Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות

ללקט ביאורי אגדות על מסכת סנהדרין (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת סנהדרין
מקורות לפני עריכה
דפים ב-פט

לדף הראשי של מסכת סנהדרין

ב ע"א אין דנין וכו' ולא את כ"ג אלא על פי ב"ד של שבעים ואחדתשובה מיראה עמ' נו, נח
ב ע"א אין מוסיפין על העירניבי זהב עמ' קסג
ב ע"א אין עושין עיר הנדחת לשלש עירותגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' לח
ב ע"א אם עיברוה בג' מעוברתאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רפח
ב ע"א בבן יהוידע חזו"ן בגמטריה ע"א ויחד עם הקב"ה הנצב בעדת א-ל הוי ע"ב - מדת החסרבאר שרים פרשת דברים דרוש ה אות ב
ב ע"א במשנה אין דנין לא את השבטקול שחל (אשקוטי) דף סז ע"ד
ב ע"א דילפינן מיניה דאין עדה פחות מעשרהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' שכג
ב ע"א דיני ממונות בשלשהאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' תקלח
ב ע"א הזאב הארי וכו' נידונים בכ"ג ור"א פליגגנא דפלפלי עמ' לה, רח, ש
ב ע"א הזאב והארי הדוב והנמר והברדלס והנחש מיתתן בעשרים ושלשה רבי אליעזר אומר כל הקודם להורגן זכהדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' עב
ב ע"א ומנין לקטנה שהיא של עשרים ושלשה וכו'תורת מנחם חכ"ח עמ' 260
ב ע"א כמיתת הבעלים כך מיתת השור בב"ד דכ"גגנא דפלפלי עמ' לד
ב ע"א לא כהטייתך לטובה הטייתך לרעהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 263
ב ע"א מלחמת הרשות עפ"י ב"ד של ע"א, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רה
ב ע"א סמיכת זקנים ועגלה ערופהברכת מועדיך לחיים חלק ב דף לג ע"ב (דף ק"כ ע"ב ד"ה ואפשר)
ב ע"א סנהדרין גדולה היתה של ע"א וכו'רנת יצחק שמואל עמ' רה
ב ע"א סנהדרין גדולה היתה של ע"א וכו' ומשה על גביהןאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'שטו
ב ע"א עבור השנה וכו' בשלשה וכו' ובחמשה וכו' וגומרין בשבעהלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' קטו
ב ע"א עדה שופטת ועדה מצלתמנות הלוי (תשסב) עמ' קז
ב ע"א עיבור השנה בשלשה כו' רשב"ג אומר כו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רמג, רפה
ב ע"א רש"י ד"ה הזאב והארי בו', שהמיתו אדם, ונידונין בסקילה כשור, דאמרינן בבבא קמא אחד שור ואחד כו'דברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' ה
ב ע"א רש"י ד"ה מלחמת מצוהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רה
ב ע"א שבעים איש מזקני ישראל - ומשה על גביהםאסופת מערכות במדבר עמ' רסט
ב ע"ב ג' מצות נצטוו בני ישראל בכניסתן לארץ להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירהשמחת מרדכי (רוזנמן) נישואין - מאמר חתן דומה למלך
ב ע"ב למאן דאמר עירוב פרשיותנשמת כל חי חלק ב (סימן ז) דף י ע"ד (ד"ה תשובה)
ב ע"ב שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץמנות הלוי (תשסב) עמ' קכג
ב ע"ב תוס' ד"ה ליבעיימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' ערב
ב. אין דנים נביא שקר אלא ע"פ ב"ד של ע"אעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מט
ב. אין טוציאין למלחמה אלא על פי בית דיןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' נב
ב. אין יוצאין למלחמה אלא ברשות סנהדריןשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קמח
ב. אין מוציאין למלחמת הרשות אלא עפ"י בי"ד של ע"אויואל משה מאמר ב סי' יג עמ' ריא, סי' יז עמ' ריד
ב. אין עושים סנהדראות לשבטים אלא על פי בי"ד של שבעים ואחדיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עז
ב. אלא ע"פ בית דין של ע"ארנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמט, רפו
ב. בשלשה כו' בעשרים ושלשה כו' אין עושין עיר הנדחת אלא ע"פ ב"ד של ע"אתורת מנחם חמ"ב עמ' 39, 63, 194
ב. ג' הדיוטות הוא במקום יחיד מומחהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תלה
ב. דיני ממונות בג' וכו' בג' הדיוטותחיי נפש ח"ד עמ' קסו
ב. דיני ממונות בשלושהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סו
ב. דיני ממונות בשלשה ובדף ג. מדאורייתא חד נמי כשר וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' צ
ב. דיני ממונות בשלשה וכו' והמוציא שם רע וכו'דברי אש (כץ) עמ' סח, סט
ב. דיני ממונות בשלשה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קסו
ב. ומנין לעדה שהוא עשרה שנאמר עד מתי לעדה הרעה הזאתשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' סח
ב. ומנין לעדה שהיא עשרה שנאמר עד מתי לעדה הרעה הזאת יצאו יהושע וכלבדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 82
ב. ומשה על גביהןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמו
ב. ושפטו העדה והצילו העדה עדה שופטת ועדה מצלתברית אברם עמ' תקצה
ב. לא כהטייתך לטובהזרע יצחק (עטייה) דף י ע"ד
ב. לא כהטייתך לטובה הטייתך לרעהשבט מישראל (קרמניץ) פרק סב פסוק י
ב. מחלוקת ר"י ור"ש אי ג' יוצאין או ה'מקראי קדש (תשנג) עמ' רלט
ב. מכאן דאין עדה פחותה מעשרהפאר יעקב ח"ג עמ' תנח
ב. מנין לעדה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רצו
ב. מנין לעדה שהיא עשרהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 690, 703-702, פ"ג הערה 1293-1292, 1290, פ"ה הערה 199
ב. מספר סנהדרי גדולהדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק יח פסוק כו
ב. משה על גביהןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שכא*-שכב*
ב. סמיכת זקנים בשלשהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כט
ב. סנהדרין נקראו "ערה" שנאמר, ושפטו הערה וכו' והצילו הערהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תצא
ב. עבור השנה בשלשהחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' צב
ב. עדה היינו עשרהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיא פסוק א
ב. עדה שופטת ועדה מצלתשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' ב
ב. עדה שופטת ועדה מצלתתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תו
ב. פיהמ"ש להרמב"ם - סמיכהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קפ
ב. קידוש החודש בשלושהחמודי צבי שמות עמ' ק
ב. רש"י ד"ה את השבט רובו של שבטמקראי קדש (תשנג) עמ' רפה
ב. רש"י ד"ה מיאוניןמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שכו
ב. שבעים ומשה על גבםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קד
ב. תוס' ד"ה דיני ממונותתפארת ראובן עמ' רמד
ב. תוס' ד"ה ליבעי'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרמ
ב: אי סבר עירוב פרשיות אפילו מומחין נמי בעינןכתנות אור עמ' רנב
ב: אין ב"ד שקולברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קה
ב: לרבי אבהו שנים שדנו, אין דיניהן דיןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 770
ב: מאיי קסבר אי קסבר עירוב פרשיות וכו'תפארת ראובן עמ' רמג
ב: קסבר דעירוב פרשיות כתוב כאן ובדין הוא דליבעי נמי מומחיןמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שה
ב: רש"י, איכא מ"ד בהגוזל עצים שהפרשיות הכתובים בואלה המשפטים מעורבין הןכסף נבחר (מרגליות) עמ' רעח
ב: תוס' ד"ה דברי הכלתפארת ראובן עמ' רמז
ג אימור דשמעת לר"ישער יוסף (תקיז) דף לד ע"ב
ג כדין תורה כד"מ בעינן גתנופה חיים דף קט ע"ג
ג ע"א אלא שנקראו בית דין חצוףיחל ישראל אבות ח"ד עמ' קמה
ג ע"א בדין תורה בדיני ממונות בעינן שלשהתנופה חיים דף ק"ט ע"ג (סדר פנחס אות י"ט)
ג ע"א ורש"י אלא מעתה טעו לא ישלמו. דכיון דברשות רבנן קא נחתי הוו ליה כמומחין וכל מומחה לבי"ד אם טעה פטור מלשלםמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קכג
ג ע"א מדין תורה בדיני ממונות נמי בענין שלשהצדקה חיים דף נ"ה ע"ב (דף קצ"ה ע"ב ד"ה אלא)
ג ע"א שנים שדנו דיניהם דין, אלא שנקרא בית דין חצוףעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קצד
ג ע"א שנים שדנו נקראין בי"ד חצוףאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רצג
ג ע"א תוס' ד"ה ליבעימכשירי מצוה עמ' קלח
ג ע"ב דורשין תחילותמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 181
ג ע"ב דיני ממונות בג' מנ"ל דת"ר ונקרב במה"ב וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' כז
ג ע"ב הקב׳׳ה רוכב על כרוב קל שלו ושט בח״י אלף וכו' שאינןאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 2470, אסתר - הוספה עמ' לו
ג ע"ב ונקרב בעה"ב אל האלקים, עד האלקים, שניהם חולאמרות ה' השלם ח"ו עמ' שכב
ג ע"ב ועבר בים צרה וגר זה פסלו של מיכהמסילות הנביאים שופטים עמ' תרט
ג ע"ב מלקות בג' ויליף לה מג' אלקיםאפיקי ים עמ' תקיח
ג ע"ב שלא היה גדול ממנו בתורהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' עה
ג רי"א ע'שער יוסף (תקיז) דף לג ע"א
ג. דיני ממונות בשלשהכרם חמד (תשסו) עמ' סב
ג. חכמים תקנו שאין דיני ממונות אלא בשלשהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 226
ג. לשמואל - שנים שדנו דיניהם דין אלא שהם בית דין חצוףדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 770
ג. מדאורייתא חד כשר וברש"יתפארת ראובן עמ' רמה
ג. מדאורייתא חד נמי כשרשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמח
ג. מחלוקת רבא ור"מ אי בעינן שלשה מד"תעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעו
ג. מן התורה מותר לדון יחידייוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ג
ג. שנים שדנו דיניהם דין וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' קיח, קמה
ג. תוס' ד"ה גדול פי' מפני שהוא דואג תמיד לבטל יצרו ולקיים מצות בוראוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ריט
ג. תוס' ד"ה ומדאורייתאתפארת ראובן עמ' רמו
ג. תוס' ד"ה שנאמרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' פט, קיח
ג. תוס' ד"ה שנאמרתפארת ראובן עמ' רמג
ג: אי דורשין תחילות - וב"ד נוטהכסף נבחר (מרגליות) עמ' קיז
ג: אין דורשין תחילות וברש"י תוס'תפארת ראובן עמ' רמז
ג: תוס' ד"ה דיני ממונותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תעד
ג: תוס' ד"ה דיני, וצ"ל דרובא לרדיא זביני לא חשיב כי הני רובאעצי חיים - מועדים עמ' קח
ג: תוס' ד"ה מוקי להתפארת ראובן עמ' רמח
ד ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פ' וירא
ד ע"א אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהעטרת יהושע ויקרא עמ' קכב
ד ע"א אין תחילת דינו של אדם נידון ותוס' ד"ה אלאשיחות עבודת לוי סי' עו אות ד
ד ע"א דתניא רבי עקיבא אומר מניין לרביעית דם וכו'מגילת סמנים עמ' עו
ד ע"א ואימא שבעים וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' צז, ק
ד ע"א מקרא ומסורתלפרקים (תשסב) עמ' שלט
ד ע"א ראה חור שזבוח לפניושיחות עבודת לוי סי' סב אות ג
ד ע"א תוס' - הא אמרו במס' שבת ששואלים לו קודם נשאת ונתת באמונהעטרת יהושע ויקרא עמ' קכג
ד ע"ב ארש"י ד"ה אבל חלב חלב דכי הדדי נינהואיתן האזרחי עמ' יח
ד ע"ב הסומא באחת מעיניו פטור מן הראיה, שנאמר, יראה יראה. כדרך שבא לראות כך כא ליראות מה לראות בשתי עיניו אף ליראות בשתי עיניוהגיונות אל עמי ח"א דרוש יט
ד ע"ב טט בכתפי שתיים פת באפריקי שתייםתורת לוי יצחק עמ' קכג
ד ע"ב טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםברית שלום (תעח) דף קיג ע"א
ד ע"ב טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםברית שלום (תשסח) עמ' תשכב
ד ע"ב טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםמאור עינים (תשעה) עמ' תתעב
ד ע"ב טט בכתפי שתים, פת באפריקי שתיםברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת בא מאמר מ
ד ע"ב טטפת טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםדרשות באר יצחק עמ' רכה
ד ע"ב יש אם למקרא ולמסורתתולדות הגר"א (תשס) עמ' פ
ד ע"ב לטטפת לטטפת לטוטפות הרי כאן ארבע דברי ר"י ר"ע אומר אינו צריך טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים (ובפרש"י ותוס')תורת מנחם חנ"ז עמ' 201
ד ע"ב לטטפת לטטפת לטוטפות הרי כאן ארבע דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר אינו צריך טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' ז
ד רבנן סברי יש אם למסורת ור' שמעון סבר יש אם למקראמנחת אליהו (תשנט) עמ' סג
ד רש"י חלב צלול אבל חלב אינו צלול ותוס' ד"ה דרך בשולתועפת ראם (גטיניו) דף סו/קו ע"ב-ע"ג
ד. בחלב אמו יכול בחלב אמרת יש אם למקרא וכו'חיי נפש ח"ג עמ' שטו
ד. דשאלו התלמידים לר"י בן רועץ אקרא אני שבעים וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקפז, תקצ
ד. יש אם למקרא או יש אם למסורהלב אריה שבועות חיתון תורה אות יב
ד. יש אם למקרא או למסרתמנחת אליהו (תשסא) עמ' עו
ד. יש אם למקרא ותוס' ד"ה כולהוחמודי צבי ויקרא עמ' פב
ד. למ"ד יש אם למקרא (אינו אסור בשר בחלב)חיי נפש ח"א עמ' רכט ע"ב
ד. מי איכא דלית לי' יש אם למקרא וכו'דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קמה ע"א
ד. רש"י - בחלב אמו, יכול בחלב אמו אפל בחלב מותר לבשלדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קמה ע"א
ד. שאלו תלמידים את ר' יהודה בן רועץ וכו'תפארת ראובן עמ' רנא-רנג
ד. תוס' - מניין לרביעית דם כר, והא דאיצטריך קרא בדם השרץ בפרק קדשי מזבח אע"ג דחשיב כבשר מ"מ איצטריך לדם צלול דמטמא בכעדשהפאר יעקב ח"א עמ' קעו
ד: דרך בישול אסרה תורה ותוס'תפארת ראובן עמ' רנג
ד: ודכו"ע יש אם למקרא והתניא לטטפת לטטפת לטוטפות, הרי כאן ארבע וכו'שם יחזקאל עמ' רט
ד: והתניא לטטפתמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קכב
ד: ט״ט בכתפי שתים פ״ת באפריקי שתיםמאור עינים (תשנח) עמ' כז, תקלה
ד: ט״ט בכתפי שתים פ״ת באפריקי שתיםמאור עינים (תשעט) עמ' מה, *נה
ד: טט בכתפי ב' פת באפרקי ב'שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שי
ד: טט בכתפי שתיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנט
ד: טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםאסף המזכיר (מאזוז) מע' ט - טט בכתפי
ד: טטפת, טט בכתפי שתיםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' צח
ד: יש אם למקרא ויש אם למסורתחיי נפש ח"ד עמ' קעג
ד: לא תבשל גדי דרך בשול אסרה תורהדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קמה ע"א
ד: לטטפת לטטפת לטוטפות הרי כאן ארבע דברי ר"יחמודי צבי שמות עמ' קנז
ד: לטטפת, טט - בכתפי שתים, פת - באפריקי שתיםחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תו
ד: מנין לד' בתים שבתפילין מן התורהכסף נבחר (מרגליות) עמ' עח
ד: סומא באחד מעיניותשבי (תשסה) עמ' קפו שורש סמא
ד: סומא באחת מעניו פטור מן הראיה דכתיב יראה יראה וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' רסג
ד: ע"ש שהם ארבעה בתים קרויין טטפתפעולת גבר עמ' צג ד"ה והיה לך לאות
ד: פת באפריקי שתיםמרפא לנפש בראשית עמ' קיח
ד: רש"י - אמרתי יש אם למקרא, וליכא מאן דפליג דאי פליגי בשר בחלב מנא לן דאסורדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קמה ע"א
ד: רש"י - דרך בשול, חלב צלול כמים ואיכא בשול אבל חלב אינו בישול אלא טגוןדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קמה ע"א
ד: תוס' ד"ה דרך בישולחיי נפש ח"ד עמ' קעג
ד: תוס' ד"ה כדרךפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תטו
ד: תוס' ד"ה לטטפות, דילפינן דצריך בתפילין ד' בתיםכסף נבחר (מרגליות) עמ' קלב, ערה
ד: תוס' ד"ה לטטפת - בתיבת "ולטוטפת" גורעין הוי"ו דבריש התיבה ומוסיפין בסוף התיבה ודורשיןשם יחזקאל עמ' רט
ה אמר"ש כל האמור בפ' מלךתנופה חיים דף מו ע"ד
ה דין בג' פשרה בב' ומצוה לבצועכבוד לאיש דף מה ע"א
ה מחלוקת דומה למיםתפארת ישראל (שינקמן) עמ' יב, פד
ה ע"א איזהו משפט שיש בו צדקה הוי אומר זה ביצועלהוגה דעות פ"א ה"ז
ה ע"א אלו ראשי גולה שבבבלתורת אליהו עמ' צז
ה ע"א אלו ראשי גלויות שבבבלגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' נט
ה ע"א אלו ראשי גליותישועות משיחו (תשעח) עמ' 117
ה ע"א אלו ראשי גליות וכו'דורש טוב עמ' 341
ה ע"א אלו ראשי גליות שבבבלרנת יצחק מלכים עמ' שכח, ישעיה עמ' שסו, תהלים עמ' רסג
ה ע"א אתה והזקנים שבדוררנת יצחק יהושע עמ' פ
ה ע"א גמירנא וסבירנא ברש"ידברי חנינא - ת"ת עמ' כז
ה ע"א ד"מ בג' ואם היה מומחהאיש מבין ח"ב דף קיג ע"ד
ה ע"א דהכא שבט והתם מחוקק, ורש"י ותוס'השיר והשבח ח"א עמ' קי
ה ע"א הם ראשי גלויות שבבבל וכו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ו פסוק א
ה ע"א ואם היה מומחה לרבים דן אפילו יחידייחל ישראל אבות ח"ד עמ' קמז
ה ע"א ומחוקק אלו הנשיאים, ותוס' שםחדרי בטן פרשת שופטים אות כז
ה ע"א ומחוקק מבין רגליו אלו בני בניו של הללדורש טוב עמ' 341
ה ע"א ומחוקק מבין רגליו אלו בני בניו של הלל וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קמא(כו)
ה ע"א ומחוקק מבין רגליו אלו בני בניו של הלל שמלמדין תורה ברביםפניני שבח עמ' קעב
ה ע"א זיל שליםשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ב
ה ע"א לא יסור שבט וכו' אלו ראשי גליות שבבבליחי המלך עמ' מה
ה ע"א לא יסור שבט מיהודאימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' נג-נה
ה ע"א לא יסור שבט מיהודה - אלו ראשי גלויות שבבבל וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' רפג
ה ע"א לא יסור שבט מיהודה - אלו ראשי גליות, ומחוקק - שמלמדין תורה ברביםאסופת מערכות במדבר עמ' רע
ה ע"א לא יסור שבט מיהודה אלו בני הלל הנשיא בא"יבי חייא ח"א עמ' קנד, ח"ב עמ' רסז
ה ע"א לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גליות שבבבל וכו', ותוד"ה דהכאשם דרך בראשית ח"ב עמ' קסה
ה ע"א לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גליות שבבבל שרודין את ישראל וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' פג
ה ע"א לא יסור שבט מיהודהדברי טובה שופטים ח"א עמ' רסא
ה ע"א לא יסור שבט מיהודה, אלו ראשי גלויות הרודים בעם בשבט, ומחוקק א(י)לו נשיאי ארץ ישראל וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קנב
ה ע"א לאו מינייכו נקיטנא רשותאתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תפח {הטעם שהותר לו לומר כך}
ה ע"א מומחה לרבים דן יחידיאמרות ה' השלם ח"ב עמ' של, ח"ו עמ' מב
ה ע"א נעלמה ממשה פרשת בנות צלפחדגנא דפלפלי עמ' קמח
ה ע"א ראשי גלויות משבט יהודה, ותוס'תורת מנחם חנ"ד עמ' 252
ה ע"א ראשי גליות שרורין במקלדברי שאול בראשית עמ' רצה, תקלו
ה ע"א רב כי הוה נחית לבבל ח"ל ר"ח בן אחותי יורד לבבל יורה יורהסוכת דוד (שירירו) דף מט ע"א-ע"ב
ה ע"א שמלמדין תורה ברביםרנת יצחק דברי הימים עמ' קצח
ה ע"א תוד"ה דהכא, רבי מנקבות דבית דודיחי המלך עמ' מה
ה ע"א תוס' ד"ה דהכא - דראש גולה מזכרים ונשיא שבא"י מנקבות כדאמר בירושלמיימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' נ-נא
ה ע"א תוס' ד"ה דהכאדברי שאול דברים עמ' ש
ה ע"ב מי בצעים אין מכשיריןיחל ישראל אבות ח"ד עמ' רמח
ה ע"ב פשיטא לפלגא הא קאמר דמהניאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רמט
ה ע"ב ר' חייא קרי לרב בן אחותו על שם חכמתוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מב
ה ע"ב שמונה עשר חורשים גדלתי אצל רועה בהמה לידע איזה מום קבוע וכו'תורת מנחם חנ"ז עמ' 203
ה ע"ב תלמיד אל יורה, ותוד"ה אלא ובר"ןגבורת יצחק שבועות עמ' שמב-שמד
ה ע"ב תלמיד אסור להורות תוך ג' פרסאות לפני רבו ורש"יצמח צדקה עה"ת עמ' לא, רטז
ה תוס' - יחיד מומחה כופה לעם לדונםשם שלמה דף מ ע"ב ואילך
ה. איבעיא להו כגון אנא דגמרנא וכו'תפארת ראובן עמ' רנה
ה. אייבו, חנה, שילא וכו' וחנה היה סביו של רבה בר בר חנהאור אברהם (זוועהיל) עמ' קעו
ה. אלו ראשי גלויותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תמג
ה. אלו ראשי גלויותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמג
ה. אמר ליה רבי חייא לרבי בן אחותי יורד לבבל על שם חכמתו וכו׳קדושת יצחק עמ' ח
ה. בן אחי יורד לבבלמקראי קדש (תשנג) עמ' רפב
ה. דבר אחד לדור ואין שני דברים לדוריוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלו
ה. דיני ממונות בשלשה, ואם היה מומחה לרבים דן, אפילו יחידיכרם חמד (תשסו) עמ' צא
ה. הלל ובניו שמלמדין תורה ברביםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קלג
ה. וכי מאחר דלא מהני רבב"ח רשותא דנקט וכו'תפארת ראובן עמ' רנו
ה. יחיד מומחה דין יחידידרך חיים (תשע) פ"ד הערה 773-772
ה. יתיר בכורות אל יתירמקראי קדש (תשנג) עמ' מז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעח
ה. כגון אנא דן דיני ממונות יחידעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כז
ה. לא יסור שבט מיהודהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ס
ה. לא יסור שבט מיהודהפרפרת הפרשה פרשת שמיני פרק י פסוק ו
ה. לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גלויות שבבבל וכו'יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קצ
ה. לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גלויות שבבבל וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרוש ז דף מח ע"ב; שו"ת הריב"ש (שז) סימן רעא דף קצה ע"ב
ה. לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גלויות שבבבל ומחוקק מבין רגליו אלו נשיאי א"יחמודי צבי ויקרא עמ' קא
ה. לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גליות שבבבלדברי יואל מועדים ח"ד דף תיב ע"ב
ה. לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גליות שבבבל שרודין את ישראל בשבט וכו'פאר יעקב ח"א עמ' תנא
ה. לא יסור שבט מיהודה אלך ראשי גליות שבבבל שרודין את ישראל בשבט, ומחוקק מבין רגליו אלו בני בניו של הלל שמלמדין תורה ברביםמרפא לנפש בראשית עמ' תמז
ה. לא יסור שבט מיהודהביאור הגר"א על משלי פרק ו פסוק א
ה. מהכא להכא ומהתם להתם מהני וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' פח
ה. מהכא להתם מועיל סמיכהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קיט
ה. רבב"ח נטל רשותמקראי קדש (תשנג) עמ' שמח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפז
ה. רש"י - על שם חכמתו שהיה רב חכם ביותר קרי ליה בן אחותוקדושת יצחק עמ' ח
ה. שבט וכו' ומחוקק - מנהיגי א"י ובבלשיחות לספר בראשית עמ' שלז
ה. שרודים, רש"י - שיש להם כח ורשות מאת מלכי פרסמרפא לנפש בראשית עמ' תמז
ה. תד"ה דהכאברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' סה
ה. תוד"ה דהכאשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצא
ה. תוס' - דהכא, והיינו טעמא משום דראש גולה מזכרים ונשיא שבא"י מנקבות כדאמר בירושלמיפאר יעקב ח"א עמ' תנא
ה. תוס' ד"ה אלאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קלה
ה. תוס' ד"ה דן אפי' יחידיתפארת ראובן עמ' רנה
ה. תוס' ד"ה ואי לא זיל שליםתפארת ראובן עמ' רנה
ה. תוס' ד"ה ואם הי' מומחהתפארת ראובן עמ' רנד, רנה
ה. תוס' ד"ה כגון אל תהי דן יחידי, עצה טובה קמ"לכתנות אור עמ' רמא
ה. תלמיד אל יורה במקום רבופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שכט
ה: היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדםתפארת ראובן עמ' רע
ה: והאמר רב י"ח חדשים גדלתיהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' לה
ה: להבחין בין שוגג למזידרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' פה
ה: עד שיודיעוהו באיזה מיתה נהרגרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' פו
ה: ר"ח חזייה לההוא גבראהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שכז
ה: תוס' ד"ה אלאמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קמא
ה: תלמיד בפני רבו אל יורהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מב
ה: תנחום בריה דר"א איקלע וכו' תלמיד אל יורה במקום רבו וכו'תורת חיים עה"ת עמ' קנב {ותוס' (עירובין סב:) דתלמיד חבר הוה לר"מ דמן צור, ופירכא ע"ז}
ו אסור לבצועצור יעקב (יעבץ) וארא
ו חד אמר אסור לבצוע וחד אמר מצוה לבצועלב אריה פרשת האזינו אות כב
ו כל המברך את יהודא הר"ז מנאץ ועל זה נאמר בוצע ברך נאץ דהגיונות אל עמי ח"א דרוש מט
ו משה היה אומר יקוב הדין את ההרהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' צז
ו ע"א אלו ראשי גלויות שבבלגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קנט
ו ע"א זה משפט וצדקה, משפט לזה, וצדקה לזהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קלט ד"ה והיינו
ו ע"א לימא כתנאי ביצוע בשלשה דברי ר' מאיר וכו'תשובה מיראה עמ' נד
ו ע"א מקשינן פשרה לדין ורש"ירנת יצחק יחזקאל עמ' שנח
ו ע"א משה אומר יקוב הדין את ההר אבל אהרן היה עושה שלוםבאר שרים פרשת וארא דרוש ב אות ד
ו ע"א פשרה צריכה קנין ותוס' הרא"ש שדרך הפשרנים לאיים על הבע"ד ולומר שאין הדין עמהםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תפד
ו ע"א צדקה ומשפט לכל זו פשרהבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יג עמ' 202
ו ע"א ריב"ק אומר מצוה לבצוע כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קנז ע"ב
ו ע"א ת"ר כשם שהדין בג' כך ביצועאיש מבין ח"ב דף כו ע"א
ו ע"א תוספות ד"ה נגמר הדיןבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יג עמ' 201
ו ע"ב אבל אהרן אוהב שלום ורודף שלוםגבורת יצחק אבות עמ' פו
ו ע"ב אהרון אוהב שלום ורודף שלום כיצדלחם רב על סדור התפילה אות ב' לו
ו ע"ב אהרן אוהב שלום ורודף שלוםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 125
ו ע"ב אהרן הכהן רודף שלוםתורת העולה (תשעה) עמ' רלט
ו ע"ב אי דינא בעיתו אי פשרה בעיתו וכו'הר המוריה עמ' רכז
ו ע"ב איזהו משפט שיש בו צדקה וכו'צלח רכב עמ' קמז, שפ, תסט, תעד
ו ע"ב איזהו משפט שיש בו שלום הוי אומר זה ביצועמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שסו
ו ע"ב איזהו משפט שיש בו שלום זה ביצועבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יג עמ' 200
ו ע"ב אין לדיין אלא מה שעיניו רואותשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כב
ו ע"ב אין לדיין אלא מה שעיניו רואותבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש כא עמ' 302
ו ע"ב אין לדין אלא מה שעיניו רואותעולה ליפה סי' סז(ב)
ו ע"ב אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותתורת מנחם חלק נ עמ' 314
ו ע"ב אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותתורת מנחם חנ"א עמ' 288
ו ע"ב אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותתורת מנחם חנ"ה עמ' 131
ו ע"ב אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תמח
ו ע"ב אין לו לדין אלא מה שעינא רואותמנחת קנאות עמ' קצא
ו ע"ב אלא דן את הדין וכו' וחייב את החייב וכו' ושלם לו מתוך ביתו זה משפט וצדקה משפט לזה וצדקה לזה - ובמהרש"אבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' צו
ו ע"ב אסור לבצוע את הדיןחיי נפש ח"ב עמ' רצז
ו ע"ב אסור לבצוע וכו' ר"י בן קרחה אומר מצוה לבצוע וכו'הר המוריה עמ' קכא
ו ע"ב אסור לבצוע כו' אלא יקוב הדין את ההרתורת מנחם חמ"ה עמ' 312
ו ע"ב אריב"ז מצוה לבצוע כו'יד שלמה (עזרא) דף מ ע"ג
ו ע"ב בדין פשרה באחר שאינו הדייןתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תפג
ו ע"ב בוצע ברך נאץ ה' לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה שנאמר ויאמר יהודה מה בצע וגו'הדרש והעיון בראשית מאמר קפד
ו ע"ב דהמע"ה עשה משפט וצדקה משפט לזה וצדקה לזה שלם מתוך ביתותהלה לדוד (והרמן) פרק לב פסוק ו הערה ח
ו ע"ב דהמע"ה עשה משפט תחלה ואח"ב צדקהמאורי אור (אתרוג) פל"ג ה"א, עמ' שד תוספת אור הערה 5
ו ע"ב דוד עשה משפט וצדקהרנת יצחק תפלה עמ' רמז
ו ע"ב דמשה רבינו אמר יקוב הדין את ההרדברי שאול שמות עמ' קפה
ו ע"ב דן את הדין זיכה את הזכאי וחייב את החייבאיתן האזרחי עמ' רנז
ו ע"ב דרש ריה"ג אסור לבצוע שנאמר ובוצע כו' ר"מ א' מקרא זה על יהודה נאמר כו'המדרש והמעשה בראשית פ' וישב דרוש ב
ו ע"ב המברך את יהודה מנאץ להקב"התהלות ישראל (קלוגר) עמ' פד
ו ע"ב והלא במקום שיש משפט אין צדקה ובמקום שיש צדקה אין משפטבי חייא ח"א עמ' נא
ו ע"ב והלא במקום שיש משפט אין צדקה וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' לה
ו ע"ב והלא במקום שיש משפט אין שלום וכו' בירושלמי איתא שאין אמתתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שנח
ו ע"ב ויהי דוד וגו' משפט לזה וצדקה לזה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רלט, רמ
ו ע"ב ויהי דוד עשה משפט וצדקה לכל עמו, והלא מקום שאין משפט אין צדקה וצדקה אין משפטבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' צ, צג
ו ע"ב ויהיו עדים יודעים את מי הם מעידים כו'רנת יצחק תפלה עמ' רמו
ו ע"ב וכל המברך את הבוצע ה"ז מנאץ וע"ז נא' בוצע ברך נאץ ה'מכשירי מצוה עמ' ג
ו ע"ב וכן בדוד הוא אומר ויהי דוד עושה משפט וצדקה וכו'מכשירי מצוה עמ' רו
ו ע"ב וכן היה משה אומר יקוב הדין את ההרפניני יחזקאל עמ' רכו
ו ע"ב ולפני מי הן מעידיןרנת יצחק תהלים עמ' שצא
ו ע"ב ושפטו את העם משפט צדקבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יג עמ' 198
ו ע"ב יקוב הדין את ההרלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1200
ו ע"ב יקוב הדין את ההרפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קכ-קכא; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' מה {צורך בעולם של מדה זו, להעמיק את יראת ה'}
ו ע"ב יקוב הדין את ההרבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש טו עמ' 231
ו ע"ב כל המברך את יהודה אינו אלא מנאץדברי שאול בראשית עמ' תו
ו ע"ב כל המברך את יהודה הרי זה כמנאץחכמת התורה קדושים עמ' סו
ו ע"ב כל המברך את יהודה שאמר מה בצעתולדות שלמה - רות עמ' קעו
ו ע"ב כל המברך את יהודהניבי זהב עמ' קיח
ו ע"ב כל מקום שיש משפט אין צדקהלחם רב על סדור התפילה אות א' תשמו
ו ע"ב כשאתה יודע להיכן הדין נוטה אי אתה רשאי לפרושאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' י
ו ע"ב כשם שהדין בג' כך כו' ומהרש"אדרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף יז ע"א
ו ע"ב לא תכניס דבריך מפני אישאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רפז
ו ע"ב מנין לתלמידסמיכה לחיים (סימן ט) דף סב ע"א (ד"ה ועוד)
ו ע"ב מצוה בפשרהדברי שאול שמות עמ' קפה
ו ע"ב מצוה לבצועגבורת יצחק אבות עמ' קד
ו ע"ב מצוה לבצועהשיר והשבח ח"א עמ' שלה
ו ע"ב מצוה לבצועמשא חיים דף ל ע"ב (דף ק"ל ע"ב, מסים וארנוניות אות ט"ז ד"ה ובספרי)
ו ע"ב מצוה לבצועשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ב ובהערות
ו ע"ב מצוה לדון בפשרהבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יז עמ' 252
ו ע"ב מצווה לבצועיחל ישראל אבות ח"ד עמ' קלד
ו ע"ב משפט לזה וצדקה לזהדורש טוב עמ' 148
ו ע"ב משפט לזה וצדקה לזה שהחזיר לו ממונודברי שאול שמות עמ' רצ
ו ע"ב משפט לזה שהחזיר לו ממון וצדקה לזה וכו'ברית שלום (תעח) דף קלו ע"ב
ו ע"ב משפט לזה שהחזיר לו ממן וצדקה לזה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתעז
ו ע"ב נגמר הדין אי אתה רשאי לבצועהבן יקיר (לניאדו) דרוש לפרשת שופטים
ו ע"ב נגמר הדין אין אתה רשאי לבצועשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ב
ו ע"ב סרמ"ש בנק"ש סימן, ר"א בנו של ר"י הגלילי אומר אסור לבצוע וכו'מגילת סמנים עמ' צב
ו ע"ב צדקה ומשפט וכו'אמרי יחזקאל (תשסו) עמ' קיא
ו ע"ב קודם שנתגלע הריב אתה יכול לנוטשוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קי
ו ע"ב קודם שנתגלע הריב אתה יכול לנטשו וכו'אחרית השנים עמ' פז
ו ע"ב ר' יהושע בן קרחה אומר מצוה לבצוע שנאמר אמת ששפס שלש וכו'חדרי בטן פרשת משפטים אות ו
ו ע"ב ר"א אומר הרי שגזל סאה של חטים וטחנה ואפאה והפריש ממנה חלה וכו' וע"ז נאמר ובוצע ברך נאץ ה'הדרש והעיון בראשית מאמר קפד
ו ע"ב רבי יהושע בן קרחה אומר מצוה לבצוע שנאמר אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם והלא במקום שיש משפט אין שלום ובמקום שיש שלום אין משפט אלא איזהו משפט שיש בו שלום הוי אומר זה ביצוע וכו'. רבי יהושע בן קרחה אומר מניין לתלמיד שיושב לפני רבו וראה זכות לעני וחובה לעשיר מניין שלא ישתוק שנאמר לא תגורו מפני אישדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' ק
ו ע"ב רש"י ותוס' וכל המברך את יהודה הרי זה מנאץאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קצז
ו ע"ב רש"י ותוס' לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קא
ו ע"ב שמא יאמר הדיין מה לי ולצרה הזאתדברי שאול שמות עמ' רנה
ו ע"ב שנים שבאו לדין וכו' משתשמע דבריהן ואתה יודע להיכן הדין נוטה אי אתה רשאי לומר להן צאו ובצעומגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שסו
ו ע"ב שנים שבאו לפניך לדוןדרשות מהר"ם חביב עמ' קפח
ו ע"ב שנים שבאו לפניך לדין וכו' משתשמע דבריהן ואתה יודע להיכן הדין נוטה אי אתה רשאי לומר להן צאו ובצעותהלות ישראל (מג'לד) עמ' רפו
ו ע"ב שנים שבאו לפניך לדין עד שלא תשמע דבריהם וכו'הבן יקיר (לניאדו) דרוש לפרשת דברים ולחכם שמת
ו ע"ב שנתחייב בדיןצמח צדקה עה"ת עמ' קס
ו ע"ב תוס' ד"ה נגמרצלח רכב עמ' שפ, תעד
ו ע"ב תוס' ד"ה נגמר הדיןאיש מבין ח"ב דף כו ע"ד
ו ע"ב תורת אמת היתה בפיהו נאמר על אהרןברית שלום (תעח) דף צב ע"ב
ו ע"ב תורת אמת היתה בפיהו נאמר על אהרןברית שלום (תשסח) עמ' תקצא
ו ע"ג אין לדיין אלא מה שעיניו רואות.חיים תחלה (תשנג) עמ' פד
ו פלוגתת ר' אלעזר ור' יהודה בן קרחה ח"א אסור לבצוע וח"א מצוה לבצועלב אריה פרשת שופטים אות א
ו ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר אסור לבצוע ומהרש"אברית אברהם (בושערה) דף יט ע"ג, קו ע"ב
ו תוס' ד"ה צריכה קניןשער יוסף (תקיז) דף ז ע"ב
ו. ביצוע ופשרהפני מלך שמות עמ' קלח
ו. הגוזל סאה של חטים וטחנה והפריש ממנה חלה וכו' אין זה מברך אלא מנאץכסף נבחר (מרגליות) עמ' רמ
ו. וחב"א פשרה ביחידתפארת ראובן עמ' רנו
ו. וכל המברך את יהודה ה"ז מנאףפני מלך בראשית עמ' רכד
ו. כל המברך את יהודה אינו אלא מנאץ כו'כתר תורה (תשסז) עמ' שנא
ו. לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' עא
ו. לימא כתנאי וכו'תפארת ראובן עמ' רנו
ו. לעשות פשרהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קנט
ו. מומחה לרבים או שנטל רשות מבי"ד מותר לדון יחידישבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעז
ו. רש"י ד"ה דן את הדיןתפארת ראובן עמ' רנו
ו. רש"י ד"ה מ"ד תרי אפי' חדתפארת ראובן עמ' רנז
ו. שמא יאמר הדייןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסו
ו. תוס' ד"ה וכי תימאתפארת ראובן עמ' רנו
ו. תנו רבנן כשם שהדין בשלשה כך ביצוע בשלשה וכו' וכל הבוצע הרי זהו חוטא וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' סג
ו: א"ר אליעזר אסור לבצוע שנאמר ובוצע ברך וגו', אבל אהרן הי' אוהב שלום ורודף שלום שנאמר תורת אמת היתה בפיהו וגו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תלו
ו: א"ר שמעון בן מנסיא שנים שבאן לדין, עד שתשמע דבריהן ואי אתה יודע להיכן הדין נוטה אתה רשאי לבצוע, שנאמר פוטר מים ראשית מדוןצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תלז, שצח
ו: אהרן אוהב שלום ורודף שלוםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1152
ו: אהרן הי' אוהב שלום ורודף שלוםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תשמט
ו: אהרן היה מדתו אוהב שלום ורודף שלוםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקסג
ו: איזהו משפט שיש בו צדקה הוי אומר זה ביצועדברי יואל פ' בשלח דף תכח ע"ב
ו: אין לדיין אלא מה שעיניו רואותקריאה בקריה ח"ג עמ' עג
ו: אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 36, 42, פ"ד הערה 709-708, 2123, פ"ה הערה 316, פ"ו הערה 911, 1085
ו: אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קסה
ו: אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותפאר יעקב ח"ג עמ' תרעד
ו: אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רפא
ו: איש פלוני אתה חייב, איש פלוני אתה זכאידרך חיים (תשע) פ"א הערה 1594
ו: אם מצוה לבצועתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קפח
ו: אסור לבצוע וכו' בוצע ברך ניאץ ה'תורת חיים עה"ת עמ' פט {אשמעינן קרא דלא נימא דמצוה עביד עכ"פ במה שמחייבו מחצה}
ו: אסור לבצוע וכל הבוצע ה"ז חוטא וכו'הדרש והעיון דברים מאמר י
ו: אסור לבצוע וכל הבוצע הרי זה וכו' אבל אהרן אוהב שלום ורודף שלוםפאר יעקב ח"ב עמ' תשיט, ח"ג עמ' קמז
ו: אסור לבצוע וכל הבוצע הרי זה חוטאיפה מראה (שנ) פרק א דף רפב/ג ע"א; של"ה (תט) ווי העמודים פרק יו/יז דף כד ע"ג
ו: אסור לעשות פשרה אחד גמר דיןשבט מישראל (קרמניץ) פרק פב פסוק ב
ו: בוצע ברך נאץ ה' המברך ומשבח הבוצע, נאץ ה' וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'עב
ו: במקום שיש משפט אין שלום ובמקום שיש שלום אין משפטדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 703
ו: גרם לשכינה שישרה עמהםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תסד
ו: דוד ראה שמתחייב עני שילם לו מביתו משפט לזה וצדקה לזהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' דש, מקראי קדש (תשנג) עמ' מט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סד
ו: דיין עד שלא נגמר הדיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרמט
ו: דן את הדין זיכה את הזכאי וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שופטים דף קכה ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת וארא דף קנט/קצט ע"ג
ו: דקאמר אסור לבצוע וכל המברך הבוצע ה"ז מנאץתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רפו
ו: המברך את יהודה הרי זה מנאץ ובתוד"ה אלאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפה
ו: המעמיד דיין שאינה הגוןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' צ
ו: המשבח את יהודה - מנאץ ה'שיחות לספר בראשית עמ' רע, רצד
ו: הרי שגזל סאה של חטים וטחנה וכו'יפה מראה (שנ) פרק א דף רפב ע"ב, וחלה פרק א דף צ ע"א
ו: ובוצע ברך וגו' זה יהודהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קסח
ו: ובמהרש"א ר"מ אומר לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה וכו'למחר אעתיר עמ' צז
ו: והיו הדיינים יודעים את מי דניםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצב
ו: והלא כל מקום שיש משפט אין צדקה וצדקה אין משפטפאר יעקב ח"א עמ' רנ-רנא, ח"ד עמ' שנד
ו: ויהי דוד עושה וכו' אפשר משפט וצדקה יחד וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' נג
ו: ויהי דוד עושה משפט והלא כל מקום שיש משפט אין צדקה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שמה
ו: ויהי דוד עושה משפט וצדקהשיחות לספר בראשית עמ' רעג, שכג, שיחות לספר דברים עמ' קכב
ו: ויהי דוד עושה משפט וצדקה איזו משפט שיש בו צדקה הוי אומר זה ביצועחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שצג
ו: ויהי דוד עושה משפט וצדקה והלא כל מקום שיש משפט אין צדקה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב ח דף רפט ע"א
ו: ויהי דוד עושה משפט וצדקה וכו', משפט לזה שהחזיר לו ממונו וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' שא
ו: ויהי דוד עושה משפט וצדקה כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק עב פסוק א, פרק קיט פסוק סד, פרק קיט פסוק קכא
ו: ויהי דוד עושה משפט וצדקה, משפט לזה שהחזיר לו ממונו, וצדקה לזה שהוציא גזילה מתחת ידואור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קיג
ו: ויהי דוד עושה צדקה זה בצועשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצה, שצו
ו: וכל המברך את יהודה הר"ז מנאץדברי יואל פ' וישב דף רנו ע"א
ו: וכל המברך את יהודה הרי זה מנאץפאר יעקב ח"א עמ' שכב, שכז, שעב
ו: וכן משה אמר יקוב הדין את ההר, אבל אהרן אוהב שלום ורודף שלום וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' טז
ו: זה משפט וצדקה משפט לזה וצדקה לזהפאר יעקב ח"ב עמ' תשיח
ו: יקוב הדין את ההר - רבי שמשון רפאל הירשקריאה בקריה ח"ג עמ' עד
ו: יקוב הדין את ההרדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' קיט
ו: יקוב הדין את ההרקריאה בקריה ח"ג עמ' עד
ו: כל הבוצע הרי זה חוטא וכל המברך את הבוצע הרי זה מנאץ וכו'דברי אש (כץ) עמ' סח, רלה
ו: כל המברך את יהודה אינו אלא מנאץדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' שלו
ו: כל המברך את יהודה ה"ז מנאץפרפרת אליעזר פרשת וישב פרק לז פסוק ל
ו: כל המברך את יהודה הרי זה מנאץ וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רמה
ו: כנגד יהודה, רש"י - שהי"ל לומר נחזירנו לאבינו כיון שהיו דבריו נשמעין לאחיומרפא לנפש בראשית עמ' טז, שמ, שמב
ו: לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהפרפרת התורה עמ' קנה
ו: לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהיפה מראה (שנ) פרק א דף רפב ע"ג
ו: לא נאמר בוצע ברך נאץ ה' אלא כנגד יהודהפרפרת משה ח"א עמ' רפט
ו: לא נאמר ובוצע אלא כנגד יהודה וכו' וכל המברך ליהודה ה"ז מנאץ וע"ז נאמר ובוצע בירך ניאץ ה'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שכז
ו: מהרש"א - מצוה לבצוע שנאמר ויהי דוד עושה משפט וצדקה ומקשה מהרש"א מנ"ל דמצוה לבצוע משום דדוד עושה משפט וצדקה דלמא משתבח קרא לדוד שעשה שני מצותתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רפו
ו: מנין לתלמיד שיושב לפני רבו וראה זכות לעני וחובה לעשיר וכו'באר שבע (שעד) הוריות דף ו ע"ג
ו: מצה לבצוע בדיןיבין שמועה (לעוו) עמ' תרלב
ו: מצוה לבצועדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 731
ו: מצוה לבצועודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תמד
ו: מצוה לבצוע וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש לה בהנהגת הדינים דף קסח ע"א; יפה מראה (שנ) פרק א דף רפב ע"ג ודף רפה ע"ד
ו: מצוה לבצוע שהוא פשרה וכשיודע היכן הדין נוטה אסור לבצועתורי זהב (תשעג) עמ' קסה
ו: מצוה לבצוע שנא' אמת ומשפט שלום וגו'ישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' כג
ו: מצוה לפשרתשבי (תשסה) עמ' רכה שורש פשר ב'
ו: משה היה אומר יקוב הדין את ההרהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' צו
ו: משה רבינו אמר יקוב הדין את ההרשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמח
ו: משפט וצדקה וכו' וראה שנתחייב עני ממון ושילם לו מתוך ביתודברי יואל פ' משפטים דף קנא ע"ב
ו: משפט וצדקה זה הבצועישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פא, מקראי קדש (תשנג) עמ' מט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סו
ו: משפט וצדקה משפט לזה וצדקה לזה משפט לזה שהחזיר לו ממונו וצדקה לזה שהוציא גזילה מתחת ידוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שצז-שצח
ו: משפט וצדקה, משפט לזה שהחזיר לו ממוןשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' מב
ו: משפט לזה וצדקה לזהדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' ח
ו: משפט לזה וצדקה לזהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תסה
ו: משפט לזה וצדקה לזהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרנו
ו: משפט לזה וצדקה לזהתורי זהב (תשעג) עמ' לה, סט
ו: משפט לזה שהחזיר לו את ממונו וצדקה לזה שהוציא גזילה מתחת ידודברי אש (כץ) עמ' כה
ו: משפט שיש בו צדקה זהו ביצועדברי יואל פ' וירא דף שצז ע"ב
ו: משתשמע דברי בע"ד וכו' אי אתה רשאי לעשות לפנים משוה"דדברי יואל פ' בראשית דף צח ע"א, פ' ויחי דף תקמא ע"א
ו: משתשמע דברי בע"ד וכו' אי אתה רשאי לעשות לפנים משוה"דדברי יואל פ' נשא דף קצב ע"א
ו: נגמר הדין א"א רשאי לבצוע, ותוס' ד"ה נגמר הדיןכתנות אור עמ' רנ
ו: נגמר הדין אי אתה רשאי לבצוע וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שצא
ו: עד שלא ישמע דבריהם רשאי לבצועעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצו
ו: עד שלא שמע הטענות יכול לסלק עצמו מהדין ומששמע אינו יכולערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קכא
ו: עד שלא תשמע דבריהם וכו' ואין אתה יודע להיכן הדין נוטה אתה רשאי לומר להם צאו ובצעוחיי נפש ח"ד עמ' קסג
ו: עד שלא תשמע דבריהם וכו' ואינך יודע להיכן הדין נוטה רשאי לומר איני נזקקיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ב
ו: עד שלא תשמע דבריהם וכו' רשאי לומר איני נזקק לכםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עז
ו: פלוגתא אי מצוה לבצוע, חד אמר אסור לבצוע דכתיב ובוצע ברך נאץ ה'כסף נבחר (מרגליות) עמ' ש
ו: פשרה עדיפה מדיןשיחות לספר בראשית עמ' רעא
ו: צדקה הוא לפנים משורת הדיןכתר תורה (תשסז) עמ' לה
ו: צדקה לכל עמו לעניי מבעי ליהתורת חכם (הכהן, תיד) דף קכט ע"ג
ו: ר' מאיר אומר וכו' וכל המברך את יהודה הרי זה מנאץוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' סז
ו: ר' מאיר אומר לא נאמר בוצע ברך נאץ ה' אלא כנגד יהודהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שכו-שכז(כו) {דלא בפסיקתא}
ו: ר"א בנו של ר"י הגלילי אומר אסור לבצוע וכל הבוצע ה"ז חוטא וכו' ר"מ אומר לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהחיי נפש ח"ד עמ' קסג
ו: ר"א בנו של ריה"ג אומר אסור לבצוע וכל הבוצע ה"ז חוטא, וכל המברך את הבוצע ה"ז מנאץ וכר ור"י בן קרחה אומר מצוה לבצוע וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' טו
ו: ר"מ אומר לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה שנאמר מה בצע וגר וכל המברך את יהודה הרי זה מנאץ את ה' וע"ז נאמר ובוצע ברך ניאץ ה'מרפא לנפש בראשית עמ' טז, שמ, שמב
ו: ר"מ ס"ל שפיר דמי לפשרמרפא לנפש בראשית עמ' טז
ו: ראה חור שזבוח לפניושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רפד
ו: רבי מאיר אומר לא נאמר ובוצע ברך נאץ ה' אלא כנגד יהודאכרם חמד (תשסו) עמ' צט
ו: ריב"ק אומר מצוה לבצועיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שפח
ו: רמ"א אסור לבצועשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שפח
ו: רמ"א לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצ
ו: רמ"א לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה וכו'תורת חיים עה"ת עמ' פט {דלא תימא דמ"מ מצוה עבד בהצלת יוסף ממיתה, דמצוה הבאה בעבירה היא - שהרי אמר למוכרו}
ו: רמב"י אומר גזל סאה טחנה כיצד מברךמקראי קדש (תשנג) עמ' צ, רנד, תיט
ו: רש"י - אם אתה רוצה לפטור המריבה המשולה למים, היא ראשית מדון - קודם שתשא ותתן בדין פטור אותוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תלז
ו: רש"י - רודף שלום קודם שיבא לפניו לדין, מיד כששמע מחלוקות היה רודף אחריהם ומטיל שלוםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תלז
ו: רש"י - שאינו צריך לכלום - לענין חכמהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שצג
ו: רש"י - שהיה ליהודה להחזיר את יוסףשיחות לספר בראשית עמ' רעב
ו: רש"י ד"ה קשהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקצב
ו: שבת נצטוו עליה במרהאור אברהם (זוועהיל) עמ' קנג
ו: שמא יאמר הדיין מה לי בצער הזהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 740
ו: שמא יאמר הדיין מה לי לצרה הזו, ת"ל ועמכם בדבר המשפטכסף נבחר (מרגליות) עמ' שב
ו: שנים שבאו לדיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקפח
ו: שנים שבאו לדין אחד רך ואחד קשה וכו'להורות נתן דברים עמ' כו
ו: שנים שבאו לדין אחד רך ואחד קשה וכו'יפה מראה (שנ) פרק א דף רפג ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רסו/ז דף קיז ע"ב
ו: תוד"ה אלא - הצילו ליוסף ממותיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיז
ו: תוס' - אלא, והא דכתיב מטרף בני עלית על מעשה רתמר שיבחו הכתובפאר יעקב ח"א עמ' שכז
ו: תוס' ד"ה ואלא מטרף בני עלית על מעשה דתמר שיבחודברי יואל פ' וישב דף רנו ע"ב
ו: תוס' ד"ה ונמצאמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שנט
ו: תוס' ד"ה נגמר הדיןאהבת עולם (תשס) עמ' תקסז
ו: תורת אמת היתה בפיהו וגר קאי על אהרןמרפא לנפש בראשית עמ' רלח
ז אין תחלת דין האדם אלא על ד"ת ותוס'דברים אחדים (תקמח) דף נד ע"ג
ז אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורה (ותוס')שארית מנחם ח"ד עמ' תקמט
ז אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורהשארית מנחם ח"ד עמ' רפח
ז אין תחלת דינו של אדםפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כה
ז בצוע בג' דר"מ וחכ"א פשרה ביחידכבוד לאיש דף מה ע"א
ז ההוא דקא' ואזיל היא ניימה ודיקולה שפילאהבת דוד (תקנט) דף כו ע"ג-ע"ד, יח ע"ד
ז ההוא דקא' ואזיל ליה ניימא ודיקולא שפיל וכו'אהבת דוד (תקנט) דף יח ע"ד
ז הוו מתונים בדיןכלי יקר (תשמח) עמ' רנ
ז המעמיד דיין שאינו הגוןכלי יקר (תשמח) עמ' תג, תקמב
ז וירא אהרן ויבן מזבח לפני וכו' הלכו אצל חור וכו' ואח"ב הלכו אצל אהרןמנחת אליהו (תשנט) עמ' עדר
ז כד הוה רחימתןכלי יקר (תשמח) עמ' עח, קנב
ז כד ריחמתין עזיזאתולעת שני דף עח ע"א
ז כל דיין שדן דין אמת לאמיתותנופה חיים דף רנט ע"ב
ז כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשרה בישראלקדושה ומלכות (גורדון) פ' שופטים
ז כל המעמיד דיין שאינו הגון כאלו וכו'שארית מנחם ח"א עמ' סו
ז כל המעמיד דיין שאינו הגוןמשכנות יעקב (נעים) דף קצה ע"ד
ז ע"א אביי קשישא אמר דמי לנורא דגמלאתורת לוי יצחק עמ' רנח
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם אלא ע"ד תורה כו'קידש ידיד דף קיח ע"א
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם אלא עד"ת ותוס'תוכחת חיים (תשלח) שמות עמ' רמז
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם אלא עד"ת ותוס' ד"ה אלאתוכחת חיים (תר) שמות פרק כג
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"תדרך ישרה עמ' קכ
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם אלא על ד"ת, ותוס'אמרות ה' השלם ח"א עמ' מט
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 163 {טעם שמענישין תחילה על תורה, אבל שואלים תחילה על משא ומתן באמונה}
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהעטרת יהושע במדבר עמ' יג, רג
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהעטרת יהושע שמות עמ' קצח
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קצט
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהתוכחת חיים (תר) חלק ב פרק כ"ג (סדר פקודי, דף קכ"ט ע"ב ד"ה וכמה)
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על ד"ת, ותוס'תודת אהרן - אומר לציון עמ' סז
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רסא ד"ה זה
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורהלחם רב על סדור התפילה אות תקל, תתפה
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורהמאמרי הראי"ה עמ' 372,198-199,81; מאורות הראי"ה שבועות עמ' רסד-רסה; מאורות הראי"ה ירח האיתנים עמ' קצד-קצה; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' תכז-תכח; טוב ראי קידושין עמ' צג-צו; פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' יד-טז {על קושית התוספות, הרי בשבת לא ע"א ששואלים תחילה על משא ומתן באמונה? ותירוצי הראי"ה}
ז ע"א אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על תורהמאכסניא של התורה סי' מט
ז ע"א אין תחלת דינו וכו' אלא על ד"תתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק ל הערה ס
ז ע"א אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורה, שנאמר פוטר מים ראשית מדוןדרכי אמונה דרך מד
ז ע"א אם ברור לך הדבר כבוקרתורת אליהו עמ' שיא, שיח
ז ע"א אם יהרג במקדש ה' כהן ונביארנת יצחק ישעיה עמ' שז, שעט
ז ע"א אמ"ת ממו"ן ירא"ה סימן, א"ר שמואל בר נחמני וכו' כל דיין וכו'מגילת סמנים עמ' צד
ז ע"א אמר רב הונא האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא כיון דרווח רווחדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' פ
ז ע"א אפשר אש בנעורת ואינה מהבהבתדרכי אמונה דרך עב
ז ע"א בוצע בירך ניאץ ה' במעשה העגל, ורש"י ומאירירנת יצחק תפלה עמ' רמח
ז ע"א במעשה העגל הנה לא מיחה אלא חור בלבדלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קפט ע"ב
ז ע"א דאזיל מבי דינא שקל גלימא ליזמר זמר וליזללבושי בדים סעיף פג
ז ע"א דאמר רב המנונא אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה, שנאמר 'פוטר מים ראשית מרון'כתב סופר אגדות כאן
ז ע"א דמבי דינא שקלי גלימיה זמר ואזיל באורחא וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תכד
ז ע"א האי מאן דשקיל מיניהביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יד פסוק כה
ז ע"א האי תגרא דמיא כו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ל פסוק לג
ז ע"א האי תגרא דמיה לצינוראמהר"ם שיק בראשית עמ' ל
ז ע"א האי תיגרא דמי לברקי דמיא וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ס
ז ע"א האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רלב, ח"ג עמ' רסב, תלט, תמ, ח"ה עמ' רד, ח"ו עמ' רמט, רפג
ז ע"א האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא וכו' דמי לגודא דגמלאביאורי הראי"ה על אבות עמ' תכו-תל {שני מיני משל, ומה ההבדל ביניהם}
ז ע"א האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא כיון דרווח רווחדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקמה ד"ה ביחזקאל, ח"ב עמ' תכח ד"ה הנה
ז ע"א האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיארנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' מח
ז ע"א ההוא דהוה אמר כד רחימתין עזיזאניבי זהב עמ' רג, תלה
ז ע"א ההוא דהוה קאמר ואזילתורת לוי יצחק עמ' קסט
ז ע"א ההוא דהוה קאמר ואזיל גברא דרחיצנא עליה אדייה לגזיזיה וקם וכו'מגילת סמנים עמ' צג
ז ע"א ההוא רהוה קאמר ואזיל היא ניימא ודיקולא שפילחדרי בטן פרשת בלק אות י-יג
ז ע"א ואמר רב הונא האי תגרא דמיא לצנורא דבדקא דמיאשמלת אליעזר ח"ב עמ' סז
ז ע"א והא דאמרינן וכו' ששואלין לו נשאת ונתת באמונה ואח"ב קבעת עתים לתורה (תוס')שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תנב
ז ע"א ויבן מזבח לפניו וכו' ראה חור שזבוח לפניואמרות ה' השלם ח"א עמ' קפז, ח"ג עמ' תיג, תלז-תלח, תמח, ח"ד עמ' קל, קנז, ח"ה עמ' קסג, רסד, ח"ו עמ' מא
ז ע"א ויבן מזבח לפניו ראה חור שזבוח לפניותורת העולה (תשעה) עמ' תרלה
ז ע"א וירא אהרן ויבן מזבח לפניו, ראה חור שזבוח לפניו וכו'ומקיים אם יהרג במקדש ה' כהן ונביא ולא הויא להו תקנתא לעולם וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' יז, ריח
ז ע"א ויראה אהרן ויבן מזבח כו' ראה חור זבוח לפניו כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' צט
ז ע"א וכל דיין שאינו דן דין אמת לאמיתו גורם לשכינה שתסתלק מישראלתפלת דוד (אדר"ת) עמ' ס
ז ע"א ולא הויא להו תקנתא לעולםרנת יצחק ה' מגילות עמ' קפא
ז ע"א ורש"י ליזמר זמר וליזל באורחא הואיל ודין אמת דנו לומוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קכג
ז ע"א ותוס' אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורה, וקשה ממס' שבתבאר שרים פרשת בא דרוש א אות פ
ז ע"א טובי' דשמע ואדיש חלפוה בישתיה מאהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קיד
ז ע"א טוביה דשמע ואדיש חלפוה בישתיה מאה וכו'בי חייא ח"א עמ' רפח
ז ע"א יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו(אם אינו עושה כראוי למען מחסורם הגשמי של הבריות) וגיהנם פתוחה לו מתחתיו (אם אינו עושה כראוי למען צרכיהם חרוחניים)ביאורי הראי"ה על אבות עמ' תמג
ז ע"א כאילו חרב מונחת לו על צוארו, וגהינם פתוחה לו מתחתיופני חיים (פלג'י) דף שיא ע"א
ז ע"א כד הוה רחימתון עזיזא אפותייה דספטירא הוינא שכביןתפלה למשה (בנימין) עמ' רלו
ז ע"א כד רחימתן הוו עזיזא וכו'אפיקי ים עמ' תכא
ז ע"א כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןדורש טוב עמ' 361
ז ע"א כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןשם ישראל עמ' שד
ז ע"א כי רחימתין הוה עזיזא וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קנד
ז ע"א כי רחימתין הוה עזינא אפותיא דספסירא שכיבן וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קצט, רל, ח"ג עמ' כו, רמה, ח"ו עמ' נא, קב
ז ע"א כי רחימתן עזוזי, אפותיה דספסרי שביבון, והשתא דלא עזיזי רחימתא, פוריא בת שיתין גרמידי לא מחזיק לןקרן לדוד שמות עמ' קצה
ז ע"א כל דיין שדן דין אמתדרכי איש דף ז ע"א
ז ע"א כל דיין שדן דין אמת לאמיתודרכי חיים פרק קמא משנה יח (דף סד ע"א); תנופה חיים דף רנ"ט ע"ב (תהלים אות תקעד)
ז ע"א כל דיין שדן דין אמת לאמיתו וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תיז
ז ע"א כל דיין שדן דין אמת לאמיתו וכו'צלח רכב עמ' רי
ז ע"א כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה וכו'חיים תחלה (תשנג) עמ' לח
ז ע"א כל דיין שדן דין אמת לאמתו גורם לשכינה וכו'אפיקי ים עמ' שכה, תכב
ז ע"א כל דיין שנוטל מזה ונותן לזה שלא כדיןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנא
ז ע"א כל דיין שנוטל ממון מזה ונותן לזהמנחת קנאות עמ' ט
ז ע"א כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נטע אשירהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 253
ז ע"א כל תיגרא רמי לבידקא דמיא כיון דרווח רווחמאכסניא של התורה סי' סג
ז ע"א כנגד מעשה העגל, ורש"ירנת יצחק תהלים עמ' שצב
ז ע"א לא נאמר מקרא זה [תורת אמת וכו' ורבים השיב מעוון] אלא כנגד מעשה העגל שנאמר וירא אהרן ויבן מזבח לפניו מה ראה וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' ריא
ז ע"א לעולם יראה דיין עצמו כאילו גהינום פתוחה מתחתיוכרם טוביה עמ' שלה
ז ע"א לעולם יראה דיין עצמו כאילו וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קפד
ז ע"א לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב וכו'חיים תחלה (תשנג) עמ' לח
ז ע"א לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רסט
ז ע"א לעולם יראה דיין עצמו כאלו חרב וכו'אפיקי ים עמ' תכג
ז ע"א לעולם יראה הדיין כאילו גהינם פתוחה תחתיוברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת יתרו מאמר י
ז ע"א מאי משמע דהאי לא תגורו לישנא דכנושי הואס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לו, סג
ז ע"א מאן שקיל גילימה בדין ליזמר וליזילבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יג עמ' 199
ז ע"א מדון נוטריקון מאה דיניביאורי הראי"ה על אבות עמ' תכח {יש בזה ענין עמוק}
ז ע"א מוטב שיתלה הסרחון בישפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שצט
ז ע"א עוזב מעשה אבותיו אינו נתפס בעוונםגנא דפלפלי עמ' קיב
ז ע"א עסקת בתורהדרכי אמונה דרך ז
ז ע"א פוטר מים ראשית מדון, האי תיגרא רמיא לצינודא וכו'כרם טוביה עמ' רנב
ז ע"א ראה חור שזבוח לפניו אמר אי לא שמענא להו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תצח ד"ה וי"ל ובהערה
ז ע"א שמע"י ושת"י שב"ע זמירו"ת הו"א סימן וכו' ההוא דהוה קאמר וכו'מגילת סמנים עמ' צג
ז ע"א תוס' ד"ה אלאדברי שאול ויקרא עמ' קיד
ז ע"א תוס' ד"ה אלא, תחילתו דינו על ד"תרנת יצחק ישעיה עמ' קב
ז ע"א תוס' ד"ה אלא. והא דאמרינן בפרק במה מדליקין וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רמ ד"ה והנה, עמ' רסא ד"ה זה
ז ע"א תוס' ד"ה מקשינן פשרה לדין וכו'לשון ערומים דף נ ע"ג
ז ע"א תחילת דינו של אדם על ד"ת שנא' פוטר מים ראשית מדוןרנת יצחק על נפש החיים עמ' תב
ז ע"א תחילת דינו של אדם על ד"ת, ותוד"ה אלאגבורת יצחק שבועות עמ' רעו, רעז
ז ע"א תחלת דינו על דברי תורה, ותוס'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' כו
ז ע"א תחלת דינו של אדם ותוס'אדרת אליהו (הצרפתי) עמ' ו, סג
ז ע"ב אזהרה לב"ד שלא ישמע דברי בע"ד קודם וכו' ואזהרה לבע"ד שלא יטעים דבריו לדיין וכו' מהבא מלא תשא לא תשיאתפלת דוד (אדר"ת) עמ' סא
ז ע"ב אזהרה לדיין שלא ישמעדרכי חיים פרק קמא משנה א (בית אבות, דף מ"ג ע"א ד"ה וכן)
ז ע"ב אלו בלי הדייניםנשמת כל חי חלק ב (סימן ג) דף ה ע"ב (ד"ה ועוד)
ז ע"ב אלו כלי הדיינים לרדות בהם בעלי הדיןעטרת יהושע שמות עמ' קמו
ז ע"ב אלו כלי הדייניןתורת מנחם חל"ט עמ' 98
ז ע"ב אלו כלי הדייניןפניני שבח עמ' פו
ז ע"ב אם ברור לך הדבר כאחותך אומרהוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מג
ז ע"ב אם ברור לך הרבר כבקר אמרהותהלה לדוד (והרמן) פרק לז פסוק יד הערה יא, פרק סג פסוק יא הערה לא, פרק פח פסוק ב הערה א
ז ע"ב אם ברור לךהדבר וכו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ו פסוק ד, פרק כב פסוק יב
ז ע"ב אם דומה דיין למלך שאין צריך לכלום יעמיד ארץס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צא
ז ע"ב אם דיין דומה למלך שאינו צריך לכלום יעמיד ארץ וכו'תהלה לדוד (והרמן) פרק קמז פסוק ז הערה כא
ז ע"ב אם יעלה לשמים שיאורנת יצחק משלי עמ' קצד
ז ע"ב אמור לחכמה אחותי את אם ברור לך הדבר כאחותך וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' ק ד"ה ואמרנו
ז ע"ב אסור לדיין לשמוע דברי בע"ד וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קצח, שלד
ז ע"ב אר"ח בר אבא וכו' אמור לחכמה אחותיזאת ליעקב שמות עמ' מב
ז ע"ב אשר תשים אשר תלמדם מיבעי ליה אמר רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא אלו כלי הדייניןתפלת דוד (אדר"ת) עמ' מח
ז ע"ב אשר תשים לפניהם אלו כלי הדייניןאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רסט
ז ע"ב בין איש ובין אחיו אר"י אפי' בין בית לעליהברית שלום (תעח) דף קז ע"ד
ז ע"ב בין איש ובין אחיו אר"י אפי' כין בית לעליהברית שלום (תשסח) עמ' תרצ
ז ע"ב בין איש ובין אחיו ובין גרוזאת ליעקב דברים עמ' מג
ז ע"ב ברעות נפשיה לקטלא מזדבןביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כא פסוק ו
ז ע"ב דומה לכהן שמחזר בבית הגרנות וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קמה
ז ע"ב דיין לא יפסע על ראשי עם קדשדרשות מהר"ם חביב עמ' תכא
ז ע"ב ההוא דהוה קאמר ואזיל שב בירי לשלמנא וחד לעובד בישס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קעא
ז ע"ב הוו מתונים בדיןאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רסו
ז ע"ב המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשרה אצל מזבחאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שנט, ח"ו עמ' קנד, קנו
ז ע"ב ואלה המשפטים אשר תשים אשר תלמדם מיבעי ליה וכו'זכור לדוד עמ' ט
ז ע"ב ואלה המשפטים אשר תשים וכו' אלו כלי הדיינים וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' כט
ז ע"ב ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, תשים הוא כלי הדיניםמאור עינים (תשעה) עמ' שיג
ז ע"ב ובמקום שיש תלמיד חכם כאילו נטעו אצל מזבחשמלת אליעזר ח"ב עמ' קעג
ז ע"ב וכי בבוקר דניןרנת יצחק ישעיה עמ' שנח-שנט
ז ע"ב ומצוה את שופטיכם זה מקל ורצועהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' מב
ז ע"ב זקנים שבדור עמךתוכחת חיים (תר) שמות דף מב ע"א
ז ע"ב זקנים שבדור עמךתוכחת חיים (תשלח) שמות עמ' פז
ז ע"ב כי היכי דלימטיין שיבא מכשורהיחל ישראל אבות ח"ד עמ' קמו
ז ע"ב כל המעמיד דיין על הציבור שאינו הגון כאילו וכו' שנא' שופטים וכו' וסמיך וכו' לא תטע לך אשירהס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'קז
ז ע"ב כל המעמיד דיין שאינו הגוןראה חיים חלק א דף כ"ט ע"כ (דף צ"ט ע"א ד"ה עול (הראשון))
ז ע"ב כל המעמיד דיין שאינו הגון כאלו נוטע אשירהלחם רב על סדור התפילה אות א' תשמז
ז ע"ב כל המעמיד דיין שאינו הגוןראה חיים ח"א דף כט ע"ב [צט ע"א ד"ה עול (א')]
ז ע"ב כנגד מקל וקצועה תהא זריזפניני שבח עמ' פח
ז ע"ב כנגד מקל ורצועה וכו'תורת מנחם חמ"ד עמ' 273
ז ע"ב כנגד מקל ורצועה וכו' (ובר"ח)תורת מנחם חל"ז עמ' 38
ז ע"ב לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב אלהי כסף ואלהי זהב הוא דלא עבדי הא דעץ שרי אמר רב אשי אלוה הבא בשביל כסף ואלוה הבא בשביל זהב, ומהרש"א חידושי אגדות ד"ה בשביל, [רב המתמנה בעד כסף שלובש חלוקו של תלמיד חכם הרי זה עליו כמרדעת של חמור]דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' פב
ז ע"ב לא תשיא, אזהרה לבע"ד שלא ישמיע שמע שואמנחת ישראל עמ' פה
ז ע"ב לימטיה ליה מכשורא שיבאמנחת קנאות עמ' קמו
ז ע"ב מהרש"אצמח צדקה עה"ת עמ' קמה
ז ע"ב מנא הא מילתא דא"ר הוו מתונים בדין, דכתיב ולא תעלה במעלות על מזבחי וסמיך ליה ואלה המשפטיםבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קכה
ז ע"ב מנא הא מילתא דאמור רבנןפני חיים (פלג'י) דף קלג ע"א
ז ע"ב מנא הא מילתא דאמרו רבנן הוו מתונים בדיןשיחות מוסר (תשסב) עמ' קפב-קפד
ז ע"ב מנא הא מילתא דאמרו רבנן הוו מתונין בדין וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' מ
ז ע"ב מנין לדיין שלא יפרעעיונים במשלי עמ' שז
ז ע"ב מפחד בלילות מפחדה של גיהנם שדומה ללילהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' לא
ז ע"ב מפחד בלילות מפחדה של גיהנם שדומה ללילה וכו'אפיקי ים עמ' תנא
ז ע"ב מקל ורצועה, ורש"יחקקי לב חלק א (סימן י"ט) דף כב ע"ב (ד"ה תשובה); נשמת כל חי חלק א (כח) (סימן יז) דף כ"א ע"ד (ד"ה תשובה), ודף כ"ה ע"ב (ד"ה אלא, סימן יח)
ז ע"ב עשרה שיושבין בדין קולר תלוי בצואר כלוםאיתן האזרחי עמ' שיט
ז ע"ב צדק את הדין ואח"כ חתכהוביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק לא פסוק ט
ז ע"ב ר"ה כי הוה אתא דינא לקמיה וכו'אור שרגא עמ' רפז
ז ע"ב ר"ל אמר ב' שבאו לפניך א' רך וא' קשה וכו' ורש"י ותוס'לשון ערומים דף מט ע"ד
ז ע"ב רב אשי כי הוה אתי טריפתא לקמיה מכניף וכו' לכולהו טבחי וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קה
ז ע"ב רב הונא כי הוה אתי דינא לקמיה מיכנוף ומייתי עשרה וכו', ורש"י ד"ה דנמטייהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רמא, רסט, ח"ה עמ' קעח, ח"ו עמ' מז-מח
ז ע"ב רב הונא כי הוה אתי דינא לקמיה מיכנף וכו'דרך ישרה עמ' קכד
ז ע"ב רב הונא כי הוה נפק וכו' אפיקו לי מאני חנותאיצלח רכב עמ' ריד
ז ע"ב רב התא כי הוה אתי דינא קמיה מכניף ומייתי עשרה רבנן מבי רבשם דרך דברים עמ' ו
ז ע"ב רב כי הוה אתא לבי דינא אמר וכו' ולואי שתהא ביאה כיציאהבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' צט
ז ע"ב שאסור לעד להטעים דבריו לדיין קודם חבירותורת השרף ממאגלניצא עמ' רטז
ז ע"ב תוס' ד"ה נגמר הדין וכו' ודברי מוהרש"ך ח"ג סי' מו ומוהרש"ח בביאורו לח"מ סימן יבלשון ערומים דף מז ע"א-ע"ב
ז ע"ב תוספות ד"ה שאינובית ישראל (בנבנשתי) ח"ב דרוש מח עמ' 531
ז ראה חור בן אחותו שהוכיחם והרגוהושארית מנחם ח"ב עמ' רכה
ז תגרא דמיא לבדקא דמיאשערי תודה ח"ב דף עה ע"ד, עז ע"א
ז תוספות ד"ה אלאדרכי שלום (מרגונאטו) דף סט ע"ד
ז תחילת דינו של אדםהמדרש והמעשה דברים הגיונות מוסריים
ז. אדייה לגזיזיהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' מו
ז. אהרן אמר אי לא שמענא להו השתא עבדו לי כדעבדו בחורלהורות נתן ויקרא עמ' פח
ז. אזיל מבי דינא שקיל גלימא ליזמר זמר וליזל וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' תכו
ז. אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קכח פסוק א
ז. אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהשרגי נפישי דרוש ט
ז. אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קיג
ז. אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שפד
ז. אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורהפאר יעקב ח"ב עמ' תשח, ח"ג עמ' רחצ
ז. אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק ז דף ה/ס ע"ב; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת דברים דף ריד ע"ב; מורה נבוכים (שיא) חלק ג פרק ג; שו"ת מהרי"ט (תב) קידושין דף לו/ז ע"ג; בית אלהים (שלו) בהקדמה דף ב ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קפא דף עו/ז ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קס ודף עט; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שופטים דף קכה ע"ב
ז. אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה ותוס' שםים שמחה עמ' לב
ז. אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה שנ' פוטר מים ראשית מדון, ותוס'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תפד, תקמט
ז. אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה שנאמר ותוס'חיי נפש ח"ד עמ' קסג
ז. אין תחילת דינו של אדם נירון אלא על ד"תחמודי צבי ויקרא עמ' קמ
ז. אין תחלת דינו אלא על דברי תורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רצט, תצד
ז. אין תחלת דינו אלא על דברי תורהשמן ראש סוכות ח"א עמ' קסג, שסד
ז. אין תחלת דינו של אדם אלא על ד"תדברי יואל מועדים ח"א ליל יו"כ דף שכה ע"א
ז. אין תחלת דינו של אדם אלא על ד"תדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רצ ע"ב
ז. אין תחלת דינו של אדם אלא על ד"תדברי יואל פ' בראשית דף לד ע"א
ז. אין תחלת דינו של אדם אלא על ד"תשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קמט, קעב
ז. אין תחלת דינו של אדם אלא על ד"תשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' צ, רפ
ז. אין תחלת דינו של אדם אלא על ד"תשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שא
ז. אין תחלת דינו של אדם אלא על ד"ת וכו'דרש משה (קלנברג) ח"א דף כו, מג
ז. אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורהבית יצחק (ויינברגר) עמ' שצב
ז. אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' צח
ז. אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' יח
ז. אלהי כסף, אלוה הבא בשביל כסףברכת חיים ח"ב עמ' 82
ז. אלו כלי הדייניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמג
ז. אלקי כסף הוא דלא עבדי הא דעץ שרישמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קס
ז. אמר אהרן אי לא שמענא להו עבדין לי כחור וכו' מוטב ליעברו עגל אפשר רהוי להו תקנתא בתשובהדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רסג ע"א
ז. אמר אהרן וכו' מוטב ליעבדו עגל אפשר דהוי להו תקנתא בתשובהדברי יואל פ' צו דף קעג ע"ב
ז. אמר ר' המנונא אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורהעלי שור ח"ב עמ' שיט
ז. אמר רב הונא האי תיגרא דמי לצינורא דבידקא דמיא כיון דרווח רווחדודי נתן בראשית עמ' קיט
ז. אמר רב המנונא אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורה, שנאמר פוטר מים ראשית מדוןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רכ
ז. אמר שמא עבדי לי בדעבדי לחוראהבת חיים (דייטש) עמ' רפב
ז. אמרו ר"ט ור"ע אילו היינו בסהנדרין לא נהרג אדם מעולםמרפא לנפש בראשית עמ' קל
ז. דאזיל מבי דינא שקל גלימא ליזמר זמר וליזיל באורחאפאר יעקב ח"ב עמ' תרפה
ז. דאזיל מבי דינא שקלו גלימיהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קצט
ז. דאזיל מבי דינא שקלו גלימיה ליזמר זמרשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' מג
ז. דיין שנוטל מזה ונותן לזהוזאת התורה עמ' קכב
ז. דין אמת לאמיתווזאת התורה עמ' קכ
ז. דמבי דינא שקיל גלימא לזמר וליזיל באורחאצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שצו-שצז
ז. דמי האי תגרא לבידקא דמיאדרך חיים (תשע) פ"א הערה 939
ז. האי מאן דשקיל מיניהביאור הגר"א על משלי פרק יד פסוק כה
ז. האי תגרא דמיא כו'ביאור הגר"א על משלי פרק ל פסוק לג
ז. האי תגרא דמיא לבדקא דמיאשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רא
ז. האי תגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תתכב
ז. האי תגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא, כיון דרווח רווחדרך חיים (תשע) פ"א הערה 337, 1054, 1495, פ"ב הערה 248, 1359
ז. האי תגרא דמיא לצינורא דבידקא רמיאשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רעא
ז. האי תיגרא דמיא לבדקא דמיא כיון דרווח רווחיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' יח, ח"ב עמ' פד, תרא
ז. האי תיגרא דמיא לבידקא דמיאלב אריה פרשת קרח אות ז
ז. האי תיגרא דמיא לבידקא דמיאלקחת מוסר ח"א עמ' נד
ז. האי תיגרא דמיא לבידקא דמיאערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תעז
ז. האי תיגרא דמיא לברקי דמיא כיון דרווח רווחיגל יעקב (תשנג) בראשית אות יד, חקת אות עז
ז. האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיאקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תקסו
ז. האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיאשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רסד
ז. האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיאשמן ראש סוכות ח"א עמ' רח
ז. האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא וכו'רב פנינים (אלשיך, שסא) דף צח ע"א; של"ה (תט) שער האותיות דף סב ע"א
ז. האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא כיון דרווח רווחלהורות נתן במדבר עמ' קסא
ז. האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא כיון דרווח רווחשבט מישראל (קרמניץ) פרק פא פסוק ח
ז. האי תיגרא דמיא לצינורא לבידקא דמיא כיון דרווח רווחלהורות נתן ויקרא עמ' קז
ז. האי תינרא דטיא לצינורא דבידקא דמיאשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שב
ז. ההוא דהוה קאמר ואזיל דמבי דינא שקלו גלימיה וכו'עקדת יצחק (שלג) שער מו דף קלב ע"א
ז. ההוא דהוה קאמר ואזיל כי רחימתין וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תרומה דף קט ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו סו דף רמח ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו סו דף קלו ע"ג-ע"ד
ז. ההוא מבי דינא שקל גלימא, ליצמר זמר וליזיל באורחאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 784-783, 703, 765
ז. ההורגת א' בשבוע נקראת חבלניתשומע תפלה ח"א עמ' רנה
ז. העושה משפט צדק משרה שכינהשיחות לספר במדבר עמ' נב
ז. התבונן מזבוח לפניו שהרגו את חורדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק ג פסוק א
ז. והני תנאי "פוטר מים ראשית מדון" מאי דרשי ביהדרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' קצט
ז. וירא אהרן ויבן וגו' מה ראההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שה
ז. וירא אהרן ויבן מזבח לפניו - מה ראה... ראה חור שזבוח לפניו וכו'שרתי ח"א עמ' קמב, קצא
ז. וירא אהרן ויבן מזבח לפניו וכו' ראה חור שזבוח לפניותורת חיים עה"ת עמ' קמו {וכשהרגו ישראל את זכרי' הנביא נזכר לפני הקב"ה מעשה העגל, שבו נהרג חור, ונפקדו עליו}
ז. וירא אהרן ויבן מזבח לפניו, מה ראה, ראה חור שזבוח לפניו, אמר אי לא שמענא להו השתא עבדו לי כדעבדו בחור, ומיקיים בי אם יהרג במקדש ה' כהן ונביאשם יחזקאל עמ' קמח
ז. וירא אהרן וכו' מה ראה וכו' ראה חור שזבוח לפניו, אמר וכו' מוטב דליעבדו לעגלתורת חיים עה"ת עמ' קלט-קמ {אף שעכו"ם חמור משפ"ד, אמנם אית תקנתא בתשובה, ואילו הנהרג א"א לחזור ולהחיות}
ז. וירא אהרן מה ראה וכו' ראה חור שזבוח לפניו אמר וכו'דברי אש (כץ) עמ' רטו
ז. וירא אהרן, מה ראה, ראה חור זבוח לפניו וכו'בגדי חמודות שמות פרק לב פסוק א, ה
ז. ופליגא דר' תנחום בר חניאלי דאמר לא נאמר מקרא זה אלא כנגד מעשה העגל וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שכז, שכח
ז. טוביה דשמע ואדיש חלפוה בישתיה מאהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שא
ז. טוביה שמע ואדישמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרכט
ז. יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' נד
ז. יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו וכו' וגיהנם פתוחה לו מתחתיומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רפח
ז. יראה דיין עצמו כאלו גיהנם פתוחה מתחתיוקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) אלול אות ד
ז. יראה הדיין כאילו חרב וכו'ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכג-רכד
ז. יראה הדיין כאילו חרב מונחת לו וכו'מטר השמים (תשנ) דברים עמ' קס
ז. כד הוה רחימתין עזיזא אפותיא דספסירא שכיבין וכו' בר שיתין גרמידי לא סגי לןכסף נבחר (מרגליות) עמ' קנט, קפג
ז. כד הוה רחימתין עזיזא גנינן אפותי' דספסיראמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' ק
ז. כד הוי רחימתין עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןמגדל עוז (תשעח) עמ' רמז, רפב
ז. כד רחימין עזיזא אפילו אפותיא דספסירא וכו'גנת אגוז (תשעב) אות תקלח
ז. כד רחימתין הוי עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןתורי זהב (תשעג) עמ' שיב
ז. כי רחימיתן הוה עזיזאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רעח
ז. כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכביןשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שט
ז. כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןשמן ראש סוכות ח"א עמ' ו, נז, עט, קכב, קלח, רט
ז. כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבן השתא דלא עזיזא רחימתין פוריא בר שיתין גרמידי לא סגי לןמטר השמים (תשנ) דברים עמ' עב, קצז
ז. כי רחימתן הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קעו, שמא
ז. כל דיין הדן דין אמת לאמיתו וכו'בן שמואל (שפב) סימן א דף ג ע"א [?]
ז. כל דיין שדן דין אמת לאמיתוהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קטו
ז. כל דיין שדן דין אמת לאמיתופרפרת התורה עמ' רעט
ז. כל דיין שדן דין אמת לאמיתושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקסב
ז. כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראלדברי יואל פ' משפטים דף קמא ע"א
ז. כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראלמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תיא
ז. כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראלשרתי - חבר הקיני עמ' ז
ז. כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראל וכו'דברי אש (כץ) עמ' קלב
ז. כל דיין שדן רץ אמת לאמיתוהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קיג
ז. כל דיין שנוטל ממון מזה ונותן לזה שלא כדין הקב"ה נוטל ממנו נפשודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1341
ז. כל המעמיד דיין על הצבורדרך חיים (תשע) פ"א הערה 990
ז. כל שאינו דן דין אמת לאמיתו גורם לשכינה שתסתלקישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לה, שא
ז. לא נאמר מקרא זה ובוצע ברך נאץ ה' אלא כנגד מעשה העגלחיים שיש בהם מועדים עמ' רד
ז. לא תגורו לשון כינוס הואכתנות אור עמ' תקה
ז. לעולם יראה דיין עצמו וכו' גיהינום פתוחה תחתיוערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קי
ז. לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת בין ירכותיומשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קכא {ביאור ד' מהר"ם שיף שהדיינים שותים יי"ש, שהכונה לאש הגהינם}
ז. לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיודרך חיים (תשע) פ"א הערה 836, פ"ד הערה 754
ז. לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיומים חיים (קרייסווירטה) עמ' שנד, תשנו
ז. לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שופטים דף ריז ע"ד; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר נו דף כו/ז ע"א
ז. לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' ס
ז. לעולם יראה דיין עצמוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' פח, קצו
ז. מאן דאזיל מבי דינא ליזמר וליזלתורי זהב (תשעג) עמ' שלג
ז. מה ראה אהרן ראה חור בן אחותו שהיה מוכיח לישראל והרגוהודברי אש (כץ) עמ' קצו
ז. מה ראה ראה חור שזבוח לפניו וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת תשא דף צז ע"ב, ופרשת שמיני דף קיח ע"ב
ז. מהרש"א בח"א ד"ה שקלו גלימאתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' צז(שכא) {מלבוש לכבוד או להסיר הבושה}
ז. מוטב דליעבדו לעגל אפשר הויא להו תקנתא בתשובה וכו'הגות לב עמ' 29
ז. מטריחין אותי להחזיר ממון לבעליושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קנג, קצט
ז. מנא הא מילתא דאמרו רבנן הוו מתונים בדיןכסף נבחר (מרגליות) עמ' שב
ז. נשאת ונתת באמונהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שצב
ז. על הדיין להיזהר בפסיקת דיןשיחות לספר שמות עמ' רכט
ז. פורא בר שיתין גרמידי וכו'תורת חיים עה"ת עמ' ערב {דביהמ"ק דומיא דפוריא}
ז. פסיקת הדין היא עשיית שלום לשני בעלי הדיןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2201
ז. ראה אהרן את חור שזבוח לפניומנחת יהודה (פתיה) עמ' 45
ז. ראה חור זבוח לפניוחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קב
ז. ראה חור שזבוח לפניושבח נעורים עמ' צד
ז. ראה חור שזבוח לפניושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' מט
ז. ראה חור שזבוח לפניו אמר אי לא שמענא להו השתא עבדו לי כדעבדו בחורפאר יעקב ח"ב עמ' תתיח, ח"ג עמ' לב, תקיג, תקעח
ז. ראה חור שזבוח לפניוגלגולי נשמות (תשסא) [סי' ה ס"ק א]
ז. רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןלהורות נתן בראשית עמ' קמח
ז. רחימתן עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' פב
ז. רחימתן עזיזא אפותיא דספסירא שכיבןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' ב, לד
ז. רמז שמיקום הסנהדרין סמוך למזבחשיחות לספר דברים עמ' קי
ז. רש"י ד"ה לצינוראפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תתכג
ז. רש"י ד"ה על הגזללהורות נתן דברים עמ' קעא
ז. שלא ישמע דברי בע"ד קודם שיבוא חבירועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סו
ז. תוס' - אלא, והא דאמרינן בפרק במה מדליקין ששואלין לו נשאת ונתת באמונה ואח"כ קבעת עתים לתורה וכו'פאר יעקב ח"ב עמ' תשח, ח"ג עמ' רחצ
ז. תוס' ד"ה אלא - קשה כאן כתוב אין תחילת דינו של אדם נירון אלא על דברי תורה ובשבת איתא ששואלין לו תחילה נשאת ונתת באמונה, ואחר כך קבעת עתים לתורהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קיג
ז. תוס' ד"ה אלאלקחת מוסר ח"ב עמ' ה, ארץ חמדה (הורוויץ) עמ' כז
ז. תוס' ד"ה אלאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קטו*, ח"ב עמ' תצא
ז. תוס' ד"ה אלא על דברי תורהפני מלך ויקרא עמ' קפה
ז. תוס' ד"ה אלאמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ריג, רכ
ז. תוס' ד"ה אלא, אמר רב המנונא אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורה, שנאמר פוטר מים ראשית מדון, והקשו דבמ"א אמרו דשואלין תחלה נשאת ונתת באמונה, ואח"כ קבעת עתים לתורהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רכ, תרנח
ז. תחילת דינו על דברי תורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקלו
ז. תחילת דינו של אדם על דברי תורהערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תנג
ז. תחלת דינו של אדם עבור ביטול תורה שנאמר פוטר מים ראשית מדון וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרפד
ז. תחלת דינו של אדם על דברי תורהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רל
ז. תחלת דינו של אדםאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"א פסוק כח
ז: אזהרה לבית דין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חבירו ואזהרה לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבא בעל דין חבירו קרי ביה נמי שמע בין אחיכםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תיד
ז: אזהרה לדיין שלא ישמע דברי בע"ד קודם שיבא בע"ד חבירו וכן אזהרה לבע"ד שלא יטעים דבריוצור יעקב (יעבץ) דרוש ג למת"ת
ז: אלהי כסף ואלהי זהב - דיין הבא בשביל כסף וזהבדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 754
ז: אלו כלי הדייניםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תכד
ז: אם ברור לך הדבר וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק ו פסוק ד, פרק כב פסוק יב
ז: אם ברור לך הדבר כאחותך וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קעח - ר"ש אטון
ז: אם ברור לך הדבר כאחותך וכו'למחר אעתיר עמ' שסח
ז: אם ברור לך הדבר כאחותך וכו'עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר נט דף כו/ז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת לך לך דף מז ע"א
ז: אם ברור לך הדבר כבוקר, אמרהו ואם לאו, אל תאמרהודרך חיים (תשע) פ"א הערה 295, פ"ד הערה 740
ז: אם ברור לך הדבר כבקר אמרהו וכו'עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר נט דף כו/ז ע"א
ז: אם ברור לך כאחותך שאסורה לך אומרהוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שג
ז: אם הדיין דומה למלך שאינו צריך לכלום יעמיד ארץצור יעקב (יעבץ) יתרו
ז: אמוראים היו מכתפים אותם בשבתא דרגלא מפני ריבוי העם ואמרו כי לא לעולם חוסן ונזר לדור ודורמרפא לנפש בראשית עמ' שצח
ז: אמר ר"ל כל המעמיד דיין על הציבור שאינו הגון כאילו נוטע אשירה בישראל, שנאמר שופטים ושוטרים תתן לך וסמיך ליה לא תטע לך אשרה כל עץ, אמר רב אשי ובמקום שיש תלמידי חכמים כאילו נטעו אצל מזבח שנאמר אצל מזבח ה' אלקיךצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תלו
ז: אסור לדיין לשמוע טענות אחדאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קכג
ז: אר"ל כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תלג
ז: אשר תלמדם מיבעי ליהדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רלה
ז: אשר תשים אשד תלמדם מיבעי לי'דברי יואל פ' משפטים דף קיג ע"א, קכא ע"א, קכד ע"ב, קכח ע"א, קלב ע"א
ז: ברעות נפשאי לקטלא נפיק וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת משפטים דף קמג ע"א; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף ג ע"א
ז: ברעות נפשיה לקטלא נפיקעלי שור ח"א עמ' רעד
ז: ברעות נפשיה לקטלא נפיקביאור הגר"א על משלי פרק כא פסוק ו
ז: דבי נשיאה אוקמו דיינא דלא גמיר, פתח מתורגמני' דריש לקיש, הוי האומרים לעץ הוא יורה הנה הוא תפוש זהב וכסף וכל רוח אין בקרבו, ועתיד הקב"ה ליפרע ממעמידין, שנאמר שם וה' בהיכל קדשו הס מפניו כל הארץצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תלה
ז: דבי נשיאה אוקמו דיינא דלא הוה גמיר וכו'עקדת יצחק (שלג) שער מו דף קלב ע"ב
ז: דיין דומה למלך, מח' רש"י ותוס' בפי' הדבריםכתנות אור עמ' תקצד
ז: דינו לבוקר משפט, וכי בבוקר דנין אלא שיהא ברור כבוקרשבט מישראל (קרמניץ) פרק קו פסוק ג
ז: דרש רב נחמן בר כהן מאי דכתיב מלך במשפט יעמיד ארץ, אם דיין דומה למלך שאין צריך לכלום יעמיד ארץ. ואיש תרומות יהרסנה, שאם דיין דומה לכהן המחזיר בבית הגרנות יהרסנהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ז, ט, תטז, תכא, תכח
ז: הא מלתא דאמור רבנן הוו מתונים בדיןלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קלה ע"ב
ז: הממנה דיין שאינו הגון כאילו נטע אשרהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1686-1685
ז: המעמיד דיין שאינו הגוןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקכ
ז: המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מה
ז: המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נטע אשירהלהורות נתן דברים עמ' כו, קלח
ז: ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אלו כלי הדיינים מקל ורצועה וסנדלדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט-שקלים עמ' קכז
ז: ושפטו שימנה דיינים מומחיםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמז
ז: חותכין הדיןדרך חיים (תשע) פ"א הערה 298
ז: טט בכתפי ב' פת באפריקי ב'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רד
ז: כי אתא ר"ד אמר דרש רנב"כ מאי דכתיב מלך במשפט יעמיד ארץכתנות אור עמ' תקצג
ז: כל המעמיד דיין על הצבור שאינו הגון, כאילו נוטע אשרה בישראלדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 178, פ"א הערה 1589, פ"ד הערה 753
ז: כל המעמיד דיין על ציבור שאינו הגון כאילו נוטע אשרה וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שופטים דף רעט ע"ד; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת שופטים דף נט ע"א; של"ה (תט) ווי העמודים פרק יו/יז דף כו ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת שופטים דף קלו ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר נא דף כד ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שנא דף קז ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת שופטים דף קכ ע"ג
ז: כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו מעמיד אלוה כסףשבט מישראל (קרמניץ) פרק סח פסוק יד
ז: כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירהדברי יואל פ' ויקרא דף קג ע"ב
ז: כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירה וכו' כאילו נטעו אצל מזבחתורת חיים עה"ת עמ' רמא-רמב {ובזה מתפרש מאמר הגמ' בגיטין (ז.)}
ז: כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשרהלקחת מוסר ח"א עמ' תריח
ז: כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשרהערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קכז
ז: כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשרה אצל מזבחמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קנח
ז: כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשרה וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שג
ז: כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נטע אשירהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' רסט
ז: כל המעמיד דיין שאינו הגון כאלו נוטע אשירהלב אריה פרשת משפטים אות כ
ז: כתיב לא תעשון אותי אלהי כסף ואלהי זהב וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת יתרו דף פא ע"ב
ז: לא ישמע דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חבירווזאת התורה עמ' רנד
ז: לא תכירו פנים במשפט רי"א לא תכירהו וכו'להורות נתן דברים עמ' כג
ז: לא תעלה במעלות על מזבחי, שלא יפסיע על ראשי עם קודשתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרסח
ז: לא תעשון את וכו' אלוה הבא בשביל כסף ואלוה הבא בשביל זהבדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רעז ע"א
ז: לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב אלהי כסף ואלהי זהב הוא דלא עבדי הא דעץ שרי אמר רב אשי אלוה הבא בשביל כסף ואלוה הבא בשביל זהבצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקמה
ז: לא תעשון אתי אלהי כסף, אלוה הבא בשביל כסףמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קמה
ז: לא תעשון אתי אלוהי זהב הא דעץ שרי, בתמיה, אלא אמר רב אשי אלוקי הבא בשביל זהבתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתנו, א'נג
ז: מ"ד מלך במשפט יעמיד ארץ וכו' אם דומה לך הדיין למלך וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תרעד
ז: מאי דכתיב מלך במשפט יעמיד ארץ וכו' ואיש תרומות שדומה לכהן המחזיר בבית גרנות יהרסנהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שצג, תקפא, א'שנג, א'שס
ז: מאי דכתיב מלך במשפט יעמיד ארץ וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יג דף צז ע"א
ז: מכניף כולהו רבנן כי היכי דלימטייה שיבא מכשוראיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמח
ז: מכניף לכולהו טבחימקוה המים עמ' קמ
ז: מנא הא מילתא דאמור רבנן הוו מתונים בדיןדרך חיים (תשע) פ"א הערה 250, 275, פ"ו הערה 250
ז: מנא הא מילתא דאמור רבנן הוו מתונין בדיןלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שפח דף קלה ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת משפטים דף עט ע"א; תוספות יום טוב (תג) אבות פ"א דף רב ע"ד; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק א דף ו/ז ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת משפטים דף סו ע"א; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר נ דף כד ע"א
ז: מנא הא מילתא דאמרו רבנן "הוו מתונין בדין", דכתיב "לא תעלה במעלות" וסמיך ליה "ואלה המשפטים"דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 694
ז: מנא הא מילתא דאמרו רבנן הוו מתונין בדיןהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' א, כב, רכה
ז: מנא הא מילתא דאמרו רבנן הוו מתונין בדיןהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' א, כב, רכח
ז: מנין לדיין שלא יפסיע על ראש עם קודשכסף נבחר (מרגליות) עמ' קמח, שכ
ז: מנין לדיין שלא יפסיע על ראשי עם קודש וכו'כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת משפטים דף כו/סו ע"א; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר נ דף כד ע"א
ז: עתיד הקב"ה ליפרע ממעמידיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תיז
ז: צדק את הדין ואח "כ חתכהוביאור הגר"א על משלי פרק לא פסוק ט
ז: ר"א מכניף לכולהו טבחי דמתא וכו' כי היכי דלימטיין שיבא מכשוראהישר והטוב (תשסג) עמ' יג
ז: ר"ה כי הוי אתי דינא לקמיה מכינף ומייתי עשרה רבנן מבי רבכתנות אור עמ' תנג
ז: רב אשי כי הוה אתי טריפתא לקמי' מכניף ומייתי להו לכולהו טבחי דמתא וכו'פאר יעקב ח"ד עמ' רסו
ז: רב בי הוה חזי אמבוהא אבתריה וכו'פרדס מנחם עמ' קלז
ז: רב כי הוי אתי לבי דינא אמר ברעות נפשי' לקטלא נפיק וכו'עלי שור ח"ב עמ' קמא
ז: רב כי הוי אתי לבי דינא וכו' כי הוי מכתפי ליה בשבתא דריגלא, אמר הכי כי לא לעולם חוסןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקפו
ז: רש"י - אם דומה הדיין למלך שבקי בטיב דיניו ומלא חכמה כמלך זה שהוא עשירתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שנג, א'שס
ז: רש"י - לא לעולם חוסן, אמר כן שלא תזוח דעתותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקפו
ז: רש"י - לקטלא, משום חטא טעות בדיותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקפו
ז: רש"י - סמוך להאי קרא דהוי אומר לעץ הקיצה עורה לאבן וגו' הוא יורה הנה הוא תפוש וגו' כתב הס מפניו כל הארץ יכלה על עון הזה את כל הארץ הס, בשביל עון הזה כלה כל הארץצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תלה
ז: רש"י - שבקי בטיב דיניו, ומלא חכמה כמלך זה שהוא עשירצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ז, תלה
ז: שלא לשמוע בעל דין קודם חברושיחות לספר דברים עמ' קכו
ז: תוס' ד"ה שאינו אם דיין דומה למלך שאין צריך לכלום, לעניו עושרצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ז, תלה
ז: תוס' ד"ה שאינו צריך, מלך במשפט יעמיד ארץ בכתובות מייתי לה על דיין שאינו מקבל שוחד שאין צריך לכלוםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שנג, שצג, א'שס
ח אזהרה לדיין שיסבול את הצבור וכו' כאשר ישא האומן את היונקמערכות ישראל (גורדון) דרוש אומרים לו התוודה עמ' 44-47
ח אזהרה לציבור שתהא אימת דיין עליהם ואזהרה לדיין שיסבול את הציבור. עד כמה? א"ר חגן ואיתימא רבי שבתאי כאשר ישא האומן את היונקקדושה ומלכות (גורדון) פ' דברים
ח לא דיין לרשעים שהם כו' אלא שמטריחין אותי להחזיר ממון לבעלושרגי טובא דרוש יג
ח ע"א א"ל הקב"ה למשה טול מקל והך על קדקדםקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תטו
ח ע"א אזהרה לדיין שיסבול את הצבורניבי זהב עמ' שכט
ח ע"א אזהרה לדיין שיסבול את הציבור וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קסח, ריט, שכד
ח ע"א אזהרה לציבור שתהא אימת דיין עליהםפני חיים (פלג'י) דף קצט ע"ב
ח ע"א אם בא דין אחר תחילה צריך להקדימועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 238
ח ע"א אמר הקב"ה לא דיין לרשעים שנוטלים מזה ממון ונותנים לזה שלא כדיןבי חייא ח"א עמ' רמז
ח ע"א דבר א' לדור ואין שני דברים לדורמעשה רוקח (ר"א רוקח) וילך מא ע"ד
ח ע"א דבר אחד לדורבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות ל
ח ע"א דבר אחד לדורדברי חנינא - ת"ת עמ' שלא
ח ע"א דבר אחד לדוריחי המלך עמ' לו
ח ע"א דבר אחד לדורכתונת פסים (תשעא) עמ' רלב, רסה
ח ע"א דבר אחד לדורמאור עינים (תשעה) עמ' תשעו
ח ע"א דבר אחד לדורעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 295
ח ע"א דבר אחד לדור ואין ב' דברים לדורתפלה למשה (בנימין) עמ' תכא
ח ע"א דבר אחד לדור ואין שני דבריו לדורקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רמב
ח ע"א דבר אחד לדור ואין שני דברים לדורעטרת יהושע במדבר עמ' קנד
ח ע"א דבר אחד לדור ואין שני דברין לדורדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קכז, מהד' ה סי' יט
ח ע"א דבר אחד לדור ואין שני דברין לדורדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רכב
ח ע"א דבר אחד לדור ואין שני דברין לדורתהלה לדוד (והרמן) י"ג עיקרים אות ה
ח ע"א דבר אחד לדור ואין שני דברין לדור, ופרש"י דהיינו מנהיג אחדבצור ירום (תשסז) עמ' קכד הערה 46, קנז הערה 61
ח ע"א דבר אחר לדורפרי חיים (קנולר) פרשת וילך
ח ע"א דין פרוטה כדין מאהדברי חנינא - רפואה עמ' קיח
ח ע"א דין פרוטה כדין מאהשם דרך דברים עמ' מב
ח ע"א דין של פרוטה בדין של מאהמנחת מרדכי עמ' שכז
ח ע"א דין של פרוטה כדין של מאהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' מט
ח ע"א הקב"ה אמר כי אתה תביא את הארץ וכו' דבר אחד לדור וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רצז, ח"ד עמ' פט, ח"ו עמ' רנג
ח ע"א ואין שני דבריו לדורגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קס
ח ע"א ואצוה את שופטיכם בעת ההיא וכו' אזהרה לדיין שיסבול את הצבור עד כמה וכו' כאשר ישא האומן את היונקבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' יז
ח ע"א זקנים שבדור עמךתוכחת חיים (תר) חלק ב (סדר וארא) דף מב ע"א (ד"ה ויש)
ח ע"א טול מקל והך על קדקדםדברי שאול דברים עמ' רנ
ח ע"א טול מקל והך על קודקודםבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש כא עמ' 307
ח ע"א טול מקל וכו' דבר אחד לדור וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קכו
ח ע"א יהא עליך דין קטן כדין גדול דין של פרוטה כדין של ק' מנהמאורי אור (אתרוג) פ"י ה"ב עמ' קמד ד"ה כדין של ק' מנה
ח ע"א כי המשפט לאלוקים הוא כאילו אתה דן ומוציא ממון מיד הקב"ה, ומהרש"ארנת יצחק תפלה עמ' רמו
ח ע"א כתיב ואצוה את שופטיכם בעת ההיא וכתיב ואצוה אתכםבעת ההיא אמ"ר אלעזר אמ"ר שמלאי אזהרה לציבור שתהא אימת דין עליהם וכו'בני ישחק דף נו ע"ד
ח ע"א כתיב כי אתה תבוא את העם, וכתיב כי אתה תביאחיים ביד (סימן ל"ו) דף מד ע"ג (ד"ה ועוד); נפש כל חי דף י"ג ע"ב (מערכת ד אות ב)
ח ע"א לא דיין לרשעים שנוטלין ממון מזה ונותנין לזהמהר"ם שיק שמות עמ' צו
ח ע"א לא דיין שנוטלים מזה ממון אלא שמטריחין אותי להחזירברכת אברהם (תשנד) עמ' נו
ח ע"א לא יסור שבט מיהודה, ותוס'השיר והשבח ח"ב עמ' ג, קיט
ח ע"א מגלגלים חובה ע"י חייבקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רעח
ח ע"א מגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייבמאמץ כח (תשעה) עמ' רנ, תכד
ח ע"א מי כתיב ואשמיעכם ושמעתיו כתיב אי גמירנא גמירנא ואי לא אזלינא וגמירנאמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קכז
ח ע"א משה אמר אתה תביא את העםדברי שאול דברים עמ' רנא
ח ע"א מתקיף לה רבנ"י מי כתי' ואשמיעכםמעשה רוקח (ר"א רוקח) דברים לז ע"ב
ח ע"א על דבר זה נענש שנא' ויקרב משה את משפטן וכו'ס' חסידים סי' נג
ח ע"א על פסוק באשר ישא האומן את היונקתוכחת חיים (תר) חלק ב (סדר וארא) דף לו ע"ב (ד"ה והכי)
ח ע"א רש"י - דין הקודם לפניך, הקדם לחתוךעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 87
ח ע"א רש"י - נתעלמה ממנו הלבה על שנטל עטרהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 30
ח ע"א שבט מיהודה אלו ראשי גלויות שבבבלפניני שבח עמ' נה
ח ע"א שיהא חביב עליך דין פרוטה כדין מאהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 87
ח ע"א שיהא חביב עליך דין פרוטה כדין מאה וכו' לאקדומיהבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' צה
ח ע"א שיהא חביב עליך דין פרוטה כדין של מאה מנהאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' קד
ח ע"ב אין עושין שררה על הציבור פחות משנים וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רצז
ח ע"ב דבר אחד לדור ולא שני דבריםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רז
ח ע"ב ועד שיודיעוהו שהוא חייב מיתה בבית דיןתורה אור (באנדי) עמ' שפט
ח ע"ב חבר אינו צריך התראהבאר מחוקק (תשעה) עמ' קמט
ח ע"ב כאשר ישא האומן את היונקתוכחת חיים (תר) שמות דף לו ע"א
ח ע"ב כי הוה נחית רב לבבלהשיר והשבח ח"א עמ' רמב
ח ע"ב לא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזידדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' צט
ח ע"ב ע"פ כאשר ישא האומן את היונקתוכחת חיים (תשלח) שמות עמ' עז
ח ע"ב רבי יוסי ברבי יהודה אומר חבר אין צריך התראהמאכסניא של התורה סי' יט
ח. [ע"י] בדוד אומר אחי ועמי וגו' אם אחי לא עמי, אם עמי לא אחי, אמר רבי אלעזר אמר לישראל אם אתם שומעים לי אחי אתם, ואם לאו עמי אתם, ואני רודה אתכם במקלות וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ט
ח. א"ל משה ליהושע אתה והזקנים שבדור עמהם, א"ל הקב"ה טול מקל בידך והך על קדקדם דבר א' לדור וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שיד
ח. אזהרה לדיין שיסבול את הצבורהתורה והעולם ח"ג עמ' קכז
ח. אזהרה לציבור שתהא אימת ריין עליהן וכו' כאשר ישא האומן את היונקפאר יעקב ח"ג עמ' תיז
ח. אמר הקב"ה לא דיין לרשעים שנוטלין מזה ונותנין לזה וכו'יפה מראה (שנ) פרק א דף רפג ע"א
ח. אמר הקב"ה לא דיין לרשעים שנוטלין מזה ממון ונותנין לזה שלא כדין אלא שמטריחין אותי להחזיר ממון לבעליופאר יעקב ח"ד עמ' כ
ח. דבר אחד לדורלישרים תהלה (תשסד) עמ' סט
ח. דבר אחד לדורמאמר הגאולה (תשעט) עמ' פ
ח. דבר אחד לדורעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תסא
ח. דבר אחד לדורשם יחזקאל עמ' שיב, שפו
ח. דבר אחד לדורשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקנג
ח. דבר אחד לדורתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רפ, א'רלו
ח. דבר אחד לדורתורי זהב (תשעג) עמ' שנג
ח. דבר אחד לדור ואין שני דברים לדורדעת תפלה עמ' רעח
ח. דבר אחד לדור ואין שני דברים לדוריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רה
ח. דבר אחד לדור ולא שני דברין לדורעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רלד
ח. דבר אחד לדור ולא שני דברין לדוראור אברהם (זוועהיל) עמ' לא, קסו
ח. דבר אחר לדורזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שמ
ח. דין פרוטה כדין מאהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ב
ח. דין פרוטה כדין מאהפאר יעקב ח"ב עמ' תרפד
ח. דין פרוטה כדין מאה מנהכסף נבחר (מרגליות) עמ' שא
ח. דין של פרוטה כדין של מאה מנהאמרי מאיר (מאירי) שמות פכ"ג פסוק ג
ח. והדבר אשר יקשה מכם אר"ח על דבר זה נענש משהזרע יצחק (עטייה) דף יג ע"א
ח. זכו אחישנה לא זכו בעתהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שה
ח. חוששים ללעז על הדייניםפרפרת משה ח"ב עמ' רצא
ח. טול מקל והך על קדקדםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' כו
ח. טול מקל והך על קדקדםשם יחזקאל עמ' רלג
ח. טול מקל והך על קדקדןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'נג
ח. טול מקל והך על קדקדן דבר אחד לדורהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' פז, צה
ח. יודע היה משה רבינו שהמקושש במיתה וכו'חכמת שלמה (לוריא, שמב) בבא בתרא דף מב ע"ב
ח. כי אתה תביא טול מקל והך על קדקדם וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שנג
ח. כי המשפט לאלהים הוא אמר הקב"ה לא דיין לרשעים שנוטלים ממון מזה וכו' שמטריחין אותי וכו'אוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' שנג
ח. כי המשפט לאלקים הואפרפרת הפרשה פרשת נשא פרק ו פסוק כד
ח. כקטן כגדל תשמעון אמר ריש לקיש שיהא חביב עליך דין של פרוטה כדין של מאה מנהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 139
ח. כתיב כי אתה תבוא וכתיב כי אתה תביאיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רט
ח. כתיב כי אתה תבוא וכתיב כי אתה תביא, אמר רבי יוחנן, אמר משה ליהושע זקנים שבדור עמך, אבל הקב"ה אמר טול מקל והד על קדקדם, דבר אחד לדור וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ט, יא, פח, תקפ
ח. לא דיין לרשעים שנוטלים מזה ממתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' כ
ח. לא דיין לרשעים שנוטלין מזה ממון וכו'פני יהושע (תשסא) עמ' קעח
ח. לא דיין של רשעים שנוטלין ממון מזה ונותנים לזהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תל
ח. לא דיין שנוטלין ממון מזה ונותנין לזה אלא שמטריחין אותי להחזירישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצג
ח. לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גלויות שבבבל וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' תלח
ח. מגלגלין זכות ע"י זכאיפרפרת הפרשה פרשת בהעלותך פרק ט פסוק ח
ח. מגלגלין חוב על ידי חייבתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשעג
ח. מגלגלין חובה ע"י חייביפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רנה
ח. מגלגלין חובה ע"י חייב וזכות ע"י זכאישרתי ח"א עמ' קטו
ח. מטריחין אותי להחזיר ממון לבעליושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' מד
ח. מטריחין אותי להחזיר ממון לבעליםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' פ
ח. משה אמר לו ליהושע זקנים שבדור יהיו עמך וכו'למחר אעתיר עמ' קפא
ח. משה אמר ליהושע זקנים שבדור יהיו עמך וכו'פתחי שערים ח"ב עמ' צה
ח. נתעלמה הלכה ממנומנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רעח
ח. נתעלמה ממנו הלכה זו וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רח
ח. נתעלמה ממשה הלכהפרדס מרדכי עמ' תקסד
ח. על דבר זה נענש משהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רסה
ח. על דבר זה נענש משהפרפרת משה ח"ב עמ' רע
ח. ראוי' היתה פרשה זו להכתב ע"י משה וכו' שמגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייבדברי יואל פ' נשא דף קמח ע"א
ח. ראויה היתה פרשה זו להכתב ע"י משהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' ה, תקמט
ח. ראויה היתה פרשה זו להכתב על ידי משהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קיב, ש
ח. ראויה פרשת נחלות שתיכתב ע"י משהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שנב
ח. שמעוני אחי ועמישבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצב
ח: אזהרה לדיין שיסבול את הציבורתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רעט - ר"י זכאי
ח: אין ממיתין אותן אלא בהתראהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' פה
ח: אינו חייב עד שיודיעוהו שחייב מיתת בי"דיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמב
ח: דבר אחד לדור ולא שני דברים לדורמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' של
ח: דומיא דמסית דליכא משה בעי התראהמקראי קדש (תשנג) עמ' רפד
ח: התראה - הבחנה בין שוגג למזידשיחות לספר שמות עמ' רכד
ח: חבר אין צריך התראהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 489
ח: חבר אין צריך התראהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קפח, מקראי קדש (תשנג) עמ' ערב
ח: חבר אין צריך התראהשעורי דעת ספר א עמ' קעא
ח: חבר אינו צריך התראהאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' שיב
ח: חבר אינו צריך התראהדמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק יז פסוק טז(2)
ח: לא ניתנה התראה אלא להבחיןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שד
ח: לא נתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזידדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 171, פ"ד הערה 339, 356
ח: עד שיודיעוהו באיזה מיתהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקצג
ח: צריך להודיעו באיזה מיתה נהרגעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלח
ח: קום עשה לא חשיבמקראי קדש (תשנג) עמ' שנה
ט ע"א מה שנים נמצא אחד מהן קרוב וכו' כך שלשה וכו'ברית שלום (תעח) דף קכג ע"ד
ט ע"א מה שנים נמצא אחד מהן קרוב וכו' כך שלשה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשצג
ט ע"ב אדם קרוב אצל עצמופניני יחזקאל עמ' שמה
ט ע"ב אין אדם משים עצמו רשעדרכי התשובה עמ' סד
ט ע"ב דעת רב יוסף דמיתה לזה ותשלומין לזה חייב אף בחד מעשהלקוטי שיחות חל"ח עמ' 7
ט ע"ב הביא הבעל עדים שזינתה והביא האב עדים והזימו לעדות הבעלבי חייא ח"ב עמ' שיח
ט ע"ב הוכחשו בבדיקות ר"מ ס"ל דשמה הכחשה ורבנן סברי דלא שמה הכחשהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תק
ט ע"ב פלוני רבעו לרצונו הוא ואחר מצטרפין להרגולמדנות (תשנח) פ' שופטים אות קיח
ט ע"ב רש"יסמיכה לחיים (סימן י"א) דף ע"ט ע"ג (ד"ה ואם)
ט ע"ב תוס' ד"ה לרצונוסמיכה לחיים (סימן ט) דף ע"ו ע"ג (ד"ה ועוד)
ט. אדם קרוב אצל עצמופרדס מרדכי עמ' תלח
ט. בודקין אותן בד' חקירותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תעג
ט. הנטפל לעושי מצוה כעושה מצוהויואל משה מאמר ב סי' ז עמ' רד
ט. הניטפל לעושה מצוה כעושה מצוהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קמב
ט. נטפל לעושי מצווהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' עג
ט. פלוני דבעני לאונסימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צח
ט. תוס' עידי האבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קד
ט: אדם קרוב אצל עצמודרך חיים (תשע) פ"א הערה 931, פ"ו הערה 778
ט: אדם קרוב אצל עצמומגדל עוז (תשעח) עמ' תרטז
ט: אדם קרוב אצל עצמומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קכט
ט: אדם קרוב אצל עצמושיחות לספר ויקרא עמ' רד, שסב
ט: אדם קרוב אצל עצמושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' סט
ט: אין אדם משים עצמו רשעישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רטז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קמא
ט: אין אדם משים עצמו רשעמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שצא
ט: הביא הבעל עדים שזינתה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קכ-קכב
ט: והלא מימי אוקיינוס מלוחין הן, אמר לו ממתקין בעביםדברי יואל פ' עקב דף עח ע"א
ט: פלוני ובעני לאונסו וכו' לרצונו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קו
ט: פלוני רבעו לאונסו הוא ואחר מצטרפין להורגותפארת ראובן עמ' רסב
ט: פלוני רבעני לאונסי הוא ואחר מצטרפין להורגוחנן אלקים עמ' רמט, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' שה, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קט
ט: רש"י ד"ה רבא אמרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קיג
ט: תוס' ד"ה ואין אדםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קד-קה
ט: תוס' ד"ה ואין אדםתפארת ראובן עמ' רסא
ט: תוס' ד"ה לרצונופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קיד
ט: תוס' ד"ה לרצונותפארת ראובן עמ' רס
ט: תוס' ד"ה עדי האבתפארת ראובן עמ' רנט
טו וגם בעליו יומת - בידי שמיםשארית מנחם ח"ד עמ' תפד
טו ע"א אתה גרמת להם שלא היה לך לאסור ביזת יריחוזרע שמשון לך לך אות כג
טו ע"א באומר ערכי עלי בא כהן לגבות ממנו מטלטלין בשלשה, קרקעות בעשרהלמדנות (תשנח) פ' בחוקותי אות פג
טו ע"א בשעה שארם מצטער שכינה מה לשון אומרת וכו'כרם טוביה עמ' קצז
טו ע"א שור סיני בכמהזאת ליעקב שמות עמ' שיג
טו ע"א תוס' ד"ה אדם מ"ק כו'שעת הכושר דף כג ע"ג
טו ע"א תוס' ד"ה שער העומדאחרית השנים עמ' נח
טו ע"ב אומר כל הקודם להורגן זכהדורש טוב עמ' 55
טו ע"ב בעליו יומת בממוןפניני יחזקאל עמ' רנא
טו ע"ב בשלמא לר' יוחנן למאי זכה זכה לעורןמכשירי מצוה עמ' קסו
טו ע"ב הספידא יקרא דחיירב שלום (אדלר) עמ' קצג
טו ע"ב מה איש בכ"ג אף בהמה בכ"גגבורת יצחק שבועות עמ' כו
טו ע"ב נחש הנסקל שקדם והרגו לד"א אסור בהנאהגנא דפלפלי עמ' לה
טו ע"ב שור סיני בכמה וכו'תורת מנחם חנ"ג עמ' 270
טו ע"ב שור סני בכמהגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קצה
טו ע"ב תוס' ד"ה שורתשובה מיראה עמ' נח
טו על רציחתו אתה הורגו ואי אתה הורגו על רציחת שורושארית מנחם ח"ד עמ' תפה
טו. אדם הבא לפדות את עצמוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' לב
טו. שור סיני בכמהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קכח
טו. שור סיני בכמהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קצא
טו: איבעיא להו שור סיני בכמה, ותוס' ד"ה שורתפארת ראובן עמ' נא
טו: הספדא יקרא דחיי או דשכביתפארת ראובן עמ' טז
טו: ואפילו ר"י לא אמר אלא רובומקראי קדש (תשנג) עמ' רפה
טו: על רציחתו אתה הורגו ולא על רציחת שורוחנן אלקים עמ' סו, מקראי קדש (תשנג) עמ' קכו
טו: שור סיני בכמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנג
טו: שור סיני בכמהפרפרת אליעזר פרשת יתרו פרק יט פסוק יב-יג
טו: שור סיני בכמה וכו' ורש"י ותוס', ובמאיריבגדי חמודות שמות פרק יט פסוק יב-יג, יג
טו: תוס' ד"ה אימא לקטלאכרם חמד (תשסו) עמ' קע
טו: תוס' ד"ה שור, גבי שור סיני, דדוקא אי נפקא לן שום איסור והיתר או שאר נפקותא שנוהג לעתיד אתי שפיר, מה שאין כן בלאו הכי קשה מה דהוי הוי או הלכתא למשיחאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקעז
טוב מטיפת גשמיםיוסף תהלות (תקיד) דף קלד ע"ב
טז בל דבר הגדול יביאוכלי יקר (תשמח) עמ' תקז
טז כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דודעולה ליפה סי' נד
טז ע"א אין יוצאים למלחמת הרשות אלא ע"פ אורים ותומיםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קסט
טז ע"א איש ואשה אתה מוציא אל שעריךדברי שאול דברים עמ' קלא, קלב
טז ע"א אמר שמואל י' כהניםשער יוסף (תקיז) דף יא ע"ב
טז ע"א בזקן ממראפרי חיים (קנולר) פרשת שופטים
טז ע"א בעי ר"א שורו של כ"ג בכמה וכו' אמר אביי מדקא מבע"ל שורו וכו'תשובה מיראה עמ' נו, נט
טז ע"א וכל בני ישראל אתו זה משוח מלחמהרנת יצחק שמואל עמ' שעב
טז ע"א וכן תעשו - לדורות הבאיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קכא
טז ע"א וכן תעשו לדורות הבאיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' פ
טז ע"א ולא את כ"ג מה"מ א"ר אדא בר אהבה דאמר קרא כל הדבר הגדול וכו'תשובה מיראה עמ' נו
טז ע"א ונמלכין בסנהדרין, ורש"ירנת יצחק שמואל עמ' שעב
טז ע"א ושואלין באורים ותומיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' צח
טז ע"א ושואלין באורים ותומיםרנת יצחק יהושע עמ' קב, שמואל עמ' שנד, שעב
טז ע"א כל הדבר הגדל יביאו אליך דבריו של גדולדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רסט ד"ה אל
טז ע"א כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דודאורות הקודש ח"ג עמ' שג
טז ע"א מה תחילתה בשבעים ואחדרנת יצחק יהושע עמ' קלג
טז ע"א מה תחלתה וכו' וכל ישראלרנת יצחק יהושע עמ' קלד
טז ע"א משה במקום שבעים וחד קאיימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רסט
טז ע"א נלמד ממשה רבנו הלכות בענייני מלךשם דרך דברים עמ' פט
טז ע"א שור של כה"ג שהרג בכמה הוא נידוןגנא דפלפלי עמ' לד
טז ע"א תוס' ד"ה מהימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קעג
טז ע"א תוס' ד"ה מה, היה נגלה לו הכל בנבואהרנת יצחק יהושע עמ' עג, צה, קב, קלג, רט, דברי הימים עמ' יח, פ
טז ע"ב אחיתופל זה יועץ בניהו בן יהוידע זה סנהדרין וכו' ורש"י ותוס'ברית שלום (תעח) דף קג ע"ג
טז ע"ב אחיתופל זה יועץ בניהו בן יהוידע זה סנהדרין וכו' ורש"י ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' תרסג
טז ע"ב אין עושין ב' עיירות מנודחות כארץ ישראלניבי זהב עמ' תצט
טז ע"ב בניהו בן יהוידע זה סנהדריןיחי המלך עמ' יב
טז ע"ב הסנהדרין ומשה על גביהםכתונת פסים (תשעא) עמ' עב
טז ע"ב וכן תעשו לדורות הבאיןמנחת יואל עמ' קלו
טז ע"ב וכן תעשו קאי אדורותאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שיט, שכא
טז ע"ב וכן תעשו, לדורות הבאיןפרי חיים (קלוגר) עמ' נח
טז ע"ב ומשה במקום ע"א קאיגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קצא
טז ע"ב כלי שרת ענודתן מחנכתןמנחת מרדכי עמ' קנג
טז ע"ב כלים שעשה משה משיחתן מקדשן מיכן ואילך עבודתן מחנכתןמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 143
טז ע"ב לכל שבט ושבט מנין וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קנ
טז ע"ב למימרא בדינא דרבים, ורש"ישער יוסף (תקיז) דף כ ע"א
טז ע"ב לשבטיך מלמד שמושיבין דיינים לכל שבט ושבט ובכל עיר ועירשם דרך במדבר עמ' קלה
טז ע"ב מלמד שמושיבין דיינים לכל שבט ושבט ובכל עיר ועירשם דרך במדבר עמ' רנח
טז ע"ב מצוה בשבט לדון את שבטורנת יצחק שופטים עמ' רלא
טז ע"ב מצוה על השבט לדון את שבטו, ורש"ירנת יצחק יהושע עמ' תט
טז ע"ב ר"י אומר א' ממונה על כולן, פירש"י בי"ד הגדול שבירושליםצמח צדקה עה"ת עמ' כז
טז ע"ב רבינו אמר לעולם בשבט שהודחזאת ליעקב דברים עמ' שז
טז ע"ב רש"י ד"ה בניהו, בניהו היה מופלא שבב"ד, ותוס' ד"ה אחדרנת יצחק שמואל עמ' רה
טז ע"ב רש"י ד"ה מיכן ואילך - כלים שעשו אחרי כן עבודתן מחנכתן משעה שמתחנכים בעבודה מתקדשיןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קלו
טז ע"ב שופטים לכל עיר ועיר מניין ת"ל שופטים לשערךמכשירי מצוה עמ' עג
טז ע"ב שופטים לכל שבט ושבט מניין, ת"ל שופטים לשבטיך וכו' רשב"ג אומר לשבטיך ושפטו מצוה בשבט לדון את שבטובאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שט
טז ע"ב שופטים לכל שבט ותוס'רנת יצחק יהושע עמ' תט, דברי הימים עמ' רז
טז ע"ב תוס ד"ה א' מעוניהשער יוסף (תקיז) דף לג ע"א
טז ע"ב תוס' ד"ה אחד, מופלא אינו ממנין הסנהדריןרנת יצחק שמואל עמ' רה, תלג, תצ
טז ע"ב תוס' ד"ה והא, בני נח אינם מוזהרים בהשחתת ז"ל כיון שאינם מצווים על פריה ורביהבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות כו
טז. אין דנין את הכהן גדול אלא על פי בית דיןשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' נו
טז. אין דנין לא את הנשיא ולא את כהן גדול אלא עפ"י בי"ד של ע"א מנה"מ ראמר קרא כל הדבר הגדול יביאו אליך וכו'דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף שסט ע"א
טז. אין המופלא במנין של בי"דמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קז
טז. אין עושין שלש עיירות מנודחות בארץ ישראל וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 171
טז. אל תקרי בגדיו אלא בוגדיופני מלך בראשית עמ' קסח
טז. אמר להם דוד פשטו ידיכם בגדודשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלה
טז. דבר גדול, דבריו של גדולדברי יואל פ' וישב דף רנח ע"א
טז. וכן תעשו לדורותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפז
טז. ומשה היה על גביהןשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שכא
טז. וסמוכה לספר אפילו אחתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רמא
טז. יועצים באחיתופלשירת דוד (תשסז) עמ' סב
טז. יועצין באחיתופל ונמלכין בסנהדרין ושואלין באו"תויואל משה מאמר ב סי' יג עמ' ריא, סי' יז עמ' ריד
טז. מה תחילתה קלפי או"ת ותוס'זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רסו
טז. משה במקום שבעים ואחדפרפרת הפרשה פרשת חקת פרק יט פסוק ב
טז. משה רבינו במקום שבעים ואחזפרפרת אליעזר פרשת חוקת פרק יט פסוק ב
טז. צאו והתפרנסו זה מזהפרפרת אליעזר פרשת תולדות פרק כז פסוק מ-מא
טז. רש"י - בתחלת הלילה רוח מערבית נושבתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רפח
טז. רש"י - דבריו של גדול, דינו של בעל שררה כגון נשיא וכהן גדולדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף שסו ע"א
טז. שהיה מנגן מאליומצת שימורים (תשסא) עמ' רמ
טז. שואלין באורים ותומיםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' נב
טז. תוס' - אין הבור מתמלא מחולייתו, היינו ממקורו דאין מתמלא הבור מים ממקור נביעתו וכו'פאר יעקב ח"א עמ' שכה
טז: אותם במשיחה ולא לדורות במשיחהנטעי אשל בראשית עמ' יא
טז: אחד ממונה על כולן, שנאמר תתן לךדרך חיים (תשע) פ"א הערה 835
טז: אין מוסיפין על העירפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרסו
טז: אין עושים עיר הנדחת בספר וכו'להורות נתן דברים עמ' קכ
טז: אין עושין עיר הנדחת בספרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לב
טז: המופלא הוא דומה למשה רבינודולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' קלו
טז: וכן תעשה לדורותוזרח השמש על התורה עמ' קלב
טז: וכן תעשו לדורותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלד
טז: וכן תעשו לדורות שאם יאבד אחד מן הכלים וכו' כתבנית אלו יעשו אותםדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' מז, ס
טז: ישנם ב' איה'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רפז
טז: כגון אחת ביהודה ואחת בגלילמקראי קדש (תשנג) עמ' רפו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לב
טז: כל הכלים שעשה משה משיחתן מקדשתן וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' רכה, שפו
טז: כל שבט צריך להושיב דייניםשיחות לספר במדבר עמ' רלב
טז: להושיב ב"ד בכל ערי ישראלברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שלב
טז: לשבטיך ושפטו, מצוה בשבט לדון את שבטותורת חיים עה"ת עמ' רמא {נדרש כן מסמיכות "לשבטיך ושפטו"}
טז: מושיבין סנהדרין לכל שבטעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצה
טז: ממנין שופטים בכל שבט ובכל עירעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מד
טז: מנין שמעמידין שופטים לישראלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תפט
טז: מצוה לדק בשבטודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תריג
טז: משה במקום סנהדרין של ע"א קאיפאר יעקב ח"ב עמ' תרעב
טז: משה במקום שבעים וחד קאיבית יצחק (ויינברגר) עמ' שכג
טז: ר"ש היא ואין הלכה כר"שמקראי קדש (תשנג) עמ' רפו
טז: רש"י - כלים שעשו אחרי כןבשבילי התלמוד ח"א יומא יב ע"ב
טז: שופטים ושוטרים הרודים בעםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקלב
טז: שופטים לכל שבט ושבטהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' כ
טז: שופטים לכל שבט ושבטהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' כ
טז: שתשים סנהדרין אצל מזבחעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מח
טז: תוס' - יש לי עוד כנף אחד בארץשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שלד
טז: תוס' ד"ה אחד, לא הוי הוראהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמז
י ומן המקדש לא יצא מקדושתו לא יצאעולה ליפה סי' נו
י מלקות במקום מיתה עומדתולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תריד
י ע"א אדם קרוב אצל עצמופניני יחזקאל עמ' שמה
י ע"א כל ישראל יש להם חלק לעוה"בחכמת התורה קדושים עמ' רכח
י ע"א כל ישראל יש להם חלק לעולם הבאחכמת התורה אמור עמ' רכא
י ע"א מכות במקום מיתה עומדתעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 99
י ע"א מלקות במקום מיתהדברי שאול ויקרא עמ' קטו
י ע"א מלקות במקום מיתה עומדתנשמת כל חי חלק א (סימן ל"א) דף ל"א ע"ג (ד"ה תשובה)
י ע"א מלקות במקום מיתה עומדתתורת אביגדור ח"ד עמ' רנב
י ע"א משום ר' ישמעאל אמרו בעשרים ושלשה וכו' רבא אמר מלקות וכו'הר המוריה עמ' רכד
י ע"א פלוני בא על אשתי הוא ואחר מצטרפין להורגו וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' יא
י ע"א תוס' ד"ה מלקותדברי שאול ויקרא עמ' קטו
י ע"ב אין מעברין את השנה אלא במזומנין להאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רפו
י ע"ב דתניא ר"א בר צדוק אומר כו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רמה, רסז, רעו, רעז
י ע"ב זמן נשיא צריך גדי סימן, ת"ר אין מעברין את השנה וכךמגילת סמנים עמ' צד
י ע"ב חישב לא קתניבית אהרן (קריספין) דף כב ע"ד
י ע"ב יעקב פדה את אברהםפרי חיים (קנולר) פרשת תזריע
י ע"ב לא ליקדשא וממילא ליעבראסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רטו, רמד
י ע"ב משה אמר יקוב הדין את ההר, אהרן אוהב שלוםציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' צג
י ע"ב עיבור השנה בשלשה וכו'. הני שלשה וכו' כנגד מי וכו' חד אמר כנגד ברכת כהניםאוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' ריט
י ע"ב ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר אסור לבצועס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קי
י ע"ב רש"י - אם לא נראה החודש בזמנוימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רכח
י ע"ב רש"י ד"ה חישוב דעיבוראסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רסח, רע, רעז
י ע"ב רש"י ד"ה לאאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רעז
י ע"ב רש"י ד"ה שנים אומרים אינה צריכהאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רפה
י ע"ב רש"י ד"ה שנים אומרים לישבאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רפה
י ע"ב תוס' ד"ה ואיידיאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רעא
י ע"ב תוס' ד"ה שכברימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רכו
י ע"ב תוס' ד"ה שכנר - בירושלמי רבא בר זבדא בשם רב טעמא דר' אלעזר בר' צדוק כיון שב"ד שלמעלה רואין שאין מקדשין אותה מקדשין הןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קצז
י ע"ב תניא כיצד אמר רשב"ג וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רפה
י. אם מלקות במקום מיתה עומדתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קפו-קפז
י. אמר פלוני בא על אשתו הוא ואחר מצטרפין להורגומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שסג
י. אמר רבא פלוני בא על נערה המארוסה והוזמו, נהרגין ואין משלמין ממון, בתו של פלוני והוזמו, נהרגין ומשלמין ממון, ממון לזה ונפשות לזהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' צו
י. אפילו הוא רעהוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמג
י. בעי רבא פלוני רבע את שורי מהועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קט
י. הא תו למ"ל היינו הךתפארת ראובן עמ' רסא
י. הני שלשה תמשה ושבעה כנגד מיחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' צב
י. למה לי אומדנא למלקות למחייה ואי מאית לימותלהורות נתן ויקרא עמ' רפה
י. למחי' ואי מאית לימותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קנו
י. מאי קמ"ל רבא פלגינן דיבורא היינו הךפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קז
י. מחלוקת אם מלקות בעי ב"ד של כ"גתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שיד(לה) {תלוי אם מלקות לכפרה, או לתוכחה על העתיד}
י. מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה שערי ירושלים שעוסקים בתורהיגל יעקב (תשנג) וזאת הברכה אות קנט
י. מיתה לזה ממון לזה והוזמו נהרגין לזה ומשלמין לזהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קב
י. מכות בשלשה דייגיםפנים מסבירות עמ' תד
י. מכות בשלשה דכתיב ושפטום שנים ואין בי"ד שקול הרי שלשהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעז
י. מכות בשלשה מנהני מילי וכו'תפארת ראובן עמ' רמח
י. פלוני בא על בתו של פלוני והוזמו נהרגיןפנים מסבירות עמ' קלז
י. פלוני רבע שורוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' סב
י. רב אשי אמר לעולם חישוב קתניתפארת ראובן עמ' קפו-קפח
י. רש"י ד"ה הדר פשטהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קד, קטו
י. רש"י ד"ה משום וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שפז
י. תוס' ד"ה בפלוגתאמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רנה
י: אחר שלקה אחיך בעינאלהורות נתן במדבר עמ' מא
י: איזהו משפט שיש בו צדקהאהבת חיים (דייטש) עמ' שכב
י: מלקות במקום מיתה עומדתפנים מסבירות עמ' פח
י: שלשה חמשה ושבעה כנגד ברכת כהנים וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שיז
יא משמתו נביאים אחרונים נסתלקה רוחה"קשומע תפלה ח"ב עמ' קכז
יא ע"א אחד שראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבינו (וגליון הש"ס)לקוטי שיחות חל"ח עמ' 41
יא ע"א אין מעברים את השנה אלא במזומניםשעורי דעת ספר ב עמ' רלח
יא ע"א אין מעברין את השנה אא"ב ירצה נשיאאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רנז
יא ע"א אין מעברין את השנה אלא וכו'מאכסניא של התורה סי' טו, לה
יא ע"א אין מעברין את השנה לא מפני הגדיים וכו' אבל עושין אותן סעד לשנהמגילת סמנים עמ' צד
יא ע"א אין מעברין את השנה לא מפני הגדיים וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' שא
יא ע"א אין מעברין את השנה מפני הגדיים והטלאים וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 270
יא ע"א אלא אם כן היתה צריכה ורש"י ותוס'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רצט, שז
יא ע"א אלא ללמוד הלכה למעשה הוצרכתיתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שח
יא ע"א בהלל הזקן... הי חסיד הי עניו כו' שמואל הקטן... הי חסיד הי עניולקוטי שיחות חל"ח עמ' 41
יא ע"א דגוזליא רכיכין כו' וזימנא דאביבא לא מטאאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' שב
יא ע"א הלכה למעשהעשרה מאמרות (תשס) עמ' קלב
יא ע"א ואופיפית על שתא דא תלתין יומיןאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רנא
יא ע"א ומחמת כיסופא הוא דעבדתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קמו, קמז, קעה, שיא {מכאן דמותר לשנות כדי שלא יתבייש אחר}
יא ע"א ומפני גליות ישראל שנעקרו ממקומן ועדיין לא הגיעודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שמה ד"ה ובזה
יא ע"א ונתנה עליהם בת קול מן השמיםדרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' מה
יא ע"א ועקן סגיאן עתירן למיתי על עלמא וכו'מגילת סמנים עמ' נה
יא ע"א ור"ח מהיכא גמיר לה מר"מ ור"מ מהיכא גמיר להאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תכח
יא ע"א ור"ח מהיכא גמר לה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' נט
יא ע"א ורש"י מעברין את השנה מפני גליות שנעקרו ממקומןדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שכא
יא ע"א כבשי פניהםפרי חיים (קנולר) פרשת שופטים
יא ע"א כמה עיבור השנה וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רנ
יא ע"א מהרש"א (לדעת ריב"ל דענוה גדולה מכולן) - ענוה מביאה לידי רוה"קלקוטי שיחות חל"ח עמ' 40
יא ע"א מי שאכל שום יחזור ויאכל שוםאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רלח
יא ע"א מעשה באשה א' שבאה לבית מדרשו של ר"מ אמרה א' מכם קדשני בביאה, עמד ר"מ וכתב לה גט עמדו כתבו כולם ונתנו להס' חסידים סי' כב
יא ע"א מעשה בר"ג וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' רצח
יא ע"א מעשה בר"ג שאמר וכו' אמר מי הוא שעלה שלא ברשות ירד וכו'מגילת סמנים עמ' צד
יא ע"א מעשה ברבן גמליאל וכו' עמד שמואל הקטן ואמר אני שעליתי שלא ברשותס' חסידים סי' תרכט, תרמב
יא ע"א מעשה דר"מס' חסידים סי' כב
יא ע"א מעשה דרבן גמליאל ושמואל הקטןס' חסידים סי' תרכט
יא ע"א מפני גליות שנעקרופרי חיים (קנולר) פרשת אמור
יא ע"א משמתו נביאים האוזרונים וכו' נסתלקה רוה"ק וכו' היו משתמשין בב"קתהלה לדוד (והרמן) פרק קלה פסוק טו הערה ו
יא ע"א פ"א היו מסובין בעליית בית גוריאניבי זהב עמ' תכג
יא ע"א קם שמואל הקטן לצאתס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קעב
יא ע"א ראוי שתשרה עליו השכינה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקכג
יא ע"א ראוי שתשרה עליו שכינהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קח
יא ע"א ראוי שתשרה עליו שכינהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' קיא
יא ע"א רש"ימנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
יא ע"א רש"י ד"ה וזימנאאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' שב
יא ע"א רש"י ד"ה מיהושע, שלא רצה הקב"ה לגלות וכו'רנת יצחק יהושע עמ' עא, משלי עמ' שכ
יא ע"א שמואל הקטן עלה למנין עיבור השנה עם ר"ג וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' ק
יא ע"א שמואל הקטן, הכריזו עליו שראוי שתשרה עליו שכינה, אלא שאין דורו ראוי לכךדרשות באר יצחק עמ' רנח
יא ע"א שמואל הקטן... אף הוא אמר כו' מרש"י - שרתה עליו שכינה שנתנבא וכו')לקוטי שיחות חל"ח עמ' 44
יא ע"א תוס' - "מכה בכח" - טה"ד וצ"ל "מדבר בכח"תורת מנחם חל"ז עמ' 37
יא ע"ב אין מעברים שנים בחו"לגנא דפלפלי עמ' שפח
יא ע"ב אין מעברין את השנה אלא ביוםאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רצ
יא ע"ב אין מעברין את השנה בשני רעבון וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 282
יא ע"ב אין מעברין את השנה בשני רעבון כו' ורש"יאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רצט
יא ע"ב אין מעברין את השנה בשני רעבוןבאר שרים פרשת כי תבא דרוש ד אות ז
יא ע"ב אין מעברין את השנים אלא ביהודא ואם עיברוה בגליל מעוברתתהלה לדוד (והרמן) פרק מח פסוק י הערה ג
יא ע"ב אין מעברין את השנים אלא ביהודהדרשות מהר"ם חביב עמ' רצא
יא ע"ב אין מעברין את השנים אלא ביהודהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קט
יא ע"ב אין מעברין את השנים אלא ביהודהאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רכו
יא ע"ב אין מעברין השנה אלא ביהודהצמח צדקה עה"ת עמ' פג
יא ע"ב בזמן ר"ג עיברו השנה בשביל פסחיםציץ השדה - שדי יער עמ' שכז, שכה
יא ע"ב דזמן ביעורא מטא ורש"י שםדברי טובה יהושע ח"ב עמ' שנג
יא ע"ב הטעם שאין מעברים שנים בחו"ל וכו' ותוס'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קפא
יא ע"ב ואוסיפנא על שתא דא תלתין יומיןערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 294
יא ע"ב מכאן למד ר"ג כתב שפיר מילתא באנפאי ובאנפי חבראיס' חסידים סי' טו
יא ע"ב מעשה בר"ג וכו' מהודעין אנחנא לכון דגוזליא רביכין ואימריא ערקיןמגילת סמנים עמ' צד
יא ע"ב מעשה בר"ג שהיה יושב וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' שג
יא ע"ב על ג' סימנין מעברין את השנה על האביב וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 281, 280
יא ע"ב על ג"ד מעברין את השנה וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' קע
יא ע"ב על שלשה דברים מעברין את השנה וכו' איבעיא להו על התקופה שמחין או על התקופה מעברין תיקוצמח צדקה עה"ת עמ' פג
יא ע"ב על שלשה דברים מעברין את השנה על האביבשם דרך דברים עמ' עא
יא ע"ב ר"ג כתב שפרא מילתא באנפאי ובאנפי חביריס' חסידים סי' טו
יא ע"ב ראוי שתשרה עליו שכינה כמשה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רלג, רנו
יא ע"ב רש"י - שמביאין העומר מעבה"יציץ השדה - שדי יער עמ' קפא
יא ע"ב רש"י ד"ה חמןאחרית השנים עמ' יג, לט
יא ע"ב רש"י ד"ה על שתיים, בגדר חשבון השניםברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' א
יא ע"ב רש"י ד"ה שכנו של מקוםרנת יצחק ישעיה עמ' תסט
יא ע"ב רש"י ד"ה שכנו של מקוםאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רכז, רצ
יא ע"ב שאין מעברין חדשים בחוץ לארץדברי שאול בראשית עמ' תקכח
יא ע"ב ת"ר אין מעברין את השנהזאת ליעקב דברים עמ' רמח
יא ע"ב ת"ר על שלשה דברים מעברין כו' ורש"י ותוס'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' שא, שב, שה
יא ע"ב תוד"ה אין מעברין, מותר לחשב חודשים בחו"לגבורת יצחק שבועות עמ' תב
יא ע"ב תוס' ד"ה אין מעבריןאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רכז, רלב, ש
יא ע"ב תוס' ד"ה דלמאמגילת סמנים עמ' צד
יא ע"ב תקיפי קמאי וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' קח
יא ע"בישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 97, 66
יא ת"ר פעם אחת היו עסוקין בעליה ביבנה ויצאה ב"ק מה"ש יש כאן א' שראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו זכאי לכך נתנו חכמים עיניהם בשמואל הקטן וכו'כבוד לאיש דף סח ע"ב
יא. אין מעברין אלא ברשות נשיאיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רט
יא. אין מעברין את השנהזבחי צדק (דיסקין) עמ' קמג
יא. אין מעברין את השנה אא"כזבחי צדק (דיסקין) עמ' רלב
יא. אין מעברין את השנה אלא במזומניםלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף נח ע"א
יא. אין מעברין את השנה אלא במזומניםפרפרת אליעזר פרשת בשלח פרק פסוק טז פסוק כח
יא. אין מעברין את השנה אלא במזומנים להפרפרת משה ח"ב עמ' רצא
יא. אין מעברין את השנה אלא במזומנים לה וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ו/ז סימן כג דף נח ע"א; בית יהודה (מודינא, שצה) פרק א דף כו/ז ע"ב
יא. אין מעברין את השנים אלא ביהודהפנים מסבירות עמ' רנה
יא. ברש"י ד"ה ומפני, שנעקר ולעלות לרגלרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' עב
יא. גוזליא רכיכין ואמריא דעדקיןהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' נ
יא. הי חסיד הי עניו תלמידו של עזראתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רסט - ר"י דרעי
יא. הלך ר"ג לבית ההגמון ועברוהמקראי קדש (תשנג) עמ' ר
יא. השכימו לי שבעה לעלייהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקפ
יא. וכי דלטור אני לךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרל
יא. ור' חייא מהיכי גמר לה מר"מ ור"מ מהיכי גמיר לה משמואל הקטן ושמואל הקטן מהיכי גמיר לה ורש"י ומהרש"אמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשעז
יא. ורבי חייא מהיכא גמיר לה, מרבי מאיר וכו'חיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' רעט
יא. חס ושלום לא תהא כזאת בישראלדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 577
יא. יש ביניכם אחר שראוי שתשרה עליו שכינהכנסת מרדכי - מועדים ח"א עמ' קעז
יא. יש כאן א' שראוי שתשרה עליו השכינה וכו' נתנו חכמים עיניהם בשמואל הקטןשל"ה (תט) ש' האותיות דף עב ע"א, ותענית דף רט ע"ב
יא. יש כאן א' שראוי שתשרה עליו כו'המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שלב, דברים עמ' ס
יא. יש כאן א' שראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו זכאי לכךדברי יואל פ' שמות דף מז ע"א
יא. יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קל
יא. יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' ריג
יא. יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שמג
יא. יתיב רבי וקא דריש והריח ריח שום, אמר מי שאכל שום יצא, עמד רבי חייא ויצא עמדו כולן ויצאו וכו'בית יצחק (ויינברגר) עמ' קפב
יא. כל זמן שהרשעים בעולם חרון אף בעולםמקראי קדש (תשנג) עמ' י
יא. כמה סיבות שבגללם הוזקקו הבי"ד לעבר חדשים ושניםדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שד
יא. מי שאכל שום יצאשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רו
יא. מלך לא דן ולא דנין אותומטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - דרשה נגד הבחירות עמ' שכו
יא. מעברין את השנים מפני התקופה ומפני האביבמקראי קדש (תשנג) עמ' עא
יא. מעברין השנה מפני גליות ישראלשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קיב
יא. מעברין לעולי רגליםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רא
יא. מעברין שנים וכו' ותנורי פסחים נעקריםמקראי קדש (תשנג) עמ' קט
יא. מעשה בר"ג שאמר השכימו לי שבעה לעליה וכו'מצור דבש עמ' עג
יא. מעשה בר"ג שאמר השכימו עלי שבעה וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' שעח
יא. מעשה ברבן גמליאל שאמר השכימו לי ז' לעליה וכו'יפה מראה (שנ) סנהדרין פרק א דף רפג ע"ג-ע"ד; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף ד ע"ב
יא. מעשה בשמואל הקטן וברבי חייאדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' עד
יא. משמתו נביאים אחרוניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשטו
יא. משמתו נביאים אחרונים וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שפה - ר"י עטייה
יא. משמתו נביאים אחרונים נסתלקה רוה"קודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קנב
יא. משמתו נביאים דאחרונים נסתלקה נבואה מישראל וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תרומה דף קלו/ז ע"ג
יא. משמתו נביאים וכו' בטלה רוה"ק מישראלתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שלז - רב"צ מוצפי
יא. נסתלקה רוח הקודש מישראלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקיט
יא. נתנה בת קול יש אחד ראוי שתשרה עלינו שכינה כמשהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' דש
יא. נתנו עיניהן בשמואל הקטןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תמב
יא. נתעברה שנה נתעברה לויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קטו
יא. עיקר הקביעות תלוי במלך ונשיא שסוד העיבור תלוי בהםשבט מישראל (קרמניץ) פרק עה פסוק ג
יא. ראוי הוא פלוני שתשרה עליו שכינה אלא שדורו גרם לועץ הדעת טוב (תשסח) סי' תמא
יא. ראוי שתשרה עליו שכינהשמן ראש סוכות ח"א עמ' קפו
יא. ראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו זכאי לכךברית אברם עמ' תקפח
יא. ראוי שתשרה שכינה עליו אלא שאין דורו ראויגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שא
יא. רש"י - עזרא התודה משום ערבותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' נד
יא. שמואל הקטןנטע שעשועים (תשסה) עמ' ו
יא. שמואל הקטןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' כג(עז)
יא. שמואל הקטן היה מתלמידי רבן גמליאלדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1702-1703
יא. תוס' - ביאור ענין 'בת קול'פאר יעקב ח"ד עמ' סז
יא. תוס' ד"ה בת קול, יש אומרים שלא היו שומעין קול היוצא מן השמים אלא מתוך אותו קול יוצא קול אחר וכו'דברי יואל מועדים ח"ד דף שלז ע"א
יא. תקופה חג הסוכותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ער
יא: אין מעברין אלא ביהודה ואם עברוה בגליל מעוברתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' עז
יא: אין מעברין את השנה אלא ביהודהדברי אש (כץ) עמ' רנב
יא: אין מעברין את השנה אלא ביהודהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רחצ, שסד-שסה {שניהם בחינת מלכות}
יא: אין מעברין חדשים אלא ביהודהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רכז
יא: אף קדוש החודש ביוםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' עה
יא: לאחר החורבן הקריבו קרבן פסחאור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרכו
יא: לאחר החורבן הקריבו קרבן פסחאור אברהם על ספר המצוות עמ' קטו, קכ, תמז
יא: מביאין עומר מעבר הירדןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שיד
יא: מי שנה במדבר היו עצמות יהודה מגולגלין בארוןשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שעז
יא: מעברין את השנה מפני חדש האביבפאר יעקב ח"ב עמ' תתלב
יא: על ג' דברים מעברין את השנהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מא
יא: על שלשה דברים מעברין את השנהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רז, שי
יא: רש"י - על שתים מהן אפילו על עברשערי שיש יהושע ח"א עמ' צה, צז
יא: רש"י ד"ה על שתיםוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' קב
יא: רש"י ד"ה על שתיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תעב
יא: תוס' - אין מעברין, לחשוב החדשים מותר בחו"לפאר יעקב ח"ב עמ' תקעד
יב אין לך מקום בא"י ?לה לבשל פירותיה כבעל שלישהדברי איש דף יג ע"ב
יב אין לך קלה בא"י בבעל שלישהמשכנות יעקב (נעים) דף קלו/קלז ע"ב
יב ע"א אין מביאין ירק מחוצה לארץ ורבותינו התירו מאי בינייהו וכו'זכור לדוד עמ' עה
יב ע"א אין מעברין אלא אדרהר המוריה עמ' צט
יב ע"א אין מעברין אלא אדראסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' ריט, רכב
יב ע"א אין מעברין את השנה לא בשביעית כו' ורש"יאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רצט
יב ע"א אין מעברין את השנה לא משנה לחבירתה וכו' מעשה בר"ע וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' פד
יב ע"א אין מעברין כו' לפני ר"ה ורש"יאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רכז, רמב, רסב, רסט
יב ע"א ויאכלו אחר העומררנת יצחק מלכים עמ' רסד
יב ע"א ולא כמוצאי שביעית וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' שג
יב ע"א זוג אתא מרקת וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קעה
יב ע"א עמוסי יריבי נחשון וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 205
יב ע"א קשט עצמך ואח"כ קשט אחריםתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קנח הערה רלד
יב ע"א רב יהודה ורב נחמן ח"א אחד ממונה על כולם וח"א כנגד חדש העיבורמגילת סמנים עמ' קח
יב ע"א רש"י ד"ה אין מעבריןימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רכט
יב ע"א שלחו לי' לרבא זוג בא מרקת ותפסו נשר ובידם דברים הנעשים בלוז ומאי ניהו תכלתהדרש והעיון בראשית מאמר קנט
יב ע"א שעיבר ורש"י ותוס' ובר"ןרנת יצחק דברי הימים עמ' רנב
יב ע"א ת"ר אין מעברין כו' ולא שלש שנים זו אחר זו וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' שב
יב ע"א תוס' ד"ה אין מעבריןבי חייא ח"ב עמ' רצה
יב ע"א תוס' ד"ה אין מעבריןאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רכב
יב ע"א תניא רבי אומר ואיש בא מבעל שלישה כו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' שא
יב ע"ב אין מעברין את השנה כיום ל' של אדראסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רסד
יב ע"ב אין מעברין ניסן בניסןברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קנא
יב ע"ב אלמא אית ליה טומאה דחויה היא בצבור וכו'+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קמט
יב ע"ב בזמן ר"ג תלו עיבור השנה בשביל פסחים (והיה אחר החורבן)ציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' פ
יב ע"ב השיאם לעשות פסח שנירנת יצחק דברי הימים עמ' רנו
יב ע"ב והוא עיבר ניסן בניסן וכו' שהשיא את ישראל לעשות פסח שנידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שעב ד"ה והבא
יב ע"ב והוא עיבר ניסן בניסןאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רצד
יב ע"ב ולית ליה לחזקיה החודש הזה לכם כו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רכד, רסד
יב ע"ב זה ניסן ואין אחר ניסןימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רכב
יב ע"ב חזקיהו עיבר ניסן בניסןציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' פ
יב ע"ב טעה כדשמואל כו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רמא
יב ע"ב כי אכלו את הפסח כלא ככתובאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רסד
יב ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה וכו' כאלו ילדותהלה לדוד (והרמן) פרק א פסוק ג הערה טז, פרק קיט פסוק עז הערה עט, פרק קיט פסוק קנח הערה רלז
יב ע"ב כל עיר שאין בה עשרה וכו' ורש"יאור שרגא עמ' רפח
יב ע"ב עיכרוה מאיאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רסו
יב ע"ב צריך שיעבור ויעשה תכף להתראהמאכסניא של התורה סי' נב
יב ע"ב קידשו מאיאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רסח
יב ע"ב רבי יהודה אומר אינה מעוברתאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רמז
יב ע"ב רש"י ד"ה אין מקדשיןאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רסו
יב ע"ב רש"י ד"ה ואין אחר ניסןאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רכד
יב ע"ב רש"י ד"ה ניסן בניסןאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רצד
יב שנת בצורת היתהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תכח
יב. אין מעברין את השנה בשני רעבוןשבות יעקב (אבולפיה) עמ' כז
יב. אין מעברין את השנה מפני הטומאהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רט
יב. אין מעברין את השנה מפני הטומאהפנים מסבירות עמ' רד
יב. בי"ד ישבו וקבעו וכו'פני מלך מועדים עמ' רלב
יב. בקשו לקבוע נציב אחדתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רטו
יב. השבטים מבזים אותו ראיתם בן פוטי וכו' והרג נשיא מישראליוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קפה
יב: אין מעברין ניסן בניסןברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רסא
יב: מכדי מפוריא דרשינן להו בהלכות פסחיםמקראי קדש (תשנג) עמ' שע
יב: מפוריא לפסחאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שלח
יב: שואלין ודורשין קודם הפסח ל' יוםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קצג
יב: תוס' ד"ה שטומאה הותרה בציבור, אין הדבר תלוי בציבורתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ק
יג ע"א אין מעברין אלא אדרבי חייא ח"ב עמ' רצה
יג ע"א באלול היו ב"ד מעיינין בעיבור השנה אלא שאין מגלין תיכףתשואות חן (תשסח) עמ' קלח
יג ע"א המתמנה פרנס על הציבור, מהרש"אדברי שאול במדבר עמ' קכד
יג ע"א ושניהם מקרא אחד דרשו דכת' חג האסיף וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 280, 279
יג ע"א מקצת חג בעינן, ותוס'ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' א
יג ע"ב ברם זכור אותו האיש לטוב ור"י בן בבא שמו שאילמלא הוא נשתכחו דיני קנסות מישראלס' חסידים סי' תתקנה
יג ע"ב ויסמוך את ידיו עליואסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רלח
יג ע"ב וכ"ת משה במקום שבעים וא' קאיצמח צדקה עה"ת עמ' כח
יג ע"ב משה במקום שבעים וחד קאידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רסט ד"ה אל
יג ע"ב משה במקום שבעים וחד קאיימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רסט, רעא
יג ע"ב משה במקום שבעים וחד קאי וק' מסוגית ר"ה דף כ"הברית אברהם (בושערה) דף עא ע"ב
יג ע"ב משה רבעו במקום שבעים ואחד קאימוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קכב
יג ע"ב רש"י - וליעברה לאדרימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רלג
יג. אין מעברין משנה לחבירתהדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שכא
יג. אלא בטלו דיני קנסותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קיח
יג. מחלוקת אי כוליה חג בתקופת אביב בעינןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מא
יג. מלמד שעלו שמש וירח לזבול אמרו לפניו רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא ואם לאו לא נצאדברי יואל פ' קרח דף מט ע"א
יג. מעשה בחזקיה מלך יהודה שעיבר את השנה וכו' ובקש רחמים על עצמו וכו' מפני מה ביקש רחמים על עצמו שאין מעברין אלא אדר והוא עיבר ניסן בניסןדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רלה
יג: אסור לומר המתן לי בצד ע"זפרפרת הפרשה פרשת ראה פרק יב פסוק ג
יג: בידא ממש סמכינן ליהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלב
יג: וכ"ת משה במקום שבעים ואחד וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) - מגילת ספר עמ' צה
יג: מסמך סבי בשלשה מנלןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רה, רח, רט, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קכב, ריב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיד
יג: מעשה בחזקיה מלך יהודה שעיבר את השנה מפני הטומאה וביקש רחמים על עצמודברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שיח
יג: משה במקום ע"א קאייוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלב
יג: סמיכה בידיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רה
יג: סמיכת זקנים בכ"גשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלה, רעז
יג: שמור אביב של תקופהחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' צד
יג: תסגי בחד או לבעי ע"אעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפז
יד הוי קבל וקייםאם הבנים ח"א דף ח ע"ד
יד זקניך וכו' עד איבעיא להו ראב"י בחדא פליג ותוס' ד"ה יכול זקני וכו'לשון ערומים לשונות הרא"ם דף כז ע"ב
יד ע"א א"ר יהושע בן לוי אין סמיכה בחוצה לארץ וכו'הר המוריה עמ' צ
יד ע"א אין אדם עולה לגדולה אא"כ מוחלין לו כל עונותיואוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 199, 205
יד ע"א אין אדם עולה לגדולה אא"כ מוחלין לו כל עונותיולחם רב על סדור התפילה אות תקיד
יד ע"א אין אדם עולה לגדולה אא"כ נמחלו לו כל עונותיומנחת ישראל עמ' צז
יד ע"א אין אדם עולה לגדולה אלא אם כן מוחלין לויחל ישראל אבות ח"ד עמ' קלג
יד ע"א אין אדם עולה לגדולה אלא אם כן מוחלין לו על כל עונותיוהר המוריה עמ' קנב
יד ע"א אין נסטכין לבית עלירנת יצחק שמואל עמ' מט
יד ע"א אין סמיכה בחו"לאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רלה
יד ע"א אין סמיכה בחוצה לארץברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 90
יד ע"א אמר רבי אלעזר, הוי קבל וקייםכתונת פסים (תשעא) עמ' כה
יד ע"א אמרו משה מת יהושע מכניסבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר ריד אות ב
יד ע"א בעובדא דר"מ דסמכי' ר"ע ולא קבל וסמכיה ריב"ב וקבלסוכת דוד (שירירו) דף סב ע"ד
יד ע"א בתורת חיים זקן, זה קנה חכמה, משום שחכמה הוא הקנין היחידיבאר שרים פרשת דברים דרוש ה אות ג
יד ע"א דרבי זירא אטמר מלמסמכיהדברי שאול במדבר עמ' ג
יד ע"א הוי קביל וקייםמנחת ישראל עמ' קכד, קעט
יד ע"א הוי קבל וקייםדברי שאול במדבר עמ' ג
יד ע"א הוי קבל וקיים וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' פב, קה
יד ע"א הוי קבל וקייםברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת כי תשא מאמר א
יד ע"א הוי קבל וקיים, ורש"יהכתוב לחיים דף יד ע"א (מזמור י"א פסוק ב - לירות במו אופל); נפש חיים דף קנז ע"ב (דף ר"מ ע"א, מערכת נ' אות ל"ט ד"ה ואפשר)
יד ע"א הריני מוטל לפניהם כאבן שאין לה הופכיןבי חייא ח"ב עמ' רלג
יד ע"א הריני מוטל לפניהם כאבן שאין לו הופכיםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלה ע"ד
יד ע"א התלמידים שסמך רע"קתורת מנחם חמ"ז עמ' 277
יד ע"א וארגז ששיגרו בו פלשתים דורון לאלהי ישראל מונח וכו' ועליו ס"ת מונחמכשירי מצוה עמ' קצה
יד ע"א זרע עלי נתקללו לא יהיה זקןצמח צדקה עה"ת עמ' פב
יד ע"א חכמים סמכו לתלמידיהםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שכה
יד ע"א כי סמכוה לר' זיראהשיר והשבח ח"א עמ' קט
יד ע"א כי סמכוה לר' זירא וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' ס, ח"א עמ' שיא
יד ע"א כל הסומך יהרג וכל הנסמך יהרגיחל ישראל אבות ח"ג עמ' עד, ח"ד עמ' קיג
יד ע"א כל מן דין סמוכו לנאאגרות הראיה ח"ה עמ' פח
יד ע"א לעולם הוה קבל וקייםצמח צדקה עה"ת עמ' קמה, קמו
יד ע"א לעולם הוי קביל וקייםאמרות ה' השלם ח"א עמ' קצט
