לצאת לפני המיטה ותוס'אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קצב
כ ע"א27 לעולם נשים לפני המיטה יוצאותראשית חכמה (תשמד) - אור עולם פרק כ
כ ע"א31 שהיה דוד יוצא מבין האנשים ונכנס לבין הנשים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תסא
כ ע"א34 מאי דכתיב ויבוא כל העם להברות את דוד וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תסב
כ ע"א35 מ"ט איענשאגודת אזוב (יעבץ) דף פד ע"ד
כ ע"א35 מ"מ נענש אבנר כו'מראה הגדול ח"ב דף נז
כ ע"א35 מפני מה נענש אבנרהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תמג, תנו
כ ע"א35 מפני מה נענש אבנר וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' פב
כ ע"א35 מפני מה נענש אבנר וכו', וברש"יס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רפט
כ ע"א35 מפני מה נענש אבנר מפני שהיה לו למחות ולא מחהעשרה למאה סי' נט
כ ע"א39 ידיך לא אסורות, שהיה לך להוכיח את שאולדרשות שמן רוקח עמ' תקסה
כ ע"א39 ידיך לא אסורות, שהיה לו למחות בשאולעשרה למאה (תשסג) עמ' סה
כ ע"א רש"י - גבי פלטי בן ליישדברי סופרים סי' כב (עמ' 17), קדושת השבת סי' ה (עמ' 29)
כ ע"א תוס' - נשים יוצאות תחילה בהלוית המת מפני שגרמו מיתה לעולםלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תפד
כ ע"ב10 המלך מוציא ותוס' ד"ה כלאיש מבין ח"א דף עב ע"ד, עג ע"ד
כ ע"ב10 ומוציא למלחמת הרשות על פי בית דין של שבעים ואחדהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' סט
כ ע"ב10 ומוציא למלחמת הרשותמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 360
כ ע"ב10 מלחמת רשות ע"פ ב"ד של ע"אאור הרעיון עמ' קלט
כ ע"ב11 מלך פורץ לו גדרחקל יצחק (תשסג) עמ' פח
כ ע"ב11 מלך פורץ לעשות לו דרך (ותוס' ד"ה מלך)לקוטי שיחות חי"ט עמ' 167
כ ע"ב11 מלך פורץ לעשות לו דרך במשפטגור אריה בראשית פי"ב אות כז, פל"ח אות כו
כ ע"ב11 שהמלך פורץ גדר ואין מוחין בידולקוטי מאמרים עמ' 239, מחשבות חרוץ סי' יב (עמ' 93), דובר צדק עמ' 108
כ ע"ב11 שהמלך פורץ גדר לעשות לו דרךלקוטי מאמרים עמ' 239, מחשבות חרוץ סי' יב (עמ' 93), דובר צדק עמ' 108
כ ע"ב14 ונוטל חלק בראש ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קע
כ ע"ב17 א"ר יהודה וכו' כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בומדבר קדמות (תשסח) עמ' כה
כ ע"ב18 האמור בפרשת המלך, מלך מותר בו וכו' ליראם ולבהלםפירוש המכבי שמואל עמ' כב
כ ע"ב18 הנאמר בפרשת מלך אם מלך מותר בו או לאחכמת התורה חיי שרה עמ' קפב
כ ע"ב18 כל אמור בפרשת מלך מלך מותר בוילקוט הגרשוני ח"ב
כ ע"ב18 כל האמור בפרשת המלך המלך מותר בואפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשעב
כ ע"ב18 כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בומחשבות חרוץ סי' יב (עמ' 93)
כ ע"ב18 כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בוקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' שנב
כ ע"ב18 כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בושער החצר (תשעב) סי' קג
כ ע"ב18 כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בו או אסורנזר הקדש ח"ג עמ' תיט
כ ע"ב18 כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בו וכו' שתהא אימתו עליך וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יט אות כא
כ ע"ב18 כל האמור בפרשת מלךדרכי חושן עמ' שפט [הלכה]
כ ע"ב18 כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בו, ובתוס'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' רעט, תיט
כ ע"ב18 כל מה שנאמר בפרשת המלך מותר כו'דברי פני אריה דף ט ע"א
כ ע"ב18 פרשת המלך - שמותר בנשים של אחריםרוח חיים (חיד"א) דרוש יז עמ' רסט במהד' תשמ"ה
כ ע"ב19 שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךאור תורה השלם (מזריטש) סי' תקג
כ ע"ב19 שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךשרגא המאיר מועדים עמ' שסג, שצ
כ ע"ב19 שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' יא, אור תורה סי' תקג
כ ע"ב19 שום תשים עליך שתהא אימתו עליךכד הקמח (מישור) עמ' תכד
כ ע"ב19 שום תשים עליך שתהא אימתו עליךקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' ג
כ ע"ב19 שום תשים, שתהא אימתו עליךצפנת פענח (תשסו) עמ' כו
כ ע"ב19 שתהא אימתו עליךאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קכ
כ ע"ב19 שתהא אימתו עליךבארות המים (תשסב) עמ' פח
כ ע"ב19 שתהא אימתו עליךעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קלז
כ ע"ב19 שתהא אימתו עליךשרגא המאיר על התורה עמ' תצז
כ ע"ב20 רבי יוסי אומר כל האמור בפרשת מלך וכו' עמי הארץ שבהן קלקלו וכו'של"ה (תשנז) פרשת שופטים אות ג, ד
כ ע"ב22 ג' דברים נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, ותרין מינייהו להכרית זרעו של עמלק ולבנין בית המקדשפלח הרמון עמ' קכט
כ ע"ב22 ג' מצוות בכניסתן לא"ינפש הרב עמ' צז
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו בכניסתן לאר"יישא מדברותיך - מגילה עמ' רעח, רפז
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו בכניסתן לארץאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) קרח ו, תבא א
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראלמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' קלה, קעב, קפג
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראלעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רפו
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראלעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשפה
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ וכו'יערות דבש ח"א עמ' שכו
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לא"יאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שמה
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ להעמיד להם מלך וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"א עמ' שפא, שפב
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לא"ינצח ישראל (הרטמן) עמ' תתלד הערה 52
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץדרשות מהר"ם בנעט עמ' א, יט, קלח, קמה
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תקפד
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץתורת יחיאל בראשית עמ' רט
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתםליהודים היתה אורה עמ' כ
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'פחד יצחק פורים קונטרס רשימות טז
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'תורת מנחם ח"ז עמ' 88,69, חכ"ב עמ' 85
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'תורת מנחם חכ"ט עמ' 234
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו' להעמיד להם מלך וכו'טוב ירושלים שמות פי"ז פסוק טז, דברים פי"ז פסוק יד
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ ישראלצפנת פענח (תשסו) עמ' כה, לד
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקמז, תקנ, תקסג, תרכג, תרלב, ח"ב עמ' רנט
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' רלט
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, ולבנות להם בית הבחירהעקבי אבירים (תשסה) עמ' שמט
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל, להכרית זרע עמלק וכו'תקונים חדשים פ' ע (קסו)
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל וכו' להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שכז, תשעג, ויקרא עמ' קכב, דברים עמ' תרז, תשכב-ג, יהושע-שמואל עמ' ש, שכג, שמד
כ ע"ב22 ג' מצות וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' נז
כ ע"ב22 ג' מצות כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש מ דף פו ע"א, דרוש מב דף צא ע"ב
כ ע"ב22 ג' מצות נצטוו וכו' למנות להם מלךדרך מצותיך (חב"ד) דף צד ע"א, קח ע"א
כ ע"ב22 ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' ח, שצז, שצט
כ ע"ב22 ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' עה
כ ע"ב22 ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' שכב
כ ע"ב22 ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'שם משמעון (שפירא) עמ' קנח
כ ע"ב22 ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להעמיד להם מלך וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש כד עמ' קע
כ ע"ב22 ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קב, קו
כ ע"ב22 ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, למנות מלך, להכרית זרעו של עמלק, לבנות בית הבחירהאור חדש (הרטמן) פ"ח אות 312, פ"ב אות 593, פתיחה אות 359, פ"ד אות 367
כ ע"ב22 ג' מצות נצטוו ישראלרוח חיים (חיד"א) עמ' רו, רט
כ ע"ב22 ג' מצות נצטוו כו' להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם ב"המגלה עמוקות (תשסח) אופן קכה, קמ
כ ע"ב22 ג' מצות נצטוו לישראל בכניסתן לארץאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 142
כ ע"ב22 ג׳ מצוות נצטוו בכניסתן לארץציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' מה
כ ע"ב22 ג׳ מצות נצטוו ישראלכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 13
כ ע"ב22 ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קפ
כ ע"ב22 נצטוו ישראל בכניסתם לארץ למחות את זכר עמלקעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' קלח
כ ע"ב22 נצטוו ישראל בכניסתן לארץ למחות זרעו של עמלקאמרי רבי שפטיה עמ' קיא, רסא
כ ע"ב22 נצטוו ישראל לבנות ביהמ"ק בכניסתן לארץאור הישר בראשית דף כ ע"א
כ ע"ב22 נצטוו למנות עליהם מלך בכניסתן לארץ מידכד הקמח (מישור) עמ' תכד
כ ע"ב22 שלוש מצוותמורשה - שיחות למועדים עמ' קנ
כ ע"ב22 שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קג
כ ע"ב22 שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץבעקבות משה שמות עמ' רסט
כ ע"ב22 שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להעמיד להם מלך וכו'בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ד
כ ע"ב22 שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, ולבנות להם בית הבחירהבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' נו
כ ע"ב22 שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, ולבנות להם בית הבחירהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רל
כ ע"ב22 שלוש מצוות נצטווו ישראל בכניסתן לארץאור הצבי עמ' 279, 293
כ ע"ב22 שלש מצוות וכו' בית הבחירה וכו' והי' המקוםלקוטי שיחות חי"א עמ' 116, חט"ז עמ' 301, חכ"ד עמ' 104, 80
כ ע"ב22 שלש מצוות נצטוו בכניסתן לארץדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' ל
כ ע"ב22 שלש מצוות נצטוו ישראלנפש חיים (פאלאג'י) דף קע ע"ב [רנח ע"ב אות לח], קעב ע"א [רס ע"א ד"ה ואל]
כ ע"ב22 שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קצה
כ ע"ב22 שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'תורת מנחם חלק לג עמ' 90
כ ע"ב22 שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תפב
כ ע"ב22 שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץלבני ישראל (הישן) דרוש ז, ח
כ ע"ב22 שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 192
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קלג
כ ע"ב22 שלש מצוות נצטוו ישראלאמה של מלכות עמ' 146
כ ע"ב22 שלש מצוות נצטוו ישראלנפש חיים (פלג'י) דף קע ע"ב, קעב ע"א
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו בכניסתן לארץ וכו'פחד יצחק פורים ענין יד
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץאור אברהם בראשית עמ' צט, שי
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץאור אברהם דברים עמ' קעה, רי, רנה
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץפוקד עקרים סי' ה (עמ' 43), צדקת הצדיק סי' קעה
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץקהלת יעקב פורים עמ' רצג
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' לא, ריג
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' כח, רה, ריא, רטו, ריח, שסז
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'אור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' ה
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'אור אברהם - תשובה עמ' שנ
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'אור אברהם ברכות עמ' קמא, רעד
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רי, רסא, ער
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'אור אברהם שמות עמ' קכט, קצא, קצב, רז, רמח, רנז, רסא, שה
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'לחמי תודה דף פח ע"א
כ ע"ב22 שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 374 ,318
כ ע"ב22 שלשה מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להמליך מלך, להכרית עמלק, לבנות ביהמ"קמאמרי שלמה ח"ב עמ' קצה
כ ע"ב23 אם מינוי מלך מצוה או רשותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שכט, שלג
כ ע"ב23 אם מינוי מלך רשות או חובהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 357
כ ע"ב23 שום תשים עליך מלך - מצוה או רשותהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקנ
כ ע"ב23 ולבנות להם בית הבחירהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רסו, רסז, שסח
כ ע"ב23 להעמיד להם מלךאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שנ ע"ב
כ ע"ב23 להעמיד להן מלךחקל יצחק (תשסג) עמ' שו
כ ע"ב23 מצוה להעמיד להם מלךאור אברהם במדבר עמ' ר
כ ע"ב23 שום תשים עליך מלך - חובהמאורי שערים עמ' לט
כ ע"ב23 להכרית זרעו של עמלקבין המשפתים ויקרא פ' ויקרא אות ב
כ ע"ב23 להכרית זרעו של עמלקעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תסו
כ ע"ב23 להכרית זרעו של עמלק ולבנות בית הבחירהציץ השדה חנוכה עמ' קיז
כ ע"ב24 אלא כנגד תרעומתןגור אריה בראשית פ"י הערה 14
כ ע"ב24 ביהמ"ק נקרא בית הבחירהנצח ישראל (הרטמן) עמ' סב הערה 31
כ ע"ב24 בית הבחירהבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 443
כ ע"ב24 בנין בית הבחירה תלוי בארץגור אריה בראשית פ"א אות ב
כ ע"ב24 הקב"ה לא רצה שישראל ימליכו עליהם מלךבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1005
כ ע"ב24 לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרעומתןאמרי רבי שפטיה עמ' שכז
כ ע"ב24 לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרעומתן וכו' ושפטנו מלפנו ויצא לפנינובית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רסט
כ ע"ב24 לא נאמרה פרשהדרכי חושן עמ' ש [הלכה]
כ ע"ב24 מדוע לא היה חפץ הקב"ה שלישראל יהיה מלךתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רמה הערה 62
כ ע"ב25 זקנים שבדור כהוגן שאלואור אברהם במדבר עמ' רא
כ ע"ב25 זקנים שבדור כהוגן שאלו שנאמר תנה לנו מלך אבל ע"ה שבהם קלקלו וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שפא
כ ע"ב25 תביעת העם היא תנאי לחיוב העמדת מלךמפניני הרב עמ' תיז
כ ע"ב26 אבל ע"ה שבהן קלקלו וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרח
כ ע"ב26 אבל עמי הארץ שבהן קלקלופירושי ראשונים
כ ע"ב26 עמי הארץ קלקלורבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שנה
כ ע"ב26 עמי הארץ שבהן קלקלו שאמרו והיינו גם אנחנו ככל הגויםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קסה אות א
כ ע"ב26 עמי הארץ שבהן קלקלו, וברש"ירנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' פח, צב
כ ע"ב29 ואיני יודע איזה מהן תחילה וכו' הוי אומר להעמיד להם מלךבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קכב, דברים עמ' תרז, תשכב, יהושע-שמואל עמ' שכג
כ ע"ב29 ואיני יודע אם לבנות וכו' או להכרית זרעו של עמלק תחילה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשעג, דברים עמ' תשכג, יהושע-שמואל עמ' שכה
כ ע"ב30 אחד מתפקידי מלך ישראל הוא להכרית זרעו של עמלקאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 373
כ ע"ב30 הוי אומר להעמיד להם מלך תחילההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' פב
כ ע"ב30 לעת"ל יכרית מה"מ זרעו של עמלקליהודים היתה אורה עמ' קכט
כ ע"ב30 כל זמן שעמלק קיים אין השם שלםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תרומה ט
כ ע"ב31 אין כסא אלא מלךאוצר המאמרים (תשס) עמ' רכז
כ ע"ב31 אין כסא אלא מלךאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קפא ע"א
כ ע"ב31 אין כסא אלא מלךאור הצבי עמ' 96
כ ע"ב31 אין כסא אלא מלך, שנאמר וישב שלמה על כסא ה' למלךאור חדש (הרטמן) פ"א אות 300
כ ע"ב31 ואין כסא אלא מלךבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' ל, צח, שמות עמ' תסב, תקסד, תתרז, ויקרא עמ' קכב, תרעג, במדבר עמ' עז, דברים עמ' תקטו, תרז, תשכב, יהושע-שמואל עמ' רעא, שכג
כ ע"ב31 להעמיד להם מלך תחילהציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' א, כא, כח
כ ע"ב31 לאחר מינוי המלך חייבין במחיית עמלקאור אברהם שמות עמ' רנה
כ ע"ב31 מלך תחילה ואח"כ להכרית זרע עמלקציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' לז, לט, ס, סא
כ ע"ב33 להכרית זרע עמלק לפני בנין ביהמ"קציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קמט
כ ע"ב34 מחיית עמלק קודם לבנין בהמ"ק וברש"יקרן פני משה ח"א עמ' קע
כ ע"ב34 נצטוו למחות זכר עמלק קודם בנין בית המקדשאיש אמונים דף צב ע"ג
כ ע"ב34 מצות בנין ביהמ"ק מפסוק והי' המקום אשר יבחר גו'הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' יד
כ ע"ב35 מלך בונה בית המקדשעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשא
כ ע"ב36 ויהי דבר ה' אל נתן הנביא לך אל דוד וגו' והשיב לו הקב"ה יען דמים רבים שפכת וכו'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קמז
כ ע"ב37 בתחילה מלך שלמה על העליוניםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קנג
כ ע"ב37 בתחילה מלך שלמה על העליוניםגור אריה שמות פ"ד הערה 123
כ ע"ב37 בתחילה מלך שלמה על העליונים וכו' ולבסוף לא מלך אלא על ירושלים וכו', הדר או לא הדר רב ושמואל וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רעא
כ ע"ב37 בתחילה מלך שלמה על העליונים וכו' ולבסוף לא מלך אלא על מקלולקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רכב
כ ע"ב37 בתחילה מלך שלמה על העליונים וכו' ולבסוף לא מלך אלא על מקלו, שנאמר זה היה חלקי מכל עמלימבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' פט, רלט
כ ע"ב37 בתחילה מלך שלמה על העליונים וכו' ולבסוף לא מלך אלא על מקלו, שנאמר זה היה חלקי מכל עמלימבשר טוב - ספר החיים עמ' קעה
כ ע"ב37 בתחילה מלך שלמה על העליונים ולבסוף על מקלותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשעא הערה 30-31
כ ע"ב37 בתחילה מלך שלמה על כל העולם, ואחר כך על ישראל, ואחר כך רק על ירושליםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שצב
כ ע"ב37 בתחלה מלך שלמה על העליונים ולבסוף מלך על התחתוניםאמרות חיים עמ' ע
כ ע"ב37 כסא הנזכר על מלכות שמיםציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' עח, קכג
כ ע"ב37 שלמה המלך היה מלך על העליונים ועל התחתוניםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שכ, שכ הערה 53
כ ע"ב37 תחילה מלך שלמה על העליונים, הדר או לא הדרמדרש האיתמרי דרוש י דף כו ע"א
כ ע"ב38 מתפסח ועד עזה וכו' תפסח ועזה בהדי הדדי הוו יתבו, וכשם שמלך על תפסח ועל עזה כך מלך על כל העולם כולואוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רס
כ ע"ב38 מתפסח ועד עזה רב ושמואל וכו' תפסח בסוף העולם וכו' תפסח ועזה בהדי הדדילקוטי שיחות חט"ז עמ' 3
כ ע"ב41 אני קהלת הייתי מלך על ישראל וכו'אמרי יקותיאל (תשסא) עמ' פד
כ ע"ב44 ולבסוף לא מלך שלמה אלא על מקלולהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' סח
כ ע"ב44 זה היה חלקי מכל עמלי ח"א מקלוקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 69 (סי' עז)
כ ע"ב44 לא מלך אלא על מקלושופרא דישראל (תשסו) עמ' סה
כ ע"ב44 לבסוף לא מלך (שלמה) אלא על מקלואמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קצ
כ ע"ב44 לבסוף מלך על מקלושפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' לב
כ ע"ב45 חד אמר מקלו וחד אמר קידו וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף לא
כ ע"ב45 חד אמר מקלו וחד אמר קידו וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' לא
כ ע"ב45 מלך על מקלומערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קמא, ח"ב עמ' ס
כ ע"ב46 מלך הדיוט ומלך וי"א מלך והדיוטמי מרום ח"ט עמ' עא
כ ע"ב46 מלך והדיוטמחשבת זקנים עמ' רעג
כ ע"ב47 מלך והדיוט ומלךדובר צדק עמ' 177
כ ע"ב47 מלך והדיוט ומלךפרי צדיק ערב יוכ"פ אות ה
כ ע"ב48 אוצרות המלכיםאפוד בד דף נה ע"ב
כ ע"ב רש"י ד"ה בכניסתםגור אריה בראשית פ"א הערה 23
כ ע"ב רש"י רבכולהו כתיב ירושה וישיבהגור אריה בראשית פ"א הערה 10
כ ע"ב תוס' ד"ה מלך ר"ן שם גליון רע"א שםדרכי חושן עמ' שנה, שפד, שפז, שצ [הלכה]
כא ע"א05 לאהרן ולבניו - מחצה לאהרן מחצה לבניוערבי נחל (תשסד) עמ' קכט
כא ע"א05 מחצה לאהרן ומחצה וכו'משנת חיים ויקרא עמ' תנח, תסה
כא ע"א06 המלך מותר לו לישא עד י"ח נשים ולא יותר, וילפינן מקרא 'ואוסיפה לך כהנה וכהנה'עטרת ישועה (תשסד) אות ז לליל ר"ה קודם קידוש
כא ע"א06 המלך נושא י"ח נשיםאורות הקודש חלק ד תו
כא ע"א06 לא ירבה לו נשיםהכתב והקבלה דברים פי"ז פסוק יז
כא ע"א06 לא ירבה לו נשיםחקל יצחק (תשסג) עמ' ריח
כא ע"א06 לא ירבה לו נשים אלא י"חאיש מבין ח"א דף עג ע"ב
כא ע"א06 לא ירבה לו נשים אלא שמונה עשרהאור אברהם - רות עמ' קצח
כא ע"א06 לא ירבה לו נשים אלא שמונה עשרהאור אברהם בראשית עמ' קנא
כא ע"א06 לא ירבה לו נשים אלא שמונה עשרהמדבר קדמות (תשסח) עמ' קטו
כא ע"א06 לא ירבה לו נשים אלא שמונה עשרהתורה בציון עמ' תקנד
כא ע"א06 לא ירבה לו נשים אלא ח"י וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' שעו
כא ע"א06 לא ירבה לו נשים ולא יסור וכו', ר' יהודה אומר לא יותר על י"ח, ר' שמעון אומר אפילו אחת ומסירה לבו אסורמראה יחזקאל (תשסד) עמ' שלח
כא ע"א17 אלמנה עשירה ממשכנין אותהזכרון דברים (תשנט) עמ' קסח
כא ע"א22 ר"י לא דריש טעמא דקרא וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קצה, מועדים (תשנט) עמ' רא
כא ע"א23 לרבי שמעון דדריש טעמא דקראחקל יצחק (תשסג) עמ' תקנב
כא ע"א24 היכא דהטעם מפורש להדיא דרשינן טעמא דקראאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' טו
כא ע"א24 הכתוב אמר הטעם למה לא ירבה לו נשים, משום שהם מסירים לבבותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשעג הערה 40
כא ע"א24 לא ירבה משום כו'משנת חיים שמות עמ' רמח
כא ע"א31 ו' נשים היו לדודמשיבת נפש עמ' רעד
כא ע"א32 יותר מכ"דאיש מבין ח"א דף עג ע"ב
כא ע"א35 עגלה וכו' שחביבה עליו כעגלהלקוטי שיחות ח"ה עמ' 102
כא ע"א35 עגלה זו מיכל וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' רנז
כא ע"א35 עגלה זו מיכל ולמה נקרא שמה עגלה שחביבה עליו כעגלה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תצא
כא ע"א35 עגלה זו מיכל ולמה נקרא שמה עגלה וכו'פירוש המכבי שמואל עמ' רמא
כא ע"א35 דרשות על שמותמבוא התלמוד פכ"ב עמ' שכז
כא ע"א36 ומי הוו למיכל בני וכו'פירוש המכבי שמואל עמ' רמא
כא ע"א37 אבל ביום המיתה היה להאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' צה
כא ע"א37 עד יום מותה לא היה לה ביום מותה היה לה וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' תעה
כא ע"א39 שקלתה מיכל לטיטרפסהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' י
כא ע"א39 שקלתה מיכל למיטרפסהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' עב
כא ע"א40 ויקח דוד עוד פלגשים וכו'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 233
כא ע"א40 ויקח דוד עוד פלגשים ונשים בירושלים למלויי שמונה עשרשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תפג
כא ע"א41 אמר רב יהודה אמר רב פילגשים בלא כתובה ובלא קידושיןערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' סד
כא ע"א41 מאי נשים ומאי פילגשים וכו'מעדני אשר נישואין עמ' קמא
כא ע"א41 מאי נשים ומאי פלגשיםאבן יהושע עמ' 34
כא ע"א41 נשים בכתובה ובקידושיןהמאור הגדול (גר"א) עמ' סג
כא ע"א41 נשים בכתובה ובקידושיןמפניני הרב עמ' ער
כא ע"א41 נשים בכתובה ובקידושין פילגשים בלא כתובה ובלא קדושיןאור הצבי עמ' 294
כא ע"א41 נשים בכתובה ובקידושין פלגשים בלא וכו'טוב ירושלים בראשית פכ"ה פסוק ו
כא ע"א41 נשים בכתובה ובקידושין פלגשים וכו'שפע חיים - נישואין עמ' קפד
כא ע"א41 נשים בכתובה וקדושיןנטריקן (תשעד) עמ' קא
כא ע"א41 נשים בכתובה וקידושין פילגשים בלא כתובה ובלא קדושיןאור פני משה דף ב ע"א
כא ע"א41 נשים בכתובה וקידושין פילגשים בלא כתובה ובלא קידושין (גי' הרמב"ם)חמודי צבי מועדים עמ' רטז, תרמג
כא ע"א41 נשים בכתובה פילגשים בלא כתובהבאר ראי (רוזן) גמ"ח סי' ד אות א
כא ע"א41 נשים בכתובה פלגשים בלא כתובהדבש השדה עמ' טז
כא ע"א41 נשים בכתובה פלגשים בלא כתובהטוב טעם בראשית עמ' קנז
כא ע"א41 נשים בקדושין וכתובהגור אריה בראשית פכ"ה אות ה
כא ע"א41 פילגש היינו בלא קידושיןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקעט
כא ע"א41 פלגשים בלא כתובהמשנה למלך (תשסח) עמ' רסג
כא ע"א42 ארבע מאות ילדים היו לו לדוד וכו' והם היו בעלי אגרופין של בית דודאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תסט
כא ע"א42 וכולן בני יפת תואר היותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רפה
כא ע"א45 ולאמנון רע ושמו יונדב בן שמעה וכו' איש חכם מאד וכו' איש חכם לרשעהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תעה
כא ע"א46 ויונדב איש חכם - לרשעהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' סט
כא ע"א49 קשרה לו נימא ועשאתו כרות שפכהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 493
כא ע"א49 נימא קשרהככר לאדן (תשנ) עמ' קכג
כא ע"א50 אין להן לבנות ישראל לא שער בית השחידובר צדק עמ' 108
כא ע"א50 ויצא לך שם בגוים ויפייך וכו'כוונת הלב עמ' צז
כא ע"א51 תמר בת יפ"ת היתהטוב טעם דברים עמ' קיג
כא ע"א51 תמר בת יפת תואר הואיבינה לעתים (תשנד) דרוש סג עמ' תיז
כא ע"א51 תמר בת יפת תואר היתהגור אריה דברים פכ"א אות ז
כא ע"א51 תמר בת יפת תואר היתהצפנת פענח (תשסו) עמ' רנא
כא ע"א51 תמר בת יפת תואר היתה וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רלד
כא ע"א51 תמר בת יפת תואר היתהרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שעז
כא ע"א53 גזרו על היחודשערי תשובה שער ג אות ז
כא ע"א53 גזרו על הייחוד וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר ז
כא ע"א53 גזרת אסור יחודבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 231
כא ע"א רש"י - תמר נולדה קודם שנתגיירה מעכה אמה בלב שלםצפנת פענח (תשסו) עמ' רנא
כא ע"א רש"י ד"ה תמרעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקנא, תקנד
כא ע"א תוס' - אם אסור לבעול יפ"ת עד שנתגיירה קשה הא תמר אחתי' הוהצפנת פענח (תשסו) עמ' רנא
כא ע"א תוס' ד"ה דאיחמודי צבי מועדים עמ' תקצ, תקצא
כא ע"א תוס' ד"ה דאי ס"דעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקנד
כא ע"א מאירי - אבישג היתה פילגש לדודרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קכא, קכו
כא ע"א מאירי - בכלל איסור שרביטו וכתרו עבדיו ושפחיו ושפחותיו ונשיו כו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' נד
כא ע"ב07 בית דינו של דוד גזרו על יחוד עם פנויהתקנת השבין סי' טו (עמ' 127)
כא ע"ב07 גזרו על יחוד דפנויהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קצד, רכ
כא ע"ב07 דוד גזר על הפנויהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תעא
כא ע"ב07 ואדוניה בן חגית מתנשא לאמר אני אמלוך, אמר רב יהודה אמר רב מלמד שביקש להולמו ולא הולמתואוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קעח
כא ע"ב07 יחוד עם פנויהמשיבת נפש עמ' נה, נו
כא ע"ב09 שביקש להולמו ולא הולמתובאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' תג
כא ע"ב10 וחמשים איש רצים לפניו שהיו כולם נטולי טחול וחקוקי כפות הרגליםנחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות ל
כא ע"ב12 חקוקי כפות רגלים היו (ורש"י)תורת מנחם חכ"ט עמ' 276
כא ע"ב13 לא ירבה לו סוסים אלא כדי מרכבתוישראל קדושים עמ' 24
כא ע"ב13 לא ירבה לו סוסים אלא כדי מרכבתותורה בציון עמ' תקנד
כא ע"ב13 לא ירבה לו סוסיםמשפט כהן רכט-רל
כא ע"ב14 וכסף וזהב לא ירבה לו מאדפירושי ראשונים
כא ע"ב15 וכותב לו ספר תורה וכו' מכניסה עמוצדקת הצדיק סי' ריט
כא ע"ב15 וכותב לו ספר תורה וכו' מכניסה עמופרי צדיק אחרי מות אות ג, האזינו אות א
כא ע"ב15 וכותב לו ספר תורהמשיבת נפש עמ' רכג
כא ע"ב15 מצוה לכתוב לו ספר תורהאוצרות הראיה עמ' 808
כא ע"ב15 מצוה לכתוב ס"תקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' כא, קצח
כא ע"ב15 מצות כתיבת ספר תורהאור אברהם דברים עמ' שסח, שעז
כא ע"ב15 מצות כתיבת ספר תורהאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' טל אות א
כא ע"ב15 מצות כתיבת ספר תורהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקסח הערה 17
כא ע"ב17 יושב בדין היא עמופירושי ראשונים
כא ע"ב24 לו אינו ירבה אבל למרכבתו ירבהגור אריה דברים פי"ז אות יא
כא ע"ב30 יכול אפילו כדי ליתן אספניאתורה בציון עמ' תקנה
כא ע"ב33 לא צריכא אלא להרוחהברכות אבי דף לד ע"א
כא ע"ב38 אין כסף נחשב בימי שלמה וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' לה
כא ע"ב39 כאן קודם שנשא כאן לאחר שנשאבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' כח
כא ע"ב39 קודם שנשא שלמה את בת פרעה (לא נחשב כסף למאומה), כאן לאחר שנשא (היה נשלך בחוצות כאבנים)נר ישראל חלק א דף קעה
כא ע"ב40 בשעה שנשא שלמה את בת פרעהבעקבות משה שמות עמ' ריג
כא ע"ב40 בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים והעלה שירטון וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' רסו
כא ע"ב40 בשעה שנשא שלמה בת פרעה וכו'מחשבת זקנים עמ' רצב
כא ע"ב40 גבריאל נעץ קנה ביםאורות האמונה דף 11 ד"ה הנתקתה
כא ע"ב40 ירד גבריאל ונעץ קנה בים ונבנה עליו כרך גדול של רומי וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' רמ
כא ע"ב40 כשנשא שלמה את בת פרעהאור הרעיון עמ' רח, שכ
כא ע"ב40 נעץ קנה בים וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' שמד
כא ע"ב41 ב' מקראות נתגלה טעמן ונכשל בהם גדול העולםמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' ו
כא ע"ב41 טעמי תורה לא נתגלוכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 1, 90
כא ע"ב41 לא גילתה תורה טעמי מצות וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקיא, תקיג, תקיד
כא ע"ב41 לא נתגלו טעמי מצות כדי שלא יכשל בה אדם וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קט אות ג
כא ע"ב41 לא נתגלו טעמי תורההמאור הגדול (גר"א) עמ' תקצח
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלה טעמי תורה וכו' נתגלו טעמן ונכשל בהן גדול העולם וכו'חמודי צבי מועדים עמ' רפט
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלו טעמי המצוותבית שלום מרדכי עמ' רח, רסח
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלו טעמי התורה שהרי ב' מקראות וכו'טוב ירושלים דברים פכ"ב פסוק ו
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלו טעמי תורהבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ב אות ח
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלו טעמי תורהבני אתה עמ' קו
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלו טעמי תורהדרשות ר"י מסלוצק עמ' טז
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלו טעמי תורהימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תקפד, תרלז
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלו טעמי תורהצפנת פענח (תשסו) עמ' שמג
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלו טעמי תורהשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קפו
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלו טעמי תורה וכו'אמרי פנחס השלם - שער השבת סי' עג
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלו טעמי תורה וכו'הר יראה מאמר ס
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלו טעמי תורה וכו'פירוש המכבי דברים עמ' צב
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלו טעמי תורהאהל יהושע (הלר) עמ' 29
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלו טעמי תורהפירושי ראשונים
כא ע"ב41 מפני מה לא נתגלו טעמי תורהקול ששון (גולדברג) אות לה
כא ע"ב41 שתי מצות נתגלה בהם הטעםנחמד ונעים (תשסח) בא ד"ה ונראה דקשה
כא ע"ב41 שתי מקראות נתגלה טעמן וכו' אמר שלמה אני ארבה ולא אסורבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קסא, דברים עמ' תריט, יהושע-שמואל עמ' כא, מלכים עמ' קפד-ח
כא ע"ב42 אמר אני ארבה ולא אסור, ולבסוף נשיו הטו את לבבופרדס המלך (תשסט) אות תנד
כא ע"ב42 אמר שלמה אני ארבה ולא אסורצדקת הצדיק סי' רנט, מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 183), דובר צדק עמ' 182, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 6 (סי' כז)
כא ע"ב42 אמר שלמה אני ארבה ולא אסורפרי צדיק נח אות ח, בא אות א
כא ע"ב42 אמר שלמה אני ארבה ולא אסורלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קלב
כא ע"ב42 אמר שלמה אני ארבה ולא אסור וכו'המאור הגדול (גר"א) עמ' שנט
כא ע"ב42 אמר שלמה אני ארבה ולא אסור וכתיב ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבודרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' יח
כא ע"ב42 אמר שלמה אני ארבה ולא אסורבינה לעתים (תשנד) דרוש עד עמ' תקג
כא ע"ב42 אני ארבה ולא אסוראמרי נפתלי ח"א עמ' צא
כא ע"ב42 אני ארבה ולא אסוראמרי נפתלי עמ' צא
כא ע"ב42 אני ארבה ולא אסוראפיקי יהודה (תשנט) עמ' שצד
כא ע"ב42 אני ארבה ולא אסורטיול בפרדס ח"ב עמ' מח
כא ע"ב42 אני ארבה ולא אסורמכתב מאליהו ח"ב עמ' 271, ח"ד עמ' 142
כא ע"ב42 אני ארבה ולא אסורתורת מנחם ח"ח עמ' 139
כא ע"ב42 אני ארבה ולא אסור וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף קכא
כא ע"ב42 אני ארבה ולא אסורבני יששכר ח"ב דף קלז ע"ב
כא ע"ב42 אני ארבה ולא אסורחכמת התורה בראשית עמ' רמז
כא ע"ב42 אני ארבה ולא אסורמי השלוח (מישור) ח"א עמ' קכא
כא ע"ב42 אני ארבה ולא אסורמי מרום ח"ט עמ' עא
כא ע"ב42 אני ארבה ולא אסורפירוש המכבי דברים עמ' נד
כא ע"ב42 אני ארבה ולא אסורפירוש המכבי שמואל עמ' שח
כא ע"ב42 גדול העולם נקרא שלמה המלךישמח חיים (תשסה) מע' ג אות טו
כא ע"ב42 התורה אמרה לא ירבה והוא אמר ארבה ולא אסוראמרי אש (טאוב) עמ' רסז, תיט
כא ע"ב42 כתיב לא ירבה לו נשים אמר שלמה אני ארבה ולא אסוראמרות חיים עמ' ע
כא ע"ב42 כתיב לא ירבה לו נשים אמר שלמה אני ארבה ולא אסורפרי הארץ (ויטבסק) עמ' ח, לז, נח
כא ע"ב42 כתיב לא ירבה לו נשים אמר שלמה אני ארבה ולא אסוראוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רפ
כא ע"ב42 נתגלו טעמן, נכשל בהן גדול העולםפירוש המכבי דברים עמ' תסו
כא ע"ב42 שלמה אמר אני ארבה ולא אסוראגרא דכלה ח"ג עמ' מג, רצג
כא ע"ב42 שלמה אמר אני ארבה ולא אסורתורת יחיאל בראשית עמ' תכו
כא ע"ב42 שלמה אמר אני ארבה ולא יסור לבביתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשעג
כא ע"ב42 שלמה המלך טעה ואמר אני ארבה ולא אסורקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תס
כא ע"ב42 שלמה טעה בטעמי המצוותמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' לא
כא ע"ב42 שלמה נדחה מן המלכות כיון שעבר על לא ירבה לו נשיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשעב
כא ע"ב43 אני ארבה ולא אשיבעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תסה
כא ע"ב43 באיסור לשוב למצריםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תסה
כא ע"ב44 ובלבד שלא יתנאה בשל אבותיודברי מנחם (היימליך) עמ' שפז
כא ע"ב44 וכתב לו משנה התורה הזאת, ובלבד שלא יתגאה בשל אבותיותורת חסד (סופר) עמ' צד
כא ע"ב44 מצוה לכתוב משלומחשבת זקנים עמ' שטו
כא ע"ב44 ספר תורה מצוה לכתוב משלואז שמח עמ' ה
כא ע"ב44 ספר תורה מצוה לכתוב משלו וכו'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 420, חכ"ד עמ' 237, 207
כא ע"ב45 אע"פ שהניחו לאדם אבותיו ס"ת מצוה לכתוב משלוכתב סופר - דרשות עמ' קפו
כא ע"ב45 אע"פ שהניחו לו אבותיוחקל יצחק (תשסג) עמ' ריז, רכ
כא ע"ב45 אע"פ שהניחו לו אבותיו כו'מראה הגדול ח"א דף קנז ע"ד
כא ע"ב45 אע"פ שהניחו לו אבותיו לאדם ס"ת מצווה לכתוב משלואבן יהושע עמ' 127
כא ע"ב45 אע"פ שהניחו לו אבותיו לאדם ס"ת מצוה לכתוב משלו וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתקכה
כא ע"ב45 אע"פ שהניחו לו אבותיו לאדם ספר תורה מצוה לכתוב משלו שנאמרפרי צדיק כי תצא אות יג
כא ע"ב45 אע"פ שהניחו לו אבותיו ס"ת מצוה לכתובמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רנח
כא ע"ב45 אע"פ שהניחו לו אבותיו ס"ת מצוה לכתוב משלו וכו'דרשות מנחת יצחק עמ' שד
כא ע"ב45 אע"פ שהניחו לו אבותיו ס"ת מצוה לכתוב משלואהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' שיח
כא ע"ב45 אע"פ שהניחו לו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקסו
כא ע"ב45 אע"פ שהניחו לו לאדם אבותיו ס"תילקוט הגרשוני ח"ב
כא ע"ב45 אע"פ שהניחו לו ס"ת וכו' מצוה לכתוב משלופירוש המכבי דברים עמ' רכו
כא ע"ב45 אע"פ שהניח לו אביו ס"ת כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש טז דף לב ע"ב
כא ע"ב45 אע"פ שהניחו לו אבותיו וכו'שנות ימין דף קעו ע"א
