Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

הלכות תשובה

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק יא/37 הלכות תשובה פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אור אברהם
א/רה"פ אור הישר
א/רה"פ אור התשובה
א/רה"פ בארות המים (שאנג'י)
א/רה"פ בית יעקב (בירב)
א/רה"פ בן ידיד
א/רה"פ בנבכי התשובה
א/רה"פ גבורת יצחק (תשובה)
א/רה"פ דברי ירמיהו
א/רה"פ דרך המלך (רפפורט)
א/רה"פ הדרך לתשובה
א/רה"פ הרהורי תשובה
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ ואתה ברחמיך הרבים
א/רה"פ ועזר מצריו
א/רה"פ חדושי חתם סופר
א/רה"פ חזק יד
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ כח התשובה
א/רה"פ כתר המלך
א/רה"פ לב דוד (בן לולו)
א/רה"פ לתשובת השנה
א/רה"פ מוסר השכל
א/רה"פ מעיל שמואל (פלורנטין)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מקור חסד עמ' פו-פז
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
א/רה"פ משיב נפש (שפירא)
א/רה"פ משנה כסף (שירירו)
א/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
א/רה"פ משנת יעקב
א/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רנב-רנג
א/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
א/רה"פ ס' התשובה
א/רה"פ סדר משנה
א/רה"פ עבודת המלך
א/רה"פ עקב ענוה
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שפת מלך
א/רה"פ תשובה מאהבה (ברזל)
א/רה"פ תשובת בנימין
א/א אב"י יושב אהל עמ' 164, 166-168, 172, 174, 284, 285
א/א אבי עזרי ח"ד (רשום הל' ב)
א/א אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' לט
א/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שיב
א/א אגרות הגרי"ד עמ' כג
א/א אדני היד החזקה
א/א אדרת המלך עמ' ג-ד
א/א אהל דוד (קהן) ח"א תהלים פל"ב פס' ה, שופטים פ"י פס' י
א/א אהל דוד (קהן) ח"ז תהלים פ"צ פסוק ב
א/א אוזן שמואל דף י ע"ב {הוידוי מצוות עשה מן התורה}
א/א אוצר א"י ח"ג עמ' 20
א/א אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רה
א/א אוצרות הראי"ה (מהד' תשסב) כרך ב עמ' 158-160 = ניצני ארץ ח"ג עמ' 8-9 = מאורות הראי"ה לירח האיתנים (מהד' תשנה) עמ' קפט-קצא {נוסח הוידוי}
א/א אור הגנוז (הכהן) עמ' כו
א/א אור יקרות
א/א אור ישראל עמ' עו-עז
א/א אור צהיר
א/א אור שמח
א/א אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק מד
א/א אורות התשובה פט"ז ס' א1
א/א אורח תשובה עמ' א-ה
א/א אורים ותומים - תומים סי' עג ס"ק י
א/א אות היא לעולם ח"א דף קכג ע"א, קכד ע"ג
א/א אות לישועה דף ב ע"ג, ו ע"ד
א/א אחיעזר ח"א סי' ב ס"ק ו
א/א אחר האסף עמ' קצח, רא, רח
א/א איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 93
א/א איש על העדה (סולובייציק) עמ' 312-314
א/א אישי יובל עמ' 171
א/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' עט {חובל צריך שיתודה וישוב}, קיד, קנב, רלז, רמ, רנא
א/א אם המלך עמ' קד
א/א אמרות יצחק תנינא עמ' ט
א/א אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' נט
א/א אמת ליעקב מועד עמ' שמט-שנ {השמיט בקשת מחילה}
א/א אנצי"ת ע' אדם המזיק הע' 90
א/א אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' קיב, קיד, ח"ד עמ' לט, ח"ו עמ' ריג
א/א אסיף ח"ב עמ' 285 {וידוי מעכב}
א/א אעירה שחר (זעפרני) עמ' שי, שטז, שכא
א/א אפיקי מים ח"א סי' ד, יז
א/א ארחות צדיקים השלם שער תשובה עמ' קפ-קפא
א/א אריה ליש עמ' קלה
א/א אש המערכה עמ' 175-184
א/א אשד הנחלים (נחמולי) דף נח ע"א
א/א אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' ריב {והתודו את חטאתם}
א/א אשל חיים ח"ב עמ' רמ {מ"ע}
א/א באמונה שלמה עמ' תנז
א/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סב
א/א באר מחוקק עמ' רנט
א/א באר מים חיים (טשרנוביץ) במדבר פרק ה פסוק ז {מ"ע}
א/א באר מים חיים (טשרנוביץ) ויקרא פרק א פסוק ב {קרבן מכפר רק עם תשובה}
א/א באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ד עמ' יא, קיז
א/א באר מרים פ"ה הי"א אות א
א/א באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשכה, ויקרא עמ' לח, רפג, רצט, במדבר עמ' קיט-קכ, קכה, דברים עמ' רצד, תסה, מלכים עמ' קסה
א/א בארות יצחק (גולדווסר) פרשת נשא עמ' קג
א/א בגדי ישע
א/א בגדי נהורין ח"ב עמ' כז
א/א בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רח
א/א בדבר מלך ח"ד עמ' יד, טז, יח, קעג
א/א בדבר מלך חי"ד עמ' שלב, שלח
א/א בימי צמיחת החסידות עמ' 176, 195
א/א בינה במקרא עמ' 208
א/א בינת דניאל ח"א עמ' רסה, רסז-רסח
א/א בית אבי ח"ב סי' נג {תשובה אינה מצוה חיובית, קבלה להבא, מזיק, חייבי קרבן}
א/א בית אהרן (כהן) ח"ב, פתיחה סי' ט אות י {לשוב לפני ה'}
א/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' שלט
א/א בית אהרן וישראל גל' מא עמ' צג {לא כתב מ"ע לעשות תשובה}
א/א בית זבול ח"ג סי' יג {כ"מ}
א/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/א בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' א
א/א בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קצג אות א
א/א בית שמש
א/א בכורי חיים ח"ג עמ' רסז
א/א בנין אב (שולמן) סי' ח
א/א בנין אריאל יאיר עמ' 242 {גדר מצוות תשובה}
א/א בנין שאול עמ' רלא
א/א בנין שלמה דרוש י
א/א בנתיב החסד (אלתר) עמ' 65 {המצוה היא הווידוי}, 108 {החובל והמזיק}
א/א בצור ירום עמ' כו, לו
א/א ברור הלכה יומא לו ע"ב ציון א {נוסח הוידוי}
א/א ברית יצחק (איזקסון) דף ח ע"ג {תשובה היא מ"ע}
א/א ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' פד
א/א ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קד
א/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קפ, ח"ב עמ' קנא-קנב, שעח
א/א ברקאי ח"ה עמ' 68 {מנין המצוות}
א/א בשבילי ההודאה סי' ה ס"ק ד, סי' יב ס"ק יז {וידוי דברים}
א/א בשבילי העבודה עמ' קכ {אנא ה' חטאתי}, קכב {וכן בעלי חטאת}
א/א בשם אומרם עמ' 131
א/א בשמן רענן ח"א עמ' קצג, שפז, ח"ב עמ' תנו-תנז
א/א בשעה שהקדימו עמ' אלף רנג
א/א גבורת יצחק (תשמח) דף כז
א/א גבורת יצחק (תשסו) עמ' טו {כיצד מתוודה}
א/א גבורת יצחק אבות עמ' ר
א/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' צו, ק, רטו-רמו, רמח, רסט, רעג, רעו-רעז, רעט, רצג, שא, שג
א/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' נה {כפרה תלויה בווידוי}
א/א גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קע-קעא {מחויבי מיתות ב"ד ומחוייבי מלקות}
א/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שפט
א/א גור אריה במדבר פ' כו הע' 30
א/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רכז, רכט, רעה, רעו
א/א דבר אליהו (מיליקובסקי) בראשית עמ' כח
א/א דבר יהושע ח"ד סי' נד ס"ק ה
א/א דבר מלכות ויקרא עמ' 82
א/א דברות משה שבת ח"א סי' ג ענף ג
א/א דברי אש (כץ) עמ' שא
א/א דברי ברוך ח"ב מאמר מא אות ב, מאמר נ אות ב
א/א דברי השקפה עמ' קמט
א/א דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' טז-יז
א/א דברי יציב או"ח עמ' תקכא {החובל}
א/א דברי ישראל (ועלץ) ח"א סי' נא
א/א דברי מנחם (היימליך) עמ' קלח {מצוה להתוודות}
א/א דובב מישרים (ברזון) מאמר לו, מה
א/א דובב מישרים (וידנפלד) עמ' רח
א/א דור רביעי ח"ב עמ' מח
א/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכ
א/א דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 352 {חייבי חטהערה}
א/א דרכי הים דף מג ע"א
א/א דרכי נועם דרוש טו
א/א דרשות מהרי"ץ מועדים עמ' קלא {אין קרבן מכפר בלי תשובה}
א/א דרשות ר' יצחק קארו עמ' 283 {בושתי במעשי}
א/א דרשות שבט הלוי ח"א עמ' מ, סו
א/א דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' כב, קא
א/א דרשות שמן רוקח עמ' לה {מנין המצוות}
א/א הגות תשובה סי' א, סי' יח הערה א
א/א הגיוני הלכה עמ' 141, 172, 176
א/א הדרום חכ"ד עמ' 23, חל"ד עמ' 4
א/א הדרת אפרים ח"א עמ' נא, ח"ב עמ' רכ
א/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קפו-קפז, רה-רח, רי
א/א הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' ג
א/א הלכות תשובה (בן שושן)
א/א המאיר לארץ
א/א המלך ברמה עמ' 80 {"ובושתי"}, 81-82
א/א המעלות לשלמה עמ' כט
א/א הר המלך ח"ח עמ' פא-פב
א/א הרמב"ם - שמרנות עמ' 242 {השמיט וידוי על מדות רעות}, 245
א/א הרמב"ם והזוהר
א/א הרמב"ם ותורתו ח"א
א/א הררי קדם עמ' עד, עו, פה, פח, צ, קיג
א/א ואם תאמר ח"א קושיה 704
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרע, תשט
א/א וזרח השמש עמ' רעא, שעד-שעו
א/א ויטע אשל עמ' תו
א/א ויען יצחק עמ' קלז
א/א ויקח אברהם [ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"ב ז ע"א]
א/א זה השער שער ד סי' כב {חטאתי עויתי פשעתי}
א/א זיו משנה
א/א זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' שנג {וידוי על חטאת}
א/א זכרון דברים (תשכז) מאמר יג עמ' קב
א/א זכרון דברים (תשנט) עמ' קג
א/א זכרון הרב עמ' 241-242 {השמיט מי שעבר באונס}
א/א זכרון יהודה (מונק) דף מו ע"ג {מצות עשה}
א/א זכרון יהושע (הלוי) ח"ז עמ' 81
א/א חדושים ובאורים (שני') ח"א עמ' קלו
א/א חוקי חיים (גאגין)
א/א חזון המקרא ח"ב עמ' 123
א/א חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קכא-קכב, קכח, קלו
א/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף פה
א/א חי' משנה פסחים עמ' קעט
א/א חי' ר' זלמן מוילנא
א/א חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תקכו
א/א חיי נפש ח"ו עמ' צד {מ"ע}
א/א חיים ומלך
א/א חכמת גרשון עמ' רסג
א/א חלקת יצחק עמ' רלז
א/א חמשה מאמרות מאמר סמוכים לעד ביצה אות ב {מנין המצוות}
א/א חנוכת הבית עמ' נה-נז
א/א חקרי זמנים ח"א עמ' קמב, קמז-קמט, ח"ג עמ' יא, ח"ד עמ' קכו
א/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' טז, ח"ב עמ' רלד
א/א חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף ד ע"א, קצא, קצח ע"ג
א/א טל חיים (טל) ימים נוראים עמ' פד {מנין המצוות}
א/א יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קסט
א/א יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קצב
א/א יד הקטנה הל' תשובה פ"א סעיף א, ז, פ"ג סעיף ה-ו
א/א יד ישראל ח"ב
א/א יד כהן
א/א יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ב, פ"ה ה"ט
א/א יד פשוטה אהבה עמ' י, תקח, תתתקמג
א/א ידי אליהו דף קח ע"ב {החובל והמזיק אין מתכפר}
א/א יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' א-יב
א/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רח
א/א יורה חכימא (תשח) עמ' עג {תשובה - מ"ע}, פב {וידוי - מ"ע}, קעג {עיקר התשובה - וידוי דברים}
א/א יורה חכימא (תשעא) עמ' קל, קמג, רעז
א/א יטב פנים ח"א דף קסב
א/א ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקכד-תקמא
א/א ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' יד
א/א ימי זכרון עמ' רלב
א/א יסוד ושורש העבודה שער יא פ"ו
א/א יצחק ירנן
א/א ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' ד {מצוות תשובה}
א/א ישרי לב עמ' קג, קח
א/א ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שנה
א/א כבודה של תורה ח"ג עמ' עח-עט
א/א כד הקמח עמ' תמב
א/א כח מעשיו הגיד לעמו דף צא ע"א {וידוי זה מ"ע}
א/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קיד, תקיט {כ"מ}, תקכו, תתכח
א/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתכח {החובל}
א/א כנה"ג
א/א כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רכט, שכא {מ"ע}
א/א כסף נבחר עמ' רמג {העיקר - וידוי}
א/א כרם יהושע (ולרשטיין) דף לב ע"א {תשובה - מתרי"ג מצוות}
א/א כתב אמת ח"א עמ' קסב {וידוי}
א/א כתנות אור עמ' קכט, תרנט
א/א לב איש עמ' תסז
א/א לב אריה (הורביץ) עמ' קעד, קעו, קעח
א/א לב בנים עמ' תסג
א/א לב דוד (פלדמן) עמ' עא {תשובה למזיק ממון}
א/א לב לדעת זבחים סי' מ ענף ב הע' 4
א/א לב שלם [תורת חיים, מעיל שמואל (פלורנטין) סי' נא, מעין גנים קג ע"ב, לחם יהודה ד ע"ד, ידי אליהו קז ע"ב, תוספת יוה"כ כו ע"א, ישרש יעקב קפג ע"ב, משכנות יעקב רז ע"ג, ס' החינוך, ועי' פ"ב ה"ט]
א/א לבני בנימין דף נט ע"ב {מ"ע לשוב}
א/א לדוד ה' אורי וישעי עמ' כח-לג
א/א לדוד עד עולם עמ' 134-135
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' מד, חי"ב עמ' מה
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' יג {שגגת לאו ועשה נקרא חטא}
א/א להורות נתן במדבר עמ' לד, לז
א/א להורות נתן מועדים ח"ג עמ' שו
א/א להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קצא
א/א להורות נתן על התורה ח"ג עמ' כו {שגגת לאו ועשה צריך תשובה}
א/א ללשונות הרמב"ם
א/א לקוטי סופר ח"א דף מח ע"ג
א/א לקוטי שיחות חי"ז עמ' 193
א/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 126, 127, 211, חכ"ט עמ' 118
א/א לקוטי שיחות חל"ב עמ' 8 {בעלי חטאות}
א/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 66 {וידוי ובקשת מחילה}
א/א לקוטי שיחות חל"ח עמ' 18-20
א/א לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' כא
א/א מאור ישראל
א/א מאורי המועדים עמ' רלד, רלו
א/א מאורי התשובה
א/א מאורי שערים עמ' רח {וידוי - מ"ע}
א/א מאכסניא של התורה סי' כה
א/א מבוא למשנה תורה עמ' 247
א/א מדבר קדמות (תשסח) עמ' מב, קעז
א/א מה ה' אלקיך שואל מעמך עמ' 33 {כיצד מתוודה}
א/א מוסר ודעת
א/א מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קעא
א/א מועדי הרב עמ' 25 {מנין המצוות}
א/א מועדים וזמנים ח"א סי' לז, נד, ח"ו סי' יט, ל, ח"ח הערות לח"ו סי' ל
א/א מוריה גל' קא עמ' נב, גל' קיג עמ' מה, מז
א/א מוריה גל' קפז עמ' נז {כיצד מתוודים}
א/א מוריה ח"ח גל' ח עמ' יד, ח"י גל' ה (ר"א מישקובסקי)
א/א מורשה - שיחות למועדים עמ' עג-עה, קצח, רלח
א/א מחשבת הקודש ח"ב דף ג ע"ב
א/א מטה אהרן שבועות עמ' כד-כז
א/א מי השלוח (זס') עמ' יב
א/א מירא דכיא
א/א מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' קפ
א/א מכתב מאליהו (דסלר) ח"א עמ' 240, ח"ג עמ' 289
א/א מכתב מאליהו (דסלר) מועדים ח"ב אות שע, תיא, תיג
א/א מלאכת חשב
א/א מלחמות יהודה דף צג ע"ג
א/א מנחת אליהו ח"ג עמ' כד
א/א מנחת חינוך ח"א עמ' שח {הגהת ר"ז מוילנא}, ח"ג עמ' טז-יז, כג, כו-כז
א/א מנחת חינוך מצוה שסד (דף ה ע"ג-ע"ד)
א/א מנחת חן
א/א מנחת חן (תשמב) עמ' יא-לד
א/א מסורה ח"ט עמ' פד, פו
א/א מעט צרי
א/א מערכי לב (ציר') עמ' רנז
א/א מעשה בצלאל סי' מא {וידוי בשוגג}
א/א מפרות האילן על המועדים עמ' 61-62
א/א מפתח הבאורים [אור שמח]
א/א מצווה ועושה ח"ב עמ' רעא, רצט, ש {קרבנות}, שד
א/א מקוה ישראל (נג'ארה) עמ' 211 {תשובה - מ"ע}
א/א מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף לה
א/א מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שיד
א/א מקראי קדש (תפט) דף קיט ע"א-ע"ב
א/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רפ-רפא
א/א מראה יחזקאל עמ' תקמב
א/א מרגליות הים סנהדרין מג ע"ב אות ה {חייבי מיתות ב"ד}, עג ע"ב אות ג {צ"פ}, פד ע"ב אות כ {תשובה על שגגת לאו}
א/א מרכבת המלך עמ' רסב-רסו
א/א מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
א/א מרפא לשון (המבורג) עמ' שכה
א/א משאת אברהם עמ' טו-יח {מנין המצוות}, יט-כד {מצוות תשובה - חיובית או קיומית}, כה-לא {תשובה על שוגג ואונס}
א/א משאת המלך (אדרי)
א/א משאת המלך ח"א סי' עז, עט
א/א משאת המלך מועדים עמ' לב, לה, לח-לט
א/א משאת מרדכי מכות עמ' קמב
א/א משיב נפש (שפירא)
א/א משך חכמה דברים פל"א פס' יז
א/א משכנות יעקב (נעים) דף רז ע"ב
א/א משנה הלכות ח"ו סי' שכה
א/א משנה הלכות מהדו"ת או"ח סי' תפה {איש או אשה - ריבוי אשה למ"ע}
א/א משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ג עמ' תכד
א/א משנת חיים ויקרא עמ' שיא, שטו
א/א משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמו, רמח, ח"ב עמ' רעב, קדושה עמ' שעז
א/א משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצו-שצח, תיח, תנג-תנד
א/א משנת ר' אהרן מאמרים ח"ב עמ' קנה, קנח, רלג
א/א משנת ר' אהרן מאמרים ח"ד עמ' קסט {אנא ה'}
א/א משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 72-73, 76
א/א משפט המלחמה עמ' צ {וידוי}
א/א משפט כהן עמ' רפח
א/א משרת משה (עטייה)
א/א נאות דשא (שניאור) דברים עמ' 194 {מצוות וידוי}
א/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רמד-רמה
א/א נזר אברהם מכות ועדות עמ' קנד
א/א נזר הקדש (קפלן)
א/א נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קכג-קכז, קכט, קמ-קמא, קמד, קנח-קס
א/א נחל איתן
א/א נחלי יהושע עמ' נח
א/א נחלת עזרא ח"א עמ' 63
א/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' יג אות ב, סי' ל אות ד
א/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' יט אות ו
א/א נפש ברכה ח"א עמ' לז
א/א נר למאור (פרצקי) עמ' קא, קג
א/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף מו ע"ב {חייבי חטאות חייבים להתוודות}, מז ע"ב {חייבי מלקות חייבים להתודות}
א/א נשמת אברהם ח"ה עמ' רנ
א/א נתיב התשובה עמ' פב-פג
א/א נתיבות מרדכי גיטין עמ' תכו
א/א נתן חכמה ב"ק סו"ס א
א/א נתן פריו מגילה עמ' פא
א/א נתן פריו מכות עמ' רכ-רכא
א/א ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רצח
א/א ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רפא, רצה, רצז
א/א ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רמב
א/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' נה-נו
א/א סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף קפח ע"א-ע"ב
א/א סיומי המסכתות עמ' 41, 45
א/א ספרי דבי רב ח"א עמ' כח
א/א עבודת היום יומא עמ' קעה
א/א עבודת הלוי עמ' ל
א/א עבודת משא (מאיר) ח"א
א/א עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' מז-נא
א/א עדות ביהוסף (אלמושנינו)
א/א עורה שחר דף מז ע"ב
א/א עזרת כהן עמ' תיב
א/א עטרת חן ח"א עמ' ע, עד, רט
א/א עטרת יעקב עמ' לד-לה, לח, מא-מב
א/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 31, 34, 36, 78 {עבודת המלך}
א/א עיונים (פאור) עמ' 239, 240, 244-246
א/א עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 275 {שגגה ולא אונס}
א/א עין חנוך עמ' רסו ספרי זוטא ה' ה', הובא בסהמ"צ מ"ע עג]
א/א עיר מקלט עמ' טו ביאור הלכה, עט
א/א על התשובה ועל הגאולה עמ' 25
א/א על התשובה עמ' 37
א/א עלה יונה עמ' רב
א/א עלי עין עמ' קד
א/א עלי שור ח"ב עמ' לד, תלט
א/א עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא ב עמ' יח {איש או אשה}
א/א ענבי פתחיה עמ' 103
א/א ענישה ושיקום ביהדות עמ' 125, 98
א/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כד, כו
א/א פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' כד
א/א פותח יד
א/א פותח שער (תשסו) סי' א-ד, ועמ' קמ
א/א פותח שער (תשסח) עמ' קצב, ר
א/א פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שכב
א/א פי' ר' דוד שור
א/א פילון (וולפסון) ח"ב עמ' 157-158
א/א פני המלך (שטרן)
א/א פני משה (שלז')
א/א פניני רבנו יחזקאל עמ' נד {חטאתי}, עה
א/א פנקסי הראי"ה ח"א עמ' תפה
א/א פרדס מרדכי עמ' רד, תק
א/א פרח מטה אהרן (סול') מדע כאן, ועמ' 42, 175
א/א פרי האדמה ח"א
א/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קסד-קע
א/א פרי צדיק (ר' צדוק) נשא אות ו {ויתודו וידוי דברים שנאמר והתודה אשר חטא עליה}
א/א פרפרת משה ח"א עמ' תקסו, תקפד
א/א פרפרת משה ח"ב עמ' סט, תכז, תמה, תנ
א/א פרקי נחמה עמ' 363
א/א פרשת המלך כאן עמ' שכג
א/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 145, 151, 269
א/א צדקת יוסף עמ' רצ {תשובה מ"ע}, שי {חרטה}
א/א צהר גל' ח עמ' 88 {מנין המצוות}, 89, 90, 92, 93
א/א צידה לדרך מאמר ה עמ' קמ
א/א ציוני מהר"נ
א/א צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תיט
א/א צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תיט
א/א צמיחת גאולתנו עמ' לו
א/א צפנת פענח
א/א צרור החיים (יעקב)
א/א קדשי יהושע עמ' אלף תרמח
א/א קובץ
א/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' שעה-שעו, שעט, תרלא, תרלג-תרלה, תרמג, תרעא, תרפא, תרפז, תרפח, תשעט, תשפח
א/א קובץ על יד ח"א
א/א קול יהודה (ישראל) דף ו ע"ד
א/א קידש ידיד דף קמב {כ"מ}
א/א קרן לדוד מועדים עמ' קו, קלו, קסג, קפב, קפה {חייב להתוודות}
א/א קרנות המזבח דף צ ע"ג, צא ע"ב
א/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רפ, רפו, רצא {אשה}, שנו
א/א רביד הזהב (ברדא) ח"ב עמ' שסט-שעב
א/א רלב"ג ויקרא פ"א פסוק ד עמ' ג
א/א רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ד ה"א הע' 12 {חטאתי עויתי פשעתי}
א/א רמת שמואל (ברודנא) עמ' י
א/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' יג, רח
א/א רנת יצחק שמואל עמ' פה {וידוי מעכב כפרה}, שצ {עבר על אחת מהן}, מלכים עמ' צז {וידוי מעכב כפרה}
א/א רנת יצחק תהלים עמ' קי, קפ, רכב, משלי עמ' קה, קצא, רעו
א/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקפז
א/א רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' ריד {מזיד ושוגג}
א/א רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שיח
א/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ה-ו
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרעב
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קמב
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קמו
א/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קו {חובל}, רט-רי {מצות וידוי}, רלז {המרבה בוידוי}, שפט-שצ {עיקר התשובה הוא וידוי}
א/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כב {מצוה בתשובה או בווידוי}, כו-כז, עב
א/א שארית ציון (פאנעט) דף יד ע"ג {כך וכך עשיתי}, כג ע"ד {איני חוזר לדבר זה}
א/א שבות יהודה (שו"ת) עמ' רפז
א/א שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקב
א/א שביבי אור
א/א שבילי אשר
א/א שו"ע הרב או"ח סי' תרז סעיפים א, ד
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' נז, קס
א/א שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תצה
א/א שו"ת מהר"ש לאניאדו החדשות עמ' רכא
א/א שו"ת מהר"ש לובלין עמ' טו
א/א שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' א, ה
א/א שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' קצ
א/א שובי נפשי עמ' ז-ט
א/א שי כהן עמ' קכג-קכו, קכח, קמד, קמז-קנב, קנו, קנט-קס, קסה, קעג, קפז, קצד, קצו, רכא
א/א שיח יוסף ח"ב עמ' ק, קו, קט, קיא
א/א שיח ערב סנהדרין עמ' ק
א/א שיח ערב קדשים עמ' מב
א/א שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קיט, ריז
א/א שיחות חכמה ומוסר מאמר ד אות ז-ט, מאמר ה אות ב
א/א שיחות לספר שמות עמ' שצו {קרבן מכפר רק אם שב והתוודה}
א/א שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 26, 180 {בעלי חטאות ואשמות אין מתכפר להן בקרבנם עד שיעשו תשובה, ויתודו}
א/א שיירי כנה"ג
א/א שירת דוד (תשסז) עמ' תא {וידוי עיקר}
א/א של"ה ח"א מס' יומא סי' לט
א/א של"ה ח"ב יומא סי' לט
א/א שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' עז, תיב
א/א שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שנז-שנח, שס, שצה, ח"ב עמ' קלח, קמ, קמב, קמז, קנד, תקמג-תקמד, תשג
א/א שלשה ספרים נפתחים (היימליך) עמ' קלח {כשישוב יתוודה}
א/א שם דרך דברים עמ' קמז
א/א שם דרך יומא עמ' קד-קו, קט-קיב
א/א שמועות משה עמ' א, ה-ו, יב-יג, טו, לה, לז-לח, מא-מב, מה-מו, מט, נא-נב, נז, נט-ס, פ, צ, קא, קג, קיט-קכ, קכג, קמא, קמו