יד ע"א מוחלין לו על כל עוונותיואסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' נד
יד ע"א מצאן אבית פגי כו' ורש"י ד"ה מצאןדרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף סב ע"ב, סג ע"ג
יד ע"א פעם אחת גזרה מלכות הרשעה גזירה על ישראל שכל הסומך יהרגשם דרך דברים עמ' שיא
יד ע"א ר' זירא הוה מיטמר מלמיסמכיה, דאר"א לעולם הוי קבל וקיים וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שעא
יד ע"א ר' זירא הוה מיטמר מלמסמכיה משום לעולם הוי קבל וקייםאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 199, 201; טוב ראי עבודה זרה-הוריות עמ' קעד {שירד מהנהגותיו בחסידות, ויהיה נוהג מנהיגותו לנהל את הציבור לפי דרגת הציבור}
יד ע"א ר' זירא הוה מיטמר מלמסמכיה משום לעולם הוי קבל וקייםאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 201; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' קכז-קכח {ביאור מפני מה השתמט מהשררה, כי אז כל פגם שבו יתגדל וישפיע על ציבור מונהגיו, אבל אחרי ששמע דברי ר' אלעזר שמוחלין לו, כלומר שלא יזיק לציבור, קבל עליו}
יד ע"א ר' יהודה בן בבא אמר הריני מוטל לפניהן כאבן שאין לה הופכיןאמרות ה' השלם ח"ב עמ' מט
יד ע"א רבי אבהו כי הוה אתי ממתיבתא לבי קיסר נפקי מטרוניתא דבי קיסר וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קד
יד ע"א רבי יהודה בן בבא אחריני הוו בהדיחיים ביד (סימן ס"א) דף ע"ד ע"ג (ד"ה ויש)
יד ע"א תוס' ד"ה יכולרנת יצחק יהושע עמ' קסז, ה' מגילות עמ' קכא
יד ע"ב אל יחסר המזגפני חיים (פלג'י) דף קלו ע"ב
יד ע"ב אמר רב גידל אמר רב באומר ערך כלי זה עלי דאמר רב גידל וכו'זכור לדוד עמ' עט
יד ע"ב וקמת ועלית אל המקום, מלמד שהמקום גורםפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רמב, תלא
יד ע"ב וקמת ועלית אל המקום, מלמד שהמקום גורם, ותוס'תורת מנחם חמ"ב עמ' 194
יד ע"ב וקמת ועלית, מלמד שהמקום גורםדרשות באר יצחק עמ' קיח
יד ע"ב ושופטיך זה מלךרנת יצחק שמואל עמ' תכא
יד ע"ב ושופטיך זה מלך דכהן גדולס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רו
יד ע"ב מלמד שהמקום גורםניבי זהב עמ' תקג
יד ע"ב מצאן אבית פאגי והמרה עליהם יכול תהא המראתו המראה וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תסה
יד ע"ב מצאן אבית פגי והמרה עליהן וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 225
יד ע"ב תוס' ד"ה מתני', אמאי לא תנן משוח מלחמה ואו"תרנת יצחק שמואל עמ' שעג, דברי הימים עמ' צד
יד ר"ז הוי מיטמר מלסמכיהכלי יקר (תשמח) עמ' שלב
יד ר"ז כי הוי בעו למנותו.כהיום תמצאון עמ' צד
יד. א"ר אלעזר לעולם הוי קבל וקייםהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 76
יד. אין אדם עולה לגדולה אא"כ מוחלין לו על כל עונותיומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רלו
יד. אין אדם עולה לגדולה אאייב מוחלין עונותיושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תג
יד. אין אדם עולה לגדולה אלא א"כ מוחלין לו על כל עונותיוברית אברם עמ' תקמ
יד. אין סומכין חכם מבית עלישיחות לספר במדבר עמ' קסו, שיחות לספר דברים עמ' קסג
יד. אין סמיכה אלא בא"יעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' עו
יד. אין סמיכה בחוץ לארץתשבי (תשסה) עמ' רמט שורש רבץ
יד. אין סמיכה בחוצה לארץתורת חיים עה"ת עמ' קכט {הסומך משפיע קצת מרוח הקודש הבא ונמשך עליו ממנו ית' ואין השכינה שורה על האדם בחו"ל}
יד. אמר רבי אלעזר הוי קביל וקייםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' ריב, רטו, תרה
יד. בקשו לריב"ב להספידו נטרפה השעה שאין מספידין הרוגי מלכותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רב
יד. גזרה מלכות הרשעה שכל הסומך יהרג וכו' מה עשה ר' יהודה בן בבא, סמך ה' זקנים וכו' נעצו בו ג' מאות לונביאותמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קכב {מסי"נ של ר"י בן בבא לסמוך, ורצו לכוף על ישראל חוקי הערכאות, ועשה ר"י ב"ב עצמו "כאבן" שאין לו הופכין, ר"ל יסוד לקיום התורה. הערה שר' מאיר ברח מלהסמך מהענוה }
יד. הוי קבל וקייםלישרים תהלה (תשסד) עמ' נב
יד. הוי קבל וקייםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' יב
יד. הוי קבל וקייםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קו, תכב
יד. הוי קבל וקייםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' ג
יד. הסמוכין והנסמכים צריכים שיהיו מארץ ישראלשבות יעקב (אבולפיה) עמ' לב
יד. העולה לגדולה מוחלין לו כל עונותיופאר יעקב ח"ב עמ' תשצה
יד. כי סמכוה לר' זירא, שרו ליה, לא כחל ולא שרקמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קכג {לא להתקשט בשאר מעלות, כ"א ביגיעת התורה}
יד. כיון שנתמנה פרנס על הציבור מוחלין לו כל עונותיותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתעו, א'נג
יד. לא זזו משם עד שנעצו בו ג' מאות לונביאות של ברזלשל"ה (תט) תורה שבכתב דף רצו/ז ע"ב
יד. לעולם הוי קבל וקייםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' מא
יד. מאי זקן וכו' אלא סמיכהתורת חיים עה"ת עמ' רסט {כדאיתא (קידושין לב:) "זקן - זה קנה חכמה"}
יד. מה עשה יהודה בן בבא הלך וכו' וסמך שם חמשה זקנים וכו'שיחות ר' ראובן עמ' מה
יד. מהרש"א ד"ה כאבןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שעד(לד) {אין ראיה מדבריו שמי שגמר בדעתו למסור נפשו על קידוש השם אינו מרגיש ביסורים}
יד. מיעוט שאינו נוכחמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קז
יד. סמיכה רק בא"ימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קיט
יד. קבל וקייםתורי זהב (תשעג) עמ' יח
יד. ר' אבהו כי אתי לבי קיסר, שרו לו, רבא דעמיה וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קכג {לר' אבהו היו תורה ומלכות, שופריה כיעקב אבינו, בחיר האבות; בחטא מכירת יוסף הפרידו היסוד מהספירות}
יד. ר' זירא הוה מיטמר מלמיסמכיההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רצז
יד. ר' זירא הוה מיטמר מלמיסמכיההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' שג
יד. ר"ז הוה מיטמר למיסמכיההמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' כ, קט
יד. ר"ז הוי מיטמר מלסמכיה וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' רנה
יד. רבי זירא הוה מטמר מלמסמכיהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קכה ע"ד
יד. רבי זירא הוה מיטמר למיסמכיה דאמר רבי אלעזר לעולם הוי קבל וקייס כיון רשמעה להא דאמר רבי אלעזר, אין אדם עולה לגדולה אלא אם פן מוחלין לו על פל עונותיו, אמצי ליה אנפשיהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קנז
יד. רבי זירא הוה מיטמר למיסמכיה דאמר רבי אלעזר לעולם הוי קבל וקיים כיון דשמעה להא דאמר רבי אלעזר אין אדם עולה לגדולה אלא אם כן מוחלין לו על כל עונותיו אמצי ליה אנפשיהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שסז
יד. רבי זירא הוה מיטמר למיסמכיה, דאמר רבי אליעזר לעולם הוי קבל וקיים, וברש"י קבלכרם חמד (תשסו) עמ' קא
יד. רבי זירא הוה מיטמר מלסמכיה וכו'עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שמד דף קו/קז ע"א
יד. רבי זירא הוי מיטמר למסמכיה דאר"א לעולם הוי קבל וקייםדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' רלא
יד. רבי חנינא ורבי הושעיה הוה קא משתקיד רבי יוחנן למיסמכינהו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א ב דף קנד ע"ב; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל א ב דף כג ע"א
יד. ריב"ב אחריני הוו בהדיה ומשום כבודו דריב"ב לא חשבינהויוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' י, יא, קמח, ריב, מקראי קדש (תשנג) עמ' קסח, שמח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מו, קיד, קפב, רכג, ערב, רעג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' טו, קפז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצז, שעז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רב
יד. ריב"ב מסר נפשו על הסמיכהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' נו, ס
יד. רש"י - אמצי ליה אנפשיה, דאי לסמכיה מוחלין לו עונותיודברי יואל מועדים ח"ט עמ' קנז
יד. רש"י - הוי קבל אפלבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרה
יד. רש"י - הוי קבל וקייס, הוי אפל ותחיה, כלומר הרחק מן הרבנות שמקברת את בעליהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קנז
יד. רש"י ד"ה הכתיבפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שסח
יד. רש"י ד"ה הכתיב כל מרבית, בן י"ח מיקרי אישתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' צה
יד. רש"י ד"ה פירכוםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תקג
יד. שגזרה מלכות הרשעה גזרה כל הסומך יהרג וכל הנסמך יהרג מה עשה רבי יהודה בן בבא הלך וישב בין שני הרים וכו' ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' רעז
יד. שרו ליה לא כחל ולא שרקהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רחצ
יד. שרו ליה לא כחל ולא שרקהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' שד
יד. תוס' ד"ה לא שרק ולא פרכוס וכו'חוט של חסד (תרכה) דף קכג ע"ג
יד: גמירי דעבודת זרה דאברהם אבינו ד' מאה פירקי הוייןדגל מחנה יהודה עמ' רס
יד: דין זקן ממרא רק כשסנהדרין בירושליםשיחות לספר דברים עמ' לא
יד: המקום גורםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 678
יד: וקמת ועלית וכו' מלמד שהמקום גורםלהורות נתן דברים עמ' קלט, רא
יד: מלמד שהמקום גורםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קסה
יד: מעשר שני שדמיו ידועים יפדהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לד
יד: מצאן אבית פאגי והמרה עליהןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פו
יד: עשרה בהנים כתובין בפרשהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ריד
יד: תוס' ד"ה אל, מזיגת מים בכמהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ריד
יז אין ממנים דיין עד שיודע לטהר שרץכלי יקר (תשמח) עמ' תקמג
יז בקלפי נשתיירו רש"א במחנה נשתיירוצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף יד
יז ויודעים בענין לשוןכסא רחמים (תקסג) דף נד ע"ג
יז ויודעין בע' לשוןכסא רחמים (תקסג) דף נד ע"ג
יז וישארו שני אנשים וכו' י"א נשתיירו בקלפי ומהרש"א ומהרש"למקור ברוך (פייתוס) דף קצ ע"ב-ע"ג
יז כולם שדנוהו לחובה פטורמנחת אליהו (תשנט) עמ' קכ
יז למ"ד משה מן מינח הוה ניח ליהחומת אנך (תקסא) ח"א דף קנא ע"ב
יז למ"ד משה מת מונח וכו'חומת אנך בהעלותך אות ח
יז למ"ד משה מת מינח הוא ניחא ליהחומת אנך (תקסא) ח"א דף קנא ע"ב
יז מי שיודע לטהר את השרץמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ל ע"א
יז מלמד שהמקום גורםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ז
יז סוגיית אלדד ומידדתועפת ראם (גטיניו) דף צד ע"א
יז סנהדרין היו לומדים בעניני כישוף כדי שיוכלו לדוןמנחת אליהו (תשנט) עמ' קנא
יז ע"א אדוני משה כלאם וכו' מאי כלאם אמר ליה הטל עליהן צרכי ציבור והן כלין מאיליהןדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' ח
יז ע"א אדוני משה כלאם, הטל עליהם צרכי צבור והם כלים מאליהןכתונת פסים (תשעא) עמ' קנב, עדר
יז ע"א אין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי כשפיםעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 46
יז ע"א אין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי קומהשעורי דעת ספר ב עמ' קנד
יז ע"א אין מושיבין בסנהדרין אלא וכו' ובעלי כשפיםס' חסידים סי' תתקלז
יז ע"א אין מושיבין בסנהדרין אלא וכו' ובעלי כשפיםרנת יצחק משלי עמ' עא
יז ע"א אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 224
יז ע"א אין מושיכין כסנהדרין אלא בעלי חכמה וכעלי כשפיםמנחת קנאות עמ' כא
יז ע"א אלא למ"ד משה מת יהושע מכניס וכו' לא סיימוה קמיהדרשות שמואל עמ' קלו
יז ע"א אלא מעתה קול גדול ולא יסף ה"נ דלא אוסיף הוא, אלא דלא פסקבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רא
יז ע"א אלדד ומירר מתנבאים וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קצה
יז ע"א אמר יהושע כלאם דה"ל כתלמיד המורה הלכה בפני רבוצמח צדקה עה"ת עמ' נ
יז ע"א אמר משה כיצד אעשה וכו' בירר ששח ששה והביא ע"ב פיתקין וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קא
יז ע"א אמר רבי יוחנן אין מושיבין בסנהדרי אלא וכו' ויודעים בשבעים לשון וכו' אמר רב יהודה אמר רב אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ מן התורה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שעב, שעג, שעו
יז ע"א אספה לי שבעים איש וכו' הביא ע"ב פתקין וישארו שתי אנשים וכו' בקלפי נשתיירוזרע שמשון בהעלותך אות י
יז ע"א ב"ד שכולם מחייבים יוצא זכאיפניני יחזקאל עמ' רכד, תקנז, תקסג
יז ע"א בעלי קומהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רצה
יז ע"א בשלמא למ"ד שהי' מתנבאין וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) בהעלתך לג ע"א
יז ע"א גמירי הלנת דין למעבד ליה זנותארנת יצחק שמואל עמ' רכט
יז ע"א דברי הנביאות של אלדד ומידדאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קב-קז
יז ע"א הטל עליהם צרכי צבור והם כלים מאליהםעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שסא
יז ע"א הטל עליהם צרכי ציבור והם כליןדברי שאול במדבר עמ' סח, עא
יז ע"א הטל עליהן צרכי ציבוררנת יצחק ישעיה עמ' תל
יז ע"א הטל עליהן צרכי ציבור והן כלין מאיליהןתורת מהרי"ם במדבר עמ' ס
יז ע"א הטל עליכם צרכי ציבור והן כלין מאליהן ובמהרש"אשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קכט
יז ע"א המורה הלכה בפני רבו שחייב מיתהתפלה למשה (בנימין) עמ' תכא
יז ע"א הסנהדרין היו צריכין לדעת ק"ן טעמים לטהרדברי שאול בראשית עמ' תקלח
יז ע"א ויודעים בע' לשוןרנת יצחק ה' מגילות עמ' שלז
יז ע"א וישארו שני אנשים במחנה - יש אומרים בקלפי נשתיירו וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' שט, שי
יז ע"א ויתנבאו במחנה מאי נתנבאו, אמרו משה מת ויהושע מכניסהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קא
יז ע"א ולקחת חמשת חמשת שקלים לגלגולת אמר משה וכו'דבר טוב עמ' קנו
יז ע"א ומה נבואה נתנבאו [אלדד ומידד] משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץ וכו' למ"ד משה מת מינח הוה ניחא ליה [בתמיה], לא סיימוה קמיהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קח
יז ע"א ומה נבואה נתנבאו אמרו משה מת ויאושע מכניס את ישראל לארץסוכת דוד (שירירו) דף עט ע"א-ע"ב
יז ע"א ומה נבואה נתנבאו אמרו משה מת יהושע מכניס את ישראל לארץ אבא חנין משום ר"א על עסקי שליו הן מתנבאים כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שז
יז ע"א יש אומרים נשתיירו בקלפיובחרת בחיים דף כא ע"ב (סדר בהעלותך, ד"ה תוס' ד"ה ויאמר אדוני משה כלאם)
יז ע"א כולו חייב הוא זכאיבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות לה
יז ע"א כולם מחייבים פטוראלשיך על חמש מגילות עמ' עה
יז ע"א כיון דגמירי הלנת דין למעבד זכותא והני תו לא חזי ליהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רה
יז ע"א כתלמיד המורה הלכה לפני רכומנחת מרדכי עמ' רעו
יז ע"א לא סיימוהו קמיהדברי שאול במדבר עמ' ע
יז ע"א למ"ד משה מת כו' אטו מינח ניחא כו' לא סיימוה קמי' כו'המדרש והמעשה בראשית פ' תולדות
יז ע"א מאי "כלאם" הטיל עליהם צרכי ציבור והן כלין מאליהןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שח
יז ע"א מה נבואה נתנבאורנת יצחק יחזקאל עמ' קמג, קמה
יז ע"א משה מת ויהושע מכניסשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' פה
יז ע"א משה מת ויהושע מכניסשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שעב
יז ע"א משה מת יהושע מכניס את ישראל לארץתהלה לדוד (והרמן) פרק מא פסוק ה הערה כג
יז ע"א משה מת, יהושע מכניסתורת אליהו עמ' רלו
יז ע"א סנהדרי שראו כולן לחובה פוטרין אותוצלח רכב עמ' ריט
יז ע"א סנהדרי שראו כולן לחובה פוטרין אותו, דברי האוה"חתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תלד
יז ע"א סנהדרין צריכים לדעת שבעים לשוןתורת מנחם חנ"ה עמ' 312
יז ע"א סנהדרין שראו בולם לחובה יוצא זכאימנחת ישראל עמ' קיט
יז ע"א סנהדרין שראו כולן לחובה פוטרין אותו - דתו לא חזי ליה זכות - ובחי' האחרונים דד"ז גם בחייבי גלותבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קעה
יז ע"א סנהדרין שראו כולן לחובה פוטרין אותושארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קנ
יז ע"א קול גדול ולא יסף, דהכוונה היא דלא פסקקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רי, רנב, דברים עמ' קס, רמג
יז ע"א רש"י ד"ה בעלי קומה - שתהא אימתן מוטלת על הבריותימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שעה
יז ע"א רש"י ד"ה מפי המתורגמן - כשבאין עדים לועזים להעיד בפניהם לא יצטרכו להעמיד מליצים ביניהם דהוה ליה עד מפי עדימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שעב, שעו
יז ע"א תוס' ד"ה והם כלים והם כלים מאליהן, כלה נבואתן וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קנג, עדר
יז ע"א תוס' ד"ה והם כלים מאליהם, פירוש נבואתם כלה, דאין השכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קצד
יז ע"א תוס' ד"ה והם כלים מאליהם. פירוש נבואתם כלה דאין שכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שח
יז ע"ב אמר רב יהודה אמר רב כל עיר שאין בה שנים לדבר ואחד לשמוע אין מושיבין בה סנהדרי וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שעב-שעה, שעז
יז ע"ב אמרי בי רב רב הונא והאמר רב הונא אמרי בי רב אלא רב המנונאמגילת סמנים עמ' סה
יז ע"ב אסור לדור במקום שאין בו רופאתשובת השנה עמ' פז
יז ע"ב ביבנה היו ארבעהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ב
יז ע"ב דייני גולה קרנא דייני דא"י ר' אמי ור' אסיתורת לוי יצחק עמ' קה
יז ע"ב וביבנה ארבעהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שעג
יז ע"ב ולמדין לפני חכמים זה לוי מרביתולדות הגר"א (תשס) עמ' רפה
יז ע"ב חריפי דפומבדיתא עיפה ואבימי בני רחבהתורת לוי יצחק עמ' רלב
יז ע"ב כל עיר שאין בה עשרה דברים הללו אין ת"ח רשאי לדור בתוכה כו' משום ר"ע אמרו אף מיני פירא מפני שמיני פירא מאירין את העינייםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תלח
יז ע"ב כל עיר שאין בה רופאברכת אבות עמ' נה
יז ע"ב כל עיר שאין בה שנים לדבר ואחד לשמוע אין מושיבין בה סנהדריןשם דרך דברים עמ' פד
יז ע"ב מיתיבי שלישית חכמה רביעית אין למעלה הימנה הוא דאמר כי האי תנא דתניא שניה חכמה שלישית אין למעלה הימנהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שעב
יז ע"ב סבי דפומבדיתא הם רב יהודה ורב עינאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קצו
יז ע"ב רש"י ד"ה שלישית חכמה - סנהדרין שיש בה שלשה מדברים בשבעים לשון חכמה היא וכשירה אלמא שלשה בעינן לדברימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שעב
יז ע"ב רש"י ד"ה שנים לדבר - בשבעים לשון ואחד לשמוע שיהא מבין בשבעים לשון אף על פי שאינו יודע להשיבימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שעב, שעג, שעה
יז ע"ב שלחו מתם ר' אלעזר וכו'תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רס {הא דנקט לשון רבים}
יז ע"ב תוס' ד"ה אינו יוצאשער יוסף (תקיז) דף קיא ע"א-ע"ב
יז ע"ב תוס' ד"ה אלאמגילת סמנים עמ' סה
יז ע"ב תורת חיים, אי מותר למלמד תשב"ר לעסוק במלאכה אחרתגבורת יצחק שבועות עמ' רסב
יז. א״ר יוחנן אין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי קומה ובעלי חכמה ובעלי מראה ובעלי זקנה ובעלי כשפים ויודעים בע׳ לשון שלא תהא סנהדרין שומעת מפי המתורגמןדודי נתן בראשית עמ' תמא
יז. אדוני משה בלאםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' לא
יז. אדוני משה כלאם הטל עליהם צרכי ציבור והם כלים מאליהםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' עו, תקעג, תרטו
יז. אדוני משה כלאם, הטל עליהן צרכי ציבור והן כלין מאליהןבהיֹת הבֹקר עמ' רמט
יז. אין מושיבין - אלא מי שיכול לטהר שרץשעורי דעת ספר א עמ' שב
יז. אין מושיבין בסנהדריןמחושקים כסף דף כט ע"א
יז. אין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי חכמהפנים מסבירות עמ' סז
יז. אין מושיבין בסנהדרין אלא וכו' ובעלי כשפיםפאר יעקב ח"א עמ' תז
יז. אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר וכו'ויואל משה מאמר א סי' קנ עמ' קנא
יז. אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לסהר את השרץ מה"תדברי יואל פ' תולדות דף תרח ע"א
יז. אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שראוי לכךדברי יואל פ' ויקרא דף ע ע"ב
יז. אין ממנין לסנהדרין עד שיודע לטהר השרץ מן התורהדברי יואל פ' שופטים דף קז ע"ב
יז. אלא מעתה קול גדול ולא יסףזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רצב
יז. אלדד ומידד היו מתנבאים משה מת וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' קעג
יז. אלדד ומידד מתנבאים במחנהדרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 53
יז. אלדד ומידד מתנבאין במחנה משה מת יהושע מכניסילקוט דברי חכמים במדבר סי' צב
יז. אלדד ומידד נתחייבו כמורה הלכה לפני רבולהורות נתן במדבר עמ' קיב
יז. אלדד ומידד שנשתיירו במחנה אמרו אין אנו כדאין לגדולה זותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שם, א'רכג
יז. אלדד ומירר נתנבאו משה מת ויהושע מכניםכתנות אור עמ' תפד, תצ
יז. אם פתחו כולם לחובה פטורתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' רכא
יז. אמר משה כיצד אעשה אברור ששה משבט זה וכו'יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רט
יז. אמרו אלדד ומירר אין אנו ראויים לאותה גדולהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שנט
יז. אמרו משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץמאורות האריז"ל עמ' סח אות א
יז. אני מפדויי הלוויםפרפרת אליעזר פרשת במדבר פרק ג פסוק מה
יז. בואו וטלו פתקיכם לפי הגורלפרפרת התורה עמ' תמב
יז. בואו וטלו פתקיכם לפי הגורלשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רכג
יז. בי"ד שכולם מחייבין הוא יוצא זכאיהישר והטוב (תשסג) עמ' מד
יז. בשעה שא"ל הקב"ה למשה אספה ליהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' נב
יז. גוג ומגוגודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קמז
יז. הביא כ"ב אלפין פיתקין וכתב עליהם בן לוי וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת במדבר דף קלה ע"א; יפה מראה (שנ) דף רפד ע"א
יז. הואיל ומעטתם עצמכם אני מוסיף לכם גדולהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מב
יז. הטל עליהם צרכי צבור וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 211
יז. הטל עליהם צרכי ציבור והם כליםמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רמז
יז. הטל עליהם צרכי ציבור והם כלים מאליהםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מא
יז. הטל עליהם צרכי ציבור והם כלים מאליהםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' ריג
יז. הטל עליהם צרכי ציבור והם כלין מאליהםעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בהעלותך דף ק ע"ד
יז. הטל עליהם צרכי ציבור והן כלין מאליהן דאין השכינה שורה אלא מתוך שמחהפאר יעקב ח"ג עמ' רו, תכב
יז. הטל עליהן צרכי צבור והן כלין מאליהןשרתי ח"א עמ' רטז
יז. הטל עליהן צרכי ציבוראמרי מאיר (מאירי) דברים פ"ל פסוק יד
יז. היו צריכין לידע כל הכשפים שבעולםתורי זהב (תשעג) עמ' קסט
יז. המקום לא חפץ בך אני מה אעשה לךשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' צ
יז. הסנהדרין והתנאים ידעו חכמת הכישוףדברי יואל מועדים ח"ה עמ' קעז
יז. וישארו שני אנשים בקלפי נשתיירוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריב
יז. ומה נבואה התנבאו [אלדד ומידד] אמרו משה מת יהושע מכניס את ישראל לארץ וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' פג
יז. ומה נבואה נבאו משה מת יהושע מכניס את ישראל לארץהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר כט אות טז
יז. ומת נבואה נתנבאו אמרו משה מת ויהושע מכניםהדרש והעיון דברים מאמר כ
יז. ונשאו אתך בדומין לךלקחת מוסר ח"א עמ' לו
יז. ונשאו אתך, בדומין לךאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' צג
יז. ונתקנא יהושע ואמר אדוני משה כלאם, הטל עליהם צרכי ציבור והם כלים מאליהםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' מז, רו, שס, א'קמז, א'שסא
יז. טעם שאמר יהושע אדני משה כלאם דהוי כתלמיד המורה הלכה בפני רבוכרם חמד (תשסו) עמ' קכא
יז. יש אומרים בקלפי נשתיירו וכו'חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף ו ע"ב
יז. כולו חייב זכאיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קלח, תקכא-תקכב, ח"ג עמ' שיב, תקמה
יז. כולם מחייבים זכאישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקסב
יז. כולם מחייבים, זכאישמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רכ
יז. כולן נתנבאו ופסקו והן נתנבאו ולא פסקומשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רמז
יז. כל הנביאים נתנבאו ופסקו, ואלדד ומידד נתנבאו ולא פסקו שנאמר מתנבאים, עדיין מתנבאים והולכיםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קכד
יז. לא סיימוה קמיה הא דמשה מתדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק יג פסוק טז
יז. לרבנן אימא משום שכינהמקראי קדש (תשנג) עמ' שמז
יז. מאי כלאם, א"ל הטל עליהם צרכי ציבור והן כלים מאליהן ותוס'חמודי צבי שמות עמ' ריג
יז. מה עשה בירר ששהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קלה
יז. מי שיודע לטהר שרץ מן התורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שו
יז. מי שעלה בידו חמשת שקליםמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' צו
יז. מעמידין מכשף שיודעים לבטל הכשפיםשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קכז
יז. משה מת ויהושע מכניסשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' פח, ריח
יז. משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 200
יז. משה מת יהושע מכניסעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מא
יז. משה מת יהושע מכניס את ישראל לארץשרתי ח"א עמ' ג
יז. משה מת יהושע מכניס את ישראל לארץ וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בלק דף רמא/רפא ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בהעלותך דף מה ע"ב; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת בהעלותך דף קפב ע"א; של"ה (תט) שבועות דף קצז ע"ב, ותורה שבכתב דף שנא ע"ב ובהגהה; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"ד פט"ו דף מ ע"ג
יז. משה מת יהושע מכניסילקוט אוהב ישראל עמ' נז
יז. סנהדרי שראו כולן לחובה פוטרין אותוהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר מ
יז. סנהדרי שראו כולן לחובה פוטרין אותו וכו' כיון דגמירי הלנת דין וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' פו
יז. סנהדרי שראו כלם לחובה פוטרין אותוהדרש והעיון דברים מאמר קיט
יז. סנהדרין היו צריכין ללמוד חכמות הקסם כדי לעמוד נגד המכשפיםשם יחזקאל עמ' ר
יז. סנהדרין שראו כולם לחובהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1470
יז. סנהדרין שראו כולם לחובה פוטרין אותובית יצחק (ויינברגר) עמ' שכב
יז. סנהדרין שראו כולן לחובה פוטרין אותומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קצא
יז. סנהדרין שראו כולן לחובה פוטרין אותושמן ראש - ימים נוראים עמ' שמה
יז. סנהדרין שראו כולן לחובה פוטרין אותושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רפג
יז. סנהדרין שראו כולן לחובה פוטרין אותוברית אברם עמ' תכד, תקצה
יז. סנהדרין שראו כלן לחובה - פטורשיחות לספר בראשית עמ' מב
יז. על עסקי שלו וגוג נתנבאויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רי
יז. על עסקי שלו... על עסקי גוג ומגוגדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 211
יז. פליגי, חד אמר שהיו מתנבאין משה מת ויהושע מכניס, וחד אמר על עסקי גוג היו מתנבאין וכו' ומקשה למאן דאמר א' שאמר משה מי יתן והיה כל עם וגו' אטו מינח הוי ניחא ליה, ומשני לא סיימוהו קמי, משה שאמרו יהושע מכניסצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קסו
יז. פסקו בולם לחובה פטורפרדס מרדכי עמ' קצד
יז. פתחו כולם לחובה פטורשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' ב
יז. פתחו כולן לחובה פוטרין אותויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סט
יז. קול גדול ולא יסף וכו' דלא פסקתורת חיים עה"ת עמ' רכו-רכז {קול שפע התורה מסיני קיים לעולם ועל ידו זוכים לחדש בתורה}
יז. ראו כולם לחובה פוטרין אותובית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' סו
יז. שאין בה שניט לדברמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רצב
יז. תוס' - והם כלים מאליהם, פירוש נבואתם כלה דאין שכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחהפאר יעקב ח"ב עמ' תרעט, תרפה, ח"ג עמ' תכב
יז. תוס' ד"ה והם כלים נביאותן כלה, דאין שכינה שורה מתוך עצבותצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' עו, תקעג, תרטו
יז. תוס' ד"ה והם, הטל עליהם צרכי ציבור והם כלים מאליהן, פירוש כלה נבואתןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שס, א'קמז, א'שסא
יז. תוס' ד"ה שיודעפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תצד, ח"ג עמ' רסב
יז. תוס' ד"ה שיודע לטהר את השרץ, מטומאת נבילות וכו'דברי יואל פ' תולדות דף תרח ע"א
יז: דייני דארץ ישראל רבי אמיהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רמב
יז: דנין לפני חכמים שמעון בן עזאי ושמעון בן זומאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 937
יז: הדנין לפני חכמים שמעון בן עזאי ושמעון בן זומאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 8,171-170,2-1
יז: הטל עליהם צרכי ציבור והם כלים מאליהםלקחת מוסר ח"א עמ' קצ
יז: כל עיר שאין בה גבאי צדקה אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תק
יז: כל עיר שאין עשרה דברין הללו אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכהיפה מראה (שנ) קידושין פרק ד דף רעד ע"ב-ע"ג
יז: מאירי - והוא שאמרו ג"כ וישארו ב' אנשיםהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' נב
יז: משה במקום ע"א סנהדריןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקסא
יז: סבי דפומבדיתא וכו' חריפי דפומכדיתאהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רמז
יז: סנהדרין היתה של ע"אדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' א
יז: סנהדרין היתה של ע"אדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' רי
יז: עיר שאין בה עשרה דברים הללו אין ת"ח רשאי לדור רופאמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תעו
יז: עיר שאין בו י' דבריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תח
יז: רבותינו שבארץ ישראל רבי אבאפרדס מנחם עמ' קכו
יז: רופא אומן ולבלרטובך יביעו ח"א עמ' שמא
יז: רש"י - רב נחמן, הדנין לפני חכמים בזן עזאי כו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' ס
יז: שמואל וקרנא דייני הגולהחיי נפש ח"ו עמ' רכא
יח אמר"י בר"י אינו צריך התראה כו'מחושקים כסף דף יח ע"ג
יח אנו כפרתך וכו' התברכו מן השמיםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ל ע"א
יח המלך כו' לא חולץצפיחית בדבש סי' נז דף קנב ע"א
יח כהן גדול דן ודנין אותו וכו' והרמב"ם פ"א מה' עדות ובה' כלי המקדש פ"ה ה"ט ולח"מ וכנה"גמקור ברוך (פייתוס) דף צח ע"ד, צט
יח ע"א אין נושאין אלמנתורנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רסז
יח ע"א אינו יוצא אחר המטה, אלא הן נכסין והוא נגלהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 267
יח ע"א אם רצה לחלוץ או ליבםרנת יצחק שמואל עמ' שכט, תח
יח ע"א דרך כל העם עוברין בזה אחר זה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' תכט
יח ע"א המלך ל"ד ול"דעיני יצחק דף סב ע"א
יח ע"א התקוששו וקושו ואמר ריש לקיש קשט עצמך ואחר כך קשט אחריםדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קפט
יח ע"א התקוששו וקושו וכו' קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קא, ח"ב עמ' קפו, קפט, קצו, רכא, רנז
יח ע"א ואין נושאין אלמנתוימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רח
יח ע"א וכשהוא מתנחם אומרין לו אנו כפרתך, ורש"יאמרות ה' השלם ח"א עמ' שנג
יח ע"א ושמת עליהם שרי אלפים וכו' נמצאו דייני ישראל וכו'תורת לוי יצחק עמ' קפז
יח ע"א כ"ג דן ודנין אותו המלך לא דן ולא דנים אותואיש מבין ח"ב דף קיג ע"א
יח ע"א כ"ג שהרג הרי הוא כהדיוט כו'כסא שלמה (חכים) דף קנה ע"ד
יח ע"א כהן גדול מעיד וכו' מעיד לבן מלך וכו' ותוס' ד"ה הא, איך מעיד בפני מלך וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רצח
יח ע"א כל אחד ואחד מדייני ישראל היה הורג שניים ודייני ישראל שבע ריבוא ושמונת אלפיםשם דרך במדבר עמ' רצח
יח ע"א כל בית שאין נשמעיץ ממנו ד"ת בלילה סופו להישרףפניני יחזקאל עמ' רסו, תריד
יח ע"א מלך אינו מייבםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות סח
יח ע"א מלך לא דן ולא דנים אותומנחת מרדכי עמ' קלב
יח ע"א מלך לא דן ולא דנין אותובנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות לב
יח ע"א מלך לא דן ולא דנין אותוצמח צדקה עה"ת עמ' קנט
יח ע"א מצוה שאניימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' נב
יח ע"א נמצאו דיני ישראל שבעת ריבוא ושמונת אלפים ושש מאותנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קכא
יח ע"א קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםס' חסידים סי' ה
יח ע"א קשט עצמך ואח"כ קשט אחריםתהלה לדוד (והרמן) פרק ג פסוק ט הערה ד, פרק קיט פסוק קנח הערה רלד
יח ע"א קשט עצמך ואחר כך קשט אחריםצלח רכב עמ' קמח
יח ע"א רש"י ד"ה כהן גדול, אינו רוצה שתתעבר שנה מפני הצינה שצריך לטבולטהרת יו"ט חי"ט עמ' קפג
יח ע"א תוס' ד"ה נמצאו דייני ישראל ז' ריבואותמראה יחזקאל (תשסד) עמ' קלח
יח ע"ב אין מושיבין מלך בסנהדריןרנת יצחק שמואל עמ' תפט
יח ע"ב אין מושיבין מלך בסנהדרין ותוס' ד"ה משום צנהעבודת ישראל (קמחי) דף עה ע"א
יח ע"ב אין מושיבין מלך וכה"ג בעיבור השנהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קסב
יח ע"ב אם קידום תקיף לחדא יהא יפח בלועך וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 7
יח ע"ב דבריו של כהן גדול מביאין לשל שבעים ואחדברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת יתרו מאמר יא
יח ע"ב ולא תענה על רב, רבאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רצב
יח ע"ב כ"ג פסול לדון בעיבור השנהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' קלט
יח ע"ב כה"ג מעיד לבן מלך וכו' ורש"י ותוס'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שנח
יח ע"ב כל הדבר הגדול יביאו אליך דבריו של גדול וכו' ואימא ה"נ וכו'תשובה מיראה עמ' נז, ס
יח ע"ב לא תענה על רבפני חיים (פלג'י) דף ריט ע"ב
יח ע"ב מלך אין מעבר שניםגנא דפלפלי עמ' שפט
יח ע"ב עובר על עשה ועל ל"ת וכו' הרי הוא כהדיוט לכל דבריותשובה מיראה עמ' נו
יח ע"ב רש"י ד"ה הרי הואתשובה מיראה עמ' נו, נז
יח ע"ב רש"י ד"ה לא תענה, אינך רשאי לסתור וכו'רנת יצחק שמואל עמ' תנב
יח ע"ב תוס' ד"ה שתא בתר ירחא אזלא, דאביב ופירות האילן נמשכין עד אחר תקופת רב אדאצמח צדקה עה"ת עמ' פג
יח קשוט עצמךמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ל ע"א
יח. אי לא דיינינן ליה איהו היכי מצי דיין והכתיב התקוששו וקושו וגו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' ר
יח. אין נושאין אלמנתו של מלךחנן אלקים עמ' רמח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ע
יח. אינו יוצא מן המקדש משום שנאמר וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקו
יח. אני כפרתךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קפד
יח. דיני המלךדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 565-566
יח. המלך לא דן ולא דנין אותודברי יואל פ' ויגש דף תמח ע"ב
יח. המלך לא דן ולא דנין אותומרפא לנפש בראשית עמ' קנט, תמח
יח. המלך לא חולץפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קל
יח. הן נכסין והוא נגלה הן נגלין והוא נכסהבכורי אשר עמ' קכ-קכא
יח. הן נכסין והוא נגלהבכורי אשר עמ' קכ
יח. התקוששו וקושו, אמר ריש לקיש קשט עצמך ואח"כ קשט אחריםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' פז
יח. ואבע"א הא קמ"ל כדתניא וכו'תפארת ראובן עמ' קלה
יח. ושמת עליהם שרי אלפיםפרפרת התורה עמ' רעט
יח. כ"ג שהרג את הנפש בשוגג גולה הא נמי פשיטא איצטריך ס"ד וכו'בכורי אשר עמ' קכב
יח. כה"ג חולץ ואינו מייבםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפ
יח. כהן גדול אינו יוצא אחר המטהפנים מסבירות עמ' קכז
יח. כהן גדול דן ודנין אותומעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רמ
יח. כהן גדול דן ודנין אותו וכו' מלך לא דן ולא דנין אותוחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' נא, תלג
יח. מלך לא דן ולא דנין אותוויואל משה מאמר א סי' קעא עמ' קסה
יח. מלך לא דן ולא דנין אותו וכו'כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת שופטים דף קפד ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ב דף רפה ע"ג; תוספות יום טוב (תג) פרק ב דף קא ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רסח דף קיט ע"א
יח. מלך לא דן ולא דנין אותו, לא מייבם ולא מייבמין את אשתו, ר' יהודה אומר וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' כא, כג, פג
יח. מנין שופטי ישראל כשמונים אלףשיחות לספר במדבר עמ' רל
יח. מת לו מת אינו יוצא אחר המטהבכורי אשר עמ' קיט-קכ
יח. נמצאו דייני ישראל ז' ריבוא ושמונה אלפים ושש מאותפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת יתרו דף צ ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק א דף רפג ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער מד דף קכג ע"א
יח. קשוט עצמך תחלה וכו'תשבי (תשסה) עמ' רמה שורש קשט
יח. קשט עצמך ואח"כ קשט אחריםנועם המוסר עמ' קצט
יח. קשט עצמך ואחר כך קשט אחריםשיחות ר' ראובן עמ' יט
יח. רי"א אם רצה לחלוץ זכור לטובעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעח
יח. רש"י ד"ה שריפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שב
יח. שרי אלפיםפרפרת אליעזר פרשת יתרו פרק יח פסוק יג
יח. שרי אלפים שש מאות שרי מאות ששת אלפים שרי חמשים שנים עשר אלף שרי עשרות ששת ריבוא נמצאו דייני ישראל ז' ריבוא ח' אלף ו' מאותיגל יעקב (תשנג) פנחס אות צז
יח: אין מושיבין מלך בסנהדריןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סו
יח: אין מושיבין מלך בסנהדריןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שכא*, שכב*, שכד
יח: אין מושיבין מלך בסנהדריןשם יחזקאל עמ' תי
יח: אין מושיבין מלך בסנהדריןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קנ
יח: אין מושיבין מלך וכה״ג בעיבור השנהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קטו
יח: אין מושיבין מלך לעבר השנה וכו'חיי נפש ח"ג עמ' רכו
יח: אין מושיבין מלך לעיבור שנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תצד
יח: אם בכיר ולקיש כחדא יינץ דין הוא אדרנטעי אשל בראשית עמ' קס
יח: בדין ת"ח מכנפי כולהו רבנן ומעייני בדינייהוחנן אלקים עמ' יז
יח: בן מלך הדיוט משום יקרא דכה"געץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכו
יח: דיני נפשות מתחילין מן הצדמקראי קדש (תשנג) עמ' לח
יח: ההורג כה"ג או בה"ג שהרג את הנפש אינו יוצא משם לעולםבכורי אשר עמ' קכד
יח: והתניא והתעלמת וכו' אלא א"ר זירא מעיד לבן מלך וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תלא
יח: ולא מלך וכה"ג בעיבור שנהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קנט
יח: כה"ג מעיד והתניא והתעלמתחנן אלקים עמ' נד, מקראי קדש (תשנג) עמ' שנ, שנא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפט
יח: כה"ג פסול לישב בסנהדרין כשמעברין השנה דיש לו נגיעה שצריך לטבול ה' טבילות ויחוש על הצינהמרפא לנפש בראשית עמ' שכט
יח: רש"י ד"ה דבר גדול ממש, דין מיתה מיקרי דבר גדולתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שנו(ט)
יח: רש"י ד"ה מעיד בפני המלךנוה צדק דף כט ע"ב
יח: תד"ה מעידבכורי אשר עמ' קכה
יח: תד"ה משום צינהבכורי אשר עמ' קכו
יח: תוס' ד"ה אינו יוצאתפארת ראובן עמ' קלז
יח: תור"ה והא אין מושיבין וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תלא
יט דוד שקדש במאה ערלות פלשתיםשארית מנחם ח"א עמ' עט
יט היאך נשא דוד שתי אחיותשני אליהו דף מג ע"ד
יט כל המגדל יתום בתוך ביתוזרע יצחק (עטייה) דף לג ע"א
יט כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדואהבת עולם (תשס) עמ' ט
יט ע"א א"ל [לינאי] עמוד על רגליך, ובראשו'ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נו
יט ע"א ברכינו יונה כמד המלך הוא כבוד ישראלמנחת מרדכי עמ' קלג
יט ע"א המלך לא דן ולא דנין אותו במלכי ישראל ורש"ייחי המלך עמ' יז
יט ע"א חזר והלך וסיפר סימן, אמר רמי בר אבא החזיר ר' יוסי את הדבר וכו'מגילת סמנים עמ' צה
יט ע"א ינאי המלך עמוד על רגליךלשון ערומים דף נד ע"ב
יט ע"א כבשו פניהם בקרקע כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף יג ע"ג
יט ע"א מלך לא דן [ולא דנין אותו]. אמר רב יוסף לא שנו אלא מלכי ישראל אבל מלכי בית דוד דן ודנין אותן דכתיב בית דוד כה אמר ה' דינו לבקר משפטדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' עג
יט ע"א מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולזאת ליעקב שמות עמ' רעו
יט ע"א מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולתשובת השנה עמ' יז
יט ע"א מלכי בית דוד דן ודנין אותורנת יצחק ישעיה עמ' שנח-שנט
יט ע"א מלכי ישראל מאי טעמא לא [דנין אותן] משום מעשה שהיה דעבדיה דינאי מלכא קטל נפשא , וכו' שלחו ליה עבדך קטל נפשא שדריה להו שלחו ליה תא אנת נמי להכא וכו' אמר ליה שמעון בן שטח ינאי המלך עמוד על רגליך ויעידו בך וכו' אמר לו לא כשתאמר אתה אלא כמה שיאמרו חבריך נפנה לימינו כבשו פניהם בקרקע נפנה לשמאלו וכבשו פניהם בקרקע אמר להן שמעון בן שטח בעלי מחשבות אתם יבא בעל מחשבות ויפרע מכם מיד בא גבריאל וחבטן בקרקע ומתו באותה שעה אמרו מלך לא דן ולא דנין אותו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' פו
יט ע"א מן המקדש לא יצא מקדושתו לא יצאברית שלום (תעח) דף סז ע"ג
יט ע"א מן המקדש לא יצא מקדושתו לא יצאברית שלום (תשסח) עמ' תלא
יט ע"א משוח שעבר לא אתי גביה מאי טעמא חלשא דעתיה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שעה ד"ה הרמ"א
יט ע"א משום מעשה שהיהמנחת מרדכי עמ' קלב
יט ע"א עבדא דינאי המלך קטל נפשאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לט
יט ע"א עבדא דינאי מלכא קטל נפשא וכו' יבא בעל מחשבות וכו' ובמהרש"אשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שס
יט ע"א עדים שאמרו להם חתמו שקר ואל תהרגוהשיר והשבח ח"א עמ' שנט
יט ע"א קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםאיתן האזרחי עמ' רנז
יט ע"א ר"ן - מ"ע דועמדו שני האנשים הוא מכבוד בי"דגבורת יצחק שבועות עמ' שפו
יט ע"א שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךתשובת השנה עמ' יז
יט ע"א ת"ר כשהוא עובד בשורה וכו' ורש"י ותוס' ד"ה אבלים לשמאל הם עומדיםעבודת ישראל (קמחי) דף כט ע"ב
יט ע"א תוס' ד"ה אבל, הלא אין מושיבין מלך בסנהדריןרנת יצחק שמואל עמ' רלג, תצב
יט ע"א תוס' ד"ה אבל, ואת וכי יכול לדין מלכי בית דוד, הא אמרינן אין מושיבין מלך בסנהדרין וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' ש
יט ע"א תוס' ד"ה ינאי המלך כו'שעת הכושר דף פב ע"א
יט ע"א תנו עיניכם בו ונדוגנו וכו'דורש טוב עמ' 143
יט ע"ב [המלך] לא חולץ ולא חולצין [לאשתו לא מייבם ולא מייבמין לאשתו רבי יהודה אומר אם רצה לחלוץ או לייבם זכור לטוב] וכו'. איני והאמר רב אשי אפילו למאן דאמר נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול וכו' מצוה שאני, רש"י ד"ה חליצה, גנאי היא לו לבא לבית דין ותהא רוקקת לפניודברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' מט
יט ע"ב א"ל ר"ש בן שטח יורע מחשבות יפרע מכם מיד בא גבריאל וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 52, ח"ג עמ' 312
יט ע"ב אברהם מגייר את האנשיםעיונים במשלי עמ' מה
יט ע"ב אברהם ניצל רק בשביל יעקבדברי שאול ויקרא עמ' פח, דברים עמ' שה
יט ע"ב אל בית יעקב אשר פדה את אברהםדבר טוב עמ' נב
יט ע"ב אמר ר"י תקפו של יוסף ענותנותו של בועז, תקפו של בועז ענותנותו של פלטי בן ליששמחת מרדכי (רוזנמן) חנוכה - מאמר מאי חנוכה
יט ע"ב אמר רבי יוחנן פלטי ישמו ולמה נקרא שמו פלטיאל שפלטו אל מן העבירהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פ ע"ג
יט ע"ב אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדופתגמי אורייתא ח"ב עמ' שיג
יט ע"ב בא גבריאל וחבטן בקרקע כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תכד
יט ע"ב בל המלמד וכו' כאילו ילדופי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' לג
יט ע"ב הכתוב ייחס את יוסף כי זנם בשנות הרעבפניני יחזקאל עמ' קיז
יט ע"ב הלוך ובכה על המצוה דאזיל מיניהבית אלהים שער ב עמ' סב
יט ע"ב המלמד את בן חבירו תורה וכו' כאילו ילדותורת מנחם חמ"ו עמ' 37
יט ע"ב המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדושארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קמח
יט ע"ב המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדואמרות ה' השלם ח"א עמ' שצה
יט ע"ב המלמד בן חבירו כאילו ילדוקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' קכה
יט ע"ב המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדוחכמת התורה אמור עמ' ז
יט ע"ב המלמד בן חבירו תורה כאלו ילדודרשות באר יצחק עמ' רנד
יט ע"ב המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדועטרת יהושע במדבר עמ' קמז
יט ע"ב המלמד בן חברו כאלו ילדומהר"ם שיק בראשית עמ' נט, צה, קה
יט ע"ב והמקדש במלוה אינה מקודשתרנת יצחק שמואל עמ' קפא
יט ע"ב וילפת שנעשה כראשי לפתותאלשיך על חמש מגילות עמ' קסא
יט ע"ב חנינא קרא יוחנן ואשתו אלעזר וגאולה ושמואל בלימודי סימן וכו'מגילת סמנים עמ' צה
יט ע"ב יעקב אשר פדה את אברהם, שפדאו מצער גידול בניםפתגמי אורייתא עמ' שט
יט ע"ב יעקב ילד ויוסף כלכל לכן נקראו על שמונחלי מים (מלאח) עמ' קג
יט ע"ב יעקב פדאו לאברהם מצער גידול בניםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות יב, יג, וישב אות לא, לו
יט ע"ב כה אמר ה' אל בית יעקב כו' אר"י שפדאו מצער גידול בניםסוכת דוד (שירירו) דף טז ע"ד
יט ע"ב כל המגדל בן חבירו כאלו ילדותורת אליהו עמ' עב
יט ע"ב כל המגדל יתום בתוך ביתו וכו' כל המלמד את בן חברו תורהמאכסניא של התורה סי' סג
יט ע"ב כל המגדל יתום בתוך ביתו כאילו ילדופניני שבח עמ' סה
יט ע"ב כל המגדל מעלה עליו כאילו ילדותולדות שלמה - רות עמ' ת
יט ע"ב כל המלמד את בן חבירו תורהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קמ
יט ע"ב כל המלמד את בן חבירו תורה וכו' כאילו ילדותורת מנחם חנ"ג עמ' 56, 102
יט ע"ב כל המלמד את בן חבירו תורה וכו' כאילו ילדותורת מנחם חנ"ד עמ' 336, חנ"ה עמ' 49, 75
יט ע"ב כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדועטרת יהושע בראשית עמ' כב, פב, עט, פא, קכב, קמג, קמז
יט ע"ב כל המלמד את בן חבירו תורה כאלו ילדוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמז, רח
יט ע"ב כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדועטרת יהושע ויקרא עמ' קעט
יט ע"ב כל המלמד את בן חברו תורה מעה"כ כאילו ילדולחם רב על סדור התפילה אות תשמז
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' כב
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה וכו' כאילו ילדואמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קיד
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה וכו' כאלו ילדותורת מנחם חנ"ח עמ' 242, חנ"ט עמ' 135, 182
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדועטרת יהושע שמות עמ' קעט
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה מעה"ב כאילו ילדושבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' לג, ח"ב עמ' שכו
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה מעה"כ כאילו ילדוחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"הקדמה, פ"א מ"ג עמ' יג, פ"ד מ"יב עמ' פה, פ"ה מ"ג עמ' קב
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדוברית שלום (תעח) דף פה ע"ד
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדוברית שלום (תשסח) עמ' תקמט
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדופרי חיים (קלוגר) עמ' צד
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדופתגמי אורייתא עמ' רכז
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדוקרן לדוד בראשית עמ' נג, צח, רט, דברים עמ' שנה
יט ע"ב כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, שנאמר 'ואלה תולדות אהרן ומשה', וכתיב 'ואלה שמות בני אהרן', לומר לד אהרן ילד ומשה לימד, לפיכך נקראו על שמוכתב סופר אגדות כאן
יט ע"ב כל המלמד בן חברו תורהבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר לד אות ד
יט ע"ב כל המלמד בן חברו תורה מעלה עליו כאלו ילדוחכמת התורה קדושים עמ' י
יט ע"ב כל המלמרד את בן חברו תורה כאילו ילדולקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1178
יט ע"ב לא עתה יבוש יעקב מאביו, יחוורו, מאבי אביופי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שב
יט ע"ב מה עשה נעץ חרב בינו לבינהתהלות ישראל (מג'לד) עמ' רטז
יט ע"ב מלך שמחל על כבודוזכר דוד על התורה עמ' קיג
יט ע"ב מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' עח
יט ע"ב מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רכט
יט ע"ב מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולפתגמי אורייתא עמ' נא, שמו
יט ע"ב מעלה עליו הכתוב כאילו ילדודברי חנינא - ת"ת עמ' לג, לו, לח, מ
יט ע"ב נעץ חרב בינו לבינה אמר כל העוסק בדבר זה ידקר בחרב כו' "ויחרד האיש וילפת" מאי "וילפת" שנעשה בשרו כראשי לפתותמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קנז, קס
יט ע"ב נעץ חרב וכו' תוקפו של בועז וכו' רבות בנות וכו' ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' מו, קלב
יט ע"ב פ' רבעו לאונסו הוא ואחר מצטרפין להורגו וכו'אחי וראש דרושים דף לט ע"א
יט ע"ב פדאו מצער גידול מיםרנת יצחק ישעיה עמ' פו, פז
יט ע"ב פלטי בן ליש נעץ חרב וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רסד, ח"ו עמ' רלח
יט ע"ב קידושי טעות היו לו במירברנת יצחק שמואל עמ' קפב, קפג
יט ע"ב רות ילדה ונעמי גדלהרנת יצחק ה' מגילות עמ' קלא
יט ע"ב רש"י ד"ה ולא, חליצה גנאירנת יצחק שמואל עמ' שלב
יט ע"ב שאלו תלמידיו את ר' יוסי היאך נשא דוד שתי אחיות בחייהן וכו'מגילת סמנים עמ' צה
יט ע"ב שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךזאת ליעקב שמות עמ' ערה
יט ע"ב שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קסב
יט ע"ב שכל המגדל יתום בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדותתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רסד
יט ע"ב שנעשה בשרו כראשי לפתות ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' קיב
יט ע"ב שפדאו מצער גידול בניםדברי שאול בראשית עמ' רסא
יט ע"ב שפדאו מצער גידול בניםמאורי אור (אתרוג) עמ' כ ד"ה צער גידול בנים
יט ע"ב שפלטו א-ל מן העבירהיחי המלך עמ' כז
יט ע"ב שקר החן זה יוסף והבל היופי זה בועזכסא רחמים (תקסג) דף צ ע"ג
יט ע"ב תוס' - יעקב פדאו לאברהם מצער גידול בנים היינו מיוסףבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות יב, יג
יט ע"ב תוס' ד"ה שפדאו, הקשו הא רבוי בנים אינו צער אלא שמחה, ותירצו שהיי צער גידול בנים מרוגזו של יוסףבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות כה
יט ע"ב תוקפו של בועז, ענוותנותו של פלטי בן לייש וברש"י שמהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שעא
יט ע"ב תוקפו של יוסף היתה ענותנותו של בועזס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רכג
יט ע"ב תוקפו של יוסף ענוותנותו של בועזמסילות הנביאים שופטים עמ' שצא
יט ע"ב תוקפו של יוסף ענותנותו של בועזדברי שאול ויקרא עמ' רלב
יט ע"ב תוקפו של יוסף ענותנותו של בועזעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 155
יט ע"ב תקפו של בועז, ענותנותו של פלטי בן לישאסופת מערכות במדבר עמ' פג
יט ע"ב תקפו של יוסף ענוותנותו של בועזבריכות המעיין עמ' צח
יט ע"ב תקפו של יוסף ענותנותו של בועז תקפו של בועז ענותנותו של פלטי בן ליששיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' תכח
יט ע"ב תקפו של יוסף ענותנותו של בועז, תקפו של בועז ענותנותו של פלטי בן ליששמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' ס
יט ע"ב תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךדורש טוב עמ' 27
יט ע"בבריכות המעיין עמ' צח
יט עמוד ע"ר כו'צפיחית בדבש סי' נז דף קנב ע"א
יט קדושי טעות היו לו לדוד במירבעינות מים דף ח ע"ג
יט שקר החן זה יוסף והבל היופי זה בועזכסא רחמים (תקסג) דף צ ע"ג
יט תוס' בגדול בניםככר לאדן (תקסא) דף ריג ע"א
יט תוס' בגדול בניםככר לאדן (תקסא) דף ריג ע"א
יט תוס' ד"ה ינאי המלך וכו'ברכת אבות עמ' שצג
יט תלמיד נחשב כבןמנחת אליהו (תשנט) עמ' קלג
יט. א"ר יוסף לא שנו אלא מלכי ישראל אבל מלכי בית דוד דן ודנין אותו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תלג
יט. אר"י ל"ש אלא מלכי ישראל אבל מלכי בית דוד דן ומין אותם וכו' מלכי ישראל מ"ט לא, משום מעשה שהיה וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' תמח
יט. בעניין שמלכי ישראל אין דנין אבל מלכי בית דוד דניןדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 572
יט. גזרינן ביאה ראשונה אטו ביאה שניהבכורי אשר עמ' קכז-קכח
יט. הדיינים כבשו פניהם בקרקע בעלי מחשבות אתם בעל מחשבות יפרע מכםקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' מטות
יט. המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדושמן ראש סוכות ח"א עמ' ש
יט. והועד בבעליו אמרה תורה וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קסב
יט. ינאיפרפרת הפרשה פרשת ויגש פרק מה פסוק כב
יט. ינאי דעבדיה קטל נפשא וכו' והועד בבעליומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קפב
יט. ינאי המלך עמוד על רגליך ויעידו בךשדה יעקב עמ' סד
יט. ינאי המלך עמוד על רגלךבכורי אשר עמ' קכח
יט. כשהוא עומד בשורה ומתנחםהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רלט
יט. לא לפנינו אתה עומד אלא לפני מי שאמר והיה העולםקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' עא
יט. מלך לא דן ולא דנין אותועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רפח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קעד
יט. מלכי בית דוד דן ודנין אותומקראי קדש (תשנג) עמ' שנ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפה, קצז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלז
יט. מלכי בית דוד דן ודנין אותן וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קנא
יט. מלכי בית דוד דנין אותו ומלכי ישראל לא דנין אותו וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' תפו
יט. מלכי ישראל אין דנין אותם, אבל מלכי בית דוד דנין, יען היו נכנעים וכפופים לתורהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קמא פסוק ד
יט. מלכי ישראל מ"ט לא משום וכו' ותוס' הרא"שפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה סו
יט. משום מעשה שהיה דעבדיה דינאי מלכא וכו'בכורי אשר עמ' קכח
יט. עבדיה דינאי מלכאקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רנט
יט. עובדא דינאיישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריב, שכו, מקראי קדש (תשנג) עמ' שנא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצב
יט. עמוד על רגליך ובחי' הר"ן שםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קיד
יט. עמוד על רגליך ויעידו בךהישר והטוב (תשסג) עמ' נא
יט. עמוד על רגליך ויעירו בךוזאת התורה עמ' רפג
יט. פלטי בן לישודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנג
יט. קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחריםערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קטז, דברים עמ' רטו
יט. קשוט עצמך וכו'ילקוט דברי חכמים במדבר סי' קסז
יט. רבו מביאו לעוה"בודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלט
יט. תד"ה ינאי המלךבכורי אשר עמ' קל
יט. תוד"ה ינאימקראי קדש (תשנג) עמ' לח, רפ
יט. תוס' ד"ה אבלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשיג
יט. תוס' ד"ה אבל מלכי ב"ד וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תלד
יט. תוס' ד"ה ינאי - רב שמחל על כבודו כבודו מחול לפי שהתלמיד חכם הורתו דיליה, משא"כ מלך שהכבוד דלאו דיליה אלא הקב"ה חלק לו מכבודו, לכן אין רשאי למחולאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קכב
יט. תוס' ד"ה ינאיויואל משה מאמר א סי' קלג עמ' קלח
יט. תוס' ד"ה ינאי המלך וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תלא
יט: אברהם לא נצל אלא בזכות יעקבמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף קכט
יט: אייתי מאה ערלות פלשתים שאול סבר לא חזי ולא מידי ודוד סבר וכו'ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריב, רעו
יט: אל בית יעקב אשר פדה את אברהםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קלה, קנב
יט: אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן בל המלמד בן חברו תודה מעלה עליו הכתוב באילו ילדודרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' קט
יט: בא גבריאלבכורי אשר עמ' קלא
יט: בני אהרן נקראו על שם משהדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק ג פסוק א
יט: גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף פלה וכי יוסף ילד והלא יעקב ילד וכו'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' תצה
יט: הולך ובכה אחריה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קיג
יט: היאך נשא דוד שתי אחיות בחייהן וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א יח דף רח ע"ב, ו-כח דף רמו/ז ע"ג; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן י דף ד ע"ב
יט: היכן מצינו ביעקב שפדאו לאברהם וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כ דף קלח ע"ג, ופרשה סג דף שעב ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת אחרי מות דף קיז ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו כט דף קפב ע"ד; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת תולדות דף שב ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף נז ע"א
יט: היכן מצינו שפדה יעקב לאברהםתורת חכם (הכהן, תיד) דף סב ע"ב
יט: הלך ובכה על מצוה דאזדא מני' שהי' נועץ חרב בינו לבינהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' שצב, תי
יט: הלך ובכה על מצוה דאזיל מיניהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פג
יט: המגדל יתום בתוך ביתו כאילו ילדושבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמו, רצט
יט: המגדל יתום בתוך ביתו כאילו ילדושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' עג
יט: המגדל יתום ויתומה כאילו ילדופרפרת אליעזר פרשת פנחס פרק כו פסוק מו
יט: המלמד את בן חבירו כאילו ילדודברי יואל פ' תולדות דף תרכז ע"ב
יט: המלמד את בן חבירו תורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' עג
יט: המלמד את בן חבירו תורהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קעו
יט: המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדושמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רעה
יט: המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' לז, צ, קעג
יט: המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכ' כאילו ילדוחיי נפש ח"ד עמ' קפו
יט: המלמד את בן חבית תורה כאילו ילדושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' כד
יט: המלמד את בן חכירו תורה כאילו ילדולהורות נתן בראשית עמ' עט, רצט
יט: המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תכח, ח"ב עמ' שמט, ח"ג עמ' תנג
יט: המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קיא
יט: המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קפה, שכ
יט: המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' עג
יט: המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדושמן ראש סוכות ח"ב עמ' קלט, קצא
יט: המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדוהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עה
יט: המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדישמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קמא
יט: המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדואור אברהם - סידור התפילה עמ' כד, רכד
יט: המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' פא, קסט
יט: המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו כאילו ילדוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' לט
יט: המלמד בן חברו כאלו ילדומנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רכג
יט: המלמד בן חברו תורה כאילו ילדוכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תפז
יט: המלמד בן חברו תורה כאילו ילדושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקכח
יט: המלמד בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדוכנסת מרדכי - מועדים ח"א עמ' צז
יט: המלמד לבן חברו תורהמגלה צפונות ח"ג פ' מטות
יט: ואשתו היהודית ילדה את ירד אביגדור וגו' אלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד, מרד זה כלב, ולמה נקרא שמו מרד שמרד בעצת מרגלים, וכי בתיה ילדה את משה והלא יוכבד ילדה, אלא יוכבד ילדה ובתיה גידלה, לפיכך נקרא על שמהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רמט
יט: וחבטן בקרקע ומתובכורי אשר עמ' קלא
יט: ויוסף כילכלזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' מז
יט: וילפת שנעשה בשרו ראשי לפתותשורש ישי (אלקבץ) בפסוק ויהי בחצי
יט: וכי היכן מצינו שיעקב פדאו לאברהם וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תרל
יט: וכי יוסף ילד והלא יעקב ילדפרפרת משה ח"א עמ' רפז
יט: וכי מיכל ילדה אלא מירב ילדה מיכל גידלהחנן אלקים עמ' יד, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' נה, ס, קיט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' צא, רד
יט: ולא חולצין לאשתו וברש"יפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה צו
יט: זיל אייתי לי מאה ערלות פלשתיםבכורי אשר עמ' קלב
יט: טעות שאול בקידושי מלוהדמשק אליעזר (רלב"ג) הפטרת שמיני
יט: יעקב אשר פדה את אברהם מצער גידול בניםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סא, ריג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' נט
יט: יעקב אשר פרה את אברהם וכו' שפדאו מצער גידול בניםפאר יעקב ח"א עמ' קפח, רטז, ח"ג עמ' שכא
יט: יעקב פדאו לאברהםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' עז
יט: יעקב פדאו לאברהםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קכב
יט: יראת ה' היא תתהלל זה פלטי בן לישקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' מא
יט: כבשו פניהם בקרקעויואל משה מאמר א סי' קעא עמ' קסה
יט: כה"ג חולץ ומיבםוזאת התורה עמ' רפב
יט: כל האמור בפ' מלך מלך מותר בופאר יעקב ח"ד עמ' שעד
יט: כל המגדל יתום בתוך ביתו כאילו גדלוארץ צבי (תשע) עמ' ריב
יט: כל המגדל יתום בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדושם יחזקאל עמ' כא
יט: כל המגדל יתום בתוך ביתו נחשב כאילו ילדועבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קע
יט: כל המגדל יתום וכו' כאלו ילדו וכו' יעקב ילד ויוסף כלכל לפיכך נקראו על שמודברי יואל פ' מקץ דף שמח ע"ב, פ' ויחי דף תקמו ע"א
יט: כל המלמד את בן חבירו תורהאהבת חיים (דייטש) עמ' ס, קי
יט: כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדוגנת אגוז (תשעב) אות תפד
יט: כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדולקחת מוסר ח"א עמ' תנב
יט: כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדועבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' מו
יט: כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדופרדס מנחם עמ' כו, צד
יט: כל המלמד את בן חבירו תורה כאלו ילדודובר צדק (זילבר) עמ' כו
יט: כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדודברי אש (כץ) עמ' יז
יט: כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדולהורות נתן ויקרא עמ' שע
יט: כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדומרפא לנפש בראשית עמ' נז, קצ, שצח
יט: כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו ילדותפארת צבי בראשית עמ' ת
יט: כל המלמד את בן חבירו תורה נחשב כאילו ילדועבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קסט
יט: כל המלמד את בן חבירו תורהאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ו פסוק ט מס' 3
יט: כל המלמד את בן חבירו תורה, כאילו ילדושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' מז
יט: כל המלמד את בן חבירו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 908
יט: כל המלמד את בן חבית תורהוזאת התורה עמ' לה
יט: כל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדופרדס מרדכי עמ' סא-סב
יט: כל המלמד את בן חברו תורהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רע
יט: כל המלמד בן חבירו מורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו שנאמר ואלה תולדות אהרן ומשה וכו׳נחלת שמעון (תשסו) עמ' סה
יט: כל המלמד בן חבירו תורהפרפרת הפרשה פרשת וילך פרק לא פסוק יד
יט: כל המלמד בן חבירו תורה וכו'למחר אעתיר עמ' קכט, רצד
יט: כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 359
יט: כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדומשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' פה
יט: כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדו וכו' אהרן ילד ומשה לימד, לפיכך נקראו על שמותורת חיים עה"ת עמ' קעט {ונקראו בניו גם על שהצילם בתפילתו ולא מתו בעוון העגל}
יט: כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכ' כאילו ילדוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקסו
יט: כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדובית יצחק (ויינברגר) עמ' יא, שנד
יט: כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדומטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - ויחי עמ' קכז
יט: כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדופאר יעקב ח"א עמ' צג, קסו, ח"ג עמ' שדמ, תיח
יט: כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קצא, שנה
יט: כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדושיחות ר' ראובן עמ' קפז
יט: כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תש, תשנ
יט: כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדופי' רבינו בחיי (רנב) פרשת במדבר בפסוק עצמו דף קצא ע"ב; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רעא דף עו ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש כ דף קסד ע"ב; שנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש ד דף כב ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לט דף רמא ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש לה דף פט ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף ס ע"א
יט: כתיב פלטי וכתיב פלטיאל וכו' שפלטו אל מן העבירה מה עשה נעץ חרב בינו לבינה וכו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' מ ס"ק ה
יט: לכן כה אמר ה' אל בית יעקב אשר פדה את אברהם, וכי היכן מצינו ליעקב שפדאו לאברהם, אמר רב יהודה שפדאו מצער גידול בניםשם יחזקאל עמ' שב, שמ, שנה
יט: למה נקרא שמו פלטיאל שפלטו איל מן העבירהחיי נפש ח"ג עמ' סג
יט: מגדל יתום בתוך ביתו כאלו ילדודמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק נ פסוק טז
יט: מהרש"א בח"א ד"ה מלוה, אחר שנשא יעקב אבינו ב' אחיות לא היה יכול לגרשםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רצב(ל, לב)
יט: מהרש"א בח"א ד"ה מלוה, יעקב נשא ב' אחיות בלית ברירהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שא-שב {איך אמר תרי"ג מצוות שמרתי}
יט: מהרש"א בח"א ד"ה מלוה, יעקב קידש בקידושי כסףתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רמה(כב)
יט: מהרש"א בח"א ד"ה ענוותנותו, ז' מצוות רק מנח ולהלןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סט(רכד)
יט: מלוה ופרוטה הוי ליה לדוד גביהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' לה
יט: מלך אינו חולץ ר"י אומר אם רצה לחלוץ או לייבם זכור לטוב, הכתיב שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך ואינו יכול למחול, מצוה שאנימרפא לנפש בראשית עמ' רנח
יט: מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולמנחת אליהו (תשסא) עמ' ערה
יט: מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מו
יט: מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולפאר יעקב ח"ב עמ' תשמ
יט: מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רעד
יט: מצוה שאניוזאת התורה עמ' רפג
יט: משה היה דינו כדין אב לכל ישראלכתנות אור עמ' נג
יט: נעץ חרב בינו לבינהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רלא
יט: נעשה בשרו כראשי לפתותמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קפ
יט: פלטי שמו ולמה נקרא שמו פלטיאל וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ג פרק כו דף פד ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א כו/כז דף רמו/ז ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער צב דף רנח ע"ד
יט: פלטי שמו ולמה נקרא שמו פלטיאל שפלטו אל מן העבירה, מה עשה נעץ חרב וכו'פאר יעקב ח"ד עמ' תיח
יט: קידושי דוד לא תפסו במירב, משום שקידושי דוד היו קידושי טעותדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' קצב
יט: שאול סבר לא חזו ולא מידי ודוד סבר חזו לכלבי ושונריבכורי אשר עמ' קלב
יט: שאול סבר מלוה ופרוטה דעתה אפרוטהשובע שמחות קידושין מו ע"ב
יט: שאלו לר' יוסי איך נשא דוד שתי אחיותמקראי קדש (תשנג) עמ' קפז
יט: שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךשיחות ר' ראובן עמ' צג
יט: שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רכג, א'רמו
יט: שום תשים עליך מלך, שתהא אימתו עליךשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רפו
יט: שום תשים, שתהא אימתו עליך וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ח
יט: שנעשה לה כאישה וברש"יטובך יביעו ח"ב עמ' קכז
יט: שפדאו מצער גידול בניםדעת תפלה עמ' קט
יט: שפדאו מצער גידול בניםחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' עה
יט: שתהא אימת המלך עליךדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' תמ
יט: שתהא אימתו עליךשבט מישראל (קרמניץ) פרק ע פסוק ד
יט: תוד"ה שפדאוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קכג
יט: תוס' - בכתובות ענין המצוה מפני כבוד החתן וכבוד מלך עדיף, אבל חליצה שהוא מצות המקום שפיר אומרים דמצוה עדיף מכבוד מלךמרפא לנפש בראשית עמ' רנט
יט: תוס' - שפראו מצער גידול בנים פי' הקונטרס גידול י"ב שבטים ולא וכו' ועוד דאברהם היו לו בנים מקטורהפאר יעקב ח"א עמ' תכג
יט: תוס' ד"ה שפדאויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תפב
יט: תוקפו של בועזפני מלך מועדים עמ' שיח
יט: תוקפו של בועזברית אברם עמ' תקפ
יט: תוקפו של יוסף ענוותנונו של בועזדברי שלמה (סלוין) עמ' ח
יט: תוקפו של יוסף ענוותנותו של בועז וכו'בכורי אשר עמ' קלג
יט: תוקפו של יוסף ענותנותו של בועז וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' קכד
יט: תלמידים נקראו בניםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תכה
יט: תקפו של בועז ענותנותו של יוסףמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קעח
יט: תקפו של יוסף ענוותנותו של בועז וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קכא, קסד
יט: תקפו של יוסף ענותנותו של בועז, תקפו של בועז ענותנותו של פלטי בן לישתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קח
יט: תקפו של יוסף ענותנותו של בעז, תקפו של בעז ענותנותו של פלטי בן לישתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' ק, קיא, שיח
כ ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתם לארץרני ושמחי דף מט ע"א
כ הקמת מלך מצוה שנצטוו משנכנסו לארץשארית מנחם ח"ג עמ' קלו
כ יוצא למלחמה יוצאה עמוהתורה והעולם ח"ב עמ' ק
כ כל האומר בפרשת מלך כו'המדרש והמעשה דברים פרשת שופטים
כ כל האמור בפ, מלך מלך מותר בו ר' יהודה אמר לא נאמרה אלא לאייםלב אריה פרשת שופטים אות כב
כ משפטי המלךפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כג
כ ע"א אמרו עליו על ריב"א וכו'טהרת יו"ט חי"ט עמ' טו
כ ע"א בדורו של רבי יהודה בר אילעאי היו ששה תלמידי חכמיםלב חיים חלק א (סימן צ) דף קיז ע"ב (ד"ה והנה)
כ ע"א ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לא"יאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ואתחנן אות ב עמ' קע
כ ע"א הכמות נבל ימות אבנר וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 100
כ ע"א זה דורו של חזקיהרנת יצחק תהלים עמ' שנב, משלי עמ' קלב
כ ע"א זה דורו של ר' יהודה ברבי אילעי וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קנג, קנו, רלג
כ ע"א יראת ח' היא תתהלל זה דורו של רבי יהודה ברבי אילעאי שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורהשם דרך דברים עמ' שג
כ ע"א כל האמור בפרשת מלך, תוס' ד"ה מלךדרשות מהר"ם חביב עמ' מ
כ ע"א לעולם נשים לפני המיטה, ותוס'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שיד
כ ע"א מאי דכתיב רבות בנות עשו חילס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רכב
כ ע"א מי שעובד מעוני הוא יותר שלם כר' יהודה בר אלעאי ודורותורת משה (אלמושנינו) עמ' רח
כ ע"א מפני מה נענש אבנר וכו' ורש"י וכו' וחידושי אגדות ומהרש"א בס' ז"שלשון ערומים דף סח ע"א-ע"ג
כ ע"א מפני מה נענש אבנר וכו'בני ישחק דף כד ע"ג
כ ע"א מפני מה נענש אבנר מפני שהיה לו למחות בשאול ולא מיחה, ורש"י ותוס'ראשון לציון (תשעח) עמ' קמב-קמז
כ ע"א מפני מה נענש אבנר מפני שהיה לו למחות בשאול ולא מיחה, ורש״י ותוס'ראשון לציון (תשסח) עמ' פח-צב
כ ע"א מפני מה נענש אבנר מפני ששהה וכו', רש"י ותוס'רנת יצחק שמואל עמ' רצו, רצז
כ ע"א מקום שנהגו נשים לצאת אחר המיטה יוצאות, לפני המיטה יוצאות, ותוס' ד"ה נשים - דכיון דשעת צער הוא ליכא למיחש להרהורימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תריד
כ ע"א מתני' מלך אם מת לו מת אינו יוצא מפתח פלטרין שלו וכו'כבוד לאיש דף מ ע"ג
כ ע"א נסיון פלטי בן ליש יוסף ובועזס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' לא
כ ע"א סנהדרין גדולה היתה של ע"אמנחת מרדכי עמ' קלב
כ ע"א ע"פ שקר החן זה דורו של משהס' המאמרים (ריי"צ) תש"ה עמ' 53
כ ע"א רבות בנות עשו חיל זה דורו של משה ויהושע, ואת עלית על כלנה זה דורו של חזקיהותפלה למשה (בנימין) עמ' תו
כ ע"א שקר החן - זה יוסף, והבל היופי - זה בועז, ואת עלית על כולנת - זה פלטיאסופת מערכות במדבר עמ' פג
כ ע"א שקר החן זה דורו של משה והבל היופי זה דורו של יהושע אשה יראת ה' זה דורו של חזקיהורנת יצחק תפלה לשבת עמ' קא
כ ע"א שקר החן זה דורו של משה ויהושעלפרקים (תשסב) עמ' שמד
כ ע"א שקר החן זה דורו של משה וכו'גבורת יצחק שבועות עמ' קכה
כ ע"א שקר החן זה דורו של משה וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' שעה, תד
כ ע"א שקר החן זה דורו של משה ורש"יגבורת יצחק אבות עמ' קכד
כ ע"א שקר החן זה דורו של משה כו'יהל אור עמ' תלה
כ ע"א שקר החן זה דורו של משהעיונים במשלי עמ' תקלב
כ ע"א שקר החן זה יוסףס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רכד
כ ע"א שקר החן, - זה דורו של משה, והבל היופי - זה דורו של יהושע, יראת ה' היא תתהלל - זה דורו של חזקיהבצור ירום (תשסז) עמ' קמ
כ ע"א ששה תלמידים מתכסים בטלית אחתדורש טוב עמ' 362
כ ע"א ששהא מלבות בית דודמנחת מרדכי עמ' נח
כ ע"א תוס' ד"ה ששהא מלן מבנימין יכול להתקיים במק"ארנת יצחק שמואל עמ' רצב
כ ע"א תניא ג' מצותדרכי איש דף יד ע"ב
כ ע"ב אוצרות מלכים למלךבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ח עמ' 126
כ ע"ב אין "כסא" אלא מלךציץ השדה ח"ד עמ' קעג
כ ע"ב אין כסא אלא מלבותציץ השדה - שדי יער עמ' קנא
כ ע"ב אין כסא אלא מלךאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' רנד, שמות ח"א עמ' רנו, דברים עמ' שנד
כ ע"ב אמר שמואל כל האמור בפרשת מלךתנופה חיים דף מ"ו ע"ד (סדר מקץ אות ח)
כ ע"ב אריב׳׳ל ענוה גדולה מכולןאור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' תשעו
כ ע"ב ביד רמה, בתחילה, קודם שנשא שלמה את בת פרעה, מלך על העליונים, מלאכים ורוחות השוכנים במדור העליון, כלומר שהיה גוזר עליהן גזרה והן מקיימין אותהדרכי התשובה עמ' סז
כ ע"ב בתחילה מלך כו' אלא על מקלותורת מנחם חמ"ג עמ' 81
כ ע"ב בתחילה מלך שלמה על העליונים, ולבסוף מלך על התחתוניםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פה ע"א
כ ע"ב בתחילה צריך להיות מחיית עמלק ואח"כ בנין ביהמ"קימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קלח
כ ע"ב בתחלה מלך שלמה כו' אלא על מקלו כו' מלך והדיוטעשרה מאמרות (תשס) עמ' עג
כ ע"ב ג' מצוות נצטוו וכו' בית הבחירהאור התורה (צמח צדק) שמות עמ' תרסז
כ ע"ב ג' מצוות נצטוו וכו' להעמיד לחם מלך וכו'רנת יצחק שמואל עמ' קמא, קמג, קנו
כ ע"ב ג' מצוות נצטוו ישראלגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קצט
כ ע"ב ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ כו'גבורת יצחק סוכות עמ' קפג
כ ע"ב ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קנו
כ ע"ב ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץרנת יצחק תפלה לשבת עמ' מא
כ ע"ב ג' מצוות נצסוו ישראל בכניסתן לארץ, ורש"יגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קפט
כ ע"ב ג' מצות נצטוו ישראלאם הבנים ח"ב דף לא ע"ד
כ ע"ב ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו' ולבנות להם בית הבחירהמכשירי מצוה עמ' ריא
כ ע"ב ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ ורש"ייחי המלך עמ' כז, מג-מד
כ ע"ב ג' מצות נצטוורב שלום (אדלר) עמ' קלט
כ ע"ב ואיני יודע איזה מהם תחילה כשהוא אומר כי יד על כס י-ה מלחמת לה' בעמלק הוי אומר להעמיד להם מלך תחילה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' עא, עט, פא
כ ע"ב ואמרת אשימה עלי מלך, זקנים שבדור כהוגן שאלו, אבל עמי הארץ שבהן קלקלו (ביאור השבה והקלקול)אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 180-183
כ ע"ב והוא נוטל חלק בראשרנת יצחק שמואל עמ' רסז
כ ע"ב וזה היה חלקי מכל עמלי, רב ושמואל חר אמר מקלו וחד אמר גונדובריכות המעיין עמ' קנד
כ ע"ב ולבסוף לא מלך אלא על מקלואסופת מערכות בראשית ח"א עמ' רסד, בראשית ח"ב עמ' רנ, דברים עמ' צח
כ ע"ב ומוציא למלחמת הרשותרנת יצחק שמואל עמ' שעא, שעג
כ ע"ב ומלך פורץ לעשות לו ררךראה חיים חלק א דף פ"ט ע"ב (דף ש"א ע"ב ד"ה ונראה)
כ ע"ב ופורץ לעשות לו דרךצלח רכב עמ' קעו
כ ע"ב זקנים שבדור כהוגן שאלו שנא' תנה לנו מלך לשפטנו, אבל עמי הארץ שבהן קלקלו שנאמר והיינו גם אנחנו ככל הגויים וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רמט
כ ע"ב זקנים שבדור כהוגן שאלו שנאמר תנה לנו מלך לשפטנו אבל עמי הארץ שבהן קלקלו שנאמר והיינו גם אנחנו ככל הגוים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינומוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תסו
כ ע"ב ח"א הדר כו' מלך והדיוט ומלךעשרה מאמרות (תשס) עמ' תלו
כ ע"ב חד אמר מקלו וחד אמר גונדותורת אליהו עמ' תמב
כ ע"ב חטא של עמי הארץ בזמן שמואל הנביאמאכסניא של התורה סי' ד
כ ע"ב כל האמור בפ' מלך המלך מותר ותוס'ס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר ח
כ ע"ב כל האמור בפרשת מלךתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתשסח
כ ע"ב כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בונאוה תהלה עמ' פז, קנט, קסז
כ ע"ב כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בוצלח רכב עמ' קפא
כ ע"ב כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בו וכו'רנת יצחק שמואל עמ' צה, מלכים עמ' קיג, דברי הימים עמ' קעא
כ ע"ב כל האמור בפרשת מלךצמח צדקה עה"ת עמ' קנח
כ ע"ב כל האמור בפרשת מלך, ומלך פורץ לעשות לו גדר, ותוספות ד"ה מלךראה חיים ח"א דף עב ע"ב [רמו ע"ב ד"ה ואולם], פט ע"ב [שא ע"ב ד"ה ונראה]
כ ע"ב כל האמור בפרשת מלך, ותוס' ד"ה מלךראה חיים חלק א דף ע"ב ע"ב (דף רמ"ו ע"ב ד"ה ואולם), ודף פ"ט ע"ב (דף ש"א ע"ב ד"ה ונראה)
כ ע"ב כל האמור בפרשת מלך, מלך מותר בועדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שסד
כ ע"ב כשהוא אומר כי יד על כס י-ה מלחמה וכו' ואין כסא אלא מלך וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תמד ד"ה בסנהדרין
כ ע"ב לבסוף לא מלך אלא על מקלוציץ השדה - שדי יער עמ' קלה
כ ע"ב להכרית זרעו של עמלקרנת יצחק שמואל עמ' קמו
כ ע"ב להעמיד להם מלךמנחת מרדכי עמ' קלג
כ ע"ב מחלוקת אי איכא מצוה להעמיד מלך או שזה רק לפי תרעומתךפתגמי אורייתא ח"ב עמ' תכה
כ ע"ב מינוי מלך הוא קיום לבין בית המקדשאמרות ה' השלם ח"ו עמ' סח
כ ע"ב סדר ג' המצוות שנצטוו ישראל בכניסתן לארץתורת מנחם חל"ז עמ' 216
כ ע"ב עמי הארץ שבהן קלקלו, ורש"ירנת יצחק שמואל עמ' צו, קיח, קכב, שד, שס, מלכים עמ' שמט, דברי הימים עמ' רמ
כ ע"ב ר' יהודה אומר ג' מצוות נצטוו ישראל וכו' להעמיד להם מלך וכו', ר' נהוראי אומר לא נאמרה פרשה זו אלא נגד תרעומתןצמח צדקה עה"ת עמ' עב, קנ
כ ע"ב רבי נהוראי אומר לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרעומתרנת יצחק שמואל עמ' צג
כ ע"ב שלוש מצוות בכניסתן לארץציץ השדה - שדי יער עמ' רכג
כ ע"ב שלוש מצוות וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תיד, תיט
כ ע"ב שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלךאסופת מערכות במדבר עמ' קצט
כ ע"ב שלמה וכו' לבסוף לא מלך אלא על מקלושיחות מוסר (תשסב) עמ' רלז, רפז
כ ע"ב שלמה, מלך והדיוטעמק המלך (תשסג) עמ' 682
כ ע"ב שלש מצוות נצטוו בני ישראל בכניסתן לארץעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 81
כ ע"ב שלש מצוות נצטוו ישראלימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' צז
כ ע"ב שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ וכו'פי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קלח
כ ע"ב שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להעמיד להם מלך וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רמח
כ ע"ב שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץתורה אור (באנדי) עמ' תכח
כ ע"ב שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, ולהכרית זרעו של עמלקכרם טוביה עמ' רמה, תטז
כ ע"ב שלש מצוות נצטוו ישראל כו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קפא
כ ע"ב שלש מצות נצטוו ישראלנפש חיים דף ק"ע ע"ב (דף רנ"ח ע"ב, מערכת ע' אות לח), ודף קע"ב ע"א (דף ר"ס ע"א, מערכת ע' אות מ"ו ד"ה ואל)
כ ע"ב שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להעמיד להם מלך וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקכז ד"ה בהפטרת ובהערה
כ ע"ב שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות בית הבחירה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' סט, ע, עט, פא
כ ע"ב שלש מצות שנצטוו ישראל בכניסתן לארץפני חיים (פלג'י) דף שיח ע"א
כ ע"ב שלשה מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להעמיד עליהם מלך להכרית זרעו של עמלק ולבנות בית הבחירהזרע שמשון בשלח אות נה
כ ע"ב תוד"ה מלך, עונש אחאב על נבות ובר"ן וערל"ניחי המלך עמ' יז
כ ע"ב תוס' ד"ה כל האמור בפ' מלך מלך מותר בודברי איש דף ח ע"ב
כ ע"ב תוס' ד"ה מלךדברי שאול בראשית עמ' רכט
כ ע"ב תוס' ד"ה מלך כו' למה נענש אחאב על נכות וכו'רנת יצחק שופטים עמ' קח
כ ע"ב תוס' ד"ה מלך מותרגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' נח
כ ע"ב תוס' ד"ה מלן, תימה למה נענש אחאב וכו' וי"ל וכו'רנת יצחק יהושע עמ' שא, שמואל עמ' שג, מלכים עמ' ריא, ריב, ריד, רכח
כ ע"ב תוספות ד"ה מלך - למה נענש אחאבחיים לראש דף נה ע"ב (דף ריב ע"א ד"ה הנה)
כ ע"ב תני' רבי יוסי אומר שלש מצות וכו' כשהוא אומר כי יד על כס יה וכו' הוה אומר להעמיד להם מלך תחלה וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' עו, רסב
כ ע"בבריכות המעיין עמ' קנד
כ ע"בבריכות המעיין עמ' רלא
כ שאר הביזה מחצה כו' ומחצה לעםהמדרש והמעשה שמות פרשת פקודי
כ שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץהמדרש והמעשה שמות פרשת תצוה דרוש ב
כ שתהיה אימתו עליךכלי יקר (תשמח) עמ' תקמה
כ תוס' - אמאי נענש אחאב לרבי יוסי וכו'חומת אנך מלכים א פרק כא
כ תוס' ד"ה נשים לצאת כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קפז ע"ג
כ"א הניחו לו אבותיו ס"תעולה ליפה סי' טז
כ. אין מוציאין למלחמת הרשות אלא עפ"י ב"ד של שבעים ואחדיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלא
כ. אמרו עליו על רבי יהודה ברבי אילעאי שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורהחיים שיש בהם מועדים עמ' שסז
כ. אשה יראת ד' היא תתהלל זה דורו של ריב"אמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קנ
כ. באור מחלוקת ת"ק ור' יהודהבכורי אשר עמ' קלד
כ. בדורו של ר"י בר אילעאי היו מתכסין בטלית אחתתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שסח - רא"צ סופר
כ. המלך אם מת לו מת אינו יוצא אחר המטהכסף נבחר (מרגליות) עמ' מו
כ. ו' תלמידים מתכסין בטלית א'המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שעא
כ. ו' תלמידים מתכסין בטלית אחתמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רחצ
כ. והבל היופי זה דורו של חזקיהתפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ו דף עא ע"א
כ. יוסף הי' לו חןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' קנו
כ. יראת ה' היא תתהלל זה דורו של רבי יהודה בר אלעאי וכו'עקדת יצחק (שלג) שער נה דף קנה ע"ד, ושער סז דף קצו/ז ע"ד
כ. יראת ה' היא תתהלל, זה דורו של רבי יהודה ברבי אילעאי וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' רג
כ. כל האמור בפרשת המלךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רצו
כ. כתיב להכרות וקרינן להברותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רכד
כ. מ"מ נענש אבנרכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב סימן ג דף רעא ע"א, ודף רעב ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת ויחי דף נד ע"א
כ. מאי דכתיב ויבא כל העם להברות אל דוד וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב סימן ג דף רעב ע"ג
כ. מעלת דורו של חזקיהודולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תטו, תקב, ח"ב עמ' פא
כ. מעלת האחדותדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' שצה, תסא
כ. מפני מה נענש אבנד ששהה מלכות בית דוד שתי שנים ומחצהיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רז
כ. מפני מה נענש אבנרהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רצג
כ. מפני מה נענש אבנרישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריג
כ. מפני מה נענש אבנרפני יהושע (תשסא) עמ' קנז
כ. מקום שנהגו לצאת נשים אחר המטה יוצאותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריג
כ. מקום שנהגו נשים לצאת אחר המיטה ויצאת וכו'יפה מראה (שנ) פרק ב דף רכו/רפו ע"ד
כ. מת לו מת אינו יוצא מפתח פלטרין שלו וכו'בכורי אשר עמ' קלד
כ. מתכסיןבכורי אשר עמ' קלד
כ. פלוגתת ר' אלעזר וד' נהוראי באמרם זקנים שבדור כהוגן שאלולב אריה פרשת שופטים אות כב
כ. רש"י, ידיך לא אסורות - אדם חשוב היית לשאול והיה לך למחותעלי שור ח"א עמ' רעז
כ. שהיה דוד יוצא מבין האנשים ונכנס לבין הנשים וכו'בכורי אשר עמ' קלו
כ. שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 796
כ. שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורהבכורי אשר עמ' קלג
כ. שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'דברי יואל פ' ויקרא דף צב ע"ב
כ. שקר החן - זה דורו של משה ויהושע. הבל היופי - זה דורו של חזקיה. אשה יראת ה' היא תתהלל - דה דורו של ר' יהודה ברבי אילעי וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' עב, שכג
כ. שקר החן והבל היופישיחות לספר שמות עמ' מא, פג
כ. שקר החן זה דורו של משה והבל היופי זהדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 80, 69
כ. שקר החן זה דורו של משה ויהושעדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 69
כ. שקר החן זה דורו של משה ויהושעקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' בחקותי
כ. שקר החן זה דורו של משה ויהושע, והבל היופי דור חזקיה, אשה יראת ה' דור ר"י ב"ר אילעאי, ו' תלמידים בטלית א'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קכד {ג' יסודות לקנין התורה מהאוה"ח הק': יגיעה, ענוה, אחדות. "ישראל" יש ששים רבוא אותיות לתורה. בדור ר"י בר"א היו שלמים באחדות; שבח דורינו שעליו י"ל אשה יראת ה' היא תתהלל}
כ. שקר החן זה דורו של משה וכו' יראת ה' היא תתהלל זה דורו של ר"י בר"א וכו'שיחות ר' ראובן עמ' מד, קכט
כ. שקר החן זה דורו של משהעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב דף טו ע"א
כ. שקר החן זה יוסףתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שנ {מציאות החן ענינו ביוסף}
כ. שקר החן זה יוסף והבל היופי זה בועזקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קא
כ. שקר החן זה יוסף וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תמז
כ. שקר החן זה יוסףקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רד
כ. שקר החן זה יוסףתורת חכם (הכהן, תיד) דף נו ע"ד
כ. ששה מתכסים בטלית אחתדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שעז
כ. ששה מתכסין בטלית אחתקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קנה
כ. ששהה מלכות בית דוד שתי שנים ומחצהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' עה
כ. תוס' - אחאב לא הי' לו דין מלךדברי יואל פ' שופטים דף קג ע"ב
כ. תוס' - אפילו אחאב לא היה לו דין מלך, כיון שלא מלך מאת המקוםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קנז
כ: אוצרות מלכים למלך ושאר הביזה מחצה למלך ומחצה לעםחנן אלקים עמ' י, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כא, רעד
כ: אין מוציאין למלחמת הרשות אלא ע"פ בי"ד של ע"איוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רד
כ: אר"ל בתחלה מלך שלמה על העליונים וכו' ולבסוף מלך על התחתונים וכו' ולבסוף על מקלו וכו'דברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שכד ע"ב
כ: בית הבחירהדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 12, פ"ו הערה 1913
כ: בתחילה מלך שלמה על העליוניםפרפרת משה ח"א עמ' קצט
כ: בתחילה מלך שלמה על העליונים וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) דרוש לכג סיון דף קלט ע"ג; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ג פרק ט דף סז ע"ג; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן ד/יד דף שנב/שצב ע"ג
כ: בתחילה מלך שלמה על העליונים ולבסוף מלך על התחתוניםיגל יעקב (תשנג) וישב אות קמו
כ: ג' מצוות נצטוורמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' לד
כ: ג' מצוות נצטוורנת יצחק ה' מגילות עמ' תכ
כ: ג' מצוות נצטוו בכניסתן לארץ וכו'גנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' רטו
כ: ג' מצוות נצטוו ישראל בהכנסם לא"י וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שז
כ: ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'להורות נתן דברים עמ' קטז, רסד
כ: ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רסב(יח) {כולם ענינם אחדות}
כ: ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שלא
כ: ג' מצות גצטוו בכניסתן לארץ לבנות בית הבחירה וכו' להכרית זרעו של עמלקפאר יעקב ח"ב עמ' תרנז, ח"ד עמ' רלז
כ: ג' מצות נצטוו ישראל בכניסה לארץ, א' למנות מלך, ב' למחות עמלק, ג' לבנות בית המקדשצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ח, כב
כ: ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתו לארץ להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירהפלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' צב
כ: ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, ואחד מהם להעמיד מלךתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקצז
כ: ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץדברי יואל פ' שופטים דף ק ע"ב
כ: ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץצור יעקב (יעבץ) תרומה
כ: ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רטו
כ: ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, ולבנות להם בית הבחירהשם יחזקאל עמ' תעח
כ: ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ: א' למנות להם מלך וכו'.מי מנוחות (בירדוגו) עמ' תתיג
כ: דרש הפסוק כי יד על כס וגו' על מלכות ישראלדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' תא
כ: הוא ישמיד את הגויים האלה אלו שבעה עממיםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רטו
כ: המלך פורץ גדרתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שמא {הוא תואר עצמיי במלכות}
כ: ואחר שיעמדו עליהם מלך לאחר בואם לארץ מצווים למחות שם עמלקתורי זהב (תשעג) עמ' רלד
כ: ולבנות להם בית הבחירהרנת יצחק שמואל עמ' קפט, שדמ, תצח
כ: ולבסוף לא מלך אלא על מקלו, ורש"יאמרי מאיר (מאירי) דברים פי"ז פסוק יא
כ: ולבסוף מלך על התחתוניםרנת יצחק מלכים עמ' נו
כ: ופורץ לעשות לו דרך ואין ממחה בידו וכו' וכל העם בוזזין ונותנים לו והוא נוטל חלק בראשדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 573
כ: זכויות המלך ב'שמואל - איום או אמתשיחות לספר ויקרא עמ' שיז, שיחות לספר דברים עמ' קטו
כ: זקנים שאלו כהוגן תנה לנו מלךמקראי קדש (תשנג) עמ' מט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מה
כ: זקנים שבאותו הדור שאלו כהוגן, וזקנים עמי הארץ שאלו שלא כהוגןכתר תורה (תשסז) עמ' שמד
כ: זקנים שבדור כהגון שאלופני יהושע (תשסא) עמ' קעג
כ: זקנים שבדור כהוגן שאלו וכו' אבל עמי הארץ שבהן קלקלודברי יואל פ' שופטים דף קא ע"ב, קיב ע"ב
כ: זקנים שבדור כהוגן שאלו וכו'חן טוב (הלוי, שסה) פרשת שופטים דף רצד ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסו ע"א
כ: חד אמר הדר וחד אמר לא הדר וכו'פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף ט ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק מט דף מה ע"א; עמק המלך (בכרך, תח) שער קרית ארבע פרק קיב דף קט ע"א; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף ז ע"ב
כ: חד אמר מלך והדיוט וכו'רנת יצחק מלכים עמ' נה
כ: חד אמר מקלו וחד אמר גונדועיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פר' בא/כא דף סה ע"ג
כ: חד אמר תפסח בסוף העולם ועזה בסוף העולם וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ד דף שצב ע"ג; מנות הלוי (שמה) דף כד ע"א; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף עג ע"ב; ידי משה (שנז) מגילת אסתר דף רנו ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) מגילה פרק קו דף קסו ע"ב
כ: ילפינן מלך מיד על כס י-המקראי קדש (תשנג) עמ' שמט
כ: כל האמור בפ' מלך מלך מותר בו וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שופטים דף רסה ע"ב; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שעז ע"א, ווי העמודים פרק יט דף כט ע"א
כ: כל האמור בפר' מלך מלך מותר בוחמודי צבי בראשית עמ' ריז
כ: כל האמור בפרשת מלךזבחי צדק (דיסקין) עמ' מד
כ: כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בוחנן אלקים עמ' פה, מקראי קדש (תשנג) עמ' קמז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסו, רלג
כ: כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בומרפא לנפש בראשית עמ' קנא
כ: כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בו .פני יהושע (תשסא) עמ' קנח
כ: כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בו ותוס' ד"ה מלך, למה נענש אחאב במעשה נבות וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' שיד, רכז
כ: כשהוא אומר והניח לכם מכל אויביכםרנת יצחק שמואל עמ' שלה
כ: לא מלך אלא על ירושליםרנת יצחק ה' מגילות עמ' ריח
כ: לפי שהקדימו על ידם לומר ככל הגויםלב אריה פרשת שופטים אות בז
כ: מלך - חובה או רשותשיחות לספר דברים עמ' קיז, קנט
כ: מלך שלמה על העליוניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקסה
כ: נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 841
כ: על כסא ה' למלך - על העליוניםשיחות לספר במדבר עמ' נב, נה
כ: עמי הארץ שבהן קלקלו שנאמר והיינו גם אנחנו ככל הגוים ושפטנו מלכינו וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קיז
כ: ר' יוסי אומר ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, ולבנות להם בית הבחירהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רלג
כ: ר"ן - אחאב לא מרדברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' סז
כ: רב אמר כל האמור בפרשת מלך וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' מד
כ: רבי יהודה אומר ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'בכורי אשר עמ' קלז-קלח
כ: רבי יהודה אומר שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץשרתי ח"א עמ' רמד
כ: רבי נהוראי אומר וכו' כנגד תרעומתן, וברש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רעז
כ: רש"י - בתחילה, קודם שנשא שלמה נשים נכריות מלך אף על עליוניםדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שכד ע"ב
כ: רש"י ד"ה ופורץפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תכג
כ: רש"י ד"ה שלש מצות, שהן תלויות זב"זרנת יצחק שמואל עמ' שלז, דברי הימים עמ' סה
כ: שום תשים עליך מלך זו מצות עשהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רפח
כ: שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךפרדס מרדכי עמ' רסה
כ: שלוש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש יז לפרשת זכור דף קיב ע"א; מנות הלוי (שמה) דף סד ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תרומה דף קס ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער נ דף קמא ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א ח דף קע ע"ב; בן שמואל (שפב) דרוש ה לשבת זכור דף יט ע"ב; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה ו דף לז ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קמ דף פ ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רכג דף סו/ז ע"א
כ: שלמה הדר או לא הדר ח"א הדר ח"א לא הדרישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריד
כ: שלמה מלך על עליונים ותחתוניםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 192, 1381
כ: שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעג, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קא, ריג, מקראי קדש (תשנג) עמ' כב, נ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' חצר, ש, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סח
כ: שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' צה, רטז
כ: שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להעמיד להם מלך וכו'דברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' רעט, רפו, ת, תיב, פורים עמ' תקג
כ: שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להכרית עמלק ולבנות ביהמ"קאור אברהם - סידור התפילה עמ' שנד
כ: שלשה מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להעמיד להם מלך וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' עתר
כ: שלשה מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך וכו'כתנות אור עמ' תרכב
כ: שתהא אימתו עליךמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רצג
כ: תד"ה מלך מותרבכורי אשר עמ' קלז
כ: תוד"ה מלך. למה נענש אחאב על ששאל כרם נבותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסט
כ: תוס' - הובא ביש"מ, מלך מותר ליקח בחנם אבל לא לכוף למכורמרפא לנפש בראשית עמ' קנא, קנב
כ: תוס' ד"ה מלךפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שעז
כ: תוס' ד"ה מלן המלך הרשות בידו ליקה מן בני המדינהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שעג
כ: תוס' מלך - כיצד סירב נבות לאחאבשיחות לספר ויקרא עמ' שיז
כ: תלה מחיית עמלק במניית המלךדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שמ
כ: תניא ר"א אומר זקנים שבדור כהוגן שאלובכורי אשר עמ' קלח
כא אחת שתהא מונחת בבית גנזיו ואחת שתהא יוצאת ונכנסת עמועולה ליפה סי' נח
כא אמר רבא אע"פ שהניחו לו אבותיו ס"ת כו'עינות מים דף פה ע"ב
כא ד"ה רש"י מתחי' מן הצדדרכי שלום (מרגונאטו) דף מג ע"ד
כא הניחו לו אבותיו מצוה לכתוב משליעולה ליפה סי' מ
כא ואדוני' בן חגית מתנשא כו' שבקש להולמו ולא הולמתוהמדרש והמעשה בראשית פ' חיי שרה דרוש ב
כא לא ירבה לו נשים אלא י"חצמח צדקה עה"ת עמ' קלב
כא מאירי - ס"ת של המלך היתה של כה"ת כולהגבורת יצחק שבועות עמ' קפ
כא מפני מה לא נתגלו טעמי תורהמקור ברוך (פייתוס) דף רי ע"ב
כא נימא נקשרהככר לאדן (תקסא) דף קצ ע"ב
כא נימא נקשרהככר לאדן (תקסא) דף קצ ע"ב
כא נשתנה ע"י הכתבעולה ליפה סי' נז
כא ע"א אל יתחבר אדם לרשע אפי' לקרבו לתורהס' חסידים סי' תתקפו
כא ע"א ארבע מאות ילדים היו לו לדוד וכולן בני יפת תאר היו, ואמר רב יהודה אמר רב תמר בת יפת תאר היתהשם דרך דברים עמ' רסט, קב
כא ע"א ארבע מאות ילדים היו לו לדוד וכולן בני יפת תואר היותורת מנחם חלק נ עמ' 341
כא ע"א בדבר שהטעם מפורש בתורה אפילו רבי יהודה מודה דדרשינן טעמא דקראימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' פז
כא ע"א בעלמא רבי יהודה לא דריש טעמא דקרא ושאני הכא דמפרש טעמא דקרא מה טעם לא ירבה לו נשים משום דלא יסור לבבוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שלג
כא ע"א ד' מאות ילדים שהיו לדוד היו מגדלי בלוריתאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קפ
כא ע"א ויונדב איש חכם מאוד חכם לרעמאורי אור (אתרוג) פ"ט ה"ה
כא ע"א ויצא לך שם בגוים ביפיך שאין להן לבנות ישראל לא שער בית השחי ולא בית העתהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שה ד"ה הנה
כא ע"א ויצא לך שם בגוים ביפיך שאין להן לבנות ישראל לא שער וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' צו
כא ע"א ויצא לך שם בגוים כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קסא ע"ג
כא ע"א ולאמנון רע ושמו יונדב וגו' איש חכם וגו' אר"י אמר רב איש חכם לרשעהס' חסידים סי' תתקפו
כא ע"א לא ירבה לו נשים אלא י"ח (טעם היתר רבוי נשים, וכן אלף של שלמה)אורות הקודש ח"ד תו; שמונה קבצים קובץ ח פסקא נד
כא ע"א לא ירבה לו נשים אלא שמנה עשרה וכו' מה טעם לא ירבה לו נשים משום דלא יסור לבבודברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' כט, מה, מהד' ז סי' א
כא ע"א לא ירבה לו נשים מי"ח, דבתיב ואם מעט ואוסיפה לך כהנה וגו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' נ
כא ע"א מאי נשים ומאי פלגשים וכו' נשים בכתובה ופלגשים בלא כתובהבי חייא ח"א עמ' עז
כא ע"א מאי נשים ומאי פלגשיםמנחת מרדכי עמ' לו
כא ע"א עגלה זו מיכל ולמה נקרא שמה עגלה שחביבה עליו כעגלהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רלא
כא ע"א פילגשים הם בלא קידושיןבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויחי אות נב
כא ע"א פלגש בלא כתובהמהר"ם שיק בראשית עמ' קכא
כא ע"א ר"י לא דריש טעמא דקרא וכו' ושאני הכא דמפרש וכו' ור' שמעון אמר לן מכדי בעלמא דרשינן טעמא דקרא וכו' ובחידושי הר"ן ד"ה מתני'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקלז-תקלט
כא ע"א ר"ש אומר אפילו אחת ומסירה את לבורנת יצחק משלי עמ' קכג, קכח
כא ע"א ר"ש דריש טעמא דקראאמרות ה' השלם ח"ג עמ' של, שלא
כא ע"א רבי יהודה אומר מרבה הוא לו ובלבד שלא יהו מסירות את לבודרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רכו
כא ע"א תוס' ד"ה דאי ס"ד וכו'לשון ערומים לשונות הרא"ם דף כז ע"ד
כא ע"א תמר בת יפת תואר היתהס' חסידים סי' תריט
כא ע"א תמר בת יפת תואר היתהראשון לציון (תשסח) עמ' פה
כא ע"א תמר בת יפת תואר היתהראשון לציון (תשעח) עמ' קלח
כא ע"א תמר בת יפת תואר היתה, ורש"ירנת יצחק שמואל עמ' תב
כא ע"ב אחת שמונחת לו בבית גנזיו, ואחת שיוצאה ונכנסת עמוקרן לדוד דברים עמ' קעג
כא ע"ב אך על פי שהניחו לו אבותיו לאדם ספר תורה - מצוה לכתוב משלולפרקים (תשסב) עמ' תקמז
כא ע"ב אמר מר זוטרא וכו' בתחלה נתנה תורה בכתבתפארת ישראל פרק סד עמ' קצב
כא ע"ב אמר רבה, אף על פי שהניחו אבותיו לאדם ספר תורה מצוה לכתוב משלו, שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה הזאת וכו' כותב לשמו שתי תורות, אחת שנכנסת ויוצאת עמו, ואחת שמונחת בבית גנזיו וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' ג
כא ע"ב אמר רבי יצחק בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים והעלה שירטון ועליו נבנה כרך גדול שברומידברי תורה (שפירא) מהד' א סי' פו
כא ע"ב אמר שלמה אני ארבה ולא אסוררנת יצחק מלכים עמ' קיט
כא ע"ב אמר שלמה אני ארבה ולא אסורשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שלד
כא ע"ב אני ארבה ולא אסורמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תעז
כא ע"ב אני ארבה ולא אסורשיחות מוסר (תשסב) עמ' שמג
כא ע"ב אני ארבה ולא אסור וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' שנט
כא ע"ב אני ארבה ולא אסורקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' צד
כא ע"ב אני ארבה ולא אסירקרן לדוד דברים עמ' קצג
כא ע"ב אע"פ כו' מצוה לכתוב משלוניבי זהב עמ' קעה, תקלב
כא ע"ב אע"פ שהניחו כו'צפיחית בדבש סי' סג דף קנט ע"ד
כא ע"ב אע"פ שהניחו לו אבותיו לאדם ס"ת מצוה לכתוב משלודרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' פב
כא ע"ב אע"פ שהניחו לו אבותיו ספר תורה מצוה לכתבו משלותורה אור (באנדי) עמ' רפה
כא ע"ב אע"פ שהניחו לו אבותיו ספר תורה מצוה לכתוב משלו שנאמר ועתה כתבו לכם וגו'באר שרים פרשת וילך דרוש ג אות א
כא ע"ב אף על פי שהניחו לוברכת מועדיך לחיים חלק ב דף קי"ט ע"ג (דף תמח ע"א ד"ה ונראה)
כא ע"ב אף על פי שהניחו לו אבותיו לאדם ספר תורה מצוה לכתוב משלודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקעד ד"ה ואמר
כא ע"ב אף על פי שהניחו לו אבותיו לאדם ספר תורה מצוה לכתוב משלושמלת אליעזר ח"ב עמ' שנו
כא ע"ב אף על פי שהניחו לו אבותיו לארם ספר תורה מצוה לכתוב משלוכתב סופר אגדות כאן
כא ע"ב אף על פי שהניחו לו אבותיו ספר תורה וכו'+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' רכב
כא ע"ב ארבה ולא אסורדברי שאול במדבר עמ' קסב
כא ע"ב ארבה ולא אסורקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קטז
כא ע"ב ארבה נשים ולא אטה וכו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כה פסוק יז
כא ע"ב ארבעים אלף איצטבלאות היועיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 70
כא ע"ב ב' מקראות נתגלו טעמן ונכשל בהן גדול העולםבית אלהים שער ב עמ' קסה
כא ע"ב בא גבריאל ונעץ וכו' ועליו נבנה וכו' ועליו נא' וכו'אפיקי ים עמ' שצה
כא ע"ב במחשכים הושיבני כמתי עולם קאי אתלמוד בבלישמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קכח
כא ע"ב בקש להולמו ולא הולמתוערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 510
כא ע"ב בשעה שנשא שלמה את בת פרעההשיר והשבח ח"א עמ' סד
כא ע"ב בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל וכו'ברית שלום (תעח) דף ק ע"ב
כא ע"ב בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרמא
כא ע"ב בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קיד
כא ע"ב בשעה שנשא שלמה בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה ביםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רי
כא ע"ב בשעה שנשא שלמה ומהרש"אעולם הפוך פרק ד
כא ע"ב בתחילה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי וכו'ברית שלום (תעח) דף מח ע"ג
כא ע"ב בתחילה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שז
כא ע"ב בתחלה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי ולשון הקודש וכו' ביררו להן לישראל כתב אשורית ולשון הקודשמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תנד
כא ע"ב הטעם שלא ירבה זה משום לא יסור לבבואמרות ה' השלם ח"ו עמ' עג
כא ע"ב הלכתא למשיחא, אלא דרוש וקבל שכרשמלת אליעזר ח"ב עמ' קעז
כא ע"ב המלך הי' לו ס"ת שכל מקום שיוצא היתה יוצאת עמו וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רטז
כא ע"ב הניחו כתב עברי ובררו להם כתב אשורימאכסניא של התורה סי' סב
כא ע"ב הקמת מלך רשות או חובהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קד
כא ע"ב ואחת שהיתה מונחת לו מבית גנזיואמרות ה' השלם ח"ו עמ' קסד
כא ע"ב ואחת שיוצאת ונכנסת עמודברי שאול דברים עמ' קמב, קמד
כא ע"ב ואמר רבי יצחק מפני מה לא נתגלו טעמי תורה שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן נכשל בהן גדול העולם כתיב לא ירבה לו נשים אמר שלמה אני ארבה ולא אסור וכתיב ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' א
כא ע"ב והיתה עמו וקרא בושיחות מוסר (תשסב) עמ' שצא
כא ע"ב וכותב לו ס"ת לשמו וכו'רנת יצחק יהושע עמ' יב, מלכים עמ' תיד
כא ע"ב וכותב ס"ת לשמו וכו' אע"פ שהניחו לו אבותיו לאדם ס"ת מצוה לכתוב משלו וכו' איתיביה אביי וכו' שלא יתנאה בשל אחרים וכו' ובתורת חייםשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקלד-תקלו, תקלט, תקמ
כא ע"ב וכסף וזהב לא ירבה לו ובר"ן ורמ"הרנת יצחק דברי הימים עמ' פב
כא ע"ב וכתב לו את משנה וגו', כותב לשמו שתי תורות, אחת שהיא יוצאה ונכנסת עמו, ואחת שמונחת לו כבית גנזיוכתב סופר אגדות כאן
כא ע"ב ותולה אותו כזרועו שנאמר שויתי ה'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף ע"א ע"א (דף רנב ע"א ד"ה והנה)
כא ע"ב ותולה בזרועוצפיחית בדבש סי' סב דף קנח ע"ד
כא ע"ב כותב אדם ס"ת לעצמו וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף מח ע"ג
כא ע"ב כותב אדם ס"ת לעצמו וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' שח
כא ע"ב כותב לשמו שתי תורותבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר צד אות א
כא ע"ב כותב לשמו שתי תורות אחת שהיא יוצאה ונכנסת עמו ואחת שמונחת לו בבית גנזיומכשירי מצוה עמ' קצה
כא ע"ב כותב לשמו שתי תורות וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קסד-קסו, קעז
כא ע"ב כל התורה כולה נקראת שירה וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קא
כא ע"ב כתב עברישלטי הגבורים (תשע) עמ' תקעב, תקעז
כא ע"ב כתבו לכם את השירה הזאתמאורות הראי"ה שבועות עמ' רנט-רסא
כא ע"ב כתבו לכם את השירה הזאתמועדי ראיה עמ' קלג; פניני הראי"ה עמ' 370 {מדוע עד שהתורה הגיעה לפסוק זה לא נקראת התודה "שירה"? אלא כאן מדובר אחרי הברית בערבות מואב שבה נתחדשה תורת ערבות של פלל ישראל [עיין סוטה לז ע"ב] ובמצב זה התודה מתעלית להיות "שירה"}
כא ע"ב כתיב לא ירבה לו נשים אמר שלמה אני ארבה ולא אסורנאוה תהלה עמ' תל
כא ע"ב כתיב לא ירבה לו נשים, אמר שלמה אני ארבה ולא אסור, וכתיב ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו, וכתיב לא ירבה לו סוסים, ואמר שלמה אני ארבה ולא אשיב, וכתיב ותצא מרכבה ממצרים בשש וגו'דרכי התשובה עמ' ע
כא ע"ב לא ירבה לו נשיםהשיר והשבח ח"א עמ' שנה
כא ע"ב לא ירבה לו סוסיםרנת יצחק שמואל עמ' שנז
כא ע"ב לא נתגלו טעמי מצוותישועות משיחו (תשעח) עמ' 215
כא ע"ב מ"מ לא נתגלו טעמי תורה וכו' נכשל בהם גדול העולםברית שלום (תעח) דף ק ע"א
כא ע"ב מ"מ לא נתגלו טעמי תורה שהרי שתי מקראות וכו' נכשל בהן גדול העולםתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק סו הערה עג
כא ע"ב מאן הדיוטות אמר רב חסדא כותאיהר המוריה עמ' רנא
כא ע"ב מהרש"א ד"ה לא נתגלודברי שאול שמות עמ' נד
כא ע"ב מלך בעי שני ספרי תורה: אחת שהיא מונחת בבית גנזיו ואחת שנכנסת ויוצאת עמובאר שרים פרשת שופטים דרוש ג אות א
כא ע"ב מלך צריך ב' תורותחיים תחלה (תשנג) עמ' מג
כא ע"ב מלמד שביקש להולמו ולא הולמתואמרות ה' השלם ח"א עמ' שעג, ח"ב עמ' רל
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו טעמי המצותדברי שאול במדבר עמ' קנח
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו טעמי תורהבי חייא ח"ב עמ' רצט
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו טעמי תורהלפרקים (תשסב) עמ' רכה
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו טעמי תורהתורת אליהו עמ' שיח
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו טעמי תורה וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רפח, ח"ד עמ' קפ, ח"ו עמ' סו
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו טעמי תורה וכו' נכשל בהם גדול העולםברית שלום (תשסח) עמ' תרמא
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו טעמי תורה וכו'זכור לדוד עמ' לט
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו טעמי תורה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קסח
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו טעמי תורה שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן נכשל בהן גדול העולם וכו'תורת מנחם חל"ה עמ' 170
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו טעמי תורה שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן נכשל בהםדרושים ואגדות חתם סופר עמ' מה
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו טעמי תורה, שהרי ב' מקראות נתגלו טעמן נכשל בהן גדול העולם וכו'תורת מהרי"ם במדבר עמ' קטז
כא ע"ב מפני מה לא נתגלו טעמי תורה, שהרי ב' מקראות נתגלו טעמן נכשל בהן גדול העולםתורת מהרי"ם שמות עמ' קעו
כא ע"ב מצוה לכתוב משלו שנאמר 'ועתה כתבו לכם את השירה'אגרות הראיה כרך א אגרת פט (צד) {"הדברים העיוניים אי אפשר להבין על בוריים אם לא יהיה הרגש מוכשר כראוי, על כן נקראת התודה 'שירה'}
כא ע"ב מצוה לכתוב ספר תורה שנאמר 'ועתה כתבו לכם את השירה הזאת'אורות התורה פ"ד פסקא ד; פנקסי הראי"ה ח"א עמ' רלה {עיין ביאור הנצי"ב, בהקדמתו ל"העמק דבר", קדמת העמק פסקא ג פירש על כל תורה שבכתב: כי כל התורה כתובה גם כמו מליצה ושירה שדורשים את המלים; והראי"ה כתב כן גם על תורה שבעל פה: "עד אשד על כל הלכה ופרק יוכל להרחיב שידה חדשה, והשירה הולכת ומשתפכת על כל פרטי ההלכה, על כל נטיות המשא ומתן שבה"}
כא ע"ב נעץ גבריאלבעקבי יעקב עמ' לג
כא ע"ב עזרא ראוי הי' ליתן תורה ע"י כמו ע"י משהאפיקי ים עמ' ת
כא ע"ב ראוי הי' עזרא שתינתן תורה ע"יתורת מנחם חנ"ט עמ' 378
כא ע"ב ראוי היה עזרא שתינתן תורה וכו' נשתנה על ידו הכתבדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שיא ד"ה והנה, עמ' שכא ד"ה והנה מצינו, עמ' תכא ד"ה והנה
כא ע"ב ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידומתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 379
כא ע"ב ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידורנת יצחק יהושע עמ' מח, משלי עמ' שח
כא ע"ב ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל אלמלא קדמו משהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שצא
כא ע"ב ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידוציץ השדה - שדי יער עמ' קח
כא ע"ב ראוי היה עזרא שתנתן התורה על ידו אלמלא קדמו משה וכו' נשתנה על ידו הכתב וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קמז
כא ע"ב רב יהודה רמי כת' ויהי לשלמה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 204
כא ע"ב רש"י ד"ה שביקש, לפי שהי' שרביט של זהב בו'יחי המלך עמ' ז
כא ע"ב שהרי שתי מקראות נתגלו טעמןרנת יצחק מלכים עמ' קטז, משלי עמ' קכג, דברי הימים עמ' קעה
כא ע"ב שיהו הנשים מדברות זו עם זו בבית הכסאמאכסניא של התורה סי' סב
כא ע"ב שלמה אמר אני ארבה ולא אסורדרשות מהר"ם חביב עמ' שפג
כא ע"ב שני דברים נתגלו טעמןדרכי חיים פרק ג' משנה ט"ו (בית אבות דף צ"ט ע"ג)
כא ע"ב שתי מקראות וכו' נכשל בהם גדול העולם כתיב לא ירבה לו נשים אמר שלמה וכו'ס' חסידים סי' תריט
כא ע"ג שלמה המלך הרבה נשים וסוסיםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פז ע"ג
כא עזרא שעלה נשנה התורה על ידומנחת אליהו (תשנט) עמ' רצ
כא על ג' דברים נצטוו ישראל בכניסתן לארץברית אברהם (בושערה) דף מ ע"ג
כא עלתה יו"ד של ירכהמשכנות יעקב (נעים) דף ריח ע"ד
כא פשיט ליה לתלמודא דאמרינן אשתרי אשתריקול שמואל (קונפורטי) דף ז ע"ב
כא ראוי היה עזרא שתינתן תורה ע"י וכו'עולה ליפה סי' נז
כא שנאה גדולה אמר ר"י נימא נקשרה לוחומת אנך שמואל ב פרק יג
כא תוס' - תמר לא היתה בת דודחומת אנך שמואל ב פרק יג
כא. א' מונחת בבית גנזיו וא' שנכנסת ויוצאת עמומשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רצד
כא. איש חכם לרשעה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יג דף רצט ע"ג
כא. אלמנתו של מלך אסורהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעא
כא. אמר רב יהודה אמר רב, תמר בת יפת תואר היתה, שנאמר ועתה דבר נא אל המלך כי לא ימנעני ממך, ואי ס"ד בת נשואין הוה, אחתי' מי הוי שרי ליהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שפ
כא. ארבע מאות ילדים היו לו לדוד כולן בני יפה תאר היו וכו'שו"ת מהרי"ט (תב) קדושין דף נח ע"ד
כא. באותה שעה (בימי דוד) גזרו על היחודחיי נפש ח"ד עמ' ז
כא. באותה שעה גזרו על היחוד ועל הפנויהמקראי קדש (תשנג) עמ' שכז
כא. באותה שעה גזרו על הייחודדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1419
כא. ביום מותה היה לה בןשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קעו, רג
כא. בנות ישראל אין להם שער בית השחי וכו'ס' קרניים (תשסו) עמ' קס
כא. בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 159
כא. האשה בכתובה פלגש בלא כתובהתשבי (תשסה) עמ' קמז שורש כתובה
כא. והא הואי מיכל וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתו
כא. והא הואי מיכל, א"ר עגלה זו מיכל וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רמב-רמג {רק בה כתיב "אשת דוד", לפי שהיתה חביבה עליו ועיקרו של בית}
כא. והאיכא מיכלתפארת ראובן עמ' קנג
כא. והכתיב ויקח דוד עוד וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רמג
כא. והששי יתרעם לעגלהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' ז
כא. והששי יתרעם לעגלהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' יד
כא. וישנאה אמנון - שקשרה לו נימא ועשאתו כרות שפכהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1809
כא. ולאמנון רע ושמו יונדב בן שמעהשערי שיש יהושע ח"א עמ' קכב
כא. לא ירבה לו נשים אפילו כאביגילכתנות אור עמ' תרד
כא. לא ירבה לו נשים עד י"חישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריד
כא. לא ירבה לו נשים על י"ח וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יב דף רצו/ז ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ב דף רפח ע"א; תוספות יום טוב (תג) פרק ב דף קב ע"ב
כא. לא ירבה לו נשיםבכורי אשר עמ' קלט
כא. מאי נשים ומאי פלגשיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' לט
כא. מאי נשים ומאי פלגשיםתפארת ראובן עמ' קמח
כא. מחלוקת אם דרשינן סעמא דקראתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קיד(שעח) {איך ההלכה, ועוד פרטים}
כא. מפני מה לא נתגלומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קלו
כא. מפני מה לא נתגלו טעמי מצוות שבשני מקראות וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' צא*
כא. נימא נקשרה לו ועשאתו כרות שפכהמראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל ב יג דף מו/ז ע"ג; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יג דף ש ע"ג; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף ח ע"א
כא. נימא קשרה לו ועשאתהו כרות שפכהמנחת יהודה (פתיה) עמ' 118
כא. נימא קשרה לו ועשאתו כרות שפכהחנן אלקים עמ' רנז
כא. נימא קשרה לו ועשאתו כרות שפכהס' קרניים (תשסו) עמ' קס
כא. נשים בכתובה ובקידושין, פילגשים בלא כתובה ובלא קידושיןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קמט, שלא
כא. נשים בכתובה וכו' פלגשים וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תטז-תיח
כא. נשים בכתובה ופלגשים בלא כתובהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' צב
כא. נשים בכתובה ופלגשים בלא כתובהפנים מסבירות עמ' סו
כא. נשים בכתובה וקידושין ופילגשים בלא כתובה ובלא קידושיןחמודי צבי שמות עמ' ו, קיא
כא. נשים בכתובה וקידושין, פילגשים בלא כתובה ובלא קידושיןמרפא לנפש בראשית עמ' קנח, קפז
כא. נשים בכתובה וקידושין, פלגשים בלא כתובה ובלא קידושיןחמודי צבי בראשית עמ' ריד, רטז, ריח, שנה, שעו, שצד, תפג, תקי
כא. נשים בכתובה פלגשים בלא כתובהדובר צדק (זילבר) עמ' קנז, קסט
כא. נשים בכתובה פלגשים בלא כתובהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' שלט
כא. עגלה זו מיכלמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שמ
כא. עגלה זו מיכלשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קצז
כא. פילגשים בלא כתובה ובלא קידושיןכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב ה דף רעו ע"א
כא. פילגשים בלא כתובה וקידושיןיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' לד
כא. פלגשתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רנ {כמה ענינים}
כא. פלגש בקדושין בלא כתובהשארית יעקב (אלגזי) דף כה ע"ב
כא. פלגשים בלא כתובה ובלא קידושיןחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קיד
כא. קנאת סופרים תרבה חכמהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תא
כא. ר"י בעלמא לא דריש טעמא דקראעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צ
כא. ר"י ס"ל לא דרשינן טעמא דקרא ושאני הבא דמפורש בקרא בהדי'חיי נפש על ההגדה עמ' י
כא. ר׳׳ש דריש טעמא דקראדודי נתן בראשית עמ' לז
כא. רש"י - פלגשים בקידושין בלא כתובהמרפא לנפש בראשית עמ' קנח
כא. רש"י - תמר נולדה קודם שנתגיירה מעכה אמה בלב שלם, ואחר שנתגיירה בלב שלם ילדה את אמנון, ונכרי, אין לה קורבת אב, וגם היא משנתגיירה כקטן שנולד דמי ואינה אחות אמנוןצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שפ
כא. רשב"י דריש טעמא דקראתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' לו
כא. שקלה מיכל למטרפסיהתפארת ראובן עמ' קנ, קנד
כא. תוס' ד"ה דאי לרש"י דס"ל דאסור לבעול יפת תואר עד שנתגיירה, א"כ קשה הא אחתיה הוה וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שפ
כא. תמר בת יפ"ת היתהתפארת ראובן עמ' קנו
כא. תמר מותרת לאמנון שנתעברה בעודה גויהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכ
כא: אחת שהיא יוצאה ונכנסת עמוהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' פג
כא: אחת שנכנסת ויוצאת עמו, ואחת שמונחת לו בבית גנזיופאר יעקב ח"ד עמ' קפד, קפז
כא: אי מונחת בבית גנזיו ואי נכנסת ויוצאת עמושמן ראש סוכות ח"א עמ' רצה
כא: אינו נכנס בה לא לבית המרחץ וכו'תפארת ראובן עמ' קמו
כא: אינו נכנס בה לא לבית המרחץ ולא לבית הכסאבכורי אשר עמ' קמח
כא: אך שיש לו ס"ת מאביו מצוה לכתוב משלוערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קעט
כא: אמר רבא אע"פ שהניחו לו אבותיו ס"ת מצוה לכתוב משלויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פט, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נ
כא: אמר רבא מצוה לכתוב ס"ת וכו' איתבי' אביי וכו'תפארת ראובן עמ' קמח
כא: אמר רבה אף על פי שהניחו לו אבותיו לאדם ס"ת מצוה לכתוב משלובכורי אשר עמ' קמב
כא: אמר רבה, אעפ"י שהניחו לו אבותיו ספר תורה, מצוה לכתוב משלו, שנאמר ועתה כתבו לכם, את השירה הזאתחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תלט, ח"ב עמ' תקס
כא: אמר שלמה אני ארבה ולא אסורוזרח השמש על התורה עמ' שיב
כא: אמר שלמה אני ארבה ולא אסור וכו'שבח נעורים עמ' קמב, רנא
כא: אמר שלמה ארבה ולא אסורשבט מישראל (קרמניץ) פרק טז פסוק יא
כא: אני ארבה וגו'מנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רעד
כא: אני ארבה ולא אסורדמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק יז פסוק טז(2)
כא: אני ארבה ולא אסורמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קצה
כא: אני ארבה ולא אסורשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' ריז
כא: אני ארבה ולא אסירויואל משה מאמר א סי' קכט עמ' קלה
כא: אע"פ שהניח לו אביו ספר תורה מצוה לכתוב משלודברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' ג
כא: אע"פ שהניחו לו אבותיו ס"ת וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תרצז
כא: אע"פ שהניחו לו אבותיו ס"ת מצוה לכתוב משלולוח ארז פרשת וילך דף קמז
כא: אע"פ שהניחו לו אבותיו ס"ת מצוה לכתוב משלומשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קכה {כתב ס"ת ואבד אם קיים המצוה. חקירה אם המצוה הכתיבה, או שיהיה לו ס"ת. מד' המנ"ח. באיסור מכירת ס"ת. כל א' מישראל הוא אות בתורה. במנין ס' רבוא אותיות לתורה, דר"ל עם הגויל}
כא: אע"פ שהניחו לו אבותיו ספר תורה מצוה לכתוב משלויבין שמועה (לעוו) עמ' א
כא: אע"פ שהניחו לו אביו לאדם ס"ת מצוה לכתוב משלו וכו'ים שמחה עמ' שפד
כא: אע"פ שלא נתנה תורה על ידו, נשתנה על ידו הכתבדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 776
כא: אע״פ שהניחו לו לאדם ס״ת, מצוה לכתוב משלונפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' ח
כא: אעפ"י שהגיחו לו אבותיו ספר תורה וכו'שבח נעורים עמ' רנז
כא: אף על פי שהניחו לו אבותיו ספר תורה, מצוה לכתוב משלוחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' תכג
כא: אף על פי שהניחו לו לאדם אבותיו ספר תורה מצוה לכתוב משלו וכו'יפה עינים (שצא) דרוש לספר תורה שהוקדש דף קפח ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קמ דף מז ע"ד
כא: ארבה נשים ולא אטהביאור הגר"א על משלי פרק כה פסוק יז
כא: ב' ס"ת למלך וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קנב
כא: באותה שעה גזרו על היחודעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסט
כא: בימי עזרא התנה הכתב מעבדי לאשורידרך חיים (תשע) פ"ה הערה 462
כא: בפרש"י הסוסים באים ממצרים לא"י וצריך לשלוח שלוחים וכו'בכורי אשר עמ' קמא
כא: בשעה שנשא את בת פרעה נעץ קנה בים ועליו נבנה כרך גדוליגל יעקב (תשנג) בשלח אות עז
כא: בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה ביםדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קלה ע"ב
כא: בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה ביםהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר סה
כא: בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים והעלה שירטון ועליו נבנה כרך גדול שברומיקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' ל
כא: בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים וכו'קול בוכים (שמט) איכה דף יד ע"ג; מגיד מישרים (תט) פרשת בראשית דף ד ע"א
כא: בשעה שנשא שלמהאמרי מאיר (מאירי) ירמיהו פל"ב פסוק לא
כא: בתחיל' ניתנה התורה בכתב עברי ולשון אשורית ובימי עזרא נשתנה הכתב לאשורית וכו'ברכת שמואל ח"א דף מח ע"א
כא: בתחילה ניתנה התורה לישראל בכתב עברי ולשון הקודש וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' לב, תכח
כא: בתחילה נתנה תורה לישראל בכתב עברי ובלשון הקודש וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יח דף קכג ע"ב; יפה מראה (שנ) מגילה פרק א דף קצד ע"ג; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק יז דף פט ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק סד דף נו ע"א; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר ב סימן כח דף קיח ע"ב; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש לד דף נח ע"א; שלטי הגבורים (שער אריה, שעב) דף קעא ע"א
כא: דוד היו לו י"ח נשיםדמשק אליעזר (רלב"ג) הפטרת חיי שרה
כא: דמלך כותב בספר תורה לעצמותורי זהב (תשעג) עמ' ט
כא: המלך כותב לשמו ב' ספרי תורהלהורות נתן דברים עמ' קנא
כא: המלך כותב לשמו שתי תורות אחת וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' צב
כא: הניחו לו אבותיו ס"ת מצוה לכתוב משלופנים מסבירות עמ' רנט
כא: ואמר ר' יצחק מפני מה לא נתגלושערי שיש יהושע ח"א עמ' קיד
כא: וכותב לו ס"ת לשמו וכו' וכתב לו את משנה וגרתורת חיים עה"ת עמ' רנה {מיתורא ד"לר' דריש}
כא: וכותב לשמו שני תורות אחת שהיא יוצאה ונכנסת עמו ואחת בבית גנזיויגל יעקב (תשנג) בהעלותך אות מד, שופטים אות נט
כא: וכותב ס"ת לעצמו וכו' ועושה אותה כמין קמיעתפארת ראובן עמ' קמו
כא: וכסף וזהב לא ירבה לו יכול אפילו כדי ליתן אספניא ת"ל לו לו אינו מרבה אבל מרבה הוא כדי ליתן אספניאשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תלט
כא: וכתב לו את משנה התורה הזאת, אחת שהיא מונחת בבית גנזיו, ואחת שנכנסת ויוצאת עמוחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' לח, תה, ח"ב עמ' שיח, שדמ, שצד
כא: ולא ירבה - אני ארבה ולא אסורשיחות לספר במדבר עמ' נו
כא: ועתה כתבו לכם את השירה הזאתבכורי אשר עמ' קמה
כא: טעמי מצות לא נתגלוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקכה
כא: יוצא למלחמה יוצאת עמו נכס הוא מכניסה עמו יושב בדין היא עמו וכו'פאר יעקב ח"ד עמ' קפז
כא: יחוד א"א אסור מהת'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרס
כא: יחוד דאורייתא הוא דאר"י משום ר"ש בן יהוצדק רמז ליחוד מה"ת וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' כט
כא: ירד גבריאל וכו' איטליה של יוןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקא
כא: כותב לו ס"ת לשמיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תריח
כא: כותב לו תורה לשמוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תפד
כא: כותב לשמו ב' תורות א' שהיא יוצאה ונכנסת עמו וא' שמונחת לו בבית גנזיוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקצח
כא: כותב לשמו שתי תורותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שמ
כא: כותב לשמו שתי תורותשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קלח
כא: כותב לשמו שתי תורותשמן ראש סוכות ח"ב עמ' רה
כא: כותב לשמו שתי תורותאמרי מאיר (מאירי) דברים פל"ג פסוק כא
כא: כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ריב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מד
כא: כתבו לכם את השירה הזאת וגו', מצות כתיבת ספר תורהאור אברהם - סידור התפילה עמ' יח
כא: כתיב ויהי לשלמה ארבעים אלף אורוות סוסים וכתיב ויהי לשלמה ארבע אלפים אורוות סוסיםכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ד דף שצג ע"ב
כא: כתיב לא ירבה לו נשים אמר שלמה אני ארבה ולא אסור וכתיב ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רט
כא: לא ירבה לו נשים אלא י"חעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נ
כא: לא ירבה לו נשים עמד שלמה והחכיםחוט של חסד (תרכה) דף נח ע"ב
כא: לא ירבה לו סוסיםפרפרת אליעזר פרשת שופטים פרק יז פסוק יא, טז-יז
כא: לא ירבה לו סוסים היינו סוסים בטלנים אבל כדי רכבו מותרפאר יעקב ח"ד עמ' קפא
כא: לא ירבה לו סוסים יכול כדי מרכבתו ופרשיו ת"ל לו וכו'להורות נתן דברים עמ' קמח
כא: לא ירבה לו סוסיםבכורי אשר עמ' קמ
כא: לעבור בל"ת על כל סוס וסוספרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קלא
כא: מ"מ לא נתגלו טעמי תורה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יא דף תלג ע"ב; מורה נבוכים (שיא) חלק ג פרק כה; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ו דף נא ע"א
כא: מה עליה האמורה במשה תורהפאר יעקב ח"ג עמ' תה
כא: מי לנו גדול משלמה המלך ע״ה. רק ירא את ה׳לקוטי משלי פרק ג פסוק ז
כא: מלך אינו נכנס בה לא לבית המרחץ ולא לביה"כהדרש והעיון דברים מאמר קכו
כא: מלך הולך וספר תורה עמושיחות לספר דברים עמ' קטו-קטז
כא: מלך כותב לו ספר תורה לשמו וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שופטים דף רנא ע"ג; תוספות יום טוב (תג) פרק ב דף קב ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רנו דף קכ ע"א; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף ח ע"ב
כא: מלך כותב לו שני ס"ת א' נכנסת ויוצאת עמויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' לז, ריט
כא: מלך לא ירבה לו נשים אלא שמנה עשרהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקלה
כא: מלמד שביקש להולמו ולא הולמתו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א א דף שסח ע"ב
כא: מנין שאפילו סוס אחד בטל עובר בל"תעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נא
כא: מפני מה לא נתגלה טעמי תורה וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' קצז
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי התורהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קנה
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי התורה וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תרכד
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי תורהפרפרת משה ח"א עמ' רחצ, פרפרת משה ח"ב עמ' יט
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי תורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שעב
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי תורהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שכה
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי תורהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קלא
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי תורהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קיג, רנז
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי תורה וכו'וזרח השמש על התורה עמ' שיא
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי תורה וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תצה
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי תורה וכו'מקוה המים עמ' קכז
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי תורה שהרי שני מקראות נתגלה טעמן ונכשל בהם גדול העולםהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' קטו
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי תורה שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן נכשל בהן גדול העולםפאר יעקב ח"ב עמ' תשנג, ח"ג עמ' רכ, תקכב, ח"ד עמ' נט, קסג, קפח, קצ, קצא
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי תורהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף טז ע"ב, כג ע"ד
כא: מפני מה לא נתגלו טעמי תורה, שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן, נכשל בהן גדול העולם כתיב לא ירבה לו נשים, אמר שלמה אני ארבה ולא אסורדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' סא
כא: מצוה לכתוב משלה שנאמר ועתה כתבו לכם את השירהתורת חיים עה"ת עמ' רנה {בליתורא ד"לכם" דריש}
כא: מצוה לכתוב משלו - הדין באבר הס"ת של הדיוט ושל מלךבכורי אשר עמ' קמד
כא: מצוה לכתוב משלווזאת התורה עמ' שו
כא: מצוה לכתוב משלוחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קפ
כא: מצוה לכתוב משלותורת חיים עה"ת עמ' רנה {בכתיבת ס"ת בלבד אינו יוצא יד"ח, אלא צריך שתישאר אצלו}
כא: מצוה לכתוב ס"תלקחת מוסר ח"א עמ' תרסז
כא: מצוה לכתוב ס"ת משלופרפרת משה ח"א עמ' ט
כא: מצוה לכתוב ספר תורה משלונתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שנד
כא: מצות כתיבת ספר תורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפו
כא: מצות עשה של כתיבת ספר תורה לומדים מועתה כתבו לכםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קעח
כא: נעץ גבריאל קנה בים מי שירפא שברו של ים וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' שסג
כא: נשים הטו את לבבופרפרת הפרשה פרשת שופטים פרק טז פסוק יט
כא: ספר תורה מצוה לכתוב משלךקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תיט
כא: עוד בענין מש"ב - והיתה עמו וכו'בכורי אשר עמ' קמז
כא: עושה אותה כמין קמיע ותולה בזרועוהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר נו
כא: עזרא הסופר, היה גמל כמשה רבינודברי יואל מועדים ח"ח עמ' רמט
כא: ר"י אומר ראוי היה עזרא וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) - מגילת ספר עמ' קכו
כא: ראוי הי' עזרא שתנתן התורה על ידו אלמלא קדמו משהדברי יואל פ' ויגש דף תנו ע"א
כא: ראוי היה עזרא שתנתן התורה על ידו, אלמלא שהקדימו משהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 79-78
כא: ראוי היה עזרא שתנתן תורה לישראל וכו'יפה מראה (שנ) מגילה פרק א דף קצד ע"ד; זרע ברך (תו) פרשת יתרו דף סח ע"א
כא: ראוי היה עזרא שתנתן תורה על ידודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 151
כא: רב יצחק רמי כתיב אין כסף נחשב בימי שלמה למאומה וכתיב ויתן שלמה את הכסף בירושלים כאבנים לא קשיא כאן קודם שנשא שלמה את בת פרעה כאן לאחר שנשא שלמה את בת פרעהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תלח
כא: רש"י ד"ה לו הסוסים באים ממצרים לא"י וצריך לשלוח שלוחים לקנות לו סוסיםים שמחה עמ' שנח
כא: שביקש להולמופני מלך שמות עמ' יד
כא: שלמה אמר אני ארבה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קלה
כא: שלמה אמר אני ארבה ולא אסוריפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תצז, ח"ב עמ' תנד
כא: שלמה אמר אני ארבה ולא אסורמשכנות יעקב (נעים) דף ה ע"ב, ריט ע"ב
כא: שלמה אמר אני ארבה ולא אפור וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שצו, תא, תנז
כא: שלמה המלך אמר אני ארבה ולא אסורהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' קטו
כא: שמלך יכתוב לו ב' ספרי תורותדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 572-573
כא: שני ס"ת אחת מונחת לו בגנזיו ואחת תולה על צוארועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נ
כא: שתי מקראות נתנלו טעמן נכשל בהם גדול העולםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רצג
כא: תמר בת יפת תואר היתה ותוד"ה דאימקראי קדש (תשנג) עמ' שנג
כב אין אשה מתה אלא לבעלהמרפא לנפש ח"ד סי' צג אות א
כב אין האשה מתה אלא לבעלהתולדות שלמה - רות עמ' סג
כב כל אדם שמתה אשתו כאילו חרב ביהמ"קעמודי חיים דף קמח ע"ב
כב כל אדם שמתה אשתו ראשונה וכו' ומהרש"א ומהר"ש אלגאזימקור ברוך (פייתוס) דף רה ע"א וע"ג
כב מי שמתה אשתו הראשונהכלי יקר (תשמח) עמ' סב
כב מי שמתה עליו אשתו הראשונה עצתו נופלת וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' תקלב
כב מצות הנהרגין מתיזין ראשו בסייףאהבת דוד (תקנט) דף ב ע"ד
כב מצות הנהרגין מתיזין ראשו בסייףאהבת דוד (תקנט) דף ב ע"ד
כב ע"א א"ר בב"ח אר"י וקשה לזווגם כקריעת י"ססוכת דוד (שירירו) דף קמה ע"ב
כב ע"א א"ר יוחנן כל אדם שמתה אשתו ראשונה כאלו חרב בית המקדש בימיושמחת מרדכי (רוזנמן) נישואין - מאמר חתן דומה למלך, נישואין - מאמר השראת השכינה - עזר כנגדו
כב ע"א אבישג אסורה לדודברכת אבות עמ' רנז
כב ע"א אבישג מאי היא וכו' אמרה נינפבן אמר לה אסירת לי וכו'מכשירי מצוה עמ' ל
כב ע"א אבישג מותרת לשלמה דמלך הוה ומלך משתמש בשרביטו של מלךשם דרך במדבר עמ' מב
כב ע"א אין אשתו של אדם מתה אא"כ מבקשין וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שכב, תטו
כב ע"א אין אשתו של אדם מתה אא"כ מבקשין ממנו ממון ואין לו כו'סוכת דוד (שירירו) דף קלו ע"ב
כב ע"א אין אשתו של אדם מתה אלא אם כן מבקשין ממנו ממון ואין לודרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שטז
כב ע"א אין משתמשין בשרביטותורת מנחם חל"ה עמ' 338
כב ע"א אין רואין אותו כו' כשהוא ערוםתורת מנחם חנ"ו עמ' 372
כב ע"א אין רוכבין על סוסואמרות ה' השלם ח"א עמ' שסח
כב ע"א אין רוכבין על סוסורנת יצחק ה' מגילות עמ' שצד
כב ע"א אין רוכבין על סוסו ואין יושבין על כסאואמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' עח
כב ע"א אל תקרי מוציא אלא כמוציאאמרות ה' השלם ח"א עמ' שסה
כב ע"א אלא מה אני מקיים 'את משנה התורה הזאת' לשתי תורות, אחת שיוצאה ונכנסת עמו ואחת שמונחת לו בבית גנזיו, אותה שיוצאה ונכנסת עמו עושה אותה כמין קמיע, ותולה בזרועו וכו'כתב סופר אגדות כאן
כב ע"א אם היו נוהגין בו קדש נוהגין בו חול וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' לה
כב ע"א אמ"ר שמן בר אבא בא וראה כמה קשין גירושין וכו'שמחה לאיש (אלישר) דף עב ע"ג
כב ע"א אמר להו קראו לי לבת שבעזכר דוד על התורה עמ' רה
כב ע"א אמר רבי יוחנן על אדם שמתה אשתו [ראשונה] כאילו נחרב בית המקדש בימיועמודי חיים דף קמח ע"ד (דרוש ב להספד ד"ה והנה אמרינן)
כב ע"א אמרה ליה חסריה לגנבא נפשיה לשלמא נקיטדרכי התשובה עמ' קיב-קיג
כב ע"א אמרה נינסבן א"ל אסירת לי וכו'צלח רכב עמ' רג
כב ע"א אמרה נינסבן אמר לה אסירת לי וכו'רנת יצחק מלכים עמ' ד, ו, יא
כב ע"א אר"א כל אדם שמתה אשתו בימיו העולם חשך בעדוסוכת דוד (שירירו) דף קמד ע"א, וקצג ע"ב
כב ע"א ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניאמרות ה' השלם ח"א עמ' שסד
כב ע"א אשה וכו' אינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלילקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' קנב
כב ע"א בא וראה כמה קשין גירושין וכו'מכשירי מצוה עמ' כט
כב ע"א באותה שעה קינחה בת שבע וכו'ס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר א
כב ע"א בת קול וכו' בת פלוני לפלוני הא בזווג ראשון הא בזווג שנידבר טוב עמ' קפד
כב ע"א בתחילה בכתב זה נתנה תורה לישראל וכו'ברית שלום (תעח) דף סב ע"א
כב ע"א בתחילה בכתב זה נתנה תורה לישראל וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שצו
כב ע"א המגרש אשתו ראשונה וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' רמ
כב ע"א המתפלל וכו' כאילו הוא עומד לפני השכינה וכו'בית אלהים שער א עמ' ער
כב ע"א המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדוימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קכב
כב ע"א המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדוס' חסידים סי' יח, תתח
כב ע"א המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדו וכו'אוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' קלו
כב ע"א התירו לו לייחד ולא לגרשרנת יצחק מלכים עמ' ה
כב ע"א וא"ר יוחנן כל אדם שמתה אשתו וכו' א"ר אלכסנדראי וכו' ר' יוסי וכו' ר' אבהו וכו'תורת לוי יצחק עמ' קפז
כב ע"א ואין משתמשין בשרביטואמרות ה' השלם ח"א עמ' שטז, שצג
כב ע"א ואין רואיו אותו וכו' שתהא אימתן עליךס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'רלד, א'שסא
כב ע"א ואין רואין אותו כשהוא מסתפר ולא כשהוא ערום ולא כשהוא בבית המרחץ שנאמר שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' מט, נ
כב ע"א ואקח לי שני מקלותרנת יצחק יחזקאל עמ' שמח, שסט
כב ע"א וכדתניא וכתב לו את משנה וגו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' ט ד"ה ובזה
כב ע"א זה תלמודה של בבל ומהרש"ארנת יצחק ה' מגילות עמ' קפה
כב ע"א חסר לגנבא נפשיה בשלמא נקיטמחיר יין (תשעט) עמ' צט
כב ע"א חסריה לגנבא נפשיה לשלמא נקטכתונת פסים (תשעא) עמ' קעה
כב ע"א כדחסריה לגנבא נפשיה בשלמנא נקטדרשות הר"ן (תשסג) עמ' תד, תקעו
כב ע"א כל אדם שמתה אשתו בימיו עולם חשוך בעדו וכו'אפיקי ים עמ' תכג
כב ע"א כל אדם שמתה לו אשתו ראשונה כאילו נחרב ב"המ בימיודרך ישרה עמ' שסו
כב ע"א כל אדם שמתה עליו אשתו ראשונה כאילו חרב ביהמ"ק בימיוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לב
כב ע"א כל המגר' אשתו ראשונה כו'שם שלמה דף נז ע"ג
כב ע"א כל מי שמתה אשתו הראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעותמאמץ כח (תשעה) עמ' קיג
כב ע"א כל שמתה אשתו חשך עולמו, ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' קצ
כב ע"א כתב הנשתון וכו' כתב הראוי להשתנותפנקסי הראי"ה ח"א עמ' יב; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"ב עמ' כא פסקא כ {היה בתחילה כתב בלתי נוח לקריאה ברורה, כדי שיזדקק הלומד למרכז של תלמידי חכמים כדי להורות לו}
כב ע"א כתב הנשתון וכו' כתב הראוי להשתנות וכו' כתב זה לא נשתנה כל עיקרפנקסי הראי"ה ח"ג עמ' צא-צב {שתי הדעות דברי אלהים חיים, בזמן בית המקדש הראשון היה כך, ובימי בית שני היה כך}
כב ע"א כתב הראוי להשתנותעין איה - הקדמה עמ' טו {עת שידעו ישראל על הגלויות העתידות, צריכים כתב ברור בתורה, שלא יהיו אותיות דומות הגורמות לטעות בהבנה}
כב ע"א כתב התורה לא נשתנה לעולםתורת העולה (תשעה) עמ' קד
כב ע"א לא תאטרון קשררנת יצחק ישעיה עמ' לג
כב ע"א לכל יש תמורה חוץ מאשת נעוריםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לב
כב ע"א מהרש"א בענין מיתת אדוניהויחי המלך עמ' לה
כב ע"א מזבח מוריד עליו דמעותמסילות הנביאים יהושע עמ' צ*
כב ע"א מי שמתה אשתו ראשונהרנת יצחק יחזקאל עמ' צ
כב ע"א מלך אין לובשין אצטליתו ואין רוכבין על סוסוקרן לדוד בראשית עמ' שכו
כב ע"א מלך משתמש בשרביטו של מלךרנת יצחק שמואל עמ' רעג, רעט, מלכים עמ' לז, ישעיה עמ' תיז
כב ע"א נועם אלו ת"ח שבא"ידברי איש דף יב ע"ג
כב ע"א עושה אותה כמין קמיע ותולה בזרועורנת יצחק מלכים עמ' שיב
כב ע"א צדקתה של בת שבעדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' כו
כב ע"א קינחה בת שבע בי"ג מפותתורת אליהו עמ' שעא
כב ע"א קינחה בת שבע בשלש עשרה מפות, ורש"יתולדות הגר"א (תשס) עמ' קצ
כב ע"א קשה לזווגם כקי"סלחם רב על סדור התפילה אות א' רס
כב ע"א קשה לזווגם כקרי"סס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' שעח
כב ע"א קשה לזווגם כקריעת ים סוףדורש טוב עמ' 206
כב ע"א קשה לזווגם כקריעת ים סוףבריכות המעיין עמ' קנז
כב ע"א קשין גירושין וכו' אפי' מזבח מוריד דמעותתורת מנחם חנ"ז עמ' 114
כב ע"א ר"א המודעישלטי הגבורים (תשע) עמ' כה
כב ע"א שתהא אימתו עליךתורת מנחם חמ"ג עמ' 395
כב ע"א שתהא אימתו עליךתורת מנחם חמ"ח עמ' 409, חלק נ עמ' 323
כב ע"א שתהא אימתו עליךתורת מנחם חנ"א עמ' 111, חנ"ב עמ' 352, חנ"ג עמ' 182
כב ע"אבריכות המעיין עמ' קנז
כב ע"ב אבל מה אעשה שתקנתו קלקלתוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' יב
כב ע"ב אין איש מת אלא לאשתו וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' קא
כב ע"ב אין אשה כורתת ברית אלא למי שעושה כלישמחת מרדכי (רוזנמן) פסח - מאמר החודש הזה לכם
כב ע"ב אין אשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליתורת מנחם חנ"ג עמ' 110
כב ע"ב אין אשה כורתת ברית אלא למי שעשעה כליאפיקי ים עמ' כג, תכד
כב ע"ב אין אשה כורתת ברית כו'לקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 797
כב ע"ב אין אשה מתה אלא לבעלהלפרקים (תשסב) עמ' תפד
כב ע"ב אין אשה מתה אלא לבעלהדבר טוב עמ' מד
כב ע"ב אין אשה מתה אלא לבעלהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קפו
כב ע"ב אין אשה מתה אלא לבעלהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קטז
כב ע"ב אין האשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליביאורי הזוהר (ר' דובער) דף צז ע"ד,קא ע"ד
כב ע"ב אין האשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליכתונת פסים (תשעא) עמ' רצה
כב ע"ב אין האשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליתפלה למשה (בנימין) עמ' לו, רמא
כב ע"ב אין האשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליאלשיך על חמש מגילות עמ' קז
כב ע"ב אין האשה כורתת ברית וכו'מחיר יין (תשעט) עמ' כב
כב ע"ב אינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'שנו
כב ע"ב אשה גולם היאהשיר והשבח ח"א עמ' קנג
כב ע"ב אשה גולם היא ואינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליעשרה מאמרות (תשס) עמ' [רה]
כב ע"ב אשה וכו' ואינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'רעא
כב ע"ב אשה כורתת בריתבעקבי יעקב עמ' רלה
כב ע"ב דרשה על הכתוב מתה עלי רחלאמרות ה' השלם ח"ב עמ' שיד
כב ע"ב כד חסרא לגנבאמגדל דוד (תשסז) עמ' קיט
כב ע"ב כהנים אסורים לשתות יין לעולם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תקסח
כב ע"ב כהנים אסורין לשתות יין לעולם וכו'ברית שלום (תעח) דף פח ע"ד
כב ע"ב עד דלא בא יחזקאל מאן אמרה וכו' ואתא יחזקאל ואסמכה אקראתורת מנחם חלק מ עמ' 177
כב ע"ב ראוי היה עזרא שתנתן תורה ע"י לישראל וכו' ואע"פ שלא ניתנה תורה ע"י נשתנה ע"י הכתבבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' מד
כב ע"ב רש"י - הסריה לגנבא נפשיה לשלמא נקט - כשהגנב חסר, שאינו מוצא מקום לגנוב, מחזיק עצמו בענוה כאיש שלוםכתונת פסים (תשעא) עמ' קעה
כב ע"ב תספורת יחידתאשלטי הגבורים (תשע) עמ' קס
כב. א"ל אבישג נינסבןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריד, רעז, מקראי קדש (תשנג) עמ' קפז
כב. אדם שמתה עליו אשתו הראשונה כאילו חרב ביהמ"קיגל יעקב (תשנג) לך לך אות מז
כב. אין אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו הראשונהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תשמו
כב. אין אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו הראשונהתורת חיים עה"ת עמ' כב {ע"י שיתוף שם י-ה בינו לבינה מתקרר האש ונקרא איש}
כב. אין אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו הראשונה וכו' והא מר ממות וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קכו {דרש התורה אמת גם אם לא נראה במציאות. בכל אדם יש נקודה טובה; אם באשה שניה יש שמחה בנישואין}
כב. אין אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו ראשונהחשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קיא ע"ב
כב. אין אשתו של אדם מתה אלא אם כן מבקשין ממנו ממון ואין לו וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שמד/שפד דף קיג ע"ב
כב. אין יושבין על כסאודברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף ז ע"א, הושענא רבה דף תיח ע"ב
כב. אין משתמשים בשרביטו של מלךפרדס מנחם עמ' מו
כב. אין משתמשין בשרביטו של מלךשבח נעורים עמ' קכא, קצד
כב. אין משתמשין בשרביטו של מלךחמודי צבי ויקרא עמ' קד, קכז, קלד
כב. אין רוכבין על סוסו ואין יושבין על כסאו ואין משתמשין בשרביטו [של מלך]קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תטו
כב. אין רוכבין על סוסו וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רפא
כב. אין רוכבין על סוסו של מלךיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קסו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קסב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ע
כב. אין רוכבין על סוסו של מלךפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קמא
כב. אמר להו קראו לי לבת שבעבכורי אשר עמ' קנא
כב. אמרה אבישג לדוד נינסבן, א"ל אסירת ליברכת חיים ח"א עמ' 78
כב. אמרה נינסבן אמר לה אסירת לי וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן כו דף שסח ע"ב, ודף שע ע"א
כב. אסור להשתמש בשרביטו של מלךשמן ראש סוכות ח"א עמ' נא
כב. אסור להשתמש בשרביטו של מלךשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קכא
כב. אר"י כל אדם שמתה אשתו ראשונה כאלו חרב בית המקדש בימיוכתנות אור עמ' עד
כב. ארבעים יום קודם יצירת הולדפרפרת אליעזר פרשת כי-תשא פרק לב פסוק לא
כב. ארבעים יום קודם יצירת הולד, בת קול יוצאת ואומרת - בת פלוני לפלוניחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' טז
כב. בא וראה כמה קשים גירושין וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש לזיווג דף מח ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יח דף קכה ע"ג
כב. בא וראה כמה קשים גרושין שהרי לדוד התירו ליחדבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש י דף מח
כב. בא פלוני לפלוניפרפרת הפרשה פרשת בראשית פרק ב פסוק כד שני עניינים
כב. בכושרות בכי ושירותשבות יעקב (אבולפיה) עמ' עו
כב. בכושרות בכי ושירותתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' תיא
כב. בעניין שאין רוכבין על סוס של מלךדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 609
כב. בת פלוני לפלוניברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' צט
כב. בתחילה בכתב זה(אשורית) ניתנה תורה לישראלאסף המזכיר (מאזוז) מע' כ - כתב אשורי
כב. גזרו על היחוד דפנויה ולמלכים התירו לייחדעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קע
כב. דוד המלך התירו לו לייחדבכורי אשר עמ' קנא