כא ע"ב45 אע"פ שהניחו לו אבותיו ס"תאברהם את ידו ח"ב דף יג ע"ב, נג ע"ב
כא ע"ב45 אף על פי שהניחו לוברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קיט ע"ג [תמח ע"א ד"ה ונראה]
כא ע"ב45 אף על פי שהניחו לו אבותיו לאדם ס"ת מצוה לכתוב משלותורה בציון עמ' תקג
כא ע"ב45 אף על פי שהניחו לו אבותיו לאדם ספר תורה מצוה לכתוב משלומצווה ועושה ח"א עמ' שצב, תקעד, תקעז, תקעט, תרו
כא ע"ב45 אף על פי שהניחו לו אבותיו ספר תורה וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' רכב
כא ע"ב45 הניחו לו אבותיו לאדם ספר תורה מצוה לכתוב משלובני אתה עמ' ק
כא ע"ב45 ועתה כתבו לכם את השירה הזאת וכו'אור אברהם ברכות עמ' קכט
כא ע"ב45 חייב אדם לכתוב ס"ת לעצמועמודיה שבעה עמ' *סד
כא ע"ב45 כל אחד מישראל אע"פ שהניחו לו אבותיו ספר תורה חייב הוא לכתוב לו ספר תורה חדשמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 176
כא ע"ב45 מ"ע על כל איש ישראל לכתוב לעצמו ס"תאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רלט
כא ע"ב45 שהניחו לו אבותיוהכתב והקבלה דברים פל"א פסוק יט
כא ע"ב46 כתבו לכם את השירהמשנת חיים דברים עמ' תקמה
כא ע"ב46 שלא יתנאה בשל אחרים, מלך אין, הדיוט לאכתונת פסים (תשמה) פרשת ויקרא א ע"ב
כא ע"ב47 אחת שהיתה יוצאת ונכנסת עמו ואחת שמונחת לו בבית גנזיו וכו'אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שו
כא ע"ב47 ב' תורות א' שנכנס ויצא עמו וא' שמניח בבית גנזיוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תצד
כא ע"ב47 המלך חייב בב' ספרי תורהאור אברהם דברים עמ' קעט, שנ
כא ע"ב47 המלך כותב שני ספרי תורהמאמרי הראיה עמ' 385
כא ע"ב47 המלך כתב ב' ס"ת א' שהיתה מונחת לו בבית גנזיו וא' שהי' יוצא ובא בהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' לא
כא ע"ב47 המלך צריך ב' ספרי תורהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קכג
כא ע"ב47 וכדתניא וכתב לו את משנהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שלה
כא ע"ב47 וכתב לו את משנה התורה וכו' שתי תורותלבני ישראל (הישן) דרוש יב
כא ע"ב47 וכתב לו את משנה וגו'ילקוט הגרשוני ח"ב
כא ע"ב47 וכתב לו שתי תורות אחת שהיא יוצאה ונכנסת עמו ואחת שמונחת לו בבית גנזיומצווה ועושה ח"א עמ' תקפ
כא ע"ב47 כותב לו ב' תורות אחת שנכנסת ויוצאת עמו כו'נטע שורק פרשת תצוה דרוש א
כא ע"ב47 כותב לשמו שתי תורותרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קכו
כא ע"ב47 כותב לשמו שתי תורות וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 18
כא ע"ב47 כותב לשמו שתי תורות, אחת שהיא יוצאה ונכנסת עמו, ואחת שמונחת לו בבית גנזיועקבי אבירים (תשסה) עמ' צה, שמח
כא ע"ב47 לא צריכא לשתי תורותאבן יהושע עמ' 129
כא ע"ב47 מלך כותב לו ב' ספרי תורותויגד יעקב עמ' תשלח
כא ע"ב47 מלך צריך שתי ספרי תורותחיים תחלה (תשסא) אופן כב עמ' יח ד"ה ובגמרא
כא ע"ב48 אותה שיוצאת ונכנסה עמוילקוט הגרשוני ח"ב
כא ע"ב48 המלך עושה הס"ת כמין קמיע ותולה בזרועולקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רצו
כא ע"ב48 מלך נשא ס"ת כל הזמןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תכט, תלט
כא ע"ב48 נכנסת ויוצאת עמוטיול בפרדס ח"א עמ' רלה
כא ע"ב48 ס"ת יוצאה ונכנסת עמו וכו'תורת מנחם ח"ז עמ' 70
כא ע"ב48 ספר תורה כמין קמיעחקל יצחק (תשסג) עמ' תקפא
כא ע"ב48 עושה אותה כמין קמיע ותולה בזרועובאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 672
כא ע"ב48 עושה אותה כמין קמיע ותולה בזרועולקוטי שיחות חכ"ח עמ' 56
כא ע"ב48 עושהו לס"ת כקמיע ותולה בזרועומשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קי
כא ע"ב48 תולה לו כמין קמיענטריקן (תשעד) עמ' עז
כא ע"ב49 אינו נכנס בה לא לבית המרחץ ולא לבית הכסאמבשרת ציון ח"ג עמ' קפב
כא ע"ב49 אינו נכנס בה לא לבית המרחץ ולא לבית הכסאצניף מלוכה (רייז) עמ' פא
כא ע"ב49 ותולה אותו בזרועו, שנאמר שויתי ה'ברכת מועדיך לחיים ח"א דף עא ע"א [רנב ע"א ד"ה והנה]
כא ע"ב49 ספר תורה היה תלוי בחיקו של מלך כקמיעמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 385
כא ע"ב50 והיתה עמו במקום הראוי לקריאהבאר שרים בראשית פ' לך לך דרוש ד אות ד
כא ע"ב51 בימי עזראהכתב והקבלה ויקרא פכ"ג פסוק מב
כא ע"ב51 בימי עזרא בכתב אשוריתמשנת חיים ויקרא עמ' רכ
כא ע"ב51 בתחילה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי ולשון הקודש וכו' אלמלא קדמו משהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' י
כא ע"ב51 בתחילה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי ולשון הקודש וכו' אלמלא קדמו משהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קנו
כא ע"ב51 בתחילה ניתנה תורה לישראל וכו'קדושת לוי דף קטז ע"ד
כא ע"ב51 בתחילה נתנה לישראל בכתב עברי וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' שלב
כא ע"ב51 בתחילה נתנה תורה בכתב עברי וכו', ובמהרש"אבית ישי - דרשות עמ' עו, רסט
כא ע"ב51 בתחילה נתנה תורה בכתב עבריליהודים היתה אורה עמ' קלה
כא ע"ב51 בתחלה ניתנה תורה לישראל בכתב עבריתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקצד
כא ע"ב51 התורה ניתנה לישראל בכתב אשורית וכו'נזר הקדש ח"א עמ' לו, שלו
כא ע"ב51 חזר וניתנה להם בימי עזרא בכתב אשורית ולא ארמיתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקצד, תתרא הערה 58
כא ע"ב51 חזרה וניתנה להם בימי עזראבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' ט
כא ע"ב51 שינוי הכתב דבימי עזראפנקסי הראי"ה ח"א עמ' יב
כא ע"ב51 נשתנה הכתב ע"י עזראעין איה א' הקדמה דף טו; משפט, קלז
כא ע"ב51 כתב עברי ואשורימכמני עוזיאל עמ' ד, ז, י, יג, יח, כא, כד
כא ע"ב52 ביררו להן לישראל כתב אשורית ולה"ק וכו' כתב ליבונאהדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' סז ע"ב
כא ע"ב52 ביררו להן לישראל כתב אשורית ולשה"קתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קד
כא ע"ב52 ישראל ביררו כתב אשורית ולשון הקודשמנחם ציון (תשסד) עמ' עה
כא ע"ב52 לשון הקודש עם כתב אשורית, ואמרו מאי אשורית כתב ליבונאהדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' פז
כא ע"ב53 כותים כתבו בכתב עבריכל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תמז
כא ע"ב53 כתב ליבונאהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' יב
כא ע"ב53 כתב רעץמאמרי הראיה עמ' 5
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש טו דף ל ע"ד, דרוש כא דף מב ע"ג
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתינתן על ידו תורה לישראל אלמלי קדמו משהמגלה עמוקות (תשסח) אופן כח
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידושער החצר (תשעב) סי' סב
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידותקנת השבין סי' ה (עמ' 23), י (עמ' 91), לקוטי מאמרים עמ' *100-99, דובר צדק עמ' 178
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל אלמלא קדמו משהאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קמו, קנב, קנט
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל, אילמלא קדמו משהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רב
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל, אילמלא קדמו משהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 107
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידופירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' תיח
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידופרי צדיק שמות אות י, ל"ג בעומר אות ח, בלק אות ה
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתנתן התורה על ידונצח ישראל (הרטמן) עמ' תקסג
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתנתן התורה על ידו אלמלא שהקדימו משהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שמז הערה 65, תתקצד, תתרב, תתרב הערה 66
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתנתן התורה על ידו אלמלא קדמו משה כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשמ
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתנתן התורה על ידו, אלא שהקדימו משה רבינואור חדש (הרטמן) פ"א אות 77-78
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתנתן תורה על ידומתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' פט
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתנתן תורה על ידו אלמלא קדמו משהדרך חיים (תשלה) עמ' פח
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתנתן תורה על ידו וכו'פחד יצחק חנוכה מאמר י
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתנתן תורה על ידואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' צט ע"ב, שב ע"ב
כא ע"ב54 ראוי היה עזרא שתנתן תורה על ידומעשה רקם (בר) מועדים עמ' 210
כא ע"ב54 התורה היתה ראויה להינתן ע"י עזראשיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 10
כא ע"ב54 ראוי היה שתנתן התורה על ידו לולא שקדמו משהקהלת יעקב חנוכה עמ' קס
כא ע"ב54 רצה הקב"ה לתת תורה על ידי עזרא הסופר אלא שמשה הקדימוויברך דוד עמ' קעא
כא ע"ב54 תניא רבי יוסי אומרמורשה - שיחות למועדים עמ' קלא, קסז
כא ע"ב55 במשה הוא אומר ומשה עלה אל האלקיםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקל
כא ע"ב55 מה עלייה האמור כאן תורה, אף עלייה האמור להלן תורהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 78
כא ע"ב55 עזרא הסופר הקישו הכתוב למשה רבינוכד הקמח (מישור) עמ' תקד
כא ע"ב56 במשה הוא אומר ללמד אתכם חקים ומשפטים, בעזרא הוא אומר וללמד בישראל חוק ומשפטאור חדש (הרטמן) פ"א אות 79
כא ע"ב רש"י - כששולח שלוחים לקנות סוסים עוברין בלא תוסיפורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שטז
כא ע"ב רש"י - משנה שתים במשמעגור אריה דברים פי"ז הערה 74
כא ע"ב רש"י - שמלכי בית דוד כתר דוד הולמתולקוטי שיחות חלק ל עמ' 101-102
כא ע"ב נזיר שמשון - אין רשאי אדם לכתוב ס"ת ככל הכתוב בפרשת מלךאברהם את ידו ח"ב דף קנח ע"ב
כב ע"א02 המלאך כתב בלשון ארמית וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקנד, תקנו
כב ע"א03 וכתב את המשנה התורה הזאתפירושי ראשונים
כב ע"א04 כתב העתיד להשתנותס' העיקרים (מישור) עמ' שנא
כב ע"א04 כתב הראוי להשתנותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקצד, תתקצה הערה 28, תתקצח
כב ע"א04 משנה תורה כתב הראוי להשתנותעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תסח
כב ע"א05 למה נקרא אשורית שעלה עמם מאשור וכו' כיון שחטאו נהפך להם לרועץ וכו'אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' רצג
כב ע"א05 למה נקראת אשוריתבית ישי - דרשות עמ' עו
כב ע"א06 בתחילה בכתב אשורית נתנה תורה לישראל כיון שחטאו נהפך להן לרועץ כיון שחזרו בהן החזירו להןאור חדש פתיחה אות 69
כב ע"א06 בכתב זה ניתנה תורה לישראל כיון שחטאו נהפך להם לרועץ וכו'נזר הקדש ח"א עמ' לז
כב ע"א07 נהפך להם לרועץאדיר במרום ח"ב פ' טז, יז
כב ע"א10 למה נקרא שמו אשורית שמאושר שבכתביםקול ששון (גולדברג) אות נ
כב ע"א10 למה נקרא שמה "אשורית", שמאושרת בכתבתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתר הערה 55, תתרלז הערה 160
כב ע"א12 כתב התורה לא נשתנה לעולםתורת העולה ח"א פרק כב
כב ע"א13 ווי העמודים לא נשתנואדיר במרום ח"ב פ' יז
כב ע"א14 את משנה התורה הזאת, לשתי תורות, אחת שיוצאת ונכנסת עמו וכו' שנאמר שויתי ה' לנגדי תמידבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תעא
כב ע"א15 אחת שיוצאת ונכנסת עמולבני ישראל (הישן) דרוש ח
כב ע"א15 לשתי תורות של מלךאור הרעיון עמ' יג
כב ע"א16 אותה שיוצאה ונכנסת עמו עושה אותה כמין קמיע וברש"י ד"ה קמעמצווה ועושה ח"א עמ' תרכ
כב ע"א16 המלך צריך לספר משנה תורה להיות תלוי על זרועונחלה לישראל (תשעא) עמ' לא
כב ע"א16 עושה אותה כמין קמיע ותולה בזרועו שנאמר שויתי וגו'מבשרת ציון ח"ג עמ' קצא
כב ע"א16 עושה כמין קמיע ותולה כזרועואבן הראשה (קלצקין) דרוש ב
כב ע"א19 המתפלל וכו' כאילו שכינה כנגדולקוטי שיחות חל"ה עמ' 10
כב ע"א19 המתפלל צריך שיכוין ששכינה כנגדודעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קעב
כב ע"א19 המתפלל צריך שיראה את עצמו כאילו שכינה כנגדוהחברה והשפעתה מאמר 14 פרק א
כב ע"א19 המתפלל צריך שיראה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תס
כב ע"א19 המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו יש שכינה כנגדו וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתה, דברים עמ' שצא
כב ע"א19 המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שבינה כנגדותפארת צבי שמות עמ' כד
כב ע"א19 המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדודרך חיים (לונזאנו) עמ' קצז
כב ע"א19 המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדוהר יראה מאמר לט, מז
כב ע"א19 המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדוחכמה ומוסר ח"ב עמ' ד
כב ע"א19 המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדו וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' קז
כב ע"א19 המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדואביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קפט
כב ע"א19 המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדואודה ה' דף מט ע"ב
כב ע"א19 המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה עומדת כנגדואור הצבי עמ' 184
כב ע"א19 המתפלל צריך שיראה עצמו כאלו שכינה כנגדונתיבות עולם ח"א עמ' צב
כב ע"א19 המתפלל צריך שיראה עצמו כאלו שכינה שרויה נגדומצוה ולב ח"א עמ' 112
כב ע"א19 המתפלל צריך שיראה עצמו כאלו שכינה שרויה כנגדוכד הקמח (מישור) עמ' עט
כב ע"א19 המתפלל צריך שיראה שכינה כנגדומילי דשמיא - טעם לשבח הערה 119 עמ' קמה
כב ע"א25 אין יושבין על כסאובני יששכר ח"א דף לד ע"ג
כב ע"א25 אין רוכבין על סוסו ואין יושבין על כסאו, ואין משתמשין בשרביטואור חדש (הרטמן) פ"א אות 854, 1075, פ"ו אות 132-133, 342-343, 121, 161
כב ע"א25 אין רוכבין על סוסו ואין יושבין על כסאו וכו'ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קיד
כב ע"א25 אין רוכבין על סוסו ואין משתמשין בשרביטובני יששכר ח"א דף מח ע"ב, קכט ע"ב, ח"ב דף מה ע"ב, נ ע"ב
כב ע"א25 המלך אין רוכבין על סוסו ואין יושבין על כסאולקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תיג
כב ע"א25 אין יושבין על כסאו ואין רוכבין על סוסו וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תכד
כב ע"א26 אין משתמשין בשרביטואור חדש (הרטמן) פ"ה אות 39
כב ע"א26 אין משתמשין בשרביטומגלה עמוקות (תשסח) אופן קי
כב ע"א26 אין משתמשין בשרביטו של מלךבאר ראי (רוזן) תורה סי' ח אות ב
כב ע"א26 אין משתמשין בשרביטו של מלךפירוש המכבי שמואל עמ' רמא
כב ע"א26 אין רואין אותו וכו' ולא כשהוא בבית המרחץשמן הטוב (תשסב) - סיפורים אות צא
כב ע"א26 אין רואין אותו כו' שתהא אימתו עליךתורת מנחם ח"ז עמ' 70, חי"ג עמ' 154, חי"ד עמ' 59, חכ"ד עמ' 83, חכ"ה עמ' 120
כב ע"א26 אין רואין את המלך כשמסתפר ולא ערום ולא בבית המרחץדובר שלום (תשסג) אות סד
כב ע"א26 המלך אין רואין אותו כשהוא ערוםספרי המגיד מקאזניץ עמ' קלז
כב ע"א26 המשתמש בשרביטו של מלך חייב מיתהטיול בפרדס ח"א עמ' רנט
כב ע"א26 ואין משתמשין בשרביטו (וברמב"ם - בכתרו)לקוטי שיחות ח"ה עמ' 364, ח"כ עמ' 106
כב ע"א26 ואין משתמשין בשרביטו שנא' שום תשים עליך מלך וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' יח
כב ע"א26 ואין רואין אותו וכו'לקוטי שיחות ח"א עמ' 229
כב ע"א26 ואין רואין אותו וכו' שתהא אימתו עליךבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף רלד, אלף שסא
כב ע"א26 מלך אין רואין אותו ערוםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ואתחנן ז
כב ע"א26 מלך אין רואין אותו ערוםיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קעט
כב ע"א26 משתמש בשרביטו של מלךבני אתה עמ' מה
כב ע"א26 שרביטו של מלך אסור להשתמש בואבני אש (אויש) מועדים עמ' רמה {שבת הוא שרביטו של מלך }
כב ע"א27 אין רוחצין עם המלךשמע יעקב (זיידא) עמ' קע
כב ע"א27 מלך שתהא אימתו עליךתקונים חדשים פ' הקדמה ראשונה, כ
כב ע"א27 שום תשיםמשנת חיים שמות עמ' מד
כב ע"א27 שום תשים וכו' שתהא אימתו עליךדברי ברוך ח"ב סי' מד אות ח
כב ע"א27 שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קמד
כב ע"א27 שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךנחמד ונעים (תשסח) פרקי אבות אות צז
כב ע"א27 שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות קסב
כב ע"א27 שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רכט, תקמח
כב ע"א27 שום תשים עליך שתהא אימתו עליךכד הקמח (תשנו) עמ' קעב
כב ע"א27 שתהא אימתו עליך כו' אין רואין אותו כו' אין משתמשין בשרביטותורת מנחם חכ"ט עמ' 132
כב ע"א27 שתהיה אימתו עליךבארות המים (תשסט) עמ' ריח
כב ע"א28 אבישג אסורה לאדוניה משום משתמש בשרביטו של מלךבינה לעתים (תשנד) דרוש סג עמ' תכה
כב ע"א28 אבישג מותרת לשלמה ואסורה לאדניה וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' ט
כב ע"א28 ואסורה לאדוניה דהדיוט הואלקוטי שיחות ח"ה עמ' 364
כב ע"א30 אבישג מאי היאהמאור הגדול (גר"א) עמ' סד
כב ע"א30 אבישג מאי היא וכו'אור אברהם בראשית עמ' קנא
כב ע"א32 אמרה לו אבישג מינסבת לי אמר לה אסורה את ליאמרי השכל עמ' 118
כב ע"א32 אמרה נינסבן א"ל אסירת לי, א"ל חסמה לגנבא נפשא לשלמא נקיט א"ל קראו לי לבת שבע וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קיט, קכ, קכו
כב ע"א32 אסירת ליהכתב והקבלה דברים פי"ז פסוק יז
כב ע"א32 ויכוח דהע"ה עם אבישגדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ה
כב ע"א32 ותהי למלך לסוכנת ותשרתהו, אמרה נינסבן וכו'אור אברהם - רות עמ' קצח
כב ע"א33 אמרה ליה חסריה לגנבא נפשיה לשלמא נקיטאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שמ, תפה
כב ע"א33 אמרה ליה חסריה לגנבא נפשיה לשלמא נקיט, אמר להו קראו להו לבת שבעשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תפג
כב ע"א33 חסריה לגנבא וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקצב
כב ע"א33 חסריה לגנבא נפשיה לשלמא נקיטשם משמעון (שפירא) עמ' עו
כב ע"א33 חסריה לגנבא נפשא לשלמא נקיטקשוטי כלה (תשסג) עמ' קטז
כב ע"א33 חסריה לגנבא נפשיה לשלמא נקטאגרא דפרקא (תשסה) עמ' נא, שפח
כב ע"א33 חסריה לגנבא נפשיה לשלמא נקטקומץ המנחה (צונץ) דרוש קעד אות ג, דרוש קצ אות א, דרוש ר אות ב, ו
כב ע"א33 חסריה לגנבא נפשיה לשלמא נקיטאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער עבודת ה' סי' יז
כב ע"א33 חסריה לגנבא נפשיה לשלמא נקיטדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' עז
כב ע"א33 חסריה לגנבא נפשיה לשלמא נקיטשל"ה (תשנז) פרשת במדבר אות כט
כב ע"א33 חסריה לגנבא נפשיה לשלמא נקיט כו' באותה שעה קינחה בת שבת בי"ג מפותילקוט דברי חכמים בראשית סי' תקסד
כב ע"א33 חסריה לגנבא נפשיה לשלמא נקיטכרם יהושע (ולרשטיין) דף לד ע"ג
כב ע"א33 חסריה לגנבא נפשיה לשלמא נקיטפרי הארץ (ויטבסק) עמ' נ
כב ע"א33 חסריה לגנבא נפשיה לשלמא נקיטשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שני מאמר לג
כב ע"א33 חסריה לגנבה נפשיה לשלמא נקטויגד יעקב עמ' קמא
כב ע"א33 חסריה לגנבאתורת החסידים הראשונים (תשמו) עמ' נא, נב
כב ע"א33 כאשר לא תמצא יד הגנב לגנוב יחזיק נפשו כאיש שלוםשערי תשובה שער ב אות לג
כב ע"א33 כד חסר לגנב למיגנב נפשו לשלמא נקיטמדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' מז, נח, קכד
כב ע"א34 באותה שעה קינחה בת שבע בי"ג מפותהמאור הגדול (גר"א) עמ' תכו
כב ע"א34 באותה שעה קנחה בת שבע וכו'קול ששון (גולדברג) אות כט
כב ע"א35 בוא וראה כמה וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ג עמ' טו
כב ע"א35 בוא וראה כמה קשין גירושין שהרי דוד המלך וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תפז
כב ע"א35 בוא וראה כמה קשין גירושיןפירושי ראשונים
כב ע"א36 דוד המלך התירו לו לייחד ולא לגרשמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' לד
כב ע"א36 התירו לו לייחד כו'משנת חיים דברים עמ' שעג
כב ע"א36 התירו לו לדוד ליחד ולא התירו לו לגרשרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קכ, קכו
כב ע"א36 כמה קשה גירושיןכור לזהב ח"א
כב ע"א36 כמה קשין גרושיןאיש מבין ח"א דף עג ע"ג
כב ע"א37 המגרש את אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד דמעותמחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 48)
כב ע"א37 כל המגרש אשתו ראשונהאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תנד
כב ע"א37 כל המגרש את אשתו הראשונה, אפילו מזבח מוריד עליו דמעותבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 651
כב ע"א37 כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעותנזר הקדש ח"א עמ' קח
כב ע"א37 כל המגרש את אשתו ראשונהשלשלת הקודש עמ' רפב
כב ע"א37 כל המגרש את אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעותאמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רלז
כב ע"א37 כל המגרש את אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעותנשמת אדם עמ' צב
כב ע"א41 אין אשתו של אדם מתה אלא א"כ מבקשין ממנו ממון ואין לודעת חיים עמ' ע
כב ע"א41 אין אשתו של אדם מתה וכו'שער החצר (תשעב) סי' רעז
כב ע"א43 אדם שמתה אשתו ראשונה כאילו חרב ביהמ"ק בימיודרשות הצל"ח השלם עמ' תקלג
כב ע"א43 כל אדם שמתה אשתו הראשונה וכו'אברהם את ידו ח"א דף מו ע"ד
כב ע"א43 כל אדם שמתה אשתו הראשונה כאילו חרב ביהמ"ק בימיוקשוטי כלה ח"ט אות מב
כב ע"א43 כל אדם שמתה אשתו ראשונה כאלו חרב ביהמ"ק בימיונשמת אדם עמ' פח, קז
כב ע"א43 כל אדם שמתה אשתו ראשונה פסיעותיו מתקצרותנזר הקדש ח"ג עמ' נא
כב ע"א43 מי שמתה אשתו ראשונה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרו
כב ע"א43 מי שמתה עליו אשת נעורים כאילו נחרב ביהמ"ק בימיואהבת ציון (תשסד) עמ' פד
כב ע"א43 פטירת אשת נעורים וחדא"ג מהרש"אס' ג' תמוז תשנד עמ' קנט
כב ע"א46 כל אדם שמתה אשתו בימיו עולם חשך בעדונצח ישראל (הרטמן) עמ' שצו הערה 132
כב ע"א46 כל אדם שמתה אשתו בימיו עולם חשך בעדותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תנה הערה 59
כב ע"א46 כל אדם שמתה אשתו בימיו עולם חשך בעדו וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף רא ע"ג
כב ע"א46 כל אדם שמתה אשתו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תצב
כב ע"א46 מחמד עיניכם נקרא בית המקדשישמח חיים (תשסה) מע' ב אות נט
כב ע"א47 אדם שמתה אשתו בימיו עולם חשוך בעדו וכו'קשוטי כלה חי"א אות קכה
כב ע"א47 עולם חשך בעדובינה לעתים (תשנד) דרוש יח עמ' קלט
כב ע"א47 עולמו חשך בעדופחד יצחק - יום הכפורים מאמר כז
כב ע"א48 כל שמתה אשתו פסיעותיו מתקצרותחכמת התורה ויצא עמ' רצא
כב ע"א48 מי שמתה אשתו פסיעותיו מתקצרותחכמת התורה בראשית עמ' צט
כב ע"א49 בענין הזיווגיםלקוטי שיחות חכ"ט עמ' 447-448
כב ע"א49 וקשה לזווגן כקריעת ים סוףקדושת השבת סי' ז (עמ' 49)
כב ע"א49 וקשה לזווגן כקריעת ים סוףבינה לעתים (תשנד) דרוש כט עמ' קצה
כב ע"א49 וקשה לזווגן כקריעת ים סוףפרי צדיק לחנוכה אות ג
כב ע"א49 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' לט
כב ע"א49 וקשין לזווגן כקריעת ים סוףאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' עח, פ, קיט
כב ע"א49 קשה לזווגם כקריעת ים סוףאור לשמים (תשסג) עמ' שנה, שנח
כב ע"א49 מוציא אסירים בכושרות אל תקרי בכושרות אלא בכי ושירותילקוט דברי חכמים שמות סי' רכו
כב ע"א49 מוציא אסירים בכושרותמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רלג, תקיד, תקלב, תקלג, תקלד, תקנח, תקפג, תרמב
כב ע"א49 מוציא אסירים בכושרות בכי ושירותמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תמג, תנט, תס, תסא, תפא, תקג, תקנד
כב ע"א49 מוציא אסירים בכושרות, אל תקרי בכושרות אלא בכי ושירותלחמי תודה דף פד ע"ב
כב ע"א49 קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוףאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' קו
כב ע"א49 קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוףתפארת משה עמ' עח
כב ע"א49 קשה לזווגםהכתב והקבלה דברים פכ"ה פסוק ח
כב ע"א49 קשה לזווגם כקרי"סבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שעח
כב ע"א49 קשה לזווגם כקריעת ים סוףישמרו דעת עמ' קנח
כב ע"א49 קשה לזווגם כקריעת ים סוף שנאמר אלקים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרותרחמי הרב עמ' עא
כב ע"א49 קשה לזווגם כקריעת ים סוףדרשות שבט הלוי עמ' שיז
כב ע"א49 קשה לזווגן כקריעת ים סוףאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ז אות ז, סי' כג אות ב, סדרות סי' ו אות ב
כב ע"א49 קשה לזווגן כקריעת ים סוףאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חיי לב
כב ע"א49 קשה לזווגן כקריעת ים סוףמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רפד
כב ע"א49 קשין לזווגן כקריעת ים סוףדעת תורה ויקרא עמ' רסד
כב ע"א49 קשה זיווגו של אדם בקרי"סעירין קדישין השלם עמ' קסו
כב ע"א50 אל תקרי מוציא אסורים אלא כמוציא אסיריםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שלב
כב ע"א50 בכושרות בכי ושירותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תריב
כב ע"א50 בכושרות בכי ושירותמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' רח, תקא
כב ע"א50 בכושרות בכי ושירותעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' נא
כב ע"א50 בכושרות בכי ושירותנזר הקדש ח"ג עמ' ח
כב ע"א50 בכי ושירותעיני שמואל (ראבין) עמ' יב
כב ע"א50 בכי ושירותמי באר (פסח) דף צב ע"ב
כב ע"א51 ארבעים יום וכו' בת קול יוצאת ואומרת בת פלונידברי סופרים סי' ג (עמ' 3)
כב ע"א51 ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' של
כב ע"א51 ארבעים יום קודם יצירת הולד מכריזין כו'בת עין (תשסז) עמ' תח
כב ע"א51 מ׳ יום קודם יצירת הולדס' הבוטח ח"ב עמ' קד
כב ע"א52 לכל יש תמורה חוץ מאשת נעוריםבאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 87, באר ד הערה 1317
כב ע"א52 לכל יש תמורה חוץ מאשת נעוריםחכמת התורה ויחי עמ' קצה
כב ע"א52 לכל ישעולת חודש ח"ג מאמר קעג
כב ע"א רש"י ד"ה ווי העמודיםעוז לו בך מאמר ב אות יא
כב ע"א ר"ן - מ"ט לא נשא דוד לאבישג לפילגשרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קיט
כב ע"א מהרש"א ד"ה כל המגרש - שודאי אם מצא בה דבר ערוה מצוה לגרשה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - גיטין א
כב ע"ב07 אין אשה כורתת בריתמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קצא
כב ע"ב07 אין אשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליאגרא דפרקא (תשסה) עמ' נז, קמח
כב ע"ב07 אין אשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רכ
כב ע"ב07 אין אשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליאור לשמים (תשסג) עמ' רסב
כב ע"ב07 אין אשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלידברי חלומות סי' כה (עמ' 197), דובר צדק עמ' 150
כב ע"ב07 אין אשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליזכות ישראל - עשר עטרות פרק ו אות קי
כב ע"ב07 אין אשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלימגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשיט
כב ע"ב07 אין אשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלימשמרת איתמר (תשסה) עמ' שלז
כב ע"ב07 אין אשה כורתת בריתמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שצב
כב ע"ב07 אין אשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רעט
כב ע"ב07 אין אשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליקומץ המנחה (צונץ) דרוש סו אות ד
כב ע"ב07 אין אשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליקשוטי כלה ח"ח אות סט
כב ע"ב07 אין אשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קמה
כב ע"ב07 אין אשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלישפת אמת (רייז) סוכות עמ' רעח
כב ע"ב07 אין אשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי שהאשה גולם הוא וכו'זרע קודש - מועדים עמ' רי
כב ע"ב07 אין אשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליאוהב ישראל דף רנח ע"א
כב ע"ב07 אין אשה כורתת ברית וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' קמה, ריט, רכה
כב ע"ב07 אין האשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בשלח לט, קדושים ו
כב ע"ב07 אין האשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלילהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' יא
כב ע"ב07 אין האשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלילהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רכב
כב ע"ב07 אין האשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלימבשרת ציון ח"ד עמ' קיט
כב ע"ב07 אין האשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליפרדס המלך (תשסט) אות קמז, שדמ
כב ע"ב07 אין האשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליצמח דוד (סקאליע) עמ' ריא
כב ע"ב07 אין האשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ד אות ח
כב ע"ב07 אין האשה כורתת ברית אלא עם מי שעשאה כלישרגא המאיר על התורה עמ' תקנט
כב ע"ב07 אין האשה כורתת ברית וכו'בני יששכר ח"ב דף קכא ע"ג
כב ע"ב07 אין האשה כורתת ברית וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' תמ, תנט, תסא, ח"ב עמ' צ, קמז, רה, ח"ג עמ' רנח
כב ע"ב07 אשה גולם היא ואינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליאגרת הטיול (תשעה) עמ' פב
כב ע"ב07 האשה אינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלינזר הקדש ח"ב עמ' תרמב
כב ע"ב07 אינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שנו
כב ע"ב07 אשה אינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלידעת שבת עמ' קז בהערה
כב ע"ב07 אשה גולם היאגור אריה שמות פ"ו הערה 166
כב ע"ב07 אשה גולם היא ואינה כורתת ברית אלא למי שעושאה כלימדבר יהודה (תשסב) עמ' שט
כב ע"ב07 אשה גולם היא ואינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 135, 261-262
כב ע"ב07 אשה גולם היא ואינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלידרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות נא
כב ע"ב07 אשה גולם היא ואינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלינחל חיים סי' מג
כב ע"ב07 אשה גולם היא ואינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלינחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות ז
כב ע"ב07 אשה גולם היא ואינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליספר החיים (תשנג) עמ' סג, קנג
כב ע"ב07 אשה גולם היא ואינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליקהלת יעקב (אבן ברוך) דף קסט ע"א
כב ע"ב07 אשה גולם היא ואינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליקשוטי כלה ח"ט אות שלג, שסב
כב ע"ב07 אשה גולם היא ואינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי וכו'טוב ירושלים בראשית פכ"ט פסוק ל
כב ע"ב07 אשה גולם היא ואינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליכתונת פסים (תשמה) פרשת שלח לט ע"א
כב ע"ב07 אשה גולם היא ואינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליס' החיים (תשנג) עמ' סג, קנג
כב ע"ב07 אשה גולם היא ואינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליפרי הארץ (ויטבסק) עמ' קא, קט
כב ע"ב07 אשה גולם היא ואינה כורתת ברית וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תמד
כב ע"ב07 אשה וכו' אינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלידברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רלט
כב ע"ב07 אשה כורתת ברית למי שעשאה כליאדיר במרום ח"א פ' שס
כב ע"ב07 האשה גולם וכו' כורתת ברית וכו' למי שעושה וכו' כלימכתב מאליהו ח"ד עמ' 116
כב ע"ב07 האשה גולם כלי עץ ואינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 331, באר ב הערה 575, באר ד הערה 1052, באר ה הערה 162
כב ע"ב07 האשה כורתת ברית למי שעשאה כלינתיב התשובה עמ' קלב הערה 123
כב ע"ב07 האשת גולם כלי עץ ואינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליתפארת ישראל (הרטמן) עמ' פ, פא הערה 82, תכא הערה 10, תקנ הערה 96, תתח הערה 59
כב ע"ב07 הברית שהאשה כורתת עם מי שעשאה כליפחד יצחק שבועות מאמר מא
כב ע"ב07 ואינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליקשוטי כלה ח"י אות קצב, רכ
כב ע"ב08 אלא למי שעשאה כליטוב טעם בראשית עמ' קפט
כב ע"ב08 כי בועליך עושיך ה' צבאותקרן פני משה ח"א עמ' ר
כב ע"ב09 אין אדם מת אלא לאשתואשל חיים ח"א עמ' קמד
כב ע"ב09 אין איש מת אלא לאשתושני המאורות (תשסח) עמ' קכד
כב ע"ב09 אין איש מת אלא לאשתומכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' כג
כב ע"ב09 אין איש מת אלא לאשתו ואין אשה מתה אלא לבעלהשל"ה (תשנז) פרשת זאת הברכה אות ה
כב ע"ב09 אין איש מת אלא לאשתואמה של מלכות עמ' 19
כב ע"ב09 אין איש מת אלא לאשתו, ואין אשה מתה אלא לבעלהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1322, פ"ד אות 45
כב ע"ב09 אין האיש מת אלא לאשתו ואין האשה וכו' וימת אלימלך איש נעמיארוחת תמיד עמ' תיח ע"א ד"ה דיש
כב ע"ב10 אין אשה מתה אלא לבעלהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רפ עמ' תקיא
כב ע"ב10 אין אשה מתה אלא לבעלהמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רצו
כב ע"ב10 אין אשה מתה אלא לבעלה וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 239
כב ע"ב10 אין האשה מתה אלא לבעלהחכמת התורה חיי שרה עמ' קלו
כב ע"ב10 אין האשה מתה אלא לבעלהמפניני הרב עמ' שנג
כב ע"ב10 אין האשה מתה אלא לבעלהנועם אליעזר בראשית עמ' קנב ע"ב
כב ע"ב14 מלך מסתפר בכל יוםלקוטי שיחות חל"ה עמ' 178
כב ע"ב14 מלך מסתפר בכל יוםפוקד עקרים סי' ד (עמ' 23)
כב ע"ב14 מלך מסתפר בכל יום וכו' שנאמר 'מלך ביפיו תחזינה עיניך'אור חדש (הרטמן) פ"א אות 1044
כב ע"ב14 מלך מסתפר בכל יום כה"ג מער"ש לע"ש כהן הדיוט א' לשלשים יוםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשג
כב ע"ב15 כהן גדול מערב שבת לערב שבתתורה בציון עמ' תקנז
כב ע"ב20 פרוע ראש שלא גילח ל' יוםשרגא המאיר על התורה עמ' עט
כב ע"ב28 שתויי יין פסולים לעבודהנטריקן (תשעד) עמ' קלב
כב ע"ב38 אלו שבמיתה פרועי ראש ושתויין ייןשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כג אות טז
כב ע"ב38 פרועי ראש אסורים בעבודהלחמי תודה דף מה ע"א
כב ע"ב44 עד שלא בא יחזקאל מי אמרהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' י
כב ע"ב תוס' הרא"ש - חלל הוא כזר לכל דברגור אריה ויקרא פכ"א הערה 37
כג ע"א01 זה בורר לו א' וזה בורר לו אחדדרשות הצל"ח השלם עמ' קד
כג ע"א01 זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחדאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קפח
כג ע"א13 מאי זה בורר לו אחד כו' - תוס' חכמי אנגליהלקוטי שיחות חכ"א עמ' 476
כג ע"א38 כך היו נקיי הדעת וכו' ולא היו נכנסין בסעודה אלא אם כן יודעין מי מיסב עמהןשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קח, רב
כג ע"א38 כך היו נקיי הדעת שבירושלים עושין וכו' ולא היו נכנסין בסעודה אא"כ יודעין מי מיסב עמהןחכמה ומוסר ח"א עמ' תכ
כג ע"א38 כך היו נקיי הדעת שבירושלים עושיןאור הישר בראשית דף סד ע"א
כג ע"א38 כך היו נקיי הדעת שבירושלים עושין, לא היו חותמין על השטר אלא א"כ יודעין מי חותם עמהןלב המשפט ח"ב שיעור ט [הלכה]
כג ע"א38 כך היו עושים נקיי הדעת שבירושלים לא היו יושבים וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' קכג
כג ע"א38 נקיי הדעת לא היו יושבין בדין עם כל אדםאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' ערב
כג ע"א38 נקיי הדעת שבירושליםמאיר נתיבות ח"ג עמ' קפג
כג ע"א38 נקיי הדעת שבירושליםמפניני הרב עמ' סו
כג ע"א38 נקיי הדעת שבירושלים וכו' - מהרש"אאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קסב
כג ע"א38 נקיי הדעת שבירושלים וכו' ולא יושבין בדין וכו'אור אברהם - רות עמ' רמט
כג ע"א38 נקיי הדעת שבירושלים לא היו מסובין אלא אם כן יודעין מי מיסב עמהןרב טוב דף נד ע"ד
כג ע"א38 נקיי הדעת שבירושלים לא היו מסובין בסעודה אא"כ יודעין מי מיטבנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יב אות כ
כג ע"א38 נקיי הדעת שבירושלים לא היו מסובין וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תעא
כג ע"א38 נקיי הדעת שבירושלים לא היו נכנסין לסעודה אלא אם היו יודעים מי מיסב עמהםשרגא המאיר מועדים עמ' שסז
כג ע"א38 נקיי הדעת שבירושלים לא היו יושבין בסעודה וכו'כוונת הלב עמ' נה, רלז
כג ע"א38 נקיי הדעת שבירושלים לא יושבין לסעודה וכו'אור יחזקאל - מכתבים עמ' סח
כג ע"א38 מנהג אנשי ירושלים שלא היו יושבין בדין ובסעודה עד שידעו מי מסב עמהםקב הישר (תשנט) ח"א פרק ו עמ' כו
כג ע"א38 נקיי הדעת שבירושליםמסילת ישרים עמ' שלט
כג ע"א39 ולא היו נכנסין בסעודה וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף רכג
כג ע"א40 אא"כ היו יודעים מי מיסב וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרפא
כג ע"א45 ואמר ר"מ וכו' אמר ריש לקיש פה קדוש יאמר דבר זהנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות ב
כג ע"א46 פה קדושתורה בציון עמ' קכב
כג ע"א46 פה קדוש יאמר דבר זהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שסז, במדבר עמ' תשכז
כג ע"א48 נאמנים עלי ג' רועי בקרלקט שיחות מוסר ח"א עמ' ריז
כד ע"א11 אמר ריש לקיש פה קדוש יאמר דבר זהנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות א
כד ע"א11 פה קדוש יאמר דבר זהטוב ראי"ה על תענית כג.