א/א שמועת חיים יומא ח"א עמ' תמב, תנג, ח"ב עמ' תקג, תקמג, תקסב, תקסח, תקעח, תקפ
א/א שמות בארץ (תשנט) עמ' קלו
א/א שמחת עולם (לגו)
א/א שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' עו
א/א שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קכד {שעיר המשתלח מכפר על כלך העבירות}
א/א שמרו משפט ח"א עמ' תכט
א/א שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' סה
א/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' צז
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קכב
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רפא
א/א שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 166
א/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קסח
א/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קפג {אנא השם}
א/א שער המלך על תהלים יום ג עמ' טז {וידוי דברים}, קעג-קעד {המצוה היא וידוי}
א/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שיג
א/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רעג
א/א שערי היכל יומא מערכה עח {חטא עוון ופשע, השמיט בקשת כפרה}, קלט {האם השעיר מכפר על כהנים}
א/א שערי טהר ח"ח סי' עו אות ג, סי' פב אות א
א/א שרשי הים
א/א שתי הלחם סי' לא
א/א תאומי צביה - דרשות המגיד מווילנא עמ' צב {עיקר הווידוי - חטאתי}, רפד {וידוי דברים}
א/א תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא-כב
א/א תולדות אדם עמ' פה-פו
א/א תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' כט
א/א תורה ודעת תשסה-תשסו עמ' סה, סז-סח
א/א תורה לדעת ח"ג עמ' כז, ח"ו עמ' נ {צ"פ}
א/א תורת אברהם עמ' צט, קב, קנ, 456
א/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 30, 26
א/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 29, 37
א/א תורת יצחק ח"א עמ' קלג
א/א תורת מנחם חנ"ג עמ' 371 {מנין המצוות - שישוב החוטא מחטאו}
א/א תחומין ח"ז עמ' 417
א/א תפארת ציון (קואינקה) עמ' נד
א/א תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות יב הערה 11
א/א תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות לא הערה 11 עמ' קיט, קכא {וידוי מעכב}
א/א תקנת השבים עמ' 56, 356, 442, 443, 458 {צ"פ}, 499, 500, 502, 524
א/א תשובת המלך
א/א תתן אמת ליעקב ח"א עמ' קמט {חטאתי עויתי פשעתי}
א/ב אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' לד, מא
א/ב אבן ישראל (פישר) כאן
א/ב אגודת אזוב (יעבץ) דף יח ע"ג-כג ע"ב
א/ב אגודת אזוב ח"א דף א ע"ד
א/ב אגרות הגרי"ד עמ' כג
א/ב אגרות משה או"ח ח"ד עמ' ריא
א/ב אהבת נח עמ' שכה {שעיר המשתלח}
א/ב אהל משה (דאנאטה, תרצ"ה) דף ד ע"א
א/ב אהל משה (הורוביץ) ח"א שבועות ב ע"א
א/ב אוצמפה"ת ב"מ ה ע"ב הע' 55
א/ב אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 404, 417 {שרשי הים}
א/ב אוצר המאמרים (תשס) עמ' כח {שעיר לעזאזל מכפר על חילול השם}
א/ב אוצר חיים (הלוי) דף קכט
א/ב אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 215 {כ"מ}
א/ב אור פני יהושע עמ' מו
א/ב אור צהיר
א/ב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק מב
א/ב אורח ישראל סי' ו הערה לה
א/ב אורח צדקה עמ' קפו, קפט
א/ב אורח תשובה עמ' ו
א/ב אוריתא טז עמ' יד {כ"מ}, טז
א/ב אות היא לעולם ח"א דף קלו ע"א וע"ג
א/ב אחר האסף עמ' קצח, רו-רז
א/ב אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' רו
א/ב אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 204
א/ב אמרי חן (בן סניור) מלכים עמ' 524
א/ב אמרי כהן (הולנדר) עמ' קנ {לח"מ}
א/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' א אות א-ב
א/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' א
א/ב אמת ליעקב נשים עמ' רמז {אם לא עשה תשובה השעיר מכפר רק על קלות}
א/ב אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' נד
א/ב אעירה שחר (זעפרני) עמ' ש-שא
א/ב אש דת (תשמח) עמ' ש
א/ב אש המערכה עמ' 184-187
א/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ב באר יהודה
א/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סג
א/ב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רח
א/ב באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קיב
א/ב באר ראי עמ' תמד
א/ב באר שרים (שלזינגר) - שו"ת ח"ו עמ' קסח
א/ב בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' ריא
א/ב בדבר מלך ח"ד עמ' טז, קעג, ח"ו עמ' רמו
א/ב בדבר מלך חי"ד עמ' רע, שכב
א/ב בינת דניאל ח"א עמ' רסה, רסט
א/ב בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כ, גל' סו עמ' יב-יג, יח-כ, כב
א/ב בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' כג {בזמן בהמ"ק שעיר המשתלח מתכפר}
א/ב בית זבול ח"א סי' כ אות א
א/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ב בית ירוחם
א/ב בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' עג
א/ב בני חיי
א/ב בנין אריאל יאיר עמ' 117 {לשון כל ישראל}
א/ב ברור הלכה שבועות יב ע"ב ציון ג
א/ב ברית הלוי השלם
א/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קמט
א/ב בשלום ובמישור עמ' 97
א/ב בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף מה ע"ג
א/ב בתי כהונה (תשסה) עמ' ג
א/ב גבורת ארי עמ' שלב
א/ב גבורת יצחק (תשמח) דף כח
א/ב גבורת יצחק (תשסו) עמ' טז {מתוודה על שעיר המשתלח בלשון כל ישראל}
א/ב גבורת יצחק חגיגה עמ' עט
א/ב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' צז-צח, רמו-רנו, שלה
א/ב דביר הקודש מועדים עמ' קמג
א/ב דברי חנינא עמ' קכד
א/ב דברי חפץ עמ' קכג
א/ב דברי יצחק (רבינוביץ) דרוש א {שעיר משתלח מכפר על הקלות בלי תשובה}
א/ב דברי פנחס ח"ב עמ' שמ {שעיר המשלח מכפר על קלות בלי תשובה}
א/ב דגל ראובן ח"ב סי' ז
א/ב דקה מן הדקה דף ד ע"א, סז ע"א
א/ב דרך הנגב דף כו ע"ג
א/ב דרכי נועם דרוש כג
א/ב הגהות אליעזר דף נח ע"א [עי' מל"מ הל' שגגות פ"ג ה"ז] {לח"מ - תימה}
א/ב הגות תשובה סי' ד, ו
א/ב היכל מלך
א/ב הלכות תשובה (בן שושן)
א/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' קמו
א/ב המאיר לארץ [באר שבע כריתות פ"ו, מנחת אהרן סנהדרין דף מו]
א/ב המעלות לשלמה עמ' לט
א/ב העמק שאלה ח"א שאלתא נג אות א
א/ב הררי קדם עמ' צה, קמא
א/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרעג
א/ב ויגד יעקב (תשסח) עמ' רסד, רסח, רעא {שעיר המשלח מכפר על קלות וחמורות}
א/ב ויקח אברהם [חוקי חיים קלב ע"ד]
א/ב זיו משנה
א/ב זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תקיח
א/ב זכרון דברים (תשכז) מאמר יג עמ' קב
א/ב זכרון דברים (תשנט) עמ' קג
א/ב חי' הגאון אדר"ת עמ' קח {שעיר משתלח מכפר על קלות בלי תשובה}
א/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קעא
א/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שכ
א/ב חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' קיט, שסב, תצב, תצט, תקח, תקיז
א/ב חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' טז
א/ב חיים ומלך
א/ב חכמת גרשון עמ' מב, מד
א/ב חכמת התורה ויחי עמ' תקמא
א/ב חלק יעקב (קנטור) דרוש ז
א/ב חלקת יואב קבא דקשייתא סי' ט
א/ב חנן אלקים עמ' עט, קג, קפט
א/ב חק לישראל שליחות עמ' 17
א/ב חקל יצחק (שו"ת) עמ' מז, נז
א/ב טל חיים (טל) ימים נוראים עמ' רנח
א/ב יד המלך (גם בתוספות)
א/ב יד הקטנה הל' תשובה פ"א סעיף ז-ח
א/ב יד כהן
א/ב יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' יג
א/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נב, נז, קיג-קיד, כרך ב ח"ב עמ' רט
א/ב ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקמא
א/ב ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רלה
א/ב ימי דוד עמ' צב, צו
א/ב יסוד ושורש העבודה שער יא פ"ו
א/ב יצחק ירנן
א/ב ישרי לב עמ' קו
א/ב ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלח
א/ב כבוד הלבנון דף ג ע"ג {קלות מתכפרות בלי תשובה}
א/ב כבוד מלכים (מרגליות)
א/ב כבודה של תורה ח"ג עמ' עח
א/ב כנסת יחזקאל (פאנעט) עה"ת עמ' רעט
א/ב כתנות אור עמ' שעב
א/ב לב דוד (תשסט) עמ' כ, כב
א/ב לב שלם [חזון נחום קדשים רכח ע"א]
א/ב לדוד ה' אורי וישעי עמ' לד-לה
א/ב להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' כד, חי"ב עמ' מד
א/ב להורות נתן במדבר עמ' לה
א/ב לחם יהודה
א/ב לחמי תודה (הורביץ) דף קפב ע"א {חילוק בין קלות לחמורות}
א/ב למודי ה' דף קיג ע"ד
א/ב לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 124
א/ב לקוטי שיחות חל"ב עמ' 110
א/ב לקט אמרי קודש (בעלז) שמות עמ' קלז, דברים עמ' קב, קז-קח, מועדים עמ' לז-לח, מג, נט, קכג
א/ב מאורי המועדים עמ' רכה {שעיר מכפר רק עם תשובה}
א/ב מאורי התשובה
א/ב מבוא למשנה תורה עמ' 163
א/ב מועדי הרב עמ' 32
א/ב מועדי ישראל (גורן) עמ' 65
א/ב מועדים וזמנים ח"א סי' נז, ח"ד סי' לב, ח"ח הערות לח"ו סי' לב
א/ב מוריה גל' קא עמ' נב
א/ב מוריה גל' קפז עמ' נח
א/ב מורשה - שיחות למועדים עמ' פב, רמ
א/ב מחזה אברהם (בוטון) דף קסט ע"ב {שעיר המשתלח}
א/ב מחנה ישראל (אליהו)
א/ב מטה אהרן שבועות עמ' כד-כז
א/ב מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 153
א/ב מילי דמרדכי
א/ב מכתב מאליהו (דסלר) ח"א עמ' 266
א/ב מכתב מאליהו (דסלר) מועדים ח"ב אות תרלג {שעיר מכפר על הקלות בלי תשובה}
א/ב מכתם לדוד (חסן)
א/ב מנחת חינוך ח"א עמ' מג, קמא, ח"ג עמ' יח, כא, כג {כ"מ}, כז
א/ב מנחת חינוך מצוה שסד (דף ח ע"ג)
א/ב מנחת חן
א/ב מנחת חן (תשמב) עמ' לה-מד
א/ב מנחת מחבת עמ' רד
א/ב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שיח
א/ב מעט צרי
א/ב מעין החכמה עמ' קיז
א/ב מעיני החכמה ח"א אות קלו {אלו הן החמורות}
א/ב מעיני המים
א/ב מערכי לב (חזן) ח"א דף קנג ע"ד, ח"ב דף קסב ע"ב
א/ב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שיד
א/ב מקור ברוך (הגר) עמ' קצא
א/ב מקראי קדש (תפט) דף קט ע"א
א/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' קמ, רפ, שמב
א/ב מראה הנוגה [קול אליהו ח"ב דף קג ע"ד, קד ע"א-ע"ב]
א/ב מרכה"מ אלפ' [אש דת עז ע"ב, קרית ספר, מעין גנים קכג ע"ב, קנה ע"ב, באר שבע לח ע"ב, תוס' יוה"כ כז ע"ד]
א/ב משא בני קהת
א/ב משאת אברהם עמ' לא-לו
א/ב משאת המלך ח"א סי' עט
א/ב משאת המלך מועדים עמ' כט
א/ב משך חכמה ויקרא פט"ז פס' ל
א/ב משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רעב-רעה
א/ב משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תיח-תכא
א/ב משנת יעקב עבודה עמ' שיח
א/ב משנת ר' אהרן מאמרים ח"ב עמ' ס, רלא
א/ב משנת ר' אהרן מאמרים ח"ד עמ' קנט {שעיר משתלח מכפר}
א/ב משפט כהן עמ' רלה ע"א, רלו ע"א
א/ב משרת משה (עטייה)
א/ב נזר אברהם מכות ועדות עמ' קנח {יד המלך}
א/ב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף יב ע"ד, יג ע"א {שעיר המשתלח מכפר על הקלות בלי תשובה}, כריתות דף צא ע"א
א/ב נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קכח
א/ב נחל איתן
א/ב נחלת עזריאל שבועות יג
א/ב ניר לדוד
א/ב נתיב מאיר
א/ב ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רלז
א/ב סיומי המסכתות עמ' 41-42
א/ב ספרי ר' ישועה הלוי ח"ב עמ' 217
א/ב עבודת היום יומא עמ' קסח
א/ב עבודת ישראל (קמחי) דף קצב ע"א, קצג ע"א, קצד ע"ב
א/ב עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' נא
א/ב עדות ביהוסף (אלמושנינו)
א/ב עולת שמואל (לובצר) ח"ב דף סה ע"ב
א/ב עונג יו"ט על דרוש דף כד ע"א-ע"ד, כה ע"א, כו ע"א {שעיר מכפר על הקלות סבלי תשובה}
א/ב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 21 {כ"מ, לח"מ, עבודת המלך}
א/ב עיונים (פאור) עמ' 244, 245, 247
א/ב עין יצחק ח"א עמ' קד
א/ב עינות מים דף עז ע"ב
א/ב עיני שמואל (ראבין) עמ' לג
א/ב על התשובה עמ' 37, 69
א/ב עם לבבי אשיחה עמ' קו
א/ב עמק שאלה (טברסקי) עמ' שמג
א/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף לד ע"ב
א/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קלה-קלו, כרך ב ח"ב עמ' קלא-קלב, קמו
א/ב עץ חיים (אבלסון) עמ' ש
א/ב פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' כד-כה
א/ב פותח שער (תשסו) סי' ה-ו
א/ב פי' ר' דוד שור
א/ב פני המלך (שטרן)
א/ב פנינים על התורה ומועדים עמ' קפא {כפרה על כל ישראל}
א/ב פרדס המלך אות שפד
א/ב פרדס מרדכי עמ' שסט
א/ב פרח מטה אהרן (סול') מדע
א/ב פרפרת משה ח"ב עמ' סד
א/ב פרשת המלך כאן עמ' שכד
א/ב פתח עינים ח"ב דף לט ע"ב {שעיר מכפר}
א/ב צהר גל' ח עמ' 89
א/ב צפנת פענח
א/ב צרור החיים (יעקב)
א/ב קבא דקשייתא (מנדלבוים) עמ' ט
א/ב קבא דתירוצא עמ' כא
א/ב קדשי יהושע עמ' אלף תצז
א/ב קהלת יעקב (קלוגר) יוה"כ עמ' קב
א/ב קהלת יעקב (קלוגר) עשי"ת עמ' רפג {כ"מ}
א/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרלז-תרלח, תרסב, תרפא, תרצב-תרצג
א/ב קובץ על יד ח"א
א/ב קול דודי שבועות סי' קנד
א/ב קול יהודה (גרשוני) עמ' עד
א/ב קידש ידיד דף קכח ע"א, קמג-קמד, קנא-קנב
א/ב ראש לראובני דרוש ד
א/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רפו, שנו
א/ב רווחא שמעתתא ח"ב עמ' צג
א/ב רמת שמואל (ברודנא) עמ' טו
א/ב רנת יצחק משלי עמ' רעה
א/ב רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' יט {כ"מ}, שיח, שכה-שכו, שלא
א/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' א, ג, רעג
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רכו
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שצג, תקי
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' לג
א/ב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' מג, עב
א/ב שבילי אשר
א/ב שדה הארץ ח"ג
א/ב שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קפה-קפו
א/ב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' נג-נד
א/ב שו"ת מהרש"ם ח"ט סי' פא
א/ב שובי נפשי עמ' ט
א/ב שי כהן עמ' קעה, קעז
א/ב שיחות חכמה ומוסר מאמר כא אות ב
א/ב שיחות לספר בראשית עמ' שכה {וידוי כה"ג על ישראל}
א/ב שיחות לספר שמות עמ' קטז {חומרת העונש לפי מעלת המצוה}
א/ב שירת דוד (תשסז) עמ' שפ {שעיר המשתלח מכפר בלי תשובה}
א/ב שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שנז, ח"ב עמ' קמד, קנו, תקמב
א/ב שם דרך יומא עמ' קיג
א/ב שם משמעון (פולק) ח"א דף עז {כ"מ}
א/ב שמועות משה עמ' ג, ט, יג, כד, סה, סח
א/ב שמועת חיים יומא ח"א עמ' תפח, ח"ב עמ' תקיט, תקכד, תקלו, תקעב, תקעט, תקפב
א/ב שמות בארץ (תשנט) עמ' קמ-קמא, קמד
א/ב שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שצב {ארבעה חילוקי כפרה}
א/ב שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קס, קצז {שעיר המשתלח מכפר על כל העבירות}
א/ב שנות חיים (קלוגר) עמ' תפב
א/ב שעורי הגרד"ש ב"ק הערה 5
א/ב שעורי הרב (תשנד) עמ' קנה
א/ב שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 200
א/ב שערי טהר ח"ח סי' סו אות א-ב
א/ב שעת הכושר דף צז ע"ד
א/ב שפתי רננות (מיכלדורף) דף ז ע"א-ע"ב, ח ע"א {בלי תשובה מכפר על הקלות}, לא ע"ב {שעיר המשתלח מגין מיסורין}
א/ב תורה ודעת תשסה-תשסו עמ' סח
א/ב תורה לדעת ח"ו עמ' מח
א/ב תורת אביגדור ח"ד עמ' כט
א/ב תורת הקדש ח"ב עמ' רלט
א/ב תורת השבת והמועד עמ' 270
א/ב תורת יצחק ח"א עמ' קכב, קכד, קכז, קלג
א/ב תורת מיכאל עמ' מד, קעא
א/ב תקנת השבים עמ' 524, 526
א/ג אב"י יושב אהל עמ' 221-223, 315
א/ג אבות הראש ח"ב דף כו ע"ד, כז ע"א {לח"מ}
א/ג אבי עזרי ח"א
א/ג אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' לד, מא, פח
א/ג אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' רסה
א/ג אגרות הגרי"ד עמ' כג
א/ג אוצר א"י ח"ג עמ' 20
א/ג אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' שצז, תרמו
א/ג אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 214
א/ג אורח תשובה עמ' ז-ח
א/ג אחר האסף עמ' רא
א/ג אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' סא
א/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' א אות טז {לח"מ}, יח
א/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' א אות א
א/ג אמת ליעקב מועד עמ' שמ
א/ג אעירה שחר (זעפרני) עמ' ש-שא
א/ג אפיקי מים ח"א סי' ד אות יט
א/ג אש המערכה עמ' 188-191
א/ג באר יהודה
א/ג באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ג עמ' קמז
א/ג באר מרים פ"ה הי"א אות א
א/ג באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שכד
א/ג בגדי כהונה (פרחיא) דף קמ ע"ב
א/ג בדבר מלך חי"ד עמ' שכה
א/ג בינה בספרים עמ' קח
א/ג בינת דניאל ח"א עמ' רסה
א/ג בית אהרן (כהן, תשך) דף יז ע"ד
א/ג בית אהרן וישראל גל' מב עמ' יז {בזה"ז}, גל' ס עמ' כ-כא, גל' סו עמ' יב-יג, יח-כ, כב
א/ג בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' כו {מיתה מכפרת על הכל}
א/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ג בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' עג
א/ג בית שערים או"ח סי' קסח
א/ג בן זקנים (בריל) עמ' 5
א/ג בני ציון (שפירא) דף עט ע"ג
א/ג בנין אריאל יאיר עמ' 116 {שעיר המשתלח}
א/ג ברור הלכה שבועות יב ע"ב ציון ו {מרכה"מ}, יג ע"א ציון א {לח"מ}, ד
א/ג ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' פט
א/ג בשעה שהקדימו עמ' אלף רנג
א/ג בתי כהונה (תצו) בית המדרש דף ג ע"ג {על כל העבירות}
א/ג גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רנו-רנח
א/ג גחלי אש בהקדמה
א/ג גליונות אבני נזר [ירושלמי יומא פ"ח ה"ז כחכמים]
א/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רכח
א/ג דבר שאול שבועות סי' ח ס"ק ב
א/ג דברי השקפה עמ' קנט, קפו
א/ג דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רנז, מועדים (תשנט) עמ' כט
א/ג דברי יחזקאל (פרנקל) פ' אחרי מות עמ' צג {יוה"כ מכפר רק לשבים}
א/ג דובב מישרים (ברזון) מאמר לו
א/ג דולה ומשקה תשרי ח"א עמ' קיב, ח"ב עמ' רצ
א/ג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכ
א/ג דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 353
א/ג דרשות הצל"ח השלם עמ' מו
א/ג דרשות שבט הלוי ח"א עמ' ע
א/ג הגות תשובה סי' ה, סי' יח הערה ב-ג
א/ג הדר דוד עמ' קב
א/ג הלכות תשובה (בן שושן)
א/ג המעלות לשלמה עמ' לז, מא-מב
א/ג הרמב"ם - שמרנות עמ' 242
א/ג הררי קדם עמ' צב-צג
א/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תכג
א/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקצג, תרפז
א/ג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קיד
א/ג ויאמר שמואל דף סג ע"ב
א/ג ויען יצחק עמ' קלה, קלז
א/ג זבחי שלמה עמ' קפג
א/ג זיר יצחק דף לד ע"א
א/ג זכרון דברים (תשכז) מאמר יג עמ' קב, קו, מאמר יד עמ' קיד, קיח
א/ג זכרון דברים (תשנט) עמ' קג
א/ג זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' פז
א/ג חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תקיז
א/ג חיי אברהם (צציק) עמ' טו
א/ג חיי משה (ברודנא) דף יח ע"ב {יוה"כ}
א/ג חכמת גרשון עמ' מד
א/ג חקרי זמנים ח"א עמ' קנב, ח"ג עמ' יא, יג
א/ג טל חיים (טל) ימים נוראים עמ' רנח
א/ג יד המלך (לנדא)
א/ג יד הקטנה הל' תשובה פ"א סעיף ז-ח
א/ג יד ישראל ח"ב
א/ג יד כהן
א/ג יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' יד
א/ג יטב פנים ח"א דף קסב
א/ג ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקמא-תקמה
א/ג כבודה של תורה ח"ג עמ' פ
א/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתכט-תתל
א/ג כנסת מרדכי מועדות ח"ב עמ' ט {עצומו של יום מכפר}
א/ג כתב אמת ח"א עמ' קעג {יוה"כ - רק עם תשובה}
א/ג כתב סופר או"ח דף קב ע"ד
א/ג כתנות אור עמ' שצט
א/ג לב שלום בראשית עמ' סז
א/ג לדוד ה' אורי וישעי עמ' לו
א/ג להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' מב
א/ג להורות נתן במדבר עמ' עח
א/ג להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קפח, רכג
א/ג להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קס
א/ג לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1149, ח"ט עמ' 211, חי"א עמ' 4, חי"ח עמ' 416, יוה"כ תשמה הע' 7
א/ג לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 448, חכ"ז עמ' 124, חכ"ט עמ' 203, 319, 322, 329
א/ג לקוטי שיחות חל"ה עמ' 59 {עיצומו של יום}
א/ג לקוטי שיחות חלק ל עמ' 166 {עיצומו של יום}
א/ג מאורי התשובה
א/ג מאמרי שלמה ח"א עמ' רנא
א/ג מבשר טוב - כח תשובת ישראל עמ' רכב {עצמו של יום מכפר}
א/ג מבשר טוב פסח עמ' יא
א/ג מגילת ספר לאוין דף קסד ע"ג
א/ג מדרגת האדם ח"א עמ' קס
א/ג מועדי הרב עמ' 32
א/ג מועדים וזמנים ח"א סי' נז
א/ג מוריה שנה ז גל' ח (ר"ב זולטי)
א/ג מנחת אליהו ח"ב דף כח ע"ד
א/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' כה {מל"מ}
א/ג מנחת חן
א/ג מנחת חן (תשמב) עמ' מה-מט
א/ג מנחת יואל עמ' רעט {אין מזכירין לו}
א/ג מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"ב עמ' רמו
א/ג מסורה חי"ב עמ' ס
א/ג מראה יחזקאל עמ' שפה
א/ג משאת אברהם עמ' לז-מב
א/ג משאת המלך (אדרי)
א/ג משנת חיים דברים עמ' תקד
א/ג משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קפח-קפט, רמו, ח"ב עמ' רעב-רעה, קדושה עמ' שעז
א/ג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תיח-תכא
א/ג משנת ר' אהרן מאמרים ח"ד עמ' קנט {שעיר משתלח מכפר}
א/ג משנת שמחה
א/ג משפט כהן עמ' קצה
א/ג נהרות איתן ח"א עמ' שסח
א/ג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רמו {לח"מ}
א/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' קנו {לח"מ}
א/ג נחלת נפתלי דף לט
א/ג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' לג אות ב
א/ג נתיב התשובה עמ' פג {תשובה מכפרת}
א/ג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרכז {לח"מ}
א/ג ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רלח
א/ג עבד המלך (תשא)
א/ג עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' נב
א/ג עטרת חן ח"ב עמ' קסט
א/ג עיוני תשובה (קדרי) עמ' 23 {כ"מ}
א/ג עיונים (פאור) עמ' 244, 245, 247
א/ג עירין קדישין עמ' קכח, שלא {עיצומו של יום מכפר רק מאתערותא דלעילא}
א/ג עם לבבי אשיחה עמ' קח
א/ג ענבי פתחיה עמ' 104 {לח"מ}
א/ג פותח שער (תשסו) סי' ז
א/ג פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 77
א/ג פי' ר' דוד שור
א/ג פני המלך (שטרן)
א/ג פני חיים (צימרמן) עמ' עו
א/ג פניני רבנו הגרי"ז עמ' רצו
א/ג פנינים על התורה ומועדים עמ' קעז {עיצומו של יום מכפר}
א/ג פרדס המלך אות שפד
א/ג פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שז
א/ג פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' שצח {מל"מ}
א/ג פרדס מרדכי עמ' תעב
א/ג פרי אהרן (פסין) עמ' 125 {השמיט כפרה ע"י מיתת צדיקים}
א/ג פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קע-קעא
א/ג פרי עץ חיים (אביגדור)
א/ג פרי צדיק (ר' צדוק) נשא אות ג {בעלי חטאות ואשמות בעת שמביאין קרבנותיהן וכו' שיעשו תשובה}
א/ג פרפרת משה ח"א עמ' תקפז
א/ג פרפרת משה ח"ב עמ' סד
א/ג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 147
א/ג צהר גל' ח עמ' 89, 90, 92, 95
א/ג צמח צבי אגרת סב
א/ג צמיחת גאולתנו עמ' לז
א/ג קדושת החודש (שטרן) עמ' רמז
א/ג קדושת הר עמ' כד {בזה"ז שאין בהמ"ק}, לט
א/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרלב, תרלח, תרפב, תשל
א/ג קובץ הערות על אבי עזרי
א/ג קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' עח {מל"מ}
א/ג קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רצג {מל"מ}