כב. המשתמש בשרביטו של מלך חייב מיתהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תיב
כב. המשתמש בשרביטו של מלך חייב מיתהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קצב
כב. המתפלל צריך שיראהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רטו
כב. המתפלל צריך שיראה כאילו שכינה כנגדופלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' כג, עח, קעב, רמט, ח"ב עמ' יח, עד
כב. המתפלל צריך שיראה כאילו שכינה כנגדושמן ראש סוכות ח"ב עמ' קע
כב. המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדואור אברהם - סידור התפילה עמ' שצז
כב. המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1593
כב. המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדועלי שור ח"א עמ' שכב
כב. המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדועלי שור ח"ב עמ' שעג, תרסח
כב. המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדועיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר כא דף יד ע"ב
כב. התירו לו לייחדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רלט
כב. התירו לו לייחד ולא התירו לו לגרשעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסט
כב. התירו לייחד ולא לגרשפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' מ-מז
כב. ואין משתמשין בשרביטודברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תמד ע"א
כב. ואין רואין אותו ערום ולא כשהוא מסתפרבכורי אשר עמ' קנ
כב. והנערה יפה עד מאד א"ל ננסיבן לימקור ברוך (פייתוס) דף ח ע"א
כב. חסריה לגנבא נפשא לשלמא נקיטברית אברם עמ' תסו
כב. כותב לשמו שתי תורות אחת שהיא יוצאה ונכנסה עמו ואחת שמונחת לו בבית גנזיותהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' פב
כב. כי חסריה לגנבא נפשיה לשלמא נקיטיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קלט
כב. כל אדם שמתה אשתו בחייולחם שלמה (הלוי, שנז) דף קיד ע"א
כב. כל אדם שמתה אשתו בימיו וכו' רבי יוסי בר חנינא אמר פסיעותיו מתקצרות וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' עה
כב. כל אדם שמתה אשתו בימיו עולם חשך בעדו וכו' פסיעותיו מתקצרות וכו'תורת חיים עה"ת עמ' כד-כה
כב. כל אדם שמתה אשתו בימיו עולם חשך בעדו וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש י לזיווג דף מח ע"ג; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שמה דף קיד ע"ג; קהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש יו/יז דף רא ע"ג
כב. כל אדם שמתה אשתו ראשונה כאילו חרב בית המקדש בימיו וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף לו ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער כב דף נו/נז ע"ד; פחד יצחק (חיות, שלג) בהקדמה ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) יבמות דף צו/צז ע"א; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) סנהדרין דף קלא ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שפא דף רד ע"ג; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת במדבר דף קצד ע"ג; גל של אגוזים (שנג) פרשת חיי שרה דף כט ע"ג
כב. כל אדם שמתה אשתו ראשונה עולם חשך בעדויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקמב
כב. כל אדם שמתה כו'יגל יעקב (וארשאנו) דף ב ע"א
כב. כל המגרש אשתו ראשונה מזבח מוריד עליו דמעותיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תלו
כב. כל המגרש את אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעותתורת חיים עה"ת עמ' כ-כב, רמז {כי שם י-ה משותף לאיש ולאשתו הראשונה, והמזבח עומד בשם זה}
כב. כל המגרש את אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעותאמרי שפר (אשכנזי, שסא) בהקדמה דף ה ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ה דף יו/יז ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש לזיווג דף מט ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יח דף קכה ע"ג; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קפג ע"א; ס' ציוני (שכ) פרשת תשא דף קב ע"ב; מנחת יהודה פ"י; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף טו ע"א; טעמי מצוות (הבבלי, שלא) סימן רלא [?]; פחד יצחק (חיות, שלג) בהקדמה ובסימן ק; זהר פרשת משפטים דף קב ע"ב, ודף קג ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שטו דף צט ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת תצא דף קכא ע"ד; הואיל משה (מת, שעב) פרשת בראשית דף ו/ז ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת חיי שרה דף כט ע"ג
כב. כל המגרש את אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעותדרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' ל
כב. כתב זה לא נשתנהפרפרת אליעזר פרשת פקודי פרק לח פסוק כא
כב. לכל יש תמורה חוץ מאשת נעוריםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' צא, שמ
כב. למה נקראת אשורית שעלה עמהם מאשוריפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה א דף יב ע"ב
כב. מאי לא כהלין כתבא דנא למקרי אמר רב בגימטריא כתב להוןאמונת חכמים (תשעו) עמ' פא
כב. מה אעשה שתקנתם קלקלתם, ורש"יויואל משה מאמר א סי' נד עמ' סח
כב. מי שמת לו אשתו בחייו העולם חשך בעדובית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש י דף מח
כב. מלך אין רוכבין על סוסודברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תמג ע"ב
כב. מלך וכו' שתהא אימתו עליךהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 95
כב. מנא אלקא מלכותך והשלמה לך וכו'עקדת יצחק (שלג) שער נח דף קסו ע"א; חבצלת השרון (אלשיך, שנב) דף פ ע"א; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף ח ע"ב
כב. משנה התורה הזאתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תפג
כב. מתה אשתו ראשונהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רז
כב. מתה אשתו ראשונהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפא
כב. נאמן עלי אבא נאמן עלי אביך נאמנים וכו'חמודי צבי שמות עמ' ק
כב. נהפך להן לרועץשיחות ר' ראובן עמ' קיז
כב. נכנס נכנסת עמו וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תרנו
כב. עושה אותה כמין קמיע והיתה עמובכורי אשר עמ' קמט
כב. פרועי ראשמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שכג
כב. קינחה בת שבע בי"ג מפותדמשק אליעזר (רלב"ג) הפטרת חיי שרה
כב. קשה זיווגו של אדם כקרי"סמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רעז
כב. קשה לזווגם כקריעת ים סוף וכו' בזיווג שניתורת חיים עה"ת עמ' שב-שג {קאי אאלמן ואלמנה, וביאור קרא דאלקים מושיב לפי"ז}
כב. קשה לזווגם כקריעת ים סוף וכו'חבצלת השרון (אלשיך, שנב) דף קב ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת ואתחנן דף רסח ע"ב
כב. קשה עליו זיווגו של אדם בקריעת ים סוףחיים שיש בהם מועדים עמ' שסג, זמירות עמ' רכב
כב. קשה עליו זיווגו של ארם כקריעת ים סוףחיים שיש בהם - הגדה של פסח עמ' רסד
כב. קשין גירושיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' מ-מז
כב. קשין גרושיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' י
כב. שום תשים עליך מלך - שתהא אימתו עליךדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 573
כב. שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליךשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קכח, תנו
כב. שום תשים עליך מלך, שתהא אימתו עליךמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שמח
כב. תוד"ה ארבעיםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' עז, קמג
כב. תושיה - שמתשת כחו של אדםדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 177
כב: אין אדם מת אלא לאשתופאר יעקב ח"א עמ' ריג
כב: אין איש מת אלא לאשתו וכו'עיני משה (אלשיך, שסא) דף ה ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רכו דף סו/סז ע"ב; שורש ישי (אלקבץ) בפ' וימת אלימלך דף רעג [?] ע"א
כב: אין איש מת, אלא לאשתוחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תקלז
כב: אין אשה כורתת ברית אלא וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' צו, שלג, תקכה, תקכו, תשנח
כב: אין אשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' שכב
כב: אין אשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רז
כב: אין אשה מת אלא לבעלהפאר יעקב ח"א עמ' תלו
כב: אין אשה מתה אלא לבעלהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מח
כב: אין אשה מתה אלא לבעלהלהורות נתן בראשית עמ' רנ
כב: אין אשה מתה אלא לבעלהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' קצו
כב: אין אשה מתה אלא לבעלהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרסא
כב: אין אשה מתה אלא לבעלהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קמט - ר"י מועלם
כב: אין אשה מתה אלא לבעלה שנאמר ואני בבואי מתה עלי רחלים שמחה עמ' קמג
כב: אין אשה מתה אלא לבעלה שנאמר ואני בבואיכתנות אור עמ' עד
כב: אין האשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשיא, א'קיז
כב: אין האשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליברית אברם עמ' תרלד
כב: אין האשה כורתת ברית אלא עם מי שעשאה כלידרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1597
כב: אין האשה כורתת ברית אלא עם מי שעשתה כלידגל מחנה יהודה עמ' רמו
כב: אלו הן שבמיתה שתויי יין וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' רכז
כב: אלו שבמיתה שתויי יין ופרועי ראש וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תנט
כב: אשה אינה כורתת ברית אלא וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' לז
כב: אשה אינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רא, תפט
כב: אשה גולם היא ואינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלידעת תבונות - עת לעשות מע' ד אות שנג, שסו
כב: אשה גולם היא ואינה כורתת ברית ברית אלא למי שעשאה כלי וכו'קהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש יד דף קסט ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו נד דף רח ע"ב; עמק המלך (בכרך, תח) ש' עולם התוהו פרק סד דף לו ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקט דף קמח ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער האהבה פרק ה דף פה ע"ב; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף נו/ז ע"ד
כב: באילו חרב בית המקיש, עולם חשך בעדו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שעד
כב: בזמן דאיכא עבודה לכו"ע אסור לכהן לשתות יין, ואף שינה אח"כ לא מהני אלא בשותה כדי רביעית ולא יותריד דוד (אופנהיים) עמ' לד
כב: גמרא גמירי לה ואתא יחזקאל ואסמכא אקרא וכו'דברי יואל פ' בלק דף קכח ע"ב
כב: האשה גולם היא ואינה כורתת ברית אלא לטי שעשאה כלימאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר תיקוני תשובה עמ' קי
כב: האשה גולם כלי עץ, ואינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלידרך חיים (תשע) הקדמה הערה 75, פ"א הערה 729, פ"ב הערה 1043, פ"ד הערה 978, פ"ה הערה 1019
כב: הלכה למשה מסיני ואסמכוהו אקראתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קסד {השוואה לזה}
כב: ואינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כליקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' עו, רכג, רעז, שמב, תקעא
כב: ואינה כורתת ברית אלא עם מי שעשאה כלידודי נתן בראשית עמ' רלו
כב: ובעינן כהן הראוי לעבודהבכורי אשר עמ' קנג
כב: ויין שלא בזמן ביאה שרימקראי קדש (תשנג) עמ' שמ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעג
כב: יין בזמן ביאה הוא דאסור שלא בזמן ביאה שרישרתי ח"א עמ' קנז
כב: כגון אמך מתקף תקיפאקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תשכט
כב: כהן גדול מסתפר מערב שבת לע"שפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקד
כב: כהנים אסורים לשתות ייןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רפט
כב: כהנים אסורים לשתות יין לעולם אבל מה אעשה שתקנתן קלקלתןדברי יואל פ' אמור דף קצט ע"א
כב: כל המגרש את אשתו ראשונהאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' תקו
כב: מהר"ץ חיות - יעקב הצטער על מיתת רחל והרגיש שצריך לעשות פעולה טובה עבורה, על ידי עשיית שבט מחלציה יותר מהפילגשיםים שמחה עמ' קמג
כב: מוציא אסירים בכושרות בכי ושירותקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' קיד
כב: מי שעשאה כלימאיר בת עין (תשסו) עמ' 603
כב: מלך מסתפר בבל יום שנאמד מלך ביופיו תחזינה עינךדודי נתן בראשית עמ' שכב
כב: מלך משתמש בשרביטו של מלךעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ע
כב: מתקף תקיפא עבורי מעברא במיליבכורי אשר עמ' קנג
כב: קשה זיוונו של אדם כקריעת ים סוףפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' פז
כב: רבי אומר וכו' אבל מה אעשה שתקנתו קלקלתו וכו'בכורי אשר עמ' קנג
כב: רבי אומר כהן אסור לשתות יין לעולם אבל תקנתו זוהי קלקלתועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סג
כב: תניא רבי אומר לא על חנם פזר בן אלעשה מעותיו וכו'בכורי אשר עמ' קנד
כג התירו לו ליחדשער יוסף (תקיז) דף ד ע"ד
כג כל מילי דעזרא נחמיא בן חכליה אמרינהו מ"ט לא אקרי ספרא על שמיהחומת אנך (תקסא) ח"ד דף קנא ע"ב
כג כל מילי דעזרא נחמיא בן חכליה אמרניהו מ"ש לא תקרי כפרה על שמיהחומת אנך (תקסא) ח"ד דף ב ע"ד
כג מאימתי חזרתם של מלוי ברבית משלא ילוו אפי' לכותיםהמדרש והמעשה שמות פרשת תשא
כג ע"א אין איש מת אלא לאשתואור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קעז
כג ע"א אין רוכבין על סוסוזאת ליעקב שמות עמ' רעו
כג ע"א אנשי ירושלים לא היו מסובין וכו'מחיר יין (תשעט) עמ' טז
כג ע"א הקפידו נקיי הדעת שבירושלים ולא היו נכנסים לסעודה אלא אם כן היו יודעים מי מיסב עמהםשמלת אליעזר ח"א עמ' תסא
כג ע"א זה בורר וזה בורר לו דיין והדיין הנברר יכול להפך בזכות מי שבררומלכי יהודה (תשע) עמ' עג
כג ע"א זה פוסל דיינו וכו' כל כמיניה דפסיל דייני, אמר רבי יוחנן בערכאות שבסוריא שנו וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' רפה
כג ע"א נאמן עלי אבא נאמן עלי אביךמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 257
כג ע"א נקיי הדעת שבירושלים לא היו נכנסים לסעודה אא"כ יודעים מי מיסב עמהםלהוגה דעות פ"ה ה"ב
כג ע"א נקיי הדעת שבירושלים לא היו נכנסין בסעודה אלא א"כ יודעין מי מיסב עמהןאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רלד
כג ע"א נקיי הדעת שבירושלים, לא היו חותמין על השטר אא"כ יודעין מי חותם עמהן וכו' מיסב עמהןתורת מנחם חנ"ב עמ' 62
כג ע"א פה קדוש יאמר דבר זהשמלת אליעזר ח"א עמ' צה
כג ע"א פה קדוש יאמר דבר זהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שיב
כג ע"ב אוכלי דבר אחר פסולין לעדות (מקבלי צדקה מן הנכרים) וכו' בפרהסיאתהלה לדוד (והרמן) פרק קיב פסוק ט הערה נה
כג ע"ב אין איש מת אלא לאשתו שנאמר וימת אלימלך איש נעמידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקפו ד"ה והנה מ"מ
כג ע"ב אשה גולם היא ואינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלידברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' סז
כג ע"ב הסנהדרין מוציאין את בעלי הדין ושומעין את דברי העדים שלא בפניהםשמלת אליעזר ח"ב עמ' קמה
כג ע"ב למה נקרא שמה תושיה מפני שהיא מתשת כחו של אדםתהלה לדוד (והרמן) פרק פד פסוק ו הערה כג, פרק קה פסוק לז הערה יא, פרק קיט פסוק קסה הערה רעו
כג ע"ב מהרה יבנה בית המקדש, ובעינן כהן הראוי לעבודה וליכאלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף נז ע"ג
כג. אין משתמשין בשרביטו של מלך וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' רב
כג. באיזה כתב ניתנה תורה לישראלמגדל עוז (תשעח) עמ' תקפד
כג. המשתמש בשרביטו של מלך חייב מיתהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' מ
כג. זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחדיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ה
כג. כך היו נקיי הדעת שבירושלים עושין וכו'נמוקי יוסף סביב הרי"ף פרק ג דף רעג ע"א
כג. לא היו נכנסין בסעודהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קנא
כג. למה נקרא שמה אשורית וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' לב
כג. מכריזין בת פלוני לפלונישמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' עו
כג. מלך אין רואין אותו כשהוא ערוםשמן ראש סוכות ח"א עמ' רסה
כג. נקיי הדעת בירושליםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קכח, שכד
כג. נקיי הדעת בירושלים לא היו נכנסים בסעודה וכו'שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שכו
כג. נקיי הדעת בירושלים לא ישבו במסיבה אלא אם ידעו מי יושב עמהםמגדל עוז (תשעח) עמ' תיד
כג. נקיי הדעת שבירושליםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קעג
כג. נקיי הדעת שבירושלים לא היו יושבים לסעודה וכו׳אור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' עח
כג. עדים קרובים לבעלי דין פסוליםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלג
כג. קשים גירושין וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תלה
כג: אין אשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלישמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שיב
כג: אין אשה מתה אלא לבעלהלקחת מוסר ח"א עמ' רלט
כג: אין אשה מתה אלא לבעלהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רטו
כג: ובותב לו ס"תזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שיד
כג: מהרה יבנה בית המקדש ובעינן כהן הראוי לעבודהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקצח
כד במחשכים הושיבני זה ת"בחומת אנך איכה אות ח, תהלים אות קמג
כד במחשכים הושיבני זה תלמו' בבליחומת אנך (תקסא) ח"א דף רכז ע"א, ח"ד דף עג ע"א
כד במחשכים הושיבני זה תלמוד בבליחומת אנך (תקסא) ח"ד דף רפז ע"א, כסא דוד (תקנד) דף קיח ע"א
כד במחשכים הושיבני זה תלמוד בבליכסא דוד (תשנ) עמ' תסט
כד במחשכים הושיבני זה תלמוד בבליכסא דוד (תקנד) דף קיח ע"א
כד ע"א אלו תלמידי חכמים שבאוץ ישראל, שמנעימים זה לזה בהלכהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' צז, דברים עמ' קב
כד ע"א אר"א מ"ד ואקח לי ב' מקלותדרכי איש דף נט ע"א
כד ע"א ארשב"י חנופה וגסות הרוח ירדו לבבלרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שלד
כד ע"א בלולה במקרא בלולה במשנה בלולה בתלמוד כו' תלמודה של בבלתורת מנחם חמ"ו עמ' 51, חמ"ז עמ' 277
כד ע"א בלולה במקרא וכו' בתלמודתורת מנחם חלק נ עמ' 62
כד ע"א בלולה במקרא כו' בתלמודתורת מנחם חנ"ח עמ' 203
כד ע"א במחשכים הושבני וגו' אמר ר' ירמיה זהו תלמודה של בבל, ורש"ירנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רט
כד ע"א במחשכים הושבני וכו' זה תלמודה של בגלס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תקכה; תרעב עמ' תתצד, א'שפ, א'שפה
כד ע"א במחשכים הושיבני זה תלמוד בבלידברי שאול בראשית עמ' שעא, שמות עמ' נח
כד ע"א במחשכים הושיבני זה תלמוד בבלימאור עינים (תשעה) עמ' תתנה
כד ע"א במחשכים הושיבני זה תלמוד בבליס' המאמרים (ריי"צ) תש"ח עמ' 121
כד ע"א במחשכים הושיבני זה תלמוד בבליתורת השרף ממאגלניצא עמ' קטז
כד ע"א במחשכים הושיבני זה תלמודה של בבלאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קנט, ח"ו עמ' מא, קסא, שנא
כד ע"א במחשכים הושיבני זה תלמודה של בבלבי חייא ח"א עמ' קמג
כד ע"א במחשכים הושיבני זה תלמודה של בבלמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רסב
כד ע"א במחשכים הושיבני זה תלמודה של בבלמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 205, 147
כד ע"א במחשכים הושיבני זה תלמודה של בבלתורת מנחם חל"ח עמ' 334
כד ע"א במחשכים הושיבני זה תלמודה של בבל וכו'תורת מנחם חל"ה עמ' 283, חל"ו עמ' 203
כד ע"א במחשכים הושיבני זו תורה שבעל פהבאר שרים פרשת יתרו דרוש ד אות ג
כד ע"א במחשכים הושיבני זו תלמוד בבליתשואות חן (תשסח) עמ' קלה
כד ע"א במחשכים הושיבני כו' תלמודה של בבלתורת מנחם חנ"ח עמ' 329, חנ"ט עמ' 10, 131
כד ע"א במחשכים הושיבני כו' תלמודה של בבללקוטי שיחות חל"ח עמ' 46
כד ע"א במחשכים הושיבני כמתי עולם א"ר ירמיה זה תלמודה של בבלחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ג מ"יח עמ' עב
כד ע"א במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבלדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רסא ד"ה הנה
כד ע"א במחשכים הושיבני כמתי עולם וכו' זה תלמודה של בבלזכר דוד (אנציקלופדיה) כרך א עמ' רכו
כד ע"א במחשכים הושיבני כמתי עולם זה תלמודה של בבל - ורש"י בחגיגה ע"זבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' סח
כד ע"א במחשכים הושיבני כמתי עולם, אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבלפתגמי אורייתא ח"ב עמ' פח
כד ע"א במחשכים הושיבני, ורש"י, שאין נוחין זה עם זה ותלמודם ספק בידםדרשות באר יצחק עמ' קד
כד ע"א במחשכים הושיבני, זה תלמוד בבליפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' צה, רלח, שי
כד ע"א בני יצהר אלו תלמידי חכמים שבא"י וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' עו
כד ע"א ואקח לי שני מקלות וגו' נועם אלו ת"ח שבאר"י שמנעימין זל"ז בהלכה חובלים אלו ת"ח שבבבלדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קצא
כד ע"א ורש"י על פסוק יצהר, ושנים זתים, יצהר - אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראלובחרת בחיים דף ג ע"א (ד"ה טרף, בראשית ח, יא)
כד ע"א ושנים זיתים עליה אלו ת"ה שבבבל שמרורין זל"זאור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' תקיא
כד ע"א זה תלמודא של בבל, וברש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שלד
כד ע"א חובלים אלו ת"ח שבבבל רש"י ומהרש"אגבורת יצחק אבות עמ' סו, שג
כד ע"א חובלים אלו ת"ח שבבבל, ומהרש"אגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קפד, שעא
כד ע"א חובלין אלו ת"ח שבבלפניני שבח עמ' צח
כד ע"א מאי בבל אמר ר"י בלולה במקרא בלולה במשנה ותלמודאיתן האזרחי עמ' שיט
כד ע"א מאי דכתיב ואקח לי ב' מקלות לאחד קראתי נועם וכו' מאי עניות דתורה, שנאמר אחות לנו וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' שנח
כד ע"א מקל נועם ומקל חובליםאמרות ה' השלם ח"ו עמ' שנא
כד ע"א מקל נועם ומקל חובלים נועם אלו ת"ח שבארץ ישראל חובלים אלו ת"ח שבבלבי חייא ח"א עמ' קיח
כד ע"א נאמן עלי אבא וכו'לשון ערומים דף כא ע"ד
כד ע"א נועם - הם תלמידי חכמים שבארץ ישראלחלקם בחיים דף כ"ח ע"ג (דף צד ע"א ד"ה ולפי)
כד ע"א נועם אלו ת"ח שבא"י וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שלד
כד ע"א נועם אלו ת"ח שבארץ ישראלתולדות הגר"א (תשס) עמ' רי
כד ע"א נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראלבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר צב אות ג
כד ע"א נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל וכו'מסילות הנביאים יהושע עמ' רכד
כד ע"א נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' לז
כד ע"א נעם אלו ת"ח שבארץ ישראל שמנעימים זה לזה בהלכה, ומהרש"ארנת יצחק תפלה עמ' קמא
כד ע"א פה קדוש יאמר דבר זה, תני עדו וכו' בא וראה כמה מחבבין זה את זהכתונת פסים (תשעא) עמ' רפה
כד ע"א רש"י - בא וראה כמה - כלומר לא אתמוהי קא מתמה, אלא הכי קאמר בא וראה כמה בני ארץ ישראל מחבביו זה את זה וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' רפה
כד ע"א רש"י - במחשכים הושיבני - שאץ נוחין זה עם זה ותלמודם ספק בידםדרשות באר יצחק עמ' קד
כד ע"א רש"י - חריפא טובא הוי, וקרי לי' לרבי מאיר פה קדוש דרך ענוהכתונת פסים (תשעא) עמ' רפה
כד ע"א רש"י ד"ה במחשכים הושיבני שאין נוחין זה עם זה ותלמודם ספק בידםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רסב
כד ע"א רש"י ד"ה מחבליםתהלות ישראל (מג'לד) עמ' לח
כד ע"א רש"י ד"ה עניות תורה. דניאל בעילם הוה ולא רבץ תורה עזרא הוה בבבל ולמד חק ומשפט בישראלמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שי
כד ע"א ת"ח שבא"י נוחין זה בזה בהלכהפאר יעקב ח"ד עמ' צ
כד ע"א ת"ח שבא"י נוחין זה לזה בהלכה כשמן זית ות"ח שבבבל מרורין זה לזה כזית, ורש"ירנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רח
כד ע"א ת"ח שבא"י שנוחין זה לזהביאורי הזוהר (ר' דובער) דף עב ע"ד
כד ע"א ת"ח שבארץ ישראל שנוחין זל"ז בהלכה כשמן זיתתהלות ישראל (מג'לד) עמ' לח
כד ע"א ת"ח שבבבל אינם נוחים זה לזה בהלכהדרשות שמן רוקח עמ' רכב
כד ע"א ת"ח שבבבל שמרורין זה לזה בהלכהלקוטי שיחות חל"ח עמ' 46
כד ע"א ת"ח שבבל שמחבלים זה לזה בהלכהפניני שבח עמ' רנו
כד ע"א תלמוד בבלי סימן רע לעולםפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שי
כד ע"א תלמודה של בבלתורת מנחם חנ"ד עמ' 83
כד ע"ב הפסולין וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק ב דף ע"ח ע"ד (דף רפ"ט ע"א ד"ה ואפשר)
כד ע"ב למה נקרא שמה תושיה שהיא מתשת כוחו של אדםבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' ע
כד ר"מ עוקר הרים וטוחנן זה בזהמנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה ואמרו
כד. אלה שני בני יצהר וכו' אמר ר' יצחק, אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שנוחין זה לזה בהלכה כשמן זיתחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שמה
כד. אלו ת"ח שבא"י שמנעימין זה לזה בהלכה כשמן זית וכו' חובלים תלמידי חכמים שבבל שמחבלים זה לזה בהלכהפאר יעקב ח"א עמ' סב, ח"ג עמ' תקמג
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהיגל יעקב (תשנג) משפטים אות קטז, פנחס אות קה
כד. בא"י ת"ח נעימים זה לזהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תיא
כד. בבל בלולה במקרא במשנה ובגמראשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רסח
כד. בלילה במקראמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קסט
כד. במחשבים הושיבני וכו' זה תלמודה של בבלנטעי אשל בראשית עמ' נז
כד. במחשכים הושבני זו תלמודה של בבלמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קכז {שנקנה בקושי ובצער המשול לחשך למעליותא; האר"י יגע והזיע בעסקו בהלכה; גודל מעלת הלימוד בלילה. רמב"ם לא יאבד לילה א' }
כד. במחשכים הושיבני וגו' זו תלמוד בבליישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' עו, ויקרא עמ' ח, עא, מאורן של ישראל ח"א עמ' י
כד. במחשכים הושיבני וכו' זה תלמודה וכו'של"ה (תט) בית חכמה דף יו ע"ב, ושער הגדול דף לה ע"ב, ופסחים דף קסא ע"א-ע"ב
כד. במחשכים הושיבני זה תלמוד בבלימשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רפו
כד. במחשכים הושיבני זה תלמוד של בבלילהורות נתן דברים עמ' קלט
כד. במחשכים הושיבני זה תלמודה של בבלמאור עינים (תשנח) עמ' תקכג
כד. במחשכים הושיבני זה תלמודה של בבלמאור עינים (תשעט) עמ' *לו
כד. במחשכים הושיבני זה תלמודה של בבלמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תרומה עמ' ריח, פורים עמ' רפח
כד. במחשכים הושיבני זה תלמודה של בבלמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תסד, תקכז
כד. במחשכים הושיבני זה תלמודה של בבלעקבי אבירים (תשעא) עמ' עב, רב
כד. במחשכים הושיבני זה תלמודה של בבלתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תכב - ר"מ צדקה
כד. 'במחשכים הושיבני' זה תלמודה של בבלגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרסב, מועדים עמ' קע
כד. במחשכים הושיבני זהו תלמודה של בבלמטר השמים (תשנ) דברים עמ' י, נח
כד. במחשכים הושיבני זו תלמודה של בבלדעת תפלה עמ' תלד בהערה
כד. במחשכים הושיבני זו תלמודה של בבלכנסת מרדכי - מועדים ח"א עמ' קעז
כד. במחשכים הושיבני זו תלמודה של בבללקחת מוסר איכה עמ' רלב
כד. במחשכים הושיבני... זה תלמודה של בבלקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' צז
כד. במחשכים זה תלמוד בבלי וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' ב
כד. גמרת בבל בלולהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפט
כד. הושיבנו במחשכים כמתי עולם זה תלמוד בבלייגל יעקב (תשנג) בראשית אות ב
כד. ואקח לי שני מקלות לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובליםקריאה בקריה ח"ג עמ' ל
כד. ושנים זיתים עליה אלו תלמידי חכמים שבבבל וכו'תורת העולה (פראג של) חלק א פרק יו/יז
כד. ושנים זיתים עליה יצהרקריאה בקריה ח"ג עמ' ל
כד. חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל וכו'עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר יו/יז דף ח ע"ג
כד. חנופה וגסות הרוח ירדה לבבלצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקנא
כד. חנופה ירדה לבבלתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קו
כד. כאילו עוקר הרים וטוחנן זה בזההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רמו
כד. לאחד קראתי חובלים אלו ת"ח שבבבלאסף המזכיר (מאזוז) מע' ש - שינויי דחיקי בבלאי
כד. לאחד קראתי נועם אלו ת"ח שבאר"י וכו'גנת אגוז (תשעב) אות תקכח
כד. מאי בבל א"ר יוחנן בלולה במקרא בלולה במשנה בלולה בתלמודלישרים תהלה (תשסד) עמ' קסא
כד. מחשכים - זה תלמודה של בבלקריאה בקריה ח"ג עמ' ל
כד. משחק בקוביא - אסמכתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' טו
כד. נאמן עלי אבאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רלח
כד. נאמנים עלי שלשה רועי בקר אינו יכול לחזור בודברי יואל פ' יתרו דף נד ע"א
כד. נוחין זה לזה בהלכהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקפו
כד. נועם אלו ת"ח שבא"י שמנעימים זה לזה בהלכהערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תעח
כד. נועם אלו ת"ח שבא"י, חובלים אלו ת"ח שבבבלמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שסג
כד. סימן לגסות רוח עניות בתורהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 148
כד. עוקר הרים וטוחנן זה בזהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קלז - ר"א אבא שאול
כד. עילם זכה ללמוד ולא ללמדהתורה והעולם ח"ב עמ' רג
כד. עשרה קבין גסות ירדו לעולם וכו'מראות הצובאות (אלשיך, שסג) זכריה ג דף קלו ע"ג; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר יז דף ח ע"ב
כד. רבי מאיר עוקר הרי הריםהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קמא
כד. רבי מאיר עוקר הרי הריםהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קמג
כד. ש"ס בבלי בלול במקרא ובמשנה ובש"סויואל משה מאמר ג סי' כא עמ' תכה
כד. שמחבלים זל"ז בהלכהברכת חיים ח"ב עמ' 168
כד. שני בני היצהר, אלו ת"ח שבא"ישמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קמ
כד. ת"ח בא"י מנעימים זה לזה בהלכהארץ חמדה (הורוויץ) עמ' כא
כד. ת"ח נקראו חובליםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרעד
כד. ת"ח שבא"י נוחין זה לזה בהלכהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רסג
כד. ת"ח שבא"י שמנעימים זה לזה בהלכה ת"ח שבא"י שנוחין זה לזהקריאה בקריה ח"ג עמ' כט
כד. ת"ח שבארץ ישראל נוחין זה לזה כשמן זיתדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 704
כד. תוס' בלולה - תלמוד בבלי בלול בכלשיחות לספר במדבר עמ' פה
כד. תלמוד בבליקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' יח
כד. תלמידי חכמים שבארץ ישראל הם נוחין זה לזהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רצא
כד. תלמידי חכמים שבבבל נקראים חובלים, מה שאין כן בארץ ישראל נוחים זה לזהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קו
כד. תלמידי חכמים שבבבל שנוחין זה לזה בהלכהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רטז
כד. תנאי לקבל קרובים לדיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קפה
כד. תשעה קבין גסות נטלה עילםטוב לב עמ' קכה
כד: אסמכתא לא קניאתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רסח-רסט(לז) {אם גם בבני נח}
כד: מהו שיקיז דם לאביוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנו
כד: מלוה ברבית פסול לוהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קג
כד: משחק בקוביא גזלןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקטז
כד: סימן לגסות הרוח עניותכסף נבחר (מרגליות) עמ' קצד
כד: רש"י ותוס' ד"ה אוכלימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קנו*, תפג
כד: תוס' ד"ה ואלו הןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קג
כד: תוס' ד"ה כלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקיט*, ח"ג עמ' קד
כה ההוא טבחא כו' אזיל רבי מזיי' וטופרי' כו' דילמא ערומי קמעריםהמדרש והמעשה שמות פרשת תשא
כה נאמן עלי אבאיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעו
כה ע"א ההוא טבחאצפיחית בדבש סי' מג דף קיד ע"ד, סי' מד דף קכ ע"ג, סי' סז דף קסב ע"א
כה ע"א טבח שנמצא טריפה תחת ידו - שמתיה ר"נס' חסידים סי' מג
כה ע"א מפני דרכי שלום בעלמא, ורש"ינשמת כל חי חלק ב (סימן ח) דף י"א ע"ג (קטע ראשון)
כה ע"א מפריחי יוניםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רטז
כה ע"א נועם אלו ת"ח שבא"י וכו' חובלים אלו ת"ח שבבבלתהלה לדוד (והרמן) פרק לא פסוק כ הערה ד, פרק פד פסוק ו הערה כג
כה ע"ב אדם קרוב אצל עצמופניני יחזקאל עמ' שמה
כה ע"ב הרג זה סייףגנא דפלפלי עמ' רנה
כה ע"ב ואימתי חזרתן וכו' ויחזרו בהן חזרה גמורה וכו' (די בזה שאדם עוזב את החטא כדי שיהיה כשר לעדות)בצור ירום (תשסז) עמ' כה הערה 32, מא
כה ע"ב חזרה בתשובה של מלוה בריבית וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' נא
כה ע"ב חזרה בתשובה של משחקי בקוביא משישברו פספסיהןאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קסו
כה ע"ב מעיקרא סבר דמי קיהיב ובתו' שם ד"ה מעיקראמעשה רוקח (ר"א רוקח) יתרו כד ע"א
כה ע"ב סתם רועים גזלנים נינהופני חיים (פלג'י) דף כ ע"א
כה ע"ב תשובה מה"ת עזיבת החטא בלבד (וברא"ש)תורת מנחם חנ"ד עמ' 87
כה רועה פסול לעדותכלי יקר (תשמח) עמ' קסח
כה ת"ח שבארץ ישראל מנעימים זה לזה בהלכהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רכג, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פט
כה. במחשכים הושיבני וכו' זו תלמוד בבליכרם יהושע (ולרשטיין) דף נט ע"ג
כה. בר בי נתיסמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' יז
כה. בר בניתוס אוזיף ברבית וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קה
כה. בר בניתוס אסהידו ביה תרי סהדי וכו'אחי וראש דרושים דף לט ע"א
כה. ההוא טבחא דאישתכח דנפקא טריפתא וכו' דילמא איערומי קא מעריםדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רטז ע"א
כה. החשוד על הטריפות אין לו תקנה עד שילך למקום שאין מכירין אותודברי יואל פ' בהר דף שמג ע"א
כה. ודילמא איערומי קא מעדיםויואל משה מאמר ג סי' מ עמ' תמג
כה. נתונים במתנה לענייםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קנ
כה. עד שיחזיר אבירהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' יז
כה. פלוני לוה לי בריבית הוא ואחר מצטרפיןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעג
כה. שלישי בראשון כשר לדוןברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קכד
כה: אבוה דרבי זירא עבד גביותא י"ג שניןחשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף נ ע"ג
כה: אימתי חזרתם, מישברו את פיספסיהן ויחזרו בהן חזרה גמורהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 37
כה: אמר רבא רועה שאמרו אחד רועה בהמה דקה ואחד רועה בהמה גסהכתנות אור עמ' רנא
כה: הוסיפו עליהם החמסניםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כד
כה: כל מקום שאמר ר' יהודה אם הוא לפרש או לחלוקמקראי קדש (תשנג) עמ' שנב
כה: לית להו תקנתא אלא שילך למקום שאין מכירים אותוחנן אלקים עמ' קפג
כה: תוד"ה מעיקראמקראי קדש (תשנג) עמ' קמד, של
כה: תוס' ד"ה מעיקראודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקפ
כה: תנא תולה בדעת עצמו ותנא תולה בדעת אחריםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קסט
כומנחה חדשה (חן טוב) פרשת קרח
כו אוכלי דבר אחר פסולים לעדותתנופה חיים דף מח ע"ג, קיג ע"ב
כו ב"ד של חשמונאי גזרו על הגויהצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף מא ע"ב
כו התורה נקרא תושיה שמתשת את הגוףמנחת אליהו (תשנט) עמ' טו בהגה
כו ובנים בעון אבות לאצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף צו ע"ג
כו כאן כשאוחזין התם שיש בידם למחותצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף צז ע"ב
כו למה נקראה תורה תושיה מפני שהיא מתשת כוחו של אדםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 222, 226-227
כו מחשבה מועלת אפילו לד"תצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קכח ע"ג
כו מחשבה מועלת בדברי תורהחומת אנך תהלים פרק טו
כו ע"א אמר להן כהן וחורש וכו' כהן וזמרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קמ ד"ה וכן ד"ה הכהנים
כו ע"א אמר ר' יוסי בר' חנינא מלמד שפרחה בו צרעת וכו'הר המוריה עמ' רנ
כו ע"א אמר ר' ינאי פוקו וזרעו בשביעית משום ארנונאמאכסניא של התורה סי' לו
כו ע"א אמרו טרודא הוא דיןמכשירי מצוה עמ' לה
כו ע"א אתא גבריאל אחדיה לדשא וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קכא
כו ע"א ב"נ נצטוו על הסירוסברכת אבות עמ' קיג
כו ע"א הוו קאזלי לעבר שנה באסיאאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' ש
כו ע"א הלב יודע אם לעקל או לעקלקלותשעורי דעת ספר ב עמ' קיד
כו ע"א והלב יודע אם לעקל אם לעקלקלותשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' כט
כו ע"א וקשר רשעים אינו מן המניןעשרה מאמרות (תשס) עמ' קז, קנח
כו ע"א וקשר רשעים אינו מן המניןשיחות עבודת לוי סי' קח אות ג
כו ע"א כהנים חשודים על השביעיתחקקי לב חלק א (סימן מ"ו) דף פג ע"ב (ד"ה עוד); סמיכה לחיים (סימן י"א) דף פב ע"א (ד"ה ולפי)
כו ע"א כי אתי א"ל ממאן נבעיתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קפט
כו ע"א לב יורע אם לעקל אם לעקלקלותמנחת קנאות עמ' קנח
כו ע"א מלמד שפרחה בו צרעתברית שלום (תעח) דף לז ע"ג
כו ע"א מלמד שפרחה בו צרעתברית שלום (תשסח) עמ' רלז
כו ע"א נחשדו כהנים אשביעית, ורש"יברית שלום (תעח) דף פד ע"ב, קכג ע"ד
כו ע"א נחשדו נהנים אשביעית, וכרש"יברית שלום (תשסח) עמ' תקלח
כו ע"א קשה טלטולי גברא מדאיתתאאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קסו
כו ע"א קשר רשעים הואדורש טוב עמ' 405
כו ע"א קשר של רשעים אינו מן המנין ומהרש"אעולם ברור פרק טו, צה
כו ע"א ר"ח בר זרנוקי ור"ש בן יהוצדק הוו קא אולי לעבר שנה בעסיאמאמרי הראי"ה עמ' 375 {ירושלמי ברכות פ"ג סוף ה"א: ר' יוחנן שאל לר' ינאי קמי ערסיה דר' שמואל בן יהוצדק, המקדיש עולתו לבדק הבית, הרעיון בשאלה זו הוא שלמרות הסכסוכים שיש לפעמים בין ת"ח, ודאי שהיו לשם שמים ונשמרים הם בקדושתם, אפילו לבדק הבית}
כו ע"א ר"ח בר זרקוני וכו' חזייה לההוא גברא דקא כריב אמר להן כהן וחורש אמרו לו יכול לומר אגיסטון אני בתוכו וכו'חתם סופר על התורה (תשמט) עמ' קכב
כו ע"א רועי בקר - קשר רשעיםשעורי דעת ספר ב עמ' קיד
כו ע"א רש"י ד"ה טרודאמכשירי מצוה עמ' לה
כו ע"א שבנא כתב פיתקא ושדא בגור אשכנא וסיעת השלימוברית שלום (תשסח) עמ' רלה
כו ע"א שבנא כתב פיתקא ושדא בגירא שבנא וסיעתו השלימוברית שלום (תעח) דף לז ע"ב
כו ע"א תוס' ד"ה משרבומכשירי מצוה עמ' קכא
כו ע"א תוס' ד"ה משרבוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קיג
כו ע"ב אוכלי דבר אחר פסולים לעדותתנופה חיים דף מ"ח ע"ג (סדר מקץ אות כ"ט), ודף קי"ג ע"ב (סדר דברים אות י"ט)
כו ע"ב אוכלי דבר אחר פסולים לעדותברכת אבות עמ' קעו
כו ע"ב אם עסוקין לבמה אינה מועלתראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר טו/טז
כו ע"ב אם עסוקין לשמה אינה מועלתאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' נג
כו ע"ב אמר עולא מחשבה מועלת אפילו דברי תורהזאת ליעקב שמות עמ' רז
כו ע"ב אמר עולא מחשבה מועלת אפילו לדברי תורהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' פא, קכ
כו ע"ב אמר עולא מחשבה מועלת אפילו לדברי תורהמגילת סמנים עמ' כ
כו ע"ב אמר עולא מחשבה מועלת אפילו לדברי תורהפניני יחזקאל עמ' תרלה
כו ע"ב אמר עולא, מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קפז ד"ה ואמרתי
כו ע"ב אמר רב נחמן אוכלי דבר אחר פסולין לעדותס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רלד
כו ע"ב אמר רב נחמן החשוד על העריותסמיכה לחיים (סימן י"א) דף ע"ו ע"ג (ד"ה תשובה); צדקה חיים דף כב ע"א (דף ע"ה ע"ב ד"ה ואפשר)
כו ע"ב אמר רבי חנן למה נקרא שמה חושיה, מפני שהיא מתשת כתו של אדםזמנים לששון עמ' קטו
כו ע"ב אמר רבי חנן למה נקרא שמה תושיה, מפני שהיא מתשת כחו של אדםכתב סופר אגדות כאן
כו ע"ב אר"א שבנא בעל הנאה היה כתיב הכא לך בא אל הסוכן הזה וכו'מכשירי מצוה עמ' ל
כו ע"ב ארבעים בכתפיה, ורש"ינשמת כל חי חלק א (סימן יח) דף כד ע"ג (ד"ה עוד); סמיכה לחיים (סימן י"א) דף עו ע"ד (ד"ה תשובה)
כו ע"ב האוהב והשונאברכת מועדיך לחיים חלק ב דף ק"ז ע"ד (דף תב ע"א ד"ה וכדי)
כו ע"ב החשוד על האשה פסול לעדות, לא אמרן אלא לאפוקי, אבל לעיולי לית לן בה וכו' ובמהרש"א שמהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' כד
כו ע"ב הנהו קבוראי דקבור נפשא ביום טוב ראשוןחיים ומלך דף נ"א ע"ג (הלכות ממרים פרק ו' הלכה י"א ד"ה ואל יקחך לבך)
כו ע"ב העולם נשתת על התורהצמח צדקה עה"ת עמ' רלג
כו ע"ב הפליא עצהרנת יצחק ישעיה עמ' פב
כו ע"ב הפליא עצה הגדיל תושיה אמר רב חנן למה נקרא שמה [דתורה] תושיה מפני שהיא מתשת כחו של אדםדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קט
כו ע"ב התורה מתשת כוחו של אדםיחל ישראל אבות ח"ב עמ' קמז
כו ע"ב התורה נקאת תושיה שמתשת כוחו של אדםמאור עינים (תשעה) עמ' שז
כו ע"ב התורה נקראת תושיה שמתשת כחו של אדםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' נו
כו ע"ב כי השתות יהרסוןתורת מנחם חל"ז עמ' 219
כו ע"ב לא יומתו אבות על בנים בעדות בנים וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשלט
כו ע"ב למה נק' שמה תושי' וכו' מתשת כחוס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' שנט, שפד, תריד
כו ע"ב למה נקרא שמה "תושיה" מפני שהיא מתשת כחו של אדםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קצט
כו ע"ב למה נקרא שמה תושי' מפני שהיא מתשת כוחו של אדםלחם רב על סדור התפילה אות תתקלא
כו ע"ב למה נקרא שמה 'תושיה'השיר והשבח ח"ב עמ' ר
כו ע"ב למה נקרא שמה תושיה וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קכח, ועמ' שסה
כו ע"ב למה נקרא שמה תושיה מפני שהיא מתשת כחו של אדםערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 196
כו ע"ב למה נקרא שמה תושיה שמתשת כוחו של אדםפניני שבח עמ' רסב
כו ע"ב למה נקרא תורה תושיהדברי שאול שמות עמ' נה, דברים עמ' רצד
כו ע"ב למה נקראת שמה תושיהעיונים במשלי עמ' סז, שנז, תיא-תיב
כו ע"ב מחשבה מועלת אפי' לד"הראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר טו/טז
כו ע"ב מחשבה מועלת אפי' לד"תעיונים במשלי עמ' תמב
כו ע"ב מחשבה מועלת אפילו לד"תבמסילה נעלה עמ' קיא
כו ע"ב מחשבה מועלת אפילו לד"תשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' רצד, שמו
כו ע"ב מחשבה מועלת אפילו לד"תביאורי הזוהר (צמח צדק) עמ' לה
כו ע"ב מחשבה מועלת אפילו לדברי תורהאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' נג
כו ע"ב מחשבה מועלת אפילו לדברי תורהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכה
כו ע"ב מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה, ורש"יתורת מנחם חמ"ט עמ' 44
כו ע"ב מחשבה מועלתשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תלה, תרפב
כו ע"ב מים גנובים ימתקושיחות מוסר (תשסב) עמ' קכח, שמב
כו ע"ב מתשת כחו של אדםתורת מנחם חנ"ג עמ' 287
כו ע"ב נקרא שמה תושיה מפני שהיא מתשת כחו של אדםראשון לציון (תשסח) עמ' קכה
כו ע"ב נקרא שמה תושיה מפני שהיא מתשת כחו של אדםראשון לציון (תשעח) עמ' רז
כו ע"ב סימן דב"ר ועריו"ת גנ"ב, א"ר נחמן אוכלי דבר אחר וכו'מגילת סמנים עמ' צו
כו ע"ב עצה שיש בה דבר ה'אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' צח
כו ע"ב קשר רשעים אינו מן המניןדברי שאול בראשית עמ' שצח
כו ע"ב ר' נחמן מורה דהחשוד על עריות פסול לעדות אשהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סא
כו ע"ב רש"י ד"ה בעל הנאהמכשירי מצוה עמ' ל
כו ע"ב רש"י ד"ה מחשבהמגילת סמנים עמ' כ
כו ע"ב רש"י ד"ה מפראסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' נג
כו ע"ב שבנא בעל הנאה הי', כתיב הכא אל הסוכן וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' לג
כו ע"ב שהיא מתשת כוחו של אדםשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תמג, תקס
כו ע"ב תוס' ד"ה מחשבהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קכ
כו ע"ב תורה מתשת כוחה של אדם. על האדם להתגבר ולהתחזק נגד יצרו הרע בבל כוחו, בי יצר לב האדם רע מנעוריופרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קכז
כו ע"ב תורה מתשת כוחו של אדםאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רנה
כו ע"ב תורה מתשת כוחו של אדםפניני יחזקאל עמ' שע
כו ע"ב תורה מתשת כחו של אדםתודת אהרן - אומר לציון עמ' לז
כו ע"ב תורה תושי'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' קנט
כו ע"ב תושיה שמתשת כחו של אדםתורת אליהו עמ' רסו
כו ע"ב תושיה שמתשת כחו של אדםאלשיך על חמש מגילות עמ' רעב
כו ע"ב תושיה שמתשת כחו של אדםתורת העולה (תשעה) עמ' שפב, תקנד
כו ע"ג מחשבה מועלת אפילו לדברי תורהחיים תחלה (תשנג) עמ' ו
כו. א"ל כהן וחורש וכו' א"ל כהן וזמרתפארת ראובן עמ' קב, קה
כו. אוחזים מעשי אבותיהם בידיהםדרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 52
כו. אם לעקל אם לעקלקלותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קיז
כו. בא נביא וא"ל לחזקי' קשר רשעים אינו מן המניןדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תצד ע"א
כו. במחשכים הושבני זה תלמוד בבלימלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תנג
כו. חזייה לההוא גברא דכריב יכול לומר לעקל בית הבד אני צריך בני אדם החשודין על השביעית כשרין לעבר שנה וכו'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' רנב
כו. חזקי' ושבנאדברי יואל פ' נח דף קצ ע"א
כו. חזקיה וסיעתותשבי (תשסה) עמ' קצ שורש סעה
כו. חזקיהו ושבנא, ומהרש"אויואל משה מאמר א סי' קנו עמ' קנה
כו. חשיד לעריות כשר לעדותפנים מסבירות עמ' רצג
כו. טלטולא דגברא קשה מדאיתתא וכו'רד"ק על ישעיה פרק כב פסוק יז; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת תזריע דף קיז ע"ב
כו. טלטולי דגברא קשין מדאיתתאשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' לח
כו. טלטולי דגברא קשין מדאיתתאשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קב
כו. כהנים נחשדו על השביעיתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' יג(לו) {טעמו}
כו. כהנים נחשדו על השביעיתיד דוד (אופנהיים) עמ' לד
כו. כי הוה נפיק איהו [שבנא] - רש"יקריאה בקריה ח"א עמ' קמח
כו. לך בא אל הסוכן הזה, כי השתות יהרסון - רש"יקריאה בקריה ח"א עמ' קמח
כו. לך בא אל הסוכן הזה, כי השתות יהרסון - שבנא בעל הנאה היהקריאה בקריה ח"א עמ' קמח
כו. מאי קשר רשעים שבנא הוה דריש בתליסר רבוותא וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו ח דף מח ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף כג ע"א
כו. מאי קשר רשעים, שבנא הוה דריש בתליסר רבוותא וכו'דברי יואל פ' שלח דף תי ע"ב, פ' קרח דף טז ע"א
כו. מהרש"א - שבנא היה ת"ח גדולקריאה בקריה ח"א עמ' קמח
כו. מחשבה מועלת אפי' לד"תשומע תפלה ח"א עמ' שיח
כו. משרבו האנסים ארנונאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלא
כו. נשקי' אכרעי'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רה
כו. סלסולא דגברא קשיא מדאתתאתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קכ {דמקום הוא נוקבא של האדם}
כו. סנחריב שבנא וחזקיהשירת דוד (תשסז) עמ' סג
כו. פוקו וזרעו בשביעית משום ארנונאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרה
כו. צערא דגברא קשה מדאיתתאגנת אגוז (תשעב) אות רכא, תסז
כו. קשר רשעים אינו מן המניןדברי אמונה שמות עמ' קפ
כו. קשר רשעים אינו מן המניןדברי יואל פ' קרח דף ח ע"א, טז ע"א, פ' שופטים דף קה ע"א
כו. קשר רשעים אינו מן המניןדברי יואל פ' שמות דף קכט ע"א, פ' ויקהל דף שעג ע"א
כו. קשר רשעים אינו מן המניןיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תרעט
כו. קשר רשעים אינו מן המניןתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' שלד
כו. קשר רשעים אינו מן המנין, ורש"יויואל משה מאמר א סי' קנג עמ' קנד, סי' קעג עמ' קסו
כו. קשר רשעים אינן מן המניןשבט מישראל (קרמניץ) פרק ג פסוק ז
כו. קשר של רשעים אינו מן המנץפאר יעקב ח"ג עמ' קמד, תעד
כו. ר' ינאי התיר לזרוע בשביעית משום ארנונה וברש"יפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה צו
כו. רש"י - מחשבה מועלת, לישנא אחרינא וכו' שאין מחשבתו מתקיימת אפילו לד"תדברי יואל פ' בהעלותך דף רנב ע"ב
כו. שבנא הוה דריש בתליסר רבוותא וכו' וקשר רשעים אינו מן המניןקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קצב
כו. שבנא הוה דרישקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' שכ
כו. שבנא וסיעתי' השלימו מסתפי חזקי' נטי' בתר רובא, קשר רשעים הואקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) אלול אות י
כו. שבנא קשר רשעים אינו מן המניןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רטו
כו. תוס' ד"ה ימכרו, פעם אחת כעין אקראי בעלמאתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רעז
כו. תוס' ד"ה לעברתפארת ראובן עמ' קה
כו: אבן היתה שם מימות נביאים הראשונים ושתייה היתה נקראתתורת חיים עה"ת עמ' עט {וברש"י: "שממנה נשתת עולם", ולכן מקום המקדש נקרא טבור, כטבורו של תינוק שממנו תחילת יצירתו}
כו: אמר עולא מחשבה מועלת אפילו לד"ת שנאמר מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה ידיהם תושיה ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' צג
כו: אמר עולא מחשבה מועלת אפילו לדברי חורה, שנאמר מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה ידיהם חושיהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' ק
כו: ארבעים בכתפיה וכשרוזאת התורה עמ' רסה
כו: בית דין צריכים הכרזה להבחין ולברר הדבר בערות אם הוא פסול לעדותדברי יואל מועדים ח"ח עמ' צג
כו: בענין שהתורה נקראת תושיהאמרי מאיר (מאירי) שמואל א' פט"ו פסוק יז
כו: הנהו קבוראי ביו"ט שני פסלינהו רבאחנן אלקים עמ' פג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קמה, תסז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קט
כו: הני קבוראיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שצה
כו: התורה מתשת כח האדםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תקח
כו: התורה מתשת כחו של אדםיבין שמועה (לעוו) עמ' רלג
כו: התורה מתשת כחו של אדםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' כז
כו: התורה נקראת תושיהלקחת מוסר ח"א עמ' ב, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' פט
כו: התורה נקראת תושיה שמתשת כחמגדל עוז (תשעח) עמ' תכד
כו: וישת עליהם תבל וגו' הצדיקיםשבט מישראל (קרמניץ) פרק יא פסוק ג
כו: ותושיה שמתשת כחו של אדםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קיז
כו: למה נקרא שם התורה תושיה שמתשת כוחו של אדםעקבי אבירים (תשעא) עמ' לח, רמו
כו: למה נקרא שמה תושי' שניתנה בחשאידברי יואל פ' ויקרא דף לח ע"א
כו: למה נקרא שמה תושיה וכו'שדה יעקב עמ' נט
כו: למה נקרא שמה תושיה וכו' שניתנה בחשאי מפני השטןתורת חיים עה"ת עמ' קלח {וברש"י: שקיטרג "תסתפק בעליונים", כי אם אין ישראל מקיימים התורה במעשה עדיין יכול חלק העיון שבה להתקיים במלאכים טפי}
כו: למה נקרא שמה תושיה מפני שהיא מתשת כוחו של אדם וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק נט דף לה ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תזריע דף קעו ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) ד' י"א דף כח ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף נה ע"א, ומשלי דף מז ע"ב
כו: למה נקרא שמה תושיה מפני שהיא מתשת כחו של אדםלישרים תהלה (תשסד) עמ' קסו
כו: למה נקרא שמה תושיה מפני שהיא מתשת כחו של אדםמלכי בקודש (תשסב) עמ' קסג
כו: למה נקרא שמה תושיה מפני שהיא מתשת כחו של אדםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קי, תקנה
כו: למה נקרא שמה תושיה שמתשת כחו של אדםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שנט
כו: למה נקרא שמה תושיה, שמתשת כהו של אדםברכת חיים ח"א עמ' 153
כו: למה נקרא שמה תושיה, שמתשת כוחו של אדםתורת חיים עה"ת עמ' קב-קג {לא מטורח עמלה, אלא דרכה של תורה להתיש כח החומר כדי שיתגבר כח הנשמה}
כו: למה נקרא שמו תושיה מפני שהיא מתשת כחו של אדםמאור עינים (תשנח) עמ' קפד, תכב
כו: למה נקרא שמו תושיה מפני שהיא מתשת כחו של אדםמאור עינים (תשעט) עמ' דש, תרצ
כו: למה נקרא שמו תושיה מפני שמתשת כוחו של אדםים שמחה עמ' שצג
כו: למה נקרא תורה תושיה, מפני שהיא מתשת כח של אדםדברי יואל מועדים ח"ד דף קצג ע"ב
כו: למה נקראת שמה תושיה וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תרצ
כו: מחשבה טובה מועלת אפילו לד"תישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעז
כו: מחשבה מועילה אפילו לד"ת וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רעו דף קכב ע"ב
כו: מחשבה מועלת אפי' לד"תדברי יואל פ' ויחי דף תקכא ע"ב
כו: מחשבה מועלת אפי' לד"תפאר יעקב ח"ג עמ' שו
כו: מחשבה מועלת אפילו לד"תדברי יואל מועדים ח"ד דף קצג ע"ב
כו: מחשבה מועלת אפילו לד"תדברי יואל פ' בהעלותך דף רנב ע"א
כו: מחשבה מועלת אפילו לד"תדברי יואל פ' ויקרא דף ל ע"ב
כו: מחשבה מועלת אפילו לד"תדברי יואל פ' משפטים דף קסה ע"א
כו: מחשבה מועלת אפילו לד"תים שמחה עמ' תכט
כו: מחשבה מועלת אפילו לד"תתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רו, שיז
כו: מחשבה מועלת אפילו לדברי תורהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 464, פ"ד הערה 550-549, פ"ו הערה 680
כו: מחשבה מועלת וברש"י - דאגת הלב משכח הלימודבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' קנד
כו: מחשבה מועלת לד"ת, ופדש"יישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' פג
כו: מחשבה מועלתביאור הגר"א על משלי פרק י פסוק ח, פרק יד פסוק כג
כו: מפני שהיא מתשת כוחו של אדםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רמז - ר"ש בעדני
כו: נקרא תושיה מפני שמתשת כחו של אדםנחלת יעקב (תשעג) עמ' תצט
כו: קשר רשעים אינו מן המניןתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רסב
כו: רש"י - מחשבה מועלת, מחשבה שאדם מחשב כך וכך אעשה וכו'דברי יואל פ' משפטים דף קסה ע"א
כו: רש"י - דאגת הלב על מזונותיו של אדם מהניא לשכח תלמודותהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שיז
כו: רש"י - מחשבה מועלת אפי' לד"ת, מועלת להשבית הדבר שאין מחשבתו מתקיימת אפילו לדברי תורה וכו'דברי יואל פ' ויחי דף תקכא ע"ב
כו: רש"י - מחשבה שאדם מחשב כך וכך אעשה וכו' מועלת להשבית הדבר וכו' אפי' לד"ת כגון האומר עד יום פלוני אסיים כך וכךפאר יעקב ח"ג עמ' שו
כו: רש"י - מחשבה שארם מחשב כך וכך אעשה, כך וכך תעלה בירי, מועלת להשבית הדבר, שאין מחשבתו מתקיימת, אפילו לדבר תורה, כגון האומר עד יום פלוני אסיים כך וכך מסכתות בגירסאדברי יואל מועדים ח"ט עמ' ק
כו: רש"י - שם אדם האומר שילמוד כך וכך דפין א"א שיקיים את דבריותהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רו
כו: שבנא בעל הנאה היהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קלז
כו: שבנא בעל הנאה היהקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קצב
כו: שניתנה בזןזשאי מפני השטןשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שכג
כו: תוס' ד"ה לעקללהורות נתן ויקרא עמ' שכ
כו: תורה למה נקרא שמה תושיה מפני שמתשת כוחו של אדםפתחי שערים ח"ב עמ' יט
כו: תורה מתשת כוחה של אדםשמן ראש סוכות ח"א עמ' שפ
כו: תורה מתשת כוחה של אדםתפארת משה עמ' קס
כו: תורה מתשת כוחו של אדםאורחות דוד עמ' ריב
כו: תורה מתשת כוחו של אדםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' צב
כו: תורה מתשת כוחו של אדםלהורות נתן דברים עמ' שד
כו: תורה מתשת כוחו של אדםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קמה, קמו, רסז, תלו
כו: תורה מתשת כוחו של אדםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תצב, תקמו
כו: תורה מתשת כוחו של אדםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' לב
כו: תורה מתשת כחו של אדםאור אברהם - סידור התפילה עמ' לט
כו: תורה מתשת כחו של אדםתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תב
כו: תורה מתשת כחו של אדםפרדס מרדכי עמ' שכא
כו: תורה מתשת כחו של אדםרגל ישרה עמ' רנב
כו: תורה מתשת כתו של אדםעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שלג
כו: תורה נקרא תושיה שמתשת כוחו של אדםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רסט, שמה
כו: תושי' שמתשת כחה של אדםפאר יעקב ח"א עמ' תנא
כו: תושי' שניחנה בחשאי מפני השטןדברי יואל פ' לך לך דף רנ ע"א, פ' וירא דף שסב ע"א, פ' תולדות דף תרלז ע"ב
כו: תושי' שניתנה בחשאידברי יואל פ' תרומה דף רלד ע"ב
כו: תושי' שניתנה בחשאי מפני השטןדרש משה (קלנברג) ח"ב דף מב
כו: תושיה - [התורה] שמתשת כחו של העוסק בהקריאה בקריה ח"ג עמ' כו
כו: תושיה שמתשת כחו של אדםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עח
כולהו סברי יש אם למקרא וכו'חוט של חסד (תרכה) דף קא ע"ב
כולם באים לעה"ב שנאמ' לי גלעד זה אחאבלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קלט ע"ב
כז וכשלו איש באחיו איש בעון אחיוכבוד לאיש דף ט ע"ד
כז כתיב לא יומתו אבות על בנים וכתיב פקד עון אבות על בנים וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' ד
כז לא יומתו אבות אל בנים מת"למשכנות יעקב (נעים) דף קנז ע"ב
כז ע"א אבל הכא דרע לשמים ואין רע לבריות לאלמדנות (תשנח) פ' משפטים אות נא
כז ע"א אוכל נבלות כו' להכעיס אביי אמר פסול רבא אמר כשרעשרה מאמרות (תשס) עמ' שז-שח
כז ע"א אל תשת חמס עד אלו גזלנין ומלוי רביותלמדנות (תשנח) פ' משפטים אות נ
כז ע"א והלכתא כוותיה דאביי ביע"ל קג"םחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ב מ"ט עמ' לט
כז ע"א עד זומם אביי אמר למפרע הוא נפסל ורבא אמר מיכן ולהבא הוא נפסללמדנות (תשנח) פ' משפטים אות נא
כז ע"א רש"י ד"ה ה"ג מומרעשרה מאמרות (תשס) עמ' שז(א)
כז ע"ב אין נענשין על עון אבות אלא א"כ אוחזין מעשיהן בידינורנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קמז
כז ע"ב אינו אומר איש באחיו אלא איש בעון אחיודרשות מהר"ם חביב עמ' שיג
כז ע"ב באוחזין מעשי אבותיהן בידיהןשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קנו
כז ע"ב בעמדם בערבות מואב קבלו עליהם ישראל הערבותעטרת יהושע ויקרא עמ' קעח
כז ע"ב דתנו רבנן לא יומתו אבות על בנים מה תלמוד לומר אם ללמד שלא ימותו אבות בעון בנים ובנים בעון אבות הרי כבר נאמר איש בחטאו יומתו אלא לא יומתו אבות על בנים בעדות בנים ובנים לא יומתו על אבות בעדות אבותדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' ע
כז ע"ב דתניא אף בעונות אבותםדרכי איש דף יב ע"א
כז ע"ב התם כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהםבית אלהים שער ב עמ' קמ, קמד
כז ע"ב התם כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהםרנת יצחק משלי עמ' קפח
כז ע"ב התם שהיה בידם למחות וכו'תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קמז
כז ע"ב ואלו הן הקרוביםהשיר והשבח ח"א עמ' שע
כז ע"ב ובנים בעון אבות לא והכתיב פוקד וכו' הא כשאוחזין וכו'זרע שמשון יתרו אות נה
כז ע"ב ובנים לא יומתודרכי שלום (מרגונאטו) דף נו ע"ב
כז ע"ב והכתיב פוקד עון אבות על בניםזכר דוד על התורה עמ' קנ
כז ע"ב והכתיב פוקד עון אבות על בנים התם כשאוחזין מעשה אבותיהן בידיהןלבושי בדים סעיף פז
כז ע"ב וכשלו איש באחיו איש בעון אחיודרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רלד
כז ע"ב וכשלו איש באחיו איש בעון אחיו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רכח ד"ה וזה
כז ע"ב וכשלו איש באחיו איש בעון אחיו, שכל ישראל ערבים זה בזהדרשות באר יצחק עמ' ב, לד, קטז, קמא
כז ע"ב וכשלו איש באחיו בעון אחיו שכל ישראל ערבים זה בזהדרך ישרה עמ' תי
כז ע"ב וכשלו איש באחיו וכו' התם שהי' בידם למחותחיי נפש ח"ב עמ' רחצ
כז ע"ב וכשלו איש באחיו כו' שכולן ערבים זה בזהעשרה מאמרות (תשס) עמ' לו(טז)
כז ע"ב וכשלו איש באחיו, איש בעון אחיולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף נח ע"ד
כז ע"ב וכשלו איש באחיו, בעון אחיומנות הלוי (תשסב) עמ' ח
כז ע"ב וכשלו איש באחיו, מלמד שכולן ערבים זה בזהתודת אהרן - אומר לציון עמ' קפו-קפז
כז ע"ב ישראל כולם ערבים זה לזהשמועות ראי"ה (תרצט) דברים (תרפ"ט); פניני הראי"ה עמ' 257-259; הסכמות הראי"ה עמ' 66-67
כז ע"ב ישראל ערבים זב"זס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' פב
כז ע"ב כאן כשאוחזין מעשי אבותיהן וכו'גבורת יצחק ימים נוראים עמ' יט
כז ע"ב כולן ערבים זה בזהרנת יצחק ה' מגילות עמ' קנב
כז ע"ב כולן ערבין זה בזהס' חסידים סי' תרא
כז ע"ב כל ישראל ערבים זב"זתורת מנחם חמ"ז עמ' 98
כז ע"ב כל ישראל ערבים זב"זתורת מנחם חנ"א עמ' 223
כז ע"ב כל ישראל ערבים זה בזהשם דרך במדבר עמ' קסג
כז ע"ב כל ישראל ערבים זה בזהתורת מנחם חלק נ עמ' 61
כז ע"ב כל ישראל ערבים זה לזהאיתן האזרחי עמ' רעז
כז ע"ב כל שלא דבר עמו שלשה ימים באיבה וכו' לא נחשדו ישראל על כךזרע שמשון קדושים אות יד
כז ע"ב כתיב פוקד עון אבות וגו" וכתוב איש בחטאו יומתו וכו' כאן באוחזין מעשה אבותיהם בידיהם וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' שיג
כז ע"ב כתיב פוקד עון אבות על בנים וכתיב לאתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קיז
כז ע"ב לא יומתו אבות בעדות בנים ובנים לא יומתו בעדות אבותעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 223
כז ע"ב לא יומתו אבות על בנים בעדות בנים וכו'ברית שלום (תעח) דף קטו ע"ג
כז ע"ב לא יומתו אבות על בנים בעדות בנים וכו'צלח רכב עמ' שפב
כז ע"ב לא יומתו אבות על בנים כו' בעדות בנים כו' בעדות אבותעשרה מאמרות (תשס) עמ' קכא
כז ע"ב מלמד שכולן ערבים זה בזהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קמו, קמז, ערה, רעו
כז ע"ב ערבים זב"זתורת מנחם חל"ו עמ' 324
כז ע"ב פוקד עון אבות על בנים - כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהןס' חסידים סי' קסד
כז ע"ב פוקד עון אבות על בניםהשיר והשבח ח"ב עמ' צג
כז ע"ב פוקד עון אבות על בנים, כשאוחזין מעשה אבותיהןרנת יצחק תפלה עמ' רטז
כז ע"ב שונאבעקבי יעקב עמ' ערב
כז ע"ב שונא שפסול לדון כל שלא דיבר עמו שלשה ימים באיבהבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קז
כז תוס' ד"ה מלמד כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף סג ע"ב-ע"ג
כז. דכא אמר רשע דחמס בעינןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשיט
כז. כתיב איש בחטאו יומת וכתיב פוקד עוון אבות על בנים כאן כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קסה ע"ב, קע ע"ב
כז. מה דעתך כר"מ ר"מ ור"י הלכה כר"י וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קטו
כז. עד זומם חידושמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמח
כז. עד זומם חידוש הואפנים מסבירות עמ' שב
כז. עד זומם למפרע נפסלמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מד
כז. עדים זוממין חידוש הואשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קמב
כז. עדים זוממין לממון כשר לדיני נפשותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קיד
כז. פוקד עון אבות וגו' באוחזין מעשה אבותיהן בידיהןדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תצ ע"ב
כז: אוהב זה שושבינושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רנג
כז: אוהב זה שושבינו, שונא כל שלא דיבר עמו שלשה ימים באיבהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 313
כז: איזהו שונא, כל שלא דבר עמו ג' ימים באיבהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שצד
כז: איש בעון אחיו וכו' שאם לא מיחה נקראת על שמופאר יעקב ח"ג עמ' תקא
כז: ב"נ נהרג על א"אחנן אלקים עמ' קסא
כז: באוחזין מעשי אבותיהם בידיהםים שמחה עמ' שכו
כז: במהרש"א פי' הפסוק ימקו בעונם, הוא שנאת חנםכתנות אור עמ' תקס
כז: דין ערבותתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עו {רק לגבי ישראל ולא לב"נ}
כז: ובנים בעון אבותם לא והכתיב וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שנט
כז: ובשלו איש באחיו בעון אחיוברית אברם עמ' שפז
כז: וכשלו איש באחיו - בעוון אחיושיחות לספר דברים עמ' קסט
כז: וכשלו איש באחיו איש בעון אחיו מלמד שכולן ערכין זה לזהחיי נפש ח"ד עמ' סב
כז: וכשלו איש באחיו בעוון אחיועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סט
כז: וכשלו איש באחיו מלמד שכולם ערבים זה בזהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תפג
כז: וכשלו איש באחיו, איש בעון אחיושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רסו
כז: וכשלו איש באחיו, איש בעזן אחיו מלמד שכולן ערביםחיי נפש ח"א עמ' לב
כז: וכשלו איש באחיו. בעון אחיו, שכל ישראל עריבים זה בזהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רסב, תשיג
כז: ישראל ערבים זה בזהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תנ
כז: ישראל ערבים זה בזהפרפרת אליעזר פרשת שמות פרק ב פסוק יד, פרשת נצבים פרק כט פסוק כח
כז: כאן כשאוחזין מעשה אבותיהן וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשנד, תשנו
כז: כל ישראל ערבים זה לזהגנת אגוז (תשעב) אות שנו
כז: כל ישראל ערבים זה לזהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תכז
כז: כל ישראל ערבין זה לזהאורחות דוד עמ' קעז
כז: כל ישראל ערבין זה לזהוזרח השמש על התורה עמ' שלה, שמה
כז: כל ישראל ערבין זל"זודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקז
כז: כשאוחזין מעשה אבותיהםפרפרת התורה עמ' כא, מב
כז: כתיב פוקד עון אבות על בנים על שלשים, וכתיב לא יומתו אבות על בנים, ומשני כאן כשאוחזין מעשה אבותיהם וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קסה
כז: לא יומתו אבות על בנים בעדות בנים ובנים לא יומתו על אבות בעדות אביוחיי נפש ח"ג עמ' שיז, שכא
כז: לא יומתו אבות על בנים וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תשא דף קמא ע"ב; קרבן אהרן (שסט) פרשת בחוקותי דף רצא ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק לח דף לד ע"ג; מגילת אסתר (ליאון, תכ) שורש ב דף יח ע"ב
כז: מלמד שכולם ערבין זה לזה וכו'מנות הלוי (שמה) דף קיד ע"א; שו"ת מהרלב"ח (שכה) סי' עו/עז; קרבן אהרן (שסט) פרשת בחקותי דף רצ ע"ד
כז: מלמד שכל ישראל ערבין זה בזהשבט מישראל (קרמניץ) פרק לט פסוק ט
כז: מלמד שכלם עריביס זה בזההדרש והעיון דברים מאמר קפז, קפח
כז: מנא הני מילי דקרובין פסולין להעידכרם חמד (תשסו) עמ' קנו
כז: פוקד עון אבות כשאוחזין מעשה אבותיהן בידיהןדברי יואל פ' וארא דף קמז ע"ב, פ' משפטים דף קמה ע"א
כז: פוקד עון אבות על בניםקריאה בקריה ח"ב עמ' פה
כז: פוקד עון אבות, כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהםדברי יואל פ' נצו"י דף קעז ע"א
כז: קרוב פסול לעדותדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 171, פ"ד הערה 2127
כז: קרובים פסולים להעיד אפילו אם אינם משקריםבית יצחק (ויינברגר) עמ' קסב
כז: רבי יהודה אומר אפילו מתה בתו ויש לו בנים ממנה הרי זה קרוב. האוהב והשונא, אוהב זה שושבינו, שונא כל שלא דבר עמו שלשה ימים באיבה, אמרו לו לא נחשדו ישראל על כךצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שצ
כז: שהיה בידן למחות ולא מיחורנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' לא
כז: שונא כל שדיבר עמו ג' ימיםחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' נג
כז: שונא כל שלא דיבר עמו ג' ימים מאיבהעלי שור ח"ב עמ' רלח
כח אבי החתן ואבי הכלה מעידין זע"זרוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף סב ע"ג
כח ע"א בנים לעלמא מנלן כו' אשכחן בד"נ כו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רפז
כח ע"ב אבי החתן ואבי הכלה מעידין זה על זהרוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף סב ע"ג (חו"מ סימן ז אות ג)
כח ע"ב אשה כבעלהבעקבי יעקב עמ' רכא, רלה
כח ע"ב בעל כאשתוס' גימטריאות עמ' כא
כח ע"ב משום דלא צייתיתו דינאפניני שבח עמ' פז
כח ע"ב רש"י ר"ה ואין מטמא לה - ואיידי דתנא לא אוננת תנא ולא מיטמאהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקפג
כח. בנים לעלמא מנלן וכו' הזמה וכו' אמר קרא וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשיד-תשטז
כח. לזכות מנלן אמר קרא יומתו תרי זימני וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שסג
כח. לטעמיך הא דתנן נ' אחים ואחד מצטרף וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשטו
כח. רש"י ד"ה בעדותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשיד
כח. שלא נחתם גזר דינם אלא על הגזלנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' כד
כח: אשתו ארוסוי לא מהימני וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שסב
כח: מנין שהאשה כבעלהדודי נתן בראשית עמ' מו
כח: מעיקרא סבור דמי קא יהיב אקראי בעלמא הוא כיון דחזו דקא חטפי גזרו בהו רבנןמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רו
כח: עדים קרובים זל"ז פסוליםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלג
כח: רש"י ד"ה מאי דעתיךמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שסג
כט אדם אמר לא תאכלו ולא תגעו ובזה גרעמרפא לנפש ח"ד סי' מט אות ז {הרי טוב עשה בזה שעשה סייג}
כט אין טוענים למסיתצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף כג ע"ב
כט אין טוענים למסית, מנחש הקדמונימרפא לנפש (זילבר) חלק ג סימן ע אות י {הרי בדבר עבירה המשלח חייב בדיני שמים}
כט אין טוענין למסית מנא לן מנחש הקדמוני כו'המדרש והמעשה שמות פרשת תצוה דרוש ב
כט לא יאמר אני מזכה כו'משכנות יעקב (נעים) דף קמב ע"ב
כט משום דלא צייתיתו דינאדברים אחדים (קלצקין) עמ' קנד {חשש שלא יצייתו כי היו קרוביו בעבר וגס לבם בו}
כט ע"א אין טוענין למסיתדברי שאול בראשית עמ' מד
כט ע"א אין טוענין למסיתתהלות ישראל (קלוגר) עמ' ז
כט ע"א אין טוענין למסית וכו'זכר דוד על התורה עמ' פג
כט ע"א אין טוענין למסית וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקעב
כט ע"א אם אחד אומר איני יודע יוספו הדייניםעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שנא
כט ע"א אם נמצאו דבריהן מכווניןדורש טוב עמ' 377
כט ע"א אמר רבי שמואל בד נחמן אמר רבי יונתן מניין שאין טוענין למסית מנחש הקדמוני, ראמר רבי שמלאי הרבה טענות היה לו לנחש לטעון ולא טען, ומפני מה לא טען לו הקב"ה לפי שלא טען הוא. מאי הוה ליה למימד דברי הרב ודברי תלמיד דברי מי שומעין, דברי הרב שומעיןכתב סופר אגדות כאן
כט ע"א אר"י מנין שאין טוענין למסית וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' קכד
כט ע"א דברי הרב ודברי התלמיד וכו'רנת יצחק שמואל עמ' שפט
כט ע"א דברי הרב ודברי תלמיד דברי מי שומעיןערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 55
כט ע"א היכי אמרינן להו וכו' נשיאים ורוח וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' קצט
כט ע"א המוסיף גורעבעקבי יעקב עמ' רג, רמג, רמה
כט ע"א הנחש הי"ל לטעון דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעיןחדרי בטן פרשת צו(שבת הגדול) ד"ה ובר מארחין
כט ע"א הרבה טענות הי' לו לנחש לטעון וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קיז
כט ע"א והוא לא אויב לוברכת מועדיך לחיים חלק ב דף ק"ז ע"ד (דף תב ע"א ד"ה ובגמרא)
כט ע"א והושיבו שנים אנשים וכו', ורש"ירנת יצחק מלכים עמ' ריז
כט ע"א ומניין לכשיצא לא יאמר אני מזכה וחבריי מחייבים אבל מה אעשה וכו'מכשירי מצוה עמ' קצט
כט ע"א יוסיפו הדייניןאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רצ
כט ע"א כל המוסיף גורעמאורי אור (אתרוג) מלואים אות א
כט ע"א כל המוסיף גורעפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שסד
כט ע"א כל המוסיף גורעפרי חיים (קלוגר) עמ' קו
כט ע"א כל המוסיף גורע וכו' ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' שסד
כט ע"א כל המוסיף גורע ורש"י ד"ה ולא תגעו וכו'ברית שלום (תעח) דף ג ע"ד
כט ע"א כל המוסיף גורע ורש"י ד"ה ולא תגעו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' יט
כט ע"א כל המוסיף גורעעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' ו-ז
כט ע"א כל המוסיף גורעעיונים במשלי עמ' תקצג
כט ע"א כל המוסיף גורעפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שעו
כט ע"א כל המוסיף גורעקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' קסז, שטו
כט ע"א כל המוסיף גורעתורת העולה (תשעה) עמ' תקעג
כט ע"א לא תוסיפו בשביל לא תגרעושמלת אליעזר ח"א עמ' רלה
כט ע"א לפי שהוסיפה על ציווי ה' לפיכך באה לידי גרעוןפניני יחזקאל עמ' פט
כט ע"א מאי הוה ליה למימר דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין וכו'מכשירי מצוה עמ' קסז
כט ע"א מאיימין על העדיםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רסח
כט ע"א מאיימין על העדים היכי אמרינן להוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קפ, קפב
כט ע"א מניין שאין טוענין למסית מנחש הקדמוני דאמר רבי שמלאי הרבה טענות היה לו לנחש לטעון ולא טען ומפני מה לא טען לו הקדוש ברוך הוא לפי שלא טען הוא מאי הוה ליה למימר דברי הרב ודברי תלמיד דברי מי שומעין דברי הרב שומעיןדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קיב, מהד' ה סי' עב
כט ע"א מניין שכל המוסיף גורע, שנאמר אמר אלהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו וכו'דרכי התשובה עמ' נד
כט ע"א מנין כשיצא אחד מן הדיינים לא יאמר אני מזכה וחברי מחייביןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' עג
כט ע"א מנין שאין טוענין למסית וכו' ותוס'לשון ערומים לשונות הרא"ם דף א ע"ב
כט ע"א מנין שאין טוענין למסית מנחש הקדמוניעשרה מאמרות (תשס) עמ' קנב(כז)
כט ע"א מנין שאין טוענין למסית, מנחש הקדמוני וכו' ומ"מ לא טען לו הקב"ה לפי שלא טען הוא וכו'באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' טו
כט ע"א מנין שכל המוסיף גורעאיתן האזרחי עמ' שכ
כט ע"א מנין שכל המוסיף גורעתורת אליהו עמ' קסח
כט ע"א מנין שכל המוסיף גורע וכו'+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' רב
כט ע"א מנין שכל המוסיף גורע שנאמר אמר א' לא תאכלו ממנו ולא תגעו בובאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' יד
כט ע"א מנין שכל המוסיף גורע, רש"ידברי שאול בראשית עמ' לז, לח
כט ע"א מפץ וחרב וחץ שנון איש ענה ברעהו עד שקרתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תנג
כט ע"א סהדי שקרי אאוגרייהו זילשמחת מרדכי (רוזנמן) שבועות - מאמר אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל
כט ע"א סהדי שקרי אאוגרייהו זילידברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' א
כט ע"א סהדי שקרי אאוגרייהו זילי וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קיח
כט ע"א סהדי שקרי אאוגרייהו זיליקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' קנד, רפה
כט ע"א פסילנא לכו לדינאתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שכ {אם יש ראיה שמותר לשנות כדי שלא לענות למי שלא מציית דינא}
כט ע"א שב שני הוי כפנא ואבבא אומנא לא חליףדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' צא, צב
כט ע"א תוס'מנחה חדשה (חן טוב) פרשת בראשית
כט ע"א תוס' ד"ה דברי הרבתועפת ראם (גטיניו) דף ג ע"ב
כט ע"ב אדם עשוי שלא להשביע את עצמוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פד
כט ע"ב ההוא גברא דהוו קרו ליה עכברא דשכיב אדינרי וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' א
כט ע"ב ההוא דהוה קרו ליה קב רשומגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' ל
כט ע"ב הרכה טענות היה לו לנחש לטעוןמנחת מרדכי עמ' ה
כט, יא איתמר נמי א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן וכו'זכור לדוד עמ' עה
כט. א"ר יונתן מנין שאין טוענין למסית מנחש הקדמוניעצי חיים על התורה עמ' ערב*, תמז
כט. אויב מ"ט משום דמרחקא דעתיהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שס
כט. אין טועגין למסיתפנים מסבירות עמ' ג
כט. אין טוענין למסיתדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' עב
כט. אין טוענין למסיתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' פב
כט. אין טוענין למסית וכו' מנחש הקדמוני וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' דש
כט. אין טוענין למסיתדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קיד
כט. אין מהפכין בזכותו של מסיתאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' סט, קכא, קמה
כט. אין ער אלא שראה בעיניומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רצג
כט. אמר חזקיה מניין שכל המוסיף גורע שנאמר אמר אלהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בודודי נתן בראשית עמ' נא
כט. אר"ש ב"נ אר"י מנין שאין טוענין למסית, מנחש הקדמוניכתנות אור עמ' ג
כט. בודקים כל עד לבדוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלב
כט. בשביל שהוסיפה חוה על הצווי באה לידי גרעוןדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף שסח ע"ב
כט. דאין טוענין למסיתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' יב
כט. דברי הרב ודברי התלמידדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק כ פסוק יב
כט. דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעיןאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קמד
כט. דברי הרב ודברי התלמיד וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' צ, קצה-קצז, ח"ג עמ' צו, קפו
כט. דברי הרב ודברי התלמידנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' יט
כט. דברי מי שומעיןפרפרת אליעזר פרשת בראשית פרק ב פסוק כא
כט. הו"ל למיטען דברי הרב ודברי התלמיד וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קה(שמו), שכז-שכח {הא עדיין מחוייב בדיני שמים}
כט. היה לנחש לטעון ולא טעןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' צב
כט. הנחש וחוההתורה והעולם ח"ב עמ' עג
כט. הרבה טענו' היו לנחששמע יעקב (אלגזי, תקה) דף ד ע"ג
כט. הרבה טענות היה לו לנחש לטעוןשיחות ר' ראובן עמ' עד
כט. הרבה טענות היה לו לנחש לטעון ולא טען וכו'שם יחזקאל עמ' תקסד
כט. הרבה טענות היה לו לנחש לטעון ולא טען וכו' מאי הול"ל דברי הרב ודברי תלמיד דברי מי שומעין דברי הרב שומעיןפאר יעקב ח"א עמ' כו
כט. הרבה טענות היה לנחשפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' צה
כט. הרבה טענות היו לנחשיוסף לקח כרך א ח"א עמ' לא, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעח, מקראי קדש (תשנג) עמ' שמו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפה
כט. כל המוסיף גורעשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקי
כט. כל המוסיף גורע וכו'דברי יואל פ' בראשית דף לא ע"א
כט. כל המוסיף גורע וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' פח, פט
כט. כל המוסיף גורע שנא' אמתים וחציפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרו
כט. כל המוסיף גורע, ורש"יפרפרת הפרשה פרשת בראשית פרק א פסוק יא, פרק ג פסוק יב
כט. מוציאין כל אדם לחוץ ומשאין בדברשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצח
כט. מכאן שבל המוסיף גורעפני יהושע (תשסא) עמ' ג
כט. מניין שאין טוענים למסית מנחש הקדמונידודי נתן בראשית עמ' נב
כט. מניין שכל המוסיף גורע וכו' עשתי עשרה יריעותמאמר הנפש השלם עמ' יב
כט. מניין שכל המוסיף גורע שנאמר אמר אלקים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' נו
כט. מנין שאין טוענין למסיתהדרש והעיון דברים מאמר יז
כט. מנין שאין טוענין למסיתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קלג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קפז
כט. מנין שאין טוענין למסית דברי הרבפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה ג, ח"ה שאלה א
כט. מנין שאין טוענין למסית וכו' דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעיןלקחת מוסר ח"א עמ' יח, יט, תריב
כט. מנין שאין טוענין למסית וכו' כל המוסיף גורע וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' פח-צח
כט. מנין שאין טוענין למסית וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ה
כט. מנין שאין טוענין למסית וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בראשית דף ו/ז ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כ דף קלד ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בראשית דף ט ע"א
כט. מנין שאין טוענין למסית מהנחש וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תסח
כט. מנין שאין טוענין למסית מנחש הקדמונידברי יואל פ' בראשית דף לא ע"א
כט. מנין שאין טוענין למסית מנחש הקדמונילהורות נתן בראשית עמ' נט
כט. מנין שאין טוענין למסית מנחש הקדמוניתורת חיים עה"ת עמ' ל {אולם במדרש (ב"ר כ, ב) משמע שהקב"ה לא רצה שהנחש עצמו יטעון}
כט. מנין שאין טוענין למסית מנחש הקדמוניתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קה(שמה), שעא {הא אין למידין מקודם מתן תורה}
כט. מנין שאין טוענין למסית מנחש הקדמוני ותוספותלב אריה פרשת מטות אות א
כט. מנין שאין טוענין למסית מנחש הקדמוניפני יהושע (תשסא) עמ' ה-ו
כט. מנין שאין טוענין למסית מנחש קדמוני וכו' הרבה טענות הי' לו לנחש לטעון ולא טען וכו' מה הו"ל, דברי הרב ודברי התלמיד מי שומעיןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רמה
כט. מנין שכל המוסיף גורע שנאמר אמר אלהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בושם יחזקאל עמ' ח
כט. מנין שכל המוסיף גורע שנאמר אמתים וחצי ארכושם יחזקאל עמ' תקמב
כט. מנין שכל המוסיף גורע, שנאמר אמר אלקים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בותורת חיים עה"ת עמ' כו {אדה"ר הוסיף לציווי איסור נגיעה ועי"ז הסית הנחש את חוה}
כט. נחש היה יכול לפטור עצמוצדקת יוסף עמ' כד
כט. סהדי שיקרי אאוגרייהו זילימשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שה
כט. סהדי שקרא אאוגרייהו זילי וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א כא דף מט/תה ע"א
כט. סהדי שקרי אאגרייהו זילומים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' יג
כט. סהדי שקרי אאוגרייהו זילידרך חיים (תשע) פ"ב הערה 727
כט. סהדי שקרי אאוגרייהו זילידרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' ערב
כט. עד מפי עד פסולכתר תורה (תשסז) עמ' שיז
כט. עד מפי עד פסולברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלג
כט. רא"ר שמלאי הרבה טענות היה לו לנחש לטעון וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קלה
כט. רש"י - דבדיין מודו רבנן לרבי יהודא דשונא פסול לדון, אלא דבעדות פליגי במתני' וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שצ
כט. רש"י ד"ה ולא תגעופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' פט
כט. שונא פסול לדוןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' עב
כט. שליח לדבר עבירהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' טו
כט. תוס' ד"ה דברייפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תסט
כט. תוס' ד"ה דברילקחת מוסר ח"א עמ' יח
כט. תוס' ד"ה דברי הרבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' סו
כט. תוס' דברימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נ
כט. תניא והוא לא אויב לו יעידנו, ולא מבקש רעתו שם ידיננו, ורבנן דמכשירים שונא בעדות. חד לדיין, ואידך לכדתניא וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שצ
כט: ההוא דקרו ליה קב רשו אמר מאן מסיק בי אלא פלוני ופלוני, אתו תבעוהו לדינא קמיה דרב נחמן, אמר רב נחמן אדם עשוי שלא להשביע את עצמודודי נתן בראשית עמ' תטו
כט: והיו מלאכי השרת צולין לו בשרקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' סו, קצד
כט: כבר הורה זקןצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שצג
כט: מילה לישראל אזהרשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רל
כט: מנין שכל המוסיף גורע וכו'דברי יואל פ' תזריע דף שמח ע"א
כי ידין ד' עמו וכו'מעט מכל עמ' 58
כי מאריך גייזי לי' כי גוץ מתחין לי'התורה והעולם ח"א עמ' רט
כי סמכו לר"ז שרו ליה הכי וכו'חוט של חסד (תרכה) דף קכג ע"ג
כל אדם שמתה אשתו ראשונה כאלו חרב ביהמ״ק בימיושמן הטוב (תשסו) עמ' תקנ
כל האמור בפ' מלך מלך מותר בוצור יעקב (יעבץ) ויגש, משפטים, ודרוש א' מזכור
כל האמור בפ' מלך ממ"כצור יעקב (יעבץ) ויגש
כל המברך על החדש כאלו מקביל פני שכינהלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קלג ע"ב
כל המונע הלכה מפי תלמיד כאלו גוזלו מנחלת אבותיושמן הטוב (תשסו) עמ' תקנא
כל המוסיף גורעהתורה והעולם ח"ב עמ' עד {משל אוהל יעקב}
כל המוריד דמעות על אדם כשרדברי יוסף (הכהן) דף כא ע"ב
כל המלמד את בן חבירו תורהשארית ישראל (ישראל, תקעה) דף יח ע"ג
כל המלמד בן חבירו תורהויחי יעקב דף קא
כל העוסק בתורה לשמה משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטהשמן הטוב (תשסו) עמ' תקנד
כל השערים כולם שקוליןמעט מכל עמ' 67
כל ישראל יש להם חלעה"בבינת יששכר דף ג/נ ע"א, כא ע"ד
כל ישראל יש להם חלק לעה"בהון רב דף צד ע"ב
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא וכו'ארוחת תמיד עמ' רצט ע"א ד"ה ובכן
כל מצוה שנאמרה לבני נח ונשנית בסיני וכו'ימים אחדים דף כז ע"ג
כר ע"א במחשכים הושיבני זה תלמוד בבלימנחת ישראל עמ' יח
כר. במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר ר"י זה תלמודה של בבלברית אברם עמ' תקפג
כר: התורה מתשת כוחו של אדםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שיד
כשחלה ר"א נכנסו ד' זקנים לבקרו ר"ט ור"י וראב"ע ור"ע נענה ר"ט ואמר טוב אתה לישראלהון רב דף קיז ע"ד
כשנפטר ר"א הגדול שהיה רע"ק מכה בבשרו עד שהיה דמו שותת כו'שער יהודה דף קנג ע"ד
ל מנין שכל המוסיף גורעמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ל ע"א
ל ע"א דברי חלומות לא מעלין ולא מורידיןחיים ביד (סימן נב) דף ס"ה ע"ב (ד"ה תשובה)
ל ע"א הרי שהי' מצטער על מעות מע"ש שהניח לו אביו וכו'חיי נפש ח"ב עמ' רד
ל ע"א הרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביוצדקה חיים דף צ"ז ע"ב (דף שמ"ג ע"ב ד"ה ואפשר)
ל ע"א הרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביו ובא בעל החלום ואמר לו כך וכך הן במקום פלוני הן של מעשר שני הן זה היה מעשה ואמרו דברי חלומות לא מעלין ולא מורידיןדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צא
ל ע"א הרי שראו את אביהן שהטמין מעות ואמר של פלוני הןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פד
ל ע"א ובא בעל החלום ואמר לו כך וכך הן במקום פלוני הן וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שע
ל ע"א מיכתב היכי כתבי ר' יוחנן אמר זכאי ר"ל אמר פלוני ופלוני מזכין וכו'מכשירי מצוה עמ' קצט
ל ע"ב ר"ש בן אליקים הוה משתקיד עליה דר' יוסי בר' חנינא למסמכיה וכו'מגילת סמנים עמ' סז
ל. אין עד א' נאמן בדיני ממונותתפארת יעקב יוסף עמ' מו
ל. אין עדותן מצטרפת עד שיראו שניהם כאחדיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלח
ל. דברי חלומות לא מעלין ולא מורידיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קכח
ל. דברי חלומות לא מעלין ולא מורידיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשמה-תשמז
ל. כך היה מנהגן של נקיי הדעת שבירושלים וכו' ומוציאין אותן לחוץ ונושאין ונותנין בדברלישרים תהלה (תשסד) עמ' קכט
ל. כל מקום שנאמר עד שנים במשמעעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ס
ל. מיכתב היכי כתבימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' פח
ל. משלמין מנתא בהדייהומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קה
ל. רש"י - בעל החלומות, שר המראה חלומותשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רפח
ל. שומעין דבריו של זה היום וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשכה
ל: הודאה אחר הלואה מצטרפיןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכח
ל: הראהו הקב"ה לאדה"ר דור וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' טז
ל: שעוסקין בתורה נעשים אויבים זה לזה ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' נז
לא הותר לאדה"ר בשר אמר אחר חטאו ולנח הותרברכת שמואל ח"א דף ה ע"ד, ו ע"ב
לא זכה יתוש קדמךשארית יעקב (אלגזי) דף כו ע"ב, לב ע"א
לא לדזיו ליה כבר בתיהדבש לפי (תקסא) דף ט ע"ב
לא מר עוקבא - נר דלוק על ראשו (ברש"י)שארית מנחם ח"ג עמ' קכג
לא נפטר דואג עד ששכח את התורהבית אהרן (פייבושביץ) פרשת בראשית
לא ע"א בהנהו בריוני דהוו בשביבותיה דר״זפני חיים (פלג'י) דף שכז ע"ב
לא ע"א דאפקיה רב אמי מבי מדרשא משום דין גליא רזיאצמח צדקה עה"ת עמ' ז
לא ע"א כי קברי' למשה במאי טבלבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר רטז אות א, מאמר ריח אות א
לא ע"א כל זמן שמביא ראיה סותר את הדין וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' א
לא ע"א מנין לכשיצא לא יאמר וכו' ת"ל לא תלך רכיל, ההוא תלמידא וכו' דגלי מילתא דאיתמר בי מדרשא וכו' אפקיה רב אמי מבי מדרשאס' חסידים סי' תתקפז
לא ע"ב אלא כי אתא רב שמואל בר יהודה וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' א
לא ע"ב כופין אותו ודן בעירוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמו
לא ע"ב מעשה דנתן רצוציתא רש"יבאר מחוקק (תשעה) עמ' קפ
לא ע"ב רש"י ד"ה לדזיואור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קטז
לא ע"ב רש"י ד"ה לדזיוצלח רכב עמ' שיט
לא ע"ב רש"י ד"ה לדזיו ליה כבר בתיהדבר טוב עמ' שפט
לא ע"ב רש"י ד"ה לדזיו לך כבר בתיהברכת מועדיך לחיים חלק א דף קז ע"א (דף שפ"ג ע"א ד"ה ובזה)
לא ע"ב רש"י ד"ה לדזיואלשיך על חמש מגילות עמ' שמב
לא ע"ב שלחו ליה למר עוקבאנפש כל חי דף נח ע"ד (מערכת ת אות ק"ז)
לא ע"ב שלחו ליה למר עוקבא לדזיו ליה כבר בתיה - שלםפני חיים (פלג'י) דף קטו ע"ב, קעב ע"א
לא ע"ב שלחו ליה למר עוקבא לדזיו ליה כבר בתיהמאורי אור (אתרוג) מלואים אות סא
לא ע"ב שלחו ליה למר עוקבא לדזיו ליה כבר בתיה, ורש"י כשהיה יוצא לשוק היה נר דולק בראשו מן השמיםבצור ירום (תשסז) עמ' י, קז הערה 68
לא ע"ב שלחו למר עוקבא לדזיו ליה כבר בתי' שלם ורש"יברית שלום (תעח) דף נד ע"א
לא ע"ב שלחו למר עוקבא לחיו ליה כבד בתי' שלם ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' שמג
לא תטע לך אשירה כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירהצור יעקב (יעבץ) שופטים
לא. א"ל כל ראיות שיש לך הבא עד שלשים יוםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ד
לא. ועדיין הוא מקוששודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תע
לא. כל זמן שמביא ראיה סותר הדיןשבט מישראל (קרמניץ) פרק קב פסוק יא
לא. רש"י מעשה דנתן דצוציתא למה נקרא שמו כןכתנות אור עמ' ח
לא. תוס' ד"ה שבית שמאיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשטז-תשיח, ח"ג עמ' קיא
לא. תלמיד דגלי מילתא דאיתמר בבי מדרשא בתר כ"ב שניןעלי שור ח"א עמ' קמח
לא: אדם נברא בער"שרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קיד
לא: העביר עלי את הדרךדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1189
לא: ואל הארץ לדין - זה הגוףתיבת גמא (תשסז) עמ' רפ
לא: כדי לחלוק כבוד למר עוקבאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שנג
לא: לדזיו ליה כבר בתיה שלםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קעו
לא: לדזיו ליה כבר בתיה שלםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שצז
לא: לדזיו ליה כבר בתיה שלםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קיט
לא: לחיו ליה כבר בתיה שלםשמן ראש - ימים נוראים עמ' שיח
לא: מאן חיוו ליה כבר בתיהדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק ב פסוק ב
לא: מלוה אומר ללוה נלך לב"ד הגדול וכו'להורות נתן דברים עמ' רצז
לא: מר עוקבא חיו ליה כבר בתיהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקנג
לא: נתן צוציתאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקצב
לא: שלחו ליה למר עוקבא לדזיו ליה כבר בתיאערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תעב
לא: שלחו ליה למר עוקבא, לדזיו ליה כבר בתיה שלםדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רמט
לא: שלחו למר עוקבא לדזיו ליה כבר בתיה שלםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' קצד, רנה
לא: שנים שנתעצמו בדיןדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קלה
לא: שנים שנתעצמו בדין ואחד אומר נעלה לבי"ד הגדוליוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעו, שצה
לב אחד ד"מ וא' ד"ן בדרי' ובחקי' ותוס' ד"ה כאן בדין מרומהכבוד לאיש דף מה ע"ב
לב ע"א אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה ובחקירהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תצט
לב ע"א אין דנין דיני נפשות בלילהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קפד
לב ע"א אין לוקין בשבתדרך ישרה עמ' יד
לב ע"א דיני ממונות הטומאות והטהרות מתחילים מן הגדוליםמנות הלוי (תשסב) עמ' צו
לב ע"א דיני ממונות לא בעי דרישה וחקירה שלא הנעול וכו'פי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קלג
לב ע"א דיני ממונות פותחין בין לזכות וכו' דיני נפשות פותחין לזכות ואין פותחין לחובהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קסג, קסד
לב ע"א דיני נפשות מתחילין מן הצדראשון לציון (תשסח) עמ' מ
לב ע"א דיני נפשות מתחילין מן הצדראשון לציון (תשעח) עמ' מ
לב ע"א דיני נפשות מתחילין מן הצדצמח צדקה עה"ת עמ' ז
לב ע"א דיני נפשות פותחין לזכות ואין פותחין לחובהרנת יצחק שמואל עמ' רכט
לב ע"א דיני נפשות פותחין לזכותבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יב עמ' 190
לב ע"א דנים ביוםנשמת כל חי חלק א (סימן ל"א) דף ל"א ע"ג (ד"ה תשובה)
לב ע"א ודיני נפשות פותחין לזכות וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' תכד, תסד
לב ע"א חרש כיון שפותחין הכל נעשו כחדשין מסגר כיון שסוגרין בהלכה שוב אין פותחיןתהלה לדוד (והרמן) פרק כד פסוק ז הערה טו
לב ע"א לפיכך אין דנין לא בערב שבת ולא בערב יום טובבאר מחוקק (תשעה) עמ' קנג
לב ע"א סימן משפ"ט מענ"ה מט"ה וכו' א"ר חייא בר פפא דאמר קרא וכו'מגילת סמנים עמ' צו
לב ע"ב אור הנר בברור חילגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קפז
לב ע"ב אור הנר בברור חיל, ותוס'צלח רכב עמ' קפח
לב ע"ב אור נר בברור חיל משתה שם וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 238
לב ע"ב אחר ר"ע לב"בתורת מנחם חנ"ו עמ' 77
לב ע"ב דין מרומהביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ו פסוק ד
לב ע"ב דיני ממונות מתחילים מן הגדולהשיר והשבח ח"א עמ' קסה
לב ע"ב דריש לקיש רמי כתיב בצדק תשפוט עמיתך וכתיב צדק צדק תרדף וכו' רב אשי אמר קראי אחד לדין אחד לפשרהמכשירי מצוה עמ' עד
לב ע"ב הלך אחר ב"ד יפה וכו'אפיקי ים עמ' פו
לב ע"ב הלך אחר בי"ד יפהפניני שבח עמ' קע
לב ע"ב כאן בדין מרומהתורת אליהו עמ' רי
לב ע"ב מדבריכם נזדכה פלוניתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תע {מכאן שמותר לשקר כדי לפתוח בזכות תחילה}
לב ע"ב עירו של ר"א לוד היתהגנא דפלפלי עמ' שא
לב ע"ב על פסוק צדקחיים ביד סימן קכו (דף קל"א ע"א ד"ה והנראה)
לב ע"ב על פסוק צדק צדק תרדוף - הלך אחר בית דין יפהחקקי לב חלק ב (סימן ג) דף ח ע"א (קטע ראשון)
לב ע"ב פותחין בדיני נפשות בזכות תחלהצמח צדקה עה"ת עמ' רכ
לב ע"ב צדק צדק תרדוףדברי חנינא - ת"ת עמ' שלח
לב ע"ב צדק צדק תרדוף א' לדין וא' לפשרה וכו'אפיקי ים עמ' פו
לב ע"ב צדק צדק תרדוף הלך אחר ב"ד יפהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תצא
לב ע"ב צדק צדק תרדוף הלך אחר ב"ד יפהשם דרך דברים עמ' ה
לב ע"ב צדק צדק תרדוף וכו' אחר רבי עקיבא לבני ברקמגילת סמנים עמ' צח
לב ע"ב צדק צדק תרדוף, אחד לדין ואחד לפשרהקרן לדוד דברים עמ' קסז
לב ע"ב צדק צדק תרדוף, אחד לדין ואחד לפשרהבאר שרים פרשת שופטים דרוש א אות א
לב ע"ב צדק צדק תרדף הלך אחר בית דין יפה אחר רבי אליעזר ללוד וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נג, מהד' ט סי' ט
לב ע"ב קול רחייםבעקבי יעקב עמ' ה
לב ע"ב קול רחים סימן לשבוע הבןרנת יצחק ישעיה עמ' שעה
לב ע"ב קול ריחיים שבוע הבןפניני שבח עמ' קיב
לב ע"ב קול ריחים בבורני שבוע הבן וכו'הר המוריה עמ' קסו
לב ע"ב שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעים וכו' הוא אינו שש אבל אחדים משישתהלה לדוד (והרמן) פרק נד פסוק ט הערה ב, פרק קיח פסוק ז הערה יב
לב ע"ב שבוע הבן שבוע הבן אור הנר בברור חיל משתה שם משתה שםתפלת דוד (אדר"ת) עמ' ע
לב ע"ב שלחו ליה למר עוקבא לדזיו לה כבר בתיה שלם - ורש"י שםבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קמד
לב ע"ב תוס' ד"ה אור הנר, נרות בבריתרנת יצחק ישעיה עמ' סד
לב ע"ב תוס' ד"ה כאן בדין מרומה וכו' ודברי הרא"ש בתשובהלשון ערומים דף מה ע"ג-ע"ד
לב. אחד דיני ממונותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקצו
לב. אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה וחקירה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תלא
לב. אין דנין בער"שודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רפו
לב. אין דנין בערב שבת משום עינוי הדיןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מט
לב. אין דנין דיני נפשות בלילהפאר יעקב ח"ב עמ' תקצא
לב. אע"ג דאיהו לא חזי מזלי' חזי'מנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קסח
לב. אר"ח אחד ד"מ ואחד בדרישה וחקירהתפארת ראובן עמ' רמד
לב. בדין מרומה צריך דרישה וחקירהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצג
לב. בדיני נפשות מתחילין מן הצדשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רכא
לב. גומרין בו בים לזכות וביום שלאחריו לחובהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפו
לב. דין פסול בלילהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2127
לב. דיני ממונות דנין ביום וגומרין בלילה וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' סא, פט
לב. דיני ממונות הטומאות והטהרות מתחילים מן הגדולים, ודיני נפשות מתחילים מן הצדמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קעא
לב. דיני ממונות ונפשות ביוםדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 171
לב. דיני ממונות מתחילין מן הגדוליוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיב
לב. דיני נפשות גומרין בו ביום לזכות וביום שלאחריו לחובהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קנב
לב. דיני נפשות גומרין בו ביום לזכות ובלילה שלאחריו לחובה, ובגמ' מנה"מ, וברש"יכסף נבחר (מרגליות) עמ' יח
לב. דיני נפשות המלמד חובה אינו חוזר ומעידשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמח
לב. דיני נפשות מתחילים מן הצדמנחת יהודה (פתיה) עמ' 213
לב. דיני נפשות מתחילין מן הצדישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רא
לב. דיני נפשות מתחילין מן הצדשבט מישראל (קרמניץ) פרק פג פסוק טז
לב. דיני נפשות צריך הלנת דיןכסף נבחר (מרגליות) עמ' קעז
לב. הכל כשרין לדון דיני ממונותיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עז
לב. הלנת הדיןדרך חיים (תשע) פ"א הערה 941
לב. ואין הכל כשרין וכו' אלא וכו' המשיאין לכהונהברכת כהן (דויטש, תשמט) - מגילת ספר עמ' מט
לב. חיישינן שמא איחרוהו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' צט
לב. כאן בדין מרומהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' סט
לב. כדאי הוא מנוי הדיינים הכשרים להחיות את ישראל ולהושיבן על אדמתןדברי יואל פ' שופטים דף ק ע"א
לב. כדאי הוא מנוי הדייניןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תנג
לב. לא מצאו זכות מלינין הדין למחרזכרון משלי עמ' קכב אות שפ
לב. מחזירין לזכות ולא לחובהדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' רלד
לב. פותחין לזכותדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1470
לב: אור הנר בברור חיל משתה שם וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רעב דף קכג ע"א
לב: אור הנר בברור חיל משתה שם, וברש"י, ותוס' ד"ה אור הנר, מכאן שנוהגין להדליק נרות בברית מילהכסף נבחר (מרגליות) עמ' קמז
לב: דין מרומהביאור הגר"א על משלי פרק ו פסוק ד
לב: הלך אחר בי"ד יפהפרפרת משה ח"ב עמ' רצ
לב: הלך אחר בית דין יפהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' סט
לב: הלך אחר בית דין יפהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 732
לב: הלך אחר בית דין יפהפנים מסבירות עמ' שמ
לב: חובה לחפש הדיין הטוב ביותרשיחות לספר דברים עמ' קכו
לב: כאן בדין מרומהתפארת ראובן עמ' רנט
לב: לדזיו לי' כבר בתי'דברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תקצ ע"א
לב: מסיעין את העדים כדי ליגעןפרפרת הפרשה פרשת נשא פרק ה פסוק יח
לב: פותחין בדיני נפשותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' יט
לב: צדק צדק תרדוףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תצ
לב: צדק צדק תרדוף אחד לדין ואחד לפשרהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' לב
לב: צדק צדק תרדוף הלד אחר בי"ד יפהחיי נפש ח"א עמ' קצב ע"ב
לב: צדק צדק תרדוף הלך אחר בי"ד יפהחיי נפש על ההגדה עמ' קצט
לב: צדק צדק תרדוף הלך אחר בי"ד יפהפאר יעקב ח"ב עמ' תרפג
לב: צדק צדק תרדוף הלך אחר בית דין יפה וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שופטים דף רפט ע"ב
לב: צדק צדק תרדוף, אחד לדין ואחד לפשרהכתנות אור עמ' רנ
לב: קול ריחים בדורניודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תצא
לב: קול ריחים בכורנוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' כו
לב: שתי עגלות וכו' אחת טעונה משא ואחת ריקנית, הריקנית נדחית מפני המלאהחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' רל
לג ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פ' הברכה
לג ע"א אין פרה וחזירה יוצאת מאלכסנדריא של מצרים וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קכו, ח"ה עמ' קפז
לג ע"א אין פרה וחזירה יוצאת ממצריםדברי שאול בראשית עמ' תצו
לג ע"א זה אומר בשנים בחודש וזה אומר בשלשה בחודש עדותן קיימתראשון לציון (תשעח) עמ' פג
לג ע"א זיכה את החייב וחייב את הזכאיס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנא
לג ע"א כאן שנטל ונתן ביד כאן שלא נטל ונתן בידדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תריד ד"ה ישלם
לג ע"א פותחין בדיני נפשות תחילה לזכותדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' פו
לג ע"א פרה שניטלה האם שלה והאכילה ר"ט לכלבים וכו' הלכה חמורך טרפוןתורת לוי יצחק עמ' שסז
לג ע"א רא"ש פ"ד ס"ו. ואם פסק הדין שלא כדבריהם וכששמע דבריהם ישרו בעיניו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תריד ד"ה ובזה
לג ע"ב אם מוקדך יקוד קוץ יקרך וצלימנחת קנאות עמ' רסה
לג ע"ב אתייא רשע רשענשמת כל חי חלק א (סימן ל"א) דף ל"א ע"ג (ד"ה תשובה)
לג ע"ב גלות מכפרת ג' דברים וכו' על הכלתהלה לדוד (והרמן) פרק פה פסוק יא הערה כ, פרק קיט פסוק קטז הערה קנז
לג ע"ב ואין הכל מלמדין חובה וכו'ברית שלום (תעח) דף קכא ע"ד
לג ע"ב ואין הכל מלמדין חובה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשעט
לג ע"ב מנין ליוצא מבית דין חייב ואמר אחד יש לי ללמד עליוברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר עג
לג ע"ב משום דטיחזי כנוגע כעדותומנחת מרדכי עמ' שכו
לג ע"ב רש"י - ד"ה פטור - דכיון דמומחה הוא מזלא בישא דההוא גברא גרם ליה למיטעימוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קכג
לג ע"ב תידחה שאינה טעונה מפני טעונהס' חסידים סי' תקנא
לג. אין טעם אחד יוצא מכמה מקראותוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קפב
לג. אין פרה וחזירה יוצאת ממצרים אא"כ חותכין את האםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קעג, קעד
לג. דן את הדין אתאן לת"ק ורש"י וכו'לשון ערומים דף נ ע"ב
לג. טועה בדבר משנה אתהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1085
לג. טעה בשיקול הדעת מה שעשה עשוידברי יואל פ' אמור דף רכג ע"א
לג. כגון שנטל ונתן בידדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 713
לג. מומחה לבי״ד אתה וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' ריט
לג. פותחין בזכות תחילהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 390
לג. רש"י - לא ציית ליה בעל דין לאהדורי עובדא, ואפילו זה אומר טעיתי, לאו כל כמיניהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שצג
לג. שיקול הדעתכתר תורה (תשסז) עמ' שיב
לג. שכל המומחה לרביםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסז
לג: אדמוקרך יקיד זיל קוץ וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' סג
לג: אמר א' יש לי ללמד עליו זכות מחזירין אותומרפא לנפש בראשית עמ' קכט
לג: היוצא זכאי אין מחזירים דינושיחות לספר שמות עמ' רכז
לג: וחילופא למסיתויואל משה מאמר א סי' קפה עמ' קעה
לג: זול קרי ביה רב הואדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 585
לג: טעה בדבר שהצדוקין מודין בו. במאירי וביד רמ"השיח דוד (תשסד) עמ' ס
לג: טעה בדבר שהצדוקין מודין בו. במאירי וביד רמ"השיח דוד (תשסח) עמ' סז
לג: יוצא מבי"ר דכאי ואמר א' יש לי ללמד עליו חובה שאין מחזירין אותו לב"דדברי יואל פ' קדושים דף קיד ע"ב
לג: מנין ליוצא מבי"ד וכו' שאין מחזירין אותודברי יואל פ' וישלח דף קפח ע"א
לג: מנין ליוצא מבית דין זכאי וכו'ויואל משה מאמר א סי' מ עמ' נב-נג
לג: רבינא אמר כגון שהיה לו בידו משכון ונטלו ממנוכתר תורה (תשסז) עמ' שיג
לד אמרו ב' טעם א' מב' מקראותמשכנות יעקב (נעים) דף צא ע"ג
לד מה פטיש יפוצץ סלע אף דברי תורה וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' ר
לד סתמא אחריתי אשכחשער יוסף (תקיז) דף ג ע"ב
לד ע"א אינו עונה בנפש בין לזכות בין לחובדברי שאול במדבר עמ' רצה
לד ע"א דברי תורה כפטיש יפוצץ סלעכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' קכג
לד ע"א הרשות נתונה ללומדי תורה לפרש בה ולדרוש בכמה אורחין ושביליןשמלת אליעזר ח"א עמ' תקיח
לד ע"א מקרא אחד יוצא לכמה טעמיםס' חסידים סי' תמד, תתקפה
לד ע"א תוס' ד"ה מה פטיש וכו' שהפטיש מתחלקת מן הסלעברית שלום (תשסח) עמ' תקנג
לד ע"א תוס' ד"ה מה פטישוכו' שהפטיש מתחלקת מן הסלעברית שלום (תעח) דף פו ע"ג
לד ע"ב אף מקרא אחד יוצא לכמה טעמיםמגילת סמנים עמ' קא
לד ע"ב דיני ממונות גומרין בלילה, שנא' ושפטו את העם בכל עתאסופת מערכות שמות ח"א עמ' תכו
לד ע"ב דיני ממונות דנין ביום וגומרין בלילה, מנה"מ כדרבא וכו' מתניתן דלא כר"מ וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' שז
לד ע"ב דיני נפשות דין ביום, מנלן וכו', אם העם חטאו ראשי העם מה חטאועדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שמ
לד ע"ב דיני נפשות מין ביום וגומרין ביום, מנא הני מילי וכו' אר"י א"ר א"ל הקב"ה למשה חלק להם בתי דינין הרבהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רנד
לד ע"ב והוקע אותם לה' נגד השמשנשמת כל חי חלק א (סימן ל"א) דף ל"א ע"ג (ד"ה תשובה)
לד ע"ב והוקע אותם נגד השמשרנת יצחק ישעיה עמ' שנח
לד ע"ב כהן קרוב לראיית נגעיםברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ס
לד ע"ב מה נגעים ביום דכת' וביום הראות בו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 174
לד רש"י ד"ה את הראוי לומשכנות יעקב (נעים) דף צא ע"ג
לד. אדם הראשון גופו מבבל וראשו מארץ ישראלאמת ליעקב (ניניו) מערכת א אות קעח
לד. אחת דבר אלקים וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תקפה
לד. אין עד נעשה דייןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קג
לד. אמר אביי וכו' מקרא אחד יוצא לכמה טעמים וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 88
לד. אמר אחד מן העדים יש לי ללמד עליו זכותיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פב
לד. אמרו שנים טעם אחדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קד
לד. בין לזכות בין לחובהתשבי (תשסה) עמ' קא שורש חוב
לד. דיני נפשות מחזירין לזכות אם טעועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מה
לד. מה פטיש זה מתחלק לכמה נצוצות אף מקרא אחד יוצא לכמה טעמיםוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' 8
לד. מקרא א' יוצא לכמה טעמים, ואין טעם א' יוצא משני מקראותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תט
לד. מקרא אחד יוצא לכמה טעמיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מה
לד. מקרא אחד יוצא לכמה טעמיםהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 291
לד. מקרא נדרש לכמה טעמיםהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 278
לד. רברי תורה כפטיש יפוצץ סלע ומקרא אחר יוצא לכמה טעמיםדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' רטו
לד: אין דנין בלילהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קפז
לד: אין רואים את הנגעים ביום.המעונןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רמח
לד: אלא מקיש ריבים לנגעים וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שסו
לד: דיני ממונות דנין ביום וגומרין בלילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רסה
לד: דיני נפשות גומרין ביוםברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קסג
לד: דיני נפשות דנין ביוםהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר מ
לד: דיני נפשות דנין ביום וכו' מנהני מילי וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שסה
לד: ההוא סומא דהוי בשבבותי' דר"ימנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רה
לד: מה תלמוד לומר על פיהם יהיה כל ריב וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' צד
לד: מנה"ט וכו' כדרבא ררבא רמי כתיב ושפטו את העם בכל עת וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תמד
לד: מקיש נגעים לריבים וכו' ודין הוא וכו'תפארת ראובן עמ' רמח, רנ
לד: מקיש ריבים לנגעים ונגעים לריבים מה נגעים ביום אף ריבים ביום וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' רצט
לד: פלוג' ר"מ ורבנן אי פסולין קרובין לדיןחיי נפש ח"ג עמ' שיז
לד: פסול כהן קרובברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קכג
לד: תוס' ד"ה סתמא אחרינא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תמד
לה ליבא דאינשי אינשי (וברש"י)שארית מנחם ח"ג עמ' מג
לה ע"א אין דנין בע"ש וגומרים בא' בשבת וכו'ס' המאמרים (רש"ב) תרע עמ' קצח
לה ע"א אין דנין בע"ש וכו' לידייניה במעלי שבתא וגגמריה בחד בשבתא וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ריג
לה ע"א אשרי דיין שמחמץ את דינודרכי חיים פרק קמא משנה א (בית אבות דף מ"ג ע"ג קטע ראשון)
לה ע"א דמינשי טעמייהו וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' סז
לה ע"א היה הולך לשחוט את פסחוחכמת התורה אמור עמ' קנז
לה ע"א הרוגי בי"ד אין מענין את דינןאמרות ה' השלם ח"ה עמ' ערה
לה ע"א ונושנתם, רמז להם שיגלו ממנה לסוף שמונה מאות וחמישים ושנים שנהשם דרך בראשית ח"ב עמ' קפו
לה ע"א ורש"י ליבא דאינשי אינשי. ליבא דאינשי לא כתבי, ואף על גב שזכור לו ליסוד הטעם נשכח מלבו ישובו לטעמומוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קכו
לה ע"א כל תענית שמלינין בו את הצדקה וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קעח, קפג
לה ע"א כל תענית שמלינין בו את הצדקה כאילו שופך דמים וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קעט
לה ע"א לאו לחלק יצאתפניני יחזקאל עמ' קעג
לה ע"א לאחיו ולאחותו דלמת מצוה יטמאחכמת התורה אמור עמ' קנז
לה ע"א ליבא דאנשי אנשי, ורש"יבאר מחוקק (תשעה) עמ' קנג
לה ע"א לפיכך אין דנין בע"ש - ליבא דאינשי אינשי וברש"ישעורי דעת ספר ב עמ' קכח
לה ע"א נכנס יין יצא סודישועה ורחמים עמ' ריב
לה ע"א עריבים עלי דברי דודיך, ופרש״י דברי סופריםאור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' תתמא
לה ע"א צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שהקדים גלות צדקיהו וכו', רש"ישם דרך בראשית ח"ב עמ' רעא
לה ע"א רמז להם שיגלו ממנה [מהארץ] לסוף שמונה מאות וחמישים ושנים שנהשם דרך דברים עמ' כו
לה ע"א רציחה אינו דוחה שבתבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות סג, וירא אות לג
לה ע"א תוונא דלבא לא כתבי אינשיס' המאמרים (ריי"צ) תש"ח עמ' 175
לה ע"א תוס' ד"ה אבל, והא דתני בתוספתא אין מין שנים ביום אחד וכו' בפרק נגמר הדין מוקי לה בבת כהן ובועלהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רנד
לה ע"א תוס' ד"ה אין רציחה, אפילו למ"ד מקלקל בחבורה פטור במיתת בי"ד חשיב תיקון דיש לו כפרה - קושיא ע"ד התוס' דהתיקון הוא רק בעיכול בשרצמח צדקה עה"ת עמ' עה
לה ע"א תוס' ד"ה אין, רציחה אין דוחה שבת אף שהוי מקלקל די"ל תיקון לעוה"בבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות לג
לה ע"ב אין חי' רעה שולטת באדםס' המאמרים (ריי"צ) ת"ש עמ' 72
לה ע"ב זבחי זבח המיוחד ליזאת ליעקב שמות עמ' תו
לה ע"ב מיתת בי"ד אין דוחה שבתצמח צדקה עה"ת עמ' עה
לה ע"ב רציחה גופה תדחה את השבת מקל וחומר וכו'זכור לדוד עמ' ד
לה ע"ב שומע אני בין בחול בין בשבת, תלמוד לומר לא תבערו אש בכל מושבותיכםפני חיים (פלג'י) דף קנז ע"א
לה ע"ב שר צבא ה', שמו כשם רבופי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קמח, קפב
לה ע"ב תוס' ד"ה שנאמרמהר"ם שיק בראשית עמ' ע
לה ע"ב תוס' ד"ה שנאמר כו'שעת הכושר דף סב ע"ד
לה. אם העם חטאו ראשי העם מה חטאו וכו' (פרש"י)פאר יעקב ח"ג עמ' תקצד
לה. אמר לו הקב"ה למשה חלק להם בתי דיניןהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר מ
לה. אסור להעניש בשבתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלג
לה. אשרו לדיין שמחמיץ את דינו כרי שיברר כשמש בצהריםשבט מישראל (קרמניץ) פרק לז פסוק ו
לה. בשיטים הרבה להם בתי דיניםמקראי קדש (תשנג) עמ' לג
לה. דיני ממונות גומרין בו ביום וכו' דאמר קרא מלאתי משפט צדק ילין בהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 941
לה. הלנת דיןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1092
לה. הצורך בהלנת דיןדרך חיים (תשע) פ"א הערה 248
לה. הקב"ה טובע כל אדם בחותמו של אדה"ר ואין א' מהן דומה לחבירודברי יואל פ' תולדות דף תקנא ע"ב
לה. הרי שהיה הולך לשחוט פסחו ולמול את בנו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קסד
לה. ולקטליה לאורתא נגד השמש אמר רחמנאתיבת גמא (תשסז) עמ' קכח
לה. ונגמריה בחד בשבתא, מינשו טעמי'המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' רט, רכד
לה. ליבא דאנשי אנשי, ורש"ידולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קנב, רחצ
לה. לפיכך אין דנין כו' משום דלא אפשרהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' נט
לה. מדת צדק הוא מדת הדין צדק ילין בהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' לב
לה. מלינים דינו למחר שמא ימצא לו זכותברכת חיים ח"ב עמ' 92
לה. מענה את הדיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מא
לה. נהי דבפומא כתבין ליבא דאינשי אינשי ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' נב
לה. ניידנייה במעלי שבתאאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' רעב
לה. רציחה אינו דוחה שבת, ותוס' שם ר"ה איןדבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' ט, י
לה. תהא רציחה דוחהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
לה. תוס' ד"ה אבל במיתה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שסה
לה. תוס' ד"ה אין, אין ב"ד ממיתין בשבת כיון דעי"ז מתכפר ואינו מקלקלמרפא לנפש בראשית עמ' קל, קלא
לה. תוס' ד"ה הרילהורות נתן ויקרא עמ' רע
לה. תוס' ד"ה רציחה אינה דוחה שבתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קעד
לה: לגמריה דרב לא הוו צריכימנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ל ע"ב
לה: סד"א הואיל ובענין מועדות כתיב ליבעי בי"דעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצג
לה: רציחה גופה תדחה את השבת מק"ו מה עבורה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שלג
לה: רש"י ד"ה לחלק וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רטז
לה: תוס' ד"ה שנאמריבין שמועה (לעוו) עמ' רנד
לה: תוס' ד"ה שנאמרלהורות נתן במדבר עמ' רסה
לה: תוס' ד"ה שנאמר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שלד
לה: תוס' ד"ה שנאמרפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה פא
לה: תנא מושבות קשיא ליה וכו'נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' י
להב אין מושיבין בסנהדרין זקן - אינו רחמני (רש"י)שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' כט
לו אין מושיבין סריס בסנהדריןהגיונות אל עמי ח"א דרוש לו
לו חדא להתגיירשער יוסף (תקיז) דף לו ע"א
לו ע"אדברי חנינא - ת"ת עמ' לז
לו ע"א אנא הואי במניינא דבי רביהשיר והשבח ח"א עמ' קסז
לו ע"א דיני ממונות מתחילין מן הגדולתורת אליהו עמ' קסג
לו ע"א דיני נפשות מתחילין מן הצד וכו' א"ר אחא בר פפא אמר קרא וכו'מגילת סמנים עמ' צו
לו ע"א דיני נפשות מתחילין מן הצד, ותוס' ר"ן טו"איחי המלך עמ' ל
לו ע"א הטהרות והטומאות כו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רפז
לו ע"א הטהרות והטמאות האב ובנו הרב ותלמידו מונין להם שנים וכו'תשובה מיראה עמ' נד
לו ע"א וירח את ריח בגדיו, ריח בוגדיומדבר שור דרוש יט עמ' קפז {יעקב לובש בגדי עשו, סגולה לכפרת עבירות}
לו ע"א זבח המיוחד ליזאת ליעקב שמות עמ' תכ
לו ע"א טוען לה הדייןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ריט
לו ע"א לא תענה על רבמנות הלוי (תשסב) עמ' שיח
לו ע"א לא תענה על רב ורש"ירנת יצחק שמואל עמ' ריא, תצ
לו ע"א לגמריה צריך ולסבריה לא צריךדברי שאול שמות עמ' קפב
לו ע"א מימות משה ועד רבי לא מצינו וכו'לשון ערומים דף כב ע"ד
לו ע"א מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחדשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קלח
לו ע"א מימות משה וער רבי וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' יט, כד, שלט
לו ע"א נברא אדם יחידי כו' המקיים נפש אחת מישראל כו' קיים עולם מלאתורת מנחם חנ"ט עמ' 103, 253, חס"א עמ' 156, 205
לו ע"א רש"י ד"ה הטומאותאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רפז
לו ע"א תוד"ה רבה, בענין מורד במלכות ולא צריך למידייניהיחי המלך עמ' ב
לו ע"א תוס' ד"ה איןאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רפז
לו ע"א תוס' ד"ה רבה, משמע שמות במלכות וכו'רנת יצחק שמואל עמ' רכט, רל, רלג, שסד, שפד, תצג, מלכים כו, ריז
לו ע"ב אין מושיבין בסנהדרין זקן וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' נא
לו ע"ב אין מושיבין בסנהדרין זקן וסריס ומי שאין לו בנים וכו', רש"י ד"ה זקן, ששכח כבר צער גדול בנים ואינו רחמני, וכן סריסדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' צט, מהד' ו סי' קא
לו ע"ב אין מושיבין בסנהדרין זקן, ורש"יאמרות ה' השלם ח"א עמ' שנז
לו ע"ב אין מושיבין זקנים ומי שאין לו בנים וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' פט
לו ע"ב אסופי פסול לדיני נפשותצמח צדקה עה"ת עמ' כ
לו ע"ב גלות מכפרת עוןעין איה ברכות פ"ט פסקא קה; מאורות הראי"ה ירח האיתנים עמ' כו-כז {החטא אינו נמחל, כי פעל לרע על הכלל, לכן כשנפרד מן הכלל כאילו אין לו יחם אל הכלל, מתכפר לו}
לו ע"ב וכולן אין נוהגין בשור הנסקל חוץ מעשרים ושלשה מנא הני מילי וכו'מגילת סמנים עמ' צו
לו ע"ב כגון רב כהנא ורב אסי דלגמריה דרב הוו צריבי ולסבריה דרב לא הוו צריכיהר המוריה עמ' קסו
לו ע"ב כחצי גורן עגולהמסילות הנביאים שופטים עמ' תרצח
לו ע"ב כחצי נדן עגולהעמק המלך (תשסג) עמ' 355
לו ע"ב לגמריה ררב הוו צריכידברי חנינא - ת"ת עמ' יח
לו ע"ב סנהדרין היתה כחצי גורן עגולהאמרות ה' השלם ח"א עמ' קכ
לו ע"ב סנהדרין היתה כחצי גורן עגולהברכת אברהם (תשנד) עמ' לה
לו ע"ב סנהדרין היתה כחצי גורן עגולהדברי חנינא - ת"ת עמ' כח
לו ע"ב סנהדרין ישבו כחצי גורן עגולהאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 255-256 {טעם לזה, כצורת הלבנה המקבלת אור מן "שמש ומגן ה' אלהים"}
לו ע"ב סנהדרין צריכין להיות מיוחסיןזאת ליעקב שמות עמ' צד
לו ע"ב ראיתי אחד שרץ אחר חבירו וכו' והרוג מפרפר וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' כט
לו עשרה דברים בין ד"נ לד"משער יוסף (תקיז) דף לו ע"א
לו תוס' ד"ה מעם מזבחימשכנות יעקב (נעים) דף ז ע"ב
לו. בדיני נפשות מתחילין מן הצדישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קו
לו. בדיני נפשות מתחילין מן הצד ובדיני ממונות מתחילין מהגדולצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רלב
לו. גם בפסח אין הב"ד ממיתיןמרפא לנפש בראשית עמ' קיב
לו. ד"נ מתחילי' מן הצדבינת יששכר דף לה ע"ד, לח ע"ב
לו. דיני נפשות מתחילין מן הצד וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קנב
לו. דיני נפשות מתחילין מן הצדפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקכג
לו. הטהרות והטומאות אב ובנו מונין להם שניםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כח
לו. הטהרות והטמאות, האב ובנו, הרב ותלמידו וכו'כתנות אור עמ' רמב
לו. המקיים נפש אחת מישראלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שכח
לו. וירח ה' את ריח בגדיו אל תקרא בגדיו אלא בוגדיומרפא לנפש בראשית עמ' סה, סו, ריט-רכא, רכד
לו. ולא תענה על רב, מופלא שבבית דיןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שז
לו. ותוס' - רציחה אינו דוחה י"טתיבת גמא (תשסז) עמ' קכח
לו. כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלאעלי שור ח"א עמ' ר
לו. לא תענה על רב, וברש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמז, קנ
לו. מימות משה ועד רבי וכו' ועד רב אשי לא מצעו תורה וגדולה במקום אחדתורת חיים עה"ת עמ' רסד {ששלשתם היו הגדולים בתורה ובגדולה ובידם ניתן היה ליכתוב מקרא ומשנה וגמרא}
לו. מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד וכו' אף אני אומר מימות רבי ועד רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחדמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קצח
לו. רבינו הקדוש, זבח לתורה וגדולה במקום אחדחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תלה
לו. רש"י ד"ה לא תטהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' לה
לו. רש"י ד"ה לא תענה על ריבאהבת עולם (תשס) עמ' רצט
לו. שהיו חכמי ישראל שזכו לתורה וגדולה במקום אחדדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 472
לו. תוס' ד"ה רבה - הא דאמרינן מורד במלכות לא בעי למידייניה היינו לענין הא דתנן דיני נפשות גומרין בו ביום לזכות וביום שלאחריו לחובה, ובמורד במלכות גומרין בו ביום בין לזכות בין לחובהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קנב
לו. תורה וגדולה במקום אחדחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' עה, קיג
לו:ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שנב
לו: אימא משום שכינהמקראי קדש (תשנג) עמ' שמז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפו
לו: אין יושבין בסנהדרין אלא מיוחסיןאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קסו
לו: אין מושיבין בסנהדרין מי שאין לו כניםכסף נבחר (מרגליות) עמ' מה
לו: אין מושיבין בסנהדרין סריספרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקה
לו: אין מושיבין זקן בסנהדריןפנים מסבירות עמ' קמה
לו: אין ממנין זקן בסנהדריןבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' מג
לו: אמר קרא ונשאו אתך בדומין לד ליהוויהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר צח
לו: בסנהדרין כתיב ומום אין בךתפארת צבי בראשית עמ' תיא, תיד
לו: היתה כחצי גורן עגולה כדי שיהיו רואין זה אח זהחיי נפש ח"א עמ' לד
לו: הכל כשרין לדון דיני ממונות ולא הכל כשרין לדון דיני נפשות וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' רנג
לו: הסנהדרין היו יושבים בחצי עיגולאוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' שסט
לו: ואין הכל כשרין לדון דיני נפשות וכו' אמר קרא והתיצבו שם עמך עמך בדומין לך וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שמ
לו: והתיצבו שם עמך בדומה לךתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תד
לו: והתיצבו שם עמך דומיו לך וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' יא
לו: ונשאו אתך בדומין לךיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פג
לו: כחצי גורן עגולהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ל ע"ב
לו: כשם שבית דין מנוקין בצדק כך צריכין להיות מנוקין מכל מומי הגוףדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 751
לו: לגמרי' דרב הוה צריכי ולסברי' דרב לא הוה צריכימרפא לנפש בראשית עמ' קנה
לו: מומים פוסלים בדייניםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1231
לו: מיום שפתחה הארץ פיה לדמו של הבל שוב לא פתחה וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שז
לו: סנהדרין היו יושביו כגורן בעגולה שיכולין לראות זה את זהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תז
לו: סנהדרין היו יושבים בחצי גורן עגולהדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' רטז
לו: סנהדרין היתה כחצי גורן עגולהשמן ראש - ימים נוראים עמ' שלח
לו: סנהדרין יושבים בחצי גורן עגולהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' עדר
לו: סנהדרין יושבים כחצי גורן עגולהשיחות לספר דברים עמ' לא
לו: עשרה דברים יש בין דיני ממונות לדיני נפשותכרם חמד (תשסו) עמ' קע
לו: רב אמי ורב אסי לגמרא דרב הוי צריכי ולסברתו לא הוי צריכיכתנות אור עמ' רמב
לז בטנך ערימת חטים... מה ערימת חטים הכל נהנין ממנה אף סנהדרין הכל נהנין מטעמיהןמערכות ישראל (גורדון) דרוש אומרים לו התוודה עמ' 44-47
לז בשבילי נברא העולםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ה ע"ב
לז דין ד' מיתות לא בטלוכלי יקר (תשמח) עמ' כז, רפב
לז כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםנתיבות מוסר עמ' קלט
לז לכן נברא אדם יחידי לרמוז שאדם אחד עולם מלא הואמנחת אליהו (תשנט) עמ' קכו
לז לפיכך נברא אדם יחידי לומר שכל העולם נברא בשביל יחידהתורה והעולם ח"ג עמ' קכב
לז מתנ"י כיצד מאיימין על העדיםמשכנות יעקב (נעים) דף ז ע"א
לז נתבטל [בתשובת קין] גזירת נע חצי הגזירה אמנם נשאר נד וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' קי
לז ע"א א"ל ההוא מינא לרב כהנא אמריתו נדה וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קיד, קטו
לז ע"א א"ל כשושנה ארומה ראיתי ופורשקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' ריח
לז ע"א אדם נברא יחידיאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' רפז
לז ע"א אין מושיבין בסנהדרין אלא מלאי הדעתבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ד עמ' 77
לז ע"א אל תיקרי בגדיו אלא בוגדיופתגמי אורייתא ח"ב עמ' ער
לז ע"א אל תיקרי בגדיו אלא בוגדיושם ישראל עמ' נט, סב, סג, קה
לז ע"א אל תקרי בגדיו אלא בוגדיוקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' צח
לז ע"א אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו וכו' בי נח נפשיה דר' זירא וכו'מסילות הנביאים יהושע עמ' רלד
לז ע"א אל תקרי בגדיו אלא בוגדיודבר טוב עמ' נב
לז ע"א אל תקרי בגדיו אלא בוגדיושפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קצו
לז ע"א אם יש עשרים ושלשה כנגד סנהדרי קטנה יוצא ואם לאו אינו יוצאברית מנוחה (תשנט) עמ' קג-קה {סנהדרין מתחלק לשלושה חלקים}
לז ע"א אמריתו נדה שרי לייחודי, אפשר אש בנעורת וכו' התורה העידה עלינו סוגה בשושנים וכו' ר"ל אמר מהכא כפלח הרמון רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצוות כרמוןבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' לח
לז ע"א אפי' ריקנין שבישראל מלאים מצוות כרימוןאלשיך על חמש מגילות עמ' רצט
לז ע"א אפילו הריקנין שבך, מלאים מצוות כרימון וכו' וירח את ריח בגדיו - בוגדיואסופת מערכות בראשית ח"א עמ' שנב
לז ע"א אפילו סוגה בשושנים לא יפרצו בהן פרצותמאורי אור (אתרוג) פ"ב ה"ב
לז ע"א אפילו ריקנין שבך מלאין מצוות כרמוןמסילות הנביאים יהושע עמ' רלא
לז ע"א ארץ ישראל נמצא בטבורו של עולםפתגמי אורייתא ח"ב עמ' קע
לז ע"א בית המקדש טכורו של עולםמנחת קנאות עמ' ב
לז ע"א בל המקיים נפש אחת מישראל וכו'לקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 82
לז ע"א בשבילי נברא העולםאמרות ה' השלם ח"א עמ' צח
לז ע"א בשבילי נברא העולםגבורת יצחק שבועות עמ' קפה
לז ע"א בשבילי נברא העולםיחל ישראל אבות ח"ג עמ' ל
לז ע"א בשבילי נברא העולםנחלת צבי (פאליי) עמ' שסח
לז ע"א בשבילי נברא העולםס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' סו
לז ע"א דמו ודם זרעו עד סוף כל הדורותס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' צ
לז ע"א דמו ודם זרעותיואמרות ה' השלם ח"ב עמ' קעז
לז ע"א דמו ודם זרעותיודרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקיט ד"ה הפח
לז ע"א דמי אחיך - דמו ודם זרעיותיוס' חסידים סי' תתשמג
לז ע"א דמי אחיך צועקים דמו ודם ורעותיומגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' ריט
לז ע"א הוצרכו לסמוך סומכין מן הראשונהיחל ישראל אבות ח"ד עמ' שכ
לז ע"א המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלאדברי משה (שהם, תשמח) עמ' קמ
לז ע"א הנהו בריוני דהוה בשיבבותיה דר' זירא וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקנט
לז ע"א הנהו בריוני דהוה בשיבבותיה דרבי זירא דהוה מקרב להו כי היכי דניהדרו להו בתיובתא והוו קפדי רבנן כי נח נפשיה דרבי זירא אמרי עד האידנא הוה חריכא קטין שקיה דהוה בעי עלן רחמי השתא מאן בעי עלן רחמי הרהרו בלבייהו ועבדו תשובהדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' מו
לז ע"א הנהו בריוני דהוה בשיבבותיה דרבי זירא דהוה מקרב להו רבי זירא כי היכי דנהדרו בתשובה וכו'דרשות באר יצחק עמ' קמב, רמו
לז ע"א הנהו בריוני דהוה בשייבבותיה דר"זרנת יצחק תהלים עמ' קפד
לז ע"א הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דרב זירא וכו'גבורת יצחק ימים נוראים עמ' קצ
לז ע"א הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דרבי זיראיחל ישראל אבות ח"ב עמ' רנד, ח"ה עמ' לג
לז ע"א הנהו בריוני דהוו בשביבותיה דר"ז וכו'כבוד לאיש דף לג ע"ב, לו ע"א, מד ע"ב, נ ע"א, סב ע"ב
לז ע"א הנהו בריוני דהוו בשיבבותיה דר' זירא וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שפה
לז ע"א הקב"ה טבע כל אדם בחותמו של אדה"ר ואין אחד מהם דומה לחבירוחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ד מ"ג עמ' עו
לז ע"א הקב"ה טובע כל אדם בחותמו של אדה"רתורת העולה (תשעה) עמ' קמא
לז ע"א הריקנין שבתוכה מלאין מצוות כרימוןתולדות הגר"א (תשס) עמ' רי
לז ע"א התורה העידה עלינו "סוגה בשושנים"לחם רב על סדור התפילה אות א'תקפב
לז ע"א ואין אחד מהן דומה לחבירו וכו' חייב לומר בשבילי נברא העולםמסילות הנביאים שופטים עמ' תרצא
לז ע"א וירח את ריח בגדיו א"ת בגדיו אלא בוגדיובאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' עו, ח"ג עמ' לח
לז ע"א וירח את ריח בגדיו א"ת בגדיו אלא בוגדיוקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' קב
לז ע"א וירח את ריח בגדיו אל תקרי בגדיו אלא בוגדיותשואות חן (תשסח) עמ' מ, צז
לז ע"א וירח את ריח בגדיו, אל תיקרי בגדיו אלא בוגדיולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף עט ע"ד
לז ע"א ולהודיע גדולתו של הקב"ה ובר, ומפני מה אין פרצופיהן דומין זה לזה וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' יא
לז ע"א ועכשיו שמת הדרו בתיובתאדברי שאול דברים עמ' רכא, ערב
לז ע"א ורש"י כיצד מאיימין על העדים וכו' בשבילי נברא העולם. כלומר חשוב אני כעולם מלאמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' יג
לז ע"א חותמו של אדה"רבעקבי יעקב עמ' קפב
לז ע"א חייב אדם לומר בשבילי גברא העולםבית יעקב (תשסא) עמ' רט
לז ע"א חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםס' המאמרים (ריי"צ) תרפ"ו עמ' עב
לז ע"א חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםקרן לדוד בראשית עמ' לח
לז ע"א חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתקמז
לז ע"א חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולםאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קב, רח, במדבר עמ' כח
לז ע"א חייב לומר בשבילו נברא העולםשיחות עבודת לוי סי' ה אות א
לז ע"א טבע כ"א בחותמו של אדה"ר ואין אחד מהם דומה לחבירותורת מנחם חמ"ט עמ' 55
לז ע"א כאו"א חייב לומר בשבילי נבה"עתורת מנחם חמ"ז עמ' 155
לז ע"א כאו"א חייב לומר בשבילי נברא העולםס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קצא
לז ע"א כאילו קיים עולם מלא כו' כאו"א חייב לומר בשבילי נברא העולםתורת מנחם חמ"א עמ' 34, 195, 203, חמ"ב עמ' 162
לז ע"א כי נח נפשיה דר"ז אמרי וכו' דהוי בעי עלן השתא מאן בעי עלן וכו'ברית שלום (תעח) דף קכג ע"ד
לז ע"א כי נח נפשיה דר"ז אמרי וכו' דהוי בעי עלן השתא מאן בעי עלן וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשצב
לז ע"א כיצד מאיימיםפרי חיים (קנולר) פרשת ויקרא
לז ע"א כיצד מאיימין על העדיםנחלת צבי (פאליי) עמ' קצח
לז ע"א כיצד מאיימין על עדי נפשות וכו' ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' קיז, תכד
לז ע"א כל אדם בחותמו של אדה"רס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' קח
לז ע"א כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' קיג
לז ע"א כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםלחם רב על סדור התפילה אות תקב
לז ע"א כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 174
לז ע"א כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רמא, תמ
לז ע"א כל המאבד נפש אחת כאילו איבד עולם מלאמאורי אור (אתרוג) פ"לא ה"ב
לז ע"א כל המאבד נפש אחת מישראלשיחות עבודת לוי סי' ע אות ג
לז ע"א כל המאבד נפש אחת מישראל כאילו איבד עולם מלא וכל המקיים כאילו קיים עולם מלאמאור עינים (תשעה) עמ' תנג, תקכג
לז ע"א כל המאבד נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלאבצור ירום (תשסז) עמ' קעט
לז ע"א כל המלמד את בן חברו תורהלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 82
לז ע"א כל המקיים נפש א' וכו'אפיקי ים עמ' רפה
לז ע"א כל המקיים נפש אחד מישראל כו'חיים תחלה (תשנג) - דרכיו למשה עמ' לא, פא
לז ע"א כל המקיים נפש אחת בישראלבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר לט אות ז
לז ע"א כל המקיים נפש אחת מישראל - מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלאלפרקים (תשסב) עמ' תפ
לז ע"א כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלאלקוטי דיבורים עמ' ס
לז ע"א כל המקיים נפש אחת מישראל כאלו קיים עולם מלאמנחת ישראל עמ' צד
לז ע"א כל המקיים נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלאבצור ירום (תשסז) עמ' קעח
לז ע"א לפיכך כאו"א חייב לומר בשבילי נברא העולםלקוטי דיבורים עמ' תשד
לז ע"א לפיכך כל או"א חייב לומר בשבילי נברא העולםלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1004
לז ע"א לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםשמחת מרדכי (רוזנמן) שבועות - מאמר אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל
לז ע"א לפיכך נברא אדם יחידי וכו' כאילו קיים עולם מלאתורת מנחם חמ"ח עמ' 201, חלק נ עמ' 91
לז ע"א לפיכך נברא אדם יחידי וכו' עולם מלא וכו' בשבילי נברא העולםתורת מנחם חל"ח עמ' 159, חל"ט עמ' 69, 388, חלק מ עמ' 8, 133
לז ע"א לפיכך נברא אדם יחידי וכו'כרם טוביה עמ' טז
לז ע"א לפיכך נברא אדם יחידי כו' עולם מלא כו' לפיכך כאו"א חייב לומר בשבילי נברא העולם, ורש"יתורת מנחם חנ"ד עמ' 81, 114, חנ"ה עמ' 21, 122, 181, 183, חנ"ז עמ' 265
לז ע"א לפיכך נברא ארם יחידי כדי שיאמר כא"ו בשבילי נברא העולםתורת אביגדור ח"ד עמ' רנה
לז ע"א לפיכך נברא האדם יחידי וכו' בשבילי נברא העולםבמסילה נעלה עמ' רג
לז ע"א מחויב אדם לומר בשבילי נברא העולםתשואות חן (תשסח) עמ' עה
לז ע"א מפני מה נברא אדם יחידיגנא דפלפלי עמ' רצב
לז ע"א מפני מה נברא אדם יחידי וכו' ומפני שלום הבריותשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תנז
לז ע"א מקיים נפש מישראלבעקבי יעקב עמ' קכא
לז ע"א נדה שרי לייחודי בהדי גברא אפשר אש בנעורת ואינה מהבהבתמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קיג
לז ע"א נפש אחת מישראל עולם מלאתורת מנחם חכ"ז עמ' 466, חכ"ח עמ' 260
לז ע"א סוגה בשושנים וכו' ומהרש"אשיחות מוסר (תשסב) עמ' קכט
לז ע"א עד האידנא ר"ז בעי עלן רחמיקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' רצג
לז ע"א עולם מלא, הקב"ה טבע כל אדם בחותמו של אדה"ר ואין אחד מהן דומה לחבירותורת מנחם חנ"א עמ' 351, חנ"ב עמ' 230, 279, חנ"ג עמ' 468
לז ע"א פושעי ישראל מלאים ג"כ מצות כרימוןלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף עח ע"ב
לז ע"א ר' זירא אמר וירח את ריח בגדיו אל תקרי בגדיו אלא בוגריוחדרי בטן פרשת תולדות שני אות יג
לז ע"א ריח בוגדיומתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 40
לז ע"א שאדם טובע במה מטבעות וכו'זכר דוד על התורה עמ' רנג
לז ע"א שלא יאמר אדם לחברו אבא גדול מאביךיחל ישראל אבות ח"ג עמ' שנד
לז ע"א שעשה קין בהבל המרות חבורות פצעים פצעיםבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות עג
לז ע"א שררך אלו סנהדריןפני חיים (פלג'י) דף רטו ע"א, שמד ע"ב
לז ע"א שררך זו סנהדרין וכו' שהיא יושבת בטיבורו של עולםברית שלום (תעח) דף מט ע"ג, קטז ע"ג, קיז ע"ג
לז ע"א שררך זו סנהדרין וכו' שהיא יושבת בטיבורו של עולםברית שלום (תשסח) עמ' תשנב, תשמו, שיד
לז ע"א תוס' ד"ה התורה. מסתבר טפי לאסור הוא בבגדו והיא בבגדה לפי שמתקרבין יחד ונהנין זמ"זמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קיג
לז ע"אבריכות המעיין עמ' רח
לז ע"ב אבל מה אעשה שאין דמך מסור בידיערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 50, ח"ב עמ' 190
לז ע"ב איזהו אדם שהוא בארם, הווי אומר זה עוברעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 103
לז ע"ב אמרתי לו רשע מי הרגו לזה אבל מה אעשה וכו'אור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רמד
לז ע"ב אף על פי שבטלה סנהדרי ארבע מיתות לא בטלודרכי התשובה עמ' קיג
לז ע"ב באבוד אחאב בן עמרי רינהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' עג, קעא
לז ע"ב בני אר"י אומרים קדושה בשבתציץ השדה ח"ד עמ' קל
לז ע"ב ברור לו מיתה יפהחכמת התורה קדושים עמ' סז
לז ע"ב גלות מכפרת עוןחיבור התשובה (מהד' צוריאל) עמ' קעז
לז ע"ב גלות מכפרת עוןס' חסידים סי' כ
לז ע"ב גלות מכפרת עוןס' חסידים סי' כ
לז ע"ב גלות מכפרת עון מחצה מעיקרא כתיב והייתי נע ונד ולבסוף כתיב וישב בארץ נודתפלת דוד (אדר"ת) עמ' עג, עח
לז ע"ב גלות מכפרת על הכל וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קעב
לז ע"ב גלות מכפרת על הכלשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' מה
לז ע"ב גלות מכפרת שלשה דבריםרנת יצחק ישעיה עמ' שנח
לז ע"ב דין ארבע מיתות לא בטלו, תוס'גנא דפלפלי עמ' נא, סא
לז ע"ב דין ד' מיתות לא בטלוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קיט
לז ע"ב הארץ לא פצתה את פיה ומזמרת שיר להקב"הפניני יחזקאל עמ' (רכד)
לז ע"ב היודע מחשבות יפרע מאותו האיש שהרג את חבירו וכו'מאורי אור (אתרוג) עמ' ריט, תוספת אור הערה 8
לז ע"ב הנהו בריוני דהוה בשיבבותיה דרבי זירא דהוה מקרב להו בי היכי דנהררו להוא בתשובה. ר׳ זירא ככוח גדלותו שקירב את הבריונים בחיו זבה שחזרו בתשובה לאחר מיתתו, שגדולים צדיקים במותם יותר מבחייהםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שסד
לז ע"ב הני בריונא דשביבותא דר' זיראגנא דפלפלי עמ' רצג
לז ע"ב ושמא תאמרו מה לנו לחוב בדמו של זה וכו'דורש טוב עמ' 264
לז ע"ב כיצד מאיימין על העדיםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' עג
לז ע"ב מה אעשה שאין דמך מסור בידי שהרי אמרה תורה ע"פ שנים עדים וכו'מכשירי מצוה עמ' קמא
לז ע"ב מי שנתחייב שריפה או נופל בדליקה או נחש מכישוחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ב מ"י עמ' מא
לז ע"ב מיום שנחרב בית המקדש, אף על פי שבטלו סנהדרין וארבע מיתות, דין ארבע מיתות לא בטלופני חיים (פלג'י) דף קנא ע"ב
לז ע"ב מיום שפתחהבעקבי יעקב עמ' שלב
לז ע"ב מיום שפתחה הארץ את פיה וקיבלתו לדמו של הבל וכו'ברית שלום (תעח) דף קכד ע"א
לז ע"ב מיום שפתחה הארץ את פיה וקיבלתו לדמו של הבל וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשצד
לז ע"ב מיום שפתחה הארץ פיהציץ השדה ח"ד עמ' קלו
לז ע"ב מיום שקבלה אדמה דמו של הבל לא פתחה פיהלחם רב על סדור התפילה אות תרפט
לז ע"ב מכנף הארץ ולא מפי הארץאור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' קצח
לז ע"ב משחרב וכו' אע"פ שד' מיתות בטלו דין ר"מ לא בטלודרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שפד
לז ע"ב סייף בידו ודמו מטפטף וכו'תורת מנחם חנ"ו עמ' 108
לז ע"ב עדות ידועה בלא ראייה ג"כ הוה עדותקרן לדוד בראשית עמ' ט
לז ע"ב עשה קין בהבל אחיו חבורות וכו' שלא הי' יודע מהיכן נשמה יוצאה וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' רמד
לז ע"ב ר"ש בן שטח שראה אחד שהרג את הנפש וכו'פי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קיח
לז ע"ב ראיתי אחד שרץ אחר חבירו וכו' והרוג מפרפר וכו'ברית שלום (תעח) דף ה ע"ב
לז ע"ב רש"י - שמעון בן שטח קאמר ליה הכיחולת אהבה עמ' רמה
לז ע"ב שלתיאל ששתלו אל וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קטז
לז ע"ב תוס' ד"ה מיוםכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' עד
לז ע"ב תוס' ד"ה מיום שחרב כו'שעת הכושר דף נט ע"א
לז ע"ב תוס' ד"ה מכנף הארץ - כתוב בתשובת הגאונים וכו' אלא בשבתאור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' קצח
לז ע"ב תוס' ד"ה מכנף הארץגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רכ
לז ע"ב תוס' ד"ה מכנף, קדושה רק בשבתרנת יצחק ישעיה עמ' סה
לז ע"בדברי טובה שופטים ח"א עמ' שיב
לז תוס' - לימא לאתיי סומאדברים אחדים (תקמח) דף קעד ע"ג
לז תפח עצמות מחשבי קציםשבט מנשה (גרוסברג) עמ' 32-33
לז. אדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בראשית דף ו ע"א; תורת העולה (פראג של) חלק ב פרק ב; יפה מראה (שנ) פרק ד דף רצא ע"ג; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר א סי"א דף ט ע"ג
לז. אין אחר דומה לחבירושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רנז
לז. אל תיקרי בגדיו אלא בוגדיומנחת יצחק בראשית-שמות עמ' צט, קא
לז. אל תקרי בגדיו אלא בוגדיוהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רכז, שפט
לז. אל תקרי בגדיו אלא בוגדיוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רלה
לז. אל תקרי בגדיו אלא בוגדיוחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' תקכו
לז. אל תקרי בגדיו אלא בוגדיויפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תרפב
לז. אל תקרי בגדיו אלא בוגדיוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רסג
לז. אל תקרי בגדיו אלא בוגדיופתחי שערים ח"ב עמ' ח
לז. אל תקרי בגדיו אלא בוגדיושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רצה
לז. אמר רב זירא אל תקרא בגדיו אלא בוגדיוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' כח
לז. אמריתו נדה שרי ליחודי בהדי גברא וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רעג דף קכג ע"ב
לז. אפילו בסוגה בשושנים לא יפרצו בהן פרצותשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' לג
לז. אפילו ריקנין שבך מלאין מצוות כרימון וכו'שושנת העמקים (אלשיך, שנא) דף מד ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לסוכות דף לב ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער פד דף רפג ע"ד
לז. אפשר אש בנעורותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רמז
לז. אפשר אש בנעורת ואינה מהבהבתאהבת חיים (דייטש) עמ' של
לז. בענין שאדה"ר נברא יחידידרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1712
לז. בשביל יחיד נברא העולםאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' רנד
לז. בשביל יחידי נברא העולםאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קכג, רסח
לז. בשביל יחידי נברא העולםאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קטז, קפ, קפה, שב
לז. בשבילי נברא העולם - אדם נברא יחידידולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קסג, שעז, תיב, תקכג, ח"ב עמ' רסב, ח"ב עמ' שעח, תו, תצו
לז. בשבילי נברא העולם - ר' יחזקאל לוינשטייןקריאה בקריה ח"א עמ' רס
לז. בשבילי נברא העולםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1529
לז. בשבילי נברא העולםחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' פה
לז. בשבילי נברא העולםמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' ה
לז. בשבילי נברא העולםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' קיב
לז. בשבילי נברא העולםשמן ראש - ימים נוראים עמ' קסב, שט, שצה
לז. בשבילי נברא העולםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רסו
לז. בשבילי נברא העולםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קעז
לז. בשבילי נברא העולםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' פז, קא
לז. בשבילי נברא העולםאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"א פסוק א מס' 1
לז. דיני נפשות דמו ודם זרעיותיו תלויים בו עד העולםמנחת יהודה (פתיה) עמ' 75
לז. דם לא נאמר אלא דמיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' יד
לז. דמו ודם זרעומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' עג
לז. דמו ודם זרעומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קכב
לז. דמו ודם זרעותיושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רלז
לז. דמו ודם זרעיותיופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' כז
לז. דמי אחיד צועקיםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' פא
לז. דמי אחיך דמו ודם זרעיותיו וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף ה/ח ע"ב
לז. דמי אחיך צועקים - דמו ודם זרעותיותורת חיים עה"ת עמ' מ {וגילה לו הקב"ה שיחטאו ס' ריבוא מישראל ויתרצה להם}
לז. דמי אחיך צועקיםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קכח
לז. דמי אחיך צועקים, אינו אומר דם אחיך אלא דמי אחיך, דמו ודם זרעותיו וכו', אמר רב יהודה בריה דר' חייא מלמד שעשה קין בהבל אחיו חבורות חבורות וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' טז
לז. דמי אחיך, דמו ודם זרעותיושמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רז
לז. האדם יראה את עצמו כאלו בשבילו נברא העולםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רב
לז. האדם נברא יחידי, שלא יאמרו הרבה רשויות הםדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 164
לז. הוי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועליםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' סה
לז. הוצרכו לסמוך אחד שבשורה שניה מושיבין אחרון שבשורה ראשונהחנן אלקים עמ' קעג, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קצה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לא
לז. המאבד נפש אחת מישראל כאיבד עולם מלאעלי שור ח"ב עמ' תיד
לז. המקיים נפש א' מישראל כאלו וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קנו
לז. המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם מלאדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 927
לז. המקיים נפש אחת מישראלשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רל, תקטז
לז. המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלאדברי משה (שהם, תשעט) עמ' קכג
לז. המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלאדברי משה (שהם, תשעג) עמ' קכה
לז. המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלאמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קנג-קנד
לז. המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלאפרדס מרדכי עמ' צד
לז. הנהו בריוני בשיבבותיה דר"זבני שלשים עמ' רה
לז. הנהו בריוני דהוה בשיבבותי' דר' זירא וכו' עד האימא הוה ר' זירא בעי עלן רחמי, השתא מאן בעי עלן רחמידברי יואל פ' נצבים דף קפא ע"א
לז. הנהו בריוני דהוה בשיבבותיה דר' זירא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תסג
לז. הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דר"ז וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תיב - ר"י פנחסי
לז. הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דרבי זירא וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רנז
לז. הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דרבי זירא וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קב
לז. הנהו בריוני דהוו בשיבבותי' דר' זירא וכו'דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רכד ע"ב
לז. הנהו בריוני דהוי בשיבבותיה דר׳ זירא דהוה מקרב להו בי היכי דניהדרו להו בתיובתא והוו קפדי רבנן, כי נח נפשיה דר׳ זירא אמרי עד האידנא הוה חריבא קטין שקיה דהוי בעי עלן רחמי השתא מאן בעי עלן רחמי, הרהרו בלבייהו ועבדו תשובהדודי נתן בראשית עמ' רנו
לז. הנהו בריוני דהרו בשיבבותי' דר' זירא וכו'דברי יואל פ' תולדות דף תרכט ע"א
לז. הנהו בריוני דחוה בשיבבותי' דר' זירא וכו' מאן בעי עלן רחמי הרהרו בלבייהו ועבדו תשובהפאר יעקב ח"ג עמ' תקלא, ח"ד עמ' ד, רצ
לז. הנהו בריוני וכו' ועבדו תשובההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שי, דברים עמ' כא, תמח
לז. הני בריוני דהוה בשיבבותי׳ דר׳ זיראאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' רפח
לז. הני בריוני דהוו בשבבותיה דר' זירא כל זמן שהיה חי היו רשעים לאחר מיתתו אמרו מאן יגן עלינו מיד חזרו בתשובה .תורי זהב (תשעג) עמ' שסז, שסח
לז. הני בריוני דהוו בשיבבותא דר' זיראהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' 13
לז. הסנהדרין בסוד שררו אגן הסהר חצי עגולהברית כהונת עולם (תשעד) עמ' נ
לז. הקב"ה טבע את כל הבריות בחותמו של אדם הראשון ואף על פי כץ אין אחד דומה לחבירודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1834
לז. הקב"ה טבע כל אדם בחותמוערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' דש
לז. הקב"ה טבע כל אדם בחותמו של אדה"ר ואין אחד מהן דומה לחבירודעת תבונות - עת לעשות מע' א אות קעז
לז. הרהרו בלבם ועשו תשובהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רנח, שלב
לז. הרהרו בליבייהו וכו' עד האידנא הוי בעי רחמי עלן עכשיו מה תהוי עלןהישר והטוב (תשסג) עמ' תמב
לז. התורה העידה עלינו סוגה בשושנים שאפילו כסוגה בשושנים לא יפרצו בהן פרצותשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שיב
לז. וירח את ריח בגדיו - בוגדיושיחות לספר בראשית עמ' קעד
לז. וירח את ריח בגדיו א"ת בגדיו אלא בוגדיודברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' רכ
לז. וירח את ריח בגדיו א"ת בגדיו אלא בוגדיוישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' מה, מו, שמות עמ' ל, מז
לז. וירח את ריח בגדיו אל תיקרי בגדיו אלא בוגדיודברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' רב
לז. וירח את ריח בגדיו אל תיקרי בגדיו אלא בוגדיועצי חיים - מועדים עמ' א
לז. וירח את ריח בגדיו אל תיקרי בגדיו אלא בוגדיופאר יעקב ח"א עמ' רכ, רכב
לז. וירח את ריח בגדיו אל תיקרי בגדיו אלא בוגדיוקדושת יצחק עמ' כ, כא
לז. וירח את ריח בגדיו אל תקרי בגדיו אלא בוגדיולהורות נתן בראשית עמ' שלח
לז. וירח את ריח בגדיו אל תקרי בגדיו אלא בוגדיוגלגולי נשמות (תשסא) סי' ח ס"ק י
לז. וירח את ריח בגדיו, א"ת בגדיו אלא בוגדיועצי חיים על התורה עמ' נ, פ*
לז. וירח את ריח בגדיו, אל תיקרי בגדיו אלא בוגדיודובר צדק (זילבר) עמ' פג
לז. וירח את ריח בגדיו, אל תיקרי בגדיו אלא בוגדיותפארת צבי בראשית עמ' קמ
לז. וירח את ריח בגדיו, אל תקרי בגדיו אלא בוגדיותורת חיים עה"ת עמ' עו {כי יש למצוות ריח רוחני והוא נקלט בעושיהן}
לז. וירח את ריח בגדיו, אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו, הנהו בריוני וכו'תורת חיים עה"ת עמ' עז {שהבגידות נעשו זכויות ע"י תשובה, ולכן מייתי מהנהו בריוני שעשו תשובה}
לז. וירח את ריח בנדיו, בוגדיושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תכו