כד ע"א12 הרואה את ריש לקיש בבית המדרש כאילו עוקר הרים וטוחנן זה בזהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שסו
כד ע"א12 הרואה את ריש לקיש בבית המדרש כאילו עוקר הרים וכו' הרואה רבי מאיר בבית המדרש כאילו עוקר הרי הרים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תנא
כד ע"א12 הרואה את ר"ל בבית המדרש כאילו עוקר הרים וטוחנן זה בזהשם דרך - כתר תורה עמ' רכ
כד ע"א12 והאמר עולא הרואה את ריש לקיש בבית המדרש כאילו עוקר הרים וטוחנן זה בזה הכי קאמר בא וראה כמה מחבבין זה את זהכתונת פסים (תשמה) פרשת שלח לז ע"ג
כד ע"א13 עוקר הרים וטוחנן זה בזהתקט"ו תפלות (קא)
כד ע"א14 הרואה רבי מאיר בבית המדרש כאילו עוקר הרים וטוחנן זה בזהתורה בציון עמ' קכב
כד ע"א14 והלא כל הרואה ר"מ בביהמ"ד כאילו עוקר וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קסז, קסט
כד ע"א14 כל הרואה את ר' מאיר בבית המדרש כאילו עוקר הרים וטוחנן זה בזהאור הצבי עמ' 255
כד ע"א14 כל הרואה ר"מ בביהמ"ד כאילו עוקר הרי הרים וטוחנן זב"זלקוטי שיחות חי"ב עמ' 123
כד ע"א15 ר"מ עוקר הרים וטוחנן זב"זמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' מז
כד ע"א18 אילו היה רבי יוסי קיים היה כפוף ויושב לפני רביאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רמד
כד ע"א18 אילו ר' יוסי קיים היה כפוף לפני רביאור אברהם - תלמוד תורה עמ' קסד
כד ע"א21 ואקח לי שני מקלות וכו' נועם אלו ת"ח שבא"י שמנעימים זה בזה בהלכה וכו'נר ישראל חלק ב דף קלה
כד ע"א21 ואקח לי שני מקלות וכו' שחובלים זל"ז בהלכהבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קנג
כד ע"א21 ואקח לי שני מקלות וכו' תלמידי חכמים שבבבל שמחבלים זה את בהלכהשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קצה
כד ע"א21 ואקח לי שני מקלות לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים וכו' ורש"ידרכי צדק עמ' תמה
כד ע"א21 ואקח שני מקלותאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' טז אות ב
כד ע"א21 לאחד קראתי נועםעמוד הימיני (קלינמן) עמ' סו
כד ע"א21 מאי דכתיב ואקח וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן עא-עב
כד ע"א21 מאי דכתיב ואקח לי שני מקלות וכו' חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל, שמחבלים זה לזה בהלכהשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שנח
כד ע"א21 מאי דכתיב ואקח לי שני מקלות לאחד קראתי נועם וגו' נועם אלו ת"ח שבא"י וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' נג
כד ע"א22 בא"י מנעימים זה לזה בהלכהמי מרום ח"ח עמ' ר
כד ע"א22 יש דרך לימוד של מקל חובלים ויש מקל נועםבן מלך - חכמה ומוסר עמ' תקכו
כד ע"א22 מנעימים זה לזה בהלכהמי מרום ח"י עמ' כ
כד ע"א22 נועם - ת"ח בא"י המנעימים זל"ז בהלכהמי מרום ח"ו עמ' סו, רמט, ש
כד ע"א22 נועם אלו ת"ח וכו' חובלים אלו ת"ח שבבבל שמחבלין זא"ז בהלכהמטר השמים (תשנז) עמ' פד
כד ע"א22 נועם אלו ת"ח שבא"יבית ישי - דרשות עמ' רב, תד
כד ע"א22 נועם אלו ת"ח שבא"י וכו' חובלים אלו ת"ח שבבבלצדקת הצדיק סי' קפח, דובר צדק עמ' 53, 195
כד ע"א22 נועם אלו ת"ח שבא"י וכו' חובלים אלו ת"ח שבבבלצפנת פענח (תשסו) עמ' פג, שס
כד ע"א22 נועם אלו ת"ח שבא"י וכו' חובלים אלו ת"ח שבבבל וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שכב
כד ע"א22 נועם אלו ת"ח שבא"י שמנעימין זה לזה בהלכה חובלים אלו ת"ח שבבבלפרי צדיק לחנוכה אות כה, מקץ אות יא, קרח אות ח, לחג השבועות אות ז, שלח אות טו
כד ע"א22 נועם אלו ת"ח שבא"י שמנעימין זל"ז בהלכה, וחי' אגדות מהרש"אברכת שלמה חו"מ עמ' קכט [הלכה]
כד ע"א22 נועם אלו ת"ח שבארץ ישראל וכו' חובלים אלו ת"ח שבבבלאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' קלא
כד ע"א22 נועם אלו ת"ח שבארץ ישראלנתיבות עולם ח"א עמ' נד
כד ע"א22 נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קמח, תשפב
כד ע"א22 נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבלאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קלט
כד ע"א22 נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראלאור הצבי עמ' 254
כד ע"א22 נועם הם ת"ח שבא"יחלקם בחיים דף כח ע"ג
כד ע"א22 מקל נועם אלו ת"ח שבא"ידברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרפט
כד ע"א22 נועם וחובליםשער החצר (תשעב) סי' ו
כד ע"א22 ת"ח שבא"י וכו' שבבבל וכו'לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 161, חכ"ו עמ' 149
כד ע"א22 ת"ח שבא"י מנעימים זה לזה בהלכהקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קיז
כד ע"א22 ת"ח שבא"י מנעימים זה לזה בהלכהמי מרום חי"ג עמ' קלו
כד ע"א22 ת"ח שבא"י נקראים נועם, ת"ח שבבל קרויים חובליםאור הצבי עמ' 238
כד ע"א22 תלמידי חכמים בא"י מנעימין זה לזה, ובבבל נקראים מחבליםרוח נכון עמ' תיט
כד ע"א22 תלמידי חכמים בארץ ישראל ובבבלאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כ אות ב
כד ע"א22 תלמידי חכמים שבא"י קרויים נועםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' עו
כד ע"א22 ת"ח שבא"י שמנעימין וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' ד, יג
כד ע"א23 ויאמר אלה שני בני היצהר העמדים וגו' ת"ח שבבבל שמרורין זל"ז בהלכה כזיתשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קצה
כד ע"א23 ויאמר אלה שני בני היצהר וגו' ושני זתיםפרי צדיק מקץ אות *יא קרח אות *ח
כד ע"א23 ויאמר אלה שני בני וגו' ושני זיתים עליה, יצהר וכו' אלו ת"ח שבא"י וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' קג
כד ע"א23 חובלין אלה תלמידי חכמים שבבבל שמחבלין זה לזה בהלכהשם דרך - כתר תורה עמ' ריז
כד ע"א23 חכמי חו"ל נקראו חובליםנזר הקדש ח"א עמ' שיב, ח"ב עמ' קמב
כד ע"א23 ת"ח שבבבל אינם נוחין זה לזה בהלכהדרשות שמן רוקח עמ' פח
כד ע"א23 ת"ח שבבבל נקראו חובליםתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קמז
כד ע"א23 תלמידי חכמים שבבבל נקראים חובלים שמחבלים זה לזה בהלכהגנזי צדיקים (תשסב) עמ' צה
כד ע"א24 בני יצהר אלו תלמידי חכמים שבא"י וכו'תורת העולה ח"א פרק טז
כד ע"א24 יצהר אלו ת"ח וכו'אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' ריז
כד ע"א24 יצהר אלו ת"ח שבא"י שנוחים זה לזה כשמןאור הצבי עמ' 255
כד ע"א24 יצהר אמר רבי יצחק אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שנוחין זה לזה בהלכה כשמן זיתבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רנח
כד ע"א25 מהו השני זיתיםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קטז
כד ע"א25 שנוחין זה לזה בהלכה כשמן זיתבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרכט, תרמו, במדבר עמ' תכא, יהושע-שמואל עמ' שט, מלכים עמ' יא
כד ע"א25 שני ת"ח הנוחים זל"ז בהלכה וכו'מרפא לשון עמ' קא
כד ע"א25 ת"ח שבא"י נוחין זל"ז בהלכה כשמן זית ות"ח שבבבל מרורין זל"ז כזית, וברש"ירנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רמד, תשכח, ח"ב עמ' סב
כד ע"א27 ורוח בכנפיהם וכו', זו חנופה וגסות הרוח, וברש"יבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תעד
כד ע"א30 זו חנופה וגסות הרוח שירדו לבבלמרפא לשון עמ' ריח, רכה, שיח
כד ע"א30 זו חנופה וגסות הרוח וכו' לבבל ירדה ונשתרבבו וכו'טוב ירושלים במדבר פל"ב פסוק מב
כד ע"א30 זו חנופה וגסות רוח שירדו לבבל וכו' סימן לגסות רוח עניות ועניות לבבל נחית וכו' מאי עניות - עניות תורהכתונת פסים (תשמה) פרשת פנחס מז ע"ד
כד ע"א30 חנופה וגסות הרוח ירדו לבבלקרן פני משה ח"א עמ' קצב,קצג
כד ע"א30 חנופה וגסות הרוחתקט"ו תפלות (שיח)
כד ע"א31 עשרה קבין גסות ירדו לעולם תשע נטלה עילםצדקת הצדיק סי' קפח
כד ע"א31 עשרה קבין גסות ירדו לעולםליהודים היתה אורה עמ' כז
כד ע"א32 אין לבבל נחיתמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' ק
כד ע"א32 גסות השתרבב לעילםפירוש המכבי שמות עמ' צח
כד ע"א32 לבבל נחת וכו' לעילם דיקא נמי דכתיב לבנות לה ביתלקוטי שיחות חי"ח עמ' 372
כד ע"א33 סימן לגסות הרוח עניות דתורהלחמי תודה דף קעז ע"א
כד ע"א33 סימן לגסות הרוח עניות של תורהמסילת ישרים עמ' תרטז
כד ע"א33 סימן לגסות הרוח עניות תורהאור הרעיון עמ' כב
כד ע"א33 סימן לגסות הרוח עניותמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסג
כד ע"א33 סימן לעניות גסות הרוח - עניות דתורה קאמרקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תסב
כד ע"א34 אין עני אלא מתורה ומצוותמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 6 עמ' נג
כד ע"א34 אין עניים אלא מדברי תורהויקרא יעבץ עמ' ריב
כד ע"א34 עניות תורה ורש"ימורשה - שיחות למועדים עמ' קמו
כד ע"א35 זו עילם שזכתה ללמודפירושי ראשונים
כד ע"א35 מאי בבל א"ר יוחנן בלולה במקרא בלולה במשנה בלולה בתלמודשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות רח
כד ע"א35 מאי בבל אמר רבי יוחנן בלולה במקרא, בלולה במשנה, בלולה בתלמודשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות כב
כד ע"א35 מאי בבל בלולה במקרא ומשנה ותלמודנזר הקדש ח"ב עמ' קמב
כד ע"א35 מאי בבל וכו' בלולה במקרא, בלולה במשנה, בלולה בתלמודנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נב ע"ב
כד ע"א35 מאי בבל, בלולה במקרא בלולה במשנה בלולה בתלמודלדור ולדורות ח"א עמ' קצט, רה
כד ע"א35 עילם שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמדצדקת הצדיק סי' *רנה, רנו
כד ע"א36 בבל בלולה במקרא, בלולה במשנה ובו'פחד יצחק שבועות מאמר כח
כד ע"א36 בבלי - שבלול במקרא ומשנה ותלמודשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קצח
כד ע"א36 בבלי בלול מהכלשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קפג, קפו
כד ע"א36 בלולה במקראנפש הרב עמ' יא
כד ע"א36 במחשכים הושבני זה תלמוד בבליאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 327
כד ע"א36 במחשכים הושבני זה תלמוד בבליקומץ המנחה (צונץ) דרוש נא אות ז, דרוש קצ אות ג
כד ע"א36 במחשכים הושבני כמתי עולם זה תלמודה של בבלשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שכד
כד ע"א36 במחשכים הושבני כמתי עולם זה תלמודה של בבל וכו'שפתי חיים ח"ב עמ' קכג
כד ע"א36 במחשכים הושיבני - זה תלמוד בבליבן מלך - חכמה ומוסר עמ' תמג
כד ע"א36 במחשכים הושיבני - זה תלמוד בבליישמח חיים (תשסה) מע' ח אות קא, מע' ש אות עב
כד ע"א36 במחשכים הושיבני - זה תלמודה של בבלפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קמז
כד ע"א36 במחשכים הושיבני - זה תלמודה של בבלתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרסז הערה 44
כד ע"א36 במחשכים הושיבני - זה תלמודה של בבלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 203
כד ע"א36 במחשכים הושיבני - זה תלמודה של בבלמי מרום ח"ב עמ' מט, ח"ג עמ' צז, ח"ו עמ' רמח, חי"א עמ' יא
כד ע"א36 במחשכים הושיבניתורת חיים (ר' דובער) שמות דף טו ע"ב ואילך
כד ע"א36 במחשכים הושיבני וגו' זה תלמודה של בבלאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' קעט, קפד
כד ע"א36 במחשכים הושיבני וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' יז
כד ע"א36 במחשכים הושיבני וכו' זה תלמודה של בבלאוצר המאמרים (תשס) עמ' קז
כד ע"א36 במחשכים הושיבני וכו' זה תלמודה של בבלבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' פב, שנ, תקנו, תתיז, דברים עמ' תתקלה, ז' קטו
כד ע"א36 במחשכים הושיבני וכו' זה תלמודה של בבלבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תתצד, ח"ג עמ' אלף שפ, אלף שפה
כד ע"א36 במחשכים הושיבני וכו' זה תלמודה של בבלמגלה עמוקות (תשסח) אופן רלז
כד ע"א36 במחשכים הושיבני וכו' זה תלמודה של בבלילקוט הגרשוני ח"ב
כד ע"א36 במחשכים הושיבני וכו' תלמודה של בבללקוטי שיחות חל"ט עמ' 344-345
כד ע"א36 במחשכים הושיבני זה תלמוד בבלייציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רכח
כד ע"א36 במחשכים הושיבני זה תלמוד בבליפרדס המלך (תשסט) אות יז, רמזי פורים אות ו
כד ע"א36 במחשכים הושיבני זה תלמוד בבליצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רצו
כד ע"א36 במחשכים הושיבני זה תלמוד בבליקהלת יעקב שבועות עמ' תכג
כד ע"א36 במחשכים הושיבני זה תלמוד בבליקשוטי כלה ח"ח אות קח
כד ע"א36 במחשכים הושיבני זה תלמוד בבלישפוני טמוני חול (תשנט) עמ' שמא
כד ע"א36 במחשכים הושיבני זה תלמוד בבליתורת מנחם ח"ג עמ' 251, ח"ט עמ' 146, חט"ו עמ' 223, חי"ח עמ' 69
כד ע"א36 במחשכים הושיבני זה תלמוד בבליילקוט דברי חכמים בראשית סי' ו, לט
כד ע"א36 במחשכים הושיבני זה תלמוד בבליכרם יהושע (ולרשטיין) דף נט ע"ג
כד ע"א36 במחשכים הושיבני זה תלמודה של בבלהגיד מרדכי דרוש י
כד ע"א36 במחשכים הושיבני זה תלמודה של בבלחכמת התורה לך לך עמ' פח
כד ע"א36 במחשכים הושיבני זה תלמודה של בבלישראל קדושים עמ' 65, 133, רסיסי לילה סי' נו (עמ' 160), צדקת הצדיק סי' קז, קדושת השבת סי' ו (עמ' 35), ז (עמ' 39), דברי סופרים סי' לב (עמ' 26), לו (עמ' 32), לח (עמ' 41), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 17), ו (עמ' 48), מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 139), דובר צדק עמ' 17, 144, 153, 177, 186, לקוטי מאמרים עמ' 141
כד ע"א36 במחשכים הושיבני זה תלמודה של בבללקוטי שיחות חל"ד עמ' 73, 30
כד ע"א36 במחשכים הושיבני זה תלמודה של בבלמטר השמים (תשנז) עמ' כח, תרא
כד ע"א36 במחשכים הושיבני זה תלמודה של בבלנזר הקדש ח"ב עמ' קמב
כד ע"א36 במחשכים הושיבני זה תלמודה של בבלדעת שבת עמ' שיד, שיז
כד ע"א36 במחשכים הושיבני זה תלמודה של בבלדרשות שבט הלוי עמ' קפז, רפד, רצה
כד ע"א36 במחשכים הושיבני זה תלמודה של בבלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 356
כד ע"א36 במחשכים הושיבני זה תלמודה של בבלפרי צדיק בראשית אות ב, ויחי אות י, י"ד אדר ראשון אות ב, פ' שקלים אות א, תזריע אות ח, דברים אות א, ד, יד, לט"ו באב אות ג
כד ע"א36 במחשכים הושיבני זו תלמוד בבליחכמה מאין דף סא ע"א
כד ע"א36 במחשכים הושיבני זו תלמוד בבליתורת חיים (ר' דובער) שמות דף טו ע"ב ואילך
כד ע"א36 במחשכים הושיבני כמתי עולם - זה תלמוד בבליתורה בציון עמ' תכ
כד ע"א36 במחשכים הושיבני כמתי עולם - זה תלמודה של בבלאור הצבי עמ' 268
כד ע"א36 במחשכים הושיבני כמתי עולם א"ר ירמיה זה תלמודה של בבלשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קפט, קצ, קצג, שסב
כד ע"א36 במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבלשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שנב, שפ, מס' שבועות אות קעג, רמו, מס' תענית אות צא, קלג
כד ע"א36 במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבלמדבר קדמות (תשסח) עמ' נה
כד ע"א36 במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבלמשנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' רעד
כד ע"א36 במחשכים הושיבני כמתי עולם וכו' זה תלמודה של בבלאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' קפב
כד ע"א36 במחשכים הושיבני כמתי עולם זה תלמוד בבלידרשות מעבר יבק עמ' קעא
כד ע"א36 במחשכים הושיבני כמתי עולם זה תלמודה של בבלדרך ה' (באום) ח"ד פ"ח אות נ
כד ע"א36 במחשכים הושיבני כמתי עולם זה תלמודה של בבלקסת הסופר (תשעו) עמ' שצח {ששך (בבל באתב"ש) בגימטריא כתר, שחור לגבי עילת העילות}
כד ע"א36 במחשכים הושיבניאורות התורה יג א
כד ע"א36 במחשכים וכו' זה תלמודה של בבל, ור"חלקוטי שיחות ח"ו עמ' 16, חי"ג עמ' 33, חט"ז עמ' 375, 359, חכ"ד עמ' 243, 174, חכ"ח עמ' 248
כד ע"א36 במחשכים הושיבני - זה תלמודה של בבלטוב דעת עמ' נד, רח, שעה
כד ע"א36 גמרא נקראת בבל שבלולה ממקרא ומשנה וגמראלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שי
כד ע"א36 תלמוד בבלי בלול מכולםמטר השמים (תשנז) עמ' פג
כד ע"א37 ארעא חשוכאערפילי טוהר עמ' קיח, אורות הקודש חלק א קלד
כד ע"א37 זה תלמודה של בבלתורת מנחם חלק לא עמ' 208
כד ע"א37 זה תלמודה של בבלפירושי ראשונים
כד ע"א37 זו תלמודה של בבל וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' שלג
כד ע"א37 נאמן עלי אבאעיוני רש"י דברים ח"א עמ' לז, מט
כד ע"א37 נאמן עלי אבאדרכי חושן עמ' מג, נב [הלכה]
כד ע"א37 נאמן עלי אבא, נאמן עלי אביך, נאמנים עלי שלשה רועי בקרשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 173
כד ע"א37 תלמודה של בבלאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' תכב
כד ע"א37 תלמודה של בבלמבשרת ציון ח"ג עמ' שמה
כד ע"א38 נאמנים עלי שלשה רועי בקרגור אריה דברים פט"ז הערה 99
כד ע"א רש"י - דניאל לא לימד תורה בישראלרנת יצחק - פרק חלק עמ' צב
כד ע"א רש"י ד"ה דקבליה עליהדרכי חושן עמ' מד [הלכה]
כד ע"א רש"י ד"ה ככנפי החסירהלקוטי שיחות חי"ח עמ' 375
כד ע"א רש"י ד"ה שתי נשיםנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות א
כד ע"א תוס' ד"ה אמרדרכי חושן עמ' מד [הלכה]
כד ע"א מהרש"א ד"ה מ"ד ואקחחיים לגופא (תשסה) עמ' ה, ו
כד ע"ב רשע פסול לעדותמשיבת נפש עמ' קיח
כד ע"ב המשחק בקוביאשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 386
כד ע"ב משחק בקוביאקרן פני משה ח"א עמ' לה
כד ע"ב אימתי כשאין להם אומנות אלא היא וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש מו עמ' רצב
כד ע"ב משחק בקוביא אסמכתא או שאין עוסק ביישובו של עולםברכת מועדיך לחיים ח"ב דף עח ע"ד [רפט ע"א ד"ה ואפשר]
כד ע"ב אסמכתאבן אברהם דף קכו ע"ד
כד ע"ב אסמכתא לא קניאשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 386
כד ע"ב שאין עסוקין ביישובו של עולםשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 386
כד ע"ב תוס' ד"ה כל כי האי כו' וק' על פי' ר"חמערכי לב (חזן) ח"ב דרוש פו דף קצט ע"א
כה ע"א01 אימתי היינו לפרשישא מדברותיך - מגילה עמ' לו
כה ע"א08 ר"י אומר משום ר' טרפון לעולם אין א' מהם נזיר וכו'ס' הזכרון לחתם סופר עמ' עג
כה ע"א09 אסמכתא בנזיר אינו מועילמצווה ועושה ח"ב עמ' שסג
כה ע"א10 שלא ניתנה נזירות אלא להפלאהתקנת השבין סי' ו (עמ' 31)
כה ע"א10 שלא ניתנה נזירות אלא להפלאהפרי צדיק נשא אות ו, וילך אות יח
כה ע"א15 פלוני יזיף לי ברביתאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רד
כה ע"א21 ההוא טבחאשמחה לאיש דף נג ע"ג
כה ע"א23 רבי מזייה וטופריההמאור שבתורה (לסין)
כה ע"א26 החשוד על הטריפות - אין לו תקנה עד שילך למקוםנחל חיים סי' יז
כה ע"א26 החשוד על הטריפות וכו' ויחזיר אבידהתקנת השבין סי' טו (עמ' 136), צדקת הצדיק סי' עג
כה ע"א תוס' ד"ה כל כי האי גוונאנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כו אות א
כה ע"א תוס' ד"ה כלדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' עדר
כה ע"א תוס' ד"ה כלטבעות זהב ח"א דף מד ע"ג [הלכה]
כה ע"ב05 המשחק בקוביה וכו' דאפילו בחינם לא עבדיתקנת השבין סי' טו (עמ' 136), צדקת הצדיק סי' רנט
כה ע"ב08 ואימתי חזרתן משישברו פיספסיהןתקנת השבין סי' ט (עמ' 75), דברי סופרים סי' ב (עמ' 3)
כה ע"ב08 ישברו את פיספסיהןתורת מנחם חכ"ט עמ' 67
כה ע"ב08 מאימתי חזרתןפחד יצחק - יום הכפורים מאמר כז
כה ע"ב08 משישברו את פספסיהןתורת מנחם ח"כ עמ' 269
כה ע"ב10 מלוה בריבית ואימתי חזרתן וכו'מי השלוח (תשסז) ח"ב דף רח
כה ע"ב10 מלוה בריבית ואימתי חזרתן וכו'מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' רח
כה ע"ב10 מלוה בריבית וכו' אפילו לנכרי לא מוזפישל"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות כה
כה ע"ב10 מלוה בריבית וכו' אפילו לנכרי לא מוזפיכתר שם טוב (תשסד) סי' מ
כה ע"ב10 מלווי בריבית חזרתן דאפילו לנכרי לא מוזפיצדקת הצדיק סי' רנה
כה ע"ב10 משחק בקוביא אסור אפי' בחינםמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רעט
כה ע"ב11 מי שנכשל באיסור רבית צריך לקבל עליו שלא ליקח שום ריבית כלל אפילו אבק ריביתבת עין (תשסז) עמ' תנט
כה ע"ב29 הוסיפו עליהםדרכי חושן עמ' מח-מט [הלכה]
כה ע"ב30 גזלן פסול לעדות מה"תגור אריה ויקרא פ"ה הערה 160
כה ע"ב30 חמסן פסול לעדותחכמת התורה תולדות עמ' רפג
כה ע"ב36 עוד הוסיפו עליהם הרועיםאמרי אמת (אמדו) דף ז ע"ב
כה ע"ב36 עוד הוסיפו עליהם רועיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשמט
כה ע"ב45 מאי איריא ג'דרכי חושן עמ' רא [הלכה]
כה ע"ב46 סתם רועים בחזקת גזלניםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' ריז
כה ע"ב47 אבוה דר' זירא עבד גביותאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קו
כו ע"א14 זרעו שביעית, למען ארנונהדעת כהן, קנ
כו ע"א14 פוקו וזרעו בשביעית וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכא, קכג
כו ע"א14 פוקו וזרעו בשביעית משום ארנונאמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 301
כו ע"א14 פוקו זרעו בשביעיתמכמני עוזיאל עמ' רלב
כו ע"א20 כהן וחורשאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קעז
כו ע"א35 כי מטו להתם סליקא לאיגראאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקטו
כו ע"א37 בני אדם החשודים על שביעיתמכמני עוזיאל עמ' רלג
כו ע"א37 בני אדם החשודין על השביעית כשרים לעבר שנה וכו' - ביאור הענין ולמה לא דן לכף זכותשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' ת
כו ע"א37 בני אדם החשודין על השביעיתטהרת יו"ט ח"י עמ' רצז
כו ע"א37 בני אדם החשודין על השביעית, ובצל"חבית ישי - דרשות עמ' שצג
כו ע"א43 כי אתו לקמיה דרבי יוחנן אמר ליה קרי לן רועי בקר ולא אמר ליה מר ולא מידי אמר להו ואי קרי לכו רועי צאן מאי אמינא ליהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שפב
כו ע"א44 קרי לן רועי בקר ולא אמר ליה מר מידילקט שיחות מוסר ח"א עמ' ריז
כו ע"א46 חזקיה המלך עם שבנאאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כט אות ה
כו ע"א46 מאי קשר רשעים שבנא הוה דריש בתליסר רבוותאדרשות שבט הלוי עמ' קסד
כו ע"א46 שבנאזאת זכרון (תשנב) אות ז
כו ע"א46 שבנא הוה דריש בתליסר רבבתאקול ששון (גולדברג) אות יד
כו ע"א46 שבנא הוה דריש בתליסר רבוותאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תעח
כו ע"א46 שבנא הוה דריש בתליסר רבוותא וכו', כי אתא סנחריב וצר עלה דירושלים כתב שבנא פתקא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רכד
כו ע"א46 שבנא הוה דריש בתליסר רבוותא כו' בא נביא וא"ל לא תאמרון קשר וכו' קשר רשעים אינו מן המניןתורת מנחם ח"ז עמ' 30, חי"ז עמ' 22
כו ע"א46 שבנא היה דורש בתליסר רבוותאאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 15
כו ע"א48 חזקיה וסייעו לא השלימו, ומהרש"אבית ישי - דרשות עמ' ק
כו ע"א48 רוב העיר רצו להיכנע כשבנא נגד חזקיהופירוש המכבי שמות עמ' קלא, רפט
כו ע"א49 הוה קא מסתפי חזקיה אמר דילמא ח"ו נטי' דעתי' דקוב"ה בתר רובא וכו'תורת מנחם חי"ד עמ' 123, חי"ח עמ' 55
כו ע"א49 קא מסתפי חזקיה אמר דילמא ח"ו נטיה דעתיה דקודשא בריך הוא בתר רובאאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רכד
כו ע"א50 דילמא ח"ו כו' בתר רובאעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קעט
כו ע"א50 דלמא ח"ו נטייה דעתיה דקוב"ה בתר רובאדרשות שבט הלוי עמ' רלט
כו ע"א51 לא תאמרון קשר כו' קשר רשעיםשערי תשובה שער ג אות נא
כו ע"א52 קשר רשעים אינו מן המניןבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שמב, תמח, דברים עמ' תתעג-תתעד, מלכים עמ' שנד
כו ע"א52 קשר רשעים אינו מן המניןטל חיים (פרידלנדר) עמ' קעא, של
כו ע"א52 קשר רשעים אינו מן המניןמגלה עמוקות (תשסח) אופן רלה
כו ע"א52 קשר רשעים אינו מן המניןאור הרעיון עמ' נז, רצב
כו ע"א52 קשר רשעים אינו מן המניןילקוט דברי חכמים בראשית סי' תכה
כו ע"א52 קשר רשעים אינו מן המניןפירוש המכבי שמואל עמ' רכו
כו ע"א52 קשר רשעים אינו מן המניןפירוש המכבי שמות עמ' פא, רפט
כו ע"א52 קשר רשעים אינו מן המניןפנים יפות על תהלים עמ' א
כו ע"א52 קשר רשעים אינו קשרמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תכו
כו ע"א52 קשר רשעים אינו מן המניןתורת יחיאל בראשית עמ' קג
כו ע"א52 קשר רשעים אינו מן המניןמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' רפד, תקסב
כו ע"א52 קשר רשעים הוא וקשר רשעים אינו מן המניןאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' סג
כו ע"א52 קשר רשעים וכו' ולא נטיא דעת ה' בתרייהודובר צדק עמ' 71, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 5 (סי' כד)
כו ע"א52 קשר רשעים וכו' ולא נטיא דעת ה' בתרייהופרי צדיק מקץ אות י, פרשת החודש אות ט
כו ע"א52 קשר של רשעים אינו מן המנייןאגרא דכלה ח"ג עמ' שנד
כו ע"א52 רשעים אינם מן המניןאור השמש (תשסח) עמ' קג
כו ע"א53 מה לך פה כי חצבת לך פה קברדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' קנא
כו ע"א54 טלטולא דגברא קשי מדאיתתאאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רכה
כו ע"א54 טלטולא דגברי קשה מדאיתתאזאת זכרון (תשנב) אות ז
כו ע"א54 טלטולא דגכרא קשה מדאיתתאויקרא יעבץ עמ' ב
כו ע"א54 טלטולי דגברא קשין מדאתתאפנקסי הראי"ה ח"א עמ' שעח
כו ע"א54 קשה טלטולי דגבראקשוטי כלה (תשסג) עמ' לז
כו ע"א55 מלמד שפרחה בו צרעת וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' שיז
כו ע"א רש"י - אל תחשוב שמניינו של שבנא נחשב רובאור הרעיון עמ' נז, רצב
כו ע"א רש"י - ליחשב רובפירוש המכבי שמות עמ' רפט
כו ע"א רש"י ד"ה אגיסטוןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכג
כו ע"א רש"י ד"ה פוקו ותוס' ד"ה משרבואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רצג ע"א
כו ע"א תוס' ד"ה לעקל, ובמהרש"א שםויקהל משה (וייס) עמ' קצט [הלכה]
כו ע"א תוס' ד"ה משרבו האנסיןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכא, קכג
כו ע"ב03 נקבוהו בעקביו ותלאוהו בזנבי סוסיהם וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רכה, רכו
כו ע"ב05 בעל הנאה היהפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קלג
כו ע"ב05 בעל הנאה היה, כתיב הכא לך בא אל הסוכן הזה וכתיב התם ותהי לו סוכנתנועם אלימלך (תשסא) עמ' קכא
כו ע"ב05 שבנא בעל הנאה הוי כ' לך בא אל הסוכן וכ' ותהי לו סוכנתילקוט דברי חכמים שמות סי' ו
כו ע"ב05 שבנא בעל הנאה היהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לא ע"ב
כו ע"ב07 כי השתות וכו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 258
כו ע"ב07 כי השתות יהרסוןעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קלב
כו ע"ב07 כי השתות יהרסון וכו' אלו חזקיהו וסייעתודרשות שבט הלוי עמ' קסד
כו ע"ב07 כי השתות יהרסון צדיק מה פעל אילו חזקיה וסיעתו נהרסין וכו' ובמהרש"ארחמי הרב עמ' קכה
כו ע"ב08 צדיק מה פעל, ורש"י - הקב"האביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' רי
כו ע"ב09 אילו חזקיה וסיעתו נהרסים צדיק מה פעלאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קפג
כו ע"ב10 השתות זה ביהמ"ק, על שם אבן השתייהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - קונטרס אור הנר עמ' ז
כו ע"ב10 השתות זה בית המקדש, השתות היינו הצדיקיםאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' כט, לב
כו ע"ב16 ממנו הושתת העולםבארות המים (תשסט) עמ' קמח
כו ע"ב16 תורה נקראת אבן שתיהבארות המים (תשסט) עמ' קמז
כו ע"ב17 היכא אשכחן צדיקי דאיקרו שתות וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קעז
כו ע"ב20 אמר רבי חנן למה נקרא שמה תושיה מפני שהיא מתשת כחו של אדםשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רעד, שטו, מס' שבועות אות רמב
כו ע"ב20 הפליא עצה הגדיל תושיה למה נקרא שמה תושיה וכו'תורה בציון עמ' תסז
כו ע"ב20 הפליא עצה הגדיל תושיהילקוט הגרשוני ח"ב
כו ע"ב20 הפליא עצה הגדיל תושיה, וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' סג
כו ע"ב20 למה נקרא שמה תושיה שמתשת כחובשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שנט, שפד, תריד
כו ע"ב20 למה נקרא תושיה שמתשת כחו של אדםשרגא המאיר על התורה עמ' קפח
כו ע"ב20 למה נקרא שמה תושיהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' ריט
כו ע"ב20 למה נקרא שמה תושיה וכו'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 61
כו ע"ב20 למה נקרא שמה תושיה לפי שמתשת כחו של אדםטיול בפרדס ח"א עמ' עה, רצט, תיד
כו ע"ב20 למה נקרא שמה תושיה מפני שהיא מתשת כחו של אדםאבני אש (אויש) מועדים עמ' שא
כו ע"ב20 למה נקרא שמה תושיה מפני שהיא מתשת כחו של אדםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' שט
כו ע"ב20 למה נקרא שמה תושיה מפני שהיא מתשת כחו של אדםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' שלח
כו ע"ב20 למה נקרא שמה תושיה מפני שהיא מתשת כחו של אדםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רל, רפה, שכה
כו ע"ב20 למה נקרא שמה תושיה מפני שהיא מתשת כחו של אדםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' יב, קפד, תנח
כו ע"ב20 למה נקרא שמה תושיה מפני שהיא מתשת כחו של אדםהר יראה מאמר יז
כו ע"ב20 למה נקרא שמה תושיה מפני שהיא מתשת כחו של אדםחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות יא
כו ע"ב20 למה נקרא שמה תושיה מפני שהיא מתשת כחו של אדםעקבי אבירים (תשסה) עמ' שלב
כו ע"ב20 למה נקרא שמה תושיה מפני שהיא מתשת כחו של אדםס' החיים (תשנג) עמ' לה, קה
כו ע"ב20 למה נקרא שמה תושיה מפני שהיא מתשת כחו של אדםשערי תשובה (עם שערי חיים) שער רביעי מאמר יא
כו ע"ב20 למה נקרא שמה תושיה מפני שהיא מתשת כחו של ארםשל"ה (תשנז) פרשת נשא אות ח, ראה אות י, שופטים אות לט
כו ע"ב20 למה נקרא שמה תושיה שמתשת כחו של אדםערבי נחל (תשסד) עמ' תו, תתב, תתה
כו ע"ב20 למה נקרא שמה תושיה שמתשת כחו של אדם וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' יד
כו ע"ב20 למה נקרא שמה תושיה שמתשת כחו של אדםנזר הקדש ח"ג עמ' תי
כו ע"ב20 למה נקרא שמה תושיה שמתשת כחו של אדםשערי תשובה שער ד אות יא
כו ע"ב20 למה נקרא שמה תושיהתורה וחיים (כלפון) עמ' שסח, שעד
כו ע"ב20 למה נקרא שמה תושיה, ומהרש"אבמי התורה עמ' קע
כו ע"ב20 למה נקרא תושיה שמתשת כח של אדםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תתמ
כו ע"ב20 למה נקראת התורה תושיהלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' שצה
כו ע"ב20 למה נקראת התורה תושיה מפני שהיא מתשת כוחו של אדםלחמי תודה דף צו ע"א, צז ע"ב, קנג ע"ב, קעה ע"ב
כו ע"ב20 למה נקראת התורה תושיה, שמתשת כוחו של אדםלב אליהו (תשלב) עמ' נב
כו ע"ב20 מפני מה נקרא תושיה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קפא, שדמ, תפג
כו ע"ב20 תושיהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קנו
כו ע"ב21 התורה מתשת כוחמבשרת ציון ח"ב עמ' שי
כו ע"ב21 התורה מתשת כוחו של אדםאבני אש (אויש) מועדים עמ' רסט
כו ע"ב21 התורה מתשת כוחו של אדם, ולכך נקראת תושיהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קמט
כו ע"ב21 התורה נקראת עוז ותושיהחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' ר
כו ע"ב21 התורה נקראת עוז ותושיהמשמיע שלום עמ' ר
כו ע"ב21 התורה נקראת עצה ותושיה, שמתשת וכו'לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' פד
כו ע"ב21 התורה נקראת תושיה שמתשת כחו של אדםדברי מנחם (היימליך) עמ' כא
כו ע"ב21 התורה נקראת תושיה שמתשת כוחו של אדםדרך חיים (תשלה) עמ' תרסב
כו ע"ב21 התורה נקראת תושיהחכמת התורה לך לך עמ' תרד
כו ע"ב21 התורה נקראת תושיה שמתשת כהו של אדםקב הישר (תשנט) ח"ב פרק עב עמ' שנט
כו ע"ב21 התורה נקראת תושיהרוח חיים (חיד"א) עמ' רלה
כו ע"ב21 מפני שהיא מתשת כחו של אדםדברי שמואל (תשנח) עמ' רסא
כו ע"ב21 מפני שהיא מתשת כחו של אדםראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ו אות ה
כו ע"ב21 מתשת כחו של אדםמי השלוח (תשסז) ח"א דף רכט
כו ע"ב21 שהיא מתשת כחומשיבת נפש עמ' סא
כו ע"ב21 תורה מתשת כוחו של אדםשם דרך - כתר תורה עמ' רט
כו ע"ב21 תורה מתשת כוחו של אדםאור לשמים (תשסג) עמ' קסז
כו ע"ב21 תורה מתשת כוחו של אדםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בחקותי ב
כו ע"ב21 תורה מתשת כוחו של אדםאמרי צדיקים (תשסה) עמ' פו
כו ע"ב21 תורה מתשת כוחו של אדםדעת חיים עמ' מ, מא
כו ע"ב21 תורה מתשת כוחו של אדםהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' פו
כו ע"ב21 תורה מתשת כוחו של אדםלקוטי שיחות חלק ל עמ' 209
כו ע"ב21 תורה מתשת כוחו של אדםמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' קלז
כו ע"ב21 תורה מתשת כוחו של אדםנחמד ונעים (תשסח) ויגש ד"ה ויגידו לו
כו ע"ב21 תורה מתשת כוחו של אדםפרדס המלך (תשסט) אות רסו, שמז, תקלא
כו ע"ב21 תורה מתשת כוחו של אדםשמועת יצחק - חז"ל אות מח
כו ע"ב21 תורה מתשת כוחו של אדםתאומי צביה עמ' פד, פה
כו ע"ב21 תורה מתשת כוחו של אדםתפארת משה עמ' רסד
כו ע"ב21 תורה מתשת כוחו של אדםאורות הקודש חלק ג צד
כו ע"ב21 תורה מתשת כוחו של אדםידי משה (תשמו) קהלת עמ' שעז
כו ע"ב21 תורה מתשת כוחוכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 10
כו ע"ב21 תורה מתשת כחו של אדםאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קצה
כו ע"ב21 תורה מתשת כחו של אדםדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רעז עמ' תק
כו ע"ב21 תורה מתשת כחו של אדםנועם אליעזר בראשית עמ' רל ע"א
כו ע"ב21 תורה מתשת כחו של אדםעבודת עבודה (תשסד) עמ' קנח
כו ע"ב21 תורה מתשת כחו של אדםצמח דוד (סקאליע) עמ' צג
כו ע"ב21 תורה מתשת כחו של אדםשמע יעקב (זיידא) עמ' קג
כו ע"ב21 תורה נקראת תושיה, שמתשת כוחו של אדםעטרת ישועה (תשסד) אות קל לשבועות
כו ע"ב21 תורת מתשת כוחו של אדםשפע חיים ח"ו עמ' קסט
כו ע"ב21 תושיה מפני שהוא מתשת כחו של אדםישראל קדושים עמ' 58
כו ע"ב21 תושיה מפני שהוא מתשת כחו של אדםפרי צדיק ר"ח אב אות א
כו ע"ב21 תושיה מפני שהיא מתשת כחו של אדםבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרסו
כו ע"ב21 תושיה שמתשת כוחו של אדםכתית למאור (פינסו) עמ' תטו
כו ע"ב21 תושיה שמתשת כהו של אדםתורת העולה ח"ג פרק ל, סז
כו ע"ב21 תושיה שמתשת כחו של אדםחכמת התורה תולדות עמ' תעב
כו ע"ב22 התורה ניתנה בחשאי מפני השטןגור אריה דברים פל"ד הערה 23
כו ע"ב22 שניתנה בחשאיבית ישי - דרשות עמ' עג
כו ע"ב22 תושיה שניתנה בחשאידברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' תא
כו ע"ב22 תורה ניתנה בחשאי מפני השטןמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' נא
כו ע"ב23 תושיה דברים של תוהו שהעולם משותת עליהםנחלה לישראל (תשעא) עמ' קמב
כו ע"ב23 תושיה דברים של תוהו שהעולם משותת עליהםפרי צדיק ויצא אות ב, דברים אות יד
כו ע"ב25 מחשבה מועלת לד"תמטר השמים (תשנז) עמ' לג
כו ע"ב25 מחשבה מועלתאיש מבין ח"א דף סד ע"ב
כו ע"ב25 מחשבה מועלתתורת מנחם ח"ב עמ' 215
כו ע"ב25 מחשבה מועלת אפי' בד"ת, רש"י - שאומר עד יום פלוני אסייםלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' סט
כו ע"ב25 מחשבה מועלת אפי' לד"ת ורש"ידברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' קטז ע"א
כו ע"ב25 מחשבה מועלת אפילו לד"תאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' טז
כו ע"ב25 מחשבה מועלת אפילו לד"תמראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' קז, קעד
