Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

לקט באורי אגדות ממסכת ברכות

בעריכת המכון לחקר האגדה


ב ע"א ג ע"א ג ע"ב ד ע"א ד ע"ב ה ע"א ה ע"ב ו ע"א ו ע"ב ז ע"א ז ע"ב ח ע"א ח ע"ב ט ע"א ט ע"ב י ע"א י ע"ב יא ע"א יא ע"ב יב ע"ב יג ע"א יג ע"ב יד ע"א יד ע"ב טו ע"א טו ע"ב טז ע"ב יז ע"א יז ע"ב

יח ע"א יח ע"ב יט ע"א יט ע"ב כ ע"א כ ע"ב כא ע"ב כב ע"א כב ע"ב כג ע"א כד ע"ב כה ע"א כו ע"א כו ע"ב כז ע"ב כח ע"א כח ע"ב כט ע"א ל ע"א ל ע"ב לא ע"א לא ע"ב לב ע"א לב ע"ב

לג ע"א לג ע"ב לד ע"א לד ע"ב לה ע"א לה ע"ב לח ע"ב מ ע"א מ ע"ב מב ע"א מג ע"ב מד ע"א מה ע"ב מז ע"ב מח ע"א מח ע"ב מט ע"א מט ע"ב נ ע"א נא ע"ב נג ע"ב נד ע"א נד ע"ב נה ע"א נה ע"ב נו ע"א נו ע"ב

נז ע"א נז ע"ב נח ע"א נח ע"ב נט ע"א נט ע"ב ס ע"א ס ע"ב סא ע"א סא ע"ב סב ע"א סב ע"ב סג ע"א סג ע"ב סד ע"א


ב ע"א

מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן

[יש לפרש בדרך צחות, שבדרך כלל חובת לימוד תורה היא כל היום, ולא די בקריאת שמע שחרית וערבית (כדעה בנדרים ח), ובמי די בק"ש בערבית? "משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן" - רק במי שנותן תרומה לת"ח, שדבק בת"ח ומהנה תלמידי חכמים מנכסיו, והוא נחשב כאילו למד בעצמו, כאמור בכתובות קיא ע"ב, והוא לא חייב ללמוד כל היום, ודי בק"ש ערבית ושחרית.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף נב ע"ב) לטקסט

מעשה בבניו של ר"ג

כמו שהקנה מטה עצמו לפני רוח מצויה, כן ממש יהיה התלמיד חכם, שלא יהא עומד על דעתו נגד דעת תלמידי חכמים אחרים החולקים עליו, הגם שאינם מחודדים כמוהו, רק יטה עצמו לדעתם. וכמו שמצינו בבניו של ר' גמליאל, שבאו מבית המשתה ושאלו את אביהם לענין קריאת שמע, אם חולקים עליו רבנן בפירוש "ובשכבך״, והלכה כמותם נגדו, והוא השיב להם, רבנן כוותי סבירא להו, אבל אם היו חולקים עליו בפירוש "ובשכבך״, היה מצווה אותם לעשות כרבנן נגד דעתו.

(רבי אלעזר אסטנוביץ, זכרון עולם, דף א ע"א)

תנא היכא קאי דקתני מאימתי ותו מאי שנא דתני בערבית ברישא לתני דשחרית ברישא תנא אקרא קאי דכתיב בשכבך ובקומך והכי קתני זמן קריאת שמע דשכיבה אימת משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן ואי בעית אימא יליף מברייתו של עולם דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום אחד

[התירוץ הראשון הוא רק למ"ד ק"ש דאורייתא, ולפיו "בשכבך ובקומך" נאמר על ק"ש, אבל למ"ד ק"ש דרבנן "בשכבך ובקומך" נאמר על לימוד תורה, ולפיו צריך את התירוץ השני. לכאורה בתירוץ השני אין תשובה לקושיה "תנא אהיכא קאי". י"ל שהתירוץ השני הוא לר' יוחנן במנחות צט ע"ב שסובר שללימוד תורה די בק"ש שחרית וערבית, כי לדעתו "בשכבך ובקומך" נאמר על לימוד תורה, וק"ש אינה מדאורייתא, אלא שצריך דוקא פרשיות אלה בשביל קבלת עול מלכות שמים, ולכן היה פשוט לתנא שצריך לקרוא ק"ש, בשביל עול מלכות שמים, וזו התשובה לקושיה "תנא אהיכא קאי". וזו כוונת התירוץ "יליף מברייתו של עולם", שהרי נאמר (ירמיהו פרק לג פסוק כה) "אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי", הרי שבריאת העולם היתה בשביל התורה, ובכל זאת העולם מתקיים אף שאנשים עובדים לפרנסתם, וזה מוכיח שמקיימים מצוות לימוד תורה באמירת ק"ש ערבית ושחרית, א"כ זה דבר ידוע לכל, וזו התשובה לקושיה "תנא אהיכא קאי".]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף נב ע"ב-ע"ג) לטקסטג ע"א

שלש משמרות הוי הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי ואומר אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולם

אשר למאמר אוי לי שחרבתי את ביתי, יש לפרשו בדרך שמפרשים וינחם ה' ויתעצב אל לבו.
[נראה שכוונתו שה' עצוב היינו שיש חסרון בהתגלותו בהוויה, כך הביטוי אוי לי וכו'.]

(ספר הכוזרי, מאמר שלישי אות עג)

שלש משמורות הוי הלילה וכו'

וכתבו המפרשים שהוא על שלש נפשות של אדם, נר"ן. נפש - בה התאוה לענינים הגופנים. וז"ש נפש רחבה [אבות פ"ה מי"ט]. והרוח - בה הכבוד והקנאה, כמ"ש ורוח גבוה [אבות שם], גבה רוח, ורוח נכאה שהוא הקנאה תייבש גרם, כמ"ש (משלי יד): "ורקב עצמות קנאה". וכל הכבוד ומידותיה תלויין בהבלי עולם. ומשמרה ראשונה בתחילת ילדות שואף לתאוה, כי הילדות והשחרות וכו'. ואמר דברים שעושים בילדותו מרבים הבל בזקנותו, כמ"ש רש"י על תאות המשגל וכן על כל התאוות. וזהו חמור נוער, שהוא בעל תאוה, "אשר בשר חמורים בשרם" [יחזקאל כג, כ], והכל עניני החומר, ובאמצעית האדם הולך ורודף אחר הכבוד והעשירות ככלבים שצועקים הב הב. ובמשמרה הג' שרואה חליפתו מהר חוזר בתשובה, ואז מתנוצצת הנשמה, ואז תינוק יונק משדי אמו, כמ"ש (משלי ה): "דדיה ירווך בכל עת באהבתה" כו', ואשה מספרת עם בעלה, כמ"ש (הושע ב): "ואשובה אל אישי הראשון", שחוזר להקב"ה, שהתורה מביאה לידי מעשה, כמ"ש בתפלת השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו וכו'.

(הגר"א, ביאור על אגדות של רבב"ח וסבי דבי אתונא, עמ' לב במהד' תשיז)


שלש משמרות הוי הלילה וכו' משמרה ראשונה חמור נוער שניה כלבים צועקים וכו' ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי ואומר אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולם

תא חזי, שלש משמרות אינון י"ב שעתי, ואתפלגון ד' לכל משמר. ובכל משמר יושב הקב"ה ושואג כארי ואומר אוי שהחרבתי את ביתי וכו'. תא חזי, כדוגמא דאית משמרות ברקיעא כך אית משמרות בארעא, ומאן אינון? משמרה שניה כלבים צועקים, הדא הוא דכתיב "לעלוקה שתי בנות הב הב" [משלי ל], "והכלבים עזי נפש לא ידעו שבעה" [ישעיה נו]. ראשונה חמור נוער, הדא הוא דכתיב "לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו". ועל דא בלעם בזה החמור ובאשתו היה מתנבא [נ"א בלעם הדומה לחמור באשתו הי' מתנבא] הה"ד ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. אבל באוה"ע קם. וכי מטונף מן הטנופת אתה מזכיר עם הטהור אלא משה בטהרה. ובלעם בטומאה וע"ז היה עושה מעשה אישות עם האתון.

(זוהר חדש, פרשת אחרי מות, דף עח ע"ב)

שלש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי וכו' משמרה ראשונה חמור נוער שניה כלבים צועקים שלישית תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלה וכו' למאי נפקא מינה למיקרי קריאת שמע למאן דגני בבית אפל ולא ידע זמן קריאת שמע אימת כיון דאשה מספרת עם בעלה ותינוק יונק משדי אמו ליקום וליקרי

הנה ידענו כי ימי האדם נחלקים לשלשה, הלא המה ימי העליה, המה ימי הנעורים, וימי העמידה, המה ימי האמצעים, וימי הירידה, המה ימי הזקונים. ובכל חלק משני חיי האדם יתאוה תאוה אחרת. כי היה בימי נעוריו אשר אז הדם רותח בקרבו והתאוה תגבר עליו בעוצמת כוחה, מגמתו אז כל היום רק למלאות תאות החומר ככל אשר תשאל נפשו, ורודף הוא אז אחרי הכבוד, ונפשו חפצה לאכול ולשתות ולפנק את בשרו בדשן. ע"כ כינו את משמרה ראשונה חמור נוער, כי אז חומרו מתעורר בקרבו בכל עוז לרדוף אחרי המותרות ולהתענג בדשן נפשו. אמנם כאשר יגיעו ימי העמידה, המה ימי האמצעים אשר הרתיחות הדם ינוחו בקרבו, וכבר באו ריחיים על צוארו, ועמוס הוא באשה ובנים, והמה יצעקו אליו תמיד הב הב באין מפריע, ע"כ לא יוכל עוד לפנות אל הבלי התאוה והכבוד המדומה, כי דבר גדול מזה נטל עליו, להספיק צרכי בני ביתו המרובים, תתעורר אז בקרבו תאות הכסף והממון, ורוחו ונשמתו אז רק לכנוס כסף ולמלאות חוריו זהב. על כן כינו העת ההיא בשם שניה כלבים צועקים, כי ככלב לא תשבע נפשו תמיד, וכל אשר יוסיף כסף לא ישבע ממנו (ובזוה"ק יכנה את אשתו ובניו כי צועקים ככלבים הב הב). אבל כאשר יעברו ממנו גם ימיו האמצעים, וימי הזקנה קרובים ובאים, וכבר ילך שחוח על משענתו, וקול שדי דופק בחדרי לבבו: שובה בן אדם, שובה טרם תחשך עליך השמש, וראה להכין צדה לנפשך בעוד מועד בטרם תלך ואינך, שוב לפני אלהיך עד אשר לא יבואו ימי הרעה! והאיש המשכיל שומע הוא לקול שדי הקורא אליו, ומשליך הוא אז גם אלהי כספו וזהבו, כי לא יועיל לו הון ביום עברה. על כן יתן אז אל לבו לשוב אל ה' ולשפר מעשיו. על כן כינו את העת ההיא בשם שלישית תינוק יונק משדי אמו, הכונה בזה על החומר, כי מושך אותו אז אל האדמה אשר לוקח ממנה, ואשה מספרת עם בעלה, כי אז רגשי תשובה יתעוררו בקרבו, כי בקרוב תהיה נשמתו מוכרחת לתת דין וחשבון לפני בוראה על כל מפעלותיה מאז. וזה היא ואשה, היא הנשמה, מספרת עם בעלה, הוא בוראה ויוצרה.
ומסיים הגמרא כי הנפקא מינה בזה לדעת את השלשה זמנים אשר יעברו על האדם, הוא למקרי ק"ש למאן דגני בבית אפל וכו' ליקום ולקרי, כי האדם הישן שנתו באישון לילה ואפלה בהבלי חיי זמנו, ואיננו רואה אור, בעת כי יזכור כי ימי חייו מדודים, והעתים אשר עברו עליו יקום משנת האיוולת, יקוץ מתרדמתו ויקרא קריאת שמע, ויזכור כי יש אחד אשר הוא המשגיח על כל דרכי בני אדם ועלילותיו, ובלעדיו לא יעָשֶה מאומה, ולפניו יהיה מוכרח לתת דין וחשבון. על כן יעשה חשבון בנפשו, ולא יחיה בעולמו כסוס כפרד אין הבין.
ובספר היקר בינה לעתים [דרוש יח] יבאר את המאמר היקר הזה באופן אחר, כי ר"א ע"ה ירמז בזה... על כל הג' דברים המשולים אל הלילה, חשך ענן וערפל, כי כולם נכנסו תחת ג' הסוגים, שכל אחד מהם נקרא חשך ולילה: הא' העדר הידיעה, כי חשך מן האדם השכל והמדע, ומזה הסוג הולך הוא אחרי שרירות לבו הרע לרדוף אחרי התאות ומתרחק מהאור האמת וממעלת שמירת המצות, כי אין אדם חוטא אא"כ נכנסה בו רוח שטות [סוטה ג ע"א]. ובלי ספק הרשע יקרא עומד בחשך, כמש"כ "ורשעים בחשך ידמו". השני, הצרות והרעות המתרגשות בעולם נקראים חשך, כי אשר אלה לו חלילה עולם חשך בעדו. ולכן אומרים תמיד עוה"ז דומה ללילה [פסחים ב ע"ב]. ובפרט הגליות בעת אשר הצר והאויב מעיק אותנו, והם הלילה באמת כדרשתם ז"ל [אבות דר' נתן פרק א] על פסוק "שומר מה מלילה" [ישעיהו כא, יא]. ולפיכך תקָרא הגאולה בוקר ואור. השלישי הוא שם המיתה, כי בא שמש של חיים באותה שעה. ואמר שלמה המלך ע"ה "עד אשר לא תחשך השמש" [קהלת יב, ב]. ואין ספק כי מטובו ית"ש על כל אחד מאלו כביכול צר לו מאד, כי חפץ חסד הוא ורוצה בטובתן של בריות, ומחפצו כי ימלאו כלם חכמה ודעת ויראת ה', שלא יבואו ימי הרעה ולא הגליות, ולא יחפוץ במות המת. אך עוונותינו הטו אלה לנו, ומשפטי ה' אמת הם.
וזה הוא שאמר ר"א ג' משמרות הוי הלילה, הכוונה בזה, כי בג' בחינות שונות הושאל על שם הלילה, ועל כל אחד מהם הקב"ה שואג כארי מהיותו מצטער על ככה. האחד - סכלות האדם והעדר הידיעה כי חשך שכלו עליו ונוטה אל החומריות ולמצות ה' לא ישים לב. וזה הוא חמור נוער, שהוא ממש צודק אל נעדר השכל ונוטה אחר החומר. והשני כלבים צועקים, הם הם אותם המגנים את ישראל בכל דור, שהם נובחים ככלבים וחורקים שניהם ופוערים פיהם לבלעם חיים, כדברי דוד ע"ה "סבבוני כלבים" וגו' [תהלים כב, יז], והם סוג לכל הצרות. והשלישי הוא יום המיתה, אשר אז תינוק יונק משדי אמו, הוא הגוף שחוזר לינק משדי אמו, היא האדמה שממנה לוקח. וכפי הפשט היא האדמה שהיא אמנו האמתית. ואשה מספרת עם בעלה, היא הרוח אשר תשוב אל האלהים אשר נתנה לתת דין וחשבון על כל מעשיה, שהוא הסיפור והויכוח אשר לה עמו. כל אלו הדברים נקראים בשם לילה, והפכם הוא היום והאור האמיתי. וסוג הסוגים לכל מיני האור אשר באורו נראה אור גדול, היא תורתנו, כי נר מצוה ותורה אור, אשר בה נכללו החכמה והמדע ושמירת המצות להנצל מגדר חמור נוער, ועל ידה נהיה חפשים ולא יהיה אז גם כלבים צועקים, וממנה תוצאות חיים, ובלע המות לנצח כי אורך ימים בימינה, ולא יהיה עוד תינוק יונק משדי אמו.

(רבי מנחם טאקסין, אורח ישרים, כאן)

מאי קסבר רבי אליעזר אי קסבר שלש משמרות הוי הלילה לימא עד ארבע שעות ואי קסבר ארבע משמרות הוי הלילה לימא עד שלש שעות

לאחר חורבן רק ג' כתות, והטעם אמרו שכת ההיא היה זמנה בסוף משמר שני מד' משמרות והוא חצות לילה, ואז הקב"ה וכל הפמליא של מעלה מקוננים ביותר על חרבן בית המקדש, ולא נאות לשורר, כי בעת קינה שיר מה בעי תמן, ולכך אינם אומרים שירה, ולכך מד' משמרות נעשה ג', כי בטלה שירת החיות, והוא ענין חצות שהקב"ה מתאונן ביותר ויותר על שבטלה השירה בעת ההיא, ומשום הכי רבי ור' נתן שנחלקו בענין המשמרות בקרא נחלקו, קדמו עיני אשמורת, וזהו היה קודם חורבן הבית, אבל לאחר החרבן, לכולי עלמא אין כאן רק ג' משמרות, ולכך בהך מלתא דאמר ר' אליעזר על כל משמר שואג הקב"ה כארי, דאיירי לאחר החורבן, אין חולק דג' משמרות הוי לילה, וכן המשנה דאיירי לאחר חורבן, שפיר נתנה סימן משמרת ראשונה, דהוא חלק ג' מלילה ודו"ק. [מבאר שאחר החורבן שבטלה הכת של השירה הרי לפי כולם יש רק שלוש משמרות, ובזמן חצות הלילה אין שירה ואז ה' מקונן על מקדשו וכל המחלוקת כמה משמרות יש היתה לפני החורבן ולא אחריו.]

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש יא)


תניא אמר רבי יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח (והמתין לי) עד שסיימתי תפלתי לאחר שסיימתי תפלתי אמר לי שלום עליך רבי ואמרתי לו שלום עליך רבי ומורי ואמר לי בני מפני מה נכנסת לחורבה זו אמרתי לו להתפלל ואמר לי היה לך להתפלל בדרך ואמרתי לו מתיירא הייתי שמא יפסיקו בי עוברי דרכים ואמר לי היה לך להתפלל תפלה קצרה באותה שעה למדתי ממנו שלשה דברים למדתי שאין נכנסין לחורבה ולמדתי שמתפללין בדרך ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפלה קצרה ואמר לי בני מה קול שמעת בחורבה זו ואמרתי לו שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות

וממה שהקדמנוהו מצורך ההזמנה לנבואה וממה שזכרנו בשתוף שם 'מלאך' תדע שהגר המצרית אינה נביאה, ולא מנוח ואשתו נביאים - כי זה הדיבור אשר שמעוהו או שעלה בדעתם הוא כדמות 'בת קול' אשר יזכרוה החכמים תמיד, והוא ענין אחד ילוה לאיש שאינו מזומן, ואמנם יטעה בזה שיתוף השם.

(מורה נבוכים, חלק ב פרק מב)

אמר רבי יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל בא אליהו זכור לטוב וכו' ואמר לי בני מפני מה נכנסת לחורבה זו אמרתי לו להתפלל ואמר לי היה לך להתפלל בדרך ואמרתי לו מתירא הייתי שמא יפסיקו בי עוברי דרכים ואמר לי היה לך להתפלל תפלה קצרה

[ר' יוסי עסק בעורות (שבת מט), והחליט להתנתק מענייני עוה"ז, ולהיכנס לחורבה, לתקן אותה, שתשמש שוב לתורה ועבודה וגמ"ח כמו ששימשה לפני החורבן. וזה מה שאמר שנכנס "להתפלל" - להקים ולבנות את עמוד התפילה שחרב. אמר לו אליהו, "היה לך להתפלל בדרך" - היתי צריך להתפלל בזמן שאתה עוסק במשא ובמתן, ואמר שהוא פחד "שמא יפסיקו בי עוברי דרכים" - שענייני העולם יפריעו לי. אמר לו "היה לך להתפלל תפלה קצרה" - היית צריך לעסוק בענייני העולם, ולא להתנתק מהעולם ולהאריך בתפילות.
צריך ללכת בדרך האמצע - להתכונן לעולם הבא בלי להתנתק מעוה"ז. וזה רמוז בפסוק "בכל עת יהיו בגדיך לבנים" - להיות מוכן להגיע לעולם האמת, שיצה"ר לא יסית אותך שיש לך עוד הרבה זמן לחזור בתשובה, אלא צריך להיות מוכן תמיד לזה. "ושמן על ראשך אל יחסר" - אל תשכח מעוה"ז, כי גם תענוגי עוה"ז נחוצים.
וכך פירש עקידת יצחק, שער לט, את הפסוק "לא תעשה לך פסל אשר בשמים ממעל ואשר במים מתחת לארץ" - אל תדמה למלאכי השרת, להתנתק מהעולם הזה, ולא תדמה לבהמות הנמוכות.
וזה כוונת הפסוק "טוב ללכת לבית אבל מלכת לבית משתה" - טוב ללכת לבית משתה כדי לחזק את לבו, שלא יתייאש מענייני העולם, אבל רוב הנמצאים בבית משתה לא שמים לב להתבונן בזה, ואילו מבית אבל לומדים לחשוב על יום המיתה, ובזה רוב בני אדם מצליחים להתבונן.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף לה ע"א-ע"ג) לטקסט

פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל בא אליהו זכור לטוב וכו' ואמר לי בני מה קול שמעת בחורבה זו ואמרתי לו שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות

[ר' יוסי נכנס לבית מדרש ישן שנחרב. מי שרואה דבר עתיק, זה מזכיר לו את הימים הראשונים. אליהו שאל אותו "מה קול שמעת" - איזה רושם עשתה עליך חורבה זו, שהיו מתפללים בה כשירושלים היתה על מכונה. והשיב שזה הזכיר לו את הימים שבהם ירושלים היתה בבניינה, וזה אות שה' יאמר "אוי לי שהחרבתי" וכו'. ושמע בת קול מנהמת כיונה, שכמו שיונה לא יכול להיפרד מבן זוגה, כך אנחנו לא נוכל להיפרד מה', ולהיפך. ובת קול הזה היה בלבו. וזה אות שעוד תיבנה ציון עיר קדשנו.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף כו ע"ב) לטקסטג ע"ב

אין אומרין בפני המת אלא דבריו של מת. אמר רבי אבא בר כהנא: לא אמרן אלא בדברי תורה, אבל מילי דעלמא לית לן בה. ואיכא דאמרי: אמר רבי אבא בר כהנא: לא אמרן אלא [אפילו] בדברי תורה וכ"ש מילי דעלמא.

הספד הוא כאומר לפני המת, דהמת תמן קאי.

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש יב)

אין אומרין בפני המת וכו' בדברי תורה וכל שכן מילי דעלמא

[הנפטר יודע כמה גדול ערך התורה, ואם אומרים בפניו דברי תורה, יזכור כמה זמן ביטל מהתורה, וכמה הפסיד, וזה יגרום לו צער. "וכל שכן מילי דעלמא" - הדברים הבטלים שבילה בהם כל כך הרבה זמן, מזכירים לו את חטאיו.]

(רבי יעקב פלקסר, אור תורה, בראשית, עמ' קיז) לטקסט


כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד, וכיון שהגיע חצות לילה, בא רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליו. מיד היה עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר. כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו, אמרו לו: אדונינו המלך, עמך ישראל צריכין פרנסה! אמר להם: לכו והתפרנסו זה מזה! אמרו לו: אין הקומץ משביע את הארי, ואין הבור מתמלא מחוליתו! אמר להם: לכו, ופשטו ידיכם בגדוד! מיד יועצים באחיתופל ונמלכין בסנהדרין ושואלין באורים ותומים.

אמרו חכמי הניגון, שיימצא בין שני כלי זמר השווים והערכים על ערך א' ויחס א' לגמרי, כי בהניע טור מהאחד יתעורר אל קולו הטור שכנגדו בכלי השני, מפני היחס השווה אשר ביניהם. ואולי שעל זה היחס היה כינור דוד מנגן מליו ומתעורר אל ערבות קולו ונועם שיריו, כמו שדרשו חכמינו ז"ל על אומרו: עורה כבודי, כי כדאי היה נעים זמירות ישראל לכוון במלאכת המוזיק"א זה השיעור.

(עקידת יצחק, שער יב (ניגון עולם))

ויש להבין, מה ביקשו מדוד בזה באמרם ישראל צריכין פרנסה. אבל כבר מבואר במדרש [ילקוט רות רמז תר"ג] ואני בעניי הכינותי לבית ה' זהב ככרים מאה אלף וכסף אלף אלפים ככרים וכו', וכי יש לעני בישראל אלף אלפים דינרי זהב, אלא כשהרג לגולית השליכו עליו בנות ישראל כסף וזהב, והוא הפרישן לבנין בהמ"ק, וכשהיה רעב בארץ לא פתח אוצרות לכלכל עניים, ולכך קצף עליו השם ואמר, טובה צדקה מבנין בית המקדש, ולכך אתה לא תבנה.
ונראה, כי חכמי ישראל הם שבקשו שיתן לעניים מהכסף וזהב ההוא, ולכך אמרו לו עמך ישראל צריכין פרנסה ופתח ותן, והוא מיאן לתת וצוה להלחם, ואם כן הרבה מלחמות רשות שנעשו בשביל פרנסת עניים, מה שהיה דוד יכול לתקן בפתחו אוצרות המוכנים לבית ה', וזהו פי' הפסוק, דמים הרבה שפכת, כי לחמת מלחמות רשות, ולא היה צורך, כי היה לך לפרנס מן אוצרות, ואתה קמצת בשלך בצדקה, והעניים היו עטופים ברעב עד עבור ימי מלחמה, ובין כך סבלו דוחק ולחץ, ולכך אתה לא תבנה הבית, כי נבחר לה' צדקה מבנין בית.

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש ב)

[הכינור הוא האחדות, ההרמוניה בכוחות הנפש של דוד המלך. הוא עבד את ה' בתום לבבו, כאמור במלכים א' פרק ט. כל מעשיו היו לשם שמים, כמו שאמר (תהלים טז, ז-ח) "אברך את ה' אשר יעצני אף לילות יסרוני כליותי, שויתי ה' לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט", כלומר שגם כשבאו עליו צרות, לא התייאש, כי ראה את ה' נגד פניו, ולא סר מהתורה שנתן ה' בימינו. כל מה שעשה עשה בשם ה'. התאחדו בנפשו כל השאיפות למטרת קיום רצון ה'. כשהוא שכב על משכבו, מלא יגון, ובאה רוח צפונית, רוח קשה של יגון, הכינור, ההרמוניה בנפשו, היתה מנגנת ומשמיעה קולות נעימים, ועמד בחצות הלילה, זמן התגברות החושך של מקרים רעים, וגם אז הודה לה' על חסדיו.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 158-159) לטקסט

כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכיון שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליו מיד היה עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו אמרו לו אדונינו המלך עמך ישראל צריכין פרנסה אמר להם לכו והתפרנסו זה מזה אמרו לו אין הקומץ משביע את הארי ואין הבור מתמלא מחוליתו אמר להם לכו ופשטו ידיכם בגדוד

עלינו להבין מדוע נכנסו חכמי ישראל אל אדונינו דוד ע"ה רק בעמוד השחר ולא בצהרים. וג"כ עלינו להבין מדוע עשה המלך דוד ע"ה ככה, כי בתחלת בקשתם דחה אותם מלפניו, לא מילא בקשתם, עד כי באחרונה פנה לבקשתם ומילא משאלות לבם. נ"ל בע"ה כי הוא ע"פ מה שכתוב בש"ע אורח חיים [רמ"א סי' א סעיף א]: "שויתי ה' לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים, כי אין ישיבת האדם והוא לבדו בביתו וכו' והוא לפני מלך גדול וכו' וכש"כ כשישים האדם אל לבו כי המלך הגדול הקב"ה אשר מלא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו, מיד תגיע אליו היראה והכנעה מפחד השי"ת ויבוש מפניו תמיד". ובאמת אין עצה נכונה כזאת לקנות בנפשו היראה והכנעה מהדר גאונו, בעשותו בנפשו חשבונות כמו אלה. כי כאשר ישים האדם אל לבו איך הוא ירא וחרד בפני שר או מלך, ומכש"כ שיש לו לירא ולפחד מפני פחד ה' צבאות, אשר עין השגחתו יתברך צופיה עליו על כל נעלם בין טוב ורע, ואין דבר נסתר מלפני כסא כבודו, בטח יפול עליו פחדו ויבוש למרות עיני כבודו, ויהיה מוכנע תמיד.
אמנם העצה הזאת נכונה היא לכל פרטי בני אדם אשר אימת מלכות עליהם. אבל מה יעשה המלך בעצמו החרד לדבר ה', ונפשו חפצה מאד לקנות מדת היראה והכנעה, מה דמות יערך לו ואיזה דמיון ישוה לפניו, כי אין גדול ממנו במלכותו? על כן השכיל מאד אדוננו דוד ע"ה ומצא עצה נכונה בדרך אחרת, טרם בואו להתיצב לפני קונו להתפלל לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה, במה ואיך לקנות בנפשו מדת היראה והכנעה. על כן מה עשה? פקד על עמו כי כל איש קשה רוח וכל מר ומצוק וכל מי שיש לו לדבר אל המלך יבוא בבקשתו אליו בבקר בבקר טרם יעמוד להתפלל לפני אדון כל. וכאשר הסתכל את היראה אשר עליהם בבואם לפניו, איך שאתו תבעתֵם, ואיך יכרעו לפניו ברך, ואיך דבריהם מדודים וספורים ולא ידברו שפת יתר, מזה נשא ק"ו בעצמו: מה אני, אשר מלך בשר ודם אני, אשר אני היום כאן ומחר בקבר, איך יראים ממני בכל המורא והפחד, מכש"כ אשר עלי לירא ולפחד ולהכניע את עצמי מפני פחד ה' יתברך, אשר הוא מלך חי וקיים אשר לו העוז והמשרה. ועפי"ז מבארים את הפסוק בתהלים [כז, ח]: "לך אמר לבי בקשו פני את פניך ה' אבקש". אלה הדברים אשר כתבנו. והוא, כאשר בחפצי לבוא ולהתפלל ולהתיצב לפניך, וברצוני לקנות בנפשי פנימה מידת היראה והכנעה מלפניך, "לך אמר לבי" - מצאתי עצה נכונה לפני, כי אצוה על עמי "בקשו פני", כי יבקשו ממני צרכיהם טרם תפלתי, ובראותי את היראה והכנעה אשר להם מפני, ובזה אני בא לפניך, "את פניך ה' אבקש".
ועפ"ז נבוא אל המאמר להבין דברי רז"ל: כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד... והיה מנגן מאליו... נימי הכנור המה מיתרי האדם, עצביו ועורקיו, אשר שם ה' בקרב האדם, כי יעוררו אותו משנתו בבוקר. אבל אדונינו משיח אלהי יעקב, אשר היה מלא רוח דעת ויראת ה', מיתרי כנורו לא עוררו אותו בבקר, כי אם אך כיון שהגיע חצות לילה, רוח ה' הצפונה בקרבו ורשפי אהבתו לאלהיו החלו אז לדפוק בין בתרי כנורו והיה מנגן מאליו, והיה מתעורר מאליו בחצות הלילה, כאשר יאמר "אם זכרתיך על יצועי באשמורות אהגה בך" וגו' [תהלים סג, ז], לקול דודו דופק בחדרי לבבו, והיה דוד יושב ועוסק בתורה עד שהגיע עמוד השחר, וכיון שעלה עמוד השחר, אשר אז הגיעה עת התפלה, והיה בחפצו הקדוש לקנות בנפשו גם מדת היראה והכניעה, על כן נכנסו חכמי ישראל אצלו, וכאשר ראה גם הכנעתם לפניו, נשא ק"ו לירא ולהכנע מפניו ית"ש.
ואומרים לו אדונינו המלך עמך ישראל צריכין פרנסה - בתחלת בקשתם הזכירו לו מעלתו, כי הוא מלך העם הנבחר מאת ית"ש, ועיני העם אליו תלויות כי הוא ישתדל בעדם בתפלתו וצרכי עמו מרובים ודעתם קצרה. ורק הוא הנישא והמרומם מאת אלהיו עליו מוטל להתאמץ בתפלתו בעד עמו הנבחר, ואם לא הוא, מי זה יעמוד לפניהם למליץ לפני אלהים? אמר להם ילכו ויתפרנסו זה מזה. בתחלה לא מילא משאלותם, באמרו כי מי הוא זה אשר יכול לעמוד בתפלתו לפני עם כולו? וגם ע"י טענתם לפניו, ירבה בלבו מדת היראה והכנעה, ואמר להם: כי מי הוא אשר יעמוד בפרץ בעד העם כולו להתפלל בעדם? על כן ילכו ויתפרנסו זה מזה, הכוונה בזה כי הגדולים אשר זכותם רב יספיקו צרכי הקטנים, והמה ישתדלו בעדם בתפלה ובתחנונים לפני ית"ש. אמרו לו אין הקומץ משביע את הארי - השיבו לו תשובה נצחת, כי אין הקומץ יכול להשביע את הארי, כאשר אין הקומץ מנחה משביע את הארי, הוא המזבח הנקרא בשם אריאל [יחזקאל מג, טז-יז], כי העשיר לא היה יכול להביא קרבן עני, כן גם המה אשר יש להם מלך מובחר כמוהו, אשר גם הוא נקרא בשם ארי וצדקתו רבה מאד, אינם יכולים להביא תפילותיהם אשר היא קרבן עני לפני אדון כל טרם יתפלל בעד העם ויביא קרבן עשיר. ורמזו לו עוד בזה כמאמרם ז"ל [מנחות קד ע"ב]: נאמרה נפש במנחה, כי מי דרכו להתנדב מנחה, עני, אמר הקב"ה מעלה אני עליו כאילו הקריב את נפשו לפני, ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכון לבו לשמים. א"כ עיקר התפלה והעבודה היא הכוונה בלב, כי רחמנא לבא בעי, על כן כאשר הוא בחיר ה' ובו בחר לנגיד על עמו ישראל, לכן תהיה תפלתו יותר זכה ורצויה לפניו ית"ש יותר מכולם. וזה הוא, אף כי אין הקומץ משביע את המזבח, עם כל זה, מנחת העני, באשר היא בלב נשבר ונדכה, רצויה לפניו ית"ש כאילו הקריב נפשו. כן היא תפלתו אשר לאדוננו, אשר היא ברוח נשברה, מקובלת מאד לפניו ית"ש.
וזאת שנית, ואין הבור מתמלא מחולייתה - כאשר יעקור אדם חוליה מהבור ויחפץ למלאות את החור מעפרה, לא תמלא עד שיתן עוד עפר אחר למלאותה, ואיך יחפץ עוד למלאות מעפרה לבור אחרת? והכונה בזה, כי הגדולים שבהם אשר אין בכוחם להספיק צרכי עצמם, כי יגינו בזכותם אף נפשם, ואיך יצוה עוד עליהם כי יספיקו ויגינו בזכותם גם על צרכי העם? על כן אמר להם לכו ופשטו ידיכם בגדוד וכו', כי עכ"פ גם מצדם יהיו לו לעזר להתאמץ ולהשתדל בתפלתם, כי יפרשו כפיהם לשמים אל גדודי מעלה, והוא מצדו ישתדל להתפלל בעד העם, כי יספיק ה' להם כל צרכיהם ולא יצטרכו זה לזה.

(רבי מנחם טאקסין, אורח ישרים, כאן)

כיון שעלה עמוד השחר, נכנסו חכמי ישראל אצלו, אמרו לו: אדונינו המלך, עמך ישראל צריכין פרנסה...

כי בזה תליא כל עבודת ישראל לה', ואם יהיה להם פרנסה יעבדו את ה' בכל לבב, ולכך הסכימו לומר כן, וגם בשחר אז ה' מתמלא רחמים על ישראל, בראותו כי העכו"ם פונים לעבודה זרה שלהם, וישראל עובדים ה' בכל לבב, ואז זן ומפרנס אותנו, כי באמת עפ"י שורת הדין, מי שאינו זכאי גמור בישראל אינו ראוי למזונות, כי איך יבא מורד במלך ואינו סר למשמעתו, לבקש מהמלך שיתן לו ארוחתו ארוחת תמיד, ועיקר מזונות הוא חוץ לדין בדרך רחמים, ולכן אמרו (פסחים קיח.) קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, שגם שם היה חוץ לדין ..., ואף מזונות כן, לכך עיקר מזונות בבוקר, כי אז הקב"ה מתמלא רחמים, ולכך נאמר [תהלים צ, יד] שבענו בבוקר חסדך, וכן במדבר היה בבוקר בבוקר בעלות שכבת הטל וכו', ולכך באו לדוד בבוקר לצורך מזונות ישראל.

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש א)ד ע"א

למה נקוד על לולא אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם אם לאו שמא יגרום החטא כדרבי יעקב בר אידי דרבי יעקב בר אידי רמי כתיב והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך וכתיב ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטא

מי שמאמין יתכן שיירא מן החטא אך מי שיש בו בטחון, אינו ירא כלל מן החטא ועליו נאמן משמועה רעה לא ירא נכון לבו בטוח בה'. אמנם הוא מבאר שיעקב אבינו היה בוטח בה' ולא חס על האנשים אלא בטח בהבטחת ה' "הנה אנכי עמך ושמרתיך" ולכן לאחצה את האנשים אלא רק את הרכוש שעל שמירתו לא קבל הבטחה. ובו חשש שמא יגרום החטא.

(רמב"ן, אמונה ובטחון פרק א)

אבל ענין פחד יעקב, אחר שהבטיהו הקב"ה בבשורות טובות, כמו שנאמר (בראשית כח), והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, והיה מפחד פן ימות, כמו שנאמר (שם לב), ויירא יעקב מאד וייצר לו, אמרו חכמים ז"ל בענין ההוא, שהיה מפחד מעון, שמא יהיה גורם לו מיתה. והוא מה שאמרו (ברכות דף ד), קסבר שמא יגרום ההטא. יורה זה שהקב"ה יבטיח בטובה ויגברו העונות ולא יתקיים הטוב ההוא. ויש לדעת שענין זה אינו אלא בין הקב"ה ובין הנביא. אבל שיאמר הקב"ה לנביא להבטיח בני אדם בבשורה טובה, במאמר מוהלט, בלא תנאי, ואחר כך לא יתקיים הטוב ההוא, זה בטל ואי אפשר להיות. בשביל שלא יהיה נשאר לנו מקום לקיים בו אמונה הנבואה, והקב"ה נתן לנו בתורתו עיקר, שהנביא ייבחן כשיאמנו הבטחותיו [הרמב"ם תמה, איך ירא יעקב שמא הנבואה שהבטיחו ה' תיבטל והרי יש לנו כלל, שנבואה טובה לא בטלה כלל, ורק נבואה רעה יכולה להיבטל כגון אם ישובו בתשובה. ומבאר שדווקא הבטחה בין ה' לנביא יתכן ותיבטל בגל סיבות שונות אך לא נבואה רגילה לעם].

(הקדמת הרמב"ם לפירוש המשניות)


וכיון דמשה הוה ידע, למה ליה למימר "כחצות"? משה קסבר שמא יטעו אצטגניני פרעה ויאמרו משה בדאי הוא.

ויש להבין מהיכי תיתי יטעו ומה טעותם בזה, הלא כל איש נבוב ילבב לדעת רגע חצות הלילה מענין חצות יום ע"י כלי שעות וכלי מים וכדומה, ומה יועיל באומרו כחצות, אולי יטעו כשיעור מרובה. אבל הענין כבר אמרו [יבמות ע"ב.] אין לך חצות לילה שאין רוח צפונית מנשבת בו בעת רצון מה', הוא שנאמר ויהי בחצות הלילה וה' הכה כל בכור, הרי בחצות הוא עת רצון לה', ולכך באותו עת ורגע פקד עמו לגאלם ולייסר למצרים. והנה לפ"ז דעת רצון הוא למעלה, וכמ"ש בזוהר ג"כ [ח"ג ס"ח.] דחצות לילה אתעורר רעותא למעלה, ויש לדקדק כי חצות לילה בכדור ארצי סובב בסבוב הכדור באופן שאין לך מדינה ומדינה שלא ישתנה בו עת חצות, ומה שהוא חצות בצרפת אינו חצות בספרד, וא"כ למעלה דעת רצון הוא לגבי הקב"ה, וכדאמרינן [זוהר ח"א ע"ז.] הקב"ה נחית לשעשע עם צדיקים שבגן עדן, אין ספק שאין כל חצות לכל מדינות, דא"כ כל מעת לעת זימנא הוא למעלה שיהיה עת רצון, וברור ופשוט שרגע אחד מן כ"ד שעות הוא לבדו עת רצון למעלה, וע"כ דחצות שהוא בארץ ישראל הוא רצון למעלה, כי למעלה הכל נדון לפי ארץ ישראל, היא הארץ אשר תמיד השגחת ה' בה ועץ חיים למעלה, וזה השער לה' להשפיע בו כלל האמצעי, והכל נדון לפי ארץ ישראל, וכל התורה ומצות הכל בארץ ישראל הם עיקר, ושם ה' יקרא על ארץ ישראל.
וא"כ ה' שאמר בחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, כי אז עת רצון מילתא, כוון על רגע חצות של ארץ ישראל, אבל אם יאמר סתם בחצות, יטעו אצטגניני פרעה ויחשבו דמחצות של ארץ מצרים דיבר, ובאמת במצרים לא היה אז חצות, כי יש הבדל בין מצרים לארץ ישראל ברוחב מעלה כנודע למפות הארץ, וא"כ יאמרו משה בדאי, ולכך אמר כחצות, שבמצרים אינו חצות ממש רק רגע סמוך לחצות...

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש טו)

אמר שמא יגרום החטא

הערה מוסרית מזה המאמר, בראותנו אבותינו הקדושים ע"ה היו יראים וחרדים מפחד הדין שמא יגרום החטא ולא יבואו על שכרם. יעקב אבינו ע"ה אמר "קטנתי מכל החסדים", ירא שמא יגרום החטא. דוד המלך ע"ה היה ירא שמא יגרום החטא ולא יהיה לו חלק לעוה"ב, כי כאשר בנקל כי בשעה אחת יקנה אדם את עולמו, כמאמרם יש קונה עולמו בשעה אחת [ע"ז י ע"ב], כן הוא בנקל כי בשעה אחת יאבד את עולמו ח"ו, כאשר ידוע מרז"ל על דברים הרבה אשר אם ח"ו יעבור אדם עליהם אין לו חלק לעוה"ב. ואנחנו אזובי קיר בטוחים אנחנו כי העוה"ב מוכן לפנינו, יען מבטחנו על המשנה כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב, ואין אנחנו יראים וחרדים מאומה שמא יגרום החטא, כי יוכל להיות כי חטא אחד יאבד טובה הרבה ח"ו כידוע, כי אין המשקל למעלה לפי רוב עונותיו ורוב מצותיו, כי אם לפי כובד המצוה והעבירה.

(רבי מנחם טאקסין, אורח ישרים, כאן)

[לכן התפלל "אם יהיה אלקים עמדי ושמרני", אף שה' כבר הבטיח "ושמרתיך", כי חשש שיגרום החטא שלא ישמור. אבל הוא ידע שגם אם יחטא, ה' יקיים את דבריו, אבל חשש שמחמת החטא יתן לו בדרך הטבע, והוא רצה שהנתינה תהיה מה' לבדו בקדושה גדולה.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף י ע"ד-יא ע"א) לטקסט

[קשה הרי מדרש תנחומא אומר שאם ה' מבטיח טובה לאדם, אינו חוזר גם אם חטא? י"ל שזה דוקא אם ההבטחה היתה מחמת זכותו של האדם, משא"כ אם ה' הבטיח מתוך רחמים, ויעקב חשב שאין לו זכויות, כמו שאמר "קטונתי מכל החסדים", וחשב שההבטחה היא רק מתוך רחמנות, ובזה אם חוטא, ההבטחה בטלה.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף טו ע"ד) לטקסט

[קשה הרי במדבר רבה פרשה כג סימן ח אומר: "כשהוא אומר להביא טובה על ישראל, אף על פי שדור חייב, אינו מאחר"? התשובה היא, שאמנם ה' זן גם את הרשעים שאם לא כן, היו מתים ברעב, אבל כשהוא זן רשע הוא נותן בכעס, כמו מי שזורק אחרי גבו אוכל לשונאו, ואילו כשה' זן צדיק, הוא נותן בשמחה ובעין יפה. וזה מה שיעקב פחד, שה' לא יתן בעין יפה אלא ביסורין ולא בדרך כבוד, בגסות בלי קדושה. זה מדויק במה שיעקב אמר "ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש", כי נותן בעין יפה נותן, וזה מה שהוא רצה, שה' יתן בעין יפה. ועוד: "ונתן לי" משמעותו שה' יתן לו בעצמו, ולא בדרך הטבע, שאז הפרנסה מגושמת, בלי קדושה.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף נו ע"ד) לטקסט

[היה ליעקב בטחון, אבל הוא פחד שיחטא כל כך שה' יקח ממנו את הבטחון, כמו שאומר הבעש"ט, שמי שיש לו בטחון א"א להעניש אותו, ומי שחוטא מאד, ה' לוקח ממנו את הבטחון, ואז אפשר להעניש אותו.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף פ ע"ב) לטקסט


לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני - לוי ור' יצחק; חד אמר כך אמר דוד לפני הקב"ה: רבונו של עולם לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד שלש שעות ואני חצות לילה אקום להודות לך, ואידך: כך אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליא כדי לטהר אשה לבעלה.

...ועכ"ז התפלל דוד המלך ע"ה שמרה נפשי כי חסיד אני ואי' בברכות ד"ד א' לוי ור"י חד א' כך אמר דוד לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד ג' שעות, ואני חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. וח"א כך אמר דוד לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב יושבים בכבודם ואני ידי מלוכלכות בשפיר ושליה ולא עוד אלא כל מה שאני עושה כו' עם מפיבושת כו'. והדבר תמוה, למאי חקרו חסידותיו של דוד, ודאי יש עוד הרבה ענינים שהתנהג בחסידות כמו מה התגבר על רצונו ולא הרג את שאול ועוד הרבה.
אלא משום דקשה לחז"ל לפי הפשט וכי אפשר לומר לפני ה' שישמור אותו מפני שהוא חסיד וראוי הוא לכך, והלא אין צדיק בארץ לבא בזרוע בשביל מעשיו הטובים, להכי פי' חד אמר שהחסידות היו התמימות הנפלאה להודות לה' על משפטי צדקך, היינו על הטובה מעין הרעה כדאי' שם ד"ס א' וזהו מרוב בטחון במדת טובו ית', והיינו מה שסיים באותו מקרא הושע עבדך אתה אלהי הבוטח אליך. וח"א דה"פ שמרה נפשי שלא אחטא כי חסיד אני, מתנהג בחסידות במעשים שקרובים להסיר מורא וכבוד מלך ויהי' הקלקול רב; ע"כ שמרה נפשי לעבדך הבוטח אליך שתוליכני בדרך הישר. והיא ברכת משה שיהא אוריך לאיש חסידך, וע"ז יתפלל כל חסיד להיות נשמר מן המעוות. [מבאר שהדוגמאות שמביאים לוי ורב יצחק ממחישות את חסידותו של דוד, שהתהלך עם קונו למעלה מהטבע האנושי]

(הרחב דבר דברים לג, ט)

דוד יגע על לימוד תורה

[דוד זכה לאמיתות עבודת ה' ע"י יגיעה רבה בתורה, ולכן הצטער של בנין בהמ"ק, כמש"כ הגר"א במשלי שמי שרואה את עבודת המקדש מכיר מיד באמיתת עבודת ה', ודוד רצה שכל ישראל יגיעו לזה. ועל זה מתפללים "שיבנה בהמ"ק במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך".]

(אור לישרים על פי' הרמב"ם לר"ה עמ' קה - לטקסט)

עסק דוד בשפיר ובשליא לטהר האשה לבעלה

"ובשלייתא היוצאת מבין רגליה" מתרגמינן "ובזעיר בנהא", וכן פירש רש"י. ואמרו [שבת קיט ע"ב]: אין העולם מתקיים אלא בהבל פיהם של תינוקות בית רבן... כמ"ש למעלה דמשיח אקרי בר נפלי [סנהדרין צו ע"ב] לפי שמפלת אותו בכל פעם. והענין, כמ"ש [סוטה כב ע"א]: קטן שלא כלו חדשיו - תלמיד שלא הגיע להוראה וכו'. ואם היו כל ישראל עוסקים בתורה ומצות, אז היה משיח ג"כ בגמר עיבורו. אבל בשביל שאינן עוסקים רק הקטנים, לכן לא כלו חדשיו גם כן למשיח, ומפלת שליא. וז"ש שעסק דוד בשפיר ובשליא לטהר האשה לבעלה.

(הגר"א, ביאור על אגדות של רבב"ח וסבי דבי אתונא, עמ' ל במהד' תשיז)

ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליא

[דוד היה אידיאליסט, הלך אחרי חזיונותיו מתוך אהבת ה' ולא עשה חשבונות של רווח והפסד, ולכן לא חשב על כך שאולי יפסיד כבודו בעיני העם אם יתעסק בדם שפיר ושליא, כמו שרקד מול הארון ולא חשש להתבזות. אבל כשכתב את ספרו וראה כמה סבל, חשב שאולי היה צריך לחשב את הרווח וההפסד ממעשיו, ולכן פתח באות א "אשרי האיש" וסיים באמצע האותיות, "הללויה" (ילקוט שמעוני משלי רמז תתקכט), שרומז שהחכמה היא בראש ולא בלב.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 53) לטקסט

כל מה שאני עושה אני נמלך במפיבשת רבי וכו' תנא לא מפיבשת שמו אלא איש בשת שמו

בשם הרב הג' מו"ה דוד ז"ל אב"ד דמעריץ, מדוע הביא הגמרא את התניא לא מפיבשת שמו אלא איש בשת שמו? הוא כי קשה להו לרז"ל איך קרא את רבו בשמו בפניו, הלא אסור לקרות את רבו בשמו בפניו? ע"כ מביא את התניא לא מפיבשת שמו אלא איש בשת שמו, ולא היה קורא לרבו בשמו.

(רבי מנחם טאקסין, אורח ישרים, כאן)

במערבא מתרצי לה הכי נפלה ולא תוסיף לנפול עוד קום בתולת ישראל

[במערבא פירשו שזאת לא נפילה גמורה אלא נפילה שמביאה לקימה. כשישראל נופל, נפשו מתעוררת, כי הצרות מקרבות אותו לה', והיא קמה לחיים חדשים.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 68-69) לטקסטד ע"ב

גדול מה שנאמר במיכאל יותר ממה שנאמר בגבריאל. דאילו במיכאל כתי' "ויעף אלי אחד מן השרפים". ואלו גבי גבריאל כתי' "והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחלה מועף ביעף וגו'"

יש להבין מה נ"מ אם נאמר ביה טיסה אחת או יותר.
אבל יובן, כי ידוע כי מלאך אחד אינו עושה ב' שליחויות, היינו במלאכים בלתי נשגבים, אבל מלאכים גבוהים, עושים שליחויות הרבה כאחד, ולכך מיכאל שעשה בזה שלקח רצפה ושם בפי הנביא ב' שליחויות, א' שיסרו על דבר שפתים אך למותר, באומרו על עם קדוש עם טמא שפתים, והוא דין ועונש, ושליחות אחד של רחמים, שאמר לו [ישעיה ו-ז] סר עונך וחטאתך תכופר, ונתן נבואת ה' בפיו כמ"ש המפרשים, וא"כ לולי שהיה מלאך נשגב במעלתו, לא היה אפשר לעשות בשליחות אחת, והיה צריך לעשותו פעמיים זו אחר זו, ולכך היה צריך לשתי טיסות, לכל שליחות טיסה מיוחדת, אבל מיכאל לרוב מעלתו, עשה הכל בטיסה אחת, ולכך לא נאמר רק ויעף וכו' בעיפה אחת, אמנם גבריאל בבואו לדניאל, ג"כ פעל שתי שליחויות, אחת גלותו גלות ישראל, [דניאל ט, כד] שבעים שבעים נחתך על עמך, ואחת מפלת עכו"ם וטובת ישראל, וזה היו שני דברים מתחלפים, ולכך לא עשה שליחותו בטיסה אחת, רק לכל שליחות טיסה מיוחדת, ולכך נאמר מועף ביעף ולא היתה מעלתו כ"כ לפעול שתי שליחויות בפעם אחת, וצריך לכל אחת עיפה וטיסה מיוחדת.

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש טו)


כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמים מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מאי טעמא? אילימא משום דאתיא באל"ף בי"ת - נימא אשרי תמימי דרך דאתיא בתמניא אפין. אלא משום דאית ביה "פותח את ידך"? נימא הלל הגדול, דכתיב ביה "נותן לחם לכל בשר"?! אלא משום דאית ביה תרתי

למה תקנו בכל הפיוטים לומר באל"ף בי"ת, וגם בגמרא [ברכות ד ע"ב] נתנו מעלה למזמור תהלה לדוד דאית ביה אל"ף בי"ת. אבל אמרו באחד שבא למלך גדול, ולא היה סיפק בידו להרבות לו בתוארים כראוי לכבודו, לקח נייר אחד חלק והתחיל לכתוב תואר שלו בשולי היריעה, להורות כי הרי נייר חלק לפניך תוכל לכתוב על גביו מה שתרצה. וכן הענין בזה, כי נודע כי כל הדיבורים נכללים בכלל אל"ף בי"ת וכו', באלו כ"ב אותיות נכללים כל הדיבורים, וא"כ אנו שמשבחים לה' מי יערוך אליו תהלה, ולכך בהתייסד השיר באל"ף בי"ת, הרי כאילו מורה כל הדיבורים שבעולם כלולים כולם בשיר שבח, ולא יבצר דבר מה שהפה יכול לדבר מה שלא יהיה נערך בשבח לה', והרי זה דרך כלל בכל הדברים.

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש יד)


מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי? מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל...

והנה סטרא אחרא שהם נחשים [ ע"פ ב"ב עד ע"ב] ...ונקראו נחש בריח, נחש עקלתון, הם שני יצר הרע ... ובריח הוא יצר הרע דעבודה זרה, דכופר מציאות העולם שהוא קב"ה... נחש בריח הוא נון פשוטה מ'תנין'... ולכך [ברכות ד ע"ב] לא נאמר נו"ן באשרי, דכתיב ביה נפילה וכו', כי הוא נחש בריח גורם נפילה...

(יערות דבש, חלק שני, דרוש ו)

כדי שלא יהא אדם בא מן השדה בערב ואומר אלך לביתי ואוכל קימעא ואשתה קימעא וכו' ונמצא ישן כל הלילה וכו' וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה

הערה מוסרית מזה המאמר, כי ישים האדם אל לבו במה זה מבלה את עתו בבואו ממסחרו בערב, כי יפנה לבו לבטלה, וספר לא יקח בידו, וגם תפלת המעריב אשר הוא מתפלל, אוי, השתיקה יפה מדיבור, כי רק שפתותיו נעות מחמת ההרגל ולבו בל עמו, ולא ישים אל לבו את אשר מוציא הוא בשפתיו, "כי הם חיינו ואורך ימינו" וכו', ובחפץ לבבו עושה היא ההיפך, וח"ו גורם עליו מיתה נצחית ונקרא עבריין, ומי האיש אשר לא ידוה לבבו על זה ויראה לתקן את המעוות, שלא יהא חייב מיתה ולא יהי' נקרא עבריין ח"ו.

(רבי מנחם טאקסין, אורח ישרים, כאן)


וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה

מצינו שדברי חכמים גדולים מדברי תורה, כך עונש העובר על דבריהם מרובה, כבר אמרו רז"ל כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. ויראה זה תמה, היאך אפשר שהעובר על עשה מן התורה לא יתחייב מיתה, והעובר על אחד מן הלאיין לא יתחייב כי אם מלקות ארבעים, והעובר על אחד מהשבותין חייב מיתה?
והתשובה בזה, כי ישראל העובר על דברי תורה מצד אשר יתקפנו היצר, יענש כמשפטי התורה. אבל העובר על דברי חכמים, אחר היותו שומר דברי תורה, לא יהיה זה מתולדת היצר ותקיפתו, אבל מצד הבזיון, ולכן יתחייב מיתה.
שמא תשיב ותאמר אע"פ שטענה זאת מספקת, מהיכן יצא לרז"ל חיוב מיתה זה, שלא מצינו בלאו ד"לא תסור" חיוב מיתה?. תשובתך, השאלה הזאת מושכת כמה שאלות עמה, ממה שמצינו כמה אנשים הגיעם עונש רב על עבירה אחת, אע"פ שלא נתברר גודל העונש ההוא בתורה. אמר בפ' המקנא מפני מה נענש אסא, מפני שעשה אנגריא בתלמידי חכמים. ובפרק ואלו נאמרין דרשו ויחר אף ה' בעוזא ויכהו שם האלהים על השל ר' יוחנן ור' אלעזר חד אמר על עסקי שלו. והוא מפני שלא הבין: ארון נושאין נושא הוא עצמו לא כל שכן. וכן באנשי בית שמש כי ראו בארון ה', משום דראו ויך, ר' אבהו ור' אלעזר חד אמר קוצרים ומשתחוים היו, וחד אמר מילי נמי אמור, מאן אמריך ואמרת ומאן אתא עלך דאיפייסת ובכל חיובי מיתה אלו לא מצינו רמז בדרכי התורה. ..
והתשובה בכל אלו השאלות: כי העונשים שנאמרו בתורה הם כללים שישיגו לכל אדם, אבל יש עוד עונשים חלוקים כפי הפרטים כי העובר על דברי תורה מצד תולדת היצר יענש על לאו אחד מלקות ארבעים, אבל העובר על דברי דברי תורה מצד היאוש, בזה הוא בוזה דבר ה', ואין לך כל קוץ וקוץ שבתורה, שלא יתחייב העובר בה בכענין זה מיתה. והחלוק בזה, כי העובר על דברי תורה מצד תולדת היצר, אינו חוטא רק באותו המעשה לבד. אבל העובר על דברי תורה, מצד בזותו דבר ה', הנה הוא מבטל באותו המעשה כל התורה כלה. ודבר זה יחלק כפי העוברים, כי יותר יחשב מרד כאשר ימרוד בהש"י חסידו ונאמן ביתו כאשר יחטא, מן האחרים. ולפיכך כל ישראל העובר על דברי חכמים חייב מיתה, כי יביאו לזה מאשר הוא בוזה דבר ה', ואינו חוטא בלאו דלא תסור בלבד רק בכל התורה.

(דרשות הר"ן, הדרוש השביעי)כתיב "נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל". במערבא מתרצי לה הכי: נפלה, ולא תוסיף לנפול עוד קום בתולת ישראל

ויש להבין מה קאמר נפלה ולא תוסיף לנפול, ומה ענין זה לקום וכו'. אבל הענין, לא יגאלו ישראל עד דשכיבתא לעפרא, והיינו אדם שהוא יושב על כסא יכול לנפול על הדום, ומן הדום יכול ליפול על קרקע, אבל על קרקע כשנפל תו לא יוכל ליפול יותר, כי הוא בתכלית השפלות ונמיכות, וזהו הענין נפלה כ"כ עד אשר לא תוסיף לנפול, הרצון שאי אפשר לנפול עוד כי שכיבתא לעפרא ולאן תפול עוד, ואז כשתהיה נפילה כל כך, אז קום בתולת ישראל.

(יערות דבש, חלק שני, דרוש ט)
ה ע"א

כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאלו אוחז חרב של שתי פיות בידו

החיות שבטפות זרע שיצאו ממנו לבטלה, אף שירדה ונכללה בשלש קליפות הטמאות, הרי זו עולה משם בתשובה נכונה ובכוונה עצומה בקריאת שמע שעל המטה כנודע מהאר"י ז"ל, ומרומז בגמרא כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאלו אוחז חרב של שתי פיות כו' להרוג גופות החיצונים שנעשו לבוש לחיות שבטיפות, ועולה החיות מהם כידוע ליודעי חן. ולכן לא הוזכר עון זרע לבטלה בתורה בכלל ביאות אסורות, אף שחמור מהן וגדול עונו בבחי' הגדלות ורבוי הטומאה והקליפות שמוליד ומרבה במאד מאד בהוצאת זרע לבטלה יותר מביאות אסורות, רק שבביאות אסורות מוסיף כח וחיות בקליפה טמאה ביותר עד שאינו יכול להעלות משם החיות בתשובה אא"כ יעשה תשובה מאהבה.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק ז)

פליגי בה רבי יעקב בר אידי ורבי אחא בר חנינא, חד אמר אלו הם יסורין של אהבה, כל שאין בהן בטול תורה, שנאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו, וחד אמר, אלו הן יסורין של אהבה, כל שאין בהן בטול תפלה, שנאמר ברוך אלהים אשר לא הסיר תפלתי וחסדו מאתי.

אמרו שם עוד כל יסורין שיש בהם בטול תורה או בטול תפלה אינן יסורין של אהבה, וכך אמרו ואם קבלם עליו מאהבה מה שכרו יראה זרע יאריך ימים ולא עוד אלא שתלמודו מתקיים בידו שנאמר וחפץ ה' בידו יצלח, מפני שאין אהבה זו ראויה להביא על האדם יסורין קשין שיהיו מבטלין אותו מעבודתו של הקב"ה מתפלה ותורה, כל שכן שאין בענשן שיהא האדם אובד בהם או נכרת ושמו נמחה, אינן אלא יסורין שסופן שלוה, ואין בהם אלא הכנעת דעת (נ"א הרגשת רעה) לשעה, וביסורין הללו אמרו חכמים (ב"ר פ' ס"ו) צדיקים תחלתן יסורין וסופן שלוה.

(רמב"ן, תורת האדם, אות קיז שער הגמול)

אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו

[אבל זה שייך רק במי שמאמין בה', שמבין שהיסורין באים ללמדו שחטא. (ד ע"ג) לכן הגמרא מדגישה "באים עליו", היינו צרה אחר צרה, שמתמידים לבוא, וזה הוכחה שהן מהשמים שהרי "המקרה לא יתמיד", וכן "עליו" - שהם באים רק עליו ולא על אחרים שלידו, וזה מוכיח שאינם במקרה אלא בהשגחה, ואז יפשפש במעשיו. וזה מה שכתוב "בצר לך ופקדוך" - לעתיד לבוא יהיו כופרים, ולכן ה' יביא צרה באופן שיהיה מוכח שהיא בהשגחה, "בצר לך" - שרק אתה סובל. (ד ע"ד) וכן "ומצאוך כל הדברים האלה" - שהצרות באות זה אחר זו, וזה מוכיח שהם מה', אז "ושבת עד ה' אלקיך". וזה מה שכתוב "ויחד יתרו", לשון אחד, שמייחד את ה', "על כל הטובה" - שראה שזה מתמיד וזה הוכחה שאינו במקרה. (ה ע"א) וזה מה שכתוב "שובה ישראל עד ה' אלקיך כי כשלת בעוונך", שראית שעברו עליך הרבה מכשולים ודוקא לך, וזה מראה שאינו במקרה.]

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה דף ד ע"א) לטקסט


אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו שנאמר נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה' פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורה שנאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו ואם תלה ולא מצא בידוע שיסורין של אהבה הם שנאמר כי את אשר יאהב ה' יוכיח

ואנחנו נאמין שכל אלה הענינים האנושיים הם כפי הדין, והאלוה - חלילה לו מעול - לא יענוש אחד ממנו אלא המחויב והראוי לעונש. זהו הכתוב בתורת משה רבנו, כי הכל נמשך אחר הדין. ועל זה הדעת נמשכו דברי המון חכמינו - שאתה תמצאם אומרים בבאור, "אין מיתה בלא חטא, ולא יסורין בלא עוון", ואמרו, "במדה שאדם מודד - בה מודדין לו", וזה - לשון המשנה. ובארו בכל מקום שהמשפט מחויב בהכרח בחוקו ית', והוא, שיגמול העובד על כל מה שיעשה ממעשי הבור והיושר - ואף על פי שלא צווה בו על ידי נביא - ושיענוש על כל מעשה רע שיעשהו האיש - ואף על פי שלא הוזהר ממנו על ידי נביא - אחר שהוא דבר שהשכל מזהיר ממנו - רצוני לומר, ההזהרה מן העול והחמס. אמרו, "אין הקדוש ברוך הוא מקפח זכות כל בריה", ואמרו, "כל האומר קודשא בריך הוא ותרן הוא יתותרן מעוהי; אלא, מאריך אפיה וגבי דיליה"; ואמרו, "אינו דומה מצווה ועושה למי שאינו מצווה ועושה" - ובארו שהוא - אף על פי שלא צווה - נותנים לו שכרו; - ועל זה העיקר נמשכו כל דבריהם. ובאה בדברי החכמים תוספת אחת שלא באה במה שכתוב בתורה - והוא מאמר קצתם, "יסורין של אהבה" - והוא, שלפי זה הדעת אפשר שיחולו באדם מכות ללא פשע קודם, אבל להרבות גמולו. וזהו גם כן דעת כת המועתזילה. ואין פסוק בתורה לזה הענין; ולא יטעוך עניני הנסיון, "והאלוהים נסה את אברהם", ואמרו, "ויענך וירעיבך וגו'" - כי הנה תשמע אחר זה הדברים בו. ולא נכנסה תורתנו כלל אלא בעניני בני אדם; אמנם ענין זה הגמול לבעל חיים שאינו מדבר לא נשמע כלל באמונתנו לפנים, וגם החכמים לא זכרוהו כלל; אבל קצת האחרונים מן הגאונים ז"ל, כאשר שמעוהו מכת המעותזילה, ישר בעיניהם והאמינוהו [מבאר שהמושג יסורין של אהבה אין הם אלא דעת מקצת חכמים אולם לדעתו השקפת התורה שאין ה' מעניש אדם אם אינו חייב. ובהמשך הוא מבאר שעל האדם יש השגחה פרטית, לא כמו על שאר היצורים, ולכן אין סתם עוול שבא על האדם בלי שהוא חייב על כך.]

(מורה נבוכים, חלק ג פרק יז)

משמעות הדבר כעין מה שאמרו אין מזל לישראל, "ר"ל שתקונם והפסדם אינם לסבה טבעית ולא על מנהג המציאות, אלא נתלה בעבודה ובמרי, וזה אות יותר גדול מכל אות... [וזה שאמרו כאן] ראה אדם יסורין באים עליו יפשפש במעשיו. והוא הענין בעצמו הוא המכוון ג"כ באומרו אשר חלק ה' אלהיך אותם לכל העמים ואתכם לקח ה'. ר"ל שעניניהם אינם נוהגים ענין מנהג שאר האומות אבל יחדם השם בזה המופת הגדול שיהיו פעולותיהם תמיד נקשרות בתקון עניניהם או בהפסדם.

(רמב"ם, אגרת תחיית המתים)

ועוד מצינו שאמרו רבותינו (ברכות ה' א) אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו שנאמר נחפשה דרכינו ונחקורה, פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורה, תלה ולא מצא בידוע שיסורין של אהבה הן שנאמר כי את אשר יאהב ה' יוכיח. ואמר רבה אמר רב סחורה אמר רב הונא כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסורין שנאמר וה' חפץ דכאו החלי, למדנו מהם ז"ל שיסורין באין תחלה על מעשיו הרעים של אדם, והן עבירות של לא תעשה שהדין נותן שיענש עליהם, לפיכך כשרואה שיסורין באין עליו ראוי לו לפשפש במעשיו ולחזור מהן בתשובה, וזהו שנאמר נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה', ופעמים שיסורין באין על בטול תורה, וכן כיוצא בזה והן בטולי מצות עשה, כמו שאמר רב קטינא (מנחות מ"א א) למלאך שנתגלה לו וכי ענשיתו אעשה, וא"ל אין בעידן ריתחא ענשינן.
לפיכך מי שבאו עליו יסורין ופשפש בעצמו ולא מצא בידו עבירה וחטא שיש בו ידיעה בתחלה ובסוף, יתלה היסורין בבטולי מצות העשה שאינו מזדרז בהן לעשות אותן כראוי אלא מתעצל בעשייתן ובקיומן, אבל מי שהוא צדיק גמור ואין בידו עבירות ולא בטולי מצות, אין יסוריו אלא יסורין של אהבה, והן כדרך היסורין שפירשנו למעלה ליתן לו שכרו משלם לעוה"ב.

(רמב"ן, תורת האדם, אות קיז שער הגמול)

ועל דרך זה נראה לי שהם יסורין של אהבה, שהזכירו רז"ל ואמרו אם רואה אדם שיסורין באים עליו יפשפש במעשיו שנא' נחפשה דרכינו וגו' פשפש ולא מצא יעשה תשובה שנאמר: ונשובה אל ה', פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורה, שנאמר: אשרי הגבר אשר תיסרנו יה מתורתם תלמדנו וגו' תלה ולא מצא בידוע שיסורין של אהבה הם, שנאמר כי את אשר יאהב ה' יוכיח. ורבים שאלו איזה טעם יש ביסורין הללו של אהבה, אחר שאין באים על חטא. ואני אומר, שאי אפשר לאיזה צדיק שעם היות שאיננו חוטא והוא מקיים המצות כלן, שלא יטרידוהו מעט תאוות העולם מהתדבק בבוראו, אלא א"כ יהיה במדרגה היותר גדולה ממדרגת הצדיקים, ואעפ"כ אינו נקרא בזה חוטא ועובר עבירה, שלא היה יהושע חוטא מפני שלא הגיע למדרגת משה. ומפני זה ה' יתברך לפעמים מביא יסורין על הצדיקים, אע"פ שלא נכשלו בעבירה, אלא כדי שיוסיפו עוד להתרחק מעניני העוה"ז ושלא יתפתו אליו כלל.

(דרשות הר"ן, הדרוש העשירי)

יתלה בבטול תורה. פירוש על מה שבטל התורה, ונדחקו האחרונים בפירוש דבר זה בטענת הלא ביטול עון גדול הוא, ולמה לא תלה בו עד שלא מצא?!
ויישוב הדבר הוא: לפי שאין שיעור למה שצריך בעסק התורה, כאומרם (אבות פ"ב מט"ז) ואין אתה בן חורין להבטל ממנה. והגם שיראה בעיני אדם שעסק, כשיראה יסורין באים עליו באין עוון, ידע כי כמו שראוי לו לעשות לא עשה, ועל זה ענשוהו.

(אור החיים, דברים פרק כב פסוק יג)

כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסורין, יכול אפילו לא קבלם מאהבה ת"ל וכו'

הרי דאע"ג שיש לו יסורין והוא מצטער, מ"מ מצוה לקבלו באהבה. ובודאי שאין קבלתה מאהבה מבטל את היסורין,דא"כ איך מתדכא ביסורין, כיון שאינו מרגיש בהם? אלא ודאי הכונה דאף שמצטער ביסורין, צריך לקבלו באהבה.

(רבי נתן גשטטנר, שו"ת להורות נתן חלק א סימן סב, אות ה)


במערבא כד נסיב איתתא אמרו מצא או מוצא

וי"ל דהנה מבואר בזוה"ק (בפ' בראשית) שהקב"ה מזווג זווגין בת פלוני לפלוני, וכשאדם חוטא נסתלק ממנה בת זוגו ונזדווגה לאיש אחר, וכשזה האיש ישוב בתשובה זוכה לזיווג הראשון. וגם מבואר בראשונים שם שמחליפין לו בת זוגו מן השמים, ונותני' לו אחרת (בחטאיו), ולאחרת (היינו לא אותה שהכריזו עליו מקודם יצירתו בת פלוני לפלוני) כשיקחנה אז היא מושלת עליו... ובזה יש להבין מה דאמרינן בברכות במערבא כד נסיב איתתא אמרו מצא או מוצא. היינו מצא (הוא לשון עבר, שזהו האשה שמצא כבר, שהכריזו ונזדווגה לו בת פלוני עוד קודם יצירתו. זהו) "מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה'" (כי כן הוא רצון הש"י מתחלה, וכיון שלא חטא לה', ע"כ הפיר ונתקיים רצונו ית"ש), מוצא (היינו מוצא עתה, שנתנו לו עתה ע"י עונותיו וחטאיו בחלופין תמור זווגו שהוכרז מכבר. זהו) "מוצא אני את האשה מר ממות" (כיון שאז היא מושלת עליו כנזכר).

(שו"ת מנחת אלעזר, חלק ד, בהקדמה)


לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, שנאמר רגזו ואל תחטאו, אם נצחו מוטב, ואם לאו יעסוק בתורה, שנאמר אמרו בלבבכם, אם נצחו מוטב, ואם לאו יקרא קריאת שמע, שנאמר על משכבכם, אם נצחו מוטב, ואם לאו יזכור לו יום המיתה שנאמר ודומו סלה

הנה זה לא נתכוון אלא פשוטו אך התבוננת הפשט קשה מפני כי הוראות יצר טוב ויצר הרע נעלמות, והסבות שזכר קשה להבין, ואני אעריך להבינו כדי שתחשוב כל כיוצא בו על זה. ואומר כי לשון ירגיז ר"ל להמשיל ולהשליט יצר טוב הוא הדעת, ויצר הרע הוא תאות הגוף וכיוצא בה. וכוונת הענין שיש לו לאדם להמשיל ולהשליט, דעתו על הנאת גופו, ויעלה זה במחשבתו תמיד, ואם די לו בזה להכנעת תאוותיו מוטב ואם לאו יוסיף על המחשבה ויהגה בחכו ויוציא בשפתיו פסוקים ומלות שיכניעוהו ויזכירוהו הכנעת התאוה וימנע מחשבתו לצאת ולהרהר בדבר אחר, ויקרא ק"ש ויתבונן ענינו וישיבנו אל לבו, וייחד ק"ש לשני הסבות, האחד הוא הרפה והחלש מפני שאמר הכתוב על משכבכם ובק"ש נאמר ובשכבך, והוא גזירה שוה ובמלות על דרך סברות. והשני הוא החזק מפני שבק"ש זכרון גדולה תכלית יצר טוב והייחוד והאהבה והעבודה ונקם ושלם והכנעת יצר הרע באמרו לא תתורו, וחיזוק יצר טוב באמרו והייתם קדושים לאלהיכם. ואח"כ אמרו אם נצחו מוטב [וכו'] כלומר אם הרע יעלה גאונו וגאותו ולא יכנע לבבו הערל במבטא שפתים באותם הפסוקים הנזכרים בק"ש אז יכניעהו בזכרון יום המיתה וסוף כל האדם ודי בזה שברון יצר הרע והכנעת גאונו. כענין מה שאמר עקביא בן מהללאל הסתכל בג' דברים וכו'.

(רבי אברהם בן הרמב"ם, מאמר על דרשות חז"ל)

ובזה (בזכירת יום המיתה) יהיה נכנע לבבו, והוא אומרו "וידעת", יתן בדעתו היום הידוע, שהוא יום המיתה, ובזה "והשבות אל לבבך", להשיבו אל דרך הטוב והישר.

(אור החיים, דברים פרק ד פסוק לט)

והרגזתו הוא, לסגף עצמו בדברים המותרים לו, גם בתעניות ומלקיות ובכי, להתיש כח הרע שבעיר (היינו שבאדם), ומבטיחו ה' ליתנה (את העיר, את עצמו) בידו. כאומרו "ונתנה ה' אלהיך בידך והכית את כל זכורה", הוא כח ס"מ וחיילותיו.

(אור החיים, דברים פרק כ פסוק ח)

[מוצא סמך לגמרתנו מן הפסוק, בראשית פרק ד (ז), הֲלוֹא אִם תֵּיטִיב שְׂאֵת וְאִם לֹא תֵיטִיב לַפֶּתַח חַטָּאת רֹבֵץ וְאֵלֶיךָ תְּשׁוּקָתוֹ וְאַתָּה תִּמְשָׁל בּוֹ, היינו שירגיז את היצר הרע, אי אזיל מוטב, אי לא יזכור לו יום המיתה, ואז ודאי אזיל. ז"ש אם תטיב לגרש את היצה"ר שאז ישא ה' את פניך ויקבלך בתשובה. ואם לא תטיב, שלא אזיל היצה"ר עוד טומאתו בו, אז לפתח חטאת רובץ, ר"ל תזכיר לו יום המיתה, כאילו פתח קברך פתוח לפניו, ואז ירבץ תחת משאו החטאת, דהיינו היצה"ר המחטיאך, ואע"פ שאליך תשוקתו, מ"מ אתה תמשול בו].

(כלי יקר, בראשית פרק ד פסוק ז)

ד' שלבים אלו, נזכרו בפרשת כי תצא, לפי שנאמר, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. פירש"י לפי שהשטן מקטרג בשעת הסכנה וקטרוג זה היינו שהשטן הוא יצר הרע המשתדל להחטיא את האדם במלחמה מקום הסכנה כדי להפילו ביד אויביו, על כן במלחמה צריך האדם יותר שמירה מן היצה"ר כי במקום מסוכן זה הוא מתגרה באדם יותר מבמקום אחר להטותו לדבר רע. ורז"ל (כתובות מו.) למדו מן פסוק ונשמרת מכל דבר רע שלא יהרהר אדם ביום ויבא לידי קרי בלילה. וכי דווקא בשעת מלחמה צריך להזהר ולא בזמן אחר אלא ודאי לפי שבמלחמה היצה"ר מתגרה בו ביותר הן בדבר ערוה הן בשאר עבירות כדי להפילו ביד אויביו, ע"כ למדם התורה שיהיו מזורזים במלחמה לעמוד כנגד יצרם שלא יביאם לידי חטא במקום הסכנה, ומה שכתבנו מסכים עם פשוטו מכל צד להורות הדרך אשר בו ינצחו האומות והוא כשיהיו שלמים במעשיהם במלחמה ולא נפקד מהם איש לעבירה.
על כן נאמר והיה כקרבכם אל המלחמה, עם האומות ואתם יראים מן העון שלא יכשיל אתכם היצר הרע כי הוא השטן המקטרג בשעת הסכנה אז יעסקו בתורה, זה"ש ונגש הכהן ודבר אל העם ובמס' סוטה (מב.) אמרו ודבר אל העם בלה"ק וילפינן מן ג"ש של משה ידבר הנאמר במתן תורה (שמות יט יט) מה להלן בלשון הקודש אף כאן כן. ואני אומר אין ג"ש לחצאין מה להלן תלמוד תורה אף כאן הכהן מדבר אל העם דברי תורה, שהרי יהושע נענש על ביטול תלמוד תורה במלחמה שכן אמר לו המלאך עתה באתי (יהושע ה יד) על ביטול תורה (עירובין סג ע"ב) וטעמו של דבר שת"ת מגין בעד היצה"ר השטן המקטרג ביותר בשעת סכנה, ואם באולי יש לך אדם שאינו בן תורה כי לא כולי עלמא תורה גמירי וא"כ אותן כיתות במה ינצלו מכף אויב פנימי זה במלחמה, לפיכך ואמר שמע ישראל דהיינו יקרא ק"ש אשר הכל יודעין לקרותו ובזה ינצלו כולם מראש פרעות אויב, ואם באולי יש לך עם הארץ שאפילו ק"ש אינו יודע או איזו איש קשה עורף אשר יצרו הרע חזק ממנו לא ישוב מפני כל תורה וק"ש ואז צריך להזכיר לו יום המיתה ואז ודאי אזיל, ע"כ השוטר משמיע מי האיש אשר בנה בית וגו' פן ימות במלחמה וגו', ובהזכרת המיתה של המלחמה יזכור אגב זה גם סתם יום המיתה ובזה ינצח יצרו ודאי כמ"ש (בראשית ד ז) אם תטיב שאת ואם לא תטיב לפתח חטאת רובץ ר"ל יזכור לו פתח קברו ואז אע"פ שאליך תשוקתו מ"מ אתה תמשול בו.

(כלי יקר, דברים פרק כ פסוק ג)

הבינונים אשר לפעמים ועתים רבים יש להם טמטום הלב, שנעשה כאבן ולא יכול לפתוח לבו בשום אופן לעבודה שבלב זו תפלה, וגם לפעמים לא יוכל להלחם עם היצר לקדש עצמו במותר לו מפני כבדות שבלבו... וזאת היא עצה היעוצה... לקבוע עתים להשפיל עצמו להיות נבזה בעיניו נמאס... כל מה שיאריך בעניינים אלו במחשבתו, וגם בעיונו בספרים, להיות לבו נשבר בקרבו ו"נבזה בעיניו נמאס" ככתוב, בתכלית המיאוס, ולמאס חייו ממש, הרי בזה ממאס ומבזה הס"א ומשפילה לעפר ומורידה מגדולתה וגסות רוחה וגבהותה, שמגביה את עצמה על אור קדושת נפש האלהית להחשיך אורה. וגם ירעים עליה בקול רעש ורוגז להשפילה, כמאמר רז"ל לעולם ירגיז אדם יצ"ט על יצה"ר שנאמר "רגזו" וגו', דהיינו לרגוז על נפש הבהמית שהיא יצרו הרע בקול רעש ורוגז במחשבתו, לומר לו: אתה רע ורשע ומשוקץ ומתועב ומנוול וכו' ככל השמות שקראו לו חז"ל, באמת עד מתי תסתיר לפָנַי אור אין סוף ב"ה, הממלא כל עלמין, היה הוה ויהיה בשוה... ואתה מנוול וכו' מכחיש האמת הנראה לעינים, דכולא קמיה כלא ממש באמת בבחי' ראייה חושיית. והנה על ידי זה יועיל לנפשו האלהית להאיר עיניה באמת יחוד אור אין סוף בראייה חושיית.

(תניא ליקוטי אמרים פרק כט)

והנה אף אם כשיאריך הרבה להעמיק בעניינים הנ"ל כשעה ושתים, להיות בנמיכת רוח ולב נשבר, יבא לידי עצבות גדולה - לא יחוש. ואף שעצבות היא מצד קליפת נוגה ולא מצד הקדושה... אלא שאם העצבות היא ממילי דשמיא היא מבחי' טוב שבנוגה... באמת אין לב נשבר ומרירות הנפש על ריחוקה מאור פני ה' והתלבשותה בס"א נקראים בשם עצבות כלל בלשון הקודש, כי עצבות היא שלבו מטומטם כאבן ואין חיות בלבו, אבל מרירות ולב נשבר, אדרבה הרי יש חיות בלבו להתפעל ולהתמרמר, רק שהיא חיות מבחי' גבורות קדושות, והשמחה מבחי' חסדים כי הלב כלול משתיהן. והנה לעתים צריך לעורר בחי' גבורות הקדושות כדי להמתיק הדינים שהם בחי' נפש הבהמית ויצה"ר כששולט ח"ו על האדם, כי אין הדינים נמתקין אלא בשרשן. ולכן אמרו רז"ל לעולם ירגיז אדם יצה"ט, והיינו בכל עת שרואה בנפשו שצריך לכך. אך שעת הכושר שהיא שעה המיוחדת וראויה לכך לרוב בני אדם היא בשעה שהוא עצב בלא"ה ממילי דעלמא או כך בלי שום סיבה, אזי היא שעת הכושר להפך העצב להיות ממרי דחושבנא הנ"ל, ולקיים מארז"ל לעולם ירגיז וכו' כנ"ל, ובזה יפטר מהעצבות שממילי דעלמא ואח"כ יבא לידי שמחה אמיתית.

(תניא ליקוטי אמרים פרק לא)

ושני יצרים הם, תאוות וכעס דרציחה… והק' נגד רציחה… וזהו חוץ למחנה ישראל. ומכל מקום גם בו יש צורך… והיינו כי יש מצוה "ובערת הרע" וגו' (דברים יז, ז) בחייבי מיתת בית דין... ועל זה באדם עצמו הוא ענין ירגיז יצר טוב על יצר רע ברוגזא דרבנן דטב.

(רבי צדוק מלובלין, צדקת הצדיק, אות רנח)

לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה וכו' אם נצחו מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמע וכו' אם נצחו מוטב ואם לאו יזכור לו יום המיתה

הנה ידענו כי אדון עולם אשר יצר את האדם אך למען כי יכול לבוא על שכרו ביום הגמול, וכפי השיעור שיכבוש את יצרו כן יקבל גמולו. על כן שם בו באדם שני כוחות הפכים המתנגדים זה לזה. ואם ינצח האחד, בעל כרחו יכשול השני. ושני כוחות אלה מכונים בשם נפש משכלת ונפש הבהמית, למען אשר האדם בבחירת נפשו יכול לבחור לפניו את אחד הדרכים, והבחירה חפשית בידו להטות את עצמו לכל רוח שיחפץ, כאשר יאמר הכתוב "ראה נתתי לפניך החיים והמות הטוב והרע" וגו'. והנה נפשו הבהמית תטה את האדם רק לדברים גופנים, כי ימלא תאות נפשו ככל אשר תשאל. והנפש המשכלת תכסוף נפשו כי ישים האדם דרכו רק לדברים מושכלים, ובהבלי חמודות עוה"ז תמאס נפשה. והשני כוחות אלה מכונים ג"כ בשם יצר טוב ויצר הרע, לבד היצ"ט והיצה"ר אשר יופיעו עליו רוח ממרום ע"י מלאכי מעלה והנחותו בעצתם. ובין השני הכוחות אלו תמיד מלחמה חזקה ביניהם, ואין שלום במגורם, כי אשר יאהב האחד ימאס השני, כאשר יאמר הבחינות עולם: "וכל הימים אשר התחברה בת מלך אל הגוף הנגוף, הלא מה רגשו רעיוניה, מה גדל צערה, כי חזק ההעדר וההסכמה ביניהם, וינצו שניהם וירגנו באחיהם ואין מושיע להם, אוי לבית כי ישא עול מריבת איש ואשתו, כל ימיהם מזעימים האחד לרעהו וכו', כן מריבת הרוח והגויה כל ימי היותם יחדיו במצודה, זה יאהב הציד וזאת תשב אהלים. זאת דבקה בה', מתקדשת מטומאת העולם אשר נתנו בלבה, וזה ינזור לבושת דרך כרמים, נבדל מיוצרו מצאתו מרחם כי נזיר אלהים היה מן הבטן, והוא בכבודות יתקלס, ובידו רצפה לשלוח רשפה לבער הקודש מן הבית, והיא עצובת רוח, יוצאת לשאוב מים טהורים מן המקדש לכבות את השריפה עד כי חזק עמלה בפעלה" וכו'.
על כן האיש המשכיל על דבר יראת האלהים ישתדל תמיד במעשיו כי הגבירה תמשול על כחות נפשו, ואת כחות נפשו הבהמית יכניעם תחתיה, וככה ירגיל את עצמו עד כי יהיו לו לטבע שני, כי תמשוך את נפשו רק אחרי המושכלות, וכל דבר תאוה תתעב נפשו. והוא איש השלם באמת, כאשר הגיעו לזאת המעלה אבותינו הקדושים ע"ה, כאשר יאמר דוד המלך ע"ה "ולבי חלל בקרבי" [תהלים קט, כב], והיצה"ר לא שלט בהם כלל. והאיש ההוא איננו צריך עוד לצאת למלחמה עליו יען, כי כבר הוא מוכנע תחתיו, וכל אבריו וחושיו רק לה' המה. והכסיל בחשך הולך תמיד רק אחרי נפשו הבהמית, ושפחה תירש גבירתה, וכל אשר ישאלו חברת פחותי כוחותיו ינתנו להם וימלא משאלותם, וככלב יחידתו בירכתים תרדם, ונר אלהים ידעך בקרבו, ושביב אישו לא יגיה בקרבו, ונפשו המשכלת תשב שממה וגלמודה בבית חומרה ואין פונה אליה. והאיש ההוא לא לבד כי אין לו יתרון על הבהמה, אדרבא, עוד היא גרוע ממנה, כי אותה לא חנן ה' בנפש המשכלת.
ואלה הדברים המה דברי רז"ל אשר ילמדנו בינה במה ואיך להגביר את השכלי על כח התאוני עד כי יגיע למדרגת השלם. וזה הוא לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, כי תמיד מוטל על האדם להשתדל ולעשות מעשים עד כי יגבירו בקרבו כוחות נפשו המשכלת, ונפשו הבהמית שבו עם כוחות התאוה יהיו נכנעים תחתם. וככה ירגיל את עצמו מעט מעט עד כי יהיו לו לטבע שני, ללכת רק אחרי מושכלות תמיד. ואז נזר אלהיו על ראשו תמיד, ונקרא איש השלם והמקודש. נצחו מוטב - אם יש בכח שכלו לבד לעשות מלחמה עד רדתו את כח התאוני, ולהכניע את היצר וחיליו, להדוך אותם תחתיו, מה טוב ומה נעים גורלו, כי יוכל בכח שכלו לבד לעשות מלחמה עד כי יכבוש את נפשו הבהמית להיות לו לעבד.
ואם לאו - אבל אם אין בכח שכלו שבו לבד לכבוש את התאוה, כי כח המסית שבו גדול ומי יכול לדון עם התקיף ממנו, אזי עוד לא אבדה תוחלתו מה', ויש לו עצה במה להכניע את כוחות התאוה, כי יעסוק בתורה, כי ירבה לעסוק בתורה, ועל ידה יקנה בנפשו מדות טובות, כי המאור שבה מחזירו למוטב, וכמאמרם ז"ל בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין [קידושין ל ע"ב], ולמה נקרא שמה תושיה? כי מתשת היא [סנהדרין כו ע"ב] את כח התאוה אשר באדם עד כי יגבר השכל על התאוה. נצחו מוטב - אם עסק התורה מועילה לו לכבוש את כח התאוה ולהכניע אותה, מה טוב.
ואם לאו - אם ח"ו כבר הוא משוקע במצולות היצר ובשאון גליו, והמדות הרעות כבר הכו שרשם עמוק בלבבו, וישלטו בו שלטת עד כי אין במי התורה לכבות מוקדי עולם אשר תבער בקרבו מהתאות, ואם אך עזב את ביהמ"ד ככלב שב על קיאו ישוב לאיוולתו שנית, עוד יש לו תקנה להבעיר ולכלֵה את כח התאוה, כי יקרא ק"ש, כי גם בצאתו מביהמ"ד ובלכתו בחוץ, ישים את ה' נוכח פניו ויזכור תמיד את אחדות הבורא ית"ש אשר מלא כל ארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו, ואיך שפל כמוהו ימרה את עיני כבודו לעשות מעשים להכעים רצונו ית"ש? וע"י זכירות כאלה יכניע את יצרו ויכבוש תאותו, כי אף כי התורה היא סמא דכולא, אפס להאיש המוטבע במדות רעות עוד צריך הוא בעזבו את התורה בלכתו בחוצות עוד סם אחר להרגיל את עצמו לזכור את אחדות הבורא ולשוותו לפניו, וע"י זה ישבר מעט מעט חומת הברזל הסוכך בעדו מלגבור על התאוה גם בעת אשר לא יהגה בתורת ה'. אם נצחו מוטב - אם שתי אלו הועילו לו להכניע תחתיו את נפשו הבהמית, עסק התורה בעת שבתו בבית ה' וזכירת אחדותו והשגחתו בעת לכתו ברחובות, מה טוב.
אם לאו - אם ח"ו כבר נפל כל כך ברשת היצר, וכבר באו בפח רגליו ונלכד בחבלי חטאתו, והתאוה גברה עליו כל כך עד כי תבער כאש, עד כי גם מי התורה וזכירת בוראו אין בכוחם לכבות מוקדי תשוקתו, עוד לא אבדה עצה מבנים, ולא יאמר עוד נואש, ואם אך ברצונו להתיצב בדרך טובים, עוד מצאו תקנה לפניו במה להשפיל כח תאותו, כי יזכיר לו יום המיתה - ישים גם את המוות לנגד עיניו, ויצייר אותו לפניו כאילו הוא שוכב מת מוטל ארצה, ובני ביתו סופדים עליו, ועל כתף ישאוהו בית מועד לכל חי, ושמה משליכים אותו כפגר מובס בירכתי בור, ועליו לתת דין וחשבון על כל מפעליו לפני בוראו, ואין רחמים בדין. וע"י מחשבות כאלו תמס תהלוך התאוה בקרבו. ואם שלש אלה יעשה לו, יהיה מובטח בע"ה כי מעט מעט ישורשו מקרבו המדות הרעות ויגבר כח השכלי עליו, עד כי יהיה לאיש השלם, ונפשו המשכלת תמשול עליו שלטת בע"ה.
וי"ל עוד בזה, כי השלשה סגולות אלו, עסק התורה וזכירת הבורא ית"ש וזכירת יום המיתה, הֵנה כנגד שלשה אבות הטומאה, ואלו הן: הקנאה והתאוה והכבוד. עסק התורה מועלת לגרש את כח הקנאה, כי ע"י התורה לא יקנא עוד בהצלחת רעהו אשר אין לה אחרית ותקוה, ועל ידה יקנא רק ביראת ה' כל היום, בדבר שיש לה אחרית ותקוה טובה. וע"י זכירת הבורא והשגחתו עליו יכניע כח הכבוד, בזכרו כי איך יגבה לבו לרדוף אחרי כבוד, ואיך יתהדר לפני מלכו ואדונו אשר עומד עליו, כאשר יאמר שלמה ע"ה "אל תתהדר לפני מלך" [משלי כה, ו]. וזכירת יום המיתה מועלת לו לשבר כח התאוה, בזכרו אחריתו כי יהיה מאכל לרימה ותעל ממנו צחנו ובאשו, ואיך יתאוה תאוה? וע"י זה תרפה ממנו כח התאוה.

(רבי מנחם טאקסין, אורח ישרים, כאן)

לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה וכו' אם נצחו מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמע וכו' אם נצחו מוטב ואם לאו יזכור לו יום המיתה

[מדוע לא ישתמש מיד בעצה של הזכרת יום המיתה? כי אז יצר הרע ידחה אותו, באומרו "כבר איחרת את המועד לתשובה, כמו שנאמר (עבודה זרה יט ע"א) "אשרי מי שעושה תשובה כשהוא איש", כמה שנים עוד יש לך לתקן? אם תרצה לשוב, תישאר קרח מכאן ומכאן, הרי בכל מקרה לא תהיה בעל תשובה גמור, ועדיף שתיהנה מטוב העולם, ותמשיך בדרכך". לכן צריך להשתמש באמצעים להתגבר על היצר, ורק אם זה לא מועיל, ימית אותו.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף לד ע"ג) לטקסט

[כנגד: על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים (אבות פ"א מ"ב), כי עבודה כוללת קבלת עמ"ש וייחוד שלם של ה', שבקריאת שמע, ויום המיתה - חסד של אמת של קבורה.]

(מי מרום חלק יז עמ' ד-ז)

[זה מה שנאמר (קהלת י, ד): "אם רוח המושל תעלה עליך מקומך אל תנח" - אם יצר הרע, המושל בשפלים, מתגבר עליך, "מקומך אל תנח" - התרופה היא להסתכל במקום שלך, ארבע אמות שהיא מקום קבורתך, זכירת יום המיתה.

(אגדת שמואל (אריפול, של), דף ט ע"א) לטקסט

[ההרגזה היא שיתאר ליצר הטוב, שהוא כוחות הקדושה שבנפש, איך יצה"ר מסית אותו ומתגבר עליו, ואז יצר הטוב יתרגז, כי הוא רואה איך יצה"ר נמצא מעליו, ומתוך כעסו ילחם עם יצה"ר. "לעולם" - גם בזמן שרוב הציבור צדיקים, שאין חשש שילמד ממעשים רעים של אחרים, כי בכל זאת "אל תאמין בעצמך עד יום אותך"; וגם בזמן שכל העולם רשעים, אל יאמר "למה לי להתאמץ, הרי אני יותר טוב מהאחרים" - כי בכל זאת אדם צריך לעלות מעלה מעלה ביראת ה'. "אם נצחו" - שכבר אין לו תאוות (ולא שיש לו תאוות אלא שהוא מתגבר עליהן). ואם לא, אלא יש לו עדיין תאוות, יעסוק בתורה, ואז ידע איך לנהוג כהלכה, ועוד, שלימוד תורה הוא סגולה לתשובה, כי "המאור שבה מחזירה למוטב" (מדרש איכה), אף שאיננו מבינים איך זה פועל. "ואם לא, יקרא ק"ש" - כי לא תמיד יפעל הפתרון של לימוד תורה, כגון בדור שאין הרבה לומדי תורה, ואין לאדם ממי ללמוד עצות נגד יצה"ר. גם בדור כזה כולם מתפללים וקוראים ק"ש, וכשיראה איך כולם מקבלים עול מלכות שמים בק"ש, שכתובים בה שכר ועונש למצוות, גם הוא יקבל עול מלכות שמים. "יקרא ק"ש" - שיש בה גם שם הוי"ה וגם שם אלקים, שמלמד שאין שתי רשויות אלא גם רחמים וגם דין הם מה'. עי"ז יתגבר על יצה"ר. "ואם לאו" - יש מצב שקריאת שמע לא תועיל, כגון שהציבור לא קורא ק"ש בכוונה, וזה לא יעזור נגד יצה"ר. אז הפתרון הוא "יזכיר יום המיתה", שאז הגוף נרקב ונשארת רק הנשמה, מה שמראה שהנשמה היא החלק העיקרי שבאדם, וזה יתן כוח לנשמה כבר עכשיו להלחם חזק עם יצה"ר ויתגבר על יצה"ר, כמו שפירש אפיקי יהודה את הפסוק "אם רוח המושל יעלה עליך מקומך אל תנח", אם הכוחות הגופנים מתחילים למשול, הפתרון הוא שלא תניח את מקומך, השמים שמשם באה הנשמה, ואז תרצה לעשות את הנשמה למושל. למה לא הזכירו כבר בהתחלה את הפתרון של הזכרת יום המיתה? כי זה טוב לזקנים, שרואים את המוות מתקרב, אבל צעיר לא חושב על זה בכלל. ועוד, כפי שפירש בינה לעתים את הפסוק "אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים ילין", ששמיעת דברים מרב משפיעה יותר מקריאת הדברים מתוך ספר; והעצה להזכיר את יום המיתה היא "תוכחת מתים", ועדיף לימוד תורה וק"ש, שעניינם הוא מה שהוא רואה אחרים שלומדים וקוראים ק"ש, היינו "תוכחת חיים". כתוב "יום המיתה" ולא "מיתה", כי אדם לא מפחד מעצם המיתה, כי הוא יודע שימות, והוא מפחד רק מיום המיתה, שאינו ידע מתי תבוא, כמ"ש "בכל עת יהיו בגדיך לבנים", הדגש על הזמן שהוא מה שמפחיד את האדם.]

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה, דף כד ע"ד-כז ע"ג) לטקסט


אם פגע בך מנוול זה (יצר הרע) - משכהו לביהמ"ד. אי אזיל - מוטב, ואם לאו - יקרא ק"ש, ואי לאו - יזכיר לו יום המיתה

יש בו (ביצה"ר) שלשה מיני חשש עבירות, ולכך אמרו אולי הוא מחסרון ידיעה, ולכך משכהו לבה"מ, ואי אזיל מוטב, ואי לאו, הרצון, שהוא לא מחמת חסרון ידיעה רק הוא מחמת גאוה וכבוד, יקרא ק"ש, ואי אזיל מוטב, כי כבר כתבתי כי ק"ש מבטל הגאוה, רק אולי היצה"ר הוא מחמת חמדה, וא"כ לא יועילו אלו שנים, ולכך אמרו יזכיר לו יום המיתה, ובשלש אלה ינצל מידי רוב העבירות. וביחוד מוטל עלינו בימים האלה, לשוב אל ה' ולראות לשבור יצה"ר בכל מיני סגולות המועילות לבטלו, הן בתורה הן בק"ש הן במיתה.

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש א)


כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, מדכאו ביסורין, שנאמר וה' חפץ דכאו החלי, יכול אפילו לא קבלם מאהבה? תלמוד לומר, אם תשים אשם נפשו, מה אשם לדעת, אף יסורין לדעת, ואם קבלם מה שכרו? יראה זרע יאריך ימים, ולא עוד אלא שתלמודו מתקיים בידו, שנאמר וחפץ ה' בידו יצלח

ומן הנראה שכל מה שהפליגו רז"ל לשבח ענין היסורין שאמרו: שכל מי שה' יתברך חפץ בו מדכאו ביסורין, והאריכו בזה באגדות הרבה הוא על זה הדרך. לפי שיש לשואל שישאל, ויאמר מה תועלת יש ביסורי העולם הזה? שמא תאמר מפני מרוק עונו, והרי הש"י בין שיהיה נפרע ממנו לעולם הבא לעולם מאזני משפט בידו, שאינו נפרע ממנו אלא כפי מה שראוי למה שחטא בו. וא"כ מה תועלת לאדם שיקדים ליפרע ממנו בעולם הזה, שמא תאמר, מפני שעונשי העוה"ב הם גדולים וחמורים מעונשי העוה"ז, הרי המשפט לאלהים הוא להשוות ביניהם. כמו שנאמר על דרך משל, שאם היה ראוי האדם כפי חטאיו להיות מיוסר ביסורי העוה"ז שמטה אחת, שיהיה מיוסר שם רגע אחד, ואחרי שהעונש שוה, אין לך אדם שלא יבחר שאם צריך לבא עליו עונש, שיתאחר לזמן מרובה ולא יקדמנו לאלתר. הרי אין לך לומר אלא כמו שפירשתי, שמפני הדמיון הנטוע באדם נלחם עם השכל תמיד ומבקש לטרדו מן העולם, והדמיון הזה הוא נכנע מתוך צרה, נמצא שהי"ת מתחסד עם ברואיו כשמביא עליהם יסורין, שמתוך כך תש כחו של יצר הרע והם מתרצים לבוראם. [מבאר שמטרת היסורים היא להחליש את כח הדמיון המבלבל את הכח השכלי מלשפוט נכון]

(דרשות הר"ן, הדרוש העשירי)


שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכולן לא נתנן אלא על ידי יסורין אלו הן תורה וארץ ישראל והעולם הבא תורה מנין שנאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו ארץ ישראל דכתיב כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלהיך מיסרך וכתיב בתריה כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה העולם הבא דכתיב כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר

ולהיות ההתעמלות הבעל שכל במלאכה ראיה עצומה על מדרגתה מהצורך או היותר, עד שכבר יהיו האנשים נכרים מצד החוזק והרפיון אשר להם בפעולותיהם, כמו שנתבאר זה (בתחלת חלק ב' משער כ"ה) ולזה אמר זה האלהי ששלש מתנות אלו, להיותם גדולות הערך, לא יתכן שינתנו רק על ידי יסורין, והוא החריצות העצום המחויב לאדם לעמוד על הזירוזין והאזהרות על נקיון חיי האדם וזכותם להשגתם. האחד, היא התורה דכתיב וגו'. כי הוא מבואר שהתורה אינה נכנסת רק על ידי יסורין וצמצום כל דברי החיים, כמו שאמרו כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל וכו' (אבות פ"ו), ובמעט עסק ובפרישות כל הענינים המטרידים, כי על כן אמרו בפרק המפלת (נדה ל) על הימים שהאדם דר במעי אמו ואין לך ימים שהאדם שרוי בטובה יותר מאותן שנאמר מי יתנני כירחי קדם וגו' (איוב כ"ט) ומלמדין אותו כל התורה כולה שנאמר ויורני ויאמר לי וגו' (משלי ד) וכשבא לאויר העולם בא מלאך וכו'. כבר ביארנו בשער ס"ח כוונתם באלו הענינים. אמנם עכשיו נכוין למה שירמזו הימים שהאדם בהם מצומצם ומשוער בעניני הספוק, או בלי שיהיה לו שום עסק מהעסקים הזמניים, כי הוא הנכון והמזומן ללמוד התורה כלה. ואולם בצאתו מההשערה והצמצום ההוא כלו נשכח, כי התורה והבדידות בצמצום החיים יצאו כרוכין זה בזה בלי ספק: והנה המתנה השניה, שהיא הארץ, כידוע ליודעים שאין ענינה רק השערת החיים וצמצומם הנאהבים מהמשלמים, כמו שנתבאר כבר מהכתובים ההם שהביא לראיה, וכל זה למה לפי שהתורה והארץ היו שני דרכים עצמיים המביאים אל החיים הנצחיים, הם חיי העולם הבא, שיהא המתנה השלישית והתכליתית להנה, אשר הן באמת חיים פשוטים ונבדלים בהגבלתם בכל מיני אלו החיים, והיה מהראוי שהדרכים העצמים המביאים אליהם יהיו כמותם בהגבלה נאותה וצמצום זך ונקי, כמו שאמר ודרך חיים תוכחות מוסר (משלי ו). ירצה, שדרך החיים יתכן שיהיה בתוכחות מוסר, כמו שהחיים עצמם תכלית המוסר והגבלת היושר והטוב. [מבאר שהיסורים האמורים כאן הם הזרוז והחריצות לעמול בהם, וההנזרות מתאוות העוה"ז. והתורה, הארץ והעוה"ב תלויים בכך.]

(עקדת יצחק, שער ע"ז)

ותכלית המקדש, ג' רגלים, הם ג' מתנות שנתן קב"ה לישראל, כמבואר בברכות [דף ה.] תורה, ארץ ישראל, עולם הבא, ופסח מורה על ארץ ישראל, כי עיקר יציאת מצרים בשביל ארץ ישראל כנודע, וכן ביו"ד ניסן עברו את הירדן ועשו פסח בגלגל, סוכה מורה על עולם הבא, אשר היא סוכה מזרם, ולכך הקדים ראש השנה ויום כפור קודם סוכות, שהם תנאי עולם הבא מחילה וסליחה תשובה ועזיבת חטא, וימים האלו צריכים התבוננות יתירה לזכות לעולם הבא.

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש יא)

שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכו' על ידי יסורין וכו' וארץ ישראל

כבר חשך היום הראשון של ראש השנה... בינתיים יושב הרב הקדוש [ר' נחמן מברסלב] ודורש בדברי תורה לפני קהל חסידיו... וישא את דברו על הנשמה, על התפילה, על התורה שנמשלה לאש... ועל היסורים, ובפרט יסורי ארץ ישראל, "שאי אפשר לבא לא"י כי אם על ידי יסורים. ועיקר היסורים הם המונעים הרשעים, מוציאי דיבת הארץ, וכפי שלמות התורה שזוכים להמשיך בתיקון גדול ביותר, כמו כן זוכים להכניע המונעים הרשעים ולבא לארץ-ישראל" [ליקוטי מוהר"ן תורה כ אות ו], כי "כשבאין לגדלות מוכרחים ליפול בתחילה לקטנות דקטנות"...
רגיל היה דברו על גודל מסירות הנפש שצריכים לארץ ישראל, ולמשל שם את עצמו ז"ל, במסירות הנפש הנוראה ובתלאות הרבות והמשונות שהיו בנסיעתו לארץ ישראל; ו"יש שנדמה להם שרוצים ונכספים מאד לבא לארץ ישראל אם היו יכולים ליסע לשם בהרחבה, אבל לא בצער ודוחק, ובאמת אין זה רצון שלם, כי מי שרוצה לבא באמת לארץ ישראל צריך לבא גם רגלי, כמ"ש לאברהם לך לך, לך דייקא".

(רבי צבי יהודה קוק, גנזי ראי"ה ה עמ' קכט)

[האדמו"ר מקאצק פירש שהמרגלים היו גדולי הדור, וראו כמה יסורין יצטרכו ישראל להתייסר לפני שיגיעו לא"י, כי א"י נקנית ביסורין, ולכן לא רצו להיכנס. ואילו שלח משה רבינו אנשים פשוטים לרגל, שלא היו צופים לרחוק, היו נכנסים לא"י, כמו שמספר החסיד ר' יוסף יעבץ שבגזירות ספרד, פשוטי העם מסרו נפשם על קידוש השם.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, הקדמת ר' יחיאל מאיר מורגנשטרן, עמ' 11) לטקסט

תורה ניתנה ע"י יסורים

[יש שרודפים לומדי תורה - ואין להרתע בגלל יסורין אלה.]

(דבר תורה (לעויטאן) דף יז ע"א - לטקסט)


שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכולן לא נתנן אלא על ידי יסורין וכו' וארץ ישראל

[האדם כמו עץ, אלא שהוא יונק מהארץ העליונה ולא מהארץ התחתונה, והבא מחו"ל לא"י נפשו נעקרת משורשה העליון, כי גם מלאכי חו"ל לא יכולים להיות בא"י, והוא כמו עקירת נטיעה ממקום גידולה כדי לטעת אותה במקום יותר טוב, שבינתים היא מתייבשת, עד שיעברו ימי קליטה ואז תפרח שוב, ולכן צריך להמתין שוב שנות ערלה. ולכן לפעמים העולים לא"י יורדים ממדרגתם הרוחנית בהתחלה, ירידה לצורך עלייה. ואלו היסורין.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, חברה מחזירי עטרה ליושנה (תשטו), דף יח ע"א) לטקסט

תורה וארץ ישראל

[חז"ל כללו תורה וא"י יחד, ללמד שאפשר להקיש מזה על זה. כמו שבתורה, "כך דרכה של תורה פת במלח תאכל" (אבות פ"ו), שימית עצמו על תורה (ברכות סג ע"ב), ובסוף "היא חייך ואורך ימיך". כך בא"י, בתחילה סובלים מעוני אבל בסוף היא מביאה חיים. וכמו שבתורה, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית סם מוות (יומא עב ע"ב), כך בא"י, רק אם יראתו קודמת, היא מתקיימת. וכמו שבתורה כפה עליהם הר כגיגית, כך בא"י, כפה עליהם הר כגיגית, אם יקבלוה, מוטב, ואם לא, שם תהיה קבורתכם.].

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, חברה מחזירי עטרה ליושנה (תשטו), דף כג ע"ב) לטקסט


גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים... גבי נהנה מיגיעו כתיב "יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך" - אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא.

על המייחד לנפשו זה המין מהמזון אמר המשורר: אשרי כל ירא ה' ההולך בדרכיו, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך - לומר, שהמעשים הנאותים והרצויים בהליכת הדרכים הישרים דרכי ה' הוא המזון המיוחד לכל מאושר, ובהם הוא ניזון ונשא לעד. וכמה הפליגו חז"ל לומר: אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא - כי באמת כאשר תיזון נפשו מיגיע כפיו על האופן שאמרנו הנה בהכרח יהיה מזון גופו גם כן משוער על הדרך הנזכר, ויהיה לפי זה מאושר בעולם הזה, שלא יהיה טרוד אחר השגת המאכלות הגסות, ולא יצטרך עליהם לבריות; וטוב לו לעולם הבא - שכלו טוב מצד מה שנהנה ואוכל מיגיע כפיו. [טבעו של האדם יכול להסתפק במזונות מן הצומח בלבד, גם ללא אכילת בשר, וזו הדרך הנבחרת לפני ה'. היא מסוגלת למלא את צרכיו של האדם בעולם הזה, והיא אף מותירה את האדם פנוי לפיתוח שכלו והשגותיו, כשאיננו רודף אחר מזונות אחרים.]

(עקידת יצחק, שער מא)

יעסוק בתורה ואם לאו יקרא ק"ש ואם לאו יזכיר יום המיתה

אמנם בכל זה לא תבטל החמדה, וראש החכמים שהיה גדול בתורה מכל החכמים ודבק בה' ומעשים טובים - נתקלקל בחמדה, כי רוב חום בחכמה גורם חמדה, כאשר ישכילו בעל טבעים שטבע חום להוליד חמדה, וטבע חכמה להוליד חום בגדר הטבעים, כי לרוב לא תמצא חום בבעלי לבנה וכן לא שכיח בם חכמה לרוב מיעוט כח חום. אבל זה יבוטל, בזוכרו כי האדם הולך לבית עולמו ותמס כעש חמודו, ועל מה יחמוד הלא להבל דמה וכל חמדתו כאין. ולא רק ביום מיתה, אלא בכל יום הוא אדם נפסד וכעין מיתה בשינתו ופסק כל החמדה, כי אם יחמוד אדם הכל, כאשר יהיה בו שעה שתים, יגיע עליו שינה ויקוץ בכל חמדה ויהיה מונח כאבן דומם, ויקץ כגבור מתרונן מיין ולא ידע אם היה מתענג או מצער ומעונה אין הבדל. ולכן מה יחמוד האיש, הלא כל רגע מעותד למיתה וחסרון יכול להמנות. וכבר האריך שלמה בספרו קהלת, שהרבה בכל מיני תענוגי אדם, לא חסר לנפשו מכל חמדה, לבסוף ראה כי הכל עמל ורעות רוח ואדם הולך לבית עולמו. והוא מאמר חז"ל: אם פגע בך מנוול זה וכו', ויש בו שלשה מיני חשש עבירות, ולכך אמרו אולי הוא מחסרון ידיעה, ולכך משכהו לבה"מ, ואי אזיל מוטב, ואי לאו, הרצון, שהוא לא מחמת חסרון ידיעה רק הוא מחמת גאוה וכבוד, יקרא ק"ש, ואי אזיל מוטב, כי כבר כתבתי כי ק"ש מבטל הגאוה, רק אולי היצה"ר הוא מחמת חמדה, וא"כ לא יועילו אלו שנים, ולכך אמרו יזכיר לו יום המיתה, ובשלש אלה ינצל מידי רוב העבירות. וביחוד מוטל עלינו בימים האלה, לשוב אל ה' ולראות לשבור יצה"ר בכל מיני סגולות המועילות לבטלו, הן בתורה הן בק"ש הן במיתה.

(יערות דבש, חלק א, דרוש א)

וכמה יש לאדם להזהר מתערובות אנשים ונשים, כי אף דיאמר זך אני מפשע, ובטוח אני שלא יקרני עון, יש בו גרוי יצה"ר כמו במקדש ה', ולכן מנעו עצמיכם מהרע ותערובות, ובשעת חדוה זכרו יום המיתה. ואין הפירוש מ"ש אם פגע בך מנוול וכו' יזכיר לו מיתה, מיתת עצמו, דכמה רשעים אחריהם בפיהם ירצו סלה, וכל הולכי למלחמה מזכירים תמיד מיתתם, ואין דבר תועבה מה שלא יעשו, אבל הפירוש דיזכור למנוול הוא יצה"ר המתעה יום מיתתו [סוכה נב ע"א], דיהרג ויבוער טומאה מארץ ואז יוחלש כחו ולא יוסיף להסית לבני אדם. ולכך אמר בשופר [תוספות ר"ה טז ע"ב ד"ה כדי, בשם הירושלמי] דכד שמע שטן שופר, חושב שהוא יום דין שיהרג, בהיל וחלש כחו. וכן הדבר באדם יזכיר לו יום מיתה שיהרג, בזה יחליש כחו ולא יסית. ומזה ילמד אדם מוסר, אם סטרא מסאבא חלש כחו, בזכרו כי אחריתו לדראון, איך לא ישוב האדם, בזכרו כי אחריתו לעפר ותולעה, ונפשו לשאול תרד, ווי מיום הדין ווי מיום התוכחה, ובפרט כי יראו חכמים ימותו, הלא יתן כעפר פיהו וילך הלוך ושחוח עד לעפר, אולי יש תקוה.

(יערות דבש, חלק א, דרוש ח)

וזהו מאמר חז"ל [סוכה נב ע"ב] אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש... אבל בזמן הזה אדרבה, יותר שהוא דבוק עמו ואהובו, יותר מכסה פיו להוכיחו, כי חושב שעל ידי כך יאבד אהבתו, ויחליף אהבה בשנאה, מה לי לצרה הזאת, ואדרבה יחניפו וכל המום והמגונה בו, יאמרו כי הוא לשבח, ועל ידי כך בעו"ה פשה הנגע, וכל אח עקוב יעקוב, וא"כ אין לזה תקנה להמלט משחת, ואין לזה תרופה בפגיעת היצה"ר המנוול, כי אם בתקנה השניה, להזכיר לו יום המיתה, אשר תפארת אדם כציץ נובל, ואיה הוא ואיה כבודו להבל דמה.

(יערות דבש, חלק ב, דרוש ג)ה ע"ב

נגעים ובנים אינן יסורין של אהבה, ונגעים לא? והתניא כל מי שיש בו אחד מארבעה מראות נגעים הללו אינן אלא מזבח כפרה? מזבח כפרה הוו, יסורין של אהבה לא הוו, ואי בעית אימא הא לן והא להו.

דימו בכאן מזבח כפרה ליסורין של אהבה, ואע"פ שדחו מזבח כפרה הוו, יסורין של אהבה לא הוו, לומר שאין הכוונה לדמותם למזבח ממש אלא כשם שהמזבח מכפר על הראוי לו לכפר, והן השגגות, כך מראות נגעים מכפרות על הזדונות,
ועוד תירצו בענין אחר ואמרו הא לן והא להו, כלומר שבני ארץ ישראל שהן טהורין וארצם טהורה והנגעים מרחיקין את בעליהם מכל אדם ומכל מגע אין זה יסורין של אהבה, לפי שהעונש הגדול אינו ראוי אלא לחטאי הזדון והעונותהחמורים, אבל בבבל שאינן נזהרין בטומאה הוו יסורין של אהבה, וזה מזבח כפרה, מכאן למדנו שאין יסורין של אהבה אלא בכפרת חטא.

(רמב"ן, תורת האדם, שער הגמול, אות קיז)

אמאי קא בכית אי משום תורה דלא אפשת שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים ואי משום מזוני לא כל אדם זוכה לשתי שלחנות וכו' אמר ליה להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינא

נ"ל בזה בע"ה, כי בזה ניחם אותו, כי הנה על שני דברים יתאונן אדם חי, אם על חיי עוה"ב, כי ימיו יכלו באין עבודה ומעשה, ומאומה לא ישא בידו, וצידה אין אתו לדרך רחוק כזו, ובמה יבוא לפני המלך הקב"ה? או כי יתאונן על חיי עוה"ז, אשר יראה את העוני בשבט עברתו, וטוב העולם אין בידו, וימיו יחיה בצער פרנסה ובצער גידול בנים ורע עליו המעשה. ע"כ בראות ר"י את תוקף מחלת ר"א ואת העניות אשר בביתו, כי ר"א היה עני גדול ועוד לא מלאו לו ימיו, וגם בנים לא היו לו, ובחפצו היה לנחמו מיגונו, ע"כ שאל ממנו על איזה העדר הוא בוכה, אי משום תורה דלא אפשית, וא"כ כבר נואשת מחיי עוה"ז, וכל דאגתך היא רק על חיי עוה"ב מיראתך פן תלך מעולמך בעוד אשר לא הרבית בתורה ותענש על מיעוט התורה שתביא בידך, על זה אין לך לדאוג ולבכות, כי יש לך נוחם, שנינו אחד המרבה וכו'. ואם דאגתך עוד על חיי עוה"ז, כי עוד לא אמרת נואש לחייך ותקוה לקום מחליך, ובכייתך היא רק מדוע ככה תסבול דאגת הפרנסה וצער גידול בנים, וזה הוא ואי משום מזוני וכו', הלא האיש השלם יכול הוא למצוא נוחם לנפשו בזה, כי לא כל אדם זוכה לשתי שלחנות, ולא דיין הוא לצדיקים מה שמתוקן להם לעוה"ב, ולמה יבקשו עוד גם עוה"ז אשר הוא חלק הבוערים בעם? א"ל להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינא - על זה השיב לו ר"א כי לא על הבלי חמודות עוה"ז הוא בוכה, כי לא תכסוף נפשו לזה, וגם לא בעבור נשמתו תדאג נפשו, כי יודע הוא את השכר הנכון לפניו. אך בכייתו היא על האי שופרא, על זה הגוף אשר ככה סבל בחייו, וגם הוא התענה ככל אשר התענה נשמתו, ועתה בצאתה נפשו ממנה ישוב לאדמתו, לבור חשך וצלמוות, ורגבי האדמה תכסהו, ותכליתו ותקותו הוא אך כי במהרה יכלה בהעפר, כי תקות אנוש רמה. וכל עוד אשר הגוף קיים, נשמתו לא תמצא מנוח במרומים, כמאמרם ז"ל: כל י"ב חודש הגוף קיים ונשמתו עולה ויורדת וכו' [שבת קנב ע"ב], ומדוע עשה ה' ככה לגוף הנגוף הלזה, אשר גם הוא לקח חלק עם נשמתו בעודו בחייו, ועתה הנאהבים והנעימים בחייהם במותם יפרדו, זאת תעלה למרומים להתענג על נועם נחלת שדי, וזה יורד דומה ורימה תכסה אותו. מדוע לא יקבל גם הוא גמולו?