לז. ולהגיד גדולתו של הקב"ה שאדם טובע כמה מטבעות וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רכד
לז. וממה"מ טבע כל אחד בחותמו של אדה"ר ואין אחד דומה לחברועלי שור ח"ב עמ' תיד
לז. ושמא תאמרו מה לנומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קו
לז. חייב אדם לומר בשבילי גברא העולםעלי שור ח"א עמ' קסח, רפח
לז. חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםבית יצחק (ויינברגר) עמ' רעח
לז. חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםגנת אגוז (תשעב) אות תצ
לז. חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' ה, ט, מ, דברים עמ' מד
לז. חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קיב
לז. חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קפב
לז. חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' עד, קג
לז. חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' כה
לז. חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםשמן ראש סוכות ח"א עמ' רנו
לז. חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםתפארת צבי בראשית עמ' טו
לז. חייב אדם לומר בשבילי נברא העולםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' כג, קל, קעג
לז. חייב כאו"א לומר בשבילי נברא העולםילקוט אוהב ישראל עמ' נ
לז. חייב כל ארם לומר בשבילי נברא העולםעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קלה, שיג, שלה, תא
לז. חייב לומר בשבילי נברא העולםאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' שנד
לז. חייב לומר בשבילי נברא העולםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רסח
לז. יחוד דנדה מותרפרדס מרדכי עמ' תפג
לז. כ"א מישראל חייב לומר בשבילי נברא העולםקריאה בקריה ח"א עמ' ז, רס
לז. כיצד מאיימין את העדים על עדי נפשותתוספות יום טוב (תג) פרק ד דף קט ע"ב
לז. כיצד מאיימין העדיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכה
לז. כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 51
לז. כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםלישרים תהלה (תשסד) עמ' מז, קסה
לז. כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםנטעי אשל בראשית עמ' רנד
לז. כל אחד חייב לומר בשבילי נברא העולםמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' מ
לז. כל אחד חייב לומר בשבילי נברא העולםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' מח, קעז, רכז
לז. כל המאבד נפש אחת מישראל כאילו איבד עולם מלאנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' ע
לז. כל המאבד נפש אחת מישראל כאילו מאבד עולם מלאמרפא לנפש בראשית עמ' ח
לז. כל המאבד נפש אחת מישראל כאלו איבד עולם מלא וכל המקיים וכו' כאלו קיים עולם מלאמאור עינים (תשנח) עמ' רע, שיג
לז. כל המאבד נפש אחת מישראל כאלו איבד עולם מלא וכל המקיים וכו' כאלו קיים עולם מלאמאור עינים (תשעט) עמ' תנה, תקכא
לז. כל המחיה נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלאנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קצו
לז. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלאאורחות דוד עמ' סא
לז. כל המקיים נפש אחת מישראלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלט
לז. כל המקיים נפש אחת מישראל וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קיט {שייך לומר ע"ז "אמר הקב"ה"}
לז. כל המקיים נפש אחת מישראל וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' סב - אור לציון
לז. כפלח הרמון רקתך אפילו ריקנין שבך מלאין מצות כרמוןפאר יעקב ח"א עמ' רכב, ח"ג עמ' תמב
לז. לכך נברא האדם יחידידרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1836
לז. ללמדך שכל המאבד נפש א' מישראל מעה"כ כאילו איבד עולם מלאחמודי צבי שמות עמ' שנה
לז. ללמדך שכל המאבד נפש אחד מישראל מע"ה כאילו איבד עולם מלא וכו'סדר מעמדות (שסו) דף קיא ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תנז/תפז דף קנט ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לנישואין דף פב ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רמח דף קנז ע"ג
לז. ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 180
לז. למה גברא האדם יחידי וכו' בשבילי נברא העולםערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' צט, רמח
לז. למה נברא אדם יחידיישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קכו
לז. לפיכך חייב כל האדם לומר בשבילי נברא העולםשבט מישראל (קרמניץ) פרק ק פסוק א
לז. לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 19, 21
לז. לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 278-277
לז. לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםהישר והטוב (תשסג) עמ' קז
לז. לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםפלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' ריט
לז. לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםשיחות ר' ראובן עמ' עב
לז. לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם וכו'שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' ס, עג
לז. לפיכך כל אחד חייב לומר בשבילי נברא העולםדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 26
לז. לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 83
לז. לפיכך נברא אדם יחידי ללמקז וכו' בשבילי נברא העולםמצור דבש עמ' יז
לז. לפיכך נברא אדם יחידי לפיכך כאו"א חייב לומר בשבילי נברא העולםדעת תבונות - עת לעשות מע' ג אות ו
לז. לפיכך נברא ארם יחידי וכו' לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם"נועם המוסר עמ' ט, כ, לח, רכב
לז. לפיכך נברא האדם יחידידרך חיים (תשע) פ"ג הערה 232-231, 1304
לז. לפיכך נברא האדם יחידי וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' נז
לז. מאיימים על העדיםפרפרת משה ח"א עמ' מד
לז. מאן ליבעי רחמי עלןשומע תפלה ח"א עמ' רכז
לז. מיום שפתחה האדמה לקבל דמו של הבל שוב לא פתחהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עח, מקראי קדש (תשנג) עמ' קפח
לז. מלמד שהיה מכה בו פצעים מרובים ולא היה יודע מהיכן נפשו יוצאתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' יא
לז. מקיים נפש א' מישראל כאילו קיים עולם מלאשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שיא
לז. נברא אדם יחידימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקכא
לז. נברא אדם יחידימנחת אליהו (תשסא) עמ' קלד
לז. נפש ישראל עולם מלאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקט
לז. סוגה בשושנים וכו' ר"ל אמר בלהכא כפלח הרימון רקתך וכו' ר, זירא אמר מהכא וירח את ריח בגדיו וכו'תורת חיים עה"ת עמ' עז {ביאור הדעות}
לז. סוגה בשושנים וכו' ריקנים שבך מלאים מצוותמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ל ע"ב
לז. עד האידנא הוה קטינא חריך שקישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' ריד
לז. עד האידנא הוה קטינא חריך שקיה מצלי עלןדרש משה (קלנברג) ח"א דף נג
לז. עד השתא הוה קטינא חריך שקי דמבעי עלןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיב, מקראי קדש (תשנג) עמ' לד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ריט
לז. עד השתא הוה קטינא חריך שקי וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קב - ר"ש אטון
לז. צריך כל אחד להכיר מקומועלי שור ח"ב עמ' נג
לז. קול דמי אחיך דמו ודם זרעיותיויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' עה
לז. קול דמי אחיך, דמו ודם זרעותיושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' ת
לז. רבי זירא אמר מהכא וירח את ריח בגדיו אל תיקרי בגדיו אלא בוגדיודרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' ער
לז. ריקנין שבהם מלאים מצותילקוט דברי חכמים במדבר סי' ס
לז. ריש לקיש אמר מהבא כפלח הרמון רקתך אפילו ריקנין שבך מלאין מצוות כרימוןדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' רעט
לז. רש"י - חשוב אני כעולם מלא לא אטרד א"ע מן העולם בעברה א' וכו'שיחות ר' ראובן עמ' עג
לז. רש"י - שאם יבוא היצר לטורדו יאמר איך אשמע לו ואחריב העולםשבט מישראל (קרמניץ) פרק ק פסוק א
לז. שאפילו כסוגה של שושנים לא יפרצו בהן פרצותשיחות ר' ראובן עמ' קמב
לז. שאפילו סוגה כשושנים לא יפרצו בהן פרצותרנת יעקב עמ' קיט
לז. שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלאשיחות ר' ראובן עמ' צא
לז. שררך אגן הסהר - זה לשכת הגזיתדרך חיים (תשע) פ"א הערה 564, 1171, 1695
לז. שררך אגן הסהר מדבר בסנהדריןתורת חכם (הכהן, תיד) דף שיד ע"א
לז. שררך אלו סנהדרין וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת ט אות יט
לז. שררך זו סנהדרין וכו' שהיא יושבת בטבורו של עולםתורת חיים עה"ת עמ' עט {ממקום המקדש החלה יצירת העולם, ולבן דומה לטיבור הולד שממנו תחילת יצירתו של אדם}
לז. שררך זו סנהדרין וכו'מגן אברהם (לניאדו, שסג) דרוש לברית מילה דף נג ע"ב
לז. תוס' - בני א"י אומרים קדושהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רכא
לז: אסיר שעיברה אמו בבית האסורים כו' והיא נתעברה מעומדגלגולי נשמות (תשסא) סי' ת ס"ק א
לז: אע"פ שבטלו סנהדרין דין ד' מיתות ב"ד לא בטלויפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קד
לז: אף על פי שבטלה סנהדרין ארבע מיתות לא בטלו וכו'בית אלהים (שלו) שער ב פרק ב דף כה ע"ג-ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער מו דף קלג ע"ג; ס' יצירה (שכב) בהקדמה דף ו/ז ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק יא דף מ ע"א
לז: אראה בנחמה אם לא ראיתי א' שרץ אחר חבירו לחורבה וכו' (אין הורגין עפ"י אומדנא)פאר יעקב ח"ב עמ' תשלד, ח"ד עמ' קעג
לז: אראה בנחמה אם לא ראיתי אחד שרץ אחר חבירו לחורבה וכו'מעשי חכמים (תז) דף טז ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק ד דף רצא ע"ב
לז: באבוד רשעים רנהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1737-1738
לז: גלות מכפרתדברי אמונה שמות עמ' נט
לז: גלות מכפרתישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' נז
לז: גלות מכפרת הכלשבט מישראל (קרמניץ) פרק נט פסוק יב
לז: גלות מכפרת מיתהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שנב
לז: גלות מכפרת עווןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרנח
לז: גלות מכפרת עוון וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת בראשית דף יח ע"ד
לז: גלות מכפרת עוןדרך חיים (תשע) פ"א הערה 794
לז: גלות מכפרת עוןתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קלז
לז: גלות מכפרת עון מחצהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קכא {דמקום הוא נוקבא של האדם}
לז: גלות מכפרת על הכלולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' לט
לז: גלות מכפרת על הכלשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' יג
לז: גלות מכפרת על הכלתורי זהב (תשעג) עמ' שיד
לז: גלות מכפרת על המיתהארץ צבי (תשע) עמ' רעה
לז: דין ארבע מיתות לא בטלותהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' כו
לז: דמי אחיך, דמו ודם זרעותיושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קיד
לז: היודע מחשבות יפרע וכו'שומע תפלה ח"ב עמ' עא
לז: המאבד נפש אחת מישראל כאלו איבד עולםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקנז
לז: וקבלתו לדמו של רבלפרפרת אליעזר פרשת קרח פרק טז פסוק ל
לז: ושמא תאמר מה לנו לחוב בדמו של זהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שא
לז: יש לי כנף אחד בארץשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רצב
לז: מה אעשה שאין דמך מסור בידי שהרי אמרה תורה ע"פ שנים עדים יומת המת וכו'דברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שסב ע"א
לז: מחלוקת על מה מכפרת הגלותשיחות לספר בראשית עמ' נו-נז
לז: מי שנתחייב בשתי מיתות בית דין נידון בחמורהמנחת יהודה (פתיה) עמ' 188
לז: מי שנתחייב שריפה וכו' או נחש מכישוחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רמח
לז: מיום שחרב ביהמ"ק אעפ"י שבטלה סנהדרין, דין ד' מיתות לא בטלו וכו', מי שנתחייב חנק או טובע בנהר וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' יד, כ, סד, קג
לז: מיום שחרב ביהמ"ק, דין ד' מיתות לא בטלומשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קל {עונש מיתת ב"ד היא לטובתו לכפר. ומוסר נמרץ דבזה"ז צריך לתקן בתשובה}
לז: מיום שפתחה הארץדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' פא
לז: מיום שפתחה הארץ את פיה וקבלתו לדמו של הבל וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כב דף קנו ע"ג; מנחה בלולה (שנד) פרשת בראשית דף י ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בראשית דף י ע"ג; כלי פז (תיז) ישעיהו כד דף נח/צח ע"א
לז: מיום שפתחה הארץ וקבלתו לדמו של הבל שוב לא פתחהלב אריה פרשת בראשית אות יט
לז: מיום שפתחה הארץ לקבל דמו של הבל שוב לא פתחה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקמו
לז: מיום שפתחה הארץדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קכט
לז: מכנף הארץ זמירות שמענו, ותוס'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' ו
לז: מלמד שעשה קין בהבלדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' פא
לז: מלמד שעשה קין בהבל אחיו חבורות חבורות וכו'תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת בראשית דף י ע"ג
לז: מלמד שעשה קין בהבל אחיו חבורות חבורות... שלא היה יודע מהיכן נשמה יוצאה עד שהגיע לצוארושרתי - חבר הקיני עמ' יג
לז: מלמד שעשה קין בהבלדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קכח
לז: עובדא דרבי שמעון בן שטחעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלג
לז: ראיתי אחד שרץ אחר חבירו לחורבהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' קפה
לז: תוס' - דכתיב גבי חיות שש כנפים לאחד, וכל כנף הוא אומר שירה אחת ביום בששת ימי החול וכו'תורת חיים עה"ת עמ' קכג-קכד {קושיא ע"ז מגמ' חגיגה}
לז: תוס' - אין בני א"י אומרים קדושה אלא בשבתשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קיג, קלג
לז: תוס' - בני א"י אומרים קדושה בשבתשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רמט
לז: תוס' - יש לי עוד כנף אחתשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קמה
לז: תוס' - כנף אחד בארץ שאומר לפני שירה בשבתשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שמח
לז: תוס' (בשם תשובת הגאונים) - והקב"ה משיב להם יש לי עוד כנף אחד שאומר לפני שירה וכו'תורת חיים עה"ת עמ' קכד {והיינו כנסת ישראל שהיא בן זוג - כנף - לשבת}
לז: תוס' ד"ה מיום שפתחהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קכג
לז: תוס' ד"ה מיום, בהבל לא היה רושם הדם ניכרתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קכ
לז: תוס' ד"ה מכנף - המלאכים אומרים שירה בכל יוםיגל יעקב (תשנג) בראשית אות יז
לז: תוס' ד"ה מכנףנטעי אשל בראשית עמ' תה
לז: תוס' ד"ה מכנף אין בני ארץ ישראל אומרים קדושה אלא בשבתבן מלך - שבת עמ' עו, תקצה
לז: תוס' ד"ה מכנףיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' כב
לז: תוס' ד"ה מכנף, ביום השבת וכו' א"ל הקב"ה יש לי כנף אחר בארץ שמשורר לפני היוםדבר צבי - קדושת השבת עמ' צו
לחויחי יעקב דף א ע"ב
לח אדה"ר בלשון ארמאי סיפרמנחת אליהו (תשנט) עמ' קפב בהגה
לח אדה"ר מושך בערלתו היהמנחת אליהו (תשנט) עמ' קע
לח אדה"ר סרח בעשיריכרם יהושע (ולרשטיין) דף לא ע"ב
לח אדם יחיד נבראאם הבנים ח"א דף טו ע"א
לח אדם נברא אחרון למ"בכסא דוד (תקנד) דף קו ע"ב
לח אדם נברא אחרון למ"בכסא דוד (תשנ) עמ' תנ
לח אדם נברא אחרון למ"בכסא דוד (תקנד) דף קו ע"ב
לח אדם נברא בע"ש כדי שיכנס לסעודה מידלחם רב על סדור התפילה אות רפח, א'תקח
לח אין ב"ד בא עד שיכלו ב' משפחות וכו'עבודת ישראל (קמחי) דף קעה ע"א
לח אין ב"ד בא עד שיכלו גסי הרוחתוכחת חיים (תר) שמות דף לז ע"ב
לח אלמלא הקדים ב' שנים ולנושנתםצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף מד ע"א-ע"ב
לח אם תזוח דעתךתפארת ישראל (שינקמן) עמ' י
לח אמר רבי יוחנן בר חנינא שתים עשרה שעות הוי היום וכו' תשיעית נצטווה שלא לאכול מן האילןדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 163
לח אפיקורס ישראל כ"ש דפקרפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' י
לח בו ביום חטא ונתגרש מג"עאגרת חמודות עמ' 51
לח בלשון ארמי סיפרשיבולים (הופמן) עמ' 83-84
לח ה' יתברך נקרא 'עיקר'דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1368
לח ודע מה שתשיב לאפיקורוסלקוטי משלי פרק טו פסוק כח
לח יתוש קדמךקדושה ומלכות (גורדון) פ' תזריע-מצורע
לח כופר בעיקרדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1367-1368
לח למה נברא אדם בששי כדי שיכנס כדי שיכנס לסעודה מידהמדרש והמעשה בראשית פ' בראשית
לח למה נברא האדם באחרונה וכו' שלא יאמר שותף היה להקב"השארית מנחם ח"ב עמ' לט
לח לפיכך נברא אדם יחידימנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ל ע"ב
לח נברא אדם יחידי ללמדך שהמאבד נפש א' מישראללחם שלמה (הלוי, שנז) דף קנט ע"א
לח ע"א אגברו חמרא אדרדקיס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' רנט; תרעב עמ' א'רסב
לח ע"א אגברו חמרא אדרדקי וכו'תורת מנחם חנ"ג עמ' 85
לח ע"א אגברו חמרא אדרדקי כי היכי דלימרו מילתאביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קלב ע"ב
לח ע"א אגברו חמרא אדרדקי כי היכי דלימרו מילתא וכו' נכנס יין יצא סודשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' יח
לח ע"א אדה"ר גופו מבבל וכו'אפיקי ים עמ' תכו
לח ע"א אדה"ר מכל העולם כולו הוצבר עפרו כו'מאורי אור (אתרוג) עמ' כה, תוספת אור הערה 52
לח ע"א אדם בשישי נברא שלא יהו במאינין אומרים שותף היה להקב״ה במעשה בראשיתמפעלות אלקים (תשנג) עמ' עג
לח ע"א אדם הראשון גופו מבבל וראשו מארץ ישראל ואבריו משאר ארצותלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף כז ע"א
לח ע"א אדם הראשון מין היהמנחת ישראל עמ' רכה
לח ע"א אדם הראשון מכל העולם כולו הוצבר עפרוברית עולם (אשכנזי) עא עמ' 101, 124, ח"ב עמ' קעט
לח ע"א אדם הראשון מכל העולם כולו הוצבר עפרו וכו'ברית שלום (תעח) דף מט ע"ג
לח ע"א אדם הראשון מכל העולם כולו הוצבר עפרו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שיד
לח ע"א אדם הראשון נטרד מגן עדן באותו יום שנבראמים רבים (פרנקל) פרשת בראשית אות ד
לח ע"א אדם יחידי נבראמהר"ם שיק בראשית עמ' כב
לח ע"א אדם יחידי נברא ומפני מה וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תסז
לח ע"א אדם יחידי נברא ומפני מה שלא יהו המינים אומרין הרבה רשויות בשמיםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' עז
לח ע"א אדם יחידי נברא מפני הגזלניןבנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות סא
לח ע"א אדם יחידי נברא שלא יהו המינים אומרין הרבה רשויות בשמיםבנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות נד
לח ע"א אדם נברא בסוף הבריאה שלא תזוח דעתונחלת צבי (פאליי) עמ' שי
לח ע"א אדם נברא בע"ש וכו' שלא יהיו אומרים שותף היה להקב"ה במע"ב, ד"א שאם תזוח דעתו עליו אומרים לו יתוש קדמך וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' כב
לח ע"א אדם נברא בע"ש שאם תזוח דעתו עליו אומר לו יתוש קדמך במעשה בראשיתמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שסו
לח ע"א אדם נברא בע"ש, שאם תזוח דעתו, אומרים לו יתוש קדמו. ד"א, כדי שיכנס לסעודה מידאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' לו, שמות ח"א עמ' צב, שמות ח"ב וויקרא עמ' קמו
לח ע"א אדם נברא בערב שבת וכו' כדי שיכנס למצוה מידאוצרות חיים שבת עמ' שיח
לח ע"א אדם נברא בערב שבת וכו' כדי שיכנס לסעודה מידאוצרות חיים שבת עמ' רצא
לח ע"א אדם נברא בערב שבת ומפני מה וכו' שברא את כל העולם כולו כחכמה וכו'כתב סופר אגדות כאן
לח ע"א אדם נברא בערב שבת ומפני מה כדי שיכנם לסעודה מידעטרת יהושע ויקרא עמ' נט, סה
לח ע"א אדם נברא בערב שבת, ומפני מה וכו' כדי שיכנס לסעודה מיד וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' לה, פה, קי, קנד, ח"ד עמ' קו-קז, ח"ו עמ' רצא
לח ע"א אומר לו יתוש קדמואור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'רצט
לח ע"א אומרים לו יתוש קדמךס' המאמרים (ריי"צ) תרפ"ז עמ' רכ
לח ע"א אלו שבעת ימי בראשית, ותוס'רנת יצחק משלי עמ' מג
לח ע"א אמר דוד וכו' גלוי וידוע לפניך שאם היו קורעין את בשרי וכו' ולא עוד אלא בשעה שהם עסוקים באהלותזרע שמשון תזריע אות ח
לח ע"א אמר הקב"ה מי פתאו לזה אשה אמרה לוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מא, נו, נז, ס
לח ע"א בג' דברים אדם משתנה מחבירו בקול במראה ובדעתמאורי אור (אתרוג) פ"ד ה"ו עמ' צז ד"ה בקול ובנעימה
לח ע"א בי' פסוק חצבה עמודיה שבעהדבר טוב עמ' ג
לח ע"א במעשה בראשית אפי׳ יתוש קדמה ממךתשואות חן (תשסח) עמ' קיד
לח ע"א בע"ש וכו' לסעודה וכו'תורת מנחם חנ"ו עמ' 344
לח ע"א בשישה דברים אדם משתנה מחבירו בקול במראה ובדעתמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רפח
לח ע"א הוצבר עפרובעקבי יעקב עמ' קפא
לח ע"א הוצבר עפרו של אדה"ר מכל העולם כולולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף כח ע"א, לב ע"ב
לח ע"א הקדוש ברוך הוא טובע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהן דומה לחבירוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' לד
לח ע"א השעותבעקבי יעקב עמ' קטו
לח ע"א ומה שמו נחמיהרנת יצחק משלי עמ' שכח, שכט
לח ע"א ומפני מה אין פרצופיהן דומין זה לזההשיר והשבח ח"א עמ' מא
לח ע"א ונושנתםבעקבי יעקב עמ' יד
לח ע"א זכה אומרים לו וכו'אדרת אליהו (הצרפתי) עמ' רמד
לח ע"א חטא עה"ד בער"ש היהגנא דפלפלי עמ' רצז
לח ע"א חכמת בנתה ביתה זו מדתו של הקב"ה וכו'אפיקי ים עמ' תכד
לח ע"א חסד עשה הקב"ה עם ישראל שגלו שנתיים קודם מספר של ונושנתםפניני יחזקאל עמ' קפג, שצב, תכב, עב
לח ע"א חצבה עמודי' שבעה אלו ז' ימי בראשית וכו'אפיקי ים עמ' תכד
לח ע"א חצבה עמודיה שבעה אלו ז' ימי בראשית, ותוס'רנת יצחק תפלה לשבת עמ' א, פט, קד
לח ע"א חצבה עמודיה שבעה אלו שבעת ימי בראשית, ותוס' בז' ימים נברא העולם כו'גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' מ, מו
לח ע"א חרש, כיון שפותחין הכל נעשו כחרשיןמנות הלוי (תשסב) עמ' קטז
לח ע"א יהודה וחזקי' בני ר"ח הוו יתבי בסעודתא קמי רבי וכו' אגברו חמרי אדרדקי וכו' אין בן דוד בא עד שיכלו שני בתי אבות מישראל וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קסא
לח ע"א יהודה וחזקיה בני רבי חייא הוו יתבי בסעודתא קמי רבידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רלו ד"ה איתא, עמ' רלט ד"ה וזהו
לח ע"א יהודה וחזקיה בני רבי חייא הוו יתבי בסעודתא קמי רבי ולא הוו קא אמרי ולא מידי אמר להו אגברו חמרא אדרדקי כי היכי דלימרו מילתא וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' לח
לח ע"א ייכלו ב' בתי אבות מישראלישועות משיחו (תשעח) עמ' 103
לח ע"א יין ניתן בשבעים אותיות וסוד ניתן בשבעים אותיות נכנס יין יצא סוד (ותוס' שם)דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קסא
לח ע"א יין ניתן בשבעים אותיות וסוד ניתן בשבעים אותיות, נכנס יין יצא סודאוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קלו
לח ע"א יתוש קדמותורת משה (אלמושנינו) עמ' קנט
לח ע"א יתוש קדמךקונטרס ומעיין עמ' 71; ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'קפז
לח ע"א יתוש קדמךלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 113
לח ע"א יתוש קדמךתורת מנחם חל"ט עמ' 39
לח ע"א יתוש קדמךתורת מנחם חמ"ג עמ' 151,138
לח ע"א יתוש קדמךתורת שמואל (מהר"ש) תרכט עמ' יט
לח ע"א יתוש קדמך במעשה בראשיתלקוטי דיבורים עמ' 170
לח ע"א כדי שיכנס למצוה, ובח"ארנת יצחק משלי עמ' מג
לח ע"א כדי שיכנס לסעודה מיד, ורש"י ובח"ארנת יצחק משלי עמ' מג
לח ע"א כי צדיק ה' אלהינו וכו' עולא אמר שהקדים שתי שנים לונושנתםדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קסח
לח ע"א כלך אצל נגעים ואהלותכרם טוביה עמ' שיא
לח ע"א כרי שיכנס לסעודת שבת מידמאורי אור (אתרוג) פ"א ה"ח
לח ע"א כת' על גפי מרומי קרת וכת' על כסא מרומי קרת וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 117
לח ע"א כתי' על גפי וכו' בתחי' על גפי וכו'אפיקי ים עמ' תכה
לח ע"א להגיד גדולתו של ממ"ה הקב"ה שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולן דומין זל"ז אבל הקב"ה חותם כל אחד וכו' ואין אחד מהן דומה לחבירומגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רפט
לח ע"א למ"ד אדה"ר מין היהפניני יחזקאל עמ' י
לח ע"א למה נברא אדם באחרונה, שאם יתגאה אומרים לו יתוש קדמךחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קסט
לח ע"א למה נקרא זרובבלמשק ביתי סי' של דף קסו ע"ב
לח ע"א לפיכך נברא האדם יחידיבאר שרים פרשת כי תשא דרוש ב אות ה
לח ע"א מאי דכתיב מסוף העולם מן הארץ עד לרקיעעולם אחד פרק סא
לח ע"א מהרש"א, בענין שמלכות בית דוד נמשל לירחיחי המלך עמ' ג
לח ע"א מושך בערלתועולם אחד פרק עב
לח ע"א מכל העולם הוצבר עפרו של אדה"ראפיקי ים עמ' שמא, תכה
לח ע"א מפני מה אין פרצופיהן דומין זה לזה וכו'ברית שלום (תעח) דף ב ע"ב
לח ע"א מפני מה אין פרצופיהן דומין זה לזה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' ט
לח ע"א מפני מה נברא אדם יחידי וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקפא
לח ע"א מפני מה נברא האדם בערב שבת כדי שימצא הכל מוכן לפניו, שולחנופתגמי אורייתא ח"ב עמ' רסז
לח ע"א משום דצדיק ה' וישקד ה' על הרעה ויביאה עלינו וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' לג
לח ע"א נברא בע"שבעקבי יעקב עמ' קיב
לח ע"א נכנס יין יצא סודפורים בציון עמ' ק
לח ע"א נכנס יין יצא סודתורת אליהו עמ' שצח
לח ע"א נכנס יין יצא סודבאר שרים פרשת תצוה דרוש ו אות ס
לח ע"א על פסוק וישקוד ה' על הרעהארצות החיים (פלג'י) דרוש א' (דף ז ע"א ד"ה ולהבין)
לח ע"א רבא רמי על גפי מרומי קרת וכו'כנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' ז
לח ע"א רש"י - כדי שימצא הכל מוכן ויאכל מאשר יחפוץעטרת יהושע ויקרא עמ' נט, סה
לח ע"א רש"י ד"ה מפני הגזלנים. אם יודע מה בלב חבירו וחפש מצפוניו וידע היכן ממונומגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רפח
לח ע"א רש"י ד"ה עולא אמרדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קסח
לח ע"א רש"י, ר"ח, ויד רמהגנא דפלפלי עמ' ל
לח ע"א ש"מ מהרה דמרי עלמא תתנ"ב הווצלח רכב עמ' קכט
לח ע"א שאם תזוח דעתו עליו א"ל יתוש קדמךניבי זהב עמ' רסח
לח ע"א שאם תזוח דעתו עליו אומרים לו יתוש קדמךיושב אהלים עמ' קיא
לח ע"א שאם תזוח דעתו שיכנס לסעודהעולם הפוך פרק לז
לח ע"א שבעה עשר יובלות מנו ישראל משנכנסו לארץ עד שיצאועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 338
לח ע"א שהקדים שתי שנים ל'ונושנתם'השיר והשבח ח"א עמ' שכו
לח ע"א שהקדים שתי שנים לונושנתםפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' סג
לח ע"א שהקדים שתי שנים לונושנתםפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' סג
לח ע"א שהקדים שתי שנים לונושנתםפניני שבח עמ' כב
לח ע"א שלתיאל שנשאל על אלתורנת יצחק ישעיה עמ' שסד, שסה
לח ע"א שמע מינה מהרה דמרי עלמא תמני מאה וחמשין ותרתין הוודרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קסח
לח ע"א ת"ר אדם נברא בע"שזאת ליעקב שמות עמ' ריא
לח ע"א תוס' ד"ה "חצבה"בעקבי יעקב עמ' קמג
לח ע"א תוס' חצבה עמודיה שבעה אלו שבעת ימי בראשית, והלא העולם נברא בששה ימיםבאר שרים פרשת יתרו דרוש ח אות ב, כי תשא דרוש ג אות ב, ד
לח ע"א תוספות אע"פ שבששה ימים נברא, היה חסר מנוחה עד שבא שבת, והיינו ויכל ביום השביעיאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' נו
לח ע"א תנו רבנן אדם נברא בערב שבת ומפני מה וכו' שאם תזוח דעתו עליו אומר לו יתוש קדמך במעשה בראשיתדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קיב
לח ע"א תניא וכו' שם ע"ב גופו מבבל וכו'עולם אחד פרק ס
לח ע"ב אדה"ר גופו מבבל וראשו מארץ ישראל וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' עב
לח ע"ב אדה"ר היה מן הארץ ועד לרקיעלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף כח ע"א
לח ע"ב אדה"ר וכו' כופר בעיקר הי'תורת מנחם חל"ח עמ' 103
לח ע"ב אדה"ר כו' מושך בערלתו היהעשרה מאמרות (תשס) עמ' רל
לח ע"ב אדה"ר כופר בעיקר היהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רעז
לח ע"ב אדה"ר מושך בערלתו הי'ס' המאמרים (רש"ב) תרעח עמ' 37
לח ע"ב אדה"ר מושך בערלתו היהאפיקי ים עמ' רלט, שיח, תקט
לח ע"ב אדה"ר מושך בערלתו היהמנחת מרדכי עמ' כ
לח ע"ב אדה"ר מושך בערלתו היהרנת יצחק על נפש החיים עמ' לט
לח ע"ב אדה"ר מין היהבעקבי יעקב עמ' עז
לח ע"ב אדה"ר מין היהעשרה מאמרות (תשס) עמ' קנב(כו)
לח ע"ב אדה"ר מין היה וכו'אפיקי ים עמ' קצט, תכז
לח ע"ב אדה"ר מין היהדרשות באר יצחק עמ' לח
לח ע"ב אדה"ר מסוף העולם ועד סופוזאת ליעקב דברים עמ' קיד
לח ע"ב אדה"ר מסוף העולם ועד סופו וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קלה
לח ע"ב אדה"ר נברא ראשו מא"ילשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף כז ע"ב
לח ע"ב אדם הראשון בלשון ארמי סיפראמרות ה' השלם ח"ו עמ' רכח
לח ע"ב אדם הראשון בלשון ארמי סיפרבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות עט, ויגש אות לה, וישלח אות טו
לח ע"ב אדם הראשון בלשון ארמי סיפרמסילות הנביאים שופטים עמ' קכד
לח ע"ב אדם הראשון בלשון ארמי סיפרתורת מהרי"ם ויקרא עמ' יג
לח ע"ב אדם הראשון בלשון ארמי סיפר שנאמר "ולי מה יקרו רעיך א-ל"ציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' כז
לח ע"ב אדם הראשון בלשון ארמי ספר וכו'ברית שלום (תעח) דף מח ע"ב
לח ע"ב אדם הראשון בלשון ארמי ספר וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תעא, שה
לח ע"ב אדם הראשון היה מהארץ עד לרקיעמהר"ם שיק בראשית עמ' ו
לח ע"ב אדם הראשון יציר כפיו של הקב"ה הביט מסוף העולם עד סופושמלת אליעזר ח"א עמ' כו, שצח
לח ע"ב אדם הראשון כופר בעיקר היה+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קמז
לח ע"ב אדם הראשון כפר בעיקרשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קפז
לח ע"ב אדם הראשון מושך בערלתו היהאמרות ה' השלם ח"א עמ' קכח
לח ע"ב אדם הראשון מושך בערלתו היהדבר טוב עמ' קסב
לח ע"ב אדם הראשון מין הי' שנא' ויקרא וכו' איכה ר"י מושך וכו' ר"נ אומר כופר בעיקר הי' כתיב הכא עברו ברית וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קמח
לח ע"ב אדם הראשון מין היהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' עג
לח ע"ב אדם הראשון מין היהדברי שאול ויקרא עמ' רמח
לח ע"ב אדם הראשון מין היה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קיט, ח"ה עמ' כז
לח ע"ב אדם הראשון מין היה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקכו, תקעח
לח ע"ב אדם הראשון מין היה וכו'. רב נחמן אמר כופר בעיקר היה וכו'כתב סופר אגדות כאן
לח ע"ב אדם הראשון מין היהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תלה
לח ע"ב אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היהמאור עינים (תשעה) עמ' תיז
לח ע"ב אדם הראשון מסוף העולם ועוד סופו היהרנת יצחק משלי עמ' קפג
לח ע"ב אדם הראשון סרח בשעה עשירית של יום שישישארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רמה, רנג
לח ע"ב אדם הראשון צדוקי היהגנא דפלפלי עמ' שג, שמה
לח ע"ב אין חי' רעה שולטת באדם אלא א"כ נדמה לו וכו'ברית שלום (תעח) דף צד ע"ג
לח ע"ב אין חי' רעה שולטת בארם אלא א"כ נדמה לו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרד
לח ע"ב אין חיה רעה מושלת באדםחכמת התורה בחוקותי עמ' קסט
לח ע"ב אין חיה רעה שולטת באדם אא"כ נדמה לו כבהמהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קטו
לח ע"ב אין חיה רעה שולטת באדם אלא א"כ נדמה לו כבהמהדרך ישרה עמ' קלו
לח ע"ב אין חיה רעה שולטת באדם אלא אם כן נדמה לומסילות הנביאים שופטים עמ' פ
לח ע"ב אין חיה רעה שולטת באדם אלא אם כן נדמה לו כבהמהדרכי התשובה עמ' עח, קסז
לח ע"ב אין חיה שולטת באדם אא"כ נדמה כבהמהצמח צדקה עה"ת עמ' יג
לח ע"ב אל תמירניס' חסידים סי' תתקלו
לח ע"ב אל תמר בו אל תמירני בוברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 107
לח ע"ב אם אדה"ר הי' צדיק, פי' ר"ח והרמ"ה שםגנא דפלפלי עמ' רעד
לח ע"ב אמר (אדה"ר על ד"ע) ולי מה יקרו רעיך קל וגו'ברית שלום (תשסח) עמ' שה
לח ע"ב אמר (אדה"ר על ר"ע) ולי מה יקרו רעיך קל וגו'ברית שלום (תעח) דף עג ע"ד
לח ע"ב אמר אדם הראשון על ר"ע ולי מי יקרו רעיךשם ישראל עמ' נ
לח ע"ב אמר ההוא מינא לרב אידית וכו'תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' ר {בדברי הרמב"ן פ' משפטים}
לח ע"ב אמר ההוא צדוקי וכו' עלה אל ה' וכו' זה מט"ט וכו'אפיקי ים עמ' תכט
לח ע"ב אמר להן "ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול"ציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' ל
לח ע"ב אמר רב יהודה אמר רב אדם הראשון מסוף העולם עד סופו היהשמחת מרדכי (רוזנמן) בנין האדם - מאמר שכל צורת היהודי
לח ע"ב אמרו לפניו רבונו של עולם מה אנוש כי תזכרנודרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' ס ד"ה אמרו
לח ע"ב אמרו לפניו רבש"ע מה אנוש וכו' הושיט אצבעו וכו' לאנשי דור המבולאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתרנה, במדבר עמ' א'רטו, נ"ך עמ' רמז
לח ע"ב אן נטה לבךצמח צדקה עה"ת עמ' א
לח ע"ב אפיקורוס ישראל כל שכן דפקר טפיתורת העולה (תשעה) עמ' תקנה
לח ע"ב אריב"ח י"ב שעות היוםתושע יאודה דף פ ע"ד
לח ע"ב ארם הראשון גופו מבבלגנא דפלפלי עמ' קד
לח ע"ב ארם הראשון מין היהס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' נה
לח ע"ב ב"ש דפקר טפירנת יצחק ישעיה עמ' קיד
לח ע"ב באדם וחוה, עלו שנים וירדו ארבעהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קנב
לח ע"ב בבל מקום שפקרו המינים תשובתן בצירןעטרת יהושע בראשית עמ' מח
לח ע"ב בחינות חטאיםישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 152
לח ע"ב בשעה התשיעיתתורת מנחם חל"ה עמ' 187
לח ע"ב בשעה שביקש הקב"ה לבראות את האדם וכו' רצונכם נעשה אדם בלצמנו וכו'ברית שלום (תעח) דף ג ע"א
לח ע"ב בשעה שביקש הקב"ה לבראות את האדם וכו' רצונכם נעשה אדם בצלמנו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' יד
לח ע"ב בשעה שביקש הקב"ה לבראות את האדםציץ השדה - שדי יער עמ' נה
לח ע"ב בשעה שבקש הקב"ה לבראות את האדם ברא כת אחת של מלאכי השרתבי חייא ח"א עמ' קפא
לח ע"ב בשעה שבקש הקב"ה לבראות את האדם ברא כת אחת של מלאכי השרת אמר להם רצונכם נעשה אדם בצלמנו וכו'דרכי התשובה עמ' צח
לח ע"ב בשעה שבקש הקב"ה לבראות את האדם ברא כת אחת של מלאכי השרת אמר להם רצונכם נעשה אדם בצלמנו וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' עה
לח ע"ב בשעה שבקש הקב"ה לבראת את האדם ברא כת של מלאכים אמר להם רצונכם נעשה אדם וכו'חן טוב (תשסה) ויקרא עמ' רטו
לח ע"ב בשעה שבקש הקב"ה לבראת את העולםניבי זהב עמ' ה
לח ע"ב ג' מאות משלות וכו' לרבי מאיראור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 2140
לח ע"ב ג' מאות משלי שועלים היו לו לד' מאירס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' עב
לח ע"ב גופו של אדה"ר מבבל וראשו מארץ ישראל ואבריו משאר ארצותלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף כז ע"ד
לח ע"ב דור דור ודורשיושמלת אליעזר ח"ב עמ' קכה
לח ע"ב דור דור ודורשיוציץ השדה - שדי יער בפתיחה, ועמ' שפט
לח ע"ב דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיולפרקים (תשסב) עמ' רפט
לח ע"ב דור ודורשיו וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קסו
לח ע"ב דפקר טפיס' חסידים סי' רצו
לח ע"ב ה"מ לעכו"ם אבל לאפיקורס ישראל כ"ש דממשיך טפיבית יעקב (תשסא) עמ' קה
לח ע"ב הוי שקוד ללמוד תודהמאורי אור (אתרוג) פ"יז ה"ח
לח ע"ב הושיט אצבעו הקטנהאור התורה (צמח צדק) אסתר - הוספה עמ' לו
לח ע"ב הושיט אצבעו קטנה ביניהן ושרפםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 117, 121
לח ע"ב הושיט אצבעו קטנה ביניהן ושרפם וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק לד, קנח
לח ע"ב הושיט הקב"ה אצבעו הקטנה ביניהן ושרפןתורת שמואל (מהר"ש) תרכט עמ' קמט, תרלו עמ' מא
לח ע"ב הושיט הקב"ה אצבעו הקטנה וכו'ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' מו, רכא, תכג; תרעב עמ' תרפד, א'ה, א'קמג
לח ע"ב הושיט הקב"ה את אצבעו הקטנה ביניהם ושרפןס' המאמרים (ריי"צ) תשי"א עמ' 15
לח ע"ב הושיט הקב״ה אצבע הקטנהמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תתע
לח ע"ב הימנותא בידן דאפי' בפרוונקא נמי לא קבילניהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף צא ע"ג
לח ע"ב הניח הקב"ה ידו עליו ומיעטורנת יצחק משלי עמ' קפ
לח ע"ב הניח הקב"ה ידו עליו ומיעטועדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' ח
לח ע"ב הניח הקב"ה עליו כפו ומיעטוגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קפג
לח ע"ב הקב"ה הראה לו דור דור וכו'אפיקי ים עמ' קס, תכז
לח ע"ב הקב"ה נמלך עם המלאכים לפני בריאת האדםתשואות חן (תשסח) עמ' טו
לח ע"ב הראה הקב"ה לאדה"ר דור דור ודורשיוס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' רכז, תורת שלום עמ' 185
לח ע"ב הראה הקב"ה לאדה"ר דור דור ודורשיוגנא דפלפלי עמ' יז
לח ע"ב הראה הקב"ה לאדה"ר דור דור ודורשיוגנא דפלפלי עמ' לא
לח ע"ב הראה הקב"ה לאדה"ר דור דור ודורשיו וכו'דברי איש דף ד ע"א
לח ע"ב הראה הקב"ה לאדה"ר דור דור ודורשיוחיי נפש ח"ב עמ' קסה, רמט
לח ע"ב הראה הקב"ה לאדה"ר תורתם של כל הדורותגנא דפלפלי עמ' מו
לח ע"ב הראה הקב"ה לאדם הראשון דור דור ודורשיושם ישראל עמ' מט, שנא
לח ע"ב הראה הקב״ה לאדה״ר דור דור ודורשיוברכת אברהם (תשנד) עמ' מב, קסד
לח ע"ב הראהו הקב״ה דור דור ודורשיוס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' ח
לח ע"ב הראהו לאדם הראשון דור דורברכת מועדיך לחיים חלק א דף מ"ו ע"ג (דף קס"ה ע"ב ד"ה והנה), ודף נ ע"א (דף קע"ז ע"ב ד"ה ובזה)
לח ע"ב ואל משה אמר עלה אל ה' אלי מבעי ליה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתט, שסח, ש
לח ע"ב ואל משה אמר עלהאל ה' אלי מבעי ליה וכו'ברית שלום (תעח) דף מז ע"ב, נא ע"ג, נז ע"ד, עג ע"ג, קכו ע"ב
לח ע"ב ואמר רב יהודה אמר רב אדם הראשון מין היהמגילת סמנים עמ' צז
לח ע"ב ודע מה שתשיב לאפיקורוסעולת ראיה ח"ב עמ' קסו; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' ריז-ריח
לח ע"ב ודע מה שתשיב לאפיקורוס אמר רבי יוחנן לא שנו אלא אפיקורוס (של) עובדי כוכבים אבל אפיקורוס ישראל כל שכן דפקר טפידברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' יג
לח ע"ב ודע מה שתשיב לאפיקורס אר"י הנ"מ וכו'אור שרגא עמ' רעח
לח ע"ב ותוס' ומהרש"א ויפה עינים קין ותיומתו נולדו קודם החטאמים רבים (פרנקל) פרשת בראשית אות ב,ג,ה
לח ע"ב זה מט"ט ששמו כשם רבואפיקי ים עמ' קצח
לח ע"ב זהו מטטרון ששמו כשם רבו וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רצה
לח ע"ב חטא דעץ הדעת היה בשעה י'לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף כו ע"ג
לח ע"ב י"ב שעות הוי היום וכו'אפיקי ים עמ' תכו
לח ע"ב י"ב שעות הוי היום, שעה ראשונה נצבר עפרו וכו'ראה חיים חלק א דף ה ע"א (דף טו ע"ב ד"ה ודבריו)
לח ע"ב י"ב שעות הוי היום, שעה ראשונה נצבר עפרו וכו'ראה חיים ח"א דף ה ע"א [טו ע"ב ד"ה ודבריו]
לח ע"ב יש מקום למינים לטעותעיונים במשלי עמ' רעט
לח ע"ב כ"ש דפקר טפישפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רמא
לח ע"ב כופר בעיקר היה וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רכא
לח ע"ב כי הוה דריש ר"מ בפירקיה הוה דריש כו' תילתא מתלי וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קצז
לח ע"ב כי שמי בקרבו אל תמר בו אל תמיתי בואפיקי ים עמ' שפ
לח ע"ב כיון שהגיע לאנשי דור המבול ואנשי דור הפלגה שמעשיהן מקולקלין וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' עד
לח ע"ב כיון שהגיע לדורו של ר"ע שמח בתורתו ונתעצב במיתתולפרקים (תשסב) עמ' 9
לח ע"ב כיצד נברא אדה"רמאורי אור (אתרוג) פ"א ה"ח עמ' כד ד"ה שעה ראשונה
לח ע"ב כל ימיו של אדם אסבלנו אף כשהוא חוטאתפלה למשה (בנימין) עמ' ח
לח ע"ב כל מקום שפסקו המינים תשובתן בדידןאמרות ה' השלם ח"ו עמ' שטו-שטז, שלג
לח ע"ב כל מקום שפקרו המינים תשובתם בצידםשמחת מרדכי (רוזנמן) פסח - מאמר והיא שעמדה לאבותינו
לח ע"ב כל מקום שפקרו המינים תשובתן בצירןתורת אביגדור ח"ד עמ' קיח
לח ע"ב כל מקום שפקרו המינין תשובתם בצידןדרכי חיים פרק ב משנה יח (דף פד ע"ד)
לח ע"ב כל מקום שפקרו המינין תשובתן בצדןתורת העולה (תשעה) עמ' תקפה
לח ע"ב כסאות, א' לה' וא' לדודעבודת הקודש (תשסד) עמ' תיד
לח ע"ב כשבקש הקב"ה לברוא את האדם שאל למלאכי השרתשם ישראל עמ' רסז
לח ע"ב כתוב ומי שיטעה יטעהכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' קג
לח ע"ב כתיב: ואל משה אמר עלה אל ה' - עלה אלי מיבעי ליה וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' קנו, תקנ
לח ע"ב לאפיקרוס ישראל אסור להשיב כללדרשות באר יצחק עמ' קצג
לח ע"ב מאת ה' מאתו מיבעי ליה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שח
לח ע"ב מט"ט שמו כשם רבו דכתיב כי שמי בקרבוכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' עה
לח ע"ב מטטרוןברית מנוחה (תשנט) עמ' ב, יב, טו, קב-קג, קטו, קיט, קלט, קמז-קנ, קנה, קפב
לח ע"ב מטטרון ששמו כשם רבוגנת אגוז (תשמט) עמ' קיב, שסה
לח ע"ב מטטרון ששמו כשם רבו כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רנ
לח ע"ב מטטרון, ששמו כשם רבו, דכתיב כי שמי בקרבולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף צ ע"ג
לח ע"ב מלמד שהראהו הקב"ה לאדה"ד דור ודור ודורשיו כו'מאורי אור (אתרוג) פ"לא ה"ג
לח ע"ב מפני מה נבוא אדם בע"שגנא דפלפלי עמ' רנה
לח ע"ב משה דחה את מט"טפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' ר
לח ע"ב נמלך בפמליאבעקבי יעקב עמ' קו, קט
לח ע"ב עגבותיו (דאדה"ר) מבקעת דוראכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' קו
לח ע"ב עגבותיו מאקדא דאגמא נבראוערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 243, 169, ח"ב עמ' 161
לח ע"ב עד די כרסוון רמיו וכו'אפיקי ים עמ' תכח
לח ע"ב עד די כרסוון רמיו חד אמר א' לדין וא' לצדקה וחד אמר אחד לכסא וא' לשרפרףצמח צדקה עה"ת עמ' כד
לח ע"ב עלו למטה שנים וירדו ארבעהרנת יצחק ישעיה עמ' רלט
לח ע"ב עלו למטה שנים וירדו ארבעהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' כ
לח ע"ב עלו שניים למטה וירדו ד'מאור עינים (תשעה) עמ' תשטז
לח ע"ב עשירית סרחעולם הפוך פרק ס
לח ע"ב עשירית סרח אחת עשרה נידוןעשרה מאמרות (תשס) עמ' רמח
לח ע"ב עשירית סרח וכו'עולם ברור פרק נא, נב
לח ע"ב צדוקי היה, אן נטה לבךעולם ברור פרק סג
לח ע"ב צולין לו בשר ומסננים לו ייןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' עג
לח ע"ב קודם הקללה עלו למטה שתים אדם וחוה וירדו ארבעהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות ס
לח ע"ב קין נולד בשעה שמינית ונצטוה בעץ הדעת בשעה תשיעיתדבר טוב עמ' קסב
לח ע"ב ר"מ היה דורש שלש מאות משלי שועליםתורת העולה (תשעה) עמ' תשקס
לח ע"ב ראשו של אדה"ר נברא מארץ ישראלפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' קלט
לח ע"ב רבי יצחק אמר מושך בערלתו היה כתיב הכא והמה כאדם עברו ברית וכתיב התם את בריתי הפרדרכי התשובה עמ' קטו
לח ע"ב רי"א מושך בערלתו היה וכו'ברית שלום (תעח) דף קב ע"ד
לח ע"ב רי"א מושך בערלתו היה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרנח
לח ע"ב שאל ההוא לרב אידית ואל משה אמר עלה אל ה' עלה אלי מבעיא ליה, אמר ליה זה מט"ט ששמו כשם רבו דכתיב כי שמי בקרבו, אי הכי נפלחו ליה, אמר ליה כתיב אל תמר בו, אם כן לא ישא לפשעכם למה לי, אמר ליה הימנותא דידן דאפלו בפרונקא לא קבלינא, דכתיב אם אין פניך הולכיםמאור עינים (תשעה) עמ' שלה
לח ע"ב שביעית נזדווגה לו חוה שמינית עלו למטה שנים וירדו ארבעה וכו' עשירית סרחתפלת דוד (אדר"ת) עמ' נג
לח ע"ב שביקש הקב"ה לבראת וכו' ברא כתות של מה"ש וכו'אפיקי ים עמ' תכו
לח ע"ב שימח הקב"ה את אדה"ר בתורתו של ר"עגנא דפלפלי עמ' קמג
לח ע"ב שלש מאות משלות שועלים היו לו לר"מ ואנו אין לנו אלא שלשתורת מנחם חל"ה עמ' 92
לח ע"ב שמו כשם רבופי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קצג
לח ע"ב שמח בתורתו ונתעצב במיתתופני חיים (פלג'י) דף קנט ע"ב
לח ע"ב שמח בתורתו ונתעצב במיתתוציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' כז, לב
לח ע"ב שמינית עלו למטה שנים וירדו ארבעהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' סא, פו
לח ע"ב שניים עלובעקבי יעקב עמ' דש
לח ע"ב שע"ה בסו"ף ארמ"י סימן, א"ר יהודה אמר רב בשעה שבקש הקב"ה וכו'מגילת סמנים עמ' צז
לח ע"ב שעה חמישיתבעקבי יעקב עמ' קמ-קמא
לח ע"ב שעה ראשונה הוצבר עפרופי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' קלט
לח ע"ב שעה ראשונה הוצבר עפרו וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' קסא
לח ע"ב שעה ראשונה הוצבר עפרואור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 2102
לח ע"ב שעה ראשונה צבר עפרו וכו'ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תצה
לח ע"ב שתים עשרה נטרד והלך לוציץ השדה - שדי יער עמ' שפג
לח ע"ב שתים עשרה נטרדציץ השדה ח"ד עמ' קלט
לח ע"ב תוס' ד"ה וירדו ד', אדם וחוה קין ותיומתו, אבל הבל לא נולד באותו פעםעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' ג
לח ע"ב תניא אחד לו ואחד לדוד דברי רבי עקיבא אמר לו ר' יוסי עקיבא עד מתי וכו'בי חייא ח"ב עמ' שט
לח ע"ב תשיעית נצטווה שלא לאכול מן האילןערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 283
לח עליו ותחסרהו מעט מאלוקיםנתיבות מוסר עמ' עב
לח צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שהקדים הגלות שתי שנים לונושנתםדברי יואל מועדים ח"ה עמ' קסו
לח ת"ר אדם נברא בערב שבת ומפני מה שלא יהיו הצדוקים אומרים שותף הי"ל להקב"ה במעשה בראשיתצור יעקב (יעבץ) תזריע
לח תוס' ד"ה וירדו ד' אדם וחוה וכו'לשון ערומים לשונות הרא"ם דף ב ע"א
לח. אבל אפיקורס ישראל כ"ש דפקיר טפימטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - חנוכה עמ' רעט
לח. אגברו חמרא אדרדקי כי היכי דלימרו מילתא וכו' נכנס יין יצא סודבית יצחק (ויינברגר) עמ' שצד
לח. אגברו חמרא לדרדקירגל ישרה עמ' קכב
לח. אדה"ר גופו מבבל וראשו מא"ימנחת יצחק בראשית-שמות עמ' לא
לח. אדה"ר גופו מבבל וראשו מארץ ישראל ואבריו משאר ארצותדברי אש (כץ) עמ' קא
לח. אדה"ר מין היה וכו'חמודי צבי בראשית עמ' מח, נח, רנא, תג
לח. אדה"ר מכל העולם כולו הוצבר עפרוכנסת מרדכי בראשית עמ' יג
לח. אדם גברא בער"ש ומפני מה שאם תזוח דעתו עליו אומרים לו יתוש קדמך במע"ב. ד"א כדי שיכנס. למצוה מיד פירש"י שבתברית אברם עמ' שמד
לח. אדם הראשון בלשון ארמי סיפרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' עז
לח. אדם הראשון בלשון ארמי סיפרשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' כא
לח. אדם הראשון בלשון ארמי ספרהגות לב עמ' 45
לח. אדם הראשון גופו מבבל וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' מח-מט
לח. אדם הראשון גופו מבבל וראשו מא"י וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ח דף נב ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רכז דף סז ע"ב
לח. אדם הראשון גופו מבבל וראשו מארץ ישראלאור אברהם - סידור התפילה עמ' רפג
לח. אדם הראשון גופו מבבל, ראשו מארץ ישראל, איבריו משאר ארצותדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 612-611
לח. אדם הראשון וכו' שניה נעשה גולם שלישית נמתחו איבריויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקע
לח. אדם הראשון מכל העולם הוצבר עפרושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קנו
לח. אדם הראשון מכל העולם כולו הוצבר עפרוישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' כו
לח. אדם הראשון מכל העולם כולו הוצבר עפרושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שסז
לח. אדם הראשון מכל העולם כולו הוצבר עפרותורת חיים עה"ת עמ' יט-כ {ובתנחומא (פקודי ג) כדי שתהא הארץ קולטתו כשימות, והביאור}
לח. אדם יחידי נברא וכו'כנסת מרדכי בראשית עמ' יז
לח. אדם יחידי נברא וכו' שלא יהו משפחות מתגרות זו בזודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1672, 1797
לח. אדם יחידי נברא וכו' שלא יהיו משפחות מתגרות זו בזופאר יעקב ח"ג עמ' רמט
לח. אדם יחידי נברא מפני המשפחות וכו'יפה מראה (שנ) פרק ד דף רצא ע"ג
לח. אדם יחירי נברא מפני המשפחותחמודי צבי בראשית עמ' רסט
לח. אדם נברא בע"ש וכו' כדי שיכנס למצו' מיד ר"א כדי שיכנס לסעודה מידדברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תרנד ע"א
לח. אדם נברא בע"ש וכו' כדי שיכנס למצוה מידדברי יואל פ' בהר דף שלו ע"ב
לח. אדם נברא בע"ש וכו' כדי שיכנס לסעודה מידחמודי צבי ויקרא עמ' סט
לח. אדם נברא בע"ש וכו' שלא יהיו צדוקים אומרים וכו'דברי יואל פ' תזריע דף רפה ע"ב
לח. אדם נברא בע"ש וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק יא דף עט ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בראשית דף ג ע"ג; יפה מראה (שנ) פרק [פרשה] ד דף רצב ע"א; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת תזריע דף נז ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר י דף יא ע"א, ומ' לח דף ט ע"ב, ומ' רעא דף פז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת תזריע דף פה ע"ג
לח. אדם נברא בע"ש ומפני מה וכו'כנסת מרדכי בראשית עמ' כא
לח. אדם נברא בע"ש כדי שיכנס למצוה מידחמודי צבי שמות עמ' קעה
לח. אדם נברא בע"ש שאם תזוח דעתו אומרים לו יתוש קדמךדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1798
לח. אדם נברא בע"ש שלא יהיו צדוקים אומרים שותף הי' להקב"ה במע"ב ד"א שלא יזוח רעתו עליועצי חיים על התורה עמ' קצב, קצה
לח. אדם נברא בע"שחמודי צבי בראשית עמ' כג
לח. אדם נברא בעייש כדי שיכנס לסעודה מידשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' נ
לח. אדם נברא בער"שודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שנה
לח. אדם נברא בער"ש שאם תוזח דעתו אומרים לו יתוש קודמךיד דוד (אופנהיים) עמ' כ
לח. אדם נברא בערב שבתדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1761
לח. אדם נברא בערב שבת אחר כל בהמה וחיהכנסת מרדכי - מועדים ח"א עמ' צ
לח. אדם נברא בערב שבת וכו' כדי שיכנס למצוה מיד, ד"א כדי שיכנס לסעודה מידמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קלט, קמב
לח. אדם נברא בערב שבת ומפני מה וכו' ד"א שאם תזוח דעתו עליו וכו' ד"א כדי שיכנס למצוה מידלישרים תהלה (תשסד) עמ' רג
לח. אדם נברא בערב שבת ומפני מה וכו' יתוש קדמךשבח נעורים עמ' ב, יב, פז
לח. אדם נברא בערב שבת ומפני מה וכו' כדי שיכנס לסעודה מידקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' עדר, שלא, שלט
לח. אדם נברא בערב שבת כדי שיכנס לסעודה מידתפארת צבי בראשית עמ' שפז
לח. אדם נברא בערב שבת כדי שיכנס לסעודה מיד, ורש"ימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רטו
לח. אדם נברא בערב שבת שאם תזוח דעתו אומרים לו יתוש קדמך ד"א כדי שיכנס לסעודה מידלהורות נתן ויקרא עמ' קל, קלב
לח. אדם נברא בערב שבת, ומפני מה שלא יהו צדוקים אומרים שותף היה לו להקב"ה במעשה בראשית וכו'גנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שעה, שצה
לח. אומרים לו יתוש קדמךהתורה והעולם ח"ב עמ' נה
לח. אין אחד דומה לחבירופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תצ
לח. אין בן דוד בא עד שיכלו שתי בתי אבות מישראל וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו ח דף מח ע"ג; של"ה (תט) פסחים דף קסה ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף מג/פג ע"א
לח. אלקיכם כהן וכו' טבל בנוראפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רלא
לח. בא שבת בא מנוחהגנת אגוז (תשעב) אות רסא
לח. בג' דברים אדם משתנה מחבירודברי יואל פ' תולדות דף תקנב ע"א
לח. ברא כת ראשונה וכו' הושיט אצבעו ביניהם ושרפן וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תה
לח. בשלושה דברים אדם משתנה מחבירו בקול וכו'יפה מראה (שנ) פרק ד דף רצא ע"ד
לח. בשלשה דברים אדם משתנה מחגירו בקול במראה ובדעתדודי נתן בראשית עמ' רכג
לח. בשעה ה' נשלמה בריאת אדם בעשירי סרח בי"א נדון בי"ב נטרדיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קעב, רמה, רמו, תלז
לח. בשעה חמישית עמד על רגליושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' ט
לח. בשעה עשירית סרח, ובשעה י"א נידוןשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' ד, קיט
לח. בשעה שברא את אדם צבר עפרו מכל העולם וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' סח, קסט, קע, שלו, שנב, תז
לח. בתחילה על גפי ולבסוף על כסאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רטו
לח. ד"א שאם תזוח דעתו עליו אומר לו יתוש קדמך וכו' ר"א כדי שיכנס לסעודה מיד וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רמ
לח. דבר אחר כדי שיכנס לסעודה מידברית אברם עמ' פא
לח. דרש מרי בר מר מ"ד וישקוד ה' על הרעה וכו' אלא צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שהקדים גלות צדקיהו וכו' י עולא אמר שהקדים שתי שנים לונושנתם, וברש"יכסף נבחר (מרגליות) עמ' קפב, שכז
לח. האדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד וכו'הואיל משה (מת, שעב) פרשת בראשית דף ה ע"ג
לח. האדם נברא אחרוןדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 264
לח. האדם נברא בע"ש כדי שיכנס לסעודה מידמרפא לנפש בראשית עמ' תל
לח. האדם נברא בע"ש כדי שיכנס לסעודה מידמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' נה
לח. האדם נברא בע"ש שאם תזוח דעתו עליו אומר לו יתוש קדמך וכו' כדי שיכנס לסעודה מידפאר יעקב ח"ג עמ' קעה
לח. האדם נברא בערב שבת כדי שיכנס למצוה מידערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קג
לח. האדם נברא דווקא ביום שישיפרפרת משה ח"א עמ' מא
לח. הקב"ה טובע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהן דומה לחביתמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קמד
לח. הקב"ה טובע כל אחד בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהם דומה לחבירודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 927
לח. הקדים הקב"ה הפורענות ב' שניםברכת חיים ח"ב עמ' 93
לח. הקדים שתי שנים לונושנתםדברי יואל פ' וישלח דף קצח ע"א
לח. ואין אחד מהן דומה לחבירו וכו'דברי יואל פ' בשלח דף שלג ע"ב
לח. ומפני מה אין פרצופין דומין זה לזה, שלא יראה אדם דירה נאה ואשה נאה ויאמר שלי הואדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 270
לח. זרובבל - שנזרע בבבלחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' ד
לח. חכמות בנתה זו מדתו של הקב"האמרי שפר (אשכנזי, שסא) בהקדמה דף טו ע"א, ודרוש לשבת בראשית דף כה ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בראשית דף ה ע"ב-ע"ג; יפה מראה (שנ) סנהדרין פרק ד דף רצב ע"ב-ע"ג; הואיל משה (מת, שעב) פרשת בראשית דף ח ע"ד
לח. חכמת בנתה ביתה זו מידתו של הקב״ה שברא את בל העולם כולו בחכמה חצבה עמודיה שבעה אלו שבעת ימי בראשיתדודי נתן בראשית עמ' לט
לח. חצבה עמודיה שבעה - אלו שבעת ימי בראשיתדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1533, פ"ג הערה 676, פ"ו הערה 51
לח. חרש כיון שפותחין הכל נעשו כחרשין וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב כד דף תקס ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף ס ע"א
לח. חרש שבשעה שפותחים נעשו הכל כחרשים מסגר כיון שסוגרים שוב אינן פותחיםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קיב
לח. חרש, בשעה שפותחין נעשו הכל כחרשים, מסגר, בשעה שסוגרים שוב אין פותחיןמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רכ
לח. טבע הקב"ה כל אחד בחותמו של אדם הראשון, בשלשה דברים משתנים וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 44
לח. יהודה וחזקיה וכו' ולא אמרו דברפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קצב
לח. יין ניתן בשבעים אותיות וכו' נכנס יין יצא סודתהלה לדוד (והרמן) פרק לז פסוק לז הערה יט, פרק קד פסוק יד הערה טו
לח. יתוש קדמךלב אריה פרשת פקודי אות ג
לח. יתוש קדמךפרפרת הפרשה פרשת בראשית פרק ב פסוק ז
לח. יתוש קדמךשיחות ר' ראובן עמ' עד
לח. יתוש קדמךתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תעב
לח. יתוש קדמך במעשה בראשיתמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' נג, קה
לח. יתוש קדמךהתורה והעולם ח"ב עמ' נה
לח. יתוש קדמךיריעות שלמה (אוזאן) פ' כי תצא דף קה ע"ד
לח. יתוש קרמךעל ישראל גאותו עמ' קנא
לח. כדי שיכנס לסעודה מידילקוט אוהב ישראל עמ' קלג
לח. כופר בעיקרדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1228
לח. כי הוה דריש ר' מאיר בפירקיה הוה דריש תילתא שמעתא תילתא אגדתא תילתא מתלמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשצו
לח. כיון שהגיע אדה"ר לדורו של ר"ע שמח בתורתו ונתעצב וכו'ברכת שמואל ח"א דף ו ע"ב
לח. כיון שהגיע לר"ע וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קט
לח. כך וכך מעשיושמן ראש - ימים נוראים עמ' רצח
לח. כך וכך מעשיושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קי
לח. כך וכך מעשיושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רד
לח. כתיב על גבי וכתיב על כסא וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בראשית דף ה ע"ב וע"ד
לח. להגיד גדולתו של מלך מלכי המלכים הקב"ה שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולן דומין זה לזה אבל הקדוש טובע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד דומה לחברומים חיים (קרייסווירטה) עמ' רסב
לח. לכך נברא בערב שבת כדי שיכנס לסעודה מידלחם רב על סדור התפילה אות רפח
לח. למה נברא אדם בע"ש שלא יאמרו וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תפג
לח. למה נברא אדם יחידי מפני הגזלנים והחומסים כו' תנו רבנן אדם נברא בערב שבת ומפני מה שלא יהו צדוקים אומרים שותף היה לו להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית דבר אחר שאם תזוח דעתו עליו כו' דבר אחר כדי שיהי הכל מוכן ומזומן לפניובן פורת יוסף (תשעא) עמ' נח
לח. למה נברא לאחרונה כרי שיכנס לסעודה מידיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שסז
לח. מ"ד וישקוד ה' על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק ה"א משום דצדיק ה' וישקוד ה' על הרעה ויביאה עליע, אלא צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שהקדים גלות צדקיהוברית אברם עמ' תקטו
לח. מהרה דמארי עלמא תת"נ שנהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שמ
לח. מעת שנכנסו לא"י עד חורבן הביהמ"ק תת״נ שנהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שה
לח. מפני מה אין פרצופיהן דומין זה לזה, שלא יראה אדם דירה נאה ואשה נאה ויאמר שלי היאדודי נתן בראשית עמ' קכ
לח. מפני מה נברא אדם הראשון בערב שבתשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רנא
לח. מפני מה נברא האדם בערב שבתולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' צב
לח. נכנס יין יצא סודים שמחה עמ' תפה
לח. נכנס יין יצא סודנטעי אשל בראשית עמ' סו
לח. נכנס יין יצא סוד וכו'שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף מא ע"ד, ודף מב ע"א; צרור המור (שכז) פרשת במדבר דף קז ע"א; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות נ דף כט ע"ב; של"ה (תט) ש' האותיות דף פד ע"ב; ילקוט חדש (תיז) דף קנח ע"ב; יין המשומר (שפירא, תכ) דף יד ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות מאמר פג דף לט ע"ג; לבושי אור יקרות (שנה) פרשת בראשית דף כד ע"א
לח. נכנס יין יצא סורמצת שימורים (תשסא) עמ' תקטז, תקעו
לח. עפרו של אדם הראשון היה מכונם מכל העולםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רכח
לח. עפרו של ארם נצבר מכל העולםפרדס מנחם עמ' פג
לח. ער שיכלו שני בתי אבותזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ס
לח. צדקה עשה הקב"ה לישראל שהקרים שתי שנים ל"ונושנתם"פרדס מנחם עמ' קטז
לח. צדקה עשה הקב"ה שהקדים גלות ימיה לגלות צדקיהומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' טו
לח. צדקה עשה הקב"ה שהקדים גלות צדקיהשיחות לספר בראשית עמ' קמב, שיחות לספר דברים עמ' ריג
לח. צדקה עשה עמנו הקב"ה שהקדים החורבן ב' שנים קודם ונושנתם כדי שלא יתקיים כי אבד תאבדוןמרפא לנפש בראשית עמ' רמז
לח. רש"י - למה נברא אדם יחידי - שאלו נבראו שנים יאמרו קרקע זו לבני אבינו הראשון היתה ולא לבני אביכם לכך נברא יחידי דכולם בני איש אחדבן פורת יוסף (תשעא) עמ' נח
לח. רש"י - שימצא הכל מוכן ויאכל מאשר יחפוץ משל למבו"ד שבנה פלטרין ושיכללן והתקין סעודה ואח"כ הכניס אורחיןתפארת צבי בראשית עמ' שפז
לח. ש"מ מהרה דמרי עלמא תתנ"ב שנהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קא
לח. שאם תזוח דעתו אומרים יתוש קדמךברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' מא, עב
לח. שאם תזוח דעתו עליו אומר לו יתוש קדמךבית יצחק (ויינברגר) עמ' רכה
לח. שהקדים שני שנים לונושנתםנצח ישראל (שנט) פרק כג דף לה ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת שמות דף עג ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קצד דף כה/פה ע"א
לח. שמע מינה מהרה דמארי עלמא תמני מאה וחמשין ותרתי החי, ורש"יויואל משה מאמר ב סי' קכז עמ' שלז
לח. שמע מינה מהרה דמרי עלמא תמני מאה וחמשין ותרתין הווברית אברם עמ' תקטו
לח. שעה ראשונה הוצבר עפרושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קנו
לח. שעה ראשונה הוצבר עפרושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' יב
לח. ת"ר אדם נברא בערב שבת וכו' וברש"יכרם חמד (תשסו) עמ' ח, קיח
לח. תוס' ד"ה חצבהלהורות נתן במדבר עמ' רלט
לח. תוס', מה היה העולם חסר מנוחה, באה שבת וכו'דברי אברהם דף ב ע"ב
לח. תזוח דעתו עליו וכו' יתוש קדמךהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שמג
לח. תנו רבנן אדם נברא בערב שבת וכו' דבר אחר כדי שיכנס למצוה מידדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 168
לח. תנו רבנן, אדם נברא בערב שבת וכו' כדי שיכנס לסעודה מיד, משל למלן בשר ודם וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תקנא
לח: א"ר יוחנן כ"מ שפקרו המינים תשובתן בעידן, נעשה אדם בצלמנו, ויברא אלהים את האדם בצלמואור אברהם (זוועהיל) עמ' קלד
לח: א"ר יוחנן כל מקום שפקרו המינין תשובתן בצידןדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 36
לח: אדה"ר - מין או כופר בעיקר היה ור"חשיחות לספר במדבר עמ' קצה
לח: אדה"ר בלשון ארמי סיפרדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' עו
לח: אדה"ר בלשון ארמי סיפרשם יחזקאל עמ' כד
לח: אדה"ר בלשון ארמי סיפר וכו' דורו של ר"ע וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קח
לח: אדה"ר בלשון ארמי סיפרדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קכ-קכא
לח: אדה"ר גופו מבבל וראשו מא"י וכו'כנסת מרדכי בראשית עמ' יד
לח: אדה"ר כופר בעיקר היהתורת חיים עה"ת עמ' לב {ובגלל שכפר בעיקר כנחש נענש דוגמתו ושחה קומתו}
לח: אדה"ר כופר בעיקר היהדעת תפלה עמ' תלט בהערה
לח: אדה"ר כופר בעיקר היהתורת חיים עה"ת עמ' כח-כט, שג-דש {שהעלה במחשבתו שה' אינו עיקר היסוד, אלא העולם קדמון, והקרבן המיוחד שהביא לכפר ע"ז}
לח: אדה"ר לשון ארמי סיפרצפנת פענח (מפרמישלה) עמ' קסד
לח: אדה"ר מושך בערלתו הי' כתיב הכא והמה כאדם עברו ברית וכתיב התם את בריתי הפריגל יעקב (תשנג) בחוקותי אות צ
לח: אדה"ר מין הי'פאר יעקב ח"א עמ' תב
לח: אדה"ר מין הי', ולחד מ"ד כופר בעיקר היהמרפא לנפש בראשית עמ' לג, קמו
לח: אדה"ר מין היהדעת תבונות - עת לעשות מע' א אות רח
לח: אדה"ר מין היהשארית יעקב (אלגזי) דף כט
לח: אדה"ר מין היה, ורש"י ד"ה צדוקי - נוטה לע"זגלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק צו, סי' ה ס"ק א]
לח: אדה"ר מן הארץ עד לרקיע היה וכו' אידי ואידי חדא מידה היאתורת חיים עה"ת עמ' רכד-רכה
לח: אדה"ר מסוף העולם ועד סופו היהעלי שור ח"ב עמ' כ
לח: אדה"ר נזדווג לחוה קודם חטא עץ הדעתשם יחזקאל עמ' כב
לח: אדה"ר נצטווה ביום בריאתו בשבע מצוותדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 403
לח: אדה״ר מושך בערלתו היהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רכו
לח: אדם הראשון בלשון ארמי סיפריפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תכח
לח: אדם הראשון בלשון ארמי סיפרמגדל עוז (תשעח) עמ' תקפח, תרד
לח: אדם הראשון בלשון ארמי סיפר וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יח דף קכג ע"ג; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן מח דף מד ע"ד
לח: אדם הראשון בלשון ארמי סיפר שנאמר ולי מה יקרו רעיך אלצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף כא ע"ד, כב ע"א
לח: אדם הראשון חטא לזמן מנחהדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק ד פסוק טז
לח: אדם הראשון מושך בערלתו היהאור אברהם (זוועהיל) עמ' קנא
לח: אדם הראשון מושך בערלתו היהכסף נבחר (מרגליות) עמ' קמז, קמט
לח: אדם הראשון מושך בערלתו היהמנחת יהודה (פתיה) עמ' 38
לח: אדם הראשון מין הי'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצה
לח: אדם הראשון מין הי'בהיֹת הבֹקר עמ' שפט
לח: אדם הראשון מין היהלקחת מוסר ח"א עמ' יז
לח: אדם הראשון מין היהמצור דבש עמ' שכא
לח: אדם הראשון מין היהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שו
לח: אדם הראשון מין היהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קח
לח: אדם הראשון מין היהשבח נעורים עמ' יב, קטו
לח: אדם הראשון מין היה וכו' מושך בערלתו היה וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק לא דף פח ע"א; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק יג דף מב ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) ד' כח דף קכ ע"ב, וד' לה דף קסד ע"א; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) בהקדמה דף יב ע"א, ודף יג ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יט דף קלב ע"ג; דרך אמונה (ביבגי, רפב) שער ב דף יד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בראשית דף ו/י ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער ט דף כז ע"ד; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ב פרק כא דף מ ע"ב, וחלק ד פרק יג דף קיט ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קעא ע"א; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף פד ע"ג; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית; זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף י ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' תכב דף שיב ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תזריע דף קעו ע"ד
לח: אדם הראשון מין היה כופר בעיקר היהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' סא
לח: אדם הראשון מין היה מושך בערלתו היהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קלח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ו
לח: אדם הראשון מין היה מושך בערלתו היהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף נג ע"א
לח: אדם הראשון מין היהכסף נבחר (מרגליות) עמ' דש
לח: אדם הראשון מין וכופר היהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שעז, תסו, תקב, ח"ב עמ' ט
לח: אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היהדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' שכז
לח: אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היהשיחות ר' ראובן עמ' עג
לח: אדם הראשון משוך בערלתו היהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סט(רכד) {סובר דנצטווה על המילה}
לח: אדם הראשון נטרד בשעה י"בכסף נבחר (מרגליות) עמ' קעו
לח: אדם הראשון סיפר בלשון ארמידברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' קס
לח: אדם הראשון סיפר בלשון ארמיתדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2369
לח: אדם הראשון ראשו מארץ ישראל וגופו מבבלתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' לח(קכח), מג-מד
לח: אדם מושך בערלתו היהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רס
לח: אדם מושך בערלתו היהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תלג
לח: אחד לו ואחד לדוד וכו'עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ג פרק מא דף צו ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק ה דף עא ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בראשית דף מד ע"ג
לח: אחור וקדם צרתניקריאה בקריה ח"ב עמ' קמז
לח: אחרי החטא קטנה קומת אדם הראשוןדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' רכד
לח: איכה - לאן נטה לבךעלי שור ח"ב עמ' תיא
לח: איכה אן נוטה לבךיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תס
לח: אין בהמה וחיה שולטת באדם, אלא אם כן נדמה שהוא כמותם מסבת החטא כו'מנחת אליהו (תשסא) עמ' מ
לח: אין הקב"ה עושה דבר אלא אם כן נמלך בפמליא של מעלהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1672
לח: אין חי' שולטת באדם עד וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רא
לח: אין חיה רעה שולטת באדם אא"כ נדמה לה כבהמהתורת חיים עה"ת עמ' יא-יב {ע"י צלם אלקים שעליו מושל האדם בברואים, ולהיפך}
לח: אין חיה רעה שולטת באדם אא"כ נדמה לו כבהמהפאר יעקב ח"א עמ' טז
לח: אין חיה רעה שולטת באדם אא"כ נדמה לו כבהמה וכו'עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ג פרק ט דף סה ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ח להספד דף צג ע"א
לח: אין חיה רעה שולטת באדם עד שנדמית לו כבהמהבגדי חמודות שמות פרק ח פסוק יט
לח: אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו כבהמהכתנות אור עמ' קס
לח: אין מושיבין מלך וכה"ג בעיבור השנה, ורש"ידולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קיב
לח: אל תמירני בוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קסד, רלה
לח: אל תמר בו אל תמירוני בוצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קעד ע"ג
לח: אל תמר בו אל תמירני בודעת תבונות - עת לעשות מע' ד אות תו
לח: אל תמר בו אל תמירני בודעת תפלה עמ' קעב
לח: אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה והתקבלה תפלתודברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רלח
לח: אמר ההוא מינא לרב אידית כתיב ואל משה אמר עלה אל ה' עלה אלי מבעי ליה א״ל זה מט״ט ששמו כשם רבו דכתיב כי שמי בקרבו אי הכי נפלחו ליה כתיב אל תמר בו וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' ר
לח: אמר ההוא מינא לרב אידית כתיב ואל משה אמר עלה אל ה' עלה אלי מבעי ליה א״ל זה מט״ט ששמו כשם רבו דכתיב כי שמי בקרבו אי הכי נפלחו ליה כתיב אל תמר בו וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' שלב
לח: אמר ולי מה יקרו רעיך א-לזבחי צדק (דיסקין) עמ' יח
לח: אמר להם כך וכך מעשיושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' יז, רכז
לח: אמר לו רבי אלעזר בן עזריה לרבי עקיבא, עקיבא, מה לך אצל אגדה, כלך לך אצל נגעים ואהלותחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' רעד
לח: אמר רב יהודה א"ר בשעה שבקש הקב"ה לראותדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 110
לח: אמר רב יהודה אמר רב אדה"ר מין היה שנא' וכו'בני ישחק דף פה ע"ב
לח: אמר רבי יהודה אמר רב, אדם הראשון בלשון ארמי סיפר וכו' מלמד שהראהו הקב"ה דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, כיון שהגיע לדורו של רבי עקיבא וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' שעט
לח: אפיקורוס ישראל פקר טפיהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קנו
לח: אפיקורס ישראל כ"ש דפקר טפיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תסב
לח: אפיקורס ישראל כל שכן דפקד טפיויואל משה הקדמה עמ' טז
לח: ארה"ר מושך בערלתו היהמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קל {חלילה לפרשו כפשוטו. דברי ר"ח. ועוד שנמשכה לו ערלה, קלי' נוגה. א"נ שרצה לימול בעצמו לבטל יצה"ר}
לח: אריב"ח שתים עשרה שעות הוי היום וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' יז
לח: ארם הראשון מין היה שנאמר ויאמר לו איכה אן הלך לבךדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' מ
לח: באותו יום קלקלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקיג
לח: בו ביום נבראו בו ביום הוציאו תולדותדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1149
לח: בו ביום עלו ארם וחוה למטה שנים וירדו ארבעהיד דוד (אופנהיים) עמ' יד, מב
לח: בח' עלו למטה שנים וירדו ד'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקיח, תקיט, תקכא, תקלט
לח: במתן תורה היה קטרוג על עם ישראלדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' תד
לח: בערב שבת בשעה עשירית חטא אדם, ואח"ז בשעה י"א נתקללה האדמה בעבורותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקעו
לח: בעשירי סרח, אחת עשרה נידוןשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קו
לח: בעשירית סרחשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רפג
לח: בריאת אדה"ר השתרעה על פני שתים עשרה שעותדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 914
לח: בריאת האדם השתרעה על פני כל שעות היוםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 280
לח: בריאת האדם נשתרעה על פני כל היוםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1481
לח: בשעה עשירית סרחשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' לז
לח: בשעה שביקש הקב"ה לבראות את האדם וכו'תורת חיים עה"ת עמ' י {ביאור טענות ג' כיתות המלאכים ותשובות הקב"ה}
לח: בשעה שביקש הקב"ה לברוא את האדם אמרו מלאה"ש מה אנוש כי תזכרנודברי אש (כץ) עמ' שו
לח: בשעה שביקש הקב"ה לברוא העולם ברא כת אחת של מלאכי השרת וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קפא
לח: בשעה שביקש הקב״ה לבראות אדם ברא כת אחת של מלאכי השרת אמר להם רצונכם נעשה אדם בצלמינו אמרו לפניו רבש״ע מה מעשיודודי נתן בראשית עמ' כט
לח: בשעה שבקש הקב"ה לבראות את האדם ברא כת אחת של מלאה"ש אמר להם רצונכם נעשה אדם בצלמנו וכו' כיון שהגיע לאנשי דור המבול וכו'מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רסה
לח: בשעה שבקש הקב"ה לבראות את האדם וכו' אמרו לפניו רבש"ע מה אנוש וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קכד*, קל*, קלב*, רכו*, רפד, שס*, תעה*, תקח*
לח: בשעה שהראה הקב"ה לאד"ה דור ודורשיו וכו' כיון שהגיע לדורו של ר' עקיבא שמח בתורתו כו'ברכת שמואל ח"ב דף י"ד ע"ב
לח: דור דור ודורשיואמרי מאיר (מאירי) דברים פל"ג פסוק א מס' 2
לח: דור ודור ודורשיובן פורת יוסף (תשעא) עמ' תריח
לח: דור ודור ודורשיותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רפ, א'נה
לח: דע מה שתשיב לאפיקורוס - עובד כוכבים ולא ישראלדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1453
לח: ה' נקרא עיקרדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1536
לח: הוי שקוד ללמוד תורה, וד' המהרש"אהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קסה
לח: הוי שקוד ללמור תורה, ומהרש"אהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קסז
לח: הושיט אצבעו ביניהם ושרפןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' צה
לח: הושיט אצבעו הקטנה ביניהם ושרפםרב פנינים (אלשיך, שסא) דף סא ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בחקותי דף רט ע"ג; קול יהודה (רופא, תא) פרשת בראשית דף ט ע"ג; זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף ו/י ע"ב; של"ה (תט) שבועות דף קצז ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ' קיט דף ע ע"ב; לבושי אור יקרות (שנה) פרשת בראשית דף י ע"ג
לח: הושיט הקב"ה אצבעו הקטנה ושרפום וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' כו
לח: הנה אנכי שולח מלאך לפניך, זה מטטרוןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רצ
לח: הנה אנכי שולח מלאך לפניך, זה מטטרוןשמן ראש סוכות ח"א עמ' ל
לח: הנה אנכי שולח מלאך, זה מטטרוןשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שכד
לח: הנה אנכי שולח מלאך, זה מטטרוןשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קכה
לח: הנה אנכי שולח מלאך, זה מטטרון ששמו כשם רבוכסף נבחר (מרגליות) עמ' ח, קנה, קעג
לח: הראה הקב"ה לאדה"ר דוד ודור ודורשיודרשות דבר צבי עמ' רל
לח: הראה הקב"ה לאדה"ר דור דור ודורשיושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' כד, נז, עא
לח: הראה הקב"ה לאדה"ר דור דור ודורשיושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' נג, קכז
לח: הראה הקב"ה לאדה"ר דור ודור ודורשיו וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' פז
לח: הראה הקב"ה לאדם דור דור ודורשיושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שיט
לח: הראה הקב"ה לאדם דור דור ודורשיושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' טו
לח: הראה הקב"ה לאדם דור דור ודורשיושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' כו
לח: הראה הקב"ה לאדם דור דור ודורשיו כיון שהגיע לדורו של רבי עקיבא שמח בתורתו ונתעצב במיתתוצפנת פענח (מפרמישלה) עמ' ב, ט, עג
לח: הראה הקב"ה לאדם הראשון דור דור ורורשיושבט מישראל (קרמניץ) פרק קלט פסוק טז
לח: הראה לו הקב"ה לאדה"ר דור דור ומנהיגיו דור דור ודורשיותורת איש ח"ב עמ' קעח
לח: הראה לו לאדם דור דורמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף יג
לח: הראהו דור דור ודורשיונחלת יעקב (תשעג) עמ' קפג
לח: הראהו ה' דור דור ודורשיושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' יג, רכב
לח: הראהו הקב"ה דור דור ודורשיו כיון שהגיע לר"ע וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקע
לח: ואל משה אמר עלה אל ה' עלה אלי מיבעיא ליה אלא זה מט"ט ששמו כשם רבומים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' כו
לח: ואר"י א"ר אדה"ר מין הי" שנאמר ויקרא אלקים אל האדם ויאמר לו איכה - אן נטה לבך וכו'תורת חיים עה"ת עמ' כט-ל {נחלקו בגבל' עד היכן הגיע חטא אכילתו מעץ הדעת, וביאור הדעות בזה}
לח: ודע מה שתשיב לאפיקורוס אמר ר"י לא שנו אלא אפיקורוס עכו"ם אבל אפיקורוס ישראל כל שכן דפקר טפישבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רפד, תקכט
לח: ודע מה שתשיב לאפיקורוס, והני מילי אפיקורוס נכרי אבל אפיקורוס ישראל כ"ש דפקיר טפישבט מישראל (קרמניץ) פרק סד פסוק ב
לח: ולא יפה אמרו ראשונים מה אנוש וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק עב פסוק ז
לח: זה מט"ט ששמו כשם רבומאורות האריז"ל עמ' קעט אות ז
לח: זה מטטרון ששמו כשם רבו וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר י פרק ג דף קעו ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת משפטים בפסוק עצמו; תעלומות חכמה (שפט) נובלות חכמה דף צו ע"א
לח: זה ספר תולדות אדם וכו' מלמד שהראהו הקב"ה לאדה"ר דור דור ודורשיו עד שהגיע לר"ע שמח בתורתו ונתעצב במיתתוחיי נפש ח"ד עמ' קפז, שד
לח: זה ספר תולדות אדם מלמד שהראהו הקב"ה לאדה"ר דור דור ודורשיויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקעו, תרא
לח: זה ספר תולדות אדם, הראה לאדה"ר דוד דור ודורשיוחיי נפש ח"א עמ' סט ע"ב, קצז ע"א
לח: זה ספר תולדות אדם, מלמד שהראהו הקב"ה דור דור ודורשיו וכו'תורת חיים עה"ת עמ' מ {ושם ראה קין שעתידים ס' ריבוא מישראל לחטוא והקב"ה יתרצה להם}
לח: זה תולדות האדם מלמד שהראהו הקב"ה דור דור ודורשיוצדקת יוסף עמ' קפה
לח: זהו מטטרון ששמו כשם רבו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קכ
לח: חוה נמי ילדה בו ביוםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' ח
לח: חטא אדם הראשון נמשך במשך שעה אחתיד דוד (אופנהיים) עמ' קא
לח: י"ב שעות הוי היוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שצו
לח: י"ב שעות הוי היום שעה ראשונה הוצבר עפרו וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כב דף קמט ע"א; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף כו ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף יא ע"ג; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק יו דף יו ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רעד דף קכג ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר יג דף יא ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כט דף קסה ע"ד
לח: י"ב שעות הוי היום, תשיעית נצטווה אדם שלא לאכול מן האילןדבר צבי - קדושת השבת עמ' רא
לח: כ"מ שפקרו הצדוקים תשובתן בצירן נעשה אדם בצלמנו ואומר ויברא אלקים את האדםעצי חיים על התורה עמ' רמז
לח: כופר בעיקרדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 67, משנת כל ישראל הערה 195, פ"ב הערה 740, פ"ב הערה 808, 1707, פ"ה הערה 1744
לח: כופר בעיקרתשבי (תשסה) עמ' קמא שורש כפר ב', עמ' רג שורש עקר
לח: כי הוה דריש ר"מהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' י, יג, יז, יט
לח: כי שם נגלו אליו אלקים וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרמד
לח: כיון שהגיע אדה"ר לדורו של ר' עקיבא שמח בתורתו ונתעצב במיתתושם יחזקאל עמ' כה
לח: כיון שהגיע לאנשי דור המבול ואנשי דור הפלגהדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 111
לח: כיון שהגיע לדורו של ר"ע שמח בתורתו ונתעצב במיתתוחמודי צבי בראשית עמ' ס
לח: כיון שהגיע לדורו של רבי עקיבא התעצב במיתתוצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף כא ע"ד
לח: כיון שסרח אדה"ר הניח ד' ידו עליו ומיעטופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרנד
לח: כיון שסרח, הניח הקב"ה ידו עליו ומעיטודמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 112
לח: כיון שעמדו דור המבול ועבדו ע"זדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 111
לח: כל מקום שפקרו הבלינים תשובתן בצידן, נעשה אדם בצלמנו - ויברא אלקים את האדם בצלמותורת חיים עה"ת עמ' יא {וכן הוא בכתוב "ישמח ישראל בעושיו" ל' רבים, "בני ציון יגילו במלכם", ל' יחיד}
לח: כל מקום שפקרו המיניםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קעז
לח: כל מקום שפקרו המינים תשובתן בצידן וכו' אשר לו אלקים קרובים אליו וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רכב-רכג {וכוונת "קרובים" לכמה מיני קורבה}
לח: כל מקום שפקרו המינים תשובתן בצידןיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ח דף נז ע"א; באר הגולה (שנח) באר ד דף ח ע"א
לח: כל מקום שפקרו המינין תשובתם בצידםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף ס ע"א
לח: כשביקש הקדוש ברוך הוא לברא את האדם מה אנוש כי תזכרנוצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף ח ע"א-ע"ב
לח: כתיב ואל משה אמר עלה אל ה', עלי אלי מיבעי ליה ורש"יבגדי חמודות שמות פרק יט פסוק יא
לח: לא יפה אמרו הראשונים עד זקנה אני הואצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קכד ע"ד
לח: לי מה יקרו רעיך זה ר' עקיבאפרי נפש חיה ח"ב עמ' כג
לח: למה נברא ביום שישי כדי שיכנס לסעודהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף סו ע"א
לח: מה מעשיו, כך ובך מעשיושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קעב
לח: מט"ט גימטריא שדיצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תנג
לח: מט"ט שמו כשם רבודעת תבונות - עת לעשות מע' ד אות תו
לח: מטטרון שמו כשם רבושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תא
לח: מטטרון שמו כשם רבו דכתיב כי שמי בקרבומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קיב
לח: מכל שכן דפקר טפיתשבי (תשסה) עמ' קכ שורש טפי, עמ' ריז שורש פקר א'
לח: מלאך זה מטטרוןשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קפז
לח: מלמד שהראה הקב"ה לאדה"ר דור דור ודורשיוחיי נפש ח"ג עמ' ח
לח: מלמד שהראהו דור דור ודורשיו וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק טו דף עח ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת בראשית דף יג ע"א; בית אלהים (שלו) בהקדמה דף ב ע"ג; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק מו דף מג ע"א
לח: מלמד שהראהו הקב"ה דור דור ודורשיומשנת יוסף על התורה ח"א עמ' י
לח: מלמד שהראהו הקב"ה דור דור ודורשיו דור דור וחכמיויגל יעקב (תשנג) ויקהל אות קעג
לח: מלמד שהראהו הקב"ה דור דור ודורשיו וכו'שבח נעורים עמ' יא
לח: מלמד שהראהו הקב"ה דור דור ודורשיו וכו'חיי נפש ח"ו עמ' פז
לח: מלמד שהראהו הקב"ה וכו' דור דור ודורשיותפארת ציון (אבא שאול) עמ' שסט - רא"צ סופר
לח: משוך בערלתוברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' לג
לח: נמלך במלאכי השרת אמרו לו מה טיבו של אדםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' ח
לח: נעשה אדם, מכאן נתפקרו המיניםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קמג
לח: נעשה אדם, מכאן פקרו המינים שיש שתי רשויות וכו' לא נמנע הכתוב מללמד דרך ארץ ומדת ענוה שיהא הגדול נמלך בקטןמטר השמים (תשנ) דברים עמ' מה
לח: נעשו מלה"ש כתות כתותדברי יואל פ' בראשית דף לט ע"א
לח: נשי למך נשיי מיבעי ליה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שפג
לח: נתן ידו ביניהן ושרפןבהיֹת הבֹקר עמ' צג
לח: עלה אלי מיבעי ליהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קעד ע"ד
לח: עלו למטה שנים וירדו ארבעה, ותוס' ד"ה ירדופרדס מנחם עמ' כה
לח: עשירית סרחמנחת יהודה (פתיה) עמ' 36
לח: פקרו המינים לומר ששתי רשויות יש ח"ודברי אש (כץ) עמ' מד
לח: פקרו המינין להביא ראיה מן התורה להפקירן ממה שאמרה תורה נעשה אדםדברי יואל מועדים ח"ח עמ' סב
לח: קומת אדה"ר היתה מסוף העולם ועד סופודעת תבונות - עת לעשות מע' ג אות רה
לח: קין והבל נולדו קודם החטאדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' תח
לח: ראשו מארץ ישראל וגופו מבבלתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' מח(קסד) {שתי בחינות באדם}
לח: רבונו של עולם מה מעשיושמן ראש - ימים נוראים עמ' קטו
לח: רצונכם נעשה אדם בצלמנוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שמב
לח: רצונכם נעשה אדם בצלמנושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קנה
לח: רצונכם נעשה אדם בצלמנושמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' נו, קסג
לח: רש"י - שקוד מהיר וזריזשערי שיש יהושע ח"א עמ' קעד
לח: רש"י ד"ה כל שכן דפקר טפי שהרי הכיר וכפר מתוך כך מדקדק ולא תוכל להשיבו דבר המקובל לודברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף שעט ע"ב
לח: שביעית נזדווגה לו חוהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעח
לח: שביעית נזדווגה לו חוהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' י
לח: שלוש מאות משלות שועלים היו לו לרבי מאירשיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף קג ע"ב
לח: שמינית עלו למטה שנים וירדו ארבעה תשיעית נצטוה כו', ותוס' ד"ה וירדומאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' ט
לח: שסרח בשעה עשיריתתורי זהב (תשעג) עמ' ז
לח: שעה ז' נזדווגה לו חוה, תשיעית נצטווה וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' צב {א"כ בא על הבהמות קודם שנצטווה}
לח: שעה ראשונה הוצבר עפרוחיי נפש ח"ו עמ' רכה
לח: שעה שמינית עלו למטה שנים וירדו ארבעהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' י, לב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סא, רטו, מקראי קדש (תשנג) עמ' קפח
לח: שר העולם ששמו כרבומגדל עוז (תשעח) עמ' תסד
לח: שתים עשר נטרד והלךיוסף לקח כרך א ח"א עמ' כא
לח: שתים עשרה נטרד והלך לו שנאמר אדם ביקר בל יליןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קט {משמע מקצת הלילה נחשב לינה}
לח: שתים עשרה נטרד והלך לומנחת יהודה (פתיה) עמ' 45
לח: שתים עשרה שעות הוי היום - מהרש"אקריאה בקריה ח"ג עמ' נב
לח: שתים עשרה שעות הוי היוםפרפרת הפרשה פרשת בראשית פרק א פסוק טז
לח: שתים עשרה שעות הוי היוםקריאה בקריה ח"ג עמ' נא
לח: שתים עשרה שעות הוי היום וכו' ששית קרא שמותמנחת יהודה (פתיה) עמ' 28
לח: תוס' ד"ה וירדויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקכא
לח: תשיעית נצטוה שלא לאכול מן האילןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קנג
לט א"ל ההוא מינאה לר"ח כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף נג ע"א
לט אמריתו כל בי עשרה שכינתא שרייאתולעת שני דף עה ע"ב
לט אנן דמהילן לא מצינו מיהוי כוותיכו, ומהרש"אגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' עט
לט בקשו מלה"ש לומר שירה, א"ל הקב"ה מעשי ידי טובעים ביםשארית מנחם ח"ד עמ' רעט
לט גדול מ"ש בעובדיה מאברהם אבינו ומהרש"אמקור ברוך (פייתוס) דף ז ע"ג
לט כי קבריה למשה, תוס'שמחת הרגל (תקמב) על ההגדה דף צד ע"ב
לט כי קברית למשה, תוס'שמחת הרגל (תקמב) ח"א דף כד ע"א, פני דוד (תקנב) דף קיז ע"ד
לט כמקולקלים שבהם עשיתםכלי יקר (תשמח) עמ' שז
לט כתיב 'טוב ה' לכל' וכתיב 'טוב ה' לקויו' כשהוא עודר אינו עודר אלא טובים שבהםמערכות ישראל (גורדון) דרוש הצור תמים פעלו עמ' 64-67
לט מ"ט דשביעתאראש דוד (תקלו) דף פה ע"ב
לט מ"ט דשביעתאראש דוד (תקלו) דף פז ע"ב
לט מ"ט דשביעתאראש דוד (תשמו) עמ' שנג ע"א
לט ע"א א"ל האי מינא לר' אבהו אליקיכם כהן הוא וכו' כי קבר למשה במאי טבל וכו' ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' תתנד, תקסז, שלב
לט ע"א א"ל האי מינא לר' אבהו אליקיכם כהן הוא ופו' כי קבר למשה במאי טבל וכו' ותוס'ברית שלום (תעח) דף נב ע"ב, קיח ע"ב, פח ע"ג, קלג ע"ג
לט ע"א א"ל ההוא אמגושא לאמימר מפלגא דלעילא דאהורמיזשם ישראל עמ' קל, קמט
לט ע"א א"ל ההוא אמגושא לאמימר מפלגך לעילאי דהורמיז וכו'נאוה תהלה עמ' ערב
לט ע"א א"ל ההוא אמגושא לאמימר מפלגך לעילאי דהורמיז מפלגך לתתאי דאהורמיזס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' רעז
לט ע"א א"ל ההוא אמגושא לאמימר מפלגך לעילאי דהורמיז מפלגך לתתאי דאהורמיזס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תרפג, א'צב, א'קפב, א'תנב
לט ע"א א"ל ההוא אמגושא לאמימר מפלגך לעילאי דהורמיזאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' ריד
לט ע"א א"ל ההוא מינא אלהיכם גחכן הואדרשות מהר"ם חביב עמ' שלא
לט ע"א א"ל ההוא מינא לר' אבהו אלקיכם גחכןשם ישראל עמ' רפה
לט ע"א א"ל ההוא מינא לר"א אלקיכם כהן הוא דכתיב ויקחו לי תרומה כי קברי' למשה במאי טבל כו' א"ל בנורא כו' באש תעבירו במיםדרושים ואגדות חתם סופר עמ' פו
לט ע"א א"ל ההוא מינא לר"א כו' מאי רבותייהו אתון נמי ערביתו בהדן כו' מדידכו אסהידו עלן דכתיב ובגוים לא יתחשב (ורש"י ועיון יעקב לע"י)תורת מנחם חס"א עמ' 80
לט ע"א א"ל ההוא תלמיד לרב אבהו מ"ט דשביעתאגבורת יצחק שבועות עמ' קפח
לט ע"א א"ל ההיא מינא לר'. אבהו אלקיכם כהןשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רכז
לט ע"א א"ל כופר לר"ג אמריתו כל בי עשרה וכו' שמשדרך מצותיך (חב"ד) עמ' 230
לט ע"א א"ל כופר לר"ג מי שברא הרים לא ברא רוח וכו'ברית שלום (תעח) דף קב ע"א, קכז ע"ג
לט ע"א א"ל כופר לר"ג מי שברא הרים לא ברא רוח וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתטז, תרנג
לט ע"א א"ל כופר לר"ג מי שברא הרים לא ברא רוחזכור לדוד עמ' ל
לט ע"א א"ל כופר לרבן גמליאל אלקיכם גנב הואמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רמג
לט ע"א א"ל קיסר וכו' תא ליהוו כולן לעמא חדאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קז
לט ע"א א"ל קיסר לר' תנחום תא ליהוו כולו לעמא חדמהר"ם שיק שמות עמ' קלא
לט ע"א א"ל קיסר לר' תנחום תא ליהוו כולן לעמא חד וכו' אנן דמהלינן לא מצינו מיהווי כוותייכו אתון מהליתו והוו כוותן וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קנג
לט ע"א א"ל קיסר לר"ג אמריתו כל בי עשרה שכינתא שריא וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' קלז, קלח, קסו, קפו
לט ע"א א"ל קיסר לר"ג מי שברא הרים לא ברא רוחברית אברהם (בושערה) דף פו ע"א
לט ע"א אבל בי עשרה שכינתא שריאלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 647
לט ע"א אכולי עלמא נייחאתורת מנחם חכ"ח עמ' 147
לט ע"א אכל בי עשרה שכינתא שריאתורת מנחם חכ"ח עמ' 188
לט ע"א אכל בי' עשרה שכינתא שריאתורת מנחם חל"ז עמ' 58, 102, 223
לט ע"א אכל בי' עשרה שכינתא שריאתורת מנחם חמ"ד עמ' 310
לט ע"א אכל בי עשרה שכינתא שריאתורת מנחם חמ"ה עמ' 68, חמ"ו עמ' 66
לט ע"א אכל בי עשרה שכינתא שריאתורת מנחם חמ"ח עמ' 134, 307
לט ע"א אכל בי' עשרה שכינתא שריאתורת מנחם חנ"א עמ' 316, חנ"ב עמ' 32, 335, חנ"ג עמ' 219
לט ע"א אכל בי' עשרה שכינתא שריאתורת מנחם חנ"ז עמ' 55, 240
לט ע"א אכל בי עשרה שכינתא שריאתורת מנחם חנ"ח עמ' 354, חלק ס עמ' 146, חס"א עמ' 21
לט ע"א אלהיכם גחכן הואחכמת התורה בחוקותי עמ' מח
לט ע"א אלהיכם כהן הוא כי קבריה למשה במאי טביל וכתבו התוספות וכו'זרע שמשון תרומה אות ט
לט ע"א אלהיכם כהן, כי קבר למשה במה טבל וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קא
לט ע"א אלהכון כהנא הוא כי קבריה למשה במאי טבלתפלה למשה (בנימין) עמ' תיט
לט ע"א אלוקכם כהן הוא רכתי' כו'ניבי זהב עמ' שפד
לט ע"א אלקיכם גחכן הואדברי שאול ויקרא עמ' קעח, קסט, קע
לט ע"א אלקיכם וכו' במאי טבילתורת מנחם חנ"ג עמ' 110
לט ע"א אלקיכם כהן הואס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תשצח
לט ע"א אלקיכם כהן הואאמרות ה' השלם ח"ד עמ' עח, ח"ד עמ' נט
לט ע"א אלקיכם כהן הואדרכי אמונה דרך כא
לט ע"א אלקיכם כהן הואטהרת יו"ט חי"ט עמ' קנג-קנד
לט ע"א אלקיכם כהן הואתורת מנחם חנ"ד עמ' 324
לט ע"א אלקיכם כהן הוא וכו'תורת מנחם חנ"ט עמ' 128
לט ע"א אלקיכם כהן הוא כו' בנורא שביל כוס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק עג
לט ע"א אלקיכם כהן הוא כו' כי קברי' למשה במאי טביל כו' (ובחדא"ג מהרש"א ויד רמה)תורת מנחם חמ"ח עמ' 57
לט ע"א אלקיכם כהן הואאור התורה (צמח צדק) שמות עמ' רנב, א'שמט
לט ע"א אמ"ל ההוא מינא לר' אבהו אלד'יכם כהן הוא כי קבריה למשה במאי טביל וכו' ותוס'כבוד לאיש דף מ ע"א
לט ע"א אמ"ל ההוא צדוקי וגו'דרכי איש דף יב ע"ב
לט ע"א אמר הקב"ה לישראל זרעו שש והשמיטו שבע כדי שתדעו שהארץ שלי הואאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רמ, רמג
לט ע"א אמר להם ההוא מינא לר' אבהו, אלקיכם כהן הוא דכתיב ויקחו לי תרומה, כי קבריה למשה במאי טביל וכו'דרשות באר יצחק עמ' קסג
לט ע"א אמר ליה אלהיכם כהן הוא, כי קבר למשה במאי טבילמאור עינים (תשעה) עמ' תרמב, תתמה
לט ע"א אמר ליה ההוא אמגושא לאמימר מפלגך לעילאי דהורמיז, מפלגך לתתאי דהורמיזמאור עינים (תשעה) עמ' קד, קעז, רעח, תמז
לט ע"א אמר ליה ההוא מינא לרבי אבהו אלהיכם כהן הוא וכו' כי קבריה למשה במאי טבילשארית מנחם - מאמרים עמ' פב
לט ע"א אמר ליה ההוא מינא לרבי אבהו, אלקיכם גחכן הוא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שא ד"ה בסנהדרין
לט ע"א אנו דמהילינןרנת יצחק ה' מגילות עמ' יב
לט ע"א אנן דמהילינן לא מצינן למיהוי כוותיכו, ומהרש"ארנת יצחק תפלה לשבת עמ' רט
לט ע"א אנן דמהלינן לא מצינן מיהוי כוותייכורנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קפט, רי
לט ע"א אתא ההוא תלמידא וכו'זכר דוד על התורה עמ' קטו
לט ע"א דאכל בי׳ עשרה שכינא שריאמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תתקכד
לט ע"א הא לא קשה ליה היאך נטמא [כביכול הקב"ה בקבורת משה], דישראל נקראו בנים למקום, תוס' ד"ה במאינאוה תהלה עמ' רכז
לט ע"א ההוא אמגושא לאמימר מפלגך לעילאי וכו'תורת מנחם חמ"ה עמ' 318
לט ע"א הקב"ה הקדים הגלות בשתי שנים קודם שלא יתקיים מה שנאמר בפסוקפניני יחזקאל עמ' עב
לט ע"א הקדוש ברוך הוא מייסר את יחזקאל כדי למרק עונותיהם של ישראלדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רכא
לט ע"א הקדוש ברוך הוא מייסר את יחזקאל כדי למרק עונותיהם של ישראלפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' מח
לט ע"א הקדוש ברוך הוא מייסר את יחזקאל כדי למרק עונותיהם של ישראלפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' מח
לט ע"א זרעו שש והשמיטו שבעזאת ליעקב דברים עמ' קיג
לט ע"א זרעו שש והשמיטו שבע בדי שתדעו שהארץ שלידרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' קנג
לט ע"א זרעו שש והשמיטו שבע כדי שתדעו שהארץ שלי הואעטרת יהושע ויקרא עמ' רב
לט ע"א זרעו שש והשמיטו שבע כדי שתדעו שהארץ שלי היאתורת מהרי"ם ויקרא עמ' קעא, קפג
לט ע"א זרעו שש ושמטו שבע כדי שתדעו שלי הארץשם ישראל עמ' רפג, רפד
לט ע"א טבילותא בנוראתורת מנחם חנ"ז עמ' 206
לט ע"א כי קבר למשה במאי טבלצמח צדקה עה"ת עמ' קסז
לט ע"א כי קבריה למשה במאי טבילטהרת יו"ט חי"ט עמ' יט-כ, קיא
לט ע"א כי קבריה למשה במאי טביל וכו' בנורא טבילדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שיט ד"ה איתא
לט ע"א כל בי עשרה שכינה שריאגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קמב
לט ע"א כל בי עשרה שכינתא שדיאעשרה מאמרות (תשס) עמ' צז
לט ע"א כל בי עשרה שכינתא שריאעטרת יהושע ויקרא עמ' קיד, רכ
לט ע"א כל בי' עשרה שכינתא שריאס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' קכו, קכח, א'שנז
לט ע"א כל בי עשרה שכינתא שריאאמרות ה' השלם ח"ב עמ' צ, ח"ג עמ' רצא
לט ע"א כל בי עשרה שכינתא שריאביאורי הזוהר (ר' דובער) דף רנ ע"ב
לט ע"א כל בי עשרה שכינתא שריאברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רא {רמוז בצורת אות י}
לט ע"א כל בי עשרה שכינתא שריאדרכי אמונה דרך עח
לט ע"א כל בי עשרה שכינתא שריאלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1245
לט ע"א כל בי עשרה שכינתא שריאמסילות הנביאים שופטים עמ' תקצז
לט ע"א כל בי עשרה שכינתא שריאעטרת יהושע בראשית עמ' צט
לט ע"א כל בי עשרה שכינתא שריאעטרת יהושע שמות עמ' קסג
לט ע"א כל בי עשרה שכינתא שריאלקוטי שיחות חל"ח עמ' 43
לט ע"א כל דזכי למלכותא לשדיוה לביברמאכסניא של התורה סי' יז
לט ע"א כל דזכי למלנאהשיר והשבח ח"ב עמ' רלב
לט ע"א כמה שכינתא איכאדברי שאול בראשית עמ' שט
לט ע"א מאי טעמא דשביעתא, השתא אמינא לכו מלתא דשויא לתרוייכוחכמת התורה בהר עמ' ו, יב, יח, כ, כה, כט, לב, לה, מ, מג, מה, מט, נב, סד, סו, עא, פ, צא, קיא, קטז, קס, קעו
לט ע"א מאי טעמא דשמיטתאדברי שאול ויקרא עמ' קסח
לט ע"א מפלגא ולעילא דהורמיזדברי שאול שמות עמ' שסח
לט ע"א מפלגא לתתאי רהורמיז וכו'אפיקי ים עמ' שנח
לט ע"א נטלו ממנו קיתון של כסף והניחו לנו קיתון של זהבתורת מנחם חל"ו עמ' 107
לט ע"א עיקר טבילותא בנוראתורת מנחם חמ"ב עמ' 249
לט ע"א עיקר טבילותא בנורא וכו'תורת מנחם חל"ח עמ' 282, חלק מ עמ' 304
לט ע"א על כל בי עשרה שכינתא שריאדברי שאול במדבר עמ' נא
לט ע"א רש"י - לא ירום לבבכם בשבח ארצכם ותשכחו עול מלכותועטרת יהושע ויקרא עמ' רב
לט ע"א שאל האי מינא אמריתו עשרה שיושבין שכינה שרויהשם ישראל עמ' לח
לט ע"א שאל האי מינא לר' אבהו אלקיכם כהן וכו'גנא דפלפלי עמ' תמו
לט ע"א שאל האי מינא לר"ג אמריתו כל בי עשרה שכינת אשריא וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' פה
לט ע"א שאל האי מינא לר"ג אמריתו כל בי עשרה שכינתא שריא וכו'ברית שלום (תעח) דף יד ע"א
לט ע"א שאל האי מינא לרבי אבהו, אלקיכם גחכן הוא וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רפט
לט ע"א שאל ההוא מינא לרבן גמליאל, אמריתו כל בי עשרה שכינתא שרייאפני חיים (פלג'י) דף שנג ע"א
לט ע"א שאל ההוא צדוקי אלקיכם כהן הואנחלי מים (מלאח) עמ' פא
לט ע"א שבועות מלמד שכל ישראל ערבים זב"זשעורי דעת ספר ב עמ' רמא
לט ע"א שלא תתגנהבעקבי יעקב עמ' ריח, רכד
לט ע"א שמשא אכו"ע נייחאתורת מנחם חלק מ עמ' 51
לט ע"א שמשא אכולי עלמא נייחאתורת מנחם חמ"ח עמ' 240
לט ע"א תוס' - איך קבר הקב"ה למשה הא הוי כהןרנת יצחק - פרק חלק עמ' סה
לט ע"א תוס' ד"ה במאי טבילדרכי איש דף יב ע"ב
לט ע"א תוס' ד"ה במאי טביל כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף נט ע"ג
לט ע"א תוס' ד"ה במאי טביל, הא לא קשה ליה האיך נטמאטהרת יו"ט חי"ט עמ' יט, כ, קיא, קנה
לט ע"א תוס' ד"ה במאי. הא לא קשה ליה היאך נטמא דישראל נקראו בנים למקוםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שכ ד"ה והתוס'
לט ע"א תוספות ד"ה במאיבית ישראל (בנבנשתי) ח"ב דרוש מב עמ' 416
לט ע"ב א"ל ההוא מינא לר' אבינא כתיב ומי כעמך ישראל וכו' אתון נמי ערביתו בהדן וכו' משל לאדם שיש לו פרדם וכו'זרע שמשון בלק אות ט
לט ע"ב א"ר אחא ב"ח וכו' באבוד רשעים רנהס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר ח
לט ע"ב אבל אחרים משישרנת יצחק תהלים עמ' תעו, ה' מגילות עמ' שצט
לט ע"ב אבל אחרים משיששפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קנח
לט ע"ב אבל ביתו של אחאב איני מזומן לברכהצלח רכב עמ' צט
לט ע"ב אדם הראשון בלשון ארמי סיפרהדרש והעיון בראשית מאמר כד
לט ע"ב אחאב איש מצונן היהצמח צדקה עה"ת עמ' קפ
לט ע"ב אין שכינה שורה אלא על משפחות מיוחסות שבישראלגבורת יצחק סוכות עמ' רו
לט ע"ב אלקיכם כהן הואפרי חיים (קנולר) פרשת חקת
לט ע"ב אמר הקב"ה יבא עובדיהו הדר בין שני רשעים וכו'מגילת סמנים עמ' צז
לט ע"ב באבוד אחאב בן עמרי רנהתורת אליהו עמ' שפט
לט ע"ב באבוד רשעים רינה וכו' ומי חדי קוב"ה במפלתן של רשעיםדבר טוב עמ' ריב
לט ע"ב באבוד רשעים רנהרנת יצחק מלכים עמ' שא, ישעיה עמ' מח
לט ע"ב באותה שעה בקשו מלאה"ש לומר שירהבי חייא ח"א עמ' ריא, ריג
לט ע"ב באותה שעה בקשו מלאכי השרת לומר שירה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קיט ד"ה מעלה
לט ע"ב ביתו של אחאב אין מזומן לברכהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קיח
לט ע"ב ביתו של אחאב אינו מזומן לברכהס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר ח
לט ע"ב בקשו מלאכי השרת לומר שירה ולא הניחן המקוםתפלה למשה (בנימין) עמ' רמא
לט ע"ב בקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר הקב"ה מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קפד
לט ע"ב גבי אחאב באבוד רשעים רנהמהר"ם שיק שמות עמ' נג
לט ע"ב גדול הנאמר בעובדיאראה חיים חלק ב דף פ"ט ע"ג (דף שט"ז ע"ב ד"ה אשר)
לט ע"ב גדול הנאמר בעובדיהראה חיים ח"ב דף פט ע"ג [שטז ע"ב ד"ה אשר]
לט ע"ב גדול מה שנא' בעובדיה ממה שנא' באברהם וכו'כבוד לאיש דף מו ע"ד
לט ע"ב גדול מה שנאמר בעובדיהושיחות עבודת לוי סי' סו אות ג
לט ע"ב גדול שנאמר בעובדיה יותר ממה שנאמר באברהםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קפט
לט ע"ב גדול שנאמר בעובדיהו יותר ממה שנאמר באברהםרנת יצחק מלכים עמ' קעז
לט ע"ב גדול שנאמר בעובדיהו יותר ממה שנאמר באברהםתהלות ישראל (מג'לד) עמ' ריח
לט ע"ב גדול שנאמר בעובדיהו יותר ממה שנאמר באברהם וכו', ובמהרש"אאמרות ה' השלם ח"א עמ' קסט
לט ע"ב ד"א רמי כתיב טוב ה' לכל וכו'אדרת אליהו (הצרפתי) עמ' רט
לט ע"ב הוא אינו שש אבל אחרים משישברכת אברהם (תשנד) עמ' סד, סח
לט ע"ב הוא אינו שש אבל אחרים משישגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שלט
לט ע"ב הוא אינו שש אבל אחרים משישפניני יחזקאל עמ' תכב
לט ע"ב הצדיקים, מדעת קונם יש בם, אינם ששים ברעת הזולתמנות הלוי (תשסב) עמ' שיד
לט ע"ב וא"ר יונתן מפני מה וכו' דא"ר שמואל בר נחמן א"ר יונתן וכו'זכור לדוד עמ' פ
לט ע"ב והנערה יפה עד מאד וכו' עדיין לא הגיעה לחצי יופי של שרהמנות הלוי (תשסב) עמ' רלח
לט ע"ב ויעבר רנה כו' באבוד רשעים רנה כו' ומי חדי קוב"ה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רפד(יח)
לט ע"ב ויקח עוברי' מאה נביאים וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' ש
לט ע"ב ומי חדי קוב"ה במפלתן של רשעים וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קעט
לט ע"ב ומי חדי קודשא בדיך הוא במפלתן של רשעיםזכירה לחיים חלק ב [על הגדה של פסח] דף ד ע"ד (דף צ"ה ע"ב ד"ה וזה)
לט ע"ב ומי חדי קודשא בריך הואנשמת כל חי חלק ב דף צ"א ע"ב (השמטות לספר בית אבות ודרכי חיים לפרק ד משנה כ"ה)
לט ע"ב ומי חדי קודשא בריך הוא במפלתן של רשעיםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלז ע"ב
לט ע"ב חזון עובדי' גו' לאדום וגו', מ"ש עובדי' לאדום כו' עובדי' גר אדומי הי' וכו', ורש"יתורת מנחם חמ"ב עמ' 216
לט ע"ב יצתה בת קול ואמרה ועובדיהו היה ירא את ה' מאדתהלות ישראל (מג'לד) עמ' ריח
לט ע"ב יצתה בת קול וכו' עובדיה היה ירא את ה' וביתו של אחאב אינו מזומן לברכהזרע שמשון וישב אות מג
לט ע"ב ירדו שונאיהם של ישראל למדרגה התחתונהרנת יצחק מלכים עמ' רנב
לט ע"ב ירק מתוכה מסרחתשלטי הגבורים (תשע) עמ' קצא
לט ע"ב כל העוסק בתורה לשמה משים שלו'תוכחת חיים (תר) שמות דף מו ע"ב
לט ע"ב כמקולקלים שבהם עשיתים, כמתוקנים שבהם לא עשיתםעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 273
לט ע"ב כמתוקנים שבהם לא עשיתם וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' עד
לט ע"ב כתיב טוב ה' לכל וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' יט
לט ע"ב כתיב כצאת לפני וכו' מפני מה לא נאמר כי טוב בהודאה זו שאינו שמח וכו'זרע שמשון בראשית אות מג
לט ע"ב לפי שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםרנת יצחק ישעיה עמ' צה, דברי הימים עמ' ריד
לט ע"ב לפי שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםתהלות ישראל (מג'לד) עמ' רח
לט ע"ב מ"ט זכה עובדיה לנביאות, רש"ידרשות מהר"ם חביב עמ' שדמ
לט ע"ב מאי שנא עובדי' לאדום וכו' עובדי' גר אדומי הי' וכו'תורת מנחם חנ"א עמ' 464,445
לט ע"ב מאי שנא עובדי' לאדום כו' מיני' ובי' אבא לשדי' בי' נרגא ורש"יתורת מנחם חנ"ח עמ' 313, חלק ס עמ' 45
לט ע"ב מהרש"א - בענין באבוד רשעים רנהרנת יצחק תפלה עמ' רעח
לט ע"ב מהרש"א - הקב"ה לא איפשר למה"ש לומר שירה אך ישראל אמרו, ובחילוק בין הלל לשירהמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קה
לט ע"ב מיני' ובי' אבא לישדי' בי' נרגאתורת מנחם חל"ו עמ' 323, חל"ז עמ' 207
לט ע"ב מיני' ובי' אבא לישדי' בי' נרגאתורת מנחם חמ"ט עמ' 268
לט ע"ב מיני' ובי' אבא לישרי' בי' נרגאתורת מנחם חנ"ה עמ' 105
לט ע"ב מיני' ובי' אבא לשרי' בי' נרגאתורת מנחם חל"ט עמ' 270
לט ע"ב מיני' ובי' אבא ניזיל בי' נרגאתורת מנחם חנ"א עמ' 464
לט ע"ב מיניה וביה אבא ניזיל ביה נרגאשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שיט
לט ע"ב מיניה וביה ניזול ביה נרגאאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קלב, קמ
לט ע"ב מניה ובי' אבא ירך מתוכה מסרחתעולם ברור פרק י
לט ע"ב מעשי ידי טובעים ביםלפרקים (תשסב) עמ' תפ
לט ע"ב מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהעטרת יהושע שמות עמ' מג
לט ע"ב מעשי ידי טובעין בים, ואתם אומרים שירה?מדבר שור דרוש לח עמ' שנו {כיון שהמצרים נאבדו בטרם בוא עיתם, לכן עדיין נקראו "מעשי ידי"}
לט ע"ב מפני מה זכה עובדיה לנביאות ורש"ירנת יצחק יהושע עמ' רנד, ישעיה עמ' מד, יחזקאל עמ' רסו, משלי עמ' קסא, ה' מגילות עמ' צג
לט ע"ב מפני מה זכה עובדיה לנביאות מפני שהחביא וכו' מיעקב למדזרע שמשון וישלח אות ח
לט ע"ב מפני מה לא נאמר בהודאה זו כי טוב לפי שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעיםרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' לו
לט ע"ב מפני מה לא נאמר בהודאה זו כי טוב לפי שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעים, ורש"ירנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קעה
לט ע"ב מפני שהחביא מאה נביאיםרנת יצחק מלכים עמ' קעח-קעט
לט ע"ב סימן קר"א וזכ"ה באדו"ם, כתיב ויקרא אחאב אל עובדיהו וכו'מגילת סמנים עמ' צז
לט ע"ב עובדיה אשר על הביתרנת יצחק מלכים עמ' רנד
לט ע"ב עובדיה הנביאמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 176
לט ע"ב עובדיה לקח נ' איש וכו' ומהרש"אשיחות מוסר (תשסב) עמ' נט
לט ע"ב עובדיהו שבימי אחאב הוא הנביא מתרי עשרס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קפט
לט ע"ב עשו הרשע שדר בין שני צדיקים ולא למד ממעשיהםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קלד
לט ע"ב ר"א רמי כתיב טוב ה' לכל וכו' לקוויויהל אור עמ' תיט
לט ע"ב רש"י ד"ה מפני כו' ואין השכינה כו' על משפחות מיוחסותרנת יצחק שופטים עמ' נה
לט ע"ב רש"י ד"ה שני רשעיםמגילת סמנים עמ' צז
לט ע"ב שירת היםישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 476
לט ע"ב שמא לא יר"א אתהרנת יצחק מלכים עמ' קעו, קעז
לט ע"ב תקפו של יוסף ענותנותו של בועז תקפו של בועז ענותנותו של פלטי בן לישבמסילה נעלה עמ' רסג
לט קבור למשה במאי טביל, וא"ת במיא וכו'עולה ליפה סי' ס
לט שאל אותו מין כל בי עשרה שכינתא שריא כמה שכינתא איכאמנחת אליהו (תשנט) עמ' נו
לט שאל המין כי קבריה למשה וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' רפח
לט תוס' - הקב"ה נטמא למשה כי הוא כבנומקוה המים עמ' טו
לט תוס' ד"ה וירדו ד'תועפת ראם (גטיניו) דף ג-ד
לט, כל בי עשרה שכינתא שריאדברי יואל פ' נשא דף ר ע"ב
לט. א' הקב"ה זרעו שש והשמיטו שבע כדי שתדעו שהארץ שלי היאדברי יואל פ' בהר דף שלח ע"ב
לט. א"ל האי מינא לר' אבינא כתיב וכו' מאי רבותייהו אתון נמי ערביתו בהדןפאר יעקב ח"ג עמ' תקסג
לט. א"ל האי מינא לר"א אלקיכם גחכן הוא וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' סו, ע, קכג
לט. א"ל האי מינא, אלהיכם גחכן הוא וכו'כתנות אור עמ' תלד
לט. א"ל ההוא אמגושא לאמימר מפלגך לעילאי דהורמיז מפלגך לתתאי דאהורמיזדעת תבונות - עת לעשות מע' א אות צו
לט. א"ל ההוא מינא אלקיכם גחכן הוא וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' קצו
לט. א"ל ההוא מינא לר' אבהו אלהיכם גחכן הוא וכו' והן לא עשו כן אלא חטאו וגלו וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קנו
לט. א"ל ההוא מינא לר' אבהו אלהיכם כהן הוא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שצג
לט. א"ל ההוא מינא לר' אבהו אלהיכם כהן הוא וכו', כי קבריה למשה במאי טביל וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קפט
לט. א"ל ההוא מינא לר' אבהו אלקיכם גחכן הואכרם חמד (תשסו) עמ' קח
לט. א"ל ההוא מינא לר' אבהו אלקיכם כהן הוא וכו'דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רעב ע"ב, ליל יו"כ דף שכו ע"א
לט. א"ל ההוא מינא לר' אבהו אלקיכם כהן הוא וכו'דברי יואל פ' תרומה דף רז ע"א, רטו ע"ב, רמ ע"ב
לט. א"ל ההוא מינא לר' אבהו אלקיכם כהן הוא וכו' כי קבריה למשה במאי טביל וכו'דברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה
לט. א"ל ההוא מינא לר"א אלקיכם כהן הוא כי קבריה למשה במאי טבל וכו'פתחי שערים ח"ב עמ' צג
לט. א"ל ההוא מינא לרב אבהו אלוהיכם כהן הואפרי נפש חיה ח"ב עמ' סח
לט. א"ל ההוא מינא לרבי אבהו אלקיכם כהן הוא דכתיב ויקחו לי תרומה כי קבריה למשה במאי טבילשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שצב
לט. א"ל ההוא צדוקי אלקיכם גחכן הואתולעת שני דף קכ ע"ב-ע"ד
לט. א"ל הקיסר לרב תנחום מימר שפיר קאמרת מיהו בחד זכי למלכא לשדייהו לביבר וכו'להורות נתן בראשית עמ' תמ
לט. א"ל כופר לר"גפרפרת אליעזר פרשת בראשית פרק ב פסוק כא
לט. א"ל כופר לר"ג אלוקיכם גנב הואשבח נעורים עמ' קיא
לט. א"ל כופר לרבן גמליאל אלהיכם גנב הוא, דכתיב ויפל ה' אלהים תרדמה על האדם ויישן וכו'שם יחזקאל עמ' כב
לט. א"ל קיסר לר' תנחום נהוי לעמא חדחנן אלקים עמ' מו, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קס
לט. א״ל ההוא אמגושא לאמימר מפלגך לעילאי דהורמיז מפלגך לתתאי דאהורמיז וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' קט, קסז, רלה, רסו
לט. א״ל ההוא אמגושא לאמימר מפלגך לעילאי דהורמיז מפלגך לתתאי דאהורמיז וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' קעט, רעו, שצה, תמט
לט. א״ל ההוא מינא לר' אבהו אלהיכם כהן הוא כי קבריה למשה במאי טביל וכו' א״ל בנוראמאור עינים (תשנח) עמ' שפא
לט. א״ל ההוא מינא לר' אבהו אלהיכם כהן הוא כי קבריה למשה במאי טביל וכו' א״ל בנוראמאור עינים (תשעט) עמ' תרכד
לט. אבות יאכלו בוסר כו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשמז, תשמט
לט. אלהיכם גחכן הואשארית יעקב (אלגזי) דף מט ע"ב
לט. אלהיכם גחכן הוא דא"ל ליחזקאלקול שמואל (קונפורטי) דף סג ע"א
לט. אלהיכם כהן הואלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קכא ע"ב
לט. אלהיכם כהן הואמגלה צפונות ח"ב פ' תרומה
לט. אלהיכם כהן הואעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קמט
לט. אלהיכם כהן הואעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' נט, סג
לט. אלהיכם כהן הואשם יחזקאל עמ' ו, שסז, תסח, תקלז, תקלח, תקצא
לט. אלהיכם כהן הוא וכו'ארץ צבי (תשע) עמ' רח
לט. אלהיכם כהן הוא וכו'חוט של חסד (תרכה) דף קלו ע"ד
לט. אלהיכם כהן הוא וכו' כי קברי' למשה במאי טבל וכו' ותוס' ד"ה במאיחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שלח, תסט
לט. אלהיכם כהן הוא כי קבריה למשה במאי טבלישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קע, רטו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' כה
לט. אלהיכם כהן כי קבר למשה במאי טבלשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיג פסוק א
לט. אלוהיכם כהן הוא דכ' ויקחו לי תרומה קברי' למשה במאי טביל ותוס' ד"ה במאיחמודי צבי שמות עמ' רצו, שכח
לט. אלוהיכם כהן וכו' כי קברי' למשה במאי טבלחמודי צבי בראשית עמ' י, יא
לט. אלוקיכם כהן הואצדקת יוסף עמ' רפז, רצא
לט. אלקיבם בהן הואפרדס מרדכי עמ' תל
לט. אלקיכון גחכן הוה וכו'זרע ברך (תו) פרשת בהר דף קיח ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת בהר דף שי ע"ג
לט. אלקיככו כהן הואגנת אגוז (תשעב) אות שסט
לט. אלקיכם גחכן הוא וכו' מאי טעמא דשביעית וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' רב
לט. אלקיכם גחכן הוא וכו' מאי טעמא דשביעתא א"ל השתא אמינא לכו מילתא דשויא לתרוייהו אמר הקב"ה לישראל זרעו שש והשמיטו שבע כדי שתדעו הארץ שלי היאפאר יעקב ח"ג עמ' רפ, רפא, שכה
לט. אלקיכם גחכן הוא וכו'גנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תיח
לט. אלקיכם גחכן הוא, ורש"יאמרי מאיר (מאירי) ויקרא פכ"ה פסוק ד
לט. אלקיכם גנב הוא וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תיד
לט. אלקיכם כהךהואשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קפח, ריא
לט. אלקיכם כהןתורי זהב (תשעג) עמ' קעא, רטו
לט. אלקיכם כהן דכתיב ויקחו לי תרומהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקעו
לט. אלקיכם כהן הואבני שלשים עמ' קטו, קעא
לט. אלקיכם כהן הואדברי יואל מועדים ח"ד דף קלט ע"ב
לט. אלקיכם כהן הואדברי יואל פ' מצורע דף שצב ע"א
לט. אלקיכם כהן הואשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קלד, תיא, תנ
לט. אלקיכם כהן הואשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שלד
לט. אלקיכם כהן הואשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' מב, קטו, קמב, קסא
לט. אלקיכם כהן הואשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קלה, רכח
לט. אלקיכם כהן הואשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' ע, רמט, רפב
לט. אלקיכם כהן הואשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' יא, כט, סד, רטו, רמו, רעז, שכו
לט. אלקיכם כהן הוא וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' רט, לקחת מוסר איכה עמ' קצט
לט. אלקיכם כהן הוא וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תמ
לט. אלקיכם כהן הוא וכו' במאי טביל וכו'תורת איש ח"א עמ' רסז, ח"ב עמ' שדמ
לט. אלקיכם כהן הוא וכו'פי' רקנטי (שה) פרשת בא; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שנז דף קכח ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' רכח דף סז ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה טו דף עח ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קנה ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת תרומה דף עג ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת הברכה דף שלו/ז ע"ג; אהבת עולם (קושטא, תב) דף קמו/ז
לט. אלקיכם כהן כי קבריה למשה במאי טבלמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שט
לט. אלקיכם מזן הוא וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שח
לט. אם אלקיכם כהן הוא כי קברי רחמנא למשה במאי קא טבל, ותוס' ד"ה במאיכסף נבחר (מרגליות) עמ' קנח
לט. אם הקב"ה כהן במה טבלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שסב
לט. אמר הקב"ה: זרעו שש והשמיטו שבע כדי שתדעו שהארץ שלימי מנוחות (בירדוגו) עמ' תקע
לט. אמר לי' האי מינא לד' אבהו אלקיכם גחכן הואיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תקמז
לט. אמר ליה האי מינא לר"פ כתיב ומי כעמך ישראל גוי אחר בארץ, מאי רבותייכו אתון נמי ערביתן בהדן רכתיב כל הגוים כאין נגדך כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק כג פסוק א
לט. אמר ליה ההוא אמגושא לאמימר מפלגך לעילאי דהורמיז וכו' וברש"יכסף נבחר (מרגליות) עמ' שכז
לט. אמר ליה ההוא מין כי הנה יוצר וכו'יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רמד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' טז
לט. אמר ליה ההוא מינא אלהיכם גחכןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רטו
לט. אמר ליה ההוא מינא אלקיכם גחכן הואכסף נבחר (מרגליות) עמ' קפט
לט. אמר ליה ההוא מינא לרבי אבהו אלהיכם כהן הוא וכו' כי קבריה למשה במאי טביל וכו', אמר ליה בנורא טביל וכו'דברי יואל מועדים ח"ח עמ' מד, קעא
לט. אמר ליה ההוא מינא לרבי אבהו, אלהיכם כהן הוא, כי קבריה למשה במאי טביל וכו'דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' עה, ח"ז פרה עמ' צג
לט. אמר ליה קיסר לרבי תנחום תא ליהוי כלן לעמא חד וכו'עקדת יצחק (שלג) שער נו דף קנט ע"ג
לט. אמר ליה קיסר לרבן גמליאל, מי שברא הרים לא ברא רוח וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קמו פסוק א
לט. בי גמרא שאל האי מינא לר' אבהו אלהיכון גחכון הוא וכו' עד הכא אתי האי תלמידא ושאל ר' מ"ט דשביעית כו'ברכת שמואל ח"ב דף טז ע"ג
לט. בי עשרה שכינתא שריאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קל
לט. גדול מה שנאמר באברהםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף סד ע"ג
לט. הקב"ה כהן הואשבח נעורים עמ' קכא
לט. הקב"ה כי קבריה למשה במאי טבילמנחת עני (תשעב) עמ' תצב
לט. הקב"ה ניסה את יחזקאל בכדי למרק את עוונות ישראלדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 344
לט. הקב"ה נקרא כהןכסף נבחר (מרגליות) עמ' רכא
לט. הקדוש ברוך הוא נקרא כהןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתמז, א'שכה
לט. זרעו שש והשמיטו שבעשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רעה
לט. זרעו שש וקצרו ששמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רסב
לט. זרעו שש ושמטו שבע כדי שתדעו וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' סט
לט. יבא עובדי' הדרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מ
לט. כי קבריה למשה במאי טבילצדקת יוסף עמ' קנ
לט. כי קבריה למשה במאי טביל וכו' - תוס'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקנו
לט. כי קבריה למשה וכו'מנחת אליהו (תשסא) עמ' רעא
לט. כל בי עשרה - שכינתא שריאשיחות לספר במדבר עמ' כ
לט. כל בי עשרה שבינתא שריאאור אברהם (זוועהיל) עמ' צב
לט. כל בי עשרה שכינה שריהוזאת התורה עמ' רלא
לט. כל בי עשרה שכינתא אתיא כמה שכינתא איכאאמונת חכמים (תשעו) עמ' רכד
לט. כל בי עשרה שכינתא שריאדברי יואל פ' משפטים דף קעא ע"א
לט. כל בי עשרה שכינתא שריאדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1291, 1292, 699, 700, 792, 793, פ"ה הערה 55, 1592, 1593
לט. כל בי עשרה שכינתא שריאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' יח
לט. כל בי עשרה שכינתא שריאיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קנה, כרך ב ח"א עמ' קעז, כרך ב ח"ב עמ' קז
לט. כל בי עשרה שכינתא שריאמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' פד
לט. כל בי עשרה שכינתא שריאמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' ריח
לט. כל בי עשרה שכינתא שריאנטעי אשל בראשית עמ' שלב
לט. כל בי עשרה שכינתא שריאעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שמב
לט. כל בי עשרה שכינתא שריאעלי שור ח"א עמ' רעז
לט. כל בי עשרה שכינתא שריאעצי חיים - מועדים עמ' קפא, רפז
לט. כל בי עשרה שכינתא שריאעצי חיים על התורה עמ' קנ, רכו, שמו, שסד
לט. כל בי עשרה שכינתא שריאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שסח
לט. כל בי עשרה שכינתא שריאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תנד
לט. כל בי עשרה שכינתא שריאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרמח
לט. כל בי עשרה שכינתא שריאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' ז
לט. כל בי עשרה שכינתא שריאשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רנח
לט. כל בי עשרה שכינתא שריאשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רנה
לט. כל בי עשרה שכינתא שריאתפארת צבי בראשית עמ' תשצה
לט. כל בי עשרה שכינתא שריאיד דוד (אופנהיים) עמ' קסו
לט. כל בי עשרה שכינתא שריאעל ישראל גאותו עמ' שיד
לט. מ"ט דשביעתאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שג
לט. מ"ט דשביעתאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' של
לט. מ"ט דשביעתא וכו' אמר הקב"ה זרעו שש והשמיטו ז' כדי שתדעו שהארץ שלי היא וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' קצג
לט. מאי טעמא דשביעתאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תפג
לט. מי שברא הרים לא ברא רוח וכו'זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף ו/ז ע"ד; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שכא/שפא דף קלג ע"ב
לט. מנהגו של עולם, מלך ב"ו וכו' אם רחמן מלא רחמים הוא, מייסר הגדולים שבהם ביסורין, אף כך הקב"ה מייסר את יחזקאל כדי למרק עוונותיהם של ישראלתורת חיים עה"ת עמ' יח-יט {רחמן מלא רחמים, כי עי"ז כל הדור ניצול}
לט. מנו לי כוכבאמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' ה
לט. מפלגא ולעילא דהורמיזדעת תפלה עמ' קנז
לט. מפלגא לעילאי דהורמיז, מפלגך לתתאי דאהורמיזתורת חיים עה"ת עמ' יא
לט. מפלגך לעילאי דהורמיזולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' לד
לט. נהי' לעם אחד א"ל אנו שמוהלים אינו יכולין להיות כמותכםפאר יעקב ח"ג עמ' תקנט
לט. רבן גמליאל והכופרשיחות לספר שמות עמ' שלה
לט. רש"י - אבות יאכלו בוסר - משל הוא שרימה השועל וכו' אבות אכלו בוסר וגו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשמז, תשמט
לט. רש"י - אבות יאכלו בוסר, משל שרימה השועל את הזאב ליכנס לחצר היהודים בערב שבת, ולתקן עמהם צרכי סעודה ויאכל עמהם בשבת, וכשבא ליכנס חברו עליו במקלות, בא להרוג את השועל, אמר לא הלקוך אלא בשביל אביך שפעם אחת התחיל לסייען בסעודה ואכל את כל נתח טוב, אמר לו ובשביל אבא אני לוקה אמר לו היו, האבות יאכלו בוסר וגו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תפב
לט. רש"י - זרעו שש וכו' ולא ירום לבבכםשארית יעקב (אלגזי) דף מט ע"ג
לט. שאל אותו מין כל בי עשרה שכינתא שריא, כמה שכינתא איכא וכו'מנחת אליהו (תשסא) עמ' סט
לט. שאל האי מין כתיב הנה יוצר הרים וכו' מי שברא זה לא ברא זה וכו' ובשעת מיתה נתפייסוכסף נבחר (מרגליות) עמ' רטו
לט. ששאל מין אחד למה שונא הקב"ה את עכו"ם הלא מגדולת עבד ניכר גדולת רבותורי זהב (תשעג) עמ' רעט
לט. שתדעו שהארץ שלי ורש"יהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רלב
לט. תא לגהוי כולן לעם אחדלקחת מוסר ח"א עמ' קפה
לט. תא להוי כולן לעמא חד וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 17
לט. תא ליהוו כולן לעם אחדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' כג
לט. תא ניהוי לעמא חדאשארית יעקב (אלגזי) דף כט ע"ג
לט. תוס' - הא דלא קשיא ליה היאך נטמא, לפי שישראל נקראו בנים למקוםדברי יואל מועדים ח"ח עמ' מד
לט. תוס' - לא הקשה האיך טימא עצמו מעיקרא, דישראל נקראין בנים למקום וכהן מטמא לקרוביושבט מישראל (קרמניץ) פרק קיג פסוק א
לט. תוס' - מתחילה האיך נטמא הקב"ה בקבורת משהדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' צג
לט. תוס' ד"ה במאי - הא דנטמא הקב"ה למשה רבינו משום דישראל נקראו בנים למקום, וכהן מותר לטמא לז' קרוביםשם יחזקאל עמ' שסח, תסח, תקלח
לט. תוס' ד"ה במאי טביל - הא לא הקשה המין היאך נטמא, דישראל נקראו בנים למקוםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קפט
לט. תוס' ד"ה במאי טביל, הא לא קשה לי' היאך נטמא דישראל נקראו בנים למקוםדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רעב ע"ב
לט. תוס' ד"ה במאי טביל, הא לא קשה ליה האיך נטמא דישראל נקראו בנים למקוםדברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה
לט. תוס' ד"ה במאימשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' שצז
לט. תוס' ד"ה במאי, הקב"ה קבר משרע"ה דנקראים בניםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קלו
לט. תוס' ד"ה ישראל נקראים בניםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קעו
לט. תמנע היתה רוצה להתגייראהבת חיים (דייטש) עמ' קמט
לט: א"ר חנינא בר פפא עדיין לא הגיעה לחצי יופיה של שרה דכתיב עד מאד ולא מאד בכללמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' טו
לט: א"ר נ"ח באבוד רשעים רינהתולעת שני דף נח ע"א וע"ג
לט: אין השכינה שורה אלא על המיוחסין שבישראלדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' לז
לט: אין שמחה לפניו באבוד רשעיםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שח
לט: אלקיכם כהן, שנאמר ויקחו לי תרומה וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקו
לט: אם מישע העלה את בנו לעולם לשם ה' או לע"זיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תפב
לט: אמר אחאב לעובדיה וכו' שמא אינך ירא שמיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שסט
לט: אר"א באבוד אחאב בן עמרי רינהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעח, מקראי קדש (תשנג) עמ' קפח
לט: בא עובדיהו שדר בין ב' רשעים ולא למד מעשיהםברכת חיים ח"א עמ' 101
לט: באבד אחאב בן עמרי רנהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1740
לט: באבוד רשעים רינה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א כב דף תפו/ז ע"ג; תפארת ישראל (דוראן, שנא) ד"ד דף מא ע"א ודף מח ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת צו דף צא ע"ד, ודף צה ע"ב; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בשלח דף קכא ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת תצא דף רב ע"ג-ע"ד; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בשלח דף כג ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת תבא דף רסא ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) מגילה פרק א דף קסד ע"ד; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יג ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בשלח דף ע ע"ג, ופרשת זכור דף צו/ז ע"ב; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שסב ע"א, ודף שיד ע"ב, ווי העמודים פרק כו/כז דף מב ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כב דף קכג/קפג ע"ד; פי' ר"א גאליקו על אסתר (שמג) בהקדמה דף יא ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בשלח דף סח ע"ג
לט: באותה שעה בקשו מלאכי השרת לומר שירה וכו' אמר להם מעשה ידי טובעים בים וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' רכד, רכה
לט: באותה שעה בקשו מלה"ש לומר שירה וכו' א"ל הקב"ה מעשי ידי טובעין בים וכו'תורת חיים עה"ת עמ' קיד {וכן לעת"ל כשיאבד עכו"ם לא יניחם הקב"ה לומר שירה}
לט: ביעקב כתיב נחשתיזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' מ
לט: בקשו מלאכי השרת לומר שירהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רמח
לט: גדול הנאמר בעובדיה ממש"נ באברהםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעט, מקראי קדש (תשנג) עמ' קפח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' עג
לט: גדול שנאמר בעובדיה ממה שנ' באברהםצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת תולדות דף לג ע"ד
לט: גדול שנאמר בעובדיהו יותר ממה שנאמר באברהםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שמו
לט: הוא אינו שששבט מישראל (קרמניץ) פרק לה פסוק ט
לט: היינו דאמרי אינשי מיני' ובי' אבא ניזול בי' נרגא, ורש"ידברי יואל פ' חוקת דף פו ע"א
לט: היינו דאמרי אינשי מיניה וביה שדא ביה נרגאברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' כב
לט: הנה קטן נתתיך בגוייםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' ריח
לט: התנבא עובדיה על מפלתו של עשו כיון שהיה גר אדומי וכדאמרי אינשי מיניה וביה אבא ניזיל ביה נרגאדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' לה, קנו
לט: והזונות רחצו למרק שתי חזיונות וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א כב דף תפו/ז ע"ד
לט: ויקח את בנו הבכור וכו' והנערה יפה וכו'תורת חיים עה"ת עמ' ערב {ביאור סדר דברי הגמ'}
לט: ויקרא אחאב אל עובדיהו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן יח דף תסא ע"ב
לט: וכמשפטי הגוים אשר סביבותיכם לא עשיתם - כמתוקנין שבהם לא עשיתםשרתי ח"א עמ' רמו, רנו
לט: ומי חדי קוב"ה במפלתן של רשעיםנחלת יעקב (תשעג) עמ' קלב
לט: חד אמר לשם שמים וחד אמר לשם ע"זכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב סימן ג דף תצו/ז ע"ב
לט: יבא עובדיה הדר בין ב' רשעיםהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רטז, שמות עמ' רפג
לט: יבוא עובדיה הךר בין שני רשעים ולא למד ממעשיהם, וינבא על עשו הרשע שדר בין שני צדיקים ולא למד ממעשיהםחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' קלא
לט: יבוא עובדיה שדר בין שני רשעים (אחאב ואיזבל) ולא למד ממעשיהםדודי נתן בראשית עמ' קפז
לט: יבוא עובדיה שדר בין שני רשעים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תרלח
לט: ירך מתוכה מסרחתשבט מישראל (קרמניץ) פרק מ פסוק ב
לט: כי קבריה למשה במאי טבילשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קכב
לט: כמתוקנין שבהם לא עשיתם וכו'גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש מ דף סז ע"ד
לט: כמתוקנין שבהם לא עשיתם כמקולקלין שבהם עשיתםדברי יואל פ' אחרי מות דף צד ע"ב
לט: לתמם שתי חזיונות אחד של מיכייהו ואחד של אליהו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א כב דף תפז ע"ב
לט: מ"מ זכה עובדיהו לנביאות וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן יח דף תסא ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נשא דף קמח ע"ד; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת וישלח דף פב ע"ד
לט: מאי דכתיב ולא קרב זה אל זה כל הלילה באותה שעה בקשו המלאכים לומר שירה וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' נח
לט: מאי שנא חמישים איש וכו' מיעקב למד וכו'חיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' רעט
לט: מאי שנא עובדיה לאדום וכו'מצור דבש עמ' קפב
לט: מה ראה עובדיה שנתנבא על עשיו וכו׳אור יחזקאל - תורה ודעת עמ' נה
לט: מיניה וביה אבא ניזיל ביה נרגאדעת תפלה עמ' שי
לט: מיניה וביה אבא ניזיל ביה נרגאיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שלו
לט: מיניה וביה אבא ניזיל ביה נרגאמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' סא
לט: מניה וביה אבא לזיל ביה נרגאכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב סימן ח דף רפז ע"ב, ומלכים א סימן יח דף תסא ע"ג
לט: מניה וביה אבא ליזל ביה נרגאמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קנא
לט: מעש"י טובעין בים וכו׳אור יחזקאל - ימים נוראים עמ' רעו
לט: מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהפאר יעקב ח"ב עמ' תרטז, תרכג, תרכה, תרלג, תרלז, תרלח
לט: מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהקריאה בקריה ח"א עמ' שכג
לט: מעשי ידי טובעים ביםפרפרת אליעזר פרשת וירא פרק יט פסוק יז
לט: מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' סא
לט: מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה לפניתורת חיים עה"ת עמ' יב, קיד {נקט "מעשי ידי", כי האדם נברא בטרחא יתירה בידיו ית'}
לט: מעשי ידי טובעין בים, ומהרש"אפרפרת משה ח"א עמ' תכד
לט: מפני מה זכה עובדיה לנבואהדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' שלו
לט: מפני מה זכה עובדיה לנבואהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רטו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) עמ' לח
לט: מפני מה זכה עובדיהו לנביאותהאיר ממזרח על ההפטרות עמ' מט
לט: מפני מה זכה עובדיהו לנביאותי מפני שהחביא מאה נביאים במערהשרתי ח"א עמ' ריח, קונטרס הנרות עמ' נ
לט: משל לאדם שיש לו פרדסדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' שנה
לט: עדיין לא הגיעה לחצי וכו' ולא מאד בכללפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רלג
לט: עדיין לא הגיעה לחצי יופיה של שרה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן א דף שסח ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף קכה ע"א
לט: עובדי' גר אדומי הי'דברי יואל פ' תולדות דף תרטו ע"א, פ' ויצא דף יא ע"א, לד ע"ב, פ' וישב דף רסא ע"ב
לט: עובדי' גר אדומי היהאהבת חיים (דייטש) עמ' קכג, רנו, רצג
לט: עובדי' גר אדומי היהדברי יואל פ' יתרו דף ז ע"א
לט: עובדיה גר האדומי היהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שמו
לט: עובדיה דר בין שני רשעים ולא למד ממעשיהםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' לה, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' יז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' נט
לט: עובדיה החביא נביאים במערהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' עא
לט: עובריה היה גר אדומי והיינו דאמרי אינשי מיניה וביה אבא, ניזיל ביה נרגאדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רנ
לט: רש"י - טורח אחד הוא להשקות, אינו מקפיד על הקוצים שבכרםשבט מישראל (קרמניץ) פרק כג פסוק א
לט: רש"י - מיניה וביה אבא ניזיל ביה נרגא מעצמו של יער יכנס בתוך הגרזן להיות בית יד ויקצצו בו את היערדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' לו, קנו
לט: תוס' ד"ה במאי טבילצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קטו ע"ג
לכך נברא אדם בע"שמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יד ע"ב
למדתנו דבניו אין צדיק בארץשארית יעקב (אלגזי) דף קטז ע"ד
למה נברא אדה"ר ביום הששיצור יעקב (יעבץ) תזריע
למחר נפתח בחבריאמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף קצט
למשפחותיהם יצאו מן התיבהמעט מכל עמ' 70
למשפחותיהם יצאו מן התיבה ולא הםיריעות שלמה (אוזאן) פ' אמור
לנח הותר בשר אחר שנאסר לאדם הראשוןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שנו הערה 47
לרב יוסף בשנותו את לשונומעט מכל עמ' 69
מ מה היום הולך ואינו חתר וכו'בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' רנח
מ ע"א א׳ אומר איני יודע עדותן בטלהס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' קלח
מ ע"א אם מצאו לו זכות פטרוהו ואם לא מעבירין אותו למחר ומזדווגין זוגות זוגות ובפירש"י מזדווגיןצמח צדקה עה"ת עמ' פה
מ ע"א אמר יש לי ללמד על עצמי זכותמנחת מרדכי עמ' שכה
מ ע"א בן זכאיעשרה מאמרות (תשס) עמ' תז
מ ע"א היו בודקין אותו בשבע חקירותדרשות הר"ן (תשסג) עמ' תכח
מ ע"א היו בודקין אותן בשבע חקירות וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תק
מ ע"א היו מזדווגים זוגות זוגות ונושאים ונותנים בדברתורת שמואל (מהר"ש) תרכט עמ' ז
מ ע"א היו מזדווגין זוגות זוגותס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק ו
מ ע"א המזכה אומר מזכה אני במקומימאכסניא של התורה סי' סז
מ ע"א זה אומר בשנים בחודש וזה אומר בשלשה בחודש עדותן קיימתראשון לציון (תשסח) עמ' נ
מ ע"א זוגות זוגות כו' כל הלילה ולמחרת וכו'תורת מנחם חל"ה עמ' 256
מ ע"א יוסיפו הדייניןאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רצ
מ ע"א מנא הני מילי, אמר רב יהודה: אמר קרא ודרשת וחקרת ושאלת היטב וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תכח
מ ע"א נושאין ונותנין כל הלילה ורש"יס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' רא
מ ע"א פותחין בזכות תחילהמנות הלוי (תשסב) עמ' קז
מ ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
מ ע"ב אם אינו ענין לכרת תנהו ענין למלקות וכו'הר המוריה עמ' רכה
מ ע"ב התיר עצמו למיתהדרשות הר"ן (תשסג) עמ' רכג
מ ע"ב התריתם בו קיבל עליו התראה התיר עצמו למיתה וכו'מכשירי מצוה עמ' ריא
מ ע"ב מי שבא ואמר אמש הרגוזכור לדוד עמ' סב
מ ע"ב מכירים אותו, גוי הרג או ישראל הרג וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תיד
מ ע"ב שכן צריכים התראה בהיטב היטב וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קס
מ ע"ב תנו רבנן [שואלים עדי מיתה] מכירים אתם אותו נכרי הרג ישראל הרג התריתם בו קיבל עליו התראה התיר עצמו למיתה וכו', ורש"י ד"ה התיר עצמו למיתה, שכשהתריתם בו אל תעבור שאתה מתחייב מיתה פלונית הוא אומר על מנת כן אני עושה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' לה
מ"ד ובצלעי שמחושארית יעקב (אלגזי) דף כז ע"א
מ"ט יואב על הצבאשארית יעקב (אלגזי) דף קלא ע"א, קלה ע"א
מ"ט נסבת יפ"תראש דוד (תקלו) דף קו ע"ב
מ. אחד אומר בשתי שעות ואחד אומר בשלש עדותן קיימתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קמ
מ. אם נמצאו דבריהם מכווניםאסף המזכיר (מאזוז) מע' א - אם נמצאו, ומע' נ - נמצאו
מ. אמר אחד מהעדים יש לי ללמד זכותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצב
מ. בדק בן עזאי בעוקצי תאניםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קמ
מ. דיני דרישות וחקירותדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תקיד
מ. ואם לאו עומדים למנין ואחד אומר איני יודע יוסיפו הדייניןמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קסט
מ. חקירות דרישות ובדיקות, וכל המרבה בבדיקות הרי זה משובחדרך חיים (תשע) פ"א הערה 950
מ. יין מ"ט לא דכתיב אל למלכים למואל וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תכז
מ. מה בין חקירות ובדיקותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' פט
מ. ממעטין במאכל ולא היו שותים יין כל אותו היוםאהבת עולם (תשס) עמ' תכז
מ. מעשה ורכב על סוס וכו׳ לפי שהשעה צריכהאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' שב
מ. פותחין בזכותדברי יואל מועדים ח"ח עמ' לט
מ. פותחין בזכות תחילהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תו
מ. רש"י ד"ה באיזה יוםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' צג
מ: אמר אמש אומר לו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' פט
ם: אמר רב חנין למה נקרא שמה תושיה מפני שהיא מתשת כוחו של אדםדרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' מ
מ: בכמה בשעהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' צג
מ: המית בתוך כדי דיבורולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקפא
מ: התיר עצמו למיתה מנא לן אמרשערי שיש יהושע ח"א עמ' רו
מ: ולא ענש אא"כ הזהירלישרים תהלה (תשסד) עמ' סא
מ: מכירין אתם אותו התריתם בו קבל התראהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלח
מ: משקין אותו וכו' שהטרף דעתופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' פז
מ: עדים זוממין ל"ד לעיר הנדחתמקראי קדש (תשנג) עמ' רפו
מ: רמז להתראה מן התורהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פט, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נז
מ: שבת ניתנה במרהדמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק כה פסוק ב
מ: שיתיר עצמו למיתהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' פה
מ: תנו רבנן מכירים אתם אותושערי שיש יהושע ח"א עמ' רו
מא דמי נבות וכו'ככר לאדן (תקסא) דף קלד ע"א
מא ע"א אמר קרא יומת המת עד שיתיר עצמו למיתה וכו'הר המוריה עמ' רכד
מא ע"א ארבעים שנה קודם החורבן כלו סנהדריןמנחת קנאות עמ' רמז
מא ע"א ארבעים שנה קודם חורבן הבית גלתה סנהדריןתורת מנחם חל"ו עמ' 338
מא ע"א אשה חבירה דאין צריכה התראהדברי שאול דברים עמ' קעג
מא ע"א דבי רבי תנא על דבר אשר ענה על עסקי דיבורמכשירי מצוה עמ' ריא
מא ע"א המוצאים אותו מקושש, שהתרו בו ועדיין הוא מקוששאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קמד
מא ע"א ואי כתב רחמנא הו"א ה"מ סייף דקיל אבל סקילה דחמורה אימא לאמכשירי מצוה עמ' ריב
מא ע"א חבר אי"צ התראהזאת ליעקב דברים עמ' שפה
מא ע"א חבר אי"צ התראהזאת ליעקב שמות עמ' צב
מא ע"א יומת המת בעי שיתיר עצמו למיתהדברי שאול דברים עמ' קלג
מא ע"א יומת המת עד שיתיר עצמו למיתהאיתן האזרחי עמ' קמב
מא ע"א ם' שנה עד שלא חרב הבית גלתה כו'ניבי זהב עמ' תקד
מא ע"א עד שיתיר עצמו למיתהדברי שאול דברים עמ' קעג
מא ע"א ריב"ז ארבעים שנה לימדתודת אהרן - אומר לציון עמ' סא
מא ע"א שיהיה תוך כדי,דיבור להתראהדברי שאול דברים עמ' קעג
מא ע"א תוס' ד"ה באשהמכשירי מצוה עמ' ריא
מא ע"א תוס' ד"ה באשה, לר"י לא בעי שיתיר עצמו למיתה או כהתיר עצמורנת יצחק שמואל עמ' תמח
מא ע"א תניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר חבר אין צריך התראהמאכסניא של התורה סי' יט
מא ע"אדברי טובה שופטים ח"א עמ' רמב
מא ע"ב כי הוה למד בן זכאי הזה קרי ליה וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קמב(ל)
מא ע"ב עד כמה אמר רבי אחא בר חנינא אמר רבי אפי אמר רבי יוחנן וכו'זכור לדוד עמ' י
מא ע"ב עד כמה מברכין על החדש וכו'צלח רכב עמ' מד
מא ע"ב עד כמה מברכין על החדש עד שתתמלא פגימתה וכו' עד ז' בו עד ט"זעשרה מאמרות (תשס) עמ' שסא
מא ע"ב עד שתתמלא פגימתה, תר"י (ברכות דף כא ע"א מדפי הריף ד"ה נהרדעי)עשרה מאמרות (תשס) עמ' שסא(טו)
מא ע"ב רב אשי אמר סיפא בישראל מומרהר המוריה עמ' רנב
מא. אלא באשה חברה דקי"ל דמקטלא וכו'להורות נתן במדבר עמ' נו
מא. אני ישבתי על קברושירת דוד (תשסז) עמ' רמז
מא. ארבעים שנה קודם החורבן גלתה סנהדרין וישבה לה בחנותדרשות דבר צבי עמ' קלא, רכז
מא. דבי רבי תנא, על דבר וכו' על עסקי דיבורחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' יז
מא. דיני נפשות, רק כשבי"ד ליד המזבחשיחות לספר דברים עמ' קי
מא. המוצאים אותו מקושש וכו'תפארת ראובן עמ' קטו
מא. התרו בו ועדיין הוא מקוששיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לו
מא. וימצאו מקושש עצים ביום השבת אלא מאחר שאמרו לו שבת בראשית הוא חזר להיות מקוששלב אריה פרשת שלח אות יז
מא. חבר אין צריך התראהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקפג
מא. משחרב הבית התקין רבי יוחנן בן זכאידרך חיים (תשע) פ"א הערה 1446
מא. מתוך שיכולים לומרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צג, קד
מא. עדי נערה המאורסה אין נהרגים לר"ימנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קסה
מא. עדי נערה המאורסה שהוזמו אין נהרגיןפנים מסבירות עמ' קנד
מא. עדי נערה המאורסה שהוזמו לא נהרגיםלהורות נתן דברים עמ' קכב
מא. צריך שיתיר עצמו למיתהאסף המזכיר (מאזוז) מע' צ - צריך שיתיר
מא. רבן יוחנן בן זכאי לימד ארבעים שנהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 967
מא. רש"י אלא - בי"ד הגלו עצמם משםשיחות לספר דברים עמ' קיא
מא. שיתיר עצמו למיתהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' מט(קסט) {ונחשב כמת}
מא. תוס' ד"ה באשה, א"נ חבר כאילו התיר עצמורנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קסג
מא: אכל נא ומבושל אין לוקים על לאו שבכללותיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעט
מא: מטיבותיה דמר אמרינן בה טובא מנזיהותיה דמר לא אמרינן בה ולא חדאמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שלט
מא: עד כמה מברכין על החודשאסף המזכיר (מאזוז) מע' ח - חודש
מא: עדות שאי אתה יכול להזימהבית יצחק (ויינברגר) עמ' קסב
מאי אהנו לן רבנןמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כב ע"ד
מב במערבא מברכי מחדש חדשיםכסא רחמים (תקסג) דף סא ע"ג
מב במערבא מברכי מחדש חדשיםכסא רחמים (תקסג) דף סח ע"ג
מב כל המברך החדש בזמנה וכו'דברים אחדים (תקמח) דף יד ע"ד
מב ע"א אין דומה מתבייש מעצמז למתבייש מאחריםעשרה מאמרות (תשס) עמ' שמט
מב ע"א אשר במאמרו ברא שחקיםלחם רב על סדור התפילה אות א' תתכד
מב ע"א אשר במאמרו ברא שחקים וכו' שחן עתידין להתחדש כמותהשם דרך דברים עמ' קמא
מב ע"א במי אתה מוצא מלחמתה של תורהדברי חנינא - ת"ת עמ' א, מג, עד
מב ע"א במי אתה מוצא מלחמתה של תורה במי שיש בידו חבילות של משנהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קנז
מב ע"א במי אתה מוצא מלחמתה של תורה במי שיש בידו חבילות של תורהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פח, קע
מב ע"א במי שיש בידו חבילות של משנה ורש"ירנת יצחק ישעיה עמ' יז
מב ע"א בנוסח ברכת הלבנה אשר במאמרו ברא שחקים וכו' ורש"ישם דרך בראשית ח"א עמ' קסג, קסז
מב ע"א ברכת קידוש לבנהדברי משה (שהם, תשמח) עמ' קסט
מב ע"א הא למיהוי כי יתרא הא למיהוי כי נפיאתהלות ישראל (מג'לד) עמ' רסז
מב ע"א המברך על החדש בזמנו כאילו מקבל פני שכינהדרשות מהר"ם חביב עמ' רצ
מב ע"א העוסקין ברזו של עולם אל ישתכרוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ריט
מב ע"א ואמר רבי אחא בר חנינא אמר דבי אסי אמר רבי יוחנן כל המברך על החדש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה, כתיב הכא 'החרש הזה' וכתיב התם 'זה אלי ואנוהו'כתב סופר אגדות כאן
מב ע"א וליבריך הטוב והמטיבשיחות עבודת לוי סי' צז אות ב
מב ע"א וללבנה אמד שתתחדש, עטרת תפארתעולת ראיה ח"א עמ' תל
מב ע"א וללבנה אמר וכו' להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם וכו'פרי חיים (קלוגר) עמ' פא
מב ע"א וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארתניבי זהב עמ' קס
מב ע"א וללבנה אמר שתתחדש עטרת, תוס' ד"ה פועלידרשות מהר"ם חביב עמ' רפט
מב ע"א ורב תבואות בכה שוך זה רב יוסףגנא דפלפלי עמ' קסט
מב ע"א חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידםביאורי הזוהר (ר' דובער) דף רטז ע"ב (ואילך)
מב ע"א חק וזמן נתן בהם שלא ישנו את תפקידםמאמץ כח (תשעה) עמ' סא
מב ע"א כל המברך על החדש בזמנו כאילו מקבל פני שכינהעשרה מאמרות (תשס) עמ' שס
מב ע"א כל המברך על החדש בזמנו כאילו מקבל פני שכינהתורת מנחם חמ"ב עמ' 297
מב ע"א כל המברך על החדש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה וכו' במערבא מברכי ברוך מחדש חדשים וכו' ברוך [וכו'] אשר במאמרו ברא שחקים וברוח פיו כל צבאם חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם ששים ושמחים לעשות רצון קונם פועלי אמת שפעולתן אמת וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן שהן עתידין להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו ברוך אתה ה' מחדש חדשיםדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קז
מב ע"א כל המברך על החודש בזמנוהשיר והשבח ח"א עמ' שלט, ח"ב עמ' קסו
מב ע"א כל המברך על החודש בזמנו כאילו מקבל פני השכינהחדרי בטן פרשת בא אות כג
מב ע"א כל המברך על החודש וכו' ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' א
מב ע"א עטרת תפארת לעמוסי בטןמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תשמ
מב ע"א קץ ומועד קבוע לכל מצוה ומצוהשמלת אליעזר ח"ב עמ' קעו
מב ע"א קרי אנפשיה ורב תבואותרנת יצחק משלי עמ' סג
מב ע"א קרי ר"י אנפשי' ורב תבואות בכח שור וכו' ותוס'ברית שלום (תעח) דף ל ע"ב
מב ע"א קרי ר"י אנפשי' ורב תבואות בנח שור וכו' ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' קצא
מב ע"א קרי רב יוסף אנפשיה ורב תבואות בכח שור, ותוס' ד"ה ורב, משום דיוסף איקרי בכור שור כדכתיב בכור שורו הדר לו ובעל שמועות הוא בעל חטין כדאמר הכל צריכין למרי חיטיא ואמרינן בשילהי הוריות דרב יוסף סינידברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' ק
מב ע"א רב יוסף קרי אנפשיה ורב תבואות בכח שוראמרות ה' השלם ח"ג עמ' שדמ
מב ע"א רש"י ד"ה ותרוייהו כו' והאי לסוף ז' הואעשרה מאמרות (תשס) עמ' שסא(טו)
מב ע"א שאני מילתא דבי דינא דאגדול רמיאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קצ
מב ע"א שהם עתידים להתחדש כמותהתורת מנחם חלק נ עמ' 33
מב ע"א שהן עתידין להתחדש כמותהדורש טוב עמ' 385
מב ע"א שפעולתם אמתמהר"ם שיק בראשית עמ' כז
מב ע"א תדר"י אילמלא לא זכו ישראל אלא להקביל וכו'ברית שלום (תעח) דף סח ע"ג
מב ע"א תנא דבי רבי ישמעאל, אלמלא לא זכו ישראל אלא להקביל פני אביהם שבשמים פעם אחת בחודש דים, אמר אביי, הלכך צריך למימרא מעומדמאור עינים (תשעה) עמ' ט
מב ע"אדברי טובה שופטים ח"א עמ' רמא
מב ע"ב אומר אחד יש ללמד עליו זכות וכו'מסילות הנביאים יהושע עמ' רמו
מב ע"ב ד' מיתות נמסרו לב"ד סקילה שריפה הרג וחנקתהלה לדוד (והרמן) פרק סג פסוק יא הערה לד
מב ע"ב ואפי' הוא אומר יש לי ללמד על עצמי זכות כו' ובלבד כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' לא
מב ע"ב ורב תבואות שור הוא רב יוסףגנא דפלפלי עמ' דש
מב ע"ב נגמר הדיועשרה מאמרות (תשס) עמ' שפג
מב ע"ב רש"י ד"ה אומר אחדשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שיט
מב ע"ב רש"י ד"ה שכן הוצא; לישנאמגילת סמנים עמ' צח
מב ע"ב שכן הוצא אל מחוץ למחנה מכשיר ומכפר וכו' שכן אדם חוטא וכו'מגילת סמנים עמ' צח, ק
מב פועל אמת שפעולתו אמת וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' תמו
מב תנא דבי ר"י אלו לא זכו ישראל אלא להקביל פא"שלחם שלמה (הלוי, שנז) דף ל ע"א
מב. א"ל לרבות מחנה ישראליוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מ
מב. א"ר אחא בר חנינא א"ר אסי א"ר יוחנן במי אתה מוצא מלחמתה של תורה במי שיש בידו חבילות של משנה, ורש"י ד"ה מלחמתהנועם המוסר עמ' רלו
מב. אילמלא זכו ישראל אלא להקביל פני אביהן שבשמים כל חדש וחדש דייםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שפד
מב. אלמלא זכו וכו' פעם א' בחדשמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רטו
מב. אלמלא זכו ישראל אלא להקביל פני אביהם שבשמים פעם אחת בחודש דייםמרפא לנפש בראשית עמ' צח
מב. אלמלא לא זכו ישראל אלא להקבילבינת יששכר דף נב ע"ד
מב. אלמלא לא זכו ישראל אלא להקביל פני אביהם וכו'פרדס מנחם עמ' קו
מב. אלמלא לא זכו ישראל אלא להקביל פני אבינו שבשמים וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' שיז
מב. אלמלא לא זכו ישראל אלא לקבל פני אביהם שבשמים כל חודש וחודש דיין וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן עד דף ל ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק א דף מט ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער לז דף קז ע"א; סידור ר' הירץ (טריביש, שכ) בברכת ר"ח (אחרי שחרית של שבת); שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת בראשית דף ג ע"ג; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף נה/נח ע"א
מב. אלמלא לא זכו ישראל להקביל פני אביהם שבשמים כו'עלי שור ח"א עמ' קו
מב. אלמלי לא זכו ישראל וכו' הלכך נימרינהו מעומדנטעי אשל בראשית עמ' תפ
מב. אשר במאמרו ברא שחקים וכו' שלא ישנו את תפקידםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 396
מב. בית הסקילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיט
מב. בית הסקילה חוץ לבית דיןפרדס מרדכי עמ' קפ
מב. במי אתה מוצאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפח
מב. במי אתה מוצא מלחמתה של תורה במי שיש בידו חבילות של משנה ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' מב
מב. במי אתה מוצא מלחמתה של תורה וכו'דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף כח ע"א
מב. במי אתה מוצא מלחמתה של תורה, במי שיש בידו חבילות של משנהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 559
מב. ברכת הלבנה כהקבלת פני שכינהשיחות לספר במדבר עמ' קכד
מב. גדול אשבוחי משבח נפשיה והכתיב יהללך זרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תסא
מב. דאמר רב יהודה ברוך [וכו'] אשר במאמרו ברא שחקים וברוח פיו כל צבאםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 19
מב. דאמר רב יהודה ברוך [וכו'] וכו' חק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 219
מב. דאמר רב יהודה ברוך אשר במאמרו ברא שחקיםהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר עא
מב. דוד מלך ישראל חי וקייםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עה
מב. האי נשי דידן נמי מברכיתורת חיים עה"ת עמ' קלט {לא ברכת השבח, אלא הודאה להקב"ה על ר"ח שבו הן בטלות ממלאכה}
מב. הלכך נימרינהו מעומדאור אברהם - סידור התפילה עמ' רכז
מב. הלכך צריך למימרא מעומדזכרון משלי עמ' עט אות רכח
מב. המברך על החדש בזמנו כאילו מקבל פני שכינהאור אברהם - סידור התפילה עמ' שצז
מב. המברך על החדש בזמנו כאילו מקבל פני שכינהעלי שור ח"ב עמ' ערב