כו ע"ב25 מחשבה מועלת אפילו לד"תמראה יחזקאל (תשסד) עמ' שנו, תקצ
כו ע"ב25 מחשבה מועלת אפילו לד"תמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רסח
כו ע"ב25 מחשבה מועלת אפילו לד"תתורת יחיאל בראשית עמ' תכד
כו ע"ב25 מחשבה מועלת אפילו לד"תהמאור שבתורה (לסין)
כו ע"ב25 מחשבה מועלת אפילו לד"תמי מרום ח"ב עמ' קצח
כו ע"ב25 מחשבה מועלת אפילו לד"ת, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' רמט
כו ע"ב25 מחשבה מועלת אפילו לדברי תורההכנה דרבה (תשסט) עמ' י
כו ע"ב25 מחשבה מועלת אפילו לדברי תורהאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כה אות א
כו ע"ב25 מחשבה מועלת אפילו לדברי תורהאמרי פנחס השלם - שער עבודת ה' סי' נה
כו ע"ב25 מחשבה מועלת אפילו לדברי תורהאש דת (אסאד) עמ' רמב
כו ע"ב25 מחשבה מועלת אפילו לדברי תורההמוסר והדעת בראשית עמ' קנז
כו ע"ב25 מחשבה מועלת אפילו לדברי תורההתרגשות הלב (תשסט) עמ' רא
כו ע"ב25 מחשבה מועלת אפילו לדברי תורהלחמי תודה פתיחה דף ב ע"ב
כו ע"ב25 מחשבה מועלת אפילו לדברי תורהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' ערה
כו ע"ב25 מחשבה מועלת אפילו לדברי תורהמצווה ועושה ח"א עמ' תצ
כו ע"ב25 מחשבה מועלת אפילו לדברי תורהצדקת הצדיק סי' קמ
כו ע"ב25 מחשבה מועלת אפילו לדברי תורהצמח דוד (סקאליע) עמ' קמד
כו ע"ב25 מחשבה מועלת אפילו לדברי תורהתפארת צבי ויקרא עמ' נ
כו ע"ב25 מחשבה מועלת אפילו לדברי תורהתפארת צבי שמות עמ' קנו
כו ע"ב25 מחשבה מועלת אפילו לדברי תורהדרך חיים (תשלה) עמ' תטו
כו ע"ב25 מחשבה מועלת אפילו לדברי תורהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לג ע"א
כו ע"ב25 מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה, רש"י - מחשבה שאדם מחשב כך וכך אעשה וכו' שאין מחשבתו מתקיימתנועם אלימלך (תשסא) עמ' קכח
כו ע"ב25 מחשבה מועלת בדברי תורהחוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קעז
כו ע"ב25 מחשבה מועלת וכו'שנות ימין דף קעא ע"ג
כו ע"ב25 מחשבה מועלת לד"תשער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' ז, ח"ב עמ' יב, ריג, שפד
כו ע"ב25 מחשבה מועלת לדברי תורהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רצג
כו ע"ב25 מחשבה מועלת לדברי תורהדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' קפח
כו ע"ב25 מחשבה מועלת לדברי תורהדרכי ציון עמ' צג, קטז
כו ע"ב25 מחשבה מועלת לדברי תורהשרגא המאיר על התורה עמ' תלו
כו ע"ב25 מחשבה מועלת לדברי תורה ורש"י שםמנחם ציון (תשסד) עמ' קע
כו ע"ב25 מחשבה מועלת לדברי תורהשפע חיים ח"ו עמ' יח, קסג
כו ע"ב27 אם עסוקין לשמה אינה מועלת וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קלד
כו ע"ב28 ועצת ה' היא תקום - עצה שיש בה דבר ה' - היא תקום לעולםחוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפג
כו ע"ב29 עצה שיש בה דבר ה' היא תקוםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' עד
כו ע"ב30 בעינן הכרזה בגזלן דרבנןשל"ה (תשנז) פרשת כי תשא אות יח
כו ע"ב37 אוכלי דבר אחר פסולים לעדות רש"י ותוס'קרן פני משה ח"א עמ' קצז
כו ע"ב37 אוכלי דבר אחר פסולין לעדותנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לז אות ד
כו ע"ב39 אמר רב נחמן החשוד על העריותצדקה חיים דף כב ע"א [עה ע"ב]
כו ע"ב40 ארבעים בכתפיה וכשרכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קא
כו ע"ב43 אדם מעיד על א"א, כדי שישתמש לאח"מ במים גנוביםלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קמא
כו ע"ב46 הנהו קבוראי דקבור נפשא ביו"ט ראשון של עצרתדובר צדק עמ' 138
כו ע"ב46 הנהו קבוראי דקבור נפשא וכו' סברי מצוה קא עבדיס' הזכרונות (אבוהב) עמ' לו
כו ע"ב49 כפרה קא עבדי לן רבנןתקנת השבין סי' י (עמ' 79), צדקת הצדיק סי' קכח
כו ע"ב רש"י - מחשבה שאדם מחשב כך וכך אעשה מועלת להשבית הדבר אפילו לדבר תורהתפארת צבי ויקרא עמ' נ
כו ע"ב רש"י - אדם האומר שילמוד כך וכך דפים, אזי בודאי אי אפשר שיקיים את דבריוצמח דוד (סקאליע) עמ' קמד
כו ע"ב רש"י - אינם גמירי בדינאגור אריה דברים פט"ז הערה 99
כו ע"ב רש"י - מחשבה שאדם מחשב כך וכך אעשה כך וכך תעלה בידי מועלת להשבית הדבר שאין מחשבתו מתקיימת אפילו לדבר תורהתפארת צבי שמות עמ' קנו
כז ע"א01 עד זומם אביי אמר למפרע הוא נפסלדרשות הצל"ח השלם עמ' רס
כז ע"א01 עד זומם אביי אמר למפרע הוא נפסל וכו' והלכתא כוותיה דאביי ביע"ל קג"םשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תעט
כז ע"א01 עד זומם וכו' מכאן ולהבא הוא נפסלמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף יב ע"ב
כז ע"א05 אל תשת רשע עדעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קעח
כז ע"א05 רשע פסול לעדותדרשות מהר"ם בנעט עמ' מב
כז ע"א17 מומר אוכל נבלות להכעיס רבא אמר כשר וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' רסה
כז ע"א17 מומר להכעיס עדותו כשרה, מומר לתיאבון עדותו פסולההיהדות הלאומית עמ' 67
כז ע"א37 בין אדם לחבירו הוא גם רע לשמיםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' מז
כז ע"א תוס' ד"ה אין לך בו אלא חידושולב המשפט ח"ב שיעור כו [הלכה]
כז ע"א תוס' ד"ה דאסהידולב המשפט ח"ב שיעור כו [הלכה]
כז ע"ב24 קם בר חמא נשקיה אכרעיה וקבליה לכרגיה דכולי שניהאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שלז
כז ע"ב25 וקבליה לכרגיהחדוותא דשמעתתא ח"ב קונטרס כנהר שלום אות יז
כז ע"ב34 האוהב והשונא וכו'ברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קז ע"ד [תב ע"א ד"ה וכדי]
כז ע"ב34 האוהב והשונא וכו' אמרו לו לא נחשדו ישראל על כךלב המשפט ח"ב שיעור לא [הלכה]
כז ע"ב34 האוהב והשונא וכו' שונא כל שלא דיבר עמו שלשה ימים באיבה וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רנח
כז ע"ב34 רי"א האוהב והשונא פסולמערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קכו דף רסג ע"ג
כז ע"ב34 שונא פסול לעדותמצווה ועושה ח"ב עמ' רצה
כז ע"ב35 שונא - כל שלא דיבר עמו ג' ימים באיבהרוח נכון עמ' שעו
כז ע"ב35 שונא כל שלא דיבר עמו שלשה ימים באיבהתורת הרבי רבי זושא סי' קט
כז ע"ב37 לא יומתו אבות על בנים וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תלו
כז ע"ב37 לא יומתו אבות על בנים מה ת"לרנת יצחק - פרק חלק עמ' קכח
כז ע"ב37 לא יומתו אבות על בנים מה תלמוד לומר, אם ללמד שלא יומתוקול יעקב (שאול) דף כה ע"ג
כז ע"ב40 איש בחטאו ימותוגור אריה שמות פ"כ הערה 127
כז ע"ב41 לא יומתו אבות בעדות בניםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרנב, תרנד
כז ע"ב41 לא יומתו אבות על בנים בעדות בניםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תצד
כז ע"ב41 לא יומתו אבות על בנים בעדות בנים וכו'תורה בציון עמ' תקכב
כז ע"ב42 ובנים לא יומתו וכו' כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהםנועם הברכה עמ' יז
כז ע"ב43 ובנים לא יומתו על אבות והא כתיב פוקד עון אבות על בנים וכו'חמודי צבי מועדים עמ' קצז, רלח, רפד
כז ע"ב43 ובנים בעון אבות לא והכתיב פוקד עון אבות על בנים התם כשאוחזין מעשה אבותיהן בידיהןשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כ אות כא
כז ע"ב43 והכתיב פוקד עון אבות וגו', התם כשאוחזין מעשה אבותיהן בידיהןאור ישראל (תרס) דף מט ע"ב
כז ע"ב43 והכתיב פוקד עון אבות על בנים התם כשאוחזין מעשה אבותיהן בידיהןדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קנב
כז ע"ב43 ורמינהו פוקד עווןתורת חיים (קאסוב) עמ' קצו
כז ע"ב43 כתיב פוקד עון אבות וכתיב לא יומתו אבות על בנים, כשאחוזין מעשה אבותיהםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקפו
כז ע"ב43 כתיב פוקד עון אבות על בניםלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רצד
כז ע"ב43 כתיב פוקד עון אבות על בנים וכו', כאן כשאוחזין מעשי אבותיהן בידיהן וכו'דרשות שמן רוקח עמ' קנא, קצט
כז ע"ב43 עד ד' דורותאגרות הראיה חלק א שכ
כז ע"ב43 פוקד עוון אבות וכו' כשאוחזין מעשה אבותיהם וכו'אור ישראל סי' לא
כז ע"ב43 פוקד עוון אבות על בנים כשאוחזים מעשה אבותיהםמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 7 עמ' קפב
כז ע"ב43 פוקד עון אבות - כשאוחזין מעשה אבותיהןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קסד ע"א
כז ע"ב43 פוקד עון אבות וכו' כשאוחזין מעשה אבותיהןדברי סופרים סי' ט (עמ' 7)
כז ע"ב43 פוקד עון אבות על בנים כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהםשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קסז
כז ע"ב43 פוקד עון אבות על בנים כשאוחזין מעשה אבותיהן בידיהןרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' יח, ריג
כז ע"ב43 פוקד עון אבות על בנים, כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהםשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות סג
כז ע"ב43 פוקד עון אבות על בנים, כשאוחזין מעשה אבותיהן בידיהןאפיקי יהודה (תשנט) עמ' רב
כז ע"ב44 באוחזים מעשי אבותיהם בידיהםמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' רמד
כז ע"ב44 באוחזין מעשה אבותיהם בידיהםבית ישי - דרשות עמ' קעב
כז ע"ב44 באוחזין מעשה אבותיהם בידיהםנזר הקדש ח"א עמ' תנד, ח"ב עמ' קלה
כז ע"ב44 באוחזין מעשה אבותיהםהמאור שבתורה (לסין)
כז ע"ב44 באוחזין מעשה אבותיהן בידיהןאמרי נפתלי ח"א עמ' קיד
כז ע"ב44 באוחזין מעשה אבותיהם בידיהםדרשות מהר"ם בנעט עמ' רג
כז ע"ב44 כשאוחזים מעשה אבותיהם בידיהםמרפא לשון עמ' רלט
כז ע"ב44 כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהםפנים יפות על תהלים עמ' שסט
כז ע"ב44 כשאוחזין מעשה אבותיהן בידיהןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שיב
כז ע"ב44 לא נאמר לא יומתו אלא כשאין אוחזין מעשה אבותיהם בידיהםגור אריה דברים פ"ט אות ה
כז ע"ב50 וכשלו איש באחיו איש בעון אחיו וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שכד
כז ע"ב50 וכשלו איש באחיושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שעג
כז ע"ב50 וכשלו איש באחיושערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' לט, מה
כז ע"ב50 וכשלו איש באחיושערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' מ
כז ע"ב50 וכשלו איש בעון אחיוואני תמיד עמך עמ' תמח
כז ע"ב50 וכשלו איש באחיו איש בעון אחיואיש אמונים דף מב ע"ב
כז ע"ב50 וכשלו איש באחיו איש בעון אחיו מלמד שכולן ערבים זה בזהס' הזכרונות (אבוהב) עמ' שו
כז ע"ב50 וכשלו איש באחיו בעוון אחיופירוש המכבי דברים עמ' קעז
כז ע"ב50 וכשלו איש באחיו בעון אחיוצפנת פענח (תשסו) עמ' קכה
כז ע"ב50 וכשלו איש באחיו איש בעון אחיואוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' יב, מט
כז ע"ב50 וכשלו איש באחיו איש בעון אחיו, מלמד שכולן ערבים זה בזהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תיח, דברים עמ' תתסח-תתע, יהושע-שמואל עמ' עח
כז ע"ב50 וכשלו איש באחיו, ומהרש"אבית ישי - דרשות עמ' קכא
כז ע"ב50 ולא והכתיב וכשלו איש באחיוצוף דבש (לוין) מאמר ו
כז ע"ב51 איש בעון חבירועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשסב
כז ע"ב51 ישראל ערבים זה בזהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צ
כז ע"ב51 ישראל ערבים זה לזהחקל יצחק (תשסג) עמ' תקס
כז ע"ב51 כולן ערבים זה בזה וכו' שהיה להם למחותפירוש המכבי שמות עמ' קנז
כז ע"ב51 כולן ערבין זה בזהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קיב
כז ע"ב51 כולן ערבין זה בזהטוב טעם ויקרא עמ' קמח, במדבר עמ' עז, דברים עמ' קנד
כז ע"ב51 ישראל ערבין זה בזהגור אריה ויקרא פכ"ה הערה 215, במדבר פל"ב הערה 21
כז ע"ב51 כל ישראל ערבים זה בזהלקוטי שיחות חלק ל עמ' 217
כז ע"ב51 כל ישראל ערבים זה בזהנחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות כא
כז ע"ב51 כל ישראל ערבים זה בזהעמוד העבודה (תשעג) דרוש האהבה והיראה ו, ח
כז ע"ב51 כל ישראל ערבים זה בזהעמוד העבודה (תשעג) דרוש המחשבה לב, לקוטי אמרים לא
כז ע"ב51 כל ישראל ערבים זה בזהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קנד, קצב
כז ע"ב51 כל ישראל ערבים זה בזהתורה בציון עמ' ריב
כז ע"ב51 כל ישראל ערבים זה בזהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 422
כז ע"ב51 כל ישראל ערבים זה לזהאמרי אש (טאוב) עמ' ש
כז ע"ב51 כל ישראל ערבים זה לזהישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' י
כז ע"ב51 כל ישראל ערבים זה לזהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קס
כז ע"ב51 כל ישראל ערבים זה לזהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' רמב, פניני חסידות משפטים יז, פנחס כט
כז ע"ב51 כל ישראל ערבים זה לזהפרדס המלך (תשסט) אות רלב
כז ע"ב51 כל ישראל ערביםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 255
כז ע"ב51 כל ישראל ערביןתורת חיים (קאסוב) עמ' קסו
כז ע"ב51 כל ישראל ערביןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' פא
כז ע"ב51 כל ישראל ערבין זב"זחיים וחסד סי' תקא
כז ע"ב51 כל ישראל ערבין זה בזהדרשות הצל"ח השלם עמ' רצט
כז ע"ב51 מלמד שכולן ערבים זה בזהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' ריד
כז ע"ב51 מלמד שכולן ערבים זה לזהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רכז
כז ע"ב51 מלמד שכולן ערבין זה בזהשערי תשובה שער ג אות עב, קצה, אגה"ת אות ב
כז ע"ב51 מלמד שכל ישראל ערבים זה בזהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 430, 453
כז ע"ב51 ערבות נפקא לן מקרא וכו'פחד יצחק פסח מאמר סג
כז ע"ב51 ערבים זל"זתורת מנחם חלק לא עמ' 140
כז ע"ב51 שכולם ערבים זה בזהדרשות שבט הלוי עמ' עב
כז ע"ב51 שכולן ערבים זה בזהקהלת משה (תשסב) עמ' קנט
כז ע"ב51 שכולן ערבין זה בזהמחשבת מוסר ח"ב עמ' קעו
כז ע"ב51 שכל ישראל ערבים זה בזהעת לעשות חלק א כלל ח שאלה עג
כז ע"ב52 שהיה בידם למחותאגודת אזוב (יעבץ) דף צד ע"א וע"ג
כז ע"ב רש"י - חד לדיין רבדיין מורו רבנן לר"י דשונא פסול לדון וכו' אלא בעדות פליגיצפנת פענח (תשסו) עמ' רנח
כח ע"א לא יומתו וגו'בנין אפרים עמ' י, יד [הלכה]
כח ע"א אשכחנא קרובי האב קרובי האם מנלןאור אברהם שמות עמ' רפב
כח ע"א רב סבר שלישי בראשון פסולבנין שאול עמ' קפז
כח ע"א אין הקרובים פסולין לעדות אלא עד שלש דרגותגור אריה במדבר פי"ב הערה 31
כח ע"א תוס' ד"ה רבמפניני הרב עמ' שמז
כח ע"ב אשה כבעלהנפש הרב עמ' מא
כח ע"ב אקרובי דעתיהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' צה
כט ע"א03 אנן מייתינן איגרתאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קעא
כט ע"א10 והוא לא אויב לוברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קז ע"ד [תב ע"א ד"ה ובגמרא]
כט ע"א15 ב' ת"ח ששונאין זא"ז וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' ק
כט ע"א15 לשני ת"ח ששונאיןהכתב והקבלה במדבר פל"ה פסוק כג
כט ע"א15 שני ת"ח ששונאיםשפת אמת - אלה מסעי עמ' 12
כט ע"א16 כיצד בודקין את העדיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשעב
כט ע"א24 גדול שבדיינים אומר איש פלוני אתה זכאיחכמת התורה וארא עמ' תצב
כט ע"א25 ומניין לכשיצא וכו' על זה נאמר לא תלך רכיל בעמךשל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות יד
כט ע"א25 לכשיצא לא יאמר אני מזכה וחביריי מחייבים אבל מה אעשה שחביריי רבו עלי וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות מא
כט ע"א27 היכי אמרינןהמאור שבתורה (לסין)
כט ע"א27 כיצד מאיימין על העדים כו'תורת אביגדור ח"א עמ' פג
כט ע"א31 שב שני הוי מותנא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שח
כט ע"א31 שבע שנים הוי כפנא ועל פתחא דאומנא לא חליףנצח ישראל (הרטמן) עמ' צה
כט ע"א31 שבע שנין הוה כפנאדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קמג
כט ע"א32 איש בלי שניה לא שכיבאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 83
כט ע"א33 סהדי שיקרא אאוגרייהו זילימדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' סו, סז, ח"ב עמ' נה
כט ע"א33 סהדי שיקרא אאוגרייהו זילארב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שעה
כט ע"א33 סהדי שיקרי אאוגרייהו זיליחשבון הנפש (תשעה) עמ' קג {מאיסות השקרנים אפילו בעיני אלו שנהנין מהן}
כט ע"א33 סהדי שקרי אאוגרייהו זיליאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' קלו
כט ע"א33 סהדי שקרי אאוגרייהו זיליהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' ע
כט ע"א33 סהדי שקרי אאוגרייהו זילילהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קט
כט ע"א33 סהדי שקרי אאוגרייהו זילילהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' סח, קלה
כט ע"א33 סהדי שקרי אאוגרייהו זילימחשבת מוסר ח"ב עמ' תצב
כט ע"א33 סהדי שקרי אאוגרייהו זיליתורת אביגדור ח"ג עמ' קפב
כט ע"א33 סהדי שקרי אאוגרייהו זיליאגרות הראיה חלק א רעד
כט ע"א36 אתם עדיעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קכט
כט ע"א36 צריך שיאמר אתם עידי, ובדיני טענת השטאהאבן שהם (וינמן) עמ' שט [הלכה]
כט ע"א42 אין טוענין למסיתאגרא דכלה ח"ב עמ' י
כט ע"א42 אין טוענין למסיתאהל אברהם (תשסג) עמ' ע
כט ע"א42 אין טוענין למסיתאור יחזקאל - מכתבים עמ' ז
כט ע"א42 אין טוענין למסיתבמי התורה עמ' שלד
כט ע"א42 אין טוענין למסיתלקט אמרי קודש - במדבר עמ' סה
כט ע"א42 אין טוענין למסיתמחשבת מוסר ח"ב עמ' קפה
כט ע"א42 אין טוענין למסיתנזר הקדש ח"א עמ' שעב, שעג
כט ע"א42 אין טוענין למסיתנתיב התשובה עמ' קכג הערה 26
כט ע"א42 אין טוענין למסיתעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שלו
כט ע"א42 אין טוענין למסיתקשוטי כלה (תשסג) עמ' כ
כט ע"א42 אין טוענין למסית וכו'תורת העולה ח"ג פרק סט
כט ע"א42 אין טוענין למסיתאור יהל ח"א עמ' לב
כט ע"א42 אין טוענין למסיתבינה לעתים (תשנד) דרוש כב עמ' קסא
כט ע"א42 אין טוענין למסיתחכמת התורה בראשית עמ' קצ, רלו, רמד, רס, רסט, רפב, רצ, רחצ, שא, שג, שמו, שנ, שנג, תנה, תעא,
כט ע"א42 אין טוענין למסית, מנחש, מאי היה לו לטעון דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעיןערבי נחל (תשסד) עמ' תכה
כט ע"א42 אין מהפכין בזכותו של מסיתמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' שט
כט ע"א42 במסית נצטוו שלא לבקש לו זכותערבי נחל (תשסד) עמ' תכה
כט ע"א42 ואין טוענים למסיתנחל חיים סי' ב אות א
כט ע"א42 ואין טוענין למסיתחמשה מאמרות (תשסט) - משיב מפני הכבוד ד"ה ועתה אשוב
כט ע"א42 ואין טוענין למסית וכו'אשר ליהודה עמ' ה
כט ע"א42 ואין טוענין למסית וכו' לא תחמוללקוטי שיחות חי"ט עמ' 488
כט ע"א46 מניין שאין טוענין למסית מנחש הקדמונישל"ה (תשנז) פרשת כי תשא אות יא, ראה אות ג
כט ע"א46 מנין שאין טוענין למסית מנחש הקדמונימחשבת מוסר ח"א עמ' קז, קכב, קלט
כט ע"א46 מנין שאין טוענין למסית מנחש הקדמוני וכו'לחמי תודה דף רמז ע"ב
כט ע"א46 מנין שאין טוענין למסית מנחש הקדמוני וכו'משנה למלך (תשסח) עמ' ח
כט ע"א46 מנין שאין טוענין למסית מנחש הקדמוני וכו' מאי הול"ל דברי הרב ודברי התלמוד דברי מי שומעיןדברי יונה עמ' שז
כט ע"א46 מנין שאין טוענין למסית מנחש הקדמוני מאי הול"ל דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעיןקומץ המנחה (צונץ) דרוש סו אות ח, דרוש קעז אות ב
כט ע"א46 מנין שאין טוענין למסיתילקוט הגרשוני ח"ב
כט ע"א46 מנין שאין טוענין למסיתילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קנד
כט ע"א46 מנין שאין טוענין למסית, תוס'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שנא
כט ע"א47 היה לו לנחש לטעון וכו' דברי הרב ודברי התלמיד וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קסג, שמות עמ' קלד
כט ע"א47 הנחש היה יכול לטעון ולפטור את עצמו מן הדין, משום דדברי הרב וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תצג
כט ע"א47 הנחש היה לו לטעון דברי הרבחכמת התורה וירא עמ' צד
כט ע"א47 הרבה טענות היה לו לנחש לטעון וכו' דברי מי שומעין דברי הרב שומעיןרישומי דברים עמ' יא
כט ע"א48 נחש היה יכול לטעון דברי הרב וכו'תבואת יקב (פרידמן) עמ' מה
כט ע"א49 דברי הרב ודברי התלמידחכמת התורה תולדות עמ' רפב, רפד
כט ע"א49 דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעיןבאר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש ד אות ו
כט ע"א49 דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין ותוס' ד"ה דבריטל חיים (פרידלנדר) עמ' שה
כט ע"א49 דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעיןגור אריה במדבר פט"ז אות ו
כט ע"א49 דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעיןחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - פסחים ד, נוסח התפלה אות כט
כט ע"א49 דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעיןקשוטי כלה ח"ח אות קנד
כט ע"א49 דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעיןשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות י ס"ק יג
כט ע"א50 אדם הראשון הוסיף לה אף הנגיעהחכמת התורה בראשית עמ' רכא, רכט, רנו, רנח, רעג, רצט, שיג
כט ע"א50 אמר חזקיה מניין שכל המוסיף גורע שנאמר אמר אלהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בושל"ה (תשנז) - מס' תענית אות ר בהגה"ה
כט ע"א50 אמר חזקיה מנין שכל המוסיף גורע, שנאמר אמר אלקים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בודעת תורה שמות עמ' קסה
כט ע"א50 אמר חזקיהו מנין שכל המוסיף גורע כו', ברש"י, במהרש"א, בהגהות הרש"שמכמני אשר עמ' קכד
כט ע"א50 אמר חזקיהו מנין שכל המוסיף גורעשבט מוסר עמ' צו
כט ע"א50 כל המוסיף גורעקרן פני משה ח"א עמ' קמ
כט ע"א50 כל המוסיף גורעאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רפה
כט ע"א50 כל המוסיף גורעגור אריה שמות פט"ו הערה 170, שמות פי"ט הערה 114
כט ע"א50 כל המוסיף גורעדברי הרב עמ' קה
כט ע"א50 כל המוסיף גורעהמאור הגדול (גר"א) עמ' רב
כט ע"א50 כל המוסיף גורעהר יראה מאמר ס
כט ע"א50 כל המוסיף גורעחכמת התורה בא עמ' קלב
כט ע"א50 כל המוסיף גורעחכמת התורה שמיני עמ' רו
כט ע"א50 כל המוסיף גורעמגלה עמוקות (תשסח) אופן קלז
כט ע"א50 כל המוסיף גורענזר הקדש ח"א עמ' שמח
כט ע"א50 כל המוסיף גורענחל חיים סי' א אות ב, כד
כט ע"א50 כל המוסיף גורענטריקן (תשעד) עמ' קג
כט ע"א50 כל המוסיף גורעפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רעו
כט ע"א50 כל המוסיף גורעפרדס המלך (תשסט) אות מ
כט ע"א50 כל המוסיף גורעצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שמז, שפד
כט ע"א50 כל המוסיף גורעקרבן מנחה (תשעד) עמ' שלג
כט ע"א50 כל המוסיף גורעראשית דעת (אטון) עמ' רצה
כט ע"א50 כל המוסיף גורעשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קכב
כט ע"א50 כל המוסיף גורעתורת העולה ח"ג פרק סט
כט ע"א50 כל המוסיף גורע וכו'ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קסב
כט ע"א50 כל המוסיף גורע שנאמר וכו' ולא תגעו בומכתב מאליהו ח"ב עמ' 142
כט ע"א50 כל המוסיף גורע שנאמר כו' ולא תגעו בו (ורש"י - הקב"ה לא הזהירם על הנגיעה וכו')תורת מנחם ח"ג עמ' 223, חי"ז עמ' 17, 19
כט ע"א50 כל המוסיף גורעבני יששכר ח"ב דף קל ע"א
כט ע"א50 כל המוסיף גורעדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תמה
כט ע"א50 כל המוסיף גורעערפילי טוהר ק
כט ע"א50 כל המוסיף גורעשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 71
כט ע"א50 כל המוסיף גורעשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קלב
כט ע"א50 מניין שכל המוסיף גורע וכו'אש דת (אסאד) עמ' רנא
כט ע"א50 מניין שכל המוסיף גורע וכו' 'אמתים' וכו' 'עשתי עשרה'נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף יז ע"ד
כט ע"א50 מניין שכל המוסיף גורע וכו' עשתי עשרה יריעות, דל עיי"ן מהכא הוו להו שתים עשרה (רש"י)נועם אלימלך (תשסא) עמ' סז
כט ע"א50 מניין שכל המוסיף גורעאוזן שמואל דף ל ע"א
כט ע"א50 מנין שכל המוסיף גורעמחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 160)
כט ע"א50 מנין שכל המוסיף גורעמחשבת מוסר ח"ב עמ' שדמ
כט ע"א50 מנין שכל המוסיף גורערב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קפא
כט ע"א50 מנין שכל המוסיף גורעשני המאורות (תשסח) עמ' ג
כט ע"א50 מנין שכל המוסיף גורע וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' רב
כט ע"א50 מנין שכל המוסיף גורעקול ששון (גולדברג) אות ה
כט ע"א50 מנין שכל המוסיף גורע, שנאמר אמר אלקים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בומחשבת מוסר ח"א עמ' פ, קא, קיג
כט ע"א50 מנלן דכל המוסיף גורע וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרו, תתע
כט ע"א50 שכל המוסיף גורעלקוטי שיחות ח"ב עמ' 584, חט"ו עמ' 491
כט ע"א50 שכל המוסיף גורעשל"ה (תשנז) פרשת בראשית אות ו בהגה"ה
כט ע"א50 לפי שהוסיפה על הצווי ואמרה שהיא מזהרת על הנגיעהשער המלך (תשנז) עמ' רפז
כט ע"א51 נגיעהנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כב אות יח
כט ע"א רש"י - הנחש דחף את חוה ולא מתהחכמת התורה בראשית עמ' שד
כט ע"א רש"י - שונא פסול לדין דלא חזי ליה זכותאקומץ המנחה (צונץ) דרוש קכה אות א
כט ע"א תוס' - ענשו של נחש היה בשביל שגרם לחטא האדםגור אריה בראשית פ"ג אות כ
כט ע"א תוס' ד"ה דברימשנת חיים במדבר עמ' תמו
כט ע"א רי"ףברכת שלמה חו"מ עמ' מד [הלכה]
כט ע"א מהרש"א - מה הרבה טענות היה לנחשקומץ המנחה (צונץ) דרוש סו אות ח
כט ע"א מהרש"א - על הגמ' הרבה טענות היה לו לנחש לטעון וכד, הלא אין לו אלא טענה אחתלחמי תודה דף רמז ע"ב
כט ע"ב03 כל מילי דכדי לא דכירי אינשיתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קח
כט ע"ב16 דהוי קרי ליה קב רשומאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' פח
כט ע"ב18 אדם עשוי שלא להשביע את עצמוגור אריה דברים פט"ז הערה 94
כט ע"ב19 ההוא דהוו קרו ליה עכברא דשכיב אדינריחכמה ומוסר ח"א עמ' רו
כט ע"ב19 ההוא דהוו קרו ליה עכברא דשכיב אדינרישל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תה, תמח
כט ע"ב20 עכברא דשכיב אדינריאדיר במרום ח"ב פ' קכה, קכז
כט ע"ב20 עכברא דשכיב אדינריאור חדש (הרטמן) פ"א אות 373, 445, 448, 370-371
כט ע"ב20 עכברא דשכיב אדינרישער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' קעו
כט ע"ב20 עכברא דשכיב אדינרישער החצר (תשעב) סי' קו
כט ע"ב20 עכברא דשכיב אדינריתאומי צביה עמ' שכו
כט ע"ב30 כבר הורה זקן, הרי"ף שםברכת שלמה חו"מ עמ' מא, מד [הלכה]
כט ע"ב32 בפני שלשה ולא קנו מידומפניני הרב עמ' רעט {שטר מעשה ב"ד א"צ דעת המתחייב}
כט ע"ב35 הא אודיתא זימנין כו' עד דאמר להו הוו עלי דייניברכת שלמה חו"מ עמ' מט [הלכה]
כט ע"ב40 עד דקבעי דוכתא ומזמני לי', בנמוק"י שםברכת שלמה חו"מ עמ' מח [הלכה]
כט ע"ב תוס' ד"ה כךמפניני הרב עמ' רפא
כט ע"ב מאיריברכת שלמה חו"מ עמ' מג [הלכה]
ל ע"א08 שנים שדנו דיניהם דיןמשיבת נפש עמ' קסג
ל ע"א13 ראיתי אביכם שהטמיןאבן שהם (וינמן) עמ' סב [הלכה]
ל ע"א19 הרי שהיה מצטער על מעותבן אברהם דף קיז ע"ד
ל ע"א19 הרי שהיה מצטער על מעות מע"ש וכו'שבט מישראל (פרידמן) עמ' ע
ל ע"א19 הרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביוצדקה חיים דף צז ע"ב [שמג ע"ב]
ל ע"א19 הרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביו וכו'שבט מישראל (פרידמן) עמ' סד
ל ע"א19 בעל החלומותס' העיקרים (מישור) עמ' ש
ל ע"א21 דברי חלומות לא מעלין ולא מורידיןשבט מישראל (פרידמן) עמ' סב
ל ע"א21 דברי חלומות לא מעלין ולא מורידיןמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 2 עמ' יא
ל ע"א22 מכתב היכי כתבי וכו'דברי יונה עמ' רל, רנו, רס, שיח
ל ע"א33 גמרו את הדין היו מכניסין אותןלב המשפט ח"א שיעור יז [הלכה]
ל ע"א34 בע"ד התם קיימיןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רכו
ל ע"א35 עדות מיוחדתדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' פח
ל ע"א37 עדות א"צ לאומרה יחדאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קא
ל ע"א38 כך הוא מנהגם של דיינין וכו' מוציאים אותם לחוץ ונושאין ונותנין בדבר וכו'ראשית חכמה (תשמד) - דינין פרק סד
ל ע"א רש"י ד"ה אימאדרכי חושן עמ' קז [הלכה]
ל ע"ב גברא אגברא קא רמיתשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קמה
ל ע"ב הודאה אחר הודאה הודאה אחר הלואה מצטרפילב המשפט ח"ב שיעור כב [הלכה]
ל ע"ב אבל אחד אומר מנה שחור ואחד אומר מנה לבן אין מצטרפיןשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תמח
ל ע"ב אחד אומר בסייף הרגו וא' אומר בארירין הרגו אין זה נכון, וברש"ירנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רלג, רמב
ל ע"ב תוס' חכמי אנגליאלקוטי שיחות חכ"א עמ' 476
ל ע"ב שלטי גבורים, בענין שבועה להכחיש עד צירוףברכת שלמה חו"מ עמ' נ [הלכה]
לא ע"א07 אמר רבי שמעון בן אלעזר לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על שתי כיתי עדים שאחת אומרת מאתיים ואחת אומרת מנהלב המשפט ח"ב שיעור יג [הלכה]
לא ע"א10 בכלל מאתים מנהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רג
לא ע"א13 חבית של יין ושל שמןמפניני הרב עמ' תכ
לא ע"א19 אחד אומר בדיוטא העליונה ואחד אומר בדיוטא התחתונה, וברש"י שם ד"ה וצירף עדותןלב המשפט ח"ב שיעור יד [הלכה]
לא ע"א23 מנין לדיין לכשיצא שלא יאמר אני מזכה וחברי מחייבים וכו' לא תלך רכיל בעמךאורחות צדיקים שער לה"ר עמ' קמז
לא ע"א23 מנין לדיין שלא יאמר אני מזכה וחבירי מחייבין וכו' לא תלך רכילראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יג אות לז
לא ע"א26 הולך רכיל מגלה סודמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנו
לא ע"א27 גלי מילתא דאיתמר בי מדרשא וכו'שערי הישיבה ח"ב עמ' רנט
לא ע"א27 ההוא תלמידאמורשה - שיחות למועדים עמ' רסח
לא ע"א27 ההוא תלמידא דגלי מילתא וכו' בתר כ"ב שנין וכו' דין גלי רזיאראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יג אות מה
לא ע"א27 ההוא תלמידא דנפיק עליה קלא דגלי מילתא דאיתמר בי מדרשא בתר עשרין ותרתין שנין, אפקיה רב אמי מבי מדרשאשם דרך - הישר והטוב עמ' קכא
לא ע"א27 מעשה בתלמיד אחד שגילה דבר שנאמר בביהמ"ד אחר עשרים ושתים שנה וכו' אמר דין גלי רזיאאורחות צדיקים שער לה"ר עמ' קמו
לא ע"א28 בתר עשרין ותרתין שנין אפקיה רב אמי מבי מדרשא אמר דין גלי רזיאשם דרך - כתר תורה עמ' קסא
לא ע"א30 כל זמן שמביאדרכי חושן עמ' קח [הלכה]
לא ע"א31 מי שבא לדין אומרין לו כל ראי' שיש לך להביא תביא מכאן ועד ל' יוםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' כה
לא ע"א52 ההיא איתתאאבן שהם (וינמן) עמ' ג [הלכה]
לא ע"א52 ההיא איתתא, בסוגיא דשלישאבן שהם (וינמן) עמ' ג [הלכה]
לא ע"א רש"י ד"ה הרי זהדרכי חושן עמ' ק [הלכה]
לא ע"א רש"י ד"ה קרבודרכי חושן עמ' ק [הלכה]
לא ע"א תוס' ד"ה שב"ש אומריםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמ
לא ע"ב01 אי בעי קלתיה ברש"י ותו'אבן שהם (וינמן) עמ' תכט [הלכה]
לא ע"ב01 אי בעיא קלתיהדרכי חושן עמ' קה [הלכה]
לא ע"ב03 סמפון שיש עליו עדיםאבן שהם (וינמן) עמ' צב [הלכה]
לא ע"ב05 אלמא שליש מהימןאבן שהם (וינמן) עמ' צז [הלכה]
לא ע"ב26 אחד אומר נלך לבית הועדעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תנ, תנא
לא ע"ב29 אין אחד יכול לכוף את חבית לדון רק בפני ב"ד שבעירםגור אריה דברים פט"ז אות יט
לא ע"ב31 שנים שנתעצמו בדיןלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' רנא
לא ע"ב31 שנים שנתעצמו בדין וכו' כתבו ותנו לי מאיזה טעם דנתוני כותבין ונותנין לושל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יח אות ה
לא ע"ב31 שנים שנתעצמו בדין וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ג לעיו"כ בשעת כל נדרי
לא ע"ב31 שנים שנתעצמו בדיןבני יששכר ח"ב דף ג ע"א
לא ע"ב38 כופין הלווה לילך [למקום הוועד]להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קלו
לא ע"ב38 עבד לוה לאיש מלוהברכת שלמה חו"מ עמ' יד [הלכה]
לא ע"ב39 לדזיו ליה בבר בתיהישמח חיים (תשסה) מע' ז אות יג
לא ע"ב39 לדזיו ליה כבר בתיה, ורש"י - ומצאתי בספר הגדה שהיה מר עוקבא בעל תשובה וכו'מתנת חיים מאמרים ח"א עמ' ריז
לא ע"ב39 לדזיו ליה כבר בתיההמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קטז
לא ע"ב39 לדזיו ליה כבר בתיהזך ונקי עמ' ק
לא ע"ב39 לדזיו ליה כבר בתיהלקוטי שיחות ח"ו עמ' 255
לא ע"ב39 לדזיו ליה כבר בתיהצמח צדיק (תשסז) עמ' תנג
לא ע"ב39 לדזיו ליה כבר בתיהבני יששכר ח"ב דף כז ע"ד
לא ע"ב39 לדזיו ליה כבר בתיהדבש לפי מע' ב אות יא
לא ע"ב39 לדזיו ליהרוח חיים (חיד"א) עמ' צד
לא ע"ב39 ניצוץ אורמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 11 עמ' קטו
לא ע"ב39 שלחו ליה למר עוקבא וכו' ירמיה אחי העביר עלי הדרך וכו' רב אשי אמר דיני קנסות הוהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שכט
לא ע"ב39 שלחו ליה למר עוקבא לדזיו כבר בתיה שלום, וברש"י, שהיה מר עוקבא בעל תשובהלקט אמרי קודש - מועדים עמ' מב
לא ע"ב39 שלחו ליה למר עוקבא לדזיו ליה כבר בתיה שלם וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שכה
לא ע"ב39 שלחו ליה למר עוקבא לדזיו ליה כבר בתיהפרי צדיק שמות אות י, פסח אות כג, פסח שני אות א
לא ע"ב39 שלחו למר עוקבא לדזיו ליה כבר בתיהמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רסג
לא ע"ב44 בבבל לא דיינו דיני קנסותכוזרי מאמר ב סי' כב
לא ע"ב44 ובבבל לא דיינו דיני קנסותהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קסה
לא ע"ב רש"י - היינו נתן דצוציתאדרשות שבט הלוי עמ' שג
לא ע"ב רש"י - מעשה בנתן צוציתא שהי' נר דולק בראשו מפני מעשה אחד של כבישת יצרואמרות חיים עמ' צח
לא ע"ב רש"י - מר עוקבא היה בעל תשובהבני יששכר ח"ב דף כז ע"ד
לא ע"ב רש"י - מר עוקבא כשהיה יוצא לשוק היה נר דולק על ראשו מן השמיםימי דוד (תשסז) עמ' קעא
לא ע"ב רש"י ד"ה לדזיו ליה - ומצאתי בספר הגדה וכו' ועל שם כך קרי ליה ר' נתן צוציתאישמרו דעת עמ' שנט
לא ע"ב רש"י ד"ה לדזיו ליה כבר בתיהברכת מועדיך לחיים ח"א דף קו ע"א [שפג ע"א ד"ה ובזה]
לא ע"ב רש"י מר עוקבא נתן עיניו באשה אחתבית שלום מרדכי עמ' רד
לא ע"ב רש"י - שהיה מר עוקבא בע"ת וכו'ספרי המגיד מקאזניץ עמ' לט
לא ע"ב תוס' ד"ה ואם אמרמפניני הרב עמ' רלא
לב ע"א01 אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשותאיש מבין ח"א דף סג ע"ג
לב ע"א01 אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה ובחקירהבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 73, באר ג הערה 169
לב ע"א01 אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה והקירהלב המשפט ח"א שיעור כח [הלכה]
לב ע"א01 אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה וחקירהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רמה
לב ע"א01 אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה וחקירהספר החיים (תשנג) עמ' קכד
לב ע"א01 אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה וחקירהס' החיים (תשנג) עמ' קכד
לב ע"א03 עשרה דברים שבין ד"מ לדיני נפשותעיוני רש"י דברים ח"א עמ' נב
לב ע"א04 דיני ממונות בשלשהגור אריה דברים פ"א הערה 175
לב ע"א05 בדיני ממונות אף אם רואין כולם לחובה יצא חייבערבי נחל (תשסד) עמ' תתרמא