א/ג קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' רסט {שעה"מ}
א/ג קול יהודה (גרשוני) עמ' עד
א/ג קול מבשר ח"א עמ' ה {לח"מ}
א/ג רמת שמואל (ברודנא) עמ' טו {יוה"כ}
א/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ה
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רי
א/ג שארית ישראל (שלוניקי) דף יב ע"א
א/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' קכה {לח"מ - חילול השם}
א/ג שביבי אור
א/ג שובי נפשי עמ' י
א/ג שי כהן עמ' קעג-קעה, קעז-קעח, רו
א/ג שיחות לספר במדבר עמ' שטז {תשובה מכפרת על הכל}
א/ג שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שצז
א/ג שמועות משה עמ' יג, טו, סב, ק-קא
א/ג שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קע, רד, רפז
א/ג שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' קכג, רלח, שנ, שעג, שפו {מכפר רק לשבים}, תלג
א/ג שנה בשנה תשמז עמ' 463 {בזה"ז שאין שעיר המשתלח}
א/ג שערי אורה (ברגמן, תשכט) דף סח
א/ג שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שטו
א/ג שערי המקדש סי' כו אות ו
א/ג שערי שמחה (רפיש) דף א ע"א
א/ג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קמב ע"א
א/ג שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' רו, רח
א/ג שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תנ
א/ג שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' א
א/ג תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא
א/ג תודת אהרן עמ' סד
א/ג תורה ודעת תשסה-תשסו עמ' שלב
א/ג תורה לדעת ח"ג עמ' כז, ח"ו עמ' מח
א/ג תורת יצחק ח"א עמ' קכב, קכד, קכז, קלג
א/ג תורת מנחם חל"ב עמ' 24, 72 {עיצומו של יום}
א/ג תורת משה (אלשיך) ויקרא עמ' קעו
א/ג תקנת השבים עמ' 43, 66 {משנת יעקב}, 507, 524, 526
א/ד אב"י יושב אהל עמ' 221
א/ד אבות הראש ח"ב דף כו ע"א, כז ע"א, כח ע"ב
א/ד אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' לד, צו
א/ד אבני אש (אויש) מועדים עמ' לה {יסורין}
א/ד אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' רסג, רסז, ח"ב עמ' קיז
א/ד אגודת אזוב (יעבץ) דף כא ע"ב, כב ע"ב
א/ד אגרות הגרי"ד עמ' כג
א/ד אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רז {עבר על כריתות}, ריא
א/ד אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קיב, ריב, רטו, תיג, תכז {כפרת יוה"כ}
א/ד אהל דוד (קהן) ח"א תהלים פפ"ט פס' לג
א/ד אהל דוד (קהן) ח"ז תהלים פפ"ט פסוק לג
א/ד אור הרעיון עמ' קצד {המחלל את השם}
א/ד אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 81
א/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' קיב {תשובה מכפרת על עשה - השמיט לאו הניתק לעשה}
א/ד אור פני יהושע עמ' א
א/ד אור תורה (שוורץ) ח"ג סי' צ
א/ד אורח תשובה עמ' ט-י
א/ד אות היא לעולם ח"א דף קכג ע"ד, קכד ע"ד
א/ד איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 93
א/ד אמרי איש עמ' רי {חילל את השם בשעה שעבר}
א/ד אמרי מרדכי או"ח עמ' שטו
א/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' א אות ב
א/ד אנצי"ת ע' אין כפרה הע' 16
א/ד אעירה שחר (זעפרני) עמ' ש-שא
א/ד ארץ יהודה
א/ד ארצות החיים (פלג'י) דרוש א
א/ד אש המערכה עמ' 191-195
א/ד אשד הנחלים (נחמולי) דף נג ע"ד
א/ד אשל חיים ח"א עמ' קכט {ארבעה חלוקי כפרה}
א/ד באר מרים פ"ז הי"ד אות א
א/ד באר שרים (שולמן) עמ' י
א/ד בינת דניאל ח"א עמ' רסה
א/ד בית אהרן (קריספין) דף לב ע"א-ע"ג
א/ד בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כא, גל' סו עמ' יב-יג, יח-כ, כב
א/ד בית דינו של שמואל עמ' 485
א/ד בית ישחק
א/ד בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' מט
א/ד בית מלך (חב"ד) עמ' יח
א/ד בית נפתלי (תשסו) עמ' שמה
א/ד בני יששכר (תשמג) ח"א דף פז ע"ג
א/ד בני ציון (שפירא) דף עט ע"ג
א/ד בנתיב החסד (אלתר) עמ' 63
א/ד בעקבות מועדי ה' עמ' 195
א/ד בצל החכמה (חזות) עמ' 210
א/ד ברור הלכה שבועות יב ע"ב ציון ו, יג ע"א ציון א
א/ד בריתי יעקב ח"א עמ' קסז
א/ד ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קמב
א/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קנ
א/ד בשולי גליוני עמ' יח
א/ד בת עין (תשסז) עמ' רלו
א/ד בתי כהונה (תשסה) עמ' ג
א/ד גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רנג-רנה, רנו, רנח-רסח, רצד
א/ד גחלי אש בהקדמה
א/ד גל עיני בראשית-שמות עמ' רי {עיצומו של יום מכפר}
א/ד דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' רלו, רפג
א/ד דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכ
א/ד דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 860 {או"ש}
א/ד הגהות רפ"מ אלטר
א/ד הגות תשובה סי' ה-ו, סי' יח הערה ב
א/ד הדרת אפרים ח"א עמ' קלח, ח"ב עמ' רכד
א/ד הלכות מדינה ח"א עמ' רמח
א/ד הלכות תשובה (בן שושן) כאן ועמ' קסט-קע
א/ד המאור הגדול (יעבץ) עמ' קמז
א/ד המאיר לארץ
א/ד המעלות לשלמה עמ' לה, לז-לח, מ, מב
א/ד הר המלך ח"ח עמ' פב
א/ד הרמב"ם - שמרנות עמ' 242, 245
א/ד וגר זאב עמ' ריד {חילול השם ע"י עבירה}
א/ד וזרח השמש עמ' קעד {עבר על ל"ת}, שעו
א/ד וחי בהם עמ' 63 {חילול השם}, 114 {חילול השם}, 177 {חילול השם}
א/ד ויען יצחק עמ' קלד
א/ד זבח שלמה ח"ב עמ' קכא
א/ד זה השער שער ג סי' קעא {שובו בנים}
א/ד זכרון דברים (תשכז) מאמר יג עמ' קב
א/ד זכרון דברים (תשנט) עמ' קג, קצב
א/ד חובות יהודה עמ' 504
א/ד חוות בנימין ח"ב עמ' תרג
א/ד חי' כתב סופר
א/ד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שכא, נשים ח"א עמ' צד
א/ד חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' ת
א/ד חיים ומלך
א/ד חיתו ארץ עמ' 134
א/ד חקרי זמנים ח"ג עמ' יא
א/ד טל חיים (טל) ימים נוראים עמ' רנח
א/ד יד הקטנה הל' תשובה פ"א סעיף ח
א/ד יד כהן
א/ד יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' יד
א/ד ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקמה
א/ד ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 228
א/ד כבוד יו"ט
א/ד כבודה של תורה ח"ג עמ' כד {חה"ש}, עד
א/ד כהיום תמצאון סי' רכג {על מ"ע}
א/ד כח מעשיו הגיד לעמו דף יג ע"ב {עבר על כריתות ומיתות ב"ד}
א/ד כללי המצוות (תאומים) עמ' קעו
א/ד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תקלג
א/ד לב שלם [רצוף אהבה מס' חגיגה, שנות חיים קמד ע"ד, תוספת יוה"כ כח ע"ד]
א/ד להורות נתן מועדים ח"ד עמ' שכד
א/ד להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קס
א/ד לחם יהודה
א/ד ללשונות הרמב"ם
א/ד לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 127, 129, חכ"ט עמ' 203, 319, 322, 329
א/ד לקוטי שיחות חל"ד עמ' 63 {חילול ה'}
א/ד מאה שערים (קפשאלי) עמ' תקכ
א/ד מאור ישראל
א/ד מאורי אור (אתרוג) עמ' רפ, ומלואים אות כב
א/ד מאורי התשובה
א/ד מגילת ספר לאוין דף א ע"ג
א/ד מדבר שור עמ' קעז
א/ד מועדי הרב עמ' 32
א/ד מוריה גל' רלא עמ' לא {חילול השם מתכפר במיתה}
א/ד מוריה שנה ז גל' ח (ר"ב זולטי)
א/ד מורשה - שיחות למועדים עמ' רז, רלט
א/ד מחנה דן דף טז ע"ד
א/ד מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 152, 153
א/ד מכתב מאליהו (דסלר) מועדים ח"ב אות תר {חילול השם}
א/ד מנחה לאיש עמ' 252 {חילול השם}
א/ד מנחת אליהו ח"ג עמ' ז, ט
א/ד מנחת אשר שבת עמ' קפב, פסחים עמ' יב
א/ד מנחת חינוך ח"א עמ' יד, יח, קלא, קצד, ח"ב עמ' כא-כב, כד, רכב
א/ד מנחת חן
א/ד מנחת חן (תשמב) עמ' נ-ס
א/ד מנחת יהודה (פתיה) עמ' 184 {כפרה מיד או לאחר זמן}
א/ד מעט צרי
א/ד מעיל שמואל (פלורנטין) סי' נ-נא, דף צא ע"ב-ע"ד
א/ד מעין החכמה עמ' רא
א/ד מערכי לב (ציר') עמ' רנא {יסורים}
א/ד מערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' רט-רי
א/ד מקראי קדש (תפט) דף קט ע"ב
א/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רפא
א/ד מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
א/ד משאת אברהם עמ' לז-מב
א/ד משאת המלך מועדים עמ' לו {עבר על עשה ושב}
א/ד משך חכמה שמות פכ"א פס' יד, במדבר פ"ה פס' ו
א/ד משנה למלך (ר"א מריישא, תשסח) עמ' ס
א/ד משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ב עמ' לג
א/ד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תיח-תכא
א/ד משנת יעקב מדע עמ' יג, זמנים ח"ב עמ' רעב-רעה
א/ד משנת משה מכות עמ' קו
א/ד משנת ר' אהרן מאמרים ח"ב עמ' רלו
א/ד מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רפה {יסורין גומרים את הכפרה}
א/ד נהרות איתן ח"א עמ' שמא
א/ד נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רמה
א/ד נזר אברהם מכות ועדות עמ' קנה
א/ד נחל אשכול על ס' האשכול ח"ג סי' מה (עמ' 121) אות טו {עשה ולא לאו הניתק לעשה}
א/ד נחלי יהושע עמ' נט
א/ד נטיעות חיים דף מד ע"ד, מה ע"א
א/ד נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רפג
א/ד ס' החיים (קלוגר) עמ' תתסא, תתרלט
א/ד ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' תכט {חילל את השם בשעה שעבר}
א/ד ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רלח, רמג
א/ד עבד המלך (תשא)
א/ד עולת שמואל (לובצר) ח"ב דף סה ע"ב
א/ד עיונים (פאור) עמ' 244
א/ד ענישה ושיקום ביהדות עמ' 141
א/ד עקבי אבירים עמ' שפו, שצב
א/ד ערך כסף עמ' רכז {עשה ול"ת}
א/ד פותח שער (תשסו) סי' ז
א/ד פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר יב אות ג, ח
א/ד פי' ר' דוד שור
א/ד פנינים על התורה ומועדים עמ' קעז {עיצומו של יום מכפר}
א/ד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קעא-קעד
א/ד פרפרת משה ח"ב עמ' תסז
א/ד צהר גל' ח עמ' 90 {חילוקי כפרה}
א/ד צמח מנחם - דרשות ר' ירוחם וולפיש דף ג ע"ג {יסורין}
א/ד קדשי יהושע עמ' אלף תצה
א/ד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרלב, תרלח, תרמג
א/ד קול דודי שבועות סי' קנד
א/ד קול יהודה (גרשוני) עמ' עד
א/ד קול יהודה (ישראל) דף ג ע"ג {חילול השם}
א/ד קונטרסי שעורים כתובות עמ' 79
א/ד קרית מלך (חב"ד) עמ' כו
א/ד קרנות המזבח דף קכח ע"ג
א/ד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שכ {לאו הניתק לעשה}
א/ד רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' רג
א/ד רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שיט, שכו
א/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ד-ה, רעב
א/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקסג
א/ד שארית ישראל (שלוניקי) דף טו ע"ג {אין מתכפר לו כפרה גמורה עד שיבואו יסורין}
א/ד שו"ת השבי"ט ח"א עמ' נד
א/ד שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 115
א/ד שובי נפשי עמ' יא-כ
א/ד שי כהן עמ' קעה, קעח, רו
א/ד שיח יוסף ח"ב עמ' קיד
א/ד שיחות לספר בראשית עמ' שצב {חילול השם מתכפר רק במיתה}
א/ד שיחות לספר שמות עמ' קטז {שב במצוות עשה}
א/ד שמועות משה עמ' ג, יד-טו, יז {כ"מ}, כד, ל, לב, נט, סב-סג, עא, קיט
א/ד שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקכ, תקלו, תקלח, תקנו
א/ד שמות בארץ (תשנט) עמ' קמד
א/ד שעורי הרב (תשנד) עמ' קנט
א/ד שערי עזרא (בצרי) עמ' תיד
א/ד תהלות ישראל (קלוגר) עמ' רפז
א/ד תורה לדעת ח"ו עמ' מח
א/ד תורת יצחק ח"א עמ' קכב, קכד, קכז, קלג
א/ד תורת מנחם חל"ב עמ' 24, 72 {עיצומו של יום}
א/ד תורת מנחם חנ"ד עמ' 76 {כ"מ}
א/ד תחומין ח"ח עמ' 243
א/ד תפארת ציון (אבא שאול) עמ' מט
א/ד תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות יב הערה 11
א/ד תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות לא עמ' קכ הערה 11 {גומרים הכפרה}
א/ד תקנת השבים עמ' 509, 526-524


ב/38 הלכות תשובה פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אור אברהם
ב/רה"פ אור התשובה
ב/רה"פ בארות המים (שאנג'י)
ב/רה"פ בית יעקב (בירב)
ב/רה"פ בנבכי התשובה
ב/רה"פ גבורת יצחק (תשובה)
ב/רה"פ דברי ירמיהו
ב/רה"פ הדרך לתשובה
ב/רה"פ הרהורי תשובה
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ ואתה ברחמיך הרבים
ב/רה"פ ועזר מצריו
ב/רה"פ חזק יד
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ כח התשובה
ב/רה"פ לב דוד (בן לולו)
ב/רה"פ לתשובת השנה
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ משיב נפש (שפירא)
ב/רה"פ משנה כסף (שירירו)
ב/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ב/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רנד-רנז
ב/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ב/רה"פ ס' התשובה
ב/רה"פ עבודת המלך
ב/רה"פ עקב ענוה
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שפת מלך
ב/רה"פ תשובה מאהבה (ברזל)
ב/רה"פ תשובת בנימין
ב/א אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קב
ב/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' קטו-קטז
ב/א אהל דוד (קהן) ח"ב קהלת פי"ב פס' א
ב/א אוצר א"י ח"ג עמ' 21
ב/א אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תד {שב בזקנותו}
ב/א אור ישע (תשסה) עמ' נג {בימי זקנתו}
ב/א אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' ז
ב/א אורח תשובה עמ' יא-יב
ב/א אורי וישעי שמות עמ' צח
ב/א אוריתא טז עמ' כג
ב/א איש מבין ח"א דף נא ע"א {הגהמ"י}
ב/א אעירה שחר (זעפרני) עמ' שז
ב/א אש המערכה עמ' 190
ב/א אשל אברהם (שפירא) עמ' תקה
ב/א אשר למלך
ב/א באר מרים פ"ה הי"א אות א
ב/א באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרכח
ב/א בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קמו
ב/א בין השורות עמ' רצ, רצד-רצה
ב/א בינה במקרא עמ' 52
ב/א בינת דניאל ח"א עמ' רסז
ב/א בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' נז
ב/א בית הלוי דרוש יג עמ' לד
ב/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/א ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' פז
ב/א בשולי גליוני עמ' קנא, תקכב
ב/א בתי כהונה (תצו) בית דין סי' ו דף כא ע"ג {אין דבר העומד בפני התשובה}
ב/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רסח-רעב
ב/א גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' לב
ב/א גופי הלכות (תשסו) עמ' תמה {תשובה גמורה}
ב/א גל עיני בראשית-שמות עמ' כו, פה
ב/א דברי יואל שמות ח"א עמ' ע
ב/א דברי יונה עמ' קסו, רסב
ב/א דברי יחזקאל (פרנקל) פ' נח עמ' ז, פ' חיי שרה עמ' יז {תשובה לפני מותו היא גרועה}
ב/א דברי מוסר ח"ג מאמר יד
ב/א דברי שלמה (אסרף)
ב/א דעת הרמב"ם עמ' 365
ב/א דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 207
ב/א דרשות הצל"ח השלם עמ' מז
ב/א דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ע, פב
ב/א הגות תשובה סי' יח הערה ג
ב/א הגיוני הלכה עמ' 244
ב/א הלכות מדינה ח"א עמ' רמה
ב/א הלכות תשובה (בן שושן) כאן ועמ' קסט
ב/א המלך ברמה עמ' 79 {הבדל בין תשובה סתם לתשובה גמורה}
ב/א המעלות לשלמה עמ' תפד
ב/א הר המלך ח"ג עמ' מו, ח"ח עמ' פב
ב/א התרגשות הלב עמ' עא
ב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרסז
ב/א ויען יצחק עמ' קלה
ב/א ויקח אברהם [אות לישועה מט ע"ב]
ב/א זה השער שער א סי' מט, ודרך תשובה עמ' יב
ב/א זכור לאברהם (וייס) פרשת נשא עמ' סא {עד אשר לא תחשך השמש}
ב/א זכרון דברים (תשנט) עמ' כז
ב/א חדושים ובאורים (שני') ח"ב סי' ו אות ב
ב/א חזון המקרא ח"ב עמ' 123
ב/א חיי נפש בראשית ח"ב עמ' פח
ב/א חיתו ארץ עמ' 140
ב/א חלקת יצחק עמ' תקכז
ב/א חקרי זמנים ח"א עמ' קנד, קסג ח"ג עמ' יא
ב/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רעד
ב/א טהרת יו"ט ח"ג עמ' רצג
ב/א יד כהן
ב/א יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' טו-טז
ב/א יחל ישראל אבות ח"ג עמ' קיד
ב/א יטב פנים ח"א דף קסג
ב/א ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקמו-תקנא
ב/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רעד
ב/א ילקוט עטרת צבי עמ' תיח
ב/א ימי דוד עמ' עט
ב/א ישורון ח"ג עמ' רעה
ב/א ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 220
ב/א כח מעשיו הגיד לעמו דף יג ע"ד
ב/א כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' ד, קי, רפד {שפירש מעבירה}
ב/א כתונת פסים (תשמה) עמ' 146
ב/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רלט
ב/א לב דוד (פלדמן) עמ' סד
ב/א לב דוד (תשסט) עמ' כד
ב/א לב לדעת זבחים סי' מ ענף ב הע' 4
ב/א ללשונות הרמב"ם
ב/א לקוטי שיחות חל"ב עמ' 11 {באותו מקום}
ב/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 61
ב/א לקוטי שיחות חל"ו עמ' 107
ב/א לקוטי שיחות חל"ט עמ' 93, 177
ב/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 200 {לא מיראה ולא מכשלון כח}
ב/א מאורי המועדים עמ' רכה-רכו
ב/א מאורי התשובה
ב/א מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף ב ע"ד {גם אם קיבל ע"ע שלא לחטוא וחטא יכול לשוב}
ב/א מבשר טוב - ס' החיים עמ' כ, רעא
ב/א מבשר טוב עקבתא דמשיחא עמ' קלז
ב/א מוסר השכל
ב/א מורשה - שיחות למועדים עמ' ריט, רמ
ב/א מנחת חן
ב/א מנחת חן (תשמב) עמ' סא-סח
ב/א מנחת יהודה וירושלים עמ' 219
ב/א מנחת יואל עמ' קסח {כשפירש בעוד כוחו בו}
ב/א מנחת מחבת עמ' קעא
ב/א מסורה חי"ג עמ' יב
ב/א מעט צרי
ב/א מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' רו {באותו מקום}
ב/א מעשי למלך ח"ב דף קלב ע"ד
ב/א מפי ספרים וסופרים (פרידמן) ח"ג עמ' נג
ב/א מפרות האילן על המועדים עמ' 67
ב/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' רפ {תשובה בזקנותו - אינה מעולה}
ב/א מקור חסד עמ' פז
ב/א מקראי קדש (תשנג) עמ' קנה
ב/א משאת אברהם עמ' מג-מו
ב/א משנת יוסף דרשות ח"א עמ' ריא {באה עבירה לידו ופירש}
ב/א משנת ר' אהרן מאמרים ח"ב עמ' קנד-קנה
ב/א משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 77
ב/א משרת משה (עטייה)
ב/א נתיב התשובה עמ' כח
ב/א נתיבות הקודש (סלמן) עמ' קו-קז
ב/א ס' החיים (קלוגר) עמ' תתרז
ב/א עבודה שבלב זו תפלה ח"ב עמ' 40
ב/א עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' נג
ב/א עולת שבת בשבתו עמ' צב
ב/א עונג יו"ט על דרוש דף כג ע"א {תשובה גמורה}
ב/א עטרת חן ח"א עמ' עג, רט
ב/א עיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 197
ב/א עיוני פרשה ויקרא עמ' 124 {פירש ולא עבר}
ב/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 44 {כ"מ, עבודת המלך}
ב/א עיונים (פאור) עמ' 245-244
ב/א עיונים בס' בראשית (ליבוביץ, תשכו) עמ' 327-328
ב/א על התשובה עמ' 212
ב/א עלי שור ח"ב עמ' תלו
ב/א ענישה ושיקום ביהדות עמ' 139
ב/א עקדת משה ח"ב עמ' קפ
ב/א פותח שער (תשסו) סי' ח
ב/א פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר ד אות ט, מאמר יט אות ב, ו
ב/א פי' ר' דוד שור
ב/א פני משה (שלז')
ב/א פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שח, שנב {תשובה גמורה}
ב/א פרדס מרדכי עמ' טז
ב/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קעד-קעה
ב/א פרפרת משה ח"ב עמ' תמט
ב/א פרקי נחמה עמ' 366-367
ב/א צדקת הצדיק פ' יב, עג
ב/א צהר גל' ח עמ' 88, 89, 93, 94
ב/א צוף דבש (לוין) מאמר א דף ז ע"א-ע"ב {זה שבא עבירה לידו}
ב/א צמח דוד (סקאליע) עמ' שטו-שטז
ב/א צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' רנ
ב/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' רצז
ב/א קרית מלך
ב/א קרן פני משה ח"ב
ב/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג הקדמה עמ' ו
ב/א רנת יצחק חמש מגילות עמ' שיב-שיג
ב/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ד {מת בתשובתו}
ב/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' שו
ב/א שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' כד
ב/א שו"ת ר"י מסלוצק סי' כו עמ' קיב
ב/א שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' צ
ב/א שובי נפשי עמ' כג-כה
ב/א שי כהן עמ' קמח-קמט
ב/א שיח יוסף ח"ב עמ' קיג
ב/א שיחות חכמה ומוסר מאמר ג אות ו
ב/א שיחות לספר ויקרא עמ' לט {תשובה מתקבלת בכל שלב בחיים}
ב/א שיר למעלות גל' ד עמ' 194 {שבא לידו}
ב/א שלום בחילך עמ' פ
ב/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קלח, קמג, קנה
ב/א שלשה עשר עלי השושנה עמ' 243
ב/א שם משמואל פרשת תבוא שנת תרע"ו {אפי' מרד כל ימיו ועשה תשובה באחרונה}
ב/א שמועות משה עמ' סג, פט
ב/א שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקמה
ב/א שמן ראש (כץ) ז' אדר-פורים עמ' תצז {ברגע האחרון}
ב/א שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תרנט {אין מזכירים לו}
ב/א שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שלג {מת בתשובה}
ב/א שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קכז {שב ביום מותו}
ב/א שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קצו, רסו {שב ביום מותו}
ב/א שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שלט {שוכחים כל מה שעשה}
ב/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שיד
ב/א שערי טהר ח"ח סי' נו אות ב
ב/א שפתי חיים מועדים ח"א עמ' רמ
ב/א תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא
ב/א תורה לדעת ח"ג עמ' כז
ב/א תורת מנחם חנ"ד עמ' 85 {שב בזקנותו}
ב/א תקנת השבים עמ' 31, 32, 589, 600
ב/א תקנת השבין פ"ט עמ' 76
ב/ב אב"י יושב אהל עמ' 175, 183, 285
ב/ב אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' צג
ב/ב אבן פינה (קלצקין) עמ' 48 {עד שיעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' קטו
ב/ב אברהם את ידו ח"א דף ו ע"א
ב/ב אגודת אזוב ח"א דף א ע"ד
ב/ב אגרות הגרי"ד עמ' כג
ב/ב אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רז-רח
ב/ב אדני היד החזקה
ב/ב אהבת נח עמ' לו {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב אהל דוד (קהן) ח"ב ישעיהו פנ"ה פס' ז
ב/ב אהל משה (דאנאטה, תרצ"ה) דף נא ע"א
ב/ב אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' עו
ב/ב אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קב
ב/ב אוצר המאמרים (תשסא) עמ' יג
ב/ב אוצר המאמרים (תשסג) עמ' יח
ב/ב אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"א ה"ו הע' 9 {צ"פ}
ב/ב אור אברהם (תשלט)
ב/ב אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' יז, שצא, שצג, שצו
ב/ב אור הישר
ב/ב אור יחזקאל (לוינ') ימים נוראים עמ' כג
ב/ב אור יצחק (ראדוויל) עמ' רפ {יעיד עליו ה' שלא יחטא}
ב/ב אור ישראל עמ' עו, עט
ב/ב אור ישרים עמ' קנח-קנט
ב/ב אור שמח
ב/ב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק מד
ב/ב אורח תשובה עמ' יג-יד
ב/ב אוריתא טז עמ' רלא
ב/ב אות היא לעולם ח"ב דף קצ ע"א
ב/ב אות לישועה דף ו ע"ב
ב/ב אחר האסף עמ' קצט
ב/ב איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 94
ב/ב איש מבין ח"א דף פב ע"ב
ב/ב איש על העדה (סולובייציק) עמ' 300, 312-314
ב/ב אישי יובל עמ' 171, 173
ב/ב אלומות יוסף (תשנ) עמ' סג, קנב, רמ
ב/ב אמרי חן (בן סניור) בראשית עמ' 66, 262
ב/ב אמרי יעקב (ליברוט) פרשת משפטים דף כג ע"ג {יעיד עליו שלא יחטא עוד}
ב/ב אמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קכא, קלה
ב/ב אמרי משה (פודהורצר) עמ' סז
ב/ב אמת ליעקב מועד עמ' שמח {שלא ישוב}
ב/ב אסופת מערכות ימים נוראים עמ' נה
ב/ב אסופת מערכות עה"ת ח"ד עמ' לט, ח"ו עמ' ריג, רעז-רעח, שכט
ב/ב אסיפת שמועות תשרי עמ' קעח
ב/ב אעירה שחר (זעפרני) עמ' שטז
ב/ב אפוד בד דף כה ע"ב, לב ע"ב
ב/ב אפיקי מים ח"א סי' ד, יז
ב/ב ארץ חיים (ליברזון) סי' רנג {שיעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' של