מב. המברך על החודש בזמנו כאילו מקבל פני שכינהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רלה
מב. העוסקים ברזו של עולם על ישתכרו ובמהרש"אדעת תפלה עמ' תסא
מב. וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטןעקבי אבירים (תשעא) עמ' קסד, קסח
מב. וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותהדברי משה (שהם, תשעט) עמ' קנד
מב. וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותהדברי משה (שהם, תשעג) עמ' קנח
מב. וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן שהן עתידין להתחדש כמותהשם יחזקאל עמ' תכה
מב. חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1669, פ"ה הערה 1821
מב. טעם מה שאנו מקדשין הלבנה בכל חודש וחודש וסוד עניין קרבן של ראש חודשהנפש החכמה סימן יד
מב. כל המברך חודש בזמנו כאילו רואה פני השכינהכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' רנא
מב. כל המברך על החדש בזמנו כאילו מקבל פני השכינהרנת יעקב עמ' שמג
מב. כל המברך על החדש בזמנו כאילו מקבל פני שכינהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 796
מב. כל המברך על החודשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' כג
מב. כל המברך על החודש בזמנו כאילו מקבל פני שכינהדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שלא
מב. כל המברך על החודש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שפג דף קלג ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בא דף סו/סז ע"א, ופרשת עקב דף רז ע"ג
מב. כל המברך על החודש בזמנו כאלו מקבל פני השכינה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתפד
מב. להקביל פני השכינה כל חודש דיםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרסז
מב. נוסח ברכת הלבנה - רצון קונםדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מ פסוק א
מב. פועל אמת שפעולתו אמתדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1728
מב. פועלי אמת שפעולתן אמתמאור עינים (תשנח) עמ' תצא
מב. פועלי אמת שפעולתן אמתמאור עינים (תשעט) עמ' תתי
מב. פעל אמת שפעולתו אמת וללבנה אמר שתתחדש וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שפח
מב. רש"י - אילו לא זכר למצוה אחרת אלא זו דייםמרפא לנפש בראשית עמ' צח
מב. רש"י ד"ה מלחמתהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שצ
מב. שהם עתידים להתחדש כמותהילקוט אוהב ישראל עמ' צ
מב. שהן עתידים להתחדש כמותהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1219
מב. שמחים לעשות רצון קונםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קנד
מב. ששים ושמחים לעשות רצון קוניהםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שד
מב. ששים ושמחים לעשות רצון קונםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2341-2342
מב. תדב"י אילמלא לא זכו ישראל להקביל פני אביהן פ"א דייםיגל יעקב (תשנג) בשלח אות צ
מב. תוס' ד"ה העוסקים - שתויי יין מותרים לרין דיני ממונותדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תמג, תעה
מב. תוס' ד"ה העוסקיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קמא
מב. תוס' ד"ה העוסקיםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שצג
מב. תוס' ד"ה העוסקיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רלב
מב. תוס' ד"ה העוסקיםאהבת עולם (תשס) עמ' תכז
מב. תוס' ד"ה העוסקים, שתויי יין מותרים לדון דיני ממונותדברי יואל פ' תזריע דף שמט ע"א
מב. תנא דבי ר' ישמעאל אלמלא לא זכו ישראל אלא להקביל פני אביהם שבשמים כל חודש וחודש דיים אמר אביי הילכך נימרינהו מעומדמאור עינים (תשנח) עמ' ה
מב. תנא דבי ר' ישמעאל אלמלא לא זכו ישראל אלא להקביל פני אביהם שבשמים כל חורש וחודש דיים אמר אביי הילכך נימרינהו מעומדמאור עינים (תשעט) עמ' ח
מב: אמר אחד מן התלמידים יש לי ללמד עליו זכות מעלין אותועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפה
מב: בית הסקילה חוץ לג' מחנותרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' פז
מב: דלא מתחזי ב"דודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיז
מב: הנפת סודרין וסוס רץדמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק יז פסוק א
מב: חוץ לג' מחנות מנא לןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קנד
מברכותיו של אותו רשע אתה למד וכו'שארית יעקב (אלגזי) דף צה ע"א
מברכתו של אותו רשע אתה יודע מה הי' בלבוהתורה והעולם ח"ב עמ' קצב
מג אדם מקריב עולה שכר עולה בידו, אבל מי שדעתו שפלה וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' ח
מג בזמן שבית המקדש קיים אדם מקריב עולה שכר עולה בידו וכו' אבל מי שדעתו שפלה וכו'שארית מנחם ח"א עמ' קיד
מג היה רחוק מבית הסקילה כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף ו ע"ג
מג וכי דילטור אני לךאגרות משה יורה דעה חלק ב סימן קג
מג כל הזובח את יצרואם הבנים ח"א דף צא ע"א
מג כל הזובח יצרו ומתודהדברים אחדים (תקמח) דף קמג ע"א
מג ע"א אם מת באבן אחת יצארנת יצחק יהושע עמ' קכט
מג ע"א אמר ריב"ל כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"ה שבזמן שבהמ"ק קים היה אדם מקריב עולה שכר עולה בידו וכו'קול שחל (אשקוטי) דף ב ע"א, נג ע"ד
מג ע"א בשעה שאדם מצטער וכו' קלגי מראשי קלני מזרועיתהלה לדוד (והרמן) פרק ג פסוק ט הערה א
מג ע"א היוצא ליהרג משקין אותו קורט של לבונה בכוס של ייןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' נז, ריט
מג ע"א הרוגי ב"ד היו משקין אותו כוס יין כרי שתטרף דעתו עליותורת מנחם חל"ה עמ' 164
מג ע"א ואס אינו יודע להתוודותאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' שצט
מג ע"א ותוס' ד"ה משה ומהרש"למנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
מג ע"א כיון דכתיב "תנו" מדידהורנת יצחק משלי עמ' קכח
מג ע"א רש"י ד"ה יהרג. ותשובה בעלמא היא מפני האומות שקרוב למלכות היה והיו צריכים להשיב על כל ראיות של הבל שלהםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קצא ד"ה והנה
מג ע"א תדר"י אילמלא לא זכו ישראל אלא להקביל וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תלז
מג ע"ב א"כ יהא כל אדםצפיחית בדבש סי' סז דף קסג ע"א
מג ע"ב א"ל יהושע לעכן אל תוציא לעז וכו'תורת שמואל (מהר"ש) תרכו עמ' קצח
מג ע"ב אבל מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקדבנות כולן, שנאמר 'זבחי אלהים רוח נשברה', ולא עוד אלא שאין תפלתו נמאסת, שנאמר 'לב נשבר ונרבה אלהיט לא תבזה'כתב סופר אגדות כאן
מג ע"ב או' לו התודהצפיחית בדבש סי' סז דף קסב ע"א
מג ע"ב אומרים לו התודהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קס
מג ע"ב אם יבא אליהו ויאמר לי מפני מה כתבת כו'מאורי אור (אתרוג) פ"לד ה"ה
מג ע"ב אם נענשו על הנסתרותדברי שאול שמות עמ' רמח
מג ע"ב אמר לו עכן, יהושע, בגורל אתה בא עלי וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' קצא
מג ע"ב אמר לפניו רבש"ע מי חטא אמר ליה וכי דילטור אנידברי טובה יהושע ח"א עמ' רלו ד"ה לא אוסיף להיות
מג ע"ב אמר רבי יהושע בן לוי כל הזובח את יצרו ומתודה עליו מעלה עליו הכתוב כאילו כיבדו להקדוש ברוך הוא בשני עולמים העולם הזה והעולם הבא דכתיב זובח תודה יכבדנניכתונת פסים (תשעא) עמ' עז, קו
מג ע"ב אמר רבי יהושע בן לוי כל הזובח את יצרו ומתודה עליו מעלה עליו הכתוב כאילו כיבדו להקדוש ברוך הוא בשני עולמים העולם הזה והעולם הבא דכתיב זובח תודה יכבדנני וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' לא
מג ע"ב אמר רבינא שחודי שהדיה במילידברי טובה יהושע ח"א עמ' רמח
מג ע"ב אמר ריב"ל בזמן שביהמ"ק קיים אדם מקריב עולה שכר עולה בידו, מנחה שכר מנחה בידו, אבל מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולןפתגמי אורייתא עמ' יב
מג ע"ב אמר ריב"ל בזמן שביהמ"ק קיים ארם מקריב עולה שכר עולה בידו וכו' אבל מי שדעתו שפילה מעה"כ כאלו הקריב כל הקרבנות כולומנחת ישראל עמ' סה
מג ע"ב אריב"ל כל הזובח את יצרו ומתודה עליואדרת אליהו (הצרפתי) עמ' קמה
מג ע"ב בבקשה ממך אל תוציא לעז על הגורלותראשון לציון (תשסח) עמ' פג
מג ע"ב בבקשה ממך אל תוציא לעז על הגורלותראשון לציון (תשעח) עמ' קלה
מג ע"ב בזמן שבית המקדש קיים אדם מקריב עולה שכר עולה בידו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קמה ד"ה זאת
מג ע"ב בזמן שבית המקדש, קיים אדם מקריב עולה שכר עולה בידושמלת אליעזר ח"א עמ' תכד
מג ע"ב ביום ההוא אתה עכור ואי אתה עכור לעוה"בתורת מנחם חנ"ה עמ' 45
מג ע"ב ביום הזה אתה עכור ואי אתה עכור לעוה"בתורת מנחם חמ"ד עמ' 127
מג ע"ב ביום הזה אתה עכור ואי אתה עכור לעוה"בתורת מנחם חנ"א עמ' 360
מג ע"ב ביום הזה אתה עכור ואי אתה עכור לעוה"בדברי טובה יהושע ח"א עמ' רס ד"ה יעכרך
מג ע"ב בירבעם בן נבטמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תשמו
מג ע"ב בית הסקילה היה חוץ לשלש מחנותרנת יצחק מלכים עמ' ריח
מג ע"ב במשנה, כל המתוודה יש לו חלק לעוה"ב שכן מצינו בעכןדברי טובה יהושע ח"א עמ' רמח
מג ע"ב גדולים נמוכי רוח לפני הקב"ה כאלו הקריבו כל הקרבנותקרן לדוד בראשית עמ' קלה
מג ע"ב דרך מומתיןבעקבי יעקב עמ' רסג
מג ע"ב הזובח יצרו ומתודה עליו כאלו כבד להקב"ה, רש"ידרשות מהר"ם חביב עמ' תעו
מג ע"ב הממותין מתודין ויש להן חלק לעוה"בשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' פו
מג ע"ב הנסתורת לה' אלקינו והנגלות לנו ולבנינו וכו' למה נקוד על לנו ולבנינו וכו' מלמד שלא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן וכו'חן טוב (תשסה) דברים עמ' רצה
מג ע"ב הנסתרות לה' אלהינו מלמד שלא ענש על הנסתרות ע"ד שעברו את הירדןסוכת דוד (שירירו) דף קעד ע"ד
מג ע"ב הנסתרות לה"א והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, למה נקוד על לנו ולבנינו ועל עי"ן שבעד וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רפה
מג ע"ב התודה שכל המומתין מתודין שכן מצינו בעכןגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רמד
מג ע"ב ואי אתה עכור לעולם הבאמסילות הנביאים יהושע עמ' צה
מג ע"ב ואי אתה עכור לעולם הבאמסילות הנביאים שופטים עמ' יד
מג ע"ב ויען עכן וגו' מלמד שמעל בג' חרמות ב' בימי משה וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' צו
מג ע"ב וכי דילטור אני וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תטו, תצו
מג ע"ב וכי דילטור אניקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' קלט
מג ע"ב וכי דלטור אני לךקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קו
מג ע"ב וכי ענש על הנסתרות לעולםדברי שאול דברים עמ' רלב
מג ע"ב ומלמדין אותו להתוודותאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' שצח
מג ע"ב ומנין שכיפר לו וידויורנת יצחק יהושע עמ' עז
מג ע"ב חטא ישראל - בחטא עכן, מדין ערבותאסופת מערכות דברים עמ' שסה
מג ע"ב ישראל ערבים זה בזהדרשות באר יצחק עמ' לד
מג ע"ב כי בתחבולות תעשה לך מלחמהזאת ליעקב שמות עמ' רלח
מג ע"ב כל הוובח את יצרורנת יצחק תהלים עמ' ריט
מג ע"ב כל הזובח את יצרוברכת אברהם (תשנד) עמ' סז
מג ע"ב כל הזובח את יצרוחכמת התורה אמור עמ' רנד
מג ע"ב כל הזובח את יצרו וכו' דכתיב זובח תודה יכבדנניאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'תקי
מג ע"ב כל הזובח את יצרו וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תריח, תרסט
מג ע"ב כל הזובח את יצרו ומתודהברכת מועדיך לחיים חלק א דף קל"ב ע"ג (דף תעד ע"ב ד"ה ובזה)
מג ע"ב כל הזובח את יצרו ומתודה עליו וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רסג, ח"ו עמ' שכג
מג ע"ב כל הזובח את יצרו ומתודה עליו וכו'בית אלהים שער ב עמ' נט
מג ע"ב כל הזובח את יצרו ומתודה עליו וכו'צלח רכב עמ' רעג
מג ע"ב כל הזובח את יצרו ומתודה עליו מעלה עליו הכתוב כאילו כיבדו להקב"ה בשני עולמים וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' רסד
מג ע"ב כל הזובח את יצרו ומתודה עליו מעלה עליו הכתוב כאילו כיבדו להקדוש ברוך הוא בשני עולמים וכו'מחשבה למעשה עמ' קלח
מג ע"ב כל הזובח את יצרו ומתורה עליו מעה"ב וכו'חדרי בטן פרשת כי תבא אות לט-מ
מג ע"ב כל הזובח יצרו ומתודה עליו מעה"כ כאילו כבדו בשני עולמיםלחם רב על סדור התפילה אות תשמ
מג ע"ב כל הזובח יצרו ומתודה עליו מעלה עליו הכתוב כאלו כבדו להקב"ה בשני עולמותתפלה למשה (בנימין) עמ' קלו, שמא
מג ע"ב כל המומתין מתודין וכו' שכן מצינו בעכן וכו'בית אלהים שער ב עמ' ערב
מג ע"ב כל המומתין מתוודין שכל המתווה יש לו חלק לעוה"בחיי נפש ח"ב עמ' קעד
מג ע"ב כל המומתין מתוודיןשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תקכו
מג ע"ב כל המומתין מתידיןס' חסידים סי' כ
מג ע"ב כל המתודה יש לו חלק לעולם הבא, שכן מצינו בעכן וכו' ביום הזה אתה עכור ואי אתה עכור לעולם הבאבצור ירום (תשסז) עמ' לו הערה 44, מג
מג ע"ב כל מי שדעתו שפלה כאילו הקריב וכו'חיים תחלה (תשנג) - דרכיו למשה עמ' לב
מג ע"ב לא ענש על הנסתרות עד שעברו את הירדןאסופת מערכות דברים עמ' שסה
מג ע"ב לא ענש על הנסתרות עד שעברו הירדןרנת יצחק יהושע עמ' עא
מג ע"ב לא רצו לגלות לו מלמעלה מי היה החוטאקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רלא
מג ע"ב למה נקוד על לנו ולבנינו וכו'זכר דוד על התורה עמ' קפ
מג ע"ב למה נקוד על לנו ולבנינו ועל עי"ן שבעד וכו' ורש"י ותוס'נאוה תהלה עמ' תיא
מג ע"ב למה נקוד על לנו ולבנינו ועל עי"ן שבעד מלמד שלא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שצ
מג ע"ב לפי שלא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדןחיי נפש ח"ב עמ' שכה
מג ע"ב לפי שלא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן, במהרש"אשם דרך דברים עמ' קמד, שכד
מג ע"ב לפי שלא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן, ובמהרש"אשם דרך במדבר עמ' קסד
מג ע"ב מי שדעתו שפלה וכו' כאילו הקריב וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' קיד
מג ע"ב מלמד שלא ענש על הנסתרותגבורת יצחק שבועות עמ' לח
מג ע"ב מלמד שלא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן דברי ר' יהודה, א"ל ר' נחמי' וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שעג
מג ע"ב מלמד שמעל עכן וכו' שנים בימי משהאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רכד
מג ע"ב מלמד שמעל ענן ומהרש"ארנת יצחק ה' מגילות עמ' כט
מג ע"ב נקוד על לנו ולבנינו, לדרוש שאף על התלות לא ענש את הרבים עד שעברו את הירדן ונעשו ערבים זה לזהשם דרך דברים עמ' קמב, שכד
מג ע"ב ע"ז במחובר לא מיתסרא וכו' ולא ההרים אלהיהםתהלה לדוד (והרמן) פרק מח פסוק י הערה ד
מג ע"ב עכורתורת מנחם חס"א עמ' 48
מג ע"ב עכן חזר בתשובהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קצג
מג ע"ב קבלת ערבות כשעברו את הירדןמסילות הנביאים שופטים עמ' תרצח
מג ע"ב קודם שעבדו את הירדן לא נענשו על הערבותדברי שאול דברים עמ' קב
מג ע"ב רש"י ד"ה והנגלותאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רמו
מג ע"ב רש"י ד"ה יהושע, להרגני שלא בעדיםרנת יצחק שמואל עמ' קלט, יהושע עמ' עד
מג ע"ב רש"י ד"ה מלמד שלא ענש על הנפתרות גו'. נראה לי דה"ג מלמד שענש על הנסתרות כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שצ
מג ע"ב שבו עתידה הארץ ליהלקרנת יצחק יהושע עמ' עד
מג ע"ב שכל המומתין מתודיןתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תלו
מג ע"ב שכל המתודה יש לו חלק לעולם הבאנפש חיים דף ס"ג ע"ב (דף צ"ו ע"ב, מערכת ו' אות ד ד"ה וזה)
מג ע"ב שכן דרך כל המומתין מתודין כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' נא
מג ע"ב שכן כל המומתין מתורים וכו' שכן מצינו בעכן וכו'בית אלהים שער ב עמ' לז, קפז, רכג
מג ע"ב שלא ענש וכו' עד שעברו ישראל את הירדןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רכח ד"ה בעבר
מג ע"ב שלא ענש על הנסתרות וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רמט
מג ע"ב שלא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדןמסילות הנביאים יהושע עמ' פו
מג ע"ב שלא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן וכו' ורש"י ותוס'ברית שלום (תעח) דף קיג ע"ד
מג ע"ב שלא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן וכו' ורש"י ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' תשכח
מג ע"ב שלא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדןדברי טובה יהושע ח"א עמ' קלח בהרחב דברים
מג ע"ב ת"ר אין נא אלא לשון בקשהדברי טובה יהושע ח"א עמ' רמח
מג ע"ב תוס' ד"ה א"ל ר' נחמיהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רמו
מג ע"ב תוס' ד"ה אל, אע"ג דבחלוקת הארץ היו או"תרנת יצחק יהושע עמ' עד
מג ע"ב תוס' ד"ה מלמד. עין שבעד נקוד כדי לנקד י"א אותיות כנגד י"א אותיות שבשם לאשמועינן וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שצא
מג ע"ב תן לו תודה והיפטרתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תנא, תעב, ובהסכמת הגרי"י פישר אות יב {ביאור מה שאין בזה משום שקר}
מג ע"ב תן תודה וכו'רנת יצחק יהושע עמ' עה, עו
מג. ביום הזה אתה עכורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' נ
מג. דילמא איכא דידעימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צט
מג. היה רחוק מבית הסקילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרפח
מג. היוצא ליהרג משקים לו כוס יין וקורט לבונהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ס, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קמב
מג. הלך והפיל גורלותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' צב
מג. המברך החודש בזמנו כאילו מקבל פני השכינה וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' כו, סב, קלג, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' נז
מג. כל המומתין מתוודיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרנא
מג. מכריזין פלוני בן פלוני יוצא להיסקללקחת מוסר ח"א עמ' תרלט
מג. פועלי אמת וברש"י ותוס'לקחת מוסר ח"ב עמ' כ, כג
מג. קלני מראשי קלני מזרועישמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' יא
מג. רש"י ד"ה והנגלותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' עז
מג. שאם מת באבן אחת יצארנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רכב
מג. שכר עולה בידוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שלה, שלז
מג. ששים ושמחים לעשות רצון קונםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' נז
מג: אומרים לו התודה שכל המומתין מתודיןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קצ
מג: אחר עבור הירדן דווקא נעשו עריבים, בפלוגתא דרבי נחמיה ורבי יהודהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קמז
מג: אין נא אלא לשון בקשה וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ו/ז סימן כה דף סא ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר נו דף כו/ז ע"א
מג: אל תוציא לעז על הגורלותשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שלח
מג: אמר ליה עכן יהושע בגורל אתה בא עלי וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ו דף כה ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף ק ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ו דף רנב/רצב ע"ג
מג: אמר ליה עכן, יהושע בגורל אתה בא עלי, אתה ואלעזר הכהן שני גדולי הדור אתם, אם אני מפיל גורל על אחד מכם הוא נופלמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שעה
מג: אמר רבי יהושע בן לוי כל הזובח את יצרו ומתוודה עליו מעלה עליו הכתוב כאלו כבדו להקב"התורי זהב (תשעג) עמ' קסז
מג: אר"א אר"ח מלמד שמעל עכן בג' חרמות, ב' בימי משה וא' בימי יהושעכתנות אור עמ' תרלא
מג: אשתו של עכן למה נענשהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רטז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סט
מג: בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"ה וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת נצבים דף קל ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת מצורע דף קכ ע"ג; בינה לעתים (תח) דרוש כט דף עו ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת קרח דף שנד ע"ב; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) פרשת ויקרא דף מו ע"ג; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש יד דף סג ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר יג דף יט ע"ג
מג: בא וראה כמה גדולים נמוכי רוח לפני הקב"ה וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תקיד
מג: בזמן ביהמ"ק אדם מקריב עולה, שכר עולה בידו, מי שדעתו שפלה כאילו הקריב כל הקרבנותמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קלא {עפי"ד הרמב"ן בטעם הקרבן להגיע להכניע ושפלות. פי' נחמד מהחת"ס (בתהלים עג) ואחשבה לדעת זאת וגו'}
מג: בזמן שביהמ"ק קיים ובו' אבל מי שדעתו שפילה וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' נג
מג: ביום הזה אתה עכור ואי אתה עכור לעולם הבאגלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק יד
מג: בירדן קבלו ישראל את הנסתרותלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף לה ע"ב
מג: דעתו שפלה כאילו הקריב כל הקרבנותמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שנט, ח"ב עמ' ז
מג: דקודם העברת הירדן לא היו מצווים על הערבותתורי זהב (תשעג) עמ' רעח, שטז
מג: ה' ליהושע - וכי דילטור אני לךשיחות לספר בראשית עמ' קפא
מג: הזובח את יצרו וכו' כיבדו להקב"המשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' טז
מג: הזובח את יצרו ומתודה עליו - זובח תודה יכבדננימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קפה
מג: הזובח את יצרו ומתודה עליו מעלה עליו הכתוב כאלו כבדו לקב״ה בב׳ עולמותצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' מד
מג: הזובח יצרו ומתוודה כאילו כיבדו להקב״ה בשני עולמותנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שיח
מג: הזובח יצרו כאילו הקריב כל הקרבנותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמג
מג: היה רחוק מבית הסקילה כעשר אמות אומרים לו התודהתורת חיים עה"ת עמ' קעג {כי התשובה צריך שתהא בשעת מיתה, כדי שלא יבעט במיתתו ותכפר}
מג: היה רחוק מבית הסקילה כעשר אמות וכו'טוב שם (שסו) פרק א דף ג ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער סז דף קצו ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פרק ו/ז דף קיג ע"ב
מג: היום הזה אתה עכור ואי אתה עכור לעולם הבאכלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ז דף כו ע"ב
מג: הנסתרות וגו' מלמד שלא ענש על הנסתרות עד שעברו וכו'כתנות אור עמ' תרל
מג: הנסתרות לד' אלקינו וגו' מלמד שלא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תנד, תנח
מג: ויען עכן וכו' מלמד שמעל עכן בג' חרמים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' ער
מג: וכזאת וכזאת - גם בימי משהשיחות לספר במדבר עמ' רעח
מג: וכי דילטור אנא לך הפל גורלות וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' לה
מג: וכי דלטור אני לוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שסב
מג: ומנין שכיפר לו וידויו וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תיח, תכא, תכח
מג: זובח לשם אין כתיב אלא זובח תודהתורת חכם (הכהן, תיד) דף רלח ע"ד
מג: זובח תודה וכו' זובח אשם זובח חטאת אין כתיב כאןמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף קצט ע"ב
מג: זובח תודה יכבדנני לשם ה'עצי חיים על התורה עמ' קיז
מג: זובח תורה יכבדנניודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ג
מג: כל הזובח את יצרוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ערה
מג: כל הזובח את יצרו ומתודה וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שעט דף קלג ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת צו דף קטו ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ה לתשובה דף לג ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת צו דף רלט ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת צו דף קיח ע"ד, ודף קכ ע"ב
מג: כל הזובח את יצרו ומתודה כאלו כבדנני בשני עולמותתורי זהב (תשעג) עמ' קעב
מג: כל הזובח את יצרו ומתודה עליו וכו'מצור דבש עמ' קצג
מג: כל הזובח את יצרו ומתודה עליו וכו' כאילו כבדו להקב"היגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תמב
מג: כל הזובח את יצרו ומתודה עליו כאילו כיבדו להקב"ה בב' עולמיםדברי אש (כץ) עמ' רס
מג: כל הזובח את יצרו ומתודה עליו מעלה עליו הכ' כאלו כיבדו להקב"ה בעוה"ז ובעוה"ביגל יעקב (תשנג) מצורע אות מט
מג: כל הזובח את יצרו ומתודה עליו מעלה עליו הכתוב כאילו כבדו להקב"ה בשני עולמיםערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' רלז
מג: כל הזובח את יצרו ומתודה עליו מעלה עליו הכתוב כאילו כיבדו להקב״ה וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רנא, רעג
מג: כל הזובח את יצרו ומתודה עליו מעלה עליו הכתוב כאילו כיבדו להקב"ה בשני עולמיםדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רמא
מג: כל הזובח את יצרו ומתוודה עליו וכו'דברי יואל פ' ויקהל דף שצא ע"ב
מג: כל הזובח את יצרו ומתוודה עליו כאילו כבדו להקב"ה בב' עולמותמנחת עני (תשעב) עמ' קעב
מג: כל הזובח יצרו ומתודה עליו כאילו כיבדו להקב"ה בשני עולמיםשבט מישראל (קרמניץ) פרק נ פסוק כג
מג: כל הזובח יצרו ומתודה עליו כאלו כבדו לקב"ה בב' עולמו'בית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש ה דף לג
מג: כל המומתים מתודין, שכל המתודה יש לו חלק לעולם הבאדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 27, 28
מג: כל המומתים מתכפריםדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 27, פ"א הערה 999
מג: כל המומתין מתודיןאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' רמד
מג: כל המומתין מתודיןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רמח
מג: כל המומתין מתודין שכל המתודה יש לו חלק לעוה"במחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רמ
מג: כל המתודה יש לו חלק לעה"בטוב שם (שסו) דף ג ע"ב
מג: כמה גדולים נמוכי הרוח וכו' שאין תפלתו נמאסת שנאמר לב נשבר ונדכה וגו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרעט
מג: לא ענש עד שעברו ישראל את הירקשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רע
מג: לא ענש עד שעברו ישראל את הירקשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קיא
מג: לא ענש על הנסתרות וכו'שמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' מט
מג: לא ענש על הנסתרות עד שעברו את הירדןחנן אלקים עמ' קנא, קפא, קצו, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רב, רז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סט
מג: לא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדןחן טוב (הלוי, שסה) פרשת נצבים דף ש ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת נצבים דף רסא ע"ד ודף רסב ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נצבים בפסוק עצמו דף רעב ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רעה/רפה דף קכד ע"א-ע"ב, ודף קכה ע"א-ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת נצבים דף רד ע"א, ודף רז ע"ג; ס' ראב"ן (שע) סימן מה דף יח ע"ב
מג: לעכן יש חלק לעולם הבאדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 28
מג: לפי שלא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדןתורת חיים עה"ת עמ' רסח {שאז נעשו ערבים זל"ז, ובדחזינן תיכף בעוון עכן}
מג: מחלוקת רבי יהודה ורבי נחמיה אי על הנגלות ענש טרם עבור את הירדן או רק אחר עברם את הירדן וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקפו
מג: מי שדעתו שפילה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולםקדושת יצחק עמ' קכו
מג: מי שדעתו שפילה מעלה עליו הכתוב כאלו הקריב כל הקרבנות כולםיגל יעקב (תשנג) נשא אות יג
מג: מי שדעתו שפלה וכו' כאלו הקריב כל הקרבנות כולןתפארת ציון (אבא שאול) עמ' מב - אור לציון
מג: מי שדעתו שפלה כאילו הקריב כל הקרבנותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רטז
מג: מי שדעתו שפלה כאילו הקריב כל הקרבנותשמן ראש - ימים נוראים עמ' תיז
מג: מי שדעתו שפלה כאילו הקריב כל הקרבנותשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' כח
מג: מי שדעתו שפלה כאלו הקריב כל הקרבנותים שמחה עמ' רכב
מג: מי שדעתו שפלה מעלין עליו כאילו הקריב כל הקרבנות כולםיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' יט
מג: מלמד שמעל בג' חרמים ב' בימי משהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף סא ע"ב
מג: מלמד שמעל עכן בשלושה חרמים וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ו סימן כה דף סא ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כה/נה דף תעד ע"ב
מג: משעברו את הירדן קבלו דין ערבותפרפרת אליעזר פרשת שמות פרק ב פסוק יד
מג: נא לשון בקשהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקכב
מג: עכן אי אתה עכור לעוה"במחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תז
מג: ערבות הדדית לשמירת התורהשיחות לספר דברים עמ' קסט
מג: שים נא כבוד אין נא אלא לשון בקשהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף סא ע"א
מג: שכל המתודה יש לו חלק לעוה"בתורת חיים עה"ת עמ' קעג {דהלכה כרבנן דבג' עבירות - פורק עול ומגלה פנים בתורה ומפר ברית - אין מיתה ממרקת בלא תשובה, או בשאר עבירות התשובה מצילה מדין שלאחר המיתה}
מג: שלא ענש על הנסתרותזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' טו
מג: שמעל עכן בשלשה חרמיםהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רלה
מג: תהא מיתתי כפרה על כל עונותישירת דוד (תשסז) עמ' תג
מג: תהא מיתתי כפרה על כל עונותישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקא
מג: תן לו תודה והפטרישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רטז
מד אלמלא לא הקדים אברהם תפלה בין בית אלמשכנות יעקב (נעים) דף יג ע"ג
מד אף על פי שחטא ישראל הואולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קד
מד אתה גרמת שאסרת עליהם ביזת יריחוחומת אנך יהושע פרק ח
מד האי קרא במערבא במאי מוקמיתו לה ריבך ריב את רעך ורש"י ד"ה אביך האמורימשכנות יעקב (נעים) דף יח ע"ד
מד חטא ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא וכו'חומת אנך (תקסא) ח"ד דף פה ע"ג
מד חטא ישראל אף על פי שחטא ישראל הואחומת אנך (תקסא) ח"ד דף פה ע"ב
מד לעולם יקדים אדם תפילה לצרהמערכות ישראל (גורדון) דרוש הדרת מרדכי עמ' 117-125
מד ע"א א"ל אתה גרמת להםרנת יצחק יהושע עמ' עא
מד ע"א אלא מהכא ולו הואלנו ונשב בעבר הירדן ורש"י שםדברי טובה יהושע ח"א עמ' רכט
מד ע"א אם הוא חטא כל ישראל מה חטאוס' חסידים סי' תה
מד ע"א אמר לו רבי נחמיה וכי שלשים וששה היו והלא לא נאמר אלא כשלשים וששה איש אלא זה יאיר בן מנשה ששקול כנגד רובה של סנהדריןדרכי התשובה עמ' קה
מד ע"א אמר לפניו על אלו תיהרג רובה של סנהדריןדברי טובה יהושע ח"א עמ' רכה פסוק ה
מד ע"א אמר רבינא הראוי לשריפה לשריפה הראוי לסקילה סקילהדברי טובה יהושע ח"א עמ' רמא
מד ע"א אע"פ שחטא ישראלכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' קד
מד ע"א אע"פ שחטא ישראל הואלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פ ע"ג
מד ע"א אע"פ שחטא ישראל הואעולם הפוך פרק עג
מד ע"א אע"פ שחטא ישראל הוארנת יצחק יהושע עמ' סז
מד ע"א אע"פ שחטא ישראל הואתורת מנחם חל"ז עמ' 83, 177
מד ע"א אע"פ שחטא ישראל הואתורת מנחם חל"ח עמ' 175
מד ע"א אע"פ שחטא ישראל הואתורת מנחם חלק נ עמ' 61
מד ע"א אע"פ שחטא ישראל הואתורת מנחם חנ"א עמ' 68, 209, חנ"ב עמ' 65, 250, 284
מד ע"א אע"פ שחטא ישראל הואתורת מנחם חנ"ז עמ' 60
מד ע"א אע"פ שחטא ישראל הואתורת מנחם חנ"ח עמ' 47, חנ"ט עמ' 96, חלק ס עמ' 185, 146, 446, 502, חס"א עמ' 41, 48, 83
מד ע"א אע"פ שחטא ישראל הואצמח צדקה עה"ת עמ' ע
מד ע"א אע״פ שחטא ישראל הואברכת אברהם (תשנד) עמ' קמה
מד ע"א אעפ"י שחטא ישראל הוא, ורש"י ד"ה חטא ישראל - עדיין שם קדושתם עליהםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקכד
מד ע"א אף על פי שחטא ישראל הואדברי שאול דברים עמ' רסה
מד ע"א אף על פי שחטא ישראל הואחיים ביד (סימן צ"ט) דף קי"ג ע"א (קטע ראשון)
מד ע"א אף על פי שחטא ישראל הואלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 578
מד ע"א אף על פי שחטא ישראל הואמסילות הנביאים שופטים עמ' קפח, תיג
מד ע"א אשתו של עכן נענשה לפי שלא מיחתהגבורת יצחק שבועות עמ' לט
מד ע"א בניו ובנותיו מה חטאורנת יצחק מלכים עמ' שלו, דברי הימים עמ' רלג
מד ע"א דרש ר' שילא א"ל הקב"ה שלו קשה משלהםדברי טובה יהושע ח"א עמ' רפט בהרחב דברים
מד ע"א דרש ר' שילא א"ל הקב"ה שלך קשה משלהםדברי טובה יהושע ח"ב עמ' תצג
מד ע"א ואמר רב נחמן בא וחבטן לפני המקוםדברי טובה יהושע ח"א עמ' רנז ד"ה ויציקום
מד ע"א ויהרגו מהם אנשי העי כשלשים וששה איש וכו' זה יאיר בן מנשה ששקול כנגד רובה של סנהדריןבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שפא
מד ע"א ויכו מהם אנשי העי כשלשים וששה איש, ותניא שלשים וששה ממש דברי ר' יהודה, א"ל ר' נחמי' וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שעג
מד ע"א ויפלל מלמד שעשה פנחס פלילות עם קונושם דרך במדבר עמ' שח
מד ע"א ויתפלל אין כתוב אלא ויפלל וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 220
מד ע"א ויתפלל לא נאמררנת יצחק תהלים עמ' תפז
מד ע"א ח"נ בדי לרדותןרנת יצחק יהושע עמ' עח
מד ע"א חזקיה בעל ח, שמותישועות משיחו (תשעח) עמ' 152
מד ע"א חטא ישראל - אע"פ שחטא ישראל הואשמחת מרדכי (רוזנמן) בנין האדם - מאמר היחס בין ה' לעמו
מד ע"א יאיר בן מנשה ששקול כנגר רוב סנהדריןס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' קע
מד ע"א יאיר בן מנשה ששקול כרוב סנהדרין מת בעירנת יצחק יהושע עמ' סח, סט
מד ע"א ישראל אע"פ שחטא ישראל הואפניני יחזקאל עמ' תקעא
מד ע"א ישראל אע"פ שחטא ישראל הואתורת מנחם חכ"ז עמ' 303, 431
מד ע"א ישראל אע"פ שחטא ישראל הואתורת מנחם חמ"א עמ' 146, חמ"ג עמ' 41, 370
מד ע"א ישראל אע"פ שחטא ישראל הואבית אלהים שער א עמ' רפא
מד ע"א ישראל אע"פ שחטא ישראל הואקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רסה
מד ע"א ישראל אע"פ שחטא ישראל הואשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קיב, קלא, תקכ
מד ע"א ישראל אע"פ שחטא, ישראל הואאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' רנה, שכד, שנו, בראשית ח"ב עמ' ט, קכ, דברים עמ' סה
מד ע"א ישראל אעפ"י שחטא ישראל הואיחי המלך עמ' ח
מד ע"א ישראל אעפ"י שחטא ישראל הואפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' רנ
מד ע"א ישראל אעפ"י שחטא ישראל הואשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' מב
מד ע"א ישראל אף על פי שחטא ישראל הואלפרקים (תשסב) עמ' רצח, שמא
מד ע"א ישראל אף על פי שחטא ישראל הואלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1006, 1297
מד ע"א ישראל אף על פי שחטא ישראל הואפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רצד
מד ע"א ישראל שחטא ישראל הואדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' ר
מד ע"א ישראל שחטא ישראל הואברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת ויקהל מאמר ד
מד ע"א כיצד תולין אותודברי שאול ויקרא עמ' תא
מד ע"א לא אמרתי להקדיש שלל העיר וכו' אתה גרמת להם, ובמהרש"א שלמד ממשהצמח צדקה עה"ת עמ' צו
מד ע"א מלמד שבעל עכן נערה המאורסהדברי טובה יהושע ח"א עמ' רמג
מד ע"א מלמד שעבר עכן על חמשה חומשי תורה ובעל נערה המאורסהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רפו
מד ע"א מלמד שעבר עכן על חמשה חומשי תורה שנאמר חמשה גםדברי טובה יהושע ח"א עמ' רלה
מד ע"א מלמד שעשה פלילות עם קונובי חייא ח"ב עמ' ריח
מד ע"א מעת שעברו הירדן נענשו אף על הנסתרותחדרי בטן פרשת האזינו ד"ה א"נ במ"ש
מד ע"א עכן מושך בערלתו היהדברי טובה יהושע ח"א עמ' רלה
מד ע"א עכן מושן בערלתו הי'בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר כז אות ד
מד ע"א ענן מושך בערלתו היהרנת יצחק יהושע עמ' עא
מד ע"א רב אמר איצטלא דמילתא ושמואל אמר סרבלא דצריפאדברי טובה יהושע ח"א עמ' רנג ד"ה ועיין ברד"ק
מד ע"א רש"י ד"ה הראוי, שורו ובחמותיו וכו'רנת יצחק יהושע עמ' סג
מד ע"א שבעל ענן נערה המאורסהרנת יצחק יהושע עמ' עג
מד ע"א שלום בלילהבעקבי יעקב עמ' נה
מד ע"א שעבר עכן על חמשה חומשי תורהשיחות מוסר (תשסב) עמ' רא
מד ע"א תוס' ד"ה חיישינןנשמת כל חי חלק ב (סימן ג) דף ו ע"ב (ד"ה עוד)
מד ע"א תחנונים ידבר רש זה משהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכא
מד ע"אדברי טובה שופטים ח"א עמ' צח, רפו
מד ע"ב א"ל אביי לרב ריטי האי קרא במערבאניבי זהב עמ' תו-תז
מד ע"ב אמר רבי אלעזר לעולם יקדים אדם תפילה לצרהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' תיב
מד ע"ב אמר רבי אלעזר לעולם יקדים אדם תפילה לצרה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' דש
מד ע"ב אמרה רוח פסקונית לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אם יבואו אברהם ושרה ויעמדו לפניך אתה אומר להם ומכלים אותם וכו' ומי אית ליה רשותא כולי האי אין דאמר רבי יוסי ברבי חנינא שלש שמות יש לו פיסקון איטמון סיגרון פיסקון שפוסק דברים כלפי מעלה איטמון שאוטם עונותיהן של ישראל סיגרון כיון שסוגר שוב אינו פותח, ורש"י ד"ה אמר רוח פסקונית, גבריאל. וגד"ה כיון שסוגר, שאין לו רשות לבקש רחמים כיון שגברה חימה. וד"ה שוב, אין מלאך אחר פותח בבקשה כי לא יועילדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' פו, מהד' ו סי' פח
מד ע"ב אמרה רוח פסקנית לפני הקב"ה וכו' אם יבואו אברהם ושרה ויעמדו לפניך וכו'ס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קעט
מד ע"ב אמרה רוח פסקנית לפני הקב"ה וכו'אפיקי ים עמ' צא, תכט
מד ע"ב ברש״י ד״ה רבעיא, בעובדא דמוכםס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' נו
מד ע"ב הגהות הגר"א, אות א, [שלשה שמות וכו'] שפוסק דברים וכו'. נ"ב ופסקנית כלל כל השלשה. ובאות ב, רש"י ד"ה פסקנית גבריאל. נ"ב אינו קדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' פו
מד ע"ב היו רחוק מבית הסקילה ד' אמות מפשיטין אותו וכו'ברית שלום (תעח) דף כז ע"ב
מד ע"ב היו רחוק מבית הסקילה ד' אמות מפשיטין אותו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קעב
מד ע"ב היערוך שוען וכו' לעולם יקדים אדם תפלה לצרהזרע שמשון לך לך אות כז
מד ע"ב וילן שם בלילה ההוא, שלן בעומקה של הלכהתפלה למשה (בנימין) עמ' תב
מד ע"ב יעכרך ה' ביום הזה היום הזה אתה עכור ואין אתה עכור לע"הבדרך ישרה עמ' קב
מד ע"ב כל המאמץ עצמו בתפלה מלמטה אין לו צרים למעלהאוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' קכו, קפט
מד ע"ב כל המאמץ עצמו בתפלה מלמטה אין לו צרים מלמעלהזרע שמשון לך לך אות לא
מד ע"ב כתיב זמרי וכתיב עכן, רש"י ובמהרש"א שםדברי טובה יהושע ח"א עמ' רנח בהרחב דברים
מד ע"ב לעולם יבקש אדם רחמים שיהו הכל מאמצין את כחו ואל יהו לו צרים מלמעלה, ורש"י ד"ה לעולם, שיסייעוהו מלאכי השרת לבקש רחמים ושלא יהו לו מסטינים מלמעלהדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' צ
מד ע"ב לעולם יבקש אדם רחמיםזשיהו הכל מאמצין את כוחו וכו'אוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' קנד
מד ע"ב לעולם יקדים אדם תפילה לצרהלחם רב על סדור התפילה אות א' תשלד
מד ע"ב לעולם יקדים אדם תפילה לצרהביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כה פסוק טו
מד ע"ב לעולם יקדים אדם תפלה לצרהחכמת התורה בחוקותי עמ' שפג
מד ע"ב לעולם יקדים אדם תפלה לצרהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קפה
מד ע"ב לעולם יקדים אדם תפלה לצרהמדבר שור דרוש ט עמ' עה, עט {משמע שהתפילה בעצם יום הצרה אינה מתקבלת, אלא א"כ תהיה בציבור}
מד ע"ב לעולם יקדים אדם תפלה לצרהמלכי יהודה (תשע) עמ' נח, עט
מד ע"ב לעולם יקדים אדם תפלה לצרהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' רל, רצט, תתקכח, תתתרב
מד ע"ב לעולם יקדים אדם תפלה לצרהתפלה למשה (בנימין) עמ' שלא
מד ע"ב לעולם יקדים אדם תפלה לצרה וכו'אוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' קלב
מד ע"ב לעולם יקדים אדם תפלה לצרה וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' מ
מד ע"ב לעולם יקדים אדם תפלה לצרה שאלמלא הקדים אברהם תפלה לצרה בין בית אל ובין העי לא נשתייר משונאיהן ש"י שריד ופליטבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קפז
מד ע"ב לעולם יקדים אדם תפלה לצרהשארית מנחם - מאמרים עמ' רנב, רנה
מד ע"ב לעולם יקרים אדם תפלה לצרהכתב סופר אגדות כאן
מד ע"ב עכן שעיכן עונתיהם של ישראלדברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתקצט
מד ע"ב פירש"י אביך האמורי תרח מכנען באוברית שלום (תעח) דף יד ע"ד
מד ע"ב פירש"י אביך האמורי תרח מכנען באוברית שלום (תשסח) עמ' צא
מד ע"ב קבורה משום בזיונא הוא או משום כפרה וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קצב
מד ע"ב רבי יוחנן אמר, לעולם יבקש אדם רחמים שלא יהיה לו צרים מלמעלהקרן לדוד בראשית עמ' שצו
מד ע"ב רש"י ד"ה דבעיא, מכשף אני ולנסותכם בכשפים באתי וכו'תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תצז {מכאן דהותר שקר כדי לבער הרע}
מד ע"ב רש"י ד"ה מעשה זמרי נואף ועודצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קיא ע"ג
מד ע"ב רש"י, שצריך בתפלה סיוע ממלאכי השרתרנת יצחק על נפש החיים עמ' קפז
מד ע"ב שלן בעומקה של הלכהמסילות הנביאים יהושע עמ' ק
מד ע"ב שלש שמות יש לו פסקון וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 535
מד ע"ב תנו רבנן מעשה באדם אחד שיצא ליהרג אמר וכו' ואם אין בי עון זה וכו' והעדים לא תהא להם מחילה לעולם וכו' להחזירו אי אפשר וכו' פשיטא כל כמיניה לא צריכא דקא הדרי בהו סהדי וכי הדרי בהו מאי הוי כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד לא צריכא דאף על גב דקא יהבי טעמא למילתייהו (כי ההוא מעשה דבעיא מיכסא), ורש"י ד"ה דבעיא, מעשה וכו' עד מתי יהא אותו האיש נדון בדין קשה אמר לו עד שימות שמעון בן שטח ויכנס תחתיו, אמר לו למה אמר לו מפני נשים מכשפניות ישראליות שיש באשקלון ואינו עושה בהן דין, למחר סיפר אותו תלמיד דברים לשמעון בן שטח וכו', כינס שמונים בחותם בעלי קומה, והיה אותו היום יום גשמים, ונתן כד גדולה ביד כל אחד ואחד וקיפל טלית בתוכם ואמר להן הזהרו בהן שהן שמונים וכו', ותלאום כולם, ונתקנאו קרוביהם בדבר, ובאו שנים מהם וכוונו דבריהם והעידו על בנו של שמעון בן שטח חיוב מיתה ונגמר דינו, וכשהיה יוצא ליסקל אמר אם יש בי עון זה לא תהא מיתתי כפרה לי, ואם אינו כן תהא מיתתי כפרה על כל עונותי וקולר תלוי בצואר עדים, ושמעו אלו וחזרו בהם ונתנו טעם לדבריהם מחמת שנאת הנשים ואף על פי כן לא נפטרדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' ק
מד תחנונים ידבר רש זה משהמשכנות יעקב (נעים) דף יד ע"א
מד. א"ל הקב"ה שלך קשה משלהם וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ד דף טו ע"ב, ודף כט ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ז סימן כג דף נז ע"ב
מד. אלא לרדותןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' כז
מד. אם הוא חטא בניו ובנותיו מה חטאולב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ז סימן כה דף סד ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ז דף כו ע"ב
מד. אם עכן חטא בניו מה חטאולב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף סד ע"א
מד. אמר לו קב"ה שלך קשה משלהםלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף נז ע"ב
מד. אע"פ שחטא ישראל הוא - שם קדושתם עליהםעלי שור ח"ב עמ' תרכב
מד. אע"פ שחטא ישראל הואדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 28
מד. אע"פ שחטא ישראל הואישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' מו, סח, קט, ויקרא עמ' סט, שמות עמ' כט, דברים עמ' מה, מו, עח
מד. אע"פ שחטא ישראל הוא וכו' היינו דאמרי אינשי אסא דקאי וכו'רנת יעקב עמ' סח, רפו, שלח
מד. אע"פ שחטא ישראל הואנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שב
מד. אעפ"י שחטא ישראל הואלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף נט ע"א
מד. אעפ"י שחטא ישראל הואילקוט אוהב ישראל עמ' קא
מד. אף על פי שחטא ישראל הוא וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ז סימן כג דף נט ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ז דף כד ע"ג; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק ז דף לט ע"א
מד. אף על פי שחטא ישראל הואשבילי פנחס עמ' רכח
מד. אר"נ א"ר מ"ד תחנונים ידבר רש וגו' זה משה ועשיר יענה עזות וכו'כתנות אור עמ' תרלא
מד. גמירי דלא מפקי ש"ש לבטלהדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קפא ע"ב
מד. גמירי דלא מפקי שם שמים לבטלהדברי יואל מועדים ח"ד דף רפח ע"א
מד. ויחד יתרו רא"א שהעביר חרב וכו' וש"א וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' כב
מד. ויעמד פנחס ויפלל שעשה פלילות עם קונולב אריה פרשת פנחס אות יז, פרשת מטות אות ה
מד. ויעמוד פינחס ויפלל מלמד שעשה פלילות עם קונודברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' רצד
מד. ויעמוד פנחס ויפללודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תכא
מד. ויעמוד פנחס ויפלל וכו' ועשה פלילות עם קונו וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רמג {ולכן מתנות הזרוע לחיים וקיבה שבזכותו - בדין ויוצאץ בדיינים}
מד. ויפול יהושע והיכי עביד הכי והאמרלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף מד ע"א
מד. ויפול יהושע וכו' והיכי עביד הכי וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ה סימן יו דף מד ע"א, ודף מה ע"ד; ויקהל משה (אלפלס) דרוש כה דף קצט ע"א
מד. ויפלל מלמד שעשה פלילות עם קונומגלה צפונות ח"ג פ' פנחס
מד. ויפלל מלמד שעשה פלילות עם קונו וכו'חן טוב (הלוי, שסה) פרשת פנחס דף רמח ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת פנחס דף קח ע"ג; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת פנחס דף רז ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער פג דף רמא ע"א
מד. ויציקום לפני ה' א"ר נחמן בא וחבטן לפני המקוםפני יהושע (תשסא) עמ' קמז
מד. וישרפו אותם באש ויסקלו אותם באבנים בתרתי וכו'מראות הצובאות (אלשיך, שסג) יהושע ז דף ז ע"ד
מד. ויתפלל לא נאמר אלא ויפלל מלמד שעשה פלילות עם קונו וכו'עבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רמה
מד. חטא ישראל - אע"פ שחטא ישראל הוא - אבני נזרקריאה בקריה ח"ג עמ' יט
מד. חטא ישראל - אע"פ שחטא ישראל הואקריאה בקריה ח"ב עמ' קסו, שלח, שמח, ח"ג עמ' יח
מד. חטא ישראל - אע"פ שחטא ישראל הואשרתי ח"א עמ' קפב, קונטרס הנרות עמ' כו
מד. חטא עכן - חטא גלוישיחות לספר דברים עמ' קסט*
מד. חטא עכן באשמת יהושעשיחות לספר במדבר עמ' רפא
מד. יאיר בן מנשה שקול כנגד רובה של סנהדריןשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' לא
מד. ישראל אע"פ שחטא ישראל הואדעת תפלה עמ' קי
מד. ישראל אע"פ שחטא ישראל הואדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1554, פ"ב הערה 638, 1570, פ"ג הערה 1476, פ"ה הערה 2394
מד. ישראל אע"פ שחטא ישראל הואנחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' טז
מד. ישראל אע"פ שחטא ישראל הואפרפרת הפרשה פרשת וארא פרק ו פסוק ו-ח
מד. ישראל אעפ"י שחטא ישראל הואנועם המוסר עמ' רמח
מד. ישראל שחטא ישראל הואדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' רנ, ער
מד. כשלשים וששה איש, זה יאיר בן מנשהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שא
מד. לעולם יבקש אדם רחמים שיהיו הכל מאמצין את כוחו וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תצט
מד. לעולם יקדים אדם תפילה לצרהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תצח
מד. מה ת"ל קום לך א"ל אתה גרמת להםיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רעא
מד. מלמד שעבר עכן על ה' חומשי תורהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף נט ע"ב
מד. מלמד שעבר עכן על חמישה חומשי תורה וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ז סימן כג דף נט ע"ב
מד. עכן בא על נערה המאורסהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ע
מד. עכן במצוות דגופיה לא פקרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כו
מד. עכן בניו מה חטאומקראי קדש (תשנג) עמ' רפז
מד. קום לך, א"ל הקב"ה ליהושע אתה גרמת להם [וברש"י שלא היה לך לאסור עליהם ביזת יריחו]שם יחזקאל עמ' שיד
מד. רי"א ל"ו איש ממש ר"ן אומר זה יאיר ששקולצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קיא ע"ב
מד. רש"י ד"ה חטא ישראלקריאה בקריה ח"ג עמ' יח
מד. שלך קשה שהקדשתם ומעל עכןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קיט
מד. שקול כנגד רובה של סנהדריןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' לא, ריט
מד. תחנונים ידבר רש זה משהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף נד ע"ב
מד. תחנונים ידבר רש זה משה וכו'ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רטז
מד. תחנונים ידבר רש זה משה וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ז סימן כב דף נה ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת ואתחנן דף רה ע"א
מד. 'תחנונים ידבר רש' זה משה, 'ועשיר יענה עזות' זה יהושעגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקנה
מד. תחנונים ידבר רש, זה משהשם יחזקאל עמ' תח
מד. תניא שלשים וששה ממש וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ז דף כג ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ז סימן כא דף נג ע"ד
מד: אלמלא הקדים אברהם תפלה לצרה וכו'דברי יואל פ' לך לך דף רפה ע"ב
מד: אמר הקב"ה ליחזקאל אמור לישראל אביך האמורייוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קס, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רטז, מקראי קדש (תשנג) עמ' קז
מד: אמרה רוח פסקונית לפני הקב"ה וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש ה דף לא ע"א; עמק המלך (בכרך, תח) בשעשועי המלך פרק ס דף יא ע"ד
מד: אמש בטלתם תמיד של בין הערבים וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ה דף יט ע"ב; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לשבת מילה דף נה ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת עקב דף רמו ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) ערובין פרק ו דף פח ע"ד, ומגילה פרק א דף קסב ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ב לתורה דף ז ע"ב
מד: במערבא היכי מוקי לי' אל תצא לריב מהר פן מה תעשה באחריתה בהכלים אותך ריעך ריבך ריב את ריעך וסוד אחר אל תגל בשעה שאמר הקב"ה ליחזקאל אביך האמורי וכו'ברכת שמואל ח"א דף יא ע"ג
מד: בעיא מכסאאגודות אזוב מדברי דף כז ע"א {מדוע לא פתחו את הארון לראות מי הוא}
מד: דלעולם יקדים תפלה לצרה שאלמלא לא הקדים אברהם תפלה על ישראל לא היה נשתיירתורי זהב (תשעג) עמ' תלו
מד: האורג בגד למתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנט
מד: האי קרא במערבא במאי מוקמיתא ליהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' נה
מד: האי קרא במערבא במאי מוקמיתו ליה אל תצא לריב וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' שצו
מד: היערוך שועך לא בצר אר"א לעולם יקדים אדם תפלה לצרה וכו' כל המאמץ עצמו בתפלה וכו' ואל יהא לו צרים מלמעלהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' פו
מד: היערוך שועך לא בצר וכו' לעולם יקדים אדם תפלה לצרה שאלמלא הקדים אברהם וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קצב
מד: היערוך שועך לא בצר וכו' לעולם יקדים תפלה לצרהמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תכט
מד: היערוך שועך לא בצר, לעולם יקרים אדם תפלה לצרהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רלח
מד: הקרים אברהם תפלהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' טו
מד: ובני זרח זמרי ואותן וכו' מאי כלם ה' הן לעוה"בלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף סד ע"א
מד: ובש"י במעשה דשמעון בן שטחפרפרת משה ח"א עמ' רלח
מד: וילן יהושע בלילה ההואפרפרת משה ח"א עמ' תמג
מד: וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק, ואר"י מלמד שלן בעומקה של הלכהתורת חיים עה"ת עמ' קמז {וודאי שלמד, אלא רק בהעברה ולא בעומק כדבעי}
מד: יבקש שיהיו מאמצין כהושומע תפלה ח"א עמ' רפא
מד: יבקש שלא יהיו לו מצירים למעלהשומע תפלה ח"ב עמ' נה
מד: יעכרך ה' ביום הזה וכו'תשבי (תשסה) עמ' רו שורש עתד
מד: יקדים אדם תפלה לצרהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קסב
מד: יקדים תפלה לצרהשומע תפלה ח"א עמ' ט, נח
מד: כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגידעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קט
מד: כל המאמץ עצמו בתפילה מלמטה וכו'יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כא דף קיז ע"ב
מד: כשלשים וששה איש זה יאיר בן מנשהחנן אלקים עמ' קפד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סט
מד: כתיב זמרי וכתיב עכן וכו'יפה מראה (שנ) פרק ו דף רנג/רצג ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ט דף נו ע"ב
מד: לעולם יבקש אדם רחמיםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רצו
מד: לעולם יבקש אדם רחמים שיהיו הכל מאמצים כחודעת תפלה עמ' קעב
מד: לעולם יקדים אדם תפילה לצרהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף סג ע"ב
מד: לעולם יקדים אדם תפילה לצרה וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' סא
מד: לעולם יקדים אדם תפילה לצרה וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ז סימן כה דף סג ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מ' יו דף יג ע"ד
מד: לעולם יקדים אדם תפילהביאור הגר"א על משלי פרק כה פסוק טו
מד: לעולם יקדים אדם תפלה לצרהדברי אש (כץ) עמ' רנח
מד: לעולם יקדים אדם תפלה לצרהדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רכח ע"א
מד: לעולם יקדים אדם תפלה לצרהדברי יואל מועדים ח"ה עמ' פ
מד: לעולם יקדים אדם תפלה לצרהדברי יואל פ' לך לך דף רצב ע"א, פ' וישלח דף קכה ע"ב
מד: לעולם יקדים אדם תפלה לצרהדברי יואל פ' שמות דף ס ע"א
מד: לעולם יקדים אדם תפלה לצרהדעת תפלה עמ' מב
מד: לעולם יקדים אדם תפלה לצרהמצור דבש עמ' לג
מד: לעולם יקדים אדם תפלה לצרהשיחות לספר דברים עמ' קלג
מד: לעולם יקדים אדם תפלה לצרהשמן ראש - ימים נוראים עמ' יח, עו, תא, תכח
מד: לעולם יקדים אדם תפלה לצרהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קעב
מד: לעולם יקדים אדם תפלה לצרהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קמז, תסג
מד: לעולם יקדים אדם תפלה לצרהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רסא
מד: לעולם יקדים אדם תפלה לצרהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שז
מד: לעולם יקדים אדם תפלה לצרה וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תפט, ח"ב עמ' רנט
מד: לעולם יקדים אדם תפלה לצרה שאילמלא הקדים אברהם תפלה לצרה בין בית אל ובין העי לא נשתייר מרשעי ישראל שריד ופליטשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קיז, תפז
מד: לעולם יקדים אדם תפלה לצרה שאלמלא הקדים אברהם תפלה לצרה בין בית אל ובין העי לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליטתפארת צבי בראשית עמ' רכט
מד: לעולם יקדים אדם תפלה לצרהלקוטי משלי פרק כה פסוק טו
מד: לעולם יקדים ארם תפלה לצרה שאילמלא הקדים אברהם תפלה לצרה לא נשתייר מרשעי ישראל שריד ופליטיגל יעקב (תשנג) נצבים אות צב
מד: לעולם יקדים תפלה לצרהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קפא
מד: לעולם נקרים אדם תפלה לצרהמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - עשרה בטבת עמ' שיט
מד: מאי כלם חמשה כלם חמשה הם לעולם הבא וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ז סימן כה דף סד ע"א
מד: מכשפות באשקלוןפני מלך שמות עמ' קמח
מד: מעשה באחד שיצא ליהרג וכו'עקדת יצחק (שלג) שער צו דף רסח ע"ג; יפה מראה (שנ) פרק ו דף רצג ע"ב
מד: סוד אחר אל תגל אומר מלאך גבריאלשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רפא
מד: ר"א עכן שמו ולמה נקרא שמו זמריצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קיא ע"ג
מד: ראוי לאדם שיקדם תפלה לצרה כמד"א היערוך שועך לא בצרשבט מישראל (קרמניץ) פרק סב פסוק ו
מד: רוח פסקניתמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר ע"ב ידיעות עמ' לב
מד: רש"י - היערוך, היערוך שועך לא בצר - כך היו אומרים חביריו וכו' ושהכל יהו במאמצי כחךתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' פו
מד: רש"י - כך היו אומרים חביריו לאיוב, כלום הקדמת שועך לא בצר, עד לא באה הצרה, אם היית עושה כן היו הכל מאמצים את כחך וכר, שיסייעוהו מלאכי השרת לבקש רחמים ושלא יהו לו מסטינים מלמעלהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רלח
מד: רש"י ד"ה דבעיא מכסא, מעשה דשמעון בן שטח שתלה נשים כשפניות באשקלון וכו'דברי יואל מועדים ח"ב שסא ע"ב
מד: שאלמלא הקדים אברהם תפלה לצרה בין בית אל ובין העי לא נשתייר מרשעי ישראל שריד ופליטתורת חיים עה"ת עמ' נא {ובמדרש (ב"ר לב, טז) שנתנבא שם על עון עכן, וע"ז התפלל}
מד: שלוש שמות יש לו פיסקון איטמון סיגרון וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ב דף כא ע"ב
מד: שלש שטות יש לו פיסקון איטטון סיגרוןשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רפא
מד: תחנונים ידבר רש זה משה ועשיר יענה עזות זה יהושעלהורות נתן דברים עמ' רנו
מד: תחנונים ידבר רש זה משה ועשיר יענה עזות זה יהושע וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' שצו
מדין ומואב השלימו מפני יראתן את ישראלשרגי טובא דרוש יד בנהור שרגא
מדליק פתילה של עבר ומטילה לתוך פיוברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 42
מה אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותברית אברהם (בושערה) דף מב ע"א
מה בית הסקילה ורש"י ותוס'תועפת ראם (גטיניו) דף לז ע"ג
מה האיש נתלהרוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף קפו ע"א
מה הספדא יקרא דחיי אוויחי יעקב דף לט ע"ב, טז ע"א וע"ג
מה ע"א אחד מן העדים דוחפו על מתניומאכסניא של התורה סי' נב
מה ע"א אין היצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואותמנחת יואל עמ' קצז, קצט, ריח, שט, שכו
מה ע"א אלא אי אמרת משום הזמנה טווי לאריגה מי איכא למאן דאמר וכו'הר המוריה עמ' רכ
מה ע"א אלא מאי אותו אותו בלא כסותומכשירי מצוה עמ' רלד, רמא, רמט
מה ע"א בחר לו מיתה יפהנחלת צבי (פאליי) עמ' עט
מה ע"א בית הסקילה הי' גבוה שתי קומות וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קצא
מה ע"א בית הסקילה היה גבוה ב' קומותגבורת יצחק שבועות עמ' כו
מה ע"א בית הסקילה היה גבוה שתי קומותזאת ליעקב שמות עמ' שטו
מה ע"א בית הסקילה היתה גבוה ב' קומות וא' מן העדים דוחפו וכו'ברית שלום (תעח) דף כז ע"א
מה ע"א בית הסקילה היתה גבוה ב' קומות וא' מן העדים דוחפו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קע
מה ע"א ברור לו מיתה יפהדברי חנינא - רפואה עמ' טו
מה ע"א ברור לו מיתה יפהדורש טוב עמ' 152
מה ע"א ברור לו מיתה יפהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 114
מה ע"א ברור לו מיתה יפה, כדי שלא יצער האדם בעלי חייםשמלת אליעזר ח"ב עמ' רנב
מה ע"א השני נוטל את האבןפרי חיים (קנולר) פרשת שלח
מה ע"א ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפהפניני דעת עמ' נא, רנ
מה ע"א ואהבת לרעך כמוך-ברור לו מיתה יפהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 99
מה ע"א כרסו נבקעת ואבריו מתפרקין ויבא לידי ניוולס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ריט
מה ע"א מטילין אותו ממקום גבוה ב׳ אמותבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ד עמ' 69
מה ע"א נענש משה על אומרו הדבר אשר יקשה מכם תקריבו אלישו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ב
מה ע"א שמעתי שבי"ד מכין ועונשין שלא מן התורהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' מט
מה ע"א ת"ר מנין שבדחייהזאת ליעקב שמות עמ' שיג, שטו
מה ע"א תוס' ד"ה מה בור, סתם בור יותר מעשרה מבורו של יוסףרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קמז
מה ע"א תוס' ד"ה מה, ירמיה שהושלך לבוררנת יצחק ישעיה עמ' תלא
מה ע"ב אחת אבן כו' ואחת עץ כו' ואחד סייף כו' כולן נקבריו עמועשרה מאמרות (תשס) עמ' קיד
מה ע"ב אין דנין שנים ביום אחדרנת יצחק שמואל עמ' תעא
מה ע"ב אינו נתלה אלא המגדף והעובד ע"זדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תריח ד"ה צו
מה ע"ב אם אין לו גואל הדם ב"ד מעמידין לו גואלרנת יצחק שמואל עמ' קעה
מה ע"ב אמר שמואל נקטעה יד העדים פטור מ"ט דבעינא יד העדים וכו'מכשירי מצוה עמ' רמה
מה ע"ב במיתה הכתובה בוצמח צדקה עה"ת עמ' קלז
מה ע"ב האיש נתלהרוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף קפ"ו ע"א (יו"ד סי' שלו אות סו ד"ה ועוד)
מה ע"ב כל הנסקלין נתלים דברי ר"אזאת ליעקב דברים עמ' שצה
מה ע"ב כל הנסקלין נתליןאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קצא
מה ע"ב כל הקללות שקלל דוד את יואב נתקיימו בזרעו של דודשם דרך במדבר עמ' קעז
מה ע"ב כל זמן שלא עברו את הירדן ולא באו לארץ לא נענשו על הנסתרות, כי לא נעשו ערבים זה לזה ער שעברו את הירדןפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רלב
מה ע"ב מדלי לה בהדי חברי' ושדי לה איהו, ורש"יתורת מנחם חמ"ג עמ' 294
מה ע"ב מחלוקת במתני' מי הם הנתליםשם דרך דברים עמ' קיב
מה ע"ב מצוה על העדים להמיתו בידיהם ממששבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רי
מה ע"ב ר"ן ד"ה מנין, ובחמרא וחיי ברש"י ד"ה משוםדברי שאול במדבר עמ' רצה
מה ע"ב רש"י ד"ה וגואל, כלומר מיתה וכו'רנת יצחק יהושע עמ' קע
מה ע"ב ת"ש וכו' דברי ר' ישמעאל וכו' דכולי עלמא בעינן קרא כדכתיב וכו'תשובה מיראה עמ' מו
מה קדוש לעולם קייםשרגי נפישי דרוש ה
מה תוס'חוט של חסד (תרכה) דף ע ע"א
מה. אדם שנרצח ע"י בי"ר קוברים את החרב שהכהו בו ובנסקל את האבנים שנסקל בהם והעץ שנתלה בו משום כבודוהערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' ה
מה. אחד מהעדים דוחפו אם מת יצאיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לו
מה. אין יצה"ר שולט אלא במי שעיניו רואותהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קכ
מה. אין יצר הרע שולט אלא במי שעיניו רואותפרפרת משה ח"ב עמ' שג
מה. אם לא מת רוגמין אותו עד שימותמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רצה
מה. ב' קברות גמרא גמירימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קלט
מה. בית הסקילה היה גבוה שתי קומות וכו'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקטו
מה. בית הסקילה היתה גבוה שתי קומותברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 28
מה. ברור לו מיתה יפהאור אברהם - סידור התפילה עמ' כז
מה. ברור לו מיתה יפהדברי יואל מועדים ח"ב שמיני עצרת תקסח ע"א, תקסט ע"א
מה. ברור לו מיתה יפהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קסו, תקכז
מה. ברור לו מיתה יפהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מו
מה. ברור לו מיתה יפהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תס
מה. ברור לו מיתה יפהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 42
מה. ברור לו מיתה יפהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רסה, רצה, שו
מה. דוחפו על מתניו אם מת יצאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נו
מה. העדים משליכין האבן אם מת יצא ואם לאו רגימתו בכל ישראליוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלג
מה. ואהבת לרעך כמוך - ברור לו מיתה יפהתורת חיים עה"ת עמ' קסז {דלא קאי מחיים, שהרי גופו של אדם חביב לו מכל העולם כולו}
מה. ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קמו
מה. ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קמח
מה. ואם לא מת רגימתו בכל ישראלרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שלד
מה. ונוסרו, ורש"יפרפרת משה ח"ב עמ' קעה
מה. מ"ס בזיוני דאינש עדיפא לי' טפי וכו' ומ"ס ניחא דגופי' עדיף לי'עצי חיים על התורה עמ' שעב*
מה. מבזים את הסוטהפרפרת הפרשה פרשת נשא פרק ה פסוק יח
מה. מותר המת ליורשיו אלמא הזמנה לאו מילתא, רחזי לי' תפיס דלא חזי לי' לא תפיסחמודי צבי שמות עמ' שכז
מה. רש"י ד"ה מידי דאורחיה, דילמא מהדרי בהותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סג(רז)
מה. תוס' ד"ה האלקחת מוסר ח"א עמ' תרמ
מה: אין דנים שנים ביום אחדיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לו
מה: אמר שמואל נקטעה יד העדים פטור וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תטו
מה: גר צדק שנתח ואין גואלים ממשפחתו מעמידין לו גואל הדםקריאה בקריה ח"ב עמ' קמ
מה: דמדלי לה בהדי חבריהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסז
מה: האבן של הנסקלין והסייף של הנהרגין טעונין קבורהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 633
מה: הרוגי מלכות נכסיהן למלךדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קכח
מה: כל הנסקלין נתליןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נו
מה: כל הקללות שקילל דוד את יואב נתקיימו בזרעו של דודמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שצט
מה: מעולם לא שנה בה אדםזבחי צדק (דיסקין) עמ' רסח
מה: נקטעה יד העדיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמא
מה: נקטעה יד העדים פטוריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלג, קלד
מה: נקטעה יד העדים פטורפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקצד
מה: רא"א נותן על מקומוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קפח
מה: תוס' ד"ה אין לושעת הכושר דף ב ע"ב
מה: תוס' ד"ה משום דהוה רוצחכרם חמד (תשסו) עמ' קכו
מו הספדא יקרא דחיי או דשכביכלי יקר (תשמח) עמ' סב
מו הספדא יקרא דחיי או יקרא דשכבי ומהרש"א וטירת כסףמקור ברוך (פייתוס) דף קעו ע"ד
מו הספידא אי יקרא דחיי ותוס' ומהרש"אעינות מים דף ס ע"א
מו כי הרי בזמן שאדם מצטערנתיבות מוסר עמ' צז
מו מי קמדמית נהרג כו'צפיחית בדבש סי' סו-סו דף קסז ע"ג
מו ע"א אדם מצטער שכינה אומרת קלני מראשי קלני מזרועיעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 44
מו ע"א אמר רבי מאיר בשעה שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני מראשי קלני מזרועישמחת מרדכי (רוזנמן) בנין האדם - מאמר צרות ישראל
מו ע"א אפי׳ כשרשעי ישראל בצער שכינה מה אומרת קלני מראשיתשואות חן (תשסח) עמ' מט, קכח
מו ע"א אר"מ בשעה שאדם מצטער שכי' מה הלשון אומרת וכו'כבוד לאיש דף ס ע"ד
מו ע"א ב"ד מלין ועונשין שלא מן התורהרנת יצחק שמואל עמ' תלז
מו ע"א בא וחבטן לפני המקום וכו' על אלה יפלו כ"ד אלף וכו'זרע שמשון בלק אות כ
מו ע"א בזמן שאדם מצטער שכינה מה הלשון אומרת קלני מראשי וכו'נחלי מים (מלאח) עמ' עב
מו ע"א בזמן שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרתלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלז ע"ב
מו ע"א בזמן שאדם מצטער, שכינה מה הלשון אומרתפני חיים (פלג'י) דף קנה ע"א
מו ע"א בשעה שאדם מצטערהשיר והשבח ח"ב עמ' קג
מו ע"א בשעה שאדם מצטער שכינה וכו' קלוני מזרועידרך מצותיך (חב"ד) עמ' קצב
מו ע"א בשעה שאדם מצטער שכינה מהשעורי דעת ספר ב עמ' רכה
מו ע"א בשעה שאדם מצטער שכינה מה אומרתשמחת יוסף עמ' סה
מו ע"א בשעה שאדם מצטער שכינה מה אומרת, קלני מראשי קלני מזרועיחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ד מ"יט עמ' צא
מו ע"א בשעה שאדם מצטער שכינה מה כו' קלני מראשי כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קפא-קפב
מו ע"א בשעה שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' עב, ח"ד עמ' קצד, ח"ה עמ' רעו, ח"ו עמ' קד, רסד, שכד
מו ע"א בשעה שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני מראשי קלני מזרועישמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' סו
מו ע"א בשעה שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני מראשי קלני מזרועידרכי התשובה עמ' קלו
מו ע"א בשעה שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני מראשי קלני מזרועי (ובפרש"י ורע"ב, תויו"ט ותו"ח)תורת מנחם חנ"א עמ' 84
מו ע"א בשעה שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת, קלני מראשי וכו'אוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' קסט
מו ע"א בשעה שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת, קלני מראשי קלני מזרועירנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' ו
מו ע"א בשעה שאדם מצטער, שכינה מה לשון אומרת ז קלני מראשי, קלני מזרועיאסופת מערכות במדבר עמ' קלט
מו ע"א בשעה שארם מצטער וכו' קלני מראשי קלני מזרועיתורת מנחם חכ"ז עמ' 63
מו ע"א הלנת המתפרי חיים (קנולר) פרשת תצא
מו ע"א ואם לן עובר עליו בל"תרנת יצחק שמואל עמ' תעב
מו ע"א ולא היו קוברין אותו בקברות אבותיורנת יצחק מלכים עמ' קמה
מו ע"א ומתירין אותו מידאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קצא
מו ע"א כי יהיה באיש חטא וכו' בבן סורר ומורה הכתוב מדבראלשיך על חמש מגילות עמ' רעא
מו ע"א כל המלין את מתו עובר בעשהאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' סז
מו ע"א כשאדם מישראל בצער שכינה מה הלשון אומרתשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' מג, קצז
מו ע"א ל"ש אלא במיתה אחת כעין ב' מיתות וכו'מכשירי מצוה עמ' רמא
מו ע"א לא היו קוברין אותו בקברות אבותיו אלא שתי בתי קברות היו מתוקנין לבית דין אחת לנהרגין ולנחנקין ואחת לנסקלין ולנשרפין נתעכל הבשר מלקטין את העצמות וקוברין אותן במקומןדברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' פב
מו ע"א לא מפני שראוי לכך אלא שהשעה צריכה לכךשיחות עבודת לוי סי' מ אות א
מו ע"א לא תלין נבלתו על העץ כי קבור תקברנו וגו'חיי נפש ח"ב עמ' רפה
מו ע"א למגדר מלתא עונשין מיתהדברי שאול במדבר עמ' קטו
מו ע"א מלקטין את העצמות וקוברין אותן במקומןאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קצה
מו ע"א מעשה באחד שרכב על סוס בשבת בימי יונים והביאוהו לבית דין וסקלוהו, לא מפני שראוי לכך, אלא שהשעה צריכה לכךדרכי אמונה דרך ו
מו ע"א מעשה באחד שרכב על סוס בשבת בימי יונים והביאוהו לבית דין וסקלוהו לא מפני שראוי לכך אלא שהשעה צריכה לכך שוב מעשה באדם אחד שהטיח את אשתו תחת התאנה והביאוהו לבית דין והלקוהו לא מפני שראוי לכך אלא שהשעה צריכה לכךמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תסה
מו ע"א מתני' והסוגיא דבל תלין וטעם קללת אלקים בתלייתו על עץשם דרך דברים עמ' קיב, קטו
מו ע"א מתני' כל המלין את מתו עובר בלא תעשההבן יקיר (לניאדו) דרוש ג לפרשת בראשית
מו ע"א נתעכל הבשרפרי חיים (קנולר) פרשת חיי
מו ע"א נתעכל הבשר מלקטין את העצמות וקוברין אותן במקומןרנת יצחק מלכים עמ' קמד
מו ע"א סקלו לא מפני שראוי לכך אלא שהשעה צריכה לכךכרם טוביה עמ' קמד
מו ע"א קבורה משום בזיונא או משום כפרהאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' עא
מו ע"א קלני מראשיפרי חיים (קנולר) פרשת שמות
מו ע"א קלני מראשישמלת אליעזר ח"ב עמ' קצא
מו ע"א קלני מראשי קלני מזרועידברי שאול דברים עמ' קסז
מו ע"א קלני מראשי קלני מזרועישיחות הר"ן (תשע) ח"ב עמ' קסג
מו ע"א רש"י ד"ה בן סורר ומורהזאת ליעקב דברים עמ' שפג
מו ע"א שכינה אומרת קלני מראשימהר"ם שיק בראשית עמ' קנד
מו ע"א שכינה מה אומרת קלני מראשימאור עינים (תשעה) עמ' תתיא
מו ע"א שכינה מה אומרת קלני מראשיקרן לדוד בראשית עמ' קפד
מו ע"א שכינה מה אומרת, קלני מראשי וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' שסה
מו ע"א שמעתי שבית דין מכין ועונשיןחיים ביד (סימן צ"ג) דף קד ע"ד (ד"ה ועוד); חיים ושלום חלק א (סימן יב) דף כ"ט ע"ד, ודף לג ע"ד (ד"ה אשר); לב חיים חלק ב (סימן קי"א) דף סז ע"ב (ד"ה עוד); נשמת כל חי חלק א (סימן כ"ג) דף כ"ט ע"א (ד"ה תשובה); עמודי חיים דף קכד ע"ב (עמוד דין אות כ"ה)
מו ע"א שמעתי שבית דין מכין ועונשין וכו'חיים תחלה (תשנג) עמ' קכא
מו ע"א שמעתי שבית דין מכין ועונשין שלא מן התורה וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תיח
מו ע"א שמעתי שבית דין מכין ועונשין שלא מן התורהפני חיים (פלג'י) דף שנח ע"א
מו ע"א שרכב על הסוס בימי היוניםגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קנט
מו ע"א תוס' ד"ה הספרא יקרא דחיידרשות מהר"ם חביב עמ' רחצ
מו ע"א תניא רבי אליעזר בן יעקב אומר, ורש"יהשיר והשבח ח"א עמ' קנב
מו ע"ב אחד קושר ואחד מתיר כדי לקיים מצות תלייהזכור לדוד עמ' פב
מו ע"ב איבעיא להו קבורה משום בזיונא הוא, או משום בפרה הוא, למאי נפקא מינה, ראמר לא בעינא דליקכדוה לההוא גכרא. אי אמדת משום בזיונא הוא לא כל כמיניה. ואי אמדת משום כפרה הוא הא אמר לא בעינא כפרהכתב סופר אגדות כאן
מו ע"ב אמר אביי כמ"ד קל לית כו' אלא אמר רבא כמ"ד קיל לי עלמאעשרה מאמרות (תשס) עמ' קפב
מו ע"ב הזמנה מילתאאסופת מערכות שמות ח"א עמ' שמג
מו ע"ב הנן לא להוי להו כפרה, ורש"ירנת יצחק מלכים עמ' קנ
מו ע"ב הספד יקרא דשכבי או דחייברכת אבות עמ' רג
מו ע"ב הספדא יקרא דחיי או יקרא דשכבירנת יצחק יהושע עמ' רא, ישעיה עמ' תיט
מו ע"ב הספדא יקרא דחיי או יקרא דשכבי ותוס'דברי איש דף א ע"ג
מו ע"ב הספדא יקרא דחיי אי דשכבי ותוס'כבוד לאיש דף כא ע"ג, סח ע"ג
מו ע"ב הספידא יקרא דחיי או דשכביתולדות שלמה - רות עמ' ש
מו ע"ב הספידא יקרא דחיי או יקרא דשבביחיים ביד (סימן ק"ה) דף קט"ו ע"ד (ד"ה תשובה)
מו ע"ב הספידא יקרא דחיי הוי או יקרא דשכביבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר מט אות א
מו ע"ב הספידא יקרא דחיי הוי או יקרא דשכבי הוישיחות עבודת לוי סי' קיג אות ד
מו ע"ב הספידא יקרא דחיי הוי או יקרא דשכבי הויחיי נפש ח"ב עמ' רס
מו ע"ב הספידא יקרא דחיי הוי או יקרא דשכבי וכו'תורת מנחם חמ"ו עמ' 112
מו ע"ב הספידא יקרא דתיי הוי או יקרא דשכבי הוי וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רלח
מו ע"ב ולא היו מתאבלין אבל מתאונניןבית אלהים שער ב עמ' רעח
מו ע"ב ונימא מדאיך בור צדיקי, וברש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קצא
מו ע"ב חטא ישראלצפיחית בדבש סי' סז דף קסד ע"ב
מו ע"ב יקרא דשכבי, יקרא דחייתורת מנחם חלק ס עמ' 289
מו ע"ב כי קבור דליעבד ליה ארוןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' פא
מו ע"ב כמאן ראמר קיל לי עלמאערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 72
מו ע"ב לא היו מתאבלין אבל אוננין כו', ורש"יתורת מנחם חמ"א עמ' 44
מו ע"ב למה הדבר דומה לשני אחים תאומים בעיר אחת וכו'ברית שלום (תעח) דף קז ע"ד
מו ע"ב למה הדבר דומה לשני אחים תאומים בעיר אחת וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרפט
מו ע"ב מנין למלין מתוברכת אבות עמ' קפז
מו ע"ב משל לשני אחים אחד מלך ואחד לסטים ונתפס הלסטים ונתלהעטרת יהושע ויקרא עמ' צו
מו ע"ב משלו משל למה"ד [לגבי לאו של לא תלין] לשני אחים תאומים וכו' כל הרואה אותו אומר המלך תלוי צוה המלך והורידוהו - ורש"י: אף אדם עשוי בדיוקנו של מקוםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רנז
מו ע"ב ניחא להו לצדיקיא דמייקרי בהו אינשידרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רלו
מו ע"ב ציוה המלך והורידוהואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' כג
מו ע"ב קבורה מה"תפרי חיים (קנולר) פרשת בלק
מו ע"ב קבורה מן התורה מניןדברי שאול דברים עמ' שו
מו ע"ב קבורה מן התורה מנין כו'שם שלמה דף מט ע"א
מו ע"ב קבורה מן התורהברכת אבות עמ' מא
מו ע"ב קבורה משום בזיוונא או כפרהצמח צדקה עה"ת עמ' רכו
מו ע"ב קבורה משום בזיונא או משום כפרהבשבילי התלמוד ח"א ברכות סג ע"ב
מו ע"ב קבורה משום בזיונא הוא או משום כפרה הוא וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רלו
מו ע"ב קבורה משם בזיונא הוא או משום כפרהרנת יצחק שמואל עמ' רפ, ה' מגילות עמ' רעד
מו ע"ב קלני מראשיעבודת הקודש (תשסד) עמ' רצב
מו ע"ב ריבוי דקבור תקברנומאכסניא של התורה סי' נב
מו ע"ב רמז לקבורה מה"תהדרש והעיון בראשית מאמר צא
מו ע"ב רמז לקבורה מה"תברכת אבות עמ' קפה
מו ע"ב רמז לקבורה מן התורה מניין וכו'דורש טוב עמ' 218
מו ע"ב רמז לקבורה מן התורה מנין וכו'רנת יצחק שמואל עמ' רצה, מלכים עמ' שב
מו ע"ב רמז לקבורה מנין, שנאמר כי קבור תקברנו, ורש"יפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רנג
מו ע"ב רש"י ד"ה א"נ לאפוקי - כפינן להו וכו'רנת יצחק שמואל עמ' רפ
מו ע"ב רש"י ד"ה אחד קושרזכור לדוד עמ' פב
מו ע"ב רש"י ד"ה והוי אדוןדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רמ
מו ע"ב רש"י ד"ה ומשני שאף לפתח קברם לא היו חוזריםצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף צב ע"ג
מו ע"ב רש"י ד"ה לא תחוס וכו'ברכת אבות עמ' רמז
מו ע"ב תוס' ד"ה הספדא יקרא דחיי וכו'לשון ערומים דף לו ע"א
מו ע"ב תוס' ד"ה הספדא יקרא דחיי כו' הרי מחלו ישראלסוכת דוד (שירירו) דף י ע"ג
מו ע"ב תוס' ד"ה הספידא יקרא דחיידרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רלח
מו ע"ב תוס' ד"ה הספידא, שאול שלא נספד כהלכהרנת יצחק שמואל עמ' רעט, רפ, ישעיה עמ' תיט
מו ע"ב תוס' ד"ה קבורהדברי שאול בראשית עמ' תקיד
מו על הרוגי ב"ד אין מתאבליןמחושקים כסף דף יח ע"ג
מו שמעתי שב"ד מכין ועונשיןעמודי חיים דף קכד ע"ב
מו. אי אמר לא בעינאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צו
מו. ב' בתי קברותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' סה
מו. ב' בתי קברות היו מתוקניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קיח
מו. ב"ד מכיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תנח
מו. ב"ד מכין והורגין שלא מן הדין להוראת שעהמגדל עוז (תשעח) עמ' קכט
מו. ב"ד מכין ועונשין שלא מן הדין כדי למגדר מילתאלהורות נתן במדבר עמ' כא
מו. ב"ד מכין ועונשין שלא מן התורה וכו' שהשעה צריכה לכךמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' פ
מו. ב"ד מכין ועונשין שלא מן התורה... כדי לעשות סייג לתורהשרתי ח"א עמ' נו
מו. בזמן שאדם בצער אומר הקכ"ה קלני מראשי קלני מזרועיפאר יעקב ח"ב עמ' תרצד, ח"ג עמ' תקיד
מו. בזמן שאדם מצטער א' השכינה קלני מראשי קלני מזרועי - רמב"םקריאה בקריה ח"א עמ' מט
מו. בזמן שאדם מצטער א' השכינה קלני מראשי קלני מזרועיקריאה בקריה ח"א עמ' מט
מו. בזמן שאדם מצטער וכו'ברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' סד
מו. בזמן שאדם מצטער וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תשפב
מו. בזמן שאדם מצטער שבינה מה אומרת קלני מראשי קלני מזרועיפרדס מרדכי עמ' רנב, שט, תקצה
מו. בזמן שאדם מצטער שכיה או' קלני מראשילחם שלמה (הלוי, שנז) דף קח ע"א
מו. בזמן שאדם מצטער שכינה אומרת קלני מראשייגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' לא
מו. בזמן שאדם מצטער שכינה מה אומרתשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רס
מו. בזמן שאדם מצטער שכינה מה אומרת קלני מראשיעקבי אבירים (תשעא) עמ' רלה
מו. בזמן שהאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני מראשי קלני מזרועישיח דוד (תשסח) עמ' צא
מו. בזמן שהאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני מראשי קלני מזרועישיח דוד (תשסד) עמ' עט
מו. בזמן שישראל בצער השכינה מה היא אומרת קלני מראשי קלני מזרועיהערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' ו
מו. בזמן שישראל בצער שכינה מה אומרתשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רמה
מו. בי"ד מכין ועונשיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' צד
מו. בי"ד מכין ועונשין שלא מן התורהדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' רב
מו. בשעה שאדם מצטערודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קמח
מו. בשעה שאדם מצטער וכו'שומע תפלה ח"ב עמ' יב
מו. בשעה שאדם מצטער שכינה מה אומרתדעת תפלה עמ' פז, קפו
מו. בשעה שאדם מצטער שכינה מה אומרת קלני מראשי וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' מו, סו, עא, ק, קא, ויקרא עמ' ל, לד, מח, דברים עמ' מא, מז-מט, סג, פג, צב
מו. בשעה שאדם מצטער שכינה מה אומרת קלני מראשי קלני מזרועילב אריה אסתר אות ל
מו. בשעה שאדם מצטער שכינה מה אומרת קלני מראשי קלני מזרועימטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תסז
מו. בשעה שאדם מצטער שכינה מה אומרת קלני מראשי קלני מזרועיברית אברם עמ' תנח, תרל
מו. בשעה שאדם מצטער שכינה מה הלשון אומרת קלני מראשי וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' לז
מו. בשעה שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרתשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תה
מו. בשעה שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרתשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תנט
מו. בשעה שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת וכו'רנת יעקב עמ' שמב
מו. בשעה שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני מראשיעלי שור ח"א עמ' רנג
מו. בשעה שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני מראשי קלני מזרועייגל יעקב (תשנג) בהעלותך אות מ
מו. בשעה שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני מראשי קלני מזרועימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שסו, שצ, תלד
מו. בשעה שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני מראשי קלני מזרועימרפא לנפש בראשית עמ' תנב
מו. בשעה שאדם מצטעראמרי מאיר (מאירי) דברים פ"ו פסוק ח
מו. בשעה שאדם שכינה מה לשון אומרת וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תקיג דף רח ע"א; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ג פרק יב דף ע ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק ב דף נג ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) חגיגה פרק ו דף ב ע"ד; תוספות יום טוב (תג) פרק ו דף קיד ע"ב; קול בוכים (שמט) איכה דף סז ע"ג; יפה מראה (שנ) פרק ו דף רצג ע"ד
מו. בשעה שארם מישראל מצטער וכו'פרדס מנחם עמ' קנז, קסב
מו. בשעה 'שהאדם בצער שכינה מה אומרת קלני מראשי קלני מזרועיתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תנא
מו. בשעה שהאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני מראשי קלני מזרועידגל מחנה יהודה עמ' רנו
מו. הטיח אשתו תחת תאינה ונגדוהו רכב על סוס בשבת ורגמוהותורי זהב (תשעג) עמ' קעט
מו. הטיח את אשתו תחת התאנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרנט
מו. הטיח את אשתו תחת התאנה וסקלוהו חכמיםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קנד
מו. המלין את המת עובר בלא תעשה שנאמר כי קבור תקברנו, ובמהרש"א ע"בכסף נבחר (מרגליות) עמ' מא
מו. המקום מצטער על דמם של רשעים וכו'שמן ראש - ימים נוראים עמ' כא
מו. המקום מצטער על דמן של רשעים שנשפךקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' רפה
מו. השכינה סובלת צער בצעריתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קא
מו. ואם לן עובר עליו בלא תעשה וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ו דף קיד ע"ב-ע"ג
מו. ולא היו קוברין אותו בקבורת אבותיו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יג דף תקכו/ז ע"ד; טוב שם (שסו) פרק ה דף יו ע"א, ופרק ו דף יט ע"א
מו. ולא היו קוברין אותו בקברת אבותיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרפח
מו. יכולין לדון בהוראת שעהמקראי קדש (תשנג) עמ' יז
מו. כשאדם מצטער השכינה אומרת קלני מראשי קלני מזרועימלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רט, רכב
מו. כשאדם מצטער שכינה אומרת קלני מראשיערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רנג, שנט, תכד
מו. כשאדם מצטער שכינה אומרת קלני מראשי קלני מזרועימגדל עוז (תשעח) עמ' שמו
מו. כשאדם שרוי בצער השכינה מה לשון אומרת קלני מראשיגנת אגוז (תשעב) אות סב, פב, קפח, קצג, רפח
מו. כשישראל שרוין בצער שכינה מה לשון אומרת קלני מראשי וכו'בית יצחק (ויינברגר) עמ' רמג
מו. מכין ועונשין שלא מן הדיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קפד
מו. מכין ועונשין שלא מן התורהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' עח
מו. מעשה בא' שרכב על סוס בשבת וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תעח, ח"ג עמ' רסה
מו. מעשה באחד שהטיח באשתויוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ח
מו. מעשה באחד שרכב על סוס בשבת וסקלוהויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קמא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ב
מו. מעשה ורכב על סוס בשבת וקטלוהואור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' קל
מו. מעשה שרכב אחד על סוס בימי יוונים וסקלוהו לא שהדין וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק מב פסוק ב
מו. נתעכל הבשר מלקטין העצמות פרש"י כבר נתכפר במיתתו ובבזיונו ע"כ שם דין הקברטוב שם (שסו) דף יט ע"א
מו. נתעכל הבשר מלקטין עצמותיושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קפז
מו. קבורה משום בזיונאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קנט
מו. קללת אלקים תלוי משל לב' אחים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' ריא
מו. קלני מראשי וכו'שומע תפלה ח"א עמ' קא, קג
מו. קלני מראשי קלני מזרועיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשי
מו. קלני מראשי קלני מזרועיים שמחה עמ' קכה, תמ
מו. קלני מראשי קלני מזרועישמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רצה
מו. קלני מראשי קלני מזרועישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רסו
מו. קלני מראשי קלני מזרועישמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רנו
מו. קלני מראשי קלני מזרועישמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' לו
מו. קלני מראשי קלני מזרועישמן ראש סוכות ח"ב עמ' קפה
מו. רמ"א בשעה שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת, קלני מראשי קלני מזרועיתורת חיים עה"ת עמ' קט, קיא-קיב {היינו מקום הנחת תפילין של הקב"ה, שעכשיו הם כבדים כביכול עליו ית' ותש כוחו מלהיטיב עם ישראל}
מו. רש"י ד"ה למעוטי, איש משמעותו משראוי להולידתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' צה
מו. רש"י ד"ה משום בזיונאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קעה
מו. שביטל משמורתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רב
מו. שכינה מה אומרת קלני מראשידברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף צג ע"א, קכח ע"ב
מו. שכינה מה אומרת קלני מראשי וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' לה, מז, נא
מו. שכינה מה לשון אומרת קלני מראשי קלני מזרועישדה יעקב עמ' סא
מו. שמעתי שבי"ד מכין ועונשין שלא מן התורההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רכט, רל
מו. שמעתי שבי"ד מכין ועונשין שלא מן התורההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רלג-רלד
מו. שמעתי שבית דין סביו ועונשין שלא מן הדיןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רג
מו. תוס' ד"ה קליליאהבת עולם (תשס) עמ' תשפג
מו: אי הספידא יקרא דחיי או יקרא דשכבידברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' רה
מו: איבעי' להו הספידא יקרא דחיי או יקרא דשכבי וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' תלג, תסב, תצד
מו: איבעיא להו הספידא יקרא דחיי הוי או יקרי דשכיבי הוי, למאי נפ״מ דאמר לא תספדוה לההוא גברא, אי נמי לאפוקי מיורשיןדודי נתן בראשית עמ' קנז
מו: איבעיא להו הספירא יקרא דחיי הויפני יהושע (תשסא) עמ' קסו
מו: איבעיא להו קבורה משום בזיונא או משום כפרהכתנות אור עמ' עה
מו: איבעיא להו קבורה משום בזיונא הוא או משום כפרה הואאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' עח
מו: איבעיא להו קבורה משום בזיונא הוא או משום כפרה הוא וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לו דף רכה ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רעח דף קכו ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף סב; אהבת עולם (קושטא, תב) דף קכט; שו"ת מהר"ם מינץ סימן נד; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויחי דף נו/נז ע"א
מו: איבעיא לן הספידא אי יקרא דחיי או דשכבייגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקמז
מו: בשעה שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרתדברי אמונה שמות עמ' קג, קיא, קיד, רמד
מו: הספד יקרא דחיי הואלהורות נתן בראשית עמ' רנא
מו: הספד יקרא דחיי ויקרי דשכבישירת דוד (תשסז) עמ' תקעו
מו: הספד יקרא דחיידברים אחדים (קלצקין) עמ' קז {שהחיים מרגישים את חסרון הצדיק}
מו: הספדא יקרא דחיידברי יוסף (הכהן) דף ב/כ ע"א-ע"ב
מו: הספדא יקרא דחייישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריז
מו: הספדא יקרא דחיי או יקרא דשכבילב אריה פרשת חוקת אות כה, איכה אות ב
מו: הספדא יקרא דחיי הוא או יקרא דשכבי הואראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ג ס"א פ"ז דף קס ע"ב; של"ה (תט) תענית דף רט ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רעז דף קכה ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תתנד דף קמח ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף עו/ז, ודף קכט; אהבת עולם (קושטא, תב) דף קכט, ודף קל; שו"ת ר"י לבית הלוי (שצב) סימן מט דף צה ע"ד
מו: הספידא יקרא דחייודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' נח
מו: הספידא יקרא דחייתפארת ציון (אבא שאול) עמ' יט - אור לציון
מו: הספידא יקרא דחיי או דמותאערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תעז, שמות עמ' שנח
מו: הספידא יקרא דחיי או דשכבילוח ארז פרשת שמיני דף ט
מו: הספידא יקרא דחיי או דשכבינחלת יעקב (תשעג) עמ' תלט
מו: הספידא יקרא דחיי או דשכבי, נ"מ דאמר לא תספדוהומשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קלג {בציוה שלא להספידו, דעת הפוסקים. א"א להתאפק להוריד דמעה}
מו: הספידא יקרא דחיי או יקרא דשיכביתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קלו - ר"א אבא שאול
מו: הספידא יקרא דחיי או יקרא דשיכביתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קמג - ר"ע יוסף
מו: הספידא יקרא דחיי או יקרא דשיכביתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שס - ר"ד סגל
מו: הספידא יקרא דחיי או יקרא דשיכבי ותוס'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' מא - אור לציון
מו: הספידא יקרא דחיי או יקרי דשכבי הווהיגל יעקב (תשנג) וישלח אות קיד
מו: הספידא יקרא דחיי הוי או יקרא דשכבי הוימצור דבש עמ' שפב
מו: הספידא יקרא דחיי הוי או יקרא דשכבי הוי וכו' ותוס'חיי נפש ח"א עמ' רלו ע"ב
מו: הספידא יקרא דחיי הוי וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תרעה
מו: מכאן רמז לקבורה מה"תמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רלו
מו: מנין למלין את מתו שעובר עליו בל"ת וכו'הדרש והעיון דברים מאמר קמו
מו: מנין למלין את מתו שעובר עליו בלא תעשהלהורות נתן ויקרא עמ' רע
מו: מנין למלין מתו שעובר עליו בל"ת וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תרעה
מו: משהין את המת משום כבודהכסף נבחר (מרגליות) עמ' מא
מו: משל לשני אחים תאומים בעיר אחת וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תצא דף רצו ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תצא בפסוק עצמו דף רסב ע"ב; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת תצא דף עד ע"ב
מו: משל לשני אחים תאומים בעיר אחתמנחת יהודה (פתיה) עמ' 25
מו: פלוגתא בטעם מצות קבורת המתיד דוד (אופנהיים) עמ' רמד
מו: צדיקי לכפרה צריכיפנים מסבירות עמ' כז
מו: קבורה הוא משום בזיונא או משום כפרהשם יחזקאל עמ' תעו
מו: קבורה הוה מצות עשהשם יחזקאל עמ' קלה
מו: קבורה מה"ת מניןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תצג
מו: קבורה מה"ת מנין וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תרעה
מו: קבורה מהתורה מניןדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' כח
מו: קבורה מהתורה מניןדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' מד-מה
מו: קבורה מן התורה מנא לן אשתיק וכו', אמסר עלמא ביד טפשאי איבעי למימר כי קבור תקברנו וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' מט
מו: קבורה מן התורה מניןפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה יב
מו: קבורה משום בזיונאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קמז
מו: קבורה משום בזיונא או משום כפרהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קלב
מו: קבורה משום בזיונא או משום כפרהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ג
מו: קבורה משום בזיונא הוא וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תרעה
מו: קבורה משום כפרה או משום בזיוניישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' כה, צה
מו: קבורה משום כפרה או משום בזיוניכסף נבחר (מרגליות) עמ' מט
מו: קבורה משום כפרה או משום יקרא דחיילהורות נתן בראשית עמ' רנב
מו: רמז לקבורה מן התורה מניןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שעח
מו: רמז לקבורה מן התורה מנין וכו'אהבת עולם (קושטא, תב) דף קכט
מו: רש"י ד"ה א"כאהבת עולם (תשס) עמ' תשפב
מו: רש"יאהבת עולם (תשס) עמ' תרעח
מו: רש"יאהבת עולם (תשס) עמ' תרפ
מו: רש"ש ד"ה מנין למלין, אם דוקא כל הלילהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קי(שסג)
מו: שבת במרה נצטווקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תקכ
מו: תוד"ה לאמקראי קדש (תשנג) עמ' קפא
מו: תוס' - בזיונא דבני משפחהבשבילי התלמוד ח"א ברכות סג ע"ב
מו: תוס' ד"ה הספדא יקרא דחיילשון ערומים ליקוטי רב"י דף כז ע"א
מו: תוס' ד"ה הספידא יקרא דחייתפארת ציון (אבא שאול) עמ' סז - אור לציון
מו: תוס' ד"ה הספידאאהבת עולם (תשס) עמ' תרפא
מו: תוס' ד"ה לא תקברוהואהבת עולם (תשס) עמ' תרעח
מו: תוס' ד"ה קבורה - האי בזיונא לאו בזיונא דמת קאמר אלא בזיונא דמשפחתואור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' עח
מו: תוס' ד"ה קבורהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קלב
מו: תוס' ד"ה קבורהאהבת עולם (תשס) עמ' תרעח, תרעט
מז אין קוברים רשע אצל צדיקמנחת אליהו (תשנט) עמ' שיב
מז הזמנה לאו מילתאשם דרך בראשית ח"א עמ' קכו
מז הריני ב"ד אין מתאבלין עליהם וכו' והרמב"ן והרא"ש במ"קשני אליהו דף מג ע"ג
מז סנהרין שראו כלם לחובה פטורשרגי טובא דרוש יא
מז ע"א א"ל אביי מי סברת מת כו' א"ל רבא מי קמדמית נהרג כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' מט
מז ע"א א"ל רבא מי קא דמיתרנת יצחק תהלים עמ' שעו
מז ע"א אין קוברין צדיק אצל רשעדברי שאול בראשית עמ' רכז
מז ע"א אין קוברין צדיק גמור אצל צדיק הקטן ממנובנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות פח, ויגש אות עב, ויחי אות ז
מז ע"א אין קוברין רשע אצל צדיקס' חסידים סי' תשו
מז ע"א אין קוברין רשע אצל צדיקרנת יצחק מלכים עמ' של, שלא
מז ע"א אין קוברין רשע אצל צדיקתורת מנחם חנ"א עמ' 267
מז ע"א אין קוברין רשע אצל צדיקתורת מנחם חס"א עמ' 162
מז ע"א אין קוברין רשע אצל צדיקברכת אבות עמ' קצב
מז ע"א אלישע הנביא זכה לפי שניםדרשות באר יצחק עמ' רנט
מז ע"א אמר ליה רב פפא ודילמא לאיקיומא וכו'זכור לדוד עמ' יא
מז ע"א הזמנה לאו מילתא הואס' חסידים סי' תתפח
מז ע"א היה בה בעיר הנדחת קדשי מזבח ימותוצמח צדקה עה"ת עמ' קה
מז ע"א הלנת המת שלא לכבודורנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קצא
מז ע"א הרוגי מלכות וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קפ
מז ע"א חטא ישראל - אמר רבי אבא בר זבדא: אע"פ שחטא ישראל הואלדור ולדורות ח"ג עמ' מב, סה
מז ע"א ילפינן בושה מכפרת מאחזתורת העולה (תשעה) עמ' קכט
מז ע"א ישראל גופייהו ניחא להונשמת כל חי חלק א (סימן ט) דף י"ג ע"ד (ד"ה ואין)
מז ע"א כי היכי דתיהוי ליה כפרה לאבוהדורש טוב עמ' 246
מז ע"א כיון דאיקטול קרי להו עבדיךרנת יצחק תפלה עמ' רטז
מז ע"א מאי עבדיך ומאי חסידיןרנת יצחק ישעיה עמ' ש, תהלים עמ' שעז
מז ע"א מת מתוך רשעו לא הוי ליה כפרהבית אלהים שער ב עמ' רעח
מז ע"א נהרג מתוך רשעו כיון דלאו כי אורחיה מיית הויא ליה כפרהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רנג ד"ה בהפטרה
מז ע"א נהרג מתוך רשעו כיון דלאו כי אורחיה מיית הויא ליה כפרהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רנט
מז ע"א סימן יפה לאדם שלא נספר כראויצמח צדקה עה"ת עמ' רכז
מז ע"א סימן יפה למתרנת יצחק ישעיה עמ' שי, שלה
מז ע"א סימן יפה למת שלא נספדדרשות באר יצחק עמ' קכז
מז ע"א סימן יפה למת שנפרעין ממנו (בעוה"ז) לאחר מיתהמאורי אור (אתרוג) עמ' קעא, תוספת אור הערה 23
מז ע"א צרעת נעמן שהיא שקולה כמתרנת יצחק מלכים עמ' רסו, שמח
מז ע"א ר"ן, ובשיטמ"ק בשם רבינו פרץ, דכל חייבי מיתות ב"ד מיתה מכפרת עליהן ויש להם חלק לעוה"בגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רמה
מז ע"א רש"י, חזקיהו שגרר עצמות אביויחי המלך עמ' יא
מז ע"א שמע מינה [הספידא] יקרא דשכבי הוא שמע מינהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רמג
מז ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת ואתחנן
מז ע"ב אביי אמר הזמנה מילתא ורבא אמר הזמנה לאו מילתא הואס' חסידים סי' תתפח
מז ע"ב אדם הראשון וכו' והיו מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו ייןאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' עב, פד, שמות ח"ב וויקרא עמ' שצו, דברים עמ' רצא
מז ע"ב איבעיא להו הספדא יקרא דחיי הוי כו'קידש ידיד דף נז ע"ד
מז ע"ב דקבר הנמצא מותר לפנותוחיים ביד (סימן צ"ח) דף ק"ט ע"ד (ד"ה תשובה)
מז ע"ב האורג בגד למת אביי אמר אסור וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 47, 44
מז ע"ב האורג בגד למת אביי אמר אסור כו'קידש ידיד דף קמא ע"ב-ע"ג
מז ע"ב האורג בגד למת אביי אמר הזמנה מילתא וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' יב
מז ע"ב הזמנה לאו מילתא היאבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות יב
מז ע"ב הזמנה לאו מילתא היאתורת מנחם חל"ו עמ' 247
מז ע"ב הרוגי מלכות כפרהרנת יצחק יהושע עמ' עז
מז ע"ב כיון דאיקטול הוי להו כפרהתולדות שלמה - רות עמ' יח
מז ע"ב כיון דאיקטל אית להו כפרה מיד, מיתה וקבורה ועיכול בשר בעינן - קשה מזה על תוס' דף ל"ה ע"א ד"ה אין רציחהצמח צדקה עה"ת עמ' עה
מז ע"ב כיון דבדין קא מקטלי לא הו"ל כפרה וכו'רנת יצחק יהושע עמ' עז, מלכים עמ' קמג
מז ע"ב קבריה דרב הוו שקלי מיניה עפרא לאישתא בת יומא וכו'הר המוריה עמ' סו
מז ע"ב ראויה עגלה ערופה להשלים כפרתן של יוצאי מצריםשמלת אליעזר ח"ב עמ' שג
מז ע"ב רש"י ד"ה הרוגי, הרוגי מלכות הני דגויםרנת יצחק שמואל עמ' תמ, תמו, מלכים עמ' כה, מב
מז ע"ב רש"י ד"ה פינהו - ומיהו אסור בהנאה דאיסורא דאורייתא הוא ולא פקעאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקכז
מז ע"ב תוס' ד"ה משיסתום הגוללאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קצב
מז ע"ב תכריכי המת איסורי הנאה הן כהקדש דגמר שם שם מעגלה ערופהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקל
מז תוס' ד"ה הספדה כו'קידש ידיד דף יב ע"ד, נז ע"ד
מז. אין הזמנה לעבודה זרהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רלח
מז. אין קוברין צדיק אצל צדיק אלא דשוה לו בצדקתושם יחזקאל עמ' קכז
מז. אין קוברין רשע אצל צדיקבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רח
מז. אין קוברין רשע אצל צדיקמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קלד {בס' חסידים שב' שונאים לא יקברו זה ע"י זה. פי' לפ' ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד }
מז. אין קוברין רשע אצל צדיקשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרפט
מז. אין קוברין רשע אצל צדיקשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שפח
מז. אין קוברין רשע אצל צדיקשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רלב, תו
מז. אין קוברין רשע אצל צדיק וכו'דברי יואל מועדים ח"ח עמ' שלב, שלג
מז. אין קוברין רשע חמור אצל רשע קללהורות נתן בראשית עמ' רמג, רמד
מז. אם מת. מתוך רשעו לא הויא ליה כפרהשם יחזקאל עמ' תקיט
מז. ב"ד מתקינין ב' בתי קברות לנהרגין ולנחנקיןלהורות נתן במדבר עמ' רכח
מז. בעושה מעשה עמךדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כה פסוק כט(2), פרק כז פסוק יב
מז. ברא מזכה אבאדרשות דבר צבי עמ' רלב
מז. ההספד הוא משום יקרא דשכבידרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' צח, רח
מז. היו בה קדשי מזבחמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' נא
מז. הספידא יקרא דחיי או דשכבישמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תמג
מז. וכיון דאיקטול קרי להו עבדיךמאורות האריז"ל עמ' קפב אות יג
מז. זה חזקיהו שגירר עצמות אביו, ורש"י - מפני כבוד אב ליכא למיחש כי לא עשה מעשה עמךגן שושנים, חלק ב, חזון נחום סי' ח עמ' קנד {מניין שגם ביזוי מותר אם אינו עושה מעשה עמך?}
מז. כיון דבדין מיקטלומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' לב
מז. כיון דבדין קא מיקטלימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תכח
מז. לפי שאין קוברין רשע אצל צדיקשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קנד
מז. מאן עבדיך מאן חסידךשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קעא
מז. מומר שהפריש קרבן ועשה תשובהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה נב
מז. מנין שאין קוברין רשע אצל צדיקשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קפו
מז. מנין שאין קוברין רשע אצל צדיק וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תשנא
מז. מנין שאין קוברין רשע אצל צדק וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יג דף תקטו/תקסו ע"ד; ס' ציוני (שכ) פרשת ויחי דף לא ע"ב-ע"ג; ס' מהרי"ל (שטז) הלכות שמחות; אהבת עולם (קושטא, תב) דף קמו
מז. נבזה בעיניו נמאס זה חזקיה מלך יהודהעקדת יצחק (שלג) שער כז דף עד ע"א
מז. נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים בשר חסידיך לחיתו יער, אלו על הרוגי מלכותאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' ו
מז. סומן יפה למת שלא נספרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שע
מז. סימון טוב למת כשהגשמים מזלפין עליולב אריה פרשת נח אות ה
מז. סימן טוב לאדם שלא נספד כהלכהערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תעז
מז. סימן יפה למתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קמט
מז. סימן יפה למת שלא נקברישרש יעקב (אבולפיה) עמ' יא
מז. צערא בשעתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' נב
מז. רש"י - אינו מחוייב לכבד אביו רשעמרפא לנפש בראשית עמ' עד
מז. רש"י ד"ה ובשם שאין קוברים, נסקלין ונשרפין הם רשעים חמורים וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עח(רנד)
מז. רש"י ד"ה מטה של חבליםאהבת עולם (תשס) עמ' תרעז, תרפ
מז. שאין קוברין רשע אצל צדיקפאר יעקב ח"א עמ' קס
מז: אביי סבר הזמנה מילתא היא וכו'דברי יואל פ' אחרי מות דף עו ע"ב
מז: אביי סובר הזמנה מילתא וכו' ורבא סובר הזמנה לאו מילתא, ונמק"י שםדברי יואל פ' נשא דף רכח ע"א, פ' שלח דף שנא ע"ב
מז: דס"ל לר' יוחנן הואיל ואידחי אידחיחיי נפש ח"ד עמ' רעח
מז: הוה שקלי מיניה עפרא לאישתא בת יומאשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קכג
מז: הזמנה לאו מילתא היאפאר יעקב ח"א עמ' קסג
מז: הזמנה מילתא היא או לאואור אברהם על ספר המצוות עמ' רמו
מז: הזמנה מילתא ילפינן משמשין מעגלה ערופהדברי יואל פ' מקץ דף תד ע"א, פ' ויגש דף תנט ע"א
מז: הרוגי בית דוד אין מתאבלין עליהןדמשק אליעזר (רלב"ג) אבל כבד
מז: הרוגי מלכות יש להם כפרה אבל הרוגי ב"ר אין להם כפרהלב אריה פרשת שופטים אות יח
מז: זו באה בפנ"ע וזו באה בפנ"עברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' רכב
מז: מת אסור בהנאהפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה צד
מז: קבריה דרב הוו שקלי מיניה עפרא לאישתאשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רנו
מז: קבריה דרב הוו שקלי מיניה עפרא לאישתא בת יומא וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב כג דף תקנה ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת ראה דף רמד ע"ג
מז: קרקע עולם אינה נאסרתיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נה
מח את דמי נבות י"א בניו נהרגו וי"א בנים העתידים לצאת ממנוחומת אנך (תקסא) ח"ב דף קכז ע"ב
מח את דמי נבות י"א בניו נהרגו וי"א וכו'חומת אנך מלכים ב פרק ט
מח את דמי נבות י"א בניו נהרגו ויש אומרים בנים העתידים לצאת ממנוחומת אנך (תקסא) ח"ב דף קכז ע"ב, ככר לאדן (תקסא) דף קלד ע"א
מח נקטעה ידי העדים פטורתולעת שני דף קעט
מח ע"א טווי' לאריג מי איכא למ"דערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 49
מח ע"א כדרב חסדא דאר"ח האי סודרא וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 45
מח ע"א מותר המתים למתים מותר המת ליורשיו וכו' רבי נתן אומר יעשה דימוס על קברו או זילוף וכו', (בשגבו להם לאחר מיתה. שיטת רבא וכו' הזמנה לאו מילתא)ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקלז
מח ע"א סימן כפ"ה נפשי"ה דחציב"א נכיס"א דאומנ"א, מיתיבי כפה וכו'מגילת סמנים עמ' צט-ק
מח ע"א פודרא דאזמניה למיצר ביה תפילין ולא צר ביה, צר ביה ולא אזמניה, שרי למיצר ביה פשיטיס' חסידים סי' תתק
מח ע"א קבר חדש מותר בהנאה וכו' מותר המתים למתים וכו'מגילת סמנים עמ' ק
מח ע"ב אותו ואת בניו הרגרנת יצחק מלכים עמ' ש
מח ע"ב אמר לאומן עשה לי תיק של ספר תורה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 49
מח ע"ב אסא חלה על רגליו וכו' מלמד שאחזתו פודגראברית שלום (תעח) דף כז ע"ג
מח ע"ב אסא חלה על רגליו וכו' מלמד שאחזתו פודגראברית שלום (תשסח) עמ' קנג
מח ע"ב בשלמא למ"ד נכסיהן למלך, היינו דכתיב ברך נבות אלקים ומלך וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שסד
מח ע"ב היינו לכתיב וינס יואב וכו'רנת יצחק שמואל עמ' תמב, מלכים עמ' כו
מח ע"ב הרוגי ב"ד נכסיהם ליורשיהם, ומלכות למלךגנא דפלפלי עמ' סח, שמה
מח ע"ב הרוגי מלכות נכסיהן למלךרנת יצחק מלכים עמ' ריח, ריט
מח ע"ב הרוגי מלכות נכסיהן למלך ורש"ייחי המלך עמ' יח
מח ע"ב וחסר לחם מיכניהרנת יצחק מלכים עמ' תמ, ישעיה עמ' תעד
מח ע"ב חד אמר הרוגי מלכות נכסיהן למלכות, וח"א נכסיהן ליורשיםעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שסד
מח ע"ב חיפן זהב או שתלה עליהן עור בהמה טמאה פסולה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 44
מח ע"ב כיס שעשאו להניח בו תפילין אסור וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 45
מח ע"ב כל הקללות שקילל דוד את יואב נתקיימו בזרעו של דודעשרה מאמרות (תשס) עמ' רנב
מח ע"ב כל קללות שקלל דוד את יואב נתקיימו בזרעוס' חסידים סי' עו
מח ע"ב כל קללות שקלל דוד כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קמה ע"ג
מח ע"ב מחזיק בפלך מאסא וכו' שאחזו פודגרא, ורש"יצלח רכב עמ' קיב
מח ע"ב מנא ידע אי בעית אימא מיחש הוה חייש ביה, ואיבעית אימא מרביה הוה גמיר להלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פא ע"א
מח ע"ב מנא ידע וכו' סוד ה' ליראיודברי תורה (שפירא) מהד' א סי' סג
מח ע"ב מצורע מעוזיהורנת יצחק מלכים עמ' שמח, דברי הימים עמ' רמ
מח ע"ב רש"י ד"ה הרוגי, שנתחייבו מיתה למלכי ישראל וכו'רנת יצחק מלכים עמ' כו, ריט
מח ע"ב תוד"ה אע"פ, הזמנה מילתא לגליון ס"תגבורת יצחק שבועות עמ' לג
מח ע"ב תוס' ד"ה אע"פ שלא עיבדןגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמט
מח ע"ב תוס' ד"ה בשלמא למאן דאמר וכו'לשון ערומים לשונות הרמב"ם דף טו ע"ד
מח ע"ב תוס' ד"ה בשלמא, שהיה סבור שמזבח קולטרנת יצחק מלכים עמ' מא, מב
מח ע"ב תרתי לא תעביד בהאי גברא וכו'רנת יצחק מלכים עמ' מב
מח תוס' ד"ה מותר כו'קידש ידיד דף כט ע"ב-ע"ג
מח. לא יגע בה עד שיבא אליהומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ריב
מח. מותר המת ליורשיושמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' צו
מח. מנין שבסקילה ובדחייה ת"ל סקל יסקל או ירה יירהבגדי חמודות שמות פרק יט פסוק יג
מח. תוס' נתגוהו לספרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רעט
מח: א"ל זיל אימא ליה תרתי לא תעביד בההוא גברא וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן ב דף שפח ע"ג; יפה מראה (שנ) קדושין פרק א דף רסז ע"ג-ע"ד
מח: בשלמא למ"ד נכסיהן למלכות וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רעח
מח: דמי נבות לו ולבניו הרגשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסה
מח: הרוג ב"ד נכסיו ליורשיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קטז
מח: הרוגי מלכות כיון דמורדים במלכות מגיע הנכסים למלךכתר תורה (תשסז) עמ' לד
מח: הרוגי מלכות נכסיהם למלךפרפרת אליעזר הפטרת ויחי
מח: הרוגי מלכות נכסיהם למלך הרוגי בי"ד וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תלא
מח: הרוגי מלכות נכסיהן למלךדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' פא
מח: הרוגי מלכות נכסיהן למלך או ליורשיןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפט, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קב, שי, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסז
מח: הרוגי מלכות נכסיהן למלך הרוגי ב"ד נכסיהן ליורשיןלב אריה פרשת שופטים אות יט
מח: הרוגי מלכות נכסיהן למלך וכו'אהבת עולם (קושטא, תב) דף פג ודף פד
מח: ואת דמי בניו - העתידים להוולדשיחות לספר במדבר עמ' שיז, רע
מח: כל קללות שקילל דוד את יואב נתקיימו בזרעו של דודשרתי ח"א עמ' קסב
מח: נופל בחרב מיאשיהוכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב כג דף תקנד ע"ג
מח: פודגרא היכי דמי כמחט בבשר החי וכו'שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ג חלק א דף קה ע"א; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש יג דף ס ע"א
מח: ציפן זהב פסולותחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תנז
מח: רש"יאהבת עולם (תשס) עמ' תלב
מח: תוס' ד"ה בשלמא למ"ד נכסים למלךפני מלך בראשית עמ' שי
מחשבה מועלת לד"ת שנא' מפר מחשבות ערומיםצור יעקב (יעבץ) בהעלותך
מט בשני אנשים צדיקים וטובים ממנו וכו'חומת אנך אסתר אות ב
מט גדולים וטובים דאינהו דרשו אכין ורקיןמשכנות יעקב (נעים) דף יא ע"ב
מט ע"א אילמלא דוד לא עשה יואב מלחמה וכו', ורש"יתורת מנחם חלק נ עמ' 199, 240
מט ע"א אילמלא דוד לא עשה יואב מלחמה כו'תורת מנחם חנ"א עמ' 73, חנ"ג עמ' 374
מט ע"א אכין ורקין מיעוט הןאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רכח, ח"ו עמ' עט
מט ע"א אלמלא דוד לא עשה יואב מלחמהיחי המלך עמ' מו
מט ע"א אלמלא דוד לא עשה יואב מלחמה ברתורת מנחם חמ"ד עמ' 190
מט ע"א אלמלא דוד לא עשה יואב מלחמה ואלמלא יואב לא עסק דוד בתורהשם דרך במדבר עמ' קעה
מט ע"א אלמלא דוד לא עשה יואב מלחמה, ורש"ירנת יצחק שמואל עמ' תמד, ישעיה עמ' לה, תהלים עמ' תקד, רנח
מט ע"א אלמלא דוד לא עשה יואב מלחמה, ורש"ירנת יצחק תפלה עמ' רכד, רסו
מט ע"א אלמלא דוד לא עשה יואב מלחמה, ורש"י זכותו של דוד עומדת לו ליואב במלחמותיו של דודרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קכט
מט ע"א אלמלא רוד לא עשה יואב מלחמהניבי זהב עמ' תקט
מט ע"א אשכחינהו דפתיח להו במסכתא וכו'מכשירי מצוה עמ' קיט
מט ע"א באר וסיכה גרמו לו לאבנר שיהרג וכו'בני ישחק דף כד ע"ג, סב ע"ד
מט ע"א בור וסירה גרמו לו לאבנר שיהרגערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 91
מט ע"א בור וסירה גרמו לו לאבנר שיהרג, וברש"יראשון לציון (תשעח) עמ' קמג
מט ע"א בור וסירה גרמו לו לאבנר שיהרג, וברש״יראשון לציון (תשסח) עמ' פט
מט ע"א בור וסירה גרמו לו לאבנר שיחרג, ורש"ירנת יצחק שמואל עמ' רמב, רמז
מט ע"א בענין רודף ויכול להצילו באחד מאבריוהבן יקיר (לניאדו) דרוש א לפרשת לך לך
מט ע"א בשני אנשים צדיקים טובים ממנו וכו' שהן בפה ולא עשו והוא באיגרת עשהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קט ד"ה ואומר
מט ע"א היה לו להצילו באחד מאבריו א"ל לא יכיל ליהראשון לציון (תשעח) עמ' קמה
מט ע"א היה לו להצילו באחד מאבריו א״ל לא יכיל ליהראשון לציון (תשסח) עמ' צא
מט ע"א היה לך להצילו באחד מאבריורנת יצחק שמואל עמ' שד
מט ע"א המורד במלכות חייב מיתה, למדנו מיהושעאסופת מערכות במדבר עמ' קצח, רסט
מט ע"א ווכוחי יואב עם דייני'פרי חיים (קנולר) פרשת משפטים
מט ע"א ויטהו יואב אל תוך השער לדבר אותו בשלו וכו' ורש"י ד"ה על עסקי שלוברית שלום (תעח) דף צא ע"ב
מט ע"א ויטהו יואב אל תוך שער לדבר אותו בשלו וכו' ורש"י ד"ה על עסקי שלוברית שלום (תשסח) עמ' תקפג
מט ע"א ויטהו יואב וברש"י שאל לו בערמה יבמה גרמת ובמהרש"א בח"אצמח צדקה עה"ת עמ' נח
מט ע"א ויקבר בביתו במדבר, אטו ביתו מדבר הוא וכו', כמדבר וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רמב, רפד
מט ע"א חנק חמוראמרות ה' השלם ח"ה עמ' שכז
מט ע"א יואב דנו לאבנר בסנהדריןדרשות מהר"ם חביב עמ' עו
מט ע"א יואב נצח במלחמות ע"י עסק התורה של דודתורת מנחם חנ"ז עמ' 314
מט ע"א יכול אף לדברי תורהצמח צדקה עה"ת עמ' קלה, קפח, רז
מט ע"א יכול אפילו לדברי תורה וכו'רנת יצחק יהושע עמ' קכ, שמואל עמ' שעט, תנט, מלכים עמ' לח, רלב, משלי עמ' קב
מט ע"א כל איש אשר ימרה את פיך, יכול לדברי תורה ת"ל רק חזק ואמץבאר שרים פרשת וילך דרוש א אות ב
מט ע"א כתיב [ביהושע בו נון] כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצונו יומת יכול אפילו לדברי תורה תלמוד לומר רק חזק ואמץדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' פד
מט ע"א כתיב כל איש אשר ימרה את פיך יכול אפילו לדברי תורה וכו'דברי טובה יהושע ח"א עמ' נ ד"ה רק חזק
מט ע"א לכל אשר תצונו יומת יכול אפי' לד"ת ת"ל רק חזק ואמץעשרה מאמרות (תשס) עמ' שכא
מט ע"א מ"ט קטלתיה לאמר וכו'רנת יצחק שמואל עמ' רחצ, רצט, דש
מט ע"א מה מדבר מופקר לכל אף ביתו של יואב מופקר לכלדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קח ד"ה כתיב
מט ע"א מלמד שדנו בו דין סנהדרי וכו'ראשון לציון (תשסח) עמ' צ
מט ע"א מלמד שדנו בו דין סנהדרין וכו'ראשון לציון (תשעח) עמ' קמה
מט ע"א משום דיואב על הצבארנת יצחק שמואל עמ' שס, דברי הימים עמ' פו
מט ע"א נטה אחרי אדניהרנת יצחק מלכים עמ' ח
מט ע"א ניזיל אבנר מאי טעמא קטלתיה לעמשא וכו' אלא ההוא גברא מורד במלכות וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קיא ד"ה אלא
מט ע"א עמשא אכין ורקין דרשדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קיב ד"ה ונ"ל ליישב
מט ע"א עמשא אכין ורקין קא דריש וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תיח
מט ע"א עמשא מורד במלכות הוה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תלט ד"ה תו, ח"ב עמ' קכד ד"ה בהפטרה
מט ע"א עמשא מות במלכותרנת יצחק שמואל עמ' שעט, תסא
מט ע"א רש"י ד"ה היה לומכשירי מצוה עמ' קסז
מט ע"א רש"י ד"ה על עסקי שלו. שאל לו בערמה יבמה גרמת היאך חולצת וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קט ד"ה איתא
מט ע"א שדנו בדין סנהדריןרנת יצחק שמואל עמ' שו
מט ע"א שדנו דין סנהדרי וכו' על עיסקי שלודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קט ד"ה ולפע"ד
מט ע"א שלך קשה משלהם וכו' מה ת"ל קום לך אתה גרמת להם וע"שזרע שמשון לך לך אות כט
מט ע"א תוס' ד"ה מאי טעמא קטלתיה לעמשא ומהרש"א בס' א"עלשון ערומים דף נג ע"ג-ע"ד, נז ע"ד
מט ע"א תוס' ד"ה מאי, הריגת יואב משום מורד במלכותרנת יצחק מלכים עמ' לה-לו, מ-מא, מג
מט ע"ב ארבע מיתות נמסרו לבית דין סקילה שריפה הרג וחנק רבי שמעון אומר שריפה סקילה חנק והרג וכו'. חנק חמור מסייף וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' ה
מט ע"ב ארבע מיתותימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקטז
מט ע"ב בזמן הבית בי"ד נידונים בד' מיתותשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' כט
מט ע"ב מנין שלא יהא דבר קודם למכנסייםגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רלה
מט ע"ב סדר חומרות מיתות ב"דגנא דפלפלי עמ' נב, רכג
מט ע"ב סדר יומאתורת מנחם חנ"ג עמ' 369
מט ע"ב סקילה שריפה הרג חנקשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רלד
מט ע"ב תוס' ד"ה אמר רבאדברי חנינא - ת"ת עמ' מז
מט ר"י ס' הרוגי מ'ראש דוד (תקלו) דף קכד ע"ב
מט ר"י ס' הרוגי מ'ראש דוד (תשמו) עמ' תעא ע"א
מט ר"י ס' הרוגי ס'ראש דוד (תקלו) דף קכד ע"ב
מט תוספות ד"ה מ"טדרכי שלום (מרגונאטו) דף מד ע"א
מט תוספות ד"ה קטולדרכי שלום (מרגונאטו) דף יט ע"ג
מט. א"ל מאי טעמא דקטלתיה לעשאל וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב ג דף רע ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כו דף קמט ע"ג
מט. אייתוה ליואב א"ל מ"ט קטלתיה לאבנרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' יא
מט. אילמלא דוד לא עשה יואב מלחמה ואלמלא יואב לא עסק דוד בתורהדברי יואל מועדים ח"ה עמ' תכג
מט. אילמלא דוד שהיה עוסק בתורה לא עשה יואב מלחמהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רנד
מט. אכין ורקין מיעוטין הםשבט מישראל (קרמניץ) פרק לט פסוק ז, פרק סב פסוק י
מט. אכין ורקין מיעוטין הןתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תמג, קכו
מט. אכין ורקין ממעטיןעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תלז
מט. אלא ההוא גברא(יואב) מורד במלכות הווהשכר שכיר בראשית שיחה לז {אך דוד המלך דן אותו למיתה על שהרג את אבנר ועמשא}
מט. אלמלא דוד לא עשה יואב במלחמה וכו'מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל ח דף מז ע"ב
מט. אלמלא דוד לא עשה יואב מלחמהיריעות שלמה (אוזאן) פ' כי תצא דף קו ע"א
מט. אם אמר לו עבור אפילו אמצוה דד"ס אין שומעין לועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעז
מט. אם המלך אמר לעבור על הדין אינו מחוייב לצייתכתנות אור עמ' תרטז
מט. אמר רב שלא חשדומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' יט
מט. אשכחינהו דפתיח מסכתאיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קסא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מב
מט. בור וסירה גרמו לאבנרישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריג
מט. ביתו של יואב היה במדבר שהיה כמדבר מנוקה מגזלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קט
מט. במדבר שמנוקה מגזל ועריות כמדברשבט מישראל (קרמניץ) פרק קז פסוק כג
מט. דנו ליואב מ"ט קטלת לעמשא וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק ע פסוק ד
מט. ההוא גברא מורד במלכות הוה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן ב דף שעח ע"א
מט. היה לך להציל וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקצה
מט. וכו' לא נטה - שביקש לנטות ולא נטהשיחות לספר בראשית עמ' כה, שיחות לספר ויקרא עמ' ריט
מט. יואב ביתו מופקר לכל כמדברדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' תטז
מט. יואב דן לאבנר דין סנהדרין והרגויוסף לקח כרך א ח"א עמ' קז
מט. יואב היה שר צבאו של דוד ומקים עולה של מלכות דודדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תכג, תסו
מט. יואב שנא' וביתו במדבר שהיה הפקר כמדבר, שהיה פתח מצוי לעוברים ושביםיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תפ
מט. יכול אף לד"ת לזה אמר רק אכין ורקין מיעוטיןמקראי קדש (תשנג) עמ' טז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ט
מט. יכול אפילו לדברי תורה תלמוד לומר רק חזק ואמץלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע א סימן ד דף יד ע"ב
מט. יש חילוק גבי מורד במלכות אם שמע מפיו של מלך, או על ידי שליחשם יחזקאל עמ' תצ
מט. כל איש אשר ימרה את פיך יכול אפי' לד"תלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף יד ע"ב
מט. כל אשר ימרה את פיך וכו' יכול אף לד"ת ת"ל רק חזק ואמץחיי נפש על ההגדה עמ' שכט, של
מט. לחלוחית בית דוד קייםתשבי (תשסה) עמ' קנ שורש לח
מט. לימוד מעמשאדמשק אליעזר (רלב"ג) אבל כבד, בראשית פרק כג פסוק ב
מט. מ"ט דוד עושה משפט וצדקה משום דיואב על הצבא וכו'דברי יואל פ' מקץ דף שצב ע"א
מט. מ"ט קטלתיה לאבנר וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקצד
מט. מאי בור הסירה בור וסירה גרמו ליואב שיהרגכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב ג דף רע ע"ג; יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף סא ע"ג
מט. מאי טעמא קטלת לאבנר, אמר ליה גואל הדם עשהאל אחין הוו וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' ט
מט. מאי טעמא קטלתיה לאבנר וכו'יפה מראה (שנ) פאה פ"א דף סא ע"ב
מט. מאי טעמא קטלתיה לעמשא אמרשערי שיש יהושע ח"א עמ' ק-קא
מט. מאי טעמא קטלתיה לעמשא וכו'אהבת עולם (קושטא, תב) דף פה
מט. מה מדבר מנוקה מגזל ועריות וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שנג
מט. עין יעקב משם הראב"דאהבת עולם (תשס) עמ' תמא
מט. עמשא אכין ורקין דרש וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' לו
מט. שבקש לנטות אלא שהיה עדיין לחלוחית דוד קיימתשבט מישראל (קרמניץ) פרק נה פסוק ה
מט. שהן בפה ולא עשומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רפח
מט. תוד"ה מאי, יואב שוגג היהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שנג
מט. תוס' ד"ה מ"ט קטלתיהאהבת עולם (תשס) עמ' תלו
מט: ארבע מיתות בית דיןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עז-עח(רנד)
מט: ארבע מיתות נמסרו לבית דין סקילה שריפה הרג וחנק, ר' שמעון אומר שריפה סקילה חנק והרגאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' יג
מט: כל מקום ששנו חכמים דרך מנין אין מוקדם ומאוחר, ורש"יויואל משה מאמר ג סי' ג עמ' תה
מט: רש"י - אין מוקדם ומאוחר, לא דיקדקו להקדים במשנתן את המוקדםויואל משה מאמר ג סי' ג עמ' תו
מט: שריפה חמורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצד
מט: תוס' ד"ה אמר רבאמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תיא
מכאן שאין מהפכין בזכותו של מסית כו'עץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף ג ע"ג
מלך צריך שני ס"תברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' סג {רמוז באות ב}
מלמד שתפסו הקב"ה לירבעם בבגדולב אריה פרשת לך לך אות יט
מנא ידעי אותם שלא נעשה בהם עבירהחוט של חסד (תרכה) דף ו ע"ב
מניין לתחיית המתים מן התורהשארית יעקב (אלגזי) דף מה ע"ד
מנין לרואה את חבירו טובע בנהרקול שמואל (קונפורטי) דף י ע"א
מנין לת"ה ומנין שהקב"ה יודע עתידות כו'ברכת שמואל ח"א דף כח ע"ב
מנין לתחה"מ מה"ת וכו'לוח ארז פרשת בא דף טז
מנין שמחי' מתים ויודע עתידו'בינת יששכר דף מה/מח ע"ג
מצאם בית פגי והמרה עליהם פטורמשכנות יעקב (נעים) דף קנז/קצז ע"ג
מר ע"ב לעולם יקדים אדם תפילה לצרהתולדות שלמה - רות עמ' כד
מר: לעולם יקדים אדם תפלה לצרהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שסא
משל למלך שהיה לו פרדס והושיב בו שומרי' אחד חגר וא' סומאמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף קצח
משנה
משניות
מתי היצר נתון באדםתורת חכם (הכהן, תיד) בהקדמה
נ ואיש אשר ינאף את אשת איששמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' לט
נ כל הדברות האחרונות היו כתובות בלוחות (ברש"י)שארית מנחם ח"ג עמ' צב
נ מ"מ נענש גחזידרכי שלום (מרגונאטו) דף קלב ע"א
נ ע"א הוקש כבוד אב ואם לכבוד המקוםשם דרך בראשית ח"ב עמ' פו
נ ע"א השוה כיבוד אב ואם לכבוד המקוםאמרות ה' השלם ח"א עמ' תלט, ח"ד עמ' רו, ח"ו עמ' שכה
נ ע"א שקר החן זה דורו של משה והבל היופי וכו', ורש"ירנת יצחק על נפש החיים עמ' ס
נ ע"א תוס' ד"ה קסברימגילת סמנים עמ' כה
נ ע"ב אשת רעהו פרט לאשת אחריםרנת יצחק ישעיה עמ' שצ
נ ע"ב ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץרנת יצחק תפלה עמ' קצב
נ ע"ב ובת איש כהן כי תחל יכול אפילו חיללה את השבת וכו'בי חייא ח"ב עמ' עא
נ ע"ב כל הכלים הנשברים יש להם תקנה חוץ מחרסאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קלא
נ ע"ב למה ת"ח דומה לפני ע"ה וכו'רנת יצחק יהושע עמ' שפח, מלכים עמ' קלט
נ ע"ב שריפה בדאורייתא דכתיב ובמשרפות אבותיךרנת יצחק שמואל עמ' עדר, ישעיה עמ' תיז
נ ע"ב ת"ר ובת איש כהן כי תחל וגו' יכול אפי' חללה שבת ת"ל לזנותחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קצז
נ ע"ב תנו רבנן ובת איש כהן כי תחל וכו' יכול אפילו פנויה נאמר כאן אביה ונאמר להלן אביה מה להלן זנות עם זיקת הבעל אף כאן זנות עם זיקת הבעל או אינו אומר אביה אלא להוציא את כל האדם כשהוא אומר היא מחללת הוי כל אדם אמור הא מה אני מקיים אביה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' ע
נ"ח ב עכו"ם ששבת חייב מיתההגיונות אל עמי ח"א דרוש ל
נ. מצוות הנהרגין מתיזין ראשוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תא
נ. שריפה חמורה שכן ניתנה לבת כהן שזינתה וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' קנה
נ. תחילת דינו של אדםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תק
נ: בחילולין שבזנות הכתוב מדברשבח נעורים עמ' צח
נ: ובת איש כהן כי תחל לזנות וכו' יכול אפי' חללה השבת ת"ל לזנות בחילולי זנות הב' מדברחמודי צבי שמות עמ' רל
נ: ובת כהן וכו' יכול אפי' חללה שבת ת"ל לזנותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' סג*, סט, תשח, ח"ב עמ' שסו
נ: ובת כהן כי תחל לזנות יכול אפי' חיללה שבת ת"ל לזנותדבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' לז
נ: לזנות בחילולי זנות הב' מדבר וכו' מ"ש מיני' דידי', סד"א איהו הוא ראישתרי לי' שבת לגבי עבודה וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' קמז
נ: מר סבר סיף חמור ומר סבר חנק חמורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רו
נ: ת"ר ובת איש כהן כי תחל יכול אפי' חללה את השבת וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רפג, תד
נ: תוס' ד"ה ד"ה ת"ל: וכר"ע דדריש וי"וגלגולי נשמות (תשסא) [סי' כ ס"ק יב]
נא ע"א בת כהן בשריפה ובועלה אינו בשריפהגנא דפלפלי עמ' נא
נא ע"א בת כהן שניסת לפסול בחנקגנא דפלפלי עמ' קנג
נא ע"א הילכתא למשיחאקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' שכט
נא ע"א כהנים אשתרי להו עבודה בשבתבי חייא ח"ב עמ' ב
נא ע"א כי תחל לזנות קאי על שבתדברי שאול שמות עמ' רח
נא ע"א קרא לאפוקי מדרבאדברי שאול ויקרא עמ' קלב
נא ע"ב דרוש וקבל שכרדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' עב
נא ע"ב דרוש וקבל שכרימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' כא
נא ע"ב הלכתא למשיחאביאורי הזוהר (ר' דובער) דף ב ע"א
נא ע"ב הלכתא למשיחאימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' 3, רפד
נא ע"ב הלכתא למשיחא כו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 17, 3
נא ע"ב ובת איש בהן אע"פ שאינה כהנתמנחת מרדכי עמ' טו
נא ע"ב יכול נחלוק כבנותיהןמנחת מרדכי עמ' ט, שז
נא ע"ב כאשר זמם לעשות לאחיו ולא לאחותותורת לוי יצחק עמ' קצ
נא ע"ב כל הסוטר לועו של חבירו כאילו סוטר לועה של שכינהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קסה
נא ע"ב רש"י ד"ה הפי קאמינא - כשיבא המשיח ויחיה המתיםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תפג-תפד
נא ע"ב רש"י כשיבוא המשיח ויחיה המתיםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' ש
נא ע"ב תוס' ד"ה הלכתא למשיחאשער יוסף (תקיז) דף קלז ע"ד
נא ע"ב תוס' ד"ה הלכתאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 9, סה
נא. איהו דאשתריא ליה שבתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' סד*
נא. אם אדם חטא בהמה מה חטאהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קנב
נא. אפילו בת כהן שנישאת לישראל נשרפתפנים מסבירות עמ' קטו
נא. אתיא כרבי שמעון דשריפה חמורהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' סג*
נא. ב"נ לא נצטוו על המצותחנן אלקים עמ' קצג
נא. יכול אפי' חיללה שבת וכו' בת סקילה היא, א"ר הא מני ר"ש הוא דאמר שריפה חמורה וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' קנ, קנג
נא. יכול אפילו חיללה שבת וכו' סד"א הואיל ואחמיר בהו רחמנא בכהני דרבי בהו מצוות יתירות תידון בשריפה, קמ"לתורת חיים עה"ת עמ' קסט-קע {מו"מ וביאור}
נא. מאי שנא מיניה דידיה ס"ד וכו' דאשתריא ליה שבת לגבי עבודהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' פג
נא. נשאת לישראל מנין ת"ל וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשט*
נא. ס"ר אמינא איהו הוא דאשתריא לי' שבת לגבי עבודה, היא כיון דלא אישתריא שבת לגבה אימא תידון בשריפה קמ"לחמודי צבי שמות עמ' רל
נא. סר"א הואיל ואחמיר בהו רחמנא בכהני דרבי בהו מצות יתירותהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר ו
נא: א"ל ר' עקיבא ישמעאל אחי וכו'גלגולי נשמות (תשסא) [סי' כ ס"ק יב]
נא: אלא דרוש וקבל שכראור אברהם - סידור התפילה עמ' נט
נא: אמר ליה רבי עקיבא, ישמעאל אחידרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1160, 1207
נא: בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות ולמה נכתב דרוש וקבל שכרעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שלו
נא: הלכתא למשיחאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' מט
נא: הלכתא למשיחאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקעז
נא: הם מקריבים והיו קודשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רפח
נא: הקשו על מה שאמרו שם הלכה, שהוא רק הילפתא למשיחאדברי יואל מועדים ח"ט עמ' ריז
נא: למה מביא דבר שהוא הילכתא למשיחאדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רנז
נא: ר"ע היה דורש כל אות בתורהדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' ט
נא: תוס' ד"ה הילכתא - דבר שיש בזה איסור בפשיעה או בשגגה לא שייך לומר הילכתא למשיחאדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' נא
נא: תוס' ד"ה לאחיו ולא לאחותו תימה ת"ל מדכתיב היאברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' פג
נאמן עלי אביךקול שמואל (קונפורטי) דף לה ע"ב
נב גבי שריפת בני אהרן ותוס'תועפת ראם (גטיניו) דף פ' אחרי מות
נב ור' ישמעאל האי את אביה היא מחללת מאי דריש ביהנתיבות מוסר עמ' טז
נב למה דוחה ת"ח לפני ע"הכלי יקר (תשמח) עמ' שמז
נב למה תלמיד חכם דומה לפני ע"ה? בתחלה דומה לקיתון של זהב, סיפר הימני - דומה לקיתון של כסף, נשתמש הימנו דומה לקיתון של חרם, כיון שנשבר שוב אין לו תקנההגיונות אל עמי ח"א דרוש כ
נב למה תלמיד חכם דומה לפני עם הארץ בתחלה דומה לקיתון של זהב וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 76
נב ע"א א"ל נדב לאביהוא אימתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את הדורתורת מנחם חנ"ב עמ' 364
נב ע"א א"ל נדב לאביהוא אימתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את הדורמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קפט
נב ע"א את אביה היא מחללת - שקורין לאב רשעס' חסידים סי' קצג
נב ע"א את אביה היא מחללת שאם היו נוהגין בו קודש נוהגין בו חול וכו'תשובה מיראה עמ' ס
נב ע"א בחנפי לעגי מעוג חרק עלי שינימו זהו עדת קרח שחנפו לקרח וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' שס
נב ע"א במצות שריפה בעינן שיברור לו השריפהחיי נפש ח"ב עמ' קעב
נב ע"א ברור לו מיתה יפהשמלת אליעזר ח"ב עמ' רנא
נב ע"א בשביל חנופה שהחניפו לקרח על עסקי לגימה וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף קלז ע"א
נב ע"א היה רבי מאיר אומר מה תלמוד לומר את אביה היא מחללת שאם היו נוהגין בו קודש נוהגין בו חול כבוד נוהגין בו בזיון אומרין ארור שזו ילד ארור שזו גידל ארור שיצא זו מחלציו אמר רב אשי כמאן קרינן רשיעא בר רשיעא ואפילו לרשיעא בר צדיקא כמאן כהאי תנאדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' יא, ע
נב ע"א ואהבת לרעך כמוךשמלת אליעזר ח"א עמ' סט
נב ע"א וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' פז
נב ע"א וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך ונדב ואביהו מהלכין אחריהן וכו' א"ל נדב לאביהו מתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את הדור - ביאור ע"זבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' כ
נב ע"א וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך ונדב ואביהוא מהלכין אחריהם וכו' מתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את הדור.דרושים ואגדות חתם סופר עמ' יח, ש
נב ע"א זנות בתו מחלל קדושת אביהפני חיים (פלג'י) דף קצב ע"ב
נב ע"א חד אמר שריפת גוף ונשמה קיים וכו' וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך, ונדב ואביהוא מהלכין אחרים וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קעד
נב ע"א חטא נדב ואביהוא ושריפתםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תסט, ח"ד עמ' עד-עז, פ, פא, פו, קמט, קנא, קנה
נב ע"א חיללה וביזתה את כבודו שאומרים עליו ארור שזו ילדבי חייא ח"ב עמ' עא
נב ע"א יש מ"ד שבבני אהרן שריפה ממש הואי שנשרפו גופיהן, ותוס' ד"ה ההיא שריפה - מישאל ואלצפן וכו' ואי שריפק ממש הואי לא נטמאו וי"ל דשלדן קיימת הוה כדאמר פרק המפלת וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקה
נב ע"א כמאן קרינן לרשיעא בר צדיקא "רשע בן רשע"פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' רפד {ביאורו שיש לכל אדם ואדם נקודה של רשעות, אלא בבחירתו החופשית הוא מתגבר עליה, ואם יש לו בן רשע, הוא באמת "רשע בן רשע"}
נב ע"א כמאן קרינן רשיעא בר רשיעאחכמת התורה אמור עמ' קיד
נב ע"א כמאן קרינן רשיעא בר רשיעא ואפילו לרשיעא בר צדיקא וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שצ
נב ע"א כמאן קרינן רשיעא בר רשיעא ואפילו לרשיעא בר צדיקאשארית מנחם - מאמרים עמ' נו
נב ע"א כמאן קריע רשיעא בר רשיעא ואפי' לרשיעא בר צדיקאפניני דעת עמ' צד, קיד, קל, רלד
נב ע"א כמין שני חוטין של אש נכנס בחוטמיהןאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' קמט
נב ע"א כעין מיתה כו' ב' חוטין של אשניבי זהב עמ' רנג
נב ע"א מאי פתילה וכו', אתיא שתפה שריפה מעדת קרח ובו', מבני אהרן וכו' וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רנז
נב ע"א מה להלן שריפת נשמה וגוף קיים כו' ואידך כו'שעת הכושר דף כד ע"ד
נב ע"א מה תלמוד לומר את אביה היא מחללת שאם היו נוהגין בו קודש נוהגין בו חולשארית מנחם - מאמרים עמ' נה
נב ע"א מותר לקרות לרשע בן צדיק רשע בן רשעקרן לדוד בראשית עמ' רצג, בראשית עמ' שצ, ויקרא-במדבר עמ' קמז
נב ע"א מיתת נדב ואביהוא נשרפה נשמה וגוף קייםבי חייא ח"ב עמ' יט
נב ע"א מיתת נדב ואביהוא שריפת נשמה וגוף קייםתורת מהרי"ם ויקרא עמ' קד
נב ע"א מצוות הנשרפים בפתילות של אבר מנ"ל וכו' וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך ונדב ואביהוא מהלכין אחריהם ואומרים מתי ימותו שני זקנים הללו וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רלד
נב ע"א מצוות הנשרפיןהשיר והשבח ח"א עמ' צג
נב ע"א מצות הנשרפין וכו' ומדליק את הפתילה וכו'זכר דוד על התורה עמ' קל
נב ע"א מתי ימותו ב' זקנים אלו וכו'כנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' ו
נב ע"א מתי ימותו שני גדולי הדור ואני ואתה ננהיגדברי שאול במדבר עמ' סז, סט
נב ע"א מתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את הדורחכמת התורה אחרי מות עמ' קל, קכה
נב ע"א מתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את הדורקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' רפג
נב ע"א נדב ואביהוא היו אומרים מתי ימותו שני זקנים הללופי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רטו
נב ע"א נותנין סודר קשהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ט
נב ע"א נפישו גמלי סבי דטעיני משכי דהוגניאמרות ה' השלם ח"א עמ' רלב
נב ע"א נפישי גמלי סבי דטעיני מש^י דהוגנידרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שט
נב ע"א נשמתן נשרפת וגופן קייםדברי שאול ויקרא עמ' לז, מד, מח-נ, פז
נב ע"א קרינן רשיעא בר רשיעאדברי שאול ויקרא עמ' קלב
נב ע"א קשה לזווגם כקריעת ים סוףברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת יתרו מאמר ג
נב ע"א רעהו ולא נכריביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ו פסוק כט
נב ע"א רש"י ד"ה וכבר היו בשביל שבקשו (נדב ואביהו) שררה ורבנות מתוברית שלום (תעח) דף פו ע"א
נב ע"א רש"י ותוס' ד"ה שכןמגילת סמנים עמ' ק
נב ע"א רשע בן צדיקישועה ורחמים עמ' ה
נב ע"א שכן אדם חוטא נשמה פיגול וכו' שכן מכשיר לדורות וכו'מגילת סמנים עמ' ק
נב ע"א שריפת נשמה וגוף קייםעולה ליפה סי' א
נב ע"א שריפת נשמה וגוף קייםחכמת התורה אחרי מות עמ' פה
נב ע"א שריפת נשמה וגוף קייםלפרקים (תשסב) עמ' תנט
נב ע"א שריפת נשמה וגוף קייםעשרה מאמרות (תשס) עמ' רצה
נב ע"א תוס' ד"ה אותם וכו' וסוגיית הגמראלשון ערומים לשונות הרא"ם דף יח ע"א-ע"ב
נב ע"א תוס' ד"ה ההיא שריפהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' לד, ח"ה עמ' פא
נב ע"א תוס' ד"ה ההיא, אי שריפה ממש היה, מה נטמאו מישאל ואליצפןעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רנט
נב ע"ב אימרתא בת טלי, בת כהן שזינתההשיר והשבח ח"א עמ' צד
נב ע"ב אין דנין ד מיתות בזמן הזה וכו'איתן האזרחי עמ' קמה
נב ע"ב אמר רב יוסף טעה בתרתי וכו'הר המוריה עמ' רנא
נב ע"ב גיחזי גיבור בתורה היהנחלת צבי (פאליי) עמ' קסד
נב ע"ב דומה ככלי של חרסביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יד פסוק כד
נב ע"ב חי' הר"ןמנחת מרדכי עמ' סה
נב ע"ב למה תלמיד חכם דומה לפני עם הארץבי חייא ח"ב עמ' כב
נב ע"ב למה תלמיד חכם דומה לפני עם הארץ, בתחלה דומה לקיתון של זהב, סיפר הימנו דומה לקיתון של כסף, נהנה ממנו דומה לקיתון של חדש כיון שנשבר שוב אין לו תקנהדרכי התשובה עמ' קמז, קמח
נב ע"ב למה תלמיד חכם דומה לפני עם הארץ, בתחלה דומה לקיתון של זהב, סיפר הימנו רומה לקיתון של כסף, נהנה ממנו רומה לקיתון של חרש, כיון שנשבר שוב אין לו תקנהכתב סופר אגדות כאן
נב ע"ב מות יומת בחנקמנחת מרדכי עמ' יא
נב ע"ב מצות הנהרגין דמתיז ראשו בסייףשמחה לאיש (אלישר) דף קו ע"ד
נב ע"ב מצות הנהרגין היו מתיזין את ראשו בסייףתהלה לדוד (והרמן) פרק סג פסוק יא הערה לד
נב ע"ב מצות נהרגין מתיזין ראשו בסייף וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קא
נב ע"ב נדב ואביהו הורו הלכה בפני רבןפניני יחזקאל עמ' שעג
נב ע"ב נהנה ממנו דומה לקיתון של חרשדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תעט ד"ה ואם
נב ע"ב נהנה ממנו דומה לקיתון של חרש (כלי חרס רומז לעם הארץ)בצור ירום (תשסז) עמ' נא
נב ע"ב סתם מיתה היא חנקפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' רי
נב ע"ב סתם מיתה היא חנקפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' רטז
נב ע"ב פרט לאשת עכו"םמנחת מרדכי עמ' סד
נב ע"ב רש"י ד"ה אשר ישכב את זכר וכו'לשון ערומים לשונות הרא"ם דף יג ע"ב
נב ע"ב שהרי אמרה תורה ובחקתיהם ל"ת כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קז ע"א
נב ע"ב ת"ח דומה לפני עם הארץ בתחלה דומה לקיתון של זהב וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שיא
נב ע"ב תוס' ד"ה איש פרט לקטן אבל האשה מיחייבאלשון ערומים לשונות הרא"ם דף יג ע"א
נב ע"ב תוס' ד"ה פרטמגילת סמנים עמ' קד
נב ע"ב תוס' ד"ה פרט כו'קידש ידיד דף קלו
נב ע"ב תחלה דומה התלמיד חכם לקיתון של זהב, סיפר עמו וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' טו
נב ע"ב תינוק הייתי ורכוב וכו'גנא דפלפלי עמ' תיז
נב ע"ב תלמיד חכם בעיני עם הארץ, למה הוא דומהפני חיים (פלג'י) דף שנ ע"ב
נב תנן מצות שריפה זורקין פתילה של אבר וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' פט
נב. א"ל נדב לאביהו אימתי ימותו שני זקנים אלו ואני ואתה ננהיג את הדורחיי נפש ח"ג עמ' רלב
נב. א"ל נדב לאביהוא אימתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את הדורפאר יעקב ח"א עמ' רפד, ח"ג עמ' קמט, קנא, קנג, קנו, קנט, קסג, קסד, רו
נב. א"ל נדב לאביהוא אימתי ימותו שני זקנים הללוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקיד
נב. אומרים ארור שזו ילד שזו גידלמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' סב
נב. אימרתא בת טלימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' צג, ריא
נב. אימתי ימותו שני זקנים הללופרפרת הפרשה פרשת שמיני פרק י פסוק ו
נב. אימתי ימותו שני זקנים הללוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קעט
נב. אימתי ימותו שני זקנים הללושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קפב
נב. אימתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את הדורמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קצג, קצו, תעג-תעד
נב. אימתי ימותו שני זקנים הללו וכו'למחר אעתיר עמ' קנ
נב. אם בתו מזנה אומרים ארור שזו גידל ארור שיצא זו מחלציומרפא לנפש בראשית עמ' שיג
נב. אמר לו נדב לאביהוא אימתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את הדורמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רנד
נב. אמרו נדב ואביהו: מתי שנים זקנים הללו מתים ואנו ננהוג את הקהלקדושה ומלכות (גורדון) פ' שמיני
נב. אף כאן שריפת גשמה וגוף קיים וכו' ואידך ההוא שריפה ממשהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר נ
נב. אש יצאו ונכנסו בחוטמיהםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תעד
נב. את אביה היא מחללתפרפרת משה ח"א עמ' קנא
נב. אתיא שריפה שריפה מבני אהרן מה להלן שריפת נשמה וגוף קיים וכו' וכבר היו משה ואהרן מהלכין וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רמו
נב. אתיא שריפה שריפה מבני אהרן מה להלן שריפת נשמה וגוף קייםברית אברם עמ' שמב
נב. בני אהרן שריפת נשמה וגוף קייםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תעד
נב. ברור לו מיתה יפהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קכו
נב. בשביל חנופה שהחניפו לקרח על עסק לגימה חרק עליהן שר של גיהנם שיניו (פרש"י)פאר יעקב ח"ג עמ' תצח
נב. בשביל חנופה שעשה קרחעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סה
נב. דקרינן לרשיעא בר צדיקא רב"רצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף סא ע"א
נב. דקרינן לרשיעא בר רשיעאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רטז
נב. החניפו לקרח בשביל אכילה שהאכילםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קצד
נב. היו קורין לרשע בן צדיק, רשע בן רשעדברי יואל מועדים ח"ח עמ' יז
נב. ואל משה אמר מלמד שהיו נדב ואביהו מהלכים אחריהם וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) דף קסא
נב. ובבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך ונדב ואביהוא מהלכין אחריהם וכו' מתי ימותו שני הזקנים וכו'להורות נתן ויקרא עמ' קא, קג, קד, קה, קיב, קצה
נב. וימותו כעין מיתה דגופן נשאר קיים ורק נשמתן נשרפהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תריג
נב. וכבר היו משה ואהרן מהלכיןאהבת חיים (דייטש) עמ' רטו
נב. וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת משפטים דף קסא ע"א; ראש מר דרור (הכהן, שעה) פרשת אחרי מות דף סה ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמיני דף ריא ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער נט דף קסט ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ד פרק טו דף עז ע"ב
נב. וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך וכו'פרדס מנחם עמ' צ
נב. וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך ונדב ואביהו וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 163-161
נב. וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך ונדב ואביהו מהלכין אחריהןהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' ריט
נב. וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך ונדב ואביהו מהלכין אחריהןהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רטז
נב. וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך ונדב ואביהוא אחריהן וכו' אמר אימתי ימותו שני הזקנים, ואני ואתה ננהיג הדורמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קלה {שראו שכלל ישראל לא יכלו לקבל ישר ממשה ואהרן, כ"א ע"י נדב ואביהו, א"כ אשרי להם שחתמו ימיהם ויעלו לג"ע להתענג על ה' }
נב. וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך ונדב ואביהוא וכו'תורת איש ח"א עמ' רא, רו, ח"ב עמ' רג, רד, רסח, שיב
נב. וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך ונדב ואביהוא מהלכין אחריהן וכו', אמר לו נדב לאביהוא אימתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואהה ננהיג את הדוראור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קלט
נב. וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך ונדב ואביהוא מהלכין אחריהן, א"ל נדב לאביהוא מתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את הדורברית אברם עמ' שנ, שנא
נב. וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך ונדב ואביהוא מהלכין אחריהן... אמר לו נדב לאביהוא: אימתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את הדורשרתי - חבר הקיני עמ' יז
נב. וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרךהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עב
נב. ומאי בנפשותם שנתחייבו שריפה על עסקי נפשותםדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 121
נב. ונדב ואביהוא היו מהלכין אחריהןעצי חיים - מועדים עמ' קפב
נב. חוטים של אש נכנסוט בנחיריהםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' מח
נב. חטא נדב אביהו דהיו מורין הלכה בפני רבן זי"א דלא נטלו עצה זה מזהברכת שמואל ח"ב דף י"א ע"א
נב. טעם למיתת נדב ואביהו ע"י שני חוטין של אש וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' קפד
נב. יליף שריפת נשמה וגוף קיים מבני אהרן, וברש"י ותוס'כסף נבחר (מרגליות) עמ' ריט
נב. כמאן קרינן רשיעא בר רשיעא וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וישב דף נט ע"ד; שו"ת המבי"ט (שפט) חלק ב סימן רו דף קפח ע"ג; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש כט דף נ ע"ג
נב. כמאן קרינן רשיעא בר רשיעאהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' לז
נב. כמאן קרען רשיעא בר רשיעא ואפילו לרשיעא בר צדיקא, כמאן כהאי תנאתורת חיים עה"ת עמ' קסט-קע {וכן נפסק בשרע (חו"מ תב, לח, ברמ"א), אולם לאו ראי' גמורה היא, דלא הוי לכרע}
נב. למה תלמיד חכם דומה לפני עם הארץהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' עב
נב. למה תלמיד חכם דומה לפני עם הארץהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' עג
נב. לרשיעא בר צדיקמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ער
נב. מאי דכתיב בחנפי לעגי מעוגהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' קלב
נב. מה ת"ל את אביה היא מחללת שאם היו נוהגין בו קודש כו' כמאן קרינן רשיעא בר רשיעא כו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' פו
נב. מיתת בני אהרן הי' שריפת נשמה וגוף קייםמרפא לנפש בראשית עמ' רצז
נב. מנא לן אתיא שריפה שריפה מעדת קרח וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שלח
נב. מצות הנשרפין בפתילות של אבר תוס' ד"ה ההיאברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' עה
נב. מצות הנשרפין וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ז דף קמו ע"א
נב. משה ואהרן היו הולבין בדרך ונדב ואביהוא מהלכין אחריהן אמר לו נדב לאביהוא אימתי ימותו שני זקנים הללובית יצחק (ויינברגר) עמ' רמח
נב. משה ואהרן תחילה ונדב ואביהוא מהלכין אחריהן וכו׳זכרון משלי עמ' מ אות קג
נב. מתי ימותו אלוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שסב
נב. מתי ימותו הזקנים הללו ואני ואתה ננהג את הדורקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' עה
נב. מתי ימותו שני זקנים הללומשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' עב
נב. מתי ימותו שני זקנים הללועצי חיים על התורה עמ' ע
נב. מתי ימותו שני זקנים הללופרפרת התורה עמ' שע
נב. מתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את הדורכסף נבחר (מרגליות) עמ' רא
נב. מתי ימותו שני זקנים הללו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרנב, ח"ג עמ' רטז
נב. נדב אמר לאביהוא אימתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את הדורמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - וישלח עמ' פד
נב. נדב אמר לאביהוא אימתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את הדורמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קנט
נב. נדב ואביהו אמרו מתי ימותו ב' זקיני' וכו'ברכת שמואל ח"ב דף ו' ע"א
נב. נדב ואביהו מתו שלא נשאו נשיםעצי חיים על התורה עמ' ר, תסד
נב. נדב ואביהוא רצו לרשת משה ואהרןשיחות לספר ויקרא עמ' קיב
נב. נפישי גמלי סבי דטעיני משכי דהוגני ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' תע
נב. עונש שמענו אזהרה מניןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' צא*
נב. פרט לאשת גוימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קמא
נב. פתילה של אבר מתיכין לתוך פיומקראי קדש (תשנג) עמ' פא, קיג
נב. ר"מ וכו' ארור שזו ילד וכו' רשיעא בר רשיעאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשז, ח"ג עמ' תקד
נב. רעהו ולא נכריביאור הגר"א על משלי פרק ו פסוק כט
נב. רשיעא בר רשיעאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מ
נב. שאם היו נוהגין בו קודש וכו'המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קסג
נב. שני חוטין של אש יצאו וכו' ונכנסו שנים בחוטמו של זה ושנים בחוטמו של זה ושרפוםתורת חיים עה"ת עמ' קנג-קנד {חוט אחד על שהורו בפני משה וחוט אחד על שלא נטלו עצה מאהרן}
נב. שני חוטין של אש יצאו מבית קה"קהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עה
נב. שני חוטין של אש יצאו מבית קודש הקודשיםפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת אמור בפסוק ובת איש כהן דף קעט/קפט ע"א, ופרשת שמיני דף קסא ע"ב; קרבן אהרן (שסט) פרשת שמיני דף נד ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שמיני דף קעג ע"ג
נב. שני חוטין של אש נכנסו לחוטמן ושרפוםברית אברם עמ' שמב
נב. שריפת נדב ואביהו אם היתה שריפת נשמה וגוףכרם יהושע (ולרשטיין) דף ד ע"ב
נב. שררה על הציבורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שנט
נב. תוס' ד"ה ההוא שלדן של נדו"א קיימתחמודי צבי במדבר-דברים עמ' עא
נב. תוס' ד"ה ההיא שריפהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רטז
נב. תוס' ד"ה ההיא שריפה ממש הואי וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שלט
נב. תניא היה ר"מ אומר מה ת"ל את אביה היא מחללתכתנות אור עמ' תי
נב: אימרת בת טלי בת כהן שזינתה הואי וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שלח
נב: איש כי ינאף את א"ר פרט לאשת עכו"ם וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' מז, נג, ריז
נב: איש כי ינאף וגו' פרט לאשת נכריחמודי צבי בראשית עמ' רסו, תיט, תכג
נב: איש פרט לקטןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעד
נב: אכל עמו דומה לו לקיתון של חרסיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' פג, ריט
נב: אשת רעהו ולא אשת גויחנן אלקים עמ' רנז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עב
נב: אשת רעהו פרט לאשת עכו"םחמודי צבי שמות עמ' נא, קמז, קצו
נב: את אביה היא מחללתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצד
נב: בזמן שאין כהן אין משפטודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רמ
נב: בית דין של צדוקים הוהשרתי ח"א עמ' נג
נב: בתחלה דומה תלמיד חכם בעיני עם הארץ ככלי של זהב כו' נהנה ממנו דומה ככלי של חרסתורי זהב (תשעג) עמ' תעד, תעט
נב: דומה לקיתון של חרםביאור הגר"א על משלי פרק יד פסוק כד
נב: דינין במרה נצטווכרם חמד (תשסו) עמ' קלג
נב: כדרך שהמלכות עושהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שעד
נב: למה דומה ת"ח בפני ע"הדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' רלח
נב: למה דומה תלמיד חכם בפני עם הארץ תחלה דומה לקיתון זהב סיפר עמו וכו' נהנה ממנו וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תצב
נב: למה ת"ח דומה בפני ע"ה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תג
נב: למה ת"ח דומה לפני ע"ה בתחילה דומה לקיתון של זהב וכו' כיון שנשבר שוב אין לו תקנהפאר יעקב ח"ג עמ' תצט
נב: למה ת"ח דומה לפני ע"ה בתחילה דומה לקיתון של זהב וכו' לקיתון של כסף לסוף לקיתון של חרסיגל יעקב (תשנג) בהעלותך אות מד, חקת אות עו, שופטים אות נח
נב: למה ת"ח דומה לפני עם הארץהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' קיח
נב: למה ת"ח דומה לפני עם הארץשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' כה, שסו
נב: למה ת"ח דומה לפני עם הארץ בתחלה לקיתון של זהב סיפר הימנו לקיתון של כסף נהנה ממנו לקיתון של חרש כיון שנשבר אין לו תקנהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 699