(רבי מנחם טאקסין, אורח ישרים, כאן)

הב לי ידך וכו' לוקים רבי יוחנן לנפשיה אמרי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים

נוכל לאמר בזה, כי המליצה הב לי ידך הכונה בזה, כי גם ר"י בעצמו יהיה לו לעזר להתפלל לה' על נפשו כי יקום מחליו, ואז יתפלל בעדו, כמאמרם ז"ל כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויתפלל עליו [ב"ב קטז ע"א], וחפץ כי גם ר"י יתפלל בעד נפשו, כי תפלת החולה מקובלת יותר לפניו ית"ש, והוא גם הוא יתפלל בעדו, וע"י תפלת שניהם בטח יקום מחליו. וע"ז מקשי הגמרא, למה יהיה לו לר"י עוד לתפלת ר"ח, הלא ר"י היה צדיק גמור, ומדרכו היה להתפלל על החולים, ותפלתו מועלת להקים את ריב"א מחליו, ומכש"כ כי היה יכול להתפלל על נפשו בעת מחלתו. ומשני הגמרא כי אין חבוש מתיר עצמו בית האסורין, כי בעת אשר הסכנה גדולה, צריך החולה לרחמים מרובים, כי גם אחרים יתפללו עליו, וע"י תפלת רבים תבוא ישועתו.

(רבי מנחם טאקסין, אורח ישרים, כאן)


אבא בנימין אומר על שני דברים הייתי מצטער כל ימי על תפלתי שתהא לפני מטתי ועל מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום על תפלתי שתהא לפני מטתי מאי לפני מטתי אילימא לפני מטתי ממש והאמר רב יהודה אמר רב ואיתימא רבי יהושע בן לוי מנין למתפלל שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקיר שנאמר ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל לא תימא לפני מטתי אלא אימא סמוך למטתי ועל מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום דאמר רבי חמא ברבי חנינא אמר רבי יצחק כל הנותן מטתו בין צפון לדרום הויין ליה בנים זכרים שנאמר וצפונך תמלא בטנם ישבעו בנים רב נחמן בר יצחק אמר אף אין אשתו מפלת נפלים כתיב הכא וצפונך תמלא בטנם וכתיב התם וימלאו ימיה ללדת והנה תומים בבטנה

הרמב"ן דוחה הבנה פשטנית שתנוחת המיטה משנה משהו, זה לא יתכן. לדעתו חכמינו רמזו כאן יסוד והוא שכדי שיהיה זיווג טוב צריך שיהיה באיזון ולא באיזה מצב קיצוני. הקור הוא קיצוניות והוא בצפון והחום הוא בדרום ודברי חכמים כאן רמזו למצב שאינו לא חם ולא קר. אז טבעו נח ולא יזריע מהר מדאי ואז אשתו תתחמם ותהיה דמיון החומר ואז הבעל יזיע ויהיה בבחינת היוצר. הכנה זו של האשה חשובה כדי שיווצר בן זכר ובעל תבונה ותכונות שכליות שלמות. ומה שאין אשתו מפלת נפלים משום שכאשר אשה נמצאת המצב של קיצוניות אז עלולה להתרחש הפלה מה שאין כן במצב מאוזן.

(רמב"ן, אגרת הקודש פרק שני)

אבא בנימין אומר על שני דברים הייתי מצטער כל ימי על תפלתי שתהא לפני מטתי ועל מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום

לבד הפשט האמתי כאשר יבאר רש"י ז"ל, כי כל ימיו היה משתדל בכל מאמצי כחו בעת הגיע זמן תפלה בל לפנות לבו לבטלה ולעסוק בדברים גופנים קודם התפלה, כי אם תיכף בקומו שם רוממות א-ל נגד פניו להתפלל לפניו על דמו, נ"ל עוד כוונה צפונה בהמאמר הזה, כי ע"פ הפשט לבד קשה, כי מדוע היה לו עוד צער מזה, הלא היה יכול להשתדל בזה גם בלעדי הצער? על כן נ"ל בע"ה עוד כונה בזה, אשר מוטל על כל איש עברי להתפלל תמיד התפלה הזאת. כי תפלת אבא בנימין ע"ה היה לעת מצוא, כי טרם מותו תהיה דעתו צלולה עליו, ולא ימות ח"ו במיתה חטופה ודעתו תהיה מטורפת עליו, כי אוי לו לאיש אשר חייו חיי תמהון, וימיו יכלה בהבל, ועתה הולך הוא מעולמו ג"כ בלא וידוי ותשובה על מעשיו. ואשרי לו להאיש אשר ימות בדעת צלולה ובחשבון הנפש בהמר את נוהו לנוה אחר, ועל זה היה מתפלל אבא בנימין כל ימיו, על תפלתי שתהא סמוך למטתי, כי ימות בדעת צלולה ובחשבון הנפש, ואל תטרוף עליו השעה ח"ו. וזה שדרשו רז"ל על פסוק "על זאת יתפלל כל חסיד לעת מצוא" - זו מיתה [ברכות ח ע"א], כי ביום המיתה תהיה דעתו צלולה עליו למען יוכל לחשב על דרכו אשר הוא הולך. אנא ה' א-ל מלא רחמים, גם אני הנני מפיל תחנתי לפניך שלא תקחני מעוה"ז קודם זמני, בכדי שאוכל לתקן את אשר שִחַתי, ואל תטרוף עלי השעה בעת שתגיע זמני לצאת מעולמי, כי אם בדעת צלולה ובחשבון הנפש אלך מעולמי למען אוכל לשוב על עוונותי בתשובה שלימה לפניך בטרם אמות, אמן כן יהי רצון.
ועל מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום - גם תפלה זו דרושה לכל איש עברי להתפלל כתפלת אבא בנימין ע"ה, כי התפלל לה' כי יוליד בנים ממוצעים, לא מופלגים בחכמה ביותר ולא בעשירות ביותר. כי צפון מורה על עשירות ודרום על החכמה. והתפלל שתהא מיטתו נתונה בין צפון לדרום. והתפלה הזאת התפללה חנה ע"ה על שמואל הנביא ע"ה "ותתן לאמתך זרע אנשים", ואמרו רז"ל גבר בגוברין, לא ארוך ולא קצר לא חכם וכו' [ברכות לא ע"ב].

(רבי מנחם טאקסין, אורח ישרים, כאן)

מי חשיד קודשא בריך הוא דעביד דינא בלא דינא

[קשה א"כ איך חשד אברהם שה' ימית את הצדיקים בסדום? י"ל שחשב שכיון שאין צדיק שלא חוטא בכלל, ימית את הצדיקים בגלל החטאים המועטים. ועל זה התפלל, שצדיק חוטא רק בשוגג כי אינו מלאך, או שעושה מצוה בלי אהבה ויראה הנחוצים, והתפלל שיעניש אותו ביסורים קלים מעט מעט בלי להמית אותו. או שטען שלא יהיה "כצדיק כרשע", שלא יהיה אותו דין לשניהם. ועוד שחשש שאם יראו ישראל שגם צדיקים נענשים, לא ירצו לקבל את התורה, כי ידעו שלא יוכלו לקיים הכל, וייענשו על מעט חטאים. בפועל ישראל קיבלו את התורה ולא פחדו מעונש, מתוך אהבת ה'. בכל זאת אברהם חשש שמא לא ירצו לקבל. ובמיוחד שלקבלת תורה צריך ששים רבוא, כי יש ששים רבוא אותיות בתורה, וחשש שיהיו מעט אנשים שלא ירצו לקבלה מתוך פחד זה.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף ח ע"ב) לטקסט

שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם וכו' ויצא טורפין לו תפלתו בפניו וכו' ולא עוד אלא שגורם לשכינה שתסתלק מישראל

הערה מוסרית מזה המאמר לאותם אנשים החוטפים את תפלתם ומתפללים ביחידות ויוצאים מביהמ"ד תיכף אחר שמונה עשרה, ואינם שומעים את הקדישים, וע"י זה טורפין את תפלתם בפניהם וגורמים ח"ו גלות השכינה, ואינם שמים אל לבם כי יש ביד ה' לשלוח להם לחם חוקם אף אם יאחרו עוד רגעים אחדים בביהכ"נ.

(רבי מנחם טאקסין, אורח ישרים, כאן)ו ע"א

מנין שהקב"ה מניח תפלין שנאמר נשבע ה' בימינו ובזרוע עזו בימינו זו תורה, שנאמר מימינו אש דת למן ובזרוע עזו אלו תפלין שנאמר ה' עוז לעמו יתן ונאמר וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך, ותניא ר' אליעזר הגדול אומר אלו תפלין של ראש. אמר ליה רב נחמן בר יצחק ובתפלי מארי עלמא מאי כתיב בהו, אמר ליה ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ ומי משתבח הקב"ה בישראל, אמלר ליה אין דכתיב את ה' האמרת היום וגו' וה' האמירך היום וגו'. אמר הקב"ה אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם דכתיב שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, דכתיב ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, מינח בחד ביתא באירך בחי מה כתיב ואסיק אשריך ישראל מי כמוך וגו' בחד ביתא או הנסה וגו' בחד ביתא ולחתך עליון בחד ביתא כי מי גוי גדול ומי גוי גדול בחד ביתא הרי ארבע וכלהו בדעא

הנה שבתחלה בירר מציאות הענין בשהאל יתעלה משתבח בישראל, ונתן הטעם מהכתובים עצמן שהיינו עליהם, כי הם עשו אותו חטיבה אחת בעולם במה שקבלו ממנו יתעלה מה שגלה את אזנם עליו באומרו שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד, עד שהודו והמליכו אלהותו בכל ארבע ענינים הכתובים בפסוק והוא יתעלה עשה אותם חטיבה בעבור זה, למען עשה כאשר אמר דוד אליו ובקש מלפניו באומרו ומי כעמך ישראל גוי אחד. בהעלותם בארבע הענינים הנזכרים בכתוב ההוא כנגדם, כמו שכתבנו. אמנם אחר שנתבאר שהוא יתעלה מניח תפלין בוא ואראך קשר תפלין של מטה עם תפלין של מעלה וקשר שניהם עם החטיבות האלו הנזכרות כאן על הדרך הזה אשר ביארנו. והוא כי כנגד מה שנאמר כאן את ה' האמרת היום להיות לך לאלהים וגו'. יש בתפלין שלנו פרשת שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד וגו'. ובתפלין מארי עליא כתיב ומי כעמך ישראל גוי אחד, דוגמת מה שנאמר בפסוק וה' האמירך היום להיות לו לעם סגולה באשר דבר, והתיחדות הארבעה ענינים הוא מבואר ממה שאמרנו וכנגד מה שאמר הנה ללכת בדרכיו יש בתפלין שלנו פרשת והיה כי יביאך (שמות י"ג) שכל עקרה על מצות פדיון בכורות וזביחתם, חלף מה שהרג כל בכור בארץ מצרים, כמו שחתם בה והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת ואמרת אליו בחוזק יד וגו' ויהרוג ה' כל בכור על כן אני זובח לה' כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בני אפדה והיה לאות על ירכה וגו' (שם). וזו היא באמת ההליכה בדרכיו ממש כי כמו שהוא הרג כל בכורות מצרים להושיענו מידם ואת בכורנו הציל, כן ראוי שנדדרז לעשות כמוהו להפריש הבכורות ולעשות בהם את אשר יצוה אם לזבוח ואם לפדות. ולפי שכוונת הריגת הבכורות היתה לישועתנו וגאולת נפשנו, יש בתפלין מארי עלמא כנגדה אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה' וגו' (דברים ל"ג) גם או הנסה אלהים לבא לקחת לו גוי וגו' (שם ד) וכמו שנאמר על עקר הענין ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכתי כל בכור וגו' (שמות י"ב) דוגמת מה שנאמר בפסוק וה' האמירך ולשמור את כל מצותיו על הדרך שביארנוהו, כי מטעם שהיינו שם שומרי מצותיו בדם פסח ודם מילה זכינו אל כל הכבוד ההוא כמו שבא בקבלה (יחזקאל י"ו) ואראך מתבוססת בדמיך ואומר לך בדמיך חיי. וכנגד מה שנאמר הנה לשמור חקיו מצותיו ומפשטיו, שבתפלין שלנו פרשת קדש, שעקרה נזכור עבודת הפסח כמו שאמר ועבדת את העבודה הזאת בחדש הזה וחתם ושמרת את החקה הזאת למועדה מימים ימימה. ומן המבואר שקרבן הפסח כלהו איתנהו ביה חקים ומצות ומשפטים, כמו שנתבאר יפה במקומו (שער ל"ח) עיין עליו ולכך היא מכוונת יפה. ובתפלין הקב"ה כנגדה ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה לתהלה ולשם ולתפארת, כמו שפירשנום מתאימים ומסכימים שלש כנגד שלש יפה יפה, [והיא עצמה אשר תעמוד שלישית בפסוק וה' האמירך כמין חומר וכנגד מה שנאמר הנה ולשמוע בקולו, יש בתפלין שלנו והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה וגו' ונתתי מטר ארצכם בעתו וגו' (דברים י"א) ובתפלין הקדוש ברוך הוא כנגדה כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו כה' אלהינו וגו'. כי בשמיעת המצות הוא קרוב אלינו ומשלים כל מאויינו כמו שאמרנו. גם ומי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקים וגומר, כי כל זה מכלל השמיעה וקבול שכר, ובא כנגדו בפסוק וה' האמירך ולהיותך עם קדוש וגומר, שכבר ביארנו שאין קדושה גדולה מזו, להיות נפרשין מכל העמים, להתנהג על פי מצותיו, אם להתיסר ואם לקבל שכר. [מבאר שיש בקיום המצוות ארבעה ענינים, וארבעתם באים לידי בטוי בפרשיות התפילין שלנו ושל הקב"ה, וכנגד כל אחד מהם יש פרשיה בתפילין ופרשיה כנגדה במדרש על התפלין של ה'. ארבעת הענינים הם שע"י המצוות האדם מקבל עליו את ה' לאלהים ומקים את המצוות מפני שצוה. הולך בדרכיו שצוה, שומר חקיו ומצוותיו ומשפטיו, ושומע בקולו. וכנגדם הפרשיות.]

(עקדת יצחק, שער צ"ח)

ומן הפלא שאף הא-ל ית' הכתיב לעצמו התחבולה הזאת... והנה כוונת כל זה כי כשם שציוה אותנו להיטיב זכרוננו על ידי מעשה במה שאנו חייבין עליו, כן הוא ית' כביכול נוהג בעצמו לזכור אותנו תמיד במה שהוא ראוי להשפיעו אותנו לטוב לנו כל הימים [תפיליו של הקב"ה הם אמצעי לזכור תמיד את ישראל].

(עקידת יצחק, שער נא)

הבנתי מתוך דברי רבי אלעזר הרב מגרמיזא כי הוא נאמר על שי"ן של תפילין שהיא רמוזה בפסוק זה בראשי תיבות "ש'ם י'י נ'קרא עליך" ובספר הבהיר "אל"ף ראש, יו"ד שני, שי"ן כולל כל העולם".

(רמב"ן, האמונה והבטחון פרק כב עמוד תל)

הקב"ה מניח תפילין. היינו כי הקב"ה חקוק אצלינו במעשה ומחשבה. וזהו: תפילין של יד - כלי מעשה, ושל ראש - כלי מחשבה. וכך אנו חקוקים אצל קב"ה, ומקרא מלא הוא [שה"ש ח ו] "שימני כחותם על לבך", שהוא כלי מחשבה, והיינו תפילין, היינו חותם, "וכחותם על זרועך", היינו כלי מעשה.

(יערות דבש, חלק שני, דרוש טו)

מנין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, הושאלה הנחת תפילין אל היותו יתברך מתייחד במדותיו להשפיע לפי התעוררות התחתונים בהניחם התפילין כנודע לחכמי לב. [מבאר שהדימוי הזה משמעותו השפעה אלוקית על ברואיו כאשר הם מניחים את התפילין.]

(של"ה, תולדות אדם, בית נאמן (ב))

מבואר בזוהר הקדוש ובספרים כי בכח ת"ת ותפלה ומעש"ט שהאדם עושה בעולם הזה הנה מעורר בעליונים ג"כ דוגמתו, כל אחד לפי ערכו, באתערותא דלתתא אתער לעילא עד אין סוף ברוך הוא, שכביכול הקדוש ברוך הוא עושה כמוהו, וכמ"ש "את ד' האמרת היום וד' האמירך", שהוא לשון אמירה כנ"ל. ועד"ז אמרו חז"ל מנין שהקב"ה מניח תפילין וכו'.

(רבי שלמה רבינוביץ מרדומסק, תפארת שלמה, מועדים, שבועות)

[רומז לכך שארבע פרשיות שבתפילין רומזים לארבע מחנות השכינה].

(אור עינים (תקסו), הקדמת המו"ל, עמ' 8) לטקסט

הני תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו וכו' כי מי גוי גדול ומי גוי גדול דדמיין להדדי בחד ביתא אשריך ישראל ומי כעמך ישראל בחד ביתא או הנסה אלהים בחד ביתא ולתתך עליון בחד ביתא (ו:) וכולהו כתיבי באדרעיה

[ארבעת הדברים שה' משבח בהם את ישראל בתפילין שלו, וכל אחד בבית נפרד, נראו לעין כל בזמן שהיינו בא"י במעלה עליונה, והם ממשיכים גם כשאנחנו בגלות בהסתר פנים. (א) מעלת התפילה, שה' עונה לתפילותינו, ומעלת התורה ומצוותיה, חכמתה ובינתה. שניהם מכונים "גדול" במגילה כז ע"ב: "ואת כל בית גדול שרף באש - רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי חד אמר מקום שמגדלין בו תורה וחד אמר מקום שמגדלין בו תפלה". הפסוק "כי מי גוי גדול וכו' בכל קראנו אליו" הוא על התפילה, והפסוק "ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים" וכו' הוא על התורה. (ב) שליטתנו על אחרים, כמו שהיה בימי שלמה - על זה נאמר "אשריך ישראל וכו' ואתה על במותימו תדרוך", וכן "ומי כעמך ישראל וכו' לגרש מפני עמך". (ג) עשיית מופתים, ועל זה בא הפסוק "או הנסה אלקים וכו' באותות ובמופתים". (ד) שיתפרסם שבחנו באומות, וראוי לנו להתפאר בפניהם בחכמתנו ובמידותינו הטובות. ועל זה נאמר "לתתך עליון על כל גוי הארץ". דברים אלו מתקיימים גם בגלות: (א) עדיין יש תורה ותפילה, (ב) יש יהודים מקורבים לשרי המלוכה, (ג) אנחנו חיים בחסד לאומים, ששומרים עלינו, (ד) הגוים משבחים את כשרונותינו. אבל בגלות לא ניכר כל כך שזה יד ה'. תפילין של ראש ניכרים ועליהן נאמר "וראו כל עמי הארץ" וכו', והם מורים על כבודנו בגוים כשבהמ"ק היה קיים. ואילו של יד מכוסים, שנאמר "לך לאות" ולא לאחרים (מנחות לז ע"ב), והגמרא אומרת שכל פסוקים אלו כתובים גם בשל יד, לומר שגם בזמן שמעלותינו אינן ניכרות כל כך בגוים, כשאנחנו בגלות, עדיין ה' אוהב אותנו בארבע אותות האהבה הללו, והוא ממשיך להשגיח עלינו.]

(רבי יהושע העליר, שרגי נפישי (תרסח), לרבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, דף סב ע"ב-ע"ד) לטקסט

את ה' האמרת היום וכו' ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם

[עיין עוד לקט באורי אגדות חגיגה ג ע"א]

וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך וכו' אלו תפלין שבראש

[עיין עוד לקט באורי אגדות מגילה טז ע"ב ]


אלמלי נתנה רשות לעין לראות אין כל בריה יכולה לעמוד מפני המזיקין אמר אביי אינהו נפישי מינן וכו' האי דוחקא דהוי בכלה מנייהו הוי הני ברכי דשלהי מנייהו הני מאני דרבנן דבלו מחופיא דידהו הני כרעי דמנקפן מנייהו

הנה נקרה נקריתי להיות בבית איש אחד שאני מכיר אותו ואת מעשהו היטב, כי האיש הזה הוא מכת הצבועים והחונפים. בביתו יעשה כל תועבה, ובחוץ משים הוא מעטה היראה על פניו למען כחש. לובש הוא בגדי משי בשבת ואבנט על מתניו ולומד הוא בחברה דף גמרא. את בניו כולם מגדול ועד קטן כבר עקר מכרם ה', ואין אחד מבניו כי ילך אל החדר, ורק בשפת עם זר ישפיקו כל היום. ובבואו אל ביתו, שם המסוה על פניו, וביראת שדי דבר והתאונן על מעשה דור הפרוץ הזה כי אין אלהים כל מזימותם. ויחרה אפי בי ואמרתי אליו את המאמר היקר הזה למען קלע חצי אל לבו: האמת הוא כי הדור פרוץ מאד, אבל מה נעשה, והצבועים הם אלה שגרמו כל אלה. הלא כה דברי אבא בנימין ע"ה: אלמלא נתנה רשות לעין לראות אין כל בריה יכולה לעמוד מפני המזיקין. המזיקים אלה המה פגעי בני אדם הצבועים והחונפים אשר כונתם רק להזיק ופגיעתם רעה. ועליהם יאמר אלמלא נתנה רשות עין לראות, הלא אז ראו מסתרי בני אדם ואנה אוצרותם טמון. ובני אדם לא יזהרו מהם יען כי יחשבו אותם לאנשים צדיקים, אזי אין כל בריה יכולה לעמוד מפני המזיקין אלה, כי בטח נלכדו בשחיתותם.
אמר אביי אינהו נפישי מינן - יאמר כי אלה הצבועים רבים מאד על פני האדמה, והמה יתר הרבה מאד מאנשים היראים באמת, כי רבים הם אשר יתימרו בשם יראה אבל רחוק ה' מכליותיהם. ועליהם אמר רבא כי קשה מאד להכירם לעין רואה, אם כי ידע מעשיהם, יען כי ככה התחפשו אלה הצבועים במסוה היראה עד כי גם האי דוחקא דהוי בכלה מינייהו הוי, כי תמצאם בכל מקומות הקודש, וגם בחברה ש"ס לומדים שם דף גמרא, ואי אפשר להכירם בשום פנים. ואמר עוד עליהם כי מרעים המה במעשיהם לכנסת ישראל יותר מאפיקורסים גמורים, יען כי הרשע הגלוי לכל לא ירע כל כך לבנ"י במעשיו, כי נודעים המה במעשיהם ולא ימשכו תמימים ברשתם, אבל לא כן המה המוחזקים להמון לאנשים יראים, וכאשר יראו לפעמים קלקול מעשיהם ילמדו לעשות כמוהם, ועל ידיהם תצמח רפיון האמונה וחלול השם. וזה הוא הני ברכי דשלהי מינייהו הוי - ברכי דשלהי הוא כנוי על אפיקורסות, כאשר אמר אליפז לאיוב "וברכים כושלת תאמץ" [איוב ד, ד] - מי שהיה כושל באמונתו חיזקת בדבריך תמיד. ורק ע"י הצבועים והחונפים אלו יחלש כח האמונה ועל ידיהם יחולל שם שמים, ות"ח יהיו לשמצה והתורה נמאסת בעיני הע"א. וזה הוא הני מאני דרבנן דבלה מחופיא דידהו, כי גם המה לובשים ג"כ בגדי ת"ח בבגד משי, והאיש ההמוני אשר איננו יודע להבדיל בין יראי אלהים באמת לעובדי שקר וכזבי מתלוצץ, וכאשר יִוָדע לו מעשיהם ידבר סרה על התורה, ונתחלל על ידיהם שם ת"ח הלובשים מאני דרבנן באמת, לדבר סרה על כולם, כי גם המה צבועים כמוהו. הני כרעי דמנקפי מינייהו - יאמר עוד כי גם העוזבים דת ישראל על ידיהם תצמח ופריצת הדור מהם תפתח, כי בראות איש ההמוני את הצבוע והחונף הזה אשר בעצמו לומד הוא דף גמרא בחברה ש"ס, כי את בניו כולם כבר עקר מכרם הדת ושתלם בכרם אחר, ואין אחד מבניו שילמוד עוד בחדר, ורק בילדי נכרים ישפיקו כל היום, הלא לומד הוא ממנו היתר לעשות כמוהו, למאוס בתורה, כי אין בה ממש ח"ו, ועל ידו תשתכח התורה. והכל גרמו הצבועים והחונפים האלה.

(רבי מנחם טאקסין, אורח ישרים, כאן)

הנהו ברכי דרבנן דשילהי מינייהו הוו

"הקול קול יעקב והידים ידי עשו", כשהקול קול יעקב אז אין הידים כו', וכשפוסק הקול יעקב בתורה אז "והידים ידי עשו", אז מקויים בעשו "על חרבך תחיה ומשמני הארץ מושבך", מי גרם לכל זה? שאין מחזיקים ידי ת"ח בישראל, אז נחסר המזונות להם. וזהו הגלות, כמ"ש בזוהר בע"א "וירא כי לא יכול לו ויגע בכף יריכו", שהן ברכי ת"ח המחזיקים בהם, והם מזונות של הת"ח... וביקש יעקב "לחם לאכול ובגד ללבוש". וענין הבגדים כמ"ש (יחזקאל יו): "ואת ערום ועריה", שאין לה תורה ומע"ט. חלוקא דרבנן. כל המתלבש בטלית של ת"ח וכו'... וז"ש "ובטלו הטוחנות כי מעטו וחשכו הרואות בארובות" שהם עיני העדה, כמ"ש (יחזקאל ג): "צופה נתתיך לבית ישראל". וז"ש הני ברכי דרבנן דשלהי מנייהו, שאין מחזיקים ת"ח, והוא מן הגוים, אותן שהם מזיקים והן עומדים עלינו ככסלא לעוגיא, שהוא "איש שדה". הני מאני דרבנן דבלי מחופיא דידהו, "ויתערבו בגוים" כ"ש (תהלים קט).

(הגר"א, ביאור על אגדות של רבב"ח וסבי דבי אתונא, עמ' מ במהד' תשיז)

[אלו המזיקים בדמות אדם שאינם מבינים את קדושת התורה ומלגלגים עליה ועל לומדיה.]

(אור לישרים על פי' הרמב"ם לר"ה עמ' ז - לטקסט)


ומנין לעשרה שמתפללין ששכינה עמהם? שנאמר "אלהים נצב בעדת אל". ומנין לשלשה שיושבין בדין ששכינה עמהם? שנאמר "בקרב אלהים ישפוט"... וכי מאחר דאפי' תלתא עשרה מבעיא? עשרה קדמה שכינה ואתיא, תלתא עד דיתבי

וזהו שאמרו במדרש פרשת וירא [ב"ר מח, ז] והוא יושב פתח האהל וה' נצב עליו, ביקש לעמוד, אמר הקב"ה שב, סימן שבניך יושבים בדין ואני אעמוד על גבם. והענין כי יש להבין, למה בתלתא עד דיתבי, ועשרה מקדמי שכינה ואזלא (ברכות ו.).
אבל הענין כי אמרו בשו"ע [או"ח ק"ב פי"א] אסור לישב בתוך ד' אמות של מתפלל כי שם שריא שכינה, אבל אם כבר ישב והוא עומד להתפלל, אז מותר לישב, כי הוא בא בגבולו, ובדיינים צריכים להיות כישיבה, ואילו היתה השכינה מקודם, היה אסור לישב, ולכך אין השכינה באה אלא עד דיתבי, והוא בא בגבולו ומותר, מה שאין כן התפלה דהיא בעמידה, ולכך עשרה שעומדים להתפלל, מקדמי שכינה [ברכות ו.], ולכך באברהם שהיה יושב וביקש לעמוד כשנגלתה לו השכינה, אמר לו שב דאני בא בגבולך, וסימן יהא לך בדיינים שהם יושבים ואני עומד על גבם, ועל כרחך משום דאני בא בגבולם ודו"ק.

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש ט)

[ילקוט שמעוני פרשת פינחס רמז תשעו אומר: "כל לשונות שהיו מארץ לחוצה לארץ היה משה רואה". הלשונות הללו הם הישיבות ובתי המדרש בחו"ל, וכל מקום שלומדים בחו"ל, שיש שם שכינה, כי הם לשונות שיוצאות מא"י לחו"ל. משה ראה לשונות אלה כי הן בכלל א"י. ]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 170) לטקסט

ומנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה ששכינה עמו

וצד הקדושה אינו אלא השראה והמשכה מקדושתו של הקדוש ברוך הוא, ואין הקדוש ברוך הוא שורה אלא על דבר שבטל אצלו יתברך, בין בפועל ממש כמלאכים עליונים, בין בכח ככל איש ישראל למטה שבכחו להיות בטל ממש לגבי הקדוש ברוך הוא במסירת נפשו על קדושת ה'. ולכן אמרו רז"ל שאפי' אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה שרויה כו' וכל בי עשרה שכינתא שריא לעולם.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק ו)

ענין השראת השכינה הוא גילוי אלהותו ית' ואור אין סוף ב"ה באיזה דבר, והיינו לומר שאותו דבר נכלל באור ה' ובטל לו במציאות לגמרי, שאז הוא ששורה ומתגלה בו ה' אחד... כשהאדם עוסק בתורה, אזי נשמתו שהיא נפשו האלהית עם שני לבושיה הפנימים לבדם, שהם כח הדבור ומחשבה, נכללות באור ה' אין סוף ב"ה, ומיוחדות בו ביחוד גמור. והיא השראת השכינה על נפשו האלהית, כמארז"ל שאפי' אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה עמו.

(תניא ליקוטי אמרים פרק לה)

הני ברכי דשלהי - מנייהו

החצונים יש להם אחיזה בברכיים... ולכך אמרו [ברכות ו ע"א] הני ברכי דרבנן דשלהי מנייהו הוא, כי שם יש להם אחיזה.

(יערות דבש, חלק שני, דרוש י)


הני מאני דרבנן דבלו מחופיא דידהו הני כרעי דמנקפן מנייהו

[מבאר שמה שהיה הנס במדבר ששמלתך לא בלתה מעליך, ורש"י פירש שענני כבוד היו שפים בכסותם, העניין הוא שבלי ספק שבמקום שהיו שם ענני כבוד אשר כבוד ה' בתוכם נדחו כל המזיקים כי אינן מצויין במחיצת השכינה, ע"כ אמר שלא קבלו נזק בבגדים ורגליהם ואף כאן הני מאני דרבנן דבלו, מחופיא דידהו, הני כרעי דמנקפן מנייהו].

(כלי יקר, דברים פרק ח פסוק ד)כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעין שנאמר סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא

שהבא להזהיר בני אדם ולהטותם אל הדרך הישר צריך שיהיה הוא קודם לכן עושה את כל המצות.

(אור החיים, דברים פרק יא פסוק כב)

[פירש בינה לעתים דרוש סד, שגם אם הוא עושה מעשים בשקט, דבריו ומעשיו מתפרסמים ואנשים שומעים ולומדים מהם].

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה דף יד ע"ג) לטקסט

חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה

[זה רק במצוה שחייב בה, משא"כ בזרעים וטהרות למי שנמצא בחו"ל, כפי שמוכח מרש"י ב"מ קיד ע"ב, שרק בקדשים נאמר שהלומד כאילו קיים].

(מי מרום חלק יז עמ' ג)ו ע"ב

כל הקובע מקום לתפלתו אלהי אברהם בעזרו. וכשמת אומרים לו 'אי עניו אי חסיד מתלמידיו של אברהם אבינו'. ואברהם אבינו מנא לן דקבע מקום? דכתיב "וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם". ואין עמידה אלא תפלה. שנאמר "ויעמוד פינחס ויפלל"

כי עם שפשוטן של דברים יוקח על קביעות המקום המורגש בבית המקדש או בבית הכנסת או בבית המדרש כמו שיבא. יראה שעקר כונתם אל מקום המושכל והמיוחד שהוא באמת אחדות הנקודה שאמרנו. וזה, כי עד שלא זרחה שמשו של אברהם אבינו לא היה מקום קבוע לבני העולם לתפלה, כי זה דורש מהשמש וזה מהירח וזה משבתאי או מאדים וזולתם, וכן כלם איש לדרכו פנו, אלוהו של זה אינו אלוהו של זה, גם המבקש מהאחד לא יסיח דעתו מהאחר, כי לכלם יש להם יכולת לפי מחשבתם, אחד המרבה ואחד הממעיט. אבל כשהאיר אורו בעולם ובטל דעותיהם הנפסדות, והראה להם בדברים מופתיים שיש סבה אחת ראשונה לכל הנמצאות עליונות ותחתונות, הוא שפעל אותם ברצונו המוחלט, מיד קבע להם בזה לתפלתם מקום מיוחד, והוא דלא למבעי משום אלוה בעולם זולתו יתעלה, כי הוא המקום המיוחד האמתי. ואמרו שהנמשך אחריו וקובע מקום זה לתפלתו, בלי שיתלה עצמו בשום השתדלות וכוונה נכריה, אלהי אברהם יהיה בעזרו. [מבאר שכדי לא לסור מדרך האמת ולא לתעות ממנה אדם חיב להישיר דרכו תמיד אל נקודה אחת. והנקודה הנכונה היא רצון ה', שאליו עליו לשאוף. ומי שחדש את האמירה הזאת בעולם הוא אברהם, לכן נאמר כאן שאלהי אברהם יהיה בעזרו.]

(עקדת יצחק, שער עב)

ולכן אמרו [ברכות ו ע"ב] הקובע מקום לתפלתו, אומרים עליו, הי חסיד והי עניו מתלמידו של אברהם אבינו, דכתיב וישכם אברהם בבוקר וכו'. יש להבין מה ענוה שייך בזה, אבל לפי הנ"ל יובן דמי שהוא צדיק גמור, אין צריך למקום ממוצע לתפלה, כי פניהם אל המקום, אבל בינוני, צריך בית מיוחד לשרית שכינה למקום ממוצע, כי משם תנוח תפלתו ומשם תקובל כהנ"ל, פניהם אל הבית, ולכך הקובע מקום לתפלתו, שיהיה דווקא בבית הכנסת מקום מיוחד לשריית שכינה אשר שם תקובל תפלתו ולא זולת, הוא עניו, שאין מחזיק עצמו לצדיק גמור עד שלא יהא צריך לממוצע בינו לבין המקום, וכן היה אברהם אבינו ע"ה מתנהג, אף שהיה צדיק גמור, קבע מקום כדי שיהיה מקום המוכן לשריית שכינה ממוצע בינו, ולא תלה בזכותו, ולכך אומרים עליו, מתלמידיו של אברהם אבינו ע"ה.

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש ט)

וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה' - לפי הפשט הוא כמש"כ הספורנו, שעמד תמול בשעת תפלת מנחה לפני ה' להתפלל עליהם, ובזה מתיישבת שיטת התוס' ריש פסחים דהא שהוכיחו חז"ל דאסור לילך יחידי בלילה מדכתיב וישכם אברהם בבקר הוא מהאי קרא דסדום, דמש"ה לא נזדרז לצאת מביתו לדרך אל אותו מקום. אבל בברכות ד"ו מפורש דאל המקום הוא שקבע לתפלתו תמיד בבית מדרשו. וא"כ קשה - איך למדו מכאן דאל יצא יחיד בלילה ואיזה דרך היה כאן מביתו לבית מדרשו? וגם לפי' הראשון קשה מנלן דמזה הטעם, דילמא משום דלעולם יצא אדם מביתו בכי טוב, לא יצא עד הבוקר, אבל אם הוא כבר בדרך רשאי לילך אף יחידי. אלא נראה דמשום שאברהם ליוה להמלאכים ג' פרסאות כמש"כ לעיל י"ח ט"ז כדין תלמיד לרב וכדאי' בחולין דצ"א גבי יעקב, וא"כ כאשר היה התחלת הענין כחצות היום וגם הסעודה נמשך איזה שעה ולא היה כדי לילך ג' פרסאות ולשוב לביתו ע"כ לן אברהם בדרך, וישכם בבוקר לילך לבית מדרשו. ובזה נתיישב הכל. [מקשה איזו דרך היתה לאברהם מביתו לבית מדרשו? ומבאר שאחר הסעודה ולווית המלאכים לא הספיק אברהם לחזור לביתו ולכן לן בדרך ובבוקר השכים והלך לבית מדרשו.]

(העמק דבר, בראשית פרק יט פסוק כז, הרחב דבר)

כל הקובע מקום לתפלתו אלהי אברהם בעזרו

[יש לפרש בדרך הצחות, שכשמתפללים על דברים גשמיים, צריך להתכוון לשם שמים, שאם יתן ה' לנו בנים, נחנך אותם בדרך התורה, וכשיתן לנו פרנסה, נוכל לעבוד את ה' כראוי. והיינו "הקובע מקום" - שבתפילתו יכוון לשם ה', שהוא מקומו של עולם, ואז ה' יעזור לו כמו שעזר לאברהם.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף יח ע"ד) לטקסט

כל הקובע מקום לתפלתו אלהי אברהם בעזרו וכשמת אומרים לו אי עניו אי חסיד

הערה מוסרית מהמאמר הזה, שלא ילך אדם בביהכ"נ בעת תפלתו אנה ואנה, רק יעמוד על מקום ויתפלל. וכבר נמצא בספרי מוסר מליצה על אותם אנשים הסובבים בביהכ"נ בעת התפלה, והשוחחים איש את רעהו ואינם שמים אל לבם על קדושת המקום, המקרא הזה: "סביב רשעים יתהלכון". וראיתי בספר כי לפנים לא היה מקום מיוחד לכל אחד, אך כל איש ואיש היה יכול לעמוד את עצמו במקום שרצה, על כן האיש שקבע לו מקום בתפלתו תמיד יהיה משני פנים, או כי האיש ההוא היה מקדים את עצמו תמיד לבוא בכל יום בביהכ"נ להיות מעשרה הראשונים, על כן היה יכול לקבוע לו תמיד מקום אחד, והאיש ההוא היה נקרא חסיד, או כי קבע לו מקומו תמיד אצל הדלת והמזוזה בשורה האחרונה, אשר שם המקומות פנוים תמיד, ע"כ יכול לקבוע מקומו תמיד על מקום אחד, והאיש ההוא נקרא עניו. על כן כשמת אומרים עליו אי עניו אי חסיד, והוא דבר גדול, כי באם יקבע לו אדם תמיד מקום אחד להתפלל בחק ולא יעבור, הלא אף בעת מסחרו בעת שלא יהיה לו פנאי, יעזוב את עסקו וילך אל ביהכ"נ להתפלל במקום הקבוע לו, ויזכה ע"י זה בארחו כי יתפלל בביהכ"נ.

(רבי מנחם טאקסין, אורח ישרים, כאן)

כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקב"ה משאיל בו וכו' אם לדבר מצוה הלך נוגה לו ואם לדבר הרשות הלך אין נוגה לו וכו' משום דהוה ליה לבטוח בשם ה' ולא בטח

הערה מוסרית מהמאמר הזה להלהיב לבות בנ"י כי יראו גודל המצוה מי שרגיל להתפלל תמיד בביהכ"נ, עד כי נחשב הוא בעיני ה' לבן בית, וכאשר לא בא פעם אחת לביתו, אזי כביכול משאיל עליו מדוע לא בא פלוני אוהבי אל ביתי היום, אולי מקרה לא טובה קרה לו. ע"כ אם לדבר מצוה הלך, אז אור ה' לו לנוגה, ואם לדבר הרשות הלך טרם התפלל על נפשו, אזי האות כי אין בטחונו שלם באלהיו כי הוא הזן ומפרנס אף אם יאחרו פעמיו עוד שעה, ע"כ אין נוגה ה' לו בזה.

(רבי מנחם טאקסין, אורח ישרים, כאן)


לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה שהרי אליהו לא נענה אלא בתפלת המנחה שנאמר ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר וגו' ענני ה' ענני ענני שתרד אש מן השמים וענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם רבי יוחנן אמר אף בתפלת ערבית שנאמר תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת ערב רב נחמן בר יצחק אמר אף תפלת שחרית שנאמר ה' בקר תשמע קולי בקר אערך לך ואצפה

מאמר זה עדיין צריך למודעי, כי ג' דעות אלו לא נזכרו כסדר מדריגתן כי היה לו לקבוע דברי ר' יוחנן באחרונה כדי לסדרן דרך לא זו אף זו, לא זו מנחה אלא גם שחרית, ולא זו שחרית אלא אפילו ערבית?
על כן נ"ל ששלשתן מדברים מתפלת המנחה לבד, שכל אחד מהם מוסיף זמן למנחה, כמו שמסיק בטור או"ח סימן ק"ח על המבטל איזו תפלה, אם יש לה תשלומין לאחר ב' תפלות, כי לדברי בעל הלכות גדולות יש תשלומין אפילו אם עבר ב' תפלות, ולדברי רבינו יונה אפילו אם עבר יומו כדמסיק בבית יוסף, על כן ראו ג' אמוראים אלו לדבר במעלת תהילת תפלת מנחה כי ר' חלבו אומר לעולם יזהר אדם בתפלת מנחה כדרך שנאמר אש תמיד. שלא יבטלה בשום עסק בעולם.
רבי יוחנן מוסיף ליתן זמן למנחה, אף אם נאנס ולא התפלל מנחה מ"מ יזהר לשלם התפלה בערבית הסמוכה לה, וזה שאמר אף בתפלת ערבית ר"ל שיהיה נזהר להתפלל מנחה אף בערבית, שנאמר משאת כפי מנחת ערב. וקשה למה קרא לערבית מנחה? אלא ודאי שמדבר במי ששכח להתפלל מנחה, שמתפלל ערבית ב', מתחילה ערבית, והב' לתשלומי מנחה, לכך נאמר על תפלת ערבית, תכון תפלתי קטורת לפניך, זו תפלת ערבית, הבאה בשעת הקרבת הקטורת בין הערבים, דהיינו בשעת העלאת הנרות ואח"כ יתפלל אחת למנחה, הוא שקראה מנחת ערב.
ורב נחמן הוסיף לומר עוד אף בשחרית, ר"ל אף בשחרית, יש תשלומין למנחה, אע"פ שעבר ב' תפלות ועבר גם יומו, שנאמר בוקר תשמע קולי בוקר אערוך לך ואצפה, וקשה בוקר בוקר למה לי? כי אין לומר, שמדבר במי ששכח ערבית, שמתפלל שחרית שתים, שהרי ערבית רשות, והדבר שהוא רשות, אינו צריך תשלומין.
ע"כ סדרם הכתוב בפר' זו כסדר מדריגתן ערבית, שחרית, מנחה. וכן סדרם דוד, באומרו (שם נה יח) ערב ובוקר וצהרים אשיחה ואהמה.

(כלי יקר, ויקרא פרק ו פסוק ב)

כי אז (במנחה) היה חטא אדם הראשון, וצריך זירוז ביותר. וכבר נודע בכתבים, כי אליהו היה מנובלות נשמת אדם קודם חטא. ולכך לא ראה מות ויחי לנצח. וא"כ אף הוא לא חטא, ואין צריך לתפלת מנחה. וזהו שדייק הגמרא: אפילו אליהו לא נענה אלא בתפלת מנחה, שאף שלעצמו אין צריך, מ"מ לישראל היה צריך.

(יערות דבש, חלק שני, דרוש י)

אגרא דכלא דוחקא

העיבור מתחיל מעיקרא מעת התחלת הצרות כמ"ש אגרא דכלא דוחקא (ר"ל ישראל נקראו כלה), כשרוצה הקב"ה לגאול את ישראל כדי שיגאלם מהר. ועיין בזוהר. וכן היה במצרים קודם הגאולה "תכבד העבודה על האנשים" וכו' וזהו עיקר הגרם לגאולה.

(הגר"א, ביאור על אגדות של רבב"ח וסבי דבי אתונא, עמ' כב במהד' תשיז)

מאי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר אמר הקדוש ברוך הוא כל העולם כלו לא נברא אלא בשביל זה, רבי אבא בר כהנא אמר שקול זה כנגד כל העולם כולו, רבי שמעון בן עזאי אומר ואמרי לה רבי שמעון בן זומא אומר כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה.

והדמיון ירחיק זה, אבל השכל יאמתנו, כי ההרחקה שירחיק הדמיון שיהיה כל העולם נברא בשביל צדיק אחד, אותה ההרחקה בעצמו יפול באלף וברבבה כפי השכל, ואחר זה היש סכלות ועורון כזה, שהשכל יודע בעצמו שיוכל לעלות נפשו במעלה עליונה, או שיהיה שקול כנגד על העולם, וימשך אחר חפצו כתבנית שור אוכל עשב. וכי יתפתה [האדם] ויאמר לא יוכל להשיג זה השלמות כי אם בחכמה יתירה וידיעת התורה על השלמות. נשיבהו ונאמר, אין ספק שתלמוד תורה שכרו גדול מאד. [מבאר שדברי חז"ל תמוהים ברגע הראשון אך השכל המעמיק מאמתם]

(דרשות הר"ן, הדרוש הששי)

לצוות לזה, פירוש להסיר עצבונו ושממון יחידותו. ואם כן נתבאר מכל אשר אמרנו, שהכונה בבריאת כל מה שיש בתוך העולם ההוה והנפסד, אינו אלא איש שלם, כולל החכמה והמעשה, כמו שאמרנו.
...מדוע המציא הקב"ה כל האנשים אשר לא יציירו מושכל לנפשם, ואנו רואים שרוב בני אדם ערומים מן הערמה, וריקים מן החכמה, מבקשים התאוה, ושהאיש החכם, המואס בעולם, הוא יחיד בין רבים, לא ימצא אלא אחד בדור מהדורות.
התשובה על זה, שהאנשים ההם נמצאי לשתי סבות. האחת, להיותם משמשים לאחד ההוא, שאילו יהיו כל בני אדם מבקשים חכמה ופילוסופיא, נשחת תקון העולם, ואבד מין בעלי חיים מן העולם בימים מועטים. מפני שהאדם חסר מאד, ויצטרך לדברים רבים, והיה נצרך ללמוד החרישה והקצירה, ולדוש ולטחון ולאפות, ולתקן כלים למלאכות האלה, כדי להשלים בהם תקון מזונו. וכך יהיה צריך ללמוד הטויה והאריגה, כדי לארוג מה שילבש, וללמוד בנין, לבנות מקום להסתר שם, ולעשות כלים לכל אלו המלאכות. ואין בחיי מתושלח מה שיספיק ללמוד אלו המלאכות, שהאדם מצטרך במחיתו לכולם צורך מוכרח, ומתי יהיה מוצא פנאי ללמוד ולקנות חכמה. על כן נמצאו שאר בני אדם, לתקן אלו המעשים, הצריכים אליהם במדינה, כדי שימצא החכם צרכו מזומן, ותתישב הארץ, ותהיה החכמה מצויה.

(הקדמת הרמב"ם לפירוש המשניות)


כיון שנצטרך אדם לבריות פניו משתנות ככרום

[פירושו, שהוא נוטה מדרך האמת ואינו מרגיש, וק"ו אם נצרך למתנות של עבריינים, שמזיק לנפשו ולזרעו.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, חברה מחזירי עטרה ליושנה (תשטו), דף לא ע"ב) לטקסט

[מטבע הבריאה הוא, שהענף רוצה להידמות לשורשו. אבל הבורא הוא משפיע, והנברא הוא המקבל, אם כן אין כאן השתוות הצורה. לכן גם בגשמיות בין אדם לחברו, בזמן שאדם מקבל משהו מחברו הוא מתבייש, ומשתנות פניו ככרום. ולכן נעשה תיקון, שנעשה צמצום בעולמות העליונים, שאין אור העליון מגיע לכלים שהם בבחינת מקבל לעצמם, ואין האור מאיר אלא לכלים שיש להם תיקון המסך, המעלה אור חוזר ומסוגלים לסרב לקבל הנאה ותענוג לעצמם. ולכן האדם צריך להשתדל לעשות מעשים באופן שיצמח מזה כח שיוכל לכוון - לתת על כל מעשה כוונה להשפיע, ואז הוא מוכשר לקבל טוב ועונג, היות שעתה כל מעשיו הם לשם שמים.]

(רבי ברוך שלום אשלג, ברכה ושלום, בראשית עמ' יד-טו)

[מי שתלוי באחר, מחקה את ההתנהגות שלו, מפני שבעיניו הוא סמל השלמות, ולכן אין לו גוון של עצמו אלא גוונים של האחרים.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 35) לטקסט

כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעין

[לכן נאמר "הוכח תוכיח וכו' ולא תשא עליו חטא" - אם הוכחת כמה פעמים (כאמור בב"מ לא ע"א שיש להוכיח אפילו מאה פעמים) ולא הועיל, סימן הוא שאין לך יראת שמים, אם כן "לא תשא עליו חטא", כי החטא הוא בך.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף נה ע"א) לטקסטז ע"א

כל דבור ודבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא לטובה, אפילו על תנאי לא חזר בו, מנא לן ממשה רבינו, שנאמר הרף ממני ואשמידם וגו' ואעשה אותך לגוי עצום, אף על גב דבעא משה רחמי עלה דמלתא ובטלה, אפילו הכי אוקמה בזרעיה, שנאמר בני משה גרשום ואליעזר ויהיו בני אליעזר רחביה הראש וגו' ובני רחביה רבו למעלה וגו', ותני רב יוסף למעלה מששים רבוא, אתיא רביה רביה, כתיב הכא רבו למעלה, וכתיב התם ובני ישראל פרו וישרצו וירבו

שהקב"ה כשיבטיח אומה בבשורות טובות על ידי נביא, אי אפשר שלא יעשם, כדי שתתקיים נבואתו לבני אדם. והוא מה שאמרו ע"ה (ברכות דף ז.), כל דבר שיצא מפי הקב"ה לטובה, אפי' על תנאי, אינו חוזר בו.
אבל ענין פחד יעקב, אחר שהבטיהו הקב"ה בבשורות טובות, כמו שנאמר (בראשית כח), והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, והיה מפחד פן ימות, כמו שנאמר (שם לב), ויירא יעקב מאד וייצר לו, אמרו חכמים ז"ל בענין ההוא, שהיה מפחד מעון, שמא יהיה גורם לו מיתה. והוא מה שאמרו (ברכות דף ד), קסבר שמא יגרום ההטא. יורה זה שהקב"ה יבטיח בטובה ויגברו העונות ולא יתקיים הטוב ההוא. ויש לדעת שענין זה אינו אלא בין הקב"ה ובין הנביא. אבל שיאמר הקב"ה לנביא להבטיח בני אדם בבשורה טובה, במאמר מוהלט, בלא תנאי, ואחר כך לא יתקיים הטוב ההוא, זה בטל ואי אפשר להיות. בשביל שלא יהיה נשאר לנו מקום לקיים בו אמונה הנבואה, והקב"ה נתן לנו בתורתו עיקר, שהנביא ייבחן כשיאמנו הבטחותיו [מבאר שדווקא לטובה, אין הנבואה מתבטלת, אך לרעה יתכן שאם ישובו בתשובה, תבוטל הנבואה הקשה, וכן הבטחה אישית אל נביא, תיתכן שתיבטל ולכן חשש יעקב בצאתו לחרן].

(הקדמת הרמב"ם לפירוש המשניות)


"עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב וגו'". מאי 'למען דעת צדקות ה''? א"ר אלעזר: אמר להם הקב"ה לישראל: דעו כמה צדקות עשיתי עמכם, שלא כעסתי בימי בלעם הרשע. שאלמלי כעסתי, לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט. והיינו דקא"ל בלעם לבלק: "מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם ה'", מלמד שכל אותן הימים לא זעם.

ויש להקשות כיון שהקב"ה חוק שם מתחלת הבריאה להיות זועם בכל יום, וכך טוב וכשר לפניו לצורך הנהגת הברואים, איך שינה סדר החוק מימות עולם, בשביל טיפש כזה, בלעם הרשע, במכה אחת וחולי קטן שנפל, לא היה יכול לדבר ונטרפה לו השעה, שלא היה יכול לדבר ולקלל כמזימתו הרעה, ולא בשביל כך ישנה נימוס עולם שבחכמה יסד ארץ. אבל הענין כך, שיש להבין, הלא כל יו"ד ימים מראש השנה ועד יום הכפור הם ימי דין כנודע, ואיך הם מסוגלים לצעקה ותשובה ורחמים, יותר מכל ימי השנה.
אבל הענין כך, דהקב"ה דן ג' שעות ביום (היינו בכל יום פרט לעשי"ת, בהם הכל בדין בלי הפסק וחיתום כלל)... והנה ידוע במדרש [ילק"ש ח"א תשס"ה] כי מלחמות סיחון ועוג היו בימי אלול, ואח"כ היה מעשה בלעם ובלק, והיה מחכמת ה' וחסדו, שהזדמן לבלעם שבא לקלל בימים אלו בין כסא לעשור, והוא חשב כי ימים אלו עלולים לעורר דין, היותם ימי דין, ונכזבה תוחלתו, שבימים אלו לא זעם ה' ולריק יגע, והיה סופו שדיבר טוב על ישראל, כמו שטן ביום הכפור אשר תהלות ישראל יספר, וזהו כוונת הגמרא שעשה חסד עמנו שלא כעס, היינו שזימן ענין בלק ובלעם בימים אלו, לא מוקדם ולא מאוחר שכועס בהן ה', רק בימים שאין בהם כעס.

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש ו)


...ואין כל בריה יכולה לכוין אותה שעה, חוץ מבלעם הרשע, דכתיב ביה "ויודע דעת עליון"

"נאם הגבר" - קרא עצמו 'גבר', כי המשיל עצמו לתרנגול היודע לכוין השעות. ואין בעולם מי שיוכל לכוין שעת כעסו של הקב"ה, כי אם בלעם בבני אדם ותרנגול בעופות, ושניהם שוין בחכמה זו.

(רבינו בחיי על במדבר פרק כד פסוק ב)

מלמד שהיה יודע לכוין אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה

"[אשר תברך] מבורך" - ג' במסורה: "תברך מבורך", "יהי שם ה' מבורך" (תהלים קיג, ב). ואידך דאיוב (א, כא) "יהי שם ה' מברך". מלמד שהיה יודע לכוון השעה שהקב"ה כועס בה, והיה מקלל ומברך בה', וזהו "יהי שם ה' מבורך".

(בעל הטורים במדבר פרק כב פסוק ו)


מנין שהקדוש ברוך הוא מתפלל שנאמר והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי תפלתם לא נאמר אלא תפלתי מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל מאי מצלי אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב יהי רצון מלפני שיכבשו רחמי את כעסי ויגולו רחמי על מדותי ואתנהג עם בני במדת רחמים ואכנס להם לפנים משורת הדין תניא אמר רבי ישמעאל בן אלישע פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים וראיתי אכתריאל יה ה' צבאות שהוא יושב על כסא רם ונשא ואמר לי ישמעאל בני ברכני אמרתי לו יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מדותיך ותתנהג עם בניך במדת הרחמים ותכנס להם לפנים משורת הדין ונענע לי בראשו וקא משמע לן שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך.

החלק השני המעשיות שנראו וארעו בהם בחלום, וזכרו אותם בלשון צח ופשוט לדעתם, כי אי איפשר שיטעה בהם בעל שכל ובינה. וכמו שאמרו חז"ל בברכות. תניא אמר ר' ישמעאל פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים וכו'. [סבור שמעשה זה לא היה במציאות אלא בחלום.]

(רבי אברהם בן הרמב"ם, מאמר על דרשות חז"ל)

המאמר תמוה לכאורה במאוד... ביאור אלו המאמרים יהיו על דרך שבארתי למעלה בביאור מדרש רבה (בר"ר נו, י) ויהי בשלם סכו, שאמר שם גם כן שהתפלל הקב"ה כו'. הענין שכשם שחיבור זיווג 'תפארת' ו'מלכות' סוד ו"ה שרשי העולמות הוא על ידי התעוררות התחתונים, כן זיווג 'חכמה' ו'בינה' שהם שרשי הבנין הם על ידי התעוררות מלכות. וזהו סוד יהי רצון מלפני שהוא התעוררות השורש העליון, ואמר אחר כך שיכבשו רחמי את כעסי כמדבר בעדו, כי הכל אחדות אחד מיוחד שורש הבנין והבנין, רק זה בסוד נעלם וזה בסוד נגלה. וכן היתה כוונת ברכת ר' ישמעאל כהן גדול, יהי רצון מלפניך כו', לא אמר לפניך רק מלפניך שהוא השורש העליון, ובהתגולל הרחמים על המדות, אז הכרובים פניהם איש אל אחיו כמער איש ולויות, ומזה ירד השפע למטה להתנהג עם הבנים העמוסים מבטן במדת הרחמים. [מבאר שהכוונה היא שאנו מעוררים במעשינו ובתפילתינו כח רחמים של מעלה.]

(של"ה, תולדות אדם, שער הגדול (יב))

יש ב' מיני תפלות, א' קטן לגדול לעשות בקשתו, וכן יש מין ב' גדול לקטן והוא האב לבן, שמבקש לבנו אהובי בני לרוב אהבתך איני רוצה להכותך מכה רבה, ולכן נא שמע למוסר אביך ואל תמרוד בו, כי אם לאו, אני מוכרח לייסרך על העמוד, וזהו לי לצער כי אהבת עולם אהבתיך, ולכן שמע בני והאזין למצותי. בקשה זו האב עושה לבן ממש יום ביומו, וכן הוא על דרך זו תפלת הקב"ה לישראל, שמעו נא בקולי לבל אצטרך לייסרכם במשפט ונקה לא אנקה.

(יערות דבש, חלק שני, דרוש טז)בשכר שלש זכה לשלש בשכר ויסתר משה פניו זכה לקלסתר פנים בשכר כי ירא זכה לוייראו מגשת אליו בשכר מהביט זכה לותמונת ה' יביט

וכן נאמר אנחנו, כי צריך לאדם שלא יהרוס לזה הענין העצום הנכבד מתחילת המחשבה, בלתי שירגיל עצמו בחכמות ובדעות, ויזקק מדותיו זיקוק רב, וימית תאוותיו ותשוקותיו הדמיוניות; וכאשר יבין הקדמות אמתיות וידעם, וידע דרכי ההקש ועשות המופת, וידע אפני השמירה מהטעאות השכל, אז יקדים לחקירה בזה הענין; ולא יגזור בתחילת דעת שיעלה בליבו, ולא ישלח מחשבותיו תחילה וישליטם להשגת האלוה, אבל יבוש וימנע ויעמוד, עד שיעלה ראשון ראשון.
ועל זה נאמר, "ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים" (מחובר למה שיורה עליו הנראה, מפחדו להסתכל באור הנראה) - לא שהאלוה ישיגוהו העינים - יתעלה מכל חסרון עילוי רב; ושובח לו ע"ה הדבר הזה, והשפיע עליו האלוה ית' מטובו - מה שחיב לו שנאמר בו, "ותמונת יי יביט"; וזכרו החכמים ז"ל, כי זה גמול להסתירו פניו תחילה מהביט אל האלוהים [הרמב"ם רואה בהתנהגותו של משה מופת וסמל לכל חכם שבא לחקור בעניינים האלוקיים העמוקים שאחר שהכין את עצמו הרבה מבחינה שכלית ולימודית הרי שעליו לחקור בזהירות ולא לקבל מיידית כל סברא שתעלהבדעתו ולא ימהר להסיק מסקנות כלפי הבורא והנהגתו, וכך נהג משה ושבחה אותו התורה על כך.]

(מורה נבוכים, חלק א פרק ה)דתניא "ואל זועם בכל יום". וכמה זעמו? רגע. וכמה רגע? אחד מחמשת רבוא ושמונת אלפים ושמנה מאות ושמנים ושמנה בשעה, וזו היא רגע,ואין כל בריה יכולה לכוין אותה שעה חוץ מבלעם הרשע. דכתיב ביה "ויודע דעת עליון" השתא דעת בהמתו לא הוה ידע, דעת עליון הוה ידע? אלא מלמד שהיה יודע לכוין אותה שעה שהקב"ה כועס בה. והיינו דאמר להו נביא לישראל "עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב וגו'" מאי "למען דעת צדקות ה'"? א"ר אלעזר: אמר להם הקב"ה לישראל: דעו כמה צדקות עשיתי עמכם, שלא כעסתי בימי בלעם הרשע. שאלמלי כעסתי לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט. והיינו דקא"ל בלעם לבלק "מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם ה'"? מלמד שכל אותן הימים לא זעם. וכמה זעמו? רגע. וכמה רגע? א"ר אבין ואיתימא רבי אבינא: רגע כמימריה.

ויש להבין כפל הדברים, דכבר אמר בתחלה כמה זעמו רגע, וחזר ואמרו שנית, וכמה זעמו רגע, תרתי למה לי, והוא מיותר ואין לו ענין כלל, וביותר קשה על דלעיל אמר דרגע הוא אחד מחמשת אלפים, ולבסוף אמר כמימרא, ממה נפשך: אם השיעורים מתחלפים, אם כן דברי הגמרא סותרים זה את זה מיניה וביה, ואם הם שוים, למה נתן בתחלת דבריו הך שיעורא ולבסוף שיעור אחר, הוה ליה ליתן שיעור אחד השוה, והיותר מבורר הוה ליה לומר.
והנה הקשו התוספות [ד"ה שאלמלי] מה היה יכול בלעם לקלל בדבור אחד, ותירוץ התוספות כלם דחוק, דלאיזה אומה יעלה, אם לישראל או לעמון ומואב וכדומה, כי הלא לא היה זמן להזכיר שם אומה שמקלל. אמנם הענין, כי לפי הקרא אל זועם בכל יום, גדר הקב"ה שיהיה כועס בכל יום, והוא צורך תיקון עולם, וא"כ יש לתמוה, איך אמר בימי בלעם לא כעס, אם כן אין הקרא אומר אמת חס ושלום דזועם בכל יום, ואם היום יבא שנית בלעם לקלל לישראל חס ושלום, ה' ברוב רחמיו לא יכעוס, וא"כ אף עתה אין אומר שזועם בכל יום.
אבל הענין דכבר נאמר בפיוט הקליר לפרשת שקלים, כי השעות מתחלקות לרגעים, והמדקדקים מחלקים רגעים לרגעים, הרי דיש שני מיני רגעים, גדולים וקטנים, ואם כן ה' יסד חוק ולא יעבור לכעוס בכל יום כמאמר הפסוק, וזמן כעס רגע אחד, אבל אם יכעוס רגע גדול או קטן, זה אין נגדר בגדר וחוק מה', ולכך תמיד ה' כועס רגע גדול, ובו היה בלעם מקלל אומות כרצונו, כי היה לו זמן לדבר, מה שאין כן כשבא לקלל ישראל, לא כעס ה' רק רגע קטן, שהוא כמימרא, כדי שלא לשנות חוקו, ומ"מ לא היה בלעם יכול לקלל, כי מה היה יכול לדבר ברגע כזה כקושית התוספות, וזהו מאמר הגמרא, אל זועם בכל יום, וכמה זעמו רגע, וכמה רגע קאמר שעור אחד מה' אלפים, ולא רגע כמימרא, דא"כ איך היה יכול לדבר, וקאמר והיינו דקאמר נביא וכו' שלא כעסתי באותן ימים, רק דא"כ קשה איך נאמר בקרא אל זועם בכל יום כהנ"ל, ועל זה משני וכמה זעמו, אז בימים שלא כעס בזמן בלעם, רגע, וכמה רגע, כמימרא, וא"כ קיים חוקו לזעום בכל יום, אבל היה רגע קטן רק כמימרא ולא רגע גדול כנ"ל שהוא אחד מחמשת אלפים, וא"כ לא היה יכול לדבר וא"ש.

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש ט)

ואימת רתח אמר אביי בהנך תלת שעי קמייתא כי חיורא כרבלתא דתרנגולא וקאי אחד כרעא כל שעתא ושעתא נמי קאי הכי כל שעתא אית ביה שורייקי סומקי בההיא שעתא לית ביה שורייקי סומקי

נ"ל בע"ה כי הוא ע"פ מה שכתוב בפרק שירה: תרנגול, בשעה שבא הקב"ה אצל הצדיקים בגן עדן מרננין כל אילני ג"ע ומשבחים, בקול ראשון אומר "שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד" וגו', בקול שני אומר "שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם" וגו', קול שלישי אומר עמדו צדיקים ועסקו בתורה כדי שיהיה שכרכם כפול לעוה"ב. בקול ד' אומר "לישועתך קויתי ה'". בקול ה' אומר "עד מתי עצל תשכב" וגו'. בקול ו' אומר "אל תאהב שנה פן תורש" וגו'. בקול ז' אומר "עת לעשות לה' הפרו תורתך". והנה כבר כתבו המפרשים כי שירת כל היצורים אלה הוא באין אומר ודברים, כי אין להם פה לדבר, והוא רק ע"פ מה שכתוב באיוב [לה, יא] "מלפנו מבהמות ארץ" וגו', כי כאשר נסתכל טבעי כל היצורים אלה למיניהם אשר הטביע ה' בקרבם איש לפי טבעו, ולא ישנו את תפקידם, וכל אחד ואחד חרוץ הוא במלאכתו המוטבע בו באופן נעלה, נוכל ללמוד מהם מוסר השכל איך לעבוד את בוראנו שבראנו לכבודו, כי כל התולדה כולה היא ספר גדול, ואומרת לאדם: קרא בו וראה מעשה יוצרך ותן שבח ותהלה לפניו...
קריאת התרנגול שבעה פעמים הם המה כנגד שנות האדם הנחלקים למספר שבעה, כי יתעורר משנת האיוולת ויקרא גם הוא לאלהיו ואל ימות באיוולתו, כי יקח מוסר מהתרנגול איך הוא מתעורר בלילה שבעה פעמים וקורא בכח, כן מוטל גם על האדם להקיץ מחשכת הלילה אשר נפל עליו תרדמה, ויתעורר את עצמו לראות איה הוא, ויפקח את עיניו על דרכיו. כי ידענו כי שנות האדם נחלקים לשבעה חלקים, ובכל מספר עשר שנים נעתק הוא מתכונה אל תכונה אחרת. והנה ישנם בני עלייה והמה מעטים אשר קדושים המה מבטן ומימי נעוריהם לא סרו מדרך הקודש ועובדים את ה' בכל כחם. וישנם אנשים אשר אף בימי ילדותם לא נשאו עליהם עול התורה והיראה, ויבלו ימי נעוריהם בהבלי שעשועי הנערים, אפס כאשר הגיעו לימי הבחרות, בא שכל בלבם והשליכו מעליהם מעשי נעורים, וקבלו עליהם עול תורה ומצות, ויהיו לקדושים ועובדי ה'. וישנם אשר רק לימי הבינה יתבוננו בינה איה המה, וינזרו מהבלי עוה"ז וישובו לה' בכל לבבם. וכמה אשר גם ימי הבינה יעברו מהם בלא בינה, ולא יבינו על דרכם כסל למו, אך כאשר יגיעו ימי הזקנה בראותם כי כחות נפשם מתמעט בכל יום וירופפו עמודי גום ואל שחת יקרבו ימיהם, אך אז יזכרו את עתתם לבוראם כי קרוב יום אשר יאלצו לתת דין וחשבון לפניו על כל מעשיהם, ואיך המה עוותו נגדו ובהבל וריק ימיהם בלו, יתנו אז לשוב אליו בכל לבם לבלות טפחות ימיהם בתשובה לפניו. וישנם אנשים, רחמנא ליצלן, אשר גם בימי זקנה ושיבה לא יפקחו עינם על דרכם, ועד שערי שאול יתמכו רגליהם ועונם ישאו אתם לקבר ולא ישובו על עקב בשתם ה' יצילנו.
על כן, לכל חלק שנות האדם קורא אליו התרנגול לעורר אותו משנתו האיוולת ולהקיץ אותו מתרדמתו, כי לא יישן שנת המות רחמנא ליצלן. והנה בקול ראשון ובקול שני קורא אל בני האדם כי יקחו מוסר מבני העליה, וגם אל בני העליה מעורר אותם ומאמץ את לבבם כי ילכו הלאה בדרך הקדש אשר התוו למו, והמה אשר הקדישו שם אליהם מנעוריהם. על כן מורה עליהם את הפסוק "שאו שערים ראשיכם" וגו', כי המה יוכלו לשאת ראש אליו ולבוא שעריו, והמה יבואו בחצרות קדשו, ועל ידיהם נתקדש שם ה' כאשר נתקדש ע"י השערים. וכאשר קרא התרנגול בקול ראשון ובקול שני כי יתחזקו לאחוז דרכם גם לימים הבאים בדרך הקדש, קורא הוא בקול השלישי לבני שלשים, אשר עוד לא עברו מהם מחצית ימיהם ועוד עתותם בידם לשוב מדרכם כסל, ועוד ינוח גורלם על גורל הצדיקים האמתים, ע"כ יאות מאד כי אומר הוא עליהם המאמר הזה: עמדו צדיקים ועסקו בתורה כדי שתהיה שכרכם כפול לעוה"ב, כי באם ישובו עתה טרם יעברו מהם מחצית שנותיהם, עוד אל משפחת הצדיקים האמתים יחשבו, ושכרם עוד יהיה כפול לעוה"ב, כי מעונותיהם יהפכו לזכיות.
אולם אם כבר עברו מחצית שנות אדם, וכבר הגיע לימי בינה, ולא יתבונן בינה לפקוח את עיניו, על כן יאות מאוד כי התרנגול אומר אליהם הפסוק הזה: "לישועתך קויתי ה'", כי עכ"פ מעתה ישתדלו לשוב לה' ולבקש עזר מה', כי יהיה להם לישועה כי כבר עברו מחצית שנותיהם, ע"כ צריכים חיזוק מאד להינצל מעצת היצר וחיליו אשר נפלו ברשתם, ובלי ישועת ה' קשה עליהם מאד לצאת מרשת זו טמנו להם, כאשר בקש משה ע"ה על יהושע י-ה יהושיעך מעצת המרגלים [סוטה לד ע"ב]. ולא אמר לשון עזר כי אם ישועה. אפס אם גם ימי הבינה עברו מהאדם בלי דעת ותבונה, וכבר הגיע לשנת החמישים ועודנו מחזיק באיוולתו ודרך כסל לא עזב, יאות מאוד כי התרנגול אומר עליהם בקול חמישי הפסוק הזה: "עד מתי עצל תשכב" וגו', חוסה ורחם על נפשך אומללי, עד מתי עצל תשכב בשנת האיוולת, קום קרא לאלהיך, אולי יתעשת ולא תאבד לנצח. אפס אם גם ח"ו ימי העצה עברו ממנו ועוצם עוד עינו מראות ברעתו, והוא עודנו מחזיק בשולי תאותו ולא יחפץ לעזבנה, יאות מאד כי התרנגול אומר אליהם בקול ששי "אל תאהב שנה פן תורש פקח עיניך" וגו', חוסה ורחם על נפשך טרם מועד צאתך מעוה"ז, הלא עוד מעט ידעך נרך ותישן המות, ע"כ פקח עיניך העיורות ושוב אל ה' אלהיך, כי עוד מעט פן תאחר מן המועד, תפנה לימין ואין עזר, לשמאל ואין תומך, וכרש וכדו תרד דומה ומאומה לא תשא בידיך.
אולם אם גם ח"ו בימי כלח וזקנה עוד לא פקח על דרכיו, ועודנו מחזיק בהבליו, וכבר קרבו ימי השבעים, ע"כ קורא הוא אליו בקול השביעי מר צורח פולח כליות ולב, ויעיד בו התראה האחרונה ואומר אליו "עת לעשות לה' הפרו תורתך", אהה, עתה עתה היא העת האחרונה, כבר שבע עדנים עברו עליך ורגעי חייך חוצצו, אהה אם לא עכשיו אימתי, הלא מעט תדעך נרך ותאלם לנצח, עתה היא זמנך האחרון, עתה היא העת האחרונה לעשות לאלה האנשים אשר הפרו תורת אלהיהם. ומה יאות מאד הפסוק הזה אשר התרנגול קורא בפעם השביעי לאותם האשים אשר בהבל יכלו ימיהם ומספר ימיהם חוצצו, כי רק עתה היא העת האחרונה לשוב מדרכם הנאלחה טרם תתנגפנה רגליהם באין מעמד.
ובזוה"ק מביא באריכות כי בחצות לילה אשר מאז ועד בקר יחל מדת הרחמים להתגלגל, והקב"ה יבוא אז אל הגן עדן והתרנגול יחל אז קריאתו הראשונה, ובכל שעה קורא הוא פעם אחת לעורר הישנים ולהקיץ הנרדמים כי יקומו לקרוא לה', וגומר קריאתו בבקר בתחלת שעה השלישית.
ועתה ע"פ הדברים האלה נבין מליצת אביי בע"ה אשר יצייר לנו ברוח קדשו, וזה הוא: ואימת רתח בהנך תלת שעי קמייתא, כאשר בארנו כי אז התרנגול מעורר את שנות חלקי האדם האחרונים, כי יקוץ עכ"פ ברגעיו האחרונים מאיוולתו לשוב לאלהיו, ואם ח"ו גם אז אשר כבר שיבה זרקה בו וכבר מט הוא לשחת, אם גם אז לא יקוץ לקול הקורא אליו, "עת לעשות לה' הפרו תורתך", ועודנו ישן שנת האיוולת, בטח ה' אשר רחמיו על כל מעשיו ולא יחפוץ במות הרשע כי אם בשובו מדרכו וחיה, מן הדין כי יכעס עליו, וזה הוא ואימת רתח בהנך תלת שעי קמייתא כי חוורא כרבלתא דתרנגולא וקאי אחד כרעא. הציור הוא על האדם אשר כבר שיבה זרקה בו, וראשו כצמר צחר ועומד הוא על עבר פי פחת, ועוד מעט ימות לשחת. אם גם אז לא התעורר לקול האחרון מהתרנגול, ולא נתן אל לבו לשוב לאלהיו אף טרם מותו, האם לא בצדק יכעס עליו בוראו החפץ בהצדקו שלא ידח ממנו נדח, כי אם לא עכשיו אימתי, הלא עוד מעט יורד קבר ולא בשאול יודה גבר.
ועל הציור הזה מקשי הגמרא הלא כל שעתא ושעתא נמי קאי הכי? מדוע יצייר אביי רק על זמן האדם האחרון כי קאי אחד כרעי, הלא בכל רגעי היום האדם איננו בטוח בחייו, הלא גם רוח קל יוכל לצעדנו אל המות, ומי יודע מה יולד? ועל כן על האדם לשוב היום פן ימות למחר. ומשני הגמרא, הן אמת הוא כי האדם איננו בטוח ברגעי חייו ומקרי היום רבים המה, והאדם השלם חושב תמיד על אחריתו, עם כל זה אינו דומה ימי העלומים לימי הזקנה, יען כי כל שעתא אית ביה שורייקי סומקי בההיא שעתא לית ביה שורייקי סומקי, כי בימי העלומים, כל עוד שאינו רואה המוות לנגד עיניו ושערו עוד לא הפך לבן, ודמו רותח בקרבו ופניו עוד יצהלו משמן, עכ"פ יכול הוא עוד הכסיל לחשוב כי יאריך עוד ימים כימי השמים על הארץ, ולא יראה רע. אבל לא כן לעת הזקנה, אשר שערו הפך לבן ופניו נקמט לקמטים וכחותיו יצערו מיום ליום ושורייקי סומקי לית ביה, כי דמו כבר נח בקרבו, אשר גם הכסיל והבער מרגיש הוא בנפשו כי קאי אחד כרעא על עברי פי פחת, ועכ"ז לא יפקח עיניו והתקוה תרמהו כי עוד יאריך ימים, הלא אם לא באמת כצחוק הוא, אם אז לא יתן אל לבו לשוב מאיוולתו ולתקן המעוות בטפחות ימיו האחרונים, ואם גם אז החי לא יתן אל לבו על דרכו, בצדק הקב"ה אשר רחמיו מרובים, כועס הוא עליו, אם לא עכשיו אימתי?

(רבי מנחם טאקסין, אורח ישרים, כאן)והסירתי את כפי וראית את אחרי אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא למשה קשר של תפילין

[מבאר, שהאות דלי"ת מן שדי היא בקשר של תפילין מאחוריו, שהראה לו הקב"ה כל שכר העה"ז הרמוז בד' רוחות, ...אבל פני, דהיינו אותיות י"ש שבתפילין מלפניו, המרמז לשכר העה"ב,[אולי רומז לזכיה בש"י עולמות לעולם ההבא שנאמר להנחיל אוהבי י"ש-משנה סוף מסכת עוקצין] דהיינו שי"ן בתפילין של ראש, ויו"ד בתפילין של יד, לא יראו, אמר לו, כי שכר העה"ב, לא יראו, כמ"ש (ישעיה סד ג) עין לא ראתה אלהים זולתיך].

(כלי יקר על שמות פרק ו פסוק ג)

מצינו שם של ש-די חקוק בתפילין, דהיינו שי"ן יו"ד מלפניו, יו"ד בשל יד,ושי"ן בשל ראש, והיינו יש, רמז לשכר העה"ב שנמצא בו ישות וממשות, כמ"ש (משלי ח כא) להנחיל אוהבי יש וגו', ובאחוריו הדל"ת בקשר של תפילין רמז לשכר העה"ז, הבא מן ד' רוחות העולם, כמ"ש (בראשית כח יד) ופרצת ימה וקדמה וגו'.
כן אמר הקב"ה למשה (דברים ג כז) עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וקדמה וגו', רמז לו שלא תוכל לראות כ"א את אחורי, וכן נאמר (שם לד א) ויראהו ה' את כל הארץ עד הים האחרון, ודרז"ל (ספרי לא ב) עד היום האחרון לתחיית המתים, אבל לא עד בכלל, כי השכר של תחיית המתים, לא הראה לו ה' כי לא יוכל לראותו ולהבין מהותו כלל, לכך נאמר לשון את באחוריו, ולא בפניו, וכתרגומו ית דבתרי,היינו הטפל אליו והוא חוץ ממנו, אבל בפני לא נאמר את, כי השכר אינו טפל אל פניו ית',אלא אור פניו הוא עצמו השכר.
וזהו סוד עי"ן דלי"ת גדולה בפסוק שמע ישראל, לומר שעין האדם, לא יוכל לראות, כ"א ד' דהיינו שכר העה"ז. וקרוב לזה פרשנו בחבורנו עוללות אפרים על מ"ש רבי האי דמחדדנא מחבירי שראיתי את ר' מאיר מאחוריו ואילו ראיתיו מקמיה הוינא מחדדנא טפי, (עירובין יג ע"ב) ר"ל שלא השיג ממנו כ"א ההשגות שהיו טפלים אצלו כדבר טפל שהאדם משליך אחוריו ואלו השגתי מאור פניו דהיינו עיקרי השגותיו המכונים בשם פנים ודאי מחדדנא טפי.

(כלי יקר על שמות פרק לג פסוק יב)

וענין קשר זה הוא כדמסיק (שם ז.) תפילין של מרי עלמא מה כתיב בהו כו' ומסיק שם, שכתוב בהם את ה' האמרת היום וה' האמירך היום אמר הקב"ה, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד, גם אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם כו'. וזהו ענין קשר של תפילין, כי כשם שאנו קושרים כחותם על לב וזרוע, יחוד השי"ת, כן הקב"ה משים אותנו כחותם על לבו, וכחותם על זרועו, לעשות אותנו גוי אחד בארץ, וזהו הקשר שבינינו עם בוראינו, ית' ששנינו מעידין זה על זה, ענין האחדות כדרך שבא לראות כך בא ליראות וזה ענין נכון מצד פשוטו.
אמנם כפי הרמז אפשר לומר, בסוד ע"ין דל"ת גדולה וענין קשר של תפילין, כי משה בקש ואמר הראני נא את כבודך (שמות לג יח) ואמרו (בויק"ר מה ה) בקש לראות כל מתן שכר של צדיקים בעה"ז ובעה"ב, כי שם כבוד חכמים ינחלו, והשיב לו וראית אחורי ופני לא יראו (שם לג כג) ואמרו רז"ל (ברכות ז.) אחורי זה קשר של תפילין. כי בתפילין יש שם של שדי, דהיינו הדל"ת בקשר התפילין מאחוריו, יו"ד שי"ן אותיות יש בפניו, דהיינו שי"ן בשל ראש ויו"ד בשל יד, וי"ש היינו שכר העה"ב שנאמר (משלי ח כא) להנחיל אוהבי י"ש. כי נמצא בו ישות וממשות ובערכו נחשב השכר של העולם הזה לתוהו ואין, והוא רמוז בדל"ת כי יתרונו בא מכל ד' רוחות העולם כמ"ש (בראשית כח יד) ופרצת ימה וקדמה וגו'. ואמר לו הקב"ה וראית אחורי הדל"ת שבקשר תפילין רמז לשכר עה"ז אותו לבד תוכל לראות והוא דבר טפל המכונה באחור, וכן אמר למשה עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה צפונה ונגבה וגו'. להראות לו כל אחוריו כמו שפירש"י פרשת וזאת הברכה (לד א-ב) ויראהו את כל הארץ וגו', עד הים האחרון. ולא עד בכלל כי מן היום האחרון והלאה הוא זמן התחלת שכר העולם הבא ועליו נאמר (ישעיה סד ג) עין לא ראתה אלהים זולתך. לכך נאמר ופני לא יראו. כי הפנים של תפילין חקוק בהם תיבת יש המרמז לשכר העה"ב אשר עין לא ראתה וזהו סוד עי"ן דל"ת גדולה לומר שעי"ן האדם לא יוכל לראות כ"א הדל"ת כאמור, אבל י"ש רמוז בראש תיבת של שמע ישראל כי ויש המרמז להנחלת אוהביו יש לא יוכל עין לראות כי אם לשמע אוזן שמענו ייעוד זה מפי סופרים ומספרים אבל עין לא ראתה וזה רמז יקר ד"א לכך באו ע"ין דל"ת גדולה, לפי שנאמר באיוב (נד ח-ט) הן קדם אהלך ואיננו ואחור ולא אבין, שמאל בעשותו ולא אחז יעטוף ימין ולא אראה. וכל זה מופת על אחדותו ית' שאינו נראה בשום מקום בזולת מקום אם כן אינו גשם, ומאחר שעין הרואה בכל ד' רוחות לא יוכל לראותו משם לפי שאינו גשם מתחלק, זה מופת על אחדותו ית'.

(כלי יקר על דברים פרק ו פסוק ד)


בשעה שהחמה זורחת וכל מלכי מזרח ומערב מניחים כתריהם בראשיהם ומשתחוים לחמה, מיד כועס הקב"ה

ונושנתם בארץ - דכ"ז שהיו ביאת הארץ חדש אצלם הבינו כי כיבוש הארץ אינו אלא מעשה ה' כמו שאמרו ליהושע בס' יהושע כ"ד ויען העם ויאמר חלילה לנו מעזוב את ה' וגו' כי ה' אלהינו הוא המעלה אותנו וגו', אבל כאשר נתיישן הדבר ולא יהיה העסק רק בפרנסה בגידולי קרקע וכדומה, תאמינו כי כמו כל העולם מתנהג בכח עבודה שאוה"ע משתחוים לשמש, כדאי' בברכות פ"א שכל מלכי מזרח ומערב משתחוים לשמש וכסבורים שמסר הקב"ה הנהגת העולם לה ח"ו, כך תחשוב שא"י תתנהג כמו כן. [מבאר שאומות העולם סבורים שהשמש היא מנהיגת העולם ושפרנסתם תלויה בה, ומביא שהוזהרו ישראל שלא להיתפס לעבודה זרה זו עם כניסתם לארץ, כשיעבדו לפרנסתם בגידולי קרקע וכדומה.]

(העמק דבר דברים ד, כה)


תניא, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת, לפני ולפנים, וראיתי אכתריאל יה ה' צבאות, שהוא יושב על כסא רם ונשא, ואמר לי ישמעאל בני ברכני, אמרתי לו יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מדותיך ותתנהג עם בניך במדת הרחמים, ותכנס להם לפנים משורת הדין, ונענע לי בראשו

ומתלמידיו - של רבי יוחנן בן זכאי - עוד, ר' ישמעאל בן אלישע כהן גדול, הוא ר' ישמעאל של ההיכלות, והכרת פנים, ומעשה מרכבה, כי הוא ידע סודות כל אלה, עד שזכה לדרגה קרובה לנבואה, והוא בעל המאמר, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטרת וראיתי אכתריאל יה ה' צבאות ושאר ההלכה שם.

(ספר הכוזרי, מאמר שלישי אות סה)

נראה, שכינה זה השם המופלא אכתריאל על פי הקבלה, שאומרין אל הספירה הראשונה ראש כל הספירות כתר עליון, וכנגדה בי"ג מדות יה' יה' אל, ולזה אמר יה ה' צבאות יושב על כסא רם ונשא. אמנם ממה שאמר לו ברכני והוא אמר יהי רצון וכו'. נראה ודאי מה שאמרנו, שעקר כוונת הברכה בפי המברך הוא הכרת כבודו ודעת גדולת גבורתו אשר בידו הכל וממנו יושפעו הטובות כלם, כמו שהורה בתפלתו על כבישת רחמיו את כעסו ולהתנהג עמו במדת החסד ולפנים משורת הדין. והוראת זה הענין, רצוני, היות זה העצמיותה של ברכה, הוא מה שהורה מאד עם נענוע ראשו, כלומר שלא תהא כוונת ברכתנו אליו יתעלה לפי שהיא ברכת הדיוטים, אחר שאינו צריך לה, קלה בעינינו, שהרי תועלתה גדול במה שתמשך ממנה הכרתו יתעלה וקבלת עול מלכותו, אשר בזה יזכו לקבל השפע העליון להמשיך חוט החסד המקיים האומה הזאת ראשונה ואחריה העולמות כולן.

(עקדת יצחק, שער עד)

ר"י כהן גדול היה בעת חורבן, ואז היה חרון אף ה' בישראל לגודל עונם, ולכך אמר ה' לר"י כהן גדול 'בני ברכני', הרצון הברכות והתפלות יהיו ממך לבד, כי אותך ראיתי צדיק ולא זולתך. ולכן ברכני, ואני ממאס בברכות של המוני ישראל. וכששמע ר"י כן, הרגיש בכעס ה' על עמו וכי מיאן לקבל ולשמוע ברכתן, אף הוא התפלל והפגיע לה' בעדם, ואמר 'יהי רצון מלפניך שיגולו רחמיך על מדותיך ותכנס לפנים משורת הדין עם בניך', ולכן בנוסחא ישנה נאמר 'ונענע לי ראשו', רק בנוסחאות חדשות הגיהו 'והרכין לי ראשו'. אבל נוסחי דעתיקי נכון. כי מיאן ה' לקבל תפלתו בזה, ולכך נענע לו כביכול ראשו, כי כבר היתה כלה ונחרצה חורבן בית המקדש וגלות ישראל והסתרת פנים של רצון מה'.

(יערות דבש, חלק שני, דרוש טז)

לאו אורח ארעא למעבד הכי

[לכן החתם סופר לא קילל רשעים, והיה גוער גם במי שקילל על דברי שמים. וקשה, שבמו"ק טז ע"א ורמב"ם הל' סנהדרין כד, ח, נאמר שמותר לדיין לקלל בעל דין שלא מציית? י"ל שהאיסור הוא רק לקלל רשע בביתו, שזה לא יביא אותו לחזור בתשובה, אבל מותר לקללו בפניו, שאולי בגלל זה יחזור בתשובה.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף נג ע"א) לטקסט


בקש להודיעו דרכיו של הקדוש ברוך הוא ונתן לו, שנאמר: הודיעני נא את דרכיך; אמר לפניו: רבונו של עולם! מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו, יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו?... וחנתי את אשר אחן אף על פי שאינו הגון, ורחמתי את אשר ארחם אף על פי שאינו הגון

אפס, כי העלים האדון ב"ה מנבראיו השגת ההנהגה העליונה הזאת, ולא היא ועניניה, ולא היחס שבינה ובין הנהגת השכר ועונש מתגלים ונודעים. ולא עמד על בירור הדבר הזה כל נביא וחוזה, אלא ראו מה שראו, ולא עמדו על בוריו, כי אם נשארו תמיד מסופקים בספיקות רבות, וכמו שאמרו ז"ל על הפסוק (שמות לג, יט), "וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם" (עי' ברכות ז ע"א). [מבאר שאין ביכולת האדם ואף הנביא להבין מדוע מגיע לבני האדם שכר או עונש.]

(רמח"ל, דעת תבונות, קע)


וחנתי את אשר אחן אף על פי שאינו הגון

[הטעם הוא, שה' נכנס להציל את הנפש כדי שלא תאבד לגמרי, כמ"ש ערבי נחל בראשית דרוש כג בשם האר"י.]

(דברי יחזקיהו ח"א, עמ' כ) לטקסט


שלושה דברים ביקש משה מלפני הקב"ה ונתן לו: ביקש שתשרה שכינה על ישראל... ביקש שלא תשרה שכינה על עובדי כוכבים

לפי שהיה העולם קודם מתן תורה וטרם שהוקם המשכן נוהג בכל ענייניו לפי העניין הטבעי בקיום הנתון לו בשעת הבריאה, ולא הורגל להשתנות בסדריו מצד מעשה בני האדם, רק לעיתים רחוקים... לפי זה לא הכירו מנהיג בעולם זולתי זה הטבע, ולא ידעו אלוהים בלתו, ואליו היו מייחסים העניינים ההם... ולזה היתה הנבואה נמצאת בימים ההם באומות העולם, כי החכמים שבהם המפליגים לדעת במשפטי הכוכבים יוכל לעונן ולנחש בהגדת העתידות ברוב דברים שיקרו להם מחמת מצבי הכוכבים ומערכותם... ולטעם הזה יקראו אותם חז"ל: נביאים... אמנם אחר שניתנה התורה והוקם המשכן, שהוא היה בית ועד לשכינה וסיבת דביקותה באומה הנבחרת, ואשר היה לתבנית העולם המונהג לפי זאת ההשגחה המיוחדת, הנה מאז וע"י כן הורגל הטבע השני המעולה, ונשתנו על פיו סדרי השמים ונתבלבלו מערכותיהם, כי הוחלו לעשות ניסים ונפלאות למעלה מהטבע. ומנהו והלאה הוברי שמים החוזים בכוכבים נסרחה חכמתם ונתבלבלה דעתם ונכזבה תוחלתם, וידעו כי החפץ האלקי הוא המנהיג העליון בטבע מחודש אשר לא ידעו מהו...
וזה עצמו היה סילוק הנבואה שביקש משה מאת הא-ל יתעלה... היתה כוונתו שתשרה שכינה תמיד אצל ישראל ותדבק השגחתו בהם כשיעור שיתבטל תמיד בהנהגתם המנהג הטבעי, ולא יהיה להם (=לאומות העולם) שום כוח להגיד עתידות טבעיות כמנהגם. [לכאורה אין בקשתו של משה הוגנת כלפי אומות העולם! אלא כוונת משה בבקשתו היא לשינוי סדרי ההנהגה שחלו בעולם בעקבות מתן תורה והקמת המשכן.]

(עקידת יצחק, שער נו)

כי בקש משה ע"ה מה' שלא ישרה שכינתו על אומות העולם,והשיבו אל עליון גם את הדבר הזה אעשה, עד כאן. וכנגד זה אמר והייתי לכם וגו" - ולא לאומות העולם, שלא ישרה שכינתו עליהם.

(אור החיים, שמות ו,ו)

מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו וכו' צדיק וטוב לו צדיק גמור צדיק ורע לו צדיק שאינו גמור

[בדומה שאל שלמה המלך (קהלת פרק ח פסוק יד): "יש צדיקים אשר מגיע אלהם כמעשה הרשעים ויש רשעים שמגיע אלהם כמעשה הצדיקים", וכן ירמיהו (ירמיהו פרק יב פסוק א): "מדוע דרך רשעים צלחה שלו כל בוגדי בגד". כל אחד שאל לפי זמנו. בזמנו של משה שלטה ההנהגה התורנית - הנסית, ולא קם עוד כמשה, הצדיקים חיו חיי נועם, עם מן ושמלות שלא בלו וניצוח אויבים, ואילו הרשעים נכרתו, כמו עדת קורח והמרגלים, והמתים במגפה בדבר בלעם, ולכן אם נמצא אז צדיק אחד שרע לו, היתה קושיה, מדוע לא יקבל הצדיק שכר צדקו, הרי אין לתלות זאת בהנהגת הטבע והמזל, שהרי אז שלטה הההנגה הנסית.
בימי שלמה המלך ירדה ההנהגה הנסית ועלתה ההנהגה הטבעית, ולכן לא היה מקום לשאלת משה רבינו, כי ייתכן שאחד מגורמי הטבע התגבר על זכויותיו של הצדיק. ולכן שלמה לא דיבר כמתמיה, אלא אמר בדרך הודעה, שכך המצב ואין להתפלא על זה. וכן אמר (קהלת פרק ז פסוק טו) "יש צדיק אבד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו", ותרגום יונתן מפרש שזה בגלל המזל שהאדם נולד בו, וזכותו נשארת לו לעולם הבא. הוראת המזל התגברה על זכויותיו של הצדיק. והגמרא לא תירצה את שאלת משה בכך שהמזל גובר, כי בזמנו המזל לא השפיע.
ירמיהו שאל שאלה זו כמתמיה, ואמר "משפטים אדבר אותך", יותר חזק ממשה שביקש רק ידיעה, "הודיעני נא את דרכיך", כי בדורו של ירמיהו ירדה ההנהגה התורנית לגמרי, ועלתה ההנהגה הטבעית, ואין שכר מצוה בעוה"ז, לכן אין מקום לשאלת משה רבינו ואין צורך להודעת שלמה המלך, כי ברור לכל שיש הסתר פנים ועולם כמנהגו נוהג (אלא שה' מציץ מן החרכים, והוא מגלגל סיבות לכלל האומה וליחידים, שבסוף הכל יבוא לידי תיקון). שאלתו היתה שכל הרשעים מצליחים וכל הצדיקים לא מצליחים, והרי אם הכל בידי המזל, לפעמים צריך להיות מזל טוב גם לצדיקים, ועל זה זעק מכאב לב. וה' ענה לו שגם כשיש הנהגה טבעית, השגחת ה' פועלת, אבל היא מכוסה בענינים טבעיים. וכדי להעניש אותנו על חטאינו, הוא מביא לכך שכל הרשעים מצליחים (וזה לא נס גלוי), כדי שיהיו שבט אפו להעניש את ישראל. וזה מה שכתוב באותו פרק (ירמיהו פרק יב פסוק ז): "עזבתי את ביתי נטשתי את נחלתי נתתי את ידידות נפשי בכף אויביה" - זה לא בדרך הטבע, אלא בהשגחה נתתי לאויבים לגבור, אבל עדיין היא "נחלתי". וראיה שזה בא מהשגחת ה', שכאשר הרשעים גמרו להעניש את ישראל, הם יורדים, כמו שנאמר (ישעיהו פרק לג פסוק א): "הוי שודד ואתה לא שדוד ובוגד ולא בגדו בו כהתימך שודד תושד כנלתך לבגוד יבגדו בך", וכן נאמר (ישעיהו פרק י פסוק יב): "והיה כי יבצע ה' את כל מעשהו בהר ציון ובירושלם אפקד על פרי גדל לבב מלך אשור".
לפי חילוק הגמרא, לגבי זמנו של משה רבינו, בין צדיק גמור לשאינו גמור, יש ארבע מידות: צדיק גמור זוכה לעוה"ז ולעוה"ב, כאמור בהוריות י ע"ב, שאוכלים שני עולמות. רשע גמור אין לו עוה"ז ולא עוה"ב. צדיק שאינו גמור יש לו עוה"ב אבל בעוה"ז נפרעים ממנו על חטאיו. רשע שאינו גמור מקבל שכר בעוה"ז על מצוותיו, ואין לו עוה"ב. והטבע והמזל אינם משפיעים אז. אבל בזמן של ההנהגה הטבעית והסתר פנים, יש כמה מצבים: אם חמשת חלקי הטבע טובים לאשרו ויש לו גם זכות תורה ומצוות, יהיה טוב לו. אם הטבע והמזל טובים לו, אבל אין לו זכות תורה ומצוות, או להיפך, יילחמו זה בזה וכל דאלים גבר. אם הטבע והזכות שניהם לרעתו, יסבול עוני ולחץ כל ימיו. וזה מתחלק לרבבות מדרגות שונות, לפי חוזק השיקול הטבעי או הזכות.]

(רבי יהושע העליר, שרגי נפישי (תרסח), לרבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, דף נט ע"א-ע"ד, ס ע"א-ע"ג) לטקסט

צדיק וטוב לו צדיק גמור צדיק ורע לו צדיק שאינו גמור רשע וטוב לו רשע שאינו גמור רשע ורע לו רשע גמור

(פרק י) כשהאדם מגביר נפשו האלהית ונלחם כל כך עם הבהמית עד שמגרש ומבער הרע שבה מחלל השמאלי... ואין הרע נהפך לטוב ממש, נקרא צדיק שאינו גמור וצדיק ורע לו, דהיינו שיש בו עדיין מעט מזער רע בחלל השמאלי, אלא שכפוף ובטל לטוב מחמת מיעוטו, ולכן נדמה לו כי ויגרשהו וילך לו כולו לגמרי, אבל באמת אילו חלף והלך לו לגמרי, כל הרע שבו היה נהפך לטוב ממש. וביאור הענין, כי הנה צדיק גמור שנהפך הרע שלו לטוב, ולכן נקרא צדיק וטוב לו, הוא ע"י הסרת הבגדים הצואים לגמרי מהרע, דהיינו למאוס מאד בתענוגי עוה"ז להתענג בם בתענוגות בני אדם למלאת תאות הגוף בלבד ולא לעבודת ה', מפני היותם נמשכים ונשפעים מהקליפה וסטרא אחרא, וכל מה שהוא מהס"א הצדיק גמור הוא שונאו בתכלית השנאה מחמת גודל אהבתו לה' וקדושתו באהבה רבה בתענוגים וחיבה יתרה הנ"ל, כי הם זה לעומת זה... וצדיק שאינו גמור הוא שאינו שונא הס"א בתכלית השנאה, ולכן אינו מואס ג"כ ברע בתכלית, וכל שאין השנאה והמיאוס בתכלית, על כרחך נשאר איזה שמץ אהבה ותענוג לשָם, ולא הוסרו הבגדים הצואים לגמרי מכל וכל, ולכן לא נהפך לטוב ממש מאחר שיש לו איזה אחיזה עדיין בבגדים הצואים, אלא שהוא בטל במיעוטו וכלא חשיב, ולכן נקרא צדיק ורע כפוף ובטל לו. ועל כן גם אהבתו לה' אינו בתכלית, ולכן נקרא צדיק שאינו גמור.
(פרק יא) וזה לעומת זה רשע וטוב לו לעומת צדיק ורע לו, דהיינו שהטוב שבנפשו האלהי' שבמוחו ובחלל הימני שבלבו כפוף ובטל לגבי הרע מהקליפה שבחלל השמאלי. וזה מתחלק גם כן לרבבות מדרגות חלוקות בענין כמות ואיכות הביטול וכפיפת הטוב לרע ח"ו... שבאחת מכל אלה וכיוצא בהן נקרא רשע בעת ההיא שהרע שבנפשו גובר בו ומתלבש בגופו ומחטיאו ומטמאו, ואח"כ גובר בו הטוב שבנפשו האלהי' ומתחרט ומבקש מחילה וסליחה מה', וה' יסלח לו אם שב בתשובה הראויה על פי עצת חז"ל בשלשה חלוקי כפרה שהיה ר' ישמעאל דורש כו' [יומא פו ע"א] כמ"ש במ"א. ויש מי שהרע גובר בו יותר ומתלבשי' בו כל שלשה לבושים של הרע ומחטיאו בעבירות חמורות יותר ובעתים קרובים יותר, אך בינתיים מתחרט ובאים לו הרהורי תשובה מבחי' הטוב שבנפשו שמתגבר קצת בינתיים, אלא שאין לו התגברות כל כך לנצח את הרע לפרוש מחטאיו לגמרי להיות מודה ועוזב, ועל זה אמרו רז"ל רשעים מלאים חרטות, שהם רוב הרשעים שיש בחי' טוב בנפשם עדיין. אך מי שאינו מתחרט לעולם ואין באים לו הרהורי תשובה כלל נקרא רשע ורע לו, שהרע שבנפשו הוא לבדו נשאר בקרבו, כי גבר כל כך על הטוב עד שנסתלק מקרבו ועומד בבחי' מקיף עליו מלמעלה.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרקים י-יא)

צדיק ורע לו

וברעיא מהימנא פ' משפטים פי' צדיק ורע לו שהרע שבו כפוף לטוב וכו'.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק א)

כאן בצדיק גמור כאן בצדיק שאינו גמור

[דוקא צדיק כגמור, טוב לו, כי אף שנולד במזל שרע לו, מ"מ ע"י זכותו הגדולה משתנה מזלו, כמש"כ תוס' שבת קנו, וכמו כן, ע"י רשעות גדולה, ישתנה מזל טוב לרע. אבל צדיק שאינו גמור או רשע שאינו גמור - מזלם לא ישתנה. ולכן הגמרא אומרת שזה בניגוד לדברי ר' מאיר שאומר "וחנותי - אף שאינו הגון", שמשמע שמי שנולד במזל טוב (והיינו "אשר אחון" - מה שבראתי במזל טוב), לא ישתנה מזלו גם אם הוא רשע גמור.]

(בשמים ראש (הורביץ), הקדמה, עמ' 5) לטקסט

מנין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו דכתיב פני ילכו והנחתי לך

"ויקרא אבימלך לאברהם וכו' כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדולה מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי" - ואברהם לא נתן לו תשובה על זה. וכל מקום שאמר ויאמר ויאמר בא לדרושי. ונ"ל מכאן למדו רבותינו שאמרו אין מרצין לאדם בשעת כעסו. ובמס' [ברכות] למדו ממה שנאמר "פני ילכו והניחותי לך". כי באמירה ראשונה היה אבימלך בכעס ובא לכלל טעות לחתוך הדין על אברהם (שלא כדין עשה) באמרו "מעשים אשר לא יעשו"... אז לא רצה אברהם להשיב לו. וכשנתקרר דעתו של אבימלך, חזר בו ואמר "מה ראית", ומבקש ממנו תשובה ונח רוגזו, אז השיב לו, וקיבלה ממנו אבימלך ונתפייס, מה שלא היה מפוייס בעת הכעס, וראה כי טוב וישר דרכי הש"י.

(משיבת נפש בראשית כ, ט)

כשרציתי לא רצית עכשיו שאתה רוצה איני רוצה ופליגא דרבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן דאמר וכו' בשכר ויסתר משה פניו זכה לקלסתר פנים

[אסור ליהנות מזיו השכינה, ולכן לא הסתכל, ונחלקו כאן האם היה צריך להכניס את עצמו לנסיון, ולהתגבר ולהסתכל ולכוון רק לשם שמים, או שעדיף לא להיכנס לנסיון].

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה דף טו ע"ג) לטקסט

בשכר מהביט זכה לותמנת ה' יביט

[כיון שמשה ירא מלהביט ולחקור ביסודות האמונה, והסתיר את פניו ולא הביט בקדש הקדשים, עי"ז זכה לשלמות הנפש, נועם זיו השכינה, שמי שמאמין באמונה שלמה זוכה לו.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 101) לטקסט

לעולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך וכו'

[עיין עוד לקט באורי אגדות מגילה טו ע"א ]

ז ע"ב

מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו מזמור לדוד קינה לדוד מיבעי ליה אמר רבי שמעון בן אבישלום משל למה הדבר דומה לאדם שיצא עליו שטר חוב קודם שפרעו היה עצב לאחר שפרעו שמח אף כן דוד כיון שאמר לו הקדוש ברוך הוא הנני מקים עליך רעה מביתך היה עצב אמר שמא עבד או ממזר הוא דלא חייס עלי כיון דחזא דאבשלום הוא שמח משום הכי אמר מזמור.

ויש להבין, דאדרבה הוא ראה שאבשלום רדפו עד נפש ונהג בו מנהג אכזריות יותר מכל עבדים ואכזרים, ואם הוא לא ירא ממנו איך ברח לנפשו?
אך יובן כי בעונשין יש ב' אופנים. א', כי העונש מגיע לאדם בכונה מה' לענשו על חטאיו ולהטיבו באחריתו. ואופן הב', כי איש מזלו רע, וכפי מולד כוכבי השמים הוא לרוע, רק ה' מגן בעדו ומשדד מערכות השמים, וכאשר יחטא, ה' מסלק השגחתו ומניח למנהגו של עולם תחת כוכבי שמים וכסיליהם, והמה פעלו בו כפי מזלו לרעה. והבדל בין אופן זה לזה הוא, דבאופן ראשון, ינקה עונו ומקבל תשלום פרי חטאתו, ואז טוב לו לעולם הבא, אבל באופן שני, אין כאן עונש, רק סילוק השגחת אלהים, והוא כפי מזלו ומקרי טבעו כך הוא, ועונשו עדיין בשלימות ליום הגמול,
וזהו, כי מתחלה חשב דוד להיות כי כפי מזלות וכוכבי שמים היה במערכה רעה למאוד, רק ה' מגן בעדו להשיבו למקום נגידים, ועכשיו שאמר הקב"ה להקים לו רעה, חשב שיסלק השגחה פרטית, ויהיה תחת מזלו אשר הוא לרוע, והוא עבד או ממזר שהוא עונש כפי הטבע, אבל בראותו כי בנו רודפו, אמר הלא מטבע הבן לחוס על אבא, א"כ אילו היה מפאת הטבע או מקרה, לא יתכן שיהא בנו רודפו שהוא בטבע חס על אביו, וע"כ שהיא השגחה פרטית מבעל המשלם גמול, וא"כ הרי מקבל עונשו ונפטר בזה מחטאתו, והוא באופן הראשון, ולכך שר מזמור לה'.

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש יא)

וזוהיא שאלת הגמרא, מזמור לדוד, קינה מבעיה ליה, דהא חבירו נענש על ידו, כי עון גדול שרודף אביו ורבו ומלך בישראל, וא"כ אף הוא יהיה נענש (א"ר יעקב בריה דבת יעקב: כל שחבירו נענש על ידו אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה. שבת קמט ע"ב), ואין לשמוח כלל במה שחבירו נענש על ידו, לשמחה זו מה עושה שזימר, ותירץ הגמרא, באמת גזירה זו לרודפני אמר דוד משמים היא, הנני מקים עליך רעה, וסבור הייתי עבד או ממזר שדרכם מבלי לחוס ולהדר פני גדול, וא"כ ודאי יענשו כהנ"ל בנבוכדנצר כי לבבם רע, והגזירה היתה רק להניחם לעשות כמחשבתם הרעה, ומרה תהא אחריתם. וא"כ ודאי שהייתי מקונן בתאניה ואניה, כי רדף אויב נפשי ואף אני אהיה נלקה בעבורם, אבל עכשיו שבני רודף אחרי ואין זה מדרך העולם, ומעולם לולי גזירת המקום לא היה עולה בלבו לרודפני ולהיות לי לשטנה, ואין זה אלא גזירה מן השמים, וא"כ אין לו משפט עונש כי רצון ה' עשה, והרי זה כמעט אנוס ע"פ הדיבור, ולכך זימר בברחו מפני אבשלום בנו, כי לא יקרה לו עונש.

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש טו)


מאי דכתיב למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו, וכי רשע בולע צדיק והא כתיב ה' לא יעזבנו בידו, וכתיב לא יאונה לצדיק כל און, אלא צדיק ממנו בולע; צדיק גמור אינו בולע

...אכן כוונת ה' היא על דרך אומרם ז"ל במסכת ברכות פרק ראשון (ז:) בפסוק כבלע רשע צדיק ממנו, (חבקוק א יג) צדיק ממנו בולע, צדיק גמור אינו בולע ע"כ, פירוש כי אם יהיה הרשע עדיין יש בידו קצת זכות ויבא צדיק שרובו זכיות להתגרות בו, אין כח בצדיק לאבדו כי עדיין יש לרשע להשתלם זכות הנשאר לו בעולם הזה, והרשע יתנקם מהצדיק להיות שיש ביד הצדיק מהתיעוב שאינו צדיק גמור, אבל כשיהיה [צדיק] גמור הגם שיישאר לרשע חלק מהטוב יופקע כלילתו, וכן אם יהיה הרשע מוחלט ונגמר דינו למות, בכל עושה ה' שליחותו לאבדו וכל הקודם בו זכה, ואפילו אינו צדיק גמור יכול לאבדו מן העולם. [מסביר כי כיוון שלרשע נותרו מעט זכויות, בכוחו לגבור על צדיק שיש עדיין חיסרון במעשיו.]

(אור החיים, בראשית טו, טז)

אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו וכו'

[עיין עוד לקט באורי אגדות מגילה ו ע"ב]
מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם לא היה אדם שקראו להקדוש ברוך הוא אדון, עד שבא אברהם וקראו אדון, שנאמר: ויאמר א-דני (א-להים) במה אדע כי אירשנה. אמר רב: אף דניאל לא נענה אלא בשביל אברהם, שנאמר ועתה שמע א-להינו אל תפלת עבדך ואל תחנוניו והאר פניך על מקדשך השמם למען א-דני. למענך מבעי ליה! אלא - למען אברהם שקראך אדון

והנה בברכות שם אי' אר"י משום רשב"י מיום שברא הקב"ה את העולם לא היה אדם שקראו להקב"ה אדון עד שבא א"א וקראו אדון שנא' ויאמר א-דני ה' במה אדע כי אירשנה אר"י אף דניאל לא נענה אלא בשביל לאברהם שנא' ועתה שמע א-להינו וגו' למען א-דני. למענך מיבעי אלא למען אברהם שקראך אדון. וכבר הקשו התוס' אמאי לא מייתי קרא הקודם אדני ה' מה תתן לי. אמנם מתחלה יש לדעת דשם אדני משמעו בכ"מ על שידוד הטבע כמש"כ בס' שמות ג' ט"ו ול"ד ט' ובכ"מ. ובא זה השם ע"ז שהוא ית' משנה לפרקים הליכות הטבע כאדון על שלו שהוא משנה לצורך שעה הנהגה הרגילה שמסר לעבדיו. ומש"ה כתיב בתפלת אברהם על סדום שם אדני וכן בקשת אבימלך בחלום בזה השם משום שיהי דבר פלא וניכר לכל שהוא ית' אדון בעולמו. משא"כ לשון המקרא דכתיב ברגלים שני פעמים. שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון ה' אין משמעו בשביל נס ופלא. אלא להתברך בגידולי השנה בג' רגלים שהם ר"ה על התבואה ועל פירות האילן ועל המים. וע"ז כתיב שיראו פנים בעזרה אל פני האדון פרטי המשגיח על עבדיו המאמנים וחשובים בעיניו עד שהוא בעצמו משגיח על פרנסתם והספקת צרכיהם.
והנה התבוננו חז"ל דכאן ע"כ אין כוונתי א"א בשם אדני בשביל שדוד הטבע שהרי ביקש לדעת סגולת הארץ בטבע יצירתה אלא ע"כ כיון בזה השם שאתה אדון שלי משגיח פרטי עלי ואני נושא אליך עיני. ומש"ה לא הקדימו חז"ל להביא מקרא הקודם. דשם אפשר לפרש כמשמעו בכ"מ שביקש מהקב"ה שישדד הטבע ויתן לו בנים משא"כ כאן ודאי לא כוון אלא בתורת אדון שהוא עבדו הנושא אליו עין על הליכות עולם בטבע שלו. וה"ז כמלכותא דארעא. שהאדון על נכסיו מוסר דבר הנהגה להבא בכחו לעשות כל צרכי הנכסים בשמו. ואם א' בא לצורך איזה ענין אם הוא כסדרי הנהגה ה"ז מגיע להבא בכח האדון ואינו מגיע לאדון כלל. אם לא שמבקש לעשות איזה ענין שלא כסדר. בזה בע"כ מגיע להאדון עצמו. אבל לפעמים מגיע עסק הבא כסדר הנהגה ג"כ להאדון עצמו היינו אם א' מעבדיו העומדים לפניו תמיד באמונה נצרך לאיזה דבר זהו כבודו וטובו שלא יבקש צרכיו מהבא בכח האדון אלא מן האדון עצמו. כך הוא אדנות דרקיעא. דלא נקרא הקב"ה אדון אלא לצורך נסיי ובזה הוא ניכר דמאן עביד ניסא קוב"ה. מש"ה כתיב בזה הפרט אדני. אכן א"א העומד לפני הקב"ה באמונה ביקש גם צרכיו בהליכות עולם הטבע ממנו ית' בשם אדני להגיד כי הוא אינו מכיר שום שר כי אם אותו לבדו ית'. וע"ז אמר כאן אדני וגו' ובזה הכונה הלך דניאל ואמר למען אדני למען אברהם שקראך אדון דא"א לפרש כמשמעו בכ"מ שהרי לא ביקש דניאל שתהיה הגאולה בדרך נס אלא בדרך הטבע ובהשגחה פרטית לטובה כמו שהיה בימי עזרא. ומש"ה פי' חז"ל דה"ק בשביל אברהם שקראך אדון. היינו על כונה שניה. ועפ"י מש"כ מבואר מש"כ התוס' ברכות דמ"ט א' דאלהי אברהם הוא מלכות משום שקרא להקב"ה אדון. וקשה לכאורה הרי אנו אומרים את הוי' בשם אדנות ומכ"מ צריך לומר מלך העולם. אבל לדברינו מבואר שאינו דומה. דשם אדני שאנו אומרים משמעו שהוא יכול לשנות ולשדד הטבע כאדם העושה בתוך שלו. ומשום שאין הליכות הטבע ניכר שבא בהשגחת ה' שע"ז מורה שם הויה שהוא מהוה הכל מש"ה אין אומרים זה השם ככתבו דאסור לומר שבח הקב"ה מה שאינו מובן להמדבר בשכלו כי כן הוא כמש"כ בס' שמות ט"ו י"א. וביותר מבואר שם ג' ט"ו. אבל השם אדני בשעה שמשדד הטבע הכל יודעים דמאן עביד ניסא קוב"ה כדאי' בברכות דנ"א. וא"כ אינו מלכות. משא"כ א"א קראו אדון שמנהיג הטבע שלו. מש"ה היינו מלכות. ואל תתמה דשם אדני יש לו שתי הוראות דכך שם אלהים יש לו שתי משמעות כמש"כ לעיל א' משום דשניהם מענין אחד. כך שתי משמעות אדני מענין אחד הוא. דשתי המשמעות כדרך אדון בנכסיו כמש"כ במלכותא דארעא.

(העמק דבר, בראשית פרק טו פסוק ח, הרחב דבר)

[הוא הראשון שהכיר באדנותו של ה' ופירסם אותה].

(מי מרום חלק יז עמ' ז-ח)


גדולה שמושה של תורה יותר מלמודה

ההשפעה הנכונה של הרב על התלמיד היא בהיותו משמש את רבו.
[ובתוספות מסכת כתובות דף יז עמוד א הקשו על האמור שם שמבטלין תלמוד תורה להוצאת המת מהא דתניא במס' דרך ארץ זוטא 'אמר ר' עקיבא תחלת תשמישי כו'' והר"ר יהודה מקורבי"ל תירץ, דהתם (שבאתי והרציתי דברי לפני ר"א ור' יהושע אמרו לי על כל פסיעה ופסיעה כאילו שפכת דם נקי) משום דביטל עצמו משימוש ת"ח קאמר דגדול שימושה יותר מלימודה.]
עד כמה גדול הוא שימוש ת"ח, עד שביטולו קרוי שפיכת דם נקי. כי ע"י ביטול שימוש ת"ח מונע אדם מעצמו את צמיחתו בתורה וביראה. שהרי אפילו ראיית הרב בלבד מחכימה את התלמיד, כמו שאמר רבינו הקדוש (עירובין יג עמוד ב): "האי דמחדדנא מחבראי - דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה".

(שיחות מוסר תשל"א פרשת יתרו מאמר מ' עמ' קסח)

ראו מה בין בני לבן חמי

[שאף שראובן "בן תמורה", כי לאה התעברה מביאה ראשונה כשיעקב חשב שהיא רחל, מ"מ הוא צדיק.]

(רבי רפאל רובינשטיין, אבני נזר על ההגדה, דף יב ע"ב) לטקסט

מנא לן דשמא גרים

והנה אע"פ שהש"י ציוה לירמיהו הנביא שיכתוב הוא מגילת קינות, חשב הנביא שיותר טוב היה שיכתבנה תלמידו ברוך בן נריה, דהא שמא גרים לכולא, כמ"ש רז"ל בספר הזוהר, ששמו של ירמיהו היה רומז הסתלקות השכינה מישראל שהיתה בימיו [לשון "ירים י"ה"], ואולי לפי זה שמו של ברוך היה גורם את הברכה שישמעו ישראל לדברי המגילה וישובו מדרכם הרעה, וכל שכן שהיה בן נרי"ה שרומז השראת ההשפעה הכלולה במלת נ"ר כידוע שעולה כמנין הג' השילובים שעולים כמנין נ"ר [הוי"ה - אהי"ה, הוי"ה - אדנ"י, הוי"ה אלקי"ם, ויחד הם גימטריא ר"נ, אותיות נ"ר, כמבואר בשער הכוונות, בריש כוונות חנוכה], ובתוספת שם י"ה גם כן שמבטל אחיזת החיצונים, ועוד שכבר ידוע שרוח הקודש שורה תמיד על הנביאים ולא זזה מהם, והיא שנתנה בלבו של ירמיהו שיצוה ענין הכתיבה לברוך תלמידו.

(רבי משה דוד ואלי, מרפא לשון, ירמיהו לו, ד, עמ' רסא-רסב)

כתיב לענותו וכתיב לכלותו בתחילה לענותו ולבסוף לכלותו

[אף לבסוף, שנגזר על ישראל עינוי בגלל חטאם, לא יוכלו לכלותו, כי הגוים לא יכולים לעקור את כל ישראל, ורק כשבאים לעקור רק מקצת, הם יכולים להצליח, כמו שנאמר בהגדה "לבן ביקש לעקור את הכל", ולא הצליח, "ופרעה לא גזר אלא על הזכרים", והצליח. ולכן בלק לקח את בלעם למקום ש"אפס קצהו תראה וכולו לא תראה", שיקלל רק את חלקו ואז יצליח, אבל אם יקלל את כולם לא יצליח.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף נו ע"א) לטקסטח ע"א

מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד

מפני שידעו [חכמים] אמתת דבריהם, כלו בעסק ההוא כל ימיהם, וצוו לשקוד עליו כל הלילה ומקצת היום, ושמוהו תכלית החכמה, וכן הוא. ואמרו (פ"ק דברכות דף ח.), אין להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. [כלומר אמירה שיש בה לעודד עמל תורה] והשב לבך לזה הדבר, שאם תסתכל אותו על פשוטו, תמצאנו רחוק מאד מן האמת, כאילו ד' אמות של הלכה בלבד היא התכונה הנדרשת, ושאר החכמות והדעות מושלכות אחר גויו. ובזמן שם ועבר ואחריו, שלא היתה שם הלכה, הנוכל לומר שאין להקב"ה חלק בעולם כלל. אבל אם תעיין זה הדבר עיון שכלי, תראה בו מן החכמות דבר פלא, ותמצאנו אוסף כלל גדול מן המושכלות. ואני אבארם לך, כדי שיהיה לך דמיון לשאר מה שיבוא לידך, ולכך שים לבך אליו כראוי".
....וכשתתבונן ותלמד מדבריהם ע"ה, אלו שני הענינים, ר"ל החכמה והמעשה, מאשר בארוהו ורמזוהו, תדע כי על נכון אמרו, שאין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה. וכבר יצאנו מהענין שהיינו מתעסקים בו. אבל הבאתי אלו הדברים, מפני שהם מיפים האמונה, ומעוררים על בקשת החכמה, ואינם נקלים לפי מה שאני רואה. [הרמב"ם מבאר שכל בריאת העולם נועדה כדי שיהיו בו אנשים חכמים עמלי תורה עובדי ה' וכל העולם נועד לעוזרם בעבודתם.]