לב ע"א05 בדיני ממונות פותחין בין לזכות בין לחובה ובדיני נפשות רק לזכותבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 154, 152-151
לב ע"א06 דיני נפשות פותחין לזכות ואין פותחין לחובהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1223
לב ע"א06 דיני נפשות פותחין לזכות ואין פותחין לחובהברכת טוב עמ' ריט
לב ע"א06 דיני נפשות פותחין לזכות ואין פותחין לחובהלקוטי שיחות חכ"ט עמ' 113
לב ע"א06 פותחין לזכותעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תצט
לב ע"א06 פותחין לזכות ואין פותחין לחובהס' החיים (תשנג) עמ' קכה
לב ע"א09 ועל פי שנים לחובהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' של
לב ע"א10 דיני ממונות מחזיריןאיש מבין ח"א דף נו ע"א, קיד ע"א
לב ע"א11 אם פותחין כולם לחובה מחזירין לזכותבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קפד
לב ע"א11 בדיני נפשות אין מחזירין לחובהערבי נחל (תשסד) עמ' תתשעט
לב ע"א11 דיני נפשות אין מחזירין לחובהפנים יפות על תהלים עמ' רצז
לב ע"א11 דיני נפשות חוזרים לזכותבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 162-161
לב ע"א11 יצא זכאי אל תחזירהו לחובהגור אריה דברים פי"ג אות יא
לב ע"א11 יצא מבי"ד זכאי אין מחזירין אותו לחובזכרון דברים (תשנט) עמ' עד
לב ע"א11 אם פתחו כולן לחובה, מחזירין לזכותנר ישראל חלק ג דף קיג
לב ע"א11 מחזירין לזכות ואין מחזירין לחובהמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' רמד
לב ע"א12 הכל מלמדים זכותעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שלו
לב ע"א12 הכל מלמדין זכותעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תצד
לב ע"א12 הכל מלמדין זכות ואין הכל מלמדין חובהס' החיים (תשנג) עמ' קכה
לב ע"א16 דיני נפשות המלמד חובה מלמד זכות אבל המלמד זכות אינו יכול לחזור וללמד חובהבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 164, 165
לב ע"א16 דיני נפשות המלמד חובה מלמד זכות אבל המלמד זכות אין יכול לחזור וללמד חובהלקוטי שיחות חכ"ט עמ' 115
לב ע"א16 המלמד חובה יכול ללמוד זכות, המלמד זכות בדיני נפשות אינו יכול ללמד חובהערבי נחל (תשסד) עמ' תתרלט
לב ע"א18 ממונות דנין ביום וגומרין בלילהבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 543
לב ע"א18 מתחילין ביום וגומרין בלילהחכמת התורה יתרו עמ' תמט
לב ע"א19 דיני ממונות גומרין בו ביום כו' דיני נפשות כו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שכח
לב ע"א19 דיני ממונות גומרין בו ביוםאות לישועה דף סד ע"ב
לב ע"א20 דיני נפשות גומרים בו ביום לזכות וביום המחרת לחובה, כי מלינין את הדין דלמא איכא דחזי ליה זכותאערבי נחל (תשסד) עמ' תתרלח, תתרלט
לב ע"א20 דיני נפשות גומרין בו ביום לזכות וביום שלאחריו לחובהבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 129
לב ע"א20 דיני נפשות גומרין בו ביום לזכות וביום שלאחריו לחובהברכת טוב עמ' רכ
לב ע"א20 דיני נפשות גומרין בו ביום לזכות וביום שלאחריו לחובהס' החיים (תשנג) עמ' קכה
לב ע"א21 אין דניםהכתב והקבלה דברים פי"ז פסוק יג
לב ע"א21 אין דנים וכו' ולא בערב יו"טתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שנז
לב ע"א21 אין דנין נפשות בע"שגור אריה שמות פ"ל הערה 210
לב ע"א21 דיני ממונות מתחילין מן הגדול, דיני נפשות מתחילין מן הצדצפנת פענח (תשסו) עמ' קנח
לב ע"א21 לפיכך אין דנין לא בערב שבת ולא בערב יו"טבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 134
לב ע"א22 בדיני נפשות מתחילין מהקטןגור אריה במדבר פכ"ה הערה 63
לב ע"א22 בדיני נפשות מתחילין מן הצדאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' טז
לב ע"א22 בדיני נפשות מתחילין מן הצדשער המלך (תשנז) עמ' פו
לב ע"א22 בדיני נפשות מתחילין מן הצדבינה לעתים (תשנד) דרוש ז עמ' נז
לב ע"א22 בדיני נפשות מתחילין מן הצדאבני אש (אויש) מועדים עמ' קצה
לב ע"א22 בדיני נפשות מתחילין מן הצדצוף דבש (לוין) מאמר ג
לב ע"א22 מתחילים מן הצדחובת התלמידים - שיח עם המלמדים עמ' ז {לא אמרו "מחנכין מן הצד" כי לא תמיד "חינוך" הוא לשון התחלה}
לב ע"א22 טומאות וטהרות מתחילים מן הגדול, דיני נפשות מן הצד וכו'אור הצבי עמ' 318
לב ע"א35 דיני ממונות אין צריכים דרישה וחקירהבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 64
לב ע"א35 דיני ממונות לא בעינן דרישה וחקירהמי מרום ח"ב עמ' סז
לב ע"א רש"י - אסור לענות את הדיןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בחקותי י
לב ע"א רש"י - במיתת ב"ד מחוייבים להמיתו מיד כדי שלא יהיה עינוי דיןגור אריה ויקרא פכ"ד הערה 37
לב ע"א רש"י ד"ה מן הצדעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קפא
לב ע"א תוספות שאנץמשיבת נפש עמ' קנד
לב ע"ב04 דין מרומהנפש הרב עמ' רסט
לב ע"ב06 בצדק תשפוט עמיתךאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' ט אות א
לב ע"ב07 צדק צדק תרדוף - דין מרומהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תנא
לב ע"ב09 אחד לדין ואחד לפשרהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 71
לב ע"ב10 צדק צדק תרדוף - פשרהמוסר המקרא והתלמוד עמ' סג
לב ע"ב10 צדק צדק תרדוף אחד לדיןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שעה
לב ע"ב10 צדק צדק תרדוף אחד לדין ואחד לפשרהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רד
לב ע"ב10 צדק צדק תרדף אחד לדין ואחד לפשרה וכו' צדק צדק תרדף הלך אחר בית דין יפהשל"ה (תשנז) פרשת שופטים אות ו
לב ע"ב20 צדק צדק תרדוף הלך אחר ב"ד יפהקרבן שבת (תשסח) עמ' קסא
לב ע"ב20 צדק צדק תרדוף הלך אחר ב"ד יפה וכו' אחר ר"ע לבני ברקנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות א
לב ע"ב20 צדק צדק תרדוף הלך אחר ב"ד יפה וכו'טוב ירושלים דברים פ"א פסוק יב
לב ע"ב20 צדק צדק תרדוף הלך אחר בית דין יפהתורה בציון עמ' תעד
לב ע"ב20 צדק צדק תרדף הלך אחר בית דין יפהשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות עב
לב ע"ב21 הלך אחר ב"ד יפהגור אריה שמות פכ"א אות ז
לב ע"ב21 הלך אחר ב"ד יפההדרת אליהו דרוש ז סי' ד ד"ה וע"פ
לב ע"ב21 הלך אחר ב"ד יפהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' כג
לב ע"ב21 הלך אחר ב"ד יפהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תמט
לב ע"ב21 הלך אחר ב"ד יפהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תרעא
לב ע"ב21 הלך אחר בית דין יפהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' טז
לב ע"ב21 הלך אחר בית דין יפה וכו' של ריב"זראשית חכמה (תשמד) - דינין פרק מה
לב ע"ב23 קול ריחים בבורני שבוע הבןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשעג
לב ע"ב23 קול ריחיםמשיבת נפש עמ' קכו
לב ע"ב23 תנא קול ריחיים וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' קז
לב ע"ב24 אור הנר בברור חילשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק א אות ח
לב ע"ב24 אור הנר בברור חיל משתה שם, ותוס'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' ח
לב ע"ב24 אור הנר בברור חיל משתה שם משתה שםנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יב אות יד
לב ע"ב25 אחר חכמים לישיבהמכמני עוזיאל עמ' ת
לב ע"ב25 צדק צדק תרדף הלך אחר חכמים לישיבהילקוט הגרשוני ח"ב
לב ע"ב26 אחר רבי אליעזר ללודדובר צדק עמ' 184
לב ע"ב26 אחר רבי אליעזר ללוד אחר רבן יוחנן בן זכאי לברור חיל וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רצג
לב ע"ב28 אחר ר"ע לבני ברק אחר רבי וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שנב
לב ע"ב28 אחר רבי עקיבא לבני ברק אחר ר' מתיא לרומילקוטי שיחות חט"ז עמ' 120
לב ע"ב28 בני ברק אתרא דר"עשירת הפסח אות סד
לב ע"ב28 בני ברק אתריה דר"ע היהאור אברהם - הגדה של פסח עמ' נא, ע
לב ע"ב29 אחר רבי מתיא לרומיאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רסא ע"ב
לב ע"ב29 אחרי רבי מתיא בן חרש לרומישער החצר (תשעב) סי' שנח
לב ע"ב40 מדבריכם נזדכה פלוניתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רכא, ח"ב עמ' י
לב ע"ב רש"י - גזרו שלא לשמוח בשמחה של מצוהרנת יצחק תענית עמ' רלג
לב ע"ב תוס' ד"ה כאןשמחה לאיש דף צא ע"ג
לב ע"ב תוס' יש להדליק נרות בברית מילהעקבי אבירים (תשסה) עמ' עב
לג ע"א01 לעולם פותחים בזכות תחלהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שכז הערה 11, תתקי הערה 27
לג ע"א01 לעולם פותחין בזכות תחילהגור אריה דברים פי"א אות לד
לג ע"א01 מיכן שפותחין בד"נ תחלה לזכותנועם אליעזר שמות דף צט ע"א
לג ע"א01 מצוה לפתוח בדיני נפשות בזכותגור אריה במדבר פ"ה אות כח
לג ע"א02 דן את הדין וכו' מה שעשה עשוי וישלם מביתוצפנת פענח (תשסו) עמ' רנט
לג ע"א02 דן את הדין, זיכה את החייב, חייב את הזכאי, טימא את הטהור, טיהר את הטמא, מה שעשה עשויעקבי אבירים (תשסה) עמ' קסא
לג ע"א02 ורמינהו דן את הדיןאיש מבין ח"א דף סג ע"ג
לג ע"א03 דיין שטעה בעה"מ שםדרכי חושן עמ' מח [הלכה]
לג ע"א11 טעות בשיקול הדעתפחד יצחק - יום הכפורים מאמר כו
לג ע"א11 שיקול הדעתאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תשא ו
לג ע"א11 שיקול הדעתפחד יצחק חנוכה מאמר יא
לג ע"א12 טעה בדבר משנה חוזרלקוטי שיחות ח"ב עמ' 643, ח"ה עמ' 227, ח"ו עמ' 52
לג ע"א12 טעה בדבר משנה חוזרלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שכב
לג ע"א12 טעה בדבר משנה חוזרתורת מנחם ח"ד עמ' 281
לג ע"א14 א"ל רבינא לרב אשי אפי' טעה ברבי חייא וכו' אנן קטלי קני באגמי אנןקב חיים עמ' מג
לג ע"א17 היכי דמי שיקול הדעת, אמר רב פפא כגון תרי תנאי וכו'ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' קסג
לג ע"א17 קטלי קניא באגמאברכות אבי דף עט ע"א
לג ע"א24 הורה ר' טרפון וטעה ואמר הלכה חמורך טרפוןטיול בפרדס ח"א עמ' קנה
לג ע"א29 אמר רבי טרפון הלכה חמורך טרפוןאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שט
לג ע"א רש"י ד"ה אין פרהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שסח
לג ע"א רש"י ד"ה ואפילושערי הישיבה ח"א עמ' רכא
לג ע"א רש"ידרכי חושן עמ' סז, ע, עז, עט, פ [הלכה]
לג ע"א תוס ד"ה אףאיש מבין ח"א דף לא ע"ד
לג ע"א תוס' ד"ה כאן במומחהאהבת ציון דרוש ט
לג ע"א תוס' ד"ה מהמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קפח
לג ע"א הגהות אשר"יברכת שלמה חו"מ עמ' נד [הלכה]
לג ע"א רא"שברכת שלמה חו"מ עמ' מ [הלכה]
לג ע"ב01 אין מחזירין לחובהנפש הרב עמ' לה
לג ע"ב03 חובתיה דמאן חובתיה דגואל הדםרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קסא
לג ע"ב09 מנין ליוצא מב"ד חייב ואמר א' יש לי ללמד עליו זכות שמחזי' אותו וכו'ויחי עוד דף ה ע"ב
לג ע"ב09 מנין שאם יצא מב"ד חייב כו' נקי אל תהרוגאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקג
לג ע"ב10 יש לי ללמד עליו זכות כו' וברש"י שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קפו-קפח
לג ע"ב12 יצא מבית דין זכאי וכו' אל תחזירהו לחובהבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 124-123
לג ע"ב12 ליוצא מבית הדין זכאי ואמר אחד שהוא חייבמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רעו
לג ע"ב12 מנין ליוצא מב"ד דין זכאי ואמר אחד יש לי ללמד עליו חובה שאין מחזירין אותו וכו'שבט מישראל (פרידמן) עמ' שג
לג ע"ב12 מנין ליוצא מבית דין זכאי ואחר אחד יש ללמד עליו חובה שאין מחזירין אותונאות דשא (תשסח) עמ' קנה
לג ע"ב15 וחילופיהן במסיתעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שלו
לג ע"ב15 וחילופיהן למסית דכתיב לא תחמול ולא תכסה עליוחכמה ומוסר ח"ב עמ' שסג
לג ע"ב23 בדבר שאין הצדוקין מודין בו ורש"ילקוטי שיחות חי"ט עמ' 5
לג ע"ב23 והוא שטעה בדבר שאין הצדוקין מודין בובאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 171
לג ע"ב24 דבר שהצדיקין מודין בי' זיל קרי בי רב הואלקוטי שיחות חל"ט עמ' 104
לג ע"ב33 לא יענההכתב והקבלה במדבר פל"ה פסוק ל
לג ע"ב רש"י ד"ה צדיק, שנצטדק בדין ואע"פ שאינו נקיבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רעג, תנד, שמות עמ' תרעא, ויקרא עמ' תד, במדבר עמ' תקצב, תרנה, דברים עמ' שעב, תשצב
לג ע"ב תוס' ד"ה באן במומחהאהבת ציון (תשסד) עמ' קו
לד ע"א02 למות הוא דאינו עונה אבל עונה לזכותשער המלך (תשנז) עמ' קמט
לד ע"א04 מיחזי כנוגעצמח צבי אגרת מט
לד ע"א07 עדים אינם מלמדים זכותאגרות הראיה חלק ג סט
לד ע"א13 אבל בשעת גמר דין מלמד זכות חוזר ומלמד חובהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כ אות ז
לד ע"א13 בשעת גמר דין יכול המלמד זכות לחזור ולדון לחובהבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 165-164
לד ע"א28 שני סופרי הדיינין וכו' אחר מן הימין ואחר מן השמאלמגלה עמוקות (תשסח) אופן קצא
לד ע"א32 תרי טעמי עדיף מטעם אחדאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קפד
לד ע"א35 מקרא אחד יוצא לכמה טעמיםלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שלז
לד ע"א35 מקרא אחד יוצא לכמה טעמיםרסיסי לילה סי' מו (עמ' 91)
לד ע"א35 מקרא אחד יוצא לכמה טעמים ואין ב' מקראות יוצאים לטעם אחדלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תריב
לד ע"א35 מקרא אחד יוצא לכמה טעמים ואין טעם אחד יוצא מכמה מקראותלקט שיחות מוסר ח"א עמ' עו, שסח, שעה
לד ע"א35 מקרא אחד יוצא לכמה טעמים ואין טעם אחד יוצא מכמה מקראותעבודת חיים ח"א עמ' לג
לד ע"א35 מקרא אחד יוצא לכמה טעמיםאורים גדולים (ריינס) דף ס ע"ב
לד ע"א35 מקרא אחד יוצא לכמה טעמיםטללי אורות עמ' לט
לד ע"א35 מקרא אחד יוצא לכמה טעמיםמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכב
לד ע"א35 מקרא אחד מתחלק לכמה טעמיםבאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 327-326
לד ע"א36 אין טעם אחד יוצא מכמה מקראותמכמני עוזיאל עמ' נד
לד ע"א36 אין טעם אחד יוצא משני מקראותאור יחזקאל - אמונה עמ' רד
לד ע"א36 דבי רבי ישמעאל תנא מה פטיש זה מתחלק לכמה ניצוצות, אף מקרא אחד מתחלק לכמה טעמיםראשית דעת (קורח) סי' ב
לד ע"א37 וכפטיש יפוצץ סלעאהבת ציון (תשסד) עמ' קלח-קלט
לד ע"א37 וכפטיש יפוצץ סלעאהבת ציון דרוש יב
לד ע"א37 וכפטיש יפוצץ סלע מה סלע כו'לקוטי שיחות חכ"א עמ' 36, 30, 29
לד ע"א37 וכפטיש יפוצץ סלע מה פטיש זה מתחלק לכמה ניצוצות אף מקרא אחר יוצא לכמה טעמיםשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שצד
לד ע"א37 וכפטיש יפוצץ סלע מה פטיש זה מתחלק לכמה נצוצות אף מקרא א' יוצא לכמה טעמיםאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קמט
לד ע"א37 כפטיש יפוצץ סלעאמרי נועם (מועדים) סי' ט לשמ"ע
לד ע"א37 כפטיש יפוצץ סלענזר הקדש ח"ב עמ' תפה
לד ע"א37 מה פטיש זה מתחלק לכמה ניצוצות, אף מקרא אחד יוצא לכמה טעמיםאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' נט, פז
לד ע"א37 מה פטיש זה מתחלק לכמה ניצוצות, אף מקרא אחד יוצא לכמה טעמיםמחשבת מוסר ח"א עמ' שמח
לד ע"א47 הנסכים ראויים למזבח אך אינם ראוים לאישיםגור אריה שמות פכ"ט הערה 201
לד ע"א רש"י ד"ה אתגור אריה דברים פי"ז הערה 1
לד ע"ב21 דיני ממונות דנין ביום וגומרין בלילה וכו' בכל עת וכו'טוב ירושלים שמות פי"ח פסוק כב
לד ע"ב21 דיני ממונות דנין ביום, מנהני מילי דאמר קרא ושפטו את העם בכל עת, אי הכי תחילת דין נמי וכו'לחמי תודה דף רמז ע"ב
לד ע"ב25 מה ענין נגעים אצל ריביםבנין שאול עמ' קפב
לד ע"ב26 מקיש ריבים לנגעיםחקל יצחק (תשסג) עמ' שפג
לד ע"ב26 מקיש ריבים לנגעיםלקוטי שיחות חל"ב עמ' 87
לד ע"ב26 מקיש ריבים לנגעיםקשוטי כלה (תשסג) עמ' מט
לד ע"ב28 מה ריבים שלא בקרובים אף נגעים שלא בקרוביםגור אריה במדבר פי"ב הערה 31
לד ע"ב28 סומא אסור לדוןאגרא דכלה ח"ג עמ' שצז
לד ע"ב29 אי מה ריבים בשלשה אף נגעים בשלשהלבושי צדקה עמ' 5
לד ע"ב49 דיני נפשות דנין ביום וכו' אמר קרא והוקע אותם לה' נגד השמששל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות ח
לד ע"ב51 מניין להוקעההכתב והקבלה במדבר פכ"ה פסוק ד
לד ע"ב חי' הר"ןהכתב והקבלה במדבר פל"ה פסוק ל
לד ע"ב מאירי - כהן שכהה מאור עיניו אם יכול לפסוק בנגעיםלקוטי שיחות חל"ב עמ' 87
לה ע"א03 קח את כל ראשי העם והוקע אותםילקוט הגרשוני ח"ב
לה ע"א04 אם העם חטאו ראשי העם מה חטאו וכו', אמר לו הקב"ה למשה חלק עליהם בתי דיניןאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' שע
לה ע"א04 ראשי העם מה חטאוגור אריה במדבר פכ"ה אות ד
לה ע"א06 חלק להם בתי דיניםעיוני רש"י במדבר עמ' תנו
לה ע"א10 דיני ממונות גומרין בו ביום וכו' מנהני מיליאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1223
לה ע"א12 דיני נפשות מלינים דינו למחרעיוני רש"י דברים ח"א עמ' לה
לה ע"א12 המקור להלנת הדין - אשרו חמוץ או צדק ילין בהבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 129, 134, 138, 155, 157
לה ע"א13 אשרי הדיין המחמץ את הדיןראשית חכמה (תשמד) - דינין פרק עד
לה ע"א13 אשרי הדיין שמחמץ את דינו עד למחרשער המלך (תשנז) עמ' סז
לה ע"א14 מחמיצין את הדיןשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' ס
לה ע"א17 כל תענית שלנין בו צדקה כאילו שופכי דמיםקרבן מנחה (תשעד) עמ' רפג
לה ע"א17 כל תענית שמלינים בו צדקה כאילו שופך דמיםשמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות י
לה ע"א17 כל תענית שמלינין בה צדקה כאלו שופך דמיםראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ד אות מב
לה ע"א17 כל תענית שמלינין בו את הצדקה כאילו שופך דמיםאבן פינה עמ' 35
לה ע"א17 כל תענית שאין בה צדקהשער החצר (תשעב) סי' קיב
לה ע"א26 אין רציחה של ב"ד דוחה שבתישא מדברותיך - מגילה עמ' רפו-רפז
לה ע"א27 אין דנים דיני נפשות בלילהישא מדברותיך - מגילה עמ' רלא, רפב
לה ע"א27 נגד השמש בעינןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שנו
לה ע"א29 המענה את הדין עובר בלא תעשו עול במשפטדעת תורה ויקרא עמ' קעט
לה ע"א29 נידייניה במעלי שבתא ונגמריה בחד בשבתא מינשו טעמייהו וכו' ליבא דאינשי אינשי, ורש"י - ליבא דאינשי לא כתבי וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' תח
לה ע"א33 ליבא דאינשי אינשיאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' כה
לה ע"א33 ליבא דאינשי אינשיושב ורפא לו עמ' קעד
לה ע"א33 ליבא דאינשי אינשיחכמה ומוסר ח"ב עמ' רטו
לה ע"א33 ליבא דאינשי אינשיכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קיג, קיד
לה ע"א33 ליבא דאינשי אינשירסיסי לילה סי' יב (עמ' 13), יג (עמ' 15), טז (עמ' 18), לקוטי מאמרים עמ' 105, מחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 113), דברי חלומות סי' כג (עמ' 193), כה (עמ' 198)
לה ע"א33 ליבא דאינשי אינשישערי הישיבה ח"א עמ' קצו
לה ע"א33 ליבא דאינשי אינשי, ורש"יגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שסג
לה ע"א33 ליבא דאינשי אינשי, ורש"יבאר מחוקק (תשמט) עמ' קכג
לה ע"א33 ליבא דאינשי אינשי, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שלד
לה ע"א33 ליבא דאינשי, ורש"י - ליבא דאינשי לא כתביס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קכד
לה ע"א33 נהי דבפומא כתבין ליבא דאינשי אינשי ורש"יס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' רפב
לה ע"א33 נהי דפומא כותבין ליבא דאינשי אינשידעת תורה במדבר עמ' קכט
לה ע"א33 נהי דפומא כתבין ליבא דאינשי אינשיתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרע הערה 61
לה ע"א35 ותהא קבורת מת מצוה דוחה שבת מק"ו וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף טז ע"א
לה ע"א35 ותהאויקהל משה (וייס) עמ' רסז, רסט [הלכה]
לה ע"א תוס' ד"ה הריתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תכ
לה ע"א תוס' ד"ה שנאמרתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קמה, קמ
לה ע"ב05 שבת שנדחית מפני עבודה אינו דין שתהא קבורת מת מצות דוחה אותהאוצר המאמרים (תשס) עמ' רכ
לה ע"ב07 רציחה דוחה עבודה - אף מעל מזבחיחפץ יהונתן שמות פ"כא פסוק יד
לה ע"ב08 אין מיתת ב"ד דוחהנפש הרב עמ' רסט
לה ע"ב08 אין מיתת ב"ד דוחה שבתאמרי נועם (מועדים) סי' ח לחנוכה [מבן המחבר]
לה ע"ב08 אין מיתת ב"ד דוחה שבתעטרת ישועה (תשסד) אות יח לזאת חנוכה, מכתב סוף הספר
לה ע"ב08 מיתת ב"ד אין דוחה שבת, ורש"י ד"ה לחלק וד"ה ואמרעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תנח-תסא
לה ע"ב17 אף כל שהיא אב מלאכה וחייבין עליה בפני עצמהגור אריה שמות פל"ה הערה 60
לה ע"ב17 חילוק מלאכות בשבת ילפינן מ"לא תבערו"ערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' עח
לה ע"ב18 תנא מושבות קשיא ליה וכו', ורש"י ד"ה מושבות, דכל מושבותיכם בא לרבות בכל מקום וכו'נחלה לישראל (תשעא) עמ' יד
לה ע"ב19 שבת חובת הגוף, ותוס' ד"ה מושבותחפץ יהונתן שמות פ"לה פסוק ג
לה ע"ב21 ואמר רחמנא לא תבערו אש בכל מושבותיכםנתיב מצותיך (תשסח) עמ' עה
לה ע"ב23 כי יהיה באיש חטא משפט מות והומת וכו' תלמוד לומר לא תבערו אש בכל מושבותיכםשל"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות א
לה ע"ב29 מלא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת ילפינן דהבערת בת כהן אסורה בשבתערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' עח
לה ע"ב35 אין רציחה דוחה את עבודה מק"ושיחת מלאכי השרת עמ' 104
לה ע"ב35 ק"ו שתהא עבודה דוחה את הרציחה הנדחת מפני השבתגור אריה שמות פכ"א הערה 478
לה ע"ב רש"י כל שאינה תלויה בארץ בין בארץ ובין בחו"לגור אריה שמות פל"ה הערה 62
לה ע"ב רש"י לומר לך שאין בהבערה כרת וסקילהגור אריה שמות פל"ה הערה 49
לה ע"ב רש"י לפיכך פרט בה בפ"ע להקיש אליהגור אריה שמות פל"ה הערה 101
לה ע"ב רש"י שומע אני והומת בין בחול בין בשבתגור אריה שמות פל"ה הערה 63
לה ע"ב תוס' אבל אתה מבעיר במדורת בית המוקדגור אריה שמות פל"ה אות ה
לה ע"ב תוס' גברא דלא חזיא לעבודהגור אריה שמות פכ"א אות מה
לה ע"ב תוס' ד"ה שנאמרשרגא המאיר על התורה עמ' תיג
לו ע"א20 מימות משה ועד רבי וכו'אהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' שכד, שכה
לו ע"א20 מימות משה ועד רבי וכו' הא הוה חזקיה הוה שבנאאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' שסט
לו ע"א20 מימות משה ועד רבי וכו' תורה וגדולה במקום אחד ורש"ילקוטי שיחות חכ"ג עמ' 192, 194
לו ע"א20 מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולהמחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 189), ישראל קדושים עמ' 8, תקנת השבין סי' ו (עמ' 66)
לו ע"א20 מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחדאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' נח
לו ע"א20 מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחדקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קלד
לו ע"א21 תורה וגדולה במקום אחדמצווה ועושה ח"א עמ' רכ
לו ע"א29 והא הוה עזרא הוה נחמיה בן חכליהתקנת השבין סי' ה (עמ' 23)
לו ע"א34 דיני נפשות מתחילין מן הצדהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשלז
לו ע"א34 דיני נפשות מתחילין מן הצדנחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות לד
לו ע"א34 דיני נפשות מתחילין מן הצדס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, א (עמ' 70)
לו ע"א34 דיני נפשות מתחילין מן הצד וכו' מהכא ויאמר דוד וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תא
לו ע"א34 דיני נפשות מתחילין מן הצדפירוש המכבי שמואל עמ' קמה
לו ע"א37 לא תענה על רב שבבי"דערבי נחל (תשסד) עמ' תתרלט
לו ע"א37 לא תענה על רבטוב טעם שמות עמ' קעט
לו ע"א38 מהכא ויאמר דוד לאנשיו ותוס'דברים אחדים (תשמו) דרוש י עמ' קמז
לו ע"א44 אב ובנו הרב ותלמידו אין מונין להן אלא אחדלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 165
לו ע"א45 הרב ותלמידו אין מונים להם אלא אחדאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קד, שז
לו ע"א תוס' ד"ה ומהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שנז
לו ע"ב01 כגון רב כהנא ורב אסי דלגמריה דרב הוו צריכי ולסבריה דרב לא הוו צריכישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תעב
לו ע"ב03 י' דברים יש בין ד"מ לד"נ וכו', אין מושיבין בסנהדרין זקן וכו' ר"י מוסיף אף אכזריחכמה ומוסר ח"ב עמ' רכא, שסג
לו ע"ב03 עשרה דברים יש בין דיני ממונות לדיני נפשותשל"ה (תשנז) פרשת שופטים אות כא
לו ע"ב03 רב הוו צריכידברי הרב עמ' קה
לו ע"ב12 אין מושיבין בסנהדרין וכו' וחילופיהן במסיתעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שלו
לו ע"ב12 אין מושיבין זקן בסנהדריןעטרת ישועה (תשסד) אות צז להגדה ש"פ עמ' מח
לו ע"ב12 אין מושיבין בסנהדרין זקן וכו' ומי שאין לו בניםנועם אלימלך (תשסא) עמ' שכב, שעב, תט
לו ע"ב12 אין מושיבין בסנהדרין זקן ומי שאין לו בנים וברש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' צד
לו ע"ב12 אין מושיבין בסנהדרין זקן וסריסצדקת הצדיק סי' *קצח-קצט, רנח
לו ע"ב12 אין מושיבין בסנהדרין זקן וסריס וברש"יגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' קמז
לו ע"ב12 אין מושיבין בסנהדרין זקן וסריס וכו', וחילופיהן במסית דרחמנא אמר לא תחמול וגו' עליוחכמה ומוסר ח"א עמ' תט
לו ע"ב12 אין מושיבין בסנהדרין זקן וסריס ומי שאין לו בניםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קלו
לו ע"ב12 אין מושיבין בסנהדרין זקן וסריס ומי שאין לו בנים וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' נד
לו ע"ב12 אין מושיבין בסנהדרין זקן וסריס ומי שאין לו בניםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף פ ע"א, צא ע"ג, צט ע"ג
לו ע"ב12 אין מושיבין בסנהדרין זקן וסריסאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' שפא
לו ע"ב12 אין מושיבין בסנהדרין זקן כו'כוכבי אור (תשלד) עמ' יד
לו ע"ב12 אין מושיבין בסנהדרין זקן כו' וחילופיהן במסיתלקוטי שיחות חי"ז עמ' 138, חי"ט עמ' 488, חכ"ט עמ' 264
לו ע"ב12 אין מושיבין בסנהדרין מי שאין לו בניםאור יהל ח"א עמ' קמז
לו ע"ב12 אין מושיבין בסנהדרין סריס ומי שאין לו בניםאור לשמים (תשסג) עמ' שלב
לו ע"ב12 אין מושיבין זקן בסנהדריןזכות ישראל - עשר קדושות פרק ב אות קכג
לו ע"ב12 אין מושיבין זקן בסנהדריןתפארת צבי במדבר עמ' קלח
לו ע"ב12 דיין זקן או סריסעיוני רש"י דברים ח"א עמ' נג
לו ע"ב12 זקןנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ז
לו ע"ב12 זקן וסריסהכתב והקבלה במדבר פל"ה פסוק ל
לו ע"ב13 מי שאין לו בנים כלל אינו רשאי לישב בסנהדריןנחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות לד
לו ע"ב13 מי שאין לו בנים פסול לדון דיני נפשותבעקבות משה שמות עמ' רמה
לו ע"ב21 למעוטי גר וממזר וכו' מאתך בדומין לך וכו'חמודי צבי מועדים עמ' שלג
לו ע"ב22 לדיני ממונות גר כשר להיות דיין בישראלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 419
לו ע"ב24 ואי אשמעינן ממזר דבא מטיפה כשרה אבל גר דלא בא מטיפה כשרה אימא לא וכו'חמודי צבי מועדים עמ' שלג
לו ע"ב28 ב"ד מנוקין מכל מוםהמאור שבתורה (לסין)
לו ע"ב29 ומום אין בךחקל יצחק (תשסג) עמ' קב
לו ע"ב30 מנוקים מכל מום בגוףאפוד בד דף יד ע"ג
לו ע"ב31 והתיצבו שם עמך דומין לך וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' כח
לו ע"ב32 בדומין לךמשנת חיים שמות עמ' מב
לו ע"ב32 בדומין לךתורת מנחם ח"כ עמ' 156
לו ע"ב35 הסנהדרין היו כחצי גורן עגולהשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' מז
לו ע"ב35 חצי גורןדברי הרב עמ' רד
לו ע"ב35 סנהדרין היתה כחצי גורן עגולהאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שכד, שער התפילה סי' י
לו ע"ב35 סנהדרין היתה כחצי גורן עגולהדרשות מהר"ם שיק עמ' תרכו
לו ע"ב35 סנהדרין היתה כחצי גורן עגולה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ל
לו ע"ב35 סנהדרין היתה כחצי גורן עגולה כדי שיהיו רואין זה את זהצפנת פענח (תשסו) עמ' רסח
לו ע"ב35 סנהדרין כחצי גורן עגולה שיהו רואין אלו את אלוחשבון הנפש (תשעה) עמ' רכז {השפעת שפת הגוף}
לו ע"ב35 סנהדרין כחצי גורן עגולהאוצרות הראיה (תשס"ב) ח"ב עמ' 255
לו ע"ב רש"י ד"ה יושביןדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ל
לו ע"ב רש"י ד"ה לא תטהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' נג
לו ע"ב תוס' ד"ה חדאעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תפט
לו ע"ב תוס' ד"ה מיוםאיש מבין ח"א דף קיד ע"א-ע"ב
לז ע"א01 וג' שורות של ת"ח יושביןמה שהיה הוא שיהיה עמ' פט
לז ע"א01 סנהדרין ישבו ככרםאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' א אות ב
לז ע"א01 שלש שורות של ת"ח יושביואגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תרפג
לז ע"א03 והראשון שבשניה עולה לראשונה ויושב בסופהלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' נח
לז ע"א10 שררך אגן הסהר - "שררך" זו סנהדרין, למה נקרא שמה "שררך" שהיא יושבת בטיבורו של עולםכוזרי מאמר ב סי' כ
לז ע"א10 שררך אגן הסהר - זו סנהדריןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תכו הערה 32
לז ע"א10 שררך אגן הסהר - סנהדריןאוהב ישראל דף קיט ע"א
לז ע"א10 שררך אגן הסהר זה לשכת הגזיתגור אריה שמות פכ"א אות ג
לז ע"א10 שררך אגן הסהר זה לשכת הגזית באמצע העולםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרפא הערה 45, תתרפג הערה 53
לז ע"א10 שררך זו סנהדרין וכו' שהיא יושבת בטיבורו של עולםבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 942, 947
לז ע"א10 שררך זו סנהדריןטוב טעם דברים עמ' ו
לז ע"א10 שררך זו סנהדריןרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' רמז
לז ע"א11 שהיא יושבת בטיבורו של עולםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ז, יד
לז ע"א12 אגן, שהיא מגינה על כל העולם, הסהר, שהיא דומה לסהר וכו'ילקוט דברי חכמים שמות סי' שלו
לז ע"א12 הב"ד הוא באמצע הישובגור אריה דברים פי"ז אות ז
לז ע"א12 הסנהדרין יושבין בטיבורו של עולםגור אריה בראשית פ"ב הערה 59
לז ע"א12 סנהדרין יושבת בטבור העולםשער החצר (תשעב) סי' רפג
לז ע"א12 סנהדרין מגינה על כל העולם כולוגור אריה דברים פי"ז הערה 47
לז ע"א17 בטנך ערמת חטים אלו סנהדריןחכמה מאין דף ד ע"א
לז ע"א18 סנהדרין כערמת חטיםמכמני עוזיאל עמ' תב-תג
לז ע"א19 ישראל די לו סייג של שושניםרוח חיים (חיד"א) עמ' כג
לז ע"א19 סוגה בשושנים וכו' לא יפרצו בהן פרצותרסיסי לילה סי' לג (עמ' 49)
לז ע"א19 סוגה בשושנים ולא יפרצוהמאור שבתורה (לסין)
לז ע"א19 סוגה בשושנים, שאפילו כסוגה של שושנים לא יפרצו בהן פרצות, וברש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שסג
לז ע"א19 אפילו בסוגה של שושנים לא יפרצו פרצותטללי אורות עמ' קיח
לז ע"א22 הוי זנב לאריות ואל תהוי ראש לשועליםלקוטי מאמרים עמ' 199
לז ע"א22 הוי זנב לאריות ואל תהוי ראש לשועליםפרי צדיק ראש השנה אות ד
לז ע"א22 חילוק נדה לבין עריותאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' ו
לז ע"א22 חילוק נדה לבין עריותאבן ישראל על התורה עמ' ד
לז ע"א22 מותר להתיחד עם אשתו נדהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תנה
לז ע"א22 נדה שרי ליחודי בהדי גבראשערי תשובה סה"י אות עב
לז ע"א22 נדה שרי לייחודי וכו' התורה העידה עלינו סוגה בשושנים לא יפרצו בהן פרצותדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קפה עמ' קכו
לז ע"א23 אש בנעורת ואינה מהבהבתאמרי אש (טאוב) עמ' רלב
לז ע"א23 התורה העידה סוגה בשושניםמאיר נתיבות ח"א עמ' טז
לז ע"א25 אפילו ריקניםדרשות ר"י מסלוצק עמ' קמח
לז ע"א25 אפילו ריקנים שבך מלאים מצות כרימוןאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' יח
לז ע"א25 אפילו ריקנים שבך מלאים מצות כרמוןתורת חסד (סופר) עמ' קפ
לז ע"א25 אפילו ריקנין שבך מלאים מצוות כרמוןנתיב התשובה עמ' קטז הערה 76
לז ע"א25 אפילו ריקנין שבך מלאים מצוות כרמוןשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות פג
לז ע"א25 אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמוןטיול בפרדס ח"א עמ' קסב, קסה
לז ע"א25 אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמוןלחמי תודה פתיחה דף ט ע"ב, גוף הספר דף לו ע"א, קעו ע"א
לז ע"א25 אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמוןדברי שמואל (תשנח) עמ' צח, רא
לז ע"א25 אפילו ריקנין שבך מלאין מצוות כרימוןאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' קל
לז ע"א25 אפילו ריקנין שבך מלאין מצות כרימוןאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' לג
לז ע"א25 אפילו ריקנין שבך מלאין מצות כרמוןאוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' כט
לז ע"א25 אפילו ריקנין שבך מלאין מצות כרמוןישמרו דעת עמ' קעא
לז ע"א25 כפלח הרמון רקתך אפי' ריקנים שבך מלאים מצוות כרימוןבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קב
לז ע"א25 כפלח הרמון רקתך אפילו ריקניםרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קכד {וקשה על "למה נקרא שמה רקת"}
לז ע"א25 כפלח הרמון רקתך אפילו ריקנים שבך מלאים מצות כרמוןפרדס המלך (תשסט) אות סה
לז ע"א25 כפלח הרמון רקתך אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמוןאמרי קדוש (תשסא) עמ' יג, ל
לז ע"א25 מלאים מצות כרמוןישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' ב
לז ע"א25 פושעי ישראל מלאים מצות כרימוןתפארת משה עמ' קפח
לז ע"א25 ריקנים שבך מלאים מצוותמערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קעג
לז ע"א25 ריקנים שבך מלאים מצוות ערמוןכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 190
לז ע"א25 ריקנין שבך מלאים מצוות כרימוןאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 10
לז ע"א25 ריקנין שבך מלאים מצוות כרימוןאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 22
לז ע"א26 אל תקרי בגדיו אלא בוגדיואור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' שב
לז ע"א26 אל תקרי בגדיו אלא בוגדיובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתצג, תתקא, דברים עמ' תיב
לז ע"א26 אל תקרי בגדיו אלא בוגדיובינת ישראל (תשסו) דף י ע"ב
לז ע"א26 אל תקרי בגדיו אלא בוגדיודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' כח
לז ע"א26 אל תקרי בגדיו אלא בוגדיודברי ישכר (רוזנבוים) עמ' לח
לז ע"א26 אל תקרי בגדיו אלא בוגדיוויגד יעקב עמ' עט
לז ע"א26 אל תקרי בגדיו אלא בוגדיוקהלת משה (תשסב) עמ' קכה
לז ע"א26 אל תקרי בגדיו אלא בוגדיושרגא המאיר על התורה עמ' רל
לז ע"א26 אל תקרי בגדיו אלא בוגדיודברי שמואל (תשנח) עמ' ק
לז ע"א26 אל תקרי בגדיו אלא בוגדיומי מרום ח"ה עמ' עט
לז ע"א26 אל תקרי בגדיו אלא בוגדיומי מרום ח"ח עמ' קלג
לז ע"א26 אל תקרי בגדיו אלא בוגדיומי מרום ח"ח עמ' קמו
לז ע"א26 אל תקרי בגדיו אלא בוגדיומי מרום חי"ג עמ' קלו
לז ע"א26 אל תקרי בגדיו אלא בוגדיונר ישראל חלק א דף לז
לז ע"א26 אל תקרי בגדיו אלא בוגדיוקדושת יו"ט ח"א דף כב ע"א
לז ע"א26 אל תקרי בגדיו אלא בוגדיוקרני אורה עמ' עו
לז ע"א26 אלא בוגדיוטוב טעם ויקרא עמ' פו
לז ע"א26 בגדיו מלשון בוגדיודברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' צא
לז ע"א26 וירח את ריח בגדיו - בוגדיותורת יחיאל בראשית עמ' רנה-רנו