ב/ב אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' פז
ב/ב באר לחי ראי עמ' קפד-קפט
ב/ב באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' רא
ב/ב באר מרים ח"ב פ"ה הי"א אות א
ב/ב באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רצט, תקצד, תרמד, במדבר עמ' קכ, מלכים עמ' קסה
ב/ב בדבר מלך ח"ד עמ' טז-יז
ב/ב בין השורות עמ' רצד
ב/ב בית אבי ח"ב סי' נג עמ' סח {קבלה להבא}
ב/ב בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כא
ב/ב בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' כ
ב/ב בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' קג {יעיד עליו שלא ישוב לחטא}
ב/ב בית ארזים - ס' הגליונות
ב/ב בית המדרש
ב/ב בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קלד אות ב, מאמר קנ אות א
ב/ב בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' סג
ב/ב בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קפב
ב/ב בני ישראל (קרלי) סי' ט אות ד
ב/ב בני יששכר (תשמג) ח"א דף לא ע"ד, צו ע"ג, קסז ע"ד, ח"ב דף כב ע"ג, כד ע"ד, לז ע"ג
ב/ב בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קי, שנד, ח"ב עמ' קסח, רעד, רפא, שלא
ב/ב בני שלשים עמ' קסד
ב/ב בנין אב (שולמן) סי' ח
ב/ב בנין משה עמ' רנב
ב/ב בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קכד
ב/ב בנין שלמה דרוש י
ב/ב בנתיבות האיש עמ' קצז {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב בעקבות מועדי ה' עמ' 163
ב/ב בצור ירום עמ' כה-כו, קצט
ב/ב ברית הלוי השלם
ב/ב בריתי יעקב ח"א עמ' ז, ח"ב עמ' קמ
ב/ב ברך משה (טיטלבום) עמ' קלד
ב/ב ברכת אליהו (פישר) עמ' שה {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"א דף כז ע"ג {לקבל על העתיד}
ב/ב ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"א עמ' שנב {לקבל על העתיד}
ב/ב ברכת מרדכי דברים עמ' שצח
ב/ב ברכת מרדכי ויקרא-דברים מהדו"ת ומועדי ה' מהדו"ת עמ' תט
ב/ב ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' נד
ב/ב ברכת משה (הגר) עמ' קט
ב/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קנב
ב/ב בת עין (תשסז) עמ' תנח
ב/ב גבורת יצחק (תשמח) דף כט-ל
ב/ב גבורת יצחק (תשסו) עמ' יז-יח
ב/ב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' יח, ק, רכח, רל, רלה-רלו, רמו, רעג-רעז
ב/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' לא
ב/ב גל עיני בראשית-שמות עמ' פה, ריג
ב/ב גליוני הגר"ש עמ' נג
ב/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רכח
ב/ב גנזי ישראל (טשורטקוב) מועדים עמ' ל {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב גנזי ישראל (טשורטקוב) על התורה ח"ב עמ' קנג {יעיד עליו שלא ישוב לכסלה}
ב/ב דברות משה שבת ח"ב סי' נט ענף ב, ב"ב ח"ב סי' מא ענף א
ב/ב דברי אליעזר (אוירבך) דף יא ע"ג {עיקר תשובה הוא החרטה}
ב/ב דברי אש (כץ) עמ' שא
ב/ב דברי הרב עמ' ש, שיט
ב/ב דברי השקפה עמ' קמט
ב/ב דברי חפץ עמ' קכג
ב/ב דברי יואל שמות ח"א עמ' קכו, תיד
ב/ב דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קי {אפילו ביום האחרון}
ב/ב דברי ישראל (ועלץ) ח"א סי' נא
ב/ב דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שט, תא
ב/ב דברי שאול ויקרא עמ' קצב
ב/ב דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' רס, שמה
ב/ב דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' יח, מו, קעד, רעח
ב/ב דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכא-רכב
ב/ב דקה מן הדקה דף סג ע"ד
ב/ב דרך אמונה ובטחון עמ' רט {לח"מ}
ב/ב דרכי הים דף לב ע"ג, מז
ב/ב דרכי נועם דרוש טו, יח
ב/ב דרשות מהר"ם שיק עמ' תשיח
ב/ב דרשות מהרא"ל ח"ב-ח"ג עמ' שעד, תח {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב דרשות מנחת יצחק עמ' רכג {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' מ
ב/ב הגות תשובה סי' ז-י
ב/ב הגיוני משה עמ' 288-289
ב/ב הגיור עמ' 309
ב/ב הדרת אפרים ח"א עמ' מח, נ
ב/ב הדרת מלך (זילברברג) דף עז ע"ב {עד שיעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רז
ב/ב הישר והטוב עמ' ג, קכ, קמט
ב/ב הכתבים העבריים של בעל תקו"ז מאמר א שורה 1328
ב/ב הלכות תשובה (בן שושן)
ב/ב המעלות לשלמה עמ' כב, מט
ב/ב הערות ר"י ליינר
ב/ב הר המלך ח"ח עמ' פב
ב/ב הרמב"ם - שמרנות עמ' 242, 246
ב/ב הרמב"ם והזוהר
ב/ב הרמב"ם ותורתו ח"א
ב/ב הררי קדם עמ' עד, קיד
ב/ב השבת לקדשו דף נב ע"א
ב/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרנ
ב/ב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' נו
ב/ב ויגד יעקב (תשסח) עמ' קפז, קצו, רטז, רמב {עיקר התשובה שיסיר את חטא ממחשבתו שלא יעשהו עוד}
ב/ב ויואל משה עמ' רמח
ב/ב זבח שלמה ח"ד עמ' קה
ב/ב זבחי צדק (דיסקין) עמ' שעה {יעיד יודע תעלומות}
ב/ב זבחי שלמה עמ' קכד, קנה
ב/ב זה השער שער א סי' מט, שער ג סי' יד {יעזוב רשע דרכו}, דרך תשובה עמ' ה
ב/ב זך ונקי עמ' צו, קא {עד שיעיד עליו}
ב/ב זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תקמב
ב/ב זכרון אליעזר עמ' צ
ב/ב זכרון דברים (תשכז) מאמר יב עמ' פד
ב/ב זכרון דברים (תשנט) עמ' פב {שלא יחטא לעולם}
ב/ב זכרון יהושע (הלוי) ח"ז עמ' 81
ב/ב זכרון משלי עמ' סט
ב/ב חדושים ובאורים (שני') ח"א עמ' קלו
ב/ב חזון המקרא ח"ב עמ' 123
ב/ב חי' מהר"ץ חיות
ב/ב חיים ומלך
ב/ב חיים לגופא עמ' סד
ב/ב חכמת התורה פ' תולדות עמ' תקצה
ב/ב חלקת יצחק עמ' רלז, רלט
ב/ב חמודי צבי ח"ב עמ' תנה
ב/ב חקרי זמנים ח"א עמ' קס, ח"ג עמ' 31, יב
ב/ב טוב דעת עמ' תיב {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב טיול בפרדס ח"ב עמ' שסח
ב/ב טל חיים (טל) ימים נוראים עמ' פד, קלח
ב/ב יד כהן
ב/ב יד מרדכי (רוטנברג) עמ' קכו
ב/ב יד פשוטה אהבה עמ' י
ב/ב יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' יז
ב/ב יורה חכימא (תשח) עמ' קסט {תשובה היא חרטה וקבלה ווידוי}
ב/ב יורה חכימא (תשעא) עמ' רלט
ב/ב יחוה דעת ח"א עמ' קסג
ב/ב יטב פנים ח"א דף עח, קלז, ריג
ב/ב ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקנא-תקנה
ב/ב ימי דוד עמ' פג
ב/ב יסוד ושורש העבודה שער יא פ"ו
ב/ב יציב פתגם - ילקוט פרפראות (תשסז) עמ' קי {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קי {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' כט
ב/ב ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 215
ב/ב כבוד מלכים (מרגליות) {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב כבודה של תורה ח"ג עמ' עח
ב/ב כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' לב, פג, רפא, רפג
ב/ב כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' נג, קיא, קלד, קלח, קעד
ב/ב כנסת יחזקאל (פאנעט) עה"ת עמ' כג
ב/ב כנסת מרדכי מועדות ח"ב עמ' ט {שיעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב כתב אמת ח"א עמ' ד, קסג {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב כתבי הסבא מקלם, ימים נוראים עמ' קלה, פנקס הקבלות עמ' עד-עה
ב/ב לב אליהו - חכמה ומוסר עמ' יא
ב/ב לדוד ה' אורי וישעי עמ' לז-לט
ב/ב לדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' לז
ב/ב להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' מג, מה
ב/ב להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רכט
ב/ב להורות נתן מועדים ח"ד עמ' כט, לא, לג, שכד, תז, תי
ב/ב להעיר להורות ולהשכיל ח"ד עמ' לט
ב/ב למחר אעתיר עמ' שסד {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב לפרקים (תשסב) עמ' קצ
ב/ב לקוטי שיחות חי"ז עמ' 189, חי"ט עמ' 394, בחוקותי תשדם ס"ז
ב/ב לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 126, 211, 213, חכ"ט עמ' 235
ב/ב לקוטי שיחות חל"ב עמ' 9, 11
ב/ב לקוטי שיחות חל"ד עמ' 61
ב/ב לקוטי שיחות חל"ח עמ' 18-19, 21
ב/ב לקוטי שיחות חל"ט עמ' 123, 166
ב/ב לקוטי שיחות חלק ל עמ' 200
ב/ב לקט אמרי קודש (בעלז) שמות עמ' פב, מועדים עמ' נב, ש, שז, לקוטים עמ' קמ
ב/ב לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שצה
ב/ב מאורי המועדים עמ' רכו
ב/ב מאורי התשובה
ב/ב מאורי שערים עמ' רט {שיעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב מאיר נתיבות ח"א עמ' קטז {יעיד יודע תעלומות}
ב/ב מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ג דף כד ע"ג
ב/ב מאכסניא של התורה סי' כו
ב/ב מאמרי שלמה ח"א עמ' ריט
ב/ב מבוא למשנה תורה עמ' 247
ב/ב מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' רה, חנוכה עמ' רי, ימי הרחמים עמ' קכט
ב/ב מבשר טוב - הכרת הטוב עמ' קיד
ב/ב מבשר טוב - כח תשובת ישראל עמ' קעד
ב/ב מבשר טוב - קדושת ישראל עמ' 2
ב/ב מבשר טוב יסודות עבודת ה' עמ' קמא
ב/ב מבשר טוב עקבתא דמשיחא עמ' קלג
ב/ב מדבר קדמות (תקנג) דף פה ע"ב
ב/ב מדבר קדמות (תשסח) עמ' קנג, קעח
ב/ב מדרגת האדם ח"א עמ' לה, קנב, קעא, רמד, ח"ב עמ' קמג, רג, רו, רח
ב/ב מוסר ודעת
ב/ב מועדי ישראל (גורן) עמ' 76
ב/ב מועדים וזמנים ח"א סי' נז
ב/ב מועדים וזמנים ח"ו סי' יט
ב/ב מוריה גל' צט עמ' ט {צ"פ}, גל' קיג עמ' מה-מז
ב/ב מוריה גל' קפז עמ' נז-נח
ב/ב מורשה - שיחות למועדים עמ' נד, ר, ריט, רמא
ב/ב מחשבת מוסר ח"א עמ' נח, רפא
ב/ב מחשבת מוסר ח"ג עמ' מז, קלא, קלג, קפח, רנח
ב/ב מטר השמים עמ' תקכח
ב/ב מי באר עמ' קעג
ב/ב מילי דאגדתא ושו"ת (ר' יעקב מליסא) דף יא ע"ב
ב/ב מכתב מאליהו (דסלר) ח"ב עמ' 79, 94, ח"ד עמ' 160, 311, 315
ב/ב מכתב מאליהו (דסלר) מועדים ח"א אות קצא {יעיד עליו יודע תעלומות}, ח"ב אות שנד, שצב, תנא
ב/ב מלחמת יהושע סי' ב, עמ' ה
ב/ב מנחת אלימלך עמ' צב
ב/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' טז
ב/ב מנחת חן
ב/ב מנחת חן (תשמב) עמ' סט-עח
ב/ב מעדני מלך ח"א עמ' קסו
ב/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ב מעינות האמונה עמ' שא {ויעיד עליו}
ב/ב מעשה בצלאל סי' מא
ב/ב מפי ספרים וסופרים (פרידמן) ח"ג עמ' י, כ
ב/ב מצווה ועושה ח"ב עמ' רעג, שד
ב/ב מקור חסד עמ' נח, פח, ק
ב/ב מראה הנוגה [דרכי הים דף לב ע"ג, עב]
ב/ב מרגליות הים סנהדרין פא ע"ב אות ז {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב מרפא לשון (כץ, תקנ) דף קיז ע"ג
ב/ב משאת אברהם עמ' מז-סו
ב/ב משאת המלך (אדרי)
ב/ב משאת המלך ח"א סי' עז, עט
ב/ב משאת המלך מועדים עמ' כט, לג, מא
ב/ב משאת כפי עמ' פ {צפנת פענח}
ב/ב משבצות זהב דניאל עמ' שיז
ב/ב משבצות זהב שמואל ב עמ' רפח
ב/ב משך חכמה דברים פ"ל פס' ב
ב/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תשיח
ב/ב משכנות יעקב (נעים) דף רב ע"ג
ב/ב משנה הלכות ח"ז סי' ריז, מהדו"ת יו"ד עמ' כו
ב/ב משנה למלך (ר"א מריישא, תשסח) עמ' רמו
ב/ב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שכ-שכא
ב/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שפ {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב משנת חיים דברים עמ' תקיד
ב/ב משנת יוסף דרשות ח"א עמ' ריב {יסיר ממחשבתו}
ב/ב משנת יעקב
ב/ב משנת משה ר"ה עמ' עט
ב/ב משנת ר' אהרן מאמרים ח"ב עמ' קנב, קנד, קנו
ב/ב משנת רבנו יוסף עמ' 117
ב/ב משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 75
ב/ב מתנת חיים - מועדים עמ' רפב
ב/ב נועם המוסר עמ' רכז
ב/ב נועם ח"י עמ' מג
ב/ב נזר הקדש דף כ
ב/ב נזר התורה שנה ד גל' א עמ' טז, יח, כא {שיעיד עליו יודע תעלומות}, קכג-קכד, קכו-קכז, קל, קלז
ב/ב נחלה לישראל עמ' קעט
ב/ב נחלת צבי (פאליי) עמ' רלה, רלז
ב/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' יט אות ו
ב/ב נטעי אשל בראשית עמ' רמ
ב/ב נפש ברכה ח"א עמ' לח
ב/ב נר למאור (פרצקי) עמ' קא
ב/ב נתיב התשובה עמ' נב
ב/ב נתיבות הקודש (סלמן) עמ' קח
ב/ב ס' הקנינים עמ' קכח
ב/ב ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קסה {עד שיעיד}
ב/ב ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תתטו
ב/ב סיומי המסכתות עמ' 41 {יעזוב החטא ויתנחם על הרעה}
ב/ב ספרי המגיד מקאזניץ (תשסז) עמ' נב, רמא
ב/ב ספרי המגיד מקאזניץ עמ' נב, רמא
ב/ב עבד המלך (תשא)
ב/ב עזר מיהודה עמ' קסא
ב/ב עזרת כהן עמ' תיב
ב/ב עטרת חן ח"א עמ' עג, רט
ב/ב עטרת חן ח"ב עמ' קסו-קסז
ב/ב עטרת יעקב עמ' לט, מב-מג
ב/ב עטרת ישועה מועדים - לסליחות ערב ר"ה אות מד
ב/ב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 50 {כ"מ, לח"מ}, 51 {יד פשוטה}
ב/ב עיונים (פאור) עמ' 240, 242, 244
ב/ב עיונים ומחקרים ח"א עמ' 299
ב/ב עיר מקלט עמ' פ
ב/ב על הגאולה ועל התמורה עמ' פד
ב/ב על התשובה ועל הגאולה עמ' 26
ב/ב על התשובה עמ' 61, 120, 156, 226
ב/ב עלי שור ח"ב עמ' תלט
ב/ב עמודי חיים (פלג'י) דף קמו ע"ב {יודע תעלומות}
ב/ב עניינות בספרות הגאונים עמ' 277
ב/ב ענישה ושיקום ביהדות עמ' 122
ב/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמג
ב/ב ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 269
ב/ב ערכי החסידות עמ' קיז
ב/ב פותח שער (תשסו) סי' ט
ב/ב פותח שער (תשסח) סי' י, ועמ' קצב
ב/ב פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר ד אות ז-ח, מאמר יז אות א, מאמר כ אות ב, מאמר כא אות טז, מאמר כג אות ח, מאמר כד אות ב, מאמר כט אות ז, מאמר לה אות ג, ו, יא, ר"ה מאמר טז אות יג
ב/ב פירושי רס"ג לבראשית עמ' 312
ב/ב פני משה (שלז')
ב/ב פנינים על התורה ומועדים עמ' לה {תשובה גמורה}, רנב
ב/ב פרדס המלך אות שו, תרמז {עד שיעיד עליו}
ב/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקנ
ב/ב פרדס מרדכי עמ' רד, רצז, תלג, תקיז
ב/ב פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 176
ב/ב פרי אהרן (בגון) עמ' פב {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קעה-קעח
ב/ב פרי צדיק (ר' צדוק) ויגש אות ב, בשלח אות ז, צו אות ג, מצורע אות ב, שלח אות יד, וילך אות ד, ח {ויעיד עליו יודע תעלומות וכ"ו ובכ"מ}
ב/ב פרפרת משה ח"א עמ' תקסח, תקפט
ב/ב פרפרת משה ח"ב עמ' שא, תלד, תמו, תנ
ב/ב פרקי נחמה עמ' 368
ב/ב פרשת המלך כאן עמ' שכד
ב/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 148, 270
ב/ב צדקת יוסף עמ' שי {חרטה}
ב/ב צהר גל' ח עמ' 90, 92, 93
ב/ב צוף דבש (לוין) מאמר ח {שיעזוב החוטא חטאו}
ב/ב צמח דוד (סקאליע) עמ' תקיא
ב/ב צפנת פענח כאן, ושמות עמ' 52
ב/ב קדושת עיניים (תשעא) פ"ב אות קכח
ב/ב קדשי יהושע עמ' אלף תרח
ב/ב קהלת יעקב (קלוגר) אלול עמ' רנט
ב/ב קהלת יעקב (קלוגר) יוה"כ עמ' קפ
ב/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרע, תרצג, תשעט, תשפו
ב/ב קול יהודה (פרלוב) עמ' קכו {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב קומץ המנחה (צונץ) דרוש כד אות ג, דרוש קצח אות ד, דרוש ר אות יב, דרוש רא אות ב {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב קרית מלך
ב/ב קרן אור (חורב) עמ' רב
ב/ב קרן לדוד מועדים עמ' קיד, ריא, רלג, רמג {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב קרן לדוד שמות עמ' רפז, ויקרא-במדבר עמ' שלו {שיעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב קרן פני משה ח"ב
ב/ב ראשית דעת (קורח) סי' יט {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג הקדמה עמ' יא, וגוף הספר עמ' רמט
ב/ב רני ושמחי דף יב ע"ד
ב/ב רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' ריג-ריד, רצז, תהלים עמ' טו
ב/ב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תא
ב/ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קנו, קנח, ח"ב עמ' שכא, שפו, שפז
ב/ב רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' קצה {בשפתיו}, רסח, רפט
ב/ב רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שיח, שכט-של
ב/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ו {וידוי בפה}
ב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קמב, קמג
ב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קמו
ב/ב שארית אהרן עמ' קנא {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב שארית מנחם מועדים עמ' שלא
ב/ב שביבי אור
ב/ב שבילים במחשבת החסידות עמ' קכו
ב/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תטז {יעיד עליו ה' שלא יחטא עוד}
ב/ב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קס
ב/ב שו"ת מהר"ש לאניאדו החדשות עמ' רכא
ב/ב שובי נפשי עמ' כה-כח
ב/ב שי כהן עמ' קמה-קמו, קמח-קנב, קנו, קסה, קסז, קצד-קצה
ב/ב שיח דוד (תשסד) עמ' סח
ב/ב שיח דוד (תשסח) עמ' עז
ב/ב שיח יוסף ח"ב עמ' קו, קט, קיא-קיג
ב/ב שיח שרפי קודש - תשובה
ב/ב שיחות חכמה ומוסר מאמר ג אות ה, מאמר יט אות ז
ב/ב שיחות לספר במדבר עמ' קכז {שלשה שלבים בתשובה}
ב/ב שיחות לספר שמות עמ' פב {עד היכן עומק התשובה}
ב/ב שיחות מוסר (תשמ) ח"א מאמר יד
ב/ב שיחות מוסר (תשסב) עמ' רמב, רצה {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 358
ב/ב שיחות ר' ראובן עמ' נ
ב/ב שירת דוד (תשסז) עמ' רמט, שפד {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב של"ה ח"א מס' ר"ה סי' קי
ב/ב של"ה ח"ב ר"ה סי' קי
ב/ב שלום בחילך עמ' פא
ב/ב שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שצו, תקנג, תשג, ח"ב עמ' קלח, קמ, קמב, קנד
ב/ב שם דרך דברים עמ' קמח
ב/ב שם דרך יומא עמ' קיא-קיב
ב/ב שמועות משה עמ' לד-לה, לז-לח, מא, נא, נז-נח, סג, פ, צ, קג, קיט
ב/ב שמועת חיים יומא ח"א עמ' תמג, ח"ב עמ' תקפ-תקפב
ב/ב שמן ראש (כץ) ז' אדר-פורים עמ' קפב {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שלד
ב/ב שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רה {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' קעז, שכט, שלז
ב/ב שנות ימין ח"ב דף יח ע"ד {עזיבת החטא}
ב/ב שעור ליום השבת עמ' רמב {שלא ישוב לחטא לעולם}
ב/ב שעורי דעת ח"א עמ' קצה, ח"ב עמ' קעו
ב/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קסח
ב/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קפג
ב/ב שעלי דעת גל' ג עמ' 15
ב/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שיג-שיד, שטז
ב/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רעד
ב/ב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף מה ע"ד
ב/ב שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שמד, תנא
ב/ב שפע חיים (תשסח) עמ' קב
ב/ב שפת אמת מועדים ח"א עמ' 62-63, ח"ב עמ' 193
ב/ב שפתי חיים אמונה ובחירה ח"א עמ' שמו {יעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחטוא}
ב/ב שפתי חיים מועדים ח"א עמ' עח, רמ, תד-תה
ב/ב שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קיב, קמב, קעה, רמז
ב/ב שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' ב-ז, קסו
ב/ב תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא
ב/ב תהלות ישראל (קלוגר) עמ' תפט
ב/ב תורה לדעת ח"ג עמ' כז
ב/ב תורת אברהם עמ' 456, רל
ב/ב תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' רצו
ב/ב תורת המועדים (תשכד) עמ' 27
ב/ב תורת המועדים (תשנו) עמ' 30, 37
ב/ב תורת השבת והמועד עמ' 269, 282, 288
ב/ב תורת מנחם חכ"ח עמ' 293
ב/ב תורת מנחם חמ"ח עמ' 47
ב/ב תורת מנחם חנ"ג עמ' 365, 371, 374
ב/ב תחומין חי"ח עמ' 179
ב/ב תחומין חכ"א עמ' 201
ב/ב תיבת גמא (תשסז) עמ' רצז
ב/ב תיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' תיד
ב/ב תלפיות ו חוב' א עמ' 530
ב/ב תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רכט
ב/ב תפארת חיים (שוורץ) עמ' רטו
ב/ב תפארת צבי שמות עמ' רצז, תב
ב/ב תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קמה
ב/ב תקנת השבים עמ' 31, 32, 69, 71
ב/ב תקנת השבין פ"ט עמ' 75
ב/ב תשובת המלך
ב/ג אב"י יושב אהל עמ' 269
ב/ג אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' מז
ב/ג אגרות הגרי"ד עמ' כד
ב/ג אהבת נח עמ' שכה {כטובל ושרץ בידו}
ב/ג אהל דוד (קהן) ח"ב ישעיהו פנ"ה פס' ז, משלי פכ"ח פס' יג
ב/ג אהל דוד (קהן) ח"ז משלי פכ"ח פסוק יג {כטובל ושרץ בידו}
ב/ג אוצר המאמרים (תשסג) עמ' לז
ב/ג אוצרות ראיה עמ' 896-897
ב/ג אור הישר
ב/ג אורח צדקה עמ' קצג
ב/ג אורח תשובה עמ' טו
ב/ג אורי וישעי ויקרא עמ' צא
ב/ג אז תתחזק עמ' רלה, רסו
ב/ג אישי יובל עמ' 171-172
ב/ג אלומות יוסף (תשנ) עמ' סג {כטובל ושרץ בידו}
ב/ג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקלו {לח"מ - כריב"ב}
ב/ג אעירה שחר (זעפרני) עמ' שיח, שכ
ב/ג ארעא דרבנן סי' נז-נח (אחר מערכת ה) {וצריך לפרט}
ב/ג ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' של
ב/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ג באר יהודה
ב/ג באר לחי ראי עמ' קפט-קצח
ב/ג באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשב
ב/ג בדבר מלך ח"ד עמ' יז
ב/ג בדבר מלך חי"ד עמ' של
ב/ג בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' כ
ב/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/ג בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' סג
ב/ג בכורי אברהם דף צה ע"ד, צו ע"א {צריך לפרוט}
ב/ג בן ידיד
ב/ג בני יוסף (טנוג'י) דף לא ע"א
ב/ג בנין אב (שולמן) סי' ח
ב/ג בעקבות מועדי ה' עמ' 197
ב/ג ברור הלכה יומא פו ע"ב אחרי ציון ד
ב/ג ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קלג
ב/ג בת עין (תשסז) עמ' תמח {צריך לפרט}
ב/ג גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רעו-רפ
ב/ג גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שפח
ב/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רכח
ב/ג דברות משה גיטין עמ' תפח
ב/ג דברי דוד (טשורטקוב) עמ' יח
ב/ג דברי ישראל (ועלץ) ח"א סי' נא
ב/ג דגל יהודה (קמינר) עמ' י
ב/ג דובר צדק (זילבר) בראשית-שמות עמ' קצא
ב/ג דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' קח {טובל ושרץ בידו}
ב/ג דרך המלך (רפפורט)
ב/ג דרכי הים דף לב ע"ג, מז
ב/ג דרכי נועם דרוש טז
ב/ג דרשות מהר"ם בנעט עמ' רלו
ב/ג דרשות מהרי"ץ ז' אדר עמ' שיד {עד שיעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ג דרשות ר"י אבן שועיב עמ' תקיא
ב/ג דרשות שבט הלוי ח"א עמ' מ
ב/ג הגהות חבר בן חיים
ב/ג הדרת אפרים ח"א עמ' מח
ב/ג הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קפז, רז
ב/ג הכתבים העבריים של בעל תקו"ז מאמר א שורה 1328
ב/ג הלכות תשובה (בן שושן)
ב/ג המעלות לשלמה עמ' כב, מה, מז, מט
ב/ג הררי קדם עמ' עה
ב/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרנ
ב/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרפג
ב/ג וזרח השמש עמ' שעו-שעז {צריך לפרט}
ב/ג ויחי ויתן דף קיג ע"ד
ב/ג זה השער שער א סי' לו
ב/ג זיו משנה
ב/ג חדושים ובאורים (שני') ח"א עמ' קלז
ב/ג חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שג
ב/ג חיי אברהם (טייב) דף נו ע"ג
ב/ג חיים ומלך
ב/ג חכמת גרשון עמ' מח
ב/ג חכמת התורה פ' ויצא עמ' תרסא
ב/ג חלקת יצחק עמ' רלז-רלח
ב/ג חלקת מאיר
ב/ג חסדי דוד ח"י עמ' קסט
ב/ג חקרי זמנים ח"ג עמ' יב
ב/ג יד הקטנה הל' תשובה פ"א סעיף ו
ב/ג יד כהן
ב/ג יד משה (אמריליו) דף קנה, קנח ע"א
ב/ג יד פשוטה אהבה עמ' י
ב/ג יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' יח
ב/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קטו, כרך ב ח"ב עמ' רי
ב/ג ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקנה-תקנו
ב/ג יסוד ושורש העבודה שער יא פ"ו
ב/ג יצחק ירנן
ב/ג ישועות יעקב מועד עמ' תשלח
ב/ג ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 215
ב/ג ישרי לב עמ' קד
ב/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתכח
ב/ג כנה"ג (כ"מ)
ב/ג כתנות אור עמ' ת
ב/ג לב אריה (הורביץ) עמ' קעו
ב/ג לב שלם [מהרי"ט או"ח סי' ח, אהבת עולם דף סו, לחם סתרים דף קמב, תוספת יוה"כ לא ע"ג, שנות חיים כח ע"א, שבות יעקב (אבולפיה) סוטה דף ע]
ב/ג לדוד ה' אורי וישעי עמ' לט-מ
ב/ג להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רפו, שלח
ב/ג ללשונות הרמב"ם
ב/ג לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 242, בחוקותי תשדם ס"ז, לקו"ב (אגה"ת קארף) ח"ב עמ' מא, חדושים ובאורים בש"ס סי' יח
ב/ג לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 211, 213
ב/ג לקוטי שיחות חל"ח עמ' 19
ב/ג לקוטי שיחות חל"ט עמ' 166
ב/ג לשון למודים או"ח דף קי ע"ב-ע"ד
ב/ג מאורי המועדים עמ' רכה {ולא גמר בלבו}
ב/ג מאורי התשובה
ב/ג מבשר טוב - הכרת הטוב עמ' קיד
ב/ג מגדנות אליעזר עמ' תנג
ב/ג מוסר השכל
ב/ג מוסר ודעת
ב/ג מוריה גל' קא עמ' מט {כ"מ}, נ, נד, נו
ב/ג מחנה יהודה (קצין) ח"ב
ב/ג מטר השמים עמ' תקכח
ב/ג מכתם לדוד (חסן)
ב/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' יח
ב/ג מנחת חן
ב/ג מנחת חן (תשמב) עמ' עט-פג
ב/ג מסורה ח"ט עמ' פד
ב/ג מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רעא {כמו מקוה}
ב/ג מעט צרי
ב/ג מעיל שמואל (פלורנטין) כאן, וסי' נג
ב/ג מעין גנים (מזרחי) דף מה ע"ב {צריך לפרט}
ב/ג מעיני המים
ב/ג מצווה ועושה ח"ב עמ' ש {טובל ושרץ בידו}, שא {לפרט}
ב/ג מקור חסד עמ' פח, ק
ב/ג מקראי קדש (תפט) דף נא ע"א, קט ע"ב
ב/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' קעא, רנז
ב/ג מרכה"מ אלפ'
ב/ג משאת המלך מועדים עמ' לא, לד {כטובל ושרץ בידו}
ב/ג משנת חיים דברים עמ' תקיב
ב/ג משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' שעח
ב/ג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תנד
ב/ג משנת ר' אהרן מאמרים ח"ב עמ' קנז, ריט, רמג
ב/ג משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 76
ב/ג נהרות איתן ח"א עמ' שלט
ב/ג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' ל אות ד
ב/ג נפש ברכה ח"א עמ' לח
ב/ג נר למאור (פרצקי) עמ' קא
ב/ג נר מצוה (ואלק) שרשים דף מו ע"א {צריך פיו ולבו שוין}
ב/ג נתיבות הקודש (סלמן) עמ' קט
ב/ג נתיבות מאיר מועד עמ' תקב
ב/ג ס' הנייר עמ' עא
ב/ג סדר משנה (בוסק')
ב/ג סיומי המסכתות עמ' 43-44
ב/ג עבד המלך (תשסט) עמ' פב-פג
ב/ג עבודת היום יומא עמ' קעז
ב/ג עדות ביהוסף (אלמושנינו) דף קיג ע"ב
ב/ג עטרת חן ח"א עמ' עג
ב/ג עטרת יעקב עמ' מ
ב/ג עיוני תשובה (קדרי) עמ' 55 {כ"מ, עבודת המלך}
ב/ג עיונים (פאור) עמ' 240, 242 {לח"מ}
ב/ג עינות מים דף כא ע"ג, פא ע"ג
ב/ג עיני דוד
ב/ג עלי שור ח"ב עמ' לד
ב/ג עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף עב ע"ד {לפרט}
ב/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמז
ב/ג פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר ד אות א, ג
ב/ג פי' ר' דוד שור
ב/ג פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 176
ב/ג פרי האדמה ח"ג
ב/ג פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קעח-קפ
ב/ג פרפרת משה ח"ב עמ' סו, תמז
ב/ג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 146
ב/ג צהר גל' ח עמ' 92, 93
ב/ג צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קה ע"ג {מתודה ולא גמר בלבו}
ב/ג צפנת פענח
ב/ג צרור החיים (יעקב)
ב/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרעז, תשנג
ב/ג רלב"ג שמות פל"ג תועלת ו עמ' תל-תלא
ב/ג רנת יצחק משלי עמ' קיח
ב/ג רנת יצחק פ' חלק עמ' תסט {צריך לפרט}
ב/ג רנת יצחק תענית עמ' קיט-קכ {כטובל ושרץ בידו}
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקסב
ב/ג שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רמט
ב/ג שובי נפשי עמ' כח
ב/ג שי כהן עמ' קסה-קסו, קצה
ב/ג שיח יוסף ח"ב עמ' קיא-קיג
ב/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קמב
ב/ג שלמי יוסף נזיר עמ' קכד
ב/ג שמועות משה עמ' ב, מד, נ, נב, עח, צא
ב/ג שמות בארץ (תשנט) עמ' קנב
ב/ג שנות ימין ח"ב דף ז ע"ב
ב/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קסט
ב/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קפד
ב/ג שער המלך (שושן) עמ' נד
ב/ג שערי טהר ח"ד שער א סי' כח אות ז, ח"ח סי' נו אות ב
ב/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 501
ב/ג שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' רמט
ב/ג שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קמב
ב/ג תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף נד ע"ג {כ"מ}
ב/ג תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא
ב/ג תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' כט
ב/ג תורה לדעת ח"ג עמ' כז
ב/ג תורת יצחק ח"א עמ' קלא-קלב
ב/ג תורת מנחם חמ"ח עמ' 47
ב/ג תחומין חט"ז עמ' 127
ב/ג תקנת השבים עמ' 350
ב/ג תשובת המלך
ב/ד אב"י יושב אהל עמ' 268, 285
ב/ד אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' קד
ב/ד אברהם את ידו ח"א דף כב ע"ב
ב/ד אהל דוד (קהן) ח"א דניאל פ"ד פס' כד, ח"ב מלכים א פכ"א פס' כט, דניאל פ"ד פס' כד
ב/ד אהל דוד (קהן) ח"ז משלי פ"ט פסוק ו-ז, דברי הימים א פכ"ג פסוק יג, מלכים ב פי"ג פסוק כא
ב/ד אוצר המאמרים (תשס) עמ' כה
ב/ד אוצר המאמרים (תשסא) עמ' כז, לב, לג, לה
ב/ד אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רו
ב/ד אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תרמו {אדם אחר ושם אחר}
ב/ד אור חדש (מהר"ל) פ"ה הע' 200 {צועק תמיד}
ב/ד אורח תשובה עמ' טז
ב/ד אות לישועה דף כה ע"ג, מט ע"ג
ב/ד איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 94
ב/ד איש מבין ח"א דף פב ע"ב
ב/ד אלומות יוסף (תשנ) עמ' ל {ענו ושפל רוח}
ב/ד אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 423
ב/ד אסופת מערכות הגדה של פסח עמ' ק {איני אותו האיש}
ב/ד אסופת מערכות עה"ת ח"א עמ' רלח {איני אותו האיש}, ח"ו עמ' ריג {צעקה וצדקה}
ב/ד אפוד בד דף סט ע"ג
ב/ד אשל אברהם (בוטשאטש) סי' א ס"ק א ברכת אברהם אות כו {צועק בבכי}
ב/ד אשל אברהם (שפירא) עמ' תקה
ב/ד באר החסידות פ' אחרי מות {שינוי השם}
ב/ד באר מרים פ"ה הי"א אות א
ב/ד באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שסו, תס, שמות עמ' פ, רפ, ויקרא עמ' רכה, תקלג, תרלב, במדבר עמ' יח, דברים עמ' תתעו
ב/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' קכב
ב/ד באר שרים (שלזינגר) בראשית פ' לך לך סי' א אות ב
ב/ד בין השורות עמ' רצג
ב/ד בינת דניאל ח"א עמ' רסו
ב/ד בישורון מלך ח"ב עמ' פח
ב/ד בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' סג {משנה שמו}
ב/ד בית הלל (ליוואנט) דף טז ע"א {בכי}
ב/ד בית שלום מרדכי עמ' קפב
ב/ד בית שערים יו"ד סי' קצו
ב/ד בעקבות מועדי ה' עמ' 150, 153
ב/ד ברך משה (טיטלבום) עמ' פא, פז, פט-צ, קיא, קיט
ב/ד גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רפ-רפב, רפה, שכ
ב/ד גבורת יצחק ר"ה עמ' קח
ב/ד דברי הרב עמ' ש
ב/ד דברי חפץ עמ' יד
ב/ד דברי יהושע (העליר) מאמר א פ"ו {צועק}
ב/ד דברי יואל שמות ח"א עמ' מה, ח"ב עמ' קל, במדבר ח"א עמ' מד
ב/ד דברי יונה עמ' שד
ב/ד דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קסה {כלומר אני אחר}
ב/ד דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' יז [זכרון יהודה (גרינוולד) או"ח מהדו"ת סי' רכב]
ב/ד דובר צדק (זילבר) בראשית-שמות עמ' פו
ב/ד דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' שמח
ב/ד דולה ומשקה (תשסב) עמ' 11
ב/ד דולה ומשקה תשרי ח"א עמ' פב, קב, קיא, קיח, ש, ח"ב עמ' ה, קעט, ריז, רפה
ב/ד דעת כהן עמ' תנו
ב/ד דקה מן הדקה דף סו ע"א {צדקה}
ב/ד דרך אמונה ובטחון עמ' רט {לח"מ}
ב/ד דרשות מהר"ם בנעט עמ' קצג
ב/ד דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' כב
ב/ד הגות תשובה סי' יא
ב/ד הגיוני הלכה עמ' 144
ב/ד הגיוני משה עמ' 67 {שינוי שם}, 288
ב/ד הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קפז
ב/ד הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' קנה
ב/ד הלכות תשובה (בן שושן)
ב/ד המעלות לשלמה עמ' סה
ב/ד הר המלך ח"ח עמ' פב
ב/ד הרמב"ם והזוהר
ב/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 97
ב/ד הררי קדם עמ' ג, פג
ב/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שיד
ב/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רצה, תשו
ב/ד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' קנט
ב/ד וענפיה ארזי אל (תשסו) (גורביץ) פ' משפטים עמ' קעח {אני הוא ולא אחר - מתוך בושה על חטאיו}
ב/ד זאת ליעקב שמות עמ' ז
ב/ד זכר דוד (אנציקלופדיה) ח"א עמ' תרכד
ב/ד זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תרכד-תרכה, תרכח, תרנב {שנוי השם}
ב/ד חזון המקרא ח"ב עמ' 123
ב/ד חי' ש"י דף נה ע"א {איני אותו איש}
ב/ד חיים ומלך
ב/ד חכמת התורה פ' תולדות עמ' תקצה
ב/ד חקרי זמנים ח"ג עמ' יב, צה
ב/ד טוב נהורך פי"ג הערה 36
ב/ד טיול בפרדס ח"א עמ' סו, ח"ב עמ' שמט
ב/ד טל חיים (טל) ימים נוראים עמ' רנג
ב/ד יד אפרים (ביליצר), שו"ת עמ' רטז
ב/ד יד כהן
ב/ד ידו בכל סי' אלף קעה, אלף קפג
ב/ד יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' יט-כ, סט
ב/ד יטב פנים ח"א דף פ, קכ
ב/ד ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקנו
ב/ד ים שמחה עמ' תמב
ב/ד ימי דוד עמ' עב
ב/ד ימלא פי תהלתך ח"א עמ' קמא, קמד
ב/ד יסוד ושורש העבודה שער יא פ"ו
ב/ד יסודי הצדקה עמ' 281, 483, 528, 532
ב/ד כי בא מועד עמ' קז
ב/ד כנה"ג
ב/ד כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קכ {אינו אותו האיש}, שכג {כקטן שנולד}
ב/ד כרם יעקב עמ' קכא
ב/ד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' ריב
ב/ד לב שלם [אהבת עולם דף סו]
ב/ד לדוד ה' אורי וישעי עמ' מא
ב/ד להורות נתן מועדים ח"ג עמ' א, קה
ב/ד להורות נתן על התורה ח"ב עמ' יא, דברים עמ' קנו
ב/ד להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' ז {צועק תמיד}
ב/ד ללשונות הרמב"ם
ב/ד לקוטי שיחות חי"ט עמ' 394
ב/ד לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 224
ב/ד לקוטי שיחות חל"ד עמ' 62, 90{צדקה}, 200 {צועק}
ב/ד לקוטי שיחות חל"ו עמ' 107 {משנה שמו}
ב/ד לקוטי שיחות חל"ט עמ' 124
ב/ד לקוטי שיחות חלק ל עמ' 6 {אני אחר}
ב/ד לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' כא
ב/ד מאורות הדף היומי ח"ג עמ' מב {שינוי שם}
ב/ד מאורי התשובה
ב/ד מאיר נתיבות ח"א עמ' קלז {גלות מכפרת}
ב/ד מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' תז
ב/ד מבוא למשנה תורה עמ' 73
ב/ד מבשר טוב - חנוכה (תשעא) עמ' קלג
ב/ד מבשר טוב - ימי הרחמים, פתיחה עמ' נז
ב/ד מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תקב
ב/ד מבשר טוב - כח תשובת ישראל עמ' יט, נג, קעא, קצז {משנה שמו}
ב/ד מבשר טוב - ס' החיים עמ' כב
ב/ד מבשר טוב - קדושת ישראל עמ' ב
ב/ד מבשר טוב פסח עמ' יא
ב/ד מוסר השכל
ב/ד מוסר ודעת
ב/ד מועדים וזמנים ח"א סי' נז
ב/ד מורשה - שיחות למועדים עמ' סח, רה
ב/ד מזבח אבנים (אורנשטיין) דרוש כב
ב/ד מחנה יוסף ח"ג עמ' כ
ב/ד מי הים דרשות עמ' לו
ב/ד מי השלוח (זס') עמ' יב
ב/ד מילי דאבות - עניני קדושין עמ' מג
ב/ד מכתב מאליהו (דסלר) מועדים ח"ב אות שסא, תלב {שינוי השם}
ב/ד מנחת חן
ב/ד מנחת חן (תשמב) עמ' פד-פז
ב/ד מסורה ח"ט עמ' פה
ב/ד מעדני אשר - נישואין עמ' קמז {מ"מ}
ב/ד מעט צרי
ב/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ד מפניני הרב עמ' קצט
ב/ד מצווה ועושה ח"ב עמ' רעז, שכח
ב/ד מקור חסד עמ' פח
ב/ד מראה איש ח"ב עמ' כא, כג-כד
ב/ד מרפא לשון (המבורג) עמ' שו
ב/ד משבצות זהב דניאל עמ' רכז
ב/ד משנת יוסף דרשות ח"א עמ' רט {יעיד עצמו יודע תעלומות}
ב/ד משנת יוסף דרשות ח"ב עמ' כד
ב/ד משנת יעקב
ב/ד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצז
ב/ד משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 76
ב/ד משפטים לישראל עמ' של
ב/ד נחלת עזרא ח"א עמ' 63
ב/ד נקדש בצדקה סי' ע
ב/ד נתיב התשובה עמ' מא
ב/ד נתיבות הקודש (סלמן) עמ' קט-קי
ב/ד נתיבות מאיר מועד עמ' תקג-תקד
ב/ד נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קכח
ב/ד ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' כד {משנה שמו}
ב/ד עזר מיהודה עמ' קס {שינוי השם}
ב/ד עיוני פרשה ויקרא עמ' 196 {צועק, אני אחר}
ב/ד עיוני תשובה (קדרי) עמ' 61 {לח"מ}
ב/ד על התשובה עמ' 172
ב/ד עלה יונה עמ' רעט
ב/ד עלי שור ח"א שער ב פרק ט, ח"ב עמ' תרסג
ב/ד עם לבבי אשיחה עמ' ס {משנה שמו}
ב/ד ענישה ושיקום ביהדות עמ' 122, 181
ב/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמז
ב/ד פותח שער (תשסח) סי' יא, ועמ' רג
ב/ד פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר יט אות ח {שינוי השם}, ר"ה מאמר ו אות ח {שינוי השם}
ב/ד פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 77
ב/ד פי' ר' דוד שור
ב/ד פני חיים (פלג'י) עמ' קיב
ב/ד פנינים על התורה ומועדים עמ' קפא
ב/ד פסקי אליהו ח"ב עמ' כב {פוסק כיש אומרים}
ב/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקנא
ב/ד פרדס מרדכי עמ' תקא
ב/ד פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 176
ב/ד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קמ, קפ-קפה
ב/ד פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' ל, שלו
ב/ד צהר גל' ח עמ' 93
ב/ד צמיחת גאולתנו עמ' לו
ב/ד קונטרסי שעורים כתובות עמ' 121
ב/ד קידש ידיד דף סב ע"ב-ע"ג, קמח
ב/ד קרית מלך
ב/ד קרן פני משה ח"ב
ב/ד ראשית דעת (קורח) סי' יט {צועק תמיד}
ב/ד רוח חיים (חיד"א) עמ' לב
ב/ד רנת יצחק דברי הימים עמ' יח {משנה שמו - אני אחר}
ב/ד רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קכ
ב/ד רנת יצחק תהלים עמ' רט, שמו
ב/ד רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' רצב {בכי ותחנונים}
ב/ד רנת יצחק תפלה עמ' של {צועק}
ב/ד רץ כצבי על חדשי השנה עמ' שעה
ב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' שו
ב/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כז
ב/ד שביבי אור
ב/ד שדה אלחנן ח"ב עמ' כז
ב/ד שובי נפשי עמ' כט-לח
ב/ד שי כהן עמ' קעט
ב/ד שיח דוד (תשסד) עמ' סח {גולה ממקומו}
ב/ד שיח דוד (תשסח) עמ' עז
ב/ד שיח שרפי קודש - תשובה
ב/ד שיחות לספר בראשית עמ' נז {שינוי השם}
ב/ד שלום בחילך עמ' פא-פב
ב/ד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קלט
ב/ד שלמי שמחה ח"א, מאמר כוחה של תורה עמ' יג, ח"ה עמ' רלט, רנג
ב/ד שלשה עשר עלי השושנה עמ' 241-242
ב/ד שם משמואל פרשת ואתחנן שנת תר"פ
ב/ד שם משמואל פרשת ואתחנן שנת תר"פ, ופרשת האזינו שנת תרפ"א {אינו אותו האיש}
ב/ד שם משמואל פרשת יתרו שנת תרע"א ושנת תרע"ב {צועק תמיד}, פרשת יתרו שנת תרע"ג ושנת תרע"ה ושנת תרע"ו {איני אותו האיש}
ב/ד שם משמואל פרשת צו - יום ב' של פסח, ופרשת מצורע שנת תר"ע {אינו אותו האיש}
ב/ד שם משמואל פרשת תצוה שנת תרע"ה {אינו אותו האיש}
ב/ד שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקפד, תקפו
ב/ד שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קעח-קעט {שינוי שמו}
ב/ד שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' תכז, תעח {משנה שמו}
ב/ד שעורי הגדה עמ' נט
ב/ד שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קצא, קצד
ב/ד שפתי חיים מועדים ח"א עמ' סא, רמה, שכט {גלות מכפרת}, ח"ג עמ' יג
ב/ד שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קעב, ריז
ב/ד שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' ח-יא
ב/ד שרשים במועדות עמ' מו
ב/ד תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא
ב/ד תורת אברהם עמ' 204, רלו, רלח
ב/ד תורת מנחם ח"י עמ' 76 {מדרכי התשובה להיות השב וכו' עושה צדקה כפי כחו}
ב/ד תורת מנחם ח"מ עמ' 301
ב/ד תורת מנחם חכ"ו עמ' 108 {איני אותו האיש שעשה אותן המעשים}
ב/ד תורת מנחם חמ"ח עמ' 61
ב/ד תורת מנחם חנ"ז עמ' 196
ב/ד תחומין חכ"א עמ' 273, חכ"ב עמ' 387
ב/ד תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שס
ב/ד תקנת השבים עמ' 37, 71, 552
ב/ד תשובת המלך
ב/ה אב"י יושב אהל עמ' 183, 186
ב/ה אבודרהם (תשכג) עמ' רפד
ב/ה אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' קד
ב/ה אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' צט, חו"מ ח"א סי' פח
ב/ה אהל דוד (קהן) ח"א יהושע פ"ז פס' יט, תהלים פל"ב פס' ה
ב/ה אהל משה (דאנאטה, תרצ"ה) דף נא ע"ב
ב/ה אוצר א"י ח"ד עמ' 141
ב/ה אור לישרים (שולמן) עמ' ריד
ב/ה אור שמח
ב/ה אורח תשובה עמ' יז-יח
ב/ה אמה של מלכות עמ' 40 {ושבח גדול לשב}
ב/ה אעירה שחר (זעפרני) עמ' שכ
ב/ה באר יהודה
ב/ה בחיר חיים
ב/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/ה בני בנימין (מאביו)
ב/ה ברור הלכה יומא פו ע"ב ציון ב
ב/ה בשבילי ההודאה סי' יב ס"ק כג {יודיע לרבים}
ב/ה גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רפב-רפד
ב/ה גור אריה בראשית פ' ג הע' 11
ב/ה דברות אליהו ח"ה עמ' קעז {בין אדם לחברו - יגלה}
ב/ה דברות משה יבמות עמ' שיג, גיטין עמ' תפח, ב"מ ח"ב סי' עב הערה יח
ב/ה דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' נב, קטו, קלא, קלג, קפב, שנב {יחשוב כי אחר הוא}
ב/ה דובב מישרים (ברזון) מאמר לז
ב/ה די באר בראשית עמ' יא {שיתבייש במעשיו}
ב/ה דעת הרמב"ם עמ' 219
ב/ה דרשות ר"י אבן שועיב עמ' תקיא
ב/ה הגיוני הלכה עמ' 163
ב/ה הלכות תשובה (בן שושן)
ב/ה המאור הגדול (יעבץ) עמ' קמח
ב/ה המאיר לארץ
ב/ה המלך ברמה עמ' 79 {"שבח גדול" או חיוב}, 80-83
ב/ה המעלות לשלמה עמ' מה
ב/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 98
ב/ה הררי קדם עמ' קיג
ב/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרעא
ב/ה ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' רכז
ב/ה זה השער שער א סי' יח
ב/ה זכרון מלך (א"ש)
ב/ה חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תקז
ב/ה חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' קצו
ב/ה חיי אברהם (טייב) דף נו ע"ג
ב/ה חקרי זמנים ח"ג עמ' יא-יג
ב/ה יד כהן
ב/ה יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' כא
ב/ה ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקנז
ב/ה ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רז
ב/ה יסוד ושורש העבודה שער יא פ"ו
ב/ה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קנב
ב/ה כבוד יו"ט
ב/ה כרם יעקב עמ' רז
ב/ה לב שלם [אהבת עולם דף סו, יסוד תשובה סי' סד, שבות יעקב (אבולפיה) סוטה דף ע ע"א, שו"ת מהרי"ט ח"ב או"ח סי' ח, ובספרי לבב שלם]
ב/ה לבני בנימין דף נח ע"ג-ע"ד {ראב"ד}
ב/ה ללשונות הרמב"ם
ב/ה מאורי התשובה
ב/ה מוריה גל' קא עמ' נב
ב/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' יח-כ
ב/ה מנחת חן
ב/ה מנחת חן (תשמב) עמ' פח-פט
ב/ה מערכי לב (ציר') עמ' רנז
ב/ה מצווה ועושה ח"ב עמ' שא {שיתוודה ברבים}
ב/ה מקור חסד עמ' פח
ב/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' קנא, קנז
ב/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ה משאת המלך (אדרי)
ב/ה משנה הלכות ח"ט סי' שנג
ב/ה משנת שמחה
ב/ה משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 76
ב/ה משרת משה (עטייה)
ב/ה נוכח השלחן (הכהן) עמ' רלט
ב/ה נועם אלימלך (מוהר"ק) מבוא עמ' 68
ב/ה עבד המלך (תשא)
ב/ה עטרת ישועה (תשלו) עמ' כא
ב/ה עיונים (פאור) עמ' 240, 242
ב/ה על התשובה עמ' 128
ב/ה ענישה ושיקום ביהדות עמ' 125
ב/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמג, רצ
ב/ה פותח יד
ב/ה פי' ר' דוד שור
ב/ה פני משה (שלז')
ב/ה פרח מטה אהרן (סול') מדע
ב/ה פרי מלכה סי' ל
ב/ה פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קפה
ב/ה פרפרת משה ח"ב עמ' סט, רלז
ב/ה פרשת המלך כאן עמ' שכה
ב/ה צהר גל' ח עמ' 90, 93, 94
ב/ה צפנת פענח
ב/ה קרית מלך
ב/ה רווחא שמעתתא ח"א עמ' קנא
ב/ה רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' רצה, יחזקאל-תרי עשר עמ' ש, תהלים עמ' קי, משלי עמ' רכז
ב/ה רנת יצחק שמואל עמ' פז {מתודה בפני רבים סתם}, שצב
ב/ה רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קכא
ב/ה שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קיד
ב/ה שו"ת הרד"ך עמ' לו {מגדל עוז}
ב/ה שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קפו
ב/ה שובי נפשי עמ' לח
ב/ה שי כהן עמ' קכד-קכה, קכז-קכח
ב/ה שיחות לספר בראשית עמ' שצא
ב/ה של"ה ח"א מס' יומא סי' כו
ב/ה של"ה ח"ב יומא סי' כו
ב/ה שם דרך יומא עמ' קה
ב/ה שני אליהו דף ד ע"א
ב/ה שעורי יומא דף כא ע"א ד"ה שם ומשתחוים
ב/ה שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' יב
ב/ה תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף נד ע"ב וע"ד
ב/ה תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' כט
ב/ה תקנת השבים עמ' 71
ב/ו אב"י יושב אהל עמ' 315
ב/ו אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' עו, קב
ב/ו אהל דוד (קהן) ח"ג תהלים פקמ"ה פס' יח
ב/ו אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קטז
ב/ו אוצר המאמרים (תשסג) עמ' כד
ב/ו אור אברהם (תשלט)
ב/ו אור החיים (שיטץ) עמ' 57 {בעשרת הימים היא יפה יותר}
ב/ו אור יחזקאל (לוינ') ימים נוראים עמ' קכ, קעה
ב/ו אור ישראל עמ' עד
ב/ו אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק ב
ב/ו אורח מישור (פלם) עמ' כ
ב/ו אורח תשובה עמ' יט
ב/ו אחר האסף עמ' תרכט
ב/ו אמרות חיים עמ' קפה
ב/ו אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' שטו
ב/ו אפיקי מים ח"א סי' ד אות יט
ב/ו אשד הנחלים (נחמולי) דף נז ע"א
ב/ו בחסד יבנה עמ' קצב {יחיד בעשי"ת כציבור כל השנה}
ב/ו בינת דניאל ח"א עמ' רסו
ב/ו בית אהרן וישראל גל' ס עמ' עו {עשי"ת}
ב/ו בן ידיד
ב/ו בן פדהצור דף קלו, קלז ע"א
ב/ו בעקבות מועדי ה' עמ' 166
ב/ו ברית אברהם (בושערה) דף קכט ע"א-ע"ד, קלז
ב/ו ברך משה (טיטלבום) עמ' ח
ב/ו ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קא
ב/ו ברקאי ח"ה עמ' 77, 82
ב/ו גבורות שלמה דף יב ע"ב {צעקה טובה לעולם}
ב/ו גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קכב {רעק"א}
ב/ו גבורת יצחק הל' תפלה עמ' ט, קעט
ב/ו גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שמז
ב/ו גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רפד-רפח, שז-שח, שיח
ב/ו גבורת יצחק ר"ה עמ' קטו, קכה, קלא-קלב, קלד
ב/ו גל עיני בראשית-שמות עמ' כו
ב/ו דברי ישראל (ועלץ) ח"א סי' נא
ב/ו דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' תג
ב/ו דולה ומשקה תשרי ח"א עמ' רלב, ח"ב עמ' קצ, רטו, שכה
ב/ו דרושי ר"מ מאימראן עמ' רמב, רמד
ב/ו דרשות הצל"ח השלם עמ' פח, רכה
ב/ו דרשות שבט הלוי ח"א עמ' שיד
ב/ו דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' סט
ב/ו הגות תשובה סי' יא
ב/ו הדרום חל"ד עמ' 5
ב/ו הדרת מלך (זילברברג) דף סו ע"ד, ע ע"א {אין צעקה מועילה אחר גז"ד}
ב/ו היכל מלך
ב/ו הלכות תשובה (בן שושן)
ב/ו המעלות לשלמה עמ' י, מט, סה
ב/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 96
ב/ו הררי קדם עמ' ג
ב/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תסו
ב/ו ויאמר מרדכי עמ' כה
ב/ו ויען יצחק עמ' קלז
ב/ו זבחי שלמה עמ' קמז
ב/ו חזון יחזקאל סנהדרין פי"ב ה"ה
ב/ו חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תקכד
ב/ו חי' רעק"א (גם פרדס)
ב/ו חיים ומלך
