Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

לקט באורי אגדות ממסכת טבול יום

בעריכת המכון לחקר האגדה
פרק ד משנה ז

התורם את הבור ואמר הרי זו תרומה על מנת שתעלה שלום שלום מן השבר ומן השפיכה אבל לא מן הטומאה

[שא"י מסביר ע"פ זה את הפסוק (תהלים קיט, קסה): "שלום רב לאהבי תורתך ואין למו מכשול" - אף שבדרך כלל שלום לא כולל טומאה, אבל ה' רב השלום ולכן לאוהבי תורתו יש שלום גם מן הטומאה, שלא יהיו להם שגגות וכ"ש זדונות.]

(דברי יחזקיהו ח"א, עמ' כה-כו) לטקסט

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US