(הקדמת הרמב"ם לפירוש המשניות)

כמ"ש הרמב"ם בפירוש המשנה שהכוונה על אדם צדיק הלומד תורה לשמה, וכל אדם הוא ד' אמות, והוא נקרא ד' אמות של הלכה, ועליו שורה שכינה, וזהו שיש לקב"ה בעולמו.

(יערות דבש, חלק שני, דרוש ו)

פירש הרמב"ם [בפירוש המשניות] היינו תלמיד חכם וצדיק שהוא ערך ד' אמות ובו שורה שכינה.

(יערות דבש, חלק שני, דרוש יד)

מודעת זאת שהאבות הן הן המרכבה [בראשית רבה פרשה מז, ו], שכל ימיהם לעולם לא הפסיקו אפי' שעה אחת מלקשר דעתם ונשמתם לרבון העולמים בביטול הנ"ל ליחודו יתברך... ומעין זה זכו ישראל במעמד הר סיני, רק שלא יכלו לסבול, כמאמר רז"ל שעל כל דיבור פרחה נשמתן כו' [שבת פח ע"ב], שהוא ענין ביטול במציאות הנ"ל. לכן מיד אמר להם לעשות לו משכן ובו קדשי הקדשים להשראת שכינתו, שהוא גילוי יחודו יתברך, כמ"ש לקמן. ומשחרב בהמ"ק אין להקב"ה בעולמו משכן ומכון לשבתו הוא יחודו ית' אלא ארבע אמות של הלכה, שהוא רצונו ית' וחכמתו המלובשים בהלכות הערוכות לפנינו. ולכן אחר שיעמיק האדם מחשבתו בענין ביטול הנ"ל כפי יכלתו, זאת ישיב אל לבו, כי מהיות קטן שכלי ושרש נשמתי מהכיל להיות מרכבה ומשכן ליחודו ית' באמת לאמיתו, מאחר דלית מחשבה דילי תפיסא ומשגת בו ית' כלל וכלל שום השגה בעולם ולא שמץ מנהו מהשגת האבות והנביאים, אי לזאת אעשה לו משכן ומכון לשבתו הוא העסק בת"ת כפי הפנאי שלי, בקביעות עתים ביום ובלילה כדת הניתנה לכל אחד ואחד בהלכות תלמוד תורה.

(תניא ליקוטי אמרים פרק לד)


לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום ואפילו עטרות ודיבון שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו

ועתה בני שמע הנה מסרתי בידך תחלה הקדמה זו לפי שזהו השרש והעיקר לאמונה, כי מי שאינו יודע ומכיר מהותו של דבר לעולם לא יהיה חושש לו. ומי שלא ידע מעלת התורה ומעמקיה, לא יהיה חושש לבקש לה טעם. כי איננו שוה מי שחופר מקום למצוא בו מטמון לפי אומדן הדעת, למי שחופר ויודע בודאי שיש מטמון באותו המקום. והנה תורתנו התמימה ידענו כי כולה מלאה מטמונים, כמו שאמר וכמטמונים תחפשנה. ואין לך מקום בכל התורה שאין לו מטמון מעין אותה הפרשה. ואפילו במקום שנראה מפשטו שאין דבר, כענין עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה ושבם ונבו ובעון, לפי הנראה מן הפשט שאין בו דבר פנימי ולא סוד ולא תעלומה שאינו מורה דבר כי אם כנוי שמות של מקומות ידועים, לא דבר אחר, ועל זה הזהירו ז"ל ואמרו לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום ואפילו עטרות ודיבון וכו'. והבן הפלא הגדול העצום שרמזו ז"ל בזה, כי דרכם הנפלא כי הם היו מתחפשים ומורים חצים שנונים במקומות האלה וכדי שיבינו אנשי אמת.
וכלל אומר לך כל המקרא הזה שהוא עטרות ודיבון וכו' כולל סוד מערכת המרכבה העליונה, ולפיכך הוצרך אונקלוס לתרגמו ואומר עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה ושבם ונבו ובעון, תרגום מכלילתא ומלבישתא וכמיר בית נמרין ובית חושבני ובעיל דבבון וסימא דמטמרא דמשה ובעון ובמקום זה נקבר משה רבינו ע"ה כמו שהוכיח התרגום. וגם הפסוק הזה מוכיח על השגתו של משה רבינו בעולם הזה ומקום מנוחתו לעולם הבא, והוא כמו וירא ראשית לו כי שם חלקת מחוקק ספון, והבן זה אם בעל נפש אתה. [מבאר, כך משמע ממנו, שהצורך לקרוא פעמיים ועם תרגום הוא כדי להעמיק בתורה ולא לראות את שטחיותה וכך יגלה את אוצרותיה.]

(רמב"ן, מאמר על פנימיות התורה)

אמרינן בגמרא [סנהדרין סג ע"א] דאסור להזכיר שם עכו"ם, חוץ שם עבודה זרה הכתובה בתורה יש להזכירו, והטעם מבואר בזוהר כי יש להם צד קדושה, והם מסטרא דטוב ורע, ועץ הדעת אשר מתהפך מרע לטוב ומטוב לרע, והוא להט חרב המתהפכת, משא"כ שאר שמות עכו"ם, הם כולם רע אבות הטומאה, ולכך מטמאים הפה והלשון.
וזוהיא כוונת הגמרא [ברכות ה ע"א] לעולם יקרא אדם שנים מקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות ודיבון, פירש רש"י שאין להם תרגום. והקשה תוספות למה נקט אלו שיש להם תרגום ירושלמי, ולא נקט שאר מקומות שאין להם תרגום כלל. ונראה דתרגום ירושלמי מפרש ית מלבשתא וית מכללתא, ויש להבין מה טיבם של שמות הללו.
אבל הענין מובן, כי פירש"י [במדבר יט, יט] מוסבת שם, כי הגויים היו קורים לעריהם ע"ש עכו"ם, וכשכבשום ישראל, הסבו שמם לשמות אחרים, וזהו היה ג"כ עטרות ודיבון, כי מקודם היה שמם מלבשתא ומכללתא והם שמות עכו"ם, וכשנכבשו בידי ישראל הסבו שמם עטרות ודיבון, וזוהיא כוונת הגמרא, דסלקא דעתא דהך תרגום לא ליקרי, דאיך יהיה נקרא ויזכירו שם עכו"ם, ולכך אמרו דמכל מקום חייב לקרותו, דכיון דנקבע בתרגום, ש"מ דקבלה בידם דשמות הללו יש צד להזכירם, ויש בהם חלק מה מקדושה, וזוהיא אמת לאמיתה. [אסור להזכיר שם עכו"ם, חוץ משם עבודה זרה הכתובה בתורה, ומבואר הטעם בזוה"ק, שלאותם שמות הכתובים בתורה יש להם צד קדושה, משא"כ שאר שמות עכו"ם, הם כולם רע אבות הטומאה. היתה הוא אמינא לומר שאין לקרות שמות ערים שנקראו ע"ש ע"ז, ולכן אמרו שחייב לקרותן, דכיון דנקבע בתרגום, ש"מ דקבלה היתה בידם שיש בהם, בשמות, חלק קדושה.]

(יערות דבש, חלק שני, דרוש ב)לעולם יכנס אדם שני פתחים בבית הכנסת, שני פתחים סלקא דעתך, אלא אימא שיעור שני פתחים ואחר כך יתפלל

תמה על מאמר זה שכן היה צריך לבאר מהו שיעור שני פתחים אם ד' אמות או יותר ואולי תלוי בעובי כותל, ועוד מה יעשה אדם שנמצא בשדה? ומתוך שלא באר משמע שכוונתו אחרת והיא שיכנס היינו כניסה רוחנית כמו ד' נכנסו לפרדס והכוונה כאן שיכנס לפנים מני פתחים היינו שתי בחינות [שבאר בפרק הקודם על דרך הפנימיות] ויכנס היינו ימשיך את כח התפילה מתוך הכנה שלמה ואז יתפלל מתוך מחשבה אצילות וענווה.

(רמב"ן, אמונה ובטחון פרק ה)

עניין זה הוא לקיים מה שנאמר (תהלים יז טו) אני בצדק אחזה פניך. ומכאן למדו שקודם שיתפלל יתן פרוטה לצדקה (ב"ב י.) וזהו שיעור שני פתחים כמ"ש פתוח תפתח את ידך. והיינו פתיחת היד, ופתיחת הלב, שנזכר בפסוק הקודם לא תאמץ את לבבך, ולא תקפוץ את ידך. על כן כל עניני הצדקה כפולים אחת ביד ואחת בלב ועל כל אחד מאלה הקב"ה קובע לו שכר בפני עצמו לכך נאמר כי ברך יברכך. ועל זה אמרו רז"ל במדרש (ילקו"ש ישעיה תמה.) חטאו בכפלים כו'. כי חטאו בצדקה שענינה כפול כמ"ש (יחזקאל טז מט) הנה זה היה עון סדום אחותך יד עני ואביון לא החזיקה.

(כלי יקר על דברים פרק יד פסוק כב)


אמרו ליה לרבי יוחנן, איכא סבי בבבל, תמה ואמר, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה כתיב, אבל בחוצה לארץ לא? כיון דאמרי ליה, מקדמי ומחשכי לבי כנישתא, אמר, היינו דאהני להו, כדאמר רבי יהושע בן לוי לבניה, קדימו וחשיכו ועיילו לבי כנישתא, כי היכי דתורכו חיי, אמר רבי אחא ברבי חנינא מאי קרא, אשרי אדם שומע לי לשקד על דלתותי יום יום לשמור מזוזת פתחי, וכתיב בתריה כי מוצאי מצא חיים

וקשה על תירוץ זה, כי עדיין הקושיא במקומה עומדת, שהרי בפסוק זה אמר סתם, על האדמה בלתי שום חלוקה, ומהיכן למד לומר שפסוק זה מדבר דווקא בזמן שאינן הולכים לבית הכנסת לומר שאז דווקא ממועט.
ונ"ל, ע"ד שארז"ל (מגילה כט.) שעתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחו"ל שיקבעו בא"י כו'. וא"כ האדמה שבכל בתי כנסיות של חו"ל זו היא האדמה של א"י, שהרי לעתיד יקבע ה' הבתי כנסיות הבנין והקרקע מכל וכל אל א"י, וא"כ ודאי האדמה ההיא אדמת קודש היא וחלק מן אדמת א"י והמשכים והמעריב בכל יום לבתי כנסיות, דומה כאילו בכל יום הוא עומד על האדמה אשר נשבע ה' לאבותם, ומקויים בו ייעוד, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע ה' לאבותיכם לתת להם. לכם לא נאמר אלא להם, פירש"י מכאן לתחיים המתים מן התורה, ומה ענין זה לכאן, אלא לפי שבזמן ההוא דווקא, יקבעו הבתי כנסיות שבחו"ל לא"י, ויכול להיות שזה מוסב על תחילת הפרשה, שאמר ולעבדו בכל לבבכם זו תפלה, כפירוש רש"י, ומדקאמר בכל לבבכם, ש"מ שמדבר שרבים מתקבצים לבתי כנסיות להתפלל, וע"ז ייעד השכר למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה.
ומה שתלה הדבר דווקא באקדומי ואחשוכי, תמצא מבואר יפה בחבורינו עוללות אפרים בשער התפלה מאמר תקג. ע"ד הפסוק לשקוד על דלתותי יום יום לשמור מזוזות פתחי (משלי ח לד). לשכנו תדרשו ובאת שמה ותמצא כל הענין באר היטב.

(כלי יקר על דברים פרק יא פסוק כא)

וזו היתה שאלתו, איכא סבי בבבל, תמה דהא על האדמה כתיב, דשם היו מנוקים מעון מה שאין כן בחוץ לארץ, אבל כד שמע דמקדמי, דהיינו דמשכימין להתפלל בדמדומי חמה כוותיקין, ומחשכי לבית הכנסת דהיינו בערב להתפלל עם צאת הכוכבים, וא"כ סומכים גאולה לתפלה כראוי, והוא להגין לבל ינזקו כל היום, והיינו דיהיו נצולים מפשע וחטא, וא"כ שפיר חל שכר מצוה ויעודה לאריכות ימים, ולכך הם זקנים בימים, והיינו דאהני להו, ואתי שפיר ודו"ק.

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש ט)

כימי השמים על הארץ - אין מובן כ"כ מליצת הכתוב והרי השמים והארץ ימיהם שוים ומה זה לשון השמים על הארץ. וגם יש להבין הפרשה הסמוכה לה כי אם שמר וגו' ומה זה טעם.
אבל נקדים דהישוב משתנה הרבה ברבות הימים, ויש מדינות מיושבות הרבה כעת אשר לפני אלפי שנים היו משוקעות במים, ויש הרבה ישוב שהיה בימי קדם ועתה חרבו ונעשו מים, וזה השינוי בא בהשגחה פרטית אבל באמצעות כוכבי הגלגלים והקיפם שהם פועלים בארץ. ויש לדעת עוד דכל הקפה שלמה מיקרי יום וכמו שיומו של השמש מיקרי בכ"ד שעות שנראה לנו שהשמש מקיף הארץ כך לכל גלגל יש יום שקבע לה הבורא ית' כמה יאריך הקיפה על הארץ, ובשעה שמקיפים שולטים על הארץ אם לחסד אם לשבט. ואמרה תורה שכימי השמים המה כוכבי לכת המשפיעים על הארץ המה פועלים בישוב, כך אפשר להרחיב ישוב א"י עצמה לפי הצורך שירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה, שלא יצר עליהם הישוב ברבות הימים, וע"ז סיים הכתוב לתת להם כימי השמים על הארץ, שהנתינה של הארץ תהיה כפעולות הכוכבים המשפיעים על הארץ, שאפשר להרחיב לעת הצורך...
והנה בברכות ד"ח אי' דריב"ל תמה איכא סבי בבבל והא על האדמה כתיב. וקשה הא גם במצות כבוד או"א כתיב למען יאריכון ימיך על האדמה וגו', ומכ"מ ודאי שכרו גם בחו"ל וכמש"כ בס' שמות במקרא של כבוד או"א, וא"כ מה מקשה כאן על האדמה כתיב. ולפי דברינו בהע"ד ניחא, דכאן מדבר רק בא"י שיתרחב ישובה משא"כ בחו"ל לא שייך הרחבה זו שיהא לטובת ישראל. [מקשה שהרי גם במצוות אחרות נאמר 'על האדמה' אף שמתן שכרן גם בחו"ל, ומבאר שפסוק זה טומן בחובו הבטחה נוספת, שיתרחב שטח ארץ ישראל, וזה ודאי שייך רק בא"י.]

(הרחב דבר דברים יא, כא)

[מקדמי - שבאים לפני התפילה ללמוד בשיעור, ומחשכי - נשארים אחרי התפילה ללמוד שיעור, גם אם הם סבי והדיוטות שאינם בני תורה, יזכו לאריכות ימים].

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה דף יב ע"א) לטקסט

[כדי שאדם יאריך ימים, הוא צריך שייכות לאומה, ובלי זה חייו אינם חיים, והם מתקצרים. ישראל בא"י מרגיש שייכות לאומה, ולכן יש לו אריכות ימים. אבל ישראל בגלות אינו שייך למדינה של הגוים, כי אין לו שם זכויות, אבל בית הכנסת משלים את חסרון המדינה, כי שם הרגיש סביבה יהודית, והרגיש שייכות למשפחה גדולה, שם שאבו אויר א"י, וראו את עצמם כאילו הם במדינתם. בזה זכו לאריכות ימים.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 162) לטקסטגדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים, דאילו גבי ירא שמים כתיב אשרי איש ירא את ה', ואילו גבי נהנה מיגיעו כתיב יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא, ולגבי ירא שמים וטוב לך לא כתיב ביה

יש לשום לב על כוונתם, כי מה טעם שהנהנה מיגיעו מבלי יראת שמים יהיה גדול מירא שמים? ואם הנהנה מיגיעו הוא גם כן ירא שמים, פשיטא שהוא משובח מהירא שמים שאינו נהנה מיגיעו, דלפום צערא אגרא!
אמנם ייראה שכיוונו באומרם: נהנה מיגיעו - אל העובד מאהבה, שלא לבד יכוון להינצל מהעונשים, אבל לעשות מעשים ייסגל בהם הנאה ומזון לעולם הנשמות... והוא באמת גדול ומשובח מהירא שמים, אשר אינו מכוון רק להיות בטוב בזה העולם, מבלי עונשין וייסורין, ומאומה לא יישא בעמלו לעולם ההוא הקיים [העובד מיראה מבקש רק להינצל מעונש ומרעה בעולם הזה, ואין הוא מקפיד על עבודתו שתהיה שלימה מצד עצמה. לעומתו, העובד מאהבה מכונה כאן "נהנה מיגיעו", משום שהוא משתדל בעבודתו שתהיה שלימה, והוא יוצא נשכר ונהנה מיגיעו לעולם הבא].

(עקידת יצחק, שער מב)

וזהו פי' הגמ' שם ד"ח גדול הנהנה מיגיעו יותר מי"ש. היינו מי שהוא שכיר למלאכת אחרים ועושה מלאכתו בהנאה וזהו דכתיב יגיע כפיך כי תאכל. פי' היגיעה עצמו מהנהו. ואכילה היינו הנאה כ"פ כידוע. ובזה מאושר בעוה"ז שרבים שוכרים אותו ביותר וטוב לו בעה"ב. דהנאה שלו הוא משום שהוא נמכר יום זה לחבירו וה"ה מצוה לעבדו באמונה.

(העמק דבר, בראשית פרק ב פסוק יג)

הנהנה מיגיע כפיו רואה בעליל שהשתדלותו אינה מועילה לו כלום, שכן הוא יגע במקום אחד, ומשתכר במקום אחר. ואילו ירא שמים רק מאמין בכך, אך לידי ידיעה בחוש לא הגיע.

(שיחות מוסר שערי חיים מאמר א עמ' ב פרשת בראשית תשלג)

[הנהנה מיגיעו הוא צדיק שביטל תאוות יצר הרע לגמרי, אין לו הנאה מעבירה אלא יש לו רק הנאה ממצות כמו מי שאוכל דבר טעים. ירא שמים - צדיק שיש לו יצר הרע אבל מתגבר עליו.]

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה דף ה ע"ד) לטקסט


קשה שבכלן - אסכרא, ניחא שבכלן - נשיקה; אסכרא - דמיא כחיזרא בגבבא דעמרא דלאחורי נשרא

אמנם זה הענין מההפרדה על זה האופן הוא קשה מאד אצל האנשים כי הנה כלל האנשים יש לנפשם נטיה גדולה אצל חמרם בהתעסקם תמיד בעסקי החמר וכל מעשה תקפו וגבורתו, עד שתתקשר נפשם ותמסר בידם לכל מלאכת עבודת עבודה ועבודה זרה וקשה לזה וכל כך מתקו לחכה וישרו לעיניה, עד שאהבה אותו אהבה עצומה בחייהם ובמותם לא נפרדו, כי הכח הגופיי ההוא הוא שטן הוא יצר הרע, שולט עליה והיא נתפשה עמו, ונשארו אצלו ממנה ענינים רעים ונפסדים נמשכים ממנה אצל הגבלה עולים ויורדים בה, והן הנה רוחות הטומאה אשר אמרו שנמצא אצל המתים ולזה אמרו שנפש הרשעים היא קשה לצאת, כמו הצמר הנאחז באחד הקוצים. ולפי שכלל האנשים כלו הם מזה המין, גזרה התורה טומאה חמורה על כל המתים, כי באמת הטומאה החמורה בפגרים, לא נמשכה כי אם מפאת הנפש הזאת ומהשחתתה, כמו שנתבאר בפרשת פרה אדומה, (שער ע"ט) כי אל קויים בהם וישוב העפר וגו', אבל נשארו אצל הגוף ענינים רעים מזיקין ומטמאין, כי על כן הנשמה עולה ויורדת אצלו כל שנים עשר חדש, ומה המין היא מיתה הנזכרת אצל הנפש בכל מקום, אחד המרבה ואחד הממעיט. @9[מבאר שהמות, כלומר הפרדות הנפש מהגוף, קשה יותר ככל שהאדם רשע יותר ויותר שטוף בתאוות, כי מקור הרשע הוא בגוף ובחומר. ומי ששטוף בתאוות מחובר יותר אל החומר. ובגוף נמצאים כל עניני הטומאה והרוע. לכן בגוף המת, שאינו אלא גוף ללא נשמה, יש רוחות רעות, כי בו כל הרע שברוח. ולכן אצל רשעים קשה הפרדה מהגוף.]

(עקדת יצחק, שער קה)


"על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא". אמר ר' חנינא: "לעת מצוא" - זו אשה [בעקידת יצחק: לעת נשוא אשה]

והנכון שעשה כן (=הרדים את האדם הראשון) כדי שתבוא לו בהיסח הדעת, כעניין מציאה פתאומית, וישמח בה מאד... ולזה התחייב שם מזה הצד השמחה, כמו שתחוייב השמחה ג"כ לְמה שהרגישה תחילה בחסרונה, כי על כל אחד משני אלו העניינים נקראה האשה מציאה... לומר כי מצא מה שביקש בעת שלא חשב למוצאו, ושני העניינים יחד מרבים השמחה בלב המוצא [מבאר מדוע נקראה האשה "מציאה"].

(עקידת יצחק, שער ח (פרק החיבור))

על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא וכו' זו מיתה

[יתפלל] כי ביום המיתה תהיה דעתו צלולה עליו למען יוכל לחשוב על דרכו אשר הוא הולך.

(רבי מנחם טאקסין, אורח ישרים, לעיל ה ע"ב)

אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין

נוכל לקבל מושג חדש במעלת התפלה בצבור, כי על ידי שהצבור מתועד יחד כדי לעבוד את ה', הנה מלבד עצם מעלת התפלה שעל ידה מתדבק האדם עם מקור החסד והרחמים, הרי ע"י ההתחברות וההתקשרות של כל הצבור לשם תפלה, יבואו גם לידי אהבה ביניהם והרגשת הצרכים של כל אחד, וע"י זה יגיעו לתכלית הבריאה של "עולם חסד יבנה" (תהלים פט), ועל ידי התפלה בצוותא ובכוונה משותפת להתדבק בה' יעירו את זכויותיהם של כל אחד ואחד על כולם, וזו מעלה גדולה עד לאין שעור. ובזה היתרון הגדול של תפלה בצבור, כי אפילו אם מצד עצם התפלה אין הבדל בין תפלת היחיד לתפלת הצבור, אבל כיון שהצבור מתפלל ביחד הם מושפעים אחד מן השני, וזוהי עת רצון, כי הקב"ה רוצה בטובת הבריות גם במצוות שבין אדם למקום, וע"י התפלה בצבור מתעוררות זכויות כל יחיד על הצבור כולו.
ואולי זוהי כוונת הרמב"ן פ' בא, וז"ל: וכוונת תפלת הרבים זה שיהיה לבני אדם מקום יתקבצו ויודו לה' שבראם והמציאם ויפרסמו זה ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו. ע"כ. וזה מפני שבנדון זה, עניני בין אדם למקום ובין אדם לחברו קשורים יחד בנושא רוחני אחד, שהוא מתכלית האדם ושלמותו.

(רבי יעקב משה לסין, המאור שבתורה ראש השנה יז ע"ב, עמ' מג)

מנין שאין הקב"ה מואס בתפלתן של רבים

[הטעם הוא שכשרבים מתפללים, הלבבות מתעוררים יותר.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף ב ע"א) לטקסט

[משמע שגם אם יש סיבה שבגללה ה' היה אמור למאוס בתפילתם, אינו מואס כיון שזו תפילת רבים. משל לזה, שמי שיש לו מטבע שצורתה לא כל כך ניכרת, אם יתן אותה לבדה, לא יקבלו ממנו, אבל אם יתן אותה עם אחרים, יקבלו.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף לג ע"ד-לד ע"א) לטקסט

שנים מקרא ואחד תרגום

...שתחילה צריכים אנחנו להבין כל החזיונות בדרך יחושי סוביקטיבי, ואח"כ כשנגמרה יפה הבנתנו וקנין הדעה והתולדות היוצאות ממנה, הגיעה הזמן לברר את העניינים בהמעמד המסובב איך הוא עומד בעולם הכללי. מעתה אנו מכירים בלה"ק את רוממות ההשפעה של הרוחניות היותר עליונה, היא היא השפה, שעל ידה, על ידי ניביה ואותיותיה, נגלה לנו כל מחמד העולם המחשבי היותר עליון ונשגב. הרוח הפילולוגי שהביא את הנפש אל המבטאים והצלצולים הללו הוא לפי"ז היותר עדין ויותר פנימי, הרוח שעל ידו משתקפים החיים בצדם הנשגב והעליון. ועי"ז מעתה רואים את צלצולי השפה הארמית קרובה ומצרנית להראשונה, שזה לנו אות על ירידת איזו מעלה לתכונת הרוח שנתעכר מעט, והוציא צלצולים שהם נערכים בירידה, על דבר חזיונות החיים, לעומת הצלצול הבהיר שבלה"ק.
וזה מה שאנו חשים בנפשנו הוא עולם מלא וממשי. כי למשל אם היינו מדברים על עולם חומרי שהיה מוצא לו מקום באחד ההרים, היתה דעתנו מתישבת לומר שכל מה שאנו עסוקים לחקרו ולדעתו הרינו עוסקים בדבר של מציאות. מפני מה? מפני שאותם הדברים שאנו מדברים על אודותם יכולים החושים להיות פוגשים את ציורם. ומעתה החושים הם הרבה קטנים במדרגתם בחיים לעומת הדעה והרעיון. א"כ למדנו שהתיאור המחשבי אפילו היותר פנימי וסוביקטיבי הוא יותר ממשי מכל שאר חזיונות החיים, שהרי אנו מדברים על ערכים של נמצאים ממשיים, שמציאותם קיימת ועומדת בעולם הרעיון של אלפים ורבבות נשמות. הגיאוגרפיה המחשבית היא הרבה יותר חשובה ומחזקת מהגיאוגרפיה החמרית הנהוגה. ומי שמתרגל בדעה והשכל, במנוחה והרחבת הדעת, מוצא את עצמו כשהוא משוטט באלה העיונים, שהוא הולך ומטייל בעולם ממשי, מבונה ומיושב, למרות מה שהמגושמים חושבים שזהו עסק של דברים שאין בהם ממש. הם אומרים כן מפני שהם מגושמים, ובאמת אין להם בעולם כי אם ציורים מחיים קרובים לחיי הבהמה יותר למחיי האדם בעל חוש של דעה.
עכ"פ מתאים הוא יותר התרגום במקורו להתגלות של השכל הדיבורי, שהוא בא ע"י החשכת הערך של ההכרות מכפי מה שהם צבורים בהרגש הפנימי הרם, שדוקא מפני רוממותו הוא יכול להתהלך ג"כ עם כל המצבים השפלים של התכונה ההכרית, שזהו כלל גדול, שדוקא מצד ההכרה היותר עליונה אין שום דבר קטן ופחות, הכל ראוי לדרישה והכל שוה לטיפול עיוני. התינוק השואל למה נפל התפוח על הארץ כאשר נתלש, נחשב לשוטה בעיני כל השומעים, ולמעורר חכמה חכמה אדירה וכללית בעיני הוגה דעה כניוטון. הרגש הנישא מאד, שמקורו הוא אור הדעה במקורה, מצד כח המחשבה בעזוז גבורתה, שאינה צריכה לאמצעים לשימושה, הוא יכול להשתדל בכחו באופן שוה אצל כל האדם, אע"פ שאין התוכן המושג שוה ממש, כי אם כל אחד כפי מעלתו, מ"מ יכולים כל אלה השנויים להכנס בלבוש של דיבור שוה, שעם כל שיוויו הבנתו מתפלגת ג"כ לכל אחד עפ"י מדתו. א"כ הדיבור, אע"פ שהוא מדה שניה לרגש הפנימי, ע"כ הוא באמת מדה שלישית. שע"כ צריך להיות איזו תכונה נפשית הממצעת בין הרגש הפנימי ובין הדיבור החיצון. הפעם השנייה של המקרא מכוון הוא אליו.

(גנזי ראי"ה ה עמ' קלו)

דעת רצון מילתא היא

[עיין עוד לקט באורי אגדות יבמות עב]

הואי גריסנא בבי כנישתא

[עיין עוד לקט באורי אגדות מגילה כט ע"א ]
ח ע"ב

כתיב ועניתם את נפשתיכם בתשעה לחדש בערב, וכי בתשעה מתענין, והלא בעשרה מתענין? אלא לומר לך כל האוכל ושותה בתשיעי, מעלה עליו הכתוב, כאילו מתענה תשיעי ועשירי

כדי שלא תטעה לומר, מאחר שגם יום תשיעי חשוב, כאלו התענה בו, שמא גם הוא מכפר, כמו יום העשירי, ת"ל אך בעשור לחודש וגו', לומר לך שעשירי לבד מכפר ולא תשיעי.

(כלי יקר על ויקרא פרק כג פסוק כז,ערך האכילה בתשיעי)

ועיקר הסעודה אחר חצות...
לעולם כאשר לאחר חצי היום השמש למערב נוטה ונטו צללי ערב, כבר החל ענין יום הבא, ולכך בחרבן ביהמ"ק בעו"ה, עיקר היה ביו"ד אבל בט' נטו צללי ערב החל הצרה והשממה בעו"ה וכן תמיד. ולכך בערב יום כיפור כאשר נטו צללי ערב, כבר החלה קדושת יוה"כ, וקבעו חז"ל במנחה להתודות, ואמרה התורה ועניתם בתשעה לחדש בערב, היינו אחר חצות.

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש ב)

כי עשירי התחלת עשיריות, והוא אחד באמת, והוא מיוחד נבדל מכל ימות השנה כנ"ל, ולכך בתשיעי יש לאכול, כי בתשיעי יש לשטן רשות בו, יש ליתן לו חלק באכילה אשר יש לשטן בו חלק כנודע, אך לא בעשירי, והוא קודש לה', ולכך הוא היום אשר יש בו ישע ועזר, כי לית לשטן רשות בו. אך זהו היה הכל, הואיל והיה בר"ה אור כיום אריכתא ב' ימים כא', אבל לולי זאת, גם ביוכ"פ היה לשטן רשות, ולא היה מקום ח"ו לכפרה לרוב קטרוג השטן, וזהו אמרם ה' אורי וישעי, אורי בר"ה, שהיה אור מאריך ומאיר ב' ימים כיומא אריכתא, ועל ידי כך ה' ישעי ביוכ"פ, כי על ידי כך ביום הכפור אין לו לשטן לקטרג, וה' ישענו כי אין קטרוג [מבאר על פי המדרש שאדם הראשון נברא בערב שבת והשמש לא שקעה ביום ששי אלא בסוף השבת, ואם כן יו הכפורים היה ביום התשיעי לשמש אמנם היה זה היום העשירי ללבנה. והאומות מונות לחמה ולכן מה שנסר לשטן הוא כל השנה ההיא הראשונה אמנם לא היה בה אלא שס"ד ימים ואילו היום הנוסף הוא יום הכיפורים לא נכנס לשליטתו. ולכן שני הימים הראשונים חשובים כיום אריכתא כי כך אכן היה בעת הבריאה.]

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש יא)


[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא פא]


שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו

[רמז למי שמקדיש את חייו לעבודת הציבור, ומשלים את פרשיות חייו עם הציבור, מאריכים לו ימיו ושנותיו.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 113) לטקסט

כדאמר להו רבי יהושע בן לוי לבניה אשלימו פרשיותייכו עם הצבור וכו' אמר להו רבא לבניה כשאתם חותכין בשר אל תחתכו על גב היד וכו'

[הרי שהחכמים היו מצווים לזרעם להקפיד על דברים האסורים מן הדין, לזירוז יתר. לכן גם חתם סופר אסר בצוואתו על זרעו לא ללכת לתיאטראות אף שאסור מהתורה.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף יא ע"א) לטקסט
ט ע"א

דבר נא באזני העם וגו' אמרי דבי רבי ינאי, אין 'נא' אלא לשון בקשה, אמר ליה הקדוש ברוך הוא למשה, בבקשה ממך, לך ואמור להם לישראל, בבקשה מכם, שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב, שלא יאמר אותו צדיק, 'ועבדום וענו אותם' קיים בהם, 'ואחרי כן יצאו ברכוש גדול' לא קיים בהם, אמרו לו ולואי שנצא בעצמנו, משל לאדם, שהיה חבוש בבית האסורים, והיו אומרים לו 'בני אדם מוציאין אותך למחר מבית האסורין ונותנין לך ממון הרבה' ואומר להם 'בבקשה מכם הוציאוני היום ואיני מבקש כלום'

ולכאורה אינו מובן המשל, שהרי גם בלי שאלת כלים, לא היו יוצאין קודם?, אבל לדברינו מובן יפה שעפ"ז לא הית' גאולה שלימה מאנשי מצרים עד קריעת י"ס. [תמה והרי ביציאת מצרים לא היו יוצאים מוקדם יותר גם ללא שאלת הכלים? ומבאר ששאלת הכלים גרמה לכך שלא יצאו ברשות המצרים, עד קריעת ים סוף, כי עד אז הם סברו שישראל תכף חוזרים ומשיבים להם הכלים שנתנו להם בהשאלה, ורק בקריעת ים סוף יצאו לגמרי גם בהכרה של העם המצרי, וזהו המשל כאן, שהיו מעדיפים לקבל גט פטורין מהמצרים קודם לכן, לולא צווי ה' לשאול כלים.]

(העמק דבר, שמות פרק יב פסוק לה)

אין נא אלא לשון בקשה אמר ליה הקדוש ברוך הוא למשה בבקשה ממך לך ואמור להם לישראל בבקשה מכם שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב שלא יאמר (ט:) אותו צדיק ועבדום וענו אתם קיים בהם ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם

[מדוע בא מצד "שלא יאמר אברהם", ולא מצד עצם ההבטחה של רכוש גדול? כי באמת ההבטחה של רכוש גדול היה לגאולה האחרונה, "אחרי כן" - אחרי זמן רב, ולא רכוש ממוני שהוא הבל, אלא כל נבואות הנביאים. רק מצד "שלא יאמר אברהם", שיטען שאין מקרא יוצא מידי פשוטו, היה צורך שיקחו ממון.]

(רבי יוסף מעסינג, אגדות ריב"א על ההגדה, דף ה ע"ב) לטקסט

[אילו לא קיבלו את הרכוש, אברהם היה יכול לפטור את ישראל על חטאיהם בטענה שהיו אנוסים במתן תורה, אבל כיון שקיבלו רכוש, זה כמו מכר שקיים גם אם היה אונס כי אגב זוזי גמר ומקני (בשם שא"י דף צג ע"ב). וזה מה שכתוב (תהלים קה, מב-מה): "כי זכר את דבר קדשו את אברהם עבדו" - זכר שמא אברהם יטען שלא קיים "יצאו ברכוש גדול", לכן "ויוצא עמו בששון וכו' ויתן להם ארצות גוים ועמל לאמים יירשו" - ועכשו לא יוכלו ליפטר בטענת אונס.]

(דברי יחזקיהו ח"א, עמ' כא) לטקסט

בבקשה ממך לך ואמור להם לישראל בבקשה מכם שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב שלא יאמר (ט:) אותו צדיק ועבדום וענו אתם קיים בהם ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם

[הסביר ר' יהושע מקוטנא, שבמצרים עמדו ישראל בנסיון העוני. וה' הבטיח לאברהם שיעמדו גם בנסיון העושר. הרי ה' היה יכול להכריח את מצרים לתת את הרכוש לישראל, אבל אז לא היה משיג את המטרה. אילו היו עבדים נכנעים לא היו מעיזים לבקש מאדוניהם כלי כסף וזהב, ולכן עוד לפני שיצאו, קיבלו חופש גמור, ויכלו להתענג על טוב ארץ מצרים, ואז היה להם נסיון העושר, ובכל זאת הסכימו לצאת למדבר, וזמש"כ "זכרתי לך חסד נעוריך".]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף ו ע"ב-ע"ד) לטקסט

שלא יאמר (ט:) אותו צדיק ועבדום וענו אתם קיים בהם ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם אמרו לו ולואי שנצא בעצמנו משל לאדם שהיה חבוש בבית האסורים והיו אומרים לו בני אדם מוציאין אותך למחר מבית האסורין ונותנין לך ממון הרבה ואומר להם בבקשה מכם הוציאוני היום ואיני מבקש כלום

[קשה, שבנמשל לא אמר שיצאו למחר? י"ל שהמשל אינו על המלים "ולואי שנצא מעצמנו", אלא ליישב את הקושי, הרי גם בלי ה"תלונה" של אברהם, ה' צריך לקיים את הבטחתו? התשובה היא שבאמת ה' פטור מקיום ההבטחה, כי עוד לא הגיע הזמן, ובוודאי ישראל יעדיפו לצאת לפני הזמן ולוותר על הרכוש, כמו במשל. ואכן ישראל פחדו שכיון שעוד לא נגמר הזמן, נצטרך להיות בגלות בעתיד, כפי שאכן היה, ועל כך אמרו "הלואי שנמצא בעצמנו", ולא נצטרך לעבור גלות נוספת, ו"בעצמנו" אין כוונתו בלי רכוש אלא כמו שוולד שנולד בזמנו יוצא מעצמו ואילו לפני זמנו צריך למשוך אותו החוצה.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף נ ע"ד-נא ע"א) לטקסטט ע"ב

וינצלו את מצרים אמר רבי אמי מלמד שעשאוה כמצודה שאין בה דגן, וריש לקיש אמר עשאוה כמצולה שאין בה דגים.

ידוע שהקב"ה אסר לישראל לחזור למצרים, כדי שלא לתת חיות לאותה קליפה שכבר נבררו כל הניצוצות הקדושות מתוכה בסוד 'וינצלו את מצרים', שעשאוה כמצולה שאין בה דגים, ואם כן אין להכניס בתוכה עוד השרשים העליונים של הקדושה, שהם סוד הפנים הנזכר בענין ללא צורך. וזה סוד 'אם שום תשימון את פניכם', שרומז אל שימת הקדושה במקום הטומאה שהוא אסור כשאינו לצורך הבירור.

(רבי משה דוד ואלי, מרפא לשון, ירמיהו מב, טו)

עוד ירצה באומרו ראה ראיתי ב' ראיות, אחת שנשלמו בירורי ניצוצי הקדושה, ואין להם עוד הנאה בגלות, וכאומרם ז"ל (פסחים קיט:) בפסוק וינצלו את מצרים עשאוה כמצודה שאין בה דגן וכמצולה שאין בה דגים. [מבאר שמשמעות הדברים שהוציאו ישראל משם את נצוצות הקדושה וממילא אין למצרים קיום אלא חורבן]

(אור החיים, על שמות פרק ג פסוק ז)

היינו דלקטו כל ניצוצות. ולכך אנו נזהרים מבלי לשוב עוד למצרים, והאר"י ז"ל האריך בזה למאוד.

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש ז)


אמר ליה רבי אלעא לעולא: כי עיילת להתם שאיל בשלמא דרב ברונא אחי במעמד כל החבורה, דאדם גדול הוא ושמח במצות. זימנא חדא סמך גאולה לתפלה, ולא פסיק חוכא מפומיה כוליה יומא.

וכתבו תוספות בד"ה כל הסומך וכו', וא"ת הלא כל העולם סומכין גאולה לתפלה, ומה רבותא דרב ברונא דלא פסיק חוכא מפומא, ותירצו דפירושו כותיקין שקורא קריאת שמע קודם הנץ החמה ותפלה לאחר הנץ, עכ"ל, והקשו כל המפרשים, אם כוונת התוספות להקשות מרב ברונא, לא היה להם להעמיד דבריהם על הך דסומך וכו' רק למטה גבי רב ברונא, ואם כוונת התוספות להקשות על הך דאמר כל הסומך דאינו נזוק, דהא כולם סומכים ואינם נקיים מנזקין, לא הוה ליה למנקט בלישנא מה רבותא דרב ברונא, רק הוה ליה להקשות כן, וגם למה הקשו על רב ברונא, מה רבותא וכו' דלא פסיק חוכא, ולא הקשו יותר, דאמרו זימנא חדא הוה סמיך גאולה לתפלה, וקשה, כל יומא ודאי סמיך, כי הוה ר' ברונא ח"ו מפסיק בין גאולה לתפלה בשיחה בטילה וכדומה מהפסקות אשר בעו"ה רגילים בו המתפרצים, ועיין מה שכתבו בזה מפרשים.
אמנם נראה כוונת התוספות כך, דעל זה דאינו ניזוק כל היום, אין לפרש כפשוטו היזק הגוף בנזקין דשכיחי, אך יש לפרשו על נזקי נפש, דאינו חוטא כל היום, כנראה מירושלמי [ברכות פ"א ה"א] דמצוה גוררת מצוה ומגנא לבל יבא לידי חטא, וזהו הכונה דאינו ניזוק כל היום, והדבר הזה מוכרח, דהוא שבח לרב ברונא דשמח במצוה דלא פסק חוכא כל היום עבור דסמיך, ואילו הוא למגן וצנה לבל יקרהו נזק, אין זה מיוחד לרב ברונא לבד, זה ענין כל אדם טוב ורע שוגה ופתי, כאשר יעשו דבר אשר ימלטו בו כל היום מרעה, ירוצו ולא ייגעו לעשותו, ואילו היה איזה דבר סגולי להנושא שיהיה בטוח שלא יקרהו ביומו מקרה ופגע, ידעתי כי ידלגו עור ופסח יחד לקנותו במחיר, אפס יהיו בטוחים מבלי כושל, ואדרבה הפחותים יותר מבני עליה אשר כל מבטחם וחפצם בה' ואינם חרדים לשום דבר נזק, כי מה' לא תצא הרעה, וקידוש לבנה בכל חודש יוכיח, שזהירים במצוה זו יותר מכל מצות, הואיל ונדפס שיש בטחון שלא ימות באותו חדש, אמנם אם הכונה כמו שכתבתי לא על נזקי ומקרי גוף, כי אם על ידו ימלט מחטא, בזה לא ישמחו המוני עם כי אם איש אשר לבבו שלם עם ה', וזהו תכלית חפצו בזה העולם לעשות נחת רוח ליוצרו, לבל ילכד ח"ו בעון ויעול בכסופא קמי מלכא, ולכך רב ברונא ששמח, הוא לאות שהוא מבני עליה ואדם גדול ביראה. [שמחתו של רב ברונא היתה על שהוא בדרגתם של ותיקין, שמצוה שקיים בבוקר תגרור אותו לעוד מצוה ולעוד מצוה, ובכך ניצול מן החטא.]

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש ט)וישאלום, אמר רבי אמי, מלמד שהשאילום בעל כרחם. איכא דאמרי, בעל כרחם דמצרים, ואיכא דאמרי בעל כרחם דישראל, מאן דאמר בעל כרחם דמצרים, דכתיב ונות בית תחלק שלל, מאן דאמר בעל כרחם דישראל, משום משוי

[מבאר ששאילת השמלות לא היתה כ"א אחר מכת בכורות אחר שהסכים פרעה לשלחם, כי קודם זה למה ישאילום, ומכת בכורות היתה כמו חשש מגפה, ויש חשש סכנה ליקח בגדים מן הבית שיש בו חשש שינוי אויר, ע"כ לא הוצרכו לבקש מן המצרים שישאילו להם בגדיהם, כי המה מעצמם יתנו להם השמלות, כי ניחא להם שילכו במדבר בבגדיהם כדי שיפוח הרוח בהם, היינו שיחלו ישראל מן המגפה שדבקה בבגדים, וחשש הקב"ה שמא יהיו ישראל יראים ללבוש אותן הבגדים מחמת חשש עיפוש אויר שבהם, ע"כ אמר ושמתם על בניכם ובנותיכם ולא תיראו כי לא יגע בהם רע].

(כלי יקר על שמות פרק ג פסוק כב)


אין נא, אלא לשון בקשה, שלא יאמר אותו צדיק, ועבדום וענו אותם, קיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם

וקשה למה תלה קיום הבטחתו באמירת אותו צדיק, ובלא אמירתו וכי לא יקים ה' את דברו חלילה?
ונראה ליישב זה ע"ד שמסיק במס' ברכות (שם) וישאילום בעל כרחם דישראל משום משוי הדרך, ולפי זה יצא ה' ידי הבטחתו כשהיה מראה להם מקום אשר בו תתקיים הבטחתו, ומה יש לו עוד לעשות אם המה מעצמם אינן רוצים לקבל? ומ"מ יש לחוש שלא יאמר אותו צדיק כו' כי לא ידע שהמה לא בקשו לקבל, מן המצרים, ובעבור היות אברהם צדיק וישר, יהיה עמל בעיניו, על שנשתעבדו בהם בחנם, וע"כ נאמר לו ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. במלת ואחרי כן, הורה שיקחו להם שכר עבודתם מן המצריים, וע"כ נקט ואחרי כן, כי אין שכירות משתלמת כ"א לבסוף, ואע"פ שאין מעצור לה' ליתן לישראל רכוש גדול, מבלי שיצטרכו ליקח מן המצרים, דרך שאלה ורמאות, מ"מ עשה כן אלהי המשפט להציל מידם שכר עבודתם, כדאיתא בפרק חלק (סנהדרין צא.) בגביהה בן פסיסא כו', ולפיכך לא היתה נחה דעתו של אותו צדיק בשום רכוש, כי אם ברכוש מצרים חלף עבודתם, כי בזה יקבל תנחומין על העבודה הקשה אשר עובד בזרעו.

(כלי יקר על שמות פרק יא פסוק ב)


אהיה אשר אהיה אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לך אמור להם לישראל אני הייתי עמכם בשעבוד זה ואני אהיה עמכם בשעבוד מלכיות אמר לפניו רבונו של עולם דיה לצרה בשעתה

[זה מה שכתוב (שמות ג, יא-יד): "מי אנכי כי אלך אל פרעה" - הרי אם יחטאו בעתיד יגלו שוב, ומה נרויח בהוצאתם ממצרים עכשו? והשיב לו: "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה" - כלומר נתתי להם בחירה, ויוכלו ללכת בדרך ה' ולא יגלו. אבל אח"כ ה' אמר "אהיה אשר אהיה" ומזה הבין משה שוודאי יחטאו, ולכן אמר: דיה לצרה בשעתה.]

(דברי יחזקיהו ח"א, עמ' עה) לטקסט

כאדם הקורא בתורה

ובעסקו בה [בתורה], ממשיך עליו אור אין סוף ב"ה... המשכה והארה זו שהאדם ממשיך ומאיר מהארת אור א"ס ב"ה על נפשו ועל נפשות כל ישראל, היא השכינה, כנסת ישראל, מקור כל נשמות ישראל, כמ"ש לקמן, ע"י עסק התורה, נקראת בלשון קריאה, קורא בתורה, פירוש, שע"י עסק התורה קורא להקב"ה לבוא אליו, כביכול, כאדם הקורא לחבירו שיבא אליו וכבן קטן הקורא לאביו לבא אליו להיות עמו בצוות' חדא ולא ליפרד ממנו ולישאר יחידי ח"ו. וזה שכתוב "קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת", ואין אמת אלא תורה [ברכות ה ע"ב], דהיינו שקורא להקב"ה ע"י התורה דוקא, לאפוקי מי שקורא אותו שלא על ידי עסק התורה אלא צועק כך: אבא אבא, וכמו שקובל עליו הנביא "ואין קורא בשמך" כו' וכמו שכתבתי במקום אחר. ומזה יתבונן המשכיל להמשיך עליו יראה גדולה בשעת עסק התורה כמו שכתבתי לעיל [פרק כג].

(תניא ליקוטי אמרים פרק לז)

מאימתי קורין את שמע בשחרית משיכיר בין תכלת ללבן

[התכלת היא הסמל לאמונתנו בה' שהרי היא דומה לים ולרקיע ולכסא הכבוד (מנחות מג ע"ב), והיא מלשון שלמות, כמו "ותכל כל העבודה". ואילו הלבן הוא סמל של מינות, כמו שאמרו (סנהדרין צז ע"א): אין בן דוד בא עד שתתהפך כל המלכות למינות, אמר רבא מאי קרא? "כולו הפך לבן טהור הוא". הרפורמים שמאמינים רק שה' הוא הסיבה הראשונה, ואינו משגיח על מעשינו, ואינו שומע את תפילותינו, ואינם מאמינים בתורה מהשמים - הם מחליפים תכלת בלבן. לכן הקורא ק"ש, ומקבל עול מלכות שמים, צריך להכיר בין תכלת ללבן, בין האמונה לכפירה.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 167-168) לטקסט

בין תכלת לכרתי

[יש טוענים שהיהדות כורתת את האדם מהחיים, מונעת שמחת חיים. האמת היא שהיא דוקא מוסיפה שמחה. הבנים והאבות הולכים יחד, איש ואשה שכינה ביניהם, קשורים בעבותות אהבה וחסד. כולם שמחים לעשות את רצון ה', בעשיית מצוות, במיוחד בשבת ויו"ט. האב שמח בראותו את בניו הקטנים מתפללים עמו ואומרים זמירות שבת עמו. התורה מונעת קנאה, תאוה וכבוד, מעשירה את החיים, מוסיפה אושר, ומעמידה את החיים על יסוד נכון. לכן הקורא ק"ש, ומקבל עול מלכות שמים, צריך להכיר שהתכלת, סמל אמונתנו, אינה כורתת אותנו מהחיים, ורק אמונות אחרות כורתות את החיים.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 168) לטקסט

בין זאב לכלב

[הכלב מקבל אוכל מאדונו, ואילו הזאב צריך לרדוף אחרי אוכל. אבל הזאב חפשי, ואילו הכלב עבד לאדונו האדם. תכונת הזאב היא תכונת היהודי - קיבלנו מסיני את חרות הנפש, כמו שדרשו מ"חרות על הלוחות". יהודי שעוסק בתורה אינו משועבד לגוים, שכן אינו הולך בדרכיהם. הוא מוכן למסור נפש לה' מתוך אהבה. הוא אינו מפחד מהיסורין שיש בעול תורה ומצוות, ומקשיי הפרנסה, כי הוא מעדיף את החרות. זאת בניגוד למי שעוזבים את התורה ונכנעים לאומות במעשיהם, שיש להם פרנסה ברווח במחיר חרותם. לכן הקורא ק"ש, ומקבל עול מלכות שמים, צריך להכיר את ההבדל בין זאב לכלב, את היתרון של החרות על פני הנוחות של הפרנסה.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 168-170) לטקסט

בין חמור לערוד

[חמור מסמל את נשיאת משא המצוות, גם כשיש רדיפות וצרות, כמו שנאמר "יששכר חמור גרם" (בראשית מט). אבל אנחנו לא רודפים את הגוים בעלי דתות אחרות. אנחנו יודעים שגם גוי שמקיים שבע מצוות יש לו חלק לעוה"ב (תוספתא סנהדרין פי"ג). ואילו ערוד, שהוא חמור הבר שנושך בני אדם, מסמל את הגוים בעלי הדתות שרודפים בני אמונות אחרות. הקורא ק"ש, ומקבל עול מלכות שמים, צריך לקבל עול מצוות בלי דרישה וחקירה, כמו שחמור נושא משא, בלי לרדוף אחרים. ]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 170-171) לטקסט

משיראה את חברו רחוק ארבע אמות ויכירנו

[המקבל עול מלכות שמים צריך לקבל עליו את מצוות "ואהבת לרעך כמוך". אם מבזים אדם שהוא צלם אלקים, מטילים דופי בהקב"ה. אבל לפעמים אהבת בני אדם תלויה בדבר, והיא נועדה להשיג בכסף או כבוד וכדומה, ואם אינם משיגים זאת, הם שונאים זה את זה. אם מישהו בא בתוך ד' אמות שלנו, כלומר שיש מקום לאהוב אותו כדי להשיג על ידו משהו, כמו שארבע אמות של אדם קונות לו, ואוהבים אותו בגלל זה, זו אהבה התלויה בדבר. רק אם אוהבים מישהו שרחוק מאיתנו ארבע אמות, ואין לנו סיכוי להשיג על ידו משהו, זו אהבה שאינה תלויה בדבר, והיא תנאי לקבלת עמ"ש. כמו כן, יש לכל אדם ד' אמות בקבר. ארבע אמות אלה אינו גורמות ריב בין האנשים. אבל אל לנו לחכות עד אז כדי לחיות בשלום עם חברנו, אלא גם ברחוק ארבע אמות אלה, כשאנו עדיין בחיים, עלינו לאהוב את חברינו.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 171) לטקסט

[קריאת שמע, קבלת מלכות ה', היא בשחר, כי אמונתנו בה' היא אמונה של אור. אהבתנו את האור מתבטאת באהבת בני אדם שרחוקים מאיתנו בדעותיהם. גם אם החבר רחוק ארבע אמות ממנו, שבד' אמות של הלכה הוא נוהג בדרך שלדעתנו נוגדת את ההלכה, בכל זאת מכירים אותו כחברנו, כאמור ביבמות יג ע"ב שבית הלל ובית שמאי התחתנו זה בזה למרות המחלוקות. בשעה כזאת אפשר לקרוא ק"ש. זה הסימן להתחלת היום. אבל זה לא כולל מי שרחוק יותר מארבע אמות, מי שהורס את עיקרי דתנו.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 175-176, 178) לטקסט


י ע"א

מאי דכתיב "מי כהחכם ומי יודע פשר דבר"? מי כהקדוש ברוך הוא שיודע לעשות פשרה בין שני צדיקים, בין חזקיהו לישעיהו. חזקיהו אמר: ליתי ישעיהו גבאי, דהכי אשכחן באליהו דאזל לגבי אחאב (שנאמר וילך אליהו להראות אל אחאב). ישעיהו אמר: ליתי חזקיהו גבאי, דהכי אשכחן ביהורם בן אחאב, דאזל לגבי אלישע. מה עשה הקב"ה? הביא יסורים על חזקיהו, ואמר לו לישעיהו, לך ובקר את החולה. שנאמר "בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו כה אמר ה' (צבאות) צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה וגו'". מאי 'כי מת אתה ולא תחיה'? מת אתה בעולם הזה, ולא תחיה לעולם הבא. אמר ליה: מאי כולי האי? אמר ליה: משום דלא עסקת בפריה ורביה. א"ל: משום דחזאי לי ברוח הקדש דנפקי מינאי בנין דלא מעלו. א"ל: בהדי כבשי דרחמנא למה לך? מאי דמפקדת איבעי לך למעבד, ומה דניחא קמיה קודשא בריך הוא - לעביד. אמר ליה: השתא הב לי ברתך, אפשר דגרמא זכותא דידי ודידך ונפקי מנאי בנין דמעלו. א"ל: כבר נגזרה עליך גזירה. אמר ליה: בן אמוץ, כלה נבואתך וצא! כך מקובלני מבית אבי אבא: אפי' חרב חדה מונחת על צוארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים!

מדוע לא מחל ישעיה על כבודו? הרי רב שמחל על כבודו - כבודו מחול, לעומת זאת, מלך שמחל על כבודו - אין כבודו מחול! מדוע אמר ישעיהו 'בהדי כבשי דרחמנא למה לך'? הרי הדברים התגלו לחזקיהו ברוח הקודש, ואין כאן דבר סתום?!
תשובות: מלך קודם לכהן גדול, וכהן גדול קודם לנביא. (הוריות יג ע"א). והיינו מלך על כל ישראל. אך חזקיהו מלך על שני שבטים בלבד, לכן חשב ישעיה שהוא קודם. בכך שלא הלך אליו הראה לו שאין לו תואר מלך, ועל כן אין לו לבטל מצוות פריה ורביה. כי חזקיהו חשב שמפני היותו מלך - בעידן ריתחא לא יענש (ע"פ ראש השנה ח ע"ב: מלך וציבור - מלך נכנס תחילה לדין, מקמיה דליפוש חרון אף ויפוש ריתחא.), ועל כן הרשה לעצמו לבטל מצוות פריה ורביה כבן עזאי (יבמות סג:) 'האומר חשקה נפשי בתורה פטור מפו"ר'.
אכן נביאים ומלאכי מעלה מסוגלים לחזות היות איש צדיק או רשע, אך אין ביכולתם לחזות חזרתו של רשע בתשובה. כי הקב"ה חותר לבעלי תשובה חתירה מתחת כסא הכבוד בסתר ונעלם, לבל יקטרגו מלאכי השרת. ולזאת התכוון ישעיהו באומרו 'בהדי כבשי דרחמנא למה לך'. ואכן, חזה חזקיהו את רשעתו של בנו, אך לא חזה את תשובתו. ומנשה עשה תשובה שלימה, עד שאמרו (כלבו, חדרי גן עדן) כי הוא בגן עדן ראש לכל בעלי תשובה.

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש טו)הני חמשה ברכי נפשי כנגד מי אמרן דוד? לא אמרן אלא כנגד הקדוש ברוך הוא וכנגד נשמה: מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם - אף נשמה מלאה את כל הגוף; מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה - אף נשמה רואה ואינה נראית; מה הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם כלו - אף נשמה זנה את כל הגוף; מה הקדוש ברוך הוא טהור - אף נשמה טהורה; מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים - אף נשמה יושבת בחדרי חדרים; יבא מי שיש בו חמשה דברים הללו וישבח למי שיש בו חמשה דברים הללו

...שיהא הלמוד לקוח מהנפש, על הדרך שאמרנו, להקנות בו דעות אמתיות ואמונות נכונות בענינים האלהיים, ולראות מראות אלהים מתוך נפשו הטהורה. וזה, שהידיעות ההכרחיות לכל מקבל עול מלכות שמים הם ארבע: מציאות האל יתברך. ופשיטותו מחמר. ונצחיותו. ועוצם עלויו. ואמרו שכלם מתבארות מצד מה שהם מפותחות פתוחי חותם על נפשו אשר נפקדה אתו, והיה אומרם מה הקב"ה וכו' אף הנשמה וכו'. כלומר, מאין יש לנשמה זה הענין מהשלמות, אם לא היה ראשונה בממציאה יתברך. והנה אם כן כשנתבאר שימצא בנשמה אי זה שלמות, יתבאר שבו יתברך נמצא בעצם וראשונה. וכן אמרו במדרש שוחר טוב (תהלים ק"ג) אצל אומרם מה הקב"ה מלא את העולם וכו'. דבר אחר, מה הנשמה אין אדם יודע מקומה וכו', כך הקדוש ברוך הוא אין כל בריה יודעת מקומו, שאפילו חיות הקדש וכו'. נראה שכך יהיה דרך הלמוד בכלן. והנה על אמתת המציאות אמרו, מה הקדוש ברוך הוא מלא את העולם. ירצה, ממציאות נפשך המפורסם אצלך, מצד מה שאין חלק מכל חלקי גופך פנוי ממנה, יתבאר לך אמתת מציאותו וכו', על זה האופן אצל העולם כלו, עד שלא יהיה מקום פנוי מהשכינה, וכמו שאמר (ישעיה ו) ושוליו מלאים את ההיכל, ומלאכיו העידו עליו (שם) מלא כל הארץ כבודו. ועל פשיטותו מחומר, אמרו מה הקב"ה רואה כו'. ירצה, ממה שאתה רואה נשמתך, אתה רואה ומרגיש בכל ההרגשים, והיא אינה מורגשת ומושגת בשום כח מהכחות ההיולאניות, כי אין אתה רואה את כל מאומה אשר יאמר כי הוא זה, כן חוייב להמצא זאת הפליאה באל יתעלה, שהוא יודע ומשיג כל הנמצאים, והוא אינו גוף, ולא כח בגוף שיושג ויוחש בחוש מהמושגים ההיולאניים, ואף כי העיוניים השכליים גזרו אל עמתת מציאותו הנה המה נלאו להשיג מהותו. אמנם על הנצחיות, אמר מה הקדוש ברוך הוא זן וכו'. לומר כי ממה שנראה שהנשמה זנה ומעמדת את הגוף וזולתה, לא ישוער לו שום קיום ועמידה, כמו שאמר (תהלים קמ"ו) תצא רוחו ישוב לאדמתו. כן חוייב שיודע מבוראה שהוא יתברך המעמיד ומקיים העולם כלו, והוא אשר ממנו ימשך הנצחיות והתתמדה אשר לו, מה שיחייב לו יתברך הקיום והנצחיות ראשונה, כי על כן נקרא (דניאל י"ב) חי העולמים, כמו שכתב הרב המורה (פרק ע"א) וזולתו, לפי שהוא אצל העולם בכלל כמו שנשמה אצל הגוף לענין החיות. והוא מה שאמר הכתוב אתה עשית את השמים שמי השמים ועל צבאם הארץ וכל אשר עליה הימים וכל אשר בהם ואתה מחיה את כלם (נחמיה ט). והכוונה, כי כמו שכל איברי האדם יקראו חיים בעוד שהנשמה היא אצלם, אפילו בעצמות והשער והצפרנים וכיוצא ממה שאין בהם הרגש, כן השמים ושמי השמים וכל צבאם, שהם חיים משכילים מניעים ומתנועעים עם הארץ עצמה וכל אשר עליה, מבעלי החיים ואשר אין בהם רוח חיים, כמו הצמחים והמחצבים והימים וכל אשר בהם, מהחי ובלתי חי כלם יקראו חיים, מצד היותך אצלם כנשמה אצל הגוף. ואתה מחיה את כלם במציאותך אצלם, מוסף על ההמצא בכולן הטבע ההוא, אשר בעבורו יתנועעו וינוחו, כל אחיד לפי טבעו וסגולתו, כתבנועת היסודות הקלים אל המעלה, והכבדים אל המטה, או בהמשך המגניטי"ש הברזל, וזולת זה מסגולות הנמצאות שהמה כחם וחיותם בלי ספק. והנה על עוצם מעלתו, אמרו מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים וכו'. ירצה, כמו שעם פרסום מציאות נפשך עמך, הנה מהותה נסתר מדעתך בחדרי חדרים, כן חוייב אליך לדעת שהאל יתעלה עם עוצם פרסומו, הנה עצמותו ומהותו, נעלם ונסתר מכל ההשגות האנושיות, עד שלא יצדק עליו שום מציאות מכל מה שיגזור עליו השכל האנושי, ויותר יצדק עליו שהוא זולת מה שישיג, כמו שאמר וראית את אחורי ופני לא יראו, כאשר כתבנו שם.
... אך שמע נא בזה עקר נכבד מאד, בו יתחלף דעת כל תורני מדעת כל חכמי הפילוסופים. וזה, שהם שמו המראה הזאת מתחלה חשוכה ונחלאה, ואמרו שיש על האדם להשתדל לזככה תחלה, והסיר חלאתה ממנה, בטהר אותה מפחיתות המדות, וקנות טובות תחתיהן. ואחרי כן למרק אותה, בפתח בה פתוחי סדרי הנמצאות על אמתתן, כי הוא עקר שלימות האדם ותכליתו. וכבר נמשכו אל הדעת הזה קצת חכמינו במצות התוריות, בשום אותם במדרגת המצות אצל המושכלות, מה שאינו ראוי לקבלו מהם בהשקפה אמתית, שהרי אין מבוא לשום מצות אלהית, אם לא שיקדם אליה אמות מציאות האל יתעלה המצוה עליה. והנה הידיעה הזאת היא עיקר המירוק כלו שאמרו הפילוסופים ותכליתו, כמו שאמר החכם את האלהים ירא ואת מצותיו שמור (קהלת י"ב), הנה שהדעת את האלהים והיראה ממנו הם קודמים לשמור המצות. ואין ספק שהמצות המעשיות התוריות נמשכות מהחלק העיוני שבאדם כמו שביארנו בשער ל"ג. וגם סדור הדברות יורה על זה, כי תחלה אמר (שמות כ) אנכי ה'. לא יהיה לך. ואחר כך סדר המצות. באומרו לא תשא. זכור. כבד. וגו'. ולזה כל בעל תורה ראוי שיאמין שהנשמה מתחלה ומעת היותה באדם, היא מראה מלוטשת ומזוככת, בה יודעו ויזכרו כל הענינים האלהיים כמו שאמרנו. ולא נתן לנו אצלה משא הזכוך, רק אזהרת השמור, כי בזה יהיה הטורח מעט. אמנם האשם המושב לבלתי נשמר ונזהר הוא הרבה... [מבאר שאדם יכול ללמוד על הקב"ה מתוך נשמתו, כי אם יש איזו שלמות בנשמה א"א שלא תהיה שלמות זו ביוצרה. ומכל אחת מתכונות הנשמה שנאמרו כאן נלמדה מדה של ה'. עוד הוא אומר שבנגוד לדברי הפילוסופים, האומרים שהנשמה נוצרה טמאה מזוהמת ומטונפת וצריך ללטשה, מלמדים חז"ל שהנשמה נוצרה טהורה, אלא שאנו מצווים לשמרה בטהרתה, ואם נחטא נטמאנה.]

(עקדת יצחק, שער ס"ח)

אמנם הם ידעו דרך ה' דרך אמת והלכו בו בלי ספק, כי הפלוסופים אשר לא זרח עליהם אור התורה האלהית, הנה הם הוצרכו לחקור על מציאותו יתברך שנסתפקו עליו, והוצרכו להביא ראיה עליו ממציאות הנפש האנושית ומסגולותיה אשר לא יוכלו להתעלם. אמנם חכמי האמת לא היה להם צורך אל חקירה זאת כלל, כי מציאותו יתברך בכל מיני פליאותיו הוא מפורסם מאד באומתם, ונפשם יודעת מאד, ולא הוצרכו לבאר מהם להמון יותר ממה שביארוהו הכתובים. אמנם מה שהוצרכו לבאר, הוא עניני הנפש וסגולותיה, אשר הם יותר נעלמים מהאנשים, ולהתעלמם מהם נתעצלו בהצלחתה, כי חשבוה כנפש החיה והבהמה. וכמו שאמר החכם ומי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה הירדת היא למטה לארץ (קהלת ג). יאמר, כי כל החסרונות אשר הזכיר (שם) מהיות מקרה האדם ומקרה הבהמה למות זה כמות זה, הוא מצד בלתי יודעים ההבדל אשר בין נפשותיהם כי מי ומי מהם יודע זה. ולזה הביאו ראיה מהפליאות המפורסמות בו יתעלה, עם כל העלם מהות עצמותו, וכמו שאמר (תהלים קל"ט) נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד. והוא למוד נכון וישר ללמוד סתום מהמפורש, כמו שאמרנו. [אומר שהפילוסופים תמהו ואמרו שהנשמה דבר מפורסם, וממנה יש ללמוד על ה', אבל חכמי ישראל שמציאות ה' מפורסמת אצלם יותר מממציאות הנשמה, למדו על הנשמה מה'.]

(עקדת יצחק, שער סג)


אף נשמה מלאה את כל הגוף

[זה מה שכתוב "נר ה' נשמת אדם חופש כל חדרי בטן" - "חופש" משמעותו התפשטות (רשי"פ). הנשמה מתפשטת לכל אברי האדם.]

(רבי יעקב פלקסר, אור תורה, בראשית, עמ' רלב) לטקסט


ינק משדי אמו ונסתכל בדדיה ואמר שירה, שנאמר: ברכי נפשי את ה' ואל תשכחי כל גמוליו. מאי כל גמוליו? אמר רבי אבהו: שעשה לה דדים במקום בינה. טעמא מאי? אמר: [רב] יהודה: כדי שלא יסתכל במקום ערוה; רב מתנא אמר: כדי שלא יינק ממקום הטנופת.

והוא מבואר, שהמזונות הנכשרים לפי התורה האלהית הם דדים במקום בינה, אשר בהם ישמר האדם מהסתכל בערוה, והוא השבוש בדעות האלהיות, כי עבודת אלילים בכל מקום מכונה בניאוף, וגם מהפעולות הנשחתות, אשר הוא מקום הטנופת. ואולם מה שיובן זה הענין מכלל התורה האלהית, אשר עליה אמר החכם (משלי ה) דדיה ירווך בכל עת, כבר כתבנו אותו בשער ו' הוא שער הנפש ובשער מ"ו. [מבאר שהמדרש הזה הוא משל למאכלים אסורים, שעל ידיהם האדם מתגאל בערוה וטנופת, וה' הרחיק אותנו מהם.]

(עקדת יצחק, שער ס)


נסתכל ביום המיתה ואמר שירה

[עקידת יצחק שער ו הסביר שהשירה היא על כך שהנשמה שנוצרה מאצילות הבורא נשארת, ושהוא מוסיף עליו קדושה כל חייו ע"י המצוות שעשה, וזה יישאר לנצח].

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה דף יג ע"א) לטקסט


למה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג שאם יאמר לך אדם כלום יש עבד שמורד ברבו אף אתה אמור לו כלום יש בן שמורד באביו אלא הוה הכא נמי הוה.

ביאור הענין כי כאשר אדם מפקפק ונסוג מהאמין ענין זר, כשמראים לו דבר זה כמוהו שעל כרחו מאמין בו, המחשבה מטיב בראשון, ומאמין בו גם כן, אף זה על ענין זה הוא, לומר שאם יהא זה זר בעיניך שה' ית' יעשה דבר זר כל כך בשביל ברית אבותיך, שאל נא לימים ראשונים ותראה שבשבילם עשה דבר אחר זר כמוהו, או יותר ממנו.

(דרשות הר"ן, הדרוש התשיעי)"בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו: כה אמר ה' (צ-באות) צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה וגו'". מאי "כי מת אתה ולא תחיה"? "מת אתה" - בעולם הזה, "ולא תחיה" - לעולם הבא. אמר ליה: מאי כולי האי? אמר ליה: משום דלא עסקת בפריה ורביה. אמר ליה: משום דחזאי לי ברוח הקדש דנפקי מינאי בנין דלא מעלו. אמר ליה: בהדי כבשי דרחמנא למה לך? מאי דמפקדת איבעי לך למעבד, ומה דניחא קמיה קודשא בריך הוא - לעביד

צריך עיון: היכן מצינו שיתחייב אדם מיתה בעולם הזה וכרת מחיי העוה"ב עבור ביטול מצות עשה כפריה ורביה??
ונראה שאין העונש החמור הנזכר כאן בא על ביטול מצוות עשה גרידא, אלא משום האעם שנתן לדבר, דחזאי לי ברוח הקדש דנפקי מינאי בנין דלא מעלו, והיינו שלא היה זה ביטול מצוות עשה בעלמא, אלא ש'פטר' עצמו מן המצווה מחמת טעם זה, והפוטר עצמו מן המצוה, יהיה זה מאיזה טעם שהוא, הרי זה כאילו פרק עול עבדות המקום מעליו, שאין לו לעבד אלא מצוות רבו, ותו לא. והנוטל סמכות לעצמו להכריע אימתי יקיים המצווה, ומתי יבלה, אפילו יהיו חשבונותיו לשם שמים, הרי זה מכריז על עצמו שאינו עבד אלא בן חורין, ועל כן נגזר עליו העונש הנורא ההוא.
בהדי כבשי דרחמנא למה לך? מאי דמפקדת איבעי לך למעבד. אין לך לשקול בעצמך את הדבר ולהחליט. ואם משום כבוד שמים? - ומה דניחא קמיה קודשא בריך הוא - לעביד. הכל בידו, יתברך, ואין לך לדאוג עבורו, אם הוא נגד ציווי הקב"ה.

(שיחות מוסר תשל"ב שבת זכור מאמר נב' עמ' רכא)


משום דחזאי לי ברוח הקדש דנפקי מינאי בנין דלא מעלו

[החשש לבנים לא טובים הוא כשעם ישראל במצב נמוך, ולכן הבנים עלולים לחקות את מנהגי הגוים. וזה מה שהפסוק אומר "ברוך תהיה מכל העמים לא יהיה בך עקר ועקרה" (דברים פרק ז פסוק יד) - כשנהיה ברוכים מכל העמים, לא יהיה חשש מבנים לא טובים, ואז לא יהיה בנו עקר, היינו מי שנמנע מלהוליד מחשש לבנים לא טובים. כמו כן, היה חוק באוסטריה שרק הבן הבכור ביהודים רשאי לשאת אשה, אבל כשנהיה ברוכים מן העמים כל הבנים יוכלו לשאת אשה, ואז "לא יהיה בך עקר".]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 56) לטקסט

מאי דמפקדת איבעי לך למעבד ומה דניחא קמיה קודשא בריך הוא לעביד

[זה נאמר על מי שנמנע ממצוות עשה לשם שמים - שחזקיה לא רצה שיוולד לו בן רשע. קל וחומר שאין לעשות עבירה לשמה - לשם שמים.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף מג ע"א) לטקסט

[מכאן שטועים אלו שאומרים שיש לאחוז ברע במיעוטו, ולכן לא מקפידים על כל ההלכות, ובסוף הם מגיעים לשמד. צריך לעשות כמו מרדכי, שלא כרע להמן כי זה היה אביזרייהו דע"ז, אף שבזה סיכן את כל ישראל.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף צד ע"א) לטקסט


מקובלני מאבי אבא אפילו חרב חדה

[יש שפירשו על יהושפט, שנשבה במלחמה ועמדו להרגו וניצול.]

(אור לישרים על פי' הרמב"ם לר"ה עמ' קט - לטקסט)

אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים

[צריך להאמין שה' יכול להציל גם במצב כזה, ואע"פ שמן הסתם חטא, שבגלל זה הונח עליו חרב, בכל זאת הוא יכול להינצל ע"י תפילה. וקשה, היה צריך להתפלל מקודם שלא יונח עליו חרב? התשובה היא שרק כשהחרב מונח עליו ורואה את עצמו בסכנה גדולה, התפלה יוצאת מעומק הלב, כמו ישראל בים סוף, שהוא מוקים סכנות משלושה צדדים, ולכן היא מתקבלת. ועוד, שכשהחרב מונחת עליו הוא בטוח שימות, וייתכן שעשה עבירה שמגיע לו למות בגללה, ובזה שהוא בטוח שימות נחשב כאילו מת, ומתכפר לו, כמו שבעקידת יצחק, כיון שאברהם רצה לשחוט, נחשב כאילו שחט. ועוד, יש עבירות שיסורין ממרקים, וכאן מה שהיה בטוח שימות הוא יסורין גדולים. ואין לומר שכיון שהוא יודע שהתפלה תועיל, אין לו יסורין, כי מה שהתפילה מועילה היא בגדר נס, ואין סומכים על הנס, ואולי אינו ראוי לנס.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף ב ע"א-ע"ג) לטקסט

[לכן אחי יוסף הביאו ליעקב את הכתונת טבולה בדם, כי בלי זה יעקב לא היה חושב שיוסף מת, כיון שלא בא, אלא היה בוטח בה' שיבוא יוסף, כי אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים, ובזכות הבטחון בה' ה' יביא לו את מה שחסר לו, ועוד שיעקב היה מתפלל מתוך בטחון בה', ותפילתו היתה מתקבלת, ואז יוסף היה חוזר לביתו ממצרים והיה מספר ליעקב שהאחים מכרו אותו, והיו מתביישים. אבל עכשיו שהביאו את הכתונת טבולה בדם, זה כמו שיש עדים שמת, שבזה לא שייך בטחון.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף י ע"ב) לטקסט

הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דרבי מאיר והוו קא מצערו ליה טובא, הוה קא בעי רבי מאיר רחמי עלויהו כי היכי דלימותו. אמרה ליה ברוריא דביתהו: מאי דעתך? - משום דכתיב יתמו חטאים, מי כתיב חוטאים? חטאים כתיב! ועוד, שפיל לסיפיה דקרא: ורשעים עוד אינם, כיון דיתמו חטאים - ורשעים עוד אינם? אלא, בעי רחמי עלויהו דלהדרו בתשובה - ורשעים עוד אינם. בעא רחמי עלויהו והדרו בתשובה.

וכמבואר לנו בדברי חז"ל, שסוף כל סוף תסור הבחירה מן האדם, ולא יהיה עוד רעות בעולם, וכבר אמרו (ברכות י ע"א), "יתמו חטאים מן הארץ כתיב". אם כן, אין סוף הכונה על השכר ועונש, אלא על התיקון כלל. [מבאר שמדובר בביטול מציאות החטא שבאחרית הימים שמשמעותו ביטול הבחירה מן העולם שהרי אם אין התמודדות עם החטא אין מקום לבחירה.]

(רמח"ל, דעת תבונות סי' מד)

הוה קא בעי רבי מאיר רחמי עלויהו כי היכי דלימותו אמרה ליה ברוריא דביתהו וכו' בעי רחמי עלויהו דלהדרו בתשובה

הקב"ה מעמיד להם מלך כהמן ומחזירן למוטב [סנהדרין צח ע"א]... ובזה ראינו ליישב קושיית מהרש"א על הא דאמרה ברורי' דביתה דר"מ אלא התפלל עלויה שיחזירו בתשובה, והקשה המהרש"א הלא אין זה בידי שמים... דודאי רשאים אנו להתפלל על רשע שיבא עליו פרעניות כדאמרינן שלות רשעים סופן תקלה, וא"כ הכי קאמרה לי' לר"מ: אמאי בקשת עליהם שימותו, אלא בקש עליהם רחמים שיחזרו בתשובה, ר"ל שיבא עליהם פרעניות עד שיהיו מוכרחים לשוב בתשובה כדרך שיעשה הקב"ה לישראל.

(רבי אברהם משה זרח איידליץ, אור לישרים (איידליץ, תשב), דרוש ג, עמ' נה)

א"ל ההוא מינא לברוריה, כתיב רני עקרה לא ילדה משום דלא ילדה רני א"ל שטייא שפיל לסיפא דקרא כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר ד' אלא מאי לא ילדה רני וכו' שלא ילדה בנים לגיהנם כוותייכו

והענין קשה, דמ"מ הדרא קושיא לדוכתא, דא"כ מאי "עקרה", הלא ילדה? ועוד מאי "כי רבים"? אלא דוודאי ילדה, ומאי "עקרה לא ילדה"? שנשארה בלא בנים, כמ"ש אצל צור (שם כג): "בושי צידון כי אמר ים מעוז הים לאמר לא חלתי ולא ילדתי ולא גדלתי בחורים רוממתי בתולות". ונאמר אצל ציון (שם מט): "שאי סביב עיניך כולם נקבצו באו לך כו' עוד יאמרו באזניך בני שכוליך צר לי המקום וכו' ואמרת בלבבך מי ילד לי את אלה ואני שכולה וגלמודה גולה וסורה ואלה מי גדל" וכו'. וכמ"ש בברכת חתנים: שוש תשיש ותגל עקרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה. וכמ"ש (תהלים קיג): "מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה". ונאמר (דברים לב): "אם לא כי צורם מכרם" - זה אברהם אבינו שנאמר עליו (ישעיהו נא): "הביטו אל צור חצבתם", זה אברהם כמ"ש (שם) "אל אברהם אביכם", והוא מכרם לגלות, שאמר לו הקב"ה: מה תברור, או גלות או גיהנם, ובירר הגלות, כי בגיהנם יכלו ח"ו משא"כ בגלות. ולכך אברהם יושב בפתח גיהנם ומוציא מגיהנם, כי הוא מסרם לגלות בשביל שלא ירדו לגיהנם. וז"ש רש"י: כנסת ישראל שדומה לעקרה שלא ילדה בנים לגיהנם, שאם לא היתה עקרה בגלות היתה מולדת בנים לגיהנם, "כי רבים בני שוממה" כנ"ל.

(הגר"א, ביאור על אגדות של רבב"ח וסבי דבי אתונא, עמ' כח במהד' תשיז)

מאי דכתיב "פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה" [בעקידת יצחק: וכי יש תורה שאינה של חסד? אלא] כנגד מי אמר שלמה מקרא זה? לא אמרו אלא כנגד דוד אביו, שדר בחמישה עולמים ואמר שירה: דר במעי אמו ואמר שירה, שנאמר "ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו"; יצא לאויר העולם ונסתכל בכוכבים ומזלות ואמר שירה, שנאמר "ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו, ברכו ה' כל צבאיו וגו'" ינק משדי אמו ונסתכל בדדיה ואמר שירה, שנאמר "ברכי נפשי את ה' ואל תשכחי כל גמוליו" - מאי "כל גמוליו"? אמר ר' אבהו, שעשה לה דדים במקום בינה. טעמא מאי? אמר רב יהודה [בעקידת יצחק: ר' אבהו], כדי שלא יסתכל במקום ערוה. רב מתנא [בעקידת יצחק: רב יהודה] אמר, כדי שלא יינק ממקום הטינופת; ראה במפלתן של רשעים ואמר שירה, שנאמר "יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי אצת ה' הללויה"; נסתכל ביום המיתה ואמר שירה, שנאמר "ברכי נפשי את ה' ה' אלקי גדלת מאד הוד והדר לבשת" - מאי משמע דעל יום המיתה נאמר? אמר רבה בר רב שילא, מסיפא דעניינא, דכתיב "תסתיר פניך יבהלון תוסף רוחם יגועון וגו'

העולם הראשון הוא מה שדר במעי אמו, והתבונן היותה היותר שלמה מכל אמות בעלי-החיים, במה שלא לוקחה מהארץ כהם, ויהי סיבה למה שנוצר ונתהווה שם מהחומר היותר שווה והיותר נכון ומזומן לקבל צורה יותר שלמה מכל הצורות ההיולאניות...
העולם ה-ב' - מה שיצא לאויר העולם ונסתכל בכוכבים ומזלות, והוא מה שנמסר לאדם שיתחיל בו בצאתו לאויר העולם, רצוני: כי בפקחותו... הוא מסתכל ומתבונן קצת בהנהגת המציאות הנפלא, ויושב ותוהה ומסדר מעשיו על הצד היותר נאות שאפשר לו...
העולם ה-ג' הוא מה שינק משדי אמו... והוא מבואר שאם דברים ככתבן - היה להם להקדים היניקה ליציאה לאויר העולם להסתכל בכוכבים וכו'; אלא שהוא מבואר, שהוא משל מפורסם מאוד אל לימוד התורה האלקית... והוא מה שיתעצם בה בדעות אמיתיות ותכונות ישרות... וכמו שביארו החכמים ההם: זה אומר כדי שלא יסתכל בערוה - והוא כינוי אל הדעות המקולקלות באלקות... וזה אומר שלא יינק ממקום הטינופת - והוא עניין המעשים הפחותים, אשר בשתים אלו יבדלו המתעצמים בנפשם מהבלתי מתעצמים...
העולם ה-ד' הוא מה שראה במפלתן של רשעים, והוא מה שיוסיף עוד האיש השלם להוסיף בהתעצמותו עד שירגיש לעצמו מציאות עצמי נבדל, נקנה בחריצות השתדלותו ומושפע עליו בהשגחת בוראו, שחוייב מזה שהרשעים שאינם חרדים לעמוד על נפשם, שהם יפלו בנופלים בלי ספק...
העולם ה-ה' - שנסתכל ביום המיתה... והוא מה שנתאמת לו מעצם מציאותו בסוף עניינו, שהוא יום המיתה... וזה כי אחר שהוא הרגיש בעניינו, מדי עוברו מעולם ועד עולם ב-ד' עולמות שקדמו... ושאחרי כן, מיום אל יום נתלוה אליו שלמות מוחש בשכלו, עד שכבר נתחזק עניינו ונתהווה אצלו עצם שני נכבד מאוד ומרום מראשון, והוא נבדל ממנו בעצמותו, ולא יוכל להכחישו ולכפור במציאותו... כי זה אשר יחייב לו לדעת כי האדם אשר ימות בסוף הימים הוא אשר נולד ובא לעולם; אמנם אשר כן נעשה מאליו ונתעצם מאצילות הבורא ית' הוא הנשאר בלי ספק [חמשת העולמות מכוונים כנגד חמישה חסדים שהתחסד ה' עם האדם ויצר אותו באופן המושלם ביותר].

(עקידת יצחק, שער ו)


מה עשה הקדוש ברוך הוא, הביא יסורים על חזקיהו, ואמר לו לישעיהו, לך ובקר את החולה, שנאמר בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ויאמר אליו, כה אמר ה', צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה וגו', מאי כי מת אתה ולא תחיה, מת אתה בעולם הזה, ולא תחיה לעולם הבא, אמר ליה מאי כולי האי? אמר ליה, משום דלא עסקת בפריה ורביה, אמר ליה משום דחזאי לי ברוח הקדש דנפקי מינאי בנין דלא מעלו, אמר ליה, בהדי כבשי דרחמנא למה לך, מאי דמפקדת איבעי לך למעבד, ומה דניחא קמיה קודשא בריך הוא לעביד, אמר ליה, השתא הב לי ברתך, אפשר דגרמא זכותא דידי ודידך, ונפקי מנאי בנין דמעלו, אמר ליה, כבר נגזרה עליך גזירה, אמר ליה בן אמוץ, כלה נבואתך וצא, כך מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים

יש לשאול, מה חרי האף הגדול הזה, שבעון ביטול פריה ורביה, יהיה נענש בזה ובבא, אלא לפי שנא' (שם כו ד) כי ביה ה' צור עולמים, ומזה למד, שהעה"ז נברא בה"א, והעה"ב ביו"ד, וע"י שלא עסק בפריה ורביה, גרם לשם של י"ה, שיסתלק מן איש ואשה, והוי כאילו החריב כל שני עולמות, אשר מציאתם תלוי בשם של יה, כי יסתלק השם מכל הנבראים, ויעלה לו השמימה, על כן דינו להיות נטרד מן שני עולמות. וכן דור המבול לפי שחללו שם של יה, היה ג"כ דינם חרוץ ליטרד מן העה"ז והעה"ב, כדאיתא בפרק חלק (סנהדרין קז ע"ב) שדור המבול אין להם חלק לעה"ב כו'. לכך נאמר בהפכו (תהלים קיח טז) לא אמות כי אחיה, לא אמות בעה"ז כי אחיה גם לעה"ב, ואספר מעשה י-ה, כי בי-ה ה' צור עולמים, כי שני העולמות הם מעשה יה. לפיכך כשחזר חזקיה בתשובה וקבל עליו לעסוק בפריה ורביה והחזיר שם של יה למקומו, ע"כ נאמר לו (ישעיה לח ה) הנני יוסיף על ימיך ט"ו שנה, כנגד שם של י-ה, ונאמר הנני יוסיף מלה זרה בדקדוק, כי הל"ל הנני מוסיף, אלא לפי שהנני יוסיף, ר"ת יה, להורות שבזכות שם של י-ה זכה להוספה זו.
וזהו שמסיק במסכת סוכה פרק החליל (נג.) כשכרה דוד השיתין בקש התהום להציף עלמא כו', עד אמר דוד ט"ו שיר המעלות ואסקיה. לפי שידע דוד, שדור המבול נענשו בתהום רבה בעון הזנות, כי מי התהום מים נסתרים, והזנות קראו שלמה (משלי ה טו) מים גנובים. דהיינו נסתרים, הפך ממה שנאמר (שם ט יז) שתה מים מבורך וגו'. לפיכך כשהיה דוד צריך להעלות התהום, היה מתירא שמא ע"י שיעלהו יציף העולם, כדרך שנעשה לדור המבול, ע"כ אמר ט"ו שיר המעלות, לרמוז שבזכות שישראל גדורין מעריות, ושם יה מתווך ביניהם, ינצלו מתהום רבה. וזהו שמסיק באותן ט"ו שיר המעלות (תהלים קכח) אשתך כגפן פוריה וגו' אמר אשתך, האל"ף נקודה בסגול להורות שמדבר בזמן, שג' שותפין באדם, אב ואם והקב"ה, וכשהקב"ה שותף בדבר, א"כ שם יה מתווך ביניהם לכך נאמר פוריה בתוספת י"ה. וכן ארז"ל (סוכה נא ע"ב) בין עזרת אנשים לעזרת נשים היו ט"ו מעלות, וכל זה מורה שמספר ט"ו תמיד מתווך בין איש לאשה כי כל זה נמשך מקדושת שם של יה על כן היו כל מדות הללו של התיבה תמיד קרובים למספר ט"ו כאמור.

(כלי יקר על בראשית פרק ו פסוק טו)

סמוכים מן התורה מנין

[עיין עוד לקט באורי אגדות יבמות ד ע"א]


(גירסת עין יעקב) - חזי רישא דאבא למטוי ביה גלדאני וכו' חזי רישא דאבא לקרובי עליה קרבנא לעבודה זרה

[בני אדם נמשלו לדגים (ע"ז ד ע"א). וא"כ מלך שכובש עמים רבים, כל העולם בעיניו כדגים קטנים. וזה מה שאמר הבן, שראה את ראשו של אביו ואת כשרונותיו, שבמשך זמן קצר השריש בעם ישראל את אהבת התורה, ואמר שהיה עדיף שחזקיהו היה משקיע את כשרונותיו בכיבושים, שיהיו העמים כדגים קטנים בעיניו. והשני אמר שכדי להצליח לכבוש ארצות, הוא צריך לעשות תיקונים בדת, כדי לקרב את הדת שלו לדת של העם הנכבש, כדי שיוכלו להתאחד; ואמר שחזקיהו מוכשר לעשות את זה.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף מג ע"ב-ע"ג) לטקסט


י ע"ב

"זכר נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם והטוב בעיניך עשיתי". מאי "הטוב בעיניך עשיתי"? ... ר' לוי אמר: שגנז ספר רפואות

...ולכך אמרו [ברכות י ע"ב] בחזקיהו המלך והטוב בעיניך עשיתי, שגנז ספר רפואות, כי נודע מ"ש הרמב"ם כי היה עניינו בספר צורות כוכבים וצבא שמים ועל ידיו היו מתרפאים, עיין בספר חסידים [אות ר"ו], כי זהו רע מאוד בעיני צבאות שמים להטריחם לעשות דבר חוץ לסדר ונימוס הטבע ע"ש.
וזהו שדייק הגמרא והטוב בעיניך עשיתי, היינו אצל משגיח עולם, וחז"ל דרשו שגנז ספר רפואות, שהיה לטורח ולעבודה למלאכי השגחה מנהיגי גלגלים וצורות הכוכבים, וזהו בעיניך, היינו שרי השגחה ודוק.

(יערות דבש, חלק שני, דרוש י)

כל התולה בזכות עצמו תולין לו בזכות אחרים וכל התולה בזכות אחרים תולין לו בזכות עצמו

בתחלה אמר "ואתחנן אל ה'", ואמרו רבותינו ז"ל אין חנון בכל מקום אלא מתנת חנם, ודקדקו זה לפי ששורש חנם חנן, ובאו להורות שאין ראוי לאדם לתלות תפלתו במעשיו הטובים ולא בזכות עצמו, כמאמר אליפז "מה אנוש כי יזכה וכי יצדק ילוד אשה", וגינו חכמים לחזקיה שתלה תפלתו בזכות עצמו, ואמרו כי לפי שתלה הדבר בזכות עצמו תלו לו בזכות אחרים, ונאמר לו "וגנותי על העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי". ובעבור זה לא תלה משה רבינו תפלתו בזכות עצמו אלא במתנת חנם, ולפיכך אמר "ה' אלהים אתה החלות" וגו', כלומר כך הוא דרכך עמי לעשות חסד חנם, שאתה החלות מעצמך בסנה להשפיע עלי שפע נבואיי מבלתי שאהיה ראוי ולא שאכין עצמי לכך. וכן אמרו רבותינו ז"ל בספרי: "אתה החלות להראות את עבדך" נסים וגבורות, שנאמר "אסורה נא ואראה". הנה בארו ש"אתה החלות" נאמר על התחלת נבואתו של משה, וכאילו אמר: רבונו של עולם, אל יקשה בעיניך לעשות עמי חסד אף על פי שאיני ראוי אליו ולתת לי מתנת חנם, שכן דרכך עמי, שאתה מעצמך החלות בסנה להראות את עבדך וגו', ואחר שכך דרכך עמי עשה גם עתה עמי החסד הזה שאני שואל, "אעברה נא ואראה" וגו'.

(ספר העיקרים מאמר ד פרק כא)

ותאמר אל אישה, הנה נא ידעתי כי איש אלהים קדוש הוא, אמר רבי יוסי ברבי חנינא, מכאן שהאשה מכרת באורחין יותר מן האיש, קדוש הוא, מנא ידעה? רב ושמואל, חד אמר שלא ראתה זבוב עובר על שולחנו, וחד אמר, סדין של פשתן הציעה על מטתו, ולא ראתה קרי עליו

ואמנם המשגל - איני צריך לומר בו יותר ממה שאמרתיו בפירוש אבות ממה שבא כתוב בתורתנו החכמה, הטהורה, ממאוס בו ואסור זכרו או לדבר בו כלל ולא לשום סיבה. וכבר ידעת אמרם שאלישע - עליו השלום - אמנם נקרא 'קדוש' מפני שלא היה חושב בו, עד שלא היה רואה קרי. וכבר ידעת אמרם על יעקב עליו השלום ש"לא יצאה ממנו שכבת זרע קודם ראובן". אלה כולם ענינים מקובלים באומה, ללמדת מדות אנושיות [הרמב"ם דן בצרכי הגוף החומריים ולגבי התשמיש הוא אומר שהתורה מתעבת את הדיבור וההרהור עליו, ואלישע לא הגיע לקרי מפני שלא חשב כלל בעניין זה.]

(מורה נבוכים, חלק ג פרק ח)


רב ושמואל חד אמר עלייה פרועה היתה וקירוה וחד אמר אכסדרה גדולה היתה וחלקוה לשנים

[יש שני דברים שצריכים ת"ח בשבילם: א) ללמדנו את מעשי המצוות, ב) ללמדנו את כוונותיה בכל פרטיה ודקדוקיה. עלייה פרועה - שאם אלישע יהיה בביתם, יוכלו ללמוד ממנו כוונות המצוות, וזה "עלייה", דברים עליונים, כי מצווה בלי כוונה לא עולה למעלה, כאמור בזוהר. אכסדרה שחילקוה - נלמד מאלישע איך הוא עושה מצוות. אבל לדעה זו, הכוונה לא הכרחית, כשיטת רב בר"ה כח (כפי שהוסבר בהגהות אשרי) שמצוות אינן צריכות כוונה.]

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה, דף כו ע"א) לטקסט

חד אמר שלא ראתה זבוב עובר על שולחנו וחד אמר סדין של פשתן הציעה לו על מטתו ולא ראתה קרי עליו

הנה רש"י פי' "קדושים" - פרושים מעריות. ורמב"ן פי' מכל מותרות. ושניהם מרומזים בגמ' בזה. אמנם הזבוב מניח מקום בריא והולך למקום מעופש והיינו מקום מותרות שהמותרות מתעפש, וקדושת אלישע שהיו המותרות שנאוי אצלו מצד שורשם הרע, גבר עד שלא היתה רשות לזבוב להכנס במקום אכילתו, שכח הקדושה אש אוכלה לכח הטומאה של המותרות שהוא סיבה לזבוב, וכיון שהמסבב בטל, בטלה מעיקרה הסיבה בהכרח.

(ראי"ה קוק, מכתי"ק, מובא בשיחות הרב צבי יהודה, קדושים, עמ' 179, הערה 40)


תנו רבנן ששה דברים עשה חזקיהו המלך על שלשה הודו לו ועל שלשה לא הודו לו על שלשה הודו לו גנז ספר רפואות והודו לו

משמע מדבריו של הרמב"ן שספר זה היה ספר של חכמה ורפואות [ כמו פירוש ש"י על פסחים נו,א] ומבאר ששלמה הגיע לחכמה זו לא מדעתו אלא ה' העניק לו החכמה להבין מתוך התורה אותיותיה גימטריותיה ואף מקוצי האותיות ותגיהן, את כל פלאי החכמה הגנוזה בעולם.

(רמב"ן בהקדמה לספר בראשית)"קדוש הוא", מנא ידעה? רב ושמואל, חד אמר: שלא ראתה זבוב עובר על שלחנו

אם על השונמית, שהייתה אישה גדולה, תמהים חז"ל מניין ידעה שאלישע הוא איש קדוש, בודאי יש לשאול על הזבובים מניין הם ידעו.
אלא על כרחך כך הוא טבעם של בעלי חיים, שמרגישים הם אפילו בדברים שאין בני אדם, ואף הגדולים שבהם, חשים.

(שיחות מוסר תשל"ג הפטרת כי תשא מאמר נז' עמ' רמה)

ותשובתו הרמתה כי שם ביתו ואמר רבא כל מקום שהלך ביתו עמו

[עיין עוד לקט באורי אגדות נדרים לח ע"א]


אמר רבי טרפון

גם בענין ר' טרפון, דע, כי הוא מן הרפ"ח נצוצין הנודעים, כמנין טרף מטרפו"ן. ונודע, כי הם חמש גבורות מנצפ"ך, שהם המ"ן, והם בגימטריא פ"ר, וכשתחלקם לחמשה חלקים, יהיה כל חלק מהם נ"ו, ואלו הם שני אותיות ו"ן מן טרפו"ן, ונמצא כי שם טרפו"ן, הוא חלק אחד שהוא בגימטריא נ"ו מן החמשה גבורות, שכלם הם בגימטריא טרף נצוצות, וכללות כל זה נקרא טרפון.

(רבי חיים ויטאל, שער הגלגולים, הקדמה לו)


יא ע"א

בשחר מברך שתים לפניה

ובזה יובן טוב טעם ודעת לתקנת חכמים שתקנו ברכות ק"ש שתים לפניה כו', דלכאורה אין להם שייכות כלל עם קריאת שמע כמ"ש הרשב"א ושאר פוסקים, ולמה קראו אותן "ברכות ק"ש", ולמה תקנו אותן לפניה דווקא? אלא משום שעיקר ק"ש לקיים "בכל לבבך כו' בשני יצריך" כו' [ברכות נד ע"א], דהיינו לעמוד נגד כל מונע מאהבת ה'. ו"לבבך" הן האשה וילדיה, שלבבו של אדם קשורה בהן בטבעו. כמו שאמרו רז"ל על פסוק "הוא אמר ויהי" - זו אשה, "הוא צוה ויעמוד" - אלו בנים [שבת קנב ע"א]. ו"נפשך" ו"מאדך" כמשמעו - חיי ומזוני, להפקיר הכל בשביל אהבת ה'. ואיך יבוא האדם החומרי למידה זו? לכך סידרו תחלה ברכות יוצר אור. ושם נאמר ונשנה באריכות ענין וסדר המלאכים העומדים ברום עולם, להודיע גדולתו של הקדוש ברוך הוא, איך שכולם בטלים לאורו ית' "ומשמיעים ביראה כו' ומקדישים כו' ואומרים ביראה קדוש" כו', כלומר שהוא מובדל מהן ואינו מתלבש בהן בבחי' גילוי אלא "מלא כל הארץ כבודו", היא כנסת ישראל למעלה וישראל למטה כנ"ל. וכן "האופנים וחיות הקודש ברעש גדול וכו' ברוך כבוד ה' ממקומו", לפי שאין יודעים ומשיגים מקומו, וכמ"ש "כי הוא לבדו מרום וקדוש". ואח"כ ברכה שניה "אהבת עולם אהבתנו ה' אלהינו", כלומר שהניח כל צבא מעלה הקדושים, והשרה שכינתו עלינו להיות נקרא "אלהינו", כמו "אלהי אברהם" כו' כנ"ל. והיינו כי אהבה דוחקת הבשר [ב"מ פד ע"א], ולכן נקרא "אהבת עולם", שהיא בחי' צמצום אורו הגדול הבלתי תכלית להתלבש בבחי' גבול הנקרא "עולם", בעבור אהבת עמו ישראל, כדי לקרבם אליו ליכלל ביחודו ואחדותו ית'. וזה שאומרים "חמלה גדולה ויתירה", פירוש, יתירה על קרבת אלהים שבכל צבא מעלה. "ובנו בחרת מכל עם ולשון" - הוא הגוף החומרי הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם. "וקרבתנו וכו' להודות וכו'... וליחדך" כו' - ליכלל ביחודו ית' כנ"ל. והנה כאשר ישים המשכיל אלה הדברים אל עומקא דלבא ומוחא, אזי ממילא כמים הפנים לפנים תתלהט נפשו ותתלבש ברוח נדיבה, להתנדב להניח ולעזוב כל אשר לו מנגד, ורק לדבקה בו ית' וליכלל באורו בדביקה חשיקה וכו' בבחי' נשיקין ואתדבקות רוחא ברוחא כנ"ל.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק מט)

בשחר מברך שתים לפניה ואחת לאחריה

...בשעת קריאת שמע ותפלה, שהיא שעת מוחין דגדלות למעלה, וגם למטה היא שעת הכושר לכל אדם, שאז מקשר חכמה בינה דעת שלו לה', להעמיק דעתו בגדולת אין סוף ב"ה, ולעורר את האהבה כרשפי אש בחלל הימני שבלבו, לדבקה בו בקיום התורה ומצותיה מאהבה, שזהו ענין המבואר בקריאת שמע דאורייתא, וברכותיה שלפניה ולאחריה שהן מדרבנן הן הכנה לקיום הק"ש.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק יב)


יא ע"ב

אין אומרים אהבת עולם אלא אהבה רבה, ורבנן אמרי אהבת עולם, וכן הוא אומר: ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד

ובברכות די"א ב' אי' ורבנן אמרי אהבת עולם וכה"א מרחוק ה' נראה לי ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד. והוכחה זו סתומה לענין ברכה זו. אבל הענין דאהבה הבאה ע"י התלמוד גדול מאהבה הבאה ע"י קרבנות בשני דברים: א' דקרבנות אינו אלא בירושלים קרוב לפני המלך ה' היינו מקום מלכותו ית', משא"כ תורה בכל מקום, וזהו מאמר הנביא מרחוק ה' נראה לי. ב' דקרבנות אפילו בירושלים אינו אלא בזמן שבהמ"ק קיים והרי למצער ירשו ישראל מקדשי אל, משא"כ תורה אין הפסק לעולם, וזהו מאמר הנביא ואהבת עולם אהבתיך. והיינו שמביא הגמ' שראוי לומר בברכה שנאמרה על התלמוד אהבת עולם. [מבאר שנבואת ירמיהו ממנה לקוח הפסוק עוסקת בנחמת ישראל ההולכים לגלות, בכך שאומר להם הנביא שעל אף שלא תעמוד לזכותם עבודת הקרבנות, יתקיימו בזכות התורה, שאהבתה עומדת לְעולם.]

(הרחב דבר דברים כו, יז)

אהבה רבה וכו' אהבת עולם

פרק מג: והנה באהבה יש ג"כ שתי מדרגות, אהבה רבה ואהבת עולם. אהבה רבה היא אהבה בתענוגים, והיא שלהבת העולה מאליה, ובאה מלמעלה בבחי' מתנה למי שהוא שלם ביראה... ובלי קדימת היראה אי אפשר להגיע לאהבה רבה זו, כי אהבה זו היא מבחי' אצילות דלית תמן קיצוץ ופירוד ח"ו. אך אהבת עולם היא הבאה מהתבונה ודעת בגדולת ה' אין סוף ב"ה הממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, וכולא קמיה כלא ממש חשיב וכביטול דבור אחד בנפש המשכלת בעודו במחשבתה או בחמדת הלב כנ"ל, אשר ע"י התבוננות זו ממילא תתפשט מדת האהבה שבנפש מלבושיה, דהיינו שלא תתלבש בשום דבר הנאה ותענוג גשמי או רוחני לאהבה אותו, ולא לחפוץ כלל שום דבר בעולם בלתי ה' לבדו, מקור החיים של כל התענוגים, שכולם בטילים במציאות וכלא ממש קמיה חשיבי, ואין ערוך ודמיון כלל ביניהם ח"ו, כמו שאין ערוך לאין ואפס המוחלט לגבי חיים נצחיים...
פרק מד: והנה כל מדרגת אהבה מב' מדרגות אלו אהבה רבה ואהבת עולם נחלקת לכמה בחי' ומדרגות לאין קץ... אך אחת היא אהבה הכלולה מכל בחי' ומדרגות אהבה רבה ואהבת עולם, והיא שוה לכל נפש מישראל וירושה לנו מאבותינו.... כלומר מפני שאתה ה' נפשי וחיי האמיתים, לכך אויתיך, פי' שאני מתאוה ותאב לך כאדם המתאוה לחיי נפשו... ואהבה רבה וגדולה מזו, והיא מסותרת ג"כ בכל נפש מישראל בירושה מאבותינו, היא מ"ש ברעיא מהימנא: כברא דאשתדל בתר אבוי ואימיה דרחים לון יתיר מגרמיה ונפשיה ורוחיה כו', כי הלא אב אחד לכולנו... ששתי בחינות אהבות אלו הנ"ל הן כלולות מן בחי' אהבה רבה, וגדולה ומעולה מדחילו ורחימו שכליים אשר האהבה נק' לעיל בשם אהבת עולם, רק שאעפ"כ צריך לטרוח בשכלו להשיג ולהגיע גם לבחי' אהבת עולם הנ"ל הבאה מהתבונה ודעת בגדולת ה' כדי להגדיל מדורת אש האהבה ברשפי אש ושלהבת עזה ולהב העולה השמימה, עד ש"מים רבים לא יוכלו לכבות וכו' ונהרות לא ישטפוה" וכו', כי יש יתרון ומעלה לבחי' אהבה כרשפי אש ושלהבת עזה וכו' הבאה מהתבונה ודעת בגדולת אין סוף ב"ה על שתי בחי' אהבה הנ"ל, כאשר אינן כרשפי אש ושלהבת כו', כיתרון ומעלת הזהב על הכסף וכו'.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרקים מג-מד)


אמר רבא, כדי להזכיר מדת יום בלילה, ומדת לילה ביום. בשלמא מדת לילה ביום, כדאמרינן יוצר אור ובורא חשך, אלא מדת יום בלילה, היכי משכחת לה, אמר אביי, גולל אור מפני חשך וחשך מפני אור

[מבאר שכך הורו חכמים כדי להוציא מלב המינים, האומרים שמהתחלה אחת לא יצאו שני הפכים, ועל כן גזרו אומר מי שברא אור לא ברא חשך, על כן אמר הכתוב, ויהי ערב ויהי בקר, דהיינו ליל ויום, אע"פ שנראין הפכין מ"מ שניהם יום אחד, יומו של אחד, כי אל אחד ברא לשניהם, ולכן לא נאמר יום ראשון אלא יום אחד].

(כלי יקר על בראשית פרק א פסוק ה)

אשר קדשנו במצותיו

וזה שאומרים אשר קדשנו במצותיו, כאדם המקדש אשה להיות מיוחדת עמו ביחוד גמור, כמ"ש "ודבק באשתו והיו לבשר אחד", ככה ממש ויֶתֶר על כן לאין קץ, הוא יחוד נפש האלהית העוסקת בתורה ומצות ונפש החיונית ולבושיהן הנ"ל באור אין סוף ב"ה. ולכן המשיל שלמה ע"ה בשיר השירים יחוד זה ליחוד חתן וכלה בדביקה חשיקה וחפיצה בחיבוק ונישוק. וזה שאומרים אשר קדשנו במצותיו, שהעלנו למעלת קודש העליון ב"ה, שהיא קדושתו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. וקדושה היא לשון הבדלה, מה שהקב"ה הוא מובדל מהעולמות והיא בחי' סובב כל עלמין, מה שאינו יכול להתלבש בהן. כי ע"י יחוד הנפש והתכללותה באור א"ס ב"ה הרי היא במעלת ומדרגת קדושת א"ס ב"ה ממש, מאחר שמתייחדת ומתכללת בו ית' והיו לאחדים ממש. וזה שכתוב "והייתם לי קדושים כי קדוש אני ה', ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי". ואומר "ועשיתם את כל מצותי והייתם קדושים לאלהיכם אני ה' אלהיכם" וגו', פירוש, כי ע"י קיום המצות הריני אלוה שלכם כמו אלהי אברהם אלהי יצחק וכו', שנקרא כן מפני שהאבות היו בחי' מרכבה לו ית' ובטלים ונכללים באורו.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק מו)

חכמה עילאה נתלבשה בחכמה תתאה ועי"ז ["חכמות בחוץ] תרונה"... פי' תרונה הוא רננא דאורייתא שהוא בחי' שיר... דהיינו שממשיכי' בחי' תענוג בחי' שיר בתורה, והוא ע"י המצות, שלכן מברכין על המצות אשר קדשנו, פי' אשר הוא ל' תענוג, וגם אשר אותיות ראש, דהנה החכמה נק' ראשית כמ"ש "ראשית חכמה", וראשית ל' נוקבא, והיינו כי החכ' היא בחי' מקבל, שמקבלת מבחי' ראש, וכמ"ש "והחכמה מאין תמצא" שנמשכת מבחי' אין, דהיינו שלא בדרך השתלשלות עילה ועלול רק כמו בחי' יש מאין.

(מהר"ש מליובביטש, תורת שמואל, תרכ"ז, מאמרים, זכור את יום השבת כו', עמ' קכח)
יב ע"ב

בקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע

ואיתא בפרק קמא דבבא בתרא (יד ע"ב): משה כתב ספרו ופרשת בלעם. פירוש שספרו נקרא חקיקת חכמתו שבמוחו. כידוע בזוהר דספר נקרא חכמה. ופרשת בלעם הוא חוץ מחכמת משה רבינו ע"ה כי משה רבינו ע"ה הוא היפך זה ומול בית פעור כנ"ל. ולא היה יכול להשיג אותה חכמה הנפילה ובמטמוניות בדרך ארעי ומקרה. כי כל חכמתו של משה היתה בפרהסיא ובהזמנה כטעם לשון ויקרא [בא' דאלופו של עולם בגויה] רק אחר שהשיגה בלעם אז חזר משה וקלטן לאותן טיפי קרי דויקר וגו' והחזירם למקומן והכניסן תוך ספרו ועשה מחול קודש. כי בשעה שבלעם אמרן ודאי היו נחשבים לדברי חול אצל בני ישראל, וכן היה באמת. רק כשכתבן משה בספר תורה אז נעשו קודש ודברי אלוקים חיים. ועד שביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע כמו שאמרו ז"ל שיש בה קדושה רבה כמו בפסוק שמע ישראל. וטוב לישא על שפתיו דברים אלו ערב ובוקר בכל יום תמיד. [כידוע גודל היקרות של נפשות כאלו כאשר באים אל הקודש].

(רבי צדוק הכהן מלובלין, דובר צדק עמ' קכד)

ועל דבר זה נתקנא בלעם הרשע, שבכל נביאותיו גילה דבר זה של הדביקות והיחוד הגמור, דלכן ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע לפי שנאמר בה "כרע שכב כארי" וגו', דגם בשעת שכיבה ושינה הוא כארי, כטעם "אני ישנה ולבי ער", שעל זה אמרו ז"ל (שיר השירים רבה ה, ב) דהקב"ה לבן של ישראל, "וה' יראה ללבב", אין מסתכל אלא לנקודה זו שבלב.

(רבי צדוק הכהן מלובלין, רסיסי לילה אות מ)

והענין הוא עפ"י מ"ש חז"ל בפסוק "מה אקוב לא קבה אל" כו' כי הרשע הי' מכוין רגע זעמו של הקדוש ברוך הוא... והרשע כל מגמתו למצוא אותו הזעם. אבל הצדיקים מכוונים למצוא עת רצון בשמים... ומ"מ מצינו כי מדה טובה מרובה, והצדיקים שזוכין למצוא חסד ה' בעולם אין כל הרשעים יכולין לבטל מהם, כמ"ש "מים רבים לא יוכלו לכבות כו' האהבה כו' אם יתן כו' כל הון ביתו" כו'... אבל הזעם רגע בשמים, כשהרשעים רוצים להתגבר בו, מונע הקדוש ברוך הוא הזעם כדאיתא שלא הי' כועס כל אותן הימים כדכ' "למען דעת צדקות ה'". והנה מלחמה זו היא בכל יום. וגם בפרט כל נפש מישראל שצריכין לעורר מדת החסד בכל יום. וכמו כן הרשעים ויצה"ר מתגברי' בכל יום לעורר הדינין. וזה שאמרו חז"ל שרצו לקבוע פרשת בלק בק"ש.

(שפת אמת, פרשת בלק, שנת תרמה)

איתא בגמרא: בקשו לקבוע פרשת בלק בק"ש רק משום טורח ציבור. וגם בפסוק כ' "זכור נא מה יעץ בלק" כו', שמצוה לזכור מעשה זו. והענין הוא דכתיב מקודם "עמי כו' ומה הלאתיך ענה בי", דרשו חז"ל: אסהיד בי, כי בני ישראל נבראו להעיד על הבורא כדכ' "עם זו יצרתי" כו'. והרשעים כל מגמתם לבטל זאת העדות. ואיתא במדרש כי אמר אותו רשע: ראוי לך להיות נעבד מע' אומות. אבל באמת הלכה עדים שנמצא בהם פסול עדותן בטילה. לכן ייחד הקדוש ברוך הוא עדיו כמ"ש "אתם עדי" דייקא, והבדיל אותנו מן הפסולים... וזה שכתוב מקודם "ענה בי", ואח"כ "זכר כו' מה יעץ" כו' - הוא בירור העדות... וצריך איש ישראל לידע ולזכור זאת בכל יום כי הוא נברא ונברר מכל גוי לברר זה העדות.

(שפת אמת, פרשת בלק, שנה תרנט)

ובזה נצחו ישראל את בלעם ובלק שהם מצד הסטרא אחרא, מצד שיש להם חלק אלוה ממעל. וזהו הביאור שכ' בספר הקדוש מגלה עמוקות (פרשה זו) למה שאמרו רז"ל ביקשו חכמים לקבוע פרשת בלק בק"ש, הענין, "וירא בלק את כל אשר עשה ישראל" סבא "לאמורי" שהוא עשו, שאינו יכול לנצח ק"ש [ארבע מאות[בגימטריא]] איש אשר עמו (בראשית לב, ז) רק בק"ש, ק'ריאת ש'מע, אשר על כן שלח יעקב לעשו (שם, ה) "כה תאמרון לאדוני לעשו כה אמר עבדך יעקב", ב' פעמים "כה", כ"ה אתוון דיחודא שחרית, כ"ה ערבית (עי' תיקוני זוהר כב ע"א). וכשראה בלק מעלת כ"ה אתוון דיחודא אמר (כב, ו) "ועתה 'לכה' נא ארה לי", שמקשה בזוהר (ח"ג קצח.): לך הול"ל, אלא ל'כה', שכל ענינו למיעקר האי כ"ה, היינו זה היה כל חפצו ורצונו לעקור מהם כח זה, שלא ייחדו את השם המיוחד, לבטל מהם החלק האלקי, אבל ע"י ק"ש, ה' אחד, מנצחים אותו, כי בהכרת יחוד שמו יתברך מתבטלת הסטרא אחרא.

(רבי אברהם מנחם דנציגר, אמרי מנחם, פרשת בלק אות ד)

בקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע וכו' משום דכתיב בה האי קרא כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו

בגמרא: ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע וכו' מאי טעמא וכו' אלא אמר רבי יוסי בר אבין משום דכתיב בה האי קרא כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו. ופירש רש"י דדמי לבשכבך ובקומך שהקב"ה שומרנו בשכבנו ובקומנו. וקשה מה זה שייכות לקריאת שמע שהוא קבלת עול מלכות שמים ועול מצוות ולדבר בדברי תורה בשכבך ובקומך לפסוק זה שה' יתברך שומרנו. ומהרש"א גריס זה הפסוק "הן עם כלביא יקום" וגו', וכתב שכן הוא בתנחומא. ובאמת במדרש רבה (פרשה זו כ, כ) ותנחומא (פרשה זו יד) דרשו פסוק זה "הן עם" וגו' לענין קריאת שמע שחרית וערבית אך לא הובא לענין שרצו לקבוע בקריאת שמע. וגם רש"י ז"ל הביא מדרש זה על פסוק הן עם כלביא וגו' ומכל מקום כאן לא הגי' מפסוק זה.
אך איתא במדרש רבה (דברים רבה א, ב): "מוכיח אדם אחרי חן ימצא" - זה משה, "ממחליק לשון" - זה בלעם שהחליק בנבואותיו וגבה לבם ונפלו בשטים... והיינו במה שנתן להם תקיפות ששום ישראל לא יאבד ועל ידי זה יכול לסמוך על זה לחטוא חס ושלום. ואם שהאמת כן הוא שכל מי שהוא מישראל לא יאבד חס ושלום אבל יסבלו מקודם הרבה והרבה עד שיתבררו ויוצרפו... ובלעם החליק בנבואותיו שהקב"ה יברר כל מי שהוא מישראל. וזהו הענין שמקודם אמר "הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא", שהקשה בבעל הטורים למה שם הקדים לביא לארי, ובפסוק זה להיפך "כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו"? אך שם מדבר לפי סדר הקימה ביום, בתחילה יתגבר רק כלביא ואחר כך כארי יתנשא. וכאן אמר כרע על דרך מה שנאמר "כרע נפל", שאף שנפל חס ושלום, מכל מקום "שכב כארי", שיתגבר כארי לשוב. ואף אם יפול אחר כך ממדריגתו עוד הפעם חס ושלום, מכל מקום יהיה "כלביא" על כל פנים, ואף שיפול עוד הפעם חס ושלום, מכל מקום "מי יקימנו". והוא על פי מה שמובא בזוה"ק (פרשה זו קפה ע"ב): "אם עוונות תשמר י"ה" - אם חובין סגיאו וכו' וכל דרגין אסתימו בדינא וכו', "מי יעמוד" ודאי, "מי ירפא לך" וכו', מי יעמוד דכל אורחין דתיובתא פתיחין מיניה. והיינו ד"מי" גימטריא חמישים שערי בינה, והוא תשובה וכמו שנאמר (ישעיה ו, י) "ולבבו יבין ושב" וגו', וזהו הרהור תשובה "מי יעמוד"... וזה שבא בלעם בהחלקת לשונו להגביה לבם, שאפילו אחר כל הנפילות ויחזור ויפול כלביא ויפול, ומכל מקום "מי יקימנו". וזה שאמר שעל ידי זה נפלו בשטים. ובאמת הדברים אמיתים אבל רק בדיעבד, שאל יפול לב האדם חס ושלום ולא יתיאש, כי כל מי שהוא מישראל לא ידח חס ושלום ויתברר ויתלבן עד שיהיה בכלל ועמך כולם צדיקים.
וזהו הפירוש בגמרא ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע שהוא קבלת עול מלכות שמים ועול תורה ועול מצוות. ופן יפול לב האדם היודע נגעי לבבו כמה קלקל ובאיזו פנים יקבל עול תורה ועול מצוות, על זה רצו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע שיהיה להתחזקות שלא יפול בדעתו, כמו שהאמת הוא כן, שלא ידח ממנו נדח ויתברר לבסוף "ועמך כולם צדיקים". אך הוא רק לעולם הבא.