לז ע"א26 וירח את ריח בגדיו - ריח בוגדיוהיהדות הלאומית עמ' 68
לז ע"א26 וירח את ריח בגדיו אל תיקרי בגדיו אלא בוגדיואוצר המאמרים (תשס) עמ' רו
לז ע"א26 וירח את ריח בגדיו אל תקרי בגדיו אלא בוגדיואמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' קלד
לז ע"א26 וירח את ריח בגדיו אל תקרי בגדיו אלא בוגדיואמרי נועם (מועדים) סי' א ליום א דפסח
לז ע"א26 וירח את ריח בגדיו אל תקרי בגדיו אלא בוגדיוואני תמיד עמך עמ' שיז
לז ע"א26 וירח את ריח בגדיו אל תקרי בגדיו אלא בוגדיולקט שיחות מוסר ח"ג עמ' עט
לז ע"א26 וירח את ריח בגדיו אל תקרי בגדיו אלא בוגדיושבט מישראל (פרידמן) עמ' שיב
לז ע"א26 וירח את ריח בגדיו אל תקרי בגדיו אלא בוגדיודעת תורה ויקרא עמ' נד, סח
לז ע"א26 וירח את ריח בגדיו אל תקרי בגדיו אלא בוגדיוישראל קדושים עמ' 68, 87, 117, מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 51), דברי סופרים סי' י (עמ' 7), כח (עמ' 22), *לח (עמ' 37, 39), רסיסי לילה סי' י (עמ' 10), לא (עמ' 45), לג (עמ' 50), לד (עמ' 55), לז (עמ' 63), מב (עמ' 78), נח (עמ' 174), קדושת השבת סי' ד (עמ' 23), ה (עמ' 27), ז (עמ' 43, 57), לקוטי מאמרים עמ' 106, 144, *207-206, 237, תקנת השבין סי' י (עמ' 78), י (עמ' 100), יב (עמ' 115), עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 219, דובר צדק עמ' 132, לקוטים (סוף פרי צדיק ח"ב) עמ' 244
לז ע"א26 וירח את ריח בגדיו אל תקרי בגדיו אלא בוגדיועירין קדישין השלם עמ' מה
לז ע"א26 וירח את ריח בגדיו אל תקרי בגדיו אלא בוגדיופרי צדיק חיי שרה אות א, לר"ח כסלו אות ב, תולדות אות ה, לחנוכה אות *ו, טו, בא אות ד, ר"ח אדר אות א, שלח אות ז, פנחס אות ח, מסעי אות ז, סוכות אות יג
לז ע"א26 וירח את ריח בגדיו - בוגדיוחכמת התורה ויצא עמ' שצט
לז ע"א26 וירח את ריח בגדיו - בוגדיוחכמת התורה תרומה עמ' שה
לז ע"א26 וירח את ריח בגדיוכור לזהב ח"א
לז ע"א26 וירח את ריח בגדיומוסר אביך ס (קא)
לז ע"א26 וירח את ריח בגדיותאיר נרי עמ' י
לז ע"א26 וירח את ריח בגדיו, אל תקרי בגדיו אלא בוגדיוברכת טוב עמ' רכד
לז ע"א26 וירח את ריח בגדיו, אל תקרי בגדיו אלא בוגדיוטל חיים (פרידלנדר) עמ' עה, קעו
לז ע"א26 וירח את ריח בגדיו, אל תקרי בגדיו אלא בוגדיוברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' תולדות מאמר י
לז ע"א26 וירח את ריח בגדיו, אל תקרי בגדיו אלא בוגדיורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קלט
לז ע"א26 וירח את ריח בגדיו, בוגדיוקהלת יעקב פורים עמ' קצו
לז ע"א26 וירח את ריח בגדיו, ריח בוגדיוכד הקמח (מישור) עמ' רנה
לז ע"א26 ר' זירא אמר מהכא 'וירח את ריח בגדיו'המאיר לארץ (שיינברג) עמ' רס
לז ע"א26 ריח בגדיו - בוגדיואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' מט ע"א, קמח ע"ב
לז ע"א26 ריח בגדיו דרשינן ריח בוגדיואגרא דכלה ח"א עמ' רמ
לז ע"א26 ריח בגדיו - ריח בוגדיואמרי רבי שפטיה עמ' שיח
לז ע"א26 ריח בגדיו, אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו וכו'אהל אלימלך עמ' שמא
לז ע"א27 הוה מקרב להו דליהדרו בתיובתאמוסר המקרא והתלמוד עמ' קצב
לז ע"א27 הוה מקרב להו וכו' דניהדרו בתשובהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שכג ע"ב
לז ע"א27 הנהו בריונו דהוו בשיבבותיה דר"זמאורי שערים עמ' רלא
לז ע"א27 הנהו בריוניקשוטי כלה (תשסג) עמ' לח
לז ע"א27 הנהו בריוני דהוה בשביבותיה דר' זיראאור הצבי עמ' 123
לז ע"א27 הנהו בריוני דהוה בשבבותיה דר' זירא וכו' אמרו השתא מאן בעי עלן רחמי הרהרו בלבייהו ועברו תשובהשרגא המאיר מועדים עמ' שיח
לז ע"א27 הנהו בריוני דהוה בשיבבותיה דר' זירא וכו' הרהרו בלבייהו ועבדו תשובהחכמה ומוסר ח"א עמ' תיג
לז ע"א27 הנהו בריוני דהוה בשיבבותיה דר' זירא וכו' כי נח נפשיה דר' זירא אמרי וכו' מאן בעי עלן רחמי הרהרו בלביהו ועבדו תשובהשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' רב
לז ע"א27 הנהו בריוני דהוה בשיבבותיה דר' זיראכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' קמה
לז ע"א27 הנהו בריוני דהוה בשיבבותיה דרבי זיראהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' שצה
לז ע"א27 הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דר"ז הוה מקרב להו כי היכי דנהדרו להו בתיובתאדרשות שבט הלוי עמ' רמא
לז ע"א27 הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דרבי זיראכח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סב ע"א
לז ע"א27 הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דרבי זיראמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקז
לז ע"א27 הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דר' זירא וכו'ושב ורפא לו עמ' רסו
לז ע"א27 הנהו בריוני דהוו בשיבבותי' דר"ז דהוה מקרב להו כו' הרהרו בלבייהו ועבדו תשובהתורת מנחם חכ"ב עמ' 296
לז ע"א27 הנהו בריוני דהוו בשיבבותיה דרב זיראמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קיב
לז ע"א27 הנהו בריוני דהוו בשיבבותיה דרבי זירא וכו'שם משמעון (שפירא) עמ' קעב
לז ע"א27 הנהו בריוני דהוון בשיבבותיה דר"זילקוט הגרשוני ח"ב
לז ע"א27 הנהו בריוני דחוה בשיבבותיה דרבי זירא דחוה מקרב לחו וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רמד
לז ע"א27 הנהו בריוני וכו' הרהרו בליבייהו ועבדו תשובהימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תרב
לז ע"א27 הני בריוני דהוו בשבבותיה דרב זעירא, כד נח נפשיה דרב זעירא חזרו בתשובהדרשות שמן רוקח עמ' קלה, קס
לז ע"א27 הני בריוני דהוו בשבובתיה דר' זיראכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רי
לז ע"א27 הני בריוני דהוו בשיבבותי' דר' זיראדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רפד
לז ע"א27 הני בריוני דהוי בשבבותא דר' זיראחלקת יהושע עמ' ב
לז ע"א27 הני בריוני וכו' יהבו דעתייהו והדרי בתשובהדרשות הצל"ח השלם עמ' קסח
לז ע"א27 ר' זירא הוה הנהו בריוני בשבבותי' וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' רנג
לז ע"א27 רב זירא קירב בריוניםאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' רפא
לז ע"א28 כי נח נפשיה דר' זירא אמרי השתא מאן בעי עלן רחמי עבדו תשובהדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' צא
לז ע"א28 כי נח נפשיה דר"ז וכו' עבדו תשובהטל חיים (פרידלנדר) עמ' נד, שנה
לז ע"א29 השתא מאן בעי עלןמערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' רל
לז ע"א29 השתא מי יבקש עלינו רחמיםרנת יצחק תענית עמ' קפה
לז ע"א29 עד האידנא איכא קטינא חריך שקא דמגני עלןעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רמג
לז ע"א29 עד האידנא הוה חריכא קטין שקיא דהוה בעי עלן רחמי השתא מאן בעי עלן רחמי הרהרו בלבייהו ועבדו תשובהתורת אביגדור ח"ג עמ' קמ
לז ע"א29 עד האידנא הוה קטינא חריך שקי דהוה בעי עלן רחמי השתא מאן בעי עלן רחמיימי דוד (תשסז) עמ' פא
לז ע"א29 עד השתא הוה קטינא חריך שקי וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שעו, שעט
לז ע"א29 קטינא חריך שקיה מגני עלןחכמת התורה וישלח עמ' נד
לז ע"א29 רבי זירא קטינא חריך שקי וכו' אהדרו בתיובתאאמרי צדיקים (תשסה) עמ' סא
לז ע"א30 בריונים שחזרו בתשובה כשמת ר"זישורון ח"כ עמ' רעח
לז ע"א38 כיצד מאיימים את העדים וכו'תורה בציון עמ' תקנ
לז ע"א38 כיצד מאיימים על דיני נפשותמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' תכה
לז ע"א38 כיצד מאיימים על העדיםאור מאיר ח"א עמ' כח, שיב
לז ע"א38 כיצד מאיימין את העדים ברטנורהמאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר כ
לז ע"א38 כיצד מאיימיןכור לזהב ח"ב
לז ע"א38 מאיימין את העדים כו' שלא כדיני ממונות דיני נפשות כו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שכח
לז ע"א39 שמא תאמרו מאומדעזרת כהן קמט
לז ע"א41 דיני נפשות דמו ודם זרעותיו תלויין בו עד סוף העולםלב אביגדור עמ' קפג
לז ע"א41 דיני נפשות דמו ודם זרעיותיו תלויין בונזר הקדש ח"א עמ' תלז
לז ע"א41 דמו ודם זרעותיו עד סוף העולםהיהדות הלאומית עמ' 23
לז ע"א41 דמו ודם זרעותיולקוטי שיחות ח"ח עמ' 157
לז ע"א41 דמו ודם זרעותיו תלויים בו עד סוף כל העולםמכתב מאליהו ח"ד עמ' 71, 93
לז ע"א41 דמו ודם זרעותיו תלוים בושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' לא
לז ע"א41 דמו ודם זרעותיואור יהל ח"א עמ' מה
לז ע"א41 דמו ודם זרעותיוטוב טעם בראשית עמ' סח
לז ע"א41 דמו ודם זרעיותיואור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' לז
לז ע"א41 דמו ודם זרעיותיותורת יחיאל בראשית עמ' קצא, תמ
לז ע"א41 דמו ודם זרעיותיוקסת הסופר (תשעו) עמ' רט
לז ע"א41 דמו ודמי זרעו עד סוף כל הדורותמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' יג, רצו
לז ע"א41 לא איבד את הנרצח לבדו כי אם זרעו היוצא ממנוכד הקמח (מישור) עמ' קכה
לז ע"א42 דמו ודם זרעותיו תלוין בואור הישר בראשית דף כח ע"א
לז ע"א42 שכן מצינו בקין וכו' דמי אחיך דמו ודם זרעיותיושל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רסח
לז ע"א43 דמי אחיך צועקים אינו אומר דם וכו' דמו ודם זרעותיודרשות שבט הלוי עמ' רנז
לז ע"א43 קול דמי אחיך דמו ודם זרועותיומי מרום ח"ב עמ' קצט
לז ע"א44 אדם נברא יחידיגור אריה בראשית פ"ב אות יט
לז ע"א44 אדם נברא יחידידרשות מהר"ם בנעט עמ' רב
לז ע"א44 אדם נברא יחידיפחד יצחק שבועות מאמר כא
לז ע"א44 האדם נברא יחידידרך ה' (באום) ח"א פ"ב אות לב
לז ע"א44 האדם נברא יחידיתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רמח הערה 87, תשיז הערה 63
לז ע"א44 היה דמו מושלך על העצים והאבנים וכו' שעשה קין בהבל אחיו חבורות ופצעיםנזר הקדש ח"א עמ' תלב
לז ע"א44 למה נברא האדם יחידיאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' נה
לז ע"א44 לפיכך נברא אדם יחידיאור אברהם בראשית עמ' ער
לז ע"א44 לפיכך נברא אדם יחידילב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' שעד
לז ע"א44 לפיכך נברא אדם יחידי וכו' בשבילי נברא העולםפחד יצחק פסח מאמר מח
לז ע"א44 לפיכך נברא אדם יחידי וכו' המקיים נפש א' מישראל עולם מלאלקוטי שיחות ח"ג עמ' 982, ח"ט עמ' 481, 456, 439, חי"ט עמ' 285, חכ"ד עמ' 611-612, חכ"ה עמ' 322, חכ"ו עמ' 393
לז ע"א44 לפיכך נברא אדם יחידי וכו' ושלא יהו המינין אומרים הרבה רשויות בשמיםבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' פ
לז ע"א44 לפיכך נברא אדם יחידי וכו'שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 524
לז ע"א44 לפיכך נברא אדם יחידי כו' ואין אחד מהם דומה לחבירו (ורש"י)תורת מנחם חי"ח עמ' 47
לז ע"א44 לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל וכו'מטה יששכר עמ' רלג
לז ע"א44 לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך שכל המאבד נפשדרך חיים (תשלה) עמ' רפו
לז ע"א44 לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך שכל וכו'תורת מנחם חכ"ט עמ' 231
לז ע"א44 לפיכך נברא אדם יחידימאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר ו
לז ע"א44 לפיכך נברא אדם יחידי, ללמדך שכל המאבד וכו' וכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלאאוצר המאמרים (תשסא) עמ' מח
לז ע"א44 לפיכך נברא אדם יחידי, ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלאמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' ס
לז ע"א44 לפיכך נברא אדם יחידימכתב מאליהו ח"ה עמ' 50
לז ע"א44 לפיכך נברא אדם יחידי וכו' ושלא יהו המינין אומרים הרבה רשויות בשמיםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רט
לז ע"א44 לפיכך נברא אדם יחידי וכו', וכל המקיים נפש אחת מישראל וכו'מחשבת מוסר ח"ב עמ' שכא
לז ע"א44 לפיכך נברא האדם יחידיבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש ה אות ג, במדבר דרוש א אות ה
לז ע"א44 לפיכך נברא האדם יחידישערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קלה
לז ע"א44 לפיכך נברא האדם יחידי וכו' המאבד נפש א' וכו' המקיים נפש אחת וכו'דעת חיים עמ' ה
לז ע"א44 לפיכך נברא האדם יחידי ללמדך שכל המאבד נפש א' כו'כתר שם טוב (תשסד) סי' רמח, שכח
לז ע"א44 לפיכך נברא האדם יחידי ללמדך שכל המאבד נפש אחת וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' קנה
לז ע"א44 לפיכך נברא האדם יחידי ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים וכו' כאילו קיים עולם מלא וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' קפג
לז ע"א44 לפיכך נברא האדם יחידיאור יהל ח"א עמ' כא
לז ע"א44 לפיכך נברא האדם יחידימסילת ישרים עמ' תקסא
לז ע"א44 לפיכך נברא האדם יחידישפתי חיים מועדים ח"א עמ' ק
לז ע"א44 לפיכך נברא יחידימאיר נתיבות ח"ג עמ' מח
לז ע"א44 לפכך נברא האדם יחידיאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' כב, עה
לז ע"א44 נברא אדם יחידיהחברה והשפעתה מאמר 12 פרק ב
לז ע"א44 שהאדם נברא יחידי וכו'פחד יצחק שבועות מאמר טז
לז ע"א45 המאבד נפש א' מישראל כאילו אבד עולם מלאמדבר יהודה (תשסב) עמ' שג
לז ע"א45 המאבד נפש מישראל כעולם מלאמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמט
לז ע"א45 כאילו אבד עולם מלאשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' מה
לז ע"א45 כל אחד הוא עולם מלאמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 53
לז ע"א45 כל המאבד נפש אחת כאלו איבד עולם מלאכד הקמח (מישור) עמ' קכה
לז ע"א45 כל המאבד נפש אחת מישראל וכו' כאילו איבד עולם מלאהחברה והשפעתה מאמר 4 פרק ו
לז ע"א45 כל המאבד נפש אחת מישראל וכו' כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים וכו' כאילו קיים עולם מלאבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 531, באר ה הערה 512, באר ו הערה 470, 474-473
לז ע"א45 כל המאבד נפש אחת מישראל כאילו איבד עולם מלאלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קצה
לז ע"א45 שכל המאבד נפש אחת מישראל וכו', כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת מישראל וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' לז, סא
לז ע"א45 שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב וכו'ואותו תעבוד עמ' שנה
לז ע"א46 המקיים נפש אחת מישראלדרשות מהר"ם שיק עמ' סט
לז ע"א46 המקיים נפש אחת מישראלמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' רי
לז ע"א46 המקיים נפש אחת מישראל וכו'אהל נפתלי עמ' שעג
לז ע"א46 המקיים נפש אחת מישראל וכו' כאילו קיים עולם מלאתורת מנחם חלק לד עמ' 154
לז ע"א46 המקיים נפש אחת מישראל כאילו וכו'מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' רי
לז ע"א46 המקיים נפש מישראל כאילו קיים עולם מלאתפארת משה עמ' קצז
לז ע"א46 המקיים נפש מישראלאור הרעיון עמ' קלא, רפ
לז ע"א46 וכל המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם מלאלב אביגדור עמ' קפג
לז ע"א46 וכל המקיים נפש אחת מישראל וכו' כאילו קיים עולם מלאהר יראה - חסד חיים מאמר יא
לז ע"א46 וכל המקיים נפש אחת מישראל וכו' כאילו קיים עולם מלאמחשבת זקנים עמ' ע
לז ע"א46 וכל המקיים נפש אחת מישראל וכו' כאילו קיים עולם מלאמחשבת מוסר ח"א עמ' רסט
לז ע"א46 וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלאעקבי אבירים (תשסה) עמ' קיט
לז ע"א46 כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם ומלואוהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' שעה
לז ע"א46 כל המקיים נפש אחתמפניני הרב עמ' שצט
לז ע"א46 כל המקיים נפש אחת וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 154, 26
לז ע"א46 כל המקיים נפש אחת וכו' כאילו קיים עולם מלאנועם הברכה עמ' נה
לז ע"א46 כל המקיים נפש אחת מישראלאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' י אות ב
לז ע"א46 כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלאמגלה עמוקות (תשסח) אופן רמח
לז ע"א46 כל המקיים נפש אחת מישראל וכו'זך ונקי עמ' קכד
לז ע"א46 כל המקיים נפש אחת מישראל וכו'מכתב מאליהו ח"ד עמ' 89
לז ע"א46 כל המקיים נפש אחת מישראל וכו' כאילו קיים עולם מלאתורת מנחם ח"ב עמ' 130, ח"ג עמ' 264, חט"ז עמ' 167, חי"ט עמ' 170, 323, 325
לז ע"א46 כל המקיים נפש אחת מישראל וכו' כאילו קיים עולם מלאיערות דבש ח"ב עמ' קכ
לז ע"א46 כל המקיים נפש אחת מישראל וכו', כאילו קיים עולם מלא וכו'דרשות שבט הלוי עמ' עא, עב, רלו, רנז
לז ע"א46 כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו מקיים עו"ממאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' פח
לז ע"א46 כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלאדברי חנינא - מזלות עמ' קלה
לז ע"א46 כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלאחיי שלמה עמ' קמח
לז ע"א46 כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלאמטר השמים (תשנז) עמ' תקד
לז ע"א46 כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלאשבט מישראל (פרידמן) עמ' כט
לז ע"א46 כל המקיים נפש אחת מישראל כאלו קיים עולם מלאאור אברהם - רות עמ' קסד
לז ע"א46 כל המקיים נפש אחת מישראל כאלו קיים עולם מלאלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קג
לז ע"א46 כל המקיים נפש אחת מישראל כאלו קיים עולם מלאקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קצט
לז ע"א46 כל המקיים נפש אחת מישראל כאלו קיים עולם מלאשמע יעקב (זיידא) עמ' פו
לז ע"א46 כל המקיים נפש אחת מישראל מעלה כו'דגלי יהודה דרוש א אות יח
לז ע"א46 כל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלאלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תנד
לז ע"א46 כל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלאתפארת צבי ויקרא עמ' רצג
לז ע"א46 כל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלאמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 213
לז ע"א46 כל המקיים נפש כאלו קיים עולם מלאפחד יצחק שבועות מאמר טז
לז ע"א46 כל המקיים נפשכתבי רבנו בחיי עמ' קכח
לז ע"א47 כדי שלא יאמר אדם לחבירו אבא גדול מאביךישמח חיים (תשסה) מע' ב אות מה
לז ע"א47 שלא יאמר אבא גדול מאביךאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' נו
לז ע"א47 שלא יאמר אבא גדול מאביךמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסג
לז ע"א47 שלא יהיו צדיקים אומרים אנו בני צדיקמוסר המקרא והתלמוד עמ' קח
לז ע"א48 להגיד גדולתו של הקב"השערי אורה (מילר) ח"ב עמ' לט
לז ע"א48 להגיד גדולתו של הקב"ה שאדם טובע כמה מטבעות וכו'ואני תמיד עמך עמ' רפט, רצ
לז ע"א48 להגיד גדולתו של ממה"מגבורות ה' עמ' יט
לז ע"א48 להגיד לך גדולתו של הקב"האור הצבי עמ' 269
לז ע"א49 אדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד, כולן דומין זה לזה וכו' והקב"ה טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחבירובאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1320
לז ע"א49 בשר ודם טובע כמה מטבעותהחברה והשפעתה מאמר 12 פרק ב, מאמר 13 פרק ב
לז ע"א50 אין אחד דומה לחברוהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 11
לז ע"א50 אין הקב"ה טובע שתי צורות בחותם אחד כך אינו נותן בהם נפשות שוות זו לזו ממש בתכונותיהםחשבון הנפש (תשעה) עמ' ריד
לז ע"א50 הקב"ה טבע כל אדם בחותמו של אדה"ר ואין אחד מהם דומה לחבירושערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קנ
לז ע"א50 הקב"ה טבע כל אדם בחותמו של אדה"ר ואין אחד מהם דומה לחבירושפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' קנו
לז ע"א50 הקב"ה טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהן דומה לחבירודרך ה' (באום) ח"א פ"ב אות כב
לז ע"א50 הקב"ה טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' קלז
לז ע"א50 הקב"ה טובע כל אדם בחותמו של אדה"רתורת העולה ח"ב פרק ב
לז ע"א50 כל אדם בחותמו וכו' ואין אחד מהן דומה לחבירושיחת מלאכי השרת עמ' 9
לז ע"א50 כל האדם בחותמו של אדם הראשוןתקנת השבין סי' י (עמ' 97)
לז ע"א51 לפיכך חייב אדם לאמר בשבילי נברא העולםיסודי הדעת (תשסב) עמ' קכג, קמ, רב
לז ע"א51 כדי שכ"א יאמר בשבילי נברא העולםאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קנו
לז ע"א51 כדי שיאמר כאו"א בשבילי נברא העולםתורת אביגדור ח"א עמ' פו
לז ע"א51 כדי שכ"א יאמר בשבילי נברא העולםאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' ז, קפ
לז ע"א51 בשבילי נברא העולםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רלא
לז ע"א51 בשבילי נברא העולםמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' מט
לז ע"א51 בשבילי נברא העולםמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' מו, שיג
לז ע"א51 בשבילי נברא העולםכתר שם טוב (תשסד) סי' שצג
לז ע"א51 בשביל יחידי נברא העולםאור יחזקאל - אמונה עמ' י, שה
לז ע"א51 בשביל יחידי נברא העולםאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' רלא, שמג, שע
לז ע"א51 בשבילי נברא העולםאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' סג
לז ע"א51 בשבילי נברא העולםאור השמש (תשסח) עמ' נה
לז ע"א51 בשבילי נברא העולםאור חדש פתיחה אות 282
לז ע"א51 בשבילי נברא העולםאור יחזקאל - מכתבים עמ' כא
לז ע"א51 בשבילי נברא העולםאז תתחזק עמ' צד
לז ע"א51 בשבילי נברא העולםבך יברך ישראל (תשסח) עמ' יב
לז ע"א51 בשבילי נברא העולםברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' רסו, תנה
לז ע"א51 בשבילי נברא העולםהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' רפא
לז ע"א51 בשבילי נברא העולםהר יראה - חסד חיים מאמר ד
לז ע"א51 בשבילי נברא העולםחכמה ומוסר ח"א עמ' תמח
לז ע"א51 בשבילי נברא העולםמאיר נתיבות ח"ג עמ' קסח
לז ע"א51 בשבילי נברא העולםמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קלד
לז ע"א51 בשבילי נברא העולםמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' סח, קעו
לז ע"א51 בשבילי נברא העולםס' הבוטח ח"ב עמ' שיא
לז ע"א51 בשבילי נברא העולםפחד יצחק שבועות מאמר כא
לז ע"א51 בשבילי נברא העולםשערי אורה (מילר) ח"א עמ' קנד
לז ע"א51 בשבילי נברא העולםתפארת משה עמ' ו
לז ע"א51 בשבילי נברא העולם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שכ
לז ע"א51 בשבילי נברא העולםאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' צז
לז ע"א51 בשבילי נברא העולםאור הרעיון עמ' נה
לז ע"א51 בשבילי נברא העולםאורחות צדיקים שער הקדמה עמ' א
לז ע"א51 בשבילי נברא העולם, ורש"יהר יראה מאמר ע
לז ע"א51 אפי' בשביל צדיק אחד עולם נברארנת יצחק - פרק חלק עמ' קפ
לז ע"א51 ואם תאמר מה לנו ולצרה זודרך חיים (תשלה) עמ' תעט
לז ע"א51 ושמא תאמרו מה לנו ולצרה זאתלב המשפט ח"א שיעור ז [הלכה]
לז ע"א51 חייב אדם וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר יא
לז ע"א51 חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' סג
לז ע"א51 חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםאז תתחזק עמ' רכד
לז ע"א51 חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםאסופת מערכות סוכות עמ' קמג (מהדו"ב עמ' רסט)
לז ע"א51 חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםבנין שאול עמ' לג
לז ע"א51 חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםבת עין (תשסז) עמ' צד
לז ע"א51 חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםדרך ה' (באום) ח"ג פ"ב אות עד
לז ע"א51 חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' יט
לז ע"א51 חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםכוכבי אור (תשלד) עמ' קמא
לז ע"א51 חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםמחשבת מוסר ח"ג עמ' נט
לז ע"א51 חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בראשית עז
לז ע"א51 חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםמצווה ועושה ח"א עמ' קמ
לז ע"א51 חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםנצח ישראל (הרטמן) עמ' תקלא הערה 96
לז ע"א51 חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםצמח צדיק (תשסז) עמ' רלא
לז ע"א51 חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רסה
לז ע"א51 חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' תמד
לז ע"א51 חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קיב, קמט, רנה, שנד, ח"ב עמ' ד
לז ע"א51 חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםתפארת צבי ויקרא עמ' קא
לז ע"א51 חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםמכתבי מרום עמ' עז
לז ע"א51 חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםערפילי טוהר לב; אורות הקודש חלק ג קמט, רכא
לז ע"א51 חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ז אות א
לז ע"א51 חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםשפתי חיים מועדים ח"א עמ' קכד
לז ע"א51 חייב אדם לומר כל העולם לא נברא אלא בשביליילקוט דברי חכמים ויקרא סי' נג
לז ע"א51 חייב כאו"א לומר בשבילי נברא העולםעמק תפלה (תשסו) עמ' סב
לז ע"א51 חייב כל אחד ואחד לומר בשבילי נברא העולםמחשבת מוסר ח"ב עמ' קו, קח, רא, שנב
לז ע"א51 חייב כל אחד לומר בשבילי נברא העולםפחד יצחק - ראש השנה מאמר כז
לז ע"א51 חייב כל אחד לומר בשבילי נברא העולםשירי משכיל - הקדמה
לז ע"א51 חייב לומר בשבילי נברא העולםאור מאיר ח"א עמ' כט
לז ע"א51 חייב לומר בשבילי נברא העולםדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קפח
לז ע"א51 חייב לומר בשבילי נברא העולםקהלת משה (תשסב) עמ' קלה, בינת משה (תשסב) עמ' ק
לז ע"א51 חייב לומר בשבילי נברא העולםשלשלת הקודש עמ' לב
לז ע"א51 כאו"א חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רחצ
לז ע"א51 כאו"א חייב לומר בשבילי נברא העולםדבש השדה עמ' קמב
לז ע"א51 כאו"א חייב לומר בשבילי נברא העולםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קצ
לז ע"א51 כאו"א חייב לומר בשבילי נברא העולםתורת מנחם חלק ל עמ' 166
לז ע"א51 כל או"א חייב לומר בשבילי גברא העולםמכתב מאליהו ח"ג עמ' 264
לז ע"א51 כל או"א חייב לומר בשבילי נבה"עלקוטי שיחות חל"ט עמ' 192
לז ע"א51 כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נבה"עלקוטי שיחות חל"ז עמ' 69
לז ע"א51 כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםבן מלך - חכמה ומוסר עמ' תצח
לז ע"א51 כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםלב אביגדור עמ' א, לח
לז ע"א51 כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםלקוטי שיחות ח"ג עמ' 982, ח"ה עמ' 292, חכ"א עמ' 285, חכ"ג עמ' 262, חכ"ד עמ' 274
לז ע"א51 כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שכב
לז ע"א51 כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' יח
לז ע"א51 כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםמסילות בלבבם - מסילה א אות ט
לז ע"א51 כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםעת לעשות חלק ב כלל ו שאלה לג
לז ע"א51 כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםתורת מנחם ח"י עמ' 59, חי"א עמ' 23, חי"ח עמ' 38, 143, ח"כ עמ' 108, חכ"ב עמ' 143, חכ"ד עמ' 166
לז ע"א51 כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםדעת שבת עמ' קד
לז ע"א51 כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםפרי הארץ (ויטבסק) עמ' יז
לז ע"א51 כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם, וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רנג, שלב-שלג, שמות עמ' דש, תרכג, ויקרא עמ' קג, שסא, במדבר עמ' עח-פ, תרנא, דברים עמ' תרפג, תשטז, תתסג, יהושע-שמואל עמ' לח
לז ע"א51 כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תעה
לז ע"א51 כל אחד חייב לומר בשבילי נברא העולםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשכב
לז ע"א51 כל אחד חייב לומר בשבילי נברא העולםנזר הקדש ח"ב עמ' קיא
לז ע"א51 כל אחד יאמר בשבילי נברא העולםאורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק ח אות כה
לז ע"א51 כל אחד מישראל חייב לומר בשבילי נברא העולםבעקבות משה שמות עמ' קלג-קלד
לז ע"א51 כל אחד מישראל חייב לומר בשבילי נברא העולםנפש החיים (תשמג) עמ' 158
לז ע"א51 לעולם יאמר אדם בשבילי נברא העולםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרצג
לז ע"א51 לפיכך כאו"א חייב לומר בשביל נברא העולם וכו', ורש"ישפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' קנד, קעו
לז ע"א51 לפיכך כאו"א חייב לומר בשבילי נברא העולםאוצר המאמרים (תשסא) עמ' רטז, רפ
לז ע"א51 לפיכך כאו"א חייב לומר בשבילי נברא העולםדובר צדק עמ' 12, שיחת מלאכי השרת עמ' 38
לז ע"א51 לפיכך כאו"א חייב לומר בשבילי נברא העולםפרי צדיק פ' שקלים אות א, ר"ח אלול אות א
לז ע"א51 לפיכך כל או"א חייב לומר בשבילי נברא העולםלקוטי דיבורים עמ' 1004
לז ע"א51 לפיכך כל אחד ואחד חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםמבשר טוב - ספר החיים עמ' מא
לז ע"א51 לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםבאמונה שלמה עמ' תקח
לז ע"א51 לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםברכת טוב עמ' רכג
לז ע"א51 לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםדרך ה' השלם עמ' רלב - דרך לחיים
לז ע"א51 לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםילקוט עטרת צבי עמ' קלא
לז ע"א51 לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' תלה
לז ע"א51 לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםמה ה׳ אלקיך שואל מעמך עמ' 14
לז ע"א51 לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםמחשבת מוסר ח"א עמ' צד, צז, קג, תיג, תקח
לז ע"א51 לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רג
לז ע"א51 לפיכך כל אחד ואחר חייב לומר בשבילי נברא העולםדעת תורה בראשית עמ' פג, ויקרא עמ' עג
לז ע"א51 לפיכך כל אחר ואחר חייב לומר בשבילי נברא העולםמחשבת זקנים עמ' ע, רכט, רנו, רנז, שלג
לז ע"א51 שחייב אדם לומר בשבילי נברא העולםיורה חכימא (תשעא) עמ' יט, מו
לז ע"א רש"י - חשוב אני כעולם מלא וכו'דבש השדה עמ' קמב
לז ע"א רש"י - לא אטרוד עצמי בעבירה אחתמאיר נתיבות ח"ג עמ' מח
לז ע"א רש"י - מאדם אחד נברא עולם מלאמאיר נתיבות ח"ג עמ' מח
לז ע"א רש"י ד"ה בריוני - פריצים לשון בוריםנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות כ
לז ע"א מהרש"א ד"ה אמרו ער וכו' כותב שמזה יש להשיב במה שאמר משה כי ידעתי וכו' אבל אין לחוש בזהשם משמעון (שפירא) עמ' קעב
לז ע"א מהרש"א חידושי אגדות - גוים אינן צורת אדםאור הרעיון עמ' רפ
לז ע"א תוס' חדשים במשנהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' ק
לז ע"ב01 מה לנו ולצרה הזאתתורת מנחם חי"ח עמ' 279
לז ע"ב02 חובה להעידמטר השמים (תשנז) עמ' תקד
לז ע"ב03 מה לנו לחוב בדמואור הרעיון עמ' קלב
לז ע"ב05 תנו רבנן כיצד מאומד וכו'תורה בציון עמ' תקנ
לז ע"ב09 תניא אמר רבי שמעון בן שטח וכו' היודע מחשבות יפרע מאותו האיש שהרג את חבירואוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שסו
לז ע"ב19 מיום שחרב בית המקדש אע"פ שבטלה סנהדרי וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קל, קלג
לז ע"ב19 מיום שחרב בית המקדש, דין ארבע מיתות לא בטלושערי תשובה שער ג אות קל, קלג
לז ע"ב20 אע"פ שבטל דין ארבע מיתות, ארבע מיתות לא בטלו מי שנתחייב סקילה או נופל מן הגג או חיה דורסתומבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' יט, קנז, תיד
לז ע"ב20 אע"פ שבטלו ד' מיתות בית דין מיום שחרב בהמ"ק, דין ד' מיתות לא בטלוערבי נחל (תשסד) עמ' תשעג, תתלא
לז ע"ב20 אע"פ שבטלו ד' מיתות, דין ד' מיתות לא בטלובני יששכר ח"ב דף קמה ע"א
לז ע"ב20 אע"פ שבטלו סנהדרין דין ד' מיתות לא בטלונזר הקדש ח"ב עמ' קו
לז ע"ב20 אע"פ שארבע מיתות בטלו דין ארבע מיתות לא בטלורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קיח
לז ע"ב20 אף על פי שבטלה סנהדרי ארבע מיתות לא בטלו וכו' דין ארבע מיתות לא בטלושל"ה (תשנז) - מס' יומא אות פא
לז ע"ב20 אף על פי שבטלה סנהדרין דין ד' מיתות לא בטלאור חדש למטיפים עמ' 19
לז ע"ב20 אף על פי שבטלו ארבע מיתות דין ארבע מיתות לא בטלופנים יפות על תהלים עמ' רנו
לז ע"ב20 אף על פי שסנהדרין בטלה, דין ארבע מיתות לא בטלאור לפני הדורשין עמ' 76
לז ע"ב20 אף שבטלו ד' מיתות בי"ד דין ארבע מיתות לא בטלוקומץ המנחה (צונץ) דרוש לו אות ג, דרוש קעג אות ד
לז ע"ב22 דין ד' מיתות לא בטלולחמי תודה דף קעב ע"ב
לז ע"ב22 דין ד' מיתות לא בטלומשנת חיים דברים עמ' שעב
לז ע"ב22 דין ד' מיתות לא בטלושני המאורות (תשסח) עמ' קכו
לז ע"ב23 מי שנתחייב סקילה או נופל מן הגג או חיה דורסתוגור אריה שמות פל"ב הערה 58
לז ע"ב26 מי שנתחייב חנק או טובע בנהר או מת בסרונכיתקנת השבין סי' יא (עמ' 105)
לז ע"ב26 מקביל למיתת חנק הוא אדם הטובע בנהרגור אריה שמות פכ"א הערה 496
לז ע"ב31 הא בדיני ממונות אמרינןמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' תכה
לז ע"ב42 עשה לו פציעות וכו' שלא היה יודע מהיכן נשמתו יוצאתלקט שיחות מוסר ח"א עמ' כ
לז ע"ב42 עשה קין בהבל אחיו חבורות חבורות וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף יב
לז ע"ב42 עשה קין בהבל אחיו חבורות חבורות פציעות פציעותמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג קונטרס מאמר מרדכי מאמר ד
לז ע"ב44 מיום שפתחה האדמהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' ה
לז ע"ב44 מיום שפתחה הארץ את פיהמבשרת ציון ח"א עמ' רצא
לז ע"ב44 מיום שפתחה הארץ את פיה וקבלה דמו של הבל שוב לא פתחה וכו'מטה יששכר עמ' ריד
לז ע"ב44 מיום שפתחה הארץ את פיה וקבלתו לדמו של הבל וכו', תוס' מהרש"אימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שעח
לז ע"ב44 מיום שפתחה הארץ את פיה וקיבלתו לדמו של הבל שוב לא פתחה וכו' לרעה פתחה לטובה לא פתחהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כז אות יז
לז ע"ב44 מיום שפתחה הארץ את פיהילקוט הגרשוני ח"ב
לז ע"ב44 מיום שפתחה הארץ לקבל דמו של הבל שוב לא פתחהגור אריה בראשית פ"ד אות יא
לז ע"ב44 מיום שפתחה הארץ פיה לבלוע דם הבל שוב לא פתחה את פיה ובמהר"לאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קנד
לז ע"ב45 מכנף הארץ זמירות שמענוצמח דוד (סקאליע) עמ' שא
לז ע"ב45 מכנף הארץ זמירות שמענו, תוס' - שאין בני אר"י אומרים קדושה וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רל
לז ע"ב47 גלות מכפרתספר החיים (תשנג) עמ' קנז*
לז ע"ב47 גלות מכפרת וכו' ובני יכניה אסרתקנת השבין סי' ד (עמ' 15)
לז ע"ב47 גלות מכפרת מחצה וכו'נזר הקדש ח"א עמ' תמב
לז ע"ב47 גלות מכפרת עווןבית שלום מרדכי עמ' רכט
לז ע"ב47 גלות מכפרת עווןנתיב התשובה עמ' צב הערה 115
לז ע"ב47 גלות מכפרת עווןקשוטי כלה (תשסג) עמ' פא
לז ע"ב47 גלות מכפרת עוון מחצה וכו'אור אברהם - תשובה עמ' עו
לז ע"ב47 גלות מכפרת עוןבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1206
לז ע"ב47 גלות מכפרת עוןלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שנט
לז ע"ב47 גלות מכפרת עון מחצה וכו' זרובבל, שנזרע בבבל, ומה שמו נחמיה בן חכליה שמומבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תקב
לז ע"ב47 גלות מכפרת עון מחצה מעיקרא כתיב והייתי נע ונד וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער רביעי מאמר א