נב: למה תלמיד חכם דומה לפני עם הארץשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תנג
נב: למה תלמיד חכם דומה לפני עם הארץ בתחילה דומה לקיתון של זהב סיפר הימנו דומה לקיתון של כסף נהנה ממנו דומה לקיתון של חרס כיון שנשבר שוב אין לו תקנהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תלב
נב: למה תלמיד חכם דומה לפני עם הארץ וכו'דרך חיים (תשע) פ"א הערה 689, 1019, פ"ב הערה 1186, פ"ד הערה 655, פ"ו הערה 238
נב: למה תלמיד חכם דומה לפני עם הארץ וכו'כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת צו דף פט ע"ג
נב: מיתת נדב ואביהואמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יז ע"א
נב: מצות הנהרגין כיצד, היו מתיזין את ראשו בסייף וכו', ואימא דבריז ליה מיברז, לפי חרב כתיב, ואימא דעביד ליה גיסטרא, אמר קרא ואהבה לרעך כמוך, ברור לו מיתה יפהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קנב
נב: מצות הנהרגין מתיזין את ראשו כדרך שהמלכות עושהמקראי קדש (תשנג) עמ' ל, לא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מג
נב: מתיזין את ראשו בסייףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קכה
נב: מתיזין ראשו בסייף כדרך המלכותולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קמג
נב: נהנה ממנו דומה לקיתון של חרסשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רכא
נב: נהנה ממנו דומה לקיתון של חרסשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' ריא, רכה
נב: שורפין על המלכיםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רסו
נב: ת"ח דומה בקיטון זהבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רסה
נב: תוס' ד"ה ההיא, וא"ת למאן דאמר אף גופן נשרפו, אמאי נטמאו. תוס' - ויש לומר דשלדן קיימתתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקעב
נב: תוס' ד"ה פרטחמודי צבי במדבר-דברים עמ' ריז
נב: תלמיד חכם דומה לפני עם הארץ לקיתון של זהבקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קב
נב: תלמיד חכם דומה לפני עם הארץ תחלה לקיתון של זהב סיפר עמו וכו' נהנה ממנו דומה לו לכלי חרסתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרכח, א'רמז
נביא המתעצל כו'שם שלמה דף יב ע"ב
נג השוכב באשת אביו חייב סקילהמנחת אליהו (תשנט) עמ' רטז
נג ע"א אלו הן הנסקליןעשרה מאמרות (תשס) עמ' ט
נג ע"א אלו הן הנסקליןשיחות עבודת לוי סי' מ אות א
נג ע"א אלו הן הנסקלין כו' והמכשףעשרה מאמרות (תשס) עמ' תכט
נג ע"א אלו הנסקלין רמב"םדברי שאול בראשית עמ' תכח, במדבר עמ' ד
נג ע"א את אביה היא מחללת - שקורין לאב רשעס' חסידים סי' קצג
נג ע"א הבועל את הבהמה בסקילהגנא דפלפלי עמ' שעד
נג ע"א ותשחת הארץ - כל מקום שנאמר השחתה אינו אלא ערוה וע"זאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קט, שמות ח"ב וויקרא עמ' קעו, שעו
נג ע"א מות יומת מכל מקוםיושב אהלים עמ' נו
נג ע"א מקלל אביו ואמו בסקילהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רפא
נג ע"א מרדכי סי' תשיז. כהן שיש לו בת שהמירה דתה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תריב ד"ה וי"ל
נג ע"א רש"י ד"ה וכבר היו בשביל שבקשו (נדב ואביהו) שררה ורבנות מתוברית שלום (תשסח) עמ' תקנא
נג ע"א שבע מצות נצטוו בני נחתהלה לדוד (והרמן) פרק כט פסוק יא הערה יא
נג ע"ב אימרתא בת טלי בת כהן שזנתה הואי, אקפה רב חמא בר טוביה חבילי זמורות ושרפה, אמר רב יוסף טעה בתרתי, טעה בדרב מתנא וטעה בדתניא וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רלה
נג. אלו הן הנסקלין, רמב"ם פיהמ"ש והתענוג בזה וכו'המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' ש
נג. א"ל רבי זירא לאביי שאר הנסקלין דלא כתיב בהו סקילה וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' קכה
נג. אלו הן הנסקליןדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 130
נג. אלו הן הנסקלין, הבא על האם ועל אשת האב וכו'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 351
נג. הבא על אשת אביו חייב משום אשת אביו ומשום אשת אישיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנה, קנו
נג. וכבר היה משה ואהרן מהלכין בדרך ונדב ואביהוא מהלכין אחריהם וכו' אימתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את הדורמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' כב
נג. כמאן קרינן לרשיעא בר צדיקא רשיעא בר רשיעאמגדל עוז (תשעח) עמ' שכח
נג. מכשף עונשו בסקילהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 711
נג. מתי ימותו שני הזקנים הללושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קכז
נג. שריפה שריפה מבני אהרןזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קעט
נג. תוס' ד"ה ההואחמודי צבי ויקרא עמ' נח
נג: ובת איש כהן וגו' באש תשרץ היא באש תישרף ארוסה ולא נשואהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' פז
נג: למה ת"ח דומה בפני עם הארץ וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' שעח
נג: תוס' ד"ה השתאיבין שמועה (לעוו) עמ' תרצו
נג: תוס' ד"ה פרטחמודי צבי שמות עמ' נא
נד ע"א אין עונשין מן הדיועשרה מאמרות (תשס) עמ' תסג-תסד
נד ע"א אין עונשין מן הדיןערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 196
נד ע"א אם אדם חטא בהמה מאי חטאהפניני שבח עמ' רי
נד ע"א אם אדם חטא בהמה מה חטאה וכו'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' שכה
נד ע"א אם האדם חטא בהמה מה חטאה וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' שג
נד ע"א בהמה שבאה תקלה על ידה, נהרגתבאר שרים פרשת בשלח דרוש ו אות ה
נד ע"א דאיכא תקלה וקלוןדברי שאול במדבר עמ' רלח
נד ע"א הבא על הבהמהמנחת מרדכי עמ' שא
נד ע"א לפי שבאה לאדם תקלה על ידה לפיכך וכו' תיסקלתורת מנחם חלק ס עמ' 424
נד ע"א משכבי אשה מגיד לך הכתוב ששני משכבות לאשהמכשירי מצוה עמ' כט*
נד ע"א ערות אביךדבר טוב עמ' שכה
נד ע"א פירוש המשנהדברי שאול במדבר עמ' נט
נד ע"א ר"א כעין מיתה שריפת נשמה וגוף קייםאיתן האזרחי עמ' רכה
נד ע"א רש"י ד"ה וסיים כי דלכך כתיב גבי כלתו אשת בנך היא לחייב לאחר מיתת בנו (ורמב"ן שם)דרושים ואגדות חתם סופר עמ' כ
נד ע"א שלא תהא בהמה עוברת בשוק ויאמר זו היא שנסקל פלוני על ידהעשרה מאמרות (תשס) עמ' קיד
נד ע"א שלא תהא בהמה עוברת בשוק ויאמרו וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שמד
נד ע"ב אזהרה לנשכב מניין ת"ל לא יהיה קדש וכו'הר המוריה עמ' קמד
נד ע"ב הבא על הזכור והביא עליו זכר וכו'הר המוריה עמ' קמד
נד ע"ב זו היא שנסקל פלוני על ידהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 114
נד ע"ב רבי עקיבא אומר אינו צריך הרי הוא אומר וכו'זכור לדוד עמ' קכ
נד שבע מצות נצטוו בני נחשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' מו, שמא
נד. אין עונשין מן הדיןלוח ארז פרשת קרח דף סב
נד. אין עונשין מן הדיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ד
נד. אין עונשין מן הדיןפרפרת משה ח"ב עמ' רצד
נד. אין עונשין מן הדיןשיחות לספר במדבר עמ' קב
נד. אין עונשין מן הדיןנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רנט
נד. אם מיתת שור הנסקל מחמת עונשתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קנ
נד. אמר רבי ישמעאל הרי זה בא ללמד ונמצא למדדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 49
נד. בהמה מה חטאהדמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק כג פסוק ד(3)
נד. בהמה מה חטאהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכז
נד. הבא על אביו ועל אחי אביויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פז
נד. הבא על הבהמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קמב
נד. הבא על הבהמה נהרגת הבהמה שבאה תקלה על ידהחנן אלקים עמ' סו, רמז, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רכו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיד
נד. הבא על הזכור והביא זכרו עליו בהעלם אחד אינו חייב אלא חטאת אחתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לד, קס
נד. כי נבלה עשה בישראל שעתידה תורה לאוסרה בישראלחנן אלקים עמ' מה
נד. כמיתת הבעלים רק מיתת השורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפח
נד. עונש שמענו אזהרה מניןדברי יואל פ' לך לך דף רז ע"א
נד. עונש שמענו אזהרה מניןעץ הדעת טוב (תשסח) סי' ריב
נד. צריך לעקור את התקלהפרפרת משה ח"ב עמ' רעו
נד. רש"י ד"ה דינו מאי ניהו קטלא, ב"נ נהרג על השוגגתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עו(רנא)
נד. שלא יזכר חטאן בעולם על ידהדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק ו פסוק יא
נד. שלא תהא הבהמה עוברת בשוק ויאמרו זו היא שנסקל פלוני על ידהשיח דוד (תשסד) עמ' פט
נד: אין עונשין מן הדיןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמה
נד: אם אדם חטא בהמה מה חטאנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שכ
נד: אשכחן רובע נקבה רובע זכר מנלןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פח
נד: למדנו אזהרה לשוכב, לנשכב מניןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פו, פח
נה ליכא מידי דישראל מותר ולבני נח אסורמנחת אליהו (תשנט) עמ' יט
נה ע"א ב"מ מר"ש גויי הבאדרכי איש דף יט ע"א
נה ע"א דרש רב נחמן בר רב חסדא באשה שני משכבות ובבהמה משכב אחדמכשירי מצוה עמ' כט*
נה ע"א המערה בעצמו מהו וכו'הר המוריה עמ' קמד
נה ע"א כדי שלא תהא בהמה עוברת בשוק ויאמרו זו היא שנסקל פלוני על ידה וכו'עיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 98
נה ע"א כותי הבא על הבהמה כו'שעת הכושר דף קד ע"ג
נה ע"א מי איכא מידי דלישראל לא אסר ולעובד כוכבים אסרדרושים ואגדות חתם סופר עמ' יט
נה ע"א נכרי הבא על הבהמה מהו שתסקלדברי שאול במדבר עמ' קצה
נה ע"א עכו"מ הבא על הבהמה מהומנחת מרדכי עמ' שא
נה ע"א קלון ליכאובחרת בחיים דף כב ע"ג (ד"ה ואותה החייתי, במדבר כב, לג)
נה ע"ב בהמה שנרבעה לנכרי אי נהרגתגנא דפלפלי עמ' יג, שנט
נה ע"ב המגדף אינו חייב וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' רו
נה ע"ב המגדף אינו חייב עד שיפרש את השםברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עד
נה ע"ב ונסקלת ע"יגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' מז
נה ע"ב חומר במקלל מבמכהאיש מבין ח"ב דף עז ע"א
נה ע"ב עכו"ם ששבת חייב מיתה שנאמר לא ישבותופניני דעת עמ' כ, רסד
נה ע"ב קטן הבא על בהמה נהרגת משום תקלהגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רל
נה ע"ב קטן הבא על בהמהברכת אבות עמ' שלג
נה ע"ב קטן הבא על הבהמה נהרגת משום תקלהגבורת יצחק שבועות עמ' סו
נה ע"ב קטן חיובא מחייב ורחמנא הוא דחס עלי'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקמו
נה ע"ב תקלה וקלוןרנת יצחק מלכים עמ' כ
נה תניחוה מהאילנות, ומהרש"אראש דוד (תקלו) דף כט ע"ד
נה תניתוה מה אילנות ומהרש"אראש דוד (תקלו) דף כט ע"ד
נה תניתוה מה אילנות ומהרש"אראש דוד (תשמו) עמ' קכד
נה. אשה דאורחיא היא אמשכב מחייב אמידעם אחרינא לא מחייבדודי נתן בראשית עמ' רחצ
נה. בג' עבירות חמורותפרפרת אליעזר פרשת וישלח פרק לג פסוק ו-ז
נה. בהמה מה חטאה שבאת תקלה על ידהמקראי קדש (תשנג) עמ' קכז
נה. הרגו מפני קלון, שלא יאמרו זו הוא שנכשל פלוני על ידהכתנות אור עמ' תקכ
נה. מה לבשר ודם שדואג ומתבייש וכו'מקראי קדש (תשנג) עמ' קעג
נה. מי איכא מידי דלישראל שרידמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק ט פסוק ב
נה. מפני מה אמרה תורה אשירה שרוף וכלה, הואיל ובא לאדם תקלה על ידן וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' סו
נה. מתקיף לה ר"פ, רש"ימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' כט
נה. סוגית תקלה וקלוןפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה צט
נה. עבו"ם הבא על הבהמה מהותפארת ראובן עמ' ו
נה. קטן הבא על הבהמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קעד
נה. קטן הבא על הבהמהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קח
נה: באת תקלה על ידה לקטןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' צו
נה: בהמה אם נהרגת בשוגגיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פח
נה: בן ט' הבא על הבהמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קמב
נה: המגדף אינו חייב עד שיפרש את השםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רס
נה: הסוטר לועו של ישראלהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קמח
נה: חס רחמנא עליהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קמ
נה: מה לבשר ודם שדואג ומתביישישרש יעקב (אבולפיה) עמ' צה
נה: עבירת קסן קרוי תקלהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רסה(כז) {וה"ה שוגג בדרבנן אע"פ שאינו עבירה}
נה: עד שיפרש השם ובראשוניםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קמה
נה: קטן הבא על הבהמה תקלה איכא וכו'להורות נתן בראשית עמ' שי
נו בן נח אינו מצווה על קידוש השםבית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' ש
נו ועכו"ם לפי מעלתם נתן להם ז' מצות שהם שבע מצוות בני נחדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 51
נו לאמר זה גילוי עריותמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ל ע"ב
נו לאמר זו ג"עחומת אנך ישעיהו פרק יט
נו לאמר זו גילוי עריותתפארת ישראל (שינקמן) עמ' מא
נו ע"א אומרים לגדול שבעדים אמור מה ששמעתמנחת מרדכי עמ' רפ
נו ע"א איש כי יקלל אלקיו, קודשאמרות ה' השלם ח"ו עמ' שכח
נו ע"א ב"נ נצטוו על ז' מצוותקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' ד
נו ע"א בכל יום דנין את העדים בכינוימנחת מרדכי עמ' שס
נו ע"א בכל יום דנין את העדים בכנוי יכה יוסי את יוסילקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' קנח
נו ע"א במצות ב"נ - בין אדם למקום ובין אדם לבריותלקוטי שיחות חל"ח עמ' 135
נו ע"א דינין (ובר"ן ומאירי)תורת מנחם חמ"א עמ' 341
נו ע"א המגדף וכו' בכל יום דנין את העדים בכינוי יכה יוסי את יוסי וכו', ורש"י ד"ה בבל יום, להכי נקט יוסי את יוסי דארבע אותיות איכא כשם בן ארבע אותיות וכו' ומשום דחשבונו של יוסי כחשבונו של אלקיםדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קטז
נו ע"א השמות הקדושים הם כינויים להשי"ת ורק שם המיוחד שם הוי"ה הוא שם עצם אלהותו ית"שפתגמי אורייתא ח"ב עמ' תיב, תכט
נו ע"א והדיינין עומדין על רגליהןרנת יצחק יהושע עמ' רמח
נו ע"א ותוס' - למה דנו תמר בשריפהמים רבים (פרנקל) פרשת וישב אות ו
נו ע"א ז' מצוות בני נחמנחת קנאות עמ' ריט, רכ, רכו, רכט
נו ע"א ז' מצוות נצטוו בני נח וכו'דרך ישרה עמ' תנו
נו ע"א ז' מצות בני נחדרכי אמונה דרך כה
נו ע"א ז' מצות בני נחמהר"ם שיק בראשית עמ' קסג
נו ע"א ז' מצות נצטוו בני נח וכו'ברית שלום (תעח) דף קלא ע"א
נו ע"א ז' מצות נצטוו בני נח וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתלט
נו ע"א מ"ט דר"ש דכתיב מכשפה כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף ע ע"ב
נו ע"א מגדף אינו חייב עד שיקוב שם השםאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קלט
נו ע"א מיתת בן נח בסייףצמח צדקה עה"ת עמ' סב
נו ע"א ממאי דהאי נוקב לישנא דברוכי הוא וכו' אימא מיברז הואעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 279
נו ע"א עבודת כוכבים היא אחת משבע מצות שבני נח נצטוו עליהםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקמו
נו ע"א עשר מצות נצטוו ישראל במרה וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' רפה
נו ע"א ר' חייא בר זרנוקי ור"ש בן יהוצדק הוה קאזלימאכסניא של התורה סי' לו
נו ע"א שבע מצוות בני נחתורת אליהו עמ' מ
נו ע"א שבע מצות נצטוו בני נח וכו' וגזלשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תסז, תצט
נו ע"א שכל מיתה האמורה בב"ג וכו'מנחת מרדכי עמ' קמג
נו ע"א שמוזהרין על ברכת השםצמח צדקה עה"ת עמ' רד
נו ע"א ת"ר ז' מצוות נצטוו ב"נ כו'(עד) גוי שעוסק בתורה חייב מיתהעשרה מאמרות (תשס) עמ' רלה-רלו
נו ע"א ת"ר שבע מצות נצטוו בני נחקונטרסים (ריי"צ) עמ' ה
נו ע"א תוס' ד"ה אינהדברי שאול בראשית עמ' תיח
נו ע"א תוס' ד"ה אליבא דר"ממכשירי מצוה עמ' קעא
נו ע"ב אדה"ו נצטווה על הגזלגנא דפלפלי עמ' רסב
נו ע"ב אין צו אלא ע"זשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רכט
נו ע"ב אין צו אלא ע"זתשואות חן (תשסח) עמ' מו, קיא
נו ע"ב אין צו אלא עבודה זרהפני חיים (פלג'י) דף קי ע"ב
נו ע"ב אכול תאכל ולא אבר מן החי ותוס'תורת העולה (תשעה) עמ' רנז
נו ע"ב אכל תאכל ולא אבר מן החיעולם ברור פרק נג
נו ע"ב אר"י ויצו זו ע"ז, אכל תאכל ולא אבר מן החי וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' ה
נו ע"ב בכלל שבע מצות בני נח הוא הגזלפני חיים (פלג'י) דף ג ע"א
נו ע"ב במהרש"א דב"נ מוזהר על העובריןברכת אבות עמ' ב
נו ע"ב במרה הוסיפו דינין ושבתציץ השדה ח"ד עמ' ריד
נו ע"ב במרה ניתנו שבת דינין וכבוד או"אפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שיט
נו ע"ב במרה נצטוו על עשרה מצותדברי שאול שמות עמ' קמב, במדבר עמ' ג
נו ע"ב בן נח מצווה על הדיניםאמרות ה' השלם ח"א עמ' תטז
נו ע"ב בן נח מצווה על עבודה זרהמנחת קנאות עמ' ו
נו ע"ב גזלבעקבי יעקב עמ' רג
נו ע"ב דב"נ מוזהר על הכשוףחיי נפש ח"ב עמ' קנו
נו ע"ב דיני נזיקין נצטוו ישראל במרהגנא דפלפלי עמ' רלט
נו ע"ב הגוים מצווין על הדיניןפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קח
נו ע"ב הואיל הלך אחר צו, היינו שהלכו אחרי עבודה ורהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' תח
נו ע"ב המצוות שנצטוו במרהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' נא
נו ע"ב והוסיפו עליהם דינים וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 272
נו ע"ב והוסיפו עליהן דינין ושבת וכיבוד אב ואםנאוה תהלה עמ' סח
נו ע"ב ויצו אלו הדיניןדרשות מהר"ם חביב עמ' פו
נו ע"ב ויצו אלו הדינין וכן הוא אומר כי ירעתיו למען אשר יצוה את מיו וגו'תשובה מיראה עמ' סד
נו ע"ב ויצו אלקים וכו' מצוות שנצטוה אדה"רתורת העולה (תשעה) עמ' רנז
נו ע"ב ויצו ד' זו ברכת ד'בנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות עו, ויצא אות סז
נו ע"ב ויצו ה' אלהים על האדם זו עבודה זרה וכו'תפלה למשה (בנימין) עמ' קעב
נו ע"ב ויצו זו ע"אעולם ברור פרק לו
נו ע"ב ויצו זו ע"ז כו' ז' מצוות נצטוו ב"נ כו' על ע"ז בלבד כו' אף על ברכת ה' כו' אף על הדינים כר, ורש"יתורת מנחם חמ"ב עמ' 201,40
נו ע"ב ויצו זו עבודה זרהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף מג ע"ב, פג ע"ד
נו ע"ב ויצו זו עבודת כוכביםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שמז, ח"ד עמ' נ, נב, ח"ה עמ' רצא, ח"ו עמ' סו, עב, קכא
נו ע"ב ויצו זו עבודת כוכבים. יש שני מיני צו, צו בקדושה שהוא בנגד צו של עבודה זרה, צו של זריזות לתורה ולעבודת השי״ת, וצו של עברם היא הכפף והזהב של האדם שאוגר ורודף אחריופרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קמח
נו ע"ב ויצר זו עבודת כוכביםציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' כב
נו ע"ב ולא ענש אלא אם כן הזהירפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' של
נו ע"ב ולא ענש אלא אם כן הזהירפרי חיים (קלוגר) עמ' לו
נו ע"ב ולא ענש אלא אם כן הזהיר [אין מכין אלא א"כ מתרין]מנות הלוי (תשסב) עמ' עה
נו ע"ב ולא ענש אלא אם כן הזהירפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' של
נו ע"ב וש"א אף על הכישוףרנת יצחק יהושע עמ' קכח
נו ע"ב ז' מצוות ב"נברכת אבות עמ' קעד
נו ע"ב זו ע"ש כד"א לא יהיה לך אלהים אחריםצמח צדקה עה"ת עמ' סב
נו ע"ב חדא"ג מהרש"א ור"ן - אמאי לא חשיב נמי צדקהתורת מנחם חמ"א עמ' 342
נו ע"ב חדושי הר"ן ד"ה ויצו אלו הדיניןדברי שאול שמות עמ' צד
נו ע"ב חוקתיה במרה נצטוובית יעקב (תשסא) עמ' עג
נו ע"ב חידושי הר"ן - בני נח מצווין על הצדקהמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' לה
נו ע"ב י' מצות נטוו ישראל במרה ז' שקיבלו עליהן בני נח והוסיפו עליהן דינין ושבת וכיבוד אב, ותוס'גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' נא
נו ע"ב יש לאומות שבע מצוותפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שסא
נו ע"ב כאשר צוך במרהדברי שאול שמות עמ' קמג, רכ, דברים עמ' לח
נו ע"ב כבר היו מצווים באלו ובשאר שבע מצות מאדם הראשוןדרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' קו
נו ע"ב כי אתא רבי יצחק תני איפכא ויצו זו עבודת כוכביםמכשירי מצוה עמ' ריג
נו ע"ב כל האמור בפרשת כישוף בן נח מוזהר עליהבי חייא ח"ב עמ' שיב
נו ע"ב כלאים הוא אחד מז' מצוות בני נחברית שלום (תעח) דף קכו ע"ב
נו ע"ב כלאים הוא אחד מז' מצוות בני נחברית שלום (תשסח) עמ' תתז
נו ע"ב לא נצרכה אלא לעדה עדים והתראהמנחת מרדכי עמ' ס
נו ע"ב לאמר זו ג"עאמרות ה' השלם ח"א עמ' קיג, שצד, ח"ג עמ' שנג, ח"ה עמ' קסד, קעא, רעז
נו ע"ב לאמר זו גילוי עריותשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' פד
נו ע"ב לאמר זו גילוי' עריות וכו' ויצו זה עכו"ם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרסו
נו ע"ב לאמר זו גילוי עריות וכו' ויצו זו עכו"ם וכו'ברית שלום (תעח) דף קד ע"א
נו ע"ב לאמר זו גילוי עריותפני חיים (פלג'י) דף מז ע"א, סא ע"ב
נו ע"ב לאמר לאמר, גזרה שוה לאסור גילוי עריות, ותוס'פי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' סח
נו ע"ב להושיב ב"ד בכל פלך ורש"ישער יוסף (תקיז) דף מד ע"ד
נו ע"ב מאי משמע רב חסרא ורב יצחק בר אבדימי חד אמר וכו'זכור לדוד עמ' י
נו ע"ב מה שאכל [אדה"ר] ממנו [מעה"ד] הרי הוא איסור האכילה, וכן גזל ועריותלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פ ע"ג
נו ע"ב מכל עץ הגן ולא גזל ורש"ילשון ערומים דף ד ע"ג
נו ע"ב מכל עץ הגן תאכל ולא מן הגזלמנחת מרדכי עמ' א
נו ע"ב מכל עץ הגןברכת אבות עמ' רעא
נו ע"ב נצטוו בני נח להושיב בד' בכל פלךרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' פא
נו ע"ב נצטוו וכו' במרהתורת מנחם חנ"ב עמ' 10
נו ע"ב נתן להם במרה מקצת דינים אלו שבת פרה כבוד אב ואםשם ישראל עמ' רכד
נו ע"ב על דינין נצטוו במרהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קפג
נו ע"ב על הפסוק אכל תאכלשמלת אליעזר ח"א עמ' יא
נו ע"ב על השבת נצטוו במרהגבורת יצחק שבועות עמ' מב
נו ע"ב עשר מצוות נצטוו במרה, ותוד"ה עשרגבורת יצחק שבועות עמ' מג
נו ע"ב עשר מצוות נצטוו ישראל במרה וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' שצא
נו ע"ב עשר מצוות נצטוו ישראל במרה וכו' דינין דכתיב שם שם לו חוק ומשפט ומשפט ושם נסהובאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' צא
נו ע"ב עשר מצוות נצטוו ישראל במרה וכו', דינין ושבתחולת אהבה עמ' קנה
נו ע"ב עשר מצוות נצטוו ישראל במרה, ז' שקבלו בני נח והוסיפו עליהן דינין ושבת וכבוד אב ואםאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 172-173; מאורות הראי"ה שבועות עמ' מ-מא; מאורות הראי"ה שבת קודש עמ' רכה-רכז {טעם שקדמו אלו לשאר תרי"ג מצוות}
נו ע"ב ר"ש אומר אף על הכישוףאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רו
נו ע"ב רבי שמעון אומר אף על הכישוףמכשירי מצוה עמ' כח
נו ע"ב רש"א אף על הכישוף וכו'ברית שלום (תעח) דף עז ע"א
נו ע"ב רש"א אף על הכישוף וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תצב
נו ע"ב רש"י ד"ה ד"ך; ס"ךמגילת סמנים עמ' ק
נו ע"ב רש"יד"ה דיני קנסותתשובה מיראה עמ' סג
נו ע"ב שבע מצוות בני נח כולהו מהאי קרא אתיעטרת יהושע ויקרא עמ' נה
נו ע"ב שבע מצוות נצטוו בני נחתולדות הגר"א (תשס) עמ' קלא
נו ע"ב שבע מצות בני נחמנחת מרדכי עמ' ד
נו ע"ב שבע שקיבלו עליהן בני נחמכשירי מצוה עמ' ריד
נו ע"ב שבת במרה נצטוופתגמי אורייתא ח"ב עמ' שט,שטז
נו ע"ב שבת ודינים במרה אפקודפני חיים (פלג'י) דף רעא ע"ב
נו ע"ב שבת ודינים וכיבוד אב ואם במרה איפקודעטרת יהושע שמות עמ' קל
נו ע"ב שבת ודינין במרה איפקודמנחת קנאות עמ' ח
נו ע"ב שבת וכיבוד אב ואם ודינין נצטוו במרהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רג, רו, תנה
נו ע"ב שבת ופרה במרה ניתנומנחת ישראל עמ' קמו
נו ע"ב שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוך ה' אלקיך, צוך במרהגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' מט
נו ע"ב תוס' ד"ה "ואכל"בעקבי יעקב עמ' קכז, רג
נו ע"ב תוס' ד"ה אבל - כל האיסור הי' שאסור לו להמית בהמה ולאכול, אבל מתה מאליה שריימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקעז
נו ע"ב תוס' ד"ה אכל וכו'ברכת אבות עמ' שד
נו ע"ב תוס' ד"ה אכל ומהרש"אעולם ברור פרק נא, פ
נו ע"ב תוס' ד"ה אכל תאכלגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' ג, ד, ה
נו ע"ב תוס' ד"ה אכל תאכלעשרה מאמרות (תשס) עמ' רלז
נו ע"ב תוס' ד"ה אכל תאכלשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' מו
נו ע"ב תוס' ד"ה אכל, הקשו לאיזה צורך הוזהר אדה"ר על אבר מן החי, הא לא הותר לו בשר בכללחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' ה
נו ע"ב תוס' ד"ה עפר מצוותלשון ערומים דף ב ע"ד
נו ע"ב תוס' ד"ה עשרמכשירי מצוה עמ' ריג
נו ע"ב תנא דבי מנשה הוא דמפיק ד"ך ועייל ס"ךמגילת סמנים עמ' ק
נו ע"ז הוא מז' מצות בני נחמנחת אליהו (תשנט) עמ' יט
נו שבת ודינין במרה נתנושארית מנחם ח"א עמ' נ
נו שבת וכבוד או"א במרה נצטווהמדרש והמעשה שמות פרשת בשלח
נו שם שם לו הק ומשפט שבת וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' קיא
נו. אבר מן החי אסור לבן נחתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ריד(ח)
נו. איש איש לרבות את הגוייםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לח
נו. איש איש לרבות הגוים שמוזהדין על העריות כישראליפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שצב, תלו
נו. איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו מכל מקום, רברי רבי מאיר. וחכמים אומרים על שם המיוחד בסקילה, ועל כינוייו באזהרה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשנא
נו. אמר רבי יוחנן דאמר קרא ויצו ה' אלהים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכלדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 163
נו. אף בני נח נצטוו על עבודה זרהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלו
נו. ב"נ הוזהרו על קידוש השםחנן אלקים עמ' ריד
נו. ב"נ חייב מיתה על הכינוייןשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קצה
נו. בחי' הרמ"ה, אות ס' סימןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רצו(מו) {לפי הגמרא בשבת קד.}
נו. בית דין השומעים מהעדים ברכת ה' קורעיםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2124
נו. בכל יום דנין את העדים בכינוייוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לח
נו. בני נח אינן נהרגין אלא בסייףשם יחזקאל עמ' לד
נו. בני נח נצטוו על הדיניםלהורות נתן דברים עמ' יז
נו. בני נח נצטוו על הדיניםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רעט
נו. בני נח נצטוו על הדיניןפרפרת הפרשה פרשת אמור פרק כא פסוק א
נו. האומות אין להם לא יותר על שבע ולא פחות משלשה מצותשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיז פסוק ב
נו. הוגה ה' באותיותיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תפד
נו. והדיינין וכו' וקורעין ולא מאחיושיחות לספר ויקרא עמ' שסו
נו. והשני אומר אף אני כמוהויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קא
נו. ז' מצוות נצטוו ב"נודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' י
נו. ז' מצוות נצטוו בני נחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנד
נו. ז' מצות בני נחברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קסו
נו. י' מצוות נצטוו במרהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שפא
נו. יהי' מוראי עליכםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פד
נו. ישראל שהרג לנכרימנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רכו
נו. כל מיתה האמורה בבני נח אינה אלא בס"ךשרתי ח"א עמ' נג, חבר הקיני עמ' טו
נו. לאמור זה גילוי עריותשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' סח
נו. מיתת ב"נ סייףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קכה
נו. מיתת בני נח בסייףתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עז-עח {טעם שאין בהם חילוקי מיתות}
נו. מיתת בני נח בסייףתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קמו(מח) {רק על ז' מצוות}
נו. מיתת בני נח בסייףתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שנ {אם שייך בב"נ חיה דורסתו משום חיוב מיתה}
נו. נדב אמר מתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את הדורפרדס מרדכי עמ' נז
נו. נהי דבתר הכי מחיל לי' צערא בשעתא מי לית לי'חמודי צבי בראשית עמ' סז
נו. ע״ז וגילוי עריות דכתיב ותשחת הארץ לפני האלוהים ותנא דבי רבי ישמעאל בכל מקום שנאמרה השחתה אינו אלא דבר עדוה ועבודת כוכביםדודי נתן בראשית עמ' עח
נו. על האדם זו שפ"דמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קלז
נו. פלוגתא אם בן נח מוזהר על הכישוףפרפרת אליעזר פרשת חיי-שרה פרק כד פסוק נב
נו. רש"י - ולהכי נקט יוסי את יוסי וכו' דילפינן לקמן דאינו חייב עד שיברך שם בשםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשנא
נו. רש"י - ועל הכינויין, שם אלהים הוא לשון שררה, כמו נתתיך אלהים לפרעה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשנב
נו. שבע מצוות נצטוו בני נחתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' נג-נו {בהכרח או קיבלום עליהם}
נו. שבע מצוות נצטוו בני נח וכו' שפיכות דמיםשבח נעורים עמ' ע
נו. שבע מצוות נצטוו בני נח וכו'תורת העולה (פראג של) חלק ב פרק מב
נו. שבע מצות נצטוו בני נח דינין וברכת השם ע"ז גילוי עריות ושפיכות דמים וגזל ואבר מן החישבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קנד
נו. שבע מצות נצטוו בני נחברכת חיים ח"א עמ' 121
נו. שבע מצות נצטוו בני נח, ואחד מהם עבודה זרהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' יא
נו. שבע מצות נצטוו בני נח... מנה"מ... דאמר קרא "ויצו ה' אלקים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל"שרתי ח"א עמ' קלג
נו. שבת כיבוד אב ואם ודיניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ריט
נו. שלא תהא הבהמה עוברת בשוק ויאמרו זו היא שנסקל פלוני על ידהשיח דוד (תשסח) עמ' קב
נו. תוס' ד"ה אינהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשז
נו. תנא עד שיברך שם בשםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רס
נו. תנא עד שיברך שם בשם, מנא הני מילי, אמר שמואל דאמר קרא ונוקב שם בנקבו שם יומת וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשנא
נו. תנו רבנן שבע מצות נצטוו בני נח וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 163-164
נו: א"ר יוחנן וכו' אכל תאכל ולא אבמה"חחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ז
נו: אדם הראשון מין היהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' נט, קצג
נו: אין עונשין אלא אם כן מזהיריןכסף נבחר (מרגליות) עמ' ל, קכח, רכו, רכז
נו: אין עונשין אלא אם כן מזהיריןפרדס מרדכי עמ' תיח
נו: אין צו אלא לשון עבודה זרהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' לח
נו: אין צו אלא ע"זתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קג
נו: אין צו אלא עבודה זרהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקטז, תקיט
נו: אין צו אלא עבודה זרהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רכט
נו: איסור אבר מן החי נאמר לאדם הראשוןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סח
נו: איסור עבודה זרה לאדה"רשיחות לספר שמות עמ' רצה
נו: אכול תאכל ולא אבר מן החיעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רטו
נו: אכול תאכל ולא אבר מן החיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עב-עג {אם אסור בהנאה}
נו: אכל תאכל ולא אבמה"חזבחי צדק (דיסקין) עמ' יג
נו: אכל תאכל ולא אבר מן החייוסף לקח כרך א ח"א עמ' מ
נו: אכל תאכל ולא אבר מן החיתיבת גמא (תשסז) עמ' כג
נו: אכל תאכל פרט לאבר מן החיפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה א-ב
נו: אכל תאכל, ולא אבר מן החיתורת חיים עה"ת עמ' כג {אף דלא הותר לאדה"ר בשר לאכילה, בעינן האי ילפותא}
נו: אלהים אלו הדינים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שצא, שצב
נו: אף על הכלאים מותרים בני נחשל"ה (תט) ווי העמודים פרק ג דף ז ע"א
נו: ב"נ אסור בגזלתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סה {מנלן גזל דהדיוט}
נו: ב"נ אסור בגזלתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סח {וה"ה רבית ואונאה}
נו: ב"נ לא נצטוו על הכלאיםתפארת ראובן עמ' ז
נו: ב"נ מוזהר על הכישוףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מד
נו: ב"נ מצווה על הדיניןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' נז-נט
נו: ב"נ מצווה על שפיכות דמיםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סא(רד)
נו: ב"נ נהרג על העוברין וישראל אינו נהרגחמודי צבי בראשית עמ' סח, צד
נו: בחי' הר"ן ד"ה ויצו, ב"נ מצווה על נתינת צדקהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ערה(נח) {וא"ב ה"ה להציל ולרפאות}
נו: במרה נצטוו בשבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קעד
נו: במרה נצטוו על השבתפרפרת משה ח"א עמ' תמה, תמח
נו: במרה נצטוו על השבת פרה אדומה ודיניםשירת דוד (תשסז) עמ' צ
נו: במרה נצטוו על השבתפרדס מנחם עמ' עה
נו: במרה נצטוו על שבת ודיניםברית כהונת עולם (תשעד) עמ' נט
נו: במרה נתן להם מקצת מצוותפרפרת התורה עמ' רפח
נו: בן נח מוזהר על הכישוףפרפרת משה ח"א עמ' קלח
נו: בן נח מצווה על הדיניםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קטז
נו: בן נח מצווה על הניחושיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קסה, קסו, מקראי קדש (תשנג) עמ' שא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קסב
נו: בן נח נצטוו על הגזלפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה א
נו: בני נח אזהרן זו היא מיתתןיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שצא
נו: בני נח הוזהרו על עריותפרפרת אליעזר פרשת אחרי-מות פרק יח פסוק כה
נו: בני נח מחהרין על הגזלחיי נפש על ההגדה עמ' קפה
נו: בני נח נזהרו על הכישוףאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' עג
נו: בני נח נצטוו על הדיניןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' כב, כו
נו: בני נח נצטוו רק בדיני ממונות ולא בקנסותיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמה
נו: בעולת בעל יש להם נכנסה לחופה ולא נבעלה אין להםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שלא, תעב
נו: בעולת בעל יש להם נכנסה לחופה ולא נבעלה אין להםחמודי צבי שמות עמ' ו, קיא, קלו, רנב
נו: גם בני נח נצטוו להקים ב"דפרפרת הפרשה פרשת יתרו פרק יח פסוק כד
נו: ד"ת במחשבהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תלט
נו: דינים במרה נצטווכרם חמד (תשסו) עמ' סד
נו: דינין במרה נצטוותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שלו(נט) {ביאור המכילתא דואלה המשפטים במרה נאמרה}
נו: דינין דכתיב שם שם לו חוק ומשפטחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קסו
נו: הקדים הדינין קודם מתן תורהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רא
נו: והוסיפו עליהן דיניו ושבת וכו'המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שיח
נו: ויד ה' על האדםצדקת יוסף עמ' שיא
נו: ויצו אלו הדיניןהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רנז
נו: ויצו אלו הדיניןהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רסא
נו: ויצו אלו הדינין וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף יג ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יו דף קיב ע"ג-ע"ד; של"ה (תט) ווי העמודים פרק ז דף יג ע"א; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת נח דף ד ע"ב
נו: ויצו ה' אלקים על האדם לאמר בני נח מוזהרין על העריותכרם חמד (תשסו) עמ' לה
נו: ויצו ה"א על האדם לאמור זו ג"עיגל יעקב (תשנג) תולדות אות צו
נו: ויצו זו עבודה זרהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' כט, תכד
נו: ויצו זו עבודה זרהשם יחזקאל עמ' שפב
נו: ויצו זו עבודה זרה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יו דף קיב ע"ד
נו: ויצו זו עבודה זרה, מאי משמע, חד אמר סרו מהר מן הדרך אשר צויתם, וחד אמר כי הואיל הלך אחר צו, מאי בינייהו נכרי שעשה עבודה זרה ולא השהחוה להאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קכ
נו: וכיבוד או"אזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רצא
נו: ומכל עץ הגן ולא מן הגזלכסף נבחר (מרגליות) עמ' ז
נו: ז' מצוות ב"נ, הוסיפו עליהן דינין ושבתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' של(מ) {ג"כ בתורת ב"נ}
נו: ז' מצוות נצטוו בני נח וכו' ויצו זה ע"ז וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שצ-שצא, ח"ב עמ' פז
נו: זה עבודה זרהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רטו
נו: חד אמר ויצו זו ע"ז אלוהים אלו דייניםכסף נבחר (מרגליות) עמ' קצג
נו: י' מצות נצטוו במרהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רלט
נו: י' מצות נצטוו ישראל במרה וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' רפה
נו: י' מצות נצטוו ישראל במרה, ז' שקבלו עליהם בני נח, הוסיפו עליהם דינים שבת כבוד אב ואם וכו'מנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שמז
נו: ילפינן ז' מצות בני נח מדכתיב ויצו ה' על האדם וגו'כתנות אור עמ' כח
נו: יצוה את ביתותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' נז {לצדקה, ב"נ מחוייב בצדקה}
נו: כאשר צוך במרהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יח
נו: כאשר צוך ה' אלקיך, במרהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שמו, תט
נו: כאשר צוך, במרהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קעג
נו: כל האומר בפר' מכשףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' נה
נו: כל האמור בפ' מכשף בן נח מוזהר עליודברי יואל פ' חיי שרה דף תעו ע"א, תקיד ע"ב
נו: כל האמור בפרשת כישוף בן נח מוזהר עליויפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' פח
נו: כל האמור בפרשת מכשף ב"נ מוזהר עליויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קנג
נו: כל מיתה האמורה בב"נ אינו אלא חנקחמודי צבי בראשית עמ' סח
נו: כמה מצוות נצטווה אדם הראשוןדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' יד
נו: לא תגורו מפני אישודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקצ
נו: לאמר זה ג"עמרפא לנפש בראשית עמ' ריג, שנב
נו: לאמר זה נילוי עריותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשמט
נו: לאמר זו ג"עישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריז, שמה
נו: לאמר זו גילוי עריותזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ד
נו: לעולם לא דריש ויצו וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שצ
נו: לשון צו רומז על עבודה זרה שנאמר הואיל הלך אחרי צודברי יואל מועדים ח"ח עמ' קלא, רעט
נו: מהרש"א בח"א, יצאו ישראל קודם מתן תורה מדין בני נח גם להקלתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רצג(לב)
נו: מותרים ב"נ בכלאי זרעיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקג
נו: מותרין בני נח ללבוש כלאים ולזרוע כלאים ואינן אסורים אלא בהרכבת האילןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' ד, יג
נו: מכל עץ הגן אכול תאכלוזאת התורה עמ' נד
נו: מכל עץ הגן ולא גזלפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה פו
נו: מכל עץ הגן ולא נזלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קנא
נו: מכל עץ הגן תאכלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רנג, תקמו
נו: מכל עץ הגן, ולא גזלצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תלט
נו: מנהני מילי אר"י דא"ק ויצו כו' ויצו אלו הדינין כו' ה' זו ברכת ה' וכו' אלהיס זו עכו"ם כו' על האדם זו שפיכות דמים כו' לאמר זו ג"ע כו' מכל עץ הגן ולא גזל אכול תאכל ולא אבר מן החימאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' לז
נו: מנין שבני נח מצווין על דיניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' כו
נו: מפיק ד"ך ועייל ם"ךפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רטז
נו: מפיק ד"ך ועייל ס"ןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קע(קלא) {תלוי זה בזה}
נו: מצות כיבוד אב נצטוו במרהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רטו
נו: ניתנה תורה לאדה״רנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רעט
נו: נצטוו במרהארץ צבי (תשע) עמ' ד, ו
נו: על האדם, זו שפיכות דמיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' סט
נו: עשר מצוות בני נח ותוס'מנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ל ע"ב
נו: עשר מצוות נצטוו בני ישראל במרה וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בשלח דף פה ע"ד; מנות הלוי (שמה) דף כז ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש ז דף יו ע"א; באר שבע (שעד) הוריות דף יד ע"ד
נו: עשר מצוות נצטוו ישראל במרהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תכט
נו: עשר מצות נצטוו במרא שבע מצות בני נח ושבת ודיניןיגל יעקב (תשנג) בשלח אות פד
נו: עשר מצות נצטוו בנ"י במרהפעולת גבר עמ' קנה ד"ה ובזה אמרתי
נו: עשר מצות נצטוו ישראל במדה וכו' והוסיפו עליהן דינין ושבת וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תו
נו: עשר מצות נצטוו ישראל במרהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תפב
נו: עשר מצות נצטוו ישראל במרהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קצ
נו: עשר מצות נצטוו ישראל במרהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' לט, רמו
נו: עשר מצות נצטוו ישראל במרה וכו'קדושת יצחק עמ' קטז
נו: עשר מצות נצטוו ישראל במרה, ז' שקיבלו עליהם בני נח, והוסיפו עליהן דינין ושבת וכיבוד אב ואםשם יחזקאל עמ' רכג, תפב
נו: פרה במרה איפקידמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' יח
נו: צו זה עבודה זרהאהבת חיים (דייטש) עמ' רא
נו: צו זו ע"זמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קפה
נו: ר"ש אומר אף על הכישוף וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רכא
נו: רבי יהודה אומר אדם הראשון לא נצטווה אלא על עבודה זרה בלבד ויש אומרים אף על הדיניםדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' ריא
נו: רש"י - דוקא הפקר מותר להם וכו' ולא גניבה וגזלצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תלט
נו: רש"י - מה שכתוב בדברות האחרונות היה כתוב בלוחות, וכן שמע משה בסינישם יחזקאל עמ' תקכד
נו: רש"י - ש״מ שאינו מופקר לו נאסר לושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' מו
נו: רש"י ד"ה אכל תאכלצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף יא ע"ד
נו: רש"י ד"ה דיני קנסותלהורות נתן בראשית עמ' רז
נו: רש"י ד"ה כאשר צוך כל מה שהי' כתוב בלוחות האחרונות הי' כתוב בראשונותבהיֹת הבֹקר עמ' צז
נו: שבע מצוות בני נחדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1533, פ"ג הערה 676, פ"ה הערה 1082
נו: שבע מצות בני נחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' של
נו: שבע מצות בני נחברכת חיים ח"ב עמ' 246
נו: שבע מצות נצטוו בני נח וכו' וי"א אף על הדיניםהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר מ
נו: שבת במרה נצטוומאור עינים (תשנח) עמ' קלא, שנה, תקמה
נו: שבת במרה נצטוומאור עינים (תשעט) עמ' רטז, תקפה, *עג
נו: שבת במרה נצטוו וכו'תורת איש ח"א עמ' קא
נו: שבת דינין וכבוד אב ואם במרה אפקודחנן אלקים עמ' פב, רב, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמה
נו: שבת ודינים במרה נצטווערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רמט, רנא, רנז
נו: שבת ודינין במרה נצטוויגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' שעא
נו: שבת וכיבוד אב ואם נצטוו במרהלקחת מוסר ח"א עמ' תרו
נו: שבת ניתנה במרהפרפרת התורה עמ' רעו
נו: שבת נצטוו במרהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קמו
נו: שבת נצטוו ישראל במרהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קח
נו: תוד"ה לאמרמקראי קדש (תשנג) עמ' קמט
נו: תוס' ד"ה אכול תאבל אכול תאכל ולא אבר מן החיעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רטו
נו: תוס' ד"ה אכליפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שצ, שצג
נו: תוס' ד"ה אכלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' נב-נג, ח"ב עמ' קכח, קכט
נו: תוס' ד"ה אכל תאכלמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תיג
נו: תוס' ד"ה אכל תאכל וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ז, כ
נו: תוס' ד"ה אכל תאכלחמודי צבי בראשית עמ' פא
נו: תוס' ד"ה אכל, עבר אדם הראשון והמית בהמה אם מותר באכילהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עא-עב
נו: תוס' ד"ה לאיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שצ
נו: תוס' ד"ה לאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' צא, ח"ג עמ' קלח
נו: תוס' ד"ה לאמריפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שצא
נו: תוס' ד"הפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה ב
נו: תנא דבי מנשה הוא רמפיק ד"ך ועייל ס"ךחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' כג
נו: תני ר' חנינא בעולת בעל יש להם נכנסה לחופה ולא נבעלה אין להםחמודי צבי ויקרא עמ' קיב
נז א"ר יוחנן וכו' דאמר קרא וכו' לאמר זו ג"ע וכו'ברית אברהם (בושערה) דף קכב ע"ג
נז ב"נ נהרגים ע"פ עד אחדדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף צה ע"א
נז בן נח נהרג על העובריןתפארת ישראל (שינקמן) עמ' יב, נב
נז דלאו בני כבוש נינהושארית יעקב (אלגזי) דף עב סוף ע"ד
נז לאמור זו ג"עחומת אנך (תקסא) ח"ג דף יז ע"א
נז ע"א אזהרה שלהן זו היא מיתתןשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רפא
נז ע"א אזהרתן זוהי מיתתןשם דרך בראשית ח"ב עמ' רפב
נז ע"א אזהרתן שלהם זו היא מיתתןדברי שאול בראשית עמ' שפג
נז ע"א אמר תב"י אזהרה שלהן זו היא מיתתןמכשירי מצוה עמ' קסה
נז ע"א ב"נ שיחד שפחה לעבדו ובא עליה נהרג עליהרנת יצחק שופטים עמ' קפה
נז ע"א בבני נח אזהרתן זוהי מיתתןפני חיים (פלג'י) דף מז ע"ב
נז ע"א בכל מקום שנאמר השחתה אינו אלא דבר ערוהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שיב ד"ה ובזכות
נז ע"א בכל מקום שנאמר השחתה אינו אלא דבר ערוה ועבודת כוכביםפניני שבח עמ' ו
נז ע"א בן נח שייחד שפחה לעבדו ובא עליה נהרגרנת יצחק יהושע עמ' שסז
נז ע"א ברד"ה ישראל, ישראל במתי פטוררנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רנא
נז ע"א ברש"י ד"ה ויכול, יכול להצילו וכו' גם על הנרדף עצמורנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רנא
נז ע"א והתניא כותי ורועי בהמה דקה לא מעלין ולא מורידיןתשובה מיראה עמ' סה
נז ע"א והתניא כותי ורועי בהמה דקה לא מעלין ולא מורידיןתשובה מיראה עמ' סה
נז ע"א ז' מצוות בני נח אזהרתן זו היא מיתתןאמרות ה' השלם ח"א עמ' שעו
נז ע"א יכול להצילם באחד מאבריורנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' נב
נז ע"א ישראל בכותי מותר להורגורנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' נג
נז ע"א כיוצא בהם דשפיכות דמים לא תניאדרשות מהר"ם חביב עמ' עח
נז ע"א לרבות עכו"ם שמוזהרים על עריות כישראלדברי שאול ויקרא עמ' צט
נז ע"א מדכתיב ותשחת הארץ לפני האלקים ורש"יבי חייא ח"ב עמ' שיב
נז ע"א על הגזל בן נח נהרגאמרות ה' השלם ח"ב עמ' רנט
נז ע"א על שבע מצות בן נח נהרגגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' ה
נז ע"א על שלש מצות בן נח נהרג גש"ר סימן, על גילוי עריות וכו'מגילת סמנים עמ' ק
נז ע"א צערא בשעתא מי לית ליה, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' ו
נז ע"א רש"י ד"ה בעבודתמגילת סמנים עמ' קא
נז ע"א רש"י ד"ה ויכול, יכול להצילו בא' מאבריו גם על נרדףרנת יצחק שמואל עמ' ריט
נז ע"א רש"י ד"ה כיוצא בו - שפ"ד בשוגג וכו' רחמנא חסהשיר והשבח ח"א עמ' שט
נז ע"א רש"י ד"ה למשריגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' ה
נז ע"א רש"י ד"ה למשרי בשרעולם ברור פרק נא
נז ע"א רש"י ד"ה נהרגמכשירי מצוה עמ' קסט
נז ע"א רש"י ד"ה על הגזל וכו'ברכת אבות עמ' תקעז
נז ע"א רש"י ד"ה צעראמכשירי מצוה עמ' קסב
נז ע"א רש"י ר"ה בעכו"ם וכו'ברכת אבות עמ' תקנט
נז ע"א שופך דם האדם באדםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' טז
נז ע"ב אדה"ו ובניו נאסרו בבע"ח עד דורו של נחגנא דפלפלי עמ' נ
נז ע"ב אין לבן נח אלא סיףפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קיא
נז ע"ב איסורי עריות בבן נח, ובראשונים, בנשואי האבות לעריותברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ט
נז ע"ב ב"נ הבא על אשת ישראלברכת אבות עמ' ע
נז ע"ב ב"נ נהרג בדיין א' ובעד א' שלא בהתראה מפי איש וכו' ואפי' קרובמכשירי מצוה עמ' ע, קסה
נז ע"ב ב"נ נהרג בדיין אחד ובע"א וכו' ואפילו קרובבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' יא
נז ע"ב ב"נ נהרג על עובריןדברי חנינא - רפואה עמ' סד
נז ע"ב ביתו לצדקה (וברמ"ה)תורת מנחם חמ"א עמ' 342
נז ע"ב במהרש"א פרעה אמר למילדות להרוג העוברים ולא למצרים כי ב"נ חייב על העובריםגנא דפלפלי עמ' יג
נז ע"ב בן נח בהריגת עובריןברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ה
נז ע"ב בן נח בעריות דידהו בסייף בעריות דידן בדינינו דיינינן להוצמח צדקה עה"ת עמ' סב
נז ע"ב בן נח חייב אף על העובריןשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רטו
נז ע"ב בן נח מוזהר על שפיכת דמים גם על עובריןבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות נו, וישב אות עז
נז ע"ב בן נח נהרג על הריגת העוברגנא דפלפלי עמ' קנה, קפח, רכז, תיט, תסד
נז ע"ב בן נח נהרג על עוברין ולא ישראלדברי שאול בראשית עמ' קז
נז ע"ב בן נח נידון שלא בעדים והתראהצמח צדקה עה"ת עמ' יג
נז ע"ב בן נח שהרג עובר נהרג עליופורים בציון עמ' רנ
נז ע"ב בני נח אין צריכין התראהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות עז
נז ע"ב בני נח צריכין ב"ד של דיין אחדרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' טו
נז ע"ב בת נח שזינתה נהרגה, ואעפ"י דכתיב על כן יעזוב איש איש ולא אשה, כתיב בתריה והיו לבשר אחד הדר ערבינהו קראהגיונות אל עמי ח"א דרוש ט
נז ע"ב האומות נצטוו על ע"זפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' ריז
נז ע"ב הוא מותיב לה והוא מפרק לה בניו לדין ביתו לצדקהתשובה מיראה עמ' סג
נז ע"ב ומהרש"א בח"ימנחה חדשה (חן טוב) פרשת נח
נז ע"ב יליף מוהיו לבשר אחד בת נח שזינתה תהרגצמח צדקה עה"ת עמ' פח
נז ע"ב כל מיתה האמורה לב"נ וכו'מנחת מרדכי עמ' יא
נז ע"ב כל מיתה האמורה לבני נח אינו אלא חנקמהר"ם שיק שמות עמ' קמד
נז ע"ב כל עריות שבית דין ממיתין עליו בן נח מוזהר עליובנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות מו
נז ע"ב לחד מ"ד מיתת בן נח בחנק בלבדגנא דפלפלי עמ' סא
נז ע"ב מהרש"אשם ישראל עמ' שנז
נז ע"ב משום רבי ישמעאל אמרו אף על העובריןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' מט ד"ה אי נמי
נז ע"ב נכנסה לחופה ולא נבעלה אין להןשיחות עבודת לוי סי' כב אות ד
נז ע"ב רש"י ד"ה הרבה עריות וכו'ברכת אבות עמ' תקעד
נז ע"ב תוס' ד"ה לנערה המאורסה וכו'ברכת אבות עמ' ב
נז ע"ב תוס' ד"ה לנערה וכו'ברכת אבות עמ' תקעב
נז ע"ב תניא ועל הגזל בן נח נהרג, ורש"יגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' לט
נז. אזהרתן זו היא מיתתןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' צג*
נז. אזהרתן של ב"נ זו היא מיתתןצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רמא
נז. אי בן נח נהרג על ז' מצות או על ד'ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' נא
נז. אין השחתה אלא ע"זארץ צבי (תשע) עמ' קצה
נז. אין נשחתה אלא ע"ז ועריותדרך חיים (תשע) פ"א הערה 425-424
נז. איש איש לרבות עכו"ם שמוזהרין על עבודה זרהשם יחזקאל עמ' סא
נז. אך בשר בנפשו דמו לא תאכלווזאת התורה עמ' נד
נז. אמרי בי רב, סבירא ליה דרק על ג' מצות ב"נ נהרג, דהיינו שפיכות דמים וגלוי עריות וברכת השם. ותלמידי דרב ס"ל דעל כל ז' מצות ב"נ נהרג, דמדגלי רחמנא בחדא דהיינו בשפיכות דמים, והוא הדין לכולהוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' עב
נז. ב"נ אזהרתן זו מיתתןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עט(רנח) {כיון דלא מהני בהו תשובה}
נז. ב"נ אזהרתן זו מיתתןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קמ {ע"ב ב"נ ששבת חייב מיתה, דודאי חילל שבת}
נז. ב"נ מצווה על הגזל, אזהרה שלהן זו היא מיתתןמרפא לנפש בראשית עמ' שסט, תמד
נז. ב"נ שיכול להצילו באחד מאיבריו והרגו נהרגעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רו
נז. בכל מקום שנאמר השחתה אינו אלא דבר ערוה ועבודת כוכביםפאר יעקב ח"א עמ' נג
נז. בן נח חייב מיתה על הגזל בין דממון בין דנפשותשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שכו
נז. בן נח נהרג אף שלא ידע בחטאויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקנ
נז. בן נח נהרג בעד אחדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קפג
נז. בן נח נהרג על עובריןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שעו
נז. בן נח נהרג על שפיכות דםפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה ב
נז. בן נח שגזל חייב גם על פחות משוה פרוטהיד דוד (אופנהיים) עמ' ל
נז. בני נח אזהרתן זו מיתתן וגם נהרג בעד אחד ובדיין אחדצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' סט, רלה
נז. בני נח אזהרתן זו מיתתןכסף נבחר (מרגליות) עמ' כז, עב, שכו
נז. בני נח אזהרתן זוהי מיתתןצדקת יוסף עמ' כו, קעב
נז. גוי בישראל פטורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קי
נז. גזל פחות משוה פרוטהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסד
נז. דור המבול חטאו בג' החמורותמרפא לנפש בראשית עמ' סא
נז. דין סירוס וכלאים בבני נחיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' פז, קח
נז. ההוא למישרי בשר הוא דאתאזבחי צדק (דיסקין) עמ' יג
נז. הצלה באחד מאיבריוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' צד
נז. ויכול להצילו באחד מאבריומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' צג
נז. ותישחת הארץ לשון ערוה וע״זנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שו
נז. ותשחת הארץזבחי צדק (דיסקין) עמ' יט
נז. יד רמ"ה ד"ה אמר ר"י, גם לגבי בני נח אמרינן אין עונשין מן הדיןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סה(ריד)
נז. יד רמ"ה ד"ה וכתב ר"ש, ב"נ פטור על השוגגתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עו(רנ)
נז. כ"מ שנאמר השחתההמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' נה
נז. כי השחית כל בשר היינו ע"ז וזנותיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ריז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קמה
נז. כיוצא בו יפת תוארפני יהושע (תשסא) עמ' יג
נז. כירק עשהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' צ
נז. כירק עשהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קמב
נז. כל מקום שנא' השחתהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' טו
נז. כל מקום שנאמר השחתה אינו אלא דבר ערוהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' ריב
נז. כל מקום שנאמר השחתה אינו אלא ע"ז וג"עיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תרי
נז. לא הותר לאדם אלא עשבים - רש"ינתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' כ
נז. לרבות את העוברודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' יב
נז. מדגלי קרא בחד מינייהו ה"ה לאידךפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' צג*
נז. סירוסדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' צה
נז. סירוסדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קמט
נז. עובדי עבודה זרה משחיתים הם, שנאמר פן תשחיתון וגו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תש
נז. עכו"ם מצווין על העובריןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קלז
נז. על גזל גנב וכן יפת תואר גוי בגויצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף כח ע"א וע"ג
נז. על שבע מצות בן נח נהרגעץ הדעת טוב (תשסח) סי' ריב
נז. על שלש מצות בן נח נהרג ועל שפיכות דמיםים שמחה עמ' נ
נז. צערא בשעתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רמה
נז. צערא בשעתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' עה
נז. רביתא דפלניאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' סג
נז. רועי בהמה דקה לא מעלין ול"מקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' קפט
נז. רש"י - צערא פשעתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שי
נז. רש"י ד"ה ותשחת הארץ מדאיענש עלייהו, שמע מינה איפקוד עלייהועץ הדעת טוב (תשסח) סי' ריב
נז. רש"י ד"ה כיוצא בו, ב"נ נהרג על השוגגתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עו(רנא)
נז. רש"י ד"ה על הגזללהורות נתן בראשית עמ' ע
נז. רש"י ד"ה צעראפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרלו, ח"ג עמ' קלג
נז. תוס' ד"ה דבתיב ותשחת ולא נענש אלא אם כן הזהירעץ הדעת טוב (תשסח) סי' ריב
נז: אין יבמה בבני נח חייבתיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רסה
נז: אין נישואין לבן נחפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה יב
נז: איש איש לרבות את הנכרים שמוזהרין על העריותכרם חמד (תשסו) עמ' מט
נז: איש איש לרבות וכו' נערה המאורסהתפארת ראובן עמ' רסג
נז: איש איש מה ת"לברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' נא
נז: איש לרבות עכו"ם שמוזהרים על העריות וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' נט
נז: אך את דמכםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' צא
נז: אך את דמכםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קמד
נז: אשת איש בישראל דינה בחנק, בבן נח בסייףתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקג
נז: ב"נ חייב אעוברין דכתיב שופך דם האדםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רצט
נז: ב"נ מצווין על העובריןפאר יעקב ח"ב עמ' תעז
נז: ב"נ נהרג על העובריםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' כד
נז: באותו היום עבר עשו חמש עבירותפרפרת משה ח"א עמ' סב
נז: ביתו הנקיבותתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רכג
נז: במהרש"א - לא אמר פרעה למילדות המצריות, שהוזהרו על שפיכת דמים אפילו בעובריםכרם חמד (תשסו) עמ' מח
נז: בן נח אם נהרג על העובריןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' מא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' יג, רב, רה
נז: בן נח חייב על העוברין וכו'להורות נתן ויקרא עמ' רמב
נז: בן נח לא נהרג אלא על בעולת בעל דכתיב והיא בעולת בעלכסף נבחר (מרגליות) עמ' כא
נז: בן נח מצווה על העוברים, ומהרש"אפרפרת התורה עמ' רא
נז: בן נח נהרג בדיין אחד ובעד אחדעצי חיים על התורה עמ' תסט
נז: בן נח נהרג בדיין אחד ובעד אחד ובלא התראהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' עג, פז, קעז
נז: בן נח נהרג בדיין אחד ובעד אחד שלא בהתראהשרתי ח"א עמ' נו, חבר הקיני עמ' טו
נז: בן נח נהרג בדיין אחד וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קג
נז: בן נח נהרג בעד אחד ובדיץ אחדכסף נבחר (מרגליות) עמ' שא
נז: בן נח נהרג בעד אחד ודיין אחדיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קפח, מקראי קדש (תשנג) עמ' שמו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפה
נז: בן נח נהרג בעד אחד שלא בהתראהשבח נעורים עמ' קג
נז: בן נח נהרג בריין א' ובעד אחד שלא בהתראההדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר מ
נז: בן נח נהרג וכו' אף על העובריןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' ע
נז: בני נח נהרגין ע"י עד אחדתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סג {נימא מי איכא מידי}
נז: בני נח נהרגין על העובריןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סג {נימא מי איכא מידי}
נז: בניו לדין ביתו לצדקהדברי יואל פ' וירא דף שצג ע"א
נז: בעולת בעל יש להם נכנסה לחופה ולא נבעלה אי להםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תלב
נז: בעולת בעל יש להם נערה המאורסה אין להםתפארת ראובן עמ' יד
נז: בעולת בעל יש להן נכנסה לחופה ולא נבעלה אין להםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שכג
נז: בעולת בעל יש להן, ורש"י ד"ה בעולת בעלתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רל(נו)
נז: גוי אין קונה אשה אלא בביאהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' לב
נז: גר שהיתה הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תלא
נז: דין בעולת בעל יש לבני נח ולא קידושיןלקחת מוסר ח"א עמ' צה
נז: השוה כתוב אשה לאיש גם בב"נשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רכו
נז: ואשה לא מפקדה והכתיב כי ידעתיו וגו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רב(צו) {מוכח דאברהם אבינו היה לו דין ב"נ}
נז: חייבי כריתות נאסר לב"נתפארת ראובן עמ' כט
נז: יליף כל עריות בבני נחפרפרת התורה עמ' קפד
נז: יצוה את ביתו, לצדקה, וחי' הרמ"ה ד"ה כתיבתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' נז {ב"נ מחוייב בצדקה}
נז: כל ישראל ערבין זה לזהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תנח-תנט
נז: כל מיתה האמורה בב"נ בחנקתפארת ראובן עמ' כה, ל
נז: כל ערוה שבי"ד של ישראל ממיתין עליה בני נח מוזהרין עליה דברי ר"מ וחכ"א וכו'חיי נפש ח"ד עמ' שנז
נז: כל ערוה שבית דין של ישראל ממיתין עליה בן נח מוזהר עליה וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' כא, עג, קעג
נז: כתוב בספר אגדתאברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' נא
נז: מיד איש ולא מיד אשהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קנז {דפסולה לעדות, וקשה משבועות ל. דמקשה מנלן לפסלה}
נז: מיד כל חיה אפילו שלא בהתראה אדרשנויפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תח
נז: מכל עץ הגן אכול תאכל רומז לז' מצות בני נחיד דוד (אופנהיים) עמ' רה
נז: משום ר' ישמעאל אמרו אף על העוברין וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קלה
נז: נכנסה לחופה ולא נבעלה אין להןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רסז {ר' יוחנן פליג ע"ז}
נז: על כן יעזב איש וגר לרבות וכו' גילוי עריותתורת חיים עה"ת עמ' כ-כא {משום שהקב"ה שיתף שם י-ה לאיש ואשה}
נז: עריות בב"נברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' לב
נז: פן נח מצווה על העובריןשם יחזקאל עמ' קמז
נז: ר' מאיר סבירא ליה דבני נח לא הוזהרו על שבכרתכרם חמד (תשסו) עמ' קעב-ג
נז: רש"י - בני נח מוזהרין על העוברין כגון שהכה אשה ויצאו ילדיהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' עב
נז: רש"יאהבת עולם (תשס) עמ' ס
נז: שבע מצוות בני נחדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' פה
נז: שבע מצוות בני נחדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קלד
נז: שופך דם האדם באדם קאי על עוברתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קסא-קסב(קו) {אם עובר נקרא אדם}
נז: שופך דם האדם באדם, ת"ק מאי עביר בהך קראתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קס
נז: שנאמר שופך דם האדם באדםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קס {הא אין למידין מקודם מתן תורה}
נז: תוס' ד"ה ואי בדינא דידהותפארת ראובן עמ' ב
נז: תוס' ד"ה וחכמים אומריםכרם חמד (תשסו) עמ' עד
נז: תוס' ד"ה לנערהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תלג
נח : תוס' ד"ה מפני מה - כשאכלה חוה מעץ הדעת היתה ראויה למות מיד, ואי משום אדם שהיה שרוי בלא אשה, היה יכול ליקח את בתושם יחזקאל עמ' כה, כט
נח א"ר ריש לקיש המגביה ירו על חברו אע"פ שלא הכהו נקרא רשע שנאמר "ויאמר לרשע למה תכה רעך" למה הכית לא נאמר אלא למה תכה אע"פ שלא הכהו נקרא רשע א"כ חנינא נקרא חוטא שנאמר "ואם לא לקחתי בחזקה" וכו' א"ר חנינא הסוטר לועו של חברו כאילו סוטר לועו של שכינה וכו'הערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' לג
נח בן נח ששבת חייב מיתהשרגי טובא דרוש ד
נח גוי ששבת חייב מיתהשארית יעקב (אלגזי) דף מב ע"ד, קנג ע"א
נח גוי ששבת חייב מיתהכלי יקר (תשמח) עמ' רמג
נח גוי ששבתמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ל ע"ב
נח ולאמר זה ע"ז וי"א אלו הדיניןתולעת שני דף ה ע"ג
נח לא ניתנה קרקע אלא לבעלי זרועצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קלא ע"ד
נח למה תכה רעך כו' רשע כמותךהמדרש והמעשה שמות פרשת שמות דרוש ב
נח ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת ויצא
נח ע"א אם מותר לבן נח לישא אחותומים רבים (פרנקל) פרשת ויגש אות ה
נח ע"א באשתו - ולא באשת חבירושעורי דעת ספר ב עמ' קכא
נח ע"א באשתו ולא באשת חברומנחת מרדכי עמ' סד
נח ע"א בן נח מותר באחותו מן האבבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות נט, סב
נח ע"א בן נח מצווה על הרבעת זכור ובהמהצמח צדקה עה"ת עמ' פז
נח ע"א בן נח שהכה את ישראל חייב מיתה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' מט
נח ע"א בעילת זולת מינובעקבי יעקב עמ' רכד
נח ע"א גר שהיתה הורתו שלא בקדושה וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קמו
נח ע"א המגביה ידו על חבירו וכו' נקרא רשעאמרות ה' השלם ח"ב עמ' רלב-רלג, ח"ג עמ' נ, נא
נח ע"א הסוטר לועו של ישראל כאילו סוטר לועו של שכינהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' צח, ח"ג עמ' לה
נח ע"א ודבק באשתו ולא באשת חבירושבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' טז, ח"ב עמ' תקכז
נח ע"א ודבק באשתו, ולא באשת חברוהגיונות אל עמי ח"א דרוש ט
נח ע"א ודבק וכו' באשתו ולא באשת חבירומגילת סמנים עמ' סא, תשובה מיראה עמ' ז
נח ע"א ודבק ולא בזכר באשתו ולא באשת חביתמכשירי מצוה עמ' קסח*
נח ע"א ולא באשה אחרתדברי שאול בראשית עמ' לא, לב
נח ע"א כל ערוה שאין ב"ד ממיתין עליה אין ב"נ מוזהרמנחת מרדכי עמ' פד
נח ע"א כל ערוה שהוא משום שאר אם כנס יוציאצמח צדקה עה"ת עמ' קו
נח ע"א עכו"ם ששבת חייב מיתהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' נ, ח"ד עמ' רס
נח ע"א עריות לב"בבעקבי יעקב עמ' רלד
נח ע"א רב הונא קץ ידא, ורש"יאמרות ה' השלם ח"ג עמ' מט
נח ע"א רובע בהמההשיר והשבח ח"א עמ' רצז
נח ע"א שלא תהא בהמה עוברת ואומרים זו היא שנסקל פלוני על ידהפניני שבח עמ' רי
נח ע"ב א"ר חנינא עכו"ם שהכה את ישראלזאת ליעקב שמות עמ' נב
נח ע"ב א"ר חנינא עכו"ם שהכה את ישראל חייב מיתה שנא' ויפן כה וכה וגו' ויך את המצרידרושים ואגדות חתם סופר עמ' ריא
נח ע"ב א"ר חסדא עבד מותר באמו ומותר בבתו וכו'תשובה מיראה עמ' ז
נח ע"ב אזהרה שלהן זו היא מיתתועשרה מאמרות (תשס) עמ' ריח
נח ע"ב אין לו תקנה אלא קבורה שנאמר ואיש זרוע וכו' לא נתנה קרקע וכו'מגילת סמנים עמ' קא
נח ע"ב אם עושה אדם עצמו בעבד לאדמה ישבע לחםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פ
נח ע"ב אם תאמר קין נשא את אחותודברי שאול ויקרא עמ' קיט
נח ע"ב אמר ר' חנינא הסוטר לועו של ישראל כאלו סוטר לועו של שכינהשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קעד
נח ע"ב אמר ר' חנינא עכו"ם שהיכה לישראלברכת אבות עמ' ב
נח ע"ב אמר ר"ל המגביה ידו על חבירו אע"פ שלא הכהו נקרא רשע וכו'מכשירי מצוה עמ' מג
נח ע"ב אמר רבי חנינא עכו"ם שהכה את ישראל חייב מיתהבי חייא ח"א עמ' קסה
נח ע"ב ב"נ בשלא כדרכהגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קמ
נח ע"ב ב"נ שבא על אשתו שלא כדרכהברכת אבות עמ' סט
נח ע"ב בהרמת יד נקרא רשעס' חסידים סי' מט
נח ע"ב בן נח אזהרתו זוהי מיתתושם דרך בראשית ח"א עמ' קצג
נח ע"ב בן נח אסור בבתוצמח צדקה עה"ת עמ' קפג
נח ע"ב בן נח שבא על אשתו שלא כדרכהרנת יצחק שמואל עמ' תא
נח ע"ב בן נח שהכה את ישראל חייב מיתה וכו' ובחידושי הר"ן ד"ה כותישבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רפ, רפא
נח ע"ב בן נח ששבת חייב מיתהעטרת יהושע ויקרא עמ' ד
נח ע"ב בן נח ששבת חייב מיתהבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות ע, עב, חיי שרה אות טו, סא, פג, ויצא אות כב, כג, כח, וישלח אות מב, עג-עה, מקץ אות נד, פט, ויגש אות לח
נח ע"ב בן נח ששבת חייב מיתהדברי שאול בראשית עמ' קה, שעג, שמות עמ' קנח
נח ע"ב בן נח ששבת, חייב מיתהאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' קצה
נח ע"ב ברש"י ויך את המצרי, משום דהכה איש עבריעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קמב
נח ע"ב גוי מותר בבתודברי חנינא - רפואה עמ' עח, צב
נח ע"ב גוי שהיכה ישראלברכת אבות עמ' עו
נח ע"ב גוי ששבתבעקבי יעקב עמ' קמח
נח ע"ב גוי ששבת אפילו בשני בשבת חייב מיתה, ובמהרש"א שםחדרי בטן פרשת ויקהל אות יד
נח ע"ב גוי ששבת חייב מיתהגנא דפלפלי עמ' קה, רנח, תה
נח ע"ב גוי ששבת חייב מיתהדרך ישרה עמ' תטו, תיז
נח ע"ב גוי ששבת חייב מיתהדרשות הר"ן (תשסג) עמ' רסז, תקכד
נח ע"ב גוי ששבת חייב מיתהחכמת התורה קדושים עמ' יח, כה
נח ע"ב גוי ששבת חייב מיתהלחם רב על סדור התפילה אות א' רמב, א' רפב
נח ע"ב גוי ששבת חייב מיתהמאור עינים (תשעה) עמ' רטו
נח ע"ב גוי ששבת חייב מיתהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 145, 108
נח ע"ב גוי ששבת חייב מיתהערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 170
נח ע"ב גוי ששבת חייב מיתהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' מ, מד, רה, רמ, רסז, רסט, רפו, רצד, שיח, שסה, תיד, תנא
נח ע"ב גוי ששבת חייב מיתהפתגמי אורייתא עמ' יז, נא, רמג
נח ע"ב גוי ששבת חייב מיתהתפלה למשה (בנימין) עמ' סה
נח ע"ב גוי ששבת חייב מיתה וכו' ורש"ימנות הלוי (תשסב) עמ' קצח
נח ע"ב גוי ששבת חייב מיתה כו'יד שלמה (עזרא) דף מב ע"א
נח ע"ב גוי ששבת חייב מיתה שמשתמש בשרביטו של מלךפניני יחזקאל עמ' רא, רצט, תנח
נח ע"ב גוי ששבת חייב מיתה שנא' כו' אמר רבינא אפי' בשני בשבתעשרה מאמרות (תשס) עמ' ריז
נח ע"ב גוי ששבת חייב מיתהמנחת יואל עמ' שכג
נח ע"ב גוי ששבת חייב מיתהמנחת מרדכי עמ' ט
נח ע"ב גוי ששבת חייב מיתתאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 178; מאורות הראי"ה - הגדה של פסח עמ', רד; שמועות ראי"ה (תרצט) ויקהל (תרצ"א); פניני הראי"ה עמ' 181-182
נח ע"ב דבן נח שהכה את ישראל חייב מיתהדברי שאול שמות עמ' יג
נח ע"ב המגביה ידו על חבירורנת יצחק משלי עמ' רמב
נח ע"ב המגביה ידו על חבירו אע"פ שלא הכהו נקרא רשעעשרה מאמרות (תשס) עמ' קיב
נח ע"ב המגביה ידו על חבירו אף על פי שלא הכהו נקרא רשעס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קצח
נח ע"ב המגביה ידו על חבית נקרא רשעס' חסידים סי' מט
נח ע"ב המגביה ידו על חברו אין לו תקנה אלא קבורה שנא' ואיש זרוע לו הארץבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' יד
נח ע"ב המכה את חביתאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' כב
נח ע"ב הנך ג' רועי בקרפרי חיים (קנולר) פרשת תצא
נח ע"ב הסוטר לועו של ישראלאורות עמ' קעא (ד); שמונה קבצים קובץ ג פסקא שמו {כל אחד מישראל יש בו הופעה אלהית משוכללת}
נח ע"ב הסוטר לועו של ישראל כאלו סוטר לועו של שכינהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קל
נח ע"ב הסוטר לועו של ישראל כאלו פוטר לועו של שכינהס' חסידים סי' מט
נח ע"ב הסותר לועו של ישראל כאילו סותר לועו של שכינהכדת נפש משיבת עמ' רכח
נח ע"ב ואמר ר"ל וכו' אם עושה אדם עצמו בעבד לאדמה ישבע לחם וכו'מגילת סמנים עמ' קב
נח ע"ב ואמר ר"ל עכו"ם ששבת חייב מיתהזאת ליעקב שמות עמ' רכג
נח ע"ב ואמר ריש לקיש נכרי ששבת חייב מיתהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' צ
נח ע"ב ואמר ריש לקיש עובד כוכבים ששבת חייב מיתה וכו'הר המוריה עמ' רלג-רלד
נח ע"ב וירא כי אין איש, מהרש"אדברי שאול שמות עמ' יג
נח ע"ב וש"י ד"ה וזרוע וד"ה קץ, ותוס'רנת יצחק משלי עמ' רמב
נח ע"ב ותוס' - קין ותאומתו נולדו קודם החטאמים רבים (פרנקל) פרשת בראשית אות ב
נח ע"ב יום ולילה לא ישבותודברי שאול בראשית עמ' שעג
נח ע"ב כ"נ שבא על אשתו שלא כדרכה חייבמנחת מרדכי עמ' ג, נה, נו
נח ע"ב כדי שישא קין את אחותו שנא' כי אמרתי עולם חסד יבנהעשרה מאמרות (תשס) עמ' [קצה]
נח ע"ב כיצד לקח קין אחותוגנא דפלפלי עמ' רצב
נח ע"ב כל המרים יד על חבירו נקרא רשע וכו', שנא' רשע למה תכה רעיךעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קמח
נח ע"ב כל הסוטר לועו של חבירובעקבות משה שמות עמ' לד
נח ע"ב כל הסוטר לועו של חבירו כאלו סוטר לועו של שכינהס' חסידים סי' מט
נח ע"ב כל הסוטר לועו של חבירוראה חיים ח"ב דף לא ע"ב [קז ע"א ד"ה ומה]
נח ע"ב כל הסוטר לועו של חברוראה חיים חלק ב דף ל"א ע"ב (דף ק"ז ע"א ד"ה ומה)
נח ע"ב מגביה עבדו שבת סימן, אמר ר"ל המגביה ידו על חבית וכו'מגילת סמנים עמ' קא
נח ע"ב מד"א גוי אסור באחותובנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות נד, סא
נח ע"ב מפני מה לא נשא אדם את בתו כדי שישא קין את אחותו וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רנז
נח ע"ב משפרעה ראשה בשוקדברי שאול במדבר עמ' כא
נח ע"ב נכרי שהכה את ישראל חייב מיתהקרן לדוד בראשית עמ' עז, שמות עמ' יח
נח ע"ב נכרי ששבת חייב מיתהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 105
נח ע"ב נכרי ששבת חייב מיתהחכמת התורה אמור עמ' רכז, תל
נח ע"ב נכרי ששבת חייב מיתהצלח רכב עמ' כח
נח ע"ב נכרי ששבת חייב מיתהתהלות ישראל (מג'לד) עמ' רפה
נח ע"ב עבד מותר באימוברכת אבות עמ' קיב
נח ע"ב עבו"ם ששבת חייב מיתהשמלת אליעזר ח"א עמ' שסט
נח ע"ב עובד כוכבים ששבת חייב מיתה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' יח
נח ע"ב עובד כוכבים ששבת חייב מיתה שנאמר ויום ולילה לא ישבותותפלת דוד (אדר"ת) עמ' קז, קכה
נח ע"ב עובד כוכבים ששבת חייב מיתהלמדנות (תשנח) פ' תולדות אות יט
נח ע"ב עובד כוכבים ששבת חייב מיתה, ורש"ישם דרך בראשית ח"א עמ' ט, קנו
נח ע"ב עכו"ם שהכה את ישראלגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קב
נח ע"ב עכו"ם שהכה את ישראל חייב מיתה שנא' ויפן כה כה וירא כי אין איש ויך את המצרי - ובד' הרמב"ם בזה שהוא מיתה ביד"שבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' י
נח ע"ב עכו"ם שהכה את ישראל חייב מיתה, שנא' ויפן כה וכה וירא כי אין אישעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קמב
נח ע"ב עכו"ם ששבת חייב מיתהדרכי אמונה דרך ז
נח ע"ב עכו"ם ששבת חייב מיתהלחם רב על סדור התפילה אות א' תרסג
נח ע"ב עכו"ם ששבת חייב מיתהתורת מנחם חל"ה עמ' 269, חל"ז עמ' 194
נח ע"ב עכו"ם ששבת חייב מיתהתורת מנחם חמ"א עמ' 182, 342
נח ע"ב עכו"ם ששבת חייב מיתהתורת מנחם חנ"ח עמ' 85, חלק ס עמ' 157
נח ע"ב עכו"ם ששבת חייב מיתה וכו'תורת מנחם חל"ח עמ' 198
נח ע"ב עכו"ם ששבת חייב מיתה וכו'תורת מנחם חנ"ב עמ' 11, 34, 302
נח ע"ב עכו"ם ששבת חייב מיתה וכו' וליחשבה גבי ז' מצותחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' ט
נח ע"ב עכו"ם ששבת חייב מיתה כו' ורש"י ותוס'שם שלמה דף טז ע"ב ואילך
נח ע"ב עכו"ם ששבת חייב מיתה שנא' יום ולילה לא ישבותובאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קנ
נח ע"ב עכו"ם ששבת חייב מיתהדרושים ואגדות חתם סופר עמ' מז
נח ע"ב עכו"ם ששבת חייב מיתהכרם טוביה עמ' רמא
נח ע"ב עכו"ם ששבת חייב מיתהמנחת ישראל עמ' צ, קנח, קסח, רה, רנט
נח ע"ב עכו"ם ששבת חייב מיתהציץ השדה - שדי יער בפתיחה, ועמ' שפה
נח ע"ב עכו"ם ששבת חייב מיתהציץ השדה ח"ד עמ' קכג, קצו
נח ע"ב רש"י ד"ה אלא התםדברי שאול בראשית עמ' קפז
נח ע"ב רש"י ד"ה לא נתנה קרקע אלא לבעל זרועצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קלא ע"ד
נח ע"ב רש"י ד"ה לא נתנה; כעבדמגילת סמנים עמ' קב
נח ע"ב רש"י ד"ה משתפרע ראשה בשוקדברי שאול במדבר עמ' כא
נח ע"ב רש"י ד"ה נכרי ששכחדבר טוב עמ' סד
נח ע"ב רשב"ל אומר כותי ששבת חייב מיתהאור שרגא עמ' יד
נח ע"ב שב ואל תעשה קום עשהתורת מנחם חמ"א עמ' 238
נח ע"ב ששבת חייב מיתהתורת מנחם חנ"ו עמ' 301
נח ע"ב תאומת קיןבעקבי יעקב עמ' שי
נח ע"ב תקצץ ידו שנאמר וזרוע רמה תשברס' חסידים סי' מט
נח עובד אדמתו ישבע לחםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ל ע"ג
נח עכו"ם שהכה ישראל חייב מיתהגבורת יצחק שבועות עמ' יח
נח תוס' - אם תענה את בנותי שלא כדרכהחומת אנך וישלח אות ו
נח. אחות אב לב"נמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רמ
נח. אחות האם מן האב ר"מ אומר יוציא וחכ"א יקייםתפארת ראובן עמ' לו
נח. אחותו מן האם הותר לבני נח ולר"מ נאסרחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קז
נח. אין אבות לגויעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קסא
נח. את אביו זו אשת אביוחנן אלקים עמ' כא
נח. באשתו ולא באשת חבירו, והיו לבשר אחד מי שנעשים בשד אחד יצאו בהמה וחיהדודי נתן בראשית עמ' מה
נח. בן נח מותר באחותוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' סו
נח. בן נח ששבת חייב מיתהאמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 78
נח. גוי ששבת חייב מיתהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' לד
נח. דתניא על כן יעזוב איש את אביו וכו'פני יהושע (תשסא) עמ' לז
נח. המערה בעצמוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצו
נח. ואת אמו וכו' אמו מאנוסתוחמודי צבי בראשית עמ' תפג, תפה, תקז
נח. ודבק - ולא בזכרתורת חיים עה"ת עמ' כה {ביאור הילפותא}
נח. ודבק באשתו ולא באשת חבירויוסף לקח כרך א ח"א עמ' מו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלט
נח. ודבק באשתו ולא באשת חבירופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרל
נח. ודבק באשתו ולא באשת חבירוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' לב
נח. ודבק באשתו ולא באשת חברועץ הדעת טוב (תשסח) סי' ריב
נח. ודבק באשתו ולא באשת חברותפארת ראובן עמ' א, ב
נח. ודבק ולא בזכוריוסף לקח כרך א ח"א עמ' קסח, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קנא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לא, קלז
נח. ודבק ולא בזכר באשתו ולא באשת חבירויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שצב, תלו, תלז
נח. והיו לבשר אחד פרט לבהמה חיה ועוף שאינם בשר אחדשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קמו
נח. והיו לבשר אחד, שנעשים בשר אחדשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שכא
נח. ורבק ולא בזכרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תטז
נח. כאילו סוטר לועומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תלה
נח. נפקא מינה אביו אשת אביו אמו אמו ממשתיבת גמא (תשסז) עמ' רמב
נח. ע"כ יעזוב איש את אביו וגו' רא"א אביו זה אחות אביו וכו' ת"ש ויקח עמרם וכו'חמודי צבי בראשית עמ' תלו, תק, תקז
נח. עכו"ם ששבת חייב מיתהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' מה
נח. על כן יעזב איש את אביו, את אביו זהו אחות אביוכסף נבחר (מרגליות) עמ' שכח
נח. על כן יעזב איש את אביו, זו אשת אב שאסור לבני נחכסף נבחר (מרגליות) עמ' פב, פג
נח. פלוגתת ר' אליעזר וחכמים אי בן נח חייב באשת אביו או לאאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' עג
נח. רש"י ד"ה ודבק - דביקות הוא רק אם נהנה מזהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' סו
נח. רש"י ד"ה ודבקמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רסח
נח. רש"י ד"ה ודבקמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' כח
נח. רש"י ר"ה ודבקוזאת התורה עמ' שכ
נח. תוס' ד"ה מי איכא מידימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' מד
נח. תוס' ד"ה נשאיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תלד
נח. תני גר שנתגייר והיה נשוי לאחותו בין מן האב בין האם יוציאמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף ז/ל ע"ב
נח: אזהרה שלהן זו היא מיתתןדברי יואל פ' יתרו דף פג ע"ב
נח: אזהרה שלהן זו היא מיתתןרנת יעקב עמ' קכב
נח: אחות מן האם אסורה לבן נחפרפרת התורה עמ' לה
נח: אין לו תקנה אלא קבורהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קפה ע"ד
נח: אמר ר"ל גוי ששבת חייב מיתהצדקת יוסף עמ' כו, קפ, קפח
נח: אמר רב הונא כותי אסור בבתו, ותוס' ד"ה מפני מה לא נשא אדם את בתוכרם חמד (תשסו) עמ' ט, לה, קיד
נח: אמר ריש קיש המגביה ידו על חבירודמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 28
נח: אר"ל עכו"ם ששבת חייב מיתה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' יב, כג, סז
נח: ב"ג שבא על אשתו שלא כדרכהתפארת ראובן עמ' כו
נח: ב"ג שהכה את ישראל חייב מיתהתפארת ראובן עמ' נה
נח: ב"נ שבא על אשתו שלא כדרכה חייב וכו'חמודי צבי בראשית עמ' תטז, תקח
נח: ב"נ שבא על אשתו שלא כדרכה חייב שנא' ודבק באשתוחמודי צבי ויקרא עמ' קעד
נח: ב"נ שהכה לישראל שדינו למיתהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' סח, עג, פד, רמא
נח: ב"נ ששבת חייב מיתה שנאמר ויום ולילה לא ישבותודברי יואל מועדים ח"ה עמ' תטז
נח: ב"נ ששבת חייב מיתהחמודי צבי ויקרא עמ' מט, קלד
נח: ב"נ ששבת חייב מיתהחמודי צבי שמות עמ' ט
נח: ב"נ ששבת חייב מיתהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' טו
נח: ב״נ אפילו שבת בשני בשבת חייב מיתהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' לח, לט, ס
נח: בהרמת יד נקרא רשעתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשטז
נח: בן נח אסור בבתושבות יעקב (אבולפיה) עמ' רטז
נח: בן נח מותר באחותו מאביופרפרת משה ח"א עמ' קי
נח: בן נח מותר בבתויד דוד (אופנהיים) עמ' צט
נח: בן נח נהרג על העובריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קכג
נח: בן נח שבא על אשתו שלא בדרכה חייב שנאמר ודבק ולא שלא כדרכהדודי נתן בראשית עמ' רצט
נח: בן נח שבא על אשתו שלא כדרכהדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מז פסוק כט
נח: בן נח שבא על אשתו שלא כדרכה חייבחנן אלקים עמ' מה, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קמג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קטו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שכד
נח: בן נח שייחד שפחה לעבדו ובא עלי' נהרג עליה וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' צח, קמג
נח: בן נח שייחד שפחה לעבדו ובא עליה נהרג עליהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קצז
נח: בן נח ששבת חייב מיתהדבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' ד, ו, יא
נח: בן נח ששבת חייב מיתהפרפרת התורה עמ' קפו
נח: בן נח ששבת חייב מיתה שנאמר יום ולילה לא ישבותויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רנ, שפט, תקפח
נח: בן נח ששבת חייב מיתהשבילי פנחס עמ' קלד
נח: בני נח אזהרתן זוהי מיתתןשבות יעקב (אבולפיה) עמ' מא
נח: גוי מותר באחותודברי יואל פ' תולדות דף תרכב ע"א
נח: גוי מותר בבתויריעות שלמה (אוזאן) פ' תזריע
נח: גוי ששבתדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' פז, פט
נח: גוי ששבתרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' עא
נח: גוי ששבת וכו'נטע שעשועים (תשסה) עמ' ס
נח: גוי ששבת חייב מיתהאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תקנט
נח: גוי ששבת חייב מיתהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' מה, צט
נח: גוי ששבת חייב מיתהדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק לט פסוק ג
נח: גוי ששבת חייב מיתהדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 120, 122, פ"ב הערה 879-878, 844, 847, 881, פ"א הערה 1658, פ"ב הערה 271, פ"ג הערה 1861, פ"ה הערה 1262-1263, סוף פ"ו הערה 3
נח: גוי ששבת חייב מיתהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' מג
נח: גוי ששבת חייב מיתהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תלא
נח: גוי ששבת חייב מיתהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רעט
נח: גוי ששבת חייב מיתהנטעי אשל בראשית עמ' שפג, תד
נח: גוי ששבת חייב מיתהפרפרת הפרשה פרשת אמור פרק כא פסוק א
נח: גוי ששבת חייב מיתהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רעד
נח: גוי ששבת חייב מיתה אפילו בשני בשבתגנת אגוז (תשעב) אות רנח
נח: גוי ששבת חייב מיתה וכו'דרשות הר"ן (שנו) ד"ו דף מא ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף קג/קנ ע"ב; אילת אהבים (אלקבץ, שיב) דף יט ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק יג דף לא ע"ב; בית אלהים (שלו) שער ג פרק כז דף נט ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער נה דף קנו/ז ע"ג; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף ריב ע"ב; פי' רקנטי (שה) פרשת תשא; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק ו דף ט ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רמט דף קס ע"ד
נח: גוי ששבת חייב מיתה שנא' יום ולילה לא ישבותוחמודי צבי במדבר-דברים עמ' מז
נח: גוי ששבת חייב מיתה שנא' יום ולילה לא ישבותו, אמר רבינא אפי' שני בשבתמרפא לנפש בראשית עמ' כד, כה, סח, עד, רט, רעו, שסג, שסו
נח: גוי ששבת חייב מיתהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קסו
נח: גוי ששבת חייב מיתהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שכג, תקעז, תריח, מועדים עמ' רג
נח: גוי ששבת חייב מיתהכסף נבחר (מרגליות) עמ' קמא, קצו
נח: גוי ששבת חייב מיתהמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' שה
נח: גוי ששבת חייב מיתהעל ישראל גאותו עמ' קנא, ריד, רנד
נח: גוי ששבת חייב מיתהפנים מסבירות עמ' ה, מ, מב
נח: גוי ששבתדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קמ
נח: גר ששבת חייב מיתהדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף סח ע"ב
נח: הכית לא נאמר אלא אל תכה בוצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קלד ע"ג, קפה ע"ג
נח: המגביה יד על חבירוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' סו
נח: המגביה ידו על חבירו אע"פ שלא הכהו נקרא רשעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קכ
נח: המגביה ידו על חבירו נקרא רשעפרדס מרדכי עמ' תקסט
נח: המגביה ידו על חברו אע"פ שלא היכהו נקרא רשעעלי שור ח"א עמ' קנב
נח: המכה את חבית רב הונא קץ ידאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רו, רז
נח: המרים יד על חבירו נקרא רשעפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' מג-מד
נח: המרים יד על חברו נקרא רשעעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תל, תעג
נח: הסוטר לועו של חבית כסוטר לועה של שכינהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ריא, ריז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנח, רס
נח: הסוטר לועו של ישראל כאילו סוטר לועו של שכינהשיחות ר' ראובן עמ' כ, כב
נח: הסוטר לועו של ישראל כאילו סוטר לועו של שכינהתורת חיים עה"ת עמ' רמח {כי הנשמה מרגישה הבושת}
נח: הסוטר לועו של ישראל כאילו סוטר לועו של שכינהדרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' טו
נח: הסוטר לועו של ישראל כאילו סוטר לועו של שכינהפרדס מרדכי עמ' רעה
נח: השבטים נשאו אחיותיהםחנן אלקים עמ' כא
נח: ואמר רב יוחנן הסוטר לועו של חביתדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 28
נח: ואר"ל מאי דכתיב עובד אדמתוהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' כב
נח: וגם אמנה אחותי בת אבי היא אך לא בת אמי וכו' אחותי הואי בת אחיו הואי וכו'חיי נפש ח"ד עמ' סו
נח: ודבק, ולא שלא כדרכהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' ע
נח: ודבק, ולא שלא כדרכהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קיג
נח: ויך את המצרי שחייב מיתה ביד"שצדקת יוסף עמ' צד
נח: ויקח עמרם את יוכבד דודתו דודתו מן האם, לא דודתו מן האבחמודי צבי שמות עמ' קכב, שפה
נח: ולא שלא כדרכהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' מב
נח: יצא מכלל עכו"ם ולכלל ישראל לא באתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' נד(קפ)
נח: ישראל הבא על הבהמה בשוגגלהורות נתן ויקרא עמ' לא
נח: כדי שישא קין את אחותופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קלא
נח: כותי ששבת חייב מיתה, שנאמר יום ולילה לא ישבותו, ואמר מר אזהרה שלהם זו היא מיתתן, לא נצרכה אלא אפילו בשני בשבתמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שפח
נח: כל המגביה ידו על חבירו אף על פי שלא הכהו נקרא רשע וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן ב דף קנ ע"ג; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף לז ע"ג
נח: לא ניתנה קרקע אלא לבעלי זרועשבט מישראל (קרמניץ) פרק סח פסוק י
נח: לא ניתנה קרקע אלא לבעלי זרוע, ורש"יויואל משה מאמר ב סי' עג עמ' רעב
נח: לר"א אביו - אחות אביו, אמו - אחות אמותיבת גמא (תשסז) עמ' רמו
נח: מאי דכתיב עובד אדמתו ישבע לחם וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תרנו
נח: מהגביה ידו על חבירו אע"פ שלא הכהו, נקרא רשעדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1424
נח: מהרש"א - התורה נחשבת רק כמאורסה ולא כנשואהקריאה בקריה ח"ג עמ' מה
נח: מוקש 'אדם'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קנו {ישראל}
נח: מי איכא מידי דלישראל שרו ולגוי אסיריפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תלו
נח: מי איכא מידי דלישראל שרי ולעכו"ם אסור וכו'להורות נתן בראשית עמ' שט
נח: מפני מה לא נשא אדםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' עח
נח: מפני מה לא נשא אדם את בתועץ הדעת טוב (תשסח) סי' ריב
נח: מפני מה לא נשא אדם את בתו כדי שישא קין את אחותושם יחזקאל עמ' כה, כט
נח: מפני מה לא נשא אדםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קכג
נח: מצרי שהכה ישראל חייב מיתהפעולת גבר עמ' פב ד"ה ויפן כה וכה
נח: משום דהכה איש עבריודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קפה
נח: נכרי שהכה את ישראל חייב מיתה שנאמר ויפן כה וכהדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' ז, ט
נח: נכרי שהכה את ישראל חייב מיתה שנאמר ויפן כה וכהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' כט
נח: נכרי שהכה את ישראל חייב מיתהחיי נפש ח"ו עמ' לח, רח
נח: נכרי ששבת וכו' אפי' שני בשבתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרכו
נח: נכרי ששבת חייב מיתההערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' קנג
נח: נכרי ששבת חייב מיתהפאר יעקב ח"ב עמ' תתו
נח: נכרי ששבת חייב מיתהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קפא, תרלה, תתטז, ח"ג עמ' ש, תקסא, תרלה
נח: נכרי ששבת חייב מיתהרנת יעקב עמ' קנה, קסא, רנו, רס
נח: עבד יצא מכלל כותילהורות נתן בראשית עמ' ט
נח: עבד מותר באמועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סח
נח: עו"כ ששבת חייב מיתהאמרי מאיר (מאירי) שמות פל"א פסוק יז, קהלת פ"ז פסוק ב מס' 2
נח: עובד חכמים ששבת חייב מיתהכרם חמד (תשסו) עמ' קטו
נח: עובד כוכבים ששבת חייב מיתהאור אברהם - סידור התפילה עמ' ריח
נח: עובד כוכבים ששבת חייב מיתהבן מלך - שבת עמ' לז
נח: עובד כוכבים ששבת חייב מיתהדודי נתן בראשית עמ' מ
נח: עולם חסד יבנה, ורש"י, תחילתו של עולם נבנה בחסדקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תצב
נח: עכו"ם מותר בבתויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תלג, תקכב
נח: עכו"ם שהכה את ישראלפרפרת משה ח"א עמ' שי
נח: עכו"ם שהכה את ישראל חייבולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תריג
נח: עכו"ם שהכה את ישראל חייב מיחהפאר יעקב ח"ב עמ' תפג, תפה
נח: עכו"ם שהכה את ישראל חייב מיתהשבח נעורים עמ' סח, ע
נח: עכו"ם שהכה את ישראל חייב מיתה וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' רמח
נח: עכו"ם שהכה את ישראל חייב מיתהחמודי צבי בראשית עמ' תק
נח: עכו"ם שהכה את ישראל חייב מיתהפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה לג, ח"ד שאלה ל, לד
נח: עכו"ם שהכה ישראלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קפג
נח: עכו"ם שהכה ישראל חייב מיתה שנא' ויפן כה וכה וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' נא, קמח, קנד, קסו, קעט, רכא, רמז, ערה, של
נח: עכו"ם שהכה לישראל וכו' ויפן כה וכהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' מב
נח: עכו"ם ששבח חייבדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קסח
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' יז
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתהבית יצחק (ויינברגר) עמ' רא
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' י
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתהבני שלשים עמ' צג
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתהדברי יואל פ' בראשית דף קו ע"ב, פ' וישלח דף קצח ע"ב
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתהוזאת התורה עמ' ח
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קעד, רכח, תקצב
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתהלוח ארז פרשת מקץ דף נ
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ד
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' רטו
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתהרנת יעקב עמ' שב, קכה
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתהשבח נעורים עמ' קיג, קיח
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתהשם יחזקאל עמ' מז, קסו, שד, תצג, תקכז, תקצב, תקצד
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתהשמן ראש - ימים נוראים עמ' קלב
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קפט
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' עז, תיא
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' נא, תרמ
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קצב
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' ריא
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' מ, עז
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' כח, לז, מב
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' נב(קעז) {לגבי אדם הראשון, ובמלאכת הבערה}
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קמד(מג-מד) {מאיזה מלאכות}
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קמה {ואם שובת יותר מיום אחד בשבוע}
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קמו(מח) {בידי שמים}
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קמ-קמג {ול"א מי איכא מידי}
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתה שנאמר ויום ולילה לא ישבותושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שנ
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתה שנאמר יום ולילה לא ישבותולהורות נתן בראשית עמ' קיא
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתהחמודי צבי בראשית עמ' קסה, רט, רכג, שלא, תנג, תסד
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתהפעולת גבר עמ' ז ד"ה עוד
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתהפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה מה, ח"ד שאלה ב, סב
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתה, וחי' הרמ"ה ד"ה ואמר ר"לתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קלט {עכו"ם אסור להוסיף על ז' מצוות}
נח: עכו"ם ששבת חייב מיתה, ומהרש"א בח"א ד"ה עובדתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רעא-ערב {דהשבת כלת ישראל}
נח: עכו״ם ששבת חייב מיתהמאור עינים (תשנח) עמ' קלב
נח: עכו״ם ששבת חייב מיתהמאור עינים (תשעט) עמ' ריז
נח: עכויים ששבת חייב מיתהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תפ
נח: קום ועשה ל"חשומע תפלה ח"א עמ' יז
נח: קום ועשה לא חשיבעץ הדעת טוב (תשסח) סי' ריב
נח: רש"י - אמר רבינא אפילא שני בשבת, לא תימא שביתה דקאמר ריש לקיש לשום חובה קאמר וכו'גנת אגוז (תשעב) אות רנח
נח: רש"י - לא נצרכה וכך, לא תימא שביתה לשון חובה דקאמר ריש לקיש דלא ליפוק לשבות כגון בשבת שהוא יום שביתה לישראל ובאחד בשבח ששובתים הנכרים, אלא מנוחה בעלמא קא אסר, שלא יבטלו ממלאכה ואפילו יום שאינו של שביתה, שני בשבת, יומא קמא דלאו בר שביתה נקט, והוא הדין דחוה מצי למינקט ג' ודמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שפח
נח: רש"י ד"ה אלא התם, בת אחיו נקרא אחות רבני בנים הרי הם כבניםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קפד
נח: רש"י ד"ה פשיטא ל"גצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף לח ע"א
נח: שפחה מיוחדת לעבד מאימת התרתהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תלג
נח: שרה בת אחיו הואי וכו' משום דבני בנים הם כבניםכרם חמד (תשסו) עמ' יב
נח: ת"ש מפני מה לא נשא אדם את בתו, כדי שישא קין את אחותו וכו'תורת חיים עה"ת עמ' כג-כד
נח: ת"ש מפני מה לא נשא אדם אתשערי שיש יהושע ח"א עמ' קעא
נח: תוד"ה מיעץ החיים (אבולפיה, תשנג) עמ' קטו
נח: תוס' ד"ה מ"מ - חוה היתה ראויה למות מידצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף טו ע"א
נח: תוס' ד"ה מייפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תלז
נח: תוס' ד"ה מיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרכט
נח: תוס' ד"ה מפנייפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תנא
נט אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה וכו' וכשבאו בני נח התיר להם שנאמר וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 277
נט אדרבא מדלא נשנית ד"א ע"א ותוס' ד"ה אף דם מן החיתועפת ראם (גטיניו) דף ו/ז ע"ב
נט אין מהפכין בזכותו של מסיתשרגי טובא דרוש יא
נט אר"י עכו"ם העוסק בתורה ח"מ כו'המדרש והמעשה דברים פרשת וזאת הברכה ח"א
נט גוי ששבת וכו'ברית אברהם (בושערה) דף מח/סח ע"ד
נט גוי ששבת חייב מיתהבית שמאי (פרידמן) דף כה ע"א {הטעם כי משתמש בשרביטו של מלך, לאדם הראשון היה דין ישראל והיה מותר לו לשמור שבת, וכן לישראל במצרים}
נט גוים לאו בני כיבוש נינהוחומת אנך שופטים פרק יא
נט חבל על שמש גדול שאבד מן העולם... שמפשילין רצועה תחת זנבו ומוציא בו עפר לגינתו ולחורבתומערכות ישראל (גורדון) דרוש חבל על שמש גדול שאבד עמ' 137-140
נט חבל על שמש גדולדברים אחדים (קלצקין) עמ' י
נט כי הרי מלאכים היו צולין לו בשר ומסננין לו ייןנתיבות מוסר עמ' לו
נט כירק עשב נתתי לכם את כל מכאן שהתיר הקב"ה לנח בשר לאכילהמנחת אליהו (תשנט) עמ' קצט
נט כל מצוה שנאמרה בסיניברכת אבות עמ' קטו
נט כל מצוה שנאמרה לבני נח ולא נשנית בסיני לישראל דוקא נאמרהמנחת אליהו (תשנט) עמ' רצט
נט כשבא נח התיר בשרתפארת ישראל (שינקמן) עמ' טז
נט ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת וישב
נט ע"א אי איכא איסורא דאבמה"ח בשרציםגנא דפלפלי עמ' רג
נט ע"א אל תיקרי מורשה אלא מאורסהמנחת יואל עמ' רלו
נט ע"א אלא האדם וברש"י ותוס'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' יב
נט ע"א אסור לבן נח ללמוד תורהבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות יג, עב, חיי שרה אות עג, ויצא אות יט
נט ע"א אפילו נכרי שעוסק בתורה הרי הוא ככהן גדולחכמת התורה קדושים עמ' כז
נט ע"א אפילו עכו"ם ועוסק בתורה ה"ה ככהן גדולתורת מנחם חלק מ עמ' 232
נט ע"א אריב"ח כל מצוה שנאמרה לבני נח וכו'זכר דוד על התורה עמ' קפה
נט ע"א בן נח שעסק בתורה חייב מיתהזאת ליעקב שמות עמ' רפט
נט ע"א גוי העוסק בתורה חייב מיתהמהר"ם שיק שמות עמ' צו
נט ע"א גוי העוסק בתורה חייב מיתה וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' ריד
נט ע"א גוי העוסק בתורה חייב מיתהבאר שרים פרשת וזאת הברכה דרוש ב אות א
נט ע"א גוי ועוסק בתורה כו' ככה"גתורת מנחם חנ"ד עמ' 272
נט ע"א גוי שעוסק בתורה חייב מיתהדרשות מהר"ם חביב עמ' יז
נט ע"א גוי שעוסק בתורה חייב מיתהלנבוכי הדור עמ' 104 (סוף יד-1)
נט ע"א גוי שעוסק בתורה חייב מיתהמאור עינים (תשעה) עמ' רטו
נט ע"א גוי שעסק בתורה חייב מיתה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקסה
נט ע"א גיד הנשה נאמרה לבני נח ולא נשנית בסיניאמרות ה' השלם ח"א עמ' מה
נט ע"א דבר הנאמר בסיני נאמר רק לישראל ולא לבני נחדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' צט
נט ע"א היה ר' מאיר אומר מנין שאפי' נכרי העוסק בתורה הרי הוא ככהן גדולחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' ע, עא, שלג
נט ע"א הריגת עובר, תוס'דברי חנינא - רפואה עמ' מח, סא, סה
נט ע"א התם בשבע מצות דידהו, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' יז
נט ע"א ואר"י גוי שעוסק בתורה כו'יד שלמה (עזרא) דף נח ע"ד
נט ע"א והרי דינין קום ועשה הוא וקחשיב, ומשני קום ועשה ושב ואל תעשה נינהוחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' ט
נט ע"א וליחשבה גבי שבע מצות מ"ד מורשה מיגזל קא גזיל לה וכו'תשובה מיראה עמ' סו
נט ע"א כהנים לוויים וישראלים לא נאמרניבי זהב עמ' כא, עו
נט ע"א כל מצוה שנאמרה וכו' לבני נח ולא נשנית בסיני, לישראל נאמרה ולא לבני נחמאורות הראי"ה חנוכה-פורים עמ' רפב; שמועות ראי"ה (תשעה) עמ' 72,50 {כיון שמקור הכל הוא קדושת ישראל, ורק אם נשנית כללו מה גם בני נח}
נט ע"א כל מצוה שנאמרה ולא נשנית, לישראל נאמרה ולא לבני נחתשואות חן (תשסח) עמ' קנח
נט ע"א כל מצוה שנאמרה לב"נ ונשנית בסיני וברש"ישעורי דעת ספר ב עמ' קכא
נט ע"א כל מצוה שנאמרה לב"נ ונשנית בסינימנחת מרדכי עמ' יט, עח
נט ע"א כל מצוה שנאמרה לבני נח וחזרה ונשנית בסיני לזה ולזה נאמרה לבני נח ולא נשנית בסיני, לישראל נאמרה ולא לבני נח וכו' ותוס'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ג
נט ע"א כל מצוה שנאמרה לבני נח ונישנית בסיני וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' רנז, רפה, רפז, רפט
נט ע"א כל מצוה שנאמרה לבני נח ונישנית בסיני לזה ולזה נאמרה וכו' והרי מילה שנאמרה לבני נח וכו' והרי פו"ר וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' טז, קעב
נט ע"א כל מצוה שנאמרה לבני נח ונישנית בסיני לזה ולזה נאמרהמנחת יואל עמ' יח, ש
נט ע"א כל מצוה שנאמרה לבני נח ונשנית בסיני ורש"יחיי נפש ח"ב עמ' כח
נט ע"א כשחלה ר"א, הי' ר"ע שוחק וכו' עכשיו שאני רואה רבי בצער אבי שמחחיי נפש ח"ב עמ' פב
נט ע"א לאו בני כיבוש נינהומסילות הנביאים שופטים עמ' שנד
נט ע"א ליכא מידעם דלישראל שרי ולנכרי אסור, ורש"י ד"ה לאוצלח רכב עמ' שי
נט ע"א לישראל נאמר ולא לבן נחדברי שאול בראשית עמ' רסה
נט ע"א למה לי למיכב לב"נ וכו' ורש"ילשון ערומים לשונות הרא"ם דף א ע"א
נט ע"א לנו מורשה כו' מאן דאמר מאורסה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' שה
נט ע"א מ"ד מורשה מיגזל קא גזיל לה וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' קמז, קמט
נט ע"א מלאכי השרת צלו לו בשרבאר שרים פרשת ויקהל דרוש א אות ס
נט ע"א מנין אתה אומר אפי' נכרי ועושה את התורה הרי הוא ככה"גבי חייא ח"ב עמ' נד
נט ע"א מצוה שנאמרה לבן נח ונשנית בסיני וכו' גיד הנשה ואליבא דר"יברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כ
נט ע"א נאמרה לב"נ ולא נשנית בסיני לישראל נאמרהציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' פ
נט ע"א נכרי שעוסק בתורה חייב מיתה, שנא' לנו מורשה, ולא להםאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' קצה, דברים עמ' שפא
נט ע"א נכרי שעוסק בתורזז וכו'אפיקי ים עמ' שסז
נט ע"א נכרי שעוסק בתזרה חייב מיתהעשרה מאמרות (תשס) עמ' ריח
נט ע"א נכרי שעסק בתורה חייב מיתה שנאמר וכו'בי חייא ח"ב עמ' שלט
נט ע"א עובד כוכבים שעוסק בתורההשיר והשבח ח"א עמ' רפה, ת
נט ע"א עובד כוכבים שעוסק בתורה חייב מיתה וכו' מיגזל קא גזיל לההר המוריה עמ' מח
נט ע"א עוסק בתורה - ז' מצוות דידהושעורי דעת ספר ב עמ' קיז
נט ע"א עכו"ם הלומד תורה הרי הוא ככהן גדולבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות עב, ויצא אות ח, כב
נט ע"א עכו"ם הלומד תורה חייב מיתהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רעז
נט ע"א עכו"ם העוסק כתורה חייב מיתהמנחת מרדכי עמ' ת
נט ע"א עכו"ם ועוסק בתורה שהוא ככה"גרנת יצחק תהלים עמ' ג
נט ע"א עכו"ם כו' לאו בני כיבוש נינהורנת יצחק שופטים עמ' קמב
נט ע"א עכו"ם לאו בני כיבוש נינהוגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' כז
נט ע"א עכו"ם לאו בני כיבוש נינהורנת יצחק יהושע עמ' שכט
נט ע"א עכו"ם שלמד תורהימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רפט
נט ע"א עכו"ם שלמד תורה וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' מב
נט ע"א עכו"ם שעוסק בתודהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קע
נט ע"א עכו"ם שעוסק בתורה ה"ה ככה"גגבורת יצחק שבועות עמ' יב
נט ע"א עכו"ם שעוסק בתורה ה"ה ככהן גדולרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' עב
נט ע"א עכו"ם שעוסק בתורה וכו'תורת מנחם חנ"ב עמ' 34, 123, חנ"ג עמ' 353
נט ע"א עכו"ם שעוסק בתורה חייב מיתהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' מד
נט ע"א עכו"ם שעוסק בתורה חייב מיתהגבורת יצחק שבועות עמ' יא, יב
נט ע"א עכו"ם שעוסק בתורה חייב מיתהדברי חנינא - ת"ת עמ' עד
נט ע"א עכו"ם שעוסק בתורה חייב מיתהרנת יצחק יהושע עמ' פח-פט, ישעיה עמ' קנה, תנג, תסב
נט ע"א עכו"ם שעוסק בתורה חייב מיתהשם ישראל עמ' מב
נט ע"א עכו"ם שעוסק בתורה חייב מיתה כו' אפי' עכו"ם ועוסק בתורה ה"ה ככה"ג וכו' בשבע מצות דידהותורת מנחם חלק ס עמ' 292, 337, 395, 412, 415
נט ע"א עכו"ם שעוסק בתורה חייב מיתה כו', ורש"יתורת מנחם חמ"ג עמ' 373
נט ע"א עכו"ם שעוסק בתורה חייב מיתהציץ השדה - שדי יער עמ' רטז, שפה
נט ע"א עכו"ם שעוסק בתורהברכת אבות עמ' שעב
נט ע"א עכו"ם שעסק בתודה חייב מיתהמנחת ישראל עמ' רעא
נט ע"א עכו"ם שעסק בתורה חייב מיתהפרי חיים (קלוגר) עמ' קכז
נט ע"א ר"מ סבר דנכרי מקרי אדםגנא דפלפלי עמ' רסו
נט ע"א רש"י ד"ה "ואליבא"בעקבי יעקב עמ' א
נט ע"א רש"י ר' מאיר חולק על ר' שמעון שממעט גוי מאדםבאר שרים פרשת כי תבא דרוש ד אות ד
נט ע"א רש"י, מ"ד עכו"ם שעוסק בתורה ה"ה ככה"ג ס"ל דמקרי אדםגבורת יצחק שבועות עמ' רעג
נט ע"א תוס' ד"ה אף דם ומהרש"אעולם ברור פרק פ
נט ע"א תוס' ד"ה והא פריה ורביהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' מד
נט ע"א תוס' ד"ה ורבא אמר באומר מותר וכו'לשון ערומים לשונות הרמב"ם דף כא ע"ד
נט ע"א תוס' ד"ה ליבאמנחת מרדכי עמ' צח
נט ע"א תוס' ד"ה ליכאמכשירי מצוה עמ' קעב
נט ע"א תוס' ד"ה ליכא וכו'ברכת אבות עמ' צג, שי
נט ע"א תוס' ד"ה ליכא מדם וכו'לשון ערומים לשונות הרא"ם דף יג ע"ב
נט ע"א תוס' ד"ה ליכא מידעםציץ השדה - שדי יער עמ' שצח
נט ע"א תוס' ד"ה ליכא מידעםשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ריג
נט ע"א תוס' ד"ה ליכא, איסור הריגת עוברין בישראלברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ה
נט ע"א תוס' ד"ה נאמרחכמת התורה בהר עמ' מה
נט ע"ב א"א דלישראל שרי ולעכו"ם אסורציץ השדה ח"ד עמ' קכד
נט ע"ב אדה"ר לא הותר לו בשר וכו'עולם ברור פרק נב, פ
נט ע"ב אדה"ר לא הותר לו בשר לאכילה ואפי' בשר דגיםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף כ ע"ג, לה ע"ג
נט ע"ב אדה"ר לא הותר לו בשר לאכילה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' צ, קג, קלד
נט ע"ב אדה"ר לא הותר לו בשר לאכילה כו' וכשבאו ב"נ התיר להם כו' אדה"ר מיסב בג"ע והיו מלה"ש צולין לו בשרעשרה מאמרות (תשס) עמ' קלד
נט ע"ב אדה"ר מוסב בג"ע וכו' מה"ש צולין לו בשר וכו'אפיקי ים עמ' תל
נט ע"ב אדה"ר מיסב בג"ע היה והיו מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לי ייןפרי חיים (קלוגר) עמ' א
נט ע"ב אדה"ר קודם החטא מלאכי השרת צולין לו בשר וכו'כנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' נה
נט ע"ב אדם הראשון בגן עדןדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רצג
נט ע"ב אדם הראשון היה מיסב בגן עדן והיו מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו יין הציץ בו נחש ונתקנא בושמלת אליעזר ח"א עמ' יא, כו, שצח, תלב, ח"ב עמ' רנא
נט ע"ב אדם הראשון ודורו נאסרו בבשר וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' קנב, רנז
נט ע"ב אדם הראשון לא הותר לו בשר באכילה וכשבאו בני נח הותר להםס' חסידים סי' תרסו
נט ע"ב אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילהאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 88 {התאוששה אז האנושות להתנשא למצב מוסר-הרם הזה, ובודאי נחזור לזה בעתיד}
נט ע"ב אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקמו ד"ה ואמרו
נט ע"ב אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילהמסילות הנביאים שופטים עמ' תסא
נט ע"ב אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילהשמלת אליעזר ח"א עמ' י
נט ע"ב אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה וכו'אוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' פח
נט ע"ב אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקעז
נט ע"ב אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' ד
נט ע"ב אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' מב, מו
נט ע"ב אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רכז
נט ע"ב אדם הראשון לא הותר לו לאכול בשרדברי שאול ויקרא עמ' ב
נט ע"ב אדם הראשון לא הותר לו לאכל בשר שנאמר ואכלת את עשב השדהמאור עינים (תשעה) עמ' תתנג
נט ע"ב אדם הראשון מיטב בגן עדן היהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' פד
נט ע"ב אדם הראשון מיטב בגן עדן היה והיו מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו יין הציץ בו נחש וראה בכבודו ונתקנא בו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' ח
נט ע"ב אדם הראשון מיסב בגן עדן היהמסילות הנביאים שופטים עמ' קעב
נט ע"ב אדם הראשון מיסב בגן עדן היה והיו מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו ייןשם דרך בראשית ח"א עמ' יח
נט ע"ב אחד משגרו לצפון ואחד לדרום שם ד"ה אחד משגרו
נט ע"ב אין דבר טמא יורד מן השמיםבית יעקב (תשסא) עמ' סה
נט ע"ב אין דבר טמא יורד מן השמיםתורת מנחם חלק מ עמ' 234
נט ע"ב אין דבר טמא יורד מן השמיםתורת מנחם חנ"א עמ' 199
נט ע"ב אר"י אמר רב אדם הראשון לא התיר לו בשר לאכילה וכו'בי חייא ח"א עמ' כה
נט ע"ב ארה"ר היה מיסב בג"ע ומה"ש צולין לו בשרמאורי אור (אתרוג) פ"א ה"ח
נט ע"ב את בריתי הפר לרבות בני קטורהערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 202
נט ע"ב את בריתי הפר לרבות בני קטורהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' ריא
נט ע"ב את בריתי תשמור וגו' וזרעך אחריך כו', ביצחק ולא כל יצחקאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' שכג, בראשית ח"ב עמ' כ, שמות ח"א עמ' שפד, במדבר עמ' כז, דברים עמ' סה
נט ע"ב ביצחק ולא כל יצחק - מהרש"אמהר"ם שיק בראשית עמ' ס
נט ע"ב ביצחק ולא כל יצחקבית אלהים שער ב עמ' שמד
נט ע"ב ביצחק ולא כל יצחקעטרת יהושע בראשית עמ' קמה
נט ע"ב ביצחק ולא כל יצחק, קושי' מהרש"אחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"ג עמ' קב
נט ע"ב בן נח מצווה על כשפים ויליף ליה מסמיכת מכשפה לא תחיה וכל שוכב עם בהמהצמח צדקה עה"ת עמ' פח
נט ע"ב בעי מיניה ר' זירא מר' אבהו וכו' א"ל יארוד נאלא וכו'מכשירי מצוה עמ' לה
נט ע"ב בשר לאדה"רבעקבי יעקב עמ' קכז
נט ע"ב גוי ששבת חייב מיתהנחלי מים (מלאח) עמ' רמו
נט ע"ב דגים היו אסורים לאדה"רברכת אבות עמ' שנז
נט ע"ב הי' יהודא בן תימא אומר אדם הראשון מיסב בגן עדן הי' והיו מלאכי השרת צולין לו בשר וכו' התם בבשר היורד מן השמיםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקעז
נט ע"ב היו מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננים לו ייןדורש טוב עמ' 71
נט ע"ב הציץ בו נחש וראה בכבודו ונתקנא בוגבורת יצחק אבות עמ' רלב
נט ע"ב השתמשות בבע"חבעקבי יעקב עמ' קלא
נט ע"ב התם בבשר היורד מן השמיםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שמז
נט ע"ב ובכל חיה הרומשת לאתויי נחשלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף מ ע"ג, מא ע"ב
נט ע"ב והיו מלאכי השרת עולין לו בשר ומסננין לו ייןעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 290
נט ע"ב והיו מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו יין וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 119
נט ע"ב והיו מלה"ש מסננין לו (לאדה"ר) יין וכו' אין דבר טמא יורד השמיםברית שלום (תעח) דף פא ע"ג
נט ע"ב והיו מלה"ש מסננין לו (לארה"ר) יין וכו' אין דבר טמא יורד השמיםברית שלום (תשסח) עמ' תקכא
נט ע"ב והרי מילה שנאמרה לבני נח וכו' והרי פריה ורביה שנאמרה לבני נח וכו'מכשירי מצוה עמ' כח
נט ע"ב והרי פריה ורביה שנאמרה לב"נרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' כט, לא
נט ע"ב והרי פריה ורביה שנאמרה לבני נח וכו'צלח רכב עמ' מ, מא
נט ע"ב והרי פריה ורביה שנאמרה לבני נח וכו' ותוס'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ג
נט ע"ב חבל על העולם שאבד שמש גדולפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קצג
נט ע"ב חבל על העולם שאבד שמש גדולפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' קצט
נט ע"ב חבל על שמש גדול [הנחש] שאבד מן העולםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף כו ע"א
נט ע"ב חבל על שמש גדול שאבד מן העולםכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' קלא
נט ע"ב חבל על שמש גדול שאבד מן העולםמאורי אור (אתרוג) פ"א ה"ז עמ' כג ד"ה חבל על שמש
נט ע"ב חבל על שמש גדול שאבד מן העולםתורת מנחם חנ"ח עמ' 182, חלק ס עמ' 45
נט ע"ב חבל על שמש גדול שאבד מן העולם וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' פד, ח"ג עמ' תא, תטז, תיז, ח"ד עמ' קג, ח"ה עמ' סד, ריא, רמב, ח"ד עמ' ערב
נט ע"ב חבל על שמש גדול שאבד מן העולם שאלמלא לא נתקלל נחש כל או"א מישראל היו מזדמנין לו שני נחשים וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' סח
נט ע"ב חבל על שמש גדול שנאבד מן העולםלחם רב על סדור התפילה אות קנג
נט ע"ב כירק עשב נתתי לכם את כל, דהותר לו אז לאכול בשרבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות עא
נט ע"ב כל שמצוה שנאמרה לבן נח וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' רה
נט ע"ב מי איכא בשר היורד מן השמיםדרכי איש דף סב ע"ג
נט ע"ב מי איכא בשר היורד מן השמים, אין כי הא דר"ש בן חלפתא וכו'ברית שלום (תעח) דף מה ע"א
נט ע"ב מי איכא בשר היורד מן השמים, אין, כי הא דר"ש בן חלפתא וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקעז
נט ע"ב מי איכא כשר היורד מן השמים, אין כי הא דר"ש בן חלפתא וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רצב, רפו
נט ע"ב מילה אי חשיבא מצוה שנאמרה ונשנית, ובתרי הלשונות בסוגייןברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ח
נט ע"ב מילה לאברהם קמזהרברכת אבות עמ' קלז
נט ע"ב מילה מעיקרא לאברהם הוא דקא מזהר ליה רחמנאשם דרך דברים עמ' ט
נט ע"ב מיסב בגן עדן היה וכו'דורש טוב עמ' 182
נט ע"ב מלאכי השרת היה צולין לאדם בשר ומסננים לו ייןשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קסב
נט ע"ב מלאכי השרת היו צולין בשר לאדם הראשון וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תצב
נט ע"ב מלאכי השרת היו צולין לו בשר ומסננין לו ייןלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף לה ע"ב, לז ע"ב, מ ע"ב
נט ע"ב מלאכי השרת היו צולין לו בשר ומסננין לו יין כו'המדרש והמעשה בראשית פ' בראשית
נט ע"ב מלאכי השרת היו צולין לו בשרקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' פט
נט ע"ב מלאכי השרת היו צולין לו בשר, ובמהרש"אגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' ו
נט ע"ב מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו ייןפני חיים (פלג'י) דף ו ע"א
נט ע"ב מלאכי השרת צלו בשר לאדה"ר בגן עדןבי חייא ח"א עמ' צא, ח"ב עמ' קיט
נט ע"ב נאסר אכילת בשר לאדם וחוהתשואות חן (תשסח) עמ' עו
נט ע"ב נחיתו ליה תרתי אטמתאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' צה
נט ע"ב נחש הקדמוני ראוי למלאכהגנא דפלפלי עמ' לד
נט ע"ב ניתנו להאדם השליטה והרדיה בכל מיני בעלי חי ואפילו הנחשלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף כה ע"ד
נט ע"ב עד נח לא הותר בשר באכילהגנא דפלפלי עמ' יד
נט ע"ב פריה ורביה בב"נברכת אבות עמ' קיא
נט ע"ב פריר שנאמרה לב"נמנחת מרדכי עמ' לט
נט ע"ב ר"ש בן חלפתא הוה קאזיל באורחא כו' אמר הכפירים שואגים לטרף, ומהרש"ארנת יצחק תפלה עמ' רעה-רעו
נט ע"ב ר"ש בן חלפתא הוה קאזיל, ומהרש"ארנת יצחק תהלים עמ' תעג, תעד
נט ע"ב רדו בדגת הים ובעוף השמים כו' שהיו נמסרים לו כולם למלאכהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף כ ע"ג
נט ע"ב שאלמלא נתקלל נחש כאו"א מישראל כו' ב' נחשים כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קנג, [נט]
נט ע"ב שמש גדולימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תרטו
נט ע"ב תוס' ד"ה והא פריה וכו' תימא מנ"ללשון ערומים לשונות הרא"ם דף ב ע"ב
נט ע"ב תוס' ד"ה והא פריה ורביהגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' יט
נט ע"ב תוס' ד"ה והא. דמי שמצווה על פריה ודביה מצווה שלא להשחית זרעדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' לד ד"ה וזהו
נט עכו"ם לאו בני כבוש וכו'פני דוד (תקנב) דף ד ע"א
נט פריה ורביה נאמרה לבני נחשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קלג
נט. אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קו
נט. אדם הראשון לא הותר לו בשרפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה א
נט. אזהרתן זו מיתתןברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' נג
נט. אין ב"נ מוזהר על דם מן החיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שט, שיח
נט. אין לנו אלא גיד הנשה ביד רמ"ה שםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' נה
נט. איסור אבר מן החי לבני נחעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכ
נט. אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו זה אבר מן החי וכו' דמו בנפשו לא תאכל ורבנן ההוא למישרי שרצים הוא דאתאיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' פו-פז, קא
נט. אך בשר זה אבר מן החייוסף לקח כרך א ח"א עמ' לט
נט. אף דם מהחי אסור לב"גתיבת גמא (תשסז) עמ' רמח
נט. אף הדם מן החי אסורולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקכד, תקכח
נט. אף הדם מן החי וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קפז
נט. אפילו עכו"ם ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדולתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' מד(קנא)
נט. ב"נ לאו בני כיבור נינהוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קח
נט. בן נח מצווה על דם מהחי ולא ישראלתיבת גמא (תשסז) עמ' כח
נט. בן נח ששבת חייב מיתהישמח ישראל (אלכסנדר) - מאורן של ישראל ח"א עמ' ז
נט. בשבע מצוות דידהוהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' יג
נט. גוי הלומד תורה חייב מיתהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קעב
נט. גוי העוסק בתורה ה"ה ככה"גשבות יעקב (אבולפיה) עמ' ו
נט. גוי העוסק בתורה חייב מיתהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רנד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לט, קנט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רי, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' מ, רח, שיא
נט. גוי העוסק בתורה חייב מיתה משום גזלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלט
נט. גוי שלמד תורה חייב מיתהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תקה
נט. גוי שעוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול בז' מצותשבט מישראל (קרמניץ) פרק ב פסוק ה
נט. גוי שעוסק בתורה חייב מיתהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1939
נט. גוי שעוסק בתורה חייב מיתהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' יב
נט. גוי שעוסק בתורה חייב מיתהצדקת יוסף עמ' קפח
נט. גוי שעוסק בתורה חייב מיתה וכו'מנות הלוי (שמה) דף קיב ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק סח דף סב ע"ב
נט. גוי שעוסק בתורה חייב מיתהברכת חיים ח"א עמ' 87
נט. גוי שעוסק בתורה חייב מיתהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקעח
נט. גוי שעסק בתורה חייב מיתהחיי נפש ח"ו עמ' רצג
נט. גוי שעסק בתורה חייב מיתהמקוה המים עמ' קיט-קכא
נט. גוי ששבת חייב מיתהחנן אלקים עמ' נח, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' יח, כ
נט. גזל פחות משוה פרוטה לגבי ישראל הוה מחילה, אבל בני נח מדקדקים על פחות משוה פרוטהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' כה
נט. דבר שבמנין צריך מניןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קט
נט. הא בשבע מצות דידהוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שב
נט. הא למדת שאפילו עכו"ם ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדולשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' סא
נט. הי' ר"מ אומר מניין שאפילו עכו"ם ועוסק בתורה שהוא ככה"ג וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' צז, צח, תמז
נט. הי' ר"מ אומר מנין שאפי' עכו"ם. ועוסק בתורה שהוא ככה"ג וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' רכג, רלז
נט. התורה מאורסה לישראלדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1273
נט. ודילמא לבני נח נאמרה ולא לישראל וכו'גנת אגוז (תשעב) אות רנח
נט. והלא פריה ורביה שנאמרה לבני נח וכו' ונשנית בסיני, ותוס'כסף נבחר (מרגליות) עמ' יג, קצו
נט. והרי פחות משו"פ וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קלג
נט. והרי פחות משוה פרוטה (בגזל)תיבת גמא (תשסז) עמ' עג
נט. זה אבר מהחידברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' צ
נט. זה אבר מהחידברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קמב
נט. ישראל מוחל אפחות משוה פרוטהפנים מסבירות עמ' דש
נט. כותי העוסק בתורה חייב מיתה, והמלמדו עובר על ולפני עור לא תתן מכשולמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תכא
נט. כירק עשב נתתי לכם את כל מכאן שהתיר הקדוש ברוך הוא לנח בשר לאכילהמנחת אליהו (תשסא) עמ' ר
נט. כל מצוה וכו' לב"נ ולא נשנית בסיניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' י
נט. כל מצוה שנאמרה לב"ג ונשנית בסיני לזה ולזה נאמרה וכו'דברי יואל פ' לך לך דף שלו ע"א, פ' וישלח דף קסב ע"א, פ' מקץ דף תח ע"ב
נט. כל מצוה שנאמרה לב"נ ונשנית בסיני וכו' ואנו אין לנו אלא גיה"נ ואליבי' דר"יחמודי צבי בראשית עמ' שמב
נט. כל מצוה שנאמרה לב"נ ונשנית בסיני לזה ולזה נאמרהדברי יואל פ' יתרו דף פג ע"א
נט. כל מצוה שנאמרה לב"נ ונשנית בסיני לזה ולזה נאמרהחנן אלקים עמ' רנג
נט. כל מצוה שנאמרה לבן נח וכו'פרפרת משה ח"א עמ' לז
נט. כל מצוה שנאמרה לבן נח ולא נשנית בסיני לישראל נאמרה ולא לבני נח וכו' והרי יפת תואר התם משום דלאו בני כיבוש נינהוערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קמג, קנא, קנד
נט. כל מצוה שנאמרה לבן נח ונשנית בסיני לזה ולזה נאמרהחיי נפש ח"א עמ' קמ ע"א
נט. כל מצוה שנאמרה לבני נחפרפרת אליעזר פרשת מקץ פרק מא פסוק נה
נט. כל מצוה שנאמרה לבני נח ולא נשנית בסיני לישראל נאמרה ולא לבני נחגנת אגוז (תשעב) אות רנח
נט. כל מצוה שנאמרה לבני נח ולא נשנית בסיני, לישראל דוקא נאמרהמנחת אליהו (תשסא) עמ' רפא
נט. כל מצוה שנאמרה לבני נח ונישנית בסיני לזה ולזה נאמרה וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' צב
נט. כל מצוה שנאמרה לבני נח ונישנית בסיני לזה ולזה נאמרה, והרי מילה שנאמרה לבני נח דכתיב ואתה את בריתי תשמור ונשנית בסיני וביום השמיני ימול לישראל נאמרה ולא לבני נח, ההוא למישרי שבת הוא דאתא׳דודי נתן בראשית עמ' תי
נט. כל מצוה שנאמרה לבני נח ונשנית בסיניפרפרת התורה עמ' רסז
נט. כל מצוה שנאמרה לבני נח ונשנית בסינישבח נעורים עמ' קנד
נט. כל מצוה שנאמרה לבני נח ונשנית בסיני וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' ו, שצא, תקסא
נט. כל מצוה שנאמרה לבני נח ונשנית בסיני וכו' והרי מילה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' כב, ס, רמג
נט. כל מצוה שנאמרה לבני נח ונשנית בפיני לזה ולזה נאמרה, ורש"ידברי יואל מועדים ח"ה עמ' תז
נט. כל מצות שנאמרה לב"ן ולא נשניתתולעת שני דף מ ע"ד, סח ע"א-ע"ג
נט. כל שנאמרו ונשניתברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' סז
נט. לזה ולזה נאמרהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שעג
נט. ליכא מידי דלישראל שריצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף א ע"ג, ב ע"א
נט. ליכא מידעם דלישראל שרי ולעכו"ם אסורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קמב
נט. ליכא מידעם דלישראל שרי ולעכו"ם אסור והרי וכו'חמודי צבי בראשית עמ' סח
נט. לישראל נאמרהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ה
נט. מדאיתני ע"ז בסיני ואשכחן דאיענשו עו"כ עליהתפארת ראובן עמ' רסב
נט. מי איכא מידי דלישראל מותר ולבן נח אסורתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ריד
נט. מילה אי חשיבא מצוה שנשנית בסיניברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' נו
נט. מנין שאפילו גוי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר יא פרק ז/י דף קנו/קצו ע"ב; ויקהל משה (אלפלס) דרוש י דף צה ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רכב דף קכח ע"א
נט. מנין שאפילו עכו"ם ועוסק בתורה שהוא ככה"ג וכו' וברש"יחמודי צבי בראשית עמ' יד, קיח, רסב-רסג, תסג
נט. מסיני חייבים במילה רק ישראלפרפרת הפרשה פרשת ויגש פרק מז פסוק כא
נט. מצוה שנאמרה לב"נ ולא נשנית בסיניישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שיא
נט. מצוה שנצטוו עליה בני נח ולא נשנית בסיניעץ הדעת טוב (תשסח) סי' ריב
נט. נכרי העוסק בתורה בז' מצות הרי הוא ככהן גדול שנאמר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' כב
נט. נכרי שלמד תורה חייב מיתהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קעג
נט. נכרי שעוסק בתורה חייב מיתהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תקכט, ח"ב עמ' רעג
נט. נכרי שעוסק בתורה חייב מיתהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קנח*, ח"ב עמ' תרפז
נט. נכרי שעוסק בתורה חייב מיתה שג' תורה צוה לנו משהיגל יעקב (תשנג) ואתחנן אות כב
נט. נכרי שעוסק בתורה חייב מיתההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' יג, פט
נט. נכרי שעוסק בתורה חייב מיתהחיי נפש ח"ג עמ' כא
נט. נכרים לאו בני כיבוש נינהולהורות נתן דברים עמ' שי
נט. נכרים לאו בני כיבוש נינהופנים מסבירות עמ' יב
נט. עבו"ם שעסק בתורה חייב מיתהפרדס מרדכי עמ' לז, תנב, תקצ
נט. עו"ג שעוסק בתודה חייב מיתה'חיי נפש ח"א עמ' קמא ע"א
נט. עובד כוכבים שעוסק בתורה חייב מיתהאור אברהם - סידור התפילה עמ' קנז
נט. עובד כוכבים שעוסק בתורה חייב מיתהדודי נתן בראשית עמ' מ
נט. עובד כוכבים שעוסק בתורה חייב מיתהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 995
נט. עובד כוכבים שעוסק בתורה חייב מיתהפלא יועץ (טברסקי) ח"ב עמ' קמה
נט. עובד כוכבים שעוסק בתורה חייב מיתהשרתי - חבר הקיני עמ' ה
נט. עובד כוכבים שעוסק בתורה חייב מיתה שנאמר תורה צוה לנוברית אברם עמ' רפה
נט. עכו"ם אסור ללמוד תורהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' שפז
נט. עכו"ם העוסק בתורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצו
נט. עכו"ם העוסק בתורה הוי כבועל נערה המאורסהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ערב {למה נמשלה התורה בן}
נט. עכו"ם העוסק בתורה חייב מיתה והמלמדו עובר אלפני עור לא תתן מכשולדובר צדק (זילבר) עמ' קלט
נט. עכו"ם ועוסק בתורה הוא ככה"גרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' נט, שנ
נט. עכו"ם לאו בני כיבוש נינהולהורות נתן בראשית עמ' כב
נט. עכו"ם שלמד תורה חייב מיתהלהורות נתן ויקרא עמ' רטו
נט. עכו"ם שעוסק בתודה חייב מיתהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שא, תקמו
נט. עכו"ם שעוסק בתורהפני מלך בראשית עמ' קכב
נט. עכו"ם שעוסק בתורהפרפרת הפרשה פרשת בשלח פרק טו פסוק כה
נט. עכו"ם שעוסק בתורה חייב מיתהבני שלשים עמ' צג
נט. עכו"ם שעוסק בתורה חייב מיתהדברי יואל פ' יתרו דף צז ע"א, פ' תרומה דף ריד ע"א
נט. עכו"ם שעוסק בתורה חייב מיתהויואל משה מאמר א סי' קא עמ' קיג
נט. עכו"ם שעוסק בתורה חייב מיתהלהורות נתן דברים עמ' יג
נט. עכו"ם שעוסק בתורה חייב מיתהמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קלו {משל לכפרי מזוהם המחבק ומנשק המלך. כמו כן עע"ז העוסק בתוה"ק. והאיסור הן על העכו"ם, והן על ישראל ללמדו }
נט. עכו"ם שעוסק בתורה חייב מיתהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תשנ
נט. עכו"ם שעוסק בתורה חייב מיתהשם יחזקאל עמ' מז
נט. עכו"ם שעוסק בתורה חייב מיתהשעורי דעת ספר א עמ' טז
נט. עכו"ם שעוסק בתורה חייב מיתה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' צז, רמד
נט. עכו"ם שעוסק בתורה חייב מיתה שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה, לנו מורשה ולא להםדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קצט
נט. עכו"ם שעוסק בתורה חייב מיתהלמחר אעתיר עמ' רלא
נט. עכו"ם שעסק בתורה חייב מיתה, וחי' הר"ן ד"ה כותיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קמו(מח) {אם נהרג בידי אדם}
נט. עכו"ם שעסק בתורהפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה קכז, ח"ה שאלה קנז, ח"ג שאלה ב
נט. עכו״ם ועוסק בתודה ככהן גדולמאור עינים (תשנח) עמ' קלב
נט. עכו״ם ועוסק בתורה ככהן גדולמאור עינים (תשעט) עמ' ריז
נט. עכו״ם שעוסק בתורה חייב מיתהמאור עינים (תשנח) עמ' קלב
נט. עכו״ם שעוסק בתורה חייב מיתהמאור עינים (תשעט) עמ' ריז
נט. עכו'י'ם העוסק בתורה ה"ה ככ"גדברי יואל פ' וישלח דף קעג ע"א
נט. פגעו בי' הנך אריותאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מט
נט. פחות משוה פרוטהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רטו
נט. פחות משוה פרוסה בעכו"םתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סה {אם דוקא בחפץ ולא בממון}
נט. צריך מנין אחר להתירומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ע
נט. ר"מ ליכא מדעםתולעת שני דף לא ע"א, מ ע"ד
נט. רדייה בבהמה הותרה לאדםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' עד
נט. רמ"א מנין שאפי' עכו"ם ועוסק בתורה שהוא ככה"ג שנא' וכו' האדם וחי בהםחמודי צבי שמות עמ' רטו, שלג
נט. רש"י ד"ה האדם וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' צט, תפא
נט. רש"י ד"ה לזה ולזהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קמב
נט. רש"י ד"ה לזה ולזה נאמרה, ישראל יצאו מכלל בני נח להתקדש ולא להקלתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רטז
נט. תד"ה ליכאברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' כה
נט. תוס' ד"ה אלא האדם - "האדם" כולל אף האומותשם יחזקאל עמ' שצו
נט. תוס' ד"ה אע"גודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קמב
נט. תוס' ד"ה אף, ומהרש"אפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קפד
נט. תוס' ד"ה והאיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקסא
נט. תוס' ד"ה והא פו"רמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רמט
נט. תוס' ד"ה והא פריה ורביה ומנלן דלא נשארה לבני נחעץ הדעת טוב (תשסח) סי' ריב
נט. תוס' ד"ה והא פריה, כל מי שמצווה על פריה ורביה מצווה על השחתת זרעכסף נבחר (מרגליות) עמ' יג, טז
נט. תוס' ד"ה ליכאיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קג
נט. תוס' ד"ה ליכא, במצוה לישראל ל"א מי איכא מידיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קמ-קמג(מב)
נט. תוס' ד"ה ליכא, נימא מי איכא מידיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סג
נט. תוס' ד"ה נאמר, יום ולילה לא ישבותו דוקא ממלאכת שבתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קמד(מד)
נט. תוס' ליכא מידעםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שעו
נט. תורה צוה לנו משה מאורשה שהיא ארוסה לנו, וגוי העוסק בתורה חייב מיתה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקלב, א'שסא
נט. תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב - אל תיקרי מורשה אלא מאורסה - גוי שלמד תורה חייב מיתהקריאה בקריה ח"ג עמ' מה
נט. תורה צוה לנו משה, בן נח שלמד תורה חייב מיתהמרפא לנפש בראשית עמ' נא, קג
נט: א"ל יארוד נאלאהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רפ, רצז
נט: א"ל יארוד נאלאהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רפה, שב
נט: אדה"ר אכל בשרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקכא
נט: אדה"ר הי' מיסב בגן עדן והיו מלאכי השרת צולין לו בשר ומצננין לו ייןיגל יעקב (תשנג) אחרי מות אות לו
נט: אדה"ר לא הותר לו בשרדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' עה
נט: אדה"ר לא הותר לו בשרזבחי צדק (דיסקין) עמ' יג
נט: אדה"ר לא הותר לו בשריוסף לקח כרך א ח"א עמ' יא, יב, מ
נט: אדה"ר לא הותר לו בשר באכילה וכו' יכול לא יהיה אבר מן החי נוהג בו וכו'להורות נתן בראשית עמ' סז
נט: אדה"ר לא הותר לו בשר לאכילה וכו' וכשבאו בני נח התיר להםפאר יעקב ח"א עמ' סה
נט: אדה"ר לא הותר לו בשר לאכילהחמודי צבי בראשית עמ' נה
נט: אדה"ר לא הותר לו בשרדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קיט
נט: אדה"ר מיסב בג"ע היה ומלאה"ש צולין לו בשרמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' י, נו
נט: אדה"ר מיסב בג"ע והיו מלאכי השרת צולין לו בשרגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תפז
נט: אדה"ר מיסב בגן עדן היה והיו מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו ייןתורת חיים עה"ת עמ' לג {אבל הלחם היה מוכן, כי הארץ הוציאה גלוסקאות כמו לעתיד לבא}
נט: אדה"ר מיסב בגן עדן היה והיו מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו ייןשיחות ר' ראובן עמ' פז
נט: אדם הראשון היה מיסב בגן עדןשמן ראש - ימים נוראים עמ' קסו
נט: אדם הראשון היה מיסב בגן עדןשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רמד
נט: אדם הראשון היו מלאכי השרת צולין לו בשרשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קט
נט: אדם הראשון וכו' מלאכי השרת צולין לו בשרפני יהושע (תשסא) עמ' יח
נט: אדם הראשון לא הותר לו בשרשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קד
נט: אדם הראשון לא הותר לו בשר באכילהכרם חמד (תשסו) עמ' ח
נט: אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילהלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קכח ע"א
נט: אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רטו
נט: אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' לז
נט: אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שצ
נט: אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' תקכא
נט: אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' *לד
נט: אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה וכו' וכשבא נח הותר לולהורות נתן ויקרא עמ' ח, יב
נט: אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בראשית דף ו ע"ג, ופרשת נח דף טו ע"ד; צרור המור (שכז) פרשת נח דף יד ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שסט דף קכח ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לד דף ריז ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק יז דף מב ע"ב
נט: אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה כשבאו בני נח התיר להםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תיג
נט: אדם הראשון לא הותר לו בשרצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף לה ע"ב
נט: אדם הראשון מיסב בגן עדן הוה והיו מ"ה צולין לו בשר וכו'תולדות יעקב (מטלון, שנז) מק' ב דף עא ע"ב; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף מב ע"ד; לבושי אור יקרות (שנה) פרשת בראשית דף כד/כו ע"ג
נט: אדם הראשון מיסב בגן עדן היה ומלאכי השרת צולין לו בשרמנחת יהודה (פתיה) עמ' 40
נט: אדם הראשון מיסב בגן עדן היה, והיו מלאכי השרת צולין לו בשר וכו'דרך חיים (תשע) פ"א הערה 1834
נט: אדם הראשון מיסב בגן עדן היה, והיו מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו ייןחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' קעו, נ, רעא, שנח, שפ, תיט
נט: אדם הראשון מיסב בגן עדן והיו מלאכי השרת צולין לו בשרכרם חמד (תשסו) עמ' ח
נט: אדם הראשון מלאכי השרת צולין לו בשראמונת חכמים (תשעו) עמ' קט
נט: אדם הראשון מסיב בגן עדן היהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רכח
נט: אדם הראשון מסיב בגן עדן היהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קכד
נט: אדם הראשון נאסר לאכול בשרברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 35
נט: אדם הראשון נצטווה אף על בשר שחוטהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ע-עא(רלא) {אבל לא בקדשים}
נט: אותו בשר שקרוי דמו נפש וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שצ, ח"ב עמ' קא
נט: איבע"א מילה מעיקרא לאברהם הוא דקא מזהר ליהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' כד, ס, רמג
נט: אין דבר טמא יורד מהשמיםפני מלך שמות עמ' צב
נט: אין דבר טמא יורד מן השמיםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רלה
נט: אין דבר טמא יורד מן השמיםמגדל עוז (תשעח) עמ' תרצז
נט: אין דבר טמא יורד מן השמיםעצי חיים - מועדים עמ' רכו
נט: אין דבר טמא יורד מן השמיםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' יד, קצא, קצז
נט: איסור אבר מן החי נאמר לנחתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סח-סט
נט: אלא מעתה בגי קטורה לא לחייבו וכו' לרבות בני קטורהשבח נעורים עמ' כב, לח
נט: אלא מעתה בני ישמעאל לחייבו וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) - מגילת ספר עמ' יא
נט: אלו לא נתקלל נחש היו משגרים אותו להביא מרגליותיוסף לקח כרך א ח"א עמ' יב
נט: אלמלא נתקלל הנחש וכו'שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' מז
נט: אלמלא נתקלל נחש באו"א מישראל היו מזדמנין לו שני נחשים טובים וכו'דברי יואל פ' שמיני דף רסו ע"א
נט: אר"י א"ר אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה דכתיב לכם יהיה לאכלה וכו'תורת חיים עה"ת עמ' כג {למה בעינן עוד קרא שנאסר לו אבר מן החי, או דלס"ל לרב דנצטווה על אמ"ה}
נט: אר"י א"ר אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ז, כ
נט: ארם הראשון מיסב בגן עדןשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' כג
נט: את בריתי הפר לרבות בני קטורהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' נב
נט: את כל נפש החיה הרומשת לרבות את הנחשיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רמט
נט: בבשר היורד מן השמיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קפה, ח"ב עמ' תקצב
נט: ביצחק ולא בכל יצחקהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רמז
נט: ביצחק ולא בכל יצחקהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רנא
נט: ביצחק, ולא כל יצחקשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רמה
נט: ביצחק, ולא כל יצחקשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רסז
נט: בירק עשב שהתרתי לאדם הראשוןשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קכ
נט: בן נח מוזהר על הניחוש ועל הכישוףיד דוד (אופנהיים) עמ' נז
נט: בני ישמעאל אינם קרוים זרעכתנות אור עמ' קצה
נט: בני עשו לחייבו במילה כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחקלהורות נתן דברים עמ' כט
נט: בני קטורה חייבין במילהפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה ז
נט: בשר היורד מן השמיםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תכה
נט: דתניא רבי שמעון בן מנסיא אומר חבל על שמש גדול שנאבד מן העולם, שאלמלא לא נתקלל נחש וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' פה
נט: ההוא למשרי שבת כו' ואיב"א וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' ל
נט: הוי נהמי אריותא לאפיה, אמר הכפירים שואגים לטרף, ירדו ליה תרתי אטמהתא מן שמיםשבט מישראל (קרמניץ) פרק קד פסוק כא
נט: היו צולין בשר לאדה"רברכת שמואל ח"א דף ה ע"ד
נט: המלאכים היו צולין לאדה"ר בשר ומסננין לו ייןדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1715
נט: הנחש היה משמש של אדם הראשון קודם החטאדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' שפד
נט: הנחש היה קודם החטא שמש לאדםדעת תבונות - עת לעשות מע' א אות קיד
נט: הציץ בו הנחש וראה כבודו ונתקנא בושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רי
נט: הציץ בו נחש וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' נב
נט: הציץ בו נחש וראה בכבודו ונתקנא בושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קנה
נט: הרי מילה שנאמרה לב"נ ונשנית בסיני וכו' והרי פ"ו וכו'חמודי צבי בראשית עמ' פד-פו, צג
נט: התיר בשר לבני נחתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קמט {אם מותר לבהמה}
נט: התיר לנח בשר לאכילהמגלה צפונות ח"א פרשת נח
נט: ואנו אין לנו אלא גיד הנשה ואליבא דר' יהודהשבח נעורים עמ' נג
נט: ובעוף השמיםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' סז
נט: ובעוף השמיםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קו
נט: והא פריה ורביה שנאמרה לבני נח וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רא, שצ, ח"ב עמ' קו
נט: והיו מלאכי השרת צולין לו בשרעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רטו
נט: והצדיקים ממהרים לשוב בימי הילדותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רסד
נט: והרי מילה ומ"ש על ל"קתולעת שני דף סח ע"א-ע"ג
נט: והרי מילה שנאמרה לב"נזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' יח
נט: והרי מילה שנאמרה לבני נח וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) - מגילת ספר עמ' ו
נט: והרי פו"רדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' פז
נט: והרי פו"רדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קלח
נט: והרי פריה ורביה שנאמרה לבני נחוזאת התורה עמ' ט
נט: ורדו בדגת הים וכו' מאי לאו לאכילה לא למלאכהלהורות נתן בראשית עמ' מ
נט: חבל על שמש גדול שאבד העולם (הנחש)חמודי צבי בראשית עמ' רנא
נט: חבל על שמש גדול שאבד וכו' שאלמלא נתקלל נחש כל או"א מישראל וכו'שיחות ר' ראובן עמ' קא
נט: חבל על שמש גדול שאבד מן העולםאמונת חכמים (תשעו) עמ' קח
נט: חבל על שמש גדול שאבד מן העולםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רכא
נט: חבל על שמש גדול שאבד מן העולםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' ריא
נט: חבל על שמש גדול שאבד מן העולם וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) מאמר סח דף קצב ע"א; קול בוכים (שמט) איכה דף נה/צה ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש כח דף קכא ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יט דף קכח ע"ד; של"ה (תט) בית ישראל דף יט ע"ב, ודף כא ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן עא דף לב ע"ד; גל של אגוזים (שנג) פרשת תולדות
נט: חבל על שמש גדול שאבד מן העולםמנחת יהודה (פתיה) עמ' 32
נט: חיה הרומשת זה הנחשתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' לד(קלב)
נט: יכול לא יהא אבמה"ח נוהג בוזבחי צדק (דיסקין) עמ' יד
נט: יכול לא יהא אבר מן החי נוהג בו תלמוד לומר אך בשר בנפשו דמו לא תאכלועץ הדעת טוב (תשסח) סי' רטו
נט: יצאו שרצים שאין דמן חלוקזבחי צדק (דיסקין) עמ' קצא
נט: ירדה לו דמות חמורדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קלה
נט: ירדה לו דמות חמורדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' רי
נט: כי ביצחק ולא כל יצחקעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קו
נט: כי ביצחק יקרא לך זרעשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שסא
נט: כי ביצחק יקרא לך זרע ביצחק ולא כל יצחקתפארת צבי בראשית עמ' תרמח, תרעז
נט: כי הא דר"ש בן חלפתא וכו' פגעו בו הנך אריותא וכו' נחיתו ליה תרתי אטמתא חדא אכלוה וחדא שבקוהדברי יואל מועדים ח"ד דף נט ע"ב
נט: כירק השדה גתתי לכם את כל, כאן הותר בשרשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' כה
נט: כירק עשב נתתי לכם את כלשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רנב
נט: כל אחד ואחד מישראל היו מזדמנין לו ב' נחשים טובים אחד משגרו לצפון כו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר ע"ב ידיעות עמ' יח(קעב)
נט: כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירוויואל משה מאמר ב סי' ה עמ' רב
נט: כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו, ורש"י תוס' תה"ר ור"ן שםבגדי חמודות שמות פרק יט פסוק טו
נט: כל מצוה שנאמרה לבני נח וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' כב
נט: כל מצוה שנאמרה לבני נח ונשנית בסיני לזה ולזה נאמרה וכו'להורות נתן בראשית עמ' קעח, קעט
נט: כשהיה אדה"ר בג"ע מלאכי השרת היו מצננין לו את הייןמגלה צפונות ח"א פרשת נח
נט: לא הותר אכילת בשר אלא אחר המבוליד דוד (אופנהיים) עמ' כ
נט: לא הותר בשר לארה"רפני מלך ויקרא עמ' ג
נט: לאתויי נחשדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' סז
נט: לאתויי נחשדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קז
נט: לרבות בני קטורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קסח
נט: לרבות בני קטורהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רעא
נט: מהרש"אפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה ב
נט: מורשה אל תקרי מורשה אלא מאורסהמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' לז
נט: מי שדמו חלוק מבשרויפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' פז
נט: מילה מעיקרא לאברהם הוא דקא מזהר ליה וכו' ביצחק ולא כל יצחקשבח נעורים עמ' לח, קמה
נט: מילה נאמרה לבני נח ונשנית בסיני לישראלחנן אלקים עמ' טז, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' נ
נט: מלאכי השרת צולין־ לו בשר ומסננין לו ייןדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 159
נט: מלאכי השרת צולין לו בשרישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריז
נט: מלאכי השרת צולין לו בשרשיחות לספר בראשית עמ' שלה, שיחות לספר ויקרא עמ' רסה, שיחות לספר דברים עמ' כט
נט: מלאכי השרת צולין לו בשרשמן ראש - ימים נוראים עמ' תס
נט: מלאכי השרת צולין לו בשרשמן ראש סוכות ח"א עמ' תט
נט: מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו יין (לארה"ר)דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' עג
נט: מלאכי השרת צולין לו בשרצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף ט ע"ג, יב ע"ב
נט: מלאכי השרת צלו לו בשר וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שסז, תלט
נט: מלאכים היו צולים לאדם הראשון בשר ומסננים לו ייןדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' כט
נט: מלאכים צולין לו בשרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' נב, ח"ב עמ' קכט
נט: מלה"ש צולין לו בשרקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' שז, שכב
נט: ממתן תורה ואילך נפטרו בני נח ממצות פריה ורביהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 400
נט: מסננין לו ייןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' צ*
נט: מצוה המתחייבת מצד הסברא הוי עונשו בידי שמים - רמ"האור אברהם על ספר המצוות עמ' כח
נט: מצות פו"ר ומהרש"אפרפרת משה ח"א עמ' רט
נט: נח הותר לו בשריוסף לקח כרך א ח"א עמ' יב
נט: עכו"ם פטור ממילהפרדס מרדכי עמ' סז
נט: על שבע מצות בני נח חייבץ מיתה בבית דין - יד רמ"האור אברהם - סידור התפילה עמ' רכא
נט: פו"ר שנאמר לבן נחדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' צג
נט: פו"ר שנאמר לבן נחדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קמז
נט: פריה ורביה לישראל נאמרה ולא לבני נחדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1585
נט: פריה ורביה נאמרה לישראל ולא לבני נחתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קסג(קי)
נט: פריה ורביר נשנית בסינייוסף לקח כרך א ח"א עמ' ט, לט
נט: קודם החטא [הנחש] עמד תחת שיפוטו של האדם והיה משמש את האדםקריאה בקריה ח"ב עמ' פג
נט: קודם החטא היה המלאכים צולין לו לאדה"ר בשר ומסננין לו ייןעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שלג
נט: רבי יהודה בן תימא אומר אדם הראשון מיסב בגן עדן היה והיו מלאכי השרת צולין לו בשר ומצננים לו ייןדודי נתן בראשית עמ' כט
נט: רבי שמעון בן חלפתא הוה קא אזיל באורחא פגעי ביה הנך אריותא וכו'טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקו דף קמג ע"ב
נט: רש"י - לכל דבר שבמנין, אשמעיגן קרא דכל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירוויואל משה מאמר א סי' ע עמ' פו
נט: רש"י ד"ה צוליןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קכט
נט: רשב"ח הוה אזיל באורחא פגעו ביה הנך וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תקיט
נט: שמש גדול אבד אדם הראשוןיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רפ, תמג
נט: שני נחשים טוביםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ל ע"ג
נט: תוס' ד"ה והא פרי' ורבי', מנ"ל דלא נאמר פרי' ורבי' לב"נדברי יואל פ' לך לך דף שלו ע"א
נט: תוס' ד"ה והא פריה ורביהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' כב, סא
נט: תוס' ד"ה והא, המצווה על פ"ו מצווה שלא להשחית זרעוחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רס
נט: תניא ר"ש בן מנסיא אומר, חבל על שמש גדול שאבד מן העולםדברי יואל פ' דברים דף לב ע"א
ני: בעולת בעל להם (לב"נ) נכנסת לחופה וכו' אין להםחמודי צבי בראשית עמ' מו, רצג, רצט, שיט, שכה, שנב, שנו, שעה, שעו, שצד, תפג, תפה
נעשה אדם בצלמנו כו'עץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף ה ע"ד
נר. אזהרה לנשכבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' כח
נשמה מאימתי נתנת באדםלחם שלמה (הלוי, שנז) דף צא ע"ב
ס אימתי אתי משיחא וכו' כי הנה החשך יכסה וכו'בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' רצב
ס אין מחייבין לקרוע וכו' המלך קרע וכו', תוס' - היאך אמרו למלך וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קסב ע"א
ס חוקים שחקקתי כברמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ל ע"ג
ס ע"א בחקותי דהיינו חקותי שחקקתי כברדברי שאול בראשית עמ' רעו, ויקרא עמ' קיח, קפא, קפד, במדבר עמ' קנו
ס ע"א השומע אזכרה מפי עכו"ם, ותוס' ד"ה לא אמרושפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תרס
ס ע"א ואחד השומע מפי השומעמנחת מרדכי עמ' רפא
ס ע"א והלא דברים ק"ו ומה עגלון וכו' עמד ישראל ושם המפורש עאכו"כרנת יצחק שופטים עמ' מז, מח
ס ע"א ולא ידע אלא בכינוי עמד וכו'רנת יצחק יהושע עמ' רמז, רמח
ס ע"א ומה עגלון מלך מואבדברי טובה שופטים ח"א עמ' קמד
ס ע"א זורק אבן למרקוליס היא עבודתהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קפז
ס ע"א ישראל לא פקרי כוליה האיעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 280
ס ע"א כלאים (לב"נ) בהמתך לא תרביע... אף שדך כהרכבה (ורש"י ד"ה שדך)לקוטי שיחות חל"ח עמ' 96
ס ע"א קורעין מנלןרנת יצחק ישעיה עמ' קיד
ס ע"א קרועי בגדיםצמח צדקה עה"ת עמ' רה
ס ע"א ר"א אומר אף על הכלאיםברכת אבות עמ' תקעח
ס ע"א רבשקה ישראל מומר היהרנת יצחק מלכים עמ' שעט
ס ע"ב אחד המזבח ואחד המקטר וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' קנח, תקנב
ס ע"ב אחד העובד כדרכה וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' עב
ס ע"ב אילו נאמר זובח יחרם ה"א בזובח קדשים בחוץ הכתוב מדבר וכו'מכשירי מצוה עמ' רי
ס ע"ב המקבלו עליו באלוה והאומר אלי אתה חייברנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שלח
ס ע"ב העובד כוכבים אחד העובד ואחד המזבח ואחד המקטרשם דרך דברים עמ' סג
ס ע"ב הפוער עצמו וכו' הזורק אבן וכו'אדרת אליהו (הצרפתי) עמ' קנט
ס ע"ב הפוער עצמו לבעל פעור זו היא עבודתהשיחות עבודת לוי סי' סה אות ב
ס ע"ב הפוער עצמו לבעל פעור כו', ורש"י ד"ה הפוער בר מתיז רעי לפניועשרה מאמרות (תשס) עמ' תקכט
ס ע"ב זובח לא-להים יחרם בזובח לעבודת כוכביםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 20