(רבי צדוק הכהן מלובלין, פרי צדיק במדבר פרשת בלק, אות ג)

בפרק א' דברכות: בקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע. כאשר לא קבעו, למה הודיענו? אכן שמעתי מפ"ק זקיני ז"ל בשם הרבי ר' בונם ז"ל שצריך אדם לייגע עצמו בכל הוה אמינא דגמרא, שכל הגליות רק הוה אמינא וחיות בגליות מן ההוה אמינא, וכאשר רצו ז"ל לקבוע פרשת בלק מפני הפסוק "כרע שכב", מסתם נחוץ לכל אחד מישראל לידע זאת, דאף שכרע והוא רחמנא ליצלן יורד ממדרגתו, ואף אם שכב, דזהו נפילה ממש רחמנא ליצלן תוך כמה עניני אופל, כדכתיב בירמי' (ג, כה) "נשכבה בבשתנו", שאין יכול לחיות מגודל הבושה שמרד כל כך נגד רצון קדשו ית"ש, מכל מקום כארי, כמו רגע יוכל להתהפך ולהתגבר על כל המאפיל שיהי' לאור וכל הזדונות זכיות כמאמר חז"ל [יומא פו ע"ב], "וכלביא מי יקימנו", מה שהוא בבחינת "מי", שכמעט אין לו חיות, בחינה זו "יקימנו", שיהי' לו תקומה עוד ריווח על ידי ההיפוך לטוב.

(רבי פנחס מנחם יוסטמאן, שפתי צדיק, פרשת בלק אות נא)

בקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע ומפני מה לא קבעוה משום טורח צבור וכו' אילימא משום דכתיב בה אל מציאם ממצרים וכו' משום דכתיב בה האי קרא כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו וכו' כל פרשה דפסקה משה רבינו פסקינן דלא פסקה משה רבינו לא פסקינן

ואמרו דביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, היינו לכוונה זו שאף פושעי ישראל בכלל אחדות האומה ויש להם חלק בה' אחד ונבדלים מעמים כאמור. וחז"ל טמנו דבריהם ברמז כדרכם מה שאמרו דכתיב בה יציאת מצרים, רצה לומר שאז התחלת הבדל אומה ישראלית גוי מקרב גוי, אף שהללו עובדי עבודה זרה וכו' (ויקרא רבה כג, ב), "וכרע שכב כארי", היינו אף דהם בדיוטא התחתונה שכיבא לעפרא, הם כארי. וזה כל ענין קריאת שמע בשכבך ובקומך, רצה לומר, בין שהם במעלה עליונה בין במדריגה תחתונה אינו ניתק מקבלת עול מלכות שמים שעליו והתקשרות ישראל בה' אחד. ולא קבעו מפני טורח ציבור דכל פרשה דלא פסקי וכו', רצה לומר דסידור הפרשיות ודאי המכוון דאותו ענין אינו נשלם אלא על ידי כל הפרשה כולה דוקא, דלכן לא פסקיה משה. ופרשת בלק שהוא גילוי קשר ישראל לה' יתברך, אף המורדים ופושעי ישראל בתכלית התוקף, בירור זה אינו אלא כפי סדר הפרשה על ידי התעוררות אומות העולם להתדמות לישראל ובהתבוננותם בדעת שלהם הם מבררים לעין מעלת ישראל בזה.

(רבי צדוק הכהן מלובלין, רסיסי לילה אות מד)

מזכירין יציאת מצרים בלילות

[לשיטה שהחפזון המוזכר בפסוק הוא של ישראל, אפשר לומר שמזכירים יצ"מ רק ביום, כי החפזון של ישראל היה רק ביום (ברכות ט), ומהפסוק משמע שמזכירים יצ"מ בגלל החפזון, "כי בחפזון יצאת מארץ מצרים למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך" (דברים טז, ג); אבל לשיטה שהחפזון המוזכר בפסוק הוא של מצרים, מזכירים יצ"מ בלילה, כי החפזון של המצרים לשלח את ישראל היה בלילה.]

(בנין ירושלים (יעוונין) דף ט ע"א-ע"ב - לטקסט)


א"ר אלעזר בן עזריה: הרי אני כבן שבעים שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומא. שנא' "למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך". "ימי חייך" - הימים, "כל ימי חייך" - הלילות. וחכ"א: "ימי חייך" - העוה"ז, "כל" להביא לימות המשיח.

ויש להבין: למה מיאן ר' אלעזר בן עזריה בדרוש מה שאמרו חכמים 'כל ימי חייך לרבות לימות המשיח'? ונראה לומר כך, דסבירא ליה דמצות אינן בטילות לעתיד לבא, ואם כן לא צריך קרא לרבות ימות המשיח, דהוי כמו כל המצות, ומשום הכי דרש "כל" לרבות הלילות.

(יערות דבש, חלק שני, דרוש יח)

[ראב"ע אמר את זה במסיבת החכמים המתוארת בהגדה, וכשבאו תלמידיהם לומר שהגיע זמן ק"ש, אמר הלכה זו, שהיא הלכה פסוקה, שהרי צריך לומר ק"ש מתוך הלכה פסוקה, ק"ו מתפלה שא"צ כוונה].

(תהלה לדוד (וילנציק) על ההגדה, דף ז ע"א - לטקסט)

[ראב"ע סובר כר"א בן ערך בפרקי דר"א פרק מח, שמסביר את מה שנאמר 430 שנה - 215 מלידת מנשה ואפרים, כפול שניים בגלל ימים ולילות; וכיון שהלילות השלימו, מצוה להזכיר יצ"מ גם בלילה. ואילו חכמים סוברים ש-430 היו מברית בין הבתרים, והלילות לא השלימו. וכשבן זומא דרש, ניצח את החכמים, כי מה שדרשו "להביא לימות המשיח" לא שייך לדעת ר'יוחנן בברכות לד (שהלכה כמותו נגד שמואל, ועוד שזה כדעת חכמים בשבת שכלי מלחמה בטלים לימות המשיח, והלכה כמותם נגד ר"א) שכל מה שנתנבאו הנביאים הוא לימות המשיח, שלא יהיו עניים, והרי הזכרת יצ"מ היא כדי להזכיר לפרנס עניים שבזכות צדקה נגאלו. חכמים סוברים כשמואל שבתשרי תהיה רק גאולת הגופים, ובניסן גאולת הנפשות [ראה בשמו בלקט באורי אגדות ברכות לד], א"כ יזכירו יצ"מ בין תשרי לניסן ובן זומא סובר כר'יוחנן שבניסן תהיה כל הגאולה, כר' יהושע בר"ה יא, וא"כ לא יזכירו יצ"מ.]

(רבי רפאל רובינשטיין, אבני נזר על ההגדה, דף ח ע"ג-ע"ד) לטקסט

[חכמים מסכימים שמזכירים יצ"מ בלילה, וסוברים שזה נלמד מ"ימי חייך", ומוסיפים "כל" - גם ימות המשיח. לא קיבלו מראב"ע כי היה צעיר, ואילו הם קיבלו מזקנים או מרבים. קיבלו מבן זומא כי היה זקן הדור, או כי ממנו נשמע שגם לחכמים מזכירים בלילה.]

(רבי יוסף מעסינג, אגדות ריב"א על ההגדה, דף ד ע"א) לטקסט

[זה מובא בהגדה של פסח אחרי דברי התלמידים "הגיע זמן ק"ש של שחרית", וזה תשובה לטענתם. התלמידים טענו שא"א לשמוח ביציאת מצרים כשאנו בגלות, אלא אנחנו צריכים לצאת לאור היום, להפסיק את צרותינו ע"י הקלת עול תורה ומצוות כדי למצוא חן בעיני הגוים ולהתחבר אליהם. ראב"ע השיב: גם אני צעיר כמותכם, ואני מבין את הלך רוחכם, ובכל זאת אני הולך בשיטת הזקנים, כמו בן שבעים. גם אני התקשיתי להבין למה אומרים יציאת מצרים בלילות, למה אנחנו נשארים בחושך הגלות, הרי אם נתחבר לאומות נהיה באור יום. ומבן זומא למדתי שאנחנו חייבים להודות לה' על גאולת מצרים גם בימי החושך של הגלות. אותו בן זומא שאמר (אבות פ"ד מ"א): איזהו חכם הלומד מכל אדם וכו' איזהו גבור הכובש את יצרו וכו' איזהו עשיר השמח בחלקו וכו' איזהו מכובד המכבד את הבריות, מלמד אותנו שאף שבגלות איננו יכולים להשיג חכמה וגבורה ועושר במובן הרגיל, אבל יכולים לקנות מידות אלו ע"י תורה ומצוות. ולכן אנחנו צריכים לספר ביצ"מ בגלות, כי ע"י יצ"מ השגנו את חרות הנפש, שבזכותה אנו יכולים לקנות מידות אלו, גם כשהגוים מצירים לנו.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 128-129) לטקסט

וחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה כל להביא לימות המשיח

[בן זומא סובר ש"כל" משמע כלשהוא, וא"כ "כל ימי חייך" הינו לילה, כי לילה הוא מקצת היום, ואף שבחורף הלילה יותר ארוך, הרי העיקר הוא ביום, כי לא איברי לילה אלא לשינתא (עירובין סה ע"א). וחכמים סוברים ש"כל" משמעותו כולו, ומשמעותו ימות המשיח, שהם העיקר, כי הם ארוכים עד אינסוף.]

(בנין ירושלים (יעוונין) דף ט ע"א-ע"ב - לטקסט)


אחרי לבבכם - זו מינות, וכן הוא אומר: אמר נבל בלבו אין אלהים, אחרי עיניכם - זה הרהור עבירה, שנאמר: ויאמר שמשון אל אביו אותה קח לי כי היא ישרה בעיני, אתם זונים - זה הרהור עבודה זרה, וכן הוא אומר: ויזנו אחרי הבעלים

והמינות הוא ידוע שהוא הסכלות והשבוש בהשגות העיוניות השכלית בדעות האמתיות ובאמונות האלהיות, אשר האשה הזאת הוא שטן הוא יצר הרע מונע אותו לתור במראה עיניו דרך העלייה במדרגת הסולם שאמרנו מהתכלת לים ולרקיע ולכסא הכבוד מבלי נטיה ושבוש, אבל תדחהו דרך עלייתו ונדחה רגלו ונופל. והזנות הוא קלקול המעשים ורדיפת התאוות המותריות ופריצת גדר ההגבלה בהם, אשר הוא גם כן מיוחס אל האישה אמרו כי היא ישרה בעיני, ועל שתיהן ז"ל (ברכות י) נסתכל בדדיה ואמר שירה, היא, שעשה לה דדים במקום בינה, מר אמר כדי שלא יסתכל במקום ערוה, ומר אמר כדי שלא יינק במקום הטנופת כמו שנאמר בשער ו' [מבאר שהציצית מזכירה לאדם את הנכון בדעות ואת הנכון במדות.]

(עקדת יצחק, שער ע"ז)ומנין דאחילו ליה (לשאול) מן שמיא? שנא' (ויאמר שמואל אל שאול) "מחר אתה ובניך עמי" וא"ר יוחנן: 'עמי' - במחיצתי

בשרו שמואל שיהיה בן עולם הבא, אבל חכמים אחרים פקרו בזה, ואמרו כי אדרבה, מזה ראיה שלא היה לו עולם הבא, כי שמואל לא הועלה מאשת אוב, רק שד לבש עצמו בדמות שמואל ואמר שיהיה עמו במחיצתו, מקום אשר הרגיע לילית שעירים, ובדרך פשוט מצאנו להם תשובה שע"כ עמי מוסב על שמואל, כי אילו נאמר על שאול לבד, היה להם מקום לכפור, כי בו כפרו העכו"ם, אבל אתה ובניך עמי, וכי יעלה על דעת שיהונתן גבר ענוותן שהיה בן מלך ואמר לדוד אהיה לך למשנה ולא נמצא בו עול, יהיה ח"ו אצל משכן הקליפות, ועל יהונתן אף העכו"ם מודים, וע"כ עמי מוסב על שמואל, וכן הדבר בשאול וע"ז אמר דוד, שאול ויהונתן וכו', ובמותם לא נפרדו, א"א להסב מלת עמי על שני פירושים, וכמו שיהונתן יהיה בצרור החיים כן יהיה שאול, ואי אפשר להפרידם.

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש יב)אמר להם בן זומא לחכמים, וכי מזכירין יציאת מצרים לימות המשיח, והלא כבר נאמר, הנה ימים באים נאם ה' ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם, אמרו לו, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהא שעבוד מלכיות עיקר ויציאת מצרים טפל לו

רמז לכך בפסוק [ספר ויקרא פרק כו,י] וַאֲכַלְתֶּם יָשָׁן נוֹשָׁן, וְיָשָׁן מִפְּנֵי חָדָשׁ תּוֹציאו,ִ שאע"פ שיקרה בזמן מן הזמנים, שאכרות עמכם ברית חדשה, מ"מ גם הברית הישן, לא תופר, אלא יהיה טפל והברית חדשה עיקר, וישן מפני החדש תוציאו. כי ניסי מצרים יהיו טפל אל הנסים הגדולים אשר יעשה ה' לעתיד כשיכרות ברית חדשה עם ישראל.

(כלי יקר על ויקרא פרק כו פסוק ט)


וכי מזכירין יציאת מצרים לימות המשיח

"בשביעי בחמשה עשר יום לחדש וגו' יעשה כאלה" וגו'. תמה רד"ק על אשר בז' ימי סוכות יעשו כמו ז' ימי הפסח ושלא נזכר קרבן שמיני עצרת... והרב מהר"י ז"ל נתן טעם שלא הוזכר קרבן שבועות, דדוקא פסח וסוכות הוצרך להזהיר, דאיכא מ"ד דאין מזכירין ליצ"מ לימות המשיח, ומשו"ה הזהיר שיעשו קרבנות בפסח שהוא יציאת מצרים, ובסוכות משום ענני כבוד שהיו בצאתם ממצרים, אבל על חג השבועות לא הוצרך להזהיר.

(חיד"א, נחל שורק, הפטרת החדש אות ב)

[בן זומא סובר שאמנם ביציאת מצרים היתה גאולת הנפש והגוף, הגאולה האמיתית תהיה לעתיד לבוא, ולכן אז לא יזכירו את יצ"מ. ולכן הביא את הפסוק מירמיהו כג, כי שם נאמר "והקימותי לדוד צמח" וכו' היינו גאולת הנפש, שלא נזכר בירמיהו טז. וחכמים סוברים שיזכירו את יצ"מ כדבר טפל].

(בנין ירושלים (יעוונין) דף ט ע"א - לטקסט)כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו, מוחלין לו על כל עונותיו, שנאמר "למען תזכרי ובשת ולא יהיה לך עוד פתחון פה מפני כלמתך בכפרי לך לכל אשר עשית נאם ה' אלהים"

הבדל גדול יש בין החטא לפי הרצון המשולח ובין החטא לפי הדעת, כי החטא לפי הרצון הנה הוא קל בטבעו, לפי שהוא בא בלא כח טענה, אלא שתקף עליו יצרו והוא ידע ואשם. ומסגולות החוטא על זה האופן שהוא מתבייש אחר מעשה, וכבר אמרו ז"ל: כל העושה דבר ומתבייש ממנו מוחלין לו על כל עוונותיו... והטעם לפי שאין מטבע החטאים הנעשים על זה האופן להוציא בעליהם מכלל האנשים... אחר שלא הסכימה דעתו בו, רק רצונו לבד.

(עקידת יצחק, שער מ)

לאו דוקא כל עונותיו, אלא הכוונה לעון זה. עיין המאירי.
והטעם בזה, כי מאחר שהעונש אינו אלא כדי להוכיח לאדם את טעותו. וכיון שהגיע בעצמו לידי הכרה כה ברורה ונמרצת, עד שנתמלא בושה מחמת חטאו, הרי שוב אינו זקוק לעונש, ועל כן נמחל לו.

(שיחות מוסר תשל"ב פרשת וישב מאמר יז' עמ' עד)
יג ע"א

לא שיעקר יעקב ממקומו אלא ישראל עיקר ויעקב טפל לו

["יעקב" משמעותו שהולך בעקבות עשיו, כמש"כ "וידו אוחזת בעקב עשיו". בענייני העולם הלכנו בעקבותיו, ביגיעה לעושר, במלחמה, בכיבוש ארצות. "ישראל" מתאים למי שמבקש חיים רוחניים, ולא רוצה הון ומדינה וטוב העולם, אלא הוא לוחם עם רוח ה' שבקרבו, והתורה היא מדינתו, והצדקה היא עושרו. שרו של עשו אמר "לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל" - יפסיק לגמרי לעקוב אחרי עשיו, לא יעשה שום דבר בעד מחייתו וארצו. אבל ה' אמר לו בשינוי "שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך", שמשמעותו שלא ייעקר שם יעקב ממקומו. נמשיך ללכת בעקבות עשיו, בשימוש בהמצאותיו החומריות כדי להיטיב את חיינו הארציים. נכון שהתורה היא האידיאל הגבוה ביותר, אבל כדי לחיות חיי תורה צריך מדינה שאין בה מפריע, וכן אנחנו משתמשים באמצעים של עשיו. אבל זה רק טפל, ואנחנו לא ניכנע בפני עשיו, נמשיך להילחם בעד האידאלים של היהדות.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 49-50) לטקסט

כל הקורא לאברהם אברם, עובר בעשה, שנאמר והיה שמך אברהם, רבי אליעזר אומר, עובר בלאו, שנאמר ולא יקרא עוד [את] שמך אברם, אלא מעתה הקורא לשרה שרי, הכי נמי, התם קודשא בריך הוא אמר לאברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה, אלא מעתה, הקורא ליעקב יעקב, הכי נמי, שאני התם, דהדר אהדריה קרא, דכתיב ויאמר אלהים לישראל במראות הלילה ויאמר יעקב יעקב. מתיב רבי יוסי בר אבין ואיתימא רבי יוסי בר זבידא, אתה הוא ה' האלהים אשר בחרת באברם, אמר ליה, התם נביא הוא דקא מסדר לשבחיה דרחמנא מאי דהוה מעיקרא.

[שואל מדוע אצל יעקב אינו עובר בלאו, והיינו טעמא לפי שלא נאמר אצלו שמך אברם כמו שנאמר כאן שמך יעקב.
ועל צד הרמז, יש מקום אתי לפרש שני שמותיו של יעקב על שם שני הגאולות יען כי מצינו לרז"ל (שם יב ע"ב) לא שתעקר יצ"מ לגמרי אלא שזכירת נסי יצ"מ יהיו טפל, וזכרון נסים שלעתיד יהיו עיקר, וכן כאן אמרו (בר"ר עח ג) לא שיעקר שם יעקב לגמרי אלא יהיה טפל ושם ישראל עיקר, א"כ שניהם ענין אחד, וכן הוא אומר בגאולה אחרונה (ישעיה מ ד) והיה העקוב למישור. עקב נגזר מן שם יעקב, ומישור נגזר מן שם ישראל ישר אל, ולפי שנאמר (מיכה ז טו) כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, ש"מ שניסים שלעתיד לא יהיו גדולים מן ניסי מצרים, ולמה יהיו ניסי מצרים טפל, אלא לפי שבגאולה של מצרים לא היה זכותם מספיק להוציאם ביד רמה והוצרכו לילך בעקבה ורמיה, כי אמרו נלך לזבוח לה' אלהינו, וכל בורח הולך בחפזון, כמ"ש (שמות יב יא) ואכלתם אותו בחפזון, וגאולת בבל פשיטא שלא היתה גאולה שלימה כ"א פקידה בעלמא, וגם שם נאמר (ישעיה מח כ) צאו מבבל ברחו מכשדים.
אבל בגאולה אחרונה, אחר שנתמרק העון מכל וכל באורך גלות החל הזה, יספיק זכותם שיצאו ביד רמה במישור ולא בעקבה ולא בחפזון, כמ"ש (שם נב יד) כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון, זש"ה והיה העקוב למישור ומ"מ לא יעקר שם יעקב לגמרי, וכן לא תיעקר זכרון יצ"מ לגמרי, כדי שיזכרו שני הגאולות יחד וידעו ויכירו ההבדל שביניהם אשר גרם החטא, כי בלי ספק שהיו במצרים רעים וחטאים כמבואר בנבואת יחזקאל (נ ח.) אשר מזה הצד ראוי שתהיה טפל, וכן שם יעקב לא נעקר לגמרי מזה הטעם ועוד שהגאולה משמשת שני גאולות, גאולת הגופות מן השעבוד והצרות, וגאולת הנפש מצד הענינים הרוחניות שנתנו לישראל, כהוראת שם יעקב וישראל, אחד חומרי, ואחד רוחני, כדאיתא ברבינו בחיי, ואע"פ שהרוחני עיקר מ"מ שם יעקב לא יעקר לגמרי, כי צריך האדם ליתן חלק לזה ולזה אבל שם אברם נעקר לגמרי, כי לעולם בכל הדורות הרי הוא אב המון גוים, כי גם אהלי אדום וישמעאל מיוצאי חלציו המה].

(כלי יקר על בראשית פרק לה פסוק י)

לא יקרא שמך וגו' כי אם ישראל, צריך לדעת מה נשתנה יעקב מאברהם, כי הקורא לאברהם אברם עובר בעשה אבל הקורא לישראל יעקב אינו עובר (ברכות יג.). והגם שרז"ל אמרו (שם) כי יעקב אהדריה קרא, ולמה לא נלמוד ממה דאהדריה ליעקב הגם שאמר בו לא יקרא ואהדריה כמו כן באברהם.
ואולי כי לצד ששינה ה' דברו הטוב האמור ביעקב מהאמור באברהם, במה שאמר "שמך יעקב" כי לא היה צריך לומר כן כי מה חידש בזה באומרו שמך יעקב, אלא ודאי שנתכוון לומר שם קבוע הוא לך, אלא שצריך לדעת טעמו של הקב"ה למה באברהם הקפיד על אברם ועל יעקב לא הקפיד.
ויראה כי יש טעם נכון, והוא למה שקדם לנו כי שמות בני האדם הם שמות נפשותם וה' שם שמות בארץ ודרשו ז"ל (שם ז:) וכו', והנה יעקב יהיה שם נפש שהיתה לו, ולזה הגם שניתוסף בו רוח אלהים הנקרא "ישראל" לא מפני זה אבד הראשון והרי ישנם לראשון גם שני ויכול הוא ליקרא "יעקב", ואין ראוי שיעקר שמו הראשון לחלוטין, מה שאין כן אברהם כי גם אחר שינוי שמו לעילוי לא נעקר שם הראשון כי יש בכלל אברהם אברם, ולזה יצו האל לקרות לו בתמידות אברהם, ואין עקירה לראשון כי בכלל אברהם אברם. ואולי כי זה רמז הכתוב בדברי הימים (א א כו) אברם הוא אברהם, וכפי זה אומרו לא יקרא שמך עוד וגו' פירוש לבד אלא "גם ישראל", גם דייק באומרו לא יקרא שמך עוד ולא אמר לא יקרא עוד שמך כמו שאמר באברהם (לעיל יז ה) והבן. [מבאר שבכלל שם אברהם נשארו אותיות שם אברם, מה שאין כן בשם ישראל, ולכן נשאר ליעקב גם שמו הראשון, שכן יש חשיבות גדולה בשם המקורי.]

(אור החיים, בראשית לה, י)

ויחי יעקב, טעם קריאת שמו "יעקב" אחר אשר אמר אליו ה' לא יקרא וגו' לא יעקב יאמר עוד שמך (לעיל לב כח), כבר כתבתי בפרשת וישלח בפירוש פסוק לא יקרא וגו' (לעיל לה י), כי לצד שם נפשו הקבועה בו אשר שמה "יעקב" כידוע מדבריהם שפירשו (ברכות ז:) בפסוק אשר שם שמות בארץ, ולצד שעודנה באיבו לזה לא יעקר שמה, וב' שמות יקראו לו.
אלא שיש לנו לחקור זאת, במה יבחר ה' לזמנים יקרא לו "יעקב" ולזמנים "ישראל". הן אמת כי בעדת ישראל מצינו שישתנה להם השם כפי מעשיהם, כשעושים רצונו של מקום בשם "ישראל" יכנה אותם, ולהיפך יקרא שמם "יעקב", וכן הוא רמוז בדבריהם (זוהר וישלח) וטעם זה לא יוצדק ביעקב כי ישר פעולתו בתמידות.
אכן להיות שענף המושכל אשר נתעצם יעקב להשיגו שבאמצעותו בשם ישראל יתכנה היא בחינת קדושה עליונה, ותמצא כי המין המאושר ההיא ימאס לבחינת הדאגה והעצבון והשפלות כי ממקום השמחה והמנוחה והגדולה באה, והיה לאות בין עיניך יום שבת למנוחה אשר צוה ה' את בני ישראל, והוא לטעם נשמה יתירה, ולצד שממקום עליון באה יצו ה' להרחיק היגון והכעס ולקרא לשבת עונג, והן הדברים עצמם נאמרים ביעקב, בהשגתו שם עליון השם יגיד כי צוה ה' אתו את הנשמה העליונה, בעלת שם זה של ישראל, ומשכנה בו הוא כל זמן שאין שם עצבון, וענף הנגדי קצת לשמחה ולשלמות הקדושה והטהרה, ובהעדר כן וינפש, יוצאה ממנו כיציאת נשמה יתירה של יום שבת, ובאותו זמן לא יקרא לו ישראל כי בעלת השם הלכה לה ואינה, אז ויקרא שמו יעקב, ותשוב עוד הנשמה ההיא באמצעות הכנת והצעת המוכן כהשבת נשמה יתירה בכל שבת ושבת, באמצעות הכנת יום המקודש, ובזה תלך לבטח להשכיל טעם בכל מקום אשר בשם "יעקב" יתכנה הוא לסיבה אשר יארע שם דבר מבחינת העצב והיגון.
וארשום לך קצת מהמקומות להאיר לך; וזה יצא ראשונה, תחילת דבר טוב ה' בפרשת וישלח אמר אליו שמך יעקב, פירוש אז יהיה שמו יעקב, לצד שהיה אז באבילות אמו, כמאמרם ז"ל (ב"ר פב ג) שאמרו כי אומרו ויברך אותו יכוין על ברכת אבלים, ולצד זה יקרא שמו יעקב, ולזה תמצא שבכל אותה פרשה קרא ה' שמו יעקב, וגם בזמן מיתת רחל נקרא שמו יעקב דכתיב (לעיל לה כ) ויצב יעקב מצבה על קבורתה, ואחר ששלמו ימי העצב קרא ה' שמו "ישראל" דכתיב ויסע ישראל (שם פסוק כא) בשכון "ישראל" (שם פסוק כב). והגם שאמר שם ויהיו בני יעקב, יש לך לדעת כי כשיהיו הבנים במדרגה פחותה לצד מעשיהם, הגם שהאב יתכנה בשם ישראל הם יתכנו בשם יעקב, ובמה שלפנינו לצד מעשה שהיה שעשה ראובן, קרא להם שם בני יעקב.
ומה שאמר עוד שם ויבא יעקב אל יצחק אביו, לצד שהיה לפני יצחק אביו לא נהג בו הכתוב השררה והגדולה הנרמזת בשם ישראל, וכן תמצא שאמרו במדרש תהלים ילקוט סי' תתע"ה וז"ל אילו היה אברהם קיים היאך היה יצחק מנהיג שררה וכן כל האבות והצדיקים וכו' ע"כ, הנך רואה כי תסתלק השררה לפני אביו, ולטעם זה קרא שמו יעקב, וכן מה שקרא לו שם יעקב בפרשת וישב, יודיע הכתוב כי כל זמן שהיה יעקב אז בארץ כנען היה ביגון ואנחה, ובמדרגת שם יעקב, זולתי בזמנים מועטים, אשר רשם הכתוב בהם שם ישראל, כאומרו (לעיל לז ג) וישראל אהב וגו', אז היה שמח והוכן בלי עצב לקרות לו שם ישראל.
ותמצא כי משנמכר יוסף לא נקרא שמו ישראל זולת ג' פעמים, ויאמר ישראל למה הרעותם וגו' (לעיל מג ו), ויאמר יהודה אל ישראל אביו (שם פסוק ח), ויאמר אליהם ישראל אביהם (שם פסוק יא), וצריכין להדרש כי דיבר אליהם דרך שררה לצד ההכרח שראה שלא חשו לצערו ונשתרר עליהם, ורמז כי לא ימחול להם לצד שהוא אביהם, גם שיקבלו דבריו.
ומעת התבשרו ביוסף ותחי רוח יעקב (לעיל מה כז) ונחה עליו רוח ה', ותיכף אמר הכתוב ויאמר ישראל (שם פסוק כח), ויסע ישראל (שם מו א), ויאמר אלהים לישראל (שם פסוק ב) עד שנתבשר בגלות, וקבל עליו השבר, חזר ליקרא יעקב, זולת בעת אשר נגלה אליו יוסף לרוב השמחה הגדולה כינה ה' אותו בשם ישראל, דכתיב ויעל לקראת ישראל אביו (שם פסוק כט), ויאמר ישראל אמותה הפעם (שם פסוק ל) ומשם ואילך לא נקרא עוד שם ישראל כל ימי היותו בארץ מצרים, עד יום שהגיע עת לכתו לעולמו.
ומה שאמר (בפסוק כז) וישב ישראל בארץ מצרים, יכוין אל כללות בניו שיתיחס אליהם שם ישראל כשיהיו בדרך יושר, וגדול כח הבנים מכח אביהם, כי הבנים כל אשר ייטיבו דרכם יקרא להם שם ישראל להיותם רבים, משא"כ יעקב ידקדק בקריאת שמו לרמוז בקריאתו זמן מצבו, ולא נקרא בשם ישראל כל זמן היותו בארץ מצרים, עד עת שקרבו ימיו למות, אז נקרא שמו ישראל לצד תוסף רוחם, והוא סוד הגדלת נפש אדם בעת מיתתו, לזה אמר (פסוק כט) ויקרבו ימי ישראל, וישתחו ישראל (פסוק לא).
וכלך לדרך זה להשכיל בכל מקום אשר יקרא לו שם הוא שמו, לסיבה אשר תשכיל שמה, ועיין בדברי הזוהר (ח"א ריא:) ותמצא סעד לדברינו, וכל זה הוא דרך פשט, ויש דברים בגו כפי רוחניות הדברים, והמשכיל יבין. [מבאר מתי קוראת התורה ליעקב אבינו בשם ישראל, ומתי בשמו הראשון, יעקב; במקומות שקשורים לשמחה ולשררה נאמר שם ישראל, ובמקומות שמדובר בהם מעצב ומייסורים, נקרא יעקב.]

(אור החיים, בראשית מז, כח)


כל הקורא לאברהם אברם עובר בעשה שנאמר "והיה שמך אברהם". רבי אליעזר אומר עובר בלאו שנאמר "ולא יקרא עוד [את] שמך אברם".

ותהר ותלד שרה לאברהם בן... ואומרו לאברהם, רמז בן זה לאברהם, ולא ישמעאל לאברהם, כי לא יקרא שמו בן אברהם דכתיב כי ביצחק יקרא לך זרע. והגם שמצינו שאמר הכתוב (לעיל טז טו) ותלד הגר לאברם בן, שם נקרא שמו אברם אבל אחר שנעקר שם אברם שלא יזכר עוד שם זה עליו אלא אברהם, ישמעאל אין לו ליקרא בן אברהם.
ואולי כי לזה הקורא לאברהם אברם עובר בעשה (ב"ר עח ג), טעם הקפדתו יתברך כי כשיקרא לו אברם מיחס אליו ישמעאל לבן, וה' אמר כי ביצחק יקרא לך זרע, ואין זה אלא כשיעקר שם אברם. וטעם זה אינו ביעקב, לזה הגם שנקרא ישראל אין קפידא שיקרא יעקב... [מפרש כי אולי הקפידא היא משום שיצחק נולד לאחר ששונה שם אברם לאברהם, בעוד ישמעאל נולד לאברם, והקורא לאברהם אברם מייחס את ישמעאל לבנו, והכתוב אומר כי ביצחק ייקרא לך זרע.]

(אור החיים, בראשית כא, ב)

כי שמו הראשון יורה על ערליותו.

(עקידת יצחק, שער טז)

בתחלה נעשה אב לארם ולבסוף נעשה אב לכל העולם כולו שרי היא שרה בתחלה נעשית שרי לאומתה ולבסוף נעשית שרה לכל העולם כולו

[זה מה שאומר המדרש (בראשית רבה פרשה מד סימן י) "אברם לא מוליד אברהם מוליד, שרי אשתך לא תקרא שמה שרי, שרי לא תלד שרה תלד" - כשאתה אב לארם, ימיך קצובים כמו העם שלך, והשפעתך זמנית כמו כל חכמי הגוים, ולא תוכל להוליד - לא תוכל להתרומם מעל חוקי הטבע. אבל "אברהם", שמשמעו "אב המון גוים", יצירה חדשה, אב לכל העולם, השפעתך תהיה נצחית ע"י העם שאקים ממך, ובזה אתה מוליד. וכן שרי תהיה שרה לכל העולם, כי היא תלד ותהיה אם של העם הנצחי.]

(רבי יעקב פלקסר, אור תורה, בראשית, עמ' עט) לטקסט

כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים

למה ציווה משה רבינו ע"ה במשנה תורה לדור שנכנסו לארץ לקרות ק"ש פעמיים בכל יום, לקבל עליו מלכות שמים במסירת נפש, והלא הבטיח להם "פחדכם ומוראכם יתן ה'" וגו' (דברים יא, כה)? אלא משום שקיום התורה ומצותיה תלוי בזה שיזכור תמיד ענין מסירת נפשו לה' על יחודו, שיהיה קבוע בלבו תמיד ממש יומם ולילה, לא ימיש מזכרונו, כי בזה יוכל לעמוד נגד יצרו לנצחו תמיד בכל עת ובכל שעה.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים פרק כה)

העיקר הוא ההרגל להרגיל דעתו ומחשבתו תמיד, להיות קבוע בלבו ומוחו תמיד אשר כל מה שרואה בעיניו, השמים והארץ ומלואה, הכל הם לבושים החיצונים של המלך הקדוש ברוך הוא, וע"י זה יזכור תמיד על פנימיותם וחיותם... וגם להיות לזכרון תמיד לשון חז"ל קבלת עול מלכות שמים, שהוא כענין "שום תשים עליך מלך"... כי הקדוש ברוך הוא מניח את העליונים והתחתונים ומייחד מלכותו עלינו וכו' ואנחנו מקבלים וכו'. וזהו ענין ההשתחוואות שבתפלת י"ח אחר קבלת עול מלכות שמים בדבור בק"ש, לחזור ולקבל בפועל ממש במעשה וכו'.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק מב)

במשוח מלחמה שדיבר אל העם "שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה" וגו', פירש רש"י: אפי' אין לכם זכות אלא קריאת שמע כדאי שיושיע אתכם, ע"כ. והנה מה דפרט מצות ק"ש יותר מכל מצוות שבתורה, יש לומר דידוע דכל העומדים נגד ישראל כאילו עומדים נגד הקדוש ברוך הוא, ובמהר"ל בספר נר מצוה דארבע מלכיות בעצם הם מתנגדים למלכות שמים, עיין שם. וידוע דכל האומות שרשן מארבע מלכיות. והנה בש"ס ר"ה (לב ע"ב): "שמע ישראל וגו' ה' אחד" זה מלכות, וע"כ בזכות ק"ש שהוא מלכות, ובש"ס נקרא קבלת עול מלכות שמים, מתגברים על האומות שהם להיפוך.

(שם משמואל, פרשת ויגש שנת תרעה)


יג ע"ב

כל המאריך באחד מאריכין לו ימיו ושנותיו אמר רב אחא בר יעקב ובדלי"ת

[רש"ר הירש הסביר שאות ד' של "אחד" גדולה כי היא נבדלת מאות ר' של "אחר" ע"י העוקץ, והתורה באה להדגיש שהעוקץ מבדיל בין תורת ישראל מתורת הגוים. יהודי המקיים את התורה יש לו עוקצים, והתנהגותו שונה מהגוים. ואם אינו שומר מצוות, הוא כמו גוי, ובמקום "אחד" נעשה "אחר". לכן לא די להאריך ב"אחד", שמראה את אמונתנו בה' , כי התורה מחייבת גם קיום מצוות ולא די באמונה. לכן צריך להאריך בדלית - העוקצים של היהדות, שינוי התנהגותו מהגוי. אז ה' יאריך את ימיו ושנותיו, יאריך ימים כיהודי וגם בניו יהיו כמותו. הרפורמים רוצים להוציא את העוקצים מהדת היהודית, להרוס את המחיצות שבינינו לגוים. צריך להדגיש את הדלי"ת, את העוקצים, המצוות. ובדרך צחות: הרפורמים אומרים שאנחנו צריכים לעזוב את הדרכים הישנות, לא להיות כמו הזקנים. הם אומרים שמי שמאריך באחד, להמשיך את האמונה בה' אחד, הוא זקן, שימיו ושנותיו ארוכים, ואינו מתאים לדור החדש.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 47) לטקסט

בשעה שמעביר ידיו על פניו מקבל עליו עול מלכות שמים

[כלומר שכשקיבל עמ"ש, לא הסתכל בעולם, לחקור אם תולדות העמים ומעשה הטבע מתאימים עם האמונה בה' כבורא העולם ומנהיגו, אלא העביר ידיו על פניו, וכך גברה אמונתו על הספקות.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 65) לטקסט
יד ע"א

כל הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל כאלו עשאו במה. שנאמר "חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא" אל תקרי במה אלא במה. ושמואל אמר במה חשבתו לזה ולא לא-לוה

כאשר יתפלל לה' בכוונה וישים אל לבו כי לה' נתכנו עלילות להרע ולהטיב, שוב לא יחניף לאיש ולא ישא פני אדם, כי מה' לבדו הכל, ובמה נחשב אדם אשר נשמה באפו, ולכך אסרו [ברכות יד.] ליתן אפילו שלום לאדם קודם תפלה, ואין לך דבר שמבטל חנופה, רק תפלה בכונה.

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש טו)
יד ע"ב

כל הקורא קרית שמע ואין לו תפילין בראשו וציצית בבגדו [זוהר פ' ואתחנן] הרי הוא מעיד עדות שקר בעצמו

והוא שנתיחד לו בלבה, אמר שם והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. כי הם יחשבו עצמם לעקר כל עמי הארץ, וכמו שאמר במקום אחר (דברים ל"ב) יעקב חבל נחלתו, וכנגד זה אמר בכאן מלת "ישראל" שהוא התואר המיחד אותם אליו, ואשר בו נתיחד הדבור אליהם, כמו שנראה ממטבע הברכה שאמר הבוחר בעמו ישראל באהבה שמע ישראל וגו' כי עם עמו המיוחד אליו ידבר הדברים הנמשכים ולא לזרים כמו. ולפי שהיה הדבור מיוחד אל כל אשר בשם ישראל יכנה, באומרו שמע ישראל, וגם בפרשת ציצית (במדבר ט"ו) דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אמרו ז"ל (ברכות י"ד ע"ב) כל הקורא קרית שמע ואין לו תפילין בראשו וציצית בבגדו (זוהר פ' ואתחנן) הרי הוא מעיד עדות שקר בעצמו, כי אחר שהמצות האלו באו בפרשיות אשר הוא קורא לחובה על כל בר ישראל, והוא משולל מהם, מעיד על עצמו כי לא מבני ישראל הוא. והרי הוא עדות שקר, שהרי הוא מזרעו על דרך האמת. וסוף דבר התיחדות שם ישראל הוא ממש כעין אומרו (שיר ו) אחת היא יונתי תמתי. [מבאר שתפקידם של קריאת שמע ותפילה הוא כדי שכנסת ישראל תיחד את ה' בלבה כדרך שאשה מיחדת את בעלה. ותיחד את עצמה לה' כדרך שאשה מיחדת את עצמה לבעלה. ומי שמשולל מהמצוות האלה המיחדות את ישראל מעיד על עצמו שאינו מבני ישראל.]

(עקדת יצחק, שער נ"ח)

אתחולי מתחלינן דקא מתחלי במערבא וכיון דאתחלינן מגמר נמי גמרינן

[מדוע תיקנו לומר יצ"מ בלילה דוקא בפרשת ציצית שאינה נוהגת בלילה, ולא בפרשה אחרת? כי בציצית כתוב "וזכרת את כל מצוות ה'" וגם הזכרת יצ"מ מזכירה את החיוב של כל המצוות.]

(רבי יוסף מעסינג, אגדות ריב"א על ההגדה, דף ד ע"א) לטקסט

והא בעי לאדכורי יציאת מצרים

והנה בכל דור ודור וכל יום ויום חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים. והיא יציאת נפש האלהית ממאסר הגוף, משכא דחויא, ליכלל ביחוד אור אין סוף ב"ה ע"י עסק התורה והמצות בכלל, ובפרט בקבלת מלכות שמים בק"ש, שבה מקבל וממשיך עליו יחודו ית' בפירוש באמרו "ה' אלהינו ה' אחד"... מיד שרוצה ומקבל וממשיך עליו אלהותו ית' ואומר "ה' אלהינו ה' אחד", הרי ממילא נכללת נפשו ביחודו יתרך, דרוח אייתי רוח ואמשיך רוח. והיא בחי' יציאת מצרים. ולכן תקנו פרשת יציאת מצרים בשעת ק"ש דווקא, אף שהיא מצוה בפני עצמה ולא ממצות ק"ש כדאיתא בגמרא ופוסקים, אלא מפני שהן דבר אחד ממש. וכן בסוף פ' יציאת מצרים מסיים ג"כ "אני ה' אלהיכם" והיינו גם כן כמו שכתבתי לעיל.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק מז)טו ע"א

הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו לא יצא

שעם פשוטן של דברים על שמע האזן, נאמר כי אחר שהפרשה הזאת היא נאמרת לנו כמו שנאמר שמע ישראל, ראוי שנשמענה ונשמיענה לאזנינו כאשר נקרא אותם בשם אלהינו... הנה הוא ראוי שנבין מהם כוונה זו. והוא, שלא יצאנו ידי חובתינו במה שאנחנו אנשי בעלי ברית אלהינו, כי אם כשנשמיע לאזנינו הדברים שאנו מוציאים בפינו, באופן שיהיה הענין שנכלל בו היותר מועיל והיותר מהנה שאיפשר, בהסריס מחשבותינו אל תשוקת האנשים השלמים אשר חתרו להיות כל מעשה המצות נזכרים ונכללים בכללים קצרים כמו שזכרנו ראשונה. ולא במקום זה בלבד חייב אדם להשמיע לאזנו, כי גם בהרבה ממעשי התורה והמצוה והעבודה. [אומר שאמנם פשוטו של המאמר בא ללמד הלכה, אך הוא בא גם ללמד שעל האדם לשמוע באזנו ולתת אל לבו את הדברים שהוא מוציא מפיו ואת תכן קריאת שמע כי היא באה להזכיר לאדם את ה' ואת מצוותיו.]

(עקדת יצחק, שער צ)


טו ע"ב

כל הקורא קריאת שמע ומדקדק באותיותיה מצננין לו גיהנם שנאמר בפרש שדי

[יש טוענים שיש שתי רשויות, כי לא ייתכן שאותו אלו-ה יעשה גם טוב וגם רע, גם אור וגם חושך. כך פרעה חשב, ולכן אמר "ראו כי רעה נגד פניכם", שחשב שהקב"ה עושה רק רע, ועד עכשיו הוא קיבל את המכות, ואח"כ ישראל יקבלו. אבל האמת היא שהכל מיד ה', שהוא עושה את שני הצדדים. ועל זה נאמר "עוד כל ימי הארץ קור וחום קיץ וחורף" וכו', ה' עושה את הכל, גם דברים שמנוגדים זה לזה. וזהו המדקדק באותיות של ק"ש, שיש בה שם הויה ושם אלקים, רחמים ודין, להראות שכל הנהגת העולם על שני צדדיו היא מה'. כמו שפירש רש"י שם "אם תפרש שדי ותבדיל תיבות של מלכות שמים", כלומר שהעניין הוא המלים שמדברות על מלכות ה'. "מצננים לו גיהנם" - כי בגיהנם יש אש ומים, שעשוי משניהם, מה שמראה שה' ברא את שניהם.]

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה, דף כו ע"ד) לטקסט
טז ע"ב

מאי דכתיב כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי. כן אברכך בחיי, זו קרית שמע. ובשמך אשא כפי, זו תפלה. אם עושה כך, עליו הכתוב אומר כמו חלב ודשן תשבע נפשי. ולא עוד אלא שנוחל שני עולמות, אחד העולם הזה ואחד העולם הבא, שנאמר ושתפי רננות יהלל פי

כי הנה באומרו כן אברכך בחיי זו קרית שמע, זכר כל מה שאמרנו מהלמודים הנכללים בקריאת אותם פרשיות עם ברכותיהם, אשר בהם, ולא בזולתם, יהא שמו יתעלה מבורך מפי כל חסידיו ועבדיו, והם אשר תחוייב קדימתם אל התפלה המסודרת על פי הברכה המשולשת הנאמרת בנשיאות כפים, כאשר נתבאר, כי על כן סמך בסוף הפסוק בשמך אשא כפי זו תפלה. ולהיות התפלות מקום הקרבנות, דרך כלל אמר, עם עושה כך, עליו הכתוב אומר כמו חלב ודשם תשבע נפשי, כי נפשו תמלא ותסתפק מן התפלות לכל הענינים שיספיקו בהם הקרבנות להקריבם אליו יתעלה, וכאשר אמרנו.
אמנם על היות ענין התפלות יותר חזק ויותר מיוחד, אמר, ולא עוד אלא שנוחל שני עולמות וכו'. ירצה, כי בהיות האדם מסדר תפלותיו על זה האופן, רצוני, בהקדים השכלתו בענינים האלהיים על זה השעור, לשאלת הצרכים, שהוא דבר יותר הכרחי בכוונות המתפללים, ממה שיוכרח זה במקריבי הקרבנות, לפי מה שהוכחנו מהיותה עבודה שבלב לגמרי, מקום נטיעת האשל הגדול והמוצלח שזכרנו, הנה לזה יתחייב שיהא נוחל שני עולמים. והוא באמת זכיית שתי השולחנות.
האחד בספוק צרכי העולם הזה, כי אחר שהוא שואל כהוגן, לא ישיבו את פניו, ולא ימנעו ממנו דבר בענין יותר שלם, ממה שיהיה זה בקרבן. [מביא מדרש זה כבסיס לשער נ"ח, העוסק בתפלה, ובסיומו מבאר את המדרש, שבקריאת שמע ובברכת כהנים נכללים כל היסודות והעקרים שתקנו חכמים בתפלה. והתפלה היא כקרבן.]

(עקדת יצחק, שער נ"ח)

נשכים ונמצא יחול לבבנו ליראה את שמך

[הבקשה מה' לטהר את לבנו לעבדו באמת, רמוזה בפסוק "תאות ענוים שמעת ה', תכין לבם" (תהלים י, יז) - הענוים מתאווים שה' יכין את לבם. וכן בפסוק "כי אתה תברך צדיק ה' כצינה רצון תעטרנו" (תהלים ה, יג) - ה' יתן לצדיק רצון לעובדו. וכן "שוחר טוב יבקש רצון" (משלי יא, כז) - יתפלל שיהיה לו רצון לבחור בטוב. והרצון נמצא בתורה.]

(דבר תורה (לעויטאן) דף טו ע"ב - לטקסט)


אם עבד כשר הוא, אומרים עליו: הוי איש טוב ונאמן ונהנה מיגיעו

דאיתא בברכות ט"ז ב' אם עבד כשר הוא אומרים עליו הוי איש טוב ונאמן ונהנה מיגיעו ופי' ונהנה מיגיעו שאין עבודתו עליו למשא ועובד רק משום מורא אדוניו, אלא נהנה מיגיעו מחמת שמצותו בכך, שהרי הוא קנין אדוניו ובעבודתו לבעליו ה"ה כבן חורין ישראל מניח תפילין וכדומה. וזהו פי' הגמ' שם ד"ח גדול הנהנה מיגיעו יותר מי"ש. היינו מי שהוא שכיר למלאכת אחרים ועושה מלאכתו בהנאה וזהו דכתיב יגיע כפיך כי תאכל. פי' היגיעה עצמו מהנהו. ואכילה היינו הנאה כ"פ כידוע. ובזה מאושר בעוה"ז שרבים שוכרים אותו ביותר וטוב לו בעה"ב. דהנאה שלו הוא משום שהוא נמכר יום זה לחבירו וה"ה מצוה לעבדו באמונה. וכן העבד מצווה בזה שיהיה טוב לבעליו בכל האפשר (וכמ"ש ריש פ' נצבים ופ' עקב במקרא ועתה ישראל מה ה') ובשביל זה הוא זוכה לעוה"ב מדמספידין אותו ואומרים עליו כך. [מבאר שעבד שעושה את עבודתו כמו שצריך, ואף נהנה ממנה, טוב לו גם בעוה"ז וגם בעוה"ב (עוה"ז - עבודתו שנהנה ממנה, עוה"ב - השכר על עבודתו, שזוהי מצותו).]

(העמק דבר, בראשית פרק ב פסוק יג, הרחב דבר)

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתתן לנו חיים ארוכים חיים של שלום חיים של טובה חיים של ברכה חיים של פרנסה חיים של חלוץ עצמות חיים שיש בהם יראת חטא חיים שאין בהם בושה וכלימה חיים של עושר וכבוד חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים חיים שתמלא לנו את כל משאלות לבנו לטובה

[אחת עשרה פעמים "חיים", כנגד אחת עשרה פעמים שמברכים את החודש, שאילו לפני תשרי אין מברכים. וכנגד תשרי אומרים "יחדשנו הקב"ה עלינו" וכו'. ]

(רבי אברהם עבר הירשוביץ, בית מדרש שמואל, עמ' א) לטקסט

חיים ארוכים

[היינו מספר השנים שמתאימות לפי טבעו ומזגו, ועוד שנים שיתווספו לו בזכות מעשיו, כמש"כ "יראת ה' תוסיף ימים". אנחנו מבקשים שה' יעזור לנו ללכת בדרך טובה, וכך נזכה לאריכות ימים.]

(רבי אברהם עבר הירשוביץ, בית מדרש שמואל, עמ' ב) לטקסט

חיים של שלום

[צריך שלמות גוף - בריאות, ושלמות הנפש - במאבק בין יצה"ר ליצה"ט, כמו שכתוב "שלום שלום לרחוק (הנפש) וקרוב (הגוף)". אם אדם חוטא, יחלה גם גוף. אנחנו מבקשים מה' שלום בגוף ובנפש.]

(רבי אברהם עבר הירשוביץ, בית מדרש שמואל, עמ' ב-ג) לטקסט

חיים של טובה

[מבקשים שכל עמלנו היה למטרה של טוב.]

(רבי אברהם עבר הירשוביץ, בית מדרש שמואל, עמ' ג) לטקסט

חיים של ברכה

[לפעמים, החיים הם קללה, כגון מי שחוטא, שנאמר עליו "ומשלם לשונאיו אל פניו". אנחנו מבקשים שנחיה ע"פ התורה ואז החיים יהיו לברכה. ועוד: מבקשים שכל העמים יברכו אותנו, כי כולם יכירו בגדולתנו.]

(רבי אברהם עבר הירשוביץ, בית מדרש שמואל, עמ' ג) לטקסט

חיים של פרנסה

[יש אנשים שמתאמצים כל כך לפרנסתם, שמתים בגלל זה, כגון בסכנת הדרכים. לכן מבקשים שנתפרנס עם חיים. ועוד: מבקשים שהפרנסה לא תגרום מוות בעוה"ב כגון בחילול שבת, כרמוז בפסוקים "בנפשנו נביא לחמנו", "לא תאכל הנפש עם הבשר". צריך שכל מעשינו יהיו לשם שמים, ואז גם העמל בפרנסה מביא לחיי נצח.]

(רבי אברהם עבר הירשוביץ, בית מדרש שמואל, עמ' ד) לטקסט

חיים של חלוץ עצמות

[היינו בריאות הגוף. זו גם בקשה על האומה, שהרי בגלות נמשלנו לעצמות יבשות (יחזקאל לז), וכן כתוב "שיבר עצמותי", "בלו עצמותי" (תהלים לב), ומבקשים שהעם יקבל כוח כמו בימי קדם.]

(רבי אברהם עבר הירשוביץ, בית מדרש שמואל, עמ' ד) לטקסט

חיים שאין בהם בושה וכלימה

[נפשו של החוטא מתביישת גם אם אף אחד לא יודע על החטא, כי נהג בזיון בצלם אלקים שבו. מבקשים שלא נחטא ולא נתבייש.]

(רבי אברהם עבר הירשוביץ, בית מדרש שמואל, עמ' ה) לטקסט

חיים של עושר וכבוד

[לפעמים עושר בא ע"י חרפה, בעושה עושר ולא במשפט. ולכן מבקשים עושר עם כבוד התורה.]

(רבי אברהם עבר הירשוביץ, בית מדרש שמואל, עמ' ה) לטקסט

חיים שתהא בנו אהבת תורה

[מבקשים שנלמד תורה מאהבה ולא כדי להתגדר בה, שאז אינו אוהב את התורה אלא את תמורתה.]

(רבי אברהם עבר הירשוביץ, בית מדרש שמואל, עמ' ה) לטקסט

חיים שתמלא לנו את כל משאלות לבנו לטובה

[כי לפעמים אדם רוצה משהו שאינו לטובתו, ולכן מבקשים שתתן רק מה שהוא לטובתנו. וכן שלמה המלך אמר בתפילתו לגבי נכרי "כל אשר יקרא אליך הנכרי", ואילו לגבי ישראל אמר (מלכים א' ח, לט) "ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו" - רק מה שאתה יודע שהוא לטובתו (ספר חסידים סימן תשצה).]

(רבי אברהם עבר הירשוביץ, בית מדרש שמואל, עמ' ו) לטקסט

ותרבה גבולנו בתלמידים ותצליח סופנו אחרית ותקוה

[התפלל שלא יצא ממנו תלמיד שיקדיח תבשילו ברבים, כי אז ריבוי התלמידים אינו לטובה, ולכן התפלל שע"י ריבוי התלמידים יצלח סופו ואחריתו לעוה"ב].

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף צב [מסומן צג] ע"א) לטקסט
יז ע"א

ורבי אלכסנדרי בתר דמצלי אמר הכי רבון העולמים גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך ומי מעכב שאור שבעיסה ושעבוד מלכיות יהי רצון מלפניך שתצילנו מידם ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלם

באומרו: מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה וגו', ומן הנראה שזו היא המדרגה היותר גדולה שיוכל האדם להשיג. ואם כן אין ספק שטבע האדם איננו נוטה אליה, אבל חולק ומנגד אליה מאד, וזה מוכרח ראשונה מן הפסוקים, ושינה מדברי סופרים, ושלישית מהנראה לעין, שזה אמר הכתוב, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ואמר דוד: כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו. ואמרו רז"ל עלובה עיסה שהנחתום שלה מעיד עליה שהיא רעה שנאמר: כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ואמר עוד יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום, שנא': רק רע כל היום, ומבקש המיתו, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ואמר עוד ר' אלכסנדרי בתר דמצלי אמר הכי, רבש"ע גלוי וידוע לפניך שרצוני לעשות רצונך ומי מעכב שאור שבעימה ושעבוד מלכיות, אלא יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שתכניעם מלפנינו ומאחרינו ונשוב לעשות רצונך בלבב שלם. הנה מפורש בכאן שגם אותם שחפצם ורצונם לכבד את בוראם, יצר הרע מעכב עליהם. הרי נתבאר מהפסוקים ומדברי חז"ל שאין טבע האדם מוכן לעלות לזאת המדרגה העליונה, אבל חולק עליה הרבה [הר"ן שואל שמשמע ממדרש זה שהיצר הוא חלק מהטבע שלנו, כך הוטבע בנו יצר הרע, ואם כן איךך יתכן ששאומר ה' בתורתו שהוא חפץ מאיתנו להיות יראי ה' וזהו דבר קל?]
...ההגעה לאהבת השי"ת ויראתו האמתית דבר קל מצד ודבר קשה מצד. ואזכיר ראשונה הקלות והקושי בכל דבר באיזה צד הוא. ואומר, כי הקלות בכל דבר הוא להגיע לאיזה דבר מה שיש לו נטיה אליו בטבע, והקושי הוא הפך זה, כלומר להגיע איזה דבר למה שאין לו עליו נטיה בטבע.
...וכבר כתבתי שהקלות באיזה דבר שהוא שיגיע הדבר למה שיש לו אליו נטיה בטבע, ובבחינה זו אמר: ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה וגו', כלומר, שאינו שואל דבר יכבד עליך ושהוא חוץ מטבעך אבל יש לך נטיה בטבע אליו ותתענג בהגעתו, אבל מה שרוב בני אדם אינם מגיעים לזאת המעלה הוא מפני שהגעתו דבר קשה מצד אחד מאד, והוא מפני התנגדות הכח האחד הנטוע באדם שהוא פונה לצד המטה, ויש לו שם נטיה טבעית הפך הכח השכלי והוא הדמיון אשר באדם. כי זה הכח, פונה לעולם אל התאוות אשר ישתתף האדם בהם עם הבהמה, והחושים כלם נשמעים יותר לזה הכח, מאשר נשמעים לשכלו, וזה לשלש סבות. אחד, מצד הדמיון אשר ביניהם, והוא שהדמיון והחושים כלם כחות גשמיות, והשכל עצם בלתי גשמי, וכל הדברים נמשכים יותר אחר דומיהם. והסבה השנית, שהדברים המדומים אשר תחת ממשלת הדמיון מוחשים נגלים, והדברים המושכלים נסתרים ונעלמים. והסבה השלישית, מפני קדימת ממשלתו בומן. והוא כי התינוק מעת לידתו מושל דמיונו בחושיו ואין השכל מנהיג אותם עד שיעמוד על דעתו. ומפני זה אמרו רז"ל: י"ג שנה קדם יצר הרע ליצר הטוב שנאמר: לפתח חטאת רובץ. וקורה אם כן לחושים כמו שיקרה לאנשים סכלים מנהיג אותם זמן רב מלך סכל, אשר מצד שהורגלה עליהם הנהגתו, שבה עליהם לטבע, ולא יאותו למנהיג אחר שלם שינהיגם. [הר"ן מבאר שיש שתי נטיות טבעיות לאדם. האחת טבע רוחני לדבקות בה' וליראתו והאחת משיכה טבעית של גופו וחומרו כלפי מטה, ולכן היראה היא דבר קל כי יש לכך מוכנות אמנם היא דבר קשה כי יש להתגבר על המשיכה החומרית]

(דרשות הר"ן, הדרוש העשירי)

[דימוי היצר לשאור בא לרמוז שאסור אפילו במשהו כמו חמץ בפסח, ומדוע אסרו גם המשהו? לפי שארז"ל (ב"ר כב ו) מתחילה דומה היצה"ר לחוט של עכביש, דהיינו משהו ואח"כ הוא מבצבץ ועולה, עד שיהיה כעבותות העגלה ויעלה חמס גבר לאין מרפא, ע"כ לא יהיה קטן בעיני האדם, אפילו משהו ממנו כי מעט מן השאור מבצבץ ועולה כאמור].

(כלי יקר על ויקרא פרק ו פסוק ט)

גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך ומי מעכב שאור שבעיסה ושעבוד מלכיות

[כי שורש היהודי ממקום קדוש, נשמתו חלק אלו-ק ממעל, וזה מושך אותו לרצות לעשות רצון ה', אלא שהגוף עם תאוות יצר הרע מכשיל אותו. (ה ע"ג) ולכן מתקבלת תשובתו, כי הוא חוזר לשורש. וזה מה שכתוב "שובה ישראל עד ה' אלקיך" - אם תשוב, תשובתך תתקבל מיד "כי כשלת בעוונך" - כי מה שחטאת היה רק בגלל יצר הרע שנקרא מכשול.]

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה דף ה ע"ב) לטקסט

גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך ומי מעכב שאור שבעיסה

עיכוב התשובה הוא הריחוק מה' יתברך… והיינו כי אמת גלוי וידוע שרצוננו לעשות וכו' ומי מעכב וכו', ואף בעשרים וארבע דברים המעכבין התשובה [רי"ף ורא"ש סוף יומא] מי מעכב? רק השאור שבעיסה, שמעלה חימוצים קשים למוח ולב, לא מגופה של עיסה עצמה כלל, כי רצונו לשוב לפניו באמת.

(רבי צדוק מלובלין, רסיסי לילה, אות נ)


מר בריה דרבינא כי הוה מסיים צלותיה אמר הכי: אלהי, נצור לשוני מרע ושפתותי מדבר מרמה ולמקללי נפשי תדום ונפשי כעפר לכל תהיה

על שלשת אלו יראה שתקנו (ברכות י"ז ע"א) אלהי נצור לשוני מרע וכו'. כי באומרו שינצור לשונו מרע, הוא הענין הראשון שהיא רעה חולה מפורסמת. ועל השני אמר ושפתותי מדבר מרמה. ועל השלישי אמר ולמקללי נפשי תדום. שבשלשתן יתבאר שתדמה הלשון בזורקת אבנים. אמנם נפשי כעפר לכל תהיה בשפלות וירדות, אשר יהיה זה סבה לאהבת הבריות ועשות רצונם, כמו שהוא כן טבע העפר שהכל דשין אותו, והכל נהפכין אליו, והוא ימשול בם, הוא מה שאמר וכל הקמים עלי לרעה וגו'. כי מן הדין הוא שואלו כענין, ומה לנו ללכת לקראת משלים בזה הענין. [מבאר שיש כאן בקשה להנצל משלשה דברים שבהם עלול אדם להכשל בלשונו: אמירת רע על טוב וטוב על רע, דבור כדי להכאיב לאדם במסוה של דבור לתועלת, והשבת עלבון על עלבון.]

(עקדת יצחק, שער ס"ב)

אם איזה איש ידבר עתק על איש שבאמת אינו צדיק וקדוש, והיה לו צער ממנו... שאין צריך להיות להם שום תרעומות על האיש הזה שדובר עליו עתק, ורוצה להרחיקו מגבולו, אפילו אם יהיה כדבריהם, שמחזיקים אותי בטעותם לרב גדול. ומכל שכן, אם האיש שציער אותו הוא מרא דאתרא, שבזיונו היא בזיון התורה, כי כוחו הוא כח התורה ובזיונו הוא בזיון התורה, והאנשים שאינם מבינים דבר זה המה מבזים את כבוד התורה, ולא כמו שנדמה להם על ידי ערמת היצה"ר שבלבם שמקנאים לכבוד שמים ולכבוד היחוס של אותו האיש שציער את מרא דאתרא... וכענין זה פירש הבעל העקידה... נצור לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה, כי יש כתות אנשים ששומרים עצמם מלשון הרע, ועל כל זה היצר הרע מפתה אותם בערמה, לומר להם שיהיו מקנאים לכבוד האיש שמחזיקים אותי לרבי, ועל ידי זה ירבו לדבר ולעשות מחלוקת בישראל. ולכן מבקשים מהשי"ת שיציל את שפתינו מדבר מרמה הזה, כי באמת מרמה הוא, וערמת היצר לפתות אותם להרבות מחלוקת ולצער את הרב ומרא דאתרא, שבאמת כל ענייני היהדות צריך להתנהג רק על פיו.

(רבי אלעזר אסטנוביץ, זכרון עולם, דף יב ע"א)


מרגלא בפומיה דרב [לא כעולם הזה העולם הבא] העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא פריה ורביה ולא משא ומתן ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה שנאמר ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו.

כוונת המאמר הזה, שבעולם הבא אין בו מציאות גופות, אחר שאמרו חכמים זכרונם לברכה שאין בו לא אכילה ולא שתיה ולא משגל, מן השקר שיהיו לו הכלים לבטלה חלילה להשם מפועל הבטלה, כי כשיהיה לאדם פה ואצטומכא וכבד וכלי המשגל, והוא לא יאכל ולא ישתה ולא יוליד, יהיה אם כן מציאותו בטלה גמורה.

(רמב"ם, אגרת תחיית המתים)

נתבאר שהעוה"ב אינו עולם הנשמות אלא עולם נברא קיים שימצאו בו אנשי התחיה בגוף ובנפש, ועל זה העולם אמרו בברכות (י"ז א) מרגלא בפומיה דרב העוה"ב אין בו לא אכילה ולא שתיה לא קנאה ולא שנאה ולא תחרות אלא צדיקים יושבים ועטרותיהן בראשיהן ונהנין מזיו השכינה, .., רצו לומר שקיום האנשים הזוכים ההם בזיו הכבוד כקיום הנפש בגוף בעוה"ז באכילה ושתיה, כענין שכתוב באור פני מלך חיים...., ואל תתמה החיות שהן נושאות את הכסא והן ניזונות מזיו השכינה שנאמר ואתה מחיה את כולם ואתה מחיה לכולם, כי קיום הנפש בהתיחדה בדעת עליון כקיום המלאכים בו, והתעלות הנפש על הגוף מבטלת הכחות הגופיות כמו שהזכרנו למעלה פעם אחרת עד שיתקיים הגוף בקיום הנפש בלא אכילה ושתיה, וכקיום משה בהר ארבעים יום. [מבאר שעולם הבא אינו עולם הנשמות אלא עולם ביבוא לעתיד לבוא בעת התחיה ואז יהיו אנשים עם גוף אמנם ללא אכילה אלא השראה רוחנית וזיו השכינה הוא שיקיים אותם.]

(רמב"ן, תורת האדם, אות קכד שער הגמול)

להעיד על זה ולהשרישו בלבות המאמינים תמימי דרך, אמרו בפרק היה קורא (יז, א), מרגלא בפומיה דרב, לא כעולם הזה העולם הבא, העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא פריה ורביה ולא משא ומתן ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהן בראשיהן ונהנין מזיו השכינה, שנאמר ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו. אליכם אישים אקרא, הביטו וראו, אם העולם הבא אין בו גוף וגויה איך ישיאנו רב לדברים בטלים באמרו לא כעולם הזה כו' העולם הבא אין בו לא אכילה כו', ומי לא ידע כדעת רב בכל אלה השמושים שאינן אלא לגוף, ואם אין שם גוף בטלו כל שמושין, וכי דברים בטלים בא להשמיענו, ומאי מרגלא בפומיה. אבל אם קבלנו שיש שם גוף וגויה, הנה החדוש שבא רב להשמיענו גדול מאד, שעם שיש שם גוף וגויה אין שם שימוש משמושיו, לפי שאינו צריך בקיומו לאכילה ושתיה כי אם בדביקותו בשרשו, ואז יחול עליו אור העליון ויקיימנו בסוד באור פני מלך חיים. והוא אמרו אלא צדיקים יושבים, והישיבה הזאת הוא הקיום הנגזר בהם, ועטרותיהן בראשיהם היא עטרת תפארת המקיימת אותם, והיא השמחה שנאמר ושמחת עולם על ראשם, לפי שנעשו מעון אליה וכסא כבוד, כי בנין שלמטה מעין בנין של מעלה והוא קיומה.

(של"ה, תולדות אדם, בית דוד (לט))

הנשמה אינה אלא חלק אלוה ממעל, הנה אין תשוקתה ודאי אלא לשוב ולדבק במקורה ולהשיגו, כטבע כל עלול החושק לעילתו, ואין מנוחתה אלא כשתשיג את זה. [מבאר ששלמות האדם היא הדבקות בקב"ה ובאמצעות דבקות זו נהנה מהשגת כבוד ה'.]

(רמח"ל, דעת תבונות סי' כד)

השכר והגמול אשר מהותו ופרטיו לא מושגים הם עתה מן הגוף, רק זה נדע ודאי שהמין בכלל הוא, להיות נהנים מזיו קדושתו ית', ואין ספק לנו שיהיו שם פרטים רבים של מיני הנאות, ק"ו מן העולם הזה שהוא כצל עובר, וקבע בו האדון ב"ה כמה מיני הנאות טובות ליהנות מהם בני אדם, אך כללם אינם אלא הנאות החושים, כל שכן עולם שכולו טוב, שאף על פי שהמין הוא אחד, שהרי אין שם טובה אלא טובה רוחנית של השכלה ודבקות, אך הפרטים יהיו רבים. והוא מה שאמרתי לך מענין השפעתו ית', שלא חודשה אלא להוליד ענינים רוחנים של קדושה. [מבאר שההנאה המתוארת היא, הנאה טהורה ללא כל ביטוי חושני.]

(רמח"ל, דעת תבונות סי' קכד)

למה לא נאמר ועטרות בראשם אלא ועטרותיהם? אלא הן אותן העטרות, שנלקחו מהם, ועתיד להחזירם. רמז לאותן עטרות שקנו בהר סיני באמרם נעשה ונשמע כדאיתא (בשבת פח.) ומסיק שם בחורב טענום ובחורב פרקום וא"ר לקיש עתיד הקב"ה להחזירם להם כו' ומטעם זה נאמר בשמות ל,א על זר הזהב של מזבח הקטורת "ונתת אותו לפני הפרוכת אשר על ארון העדות לפני הכפורת אשר על העדות", היינו, מכוון כנגד הארון מבחוץ, וכל זה בא להורות שזר של מזבח הקטורת, שהוא שכר הצדיקים,מרמז על ועטרותיהם בראשם, והיינו זר התורה והכתר שניתן להם בחורב ופרקום ועתיד להחזירם להם.

(כלי יקר על שמות פרק ל פסוק א)

[מבאר את הלשון "יושבין", כי בעה"ז נקרא האדם מהלך, שהוא נעתק ממדריגה למדריגה כמ"ש (זכריה ג ז) ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, כי המלאך נקרא עומד, כי הוא עומד במדריגה אחת, אבל האדם נקרא מהלך ואילו לעולם הבא, נקרא גם האדם יושב כאמרו רבותינו ז"ל (ברכות יז.) צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשם, ויושבים דוגמת העומד, כי הוא יושב במנוחה וכבר קנה כל שלימתו].

(כלי יקר על ויקרא פרק יח פסוק ד)

השכר בעוה"ב הוא התדבקות בקב"ה ולזכות להשפעה גדולה רוחנית בהשגתו יתברך.

(מכתב מאליהו, חלק א, באור ענין מידת הרחמים, עמ' 16)

צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה

בחי' הרוח של הצדיקים, וכן שאר כל נשמות ישראל שעבדו את ה' בדחילו ורחימו המסותרות בלב כללות ישראל, אין עולות לשם [לגן עדן העליון] רק בשבת ור"ח לבד דרך העמוד שמג"ע התחתון לג"ע העליון, שהוא עולם הבריאה הנקרא ג"ע העליון, להתענג על ה' וליהנות מזיו השכינה, כי אין הנאה ותענוג לשכל נברא אלא במה שמשכיל ומבין ויודע ומשיג בשכלו ובינתו מה שאפשר לו להבין ולהשיג מאור אין סוף ב"ה ע"י חכמתו ובינתו ית' המאירות שם בעולם הבריאה... הנשמות אינן נכללות באלהות די' ספירות, אלא עומדות בהיכלות ומדורין דבריאה או יצירה ונהנין מזיו השכינה, הוא אור אין סוף ב"ה המיוחד בי"ס דבריאה או דיצירה. והוא זיו תורתן ועבודתן ממש [ע' זהר ויקהל דף רי] כי שכר מצוה היא מצוה עצמה.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק לט)

עולמך תראה בחייך

בדבר המסור ללב, דהיינו שיהא הרע מאוס ממש בלב ושנאוי בתכלית שנאה, או אפי' שלא בתכלית שנאה, הנה זה אי אפשר שיהיה באמת לאמיתו אלא ע"י גודל ותוקף האהבה לה' בבחי' אהבה בתענוגים להתענג על ה' מעין עוה"ב. ועל זה אמרו רז"ל עולמך תראה בחייך כו'. ואין כל אדם זוכה לזה, כי זהו כעין קבול שכר, וכדכתיב "עבודת מתנה אתן את כהונתכם" וגו'.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק יד)נשים במאי זכיין? באקרויי בנייהו לבי כנישתא, ובאתנויי גברייהו בי רבנן, ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן

והדבר תמוה הלא הן בני מצות כאנשים, ומעט מצות שהז"ג שהנשים פטורות, ואין לך מצוה ומצוה שלא תביא לאדם לידי שלימות. ולכך אמרו הבעל הבית דוחק ושכר הרבה, פי' שהקב"ה דוחק עלינו לקיים מצוותיו, הוא בשביל טובתינו כדי שיהיה לנו שכר הרבה כאב שמכה לבנו ונוגשו שילך בדרך הזה לסחור ולעשות דבר כי יודע הוא כי עי"כ ישתכר ממון הרבה, והוא האב רוצה בטובת בנו, וכן הקב"ה דוחק לשמור פקודיו הוא, שהשכר הרבה והוא רוצה בתקנתינו...
וזהו שאלת הגמ' נשים במה זכיין, ר"ל במה מנצחים ליצה"ר, כי אין לנצח ליצה"ר רק בתורה, ונשים לאו בני תורה נינהו, א"כ במה מנצחים ליצה"ר, וע"ז משני, הואיל ועל ידם נלמד, כי מסייעים לגברייהו ללמוד, והן יושבות ומתעגנות בעבורם, וכן מדריכים בניהם לתורה, הרי כאילו הן לומדות התורה, ואף בזו התורה מסייעתם ללחום עם היצה"ר כאלו הן לומדות התורה. [בעל יערות הדבש תמה על השאלה "במאי זכיין", והרי מצוות רבות מחייבות גם את הנשים, וכל מצווה היא זכות?! ותשובתו היא שהכוונה בשאלה היא: במה זוכות הנשים לנצח את היצר הרע, שכן את היצר הרע ניתן לנצח רק באמצעות התורה, ונשים אינן מצוות בתלמוד תורה.]

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש א)

מה מקום יש לשאול במאי זכיין? והלוא נשים חייבות במצות לא תעשה, ובמצוות עשה שלא הזמן גרמן, ומוזהרות בכל הדינים שבין אדם לחבירו, ואף מצוות עשה שהזמן גרמן - אם הן מקיימות - הריהן מקבלות שכר, ולפי ר"ת אף יכולות לברך.
אלא הכוונה היא לזכות התורה. שכן אמרו "ותלמוד תורה כנגד כולם" (פאה א, א), וזכות זו מניין לנשים? על זה אמרו שע"י חינוך בניהם לתורה וע"י שנותנות רשות לבעליהם ללמוד בעיר אחרת.

(שיחות מוסר תשל"ג פרשת כי תצא מאמר צה' עמ' תה)


[עיין עוד לקט באורי אגדות סוטה כא]


רבי יוחנן כי הוה מסיים ספרא דאיוב אמר הכי סוף אדם למות וסוף בהמה לשחיטה והכל למיתה הם עומדים אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו וגדל בשם טוב ונפטר בשם טוב מן העולם ועליו אמר שלמה טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו

...שצורך גבוה אינו אלא שנחת רוח לפניו כביכול שנעשה רצונו כדי להשפיע טוב. ונוטה קצת לזה מאמרם ז"ל פרק היה קורא (ברכות יז, א), אשרי אדם שגדל בתורה ועמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו שנעשה רצונו, עד כאן. משמע שאין מעשה בני אדם צורך לו לעצמותו לאיזה שלימות, רק שהוא נחת רוח ליוצרו לעשות רצונו. ואז מבוארים הפסוקים והמדרשים המראים אם יצדק האדם או ירשע אין הדבר נוגע לו יתברך, רק כביכול לו נחת רוח כשנעשית רצונו, וההיפך בהיפך ח"ו. [מבאר שמה שכתוב ועושה נחת רוח אין הכוונה שמוסיף משהו לעצמות ה' אלא שיש נחת רוח כלומר גורם להשפעה גדולה יותר לנבראים בזכות עמל התורה שלו.]

(של"ה, תולדות אדם, שער הגדול (נב))

[אם מטרת האדם בעולם לאכול ולשתות, הרי בהמה טובה יותר, כי אין לה צער גידול בנים ועמל פרנסה בחייה, וגם אחרי מותה היא מביאה תועלת, שאוכלים אותה, "סוף בהמה לשחיטה", משא"כ האדם, שבמותו נקרב בקבר "סוף אדם למות", ולא יתכן שבעל שכל יהיה גרוע מבהמה, ומוכרחים לומר שיש מטרה אחרת לאדם בחייו, ויש עוד עולם, וצריך להתכונן לו בעוה"ז, ע"י לעמול בתורה ולעשות נח"ר ליוצרו.]

(דברי חן (סילברסטון), עמ' 21) לטקסט

וסוף בהמה לשחיטה

וכבר כתבנו למעלה שסוף האומות הוא כסוף הבהמה לשחיטה. וזה שאמר 'חרבו כל פריה ירדו לטבח', שהוא רמז לעשירי בבל שגדלו ושמנו על אבוסיה וישבו לבט"ח עליה, ולבסוף נהפך עליהם הגלגל וירדו לטב"ח ברזא דהיפוכא דאתוון, כי נתעוררה כנגדם הגבורה העליונה ביום שנגזרה מפלתם וז"ש 'הוי עליהם כי בא יומם עת פקודתם' הו"י דיקא שהוא צירוף הגבורה כידוע.

(רבי משה דוד ואלי, מרפא לשון, ירמיהו נ, כז)

ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם לעושים לא נאמר אלא לעושיהם לעושים לשמה ולא לעושים שלא לשמה

[מי שעושה את המצוות לשמה, מתוך חביבות, מרגיש כאילו הוא עצמו המציא את המצוות מתוך הבנתו את חשיבותן ונחיצותן, כדברי ויקרא רבה "אם שמרתם את התורה מעלה אני עליכם כאילו אתם עשיתם אותם", ובשבילו יש בהן "שכל טוב", כי הוא מבין את חשיבותן. מי שמתרגל לקיים את המצוות, מוצא עונג בעשייתן גם בלי הבנת טעמיהן, ואח"כ יוכל לברר את טעמיהן.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 121) לטקסטשכל טוב לכל עושיהם - לעושים לא נאמר אלא לעושיהם; לעושים לשמה ולא לעושים שלא לשמה, וכל העושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא

ואמר ואת מצותי - יתבאר על דרך אומרו בגמרא (ברכות יז.) הלומד שלא לשמה נוח לו שלא נברא, והקשו בתוספות (שם ד"ה העושה) עם אותה שאמרו (פסחים נ:) לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ותירצו כי הם שני אופנים שלא לשמה אחד לקנטר ואחד להתכבד, לקנטר נוח לו שלא נברא, להתכבד יעסוק שמתוך וכו'.
והוא מאמר הכתוב אם בחקתי תלכו, ותנאי הוא הדבר ואת מצותי, שבה שני מצות הצריכין בלימודה, שלא ילמדו לא לקנטר ולא להתכבד, אז תשמרו ועשיתם אותם; מבטיח הכתוב שהגם שתבא עבירה לידו יהיה ניצול ממנה, וכאומרם (סוטה כא.) תורה מגינא ומצלא מיצר הרע, וכמו שאמרו במסכת עבודה זרה (יז.) באותו מעשה של רבי (יוחנן) [חנינא] ורבי יונתן שחלפו אפיתחא דזונות וכו', דכתיב (משלי ב יא) מזימה תשמור עליך וגו'. ודקדק לומר ועשיתם על דרך אומרם ז"ל (קידושין לט:) ישב אדם ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה, והעמידוה כשבאה עבירה לידו וניצול ממנה, הגם שאינה אלא שמירה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה מעשה מצות.
והגם שדרש רבא (פסחים נ:) בפסוק (תהלים נז יא) כי גדול עד שמים חסדך, זה הלומד שלא לשמה אלא להתכבד, הטעם לא שיש רצון הבורא בלימוד זה, אלא לתכלית היוצא ממנו שיבא ללמוד לשמה, ותורה זו אין בסגולתה להציל מיצר הרע בבא עבירה לידו.
ובזה יש לתרץ מה שהקשו שם בסוטה (כא.) לרבי יוסף שאמר תורה בין בעידנא דעסיק בה בין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלא, אלא מעתה דואג ואחיתופל מי לא עסקו בתורה אמאי לא אגינא עלייהו עד כאן, לדברינו אין קושיא, שהם היו לומדים מתחלתם שלא לשמה, ואין כח בתורה כזו להגין עליו מיצר הרע. [מבאר שישנם שני סוגי לימוד שלא לשמה; לקנטר והוא אסור, ולהתכבד והוא מותר שמתוכו יבוא לשמה. ומביא שלימוד תורה שלא לשמה, אפילו באופן שאינו אסור - אין בכוחו להגן על האדם מפני החטא ולהצילו ממנו.]

(אור החיים, ויקרא כו, ג)

אלהי עד שלא נוצרתי איני כדאי עכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא פז ע"ב]יז ע"ב

בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב, ואומרת, כל העולם כולו נזונין בשביל חנינא בני, וחנינא בני, די לו בקב חרובין, מערב שבת לערב שבת

הצדיק הוא כמו האם, המניקה את בנה כמ"ש (תנחומא שמות יב.) שני שדיך, אלו משה ואהרן, וכן פירש"י (שיר השירים ד, ה) וכן מצינו שבזכות מרים, היה להם הבאר, שהיה מספיק לישראל כל צרכיהם, וזהו סמיכת מיתתה של מרים לפרה אדומה, כי אם העגל באה לתקן קלקול בנה.

(כלי יקר, במדבר פרק כ פסוק ב)

וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת

[עליו נאמר "יראי ה' בטחו בה'" - בוטחים בה' שיהיו שבעים במעט, והמזלות אינם שולטים עליהם.]

(רבי רפאל רובינשטיין, אבני נזר על ההגדה, דף כב ע"ב) לטקסט

עי' עוד לקט ביאורי אגדות תענית כד ע"ביח ע"א

...כי החיים יודעים שימותו, אלו צדיקים שבמיתתן נקראו חיים שנאמר: "ובניהו בן יהוידע בן איש חי רב פעלים מקבצאל הוא הכה את שני אריאל מואב והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג". בן איש חי, אטו כולי עלמא בני מתי נינהו, אלא בן איש חי שאפי' במיתתו קרוי חי

ותמת שרה, רמז הכתוב באומרו "בקרית ארבע", לומר כי ח"ו לא יתייחס המיתה לצדיקים, אלא שקרית ארבע, פירוש עיר שהיתה בנויה מד' יסודות נפרדה היא ונסעה מהם, ואומרו "היא חברון", פירוש שהגם שמתה היא משפעת בהם בחינת החיבור. כי הצדיקים הגם שימותו הגוף אינו מושלל מהחיים, כי צדיקים במיתתם קרויים חיים (ברכות יח,), וצא ולמד ממעשה דרב אחאי בר יאשיה (שבת קנב:), והטעם הוא כי בהיותם בעולם הזה מהפכים בחינת החומר שביסודות לבחינת הרוחניות הקדוש שבנפש באמצעות מעשים טובים והפלגת התורה שמשתדלים בעוה"ז.
ולהשכילך בדבר צא ולמד מה שכתב רמב"ם פ"ד מה' יסודי התורה דין ה' שישתנה היסוד ליסוד חבירו הקרוב אליו ויהפוך העפר למים, וכמו כן ימצא שבאמצעות דביקות האדם בקונו יתהפכו היסודות כולם ליסוד האש ויסוד האש ליסוד אש הנשמה והבן... [מבאר כי הצדיקים הופכים בחייהם את כל יסודות גופם מהחומר אל יסוד האש, ההוייה הרוחנית, ולכן נקראים חיים גם לאחר מותם.]

(אור החיים, בראשית כג, ב)

ברכות יח ע"א - אלו צדיקים שבמיתתן נקראו חיים וכו' אלו רשעים שבחייהן קרויין מתים

[כי מה שהצדיקים הוסיפו קדושה על קדושתם הראשונה ע"י המצוות שעשו, נשאר לנצח. ואילו רשעים דוקא ממיתים את הנשמה ואת כוח הקדושה, וכל יום שעובר - מת].

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה דף יג ע"ב) לטקסטיח ע"ב

והמתים אינם יודעים מאומה - אלו רשעים שבחייהן קרויין מתים שנאמר ואתה חלל רשע נשיא ישראל.

תאוות העצל אל הבטלה מביאתו לידי שעמום, בעבורו יתואר כמת, כמו שאמרו: רשעים בחייהן קרואים מתים, מה טעם? מפני שמיאנו ידיהם לעשות, כי אין המיתה רק ביטול הפעולות.

(עקידת יצחק, שער נה)

למען תחיו - לא ביארו רבותינו הראשונים תיבות הללו כאן ובכ"מ. והראב"ע כ' כי עובדי פעור נשמדו. ואין זה הפי' אלא פלא, וכי כל שאינו שומע אל החקים ואל המשפים עובדים את הפעור, וכי כל עובדי פעור נשמדים, אבל הכונה הוא כמש"כ בס' בראשית ב' ז' וכ"פ דמשמעות חי כ"פ הוא עליזת הנפש ועונג שמשיג בהגיעו לתכלית שלימותו. והכלל דכל הרגש רוחני מוסיף חיות וכמו שחיות האדם תלוי במה שמרגיש עונג הדעת והכבוד והוא מרובה יותר מחיות הבהמה שאינה מרגשת עונג אלא באכילה ושתיה וכדומה, ואם יקרה אדם שמאבד ומשחית הרגשותיו הרוחניים וישקיע עצמו והרגשו רק בתאות אכילה וכדומה ה"ז נחשב כבהמה ואינו נקרא אדם חי שהרי מאבד מה שהי' בכחו לחיות בטוב. כך העובד את ה' באמונה מתענג ומרגיש חיות מזה העבודה ומי מישראל שמאבד הרגשה נעימה זו נקרא מת. שהרי הוא משחית חיות שהיה בכחו. וזהו מאמרם ז"ל רשעים בחייהם קרויים מתים...
וכ"ז במי שלא הגיע למדרגה עליונה רק עובד את ה' באמונה. אמנם מי שזכה לעלות באורח חיים למעלה למשכיל להרגיש עונג מדביקות בה' הוא מוסיף עוד חיות הרבה ממי שלא הגיע לזה ההרגש וזה חיות שאין למעלה הימנו כי עזה כמות אהבת ה'. [מבאר שישראל שמאבד את הרגשת החיות הנעימה שבעבודת ה' הרי איבד את מעלתו ונחשב כמת, ואף אינו נכלל בכלל אדם.]

(העמק דבר דברים ד, א)

והנה בהמה נקרא נפש חיה בעוד שהיא בריאה כפי טבע יצירתה. משא"כ אדם לא מיקרי חי אלא באופן שנפש השכלי ג"כ שלם עמו. ול"א לא מיקרי חי שהרי אינו בשלימות האדם. ואדם מישראל שנוצר להיות בו נפש ישראל מרגיש בעבודת ה' לא מיקרי חי אלא כאשר הוא בשלימות יצירתו. וכדכתיב וצדיק באמונתו יחיה וז"ל הרמב"ם בפ"ז מהל' רוצח שנאמר וחי עשה לו כדי שיחיה וחיי בעלי חכמה ומבקשיה בלא תלמוד תורה כמיתה חשובין וחז"ל אמרו רשעים בחייהם קרואים מתים. היינו משום שחסר ממנו תכלית יצירתו. [מבאר שיצור חי הוא יצור שמשתמש בכל האמצעים שניתנו לו לחיות את חייו בשלמות לפי דרגתו, ואם איננו משתמש באמצעים אלה חסר ממנו תכלית יצירתו ועל כן הוא חשוב כמת.]

(העמק דבר, בראשית פרק ב פסוק ז)

שמקורם מקור המיתה.

(אור החיים, דברים פרק ד פסוק ד)

אלו רשעים שבחייהן קרויין מתים

הנה שמענוה מהרב מהרח"ו זצ"ל, אשר בעשות האדם אחת מכל מצוות ה' אשר לא תעשינה, בעוברו העבירה אז יסתם הצנור הפרטי המתיחס אל אותה עבירה על ידי זוהמת הקליפה הנדבקת שם, ובשיבש הצנור מתיבש האבר ההוא ויפול בו מום. וכאשר יחסר לאדם קיום מצוות עשה, גם האבר הפרטי המתיחס למצוה יחסר ממנו מזנו, והאבר ההוא מת לגמרי, ובהסר חלק הקדושה ממנו, אז יתלבש בו רוח הטומאה. וזהו ענין הרשעים בחייהם קרוים מתים, כי נסתלק מהם נפש הקדושה מאלהים חיים ושורה עליו המות. זהו תורף דברי רבינו הוא הקדוש מהר"ר חיים ויטאל זצ"ל בריש ספר הבהיר שערי קדושה.

(חיד"א, ראש דוד, פרשת משפטים)

[זה מה שנאמר (קהלת ז, יז) "אל תרשע הרבה ואל תהי סכל למה תמות בלא עתך" - אם תרשע, תיחשב מת עוד בחייך, לפני שיגיע עת מותך.

(אגדת שמואל (אריפול, של), דף ט ע"א) לטקסט

[כי הוא לא עושה את סגולתו המיוחדת לו. כל דבר שעושה את סגולתו נקרא חי, אפילו דומם וצומח. ואילו מה שמפסיק לעשות את פעולתו, נקרא מת. כלי שבור נקרא מת - "שבירתן זוהי מיתתם". צמח שהזקין והפסיק לעשות פרי והתייבש נקרא מת. כך אדם שסר מדרך התורה נקרא מת. וזה מה שאמר דוד "לא אמות כי אחיה ואספר מעשי יה" - איך אביא לכך שלא איחשב מת כשאני עדיין חי? בזה שאספר מעשי יה. בזה אחיה לנצח. הרשעים לא מכינים את עצמם לחיי עוה"ב, ולכן הם נקראים מתים, כי חיי עוה"ז הם רק הכנה לעוה"ב. ]

(רבי אברהם עבר הירשוביץ, בית מדרש שמואל, עמ' א) לטקסט

[הכוונה למי שעבר על איסור כרת, שבזמן שהיתה הנהגה תורנית-נסית, נאמר (מועד קטן כח ע"א) "מת בחמשים שנה זו היא מיתת כרת". אבל בזמן הגלות, גם אם עבר על איסור כרת, אם לפי הטבע הוא בריא, ייתכן שיאריך ימים. אבל חייו אינם חיים כי לא מגיע לו ע"פ דין לחיות. ועל זה אמרו שרשעים בחייהם קרויין מתים. מוות עדיף על חיים כאלה, כי אור קדושת נשמתו שהתנוצץ עליו כשהיה זכאי לחיות ע"פ דין, עכשיו נכרתה נפשו ממנו ואין מי שיעורר אותו להתחרט על עוונותיו, והוא יוסיף לחטוא. מלבד זה, מי שחי ע"פ דין, יש לו זכות להשתמש ענייני בהעולם, מזונות, מלבוש ומדור, כמו שכתוב "ומשביע לכל חי רצון", כמו שנאמר (ב"ב ח) "פרנסתי ככלב וכעורב", ונשאר לו שכר מצוותיו לעוה"ב, שגם לפושעי ישראל יש מצוות (חגיגה כז ע"א). אבל רשע זה שחייו אינם ע"פ דין, ורק מצד ההסתר פנים אינו נהרג, כל מה שהוא נהנה בעוה"ז הוא על חשבון שכר מצוותיו, כי החשבון שלמעלה מתקיים גם בשעת הסתר פנים. משל לאשה שמניקה בן של עשיר, שהיא אוכלת ושותה בלי לשלם כי הכל לטובת הילד, אבל אם מת הילד, תצטרך לשלם על מה שהיא אוכלת ושותה מהעשיר, וכך הנשמה היא בתו של ה' והגוף מניק אותה, ואם הנשמה מתה בקרבו לא מגיע לגוף לקבל את צרכיו. אבל כל זמן שהוא חי הוא יכול לשוב בתשובה. מה שאמרנו לעניין אורך החיים נכון גם בכל עניני העולם - עושר ועוני, בריאות וחולי - מה שההנהגה התורנית היתה גוזרת לרעה, בזמן הסתר פנים אינו חל, ויהיה טוב לו, אבל בחשבון שלמעלה ינכו מזכויותיו על מה שהוא נהנה שלא כדין בעוה"ז.]

(רבי יהושע העליר, שרגי נפישי (תרסח), לרבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, דף סא ע"א-ע"ג) לטקסט

[האור המכונה הרצון להשפיע שה' נותן לאדם, נקרא אור התשובה, כי טרם שהאדם מקבל את הרצון להשפיע, הוא מונח תחת שליטת הרצון לקבל, שהוא ההפכיות דקדושה, הנקראת רצון להשפיע, כי הרצון לקבל שייך לקליפות, ולכן אמרו רז"ל: "רשעים בחייהם נקראים מתים". וז"ש בתלמוד עשר ספירות (ח"א אות יז): "ועל כן נקראות הקליפות מתים, כי בהפוך צורתן מחיי החיים, נמצאות נחתכות ממנו, ואין בהן משפעו יתברך כלום. ועל כן גם הגוף הניזון ע"י שמרי הקליפות, נמצא גם כן נחתך מחיי החיים... וכל זה הוא משום הרצון אך לקבל, ועל כן רשעים בחייהם נקראים מתים".]

(רבי ברוך שלום אשלג, ברכה ושלום, עמ' מט)


בן איש חי אטו כולי עלמא בני מתי נינהו אלא בן איש חי שאפילו במיתתו קרוי חי

ולפי זה נקראו הדעות האמתיות, 'חיים', והדעות המופסדות, 'מות' - אמר ית', "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב וכו'" - כבר באר כי ה'טוב' הוא 'חיים', וה'רע' הוא 'מות', ופרשם. וכן אפרש באמרו ית', "למען תחיון" - כפי מה שבא הפרוש המקובל באמרו, "למען ייטב לך וכו'". ולהתפשט זאת ההשאלה בלשון, אמרו, "צדיקים אפילו במיתתם קרואים חיים, ורשעים אפילו בחייהם קרואים מתים". ודע זה.

(מורה נבוכים, חלק א פרק מב)


מעשה בחסיד אחד שנתן דינר לעני בערב ראש השנה בשני בצורת והקניטתו אשתו והלך ולן בבית הקברות. ושמע שתי רוחות שמספרות זו לזו, אמרה חדא לחברתה: חברתי, בואי ונשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות בא לעולם. אמרה לה חברתה: איני יכולה שאני קבורה במחצלת של קנים, אלא לכי את ומה שאת שומעת אמרי לי. הלכה היא ושטה ובאה. ואמרה לה חברתה: חברתי, מה שמעת מאחורי הפרגוד? אמרה לה: שמעתי, שכל הזורע ברביעה ראשונה ברד מלקה אותו. הלך הוא וזרע ברביעה שניה. של כל העולם כולו - לקה, שלו - לא לקה. לשנה האחרת הלך ולן בבית הקברות, ושמע אותן שתי רוחות שמספרות זו עם זו. אמרה חדא לחברתה: בואי ונשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות בא לעולם. אמרה לה: חברתי, לא כך אמרתי לך: איני יכולה שאני קבורה במחצלת של קנים? אלא לכי את ומה שאת שומעת בואי ואמרי לי. הלכה ושטה ובאה. ואמרה לה חברתה: חברתי, מה שמעת מאחורי הפרגוד? אמרה לה: שמעתי, שכל הזורע ברביעה שניה שדפון מלקה אותו. הלך וזרע ברביעה ראשונה. של כל העולם כולו - נשדף, ושלו לא נשדף

נוטה לומר על פי גמרתנו שגם על המים ועל הגשמים יש דין בראש השנה ודלא כמשנה הראשונה במסכת, שעל המים נידון בחג סוכות.

(דרשת הרמב"ן ז"ל לראש השנה)

[חסיד אחד הוא ר"י בר אלעאי (ב"ק קד), שהיה עני מופלג (סנהדרין כ - ששה ת"ח מתכסים בטלית אחת בדורו), ונתן לעני את הדינר היחיד שהיה לו ולכן כעסה אשתו. אבל כיון שהיה חסיד, הבין שאם אין לעני, הדינר אינו שלו אלא של העני, כאמור באבות "שלי שלך ושלך שלך חסיד".]

(אור לישרים על פי' הרמב"ם לר"ה עמ' ב - לטקסט)

וכן הנשמות מספרות זו עם זו כמו שזכרו רבותינו ז"ל (ברכות י"ח ב) ואין הכוונה לספור שפה וחתוך לשון אך שיש הודעה והשגה לנפשות זו מזו. והנה יצאנו מענינינו ובאנו לגעת בסודות הנבואה וראית החסידים שרואין המלאכים. ואמרו באגדה במדרש מה רב טובך וכו'.

(רמב"ן, תורת האדם, אות קכג שער הגמול)

מעשה בחסיד אחד וכו' והלך ולן בבית הקברות ושמע שתי רוחות שמספרות זו לזו אמרה חדא לחברתה חברתי בואי ונשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות בא לעולם אמרה לה חברתה איני יכולה שאני קבורה במחצלת של קנים אלא לכי את ומה שאת שומעת אמרי לי

[החסיד החליט להתנתק מענייני העולם ולהתמסר לענייני הנפש. וזהו שהלך ללון בבית הקברות, ששם אין מקום לתענוגי עוה"ז. ושתי הרוחות ששמע הן שתי רוחות שבלב האדם, שמתווכחות בדבר הנהגת האדם. אחת אומרת שצריך לשוט בעולם המעשה, ולדעת איזה פורענות באה לעולם, שע"י מה שנעשה בעולם, ידע איך להישמר מפגעי הזמן. והדעה האחרת היא שצריך להתנתק מהעולם, להיות קבורה במחצלת של קנים, ואפשר שהעולם יתקיים ע"י אחרים, כמו שאמרה "שוטי את ומה שאת שומעת אמרי לי".]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף לד ע"ד) לטקסט

נח נפשיה

כמו שאין שיעור לכל מעלות האדם במדריגתו כך אין שיעור למדריגות התשובה. וכפי מעלת האדם והשגתו כך הוא תשובתו. כי כל עניני האדם על יחס אחד והאדם אינו עומד במקום אחד. כי על זה נתאונן משה רבינו ע"ה קודם פטירתו (דברים לא, ב) "לא אוכל" וגו', וכמו שנאמר (תהלים פח, ו) "במתים חפשי", ונקרא נח נפשיה, אבל בעולם הזה אין נח לעולם אף על פי שאין הוא מרגיש.

(רבי צדוק מלובלין, צדקת הצדיק, אות קלד)יח ע"ב - יט ע"א

דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן: מנין למתים שמספרים זה עם זה? שנאמר "ויאמר ה' אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר". מאי "לאמר"? אמר הקדוש ברוך הוא למשה: לך אמור להם לאברהם ליצחק וליעקב: שבועה שנשבעתי לכם, כבר קיימתיה לבניכם. ואי ס"ד דלא ידעי, כי אמר להו מאי הוי?! אלא מאי? דידעי? למה ליה למימר להו? לאחזוקי ליה טיבותא למשה.

ואולי כי רצה ה' שיאמר להם משה הדברים כדי שיחזיקו לו האבות טובת חן וחסד על אשר טרח ויגע הוא בעדם, עד הביאם אל המקום.

(אור החיים, דברים פרק לד פסוק ד)יט ע"א

איכא דאמרי דלא ידעי (המתים מאומה), ואיכא דאמרי דידעי ולא איכפת להו.

יש צדיקים שאף לאחר מיתתם יש להם דביקות לתחתונים, להשפיע להם לטוב ולהועילם לכל טוב כאשר היה בחייהם, כמו כן בהסתלקם, שטבעם הטוב אז יותר מתגבר בקרבתם לפני ה' שהוא מקור הטוב, ויש צדיקים שמסולקים בכל אופן מעולם התחתון, ושמים בינם לבין החיים, ואין להם חיבור ושייכות כלל בתחתונים, וזהו שנחלקו חז"ל אם מתים יודעים מאומה או לאו, דנודע בכל המחלוקת דאלו ואלו דברי אלהים חיים, והוא אף בזה, כי יש קצת דיודעים כי יש להם שייכות בתחתונים, ויש שאין יודעים.

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש טז)כל המספר אחר מטתן של תלמידי חכמים - נופל בגיהנם. שנא' "והמטים עקלקלותם יוליכם ה' את פועלי האון שלום על ישראל". אפילו בשעה ששלום על ישראל "יוליכם ה' את פועלי האון"

והנה לא נזכר כאן ענין מבזה ת"ח?! אבל הכוונה דבזה שהוא מבזה ת"ח, ומיקל בכבוד התורה, ממילא יבואו כמה אנשים לדרכים מקולקלים. לכן אע"ג שהוא בעצמו אינו פועל און. אבל בזה שהוא מטה עקלקלות, היינו שמקרב ליד כך, יוליכם ה' את פועלי האון בעצמו. [היכן נרמז בפסוק מבזה ת"ח? - אלא שהמבזה ת"ח הוא מן "המטים עקלקלותם", שגורם לכמה אנשים לדרכים מקולקלים, שכן דבריו מקרבים את שומעיו לכך.]

(הרחב דבר על במדבר פרק יב פסוק ג)לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן! ואמר רב יוסף: מאי קראה? שנאמר "כמעט כסדום היינו". מאי אהדר להו נביא? שמעו דבר ה' קציני סדום

ויש להבין וכי בשביל כך נפתח פה לשטן, בממה נפשך אם יש לו מקום לקטרג, בלאו הכי כקבר פתוח גרונו, הלא זה דרכו להשטין, ואם אין לו, מה בכך שהנביא אומר כך?
...והנה השטן אינו בוחן לבות רק יראה לעינים, ולכך אמרו עליו [ע"ז כ ע"ב] שכולו עינים, כי לא ידע מחשבות צפוני בני אדם, וא"כ בראותו ישראלים עובדי השם, לא ידע כי אין כוונתם לשם שמים, ולא היה לו פתחון פה לקטרג כלל, אבל ישעיה שגילה מצפון הזה, ואמר בנבואה כי אין מחשבתם רצויה, ואינה רק ליראה זמנית, מיד מצא השטן מקום לקטרג ולומר, א"כ הרי הם רעים כסדום, ולכך באה הנבואה, וכינה אותם קציני סדום וא"ש.

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש י)


אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום וכו' ודאי עשה תשובה

"לא תלין נבלתו על העץ" - עץ דהכא דא תלמיד חכם דאשתדל באורייתא דאיהי עץ החיים, הדא הוא דכתיב (משלי ג) "עץ חיים היא למחזיקים בה". לא תלין בו נבלתו דאיהי חובה דחב ביומא, לא תלין עמיה בלילה, דמיד יתוב בתיובתא, כמה דאוקמוה מארי מתניתין: אם ראית תלמיד חכם שחטא ביום אל תהרהר אחריו בלילה דודאי עשה תשובה.

(תיקוני זוהר, דף קמא ע"ב)


אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום שמא עשה תשובה שמא סלקא דעתך אלא ודאי עשה תשובה והני מילי בדברים שבגופו אבל בממונא עד דמהדר למריה

ולא ימצא אחור התשובה זולתי בעמי הארץ, אשר הם ישנים שוכבים, ולא ישיבו אל לבבם, ולא דעת ולא תבונה להם למהר להמלט על נפשם. ויש מהם נדחים מעל השם ברוך - הוא, לא יאמינו לענש החטא. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ברכות יט, א) אם ראית תלמיד - חכם שעבר עברה בלילה, אל תהרהר אחריו ביום, כי (באמת) [ודאי] עשה תשובה. [לומד מכאן את החשיבות להזדרז לעשות תשובה.]

(שערי תשובה, שער א, אות ג)

תלמידי חכמים דומים לכלי מתכת שסופגים מעט מן האוכל ולכן יש להם טהרה ע"י הגעלה במים זו תורה ותשובה, כי אינם סופגים הרבה, ולכן ודאי עשה תשובה, מה שאין כן עם הארץ סופג הרבה מן החטא ודומה לכלי חרס שתקנתו בשבירה היינו שישפיל עצמו.

(כלי יקר, ויקרא פרק ו פסוק כא)

והנה לכאורה הדברים הללו תמוהים, כי כיון שתיבת שמא על פי מאמרם ז"ל הוא טעות, היה להם לבעלי מסדרי הגמרא להגיה הברייתא ולכתוב שם במקום תיבת שמא תיבת "ודאי", ולא להניח תיבת שמא בהברייתא במקומה, ולהקשות ולתרץ ולגרום טורח המלמדים ותלמידיהם, ולקלקל הנייר והדיו וטורח המעתיקים, בימים הקדמונים שלא היה נודע מחכמת מלאכת הדפוס, ועתה - טורח המדפיסים והמגיהים. אלא על כרחנו לומר שלא כוונה הגמרא כלל להגיה הברייתא ולכתוב במקום תיבת "שמא" תיבת "ודאי", רק כוונתם ז"ל היתה לפרש את תיבת "שמא" הנכתב שם בהברייתא ולומר שאין הכוונה בתיבה ההוא לצרפה עם תיבה "עשה תשובה", ותהיה כוונת הברייתא באופן זה, שיש לנו ספק אם עשה תשובה או לא, רק תיבת "שמא" יתפרש בפני עצמה. ועל פי מה שכתב האלשיך ז"ל על הפסוק "ויך לב דוד עליו על כרתו את כנף המעיל אשר לשאול", כי ממה שראה דוד שמתחרט ולבו נוקפו על שכרת את כנף מעילו של שאול, מזה נודע לו שחטא בזה, כי צדיקים יצר טוב שופטם, כי לבו שהוא יצרו הרע כבר חלל בקרבו, וכמו שדרשו חז"ל. אם כן מהספק הזה, שלבו נוקפו על מה שעשה, מזה ראיה שחטא. וכן גם כן יתפרש הברייתא כאן: אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה, כלומר שאתה ראית אבל הוא לא ראה, ואדרבה, חשב שעשה מצוה בזה... אל תהרהר אחריו, שמא לא נודע לו אחרי כן גם כן מחטאו, ולא יעשה תשובה על זה, שמא, כי על ידי השמא שיעלה על לבו לאחר העשיה, כמו שנאמר בדוד "ויך לב דוד עליו" וגו', ודאי עשה תשובה אחרי כן.

(רבי אלעזר אסטנוביץ, זכרון עולם, דף ב ע"ב-ג ע"א)

[אחרי מותו, זה גם בעבירה של מינות, ואף שנאמר עליה "כל באיה לא ישובון" (ע"ז יז ע"א), אולי עשה תשובה וקיים את המאמר "כל הפורש ממינות מיית" (ע"ז שם).]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף ס ע"א-ע"ב) לטקסט

אבל מה אעשה לך שאתה מתחטא לפני המקום ועושה לך רצונך כבן שהוא מתחטא על אביו

עי' לקט ביאורי אגדות תענית יט ע"א

שאני צורבא מרבנן דקודשא בריך הוא תבע ביקריה

[הקב"ה תובע את עלבון עבדיו יותר מעלבונו שלו, כמו שדרשו על "על כנפי נשרים", שהנשר אומר "מוטב יכנס החץ בי ולא בבני". כך הקב"ה, מוחל על עלבונו, שנכרים מקרקרים בהיכלו ושותק, כי הן הן גבורותיו (יומא סט).]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף סב ע"ב) לטקסטיט ע"ב

והתעלמת מהם, פעמים שאתה מתעלם מהם, ופעמים שאין אתה מתעלם מהם, הא כיצד, אם היה כהן והיא בבית הקברות, או היה זקן ואינה לפי כבודו, או שהיתה מלאכתו מרובה משל חברו, לכך נאמר והתעלמת

וקשה אם אינו יכול לסייעו, למה להתעלם? ויש לפתרו, בדרך שאמרו רז"ל (אבות ד כג) ואל תשתדל לראותו בשעת קלקלתו, ואין חילוק בין קלקול בגופו או בממונו הכל אחד, אם הוא בענין שא"א להצילו, ולהשיב את נדחו, ע"ז אמר לא תראה את שור אחיך או שיו נדחים, כשהם נדחים לגמרי, כגון טובעים בנהר וכיוצא בהם, והתעלמת מהם צריך אתה לעשות את עצמך כלא רואה, אמנם השב, רצה לומר אם יש בהם כדי השבה, שאינן נדחים לגמרי, אלא אפשר לך להשיב את נדחם, אז תשיבם לאחיך, חייב אתה להשתדל לראותו כדי להצילו.

(כלי יקר על דברים פרק כב פסוק א


גדול כבוד הבריות שדוחה [את] לא תעשה שבתורה ואמאי לימא אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה' תרגמה רב בר שבא קמיה דרב כהנא בלאו דלא תסור אחיכו עליה לאו דלא תסור דאורייתא היא אמר רב כהנא גברא רבה אמר מילתא לא תחיכו עליה כל מילי דרבנן אסמכינהו על לאו דלא תסור

נצטוינו לשמוע לדברי סנהדרין הוא אחד משני דברים, האחד במה שיתבארו בדיני התורה, והשני בכל גדר ותקנה שיעשו [להם], ולחכמי הדורות הבאים אחריהם נצטוינו לשמוע במה שיבארו בדיני התורה, וזהו נכלל באמרו אחרי רבים להטות. אך מהגדרים והתקנות שיעשו לא נצטוינו מהם מאחרי רבים להטות, שזה לא יכלול רק שנלך בביאור משפטי התורה אחר הרוב, ולא יכנסו בכלל הזה גדרים וסייגים כלל, אבל הסמיכום על לא תסור, שכמו שנתן זה הכח לסנהדרין להיותם מורי התורה וגדוליה, כן ראוי שינתן לכל חכמי גדולי ישראל בדרך האסמכתא, ומן הטעם הזה ייחסו הגדרים והתקנות אל לא תסור, אך בביאור משפטי התורה יהיה החיוב לשמוע דבריהם מאחרי רבים להטות. [שואל, שמשמע מכאן, ששמיעה בקול חכמים היא נלמדת מ"לא תסור" ואילו במקום אחר משמע שלומדים זאת מ"אחרי רבים להטות"? ומשיב ש"אחרי רבים" היינו לביאורי חכמים בתורה, ואילו ללכת אחרי תקנותיהם וגזרותיהן זאת לומדים מ"לא תסור".]

(דרשות הר"ן, הדרוש השנים עשר)כ ע"א

אמר ליה רב פפא לאביי מאי שנא ראשונים דאתרחיש להו ניסא ומאי שנא אנן דלא מתרחיש לן ניסא אי משום תנויי בשני דרב יהודה כולי תנויי בנזיקין הוה ואנן קא מתנינן שיתא סדרי וכי הוה מטי רב יהודה בעוקצין האשה שכובשת ירק בקדרה ואמרי לה זיתים שכבשן בטרפיהן טהורים אמר הויות דרב ושמואל קא חזינא הכא ואנן קא מתנינן בעוקצין תליסר מתיבתא ואילו רב יהודה כי הוה שליף חד מסאניה אתי מטרא ואנן קא מצערינן נפשין ומצוח קא צוחינן ולית דמשגח בן אמר ליה קמאי הוו קא מסרי נפשייהו אקדושת השם אנן לא מסרינן נפשין אקדושת השם כי הא דרב אדא בר אהבה חזייה לההיא כותית דהות לבישא כרבלתא בשוקא סבר דבת ישראל היא קם קרעיה מינה אגלאי מילתא דכותית היא שיימוה בארבע מאה זוזי אמר לה מה שמך אמרה ליה מתון אמר לה מתון מתון ארבע מאה זוזי שויא

רואה בדברי רז"ל, שמי שמוסר גופו ונפשו להש"י וחושק בעבודתו, ישיג מדרגה גדולה [יותר] ממי שיהיה בתכלית החכמה. אמרי' בברכות אי שנא קמאי דמיתרחיש להו ניסא ומאי שנא בתראי דלא מתרחיש להו ניסא, אי משום תנויי וכו', והיתה התשובה אלא רחמנא לבא בעי הנה בארו כי אין עקר המדרגה "החכמה", אבל הכונה השלמה במעשים הטובים, כי המעשים הטובים אין תכלית כוונתם שיעשום]' הדברים, אבל כוונת הלב בהם. וראו ענין הכוונה מהו, כי מי שכוונותיו דבקות בש"י גם כשהוא מתעסק בדברים המוניים, בעניני העסקים והקנינים, הוא עובד הש"י עבודה גמורה, ומי שאין כוונתו דבקה בש"י, גם כשהוא חושב לעבוד את השם הוא ממרה אותו. שהרי כיוצא בזה אמר הנביא בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני, ונאמר: קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם. כי אין העקר מעשה המצות והקשת השפתים, אבל אחרי כוונת הלב הן הם הדברים.

(דרשות הר"ן, הדרוש הששי)

אמרו, כי כאשר יבזו הענינים המדומים ויתיקרו בנפשם האלהיים, עד שיבזו החיים בעבורם, מיד ידבק בהם האלהיות, עד שיעשו להם ענינים נפלאים בבחינת נטבע המפורסם בכל הענינים אשר יצטרכו להם אל גמר המעשים ההם, אשר עליהם ימסרו את נפשם. [מבאר את חשיבותה של מסירות הנפש. ואומר שמי שמוכן למסור את נפשו, אין זאת אלא שהוא מכיר בחשיבותה של מטרה החשובה מחייו. שלעמתה ראוי לבוז לחייו. וכיון שכן הוא דבק באותה מטרה אלהית והיא ממלאת את כלו, ולכן נעשים לו נסים.]

(עקדת יצחק, שער פ"ג)

ויש עוד מן קדוש השם, והוא להכניס עצמו בסכנה כדי להעמיד הדת על תלה ולפגוע בעוברי עברה, כענין פנחס וראב״ה כדאמרינן פרק מי שמתו, מאי שנא ראשונים דאתרחיש להו ניסא משום דמסרי נפשייהו על קדוש השם. ובכלל זה המזהיר ומזכיר לעם הדרך הישרה הטובה להם, ואינו חושש על עצמו וממונו, רק להיטיב לזולתו ולכבוד קונו. אין קדוש השם גדול מזה.

(מגדל עוז, אבן בוחן, פינה א, אות כא)

רב יהודה כי הוה שליף חד מסאנא אתי מיטרא

עי' לקט ביאורי אגדות תענית כד ע"ב


קמאי הוו קא מסרי נפשייהו אקדושת השם

[זה עיקר נחת הרוח לה'.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף לד ע"ב) לטקסט

קמאי קא מסרי נפשייהו על קדושת השם. כי הא דרב אדא בר אהבה חזיא לההיא כותית דהות לבושא כרבלתא בשוקא... שיימוהו בד' מאות זוז

היכן מצינו במעשה זה מסירות נפש? שהרי לא הפסיד אלא ממון, ד' מאות זוז, ולא עוד אלא שהוא חשב שבת ישראל היא. ואם לא טעה - לא היה מפסיד כלל?!
ונראה שמידת מסירות הנפש היא שלא חקר ולא דרש, ונהג במידת הבהילות, ומיד קם וקרע מינה. הכניס עצמו לסכנה שבפעולה בהולה, אשר בה יש הסתכנות של מגע עם פזיזות ועם יצר הרע, והוא לא התחשב בכך, ומסר נפשו לכבוד שמים.

(שיחות מוסר מאמר כח' פרשת שמות שנת תשל"ב עמ' קכב)


אמר ליה רב פפא לאביי: מאי שנא ראשונים דאתרחיש להו ניסא, ומאי שנא אנן דלא מתרחיש לן ניסא? ... אמר ליה: קמאי הוו קא מסרי נפשייהו אקדושת השם, אנן לא מסרינן נפשין אקדושת השם.

קמאי הוו קא מסרי נפשייהו אקדושת השם. והיינו מידה כנגדמידה. כשם שהם היו אוהבים את הקב"ה בלי לחשב חשבונות, אף הקב"ה, כביכול, הוריד להם מטר בלי חשבונות.

(שיחות מוסר תשל"ב פרשת תרומה מאמר נ' עמ' רטו)

מידה כנגד מידה. הם לא חקרו ולא דרשו, אלא מסרו נפשייהו אקדושת השם - אף הקב"ה נהג עמם כך, ועשה להם נס, אף שלא היה העם ראוי לכך.

(שיחות מוסר מאמר כח' פרשת שמות שנת תשל"ב עמ' קכב)


רבי יוחנן הוה רגיל דהוה קא אזיל ויתיב אשערי דטבילה אמר כי סלקן בנות ישראל ואתיין מטבילה מסתכלן בי ונהוי להו זרעא דשפירי כוותי אמרי ליה רבנן לא קא מסתפי מר מעינא בישא אמר להו אנא מזרעא דיוסף קא אתינא דלא שלטא ביה עינא בישא דכתיב בן פורת יוסף בן פורת עלי עין ואמר רבי אבהו אל תקרי עלי עין אלא עולי עין רבי יוסי ברבי חנינא אמר מהכא וידגו לרב בקרב הארץ מה דגים שבים מים מכסין עליהם ואין עין הרע שולטת בהם אף זרעו של יוסף אין עין הרע שולטת בהם ואי בעית אימא עין שלא רצתה לזון ממה שאינו שלו אין עין הרע שולט

אם אדם בשעת חיבורו לאשתו,יהרהר בדמיונו ומחשבותיו בדברי חכמה ובינה ומידות טובות והגונות, הרי שאותו דמיון יצייר בטיפת הזרע באותו אופן, ללא ספק. ומגמרא זו למדנו מרבי יוחנן החסיד עניין זה שהנשים המביטות בו יציירו את דמותו בעת התשמיש ויזכו לוולד צדיק.
למדנו סוד זה מיעקב שפיצל את הפצלות הלבנות בשקתות המים כדי שהצאן יבואו ויראו את המחשוף וזה ישפיע עליהם בעת התשמיש. לכן בעת התשמיש על האדם לנקות עצמו מכל הרהורי עבירה וזימה ויהרהר בצדיקים הטהורים, וישמח אשתו ויעודדה להרהר כמוהו בדברים אלה.

(רמב"ן אגרת הקודש פרק חמישי)

זרעא דיוסף לא שלטא ביה עינא בישא

[עיין עוד לקט באורי אגדות סוטה לו ע"ב]כ ע"ב

כתוב בתורתך אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד והלא אתה נושא פנים לישראל דכתיב ישא ה' פניו אליך אמר להם וכי לא אשא פנים לישראל שכתבתי להם בתורה ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך והם מדקדקים [על] עצמם עד כזית ועד כביצה

ונראה שדעת המקשה שכל נשיאות פנים מורה על פנים הראוין ליפול או להיות כבושים והמה מנושאים דרך ויתור, כמו שנאמר (בראשית ד, ז-ח) "למה נפלו פניך, הלא אם תיטיב שאת", יהיו מנושאים. וכשאמר להלן "אשר לא ישא פנים", היינו שפני החוטא הראוין ליפול כפני קין וחביריו לא ישא אותם ה' להגביהם מנפילתם... כי אין הקדוש ברוך הוא מוותר כלום. וכאן אמר "ישא ה' פניו אליך", מדקאמר "ישא" שמע מינה שאפילו בשעת הכעס, שישראל ראוין להיות בהסתרת פנים, וכל המסתיר פניו דומה כאילו הם כבושים למטה כביכול, מכל מקום אומר הקדוש ברוך הוא שדרך ויתור אשא לך פני שיהיו מכוונין נגד פניך, כי אין אומרים "ישא" כי אם בראוי ליפול או ראוי להיות כבוש. קשיא ויתור אויתור...
אמר הקדוש ברוך הוא, ואיך לא אשא להם פנים... רצה לומר, הנה ברך לקחתי מהם וברך ולא אשיבנה, ואיך לא אשיב להם ברכה דרך ויתור תמורת הברכה אשר אני לוקח מהם גם כן דרך ויתור. ומה שאמר "אשר לא ישא פנים", היינו לכל האומות שאינן עושין כלום דרך ויתור, אבל כאן נאמר ישא ה' פניו אליך דוקא, כי אתה עושה דרך ויתור ומחמיר על עצמך, גם אני אשא פני אליך דרך ויתור, ואפילו ויתור זה אינו בכל דבר כי אם מדה במדה ממש, כי אתם מחמירין עד כזית אפילו בלא שביעה כאילו אתם שבעים, כך אוותר לכם שאפילו אוכל קמעא מתברך במעיו. ועל זה אמר "וישם לך שלום", וכמו שנאמר (תהלים קמז, יד) "השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך", וכן הוא אומר (ויקרא כו, ה-ו) "ואכלתם לחמכם לשובע וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ".