לז ע"ב47 גלות מכפרת עוןידי משה (תשמה) איכה עמ' ב, יט
לז ע"ב47 גלות מכפרת עוןכוזרי מאמר ה סי' כט
לז ע"ב47 גלות מכפרתס' החיים (תשנג) עמ' קנז*
לז ע"ב47 גלות מכפרת עווןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קכד הערה 69
לז ע"ב48 וישב בארץ נדבית שלום מרדכי עמ' רלב
לז ע"ב48 מעיקרא כתיב והייתי נע ונד ולבסוף כתיב וישב בארץ נודלקוטי שיחות ח"ז עמ' 81
לז ע"ב48 מתחילה נגזר עליו נע ונד ונשאר נד לבדחכמת התורה בראשית עמ' תמה
לז ע"ב48 שהיה גולה על חטאוגור אריה בראשית פ"ד אות יב
לז ע"ב49 גלות מכפרת ג' דבריםבאר שרים בראשית פ' לך לך דרוש א אות ג
לז ע"ב49 גלות מכפרת ג' דבריםימי דוד (תשסז) עמ' עא
לז ע"ב49 גלות מכפרת ג' דבריםהמאור שבתורה (לסין)
לז ע"ב51 גלות מכפרת בכל מקוםחכמת התורה ויצא עמ' לט
לז ע"ב51 גלות מכפרת על הכלשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רצג
לז ע"ב51 גלות מכפרת על הכלראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ג אות יב
לז ע"ב52 גבר לא יצלח בימיו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שנט
לז ע"ב54 אסר - שעברתו אמו בבית האסורין וכו'בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' סד
לז ע"ב54 שאלתיאל ששתלו ק-ל שלא כדרך הנשתלין וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' תה
לז ע"ב54 שלתיאל ששתלו אל שלא כדרך הנשתלין וכו' שנשאל על אלתו אלשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קלג
לז ע"ב55 אין אשה מתעברת בעמידהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' ט {מי שהוליד בעיבור כזה - האם קיים פריה ורביה}
לז ע"ב55 זרובבל בן שאלתיאל נתעברה בו אמו מעומדאגרא דפרקא (תשסה) עמ' עדר
לז ע"ב תוס' - אין בני א"י אומרים קדושה אלא בשבתאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' סא
לז ע"ב תוס' - אין בני א"י אומרים קדושה אלא בשבתאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שסד
לז ע"ב תוס' - אין בני א"י אומרים קדושה אלא בשבתאור אברהם - רות עמ' שפז
לז ע"ב תוס' - אין בני א"י אומרים קדושה אלא בשבתאור אברהם שמות עמ' קנא
לז ע"ב תוס' - למה השירה דשבת נקרא בשם זמירותאור אברהם ברכות עמ' קכה
לז ע"ב תוס' ד"ה לטובהחכמת התורה בא עמ' קפ, תקיא
לז ע"ב תוס' ד"ה מיום - והא חזינא וכו'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 205
לז ע"ב תוס' ד"ה מיום שחרבאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' כג
לז ע"ב תוס' ד"ה מיוםאגודת אזוב (יעבץ) דף ד ע"ד
לז ע"ב תוס' ד"ה מכנף - שאין בני א"י אומרים קדושה אלא בשבת וכו' יש לי עוד כנף אחד שאומר לפני שירה שנאמר וכו'נחלה לישראל (תשעא) עמ' יג*
לז ע"ב תוס' ד"ה מכנף - שש כנפים למלאכים ואומרים שירה בכל יום כנף אחדלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' פו
לז ע"ב תוס' ד"ה מכנף הארץבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קטו, תתקח, ויקרא עמ' קפט, דברים עמ' תשעג
לז ע"ב תוס' ד"ה מכנףדרשות שבט הלוי עמ' עח, רסב
לז ע"ב תוס' מכנף - כתוב בתשובת הגאונים וכו' שנאמר מכנף הארץ זמירות שמענומבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רסט
לז ע"ב תוספות - מכנף הארץ זמירות שמענומבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קנו
לח ע"א01 שאלתיאל שנשאל אל על אלתוחלק יעקב (קנטור) דרוש ז
לח ע"א01 שאלתיאל שנשאל על אלתוילקוט הגרשוני ח"ב
לח ע"א02 התרת הנדר של זרובבלדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' יב-יג
לח ע"א02 זרובבל וכו' ומה שמו נחמיה בן חכליהס' העיקרים (מישור) עמ' תרפז
לח ע"א02 זרובבל וכו' ומה שמו נחמיה וכו' חותם על ידפרי צדיק בהעלותך אות י
לח ע"א02 זרובבל וכו' ומה שמו נחמיה וכו' חותם על ידתקנת השבין סי' ד (עמ' 14), דובר צדק עמ' 178
לח ע"א02 ששאל אל על שבועתויציב פתגם על התורה עמ' קצט
לח ע"א03 זרובבל בן שאלתיאל הוא נחמיה וכו'דרשות שבט הלוי עמ' רצה
לח ע"א03 זרובבל הוא נחמיה בן חכליהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' מג, מה
לח ע"א03 יהודה וחזקיה בני רב חייא הוו יתבי וכו' יין ניתן בשבעים אותיות נכנס יין יצא סודשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק רא
לח ע"א03 יהודה וחזקיה בני רבי חייא הוו יתבי בסעודתא וכו' אין בן דוד בא עד שיכלו שני בתי אבות מישראל וכו'של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שע
לח ע"א03 יהודה וחזקיה הוו יתבי בסעודתא, כיון דאיבסום וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רלז
לח ע"א04 בני רבי חייא הוו יתבי בסעודתא קמי רבי וכו' אמר להו אגברו חמרא אררדקי כי היכי דלימרו מילתא וכו'של"ה (תשנז) פרשת תצוה אות יז
לח ע"א05 אמר להו אגברו חמרא אדרדקי כי היכי דלימרו מילתאאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שמד
לח ע"א06 אגברו חמרא אדרדקי וכו' נכנס יין יצא סודתורת מנחם ח"ח עמ' 215, ח"כ עמ' 54, חכ"ד עמ' 116
לח ע"א06 אגברו חמרא אדרדקי כי היכי דלימרו מילתאאור תורה השלם (מזריטש) סי' צט, תפד
לח ע"א06 אגברו חמרא אדרדקי כי היכי דלימרו מילתאדברים נחמדים (תשסה) עמ' צה
לח ע"א06 אגברו חמרא אדרדקי כי היכי דלימרו מילתאמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' צט, תפד
לח ע"א06 אגברו חמרא אדרדקי כי היכי דלימרו מלהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שעה
לח ע"א06 אגברו חמרא אדרדקי כי היכי דלימרו מלתאפרי צדיק לך לך אות ג, ד, פורים אות ג, נצבים אות יב
לח ע"א06 אגברו חמרא אדרדקיבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף רסב
לח ע"א06 אגברו חמרא אדרדקיתורת חיים (ר' דובער) שמות דף צו ע"א-ע"ב
לח ע"א06 אגברו חמרא אדרדקי כי היכי דלימרו מילתאבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קע
לח ע"א06 אגברו חמרא וכו'לקוטי שיחות חל"א עמ' 180, 179
לח ע"א06 אגברי חמרא לדרדקי כי היכא דלימרו מילתאאור לשמים (תשסג) עמ' רפז
לח ע"א08 אין בן דוד בא עד שיכלו וכו'דברים נחמדים (תשסה) עמ' צה
לח ע"א08 אין בן דוד בא עד שיכלו שני בתי אבות מישראל ואלו הן ראש גולה שבבבל ונשיא שבא"ידרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רנג
לח ע"א08 אין בן דוד בא עד שיכלו שני בתי אבות מישראלגור אריה בראשית פמ"ט הערה 45
לח ע"א08 אין בן דוד בא עד שיכלו שני בתי אבות מישראלויקרא יעבץ עמ' רל
לח ע"א14 יין בגימטריא סודגור אריה בראשית פ"ט הערה 45
לח ע"א14 יין ניתן בע׳ אותיות וסוד ניתן בע׳ אותיות נכנס יין יצא סודאור האורות עמ' א
לח ע"א14 יין ניתן בשבעים אותיות וסוד ניתן בשבעים אותיות וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' פט
לח ע"א15 נכנס יין יצא סוד - תוס'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רמג
לח ע"א15 נכנס יין יצא סודאבן פינה עמ' 95
לח ע"א15 נכנס יין יצא סודאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' קנח
לח ע"א15 נכנס יין יצא סודהמאור הגדול (גר"א) עמ' מט, תשעג
לח ע"א15 נכנס יין יצא סודילקוט עטרת צבי עמ' רכו
לח ע"א15 נכנס יין יצא סודמחשבות חרוץ סי' ה (עמ' 23), יט (עמ' 171), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 27 (סי' יז), רסיסי לילה סי' כ (עמ' 23)
לח ע"א15 נכנס יין יצא סודפרי צדיק לך לך אות ד, פורים אות ג, נצבים אות יב
לח ע"א15 נכנס יין יצא סודדעת שבת עמ' תסו
לח ע"א18 וישקד ה' וכו' צדקה עשה הקב"ה וכו' שהקדים שתי שנים כו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 79
לח ע"א18 וישקד ה' וכו' צדקה עשה הקב"ה וכו' שהקדים שתי שנים לונושנתםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שמז
לח ע"א18 וישקוד ד' על הרעה, צדקה עשה הקב"ה שהקדים גלות צדקיהו כו'פרדס המלך (תשסט) אות תקל
לח ע"א18 וישקוד ה' על הרעהארצות החיים (פלג'י) דרוש ט
לח ע"א18 וישקוד ה' על הרעהארצות החיים (תשסא) דרוש א עמ' ז ד"ה ולהבין
לח ע"א20 צדקה עושה הקב"ה עם ישראל שהקדים גלות צדקיהודובר צדק עמ' 180
לח ע"א20 צדקה עשה הקב"ה וכו'דברי ברוך ח"ב סי' לו אות ו
לח ע"א20 צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שהקדים גלות צדקיהושם דרך - כתר תורה עמ' קנט, קצ
לח ע"א20 צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שהקדים גלות צדקיהו, ועוד גלות יכניה קיימתשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קל
לח ע"א20 צדקה עשה הקב"ה שהגלה צדקיהו ועדיין גלות יכניה קיימתלב אביגדור עמ' קד
לח ע"א20 צדקה עשה הקב"ה שהקדים גלות צדקיהו וכו'מחשבת מוסר ח"ב עמ' שפד
לח ע"א20 צדקה עשה הקב"ה שהקדים וגו'גנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קיט ע"ב
לח ע"א22 החרש והמסגר - כיוון שפתח נעשו הכל כחרשיםאודה ה' דף כד ע"ב
לח ע"א22 החרש והמסגר הם הת"ח שכיון שפותחים נעשים הכל כחרשין וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' ריט
לח ע"א22 החרש והמסגר וגו' כיון שפותחין הכל נעשו כחרשין מסגר כיון וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' רפא
לח ע"א22 החרש והמסגרמכמני עוזיאל עמ' טו, תג
לח ע"א22 חרש כיון שפותחים הכל נעשים כחרשים, מסגר כיוון שסוגרים שוב אין פותחיםאור הצבי עמ' 318
לח ע"א24 הקדים הקב"ה שתי שנים לונושנתםקהלת יעקב חנוכה עמ' קכז
לח ע"א24 ונושנתםאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לד אות ה
לח ע"א24 עולא אמר שהקדים שתי שנים לונושנתםשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קיג
לח ע"א24 צדקה עשה ה' עם ישראל שהקדים ב' שנים לונושנתםנזר הקדש ח"ג עמ' יז
לח ע"א24 צדקה עשה הקב"ה שהקדים ב' שנה לונושנתםקומץ המנחה (צונץ) דרוש נב אות ח
לח ע"א24 צדקה עשה עמנו שמיהר להביאה שתי שנים לפני זמנהתפארת צבי במדבר עמ' ריז
לח ע"א24 שהקדים ב' שנים לונושנתםשרגא המאיר על התורה עמ' קסג
לח ע"א24 שהקדים הגלות שתי שניםחקל יצחק (תשסג) עמ' תא
לח ע"א24 שתי שנים לונושנתםמה שהיה הוא שיהיה עמ' נא
לח ע"א26 אדם יחידי נברא וכו' שלא יהא המינים וכו'לבני ישראל (הישן) דרוש ב
לח ע"א26 אדם יחידי נברא ומפני מה וכו'לבית יעקב דרוש ג
לח ע"א26 אדם יחידי נברא ומפני מה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף ו
לח ע"א26 אדם יחידי נבראודע מה שתשיב סי' לג
לח ע"א26 אדם יחידי נבראתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תנד
לח ע"א26 אדם יחידי נבראתורת יחיאל בראשית עמ' נו
לח ע"א26 אדם נברא יחידי מפני המשפחות וכו'אהבת ציון (תשסד) עמ' צה
לח ע"א26 אדם נברא יחידיאהבת ציון דרוש ח
לח ע"א26 אדם נברא יחידידרשות מהר"ם בנעט עמ' רכא
לח ע"א26 למה נברא אדם יחידידרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' ש, שב
לח ע"א26 למה נברא האדם יחידי שלא יאמרו הרבה רשויות יש למעלהמאמרי שלמה ח"ב עמ' רנח
לח ע"א26 לפיכך נברא אדם יחידיאור יהל ח"א עמ' קנח
לח ע"א26 לפיכך נברא אדם יחידימה ה׳ אלקיך שואל מעמך עמ' 14
לח ע"א26 מפני מה נברא אדם יחידי וכו'תורת העולה ח"ג פרק ע
לח ע"א26 מפני מה נברא אדם יחידי שלא יהיו המינים אומרים הרבה רשויות בשמיםהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' יא
לח ע"א28 אדם יחידי נברא וכו' שלא יהו הצדיקים אומרים אנו בני צדיק, ורשעים אומרים אנו בני רשעאור חדש (הרטמן) פ"א אות 814
לח ע"א32 להגיד גדולתו של ממה"מ הקב"ה וכו' ומפני מה אין פרצופיהן דומין זל"זלב אביגדור עמ' צח
לח ע"א33 בשר ודם טובע כמה מטבעות בחותם אחד וכו'פחד יצחק שבועות מאמר כא
לח ע"א34 הקב"ה טובע כל אדם בחותמו של אדה"ר ואין אחד מהן דומה לחבירוראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ו אות ז
לח ע"א34 הקב"ה טובע כל אדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחבירובאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 512
לח ע"א34 הקב"ה טובע כל אדם וכו', ואין אחד דומה לחבירודרשות שבט הלוי עמ' ריד
לח ע"א34 טובע כל אדם בחותמו של אדם הראשוןודע מה שתשיב סי' לד
לח ע"א34 כל אדם בחותמו של אדה"ר כו' אין פרצופיהן כו' אדם משתנה כו' ובדעתלקוטי שיחות ח"ז עמ' 168, ח"ט עמ' 481, 472, חי"ב עמ' 64, חי"ד עמ' 25
לח ע"א36 אין פרצופיהן דומין זה לזהשמחת הנפש עמ' נא
לח ע"א36 אין פרצופיהן ודעותיהם דומות זו לזוחיי שלמה עמ' קלט
לח ע"א36 אין צורת ראובן כצורת שמעוןגור אריה בראשית פ"א אות סז
לח ע"א36 כשם שאין פרצופיהן שווים זה לזה כך אין דעותיהם שווהמכתב מאליהו ח"א עמ' 313
לח ע"א36 כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 249
לח ע"א36 שאין דעתן דומה כשם שאין פרצופיהןפרי צדיק פ' שקלים אות א
לח ע"א36 שאין דעתן דומה כשם שאין פרצופיהןרסיסי לילה סי' לט (עמ' 68), צדקת הצדיק סי' קמט, דובר צדק עמ' 159, לקוטי מאמרים עמ' 80, שיחת מלאכי השרת עמ' 41,9, תקנת השבין סי' ב (עמ' 7)
לח ע"א38 בג' דברים אדם משונה מחבירו וכו' ובדעת מפני הגזלנים והחמסניםדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' שמג
לח ע"א38 בג' דברים אדם משתנה מחבירו בקול במראה ובדעתשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קנ
לח ע"א38 בשלשה דברים אדם משתנה מחבירו בקול במראה ובדעתלב אביגדור עמ' צח
לח ע"א38 ג' דברים אדם שונה מחבירו בקול במראה ובדעתואני תמיד עמך עמ' רצו
לח ע"א39 שינוי קול ומראה כדי שלא יתחלף בן זוגמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעב
לח ע"א40 אדם הראשון נברא בערב שבת וכו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' סג
לח ע"א40 אדם נברא אחר כל בהמה חיה ועוףמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' ר
לח ע"א40 אדם נברא בע"ש וכו' כדי שיכנס לסעודה מידטל חיים (פרידלנדר) עמ' רלג, רס
לח ע"א40 אדם נברא בע"ש וכו' כדי שיכנס לסעודה מידלקט אמרי קודש - ויקרא עמ' לו
לח ע"א40 אדם נברא בע"ש וכו' שאם תזוח דעתו עליו א"ל יתוש קדמך וכו' ד"א כדי שיכנס למצוה מידטל חיים (פרידלנדר) עמ' סז
לח ע"א40 אדם נברא בע"ש וכו' שאם תזוח דעתו עליו אומר לו יתוש קדמךבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קנח, תשעח, שמות עמ' תתיז, ויקרא עמ' קעב-קעג, במדבר עמ' רצה, תעה, דברים עמ' פו, תשכח
לח ע"א40 אדם נברא בע"ש וכו' שאם תזוח דעתו עליו אומר לו יתוש קדמך במעשה בראשיתאוצרות חיים - יושר המידות עמ' קח, קמא
לח ע"א40 אדם נברא בע"ש וכו' שאם תזוח דעתו עליו אומרים לו יתוש קדמך במעשה בראשיתדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רא
לח ע"א40 אדם נברא בע"ש כו' כדי שיכנס למצוה מיד וכו' לסעודה מידלקוטי שיחות ח"ז עמ' 75, חי"ד עמ' 123, חי"ז עמ' 380, חכ"ד עמ' 573
לח ע"א40 אדם נברא בע"ש לבל יאמרו המיניןודע מה שתשיב סי' לו, לח
לח ע"א40 אדם נברא בע"שדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רצט
לח ע"א40 אדם נברא בע"שחלקת יהושע עמ' ח הערה לב
לח ע"א40 אדם נברא בע"שתאומי צביה עמ' רמא
לח ע"א40 אדם נברא בער"ש וכו' שאם תזוח דעתו עליו אומר לו יתוש קדמךאגרת הטיול (תשעה) עמ' קצו
לח ע"א40 אדם נברא בער"שגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' יח ע"ב
לח ע"א40 אדם נברא בע"ש וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקמ
לח ע"א40 אדם נברא בערב שבת וכו' כדי שיכנס למצוה מידאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קפה
לח ע"א40 אדם נברא בערב שבת וכו', שאם תזוח דעתו עליו, אומר לו, יתוש קדמך במעשה בראשיתדעת תורה ויקרא עמ' פג, צו
לח ע"א40 אדם נברא בערב שבת ומפני ומה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף ה
לח ע"א40 אדם נברא בערב שבת ומפני מה וכו' דבר אחר כדי שיכנס למצוה מידחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת בראשית ב
לח ע"א40 אדם נברא בערב שבת ומפני מה וכו' דבר אחר שאם תזוח דעתו עליו אומר לו יתוש קדמך במעשה בראשיתחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - פסחים ד
לח ע"א40 אדם נברא בערב שבת מפני שלא יהו מינין אומרים וכו'שפע חיים - נישואין עמ' רכ
לח ע"א40 אדם נברא בערב שבתבין המשפתים ויקרא פ' אמור אות א
לח ע"א40 אדם נברא בערב שבתילקוט הגרשוני ח"ב
לח ע"א40 אדם נברא בערב שבתכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' פ
לח ע"א40 אדם נברא בערב שבתעולת חודש ח"א מאמר רג
לח ע"א40 אדם נברא בערב שבת, ומפני מה וכו' דבר אחר שאם תזוח רעתו עליו אומר לו יתוש קדמך במעשה בראשיתשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תיז, תמט, תקיב, תקיג, תקטז
לח ע"א40 אדם נברא בערב שבת, ומפני מה שלא יהו המינים אומרים שותף היה לו להקב"ה במעשה בראשיתבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' פ
לח ע"א40 אדם נברא בערב שבת, ומפני מה שלא יהו המינים אומרים שותף היה לו להקב"ה במעשה בראשיתבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רט
לח ע"א40 האדם נברא במחשבה תחלה רק מפני המינים או כדי שיכנס למצוה מיד נתאחרכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רמג
לח ע"א40 טעמים לכך שאדם נברא באחרונה במעשה בראשיתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קצה הערה 81
לח ע"א40 טעמים על בריאת אדם ביום הששימשנה למלך (תשסח) עמ' קמ, קמו
לח ע"א40 למה נברא אדה"ר בער"שאיש מבין ח"א דף עח ע"ב
לח ע"א40 למה נברא אדם אחר כל בהמה חיה ועוףצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שפב
לח ע"א40 למה נברא אדם בע"שאהבת עולם דף עג ע"ב
לח ע"א40 למה נברא אדם בששימראה יחזקאל (תשסד) עמ' רלא
לח ע"א40 מפני מה נברא בע"שבית ישי - דרשות עמ' שסא
לח ע"א40 מפני מה נברא האדם בער"ש וכו' יתוש קדמך וכו'משמרת איתמר (תשסה) עמ' שיא
לח ע"א40 שלא יהיו המינים אומרים שותף וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 75
לח ע"א40 שלא יהיו הצדוקים אומרים שותף היה להקב"ה במע"בגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' לה ע"א
לח ע"א40 ת"ר אדם נברא בע"ש, ומפני מה וכו' כדי שיכנס למצוה מיד, ד"א כדי שיכנס לסעודה מידאוצר המאמרים (תשסא) עמ' רס
לח ע"א40 תנו רבנן, אדם נברא בערב שבת, ומפני מה וכו' כדי שיכנס לסעודה מידאור חדש (הרטמן) פ"א אות 831
לח ע"א40 טעם שאדם נוצר בסוףאבן ישראל על התורה (תשסז) עמ' קיז
לח ע"א41 אם יתגאה האדם אומרים לו יתוש קדמך במעשה בראשיתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשסט הערה 10
לח ע"א41 אם תזוח דעתו אומר לו יתוש קדמךהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קעב, קעה
לח ע"א41 אם תזוח דעתו יתוש קדמךמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רלב
לח ע"א41 האדם נברא לאחר הבהמות שאם תזוח דעתו וכו' יתוש קדמך במעשה בראשיתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשכז הערה 19
לח ע"א41 נברא בע"ש שלא תזוח דעתואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רנא ע"א
לח ע"א41 נברא האדם בשישי שאם יתגאה אומרים לו יתוש קדמךאגרא דכלה ח"א עמ' קז
לח ע"א41 אדם נברא באחרונה שאם תזוח דעתו עליו אומרים לו יתוש קדמךלחמי תודה דף כח ע"ב
לח ע"א41 שאם יתגאה אדם אומרים לו אפילו יתוש קדמךגור אריה ויקרא פי"ב אות א
לח ע"א41 שאם יתגאה אומרים לו יתוש קדמךדרשות יעב"ץ עמ' רלב
לח ע"א41 שאם תזוח דעתו עליו אומר לו יתוש קדמך במעשה בראשית דבר אחר כדי שיכנס לסעודה מידדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רטז עמ' רנח
לח ע"א41 שאם תזוח דעתו עליו אומר לו יתוש קדמך במעשה בראשיתמחשבת מוסר ח"ב עמ' מט
לח ע"א41 שאם תזוח דעתו עליו אומר לו יתוש קדמךעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' רמב
לח ע"א41 שאם תזוח דעתו עליו וכו'אמרי נפתלי ח"א עמ' נז
לח ע"א41 שאם תזוח דעתו עליו יאמרו לו יתוש קדמודרשות שמן רוקח עמ' סה
לח ע"א41 אדם נברא בערב שבת שאם תזוח דעתו עליו אומר לו יתוש קדמךאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתכח
לח ע"א42 אומרים לו יתוש קדמך במעשה בראשיתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' יט הערה 102
לח ע"א42 אומרין לו יתוש קדמך דמעיילנא אית ליה וכו'אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) עקב ו
לח ע"א42 אזי אומרים לו יתוש קדמךכנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' טז
לח ע"א42 ד"א אומרים לו יתוש קדמךודע מה שתשיב סי' לז
לח ע"א42 ד"א כדי שיכנס למצות שבתודע מה שתשיב סי' לז
לח ע"א42 דבר אחר כדי שיכנס למצוה מידלחמי תודה דף קיג ע"ב
לח ע"א42 אדם נברא בע"ש כדי שיכנס למצוה מידחמודי צבי מועדים עמ' תקעו
לח ע"א42 האדם נברא בע"ש כדי שיכנס למצוה מיד וכו' כדי שיכנס לסעודה מידדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' ד, ח"ב עמ' קז, קלא
לח ע"א42 היתוש נברא קודם לאדםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקכז הערה 37
לח ע"א42 יתוש קדמך במעשה בראשיתבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 445
לח ע"א42 יתוש קדמך במעשה בראשיתבעקבות משה שמות עמ' שצא
לח ע"א42 יתוש קדמך במעשה בראשיתבת עין (תשסז) עמ' רלד, רמה, רסז, שכ, תסח
לח ע"א42 יתוש קדמך במעשה בראשיתחכמה ומוסר ח"א עמ' קמ
לח ע"א42 יתוש קדמך במעשה בראשיתנצח ישראל (הרטמן) עמ' תרא הערה 85
לח ע"א42 יתוש קדמך במעשה בראשיתפנים יפות על תהלים עמ' תצ
לח ע"א42 יתוש קדמך במעשה בראשיתקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קס
לח ע"א42 יתוש קדמך וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' קיד
לח ע"א42 יתוש קדמך שלשול קדמךחכמת התורה נח עמ' קסד
לח ע"א42 יתוש קדמךבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף קפז
לח ע"א42 יתוש קדמךדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רא
לח ע"א42 יתוש קדמךדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' לז
לח ע"א42 יתוש קדמךהמאור שבתורה (לסין)
לח ע"א42 יתוש קדמךמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שסג
לח ע"א42 יתוש קדמךעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קמב
לח ע"א42 יתוש קדמךתורת מנחם חכ"ד עמ' 267
לח ע"א42 כדי שיכנס למצוה מיד, ד"א כדי שיכנס לסעודה מידבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קסט, רלד
לח ע"א42 קדמת לכל מעשה בראשיתחכמת התורה בשלח עמ' תשג
לח ע"א43 אדה"ר נברא בע"ש כדי שיכנס לסעודהדעת שבת עמ' קלח, קמז, תמז
לח ע"א43 אדה"ר נברא בער"ש אחר הבריאה כדי שיכנס לסעודה מידאגרא דכלה ח"א עמ' קכב
לח ע"א43 אדם נברא בערב שבת כדי שיכנס לסעודה מידתפארת צבי ויקרא עמ' קלד, קלז, קלח, קמה, קסד
לח ע"א43 אדם הראשון נברא בע"ש כדי שיכנס לסעודה מידפרי צדיק נח אות ד, פסח אות א, קדושים אות ב
לח ע"א43 אדם נברא בער"ש כדי שיכנס לסעודה מידשבט מישראל (פרידמן) עמ' שסז
לח ע"א43 גן עדן היה מתוקן לסעודתו של אדה"רלקט שיחות מוסר ח"א עמ' טו
לח ע"א43 ד"א כדי שיכנס לסעודה שהכל מוכןודע מה שתשיב סי' לז
לח ע"א43 האדם נברא אחר כל הנבראים כדי שימצא הכל מוכן לפניונחמד ונעים (תשסח) בראשית ד"ה ובסמוך יובנו, יתרו ד"ה והנה נלע"ד
לח ע"א43 אדם נברא בע"ש כדי שיהיה הכל מוכן לסעודהלקוטי שיחות חל"ט עמ' 386, 334
לח ע"א43 אדם נברא בע"ש כדי שיכנס לסעודה מידשפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' צח, ח"ב עמ' תב
לח ע"א43 אדם נברא בע"ש כדי שיכנס לסעודה מידקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' כו
לח ע"א43 התקין מזונותיו ואחר כך בראוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שפב
לח ע"א43 ולמה נברא האדם בשישי כדי שיכנס לסעודה מידאמרי השכל עמ' 130
לח ע"א43 כדי שיכנס לסעודה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקד
לח ע"א43 כדי שיכנס לסעודה מידחכמת התורה בראשית עמ' קז
לח ע"א43 כדי שיכנס מיד לסעודהמאיר נתיבות ח"ג עמ' ס
לח ע"א43 משל למלך שבנה פלטריןהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 237
לח ע"א43 נברא בערב שבת כדי שיכנס לסעודה מידמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רפא
לח ע"א46 חכמות בנתה ביתה - זו מדתו של הקב"ה שברא את כל העולם כולו בחכמהתורת אביגדור ח"ג עמ' קסג
לח ע"א46 חכמת בנתה ביתה זה זו מידתו של הקב"ה שברא את כל העולם כולו בחכמהפרי צדיק יתרו אות ה, פקודי אות א, שמיני אות א, ר"ח אייר אות ו, כי תצא אות יד, ראש השנה אות יג, האזינו אות יא
לח ע"א46 חכמת בנתה ביתה זו מדתו של הקב"ה שברא את כל העולם כולו בחכמהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 739-738
לח ע"א47 חצבה עמודיה שבעה אלו שבעת ימי בראשיתאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 529, פ"א אות 436
לח ע"א47 חצבה עמודיה שבעה אלו שבעת ימי בראשיתבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 739-738
לח ע"א47 חצבה עמודיה שבעה אלו שבעת ימי בראשיתפרי צדיק וישב אות ב, יתרו אות ה, תצוה אות ו, שמיני אות א, אחרי מות אות ח, בהעלותך אות יד, דברים אות א, ה, כי תצא אות יד, כי תבא אות יד, ראש השנה אות יג, האזינו אות יא
לח ע"א47 חצבה עמודיה שבעה אלו שבעת ימי בראשיתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' לז הערה 59
לח ע"א47 חצבה עמודיה שבעה אלו שבעת ימי בראשית, ותוס'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רמג, שמות עמ' תתמא, תתקכג, תתקלז, תתרכב, יהושע-שמואל עמ' ע
לח ע"א48 שלחן - נקראים אילנות ודשאיםישמח חיים (תשסה) מע' ש אות מז
לח ע"א49 נערות - נקראו אדם וחוהישמח חיים (תשסה) מע' נ אות לז
לח ע"א49 'שלחה נערותיה תקרא' זה אדם וחוהתורת אביגדור ח"א עמ' קא
לח ע"א50 כתיב על גפי וכתיב על כסא, בתחלה על גפי ולבסוף על כסאשל"ה (תשנז) - מס' שבת אות פו
לח ע"א50 כתיב על גפי וכתיב על כסא, בתחלה על גפי ולבסוף על כסאאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רו
לח ע"א51 מי פתי יסור הנה חסר לב אמרה לונחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות ז
לח ע"א53 אדה"ר הוצבר עפרו מכל העולםהדרת אליהו דרוש ב סי' ד ד"ה ונשובה
לח ע"א53 אדה"ר מכל העולם הוצבר עפרונשמת חיים (ברלין) עמ' סט
לח ע"א53 אדם הראשון מכל העולם הוצבר עפרו וראשו מא"יאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' כז, מו
לח ע"א53 אדם הראשון מכל העולם הוצבר עפרו, ראשו מא"י וכו'אור אברהם ויקרא עמ' שפט
לח ע"א53 אדם הראשון מכל העולם כולו הוצבר עפרואור הצבי עמ' 197
לח ע"א53 אדם הראשון מכל העולם כולו הוצבר עפרולקוטי מאמרים עמ' 117, דובר צדק עמ' 141
לח ע"א53 אדם הראשון מכל העולם כולו הוצבר עפרושל"ה (תשנז) פרשת חיי שרה אות ב
לח ע"א53 עפר של אדם הוצבר מכל העולםאגרא דכלה ח"ב עמ' קפט
לח ע"א53 עפרו של אדם הוצבר מכל העולםכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' פ
לח ע"א53 אדם הראשון נצבר עפרו מכל העולםנזר הקדש ח"א עמ' כט, קנא, קנב, רפו, ח"ג עמ' תקלח
לח ע"א53 מכל העולם הוצבר עפרודעת שבת עמ' רלא
לח ע"א53 עפרו של אדה"ר מכל העולםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרכא
לח ע"א54 אדה"ר גופו מבבל ראשו מא"ידרך חיים (תשלה) עמ' שד
לח ע"א54 אדם הראשון גופו מבבל וראשו מא"יאור אברהם - רות עמ' נז
לח ע"א54 אדם הראשון גופו מבבל וראשו מארץ ישראל ואבריו משאר ארצות, עגבותיו אמר רב אחא מאקרא דאגמאאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קעט
לח ע"א54 אדם הראשון גופו מבבל, וראשו מארץ ישראלמחשבת מוסר ח"ב עמ' קו
לח ע"א רש"י - שימצא הכל מוכן ויאכל מאשר יחפוץתפארת צבי ויקרא עמ' קלח, קמה, קסד
לח ע"א רש"י ד"ה למצוה - שבתחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת בראשית ב
לח ע"א רש"י ד"ה עולא אמר (כ' שקד)עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קכו
לח ע"א רש"י ד"ה עולאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שמז
לח ע"א תוס' ד"ה בתחלהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כט
לח ע"א תוס' ד"ה חצבה - בא שבת בא מנוחהלקוטי שיחות חל"ז עמ' 176
לח ע"א תוס' ד"ה חצבה - בא שבת בא מנוחהחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת ויחי
לח ע"א תוס' ד"ה חצבהאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' סו
לח ע"א תוס' ד"ה חצבהבית ישי - דרשות עמ' שצז
לח ע"א תוס' ד"ה חצבהמשנת חיים בראשית עמ' כא
לח ע"א תוס' ד"ה חצבהמשנת חיים דברים עמ' תקו
לח ע"א תוס' ד"ה חצבה - בא שבת בא מנוחהמצווה ועושה ח"א עמ' תקס
לח ע"א תוס' ד"ה נכנסמורשה - שיחות למועדים עמ' רעו
לח ע"א מהרש"א - ירושלים שער השמים לנשמה אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' כט
לח ע"ב01 גופו מבבל וראשו מארץ ישראלבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשפד
לח ע"ב01 ראשו מא"י גופו מבבל וכו'אמרי רבי שפטיה עמ' קנג
לח ע"ב01 ראשו מא"ינתיבות עולם ח"א עמ' קסג
לח ע"ב01 ראשו מארץ ישראל וידיו ורגליו מחוצה לארץפנים יפות על תהלים עמ' עז, תצ
לח ע"ב02 אמר רב אחא מאקרא דאגמא, י"ב שעות הוי היום, שעה ראשונה הוצבר עפרואפיקי יהודה (תשנט) עמ' קלב
לח ע"ב03 א"ר אחא י"ב שעות הוי יוםתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' נג
לח ע"ב03 בריאת אדה"ר השתרעה על פני שתים עשרה שעות, בשעה עשירית סרחאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 477, הקדמה אות 199
לח ע"ב03 בריאת אדם הראשון השתערה על פני כל היוםבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 77, 86
לח ע"ב03 בריאת ארה"ר נשתרעה על פני י"ב שעות היוםגור אריה בראשית פ"ב הערה 51, דברים פ"ד הערה 153
לח ע"ב03 בריאת האדם השתרעה על פני כל היוםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קפו הערה 19
לח ע"ב03 השעות ביום השישיהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקעד
לח ע"ב03 י"ב שעות הוי היום כו' חמישית עמד על רגליואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רעו
לח ע"ב03 י"ב שעות הוי יוםגור אריה בראשית פ"א הערה 149
לח ע"ב03 ראש השנה, בו נברא אדם הראשון, וחטאלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קמח
לח ע"ב03 שעות יום הששי - בריאת האדםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תסה
לח ע"ב03 ששת ימי בראשית היו של כ"ד שעות כל אחתלקוטי שיחות חלק ל עמ' 260
לח ע"ב03 שתים עשרה שעות הוי היום וכו' שתים עשרה נטרד והלך לו שנאמר אדם ביקר בל יליןחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת בראשית ב
לח ע"ב03 שתים עשרה שעות הוי היום וכו' תשיעית - נצטוה שלא לאכול מן האילן, עשירית - סרחבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קיט
לח ע"ב03 שתים עשרה שעות הוי היום וכו'מאמר מרדכי (שוואב) ח"ג קונטרס מאמר מרדכי מאמר ד
לח ע"ב03 שתים עשרה שעות הוי היום שעה ראשונה וכו' (וחדא"ג ד"ה שעה)לקוטי שיחות ח"ט עמ' 456
לח ע"ב03 שתים עשרה שעות הוי היוםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שו
לח ע"ב03 שתים עשרה שעות הוי היום, שעה ראשונה הוצבר עפרו וכו' שניה נעשה גולם וכו'מחשבת מוסר ח"ב עמ' תיט
לח ע"ב03 שתים עשרה שעות הוי היום, שעה ראשונה וכו' שביעית נזדווגה לו חוה, שמינית עלו למטה שנים וירדו ארבעה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' לו
לח ע"ב03 שתים עשרה שעות הוי יומר שעה ראשונה הוצבר עפרותפארת ישראל (הרטמן) עמ' רמז, רנג הערה 118
לח ע"ב04 שעה ראשונה הוצבו עפרוטוב טעם בראשית עמ' מד
לח ע"ב04 שעה ראשונה הוצבר עפרוגור אריה בראשית פ"ד הערה 24
לח ע"ב04 שעה ראשונה הוצבר עפרו וכו' חמישית עמד על רגליו וכו' תשיעית נצטווה שלא לאכול מן האילן, י' - סרח, י"א - נידון, נטרד והלך לוכוזרי מאמר ב סי' כ
לח ע"ב04 שעה ראשונה הוצבר עפרו וכו' סרח בעשירינזר הקדש ח"א עמ' שמ, שסא
לח ע"ב04 שעה ראשונה הוצבר עפרו וכו' עשירית סרח וכו'אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' קז
לח ע"ב04 שעה ראשונה הוצבר עפרו וכו'מכתב מאליהו ח"ד עמ' 299
לח ע"ב04 שעה ראשונה הוצבר עפרו וכו'תורת העולה ח"ב פרק ו
לח ע"ב04 שעה ראשונה הוצבר עפרופרי צדיק בראשית אות ח
לח ע"ב04 שעה ראשונה הוצבר עפרושיחת מלאכי השרת עמ' 54
לח ע"ב04 שעה ראשונה הוצבר עפרותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרפה הערה 71
לח ע"ב05 אדה"ר נברא ביום ו' ובשעה י"ב חטאאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' כא
לח ע"ב06 בשעה חמישית עמד על רגליו וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רס
לח ע"ב06 רביעית נזרקה בו נשמה, חמישית עמד על רגליו, ששית קרא שמות, שביעית נזדווגה לו חוה, שמינית עלו למטה שנים וירדו ארבעהשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קכה
לח ע"ב06 רביעית נזרקה בו נשמה, חמישית עמד על רגליו וכו' שמינית עלו למטה שנים וירדו ארבעהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' סד
לח ע"ב07 בשעה השביעית נזדווגה לאדם חוהבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 565, באר ד הערה 1359
לח ע"ב07 שביעית נזדווגה לו חוהקול ששון (גולדברג) אות כט
לח ע"ב07 שביעית נזדווגה לו חוהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' מ
לח ע"ב07 שעה ז' נזדווגה לו חוהאור אברהם בראשית עמ' כה
לח ע"ב07 שעה שביעית נזדווגה לו חוהנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' א אות ז
לח ע"ב08 אדה"ר ביום שנברא הוליד תולדות - שנים עלו למטהנועם אליעזר בראשית עמ' טו ע"א
לח ע"ב08 ביום שנברא אדם הראשון היה בשלימות והוליד תולדותערבי נחל (תשסד) עמ' כח
לח ע"ב08 עלו למטה ב' וירדו ד'דרשות שבט הלוי עמ' שיז
לח ע"ב08 עלו למטה ב' וירדו ד'נזר הקדש ח"א עמ' שיט, שפג, שצה, תיד-תטז, תיט, תנ
לח ע"ב08 עלו למטה שנים וירדו ארבעהדעת תורה דברים ח"א עמ' קפד
לח ע"ב08 עלו למטה שנים וירדו ארבעהנועם אלימלך (תשסא) עמ' ו
לח ע"ב08 עלו למטה שנים וירדו ארבעהנחמד ונעים (תשסח) בראשית ד"ה אל האשה
לח ע"ב08 עלו למטה שנים וירדו ארבעהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ב ע"ב
לח ע"ב08 שהולידו קודם החטאחכמת התורה בראשית עמ' תכו
לח ע"ב08 שמינית עלו למטה שנים וירדו ארבעהילקוט עטרת צבי עמ' ג
לח ע"ב08 תשיעית נצטווה וכו' עשירית סרחלקוטי שיחות ח"י עמ' 185
לח ע"ב08 תשיעית נצטווה שלא לאכול מן האילן עשירית טרחאוצר המאמרים (תשס) עמ' שכ
לח ע"ב09 אדה"ר ביום שנברא חטאשרגא המאיר מועדים עמ' יא
לח ע"ב09 אדה"ר חטא ונענש מידמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' ריג
לח ע"ב09 אדם הראשון בעשירית סרחקומץ המנחה (צונץ) דרוש סז אות ז
לח ע"ב09 אדם הראשון סרח בעשיריכרם יהושע (ולרשטיין) דף לא ע"ב
לח ע"ב09 בו ביום חטא אדה"רברכת דוד עמ' רד, רי
לח ע"ב09 בו ביום חטא אדה"רמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שח
לח ע"ב09 בו ביום נברא אדם הראשון ובו ביום סרח ונטרדשים שלום עמ' כד
לח ע"ב09 בעשירית סרח וכו'מזקנים אתבונן עמ' צא
לח ע"ב09 בעשירית סרח אדה"ראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רט, רכה, רסח, תכה, תמח, תמט, תקעה, תקעח
לח ע"ב09 בשעה עשירית אדם סרחלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' לד
לח ע"ב09 בשעה עשירית חטאוגור אריה בראשית פ"ג אות ו, יד
לח ע"ב09 ובו ביום עמד בדין וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר יד
לח ע"ב09 חטא אדם הראשון אירע ביום בריאתו שהוא יום הששי לבריאהאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 604
לח ע"ב09 חטא אדם הראשון הוי בשעה העשיריתעירין קדישין השלם עמ' ט
לח ע"ב09 לא עמד בציווי אפילו שעה אחת לקט שיחות מוסר ח"א עמ' י