ס ע"ב זובח לאלקים יחרם בזובח לע"ז הכתוב מדבראמרות ה' השלם ח"ו עמ' שכב
ס ע"ב זורק היינו מנסך דכתיבגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רנז
ס ע"ב ריקן הקב"ה כל עבודותדברי שאול בראשית עמ' תצז
ס ע"ב תוס' ד"ה זובח לאלהים וכו' וח"ה ומוהר' סלשון ערומים השמטות הרא"ם דף לב ע"ב
ס. אינו חייב אלא על שם בן ארבעמקראי קדש (תשנג) עמ' רפג
ס. אמר רבי יהושע בן קרחה, בכל יום דנין בכינוי יכה יוסי וכו'. אמר רב אחא בר יעקב, אינו חייב עד שיברך שם בן ד' אותיות, לאפוקי בן ב' אותיות דלאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשנא, תשנב
ס. ב"נ נצטוו על הכלאיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקג
ס. בן נח הוזהר על כלאיםפרפרת משה ח"א עמ' כט
ס. בן נח שבא על אשה שלא כדרכהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' סט
ס. הזורק אבן למרקוליסתשבי (תשסה) עמ' קסה שורש מרקליס
ס. הזכרת השם בלע"זמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פה
ס. המגדף והשני אומר אף אני כמוהויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פב, קא
ס. המקור לחיוב קריעה בשמיעת גידוףשיחות לספר ויקרא עמ' שסו
ס. השומע ברכת ד' חייב לקרועפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקצג
ס. ושמרתם את חוקותי ואת משפטי חוקים שחקקתי לך כברחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' קב
ס. כתיב מכשפה לא תחיה וכו' כל שישנו בכלל כל שוכב עם בהמה ישנו בכלל מכשפה לא תחיהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' פז
ס. מינין מורידין ולא מעליןלהורות נתן ויקרא עמ' מח
ס. קורעין על "קללת" השםפני מלך ויקרא עמ' רח
ס. רש"י - שם בן ארבע אותיות, שם רבה דהיינו שם מ"בתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשנג
ס. שמיעת ערות קללה בעמידהפני מלך ויקרא עמ' ריא
ס: אינו חייב רק על עבודה שהיא כדרכהחנן אלקים עמ' קנז, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רכט
ס: אירכסו ליהב תורימנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ל ע"ג
ס: בעבודות פנים מחייב גם כשלא כדרך עבודתהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מו
ס: המלביש והמנעיל עובר בל"תדבר צבי - קדושת השבת עמ' כא
ס: הנודר בשמו והמקיים בשמוזבחי צדק (דיסקין) עמ' קמב
ס: העובד ע"ז בסקילהשבח נעורים עמ' קב, קג
ס: הפוער עצמו לפעור והזורק אבן למרקוליס חייבחנן אלקים עמ' קנח, קעח, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מז, מקראי קדש (תשנג) עמ' רעד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ח
ס: חייב מיתה כשהתת בומקראי קדש (תשנג) עמ' רפה
ס: יצאה השתחויה לידון בפני עצמהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' סה
ס: מה זביחה עבודה הנעשית בפניםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שכז
ס: מה זביחה עבודת פנים אף מקטר ומנסךיוסף לקח כרך א ח"א עמ' שז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ט, כט, לא
ס: נודר ומקיים עובר בלא תעשהמקראי קדש (תשנג) עמ' רפה
ס: ריקן כל העבודות כלן לשם המיוחדדרך חיים (תשע) פ"א הערה 553, 1683
ס: ריקן כל העבודות לשם המיוחדדעת תפלה עמ' קמח
ס: ריקן כל העבודות לשם המיוחדגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקח
ס: תוד"ה המלךמקראי קדש (תשנג) עמ' רפד
סא ע"א יחיד האומר אלך ואעבוד ע"ז וכו' דרבים עבידי דממילכיצמח צדקה עה"ת עמ' ד
סא ע"ב אבל אתה משתחוה לאדםרנת יצחק ה' מגילות עמ' שמ
סא ע"ב המן לא היה גדר עבודה זרהבאר שרים פרשת תצוה דרוש ו אות ס
סא ע"ב העובד מיראה פטורשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קנז
סא ע"ב העובד ע"ז ולא חשבו לאלוה אביי אמר חייב ורבא אמר פטורצמח צדקה עה"ת עמ' מג
סא ע"ב העובד ע"ז מאהבה ומיראה וכו' ותוס' ד"ה רבאמנות הלוי (תשסב) עמ' קפא, [רפב]
סא ע"ב העובד עברים מאהבה ויראהמנחת מרדכי עמ' דש
סא ע"ב העובד עכו"ם מאהבה ומיראהרנת יצחק ה' מגילות עמ' שנד
סא ע"ב חזא אנדרטא וסגיד להמנחת מרדכי עמ' שלד
סא ע"ב יכול אפילו נעבד כהמןרנת יצחק ה' מגילות עמ' שלח
סא ע"ב כך מטיבה וכך מריעהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רצג
סא ע"ב מטיבן של קרובים אתה יודע טיבן של רחוקיםקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' קמז
סא ע"ב סימן עב"ד ישתחו"ה למשי"ח, ואמר אביי מנא אמינא לה וכו'מגילת סמנים עמ' קג
סא ע"ב תוס' ד"ה רבא, להמן היו צלמים על לבומנות הלוי (תשסב) עמ' קעח
סא עובד מאהבהצמח צדקה עה"ת עמ' קפ
סא. אינו חייב רק בכדרך עבודתהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מט
סא. אלמא באמירה מחייב והתנןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לא
סא. בואו ועבדוהו ר"מ מחייב ר"י פוטרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מו
סא. המסית ליחיד קרוי מסית המסית לרבים נקרא מדיחדברי יואל פ' שמיני דף רטז ע"א
סא. מסית האומר אעבוד אלך ואעבודיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נא, פא
סא. עובד כו"ם מאהבהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' יב, פ
סא. עובד ע"ז מאהבהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קכה
סא. עובד ע"ז מאהבה ומיראהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' נט
סא. רודף אחר חבירו להורגופנים מסבירות עמ' סא
סא. תוס' ד"ה ומר סבר - גבי פלוגתא דר' מאיר ור' יהודה, בכולה שמעתין פליגי בניסת, אבל במסית כו"ע לא פליגי דחייב בדיבורא בעלמאאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קיט
סא. תוס' ד"ה רבאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנט
סא. תנן העובד עבדות כוכבים, עובד אין אומר לו, והאנן תנן האומר אעבוד אלך ואעבוד וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קיט
סא: איהו גופא דעבודת אליליםמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' קד
סא: הא אבה ושמע חייבזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שד
סא: הא אבה ושמע חייב אע"פ שלא עבדו שום אחדעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מו
סא: העובד מאהבת אדם פטוריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קצב
סא: העובד ע"ז מאהבה ומיראהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קצא, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פא, מקראי קדש (תשנג) עמ' לב
סא: העובד עבו"ב מאהבה ומיראהאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' לו
סא: העובד עבודה זרה מאהבה ומיראה פטוריוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רכט, מקראי קדש (תשנג) עמ' יב, כו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קי
סא: העובד עבודת אלילים מאהבה ומיראה אביי אמר חייב רבא אמר פטור, אביי אמר חייב דהא פלחא, רבא אמר פטור אי קבליה עליה לאלוה אין ואי לא לאמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שנד
סא: העובד עבודת כוכבים מאהבה ומיראה, אביי אמר חייב, רבא אמר פטורשם יחזקאל עמ' תקפ
סא: יחיד לא הדר ואם אבה ושמע חייביוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מט
סא: יכול אפילו נעבד כהמןדברי יואל פ' בהעלותך דף שא ע"ב
סא: מתורתם של קרובים אתה למדעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לא
סא: פליג אביי ורבא בעובד מאהבה ותוס' שםכתנות אור עמ' שה
סא: צורת צלם וע"א היו בבגדיו או על מצנפתו והוא אסור למרדכי להשתחוות לומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שמז
סא: רש"י - נעבד כהמן, שעשה עצמו ע"א כדאמר במגילה דאי לאו הכי לא הוה מרדכי מתגרה בומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שנד
סא: תוס' - וא"ת לרבא אמאי לא השתחוה מרדכי להמן, וי"ל כדאמרינן במדרש שהיו צלמים על לבו, אי נמי משום קדוש השם כדאמרינן בירושלמי כגון פפוס ולולינוס אחי' שנתן להם מים בזכוכית צבועה ולא קבלמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שנה
סא: תוס' ד"ה רבאיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקסה
סא: תוס' ד"ה רבאמאמר אסתר (הורוויץ) עמ' ח, נד, עא, עב, פט, קמב, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' מו
סא: תוס' ד"ה רבא אמר פטור - אע"ג דקיי"ל דבעבודה זרה יהרג ואל יעבור, י"ל נהי דחייב למסור עצמו לכתחילה, מ"מ היכא דלא מסר את עצמו לא מיחייב מיתהשם יחזקאל עמ' תקפ
סב ד' עבודות האסורין לעבודה זרה ואפילו לפעורמנחת קנאות עמ' טז
סב ע"א אמר רבא מסתברא מילתיה דרב כו' ורש"י ד"ה מסתבראשם שלמה דף ו ע"ב
סב ע"א הבערה ללאו יצאה דברי רבי יוסי וכו'צלח רכב עמ' רנח
סב ע"א הלך שבטו של שמעון אצל זמרי וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קכג
סב ע"א תפסה זמרי לכזבי בבלוריתה והביאה אצל משה אמר ליה בן עמרם זו אסורה או מותרת וכו'קול שחל (אשקוטי) דף כא ע"א
סב ע"ב המתעסק וכו' חייב שכן נהנהתורת מנחם חל"ח עמ' 173
סב ע"ב לא לחשב עונות עפ"י משפטי הכוכביםמנחת קנאות עמ' יד
סב ע"ב תוס' ד"ה להגביהבי חייא ח"ב עמ' ו
סב רש"י ד"ה אלא מעשה בני קטורה וכו'תועפת ראם (גטיניו) דף ד
סב תוס' ד"ה והרי פ"ותועפת ראם (גטיניו) דף ד ע"ג-ע"ד, יג ע"א
סב. אחת שהיא זדון ע"ז ושגגת עבודותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לו
סב. וירא פנחס ראה שאין חכמה נגד השםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שפח
סב. ומהני דלא לגרי בקריבותיהמקראי קדש (תשנג) עמ' קסו
סב. זבח קיטר בהעלם אחד אינו חייביוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ל, לא
סב. מלאכות ע"ז שחייב עליהן זבוח קיטור ניסוך והשתחואהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ל
סב. תוס' ד"ה ורבאשעת הכושר דף כה ע"ד
סב. תני ר' זכאי זבח וקיטר בהעלם אחדיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לב
סב: המתעסק בחלבים ובעריות חייב שכן נהנהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צא, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קנה
סב: המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנהדעת תפלה עמ' תח בהערה
סב: המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנהלהורות נתן ויקרא עמ' קכא
סב: המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנהעלי שור ח"א עמ' קנה
סב: העובד מאהבה מיראה אביי אמר חייב דהא פלחאמקראי קדש (תשנג) עמ' כח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיא
סב: העומד ליסקל עוסקים בי"ד בדינו עד שיהרגאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תרלג
סב: מתעסק בחלבים ועריותתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קיא(שסט) {השתוות בין אכילה לביאה}
סב: עונש בן סו"מנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שלה
סג אילמלא ו' שבהעלוך נתחייבו ישראל כליה בעגלמנחת אליהו (תשנט) עמ' יא
סג אלמלא ו' - נתחייבו כליהכלי יקר (תשמח) עמ' תעח
סג אלמלא ו' שבהעלוךראש דוד (תקלו) דף ג ע"ג
סג אלמלא ו' שבוהעלוךראש דוד (תקלו) דף ע ע"ג
סג אלמלא וי"ו שבהעלוךברית אברהם (בושערה) דף קע ע"ד
סג אלמלא וי"ו שבוהעלוךראש דוד (תשמו) עמ' רפו ע"ב
סג לא עשו ישראל העגל אלא להתיר להם עריותמנחת אליהו (תשנט) עמ' רעו
סג ע"א א"א אלמלא וי"ו שבהעלוך נתחייבו רשעיהם של ישראל כליה וכו'מכשירי מצוה עמ' ריד
סג ע"א אזהרה לבן סורר ומורה מנין ת"ל לא תאכלו על הדםמגילת סמנים עמ' כד
סג ע"א אזהרה לבן סורר ומורה מנין ת"ל לא תאכלו על הדםמכשירי מצוה עמ' צ
סג ע"א אזהרה לבן סורר ומורה מנין תלמוד לומר לא תאכלו על הדםהר המוריה עמ' רכה
סג ע"א אזהרה לבן סורר ומורח מנין, תלמוד לומר לא תאכלו על הדםשם דרך דברים עמ' קה
סג ע"א אזהרה לבסו"מ מנין ת"ל לא תאכלוזאת ליעקב דברים עמ' שפב
סג ע"א אילמלא וי"ו שבהעלוך נתחייבו שונאיהם של ישראל ח"ו כלי', ורש"יברית שלום (תעח) דף נח ע"ב
סג ע"א אילמלא וי"ו שבהעלוך נתחייכו שונאיהם של ישראל ח"ו כלי', ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' שעא
סג ע"א אלמלא ו' דהעלוך לא נשתיירדברי שאול שמות עמ' שכ, שלג, דברים עמ' שכד
סג ע"א אלמלא ו' שבהעלוך לא היה ח"ו לישראל תקנהצמח צדקה עה"ת עמ' סב
סג ע"א אלמלא וי"ו דהעלוך לא חיתה תקומה לישראל וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תמב
סג ע"א אלמלא וי"ו שבהעלוך וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רמב ד"ה ואעגל
סג ע"א אלמלא וי"ו שבהעלוך וכו' אלא מה ת"ל אשר העלוך שאיוו אלוהות הרבהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רחצ ד"ה אך
סג ע"א אלמלא וי"ו שבהעלוך נתחייבו רשעיהם של ישראל כליהעשרה מאמרות (תשס) עמ' [קה]
סג ע"א אלמלא וי"ו שבהעלוך נתחייבו שונאיהם של ישראל כלייהנאוה תהלה עמ' שעח
סג ע"א אלמלא וי"ו שבהעלוךמנחת מרדכי עמ' ס
סג ע"א אלמלא וי"ו שבהעלוךצמח צדקה עה"ת עמ' קפב
סג ע"א אלמלי ו' שבהעלוך וכו'קרן לדוד שמות עמ' רלז
סג ע"א אסור לאכול מבהמה קודם שתצא נפשובנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות נז
סג ע"א ארשב"י והלא כל המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר וכו'חדרי בטן פרשת תרומה אות טז
סג ע"א אשר העלוך שאיוו אלוהות הרבהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תכו
סג ע"א אשר העלוך שעבדו לאלוהות רבותבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות לה
סג ע"א המשתף ש"ש וד"אמשק ביתי סי' נה דף כא ע"א
סג ע"א המשתף שם שמים ודבר אחר וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' רמד
סג ע"א ואין לוקין על לאו שבכללות וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' מה
סג ע"א כל המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר מן העולםדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קלג
סג ע"א כל המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר מן העולםמאמץ כח (תשעה) עמ' תנג
סג ע"א כל המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר מן העולםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 20
סג ע"א לא תאכלו בשר ועדיין דם במזרקרנת יצחק שמואל עמ' מב
סג ע"א לסנהדרין שהרגו את הנפש שאין טועמין כלום כל אותו היוםתהלה לדוד (והרמן) פרק צד פסוק טו הערה א
סג ע"א מלמד שאיוו לאלקות הרבה, הגהות חתם סופרדברי שאול שמות עמ' שיט
סג ע"א מניין לאוכל מן הבהמה קודם שתצא נפשה שהוא בלא תעשהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות נט
סג ע"א מנין לסנהדרין שהרגו את הנפש שאין טועמין כלום כל אותו היוםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' עו, קכד, תיב, תצז
סג ע"א מנין שמבריןצפיחית בדבש סי' סט
סג ע"א משתף שם שמים ודבר אחרתורת מנחם חלק מ עמ' 264
סג ע"א סנהדרין שהרגו את הנפש אין טועמין כלום כל אותו היום וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קעה
סג ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת מטות
סג ע"ב א"ל רבא והיכא בת מראמרות ה' השלם ח"ה עמ' שיב-שיג
סג ע"ב אין איסור להזכיר ע"ז הכתובה בקראדבר טוב עמ' ריח
סג ע"ב אליהו הצדיק היה מחזר על תפוחי רעב שבירושליםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תפב
סג ע"ב אלמלא ויו שבהעלוך נתחייבו כו' כליהדבר טוב עמ' קכג
סג ע"ב אסור לאדם שיעשה שותפות עם עכו"םמנחת מרדכי עמ' נט
סג ע"ב אסור להשתתף עם העכו"ם שמא יתחייב לו שבועהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רלא
סג ע"ב אף חזקיהו וכו'רנת יצחק דברי הימים עמ' רמב
סג ע"ב אפור לעשות שותפות עם העכו"ם שמא יתחייב לו שבועה ונשבע בעבודת כוכבים שלוס' חסידים סי' תכז
סג ע"ב דלא עבדו ע"ז אלא להתיר להם עריותדברי שאול במדבר עמ' קכד, רכג, דברים עמ' רל, רנט, רסה
סג ע"ב דרש להו מהו לא ישמע על פיךבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות לה
סג ע"ב והיכא בת מר אמר ליה בקלנבו אמר ליה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קמד ד"ה והנה
סג ע"ב ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה' עמו - שנקבע הלכה כמותו בכל מקוםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות תולדות לג עמ' קפז {אף שלא נכשל בדברי תורה}
סג ע"ב ולא עבדו עבודה זרה אלא להתיר להם עריותמסילות הנביאים שופטים עמ' רסח
סג ע"ב ולא עבדו עבודה זרה אלא להתיר להם עריות בפרהסיאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שה ד"ה ואמרנו
סג ע"ב ועתה יוסיפו לחטא ויעשו להם מסכה מכספם כתבונם עצבים וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 158, 117
סג ע"ב יודעים היו ישראל בע"ז שאין בה ממש וכו' אלא להתיר להם עריות בפרהסיאזרע שמשון תשא אות טו
סג ע"ב יודעים היו ישראל בעבודת כוכביםזאת ליעקב דברים עמ' כג
סג ע"ב יודעים ישראל בע"ז שאין בה ממש וכו' אלא להתיר להם גילוי עריות וכו'עיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 256, 283
סג ע"ב יודעין היו ישראל בע"ז שאין בה ממש ולא עבדו ע"ז אלא וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קמח
סג ע"ב יודעין היו ישראל בעכו"םעיונים במשלי עמ' שמ, תיב, תקטו
סג ע"ב כל ליצנותא אסורא חוץ מליצנותא דע"זרנת יצחק ישעיה עמ' קסח, קעג
סג ע"ב כל ע"ז הכתובה בתורה מותר להזכיר שמהרנת יצחק ישעיה עמ' קסז
סג ע"ב לא יאמר אדם לחבירו שמור לי בצד ע"ז פלונית וכו', וברא"ש סי' גאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קעו
סג ע"ב לא יאמר אדם לחבירו שמור לי בצד עבודת כוכבים פלוניתמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 107
סג ע"ב לא יאמר אדם לחברו שמור לי בצד ע"ז פלוניתפניני יחזקאל עמ' רי
סג ע"ב לא יאמר ארם וכו' שמור לי בצד ע"ז פלוניתתורת מנחם חנ"ו עמ' 312
סג ע"ב לא עבדו ישראל ע"ז אלא כדי להתיר להם עריותקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' ז
סג ע"ב לא עבדו ישראל ע"ז אלא כרי להתיר עריות וכו'אפיקי ים עמ' שב, תלב, תקה
סג ע"ב לא עבדו ישראל ע"ז אלא להתיר עריות בפרהסיהתורת העולה (תשעה) עמ' תקיב
סג ע"ב לא עבדו ישראל ע"ז וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קפ
סג ע"ב לא עבדו עכו"ם אלא להתיר להם עריות בפרהסיארנת יצחק מלכים עמ' קנב, תכג, ישעיה עמ' רכג
סג ע"ב סבתו אמו סלמנדרארנת יצחק מלכים עמ' שנד
סג ע"ב סלמנדראבעקבי יעקב עמ' קסד
סג ע"ב ע"ז דכתיב בקרא מותר להזכירצמח צדקה עה"ת עמ' נו
סג ע"ב ע"ז הכתובה בתורה מותר להזכיר שמהתורת מנחם חלק מ עמ' 262
סג ע"ב תוס' ד"ה אסור, אין בן נח מוזהר על השותףברית שלום (תעח) דף קכו ע"ד
סג ע"ב תוס' ד"ה אסור, אין בן נח מוזהר על השותףברית שלום (תשסח) עמ' תתיא
סג ע"ב תוספות ד"ה אסור - בן נח אינו מוזהר על השיתוףדרכי אמונה דרך כה
סג. אוו לאלהות הרבהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרל
סג. אזהרה לבן סורר ומורה וכו' לא תאכלו על הדםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קפה
סג. איוו אלהות הרבהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשכט
סג. אילמלי וי"ו שבהעלוך לא היה תקנה לשונאי ישראלערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שלו
סג. אין לוקין על לאו שבכללותיבין שמועה (לעוו) עמ' רלו
סג. אין מברין על הרוגי ב"ד וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תמח
סג. אין מברין על הרוגי בית דיןמקראי קדש (תשנג) עמ' תנד
סג. אלה אלהיך ישראל שאיוו לאלהות הרבהדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' קצח
סג. אלהות הרבה איוו להםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' מז
סג. אלמלא ו' שבהעלוךלב אריה פרשת תרומה אות יט, פרשת דברים אות ב
סג. אלמלא ו' שבהעלוךפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשכב
סג. אלמלא ו' שבהעלוך וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' נד, קנב, קנו, קס, קסז, רכה, רלה, רפג
סג. אלמלא ו שבהעלוך וכו'מקוה המים עמ' קיח
סג. אלמלא ו' שבהעלוך נתחייבו וכו' שאותה לאלהות הרבהחיי נפש על ההגדה עמ' שי
סג. אלמלא ו' שבהעלוך נתחייבו שונאיהן של ישראל כליה וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שיט
סג. אלמלא ו' שבהעלוך נתחייבוחמודי צבי בראשית עמ' ד, תסב, תצט, תקה
סג. אלמלא ו' שבהעלוךצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קעט ע"ד
סג. אלמלא ו' שבוהעלותך נחייבו שונאיהם של ישראל כליהצדקת יוסף עמ' קנח, קפג
סג. אלמלא ואו שבהעלוך נתחייבו שונאיהן של ישראל כליהיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תשא דף קעו ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וזאת דף רלג ע"א; זרע ברך (תו) פרשת תשא דף פא ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת בלק דף קכ ע"ב; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף לד ע"ד
סג. אלמלא וי"ו שב'העלוך' - נתחייבו שונאיהם של ישראל כליהמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תח
סג. אלמלא וי"ו שבהעלוך נתחייבו כליהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קנב אות ד
סג. אלמלא וי"ו שבהעלוך נתחייבו רשעיהם של ישראל כליה וכו' כל המשתף ש"ש וכו'חמודי צבי שמות עמ' קסב, קסה, רסד, רצא, רצט, שנ, שנב, שנז, שפד, שפט
סג. אלמלא וי"ו שבהעלוך נתחייבו רשעיהם של ישראל כלייהדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רכט
סג. אלמלא וי"ו שבהעלוך נתחייבו רשעיהם של ישראל כלייה, אמר רשב"י והלא כל המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר מן העולם, אלא מה ת"ל אשר העלוך שאיוו לאלוהות הרבהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' יא, סז, סח, קיא, קכ
סג. אלמלא וי"ו שבהעלוך נתחייבו שונאיהם של ישראל כלייהפאר יעקב ח"ב עמ' תתיח
סג. אלמלא וי"ו שבוהעלוך נתחייבו כליהחנן אלקים עמ' קצב, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכג, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ט, קכט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' סו
סג. אסור לאכול מבהמה קודם שתצא נפשהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שעב
סג. אר"י אילמלא וי"ו שבהעלוך נתחייבו שונאיהם של ישראל כליהכתנות אור עמ' רעב
סג. אשר העלוך שאיוו לאלהות הרבהמנחת עני (תשעב) עמ' קלד
סג. אתקושי איתקש דכתי' וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו וכו'בגדי חמודות שמות פרק לג פסוק ד, ח
סג. המשתף שם שמים ודבר אחר וכו'בגדי חמודות שמות פרק כב פסוק יט
סג. המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר מן העולםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכה
סג. כל המשתף שם שמים וד"א נעקר מן העולם וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק ה דף עא ע"ב; מאמץ כח (שמח) מאמר כב דף קעד ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת וירא דף יו/יז ע"ב
סג. כל המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר מן העולםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שכד
סג. כל המשתף שם שמים לדבר אחר וכו' ותוס' ד"ה כלכתנות אור עמ' רכז
סג. לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תעו
סג. מאירי דאף פישוט ידים ורגלים ודיו בהשתחוה לע"זפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה מא
סג. מה ת"ל אשר העלוך שאיוו אלהות הרבהחמודי צבי ויקרא עמ' לח, נב
סג. מנין לאוכל מן הבהמה קודם שתצא נפשה וכו'קרבן אהרן (שסט) פרשת קדושים דף רי ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לג דף ריג ע"ב
סג. מנין לסנהדרין שהרגו את הנפש שאין טועמים כלום כל אותו היוםפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת קדושים בפסוק עצמו דף קעז ע"א
סג. מנין לרבות השתחוואה שלא כדרכהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' סה
סג. מנין שאין מברין על הרוגי בית דין וכו'קרבן אהרן (שסט) פרשת קדושים דף י ע"ד
סג. עבודה זרה בשתוףמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רלו
סג. על כולם אינו לוקה משום דהוה לאו שבכללותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תעו
סג. על כולם הוא לוקה חוץ מהנודרזבחי צדק (דיסקין) עמ' קמב
סג. על כולן אינו לוקה חוץ מנודר ומקייםחנן אלקים עמ' עט, מקראי קדש (תשנג) עמ' קא, רפה, רפט
סג. עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו, שאיוו לאלקות הרבהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תסד, תתנה, תתנח
סג. קבלת שבועה מנכרי, תוס'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' י
סג. רש"י ד"ה לבן - לא תאכלו על הדם לא תאכלו אכילה שתהרגהו עליהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קפה
סג. שאיוו אלהות הרבהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קמז
סג. שאיוו ישראל לאלהות הרבהכתנות אור עמ' רצה
סג. שאיוו לאלוהות הרבהיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רעב
סג. שמור לי בצד עכו"םמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קצד
סג. תו' לא אסר רק במידי דאלהותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פא
סג. תוס' ד"ה אסורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פג
סג. תוס' ד"ה כלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקז
סג. תוס' ד"ה עלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שי
סג: אחר שעשו משה ואהרן האותות והמופתים, עדיין חששו שאפשר שנעשה הכל על ידי כשפיםדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שכד
סג: אין לעשות שותפות עם עכו"ם וכו', ובמהר"ם על תוס' ד"ה אסור, למה אין איסור משום לפני עורתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רלג(סח)
סג: אליהו הצדיק היה מחזר על תפוחי רעב שבירושלים וכו'קרבן אהרן (שסט) פרשת בחקותי דף רצ ע"ג
סג: אלמלא וי"ו שבהעלוךחיי נפש ח"ו עמ' לז
סג: אסור לאדם שיעשה שותפות עם הגוי וכו'נמוקי יוסף סביב הרי"ף פרק ז דף רפו ע"ב; בית יוסף י"ד סימן קפז דף קנג ע"ב
סג: אסור לאדם שיעשה שותפות עם העובד כוכביםאור אברהם - סידור התפילה עמ' קפו
סג: אסור לאדם שיעשה שותפות עם העכו"ם שמא יתחייב לו שבועה ונשבע בעבודת כוכבים שלופאר יעקב ח"א עמ' קמו, רו
סג: אסור לעשות שותפות עם העכו"םאור אברהם על ספר המצוות עמ' סז, קעו, תקלד
סג: אסור לעשות שותפות עם עכו"םפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשנה
סג: הוזכרה בתורה מותרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקמז
סג: וכל ישראל ישמעו ויראוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' יט
סג: ולא עבדו עכו"ם אלא להתיר להם עריות בפרהסיארנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שטז
סג: ולא תותירו ממנו עד בקר וגו', בא הכתוב ליתן עשה אחר ל"ת לומר שאין לוקין עליו דברי ר' יהודה, ר' יעקב אומר לא מן השם הוא זה וכו'שם יחזקאל עמ' כג
סג: זב שראה ראיה אחת מרובה כשתים כשתי טבילות ושני סיפוגיםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 56
סג: חזקיה מלך יהודה העבירו אביו באש וניצולמגדל עוז (תשעח) עמ' קסה
סג: יודעים היו בנ"י שאין בע"ז ממש ולא עבדוהו וכו'כתנות אור עמ' תח
סג: יודעים היו ישראל בע"ז שאין בה ממש וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת דברים דף קצו ע"ד; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת בחקותי דף שא ע"ד
סג: יודעין היו ישראל בעבודת כוכבים שאין בה ממש ולא עבדו עבודת כוכבים אלא להתיר להם עריות בפרהסיאפאר יעקב ח"א עמ' קלט, ח"ב עמ' תתכא, ח"ג עמ' תסט, תקעז, תקצד
סג: יודעין היו ישראל בעכו"ם שאין בה ממש וכו'דברי יואל פ' יתרו דף ק ע"ב
סג: יודעין ישראל שאין ממש בע"ז ולא עבדו וכו' בשביל להתיר להם עריותחנן אלקים עמ' קפה, קצב, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קפט, קצא, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ט, רה, רטז, ריח, רכה, רכז, רלד, רלה, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריא, ריז, שמט, מקראי קדש (תשנג) עמ' קנא, קנח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ח, קכה, קכח, קל, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קמט
סג: כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דע"ז דשריאעקדת יצחק (שלג) שער נא דף קמה ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף צד ע"ג
סג: כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דע"זברית אברם עמ' שכב
סג: כל ליצנותא אסירא חוץ מליצינתא דע"זקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' ד
סג: כל ליצנותא אסירא חוץ מליצנותא דע"ז דשריא דכתיב כו' א"ת כבודו אלא כבדומאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' ו
סג: לא עבדו ישראל את העגל אלא להתיר להם עריותשם יחזקאל עמ' תקעה
סג: לא עבדו ישראל ע"ז אלא להתיר להם עריותשירת דוד (תשסז) עמ' רעה
סג: לא עבדו ישראל ע"ז אלא להתיר להם עריות בפרהסיאמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רג, ריח, רצד
סג: לא עבדו ישראל ע"ז אלא להתיר להם עריותכתנות אור עמ' רלא
סג: לא עבדו ישראל עבודה זרה אלא כדי להתיר להם עריותכסף נבחר (מרגליות) עמ' שיח
סג: לא עבדו ישראל עבודה זרה אלא להתיר להם עריותמי מנוחות (בירדוגו) עמ' כח, תתה
סג: לא עבדו ע"ז אלא להתיר להם עריותדעת תפלה עמ' רא
סג: לאו שאין בו מעשהדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 130
סג: להתיר להם עריות בפרהסיאהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שכו
סג: מדרש לעולם ישמור אדם שלא יעשה שותפות דברים עם הגוילב אריה פרשת בלק אות כא
סג: מעולם לא הודו ישראל בע"ז רק להתיר להם עריותמרפא לנפש בראשית עמ' רצו, תלז
סג: מעשה בתנוק שהיה מוטל באשפהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ריג, רכט, רלז, מקראי קדש (תשנג) עמ' קנא
סג: מתעסק בעריות חייבמגדל עוז (תשעח) עמ' קלא
סג: סנהדרין שהרגו אין טעומיםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קיא
סג: עולא בת בקלנבוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קיז
סג: ראיה אחת כמגדיון לשילוחברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 38
סג: שלא יאמר אדם לחבירו שמור לי בצר עבודה זרה פלוניתפאר יעקב ח"ב עמ' תרז, תשלו, ח"ד עמ' שכד
סג: תוס' ד"ה אסור - בני נח לא הוזהרו על השיתוףאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' יב, סח, קכ
סד חותמו של הקב"ה אמתתפארת ישראל (שינקמן) עמ' ט
סד חכמים ביקשו מן השמים שימסרו לידם יצר הרע ומסרו להם היצר של זנות ועריות וכל הזמן שהיה חבוש בידי החכמים הופסקה הבריאה תרנגולת לא הטיל ביצים, שום נברא לא נולדהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' לג
סד מהרש"א - בטעמא דאין עומה"ד משום דילמא לא סגי לי' כו'המדרש והמעשה שמות פרשת משפטים דרוש א
סד ע"א א"ל הס שלא להזכיר בשם ה', ומהרש"אגבורת יצחק שבועות עמ' רכ, רכב
סד ע"א אהני דלא איגרי איניש בקרובתיהס' חסידים סי' תתשלח
סד ע"א אמר רב יהודה אמר רב מעשה בנכרית אחת שהיתה חולה ביותר, אמרה אם תעמוד ההיא אשה מחוליה תלך ותעבוד לכל ע"ז שבעולם וכו'שמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' פו
סד ע"א אנשי כנה"ג בטלו יצה"ר של ע"זשיחות מוסר (תשסב) עמ' נב, שמב, שסג, שפט
סד ע"א אנשי כנה"ג ביטלו יצרא דע"זקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' צט
סד ע"א במתניתא תנא וכו' ואתם הדבקים בה' אלהיכם דבוקים ממשתפלת דוד (אדר"ת) עמ' פב, קטו
סד ע"א במתניתין תנא הנצמדים לבעל פעורזאת ליעקב דברים עמ' עד
סד ע"א היינו יצרא דע"ז, וביטולודורש טוב עמ' 303
סד ע"א היינו יצרא דעבודה זרהשיחות עבודת לוי סי' סט אות ג
סד ע"א היינו יצרא דעבודה זרהפניני שבח עמ' קל
סד ע"א היצר הרע מלאכתו גם כך לפתות לעשות מצות כמו פעורכתונת פסים (תשעא) עמ' שב
סד ע"א הפוער עצמו לבעל פעורמנחת מרדכי עמ' שד
סד ע"א ויזעקו בקול גדול וכו' חזו כי גוריא דנורא וכו'אפיקי ים עמ' תלא
סד ע"א ויזעקו בקול גדול כו' ועדיין הוא מרקד בינינופניני דעת עמ' רכו
סד ע"א חותמו של הקב"ה אמתתהלה לדוד (והרמן) פרק מד פסוק יט הערה כג
סד ע"א יתבו תלתא יומא בתענית א וכו' נפק בגוריא דנורא מבית קה"קעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 194, 186
סד ע"א כיון שהגיעה לפעור שאלה לכומריםשיחות עבודת לוי סי' סה אות ב
סד ע"א כלום יהבתיה לן [היצה"ר] אלא לקבוליה ליה אגרא, לא איהו בעינן ולא אגריה בעינן וכו'תודת אהרן - אומר לציון עמ' קלו
סד ע"א כצמיד פתילבאר מחוקק (תשעה) עמ' רעט
סד ע"א כשתי תמר1ת הדבוקות זו בזודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קסב ד"ה והסיר
סד ע"א כשתי תמרות הדבוקות זו בזודברי שאול דברים עמ' רסה
סד ע"א לא איהו בעינן ולא אגרי' בעינןתורת מנחם חל"ח עמ' 97
סד ע"א לא איהו בעינן ולא אגריה בעינןלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף יג ע"ג
סד ע"א מאי אמור(אנשי כנה"ג) בייא בייאהשיר והשבח ח"א עמ' קפ
סד ע"א מעשה במבטא בן אלם וכו'למדנות (תשנח) פ' ואתחנן אות קז
סד ע"א מעשה בסבטא בן אלםמאכסניא של התורה סי' מה
סד ע"א מפני מה תפשה תורה בלשון מולךמנחת קנאות עמ' כו
סד ע"א נבעי פלגאנפש חיים דף קצח ע"ב (דף ש"ב ע"א, מערכת ש' אות ב)
סד ע"א ניבעי רחמי איצרא דעבירההשיר והשבח ח"ב עמ' רמג
סד ע"א ניזיל בההוא שבילא ולא ניזיל אפיתחא דבי זונות שלא ישלוט בנו יצה"רפניני יחזקאל עמ' ע
סד ע"א נפק כגוריא דנורא מבית קה"קהשיר והשבח ח"א עמ' לה, רנ
סד ע"א ע"פ ואתם הדבקים בהי אלקיכםקונטרסים (ריי"צ) עמ' קלא
סד ע"א ענין בעל פעורשיחות מוסר (תשסב) עמ' שמב, שסב
סד ע"א קודם שנתבטל יצה"ר דע"ז היה תאוות הנאה לזה מאדלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פד ע"ג
סד ע"א קתני ע"ז וקתני מולך א"ר אבין תנן במ"ד מולך לאו ע"ז היא וכו'מגילת סמנים עמ' קא
סד ע"א רש"י ד"ה בייא בייא, בלשון ארמי הוי לשון גנוח וצעקהדברי טובה יהושע ח"א עמ' רכז בהרחב דברים
סד ע"א שנעשו כצמיד פתילדברי שאול במדבר עמ' רכג
סד ע"א ת"ש ויזעקו בקול גדול גו' מאי אמור כו' איבעי ביעתא בת יומא לחולה ולא אשכחו כו' ורש"יתורת מנחם חל"ח עמ' 80, 99, 103, חל"ט עמ' 405
סד ע"א תוס' ד"ה ואע"ג ומהרש"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת שלח
סד ע"ב אינו חייב עד שיעבירנו דרך העברהפורים בציון עמ' שפו
סד ע"ב אינו חייב עד שיעבירנו דרך העברה וכו' נורא מהאי גיסא ונורא מהאי גיסאאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קעד, קפב
סד ע"ב אמר רבא המעביר כל זרעו למולך פטור וכו', תוס' הא על בנו ראשון חייב וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' ער
סד ע"ב אר"א בריה דרבא העביר כל זרעו וכו'אור שרגא עמ' שמז
סד ע"ב הכרת בעוה"ז תכרת בעוה"בכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' סח
סד ע"ב הכרת בעוה"ז תכרת לעוה"בחכמת התורה אמור עמ' תמז
סד ע"ב הנצמדים לבעל פעור כצמיד פתילאמרות ה' השלם ח"ו עמ' עב
סד ע"ב העביר כל זרעו למולך פטור, ותוס' ד"ה העביראמרות ה' השלם ח"א עמ' קנא, רמו, ח"ג עמ' קצח, תנח, ח"ד עמ' רה, ח"ו עמ' קטו, קצ
סד ע"ב העביר כל זרעו פטור שנאמר מזרעך ולא כל זרעךצלח רכב עמ' ריט
סד ע"ב ואתם הדבקים וגו' בשתי תמרות הדבוקות זו בזואמרות ה' השלם ח"א עמ' רסא
סד ע"ב זרעו, אין לי אלא זרע כשר זרע פסול מנין, ת"ל בתתו מזרעו למולך - ובמנ"ח ר"חבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קפב
סד ע"ב לכדתניא הכרת תכרת הכרת בעוה"ז וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 257
סד ע"ב מה כאן מולך אף להלן מולךדרשות הר"ן (תשסג) עמ' תעח
סד ע"ב משוורתא דפוריאפורים בציון עמ' רמו, שפז
סד. אוכלין תרדין ושותין שכר לפני הפעורשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רעה
סד. איבעי ביעתא בת יומא לחולה ולא אשכחושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' עה
סד. אינו חייב עד שימסור למולךיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פג
סד. אנשי כנה"ג ביטלו יצרא דע"זולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרו
סד. אנשי כנסת הגדולה קטלוהו ליצרא דעבודה זרה ואינו מתגרה עוד בישראלדברי יואל מועדים ח"ח עמ' קלב
סד. בטלו אנשי כנסת הגדולה יצרא דעבודה זרהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' תכז
סד. בטלו ליצרא דעבודה זרהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שכט
סד. ביטלו יצרא דע"זמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' ת
סד. ביקשו ביצה בת יומא לחולה ולא מצאוברכת חיים ח"ב עמ' 206
סד. בעו רחמי איצדא רעבירהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקיד
סד. דאם יאמר נא ישראל דאסור לעבוד עבודה זרה בעבודה כזו שעובדים בו להשי"תתורי זהב (תשעג) עמ' שלה
סד. דבעי רחמי על יצר דע"ז ובטליה ואגין זכותא עלייהו כי סוכהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 174
סד. הוציא יראתו מחיקודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 522
סד. הנצמדים לבעל פעור כצמיד פתילישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ו
סד. הנצמדים לבעל פעור כצמיד פתיללהורות נתן דברים עמ' נ
סד. הנצמדים לבעל פעור כצמיד פתיל וכו'נצח ישראל (שנט) פרק יב דף כא ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת פנחס דף קפא ע"ג
סד. העביר ולא מסר מסר ולא העביר פטורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסא
סד. הפוער עצמו לבעל פעור אפילו נתכוון לבזות א"ע חייבתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קל
סד. ואתם הדבקים בה', כשתי תמרותשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שפג
סד. ונתתי פגריכם על פגרי גילוליכם בתר דאביקו בהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' ריח
סד. חותמו של הקב"ה אמתשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קה
סד. חותמו של הקב"ה אמתשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רעז
סד. יצא אש מיצרא דעבודה זרהאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' של
סד. יצר הרע בא בלבוש היצר הטוב לעשות עבירה, וסובר שעושה מצוה לבזותו כמו פעורצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תכ
סד. יתבו תלתא יומי בתעניתאתורת חיים עה"ת עמ' צז {טעם תלתא יומי, משום דלעולם אין ישראל נתונים בצרה יותר משלשה ימים}
סד. כב' תמרות הדבקות זה בזהיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קצ
סד. כחלינהו לעיניה אהני ביה דלא איגרי איניש בקרובתיהשיחות ר' ראובן עמ' כח
סד. כשנתפס יצר הרע לא נמצא ביצה בת יומא לחולהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' צג
סד. כשתפשו ליצר הרע אפילו התרנגולת לא היתה יולדת ביצהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תו
סד. מגדף היינו עובד כו"םמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ק
סד. מוסר מקצת זרעו למולך חייב מיתה, אבל כל זרעו פטורתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשנג
סד. מעשה באותו איש שקינח לו בחוטמו ואמרו הכמרים שלא עבדה אדם כמותועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ו
סד. מעשה בנכרית א' שהיתה חולה וכו' מוטב שתחזור ההוא אשה לחוליה ולא תעבוד ע"ז בכך וכו' ואתם הדבקים בה' אלקיכם כשתי תמרות הדבוקות זה בזהפאר יעקב ח"ד עמ' נג
סד. נפיק כגוריא דנורא מבית קדשי הקדשיםשבט מישראל (קרמניץ) פרק כב פסוק כב
סד. נפק כגוריא דנורא מבית קה"קתורת חיים עה"ת עמ' מב {היצה"ר במקדש שהוא יסוד בריאת העולם, כדוגמת שהותו באדם שהוא עולם קטן}
סד. נפק כי גוריא דנורא וכו'תיבת גמא (תשסז) עמ' ערה
סד. סמיוה לעינא דע"ז ואהני דלא ליגרי בקרובתיהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רכ
סד. עזרא הי' בידו לבטל יצרא דעבירהמרפא לנפש בראשית עמ' תטו
סד. פלגא מן שמיא לא יהביפרפרת הפרשה פרשת וארא פרק ז פסוק כח, פרק ח פסוק ב
סד. קתני ע"ז וקתני מולךמקראי קדש (תשנג) עמ' רצ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסא
סד. שדיה בדודא דנחשא ושדו נורא תותיה וכו'עקדת יצחק (שלג) שער ט דף קיג ע"ד
סד. שמו את יצה"ר בדודא דאבראמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כח ע"ד, כט ע"א
סד. שקל פייס ואמר למרקוליסמקראי קדש (תשנג) עמ' רעד
סד. תוס' ד"ה קתניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' ריא
סד. תפסי ליה ליצרא דע"זויואל משה מאמר ג סי' יז עמ' תכא
סד: בן בנו ובן בתו מניןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תיט
סד: בן בתו מניןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קמה
סד: דרך העברהתשבי (תשסה) עמ' קצז שורש עבר ב'
סד: הברת תכרת דברה תורה בלשון בגי אדםאהבת חיים (דייטש) עמ' יב
סד: הכרת בעוה"ז תיכרת בעוה"בברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' נ
סד: הכרת בעוה"ז תכרת לעוה"בלהורות נתן בראשית עמ' קעט
סד: המעביר כל זרעו למולך אינו נהרגחנן אלקים עמ' קפו, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסא
סד: העבירו ברגל פטוריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פד, מקראי קדש (תשנג) עמ' רצ
סד: זרע פסול מניןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תיט
סד: כמשוורתא דפוריא - רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' דש
סד: מהרש"א - מדוע 'אין עונשים מן הדיןשיחות לספר במדבר עמ' קב
סד: מזרעו נתן למולך ולא כל זרעואמונת חכמים (תשעו) עמ' רלז
סד: מזרעך ולא כל זרעךנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רנג
סד: מעביר עצמו למולך פסורתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קנה {הריגת זרעו חמור מעצמו}
סד: סוגיא דמולךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שיא
סד: עד שיעבירנו דרך העברהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קצא
סד: ר"ע סבר אתיא לדרשא ור"י סבר דברה תורה כלשון בנ"אדברי יואל פ' נשא דף קסט ע"ב
סד: רש"י - כמשוורתא דפוריאשיחות לספר שמות עמ' שט
סד: תוד"ה העבירמקראי קדש (תשנג) עמ' רצ
סה היכי דמי מנחש פתו נפלה מפיו כו' צבי הפסיקו בדרךהמדרש והמעשה שמות פרשת משפטים דרוש ב
סה כלך אצל נגעיםפני דוד (תקנב) דף קכא ע"א
סה נהר סבתיון יוכיח וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף א ע"ג
סה ע"א בענין אוב וידעוניחיים ומלך דף ג ע"ג (הלכות עבודה זרה פרק ו' הלכה א)
סה ע"א חלוקין הן במיתהתורת מנחם חמ"ג עמ' 285
סה ע"א מעשה זוטאתורת מנחם חל"ה עמ' 285
סה ע"א מעשה זוטאתורת מנחם חנ"ט עמ' 287
סה ע"א מעשה זוטא ומעשה רבהתורת מנחם חל"ט עמ' 159, חלק מ עמ' 141
סה ע"א עקימת שפתיו הוי מעשהס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' קסא, תקפח
סה ע"א עקימת שפתיו הוי מעשהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' פה
סה ע"א עקימת שפתיו הוי מעשהכנפי יונה (תשנח) ח"ב סוף סי' סז
סה ע"א עקימת שפתיו הוי מעשהכתונת פסים (תשעא) עמ' קכב
סה ע"א עקימת שפתיו הוי מעשהתורת מנחם חמ"ז עמ' 211
סה ע"א עקימת שפתיו הוי מעשהתורת מנחם חנ"ג עמ' 365
סה ע"א עקימת שפתיו הוי מעשהתורת מנחם חנ"ד עמ' 266, חנ"ו עמ' 73
סה ע"א עקימת שפתים הוי מעשהפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' רה
סה ע"א רש"י ד"ה והתורהזכור לדוד עמ' כז
סה ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
סה ע"ב אדם שנברא ע"י ספר יצירהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקעב
סה ע"ב אומות העולם אינו מבינים במצות שבת מה יום מיומייםפתגמי אורייתא ח"ב עמ' יא
סה ע"ב אי בעי צדיקא ברי עלמאמאור עינים (תשעה) עמ' תרלז
סה ע"ב איברו עיגלא תילתאתורת אליהו עמ' שיט
סה ע"ב בהמה שנברא ע"י ספר יצירהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שכה, תקעו
סה ע"ב בעל אוב אחד המעלה בזכורו וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' רח
סה ע"ב בעל אוב יוכיח קברו של אביו יוכיח שאין מעלה עשן בשבתפרי צדיק מסעי אות יד
סה ע"ב בשבת פושעי גיהנם שובתין(רש"י)שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קצא
סה ע"ב ג' מעידין על השבת וכו'דרך ישרה עמ' תנב
סה ע"ב דמרי צבידרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רכז
סה ע"ב החכמים שעסקו בספר יצירהפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' צז
סה ע"ב היום יפה לצאת וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תעט
סה ע"ב ודורש אל המתים המרעיב עצמו והולך ולן בבה"קמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רח
סה ע"ב ומאי יום מיומיםעולם אחד פרק צד
סה ע"ב ומה גבר בגבריןדברי שאול במדבר עמ' קל
סה ע"ב ומה יום מיומים וכו' ומה גבר מגובריןתהלה לדוד (והרמן) פרק קלט פסוק טז הערה ט
סה ע"ב ומן הנחושים אסרו לנחשמנחת קנאות עמ' יח
סה ע"ב זה האומר: פיתו נפלה מפיו וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תעט
סה ע"ב כי אם עונותיכם מבדילים ביניכם לבין אלהיכם, אי בעו צדיקי ברו עלמא (אם לא החטא, יש ביד הצדיקים לגזור חיים ועוד נפלאות, בדומה להקב"ה)אורות הקודש ח"ג עמ' מב-מד, סז; שמונה קבצים קובץ ה פסקא רכז, קובץ א פסקא תשצ, קובץ ד פסקא קי
סה ע"ב מה המרעיב עצמו כדי שתשרה עליו רוח טומאה-שורה עליועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 254
סה ע"ב מה יום מיומייםמאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שנו
סה ע"ב מי יימר דהאידנא שבתא אמר לו נהר סמבטיון יוכיח וכו'לחם רב על סדור התפילה אות א' תצח, א' תשכא
סה ע"ב מי יימר דהאירנא שבתא א"ל נהר סבטיון יוכיח וכו'נאוה תהלה עמ' ש
סה ע"ב מעונן וכו' זה המחשב עתים ושעות וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קצט
סה ע"ב מעונן רש"א זה המעביר שבעה מיני זכור וכו' ובדש"יברית שלום (תשסח) עמ' תרנג
סה ע"ב מעונן רש"א זה המעביר שבעה מיני זכור וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף קב ע"א
סה ע"ב מעונן, זה המחשב עתים ושעותמנות הלוי (תשסב) עמ' שעה
סה ע"ב נהר סבטיון יוכיחברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 127
סה ע"ב נהר סבטיון יוכיח בעל אוב יוכיח קברו של אביו יוכיחדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קעח ד"ה כתיב
סה ע"ב נהר סבטיון יוכיחשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קפג
סה ע"ב נהר סמבטיון יוכיח, בעל אוב יוכיח [על שבת]מנות הלוי (תשסב) עמ' יז
סה ע"ב נהר סמבטיון יוכיח, ורש"יתורת מנחם חנ"ג עמ' 443
סה ע"ב סמבטיוןבעקבי יעקב עמ' קמט
סה ע"ב עדים זוממים בראיה תליאתורת אליהו עמ' רפט
סה ע"ב עקימת שפתיים הוי מעשה וכו' שאני עדים זוממים הואיל וישנם בקולבי חייא ח"ב עמ' שטז
סה ע"ב קברו של אביו יוכיחסמוכים לעד (האיתמרי) דף פט ע"ד
סה ע"ב ר' חנינא ור' אושעיא וכו' ועסקי ספר יצירה ומיברו להו עגלא תילתאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקעג-תקעד, תקעו
סה ע"ב רב הושעיא ורב חנינא היו עוסקים בספר יצירהמנחת קנאות עמ' יח
סה ע"ב רב חנינא ורב אושעיא הוו יתבי כל מעלי שבתא וכו' ואיברו להו עגלא תילתא וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קנה
סה ע"ב רב חנינא ורב אושעיא הוי יתבו כל מעלי שבתא ועסקי בספר יצירה ומיברו להו עגלא תלתאדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' עג
סה ע"ב רבא ברא גבראמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' סט
סה ע"ב רבא ברא גבראמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 291, 217
סה ע"ב רבא ברא גברא וכו'ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ד
סה ע"ב רבא ברא גברא וכו' ר' חנינא ור' אושעיא וכו' ועסקי בספר יצירה ומיברו להו עגלא תילתאלבושי בדים סעיף סג-סד
סה ע"ב רבא ברא גברא שדריה לקמי' דרבי זירא וכו'ברית שלום (תעח) דף קא ע"ג
סה ע"ב רבא ברא גברא שדריה לקמי' דרבי זירא וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרמט
סה ע"ב רבא ברא גברא, ר"ח ור' אושעיא עסקי בספר יצירה ומיברי להו עגלאס' חסידים סי' רז
סה ע"ב רבא ברא גברא, שדריה לקמיה דר"ז הוה קא משתעי בהדיה וכו'אוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' ע
סה ע"ב רש"י ד"ה עגלא תילתא - משובח כאלו הי' ג' לבטןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקעו
סה ע"ב שאל טורנוסרופוס את ר"ע כו' מה יום מיומים כו' א"ל נהר סמבטיון יוכיח ורש"יתורת מנחם חנ"ח עמ' 399
סה ע"ב שאל טורנוסרופוס את רבי עקיבא וכו' מי יימר דהאידנא שבתא, אמר לו סמבטיון יוכיח, בעל אוב יוכיח, קברו של אביו יוכיח וכו'אוצרות חיים שבת עמ' קב
סה ע"ב ת"ר בעל אוב א' המעלה בזכורו וכו' שאל טורנוסרופוס את ר"ע וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תפה
סה ע"ב ת"ר בעל אוב א' המעלה בזכורו וכו' שאל טורנוסרופס את ר"ע וכו'ברית שלום (תעח) דף עו ע"א
סה ע"ב תוס' ד"ה מעלה בזכורוברית שלום (תעח) דף עו ע"ג
סה ע"ב תוס' ד"ה מעלה בזכורוברית שלום (תשסח) עמ' תפח
סה רבא ברא גבראויחי יעקב דף קא
סה רבא גברא רבא וכו'פני דוד (תקנב) דף קלא ע"א
סה רבה ברא גברא בספר היצירהמנחת אליהו (תשנט) עמ' קיח
סה. בעל אוב וידעוני בסקילהמקראי קדש (תשנג) עמ' רפט
סה. דקתני בעל אוב וידעוניזבחי צדק (דיסקין) עמ' רכג
סה. המקטיר לשד לחבראמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' לג
סה. והנשאל בהם באזהרהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שנו
סה. לר"ע הרכנת גופו לא הויא מעשהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' סו
סה. מגדף בעקימת שפתיו הויא מעשהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פז
סה. מגדף הוי לאו שאין בו מעשהפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה לו
סה. עקימת שפתיומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' יח
סה. עקימת שפתיו הוי מעשהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שעד
סה. ר"ל אמר ידעונימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פח
סה. רבה ברא עגלא, רבא ברא גבראיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רפה, שנד, ח"ב עמ' קצ, רפו
סה. רש"י ד"ה פיתוםפרדס מנחם עמ' סא
סה: אברו להו עגלא תילתאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' סג
סה: אי בעו צדיקי - ברו עלמאשיחות לספר ויקרא עמ' קמב
סה: אי בעו צדיקי ברו עלמאדברי יואל פ' ויצא דף כו ע"א
סה: אי בעו צדיקי ברו עלמאמאור עינים (תשנח) עמ' שעז
סה: אי בעו צדיקי ברו עלמאמאור עינים (תשעט) עמ' מב
סה: אי בעו צדיקי ברו עלמאשם יחזקאל עמ' יז
סה: אי בעו צדיקי ברו עלמא שנא' כי אם עונותיכם היו מבדילים וגו'שיחות ר' ראובן עמ' עח, צ
סה: אי בעו צדיקי ברו עלמאעל ישראל גאותו עמ' סה
סה: אמר רבא אי בעו צדיקי ברו עלמא שנאמר כי עונותיכם היו מבטלים וגו׳נחלת שמעון (תשסו) עמ' קא
סה: אש של גיהנום שובתת בשבתבן מלך - שבת עמ' תעג
סה: בעל אוב יוכיח שביום שבת אינו עולהפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה פט
סה: בעל אוב יוכיח.פני מלך ויקרא עמ' קמט
סה: ברא גברא בלא דיבורתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' נ(קעב) {עיקר האדם הוא הדיבור}
סה: בשבת אין בעל אוב עולהמרפא לנפש בראשית עמ' רעא
סה: גיהנם שובת בשבתיוסף לקח כרך א ח"א עמ' טז
סה: המרעיב עצמו והולך ולן בבית הקברותולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקפט
סה: המרעיב עצמו כדי שתשרה עליו רוח טהרהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קח, קיב
סה: הנהיגה בקול או חסמה בקול חייבכסף נבחר (מרגליות) עמ' צח, רסו
סה: ודורש אל המתים, זה המרעיב עצמו ולן בבית הקברותמנחת יהודה (פתיה) עמ' 108
סה: ודרש אל המתים וכו' רוח טהרה עאכ"ו אבל מה אעשה שעונותינו גרמו לנושיחות ר' ראובן עמ' י
סה: טורנוסרופוס לר"ע - מה יום מיומייםשיחות לספר שמות עמ' קי
סה: כל מעלי שבתא מיברו להו עיגלא תילתאשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קכד
סה: כל מעלי שבתא מיברו להו עיגלא תלתאשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קי
סה: לא תעוננו ר' עקיבא וכו'מנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שט
סה: מאן מוכח נהר סמבטיון יוכיח שביום השבת נחיוסף לקח כרך א ח"א עמ' לא
סה: מה היום מיומייםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ל ע"ג
סה: מהרש"א - ומלאכי משחית הבאים מעונותיכם הם היו מבדילים ביניכם וגו'שיחות ר' ראובן עמ' י
סה: מי ייטר דהאידנא שבתאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תיט, תפב
סה: מנחש זה האומר פתו נפלה מפיו וכו'נמוקי יוסף סביב הרי"ף פרק ו דף רפו ע"ג
סה: מעונן זה האוחז את העינים וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת משפטים דף כח ע"ב
סה: נהר סבטיוןתשבי (תשסה) עמ' קפז שורש סמבטיון
סה: נהר סמבטיוןבן מלך - שבת עמ' תעב
סה: ניחוש העתיד לפי מקריםשיחות לספר שמות עמ' סג
סה: עסקו בספר יצירה ובראו עגלאמגדל עוז (תשעח) עמ' קכ, תרצז
סה: עקימת פיו הוי מעשהלמחר אעתיר עמ' רכד
סה: קברו של אביו יוכיח שאין מעלה עשן בשבתשדה יעקב עמ' פב
סה: קברו של אביו יוכיחאגודות אזוב מדברי דף א ע"ד {קדיש בשבת}
סה: ראי' על חידוש העולם היא יום השבת אם מהמן אם מנהר סמבטיון ואם מבעל אובמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' כד
סה: רבא ברא גבראברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' כג-כד
סה: רבא ברא גבראפאר יעקב ח"ב עמ' תשלז
סה: רבא ברא גבראפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרסב
סה: רבא ברא גברא וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף יב ע"א
סה: רבא ברא גברא וכו'יפה מראה (שנ) פרק ז דף רצד ע"ד; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק א דף סח ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יב דף קב/קכ ע"ג, ופרק לט דף רמא ע"ב; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ב פרק כח דף מה ע"ד, וחלק ג פרק סז דף קו ע"ג; כד הקמח (ונציה שו) אות ת; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר ד סי' כה דף רלא ע"ד; תעלומות חכמה (שפט) מצרף לחכמה דף ח ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף יב ע"א; באר הגולה (שנח) באר ב דף ו ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכה/קכח ע"ב
סה: רבא ברא גברא על ידי ספר יצירהשבט מישראל (קרמניץ) פרק כח פסוק א
סה: רבא ברא גבראפרדס מרדכי עמ' נב
סה: רבא ברא עגלא תלתאתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' תכח
סה: רבי חנינא ורב אושעיא הוו יתבי כל מעלי שבתא ועסקי בספר יצירה ומיברו להו עיגלא תילתא ואכלי ליהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' פד
סה: רש"י - אם לא העוונות היו גם הצדיקים יכולת בידם לברוא עלמאדברי יואל פ' ויצא דף כו ע"א
סה: רש"י - כי אם עונותיכם היו מבדילים הא אם לא היו בהם עונות אין כאן הבדלהשיחות ר' ראובן עמ' עח, צ
סה: רש"י - רוח טהרה נבואת שכינהשיחות ר' ראובן עמ' י
סה: שאל ט"ר את ר"ע מה היום מיומיםלחם שלמה (הלוי, שנז) דף לה ע"א
סה: שאל טורנוסרופום את רבי עקיבא אמר לו ומה יום מיומים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רנה
סה: שאל טורנוסרופוס את ר"ע אלוקיכם שומר שבתצדקת יוסף עמ' קצ
סה: שאל טורנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא, מה יום מיומיםכסף נבחר (מרגליות) עמ' רלב
סה: שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא מה יום מיומים וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן צז דף לה ע"א; הואיל משה (אלפלס, שנז) פרק ג דף קו/ז ע"א; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר א ב"ב פ"ו דף לג ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יא דף עה ע"ב; באר הגולה (שנח) דף ח ע"ב
סה: שאל טורנוסרופוס מה יום מיומיםשירת דוד (תשסז) עמ' צ
סה: שאלו את ר"ע מה היום מיומים, וא"ל בעל אוב יוכיחדבר צבי - קדושת השבת עמ' ריא
סה: תוס' ד"ה מעלהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רנו
סה:חיי נפש ח"ו עמ' שמו
סו אלהים לא תקלל אלהים חול דברי ר"י, רע"א אלהים קדשהמדרש והמעשה שמות פרשת משפטים דרוש א
סו ויו לחלק או להוסיףדברי איש דף ו ע"ד
סו ע"א א"ל ר"י אני דנתי לא תחיה כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף ע ע"א
סו ע"א אזהרה דמקלל אביו נפקא מאלקים לא תקללאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רפא
סו ע"א אין לי אלא אביו ולא אמו רי"א משמע ששניהם כאחד ורש"יכסא שלמה (חכים) דף קמה/קעה ע"ד
סו ע"א אלהים לא תקלל דקאי על ברכת השםדברי שאול שמות עמ' רנב
סו ע"א אלו המנחשים בחולדהמנחת קנאות עמ' כה
סו ע"א אלקים לא תקלל הוא אזהרה על קללת הקב"ה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רפט, ח"ו עמ' שכג
סו ע"א דמיו בו זה סקילהפניני יחזקאל עמ' שב
סו ע"א המכשף וכו' מיתתן במאי וכו' ב"ע אומר נאמר מכשפה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תצב
סו ע"א וי"ו נוספת או וי"ו מחלקתבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות כג, מקץ אות עז
סו ע"א ונשיא בעמך הוא אזהרה למקלל אביו וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' סה
סו ע"א מהרש"א בענין ונשיא בעמך לא תאוריחי המלך עמ' יא
סו ע"א מולך ע"ז הוארנת יצחק מלכים עמ' תג, דברי הימים עמ' רסח
סו ע"א מחלוקת תנאים גבי אלהים לא תקללברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר סב
סו ע"א מעולם לא היה אדם שעבדו לזה בכךרנת יצחק מלכים עמ' שסב
סו ע"א מקלל אביו ואמו אינו חייב עד שיקללם בשם, ורש"י ד"ה בנקבואמרות ה' השלם ח"ה עמ' קלט
סו ע"א פלוגתא דר' יאשיה ור' נתן אי בעי או לחלקאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קכח, ח"ו עמ' קטז
סו ע"א קילל את אחד מהם לבדפני חיים (פלג'י) דף רפד ע"ב
סו ע"א ראש חודש הוא מוצאי שבת הואמנחת קנאות עמ' כ
סו ע"א רש"י ד"ה באומללים; חרשותותשובה מיראה עמ' נא
סו ע"א רש"י ד"ה בנין אב וכו'ברכת אבות עמ' שצד
סו ע"א רש"י רבי יונתן אומר מתחילה המקראתועפת ראם (גטיניו) דף עט ע"ב-ע"ג
סו ע"א שלא לימדו אביו ואמורנת יצחק משלי עמ' פה
סו ע"א ת"ר איש איש אשר יקלל וכו' ורש"י ותוס' ד"ה עד שיפרט לך הכתוב וכו'עבודת ישראל (קמחי) דף קכה ע"ב
סו ע"א תוס' ד"ה גמר קודשאמרות ה' השלם ח"ו עמ' שכד, שכו
סו ע"ב ומה המרעיב עצמו כדי שתשרה עליו רוח טומאהרנת יצחק ישעיה עמ' רלא
סו ע"ב זעירי וכו' זבן חמרא וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קעח
סו ע"ב כשפים נבדקים אצל המיםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רכד, ח"ה עמ' רכה
סו ע"ב עד שיהי' שניהן שויןאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רא
סו ע"ב עקיבא מה לך אצל הגדה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שדמ
סו ע"ב צפרדע אחת היתה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קח, קמ
סו ע"ב רש"י ד"ה למעוטימנחת מרדכי עמ' נו
סו ע"ב ת"ר נערה ולא בוגרת בתולה ולא בעולהאיתן האזרחי עמ' תנב
סו ע"ב תוס' ד"ה העביר, מון שאין לו אלא בן אחדרנת יצחק מלכים עמ' תג, דברי הימים עמ' רסה
סו ע"ב תוס' ד"ה מעשה חדודיןאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רב
סו. אביו קילל אמו קיללעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רא
סו. או לחלק צריך קרא דברי ר' יאשיה ר' יונתן אומר וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' עו
סו. או לחלק צריך קראחמודי צבי שמות עמ' כד, מה
סו. אזהרת לא תקלל חרשברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קל
סו. אינו חייב עד שיקלל שם בשםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלג
סו. אינו לא דיין ולא נשיא מנייןמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רו
סו. אלהים לא תקלל, אזהרה לברכת השם וקללת דייןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קנ
סו. אלהים לא תקלל, זו אזהרה לקללת דייןאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' רג
סו. אלקים לא תקלל קדשמקראי קדש (תשנג) עמ' שמט
סו. המחלל את השבת בדבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאתמקראי קדש (תשנג) עמ' תנה, תנט
סו. ל"ל אא"ע וכו'תועפת ראם (גטיניו) דף עז ע"ד
סו. לר' יאשיה דס"ל או לחלק צריך קראחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קנג
סו. מכה אביו ואמו, אין לי אלא אביו ואמוכסף נבחר (מרגליות) עמ' יז, כח, קיד, רמג
סו. מתני' המחלל את השבת וכר, וברש"יכתנות אור עמ' שכב
סו. רש"י ד"ה בנין אב משניהםפני מלך שמות עמ' יז
סו. תוס' ד"ה גמרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקצג
סו. תוס' ד"ה גמר, יש צד חמור גבי הדיוט הואיל ודואג ומצטער בכךמרפא לנפש בראשית עמ' תסח
סו. תוס' ד"ה לרבות בתתועפת ראם (גטיניו) דף עד ע"ג
סו. תוס' ד"ה עד שיפרט - בסברת ר' יאשיה דגם אי לא כתיב "יחדיו" משמע שניהם כאחדשם יחזקאל עמ' נט
סו: באו עליה עשרה כאחדיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמב
סו: באו עליה עשרה כאחדיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמה
סו: בעל ראשונה שלא כדרכהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנז
סו: גם לרבות שלא כדרכהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלח
סו: העביר כל זרעו פטורדברי יואל פ' קדושים דף קמז ע"א
סו: ומתו גם שניהם שיהיו שוים בעונשעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פט
סו: זו דברי ר"מ אבל חכ"א נערה המאורסה אפי' קטנהתפארת ראובן עמ' כט
סו: חכמים ס"ל נערה אפילו קטנה במשמעיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמג
סו: לבדו למעוטי מעשה חידודיןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פז
סו: מהרש"א - התורה מתשת כדי שילמדוה בהכנעה ולא בעזותים שמחה עמ' שצג
סו: מכשפה לא תחיה וכו' מה שוכב עם בהמה בסקילה אף מכשף בסקילהחיי נפש ח"ו עמ' קפו
סו: רבה ברא גברא כו'מנחת אליהו (תשסא) עמ' קכח
סו: רע"א צפרדע א' היתה ומילאה כל ארץ מצרים א"ל ראב"ע וכו' לך אל נגעים ואהלות וכו'חמודי צבי שמות עמ' עו
סז במאי פליגיתועפת ראם (גטיניו) דף מד ע"א
סז דקפיד אמנא שדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קה
סז הלכות כשפים כהל' שבתויחי יעקב דף קא ע"ד
סז כלך אצל נגעיםראש דוד (תקלו) דף קכא ע"א
סז כלך אצל נגעיםראש דוד (תשמו) עמ' תנח ע"ב
סז מים מבטלים כישוףתפארת ישראל (שינקמן) עמ' נה
סז ע"א אמור מה שאמרת ביהודלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 135
סז ע"א אמר לאחד הוא אומר יש לי חברים רוצים בכךתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תעט {מכאן דלצער הרע מותר לשקר}
סז ע"א אשר העלוך - שאיוו אלוהות הרבהאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' סא
סז ע"א האומר אלך ואעבוד מסית הואצמח צדקה עה"ת עמ' סה
סז ע"א הטמנת עדי המסית, ובדברי יד רמה שםברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יג
סז ע"א המכשף וכו' מיתתן במאי וכו' ב"ע אומר נאמר מכשפה וכו'ברית שלום (תעח) דף עז ע"א
סז ע"א הנצמדים כצמיד פתילרנת יצחק ישעיה עמ' רפד
סז ע"א מדליקין לו את הנר בבית הפנימי וכו'מנחת מרדכי עמ' מב, מד
סז ע"א מה להלן בסייף, ורש"ירנת יצחק יהושע עמ' סב, פא, קי
סז ע"א מפני מה נאמר ותעל הצפרדע לשון יחידגנא דפלפלי עמ' רד, רלז
סז ע"א ר' אכהו על לההיא אישפוזאמנחת קנאות עמ' כא
סז ע"א שנים לוקטין קשואין אחד לוקט פטור ואחד לוקט חייבס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קנח
סז ע"ב אין השד יכול לבראת בריה פחותה מכעדשה וכו'דרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' לח
סז ע"ב בלטיהם - אלו מעשה שדים, בלהטיהם - אלו מעשה כשפיםדרשות הר"ן (תשסג) עמ' קסו
סז ע"ב בלטיהם אלו מעשי שרים, בלהטיהם - מעשה כשפיםעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 46
סז ע"ב ההיא איתתא דמהדרא למישקל עפרא וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' קסה, תפז, תקנו
סז ע"ב היתה צפרדע אחת ושרקהדברי שאול דברים עמ' שכ
סז ע"ב הלכות כשפים כהלכות שבתמנחת קנאות עמ' כה
סז ע"ב ואין שולט על בריה פחותה מכשעורהמאכסניא של התורה סי' יט
סז ע"ב ויאמרו החרטומים אל פרעה וגו' רפ"א האלקי' דאפי' בגמלא נמי לא מצי בריברית שלום (תעח) דף לט ע"ג
סז ע"ב ויאמרו החרטומים אל פרעה וגו' רפ"א האלקי' דאפי' בגמלא נמי לא מצי בריברית שלום (תשסח) עמ' רנ
סז ע"ב ותעל הצפרדע ותכס וכו' ר' עקיבא אומר צפרדע אחת היתה וכו' אמר לו ראב"ע עקיבא מה לך וכו' צפרדע אחת היתה שרקה להם והם באודרושים ואגדות חתם סופר עמ' נו
סז ע"ב זעירא זבן חמרא כו' כי מטא למיא פשר וברש"י כל מיני מכשפים נבדקים על מים חיים ונימוחיןצמח צדקה עה"ת עמ' כא
סז ע"ב זעירי איקלע לאלכסנדרי' של מצרים זבן חמרא וכו'ברית שלום (תעח) דף צז ע"ד, קא ע"ג
סז ע"ב זעירי איקלע לאלכסנדרי' של מצרים זבן חמרא וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרמט
סז ע"ב חזח לשפוותיה רקא מרחשןערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 18
סז ע"ב כישוף אם יבוא במים יהיה נמחהדברי שאול שמות עמ' ע
סז ע"ב כישוף שמכחישין פמליא של מעלהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תכג
סז ע"ב כל המשתמש בשם המפרש אין לו חלק לעוה"במאורי אור (אתרוג) פ"יב ה"יג
סז ע"ב כלטיהם אלו מעשה שדים וכו'מנחת קנאות עמ' כא
סז ע"ב כשפים מכחישים פמליא של מעלהמנחת קנאות עמ' קצח
סז ע"ב כשפים מכחישין פמליא של מעלהתשואות חן (תשסח) עמ' ס
סז ע"ב כשפים שמכחישים פמליא של מעלהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' לח, קסב
סז ע"ב כשפים שמכחישין פמליא של מעלה וכו' שאני ר' חנינאעולם הפוך פרק פב
סז ע"ב כשפים, שמכחישין פמליא של מעלהפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' צז, קפז, קצ
סז ע"ב למה נקרא שמם כשפים - שמכחישין פמליא של מעלהדרשות הר"ן (תשסג) עמ' קסה
סז ע"ב למה נקרא שמם כשפים? שמכחישים פמליא של מעלהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 218
סז ע"ב למה נקרא שמן כשפיםתורת אליהו עמ' שכ
סז ע"ב למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלהשם דרך דברים עמ' רנז
סז ע"ב למה נקרא שמן כשפים, שמכחישים פמליא של מעלהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פז ע"ג
סז ע"ב למה נקראו כשפים וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תרמד
סז ע"ב למה שמן כשפיןישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 202
סז ע"ב מכחישים פמליא של מעלהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שסא, תא
סז ע"ב מכחישין פמליא של מעלהתורת מנחם חנ"ט עמ' 185
סז ע"ב מכשפים, שמכחישים וכו' אין עוד מלבדופי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קנג
סז ע"ב מכשפים, שמכחישים וכו' אין עוד מלבדופי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' קנח
סז ע"ב מעשה דזעיראס' חסידים סי' תתשמד
סז ע"ב מעשי כשפים נבדקים על המיםציץ השדה - שדי יער עמ' תו
סז ע"ב מעשי כשפים נבדקים על המיםציץ השדה ח"ד עמ' מה, קסח
סז ע"ב נפיש זכותיה כרבי חנינא דאמר אין עוד מלבדו כתיבלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פז ע"ג
סז ע"ב צפרדע אחת הייתה והשריצהאפיקי ים עמ' שסט
סז ע"ב צפרדע אחת היתה והשריצהצמח צדקה עה"ת עמ' קפו
סז ע"ב צפרדע אחת היתה שרקה להם והם באומכשירי מצוה עמ' רכב
סז ע"ב ר' ינאי איקלע לההוא אושפיזא וכו'מנחת קנאות עמ' יז-יח
סז ע"ב רש"י - כל מילי מכשפות נבדקין על מים חיים ונמוחיןס' חסידים סי' תתשמד
סז ע"ב שאני ר"ח תפיש זכותיהראה חיים ח"א דף סב ע"א [רט ע"א ד"ה וכן]
סז ע"ב שאני רבי חנינא דנפיש זכותיהראה חיים חלק א דף סב ע"א (דף ר"ט ע"א ד"ה וכן)
סז ע"ב תוס' ד"ה וכי מפני שסמכו, מהכא דייק בריש יבמות דר' יהודה לא דריש סמוכין בעלמא וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רי
סז צפרדע אחת היתה ומלאה כל ארץ מצריםפאר יעקב ח"ב עמ' תקלט
סז. אין השד יכול לבראות בריה פחות מכעדשהדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 164
סז. אמר לשנים הן עדיופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קיב
סז. אמר לשנים והם עדיופרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קכה
סז. באומללין שבעמך הכתוב מדברדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 175
סז. המכשף העושה מעשה חייביוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עה
סז. המסית זה הדיוטמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רנז
סז. המסית זה הדיוט המסית את ההדיוטעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נא
סז. הנשים מצויות בכשפיםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 713,712
סז. כל חייבי מיתות אין מכמינין חוץ מזויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נא
סז. כל מקום שנאמר לא יחיה בסקילהמקראי קדש (תשנג) עמ' קכו
סז. כשפים מכחישין פמליא של מעלהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלה
סז. מה להלן בסייףזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שכ
סז. מכשפה אחד האיש ואחד האישה וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת משפטים דף כח ע"ב
סז. מסית אלך ואעבוד אלך ואעבודעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מו
סז. מסית ליחיד נקרא מסית, לרבים נקרא מדיחויואל משה מאמר ג סי' כ עמ' תכד
סז. ר"ע אומר נאמר כאן מכשפה לא תחי' ונאמר להלן וכו' מה להלן בסקילה אף כאן בסקילהחיי נפש ח"ד עמ' נב
סז. רש"י ד"ה הן רואיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' מז
סז. שיהיו רואין אותו ושומעין קולוברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' מ
סז: אין השד יכול לבראות ברי' וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רלו
סז: אין השד יכול לבראות בריה פחות מכשעורהלקחת מוסר ח"א עמ' רצ, רצג, רצה
סז: אין השד יכול לבראת בריה פחותה מכשעורה וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וארא דף כו ע"ג
סז: אין השד יכול לברוא בריה פחות מכעדשהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רכו
סז: אין השד יכול לברוא פחות מכשעורהפני מלך שמות עמ' מא
סז: אין למכשפים כח במיםפאר יעקב ח"ב עמ' תקלו
סז: אין עוד מלבדו, אר"ח אפילו לדבר כשפיםתורת חיים עה"ת עמ' רכה {דקאי ארישא דקרא "ככל אשר עשה לכם ה"א במצרים" - שהיתה מלאה כשפים}
סז: אלו מעשה כשפים וכו' אלו מעשה שדיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קיב
סז: אמר לו רבי אלעזר בן עזריה, עקיבא, מה לך אצל הגדה וכו'דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1914
סז: אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' שכד, תה
סז: אצבע אלוקים היאזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' עב
סז: אצבע אלקים הואדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קכה
סז: אצבע אלקים הואדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קצה
סז: אר"ע צפרדע אחת היתה והשריצה ומלאה כל ארץ מצרים צפרדעים אמר לו ראב"ע עקיבא מה לך אצל הגדה כלך אצל נגעים ואהלות מפרדע אחת היתה שרקה להם והם באודברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' מב
סז: בלהטיהם אלו מעשהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' עז
סז: בלהטיהם אלו מעשהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קכג
סז: בלהטיהם וכו' ובגירסת הערוך והרא"ש סי' ח, ומהרש"אבגדי חמודות שמות פרק ז פסוק יא, פרק ח פסוק טו
סז: בלטיהם אלו מעשי שדים וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וארא דף עד ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וארא דף פה ע"ב; דרשות הר"ן (שנו) ד"ד דף כה ע"ב
סז: בלטיהם מעשי שדים בלהטיהם מעשי כשפיםפרפרת משה ח"א עמ' שנח
סז: בן עזאי אומר נאמר מכשפה לא תחיה וכו' מה שוכב עם בהמה בסקילה, אף מכשף בסקילה וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' קד
סז: דבדקי אמיאדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 715
סז: דקפיד אמנא שדאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' לב
סז: האמוראים עסקו בספר יצירה ויצרו על ידו עגלדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 751
סז: ההיא איתתא דהוה קא מהדרא למישקל עפרא מתותיה כרעיה דרבי חנינא וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרוש ד דף כה ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וארא דף קיד ע"א; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ח דף קי ע"א
סז: הוו מיברא עגלי תילתאשומע תפלה ח"א עמ' שנד, שנז
סז: הלכות כשפים כהלכות שבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שח
סז: וכה"א ואת להט החרבזבחי צדק (דיסקין) עמ' קב
סז: ותעל הצפרדעדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קכה
סז: ותעל הצפרדעדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קצה
סז: זעירי זבן חמראמרפא לנפש בראשית עמ' שנא
סז: חד אמר צפרדע אחת היתה ושרצה כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קה פסוק כט
סז: חזייה לההוא איתתא דהוה קא מרחשןשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קעג
סז: כי מטא לאשקוייה מיא פשרשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רסו
סז: כישוף מכחיש פמליא של מעלהלקחת מוסר ח"א עמ' קכב, רח, תקיד
סז: כישוף נבדק במיםלקחת מוסר ח"א עמ' רפט
סז: כל הכשפים נבדקים על המיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסו
סז: כל מיני מכשפות נבדקין על מיםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קמח
סז: כשפים - שמכחישין פמליא של מעלהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1588, פ"ב הערה 713, פ"ד הערה 241
סז: כשפים מכחישין פמליא של מעלהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רמ(ח) {מכחישין ענין קשר ואחדות הבריאה}
סז: כשפים שמכחישין פמליא של מעלהדברי יואל פ' וארא דף ריט ע"א, פ' בא דף ער ע"ב, רפט ע"ב, פ' כי תשא דף שמא ע"ב
סז: כשפים, שמכחישין פמליא של מעלה אין עוד מלבדו כתיבתפארת צבי בראשית עמ' קט
סז: כשפים, שמכחישין פמליא של מעלהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תצח
סז: להכחיש פמליא של מעלהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קסד
סז: לטיהם אלו מעשה שדיםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קע
סז: למה נקרא שמן כשפים - שמכחישין פמליא של מעלהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' סז, רצג, שצג
סז: למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלהדברי יואל פ' נח דף קפח ע"א, פ' לך לך דף רנז ע"א
סז: למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלה וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' קסא
סז: למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלה וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' רסו
סז: למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא שלמעלהפאר יעקב ח"ג עמ' תקטז, תקפ
סז: למה נקרא שמן כשפים שמכחשין פמליא של מעלהדרשות הר"ן (שנו) ד"ד דף כה ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת משפטים דף קיז ע"ד; שו"ת הריב"ש (שז) סי' צ; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שעב ע"ב
סז: מי איכא דזבין הכא ולא בדק ליה אמיאשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קעד
סז: מי איכא דזבין ולא בדיק במיאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רצג
סז: מי איכא דזבין מידי הכא ולא בדיק ליהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תכא
סז: מיכן שאין השד יכול לבראות בריה פחות מכשעורהפאר יעקב ח"ב עמ' תקמד
סז: מכשפים אינם יכולים לברוא ברי' אלא לאסףפאר יעקב ח"ב עמ' תקמד
סז: נאמר מכשפה לא תחי' ונאמר כל שוכב עם בהמהחיי נפש על ההגדה עמ' רעה
סז: נקראו כשפים, שמכחישין פמליא של מעלהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רל
סז: סמכו ענין לוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמ
סז: עדא אמרה קסבר ר"י ש"כ הבאים כא' מלמדיןחמודי צבי ויקרא עמ' קמז
סז: עקיבא מה לך אצל הגדההדרש והעיון שמות מאמר סג
סז: עשיית כשפים לכתחילהמגדל עוז (תשעח) עמ' קסז
סז: צפרדע אחד הוה ושרקה להם וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת וארא דף צז ע"ב
סז: צפרדע אחית העלה משה והשריצהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קעא ע"א
סז: צפרדע אחת היתה השריצה ומלאה כל הארץ כתנאי וכו'חיי נפש ח"ד עמ' רפב
סז: צפרדע אחת היתה וכו'בגדי חמודות שמות פרק ח פסוק א-ב
סז: צפרדע שרקהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' ת
סז: צפרדע, ומהרש"אפרפרת הפרשה פרשת וארא פרק ח פסוק ב
סז: צפררע אחת היתה והשריצהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רלו
סז: קסבר ד"י שני כתובים הבאים כאחד מלמדיןחיי נפש ח"ד עמ' שעג
סז: ר"ע אומר צפרדע אחת היתהכתנות אור עמ' קצה
סז: רש"י - אין בהם כח לפני גזירתו שאין כה מלבדודברי יואל מועדים ח"ח עמ' שכד
סז: רש"י - חנינא דנפיש זכותי', ומסרו נפשי' משמיא לאצולידברי יואל פ' לך לך דף רכז ע"א, פ' חיי שרה דף תפ ע"ב, פ' ויצא דף ס ע"א, פ' מקץ דף שסט ע"א
סז: שאין השד כו' ברי' פחות מכשעורההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' טו
סז: שאני ר' חנינא דנפיש זכותי'דברי יואל פ' בלק דף קז ע"ב
סז: שאני ר' חנינא דנפיש זכותי'דברי יואל פ' לך לך דף רכז ע"א, פ' חיי שרה דף תפ ע"ב, פ' ויצא דף ל ע"א, נט ע"ב, פ' מקץ דף שסט ע"א
סז: שאני רבי חנינא דנפיש זכותיהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' ח, ל, ריא
סז: שמכחישין פמליא של מעלהילקוט אוהב ישראל עמ' סד
סח העובד מאהבה או מיראה אינו חייבשארית מנחם ח"ב עמ' רמ
סח כשמת ר' אליעזרויחי יעקב דף ק
סח ע"א אוי לכם כ' זרועותי כב' ספרי תורהמנחת קנאות עמ' קיב
סח ע"א אוי לכם שתי זרועותי שהן כשני ס"תגבורת יצחק שבועות עמ' קנא
סח ע"א אוי לכם שתי זרועותיי שהן כשתי ספרי תורה שנגלליןצלח רכב עמ' תט
סח ע"א אמר להם ועד עכשיו למה לא באתם אמרו לו לא היה לנו פנאיתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תפח
סח ע"א אמר להן דעתך ודעת אמו נטרפהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רעג
סח ע"א אמר להן תמיה אני אם ימותו מיתת עצמןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רו
סח ע"א אמר לו רבי עקיבא שלי מהו אמר לו שלך קשה משלהן נטל שתי זרועותיו והניחן על לבולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קז ע"ג
סח ע"א אמר ר"א על עצמו שני ידי כשני ספרי תורהשמחת מרדכי (גיפטר) עמ' רכח
סח ע"א אר"א אוי לכם שתי זרועותי שהן כשתי ספרי תורהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שפא
סח ע"א אתה למד להבין ולהורותמנחת קנאות עמ' כא, כח
סח ע"א הגביה ר"א שתי זרועותיו והניחן על חזה שלו ואמר כו'מאורי אור (אתרוג) עמ' רמז ד"ה אלה ב'
סח ע"א היה מכה בבשרו עד שדמו שותת לארץמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' ערה
סח ע"א המחבר נחשים ועקרביםמנחת קנאות עמ' כ
סח ע"א הרבה מעות יש לי ואין לי שולחני לרצותןדברי שאול דברים עמ' קיב
סח ע"א הרבה מעות יש לי וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' קג
סח ע"א הרבה תורה למדתי כו' ולא חסרוני תלמידי אלא כמכחול בשפופרתתורת מנחם חל"ה עמ' 80
סח ע"א ואותו היום ע"ש היה ונכנם הורקנוס בנו לחלוץ תפליו וכו'זכור לדוד עמ' פה
סח ע"א והא ר"ע מר"י גמיר להדברי חנינא - ת"ת עמ' לה
סח ע"א וכשפגע ר"ע ותוס' ד"ה היה מכהצפיחית בדבש סי' כה דף ס ע"ד
סח ע"א ולא הי' ארם שואלני בהןדברי חנינא - ת"ת עמ' סב
סח ע"א ולא חיסרתי מרבותי אפילו ככלביחל ישראל אבות ח"ב עמ' ריד, ח"ד עמ' ו
סח ע"א חוץ מעקיבא בן יוסףדברי חנינא - ת"ת עמ' מט
סח ע"א חיה ר"ע מכה בבשרורנת יצחק שמואל עמ' שצה, ישעיה עמ' שמ
סח ע"א יש לי ג' מאות הלכות בנטיעת קישואיןמנחת קנאות עמ' כא
סח ע"א כשחלה ר' אליעזר נכנסו ר"ע וחביריו לבקרו וכו' ללמוד תורה וכו'ס' חסידים סי' תמח
סח ע"א כשחלה ר"א אותו היום ערב שבת היה כו'מאורי אור (אתרוג) פ"כה ה"ג
סח ע"א כשחלה ר"א נטל ב' זרועותיו הניחן על לבו וכו', ובפי' הגר"ארנת יצחק תפלה עמ' קלז
סח ע"א כשחלה ר"א נכנסו חביריו לבקרו וכו' פתח עליו ואמר אבי אבי רכב ישראל ופרשיוכבוד לאיש דף נו ע"ג
סח ע"א כשחלה ר"א נכנסו ר"ע וחביריו לבקרו וכו'הר המוריה עמ' קנו
סח ע"א כשחלה רבי אליעזר נכנסו חבריו לבקרויחל ישראל אבות ח"ב עמ' רפ
סח ע"א כשחלה רבי אליעזר נכנסו רבי עקיבא וחביריו לבקרו וכו' נכנסו וישבו לפניו מרחוק ארבע אמות אמר להם למה באתם אמרו לו ללמוד תורה באנו אמר להם ועד עכשיו למה לא באתם אמרו לו לא היה לנו פנאי אמר להן תמיה אני אם ימותו מיתת עצמן אמר לו רבי עקיבא שלי מהו אמר לו שלך קשה משלהן נטל שתי זרועותיו והניחן על לבו אמר אוי לכם שתי זרועותיי שהן כשתי ספרי תורה וכו' ויצאה נשמתו בטהרה עמד רבי יהושע על רגליו ואמר הותר הנדר הותר הנדר למוצאי שבת פגע בו רבי עקיבא מן קיסרי ללוד היה מכה בבשרו עד שדמו שותת לארץ פתח עליו בשורה ואמר אבי אבי רכב ישראל ופרשיו הרבה מעות יש לי ואין לי שולחני להרצותן וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נג, מהד' ב סי' קיט, מהד' ד סי' קד, מהד' ט סי' ט
סח ע"א מאימתי נעשה בסו"מזאת ליעקב דברים עמ' שפא
סח ע"א נטל שתי זרועותיו וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' צז
סח ע"א נטל שתי זרועותיו וכו' אוי לכם שתי זרועותיי וכו' ולא חסרתי מרבותי אפילו ככלב המלקק מן היםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שנז, ח"ב עמ' רעד
סח ע"א נידו את ר"א וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קפ
סח ע"א עונש שלך קשה מכולן וברש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רכו
סח ע"א פתח עליהו בשורה ואמרדרכי איש דף י ע"ג
סח ע"א ר' עקיבא פגע במטתו של ר"א בין קיסרי ללוד וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' ריב
סח ע"א ר"ע היה מכה בבשרו עד שדמו שותת לארץאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רכה
סח ע"א ר"ע לא למד מר"א כי אם כמכחול וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' סג
סח ע"א רבי יהודה אומר שלישית לחלוץ [תפיליו]חקקי לב חלק א (סימן ב) דף א' ע"ג (ד"ה ושו"ר)
סח ע"א רבי למדני בנטיעת קשואיןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תקח
סח ע"א רבי עקיבא מרט שער ראשו על רבי אליעזרדברי שאול דברים עמ' קיב, קיג
סח ע"א רע"ק וחבריו בקרו את ר"אפרי חיים (קנולר) פרשת מקץ, ויקרא
סח ע"א רש"י ד"ה אמרו לו הכדור והאימום פו'. כדור פלוטה מחופה עור ומלאה מתוכו צמר כו' כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רז
סח ע"א רש"י ד"ה ברחוק ארבע אמות, מפני הנדוי שברכוהו וכו'. וד"ה שלך קשה, מפני שלבך פתוח כאולם ואילו שמשתני היית למד תורה הרבה. ובד"ח בין קסרי ללוד, שהיו נושאין את מטתו מקסרי ללודדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נג, מהד' ב סי' קיט, מהד' ט סי' ט
סח ע"א רש"י ד"ה ולא חפרתי מרבותי בו'. לפי חכמתם שהיתה גדולה אין למודי עולה לחסרם ולקבל מהם חכמה אלא מעט וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שנז, ח"ב עמ' עדר
סח ע"א רש"י ד"ה שדעתו של אבא נטרפה. וקרוב הוא למות שאילו היתה דעתו מיושבת היה חולץ תפיליומגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' ערב
סח ע"א שלך קשה משלהןדברי חנינא - ת"ת עמ' צז
סח ע"א שלך קשה משלהןשיחות עבודת לוי סי' קד אות ה
סח ע"א שלך קשה משלהן וכו' ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' קסד, רג, רעח
סח ע"א שתי זרועותיו כשתי ס"תעולה ליפה סי' נו
סח ע"א תוס' ד"ה היה מכה כבשרו. ומשום שרט לנפש ליכא דמשום תורה קעבידמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' ערה
סח ע"א תוס' ד"ה היה, מצטער על התורהרנת יצחק ישעיה עמ' תמא
סח ע"א תוס' ד"ה היה. משום שרט לנפש ליכא דמשום תורה קעבידדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שצט ד"ה אך
סח ע"א תוספות ד"ה היהבית ישראל (בנבנשתי) ח"ב דרוש לז עמ' 315-316
סח ע"ב בן אחי אביו הי'ס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר ח
סח ע"ב בן ולא איש קטן פטורבי חייא ח"ב עמ' שכא
סח ע"ב בן סורר ומורה דנידון על שם סופודברי שאול שמות עמ' קכג
סח ע"ב בן סורר ומורה וכו' קטן פטור שלא בא לכלל מצות. קטן מנלן דפטור מנלן כדקתני טעמא שלא בא לכלל מצות ותו היכא אשכחן דענש הכתוב דהכא ליבעי קרא למיפטריה אנן הכי קאמרינן אטו בן סורר ומורה על חטאו נהרג על שם סופו נהרג וכיון דעל שם סופו נהרג אפילו קטן נמי ועוד בן ולא איש קטן משמע אמר רב יהודה אמר רב דאמר קרא וכי יהיה לאיש בן בן הסמוך לגבורתו של אישדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' כט
סח ע"ב האוב מדבר מבין הפרקיםפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רמט, רעא
סח ע"ב החכמים דעסקי בספר יצירה היו עושים חומרם כעגלא תילתאפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' ו
סח ע"ב ידוע, עצם ידעוני שמדבר מאליו, ורש"יפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רמט
סח ע"ב מאימתי נעשה בן סורר ומורה משיביא שתי שערות וכו'תשובה מיראה עמ' ס
סח ע"ב מעונן זה המחשב עתים ושעותמנחת קנאות עמ' יח, כה, צה
סח ע"ב עקימת שפתים הויא מעשהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' תט
סח ע"ב קטן פטור שלא בא לכלל מצוותשם דרך דברים עמ' קה
סח ע"ב תוס' ד"ה קטןנשמת כל חי חלק ב (סימן מ"א) דף ע"ה ע"ב (ד"ה תשובה)
סח ע"ב תוס' ד"ה קטן אי אתה צריך וכו'אור שרגא עמ' שמז
סח ע"ב תוס' ד"ה קטן וכו'ברכת אבות עמ' לח
סח ע"ב תוס' ד"ה קטן, הגדילו יכולין למחות על קבלת מצוותרנת יצחק מלכים עמ' שסח
סח ע"ב תוספות ד"ה היהבאר מחוקק (תשעה) עמ' צו
סח. א"ל שלד קשה משלהם וברש"י, מפני שלבך פתוחהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קטו, קלו, קמ, חנוכה-פורים עמ' קפד
סח. אבי אבי רכב ישראל ופרשיו וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שפז - ר"צ עמר
סח. אבי, רכב ישראל ופרשיו, הרבה מעות יש לי להחליף, ואין לי שולחני להרצותןחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תקכז
סח. אוי לכם שתי זרועותי שהם כשני תורותאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תקפה
סח. אף עקימת שפתיים הוי מעשהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' עט
סח. אפיק ד"ך ועייל סךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' מד
סח. ביומא דרתח לא הוה מצלי וזהו פוסק - גר"אקריאה בקריה ח"א עמ' רעג
סח. ביומא דרתח לא הוה מצלי וזהו פוסקקריאה בקריה ח"א עמ' רעג
סח. בריחוק ד' אמותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רעט
סח. הי' מכה בבשרו עד שדמו שותת לארץמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רפט
סח. היה מכה בבשרו בו'המאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' נד, נט
סח. היה מכה בבשרו עד שדמו שותת לארץ וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חוקת דף רלו ע"ג
סח. הרבה מעות יש לי ואין לי שולחני להרצותןמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשלז
סח. הרבה מעות יש לי ואין לי שלחני להרצותןמים חיים (קרייסווירטה) עמ' נ
סח. הרבה תורה למדתי והרבה תורה לימדתידרך חיים (תשע) פ"ד הערה 569
סח. הרבה תורה למדתי מרבותי, ולא חסרתי מהם רק ככלב המלקק מן היםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1396
סח. והיה מכה בבשרו עד שגופו יוצא דםפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה ד
סח. והיה ר"ע מכה בבשרו עד שדמו שותת ותוד"ה היהמקראי קדש (תשנג) עמ' שג
סח. והנשאל בהם באזהרהתורת חיים עה"ת עמ' קסז-קסח {מחלוקת אם "אל תפנו" או על הנשאל}
סח. ולא חסרתי מרבותי אפי' כטיפה מן היםילקוט אוהב ישראל עמ' קא
סח. ולא חסרתי מרבותי אפילו ככלב המלקק מן היםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 122-121
סח. ורש"י פטירת ר"א וביקור תלמידיודולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' מב, פז, ח"ב עמ' שכט
סח. יצתה נשמתו בטהרהפרדס מרדכי עמ' תרלב
סח. כל ימיו של בן סורר ומורה אינו אלא ג' חדשיםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' פ
סח. כשהלה ר"א נכנסו ר"ע וחביריוהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' ע
סח. כשחלה ר' אליעזר אמר אוי לכם שתי זרועותי שהם כשני תורותתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' כה
סח. כשחלה ר' אליעזר הגדול וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שפה - ר"י עטייה
סח. כשחלה ר' אליעזר נטל ג' זרועותיו וכו' כשתי ס"תמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קלז {ביאור זרועותיו כס"ת. ת"ח עצמיות התורה (מהר"ל). מש"כ החת"ס על ר' משולם איגרא וכן על הנוע"א}
סח. כשחלה ר' אליעזר נכנסו רע"ק וחבריו לבקרו וכו', למה באתם וכו' תמה אני אם ימותו מיתת עצמן וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קלו {ביאור הקפדתו על רע"ק ביותר, שמפני עוצם מעלת רע"ק (כמנחות כט:) דרש ממנו יותר; מוסר גדול}
סח. כשחלה ר"א בן הורקנוסמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ל ע"ד
סח. כשחלה ר"א נכנסו ר"ע וחביריו לבקרו וכו' מפני שנידוהוחיי נפש ח"ד עמ' קפד
סח. כשחלה רבי אליעזר נכנסו רבי אליעזר וחבריו לבקרו וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) ד"ה דף נג ע"ב; יפה מראה (שנ) שבת פרק ב דף צח ע"ג; מהררי נמרים (שנט) בהקדמה דף ב ע"א
סח. כשחלה רבי אליעזר נכנסו רבי עקיבא וחביריו לבקרוהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' סג, קפב
סח. כשחלה רבי אליעזר נכנסו רבי עקיבא וחביריו לבקרוהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' סב, קפ
סח. כשנפטר רבי אליעזר ופגע רבי עקיבא במיטתוהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' סא, רלא
סח. כשנפטר רבי אליעזר ופגע רבי עקיבא במיטתוהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' סג, רלד
סח. למה באתם ללמוד תורה ועד עכשיו למה לא באתםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קטז
סח. נטל שתי ורעותיואמרי מאיר (מאירי) שמות פל"ד פסוק כז מס' 2
סח. נטל שתי זרועותיו והניחן על לבו וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רסג-רסד {כי מו"מ בד"ת הוא בידים וזרועות, ומן הלב יוצאת התורה}
סח. נטרפה דעתו וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רכה
סח. עד שהי' דמו שותתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' לג
סח. עמד ר"י על רגליו וא' הותר הנדרטוב שם (שסו) דף ו ע"א
סח. עמד רבי יהושע על רגליו הותר הנדר הותר הנדר וכו'טוב שם (שסו) פרק ב דף ו/י ע"א
סח. עקימת שפתיים הוי מעשהדעת תפלה עמ' שא
סח. פעם א' אני והוא מהלכיו היינוהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קנד
סח. ר' עקיבא היה מכה בבשרו כשמת ר' אליעזרשם יחזקאל עמ' קעז
סח. ר' עקיבא שהיה מגרר בשרו ודמו שותתעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שסד
סח. ר"א למד שלשת אלפים הלכות בנטיעת קשואיןחנן אלקים עמ' קצד
סח. ר"ע היה מכה בבשרו עד שדמו שותתיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עו
סח. רבי אליעזר בן הורקנוס העיר על עצמו - שתי זרועותי כשתי ספרי תורהחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' עג
סח. רבי אליעזר לא חיסר מרבותיו אלא ככלב המלקק מן היםדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' רלט
סח. רבי עקיבא היה מכה בבשרו על ר"א הגדולחיי נפש ח"א עמ' רלו ע"ב
סח. שאני שונה ג' מאות הלבות בבהרתהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' נה
סח. שהם כשתי ס"תזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שנו
סח. שתי זרועות כשני ס"תשעורי דעת ספר א עמ' לד
סח. שתי זרועותי כשתי ספרי תורהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קטו(שפ) {ת"ח חשוב בס"ת}
סח. שתי זרועותי כשתי ספרי תורה שנגלליןשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' כב
סח. שתי זרועותי כשתי ספרי תורות שנגלליןשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' סח, רנה
סח. שתי זרועותי שהן כשתי ס"ת שנגלליןמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' פב
סח. שתי זרועותיי שהן כשתי ספרי תורהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תכט - רש"ה קוק
סח. תוס' ד"ה בן סוררמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שמה
סח. תוס' ד"ה היהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שסה
סח. תוס' ד"ה היה מכהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תפ
סח. תוס' ד"ה היה מכה לא נאסר אלא הקרחה בשביל המת עצמועץ הדעת טוב (תשסח) סי' שסד
סח. תוס' ד"ה טבילת קטןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שמח
סח. תמה אני אם ימותו מיתת עצמןשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קסז
סח. תמה אני אם ימותו מיתת עצמןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקסב
סח:ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצט
סח: אטו בן סורר ומורה על חטאו נהרג על שם סופו נהרג ימות זכאי ואל ימות חייבמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שנט
סח: בן סורר ומורה נהרג ע"ש סופופאר יעקב ח"ד עמ' רט, שג
סח: בנו של קטן שהולידפני מלך ויקרא עמ' סו
סח: גר קטן מטבילין אותו על דעת ב"ד - תוס'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקז
סח: זה המרעיב עצמו והולך ולן בביה"ק כדי שתשרה עליו רוח טומאהתורת חיים עה"ת עמ' ר {שהיא שורה בלילה, ולכן אמר בלעם "לינו פה הלילה והשיבותי" וגו'}
סח: כי יהיה לאיש בן סוררומורה, בן ולא בתכסף נבחר (מרגליות) עמ' רסז
סח: עונשו של בן סורר ומורה על שם סופופרדס מרדכי עמ' תרלז
סח: קטן אינו נעשה בן סורר ומורהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קלב, ח"ג שאלה קט
סח: קטן מנ"ל דפטור, כתיב וכי יהי' לאישדברי יואל פ' כי תצא דף קכא ע"ב
סח: תוס' ד"ה קטן, דמלאכתו ושכר טרחו שלו מדאורייתאהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' צא
סח: תוס' ד"ה קטן, רמלאכתו ושכר טרחו שלו מדאורייתאהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' צב
סט בצלאל בן י"ג שנים היה כשעשה את המשכןשארית מנחם ח"א עמ' קנד
סט ע"א בנפשות הולכים אחר הרובדברי חנינא - רפואה עמ' נז, קלא
סט ע"א דורות הראשונים הולידו בני ח'גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' עז
סט ע"א דורות הראשונים מולידין לח' שניםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קסד
סט ע"א האי מזיד לישנא דבישולי הוא, דכתיב ויזד יעקב נזידמחשבה למעשה עמ' רלג
סט ע"א ימיו של בן סורר ומורה ג' חדשים וכו' בן ולא הראוי לקרותו אבברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יג
סט ע"א כל ימיו של בן סורר ומורה אינן אלא ג' חדשים וכו'ברית שלום (תעח) דף קיז ע"ב
סט ע"א כל ימיו של בן סורר ומורה אינן אלא ג' חדשים וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשנא
סט ע"א כל ימיו של בן סורר ומורה ג' חדשיםדברי שאול דברים עמ' קלו
סט ע"א משהוכר העובר נקרא האבמנחת מרדכי עמ' רמז
סט ע"א עיבר ניכר לשלשה חדשים ביולדת לתשעהצמח צדקה עה"ת עמ' יד
סט ע"א רוב נשים יולדת לטי חדשיםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות עא, עג
סט ע"א רש"י ד"ה אלא, בן ולא הראוי להיות אברנת יצחק ישעיה עמ' שנה
סט ע"א תוד"ה בידועמסילות הנביאים שופטים עמ' קמו
סט ע"א תוס' ד"ה בידוע, בדורות הראשונים זמן גדלות מקודםרנת יצחק שמואל עמ' שיד, מלכים עמ' כ, שיא, תא
סט ע"א תוס' ד"ה בידוע, זמן גדלות דדורות ראשונים קודמתרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קנא
סט ע"ב . בין אברהם נחור והרן היה הפרש שנה אחתדבר טוב עמ' לד
סט ע"ב אברהם גדול מנחור שנה, נחור גדול מהרן שנה וכו' דלמא אבדם זוטא דאחוה הוה ודרך חכמתן קא חשיב להוחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' יג
סט ע"ב אשתכח דבל וחד בתמני אוליד, ותוס'רנת יצחק שופטים עמ' רמח
סט ע"ב בין שם חם ויפת הפרש שנה אחת רש"י ד"ה ויהי נחדבר טוב עמ' לה, לח
סט ע"ב בת שבע אולידא בשיתרנת יצחק שמואל עמ' שעה
סט ע"ב בת שבע אולידת בשיתיחי המלך עמ' כז
סט ע"ב בת שבע בת אליעם וכו' וכתיב אליעם בן אחיתופלשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' ר
סט ע"ב בת שבע קטנה בעת שפירשה מאוריהדברי שאול בראשית עמ' רסב
סט ע"ב בתמני אולידצמח צדקה עה"ת עמ' קסא
סט ע"ב דורות הראשונים מולידים לח' דכתיב תרח הוליד את אבדם את נחור ואת הרןחדרי בטן פרשת חיי שרה ראשון אות יט
סט ע"ב הדורות הראשונים ילדו בעודן קטנים, אך לא פחות מבני ח'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קפז
סט ע"ב וב"ה סברי לא גמריע מדורות הראשונים וביד רמהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' צח
סט ע"ב ומהרש"א וסנהדרי קטנה דורות הראשונים היו מולידין בני ח' שנהמים רבים (פרנקל) פרשת ויצא אות ג, וישב אות ב
סט ע"ב ותוס' ומהרש"א ועץ יוסף סדר לידת שם חם ויפתמים רבים (פרנקל) פרשת נח אות א,ב
סט ע"ב יסכה זו שרה כו' שסוכה ברוה"קעשרה מאמרות (תשס) עמ' שפו
סט ע"ב כל שנותיו של דואג אינן אלא שלשים וארבע ושל אחיתופל אינן אלא ל"גשם דרך בראשית ח"ב עמ' שסג
סט ע"ב כלב היה בן שמונה כשהולידתורת אליהו עמ' רעג
סט ע"ב סדר לידת בני תרחמים רבים (פרנקל) פרשת לך לך אות א
סט ע"ב קטן פחות מבן ט' אין ביאתו ביאהביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קכט ע"ד, ריא ע"א
סט ע"ב שם בן נחבעקבי יעקב עמ' שנט
סט ע"ב תניא כל שנותיו של דואג אינן אלא שלשים וארבע, ושל אחיתופל אינן אלא שלשים ושלושבצור ירום (תשסז) עמ' קכו הערה 9
סט רק שלשה חדשיםהתורה והעולם ח"ג עמ' פז
סט. א"ל יש לו ואינו מוליד כתבואה שלא הביאה שליש דמימים חיים (קרייסווירטה) עמ' תכט
סט. אמר רבי כרוספראי אמר ר' שבתי, כל ימיו של בן סורר ומורה, אינן אלא ג' חרשים בלברחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שעח
סט. בדיני נפשות הולכין אחר הרובודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תעד
סט. בן הסמוך לגבורתומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קט
סט. בן ולא הראוי להיות אב ורש"י שםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' לט
סט. בן סו"מ נפטר או בהקפת הגיד או בג' חדשיםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכג
סט. ימיו של בן סורר ומורה אינו אלא ג' חדשיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שע
סט. רובא דאינשי עבדי דטעוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תעו
סט. תוס' ד"ה בידוע - בדורות הראשונים שהיו ממהרים להביא שערות, היה זמן גדלות מקודם הרבה בין לזכר בין לנקיבהשם יחזקאל עמ' תל
סט. תוס' ד"ה בידועמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רו
סט. תוס' ד"ה בידועפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תלב
סט. תוס' ד"ה בידועפרדס מנחם עמ' מט
סט: א"ר יצחק יסכה זו שרה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' מ
סט: אברהם הי' טפל לשרה בנביאותמרפא לנפש בראשית עמ' פב, פג
סט: אברהם לאו גדול מאחיויפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קמד
סט: אין הבת נעשית בסו"מ ובמלוא הרועיםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' לט
סט: אלה תולדות נח וגו' חשיב להו דרך גדולתםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קעז
סט: אתתא יולדת בקטנותה יותר מאישמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רטז
סט: בדורות הראשונים היו מולידין בני שמונה שניםשם יחזקאל עמ' תל
סט: בי אולרה הרן לשרה וכו'פרדס מנחם עמ' ל
סט: בני נח כתובים בפסוק לפי סדר חכמתןפרפרת התורה עמ' לו
סט: בצלאל - בחור צעיר, בבן י"ג שנהחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' קסא
סט: בצלאל בן י"ג שנהפרפרת הפרשה פרשת ויקהל פרק לו פסוק ד
סט: בצלאל בן י"ג שנהשירת דוד (תשסז) עמ' תקכ
סט: בצלאל היה בן י"ג שנהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' עח
סט: בת שבע - בגיל שש או שמונהשיחות לספר בראשית עמ' שצו
סט: בת שבע אולידא בשית משום דאיתתא בריאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תמד
סט: בת שבע הולידה בקטנותהמגדל עוז (תשעח) עמ' צג-צה
סט: בת שבע ילדה את שלמה לשמונה שניםחנן אלקים עמ' רכז
סט: ג' בני נח וכו' וג' בני תרח וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קמד
סט: דורות הראשונים הולידודמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מז פסוק כט
סט: דורות הראשונים היו מולידים בני ח' שניםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' ריב
סט: דורות הראשונים היו מולידין בני שמונה שנים וכו'יפה מראה (שנ) קידושין פרק א דף רסה ע"ב; אהלי תם (שפב) סימן כ; באר הגולה (שנח) באר ו דף מא ע"א
סט: דורות הראשונים היתה בת ד' ראויה להריוןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ס
סט: דורות ראשוניםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' צט
סט: דורות ראשוניםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קנה
סט: דרך חכמתן קא חשיב להופני מלך בראשית עמ' לח
סט: הכל מודים שבן תשע ביאתו ביאהפרפרת התורה עמ' לד
סט: הראשונים היו מולידים בני ז' שניםיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קמח, ח"ג עמ' רס
סט: ודורות הראשונים מנלן דאולידפני יהושע (תשסא) עמ' קנב
סט: וקחשיב להו דרך חכמתןדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' צט
סט: וקחשיב להו דרך חכמתןדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קנה
סט: יסכה זו שרה ולמה נקרא שמה יסבה שסוכה ברוח הקודששבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקל
סט: יסכה זו שרה ולמה נקרא שמה יסכה וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת נח דף ה ע"ב; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרש לד דף נט ע"א
סט: למה נקראת שרה יסכהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קסא
סט: סד"א קטנה שנתקדשה לא חשיבא כאשת אישכתנות אור עמ' קלד
סט: רשב"י אומר בדין הוא שתהיה הבת ראויה להיות סוררתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עז
סט: שנות אחיתופלדמשק אליעזר (רלב"ג) הפטרת שמיני
סט: ת"ר המסוללת בבנה קטן וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' יז
סט: תוס' ד"ה אלאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רג
סימן יפה שלא נספד כהלכהלוח ארז פרשת שמיני דף יג
ע בא חם וסרסו לאביושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קטז
ע בדבר שה' מכה בו מרפאמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ג ע"ד
ע בחבורה שכולה פוחזיםהתורה והעולם ח"ג עמ' פח
ע היין נברא לנחם אבליםמנחת אליהו (תשנט) עמ' שא
ע הכל יודעים שאביךפני דוד (תקנב) דף קנז ע"א
ע הכל יודעין שאביךראש דוד (תקלו) דף קנז ע"א
ע הכל יודעין שאביךראש דוד (תשמו) עמ' תקצד ע"א
ע העץ שאכל ממנו אדה"ר חטה היהמנחת אליהו (תשנט) עמ' רצ
ע התנאים להריגת בן סורר ומורהשיחות לספר ויקרא עמ' רלד
ע ע"א א"ל הקב"ה לנח היה לך ללמוד מאדםניבי זהב עמ' יד
ע ע"א אבל בשר חי ושתה יין חי אינו נעשה בן סורר ומורהזכור לדוד עמ' לז
ע ע"א אותו אילן וכו' גפן הי'אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 138
ע ע"א אילן שאכל אדה"רבעקבי יעקב עמ' רד, רמח, רנב
ע ע"א אילן שאכל אדה"ר ממנו גפן היהאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קצה
ע ע"א אילן שאכל ממנו אדה"ר גפן היה, תוס' שםגנא דפלפלי עמ' רסב
ע ע"א אינו נעשה בן סורר ומורה עד שיאכל בשר וישתה ייןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנט
ע ע"א אכל בחבורת מצוה אכל בעיבור החדש וכו' אינו נעשה בן סורר ומורה, ורש"י ד"ה בחבורת מצותדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' צו, מהד' ג סי' מב
ע ע"א אכל דבר שהוא מצוה ודבר שהוא עבירה וכו'זכור לדוד עמ' קיט
ע ע"א אל תרא יין כי יתאדם, אל תרא יין שאחריתו דםאוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קלב, קלג
ע ע"א אל תרא יין שמאדים פניהם של רשעים בעולם הזהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסח
ע ע"א אמר רבי זירא תרטימר זה איני יודע מהו אלא מתוך שכפל וכו'זכור לדוד עמ' לח
ע ע"א בשביל חנופה שהחניפו לקרח על עסקי לגימה וכו' וכרש"יברית שלום (תשסח) עמ' תתפב
ע ע"א בשר שאינו כשלמים לית ביה משום שמחהתורת העולה (תשעה) עמ' שצח
ע ע"א דרש עבר גלילא י"ג ווי"ן נאמרו ביין - תוס' ד"ה י"ג ווי"ןאיתן האזרחי עמ' שכ
ע ע"א האי קרא מאן דדריש ליה מרישא לסיפא מדריש מסיפא לרישא מדרישס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסו
ע ע"א וידע את אשר לו בנו הקטן וכו' וחד אמר רבעואמרות ה' השלם ח"א עמ' קצה
ע ע"א וידע את אשר עשה לו וגו' ח"א סרסוברית שלום (תעח) דף ז ע"א
ע ע"א וידע את אשר עשה לו וגו' ח"א סרסוברית שלום (תשסח) עמ' מא
ע ע"א ויחל נח וכו', ורש"יאמרות ה' השלם ח"א עמ' קצג
ע ע"א וישת מן היין וכו' ארבע וי נאמרואלשיך על חמש מגילות עמ' תסו
ע ע"א ותוס' - כנען הוא הבן הרביעי של חםמים רבים (פרנקל) פרשת נח אות ג,ד
ע ע"א זכה נעשה ראש לא זכה נעשה רשס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' נח
ע ע"א חד אמר אחד ממונה על כולןרנת יצחק מלכים עמ' נה
ע ע"א חמרא וריחני פקחין, ורש"יצלח רכב עמ' תכ
ע ע"א חמרי ורחני פקחיןמחיר יין (תשעט) עמ' פד
ע ע"א י"ג ווין נאמרו ביין, ויחל נח איש האדמה ויטע כרם וישת מן היין וכו'אוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קכ
ע ע"א כל מידותיו של הקב"ה מידה כנגד מידהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קסח
ע ע"א כתיב תירש וקרינן תירוש, זכה נעשה ראש לא זכה נעשה רשאוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קכא, קלא
ע ע"א לא נברא יין אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעיםזרע שמשון שמיני אות יט
ע ע"א לא נברא יין אלא לנחם אבליםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' נז
ע ע"א לא נברא יין בעולם אלא לנחם אבליםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' פה
ע ע"א לא נברא יין בעולם אלא לנחם אבליםרנת יצחק יהושע עמ' שמא, ישעיה עמ' שמא, תהלים עמ' תעב, משלי עמ' קכח
ע ע"א לא נברא יין בעולם אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעים, ומהרש"ארנת יצחק תפלה עמ' רעד
ע ע"א לא נברא יין כו' לנחםניבי זהב עמ' יד
ע ע"א מאי דכתיב למי אוי וכו' למאחרים על היין לבאים לחקור ממסך וכו'אוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קכה
ע ע"א מאימתי חייב משיאכל תרטימר בשר וישתה חצי לוג יין האיטלקישפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שטו
ע ע"א מפני מה נקרא שמו תירושס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסז
ע ע"א עד שיאכל בשר וישתה יין שנאמר זולל וסובא וכו'מגילת סמנים עמ' יט
ע ע"א עה"ה גפן חטה תאנהתהלה לדוד (והרמן) פרק א פסוק ג הערה יג
ע ע"א עץ הדעת גפן הי'בנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות מד
ע ע"א ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין וכו' אבל אוכל בשר מליח וכו'עיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 107
ע ע"א ר"מ אומר אותו אילן שאכל אדם הראשון ממנו גפן היה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' ב
ע ע"א רב ושמואל חד אמר סרסו וחד אמר רבעומגילת סמנים עמ' ק
ע ע"א רש"י ד"ה מתוך שקלקלו ברביעיאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 138
ע ע"א תנו שכר לאובד, הרשעתפלה למשה (בנימין) עמ' קמב
ע ע"ב אחריפו עולו אחריפו פוקומנות הלוי (תשסב) עמ' קלח
ע ע"ב אין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעם טעם דגןרנת יצחק שמואל עמ' קכג
ע ע"ב אין עולין לקידוש החודש אלא בפת דגן וקיטניתס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ריט
ע ע"ב אכל בעיבור החודש [אינו נעשה בן סורר ומורה]. למימרא דבשר ויין מסקו וכו', ורש"י ד"ה אכל בעיבור החדשדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' מב
ע ע"ב אכל בעיבור החודש וכו' כיון דבמצוה קא עסיק לא ממשיךהר המוריה עמ' קסז
ע ע"ב אכל בשר עוף אינו נעשה בן סורר ומורהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קפט
ע ע"ב אכל דבר שהוא מצוה ודבר עבירה [אינו נעשה בן סורר ומורה]. דבר מצוה תנחומי אבלים דבר עבירה תענית ציבור וטעמא מאי [מיפטר בדבר עבירה] אמר קרא איננו שומע בקולנו בקולנו ולא בקולו של מקוםדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' מב
ע ע"ב אל למלכים למואל אל למלכים שתו יין אמרה לו מה לך אצל מלכים ששותים יין ומשתכרים ואמרם לנו קל וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רכה
ע ע"ב אשר יסרתו אמו וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' יד
ע ע"ב בדבר שקלקלו בו תיקנוגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קמז
ע ע"ב דברי למואל מלך [שלמה המלך] משא אשר יסרתו אמו אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי מלמד שכפאתו אמו על העמוד ואמרה לו מה ברי וכו' הכל יודעים שאביך ירא שמים הוה עכשיו יאמרו אמו גרמה לודברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' מ
ע ע"ב דברי למואל מלך מלמד שכפאתו אמו על העמוד וכו' עכשיו יאמרו שאמו גרמה לוזרע שמשון וישלח אות לג
ע ע"ב דתניא וכו' ונבנס למקדש חייבתשובה מיראה עמ' יט
ע ע"ב ולא בינת אדם לי זה אדם הראשוןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רי
ע ע"ב ולרוזנים אי שכר וכו' מי שכל רוזני עולם משכימין לפתחו וכו'אוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קלג
ע ע"ב זכה משמחו לא זכה משממודברי שאול ויקרא עמ' מד
ע ע"ב יהא לי בן ממולא בתורהרנת יצחק משלי עמ' קכו, ה' מגילות עמ' כו
ע ע"ב יין וריחני פיקחיןלהוגה דעות פ"ה ה"ג
ע ע"ב כל הנשים היו נודרות כו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק לא פסוק ב
ע ע"ב מ"ד תאנה אכלפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קלד
ע ע"ב מ"ד תאנה אכלפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' קלח
ע ע"ב מה לך אצל מלכים ששותים יין ומשתכריםרנת יצחק משלי עמ' קכח
ע ע"ב מי שכל רזי עולם גלויים לפניועיונים במשלי עמ' תנז
ע ע"ב ר' יהודה אומר חטה היהאמרות ה' השלם ח"א עמ' קיז
ע ע"ב ר' יהודה אומר חטה היהעשרה מאמרות (תשס) עמ' פ
ע ע"ב רש"י ד"ה אכל מע"ש [בירושלים אינו נעשה בן סורר ומורה], גנב ממעות מעשר שני וקנה בשר ויין ואכל, דאי גנב בשר ויין עצמו אפילו דחולין נמי לא, כדאמר עד שיקח בשר בזול ויאכל ויין בזול וישתהדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' מב
ע ע"ב רש"י ד"ה בר בטנירנת יצחק משלי עמ' קכו
ע ע"ב שבדבר שקלקלו בו נתקנושפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' צה, שפא
ע ע"ב שייסרתו בתוכחותיחל ישראל אבות ח"ב עמ' רכא
ע ע"ב תוס' משל לבן מלך שקלקל וכו' ותוס'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רא, שנב
ע. א"ר חנן לא נברא יין בעולם אלא לנחם אבליםים שמחה עמ' נו, קלד
ע. אותו אילן שאכל אדם הראשון ממנו גפן היה וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' סא
ע. אותו אילן שאכל אדם הראשון ממנו חיטה היתהלהורות נתן דברים עמ' ש
ע. אחריתו דםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תמג
ע. אילן שאכל אדה"ר גפן היהדבר צבי - קדושת השבת עמ' סה
ע. אילן שאכל אדה"ר גפן היהפרפרת משה ח"א עמ' מז
ע. אילן שאכל אדה"ר ממנו כו' חטה היהמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' טו
ע. אילן שאכל אדם הראשון וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' צ*, קא
ע. אילן שאכל אדם הראשון ממנו גפן היה וכו' חיטה היה וכו' תאנה היה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שעא
ע. אילן שאכל ממנו אדם הראשון גפן היהים שמחה עמ' קנו
ע. אילן שאכל ממנו אדם הראשון היה גפן או חטהיד דוד (אופנהיים) עמ' ו
ע. אילן שאכל ממנו אה"ר גפן היה וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת נח דף ה ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה טו דף קז ע"ב, ודף קח ע"ג-ע"ד, ודף קט ע"ב; ס' ציוני (שכ) פרשת בראשית דף יב ע"ב; תורת העולה (פראג של) ח"ג פ' סט; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף יד ע"ג; זהר פרשת וישב דף קפג ע"א; יין המשומר (שפירא, תכ) דף ו ע"ג
ע. אינו חייב עד שיאכל בחבורההתורה והעולם ח"ג עמ' פז
ע. אכל בעיבור החודשזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שכג
ע. אכל בשר חיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקא
ע. אכל מע"ש בירושלים אינו נעשה בן סורר ומורהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קלה
ע. אל תרא יין כי יתאדםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רצא
ע. אל תרא יין כי יתאדםמצת שימורים (תשסא) עמ' תקח
ע. אל תרא יין שאחריתו דםיין המשומר (שפירא, תכ) דף יד ע"ב
ע. אמו של שלמה כפאתו על העמוד להלקותושמן ראש - ימים נוראים עמ' רמא
ע. אמר לו הקב"ה לנח נח לא היה לך ללמוד מאדה"ר שלא גרם לו אלא ייןשרתי ח"א עמ' קסט
ע. בל ישראל יש להם חלקדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' מה, נ, רכב
ע. בן סורר ומורה אינו חייב עד שיאכל תרמיטר בשר וכו'פאר יעקב ח"ד עמ' רי
ע. דבר שהוא מצוהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קעז
ע. היה לך ללמוד מאדה"ר שלא גרם לו אלא ייןצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף לו ע"ב-ע"ג, מ ע"ב
ע. העץ שאכל בו אדם הראשון חטה היהמנחת אליהו (תשסא) עמ' רעג
ע. וידע מה עשה לו בנו הקטן י"א סרסו וי"א רבעויפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קל
ע. וידע נח אשר לו בנו הקטןמצת שימורים (תשסא) עמ' תקסא
ע. וייקץ נח מיינו וירע את אשר עשה לו בנו הקטן, רב ושמואל, חד אמר סרסו וחד אמר רבעושם יחזקאל עמ' מט
ע. זכה נעשה ראש, ואם לא זכה רשמצת שימורים (תשסא) עמ' תקסד
ע. חד אמר סירסודברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' צז
ע. חד אמר סירסודברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קנד
ע. חד אמר סרסו וחד אמר רבעו ותוס' שםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' מב
ע. חד אמר סרסו וחד אמר רבעושפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת נח דף יג ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת תולדות דף כז ע"ב; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת נח דף נו ע"ג; יין המשומר (שפירא, תכ) דף כד ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ב דף ל ע"ג
ע. חמרא וריחני פיקחיןשם יחזקאל עמ' תקסה
ע. חמרא וריחני פקחיןמאור עינים (פינטו, תג) יומא פרק ח דף קכ ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער ס דף קעב ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רסו ע"ב
ע. י"א סרסו וי"א רבעופרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה ז
ע. י"ג ווי"ן נאמרו בייןתורת חיים עה"ת עמ' מח-מט, קכה {היינו ביין גשמי שבו מקבלים רשעים שכרם בעוה"ז, לעומת שכר הצדיקים בעוה"ב במספר י"ג}
ע. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבאברית אברם עמ' קעח, תד
ע. לא היה לך ללמוד מאדם הראשוןפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה ה
ע. לא נברא יין אלא לנחם אבליםפאר יעקב ח"ג עמ' קסז
ע. לא נברא יין אלא לנחם בו אבליםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' ריט
ע. לא נברא יין בעולם אלא לנחם אבלים וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת נח דף כג ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וישב דף מח ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף שמג ע"ב
ע. לא נברא יין בעולם אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעיםתורת חיים עה"ת עמ' כו-כז {ההבדל בין שתיית רשעים לשתיית אבלים, והרמז בפסוק, והטעם שאבלים שותים יין}
ע. לא נברא יין בעולם אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעיםתורת חיים עה"ת עמ' מח {הרשעים מקבלים שכרם ביין גשמי בעוה"ז ולא ביין רוחני בעוה"ב}
ע. מאדים פני רשעים בעוה"זודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תריט
ע. מאימתי חייב משיאכל תרטימר בשר וישתה חצי לוג יין האיטלקי ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' שנט-שס
ע. עץ שאכל אדה"ר גפן היהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שנז
ע. ערב ת"ב לא יאכל אדם שני תבשילין ולא יאכל בשר ולא ישתה ייןתורת חיים עה"ת עמ' שלא-שלב {מדינא דגמרא בשר ויין אסורים רק בסעודה המפסקת בערב ת"ב אחר חצות, ולא מתחילת אב, ומ"מ יש לנהוג כן}
ע. ר' נחמי' אומר תאנה היתהחמודי צבי ויקרא עמ' קיד
ע. רוב גנבי ישראל נינהודגל מחנה יהודה עמ' רס
ע. רש"י - בדבר, מדתו של הקדוש ברוך הוא באזמל שהוא מכה בו מרפא וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' פה
ע. רש"י ד"ה ובכלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קפ
ע. שלא גרם לו אלא הייןדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' צז
ע. שלא גרם לו אלא הייןדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קנג
ע. שלשה עשר ווין נאמרו ביין וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לו דף רכד ע"ד; של"ה (תט) שער האותיות דף פד ע"ב; יין המשומר (שפירא, תכ) דף כד ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת נח דף מה ע"ד
ע. תוס' ד"ה בה, פירשו על פי משל וכו' כך בשעה שאכל אדם מפרי האילן טרדו והוציאו מחוץ לגן עדן, והיה מחזר על כל האילנות ולא היו מקבלין אותו וכו' אבל התאנה ע"י שאכל ממנה פתחה לו דלתיה וקבלתותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' פה
ע. תוס' ד"ה י"גיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קכט
ע. תניא, אילן שאכל ממנו אדם הראשון, רבי נחמי' אומר תאנה היה, שמדבר שקילקלו בו נתקנו, שנאמר ויתפרו עלה תאנהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' פה
ע: אותו אילן שאכל ממנו אדה"ר וכו' חטה היהתורת חיים עה"ת עמ' רלד-רלה {לא חטה ממש, אלא גלוסקאות שהוציאה הארץ כמו לעת"ל}
ע: אותו אילן שאכל ממנו אדה"ר וכו' תאנה היה שבדבר שקלקלו בו נתקנופאר יעקב ח"א עמ' כב
ע: אילן שאכל אדה"ר תאנה היהפרפרת משה ח"ב עמ' רמ
ע: אילן שאכל ממנו אדה"רודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שמח
ע: אילן שאכל ממנו אדה"ר וכו' תאנה הי" שבדבר שקלקלו בו נתקנו, שנאמר ויחפרו עלה תאנהתורת חיים עה"ת עמ' כז {היינו תיקון ע"י עינוי זרזי תאנה}
ע: אילן שאכל ממנו אדם וכו' חיטהשיחות לספר ויקרא עמ' כו
ע: אין התינוק יודע לקרות אבא ואימא עד שטועם טעם דגןמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קלד
ע: אין התינוק יודע לקרות וכו' טעם דגןשיחות לספר ויקרא עמ' קמ
ע: אין התנוק יודע לקרוא אבא ואמא עד שיטעום טעם דגןדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 945
ע: אכל בחבורת מצוה אינו נעשה בן סורר ומורהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שסג
ע: אכל דבר מצוה ודבר עבירה פטורחנן אלקים עמ' קסז
ע: אשר ייסרתו אמו מלמד שכפאתו על העמוד ואמרה לובית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש יא דף נב
ע: בדבר שקלקלו יתקנופרפרת הפרשה פרשת בראשית פרק א פסוק יא
ע: בת שבע הוכיחה לשלמה המלךמגדל עוז (תשעח) עמ' פה
ע: דאמר להו ר' חייא בר אבא לבנוי אחריפו עולו, אחריפו פוקומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רס
ע: דברי למואל מלך וכו' שכפתאו אמוהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' מא
ע: הוא העץ שאכלו ממנו בדבר שנתקלקלו בו נתקנודובר צדק (זילבר) עמ' כג
ע: החיטים מחכימיםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 490, פ"ג הערה 1235, 1397, פ"ו הערה 603
ע: המלוה סלע לעני בשעת דחקו עליו הכתוב אומר אז תקרא וה' יענה וגו'דברי אש (כץ) עמ' רג
ע: ויתפרו עלי תאנה, במה שקלקלו בו נתקנומרפא לנפש בראשית עמ' לא
ע: זריז וממולאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' סב
ע: חטה היה וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ג דף נד ע"ב, ופרק ו דף סז ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת בראשית דף יג ע"ד; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בראשית דף ג ע"ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק ב דף ל ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בראשית דף מג ע"ד
ע: כל הנשים היו נוררות וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק לא פסוק ב
ע: כל מי שנאמרה הלכה בשמו בעוה"ז שפתותיו דובבות בקברתורת חיים עה"ת עמ' שב {הגוף אינו מקבל שכר עד תחה"מ, וכששפתותיו דובבות הריהו נהנה כאילו חי}
ע: לדעת רבי מאיר עץ שאדם הראשון אכל ממנו היה גפן שהרי אין לך דבר שמביא יללה לעולם כמו הגפןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1901
ע: מה לך אצל מלכים ששותים יין ומשתכריםלהורות נתן דברים עמ' קנג
ע: מחלוקת התנאים מאיזה עץ אכל אדם הראשוןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1889-1893
ע: מלמד שכפאתו אמו על העמוד ואמרה לו כו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' ב ס"ק ח
ע: מלמד שכפאתו אמו על העמוד וכו'שושנת העמקים (אלשיך, שנא) דף כז ע"ב; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף קעד ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יא לזיווג דף נב ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יב דף עד ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף שמב ע"א
ע: מנין שהקב"ה מחיה מתים וכו' הנך שוכב עם אבותיך וקםתורת חיים עה"ת עמ' רנד {ד"וקכד קרא יתירא הוא}
ע: מסעודת מצוה לא נמשך למותרותאהבת חיים (דייטש) עמ' רכו
ע: משא אשר יסרתו אמו וכו' אמרה לו מה לך אצל מלכים ששותים יין ומשתכרים וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' קיח, שעו
ע: סעודת עיבור החודשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תקג
ע: עץ הדעת גפן היה שהביא יללה לעולםמנחת עני (תשעב) עמ' תמט
ע: עץ שאכל אדה"רפרפרת התורה עמ' רמח
ע: עץ שאכל אדם הראשון חטה היתהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קח
ע: עץ שאכל אדם הראשון, רבי נחמיה אומר תאנה היהלישרים תהלה (תשסד) עמ' קיג
ע: עץ שאכל ממנו אדה"ר - תאנהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ל ע"ד
ע: עץ שאכל ממנו אדה"רפרפרת התורה עמ' יט, כ
ע: ר"נ אומר עץ שאכל ממנו אדה"ר תאנה היתה וכו'דברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' ריא
ע: רנ"א תאנה היה שברבר שקלקלו בו נתקנויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שעח
ע: שאין לך דבר שמביא יללה לאדם אלא ייןקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' ערה
ע: תאנה היה וכו'מאיר תהלות (עראמה, שנ) מזמור מט דף מה ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בראשית דף ה ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער ס דף קע ע"ד; של"ה (תט) ווי העמודים בהקדמה דף ב ע"ב
ע: תוס' ד"ה בהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שעח
ע״ז
עא בדין שום בעינן דעות שוותתפארת ישראל (שינקמן) עמ' ל
עא בית המנוגע לא היה ולא עתיד להיות וכו' אר"ש פעם אחת ראיתי מקום וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' לב
עא בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' תעט
עא בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיותשארית מנחם ח"ג עמ' קלח
עא בן סורר לא היהכלי יקר (תשמח) עמ' תקנא
עא הטובה, אצל צדיקים טוב להם ולעולם אצל רשעים רע להם ולעולםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1492
עא היה אחד מהם חרש אינו נעשה בן סו"משמן ראש - ימים נוראים עמ' קנה
עא ותפסו בו מלמד שאינו חייב עד שיהי' לו אב ואם כו'המדרש והמעשה בראשית פ' חיי
עא כינוס לרשעים רע להםכלי יקר (תשמח) עמ' לד
עא ע"א א"ר זידא כל הישן בביהמ"ד וכו'זכר דוד על התורה עמ' כו
עא ע"א א"ר זירא כל הישן בבית המדרש תורתו נעשית לו קרעים קרעיםזכור לדוד עמ' קיב
עא ע"א אביו ואמו צריכים לתפשויושב אהלים עמ' קעז
עא ע"א אין הבית טמא עד שיראה כשני גריסים על שתי אבניםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 184
עא ע"א אמו שוה לאביו בקולמסילות הנביאים שופטים עמ' תפב
עא ע"א אמר רבי זירא כל הישן בבית המדרש תורתו נעשית לו קרעים קרעים, ורש"י ד"ה נעשה לו קרעים, משכח לימודו ואינו נזכר אלא בסירוגיןדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' סה
עא ע"א אר"ז כל הישן בביהמ"ד תורתו נעשית קרעים קרעים, ורש"י ובגבורת אריגבורת יצחק שבועות עמ' שלב, שלג
עא ע"א בית המנוגע לא הי' ולא עתיד להיות וכו'ברית שלום (תעח) דף עג ע"א
עא ע"א בית המנוגע לא הי' ולא עתיד להיות וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתלח, תסה
עא ע"א בית המנוגע לא הי' ולא עתיד להיות ולמה נכתב דרוש וקבל שכר כמאן כרבי אלעזר בר שמעוןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' יז
עא ע"א בית המנוגע לא הי' ולא עתיד להיות כו' דרוש וקבל שכרתורת מנחם חמ"ב עמ' 65
עא ע"א בית המנוגע לא היה ולא עתיד להיותתודת אהרן - אומר לציון עמ' ריז
עא ע"א בן סורר ומורה אינו חייב עד שיגנוב ויאכל תרמיטר בשר וישתה חצי לוג ייןשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תפו
עא ע"א בן סורר ומורה וכו' עיר הנדחת לא היה ולא עתיד להיותשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רלא
עא ע"א בן סורר ומורה לא הי' ולא עתיד להיותתורת מנחם חנ"ט עמ' 264
עא ע"א בן סורר ומורה לא הי' ולא עתיד להיות וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' יז
עא ע"א בן סורר ומורה לא היה ולא נבראפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' רמז
עא ע"א בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיותאגרות הראיה כרך א אגרת רסו(שה) {אלא נכתב כמו מלח המעמיד את צביון הטוב ע"י תגבורת שנאת הרע בכל ענפיו}
עא ע"א בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיותמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 366
עא ע"א בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיותשיחות עבודת לוי סי' עא אות א
עא ע"א בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות אלא דרוש וקבל שכרס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנט, קעה
עא ע"א בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות וכו'צלח רכב עמ' תפב
עא ע"א בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות וכו' עיר הנדחת לא היתה ולא עתידה להיות וכו' בית המנוגע לא היה ולא עתיד להיות וכו'הר המוריה עמ' קפד
עא ע"א בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' קפא
עא ע"א בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות ולמה נכתב דרוש וקבל שכרכרם טוביה עמ' תיא
עא ע"א בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיותבאר מחוקק (תשעה) עמ' שיח
עא ע"א בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, אלא דרוש וקבל שכראסופת מערכות שמות ח"א עמ' תמה
עא ע"א בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתבז דרוש וקבל שכרשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קסח
עא ע"א בן סורר ומורה לא חיה ולא עתיד להיות ולמה נכתב דרוש וקבל שכרשם דרך דברים עמ' קח, רעא
עא ע"א בן סורר לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב? דרוש ותקבל שכראוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 187; פניני הראי"ה עמ' 362-363 {ע"י הלימוד בזה יש תועלת למנוע מצב כזה}
עא ע"א בנוגע בן סורר ומורה ועיר הנדחת וכו'תורת מנחם חנ"ה עמ' 254
עא ע"א בסו"מ מתרין בו בפני ג', ורש"יזאת ליעקב דברים עמ' שעז
עא ע"א דרוש וקבל שכרדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שיא
עא ע"א היה אביו רוצה ואמו אינה רוצה וכו' אינו נעשה בן סורר ומורה וכו'תשובה מיראה עמ' ס
עא ע"א היה אביו רוצה ואמו אינו רוצהזאת ליעקב דברים עמ' שפו
עא ע"א הישן בביהמ"ד תורתו נעשית לו קרעים, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' צח
עא ע"א הישן בביהמ"ד, תורתו נעשית לו קרעים קרעיםאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' כז
עא ע"א הישן בבית המדרש תורתו נעשית קרעים קרעיםקרן לדוד בראשית עמ' קע
עא ע"א ואמרו ולא אלמיןשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שסז
עא ע"א ורש"י אינו נעשה בן סורר ומורה, עד שיגנוב משל אביו ויאכל ברשות אחריםאסופת מערכות שמות ח"א עמ' קנא, דברים עמ' קעו
עא ע"א ותורת חיים בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות - דרוש וקבל שכר. עיר הנדחת לא היה ולא עתידה להיות - דרוש וקבל שכרמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קכח
עא ע"א כל הישן בביח"מ וכו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כ פסוק יג
עא ע"א כל הישן בבית המדרשיחל ישראל אבות ח"ב עמ' קנב
עא ע"א כל הישן בבית המדרש תורתו נעשה לו קרעים קרעיםשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קמו
עא ע"א כל הישן בבית המדרש תורתו נעשית לו קרעים קרעיםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקיח ד"ה ויהיו
עא ע"א כל הישן בבית המדרש תורתו נעשית לו קרעיםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קס
עא ע"א כל הישן בבית המדרש תורתו נעשית קרעיםחדרי בטן פרשת חיי שרה אות יט
עא ע"א כל עיר שיש בה אפי' מזוזה אחת אינה נעשית עיר הנדחת וכו' ורש"י ד"ה לא תעשוןאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קלז
עא ע"א כל עיר שיש בה אפילו מזוזה אחת אינה נעשה עיר הנדחתקרן לדוד דברים עמ' צ, קמה
עא ע"א כמאן אזלא הא וכו' בית המנוגע לא היה ולא עתיד להיותבי חייא ח"ב עמ' לה
עא ע"א כנוס צדיקיםפרי חיים (קנולר) פרשת נצבים
עא ע"א מה שקנתה אשה קנה בעלהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ג
עא ע"א מה שקנתה אשה קנה בעלהתורת מנחם חמ"ב עמ' 40
עא ע"א מתרין בו בפני שלשה ומלקין אותו, רש"ישם דרך דברים עמ' קח
עא ע"א סורר ומורה לא הי'פרי חיים (קנולר) פרשת תצא
עא ע"א עיר הנדחת לא היתה ולא עתידה להיות וכו' דרוש וקבל שכרימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' יז
עא ע"א עיר הנדחת לא היתה ולא עתידה להיות ולמה נכתבה דרוש וקבל שכר כו' (ובמרגליות הים)תורת מנחם חמ"ב עמ' 33, 64
עא ע"א עיר הנידחת לא היתהדברי חנינא - רפואה עמ' הקדמה
עא ע"א ר' יתרה אומר אם לא היתה אמו שוה לאביו כקול וכמראה ובקומה וכו'תורת לוי יצחק עמ' קפט
עא ע"א רבי אליעזר אומר כל עיר שיש בה אפילו מזוזה אחת אינה נעשית עיר הנדחת וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקנט
עא ע"א ררוש וקבל שכרדברי חנינא - ת"ת עמ' לב, קטז
עא ע"באמרות ה' השלם ח"א עמ' קצז
עא ע"ב בינום לצדיקים הנאה להם והנאה לעולם פיזור לרשעים הנאה להם והנאה לעולםעטרת יהושע בראשית עמ' ז, קפט, קצט
עא ע"ב בן נח שבירך את השם ונתגיירגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' פה, פו
עא ע"ב בן נח שבירך את השם ונתגייר פטורבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות ט
עא ע"ב בן נח שהכה את חבירו ובא על אשת חבירו ונתגיר פטור עשה כן בישראל ונתגייר חייבגרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 17
עא ע"ב בן נח שהכה את ישראל ונתגייר חייבס' חסידים סי' תרצא
עא ע"ב בן סורר ומורה דנין על שם העתידבנין דוד (מייזלש) בראשית - מקץ אות נח, פד
עא ע"ב בן סורר ומורה נהרג על שם סופובי חייא ח"ב עמ' שכ
עא ע"ב בן סורר ומורה נידון ע"ש סופוגבורת יצחק אבות עמ' רפ
עא ע"ב בן סורר ומורה נידון ע"ש סופונחלת צבי (פאליי) עמ' קעט, רכח
עא ע"ב בן סורר ומורה נידון ע"ש סופותורת מנחם חנ"ה עמ' 24
עא ע"ב בן סורר ומורה נידון על שם סופולקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 420
עא ע"ב בן סורר ומורה נידון על שם סופוס' חסידים סי' תיא, תרפ
עא ע"ב בן סורר ומורה נידון על שם סופושיחות עבודת לוי סי' טז אות א, סי' כא אות ג, סי' סא אות ב
עא ע"ב בן סורר ומורה נידון על שם סופו ימות זכאי ואל ימות חייבדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' פה
עא ע"ב בן סורר ומורה נידון על שם סופו ימות זכאי ואל ימות חייבשם דרך דברים עמ' קה, רעא
עא ע"ב בן סורר ומורה נידון על שם סופו כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קנה
עא ע"ב בן סורר ומורה נידון על שם סופועדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' לט
עא ע"ב בן סורר ומורה נידון על שם סופו, ימות זכאי ואל ימות חייבאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קיג, שמות ח"א עמ' קנא, דברים עמ' קסג, קעז, שיח
עא ע"ב בן סורר מורה נדון על שם סופואמרות ה' השלם ח"א עמ' תמד
עא ע"ב בן סורר נהרג על שם סופושיחות מוסר (תשסב) עמ' רפ, שטו, שלב, תג
עא ע"ב הנאה להן והנאה לעולםתורת מנחם חמ"ה עמ' 151
עא ע"ב ושינה לרשעים הנאה וכו' ולצדיקים וכו'אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתקעז
עא ע"ב יין ושינה לרשעיםנחלת צבי (פאליי) עמ' סג, צ, רנד
עא ע"ב יין ושינה לרשעים הנאה להן והנאה לעולם ולצדיקים רע להם ורע לעולםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רכו
עא ע"ב יין ושינה לרשעים נאה להם ונאה לעולםדרך ישרה עמ' רלה
עא ע"ב ימות זכאי ואל ימות חייבפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קצד
עא ע"ב כינוס וכו' ולצדיקים הנאה להן והנאה לעולםחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"א מ"ב עמ' ח
עא ע"ב כינוס וכו' לצדיקים הנאה להן והנאה לעולםדברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' א
עא ע"ב כינוס וכו' לצדיקים הנאה להן והנאה לעולםתורת מנחם חנ"ד עמ' 229, חנ"ו עמ' 275
עא ע"ב כינוס כו' ולצדיקים הנאה להן כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קז
עא ע"ב כינוס כו' לצדיקים הנאה להן והנאה לעולםתורת מנחם חנ"ח עמ' 193
עא ע"ב כינוס לצדיקים הנאה להם והנאה לעולםעטרת יהושע במדבר עמ' קט, קיח
עא ע"ב כינוס לצדיקים הנאה להם והנאה לעולםקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' שכ
עא ע"ב כינוס לצדיקים הנאה להן והנאה לעולםתורת מנחם חל"ח עמ' 212
עא ע"ב כינוס לצדיקים וכו', פיזור לרשעים וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' יא
עא ע"ב כינוס לצדיקים נאה להםשם ישראל עמ' קכג
עא ע"ב כינוס לצדיקים נאה להם וכו', כינוס לרשעים רע להם וכו'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' קפה, רסה
עא ע"ב כינוס לרשעים אוי להם ואוי לעולםעטרת יהושע במדבר עמ' קט, קיח
עא ע"ב כינוס לרשעים דע להן ורע לעולם, ולצדיקים הנאה להן והנאה לעולםתורת מהרי"ם שמות עמ' רכא, רלה
עא ע"ב כינוס צדיקים הנאה להם והנאה לעולםבאר מחוקק (תשעה) עמ' פז, שנו
עא ע"ב כינוסן של צדיקים הנאה להם והנאה לעולםלחם רב על סדור התפילה אות א' תמה
עא ע"ב כנוס לרשעים רע להם ורע לעולם ולצדיקים הנאה להם והנאה לעולםמאמץ כח (תשעה) עמ' יח, תנז
עא ע"ב כנוס לרשעים רע להן ורע לעולם וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קנו ד"ה אבל
עא ע"ב מיתה לרשעים נאה להם כו' לצדיקים כו'מאורי אור (אתרוג) פ"מ ה"טו
עא ע"ב מיתתן של רשעים הנאה להן והנאה לעולםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תקב
עא ע"ב מיתתן של רשעים הנאה להן והנאה לעולםשיחות עבודת לוי סי' קט אות ד
עא ע"ב נגמר דינו גברא קטילא הואבי חייא ח"ב עמ' שיט
עא ע"ב פזור לרשעים הנאה להם כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קו
עא ע"ב פיזור לצדיקים רע להם ולעולם כנוס לצדיקים הנאה להם ולעולםבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויגש אות נב
עא ע"ב פיזור לרשעים הנאה וכו' כנוס וכו' ולצדיקיםאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתרע
עא ע"ב פיזור לרשעים הנאה כו'לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף כג ע"ג
עא ע"ב פיזור לרשעים הנאה להם והנאה לעולםשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קנז
עא ע"ב פיזור לרשעים הנאה להם והנאה לעולם כינוס לצדיקים הנאה להם והנאה לעולםעטרת יהושע שמות עמ' ה, פו
עא ע"ב פיזור לרשעים הנאה להם והנאה לעולםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תכב
עא ע"ב פיזור לרשעים הנאה להן והנאה לעולםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 178
עא ע"ב פיזור לרשעים הנאה להן והנאה לעולם וכו', כינוס וכו' ולצדיקים הנאה להן והנאה לעולםאמרות ה' השלם ח"א עמ' קעב, קעד, רס, ח"ב עמ' קנג, ח"ג עמ' תעז, תפה, ח"ד עמ' נט, רלד, ח"ה עמ' פט, ח"ו עמ' רלז
עא ע"ב פיזור לרשעים הנאה להן וכו' כנוס וכו' ולצדיקים הנאה להן והנאה לעולםתהלה לדוד (והרמן) פרק ד פסוק ט הערה ב, פרק ד פסוק ט הערה מח, פרק כ פסוק ו הערה ז, פרק קיט פסוק קנ הערה קפא
עא ע"ב פיזור לרשעים וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תרמז
עא ע"ב פיזור לרשעים נאה להם ונאה לעולםגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קמב
עא ע"ב רש"י ד"ה יין ושינה לרשעים וכו' כל זמן ששותין וישנין אינן חוטאין ואינן מריעין לבריותמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רכו
עא ע"ב שינהבעקבי יעקב עמ' קלג
עא ע"ב תוס' ד"ה בן נחבריכות המעיין עמ' קכד
עא שינה לרשעים הנאה להם והנאה לעולםמנחת אליהו (תשנט) עמ' קסה
עא. אביו רוצה ואמו אינה רוצהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רצא-רצב
עא. אין הבית טמא עד שיראה כב' גריסיןמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קסד
עא. אינו נעשה בן סורר ומורה עד שיגנוב משל אביו ויאכל ברשות אחריםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שנט
עא. אם לא היתה אמו שוה לאביו בקול ובמראה ובקומה אינו נעשה בן סורר ומורהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 2039
עא. אם לא היתה אמו שוה לאביו בקול וכו'שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קט
עא. אני ראיתיו וישבתי על קברו וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תצא דף רסב ע"א
עא. בית המנוגע לא הי' ולא עתיד להיות ולמה נכתבה דרוש וקבל שכרפאר יעקב ח"ג עמ' רב
עא. בית המנוגע לא היה ולא עתיד להיות וכו'דברי יואל פ' מצורע דף תה ע"א, תכה ע"ב
עא. בית המנונע לא היה ולא עתיד להיותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שמד
עא. בן נח שהכה את חבירומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קו
עא. בן סו"מ אינו חייב עד שיגנוב מרשות אחרים ויאכל ברשות אחריםחנן אלקים עמ' קסז, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכג
עא. בן סורר ומורה ועיר הנידחת - דרוש וקבל שכרשיחות לספר שמות עמ' קסה, שיחות לספר ויקרא עמ' שכז, שיחות לספר דברים עמ' קעו
עא. בן סורר ומורה לא היהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שסח, שפ, תה, תיא
עא. בן סורר ומורה לא היה ולא יהיהלקחת מוסר ח"א עמ' תרלח
עא. בן סורר ומורה לא היה ולא יהיהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רצג(לד) {דא"א שיהיו אביו ואמו שוין בקול}
עא. בן סורר ומורה לא היה ולא יהיה וכו'להורות נתן דברים עמ' קעה
עא. בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות וכו'תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת תצא דף עד ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תצא דף רסב ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תצא דף קלח ע"ג
עא. בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות ולמה נכתב דרוש וקבל שכרשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תמג
עא. בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות ולמה נכתב דרוש וקבל שכרים שמחה עמ' ש
עא. בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות ולמה נכתב דרוש וקבל שכרבן מלך - שבת עמ' תפח
עא. בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיותכתנות אור עמ' א
עא. בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, דרוש וקבל שכראור אברהם - סידור התפילה עמ' נט, קס
עא. בן סורר ומורה לא היתה ולא עתידה להיותדברי יואל פ' וישב דף רכה ע"ב
עא. בן סורר ומורה נידון על שם סופושירת דוד (תשסז) עמ' רמז
עא. בן סורר זמורה לא הי' ולא עתיד להיות, ולמה נכתב דרוש וקבל שכרדברי יואל פ' כי תצא דף קכא ע"ב, קכח ע"ב
עא. בן סורר חד קולפרפרת הפרשה פרשת נשא פרק ז פסוק יג
עא. בן סורר לא הי' ולא נבראהתורה והעולם ח"ג עמ' פט
עא. בנינו זה שהיה פעם ראשונה שלקהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכב
עא. הגיעה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומרה שסוף מגמר נכסי אביו וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' ערה
עא. הי' אחד מהם אלםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' צב
עא. היה אחד מהם אלםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רצב
עא. הישן בבית המדרש תורתו נעשית לו קרעים קרעיםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רט, ויקרא-במדבר עמ' תכה
עא. הישן בבית המדרש תורתו נעשית קרעיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' עח
עא. ואח"ב נתגיירמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שעד
עא. ואם עשה כן בישראלמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רעה
עא. וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצא דף רסח ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ט דף סג ע"ב; עמק המלך (בכרך, תח) ס' רישא דזעיר אנפין פרק מה דף קנד ע"ג
עא. ולמה נכתב דרוש וקבל שכראור אברהם על ספר המצוות עמ' שעא
עא. זהו שלקה לפניכםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכב
עא. כינום לצדיקים נאה לעולםאהבת חיים (דייטש) עמ' מו
עא. כינוס לצדיקים הנאה להם והנאה לעולםתפארת צבי בראשית עמ' תרג
עא. כל הישן בביה"מביאור הגר"א על משלי פרק כ פסוק יג
עא. כל הישן בביהמ"ד תורתו נעשית קרעים קרעיםמרפא לנפש בראשית עמ' שפב
עא. כל הישן בבית המדרש תורתו נעשית לו קרעים קרעיםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 543, פ"ה הערה 2075, פ"ו הערה 735
עא. כל הישן בבית המדרש תורתו נעשית לו קרעים קרעיםשיחות ר' ראובן עמ' כו
עא. כל הישן בבית המדרש תורתו נעשית לו קרעיםחשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רפט ע"א
עא. כל עיר שיש בה אפילו מזוזה אחת אינה נעשית עיר הנדחתלישרים תהלה (תשסד) עמ' קעה
עא. כל עיר שיש בה אפילו מזוזה אחת אינה נעשית עיר הנדחתבאר שבע (שעד) סנהדרין דף עט ע"ב
עא. לא היה ולא עתיד להיותהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' יב
עא. לא היה ולא עתיד להיותמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לא ע"א
עא. לא היתה אמו ראויה לאביו אינו נעשה בסו"מפני יהושע (תשסא) עמ' קסג
עא. למ"ד דסגי במצוה א' שלא יהיה עיר הנדחת לא היה מעולם ונכתב רק משום דרוש וקבל שכרמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קלח
עא. מ"ט דאמר קרא איננו שומע בקולנופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרלח
עא. מאי דלא הוה, הוהדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' צט, רט
עא. מדקול בעינן שוין, מראה וקומה נמי בעינן שויןתורת חיים עה"ת עמ' רמה-רמו {ביאור ע"פ סוד}
עא. מחלוקת אי היה בן סורר ומורה מעולםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קעה
עא. מיתה לרשעים הנאה להם והנאה לעולםברכת חיים ח"ב עמ' 93
עא. מיתתן של רשעים הנאה להםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רא
עא. מנין שאפי' עכו"ם ועוסק בתורה שהוא ככה"גדברי יואל פ' חוקת דף פא ע"ב
עא. מפני שאכל תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין יהרגחנן אלקים עמ' קסז
עא. מתרין אותו בפני שנים ומלקין בפני שלשהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכד
עא. סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיותמגלה צפונות ח"ג פ' תצא
עא. עיר הנדחת לא היה ולא עתיד להיותדברי יואל פ' מצורע דף תיא ע"א, תכה ע"ב, פ' קדושים דף קנד ע"ב
עא. עיר הנדחת לא היתה ולא עתיד להיות וכו'טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרמט דף שעט ודף שפג ע"א
עא. עיר הנדחת לא היתה ולא עתידה להיותדברי יואל פ' וישב דף רכו ע"ב
עא. עיר הנדחת לא היתה ולא עתידה להיות וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תריד
עא. עיר הנדחת לא היתה ולא עתידה להיות, ולמה נכתבה - דרוש וקבל שכרתורת חיים עה"ת עמ' רכח {שאף שאין מביא לידי מעשה, העוסק בתורה עוסק בכבוד קדושתו ית' ומדבק שכלו בו}
עא. עיר הנידחת וכו' בן סורר ומורה לא הי' וכו' דרוש וקבל שכרדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תעו ע"א
עא. עיר שיש בה מזוזהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מד
עא. פיזור רשעים נאה להם ונאה לעולםדברי יואל פ' ויקהל דף שמח ע"ב
עא. פלוגתא אי שייך עיר הנדחת בעיר שמצויין במצות אפי' רק מצוה א'מטר השמים (תשנ) דברים עמ' קלז
עא. צריך שיהא דומה קול בן סורר ומורה לקול אביו ואמולהורות נתן דברים עמ' קעו
עא. קרעים קרעים, רש"י - שמשכח תלמודומרפא לנפש בראשית עמ' שפב
עא. רש"י - פיזור לרשעים הנאה להם, ע"י הפיזור שנפרדין זה מזה אין יכולין להוועץ עצה רעה ולסייע זל"זדברי יואל פ' במדבר דף צד ע"ב
עא. שור טריפה שהרג אינו נסקלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכז
עא: בן נח שהכה את חבירו ובא על אשת חבירו ונתגייר פטוראור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' יד
עא: בן סו"מ נידון על שם סופונתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רמ
עא: בן סו"מ שברח קודם גמר דין והקיף זקן תחתון ניצוליוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכג
עא: בן סורר ומורה נדון עלשם העתידחנן אלקים עמ' קצב
עא: בן סורר ומורה נהרג ע"ש סופותשבי (תשסה) עמ' רסח שורש שם ב'
עא: בן סורר ומורה נהרג ע"ש סופו מוטב ימות זכאי ואל ימות חייבמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קעה
עא: בן סורר ומורה נידון ע"ש סופודברי יואל מועדים ח"ה עמ' רלא
עא: בן סורר ומורה נידון ע"ש סופודברי יואל פ' וישב דף רכה ע"ב
עא: בן סורר ומורה נידון ע"ש סופויפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תנא
עא: בן סורר ומורה נידון ע"ש סופו וכו'דברי יואל פ' משפטים דף משפטים קטז ע"ב
עא: בן סורר ומורה נידון ע"ש סופו, הגיעה תורה לסוף דעתו וכו'דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף ריא ע"א
עא: בן סורר ומורה נידון על שם סופואור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' לט, עב
עא: בן סורר ומורה נידון על שם סופולב אריה פרשת כי תצא אות יח
עא: בן סורר ומורה נידון על שם סופונטעי אשל בראשית עמ' ע
עא: בן סורר ומורה נידון על שם סופו אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייבקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' ה
עא: בן סורר ומורה נידון על שם סופו וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' קז, רנ
עא: בן סורר ומורה נידון על שם סופו וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רמו {ולבן לא קטלינן ליה אלא אי עבר תרי זימני}
עא: ברח עד שלא נגמר דינוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תו
עא: ברח עד שלא נגמר דינו וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' רפב
עא: דהתורה דן אותו על שם סופו כמו בבן סורר ומורהתורי זהב (תשעג) עמ' שלז
עא: הואיל ואישתני אישתנישמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קלג
עא: ושינה לרשעים הנאה להן והנאה לעולםנטעי אשל בראשית עמ' תלג
עא: יין ושינה לרשעים הנאה להם והנאה לעולםיפה מראה (שנ) פרק ח דף רצה; זאת חקת התורה (תיט) דף לז ע"ג
עא: יין ושינה לרשעים נאה להם ונאה לעולםאהבת חיים (דייטש) עמ' נ
עא: יין ושינה לרשעין הנאה חהן והנאה לעולםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קמב
עא: ימות זכאי ואל ימות חייבאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' קפא
עא: כינוס לצדיקים נאה להם וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רכד
עא: כינוס לצדיקים נאה להם ונאה לעולם פירוד לרשעים נאה להם ונאה לעולםהישר והטוב (תשסג) עמ' ח, י, רכז, שעז
עא: כינוס לצדיקים נאה להם ונאה לעולםבהיֹת הבֹקר עמ' מא
עא: כינוס לרשעים רע להן ורע לעולםנטעי אשל בראשית עמ' סט
עא: כל מיתה האמורה לב"נ אינו אלא חנקחמודי צבי בראשית עמ' תמא
עא: כנוס לרשעים רע להן ורע לעולם וכו'כנסת מרדכי בראשית עמ' לח
עא: כנוס לרשעים, רע להן ורע לעולםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1069
עא: כנוס צדיקים הנאה להם ולעולםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רח
עא: למדנו יסרו מיסרו ויסרו מבן ובן מבן הכות הרשעיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכב
עא: מיתה לצדיקים רע להם ורע לעולםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רי
עא: מיתה לרשעים הנאה לעולםשבט מישראל (קרמניץ) פרק נב פסוק יא
עא: מיתת צדיקים רע להם ולעולםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עח
עא: משל החגר והסומא שומרי הגןדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' לה
עא: מתרין ומלקין בפני שלשעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עו
עא: נגמר דינו גברא קטילא הואולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקעה
עא: נדון ע"ש סופוהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' יג
עא: נידון ע"ש סופומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לא ע"א
עא: פזור לרשעים נאה להם ונאה לעולם וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' קמב
עא: פיזור לרשעים הנאה להם והנאה לעולםדברי יואל פ' במדבר דף צד ע"א-ע"ב
עא: פיזור לרשעים הנאה להם והנאה לעולםשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' כז
עא: פיזור לרשעים הנאה להם והנאה לעולםברית אברם עמ' תנג
עא: פיזור לרשעים הנאה להם והנאה לעולםדרשות הר"ן (שנו) דרוש א דף ג ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער סז דף קצא ע"א; זרע ברך (תו) פרשת נח דף כ ע"ד
עא: פיזור לרשעים הנאה להם והנאה לעולם, ולצדיקים רע להן ורע לעולם, כינוס לרשעים רע להן ורע לעולם, וכינוס לצדיקים הנאה להם והנאה לעולםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קסז, קעט, רו
עא: פיזור לרשעים הנאה להם והנאה לעולם, ורש"יויואל משה מאמר ב סי' נג עמ' רנג
עא: פיזור לרשעים הנאה להן והנאה לעולםפאר יעקב ח"א עמ' סט, ח"ג עמ' שטז
עא: פיזור לרשעים הנאה להן והנאה לעולםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קכב
עא: פיזור לרשעים הנאה להן והנאה לעולם, כינוס לצדיקים הנאה להן והנאה לעולםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' צח, קסא, תכו, תלה, תנו
עא: פיזור לרשעים הנאה לעולםשבט מישראל (קרמניץ) פרק צב פסוק ז
עא: קבוץ לרשעים רע להם ורע לעולםמגדל עוז (תשעח) עמ' תמט
עא: קיבוץ לצדיקים נאה להם וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רטז, רכב
עא: קלה בחמורה מישך שעעכאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצ
עא: רש"י ד"ה לכתובלהורות נתן דברים עמ' קעו
עא: רשעים פיזור להם הנאה לעולםפרדס מנחם עמ' קכו
עא: שינה לצדיקים אינו נאהעצי חיים - מועדים עמ' קנג
עא: שינה לצדיקים רע להםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף ס ע"ד
עא: שינה לרשעים הנאה להם והנאה לעולםמנחת אליהו (תשסא) עמ' קעב
עא: שינה לרשעים הנאה להם והנאה לעולם ולצדיקים רע להם ורע לעולםדובר צדק (זילבר) עמ' יח
עא: שינה לרשעים טוב להם וטוב לעולםפרפרת משה ח"ב עמ' רנו
עא: שינה לרשעים יפה לעולםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רעט
עא: שינה לרשעים נאה להם ונאה לעולםהישר והטוב (תשסג) עמ' מח
עא: שינה של רשעים נאה להםבינת יששכר דף לד ע"ב
עא: שינת רשעים הנאה להם והנאה לעולםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' כט
עא: שקט לרשעים רע להם ורע לעולם וכו'כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תשא דף קכ ע"א; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) דרוש לימי תשובה דף ט ע"ב
עא: תוס' ד"ה בן נח - הקשו אהא דאמרינן בן נח שהכה את חבירו ונתגייר פטור, עשה כן בישראל חייב, דהוה דלא כמאן, דהא אמרינן מפני מה גרים בזמן הזה מעונין מפני שלא קיימו ז' מצות שקיבלו עליהן בני נח, אלמא דמיענשי, ור' יוסי פליג ואמר גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, וא"כ למה אם עשה כן בישראל ונתגייר חייבאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' טו
עב אם ברור לך הדבר כשמששמן ראש סוכות ח"ב עמ' נ
עב אם זרחה השמש עליו כו' אלא אם ברור לך כשמש כו'המדרש והמעשה שמות פרשת שמות דרוש ב
עב בא במחתרת פטור על נזקין דקלבד"מפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קל
עב בן סורר ומורה אינו חייב עד שיגנוב ויאכל תרטימר בשר וישתה חצי לוג ייןמערכות ישראל (גורדון) דרוש גזבר נאמן עמ' 141-143
עב בעו מיניה מר"א בן מתייא ב"נ מוזהר על ק"הרני ושמחי דף עז ע"ב
עב הבא להורגךכלי יקר (תשמח) עמ' תפג
עב נרדף ששיבר כלים של אחרים חייבפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה צב
עב ע"א אב הבא על בנו במחתרת אסור להרגוגנא דפלפלי עמ' קסח
עב ע"א אם אין לו דמיםהשיר והשבח ח"א עמ' קסד
עב ע"א אם בא להורגך השכם להורגודברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' יג
עב ע"א אם בא להורגך השכם להורגושעורי דעת ספר ב עמ' רנ
עב ע"א אם בא להורגך השכם להורגותהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק צט הערה קמב
עב ע"א אם בא להורגך השכם להרגו, [ק"ו ממחתרת]מנות הלוי (תשסב) עמ' קסה
עב ע"א אם ברור לך הדבר כשמשקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' קנט
עב ע"א אם זרחה השמש עליוברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר מ
עב ע"א אמר רב הבא במחתרת וכו' מ"ט בדמים קננהוברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' מא
עב ע"א אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייבנאוה תהלה עמ' עז, קכט
עב ע"א בא להורגך השכם להורגופרי חיים (קנולר) פרשת משפטים
עב ע"א בן סורר ומורה נהרג על שם סופומנחת מרדכי עמ' שסג
עב ע"א הבא להורגך השכם להורגושיחות עבודת לוי סי' כד אות ב