(כלי יקר במדבר פרק ו, כו)

הרהור לאו כדבור דמי

כח נפש החיונית הבהמית שבאברי גוף האדם המקיים המצוה הוא מתלבש ג"כ בעשיה זו, ועולה מהקליפה ונכלל בקדושת המצוה, שהיא רצונו יתברך, ובטל באור אין סוף ב"ה. וגם במצות תלמוד תורה וק"ש ותפלה וכיוצא בהן, אף שאינן בעשיה גשמית ממש שתחת ממשלת קליפת נוגה, מ"מ הא קיימא לן דהרהור לאו כדבור דמי, ואינו יוצא ידי חובתו עד שיוציא בשפתיו, וקיימא לן דעקימת שפתיו הוי מעשה [סנהדרין סה ע"א], כי אי אפשר לנפש האלהית לבטא בשפתיים ופה ולשון ושיניים הגשמיים כי אם ע"י נפש החיונית הבהמית המלובשת באברי הגוף ממש, וכל מה שמדבר בכח גדול יותר הוא מכניס ומלביש יותר כחות מנפש החיונית בדיבורים אלו. וזה שאמר הכתוב "כל עצמותי תאמרנה" וגו'.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים פרק לז)

והנה עם כל הנ"ל יובן היטב פסק ההלכה הערוכה בתלמוד ופוסקים דהרהור לאו כדבור דמי, ואם קרא ק"ש במחשבתו ובלבו לבד בכל כח כוונתו לא יצא ידי חובתו, וצריך לחזור ולקרות, וכן בברכת המזון דאורייתא ובשאר ברכות דרבנן ובתפלה, ואם הוציא בשפתיו ולא כיון לבו, יצא ידי חובתו בדיעבד ואין צריך לחזור, לבד מפסוק ראשון של ק"ש וברכה ראשונה של תפלת שמונה עשרה וכדאיתא [ברפ"ב דברכות]: עד כאן מצות כוונה, מכאן ואילך מצות קריאה וכו'. והיינו משום שהנשמה אינה צריכה תיקון לעצמה במצוות, רק להמשיך אור לתקן נפש החיונית והגוף ע"י אותיות הדבור שהנפש מדברת בה' מוצאות הפה, וכן במצות מעשיות שהנפש עושה בשאר אברי הגוף.

(תניא, ליקוטי אמרים, פרק לח)

מצוות עשה שהזמן גרמא וכו'

[עיין עוד לקט באורי אגדות קידושין לג ע"ב]כא ע"ב

מנין לברכת התורה לפניה מן התורה, שנאמר כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו

ועתה כתבו לכם - לפי הפשט מזהיר למשה שיכתוב את השירה הזאת בספר תורה וילמדה את בני ישראל, דלא ככל פרשיות שבתורה שמתחלה דבר משה בע"פ לישראל כמו ששמע מפי הקב"ה ואח"כ כתב, אבל שירת האזינו הזהירו ה' שיכתוב ויגמור התורה וללמד את בני ישראל מתוך הכתב כדין תורה שבכתב בזה"ז, וכן עשה משה כמבואר להלן כ"ב ויכתוב משה וגו' ואח"כ וילמדה וגו'. ומש"ה נהג בה משה כדין שאנו עושים לברך עה"ת כשמלמדים מתוך הכתב וברבים כדאי' בירושלמי ברכות פ"ז מה תורה ברבים טעון ברכה, וכך עשה משה כדכתיב כי שם ה' אקרא וגו'. וכדאי' בברכות דכ"ג, והרי לא נהג משה הכי עד כה, והטעם היינו משום שעד כה היה באופן שהשכינה מדברת מתוך גרונו והוא דרך נסי שאין טעון ברכה. וכמו שלענין פרנסה לא התפלל במדבר מחמת שהיה הכל בדרך נס כמש"כ בספר במדבר כ' י"ג כך לא ברך עה"ת בשעה שהיתה דרך נס; משא"כ שירת האזינו היה טעון ברכה.
והיינו דכתיב להלן ל"ב מ"ד ויבא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באזני העם הוא והושע בן נון. ולכאורה קשה היכן נצטוה יהושע בכך. אלא ודאי לא נצטוה אלא משה, ורק מחמת שלא היה הולך עוד קולו על כל ישראל משום שלא היה בדרך נס, היה נצרך יהושע לסייעו בדבר ומש"ה כתיב כאן הושע באשר לא היה קורא מדעת עצמו וכמצוה מפי ה' אלא בשליחות משה וכמו שהיה אז תלמידו והיה נקרא הושע. כ"ז הגיע למשה רבינו בשירת האזינו והוא משום שהחל אורו לכהות, עד שהגיע לפני מותו ממש התגבר האור ואמר פ' וזאת הברכה בע"פ באותו כח שהיה תמיד, כדרך נר הכבה שמתלקח בעת הכבוי באותו זוהר שהיה תחלה. [מבאר שמשה פתח בברכה דווקא לפני שירת האזינו כיוון שקראה מן הכתב, משא"כ בשאר התורה שדיברה שכינה מתוך גרונו באופן ניסי.]

(העמק דבר דברים לא, יט)

אפילו למאן דלא דריש סמוכים בעלמא במשנה תורה דריש

[עיין עוד לקט באורי אגדות יבמות ד ע"א]

כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה

[עיין עוד לקט באורי אגדות מגילה כג ע"ב ]

כל המלמד את בן בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו קבלה מהר סיני

[עיין עוד לקט באורי אגדות קידושין ל]כב ע"א

מעשה בתלמיד אחד שהיה מגמגם למעלה מרבי יהודה בן בתירא, אמר ליה בני פתח פיך ויאירו דבריך שאין דברי תורה מקבלין טומאה, שנאמר הלא כה דברי כאש נאם ה'; מה אש אינו מקבל טומאה אף דברי תורה אינן מקבלין טומאה.

הנה התבאר שמלת 'טומאה' נאמרת בשתוף על שלושה ענינים, נאמרת על מרות האדם ועברו על המצווה בו, ממעשה או דעת; ועל הזיהומים ועל הלכלוכים, "טומאתה בשוליה"; ועל אלו הענינים המדומים - רצוני לומר, מגע דבר פלוני או משא דבר פלוני או לשאת דבר פלוני על כתפיו - ועל זה המין האחרון אמרו, "אין דברי תורה מקבלין טומאה". וכן ה'קדושה' נאמרת בשיתוף על שלושת ענינים שכנגד אלו השלושה.

(מורה נבוכים, חלק ג פרק מז)

והפקדתי וגו' השחפת וגו' - בחר ה' במין קללות אלו כנגד מדתם של הרשעים, ולצד שעיקר עונם היה מניעת עסק התורה, מדד להם במדה עצמה, והנה התורה נמשלה לאש (ברכות כב.) דכתיב (ירמיה כג כט) הלא כה דברי כאש. ודע כי התורה תסגל שלש מעלות טובות בנפש אדם, הא' מבאמצעות עסקה להיותה אש מצרפת הנפש ומטהרת אותה, לבל תצטרך לרדת שאול לצרפה, ולזה אין אור של גיהנם שולט בהם, כי אשה גדול מכח אש גיהנם, ואין תחלואי הנפש שבהם שולט אור של גיהנם, ולזה גיהנם צועקת בהרע [ואומרת] אין לי חפץ בצדיקים וכו', שהם מתישים כחה ומכבים אשה (שמו"ר ז ד). [מבאר שהתורה היא בבחינת אש המצרפת ומטהרת את האדם, וכוחה רב מאש הגיהינום.]

(אור החיים, ויקרא כו, טז)רבי יאשיה אומר לעולם אינו חייב עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד

ונאסרו 'חוקות הגוים' ההם כולם בכלל, ואמר, "ולא תלכו בחוקות הגוי וגו'", ומה שהיה בהם יותר מפורסם ויותר פשוט או היה בו באור במין עבודה זרה יחד בו האיסור, כ'ערלה וכלאים וכלאי הכרם'. והתמה אצלי מאמר ר' יאשיה בכלאי הכרם, והוא 'הלכה', "עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד" - אין ספק אצלי שראה עיקר הענין ההוא מ'דרכי האמורי'. [מבאר שעל פי ספרי הע"ז לא יצליחו הכרמים אלא אם כן יזרעו שם חטה וצימוקים יחד]

(מורה נבוכים, חלק ג פרק לז)דתניא: מעשה באחד שתבע אשה לדבר עבירה. אמרה לו: ריקא! יש לך ארבעים סאה שאתה טובל בהן? מיד פירש.

אדם, אילו היה יודע שע"י החטא ירד ממדרגתו - לא היה חוטא. אלא שסבור הוא בליבו שמצבו שלא ישתנה ע"י החטא ויישאר במדרגתו. אדם זה לא הרגיש את הירידה שבעבירה. שהרי בא לעבור עבירה, ולא חשב אלא על הארבעים סאה שהוא צריך לטבול בהם. ובאמת, כשראה שלא יוכל לטבול לאחר מכן, ולא יוכל ללמוד בטהרה - פירש.

(שיחות מוסר תשל"א פרשת אחרי מות מאמר סו' עמ' רפו)ומאן דתני לחשה - שלא יהו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים.

הפרישות היא המוזכרת בכל מקום בתלמוד, שבעליה נקראים פרושים: והענין כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלים האסורים והתירה הביאה איש באשתו ואכילת הבשר והיין, א"כ ימצא בעל התאוה מקום להיות שטוף בזמת אשתו או נשיו הרבות, ולהיות בסובאי יין בזוללי בשר למו, וידבר כרצונו בכל הנבלות, שלא הוזכר איסור זה בתורה, והנה יהיה נבל ברשות התורה.
לפיכך בא הכתוב, אחרי שפרט האיסורים שאסר אותם לגמרי, וצוה בדבר כללי שנהיה פרושים מן המותרות. ימעט במשגל, כענין שאמרו (ברכות כב א) שלא יהיו תלמידי חכמים מצויין אצל נשותיהן כתרנגולין, ולא ישמש אלא כפי הצריך בקיום המצוה ממנו. [מבאר שטעם הטבילה של בעלי קריין לא מפני איסור אלא ליצור חיים של קדושה שאף בהיתר אדם משתמש רק לצורך הבסיסי ולא שקוע בתאווה אף המותרת.]

(רמב"ן ויקרא פרק יט פסוק ב)כב ע"ב

עזרא תקן טבילה, לבעלי קריין

ולולא מאמר חכמינו, ז"ל עזרא תקן טבילה לבעלי קריין, היינו מקבלים עלינו טבילה זו, לא כמצוה כי אם כמנהג טהרה ונקיות. [כלומר לפי ה"כוזרי" גם לולא תקנת עזרא היו רבים נוהגים בטבילה מפני חשיבותה לנקיות אם כי לא כחובה.]

(ספר הכוזרי, מאמר שלישי אות מט)כג ע"א

אל תהי ככסילים שחוטאים ומביאים קרבן ואינם יודעים אם על הטובה הם מביאים אם על הרעה הם מביאים

והנה קרבנות כבר דברו בה רבים והסכימו להרמב"ן ז"ל כי העיקר שיחשוב האדם שכמו שהקרבן נשחט כן הי' צריך הוא בעצמו להשחט... כי זה ענין הקרבן העיקר על להבא. ולכן אמרו ז"ל "אינן יודעים על מה הם מביאים אם על רע אם על טוב" - היינו על להבא.

(רבי שמחה מרדכי זיסל זיו, חכמה ומוסר, חלק ב סימן שנז)כד ע"ב

כל המגביה קולו בתפלתו הרי הוא מקטני אמנה... הרי הוא מנביאי הבעל, שנאמר ויקראו בקול גדול.

כי התפלה הוא הדבור עם אלהיו, לכן אינו צריך רק שיוציא הדברים מפיו לבד, וישמע אל ויענם, כי הוא השומע הדברים שבלב.

(עקדת יצחק, שער נ"ח)
כה ע"א

אמר רב פפא פי חזיר כצואה עוברת דמי

ואומר כי כל מה שאסרתו התורה עלינו מן המאכלים - מזונם מגונה. ואין בכל מה שנאסר עלינו מה שיסופק שאין הזק בו רק החזיר והחלב; ואין הענין כן, כי החזיר יותר לח ממה שצריך ורב הפסולת והמותרות, ורוב מה שמאסתו התורה לרוב לכלוכו ומזונו בדברים הנמאסים. וכבר ידעת הקפדת התורה על ראית הלכלוכים, ואפילו בשדות במחנה - כל שכן בתוך המדינה. ואילו היתה מותרת אכילת החזיר, היו השווקים עם הבתים יותר מלוכלכים מ'בית הכסא' - כמו שתראה ארצות הצרפתים היום. כבר ידעת אמרם, "פי חזיר כצואה עוברת דמי". [מבאר שטטעם אכילת חזיר מפני היותו בלתי בריא ומזוהם וכך רומזת הגמרא.]

(מורה נבוכים, חלק ג פרק מח)

פי חזיר כצואה עוברת דמי פשיטא לא צריכא אף על גב דסליק מנהרא

[רומי שנמשל לחזיר, כמו שאומר המדרש "והחזיר זו אדום", חופר בטיט ובצואה ללכלך את ישראל, להציג אותנו כבעלי מידות רעות. וחובה על כל יהודי להשיב לטענות אלה, להשיב את כבוד ישראל וכבוד התורה. רק אח"כ יוכל לומר קריאת שמע ולקבל עול מלכות שמים. אם שומעים גידופים לעם ה' ושותקים אין זה קבלת עמ"ש. כל זמן ש"פי החזיר" פתוח, אסור לשתוק ולומר ק"ש. ולא רק החזירים הקדמונים, אלא גם החזירים המודרנים, המתורבתים, שרחצו בנהר, הם מסוכנים.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 43-45) לטקסט

מרחיק ארבע אמות וקורא קריאת שמע

[כשמקבלים עול מלכות שמים, צריך להתרחק מה"צואה" - לא לחשוב על המוות, יציאתו מן העולם. יש לעבוד את ה' מתוך אהבה ולא מתוך יראה שהמוות מעורר בנו. אנחנו עם קדוש ואל לנו לטמא את עצמנו ברעיון של מיתה. אצל אומות העולם כהני הדת התעסקו עם המתים, והיו מתים קבורים בבית התפלה, כדי לעורר בלב העם חרדה. אבל ביהדות דוקא אסור לכהן להיטמא, כי איננו רוצים שהעם יגיע לאמונה ע"י המוות, כי תורתנו היא תורת חיים. אבל לא יותר מארבע אמות - לא לשכוח לגמרי את המיתה ולרדוף אחרי הנאות עוה"ז כאילו נחיה לעולם בעוה"ז.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 177-178) לטקסט
כו ע"א

כולי יומא מצלי ואזיל עד חצות יהבי ליה שכר תפלה בזמנה מכאן ואילך שכר תפלה יהבי ליה שכר תפלה בזמנה לא יהבי ליה

תמה הרי אין שכר מצוות בעולם הזה? ומסביר שבכל מצוה שקבוע לה זמן יש שכר בזמנה בעולם הזה כלומר ברכה מכח המצווה בזמן קיומה וחוץ מזה יש שכר בעולם הבא ולכן על המתפלל שלא בזמנה אמרו שיש לו שכר אך לא של המתפלל בזמנה.

(רמב"ן אמונה ובטחון פרק ז)

זה שביטל ק"ש של שחרית או של ערבית וכו'

[עיין עוד לקט באורי אגדות חגיגה ט]כו ע"ב

אברהם תקן תפלת שחרית שנא' "וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם", ואין עמידה אלא תפלה שנאמר "ויעמד פינחס ויפלל".

והמפרשים הקשו, דאדרבה מזה מוכח שתיקן תפלה אחרת: מנחה או מעריב. דהמשמעות היא כך: שהשכים אל המקום אשר עמד שם כבר, ועמידה זו תפלה, ועל כרחך מוכח דהתפלל מנחה או ערבית, דהמלאכים היו באים אל אברהם, ואחר כך כתיב "ואברהם הולך עמם לשלחם וגו'", "ואברהם עודנו עומד לפני ה'", ואחר כך כתיב "וישכם וכו'", ועל כרחך היה מנחה או ערבית. ואם נאמר דיליף מפשטיה דקרא מן "וישכם אברהם וכו'" היא תפלה כמ"ש תוס', אם כן למה לי לסיים 'ואין עמידה אלא תפלה'?
...ובזה יובנו דברי הש"ס דברכות וש"ס דפסחים (ד ע"ב זריזים מקדימים למצוות שנאמר וישכם אברהם בבקר). דהנה הרמב"ם בהלכות תפלה [פ"א] פסק דמדאורייתא חייב אדם להתפלל בכל יום, והיינו פעם אחת בכל כ"ד שעות, ואין לה זמן קבוע מדאורייתא, רק האבות תקנו ג' זמנים: שחרית ומנחה וערבית. והנה לפי זה דבכל מעת לעת הוא זמן תפלה אחת מדאורייתא, ומ'זריזין מקדימין למצות' נמצא מן הראוי להתפלל תפלה דאורייתא בשחרית. ואם כן קשה: מאי קאמר הש"ס 'אברהם תיקן תפלת שחרית' מדהוא התפלל תפלה בשחרית? דלמא הוא היה מתפלל תפלה המוטלת עליו מן התורה, ומנא ידעו עדיין שהוא תיקון תפלת שחרית? אמנם כל זה הוא אי לא התפלל כבר ערבית, אז היה חיוב עליו להתפלל תפלה דאורייתא, אבל אם כבר היה מתפלל תפלת ערבית, אם כן אין חיוב עליו להתפלל בשחרית מדאורייתא, ואף על פי כן היה מתפלל שחרית, אז מוכח שפיר דתיקן תפילת שחרית.
ובזה מובנת הגמ' דברכות, דודאי עיקר הלימוד שאברהם תיקן תפלת שחרית מפשטיה דקרא וישכם אברהם בבוקר, והיינו שהתפלל כמ"ש התוס' בפ' הכונס, רק דקשה קושיא הנ"ל, דלמא היה מתפלל תפלה המוטלת עליו מדין תורה, לכן באו חז"ל כמתרצים, אשר עמד שם ואין עמידה אלא תפלה, וזה היה בערב כנ"ל, ואם כן כיון דכבר היה מתפלל בערב תפלה דאורייתא, ולמה היה מתפלל שוב בשחרית, שהרי כבר יצא ידי חובתו, אלא ודאי מוכח שתיקן תפילת שחרית ואתי שפיר.

(יערות דבש, חלק שני, דרוש יח)

תפלות אבות תקנום וכו' תפלות כנגד תמידין תקנום

[ר' שמואל בר נחמני במדרש תנחומא פ' וירא, שאומר שיש י"ח ברכות בתפלה כנגד י"ח פעמים שהאבות מוזכרים בתורה יחד, סובר תפלות אבות תקנום, ואילו ר' יוחנן שם שאומר שהוא כנגד י"ח ציווים במלאכת המשכן, סובר תפלות כנגד תמידין תקנום.

(אגדת שמואל (אריפול, של), דף ט ע"ב) לטקסט

תפלות אבות תקנום

[פירש בס' דברי אמת, שלאברהם היתה יותר אהבה מיראה, ולכן תיקן תפילת שחרית שזה זמן החסד. אחרי חצות, לקראת הלילה, יש דינים, ולכן אברהם לא היה יכול לתקן תפילת מנחה, ואילו יצחק היתה מידתו דין, היה לו כוח גדול בדין, לכן היה יכול להמשיך חסד גם בזמן הדין, ולא פחד מהדינים, ואדרבה, הוא החליש אותם ע"י כח הדין שלו, אבל בלילה שאז הדינים מתגברים מאוד, גם יצחק לא היה יכול להמשיך את החסד. רק יעקב שהיה לו גם חסד וגם דין, היה יכול לתקן גם ערבית, להמשיך את החסדים גם בלילה. בכל מה שביקש גם בלילה, היה מבטל את הדינים בכוחו של יצחק. כיון שדינים יש להם כוח גדול, יצחק ויעקב היו יכולים למשוך את החסד, להחליש את הדינים. בזה מוסבר המדרש (דברים רבה פרשה ח סימן א): "ותפלת הערב אין לה קבע עד שיעלה עמוד השחר למה שכן כתיב (משלי ח) 'אני אוהבי אהב'", אף שאהבה היא מדת אברהם, כי גם בלילה מושכים את מידת החסד בגלל האהבה שהיה ליעקב לה' בכוח הגבורה.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף עא ע"ד) לטקסט

תפלות כנגד תמידין תקנום

[מהר"ל בנתיב העבודה כתב שטעם הקרבנות הוא שבזה שאדם מוסר את ממונו לה' הוא מראה שכל מה שיש לו הוא מה', וה' אחד. וכן בתפלה, היא מראה שאדם זקוק לה' ותלוי בו. ושניהם נקראים עבודה. תמיד של שחר היה מכפר על העבירות של הלילה, ושל בין הערבים היה מכפר על העבירות של היום. וזה מה שאומר במדבר רבה פרשה ב סימן א "בי"ח מקומות אתה מוצא משה ואהרן שוים כנגד י"ח ברכות", כי שבהקרבת קרבנות אהרן היה שושבין המטרוניתא ומשה היה שושבין המלך, לכן נזכרו י"ח פעמים כנגד י"ח ברכות, כי ברכות אלה נתקנו כנגד הקרבנות. וכמו שצריך לעשות תשובה לפני הבאת קרבן, כך צריך לעשות תשובה לפני התפילה. כמו שמשה ואהרן הם שושבינין, כך הברכות הן שושבינין, לקשט ולכפר ולמשוך את ה' לישראל, כי בזה שאדם מוסר עצמו לה' ומבקש את כל צרכיו מה' הוא נחשב כמו קרבן. י"ח הברכות הן כמו קרבנות תמיד, ובזה שכל ישראל מתפללים, כלל ישראל נחשב כשושבינים.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף מג ע"ד-מד ע"א) לטקסט


כז ע"ב

היה רבן גמליאל יושב ודורש, ור' יהושע עומד על רגליו, עד שרננו כל העם, ואמרו לחוצפית התורגמן 'עמוד' ועמד. אמרי: עד כמה נצעריה וניזיל? בר"ה אשתקד צעריה, בבכורות במעשה דר' צדוק צעריה, הכא נמי צעריה. תא ונעבריה! מאן נוקים ליה? נוקמיה לרבי יהושע? בעל מעשה הוא. נוקמיה לר' עקיבא? דילמא עניש ליה, דלית ליה זכות אבות. אלא נוקמיה לר' אלעזר בן עזריה, דהוא חכם והוא עשיר והוא עשירי לעזרא. הוא חכם, דאי מקשי ליה - מפרק ליה. והוא עשיר, דאי אית ליה לפלוחי לבי קיסר, אף הוא אזל ופלח. והוא עשירי לעזרא, דאית ליה זכות אבות ולא מצי עניש ליה. אתו ואמרו ליה: ניחא ליה למר דליהוי ריש מתיבתא? אמר להו: איזיל ואימליך באינשי ביתי.

ולזאת כשמינוהו לראב"ע לנשיא אמר (ברכות כז ע"ב) איזיל ואמלך באנשי ביתי, הטעם דהיו מעבירים לר"ג מנשיאותו בהיות הוא מתנהג ברמה נגד ר"י, וחשב ראב"ע לנפשיה, אולי גם הוא בטבעי גאה, כי אין אדם מכיר עצמו, וגאה שבגאים חושב נפשו לעניו, כי כאשר שאלו לחכם מה הוא הנקל שבאדם ומה הוא הקשה שבאדם, השיב הנקל שבאדם לרמות עצמו, כי לרמות אחרים צריך רוב תחבולה ויגיעה ומרמה, ולעצמו מטעה בכל שעה ורגע, והקשה לאדם להכיר עצמו, כי אדם מכיר חבירו ויודע כל מומין שיש בו מכף רגל ועד ראש, ומום עצמו אינו רואה ומבחין כלל, וחושב היותו תמים בלי מום ודופי כלל, לכן רצה ראב"ע לעמוד על הבירור הנכון, אמר איזיל ואמלך באנשי ביתי, והם ידעו, אם אני מתקבל להם הרי אני עניו, ואם לאו הרי אני איש יהיר ח"ו.

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש ג)
כז ע"ב - כח ע"א

ת"ר. מעשה בתלמיד אחד שבא לפני ר' יהושע. א"ל: תפלת ערבית רשות או חובה? אמר ליה: רשות. בא לפני רבן גמליאל. א"ל: תפלת ערבית רשות או חובה? א"ל: חובה. א"ל: והלא ר' יהושע אמר לי רשות?! א"ל: המתן עד שיכנסו בעלי תריסין לבית המדרש. כשנכנסו בעלי תריסין, עמד השואל ושאל: תפלת ערבית רשות או חובה? א"ל רבן גמליאל: חובה. אמר להם רבן גמליאל לחכמים: כלום יש אדם שחולק בדבר זה? אמר ליה ר' יהושע: לאו. א"ל: והלא משמך אמרו לי 'רשות'! אמר ליה: יהושע, עמוד על רגליך ויעידו בך! עמד רבי יהושע על רגליו ואמר: אלמלא אני חי והוא מת, יכול החי להכחיש את המת. ועכשיו שאני חי והוא חי, היאך יכול החי להכחיש את החי? היה רבן גמליאל יושב ודורש, ור' יהושע עומד על רגליו, עד שרננו כל העם ואמרו לחוצפית התורגמן 'עמוד!', ועמד. אמרי: עד כמה נצעריה וניזיל? בר"ה אשתקד - צעריה. בבכורות במעשה דר' צדוק - צעריה. הכא נמי צעריה. תא ונעבריה! מאן נוקים ליה? נוקמיה לרבי יהושע? בעל מעשה הוא. נוקמיה לר' עקיבא? דילמא עניש ליה דלית ליה זכות אבות. אלא נוקמיה לר' אלעזר בן עזריה, דהוא חכם והוא עשיר והוא עשירי לעזרא. הוא חכם, דאי מקשי ליה מפרק ליה. והוא עשיר, דאי אית ליה לפלוחי לבי קיסר, אף הוא אזל ופלח. והוא עשירי לעזרא, דאית ליה זכות אבות, ולא מצי עניש ליה. אתו ואמרו ליה: ניחא ליה למר דליהוי ריש מתיבתא? אמר להו: איזיל ואימליך באינשי ביתי. אזל ואמליך בדביתהו. אמרה ליה: דלמא מעברין לך? אמר לה: [לשתמש אינש] יומא חדא בכסא דמוקרא, ולמחר ליתבר. אמרה ליה: לית לך חיורתא! ההוא יומא בר תמני סרי שני הוה, אתרחיש ליה ניסא, ואהדרו ליה תמני סרי דרי חיורתא. היינו דקאמר ר' אלעזר בן עזריה 'הרי אני כבן שבעים שנה' ולא 'בן שבעים שנה'. תנא. אותו היום סלקוהו לשומר הפתח, ונתנה להם רשות לתלמידים ליכנס. שהיה ר"ג מכריז ואומר: כל תלמיד שאין תוכו כברו, לא יכנס לבית המדרש! ההוא יומא אתוספו כמה ספסלי. א"ר יוחנן: פליגי בה אבא יוסף בן דוסתאי ורבנן. חד אמר אתוספו ארבע מאה ספסלי, וחד אמר שבע מאה ספסלי. הוה קא חלשא דעתיה דר"ג. אמר: דלמא, ח"ו, מנעתי תורה מישראל? אחזו ליה בחלמיה חצבי חיורי דמליין קטמא. ולא היא. ההיא ליתובי דעתיה הוא דאחזו ליה. תנא: עדיות בו ביום נשנית. וכל היכא דאמרינן 'בו ביום' - ההוא יומא הוה. ולא היתה הלכה שהיתה תלויה בבית המדרש שלא פירשוה. ואף ר"ג לא מנע עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת. דתנן: בו ביום בא יהודה גר עמוני לפניהם בבית המדרש, אמר להם: מה אני לבא בקהל? א"ל ר"ג: אסור אתה לבא בקהל. א"ל ר' יהושע: מותר אתה לבא בקהל. א"ל ר"ג: והלא כבר נאמר "לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה'"?! א"ל ר' יהושע: וכי עמון ומואב במקומן הן יושבין? כבר עלה סנחריב מלך אשור ובלבל את כל האומות. שנאמר "ואסיר גבולות עמים ועתידותיהם שוסתי ואוריד כאביר יושבים", וכל דפריש - מרובא פריש. אמר לו ר"ג: והלא כבר נאמר "ואחרי כן אשיב את שבות בני עמון נאם ה'", וכבר שבו! אמר לו ר' יהושע: והלא כבר נאמר "ושבתי את שבות עמי ישראל" ועדיין לא שבו! מיד התירוהו לבא בקהל... ואותו תלמיד ר' שמעון בן יוחאי הוה.

אמר ליה ר' יהושע: לאו. כשנשאל ר' יהושע אם תפילת ערבית רשות או חובה, ענה 'רשות'. וכששאל רבן גמליאל אם מישהו חולק על דעתו, שתפילת ערבית היא חובה, ענה שאינו חולק. מדוע שינה מדבריו?
ישנה מחלוקת בין הרמב"ם לרמ"א בשאלה אם מותר לעמוד בעת ששואלים שאלה בבית המדרש. להרמב"ם אין שואלים במעומד (הל' ת"ת ד, ז) ואילו לדעת הרמ"א יש לעמוד כששואלים. והוכיח הרמ"א שכדבריו ע"פ הגמ' בבכורות דף לו, שם נאמר שש'עמד השואל'. מהר"י יישב את מחלוקתם, ואמר שאם השאלה היא רק להלכה, לעיון ולפלפול - יש לשבת, כהרמב"ם, אך אם זוהי שאלה למעשה - יש לעמוד. כהרמ"א.
לפי זה, כשעמד התלמיד ושאל בבית המדרש אם תפילת ערבית היא רשות או חובה, ענה לו שהיא חובה. משום שלפי זה שהתלמיד עמד, משמע שהתכוון לשאול למעשה. ולפי שידוע שאותו תלמיד היה ר' שמעון בר יוחאי, והוא, כמובן, כבר נהג להתפלל ערבית, וקבל על עצמו להתפלל ערבית, אם כן הריהי לו כחובה. ולכן בבית המדרש ענה ר' יהושע שאין הוא חולק על כך שלגבי אותו תלמיד ששאל למעשה, יש להורות לו כי תפילת ערבית היא חובה.
אך בתחילה כששאל התלמיד את ר' יהושע היה זה להלכה, למי שמעולם לא התפלל ערבית. (כפי שתירצו הגאונים שזו הכוונה של הסוברים בתפילת ערבית היא רשות.) ושם ענה ר' יהושע שתפילת ערבית היא רשות.
ואלו דבריו.
אמר ליה ר' יהושע: לאו. יש להבין למה שינה ר' יהושע מילתיה ואמר חובה במקום דסבירא ליה באמת שהוא רשות. ודבר זר הוא, חלילה, שר' יהושע היה מחניף לר' גמליאל. ואין לומר דבאמת חזר ר' יהושע מדבריו, הלא אנן פסקינן כר' יהושע דתפילת ערבית רשות, אם כן ודאי דלא הדר ביה. ומה טיבה של תשובה זו שהשיב ר' יהושע 'לאו'?
...וזו כוונתו של ר' יהושע, דלכתחילה כששאל השואל לר' יהושע בביתו, היה ר' יהושע סובר דהשואל שאל דבר זה דרך הלכה אם רשות הוא או חובה, והשיב לו ר' יהושע דרשות הוא, והיינו למי שלא התפלל עדיין תפלת ערבית כל ימיו, אמנם בבית המדרש בראותו דעמד השואל ושאל, ואם כן הוכיח ר' יהושע בעל כרחך דרשב"י שאל לנפשיה למעשה, דאי סלקא דעתך להלכה, לא היה לו לעמוד, אלא על כרחך לעצמו שאל, ואצלו בודאי חובה כנ"ל, דודאי כבר היה מתפלל רשב"י פעם אחת והוקבע לחובה כנ"ל, ומשום הכי כשאמר ר' גמליאל כלום יש אדם שחולק עלי בדבר הזה אמר לאו, כי בדבר הזה ודאי אין חולקין עליו, וא"ש והבן.
יהושע, עמוד על רגליך. ר"ג חלק על ר' יהושע בשאלה אם השואל בביהמ"ד שאלה שאינה למעשה, אם עליו לעמוד או לשבת. ר' יהושע סבר שאין עליו לעמוד, ואילו ר"ג סבר כהירושלמי הובא בתוס' בבכורות לו הלומד מהפסוק "ועמדו שני האנשים" שגם בשאלות שאינן למעשה, ואפי' בדברי אגדה יש לעמוד. ר"ג הבין שר' יהושע ענה לתלמיד שלגביו תפילת ערבית היא חובה, מפני שהוא, ר' יהושע, הבין ששאל שאלה למעשה. רצה ר"ג ללמד את ר' יהושע שטעות בידו, ושגם בשאלות של הלכות ואגדות יש לעמוד, וכדי שייקבע זאת ר' יהושע בנפשו הורה לו ר"ג לעמוד.
אלמלא אני חי והוא מת. אם השואל לא היה כאן, ניתן היה לפרש ששאלתו הייתה להלכה, וניתן היה לפרש ששאל למעשה, יכול החי להכחיש את המת. יכולתי לטעות ולהבין אחרת ממה שהוא התכוון. עכשיו שאני חי והוא חי. אך כיוון שהוא חי, ונמצא כאן, היאך יכול החי להכחיש את החי? אין אפשרות לטעות בדבריו! נשאל אותו ויאמר מה הייתה כוונתו.
היה רבן גמליאל יושב ודורש, ור' יהושע עומד על רגליו. מדוע? איתא במדרש [ב"ר פמ"ט] "ואברהם עודנו עומד לפני ה'" שהוצרך אברהם לעמוד בדברי תורה. והפסוק "אל המקום אשר עמד שם", מוסב אל "ואברהם עודנו עומד לפני ה'", כלומר שעמידתו של אברהם הייתה לדברי תורה, ולא לתפילה. ומדוע לתפילה יש לעמוד ולדברי תורה לא? מפני שלתפילה קדמא שכינה ואתיא. אם כן במקום שגם בדברי תורה קדמא שכינה ואתיא, או שכבר עמד - אין רשאי לשבת. לכן אברהם עמד, מפני שקדמא שכינה ואתיא, ולכן גם הורה ר"ג לר"י לעמוד, מפני שכבר עמד.
ועוד, כשהורה רבן גמליאל לר' יהושע לעמוד, רצה לרמוז לו שתפילת ערבית היא חובה.
כיצד?
לפי הרמב"ם (הל' תפילה פ"א) לפני שתיקנו אבות את התפילות הייתה חובה להתפלל פעם אחת ביממה, ממתי חלה החובה? מן הערב., ו'זריזין מקדימין' הוא מן הערב, ולכן תפלת ערבית - חובה. ומה הקשר לעמידתו של ר' יהושע? שהוראתו של ר"ג לר"י לעמוד נבעה מלימוד הפסוק "אשר עמד שם", שהעמידה הייתה לד"ת.
והנה אותו פסוק, כשמפרשים שעמידתו של אברהם הייתה לתפילה, משמש מקור לכך שאברהם תיקן להתפלל שחרית, שכן רק אם נאמר שכבר התפלל את תפילת החובה של כל יום ייתכן יהיה לומר שתיקן תפילה.
אך אם אנו מפרשים שעמידתו של אברהם הייתה לד"ת, אין אנו סוברים כדרשת 'אברהם תיקן תפילת שחרית וכו'', וא"כ ישנה חובה להתפלל רק פעם ביממה, ומן הערב, וזריזים מקדימים, ע"כ תפלת ערבית חובה.
ואלו דבריו.
וזהו הטעם שהניח ר' גמליאל לעמוד לר' יהושע, דר' יהושע עמד בתוך דברי תורה, כדאמרינן עמד ר' יהושע, ואם כן אסור לישב, אבל ר' גמליאל היה יושב מתחילה, לא הוצרך לעמוד כנ"ל.
ולפי זה יש לומר דפירוש הפסוק "אשר עמד שם" דברי תורה היה כנ"ל, ואין לומר דברי תורה יוכל להיות בישיבה, זה אינו, דאיתא במדרש [ב"ר פמ"ט] "ואברהם עודנו עומד לפני ה'", תיקון סופרים הוא, שהשכינה היתה ממתנת על אברהם, ואם כן הוצרך לעמוד אפילו בדברי תורה. וזהו הפירוש "אל המקום אשר עמד שם", מוסב אל הנ"ל מ"ש "אברהם עודנו עומד לפני ה'", עיין שם במדרש.
וזהו שאמרו ר' גמליאל היה יושב ודורש, ור' יהושע היה עומד, ועל כרחך צריך לומר היכא דשכינה קודמת אסור לישב בדברי תורה, ואם כן י"ל דהפסוק "אשר עמד שם" פירושו בדברי תורה כנ"ל, ואין כאן הוכחה דזריזין מקדימין לצפרא, כיון ד"אשר עמד שם" לא קאי אתפלה אלא אדברי תורה, ו'זריזין מקדימין' הוא מאורתא, ואם כן תפלת ערבית - חובה. דחלה עליו מצוה דאורייתא (כהרמב"ם בהלכות תפלה [פ"א] שפסק דמדאורייתא חייב אדם להתפלל בכל יום, ותחילת זמנה של המצוה הוא מן הערב.) וא"ש.
אמרי: עד כמה נצעריה וניזיל? בר"ה אשתקד - צעריה. בבכורות במעשה דר' צדוק - צעריה. הכא נמי צעריה. תא ונעבריה! מדוע רק לאחר שלושת המקרים העבירו את ר"ג? מוכיח רבינו שיש סתירה בין פסקיו של ר"ג בשלוש הסוגיות.
בבכור סבר ר"ג שאין חילוק בין ת"ח לעם הארץ. והואיל והמום היה מום הראוי לבוא בידי אדם אין נאמנים על כך, ואפי' ת"ח. משום לא תתגודדו.
ביוה"כ שגזר על ר' יהושע לבוא, היה זה משום שכן חשש ר"ג ללא תתגודדו. שהרי אנשי עירו יעשו מלאכה, והוא, ר"י, לא.
ומדוע חיכו עד עכשיו? לכאורה סתירה ברורה בין דבריו בבכורות לדבריו בראש שנה?! מפני שאולי לא נבעה הוראתו בעניין יוה"כ מחשש לא תתגודדו, אלא משום בל תוסיף, שלא יהיו שני ימי כיפורים.
וכעת שאמר ר"ג שתפילת ערבית חובה, מוכח שאינו סובר שהמקיים מצוה לאחר זמנה עבר על בל תוסיף. שהרי שלוש התפילות הן חובה. ו'ולואי ויתפלל אדם כל היום כולו' בתפילות נדבה איירי (ע"פ הרא"ש ברכות פ"ג סי' טו). מכאן שמתיר להוסיף במצוה אע"פ שעבר זמנה.
ולאחר שנסתרו פסקיו של ר"ג - החליטו להעבירו.
אמר להו: איזיל ואימליך באינשי ביתי.
ולכאורה הוא משולל הבנה, איך שייך שראב"ע שבק כל עצת חכמי ישראל אשר היו רוצים למנות אותו לריש מתיבתא, וילך אחר עצת אשתו?!
אמנם בדרך דרוש נראה כך, דהנה עונת תלמיד חכם היא מליל שבת לשבת, ובמסכת אבות דר' נתן מבואר דעונת נשיא הוא מחודש לחודש מפני ביטול בית המדרש. ואנן קיימ"ל חמר ונעשה גמל צריך לימלך באשתו, שרוצה אשה בקב ותפלות יותר מט' קבין ופרישות. ולפי זה אף כאן, ששינה עונתה משבת לחודש להיות שנתקבל לנשיא כנ"ל, ויכולה היא לעכב כנ"ל, ולכך אמר איזיל ואימליך בדביתא וא"ש וק"ל.
אמרה ליה: דלמא מעברין לך? אמר לה מעלין בקודש, כך היא הגירסה, ופי' מהרש"א: דלמא ר' גמליאל יפייס ויחזרו למנותו ויעברו לך. אמר: אף על פי כן ישאירו לי מעט שיור, מטעם דמעלין בקודש ואין מורידין.
ואחר כך אמרה דלמא עניש לך, כך הוא בגירסה ישנה. ויש להבין: אמאי לא שאלה לו שאלה ב' ברישא, דלפי השכל נכון זה לישאל ברישא דלמא עניש לך וכו'.
...איתא בגמ' דיומא [יב ע"ב] כהן גדול שראה קרי ביום ומינו אחר תחתיו, ועבר יום הכפורים, הראשון חוזר לעבודתו והשני כל מצות כהונה גדולה עליו דברי ר' מאיר, ור' יוסי אומר הראשון חוזר לעבודתו ושני אינו כהן גדול ואינו כהן הדיוט, כהן גדול לא משום איבה, וכהן הדיוט לא משום מעלין בקודש ולא מורידין.
...ובזה יובן הנ"ל, דמתחילה לא שאלה לו 'דלמא עניש לך', משום דקללת חנם לא תבא, ואין לך קללת חנם יותר מזה לאיש אשר נתמנה על פי כל חכמי הדור יראים ושלמים וה' עמם. אמנם כששמעה ממנו דא"ל מעלין בקודש ואין מורידין, על כרחך מוכח דסבירא ליה כר' יוסי, דאי כר' מאיר אי אפשר להחזיר ר' גמליאל להיות נשיא אף דפייסו, דלר' מאיר פרנס שעבר מחמת איזו סיבה ומינו אחר תחתיו ואחר כך עברה הסיבה, השני קודם, אלא ודאי דסבירא ליה כר' יוסי: (על כן אם יענישו ר"ג או יאמר לו דבר מה לא תהיה זו קללת חינם, על כן אמרה 'דלמא עניש לך').
אמר לה: [לשתמש אינש] יומא חדא בכסא דמוקרא, ולמחר ליתבר. חס ושלום שבשביל כבוד ויהורא עשה כן, ולהכניס עצמו במחלוקת, ובוודאי ברור שכוונתו היתה כיון שנשיאות מכפרת עון, ולכך רצה להיות נשיא.
אמרה ליה: לית לך חיורתא! צריך להבין למה שהתה בשאלה זו עד לבסוף.
איתא בש"ס דחגיגה [יד ע"א] ותענית ובירושלמי ב' דעות על הפסוק שר חמשים, שאין ממנין פרנס על הצבור אלא אם הוא בן חמשים שנה, ואמר הטעם דאז הגיע לכלל בינה וזקנה, דכתיב "ויהי כי זקן שמואל וכו'", והיה בן נ"ב שנים. ופי' אחר: שאין ממנים אלא מי שהוא בקי בחמשה חומשי תורה.
ונראה דתליא בזה לפי מה דקיי"ל [שו"ע או"ח סי' נג סעיף ד] דאין ממנין פרנס על הצבור או אחד מסנהדרין או ש"ץ אלא אם כן פרקו נאה, דעת אחד מהפוסקים דאינו בכלל פרקו נאה כי אם שנזהר אף מחטא שוגג, וחד דעה ס"ל אם חטא בשוגג מקרי גם כן פרקו נאה, רק דוקא שעבר במזיד.
לכאורה, לדעה הראשונה שצריך להיות נזהר אף מחטא שוגג, על כרחך מוכח דסבירא ליה דממנין נשיא אפילו פחות מחמשים, דמקרא מלא הוא בתורה "ואם נשיא יחטא", ואם אמרינן דאין ממנין לנשיא פחות מבן חמשים, וצריך לומר דלא חטא כלל אף בשוגג, היאך סלקא דעתך דיחטא לאחר מכן? הא אמרינן כיון שעברו רוב שנותיו של אדם ולא חטא שוב אינו חוטא, דכתיב "רגלי חסידיו ישמור"! אלא על כרחך דממנין פחות מבן חמשים שנה. אמנם לאידך דעה י"ל כפי סברא החיצונה, דאין ממנין אלא דוקא בן חמשים, ולא קשה היכי דמי כנ"ל, די"ל דהיה עובר עבירה מקודם בשוגג, ואפילו הכי היו ממנים אותו לפרנס, דמקרי פרקו נאה כנ"ל.
ובזה יובן: כי רצה להיות נשיא כיון שנשיאות מכפרת עון. ונמצא סבירא ליה שאף שחטא מקודם לכן בשוגג - מותר למנות אותו לנשיאות. ממילא י"ל כסברת חוץ, דשר חמשים הפי' שיהיה דוקא בן חמשים. ושפיר אמרה 'לית לך חוורתא'.
תנא. אותו היום סלקוהו לשומר הפתח, ונתנה להם רשות לתלמידים ליכנס. למה דוקא סלקוהו בו ביום?
ונראה דאיתא בגמרא ושער ראשיה כעמר נקי, מה עמר תוכו כברו אף תלמיד חכם צריך להיות תוכו כברו. ועוד דעה אחרת במדרש, שער ראשיה כעמר נקי, דזקן נאה וראוי שישב בישיבה.
ובזה יובן שביקשו למנות לראב"ע לנשיאות, דלא הוה איכפת להו במה דלא הוו ליה חוורתא, ואם כן הם דרשינן שפיר מה עמר תוכו כברו. ור' גמליאל כשהיה מכריז דבר זה, מי שאינו תוכו כברו וכו', מסתמא לא עשה זאת מלבו, רק בהסכמת כל החכמים, והם סבירא להו כך.
אבל השתא בראותם דנעשה נס לראב"ע ואקיף ליה תמני סרי דרי חוורתא, מזה היה מוכח דעל כרחך הפי' של עמר נקי כאידך דעה, דנאה לבעל הישיבה שיהיה זקן, ויותר אין להם לימוד על תוכו כברו, ושפיר סלקוהו אותו יום לשומר בית המדרש, ונתנו רשות לכל התלמידים להכנס לבית המדרש, והדברים ברורים.
בו ביום בא יהודה גר עמוני לפניהם בבית המדרש. מדוע בא דווקא כעת?
ע"מ לענות ניזכר במשנה בברכות יב ע"ב: א"ר אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומא. שנא' "למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך". "ימי חייך" - הימים, "כל ימי חייך" - הלילות. וחכ"א: "ימי חייך" - העוה"ז. "כל" - להביא לימות המשיח.
מחלוקת חכמים ובן זומא היא בשאלה אם מצוות בטלות לימות המשיח. לדעת חכמים אכן יתבטלו המצוות בימות המשיח, ורק אפשר להבין מאי רבותא יש בכך שצריך לימוד מיוחד שיחדש שגם בימות המשיח יש לקיים מצוות זכירת יציאת מצרים. בן זומא, לעומת זאת, סבור שמצוות אינן בטלות לעתיד לבוא, ואת הפסוק הוא דורשש לזכירת יציאת מצרים בלילות.
מדברי ר"א בן עזריה מוכח שהוא סובר כבן זומא, היינו שמצוות אינן בטלות לע"ל.
רק עתה, שעלה לכס הנשיאות חכם הסובר שמצוות אינן בטלות לע"ל, יש מקום לשאלתו של יהודה גר עמוני.
מדוע?
ישנה הבטחה מפורשת שהמשיח יירש את ערי הנגב, שהוא ארץ עמון ומואב. ולכאורה הבטחה זו עומדת בסתירה ללאו ד"אל תצר את מואב ואל תתגר בו מלחמה"?!
לקושיה זו מספר תירוצים אפשריים.
מצוות בטלות לע"ל. ואין קושיה.
על פי הרמב"ם בספר המצוות: מצוה זו נאמרה לדורו של משה בלבד, ולא לדורות.
כהרמב"ן בהשגות: זוהי מצוה לדורות, אלא שבא סנחריב ובלבל את האומות.
כל עוד הסברה ששלטה בכיפה הייתה שמצוות בטלות לעתיד לבוא, לא התעוררה הקושיה ממשיח, ולא הועלתה כלל סברת 'בא סנחריב ובלב את האומות'. ואם כן כל צאצא של עמוני ומואבי הוא בגדר ספק, וזהו ספיקא דאורייתא, ויש להחמיר, ואין להם לבוא בקהל.
אך ברגע שהתקבלה דעת בן זומא, היינו שמצוות אינן בטלות לע"ל, אזי סבירא לן כהרמב"ן, שמצות "אל תצר את מואב" נוהגת לדורות, ומותרת ארצם למשיח משום שבלבל סנחריב את האומות. אם כן אנו רואים שמשום בא סנחריב ובלבל את האומות מתייחסים אל מי שבא מהם כודאי שאינו עמוני ומואבי, על כן כעת יש מקום לשאלתו של יהודה גר עמוני.
ואותו תלמיד ר' שמעון בן יוחאי הוה. שרצה לברר אם תפילה מדאורייתא או מדרבנן. שאם היא חובה - אזי התפילה היא מדאו', ופעם אחת ביממה כהרמב"ם, והואיל וזריזים מקדימים - זמנה בערב. ואם רשות - אזי התפילה היא מדרבנן כהרמב"ן. ואם מדאו' - עליו להפסיק מתלמודו לתפילה, ואם מדרבנן - א"צ להפסיק. שכידוע רשב"י וחביריו היו מפסיקין לקריאת שמע אבל לא לתפלה.
ואלו דבריו.
למה דוקא שאל רשב"י שאלה זו? דלפי דרש דר' גמליאל הנ"ל אתי שפיר דזריזין מקדימין מאורתא ותפלת ערבית חובה כמש"ל.
אך זהו לסברת הרמב"ם הנ"ל דתפלת היום דאורייתא, אמנם לסברת הרמב"ן דאינה מדאורייתא כלל, רק האבות תקנום אברהם שחרית יצחק מנחה יעקב ערבית, אם כן ל"ל המקדימין כנ"ל.
והנה הוכחת הרמב"ן דאינה מדאורייתא נפקא ליה מהא דאמרינן רשב"י וחביריו היו מפסיקין לקריאת שמע אבל לא לתפלה, ואי סלקא דעתך דתפלה דאורייתא, מאי אולמא הך מהך?
ולכן בא רשב"י, דביקש לידע באמת אי תפלה דאורייתא כסברת הרמב"ם ואם כן צריך להפסיק, או כסברת הרמב"ן דאינה דאורייתא כלל, ולזה שאל תפלת ערבית רשות, או חובה, אם כן יופשט דינו דעל כרחך תפלת ערבית חובה ודאורייתא, והחובה היינו מטעם דזריזין מקדימין כמש"ל בדברי ר' גמליאל, ואם רשות על כרחך דרבנן כנ"ל ואתי שפיר וק"ל.

(יערות דבש, חלק שני, דרוש יח)

דלמא עניש לך רבן גמליאל אמר לה לשתמיש איניש בכסא דמוקרא, ולמחר ליתבר. אמרה ליה לית לך חיוורתא וכו'. אתרחיש ליה ניסא ואהדרי ליה תמני סרי דארי חיוורתא. והיינו דקאמר הרי אני כבן שבעים שנה

בספרי "גולל אור" כתבתי ששמואל הרמתי נתגלגל ברבי אלעזר בן עזריה. וזהו שאמר רבי אלעזר בן עזריה, "הרי אני כבן שבעים שנה". והענין, ששמואל היה לו לחיות שבעים שנה, ומפני סיבת שאול נקצרו חייו [תענית ה ע"ב]. וכשנתגלגל אחר כך בר' אלעזר בן עזריה וחי והגיע לח"י שנה, שהם ח"י שנים שחסרו ממנו בגלגול שעבר, אמר "הרי אני כבן שבעים שנה", דהיינו החמשים ושנים שנה שחי שמואל, ו[עוד] ח"י של עכשיו הם שבעים. עיין בספר הגלגולים.
ונלע"ד שבזה יובן דברי רבי אלעזר בן עזריה עם אשתו, כשהיו רוצים למנותו נשיא, אמרה לו אשתו: דלמא עניש לך רבן גמליאל? אמר לה לשתמיש איניש בכסא דמוקרא, ולמחר ליתבר. אמרה ליה לית לך חיוורתא וכו'. אתרחיש ליה ניסא ואהדרי ליה תמני סרי דארי חיוורתא. והיינו דקאמר "הרי אני כבן שבעים שנה". ויש לשית לב, איך יעלה על הדעת שרבי אלעזר יגיל וישמח בעבור השררה ח"ו וישים עצמו בסכנת מיתה ח"ו ושמא ענוש יענש, ואמר לישתמיש איניש בכסא דמוקרא וכו'? ועוד, מה שאמרה לו אשתו "לית לך חיוורתא", מאי נפקא מינה אם יהיה לו דיקנא חיוורתא אם לאו? שהרי על מנת כן קבלוהו. ולהבין הענין נקדים מאמר הנזכר [תענית ה ע"ב]: "ויהי כאשר זקן שמואל", ומי סיב כולי האי וכו'. אמר רבי יוחנן קפצה עליו זקנה וכו' אמר הקב"ה היכי נעביד? לימות שאול? לא שביק שמואל. לימות שמואל כד זוטר? מררני כולי עלמא אבתריה וכו'. מיד קפצה עליו זקנה. עוד כתב הרב זל"הה שאדם שהוא מגולגל צריך להיות כמו שהיה בגלגול ראשון, כמו שמצינו שרב ששת היה גלגול בבא בן בוטא, ובבא בן בוטא היה סגי נהור, כן רב ששת היה סגי נהור וכיוצא. אמור מעתה, כיון שרבי אלעזר בן עזריה היה גלגול שמואל, שבא להשלים השנים שחסרו ממנו בגלגול שעבר, ולא חסרו שניו לסיבת פגם אלא מפני סיבת שאול. אם כן עכשיו צריך ראב"ע להשלים שניו שחסרו ממנו, וגם להיות כמותו להיות דבר ומנהיג לישראל. וזהו שאמרה לו אשתו "דלמא עניש לך", אמר "לשתמיש איניש בכסא דמוקרא ולמחר ליתבר". הכוונה, אני צריך להיות מנהיג ודַבָּר לדור, מה שלא הנהיג שמואל באותם ח"י שנים שחסרו ממנו. וכבר אני היום בן ח"י שנה, כבר השלמתי [מה] שחסרו ממנו. עכשיו צריך אני להשלים הרבנות והדברות, אפילו שאמות. אמרה לו אשתו "לית לך חיוורתי" - אם תמות, ירננו כולי עלמא אבתרך, ש[הרי] מטעם זה קפצה עליו זקנה דשמואל, כדי שלא ירננו אחריו. ונמצא אתה מתקן דבר אחד, ומקלקל דבר אחר שירננו אחריך מה שלא רננו בגלגול שעבר. ואתרחיש ליה ניסא ואהדרו ליה חיוורתא, שאם ימות שלא ירננו אחריו. וכמו שאירע לשמואל שקפצה עליו זקנה, כמו כן קפצה על ראב"ע זקנה.

(רבי מאיר ביקיים, מאיר בת עין, תענית ה ע"ב)

[לשתמש אינש] יומא חדא בכסא דמוקרא ולמחר ליתבר

ולכן זכה אחיקם שהגדיל הקב"ה את גדליהו בנו ונתן בלבו של נבוכדנאצר להפקידו שר ונגיד בכל ערי יהודה בזמן הגלות. ואם תאמר מה זכות הוא זה, והלא נהרג גדליהו ולא נתקיים בגדלותו? והתשובה על זה, שסוף סוף מת בארץ הקדושה, וגם מת בגדולתו ונדבק בשורש החשוב [מלכות בית דוד], והוא בסוד אמרם ז"ל לישתמיש איניש יומא חדא בכסא דמוקרא והדר ליתבר, שהטעם מובן יפה ברזא דאמרן, כי מי שמשתמש אפילו יום אחד בלבד במעלה יקרה וחשובה ומת מתוכה, הנה הוא נדבק למעלה באותו שורש החשוב בדבקות הנצחי, שאינו זז ממנו לעולמים.

(רבי משה דוד ואלי, מרפא לשון, ירמיהו כו, כד, עמ' קצד)


כח ע"א

רבי זירא כי הוה חליש מגירסיה הוה אזיל ויתיב אפתחא דבי רבי נתן בר טובי אמר כי חלפי רבנן אז איקום מקמייהו ואקבל אגרא

כי הנפש תלאה ותעכור המחשבה בהתמדת עיון הדברים הכעורים, כמו שילאה הגוף בעשותו המלאכות הכבדות עד שינוח וינפש, ואז ישוב למזגו השוה - כן צריכה הנפש גם כן להתעסק במנוחת החושים בעיון לפתוחים ולענינים הנאים, עד שתסור ממנה הליאות, כמו שאמרו, "כי הוי חלשי רבנן מגרסיהו הוו אמרי מילתא דבדיחותא [מבאר שיש מצב בו השכ מתעייף מרוב עיון ויש צורך לתת לו להנפש.]

(רמב"ם, שמונה פרקים, פרק ה)

מעלין בקודש ולא מורידין

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא יב ע"ב]


לית לך חוורתא וכו' אחזו ליה בחלמיה חצבי חיורי דמליין קטמא

[יש לפרש ע"פ מש"כ בבראשית רבה פרשת צז "נשיא מהלך וזקנים לפניו", משמע שא"א להיות נשיא בלי זקנים. וזה שאמרה אשתו "לית לך חיוורתא" - כיון שאתה צעיר הזקנים לא יסכימו להיכנע לפניך. וקרה נס וסבבוהו 18 שורות זקנים. וראה בזה סימן טוב, שזה היה כמנין שנותיו. והזקנים יעצו לו לסלק את שומר הפתח. ור"ג דאג, והראו לו בחלום "חצבי חיוורי" - ת"ח נקרא קנקן, ולבן משמעותו שכיוון להלכה, שהרי מי שטועה נקרא "פתיא אוכמא". אבל היו מלאים אפר, לרמוז שבזה לא כיוונו להלכה.]

(רבי רפאל רובינשטיין, אבני נזר על ההגדה, דף ח ע"א) לטקסט


כח ע"ב

אני עמל ומקבל שכר

השכר עבור תורה ומעשים טובים אינו על החכמה שהשיג, אלא על העמל והיגיעה. כי החכמה שהישיג מתנת שמים היא.

(שיחות מוסר מאמר כד פרשת ויגש תשל"ב עמ' קא)

אני משכים והם משכימים

["אני משכים" - לגבי מקרא, שאין עליו שכר (ב"מ לג) , "אני עמל ומקבל שכר" - כנגד משנה שיש עליו שכר, "אני רץ לחיי עוה"ב" - כנגד גמרא, שהשונה הלכות הוא בן עוה"ב (נדה סד)].

(מוסר ודעת, על הרמב"ם, הקדמה, אות ב - לטקסט)

ואמר ר' תנחום אמר רבי יהושע בן לוי: המתפלל צריך שיכרע עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה.

הכונה שכל חמדת אדם, התלויה בשדרה, תהיה לעבודת ה', להודות ולברך בשמו, ולכך צריך כריעה והודאה בשדרה, ולהודות כי מאתו הכל, והוא הנותן כח וחיל לאדם, וזולתו אין עוד, ואף מהראוי שיהיה הכל נעשה לעבודת ה', וממקום שבא כן ילך. (כי כוח התאווה מצוי בשדרה)

(יערות דבש, חלק שני, דרוש ו)כשחלה ר' אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו, אמרו לו רבינו למדנו אורחות חיים ונזכה בהן לחיי העולם הבא. אמר להם הזהרו בכבוד חבריכם ומנעו בניכם מן ההגיון והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים וכשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם עומדים ובשביל כך תזכו לחיי העולם הבא

והיינו שהזהיר ר"א לתלמידיו מנעו בניכם מן ההגיון, ופרש"י שלא יעסקו במקרא יותר מדי. ואין הכוונה שלא ילמדו הרבה מקרא, וגם הלא לא נזכר במלת הגיון ביחוד מקרא, דמשמעות הגיון הוא עיון כפרש"י ע"ז די"ט יהגה יעיין, אלא ה"פ: מנעו בניכם שלא הגיעו עוד ללמוד התלמוד ועומדים בלימוד מקרא מן ההגיון, שהוא העיון שלא יעיינו עוד בלמודם שהוא מקרא באשר לא עמדו עוד על עיון התלמוד לכוין אל האמת.
ובב"ר פ' תולדות אמרו ורוב דגן זה תלמוד ותירוש זה אגדה, וכן בריש ויקרא יחיו דגן בתלמוד ויפרחו כגפן באגדה, למדנו כשם שאין לשתות יין לפני מאכל לחם באשר היין משכר אז ביותר ומאבד את הדעת, כך אין להשקיע הדעת באגדה לפני התלמוד שהוא מאבד את הדעת אז.
ומזה יש להבין דמכש"כ א"א לקוות להשיג מעלת התלמוד וחכמת הטבע יחד, אם לא שיקדים עמל התלמוד הרבה, ואחר שכבר עמל ומצא כדי מדתו אז יכול להפנות גם לשערי חכמות ויהיו שניהם שמורים ומתקיימים בידו. [מבאר כי האזהרה למנוע הבנים מן ההיגיון אינה מעצם לימוד המקרא והבקיאות בו, אלא מהעיון בתנ"ך קודם שלמד לעיין כדבעי בתלמוד, לפי שבדרך זו מצויה הטעות.]

(הרחב דבר דברים לב, ג)כשחלה רבי יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לבקרו. כיון שראה אותם התחיל לבכות. אמרו לו תלמידיו: נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק, מפני מה אתה בוכה? אמר להם: אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכין אותי, שהיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עלי - אין כעסו כעס עולם, ואם אוסרני - אין איסורו איסור עולם, ואם ממיתני - אין מיתתו מיתת עולם, ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון - אף על פי כן הייתי בוכה; ועכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, שאם כועס עלי - כעסו כעס עולם, ואם אוסרני - איסורו איסור עולם, ואם ממיתני - מיתתו מיתת עולם, ואיני יכול לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון; ולא עוד, אלא שיש לפני שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנם, ואיני יודע באיזו מוליכים אותי - ולא אבכה?

בודאי ידע רבן יוחנן שקיים את כל התורה, ועל כרחך פחדו היה שמא ח"ו טעה בעבודת ה' שלו. ועל דבר זה אין ביכלתו לשוב בתשובה, שהרי הוא חושב שזוהי דרך האמת.

(שיחות מוסר תשל"א פרשת האזינו מאמר צט' עמ' תיט)

וכשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו כיון שראה אותם התחיל לבכות וכו' ואיני יודע באיזו מוליכים אותי ולא אבכה וכו' יהי רצון שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם

[מדוע התחיל לבכות דוקא כשבאו התלמידים? ולמה אמר "מוליכין אותי" ולא "אלך"? חתם סופר הסביר שריב"ז לא פחד מצד מעשיו, כי ידע הוא צדיק, אבל פחד שמא תלמידיו לא ילכו בדרך הישר ויצטרך לרדת לגיהנום בגללם, כי הלומד עם תלמיד שאינו הגון נופל לגיהנם (חולין קלג), וזה מה שאמר "ואיני יודע באיזו מוליכים אותי" - כלומר באיזו דרך מוליכים אותי התלמידים, ולכן בירך אותם שיהיו יראי ה', ואז לא ילך לגיהנום.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף יג ע"א) לטקסט

וכשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם עומדים

[העיקר הוא התפלה, כי בתפילה אין האדם חושב על שום דבר, אלא שה׳ ישמע תפלתו. ובתפלה יכולים לכוון יותר ולהרגיש לפני מי אתה עומד, ובלימוד התורה קשה יותר. ומה שכתוב: "ותלמוד תורה כנגד כולם" (פאה פ"א מ"א), פירושו שהתורה מביאה את האדם להכרת חשיבות וגדלות הבורא, וזוהי סגולה להגיע לידי דביקות, ואז, כשהוא מתפלל, יוכל להתבטל לפני הבורא, וזהו העיקר - שיבטל את רשות עצמו.]

(רבי ברוך שלום אשלג, ברכה ושלום, עמ' עג-עד)

יהי רצון שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם אמרו לו תלמידיו עד כאן אמר להם ולואי תדעו כשאדם עובר עבירה אומר שלא יראני אדם

אף מי שגם במוחו ובמחשבתו אינו מרגיש שום יראה ובושה מפני פחיתות ערך נפשו ממקור חוצבה ממדרגות תחתונות די' ספירות דעשיה, אעפ"כ מאחר שמתכוין בעבודתו כדי לעבוד את המלך הרי זו עבודה גמורה, כי היראה והעבודה נחשבות לשתי מצות במנין תרי"ג ואינן מעכבות זו את זו. ועוד, שבאמת מקיים גם מצות יראה במה שממשיך היראה במחשבתו, כי בשעה ורגע זו עכ"פ מורא שמים עליו עכ"פ כמורא בשר ודם הדיוט לפחות שאינו מלך המביט עליו שנמנע בעבורו מלעשות דבר שאינו הגון בעיניו, שזו נק' יראה, כמו שאמר רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו יהי רצון שיהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם כו' תדעו כשאדם עובר עבירה אומר שלא יראני אדם כו', רק שיראה זו נקראת יראה תתאה ויראת חטא שקודמת לחכמתו, ויראה עילאה הוא ירא בושת כו' דאית יראה ואית יראה כו'. אבל בלי יראה כלל לא פרחא לעילא באהבה לבדה כמו שהעוף אינו יכול לפרוח בכנף אחד דדחילו ורחימו הן תרין גדפין [כמ"ש בתיקונים].

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק מא)

יהי רצון שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם

[באמת אין מקום שיהיה מלך בשר ודם בעולם, שהרי המלוכה שייכת רק לה', והוא ברא את מלכות האדם רק כדי שנלמד להיות יראי ה' ומכבדים את ה' ממה שיראים מהמלך ומכבדים אותו, כמו שנאמר שיהיה מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם. ומה שנאמר הוי מתפלל בשלומה של מלכות הוא רק בגלל החטא, שהרי מה שישראל ביקשו מלך הוא חטא. וזה מה שאומר שמות רבה פרשה ל סימן א על נבוכדנצר: רשע, ליחה סרוחה, נתגאית ואמרת בתקוף חסני ויקר הדרי, ואין אתה יודע שהכל שלי הגדולה שלי והחסן שלי - הוא נענש דווקא על מה שהתגאה ואמר שהמלוכה שייכת לו, ולכן עבירה זו חמורה משאר עבירות שעשה.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף כד ע"ג) לטקסט

כנגד שמונה עשרה חוליות שבשדרה

[לרמוז שה' משגיח על מעשינו, ואנחנו עבדים, כורעים נכנעים לעבודתו.]

(אגדת שמואל (אריפול, של), דף י ע"א) לטקסט

[וכן במדרש ויקרא רבה פרשה א סימן ח: שמונה עשר צוויים כתוב בפרשת משכן כנגד י"ח חוליות שבשדרה וכנגדן קבעו חכמים י"ח ברכות שבתפלה. כי המשכן רומז לאדם לעשות את עצמו משכן לה', לקדש את אבריו ולמשוך לתוכו קדושה, שיעשה בכל אבר מצוה לה'. ונקט את החוליות אף שיש רמ"ח אברים, כי העיקר הוא השדרה, שהוא מכופף אותה בפני ה' להשתחוות לה'.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף לב ע"ב) לטקסט

כנגד שמונה עשרה אזכרות שאמר דוד בהבו לה' בני אלים

[בא לומר שאף שבשבת אין מתפללים שמונה עשרה ברכות, הן רמוזות במזמור זה שנאמר בשבת.

(אגדת שמואל (אריפול, של), דף י ע"ב) לטקסט

המתפלל צריך שיכרע עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה

[כי בשמונה עשרה צריך להיות בביטול לפני ה', ומבקשים מה' בידיעה שאם ה' לא יתן, אין דרך אחרת לקבל, ולכן צריך לבטל את כל האברים לה'. ורק אם יבטל את כל אבריו לה', יכול לכוון באמת. וזה מה שאמר דוד המלך "ואני תפלה", שכל חייו היה בביטול אבריו לה', כמו שאדם רגיל צריך לעשות בשמונה עשרה.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף עא ע"ג) לטקסטכט ע"א

וניחוש דלמא הדר ביה! אמר אביי, גמירי: טבא לא הוי בישא. ולא? והכתיב "ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עול"! ההוא רשע מעיקרו, אבל צדיק מעיקרו - לא. ולא? והא תנן: אל תאמין בעצמך עד יום מותך, שהרי יוחנן כהן גדול שמש בכהונה גדולה שמנים שנה ולבסוף נעשה צדוקי! אמר אביי: הוא ינאי הוא יוחנן. רבא אמר: ינאי לחוד ויוחנן לחוד, ינאי - רשע מעיקרו, ויוחנן - צדיק מעיקרו. הניחא לאביי, אלא לרבא קשיא! אמר לך רבא: צדיק מעיקרו נמי, דלמא הדר ביה

יש מקום להקשות על שיטת רבא, שיוחנן כהן גדול היה צדיק ונעשה רשע, ממה שאמרו חז"ל על חנוך. (מובא ברש"י לבראשית פרק ה פסוק כד) "ויתהלך חנוך" - צדיק היה וקל בדעתו לשוב להרשיע, לפיכך מיהר הקב"ה וסילקו והמיתו קודם זמנו. מדוע, איפוא, לא סילק הקב"ה את יוחנן כהן גדול קודם זמנו, כמו שנעשה לחנוך?
אלא נראה שיש לחלק. יש צדיקים שיש בהם נטייה לחטא, ואותם מסלק הקב"ה קודם זמנם, מה שאין כן בצדיקים גמורים, שאין בהם נטייה לחטא.
ויצא מזה הערה נוראה, במה שאמרו אל תאמין בעצמך עד יום מותך, שיכול אדם לשמש בכהונה גדולה שמונים שנה ולהיות צדיק גמור בלא שום נטיה לחטא, אבל אחר כך לשוב ולהרשיע.

(שיחות מוסר תשל"ב פרשת אמור מאמר סח' עמ' רצד)

טבא לא הוי בישא

והנה כבר ידוע שנביאי ישראל הם בעלי חסד ורחמים ואפילו כשמתנבאים הרעה על האומות אי אפשר להם שלא יתפעלו קצת לפי טבעם, דהא גמירי דטבא לא הוי בישא, ולכן הנביא היה צועק על הדין היוצא שיחזור לנרתיקו, וכל שכן שבעת הנהגת הדין כל אנפין חשוכין ועציבין ואפילו ישראל עצמם מְצֵרִים ומתפעלים, וז"ש 'הוי חרב לה' עד אנה לא תשקוטי', ופתח בהו"י לפי שהוא צירוף הגבורה והדין כידוע. וכאילו הנביא מדבר לנוכח לזאת החרב שתאסף אל תערה, והוא סוד הדין שיחזור לנרתיקו.... אבל אחר כך הנביא עושה את עצמו כמי שטעה בדיבורו, ותוך כדי דיבור חוזר בו ומכיר את טעותו, שאינו מדבר עם בני אדם שהם בעלי בחירה, אלא עם הדין העליון שהוא מוכרח לעשות את שלו בדבר השם על כל פנים, ולא ישקוט כי אם כילה ולא יחזור לנרתיקו עד שישלים את שליחותו, וז"ש 'איך תשקוטי וה' צוה לה אל אשקלון ואל חוף הים שם יעדה', שהוא לשון חיבור וזיווג, כמו 'אם רעה בעיני אדוניה אשר לו יעדה', כי יש זיווג לחסד ויש זיווג לדין, וזה וזה לא יפטר מזיווגו עד שיעשה את שלו ויגמור שליחותו.

(רבי משה דוד ואלי, מרפא לשון, ירמיהו מז, ו)

[ממילא גם בישא לא הוי טבא, ומכאן שלא יתכן שאדם המציא את חוקי התורה, שכן אדם אינו שלם ולא יכול ליצור דבר שלם].

(אור עינים (תקסו), הקדמת המו"ל, עמ' 4) לטקסט


ל ע"א

אמר רבי אבין ואיתימא רבי אבינא: מאי קראה - כמגדל דויד צוארך בנוי לתלפיות, תל שכל פיות פונים בו.

ראה איך ביארו שכוונת קביעות זה המקום על זה האופן, היא כדי שעל ידי כן מכוונים כל ישראל לבם לשמים, שהוא תל שהכל פונים אליו. ולזה אמר שם ראשונה הסומא ומי שאינו יכול לכוין הרוחות יכוין לבו לאביו שבשמים שנאמר והתפלל אל ה' (מלכי' א' ח). כי הנה אין ספק שהסדר הזה אשר נתנו בכוונת התפלה יישר הסומא ומי שאינו יכול לכוין מעצמו. [מבאר שכדי לא לסור מדרך האמת ולא לתעות ממנה אדם חיב להישיר דרכו תמיד אל נקודה אחת. והנקודה הנכונה היא רצון ה', שאליו עליו לשאוף. וחלק מהשאיפה אל נקודה אחת היא קביעת מקום אחד לתפלה.]

(עקדת יצחק, שער ע"ב)


לעולם לישתף אינש נפשיה בהדי צבורא

בתוך כלל הציבור זוכה היחיד אע"פ שאינו ראוי. הנהגת הקב"ה היא עם הכלל כולו, בין לטוב בין למוטב, לכן יש להתפלל על הכלל כולו. ובתוך כך תהא תפילתו נשמעת אף על עצמו.

(שיחות מוסר תשל"ג פרשת במדבר מאמר עא' עמ' שי)ל ע"ב

ואפי' נחש כרוך על עקבו לא יפסיק.

שלא יפן לשום חמדה ותאוה, אשר בשביל כך ימנע מן עבודת ה' אפילו רגע אחד.

(יערות דבש, חלק שני, דרוש ו)

חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין

[השהייה לא היתה משום טירדות עוה"ז, שהרי היו חסידים, אלא שלא יכלו להתחיל מתוך פחד ויראה מה', כי יראת ה' גדולה יותר אצל בעלי מעלה גדולה. ולכן דוד אומר "ה' שפתי תפתח" - אני לא יכול לפתוח בעצמי, מרוב יראה.]

(רבי יוסף מעסינג, אגדות ריב"א על ההגדה, דף ז ע"ב) לטקסט

במקום גילה שם תהא רעדה

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא ד ע"ב]לא ע"א

לישרי לן מר אמר להו ווי לן דמיתנן ווי לן דמיתנן אמרי ליה אנן מה נעני בתרך אמר להו הי תורה והי מצוה דמגנו עלן

[הם ביקשו ממנו לומר משהו לרומם את רוחם, לנחם אותם מפני המוות, ואמר להם שלולא המיתה לא היו צריכים לנישואין, שהוא לקיום המין. ואמרו לו שזה מנחם מי שנושאים נשים, אבל ת"ח שחשקה נפשם בתורה ולא נושאים נשים, מה ינחם אותם על המוות? וענה שתורה ומצוות הם תולדותיהם של צדיקים, טובים יותר מבנים, ומגינים עלינו, ולא צריכים בנים ממש.]

(דברי חן (סילברסטון), עמ' 23) לטקסט

רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה שנאמר אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אימתי בזמן שיאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה

החלק הראשון מחלקי הדרשות החמשה הם דרשות על פי פשוטן לא נתכוון בהם דבר אחר זולת הפשט והנראה בעיני ההוגים. והחלק הזה עם היותו מבואר ואינו צריך דמיון אודיעך דמיונו לתוספות ביאור. והוא כענין מה שאמרו במס' ברכות א"ר יוחנן משום ר' שמעון בן יוחאי אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה שנאמר אז ימלא שחוק פינו וגו' [הוא סבור שמאמר זה מתכוון רק לפשוטם של דברים.]

(רבי אברהם בן הרמב"ם, מאמר על דרשות חז"ל)


תנא מרי בר בריה דרב הונא בריה דרבי ירמיה בר אבא אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרהו

כוונתם יאמר דברי תורה פשטים נעימים שהם דברי מוסר הנכנסים בתוכיות הלב, וזה שדייקו בלשונם מתוך דברי תורה. כי כבר הזכרתי בחיוב לעסוק בדברי מוסר כשנפטר מחבירו, וכשאומר המוסר מקושט ומהודר בדברי תורה אז נכנס ביותר בתוכיות הלב. וכן אנו אומרים בברכת אהבה רבה, ותן בלבנו להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור כו', ואז תורת אלהיו בלבו ומקויים בתוך לבי אמונתך, זהו שאמרו מתוך דברי תורה

(של"ה, הקדמה, (י))

רב כהנא אלויה וכו' עד בי צינייתא דבבל וכו' ודאי דאמריתו הני צנייתא דבבל איתנהו משני אדם הראשון וכו' ארץ שגזר עליה אדם הראשון לישוב נתיישבה וכו' לא נתיישבה

[עיין עוד לקט באורי אגדות סוטה מו ע"ב]לא ע"ב

"ונתתה לאמתך זרע אנשים", מאי "זרע אנשים"?... ורבנן אמרי: "זרע אנשים" - זרע שמובלע בין אנשים. כי אתא רב דימי, אמר: לא ארוך ולא גוץ, ולא קטן ולא אלם, ולא צחור ולא גיחור, ולא חכם ולא טפש.

חכמים כאן רמזו שבמצב מאוזן שאינו לא חם ולא קר. אז טבעו נח. ולא יזריע מהר מדאי ואז אשתו תתחמם ותתעורר לזיווג ותהיה דמיון החומר ואז הבעל יזיע ויהיה בבחינת היוצר.
והכנה זו של האשה חשובה כדי שיווצר בן זכר ובעל תבונה ותכונות שכליות שלמות, כפי שמביאה כאן הגמרא.

(רמב"ן אגרת הקודש פרק שני)

לכאורה תמוה, מדוע לא ביקשה שיהא חכם? אך ידעה חנה עד כמה המעלה של אדם מחייבתו, וחששה פן לא יצליח לעמוד בכך, ואז המעלה תהיה לו לרועץ. לכן העדיפה לבקש שיהא לא חכם ולא טיפש.

(שיחות מוסר תשל"ב פרשת אמור מאמר סח' עמ' רחצ)


מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו לא היה אדם שקראו להקדוש ברוך הוא צבאות עד שבאתה חנה וקראתו צבאות

דהיינו שהיא פתחה תחלה לקרות הקב"ה "הוי"ה צבאות", ואמר הקב"ה: עתיד בן שלך לפתוח בנבואה בשם זה, כמ"ש "ויאמר שמואל כה אמר ה' צבאות פקדתי" כו'. והנביאים האחרונים נבאו בשם זה ובפרט חגי זכרי' ומלאכי יותר מכולן. וקיי"ל (שבועות לה ע"א) דצבאות הוא מן השמות שאינן נמחקין. והנה מתחלה יש להקדים ענין השמות מהו. ידוע שמהותו ועצמותו של האין סוף ב"ה הוא פשוט בתכלית הפשיטות ולא שייך כלל במהו"ע ענין התוארים שנמצאו שכינו לו ית'... ואעפ"כ יש מציאות ענין התוארים הללו... שהוא ית' משפיל את עצמו להיות מתלבש בעשר כלים דאצילות... ואז שייך לקרותו בתוארים, שנקרא חכם מצד התלבשותו בחכמה... והנה שמותיו של הקב"ה הם הכלים דעשר ספירות דאצילות שמתלבש בהן אור אין סוף ב"ה ומתייחד עמהן בתכלית היחוד, ע"ד דאיהו וגרמוהי חד. היינו שם אל הוא בבחי' כלי החסד. ושם אלקים בבחי' כלי הגבורה ושם אדנ-י בבחי' מל'. אמנם שם הוי"ה הוא הפנימיו' של כל השמות שהם הכלים, כי הוא בבחי' האורות המתלבשים בתוך הכלים, דהיינו בבחי' אל שהוא השם שבכלי החסד. הנה בבחי' האור הנמשך מאין סוף ב"ה להתלבש בו הוא בחי' שם הוי"ה. וכן גם בבחי' שם אלקים שבכלי הגבורה מתלבש בתוכו שם הוי"ה שהוא בבחי' האור מא"ס המתלבש בתוך הכלים הנ"ל. ועד"ז בכל השמות שאינן נמחקין שהם בבחי' הכלים. ושם הוי"ה הוא בבחי' האורות המתלבשים בהן. ולכך שם הוי"ה מצטרף עם כל השמות, כמ"ש "ביום עשות הוי"ה אלקים ארץ ושמים" כו', וכתיב "הוי"ה צבאות" כו', מפני שבחי' שם הוי"ה הוא הממשיך את האור א"ס להתלבש בשמות אלקים וצבאות שהם הכלים כו' שהוא הממוצע בין אורות וכלים, ולכך הוא המחבר האורות עם הכלים... [דף ס ע"ב]
ובזה יובן מה שבכל התורה לא נזכר שם צבאות רק שם הוי"ה לבדו, רק חנה אמרה "ה' צבאות". כי משה רבינו ע"ה שזכה שתנתן התורה על ידו היינו לפי שהמשיך התלבשות אור א"ס בכלים דזעירה אנפין, ומשם נמשך התורה כנ"ל... אבל לא המשיך שיהיה ג"כ התלבשות אור א"ס בבריאה יצירה עשיה ע"ד שהוא מתייחד עם כלים דאצילות, כך יהי' מתייחד עם כלים דבי"ע - זה לא המשיך משה ולא הוצרך לזה, כי המשכת התורה המשיך מבחי' אצילות ממש, ושם מתייחד אור א"ס עם הכלים עד דאיהו וגרמוהי חד כנ"ל, משא"כ בבי"ע אין הגילוי כלל בהכלים (ולאו איהו וגרמוהי חד בהון כנודע). אבל הנביאים שאחריו המשיכו את אור א"ס ב"ה שיתלבש ג"כ בכלים דבי"ע מה שלא היה כן בימי מרע"ה. והיינו שחנה פתחה תחלה בשם צבאות ואחריה נמשכו כל הנביאים, שענין שם זה הוא מורה על ענין התלבשות אור א"ס בכלים דבי"ע להיות מתייחד עמהם ג"כ וכמשי"ת אי"ה. והוצרכו לזה, כי בימי מרע"ה שהיתה נבואתו מאצילות, על כן המשיך להם למטה התורה משם מבחי' אצילות, והוא היה דבר ה' בפי משה וקיימו ישראל התורה כו'. אבל בימי הנביאים שאחריו שלא היו ישראל עושין רצונו של מקום, והוצרכו הנביאים להוכיחם. וענין ההפרש בין תוכחה שאומר הנביא לשאר מוכיח הוא כי בהנביא הנה התוכחה היא דבר ה' המתלבש בדבורו של הנביא, ונמצא הוא ית' הוא המוכיח. ולזאת הוכרח להיות המשכת התורה מאצילות לבי"ע כדי שיקיימו ישראל התורה, כי בהיותה באצילות כבימי משה לא היו מקיימים אותה ישראל שבימי הנביאים אחר דורו של משה, מצד שנשגבה מהם והית' התורה בפ"ע והאדם בפ"ע. ולכך היה צ"ל התלבשות התורה מאצי' לבריאה, ונמשך שם דבר ה' בפי הנביא להזהיר את ישראל שיקיימו התורה כו'. והגיע להם עי"ז התוכחה מדבר ה' ממש המתלבש בכלים דבי"ע ומשם בפי הנביא כו'... וזהו ענין שם צבאות שנז' בנביאים, כי צבאות הוא לשון חיילות, והם גדודי נשמות ומלאכים דבריאה אשר אין מספר לגדודיו, והם נבראים ומחודשים מאין ליש ממש. ואינן אלהות כלל כמו אצילות שהוא בחי' אלהות ממש ואעפ"כ הנביאים המשיכו שיתלבש בהם אור א"ס ב"ה בתכלית היחוד כמו שנתלבש בכלים דאצי' עד דאיהו וגרמוהי חד עד שיהיה נק' האור א"ס המלובש בהם בשם צב-אות שהוא שם התואר, שהוא עצמו הוא בחי' הצבאות ממש, כענין איהו וגרמוהי חד שבאצי' שהוא עצמו הוא הדעה כו'. כך מתייחד בכלי' דבי"ע עד שהוא עצמו הוא הצבאות כו'. ולא שהם נפרדים בפ"ע, רק שבטלים אליו אלא שמתייחד עמהן ממש...
[דף ס ע"ג] עם היות הכלים דבי"ע הם מהות בפ"ע בחי' נשמות ומלאכים נבראים רק שבטלים אליו ית', אך עכ"ז ע"י שהמשיכו הנביאים להיות גלוי אוא"ס ב"ה בהם ע"ד יחודו באצילות, אז נקרא הוא ית' "הוי"ה צבאות", שהוא שם התואר שהוא ית' הוא אחד עם הצבאות הנ"ל ואינן נפרדים כו'. ולכן שם הוי"ה מצטרף לשם צבאות, כי שם הוי"ה הוא באצילות, והוא המשכת אוא"ס בכלי' דאצילות. ואם כן, כדי שיתמשך אור א"ס בבי"ע, הוא על ידי שם הוי"ה בתחלה וזהו הוי"ה צבאות. ולאחר שהמשיכו הנביאים בחי' זו אזי הוכיחו את ישראל בשם זה, כי מבחי' זו שבבריאה נמשך הנבואה להנביא דבר ה' ממש הוא המוכיח את ישראל ולא דמי כלל לשאר מוכיח כו' שהיא תוכחת הנברא וזוהי תוכחת הבורא ית' ממש.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תורה אור, פרשת בא, דף ס ע"א-ע"ג)

"אל הנער הזה התפללתי". א"ר אלעזר: שמואל מורה הלכה לפני רבו היה. שנאמר "וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל עלי". משום ד'וישחטו את הפר' הביאו הנער אל עלי? אלא אמר להן עלי: קראו כהן, ליתי ולשחוט! חזנהו שמואל דהוו מהדרי בתר כהן למישחט, אמר להו: למה לכו לאהדורי בתר כהן למישחט? שחיטה בזר כשרה! אייתוהו לקמיה דעלי, אמר ליה: מנא לך הא? אמר ליה: מי כתיב 'ושחט הכהן'? "והקריבו הכהנים" כתיב. מקבלה ואילך מצות כהונה. מכאן לשחיטה שכשרה בזר. אמר ליה: מימר שפיר קא אמרת, מיהו מורה הלכה בפני רבך את, וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. אתיא חנה וקא צוחה קמיה "אני האשה הנצבת עמכה בזה וגו'". אמר לה: שבקי לי דאענשיה, ובעינא רחמי, ויהיב לך רבא מיניה. אמרה ליה "אל הנער הזה התפללתי".

ויש להבין מה זה התנצלות של חנה, הואיל שהיא התפללה על בנה, יועיל לו להציל ממות אשר עבר עבירה שיש בה מיתה, אבל הענין כך, כי כבר ידוע מ"ש שמואל שחיטה בזר כשירה הוא קצת אפרושי מאסורא, כמ"ש הזוהר [ח"ג קכ"ד] דכהן אין לשחוט היותו מסטרא דחסד, ולאפרושי מאסורא אין כל כך איסור להורות הלכה בפני רבו, אבל מבואר בש"ע יו"ד [סימן רמ"ב] דמ"מ לכתחילה אין להורות בפני רבו, רק י"ל בדרך שאלה, אבל חנה התפללה לה' ומורה לא יעלה על ראשו, ודרשינן בסוף מסכת נזיר [דף ס"ו.] מורה היינו מורא בשר ודם, ואם כן כשחנה התפללה, והקב"ה שמע תפלתה וקבע בטבע קיים בשמואל לבל יעלה מורא בראשו, לבל יגור מפני איש, והיה זה אצלו בטבע קיים, כמו שטבע בארי לבל יגור מחיות, כן קבע ה' בלב שמואל לבל יעלה מורא בראשו, וזו היא התנצלות של חנה, דעלי כעס עליו שלא נהג דרך ארץ, והיה לו להיות מורא לפניו, וע"ז השיבה חנה, הלא על הנער הזה התפללתי שלא יהיה מורא על ראשו, וה' שמע תפלתי וקבע בלבו חוק הטבע לבל יגור מאיש ובל יכנע לשום איש, ואם כן מה אשמה יש בילד הזה, אשר החוק הטבע הכריחו לכך מבלי לישא פני זקן, וכל העושה כפי טבעו, אין לו משפט מות ואשמה וא"ש.

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש טז)


'אם ראה תראה' - א"ר אלעזר אמרה חנה לפני הקב"ה רבש"ע אם ראה מוטב ואם לאו תראה, אלך ואסתתר בפני אלקנה בעלי וכיון דמסתתרנא משקו לי מי סוטה ואי אתה עושה תורתך פלסתר שנאמר ונקתה ונזרעה זרע

'וחיתה נפשי וגו'' - על דרך מה שדרשו ז"ל (פס"ר מד ג) בפסוק אם ראה תראה (ש"א א יא) שאם לא יפקידה תעשה שעל כרחו יראה לתת לה זרע, ע"י שתלך ותסתר וכו' ותבדק כסוטה ונזרעה זרע, כמו כן חשב אברהם כי ע"י סתירת האשה עם האיש והיא נקיה ה' יפקדנה בבנים בדומין לו, והוא אומרו וחיתה נפשי בפקודת הזרע, בגללך פירוש בדברים המתגלגלים ממך...
ודבר זה הושג אצלו בסתירה שנסתרה עם אבימלך ולא בפעם הזאת עם פרעה, לטעם כי שם לא היה חשד כי גירשו מארצו גילה כי לא עשה דבר, או אפשר כי באמצעות ב' פעמים נתפרסם הקול על שרה כי נסתרה ועל ידי זה נפקדה. שוב בא לידי מאמר רבותינו ז"ל (ב"ר נג ו) וז"ל אמר רבי יצחק אמר הקב"ה כתיב (במדבר ה כח) ואם לא נטמאה האשה וטהורה היא ונקתה ונזרעה זרע, וזו שנכנסה לבית פרעה ולבית אבימלך ויצאה טהורה אינו דין שתפקד עכ"ל, והם דברינו עצמם והבן, הרי שחיתה נפשו של אברהם בבנים בגלל שרה. [מלמד כי על אותה דרך רצה אברהם אבינו ששרה תיפקד לאחר שתיסתר עם פרעה ועם אבימלך.]

(אור החיים, בראשית יב, יג)

ונקתה ונזרעה זרע שאם היתה עקרה נפקדת

[עיין עוד לקט באורי אגדות סוטה כו]


מאי אם ראה תראה דברה תורה כלשון בני אדם

מבאר שמשמעות זו מתייחסת לא רק לכפילות של מילים שכך מדברים בני האדם, אלא שהתורה משתמשת במושגים גשמיים לבאר מושגים רוחניים כמו איברים של ה' כביכול וכן גשמיות בתיאור המלאכים. אין הדבר כך אלא רק דרך של התורה לדבר בלשון עממית אך המשמעות של הדברים הוא אחרת, ומופשטת.

(רמב"ם, אגרת תחיית המתים)

כבר ידעת אמרתם הכוללת למיני הפרושים כולם התלויים בזה הענין, והוא אמרם, "דברה תורה כלשון בני אדם". ענין זה - כי כל מה שאפשר לבני אדם כולם הבנתו וציורו בתחלת המחשבה, הוא אשר שם ראוי לאלוה ית'. ולזה יתואר בתארים מורים על הגשמות, להורות עליו שהוא ית' נמצא. כי לא ישיגו ההמון בתחלת המחשבה מציאות כי אם לגשם בלבד, ומה שאינו גשם או נמצא בגשם אינו נמצא אצלם.

(מורה נבוכים, חלק א פרק כו)

ובאמת יש להקשות לפום ריהטא על הדרך הנזכר לעיל, מה שאמרו רבותינו ז"ל (ברכות לא, ב) דברה תורה כלשון בני אדם כדי לשבר האוזן, ולדידי הוא להיפך, שבו יתברך השמות אמיתיים, ודברי לשון בני אדם הם נקראים כך דרך שאלה. אמנם הפירוש הוא כך, התורה היא מדברת אלו התוארים באדם כאילו היה לשון בני אדם בעצם ולא בשאלה, ובאמת אינם לשון בני אדם אלא לשון קודש, והיה להתורה להזכירם באדם בענין אחר, ועל זה השיבו כדי לשבר את האוזן.
עוד יש לי לפרש מאמרם בזה בענין אחר והוא רמז נפלא, הנה מבואר בזוהר והפרדס האריך בענין האצילות שהאציל האין סוף [האצילות מכונה אדם גדול כמו שפירשתי] היה בגין לאשתמודע אלהותו, כי לולי זה לא היה באפשרי לידע בו שום ידיעה לרוב העלמו שהוא בתכלית ההעלמה אם לא באמצעות אצילתו הזה שהוא אדם הקרוב אצל עצמו. ומה שאמרו דברה תורה כו', ענין דיבור תורה רצונו לומר מציאות הגילוי הזה היה לשבר את האוזן בלשון בני אדם שיבינו וידעו אלהותו, על כן נאצל האצילות שהוא האדם באמת כדפירשתי, ואז סוד אלהותו יתברך המתגלה בקצת גילוי בהנהגתו בהשגחתו בכח סבות כל הסבות עילת כל העילות, ואשתמודע לבני אדם, והמשכיל יבין. [שואל והרי ההפך הוא הנכול דברו בני אדם בלשון המקום משום שבאר שכל המושגים האנושיים כגון יד ורגל שורשם בעליונים ואצלנו זו מילה מושאלת, ומשיב שאכן כך אלא שהתורה משתמשת במילים מושאלות אך לאדם יש הרגשה כאילו הן עצמיות.]

(של"ה, תולדות אדם, בית אחרון (טו))"ונתתה לאמתך זרע אנשים", מאי "זרע אנשים"? אמר רב: גברא בגוברין; ושמואל אמר: זרע שמושח שני אנשים, ומאן אינון - שאול ודוד; ורבי יוחנן אמר: זרע ששקול כשני אנשים, ומאן אינון - משה ואהרן, שנאמר משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו; ורבנן אמרי: "זרע אנשים" - זרע שמובלע בין אנשים. כי אתא רב דימי, אמר: לא ארוך ולא גוץ, ולא קטן ולא אלם, ולא צחור ולא גיחור, ולא חכם ולא טפש.

תביעה נוראה קימת על כל אחד מאיתנו. מי הוא זה אשר משיג את המעלה שיכול להגיע אליה? ואל יאמר אדם 'אין בכוחי לפעול גדולות בחכמתי שניתנה לי'.
שמואל הנביא, השקול כנגד משה ואהרן, הוא בבחינת 'לא חכם ולא טיפש'. נמצא שלהיות 'שמואל הנביא' מסוגל אף המובלע בין אנשים, שאינו מתבלט משאר הבריות וגם אינו חכם מלידה.

(שיחות מוסר תשל"א פרשת אחרי מות מאמר סה' עמ' רעט)

ולא חכם ולא טפש - פעמים שהחכמה היא לרועץ לאדם. שעל ידה הוא מבקש חשבונות רבים ונכשל. וזהו מה שביקשה חנה, דיהא לו מעלה של 'ישר', כאשר עשה הא-לקים את האדם.

(שיחות מוסר תשל"א פרשת בלק מאמר פ' עמ' שמט)
לב ע"א

ודי זהב, מאי ודי זהב, אמרי דבי רבי ינאי, כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, בשביל כסף וזהב, שהשפעת להם לישראל, עד שאמרו די, הוא גרם שעשו את העגל.

ביאור הדבר כך הוא, לפי שהשפיע להם רוב זהב, ע"כ היו חמדנים ועינם לא תשבענה, ובקשו להם בצורת שור, כי פני השור מהשמאל במרכבה, וכתיב (איוב לז כב) מצפון זהב יאתה. וחשבו שמזל שור מעשיר, והוא ישפיע להם עוד רוב זהב, וכמ"ש (משלי יד ד) ורב תבואות בכח שור. וע"כ צוה ליתן מחצית השקל לכפר על החומד ממון של העגל, שלעולם אין בידו יותר מן המחצית, כארז"ל (קהלת רבה א יג) יש בידו מנה מתאוה מאתים יש בידו מאתים מתאוה ד' מאות נמצא שלעולם אין בידו יותר מן מחצית השקל.

(כלי יקר על שמות פרק ל פסוק יג)


"ויאמר ה' סלחתי כדבריך". תני דבי רבי ישמעאל: כדבריך עתידים אוה"ע לומר כן. אשרי תלמיד שרבו מודה לו.

ויש להבין: מה לו למשה לדעת אם עתידים אוה"ע לומר כן או לא. והוא אינו מבקש אלא סליחה. יהא מאיזה טעם?!
אלא הענין, דכלפי שנתן שני טעמים. חדא: "ושמעו מצרים וגו'", והוא דברי משה עצמו. שנית: "ועתה יגדל נא וגו' כאשר דברת וגו'". א"א אין הסליחה אלא באופן שיסור חשש חילול השם וכאשר יבואר.

(העמק דבר, במדבר פרק יד פסוק כ)רבונו של עולם, דברים שאמרת לי לך אמור להם לישראל, בשמי, הלכתי ואמרתי להם בשמך, עכשו מה אני אומר להם? מבלתי יכלת ה', יכול ה' מיבעי ליה! אמר רבי אלעזר, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, עכשיו יאמרו אומות העולם: תשש כחו כנקבה ואינו יכול להציל

כי במואסם בארץ חמדה, מאסו בעקרי התורה, ונתיאשו מהשלמות האמתי הדבק עמהם, שהוא נצחיות העולם הבא, והתישוכח הגבורה האלהית מהפיל גוים רבים ועצומים תחתם, תחת אשר היה להם להוסיפה ולהגדילה, כי היד החזקה השלוחה להשמיד ולהרוג ולגרש אותם מפניהם אין לה כח ורשות כי אם מכח העליונה ממנה, שהיה יד על כס המשפט והצדק, אשר זו במדרגת השופט וזו במדרגת השוטר. כי לזה אמרו (מדרש איכה פ"א) כל זמן שישראל עושין רצונו של מקום מוסיפין כח בגבורה של מעלה, שנאמר ועתה יגדל נא כח ה' (במדבר י"ד), וכל זמן שאינם עושים רצונו של מקום מתישין כח וגבורה של מעלה שנאמר צור ילדך תשי וגו' (דברים ל"ב). כי כשהיד העליונה יד המשפט היא גוברת, תגבר יד הפועלת, אמנם בחולשתה תחלש. והנה לפי זה תשישות כחו יתעלה אינו מפני שאינו יוכל, אבל שאינו רשאי מכח היושר והדין. ומפני שזה לא יבינוהו סכלי האומות, אמר שתשש כחו, והוא מה שטען משה בעבורם אחרי כן באומרו ואמרו הגוים מבלתי יכולה'. וכמה הפליגו חז"ל (ברכות ל"ב ע"א) באומרם מבלתי יכול לא נאמר, אלא מבלתי יכולת, אמר לפניו רבונו של עולם יאמרו שתשש כחך כנקבה. וזה, שהמה דקדקו מקוצר המקרא, שכיון שמלת יכולת היא שם דבר, היה לומר מלתי היות יכולת ביד ה', כמו שתקן רש"י ז"ל. ולזה ראו שתחת יכול שם הפועל אמר יכולת הבא על לשון נקבה, ללמד שאמר לפניו הנה הגוים כלם כשראו מה שעשית עמהם במצרים, ומה שנמשכה להם תמיד עוצם אהבתך, לא יאמרו שהכח המשפטי העליון שהוא במדרגת הזכר הפועל בעצם וראשונה הוא העומד לנגדם כלל, שאם כן לא היתה עמהם בדבקות ההוא אשר זכר אשר עין בעין נראה אתה ה' ועננך וגו'. אבל יאמרו שאתה רשאי מכח המשפט המסדר, אבל שאין כח בגבורה המצווה על המעשה, שהיא במדרגת הנקבה אצל המשפט, להוציא דבר אל הפועל, וזהו חלול כבודך, חלילה, שיאמרו שאתה רוצה, אלאל שאינך יכול והוא מה שנרמז יפה במלת יכולת ה', היותה בכנוי הנקבה. כי באמת הכח העליון המשפטי הוא כזכר הפועל, והגבורה היא כמו הכח המתפעל. ולזה יאמרו שתשש כחך כנקבה זו שאינה יכולה להוציא אל הפועל מה שתצווה. ויש פנים אחרים בבחינה זו יבאו להלן במקומו.
...וזה, שכבר נתבאר מהתורה והנביאים והכתובים שמדרגת המשפיע עם המושפע והעלה עם העלול, הם מדרגת הזכר עם הנקבה. ולזה כל הנמצאים העליונים אשר עשה ה' לקיים על ידם הנהגת העולם ופרנסתו זכר ונקבה בראם, זכר מצד מה שמשפיעים, ונקבה מצד מה שהם מושפעים מעלותיהם, וכלם מאתו יתעלה אשר הוא המשפיע על הכל בלתי מקבל משום אחר. ולזה הוא זכר בהחלט, כמה דאתמר ה' איש מלחמה (שמות ט"ו), וצורה התחתונית תוכיח בעליונים, וכל שכן שהיותר מעולים מההמשפיעים התחתונים יתחבר בהם זה האדרוגינוסות בלי ספק, עד שבבחינה זאת נאמר במשה קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר ה' אלהינו ואת תדבר אלינו (דברים ה'). כי למה ששמוהו בתחלת דבריהם מושפע מאתו יתעלה התישו כחו כנקבה ואמרו ואת תדבר לינו, כמו שאמרו על ואם ככה את עושה לי תשש כחו כנקבה (ברכות ל"ב ע"א) אמנם כשלא הקדימו הדברים האלה, אלא ששמוהו משפיע מתחלה ועד סוף, אמרו דבר אתה עמנו ונשמעה וגו', כי בבחינה הזאת הנה הוא זכר תמים. וזהו ענין שלישי על מה שכתב בזה הנרבוני בשמו ובשם אביו במאמר בגרמים השמימיים באלהיות בטענה השלישית ממנו, והנה בשער מ"ז ביארנוהו בענין נפלא מכלם, עיין עליו.
והנה על הבחינה הזאת אמר, שאמר משה לפניו יתעלה, רבונו של עולם אם תמית את העם הזה עכשיו יאמרו שלא היה כל מה שנעשה עד הנה אלא יכולת נקביי משום כוכב ומזל שהוא במדרגת הנקבה אצל עלותיהם, כמו שאמרנו, והיא שעמדה להם כל זמן שהיתה בעליה, או באי זה מצב נכונה לקבל הפשע מעלתו, אבל כשפסק השפע ההוא מפני המרת מקומו או חלוף מצבו, היכולת ההיא תבטל מאליה ואיננה, ויאמרו כי מבלתי היות היכולת ההיא היה מה שהיה, והרי יתקיים בידם מה שאמרו לאמר ברעה הוציאם. וזהו עצמו מה שכוונו באמרם ואם ככה את עושה לי, אלא שכנו חז"ל הדבר כלפי משה דרך כבוד למעלה. ולזה אמר ועתה יגדל נא כח ה' וגו'. שלא תתן להם פתחון פה שיאמרו שכחך זה מן העליונים הוא, או שחסר כחו, כמו שהוכחנו בדברים אשר בשער, אבל יתגדל ויתנשא להודיע לכל באי עולם כי לך ה' הגדולה והגבורה והנצח, ואתה על הכל ומושל בכל לעשות כרצונך בכל עת וזמן ואין מוחה, כאשר דברת לאמר ה' ארך אפים ורב חסד, שהמדות האלו מורות שהכל הוא מאתך יתעלה, והכל נעשה ברצונך, וכפי מה שיתחייב ממדותיך אלה, ואין אל בשמים ובארץ שיעכב על ידך. והנה הליץ מצד כבודו יתעלה, לא כמי שמתפלל בעצם וראשונה עליהם. [מבאר שמדת המשפט והצדק של ה' עומדת מעל מדת הגבורה של ה', לכן אם הצדק מחיב שישראל יענשו, אין מדת הגבורה יכולה לנצח עבורם במלחמותיהם. וכשיראו זאת הגויים לא יתלו את אי ההצלחה בכח הצדק והמשפט, אלא בחולשתה של מדת הגבורה שהיא נקבה. להלן באותו שרש מבאר עקדת יצחק, שהנקבה היא הנבראים העליונים, כגון הכוכבים. ואם ימותו ישראל יאמרו הגויים שלא ה' שולט בעולם אלא הכוכבים וכיו"ב.]

(עקדת יצחק, שער ע"ז)

והנה ההשפעה היא הנשפלת תחלה, ותש כחה ונשפל ערכה וחוקה, שלא תהיה עוד מולידה האדם בעילויו זה, אלא בהשפלתו וחסרונו. והעיקר הוא שתהיה ההשפעה הזאת נמנעת מלהוליד תולדתה בעילוי ושלמות, לא מפני שלא יהיה בחוקה אלא כח קטן ומועט, כי זה לא היה נקרא השפלה, אך שתהיה המניעה חוץ ממנה, דהיינו - אף על פי שמחוקה היה ראוי להוולד ממנה התולדה השלמה, יעדר דבר זה ממנה מחמת הרע המחודש, שגורם לה ההשפלה הזאת. והרי זה כענין הכתובים (דברים, לב, יח), "צור ילדך תשי", (במדבר, יד, טז), "מבלתי יכולת ה'", ... ובהשפל ההשפעה בתשות כחה, אז נמצא מקום לרע ממש. [מבאר שחסרון ההשפעה אינו מצד הקב"ה,אלא נובע ממעשינו הרעים,וכשנוצר חסרון זה,
ישנו מקום לרע לחול.]

(רמח"ל, דעת תבונות סי' קכו)

שיאמרו כמו ששר מצרים היה חזק ונחלש כחו, כן שר ישראל מתחלה היה חזק ולבסוף נחלש, וזהו 'כנקבה' כמו שרו של מצרים (שמכל השרים הוא הנקבה היחידה).

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש ב)לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל, מנלן ממשה דכתיב ואתחנן אל ה' בעת ההיא וכתיב ה' אלהים אתה החלות להראות את עבדך, את גדלך ואת ידך החזקה, אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך, וכתיב בתריה אעברה נא ואראה את הארץ הטובה וגו'.

והוא מה שהקדימו מסדרי התפילות פסוקי דזמרה קודם התפילה. גם בתפילה עצמה הקדימו אבות וגבורות וקדושות, שהיא עצמו עניין האל הגדול הגיבור והנורא... וראוי לערוך שבחים אלו תחילה כדי להישיר כוונת המתפלל אל מה שראוי לכוון אליו בתפילתו.

(עקידת יצחק, מבוא שערים)

ביאור הדבר, שכל צדיק יבקש מתנת חנם, וישער בעצמו שכל מה שהקב"ה עושה עמו, חסד אל כל היום, כי הקב"ה תמיד המתחיל בעשיית הטובות לאדם מיום הולדו, והאדם כל מה שמסגל מעשים טובים הכל הוא עושה דרך תשלומים, והקב"ה החנוני הגדול מקיף וחוזר ונותן בהקפה למי ששילם חוב ראשון, וכמ"ש (איוב מא ג) מי הקדימני ואשלם. הורה שהקב"ה המקדים והמתחיל בכל הטובות וזה שבחו ותהלתו של מקום ברוך הוא שצריך המתפלל לסדר שבחו של מקום תחילה קודם שיתפלל, כדי שבכל התפלה והתחנה לא יבקש כ"א מתנת חנם. שכן מצינו במשה שקודם שאמר אעברה נא אמר אתה החילות וגו', הורה כי הקב"ה המתחיל בכל טובות, ואין לו שום חוב עליו, ובקש מתנת חנם. וזה שפירש"י את גדלך זו מדת טובך, ואת ידך החזקה הכובשת מדת הדין, כי כפי שורת הדין אינו חייב לו כלום וברוב טובו הוא גומל חסד למי שאין לו עליו כלום. וזה ביאור יקר.

(כלי יקר על דברים פרק ג פסוק כד)

קשה הדבר מאוד לעמוד להתפלל לפני השי"ת, והוא עזות וחוצפה גדולה אחרי שיודע בנפשו שהוא טמא שפתים והרבה לפשוע רק רע כל היום, ואיך לא יבוש ויכלם להרים ראשו נגד השי"ת ולבקש צרכיו ועל כן אמרו לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואח"כ יתפלל, כי בזה מדחה קצת המקטריגים, שעל ג' ברכות הראשונות אינם יכולים לקטרג.

(רבי יחזקאל פאנעט, מראה יחזקאל פרשת חקת)

[הזוהר אומר (לך לך, אות קסב במהד' הסולם): ״ואברהם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב״ - "כבד מאד" מצד מזרח שהוא תפארת, "במקנה" מצד מערב שהיא מלכות, "בכסף" מצד דרום שהוא חכמה, "בזהב" מצד צפון שהיא בינה. מלכות נקראת מערב ו״במקנה״, מפני שזהו עיקר הקנין שצריך לקנות - מלכות שמים. מי אין לו מלכות, בחינת אמונה, אין לו כלום. מכאן מתחילים כל הקניינים שלקדושה. סדר העבודה מתחיל במלכות שמים. לפני הכל, צריך לקבל עול מלכות שמים, שהיא אמונה. לכן תחילה יסדר שבחו של מקום, היינו שיאמין שה׳ מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, שהוא שבחו של מקום, ואח״כ יתפלל.]

(רבי ברוך שלום אשלג, ברכה ושלום, עמ' סו-סז)


וידבר ה' אל משה, לך רד. מאי לך רד, אמר רבי אלעזר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, רד מגדולתך, כלום נתתי לך גדולה, אלא בשביל ישראל, ועכשיו ישראל חטאו, אתה למה לי.

לא נאמר "רד מן ההר", מכאן למדו רז"ל לפרש, רד מגדולתך, והוא דרך קנס, על שקבל הערב רב.

(כלי יקר על שמות פרק לב פסוק ז)

הנה בפס' 'לך רד' אמרו ז"ל רד מגדולתך, כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל, עכשיו שישראל חטאו, גדולה למה לך וכו'. וכן נאמר להלן (ירמיהו מה ד-ה) 'כה אמר ה' הנה אשר בניתי אני הרס וגו', ואתה תבקש לך גדלות', שאמרו ז"ל (מכילתא פסחא א) אין גדולה אלא נבואה, וכיון שהמקדש חרב וישראל יגלו למה לך נבואה, שאין הנביאים מתנבאים אלא בזכותן של ישראל. וזה שאמר השי"ת כאן לירמיה, כשבא להתנבאות על חורבן הבית וגלות ישראל, 'רד בית מלך יהודה', ירידה היא זו שעל ידי כן יפסק הנבואה מישראל, ומה גם ירידה זו נוגע 'בית מלך יהודה', כי גם כתר מלוכה יבטל, ועל כן 'ודברת שם את הדבר הזה', כי שם דבריך יעשו יותר רושם, שיחוס על עצמו ועל זרעו, לבל יתבטל כתר המלוכה על ידו ובזמנו.

(רבי משה מפרנקפורט, מנחה גדולה ירמיהו כב, א)

כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל ועכשיו ישראל חטאו אתה למה לי

[מכאן שמעלתם של ראשי ישראל באה מהמון העם. וזה מש"כ "ישראל בטח בה'", שע"י זה "בית אהרן בטחו בה'".]

(רבי יוסף מעסינג, אגדות ריב"א על ההגדה, דף יג ע"א) לטקסט

ומה כסא של שלש רגלים אינו יכול לעמוד לפניך בשעת כעסך כסא של רגל אחד על אחת כמה וכמה

[מהרש"א מקשה הרי בני משה יהיו ככסא של ארבע רגליים? י"ל ששבט לוי הופרש ע"י יעקב כמעשר מעשרת בניו (י"ב בנים ואפרים ומנשה, פחות ארבעת הבכורים לאמהות שהם עצמם קדושים), וכמו שמעשר אין שם בעליו עליו אלא משלחם גבוה זכו (ביצה כא), וכהנים שלוחי דרחמנא (קדושין כג), לכן בני משה לא נחשבים בני אברהם יצחק ויעקב, אלא ככסא של רגל אחת].

(רבי יוסף מעסינג, אגדות ריב"א על ההגדה, דף ו ע"א) לטקסט

הוא אינו מוחל אבל אחרים מוחלין לו

[עיין עוד לקט באורי אגדות חגיגה י]לב ע"ב

"ותאמר ציון עזבני ה' וה' שכחני". היינו עזובה היינו שכוחה?! אמר ר"ל: אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה: רבש"ע, אדם נושא אשה על אשתו ראשונה, זוכר מעשה הראשונה. אתה עזבתני ושכחתני! אמר לה הקב"ה: בתי, י"ב מזלות בראתי ברקיע... וכולן לא בראתי אלא בשבילך! ואת אמרת 'עזבתני ושכחתני'?!

הכתוב לא ימנה בשבטי ישראל רק שנים עשר, וכך אמר בברכת יעקב (בראשית מט כח) "כל אלה שבטי ישראל שנים עשר". והנה יעקב הזכיר בניו השנים עשר והזכיר יוסף בשבט אחד, ומשה ראה להזכיר ביוסף שני שבטים, כמו שאמר (פסוק יז) "והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה", ... והנה רצה לברך את לוי, כי מברכתו יתברכו כל ישראל, שיהיו קרבנותיו לרצון להם לפני השם, והוצרך להשאיר אחד מן השבטים שאינן נימנין בשום מקום רק שנים עשר, כנגד שנים עשר מזלות ברקיע, ושנים עשר חדשים בשנה, ושנים עשר גבולי אלכסונין, שאמרו במדרש שהם הן זרועות עולם, וכמו שהזכירו חכמים במסכת ברכות (לב:) אמר הקב"ה לנביא לך ואמור לכנסת ישראל בתי שנים עשר מזלות בראתי ברקיע כנגד שנים עשר שבטים: וכן בהר גריזים והר עיבל (דברים כז יב) שמנה לוי, לא נגזר שם יוסף לשני שבטים. וכן תראה בחלוק יחזקאל (מח ד ה) שמנה בחלוקת הארץ יוסף לשני שבטים ולא הזכיר לוי, וכשמנה תוצאות העיר הזכיר (שם פסוק לא) שער לוי אחד, ולא מנה שבט יוסף לשני שבטים אבל אמר (שם פסוק לב) שער יוסף אחד, כי לעולם לא ימנו שבטי ישראל רק שנים עשר, וכבר זכרתי זה בסדר ויקח קרח (במדבר יז יז). [כשנימנים שבטי ישראל המניין הוא שנים עשר. והרמב"ן מפרט מקומות בהם נימנים השבטים, מראה שתמיד המניין הוא שנים עשר, ומסביר מדוע בכל מקום נמנה זה ולא נמנה זה. (שהרי אם מונים את כל בני יעקב ואת יוסף מחלקים לשנים, למנשה ולאפרים, המניין הוא שלושה עשר).]

(רמב"ן דברים לג, ו)

ותאמר ציון עזבני ה' וה' שכחני, היינו עזובה היינו שכוחה, אלא אדם נושא אשה על אשתו הראשונה, זוכר מעשה ראשונה, ואתה עזבתני ושכחתני עכ"ל. ומאמר זה צריך ביאור, דמה קושיא, עזובה היא שיודע ממנה ומכל מקום עזבה, ושכוחה היינו שאינו זוכר ממנה דבר, ומה התמיה, עזובה ושכחה דבר אחד, והתירוץ אדם נושא אשה שנייה זוכר מעשה ראשונה, אין המשל דומה לנמשל, כי ח"ו שלקח הקב"ה אשה אחרת, דהיינו אומות העולם, תמורת ישראל, כי נשבע הקב"ה שלא להחליף אותנו באומה אחרת [גיטין נז ע"ב], והבטחות הרבה יש בתורה גם כן מזה שאין הקב"ה בוחר באומה אחרת תמורת ישראל.
...והנה גם במלת וה' שכחני יש לפרש כן, שבכל מקום שנאמר בתורה וה', פירושו הוא ובית דינו [ירושלמי סנהדרין פ"א ה"א], שהוא יסורים ומכה ועונש, כדכתיב [שמות יב. כט] וה' הכה כל בכור וכו', ואם היסורים באים בכונה מאתו לעונש ודין, כבר אמרנו שהוא טוב, אבל אם הוא רק הסתרת פנים וסילוק השגחה, הוא רק רע כל היום, וזהו וה' שכחני, הרצון, כי היסורין שבאים מה' ובית דינו, אינם בעצם השגחה, רק בשכחה וסילוק פנים, ולכך באו אלו הפורעניות, ולא שהיה נעשה מאתו בזכרון טוב והשגחה, וכבר ידוע כי ציון הוא כנוי לבתי המדרש, כדאמרינן [ברכות ח.] אוהב ה' שערי ציון, אלו שערי ציון המצויינים בהלכה, ועזיבה יש לה שני פרושים, אחד מלשון דחיה והרחקה, ואחד מלשון בנין, כמו ויעזבו ירושלים, ופירש רד"ק מלשון בנין, והוא מגזרת מעזיבה שדברו בו חז"ל, והנה המקשן פירוש ותאמר ציון עזבני ה', היינו לשון דחיה והרחקה, כי בגלות בעו"ה בטלה ממש תורה, אין תורה בגוים, וזהו שעזב ה' שערי ציון, א"כ פריך שפיר, היינו עזובה היינו שכוחה, כי מה מורה שכוחה, דהא פורענות לא היה בהשגחה רק במקרה, דפשיטא דכללא הוא, כל יסורים שיש בהם ביטול תורה אינם יסורים של אהבה נשם ה.], וא"כ כיון דעזב ה' בגולה בתי מדרש ויש ביטול תורה, פשיטא שאינם יסורים של אהבה, ועל כרחך דהוא פורענות בא במקרה, וא"כ אין צריך לומר שה' שכחנו, דאין בא בכונה ובזכרון טוב מאתו יתברך כיון שיש עזיבה לתורה.
ועל זה משני הגמרא דלא כן פירוש של עזיבה הוא בנין, דבגולה לא בטלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, כדאמרינן [סנהדרין קה ע"ב] כל הקללות של בלעם חזרו חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות, שהם קיימים בגולה, ואם כן, כך הפירוש בלשון בתמיה, אדם נושא אשה שנייה זוכר מעשה ראשונה, ואתה לא נשאת אשה שנייה, אדרבה אשה ראשונה אתה מחזיק בה בכל עוז, ומכל מקום שכחני, וזהו ותאמר ציון עזבני ה', מלשון בנין, שבגולה בנה לי בתי מדרשות ובתי כנסיות, והוא עיקר ציון ושם דבקותו עמי בכל, כדאמרינן [ברכות ח.] אין להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה, ומכל מקום וה' שכחני, מבלי לרחם עלינו בגולה, וזהו בתכלית התמיה.

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש י)


...אמרה (כנסת ישראל) לפניו: רבש"ע, הואיל ואין שכחה לפני כסא כבודך, שמא לא תשכח לי מעשה העגל? אמר לה "גם אלה תשכחנה". אמרה לפניו: רבש"ע, הואיל ויש שכחה לפני כסא כבודך, שמא תשכח לי מעשה סיני? אמר לה "ואנכי לא אשכחך".