לח ע"ב09 פגם אדם הראשוןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) מצורע ב
לח ע"ב09 שתים עשרה נטרד והלך לורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תיט
לח ע"ב10 אדם ביקר בל ילין, על אדה"ר שלא לן כבודו עמומגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שעז
לח ע"ב10 אין החיה שולטת באדם אא"כ נמשל האדם לבהמהגור אריה דברים פ"ד הערה 127
לח ע"ב10 אין החיה שולטת באדם אלא אם כן נדמה לו כבהמהאבן ישפה עמ' 64
לח ע"ב10 אין חיה מושלת באדם אלא אם נדמה לה כבהמהחכמת התורה בראשית עמ' צט
לח ע"ב10 אין חיה רעה מושלת באדם אא"כ נדמה לו כבהמהחכמת התורה שמיני עמ' תמא
לח ע"ב10 אין חיה רעה מושלת באדם אא"כ נדמה לו כבהמהקהלת יעקב פורים עמ' תפד, תפו
לח ע"ב10 אין חיה רעה מושלת באדם אלא אם כן נדמה לו כבהמהחכמת התורה וארא עמ' שטז
לח ע"ב10 אין חיה רעה שולטת באדם אא"כ נדמה לה כבהמהתורת מנחם ח"ט עמ' 47
לח ע"ב10 אין חיה רעה שולטת באדם אא"כ נדמה לו כבהמהדרך חיים (תשלה) עמ' שד
לח ע"ב10 אין חיה רעה שולטת באדם אא"כ נדמה לו כבהמהנועם אליעזר בראשית עמ' רז ע"א
לח ע"ב10 אין חיה רעה שולטת באדם אא"כ נדמה לו כבהמהעקבי אבירים (תשסה) עמ' רכו
לח ע"ב10 אין חיה רעה שולטת באדם אלא אם כן נדמה לו כבהמהאגרת הטיול (תשעה) עמ' נט
לח ע"ב10 אין חיה רעה שולטת באדם אלא אם כן נדמה לו כבהמה, ותורת חייםאש דת (אסאד) עמ' פד
לח ע"ב10 אין חיה רעה שולטת באדםעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קמז
לח ע"ב10 אין חיה רעה שולטת באדם אלא אם כן נדמה לו כבהמה שנאמר נמשל כבהמות נדמושל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רכו
לח ע"ב10 אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו כבהמהאור אברהם בראשית עמ' רמב
לח ע"ב10 נטרד והלך לוגור אריה דברים פ"ד הערה 126
לח ע"ב12 בשעה שביקש הקב"ה לברוא את האדם ברא כת מלאכים וכו'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' סב
לח ע"ב12 בשעה שבקש הקב"ה כו' הושיט אצבעו קטנה ביניהם ושרפםמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - הוספות לספרי הרה"מ סי' מט
לח ע"ב12 בשעה שבקש הקב"ה לברוא את האדםליהודים היתה אורה עמ' ז
לח ע"ב12 בשעה שבקש הקב"ה לבראות את האדם ברא כת אחת של מלאכי וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' א אות א
לח ע"ב12 בשעה שבקש הקב"ה לבראות את האדם וכו' כך וכך מעשיו וכו'של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות ריח
לח ע"ב12 בשעה שבקש הקב"ה לבראות את האדם וכו' לא יפה אמרו ראשונים לפניך ונו'בית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' צג
לח ע"ב12 בשעה שבקש הקב"ה לבראות את האדם וכו' מה אנוש כי תזכרנודרשות שבט הלוי עמ' ז
לח ע"ב12 בשעה שבקש הקב"ה לבראות את האדם וכו' מה אנוש וכו'כתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' קמד
לח ע"ב13 ברא הקב"ה כת של מלאכי השרת אמר רצונכם נעשה אדם אמרו מה אנוש כי תזכרנו וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש מט אות ג
לח ע"ב14 אמר להם רצונכם נעשה אדם וכו'עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' ב
לח ע"ב14 הבורא ברוך הוא אמר למלאכי מעלה ועולמות עליונים, נעשה אדם וגו'לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קנט
לח ע"ב14 הקב"ה נמלך במלאכי השרת לפני שברא את האדםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תפח הערה 21
לח ע"ב14 כשברא הקב"ה האדם שאלו מלאכי השרת מה מעשיו אמר להם כך וכך מעשיוקב חיים עמ' מח
לח ע"ב14 נעשה אדם בצלמנו וכו' אמרו לפניו רבש"ע מה אנוש כי תזכרנו וכו' הושיט אצבעו קטנה ביניהן ושרפםברכת טוב עמ' רלא, שנ
לח ע"ב14 נעשה אדם בצלמנו וכו' כיון שהגיע לאנשי דור המבולתקנת השבין סי' 171, רסיסי לילה סי' מג (עמ' 81)
לח ע"ב15 אותו קטרוג וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר כה
לח ע"ב15 אמרו לפניו רבש"ע מה אנוש וכו' הושיט אצבעו קטנה ביניהן ושרפםראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק א אות לא
לח ע"ב15 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מה אנוש כי תזכרנו וכו'עירין קדישין השלם עמ' תקסא
לח ע"ב15 בבריאת אדם קטרגו וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר כא
לח ע"ב15 הטענה נגד יצירת אדה"ר, מה אנוש כי תזכרנובאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 521
לח ע"ב15 המלאכים בשעת בריאת העולם קיטרגו שלא יברא את העולםרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רמט
לח ע"ב15 המלאכים תמהו ושאלו מה אנוש כי תזכרנו וכו' וכבוד והדר תעטרהו וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תרנג, תכג
לח ע"ב15 התנגדות המלאכים לבריאת האדםציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קסט, קע
לח ע"ב15 טענת "מה אנוש כי תזכרנו" נאמרה כנגד יצירת האדם הראשוןאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 549
לח ע"ב15 טענת המלאכים בבריאת האדםשירת הפסח אות לד
לח ע"ב15 כאשר נוצר אדה"ר אמרו מה אנוש כי תזכרנומי מרום חי"א עמ' קג
לח ע"ב15 כנגד יצירת האדם היה הקטרוג של וכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר ח
לח ע"ב15 כנגד יצירת האדם היה הקטרוג של וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר י
לח ע"ב15 מה אנוש כי תזכרנו וכו'יערות דבש ח"א עמ' ד
לח ע"ב15 מלאכי השרת קטרגו על בריאת האדםמי מרום ח"ו עמ' קצט
לח ע"ב15 מלאכי השרת קטרגו על בריאת האדםשפת אמת (רייז) סוכות עמ' קמג
לח ע"ב15 צבא מרום אמרו מה אנוש כי תזכרנולקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' סח, סט
לח ע"ב15 רבש"ע מה אנוש כי תזכרנודרשות מהר"ם שיק עמ' ס
לח ע"ב16 הושיט אצבעו קטנה ביניהן ושרפםתורת מנחם חכ"ד עמ' 266
לח ע"ב16 הושיט אצבעו קטנה ביניהם ושרפםתוספות אהרן דף ס ע"ג
לח ע"ב16 הושיט אצבעו הקטנה ביניהם ושרפןתורת חיים (ר' דובער) שמות דף צג ע"ב, צט ע"ב
לח ע"ב16 הושיט אצבעו הקטנה ביניהן ושרפןבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שצו, תקצב, ח"ב עמ' תרפד, אלף ה, אלף קמג, ח"ג עמ' אלף שלט
לח ע"ב16 הושיט אצבעו וכו'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף עה ע"ג
לח ע"ב16 הושיט אצבעו קטנה ביניהם ושרפןמכתב מאליהו ח"ב עמ' 245, ח"ד עמ' 48
לח ע"ב16 הושיט אצבעו קטנה ביניהן ושרפםבישורון מלך ח"א עמ' רלו
לח ע"ב16 הושיט אצבעו קטנה ביניהן ושרפםלקוטי שיחות ח"י עמ' 51, חי"ג עמ' 205
לח ע"ב16 הושיט הקב"ה אצבע קטנה ביניהם ושרפם מרכבת המשנה (ליפשיץ) יז ע"ב
לח ע"ב16 הושיט הקב"ה אצבעו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרז
לח ע"ב16 הקב"ה הושיט אצבעו ביניהם ושרפםנזר הקדש ח"א עמ' רמ
לח ע"ב18 כיון שהגיע לאנשי דור המבולילקוט הגרשוני ח"ב
לח ע"ב19 בדור המבול אמרו מלאכי השרת לא יפה אמרו ראשונים מה אנוש כי תזכרנונזר הקדש ח"ב עמ' כז
לח ע"ב20 אמר להן ועד זקנה אני הואבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שו, דברים עמ' רכ
לח ע"ב20 ועד זקנה אני ועד שיבה אסבולציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קסט, עג
לח ע"ב21 אדם הראשון היה מסוף העולם עד סופוילקוט דברי חכמים בראשית סי' קמד
לח ע"ב21 אדם הראשון היה קומתו מסוף העולם ועד סופונזר הקדש ח"ג עמ' תקלח
לח ע"ב21 אדם הראשון מסוף העולם וכו'אור אברהם בראשית - הוספות חדשות עמ' ט
לח ע"ב21 אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היה וכו', כיון שסרח וכו'מחשבת מוסר ח"א עמ' תקפד
לח ע"ב21 אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רנג הערה 120
לח ע"ב21 אדם הראשון מסוף העולם ועד סופואור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - קונטרס אור הנר עמ' יד
לח ע"ב21 אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היהמחשבת מוסר ח"ב עמ' קו, קצב, שיב, שפא, שצד
לח ע"ב23 אדה"ר כיון שחטא נגדעה קומתולקט שיחות מוסר ח"א עמ' כח
לח ע"ב23 הניח עליו הקב"ה כפו ומיעטוגור אריה שמות פי"ח הערה 350
לח ע"ב23 הניח עליו הקב"ה כפו ומיעטופחד יצחק - ראש השנה מאמר כ
לח ע"ב23 הניח עליו הקב"ה כפו ומיעטופחד יצחק פסח מאמר עט
לח ע"ב23 וכיון שסרח הניח הקב"ה ידו עליו ומעטו וכו'לבית יעקב דרוש ב
לח ע"ב23 כיון שחטא נתן הקב"ה עיניו עליו ומעטו והעמידו על אלף אמהשלחן של ארבע (תשנו) עמ' כג
לח ע"ב23 סרח ונתמעטה קומתופחד יצחק - ראש השנה מאמר כ
לח ע"ב23 על אדם הראשון נאמר שהניח עליו הקב"ה כפו ומיעטופחד יצחק - יום הכפורים מאמר יא
לח ע"ב24 אחור וקדם צרתני, אחור זה יום ראשון וקדם זה יום אחרוןאורח לצדיק עמ' קח
לח ע"ב25 אדה"ר מן הארץ עד לרקיע היהדרך חיים (תשלה) עמ' תרלב
לח ע"ב25 אדם הראשון היה מארץ עד לרקיעשער החצר (תשעב) סי' שיז
לח ע"ב25 אדם הראשון מן הארץ עד לרקיע היהישמרו דעת עמ' ו
לח ע"ב25 אדם הראשון מן הארץ עד לרקיעבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 750, 696-695, 762-761
לח ע"ב25 קומתו של אדם הראשון היתה מן הארץ עד השמיםגור אריה דברים פ"ד אות כא
לח ע"ב27 אדה"ר בלשון ארמי סיפראור המאיר (שפירא) סי' טו
לח ע"ב27 אדה"ר בלשון ארמי סיפראור הצבי עמ' 253
לח ע"ב27 אדה"ר בלשון ארמי סיפרילקוט הגרשוני ח"ב
לח ע"ב27 אדה"ר בלשון ארמי סיפרנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' א אות ו
לח ע"ב27 אדם הראשון בלשון ארמי סיפר וכו'יערות דבש ח"ב עמ' ריד
לח ע"ב27 אדם הראשון בלשון ארמי סיפראגרא דכלה ח"ב עמ' שכט
לח ע"ב27 אדם הראשון בלשון ארמי סיפראור הצבי עמ' 75
לח ע"ב27 אדם הראשון בלשון ארמי סיפרמגלה עמוקות (תשסח) אופן פח
לח ע"ב27 אדם הראשון בלשון ארמי סיפרנזר הקדש ח"א עמ' שלו
לח ע"ב27 אדם הראשון בלשון ארמי סיפרנצח ישראל (הרטמן) עמ' תעח הערה 187
לח ע"ב27 אדם הראשון בלשון ארמי סיפרעטרת ישועה (תשסד) אות נו להגדה ש"פ
לח ע"ב27 אדם הראשון בלשון ארמי סיפרקול ששון (גולדברג) אות נ
לח ע"ב27 אדם הראשון בלשון ארמי סיפרקסת הסופר (תשעו) עמ' שכח {הכוונה ללשון שנער}
לח ע"ב27 אדם הראשון בלשון ארמי סיפרשפע חיים ח"ד עמ' קנז
לח ע"ב27 אדם הראשון בלשון ארמי סיפרתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשמא הערה 93
לח ע"ב27 אדם הראשון בלשון ארמי סיפרקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 71 (סי' עט), קדושת השבת סי' ז (עמ' 61)
לח ע"ב27 אדם הראשון בלשון ארמי סיפר, שנאמר ולי מה יקרו רעיך אלאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רלד
לח ע"ב27 בלשון ארמי סיפר, ומהרש"אבית ישי - דרשות עמ' שו
לח ע"ב28 דוד דור ודורשיו דור דור וחכמיוכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קלא
לח ע"ב28 דור דור ודורשיו דור דור ומנהיגיומגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' עה, צג
לח ע"ב28 דור דור ודורשיוברכת דוד עמ' יג, טז, קכב
לח ע"ב28 דור דור ודורשיומכמני עוזיאל עמ' קפז
לח ע"ב28 דור דור ודורשיוקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' נב
לח ע"ב28 דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיובאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 796-795
לח ע"ב28 דור דור וחכמיומכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תרטז
לח ע"ב28 דור דור ודורשיומשיבת נפש עמ' קטז
לח ע"ב28 הקב"ה הראה לאדה"ר דור דור ודורשיו וכו'ראשית חכמה (תשמד) - תוצא' חיים פרק קפג
לח ע"ב28 הקב"ה הראהו לארה"ר דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיודעת תורה דברים ח"ב עמ' רס
לח ע"ב28 הראה הקב"ה לאדה"ר דור דור ודורשיו דור דור ופרנסיואור הצבי עמ' 76
לח ע"ב28 הראה הקב"ה לאדה"ר דור דור ודורשיו וכו', כיון שהגיע לדורו של ר' עקיבא שמח בתורתו ונתעצב במיתתולחמי תודה דף נח ע"ב, עב ע"א, קכג ע"ב, קסג ע"א, קפב ע"ב
לח ע"ב28 הראה הקב"ה לאדה"ר דור דור ודורשיותורת מנחם ח"ב עמ' 317
לח ע"ב28 הראה הקב"ה לאדם דור דור ודורשיוערבי נחל (תשסד) עמ' קעו, תד, תתצ, ח"ג עמ' ג
לח ע"ב28 הראה הקב"ה למשה דור דור ודורשיובית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 5
לח ע"ב28 הראה הקב"ה למשה דור דור ודורשיומנחם ציון (תשסד) עמ' רטז
לח ע"ב28 הראה הקב"ה לאדה"ר דור דור ודורשיואור הישר בראשית דף ע ע"א
לח ע"ב28 הראה לאדה"ר דור דור ודורשיומשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רכט
לח ע"ב28 הראה לו הקב"ה לאדה"ר דור דור וכו'יציב פתגם על התורה עמ' ג, ד
לח ע"ב28 הראהו דור דור ודורשיודרשות מהר"ם בנעט עמ' מה
לח ע"ב28 הראהו הקב"ה דור דור דורשיו וחכמיואגרא דכלה ח"ג עמ' תמז
לח ע"ב28 הראהו הקב"ה דור דור ודורשיו וכו'בנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' יח
לח ע"ב28 הראהו הקב"ה דור וכו' כיון שהגיע לדורו של ר"ע שמח בתורתו ונתעצב במיתתומגלה עמוקות (תשסח) אופן א, ד, עב, רמא
לח ע"ב28 הראהו הקב"ה לאדה"ר דור דור ודורשיו וכו' כיון שהגיע לדורו של ר"ע שמח בתורתועמודיה שבעה עמ' *רסה
לח ע"ב28 הראהו הקב"ה לאדם דור דור ודורשיו וכו'אור אברהם - רות עמ' שו
לח ע"ב28 הראהו הקב"ה לאדם הראשון דור דור וכו'בת עין (תשסא) פ' וישלח עמ' נד {כי עבר על כל המדריגות}
לח ע"ב28 הראהו הקב"ה לאדם הראשוןברכת מועדיך לחיים ח"א דף מו ע"ג [קסה ע"ב ד"ה והנה], נ ע"א [קעז ע"ב ד"ה ובזה]
לח ע"ב28 הראהו הקב"ה למשה דור דור ודורשיודרשות מנחת יצחק עמ' ג
לח ע"ב28 זה ספר תולדות אדם וכו' מלמד שהראהו הקב"ה דור דור ודורשיו דור דור וחכמיו, כיון שהגיע לדורו של רבי עקיבא שמח בתורתו ונתעצב במיתתואוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רב
לח ע"ב28 זה ספר תולדות אדם מלמד שהראהו הקדוש ברוך הוא דור דור ודורשיועירין קדישין השלם עמ' תעט
לח ע"ב28 זה ספר תולדות אדם מלמד שהראהו הקב"ה דור דור ודורשיו דור דור וחכמיובאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קפד, יהושע-שמואל עמ' תמא
לח ע"ב28 זה ספר תולדות האדםדרך ה' השלם עמ' צז - מראה דרך
לח ע"ב28 מאי דכתיב זה ספר תולדת אדם מלמד שהראהו הקב"ה דור דור ורורשיו תר דור וחכמיושל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רצז, שער האותיות אות פ ס"ק ט
לח ע"ב28 מלמד שהראה הקב"ה לאדם הראשון דור דור ודורשיואלומת יוסף דף ג ע"א
לח ע"ב28 מלמד שהראהו הקב"ה דור דור ודורשיו דור דור וחכמיואוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 406
לח ע"ב28 מלמד שהראהו הקב"ה דור דור ודורשיו דור דור וחכמיוס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תצה
לח ע"ב28 מלמד שהראהו הקב"ה דור דור ודורשיו וכו'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' ט
לח ע"ב28 מלמד שהראהו הקב"ה דור דור ודורשיו וכו'של"ה (תשנז) פרשת עקב אות כג
לח ע"ב28 מלמד שהראהו הקב"ה דור דור ודורשיואהל שלמה (סגל) בראשית עמ' קטז
לח ע"ב28 מלמד שהראהו הקב"ה דור דור ודורשיומכתב מאליהו ח"ה עמ' 322, 466
לח ע"ב28 מלמד שהראהו הקב"ה דור דור ודורשיוקשוטי כלה ח"י אות רנט
לח ע"ב28 מלמד שהראהו הקב"ה לאדם הראשון דור דור וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות לג
לח ע"ב28 שהראה הקב"ה לאדם ולמשה דור דור ודורשיוזאת זכרון (תשנב) אות קלה
לח ע"ב28 שהראהו הקב"ה דור דור ודורשיו דור דור וחכמיוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שעח
לח ע"ב28 שהראהו הקב"ה דור דור ודורשיולקוטי שיחות חי"א עמ' 319
לח ע"ב28 שהראהו הקב"ה לאדה"ר דור דור ודורשיואהל נפתלי עמ' עז, שעב
לח ע"ב29 כיון שהגיע לדורו של ר"ע שמח בתורתו ונתעצב במיתתויציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קלג
לח ע"ב29 כיון שהגיע לדורו של רבי עקיבא שמח בתורתו ונתעצב במיתתו, אמר ולי מה יקרו רעיך אלאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שצו
לח ע"ב29 כשהגיע לר"ע שמח בתורתו כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש עו דף קעח ע"ב
לח ע"ב30 אדה"ר מין היהאמרות חיים עמ' רעג
לח ע"ב30 אדם הראשון מין היהעטרת תפארת דף מו ע"ד, מח ע"א
לח ע"ב30 אדה"ר מין היה וח"א כופר היהחכמת התורה בראשית עמ' קפא, רסו, תקפד
לח ע"ב30 אדה"ר מין היה וכו' מושך בערלתו היה, ורבינו חננאלשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' קח
לח ע"ב30 אדה"ר מין היה וכו' מושך בערלתו היהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קכב, מועדים (תשנט) עמ' קצה
לח ע"ב30 אדה"ר מין היהקדושת ציון ח"א (תשנד) עמ' צט
לח ע"ב30 אדה"ר מין היהאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רמט, תרסט, תשכא
לח ע"ב30 אדה"ר מין היהדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' לב, מה, פא, רסט
לח ע"ב30 אדה"ר מין היהדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קנז, קצט
לח ע"ב30 אדה"ר מין היהחכמת התורה ויקרא עמ' קס
לח ע"ב30 אדה"ר מין היהילקוט הגרשוני ח"ב
לח ע"ב30 אדה"ר מין היהקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רטו
לח ע"ב30 אדה"ר מין היה, מושך בערלתו וכו'פלח הרמון - לקוטים חדשים עמ' ו
לח ע"ב30 אדה"ר צדוקי היה וכפר בעיקראבן שוהם (פינסק) עמ' 22
לח ע"ב30 אדם הראשון אפיקורס היהמכתב מאליהו ח"א עמ' 113
לח ע"ב30 אדם הראשון היה מיןדעת תבונות פ' מ; אדיר במרום ח"ב פ' נח
לח ע"ב30 אדם הראשון מין גדול היה ועשה תשובהאהל יששכר (ליכטנשטיין) דף ד ע"ב
לח ע"ב30 אדם הראשון מין היה וכו' מושך בערלתו היהדרשות מעבר יבק עמ' קיד
לח ע"ב30 אדם הראשון מין היה וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרנח
לח ע"ב30 אדם הראשון מין היה וכו'נזר הקדש ח"א עמ' קפ, שה, שסג
לח ע"ב30 אדם הראשון מין היה וכו'תורת העולה ח"ג פרק סג, סט
לח ע"ב30 אדם הראשון מין היה שנא' וכו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' פז
לח ע"ב30 אדם הראשון מין היהאור הצבי עמ' 172, 264
לח ע"ב30 אדם הראשון מין היהאור הרעיון עמ' צא
לח ע"ב30 אדם הראשון מין היהבין המשפתים ויקרא פ' קדושים אות ג
לח ע"ב30 אדם הראשון מין היהברכות אבי דף ג ע"א
לח ע"ב30 אדם הראשון מין היהברכת דוד עמ' קנב, קנו
לח ע"ב30 אדם הראשון מין היהדעת תורה בראשית עמ' מו, שמות עמ' של, במדבר עמ' קעט, דברים ח"ב עמ' נב, קמג
לח ע"ב30 אדם הראשון מין היהיד יחזקאל עמ' קצג
לח ע"ב30 אדם הראשון מין היהלבית יעקב דרוש ה
לח ע"ב30 אדם הראשון מין היהלחמי תודה דף ט ע"ב, ריט ע"א
לח ע"ב30 אדם הראשון מין היהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' נב
לח ע"ב30 אדם הראשון מין היהמחשבת מוסר ח"א עמ' תקפג
לח ע"ב30 אדם הראשון מין היהמחשבת מוסר ח"ב עמ' לז, קמט, קעט
לח ע"ב30 אדם הראשון מין היהפירושי ראשונים
לח ע"ב30 אדם הראשון מין היהקומץ המנחה (צונץ) דרוש כט אות ו, דרוש קסד אות ב
לח ע"ב30 אדם הראשון מין היהקסת הסופר (תשעו) עמ' קנה
לח ע"ב30 אדם הראשון מין היהשל"ה (תשנז) פרשת ויקרא אות יח, שמיני אות ח, דברים אות טו
לח ע"ב30 אדם הראשון מין היהשפתי חיים מועדים ח"א עמ' פח
לח ע"ב30 אדם הראשון מין היה וכו' אן נטה לבךשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תפב, תפז, תקז
לח ע"ב30 אדם הראשון מין היה שנאמר וכו' מושך בערלתו היה וכו' כופר בעיקר היהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רב
לח ע"ב30 איכה, אן נטה לבךבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שעז
לח ע"ב30 אן נטה לבךמאיר נתיבות ח"א עמ' שכג
לח ע"ב30 ואמר רב יהודה אמר רב אדה"ר מין היה וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' א אות ח
לח ע"ב30 ואר"י א"ר אדם הראשון מין היה וכו' רבי יצחק אמר מושך בערלתו היהלב דוד (תשסט) עמ' יב, כח
לח ע"ב30 חד אמר אדה"ר מין היה וחד אמר מושך בערלתו היהעמודיה שבעה עמ' יח
לח ע"ב30 חד אמר אדם הראשון מין היה, וחד אמר מושך בערלתו היהארוחת תמיד עמ' יח ע"א ד"ה ובזה
לח ע"ב30 י"א מין היהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שח
לח ע"ב31 אדה"ר היה מקלקל ומושך בערלתוטיול בפרדס ח"ב עמ' רפט
לח ע"ב31 אדה"ר וכו' מושך בערלתו היהברכת טוב עמ' קכ
לח ע"ב31 אדה"ר וכו' מושך בערלתו היהמגלה עמוקות (תשסח) אופן קצא
לח ע"ב31 אדה"ר מושך בערלתו היהאוזן שמואל דף יד ע"ב
לח ע"ב31 אדה"ר מושך בערלתו היהעקבי אבירים (תשסה) עמ' קיז, קצג, תג
לח ע"ב31 אדה"ר מושך בערלתו היהאור הצבי עמ' 101, 131
לח ע"ב31 אדה"ר מושך בערלתו היהאור ישרים (תשסב) עמ' קלה
לח ע"ב31 אדה"ר נולד מהוללקט שיחות מוסר ח"א עמ' ט
לח ע"ב31 אדה"ר נולד מהולאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרה
לח ע"ב31 אדם הראשון וכו' מושך בערלתו היהחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות נא
לח ע"ב31 אדם הראשון מושך בערלתו היה וכו' כופר בעיקר היהפרי צדיק נח אות ו, מקץ - הבדלה, שמות אות א, ד, משפטים אות ד, שמות אות א, ד, ר"ח שבט אות א, ו, שושן פורים אות ב, תצוה אות ה, יב, צו אות ז, י, פסח אות ח, קדושים אות ב, ל"ג בעומר אות ז, ר"ח תמוז אות ה, מסעי אות ו, ואתחנן אות ח, שופטים אות טו, סוכות אות מה
לח ע"ב31 אדם הראשון מושך בערלתו היהישראל קדושים עמ' 122, פוקד עקרים סי' ד (עמ' 26), רסיסי לילה סי' נח (עמ' 177), תקנת השבין סי' י (עמ' 97), טו (עמ' 142, 165), מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 160), דובר צדק עמ' 119, שיחת מלאכי השרת עמ' 88, קדושת השבת סי' ז (עמ' 50)
לח ע"ב31 אדם הראשון מושך בערלתו היהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רח
לח ע"ב31 אדם הראשון מושך בערלתו היהאגרא דכלה ח"ב עמ' רלד
לח ע"ב31 אדם הראשון מושך בערלתו היהילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קח
לח ע"ב31 אדם הראשון מושך בערלתו היהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' שמג
לח ע"ב31 אדם הראשון מושך בערלתו וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' ל
לח ע"ב31 אדם הראשון מושך בערלתו היהאור הצבי עמ' 86
לח ע"ב31 אדם הראשון נולד מהולאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קפז
לח ע"ב31 אדם הראשון נולד מהולאור אברהם - מסכת מגילה עמ' סד
לח ע"ב31 הכופר בברית ככופר בהקב"הקשוטי כלה (תשסג) עמ' סד
לח ע"ב31 מושך בערלתו היהחקל יצחק (תשסג) עמ' שפה
לח ע"ב31 מושך בערלתו היהדעת שבת עמ' קסא
לח ע"ב31 מושך בערלתו היהשירי משכיל כלל ה פרט ג
לח ע"ב31 מושך בערלתו היהשל"ה (תשנז) פרשת וירא אות כא, ויקרא אות יח, קדושים אות ו, דברים אות טו
לח ע"ב31 מושך בערלתו, כופרמי מרום ח"ז עמ' שפז
לח ע"ב31 מושך בערלתותורת חיים (קאסוב) עמ' מח
לח ע"ב31 רבי יצחק אמר מושך בערלתו היה, כתיב הכא והמה כאדם עברו ברית וכתיב התם את בריתי הפרשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות קמז בהגה"ה, פסחים רי, תיח, תמז, תפ, תפז, תקז
לח ע"ב31 רבי יצחק אמר מושך בערלתו וכו' כופר בעיקר היה וכו'של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שפה
לח ע"ב32 אדה"ר היה כופר בעיקרגור אריה ויקרא פכ"ד הערה 58
לח ע"ב32 אדה"ר כופר בעיקר היהדעת שבת עמ' קנח, קעג, קעד
לח ע"ב32 אדה"ר כופר בעיקראמרי נפתלי ח"א עמ' מט
לח ע"ב32 אדה"ר כופר בעיקראמרי נפתלי עמ' מט
לח ע"ב32 אדם הראשון וכו' רב נחמן אמר כופר בעיקר היהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' ל
לח ע"ב32 אדם הראשון כופר בעיקר היהצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קמז
לח ע"ב32 אדם הראשון כופר בעיקראור יחזקאל - מדות עמ' סג
לח ע"ב32 אדם הראשון כפר בעיקראגרא דכלה ח"א עמ' קסה
לח ע"ב32 הקב"ה נקרא "עיקר"תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשי הערה 32
לח ע"ב32 חד אמר כופר היהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' ז, ער
לח ע"ב32 כופר בעיקר היהדרך חיים (תשלה) עמ' תשי
לח ע"ב32 כופר בעיקראור חדש (הרטמן) פ"ב אות 656, פ"ד אות 147, פ"א אות 686, 1275, פ"ג אות 274
לח ע"ב32 כופר בעיקרבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 135-134, באר ו הערה 273, באר ז הערה 120
לח ע"ב32 כופר בעיקרנצח ישראל (הרטמן) עמ' ג הערה 11
לח ע"ב32 כופר בעיקרתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קסד הערה 58, תקכד הערה 4, תקעה, תקעה הערה 80, תרא הערה 58
לח ע"ב33 דע מה שתשיב לאפיקורוסשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' שכח
לח ע"ב33 דע מה שתשיב לאפיקורסשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רצח, שה, שיז
לח ע"ב33 הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוסמרפא לשון עמ' רסט
לח ע"ב33 הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיבודע מה שתשיב סי' א
לח ע"ב33 הוי שקוד ללמוד תורהפירושי ראשונים
לח ע"ב33 ודע מה שתשיב לאפיקורוס וכו' לא שנו אלא אפיקורוס נכרי וכו'אש דת (אסאד) עמ' שצו
לח ע"ב33 ודע מה שתשיב לאפיקורוס וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' רסו, שלז
לח ע"ב33 ודע מה שתשיב לאפיקורס, אמר רבי יוחנן לא שנו אלא אפיקורס גוי אבל אפיקורס ישראל כ"ש דפקר טפישפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' שסב
לח ע"ב33 ענה ואל תען כאולתו שבין נכרי וישראלצמח צבי אגרת לט
לח ע"ב34 אבל אפיקורס ישראל כ"ש דפקר טפילקוטי מאמרים עמ' 232, שיחת מלאכי השרת עמ' 36
לח ע"ב34 אבל אפיקורס ישראל כו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שצא, תה
לח ע"ב34 אבל אפיקורס ישראל כ"ש דפקר טפימראה יחזקאל (תשסד) עמ' ת
לח ע"ב34 אבל אפיקורס ישראל כ"ש לפקר טפיקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' צא
לח ע"ב34 אין תועלת להשיב לאפיקורס ישראלאבן פינה עמ' 12
לח ע"ב34 אמר רבי יוחנן כל מקום שפקרו המינים תשובתן בצידןשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כב אות י
לח ע"ב34 אפיקורוס ישראל כל שכן דפקר טפיתורת העולה ח"ג פרק סז
לח ע"ב34 אפיקורס ישראל אל תען כסיל דכ"ש דפקר טפיבאמונה שלמה עמ' כב
לח ע"ב34 אפיקורס ישראל כל שכן דפקר טפיאבן פינה עמ' 19
לח ע"ב34 אפיקורס ישראל כל שכן דפקר טפיהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' ריז
לח ע"ב34 אפיקורס ישראל כש"כ דפקר טפיהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' מד
לח ע"ב34 אפיקורס ישראל כש"כ דפקר טפימכתב מאליהו ח"ד עמ' 134
לח ע"ב34 אפיקורס ישראל כש"כ דפקר טפיקול ששון (גולדברג) אות ב
לח ע"ב34 אצל אפיקורס ישראל אינו נוהג הכלל דע מה שתשיבבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 79
לח ע"ב34 בכל מקום שפקרו המינין תשובתן בצידןואני תמיד עמך עמ' תקסב
לח ע"ב34 בכל מקום ששואלין המינין תשובתן בצדןבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 346-345
לח ע"ב34 ישראל כיון דפקר פקר טפיראשית דעת (קורח) סי' יז
לח ע"ב34 כ"מ שפקרו המינין תשובתן בצידןודע מה שתשיב סי' לט
לח ע"ב34 כ"ש דפקר טפישירת הפסח אות פה
לח ע"ב34 כל מקום שפקרו המינים תשובתן בצידןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקלב
לח ע"ב34 כל מקום שפקרו המינים תשובתן בצידןישמרו דעת עמ' ד - ג
לח ע"ב34 כל מקום שפקרו המינים תשובתם בצידםאורות הקודש חלק ב תקמז
לח ע"ב34 כל מקום שפקרו המינים תשובתן בצידןשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 446
לח ע"ב34 כל מקום שפקרו המינין תשובתם בצדםערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' מג
לח ע"ב34 כל מקום שפקרו המינין תשובתן בצידןתורת העולה ח"ג פרק ע
לח ע"ב34 כל מקום שפקרו הצדוקים תשובתן בצידןאור הצבי עמ' 96
לח ע"ב34 כל מקום ששואלין המיניםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תקיב
לח ע"ב34 כל שכן דפקר טפיבארות המים (תשסב) עמ' נח
לח ע"ב34 כל שכן דפקר טפיבארות המים (תשסט) עמ' קסג
לח ע"ב34 לא שנו אלא אפיקורוס גוילדור ולדורות ח"א עמ' קלז
לח ע"ב34 פקר טפיגור אריה שמות פי"ג הערה 28
לח ע"ב34 שאני אפיקורוס ישראלמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' קטו, שא
לח ע"ב34 שאני אפיקורס ישראל וכו' פקר טפי, הבדל בין אפיקורס גוי וכו'פחד יצחק חנוכה מאמר יג
לח ע"ב35 אע"פ שלא סייעוהו ביצירתו, ויש מקום למינים לרדותברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' תולדות מאמר א
לח ע"ב38 אין הקב"ה עושה דבר אא"כ נמלך בפמליא של מעלה וכו'דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' ד
לח ע"ב38 אין הקב"ה עושה דבר אא"כ נמלך בפמליא של מעלהמכתב מאליהו ח"ג עמ' 231
לח ע"ב38 אין הקב"ה עושה דבר אא"כ נמלך בפמליא של מעלהשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קכז
לח ע"ב38 אין הקב"ה עושה דבר אלא אם כן נמלך בפמליא של מעלהדרך ה' (באום) ח"ב פ"ו אות ג
לח ע"ב38 אין הקב"ה עושה דבר עד שנמלך בפמליא של מעלהבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 195, באר ד הערה 358, 355-354, 367-366
לח ע"ב38 אין הקב"ה עושה דבר עד שנמלך בפמליא שלוגור אריה בראשית פ"א אות ס
לח ע"ב38 בבריאת האדם נמלך הקב"ה בפמליא שלונצח ישראל (הרטמן) עמ' תתסח הערה 49
לח ע"ב38 עד שנמלך בפמליא של מעלהטוב טעם בראשית עמ' לא
לח ע"ב40 אמר ליה ר"י עקיבא עד מתי אתה עושה שכינה חולנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות יב
לח ע"ב42 אמר לו לר' עקיבא כלך מדברותיך אצל נגעיםפרי צדיק ויצא אות ז, שמות אות י, עקב אות ז
לח ע"ב42 אמר לו לר' עקיבא כלך מדברותיך אצל נגעיםתקנת השבין סי' י (עמ' 90), לקוטי מאמרים עמ' 228
לח ע"ב42 אמר ליה ראב"ע עקיבא מה לך אצל הגדה כלך אצל נגעים ואהלותנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות כ
לח ע"ב42 מה לך אצל אגדות כלך אצל נגעים ואהלותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קסג, קסג הערה 51, תתנה הערה 38
לח ע"ב42 מה לך אצל אגדות כלךתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' לה
לח ע"ב42 מה לך אצל הגדה וכו'תורת מנחם ח"א עמ' 100
לח ע"ב43 כלך לך אצל נגעיםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תקיג
לח ע"ב44 אמר ההוא מינא לרב אידיתתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קי
לח ע"ב45 א"ל זהו מטטרון כשם רבולקוטי מאמרים עמ' 206, שיחת מלאכי השרת עמ' 74
לח ע"ב45 אלי מבעי' ליה, א"ל זה מטטרו"ן ששמו כשם רבוצפנת פענח (תשסו) עמ' ש
לח ע"ב45 אמר לו זה מטטרון ששמו כשם רבואור הצבי עמ' 276
לח ע"ב45 הנה אנכי שולח מלאך לפניך זה מטטרוןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויצא כז, וארא א, שלח כ, עקב א, תצא א
לח ע"ב45 הנה אנכי שלח מלאך וגו' כי שמי בקרבו - זה מט"ט ששמו כשם רבואמרי נועם (מועדים) סי' ג לר"ה
לח ע"ב45 ואל משה אמר עלה אל ד׳ זה מטטרוןודע מה שתשיב סי' מג
לח ע"ב45 ואל משה אמר עלה אל ה' וכו' זהו מטטרון ששמו כשם רבו דכתיב כי שמי בקרבושל"ה (תשנז) פרשת חיי שרה אות יט, וישב אות ד, ויקרא אות ד, שמיני אות יב
לח ע"ב45 ואל משה אמר עלה אל ה', מאן אמר, דא מטטרוןצמח דוד (סקאליע) עמ' תקסו
לח ע"ב45 זה מטטרוןמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 12 עמ' צ
לח ע"ב45 זהו מטטרון ששמו כשם רבו וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ג פסוק כ
לח ע"ב45 זהו מטטרון ששמו כשם רבובאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקל
לח ע"ב45 זהו מטטרון ששמו כשם רבומילי דשמיא - טעם לשבח הערה 8 עמ' פט
לח ע"ב45 חנוך מט"ט נקרא כשם רבואגרא דכלה ח"א עמ' קצט
לח ע"ב45 כי שמי בקרבו, זה מלאך מט"טשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קה
לח ע"ב45 הנה אנוכי שולח מלאך וכו' זהו מט"ט שמו כשם רבישפתי חיים ח"ג עמ' רנח
לח ע"ב45 מט"ט שמו כשם רבונחמד ונעים (תשסח) לקוטי קהלת ד"ה וכדי לבוא
לח ע"ב45 מט"ט שמו כשם רבועטרת ישועה (תשסד) אות קצב להגדה ש"פ, אות ג ליוה"כ
לח ע"ב45 מט"ט שר הפנים נקרא עבד ששמו בשם רבואור לשמים (תשסג) עמ' לג, קלב
לח ע"ב45 מטטרון שנקרא כשם רבונזר הקדש ח"ב עמ' תנז
לח ע"ב45 מטטרון שר הגדול ששמו כשם רבוגור אריה שמות פי"ב אות כח
לח ע"ב45 מטטרון ששמו כשם רבו וכו' אי הכי ניפלחו ליה כתיב אל תמר בו אל תמידני בוחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - תמורה א
לח ע"ב45 מטטרון ששמו כשם רבודרך ה' (באום) ח"ד פ"ז אות לג
לח ע"ב45 מטטרון ששמו כשם רבומכתב מאליהו ח"ה עמ' 288
לח ע"ב45 מטטרון ששמו כשם רבושפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' קמג
לח ע"ב45 עלה אלי מבעי ליהס' העיקרים (מישור) עמ' רכז
לח ע"ב45 עלה אלי מבעי ליה וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ד פסוק א
לח ע"ב45 עלה אלי מיבעי ליהחכמת התורה משפטים עמ' שסט
לח ע"ב45 שמי בקרבו זה מטטרו"ןנזר הקדש ח"ג עמ' תפב
לח ע"ב46 אל תמירני בוחכמת התורה משפטים עמ' ש
לח ע"ב46 אל תמר בו אל תמירני בומגלה עמוקות (תשסח) אופן קי, ריז
לח ע"ב47 אמר לו הימנותא בידן אפילו בפרווקנא נמי לא קבליניהאור הצבי עמ' 278
לח ע"ב47 אפי' בפרונקא לא מקבלינן ליהצמח צבי אגרת נא
לח ע"ב47 אפילו בפרונקיה לא קבליניהגור אריה שמות פל"ג אות יח
לח ע"ב47 הימנותא בידן דאפי' בפרוונקאפירושי ראשונים
לח ע"ב48 שאל ההוא מינא - וד׳ המטיר וכו'ודע מה שתשיב סי' מד
לח ע"ב49 כובס אמר אנא מהדרנאמכמני עוזיאל עמ' קד
לח ע"ב49 למך אמר לנשיו האזנה אמרתי וכו' נשי למך נשיי מיבעי ליה וכו'נזר הקדש ח"א עמ' תנה, תנח
לח ע"ב51 כי הוה דריש ר' מאיר בפירקא הוי אמר תילתא שמעתא וכו'אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קסד
לח ע"ב51 כי הוה דריש ר' מאיר בפירקיה הוה דריש תילתא שמעתא תילתא אגדתא תילתא מתלימצווה ועושה ח"א עמ' תסא
לח ע"ב51 כי הוה דריש ר"מ בפירקיה הוה דריש תילתא שמעתא ותילתא אגדתא ותילתי מתלישרגא המאיר מועדים עמ' קצג
לח ע"ב51 כי הוה דריש ר"מ בפירקיה הוי דריש תילתא שמעתא תילתא וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות ב
לח ע"ב51 כי הוה דריש ר"מעולת חודש ח"ג מאמר קמו
לח ע"ב51 כי הוה דריש רבי מאיר בפירקיה הוה דריש תילתא שמעתא, תילתא אגרתא, תילתא מתלישל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קח
לח ע"ב51 כי הוה דריש רבי מאיר וכו' תילתא שמעתא תילתא אגדתא תילתא מתלי וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שסד
לח ע"ב51 ר' מאיר דרש, תלתא שמעתתא וכו'חמדת ימים - פסח, שבועות וסוכות עמ' 113
לח ע"ב51 ר' מאיר כי הוה דרש בפרקיויגד יעקב עמ' תקלג
לח ע"ב51 ר"מ דרש תלתא שמעתתאעולת חודש ח"א מאמר ט
לח ע"ב51 ר"מ כד הוי דריש בפירקאדרשות מהר"ם בנעט עמ' עד
לח ע"ב52 ג' מאות משלים היו לו לר"מדרך מצותיך (חב"ד) דף קה ע"א
לח ע"ב52 ואנו אין לנו אלא שלשפירושי ראשונים
לח ע"ב52 משלי שועלים וכו' אבות אכלו בוסר ושני בנים תקהינהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רד
לח ע"ב52 משלי שועלים, משלי כובסיןמבוא התלמוד פכ"ט עמ' שלח, שמ
לח ע"ב52 ר"מ היה דורש שלש מאות משלות שועליםתורת העולה ח"ג פרק סח
לח ע"ב52 שלש מאות משלות היו לו לרבי מאירתורה בציון עמ' קכב
לח ע"ב52 שלש מאות משלי שועלים היו לו לרבי מאיר וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רעה
לח ע"ב52 תלת מאה משלי שועלים היה לרבי מאיררב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רצז
לח ע"ב תוס' ד"ה וירדו ארבעהס' החיים (תשנג) עמ' קעו*
לח ע"ב רבינו חננאל - המליץ טוב על אדה"ראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קצט, רטז, תרד
לח ע"ב מהרש"א ד"ה שעהנזר הקדש ח"א עמ' תטו
לח ע"ב מהרשא חדא"ג ד"ה אא"הלקוטי שיחות ח"ה עמ' 213

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US