ב/ו חקרי זמנים ח"א עמ' קנב, ח"ג עמ' 8, ג, יא
ב/ו טל חיים (טל) ימים נוראים עמ' סב
ב/ו יד הקטנה הל' תשובה פ"ה סעיף ד
ב/ו יד כהן
ב/ו יד שלמה (עזרא) דף א ע"ג-ע"ד, ה ע"ב-ע"ג
ב/ו יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' כב-כג
ב/ו ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקנז-תקס
ב/ו ימי דוד עמ' פז, קז
ב/ו ימי זכרון עמ' רלא-רלב, רמב
ב/ו יסוד ושורש העבודה שער יא פ"ו
ב/ו יפאר ענוים
ב/ו יצחק ירנן
ב/ו כד הקמח עמ' תמג
ב/ו כח מעשיו הגיד לעמו דף כ ע"א
ב/ו כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רכט, רפ, שכא
ב/ו כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' קעה
ב/ו לב שלם [פרשת דרכים כט ע"ב, רב יוסף (קצבי) דרשות דף ב ע"ד, יט ע"ד]
ב/ו לדוד ה' אורי וישעי עמ' מב
ב/ו לדור ולדורות ח"א עמ' כ, מד, מח, נט, ס, סה
ב/ו להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' מא
ב/ו להורות נתן מועדים ח"ג עמ' נו, רלא
ב/ו להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רכא, רלט, תט
ב/ו ללשונות הרמב"ם
ב/ו למחר אעתיר עמ' שסד
ב/ו לקוטי שיחות ח"ט עמ' 211-214
ב/ו לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 449, חכ"ז עמ' 126, חכ"ט עמ' 204
ב/ו לקוטי שיחות חל"ד עמ' 200
ב/ו לקוטי שיחות חל"ז עמ' 89
ב/ו לקוטי שיחות חל"ט עמ' 381-382
ב/ו לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' מח, קב
ב/ו מאורי התשובה
ב/ו מאורי שערים עמ' רו
ב/ו מאיר נתיבות ח"א עמ' קכב
ב/ו מאכסניא של התורה סי' כו
ב/ו מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' קצה, רג, ימי הרחמים עמ' קיג, קכא
ב/ו מבשר טוב - כח תשובת ישראל עמ' קפה
ב/ו מוסר ודעת
ב/ו מוריה גל' רכט עמ' צה
ב/ו מורשה - שיחות למועדים עמ' עז, רו
ב/ו מי השלוח (זס') עמ' ח, י
ב/ו מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' קפ
ב/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' מב
ב/ו מנחת חן
ב/ו מנחת חן (תשמב) עמ' צ-צג
ב/ו מעדני ביאורים עמ' מט
ב/ו מעט צרי
ב/ו מערכי לב (חזן) ח"א דף קכג ע"א וע"ג
ב/ו מצווה ועושה ח"ב עמ' שיד
ב/ו מקראי קדש (תפט) דף קט ע"ב
ב/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' רפא
ב/ו מרכה"מ אלפ'
ב/ו משאת המלך (אדרי)
ב/ו משב יעקב ח"א עמ' טו, ח"ב עמ' ח-י
ב/ו משך חכמה דברים פ"ט פס' כ
ב/ו משכנות יעקב (נעים) דף ריא ע"א
ב/ו משנת יעקב
ב/ו משרת משה (עטייה)
ב/ו מתנת חיים - מועדים עמ' קא {ציבור}
ב/ו נהרות איתן ח"א עמ' שסח, שע
ב/ו נרות זכריה עמ' ע
ב/ו נשמה של שבת עמ' 428-429
ב/ו נתן פריו מגילה עמ' תלג
ב/ו ס' החיים (קלוגר) עמ' שלה, תתרכט
ב/ו עבד המלך (תשא)
ב/ו עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' ט
ב/ו עלי שור ח"ב עמ' תלו
ב/ו עליות משה ח"ב עמ' קנו
ב/ו פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר א אות ב, מאמר כא אות יב, ר"ה מאמר כו אות ב, מאמר לג אות ב
ב/ו פני מלך (גוטליב) בראשית עמ' רפח {צועקים בלב שלם}
ב/ו פני מלך (גוטליב) שמות עמ' כג {צועקים בלב שלם}
ב/ו פנינים על התורה ומועדים עמ' קעח-קעט
ב/ו פרח מטה אהרן (סול') מדע, אהבה עמ' 54
ב/ו פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קפו-קפז
ב/ו פרשת דרכים עמ' קמא
ב/ו פרשת המלך כאן עמ' שכה
ב/ו צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קיד {עשרת ימי תשובה}
ב/ו צהר גל' ח עמ' 89, 90, 92
ב/ו צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קג ע"ד
ב/ו צמיחת גאולתנו עמ' ל
ב/ו קהלות יעקב ע"ז א
ב/ו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תשעה
ב/ו קול דודי ר"ה סי' רצט
ב/ו קול שמואל (קונפורטי) דף קז ע"א
ב/ו קידש ידיד דף קמט
ב/ו קרן לדוד מועדים עמ' קכח
ב/ו רלב"ג ויקרא פכ"א עמ' שנט
ב/ו רנת יעקב עמ' שיט
ב/ו רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' רלא, תהלים עמ' שסח, תקמה, חמש מגילות עמ' קצה, רנט, שפח
ב/ו רנת יצחק פ' חלק עמ' קפב, ר {ציבור}
ב/ו רנת יצחק שמואל עמ' פה {ציבור - בכל זמן}, מלכים עמ' ק {ציבור - בכל זמן}
ב/ו רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שיז
ב/ו רנת יצחק תענית עמ' ד, נג-נד, קב-קג, קח-קט, רז
ב/ו רנת יצחק תפלה - פתיחה עמ' 16
ב/ו רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' רד, רפה-רפו {ציבור}
ב/ו רנת יצחק תפלה לשבת עמ' ו, רו-רז
ב/ו רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שכ, תסח, ח"ב עמ' שמד
ב/ו רץ כצבי על חדשי השנה עמ' כב, קיח
ב/ו שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' יז
ב/ו שארית יעקב (אלגזי) עמ' קטו (=לח ע"ב), תעא (=קמג ע"ב)
ב/ו שביבי אור
ב/ו שובי נפשי עמ' לט-מג
ב/ו שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קפג
ב/ו שיחות חכמה ומוסר מאמר מב אות ז
ב/ו שירת דוד (תשסז) עמ' שצד, שצז, תא
ב/ו של"ה ח"א מס' ר"ה סי' קעה
ב/ו של"ה ח"ב ר"ה סי' קעה
ב/ו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קמג
ב/ו שמועות משה עמ' קכד
ב/ו שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקפה
ב/ו שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' רלח, רמט
ב/ו שנות ימין ח"ב דף יז ע"ב {בלב שלם}
ב/ו שני אליהו דף נז ע"ג, פח ע"ד
ב/ו שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רעג
ב/ו שפע חיים (תשסח) עמ' יז
ב/ו שפע חיים ח"א עמ' עה
ב/ו שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קס
ב/ו שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' יג-יז
ב/ו תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא
ב/ו תורה ודעת תשסה-תשסו עמ' ס, סז
ב/ו תורה לדעת ח"ו עמ' ז, ט
ב/ו תורת אמך ח"א עמ' 523
ב/ו תורת השבת והמועד עמ' 268
ב/ו תורת מנחם חל"ב עמ' 24
ב/ו תורת מנחם חמ"ח עמ' 46, 52
ב/ו תורת מנחם חנ"ד עמ' 40, חנ"ה עמ' 42, 271
ב/ו תושע יאודה דף יב ע"ג
ב/ו תניא רבתי ח"א עמ' 367-366
ב/ז אב"י יושב אהל עמ' 168, 178, 180, 319
ב/ז אהל דוד (קהן) ח"ב יונה פ"ד פס' י, ישעיהו פנ"ה פס' ו
ב/ז אור אברהם (תשלט)
ב/ז אור ישראל עמ' עד
ב/ז אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק נו
ב/ז אורח תשובה עמ' יט-כ
ב/ז אוריתא טז עמ' י
ב/ז אות היא לעולם ח"א דף קכד ע"א
ב/ז אחר האסף עמ' רא
ב/ז אלומות יוסף (תשנ) עמ' קיד, קכא
ב/ז אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קכט
ב/ז אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' קי
ב/ז אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' שטז
ב/ז אעירה שחר (זעפרני) עמ' שיג
ב/ז אפיקי מים ח"א סי' ד, יז
ב/ז באמונה שלמה עמ' תנט
ב/ז באר החסידות פ' אחרי מות
ב/ז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סג
ב/ז באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רצט
ב/ז בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רט
ב/ז בדבר מלך ח"ד עמ' טז, ח"ו עמ' רמד, רמו
ב/ז בדבר מלך חי"ד עמ' שכה, שלב
ב/ז בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כא [אור נערב דף לד ע"א] {שמא ייחנק}
ב/ז בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' כא
ב/ז בנין שאול עמ' רלא
ב/ז ברור הלכה יומא פז ע"ב ציון ב, ה
ב/ז ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ג ע"א ציון ד
ב/ז ברקאי ח"ה עמ' 77
ב/ז בשמן רענן ח"ב עמ' תנד, תנז
ב/ז גבורת יצחק (תשמח) דף כט
ב/ז גבורת יצחק (תשסו) עמ' יז
ב/ז גבורת יצחק ימים נוראים עמ' סד, רי, רטז, רפח-רצב
ב/ז גדולי מוסר עמ' רב
ב/ז גל עיני בראשית-שמות עמ' כז
ב/ז גן שושנים ח"ב עמ' עו-עז
ב/ז דברי השקפה עמ' קס, קעה
ב/ז דולה ומשקה (תשסב) עמ' 32
ב/ז דרשות הצל"ח השלם עמ' ריא
ב/ז דרשות שבט הלוי ח"א עמ' עב
ב/ז הגות תשובה סי' ב, יב
ב/ז הדרום יח עמ' 103
ב/ז הלכות תשובה (בן שושן)
ב/ז המנהיג עמ' שמב
ב/ז הררי קדם עמ' עו, פג, פה-פו, קכב
ב/ז וזרח השמש עמ' שעח {זמן תשובה לכל}
ב/ז ויאמר מרדכי עמ' כה
ב/ז ויען יצחק עמ' קלו, קלח
ב/ז ויקח אברהם [אות לישועה מט ע"ב]
ב/ז זה השער שער ב סי' יד
ב/ז זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תקיח, תקכג
ב/ז חדושים ובאורים (שני') ח"ב סי' ו אות א
ב/ז חיי אברהם (צציק) עמ' קפד
ב/ז חקרי זמנים ח"א עמ' קמט, קנב
ב/ז טל חיים (טל) ימים נוראים עמ' סב
ב/ז יבול היובלות עמ' 335
ב/ז יד הקטנה הל' תשובה פ"ה סעיף ו
ב/ז יד כהן
ב/ז יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' כד-כה
ב/ז ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקס
ב/ז ימי זכרון עמ' רלא, רמב
ב/ז יסוד ושורש העבודה שער יא פ"ו
ב/ז כתב אמת ח"א עמ' קסח
ב/ז לב שלם [אור יקרות דף כא, מו ע"ד]
ב/ז לדוד ה' אורי וישעי עמ' מג-מו
ב/ז לדוד עד עולם עמ' 134-135 {חייבים לעשות תשובה}
ב/ז להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' מד ע"ב
ב/ז להורות נתן מועדים ח"ג עמ' ב
ב/ז להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קצא, קצג, שצט
ב/ז לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1153, חי"ט עמ' 303, יוה"כ תשדם
ב/ז לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 129, חכ"ט עמ' 204, 205, 301
ב/ז לקוטי שיחות חל"ט עמ' 358, 382
ב/ז לקט אמרי קודש (בעלז) מועדים עמ' סג
ב/ז לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' סו
ב/ז לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תנב {זמן תשובה}
ב/ז מאורי התשובה
ב/ז מאורי שערים עמ' רח, ריב {זמן תשובה לכל}
ב/ז מאמרי שלמה ח"א עמ' רסה, רסט
ב/ז מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' קצה, ימי הרחמים עמ' קכא
ב/ז מוסר ודעת
ב/ז מועדים וזמנים ח"א סי' נז, ח"ו סי' יט
ב/ז מוריה גל' קפז עמ' נט
ב/ז מורשה - שיחות למועדים עמ' פא
ב/ז מי השלוח (זס') עמ' ח, יב
ב/ז מנחת אליהו ח"ג עמ' כד
ב/ז מנחת חן
ב/ז מנחת חן (תשמב) עמ' צד-קא
ב/ז מסורה ח"ט עמ' פה, פח, חי"ג עמ' יב
ב/ז מערכות ישראל (גורדון) עמ' 47, 173, 174 {שמא יחנק}
ב/ז מצווה ועושה ח"ב עמ' שג
ב/ז מקראי קדש (תפט) דף קי ע"א
ב/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' רפא
ב/ז מרפא לשון (המבורג) עמ' שכח
ב/ז משאת המלך (אדרי)
ב/ז משיב נפש (גם עמ' קכב)
ב/ז משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמו-רמח, ח"ב עמ' רעב
ב/ז משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצז-שצט, תיח
ב/ז משנת פקוח נפש סי' עב אות ד
ב/ז משנת ר' אהרן מאמרים ח"ב עמ' קנז
ב/ז מתנת חיים - מועדים עמ' יב
ב/ז נהורא דעיינין שבת עמ' צב {זמן תשובה}
ב/ז נהרות איתן ח"א עמ' שמ, שסז-שסח
ב/ז נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קכח, קמ, קמג, קנח
ב/ז נרות זכריה עמ' סט
ב/ז נתיב התשובה עמ' פב
ב/ז נתיבות הקודש (סלמן) עמ' קי
ב/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' נה, קסא
ב/ז עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' נד-נח
ב/ז עולת ראיה (וייס) עמ' מט
ב/ז עטרת חן ח"א עמ' רז
ב/ז עטרת חן ח"ב עמ' קסט
ב/ז עטרת יעקב עמ' לו
ב/ז עיוני תשובה (קדרי) עמ' 75 {כ"מ, עבודת המלך}
ב/ז על התשובה עמ' 79
ב/ז פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר כא אות יג, מאמר כט אות יא
ב/ז פי' ר' דוד שור
ב/ז פנינים על התורה ומועדים עמ' קעז, קעט-קפא
ב/ז פרח מטה אהרן (סול') מדע
ב/ז פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קפז-קצ
ב/ז פרפרת משה ח"ב עמ' סט
ב/ז צהר גל' ח עמ' 90, 92
ב/ז צמיחת גאולתנו עמ' ל
ב/ז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תפח, תרלב, תרלד, תרצד, תשפה
ב/ז קובץ על יד ח"א
ב/ז קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול-ימים נוראים (תשנט) עמ' קעז
ב/ז קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' שנט {יוה"כ זמן תשובה}
ב/ז ראשית דעת (קורח) סי' מד {שמא יחנק}
ב/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רמט, ח"ה עמ' רסז {מעשה רקח}
ב/ז רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' רפב
ב/ז רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שכג
ב/ז שביבי אור
ב/ז שו"ע הרב או"ח סי' תרז סעיפים א, ג
ב/ז שובי נפשי עמ' מג-מה
ב/ז שי כהן עמ' קכד-קכה, קפז-קפח
ב/ז שיח יוסף ח"ב עמ' קד-קו
ב/ז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קלח, קמ, קמב-קמג, קנד, קעד, תשג
ב/ז שם דרך יומא עמ' קי, קיג
ב/ז שמועות משה עמ' ד, נו, סט, קכב
ב/ז שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רעד
ב/ז שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 211
ב/ז שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' יח-כ
ב/ז תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא
ב/ז תורה ודעת תשסה-תשסו עמ' שלב
ב/ז תורה לדעת ח"ו עמ' מה
ב/ז תורת המועדים (תשנו) עמ' 35
ב/ז תורת יצחק ח"א עמ' קכה, קלג, קלט
ב/ז תורת מנחם חל"ב עמ' 24
ב/ז תורת מנחם חמ"ח עמ' 55
ב/ז תורת מנחם חנ"א עמ' 167
ב/ז תורת מנחם חנ"ה עמ' 42, 271, 346
ב/ח אב"י יושב אהל עמ' 171, 172, 175
ב/ח אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' קיז
ב/ח אגרות הגרי"ד עמ' כג-כד
ב/ח אור אברהם (תשלט)
ב/ח אור שמח
ב/ח אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק מד
ב/ח אורח תשובה עמ' כא
ב/ח אות היא לעולם ח"א דף קכ ע"ד, קכד ע"ב
ב/ח אחר האסף עמ' רא
ב/ח אישי יובל עמ' 171-172
ב/ח אלומות יוסף (תשנ) עמ' רלז {אבל אנחנו חטאנו}
ב/ח אמר יצחק דף ה ע"ד
ב/ח אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' נט
ב/ח אמת ליעקב מועד עמ' שמח
ב/ח אעירה שחר (זעפרני) עמ' שכג
ב/ח ארחות צדיקים השלם שער תשובה עמ' קפא
ב/ח ארץ יהודה
ב/ח אשיחה בחקיך פרה עמ' רל {כ"מ}
ב/ח באר לחי ראי עמ' קצח-קצט
ב/ח באר מרים פ"ה הי"א אות א
ב/ח בגדי ישע
ב/ח בית אבי ח"ב סי' נג עמ' סח {השמיט קבלה להבא}
ב/ח בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כא-כב
ב/ח בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' כב {מתוודה וחוזר ומתוודה}
ב/ח בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/ח בן ידיד
ב/ח ברור הלכה יומא פו ע"ב ציון ד, פז ע"ב ציון ו
ב/ח ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' פד
ב/ח ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קז
ב/ח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קנא
ב/ח בשמן רענן ח"ב עמ' תנו-תנז
ב/ח גבורת יצחק (תשמח) דף כט-ל
ב/ח גבורת יצחק (תשסו) עמ' יז {אנחנו ואבותינו חטאנו - עיקר הוידוי}, יח {חוזר ומתוודה}
ב/ח גבורת יצחק ימים נוראים עמ' קא, קפו, רלב, רעט, רצג-רצח
ב/ח דברי אמת דף נ ע"א
ב/ח דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' טז-יז
ב/ח דולה ומשקה תשרי ח"א עמ' קעה {חוזר ומתוודה}
ב/ח דליית הכרם עמ' תתתיא {כולנו}
ב/ח הגות תשובה סי' יב
ב/ח הגיוני הלכה עמ' 172
ב/ח הדרום יח עמ' 103
ב/ח הלכות תשובה (בן שושן)
ב/ח המקדש וקדשיו עמ' מו
ב/ח הררי קדם עמ' פח
ב/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרפז
ב/ח וזאת התורה עמ' רצט
ב/ח וזרח השמש עמ' שעז
ב/ח ויען יצחק עמ' קלח
ב/ח ויקח אברהם [אות לישועה מט ע"ב]
ב/ח זה השער שער א סי' מ, שער ד סי' כב
ב/ח זכרון דברים (תשנט) עמ' פג
ב/ח חי' רעק"א (גם פרדס)
ב/ח חיי אברהם (טייב) דף נו ע"ד
ב/ח חכם צבי (תשעה) ח"א סי' י ד"ה שאלה {כ"מ}
ב/ח חלקת יצחק עמ' רלז-רלח, רמא
ב/ח יד הקטנה הל' תשובה פ"ה סעיף ו
ב/ח יד כהן
ב/ח יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' כו
ב/ח ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקסא-תקסו
ב/ח יסוד ושורש העבודה שער יא פ"ו
ב/ח כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קז
ב/ח לב שלם [עי' כ"מ הל' ביה"ב פ"ב, כנה"ג בכללים כלל יא, תוספת יוה"כ לב ע"ד, חכם צבי סי' י, חזון נחום קדשים ריט ע"א, טהרות קכט ע"ב]
ב/ח להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קצא
ב/ח לחם רב (רוזנבוים) סי' תתקנז
ב/ח ללשונות הרמב"ם
ב/ח לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 208 {שהתוודה יוה"כ זה}
ב/ח מאורי התשובה
ב/ח מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שסט, שעו-שפ {חוזר ומתוודה}
ב/ח מוסר השכל
ב/ח מועדים וזמנים ח"ו סי' יט
ב/ח מוריה גל' קפז עמ' נח
ב/ח מורשה - שיחות למועדים עמ' רלט
ב/ח מכשירי מצוה עמ' פה
ב/ח מכתב מאליהו (דסלר) ח"ד עמ' 86
ב/ח מנחת אליהו ח"ג עמ' כד
ב/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' יח, כ-כא
ב/ח מנחת חן
ב/ח מנחת חן (תשמב) עמ' קב-קה
ב/ח מנחת יואל עמ' רעט {מתוודה יוה"כ אחר}
ב/ח מסורה ח"ט עמ' פא
ב/ח מצווה ועושה ח"ב עמ' שג
ב/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' רפב-רפג
ב/ח מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ב/ח מרפא לשון (המבורג) עמ' שכח
ב/ח משאת אברהם עמ' סז-ע
ב/ח משאת המלך (אדרי)
ב/ח משאת המלך ח"א סי' עט
ב/ח משאת המלך מועדים עמ' כט, לא
ב/ח משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמו-רמח
ב/ח משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצז-שצט, תיח
ב/ח משנת ר' אהרן מאמרים ח"ב עמ' קסט
ב/ח משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 76
ב/ח נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קמא, קמד-קמט
ב/ח נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' יט אות ו
ב/ח נתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קנה
ב/ח סדר משנה (בוסק')
ב/ח עטרת יעקב עמ' מב
ב/ח על התשובה עמ' 154
ב/ח פי' הרמ"ז לזוהר הקדוש במדבר עמ' קסה
ב/ח פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קפז-קצ
ב/ח פרפרת משה ח"א עמ' תקסו
ב/ח צהר גל' ח עמ' 92
ב/ח צרור החיים (יעקב)
ב/ח קהלת יעקב (קלוגר) עשי"ת עמ' רפה
ב/ח קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרצג
ב/ח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' רסז {יד פשוטה}
ב/ח רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שכח
ב/ח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ו {הוא עיקר הוידוי}
ב/ח שו"ע הרב או"ח סי' תרז סעיפים ד, ט
ב/ח שו"ת מהרי"ק סי' קכט הערה 28
ב/ח שי כהן עמ' קכה, קכז, קפז, קצה
ב/ח שיח יוסף ח"ב עמ' קד-קו
ב/ח של"ה ח"א מס' יומא סי' כז
ב/ח של"ה ח"ב יומא סי' כז
ב/ח שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שסא, ח"ב עמ' קלח, קמ, קמב-קמג, קנד, קעד
ב/ח שם דרך יומא עמ' קיג
ב/ח שמועות משה עמ' מב, נב-נג, נה, עג {חוזר ומתוודה}, קכב
ב/ח שמועת חיים יומא ח"א עמ' תמה, ח"ב עמ' תקעח
ב/ח שמות בארץ (תשנט) עמ' קנו
ב/ח שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' סה
ב/ח שער המלך על תהלים יום ג עמ' טז {מתוודה גם עבירות שהתוודה בעבר}
ב/ח שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שיד
ב/ח שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רעג
ב/ח שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' ה
ב/ח תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא
ב/ח תורה לדעת ח"ו עמ' מה-מו
ב/ח תורת המועדים (תשכד) עמ' 31
ב/ח תורת המועדים (תשנו) עמ' 35
ב/ט אביר יוסף עמ' שפב
ב/ט אבן ציון עמ' תקמד
ב/ט אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שיג
ב/ט אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' ק, חו"מ ח"א סי' פח
ב/ט אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' כו
ב/ט אור הישר
ב/ט אור יעקב סנהדרין דף סד ע"ד
ב/ט אורח תשובה עמ' כב
ב/ט אוריתא טז עמ' יא
ב/ט אלומות יוסף (תשנ) עמ' עט
ב/ט אמרות יצחק תנינא עמ' ט
ב/ט אמת ליעקב מועד עמ' תיב
ב/ט אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' שיא {שורה ושניה ושלישית}
ב/ט אשר חנן עמ' ס, סג
ב/ט אשר למלך
ב/ט באמונה שלמה עמ' תנז, תעג
ב/ט בדבר מלך ח"ד עמ' טו, יח
ב/ט בינת דניאל ח"א עמ' רסח
ב/ט בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כב
ב/ט בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' כב
ב/ט בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' מו {חייב לבקש מחילה}
ב/ט בית המלך (חסון)
ב/ט בית זבול ח"ד עמ' כח
ב/ט בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' ג
ב/ט בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' עב
ב/ט במעגלי יושר בראשית עמ' 210, 220
ב/ט בני בנימין (מאביו)
ב/ט בנין אב (שולמן) סי' ח
ב/ט בנתיב החסד (אלתר) עמ' 63-64
ב/ט ברור הלכה יומא פז ע"א ציון ב
ב/ט בריכות מים דף מד ע"ב וע"ד, מה ע"ב
ב/ט ברכת אבות (רקובסקי) סי' סב
ב/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' תו
ב/ט גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רכד
ב/ט גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רמו, רפב, רצח-שה
ב/ט גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קכג
ב/ט גבורת יצחק שבועות עמ' שצב {אם היה רבו}, שצג {שבין אדם לחברו}
ב/ט גור אריה (צרמון)
ב/ט דברות אליהו ח"ה עמ' קעז {חיוב לבקש מחילה בכל נזק ממון}
ב/ט דברות משה ב"ק ח"ב סי' נט ענף ב
ב/ט דברות משה קדושין סי' לג הערה לה, נט, ב"ק ח"ב סי' נט ענף ב
ב/ט דברי אש (רטקין) שער כיבוד אב ואם סי' ד אות א, סי' ה אות ג-ד, סי' יג אות א
ב/ט דברי יציב או"ח עמ' תקכא {וירצהו}
ב/ט דולה ומשקה (תשסב) עמ' 21
ב/ט דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' רמח {חובל}
ב/ט דרך המלך (רבי)
ב/ט דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קא
ב/ט הגות תשובה סי' ג
ב/ט הדר דוד עמ' קב
ב/ט הדרום קובץ יח עמ' 107, קובץ לח עמ' 52
ב/ט הדרת אפרים ח"א עמ' עד
ב/ט הלכות תשובה (בן שושן)
ב/ט המאור הגדול (יעבץ) עמ' קמח
ב/ט המאיר לארץ
ב/ט המעשה והמדרש עמ' נז {צריך לבקש מחילה}
ב/ט הערות ר"י ליינר
ב/ט הר המלך ח"ג עמ' יז
ב/ט הרמב"ם ותורתו ח"א
ב/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 97
ב/ט ואם תאמר ח"ד קושיה 703
ב/ט זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קצה
ב/ט זה השער, דרך תשובה עמ' יא
ב/ט זכרון דברים (תשכז) מאמר יב עמ' פה-פו
ב/ט זכרון דברים (תשנט) עמ' צז
ב/ט חדושים ובאורים (שני') ח"ב סי' ו אות ב
ב/ט חזון המקרא ח"ב עמ' 126
ב/ט חי' חפץ חיים = באור הלכה תרו ס"א
ב/ט חיים ומלך
ב/ט חלקת יצחק עמ' תקכז
ב/ט חק לישראל נזיקין עמ' 215
ב/ט חקרי זמנים ח"א עמ' קנו, ח"ג עמ' יא
ב/ט יד המלך (לנדא)
ב/ט יד הקטנה הל' תשובה פ"ג סעיף ה-ו, פ"ה סעיף ז
ב/ט יד כהן
ב/ט יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ב אות א, פ"ה ה"ט
ב/ט יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קכח
ב/ט ידו בכל סי' אלף קעד
ב/ט יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' כו
ב/ט יחוה דעת ח"ה עמ' קצז
ב/ט ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקסו-תקסח
ב/ט ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' שטז-שיז
ב/ט יסוד ושורש העבודה שער יא פ"ו
ב/ט ישועות יעקב מועד עמ' תשמ
ב/ט ישורון ח"כ עמ' תרפד {משיב נפש בשם מאור כעינים}
ב/ט ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 229
ב/ט ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עט, שנה
ב/ט לא תשנא עמ' 200, 201, 203, 223
ב/ט לב דוד (תשסט) עמ' יז
ב/ט לדוד ה' אורי וישעי עמ' מז-נב
ב/ט לדור ולדורות ח"א עמ' עג
ב/ט להורות נתן מועדים ח"ג עמ' נ
ב/ט להורות נתן מועדים ח"ד עמ' כט, לב, תי
ב/ט לקוטי שיחות חי"ג עמ' 185
ב/ט לקוטי שיחות חל"ב עמ' 116, 118
ב/ט לקוטי שיחות חל"ט עמ' 177
ב/ט מאה שערים (קפשאלי) עמ' צד
ב/ט מאור ישראל
ב/ט מאורי התשובה