ויש להבין, איך י"ל בשביל שישכח עגל, ישכח מעשה הטוב אמירת וקבלת אנכי, אבל הענין, כי כבר אמרו שלא עבדו עגל רק ערב רב, והקשו הא בקרא משמע דשבט לוי לא עבדו אבל זולתם עבדו, ותירצו דאף דעבדי, היה באונס, כמו שהרגו לחור שמיאן לשמוע בקולם, אבל שבט לוי קידשו שם שמים ועמדו בנסיון, וא"כ לפי זה אם מעשה הנעשה באונס קרוי מעשה, אף כל ישראל נדונים כעובדי עגל, אבל אם לא מיקרי מעשה, מנוקים הם מפשע הלזה. וידוע [שבת פה ע"א] בקבלת התורה היו ישראל אנוסים בכפיית הר כגיגית, ואמרו ויפתוהו בפיהם וכו' ולבם לא נכון עמו.
ובזה יובן דקאמר הקב"ה ישכח מעשה עגל, וכלום משוא פנים יש ח"ו, וצריך לומר דמעשה באונס לא שמיה מעשה, וא"כ י"ל גם אנכי ישכח, דהא היה באונס בכפית הר כגיגית, ועל זה אמר, דמכל מקום לא ישכח מעשה הר סיני, דמדה טובה מרובה ממדת פורענות [סוטה יא ע"א], ולטובה הולך אחר המעשה, ולרעה להיפך.

(יערות דבש, חלק שני, דרוש ו)


א"ר חנין א"ר חנינא: כל המאריך בתפלתו אין תפלתו חוזרת ריקם, מנא לן ממשה רבינו שנא' ואתפלל אל ה', וכתיב בתריה וישמע ה' אלי גם בפעם ההיא.

גם בפעם ההיא - כמש"כ הרמב"ן לבד פעם הראשונה בהר ששמע להנחם מכליון לגמרי, ובגמ' ברכות למדו מכאן שהמאריך בתפלתו אין חוזרת ריקם היינו שדקדקו מלשון גם שלא היה ראוי להיות נשמע אבל מחמת רבוי תפלה נשמע. [מבאר שלמדו מלשון 'גם' שנשמע ה' לו בזכות אריכות התפילה וריבויה.]

(העמק דבר דברים ט, יט)


החסידים הראשונים שוהים שעה אחת, ומתפללים שעה אחת, וחוזרים ושוהים שעה אחת

והנה אם כן כשיתפלל האדם אל אלהיו, הנה האילן הזה הנפלא הלא הוא שתול לפניו, ויך שרשיו בלבו ראשונה, ומלבלבין מהן הצאצאים והצפיעים, והנצו הרמונים והפרחים, ולא ימיש מעשות פרי הדבוק האלהי ואהבתו, וזהו עקר התפלה שהאדם ראוי להתפלל לפני אלהיו. [מבאר ע"פ מדרש זה שמטרת התפלה היא שיתן המתפלל אל לבו את הכרת ה' וידיעתו וגדלו והדבוק בו.]

(עקדת יצחק, שער נ"ח)


ועץ חיים תאוה באה ואין עץ חיים אלא תורה שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה.

ושלמה המלך בספר משלי המשיל חלק התורה בזה האופן לעץ חיים ואמר עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר, ופשוט לחז"ל דהיא התורה כדאי' ברכות דל"ב ב' ועץ חיים תאוה באה אין עץ חיים אלא תורה שנא' עץ חיים היא למחזיקים בה וגו' וכ"ה בירו' סוטה פ"ז ובכ"מ.
שגידול תורת התלמוד ה"ה כגידול עץ חיים. דהעץ גדולו וקיומו תלוי בעיקר שרשוהי בעומק הארץ אע"ג שאין נראה לעין כחות השרשים מכ"מ הכל מבינים שכן הוא דבל"ז הי' האילן נעקר ונופל. ואח"כ יוצא העץ מן הארץ ביסוד עב הרבה. והוא היסוד שעליו העץ עומר ואינו נשבר ברוח. אח"כ גדל והולך והוא דק. ויש עץ שבאמצע גבהו יש כמה ענפים מתפשטים ואח"כ גדל עוד דק והולך ואח"כ עוד איזה ענפים מתפשטים וגדל עוד דק והולך עד שמגיע לתכלית האילן שיש הרבה ענפים לאין שיעור ברחבו וכל ענף נושא ענפים קטנים.
כך הי' גידול תורת הפלפול בישראל; מתחלה נחקק בלוחות השניות מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש וכמו שביארנו בס"ד בפ' תשא ובפ' עקב בענין הלוחות וזה הי' שורש פלפול ש"ת. ואע"ג שאין לנו השגה היאך נכללו בלוחות כ"ז אבל יש לנו להאמין ע"פ דיוקי המקרא שכך הוא וגם הדעת נותנת שאם לא היה בזה כח אלהי כבר היה נעקר ונופל ע"י רוחות קשים שעובר ע"ד הלמוד. ובימי משה ויהושע עלה היסוד בפועל ע"י משה בערבות מואב ואח"כ יהושע ועתניאל ב"ק ומשפחות סופרים שהיו עמו. המה הניחו יסוד עב ממנו פנה ממנו יתד. ואח"כ נצער הרבה כח התורה בישראל עד שמואל ודוד ושלמה שהמה הרחיבו כח פלפולה ש"ת. ושלמה הזהיר בס' משלי הרבה ע"ז. אחריו חזר להיות גדל דק ומעט עד יחזקיהו המלך שחובל עול מפני שמנה ש"ת ושוב נצער עד יאשיהו ומשה והלאה נתרחב לאין תכלית. וכל ענף בזה הדרך נושא ענפים הרבה. זהו כלל ענין הנעלה הלז. אשר הוא יסוד ושורש תורת התלמוד הקדוש. [מבאר שכשם שבעץ עיקר חיותו היא מן השורשים שאינם נראים, כך בלימוד התורה - ריבוי הלימוד והפלפול הוא בזכות השורשים שהנחילו לנו משה רבנו והדורות שאחריו.]

(הרחב דבר דברים א, ג)


שערי דמעה לא ננעלו

'כי מעלה הלוחית בבכי יעלה בכי', לרמוז שכשם שהדיבור קשה והצעקה בעזות מגבירים את הדין, כך הבכי ממתק אותו וגורם עליה אל הבוכה, וזהו לשון עליה הנזכר כאן 'בבכי 'יעלה' בכי', כי הבכי העולה מן התחתונים גורם בכיה אל שרשיהם העליונים, והרחמים מתעוררים וממתקים את הדין, כי שערי דמעה לא ננעלו, והדמעות הם מים המכבים את האש. אבל הכועס על ייסוריו ומטיח דברים כלפי מעלה, גורם ירידה לעצמו ונגדל שברו, וז"ש 'כי במורד חורונים צרי צעקת שבר שמעו' וכו'. ולכן המלך החסיד בעת צרותיו היה בוחר השתיקה לבית מנוס ותופס בבכיה שגרמה לו עליה, כענין שנאמר (שמואל ב' טו, ל) 'ודוד עולה במעלה הזתים עֹלֶה ובוכה', לרמוז אל הבכיה שגרמה לו עליה כמו שפירשנו. ומה גם שיש בכי פשוט ובכי כפול, הבכ"י פשוט עושה מחצה לענין מיתוק הדי"ן, כי כן הוא עולה כמחציתו ממש [די"ן גימטריא ס"ד, בכ"י גימטריא ל"ב] והבכי כפול שעולה ככולו, אולי שמבטלו לגמרי. והראיה מחזקיהו המלך: 'ויבך חזקיהו בכי גדול', שהיל"ל 'וישא חזקיהו קולו ויבך', אלא בכי כפול שמעורר את החסד בריבוי וכו'. ולכן גם המקונן היה מעורר את ישראל אל הבכי כפול בענין אמרו (איכה א, ב) 'בכו תבכה בלילה', כדי לבטל את הדין מעליהם.

(רבי משה דוד ואלי, מרפא לשון, ירמיהו מח, ה)


לג ע"א

גדול מקדש שנתן בין שתי אותיות שנאמר פעלת ה' מקדש ה' ואמר רבי אלעזר כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו דעה נתנה בין שתי אותיות מקדש נתן בין שתי אותיות

הכוונה בזה לפי שיודע לייחד שם המיוחד הוא כאילו בונה פלטרין של מעלה ושל מטה ואמרו עוד גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות ואם אין הידיעה לא יתכן שום דבר מהעבודה הן עבודת הקרבנות הן עבודת התפילה.

(רמב"ן, מאמר על תרי"ג מצוות היוצאות מעשרת הדברות)גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות... שתי נקמות הללו למה? אחת לטובה ואחת לרעה...

כשבני אדם רואים את הנהגת הקב"ה, שמשלם שכר טוב ליראיו, ונפרע מעושי רשע, ע"י כך מתגדל שמו ית', וכסאו נכון בעולם.

(שיחות מוסר מאמר כז' הפטרת ויחי שנת תשל"ג עמ' קטו)


האומר על קן צפור יגיעו רחמיך ועל טוב יזכר שמך מודים מודים משתקין אותו... על קן צפור יגיעו רחמיך מ"ט?... מפני שעושה מדותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינן אלא גזרות.

לא תטה משפט גר יתום... על כן אנכי מצוך וגו' - לא בשביל שאני רחמן אני מצוך ע"ז, שהרי באמת חקות התורה אינן אלא גזירות כמו שאמרו לענין קן צפור, שאע"ג שהוא בשביל רחמנות כמבואר במדרשים, מ"מ אינו אלא כדי ללמדנו מדת רחמים ולא בשביל שהקב"ה רחמן, שהוא ית' מצד מדתו זאת אפשר לו לרחם בסיבות אחרות אלא הוא מצוה עלינו על מדה זו.
וכן רחמנות על יתום ואלמנה הוא מצוה עלינו להרגיל בלבנו הזכרת יציאת מצרים שהיה רע לנו ובקשנו לרחמנו, וכך ראוי לנו להתנהג עם מבקשי רחמים לרחם עליהם. [מבאר שאכן הציווי הוא מצד הרחמנות, אך כדי ללמד אותנו את מידת הרחמים, ולא מחמת רמנותו של הקב"ה עצמו, כביכול.]

(העמק דבר דברים כד, יח)

מפני שעושה מדותיו של הקב"ה רחמים ואינן אלא גזירות

המניעה מלעשות מדותיו של הקב"ה רחמים, מפני שאינן אלא גזירות, אינה שוללת את יסוד המעמק של טעמי המצוות, אלא מרחיבה ומגדילה אותו. הרחמים כשהם מוכרים בתור רחמים, אינם עומדים בעולם המעשי עמדה תדירית, אינם שליטים ואיתנים בו, כי אם הם משמשים לאידיאלים חזיוניים, לשיחה ושעשוע, ולשימוש ארעי כשהלב מתכשר לכך. וזהו עיקר יסוד הטעות של עוורון ההכרה במהות הרחמים. הרחמים הם המשפט הגמור, החובה היותר גמורה, הגזירה היותר איתנה, שכל חולשת קישור חיובה אינה באה כי אם מתוך אותו הטמטום של הלב שבא על ידי הרשעה המקננת בעולם, הממוזגה ברוח האדם, שאנו רואים אותותיה ופרטי פרצופי בהלותיה בעת התפרצות החיים להתגלות, בכל ערמת תכונתה המגואלה, במלחמות, ובכל רשע וכסל עמוק וחודר. אבל באפס חושך וזוהמת רשע, זורחת אז הכרת גבורת הרחמים, ושאון המייתם אדיר וחזק מאד, סואן הוא ברעש. וכל העולם כולו, בקביעות מוסדותיו, מתבסס על יסוד האיתן הזה בחיים התדיריים. אז באה לו הרווחה, אז מתחדשת היצירה בעומק פארה. ואם כן, היש שפלות גדולה מזו של העשיה מדותיו של הקב"ה רחמים באותו מושג הרחמים שאנו מכירים? הלא הרחמים עצמם אינם אלא גזירות!

(רבי אברהם יצחק הכהן קוק, שמונה קבצים, קובץ ז אות קפג)


ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. דעה נתנה בין שתי אותיות, מקדש נתן בין שתי אותיות. מתקיף לה רב אחא קרחינאה, אלא מעתה גדולה נקמה, שנתנה בין שתי אותיות, שנאמר אל נקמות ה', אמר ליה אין, במילתה מיהא גדולה היא, והיינו דאמר עולא, שתי נקמות הללו למה, אחת לטובה ואחת לרעה, לטובה דכתיב הופיע מהר פארן, לרעה דכתיב אל נקמות ה' אל נקמות הופיע

במדרש זה הורו חכמים באצבע, שמותר לעשות נקמה בגויים, אלא שתחילת הנקמה וסופה, לא תהיה, כי אם לשם ה', דהיינו בזמן שיבקש איזו אדם להדיחך מעל מצות ה', כי גדול המחטיא את האדם יותר מן ההורגו, כמו שפירש"י על פסוק לא תתעב מצרי (דברים כג ח) ורז"ל אמרו שכל ת"ח שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו ת"ח (יומא כב ע"ב) וזה לכבוד תורת ה' אשר בקרבו.

(כלי יקר על ויקרא פרק יט פסוק יח)

מתוך שהיא חכמה קבעוה ברכת חכמה

[ר' אליהו מלונדריש פירש - חכמת העיבור, שבהם יודעים להבדיל בין הקוש לחול. מדוע רש"י לא פירש כך? כי להבדלה בין קודש לחול אין צורך בחשבון. ואילו ר' אליהו התכוון להבדלה בין יו"ט לחול (כמו שאמרו "סדר הבדלות הוא מונה") שלזה צריך חשבון.]

(אור לישרים על פי' הרמב"ם לר"ה עמ' פב-פג - לטקסט)תנו רבנן מעשה במקום אחד שהיה ערוד והיה מזיק את הבריות באו והודיעו לו לרבי חנינא בן דוסא אמר להם הראו לי את חורו הראוהו את חורו נתן עקבו על פי החור יצא ונשכו ומת אותו ערוד נטלו על כתפו והביאו לבית המדרש אמר להם ראו בני אין ערוד ממית אלא החטא ממית באותה שעה אמרו אוי לו לאדם שפגע בו ערוד ואוי לו לערוד שפגע בו ר' חנינא בן דוסא

וזה מבחן ומצרף אל היות התורה מאת ה' מן השמים, אחרי שהוא יתברך מחסה ומסתור לחוסים בו ושומרי בריתו ומצותיו, וזהו שאמר דוד: "אמרת ה' צרופה מגן הוא לכל החוסים בו" כלומר "כי הראיה להיות תורת ה' צרופה ונקיה מכל סיג ומכל חסרון ומכל מיני חשד, כי הוא יתעלה מגן לחוסים בו, ורצון יראיו יעשה ואת שועתם ישמע, ומקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים" וכמו כן מסביר "ספר העקרים": שכח הצדיקים לשנות את העולם הוא מכך שנפשם התעלתה ע"י האמונה למדרגה שיא מעל הטבע ומכאן כוחם לשלוט בטבע ואלו דבריו "כי האמונה בה' ובתורתו היא הנותנת שלמות בנפש ודבקות בעליונים עד שיכנע אליו הטבע לעשות רצונו,לפי שנפשו מתעלית ע"י האמונה בדרגה שהיא למעלה מן הדברים הטבעיים, וע"כ ימשול בהם [זה שהקב"ה מגן על חסידיו, מוכיח כי התורה מן השמים (ולכן שומרי התורה, הקב"ה מגן עליהם)]

(ספר העיקרים מאמר א' פרק כא)

אין ספק שהנפש יותר חזקת הסכנה מהגוף, כי הגוף אובד והנפש נשארת. וכן אין ספק אצלי שחליי הנפש סבה לחליי הגוף, וכי לא יתרפא הגוף מבלי הרפא הנפש, כמו שאמרו רז"ל בברכות שבמקומו של רבי חנינא בן דוסא היה ערוד אחד שהיה ממית את הבריות, ובאו ואמרו לרבי חנינא בן דוסא, ונתן עקבו על חורו ונשכו ומת הערוד והביאו לבית המדרש, ואמר להם ראו בני שאין ערוד ממית אלא חטא ממית. הנה מבואר שחליי הנפש סבה לחליי הגוף, וכי הנפש הבריאה תדחה הסבות הממיתות כלם. ואם ישתבש אדם לומר כי אין זה אלא לרבי חנינא או שקול כמותו, אבל שאר האנשים אין להם מבוא בזה כלל, זה שבוש וטעות גמור, כי בריאות הנפש ורעיעותה הולכים על דרך בריאות הגוף ורעיעותו, וכמו שתראה אנשים רעועי הגוף חלושי האברים. כל סבה מזקת להם, גם אם תהיה חלושה מאד יזיקם, כי אין בריאותם דוחה שום סבה מזקת לחולשתם, כן האנשים רעועי הנפש, לא תדחה נפשם סבה מזקת כלל, וכמו שהאנשים הבריאים ידחה בריאותם קצת הסבות המזיקות [לגוף] כפי יתרון בריאותם, כן הנפשות הבריאות ידחו הסבות המזיקות כפי יתרון בריאותם. וכמו היחיד אשר הוא בתכלית הבריאות ושתה התריאק"ה והמרקחות המצילים, ידחו סמי המות כלם ולא יזיקוהו, כן הנפש הבריאה בתכלית הבריאות הנכספת למצות, ועושה אותם צרי ותריאק"ה, התשובה, תדחה הסבות המזיקות כלם, וזהו מעלת רבי חנינא בן דוסא והדומים אליו... ונוכל מכאן להכיר, איך הצדיק שקול כנגד כל העולם, כי זה המעשה שאירע לרבי חנינא עם הערוד שעשה מעצמו, שוה עם מה שעשה משה רבינו על פי הש"י לכל ישראל, וגדול ממנו. כי כמו שהבטחת שנחש הנחשת דחה בעלי ארסים אף על פי שהיה ראוי להוסיף ארס ודחהו. כן רבי חנינא בן דוסא היה ראוי לפי הטבע האנושי להיות ניזק מן הארס, ולא די שניצול ממנו אבל דחהו לגמרי והמית לארס.

(דרשות הר"ן, הדרוש הששי)
לג ע"ב

הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, שנאמר "ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה".

מה שאמרת אתה כי כל מעשה [בני] האדם אינם בגזירה, מלפני הבורא יתעלה, הוא האמת, שאין בו דופי, ולפיכך נותנים לו שכר אם הלך בדרך טובה, ונפרעין ממנו אם הלך בדרך רעה, וכל מעשה בני האדם בכלל יראת שמים הם, וסוף כל דבר ודבר ממעשה בני האדם בא לידי מצוה או עבירה, וזה שאמרו רז"ל הכל בידי שמים, במנהגו על עולם ותולדותיו וטבעו, כגון מיני אילנות וחיות ונפשות ומדעות וגלגלים ומלאכים הכל בידי שמים, וכבר הרחבנו בפי' מסכת אבות סוף פ"ד משנה כ"ב...וכל המניח דברים שביארנו שהם בנויים על יסודי עולם, והולך ומחפש בהגדה מן ההגדות או במדרש מן המדרשים או מדברי אחד הגאונים ז"ל עד שימצא מלה אחת, ישיב בה על דברינו, שהם דברי דעת ותבונה, אינו אלא מאבד עצמו לדעת, ודי לו מה שעשה בנפשו.

(שו"ת הרמב"ם סימן תלו)

מהיות האדם מושל על מעשיו ומשוחרר וחפשי מילדי הזמן ותלאותיו, והוא שליט עליהם אם ירצה, והפליג נעימות המליצה באומרו, כי אם שצור ישראל מצד יכלתו המוחלט הוא מושל על האדם, צדקו ויושרו יחייבו שהצדיק ימשול על יכלתו, מצד מושלו יראת אלהים, וכמו שאמרו (ברכות ל"ג ע"ב) הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. והרי הוא כמי שיאמר שהשר השופט הוא המושל על בעל הריב, אמנם זכות בעל הריב מושל על השופט הישר המחוייב אל הצדק מצד שהוא צדיק, וכמו שאמרו ז"ל (מו"ק ט"ז ע"ב) אני מושל באדם, ומי מושל בי, צדיק. וזו היא ממשלת האדם המוחלטת, וחפשיותו מעבודת החומר ומעשהו. [מבאר שה', אע"פ שקבע את חוקי הטבע והבריאה ונתן לכל נברא חוק ולא יעבור מה יעשה, נתן לאדם יכלת לפרוק מעליו את שעבודו לעוה"ז, ובזה עשאו בן חורין וכביכול שולט בעולם.]

(עקדת יצחק, שער ס"ז)

אמנם עדין לא נגמרה הבחירה בידם, עד שנתנה להם תורה שלימה המודיעה אותם את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון ואשר תזרז אותם בתכלית הזריזות, כמו שאמרנו. כי בזה יתחזק ויתקיים הכח הבחיריי בלי ספק, כי מה יועיל הרצון הטוב למי שלא יכיר אי זהו הטוב האמתי, ולזה אמר כי משנתן דבר זה בסיני, מכאן ואילך הרעה באה מאליה על עושי הרעה והטובה באה מאליה על עושי הטובה. והכוונה שכבר נשלם בזה גדר האדם והמותו, להיותו פועל אל הטוב בבחירתו החפשית, גם הרע מצד מה שהוא אפשרי עליו לבדו ואין אונס ומכריח מצד סכלות ופתיות כמו שהיה בראשונה, כי זהו ענין הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. [מבאר את מעלת הבחירה החפשית, ואומר שאדם יכול לקבל שכר ועונש מאת ה' רק אם הבחירה תלויה בו בלבד.]

(עקדת יצחק, שער צ"ג)

וכשנתבונן היטב תמצא כי הבטחון הגמור מהיראה הוא עצם היראה, כלומר כי כשיתירא האדם לא יירא. וזה, כי בהתחזק ביראת י'י ושמור מצותיו אשר מכללם לזכור את מעשה ה' כי נורא הוא, כמו שהוא מזדכר על ידי מצות הציצית והתפילין וקדושי השבתות והמועדים, וכיוצא בזה, אשר נתנו לזכרון, הנה ודאי היה עם הזוכרים והשומרים לא ירפם ולא יעזבם. והנה היראה הזאת היא בידינו ורשותנו, כמו שאמר הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים (ברכות ל"ג ע"ב), וכשנשלים עצמנו בה, הנה לא נירא משום פגע ונזק.

(עקדת יצחק, שער צ)

שאין הקב"ה רוצה לעכב כלום ביד בני האדם אם רוצים לקלקל מעשיהם [מבאר שביכולת האדם להטיב או להרשיע מעשיו ואין הקב"ה מעכב על ידו.]

(דעת תבונות סי' מח)

ואמנם.. צריך שתדעי עיקר גדול בענין העבודה המסורה לאדם, וזה, כי הנה כל הנבראים תלויים בבוראם, ואין להם ענין זולת מה שמושפע בהם ממנו, על כן אינם אדונים בפעולותיהם ומעשיהם, אלא כל מעשיהם בהכרח מצד מה שהם מושפעים ממנו ית'. רק האדם יש לו סגולה זאת פרטית, שיש בידו הבחירה, ויש לו כח לפעול ברצונו בלא הכרח, והוא מה שאמרו ז"ל (ברכות לג ע"ב), "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים". ונמצא, שגם האדם ודאי תלוי בבורא ית' ככל שאר הנבראים, אלא שמצד העבודה ניתן לו מציאות ענין שבו לא יהיה תלוי בבורא ית' כלל, אלא ברצון עצמו; והוא זה שאמרנו, "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים". והנה הנשמות עצמן טרם רדתן לגוף אינן אלא ככל שאר הנבראים - תלויים בבורא ית', לפי שאין להם שם עבודה בבחירה. רק אחר רדתן לגוף אז ניתן להם הבחירה, ואז בדבר זה הן תלויות בעצמן, ולא בבורא ית"ש. אך בכל דבר אחר ודאי שגם האדם תלוי בו לגמרי, וכמו שאמרו, "הכל בידי שמים". [למרות תלותו המוחלטת של האדם בבוראו, מוסריותו נקבעת בבחירתו. הסבר נוסף ומקורי של הרב, טרם ירידת נשמתו של האדם לעולם בהיותה בשמי מרומים, כל המתרחש עימה בידי שמים, וכשיורדת לגוף האדם הרי עומדת בפני עצמה.]

(רמח"ל, דעת תבונות סי' קנח)

...עוד ירצה, להיות שהבטיחו והוא שיהיו בניו צדיקים, ודבר זה אינו בידו של הקב"ה כאומרם ז"ל (ברכות לג:) הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, אמר הכתוב שהאמין בה' שכן יעשה ולא הרהר אחר מידותיו לומר והלא וכו', ויחשבה ה' לאברהם צדקה שהפליא להצדיק. [מביא שהכתוב משבח את אברהם שהאמין להבטחת ה' שיהיו בניו צדיקים, ולא הקשה שזה לא בידי שמים.]

(אור החיים, בראשית טו, ו)

[כי המדות הטובות נלמדות מה', כמו שאמרו "מה הוא רחום" וכו', ורק יראת שמים א"א ללמוד מה' כי זה לא שייך בו].

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה דף י ע"ד) לטקסטואמר רבי חנינא, הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך, כי אם ליראה, אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא, והאמר רבי חנינא משום רבי שמעון בן יוחי, אין לו להקדוש ברוך הוא בבית גנזיו, אלא אוצר של יראת שמים שנאמר יראת ה' היא אוצרו? אין, לגבי משה מילתא זוטרתא היא, דאמר רבי חנינא, משל לאדם שמבקשים ממנו כלי גדול ויש לו דומה עליו ככלי קטן קטן ואין לו דומה עליו ככלי גדול.

צריך ביאור בזה, כי הנראה מפשט מאמרם הוא מפני שהיה הדבר קטן אצל משה היה מדמהו כן, עם היותו גדול אצל שאר האנשים, וזה מן התימה, כי אין מדרך המשכיל השלם שידמה מה שהוא נקל אצלו שיהיה נקל אצל כל האנשים, כי זה יהיה דומה למי שהיו לו אלף אלפים ככרי זהב, שיאמר למי שאין לו אפייו ככר אחד כסף, טאינו שואל ממנו כי אם ככר אחד זהב, כי לא מחכמה שאל על זה. וכן שיאמר מי שיש לו יכולת לשאת ג' ככרים למי שאין לו יכולת לשאת אפילו חצי ככר, שיאמר אליו אניני שואל מעמך כי אם שתשא ככר אחד, כן נראה שיהיה זה הענין בשוה כאן במאמר משה לישראל.
...ההגעה לאהבת השי"ת ויראתו האמתית דבר קל מצד ודבר קשה מצד. ואזכיר ראשונה הקלות והקושי בכל דבר באיזה צד הוא. ואומר, כי הקלות בכל דבר הוא להגיע לאיזה דבר מה שיש לו נטיה אליו בטבע, והקושי הוא הפך זה, כלומר להגיע איזה דבר למה שאין לו עליו נטיה בטבע.
וכבר כתבתי שהקלות באיזה דבר שהוא שיגיע הדבר למה שיש לו אליו נטיה בטבע, ובבחינה זו אמר: ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה וגו', כלומר, שאינו שואל דבר יכבד עליך ושהוא חוץ מטבעך אבל יש לך נטיה בטבע אליו ותתענג בהגעתו, אבל מה שרוב בני אדם אינם מגיעים לזאת המעלה הוא מפני שהגעתודבר קשה מצד אחד מאד, והוא מפני התנגדות הכח האחד הנטוע באדם שהוא פונה לצד המטה, ויש לו שם נטיה טבעית הפך הכח השכלי והוא הדמיון אשר באדם. כי זה הכח, פונה לעולם אל התאוות אשר ישתתף האדם בהם עם הבהמה, והחושים כלם נשמעים יותר לזה הכח, מאשר נשמעים לשכלו, וזה לשלש סבות. אחד, מצד הדמיון אשר ביניהם, והוא שהדמיון והחושים כלם כחות גשמיות, והשכל עצם בלתי גשמי, וכל הדברים נמשכים יותר אחר דומיהם. והסבה השנית, שהדברים המדומים אשר תחת ממשלת הדמיון מוחשים נגלים, והדברים המושכלים נסתרים ונעלמים. והסבה השלישית, מפני קדימת ממשלתו בומן. והוא כי התינוק מעת לידתו מושל דמיונו בחושיו ואין השכל מנהיג אותם עד שיעמוד על דעתו. ומפני זה אמרו רז"ל: י"ג שנה קדם יצר הרע ליצר הטוב שנאמר: לפתח חטאת רובץ. וקורה אם כן לחושים כמו שיקרה לאנשים סכלים מנהיג אותם זמן רב מלך סכל, אשר מצד שהורגלה עליהם הנהגתו, שבה עליהם לטבע, ולא יאותו למנהיג אחר שלם שינהיגם. [שואל איך יתכן שיאמר משה שעיין יראת ה' הוא דבר קל מאוד והרי עינינו רואות שמעטים מגיעים לכך, ולא כל אחד במדרגת משה. ומוסיף ומבאר שיש באדם נטיה טבעית ליראת ה' ואהבתו אלא שהקושי הוא כי האדם נמשך אל חומרו ואל תאוותיו והם מפריעים לו לגלות טבעיות זו]

(דרשות הר"ן, הדרוש העשירי)

[כט ע"ד] וקשה עוד מזה אומרו בכאן וכי יראה מילתא זוטרתי היא, והנה היא באמת זוטרתי וזוטרתי אפילו לגבי כל ישראל, כי אריה שאג מי לא יירא, ולא הוצרך לומר אין לגבי משה וכו'. ואם תאמר שהיראה השלמה אשר בנפש הדברית, שאמרנו, היא אשר שאלהּ מהם, הנה באמת הקשה לשאול, שהרי הוא מבואר שהיראה השלמה הזאת אינה מטבעה להימצא כי אם בלב הפילוסוף התורני האלהי מחמת מה שהשיב בעולם סקירתו, או לנביא ה' יתעלה במה שהושפע עליו מנבואתו... ועדין הך יראה בעיא צלותא, לפי שהוא קרוב לנמנע שישתתפו כלל העם בה, וכל שכן שלא יאמר עליה מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה, כאלו שואל דבר נקל, דכגון דא אפילו לגבי משה לאו מילתא זוטרתי היא. וכבר שוּבח בה שנאמר "ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלהים" (שמות ג). ואם היראה הזאת אינה משותפת לכלל העם אשר להם אמר "ועתה ישראל" וגו', והראשונה אינה הגונה להם, הנה שכלנו משתיהן, בין שתהיה כל אחת מהן או שתיהן יחד. ועל כל פנים יש לתמוה, אם הכל בידי שמים חוץ מיראה שמים, והוא אומרו מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה', והלא כל אשר בידם שאל מהם, ומה יש להם עוד? והנה באמת השאלה היא קשה, גם מאמר חז"ל עליה.
אמנם הרב רבינו נסים ז"ל השתדל מאד בדרשותיו [דרוש י] לבאר זה המאמר ולהמתיקו במליצת דברים, בשאמר שהשאלה הזאת כשיושקף ענינה השקפה שכלית, תמצא שהיא קלה מצד וקשה מצד: קלה מצד הכח השכלי המתחייב עליה חיוב מוחלט, וקשה מצד הכח המתאווה [ל ע"א] הדוחה האדם מתשוקת שכלו בכל עוז. אמנם לפי שחוברו ביראת ה' יתברך ואהבתו שני דברים, האחד מה שיחייבהו הכח השכלי, והוא מפאת עצמות מעלתו היותר גבוה גבוה לבלתי תכלית. והשנית מה שהוא ידוע שימשך מהרע והעונש אל אשר יסור מעליו וימרה את דברו, עד בלתי השאיר לו נין ונכד בעמו לעזוב לו את רוב עשרו אשר מכר בעדו כל שלמות שכלו אשר אליו יחרד ויבהל הכח החמרי, הנה מעתה שאלה כזו היא קרובה אל האדם בבלתי מוחה חלק מחלקיו. והנה על הבחינה השכלית אמר מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלהיך ללכת בכל דרכיו וגו', שהוא דבר נקל מאד בעיני השכל הישר. ואם בבחינת החומר המעכב, הזכיר להם העונשים המגיעים אל הרשעים במה שאמר "וידעתם היום כי לא את בניכם אשר לא ידעו ואשר לא ראו את מוסר ה' וגו' ואת אותותיו ואת מעשיו אשר עשה בתוך מצרים וגו', ואשר עשה לדתן ואבירם" וגו', כי כל זה הוא מה שיחריד ויחליש הכח החמרי לבלתי גברו על השכל הישר. ומשני הענינים תושלם היראה והאהבה מאד, והיה זה הענין מוכרח בעיניו ממה שהזכיר בכאן הדברים המפחידים והמאיימים, תחת אשר היה לו להזכירם עניני מעמד הר סיני וכדומה, גם לבלתי הזכירו לקרח עם דתן ואבירם, שיראה שהכוונה לו להפחיד במי שנשרשו מעל פני האדמה מבלי השאיר שרש וענף להנחיל להם נכסיהם כנזכר. ואמר שלפי שכבר נצח משה בשכל הטוב והישר את כחותיו החומריות, אמר דלגבי משה מילתא זוטרתי היא, משל למי שלמד מלאכה שנראית קשה ומצאה קלה, שהוא אומר ליתר האנשים אשר יחשבוה לכבדה, דעו שהיא מלאכה קלה וכו'. זה הוא תורף דבריו בהתר קושיא זו, ואם לפי דרכו באו מאד בארוכה.
ואני באמת לא מצאתי בם ארוכה למחלה זו כלל, לא בהכרח מין היראה אשר יבקש מהם, ולא בכוונת מאמרם ז"ל. כי הנה הרב ז"ל עשה היראה החמרית אשר מפחד העונשים הכרח לבוא עמה אל היראה השכלית השלמית. ודבריו תמוהין מאד בעיני, שהוא מבואר ששני מיני היראה אלו אינן נכנסים תחת סוג אחד, ואין איש אחד שולט בהם. כי בעל השכל השלם אשר יש לו היראה השכלית אינו מפחד ממגורות הענושים והבהלות כלל, והאיש החמרי אשר הוא יגור מהענושים הנה אין לו מבוא ביראה השכלית כלל, כי כמו שאמרנו האחת היא מפועל הנפש השכלית והשנית היא היפעלות הנפש החיונית. והוא מבואר כי יראתו של משה רבינו אינה משתתפת עם דבר של אותו פחד ומגור כלל, כי יראת האיש השלם היא עצם האהבה השלמה, וכמו שאמר אין לך אהבה במקום יראה יראה במקום אהבה אלא במדת הקב"ה בלבד [ל ע"ב] (ספרי פ' ואתחנן). והנה שלא נשתתפה יראתו עם יראת ההמוניים, כמו שלא נשתתפו ההמוניים ביראתו, ולא ביראתו של אברהם אבינו וכיוצא. ואם כן הדרא קושיא לדוכתה, כי אם הוא שואל יראת ההמוניים, ודאי מילתא זוטרתי היא לגבי כולי עלמה, ואיננה כדאי אשר בעבורה תיעשנה המצוות כמו שאמרנו. ואם היראה השכלית השלמה, אטו מילתא זוטרתי היא, ואף לגבי משה, ואף שתהיה מילתא זוטרתי לגבי דידיה, לא תיקן כלל ממאמרו, דמכל מקום קשיא, כי מה לי שיהא קל הלמוד מחכמה או ממלאכה, איך נאמר לאדם המתקשה בה "מה המלאכה הזאת ומה קושי יש בה שהרי בצלאל ואהליאב למדו אותה היטב", או אל האיש הירא ורך הלבב "לא תירא מרבבות עם שהרי יואב בן צרויה הוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל", וכיוצא. ובאמת אם תגבורת יד השכל והמשת הכחות החומריות הוא מילתא זוטרתי לגבי משה, מילתא רבתי הם אצל כל אדם. ועוד כי שאר הענינים אשר נעזר מהם הנה אינם מוכחים על הדבר באמת, כי מאמר "וידעתם כי לא את בניכם" וגו' הוא מופלג משאלה זו ויש ביניהם הרבה ענינים מפסיקין הסדר. גם מאמר "ואשר עשה לכם במדבר עד בואכם אל המקום הזה" פשוטו לפי ענינו לזכור הטובות שעשה אתם, לא הרעות, כי אין מדרך התורה לאיים עוברי המצוות במה שעשה לחיל פרעה וגו' ואשר הציף וגו'. כי כל זה מפרסום עולם גבורתו ויכלתו אשר הפליא בהם לעשות עמנו את כל החסדים ואת כל האמת. וגם למה לא יזכור ענינו של קורח להחריד הכח החמרי שאבד עשרו בענין רע ומבהיל. גם יש לדקדק לפי הפירושים האלה, כי לא היה לו לומר רק "מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם לאהבה אותו בכל לבבך ובכל נפשך" והכל בכלל, כי מתחבולות הרופא למעט מספר הלקיחות הקשות, ולמה יאריך "ליראה את ה' אלהיך בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך", ואחר שכל זה בכלל השאלה, איך אמרו אטו יראה מילתא זוטרתי היא אין לגבי משה וכו'? והלא לאו יראה גרידתא קא תבעם...
והנה הרמב"ן ז"ל כתב: "מה ה' אלהיך שואל מעמך" - הכל נמשך אל "לטוב לך", כי יאמר איננהו שואל מעמך דבר שיהיה לצרכו, אלא לצרכך, כטעם "אם צדקת מה תתן לו" (איוב לה), רק הכל הוא לטוב לך, והטעם כי לה' אלהיך השמים ושמי השמים הארץ וכל אשר בה וכלן נותנין כבוד לשמו, איננו צריך לך "רק באבותיך חשק ה'" וגו', כמו שהוא בפירושיו. והוא פירוש נכון לענין סגנון השאלה, אבל לא פירש לנו מהותה, רצוני, תוכן היראה וענינה. גם לא נמשך אל כוונת המאמר הזה ולא דיבר בו כלל.
[ל ע"ג] אמנם הנראה אלי בזאת השאלה, יתבאר אחר שנתעורר על ספק יותר דק ויותר קשה במציאות היראה ומהותה. וזה, כי היראה בטוב הבחינה אינה נופלת רק בדבר שהוא אפשרי להיות ואפשר שלא להיות, אבל במה שהוא מחוייב או נמנע יפול עליו צער או עצב, לא יראה, כי אנחנו לא נירא מהזקנה או מהמיתה הטבעית או משקיעת השמש או עלייתו אף על פי שיגיע לנו נזק ממנו, אבל נצטער או נתעצב. והנה אחר שכל הדברים ההווים במציאות, מאיזה מין שיהיו, מציאותם הוא מחוייב מצד סבותיהם, הנה היראה משום אחד מהם, לא מחכמה ויושר הדעת הוא ירא, רק מסכלותו תוכן הסבות ההנה וסכלותו בהן אם ימצאו או לא, יחשב לו לענין אפשרות בדבר. ואינו כן, כי על דרך האמת כמו שיחוייב אל שטף הנהר לסחוף זה העדה או להרוס זה הבית, כן יחויב השטף לסיבות הקודמות אליו, ואין הפרש ביניהם, רק באחרית הדבר הוא נודע ונראה לעין כל, והסיבות הקודמות הם נסתרות מההמון, אבל היודע ומתבונן בהכרחיות הסיבות בענינים, הנה הוא לא יירא מהם בשום צד, רק יחרד או יתעצב מאשר אין לו המלט מהם כנזכר. ובאמת זאת הגזרה קיימוה וקבלוה עליהם להכרחיית כל האומרים בקדמות העולם וחיובו מחיוב מציאותו יתעלה. ומזה הטעם היו כל חכמי הפילוספים היונים וזולתם אשר מעולם קשי הרוח אמיצי הלב לא פחדו ולא יראו לנפשם לשום ייעוד מיעודי התורות או החוזים בכוכבים, אבל יתעצבו מהרעות הטבעיות ההכרחיות ויקבלום למחוייבים.
ראה זו רעה חולה ומכה בלתי סרה כי אם באור התורה האלהית השמה ראשיתה יראת ה', בהניחה תחילת דבריה "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ", שהכוונה, שחידשוֹ בחפץ ורצון אחר שלא היה אשר זה יחייב, שכמו שהיה העולם בכללו אפשרי בראשונה, כן הוא וחלקיו תמיד אצלו יתעלה אפשרית לשימשכו על מציאותם זה או על זולתו, כפי מה שירצהו בוראו יתעלה... וזה מה [ל ע"ד] שיוכרח להיות עולמו בידו כפי מה שיאות להנהגתו, כמו שנתבאר ממעשה הנסים ופליאותם... כי הנה באמונה האמתית הזאת באמת היו כל הדברים אפשריים מצד סבותיהם, כי אפשר שיהיו הסיבות ההנה ושלא יהיו. ועל זה האופן תפול עליהם היראה והפחד לכל בעל שכל, ואפילו היותר רחוקי המציאות. ומזה הצד ולא מזולתו שמה התורה האלקית היראה למצוה. ולעצה טובה ונכונה, אמרה "את ה' אלהיך תירא", כי ודאי יש בידו לעשות ולמנוע מעשות, וההפחדה בצרות ותלאות מבהילות, עשאם האלהים כדי שייראו מלפניו, כמו שסופרו בדברי הברית והתוכחות, לא כמו שחשבו רבים, אפילו מבני עמנו, שהם ענינים מחוייבים, יגלו הנביאים מציאותם טרם בואם... על כל פנים הוא מחדש בכל יום ביכלתו העצום מה שירצהו בשינוי מנהגו של עולם וכנגד טבעו, כי על כן יראוהו כל חכמי לב... הנה שהיראה היא מחוייבת מאותו האדון אשר הכל בידו לעשות כרצונו להרע או להטיב. וכמו שאמר "ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא" וגו' (דברים לב). והנה לפי שאם נניח שבהכעיס האדם את אלהיו ברוע מעשיו שוב לא יינתן למחילה, הנה כבר יחזור הענין אל צד החיוב, ונסתלק ממנו היראה, שכבר יחשב הרע אליו מחוייב, ולמה יירא ממנו? כמו שאמר אלישע אחר כבר שמעתי מאחרי הפרגוד [לא ע"א] שובו בנים שובבים חוץ מאלישע אחר וכו' (חגיגה ט"ו) שכבר נסתלקה היראה ממנו, אם שאי אפשר שלא יתעצב על הענין מאד. והיתה הגזירה הזאת מתפשטת בכל האנשים, אחר אשר הוחלט המאמר כי אין איש בארץ אשר לא יחטא (קהלת ז), עד שכבר לפי זה כמעט נסתלקה ושבה להפסדה. הנה לזה המציא הא-ל יתעלה הסליחה והכפרה, אשר בם ישיב הדברים אל אפשרותם, והיראה תשוב אל קיומה... וזהו ענין נכבד מאד, נותן טוב טעם ודעת בשאלה שאנחנו עליה ובמאמר המצורף אליה, ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלהיך, כי ודאי זהו סוד האמונה אשר לא באו בה כל הפילוסופים וכל החכמים אשר מעולם, אבל נמסרה לעם ה' אלה בראשית דבריה, כמו שאמרנו, ומכוחה קיבלו כל המצות התלויות ביראה, כמו שכתוב בהרבה מהן בפרט "ויראת מאלהיך אני ה'" (ויקרא יט). ועל זה אמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. כי באמת האמונה בו יתעלה על זה האופן היא ביד המאמין בו, ולא בו....
[לא ע"ב] ומעתה ייוודע ונשכיל מין שלישי מהיראה, ממוצע בין שני המינים שזכרנו ראשונה, והוא ענין הרגש וידיעה. נתאר אותה בצורתה כשנאמר בגדרה שהיא היפעלות אשר לחקות רע נמשך מחסרון זריזות המקבל. ואמרנו מין ממוצע, לפי שאם זו אינה היראה השלמה השכלית הנטועה בלב האלהיים או הנביאים לפי השגתם ברוממותו יתעלה, כמו שאמרנו, הנה היא קרובה אליה ונמשכה ממנה אחר שבאה מכח הישרת התורה האלהית המודיעה אופייה של אלהיה, וגם אינה משוללת מפחד הרעות והנזקים ומגורתם, אלא שאין בה האונס וההכרה שהנחנום ראשונה. וזה, כי הבדל עצום יש בין שיאמר לך המושל העריץ "תן לי ביתך או כרמך, ואם אין - אהרגך", ובין שיאמר לו היועץ החכם והאוהב "קנה לך בר ולחם ומזון למכלת ביתך, או כך או כך סמים לבריאותך, ואם אינך עושה דע כי מות תמות ברעב או בדבר". כי הנה הראשון והדומה לו יקרא תכלית האונס, והענין השני והדומים אליו הם ענין ההרגש השכלי והידיעה הנאותה והמחוייבת לכל בעל דעת. והנה הראשון ייקרא שוטר ומגזם, והשני - מלמד ומישיר, כי אין חכמה גדולה כהיות האדם חושש אל הנולד והיותו ירא וחרד מן הרע המעותד לפי אפשריותו ומשתדל על תקונו וביטולו... [לא ע"ג] ומזה חוייב שתפול היראה על העדר הטובות ממנו, במניעת הבנים והצלחת הנכסים ההכרחיים, ואין צריך לומר מניעת הצלחת הנפש, כי הכל הוא יראת רע אפשרי מעומד עליו. ומזה הוא מבואר, שהיראה אשר מהמין הזה תפול על הכרחיות העונשים והקנסות המושמות בדת האלהית לכל עוברי דרך ונלוזים במעגלותם, כמו שנאמר "אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו" (ישעיה ג), כי הוא האונס את עצמו, ומי שלא נמנע מעשות הרעות לזולתו מפאת עצמו, ראוי שימנע מפני היראה ואין בזה שום אונס, כי לא יתכן שיקרא האנס אנוס כשיאנס שלא יאנוס, ולא העושק עשוק כשיוכרח שלא יעשוק. ומזה גם כן שאשר תמנעהו הדת שלא לעשוק את עצמו במדות הפחותות ובפעולות הנשחתות, כי תשים עליו משמר בעונשים ומלקיות וארבע מיתות, אינו אנוס בלי ספק כמו החולה הפתי שימנע ממנו הרופא הנאמן הדברים המזיקים, שלא יקרא אנוס, אף כי יסרוהו על זה ויכפוהו בעל כרחו. ואין הפרש בין זה הענין והקודם רק כשהראשון הוא בדבר מפורסם, וזה בלתי נודע עיקרו רק אל הרופא החכם היודע טעמי המצות וסגולתם ותועלתם... סוף דבר, כי היראה הממוצעת הזאת אינה יראה ומגזרת האונס ההכרחי הבא מהזולת כלל, אבל היא הגעת ההרגש והדעת אשר בו ידע להזהר מהרע האפשרי והמזומן אליו לבא על המותרים והעומדים מפי התורה ובלתי נזהרים בה...
[לא ע"ד] ועתה ראה, כי ביראה הזאת אשר כן תארנוה ואשר אמרו עליה א"ר חנינא הכל בידי [לב ע"א] שמים חוץ מיראת שמים, וכמו שביארנו, יצדק מאד מה שאמרו אטו יראה מילתא זוטרתי היא, שעליה יאמר מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלהיך, והלא הידיעה הזאת לא הגיעו אליה כל החקירות שבעולם וכלם נבוכו בה, והעולה מכולם הוא ענינים מסופקים מאד... אמנם היתה התשובה נכונה מאד, אין לגבי משה מילתא זוטרתי היא, שכיון שהגיעה לו זאת הידיעה בהשגת הנבואה, והוא השרישהּ בעיקר מעיקרי תורתנו ושמה לאמונה שלמה לכל בני בירתה, הנה מעתה מילתא זוטרתי היא לכל הבאים מכוחו זה, בלי ספק, עד שכבר נאמר שאפילו השאלה בה היא מוֹתר ודבר שאינו צריך לדבר עליו, ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה, שיֵרָאה ששואל דבר ראוי שישאל, ואם אינו גדול מאד, ולזה תבוא המשל למי ששואלין כלי גדול ויש לו, דומה לקטון, כי עם היות דבר גדול בערך החוקרים כולם, כיון שהגיע לו למשה בנבואה הרי הוא כקטן. אמנם מי ששואלין ממנו דבר קטון, והוא המסור לו בתורת אמנוה, ואין לו, מפני שהוא מחוסר אמנה ומפקפק בו, הרי הוא כגדול. ולזה יפול עליו השאלה, וגם שמחזיקים טובה ושכר על ההודאה. וזה הפירוש הוא נכבד ומוכרח בעיני, שאם לא כן למה להם להחליף הכלים במשל, היה להם לומר "משל לעשיר ששואלין ממנו ויש לו דומה לקטן, לעני ואין לו דומה לו לגדול"...
[לג ע"ג] ונתבאר מאד טוב טעם ודעת בשאלתו יתעלה היראה מעמנו, עם היות שאין בידינו זולתה, כמו שאמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, במה שהיא לנו מעמו חסד גדול וצדקה עצומה בהביא אותנו לכלל דעת והרגש, איך הוא יתעלה אינו רוצה להתירא להיותו רוצה ומואס על הדברים והשכיר והעניש עליהם מטעם היותו בורא עולם, אחר שלא היה בחפצו המוחלט והיותו יכול לעשות בשלו כאשר חפץ מבלי שום מונע, לא הודיע כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום. ואם כן באמת השואל היראה הזאת אינו שואל כלל מיד הנשאל, אבל הוא מרבה להיטיב עמו... [לד ע"א] ומעתה מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם דברים שהם ראויים לעשות אותם מכל הצדדין, הרי זה הלוך נאות ונכון לקצת אלו הכתובים, אבל אין טעם לקשר הדברים הנמשכים אחרי כן, עם שעל כל פנים אין טעם לישאל אותה בנקלה, כי השקפת הצדדים ההם לאו מילתא זוטרתי היא, ואף כי לגבי משה תהיה מילתא זוטרתי, לא היה לו לשאול מהם, כפי מה שאמרנו. אמנם מה שאמרנו ראשונה הוא הנכון והטוב בעיני בכל הפרשה ההיא.

(עקידת יצחק, דברים, שער צב, דפים כט ע"ד-לד ע"א במהד' תרמ"ג)

כי אם ליראה וגו' - הפ' תמוה, שהרי כל מה שאפשר לבקש מכח אנוש מבואר בשאלה זו ומה יש עוד לשאול... ויותר מזה קשה הא דאיתא בגמ' אטו יראה מילתא זוטרתי היא, ומשני אין לגבי משה מילתא זוטרתי היא. והפלא שהרי לא יראה לבד קא חשיב ולמה זה הקשה על יראה יותר מעל אהבה ולעבוד בכל נפש...
אבל עכ"ז יש להבין למי נאמרה פ' זו. אם נאמר לכל ישראל בשוה היאך אפשר שתהא מדרגה זו יראה ואהבה בפחות שבישראל שאינו משיג אותם כלל והרי אהבה אינה נמצאת אלא באמצעות תורה או עבודת בהמ"ק, שהן המה הלחם המחברים את ישראל לאביהם שבשמים כמש"כ בס' במדבר כ"ח ב' בפי' את קרבני לחמי ובכ"מ. והיאך יבא הקב"ה בטרוניא את בריותיו לשאול מהם מה שא"א בדרך הטבע. ואם נאמר שלא דבר כאן אלא עם מי שראוי לכך הלא לא נתפרש עם מי הוא מדבר.
אלא ע"כ יש לדקדק ולהתבונן באותה פרשה עצמה, שהקב"ה אינו שואל מישראל אלא מכל אדם לפי ערכו. שהרי כתיב ללכת בכל דרכיו. ולא כתיב וללכת בכל דרכיו. כמו שכתוב ולאהבה אתו ולעבד וגו' וכן בפסוק י"ג לשמור את מצות ה', ולא לשמור וגו', מבואר דכמו התחלת הדבור הוא.
ומזה נבוא לענין, דראוי לדעת שיש ארבע מדרגות בישראל כמו שביארנו בפ' בלק עה"פ מה טובו וגו'. שהם א' ראשים ומנהיגים בישראל. ב' ת"ח הנקראים זקני ישראל. ג' בע"ב עוסקים בפרנסתם. ד' נשים ועבדים וקטנים. וכל אחד מכתות הללו אינו דומה לחבירו בשאלת הקב"ה ממנו. ומשום זה כתיב בפרשת אתם נצבים היום כולכם ראשיכם שבטיכם. זקניכם ושוטריכם. כל איש ישראל טפכם נשיכם וגו'. לעברך בברית ה' וגו'. ולכאורה מה מקרא חסר אלו כתיב אתם נצבים היום כולכם לעברך וגו'. והכל בכלל אלא בשביל שלכל א' ברית בפ"ע ומה ששואל הקב"ה מזה אינו שואל מזה וכמעט שאסור לכת השנית כאשר יבואר.
ונבא לפי סדר הכתוב: ראשיכם שבטיכם. שהם הראשים מנהיגי הדור. והם הנקראים עוסקים בצרכי צבור. שהם אינם רשאים להבטל מזה לא לעסוק באהבה ודביקות שהרי בזה לא תהיה שקידתו בעבודת הצבור תמה... כמו שעשה א"א בשעה שעמד לפני ה' כדכתיב וירא אליו ה' וגו' וכאשר ראה האורחים ביקש מה' שיסור ממנו ולא יעבר לגמרי אלא ימתין עליו עד שיעשה עם האורחים כראוי להם. ומזה נבין כל צרכי צבור שיש בהם מצוה עוד גדולה מהכנסת אורחים. שהרי עוסק בצרכי צבור פטור מק"ש... וא"כ מה ה' שואל מראשי ישראל הלא לא אהבה ודביקות ולא שמירת מ"ע אלא יראה, היינו שיהא שקוע תמיד ביראת ה', באשר מי שהוא ראש ועוסק בצרכי רבים עלול לבוא להכאת עצמו וכבודו במעשיהם. ולראות לטוב למי שחונף לו ולהיפך למי שיגע בקצה כבודו יעלים עיניו מלראות בצר לו או אף תמצא ידו להרע לו. ע"כ עליו כתיב מה ה' שואל ממך כ"א ליראה וגו'. ובכל שעה עליו לידע כי גבוה מעל גבוה וגו'. עוד יש לפניו לירא יותר את ה' מכל ב"א באשר השגיאה בין אדם לחבירו אינו מתכפר בקל. שהרי אדם מועד לעולם בין שוגג כו' משא"כ בחטאים שבין אדם לשמים...
אכן זקני הדור שהם ת"ח עמלי תורה עליהם מוטל מצות אהבת ה' ודביקות הרעיון בו ית' בכל לב ונפש, ומצות מעשיות בכל מיני דקדוקים היותר אפשר, שהרי התורה מכשרתו לכך וגם ללכת בדרכי ה' מה הוא רחום כו' וכמש"כ הרמב"ם בהל' ת"ת שת"ח משונה בכל דרכיו מאיש המוני במאכלו ובהילוכו ובדיבורו כו' וכ"ז הקב"ה שואל מעמו.
אמנם המון ישראל עוסקים בפרנסתם עליהם מוטל לשמור המצות בזמנם ולא יהא העסק שלו מבטל המצוה, אבל א"א לשאול איש עמוס בעסקיו שקידת היראה והאהבה רק מעשה המצות בפועל זה הקב"ה שואל מהם. אבל נשים וטף ועבדים ופחותי הנפש וגם כמה מ"ע אין עליהם כלל, מהם הקב"ה שואל להיות לטוב הישוב והליכות עולם של האנשים. וכמו שאמרו חז"ל איזה אשה כשרה שעושה רצון בעלה וטוב מזה זכיין באתנויי גברי לבי כנישתא כדאי' בברכות פ"א. ועל העבד מוטל לעשות לטוב לאדוניו והטף לציית את אביהם, וזהו שה' שואל מהם. ונמצא מתפרש זה המקרא כך. על ראשיכם קאי כי אם ליראה. על זקניכם כי אם ללכת בכל לב ובכל נפש. על המון עם ישראל כי אם לשמור את מצות ה' וגו'. על טפכם נשיכם וגרך כי אם לטוב לך.
והנה הגמ' לא הקשה על אהבת ה' אטו מילתא זוטרתי היא באשר דמיירי בעוסקי תורה והיא מסייעת ומכשרת להיות צדיק חסיד שוב אין הדבר קשה ורק שישום לב לבקש אהבה ודעת דרכיו, אז תעמידנו התורה על קרן אורה. מכש"כ קיום מצות מעשה בפועל לכל אדם ודאי לא ייפלא מכל אדם. ואם הוא אנוס במקרה רחמנא פטריה. אבל יראת ה' למי שהוא מנהיג וראש ודאי לאו מילתא זוטרתי הוא שיהא שקוע במחשבה תמיד לירא מה' הצופה על כל דרכי בני איש. ומשני אין לגבי משה פי' ת"ח שהוא מנהיג גם זה מילתא זוטרתי היא דעסק התורה מסייעו לכך ומי שאינו ת"ח כלל מי מבקש ממנו להיות עוסק בצרכי צבור. ואם כבר קיבל עליו זה העסק ודאי עליו להזהר הרבה שלא יהא נוטל את שלו מתחת יד ישראל. או הפי' מנהיג שהוא אצל גדול הדור. והוא מדריכו ומעמידו ע"ד הטוב והישר מילתא זוטרתי היא. [מקשה מדוע הגמרא מתייחסת רק ליראה והלא הפסוק ממשיך: "ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו וכו'", ומבאר שהפסוק מיועד לארבע מדרגות בעם, כשלכל מדרגה הציווי המיוחד לה, ומצוות היראה מכוונת לראשי העם ומנהיגיו, שעליהם לזכור ולהיות שקועים תמיד ביראת ה'.]

(העמק דבר דברים י, יב)

ומקשים כאן וכי בעבור זה אמר לכל ישראל, מה ה' שואל מעמך? ויש מתרצים, לגבי משה היינו כשהיו ישראל אצל משה שהיה מדריכם במדת היראה אז זוטרתי היא.
ואני אומר שזהו כוונת הפסוק שאמר, ועתה ישראל, מה הוא ועתה, אלא לפי שנאמר אח"כ וידעתם היום כי לא את בניכם אשר לא ידעו ולא ראו את מוסר ה' אלהיכם וגו', וכל הסיפור עד עיניכם הרואות את כל מעשי ה' וגו', כך ביאורו, אלו בקשתי היראה מן בניכם אשר יקומו מאחריכם, אשר לא ראו כל הנוראות אשר עשה ה', למען תהיה יראתו על פניהם, אז ודאי הייתי שואל דבר גדול, כי ודאי קשה להכניס את האדם בעול היראה, כי רב הוא. אמנם ועתה, ר"ל הדור הזה, אתם ראו (ירמיה ב לא) כי בעיניכם ראיתם כל הנוראות, אשר עשה האלהים, כדי שייראו מלפניו, וכבר אתם מורגלים במדת היראה, לפיכך ועתה באשר הוא שם שאלה קטנה ה' שואל מעמך, וזה"ש לגבי משה, זה דור המדבר, שהיו בזמן משה, להם ודאי מילתא זוטרתי היא היראה, ומן היראה יבא למדריגת האהבה זש"ה ולאהבה אותו. ומסיים לטוב לך, היינו קבול שכר, כפירש"י והזכירו בסוף לומר שסוף השכר לבא מעצמו ולא שתהיה תחילת כוונת עשייתך לשם קיבול פרס.

(כלי יקר על דברים פרק י פסוק יב)

הכוונה היא: כיון שבערך משיגיה גדולה היא (היראה), לא תקרא 'קטנה', הגם שבערך (=שלעומת) האהבה היא למטה ממנה. ותירץ לגבי משה וכו', שגם בערך המשיגים (כאשר מעריכים אותה לעומת בני האדם המשיגים אותה, את היראה)ישנה בגדר קטן (יתכן שתימצא כקטנה לגביהם).

(אור החיים, דברים פרק י פסוק יב)

[לכן אל יעמול אדם להשיג הבלי עוה"ז, שהרי עמלו לא יועיל, כי הם תלויים בידי שמים, ולכן ברור שהוא לא נברא כדי לעמול בזה. וזה מה שנאמר "סוֹף דָּבָר הַכֹּל נִשְׁמָע אֶת הָאֱלֹהִים יְרָא וְאֶת מִצְוֹתָיו שְׁמוֹר כִּי זֶה כָּל הָאָדָם, כִּי אֶת כָּל מַעֲשֶׂה הָאֱלֹהִים יָבִא בְמִשְׁפָּט עַל כָּל נֶעְלָם אִם טוֹב וְאִם רָע (קהלת יב, יג-יד) - הכל כלול בדבר זה, שביד כל אדם להשיג יראת ה', אבל דברים אחרים, "כל מעשה", תלויים בידי שמים - "האלקים יביא".]

(דבר תורה (לעויטאן) דף טו ע"ב, טז ע"א - לטקסט)

אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא

מ"ש "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו", דלכאורה הוא בלבבך נגד החוש שלנו [והתורה היא נצחית], שאין קרוב מאד הדבר להפך לבו מתאוות עוה"ז לאהבת ה' באמת, וכמ"ש בגמרא אטו יראה מילתא זוטרתי היא, וכל שכן אהבה. וגם אמרו רז"ל דצדיקים דוקא לבם ברשותם[בראשית רבה פרשה לד, י]. אלא ד"לעשותו" ר"ל האהבה המביאה לידי עשיית המצות בלבד, שהיא רעותא דלבא שבתעלומות לב, גם כי אינה בהתגלות לבו כרשפי אש. ודבר זה קרוב מאד ונקל לכל אדם אשר יש לו מוח בקדקדו, כי מוחו ברשותו ויכול להתבונן בו ככל אשר יחפוץ, וכשיתבונן בו בגדולת אין סוף ב"ה, ממילא יוליד במוחו על כל פנים האהבה לה' לדבקה בו בקיום מצותיו ותורתו. וזה כל האדם, כי "היום לעשותם" כתיב, שהיום הוא עולם המעשה דוקא... והמוח שליט בטבעו ותולדתו על חלל השמאלי שבלב ועל פיו ועל כל האברים שהם כלי המעשה.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק יז)

והנה במ"ש לעיל בענין יראה תתאה יובן היטב מ"ש בגמרא על פסוק "ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלהיך", אטו יראה מילתא זוטרתי היא? אין, לגבי משה מילתא זוטרתי היא וכו'. דלכאורה אינו מובן התירוץ, דהא "שואל מעמך" כתיב. אלא הענין הוא כי כל נפש ונפש מבית ישראל יש בה מבחי' משה רבינו ע"ה, כי הוא משבעה רועים הממשיכים חיות ואלהות לכללות נשמות ישראל, שלכן נקראים בשם רועים. ומשה רבינו ע"ה הוא כללות כולם, ונקרא "רעיא מהימנא", דהיינו שממשיך בחי' הדעת לכללות ישראל לידע את ה', כל אחד כפי השגת נשמתו ושרשה למעלה ויניקתה משרש נשמת משה רבינו ע"ה המושרשת בדעת העליון שבי' ספירות דאצילות המיוחדות במאצילן ב"ה, שהוא ודעתו אחד והוא המדע כו'. ועוד זאת יתר על כן, בכל דור ודור יורדין ניצוצין מנשמת משה רבינו ע"ה ומתלבשין בגוף ונפש של חכמי הדור עיני העדה ללמד דעת את העם ולידע גדולת ה' ולעבדו בלב ונפש, כי העבודה שבלב היא לפי הדעת כמ"ש "דע את אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ונפש חפיצה" [דברי הימים א' כח, ט]... אך עיקר הדעת אינה הידיעה לבדה, שידעו גדולת ה' מפי סופרים ומפי ספרים, אלא העיקר הוא להעמיק דעתו בגדולת ה' ולתקוע מחשבתו בה' בחוזק ואומץ הלב והמוח עד שתהא מחשבתו מקושרת בה' בקשר אמיץ וחזק, כמו שהיא מקושרת בדבר גשמי שרואה בעיני בשר ומעמיק בו מחשבתו, כנודע שדעת הוא לשון התקשרות כמו "והאדם ידע" וגו'. וכח זה ומדה זו לקשר דעתו בה' יש בכל נפש מבית ישראל ביניקתה מנשמת משה רבינו ע"ה, רק מאחר שנתלבשה הנפש בגוף, צריכה ליגיעה רבה ועצומה כפולה ומכופלת...
והנה כל אדם מישראל, יהיה מי שיהיה, כשיתבונן בזה שעה גדולה בכל יום איך שהקב"ה מלא ממש את העליונים ואת התחתונים ואת השמים ואת הארץ ממש מלא כל הארץ כבודו ממש, וצופה ומביט ובוחן כליותיו ולבו וכל מעשיו ודבוריו וכל צעדיו יספור, אזי תקבע בלבו היראה לכל היום כולו, כשיחזור ויתבונן בזה אפילו בהתבוננות קלה בכל עת ובכל שעה, יהיה סור מרע ועשה טוב במחשבה דבור ומעשה שלא למרות ח"ו עיני כבודו אשר מלא כל הארץ, וכמאמר רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו [ברכות כח ע"ב] כנ"ל. וזה שאמר הכתוב "כי אם ליראה את ה' אלהיך ללכת בכל דרכיו", שהיא יראה המביאה לקיום מצותיו ית' בסור מרע ועשה טוב, והיא יראה תתאה הנ"ל. ולגבי משה, דהיינו לגבי בחי' הדעת שבכל נפש מישראל האלהית, מילתא זוטרתי היא כנ"ל [שהדעת הוא המקשר מצפוני בינת הלב אל בחי' גילוי במחשבה ממש, כידוע ליודעי חן].

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק מב)

[במצוות מעשיות יש קצבה אבל בחובת הלב אין קצבה, ולכן יראת ה' היא דבר גדול.]

(רבי יוסף מעסינג, אגדות ריב"א על ההגדה, דף ז ע"ב) לטקסט

לגבי משה מילתא זוטרתא היא

[כתב הגר"א על הפסוק "הן בעודני חי היום ממרים הייתם עם ה'" שבדורו של משה, הנהגת ה' היתה להעניש מיד אחרי העבירה, ואחרי מות משה הנהגת ה' היא להעניש אחרי זמן - "וקראת אתכם הרעה באחרית הימים". ולכן לגבי משה - בדורו של משה יראת ה' היתה דבר קל, כי העונש המידי לימד את האדם שהחוטא נענש. וזה מה שכתוב (תהלים ט, יז): "נודע ה' משפט עשה בפעל כפיו נוקש רשע" - אם הרשע נענש מיד אחרי עשיית העבירה, זה מביא לידיעת ה'. ואילו (שם, יח) "ישובו רשעים לשאולה" - אם העונש מגיע רק בגיהנום, "כל גוים שכחי אלהים" אנשים שוכחים את ה'].

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה דף יב ע"ד) לטקסט

האומר על קן צפור יגיעו רחמיך ועל טוב יזכר שמך ... משתקין אותו... מ"ט? פליגי בה תרי אמוראי במערבא, רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זבידא. חד אמר .. וחד אמר: מפני שעושה מדותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינן אלא גזרות.

הטעם גם כן ב'שילוח הקן', כי הביצים אשר שכבה האם עליהם והאפרוחים הצריכים לאמם על הרוב אינם ראויים לאכילה, וכשישלח האם ותלך לה, לא תצטער בראות לקיחת הבנים. ועל הרוב יהיה סיבה להניח הכל, כי מה שהיה לוקח ברוב הפעמים אינו ראוי לאכילה.
ואם אלו הצערים הנפשיים חסר התורה עליהם בבהמות ובעופות, כל שכן בבני האדם כולם. ולא תקשה עלי באמרם ז"ל, "האומר על קן צפור יגיעו רחמיך וגו'" - כי הוא לפי אחת משני הדעות אשר זכרנום - רצוני לומר, דעת מי שחושב שאין טעם לתורה, אלא הרצון לבד, ואנחנו נמשכנו אחר הדעת השני. [מבאר טעם של שילוח הקן בצורך של האדם לרחם על הבריות, להתחשב בצער של ציפור על גוזליה. ומה שאמרו חז"ל כאן שלא להתיחיחס לעניין הרחמים זה משום שהחכם הזה סבור שאין לחפשטעם למצווה אך דעתו שונה ולדעתו מקורות אחרים חלוקים על גישה זו.]

(מורה נבוכים, חלק ג פרק מח)

לא חס האל על קן צפור ולא הגיעו רחמיו על אותו ואת בנו, שאין רחמיו מגיעין בבעלי הנפש הבהמית למנוע אותנו מלעשות בהם צרכנו, שאם כן היה אוסר השחיטה, אבל טעם המניעה ללמד אותנו מדת הרחמנות ושלא נתאכזר. כי האכזריות תתפשט בנפש האדם, כידוע בטבחים שוחטי השורים הגדולים והחמורים שהם אנשי דמים זובחי אדם אכזרים מאד, ומפני זה אמרו (קידושין פב.) טוב שבטבחים שותפו של עמלק. [איסור לקיחת האם על הבנים, וכן איסור "אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד" איננו נובע מרחמיו של הקב"ה על העופות והבהמות, שאם כן היה אוסר השחיטה. אלא מתוך כוונה ללמד ולחנך אותנו את מידת הרחמנות, כי טבעה של האכזריות הוא להתפשט בנפש ולהרע אותה.]

(רמב"ן דברים כב, ו)

ופירוש הדברים כמ"ש בזוהר, כל האם הנשלחת מבניה, אין לה נייחא בשביל צער פרידתה מבניה האפרוחים, וכי היא נודדת מגג לגג אולי תמצא בנים לרבוץ עליהם ולגון בכנפיה, ולוקח המלאך ומביא אותה לפני הקב"ה ואומר, כך הוא הצער מעוף, ומה הוא הצער מכנסת ישראל אשר היא גלתה מעל בניה ולא מצאה מנוח, והקב"ה נתמלא רחמים על ישראל, וזוהיא מצות שלוח הקן.
וזהו מאמרם שאין לומר על קן צפור יגיעו רחמיך, שאין זה מחמת רחמנות להאם, אדרבה היא גזירה כהנ"ל, רק לעורר רחמים על ישראל.

(יערות דבש, חלק שני, דרוש ו)

ההוא דנחית קמיה דרבי חנינא אמר האל הגדול הגבור והנורא והאדיר והעזוז והיראוי החזק והאמיץ והודאי והנכבד וכו'


[עיין לקט באורי אגדות מגילה כה ע"א ]

רבי חנינא בן דוסא הניח רגלו על חור הערוד ונשכו הערוד ומת הערוד

שעיקר גדול אל התורה ושורש אל האמונה שהוא מסתעף מאמונת ההשגחה הוא, שה' יתברך מכריח הטבע תחת כפות רגלי המאמינים, כמו שאמר משה רבינו, אחר התפלה שסדר במזמור "תפלה למשה איש האלהים", אמר שה"יושב בסתר עליון" ומתלונן בצל שדי, הנה הוא מבטיח אותו בעבור ה' יתברך שיצילהו מפח יקוש ומן הדבר ומן הפגעים הטבעיים, עד שידרוך על שחל ופתן וירמוס כפיר ותנין. ונמצא זה בקצת החסידים, כמו שאמרו על רבי חנינא בן דוסא שהניח רגלו על חור הערוד ונשכו הערוד ומת הערוד, הפך מה שהיה ראוי מדרך הטבע להיות, ואמר לתלמידיו בני לא ערוד ממית אלא חטא ממית, נמצא שהצדיקים משתנה הטבע על פי דבורם.

(ספר העיקרים מאמר ד פרק כב)


לד ע"א

אמר רב כהנא: חציף עלי מאן דמצלי בבקעא.

כי שם לית סטרא דקדושה, רק במקום צניעות, וכפי שיותר בן אדם צנוע, יותר תחול עליו רוח הקודש.

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש יב)

האומר יברכוך טובים הרי זו דרך המינות

[עיין עוד לקט באורי אגדות מגילה כה ע"א ]


העובר לפני התיבה לא יענה אמן אחר הכהנים מפני הטרוף

[שליח ציבור, מי שעוסק בצרכי ציבור, יעשה לשם שמים (אבות פ"ב מ"ב) ולא יתכוון לקבל משהו בשביל עצמו, אפילו את ברכת הכהנים לא יכוון לקבל לעצמו כשכר למעשיו, מחשש שתיטרף דעתו ע"י כוונתו לשכר ולא יעשה מעשיו בשלמות.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 113) לטקסטלד ע"ב

אמר רבי אבהו מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין שנאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב לרחוק ברישא והדר לקרוב

וכבר ראיתי לבעל מקדש מעט ובדרשות הרב ן' שועיב ז"ל שכתב בשם הרב רבינו יונה זצ"ל שזהו טעם אומרם ז"ל (ברכות ל"ד) במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד, וזה כי הבעלי תשובה לא יקנו זה התואר על דרך האמת, כי אם בהמצאם במקומות המסוכנים ההם, והוא ההתיחד עם האשה האסורה במקום ובפרק המוכן לחטוא בה כמנהג, ושם יכבשו את יצרם, והנה הצדיקים הגמורים אינן רשאין להעמיד עצמן במקומות ההם המסוכנין אבל חייבין להתרחק מאד מבא בנסיונם, וכן בכל כדומה לזה. וגם אני ראיתי שאפשר לומר בזה ענין אחר נאות מאד בפני עצמו. וזה שהוא מבואר שהבעל תשובה יקרא טוב ויהיה רצוי אל השם יתעלה אצל קצת מעשים שהצדיק יקרא רשע אצלם, והוא להיותו אצלם דרך עליה ותוספת או בדרך ירידה וחסרון. דרך משל הסובל מעט הקדחת, כי אם הוא בתחלת החולי ועלייתו יקרא מחליא כי הוא נעתק מהבריות ודורך אל החולי ואם הוא בירידתו וחסרונו, יקרא מבריא, כי הוא נעתק מהחולי ודורך אל הבריאות, וכן יש חטאים קלים שאם יעשה אותם הצדיק יקרא עליהם מרשיע לעשות, וכשיעשם החוזר בתשובה ממעשים יותר קשים ורעים מהם, לא יקרא עליהם רשע, כי הוא דורך בהם מהלך התשובה הגמורה...
אמנם על דרך האמת זה וזה לא יתכן במאמר ההוא האומר במקום שבעלי תשובה עומדים וכו' לפי כוונת אומרו כי הוא הביא ראיה מהכתוב האומר שלום שלום לרחוק ולקרוב (ישעיה כ"ז) לרחוק תחלה ואחר כך לקרוב, ואם כן לא זה הדרך, אלא בודאי במעלת הגבורים הכובשים את יצרם הוא מדבר, כמו שיתבאר היטב בסיום עניני התושבה (בשער ק) ב"ה. וכבר יתכן לאיש השלם שיהיה גבור כנגד יצרו, אף שלא יהיה במקום חטא, במה שינהגו בעצמם הפך מנהג רוב האנשים. [מביא פירוש שאומר שצדיקים גמורים אינם הולככים לעמוד עם אותה אשה באותו מקום לראות שלא יכשלו בה, עקדת יצחק, עצמו מפרש שמעשה שהוא קטן ונפסד עבור צדיק גמור, לפעמים הוא גדול עבור בעל תשובה, שהגיע ממקום נמוך הרבה יותר. הצד השוה בין שני הפירושים, ששניהם מפרשים שמצד האמת הצדיק גדול יותר. לכן דוחה עקדת יצחק, את שני הפירושים, ואומר שפשט הדברים שבעל התשובה גדול יותר, וטעם הדבר מפני שהוא יותר גובר על יצרו, ומנצח במלחמת היצר.]

(עקדת יצחק, שער צ"ז)

הבעל תשובה אשר כזה, ישיג מדרגות עצומות אצל המעשים אשר יעשה אותם, מהמעלות המדותיות והמצוות התוריות, מה שלא ימצאו אצל הצדיקים הגמורים. מה שלא יעלם זה, כי כמו שיש הפרש בין העושה בכוונה או בזולתה, כן יש הבדל נכר וברור בין כוונה חלושה לכוונה חזקה. ומהידוע כי העושה אי זה מעשה במקום שאין שם לא מוחה ולא מעכב, כי הוא אינו צריך להתחזק במעשהו כנגד המונעים או המנגדים, אבל יספיק שיעשה אותו בתום לבבו החזק הוא הרפה, אמנם העושה במקום עוררים ומנגדים, ודאי יתחזק במעוזו ויחם לבו בקרבו להתאמץ במעשהו, ולהתקומם כנגד מעיקיו, אשר זה מה שיחייב שהיהיה הפועל ההוא בעוצם הכוונה וחוזק ההתעצמות וההמסר נפשו עליו, וכל זה ממה שיפליג שלמות הפועל ומעשה תקפו, כמו שאמר קנאת סופרים תרבה חכמה (בבא בתרא כ"א) כי הקנאה היא התעוררות הלב לעשות דבר כנגד הזולת. ולזה תעשה וגם תוכל וכמה תתרצה זה אצל מעשה העקידה כמו שכתבנו שם (שער כ"א) והנה הבעל תשובה אי אפשר שיעשה המצוה או המעשה הטוב, כי אם בחזקה וגבורת הלב, למה שצריך להחל. ולהתעורר כנגד המטריד והמוחה אשר גדל אתו בבית וכמו שאמרו מי מעכב שאור שבעיסה (ברכות י"ז) ובקנאתו ואש עברתו בו יתחזק ויתאמץ לעשות אותו בכל לבו ובכל נפשו ובכל מאודו, הפלא ופלא, ממה שימצא עליו הצדיק הגמור מנעוריו, עד שיעדיף עליו משלשה פנים: האחד, כי מה שעשה אותו יהיה יותר שלם, מצד מה שנעשה בעולם לבו וטוהר נפשו וזכותה, בהמסרו עליו יותר מהצדיק, כמו שאמרנו. והשני, שהזירוז ההוא יוסיף וירבה מעשיו, כי לא ידחה מפני עצלות ולא ישוב מפני כל מעיק ומונע כמו שיקרה לצדיק גם החסיד כשיחשוב לעשות מצוה וימנע משום מעכב לפי שלא קדם לו הזריזות וההתקוממות עליה. והשלישי, כי אפילו מה שלא בא לידו מהמצוה או המעשה הטוב, ראוי שיחשב לו כאלו עשה, לפי שהתעצמות ההוא ישימהו עליהם בכח חזק והכנה עצומה קרובה אל המעשה. [מבאר שמעלתו של בעל תשובה היא בכך שהוא מתאמץ יותר מהצדיק הגמור במלחמתו נגד יצרו, ולכן גם משיג יותר. כי מעשהו נעשה יותר בחזקה וגבורת לבב.]

(עקדת יצחק, שער ק)

וכבר פירשו קצת כי מה שאמרו שבעלי תשובה עומדים במקום שאין הצדיקים גמורים יכולין לעמוד, הוא משום גריעות הבעלי תשובה, כאיש השנוא מכל שאינו בטוח לעמוד בהיכל המלך, כי אם בפניו, כי רבו המבקשים את נפשו... ותמהתי מאלו המפרשים, שאם כן באמת לא פליג ר' אבהו במאמר הזה למאמר ר' חייא דאמר אבל צדיקים עצמם עין לא ראתה, ומאי קאמר ופליגא דר' אבהו והיה לו להשיב ההוא לגריעותא איתמר. אלא שיראה שהם מפרשים המאמר בפני עצמו מבלי דרוש מה למעלה ומה למטה, כמו שנמצאו פירושים אחרים בלי השקפת ראיית הכתוב...
אמנם הנראה אלי טוב וישר ביישוב אלו הענינים הוא כי דברי תורה לחוד ודברי פילוסופיא לחוד. כי הנה באמת הפלוסופים לא יאמינו כי יש מעלה באנשים נתונה מאלוה יתעלה אל זה האיש הרמוז, מפאת מעשיו אשר יעשה ברצון על פי מצותו יתעלה ולא שיקבע הוא יתעלה שכר עליה בשום פנים, אבל יאמרו שהשלמות מגיע לכל איש בטבע, כפי מה שישלים עצמו במדות ובמושכלות, מבלי השקפת רצון האל יתעלה לזה כלל. ולזה יחוייב להם שהמעיקים הטבעיים יחסרו מחק שלמות האדם בלי ספק לא יעדיפו בטוב ועל כל פניו כי מה יועיל לאיש הכשר מה שטרח בכבישת יצרו, יותר טוב הוא מי שלא הוצרך לזה אלא שהיה כבוש ועומד. משל אל כלי שהוא מזוקק מעצמו תמיד או שצריך זקוק במלאכה כבדה, שידוע שאשר הוא שלמותו בטבעו הוא יותר קיים ויותר מעולה, וכן אצלם הישר מעולה מהכובש, כי הכובש נעשה טוב במלאכה והישר הוא בטבע. אמנם חכמי התורה לא יכחישו בשלימות הישר מצד מעלת טבעו מעצמו, אמנם יאמינו שמצד ייעודי התורה האלהית ושכר מצותיה חוייב לקבוע שכר, רצוני, לכל איש מהאנשים, לפי טרחו ומשאו וצערו במעשה המצוה ההיא. הגע עצמך שאחד באת מצוה לידו ועשה, ואחד הוציא עליה כמה טורח וכמה ממון, היתכן שיהיה שכרן שוה מאת המצוה והגומל האמתי, הנה באמת על זה אמר לפום צערא אגרא (אבות פ"ה) וזה טעם אל יאמר אדם אי אפשי וכו' אבל אפשי ומה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי, כי מאחר שהניח שהש"י גזר עליו וצוה אותו לעשות כן, חוייב שיגיע לו השכר בגמול המעשה לפי צערו וטרחו בלי ספק.
ומכל מקום יש בחינות בדבר, שבבחינת הענינים מצד עצמם הדעת הפילוסופי הוא הנכון כי מה טוב ומה נעים לפני אלהים אשר לא טעם טעם חטא מעולם. או שטעם יותר מעט כי הוא אשר יזהיר כזוהר הרקיע, אמנם בבחינת ייעוד השכר התוריי אי אפשר שלא יושקף בו אל הטורח ואל הצער אשר יסבול העושה במעשה המצוה או בסורו מהעבירה, כמו שאמרנו... ונראה שבבחינות האלו בא המחלוקת בין ר' חייא ובין רבי אבהו... שדברו בזה בבחינות מתחלפות ובענינים חלקים והוא מה שקיים הרב בהלכות תשובה כנזכר. וכבר נתישב הדבר לפי הפירוש אשר זכרנו בזה המאמר אמנם לפי מה שאמרנו ראשונה, הנה אין בין המאמרים האלו הפך וסתירה כלל... [עסק בסתירה שהעלו מקצת מפרשים, בין המאמר "כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו", ובין המחלוקת בין ר' חיא ור' אבהו בשאלה האם בעלי תשובה גדולים מצדיקים גמורים. והוא אומר שיש בדבר כמה בחינות. מבחינת השכר המגיע לאדם על עבודתו, ברור שבעל התשובה עבד קשה יותר ומגיע לו יותר שכר. הוא מעולה יותר מבחינת העבודה שעבד לשם ה'. אבל מבחינת השלמות של אדם בעבודתו מצד עצמו, צדיק גמור הוא שלם יותר.]

(עקדת יצחק, שער ק)

נותן רמז לכך, שאמר הכתוב "קודש קדשים היא כחטאת וכאשם". כי החטאת והאשם הבאים על כפרת החטא נקראו קודש קדשים, כי הצדיק גמור, שלא חטא כלל, קודש הוא לה', אבל החוטא ושב בתשובה, הוא קודש קדשים.
וזה מדרגה גדולה שאינו בצדיק גמור, מלבד שאר מעלות שזכרו רז"ל, ע"כ דין הוא שיהיה החטאת קודש קדשים.

(כלי יקר על ויקרא פרק ו פסוק ט)

כוונת רז"ל שבעל התשובה, צריך לעמוד, במקום אשר עמד שם בראשונה, ולהתיחד עם אותה אשה אשר חטא, אבל לצדיק גמור, אסור היחוד, כי אסור להביא נפשו בנסיון, נמצא שיחוד דהיינו עצם התשובה, מטמא הטהורים ומטהר הטמאים, וכן צריך כל בע"ת, להטות לקצה אחרון, בדבר שחטא בו כדי שיצא לדרך הממוצע, כדרך האומנין הרוצים ליישר עץ מעוקם שצריך לעקמו לצד שני, אבל לצדיק גמור, לא יתכן דרך זה, אלא שצריך לילך בדרך ממוצע תמיד, כמ"ש (קהלת ז טז) אל תהי צדיק הרבה אל תרשע הרבה.

(כלי יקר על במדבר פרק יט פסוק כא)

כי הצדיק אין לו כל כך עזר מה' בדרך נסיי, וא"כ במקום ההוא ח"ו יהיה נפתה ע"י משחיתים האלה (שנבראו במקום בו נעשה חטא), אבל בעל תשובה הקב"ה מסייע לו בדרך נפלא ונסיי, ולכך ימלט ממנו.

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש א)

...תשובה מאהבה מעומקא דלבא באהבה רבה וחשיקה ונפש שוקקה לדבקה בו ית', וצמאה נפשו לה' כארץ עיפה וציה, להיות כי עד הנה היתה נפשו בארץ ציה וצלמות, היא הסטרא אחרא, ורחוקה מאור פני ה' בתכלית, ולזאת צמאה נפשו ביתר עז מצמאון נפשות הצדיקים, כמאמרם ז"ל במקום שבעלי תשובה עומדים כו'.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק ז)

[לכן הדעת נוטה לקבל ל"כולל העברים" גם מי שחטא, אם הוא מקבל על עצמו שלא לעבור עוד בשאט נפש על דברי השולחן ערוך והפוסקים ועל מנהגי האבות בענייני יהדות. ואין לחוש שמא הוא משקר, כי א"כ אין לדבר סוף.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, חברה מחזירי עטרה ליושנה (תשטו), דף ל ע"ב) לטקסט

הרב שואל מדוע רבי מקנא בבעלי התשובה, הרי מדרגתו גבוהה יותר? ומסביר שהצדיקים מגלים את כבוד ה' במעשיהם ואילו בעל תשובה גורם להתגלות מידת רחמים גדולה מאד בתשובתו וסיעתא דשמיא גדולה מאד ובאור גילוי גדול זה רוצה גם הצדיק חלק.

(מכתב מאליהו, חלק א, יש קונה עולמו בשעה אחת, עמ' 26)

לבעל תשובה יש סיוע מהקב"ה, לכן הוא זוכה להתקרב אל ה' יותר מן הצדיק מעיקרו.

(שיחות מוסר תשל"ג מאמר קב' עמ' תלה)

על ידי הנפילה העצומה באה התקומה. הישיבה בחושך היא הסיבה להתנער ממנו ולזכות באור ה'.

(שיחות מוסר תשל"ב לאחר בין הזמנים מאמר צג' עמ' שצז)

"וישעי" (תהלים כז, א) - ביום הכפורים (ויקרא רבה כא, ד) - זהו הישועה אחר שחטא וכבר נכשל במבואות האפלות ונפל "בגיא צלמות" חס ושלום למקום שנפל, ה' יתברך מושיעו בעת צרה ומצילו ופודאו מכל מיני רע חס ושלום, שזהו תכלית הישועה עד שמעתה "ממי אירא", כי כבר נשלם שלימות היראה דראש השנה שאינו ירא אלא מה' יתברך ואין לי לירא עוד משום בריה ומשום דבר בעולם, לא משאור שבעיסה ולא משיעבוד מלכיות, כי כבר הוא צדיק ונושע. ולכך אז השמחה בהתגלות יותר... לפי שזהו תכלית השמחה של בני ישראל, לא על ידי אכילה ושתיה ועינוגי עולם הזה. ואחר שיחטא ויתכפר אז זוכה למקום שבעלי תשובה עומדים, שהוא גדול יותר, כי הצדיק גמור שלא חטא עדיין בעולם הזה משיג שמחה על ידי עניני עולם הזה כשלוקחם לשם שמים... פושעי ישראל מלאים מצוות כרמון, ומצד אותן מצוות נקראו צדיקים, ומצד החטאים הם בעלי תשובה, ואין יכולים להשיג עוד כל כך שמחה על ידי עניני עולם הזה, שכבר נתגשמו אצלם וגם כי אין קטיגור נעשה סניגור. אבל הנה הם מצד הזה אחר התשובה והכפרה משיגים לאור יותר גבוה, והשגת שמחה גמורה שמעין עולם הבא ולא מצד הנאת עולם הזה וחמודותיו, ולהיות דומין למלאכים.

(רבי צדוק הכהן מלובלין, רסיסי לילה, אות נד)

[כי בעל תשובה כבר טעם טעם עבירה וכרוך אחריה, ואעפ"כ מתגבר עליה].

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה דף ה ע"ג) לטקסט


ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה, אבל צדיקים גמורים - עין לא ראתה אלהים זולתך. ופליגא דרבי אבהו, דאמר רבי אבהו: מקום שבעלי תשובה עומדין - צדיקים גמורים אינם עומדין, שנאמר: שלום שלום לרחוק ולקרוב. לרחוק ברישא והדר לקרוב ורבי יוחנן אמר לך: מאי רחוק - שהיה רחוק מדבר עבירה מעיקרא, ומאי קרוב - שהיה קרוב לדבר עבירה ונתרחק ממנו השתא. מאי עין לא ראתה? אמר רבי יהושע בן לוי: זה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית.

דע כי מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי, ואף שתלמודא אמר ופליגא, רצה לומר הם מחולקים כל אחד מדבר בענין בפני עצמו, על דרך שתרגם אונקלוס בפרשת מטות וממחצית בני ישראל - ומפלגות בני ישראל. ונוכל לומר ולחלק בין תשובה מיראה לתשובה מאהבה, דהיינו צדיק גמור עדיף מבעל תשובה כשהוא מיראה, ובעל תשובה עדיף מצדיק גמור כשהוא שב מאהבה, כך נוכל לומר דרך הפשט.

(של"ה, תולדות אדם, רמזי אותיות)

כי גם היין כנוי אל מיני התענוגים והמותרות, כי על כן באה המצוה אל אהרן יין ושכר אל תשת וגו'. ואמרו ז"ל (סוטה ב' ע"ב) הרוצה שיתרחק מן העבירה, יפריש עצמו מן היין...
ועל זה האופן אמרו שהיין וכל תאוותיו משומר לצדיקים בענביהם, כי צמצמו והפרישו עצמם ממנו, ולא בא בפיהם בעולם הזה, והיה זה להם גנוז מששת ימי בראשית, לפי שבשעת הבריאה היתה הכוונה לכך במין האנושי, שנאמר (בראשית א) וכבשוה, והכבישה הזאת נתקיימה בצדיקים. [מבאר שאדם צריך להשמר מתאוות, ורק כך יתקדש ויזכה לעוה"ב. והיין שנשמר ממנו בעוה"ז שמור לו לעוה"ב.]

(עקדת יצחק, שער ס)


כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה אבל צדיקים גמורים עין לא ראתה אלהים זולתך ופליגא דרבי אבהו דאמר רבי אבהו מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין

[בגלל המחלוקת, הפסוק מזכיר את שניהם: "להושיבי עם נדיבים" - צדיקים גמורים שמנדבים חייהם וממונם לכבוד ה', "עם נדיבי עמו" - בעלי תשובה, כמו שכתוב "כי שיחת עמך".]

(רבי יוסף מעסינג, אגדות ריב"א על ההגדה, דף יא ע"א) לטקסט

שלום שלום לרחוק ולקרוב לרחוק ברישא והדר לקרוב וכו' מאי רחוק שהיה רחוק מדבר עבירה מעיקרא ומאי קרוב שהיה קרוב לדבר עבירה ונתרחק ממנו השתא

...שדרשו על פסוק "בקש שלום ורדפהו" (תהלים לד, טו), כי השלום אינו כשאר המצוות, כי כל שאר המצוות כציצית ומזוזה וחלה אם תבוא לידך אתה מחויב לעשותה, אבל אין אתה מחויב לחזר אחריה, אבל השלום אתה מחויב לחזר אחריו (ויקרא רבה ט, ט). ויש ליתן טעם בדבר, מה נשתנה השלום יותר מכל שאר מצוות שבתורה? ויבוא על נכון אם נאמר ששלום זה הוא לעשות שלום בין ישראל לאביהם שבשמים על ידי התשובה... ואף אם השלום כפשוטו בין איש לרעהו, מכל מקום יש בו צורך גדול אל התשובה כדי שיהיו השבים רבים, כי בכל ימות השנה אין הקדוש ברוך הוא מקבל כי אם תשובת הרבים, ויחיד אימת בעשרת ימי תשובה דוקא. על כן נאמר (ישעיה נז, יט) "שלום שלום לרחוק ולקרוב", כי מי שהוא רחוק ונתקרב צריך לשני שלומות אלו, הן שלום בינו ובין אלהיו הן שלום בינו לרעהו, ואז "אמר ה' ורפאתיו".

(כלי יקר דברים לא, א)

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל לעולם הבא עין לא ראתה אלהים זולתך. ופליגא דשמואל, דאמר שמואל, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות לבד, שנאמר, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ

והיה גם כן דניאל חושב, כי נשלמו ימי הגלות ההוא, וכבר לקחו מיד ה' ככל חטאתם. ונאמר לו על זה 'בתחלת תחנוניך יצא דבר', כלומר דבר מלכות, להגיד לך ספקותיך, ועתה באתי אני להגיד לך 'כי חמודות אתה', והודיעו המלאך הזה, כי מתחילה נגזר חורבן על הבנין הזה אשר הוא מבקש, ושלא נשלמו עדיין שְנֵי הראשון. ואמר לו אל תחשוב בלבבך שנתכפרו חטאותיכם בחורבן זה, 'כי שבעים שבעים נחתך על עמך ועל עיר קדשך לכלות פשעיהם', רצונו לומר, שנחתך עליהם הזמן הזה שיכנסו גלות עד כלה פשעיהם, והתם חטאתם, ולכפר עונם, ובסבל הגלות הארוך והצרות ולהביא כהתם הכל 'צדק עולמים', הוא מקדש בית עולמים, ולחתום חזון ודבר כל נביא, כי חתימת הנבואות ותכליתן בבוא המשיח, כמו שאמרו רז"ל כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא עד לימות המשיח, 'ולמשח קודש קדשים' הוא משיח המקודש מבני דוד.

(רמב"ן, ספר הגאולה, שער ג)

אמנם אומר אני ביראה ורתת וזיע, כי אפשר כוונת שמואל היא עד כלות אלף הששי הזה, אבל אחר כך מודה שמואל לכל מה שאמרנו. ואפשר אף באלף הששי מודה שמואל לכל מה שאמרנו בענין הנולדים מביאת משיח ואילך שיזכו לנשמות חדשות, והוא לא דיבר רק מאלו הנפשות שנולדו קודם ביאת המשיח מטפה סרוחה, שבהם יהיה נוהג ענין המיתה, ואחר כך יחיו לתחיית המתים הגדול. אמנם הנולדים בקדושה לא ישלוט בהם המות עוד, וכן המתים אשר יהיו בביאת משיח אשר כלה מהם הגוף העכור מזוהמתו אז ישארו חיים וקיימים. ושמואל ורבי חייא בר אבא, מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי. ואף שאמר ופליגא דשמואל, פליגא רצונו לומר יש חילוק, כי כל אחד מדבר ענין אחר.
הרב בעל עבודת הקודש ביאר דברי שמואל בענין אחר, וזה לשונו פרק ל"ח מחלק העבודה, ואפשר לתקן זה, בשנאמר כי כוונת שמואל שלא יחדש הקדוש ברוך הוא דבר חוץ מן הטבע, אבל יהיו דברים על טבעם לשרשם כמו שהיו בתחילת הויתם ובריאתם. והנה ידוע כי בתחילת הבריאה כבר הוטבע העולם לטובת האדם והנאותיו על השלימות והטוב שבפנים שאפשר לו, גם כיון בו שיחיה חיים נצחיים כמו שכתבתי כבר, וחטאו גרם לו שישתנה טבעו של עולם עליו ועל כל הבאים אחריו וסוף אדם למות, וכמו שהעיד הכתוב באמרו, ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה בפרק אין דורשין (חגיגה יב, א), כיון שסרח הניח הקדוש ברוך הוא ידו עליו ומעטו. נראה מכל זה שבכח האדם היה כל השלימות האפשרי לו, לולא שמיעטו על חטאו ועונשו וכמו שיראה מעונש אדם ואשתו. וכן האדמה נענשה גם כן, וכמו שנאמר, ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה וגו' וקוץ ודרדר תצמיח לך וגו', הרי היא גם היא נענשה בשלא תוסף תת כחה ומה שהוטבע בה בתחילת הבריאה. ובזה תיקנו הכתובים שמעידים כי לעתיד לבא ישובו המעלות והטובות אל טבעם ושלימותם שהיו בו בתחילת הבריאה ונתמעטו בסבת החטא. והוא שדייקו באמרם הגפן תתן פריה, כלומר הפרי הראוי לתת לה כמו שהיה בתחילת הבריאה, וכן הארץ תתן יבולה והשמים יתנו טלם שנעצר בסבת חטא של אדם, וכל הדברים יחזרו ליושנם.
ואין ספק שיודה שמואל שאין העולם נוהג אחר החטא כמו שהיה נוהג קודם החטא, כי החטא ממית וגורם קלקול העולמות והפסד סדרי בראשית ושנוי טבעו של עולם, ויאמין עם זה שהכוונה העליונה בבריאה לא הגיעה עדיין ולא נשלמה, והכרח שתשלם ותגיע על כל פנים. והנה לא בא זה ולא הגיע עד היום, ולא יבא עד אשר יגלה אשר לו המשפט, ואז תשיב הממשלה הראשונה ממשלת הרצון והחפץ העליון אל יושנה. וישוב המאמר כמו שאומר, כי דעת ר' יוחנן כי מה שנבאו הנביאים מטובות ונחמות יהיו דברים יתחדשו בימות המלך המשיח שלא היו בזמן הבריאה וקודם שחטא אדם הראשון, ודעת שמואל כי אין בדברים ההם שנבאו הנביאים כי אם חזרת העולם אל טבעו ומנהגו הראשון שהיה נוהג בתחילת הבריאה קודם החטא, וכשחטא אדם הראשון נשתנה הטבע, ויוחזר ליושנו בימות המלך המשיח, כי תשלם אז הכוונה העליונה. עד כאן לשון הרב בעל עבודת הקודש.
אבל נראה בעיני יותר הדרך שכתבתי למעלה, כי ר' יוחנן ושמואל מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי, כי אפשר שמואל איירי באלף הששי הזה, ור' יוחנן מיירי אחר כך.

(של"ה, תולדות אדם, בית דוד (מד-מה, מז))

[ר' יוחנן סובר כר' יהושע בר"ה יא, שהגאולה תהיה כולה בניסן, ואז יתקיימו כל דברי הנביאים, ושמואל סובר כר' אליעזר בר"ה, שתתחיל גאולת הגופים בתשרי, וא"כ ההבדל בינה לעוה"ז הוא רק שעבוד מלכויות.]

(רבי רפאל רובינשטיין, אבני נזר על ההגדה, דף ח ע"ד) לטקסט

אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד

[זה נתקיים בא"י תחת השלטון התורכי (תרכ-תרל), שאין מסים מהממשלה על ישראל, ואין מניעה בעבודת ה'. ובוודאי הוא אתחלתא דגאולה.
(כא ע"א) לא יהיו מופתים, כי ישראל מאמינים גם בלי מופתים, "נעשה ונשמע". המופתים ביציאת מצרים גרמו להצטרפות ערב רב שהתרשמו מהמופתים, ומשה רבינו קיבלם נגד רצון ה' (זוהר פ' כי תשא דף קצא), וזה גרם לעגל, ולשבירת הלוחות. ומשה השני, הרמב"ם, פסק שאין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד (הלכות מלכים פי"ב ה"ב), ובזה תיקן את מעשה משה רבינו. לפי זה, כל הנסים שמתוארים בנביאים וביאת אליהו הנביא לא יהיו בימות המשיח אלא בקץ הימים, ממש לפני תחיית המתים באחרית הימים. וקיבוץ הגלויות בימות המשיח לא יהיו בדרך נס אלא יתקבצו מעצמם ע"י שה' יעורר את רוחם. אם המלכות נותנת רשות לעלות, מותר. (כב ע"א) יש ראיה לשמואל מיחזקאל מח, שמפרט איך לבנות את ירושלים לעתיד לבוא, ואם זה יהיה רק אחרי ביאת אליהו הנביא, באופן נסי, ה' לא היה צריך להודיע לנו את הפרטים ע"י יחזקאל. ועוד ראיה מישעיהו כז "ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל", ואם המשיח יבוא באותות ובמופתים, קיבוץ הגלויות יהיה בבת אחת, לא "לאחד אחד". ועוד ראיות מהפסוקים "ושבו בנים לגבולם", "אלה מרחוק יבואו", משמע שיבואו מעצמם בדרך הטבע. ומש"כ "וקיבצתי" היינו שה' יעשה סיבות לעורר את ישראל להתקבץ מעצמם, כמו בפסוק "ואשיב את שבות עילם" (ירמיהו מט).
(כג ע"א) בימינו נתקיימו דברי שמואל שאין שעבוד מלכויות בא"י, יותר מבכל מקום בעולם. לפני כמה שנים עול הגלות היה כבד, לא נתנו רשות לבנות בכלל, ועכשיו המלכות היא מלכות חסד, ישראל פטורים מכל שעבוד וגזירות, עושים הישר בעיניהם בעבודת ה' ובנין בתים. זה מראה שה' רוצה לקבץ את נדחי ישראל.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, חברה מחזירי עטרה ליושנה (תשטו), דף יט ע"א, כא ע"א-ע"ב, כב ע"א, כג ע"א) לטקסט

קידה על אפים

[עיין עוד לקט באורי אגדות מגילה כב ע"ב ]לה ע"א

תנו רבנן: אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה - מעל

כי אחר שאינו מכיר במשפיע ואינו מחזיק לו טובה, הנה הוא מועל בקדשים ודאי, ונהנה מהם שלא ברשות.

(עקדת יצחק, שער ע"ד)

כי ההנאה היא מסובבת מהברכה, ואם תוסר הסבה הנה המסובב יסור ונמנע. והעושה כן כאלו מעל.

(עקדת יצחק, שער ע"ז)

כי יראה שהאכילה וההנאה מהאשה הרוכלת יהיה כדי הספוק לבך, באופן שתמשך משם הכוונה התכליתית שתודה את ה' המביאך שמה, וחברך את שמו על הארץ ועל המזון, וכמו שאמר הנהנה מן העולם בלא ברכה מעל. [אומר שההנאות החמריות נתנו לאדם כדי שיודה לה', לכן אם נהנה ולא הודה הפסיד את מטרת הדבר.]

(עקדת יצחק, שער צ"א)

אחרי ברכה והארץ נתן לבני אדם

[ענין הברכה - מה שישראל מוסיפים קדושה בעניינים גשמיים. ובזה קונים את העולם, כמו אומן שקונה בשבח כלי ע"י מלאכתו.]

(אור לישרים על פי' הרמב"ם לר"ה עמ' ב-ג - לטקסט)
לה ע"ב

א"ר חנינא בר פפא: כל הנהנה מן העוה"ז בלא ברכה כאילו גוזל להקב"ה וכנסת ישראל שנא' גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית, ואין אביו אלא הקב"ה שנא' הלא הוא אביך קנך, ואין אמו אלא כנסת ישראל שנא' שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך.

למען טמא את מקדשי [על המקריב בנו למולך] - לשון רש"י, את כנסת ישראל שהיא מקודשת לי. וכבר רמזתי זה (לעיל יח כא) איך תטמא כנסת ישראל שהיא מקודשת לשמו הגדול באיש אחד אשר יחטא. ...כי החפץ ביצירה שיברכו עליה לשמו הגדול, משם יהיה קיום העולם, ואם לאו יתעלה בשמו הגדול ומסתלקת השכינה מישראל, וכל שכן כשיקריב הפרי למולך שהוא מתעב את גאון יעקב ומשכנו. [מביא את רש"י שהמקריב מזרעו למולך מטמא ופוגע בכנסת ישראל ותמה על כך שנראה לא מובן? ומשיב שכיון שכל היצירה היא לברך את שמו ולקדש את השם הרי שפעולה הפוכה גורמת לסילוק השכינה.]

(רמב"ן ויקרא פרק כ, ג)

... עוד ירמוז שלשה דברים רעים הגורמת הנפש המרשעת - הא' היא נחסרת מאורה וממעלתה, והוא אומרו נפש כי תחטא לשון חסרון בנפש עצמה, ב' ומעל מעל בה... הג' כי גם לכללות הקהל הוא גורם הכחשה, פירוש לצד שכל ישראל כאחד, רעת אחד תסובב רע לכל הנצר, והוא אומרו וכחש בעמיתו שנעשית עמיתו כחושה מצדו רחמנא ליצלן, והוא מה שרמוז בפסוק (שם) גוזל אביו ואמו, ואמרו ז"ל (ברכות לה:) אמו זו כנסת ישראל כי באמצעות אנשי חיל מתרבה בכללות עם ה' השלום והטוב והחיים. [מביא כי הנפש החוטאת מסובבת רע לכל ישראל, ולהפך, כשעושה טוב - מרבה טוב ושלום בעם ה'.]

(אור החיים, ויקרא ה, כא)

לא תעשוק - ... ובדרך רמז ירמוז על דרך מה שדרשו חז"ל (ברכות לה:) בפסוק (משלי כח כד) גוזל אביו ואמו וגו' זה הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה עד כאן, והוא מאמר הכתוב כאן לא תעשוק את רעך זה הקדוש ברוך הוא, דכתיב (שם כז י) ריעך וריע אביך, שלא יגזול ברכות שהוא חייב לברך על מה שנהנה בעולם הזה.
ואומרו ולא תגזול, רמז שגם בעושק זה יש גזילה לאחרים, שהוא מה שרמז בפסוק גוזל אביו ואמו ודרשו רבותינו ז"ל (ברכות לה:) אביו זה הקדוש ברוך הוא אמו זו כנסת ישראל, כי כשאדם ממעיט במצוה הצריך עשות, גורם רעה גם לכללות ישראל. [מבאר שבזה שאדם לא מקיים מצוותיו כראוי, הרי הוא פוגע בכללות ישראל.]

(אור החיים, ויקרא יט, יג)

כי על כל מוצא פי ה' וגו' - נכלל בזה כמה עניינים כמו לשון כל שסובל כמה דברים, היינו שקידת התורה בכלל שמסיר עכ"פ מחלת הרעבון כמש"כ בתחלת סדרא זו ... ונכלל עוד ברכת הנהנין, וכדאי' בברכות רפ"ו כל הנהנה מהעוה"ז בלי ברכה כאלו גוזל הקב"ה וכנ"י שנא' גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית, חבר הוא לירבעם ב"נ שהשחית את ישראל מאביהם שבשמים. והביאור משום שע"י ברכות הנהנין מתברך כל מין. והמונע מלברך גוזל השפעה שהקב"ה רוצה להשפיע וכנסת ישראל נצרכים לכך, וחבר הוא לירבעם שמנע קרבנות מישראל מקור השפעה אז. [מבאר שע"י הברכה הקב"ה מצווה ברכתו לישראל, ומי שאינו מברך גוזל ההשפעה שכנסת ישראל זקוקה לה.]

(העמק דבר דברים ח, ג)


כל הנהנה בעוה"ז בלא ברכה הרי זה גוזל הקב"ה וכנסת ישראל, שנאמר גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית. חבר הוא לירבעם בן נבט שהשחית את ישראל מאביהם שבשמים.

והעניין דמראש הבריאה קבע הקב"ה שיהיה עסק פרנסה שבא בהליכות עולם מעורב בהשגחה עליונה מגיע ע"י מפגיע של עבודה. היינו או קרבנות במקום הראוי לכך. או תפלה בכל מקום. ומש"ה נקראו אלו סתם עבודה יותר משארי מצות שבתורה שהם ג"כ עבודת ה'. היינו ע"ש הכתוב עובד אדמתו ישבע לחם פי' דשארי מלאכות שאדם עושה אפשר שעושה בשביל פרנסה ואפשר בשביל צורך אחר משא"כ עובד אדמתו אינו אלא לשבוע לחם. וכך הוא הבדל כל מצות שבתורה לעבודת קרבנות או תפלה. דשארי מצות ועבודת ה' שכרם שמור לעוה"ב או בעוה"ז אוכל פריו בעושר וכבוד וכדומה מדה כנגד מדה משא"כ קרבנות או תפלה עיקרם באים לפרנסה. כדאיתא (בכתובות דף ז) למה נקרא שמו מזבח שהוא מזין. (ועוד יבואר בפ' פינחס אם יזכני ה') וכן תפלה קבועה דמש"ה נקרא במס' (שבת דף י"ב) חיי שעה (ולהלן מ"ח כ"ב יבואר דיוק מקרא בתפלת שלמה בזה) וכן כל ברכות הנהנין באים לברך שפע אותו מין וכדאיתא בברכות ר"פ כ"מ כל הנהנה בעוה"ז בלא ברכה ה"ז גוזל הקב"ה וכנ"י שנאמר גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית. חבר הוא לירבעם ב"נ שהשחית את ישראל מאביהם שבשמים. הטעם בזה דבברכות הנהנין נותן שפע ברכה במין הנאכל והמונע מזה ה"ז גוזל את הקב"ה הרוצה להשפיע וכנ"י הצריכים לכך. וחבר הוא לירבעם ב"נ שמנע קרבנות מישראל שמביאים ברכה. [מבאר שתכלית ברכות הנהנין היא להשפיע שפע ברכה על המין הנאכל, ועל כן מי שלא מברך מונע את השפע הזה מלבוא, ועל כן גוזל את הקב"ה הרוצה להשפיע ואת כנסת ישראל שאיננה מקבלת את השפע בגללו. גם עבודת הקורבנות תכליתה העיקרית היא להשפיע על ישראל שפע ברכה ופרנסה טובה, ועל כן כן חבר הוא לירבעם שמנע מישראל את עבודת הקורבנות.]

(העמק דבר, בראשית פרק ב פסוק ה)


ת"ר: "ואספת דגנך". מה ת"ל? לפי שנא' "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך", יכול דברים ככתבן? ת"ל "ואספת דגנך", הנהג בהן מנהג דרך ארץ. דברי ר' ישמעאל. ר"ש בן יוחי אומר: אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורה בשעת הרוח, תורה מה תהא עליה? אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, מלאכתן נעשית ע"י אחרים, שנא' "ועמדו זרים ורעו צאנכם וגו'", ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום, מלאכתן נעשית ע"י עצמן. שנא' "ואספת דגנך", ולא עוד אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידן, שנא' "ועבדת את אויביך וגו'". אמר אביי: הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן, כר' שמעון בן יוחי ולא עלתה בידן.

והיה אם שמע תשמעו וגו' - ענין פ' זו בכלל יש להתבונן תחלה על אגדה בברכות דל"ה בדרשי דקרא דכתיב ואספת דגנך וגו' ורמי מדכתיב ועמדו זרים ורעו צאנכם, ומפרש רשב"י דבזמן שישראל עושין רצונו ש"מ מלאכתן נעשית ע"י אחרים ובזמן שאין עושים רש"מ ע"ז כתיב ואספת דגנך שמלאכתן נעשית ע"י עצמן.
וכבר תמהו התוס' הרי כתיב והיה אם שמע וגו' ויישבו שאין עושין כו' היינו שאינם צדיקים גמורים. והדברים סתומים שהרי בפירוש אמר אם שמע תשמעו אל מצותי לאהבה וגו' ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ומה ה' שואל מאיתנו יותר.
אלא כך הענין, דישראל ניזונים ומתפרנסים בא"י בזכות א' משני דברים שנקראים לחמי בדבר ה', היינו עבודה, דכתיב בקרבנות את קרבני לחמי וכמש"כ במקומו בס"ד, או בזכות התורה דכתיב לכו לחמו בלחמי, ומפרש בגמ' חגיגה די"ד זה תלמוד. אמנם אין שני הדברים שוין באופניהם.
ולהסביר ההבדל יש לבאר דמלכותא דרקיע כמו מלכותא דארעא, שהמלך משגיח על פרנסת עמו בשני אופנים; או שנותן חלק ארץ ונחלה לכל א' והמה עובדים איש אדמתו ושבעים לחם, ובזה נכלל שומרי ועושי דבר המלוכה, והמה ניזונים מהכנסת עובדי אדמה וכדומה, או אנשי חילו ובעלי מלחמתו שהמה שומרי מלכותו ועל המלך לזונם מאוצר המלך בלי שום טורח. וידוע שהמלך רוצה ביותר אנשי מלחמתו ואוהבם הרבה יותר מבעלי עבודת הקרקע; כך מלכותא דרקיע מזין את ישראל או בזכות עבודה שהוא קרבנות או בזכות התורה שנמשלו לאנשי מלחמה ונושאי מלכותו יתברך כמש"כ כ"פ, וכל ישראל משתתפים במה שתומכים אותם כמש"כ בס' שמות מ' כ' ובכ"מ. והקב"ה חפץ יותר בעסק התורה נושאי מלכותו ית' ואוהבם יותר מבעלי עבודה...
מעתה נבא לביאור פ' זו, שאם שמוע תשמעו אל מצותי וגו' ולעבדו בכל לבבכם, בתענית ד"ב פירשו עבודה שבלב זו תפלה, והוא רמז טוב לעבודה שבזה"ז שתפלה במקום קרבנות, אבל בא"י ובזמן הבית היה מתפרש כמשמעו עבודת הקרבנות כמשמעות עבודה בכ"מ שהוא במעשה, אלא שהתנה הכתוב שתהא העבודה בכל לב ובכל נפש היינו באמונה שבלב שהיא המשפעת ברכה, וברצון גמור שיהא בזה תלוי חיות אנשי מדינה זו ולא ככל ארצות וזהו בכל נפשכם, ומש"ה נקרא עסק הקרבנות ביחוד עבודה יותר מכל מצות שבתורה משום שהיא באה בשביל פרנסה וכעובד אדמתו ישבע לחם. פי' דשאר עבודות שהאדם עושה כמו חייט שתופר בגד יכול להיות שאינו עושה בשעה זו בשביל פרנסה אלא כדי שיהא לו בגד ללבוש, משא"כ עובד אדמה אינו אלא בשביל לשבוע לחם, וה"נ כל המצות באין לתכלית הידוע לו ית' המצוה עליהם, משא"כ עבודת הקרבנות סתמא בשביל לחם הארץ. וכדאי' בכתובות ד"ה למה נקרא שמו מזבח שהוא מזין כו'. וה"נ נקראת תפלה חיי שעה כדאי' בשבת די"ב משום שהוא באה עיקרו בשביל פרנסה.
ואספת דגנך וגו' - ודאי תהי' פרנסה בשופי אבל אתה תהי' נצרך לעסוק כמו במלכותא דארעא שבעלי השדה עובדים בעצמם. [מקשה ש'ואספת דגנך' נאמר בתורה בהמשך ל'אם שמוע תשמעו', ומשמע שעושין רצונו של מקום, ומבאר שהקב"ה משפיע ברכתו על ישראל או בזכות עבודת הקורבנות או בשל לימוד התורה, ופרשתנו עוסקת כשישראל עובדים את ה' בכל ליבם ומתפרנסים בזכות הקורבנות, אך לא בזכות שקידת התורה.]

(העמק דבר דברים יא, יג)

והוא כי ראיתי בני עליה והם מועטים [סוכה מה ע"ב], כי מי שהוא קרוב אל ה' וחיבתו רבה לפני המקום, א"צ לשים עינו אל קניני עולם הזה כלל, כי אך הבל ושקר נחלו, רק תהיה שלימותו וכוונתו אל התורה והעבודה, ומה' דרכיו יכוננו, והוא יתן לו בדרך השגחה פרטית ונסיי פרנסתו, כי הוא מכלכל ונותן לחם לכל בשר, ובמדבר היה לישראל לתת להם לחם משמים, והשאיר צנצנת המן למשמרת, להורות כי ישים גבר בה' מבטחו, וכמבואר בירמיה [ילק"ש בשלח רמז רס"א] שדורו אמרו שאי אפשר להתמיד בתורה, כי מאין תהיה פרנסתם, והוציא להם צנצנת המן, ואמר [ירמיה ב'] הדור אתם ראו וכו'.
אך מי שאינו שלם ודבק כ"כ בה' וראוי לפלא ונס מיוחד, צריך להשגיח במזון, כי לא יגיע לו מה' בדרך נסי, וצריך לנהוג דרך ארץ כפי הטבע, וצריך להשגיח במזון ומחיה וקניני עולם הזה, אם כי המה שוא ושקר, ואדם לעמל יולד, והבל כל אדם נצב סלה. וב' אלו בחינות, הן בחינות בנים ועבדים למקום, כי מה שהוא בבחינה הראשונה, שכוון לו רשב"י והם בני עליה, ומועטים הם הבנים למקום ודבקים בה', והם כבן שמתחטא לפני המקום, ועושה רצונו לשדד הטבע וכל דבר נמוסי הבריאה, אבל בבחינה שניה, הם בבחינת עבדים למקום, שעול הטבע כרוך בם, ויגיע כפו יאכל, כי צריך לעסוק בצרכי מחיה וכלכלה, וליתן עינו בקניני עולם הזה שהם שוא ושקר.

(יערות דבש, חלק שני, דרוש ה)


והיא פליאה דהרי פרשת "והיה אם שמוע" וכו' מיירו בעושין רצונו של מקום, כמ"ש מקודם "לאהבה את ה' אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם" וגו'. ועיי"ש בתוס'. ונראה דהנה באמת יש שני גווני עבודת השי"ת, יש מי שעובד ה' בדרך הטבע, נותן צדקה ולומד ומתפלל הכל בדרך הטבע, כמו כן השי"ת מתנהג עמו בדרך הטבע, ומזמין לו פרנסתו ג"כ בדרך הטבע - אם לוקח סחורה, השי"ת עוזר לו שמצליח וכדומה. אמנם יש מי שעובד השי"ת במסירות נפש שלא בדרך הטבע ויותר לפי כחו, ומפקיר עצמו וכל הונו ורכושו בעבור כבוד השי"ת, אזי מדה כנגד מדה עוזר לו השי"ת שלא עפ"י הטבע. וזה האדם אין צריך לעשות שום פעולה אל הפרנסה, כי בוודאי השי"ת יזמין לו פרנסתו. ולפי"ז אין מחלוקת בין ר' ישמעאל ובין ר' שמעון, כי ר' ישמעאל מיירו במי שעובד ה' בדרך הטבע, אז ג"כ פרנסתו בדרך הטבע, ור' שמעון מיירו במי שעובד ה' חוץ לטבע. ועיין בס' בני יששכר מאמרי חודש ניסן מאמר י"ב אות ד, דישראל עושין רצונו של מקום היינו שגורמין הארת המוחין בזו"ן, כי המוחין נקראים רצון. עיי"ש באורך. וזהו דברי ר"ש, כי פ' "והיה אם שמוע" מיירו כשאין ישראל עושין רצונו של מקום, ר"ל שאינם צדיקים כ"כ שיגרמו הארת המוחין בזו"ן שהוא מדרגה גדולה, אבל מיירו בצדיקים העובדין השי"ת במדות אהבה ויראה כמו שנאמר בראש הפרשה "לאהבה את ה' אלהיך" וכו', אבל אינם במדרגה גדולה כ"כ שיגרמו הארת המוחין, ולכן נאמר "ואספת דגנך". אבל בישעיהו סא, שמיירי בימי המשיח, שישראל יהיו במדרגה גדולה כ"כ, נאמר "ועמדו זרים ורעו צאנכם" וגו'. ולכן הרבה עשו כר"י ועלתה בידן, הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידן, כמ"ש בשם הבעש"ט זצוקללה"ה, לפי שלא היו במדרגת רשב"י שיעבדו ה' במס"נ כמותו. ודפח"ח. אחר כתבי זאת ראיתי מעין זה בספר הנכבד אגרא דפרקא אות ריח, עיי"ש, וכן שם אות קצו.