עב ע"א הבא להרגך השכם להרגוברכת אברהם (תשנד) עמ' נא
עב ע"א הבא להרגך השכם להרגופניני יחזקאל עמ' שנ
עב ע"א הבא להרגך וכו'שם דרך בראשית ח"ב עמ' קנה, שיא, שטו
עב ע"א הגיעה תורה לסוף דעתו וכו' ומבקש לימודו וכו' ומלסטם את הבריותאסופת מערכות שמות ח"א עמ' קנא, דברים עמ' קסג, קעז, שיח
עב ע"א הגיעה תורה לסוף דעתו של בן סו"משיחות עבודת לוי סי' טז אות א, סי' כא אות ג
עב ע"א הגיעה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורהחכמת התורה קדושים עמ' שיג
עב ע"א הגיעה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 362
עב ע"א הגיעה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תצה ד"ה ואמר
עב ע"א הגיעה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה שסוף מגמר נכסי אביו וכו' ומלסטם את הבריות אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייבדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' כט
עב ע"א התורה ירדה לסוף דעתוחכמת התורה אמור עמ' קכב
עב ע"א וכי מפני שאכל זה וכו' הגיעה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רעא, ח"ו עמ' קצ
עב ע"א וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר וכו' יצא להיסקל אלא הגיע תורה לסוף דעתו וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' עד
עב ע"א וכי מפני שאכל זה תרמיטר בשר ושתה חצי לוג יין וכו'בי חייא ח"ב עמ' שכ, שכג
עב ע"א וכי מפני שאכל זהעיונים במשלי עמ' קמה
עב ע"א חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' רכב, שלה
עב ע"א יוצא לפרשת דרכים ומלסטם את הבריות אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייבשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שטו
עב ע"א ימות זכאי ואל ימות חייבקרן לדוד בראשית עמ' שטו
עב ע"א ירדה התורה לסוף דעתודברי שאול שמות עמ' יג, ויקרא עמ' עט
עב ע"א ירדה התורה לסוף דעתותהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתצט
עב ע"א ירדה תורה לסוף דעתופי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' קיב
עב ע"א ירדה תורה לסוף דעתופניני שבח עמ' כא
עב ע"א פיזור לרשעים הגאה להם והנאה לעולםפני חיים (פלג'י) דף רנו ע"ב
עב ע"א צדיקים אין חוזרין לעפרן כו' לעולם קיימיתורת מנחם חמ"ה עמ' 262
עב ע"א שינה ויין לרשעים הנאה להם והנאה לעולם לצדיקים רע להם ורע לעולםלבושי בדים סעיף קכח
עב ע"ב אין דוחין נפש מפני נפשס' חסידים סי' תסט, תתשעב
עב ע"ב אם רודף בעי התראהגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' עט, פ
עב ע"ב הצל דמו של זה בדמו של זהמנחת מרדכי עמ' יב
עב ע"ב הרודף ניתן להצילו בנפשושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תח
עב ע"ב ימות זכאי ואל ימות חייבהשיר והשבח ח"א עמ' שכו
עב ע"ב יצא ראשו אין נוגעין בו שאין דוחין נפש מפני נפשכבוד לאיש דף מז ע"ד
עב ע"ב משמיא קא רדפירנת יצחק שמואל עמ' תסג
עב ע"ב משמיא רדפי להדברי חנינא - רפואה עמ' נא
עב ע"ב עובר לא נקרא נפש, רש"ידברי חנינא - רפואה עמ' מח
עב ע"ב קטן הרודףדברי חנינא - רפואה עמ' נד
עב ע"ב קטן הרודף ניתן להצילוגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קנד, קנה
עב ע"ב קמש"ל דרודף הוא ואפילו אחר וכו'גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רד
עב ע"ב ראה שישראל הוא וב"ב הוא והתורה אמרה שופך דם האדם באדם וכו'מכשירי מצוה עמ' קעב, ריא
עב ע"ב רבי יוסי ברבי יהודה אומר חבר אין צריך התראהמאכסניא של התורה סי' יט
עב ע"ב רודף אין צריך התראהרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קה
עב ע"ב רודף אינו צריך התראהרנת יצחק שמואל עמ' קמא, רחצ
עב ע"ב רודף אינו צריך התראהרנת יצחק תפלה עמ' קו
עב ע"ב רש"י ד"ה יצא ראשו וא"ת שבע בן בכריכסא שלמה (חכים) דף קלח ע"ד, קלט ע"א
עב ע"ב רש"י ד"ה יצא ראשו, ביחדוהו חשבינן ליה כרודףרנת יצחק שמואל עמ' תסד
עב ע"ב שאין דוחין נפש מפני נפשתורת מנחם חלק נ עמ' 176
עב ע"ב שאני התם דמשמיא קא רדפי ליהגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רד
עב ע"ב ת"ר דמים לו בין בחול בין בשבת אין לו דמים בין בחול בין בשבת, מאירי רמ"השם דרך בראשית ח"ב עמ' שיח, שיט
עב ע"ב ת"ר דמים לו בין בחול בין בשבת מאירידבר טוב עמ' שכב
עב ע"ב תוס' ד"ה ישראל - בן ברית ולא מומרברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כח
עב ע"ב תוס' ד"ה כאןבי חייא ח"א עמ' רנ
עב ע"ב תנו רבנן בשעה שהפיל נבוכדנער הרשע את חנניה מישאל ועזריה לכבשן האש אמר לו הקב"ה ליחזקאל לך והחייה מתים בבקעת דורא וכו'זכר דוד (אנציקלופדיה) כרך ג עמ' רח
עב קבורה אי משוםדרכי שלום (מרגונאטו) דף קלט ע"ב
עב קלב"מ בחסד ובמשפטפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה ו
עב. אב על הבןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תפד
עב. אבל נטל לאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קמז
עב. אחי יוסף דנוהו כרודףשיחות לספר ויקרא עמ' רמז
עב. אין לו דמים בין בחולמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קעג
עב. אינו(חייב) בן סו"מ עד שיאכל תרטימר בשר וכו'וזרח השמש על התורה עמ' שיח, שיט
עב. אם זרחה השמש עליו דמים לו וכו' אם ברור לך כשמש שיש לו שלום עמך אל תהרגהו וכו'תורת חיים עה"ת עמ' קכח-קכט {ואי לא הוה כתיב "עליו" הו"א שבלילה מותר להרגו וביום אסור}
עב. אמר רב הבא במחתרת ונטל כלים ויצא פטור ובפלוגתת הראשוניםבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק א-ב
עב. אמר רב, הבא במחתרת ונטל כלים ויצא פטור מלהחזירן, מאי טעמא בדמים קננהו, רבא אגניבו ליה דיכרא במחתרתא, אהדרינהו ניהליה ולא קבלינהו, אמר הואיל ויצא מפומיה דרב וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שצח
עב. אני ישבתי על קברו של בן סורר ומורהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רג
עב. בא במחתרתפרפרת משה ח"א עמ' תצט
עב. בא במחתרת חייב להחזירפנים מסבירות עמ' ש
עב. בא להורגך השכם להרגומטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' י
עב. בית שאין נשמעין בו ד"ת אש אוכלתועץ הדעת טוב (תשסח) סי' כט
עב. בן סורר ומורה נהרג על שם סופודולה ומשקה - סגולות התורה עמ' נד
עב. בן סורר ומורה ע"ש סופו נהרגתורת איש ח"ב עמ' פב
עב. דרוש וקבל שכרשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רג
עב. הבא במחתרת ונטל כלים ויצא פטורשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ל
עב. הבא להורגך - השכם להורגושיחות לספר דברים עמ' ק
עב. הבא להורגך השכם וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קנז
עב. הבא להורגך השכם להורגופרדס מרדכי עמ' קפ
עב. הבא להורגך השכם להרגושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שנ
עב. הבא להרגך השכם להורגודרך חיים (תשע) פ"א הערה 420
עב. הבא להרגך השכם להורגוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רצא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קו
עב. הבא להרגך השכם להורגושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קפח
עב. הבא להרגך השכם להרגודברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' לה
עב. הבא להרגך השכם להרגוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' כח
עב. הבא להרגך השכם להרגוים שמחה עמ' קח
עב. הבא להרגך השכם להרגוס' קרניים (תשסו) עמ' צב
עב. הבא להרגך השכם להרגושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שיד
עב. הבא להרגך השכם להרגותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שב {אם גם בב"נ}
עב. הבא להרגך השכם להרגוברכת חיים ח"ב עמ' 173
עב. הבא להרגך השכם להרגומנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קמג
עב. הבא להרגך השכם להרגוקדושת יצחק עמ' מז
עב. הבא להרנך השכם להרגופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקעב, תקצז
עב. הגונב כים בשבת חייב, שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא לידי איסור שבתאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' צח
עב. הגיע תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רצ
עב. הגיעה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה וכו'מצור דבש עמ' רמז, רנה
עב. הגיעה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה וכו' ימות זכאי ואל ימות חייבפאר יעקב ח"א עמ' קמו
עב. הגיעה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה שסוף מגמר נכסי אביו ומבקש למודו ואינו מוצא ויוצא לפרשת דרכים ומלסטם את הבריות אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייבמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שנט
עב. והוכה בכל אדםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' פח
עב. והשבותו לו אבירת גופיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שה
עב. וכי השמש עליו בלבד זרחהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 307
עב. וכי השמש עליו לבדו זרחה אלא אם ברור הדבר כשמשעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכא
עב. ימות זכאי ואל ימות חייבאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' כ, קמו
עב. ימות זכאי ואל ימות חייבשיחות לספר ויקרא עמ' רלד, שיחות לספר דברים עמ' קעו
עב. ימות זכאי ואל ימות חייבשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רב
עב. ירדה תורה לסוף דעתו שילסטם את הבריותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עז
עב. כיון שראו מעשה אביהם אוחזים בהם בגדלותםמקראי קדש (תשנג) עמ' רפז
עב. כנום צדיקים הנאה להם והנאה לעולםמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רעג
עב. מוטב שימות זכאי ואל ימות חייבדרך חיים (תשע) פ"א הערה 419-418, פ"א הערה 999
עב. מיתתן של רשעים הנאה להם והנאה לעולםדברי יואל פ' כי תצא דף קל ע"א
עב. מתים שעתירין לחיות אינן חוזרין לעפרןדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קיט, רלח
עב. ענשו סקילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקס
עב. פזור לרשעים הנאה להם והנאה לעולםמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תרכח
עב. רש"י ד"ה יצא ראשומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' צב, קלד
עב. רש"י ד"ה יצא ראשומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שעז
עב. שינתן של רשעים הנאה להםדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק ל פסוק יב(2)
עב. תוס' ד"ה לא קבלינהו אמאי לא קבלינהו, הא מחויבין לצאת ידי שמים כדאיתא בפרק הפועלים וי"ל דכאו היו סבורין שמחוייבין להחזיר מצד הדין, לכך לא קבלינהוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שצח
עב: אין לו דמים בין בחול ביו בשבת וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) - מגילת ספר עמ' נה
עב: אין מושיע לה, הא יש מושיע לה בכל דבר אשר אתה יכול להושיעהמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שכ
עב: בכל מיתה שאתה יכול להמיתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' צג
עב: בן גנב - מסוגל להרוג אביושיחות לספר בראשית עמ' שסה
עב: בן הבא במחתרת אין לו דמיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסב
עב: בן סורר ומורה לא היה ולא נבראוזרח השמש על התורה עמ' שכ
עב: בן סורר ומורה נהרג על שם סופושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' פ
עב: דאפילו גגו חצירו וקרפיפו דין מחתרת יש לו, אלא שדברו חכמים בהווהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תי
עב: הבא במחתרת אין מפקחין עליו את הגלפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה מט
עב: הבא במחתרת בשבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שעד
עב: הגיעה תורה לסוף דעתו סוף שמגמר נכסי אביו וכו'דברי יואל פ' צו דף קנג ע"א
עב: והוכה בכל אדם וכו' ורש"יבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק א
עב: והתורה אמרה שופך דם האדםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קנח-קס {הא אין למידין מקודם מתן תורה}
עב: וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר וכו' ומלסטם את הבריותדברי יואל מועדים ח"ו פורים דמוקפין עמ' תקפ
עב: חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' תלה
עב: ימות זכאי ואל ימות חייבשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רפז
עב: יצא ראשו אין נוגעין בו לפי שאין דוחין נפש מפני נפשהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר צט
עב: ישראל שהיו מחצה טהורין ומחצה טמאין ונשים משלימתן לרוב טהורים, הוי מעוטין. טמאים ונידחין לפסח שנייד דוד (אופנהיים) עמ' מד
עב: כאן באב על הבןהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רסא
עב: כאן באב על הבןהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רסו
עב: כאן באב על הבן כאן בבן על האבחנן אלקים עמ' קסד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' י, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קיא
עב: מחתרת אפילו בשבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמד
עב: סד"א ליהוי ככל חייבי מיתות ב"דפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה סו
עב: על מנת כןתשבי (תשסה) עמ' קסב שורש מנת
עב: על מנת כן אני עושהשיחות לספר שמות עמ' רכד
עב: קטן הבא במחתרת חייבעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכז
עב: רודף ניתן להצילו בנפשותהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רלב
עב: רודף שהיה רודףדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' צא
עב: רודף שהיה רודףדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קמד
עב: רמ"ה - שופך דם האדם באדםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' כה
עב: רש"י ד"ה קשיא, ומ"מ תיובתא לא הוי וכו' והיינו דאיכא בין קושיא לתיובתא וכו'דברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף שצ ע"א
עב: שינה לצדיקים רעה להם ורעה לעולםצפנת פענח (מפרמישלה) עמ' קו
עב: ת"ש רודף שהיה רודף אחרשערי שיש יהושע ח"א עמ' רו
עב: תד"ה ישראלברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' עג
עב: תוס' ד"ה בן נח אין בו וחי בהםפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה לה
עבד שמכרו רבו כלוםשארית יעקב (אלגזי) דף קנג ע"ג
עג היה רחוק מבית הסקילהתושע יאודה דף ה ע"ד
עג ע"א אבידת גופיה מניןראה חיים חלק א דף ע"ג ע"א (דף רמ"ז ע"ב ד"ה והיותר)
עג ע"א אבירת גופיה מניןראה חיים ח"א דף עג ע"א [רמז ע"ב ד"ה והיותר]
עג ע"א אחד הרודף אחר חבירוצמח צדקה עה"ת עמ' קסג
עג ע"א הרואה את חברו טובע בנהרקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' צז
עג ע"א ואלו הן שמצילין אותן בנפשן הרודף אחר חבירו להרגודרכי התשובה עמ' פא
עג ע"א והשבות לרבות אבדת גופוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמב
עג ע"א והשבתו לו לרבות אבירת גופוקרן לדוד דברים עמ' קצח
עג ע"א והשבתו לו, זה אבידת גופודרשות באר יצחק עמ' קכ
עג ע"א לא תעמוד על דם רעךדברי חנינא - רפואה עמ' ג, יח
עג ע"א לא תעמוד על דם תןרנת יצחק ישעיה עמ' תלח
עג ע"א לרבות אבדת גופודברי חנינא - רפואה עמ' ק, קה, קנו
עג ע"א מיטרח ומיגר אגורידברי חנינא - רפואה עמ' קג, קיד, קכה
עג ע"א מניין לרואה את חבירו שהוא טובע וכו' שהוא חייב להצילונאוה תהלה עמ' רמא, רסז
עג ע"א מניין לרואה את חברו שהוא טובע בנהר וכו' שהוא חייב להצילו וכו'תשובה מיראה עמ' סה
עג ע"א מנין לרואה את חבירו שטובע בנהר וכו'חיים תחלה (תשנג) - דרכיו למשה עמ' מה
עג ע"א מנין לרואה את חבירו שטובע בנהרפני חיים (פלג'י) דף כה ע"א, ק ע"א
עג ע"א מנין לרואה את חברוחקקי לב חלק ב (סימן כ"ה) דף קי"ט ע"ב (ד"ה איברא)
עג ע"א מנין לרודף אחר חבירוצמח צדקה עה"ת עמ' קסב
עג ע"א נערה המאורסה ניתן להצילו בנפשוכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' קד
עג ע"א נרדף ניתן להציל בנפשו של רודףמנות הלוי (תשסב) עמ' קסד
עג ע"א רש"י ד"ה הקישא כו' וגזירה שוה המופנת כו' ועונשין ממנועשרה מאמרות (תשס) עמ' תסד
עג ע"א שמצילין אותן בנפשועשרה מאמרות (תשס) עמ' תסג
עג ע"א תני ר' אומר כי כאשר יקום איש על רעהו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 195
עג ע"ב ברזל ממית בכל שהואאסופת מערכות במדבר עמ' קפח, דברים עמ' שעב
עג ע"ב הא יש מושיע לה בכל דבר שיכול להושיעאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רמג
עג ע"ב לא עבדו ישראל עבודה זרה אלא להתיר להם עריות בפרהסיהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 224
עג ע"ב מצילין נערה המאורסה בנפשו של הרודףגנא דפלפלי עמ' מח, שע
עג ע"ב פלוגתתא רשב"י ורבנן אי עובד ע"ז ניתן להצילו בנפשוחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רפד
עג ע"ב רבנן סברי אפיגמה קפיר רחמנאערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 196
עג. אל תחלל את בתך להזנותה זה המשיא בתו לזקן זה המשהא בתו בוגרתמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רמד
עג. אלו שמצילין בנפשם הבא על הזכור ונערה המאורסהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' שא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלד
עג. אף האומרת הניחו לו שלא יהרגנה אין מצילין אותהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמה
עג. אף רוצח ניתן להצילו בנפשו, ותוס'בגדי חמודות שמות פרק כב פסוק א
עג. גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרתעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תלג
עג. הרודף אחר חבירו להורגוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרלט
עג. ואלו שמצילין אותם בנפשםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלט
עג. והשבותו לו זהו השבת גופושומע תפלה ח"ב עמ' ריט
עג. והשבותו לו, לרבות אבידת גופושמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קפה
עג. והשבותו לו, לרבות אבידת גופושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קסא
עג. חבירו טובע בנהרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' נו
עג. חייבי כריתות דעריות ניתן להצילה בנפשהפנים מסבירות עמ' קיג
עג. ירדה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורהמגדל עוז (תשעח) עמ' תקצו
עג. מהתם נפקא אבדת גופו מניןזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קצו
עג. מנין לרואה את חבירו שהוא טובע בנהר וכו' שהוא חייב להצילוחיי נפש ח"ג עמ' לו
עג. נערה המאורסה נתנה להצילה בנפשוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שפה
עג. רואה את חבירו שטובע בנהר וכו'להורות נתן בראשית עמ' קעט, של
עג. רואה חבירו טובע בנהרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קצו
עג. רודף ניתן להצילו בנפשונתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קמז
עג. רש"י - למיטרח ומוגר אגורימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' פ
עג. ת"ל לא תעמוד על דם רעךחיי נפש ח"ג עמ' לח
עג. תוס' ד"ה חד למעוטימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קעג
עג. תוס' ד"ה להצילו בנפשומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קעג
עג. תוס' ד"ה להצילו בנפשומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קיב
עג: ניתן להצילו בנפשופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תפה
עג: תוד"ה ממונא - קנס לא משלמים רק בגמר ביאהתיבת גמא (תשסז) עמ' קסג
עג: תוס' ד"ה חד למעוטיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תפה
עג: תוס' ד"ה ממונאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' ת
עד בשעת הגזירה אפילו על מצוה קלה יהרג ואל יעבור, רש"ידברי יואל מועדים ח"ה עמ' קנח
עד טעמא דבש"ד אמרו יהרגזרע יצחק (עטייה) דף טז ע"א
עד יעבור ואל יהרג ופי' רש"י ביומאכסא דוד (תשנ) עמ' שפו
עד יעבור ואל יהרג ורש"י ביומאכסא דוד (תקנד) דף צא ע"א
עד יעבור ואל יהרגכסא דוד (תקנד) דף צא ע"א
עד כל עבירות אם אומרים עבור ואל תהרג יעבור ואל יהרגילקוט דברי חכמים במדבר סי' מו
עד ע"א אבל בשעת השמד אפילו מצוה קלה יהרג ואל יעבור וכו' מאי מצוה קלה אמר רב"י אמר רב אפילו לשנויי ערקתא דמסאנאדרכי התשובה עמ' קכ
עד ע"א אדם שגופו חביב עליו מממונו לכך נאמר בכל נפשןדורש טוב עמ' 159
עד ע"א אם אומדין לאדם עבור ואל תהרג יעבור ואל יהרגראשון לציון (תשעח) עמ' רלו
עד ע"א אם אומרין לאדם עבור ואל תהרג יעבור ואל יהרגראשון לציון (תשסח) עמ' קמב
עד ע"א אם אומרין לאדם עבור ואל תהרג יעבור ואל יהרג חוץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמיםשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רעג
עד ע"א אם לא יהיה אסון דבמצות של מיתה הכתוב מדברדברי שאול שמות עמ' רלז
עד ע"א אפי' אערקתא דמסאנאס' חסידים סי' קנה
עד ע"א אשה קרקע עולם היאגנא דפלפלי עמ' צו
עד ע"א בג"ע יהרג ואל יעבורגנא דפלפלי עמ' רנח
עד ע"א בגילוי עריות יהרג ואל יעבורבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות נו
עד ע"א בכל איטורין שבתורה יעבור ואל יהרגפני חיים (פלג'י) דף כג ע"א, קיא ע"א
עד ע"א במיתה לזה ותשלומין לזה לוקה ומשלםאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קלד
עד ע"א בעבודה זרה אמרו יהרג ואל יעבורפתגמי אורייתא ח"ב עמ' כז
עד ע"א בפרהסיא אפי' על מצוה קלה יהרג ואל יעבור וכו'ברית שלום (תעח) דף קלח ע"ד
עד ע"א בפרהסיא אפי' על מצוה קלה יהרג ואל יעבור וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתצו
עד ע"א בפרהסיא, אפי' מצוה קלה יהרג ואל יעבורמנות הלוי (תשסב) עמ' יב
עד ע"א בשעת גזירת המלכות אפי' מצוה קלה יהרג ואל יעבור וכו', מאי מצוה קלה וכו' אפי' לשנויי ערקתא דמסאנאאמרות ה' השלם ח"ה עמ' עח
עד ע"א בשעת גזרת המלכות אפי, מצוה קלה יהרג ואל יעבורדורש טוב עמ' 107
עד ע"א ג' עבירות חמורות ע"ז ג"ע ושפ"דמנחת קנאות עמ' רכד
עד ע"א ההוא דאתא לקמיה דרבא א"ל וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 199, 197
עד ע"א העובד עובדת כוכבים ניתן להצילו בנפשובי חייא ח"ב עמ' קפג, שס
עד ע"א ואהבת את ד' אלקיך וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רטו
עד ע"א ואהבת את ה' אלוקיך וכו' אפילו נוטל את נפשךזאת ליעקב שמות עמ' שנט
עד ע"א ואהבת את השם וכו' למה נאמרמנחת מרדכי עמ' שלא
עד ע"א ובכל נפשךרנת יצחק ישעיה עמ' קמו
עד ע"א וחי בהם ולא שימות בהםערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 193
עד ע"א וחי בהם ולא שימות בהםמנחת ישראל עמ' שמח
עד ע"א חוץ מן עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמיםעשרה מאמרות (תשס) עמ' תקכח-תקלו
עד ע"א חוץ מעבודת כוכבים וג"ע וש"ד וכו' אבל בפרהסיא וכו' אסתר קרקע עולם היתהזכר דוד על התורה עמ' יח
עד ע"א יהרג ואל יעבורחכמת התורה קדושים עמ' שז
עד ע"א יהרג ואל יעבורתורת מנחם חנ"ד עמ' 306
עד ע"א יהרג ואל יעבורתורת מנחם חס"א עמ' 22, 112, 162
עד ע"א יהרג ואל יעבורמנחת מרדכי עמ' שכג
עד ע"א יכול אפילו בפרהסיא תלמוד לומר ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתישפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שנא
עד ע"א יעבור ואל יהרג חוץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמיםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' כה, סז
עד ע"א יעבור ואל יהרג חוץ מעכו"ם ג"ע ושפ"דהשיר והשבח ח"א עמ' רח
עד ע"א יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופוגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רנ
עד ע"א כל העבירות שבת ורה יעבור ואל יהרג חוץ מג' עבירותעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 216
עד ע"א כל עבירות שבתורה אם אומרין לאדם כו'עולם הפוך פרק י
עד ע"א כל עבירות שבתורה אם אומרין לאדם עבורשיחות עבודת לוי סי' ט אות ה
עד ע"א כל עבירות שבתורה אם אומרין לאדם עבור ואל תהרג יעבור ואל יהרג חוץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים ועבודת כוכביםדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קיא, מהד' ט סי' ו
עד ע"א מאי חזיתדברי חנינא - רפואה עמ' נב, קב, קכד
עד ע"א מאי חזיתדברי חנינא - ת"ת עמ' לה
עד ע"א מאי חזית בדמא דדיך סומק טפינתיב התורה (סאלים) שמות עמ' טז
עד ע"א מי יימר דדמא דידך סומק טפידורש טוב עמ' 396
עד ע"א מצוה קלה בפרהסיאפרי חיים (קנולר) פרשת לך
עד ע"א נכרי דאמר לישראל קטול אספסתא בשבת ושדי לחיותא ואי לא קטלינא לך ליקטול אספסתא ולא לקטליהצמח צדקה עה"ת עמ' כ
עד ע"א נמנו וגמרו בעלית בית נתזהברכת מועדיך לחיים חלק ב דף א ע"ב (דף ב ע"א ד"ה ואפשר), ודף י"ט ע"ג (דף ס"ט ע"ב ד"ה פש)
עד ע"א נמנו וגמרו כל עבירות שבתורה אם אומרים לו לאדם עבור ואל תהרג וכו'הבן יקיר (לניאדו) דרוש א לפרשת שמות
עד ע"א נרדף ששיבר את הכליםרנת יצחק שמואל עמ' רכא, תהלים עמ' כג
עד ע"א ע"ז ג"ע ושפ"ד יהרג ואל יעבורבית יעקב (תשסא) עמ' קמא
עד ע"א קידוש ה' ברבים היינו בפני עשרהשם דרך בראשית ח"ב עמ' קמט
עד ע"א רודף כו' ויכול להצילו בא' מאבריו כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' ריט-רכ
עד ע"א רודף שהיה יכול להצילו בא' מאבריו והרגו נהרג עליואור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רמג
עד ע"א רודף שהיה רודף אחר חבירו להורגו ויכול להצילו באחד מאבריו ולא הציל נהרגלמדנות (תשנח) פ' בלק אות צז
עד ע"א רודף שהיה רודף אחר חבית להורגו ויכול להצילו לאחד מאבריו ולא הציל נהרג עליושם דרך בראשית ח"ב עמ' שטז
עד ע"א רי"ף דף יה עמוד ב - דקיי"ל כר, אליעזר דאמר אפילו הוא נוטל את נפשךדורש טוב עמ' 159
עד ע"א רש"י ד"ה ויכול הנרדף או הרואה להציל בא' מאבריורנת יצחק שופטים עמ' רלז
עד ע"א רש"י ד"ה לאזאת ליעקב דברים עמ' קיג
עד ע"אבריכות המעיין עמ' רט
עד ע"ב אסתר פרהסיא הואירנת יצחק ה' מגילות עמ' שסג
עד ע"ב אסתר קרקע עולםס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר א
עד ע"ב אסתר קרקע עולם היתהאמרות ה' השלם ח"ה עמ' מה
עד ע"ב אסתר קרקע עולם היתהדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' טז
עד ע"ב אסתר קרקע עולם היתהדרכי התשובה עמ' סא
עד ע"ב אסתר קרקע עולם היתהמאור עינים (תשעה) עמ' ו
עד ע"ב אסתר קרקע עולם היתהמחיר יין (תשעט) עמ' מא
עד ע"ב אסתר קרקע עולם היתהמנות הלוי (תשסב) עמ' ר, רפב
עד ע"ב אסתר קרקע עולם היתהפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קמג
עד ע"ב אסתר קרקע עולם היתהפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' רכו
עד ע"ב אסתר קרקע עולם היתהפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' רכו
עד ע"ב אסתר קרקע עולםאלשיך על חמש מגילות עמ' תיד
עד ע"ב אפי, ערקתא דמסאניאיתן האזרחי עמ' רנט
עד ע"ב אפילו ערקתא דמסאנאמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 293
עד ע"ב ב"נ אינו מצווה על קדושת השםמנחת מרדכי עמ' עז, שכג, שלד
עד ע"ב ב"נ מצווה על קידוש ה'רנת יצחק ישעיה עמ' פז
עד ע"ב בן נח אינו מצווה על קידוש השםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות כה
עד ע"ב בן נח בקידוש ה'ברכת אבות עמ' תקנ
עד ע"ב בן נח מצווה על קדושת השם או אין מצווה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' עו
עד ע"ב בן נח מצווה על קידוה"ש, ותוס'גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קיא, רנ
עד ע"ב בן נח מצווה על קידוש השםהבן יקיר (לניאדו) דרוש ד לפרשת נח, דרוש ג לפרשת שמות ולמילה
עד ע"ב בן נח מצווה על קידוש השם או לאוברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קעא
עד ע"ב בני נח אין מצווין על קידוש השםמנחת יואל עמ' קכו, רפט
עד ע"ב בע"מ מר"א ב"נ מצווה על ק"האיש מבין ח"ב דף מז ע"ד
עד ע"ב בעהמ"א בלפני עור דג' החמורותמנחת מרדכי עמ' קסח, רכז
עד ע"ב ברמב"ן אסתר פנויה היתהגנא דפלפלי עמ' פה
עד ע"ב בשעת גזירת מלכות יהרג ואל יעבור אפי' אערקתא דמסאנאס' חסידים סי' קנה
עד ע"ב בשעת השמד אפי' על ערקתא דמסאנאדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' צג
עד ע"ב גוי אינו מצווה על קידוש השם וכו', ורש"י ורמ"הרנת יצחק שופטים עמ' מב
עד ע"ב דלהנאת עצמן שאנידברי שאול בראשית עמ' קכא
עד ע"ב האי גוי דאמר לישראל קטיל אספסתא ושדי לחיותא בשבתא וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 194
עד ע"ב האם ב"נ מצווה עקה"שדברי חנינא - רפואה עמ' נ
עד ע"ב היאך הותרה אסתר לילך לאחשורושגנא דפלפלי עמ' פה
עד ע"ב הנאת עצמן שאני [ויעבור ואל יהרג]מנות הלוי (תשסב) עמ' קלג
עד ע"ב הני קוואקי ודימוניקיברכת אבות עמ' שמד
עד ע"ב ובר"ן במקום גזירת מלכות יהרג ואל יעבור גם אאיסור זטריגנא דפלפלי עמ' תעד
עד ע"ב והא אסתר פרהסיא הואי וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 193
עד ע"ב והא אסתר פרהסיא הואיבריכות המעיין עמ' רט, ריז
עד ע"ב כתיב לדבר הזה יסלח כו' וכתיב ויאמר לו לך לשלום ורש"יתורת מנחם חל"ט עמ' 437
עד ע"ב מלחמות ה' - קנאים פוגעים בומנחת מרדכי עמ' רסה, שו, שיז
עד ע"ב מפני מה לא מסרה נפשה על קידוש ה'קרן לדוד בראשית עמ' קעא
עד ע"ב נמוקי יוסף, שאדם גדול וחסיד רשאי לקדש את השם ולמסור נפשו אפילו על מצוה קלהגבורת יצחק שבועות עמ' צג
עד ע"ב ערקתא דמסאנאתורת מנחם חנ"ט עמ' 92
עד ע"ב קרקע עולםדברי חנינא - רפואה עמ' קכו
עד ע"ב רי"ף יח ע"ב מדפה"ר. ושמעינן מינה דהא דרבי ישמעאל ודרבא לאו הלכתא נינהודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקיד ד"ה החפץ
עד ע"ב רש"י ד"ה לדבר, נעמן היה אנוס בדבררנת יצחק מלכים עמ' ערב
עד ע"ב שלטי גי, - אע"פ שהדבר היתר גמור היכא דאיכא למיחש לפרצת גדר אין לפרסם ההיתרקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' ריז
עד ע"ב תוס' ד"ה ב"ןתועפת ראם (גטיניו) דף יח ע"ג
עד ע"ב תוס' ד"ה ב"נ מצווה על ק"ח וכו' בלשון ערומים לשונות הרמב"ם דף ח ע"ב
עד ע"ב תוס' ד"ה בן. ואפילו ישראל היה מחויב למסור עצמו וכו' אי לא דכתיב וחי בהם וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' טו ד"ה ליישב
עד ע"ב תוס' ד"ה והא אסתר פרהסיא וכו'ברית שלום (תעח) דף יא ע"ג
עד ע"ב תוס' ד"ה והא אסתר פרהסיא וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתצו, ע
עד ע"ב תוס' ד"ה והא אסתרבריכות המעיין עמ' רז, רי, ריב
עד ע"ב תוס' ד"ה והא אסתרתורה אור (באנדי) עמ' שמא
עד ע"ב תוס' ד"ה והא אסתר, וכו' הנערה עצמה שהיא קרקע עולם אין חייבת למסור עצמהדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' כו
עד ע"ב תוס' ד"ה והא, למה לא גירש מרדכי את אסתר וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' קס
עד ע"ב תוס' סד"ה והאבריכות המעיין עמ' קכג, רכב
עד ע"ב תוס׳דברי חנינא - רפואה עמ' נ
עד ע"בבריכות המעיין עמ' ריז
עד ע"ז ג"ע וש"ד עליהם אמרו יהרג ואל יעבורמנחת אליהו (תשנט) עמ' קז, רלג
עד ערקתא דמסאניעולה ליפה סי' כט {שאלתות - משום מראית עין}
עד רש"י ותוס', מחוייבין למסנ"פ על כל הדבר הקטן כגדולדברי יואל מועדים ח"ה עמ' נז
עד. אביי אמר ביכול להציל באחד מאבריופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקצו
עד. אבל בפרהסיא אפילו מצוה קלה יהרג ואל יעבור וכו' אפילו לשנויי ערקתא דמסאנאתורת חיים עה"ת עמ' נב-נג, קיא {נקטו ערקתא דמסאנא משום דדמיא ורמז לתפילין}
עד. איגהו וכל אביזרייהומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פד
עד. אמר לי ההוא טייעא וכו' תא אחוי לך בלועי דקרח וכו' משה ותורתו אמת והן בדאיןמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' שפה
עד. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, נימנו וגמרו בעליית בית נתזה בלוד, כל עבירות שבתורה אט אומרין לארם עבור ואל תהרג יעבור ואל יהרג, חוץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' שסו
עד. אמרו לו לעבוד ע"זבני שלשים עמ' קכב
עד. אר"י מנין שאם אמרו לו לאדם עבוד ע"זכתנות אור עמ' קצו
עד. ב"נ מצווה על קד"ה או לאחמודי צבי שמות עמ' מט, נג, פב, קמט, קנט, קצד
עד. בדין יהרג ואל יעבור בכל המצוותחנן אלקים עמ' עח, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיג, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כג, לא, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קמ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כז
עד. בכל התורה כולה חוץ מג' חמורות יעבור ואל יהרגמרפא לנפש בראשית עמ' פא
עד. בכל נפשך אפילו נוטל את נפשךאור אברהם על ספר המצוות עמ' מו
עד. בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך, ורש"ילהורות נתן דברים עמ' סד
עד. בן נח מצוה על קידוש השםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ריט
עד. בעבודה זרה יהרג ואל יעבורשם יחזקאל עמ' תקפ
עד. בפרהסיא חייב למסור עצמו אפילו על מצוה קלהפרדס מרדכי עמ' רסג, תסט
עד. בפרהסיא מחוייב למסור נפשו על קידוש ה'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קמט
עד. בצנעה ולא בפרהסיאתשבי (תשסה) עמ' ריט שורש פרהסיא
עד. בשעת גזירת המלכות אפילו על מצוה קלה יהרג ואל יעבור, מאי מצוה קלה אפילו לשנויי ערקתא דמסאנידברי יואל מועדים ח"ד דף יז ע"א, נא ע"ב, קסז ע"א, שכ ע"ב, שצז ע"ב
עד. בשעת גזרת המלכות אפילו מצוה קלה יהרג ולא יעבורדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 171
עד. בשעת הגזירה אפילו על מצוה קלה יהרג ואל יעבוראור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קמח
עד. בשעת השמד אפילו על מצוה קלה יהרגשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רו
עד. בשעת השמד אפילו על מצוה קלה יהרג ואל יעבוראור אברהם (זוועהיל) עמ' נד
עד. ג' עבירות חמורותדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 349
עד. ג' עבירות חמורות יהרג ואל יעבוראור אברהם (זוועהיל) עמ' נ
עד. ג' עכירות יהדג ואל יעבורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תיח
עד. דתניא רא"א ואהבת את ה"א וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רכט {קרא דואהבת קאי אקרא דשמע ישראל, דהיינו שלא ימירו ייחודו ית' בבל נפש ובבל מאוד}
עד. ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רכט, רל {לאו בשוטים עסקינן, דגם בצדיקים גמורים איכא כה"ג באיבוד ממון}
עד. וחי בהם ולא שימות בהםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שב
עד. וחי בהם ולא שימות בהםפרי נפש חיה ח"ב עמ' כג
עד. יהרג ובל יעבור - ג' עבירותשיחות לספר ויקרא עמ' קמח
עד. יהרוג ואל יעבורגנת אגוז (תשעב) אות שטז
עד. יכול אפילו בפרהסיא תלמוד לומר ולא תחללו את שם קדשידרך חיים (תשע) פ"ד הערה 349
עד. יכול להצילו בא' מאבריו וכו' מ"ט וכי ינצו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקצו
עד. יעבור ואל יהרגודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקפט
עד. יעבור ואל יהרגפרפרת משה ח"ב עמ' שיב
עד. כל עבירות שבתורה אם אומרים לאדם עבור ואל תהרג יעבור ואל יהרג חוץ מע"ז ג"ע ושפ"דמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רמז
עד. כל עבירות שבתורה וכו' יעבור ואל יהרג חוץ מעכו"ם וג"ע ושפכ"דחמודי צבי בראשית עמ' רכא, רסז, תכא, תכג
עד. כל עבירות שבתורה וכו' עבור ואל תהרג חוץ מע"א ג"ע ושפ"דחיי נפש ח"א עמ' קעג ע"ב
עד. לא אמרו אלא בצינעה אבל בפרהסיא אפי' מצוה קלה יהרג ואל יעבורחמודי צבי שמות עמ' יג
עד. לכולי עלמא בפרהסיא חייב למסור עצמו אפילו על מצוה קלהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' שיד, שכז, תז
עד. למדו ענין מסי"נ על האמונה מפסוק ואהבת וגו' בכל נפשךמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' ו
עד. מאי חזית דדמא דידך סומק טפידרך חיים (תשע) פ"א הערה 405-404
עד. מי יימר דדמא דידך סומק טפיהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' כט
עד. מי יימר דדמא דידך סמוק טפיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סב, קעט {א"ב אף בב"נ כן}
עד. מנין שאם אמר לו אדם עבוד עבודה זרה ואל תהרג מנין שיעבור ואל יהרגיבין שמועה (לעוו) עמ' שס-שסא
עד. מקיש נערה המאורסה לרוצחדרך חיים (תשע) פ"א הערה 406
עד. נמנו בעליית בית נתזא על כל עבירותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קז
עד. ע"ז, גלוי עריות ושפיכות דמים, יהרג ואל יעבורדרך חיים (תשע) פ"א הערה 404-403, 419
עד. עונשין מן הדיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קנו
עד. פרהסיא בפני עשרהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קצה
עד. ק"ו מבת בתוברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קכ
עד. ראה את חברו טובעשארית יעקב (אלגזי) דף כה ע"א
עד. רב פפא אמר במפותה ודברי הבלברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קפא
עד. רודף שהיה יכול להציל באחד מאבריו והרגו חייבפנים מסבירות עמ' רפד
עד. רודף שהיה יכול להצילו באחד מאיבריו והרגו נהרג עליועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קו, קי
עד. רודף שהיה רודף אחר חבית וכו'להורות נתן במדבר עמ' רנג
עד. רוצח גופיה מנא לן, סברא הוא דההוא דאתא לקמיה דרבה ואמר ליה אמר לי מרי דוראי זיל קטליה לפלניא ואי לא קטלינא לך אמר ליה לקטלוך ולא תיקטול מי יימר דדמא הירך סומק טפי דילמא דמא דהוא גברא סומק טפידודי נתן בראשית עמ' שנז
עד. רוצח מנ"ל סברא הואמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תג
עד. רפי אליעזר אומר ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מארך, אט נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מארך ואם נאמר בכל מאדך למה נאמר בכל נפשך, אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו לכך נאמר בכל נפשך וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' שסו
עד. רש"י אפילו נוטל את נפשך אל תמירנו בע"זעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קנו
עד. תוס' - ותימה אמאי אין הקב"ה מיפר בעצמו הא נדרים יש להן הפרהפאר יעקב ח"ג עמ' תרמ
עד. תוס' ד"ה והא אסתר פרהסיא הואידברי יואל פ' חיי שרה דף תסד ע"ב
עד. תוס' ד"ה והא אסתרחמודי צבי שמות עמ' יג, יד, כ
עד. תוס' קרקע עולםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' פח, קלא
עד. תניא רשב"י אומר העובר עכו"ם ניתן להצילו בנפשו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תי
עד: אי ב"נ מצווה על קידוש ה'חמודי צבי ויקרא עמ' צו
עד: אם בן נח מצווה על קידוש השם, ותוס' עה. ד"ה ואם, דאין מצווהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קעט
עד: אסתר פרהסיה הוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכב
עד: אסתר קרקע עולםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רלב
עד: אסתר קרקע עולם היתהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רלב
עד: אסתר קרקע עולם היתהדברי יואל פ' חיי שרה דף תסד ע"ב
עד: אסתר קרקע עולם היתהמאור עינים (תשנח) עמ' ד
עד: אסתר קרקע עולם היתהמאור עינים (תשעט) עמ' ו
עד: אסתר קרקע עולם היתהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תרא
עד: אפילו לשנויי ערקתא דמסאנישמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' ו
עד: אשה קרקע עולםאהבת חיים (דייטש) עמ' לו
עד: אשה קרקע עולםמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' נט
עד: אשה קרקע עולם היא ואינה נאסרתמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' לא
עד: ב"נ אינו מצווה על קידה"שדברי יואל פ' לך לך דף רל ע"ב
עד: ב"נ אינו מצווה על קידה"שדברי יואל פ' נשא דף רכב ע"א
עד: ב"נ מצוה על קדושת השם וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' עו
עד: ב"נ מצווה על קידוש השם או לאיוסף לקח כרך א ח"א עמ' מו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעד, מקראי קדש (תשנג) עמ' רעג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לא, קז, קלח, קמא, רז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' לח
עד: בן נח אי מצווה על קידה"שמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' מד
עד: בן נח אי מצווה על קידוש ה'שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קלג
עד: בן נח אינו מוזהר על קידוש ה'שם יחזקאל עמ' תלג
עד: בן נח אינו מצווה על קידוש השםעצי חיים - מועדים עמ' ט
עד: בן נח בקידוש ה'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' כב
עד: בן נח מצווה על קדוש ה'קול שמואל (קונפורטי) דף יט ע"א
עד: בן נח מצווה על קדושת ה'שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רכז
עד: בן נח מצווה על קידוש השם לענין שפיכות דמיםהבן יקיר (לניאדו) דרוש א לפרשת לך לך
עד: בעבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים יהרג ואל יעבורדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1282
עד: בעו מיני' וכו' ב"נ מצווה על קד"ה או לאו וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' ריח, רכה, שכא
עד: בעי מיני' מר' אמי בן נח מצווה על קידוש ה' או אין מצווהעצי חיים על התורה עמ' תמט
עד: בפרהסיא אפילו על מצוה קלה יהרג ואל יעבורכתנות אור עמ' רצח
עד: בשעת הגזירה אערקתא דמסאני לא משנינןפנים מסבירות עמ' לז
עד: בשעת השמד אפילו אערקתא דמסאנא יהרג ואל יעבורפאר יעקב ח"ב עמ' תתלח
עד: בשעת השמד אפילו אערקתא דמסאני יהרג ואל יעבורישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שכז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' נו
עד: בשעת השמד אפילו על ערקתא דמסאנישמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' לה
עד: בשעת השמד יהרג ואל יעבור על כל דבריפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רי
עד: בשעת השמד צריכין למסור נפשייהו אפילו על ערקתא דמסאניתפארת צבי בראשית עמ' שיז
עד: בתוך בני ישראל - בנוכחות בני אדםשיחות לספר ויקרא עמ' קיד
עד: הא אסתר פרהסיא וכו' קרקע עולםלקחת מוסר ח"א עמ' רנה
עד: והא אסתר בפרהסיא הואיבני שלשים עמ' קיז
עד: והא אסתר בפרהסיא הויחיי נפש ח"א עמ' רכה ע"ב
עד: והא אסתר פרהסיא הואי וכו'תורת חיים עה"ת עמ' סו-סח {אף שהיתה צנועה גדולה לא מסרה אסתר עצמה, כי ראתה שמאת ה' היתה זאת בזכות שרה וכמותה}
עד: והא אסתר פרהסיא הואי, אמר אביי אסתר קרקע עולם היתהחיי נפש ח"ג עמ' קפד
עד: והא אסתר פרהסיא הוייוסף לקח כרך א ח"א עמ' קנב, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קנג, מקראי קדש (תשנג) עמ' כה, שנד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלט, רב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנד
עד: והא אסתר פרהסיא הויצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קנב ע"א
עד: ונקרשתי בתוך בני ישראלוזאת התורה עמ' רח
עד: חילול השם בפהרסיא ואינה פחותה מעשרהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' סא
עד: יהרג ואל יעבור אפילו לשנויי ערקתא דמסאנאאור אברהם - סידור התפילה עמ' שמט
עד: כל העבירות יעבור ואל יהרג אדם חשוב שאניעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' נא
עד: כתיב לדבר הזה יסלח ה' לעבדךכתנות אור עמ' קצו
עד: לבן נח אין דין יהרג ואל יעבורפרפרת התורה עמ' ר
עד: מנין לעדה שהיא עשרהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שז
עד: מסי"נ אפי' עבור ערקתא דמסאניבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' רלו
עד: ע"ז הוא יהרג ואל יעבורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קל
עד: פשיטא ישראלים בעינן וכו' כתיב הכא בתוך בני ישראל וכתיב התם הבדלו מתוך העדה הזאת מה להלן עשרה ישראל וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' רסב
עד: קטול אספסתא ושדי לחיותאדמשק אליעזר (רלב"ג) תשובות סי' ב
עד: קידוש ה' רק בפני ישראלרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' עז
עד: רש"י - אסתר קרקע עולם היא אינה עושה מעשהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רלב
עד: רש"י ד"ה ערקתאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תי, תפט
עד: תוס' - ד"ה והא בענין סיסרא ויעלמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' רנב
עד: תוס' ד"ה ב"נחמודי צבי במדבר-דברים עמ' מט, רכג, שכב
עד: תוס' ד"ה ב"נחמודי צבי בראשית עמ' יד, רסח, תכג
עד: תוס' ד"ה ב"נחמודי צבי ויקרא עמ' צו
עד: תוס' ד"ה ב"נחמודי צבי שמות עמ' עז
עד: תוס' ד"ה בן נחפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקכז
עד: תוס' ד"ה דהא - מרדכי לא היה רוצה לגרשה לאסתר שהיה ירא פן יורע למלךדברי יואל מועדים ח"ט עמ' עב
עד: תוס' ד"ה והא - אין חייבים מיתה על בעילת עכו"ם משום דרחמנא אפקריה לזרעיה וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' מב
עה ואוהבויחי יעקב דף נג ע"א, נד ע"ב, נו ע"ב
עה ע"א אמרו הנמים ימות ואל יספרמנחת מרדכי עמ' רכד
עה ע"א ואלו הן הנשרפיןעשרה מאמרות (תשס) עמ' ט
עה ע"א ימות ואל תעמוד לפניומתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 384
עה ע"א ימות ולא יספר עמהס' חסידים סי' קעח, תצה
עה ע"א מיום שחרב בית המקדש ניטלה טעם ביאה וניתנה לעוברי עבירהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סא
עה ע"א מעשה באדם א' שנתן עיניו באשה כו' אמרו חכמים וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שעג
עה ע"א מעשה באדם א׳ שהעלה בלבו טינאמאמרי אדמו"ר הזקן תקסג עמ' ערב
עה ע"א מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת והעלה לבו טינא וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רל
עה ע"א מעשה באדם שנתן עיניו באשה אחת והעלה לבו טינאדבר טוב עמ' שפט
עה ע"א מעשה באחד שנתן עיניו באשה אחת וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שטז
עה ע"א משחרב ביה"מ ניטלה טעם ביאה ונתנה לעוברי עבירהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רל
עה ע"א עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתן וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קז
עה ע"א רש"י ד"ה [ואם איתא] - לא לימא [ליה לך לשלום]נשמת כל חי חלק א (סימן לג) דף ל"ו ע"ד (ד"ה גם)
עה ע"א רש"י ד"ה בצנעה ותוס' ד"ה ואםתורת הרא"ם עמ' עט
עה ע"א רש"י ד"ה ואם איתאדברי שאול ויקרא עמ' קיב
עה ע"א תוס' ד"ה ואם, בן נח אינו מצווה על קידוש השםבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות נו
עה ע"ב דון מינה ואוקי באתרה, ורש"יתורת מנחם חמ"ד עמ' 54
עה ע"ב יודע היה משה שהמקושש במיתה וכו'פניני דעת עמ' רכג
עה. אדם נתן עיניו באשה והעלה לבו טינא אמרו חכמים ימות וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' קל
עה. איסור אם חמיו ואם חמותוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שנ
עה. אם מותר לרכוב על סוסו של מלךעץ הדעת טוב (תשסח) סי' ע
עה. העלה לבו טינא ויש רפואה שתעמוד ערומה וכו'יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קנו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעט, מקראי קדש (תשנג) עמ' קפט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קמא, קנב
עה. הרי שש עריות שנאסרו עליו בקידושי אשתועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנז
עה. ואלו הן הנשרפיןדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 130, משנת כל ישראל הערה 24, 26
עה. ולינסבה מינסבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רמו
עה. מי שהעלה ליבו טינאדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תקיב, ח"ב עמ' שנה
עה. מיום שחרב ביהמ"ק וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק ה פסוק ג
עה. מיום שחרב ביהמ"ק ניטל טעם ביאה וניתן לעוברי עבירהויואל משה מאמר ב סי' קלח עמ' שנב
עה. מיום שחרב בית המקדש נטלה טעם ביאה וניתנה לעוברי עבירה וכו'קול בוכים (שמט) איכה דף מז ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) דף קיא ע"א
עה. מכאן שקפצה לו הארץנטע שעשועים (תשסה) עמ' כ
עה. מעשה באדם א' וכו'המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' ש
עה. מעשה באדם אחד שנתן עיניו וכו'אור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרכ
עה. מעשה באדם שהעלה לבו טינא וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' מד
עה. מעשה באדם שנתן עינו באשת אחתשעורי דעת ספר א עמ' מא
עה. ניטל תענוג הביאה וניתן לעוברי עבירה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' צח
עה. פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהפאר יעקב ח"א עמ' רלד, ח"ג עמ' תרכו, ח"ד עמ' רצא, שכט
עה. רש"י ד"ה בצנעהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פד
עה. רש"י ד"ה ואם איתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' נה
עה. רש"י ד"ה ואם איתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' יח, סא
עה. רש"י ד"ה ואם איתאפרדס מרדכי עמ' נד
עה: מגדף הוראת שעה היתהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' פה
עה: מיום שחרב בהמ"ק ניטל טעם ביאה וניתן לעוברי עבירהמגדל עוז (תשעח) עמ' ה
עו מלוה לעני בשעת דוחקוכלי יקר (תשמח) עמ' תי
עו ע"א אל תחלל את בתך להזנותה - זה המשיא בתו לזקןס' חסידים סי' שעט
עו ע"א אל תחלל את בתך להזנותה, זה המשיא בתו לזקןמנות הלוי (תשסב) עמ' קכט
עו ע"א בחיוב הבא על בתו מן הנשואיןברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' סד
עו ע"א במשיא בתו לזקן הכתוב מדברחכמת התורה קדושים עמ' רלא
עו ע"א בתו מאנוסתוגנא דפלפלי עמ' רפג
עו ע"א גורם פטור מדיני אדםבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות עג
עו ע"א המחזיר אבידה לנכריזאת ליעקב שמות עמ' רס
עו ע"א וכי עונשיו מן הדיועשרה מאמרות (תשס) עמ' תסג-תסד
עו ע"א וכי עונשין מן הדין גלויי מילתא בעלמא הואזכור לדוד עמ' ג
עו ע"א זקן לא ישא ילדהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ג
עו ע"א ק"ו על בת בתו ענוש על בתו לא כ"ש ובי עונשין מן הדין וכו'מגילת סמנים עמ' פא
עו ע"א רש"י ד"ה גלויי מילתאמנחת מרדכי עמ' רג
עו ע"א רש"י ואין זה עמ"התועפת ראם (גטיניו) דף עה ע"ב
עו ע"ב המחזיר אבדה לנכרי עליו הכתוב אומר למען ספות הרוה את הצמאה לא יאבה ה' סלוח לו, רש"ישם דרך דברים עמ' כו, לט, עג, קמ, שכא
עו ע"ב המחזיר אבדה לנכרי עליו הכתוב אומר למען ספות הרוה את הצמאה, רש"ישם דרך בראשית ח"ב עמ' צב, ש
עו ע"ב המחזיר אבידה לגויאגרות הראיה כרך א אגרת פט (צט) {"תביעת הצדק להכריע לצד הקומונא והשיתוף הכללי"}
עו ע"ב המחזיר אבידה לגויאורות הקודש ח"ד תצט; שמונה קבצים קובץ ז פסקא כג {יש שהוא מוכרח לא להשפיע לשום מקום שפל, כדי שלא תשוב השפעה שפלה עליו}
עו ע"ב המחזיר אבידה לכותישמלת אליעזר ח"ב עמ' שלב
עו ע"ב המחזיר אבידה לכותי עה"כ אומר "לא יאבה ה' סלוח לו"תורת אביגדור ח"ד עמ' פב, רה
עו ע"ב המחזיר אבידה לנכרי עליו הכתוב אומר למען ספות הרוה את הצמאה וכו', ורש"ישם דרך בראשית ח"א עמ' קד
עו ע"ב המחזיר אבידה לעכו"ם וכו'זאת ליעקב דברים עמ' תפו
עו ע"ב המחזיר אבידה לעכו"ם עליו הכתוב אומר למען ספות הרווה את הצמאהשם דרך במדבר עמ' כח, קצז
עו ע"ב המשיא בתו לזקן וכו' ומחזיר אבדה לגוי עהכ"א למען ספות הרוה את הצמאה וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רפא
עו ע"ב הנושא בת אחותו עליו הב' אומר אז תקרא וה' יענהס' חסידים סי' תפח
עו ע"ב הרוצח דינו בסייףגנא דפלפלי עמ' נא, שנט
עו ע"ב ואלו הנהרגין הרוצח ואנשי עיר הנדחתדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' מח
עו ע"ב ואלו הנהרגין הרוצח וכו' שיסה בו את הכלב או שיסה בו את הנחש פטור וכו'ברית שלום (תעח) דף כט ע"א
עו ע"ב ואלו הנהרגין הרוצח וכו' שיסה בו את הכלב או שיסה בו את הנחש פטור וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קפג
עו ע"ב והמשיאן סמוך לפירקןהשיר והשבח ח"א עמ' שסו
עו ע"ב והנושא את בת אחותו, ורש"יהשיר והשבח ח"א עמ' שה
עו ע"ב ומה רוצח שלא עשה בו שוגג כמזיר ואונס כרצון חייב את המצמצם וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 195
עו ע"ב ומלאה הארץ זימה זה המשיא בתו לזקןס' חסידים סי' שעט
עו ע"ב ומלאה הארץ זמה זה המשיא בתו לזקןמאורי אור (אתרוג) עמ' קצז ד"ה בתי
עו ע"ב למען ספות הרווה את הצמאה - זה המחזיר אבידה לכותי, ורש"י - שהשוה וחיבר כותי לישראלנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קס
עו ע"ב על מ"ש רש"י ז"ל בהא דמלוה לענישם שלמה דף סח ע"א
עו ע"ב רש"י - רוה - עובדי כוכבים ששבעים ואינן צמאין ליוצרם, צמאה זו כנסת ישראל שצמאה ותאיבה ליראת יוצרה ולקיים מצותיוזמנים לששון עמ' לג
עו ע"ב רש"י ר"ה והמחזיר וכו'ברכת אבות עמ' קפג
עו ע"ב תנו רבנן אותו ואתהן אותו ואת אחת מהןדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קסו
עו תוס'ככר לאדן (תקסא) דף קיב
עו תוס'ככר לאדן (תקסא) דף קיב ע"א
עו. אין עני אלא רשע ערוםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לא ע"א
עו. אל תחלל את בתך להזנותה זה המשיא בתו לזקןמנות הלוי (שמה) דף סז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת קדושים דף צא ע"א
עו. אתהן אחת מהןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פז
עו. בת אחותו מצוהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רמ
עו. בת בתו מאנוסתוברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 42
עו. בתו ממש מנ"ל דאסורהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קכח
עו. האוהב את אשתו כגופו וכו' והמדריך בניו ובנותיו וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 215
עו. העושה טובה לעכו"םמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קנג
עו. וידעת כי שלוםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שמד
עו. מצמצם חייבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' פב
עו: אוהבה כגופו ומכבדה יותרמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לא ע"א
עו: אמר שמואל מפני מה לא אמר יד בברזלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלב
עו: אסור להחזיר אבידה לכותיפנים מסבירות עמ' תכ
עו: ב"נ אין מצווין על קידוש השםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ד
עו: ברזל אין צריך שיעוריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רצט
עו: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולםקריאה בקריה ח"א עמ' שז
עו: דחף את חבירו במים חייב מיתהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' צז
עו: האוהב את אשתודברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קב
עו: האוהב את אשתודברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קס
עו: האוהב את שכיניו וכו' ופי' התוס'אהבת עולם (תשס) עמ' תשעה
עו: הברזל ממית בכל שהואפני מלך שמות עמ' קלו
עו: המחזיר אבידה לגוישירת דוד (תשסז) עמ' קה
עו: המחזיר אבידה לגוי עליו הכתוב אומר למען ספות הרוה את הצמאהצור יעקב (יעבץ) וילך
עו: המחזיר אבידה לכותיהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קכא
עו: המחזיר אבידה לעכו"ם וכו'שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קסד
עו: המחזיר אבירה לכותיהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קכ
עו: המחזיר אמדה לגוי עליו הכתוב אומר לא יאבה ה' סלוח לויוסף לקח כרך א ח"א עמ' קסז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנט
עו: המשיא את בתו לזקןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קכג
עו: הנאת עצמן שאנישיח דוד (תשסח) עמ' קלז
עו: השיך בו את הנחש ר"י מחייבעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלג
עו: והנושא את בת אחותותורת חיים עה"ת עמ' רפה-רפו {טעמים למה בת אחותו ולא בת אחיו}
עו: וידעת כי שלום אהלךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שסא
עו: ורש"י המחזיר אבדה לכותי וכו' למען ספות הרוה את הצמאהמצור דבש עמ' קמ
עו: חמותו לאחר מיתהזבחי צדק (דיסקין) עמ' ריז
עו: לא נאמר יד בברזלזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רעח
עו: לא נאמר יד ברזל - רש"יקריאה בקריה ח"א עמ' שז
עו: למען ספות הרוהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לא ע"א
עו: רוצח מיתתו בהרגאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' יג
עו: רוצח מיתתו בסייףשם יחזקאל עמ' לד
עו: שהברזל ממית בכל שהוא - רש"יקריאה בקריה ח"א עמ' שז
עו: שיסה בו את הנחש פטור, השיך בו את הנחש ר' יהודה מחייב וחכמים פוטריןאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' סט
עו: שיסה בו את הנחש פטור, וברש"י דהוה גרמא לנזיקיןכרם חמד (תשסו) עמ' לה
עוז: מגדף הוראת שעה היתהמקראי קדש (תשנג) עמ' רפד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רו
עז אבע"ל הספדא יקרא דחיי, ותוס'רני ושמחי דף קמד ע"ד
עז ע"א אמר רבא כפתו לפני הארי כו'יד שלמה (עזרא) דף סח ע"ב
עז ע"א כפתו ומת ברעבדברי חנינא - רפואה עמ' כד, כז
עז ע"א מצמצם, רש"י ותוס'שם דרך בראשית ח"ב עמ' שטז
עז ע"אבריכות המעיין עמ' רכ
עז ע"ב א"ר דחפו לבור וגו'דרכי איש דף כא ע"ג, מט ע"א
עז ע"ב אם ישראל עושין תשובה נגאלין וכו'+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קלט
עז ע"ב דוחף חבירו לבורדברי חנינא - רפואה עמ' כד
עז ע"ב ותנא תונא כגון אלו המשחקיםדרכי איש דף מח ע"ד
עז ע"ב זרק חץ ותרים בידו ובא אחר ונטלו ואפילו הוא קדם ונטלו פטורלמדנות (תשנח) פ' משפטים אות מז
עז ע"ב כל העמים קרוים רוהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תמב
עז ע"ב פזר סממניודברי חנינא - רפואה עמ' כח
עז ע"ב פיזור רשעיםמהר"ם שיק בראשית עמ' מט
עז תוס' - מה איך נבנה ביה"מ על גבי הרחומת אנך תהלים פרק ג, מלכים א אות ח
עז. גירי דלי' הואמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' פד
עז. זרק חץ ותריס בבידומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ח
עז. כבש עליומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' יא
עז. כפה עליו גיגית פליגי בה וכו'פעולת גבר עמ' קב ד"ה ונלענ"ד
עז. כפתו בחמה ומת בצינה ומת חייב וכו'להורות נתן דברים עמ' קיד
עז. כפתו במקום שסוף חמה לבאאור אברהם על ספר המצוות עמ' תעו
עז. סוף חמה לבאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' פה, שכט
עז. עייל לחבריה לבית דשישא ואדליק שרגאברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קנב
עז. רש"י ד"ה סוף חמהלהורות נתן בראשית עמ' קטו
עז. תוס' ד"ה בנזקיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ח, קטז
עז. תוס' ד"ה סוףבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק ה
עז. תוס' קידושי קטןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רנג
עז: אינהו וכל אביזרייהו קאחשיבכתנות אור עמ' שג
עז: דחף חבירו לבור ובא חבירו והסיר את הסולםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלג, קלט
עז: מאן דכתפיה לחבריה ואשקיל עליה בידקא דמיא גירי דידיה הואאור אברהם - סידור התפילה עמ' ד
עז: סתם משחקין בכדור ותוס'זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קט
עז: תוס' - אשו משום חציושמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קכג
עז: תוס' ד"ה בן נח רבני נח אינם מצווים על וחי בהםכתנות אור עמ' קצז
עח אין ב"ד בא עד שיכלו גסי הרוחתוכחת חיים (תשלח) שמות עמ' עט
עח הכוהו יב"א בי"מדרכי איש דף יג ע"ד
עח הכוהו עשרה ב"אתושע יאודה דף ו ע"ד
עח יודע היה משה שהמקושש במיתה, ובמגדף לא הי' יודע כו'המדרש והמעשה שמות פרשת משפטים דרוש א
עח ע"א אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייבזכר דוד (אנציקלופדיה) כרך ג עמ' תשנה
עח ע"א אמר רבא הכל מודים בהורג כו' לא נחלקו אלא בגוסס בידי אדםיד שלמה (עזרא) דף סח ע"ב
עח ע"א ארס נחש בין שינו הוא עומדברית שלום (תעח) דף כה ע"ג
עח ע"א ארס נחש בין שינו הוא עומרברית שלום (תשסח) עמ' קפה
עח ע"א ארס נחש בין שיניומסילות הנביאים שופטים עמ' תקסב
עח ע"א ארס של נחש עומד בין שיניותפלה למשה (בנימין) עמ' קלג
עח ע"א הורג טריפה פטורדברי חנינא - רפואה עמ' נח, עב
עח ע"א הכהו עשרה בני אדםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קלו
עח ע"א הכהו עשרה בני אדם, ובפרש"יגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' ק, קא
עח ע"א הכוהו י' בנ"א בעשרה מקלות ומת בין בב"א בין בזא"ז פטוריןנאוה תהלה עמ' רעד
עח ע"א הכוהו י' בנ"א כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף פח ע"ד
עח ע"א הכוהו עשרה בני אדםרנת יצחק שמואל עמ' תה, מלכים עמ' ח, תלט, ישעיה עמ' תמ
עח ע"א הכוהו עשרה בני אדם בזה אחר זה וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קמז
עח ע"א הכוהו עשרה בני אדם בעשרה מקלות ומת וכו' פטוריןמכשירי מצוה עמ' קסח
עח ע"א הכוהו עשרה בני אדם בעשרה מקלות ומת וכו'למדנות (תשנח) פ' מסעי אות קב
עח ע"א הכוהו עשרה בני אדם וכו' הורג את הטריפה פטור וכו' ותוס' ד"ה בגוססשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שפא
עח ע"א טריפה גברא קטילא, רש"ידברי חנינא - רפואה עמ' לג, נט
עח ע"א מיום שחרב ביהמ"ק וכו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ה פסוק ג
עח ע"א נחש ארסו בין שיניופניני יחזקאל עמ' תצט
עח ע"א רב אשי אמר אפילו שור טריפה נמי שהרג פטור וכו'תשובה מיראה עמ' נו
עח ע"א רבנן סברי כל נפש עד דאיכא כל נפש וריב"ב סבר כל נפש כל דהוא נפש, ותוס'רנת יצחק על נפש החיים עמ' רט
עח ע"א רוב גוססים למיתה, תוס'דברי חנינא - רפואה עמ' נז
עח ע"א תוס' ד"ה מוסס, עשאו גוסס ונהרג ע"י אחררנת יצחק שמואל עמ' רסט
עח ע"ב המכה את חברו באבן או באגרוףשם דרך במדבר עמ' עג
עח ע"ב וניקה המכהחקקי לב חלק ב (סימן ה) דף כד ע"א (ד"ה ונראה)
עח ע"ב ורבנן מגדף הוראת שעה הי' וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) מצורע כח ע"ד
עח ע"ב יודע היה משה רבינו שהמקושש במיתה וכו' ותוס' ד"ה לא ובגליון הש"סשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קמה, קמו
עח ע"ב תוס' ד"ה מגדף הוראת שעה היתה, איכא למ"ד לקמן מקושש נמי הוראת שעה היתהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רפג
עח. איכא מאן דאמר כל הוי כלל, דהיינו הכל, ואיכא מאן דאמר, כל, פירושו, כל דהואדברי יואל מועדים ח"ט עמ' עט
עח. איש למעוטי טריפה שאפילו הרגוהו בידים פטוריםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קב
עח. אמדוהו למיתה והקל ואח"כ הכביד ומת חייביוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנג
עח. אמר רבא ההורג את הטריפה פטור, וטריפה שהרג בפני בית דין חייב דכתיב ובערת הרע מקרבך והרי ראוהו רוצח שלא בפני בית דין שאתה בא לחייבו על פי עדים פטור, דה"ל עדות שאי אתה יכול להזימה ואינו עדותצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רלה
עח. ארם נחש בין שיניו עומדשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרמא
עח. ארס נחש בין שיניו עומדמרפא לנפש בראשית עמ' לד
עח. ההורג את הגוססמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסו
עח. ההורג את הטריפה פטוראור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' צז
עח. ההורג את הטריפה פטוריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' שו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מז, פח
עח. ההורג את הטריפה פטור וטריפה שהרג בפני בי"ד חייב וכו'פאר יעקב ח"ד עמ' קעג
עח. ההורג את הטריפה פטור וכו' וטריפה שהרג בפני בי"ד חייב וכו'חמודי צבי שמות עמ' רנד
עח. הוכח תוכיח ולא לגר תושבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ה
עח. הכוהו עשרה בני אדם בעשר מקלו'קול שמואל (קונפורטי) דף ח ע"ב
עח. הכוהו עשרה כאחד וכו' וזרק אחד באחרונה הרי זה האחרון נהרגחנן אלקים עמ' רנ, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלה, כרך ב ח"א עמ' ש, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יג, צז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכח, רל, רסא, רסד, שלג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלב, קלג, קמא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' עב
עח. הקב"ה נותן כח לצדיקים לסבול טובתםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רלה
עח. הרובע את הטריפה חייביוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעד
עח. וטריפה שהרג בפני ב"ד חייבהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר צט
עח. ושניהם מקרא אחד דרשו ואיש כי יכה כל נפש אדם רבנן סברי כל נפש עד דאיכא כל נפש ורבי יהודה בן בתירא סבר כל נפש כל דהוא נפששבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקכג
עח. זכו "אחישנה" לא זכו "בעתה"דרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קצד
עח. טריפה שהרג בפני ב"דמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' לד
עח. טריפה שהרג בפני בית דין חייב, שלא בפני בית דין פטורדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2120
עח. טריפה שהרג וכו' ובערת הרעפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' צח
עח. טריפה שהרג נהרגיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פו, כרך ב ח"א עמ' ש, שב, כרך ב ח"ב עמ' פג, ק, קלט
עח. י' בני אדם שהכוהו לאחד בי' מקלות ומת פטורכסף נבחר (מרגליות) עמ' ריג
עח. ימות ואל יראה אותהמאורות האריז"ל עמ' פד אות ד
עח. כל נפש כל דהו נפשיוסף לקח כרך א ח"א עמ' לח, קכז, רכו, רעח, רצט, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יד, ק, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סג, קנה, קעג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קנט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' צג, קנב, רכט, מקראי קדש (תשנג) עמ' קפ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עח, קיב, קע, קפג, רל, רסז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צט
עח. מנין אפילו מאה תלמוד לומר עדיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נז
עח. נחש בסקילה שמעצמו מקיא הארסישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קלה
עח. עידי טריפה שהוזמו אין נהרגיןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נז
עח. פלוגתת ר' יהודה וחכמים אי ארס נחש בין שיניו הוא עומד או לאאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' סט
עח. שור טריפה שהרג חייב וכו'להורות נתן בראשית עמ' קכא
עח. שור טריפה שהרג חייב, ושור של טריפה שהרג פטורתפארת ראובן עמ' רמג
עח. תוס' ד"ה ההורג - ההורג את הטריפה פטור, אפילו למ"ד טריפה חיה, דסופו שימות בחבלה זואור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' צז
עח. תוס' ד"ה מרהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קפח
עח. תוס' ד"ה מרהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קצ
עח: אמדוהו לחיים אין אומדין למיתהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנג
עח: בן נח שבירך את השם ונתגיירפני מלך ויקרא עמ' ריב
עח: הכהו עשרה בני אדם בעשרה מקלותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסז
עח: ורבנן האי ונקה המכה מאי דרשי ביה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רפא
עח: ותוס' שכופר בשבת ככופר בעיקרפרפרת משה ח"א עמ' מב
עח: יורע היה משה שהמקושש במיתה ולא היה יודע באיזה מיתהפאר יעקב ח"ג עמ' תסו
עח: כל דהוא נפשדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1111
עח: לא היה יודע באיזו מיתהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רמא
עח: לא היה יודע משה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקצו
עח: נתכון להכות את חבית על מתניו וכו'בגדי חמודות שמות פרק כא פסוק יב
עח: רבי נחמיה יליף ממגדףפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקצה
עח: תוס' - מה נסתפק משה הלא כל מיתה בתורה הוא חנקפאר יעקב ח"ג עמ' תסו
עח: תוס' ד"ה לא היה יודע באיזו מיתה, ואע"ג דמיתה סתם חנק היא מתוך הסברא היה מדמה לעובד עבודת כוכבים דבסקילה דמחלל שבת בפרהסיא ככופר בעיקר דכופר במעשה בראשיתשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שסז
עח: תוס' ד"ה לא וכו'פרפרת הפרשה פרשת שלח פרק טו פסוק לב
עח: תרי אומדניזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קיג
עט ע"א כל הלומד ואינו חוזר עליה דומה לאדם שזורע ואינו קוצרשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קמו
עט ע"א כל קבוע כמחצה על מחצהאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קכו
עט ע"א נתכוין להרוג את זהפרי חיים (קנולר) פרשת משפטים
עט ע"א קאי ראובן וש' ואמר לר' קא מכוונה כו'יד שלמה (עזרא) דף עט ע"ד, פ ע"א
עט ע"ב אי סקילה חמורה משריפהגנא דפלפלי עמ' נב
עט ע"ב אפיקורוס זה המבזה תלמיד חכםשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קכו
עט ע"ב הנסקלין בשריפה ידונו בסקילה וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' שכז
עט ע"ב כל העוסק בתורה לשמה משים שלוםתוכחת חיים (תשלח) שמות עמ' צו
עט ע"ב מחלוקת התנאים מה חמור יותר סקילה או שריפהפניני יחזקאל עמ' שב
עט ע"ב סימן בשר"ק, א"ר אבהו אמר שמואל וכו' ריש לקיש אמר וכו'מגילת סמנים עמ' קג
עט ע"ב רוצח שנתערבדרכי איש דף ד ע"ב
עט ע"ב שור הנסקל שנתערב אחד באלף כולם אסוריםגנא דפלפלי עמ' קמה
עט. אין להם משיח לישראל, שכבר אכלוהו בימי חזקיהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קצח
עט. האומר כל התורה כולה מפי הקב"ה חוץ מפסוק אחד עליו הכתוב אומר וכו'דרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' נד, קנז
עט. כל קבוע כמחצה על מחצה דמיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' עא*
עט. למ"ד נפש ממש ולמ"ד ממיץפעולת גבר עמ' קיא ד"ה וכי ינצו
עט. נפש תחת נפש איכא מאן דסבירא לי' נפש ממש ואיכא דאמ' נפש תחת נפש היינו ממוןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תכג
עט. נפש תחת נפש, היינו ממון, ואיכא מ"ד דס"ל נפש ממשצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תלג
עט. נתכוון להרוג את זה והרג את זהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קצא
עט. נתכוין להרוג את זה והרג את זהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנא, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלה, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ש, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלא, קלב
עט. קבוע כמע"טמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רכד
עט: אמר, וכי לו היה לו למשה לכתוב אלא ואחות לוטן תמנעמאורות האריז"ל עמ' ריב אות ד
עט: את כל העיר לחמש העיירות תשחיתשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קצג
עט: כל המלמד את בן חבירו תורה כאלו ילדובית יצחק (ויינברגר) עמ' שנו
עט: כל המלמד תורה לבן חבירו מעלה עליו הכתוב כאילו עשאודרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' עו
עט: כל חייבי מיתות שנתערבו זה בזה נידונין בקלה ותוס' ד"ה הנסקלין בנשרפיןכרם חמד (תשסו) עמ' קכו
עט: מה מכה בהמה לא חלקת אף מכה אדם לא תחלוקעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צא
עט: נתכוין להרוג את הגדול והיה בו כדי להמית הגדול והרג קטן חייביוסף לקח כרך ב ח"א עמ' שג
עט: נתערבבו נסקלין בנשרפין ידונו בסקילה הקלה וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' קנג
עט: נתערבו נהרגין בנחנקין נדונין בחנקיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' שא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלג
עט: נתערבו נסקלין בנשרפין ידונו בקלהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקצה
עט: סקילה חמורה שניתנה לע"זעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלג
עט: רוצחים שלא נגמר דינם שנתערבו ברוצחים שנגמר דינם כולן פטוריםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ש, מקראי קדש (תשנג) עמ' כט, מ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלג, קמ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קצד
עט: תוס' ד"ה בין שוגגוזאת התורה עמ' רנב
עט: תוס' ד"ה בשורפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תעד
פ' ד"מ תוס' ומשום ושרט לנפש ליכאשארית יעקב (אלגזי) דף מד ע"א-ע"ב
פ ע"א ולד הנוגחת אסורגנא דפלפלי עמ' רלט
פ ע"א תוס' - במיתת הנעלים ומיתת השורמנחת מרדכי עמ' שב
פ ע"א תוס' ד"ה בשר בשם ר"ת שור הנסקל אסור בהנ' רק לאח"טגנא דפלפלי עמ' ל
פ ע"ב אם עד שלא נגמר דינה עיברה זכו' ותוס' ד"ה עוברשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ריב
פ ע"ב הוראת שעה היתהדברי שאול במדבר עמ' קיד
פ ע"ב הנסקליןדברי שאול ויקרא עמ' קלב
פ ע"ב כל חייבי מיתות, ש"מ מותרה לדבר חמור הוי מותרה לדבר קלעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רפג
פ ע"ב לדעת ר' יהודה מקושש בהוראת שעהבאר שרים פרשת וילך דרוש א אות ד
פ ע"ב לכם לא נאמר אלא להם מכאן לתחית המתיםראה חיים ח"א דף פט ע"א [שג ע"ב ד"ה וגם]
פ ע"ב לכם לא נאמר אלא להם, מכאן לתחית המתיםראה חיים חלק א דף פ"ט ע"א (דף ש"ג ע"ב ד"ה וגם)
פ ע"ב מיתת צלפחד, הוראת שעה היתהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קה
פ ע"ב מקושש הוראת שעה היתהדברי שאול ויקרא עמ' קסג
פ ע"ב מקושש הוראת שעה היתהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שיב
פ ע"ב ש"מ מותרה לדבר חמור הוי מותרה לדבר קלמכשירי מצוה עמ' ריא
פ ע"ב תוס' ד"ה הנסקליןחכמת התורה אמור עמ' קיד, קטו
פ ע"ב תוס' ד"ה הנסקלין, בשם ר"ת דלענין איזה מיתה יומת לא אזלינן בתר רובחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קצז, רפ
פ"א א"ר שמן בא וראה כמה קשין גרושיןתולעת שני דף קד ע"ג, קה ע"א
פ"א אין תחילת ריבו של אדםחבל יעקב (ורשאנו) דף יא ע"ב
פ"א מ"א גזילות וחבלותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשד
פ"א מ"ג עיבור השנה, רבי מאיר סבירא ליה בג' ורבן שמעון בן גמליאל סבירא לי' בג, מתחילין, ונושאיו ונותנין בה' וגומרין בז'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שיז
פ"א מ"ד הזאב והארי הדוב והנמר והברדלס והנחש מיתתן בעשרים ושלשה, רבי אליעזר אומר כל הקודם להרגן זכהדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' ה
פ"א מ"ו המקור לב"ד של עשרים ושלשהשיחות לספר בראשית עמ' מב
פ"א מ"ו סנהדרי קטנה הם עשרים ושלשהפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קלט
פ"ב אין האשה מתה אלא לבעלהחבל יעקב (ורשאנו) דף לה ע"ד
פ"ב מ"דערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 14
פ"ב פיה"מ לרמב"ם - וכותב לו ב' תירו'צפיחית בדבש סי' סב דף קנט ע"א
פ"ג א"ר שמלאי הרבה טענות היו לנחששמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' יב
פ"ג מ"ו אם נמצאו דבריהם מכווניםתולדות הגר"א (תשס) עמ' עד
פ"ג מ"ו בבית דיו מזכיו ומחיביןפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קט
פ"ג מט"ז רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדירדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קמו
פ"ד דמו ודם זרעיותיוחומת אנך דברי הימים ב פרק כד
פ"ד מ"א אין דנין בלילהפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' רסט
פ"ד מ"גשלטי הגבורים (תשע) עמ' קח, קסו
פ"ד מ"ג אגן הסהר הוא חצי גורן עגולהפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קלז
פ"ד מ"ד שלש שורות של עשרים ושלשפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קלט
פ"ד מ"ה הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון וכו' לפיכך וכו' חץב לומר בשבילי נברא העולםעל ישראל גאותו עמ' שב
פ"ד מ"ה לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםשיחות ר' ראובן עמ' עב
פ"ד מ"ה שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלאשיחות ר' ראובן עמ' צא
פ"ד מ"ח לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולםשם דרך דברים עמ' נו, קכט
פ"ד קול דמי אחיך דמו ודם זרעיותיוחומת אנך (תקסא) ח"ד דף רו ע"ב
פ"ה מ"ג זה אומר בו' שעות וכו' עדותן בטלהפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קלו
פ"ה מ"ד יש לי ללמד עליו זכותתורת אליהו עמ' רעז
פ"ו מ"ב כל המומתין מתודיןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשנג
פ"ו מ"ב כל מומתי בית דיו מתוודיםפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קיא
פ"ו מ"ב שכן דרך המומתין מתודין, שכל המתודה יש לו חלק לעוה"בפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רנג
פ"ו מ"ד בית הסקילה היה גבוה שתי קומותפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קמח
פ"ו מ"ד והלא שמעון בן שטח תלה נשים באשקלון אמרו לו שמונים נשים תלהשרתי ח"א עמ' רמה
פ"ו מ"ד כל הנסקלין נהליו, לרבי אליעזרפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קכג
פ"ו מ"ד מצוות הנסקלין כיצדדורש טוב עמ' 152
פ"ו מ"ד סקילה, דחיפה ממקום גבוהפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קיא
פ"ו מ"ה בזמן שהאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני מראשי קלני מזרועירנת יצחק תפלה עמ' עה
פ"ו מ"ה קלני מראשי קלני מזרועימשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שה, ח"ב עמ' רנח
פ"ו מ"ה קלני מראשי קלני מזרועיתורי זהב (תשעג) עמ' עו, תנד, תנה
פ"ו מ"ה שכינה מה אומרת, קלני מראשי קלני מזרועיתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שלז, תשכט
פ"ו מ"ה: בשעה שאדם מצטער שכינה אומרת קלני מראשיעלי שור ח"ב עמ' רט
פ"ו פירוש המשניות לרמב"ם - אמונת הגאולה היא מעיקרי הדתדברי יואל פ' ויקרא דף נח ע"א
פ"ו פירוש המשניות לרמב"ם - ההגשמה גרועה הרבה יותר מכפירהדברי יואל פ' מצורע דף תנז ע"ב
פ"ו פירוש המשניות לרמב"ם - כמו שלא ישיג הסומא עץ הצבעים כן לא ישיגו הגופות התענוגים הנפשיידברי יואל פ' קדושים דף קסט ע"א
פ"ו תוי"ט - לא היו מתאכליןצפיחית בדבש סי' סח
פ"ז מ"א ובקול הרמ"ז, לר"ש הסיף הוא הד'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קמג
פ"ז מ"א ובקול הרמ"ז, לר"ש הסיף הוא הד'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' קמז
פ"ז מ"א לר"ש הסיף היא המיתה הרביעיתפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קפז
פ"ז מ"א לר"ש שריפה סקילה חנק הרגפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קי, קיא
פ"ז מ"א מחלוקת בסדר ד' מיתותפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' ריב
פ"ז מ"א מחלוקת בסדר ד' מיתותפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' ריח
פ"ז מ"א סקילה - החמורה במיתות ב"דשיחות לספר ויקרא עמ' כב, קמה
פ"ז מ"ב מעשה בבת כהן אחת שזינתה והקיפוה חבילי זמורות ושרפוה... מפני שלא היה בית דין של אותה שעה בקישרתי ח"א עמ' נג
פ"ז מ"ב מצוות הנשרפיןדורש טוב עמ' 151
פ"ז מ"ב שריפה מבפניםפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קיא
פ"ז מ"ד שלא יאמרו על ידי זו באה תקלה לאדםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' פד
פ"ז מ"ה מברך השם עונשו בסקילהפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קנד
פ"ז מ"ו המגפף והמנשק והמכבד והמרבץ והמרחיץ הסך וכו' עובר בל"תמכשירי מצוה עמ' רכה
פ"ז מ"ז כדברי התוי"טמנחת מרדכי עמ' רפ
פ"ז מ"י בתוי"טיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מט
פ"ח מ"ד ר' יהודה אומר אם לא הייתה אמו ראויה לאביו אינו נעשה בן סורר ומורהתורי זהב (תשעג) עמ' תיב
פ"ח מ"ה ימות זכאי ואל ימות חייבעץ הדעת טוב (תשסח) סי' ריב
פ"ח מ"ה פיזור לצדיקים רע להם ורע לעולםשמלת אליעזר ח"א עמ' לו, ח"ב עמ' קכב
פ"ח מ"ה פיזור לרשעים הנאה להם והנאה לעולם וכו' כינוס לצדיקים הנאה להם והנאה לעולם וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' סג, תרל
פ"ח מ"ה שקט לרשעים רע להם ורע לעולםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקעב
פ"ט מ"הערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 97
פ"ט מ"ה מי שלקה ושנה בית דין מכניסים אותו לכפה וכו'שיחות ר' ראובן עמ' קי
פ"ט מ"ו מי שבעל ארמיות קנאים פוגעים בותורי זהב (תשעג) עמ' שסב
פ"י מ"א בפירוש המשניות להרמב"ם ד"ה שים בדעתך. ויאמר לו קרא ואתן לך אגוזים או תאנים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקפד ד"ה ויהי ובהערה
פ"י מ"א ההוגה השם באותיותיו אין לו חלק לעולם הבאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשנג
פ"י מ"א הלכה כחכמים דהוה בכלל אחיךתיבת גמא (תשסז) עמ' קעג
פ"י מ"א ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תחיית המתיםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 323
פ"י מ"א כל ישראל יש להם חלק לעוה"בפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רנד
פ"י מ"א כל ישראל יש להם חלק לעוה"בעיונים במשלי עמ' קנ
פ"י מ"א כל ישראל יש להם חלק לעולם הבאבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רנז, שכב
פ"י מ"א כל ישראל יש להם חלק לעולם הבאעץ הדעת טוב (תשסח) סי' כד, כז, קסט, שצא
פ"י מ"א כל ישראל יש להם חלק לעולם הבאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'לח, א'רז, א'של
פ"י מ"א כל ישראל יש להם חלק לעולם הבאתורי זהב (תשעג) עמ' תכט
פ"י מ"א שלושה מלבים וארבע הדיוטות אין להם חלק לעולם הבאעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 195
פ"י מ"ב אין להם חלק לעולם הבא שלשה מלכים ירבעם וכו' ארבע הדיוטות וכו' ואחיתפלשיחות ר' ראובן עמ' כח
פ"י מ"ב דואג ואחיתופל אין להם חלק לעולם הבא וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שסב
פ"י מ"ב שלשה מלכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם הבאעץ הדעת טוב (תשסח) סי' כז
פ"י מ"ג אין למרגלים חלק לעולם הבאפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קנד
פ"י מ"ג אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבאשם דרך בראשית ח"א עמ' רמג
פ"י מ"ג אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבאשרתי ח"א עמ' ד
פ"י מ"ג דור המבול ... לא דין ולא רוחפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' כז
פ"י מ"ג דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא וכו' אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' נא
פ"י מ"ג מרגלים אין להם חלק לעולם הבאשרתי ח"א עמ' ג, קצח, רסז
פ"י מ"ג עדת קרח אינה עתידה לעלות, שנאמר ותכס עליהם הארץ, בעולם הזה, ויאבדו מתוך הקהל, לעולם הבא, דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, עליהם נאמר ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעלכתונת פסים (תשעא) עמ' שח
פ"י מ"ה בתוי"טמקראי קדש (תשנג) עמ' רפו
פ"י מ"ה נכסי צדיקים שבתוכה אובדיןשיחות לספר בראשית עמ' קטז
פ"י פיה"מ לרמב"ם - אין בין העוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכויותרנת יצחק תפלה עמ' רעב
פ"י פיה"מ לרמב"ם - גם בימות המשיח יהיה מיתהרנת יצחק תפלה עמ' קכז
פ"ק ואשימם ואשמם כתיב וכו'עבודת ישראל (קמחי) דף יח ע"ב
פ. אם אין גדיים אין תיישיםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' סה
פ. המוותר על דברי הנביאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שצג
פ. ולד הנוגחת אסורהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה סג
פ. טריפה שהרג בפני בי"ד נהרגיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסד
פ. מקושש נהרג בהוראת שעהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תעג
פ. שנים שיצא חץ מביניהם והרגעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלג
פ. תוס' - שור הנסקל אחר שנגמר דינו מכרושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' פג
פ. תוס' ד"ה הוי מותרהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רעה
פ: הנסקלין בנשרפין וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' פב
פ: התראה, באיזה מיתה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקצה
פ: ומקושש הוראת שעה היתהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קסג
פ: ושאר חייבי מיתות שבתורה אין ממיתין אותן אלא בעדים והתראהדברי יואל פ' פנחס דף קע ע"א
פ: מקושש הוראת שעה היתהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שכט
פ: עד שיודיעוהו שחייב מיתהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלד, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רו
פ: ר' יהודה עד שיודיעוהו באיזה מיתה הוא נהרגחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שכט
פ: שאר חייבי מיתות בי"ד חוץ ממסית אין ממיתין אלא בעדים והתראהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נה
פ: תוד"ה הנסקלין - דלא אזלינן בתר רובא ממיתה קלה לחמורהתיבת גמא (תשסז) עמ' קי
פ: תניא ושאר חייבי מיתות שבתורה אין ממיתין אותן אלא בעדה ועדים והתראה ועד שיודיעוהו שהוא חייב מיתת ב"ד רבי יהודה אומר עד שיודיעוהו באיזה מיתה הוא נהרגשרתי - חבר הקיני עמ' יא
פא דרש רב אחא מ"ד אל ההרים לא אכל וכו'עבודת ישראל (קמחי) דף קל ע"א
פא ה' שמות יש לו לזמריראש דוד (תקלו) דף כח ע"ג
פא יצאת ב"ק ואמר' המעמך ישלמנהחומת אנך (תקסא) ח"א דף ריז ע"א, ח"ד דף לו ע"א
פא מי שנתחייב שתי מיתות - נלמד מיחזקאלמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לא ע"א
פא מעשה בבלוריתאראש דוד (תקלו) דף קכט ע"א
פא ע"א אל ההרים לא אכלעטרת יהושע במדבר עמ' כ
פא ע"א אל ההרים לא אכל שלא אכל בזכות אבותיודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תנב ד"ה והנה כל
פא ע"א אל תטמאו בכל אלה, אפי' באחת מכל אלהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קפב
פא ע"א אסור לומר לאב שטועהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קפח
פא ע"א באחת מכל אלהדרשות הר"ן (תשסג) עמ' רכט
פא ע"א ואל אשה נדה ל"ק שלא נהנה כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קלט ע"ב
פא ע"א ואת אשת רעהו לא טימאהשיר והשבח ח"א עמ' רפא
פא ע"א ואת אשת רעהו לא טימאחקקי לב חלק ב (סימן כט) דף קכד ע"ג (ד"ה והנה)
פא ע"א ואת אשת רעהו לא טימא וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רכט, רצג
פא ע"א ואת אשת רעהו לא טימא שלא ירד לאומנות חבירולהוגה דעות פ"ה הי"ג
פא ע"א ואת אשת רעהו לא טמא - שלא ירד לאומנות חביתלפרקים (תשסב) עמ' סג
פא ע"א ואת אשת רעהו לא טמא שלא ירד לאומנות חבירוצלח רכב עמ' שכב
פא ע"א מאי דכתיב אל ההרים לא אכל שלא אכל בזכות אבותיודרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קע
פא ע"א מי שנתחייב ב' מיתות, נידון בחמורה, פשיטא וכו' ונגמר דינו על עבירה קלה וחזר ועבר עבירה חמורהצמח צדקה עה"ת עמ' פח
פא ע"א מי שנתחייב בשתי מיתות ב"ד נידון בחמורהרנת יצחק יהושע עמ' קכט
פא ע"א מי שנתחייב שתי מיתותגנא דפלפלי עמ' נב, שעד
פא ע"א נהפך זמריכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' קכ
פא ע"ב הבועל ארמית כו' קנאין פוגעין בועשרה מאמרות (תשס) עמ' נב
פא ע"ב הבועל ארמית קגאין פוגעין בו והיא הלכה ואין מורין כן וכו' קריינא דאיגרתא אית להוי פרוונקאפניני יחזקאל עמ' קכה, שעב, שעג, שעח
פא ע"ב הבועל ארמית קנאים פוגעים בושארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' כט, סא, עט
פא ע"ב הבועל ארמית קנאים פוגעים בו, הבא לימלך אין מורין לואסופת מערכות בראשית ח"א עמ' רמד, במדבר עמ' רמו, רמז, רסה
פא ע"ב הבועל ארמית קנאים פוגעים בו, ורש"יהשיר והשבח ח"א עמ' שג
פא ע"ב הבועל ארמית קנאין פוגעין בומתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 137
פא ע"ב הבועל ארמית קנאין פוגעין בועטרת יהושע במדבר עמ' קלג
פא ע"ב הבועל ארמית קנאין פוגעין בו וכו' ובגמ' לא פגעו בו קנאין מהו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרנט
פא ע"ב הבועל ארמית קנאין פוגעין בו וכו' ובגמ' לא פגעו בוי קנאין מהו וכו"ברית שלום (תעח) דף קג ע"א
פא ע"ב הבועל ארמית קנאין פוגעין בושבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קפג, קפד
פא ע"ב הבועל ארמית קנאין פוגעין בושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קכד
פא ע"ב הגונב את הקסוהכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' סח
פא ע"ב הגונב את הקסוה [כלי שרת] קנאין פוגעין בו - ביאור ע"זבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קנה
פא ע"ב התרו כו ושתק וכו'הר המוריה עמ' רכג
פא ע"ב כהן אם מטמא, אחיו הכהנים מפצעין את מוחו בגיזריןאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רח
פא ע"ב כיפה יותר קשה מבית האסוריםפני חיים (פלג'י) דף י ע"ב
פא ע"ב לגונב את הקסוהדברי שאול במדבר עמ' יב
פא ע"ב מי שלקה ושנה בהשמטותצפיחית בדבש דף שעד יא
פא ע"ב מי שלקה ושנה וכו' איסורא דקא טעיםבית אלהים שער ב עמ' קנט
פא ע"ב קנאין פוגעים בועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 131
פא ע"ב קנאין פוגעין בוביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קנח ע"ד
פא ע"ב רש"י ד"ה קנאין פוגעין בודברי שאול בראשית עמ' תקלה, במדבר עמ' רכג, רכד, רכז, רלא
פא קנאי בן קנאי כו'המדרש והמעשה בראשית פ' ויצא
פא ראה מעשה ונזכר הלכהראש דוד (תקלו) דף קכט ע"ג
פא רמז לגונבברכת אבות עמ' קפז
פא שנאה גדולה אמר רבי יצחק נימא נקשרה לוחומת אנך (תקסא) ח"ב דף סט ע"א
פא שנאה גדולה אמר רבי יצחק נימא נקשרה לוחומת אנך (תקסא) ח"ב דף קא ע"א
פא תפסה בבלוריתאראש דוד (תקלו) דף קכט ע"א
פא תפסה בבלוריתאראש דוד (תשמו) עמ' תפח ע"ב
פא, א אל ההרים לא אכל (זכות אבות)כנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' צ, ח"ג סי' יח
פא. אל ההרים לא אכל שלא אכל בזכות אבותיואסף המזכיר (מאזוז) מע' ה - הרים
פא. אל ההרים לא אכל שלא אכל בזכות אבותיו וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' שמח
פא. אל ההרים לא אכל, שלא אכל בזכות אבותיו וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 57, 88
פא. אל תטמאו בכל אלה באחת מכל אלהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעח
פא. אל תטמאו בכל אלה, אפילו באחת מכל אלהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קז
פא. בועל ארמית קנאין פוגעים בוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקל
פא. האומנות קרוי אשהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קיא(שעא) {וכן בקידושין ל:}
פא. הבועל ארמית קנאים פוגעים בווזרח השמש על התורה עמ' רס-רסד
פא. הבועל כותית, רמב"ןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שמו
פא. הרים היינו אבותתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רכה
פא. ואל אשה נדה לא יקרב שלא נהנה מקופה של צדקהשיח דוד (תשסד) עמ' סו
פא. ואל אשה נדה לא יקרב שלא נהנה מקופה של צדקהשיח דוד (תשסח) עמ' עג
פא. ואת אשת רעהו לא טימא שלא ירד לתוך אומנות חבירויגל יעקב (תשנג) כי תשא אות קס
פא. ואת אשת רעהו לא טמא שלא ירד לאומנות חבירואור אברהם (זוועהיל) עמ' יב
פא. ואת אשת רעהו לא טמא, זה שלא ירד לתוך אומנות חבירויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקסז
פא. לא תימא לאבוך הכיפני מלך בראשית עמ' רפד
פא. מי שנתחייב בשתי מיתותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ק
פא. מי שנתחייב בשתי מיתות נידון בחמורהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' יג, כה
פא. מי שנתחייב מיתהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קו
פא. מי שנתחייב שני מיתות בי"ד נידון בחמורהחנן אלקים עמ' קפו, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פז, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' שו, מקראי קדש (תשנג) עמ' קנג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלג, קמ
פא. מי שנתחייב שתי מיתות נידון בחמורהכרם חמד (תשסו) עמ' מט
פא. נדון בזיקה ראשונהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שט
פא. נידון בחמורהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רכב
פא. עושה אלה לא ימוט לעולם כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק א
פא. פוצעין מוחו ששימש בטומאהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רסח
פא. תוס' ד"ה ונגמר דינומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צג
פא. תוס' ד"ה וננמרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשטו, תשכה
פא. תוס' ד"ה לירוןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקכט
פא: הבועל ארמית קנאים פוגעים בודברי אברהם דף מט ע"ד
פא: הבועל ארמית קנאים פוגעים בועבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רמו
פא: הבועל ארמית קנאים פוגעים בו והיא הלכה ואין מורין כןפתחי שערים ח"א עמ' קמג
פא: הבועל ארמית קנאים פוגעין בומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רנח
פא: הבועל ארמית קנאין פוגעין בוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' סח
פא: הבועל ארמית קנאין פוגעין בותשבי (תשסה) עמ' לח שורש בעל
פא: הבועל ארמית קנאין פוגעין בובית יוסף אבן העזר סימן יז דף מח ע"ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ד פרק יט דף פא ע"א; שו"ת בנימין זאב (רצט) סימן רכד דף שטז ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת פנחס דף פב ע"ד; הואיל משה (מת, שעב) פרשת פנחס דף קכו/ז ע"א
פא: הגונב את הקסוהזבחי צדק (דיסקין) עמ' רמד
פא: הגונב את הקסוה וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שכ
פא: הגונב את הקסוה וכו'פרדס מרדכי עמ' תצט
פא: הגונב את הקסוה קנאים פוגעים בוחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' קעח
פא: ההורג נפשות שלא בעדים מכניסים אותו לכיפהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' מא, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלה, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ש, שו, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלג, קלח, קמ
פא: הורג שלא בהתראה מכניסין לכיפהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרעח
פא: המקלל בקוסם קנאים פוגעין בויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלד, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לח
פא: התרו בו ושתק וכו' תמותת רשע רעהתורת חיים עה"ת עמ' רצט {ביאור הדרש בכתוב}
פא: זר ששימש במקדש רע"א בחנקמקראי קדש (תשנג) עמ' רפח
פא: חייב שתי מיתות ב"ד נידון בחמורהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קד
פא: כדגים שנאחזים במצודה רעה, אמר ר"ל חכהשבט מישראל (קרמניץ) פרק סו פסוק יא
פא: כהן ששימש בטומאה אחיו הכהנים פוצעים את ראשו בגיזיריןכסף נבחר (מרגליות) עמ' שכב
פא: כהן ששימש בטומאה אחיו פוצעין את מוחוחנן אלקים עמ' סז, מקראי קדש (תשנג) עמ' קכח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיג
פא: כהן ששימש בטומאה פרחי כהונה וכו' פוצעין את מוחו ור"ןבגדי חמודות שמות פרק יט פסוק יג
פא: כונסים אותו לכיפהדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' רב
פא: כונסין אותו לכיפהתורת חיים עה"ת עמ' רצט {היינו מיתה ביסורים, כנדרש בכתוב}
פא: מאי מצודה רעה, אר"ל חכהתורת חיים עה"ת עמ' שכו {שהדג ניצוד בה פתאום, וכן האדם מת פתאום}
פא: מאי מצודה רעה, חכהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1805
פא: מי שלקה ושנההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רלד
פא: מי שלקה ושנה בב"ד וכו'בגדי חמודות שמות פרק ט פסוק יב
פא: מי שלקה ושנה בבית דין כונסין אותו לכיפה וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ט דף קכג ע"ב
פא: מי שלקה ושנה בית דין מכניסין אותו לכיפה וכו'שיחות ר' ראובן עמ' קי
פא: מי שלקה ושנה פעם שלישית מכניסים אותו לכיפהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלד
פא: מי שנתחייב בשתי מיתות בית דין נידון בחמורה עבר עבירה שנתחייב שתי מיתות נידון בחמורה וכו' כגון שעבר עבירה קלה ונגמר דינו על עבירה קלה וחזר ועבר עבירה חמורה וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רלח
פא: מכניסין אותו לכיפהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תצח
פא: מכניסין אותו לכיפהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קעה
פא: מכניסין אותו לכיפהתשבי (תשסה) עמ' קמ שורש כפה ד'
פא: עובר ירך אמופרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה סב
פא: פינחס נתעלמה ההלכה ממשה רבינומטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תלה
פא: רש"י - הבועל ארמית קנאין פוגעין בו דוקא בשעת מעשה וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' תקצה, תרא, תרט
פא: רש"י - חכה שנלכד הדג גדול על ידיהם וחרפה היא לו להיות נלכד כךשבט מישראל (קרמניץ) פרק סו פסוק יא
פא: רש"י - כונסים אותו לכיפה - קבלהשיחות לספר ויקרא עמ' מב
פא: רש"י ד"ה התרופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תסו
פא: תוס' ד"ה ונגמר דינו תימה ואמאי נדון בחמורה הא הויא לה עדות שאי אתה יכול להזימה וכו' וי"ל דהכא מיירי כגון דהך עבירה שניה עבר בפני ב"ד דאפילו בעדות שאי אתה יכול להזימה מחייבין ליה לעיל בטריפה משום ובערת הרע וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רלח
פא: תמותת רשע רעמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לא ע"ב
פא: תמותת רשע רעה - החטא ממיתושיחות לספר ויקרא עמ' מג
פב התחילו השבטי' מבזים ראיתם בן פוטיצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף לו/לז ע"ד
פב א"ל בן עמרם זו אסורה או מותרתצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף לו/לז ע"ג-ע"ד
פב אחי אבי אבאצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף לג ע"א
פב אם בא לבית דין אין מורין לו כןשארית מנחם ח"ב עמ' רכד
פב אמר הקב"ה לך והקדם לו שלוםצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף לד ע"ד, לה ע"ב
פב בקשו מה"ש לדוחפוראש דוד (תקלו) דף כח ע"ב, קכו/קכז ע"א
פב בקשו מה"ש לדוחפוראש דוד (תקלו) דף קכז ע"ב
פב בקשו מלאכי השרת לדוחפוראש דוד (תשמו) עמ' קיח ע"א, תפב ע"א
פב בקשו מלה"ש לדוחפו לפנחסצור יעקב (יעבץ) פנחס
פב גולגולת של יהויקיםקול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שיב
פב גולגולת של יהויקיםקול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קצב
פב ה' שמות היה לזמריכלי יקר (תשמח) עמ' תפא
פב ה' שמות יש לו לזמריראש דוד (תקלו) דף כח ע"ג
פב ה' שמות יש לו לזמריראש דוד (תשמו) עמ' קיט ע"א
פב ההורג שלא בעדים והתראה כונסין אותו לכיפההמדרש והמעשה שמות פרשת שמות דרוש ב
פב הראיתם בן פוטי זה כו'משכנות יעקב (נעים) דף קעט ע"ב
פב הראיתם בן פיטי כו' והרג נשיאתולעת שני דף קעח ע"א
פב התחילו השבטים מבזים אותו וכו'חומת אנך פנחס אות א
פב התחילו השבטים מבזים אותו מי שפיטםחומת אנך (תקסא) ח"א דף קסו ע"א
פב התירו פרושים את הדברמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ט ע"ב
פב והמה בוכים נתעלמה ממנו הלכהתולעת שני דף קעח ע"א
פב והמה בוכים שנתעלמה ממנו הלכהמשכנות יעקב (נעים) דף קעט ע"א
פב והתחילו השבטים מבזים אותי מי שפיטםחומת אנך (תקסא) ח"א דף קסו ע"א
פב זקנו של ר' פרידא אשכח גולגלתא דיהויקים דב' עליה זאת ועוד אחרת וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' קנה
פב לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 15
פב לא פגעו בו קנאין מאי, אקריון לי' בחלמא בגדה יהודה וכו'המדרש והמעשה בראשית פ' ויצא
פב לפי שהיו השבטים מבזים אותוצור יעקב (יעבץ) פנחס
פב לפי שהיו השבטים מבזין אותו הראיתם בן פוטי זה וכו'בית אהרן (פייבושביץ) פרשת פנחס
פב מלמד שעשה פלילות עם קונו, ובאותה שעה בקשו מלאכי השרת לדחפו, א"ל הקב"ה וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' רכג, רלז, רמו
פב נתקבצו עליו בני שבטו על זמרי בן סלוא וכו'שארית מנחם ח"ג עמ' נד
פב ע"א א"ל קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקאעשרה מאמרות (תשס) עמ' רצו
פב ע"א אביה של כזבי ציוה לה לא תשמעי אלא לגדול שבהםאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רמט, עדר
פב ע"א אדכריה רב וכו' וכתיב בתריה יכרת ה' לאיש וכו'מגילת סמנים עמ' כט
פב ע"א אחי אבא לא כך לימדתני ברדתך מהר סיני, הבועל ארמית קנאין פוגעין בוחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רס
פב ע"א אילו נהפך זמרי והרג לפנחסדברי שאול במדבר עמ' רכה, רל, רלא, רלו
פב ע"א אילו נהפך זמרי והרגו לפנחס פטורשם דרך בראשית ח"ב עמ' שיא, שטז
פב ע"א אם ת"ח הוא כו' אם כהן הוא כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' נב
פב ע"א אם ת"ח הוא כו' ואם כהן הוא כו'כסא שלמה (חכים) דף עז/פז ע"ג
פב ע"א אם ת"ח הוא לא יהי' לו ער בחכמים וכו'אפיקי ים עמ' תלג
פב ע"א אמר רב ראה מעשה ונזכר הלכה וכו'באר מחוקק (תשעה) עמ' רעז
פב ע"א בא על הנכריות נתקלל שלא יהי' לו ער ועונהאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רצז
פב ע"א בועל ארמית קונאין פוגעין בומאכסניא של התורה סי' מה
פב ע"א בענין זמרי וכזבידברי טובה שופטים ח"א עמ' קטו
פב ע"א בשעה שהביא זמרי וכו' נתעלמה ממנו הלכה וכו'ברית שלום (תעח) דף קב ע"ג
פב ע"א בשעה שהביא זמרי וכו' נתעלמה ממנו הלכה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרנו
פב ע"א בת יתרו מי התיר לךדברי שאול במדבר עמ' עג
פב ע"א בת יתרו מי התיר לךקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' שצז
פב ע"א בת יתרו מי התיר לךס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ריז
פב ע"א בת יתרו מי התירה לךאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' רו
פב ע"א בת יתרו מי התירה לךשם ישראל עמ' שלא
פב ע"א בת יתרו מי התירה לךברכת אבות עמ' צה
פב ע"א האי גולגלתא דיהויקיםרנת יצחק ישעיה עמ' שסג
פב ע"א הבא לימלו איו מוייו לועשרה מאמרות (תשס) עמ' רצה
פב ע"א הבא לימלך אין מורין לושיחות מוסר (תשסב) עמ' קטז, שסה
פב ע"א הבא על הארמית קנאין פוגעין בודברי שאול במדבר עמ' רכט, רלט
פב ע"א הבא על הכותית וכו' אמר רב חסדא הבא לימלך אין מורין לו איתמר נמי אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן הבא לימלך אין מורין לו ולא עוד אלא שאם פירש זמרי והרגו פנחס נהרג עליו נהפך זמרי והרגו לפנחס אין נהרג עליו שהרי רודף הוא וכו' וירא פנחס בן אלעזר מה ראה אמר רב ראה מעשה ונזכר הלכה אמר לו אחי אבי אבא לא כך לימדתני ברדתך מהר סיני הבועל את כותית קנאין פוגעין בו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' לא, סח
פב ע"א הבא על הכותית חייב וכו' כי אתא רבין אמר משום נשג"ז, ורש"ינאוה תהלה עמ' שדמ
פב ע"א הבא על הכותית חייב עליה משום נשג"א כי אתא רבין אמר משום נשג"זמגילת סמנים עמ' קג
פב ע"א הבועל ארמית קנאים פוגעין בוברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' צב
פב ע"א הביאה אצל משה אמר לו בן עמרם זו אסורה או מותרתשם דרך במדבר עמ' שו
פב ע"א הלך שבטו ש"ש א"ל כו'שעת הכושר דף סג ע"ד
פב ע"א הלך שבטו של שמעון אצל זמרי בן סלוא כו' בת יתרו מי התירה לך ורש"יתורת מנחם חלק ס עמ' 461
פב ע"א הלכה דקנאין פוגעין בו נתעלמה ממשהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שכב
פב ע"א הם דנים דיני נפשות וכו' ומהרש"א בע"בשיחות מוסר (תשסב) עמ' שנו
פב ע"א וירא פינחס, מה ראה ראה מעשה ומכר הלכהכתונת פסים (תשעא) עמ' כח, קמז
פב ע"א וירא פנחס וכו' ראה מעשה ונזכר הלכה לא כך לימדתני ברדתך מהר סיני וכו'לשון ערומים דף מט ע"א
פב ע"א וירא פנחס כו' א"ל אחי אבי לא כך לימדתני וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רצה
פב ע"א וירא פנחס מה ראה וכו'אדרת אליהו (הצרפתי) עמ' ריב, ריג
פב ע"א וכן צוה לי אבי לא תשמעי אלא לגדול שבהםשארית מנחם - מאמרים עמ' קנד
פב ע"א ולא עוד אלא שאם פירש זמרי והרגו פנחס נהרג עליולמדנות (תשנח) פ' בלק אות צז
פב ע"א זו אסורה או מותרת וא"ת אסורה בת יתרו מי התירה לך כו', ורש"יתורת מנחם חנ"ז עמ' 138,114
פב ע"א זמרי בן סלוא תפס את כזבי בבלוריתה וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רנז, רסו
פב ע"א כי חלל יהודה קדש ה' אשר אהב ובעל בת אל נכר, ור"ןרנת יצחק שופטים עמ' קצא
פב ע"א כל מקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרבס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמב
פב ע"א כתוב על גלגלתו של יהויקים זאת ועוד אחרת זקינו דר"פ אשכח ההוא גולגלתא וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' [שלב]
פב ע"א לא כך למדתנו רבינו ברדתך מהר סיני הבועל וכו'זרע שמשון בלק אות כב
פב ע"א לא פגעו בו קנאין כו' בגדה יהודה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' נב
פב ע"א לא פגעו בו קנאין מהו [בבועל ארמית] אקרוה לר"כ בחלמיה בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל וגו' כי חלל יהודה קדש השם וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קנ
פב ע"א לא פגעו בו קנאין מהו וכו' יכרת ה' לאיש אשר יעשנה ער ועונה וכו' אם ת"ח הוא וכו' ער בחכמים ועונה בתלמידיםדרושים ואגדות חתם סופר עמ' מז
פב ע"א מה ראה - נזכר הלכה - כל הבועל ארמית וכו'שעורי דעת ספר ב עמ' טז
פב ע"א מעשה זימרי בן סלואאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' עה
פב ע"א מעשה זמרימאכסניא של התורה סי' כא
פב ע"א מקום שיש חילול ה', אין חולקין כבוד לרבאסופת מערכות במדבר עמ' רמו
פב ע"א משום נשג"זשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קכד
פב ע"א נתעלמה ממנו הלכהמסילות הנביאים יהושע עמ' קצט
פב ע"א נתעלמה ממנו הלכהשמחת מרדכי (גיפטר) עמ' קסב
פב ע"א על גלגלתו של יהויקים זאת ועוד אחרת וכו'ברית שלום (תעח) דף קג ע"א
פב ע"א פנחס ראה מעשה ונזכר הלכהדברי שאול במדבר עמ' רל
פב ע"א קנאין פוגעין בושיחות עבודת לוי סי' סו אות ב
פב ע"א ראה מעשה ונזכר הלכהברכת אברהם (תשנד) עמ' קכב
פב ע"א ראה מעשה ונזכר הלכה וגו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שסה
פב ע"א ראה מעשה ונזכר הלכה וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רנב-רנג, רסו
פב ע"א ראה מעשה ונזכר הלכה וכו' הבועל ארמית קנאין פוגעין בו וכו'מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רנד
פב ע"א ראה מעשה ונזכר הלכה וכו' קרינא דאיגרתא, איהו ליהוי פרוונקאאסופת מערכות במדבר עמ' רמו, רנ
פב ע"א ראה מעשה ונזכר הלכהדרשות באר יצחק עמ' ד
פב ע"א ראה מעשה ונזכר הלכהיושב אהלים עמ' קנה
פב ע"א ראה מעשה ונזר הלבה, א"ל אחי אבי אבא לא בך למדתני ברידתך מהר סיניעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שלד
פב ע"א רש"י ד"ה אבל אישותמנחת מרדכי עמ' סד
פב ע"א רש"י ד"ה בת יתרו וכו'ברכת אבות עמ' ב
פב ע"א שאם פירש זמרי והרגו פנחס נהרג עליו נהפך זמרי והרגו לפנחס אין נהרג עליו שהרי רודףמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רנד
פב ע"א ששה נסים נעשו לו לפנחסכתונת פסים (תשעא) עמ' קמז
פב ע"א תפשה בבלורית - זו אסורה או מותרתשעורי דעת ספר ב עמ' יז
פב ע"ב אמר רב כהנא ומושבה בית סאה וכו'אפיקי ים עמ' תלה
פב ע"ב אמר רבי יוחנן ששה נסים נעשו לו לפנחס אחד שהיה לו לזמרי לפרוש ולא פירש ואחד שהיה לו לדבר ולא דבר וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' סח
פב ע"ב אף הוא לעשות צרכיו נכנסאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רסג, רסט
פב ע"ב ביזו השבטים לפינחס על הריגת זמרימאכסניא של התורה סי' ד
פב ע"ב בן פוטי זהשמלת אליעזר ח"ב עמ' קכא
פב ע"ב בקשו מלאכי השרת לדחפוברכת אברהם (תשנד) עמ' קכה
פב ע"ב בקשו מלאכי השרת לדחפו וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רצג
פב ע"ב בקשו מלה"ש לדחפו לפינחס, א"ל הקב"ה הניחו לו קנאי בן קנאי הוא וכו'תורת מהרי"ם במדבר עמ' קנד
פב ע"ב בת יתרו מי התירה לךפניני יחזקאל עמ' שפ
פב ע"ב ה' שמות נקראו לו - שאול השאיל עצמו לעבירהשם ישראל עמ' של
פב ע"ב הוא היה מכוין לדקור בזכרות ובנקבותדברי שאול במדבר עמ' רלח
פב ע"ב הוא שאול בן הכנעניתתורת אליהו עמ' צב
פב ע"ב הראיתם בן פוטי וכו'פי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שכב
פב ע"ב השבטים מבזין אותועיונים במשלי עמ' עה, רפג
פב ע"ב התחילו השבטים מבזים אותו הראיתם בן פוטי זה שפטם אבי אמו עגלים לע"ז לפיכך בא הכתוב ויחסו וכו'זרע שמשון בלק אות כא, וארא אות יט
פב ע"ב התחילו שבטים מבזין אותו וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רנח-רסא, רסט
פב ע"ב התחילו שבטים מבזין אותו ראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לעכו"ם והרג נשיא שבט מישראלשם דרך במדבר עמ' שט
פב ע"ב התחילו שבטים מבזין אותו ראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לעבודת כוכבים והרג נשיא שבט מישראל בא הכתוב ויחסו פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה הקדם לו שלום שנאמר לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלוםדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' נג
פב ע"ב התחילו שבטים מבזין אותו ראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לע"ז וכו' בא הכתוב ויחסו פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהןבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קמט
פב ע"ב התחילו שבטים מבזין אותו ראיתם כן פוטי זה שפיטם אכי אמו עגלים לעכורה זרה, והרג נשיא שבט מישראל, בא הכתוב ויחסו 'פנחס כן אלעזר בן אהרן הכהן'כתב סופר אגדות כאן
פב ע"ב ו' ניסים נעשו לוקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' שצו, שצז
פב ע"ב ויעמוד פנחס ויפלל ויתפלל אין כתיב כאן אלא ויפלל מלמד שעשה פלילות עם קונו וכו'חן טוב (תשסה) במדבר עמ' רסט
פב ע"ב ויתפלל אין כתוב כאן אלא ויפלל וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 220
פב ע"ב ומהרש"א - שאול בן הכנענית הוא זמרימים רבים (פרנקל) פרשת ויגש אות ה
פב ע"ב וראוי' כפרה זו וכו'תורת מנחם חל"ז עמ' 166
פב ע"ב וראוי' כפרה זו שתהא מכפרת והולכת לעולםמנחת יואל עמ' רעו
פב ע"ב זמרי הוא שאול בן הכנעניתגנא דפלפלי עמ' שעא
פב ע"ב זמרי ופנחסמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 103
פב ע"ב חבטן בקרקע ואמר רבש"ע על אלו יפלו וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' מט
פב ע"ב חמשה שמות נקראו לו זמרי וכו' שאול בן הכנעניתשם דרך במדבר עמ' קלג, קלו
פב ע"ב יחסו הכתוב לאהרןשיחות מוסר (תשסב) עמ' קטז, שסה
פב ע"ב לפי שהיו השבטים מבזין אותואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רא
פב ע"ב לפי שהיו שבטים מבזין אותו וכן' לכן יחסו אחר אהרןכתונת פסים (תשעא) עמ' שנג
פב ע"ב לפיכך יחסו הכתוב אחר אהרןדברי שאול במדבר עמ' רלו
פב ע"ב מ"ד זרזיר מתנים וכו'אפיקי ים עמ' תלג
פב ע"ב מלמד שעשה פלילות עם קונודברי שאול במדבר עמ' רלז
פב ע"ב נקרא שמו זמרי על שם שנעשה כביצה המוזרתדבר טוב עמ' תלז
פב ע"ב נתקבצו שבטו של שמעון אצל זמרי שהיה נשיא שלהם ואמרו לו הן דנים דיני נפשות ואתה יושב ושותקשם דרך במדבר עמ' קלד
פב ע"ב על אלו יפלו כ"ד אלף כו'שעת הכושר דף סג ע"ג
פב ע"ב על אלו יפלו כ״ד אלף מישראלברכת אברהם (תשנד) עמ' קכד
פב ע"ב ראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לע"זדברי שאול במדבר עמ' רכד-רכה, רלא, רלב, רנא
פב ע"ב שאול על שהשאיל עצמו לדבר עבירהשם דרך במדבר עמ' קלד
פב ע"ב שלומיאל זה זמרי בן סלואאמרות ה' השלם ח"ה עמ' עדר, רעט
פב ע"ב שעשה פלילות עם קונותורת אליהו עמ' רסח
פב ע"ב ששה נסים נעשו לו לפינחס וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רנז, רסה, רסח, ערה
פב ע"ב תכ"ד בעילות בעל אותו רשע(זמרי) אותו היוםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רטז
פב ראויה כפרה זודבש לפי (תקסא) דף ט ע"ב
פב תפס בבלוריתא והביאה אצל משה כו'הון רב דף קמה ע"א
פב. א"ל אחי אבא לא כך לימדתני ברדתך מהר סיני וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שעג
פב. א"ל בן עמרם זו אסורה או מותרת, ואם תאמר אסורה - בת יתרו מי התירה לךתורת חיים עה"ת עמ' רו {נפקא ליה מדכתיב "המדינית", וגם בת יתרו מדינית היתה}
פב. א"ל היכן מצינו ששבסו של לוי גדול משל שמעוןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קפא
פב. אילו נהפך זמרי והרגו לפנחס אינו נהרג עליופרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קכב
פב. אילו פרש זמרי והרגו פנחס נהרג עליועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיד
פב. אין אישות לגויכסף נבחר (מרגליות) עמ' פה, צה, קפו
פב. אין נכנסין בכלי זין לביהמ"קיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קפ
פב. אם פירש זמרי והרגו פנחס נהרג עליו ואם נהפך זמרי והרגו לפנחס אינו נהרג עליולהורות נתן במדבר עמ' רנג, רס
פב. אם פירש זמרי וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רד
פב. אם ת"ח הוא לא יהיה לו ער בחכמה ועונה בתלמידיםברית אברם עמ' רפד, תרל
פב. אם תלמיד חכם הוא לא יהיה לו ער בחכמים ועונה בתלמידיםפאר יעקב ח"א עמ' תלז
פב. אמר לו בן עמרם זו אסורה או מותרת ואם תאמר אסורהדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 135
פב. אמר פנחס למשה כך למדתני ברדתך מהר סיני הבועל ארמית קנאים פוגעים בוערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שפד, שפט, דברים עמ' יד
פב. אמר צור לבתו אל תשמעי אלא לגדול שבהםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' ריד
פב. אמרו לו שבטו הם דנין דיני נפשות ואתה שותקעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיא
פב. אריו"ח הבא לימלך אין מורין לו וכו'דברי אש (כץ) עמ' רלז
פב. בא וחבטן לפני המקום אמר על אלו יפלו ב"ד אלף וכו' עשה פלילות עם קונו וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שפד, שצ, דברים עמ' יד
פב. בא מלאך והשחית בעםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רסב, רפח
פב. בגדה יהודא וגו'כתנות אור עמ' תריג
פב. בועל ארמית קנאין פוגעים בומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לא ע"ב
פב. בן עמרם - זו אסורה או מותרתשיחות לספר במדבר עמ' רכט, רמו
פב. בת יתרו מי התיר לךתשבי (תשסה) עמ' פה שורש התר
פב. גבי בועל ארמית, יכרת ה' לאיש אשר יעשנה ער ועונה, אם ת"ח הוא לא יהי' לו ער בחכמים ועונה בתלמידיםמרפא לנפש בראשית עמ' קצא, רעט, תנט
פב. ה' שמות לזמרידברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קכב
פב. ה' שמות לזמרידברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קצ
פב. הבא לימלך אין מורין לוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רס
פב. הבא לימלך אין מורץ לו ולא עוד אלא שאם פרש זמרי והרגו לפנחס אינו נהרג עליו שהרי רודף הואחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רטז
פב. הבועל ארמיתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקלג
פב. הבועל ארמית קנאים פוגעים בופרדס מרדכי עמ' תקנט
פב. הבועל ארמית קנאין פוגעיו בישיחות לספר במדבר עמ' רמה
פב. הבועל ארמית קנאין פוגעין בושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רסה
פב. הבועל ארמית קנאין פוגעין בותפארת ציון (אבא שאול) עמ' קפב - ר"י תופיק
פב. הבועל את כותית. קנאין פוגעין בותורת חיים עה"ת עמ' רח {קנאין לשון רגזנין, היינו דווקא בעת רוגזן כשרואים המעשה, ולא אח"ב}
פב. היו השבטים מבזים אותו הראיתם בן פוטי זה וכו' לפיכך בא הכתוב וייחסו אחר אהרןערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שפג, שפה, שפו, שצ, דברים עמ' יד
פב. הלך זמרי והביאה לפני משה א"ל בן עמרם זו אסורה או מותרתעצי חיים על התורה עמ' תמט
פב. הלך שבטו של שמעון אצל זמרי וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בלק דף רכב ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת פנחס דף קע ע"ג
פב. הראיתם בן פוטי זהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רסד, רפח
פב. השמיעי ליתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' נא
פב. ו' ניסים נעשה לפנחסודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקלג
פב. ובעל בת אל נכר זה הבא על הכותיתמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קעג
פב. וברש"י אונקלי - מלבושלמחר אעתיר עמ' ח
פב. וגעו כולם בבכיההמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שפג, ויקרא עמ' קסב
פב. וידא פנחס בן אלעזר וגו', מה ראה, אמר רב ראה מעשה ונזכר הלכה, אמר לו אחי אבי אבא לא כך לימדתנו ברדתך מהר סיני הבועל ארמית קנאין פוגעין בו וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קעט
פב. ויקרב את המדינית ואמר זו אסורה או מותרתיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קפ
פב. וירא פינחס בן אלעזר - מה ראהל אמר רב ראה מעשה ונזכר הלכהשרתי - חבר הקיני עמ' ח
פב. וירא פנחס וכו' א"ל אחי אבי אבא לא כך לימדתני וכו' א"ל קריינא וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רז {תיקן חטאם של נדב ואביהוא שהורו הלכה בפני משה, ולכן זכה לנשמותיהם}
פב. וירא פנחס וכו' כל מקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרבתורת חיים עה"ת עמ' רו {חילול השם היינו בפרהסיא בפני עשרה מישראל}
פב. וירא פנחס וכו' ראה מעשה ונזכר הלכה וכו' הבועל ארמית קנאין פוגעין בו א"ל קריינא דאיגרתא איהי ליהווי פרוונקאחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רטז, רכ, רל, רנז-רנח
פב. וירא פנחס וכו' ראה מעשה ונזכר הלכה וכו' קנאין פוגעין בותורת איש ח"ב עמ' של, שלא
פב. וירא פנחס וכו' ראה מעשה ונזכר הלכה וכו' קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקאפאר יעקב ח"ג עמ' תקצה, תקצז
פב. וירא פנחס מה ראה ראה מעשה ונזכר הלכהצור יעקב (יעבץ) פנחס
פב. וירא פנחס, מה ראה ראה מעשה ונזכר הלכהדברי יואל פ' פנחס דף קלז ע"א, קנד ע"ב, קסו ע"א
פב. וירא פנחס, ראה מעשה ונזכר הלכה וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' רסח
פב. זמרי אמר בן עמרם זו אסורוה או מותרת וכו'עקבי אבירים (תשעא) עמ' קסז, קפא
פב. זמרי זנה מפני הכבודנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שא
פב. זקנו דר' פרידא אשכח ההוא גולגלתא וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת דברים דף רנ ע"ג; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף פז ע"ד
פב. זר ששימש בביהמ"קודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקי
פב. חטאו של זמרי בן סלואדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קנז
פב. חי' רמ"ה ד"ה כתיב, בת יתרו היתה מותרת דנשאה קודם מתן תורהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קצז(פג)
פב. יצחק לא נולד מביאה אסורה וכ"ש מעכו"םמרפא לנפש בראשית עמ' קמג
פב. כי אתא רב דימי אמר בית דינו של חשמונאי גזרו הבא על הכותית חייב עליה משום נשג"א, כי אתא רבין אמר משום נשג"ז נדה שפחה גויה זונהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קמט
פב. כל הכורע לעבירה בבעילת ארמיות כאלו כורע לעבודה זרהתורי זהב (תשעג) עמ' רסד
פב. כל מקום שיש חילול ה' אין חולקין כבוד לרבחשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רלג ע"ב
פב. כל מקום שיש חילול ה' וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קצט-ר
פב. כל מקום שיש חילול השם איו חולקין כבוד לרבגלגולי נשמות (תשסא) סי' ב ס"ק ב, סי' מ ס"ק ה
פב. לא ער בחכמים ולא עונה בתלמידיםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שז
פב. לא פגעו בו קנאין מהו וכו'שו"ת בנימין זאב (רצט) סימן רכד דף שטז ע"ב
פב. מדינית זו אסורה או מותרת וכו'תפארת ראובן עמ' קכט
פב. מה ראה ראה מעשה ונזכר הלכה וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בלק דף רכב ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת פנחס דף רמב ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער פג דף רמא ע"ג; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת פנחס דף רז ע"ג; יפה מראה (שנ) פרק ט דף רצה ע"ד; של"ה (תט) ווי העמודים פרק יח דף כו/כז ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת פנחס דף קעא ע"ב, ודף קעד ע"ב
פב. נהפך זמריזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רסא
פב. נהפך זמרי והרג לפינחס אין נהרג עליופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקצה, תקצז
פב. נהפך זמרי והרגו לפנחסמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קלז
פב. ניתנה תורה תתחדשה הלכהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קלד
פב. נתכנסו שבטו והלכו אצל זמרייוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קצא
פב. נתעלמה ממנו הלכה געו כולם בבכיה וכו' וירא פנחס וכו' ראה מעשה ונזכר הלכה וכו'מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תלח, תמג
פב. עמד וקבץ כ"ד אלףזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רסג
פב. פנחס ראה מעשה ונזכר הלכה אמר, משה רבינו לא כך למדתני הבועל ארמית קנאין פוגעין בו, אמר ליה קריינא ראגרתא איהי להוי פרוונקאדברי יואל מועדים ח"ט עמ' שסז
פב. קיבץ כ"ד אלף מישראל, ומהרש"אשיחות לספר במדבר עמ' רל
פב. קנאים פוגעין בו ובראשוניםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קעז-קעט
פב. קנאין פוגעין בוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנח
פב. קנאין פוגעין בוילקוט דברי חכמים במדבר סי' קנג
פב. קריינא דאגרתא איהו להוי פרונקאעל ישראל גאותו עמ' רלח
פב. קריינא דאגרתא איהו ליהוי פרוונקאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רסה
פב. קריינא דאגרתא להוי פרוונקאערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שפו
פב. קריינא דאגרתא להוי פרוונקהמנחת אליהו (תשסא) עמ' עה
פב. קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקאעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קלט
פב. קריינא דאיגרתא ליהוי פרוונקאשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שפח
פב. קריינא דאיגרתא ליהוי פרוונקאפרדס מרדכי עמ' תקנז
פב. ראה מעשה ונזכר הלכההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' צח
פב. ראה מעשה ונזכר הלכההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' ק
פב. ראה מעשה ונזכר הלכהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקט
פב. ראה מעשה ונזכר הלכהראש דוד (תקלו) דף קכט ע"ג
פב. ראה מעשה ונזכר הלכהשבח נעורים עמ' קמט, ריז
פב. ראה מעשה ונזכר הלכהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רסא, רפא, רפח
פב. ראה מעשה ונזכר הלכה הבועל ארמיתאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' רפג
פב. ראה מעשה ונזכר הלכהראש דוד (תשמו) עמ' תצ ע"ב
פב. ראה שאין חכמה ואין תבונה נגד ה'שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רסה
פב. ראה שבא מלאך והשחית בעםכסף מזוקק (שפח) פרשת פנחס דף קע ע"ד
פב. ראו בן פוטי שפיטם אבי אמו עגלים לע"זמגלה צפונות ח"ג פ' פנחס
פב. רבי פרידא אשכח גלגלתא דיהויקים כתוב עליה 'זאת ועוד אחרת', קברה והדר נבוג וכו'מנחת אליהו (תשסא) עמ' קסב
פב. רש"י ד"ה בת יתרו, יצא מכלל ב"נ במתן תורהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קמו(נ)
פב. שבט שמעון עורר את נשיאו לחטואשיחות לספר במדבר עמ' רנב
פב. שלף שננא והניחה באנקלי שלו וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת בלק דף רנ ע"ב
פב. תפשה בבלוריתה והביאה אצל משה, בן עמרם זו אסורה או מותרת. וברש"י בת יתרו מי התירה לךכרם חמד (תשסו) עמ' קלב, קלג
פב. תפשה בבלוריתה והביאה למשהמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רכט
פב: א"ל הקב"ה למשה הקדם לו שלום וכו'תורת חיים עה"ת עמ' ריא-ריב {כי ביקשו לנדותו, וגם שהחלו השבטים לבזותו}
פב: א"ל הקב"ה למשה הקדם לו שלום שנא' לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלוםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רלה
פב: א"ל הקב"ה למשה הקדם לו שלום שנאמר הנני נותן לו את בריתי שלום וראוי כפרה זו שתהא מכפרת והולכת לעולםפאר יעקב ח"ג עמ' תרח
פב: א"ר יוחנן ששה ניסים נעשו לו לפנחסדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 135
פב: אמר לפני רבש"ע על אלו יפלו כ"ד אלף מישראלדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 135, 140
פב: אמר לפניו רבונו של עולם על אלו יפלו עשרים וארבעה אלף מישראלמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רנה
פב: אמרו על פנחס לעשות צרכיו נכנסמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תא
פב: בא הכתוב ויחסו פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהןדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 136
פב: בא וחבטן וכו' עשה פלילות עם קונו וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רכב-רכג, רכה, רכז-רכט
פב: בא וחבטן לפני המקום, על אלה יפלו כ"ד אלף מישראלדברי יואל פ' דברים דף כב ע"א
פב: בא מלאך וחבטן בקרקעוזרח השמש על התורה עמ' רסג
פב: בא פנחס וחבטן לפני המקום וכו', משיב חמה בן משיב חמה הוא וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קפא
פב: ביקשו מלאכי השרת לדוחפו אמר השי"ת למלאכי השרת הניחו לו קנאי בן קנאי הואיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קפה, קפז
פב: ביקשו מלאכי השרת לדחוף את פנחסעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קלט
פב: ביקשו מלאכי השרת לדחפועבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רנב
פב: בעל בת אל נכר שבא על הכותית כתיב אחריו יכרת ה' לאיש אשר יעשנה ער ועונה, אם ת"ח הוא לא יהי' לו ער בחכמים ועונה בתלמידיםמרפא לנפש בראשית עמ' רעח, שכב, שצו
פב: בקנאו את קנאתי בתוכם, במסי"נעצי חיים על התורה עמ' קסב, רעא, תמט
פב: בקשו מה"ש לדחפו א"ל הניחו לו קנאי בן קנאי הואחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רלג
פב: בקשו מלאכי השרת לדחפו וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קעג
פב: בקשו מלה"ש לדחפו, א"ל הניחו לו קנאי בן קנאי הוא וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רי-ריא {ערערו על קנאותו שראויה רק לגדול או למיוחס לגדולים, ושלא נטל רשות, והעיד הקב"ה שקנאי בן קנאי הוא}
פב: בשעה שנכנס פנחס בתוך אוהל של זמרי, אמרו אף הוא נכנס וכו', התירו פרושים את הדברכסף נבחר (מרגליות) עמ' רסח
פב: ה' שימות יש לו זימריודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקט
פב: ה' שמות יש לו זמרי וכו'דברי יואל פ' ויחי דף תקפג ע"א
פב: הבא לישאל אין מורין לו לעשות כןעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רנב
פב: הגיע אצל שבטו של שמעון וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רסא
פב: הוא שאול בן הכנענית הוא זמריפרפרת הפרשה פרשת פנחס פרק כה פסוק יד
פב: הנני נותן לו בריתי שלום, הקדים לו שלוםדברי יואל פ' פנחס דף קלו ע"ב, קנח ע"א
פב: הקדם לו שלוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקנח
פב: הראיתם פוטי בן פוטי שפיטם אבי אמו עגלים לע"ז והרג נשיא בישראלכסף נבחר (מרגליות) עמ' רסט
פב: השבטים עמדו על פנחס להרגו ובא מלאך והצילועבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רנב
פב: התחילו שבטים מבזים אותוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תכד
פב: התחילו שבטים מבזין אותו ראיתם בן פוטי זה שפיטםדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 136, 140
פב: התחילו שבטים מבזין אותו, ראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לעבודת כוכבים והרג נשיא שבט מישראל, בא הכתוב ויחסו "פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן"שרתי - חבר הקיני עמ' ג
פב: ויעמוד פינחס ויפלל וכו' מלמד כביכול שעשה פלילות עם קונו וכו'דברי אש (כץ) עמ' שכז
פב: ויעמוד פנחס ויפללודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תכא
פב: ויעמוד פנחס ויפלל וכו' שעשה פלילות עם קונותורת חיים עה"ת עמ' ריב {והיינו "אשר קנא לאלקיו" - שעשה פלילות עמו}
פב: ויעמוד פנחס ויפלל, מלמד שעשה פלילות עם קונודברי יואל פ' פנחס דף קמו ע"ב
פב: ויפלל מלמד שעשה פלילות עם קונו וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת פנחס דף קע ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת פנחס דף קח ע"ג; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת פנחס דף רז ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער פג דף רמא ע"א; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת פנחס דף פב ע"ב, ודף פג ע"ג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה לג דף ב ע"א
פב: זימרי - חמש שמות לושיחות לספר במדבר עמ' רכט, שיחות לספר דברים עמ' נג
פב: זימרי - תאוות עריותשיחות לספר במדבר עמ' רלא
פב: חמישה שמות יש לו זמרי בן סלוא וכו'כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת פנחס דף קכא ע"א
פב: חמשה שמות יש לו זמרי בן סלוא ושלומיאל בן צורי שדיברית אברם עמ' ת, תסד
פב: טעם מה שהכתוב מייחס פנחסמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תמג
פב: כהן ששימש בטומאהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קעז
פב: כהן ששימש בטומאה וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שכא
פב: כיון שהגיע אצל שבטו של שמעון וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת פנחס דף קע ע"ד
פב: לא כזבי שמה אלא שוילנאי בת צור שמה וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת פנחס דף קט ע"א
פב: לפי שהיו השבטים מבזין אותו וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קצח
פב: סמכות ב"ד להעניש שלא מן הדיןשיחות לספר שמות עמ' רכה
פב: פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן לפי שהיו שבטים מבזין אותו, הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לע"ז, לכך יחסו הכתוב אחר אהרןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרמד, א'קסד
פב: פנחס בן אלעזר קנאי בן קנאי משיב חמה בן חמהפאר יעקב ח"ג עמ' תרו
פב: פנחס עשה פלילות על אלו יהרגו כ"ד אלףיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קפו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיד
פב: קריינא דאגרתא איהו ליהוי פרוונקאשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רפג
פב: ראוי' כפרה זו שתהא מכפרת והולכת לעולםדברי יואל פ' פנחס דף קלו ע"ב, קסו ע"א
פב: ראויה כפרה זו לעולםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תכד
פב: ראויה כפרה זו שתהא מכפר' והולכת לעולםצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף לו ע"ב
פב: ראויה כפרה זו שתהא מכפרת לעולםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיב
פב: ראיתם בן פוטי וכו' לפיכך בא הכתובשיחות לספר במדבר עמ' רנג
פב: שבטים מבזים אותוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקל
פב: שעשה פלילות עם קונושומע תפלה ח"א עמ' שמג
פב: ששה ניסים נעשו לו לפנחס וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בלק דף רכב ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק יא דף שג ע"ב
פב: ששה ניסים נעשו לפנחסדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 512, 595
פב: ששה ניסים נעשו לפנחס וכו'חמודי צבי שמות עמ' מז
פב: ששה נסים נעשה לפנחספאר יעקב ח"א עמ' שצ
פב: ששה נסים נעשו לו לפינחס וכו'דברי אש (כץ) עמ' קי, רלד, רמח
פב: ששה נסים נעשו לו לפנחסדברי יואל פ' פנחס דף קמו ע"א
פב: ששה נסים נעשו לו לפנחסזבחי צדק (דיסקין) עמ' רפד
פג אם נהפך זמרי והרגו לפנחס אין נהרג עליושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רפד
פג ע"א אלמלא ו' שבהעלוךשם ישראל עמ' צד
פג ע"א הבא על הכותית לא יהיה לו ער בחכמים ועונה בתלמידיםס' חסידים סי' שעד
פג ע"א הן דנין דיני נפשות ואתה יושב ושותק וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רה ד"ה והנה
פג ע"א ומתו בו מיתה בידי שמיםדברי שאול ויקרא עמ' קלט
פג ע"א טבל... בעתידים לתרום הכתוב מדברלקוטי שיחות חל"ח עמ' 68
פג ע"א יד רמה - קנאין פוגעיןמנחת מרדכי עמ' שח
פג ע"א כ"מ שיש חילול ה' אין חולקין וכו'מנחת מרדכי עמ' שה
פג ע"א על גלגלתו של יהויקים זאת ועוד אחרת וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרס
פג ע"א רש"י ד"ה לא משום זרות כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קא ע"ד
פג ע"א רש"י ד"ה תרומה חוצה לארץ - זה (טבל) תרומה מעורבת בולקוטי שיחות חל"ח עמ' 68
פג ע"א רש״י - הבא על הכותית מחלל השםיושב אהלים עמ' קנב
פג ע"א שבן תרומה חו"ל הותרה ברבים פירות פיגול ונותר וכו'מגילת סמנים עמ' קה
פג ע"א שהיו השבטים מבזים את פנחס לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרןשם דרך במדבר עמ' שט
פג ע"א תינוק מושלך ברחוב וכו'אמרי יחזקאל (תשסו) עמ' ריח
פג ע"באמרות ה' השלם ח"ג עמ' שפ
פג ע"ב אמר רב זר שאבל את התרומה לוקה וכו'מגילת סמנים עמ' כד
פג ע"ב אמר רב זר שאכל את התרומה (רק) לוקהלקוטי שיחות חל"ח עמ' 66
פג ע"ב בזמן שבגדיהם עליהן כהונתן עליהןחכמת התורה אמור עמ' לח
פג ע"ב ויעמוד פנחס ויפלל מלמד שעשה פלילות עם קונושם ישראל עמ' שלא
פג ע"ב טמא ששימששלטי הגבורים (תשע) עמ' פא
פג ע"ב לינא מידי ררחמנא פטריה וכו'מנחת מרדכי עמ' שטז
פג ע"ב מחוסר בגדים ששימש במיתה, ר"ןדברי שאול שמות עמ' שא, שב
פג ע"ב מחוסר בגדים ששמש במיתה, ותוס'גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רלא
פג ע"ב תוס' ד"ה אין. ומיהו קשה למאן דאמר דיליף מכנסיים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תצו ד"ה ולא
פג תוס' ד"ה דאמר וכו'בית אהרן (קריספין) דף מו ע"ב
פג. אונן פסול לעבודהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קלח
פג. אלו הן במיתה: שתוי יין שעבד עבודהכסף נבחר (מרגליות) עמ' קמח
פג. אם ת"ח הוא לא יהיה לו ער ועונה בתלמידיםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' כב
פג. אם תייח הוא לא יהיה לו ער בחכמיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תיז
פג. אמר פנחס למשה רבינו, כך שנית לנו רבינו ברדתך מן ההר הבועל ארמית קנאין פוגעין בו, אמר לו משה קריינא דאיגרתא איהו להוי פרוונקאדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' פו
פג. בא הכתוב ויחסו אחר אהרןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שצא
פג. בת יתרו מי התיר לךשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רפח
פג. האוכל טבל חייב מיתהיד דוד (אופנהיים) עמ' ח
פג. הבא לימלך אין מורין לו כך ולא עוד אלא אם פירש זמרי והרגו לפנחס אינו נהרג עליוחמודי צבי שמות עמ' מז
פג. הבועל ארמית קנאין פוגעין בושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שנו
פג. הזיד במעילה וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' נה
פג. הזיד במעילה, רבי אומר במיתה וחכמים אומרים באזהרהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1274, פ"ד הערה 597
פג. הראיתם בן פוטי זהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רצז
פג. והזר הקרב יומת וכו'בגדי חמודות שמות פרק יט פסוק יב-יג
פג. חייב מיתה ביד"שודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רא
פג. יליף חילול חילול מתרומהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקכב
פג. לא יאמר שמור לי בצד עבודה זרה פלונישמן ראש סוכות ח"א עמ' רלט
פג. לא כך למדתני בירידתך מהר סינישמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רצד
פג. לשרת בבואם וגו'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שכב
פג. מי שבא על הארמית אינו זוכה לבן תלמיד חכםשבט מישראל (קרמניץ) פרק נט פסוק יב, פרק קט פסוק יא
פג. מנין לאוכל את הטבלזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רג
פג. נתעלמה הלכה מכולן שהבועל ארמית קנאין פוגעין בותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרמד
פג. עובד כשהוא טמאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רטו
פג. פנחס בא לפני משה רבינושירת דוד (תשסז) עמ' ריג, רטז
פג. קנאין פוגעין בולישרים תהלה (תשסד) עמ' רו
פג. קריינא דאיגרתא ליהוי פרוונקאשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רפו
פג. רש"י - דהא לא כפרו בהקדוש ברוך הוא לגמרי, שהרי שתפוהו בדבר אחרדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רכט
פג. רש"י ד"ה מתרומהתפארת ראובן עמ' קיז
פג. שהיה לו לזמרי לפרוש ולא פירששמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רצ
פג. תוד"ה ולאמקראי קדש (תשנג) עמ' שנו
פג. תוס' ד"ה ולאבגדי חמודות שמות פרק יט פסוק יג
פג: אליהו היה מחזיר על תפוחי רעב שבירושליםמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קעד
פג: אליהו הצדיק היה מחזך על תפוחי רעב שבירושליםדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קנג
פג: אליהו הצדיק היה מחזר על תפוחי רעב שבירושליםדרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' צב
פג: אם פירש זמרי והרגו פנחס נהרג עליו נהפך זמרי והרגו לפנחס אינו נהרג עליוחמודי צבי בראשית עמ' יג
פג: בא וחבטן לפני המקום וכו' ויפלל וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תקכ
פג: בא מלאך והשחיתולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תא
פג: בא פנחס וחבטן לפני המקום וכו', ויעמוד פנחס ויפלל וכו', ביקשו מלה"ש לדחפו וכו' התחילו השבטים מכזים אותו וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קלח {ביאור למה ביקשו מלה"ש לדחפו, דפנחס כהן ממרת החסר והוצרך להשתמש בגבורה, וחטף בעצמו מדה"ר. ורצו השבטים להצילו ע"י הבזיון; עוד שמן השמים הביאו עליו בזיון בכדי שמעשהו יהא שלם ללא פניה}
פג: בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהםפאר יעקב ח"ב עמ' תשפג
פג: הגונב בנו וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' רג
פג: הגונב נפש מישראל אינו חייב עד שיכניסו לרשותולקחת מוסר ח"א עמ' רב
פג: הל' מקדש נלמדות מספר יחזקאלשיחות לספר ויקרא עמ' שעב-שעג
פג: התחילו השבטים מבזין אותו ראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לע"ז וכו' בא הב' וייחסו אחר אהרןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רלב
פג: זר שאבת את התרומהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רג
פג: זר שאכל תרומה לוקהתפארת ראובן עמ' קיז
פג: זר שעבד חייב מיתהתורי זהב (תשעג) עמ' רמט
פג: זר שעובד על המזבח חייב מיתהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 888, פ"ה הערה 1271, סוף פ"ו הערה 3
פג: לא עבדו ישראל ע"ז אלא להתיר להם עריות בפרהסיאמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' לג
פג: מהרש"א - זמרי היה בן מאתים וחמישים שנה בשעת המעשהים שמחה עמ' שח
פג: מנין לאוכל את הטבל שהוא במיתה וכו'חמודי צבי שמות עמ' רלב
פג: ראוי כפרה זו שתהא מכפרת והולכת לעולםלקחת מוסר ח"א עמ' תקכד
פד איש איש מה ת"ל לרבות טומטוםתוכחת חיים (תר) ויקרא-דברים דף קנב ע"ב
פד הגונב נפש מישראל חייב חנקמנחת אליהו (תשנט) עמ' רפז
פד נועם אלו ת"ח שבא"יפרי חיים (קנולר) איכה פרק ב
פד ע"א והזר הקרב יומתשלטי הגבורים (תשע) עמ' סט
פד ע"א כעל מום רבי אומר במיתה וכו' ויליף חילול חילול מתרומה וכו'הר המוריה עמ' קנז
פד ע"א מנותר הוה ליה למילף שכן קודש פנים פיגול ונותר וכו'מגילת סמנים עמ' קה
פד ע"ב אלו הן הנחנקיןעשרה מאמרות (תשס) עמ' ט
פד ע"ב אלו הן הנחנקיןשיחות עבודת לוי סי' מ אות א
פד ע"ב אקרוין לרב כהנא בחלמאחיי נפש ח"ב עמ' רה
פד ע"ב בן אסור להקיז דם לאביודברי חנינא - רפואה עמ' ג
פד ע"ב הו"א אפי' נפליםדברי חנינא - רפואה עמ' סג, סז
פד ע"ב ואלו הן הנחנקין, המבה אביו ואמו וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' ריג
פד ע"ב מיתת מכה אביו ואמו בחנק והוא הדין לגונב איש ומכרו אבל המקלל אביו ואמו בסקילה דכל מקום שנאמר מיתה סתם היא בחנקברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר יט
פד ע"ב מכה אביו ואמו בחנקאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רפא
פד ע"ב מכה אביו ע"במכה שיש בה חבורהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שפא
פד ע"ב רש"י ד"ה אי הכי אחר נמימכשירי מצוה עמ' מג, מד
פד ע"ב תוס' ד"ה הוהמכשירי מצוה עמ' קסז
פד. אי כתב רחמנא מכה אישמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' פה
פד. ואיצטרך למכתב מכה אישמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שעו
פד. זר ששימש רי"א בידי שמיםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עג
פד. כהן גדול עובד אף כשהוא אונן ואינו צריך לצאת מן המקדשדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' רד
פד. כי בו בחר וכו' לעמוד לשרת, לעמידה בחרתיו ולא לישיבהתורת חיים עה"ת עמ' סה {המילה כקרבן, ולכן עומד המוהל כשמברכים}
פד. מקיז דם לאביומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קסב
פד. נביא שהדיח בסקילה רש"א בחנקמקראי קדש (תשנג) עמ' רפח
פד. רב לא שביק לברי' למישקלמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קנו
פד. תוס' - מבעיר עצים כדי לבשלמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קיג
פד. תוס' ד"ה איש דבר מצוהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' פו
פד: אי כתב מכה אישפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תמז
פד: אלא למאן דאמר חנק חמור מא"לפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשט*
פד: אלו הן הנחנקיןדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 24, 26
פד: הבא על אשת איש מיתתו בחנקאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' יג, כ, סד, קג
פד: הגונב נפש מישראל חייב חנק כו'מנחת אליהו (תשסא) עמ' רע
פד: ואימא עד דקטל הניחא למ"ד חנק קלתיבת גמא (תשסז) עמ' קי
פד: ומכה בהמה וגו' לחובל בבהמה ישלמנהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלה
פד: מכה אביו עד דעביד חבורהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרצח
פד: מכה איש אין לי אלא איש אשה מניןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ס
פד: רב לא שביק לכריה למישקל ליהסילוא דילמא חביל וכו'להורות נתן ויקרא עמ' כט
פד: תוס' ד"ה הוה אמינאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תסז
פה איזהו בן העה"בראש דוד (תקלו) דף נח ע"ג
פה ומה מי שמצוה להכותו וכו' כל שכן וכו'שארית מנחם ח"א עמ' עה
פה מקשינן הכאה לקללה ובר"ן לגבי חבלה ברשעפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה צב
פה ע"א א"ל ואחר מי התירומכשירי מצוה עמ' מה
פה ע"א אי הכי אחר נמי א"ר מרי בעמך במקוים שבעמךתשובה מיראה עמ' נג
פה ע"א אינו עושה מעשה עמךס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' יד
פה ע"א בן מהו שיעשה שליח לאביו להכותו וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' סה
פה ע"א בעושה מעשה עמךגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קנו
פה ע"א היוצא ליהרגצפיחית בדבש סי' סז דף קסב ע"ג
פה ע"א התינח קללה הבאה מנלן דמקשינן הכאה לקללהתשובה מיראה עמ' נג
פה ע"א רש"י ד"ה ואחר מי התירומכשירי מצוה עמ' מב
פה ע"א רש"י ד"ה מצוהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' ערב
פה ע"א תוס' ד"ה הכהומכשירי מצוה עמ' מג
פה ע"א תוס' ד"ה ורבי שמעוןזכור לדוד עמ' כא
פה ע"ב אביו ואמו קלל לאחר מיתה שיכול וכו' אינו חייב אלא מחייםחיי נפש ח"ב עמ' טו
פה ע"ב אין הבן נעשה שליח להלקות את אביוחכמת התורה קדושים עמ' סו
פה ע"ב איצטריך ריבויי דמקלל אביו לאחר מותוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שסט
פה ע"ב איש איש מה תלמוד לומר, לרבות טומטוםתוכחת חיים (תר) חלק ג (דרוש ב' להספד) דף קנב ע"ב
פה ע"ב הגונב את בנובית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר מה אות א
פה ע"ב הגונב את בנו וכו' וחכמים פוטרין וכו'. מאי טעמא דרבנן אמר אביי דאמר קרא כי ימצא פרט למצוי וכו' מונמצא בידו קאמינאדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' פה
פה ע"ב הגונב נפש דאינו חייב עד שיכניסנו ברשותו וכו' ותוס'ברית שלום (תעח) דף ל ע"א
פה ע"ב המכה אביו ואמו אינו חייב עד שיעשה בהן חבורהמכשירי מצוה עמ' מד*
פה ע"ב המקלל - אביו ואמו - לאחר מיתה חייב והמכה לאחר מיתה פטורס' חסידים סי' תקעו
פה ע"ב המקלל אביו ואמו לאחר מיתה חייב מיתהחכמת התורה קדושים עמ' רסד
פה ע"ב ונעשית תורה כשתי תורות ומהרש"אגבורת יצחק אבות עמ' סח, צט
פה ע"ב ימשרבו תלמידי שמאי והלל שלא ישמשו בל צרכן רבו מחלוקת בישראלתהלה לדוד (והרמן) פרק צ פסוק יד הערה כז
פה ע"ב לא תתעמר לא תשתמשדבר טוב עמ' תמא
פה ע"ב לחלק צריך קראבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות עד
פה ע"ב מאי יום מיומייםמהר"ם שיק שמות עמ' צא
פה ע"ב מכה אביו לאחר מיתה פטורשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שפא
פה ע"ב מכרו לקרובים פטורבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות יז, נח
פה ע"ב מקלל לאחר מיתהימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שסד
פה ע"ב עדיין הנגנב ברשותו פטורבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות טז, ויחי אות מח
פה ע"ב פלוגתא דר"י וריי"ב אי ו' לחלקאיש מבין ח"ב דף נט ע"א
פה ע"ב שאל טורנוסרופוס את ר"ע מה היום מיומיםשם ישראל עמ' רמב, רמה, רפא
פה ע"ב ת"ל אביו ואמו קלל אביו קלל אמו קלל דברי ר' יאשיה וכו'הר המוריה עמ' קפא
פה ע"ב ת"ר אביו ואמו קלל לאחר מיתהתשובה מיראה עמ' נב
פה פרט למצויתפארת ישראל (שינקמן) עמ' מ
פה. אין הבן נעשה שליח לאביומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' נב
פה. בן נעשה שליח בי"ד להכות את אביו במסית ומדיחחנן אלקים עמ' פג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קמד
פה. הגונב את בנו חכמים פוטרים דכתיב כי ימצא פרט למצוימרפא לנפש בראשית עמ' שצד
פה. היוצא ליהרגזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רז
פה. היוצא ליהרג ובא בנו וקללו והכהו חייביבין שמועה (לעוו) עמ' שסד
פה. יפרישתשבי (תשסה) עמ' רכג שורש פרש א'
פה. כותים גרי אמתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פד
פה. מכה את אביו המתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קנו
פה. עקימת שפתיו הוה מעשהכתר תורה (תשסז) עמ' מד
פה. רש"י ד"ה בעושהיבין שמועה (לעוו) עמ' שסה
פה: אביו ואמו קלל לאחר מיתהחיי נפש ח"א עמ' רכב ע"א
פה: אות ו' בא להוסיףשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שסז
פה: אינו חייב עד שיכניסנו לרשותועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלד
פה: בעל אוב יוכיחשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רפח
פה: גנב אשה לעובריהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסה
פה: גנבו לא מכרוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קיא
פה: דר"ח ורב אושעיא בראו עגלא תילתא בכל ע"ש ע"י עסק ספר יצירהדברי יואל מועדים ח"ה עמ' קד
פה: הגונב את העבד פטורכסף נבחר (מרגליות) עמ' קי
פה: הגונב בנו קטן וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קסא
פה: הגונב בנו ר' שמעאל בנו של ריב"ב מחייב וחכמים פוטריםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסג
פה: הגונב נפש מישראלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קמג
פה: הגונב נפש מישראל אינו חייב עד שיכניסנו לרשותו וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' סט
פה: הגונב נפש מישראל אינו חייב עד שיתעמר בו ומכרוצור יעקב (יעבץ) כי תשא
פה: הניחא לר' יונתן דמייתר לי' קרא אביו ואמו אלא לר' יאשיהו מה איכא למימרחמודי צבי שמות עמ' מו, קנד
פה: העובר על דברי חכמים חייב מיתהאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קנא
פה: חומר מקלל ממכהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תנו
פה: טוברי להו עגלא תלתאשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קמב
פה: כי ימצא איש גונב, גנבו ולא מכרו וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' קטז
פה: כי ימצא איש, אשה מנין ת"ל וגונב אישיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסב
פה: לכל אין הבן נעשה שליח להכותו ולקללויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כב
פה: לכן אין הבן נעשה שליח לאביו להכתו ולקללו חוץ ממסיתהדרש והעיון דברים מאמר יז
פה: מחלוקת בדין הגונב את בנויד דוד (אופנהיים) עמ' צ
פה: מחלוקת ר' הושעיא ור' יונתן במכה אביו ואמועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' יד
פה: מחלוקת ר' יאשיה ור' יונתן אי צריך הכתוב לומר יחדיו להורות דבעינן תרווייהושם יחזקאל עמ' נט
פה: מי יימר דהאידנא שבתאשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רסח
פה: מכר אשה לעובריהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסג
פה: משמע שניהן כאחד ומשמע אחד ואחד בפ"ע עד שיפרט לך הכתוב יחדיוחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קעא
פה: מתני' חומר מקלל ממכהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' עח
פה: רש"י ד"ה מכה שעשה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קעב
פה: שאל טורונסרופוס הרשע את ר"ע מה יום מיומיםמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' יב, קפז
פה: שהמקלל לאחר מיתה חייב והמכה לאחר מיתה פטורתורת חיים עה"ת עמ' רמח-רמט {כי הכאה היא צער לגוף, ובושת צער לנשמה}
פה: שרצו אביו ואמו למחול לורנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רצא
פה: תוד"ה עדיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קו
פה: תוס' ד"ה עד - הגונב נפש והגביהו, אפילו ברשות בעלים חייב דהגבהה קונה בכל מקוםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' סט
פו גנב מי שחציו עבד וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קעא ע"א
פו זקן ממרא - רק מופלא שבב"ד וכו' כך דרשתי וכו'מנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לא ע"ב
פו יהבו רבנן עינייהו ברב עולא בר אבאמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לא ע"ג
פו כי ימצא איש גונב נפש כי ימצא פרט למצוימנחת אליהו (תשנט) עמ' ה
פו ממיתים אותו ברגלמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לא ע"ג
פו מעשיך יקרבוךמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לא ע"ג
פו נעשתה תורה כשתי תורותמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לא ע"ג
פו סתם מתניתין רבי מאירקול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנא
פו ע"א אלקים לא תקלל, קאי על הדיין ממשכתונת פסים (תשעא) עמ' רפג
פו ע"א אני יחיד בנגעים אני יחיד באהלותתולדות הגר"א (תשס) עמ' רפה
פו ע"א בספק שער לבן קודםדברי שאול ויקרא עמ' עב
פו ע"א דאמר ריו"ח סתם מתני' ר"מ כו' וכולהו אליבא דר"עזאת ליעקב שמות עמ' סט, שצו
פו ע"א הגונב את בנו וכו' כי מצא פרט למצוי וכו' ותוס'ברית שלום (תעח) דף ל ע"א, קטז ע"ב
פו ע"א הגונב את בנו וכו' כי מצא פרט למצוי וכו' ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' קפח
פו ע"א הגונב נפש ומכרו לקרוביו פטורברית שלום (תעח) דף ל ע"א
פו ע"א וכולהו אליבא דר"עדורש טוב עמ' 164
פו ע"א ונמצא בידו פרט לבנו שהוא מצויבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויגש אות יד, טו
פו ע"א כולהו אלבא דרע"קתורת מנחם חמ"ו עמ' 378
פו ע"א כולהו אליבא דר"עתורת מנחם חל"ח עמ' 348, חל"ט עמ' 401,48
פו ע"א כולהו אליבא דר"עתורת מנחם חמ"ב עמ' 200, חמ"ג עמ' 308
פו ע"א כולהו אליבא דר"עתורת מנחם חנ"ו עמ' 108
פו ע"א כולהו אליבא דר"עתורת מנחם חנ"ט עמ' 242
פו ע"א כולהו אליבא דרבי עקיבאבאר שרים פרשת יתרו דרוש ד אות ג
פו ע"א כולהו אליבא דרע"ק, ורש"יתורת מנחם חנ"א עמ' 371, חנ"ב עמ' 367, חנ"ג עמ' 83
פו ע"א כולהו תנאי דתושבע"פ אליבא דרע"קיחי המלך עמ' נ
פו ע"א לא תגנוב [שבעשרת הדברות] בגונב נפשות הכ"מ, לא תגנובו [שבפ' קדושים] בגונב ממון הכתוב מדברבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' מ
פו ע"א מאחיו לאפוקי עבדים בני ישראל למעוטי מי שחציו עבד וכו'תשובה מיראה עמ' ח
פו ע"א סתם משנה ר' מאירבשבילי התלמוד ח"א עירובין יג ע"ב
פו ע"א סתם משנה ר' מאיר סתם תוספתא ר' נחמיה סתם ספרא ר' יהודה סתם ספרי ר' שמעון וכולהו אליבא דרבי עקיבא, רש"ישם דרך בראשית ח"ב עמ' שכט
פו ע"א סתם משנה ר"מ כו', וכולהו אליבא דר'עאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' שלט
פו ע"א סתם מתני' ר"נז כו' וכולהו אליבא דר' עקיבאעשרה מאמרות (תשס) עמ' שכד
פו ע"א סתם מתני' רבי מאירתורת לוי יצחק עמ' עז
פו ע"א סתם מתניתין ר"מ וכו' כולהו אליבא דר"עתורת מנחם חל"ה עמ' 80, חל"ז עמ' 144
פו ע"א סתם מתניתין רבי מאירגנא דפלפלי עמ' קמא, רסג
פו ע"א סתם ספרא רבי יהודה, רש"יגנא דפלפלי עמ' שיב
פו ע"א סתם ספרי ר' שמעוןאמרות ה' השלם ח"ה עמ' שכא, שכז
פו ע"א סתם ספרי ר"ימשק ביתי סי' שלח/שלט
פו ע"א סתם ספרי רבי שמעון אליבא דר"עגנא דפלפלי עמ' תמד
פו ע"א סתם ספרי רבי שמעון אליבא דר"עגנא דפלפלי עמ' תמד
פו ע"א רש"י ד"ה מלא תגנובטהרת יו"ט חי"ח עמ' פג
פו ע"ב שלושה בתי דינים היו שםציץ השדה - שדי יער עמ' רעא
פו ע"ב תלמיד שהורה פטורדברי חנינא - ת"ת עמ' כו
פו. אחיו היא במצותשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קלח
פו. גנב חצי עבד וחצי בן חוריןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קו
פו. דאמר ר' יוחנן סתם מתני' ר'שערי שיש יהושע ח"א עמ' נד
פו. הגונב אה בנו פטור, מאי טעמא דאמר קרא כי ימצא פרט למצויאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' סט
פו. הגונב את בנו וכו', וחכמים פוטרים מאי טעמא דרבנן דכתיב כי ימצא פרט למצוי וכו', ותוס'כסף נבחר (מרגליות) עמ' פד, שו
פו. הגונב בנו ואחיו הקטנים פטורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלד
פו. הגונב חצי עבד וחצי בן חורין חייב וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' צז
פו. הגונב מי שחציו עבדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' כט
פו. ובתוד"ה בני ישראל, דעבד כנעני בכלל ישראלתיבת גמא (תשסז) עמ' קעג
פו. וכולהו אליבא דר' עקיבאתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' פא {ר"נ ור"י תלמידי ר' עקיבא}
פו. וכולהו אליבא דר' עקיבאתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שסז - רא"צ סופר
פו. וכולהו אליבא דר' עקיבאהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' לט
פו. וכולהו אליבא דר"עשיחות לספר ויקרא עמ' רצא, שיחות לספר במדבר עמ' קפא
פו. וכולהו אליבא דרבי עקיבאחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' שפ, רמד
פו. כי ימצא איש גונב נפש פרט למצוייוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלח, קמו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פז, צ
פו. כל סתימתאי אליבא דר"עמקראי קדש (תשנג) עמ' תפג
פו. כלהו סתימאה אליבא דר' עקיבאבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' פז
פו. לא תגנב - בגונב נפשותשיחות לספר שמות עמ' קצא, שיחות לספר ויקרא עמ' ריד
פו. לא תגנב בגונב נפשות הכתוב מדבר