ב/ט מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קעא
ב/ט מועדים וזמנים ח"ו סי' כ
ב/ט מוריה גל' קא עמ' נא-נב
ב/ט מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קמח
ב/ט מחזיק ברכה סי' תרו אות א {כ"מ}
ב/ט מכתם לדוד (חסן)
ב/ט מנחת חינוך ח"א עמ' קפד, ח"ג עמ' כז
ב/ט מנחת חן
ב/ט מנחת חן (תשמב) עמ' קו-קח
ב/ט מעט צרי
ב/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ט מעשי למלך ח"א דף רכו ע"ד
ב/ט מצווה ועושה ח"ב עמ' שו-שז
ב/ט מקור חסד עמ' צא
ב/ט מקראי קדש (תפט) דף קי ע"א
ב/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' רפ, רפב
ב/ט מרכה"מ אלפ' [עין יוסף קא ע"ג, תוס' יוה"כ כו ע"א, לד ע"א]
ב/ט משאת המלך (אדרי)
ב/ט משאת המלך ח"א סי' עח
ב/ט משאת המלך מועדים עמ' לז
ב/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' שכג
ב/ט משך חכמה דברים פכ"ט פס' ג
ב/ט משכנות יעקב (נעים) דף רז ע"ב
ב/ט משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' קנח
ב/ט משנת חיים דברים עמ' תעב, תקיד
ב/ט משנת יעקב
ב/ט משנת ישראל סי' ט אות ג-ד {גוזלו}, סי' יא אות ב
ב/ט משרת משה (עטייה)
ב/ט נזר הקדש (קפלן)
ב/ט נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קעג {לרבו צריך לפייס יותר}
ב/ט נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' כט אות יג
ב/ט נתן פריו ב"מ עמ' רסו
ב/ט סדר משנה (בוסקוביץ)
ב/ט סדר משנה (תאומים) עמ' עה
ב/ט סוכת דוד (דיאס) דף ב ע"א
ב/ט עיונים (פאור) עמ' 245-244
ב/ט ענבי פתחיה עמ' 101-103
ב/ט ענישה ושיקום ביהדות עמ' 98, 128
ב/ט פותח שער (תשסו) סי' י
ב/ט פותח שער (תשסח) סי' יב-יג
ב/ט פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר ל אות א {מניחו והולך לו}
ב/ט פני המלך (שטרן)
ב/ט פרח מטה אהרן (סול') מדע
ב/ט פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קצ
ב/ט פרפרת משה ח"ב עמ' ז
ב/ט פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 151
ב/ט צהר גל' ח עמ' 89, 93
ב/ט צפיחית בדבש דף קט ע"ג, קסו ע"ג
ב/ט צפנת פענח
ב/ט קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' שעה-שעו, שעח, תרסא, תרעט
ב/ט קידש ידיד דף קמב, קנב
ב/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שעג
ב/ט רוח נכון עמ' רפא {לא מוחל - חוטא}
ב/ט רנת יצחק משלי עמ' כח
ב/ט רנת יצחק שמואל עמ' פז {עד שיתן}, קנב, תסז {צריך לרצותו}
ב/ט רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קמה {המקלל}
ב/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקסב
ב/ט שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצד
ב/ט שביבי אור
ב/ט שבילי אשר
ב/ט שו"ע הרב או"ח סי' תרו סעיפים א-ג, הל' נזקי גו"נ אות ו
ב/ט שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תצה
ב/ט שובי נפשי עמ' מה-נד
ב/ט שי כהן עמ' רו-רז
ב/ט שיח יוסף ח"ב עמ' קט-קי
ב/ט של"ה ח"א מס' ר"ה סי' קנ
ב/ט של"ה ח"ב ר"ה סי' קנ
ב/ט של"ה עשרה הלולים אות נא
ב/ט שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קנג, תשד
ב/ט שם דרך בראשית ח"ב עמ' קעב, ויקרא עמ' קא
ב/ט שם דרך יומא עמ' קד, קו-קח
ב/ט שמועות משה עמ' כח, עז, פ {אע"פ שהחזיר}, פה
ב/ט שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקד, תקעו
ב/ט שמות בארץ (תשנט) עמ' קלה, קס
ב/ט שמרו משפט ח"א עמ' תכח
ב/ט שעורי הגרד"ש ב"ק הערה 5
ב/ט שפע חיים ח"א עמ' קצג
ב/ט שתי הלחם סי' טו, דף כ ע"ב
ב/ט תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כב
ב/ט תולדות אדם עמ' פו-פז
ב/ט תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' כט
ב/ט תורת ירוחם ח"ב דף עד ע"ג
ב/ט תורת מנחם חנ"ד עמ' 85 {אינו נמחל}
ב/ט תורת נתן עמ' 14-15 {הגוזל צריך לפייס את הנגזל}
ב/ט תשובת המלך
ב/י אורח תשובה עמ' כג
ב/י אמרי חן (בן סניור) שמואל עמ' 286
ב/י אשר חנן עמ' ס
ב/י באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק כו פסוק כח, פרק כז פסוק ג
ב/י באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ב עמ' תרג
ב/י בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/י במי התורה עמ' שסב {נוח לרצות וקשה לכעוס}
ב/י במעגלי יושר בראשית עמ' 210, 212
ב/י ברור הלכה יומא פז ע"א ציון ב
ב/י גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שה
ב/י דברי פנחס ח"ב עמ' נא-נב
ב/י דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכב [עי' הל' איסו"ב פי"ב הכ"ד]
ב/י דרושי ר"מ מאימראן עמ' קמד
ב/י דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 128
ב/י הלכות תשובה (בן שושן)
ב/י המלך ברמה עמ' 83
ב/י הר המלך ח"ח עמ' פב
ב/י הרמב"ם כמחנך עמ' 108
ב/י ויקח אברהם [ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"ב ז ע"ב]
ב/י זבד טוב עמ' 97
ב/י חיתו ארץ עמ' 107
ב/י חקרי זמנים ח"ג עמ' יא
ב/י יד הקטנה הל' תשובה פ"ה סעיף ז
ב/י יד כהן
ב/י יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ב אות א, פ"ה ה"ט
ב/י יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' כ
ב/י ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקסח
ב/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שנו
ב/י לא תשנא עמ' 175
ב/י לדור ולדורות ח"א עמ' נא
ב/י להוגה דעות פ"ו ה"ו, פ"ז ה"ז
ב/י לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 144
ב/י לקוטי שיחות חל"ז עמ' 75
ב/י מאורי התשובה
ב/י מבוא למשנה תורה עמ' 317
ב/י מוסר השכל
ב/י מורשה - שיחות למועדים עמ' רמא
ב/י מנחת חינוך ח"ג עמ' כז
ב/י מנחת חן
ב/י מנחת חן (תשמב) עמ' קט
ב/י מצווה ועושה ח"ב עמ' שז {להיות אכזרי}
ב/י מקור חסד עמ' צא
ב/י משבצות זהב שמואל א עמ' רז
ב/י משנת יעקב כאן, ומדע עמ' מג
ב/י מתנת חיים - מועדים עמ' קכב
ב/י נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קעב {מדוע לא הביא את הפסוק באברהם}
ב/י נחלת צבי (פאליי) עמ' רפח
ב/י נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' לט אות ו
ב/י נר דוד ח"א עמ' קמב, קמד
ב/י נתיבים במשפט העברי עמ' 104
ב/י סדר משנה (בוסק')
ב/י עזרת כהן עמ' תח
ב/י עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' רטו
ב/י עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' רט
ב/י פותח שער (תשסח) עמ' קו
ב/י פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר כו אות ב, מאמר לא, לב אות א
ב/י פני משה (שלז')
ב/י פרפרת משה ח"ב עמ' פז
ב/י פרפרת משה ח"ב עמ' פט, רנא
ב/י פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' רב
ב/י צהר גל' ח עמ' 89, 91, 93
ב/י קרית מלך
ב/י קרן לדוד מועדים עמ' ריח {מוחלים}
ב/י ראשית דעת (קורח) סי' יז {אכזרי}
ב/י רנת יצחק שמואל עמ' תסז {הגבעונים}
ב/י שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' כב
ב/י שו"ע הרב או"ח סי' תרו ס"י, הל' נזקי גו"נ אות ו
ב/י שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' רמח {הגהמ"י}
ב/י שובי נפשי עמ' נד-סה
ב/י שיח דוד (תשסח) עמ' עח
ב/י שלחן המלך
ב/י שם דרך יומא עמ' קח
ב/י שמועות משה עמ' פה
ב/י שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקו
ב/י תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כב
ב/יא אורח תשובה עמ' כד
ב/יא אשר חנן עמ' ס
ב/יא באר משה (שטרן) ח"ב סי' נ אות א
ב/יא ברור הלכה יומא פז ע"א ציון ב
ב/יא גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שה-שו
ב/יא גבורת יצחק שבועות עמ' שצה {מת חברו}
ב/יא הלכות תשובה (בן שושן)
ב/יא המלך ברמה עמ' 82
ב/יא יד הקטנה הל' תשובה פ"ה סעיף ז
ב/יא יד כהן
ב/יא יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' כז
ב/יא ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקסט
ב/יא לדוד ה' אורי וישעי עמ' נג
ב/יא מאורי התשובה
ב/יא מנחת חינוך ח"א עמ' קפח, ח"ג עמ' כז
ב/יא מנחת חן
ב/יא מנחת חן (תשמב) עמ' קי
ב/יא מצווה ועושה ח"ב עמ' שח {עשרה על קברו}
ב/יא מקור חסד עמ' צא
ב/יא משאת המלך (אדרי)
ב/יא משאת המלך מועדים עמ' לח
ב/יא משנת חיים דברים עמ' תקטו
ב/יא נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קלו
ב/יא עיונים (פאור) עמ' 244
ב/יא צהר גל' ח עמ' 89, 93
ב/יא רץ כצבי על חדשי השנה עמ' רפד
ב/יא שו"ע הרב או"ח סי' תרו סי"א, הל' גזילה אות ח
ב/יא שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קפז-קפט
ב/יא שובי נפשי עמ' סה-סו
ב/יא של"ה עשרה הלולים אות נא
ב/יא שם דרך יומא עמ' קט
ב/יא תרומת הגורן ח"ב עמ' 203


ג/39 הלכות תשובה פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אור התשובה
ג/רה"פ בית יעקב (בירב)
ג/רה"פ בנבכי התשובה
ג/רה"פ גבורת יצחק (תשובה)
ג/רה"פ דברי ירמיהו
ג/רה"פ הדרך לתשובה
ג/רה"פ הרהורי תשובה
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ ואתה ברחמיך הרבים
ג/רה"פ ועזר מצריו
ג/רה"פ חזק יד
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ כח התשובה
ג/רה"פ לב דוד (בן לולו)
ג/רה"פ לתשובת השנה
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/רה"פ משנה כסף (שירירו)
ג/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ג/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רנח-רסג
ג/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ג/רה"פ ס' התשובה
ג/רה"פ עבודת המלך
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ פרח מטה אהרן (סול') מדע
ג/רה"פ קרית מלך
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שפת מלך
ג/רה"פ תשובה מאהבה (ברזל)
ג/רה"פ תשובת בנימין
ג/א אביר יוסף עמ' שעט, שפב
ג/א אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' נו, עז
ג/א אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' נו אות ב
ג/א אהל דוד (קהן) ח"ב ישעיהו פנ"ה פס' ו
ג/א אוצר התולדות עמ' פב, קיד, קלח, שמב
ג/א אור אברהם
ג/א אור יהל ח"א עמ' א {רוב מצוות צדיק רוב עבירות רשע}
ג/א אור יחזקאל (לוינ') ימים נוראים עמ' רמג, רמז
ג/א אור ישראל המפורש סי' ח, לא
ג/א אור ישראל עמ' כח, לא, מט, סט, עא, עג
ג/א אורח תשובה עמ' כה
ג/א אוריתא טז עמ' סב-סג
ג/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' ו {רוב המדינה}
ג/א אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' קח
ג/א אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 222
ג/א אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קסא
ג/א אמת ליעקב נשים עמ' קעה
ג/א אסופת מערכות ימים נוראים עמ' צב, צד
ג/א אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' שיז
ג/א אש דת (תשמח) עמ' יא
ג/א אשכבתיה דרבי ח"א עמ' סה
ג/א באמונה שלמה עמ' תפו
ג/א באר יהודה
ג/א באר מחוקק עמ' רסט
ג/א באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק ו פסוק ט {לפי רוב העולם}
ג/א באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק יח פסוק כה {לפי רוב המדינה}
ג/א באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ב עמ' תמה
ג/א באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' עח
ג/א בארות המים (שאנג'י)
ג/א בגדי כהונה (פרחיא) דף קיג ע"א
ג/א בית אהרן וישראל גל' עג עמ' יד {יש דין כללי ודין פרטי, בדין כללי הולכים אחר הרוב}
ג/א בן ידיד
ג/א ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' עז
ג/א ברקאי ח"א עמ' 191
ג/א גבורת יצחק אבות עמ' קפו
ג/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שז-שיא, שמד
ג/א גבורת יצחק ר"ה עמ' קטז
ג/א גשר יהושע עמ' 51
ג/א דברי איש דף יד ע"א
ג/א דברי ברוך ח"ב מאמר נא אות א
ג/א דברי חנינא עמ' יט, קעד
ג/א דברי ירמיהו
ג/א דברי שאול שמות עמ' שלג, במדבר עמ' קלו
ג/א דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' שמה {הגדרת צדיק ובינוני}
ג/א דולה ומשקה תשרי ח"א עמ' ס, קיד, ח"ב עמ' רפד
ג/א דרך ה' (באום) ח"ב פ"ב אות יג
ג/א דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1769
ג/א דרכי שלום (מרגונטו) דף נט ע"ג
ג/א דרשות הצל"ח השלם עמ' מה-מו
ג/א דרשות מהר"ם בנעט עמ' רנה {לח"מ}
ג/א דרשות מהרי"ץ מועדים עמ' נד
ג/א דרשות משמר הלוי עמ' כו
ג/א הגות תשובה סי' יא, סי' יח הערה ד
ג/א הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 154
ג/א הלכות מדינה ח"א עמ' רכד
ג/א הלכות תשובה (בן שושן)
ג/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' קמח-קנ
ג/א המעלות לשלמה עמ' יד, נח
ג/א הר המלך ח"ו עמ' קיט-קכב
ג/א הרמב"ם ותורתו ח"א
ג/א התקופה הגדולה עמ' פה-פז {לח"מ - צדיקים ניצולים}
ג/א זבחי שלמה עמ' קכד
ג/א זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רב, רלז, שמג
ג/א חוקי חיים (סופר) דף יח ע"ג
ג/א חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שכז
ג/א חי' רח"א הכהן עמ' עו {השמיט הוגה את השם}
ג/א חיים ומלך
ג/א חכמת התורה פ' בראשית עמ' שמג
ג/א חמדה גנוזה (שלוש) ח"ג אחרי עמ' רמב
ג/א חקרי זמנים ח"א עמ' קנב, ח"ג עמ' יא-יב
ג/א יד הקטנה הל' תשובה פ"ז סעיף א
ג/א יד כהן
ג/א יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' כח
ג/א ילקוט עטרת צבי עמ' שצח
ג/א ישועות עוזו עמ' 238
ג/א ישורון ח"ג עמ' רעט
ג/א כנה"ג
ג/א לב אליהו - חכמה ומוסר עמ' רלט
ג/א לב שלם [שו"ת רא"ם ח"א סי' יא, שו"ת מהר"ם אלשקר סי' לה, לחם יהודה ה ע"ב]
ג/א להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רכ
ג/א להורות נתן מועדים ח"ד עמ' לא, לג
ג/א לילה כיום יאיר (באום) עמ' 309
ג/א לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' לד
ג/א מאורי התשובה
ג/א מאורי שערים עמ' קנח
ג/א מאמרי שלמה ח"א עמ' ריח, רנד
ג/א מבוא למשנה תורה עמ' 331
ג/א מבשר טוב - ימי הרחמים עמ' מב, ת
ג/א מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' יב, רג
ג/א מורשה - שיחות למועדים עמ' רמב
ג/א מילי דשמיא עמ' מג {רוב חטאים - רשע}
ג/א מים קדושים, דרושים דף מה ע"ב {לח"מ}
ג/א מנחה לאיש עמ' 330
ג/א מנחת חן
ג/א מנחת חן (תשמב) עמ' קיא
ג/א מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"א עמ' כו {רובו זכויות צדיק}, ח"ב עמ' נט
ג/א מנפת צוף עמ' 681-682
ג/א מערכי לב (חזן) ח"א דף קטז ע"ג, קמט ע"ד
ג/א מעשה אברהם דף כד ע"ג
ג/א מקור חסד עמ' קנא
ג/א מרכה"מ אלפ' [דרשות מהרי"ט יט ע"ב, שנות חיים טז ע"א]
ג/א משאת אברהם עמ' ע-עח
ג/א משאת המלך (אדרי)
ג/א משיב נפש (שפירא)
ג/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קמג
ג/א משנת יעקב
ג/א משנת שמחה
ג/א מתנת חיים ימים נוראים עמ' קצג
ג/א נהרות איתן ח"א עמ' שמז
ג/א נועם המוסר עמ' קנה
ג/א נועם חי"ח עמ' שכב [בצל החכמה ח"ג סי' מב]
ג/א נחלת צבי (פאליי) עמ' רכד
ג/א נתיבים במשפט העברי עמ' 33
ג/א ס' המכלולים להרקב"ג פ' משפטים דף מח ע"ג
ג/א עיוני חג ומועד עמ' 36
ג/א עיונים (פאור) עמ' 244
ג/א עצמות יוסף קידושין דף מ (עמ' קסא)
ג/א עקב ענוה
ג/א עקבי אבירים עמ' ש
ג/א ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' רנג, רסט, ח"ד עמ' יג
ג/א ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשיט, תתשלו, ח"ג עמ' יג
ג/א עשות משפט עמ' כט
ג/א פאר המלך עמ' קכו {"עשרים וארבעה" - דרכו לסכם במספר}
ג/א פותח שער (תשסו) סי' יא
ג/א פותח שער (תשסח) סי' יד
ג/א פי' ר' דוד שור
ג/א פני דוד (לחיד"א) בראשית סי' כב
ג/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קצא-קצד
ג/א פרפרת משה ח"א עמ' נד
ג/א פרפרת משה ח"ב עמ' תנב
ג/א צהר גל' ח עמ' 89
ג/א צמח דוד (סקאליע) עמ' תקיג
ג/א צפנת פענח (השמטות דף נה)
ג/א קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול-ימים נוראים (תשנט) עמ' קמד-קמה
ג/א קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' שכג
ג/א רמת שמואל (ברודנא) עמ' לו
ג/א רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' עה
ג/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' כה
ג/א רנת יצחק פ' חלק עמ' ט, תכג
ג/א רנת יצחק תהלים עמ' קמא, חמש מגילות עמ' קנא, שנב
ג/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' כא, עא, עה
ג/א שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קפד
ג/א שביבי אור
ג/א שובי נפשי עמ' סט
ג/א שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 169
ג/א שירת דוד (תשסז) עמ' שפז {בדעת א-ל דעות}
ג/א שלום בחילך עמ' פב
ג/א שלמי שמחה ח"ה עמ' רמג
ג/א שם משמעון (שפירא) עמ' קסט
ג/א שמועות משה עמ' צג, צז, קב, קטו, קכו
ג/א שמן ראש (כץ) ז' אדר-פורים עמ' שסו {כלל ישראל נידון לפי רובו}
ג/א שעורי דעת ח"ב עמ' קעו
ג/א שפתי חיים אמונה ובחירה ח"ב עמ' מב
ג/א שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' רמז
ג/א שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' כא-כה
ג/א תהלתו בפי עמ' סד-סה
ג/א תולדות יעקב (וורשנא) דף נז ע"ד
ג/א תורה לישראל עמ' 85
ג/ב אביר יוסף עמ' שעט
ג/ב אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' נו
ג/ב אדני היד החזקה
ג/ב אהל דוד (קהן) ח"א איכה פ"א פס' ה, ח"ב מלכים א פי"ד פס' ג, ישעיהו פנ"ה פס' ו
ג/ב אהל חייא עמ' תקיח
ג/ב אוסף מאמרי מוסר וחכמה עמ' קד
ג/ב אוצר התולדות עמ' קיג {לפי גדלם}, קלח {מיד מת}
ג/ב אוצרות יהושע עמ' לג
ג/ב אור אברהם
ג/ב אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' שיט {זכות אחד כנגד כמה עוונות}
ג/ב אור הישר
ג/ב אור יהל ח"א עמ' א {אין שוקלים אלא בדעת ה'}
ג/ב אור יחזקאל (לוינ') ימים נוראים עמ' כו, ע, עז, רא, רצח, שי
ג/ב אור יחזקאל (לוינ') מדות עמ' שב
ג/ב אור ישראל המפורש סי' ח, לא
ג/ב אור ישראל עמ' כח, לא, מט, סט, עא, עג
ג/ב אורח תשובה עמ' כו
ג/ב אחר האסף עמ' מב
ג/ב אלומות יוסף (תשנ) עמ' ז, כב
ג/ב אם הבנים שמחה פ"ג אות כט
ג/ב אמונת החינוך (אבינר) עמ' 312
ג/ב אמונת יהושע עמ' אלף תשעב
ג/ב אמרי חן (בן סניור) מלכים עמ' 248
ג/ב אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קסא
ג/ב אמרי יהודה (דרעי) עמ' ס
ג/ב אמרי יוסף (ספינקא) בראשית דף ל ע"א
ג/ב אמת ליעקב נשים עמ' קעה
ג/ב אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' שיז
ג/ב באמונה שלמה עמ' תלו, תפו
ג/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק ו פסוק ט {לפי רוב העולם}
ג/ב בגדי כהונה (פרחיא) דף קיג {ראב"ד}, קלו ע"ב
ג/ב בינה בספרים עמ' כז
ג/ב בית אהרן (צורוגון) פ' תצא דף סג ע"ד
ג/ב בית אהרן וישראל גל' לב עמ' קכה
ג/ב בית המדרש
ג/ב בית ישי - דרשות עמ' רסא
ג/ב בני אברהם דרושים דף ח ע"ד {א-ל דעות}
ג/ב בני יששכר (תשמג) ח"א דף קמט ע"א, ח"ב דף מט ע"ב
ג/ב בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' לב, ח"ב עמ' צו {במשקל א-ל דעות}
ג/ב בנין עולם (ת"ת) עמ' כז, קלג {לפי שיקול א-ל דעות}
ג/ב בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' קמה
ג/ב ברכת מרדכי דברים עמ' מב, רמח {בדעת א-ל דעות}
ג/ב ברכת מרדכי ויקרא עמ' קעט {שוקלים בדעת א-ל דעות}
ג/ב ברכת מרדכי ויקרא-דברים מהדו"ת ומועדי ה' מהדו"ת עמ' עה
ג/ב ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' עח, פ, קג, קה
ג/ב גבורת יצחק אבות עמ' רלט, רמא
ג/ב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שיא, שיט
ג/ב גבורת יצחק ר"ה עמ' קיז
ג/ב גדולי מוסר עמ' סט
ג/ב גן שושנים ח"א עמ' עג, ח"ב עמ' עו
ג/ב גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שכג {דעת א-ל דעות}
ג/ב דבר המלך (מנקין) עמ' 44
ג/ב דבר המלכה (וייס) עמ' קפא {מת מיד}
ג/ב דברות משה קדושין סי' נ הערה עד
ג/ב דברי ברוך ח"ב מאמר מה אות ה, מאמר מו אות ב, מאמר נ אות ז, מאמר נא אות א-ג
ג/ב דברי השקפה עמ' לא
ג/ב דברי חנינא עמ' נח, סב
ג/ב דברי יואל - שו"ת עמ' שפה
ג/ב דברי יואל בראשית ח"א עמ' צח, קיז, שמות ח"א עמ' רעח, ח"ב עמ' קצא, ויקרא ח"ב עמ' רנא, במדבר ח"א עמ' קצד, דברים עמ' קל
ג/ב דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' סט {השכר לפי דעת א-ל דעות}
ג/ב דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' יז-יח
ג/ב דברי ירמיהו
ג/ב דולה ומשקה תשרי ח"א עמ' עז, ח"ב עמ' שלה
ג/ב דעת חיים עמ' קפא
ג/ב דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שסו {שיקול זה}
ג/ב דעת תורה בראשית עמ' סח, שמות עמ' מה
ג/ב דרך ה' (באום) ח"ב פ"ב אות יט {רוב איכותי ולא כמותי}
ג/ב דרך ה' השלם עמ' עז - דרך לחיים, קלג - דרך לחיים
ג/ב דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1453
ג/ב דרשות מהר"ם בנעט עמ' רכ, רמז
ג/ב דרשות מהרא"ל ח"א עמ' רמה {בדעת א-ל דעות}
ג/ב דרשות מהרא"ל ח"ב-ח"ג עמ' שפ, שפב {בדעת א-ל דעות}
ג/ב דרשות מהרי"ץ מועדים עמ' נח {המדינה מיד אובדת}
ג/ב הגהות מוהר"י קרט עמ' קלט {שוקל עונות וזכויות}
ג/ב הגות תשובה סי' יא, סי' יח הערה ד
ג/ב הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 51, 68, 73, 154, 285
ג/ב הדרום חכ"ד עמ' 26
ג/ב הלכות קטנות ח"א סי' רכה
ג/ב הלכות תשובה (בן שושן)
ג/ב המעלות לשלמה עמ' ח, יב-יג
ג/ב הרמב"ם ותורתו ח"א
ג/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 74
ג/ב התקופה הגדולה עמ' פז {שיקול של א-ל דעות}
ג/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תצו
ג/ב וזרח השמש עמ' שע {בדעת א-ל דעות}
ג/ב ויואל משה עמ' רלד
ג/ב זבחי שלמה עמ' קעב
ג/ב זיו משנה
ג/ב זכרון משלי עמ' קמ {שיקול עוונות וזכויות לפי גודלם ולא לפי מניינם}
ג/ב זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שמג
ג/ב חי' חתם סופר
ג/ב חיי נפש ח"ג עמ' קכו
ג/ב חיים ומלך
ג/ב חכמת התורה פ' נוח עמ' צז, וירא עמ' קכז
ג/ב חלק יעקב (אביגדור), תחיית יעקב עמ' 68
ג/ב חמדה גנוזה (שלוש) ח"ג אחרי עמ' רמב
ג/ב חמשה מאמרות מאמר נוסח התפלה נספח ל
ג/ב חנן אלקים עמ' קצ
ג/ב חקל יצחק עה"ת עמ' תקלד {במשקל - ביד בוחן לבות}
ג/ב חקרי זמנים ח"ג עמ' ג
ג/ב יד הקטנה הל' תשובה פ"ז סעיף א
ג/ב יד כהן
ג/ב יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' כט
ג/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' סב-סג, כרך ב ח"ב עמ' רכד, רלח
ג/ב ימי דוד עמ' ו {ראב"ד}
ג/ב ימלא פי תהלתך ח"א עמ' קיט, קמט
ג/ב ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קט, רלג, רפג, שצה, תלד, תמו, תנז, תעז
ג/ב ישורון ח"כ עמ' תשסד
ג/ב ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שמ
ג/ב כד הקמח עמ' תמה
ג/ב כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' עח
ג/ב כתבי הסבא מקלם, ימים נוראים עמ' קטו, פנקס הקבלות עמ' צח
ג/ב כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' רסח
ג/ב לב שלם [יפה מראה]
ג/ב לדוד ה' אורי וישעי עמ' נד-נו
ג/ב לדור ולדורות ח"א עמ' סא
ג/ב להורות נתן מועדים ח"ד עמ' תט
ג/ב להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' שלד {עוון כנגד כמה זכויות}
ג/ב להעיר להורות ולהשכיל ח"ד עמ' נב {בדעתו של א-ל דעות}
ג/ב לילה כיום יאיר (באום) עמ' 309 {רוב איכותי}
ג/ב לקוטי שיחות חל"ה עמ' 36
ג/ב מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 459
ג/ב מאורי המועדים עמ' ריא {העולם כולו}, רכט {מדינה אובדת}
ג/ב מאורי התשובה
ג/ב מאורי שערים עמ' קנט, קסז, קעו
ג/ב מאכסניא של התורה סי' א
ג/ב מאמרי שלמה ח"א עמ' ריח
ג/ב מבוא למשנה תורה עמ' 116, 331
ג/ב מבשר טוב - ימי הרחמים עמ' מב, קנו, ת
ג/ב מבשר טוב - כח תשובת ישראל עמ' קפט
ג/ב מדבר שור עמ' פה
ג/ב מחנה חיים חו"מ ח"ב סי' כ עמ' מג {בשיקול א-ל דעות}
ג/ב מחשבת זקנים עמ' קעא {לפי שיקול א-ל דעות}
ג/ב מחשבת מוסר ח"א עמ' תקע
ג/ב מחשבת מוסר ח"ב עמ' קלג {בדעתו של א-ל דעות}
ג/ב מחשבת מוסר ח"ג עמ' קב, קיד, קמ, קס, קעד, רסט {לפי דעת א-ל דעות}