(רבי יוסף מאיר וייס מספינקא, אמרי יוסף פ' מקץ דף רג ע"ג-רד ע"ב)

אניגרון מיא דסילקא אכסיגרון מיא דכולהו שלקי

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא עו ע"א]


טובא גריר

[יש שותים הרבה יין לא כדי להשתכר אלא כדי להגדיל את תאוותם לאכילה. ועל זה אמר שלמה (משלי כג, כ) "אל תהי בסבאי יין בזללי בשר למו" - גם אם אתה שותה כדי לזלול בשר, זה לא טוב. ואילו בבן סורר ומורה הסדר הפוך: "זולל וסובא", כי אצלו השתייה אינה כדי שיאכל הרבה, אלא הוא אוכל הרבה גם בלי לשתות הרבה תחילה, ושותה הרבה לצורך השתייה עצמה, ולא כדי שיוכל לאכול הרבה.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 104) לטקסט

דורות הראשונים עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי זו וזו נתקיימה בידן

[כי כח התורה שלומדים נותן הצלחה בכל מה שאדם עושה. "כי זה כל האדם" - כל הנהגת האדם בימי חייו הוא רק ע"פ לימוד התורה, כמה שילמד, ובדורות הראשונים למדו הרבה.]

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה, דף יט ע"ד) לטקסט

אמר להו רבא לרבנן במטותא מינייכו ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזו קמאי כי היכי דלא תטרדו במזונייכו כולא שתא

[עובד אדמה יכול ללמוד תורה יותר מבעל אומנות, כי בעל אומנות טרוד תמיד, ואילו עובד אדמה טרוד רק בניסן ותשרי.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, חברה מחזירי עטרה ליושנה (תשטו), דף לא ע"ב) לטקסט


לח ע"ב

כתורמוס הזה ששולקין אותו שבע פעמים

[עיין עוד לקט באורי אגדות ביצה כה ע"ב]מ ע"א

...דאמר רב יהודה אמר רב: אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו שנא' ונתתי עשב בשדך לבהמתך, והדר ואכלת ושבעת.

ותכל להשקותו - היה צריך לומר ויכל לשתות, נתכוון לומר שהיתה היא מקרבת לו המים לשתות עד סוף השתיה ולא היה צריך הוא לטרוח בהטיית מים אליו...
עוד יתבאר על דרך אומרם ז"ל (ברכות מ.) בפסוק "ונתתי עשב בשדך לבהמתך וגו'" (דברים יא טו) שצריך אדם להקדים לתת מזון לבהמתו ואח"כ את עצמו. ויש לך לדעת כי דוקא באין כאן סכנה או צער, אבל בסכנה או בשיש צער, קודם יש לחוש לצערו ואח"כ בהמתו, ולזה כששאל האיש הגמיאיני מעט הרגישה הצדקת כי צמא למים הוא ומצטער היה, לזה אמרה לו שתה וכשנתנה לו שיעור ששיערה כי ודאי אין כאן חשש לצער הצמא "ותכל להשקותו ותאמר גם לגמליך אשאב" כי בגדר זה שאינך מצטער אותם צריך להקדים, והוא שסמך הכתוב לומר ותכל להשקותו ותאמר גם לגמליך וגו', ואומרו עד אם כלו, פירוש לא אשער להם כפי האומדנא אלא אשקה ולא אשא ידי עד שאראה שמים לפניהם ואינם שותים, וזה לך האות כי כלו לשתות. [מסביר כי דין זה הוא רק כשאין צער או חשש נזק לאדם, אך אם ישנו כזה - הרי הוא קודם לבהמתו.]

(אור החיים, בראשית כד, יט)תניא אילן שאכל ממנו אדם הראשון, רבי מאיר אומר: גפן היה, שאין לך דבר שמביא יללה על האדם אלא יין, שנאמר: וישת מן היין וישכר

והנה בבחינת הסבה הצוריית, אמר שתויי יין נכנסו, והוא ודאי ערבוב השכל בדעות האלהיות, והפקפוק באמיתת מציאותו, או בהשגחתו, או ביכלתו, וזולת זה. כי על זה אמרו (ברכות מ' ע"א) עץ שאכל ממנו אדם הראשון גפן היה. וגם נח שתה וישכר ויתגל (בראשית ט). ולפי שזה היה עקר שהכל תלוי בו, שלפי חולשתם בהשגתם זו, כן גברו החסרונות האחרות, לזה ביארה התורה סבה זו סמוך למיתתם, וכמו שאמרו חכמינו ז"ל (ויקרא רבות פ' י"ב) משל למלך שהיה לו בן בית ומצאו פתח החנות, והתיז ראשו בשתיקה, ומנה אחר תחתיו, ואמר לו אל תכנס לחנות וכו'. והוא מבואר, כי זה החנות הוא חנות של שכרות, וכמו שאמר ר' מאיר (חזית שיר ב) הביאני אל בית היין (שיר ב), אמרה כנסת ישראל, השליט בי יצר עד שאמרתי (שמות ל"ב) אלה אלהיך ישראל, כהאי חמרא כדעייל ביה באינש הוא מערבב ליה, הוא ודאי ערבוב הרשעות וההתפקרות כלפי מעלה, ולזה כתב בה מיתה. [מבאר שהשכרות במדרש היא רמז לבלבול הדעת בדעות האלהיות. ולכן המדרש תולה גם את חטא אדם הראשון, גם את חטא העגל, וגם את הטא נדב ואביהוא, בשכרות.]

(עקדת יצחק, שער נ"ט)


שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן

בדבר שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, "ארץ חטה ושעורה תאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש", ונסמכו לארץ חטה וזית שמן, ועי' בברכות (מא ע"ב): זה שני לארץ וזה חמישי לארץ, מבואר שם דעיקר החביבות מה שסמוך לארץ. ונראה בזה דעיקר החביבות של פירות ארץ ישראל היא מפני שא"י היא מקום החכמה ואין חכמה כחכמת א"י, ולכך העיקר היא הארץ כמ"ש "ה' בחכמה יסד ארץ", והעיקר קאי על ארץ ישראל כי ארץ ישראל מקבלת וכרוכה בה החכמה העליונה, ולכך עיקר הסמיכות לארץ היא חטה בגימט' כ"ב נגד כ"ב אותיות התורה מקור החכמה, וגם איתא בגמ' אין תינוק יודע לקרות אבא עד שיטעם טעם דגן וכמו כן על שמן אמרו חז"ל: כל מקום ששמן מצוי שם חכמה מצויה. ולכך שני מינים אלה סמוכים לארץ.

(שם משמואל, על הגדה של פסח, עמ' קיז, חסדי דוד, לר' דוד בורנשטיין)


מ ע"ב

על החומץ וכו' אומר שהכל נהיה בדברו

[החומץ המצער את היהודי הוא הסבל שלו מהגוים בגלל אמונתו. אבל סבל זה מחזק את עם ישראל, ועל זה מודים לה'. הברכה היא "שהכל נהיה בדברו" - ה' הוא זה שהופך את היין לחומץ, שהרי הגוים רודפים אותנו בגלל אמונתנו, בגלל התורה שהיא "דבר ה'".]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 150-151) לטקסט


מב ע"א

כי הא דאמר רבי חייא בר אשי אמר רב שלש תכיפות הן תכף לסמיכה שחיטה תכף לגאולה תפלה תכף לנטילת ידים ברכה אמר אביי אף אנו נאמר תכף לתלמידי חכמים ברכה שנאמר ויברכני ה' בגללך.

ואמר בגללך דמשמעו בזכותך נגלל ברכה בביתי אפי' מה שאינו נוגע ליעקב שהוא הצאן והכי איתא ברבה שמאז בוא יעקב ללבן היו לו בנים. והיינו דלמדו חז"ל ברכות דמ"ב מזה המקרא סמוך לת"ח ברכה. אפי' אינו נוגע לו אלא בזכותו.

(העמק דבר, בראשית פרק ל פסוק כז)מג ע"ב

ואל יהלך בקומה זקופה - דאמר מר: המהלך בקומה זקופה אפילו ארבע אמות, כאילו דוחק רגלי שכינה, דכתיב מלא כל הארץ כבודו.

והכוונה שידמה לו כאלו אין לו אלוה, והוא מסיג בזה גבול השכינה, שהרי אמתת מציאותה בכל מקום ולהכרת זה ראוי שיהלך כל בעל שכל שח ונכנע לפני אדוניו הרואה אותו.

(עקדת יצחק, שער צ"ח)


[עיין עוד לקט באורי אגדות קידושין לא]


עתידים בחורי ישראל שיתנו ריח טוב כלבנון

[בימינו בחורי ישראל מקריבים קרבנות ופועלים בחריצות ובזריזות בשביל מהפכות ואידיאלים שונים, ובעתיד הם יהיו כמו הלבנון, בית המקדש, שמקריבים בו קרבנות לה', כי ה' יהפוך את לבבם לטוב, וישתמשו בחריצות ובזריזות שלהם לעבודת ה'.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף כא ע"ד) לטקסט

נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים

[עיין עוד לקט באורי אגדות סוטה י ע"ב]

פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם

עי' לקט ביאורי אגדות תענית י ע"ב


מד ע"א

השותה מים לצמאו מברך שהכל נהיה בדברו רבי טרפון אומר בורא נפשות רבות וחסרונן

[יסוד המחלוקת הוא שלא כתוב בפרשת בראשית שה' ברא את המים, כי נבראו לפני השמים והארץ. לכן ת"ק אומר שצריך לברך "שהכל נהיה בדברו", כדי להודיע שגם המים נבראו ע"י ה', אף שלא נזכרו בתורה. ור' טרפון אומר שהתורה לא היתה צריכה להזכיר שה' ברא את המים, כי התורה אומרת שה' ברא את האדם, והמים הם אחד מצרכי האדם, לכן ברור מאליו שה' ברא את המים. ולכן אומרים "בורא נפשות רבות וחסרונן" - היינו המים שחסרים לאדם הם בכלל הבריאה. הסבר אחר: ה' ברא את העולם ב"העלם", באופן שאפשר לחשוב שזה הטבע ולא ה' ברא אותו, ורק מי שמעמיק בדעתו מבין שזה בריאת ה', ומה שיותר בהעלם, ה' נותן יותר דעת באדם להתגבר על ההעלם. הרי עיקר בריאת העולם היא כדי שה' יהיה מלך, ואין מלך בלי עם, היינו עם שיכיר בדעתו שה' ברא את העולם. ולכן מברכים על כל דבר "בורא פרי וכו'", כדי להראות שה' ברא את העולם, היינו דבר נפרד מהבורא, ואינו מהטבע. והמים נבראו לפני השמים והארץ, לפני שהיה טבע, והיו תלויים בדיבורו של ה', ועל זה אומרים "שהכל נהיה בדברו", שהמים לא נפרדו מדיבורו של ה', שהדיבור היה נחשב כמו מקומו, באוויר, ולהודיע שגם עכשיו המים הם מה' ולא מהטבע. עוד רמז, שהמים לא נפרדו מה'.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף סב ע"ד-סג ע"א) לטקסט


מה ע"ב

נשים ועבדים אם רצו לזמן אין מזמנין וכו' משום פריצותא

"ויאמר לה בועז" - בתוך כך הגיע עת האוכל ובועז אכל בשלחן אחד עם הקוצרים... ואמר לה "גשי הלם", שתשב למעלה בצד בועז... "ותקם ללקט" - מספר כי לא המתינה עד שיברכו הפועלים ברכת המזון כי אין מצרפים נשים לזימון מפני פריצותא, ותכף קמה ללקט.

(מלבי"ם רות ב, יד-טו)


מז ע"ב

רמי בר חמא לא אזמין עליה דרב מנשיא בר תחליפא דתני ספרא וספרי והלכתא. כי נח נפשיה דרמי בר חמא, אמר רבא: לא נח נפשיה דרמי בר חמא אלא דלא אזמין ארב מנשיא בר תחליפא. והתניא, אחרים אומרים: אפילו קרא ושנה ולא שמש תלמידי חכמים הרי זה עם הארץ! - שאני רב מנשיא בר תחליפא דמשמע להו לרבנן, ורמי בר חמא הוא דלא דק אבתריה. לישנא אחרינא: דשמע שמעתתא מפומייהו דרבנן וגריס להו - כצורבא מרבנן דמי.

נראה ששתי הלישנות פליגי בגמרא אם בכהאי גוונא דשמע שמעתתא מפומייהו דרבנן וגריס להו, אם נדון כמשמש ת"ח, דבכה"ג הריהו נוטל מעצמו, ואין הרב 'נותן', והמחלוקת היא האם ע"י זה נכנס תחת כנף הרב (ומקבל השפעתו הבאה אליו ממרום) או לא.

(שיחות מוסר תשל"א פרשת יתרו מאמר מא' עמ' קעה)

כותים גרי אריות הם וכו' גירי אמת הם וכו' כל מצוה שהחזיקו בה כותים הרבה מדקדקים בה יותר מישראל

[עיין עוד לקט באורי אגדות קידושין עה ע"ב]

קרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים

[עיין עוד לקט באורי אגדות סוטה כב]מח ע"א

ורחמנא היכא יתיב רבא אחוי לשמי טללא אביי נפק לברא אחוי כלפי שמיא אמר להו רבה תרווייכו רבנן הויתו

[רבא סבר שצריך לקיים את התורה בלי חקירה, מתוך אמונה, כמו מי שנשאר בתוך הבית ולא רואה כלום מעליו. ואילו אביי סבר שצריך לחקור, ולכן יצא מהבית, והצביע על השמים כי מי שרואה את הכוכבים וכו' מבין את גדולת ה', שהרי התנועה השמיימית מראה שיש מנהיג לעולם.]

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה, דף יח ע"ג-ע"ד) לטקסט


מח ע"ב

תניא רבי אליעזר אומר כל שלא אמר ארץ חמדה טובה ורחבה בברכת הארץ ומלכות בית דוד בבונה ירושלים לא יצא ידי חובתו נחום הזקן אומר צריך שיזכור בה ברית רבי יוסי אומר צריך שיזכור בה תורה

מבאר הטעם שמזכיר ברית בברכת הארץ היו שפרשו משום שרק אחר הברית הובטחה הארץ לאברהם. אמנם הרמב"ן דוחה זאת כי מצינו שכבר קודם לכן הבטיחו ה' על הארץ? אלא הטעם לפי שבכניסה לארץ בימי יהושע לא נכנסו על שמלו, כתנאי לכניסה.
ומדוע מזכיר תורה בברכת הארץ? לפי ששלמות התורה רק בא"י .

(רמב"ן אמונה ובטחון פרק ח)

ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא לח ע"ב וכן לקט ביאורי אגדות תענית ה ע"ב]מט ע"א

מקדש ישראל וראשי חדשים ישראל דקדשינהו לראשי חדשים

"החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה" - כי אמרו רבותינו ז"ל שצריך לאמר מקדש השבת וישראל וראש חודש, כי ראש חודש ישראל מקדשין ליה אבל שבת קביעא וקיימא [ביצה יז ע"א]. וידוע מאמר חכמינו ז"ל שכל הדברים השייכים להחודש תלוים בישראל, כי כפי הזמן שמקדשין ישראל החודש כן נגמרים כל הדברים השייכים להחודש כמו שאמרו רבותינו ז"ל (ראש השנה ח ע"ב) לענין ראש השנה שכל הכסאות למשפט כולם תלוים ועומדים וממתינים עד שיקדשו ישראל ראש השנה. וכן לענין חזרת בתולין שאם נמלכו בית דין ועשאו השנה מעוברת אזי בתולין חוזרין כמו שאמרו רבותינו ז"ל (ירושלמי נדרים ו, יג) נמצא שהכל תלוין בישראל כפי הזמן שמקדשין את החודש. וזהו "החודש הזה לכם", היינו שמסרתיו לכם וכנ"ל, כי קדושת החודש תלוין בישראל. וזהו "ראשון הוא לכם", ראשון הוא מרומז עליו יתברך שמו כי הוא ראשון לכם, היינו שה' יתברך הוא שנקרא ראשון הוא לכם, כי בזה החודש מסור לישראל לקדש אותו בזמן שירצו בזה רואים שאפילו ה' יתברך כביכול הוא לכם, כי בידכם להנהיג הנהגתו כפי רצונכם, כי הכל תלוים כפי הזמן שישראל מקדשין החודש כן הוא יתברך מנהיג הנהגתו ומשפטו כנ"ל. וזהו "חדשי השנה", שכל התחדשות השנה הכל מתנהג על ידכם כפי הזמן שאתם מקדשין החודש כנ"ל.

(קדושת לוי, פרשת בא)

על הארץ ועל המזון

[ר' אליעזר מדיקוב הסביר בדרך צחות: מי שמרחם על הארץ, להחזיק את יושבי א"י, ישפיעו לו מזון ופרנסה ברווח].

(רבי ברוך דוד כהנא, ברכת הארץ, בסוף ההקדמה) לטקסט

מקדש השבת ישראל והזמנים

[עיין עוד לקט באורי אגדות ביצה יז ע"א]

אין עושין מצוות חבילות חבילות

[עיין עוד לקט באורי אגדות סוטה ח]מט ע"ב

לעולם אל יוציא אדם את עצמו מן הכלל

אמרו רז"ל לעולם אל יוציא אדם עצמו מן הכלל. לכן יתכוין ליחד ולדבקה בו ית' מקור נפשו האלהית ומקור נפשות כל ישראל, שהוא רוח פיו ית' הנק' בשם שכינה על שם ששוכנת ומתלבשת תוך כל עלמין להחיותן ולקיימן, והיא היא המשפעת בו כח הדבור הזה שמדבר בדברי תורה או כח המעשה הזה לעשות מצוה זו, ויחוד זה הוא ע"י המשכת אור אין סוף ב"ה למטה ע"י עסק התורה והמצות שהוא מלובש בהן. ויתכוין להמשיך אורו ית' על מקור נפשו ונפשות כל ישראל לייחדן... וזהו פי' "לשם יחוד קב"ה ושכינתיה בשם כל ישראל".

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק מא)

השמים והארץ וכל צבאם בטלים במציאות ממש בדבר ה' ורוח פיו, וכלא ממש חשיבי ואין ואפס ממש, כביטול אור וזיו השמש בגוף השמש עצמה. ואל יוציא אדם עצמו מהכלל, שגם גופו ונפשו ורוחו ונשמתו בטלים במציאות בדבר ה' ודבורו ית' מיוחד במחשבתו כו' וכנ"ל [פ' כ' וכ"א] באריכות בדרך משל מנפש האדם, שדבור אחד מדבורו ומחשבתו כלא ממש כו'.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק מג)


נ ע"א

פתיא אוכמא

[עיין עוד לקט באורי אגדות מגילה יד ע"ב ]

שאפילו עוברים שבמעי אמן אמרו שירה

[עיין עוד לקט באורי אגדות סוטה ל ע"ב]נא ע"ב

בית שמאי אומרים שברא מאור האש ובית הלל אומרים בורא מאורי האש

ואני אומר יש סוד בדבר. והנה איתא שם כי פליגי בית שמאי ובית הלל במאור ומאורי, בית שמאי סברי חדא נהורא איכא בנורא, ובית הלל סברי טובא נהורא איכא בנורא, פירש רש"י, שלהבת אדומה לבנה וירקרקת. וקשה, וכי לא ראה בית שמאי שהרבה גוונים יש לאש המאירים. עוד ענין גדול בברא ובורא כולי עלמא לא פליגי, ועם כל זה חזינן נוסח בית שמאי היה ברא מאור האש, ונוסח בית הלל היה בורא מאורי האש.
אלא אלו ואלו דברי אלקים חיים. ידוע האצילות היא כשלהבת קשורה בגחלת, והוא הכל סוד אחדות מיוחד, אף החיור והסומק והירוק שהוא קו החסד וקו הדין וקו הרחמים, הכל במקומו אחדות מיוחד. רק בהשתלשלות מצד הפעולות שנפעלות בזה העולם הנמשך מהאצילות, אז נפעל למטה חסד ודין ורחמים. והנה באצילות במקומו שייך ברא מאור האש, כי הכל מאור אחד ומיוחד, וכבר נברא, רצוני לומר הואצל, ובבחינה זו רומז בית שמאי ברא מאור האש. ובית הלל רומז על הפעולות המתחדשות ונמשכות מהם, שהם רבים ומתחדשים בכל עת, זהו בורא מאורי האש. ומאי שבית שמאי מדבר בבחינה זו, ובית הלל מבחינה זו. סוד הענין הוא כבר מבואר בזוהר, שמאי היה מצד הגבורה, והלל היה מצד החסד, על כן שמאי הוצרך תמיד להכניס ולהעלות מדתו שהיא הגבורה למעלה בשרשה ומקורה, שאז תתמתק ולא תחריב העולם, אבל הלל שהיה מצד החסד, אז בהתפשטות החסד עולם יבנה.

(של"ה, תולדות אדם, בית ה' (א))

בורא מאורי האש

[מאורי" לשון רבים, לרמוז על שני המאורות שנרמזים באור שהוציא אדה"ר משתי האבנים (פסחים נד ע"א): (א) אור התרבות, שנוצרת ע"י התגברות על הטבע באמצעות הטבע - הקשת אבנים זו בזו, (ב) האבנים רומזות גם על התורה, "לוחות אבן" (שמות כד), ועל יצה"ר שנקרא אבן "והסירותי את לב האבן" (יחזקאל לו), וצריך להקיש את שתי האבנים זו בזו, לדחות את יצה"ר באמצעות דברי תורה, וזה מביא את אור התורה.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 173) לטקסט
נג ע"ב

במתניתא תנא: והתקדשתם - אלו מים ראשונים, והייתם קדשים - אלו מים אחרונים, כי קדוש - זה שמן, אני ה' אלהיכם - זו ברכה.

ולפי דעתי אין הפרישות הזו לפרוש מן העריות כדברי הרב, אבל הפרישות היא המוזכרת בכל מקום בתלמוד, שבעליה נקראים פרושים.
והענין כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלים האסורים והתירה הביאה איש באשתו ואכילת הבשר והיין, א"כ ימצא בעל התאוה מקום להיות שטוף בזמת אשתו או נשיו הרבות, ולהיות בסובאי יין בזוללי בשר למו, וידבר כרצונו בכל הנבלות, שלא הוזכר איסור זה בתורה, והנה יהיה נבל ברשות התורה.
....באלו ובכיוצא בהן באה המצוה הזאת הכללית, אחרי שפרט כל העבירות שהן אסורות לגמרי, עד שיכנס בכלל זאת הצוואה הנקיות בידיו וגופו, כמו שאמרו (ברכות נג ב) והתקדשתם אלו מים ראשונים, והייתם קדושים אלו מים אחרונים, כי קדוש זה שמן ערב. כי אע"פ שאלו מצות מדבריהם, עיקר הכתוב בכיוצא בזה יזהיר, שנהיה נקיים וטהורים ופרושים מהמון בני אדם שהם מלכלכים עצמם במותרות ובכיעורים. [מבאר שההתקדשות על ידי המים אינה מאיסור להיתר או מטומאה לטהרה אלא אף בהיתר יש התקדשות של השימוש הנכון והנקי המרגיל לחיי קודש.]

(רמב"ן ויקרא פרק יט פסוק ב)

גדול העונה אמן יותר מן המברך

[כי מי שמברך מספר על השבחים ומפרט אותם ועלול להתבלבל, ועוד שהדיבורים של המברך מצמצמים אותו, ואילו מי שעונה אמן, שזה מלה אחת, אין סכנה שיתבלבל. ועוד, שהוא אוסף בלבו בבת אחת את כל השמחה של כל הברכה, וצועק בלבו אמן. שמחתו אינה יכולה להתעכב בלב מרוב חשק ותענוג של שמיעת הברכה, ויוצאת מלבו צעקת אמן].

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף ע ע"ג) לטקסטנד ע"א

בכל נפשך ואפילו הוא נוטל את נפשך

והנה במה שאמרו חז"ל בכל נפשך ואפילו הוא נוטל את נפשך (ברכות ס"א) יראה שכוונו לענין נפלא והוא, כי אף שיראה שמפי עליון תצא הרע עליו בעניניו, ואפילו יגזרו עליו משמים המיתה או ההריגה, יהיה האחדות הזה הנזכר אצלו בתקפו וקיומו, ולא יעלה על לבבו דבר בליעל לאמר שיש שם שתי התחלות, או יותר כפי התחלפות סוגי הדברים המושפעים מלמעלה. [מבאר שכונת המדרש היא שאפילו אם אדם רואה דברים רעים בעולם, עליו להמשיך להאמין שה' אחד, ולא לומר ח"ו שיש שנים אחד טוב ואחד רע. אלא ה' אחד הוא והוא עושה את כל המעשים.]

(עקדת יצחק, שער צ)

הכוונה אפילו שתצייר כי על ידי שמירת מצותיו מאבד אתה נפשך ותהיה נטולה וחסורה, מכל מקום לא תמנע לעשות המצוה, כפי אהבה שאינה תלויה בדבר, וכך אמרו [אבות פ"א מ"ג] הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס, כדי שתהיה אהבה שלימה שאינה תלויה בדבר כלל, ואהבה שלימה כזו תליא באמונת האחדות כי הוא יחיד ומיוחד, כי אם ח"ו יצוייר שיש עוד שותף במעשה בראשית, א"כ אין אהבתו שלימה לה', כי הלא גם לשותפו יאהב...

(יערות דבש, חלק שני, דרוש יא)

[במדרש דברים רבה פרשה יא: יצחק אמר למשה אני גדול ממך שפשטתי צוארי על גבי המזבח וראיתי את פני השכינה א"ל משה אני נתעליתי יותר ממך שאתה ראית פני השכינה וכהו עיניך... אבל אני הייתי מדבר עם השכינה פנים בפנים ולא כהו עיני. יצחק סבר שמסירות נפש בלי ציווי, מיוזמת האדם עצמו, יותר גדולה. אבל משה ענה לו שמסירות נפש שנלמדת ממצוות התורה יותר חשובה, כי היא לא בגדר מיתה שהרי התורה היא תורת חיים, אלא מיתת מסירות נפש היא חיים יותר מלאים מחיי הצמצום של הגוף, ומביאה יותר דבקות בה'. ולכן עיני משה לא כהו].

(מי מרום חלק יז עמ' יג)

[מזרח רומז למה שמאיר כמו זריחת השמש, ומערב רומז למה שאינו מאיר, כמו כשהשמש שוקעת. צריך לקבל מלכות שמים ״בכל לבבך ובכל נפשך״, אפילו הוא נוטל את נשמתך, בבחינת אמונה ואהבה, אפילו שאין לו שום חיות. והיינו ״אפילו נוטל את נפשך״, בבחינת מערב, היינו שאינו מאיר, וגם אז האדם צריך להיות בבחינת אמונה, לבחור ללכת למעלה מהדעת, ולעבוד את ה׳ עם כל כוחו, כאילו היה מאיר לו הכל בגלוי.]

(רבי ברוך שלום אשלג, ברכה ושלום, עמ' סה-סו)


בכל לבבך בשני יצריך

מקום משכן נפש הבהמית שמקליפת נוגה בכל איש ישראל הוא בלב בחלל שמאלי... אך מקום משכן נפש האלהית הוא במוחין שבראש ומשם מתפשטת לכל האברים וגם בלב בחלל הימני שאין בו דם... הגוף נקרא עיר קטנה, וכמו ששני מלכים נלחמים על עיר אחת, שכל אחד רוצה לכבשה ולמלוך עליה, דהיינו להנהיג יושביה כרצונו ושיהיו סרים למשמעתו בכל אשר יגזור עליהם, כך שתי הנפשות, האלהית והחיונית הבהמית שמהקליפה, נלחמות זו עם זו על הגוף וכל אבריו, שהאלהית חפצה ורצונה שתהא היא לבדה המושלת עליו ומנהיגתו, וכל האברים יהיו סרים למשמעתה ובטלים אצלה לגמרי, ומרכבה אליה, ויהיו לבוש לעשר בחינותיה וג' לבושיה הנ"ל שיתלבשו כולם באברי הגוף ויהיה הגוף כולו מלא מהם לבדם... ולהוליד מהן על ידי הדעת היראה במוחו ופחד ה' בלבו ואהבת ה' כאש בוערה בלבו כרשפי שלהבת להיות נכספה וגם כלתה נפשו בחשיקה וחפיצה לדבקה בו באין סוף ב"ה בכל לב ונפש ומאד מעומקא דלבא שבחלל הימני, שיהיה תוכו רצוף אהבה מלא וגדוש עד שתתפשט גם לחלל השמאלי לאכפיא לסטרא אחרא, יסוד המים הרעים שבה, שהיא התאוה שמקליפת נוגה לשנותה ולהפכה מתענוגי עולם הזה לאהבת ה', כמ"ש "בכל לבבך" - בשני יצריך. והיינו שיעלה ויבא ויגיע למדרגת אהבה רבה וחיבה יתרה ממדרגת אהבה עזה כרשפי אש.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק ט)

בכל לבבך בשני יצריך ביצר טוב וביצר רע

הרב מביא כדוגמה שהיה קם בלילות שבת בחצות הלילה יחד עם אביו ודודו ללמוד תורה וכהיתה אמו קמה כדי ללמוד וגם מגישה להם כבוד היה שמח מאד שלכיבוד היה חלק גדול בזריזות הקימה שלו.

(מכתב מאליהו, חלק א, יש קונה עולמו בשעה אחת, עמ' 25)

[גם אם אינו יכול לעשות דבר טוב לשם שמים, היינו ביצר הטאוב, יעישה אותו לשם טובת עצמו, וזה ביצר הרע, כי ה' נותן שכר גם המעשה גם אם כוונתו לא טובה, כמו שנאמר שלעולם יעשה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, וכמו בעוג שהודיע לאברהם שלוט נשבה, ומטרתו היתה שאברהם ימות וישא את שרה, אבל כיון שה' אינו מקפח שכר כל בריה, ובזכותו ניצל לוט שיצאו ממנו רות ונעמה, אמר לו ה' (דברים רבה פרשה א סימן כה) "חייך שאני נותן לך שכר רגליך" - היינו שכר על ההליכה שהלך.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף נו ע"א) לטקסט

[רצון האדם לקבל - הוא יצר הרע. יצר זה רוצה לעבוד את ה' דוקא עם טעם ודעת, שאז הוא נהנה, ולא באמונה למעלה מהדעת. אבל כח הקדושה שבאדם מתנגד לרצון לקבל, והולך למעלה מטעם ודעת. ומי שמשיג כלים דקדושה, ה' מתגלה אליו בתוך הכלים הללו, שבהם מתגלה אח״כ טעם ודעת. ואז נחשב שעובד את ה' בשני יצריו, כי גם הרצון לקבל מקבל כעת טוב ועונג, אבל זה ע״מ להשפיע ולא ע״מ לקבל.]

(ברכה ושלום, עמ' עט, והערות וביאורים הערה נב)

ובכל מאדך בכל ממונך

[לפי זה "וירבו ויעצמו במאוד מאוד" הוא בממון, שהתאמצו לרכוש ממון. ונאמר עליהם "וישרצו" כי היו דומים בזה לשרצים, שכל חייהם הוא על האדמה, בלי התנשאות הנפש לקרבת ה'.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 58) לטקסטד"א: "בכל מאדך" - בכל מדה ומדה שהוא מודד לך, הוי מודה לו.

והיינו כי על הטובות יש לברך הטוב והמטיב, ועל הרעות דיין אמת, ואף כי הכל מה' אחד, מ"מ במה שיצא ממידת רחמים, יש לברך לבעל רחמים באמרו הטוב והמטיב, ובמה שיגיע מדת הדין, יש לברך לבעל דין, ואין לערב המדות זו עם זו, לכך אמרו בכל מדה וכו'.
...ויובן בזה דר"א חלה ולא הגיעו לו שום יסורים בממון כי אם תיכף חלה, ואמר חימה עזה יש בעולם, מהיכי תיתי שיבואו תיכף יסורים על הגוף, אין זה אלא חימה עזה יש בעולם, והיסורים הם כדי שילמדו תועים בינה לייסר המוני עם כנ"ל האופן הראשון, ולכך באו עלי, כי חמה עזה יש בעולם דייקא, וכששמעו תלמידים לזה, התחילו לבכות, שהוא נענש בעון דורו ובחבורתו נרפא לנו וה' הפגיע בו עון כולנו, ור"ע שחק, כי חשב שהוא מפאת עצמו, ולא שיחזור בו כי אם לעונש, ולכך בא תיכף על גופו, ואמר כי שמח כשרואה פשתנו לוקה וכו' וזהו שיסורים באים לעונש, ור"א השיב, שר"ע סבור בדעתו שהוא מפאת האופן השני, הואיל ונתרשל בתורה ואין לו תקנה כנ"ל, לכך שחק, ולזה שאלו, עקיבא כלום חסרתי מהתורה, הרצון שמנע רגע אחד שלא למד, כי כבר מבואר בגמרא דסוכה [דף כ"ח.] בהפלגת התמדת התורה של ר"א ממש בלי ביטול הרף עין, ואמר ר"ע, לא כן אני חושב, כי אם הוא באופן השלישי כי אדם אין צדיק וגו', על זה אמר פשתנך לוקה, שלא יהיה בשכרך לעולם הבא שום סיג, ולזה אני שמח, וזהו אי אפשר בחזרה וא"ש.

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש יג)

["מודה" יש במשמעותו הכרת טובה למיטיבו, וגם וידוי על חטא. אתה צריך להכיר טובה לה' גם אם אתה סובל, כי פריעת חובך היא לטובתך. וגם צריך להתוודות על חטא, ולהכיר שה' מודד לך כמגיע לך.]

(רבי יעקב פלקסר, אור תורה, בראשית, עמ' קכו) לטקסט


חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה שנאמר ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך וגו' בכל לבבך בשני יצריך ביצר טוב וביצר הרע ובכל נפשך אפילו הוא נוטל את נפשך ובכל מאדך בכל ממונך

ודע ששטן נגזר מגזרת "שטה מעליו ועבור" - רצוני לומר, שהוא מענין הנטיה וסור מן הדבר - ומפני שהוא המטה מדרך האמת בלא ספק ויורנו בדרך הטעות והשגיגה - ועל הענין ההוא בעצמו גם כן נאמר, "כי יצר לב האדם רע מנעוריו". וכבר ידעת פרסום זה הדעת בתורתנו - רצוני לומר, יצר טוב ויצר רע, ואמרם, "בשני יצריך". וכבר אמרו שיצר הרע יתחדש בבן אדם בעת לדתו, "לפתח חטאת רובץ", וכמו שאמרה התורה, "מנעוריו", ושיצר טוב אמנם ימצא לו אחר שלמות שכלו - ולזה אמרו, נקרא יצר הרע - 'מלך גדול', ונקרא יצר טוב - 'ילד מסכן וחכם', במשל הנשוא לגוף בן האדם והתחלף כוחותיו, באמרו, "עיר קטנה ואנשים בה מעט וגו'". כל אלו הדברים נמצאים כתובים להם ז"ל, מפורסמים. - ואחר שבארו לנו שיצר הרע הוא השטן, והוא מלאך, בלא ספק - רצוני לומר, שהוא גם כן יקרא מלאך, מפני שהוא בתוך בני האלוהים - יהיה גם כן יצר טוב מלאך באמת; אם כן זה הענין המפורסם בדברי החכמים ז"ל, שכל אדם נלוו אליו שני מלאכים - אחד מימינו ואחד משמאלו - הם יצר טוב ויצר רע; ובבאור אמרו, ז"ל בגמרא שבת בשני המלאכים האלה - אמרו "אחד טוב ואחד רע". וראה כמה גילה לנו זה המאמר מפליאות וכמה הסיר מדמיונות בלתי אמיתיות. [מבאר שיצרים אלו הם שתי השקפות שני כוחות מנוגדים המושכים כל אחד לכיוון אחר שונה, וזהו השטן שיש לשטות מעליו.]

(מורה נבוכים, חלק ג פרק כב)

והיינו כי לב האדם בו משכן נפש טבעי נפש בהמיי, והיא נפש מסטרא דיצר הרע המפתה לאדם לילך אחר ההבל ... וכן משכן נפש מדבר שהוא אדם, והוא ממה שבא לו מן השמים, כדכתיב [בראשית ב, ז] ויפח באפיו נשמת חיים, והוא יצר טוב כי כל ענינו לטוב... [הלב הוא ה'משכן' של שתי הנפשות, הבהמית והאלקית, והן שני היצרים.]

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש א)

[לכן דוד אמר "ואמת ה' לעולם הללויה" - בין רע בין טוב].

(תהלה לדוד (וילנציק) על ההגדה, דף כז ע"א - לטקסט)

[זה מש"כ "חנון ה' וצדיק" - הטובות הן מחנינה וצדקות ה', "ואלקינו מרחם" - גם הרע שבא ממדת הדין הוא מתוך רחמים.]

(רבי יוסף מעסינג, אגדות ריב"א על ההגדה, דף יג ע"ב) לטקסט

חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה

[אם כן למה אהרן קיבל שכר על שתיקתו, הרי היה צריך לברך? יש לומר שלא רק שתק אלא שמח, כי משה אמר לו שהבית נתקדש במיתתם, ומהשמים סיבבו שיחטאו בזה ובניו לא היו ראויים לחטוא, לכן שמח, כי בניו היו כמו קרבנות, כמו שאברהם היה שמח לעקוד את יצחק, ועל שמחה זו קיבל שכר. וראיה שהיה בשמחה כי אילו היה בצער לא היה נגלה אליו שכינה.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף לד ע"ד) לטקסט

מנא הני מילי? אמר רבי יוחנן, דאמר קרא: ויאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל וגו'. אניסא דרבים מברכינן, אניסא דיחיד לא מברכינן

ויאמר ברוך ה' וגו' - מכאן למדו בב"ר שמודים על בשורה טובה. והנה בפ' הרואה אי' מנה"מ וילף מהא שאמר יתרו ברוך ה'. וקשה - אמאי לא למדו מאליעזר דקדים? ויותר קשה הא דאי' בסנהדרין דצ"ד ובמכילתא פ' יתרו: גנאי הוא למשה וכל ישראל שכולם לא אמרו ברוך ה' עד שבא יתרו, ואמאי לא למדו מאליעזר? ובל"ס ידע משה כל סיפורי האבות כהוויתם, אלא הענין דברכה משמעו העיקרי אינו לשון הודיה בעלמא, אלא לשון תוספת השפעה למעלה כ"י. כדאי' בב"מ דק ט"ו דהקדש טעון ברכה מדכתיב "וברכת את ה' א-להיך". וכך יסד מלכו ש"ע ית', דברכת האדם פועל למעלה וכאשר מבואר לעיל ב' ה', ובס' במדבר בפ' מי מריבה. אבל זה אינו אלא בהליכות העולם ע"י הטבע משא"כ אם בא בנס נגלה לשעה (וכמש"כ בס' דברים ו' ד' בפסוק שמע ישראל) ומש"ה א"צ תפלה להבא במקום שהישועה ברורה ומובטחת. ולא כמו בהמקום שהישועה באה ע"י הליכות הטבע (וכמש"כ בס' שמות י"ד ט"ו עה"פ מה תצעק אלי), ומזה מוכח שזה המדה א"צ תוספת השפעה ע"י ברכה על העבר (ועוד כתבתי בזה בס' דברים ל"ג כ"ו עה"פ ובגאותו שחקים). מש"ה אליעזר שבא לידו הענין בדרך נס נסתר בהשגחה פרטית לכן בירך, משא"כ יציאת מצרים שהיה בנס נגלה, מש"ה לא ברכו עד שבא יתרו ובירך גם ע"ז. וא"כ משמעות ברוך שם היינו הודיה ושבח. והיינו שהגיה רש"י וכ"ה בה"ג ר"פ הרואה מנלן דמברכינן אניסא ולא אמר בכלל ברכת הודאה מנלן, אלא ודאי כל ברכת הודאה נ"ל גם מאליעזר ורק על הרואה מקום שנעשה נסים לישראל שזה אינו אלא בנס נגלה, מש"ה פריך מנלן דמברכינן. [מקשה מדוע נאמר שבנ"י לא ברכו את ד' עד שבא יתרו וברך ולא מזכירים שאליעזר ברך קודם? ומבאר שאליעזר, משום שהיה לו נס נסתר בהשגחה פרטית ברך ואלו בנ"י ביציאת מצרים, שהיתה נס גלוי, לא ברכו עד שבא יתרו וברך. כלומר, מאליעזר לומדים לברך על דבר שצריך להודות בו פרט לנס גלוי שזה נלמד מיתרו.]

(העמק דבר, בראשית פרק כד פסוק כז, הרחב דבר)

ואי זו היא מורא מקדש

[עיין עוד לקט באורי אגדות יבמות ו ע"ב]

וכי תימא בועז הוא דעביד מדעתיה ומשמיא לא אסכימו על ידו ת"ש ואומר ה' עמך גבור החיל

[עיין עוד לקט באורי אגדות מכות כג ע"ב]


ובכל מאדך בכל ממונך

[וכן "ויעצמו במאד מאד" הוא בממון, ועי"ז "ותמלא הארץ אותם" ע"י שקנו נחלות בכל הארץ. והתעשרו ע"י ש"פרו ורבו" - כך שחלקם עבדו את האדמה ורובם עסקו בסחורה, "וישרצו" - נעו ונדו ממקום למקום בסחורה כשרצים. ולכן בהגדה לומדים מכאן "עצום" שמשמעותו עשיר מופלג כמו בפסוק "כי עצמת ממנו מאד".]

(רבי רפאל רובינשטיין, אבני נזר על ההגדה, דף יג ע"ב) לטקסט


נד ע"ב

אבן שבקש עוג מלך הבשן לזרוק על ישראל - גמרא גמירי לה. אמר: מחנה ישראל כמה הוי - תלתא פרסי, איזיל ואיעקר טורא בר תלתא פרסי ואישדי עלייהו ואיקטלינהו. אזל עקר טורא בר תלתא פרסי ואייתי על רישיה, ואייתי קודשא בריך הוא עליה קמצי ונקבוה ונחית בצואריה; הוה בעי למשלפה, משכי שיניה להאי גיסא ולהאי גיסא ולא מצי למשלפה, והיינו דכתיב: שני רשעים שברת; וכדרבי שמעון בן לקיש, דאמר רבי שמעון בן לקיש: מאי דכתיב שני רשעים שברת - אל תקרי שברת אלא שרבבת. משה כמה הוה - עשר אמות, שקיל נרגא בר עשר אמין שוור עשר אמין, ומחייה בקרסוליה וקטליה

ירמוז כי משה בטל זכותו ושכר פסיעותיו, וכמו שפירש הרב הגדול מורי ר"ש נ"ר בפירוש ההגדות שחיבר. [ביטל ממנו זכות שלושת פסיעות שפסע (עוג) בקרסוליו בשביל אברהם. לשון הרשב"א בחידושיו לאגדות, ברכות ריש פרק ט, נדפס בעין יעקב. (מתוך הערות הרב שעוועל לפירוש רבינו בחיי)].

(רבינו בחיי על במדבר פרק כא פסוק לד)

הפליגו לרמוז בחידתם זאת הנעימה, כי הוא ראה חוזק האומה הזאת שהוא עומד על שלשה דברים אלה: אם מצד כח עצמם ורבויים, ואם מהזכות אשר בידם. ואם מטעם קדימת אהבת אבותיהם הראשונים. כי שלשתן זכרן בלעם הרשע בפרשתו, אמר כי מראש צורים אראנו וגו' (במדבר כ"ג) הרי קדימת האבות. מי מנה עפר יעקב וגו', הרי חזקם מצד רבויים. תמות נפשי מות ישרים וגו', הרי זכותם. והוא מה שאמרו מתנה ישראל כמה הוי תלתא פרסי. ואמר שכבר יש לו אלו הענינים עצמם ויותר קדומים מהם, ולזה שיעקור הר שהוא מזה השיעור עצמו וישליכהו עליהם, כלומר שינצחם. וה' לא חשב כן, דאייתי קמצי ונקבוה, והכוונה שהזכיות אשר בידי אישי האומה הזאת הרבים רבו ועצמו מאד מזכותו, והחלישו כוחו ובטלוהו. והנה נמשכו חז"ל במשל זה אל מאמר הכתוב ממש (ישעיה מא) אל תיראי תולעת יעקב מתי ישראל אני עזרתיך נאם ה' וגואלך קדוש ישראל הנה שמתיך למורג חרוץ חדש בעל פיפיות תדוש הרים ותדוק וגבעות כמוץ תשים. ובמה שאמרו בעא למשלפיה משכו שיניה, כוונו יפה להתיר השאלה שזכרנו לאמר על מי בטח כי יצא להלחם עמם אחרי מות סיחון על ידם, וגם מה ששאלו למה לא עשו בו מעשה להקשות את לבבו כמו שעשו בסיחון, ואמר כי לפי דבריהם אלו יש לו על מה שיסמוך ויקשה לבו מעצמו, כי אף על פי שיעלה בלבבו לחשוב מחשב להשמט מהם, לא היה יכול, כי תועפות שניו אלו אשר גדלו בעיניו לכאן, וכאן ומעתה אין צריך חזוק אחר.
והא עצמו מה שאמרו שם משה כמה הוי, עשר אמין, שקל נרגא בת עשר אמין, ושור (קפץ) עשר אמין, ומחייה (והכהו) בקרסוליה וקטליה. והרי הם דברי חידה כראשונים, לומר שאין צריך לומר שנמצאו בעם ה' אלו השלשה ענינים באופן יותר נפלא, אלא אפילו במשה לבדו נמצאו, כי הוא ע"ה מצד עצמו הוא גבור בגבורתו ויותר שארכו עשר אמות, ועוג אינו אלא תשע, והרי ארוך ממנו אמה, ואין הכוונה להם שהיה כן ממש ארכו של משה עשר באמה, אלא כוונו למה שאמרו בגמרא (סוכה ה' ע"א) מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה ולא עלו משה ואליהו למעלה מעשרה, כי ארך הקרשים כך הוא, וכן הוא גבה של משכן, וכן אמרו בגבהן של כרובים, כמו שביארתי הדבר (בשער מ"ד חלק ראשון) אלא ששם מנו טפחים וכאן אמות, והענין אחד הוא, מכל מקום כוונו לומר שלא נופל משה בגבורה ממנו, אבל יתר עליו שזה גבהו עשר אמות שכליים של שכינה, וזה תשע אמות של בשר ודם. ועל הזכות הנפלא ממנו אמרושקל נרגא בת עשר אמין, כי הזכיות הם כלי קרב כחצים ביד גבור חנית או גרזן, וזה גם כן ממדרגת העשרה. ועל הקדימה אמר שקפץ ותלה עצמו גם מספר עשרה שהוא זכות האבות הראשונים, והיא קדימה מעולה וחשובה מקדימתו, ומחייה בקרסוליה וקטליה, ירצה שנצח זכות פסיעותיו ששמש בהם לאברהם אבינו, כמו שזכרנו. [מבאר שעוג סבר שכחם של ישראל נובע משלשה דברים: עצמתם וגדלם, קדימותם, וזכות מעשיהם. והוא חשב שהוא גדול מהם בשלשה דברים אלה. לכן יצא למלחמה מעצמו, בלי ששלחו לו ישראל מלאכים ובלי שהקשה ה' את לבו. אבל האמת היא שהיו ישראל גדולים ממנו בשלשה דברים אלה. ולא זו בלבד אלא שמשה לבדו היה גדול בשלשה דברים אלה. וזאת כונת המדרש.]

(עקדת יצחק, שער פא)

אמר מחנה ישראל כמה הוי תלתא פרסי איזיל ואיעקר טורא בר תלתא פרסי ואישדי עלייהו ואיקטלינהו וכו' משכי שיניה להאי גיסא ולהאי גיסא ולא מצי למשלפה

[עוג רצה לעקור את כל ישראל. אבל הגוים לא יכולים לעקור את כל ישראל, ורק כשבאים לעקור רק מקצת, הם יכולים להצליח, כמו שנאמר בהגדה "לבן ביקש לעקור את הכל", ולא הצליח, "ופרעה לא גזר אלא על הזכרים", והצליח. ולכן בלק לקח את בלעם למקום ש"אפס קצהו תראה", שתקלל רק את חלקו ואז יצליח, אבל אם יקלל את כולם לא יצליח. ולכן עוג לא הצליח. והעיכוב היה בשיניים שלו כי הוא חרק את שיניו ורצה לעקור את הכל, ולכן נשברו שיניו.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף נה ע"ד-נו ע"א) לטקסט

משה כמה הוה עשר אמות שקיל נרגא בר עשר אמין שוור עשר אמין ומחייה בקרסוליה וקטליה

[עוג הודיע לאברהם שלוט נשבה, ומטרתו היתה שאברהם ימות וישא את שרה, אבל כיון שה' אינו מקפח שכר כל בריה, ובזכותו ניצל לוט שיצאו ממנו רות ונעמה, אמר לו ה' (דברים רבה פרשה א סימן כה) "חייך שאני נותן לך שכר רגליך" - היינו שכר על ההליכה שהלך. ולכן חז"ל אמרו שהיו לו רגלים גדולות, רמז לשכר רגליו. ומשה ניצח אותו בזכות אחדות שהיתה בטבעו, שבמצרים היה מסייע למי שנתקשה לעבוד, והרג את המצרי, וכן עשה את המשכן שאיחד את ישראל. ואמרו שהיה גבוה עשר אמות, כי זה היה גובה המשכן שהוא הקים. המשכן סימל את האחדות, שהרי הקרשים היו גבוהים עשר אמות ועוביים אמה, ובכל זאת התאימו זה לזה ולא היה סדק ביניהם, וזה קשה לנגר לעשות, וזה קרה בנס, כי מי שנדבו את הקרשים היו מאוחדים זה עם זה. ומשה רבינו הוא זה שפעל עליהם שיתאחדו בקישור גמור כל כך. ולכן הוא הקים את המשכן, ולכן אמרו שהיה גבוה עשר אמות, היינו שהיתה בו האחדות בכוח. ומה שאמרו שנטל גרזן באורך עשר אמות, רומז שפעל פעולת אחדות בפועל, שאיחד את ישראל. וקשה לאחד את ישראל, ולשם כך הוא היה צריך לחגור כוח מעל טבעו, ועל זה אמרו שקפץ עשר אמות, וע"י כוח האחדות ניצח את רגליו של עוג.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף נה ע"ב-ע"ד) לטקסט

אל תקרי שברת אלא שרבבת

[עיין לקט באורי אגדות מגילה טו ע"ב ]

דאישתרבב אישתרבובי וכו' וכן אתה מוצא בשיני רשעים

[עיין לקט באורי אגדות סוטה יב ע"ב]


אמר רב יהודה אמר רב, ארבעה צריכין להודות, יורדי הים, הולכי מדברות, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא. יורדי הים מנלן? דכתיב יורדי הים באניות וגו', המה ראו מעשי ה', ואומר ויעמד רוח סערה יעלו שמים ירדו תהומות, ואומר יחוגו וינועו כשכור, ואומר ויצעקו אל ה' בצר להם וממצוקותיהם יוציאם, ואומר יקם סערה לדממה, ואומר וישמחו כי ישתוקו, ואומר יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם. הולכי מדברות מנלן? דכתיב תעו במדבר בישימון דרך, עיר מושב לא מצאו, ויצעקו אל ה', וידריכם בדרך ישרה יודו לה' חסדו. מי שחלה ונתרפא, דכתיב אולים מדרך פשעם ומעונתיהם יתענו, כל אכל תתעב נפשם וגו' ויצעקו אל ה' בצר להם וגו' ישלח דברו וירפאם וגו' יודו לה' חסדו. מי שהיה חבוש בבית האסורין מנלן? דכתיב ישבי חשך וצלמות וגו', כי המרו אמרי אל וגו', ואומר ויכנע בעמל לבם וגו' ואומר ויזעקו אל ה' בצר להם ואומר יוציאם מחשך וצלמות וגו' ואומר יודו לה' חסדו. מאי מברך? אמר רב יהודה, ברוך גומל חסדים טובים. אביי אמר וצריך לאודויי קמי עשרה, דכתיב וירוממוהו בקהל עם וגו' מר זוטרא אמר, ותרין מינייהו רבנן, שנאמר ובמושב זקנים יהללוהו.

ולענין ברכת החולים לאו דוקא בחולי שיש בה סכנה, ולא במכה של חלל דוקא, אלא כל שעלה למטה וירד צריך להודות, מפני שדומה כמו שהעלוהו לגרדום לידון וצריך פרקליטין גדולים להנצל, ורחמיו של הקב"ה נעשו לו פרקליטין.

(רמב"ן, תורת האדם, אות ח)

מבין הארבעה שמנו חכמים שצריכין להודות, מקום גלוי החסד יותר מכולם, הוא במי שהיה חולה ונתרפא, כי יגיע לשערי מות וכמו שפירש אליהו בענין החולה (איוב לג כ) וזהמתו חיתו לחם ונפשו מאכל תאוה. יכל בשרו מראי וגו' ותקרב לשחת נפשו וגו' אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת.

(ראשית חכמה שער האהבה פרק ו)

אלו דברים שצריכים להודות אל השם ית' דוקא מפני שהדברים שבאין על האדם הם ארבע, וזה כי האדם כאשר הוא במדבר ואינו מוצא במדבר מה לאכול ולשתות ואין לו צרכיו ראוי שיגיע אליו מיתה מצד זה שהוא משולל מכל דבר שצריך אל האדם, וכאשר הוא יורד לים באים הגלים לשטוף אותו בכח ואין דבר יותר גדול וחזק כמו הגלים שבאים על האדם בכח לשטוף אותו. הרי הראשון מצד ההעדר שאין לו כל והוא מצד השלילה, ודבר זה שהוא הים אינו שלילה רק בא עליו דבר בכח מבחוץ והנה זהו הפך הראשון. אמנם החולי הוא מצד האדם עצמו שאינו חסר דבר כמו מי שהוא במדבר ואין דבר בא עליו מבחוץ כמו גל הים רק החולי הוא באדם עצמו שיש בו שנוי מזג, והוא אמצעי בין הים ובין המדבר. ויש עוד דבר רביעי כאשר הוא מסור ביד האדם והוא בבית האסורים, שכאשר נתון ברשות האדם אז האדם פועל בו כל אשר ירצה והוא פועל בחירי ורצוני. ומה שאמר שצריך להודות בפני עשרה ושנים מהם רבנן, כי עיקר ההודאה היא כאשר הש"י עשה לו דבר כמו זה שהציל אותו מן המיתה ונתן לו החיים על כן נותן הודאה אל הש"י, וכמו שאנו אומרים מודים כו' על חיינו המסורים בידך ועל נשמותינו.
ומפני כי האדם יש בו נשמה קדושה לכך צריך עשרה לתת הודאה בתוכם, כי לקדושה כמו שהיא הנשמה ראוי לה מספר עשרה וראיה לזה כי אין קדושה בפחות מעשרה (ברכות כ"א, ב) וצריך שיהיו שנים מהם רבנן, כי הנשמה של אדם היא שכלית אבל אין האדם שכלי לגמרי רק מקצת, ולכך צריך שיודה בתוך עשרה ושנים מהם רבנן אבל אחד אינו נחשב מקצת מן עשרה שהם רבים. כלל הדבר כי האדם יש לו נשמה שכלית והנשמה קדושה, ולכך יתן ההודאה תוך עשרה ושנים מהם רבנן כפי מעלת הנשמה שהיא קדושה.

(מהר"ל, נתיבות עולם, נתיב העבודה, פרק יג)

אמר הצדיק רבו של מ"ו מ' דוב בעריש הק', לא ידבר בשום פעם דבר רע, כנאמר ותבחר לשון ערומים, וכשהוא מדבר בניסי השם ובטובתו, הוא מעורר ג"כ למעלה, ובהיפוך ח"ו הוא מעורר להיפך, ולפעמים הוא יכול להושיע ולהעלות אדם בדבור שהוא מדבר, על דרך משל, אם אדם הוא בשביה, אסור בכבלי ברזל, ידבר מענין ארבעה צריכין להודות, היוצא מבית אסורים וכיוצא מענינים אלו.

(הנהגות צדיקים, הנהגות טובות מרבי מענדל מליסקא סי' סט)

הדגשת חז"ל היא בארבעה אשר צריכין להודות יורדי הים ואינך, הנה דוקא אחר שכבר יצאו מן הצער ההוא אשר היו בו לגמרי אז צריכין להודות לה' שקבלו כל הטובה, היינו אחר שכבר עלה מן הים והחולה כבר נתרפא לגמרי וכן כולם. וכן בכל ההצלות והישועות אחר שכבר יצא מן הצער שהיה לו צריך להודות. והנה שמעתי מאדוני מורי ורבי הרב הקדוש מ"ו יעקב יצחק מלובלין הכ"מ זלה"ה במעשה דחוני המעגל במסכת תענית שהתפלל על הגשמים עד שירדו גשמים מרובים ולא היו צריכים להם עוד, ובקשו ממנו שיתפלל עליהם שלא ירדו עוד. אמר להם שיביאו לו פר הודאה, יעוין שם, והביאו לו והקריב ופסקו הגשמים. אמר אדמ"ו זלה"ה שהכונה היה כנזכר לעיל כי אחר שהקריב פר הודאה בזה רימז שכבר יצאו מן הצער לגמרי ואינם צריכים עוד להטובה וממילא יפסקו הגשמים. וזה מרומז בפסוק שלפנינו אחר שאמרה לאה הפעם אודה את ה' וקראה שמו יהודה לשון הודאה ממילא הראה בעצמה שכבר קבלה כל הטובה בבנים ואינה צריכה עוד לטובה זו על כן ותעמוד מלדת. עד אחר כך על ידי הפעולות שנתנה שפחתה לאישה נתן אלקים שכרה וילדה עוד אחר זה.

(מאור ושמש פרשת ויצא ד"ה ותהר)

יש שתי מדרגות של הודיה, המרומזים בפסוק "ואהללה שם אלקים בשיר, ואגדלנו בתודה", ורוצה לומר, כשאני במדרגה זו לשבח בשירות ותשבחות ולא בשביל הטובה, כי אם מחמת הכרת גדולתו יתברך, אזי אני מחזיק במדרגתי ואין אני משבח יותר ממדרגתי. וזהו "ואהללה בשיר" ולא יותר ממדרגתי. החלק השני "ואגדלנו בתודה" רומז על אדם שהוא משבח בשביל טובתו, וזה שאמרו ד' צריכין להודות, ורוצה לומר כשאני בבחינה זאת לשבחו בשביל הכרת טובתו אזי אני אגדלנו בתודה יותר כפי הכרתי.

(נועם אלימלך, פרשת משפטים)

שואל תחלה בגמרא, אמאי שאני מסדורא דקראי דאיהו מדבר חבוש חולה ים, ואע"פ שפירשו בו דקראי הקדימו המסוכן טפי, ובגמרא המצוי יותר, מכל מקום יש עוד בזה לאלקי מילין, ותו אפילו בחד קרא הנה דרך הגמרא לקצר ולא להאריך, ועוד קשה, אמאי צעקה במדבר ובים, וזעקה בחולה ובית האסורים, ואמאי כתיבא בהו תשועה, ובמדבר הצלה, ובים יציאה, ואמאי בכולהו כתיב ממצוקותיהם ובים הוסיף וא"ו.
אמנם ידוע, כי הצעקה בקול גדול, שייכא במדבר ובים, והזעקה בקול נמוך, במאסר ובחולה, וגם הנה הצלה צריכה הרבה במדבר, לרוב אנחותיו, כי אין לחם ואין מים, ושכיחי לסטים וחיות רעות נחש שרף ועקרב וצמאון, ואפילו יצא משם כשהוא חולה וחבוש הצלה גדולה היא, אבל באלה הרפואה והדרור ישועה גמורה, שהיא לששון ולשמחה, והנה צער הים, כולהו איתנייהו ביה, על כן הוסיף ואו אצל מצוקותיהם, וכיון שיצא משם ועלה ליבשה, דעתו מתישבת עליו, לפיכך יציאה כתיבא ביה.
ואיברא בספר תהלים, דייק סדורא דקראי, לאגמורן דהני מילי כולהו בשמא קדישא, ובאתווי תלי דמתמן מתרחיש ניסא לכולי עלמא, וכי היכי דבשכינתא קדישא כתיב, אשר יסרתו אמו, הכי נמי איתמר בה, מחצתי ואני ארפא, ומשום הכי נקט סדורא דאתוון (הויא מילה) [דהויא דילה] דאיהו, הא על ואו, הא על יוד, ופשוט הוא, תדע דקראי דהולכי מדברות, מן תעו במדבר עד יודו חמשה נינהו ודחבוש מן יושבי חשך עד יודו שיתא ודחולה שנתרפא עד יודו חמשה נינהו והנך דיורדי הים עד יודו וירוממהו עשרה הוי והנה תרי קראי כחדא אזלין למימרא דבכולהו בעינן קהל עם ותרי מנייהו רבנן כנגד חכמה ובינה דאינון ראשי הקהל הזה למעוטי כתר עליון אשר איננו מתגלה במקום יסורים ודעת איתיה בקהל עם להשלים העשרה וליתיה במושב זקנים דהא בתרי סגי עד הכא סדורא דקראי.
ברם סדורא דגמרא, תא חזי מאן גברא רבא אמרה למילתא, דהא מרה דשמעתא מנו רב, דאיהו רבי אבא תנא דברייתא בגמרא דילן בדוכתי טובא, והוא רבי אבא המוזכר בזוהר לדעת רבים אשר חי ארבע מאות שנה, וסימנם ר"ב, פירוש שתי פעמים מאתים והוא היה גדול החברים אצל ר' שמעון ור' אלעזר בנו, והיה רבו של רבי חייא בחכמה הזאת, והוו זקוקין דינור נפקין מפומיה קמי רבי שהיה מסדר לפניו מה שלמד לפני ר' שמעון, וגם רבינו הקדוש זקוקין דינור הוו נפקין מפומיה בהדי רב, שהיה חוזר ומסדר אצלו ראשי פרקים ואולי רבי עצמו מעיקרא מר' שמעון גמר נמי ברזי תורה, בזמן שהיה תלמידו במשנה וגמרא, שמהם תורה יוצאה לכל ישראל, הלכה למעשה, כי בם שימש רב הרבה את רבי ואת רבי חייא ונפטר בתחלת האלף החמישי ליצירה והוא סוף תנאים.

(רמ"ע מפאנו, מאמר שברי לוחות)

ההודאה הפנימית, הבאה מעומק הכרת הטובה לאל עליון, הטוב והמיטיב האמתי, תצא אל הפעל בטבע האנושי ע"י ידיעת ההפכים. כבר האריך החסיד בחוה"ל, שער הבחינה, על סבות המביאות את האדם שלא להרגיש כמה הוא חיב להכיר את טובת יוצרו ב"ה, ומיעוט ההכרה מעכב את הגדלת הצדק והחסד, וממעט את הוד דעת האלהים מלהתגלות בנפשות בני אדם לעודדם ולהשלימם. אמנם מתוך ידיעת מצב החסרון של השלילה יוכר ערך הטובה בהיותה במציאות, ותושפע השפעת הדעת מהיחידים, שטעמו טעם העדר הסידור התמידי ורעתו, על כל הכלל כולו לעורר רוחו, בהכרת אשרו וטובתו. והנה ההתאוננות האנושית, שממעטת את פרי הכשרון, ומאפלת בעד זהר אהבת ד' הטהורה מהניק מטובה לבני אדם, תחלק לארבעה ראשים. א' מצד הטבעיות הכללית של האדם, שעיניו לא תשבענה, ולא יאמר די למצבו הטבעי, שלפעמים לא ימצא בעיניו חן מצבו ואסוריו הטבעיים, שמכירם בתור חוקים מעיקים, ודמיונו יטעהו שהחופש האמתי, שהוא שואף אליו, ראוי לו לציירו חפשי ג"כ מהחוקים הטבעיים של מצבו. האיש הנתעה הזה יקח מוסר בהזדמנו לצאת ממצבו הטבעי, ויראה מה רע ומר הוא, אז יבין כי האסור להחקים הטבעיים, שהוא טוב ד' וחסדו המלא עולם, הוא טובה גמורה, והוא החפש הגמור, הראוי להיות חביב לכל אדם שלם בדעותיו ותכונותיו. ב', אחרי ההתאוננות הטבעית תבא ההתאוננות המדינית. חוקי המדינה, שהם בכללם לטובה ולאשר הכללי, יעיקו לב רבים החפצים בחפש קצוני. הרודף חפש בלא מצרים, בלא דעת עמוקה והכרה נכונה, יתקצף גם כלפי החוקים הנוסדים בצדק וביושר, כדי לשכלל את הקבוץ המדיני על אשיות חזקות וישרות, ולא יכיר כי יד ד' עשתה זאת המתנשא לכל לראש, שהוכן השלטון המדיני מראש מקדם ברוח האדם ותכונתו, מד' אשר עשה לנו את הנפש הזאת, שתוציא פעילותיה בעתן, בזמנן ומקומן, ע"פ התנאים המתילדים מתוך החוקים הכוללים. האיש הזה ישוב לכלל דעת מיושבת, כשיטעם טעם מרירות העדר המדיניות כמה קשה הוא לאדם, אז יכיר טובתם של החוקים המדיניים ויודה לד' חסדו על הסבות, המזדמנות מיד החכמה העליונה, לכונן את יסודי החברה האנושית בצדק ובמשפט. ג', ההתאוננות הגופנית. חוץ להתאוננות המצב הטבעי בכללו, במה שהוא חוץ לגופו של אדם, ימצאו ג"כ מתאוננים שחושבים, שמעטה היא להם טובת גופם, וטבעיו הקיימים, חזקתו ויכלתו, קצרים הם נגד מאוייהם, "בטן רשעים תחסר". אמנם כשיבא איש כזה לידי חולי ומדוה אז יכיר טובת הבריאות, ועד כמה ראוי להיות ממנה מלא רצון ולהודות לד' חסדו, מבלי לבקש חוץ לתכונה הגופנית המשוערה ע"פ החכמה העליונה. ד', אח"כ ההתאוננות מצד התכונה המוסרית, שהיא מלאה חוקים מעיקים למבקשי החפש בלא חשבון ודעת, היורד לסוף כל ענין, בין מצד חוקי תורת ד' הקשים לבעלי תכונות רעות ונפשות בלתי מיושבות, בין גם מצד חוקי השכל והיושר והד"א. אמנם בחפצם לפרע גדרות עולם, תתקומם כנגדם ותכניעם החברה האנושית המיושבת, שיכירו את ערך החפש האמתי במדתו הראויה, שהוא החפש הגמור והטובה האנושית השלמה, והחפש הקצוני מביא בהכרח לשעבוד הגמור ואסור מוחלט. כי הפרצה המוסרית המתלבשת בשם החפש תדיח את מחזיקיה מדחי אל דחי, עד שיכבד עליהם כל חק מוסרי, ולא תהיה כל תקנה להם ולחברה האנושית מצדם, כ"א להכביד עליהם מאסרם שיהיה עוצר בעד פעולתם הרעה, עד שיכירו מתוך חסרון המאסר את יקרת החפש המסודר, הבא לכללות האדם ע"י מסורת מוסרית הוגנת, הבנויה ע"פ התורה, השכל והד"א. וכלולים בזה ארבעה הסוגים הללו, הצריכים להודות: יורדי הים, שנתקו רגליהם מהמעמד הטבעי הכללי האנושי, הם יכירו מההפך כמה טובה היא ההשתעבדות לטבע הכללי, הבא מצד המקום הטבעי המיועד לאדם, היבשה המיוחדת ונועדת לאדם למקומו הטבעי, ועד כמה ראוי להוקיר את ההגבלה הטבעית הזאת, להכיר טובתה ולהודות עליה; הולכי מדבריות, הם טעמו המצב הרע של חסרון המדיניות, והם יעריכו בצדק כמה ראוי לאדם לישא בשמחה את עול המדיניות, ולהודות לד' על חסדו המקים מלכין; מי שהיה חולה ונתרפא, יודיע חסד ד' על טובת הבריאות הטבעית לאדם הפרטי, והחוקים הצריכים לשעבד את האדם לשמירת בריאותו לא יחשבו עוד לעול ולמשא, כ"א לחסד הראוי להודות עליו בלב טהור; מי שהיה חבוש בבית האסורין ויצא, המה האנשים פורצי חוקי המוסריות לפי שרירות לבם הפרטי, יועילו להודיע לבני האדם את רעת השעבוד והמאסר הגמור, למען ידעו כי כדאי ונכון לקבל בשמחה וטוב לב את עול החוקים המוסריים והנמוסיים, שהם גורמים לאדם להנצל משעבוד קצוני, ויודו לד' חסדו, על מסורת התורה והתקבלות הנמוסים, שהם גורמים לסדור עניני החברה האנושית בדרך הנכון של המיצוע הראוי להיות נאהב גובל איש ישר ותמים דרך. וההודאה היוצאת מהיחידים תפעל על הרבים, עד שבכלל האנושיות יתקיימו המצבים ההגונים וראויים, ותתרחב המוסריות, ויתרוממו הכחות הנפשיים לבקש את הצדק והטוב האמתי, וכאשר העיר בזה ג"כ החסיד בחוה"ל שער הנ"ל ביחש הנמוסים, המונחים ע"פ ההשגחה האלהית לטובת האדם באופן מתאים אל הטובה העליונה והכוללת, שתוציא את פירותיה בכל ערכם באחרית הימים, טובת תוה"ק, והופעתה.
וכל הסדר האמור בזה הוא לפי הסדר הטבעי, המקדים את הסוגים הכלליים לפני הפרטיים. יורדי הים, שמכוונים נגד המערכה הטבעית האנושית בכללה, ואחריהם הולכי מדבריות שמכוונים נגד המערכה התרבותית, ואחריהם מי שהיה חולה, נגד הגופניות הפרטית, הכוללת המון בלתי מסתפקים בחוקם מגסי השכל ג"כ שלא ידעו כלל משפט וערך של הנמוסיות והחוקים התוריים, ואחריהם מי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא, נגד המוסריות. אמנם במקרא נסדרו תחילה הולכי מדבריות, "תעו במדבר בישימון דרך", ואחריהם חבושים בביה"א, "יושבי חשך וצלמות", אחריהם מי שהיה חולה ונתרפא, "אולים מדרך פשעם ומעונתיהם יתענו", ואחריהם "יורדי הים באניות", מפני שהתקון המדיני הוא חובה להקדימו, שהוא הכולל את האפשרות לבא ליתר התקונים, והוא קודם במעשה, ואחריו התקון המוסרי הכללי, ואז תגיע היכולת אל ההטבה הגופנית, שכשעניני בני אדם מתוקנים הם בכלל המדיניות והמוסריות ימצאו אז הגופות את תכונתם הראויה להם באמץ ובריאות, ואז ממילא יחדלו התואנות מהמצב הטבעי הכללי, כי ימצאו הכל יפה ומתוקן. "ושמתי פקודתך שלום ונוגשיך צדקה. לא ישמע עוד חמס בארצך שד ושבר בגבוליך וקראת ישועה חומתיך ושעריך תהלה".
והנה ביורדי הים והולכי מדבריות, הידיעות הנוספות להם ע"י המסע מעשרות את דעתם ומרוממות את רוחם, שבבואם לכלל ישוב יחושו טובה מעצם הנדידה, אבל לחולים וחבושים בביה"א הטובה העקרית היא מעמדם שיחושו בטובתם כשיתרפאו ויצאו לחפשי, ע"כ אמר רק באחרונים "ונתרפא" "ויצא". ובירידת הים והליכת המדבר, שעכ"פ תבוא עי"ז טובה כללית לבני אדם, בקשר מרחקי הימים והארצות, הדבר מיוחס לכתות שלמות של אנשים תופשי מקום בתרבות האנושית, לשון רבים, "יורדי הים, והולכי מדבריות", לא כן החולים, והחבושים, שהמה נגועים פרטיים בחלישות הגוף או הנפש, שהטובה אל הכלל תבא על ידם רק בדרך מסובבת מהרחקת שאר בני אדם ללכת בדרכיהם, אין להם המשכת כתה ומפלגה, כ"א שם יחידים: מי שהיה חולה, ומי שהיה חבוש בביה"א.

(ראי"ה קוק, עולת ראיה ח"א עמ' שט)


אביי אמר וצריך לאודויי קמי עשרה, דכתיב וירוממוהו בקהל עם

הכרת הטובה היוצאת גם מהמרדות והרעה, צריכה לציור של אגודת הכלל. אם ישים היחיד רק את הרגשת הנאתו נגד עיניו לא יוכל להכיר את הטוב האצור בהמוסר עצמו, שהיה לו לצער. אמנם הצירוף הכללי משיב את הכל לטובה. מאחד הסובל ילמדו רבים ויקחו מוסר, והמוסר עולה בערכו מצד תועלת הרבים, עד ששוה להצטער עליו אותו הצער בשמחה וטוב לב. וכשהאדם משים לבו, שראוי לו להיות נוטה אל השלמות האנושית, שבכללה היא אהבת הצדק והטוב, ישמח על כל אשר יסבול לטובת הכלל הרבים. ע"כ יודה קמי עשרה, שהוא סכום אגודת הרבים במספר.

(ראי"ה קוק, עולת ראיה ח"א עמ' שט)


אמר רב יהודה שלשה צריכין שימור, ואלו הן, חולה חתן וכלה, במתניתא תנא, חולה חיה חתן וכלה, ויש אומרים, אף אבל, ויש אומרים אף תלמידי חכמים בלילה.

הטעם שהאבל צריך שמירה, לפי שאין בו התורה המגינה עליו שנאמר (משלי ו כב) בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך.
ולכן אמר עשו, יקרבו ימי אבל אבי. תלה הדבר בימי אבל, לפי שאבל אסור לעסוק בתורה בפקודי ה' ישרים משמחי לב, ויצחק אמר והיה כאשר תריד דהיינו, בזמן שלא יעסקו בתורה ופרקת עלו, וא"כ באבלו של יעקב, ודאי לא יעסוק בתורה ולא יהיה לו דבר המגין עליו ואז אהרגה את אחי.

(כלי יקר, בראשית פרק כז פסוק מא)נה ע"א

א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן: בצלאל, על שם חכמתו נקרא. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה 'לך אמור לו לבצלאל, עשה לי משכן, ארון וכלים, הלך משה והפך, ואמר לו 'עשה ארון וכלים ומשכן'. אמר לו: משה רבינו, מנהגו של עולם אדם בונה בית, ואחר כך מכניס לתוכו כלים. ואתה אומר עשה לי ארון וכלים ומשכן? כלים שאני עושה, להיכן אכניסם? שמא כך אמר לך הקב"ה, עשה משכן ארון וכלים? אמר לו: שמא בצל אל היית וידעת?

אבל דע, כי יש לכאורה קושיא במה שאמר בצלאל כלים שאני עושה היכן אכניסם, דתינח אם כדבריו כן עשה, שתיכף במעשה משכן הקימו והכניס הארון לתוכו, אבל הלא לא היה כן, כי כל המשכן ארון וכליו נגמרו בכסליו ולא הוקם המשכן עד ר"ח ניסן שלאחריו, בין כך ובין כך ע"כ היה עומד הכל באהלו של משה, וא"כ הלא אין מקום לשאלת בצלאל, כלים שאני עושה להיכן אכניסם, אבל צ"ל דבצלאל שאל, מסדר עולם שבונים הבית ואחר כך כלים, כלים שאני עושה היכן אכניסם, אף כאן במשכן, כיון שה' בחר לו לדירה, יש לעשותו כסדר עולם, אף שאינו כן פה וכו' כנ"ל.
אך יש מקום לומר אדרבה זיל לאידך גיסא, דאין לעשותו כסדר העולם הבונים דירה לעצמם, להוציא מלב טועים שלא יאמרו לדירה הוא צריך, וכהנה היו הרבה דברים, שלא יאמרו לאכילה ולאורה ח"ו צריך. אמנם מבואר במדרש [ב"ר פ"ח-ז] כשכתב משה נעשה אדם וכו', אמר משה רבש"ע מפני מה אתה נותן פתחון פה למינים, א"ל הקב"ה כתוב, וכל הרוצה לטעות יבא ויטעה, ולכך משה אזיל לשיטתו, מבלי ליתן פתחון פה לטועים, ולכך שינה הסדר של עולם הבונים דירה למו, אבל בצלאל תפס דעת השם, כי יש לעשות כסדר הדירה, כדכתיב ועשו לי מקדש, ומפרשינן לקבוע דירה בתחתונים, ואי שהם יטעו, כל הרוצה לטעות יבא ויטעה, ולכך אמר לו משה בצל אל היית, דתפס דעת ה'.
ועוד פירשתי והוא אמת נכון לענ"ד, דכתיב [שמות כה, מ] אשר אתה מראה בהר, כי הראה הקב"ה למשה בהר בתבנית אש משכן וכליו [במ"ר יב-י], ואין ספק שהראהו בפעם א' המשכן וכליו, והנה משה היה עומד מול השכינה, והשכינה הראהו מצדו משכן, ואחר כך משוך ממנו קרוב לצד משה הארון וכלים, אופן שלצד משה, היה קרוב הארון ורחוק הימנו המשכן, ולהיפך לצד השכינה, היה משכן קרוב והארון רחוק, ומשה שפט, מה שהוא קרוב לו, ראוי לעשותו תחלה, ואחר כך הרחוק, כי קרוב קודם, וכן באמת בלי ספק, הואיל ונראים הכל כאחד, מה שהוא קרוב. לו משפט קדימה.
אבל טעה, כי הוא נתן משפט קדימה מה שקרוב לצדו, אבל צריך להיות קודם מה שבצד שכינה קרוב, ואצל צד שכינה היה משכן קרוב ולו הקדימה, ולכך בצלאל שהעמידו על האמת, אמר בצל אל היית, נשמתך היתה בצד שכינה למולי ויפה דברת, כי מצד השכינה המשכן קרוב ולו הקדימה. ואם כי דבר זה אמת יש לו טעם, כי כל הטעם שמשכן קודם לארון הוא שתמיד קליפה קודם לפרי, ובכולם החיצונים קודמים לפנימים, והטעם להגן לבל יתערב בו זר, ולכך כל שקדושתו יותר, הוא נעשה לבסוף, כדי שיהיו שומרים ומגינים מוקדמים, ולכך קליפה נקרא בגמרא דברכות (דף לו ע"ב) שומר לפרי, כי הוא שומר.
אמנם מבואר בזוהר, כי זהו בזמן הזה שיש מגור ופחד לבל יאחזו החיצונים, אבל לעתיד לבא שלא יהיה רוח טומאה בארץ, יהיה הפרי קודם לקליפה, ולכך כתב [תהלים נא, כ] היטיבה ברצונך את ציון, אז, תבנה חומות ירושלים, כי לעתיד לבא יהיה ציון נבנה קודם חומת ירושלים, כי יקדים הפרי לקליפה, וזהו היה טעות משה, כי משה חשב כבר הגיע עת התיקון, כי באמת אילו לא חטאו ישראל והיה משה בא לארץ, כבר היה בימיו התיקון, וכמ"ש זקני בספר מגלה עמוקות, ואם כן ביקש לעשות הפנימים קודם חיצונים, כמו לעתיד לבא ציון קודם חומת ירושלים, ולכך ביקש לעשות ארון קודם למשכן, אבל בצלאל השיג שמשה ימות ולא יהיה עולם התיקון אז בעונות, ולכך הקדים השומר לפרי, ועשה ראשון משכן ואח"כ כלים, כאמרו כלים שאני עושה להיכן אכניסם הרצון להגן עליהם שלא יקרב זר אליהם ויאחזו בהם חיצונים ח"ו, ואמר משה כי היטיב אשר עשה, כי בצל אלהים היית, וידעת כי אין עדיין זמן התיקון, ובעו"ה עוד שטנא נצח לקבלה.
...וגם מצאנוהו כן בטבע בשדה יער, שתמיד השומר קודם לפרי למחסה ולמגן, וא"כ כן ראוי להיות במקדש ה', ולכך החרשתי, ונבואה למשכנותיו ואח"כ נשתחוה להדום רגליו, שהוא ארון ששם הדום רגלי ה' ששורה עליו, והיינו עשה כבצלאל, כי הנכון אתו כי הטבע מסכים עמו. [ניתן להקשות על בצלאל: הרי למעשה כן עמדו כלי המשכן מחוץ למשכן?! שהרי בניית המשכן הסתיימה בכסלו, ורק בניסן הקימו אותו, ואם כן כל אותו זמן היו הכלים מחוץ למשכן! - אלא יש לומר שבצלאל שאל על פי סדר העולם. ועוד ניתן להסביר את מחלוקתם של משה ובצלאל על פי דברי משה לה' בעניין הכתוב 'נעשה אדם', ששאל משה שמא יש בכך מקום למינים לטעות, אף כאן חשש משה שמא יש בכך מקום לטעות, שאם יבנו כסדר העולם יטעו לומר שלמשכן הוא צריך, ח"ו. ובצלאל השיב על דרך מה שהשיב ה': כל הרוצה לטעות יבוא ויטעה. ועוד הסבר: כשהראה ה' למשה את המשכן וכליו בהר, היו הכלים קרובים יותר למשה והמשכן לשכינה, ומשה חשב שזהו הסדר הנכון, קודם כלים ואח"כ משכן, ומשאמר בצלאל שהמשכן קודם לכלים, אמר לו משה 'בצל אל היית', נשמתך היתה לצד השכינה. והנה מובא בזוה"ק שלעתיד לבוא יקדים הפרי לקליפה. ומשה חשב שהנה מגיעים ימות המשיח, ויש להקדים כלים למשכן. אך בצלאל ידע כי עדיין לא בא מועד, ויש לנהוג כמנהג העולם, קודם משכן ואחר כך כלים.]

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש ב)


אמר רבי חמא בר חנינא: מפני מה מת יוסף קודם לאחיו - מפני שהנהיג עצמו ברבנות

שאע"ג שישב הוא ובית אביו, מ"מ התקצרו ימיו שלא היה יכול לצאת י"ח והיה כ"פ מראה איזה רבנות ושררות עליהם, אם בשגגה אם בשטף הליכות גדולה כזה שהיה לו, וע"ז נתקצרו ימיו.

(העמק דבר, בראשית פרק נ פסוק כב)


[עיין עוד לקט באורי אגדות סוטה יג ע"ב]


יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ

[הוא ידע שאין סתירה בין אור התורה השמימי, לאור השכל הארצי. הוא הצליח לאחד את כל החכמות, את החקירה עם האמונה. והסיבה היתה שרוח אלקים מילאה אותו בכל מחשבותיו ובכל מעשיו. האמונה בה' ובתורה הדריכה אותו בכל המצאותיו, כמו שכתוב "ואמלא אותו ברוח אלקים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה (שמות לא).]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 254) לטקסט

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי כשם שאי אפשר לבר בלא תבן כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים אמר רבי ברכיה חלום אף על פי שמקצתו מתקיים כולו אינו מתקיים מנא לן מיוסף דכתיב והנה השמש והירח וכו' וההיא שעתא אמיה לא הות.

הבוא נבוא אני ואמך - והלא אמך כבר מתה, והוא לא היה יודע שהדברים מגיעים לבלהה שגדלתו כאמו ורבותינו (ברכות נה) למדו מכאן שאין חלום בלא דברים בטלים, ויעקב נתכוון להוציא הדבר מלב בניו שלא יקנאוהו בכך, אמר לו כשם שאי אפשר באמך כך הכל בטל, לשון רש"י.
ולפי דעתי, כי בעת שירד יעקב למצרים כבר מתה בלהה גם זלפה, כי הכתוב אמר בספור שבעים נפש (להלן מו כו) מלבד נשי בני יעקב, ולא הזכיר "מלבד נשיו ונשי בניו" ואם תאמר כי בעבור היותם פילגשים לא רצה לומר "לבד מנשי בני יעקב ופילגשיו", הנה כתוב נשי אביו ורחוק הוא שיהיה הירח רמז לפילגשו.
אבל ענין החלום, כי השמש רמז ליעקב, והירח רמז לבני ביתו וכל נשיו שבהן היו תולדותיו, וירמוז כי כל תולדותיו ישתחוו לו. [חולק עלהנחתו של רש"י שהירח הכוונה לבלהה משום שנראה שכבר מתה אלא הכוונה לכל שאר המשפחה של יעקב.]

(רמב"ן על בראשית פרק לז פסוק י)

ולענין זה רמז ירמיהו בחולמים שיצדקו במראיתם, שהיו מודיעים מה שיראו להם החלומות על דרך הנבואה, והיה מוכיחם ומשחית טענותם, באמרו (ירמיה כג), הנביא אשר אתו חלום יספר חלום ואשר דברי אתו ידבר דברי אמת, מה לתבן את הבר נאם ה'. ופירשו החכמים ענין הדבר הזה, שהנבואה היא ברורה ואין בה תערובת מן הכזב, כמו הבר המבורר מן התבן. והחלומות וכיוצא בהן מן הידעונים רובם כזב, כתבן שיש בו גרגירי חטה. [הרמב"ם מוסיף ומבאר שם, שנבואה חיובית לעולם לא תשוב ריקם ותתקיים, אולם נבואה שלילית יתכן ולא תתקיים, כאשר האדם או העם שבו בתשובה שלמה, כמו יונה ונינוה.]

(הקדמת הרמב"ם לפירוש המשניות)

ויחלום והנה וגו' - טעם אומרו והנה, להיות שאין החלום מוחלט בבחינת הצדק כי חלומות שוא הם (זכריה י ב), גם שעל כל פנים יהיה בהם תבן (ברכות נה.) כי הם במראה השעמום, לזה אמר והנה, פירוש כי הדברים בלא שעמום ודמיונות, אלא כל דבר נגלה אצלו ומבואר כיום יאיר, ואין זה דומה לשאר החלומות שרואה דבר ואינו מחליט בראייתו מה שהוא רואה. ולזה תמצא שדקדק לומר בכל פרט ופרט מהנגלה אליו בחלום "והנה"; גבי ראית הסולם אמר והנה סולם, גבי ראית המלאכים אמר והנה מלאכי וגו', גבי גילוי שכינה אמר והנה ה', הכוונה בזה כי היתה נבואה ממש. [מביא כי חלומו של יעקב אבינו היה בבחינת נבואה ממש, ולא היו בו דברים בטלים כלל.]

(אור החיים, בראשית כח, יב)


אמר רבי יוחנן: אין הקדוש ברוך הוא נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה. שנא' "יהב חכמתא לחכימין ומנדעא לידעי בינה שמע".

והוא אומרו "אם שמוע", פירוש שיהיה לכם לב שומע, "תשמעו".

(אור החיים, דברים פרק יא פסוק יג)

ונקדים הקדמה נפלאה שכתב האור המופלא רבינו האר"י זל"הה בדרושי מ"ן ומ"ד פ"ג [עץ חיים, שער לט, דרוש ד], על מ"ש הסבא דמשפטים, וזה לשונו: כד אתייליד בר נש, יהבין ליה נפש דעשיה וכו'. זכה יתיר, יהבין ליה רוח מיצירה וכו'. זכה יתיר, יהבין ליה נשמה מבריאה וכו'. זכה יתיר, נפש ממלכות דאצילות. זכה יתיר, יהבין ליה עד יחידה מאריך. כי נפש האדם כולל בחינות רבות, כי יש יחידה מאריך, חיה מאבא, נשמה מצד אימא, רוח מצד זעיר אנפין, נפש מצד מלכות, וכנגדם בשלשה עולמות בריאה, יצירה, עשייה... הענין הוא שיש נשמות בני אדם שהם מזווג עליון דאבא ואמא או מאריך, ויוצאים משם נשמות בני אדם. אמנם עדיין אינם ראויות לבא לעולם הזה עד שיזדווגו זכר ונקבה דאצילות, ואז הם יוצאים מן הזווג ההוא דזכר ונקבה דאצילות, ואז הם באים לזה העולם... ועל פי הקדמה הנזכרת פירשתי דברי רבי יוחנן בפ"ט דברכות: אין הקב"ה נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה, שנאמר יהיב חכמתא לחכימין. ויש לשית לב, דלכאורה דברים אלו אינם מובנים. דמעיקרא תחלת החכמה, מי נתן לו? אבל כפי ההקדמה הנזכרת, יובן, שיש בני אדם שנשמתם מבחינת זווג עליון, או דאריך או דאבא ואמא, אלא שאינם יכולים לבא לזה העולם אלא על ידי זווג זכר ונקבה. מעתה יובנו דבריו, שלבני אדם כאלו ששורשם מבחינה עליונה משורש החכמה יש להם חכמה מסיבת שורשם. לאלו נותן להם השם יתברך חכמה על חכמתם, וזהו שאמר אין הקב"ה נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה מעיקרא, שהוא ממקום החכמה, שנאמר יהיב חכמתא לחכימין.

(רבי מאיר ביקיים, מאיר בת עין, תענית ב ע"א)


אמר רבי יוחנן: שלשה דברים מכריז עליהם הקב"ה בעצמו ואלו הן רעב ושובע ופרנס טוב; רעב דכתיב כי קרא ה' לרעב וגו', שובע דכתיב וקראתי אל הדגן והרביתי אותו, פרנס טוב דכתיב (ויאמר) ה' אל משה לאמר ראה קראתי בשם בצלאל וגו'.

את אשר האלהים וגו' - יתבאר על דרך אומרם ז"ל (ברכות נה.) שלשה דברים מכריז עליהם הקדוש ברוך הוא בעצמו ואלו הן רעב ושובע ופרנס טוב, והוא אומרו את אשר האלהים עושה - בכבודו שלא על ידי שליח - הראה וגו'; שבע, אלו שני שבע; רעב, אלו שני רעב; פרנס, ירא פרעה איש וגו'. והגם שלא אמר לו מי זה האיש אף על פי כן אחר האמת תמך גורלו, במה שמנע הפתרון מכל חכמיו וגילה לו את יוסף על ידי שר המשקים שסיפר לו העובר עליו, ונתגלגלו הדברים ונתגלה לו יוסף וישיתהו על ארץ מצרים. [מביא ששלושת הדברים רמוזים בדברי יוסף לפרעה - 'אשר האלהים עושה הראה את פרעה...'.]

(אור החיים, בראשית מא, כה)

[קשה מכאן על המאמר שכיון שנתמנה אדם פרנס למטה נעשה רשע למעלה (פירוש הרמב"ם למשנה, אבות פ"א מ"י; בעל הטורים, במדבר פ"א פסוק נ). י"ל ע"פ האמור בהוריות י ששררה בישראל היא עבדות, שמוטל עליו לשמש את ישראל. ואם הוא נוטל שררה בתורת השתררות, עליו נאמר שהרבנות מקברת את בעליה (פסחים פז ע"ב), ושנעשה רשע למעלה. אבל אם הפרנס טוב בעיני ה', שה' מכריז עליו, לא נעשה פרנס למטה (וממילא לא נעשה רשע למעלה) אלא נעשה עבד לישראל.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף נט ע"א) לטקסט

[ההכרזה על השובע היא בפסח, כאמור בר"ה טז שבפסח נידונים על התבואה, ומסתבר שההכרזה היא ביום הדין.]

(בנין ירושלים (יעוונין) דף ז ע"ב-ע"ג - לטקסט)


שלשה דברים מכריז עליהם הקדוש ברוך הוא בעצמו וכו' ופרנס טוב

[כשיהיה מוכן מהשמים שיהיה פרנס, יבוא לו בזמנו. ה' מכריז על פרנס טוב, והוא יבוא בהיסח הדעת. טוב לו, טוב לדורו, טוב לזרעו, טוב לתורתו, וטוב לעולם. מי שרוצה להיות פרנס טוב כדי לשמש את ישראל, ימתין עד שהקב"ה יכריז עליו.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף לג ע"ב) לטקסט

ואמר רבי יצחק שלשה דברים מזכירים עונותיו של אדם ואלו הן קיר נטוי ועיון תפלה ומוסר דין על חבירו לשמים

מבאר שעיון תפילה היינו הרוצה שכר על כך מיד וזה שונה ממצב בו האדם עושה מצוות של רשות שאינן חובה כמו נתינת סלע לצדקה ושם רשאי הוא לבקש שכר מיידי ונחשב לצדיק.

(רמב"ן, אמונה ובטחון פרק א)

וכלן מזה חהטעם כי בבקש אדם בתפלתו אשר ייטב לו, או בעברו במקום סכנה, או במסרו דין על חברו גורם שיבוקש פנקסו ויזכרו מעשיו.

(עקדת יצחק, שער צ"ז)


ואמר רב חסדא: חלמא דלא מפשר כאגרתא דלא מקריא.

...ועל דבריו - פירוש שדיבר אליהם החלום, לו יהיה שחלם כן לא היה מוציא מפיו כדברים האלה... או יאמר על דרך אומרם בפרק הרואה (שם נה:) כל חלמא דלא וכו' כאגרתא דלא מקריא, והוא אומרו על חלומותיו ועל דבריו; שאינו מעלימו והוא מבקש לקיימו במה שמספרו ומבקש פתרונו הרי זה מגיד כי חפץ הוא למשול באחיו, ודבר זה יכפיל השנאה בהפלגה. [מביא כי האחים הוסיפו שנאה ליוסף כיוון שסיפר להם את חלומו, ומכאן הבינו שהוא רוצה שיתממשו הדברים.]

(אור החיים, בראשית לז, ח)

אמרה ליה ההיא מטרוניתא לרבי יהודא מורה ורוי וכו' חכמת אדם תאיר וכו'

[עיין עוד לקט באורי אגדות נדרים מט ע"ב]

שולחנו של אדם מכפר עליו

[עיין עוד לקט באורי אגדות חגיגה כז ע"א]
נה ע"ב

אמר רבי ביזנא בר זבדא, אמר רבי עקיבא, אמר רבי פנדא, אמר רב נחום, אמר רבי בירים, משום זקן אחד, ומנו רבי בנאה, עשרים וארבעה פותרי חלומות היו בירושלים, פעם אחת חלמתי חלום, והלכתי אצל כולם, ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה, וכולם נתקיימו בי, לקיים מה שנאמר, כל החלומות הולכים אחר הפה, אטו כל החלומות הולכים אחר הפה, קרא הוא, אין, וכדרבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר מנין שכל החלומות הולכין אחר הפה, שנאמר ויהי כאשר פתר לנו כן היה.

ר"ל, ממה שהאדם מדבר קודם שישן, מזה המין בא לו החלום, כי בא החלום ברוב ענין, וקול כסיל ברוב דברים (קהלת ה ב), כי ההבלים שהכסיל משמיע בהם קולו, המה גורמים לו רוב חלומות של הבלים, ע"כ חשבו, שמסתמא קודם השינה, היה יוסף מדבר או מהרהר בלבו, כי הוא ראוי למלוכה ע"כ בא לו זה החלום לכך שנאוהו על דבריו שבפה או על דברים שבלב.

(כלי יקר על בראשית פרק לז פסוק ח)

...והוא על דרך אומרם בפרק הרואה (ברכות נה:) כי כל החלומות הולכים אחר הפה, ואמרו עוד שילך אצל מרחמי ליה ויפתרנו לו, ויוסף חשב שבספרו חלומותיו להם ידונו בעצמן כי לבו שלם עמהם כמשפט האחים האהובים, ולצד שקדמה שנאה וקנאה ננעלו שערי האהבה בלבם והיו דנים הכל להשתוררות עליהם וכו'...
שמעו נא החלום - טעם אומרו נא, למה שפירשתי שלא היו רוצים לשמוע, אמר להם נא לשון בקשה... גם יכוין לומר להם לבל יחשבו אותו כי כבר הלך לרחמיו וידידיו וסיפר להם החלום ופתרונו לטובה הגידו, וכפי זה בטלה מחשבתו הטובה שחשב לקרב לבבות אחיו כמו שפירשתי בפסוק שלפני זה, כי אין הוכחה שבחזקת אוהבים הם כי כבר קדם עיקר הפתרון ופתרוהו לטובה אות לזה לא חש לבא אצלם, שהגם שיפתרוהו לרעה כבר נתקיים כפתרון הראשון, לזה אמר נא.
ואם תאמר והלא אמרו בהרואה (ברכות נה:) אמר רבי בנאה פעם אחת חלמתי חלום אחד והלכתי אצל כ"ד פותרי חלום שהיו בירושלים ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה וכולם נתקיימו בי ע"כ, אולי דוקא שאין הפתרונים סותרים, אבל אם הם סותרים אין פותר שני מוציא מפתרון ראשון, וחש יוסף שידונו אותו בזה, ואמר שמעו נא פירוש עתה הוא מספר הדבר, ולא קודם ספרו לזולת. [מבאר כי הפתרונות השונים מתקיימים כל עוד אינם סותרים זה את זה, אך אין בכוח פתרון מאוחר לבטל פתרון קודם. הדבר מתבאר מתוך פירושו שיוסף סיפר לאחיו על חלומו כדי שידעו שהוא מחשיב אותם לאוהביו.]

(אור החיים, בראשית לז, ו)


אמר ר' שמואל בר נחמני א"ר יונתן: אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו, שנאמר אנת מלכא רעיונך על משכבך סלקו... אמר ליה קיסר לר' יהושע בר' (חנינא): אמריתו דחכמיתו טובא, אימא לי מאי חזינא בחלמאי. אמר ליה חזית דמשחרי לך פרסאי וגרבי בך ורעיי בך שקצי בחוטרא דדהבא. הרהר כוליה יומא ולאורתא חזא.

ויוסיפו עוד - ... עוד ירצה על דרך אומרם בפרק הרואה (ברכות נו.) אמר ליה קיסר לר' יהושע וגו' הרהר כוליה יומא לאורתא וכו' רעיונך על משכבך וכו', ולזה חשדו ליוסף כי להיותו חושב מחשבות השתוררות עליהם רעיוניו וכו', והוא אומרו על דבריו; פירוש על דרך אומרו (קהלת ג יח) על דברת בני האדם וגו', כי על ידי מעשיו ומחשבותיו אשר התעסק בהשתררות על האחים, הוא הסובב לחלום כל מן דין. [מביא כי האחים שנאו את יוסף על חלומו, שכן חשבו שיוסף הרהר והתעסק במחשבתו למשול עליהם עד שנראה לו כך בחלום.]

(אור החיים, בראשית לז, ח)


וירא שר האופים - מנא ידע? א"ר אלעזר מלמד שכל אחד ואחד הראוהו חלומו ופתרון חלומו של חבירו.

והנם זועפים - טעם זעיפת פני שניהם, על פי דבריהם ז"ל (ברכות נה:) שכל אחד חלם גם פתרון חלום חבירו, לזה שר המשקים היה זועף במה שראה בפתרון חבירו כי רע הוא, ירא גם לנפשו ונבהל, ושר האופים הגם שחלם פתרון חבירו לטובה, עם כל זה להיותו מוכן לפורענות מזלו מגידו ולבו לא נכון עמו. [מביא כי שני השרים היו זועפים לאחר חלומותיהם; שר המשקים שראה את פתרונו הרע של שר האופים חשש שגורלו דומה, ושר האופים עצמו הרגיש שחלומו לא בישר טובות.]

(אור החיים, בראשית מ, ו)

לאדם טוב אין מראין לו חלום טוב ולאדם רע אין מראין לו חלום רע

וכדאי להביא בזה דברי הגאון ר' ישראל מסלנט זצ"ל בענין סגולת הרבים, שנמסרו ע"י תלמידו הגאון ר' שמחה זיסל זצ"ל מקלס וז"ל: באלה הימים (ימי הדין) צריך האדם להיות איש שרבים צריכים לו. וזה שאנו מתפללים "וכתבנו בספר החיים למענך אלקים חיים", פירוש: חיים - צרכי גבוה, דאם לא כן יוכל היות שאוכל המצוות שקיים בהלחם שהוא אוכל, משא"כ אם חייו צרכי גבוה, אז פרנסתו איננה נחשבת לו למאומה כי חייו צרכי גבוה הם עכ"ל. דברי הגאון הנ"ל הם מענינים מאד, כי אם האדם איננו מצטרף אל הכלל ומקוה לזכות בחיי רווחה ע"י קיום מצוות, הוא חי על חשבון עצמו. והוא מוסיף: כמה מוטעים העולם שרק רצונם לזכות שנת עוה"ז ואינם יודים יוקר המלון בעוה"ז... מי יודע כמה יכתב על הפנקם של בעה"ב של העולם כולו גם בעד כוס מים.
והוא מביא בשם אביו ז"ל הרגשה ממסכת ברכות דף נ"ה: לאדם טוב מראין לו חלום רע, ופירש רש"י: כדי שידאג ולא יחטא, ושיכפר לו עצבונו. לאדם רע מראין לו חלום טוב - כדי לשמחו, שיאכל עולמו. הרי מפורש שגם בחלום טוב בלבד הוא אוכל עולמו, מכל שכן בהקיץ, ומזה רואים כמה יראה האדם להיות צרכי גבוה. עכ"ל.

(רבי יעקב משה לסין, המאור שבתורה ראש השנה יז ע"ב, עמ' מג-מד)

רבא יומא קדמאה דחליש אמר להון לא תיגלו לאיניש דלא לתרע מזליה

[עיין עוד לקט באורי אגדות נדרים מ ע"א]נו ע"א

דביתהו דאביי וכו' תיתסרא הנאתי עלך אי עברת אדעתאי ומינסבת לה לקריבך אזלת ועברת על דעתיה

[עיין עוד לקט באורי אגדות נדרים כג ע"א]

קללת חכם אפילו בחנם היא באה

[עיין עוד לקט באורי אגדות מכות יא]נו ע"ב

הרואה שור בחלום ישכים ויאמר בכור שורו הדר לו קודם שיקדמנו פסוק אחר כי יגח שור את איש

[השור הוא סמל לשפע בקניינים, כמו שכתוב "ורב תבאות בכוח שור". מי שחולם להתעשר, שרוצה להשיג קניינים ארציים, עליו לעשות זאת בדרך שעשה יוסף - מטרתו בצבירת ההון לא היתה כדי להרבות הנאות בעולם אלא לטובת אחיו ולהחליש את שונאיהם ע"י השפעתו הגדולה. לכן נאמר בו "בכור שורו הדר לו" - התנשאותו ברכושו היה הדר לו, יאה לו, כי בזה יכל לנצח את אויבי ישראל, "בהם עמים ינגח" - משפיל את אויבי עמו. יש להיזהר שהשור, הכוח החומרי, לא ישתלט עליו, שהשור ימית את האנושיות שלו, ויהיה דומה לבהמה.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 88) לטקסט

הרואה נהר בחלום ישכים ויאמר הנני נטה אליה כנהר שלום קודם שיקדמנו פסוק אחר כי יבא כנהר צר

[מי שהחלום-האידיאל של שלום שלו הוא נהר, שמקבל את כל המימות שנשפכים לתוכו - ייזהר שהאידיאל יתאים לאידיאל "הנני נטה אליה כנהר שלום", שה' יביא לישראל שלום עם הגוים, אבל לפני כן יזקק את אמונות הגוים, שיגיעו לאמונה בה', ואז יוכלו להתחבר עם ישראל ולעבוד את ה' יחד. במובן זה, הנהר הוא סמל טוב. אבל אם יהיה כמו נהר שמקבל גם רפש וטיט, וכך צריך לעשות שלום עם כל הדעות, גם דעות של כפירה, זה דבר רע, ועל זה נאמר "כי יבא כנהר צר", שמביא צרה לישראל ולעולם, ויש להתרחק ממנו.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 162-163) לטקסט

הרואה צפור בחלום ישכים ויאמר כצפרים עפות כן יגן וגו' קודם שיקדמנו פסוק אחר כצפור נודדת מן קנה וגו'

[צפור נודד וקופץ מאילן לאילן, מבית לבית וכו', כמו אדם שאין לו עקרונות, אלא מחליף עקרונות מתוך רצון לשלום. צריך להדגיש ששלום עם הגוים אפשרי רק ע"י ה', שירומם את הגוים לאמונה בה', ויתרוממו כמו "צפורים עפות" להתקרב לה', וה' יגן עלינו. וצריך להיזהר שלא נהיה "כצפור נודדת מקינה", לנדוד מקן ישראל לקן האומות כדי למצוא חן בעיניהם.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 163)

שלש שלומות הן נהר צפור וקדרה

[יש שלוש דרכים להגשים שלום. (א) הנהר מקבל מימות שונים שנשפכים לתוכו, ובסוף הוא נשפך לים ומאבד את ישותו, כי מימיו בטלים במי הים. כך יש טוענים שכל יהודי יכול לשפוך את מימיו לנהר עם ישראל, וכך יתרבו מימי העם, גם יהודי שכופר בה'. זה שלום עם כל הדעות ועם כל ההורסים. אבל שלום כזה בסוף מאבד את ישותו. וזה יהיה גורל ישראל אם נלך בדרך זו - אם נקבל את כל הדעות, לא נישאר כעם. לכן זה לא השלום הרצוי לישראל.
(ב) צפור נודד וקופץ מאילן לאילן, מבית לבית וכו', כמו אדם שאין לו עקרונות, אלא מחליף עקרונות מתוך רצון לשלום. הם מתאימים את דעותיהם למי שהם מדברים איתם, גם הגוים. אבל שלום כזה רע לישראל, כי הגוים לא ילמדו ממנו את דרכי היהדות, אבל היהודים ילמדו מהגוים, וישכחו את תורת ה', והגוים יבזו אותנו בזה שאנחנו עוזבים את תורתנו, ועי"ז יבזו גם את ה'.
(ג) הקדירה על האש היא סמל לשלום, כי היא עושה שלום בין מים לאש, שבדרך כלל מים מכבים אש. אם אנחנו רוצים לקרב את הרחוקים ואת הגוים ולעשות שלום עמהם, צריך לעשות כמו קדירה, שמפרידה בין המים לאש. אם החילונים מתקרבים ליראי ה', אין להרחיק אותם, אלא יש להשפיע עליהם שיחזרו בתשובה, אבל אין להתאחד עמהם באופן שהם ישפיעו על יראי ה'. אין להתאחד עם הגוים באופן שיביא להתבולל איתם. האמונה והמסורת תהיה מחיצה שמפרידה בינינו. אש אמונתנו תחמם את לבם ותאיר להם. נעבוד את ה' באש ההתלהבות ומסירות נפש, כדי שיראו את אהבת ה' שלנו, וזה יביא לרחוקים להתקרב, ויביא את הגוים לכבד אותנו. אבל אסור שנהיה המים והגוים יהיו האש שמחממת.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 161-164) לטקסט

הרואה קדרה בחלום ישכים ויאמר ה' תשפת שלום לנו קודם שיקדמנו פסוק אחר שפת הסיר שפת

[הקדירה על האש היא סמל לשלום, כי היא עושה שלום בין מים לאש, שבדרך כלל מים מכבים אש. מי שרוצה לעשות שלום עם חילונים וגוים, ע"י התקרבות אליהם כמו קדירה, ייזהר לעשות זאת בדרך שה' רוצה, "ה' תשפות שלום לנו", שלום שאינו מחליש את כח ה' כביכול ואינו מרחיק אותנו מהתורה, שאנחנו נשפיע ולא נושפע. יש להתרחק מהשלום שבו החילונים והגוים משפיעים עלינו, שעל זה נאמר "שפת הסיר שפת", שפירש רש"י שנבוכדנצר יבשל את ישראל בתוך סיר. אסור לתת לגוים להבעיר את האש, שיתנו את האור שלהם, וישראל יושפע מהם, כי שלום כזה הוא חורבן.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 164) לטקסט


נז ע"א

"כפלח הרימון רקתך" - מאי רקתך? אפילו ריקנין שבך מלאים מצוות כרימון.

הפליא גם כן עצה ותושיה לשום עמודיו ואדניו יתדותיו ומיתריו כולם עניינים ומעשים - רצוני: מצוות ומניעות בכל דברי התורה הזאת - כי על זה האופן לא לבד ימצא זה השיתוף, אבל יהיה מציאותו קרוב ונח לקנות, גם יתפשט לכללם... כי הוא מבואר שהמעשה הוא דבר משותף לכל מהעיון, אם לקושי השכל ואם לצורך התנאים המיוחדים אשר לא ישתתפו הכל בהם. ולזה אמרו חז"ל: אפילו ריקנין שבך מלאים מצוות כרימון, וזה שהמצוות באות וחלות בדברים אשר יפול עליהם החלק החומרי ובכל מיני צורכיו, ולא יוכלו להימלט מהם [הריקנים אלו האנשים חסרי המדרגה השכלית, שלמרות חוסר יכולתם להגיע אל השגות אלקיות, ע"י קיום המצוות החומריות הם זוכים בהשתתפות השכינה עמהם].

(עקידת יצחק, שער מד (החלק השני))


[עיין עוד לקט באורי אגדות חגיגה כז ע"א]


אל תקרי מורשה אלא מאורשה

כי לא אלמן ישראל ויהודה מאלקיו מה' צבאות', לפי שאלו הרשעים היו חושבים להרוג את ישראל כמי שהורג עדרי צאן אשר אין להם רועה, שלא תתעורר ההשגחה העליונה לתבוע את דמם מידם, כמ"ש למעלה (נ, ז) 'כל מוצאיהם אכלום וצריהם אמרו לא נאשם', ואדרבא הודיעם הש"י שאשמתם גדלה עד לשמים, כי כל הנוגע בהם כאילו נוגע בבבת עינו שהיא השכינה הקדושה', דאיהי רזא דבת עין, והיא כלתם של ישראל ממש בסוד 'ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם', לכלתם כתיב, כדאיתא בספר הזהר ע"ש (ח"ג קט"ו ע"ב). ועוד כתיב 'מורשה קהלת יעקב' בפירושם ז"ל 'אל תקרי מורשה אלא מאורסה', וזהו הטעם שאמר בלשון הזה 'כי לא אלמן' וגו'.

(רבי משה דוד ואלי, מרפא לשון, ירמיהו נא, ה)

וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך וכו' אלו תפלין שבראש

[עיין עוד לקט באורי אגדות מגילה טז ע"ב ]נז ע"ב

הרואה שיר השירים בחלום יצפה לחסידות.

שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, והיינו דאכילת מצה בפסח מעין אכילת מנחות כל השנה, שהוא מצה שבאה ללמד דהמתקרב לפני ה' אליו למעט תחבולות כמש"כ ב' ויקרא ב' י"א, וה"נ בפסח לכל אדם כמש"כ שם, וזהו דכתיב עצרת לה' שאז ראוי להדבק בה'. [ומש"ה אמר שלמה שה"ש בפסח שהוא יסוד על אהבת ה' כדברי חז"ל הרואה שה"ש בחלום יצפה לחסידות וכפרש"י שם בקשת אהבת ה' ומזה אנו נוהגים מדור דור לקרוא שה"ש בפסח. [מבאר ששיר השירים סובב סביב אהבת ה', ולכן קוראים אותו בפסח, שהוא זמן הראוי להידבק בה' בתמימות.]

(העמק דבר דברים טז, ח)

אש אחד מששים בגיהנם וכו' חלום אחד מששים בנבואה

כל הגדולה והיקר והחכמה נטלו אדום, שע"ז נאמר "ביום ההוא נאום ה' והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו", והיו ששים נגד "ששים גבורי ישראל כולם אחוזי חרב" וכו', וכן בעשו זה לעומת זה כידוע, ובהם "ועל חרבך תחיה". וזהו "מפחד בלילות", שהן ס' דעשו כידוע.... וז"ש אש אחד מששים בגיהנם, שהיא דרגא דעשו. וכן אנחנו בגלות שנסתלקה ממנו הנבואה בגלות, ואמרו אעפ"כ בחלום אדבר בו [חגיגה ה ע"ב], חלום אחד מששים בנבואה. וכן השינה שאנו ישנים בגלות אחד מששים בעוה"ב, וכמ"ש "בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים", וכמ"ש בזוהר שהכל הן שיתין דרגין דנבואה, וכן הוא בכולם.

(הגר"א, ביאור על אגדות של רבב"ח וסבי דבי אתונא, עמ' כב-כג במהד' תשיז)

חלום אחד מששים לנבואה

וכבר ידעת עוד פעולות זה הכח המדמה, מזכור המוחשים והרכבתם, והחיקוי אשר בטבעו, ושהגדולה שבפעולותיו והנכבדת שבהם אמנם תהיה בנוח החושים ובביטולם מפעולותיהם, אז ישפע עליו קצת שפע כפי ההכנה. הוא - הסיבה בחלומות הצודקות, והוא בעצמו - סיבת הנבואה; ואמנם יתחלף ברב או במעט, לא במין. כבר ידעת המשך מאמרם, "חלום - אחד מששים בנבואה" - ולא יפול השיעור בין שני דברים מתחלפים במין, אין ראוי שיאמר, 'שלמות האדם כך וכך פעמים משלמות הסוס'. וכבר השיבו זה הענין בבראשית רבה ואמרו, "נובלת נבואה - חלום" - וזה דימוי נפלא. וזה, כי הנובלת הוא הפרי בעצמו ואישו, אלא שנפל קודם שלמותו וקודם שיתבשל; כך, פועל הכח המדמה בעת השנה הוא פעולתו בעת הנבואה, אלא שיש בו קצור, ולא הגיע אל תכלית. ולמה נודיעך זה מדבריהם ז"ל ונניח כתובי התורה? - "אם יהיה נביאכם, יי - במראה אליו אתודע, בחלום אדבר בו" - הנה כבר הגיד לנו ית' אמיתת הנבואה ומהותה והודיענו, שהיא - שלמות יבוא בחלום או במראה - ו'מראה' - נגזר מן 'ראה' - והוא, שיגיע לכח המדמה משלמות הפועל, עד שיראה הדבר כאילו הוא מחוץ, ויהיה הענין אשר יראהו כאילו בא לו על דרך ההרגשה היוצאת. ואלו שני החלקים, בהם - מדרגות הנבואה כולם, כמו שיתבאר - רצוני לומר, ב'מראה' או בחלום. וכבר נודע, שהענין אשר יהיה האדם, בעת יקיצתו והשתמש חושיו, מתעסק בו מאד, שוקד עליו, נכסף לו - הוא אשר יעשה הכח המדמה בו בעת השנה בהשפיע השכל עליו כפי הכנתו. וההמשל בזה והרבות המאמר בו - מותר, שזה הענין מבואר, כבר ידעהו כל אדם, והוא דומה להשגת החושים, אשר לא יחלק בה שום אדם משלמי הדעת המוטבעת באדם. [אם עושים השוואה בין חלום לנבואה אות הוא שיש דמיון ביניהם והוא פעולת כח המדמה בהרכבה של רשמי מאורעות וחוויות שנקלטו בזכרון ועיקר פעילותו בעת שביתת כוחות הגוף ומנוחת שאר החושים וכפי מעלת אותו אדם יהיו מעלת דמיונו ואיכותו ופעולת הכוח הזה היא סיבת החזיונות הנכונים והנבואה לכל אדם לפי מדרגתו]

(מורה נבוכים, חלק ב פרק לו)

כי לא ניתן רשות לנביאים לראות הכבוד העליון כמו שהוא, אבל הכבוד המתגלה עליהם יחדש בלבבם דמיונות נבואיים, שיהיו כמו לבושים וחידות לענינים הראויים להגיע לידיעתם, וכמו כל שאר המשלים והחידות שבעולם. ואמנם אין דרך השגתם כמו שמשגת הדעת האנושית בדרך הטבעי; אבל היא השגה נשפעה בהם, וידיעה נחקקת, שלא יפול בה הספק וצורך העיון והרגל המופתים, אלא יתברר להם בלי שום ספק שהמתגלה עליהם ומדבר עמהם יהיה כבודו ית', והוא המחדש בלבם הדמיונות הנבואיים ההם. ותחקק בלבם ידיעה כמו כן - שישיגו פתרון המראה והחידה, וישיגו מה שהאדון ב"ה רוצה לגלות להם. [מבאר את הקשר בין נבואה לחלום,יכולת הנביא לראות, בהיותו מוגבל להביט באלוקות הרי הוא קולט מסרים נבואיים אלגוריים, באמצעות דמיונו,ועליו לפענח את הנמשל כמו בפתרון חלום.]

(רמח"ל, דעת תבונות סי' קסא-קפח)


חמשה אחד מששים אלו הן: אש דבש ושבת ושינה וחלום... שינה אחד מששים למיתה.

...אכן כוונת הכתוב היא על פי מה שכתב איש אלהים קדוש ה"ה הר"י לוריא זצוק"ל, ומצאת כי תדרשנו בספר קהלת יעקב וז"ל: ואמנם ידעת מהתחלקות הנשמות לכמה ניצוצות ובכל גלגול וגלגול באים קצת מהם, וכפי מספר הניצוצות של הצלם כך מספר ימי חייו, והימים שעושה בהם המצות נתקן ניצוץ אחד של הצלם ההוא כנגד היום ההוא, והיום שאין עושה בו מצוה נשאר פגום ניצוץ ההוא של הצלם ההוא כנגד היום ההוא, וכן על זה הדרך וכו' ע"כ.
ומה מאוד האירה הקדמה זו עיני משכיל בכמה פרטי החקירות; הא' האירה עינינו בסוד השינה, כי הוא לעלות ניצוץ שכנגד היום ההוא, והוא סוד אומרו (ברכות נז:) כי השינה אחד מששים מהמיתה, ואין יציאת הניצוץ בהחלט מוכרת מהנשמה אלא שנפרד מהכל ועודנו נסרך ונסבך בנפש, וזה מחסד אל שכל ניצוץ שזכה ביומו, הנה הוא רחוק מההפסד, הגם שירשיע אדם אחריו, וניצוץ אשר יעלה פגום הנה הוא יכול ליתקן על ידי תשובה ישוב הניצוץ ויתקן, גם זה מחסדי המתחסד הוא אלהינו יתעלה שמו... [מבאר על דרך הסוד, שבשעת השינה יוצא ניצוץ שתוקן מן הנשמה ועולה למעלה למקומו.]

(אור החיים, בראשית מז, כט)

שינה אחד מששים למיתה חלום אחד מששים לנבואה

על ידי השינה הראויה בלא חלומות והרהורים רעים וזרים הוא יכול בקל בהשכמה למצוא ייחול לבבו ליראת ה'. ולכך מסיימת ברכת המפיל, שהוא בקשה להנצל מחלומות רעים והרהורים רעים... "והאר וגו' פן אישן המות", פירוש, כי שינה אחד מששים במיתה, והיינו רוח הטומאה שהוא על ידי הרהורים רעים כנזכר לעיל. ועל ידי זה הוא בשינתו טועם טעם טומאת המת, ובבוקר אין העינים מאירים כל כך מעצמם רק על ידי השתדלות בדברי תורה, כי שוריינא דעינא בליבא (עבודה זרה כח ע"ב). ולזה מבקשים לינצל מחלומות רעים והרהורים רעים ולהארת עינים שיהיה השינה "טוב מאוד", כמו שאמרו ז"ל (בראשית רבה ט, ו). והיינו על ידי חלום אחד מששים בנבואה, כאשר הרהוריו בלילה גם כן בדברי תורה שהרהר ביום, ועל ידי זה נדבק בטוב יותר, כנזכר לעיל (אות רלח).

(רבי צדוק מלובלין, צדקת הצדיק, אות רמד)נח ע"א

תנו רבנן הרואה אוכלוסי ישראל אומר ברוך חכם הרזים, שאין דעתם דומה זה לזה, ואין פרצופיהן דומים זה לזה. בן זומא ראה אוכלוסא על גב מעלה בהר הבית אמר ברוך חכם הרזים... אמר עולא נקיטינן אין אוכלוסא בבבל תנא אין אוכלוסא פחותה מששים רבוא

רבינו שרירא כתב בתשובת שאלה ובלשון הזה, מסרו חכמים אחד לחברו הכרת פנים וסדרי שרטוטין, שמקצתן אמורים בסדר פרשה זה ספר תולדת אדם, ומקצתן בסדר פרשה, שלאחריו זכר ונקבה בראם. ופירש הגאון שהחכמים היו מוסרין הכרות הללו זה לזה, מפני שאין מוסרין מעשה מרכבה וסתרי תורה אלא למי שרואין בו סימנים שראוי לכך, כמו שאמרו רז"ל אין מוסרין ראשי פרקים אלא לאב בית דין והוא שלבו דואג בקרבו, ואמרו אין מוסרין סתרי תורה אלא ליועץ וחכם חרשים ונבון לחש, ואמרו ז"ל במדרש, נבון, זה המבין דבר מתוך דבר, לחש, זה שראוי למסור לו סודי תורה שנתנין בלחש. [מבאר שחכמים ידעו לזהות אופיו של אדם ומדרגתו הרוחנית על פי מראה פניו כי הבינו וידעו בחכמת הפרצוף, וזה המכוון כאן.]

(רמב"ן, דרשת תורת ה' תמימה)

מפני חשיבות מניין זה של ששים ריבוא, צווה ה' במדבר כ"ו שאו את ראש וגו', כי צורך מספר זה עכשיו היה, כדי להודיע שאע"פ שנפלו כ"ד אלף בבנות מואב, מ"מ נשארו ס' רבוא, כי אין אוכלוסא שלימה כ"א כשיש ס' רבוא ע"כ בא להודיע שבכניסתם לארץ היו אוכלוסא שלימה.

(כלי יקר על במדבר פרק כו פסוק ב)


בן זומא ראה אוכלוסא על גב מעלה בהר הבית אמר ברוך חכם הרזים וברוך שברא כל אלו לשמשני הוא היה אומר כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא פת לאכול חרש וזרע וקצר ועמר ודש וזרה וברר וטחן והרקיד ולש ואפה ואחר כך אכל ואני משכים ומוצא כל אלו מתוקנין לפני וכמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא בגד ללבוש גזז ולבן ונפץ וטוה וארג ואחר כך מצא בגד ללבוש ואני משכים ומוצא כל אלו מתוקנים לפני כל אומות שוקדות ובאות לפתח ביתי ואני משכים ומוצא כל אלו לפני.

מדוע המציא הקב"ה כל האנשים אשר לא יציירו מושכל לנפשם, ואנו רואים שרוב בני אדם ערומים מן הערמה, וריקים מן החכמה, מבקשים התאוה, ושהאיש החכם, המואס בעולם, הוא יחיד בין רבים, לא ימצא אלא אחד בדור מהדורות.
התשובה על זה, שהאנשים ההם נמצאי לשתי סבות. האחת, להיותם משמשים לאחד ההוא, שאילו יהיו כל בני אדם מבקשים חכמה ופילוסופיא, נשחת תקון העולם, ואבד מין בעלי חיים מן העולם בימים מועטים. מפני שהאדם חסר מאד, ויצטרך לדברים רבים, והיה נצרך ללמוד החרישה והקצירה, ולדוש ולטחון ולאפות, ולתקן כלים למלאכות האלה, כדי להשלים בהם תקון מזונו. וכך יהיה צריך ללמוד הטויה והאריגה, כדי לארוג מה שילבש, וללמוד בנין, לבנות מקום להסתר שם, ולעשות כלים לכל אלו המלאכות. ואין בחיי מתושלח מה שיספיק ללמוד אלו המלאכות, שהאדם מצטרך במחיתו לכולם צורך מוכרח, ומתי יהיה מוצא פנאי ללמוד ולקנות חכמה. על כן נמצאו שאר בני אדם, לתקן אלו המעשים, הצריכים אליהם במדינה, כדי שימצא החכם צרכו מזומן, ותתישב הארץ, ותהיה החכמה מצויה.
ומה טוב אמר האומר, לולי המשתגעים נשאר העולם חרב. שאין בעולם שגעון, דומה לשגעון האדם. שהוא חלוש הנפש, ודל ההרכבה, והוא נוסע מתחלת הגליל השני, משבעה גלילות הישוב, עד סוף הששי, והוא עובר ימים בזמן החורף, והולך בארץ תלאובות בזמן החורב והקיץ, ומסתכן בנפשו לחיות השדה ולרמשים, כדי שירויח דינרים. כשיקבץ כלום מן הזהובים, שמכר בהם כח נפשו השלם, ויהיה לו מהם חלק, יתחיל לחלק אותם על אומנים, לבנות לו יסוד על טבור הארץ בסיד ואבנים, כדי להקים עליו קיר, שיעמוד שנים רבות. והוא יודע, שלא נשאר משנות חייו מה שיוכל בהם לבלות בנין עשוי מן הגמא. היש שטות ושגעון כזה. וכן כל תענוגי העולם הם הוללות וסכלות גמור, אבל הם סבה לישוב העולם. ועל כן קראו חכמים ע"ה, מי שאין לו חכמה, עם הארץ. כלומר, לא נמצאו כי אם לישוב הארץ. לפיכך הם מיחסים שמם לארץ.
...וזה הענין ביארוהו חכמים ע"ה (ברכות דף נח.). אמרו, כי בן זומא היה עומד על הר הבית, והיה רואה ישראל העולים לחוג, ואומר, ברוך שברא כל אלה לשרתני, כי היה עליו השלום, יחיד בדורו.

(הקדמת הרמב"ם לפירוש המשניות)

זה ישי אבי דוד שנכנס באוכלוסא ויצא באוכלוסא

[עיין עוד לקט באורי אגדות יבמות עו ע"ב]כי אתא מלכא פתח רב ששת וקא מברך ליה אמר ליה ההוא צדוקי למאן דלא חזית ליה קא מברכת ומאי הוי עליה דההוא צדוקי איכא דאמרי חברוהי כחלינהו לעיניה ואיכא דאמרי רב ששת נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות

מבאר שהחכמים בהיותם דבוקים במחשבתם בעליונים לכן כל דבר שהיו מחשבים בוומתכוונים אליו באותה שעה היה מתקיים אם טוב אם רע. ומבאר שמכאן סוד התפילה הוקרבנות שהוא סוד הדיבוק בעליונים.

(רמב"ן אגרת הקודש פרק חמישי)

נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות. איך תהיה ראות צדיק לרעה?! והלא כתיב (משלי כב ט) "טוב עין הוא יבורך", גם ציין הרשב"י ז"ל (זוה"ק ח"ג ריא,) לרע עין המזיק בעינו, כי הוא חלק רע?!
אכן אחר ההשקפה בדקדוק אומרם 'היב עיניה'היה לו לומר 'אה בו בעיניו' אלא להיות כי כל חלק רע שבעולם בהכרח כי יהיה לו דבר המעמיד כל שהוא מהחיוני,שהוא בחינת הטוב.כי חלק הרע -שם מיתה יש לו, ואיך יחיה ויהיה במציאות? ואין צריך לומר שיתנועע וילך כבעלי חיים! לזה בהכרח שיהיה בו חלק כל שהוא מבחינה הנקראת חיים, וזה חלק טוב ...
כל מקור ישאף למינו וישאבנו, וזה הוא סוד בחינת בירורי ניצוצי הקדושה באמצעות נשמות ישראל ועסק תורתם, והצדיקים העצומים קדמונינו יכירו בהביטם באדם רשע לברר ממנו כח החיוני, שהוא בחינת הטוב, באמצעות הראיה הדקה אשר יביטו בעין החכמה להוציא חלק הטוב ההוא. כי כשיתכוו האדםן למול ענף הקדושה (כלומר כשיתבונן האדם בצדיק) תעשה בו נפש הצדיק כמעשה אבן השואבת לברזל הנקראת קאלמיט"ע בלע"ז (מגנט), שתוציאנו ממקום שנקבע שם בראיה.

(אור החיים, שמות יא, ה)

נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות

[זה מה שכתוב (תהלים לז, לב-לה) "צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו" - הרשע רוצה להזיק בראיה בעלמא כמו שהצדיק עושה, אבל "ה' לא יעזבנו" את הצדיק "בידו", וגם "ולא ירשיענו בהשפטו" - שגם הצדיק לא יכול להזיק לרשע אם הרשע באותה דרגה של טומאה כמו דרגת הקדושה של הצדיק, כמו שכתב ערבי נחל פ' ויצא שאז לא יכולים להזיק זה לזה. וה' מבטיח לצדיק שאם ישתדל לקיים את רצון ה', "קוה אל ה' ושמר דרכו וירוממך" - יגביה אותך מעל מדרגת הרשע, ואז "בהכרת רשעים תראה" - תוכל להזיק לרשע.]

(דברי יחזקיהו ח"א, עמ' כה) לטקסט
נח ע"ב

אמר שמואל: נהירין לי שבילי דשמיא כשבילי דנהרדעא, לבר מכוכבא דשביט דלא ידענא מאי ניהו.

הוא "קאמעט" שנראה בחורףהעבר, ובלי ספק שידע מהותו, כמו שיודעים כל המון תוכנים בזמן הזה, שהוא ממותרות הפסולת כוכבים וחמימות ואידים והקטורים העולים מן הארץ שמתקבצים, אבל מה שלא ידע שמואל, הוא על סבובו הכדור ארצי כתנועת יומית, כמו שהעידו כולם וכמו שהחוש מעיד, על זה תמה שמואל מה הוא ענין סבובי ותנועה יומית, כי בשלמא הכוכבים הם בעלי מדע וקונים שלימות בתנועותם יום יום הכדור ארצי קיום העולם, משא"כ כוכב דשביט, שהוא קיבוץ פסולת החומרי בלי דעת כלל, למה יסובב בתנועתו יום יום הכדור ארצי כתנועת הגלגל היומי בלי הבדל, וגם שיהיה בו טבע הבורא, כי איך יוחק הטבע בדבר שאינו במציאות והוא מקרי בעלמא לבד ונמצא רק בזמן מהזמנים, ולכך התפלא בו שמואל.

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש ד)רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע הוו קאזלי באורחא פגעו ביה ברב חנינא בריה דרב איקא אמרו ליה בהדי דחזינך בריכינן עלך תרתי ברוך אשר חלק מחכמתו ליראיו ושהחיינו אמר להו אנא נמי כיון דחזתינכו חשבתינכו עלואי כשיתין רבוון בית ישראל וברכינא עלייכו תלתא הנך תרתי וברוך חכם הרזים אמרו ליה חכימת כולי האי יהבי ביה עינייהו ושכיב

רבינו שרירא, כתב בתשובת שאלה ובלשון הזה, מסרו חכמים אחד לחברו הכרת פנים וסדרי שרטוטין, שמקצתן אמורים בסדר פרשה זה ספר תולדת אדם, ומקצתן בסדר פרשה, שלאחריו זכר ונקבה בראם. ופירש הגאון שהחכמים היו מוסרין הכרות הללו זה לזה, מפני שאין מוסרין מעשה מרכבה וסתרי תורה אלא למי שרואין בו סימנים שראוי לכך, כמו שאמרו רז"ל אין מוסרין ראשי פרקים אלא לאב בית דין והוא שלבו דואג בקרבו, ואמרו אין מוסרין סתרי תורה אלא ליועץ וחכם חרשים ונבון לחש, ואמרו ז"ל במדרש, נבון, זה המבין דבר מתוך דבר, לחש, זה שראוי למסור לו סודי תורה שנתנין בלחש.
...וזה החכם הכיר בפרצוף של חברו שהגיע לזה המעלה בדעת ובחכמה ולכן אמר חשיבתון עלי כס' רבוא וברוכי חכם הרזים, ולפיכך אמרו ליה חכימת כולי האי, להיות יודע משנתו של ר' ישמעאל דצורת פנים, יהבו ביה עיניהו ונח נפשיה, לפי שחלשה, דעתם עליו שהם לא היו בקיאין בחכמה זו. [מבאר שחכמים ידעו לזהות אופיו של אדם ומדרגתו הרוחנית על פי מראה פניו כי הבינו וידעו בחכמת הפרצוף. וזה המכוון כאן שזיהה בהם גדלות מיוחדת והם התפעלו מכך.]

(רמב"ן, דרשת תורת ה' תמימה)


תנו רבנן הרואה קברי ישראל אומר ברוך אשר יצר אתכם בדין וזן אתכם בדין וכלכל אתכם בדין ואסף אתכם בדין ועתיד להקימכם בדין מר בריה דרבינא מסיים בה משמיה דרב נחמן ויודע מספר כולכם והוא עתיד להחיותכם ולקיים אתכם ברוך מחיה המתים

הרי שלאחר פטירתן של צדיקים אומרים עליהם שהם מזומנים לחיי העוה"ב שהוא לשון עתיד להם, הא למדת שפטירתן מן העוה"ז לגן עדן היא שהוא עולם הנשמות, ואין פטירתן לעולם הקרוי עוה"ב אלא שהם מזומנים ועתידין לו.
...ועוד אמרו (ברכות נ"ח ב) בברכה דרואה קברי ישראל והמית אתכם בדין והוא עתיד להקים אתכם לחיי העוה"ב בדין בא"י מחיה המתים, ושגור בפי הדורות לומר בין בבקשה בין בסוף ברכת המזון ובכל תפלות הרחמן יזכנו ויקרבנו לימות המשיח ולחיי העוה"ב, מקדימין ימות המשיח ואין דעתם לבקש שתתקרב להם המיתה ויהיו בעולם הנשמות. [מבאר שמקום הצדיקים אחר מותם בעולם הנשמות היינו בגן עדן אמנם כאשר מזכירין עולם הבא אין הכוונה לעולם הנשמות אלא לעולם התחיה שיהיה לעתיד לבוא. כמו כן משמע שהיתה לו גירסא שונה מעט מהגירסא שלפנינו].

(רמב"ן, תורת האדם, אות קכד שער הגמול)

וכך פי' הברכה אשר יצר אתכם בדין כו' והמית אתכם בדין וכו' הכל בטבע הבריאה, כדבר ד' לאדם כי עפר אתה ואל עפר תשוב. ועוד נתבאר בס' (במדבר טז,טז) ע"פ מאמר חז"ל דדיני תורה הוא הטבע שבהם נחקקו וקימים טבע העולם, ומש"ה נקראו שניהם דין. [מבאר שחוקות הטבע הם דין משום שנחקקו על ידי דיני התורה שהם דין ולכן משמעות ביטוי דין החוזר בברכה כוונתו שהלידה, חיי האדם ומותו - כולם הם על פי טבע הבריאה.]

(העמק דבר, בראשית פרק א' פסוק א ד"ה "בראשית ברא א-להים", הרחב דבר)אין המת משתכח מן הלב אלא לאחר שנים עשר חדש, שנאמר נשכחתי כמת מלב הייתי ככלי אובד

כי כמו שהכלי האובד אדם דואג עליו ולא מתיאש ממנוכל י"ב חדש... כן הענין בלי ספק כי האדם בעברו על כל אחד מפרקיה זכור יזכור מה שהיה שמח עם קרובו... אשתקד בפרק הזה.

(עקדת יצחק, שער סט)

ראה בריות טובות ואילנות טובות אומר ברוך שככה לו בעולמו

[אם נביט בבריות נאות במיקרוסקופ, נראה שהם מורכבים מבשר ודם, ומולקולות, שאין בהן יופי. ה' נתן לאדם במתנה את האילוזיה, שלא יראה דברים בטבעם האמיתי אלא יופיעו לעיניו במראה נחמד, כדי שימצא קורת רוח בעולם ולא יקוץ בחיים. בזה שהאדם מצייר בנפשו את מה שהוא רואה כפי שהוא רוצה, הוא עושה אותם בריות חדשות ונעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 99) לטקסט
נט ע"א

וא"ר אלכסנדרי אמר ריב"ל, הרואה את הקשת בענן צריך שייפול על פניו, שנאמר "כמראה הקשת אשר יהיה בענן וגו' ואראה ואפול על פני". לייטי עלה במערבא, משום דמחזי כמאן דסגיד לקשתא! אבל ברוכי ודאי מברך, מאי מברך? ברוך זוכר הברית. במתניתא תנא, ר' ישמעל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא אומר, נאמן בבריתו וקיים במאמרו.

ואולם מאמר התלמוד יורה מאוד על זה, כי הנה ריב"ל אמר שהרואה הקשת צריך ליפול על פניו, כי המסתכל בו ובעניינו מכיר גדולתו ית' ועומק חכמתו במעשה בראית האדם, שבו נגמרה ונשלמה מלאכתו, כי בו תיגלה ותיראה מראה כבוד ה'...
אמנם לייטי עלה במערבא, משום דמחזי כמאון דסגיד לקשתא - והכוונה, כי למה שהיה בעניין הנפילה היא סיוע לשיבוש הסברא ההמונית, החושבים שהוא דבר נברא בפני עצמו... ושיורה על זה הנפילה ההיא אל הדבר הנברא או אל הבורא אותה לשעתה - אין ראוי ליפול. אבל שיאמרו: ברוך זוכר הברית - לומר, כי עניין מציאותו לא נתחדש עתה, אבל היא אות וזכרון של זכו, כמו שאמרנו. אמנם ר' ישמעאל אמר, נאמן בבריתו וקיים במאמר, כלומר: זאת ועוד אחרת, כי הוא יתברך זוכר זכות העולם, אשר לא ירעו ולא ישחיתו בכלל הנרשם על ידי הקשת, כפי הנזכר, ועוד מה שהוא קיים במאמרו שאמר אל ליבו: לא אוסיף עוד להכות את כל חי... - כי הוא דבר שתלוי ועומד במאמרו בלבד.

(עקידת יצחק, שער יד)

הני ענני דצפרא לית בהו מששא

עי' לקט ביאורי אגדות תענית ו ע"ב

זוכר הברית ונאמן בבריתו

"והיתה הקשת בענן" - שתעמוד הקשת איזה משך זמן ע"י שיהא הגשם עם זוהר השמש מעורבים, אזי לא די שאינו בא למבול לשחת, אלא וראיתיה לזכר ברית עולם. שעשיתי להנהיג הטבע ולקיום העולם כמש"כ לעיל ו' י"ח. והיינו דכתיב בין אלהים, ולא קאמר ביני, אלא בין אלהים, וכבר ביארנו ריש פ' בראשית דשני משמעות יש לשם אלהים, היינו שהוא המנהיג את הטבע והוא הנזכר בכל התורה, שנית הוא הבורא את העולם ומלואה והוא שם אלהים שנזכר בפ' בראשית, וזהו מאמר אלהים הבורא את העולם כמש"כ לעיל ז' א', שראיתיה לזכור ברית עולם בין אלהים המנהיג ומשגיח לטוב ולברכה יתירה, ואם כי הוא הוא ית' ויתעלה אחד הוא ואין שני, מכ"מ כך דרך הלשון יפה. והיינו שמברכין על הקשת זוכר הברית ונאמן בבריתו, זוכר הברית הוא באופן הראשון ונאמן בבריתו באופן השני, וידוע דמשמעות נאמן הוא לשלם שכר כדאי' בת"כ כ"פ אני ה' נאמן לשלם שכר, ובתענית י"א א', אל אמונה כשם שמשלמין שכר כו', וכך ביאור הלשון ונאמן בבריתו, שבהיות הקשת בענן במשך הענן הוא לסימן ברכה לארץ כדאי' בתענית ח' שמשא דבתר מטרא מטרא.

(העמק דבר בראשית פרק ט, טז)

לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקמומית שבלב

[לכן במכת ברד שכתוב "וה' נתן קולות אלקים", פחדו הלבבות, שהרי מצריים לא רגילים לשמוע רעמים, ומתו מהפחד, ולכן נאמר "הנני נותן את כל מגפותי אל לבך" במכת ברד.]

(רבי רפאל רובינשטיין, אבני נזר על ההגדה, דף טז ע"א) לטקסט

והאי דלא אודי ליה כי היכי דלא ליטעי כולי עלמא אבתריה

[מכאן סיוע לחתם סופר שהרחיק את לימוד הדקדוק מפני שבזמנו חוקריו היו כופרים. (ובדף לז ע"א למד מכאן בק"ו שצריך לגלות את רשעותו של רשע כדי שלא יגררו אחריו).]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף ז ע"א) לטקסט
נט ע"ב

וא"ר יוסף בר אבא א"ר יוחנן: אע"פ שאמרו שינוי יין א"צ לברך, אבל אומר ברוך הטוב והמטיב.

(ע"פ הגמ' גיטין נז ע"א: א"ל אביי לרב יוסף: ומאחר דהוו צדיקים כולי האי מאי טעמא איענוש? א"ל: משום דלא איאבול על ירושלים. דכתיב "שמחו את ירושלם וגילו בה כל אוהביה שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה"... במתניתא תנא: שבע שנים בצרו עובדי כוכבים את כרמיהן מדמן של ישראל בלא זבל.)
כאשר ניתנו לקבורה תיקנו על היין הטוב ומטיב, והיינו כי הם נענשו ששמחו במפלת ישראל ושמחו בגדולתם, ולא חששו לחורבן בית המקדש, ויין הוא המשמח לבב, לכך היה העונש, שהיו בדמם וגופם משבחים ומזבלים היין. וכן אנו בשתיית יין יש לנו לעורר עון ביתר, ולשום אל לב מבלי לשמוח יותר מהראוי, וביתר יוכיח, ולכך תקנו על היין הטוב והמטיב.

(יערות דבש, חלק שני, דרוש יד)

מאימתי מברכין על הגשמים משיצא חתן לקראת כלה

עי' לקט ביאורי אגדות תענית ו ע"בס ע"א

דתני דבי רבי ישמעאל ורפא ירפא מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות

ומסתברא דהא דאמרינן נתנה תורה רשות לרופא לרפאות, לומר שאינו אסור משום חשש השגגה, א"נ שלא יאמרו הקב"ה מוחץ והוא מרפא, שאין דרכן של בני אדם ברפואות אלא שנהגו, כענין שכתוב (ד"ה ב' ט"ז) גם בחליו לא דרש את ה' כי אם ברופאים. אבל האי רשות רשות דמצוה הוא דמצוה לרפאות ובכלל פקו"נ הוא כדתנן מאכילין אותו ע"פ בקיאים.
[ואף אם טעה במלאכתו] כיון שנתנה תורה רשות לרופא לרפאות, ומצוה נמי היא דרמיא רחמנא עליה אין לו לחוש כלום, שאם מתנהג ברפואות כשורה לפי דעתו, אין לו בהן אלא מצוה, דרחמנא פקדי' לרפויי, וליביה אנסיה למטעא

(רמב"ן, תורת האדם, אות ו)


דאמר רב אחא: הנכנס להקיז דם אומר: יהי רצון מלפניך ה' אלהי שיהא עסק זה לי לרפואה ותרפאני, כי אל רופא נאמן אתה ורפואתך אמת, לפי שאין דרכן של בני אדם לרפאות אלא שנהגו. אמר אביי: לא לימא אינש הכי, דתני דבי רבי ישמעאל: ורפא ירפא - מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות. כי קאי מאי אומר? אמר רב אחא: ברוך רופא חנם.

והכלל כי בהיות ישראל שלמים והם רבים, לא יתנהג ענינם בטבע כלל, לא בגופם, ולא בארצם, לא בכללם, ולא ביחיד מהם, כי יברך השם לחמם ומימם, ויסיר מחלה מקרבם, עד שלא יצטרכו לרופא ולהשתמר בדרך מדרכי הרפואות כלל, כמו שאמר (שמות טו כו) כי אני ה' רופאך. וכן היו הצדיקים עושים בזמן הנבואה, גם כי יקרם עון שיחלו לא ידרשו ברופאים רק בנביאים, ..אבל הדורש השם בנביא לא ידרוש ברופאים. ומה חלק לרופאים בבית עושי רצון השם, אחר שהבטיח וברך את לחמך ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך, והרופאים אין מעשיהם רק על המאכל והמשקה להזהיר ממנו ולצוות עליו.
...והוא מאמרם (ברכות ס א) שאין דרכם של בני אדם ברפואות אלא שנהגו, אילו לא היה דרכם ברפואות יחלה האדם כפי אשר יהיה עליו עונש חטאו ויתרפא ברצון ה', אבל הם נהגו ברפואות והשם הניחם למקרי הטבעים.
וזו היא כונתם באמרם (שם) ורפא ירפא מכאן שנתנה רשות לרופא לרפאות, לא אמרו שנתנה רשות לחולה להתרפאות, אלא כיון שחלה החולה ובא להתרפאות כי נהג ברפואות והוא לא היה מעדת השם שחלקם בחיים, אין לרופא לאסור עצמו מרפואתו, לא מפני חשש שמא ימות בידו, אחרי שהוא בקי במלאכה ההיא, ולא בעבור שיאמר כי השם לבדו הוא רופא כל בשר, שכבר נהגו. ועל כן האנשים הנצים שהכו זה את זה באבן או באגרוף (שמות כא יח) יש על המכה תשלומי הרפואה, כי התורה לא תסמוך דיניה על הנסים, כאשר אמרה (דברים טו יא) כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, מדעתו שכן יהיה. אבל ברצות השם דרכי איש אין לו עסק ברופאים. [מבאר שהשימוש ברופאים ובתרופות בעת שישראל שלמים באמונתם, אינה ראויה ועוד שהרשות לרפא היא לרופא כאשר החולה מגיע אליו, כלומר אין לו להימנע מלרפא, אך אין ראוי הדבר לחולה לבוא אל הרופא אלא עליו להישען אעל אביו שבשמים.]

(רמב"ן ויקרא פרק כו,יא)

מעשה בהלל הזקן שהיה בא בדרך ושמע קול צוחה בעיר אמר מובטח אני שאין זה בתוך ביתי

[הלל היה בטוח שאין זה מתוך ביתו כי הוא חינך אותם שלא להתלונן על דרכי ה', אלא להבין שהסבל בא מחמת חטאי אדם.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 42) לטקסט

מעשה בהלל הזקן שהיה בא בדרך ושמע קול צוחה בעיר אמר מובטח אני שאין זה בתוך ביתי ועליו הכתוב אומר משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח בה'

[השל"ה מפרש בשם תפלה למשה, שהלל היה שמח ביסורין וקיבל אותם בשמחה, וחינך בזה את בני ביתו, ולכן היה בטוח שבני ביתו לא צווחים על צרה, ולא שהיה בטוח שלא תבוא צרה לביתו. וזה מה שכתוב "משמועה רעה לא יירא" - לא אמר "לא ישמע", אלא "לא יירא", שאף אם ישמע שמועה רעה, לא יירא ממנו, כי ידע שהיא לטובתו, כי לא ראוי לצעוק על יסורין אלא לשתוק.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, הקדמת ר' יחיאל מאיר מורגנשטרן, עמ' 12) לטקסט

הלל אומר מובטחני שאין זה בתוך ביתי

[בגלל מדת הבטחון של החסיד, כמו שהלל עצמו היה אומר "ברוך ה' יום יום" (ביצה טו ע"ב).]

(אור לישרים על פי' הרמב"ם לר"ה עמ' ב - לטקסט)

כח דהתירא עדיף

[עיין עוד לקט באורי אגדות ביצה ב ע"ב]ס ע"ב

הנכנס לבית הכסא אומר התכבדו מכובדים קדושים משרתי עליון, תנו כבוד לאלהי ישראל, הרפו ממני, עד שאכנס ואעשה רצוני, ואבא אליכם, אמר אביי לא לימא אינש הכי, דלמא שבקי ליה ואזלי, אלא לימא שמרוני שמרוני עזרוני עזרוני סמכוני סמכוני, המתינו לי המתינו לי, עד שאכנס ואצא שכן דרכן של בני אדם, כי נפיק אומר, ברוך אשר יצר את האדם בחכמה וברא בו נקבים נקבים חללים חללים גלוי וידוע לפני כסא כבודך שאם יפתח אחד מהם או אם יסתם אחד מהם אי אפשר לעמוד לפניך, מאי חתים, אמר רב רופא חולים, אמר שמואל קא שוינהו אבא לכולי עלמא קצירי, אלא רופא כל בשר, רב ששת אמר, מפליא לעשות, אמר רב פפא הלכך נמרינהו לתרוייהו, רופא כל בשר ומפליא לעשות.

החסיד נותן אפוא כבוד לענין האלוהי הנמצא עמו כדרך שהעבד מחיב לתת כבוד לאדוניו שהרי האלוה בראו והיטיב עמו ומשגיח עליו לתת לו שכר וענש אל יפלא אפוא בעיניך מה שהחסיד אומר לפני הכנסו למקום המיחד לעשות צרכיו התכבדו מכבדים על צד דרך ארץ בפני השכינה ואחר צאתו משם הוא מודה בברכת אשר יצר את האדם בחכמה אכן כמה גדולה ברכה זו לפי תכנה וכמה מתקנות מלותיה לכל מי שמתבונן בה בעין אמת פותחת היא במלה בחכמה וחותמת במילים רופא כל בשר ומפליא לעשות להורות על הפלא המיחד לבעלי החיים שברא להם האלוה כח הדוחה וכח המחזיק והכונה כאן לכל בעלי החיים כאמור בחתימת הברכה כל בשר.

(ספר הכוזרי, מאמר שלישי אות יא)


כי מתער, אומר: אלהי, נשמה שנתת בי טהורה, אתה יצרתה בי, אתה נפחתה בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד ליטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבא, כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך ה' אלהי ואלהי אבותי רבון כל העולמים אדון כל הנשמות, ברוך אתה ה' המחזיר נשמות לפגרים מתים.

אך שמע נא בזה עקר נכבד מאד, בו יתחלף דעת כל תורני מדעת כל חכמי הפילוסופים. וזה, שהם שמו המראה הזאת מתחלה חשוכה ונחלאה, ואמרו שיש על האדם להשתדל לזככה תחלה, והסיר חלאתה ממנה, בטהר אותה מפחיתות המדות, וקנות טובות תחתיהן. ואחרי כן למרק אותה, בפתח בה פתוחי סדרי הנמצאות על אמתתן, כי הוא עקר שלימות האדם ותכליתו. וכבר נמשכו אל הדעת הזה קצת חכמינו במצות התוריות, בשום אותם במדרגת המצות אצל המושכלות, מה שאינו ראוי לקבלו מהם בהשקפה אמתית, שהרי אין מבוא לשום מצות אלהית, אם לא שיקדם אליה אמות מציאות האל יתעלה המצוה עליה. והנה הידיעה הזאת היא עיקר המירוק כלו שאמרו הפילוסופים ותכליתו, כמו שאמר החכם את האלהים ירא ואת מצותיו שמור (קהלת י"ב), הנה שהדעת את האלהים והיראה ממנו הם קודמים לשמור המצות. ואין ספק שהמצות המעשיות התוריות נמשכות מהחלק העיוני שבאדם כמו שביארנו בשער ל"ג. וגם סדור הדברות יורה על זה, כי תחלה אמר (שמות כ) אנכי ה'. לא יהיה לך. ואחר כך סדר המצות. באומרו לא תשא. זכור. כבד. וגו'. ולזה כל בעל תורה ראוי שיאמין שהנשמה מתחלה ומעת היותה באדם, היא מראה מלוטשת ומזוככת, בה יודעו ויזכרו כל הענינים האלהיים כמו שאמרנו. ולא נתן לנו אצלה משא הזכוך, רק אזהרת השמור, כי בזה יהיה הטורח מעט. אמנם האשם המושב לבלתי נשמר ונזהר הוא הרבה.
והוא מה שעוררו אליו אזננו מתקני תפלותנו, באומרם: אלקי, נשמה שנתת בי טהורה וכו'. וכן בעת הלידה, כפי המדרש שכתבנו, אומרים לו הוי יודע שהקדוש ברוך הוא טהור וכו' ונשמה שנתן בך טהורה אם אתה משמרה וכו'. וכל זה להודיע וללמד שלא תעלה בה חלודה אלא לאשמותינו. [אומר שבנגוד לדברי הפילוסופים, האומרים שהנשמה נוצרה טמאה מזוהמת ומטונפת וצריך ללטשה, מלמדים חז"ל שהנשמה נוצרה טהורה, אלא שאנו מצווים לשמרה בטהרתה, ואם נחטא נטמאנה. וא"א שיהיו המצוות רק לשם טהור הנשמה, כי א"כ כל המצוות שכליות, ואינו כן אלא עקר המצוות משום אמונתנו בה' ומשום שהוא ציווה. עוד הוא מבאר שכל עוד הנשמה בקרבנו אנו מצֻוִּים לשמור עליה.]

(עקדת יצחק, שער ס"ח)

נשמה שנתת בי

הבינונים אשר לפעמים ועתים רבים יש להם טמטום הלב, שנעשה כאבן ולא יכול לפתוח לבו בשום אופן לעבודה שבלב זו תפלה, וגם לפעמים לא יוכל להלחם עם היצר לקדש עצמו במותר לו מפני כבדות שבלבו... וזאת היא עצה היעוצה... לקבוע עתים להשפיל עצמו להיות נבזה בעיניו נמאס, ככתוב "לב נשבר", "רוח נשברה" [תהלים נא, יט], היא הס"א שהיא היא האדם עצמו בבינונים, שנפש החיונית המחיה הגוף היא בתקפה כתולדתה בלבו, נמצא היא היא האדם עצמו. ועל נפש האלהית שבו נאמר נשמה שנתת בי טהורה היא, שנתת בי דייקא, מכלל שהאדם עצמו איננו הנשמה הטהורה, כי אם בצדיקים שבהם הוא להפך, שנשמה הטהורה שהיא נפש האלהית הוא האדם, וגופם נקרא בשר אדם.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים פרק כט)

אלהי נשמה שנתת בי טהורה אתה יצרתה בי אתה נפחתה בי ואתה משמרה בקרבי ואתה עתיד ליטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבא

ועסק התורה ומצות והתפלה הוא ג"כ ענין מסירת נפש ממש כמו בצאתה מן הגוף במלאת שבעים שנה, שאינה מהרהרת בצרכי הגוף אלא מחשבתה מיוחדת ומלובשת באותיות התורה והתפלה שהן דבר ה' ומחשבתו ית', והיו לאחדים ממש, שזהו כל עסק הנשמות בגן עדן כדאיתא בגמרא ובזהר, אלא ששם מתענגים בהשגתם והתכללותם באור ה'. וזהו שתקנו בתחלת ברכות השחר קודם התפלה אלהי נשמה וכו' ואתה נפחתה כו' ואתה עתיד ליטלה ממני כו', כלומר מאחר שאתה נפחתה בי ואתה עתיד ליטלה ממני, לכן מעתה אני מוסרהּ ומחזירהּ לך לייחדהּ באחדותך, וכמ"ש "אליך ה' נפשי אשא" והיינו על ידי התקשרות מחשבתי במחשבתך ודיבורי בדיבורך באותיות התורה והתפלה, ובפרט באמירה לה' לנוכח כמו "ברוך אתה" וכה"ג.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק מא)


מאי חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה אילימא כשם שמברך על הטובה הטוב והמטיב כך מברך על הרעה הטוב והמטיב והתנן על בשורות טובות אומר הטוב והמטיב על בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת? אמר רבא לא נצרכה אלא לקבולינהו בשמחה.

וביאר שני אופני החסידות, כי דרך החסידות וגדרה (אינו כמו שגדר במס"י שהוא דקדוק במצות יותר מדי. וזה אינו אלא ענף הבא מגדר החסידות אבל עיקרו) הוא להתהלך עם קונו למעלה מטבע אנושי, וכמו מה שנקרא בין אדם לחבירו איש חסדו, שמשמעו שעושה עמו טובה מופלגת ממנהג אנשים, כך משמעות חסיד בין אדם לשמים הוא בהפלגה על טבע האנושי. וזה הוא בשני אופנים: א' נכלל בעשרת הדברות ולעיל ט' בשם אוהביו, וב' נכלל שם בשם שומרי מצותיו, ומפרש כאן דשניהם היה בשבט לוי. הא' להצדיק פעולת ה' עמו ולברך אותו באהבה אפי' על הרעה שרואה שמגיע אליו כמעשה הרשעים ואינו מוציא בעצמו על מה הגיע לכך מכ"מ הולך בתומו עם ה' להתדבק באהבת ה' ולברכו, וע"ז מצלינן ובלשון חסידים תתרומם, לברך על הרעה בקבלת אהבה כשם שמברך על הטובה. ואע"ג שכן הוא חובה כדאי' בפ' הרואה על הא דתנן חייב אדם לברך על הרעה וכו' וצריך לקבלונהי בשמחה, מכ"מ אינו טבע אנושי. ומי שמקיים זה הדבר בשלמות נקרא חסיד. ואמר דמלוי יצא אהרן הכהן הראש. [מבאר שאף שכך הדין, שיש לקבל בשמחה את הרעה, המצליח בכך הרי הוא מתעלה על הטבע האנושי ונקרא חסיד.]

(העמק דבר דברים לג, ח)

והטעם כי בחינת המוסר מה', אינו אלא לצד הטוב והחסד. (כל מה שנראה לנו כרע - למעשה הוא נובע ממידת החסד, אלא שאנו איננו מסוגלים לראות ולהבין זאת, ולכן ונראה לנו כרע). וזהו שנאמר "אנכי ה' א-להיך", פירוש אפילו בזמן שאני מייסרך (א-לקיך) ההנהגה היא ממידת החסד והרחמים (אנכי ה').

(אור החיים, שמות כ, ב)

והיה הדבר קצת בעיני רחוק. אך הנה הייסורים הם מקריבים את ענפי הנשמה שהיו רחוקים משורשם, שאין לך רע ומר לנשמה כעוזבו את ה' אלהיו, ובאמצעות הייסורים יתקרב הרחוק, ועל זה ישמח לב המשכיל.

(אור החיים, שמות כח, א)

חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה וכו' לא נצרכה אלא לקבולינהו בשמחה

עצה היעוצה לטהר לבו מכל עצב ונדנוד דאגה ממילי דעלמא, ואפי' בני חיי ומזוני, מודעת זאת לכל מאמר רז"ל כשם שמברך על הטובה כו' ופירשו בגמ' לקבולי בשמחה כמו שמחת הטובה הנגלית ונראית, כי גם זו לטובה רק שאינה נגלית ונראית לעיני בשר, כי היא מעלמא דאתכסי' שלמעלה מעלמא דאתגלייא שהוא ו"ה משם הוי"ה ב"ה, ועלמא דאתכסיא הוא י"ה. וזה שכתוב "אשרי הגבר אשר תיסרנו י"ה" וגו' [תהלים צד, יב].

(תניא ליקוטי אמרים פרק כו)

לא נצרכה אלא לקבולינהו בשמחה

[וכי אפשר לקבל את הרעה בשמחה כמו הטובה? הכוונה היא שצריך לקבל את הרעה כמו שמקבלים את שמחת הנישואין, כפי שאבודרהם פירש "שהשמחה במעונו" - שהשמחה אינה באה מכוח האדם אלא מהשמים.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, הקדמת ר' יחיאל מאיר מורגנשטרן, עמ' 9) לטקסט

ברוך המפיל חבלי שינה וכו' ואל יבהלוני חלומות רעים והרהורים רעים וכו' והאר עיני פן אישן המות ברוך אתה ה' המאיר לעולם כולו בכבודו

על ידי השינה הראויה בלא חלומות והרהורים רעים וזרים הוא יכול בקל בהשכמה למצוא ייחול לבבו ליראת ה'. ולכך מסיימת ברכת המפיל, שהוא בקשה להנצל מחלומות רעים והרהורים רעים, מטעם כי אתה המפיל וגו' וממך הוא השינה ואין לך לגרום לי רע. ומסיים המאיר לעולם וגו', דאור השחר שמאיר לעולם יהיה בכבודו, בהכרת כבוד שמים, כטעם "כל פעל למענהו" - לקילוסו (שוחר טוב תהלים מזמור קמח). וזה טעם והאר וגו' פן אישן המות, פירוש כי שינה אחד מששים במיתה [ברכות נז ע"ב], והיינו רוח הטומאה שהוא על ידי הרהורים רעים כנזכר לעיל. ועל ידי זה הוא בשינתו טועם טעם טומאת המת, ובבוקר אין העינים מאירים כל כך מעצמם רק על ידי השתדלות בדברי תורה, כי שוריינא דעינא בליבא (עבודה זרה כח ע"ב). ולזה מבקשים לינצל מחלומות רעים והרהורים רעים ולהארת עינים שיהיה השינה "טוב מאוד", כמו שאמרו ז"ל (בראשית רבה ט, ו). והיינו על ידי חלום אחד מששים בנבואה [ברכות נז ע"ב], כאשר הרהוריו בלילה גם כן בדברי תורה שהרהר ביום, ועל ידי זה נדבק בטוב יותר כנזכר לעיל (אות רלח).

(רבי צדוק מלובלין, צדקת הצדיק, אות רמד)


ת"ר: מעשה בהלל הזקן שהיה בא בדרך ושמע קול צוחה בעיר. אמר: מובטח אני שאין זה בתוך ביתי. ועליו הכתוב אומר "משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטוח בה'".

כי הלל הרגיל לאנשי ביתו על דרך מוסר והנהגה ישרה, כאשר יקרה שום אסון ודבר צער ומחריד, לבל יצטערו ולבל יקוננו, כי אם יקבלו באהבה

(יערות דבש, חלק ראשון, דרוש ז)


תנא משמיה דרבי עקיבא לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד

כי כך היא המדה ודאי, שאין לך מעשה קטן או גדול שאין תוכיות כוונתו לתיקון השלם והם הם דברי הנביא (ישעיהו יב, א), "ישוב אפך ותנחמני", כי יודיע דרכיו הקב"ה לעתיד לבא לעיני כל ישראל איך אפילו התוכחות והיסורין לא היו אלא הזמנות לטובה, והכנה ממש לברכה. כי הקב"ה אינו רוצה אלא בתיקון בריאתו, ואינו דוחה הרשעים בשתי ידים; אלא אדרבה, מצרפם בכור להתקן, ולצאת מנוקים מכל סיג. והכוונה זאת אחת היא לו ית' בכל מעשיו שהוא [עושה] עמנו, להימין ולהשמאיל. [מבאר שכל מעשי ה' הטובים ואף אלו המתגלים בעולם כרעים הם חלק מתהליך ארוך להביא את הבריאה לתיקונה השלם, וזוהי המגמה של העונשים הנגזרים על הרשעים.]

(רמח"ל, דעת תבונות סי' נד)

["לטב" ולא "טב", ללמד שגם דבר שנראה לך שהוא רע, יצא מזה "לטב", בסופו של דבר יהיה לטובתו. מתוך הצרה עצמה יוצאת ישועה.]

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה, דף כו ע"ג) לטקסט

[כי גם אם בעינינו זה לא טוב עכשיו, בעתיד יצמח מזה טוב. האדמו"ר מקאצק פירש ע"פ זה את הפסוק (דברים פרק ז פסוק יב) "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה" - בזכות המשפטים, היסורין, שבאים על ישראל, "תשמעון" - בשמים ישמעו אתכם.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, הקדמת ר' יחיאל מאיר מורגנשטרן, עמ' 12) לטקסט

[מצוות השבת וכיבוד אב ואם מלמדות שהעולם הוא טוב. העובדה שה' כילה את מלאכתו ולא המשיך, סימן שהעולם כבר לא חסר כלום (רש"ר הירש). מצוות השבת היא להראות שאנו מאמינים שהעולם הוא טוב. "אות היא לעולם" - היא חותם להזכיר שהעולם הוא טוב. וכן מצוות כיבוד אב ואם - אנו מודים לאב ולאם שהביאו אותנו לעולם טוב. אילו העולם היה רע, לא היה ראוי להודות להם. אבל מי שאינו מאמין בה' עלול לחשוב שהעולם הוא רע, כי יש בו הרבה יסורין. רק מי שמאמין בה' ואומר "כל דעביד רחמנא לטב עביד" רואה שיש הרבה טוב בעולם. לכן לא די לכבד את האב והאם, כביטוי לכך שהעולם הוא טוב, אלא צריך גם להאמין שה' ברא את העולם, ולכן צריך גם לשמור את השבת, שמעידה שה' ברא את העולם. לכן כתוב (ויקרא יט, ג) "איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו" - תכבד ואב ואם כדי להזכיר שהעולם הוא טוב, אבל לא די בזה, אלא צריך גם לשמור שבת. "אני ה' אלקיכם" - אני בורא בלבכם את השמחה בעולם ע"י המצוות שאתם מקיימים וע"י אמונתכם בי.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 102-103) לטקסט
סא ע"א

תנו רבנן, כליות יועצות, לב מבין, לשון מחתך, פה גומר, ושט מכניס, ומוציא כל מיני מאכל, קנה מוציא קול, ריאה שואבת כל מיני משקין, כבד כועס, מרה זורקת בו טפה ומניחתו, טחול שוחק, קרקבן טוחן, קיבה ישנה, אף נעור, נעור הישן, ישן הנעור, נמוק והולך לו.

והנה במה שנאמר על פעלת האברים האלה כליות יועצות וטחול שוחק וכבד כועס וקבה ישנה, יש מקום לספק, אמנם אין הדבר תמוה, שיש לכליות השפעה על טיב הדעה, הלא תראה דבר דומה לזה, בפעלת האשכים, שכן הסריסים חלושי שכל הם יותר מן הנשים, וכשם שהם חסרי אשכים, כך הם מחסרי זקן, וגם מחסרי הדעה הנכונה, וכן טחול שוחק, מפני שכחו הטבעי הוא לנקות את הדם, ואת רוח החיים מעכירות ומסתימה, ובהיות שני אלה נקיים, תבוא השמחה, ואתה השחוק, וכן כבד כועס, מפני הלחות המרות הנולדות בו, והשם קבה הוא כנוי לכל כלי המזון.

(ספר הכוזרי, מאמר רביעי אות כה)אמר רב, יצר הרע דומה לזבוב, ויושב בין שני מפתחי הלב, שנאמר זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח. ושמואל אמר כמין חטה הוא דומה שנאמר לפתח חטאת רובץ.

היצה"ר דומה לזבוב, כי הזבוב הוא דבר מאוס ונפסד, אין לו קיום, ואין דבר שהוא נפסד מהר כמו הזבוב, ולכך אמר כי היצר הרע שהוא כח התאוה, שהוא מתאוה לדברים פחותים, דומה לזבוב ואין דבר מאוס כמו הזבוב, ולכך יצה"ר שבאדם מתאוה לדברים פחותים ומאוסים כמו זנות וערוה. ושמואל אמר שהוא דומה לחטה, החטה והזבוב הם שני הפכים, אין דבר שיש לו חומר נקי כמו החטה, ואין דבר פחות ושפל ומגונה כמו הזבוב. וכבר התבאר למעלה כי נמצא מחלוקת בין חכמי השכל, כי יש אומרים כי ההשתוקקות הוא אל הפכו כמו שתראה מי שהוא חם בטבע הוא משתוקק אל הקר, ויש שהם אומרים כי הדומה הוא שיאהב הדומה ונמשך אליו תמיד.
ויש לפרש כי זהו מחלוקת רב ושמואל, כי רב שסובר כי יצר הרע דומה לזבוב, סובר כי הדומה מתאוה אל הדומה, ולכך אמר כי היצר הרע דומה אל זבוב, שהוא מאוס והמאוס אוהב את הדברים המאוסים, ושמואל סובר כי יצר הרע דומה לחטה, ולפיכך האדם נמשך אחר היצר הרע, כי הטוב והנקי שהוא באדם והוא דומה אל חטה שהיא נקיה ומצד הנקיות שבו נמשך אחר יצר הרע שהוא הפחיתות והמזוהם, כי החטא הוא זוהמא הפך נקיות. ובודאי אם היה האדם בלי חסרון כלל כמו שהם העליונים, אז בודאי היה בלי חסרון ואין כאן יצר הרע, אבל האדם אי אפשר שלא יהיה בו חסרון ולכך הדבר הנבחר והנקי משתוקק אל הרע ואל הפחיתות. ומסתייע הך סברא שאמרו בסוכה (נ"ב, ב) כי מניח יצה"ר כל העולם ומגרה בישראל ובת"ח מגרה יותר, וזה מפני כי ישראל הם בעלי שלימות ות"ח עוד יותר שלימים, ושלימותם אינו כמו שלימות העליונים רק מצטרף חסרון להם והשלימות אשר בו החסרון משתוקק אל הפכו אל הרע הגמור. וזהו דעת שמואל שאמר כי יצר הרע דומה אל חטה כמו שאמרו ובישראל יותר מכולם.

(מהר"ל, נתיבות עולם, נתיב כח היצר, פרק ב)

זבוב רומז ליצר העריות והפריצות, ובזה מבואר מה שאמרו [גיטין ח ע"ב] בפלגש בגבעה, ותזנה עליו פלגשו, ר"א אומר, זבוב מצא ולא הקפיד, נימא מצא והקפיד. וכבר הקשו מה ענין הך למלת ותזנהו, אבל מבואר הענין על פי סוף מסכת גיטין, כשם שיש דעות במאכל ובמשתה כן יש בנשים, יש אדם שזבוב נופל לתוך כוסו וזורקו ושותה, כך מדת כל אדם, שאשתו מדברת עם אדם בשוק ואינו מקפיד וכו', הרי הענין צניעות ופריצות נשים דומה לזבוב.

(יערות דבש חלק ראשון, דרוש ז)

הדמיון לזבוב שהוא בריה קלה וחלשה היכולה להבאיש ולקלקל את השמן הטוב, כך היצר דומה לחוט קל ההופך לאט לחבל עבות ומקלקל את האדם.

(מהרש"א, חידושי אגדות כאן)

אפשר שרב ושמואל לא חולקים אלא רב מדבר על הרשעים שיצרם משול לזבוב משוקץ ומאוס ואילו יצרו של הצדיק משול חיטה, כי אין היצר אצלם אלא לצורך פריה ורביה, כמו החיטה שמוציאין את הפסולת ואוכלין את הקמח והסולת, ועוד שחטה אין מלאך מעליה אלא הקב"ה וזה רומז לכך שדרושה לאדם עזרה מתמדת של ה' לעוזרו מן היצר הרע.

(עיון יעקב כאן)

טעמו של דמיון היצר לזבוב, כי כל זבוב כח פיו שלו חלוש, ואין בו כח לעשות נקב בבשר שלם, אך במקום שהזבוב מוצא פתח פתוח בבשר החי, שם ירבץ, ויש כחו בפיו להרחיב הפרצה. כך היצה"ר כחו חלוש לעשות פרצה בבשר חי רב פעלים, כי הצדיק בכל דרכיו אשר לא פתח ליצרו פתח כלל, א"א לו לפרוץ גדרו ולכנוס בו להחטיאו. אמנם בזמן שהוא מוצא אנשים בני גילו, הפורצים אפילו פרצה קטנה, ופותחין לו פתח לחטאת ולנדה, אז יש בידו להרחיב הפרצה ולהוסיף פשע על חטאתו כאמרו רז"ל (שבת קד.) הבא לטמא פותחין לו, ויש גורסין פתחים לו, ר"ל פותח פתח אל היצה"ר שימצא מקום ליכנס דרך אותה פרצה ולהרחיבה עד עלות מכתו לאין מרפא. המשל בזה המוצא פתח סגור מכל וכל קשה לו לפותחה והמוצא הפתח קצת פתוחה נקל לו להרחיב הפתיחה עד אשר יעשה כמו שער בנפשו שהכל נכנסין בו בנקל וזה משל צודק על היצה"ר.

(כלי יקר, בראשית פרק ד פסוק ז)

באורו כי סתם זבוב אינו רובץ בבשר השלם שבאדם, כי אין כחו בפיו לעשות פתח חדש בבשר שלם, ע"כ הזבוב רובץ בין השפתים במקום שמוצא פתח פתוח קצת שם ירבץ להרחיב פתח המכה, כך היצה"ר אינו מזדווג אל האדם השלם אשר לא פרץ גדרו כלל ולא פתח לו פתח לחטאת ולנדה, ועם האיש השלם בכל מעשיו אין לו שום שייכות ועסק כי לא יכול לו כלל, אך בזמן שהאדם מעצמו פותח לו פתח קצת ופורץ גדרו אף בעבירה קלה, אז מיד מזדווג לו היצר הרע ואומר לו אך עצמי ובשרי אתה, ואז יעלה מן העבירות הקלות אל החמורות, ומשתדל להרחיב הפרצה עד עלות חמ"ס גבר לאין מרפא, ופרץ גדרו והיה למרמס (ישעיה ה ה). כך זה המלאך סמאל שרו של עשו בראותו עניני יעקב עם עשו שהם תלוין בשמירת התורה כמ"ש והיה כאשר תריד וגו'.

(כלי יקר, בראשית פרק לב פסוק כה)

מבאר המשל,שהזבוב, כח פיו חלוש לעשות נקב בבשר השלם, אך במקום שהזבוב מוצא איזו מורסא או שחין, אשר שם פתח פתוח קצת הבשר, שם ירבץ וירחיב הפרצה, כך היצה"ר אין לו כח להזדווג אצל הצדיק השלם בכל מעשיו, ולא פתח לו כלל פתח לחטאת ולנדה, אך הבא לטמא ועושה פתחים לו, שם ירבץ להרחיב הפרצה עד עלות חמ"ס גבר לאין מרפא, וארז"ל (יומא לט.) אל תטמאו בכל אלה. אדם מטמא עצמו מעט מטמאים אותו הרבה כו'.

(כלי יקר על שמות פרק יז פסוק ח)

"זכרון בספר ושים באזני" - ראשי תיבות זבוב, כי הוא מלך עמלק - כך כתוב בחידושי גאוני אשכנז בס' רבינו אפרים. ולפי דבריו אתי שפיר מה שאמרו ז"ל דהיצר הרע דומה לזבוב, כי היצה"ר בא משר של עמלק. וכתוב בס' קרנים דהעוסק בתורה מבטל קליפת זבוב ע"ש. ולכן נרמז זבוב כי אין לו ביטול רק בעסק התורה, "ושים באזני יהושע", דכתיב ביה "נער לא ימוש".

(חיד"א, נחל קדומים פרשת בשלח אות כ)

הדגשת חז"ל שיצה"ר דומה לזבוב ויושב בין מפתחי הלב, כי ידוע שמשכן היצ"ט, בחלל הימיני של הלב, ומשכן היצה"ר בחלל השמאלי, כמ"ש (קהלת י) לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו, וזה אמרם שהיצה"ט שומר ומכיר את מקומו לימין תמיד, שאינו מייעץ לאדם לעולם רק לטוב אמיתי לבד, אבל היצה"ר אינו שומר את מקומו המיוחד לו בחלל השמאלי להסית לעון וחטא נגלה, אלא הוא מדלג ממקומו לפעמים גם לחלל הימין, והתדמות להאדם כיצר הטוב להנהיגו בתוספת קדושה, ואינו מרגיש שתוכה טמון ענין רע ומר ח"ו.

(נפש החיים, שער ג, פרק ד)

במסכת ברכות (דף י ע"ב) איש אלקים קדוש הוא (מלכים ב' ד ט), מנא ידעה, שלא ראתה זבוב עובר על שלחנו, עד כאן. והוא תמוה דהיכן מצינו דאין זבוב עובר על שלחנו של איש קדוש, ומצוה להבין דברי חכמים וחדותם. ועל פי גמרתינו יובן שהיצר מדומה לזבוב.
והנה זה מבואר כי הרשע עובד רק ליצרו, והבינוני ליוצרו וליצרו, כי במלאכת שמים עושה בשביל כבוד יוצרו, ובהנאת הגופני עושה במותר להנאתו כמבואר בשמונה פרקים להרמב"ם, ומי שאינו עושה כלל להנאת עצמו אף במותר לו, רק הכל עבודה לשמים, קדוש יתקרי' כמו שאמרו רז"ל (יבמות כ' ע"א) קדש עצמך במותר לך, ועל זה נצטווינו (ויקרא יט ב) קדושים תהיו. והנה כבר פירשו הפסוק (קהלת י טז-יז) אשריך ארץ וגו' (קהלת י יז) ושריך בעת יאכלו, על פי הרמב"ם בהלכות דיעות (פ"ה ה"א) כשם שהחכם ניכר וכו'. הרי מבואר דהרואה בעין השכל, מבין בהאוכל אם עובד ליצרו או ליוצרו. ועל פי זה מבואר קדוש הוא מנא ידעה, רב ושמואל חד אמר סדין של פשתן וכו'. וכבר אמרו רז"ל (ויק"ר פכ"ד ו) כל מקום שאתה מוצא גדר ערוה וכו', ואין גדר גדול מזה שאין מהרהר כלל. וחד אמר שלא ראתה זבוב עובר על שלחנו, כי גם על שלחנו בהאכילה הבינה שאין ליצר הרע אחיזה כלל, והיינו קדש עצמך וכו' כנ"ל.

(ישמח משה, פרשת בשלח דף קס ע"ב)

סבות חטאת האדם - יש להשקיף בהם שתי השקפות: הדבר יתכן שהאדם הוא ישר בטבעו כשהוא לעצמו, אמנם מה שאנו רואים שהמון רב מבני אדם הולך מדי יום ביומו ושוגה במעשים רעים זרים ומגונים, הסבה לזאת הן הסבות החיצוניות הרבות שהן מצויות במצב החיים להמשיך את האדם אל החטא, חברות רעות ומקרים מעציבים המונעים ממנו את אור השמחה וטוב הלב, עוני וחסרון לחם המעבירים אותו על דעתו, ושאר סבות רבות ושונות שכשהם באות לפעול על לב האדם החלש הוא נופל בפחת החטאים באין מעמד. ע"כ עיקר יסוד תיקון החינוכי של האדם יהי' לפי זה, הטבת הסבות החיצוניות שהם גורמי החטאים, וממילא ילך לו בדרך ישרה כפי רוחו הישר בקרבו. הזבוב הוא סבה עקרית בחלאים רבים ורעים הבאים על האדם, מתוך שהוא נושא את החומרים הארסיים מחוללי החלאים הרעים מן החוץ, ומביאים למצב כזה שיוכלו לחדור בתוכו של אדם ולגרום לו פרעות רבות במצב קיומו וחייו. הסבות אינן קבועות, הן קופצות מתחלפות, לפעמים יהיו סבות להפסיד את האדם בנטיותיו החומריות, ופעמים יהיו סבות להפסידו בנטיותיו הרחניות. מפתחי הלב שנים המה, הלב הרגש אשר לאדם ישאהו אל על, לרדוף חכמה ודעת לאהוב צדק ומשרים, גם לשאוף להון ולכל תאות בשר ורוח. מתוך שהמקרים הם רבים בעולם, וקרובים אל האדם הם אותם המקרים שבהגיעם בו הם עוברים אותו, נוטים פעמים מדרך הישרה. לפעמים יגרמו המקרים החיצונים, שיטה האדם לקצה אחרון ברדיפה לחומריות, ויצא מזה עמל רב וכל דבר פשע. ולפעמים יביאוהו המקרים להתחכם הרבה או להצטדק יותר מדאי שגם זאת תביא קלקלה לא מועטת, כיושב בתענית בדלא מצי מצער נפשו, או כחסיד שוטה שציירו חז"ל . וכל אלה הנטיות ההפכיות תמצאנה לפעמים באדם אחד ג"כ כפי חילוף מצביו. ע"כ לא יתכן למצא עקבות הרע בתוכיותו של האדם כ"א בחיצוניות מצבו ובמקריו המתחלפים לבקרים, וכן מתחלף עמהם ג"כ הנטיה להרע ולצאת מדרך הישרה. ע"כ העצה העקרית היא בהטבת מצבו המוסרי של האדם להטיב מצביו החיצוניים, ולחברו בחברה הוגנת, לדאוג לפרנסתו שתהיה מצויה לו בנחת ובכבוד, ולא תעבירהו עניותו על דעתו ועל דעת קונו. והרבה כאלה מקרים חיצוניים שהם יפעלו להיטיב את תכונתו המוסרית ויעשוהו להולה משרים.
יש אמנם גם השקפה הפכית, החושבת שאם היה עצם טבעו של אדם ישר לא היו המקרים מספיקים כלל לשחתו, וכבר יש בכל מקרה אופנים שיוכל האדם להשכיל על ידו שכל טוב ומוסר הגון, אלא שהדבר תלוי לפי תכונתו הקבועה הפנימית. החזיון שאנו רואים שאדם אחד יתהפך לפעמים אל נטיות שונות להרע, אינו נפתה מפני הסבות החיצוניות לבדם, כ"א עיקר הדבר הוא שיש כח רע טבוע בקרב נפשו פנימה, כח קבוע שאינו מתנודד, ואינו צריך להביא עליו סבת חלאיו המוסריים מבחוץ, קבוע הוא, כמין חטא הוא דומה. חיטי יש בהו ציריא, היא מחולקת לשני חלקים מצד אחד ומחוברת מצ"א. הנטיה הרעה מפלסת לה נתיב בכל דרכי האדם, אם יהי' נוטה לחומריות תטה עמה הנטיה הרעה של חית האדם ופראותו, להיות כבהמה וכחיה טורפת. ואם יהיה נוטה לרוחניות, יתמשך זה הכח עצמו הקבוע בקרבו להרע ולקלקל, לחבל את מעשיו, לספחהו למוקשים רוחניים לדיעות רעות למדות פחותות וכאלה הרבה. ע"כ העיקר עפ"ז בחינוכו המוסרי של מין האנושי, להיטיב את לבו וטבעו ע"י לימוד והדרכה במוסרים ובמעשים רבים הגונים הכוללים חוקי צדק ויושר, עד שטבעו יעתק מתכונתו הקבועה לבלע ולחבל ולפרע מוסר אל דרך ישרה והגונה. ולא במקרים החיצונים יושע האדם תשועה נפשית כ"א במערכה פועלת על טבע נפשו פנימה.

(ראי"ה קוק, עין איה ברכות ב' 337)

יצה"ר דומה לזבוב, כי ההרגשות החושיות מתעוררות במעט גירוי, כזבוב
שע"י תנועה קלה סמוך לו הוא ממהר לעוף ולעלות למעלה.

(ראי"ה קוק, עין איה ברכות א' 60)

לדברי שמואל, היצר דומה לחטה, קשור הדבר ורומז לדעה שעץ שאכל ממנו אדם הראשון, שהיה פיתוי היצר, חיטה היה.
ורב ושמואל שניהם מודים שהיצר קטן ואם לא מטפלים בו הוא מתעצם. זה מדמהו לזבוב שהוא יצור קטן וזה לחיטה שהיא בראשיתה צמח קטן.
ומעיר שלא נחלקו רב ושמואל על מיקומו של היצר שיושב על מפתחי הלב. וזו הסיבה שבעת הוידוי יש להכות על החזה, וכמו שכתב המגן אברהם באו"ח סימן תר"ז בסדר הוידוי, כאומר, אתה הלב גרמת לי את העוון.

(תורה תמימה)

ישיבתו על מפתחי הלב נועדה לחסום כל קדושה מליכנס אל הלב.

(מכתב מאליהו, חלק א' עמוד 237)

[הסביר נפש החיים, שיצה"ר מקומו בחלל השמאלי של הלב, אבל לפעמים הוא הולך לחלל הימין, מקומו של יצר הטוב, כדי להטעות את האדם לעשות דבר שהוא כאילו תוספת קדושה, ובאמת הוא עבירה. וזה מה שכתוב "יבאיש" - דבר עבירה שהוא מבאיש, "יביע" - יצה"ר אומר שהרע הוא טוב - "שמן רוקח".]

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה, דף יח ע"ד-יט ע"א) לטקסטדרש רב נחמן בר רב חסדא: מאי דכתיב "וייצר ה' אלהים את האדם" בשני יודי"ן? שני יצרים ברא הקב"ה אחד יצר טוב ואחד יצר רע. מתקיף לה רב נחמן בר יצחק: אלא מעתה בהמה דלא כתיב בה 'וייצר' לית לה יצרא, והא קא חזינן דמזקא ונשכא ובעטא?

...איך תמרוד הארץ ברוקע הארץ,ומה גם כי אין לה יצר הרע, שלא הוכיחו חכמים שיש לה יצר הרע כי אם לבהמה מדבעטה וכו' (ברכות סא.), ופירשנוהו במקומו, כי לצד שהיא צריכה לחוש היצר להזקק עשה הקב"ה לה יצר המחמם, אבל הארץ לא מצינו שיש לה יצר הרע שיסיתה למרוד מרד לעבור פי ה'... [מבאר שהוטבע בבהמה היצר הרע כיוון שהיא צריכה להיזקק לבן זוגה.]

(אור החיים, בראשית א, יב)

אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי

[יצר הרע מסית את האדם ללכת אחרי שרירות לבו הרע, ויצר הרע מעורר בו רגשי יראת ה', שיעניש על עשיית רע. שני היצרים מחזיקים את שווי המשקל בחיי האדם - שע"י יצה"ר לא יתנזר מצרכי החיים, וע"י יצה"ר לא יפרוץ את הגדרות. "אוי לי מיצרי", שיצה"ר יצער אותי אם אתנזר מכל צרכי האדם, "אוי לי מוצרי" - יצה"ט יציק לי אם אתור אחרי לבי ומראה עיני.]

(רבי יעקב פלקסר, אור תורה, בראשית, עמ' כ) לטקסט


דו פרצופין ברא הקב"ה באדם הראשון, שנאמר "אחור וקדם צרתני".

האדם אשר קיבל חומרו הצורה המדברת, והוא אפשר לו להבדיל צורתו ולעצמה עד שתיפרד מהחומר ויהיו כשני נמצאים הפכיים, במות האחד יחיה השני, כמו שהישירתנו לזה התורה האלקית... כי הנושא לצורתו (=הגוף) ייחשב לחלק אחד, והצורה עצמה לחלק אחר, וכמו שאמרו ז"ל שהאדם נברא דו פרצופים. [שני הפרצופים הם שני החלקים באדם: החומר (הגוף) והצורה (הנשמה).]

(עקידת יצחק, שער נב)

דו פרצופין ברא הקדוש ברוך הוא באדם הראשון

[הכוונה היא שבעל ואשתו צריכים להיות כגוף אחד ונפש אחת, עם הרמוניה ביניהם, עד שיהיו כמו בריה אחת עם שני פרצופים. שניהם ינהגו ע"פ מטרה אחת ואמונה אחת, עם אידיאל אחד, ואז חייהם יהיו טובים ונעימים. קהלת (קהלת ז, כו-כח) מדבר על האשה: "ומוצא אני מר ממות את האשה... ואשה בכל אלה לא מצאתי", ואח"כ אומר (שם, כט) "אשר עשה האלהים את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים" - ה' ברא את האיש והאשה שילכו בדרך ישרה, שניהם ילכו לאותה מטרה, אבל אם דעותיהם נפרדות, "והמה" - הפסוק עובר מלשון יחיד ללשון רבים - מבקשים חשבונות רבים, אינם מוצאים שביעות רצון, כי תביעותיהם הן מעבר ליכולתם. ובסוף הספר (קהלת יב, יג): "סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם" - ע"י יראת ה' ואמונה בו ושמירת מצוות, עם טהרה וקדושה בבית, יהיו שלום ואהבה בין איש ואשתו, ויהיו יחד אדם שלם - "כל האדם".]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 193) לטקסט

דו פרצופין ברא הקב"ה באדם הראשון שנאמר "אחור וקדם צרתני". "ויבן ה' אלהים את הצלע" - רב ושמואל; חד אמר פרצוף וחד אמר זנב.

ונראה לפי מה שקדם מדברי רז"ל (ב"ר ח א) כי אדם וחוה דו פרצופין נבראו, למאן דאמר פרצוף ולמאן דאמר זנב כדאיתא (במס' שבת) (ברכות סא.), וכפי זה זאת האשה וזה בניינה, כי מתחילה בראה דבוקה עמו ממש למאן דאמר כסברתו ולמאן דאמר כסברתו. ובסדר זה ישנם גם כן בהכנת המוליד, דהלא תמצא שאמר ה' להם פרו ורבו וגו' (לעיל א כח) קודם הנסירה, הא למדת שהכינם ה' להוליד גם בהיותם בסדר זה, וזאת האשה אשר נסר ה' ולקחה ממקום דביקתה אשר בראה ביום הבראה...
וזה הוא שיעור ומשמעות הכתובים: אחר אשר הודיע אותנו בבריאת יום שישי כי ברא האדם זכר ונקבה דו פרצופין או זנב, ראה ה' כי לא נכון שיהיה האדם בד אחד והגם שהיתה לו בת זוג אף על פי כן אחד היה ואינו אלא לבדו, המשל בזה אם ירצה הוא ללכת לעשות חפציו תלך עמו, גם אם תלך האשה לשמש בעלה ילך עמה גם כן ונמצא שהוא בד אחד, ונמלך ה' כי העזר תהיה עזר כנגדו, פירוש בנין נפרד למולו לשמשו ולהכנתו, כי לבחינת ההולדה והזיווג כבר הוטבע בסדר הראשון כי מצינו לו שצוה להם פרו ורבו קודם הנסירה...
ולפי דרכינו יש טעם נכון בחקירה אחת למה ה' נמלך ממחשבתו ראשונה שברא האדם ובת זוגו עמו וחזר ונסרה, כי הכוונה היא להודיע כי מעשה ה' טוב הוא לכל ואלהים חשבה לטובה וברא יחד זכר ונקבה, אלא דלצד הנאת האדם לסדר הכנתו הפרידם שכל הנבראים אין נשתוין אליו ואין מציאות לברוא לו אדם אחר להכנתו כי יש טעמים רבים ונכבדים לבלתי עשות ה' ב' אדם כמאמרם ז"ל (סנהדרין לח.) והבן. נמצאת אומר כי כל סדר האמור בפרשה זו בבקשת העזר ושלילתו והמצאתו אינו אלא לצד עשות הנקבה נפרדת מהזכר כי טוב הב' מהאחד, אבל לענין הזיווג הכנת פריה ורביה כבר בראו ה' ביום ו' ובראם לפרות ולרבות, ואין מניעה לזה לצד שאין פנים בפנים כי הכינם ה' להרכבה גם בסדר שהיו בה אחור ואחור שיריק הזכר הזרע דרך מקום אשר בו נוצר. [מבאר כי גם בזמן שהיו הזכר והנקבה מחוברים היתה אפשרית הפרייה והרבייה, אך הקב"ה רצה ליצור לאדם עזר נפרד.]

(אור החיים, בראשית ב, יח)


מאי 'אחור וקדם צרתני'? כדרבי אמי, דאמר ר' אמי אחור למעשה בראשית וקדם לפורענות. בשלמא אחור למעשה בראשית דלא אברי עד מעלי שבתא אלא וקדם לפורענות פורענות דמאי? ...אלא פורענות דמבול דכתיב: "וימח את כל היקום אשר על פני האדמה מאדם ועד בהמה"; ברישא אדם והדר בהמה.

"וימח את כל היקום" - פירוש מלבד הגויעה הרמוזה בפסוק שלפני זה, גם נמחה כל מה שהיה עומד מהם באמצעות רבוי המים חם וקר נמחה כל הויתן ונעשו כמים והיו כלא היו בעולם. ובזה נשכיל דברי רבותינו ז"ל (ברכות סא.) וז"ל אמר רבי אמי אחור וקדם צרתני (תהלים קלט ה) - אחור למעשה בראשית וקדם לפורעניות דכתיב [וימח את כל היקום אשר על פני האדמה] מאדם עד בהמה וגו' ע"כ, וקשה והלא מקרא מלא דבר הכתוב הקודם לזה "ויגוע כל בשר הרומש וגו' וכל האדם", הרי שאחר שסדר כל הנבראים זכר גויעת האדם. ולדברינו יכוין לומר על פרט צורת הגויה כי הגוף נברא [אחור], וכשמחה ה' לכל היקום גולם צורתו היה ראשון כמו שכתבנו, ודייק גם כן תיבת צרתני שחוזר על הגוף דכתיב "וייצר ה' וגו' עפר מן האדמה", אבל בענין הגויעה שהיא יציאת הנפש מהגוף לא היה כן, כי לא יצתה נפשו של אדם אלא מאוחר לכל כמובן מהכתוב. [מבאר כי האדם היה אמנם הראשון למחיית הגופים במבול, אך האחרון ליציאת הנפש כשגברו המים.]

(אור החיים, בראשית ז, כג)

בגדולה מתחילין מן הגדול ובקללה מתחילין מן הקטן

עי' לקט ביאורי אגדות תענית טו ע"בסא ע"ב

בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה

[ר"ע הוא נשמת משיח בן יוסף, שנהרג על קידוש השם (סוכה נב ע"א).]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, חברה מחזירי עטרה ליושנה (תשטו), דף כ ע"א) לטקסט

בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל והיה מקבל עליו עול מלכות שמים

[זאת כוונת המדרש (רות רבה) שדרש ר"ע בצבורא "למען ייטב לך" - בעולם שכולו טוב, "והארכת ימים" - בעולם שכולו ארוך. בזה שמסר את נפשו וקרא ק"ש בשמחת הנפש, לימד בזה את הציבור שבעבור צדיקים שמוסרים נפשם לה', העולם כולו טוב וכולו ארוך, כי הם שמחים בחלקם, וחיים של תורה ויראת שמין הם טובים וארוכים תמיד, כי מעשי המצוות שעושה אדם מאריכים ימיו עד אין סוף.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 149) לטקסט

אמרו לו תלמידיו רבינו עד כאן אמר להם כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו

[כמו שחיילים מתאמנים לקרב, כדי שידעו איך להילחם, כך אדם צריך לדמיין במחשבתו איך ינהג כשיבוא לידי נסיון, ואז יהיה קל לו להתגבר על יצה"ר כשיגיע לידי מעשה. וזה מה שתלמידיו שאלו, איך הגעת לדרגה כזאת שאתה יכול לעמוד בנסיון גדול כזה? והשיב להם, שהתכונן מראש לנסיון, שהיה מדמיין את עצמו במצב הזה כל פעם, ומדמיין שהוא עומד בנסיון, וכך היה לו קל בשעת מעשה. וכך יש לפרש את הפסוק (בראשית לט, י): "ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה", שלא כתוב "בדברה", ללמד שגם בזמן שלא דיברה אתו, יוסף דמיין כאילו היא מדברת אתו, והוא מתגבר על היצר, כדי שבשעת מעשה יהיה לו קל להתגבר.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף יג ע"א-ע"ב) לטקסט

היה מאריך באחד, עד שיצתה נשמתו באחד, יצתה בת קול ואמרה אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא זו תורה וזו שכרה ממתים ידך ה' ממתים וגו', אמר להם חלקם בחיים יצתה בת קול ואמרה אשריך רבי עקיבא שאתה מזומן לחיי העולם הבא.

הרי שלאחר פטירתן של צדיקים אומרים עליהם שהם מזומנים לחיי העוה"ב שהוא לשון עתיד להם, הא למדת שפטירתן מן העוה"ז לגן עדן היא שהוא עולם הנשמות, ואין פטירתן לעולם הקרוי עוה"ב אלא שהם מזומנים ועתידין לו. [מבאר שמקום הצדיקים אחר מותם בעולם הנשמות היינו בגן עדן אמנם כאשר מזכירין עולם הבא אין הכוונה לעולם הנשמות אלא לעולם התחיה שיהיה לעתיד לבוא ולכן כתוב מזומנין היינו זה לא דבר עכשוי אלא עתידי.]

(רמב"ן, תורת האדם, אות קכד שער הגמול)

אשריך רבי עקיבא שאתה מזומן לחיי העולם הבא

[סתם אדם לא מגיע לו שכר על מצוותיו, מן הדין (וזה רק חסד שה' משלם שכר), שהרי כל המצוות שאדם עושה הן רק עבור החיים שה' נתן לו, כמש"כ בקידושין פ ע"ב "דיו חיים שנתתי לו", ורק ר"ע שמסר את חייו בשביל מצוות, מראה שחייו לא כל כך חשובים לו מול המצוות, ולכן מגיע לו שכר. מזומן - משל לסעודה שמוזמנים לה קרואים, ובאים עוד אנשים לסעודה בלי שהוזמנו, וגם להם נותנים אוכל. כך בשכר עוה"ב, ר"ע נחשב מזומן כי מגיע לו שכר מהדין, ושאר אנשים כאילו אוכלים בלי שהוזמנו, כי מקבלים שכר רק מתוך חסד. ולכן נאמר על פנחס "בדין שיטול שכרו" כי מסר את נפשו, ומגיע לו שכר מן הדין.]

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה דף יא ע"א) לטקסטאשריך רבי עקביא שיצאת נשמתך באחד

וכל זה הוא מבואר, שהוא בכלל מה שאמר ואפילו הוא נוטל את נפשך, כי זה הענין לא יפסיד צורת האחדות כלל וזהו מה שאמרו אשריך רבי עקביא שיצאת נשמתך באחד (ברכות ס"א) ע"ב), לומר שאף על פי שסרקו עצמו במסרקות של ברזל והיה עליו פגע המות רע ומר, הנה תמיד עמד טעמו בו וריחו לא נמר. [מבאר שכונת המדרש היא שאפילו אם אדם רואה דברים רעים בעולם, עליו להמשיך להאמין שה' אחד, ולא לומר ח"ו שיש שנים אחד טוב ואחד רע. אלא ה' אחד הוא והוא עושה את כל המעשים. וזאת מעלתו של ר"ע שאע"פ שיצאה נשמתו אמר שה' אחד.]

(עקדת יצחק, שער צ)רבי אליעזר אומר אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך ואם נאמר בכל מאדך למה נאמר בכל נפשך אלא אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו לכך נאמר בכל נפשך ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמר בכל מאדך

והיות הבהמה נהרגת כשתהרוג אדם אינו לקחת דין ממנה, כמו שירחיקו עלינו הצדוקים, אבל הוא לקחת הדין מבעליה; ומפני זה נאסר להנות מבשרה, כדי שיפליג בעל הבהמה לשמרה וידע שאם תהרוג גדול או קטן, בן חורין או עבד, יפסיד מדמיה על כל פניו, ואם תהיה מועדת - יתחיב כופר מוסף על אבדת דמיה. והיא הסיבה בעצמה בהריגת הבהמה הנרבעת, שיזהר בעל הבהמה בה וישמרה כשמרו אנשי ביתו שלא תעלם מעיניו - שחמלת בני אדם על ממונם כחמלתם על נפשם, וקצת בני אדם יגדיל ממונו על נפשו, אמנם להשוות ביניהם הוא על הרוב, "ולקחת אותנו לעבדים ואת חמורינו". [מבאר שמפני שטבע האדם שממונו חביב עליו לכן על עברות מסויימותיענש מאוד וזהיגרום לו להשתדל בשמירת נכסיו.]

(מורה נבוכים, חלק ג פרק מ)בכל נפשך ואפילו הוא נוטל את נפשך

והנה במה שאמרו חז"ל בכל נפשך ואפילו הוא נוטל את נפשך (ברכות ס"א) יראה שכוונו לענין נפלא והוא, כי אף שיראה שמפי עליון תצא הרע עליו בעניניו, ואפילו יגזרו עליו משמים המיתה או ההריגה, יהיה האחדות הזה הנזכר אצלו בתקפו וקיומו, ולא יעלה על לבבו דבר בליעל לאמר שיש שם שתי התחלות, או יותר כפי התחלפות סוגי הדברים המושפעים מלמעלה. [מבאר שכונת המדרש היא שאפילו אם אדם רואה דברים רעים בעולם, עליו להמשיך להאמין שה' אחד, ולא לומר ח"ו שיש שנים אחד טוב ואחד רע. אלא ה' אחד הוא והוא עושה את כל המעשים.]

(עקדת יצחק, שער צ)בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל והיה מקבל עליו עול מלכות שמים אמרו לו תלמידיו רבינו עד כאן אמר להם כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד

והוא האיש אשר בשעה שהרגוהו היה שואל לתלמידיו אם הגיע זמן קריאת שמע ויקראנה וכשאמרו לו רבנו עד כאן אמר להם כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה ובכל נפשך ואפלו הוא נוטל את נפשך עכשו שבא לידי, אקימנו והיה מאריך באחד עד שיצאה נשמתו.
כנראה גרסא אחרת היתה לו.

(ספר הכוזרי, מאמר שלישי אות סה)

...ולולא לשון הרמב"ם ז"ל הייתי מפרש עיקר לשון המשנה פ' הרואה אפי' הוא נוטל את נפשך לא מיירי במס"נ אלא על דביקות, ולשון הוא הכונה על הקב"ה, אפי' בשעה שהקב"ה נוטל א"נ מצוה לייחדו. וע"ז מביא בברכות דס"א עובדא דר"ע שקרא ק"ש בשעה שסרקו את בשרו, ואמר שבכל יום הי' מצטער על פסוק זה אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו כו'. ולא שהי' ר"ע מקוה למיתה רעה זו חלילה, אלא שהי' מצפה כשיגיע למות בעתו לא יתבלבל ויהי' בדעת צלולה לקיים מצות יחוד ולקרות שמע ועתה הרגיש בעצמו שהגיע למות מש"ה הי' מקבל עומ"ש באהבה. אבל עיקר דין מס"נ מדר"א הוא דנ"ל כדאי' בפסחים דכ"ה ובסנהדרין דע"ד אינהו דאמרי כר"א. והדברים עתיקים. [מבאר שחלילה לא נתאווה ר"ע למיתה משונה, אלא כוונתו היא שכל ימיו רצה לייחד כראוי את שם ה' בדעה צלולה, אף בשעותיו האחרונות, כשהקב"ה נוטל את נפשו.]

(הרחב דבר דברים ו, ה)

וזהו בשבועות ע"י קבלת עול התורה והמצות בלב וברצון גמור הנה כמוהם נעשה היחוד למעלה בפעולת הרצון ומרצון הטוב והקבלה הזאת של כל המצות נעשה מעשה למעלה כי מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. והנה זה ענין ק"ש "ואהבת כו' בכל לבבך" - פי' כאשר תקבל עליך עומ"ש במסירות נפש ותגיע למעלות "ואהבת" בדביקות הנעלה ההוא על כל התורה ומצות לקיים במסירות נפש "בכל לבבך ובכל נפשך", ואז עי"כ יהיו "כל הדברים" שוב בלי חסרון "על לבבך", כי רחמנא ליבא בעי. וזה הי' אצל ר"ע שהיה כל ימיו במסירות נפש על התורה... ועד"ז אמרו חז"ל לא נתנה התורה אלא לאוכלי המ"ן, שהוא ר"ת מסירת נפש כמו ר"ע.

(רבי שלמה רבינוביץ מרדומסק, תפארת שלמה, מועדים, שבועות)

כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו וכו' יצתה בת קול ואמרה אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד וכו' אשריך רבי עקיבא שאתה מזומן לחיי העולם הבא:

[ר"ע חשש שיחשדו בו שהוא גרם לתלמידיו שלא לנהוג כבוד זה בזה (יבמות סב ע"ב), ושיחשדו בו שאינו שלם עם אלקיו כמו חבריו שנכנסו עמו לפרדס ולא יצאו בשלום (חגיגה טו), כיון שדרכו היה לימוד בדרך חקירה, שדרש כתרי אותיות, וכתב החסיד ר"י יעבץ בספרו ספר החיים, שבגלות ספרד מי שלמדו בדרך החקירה המירו את דתם משא"כ פשוטי העם שהחזיקו בדרך האמונה והקבלה. לכן ציפה לנסיון שבו יוכיח שלבו שלם עם ה' ושהוא מוכן למסור נפש. ויצאה נשמתו באחד - שלא היה חלוק בדעתו ואמנותו היתה שלמה, באמונה וכוונה אחת. והוא פחד שלא יזכה לעוה"ב בגלל תלמידיו שלא נהגו כבוד זה בזה ומשום טעותו שחשב שבר כוזיבה הוא משיח, וחשש שטעה בלימוד תורה בדרך חקירה, ושזה הביא אותו לטעות בבר כוזיבה במה שדרש עליו "דרך כוכב מיעקב", ועל זה יצא בת קול שהוא מזומן לחיי עוה"ב.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 110-111) לטקסט


לא איברי עלמא אלא לרשיעי גמורי או לצדיקי גמורי

[שלעתיד לבוא כבר לא יהיו כאלו שפוסחים על שני הסעיפים.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף ד ע"א) לטקסט

[מי שמרגיש רע, מרגיש את ההשגחה של הקב״ה בבחינת רע, ולכן הוא נקרא רשע. רק מי שמרגיש טוב במצבו, הוא אומר שהבורא נקרא טוב ומטיב, מפני שהוא מרגיש שהוא מקבל ממנו טוב, ולכן הוא נקרא צדיק, מפני שהוא מצדיק את בוראו. וזה לא לפי מה שהוא אומר בפיו, אלא מה שהוא מרגיש באמת. ואין מציאות כזאת שהאדם ירגיש טוב ורע ביחד. ומה שנאמר בראש השנה טז ע"ב שיש בינוני, הכוונה היא שפעם הוא רשע, ופעם הוא צדיק, כי אצל הנבראים יש בחינת זמן, והוא נקרא כך לפי שני הזמנים ושני המצבים בזה אחר זה. אבל לא ייתכן שאדם ירגיש שטוב לו ורע לו באותו זמן.]

(רבי ברוך שלום אשלג, ה׳ שמעתי שמעך (תשסז), כרך א, מאמר ב, עמ׳ ח, ומאמר ג עמ' י)

ואמר רבא לא איברי עלמא אלא לרשיעי גמורי או לצדיקי גמורי אמר רבא לידע אינש בנפשיה אם צדיק גמור הוא אם לאו

ואמרו לפי דרך זו לא איברי עלמא אלא או לצדיקים גמורים או לרשעים גמורים, כלומר שהצדיקים גמורים אוכלין בעולם הזה ונוחלין העולם הבא שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא, ורשעים גמורים אע"פ שיורדין לבאר שחת אוכלין העולם הזה בשכר מיעוט מעשים טובים שעשו, וזהו שנאמר (משלי י"א) הן צדיק בארץ ישולם אף כי רשע וחוטא, כלומר הן הצדיק משתלם בעולם הזה על עבירות שעושה, ק"ו שישתלם הרשע והחוטא, כלומר שמתשלומי הצדיק שאנו רואין בארץ שהוא העוה"ז יש לנו ללמוד תשלום הרשעים לעולם הבא בקל וחומר. [מבאר שבעצם עולם הזה לא מכיל בינונים כי ה' מטה כלפי חסד ומשלם לבינוני עוונותיו בעולם הזה כדי שלא ינחל גהנום נמצא שיש בעולם הזה צדיקים או רשעים.]

(רמב"ן, תורת האדם, אות קטז שער הגמול)

כונת מאמר חז"ל היא שאפשר לקבל שכר בעוה"ז דרך קדושה (מידת הרחמים) ואפשר בדרך טומאה.

(מכתב מאליהו, חלק א, באור ענין מידת הרחמים, עמ' 19)


צדיקים יצר טוב שופטן שנאמר ולבי חלל בקרבי רשעים יצר רע שופטן וכו' בינונים זה וזה שופטן וכו' אמר רבא כגון אנו בינונים

(פרק א) להבין מהות מדרגת הבינוני, שבודאי אינו מחצה זכיות ומחצה עונות, שא"כ איך טעה רבה בעצמו לומר שהוא בינוני? ונודע דלא פסיק פומיה מגירסא עד שאפי' מלאך המות לא היה יכול לשלוט בו [ב"מ פו ע"א], ואיך היה יכול לטעות במחצה עונות ח"ו? ועוד שהרי בשעה שעושה עונות נקרא רשע גמור [ואם אח"כ עשה תשובה נקרא צדיק גמור], ואפילו העובר על איסור קל של דברי סופרים מקרי רשע, כדאיתא בפ"ב דיבמות ובפ"ק דנדה, ואפילו מי שיש בידו למחות ולא מיחה נק' רשע [בפ"ו דשבועות], וכ"ש וק"ו במבטל איזו מ"ע שאפש' לו לקיימה, כמו כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק שעליו דרשו רז"ל [סנהדרין צט ע"א] "כי דבר ה' בזה וגו' הכרת תכרת" וגו', ופשיטא דמקרי רשע טפי מעובר איסור דרבנן. וא"כ על כרחך הבינוני אין בו אפי' עון ביטול תורה. ומש"ה טעה רבה בעצמו לומר שהוא בינוני. והא דאמרי' בעלמא דמחצ' על מחצה מקרי בינוני ורוב זכיות מקרי צדיק [ר"ה יז ע"א] הוא שם המושאל לענין שכר ועונש, לפי שנדון אחר רובו, ומקרי צדיק בדינו מאחר שזוכה בדין, אבל לענין אמיתת שם התואר והמעלה של מעלת ומדרגות חלוקות צדיקים ובינונים, אמרו רז"ל צדיקים יצ"ט שופטן שנא' "ולבי חלל בקרבי", שאין לו יצה"ר כי הרגו בתענית, אבל כל מי שלא הגיע למדרגה זו, אף שזכיותיו מרובים על עונותיו, אינו במעלת ומדרגת צדיק כלל. ולכן אמרו רז"ל במדרש [יומא לח ע"ב]: ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים עמד ושתלן בכל דור ודור וכו' וכמ"ש "וצדיק יסוד עולם"...
(פרק יב) והבינוני הוא שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר קטנ' להתלבש בגוף להחטיאו, דהיינו ששלשת לבושי נפש הבהמית, שהם מחשבה דבור ומעשה שמצד הקליפה, אין גוברים בו על נפש האלהית להתלבש בגוף במוח ובפה ובשאר רמ"ח אברים להחטיאם ולטמאם ח"ו, רק שלשה לבושי נפש האלהית הם לבדם מתלבשים בגוף שהם מחשבה דבור ומעשה של תרי"ג מצות התורה, ולא עבר עבירה מימיו ולא יעבור לעולם, ולא נקרא עליו שם רשע אפי' שעה אחת ורגע אחד כל ימיו, אך מהות ועצמות נפש האלהית שהן עשר בחינותיה לא להן לבדן המלוכה והממשלה בעיר קטנה כי אם בעתים מזומנים... ואז הרע שבחלל השמאלי כפוף ובטל לטוב המתפשט בחלל הימני מחב"ד שבמוח המקושרים בגדולת א"ס ב"ה. אבל אחר התפלה, בהסתלקות המוחין דגדלות א"ס ב"ה, הרי הרע חוזר וניעור בחלל השמאלי ומתאוה תאוה לתאות עוה"ז ותענוגיו. רק מפני שלא לו לבדו משפט המלוכה והממשלה בעיר, אינו יכול להוציא תאותו מכח אל הפועל, להתלבש באברי הגוף במעשה דבור ומחשבה ממש להעמיק מחשבתו בתענוגי עוה"ז איך למלאת תאות לבו... ואעפ"כ אינו נקרא צדיק כלל, מפני שיתרון הזה אשר לאור נפש האלהית על החושך וסכלות של הקליפה הנדחה ממילא, אינו אלא בשלשה לבושים הנ"ל, ולא במהותה ועצמותה על מהותה ועצמותה של הקליפה, כי מהותה ועצמותה של נפש הבהמית שמהקליפה שבחלל השמאלי לא נדחה כלל ממקומו בבינוני אחר התפלה, שאין רשפי אש אהבת ה' בהתגלות לבו בחלל הימני, כי אם תוכו רצוף אהבה מסותרת שהיא אהבה הטבעית שבנפש האלהית כמ"ש לקמן, ואזי יכול להיות סכלות הכסיל הרע בהתגלות לבו בחלל השמאלי להתאות תאוה לכל ענייני גשמיות עוה"ז בין בהיתר בין באיסור ח"ו, כאילו לא התפלל כלל. אלא שבדבר איסור אינו עולה בדעתו לעשות האיסור בפועל ממש ח"ו...
(פרק יג) ובזה יובן לשון מאמרז"ל בינונים זה וזה שופטן [פי' יצר טוב ויצר הרע] דכתיב כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו ולא אמרו זה וזה מושלים ח"ו כי כשיש איזו שליטה וממשלה ליצר הרע בעיר קטנה אפי' לפי שעה קלה נקרא רשע באותה שעה אלא היצה"ר אינו רק עד"מ כמו שופט ודיין האומר דעתו במשפט ואעפ"כ יכול להיות שלא יהיה פסק הלכה כך למעשה מפני שיש עוד שופט ודיין החולק עליו וצריך להכריע ביניהם והלכה כדברי המכריע כך היצה"ר אומר דעתו בחלל השמאלי שבלב ומהלב עולה למוח להרהר בו ומיד חולק עליו השופט השני שהוא הנפש האלהית שבמוח המתפשט בחלל הימני שבלב מקום משכן היצר טוב והלכה כדברי המכריע הוא הקדוש ברוך הוא העוזרו להיצר טוב... אך מאחר שהרע שבחלל השמאלי בבינוני הוא בתקפו כתולדתו להתאות תאוה לכל תענוגי עוה"ז, ולא נתבטל במיעוט לגבי הטוב ולא נדחה ממקומו כלל, רק שאין לו שליטה וממשלה להתפשט באברי הגוף מפני הקדוש ברוך הוא העומד לימין אביון ועוזר ומאיר לנפש האלהית, לכן נקרא כרשע...
מהותה ועצמותה של נפש האלהית אין לה שליטה וממשלה על מהותה ועצמותה של נפש הבהמית בבינוני, כי אם בשעה שאהבת ה' הוא בהתגלות לבו בעתים מזומנים כמו בשעת התפלה וכיוצא בה, ואף גם זאת הפעם, אינה רק שליטה וממשלה לבד... שנפש האלהית מתאמצת ומתגברת על נפש הבהמית במקור הגבורות שהיא בינה להתבונן בגדולת ה' אין סוף ב"ה, ולהוליד אהבה עזה לה' כרשפי אש בחלל הימני שבלבו, ואז אתכפיא סטרא אחרא שבחלל השמאלי, אבל לא נתבטל לגמרי בבינוני אלא בצדיק שנאמר בו "ולבי חלל בקרבי", והוא מואס ברע ושונאו בתכלית השנאה והמיאוס או שלא בתכלית השנאה כנ"ל. אבל בבינוני הוא דרך משל כאדם שישן, שיכול לחזור וליעור משנתו, כך הרע בבינוני הוא כישן בחלל השמאלי בשעת ק"ש ותפלה שלבו בוער באהבת ה', ואח"כ יכול להיות חוזר וניעור. ולכן היה רבה מחזיק עצמו כבינוני אף דלא פסיק פומיה מגירסא ובתורת ה' חפצו יומם ולילה בחפיצה וחשיקה ותשוקה ונפש שוקקה לה' באהבה רבה כבשעת ק"ש ותפלה, ונדמה בעיניו כבינוני המתפלל כל היום, וכמאמר רז"ל הלואי שיתפלל אדם כל היום כולו [ברכות כא ע"א].
והנה מדת אהבה זו האמורה בבינונים בשעת התפלה ע"י התגברות הנפש האלהית כו', הנה לגבי מדרגת הצדיקים עובדי ה' באמת לאמיתו אין בחי' אהבה זו נקראת בשם עבודת אמת כלל, מאחר שחולפת ועוברת אחר התפלה, וכתיב "שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר". ואעפ"כ לגבי מדרגת הבינונים נקראת עבודה תמה באמת לאמיתו שלהם, איש איש כפי מדרגתו במדרגת הבינונים, והריני קורא באהבתם שבתפלתם ג"כ "שפת אמת תכון לעד", הואיל ובכח נפשם האלהית לחזור ולעורר בחי' אהבה זו לעולם בהתגברותה בשעת התפלה מדי יום ביום ע"י הכנה הראויה לכל נפש כפי ערכה ומדרגתה...

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק א ופרק יב ופרק יג)


תניא, רבי יוסי הגלילי אומר: צדיקים יצר טוב שופטן, שנאמר ולבי חלל בקרבי. רשעים - יצר רע שופטן, שנאמר נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלהים לנגד עיניו

וזהו דבר ה' לא ידון - היינו כלשון חז"ל (ברכות סא:): צדיק יצ"ט שופטו רשע יצה"ר שופטו. פי' שופטו היינו מנהיגו וחוקר דרכיו מה לעשות.

(העמק דבר, בראשית פרק ו פסוק ג)

לידע איניש בנפשיה אי צדיק הוא או רשע הוא

[כלומר, מי שרוצה להיות צדיק, הוא מסדר לעצמו במחשבתו מה עליו לעשות, היינו למה הוא צריך להשתוקק, כלומר שהוא חושב במחשבתו איך הוא יכול להגיע למצב שיהיה בידו לעשות מעשים טובים. וכשיהיה בידו מעשים טובים, הוא ידע שהוא צדיק. לכן האדם מסדר לעצמו במחשבתו, הנקרא רק בכח, מה עליו לעשות כדי שיגיע למצב שכל מעשה שהוא עושה יהיה מעשה טוב.]

(רבי ברוך שלום אשלג, ברכה ושלום, בראשית עמ' מ)

[אמרו חז"ל: תולדותיהם של צדיקים הם מעשים טובים. היינו, אם האדם רואה שהעסק בתורה ומצוות מוליד לו מעשים טובים, היינו שהתורה ומצוות גורמים לו שיעשה הכל כדי להשפיע, שהוא לתועלת ה', זה סימן שהוא צדיק. אולם אם התורה ומצוות שהוא עושה אינם מביאים שיולידו תולדות של מעשים טובים, אלא מעשים רעים, היינו שיעבוד רק לתועלת עצמו, אין הוא נכנס בגדר צדיק. אולם זה רק בדרך העבודה, אבל בבחינת הכלל - מי שמקיים תו"מ בכל הדקדוקים נקרא צדיק.]

(רבי ברוך שלום אשלג, ברכה ושלום, בראשית עמ' מז)
סב ע"א

תנו רבנן איזהו צנוע זה הנפנה בלילה במקום שנפנה ביום

כאשר ידעו זה השלמים הגיע אליהם מן היראה והכניעה ופחד האלוה ויראתו ובשתם ממנו, בדרכים אמיתיים, לא דמיוניים, מה ששם צפונותיהם עם נשותיהם ובבית המרחץ כנגליהם עם שאר בני אדם - כמו שתמצא מנהג חכמינו המפורסמים עם נשותיהם, "מגלה טפח ומכסה טפח"; ואמרו גם כן, "אי זה הוא צנוע? כל הנפנה בלילה כדרך שנפנה ביום". וכבר ידעת הזהירם מ'לכת בקומה זקופה' - "משום 'מלא כל הארץ כבודו'" - לישב בלב בני אדם באלו המעשים כולם הענין אשר זכרתי לך, והוא, שאנחנו תמיד בין ידי האלוה ית', ולפני שכינתו נלך ונשוב. וגדולי חכמינו ז"ל היו נמנעים מלגלות ראשם, להיות השכינה מחופפת על האדם ומסוככת אותו. וכן היו ממעטים בדבריהם לזאת הכונה - וכבר בארנו מה שראוי לבארו במיעוט הדברים - ב'אבות', "כי האלוהים בשמים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים". [מבאר שהתנהגות זו נגרמת עקב יראת ה' והכרה שכל רגע מושגח הוא האדם על ידי בוראו.]

(מורה נבוכים, חלק ג פרק נב)

לעולם ילמד אדם עצמו להשכים ולהעריב

[עיין עוד לקט באורי אגדות הוריות יג ע"ב]סב ע"ב

"אם ה' הסיתך בי ירח מנחה". אמר רבי אלעזר: אמר ליה הקב"ה לדוד: 'מסית' קרית לי? הרי אני מכשילך בדבר שאפי' תינוקות של בית רבן יודעים אותו. דכתיב "כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כפר נפשו וגו".' מיד "ויעמוד שטן על ישראל", וכתיב "ויסת את דוד בהם לאמר לך מנה את ישראל", וכיון דמנינהו, לא שקל מינייהו כופר. דכתיב "ויתן ה' דבר בישראל מהבקר ועד עת מועד"

פירוש דבריהם, כי מאחר שקרא לה' חס ושלום 'מסית' - נברא מלאך רע, לפי המשנה הידועה (אבות פ"ד מי"א) 'העובר עבירה אחת קונה לו קטיגור אחד'. והקטרוג הוא כמין העוון ממש, ולכן נברא מלאך רע ששמו מסית, והסיתו והטעהו לעשות כן. ותמצא כי כשם שדברי דוד שאמר 'הסיתך' כשגגה היו ממנו, וחס ושלום שנתכוון לדבר כנגד שמיא, חלילה, כמו כן לא הוסת מהמסית לעשות דבר בלתי הגון במזיד.
ועדיין קשה: כיצד נבין שיואב טעה בדבר? ממה נפשך תקשה: אם דברי דוד באו אליו בסתם 'פקוד בני ישראל', מי אמר לו שאין כוונת דוד לומר לו שיפקוד אותם על פי התורה? וכי יוצרך לומר לו דבר שתינוקות יודעים אותו?
ואם נאמר כי דוד ציווה עליו בפירוש שימנה אותם אחד אחד ולא על ידי מחצית השקל, איך קיבל יואב את דבריו? היה עליו למאן, כי דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין? (קידושין מב:) ואפילו במצות מלך, אם מצווה בניגוד להלכה - אין לשמוע לו! וזה הלכה רווחת.
ואם נאמר שגם מיואב נעלמה ההלכה, ומקרה אחד קרה לדוד ויואב, מה נענה בסנהדרין, ומה נענה בכל איש כשראו שבאו למנותם? היה עליהם לירא, ולצעוק על הדבר לפני יואב ולפני המלך, ולטעון "ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם". ואם תאמר שחסו על כספם, על מחצית השקל, יותר מגופן - היה עליהם להציע שיימנו בחרסים, כמעשה שאול המלך, ואיך לא חסו על נפשם??
והנכון בעיני, כי דוד אמר דבריו בסתם ליואב, ולא פרט באוזניו כיצד למנות. והדבר פשוט שיואב יודע ספר היה, וכשמנה, מנה ע"י חפץ כלשהו, כשם ששאול מנה בבזק ע"י הטלאים. ותמצא שדייק התלמוד בלשונו 'לא שקל מינייהו כופר' (ברכות סב:), משמע: כופר הוא דלא שקל, אבל המנין היה על ידי דבר אחר. והנה דייקנו שלא לכל מספר יתחייב הנתינה, והטעות שטעה הייתה שהיה המספר ללא סיבה, וכבר פירשנו מדקדוק הכתוב כי לא יפקדו אותם אלא לצורך כלשהו. אבל ללא צורך - לא. וזוהי הטענה שטען יואב לדוד, שאין צורך למנות את ישראל.
ואולי אם היה מונה אותם על ידי מחצית השקל, אם היו ישראל, בר מינן, חייבים מיתה, כי אז הכסף הנאסף הוא כופר נפש של כל אחד, והוא אומרם ז"ל (שם) שאם היה דוד מונה אותם על ידי השקלים לא היה בהם נגף. ואולם כתוב (ש"ב כד א) "ויוסף אף ה' לחרות בישראל ויסת את דוד בהם", משמע שכבר לפני כן היו ישראל חייבים. ולכן כשבא המספר בהם ללא צורך באין רשיון מאדון הכל, שלט בהם הדין ונפרע מהם עונם.
עוד אפשר לומר, כי זו הייתה טעותו של דוד,שמנה שלא לצורך, ועל כך ענה לו יואב "ואדוני המלך למה חפץ בדבר הזה", פירוש: מנין ללא צורך. אבל אם היה צורך בדבר - יסכים גם הוא.
ואפשר לפרש שדבר המלך חזק היה על יואב ואמר בלבו שאולי שיש לו טעם כמוס, וחש על עצמו ממרוד במלכות. ברם הוא, יואב, לא מנאם אחד אחד. ובזה אין קושיא גם על כל איש ישראל שלא פקחו על נפשם, ולא מצאו לנכון לבדוק אם יש למלך סיבה למנותם, כי סמכו עליו.
ואם תאמר: למה הוצרך דוד למספר, וכי לא הספיק לו מנין שקלי בני ישראל המביאים מדי שנה בשנה?! יש לומר שאין הוכחה מהשקלים, כי יואב לא הביא אלא מספר האנשים שולפי חרב, ואילו את השקלים מביאים הכל ואפילו הקטנים, כאומרם (שקלים פ"א ה"ג) 'אדם שוקל על ידי בנו ובתו הקטנים ועל ידי אשתו וכו''.

(אור החיים, שמות ל, יב)

הנכנס על מנת שלא לעשות קפנדריא מותר לעשותו קפנדריא וכו' הנכנס לבית הכנסת להתפלל מותר לעשותו קפנדריא

[עיין עוד לקט באורי אגדות מגילה כט ע"א ]


אין נכנסים להר הבית במנעלו

נודע כי כח התאוה תלוי בעקבים, וכאשר יצונן העקב אז תבטל התאוה... ולכך במקדש וכל מקום מקודש היו צריכים לילך בגילוי, כדי שיבטל כח התאוה ותהיה מחשבתו נקיה להשגה שכלית ולקבל כח שפעת אלהים, וזהו [שמות ג, ד] "של נעלך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש"... והנה יוסף בן גוריון בקינה שלו על בית המקדש שנחרב אמר, כי הדורכים על רצפת בית המקדש היו משיגים חכמה והיתה רצפה מחכמת, והוא כי המקום היה אדמת קדש, והדורכים עליה השיגו חכמה ונתדבקה בהם רוח הקדש, ולכך הוצרכו לילך בלי סנדל, שלא יהיה דבר חוצץ בינם לבין האדמה אשר דורכים עליה, כדי שישיגו שפעת קדש מהאדמה, וזהו "של נעליך כו' כי המקום וכו' אדמת קדש", ואין ראוי להפסיק ולבטל בהשגת קדושה. ומזה הטעם היה חסידא ופרישא אליעזר הנ"ל סיים מסאני אוכמי [ב"ק ס]... כי לולי שנחרב המקדש, היו דורכים על אדמת קדש והיו הולכים יחף להשיג מדרגת קדושה, וכעת בעוונותינו הרבים אשר חרב, אנו לובשים מנעלים, כי בטלה קדושה בעו"ה, ולכך מסאני דהיה לבוש היה אוכמי על אבילות, כי ע"י החרבן הגיע ללבוש נעלים, ואילו היה קיים, היו הולכים יחף, והיו מגיעים לכמה מעלות קדושה.

(יערות דבש, חלק א, דרוש יא)


סג ע"א

דרש בר קפרא איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלוין בה בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחותיך

מבאר שהכוונה לכלול את כל צרכי הגוף קטנים וגדולים. ודעהו היינו ידיעה שמשמעותה חיבור אל העליונים חיבור הנפש השכלית באור העליון ואם כן את כל מעשיו גם החומריים הוא מקדש ומחשבתו נמצאת ברום שמים.

(רמב"ן אגרת הקודש פרק חמישי)

[זה רמוז במעשה המנורה, שהיא סמל לנפש הישראלי: "מקשה תעשה המנורה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו" (שמות כה, לא), שכל מעשי היהודי, בין במצוות החמורות שהן יסודות התורה, ובין מצוות קלות ומעשים שהוא עושה לצורכו, שאינם יסודות אלא רק כמו כפתורים ופרחים, כולם יבואו ממקור אחד, מהאמונה והיראה. כל מעשיו יהיו לשם שמים.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 55) לטקסט


דרש בר קפרא איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלוין בה בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחותיך אמר רבא אפילו לדבר עבירה

אמרו (ברכות ס"ג), "אפילו לדבר עבירה", רצונם לומר, שתשים לפעל ההוא תכלית, והיא האמת, אף על פי שיש בה עבירה מצד אחד, וכבר כללו חכמינו, זכרונם לברכה, זה הענין כולו בקצרה במלות מועטות, מורה על זה הענין הוראה שלמה מאד עד כשאתה תבחן קוצר המלות איך ספרו זה הענין הגדול והעצום כולו אשר חברו בו חבורים ולא השלימוהו, תדע שנאמר בכח אלהי בלא ספק, והוא אמרם בצואתיהם (אבות פרק ד) "וכל מעשיך יהיו לשם שמים".

(רמב"ם, שמונה פרקים, פרק ה)

וכלל הדברים הוא כי כל פעולה שיעשה העושה אותה לשם שמים זוכה בה לחיי העולם הבא, ואף אם הפעל ההוא יחשב בו שהוא רע, אמרו רז"ל בכל דרכיך דעהו ואפילו לדבר עבירה... והבן זה העקר ודעהו כי הוא הכרחי לתורת משה, שאם לא כן לא יהיו כלל ישראל זוכים לחיי העולם הבא על ידי התורה אלא אחד מעיר או יחיד בדור, ותהיה החבה יתרה שחבב הקדוש ברוך הוא את ישראל לתת להם התורה, כמו שאמרו חביבין ישראל שנתן להם כלי חמדה וכו', לנקמה מהם שלא יוכלו לקיים את כלה ויהיו נענשים על כך.

(ספר העיקרים מאמר ג פרק כט)

[צריך שכל מה שאדם עושה יתאים לרצון ה'. שום דבר בעולם אינו רשות, כי כל דבר יש באיזו בחינה שלו מצוה או עבירה. אם אוכלים דבר שנחוץ לגוף, זה מצוה. אם אוכלים יותר מדי, זה מזיק לגוף וזו עבירה. אם נזכור זאת תמיד, נעשה רק טוב. בכל מעשה שעושים צריך לחקור אם הוא מתאים לרצון ה'.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 167) לטקסט

איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלוין בה בכל דרכיך דעהו

[בכל דבר שאדם עושה, עליו לבדוק אם יש בזה נדנוד עבירה. ואם אדם רוצה להימנע ממעשה, עליו לבדוק, אולי בזה מצוה שחובה לעשות. בכל דבר בעולם יש בחינה של טוב או של רע. אם אדם ישקול תמיד את המעשה שלו, אם הוא מתאים לרצון ה', לא יחטא לעולם.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 179) לטקסט

בכל דרכיך דעהו

[זה רמוז בשם נשיא שבט גד "אליסף בן דעואל" - ה' מוסיף ברכות למי שמקיים "בכל דרכיך דעהו", שיודע את ה' בכל דרכיו, והולך תמיד בדרך התורה. ועל זה נאמר (ירמיהו ט, כג) "כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי".]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 59) לטקסט


ואם ראית דור, שהתורה חביבה עליו, פזר, שנאמר יש מפזר ונוסף עוד, ואם ראית דור, שאין התורה חביבה עליו כנס, שנאמר עת לעשות לה' הפרו תורתך.

מדייק שלא אמרו, דור שאינן לומדין תורה כל עיקר, אלא לומדין, אבל לא לש"ש, ועל כן אין התורה חביבה עליהם בעצם וראשונה, אלא התכלית המדומי חביב עליו, והמוכרח בדבר, ודאי אין שם חבה, ובדור כזה כנס דבריך הנעימים, לא ישמע על פיך ללמד תורה ומוסר לדור תהפוכות כזה, אשר כל תורתם ומעשיהם אינן כי אם מן השפה ולחוץ, גם ה' יסבב סבות לאבד חכמת חכמיו מן דור כזה כי אין נחת רוח לפניו ית' בתורה ומצוה כזה.
וע"ז אמר הנביא (ישעיה כט יג-יד) יען כי נגש העם הזה. כי המה נגושים ואנוסים בכל מעשיהם ואינן עושין מיראת ה' כי אם מיראת אנשים המכריחים אותם על העשיה, ונמשך מזה שבפיו ושפתיו כבדוני ולבם רחק ממני. כי המכריח אין בידו להכריחו כ"א על דבר שפתים אבל לא על כוונת הלב כי מי יודע מסתוריו של חבירו, ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה.

(כלי יקר על דברים פרק כח פסוק נח)


למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן יין
[עיין לקט באורי אגדות סוטה ב]

שאין עונין אמן במקדש וכו' ואלא במקדש מהו אומר ברוך ה' אלקים אלקי ישראל מן העולם ועד העולם
עי' לקט ביאורי אגדות תענית טז ע"ב


סג ע"ב

ועוד פתח ר' יהודה בכבוד תורה ודרש: "הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם". וכי אותו היום נתנה תורה לישראל? והלא אותו יום סוף ארבעים שנה היה! אלא ללמדך שחביבה תורה על לומדיה בכל יום ויום, כיום שנתנה מהר סיני.

ומקשים מה זה הוא הלשון כשדרש ר"י בכבוד התורה וכו', איך כבודו מוכח מזה, הוי ליה למימר חביבות התורה, ומה זה לשון הכבוד.
...וזה מאמר חז"ל, כי פתח ר"י בכבוד התורה, דהיינו לעמוד בפני אורייתא אפילו אומנים בשעת מלאכתן, וכדעת המוני עם הנ"ל, דרש הסכת ושמע וכו', ללמדך שחביבה תורה בכל יום ויום כאילו היום ניתנה, וחביבה מצוה בשעתה וא"ש.

(יערות דבש, חלק שני, דרוש ג)


...וכל כך למה? - משום שנאמר כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים

אין כוונת הגמ' שמפסוק "כי מציון..." למדנו את עיקר דין עיבור שנים שיהיה בארץ, זה נלמד מ"לשכנו תדרשו" (כדאיתא בתוס סנהדרין יא, ב ד"ה אין). אלא על החומרה הרבה שהחמירו לגבי חננניה, שינדוהו, ואמרו לו שסופו לבוא לידי כפירה בה' א-לקי ישראל. את זה למדו מהפסוק "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים", דהיינו שמקור התורה הוא בירושלים, וכל הפורש ממקור התורה מנתק עצמו לגמרי מהתורה ומדבר ה', ואע"פ שהוא מגדולי הדור - סופו לבוא לידי כפירה. ח"ו.

(שיחות מוסר תשל"ג פרשת יתרו מאמר מב' עמ' קפא)


דאמר ריש לקיש: מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה - שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל

יש הבחנה בין חיים ומות ויש הבחנה בין טוב ורע, והם לאו דוקא זהים, ולפעמים דוקא הנראה כמות הוא הטוב, ואדם צריך למאוס בחיי החמר ולבחור בטוב.

(עקדת יצחק, שער קא)

[זה בזה"ז, אבל לעתיד לבוא "לא המתים יהללו י-ה" - לא יצטרכו עינוי הקרוב למיתה, כי מלאה הארץ דעה את ה'.

(רבי יוסף מעסינג, אגדות ריב"א על ההגדה, דף יג ע"א) לטקסט


ועוד פתח רבי יהודה בכבוד תורה ודרש: "הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם". וכי אותו היום נתנה תורה לישראל? והלא אותו יום סוף ארבעים שנה היה! אלא ללמדך: שחביבה תורה על לומדיה בכל יום ויום כיום שנתנה מהר סיני.

כך הוא אופן הלימוד. "לומדיה" בהכרח "מבקשים", שותים בצמא דברי חכמים, וכל דבר ששומעים - לומדים הם בצמא כאילו לא שמעוהו מעולם. שאם תחסר הרגשת החידוש - אין זה לימוד בצמא, וח"ו יגיעו לידי "לקוץ בדבר".

(שיחות מוסר תשל"א פרשת יתרו מאמר לח' עמ' קס)חביבה תורה על לומדיה בכל יום ויום כיום שנתנה מהר סיני.

לומדיה היינו בעמל וביגיעה, והעמל מחבב אותה על הלומד כאיולו קיבלה עכשיו מהר סיני.

(שיחות מוסר תשל"ב פרשת תרומה מאמר נ' עמ' ריג)

חרב על צוארי שונאיהם של ת"ח שיושבים ועוסקים בתורה בד בבד

[עיין עוד לקט באורי אגדות מכות י ולקט ביאורי אגדות תענית ז ע"א]סד ע"א

אמר רבי חייא בר אשי אמר רב תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא שנאמר ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון.

באמת השכלים הנבדלים מן השפע השופע עליהם מהש"י יתחייב שיהיה עסקם בחכמה תמידית. והוא אמרם תמיד בגמרא "מתיבתא דרקיעא". ואמרו רבותינו ז"ל תלמידי חכמים אין [להם] מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא.

(דרשות הר"ן, הדרוש השביעי)

רב יוסף סיני רבה עוקר הרים שלחו לתמן איזה מהם קודם

[עיין עוד לקט באורי אגדות הוריות יד ע"א]


מלך רבה עשרין ותרתין שנין, מלך רב יוסף תרתין שנין ופלגא. כל הנך שני דמלך רבה, אפילו אומנא לביתיה לא קרא.

והכלל כי בהיות ישראל שלמים והם רבים, לא יתנהג ענינם בטבע כלל, לא בגופם, ולא בארצם, לא בכללם, ולא ביחיד מהם, כי יברך השם לחמם ומימם, ויסיר מחלה מקרבם, עד שלא יצטרכו לרופא ולהשתמר בדרך מדרכי הרפואות כלל, כמו שאמר (שמות טו כו) כי אני ה' רופאך. וכן היו הצדיקים עושים בזמן הנבואה, גם כי יקרם עון שיחלו לא ידרשו ברופאים רק בנביאים, ..אבל הדורש השם בנביא לא ידרוש ברופאים. ומה חלק לרופאים בבית עושי רצון השם, אחר שהבטיח וברך את לחמך ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך, והרופאים אין מעשיהם רק על המאכל והמשקה להזהיר ממנו ולצוות עליו. [מבאר שהשימוש ברופאים ובתרופות בעת שישראל שלמים באמונתם, אינה ראויה וזו כוונת המדרש.]

(רמב"ן ויקרא פרק כו, יא)

מכאן לבעל הקורה שייכנס בעובי הקורה

[לכן דוד אמר "מפני אלו-ה יעקב" - כי צריך שיעקב שהוא אבי כל הבנים יבקש עליהם רחמים, וה' קיבל את תפילת יעקב].

(תהלה לדוד (וילנציק) על ההגדה, דף כ ע"ב - לטקסט)

כל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה כאילו נהנה מזיו שכינה.

זאת הנפש האצולה הרוחנית אינה מתפרנסת רק בדברים מחשביים שכליים... וכן בכל מה שיאכל וישתה - יש לה מנה יפה מיוחדת לה, אם שתהיה סעודה של מצוה, או שיכוון אל המצוות התלויות בסעודה ההיא מכשרות המאכלים והרחקת האיסורין לפי דרכי התורה, או שיכוון אל ברכותיה... והוא מה שאמרו ז"ל: כל האוכל מסעודה שנהנה בה תלמיד חכם כאילו נהנה מזיו השכינה, כי השכל הנאצל הוא ודאי התלמיד חכם המובהק המיסד בראש... כי אם בעל נפש יקרה הוא, הרי הוא שם לפניו וחייב להכין לפניו מטעמים כאשר אהב [הנפש האלוקית שנמצאת באדם - הנקראת "תלמיד חכם", על שם כבודה וחשיבותה - אינה ניזונית מן המאכל הגשמי, אלא מהדברים הרוחניים-אלוקיים התלויים באכילה; וכשאדם אוכל מתוך חשיבה כזאת, הריהו מפרנס את נפשו האלוקית - והיא ה"הנאה מזיו השכינה"].

(עקידת יצחק, שער נז)

אל תקרי בניך אלא בוניך

[ת"ח נקראו בונים כי הם שומרים את התורה ועל ידה בונים עולמות, כי הם מורים הוראות לדורי דורות.]

(אור עינים (תקסו), הקדמת המו"ל, עמ' 6) לטקסט

[כי תלמידי חכמים בונים עולמות ע"י התורה. אבל זה רק אם הוא לומד עם יראחטא, אבל בלי יראת חטא, תורתו היא כמו סיפור מעשה ואין לו כוח לבנות את עצמו, לשעבד את גופו לה', וכ"ש שאין לו כח לבנות עולמות. ולכן אומר שמות רבה פרשה מ סימן א: כל מי שהוא יודע ואין בידו יראת חטא אין בידו כלום, כל נגר שאין בידו ארגליא שלו אינו נגר, למה שקפליות של תורה ביראת חטא. נקט משל של נגר, שבלי כלי עבודה אינו יכול לבנות, כך התורה היא כלי האומנות של האדם שהוא יכול לבנות בה עולמות, אבל רק אם יש יראת חטא.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף כט ע"א) לטקסט

[העושה מצוה כבונה חלק מבניין לה', וביחד עם אחרים העושים מצוות כולם גומרים את הבנין.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף נו ע"א-ע"ב) לטקסט

[ישראל העוסקים בתורה בונים את העולם, משכללים אותו בהפצת אור התורה. ועל זה אומר ירושלמי ר"ה פ"א ה"ג שה' מסר לישראל את כלי הנגרות, כי הוא בנה את העולם ע"פ התורה, ומסר את הכלי, התורה, לישראל, שיגמור את בנין העולם.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 153) לטקסט

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US