ג/ב מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 155
ג/ב מילי דאגדתא ושו"ת (ר' יעקב מליסא) דף יב ע"א
ג/ב מים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' מא
ג/ב מכתב מאליהו (דסלר) ח"ד עמ' 85
ג/ב מנחה לאיש עמ' 391-392
ג/ב מנחת חן
ג/ב מנחת חן (תשמב) עמ' קיא
ג/ב מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"ב עמ' רסט
ג/ב מנפת צוף עמ' 678, 681, 682
ג/ב מעינות האמונה עמ' שב {אין שוקלין}
ג/ב מערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' עד, קעד-קעה, רנט {לפי גודל העבירות והזכויות}
ג/ב מקדשי השם ח"ב עמ' קסא
ג/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' קמט, קנב, קנד
ג/ב מראה איש ח"ב עמ' כג
ג/ב מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ג/ב מרפא לשון (המבורג) עמ' קעז
ג/ב משאת אברהם עמ' ע-עח
ג/ב משאת המלך (אדרי)
ג/ב משיב נפש (שפירא)
ג/ב משך חכמה שמות פ"ג פס' טז-יז, והפטרת וילך
ג/ב משנת יעקב
ג/ב משנת ר' אהרן מאמרים ח"ד עמ' קסו, קצו
ג/ב משרת משה (עטייה)
ג/ב נועם חי"ח עמ' שכב [בצל החכמה ח"ג סי' מב]
ג/ב נחלה לישראל עמ' קעא {זכות כנגד כמה עוונות}
ג/ב נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נה אות כב ובהשמטות
ג/ב נפוצות יהודה עמ' קפח, שטו
ג/ב נר למאור (פרצקי) עמ' רלג
ג/ב נרות אהרן
ג/ב נשמה של שבת עמ' 516 {רק ה' יודע לשקול עוונות}
ג/ב נתיבות מוסר עמ' יט
ג/ב סדר משנה (בוסק')
ג/ב עבד המלך (תשא)
ג/ב עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' נח-סא
ג/ב עולם הפוך פס"ז
ג/ב עונג יו"ט על דרוש דף ה ע"ג {מי שעוונותיו מרובים מת מיד, וראב"ד}, טז ע"ג {רשעים נחתמים למיתה - בעוה"ז}
ג/ב עזר מיהודה עמ' תמג {לפי גודלם}
ג/ב עטרת זהב (באדהב, תרנז) - גדולי הארץ עמ' א
ג/ב עיוני חג ומועד עמ' 36
ג/ב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 94 {לח"מ}
ג/ב עיונים (פאור) עמ' 144, 244
ג/ב עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' ז
ג/ב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' תג
ג/ב עמק יהושע (שפירא, תרפה) דרוש ה עמ' יט-כ {האדם המדינה והעולם}
ג/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' יב
ג/ב עצמות יוסף קידושין דף מ (עמ' קסא)
ג/ב עקב ענוה
ג/ב עקבי אבירים עמ' ש
ג/ב פותח שער (תשסו) סי' יא עמ' פח-פט
ג/ב פותח שער (תשסח) עמ' קיח-קיט
ג/ב פי' ר' דוד שור
ג/ב פלגי שמן (ריזיקוב) סי' לא
ג/ב פרי אהרן (פסין) עמ' 126 {מת מיד}
ג/ב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קצא-קצד
ג/ב פרפרת משה ח"א עמ' נד
ג/ב פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' ע
ג/ב פרשת המלך כאן עמ' שכה
ג/ב צהר גל' ח עמ' 89
ג/ב צפנת פענח (גם בהשמטות דף נה)
ג/ב צפנת פענח (תשסו) עמ' שיט
ג/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' צד
ג/ב קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול-ימים נוראים (תשנט) עמ' קמד-קמה
ג/ב קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשמז) פ' אלול ג' {עוון אחד כנגד כמה זכויות}
ג/ב קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' רצח, שיז
ג/ב קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' שפב
ג/ב קול צופיך עמ' תקכא
ג/ב קומץ המנחה (צונץ) דרוש מה אות ח, דרוש קסג אות ו, דרוש קפא אות ו, דרוש רא אות א {ע"פ שיקול א-ל דעות}
ג/ב קרן לדוד מועדים עמ' סט, רמט
ג/ב קרן פני משה ח"ב
ג/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' רנט
ג/ב רוב דגן (הלוי) ח"ג דף ה ע"ב
ג/ב רמתיים צופים סי' א אות צח
ג/ב רנת יצחק דברי הימים עמ' רג {בדעתו של א-ל דעות}
ג/ב רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' לו, חמש מגילות עמ' רפד, שנב
ג/ב רנת יצחק מלכים עמ' קנא {לפי גדלם}, רכו {בדעתו של א-ל דעות}
ג/ב רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' כא, תד
ג/ב רנת יצחק פ' חלק עמ' שד {בדעת א-ל דעות}, תיח, תכו, תנד
ג/ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' כא
ג/ב רנת יצחק תפלה עמ' ע
ג/ב רסיסי לילה פמ"ג עמ' 82
ג/ב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קפד, רה
ג/ב שבי בנימין דף ח ע"א
ג/ב שבילי אשר
ג/ב שו"ת הרד"ך עמ' לו, קיא {מגדל עוז}
ג/ב שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים רסג
ג/ב שובי נפשי עמ' ע-עב
ג/ב שיח דוד (תשסד) עמ' מג
ג/ב שיח דוד (תשסח) עמ' מח
ג/ב שיחות לספר ויקרא עמ' קד {רק ה' יודע משקלם}
ג/ב שירת דוד (תשסז) עמ' שפו
ג/ב שלחן המלך - חלק הדרושים דף לג ע"ב
ג/ב שלמי שמחה ח"ה עמ' רמג
ג/ב שם דרך סנהדרין עמ' קעו
ג/ב שם משמואל מועדים - לסליחות זכור ברית שנת תר"ע, וראש השנה שנת תרע"ג, ושבת תשובה שנת תרפ"א {בדעתו של א-ל דעות}
ג/ב שם משמואל פרשת וישלח שנת תרע"א {כל אדם נשפט לפי המקום והזמן}
ג/ב שמועות משה עמ' קב, קיא {לח"מ}, קכה-קכו
ג/ב שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שיג {לפי משקל א-ל דעות}
ג/ב שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קח {בשיקול א-ל דעות}
ג/ב שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' א
ג/ב שמר את הדבר עמ' קצה
ג/ב שנות חיים (חזן) דף טז ע"א
ג/ב שעורי דעת ח"ב עמ' קעו
ג/ב שפתי חיים אמונה ובחירה ח"ב עמ' מב {בדעתו של ה'}
ג/ב שפתי חיים מועדים ח"א עמ' שפד
ג/ב שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קנט
ג/ב שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' כו-כח, קיג
ג/ב תבונה (ליפקין) סי' ז {זכות כנגד כמה עוונות}
ג/ב תהלתו בפי עמ' סד-סה
ג/ב תודת אהרן עמ' לב
ג/ב תורה לישראל עמ' 85
ג/ב תורת המועדים (תשכד) עמ' 143, 15
ג/ב תורת המועדים (תשנו) עמ' 18, 22, 81, 155
ג/ב תורת הפילוסופיה עמ' 134, 230
ג/ב תורת משה (אלשיך) ויקרא עמ' קעה
ג/ג מי מרום ח"י עמ' קמד {בכל שנה שוקלים עוונות ב"א}
ג/ג אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' נה, עז, צב
ג/ג אבן ציון עמ' תקלו
ג/ג אוצר התולדות עמ' מח, תקטו
ג/ג אוצרות יהושע עמ' לג
ג/ג אור אברהם
ג/ג אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תקמה {עורו ישנים}
ג/ג אור יחזקאל (לוינ') - דרכי העבודה עמ' שכט {חטא אחד שקול כנגד חטאים רבים}
ג/ג אור יחזקאל (לוינ') ימים נוראים עמ' ע, שיא
ג/ג אור ישראל עמ' עא, עג
ג/ג אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק ב
ג/ג אורח תשובה עמ' כח
ג/ג אוריתא טז עמ' סג-סה, סז
ג/ג אישי יובל עמ' 172
ג/ג אמונת עתיך גל' 109 עמ' 8
ג/ג אמרי דוד (מלי') כאן, וקונ' ת"ת עמ' נח, קונ' תפלה עמ' קט-קי
ג/ג אמרי יהודה (דרעי) עמ' סה
ג/ג אמת ליעקב נשים עמ' קעה
ג/ג אש המערכה עמ' 188, 190
ג/ג אשר למלך
ג/ג באר לחי ראי עמ' קצט-רו
ג/ג בארות המים (שאנג'י)
ג/ג בגדי כהונה (פרחיא) דף קלו ע"ב
ג/ג בינת דניאל ח"א עמ' רסז
ג/ג בית אהרן וישראל גל' מב עמ' כא, גל' ס עמ' כב
ג/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/ג בן ידיד
ג/ג בני יוסף (טנוג'י) דף מח ע"ב
ג/ג ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' עז
ג/ג ברקאי ח"א עמ' 191
ג/ג גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שז, שט-שי, שיב-שיח, שכ, שכג
ג/ג גבורת יצחק ר"ה עמ' קטז, רכב
ג/ג גל עיני בראשית-שמות עמ' קפד
ג/ג גלגולי מנהג בעולם ההלכה עמ' 104
ג/ג דברי ברוך ח"ב מאמר מה אות ה, מאמר מו אות ד, מאמר מז אות א, מאמר מט אות ז, מאמר נ אות ז, מאמר נא אות א
ג/ג דברי חנינא עמ' יט
ג/ג דברי יוסף (אירגס) סי' נד דף קב ע"א-ע"ב {לח"מ - בינוני שעשה תשובה}
ג/ג דברי ירמיהו
ג/ג דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' שמה {בינוני זוכה רק ע"י תשובה}, שע
ג/ג דולה ומשקה (תשסב) עמ' 5
ג/ג דולה ומשקה תשרי ח"א עמ' ס, פ, קג, קיב, ח"ב עמ' רג, רפד
ג/ג דין אמת (תשסז) עמ' שלד {לח"מ}
ג/ג דעת תורה דברים ח"ב עמ' קנז
ג/ג דרשות ר"י מסלוצק עמ' נ
ג/ג הגות תשובה סי' יא, סי' יח הערה ד
ג/ג הגיוני הלכה עמ' 170
ג/ג הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 68, 70, 71
ג/ג הדרום לו עמ' 9
ג/ג הלכות תשובה (בן שושן) כאן ועמ' קסט
ג/ג המעלות לשלמה עמ' ח, יב-יג
ג/ג הר המלך ח"ח עמ' קפו-קפז
ג/ג וזרח השמש עמ' שסח {נחתם לחיים}
ג/ג זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תמג
ג/ג חזון יחזקאל קידושין פ"א הי"א
ג/ג חי' יחיאל דף ד ע"ב
ג/ג חיים ומלך
ג/ג חמדה גנוזה (שלוש) ח"ג אחרי עמ' רמב
ג/ג חמשה מאמרות מאמר נוסח התפלה נספח מה
ג/ג חק המלך יבמות עמ' עא
ג/ג חקרי זמנים ח"א עמ' קנב, ח"ג עמ' ג, יב, טו
ג/ג טורי אבן
ג/ג יד אליהו (בוקובזה) סי' א אות ו
ג/ג יד הקטנה הל' תשובה פ"ז סעיף א
ג/ג יד כהן
ג/ג יד משה (אמריליו) דף עד ע"ד
ג/ג יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' ל
ג/ג ים שמחה עמ' תמא-תמב
ג/ג ימי זכרון עמ' רלב
ג/ג ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שצה, תמט {בינוני}
ג/ג ישרי לב עמ' קח
ג/ג כבוד מלכים (מרגליות) עמ' נו {נימוקי הגרי"ב}
ג/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תיח
ג/ג כתב אמת ח"א עמ' קסט, קעג
ג/ג כתר המלך
ג/ג לב חיים (מלינק) דף כג ע"א {לח"מ}
ג/ג לב שלם [פני יצחק זוטא ראש השנה דף לה]
ג/ג להעיר להורות ולהשכיל ח"ב עמ' שכ
ג/ג להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' שכו {תהה על הזכויות}, שכט {אין מזכירים זכות}
ג/ג להעיר להורות ולהשכיל ח"ד עמ' טו, נב {בינוני}
ג/ג לקוטי שיחות חי"ג עמ' 230
ג/ג לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 246, חכ"ח עמ' 104, חכ"ט עמ' 206
ג/ג לקוטי שיחות חל"ט עמ' 335 {הגהמ"י - משפט ר"ה עיקרו על גשמיות}
ג/ג לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תנב {ניחם על המצוות}
ג/ג מאורי התשובה
ג/ג מאורי שערים עמ' קצב, רו-רז
ג/ג מבוא למשנה תורה עמ' 330
ג/ג מבשר טוב עקבתא דמשיחא עמ' ל
ג/ג מורשה - שיחות למועדים עמ' נט, סד, פט, רט, רכט, רלז, רמב, רמה
ג/ג מחזה עליון עמ' פא-פב {נבואת משה}
ג/ג מחנה ישראל (אליהו)
ג/ג מחשבת מוסר ח"א עמ' קלד, שכה, תקנא
ג/ג מחשבת מוסר ח"ג עמ' קנ {תולים לבינוני}
ג/ג מי השלוח (זס') עמ' ח
ג/ג מילי דמרדכי
ג/ג מים קדושים, דרושים דף מ ע"ב
ג/ג מכתב לחזקיהו דף נח ע"ד
ג/ג מנחת חן
ג/ג מנחת חן (תשמב) עמ' קיב-קטו
ג/ג מעט צרי
ג/ג מערכי לב (חזן) ח"א דף קנג ע"ב
ג/ג מקום דוד [ראשון לציון דף קכ]
ג/ג מראה איש ח"ב עמ' כג
ג/ג מראה הנוגה [קול אליהו ח"ב דף קד ע"ב]
ג/ג מרכה"מ אלפ' [מהר"י הלוי סי' צה, שנות חיים פ' נצבים, דברי יוסף סי' נד]
ג/ג מרפא לשון (המבורג) עמ' קנ
ג/ג משאת אברהם עמ' ע-צ
ג/ג משאת המלך (אדרי)
ג/ג משב יעקב ח"א
ג/ג משיב נפש (שפירא)
ג/ג משנה שכיר יו"ד עמ' פא
ג/ג משנת יעקב כאן, ונשים ח"ב עמ' יז
ג/ג משנת משה שבת עמ' עא {הגהמ"י}
ג/ג משנת ר' אהרן מאמרים ח"ב עמ' צח, קעט
ג/ג מתנת חיים ימים נוראים עמ' סו, קצג
ג/ג נאות אפרים ח"א עמ' סא-סב
ג/ג נועם המוסר עמ' רכג
ג/ג נזר המלך
ג/ג נחלה לישראל עמ' קעא
ג/ג נחלת צבי (פאליי) עמ' רלז
ג/ג ניר לדוד
ג/ג נקדש בצדקה סי' צה
ג/ג סיומי המסכתות עמ' 44-45
ג/ג עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' סא-סה
ג/ג עולם הפוך פס"ז
ג/ג עונג יו"ט על דרוש דף יג ע"ג, יז ע"ד {לח"מ - הרי רב חסד מטה כלפי חסד}
ג/ג עטרת חן ח"ב עמ' קסה
ג/ג עיוני חג ומועד עמ' 36
ג/ג עם לבבי אשיחה עמ' צט
ג/ג עקב ענוה
ג/ג פותח שער (תשסו) סי' יב-יד
ג/ג פותח שער (תשסח) סי' טו-יז, ועמ' קצו
ג/ג פחד יצחק (הוטנר) ר"ה מאמר יז אות א-ב, מאמר יח אות א, כג אות א-ב
ג/ג פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 79
ג/ג פי' ר' דוד שור
ג/ג פני המלך (שטרן)
ג/ג פרי האדמה ח"ג
ג/ג פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' כג
ג/ג פרפרת משה ח"א עמ' תקפב
ג/ג פרפרת משה ח"ב עמ' תלה, תנב
ג/ג צהר גל' ח עמ' 88, 89
ג/ג צפנת פענח (תשסו) עמ' שיח
ג/ג קהל יהודה - חי' הש"ס דף לח ע"ג
ג/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' רנא
ג/ג קובץ על יד ח"א
ג/ג קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול-ימים נוראים (תשנט) עמ' קמד
ג/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' רנט
ג/ג רמת שמואל (ברודנא) עמ' יא
ג/ג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קנז, ח"ב עמ' שכ
ג/ג רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' קב
ג/ג שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קפה
ג/ג שביבי אור
ג/ג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תעב
ג/ג שובי נפשי עמ' עב-עז
ג/ג שיח ערב קדשים עמ' מה
ג/ג שיחות חכמה ומוסר מאמר ט אות א, ז
ג/ג שיחות מוסר (תשמ) ח"ב מאמר א
ג/ג שיחות מוסר (תשסב) עמ' תלח-תמב {בינוני תולים}
ג/ג שירת דוד (תשסז) עמ' שסב, שפז {אם עשה תשובה}
ג/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קמב
ג/ג שלמי יוסף ר"ה עמ' קנא
ג/ג שם דרך יומא עמ' קי
ג/ג שמועות משה עמ' צו, קב, קז, קי {הגהמ"י}, קיא, קיג, קטו-קטז
ג/ג שעורי הרב (תשנד) עמ' קס
ג/ג שער המלך על תהלים יום ג עמ' קעג-קעד {לח"מ}
ג/ג שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קפ, שד-שה, שי-שיא
ג/ג שפע חיים (תשסח) עמ' ריא {אחרי לבבכם זו מינות}
ג/ג שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' כט-לג
ג/ג תולדות יעקב יוסף פ' מצורע
ג/ג תורה ודעת תשסה-תשסו עמ' ס, סט
ג/ג תורת המועדים (תשכד) עמ' 15
ג/ג תורת המועדים (תשנו) עמ' 17
ג/ג תורת משה (אלשיך) ויקרא עמ' קעה
ג/ג תקנת השבים עמ' 29, 38
ג/ג תשובת המלך
ג/ד אביר יוסף עמ' שעז
ג/ד אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' א, ד, ח, ט, יז
ג/ד אבן פינה (קלצקין) עמ' 141 {אע"פ שתקיעת שופר בר"ה גזה"כ רמז יש בה}
ג/ד אבני אש (אויש) אבות עמ' ר
ג/ד אבני אש (אויש) על פרקי אבות עמ' ר
ג/ד אגרות משה או"ח ח"ב סי' קה
ג/ד אגרת הטיול (תשעה) עמ' קצד
ג/ד אהל דוד (קהן) ח"ב ישעיהו פנ"ה פס' ו, יונה פ"א פס' ג, ח"ג צפניה פ"ב פס' ג {עשי"ת}
ג/ד אהל דוד ח"ה נחמיה פ"ח פסוק ט
ג/ד אהל יעקב (קרנץ, תשעא) בראשית עמ' רעא, דברים עמ' שמז
ג/ד אהל רחל (סופר) עמ' 568 {אע"פ שתקיעת שופר מצווה מכל מקום רמז יש בה}
ג/ד אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רצד
ג/ד אוצר התולדות עמ' תג, תו-תז
ג/ד אוצר נחמד (סילברסטון) עמ' 23 {כלומר עורו ישנים מתרדמתכם}
ג/ד אוצרות יהושע עמ' לג
ג/ד אור אברהם
ג/ד אור המאיר (ר' זאב וולף מזיטומיר) דרוש לר"ה עמ' רסז
ג/ד אור יהל ח"א עמ' נט {רמז יש בו}
ג/ד אור יחזקאל (לוינ') ימים נוראים עמ' עו, קכח, קלו, קצ, רעב
ג/ד אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק ב
ג/ד אורח תשובה עמ' כט-לא
ג/ד אוריין תליתאי (תאומים) הקדמה (ד"ה ובחי') {שופר}
ג/ד אוריתא טז עמ' ט, סה, סז, קע, רכה, רלד-רלה, רלז
ג/ד אלומות יוסף (תשנ) עמ' קכא
ג/ד אלומת יוסף דף כה ע"א {אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזרת הכתוב}
ג/ד אמונת עתיך (נאור) עמ' מט
ג/ד אמונת עתיך גל' 109 עמ' 8
ג/ד אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' נח, סא
ג/ד אמרי מנחם עמ' רנג {שופר רומז לתשובה}
ג/ד אמרי משה (פודהורצר) עמ' קיא
ג/ד אמרי נועם (דזיקוב) פ' חיי אות ג, פ' ויצא אות ב, פ' תרומה אות כז, פ' מטות אות ב, יא, יד, פ' ואתחנן אות ו, פ' עקב אות ג, פ' תצא אות יד
ג/ד אמרי נועם מועדים ר"ה סי' א, ליל ר"ה מבן המחבר סי' ד, יום ר"ה מבן המחבר סי' כג, ר"ח אדר סי' ח, פורים מבן המחבר סי' א
ג/ד אמת ליעקב מועד עמ' שטז
ג/ד אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' קעד, ריח, רמ {עורו ישנים}
ג/ד אסיף ח"ב עמ' 297 {עורו ישנים}
ג/ד אסיפת שמועות תשרי עמ' רד-רה
ג/ד אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קנד
ג/ד באמונה שלמה עמ' תעח, תפז, תצד
ג/ד באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שלו, שמות עמ' תצד, ויקרא עמ' שכד, תקלג, תקלה, דברים עמ' רנד, תתסג, תתקטו, יהושע-שמואל עמ' קכז
ג/ד בארות המים (שאנג'י)
ג/ד בדבר מלך ח"ו עמ' רנא, רנד
ג/ד בין השורות עמ' רפח
ג/ד בית אברהם (אבלי, תקצז) דף כב ע"ב (השני)
ג/ד בית אהרן (סוויאדישץ) דף ו ע"ב {שופר הוא להתעוררות ואין הנאה מקולו}
ג/ד בית אהרן וישראל גל' ל עמ' כא, גל' נט עמ' קכ {טעם תקיעת שופר}
ג/ד בית יחזקאל (וייס) עמ' רלח, שעז
ג/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/ד בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קסב אות א, מאמר קסג אות א
ג/ד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קיד
ג/ד בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' לג
ג/ד בן אשר ביאורי מקראות אות לז
ג/ד בן ידיד
ג/ד בן מלך - חכמה ומוסר עמ' תנד
ג/ד בני יששכר (תשמג) ח"ב דף יד ע"א, טז ע"ג
ג/ד בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' רמג, רנב
ג/ד בני שלשים עמ' קעד, קפד, קפו
ג/ד בנין דוד (טאוב) - דרשות עמ' פח, צא, צד
ג/ד בנין עולם (ת"ת) עמ' קלג {כל אדם}
ג/ד בנין שאול עמ' רכג
ג/ד בנין שלמה דרוש ט
ג/ד בעקבות מועדי ה' עמ' 63, 99, 105, 136, 143
ג/ד בריתי יעקב ח"א עמ' קפו, תיא
ג/ד ברכת מרדכי ויקרא עמ' רפג
ג/ד ברכת מרדכי ויקרא-דברים מהדו"ת ומועדי ה' מהדו"ת עמ' תכז
ג/ד ברקאי ח"א עמ' 192
ג/ד בשעה שהקדימו עמ' תרנב, אלף קמו
ג/ד גבורת יצחק ימים נוראים עמ' יט-כ, קכג, קמא, קמה, קמח, קסב-קסד, שיט-שכג
ג/ד גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קפב
ג/ד גבורת יצחק ר"ה עמ' קז
ג/ד גבעת שאול (בראך) סי' ג, תקכד
ג/ד גינת אגוז עמ' רצט
ג/ד גל עיני בראשית-שמות עמ' כו
ג/ד גן שושנים ח"ב עמ' כג
ג/ד גשר יהושע עמ' 70
ג/ד דברות משה קדושין סי' נ הערה עד
ג/ד דברי אש (רטקין) שער ברכות הנהנין סי' טו בעיונים
ג/ד דברי ברוך ח"ב מאמר לט אות ו, מאמר מג אות א, מאמר מה אות ה, מאמר מו אות ד, ה, ח, מאמר מח אות ב, מאמר מט אות א, ה, ח, יא, מאמר נ אות ז
ג/ד דברי הרב עמ' קעט
ג/ד דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רנז-רנח, מועדים (תשנט) עמ' כו
ג/ד דברי חנינא עמ' סב
ג/ד דברי יחזקאל (פרנקל) פ' בראשית עמ' ב {עורו ישנים}
ג/ד דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שיז {להרבות בצדקה}
ג/ד דובב מישרים (ברזון) מאמר יא, לה
ג/ד דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' כב, שמד {נהגו להרבות במע"ט}
ג/ד דולה ומשקה תשרי ח"א עמ' קב, קיב, ר, רז, ריט, רלח, רסה, רפו, ח"ב עמ' נג, קעב
ג/ד דור דורים עמ' תיח
ג/ד דעת מרדכי ח"ב עמ' קח
ג/ד דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכב
ג/ד דעת תפלה עמ' רצד
ג/ד דקה מן הדקה דף ה ע"א
ג/ד דרך המלך (רפפורט)
ג/ד דרך חיים (תשע) פ"א הערה 1323, 1582
ג/ד דרכי נועם דרוש טו
ג/ד דרשות הצל"ח השלם עמ' מג, ק, קמ
ג/ד דרשות הרא"ש (שאג, תשסו) ח"א סי' ו עמ' יט, סי' מ עמ' פג, סי' מג עמ' פח, סי' מד עמ' צב, סי' מו עמ' צו, סי' מז עמ' ק, סי' נא עמ' קי
ג/ד דרשות ומאמרים (דיקוריאל) עמ' רפא
ג/ד דרשות מהר"ם בנעט עמ' רכב, רנה
ג/ד דרשות מהר"ם שיק עמ' רכג
ג/ד דרשות מהרי"ץ מועדים עמ' ה, פ, קא, קכא
ג/ד דרשות ר"י אבן שועיב עמ' תצא
ג/ד דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שכז
ג/ד הגות תשובה סי' יג
ג/ד הדריכני באמתך עמ' 9
ג/ד הדרת אפרים ח"ב עמ' סה
ג/ד הישר והטוב עמ' לב, מ, מח {תקיעת שופר - רמז}
ג/ד הלכות תשובה (בן שושן)
ג/ד הקדמת אמרי יוסף לס' ליקוטי תורה וש"ס עמ' סג {עשרת ימי תשובה}
ג/ד הר המלך ח"ה עמ' קפב-קפה, ח"ח עמ' פב
ג/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 86, 151
ג/ד הררי קדם עמ' ב
ג/ד התורה והמדינה ח"ז עמ' רכד
ג/ד התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 89
ג/ד וזאת התורה עמ' רצח
ג/ד וזרח השמש עמ' שג {צריך שיראה עצמו}, שסה, שע שעט {רמז יש בו}
ג/ד ויאמר מרדכי עמ' יז
ג/ד ויגד יעקב (תשסח) עמ' קנט, קסג, קסז, קעג, תרמז
ג/ד זאת ליעקב דברים עמ' רלז
ג/ד זבחי שלמה עמ' קמו
ג/ד זך ונקי עמ' קסז {עורו ישנים}, רמ {יחשוב שחציו זכאי וחציו חייב}
ג/ד זכרון דברים (תשכז) מאמר יד עמ' קיז
ג/ד זכרון דברים (תשנט) עמ' פב {שופר}
ג/ד זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' ק
ג/ד זכרון משה (קרונז'ק) עמ' עג {עורו ישנים}
ג/ד זקן אהרן (פריד) עמ' רלח, רמב
ג/ד חגוי הסלע (הורוביץ) עמ' מג
ג/ד חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שלט
ג/ד חיי נפש ח"ג עמ' קנ
ג/ד חכמת התורה פ' בראשית עמ' רסד
ג/ד חמודי צבי ח"ב עמ' עו
ג/ד חקל יצחק עה"ת עמ' תקעז {להחריד}
ג/ד חקרי זמנים ח"ג עמ' ג, יב, יד, ח"ד עמ' קכט
ג/ד טיול בפרדס ח"א עמ' קלב
ג/ד טל חיים (טל) ימים נוראים עמ' קז, רז
ג/ד טל חיים (טל) תהלים עמ' רעא
ג/ד יד אליהו (בוקובזה) סי' א אות ג
ג/ד יד הקטנה הל' תשובה פ"ה סעיף ה
ג/ד יד כהן
ג/ד יד פשוטה אהבה עמ' תרפו
ג/ד יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' לא-לב
ג/ד יחוה דעת ח"א עמ' קסג, ח"ג עמ' קלב
ג/ד יטב פנים ח"א דף ג, ח, יג, כ, כח, לג, מט, נג, נח, ע, עד, קעג, קצב, ח"ב דף מא, רט
ג/ד ים שמחה עמ' תמא-תמב
ג/ד ימי דוד עמ' סו
ג/ד ימי זכרון עמ' קלז, קמב, רלא
ג/ד ימי רצון (ברעוודא) עמ' נ, נב {שופר להעיר נרדמים}
ג/ד ימלא פי תהלתך ח"א עמ' קמט, קנח
ג/ד יסודי הצדקה עמ' 532
ג/ד ישועות עוזו עמ' 238
ג/ד ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' ה {עורו ישנים}
ג/ד ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 103, 265-266
ג/ד כבודה של תורה ח"ג עמ' נג
ג/ד כהיום תמצאון סי' שכט
ג/ד כי בא מועד עמ' קז
ג/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנו
ג/ד כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' לה, מא, מז, נו, סב-סג, פא, פו
ג/ד כרם יהושע (ולרשטיין) דף לג ע"ד
ג/ד כתב אמת ח"א עמ' לג, קסח
ג/ד כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 220 {שופר שלעתיד יעורר לתשובה}
ג/ד כתר אפרים עמ' רמג
ג/ד לב דוד (פלדמן) עמ' רכה
ג/ד לב שלם [פרי האדמה הל' ברכות פ"ב הי"ח]
ג/ד לדוד ה' אורי וישעי עמ' נז-נח
ג/ד להורות נתן דברים עמ' קנא
ג/ד להורות נתן מועדים ח"ג עמ' ל, לג, מ, עג, שו
ג/ד להורות נתן מועדים ח"ד עמ' לא, קעא, שלה, שלט, שסב
ג/ד להעיר להורות ולהשכיל ח"ד עמ' א, טו-טז, נז
ג/ד לחם רב (רוזנבוים) סי' אלף תכו (השני)
ג/ד ללשונות הרמב"ם
ג/ד לקוטי מאמרים (לר' צדוק) עמ' 141
ג/ד לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1146, ח"ט עמ' 457, 300, 315, 130, חי"ג עמ' 288, 213, חי"ד עמ' 124, ח"כ עמ' 256, נצו"י תשדם הע' 48
ג/ד לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 393, חכ"ט עמ' 61, 177, 206, 273, 363, 526
ג/ד לקוטי שיחות חל"ד עמ' 89, 93
ג/ד לקוטי שיחות חל"ו עמ' 37
ג/ד לקוטי שיחות חל"ט עמ' 46, 123, 192, 265, 304
ג/ד לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' ח, פח
ג/ד מאור הקודש מנחות ח"ב בפתח דבר עמ' 8
ג/ד מאור יהושע סי' יז עמ' כ
ג/ד מאורות האריז"ל עמ' קפה [שער הכוונות, ענין ר"ה דף צ בהגהה]
ג/ד מאורי המועדים עמ' ריא
ג/ד מאורי התשובה
ג/ד מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' סב
ג/ד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קט
ג/ד מבוא למשנה תורה עמ' 217, 219, 314, 351
ג/ד מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' לב, ימי הרחמים עמ' רס, שמח
ג/ד מבשר טוב - הילולא דצדיקיא עמ' מ
ג/ד מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קמח
ג/ד מבשר טוב - ס' החיים עמ' קלו
ג/ד מגולה לגאולה עמ' 105, 155, 284
ג/ד מגן אברהם (טריסק) עמ' תשי, תשכב {עורו ישנים}
ג/ד מדבר קדש מועדים ח"א עמ' יט
ג/ד מדבר שור עמ' קעה
ג/ד מהר"ם שיק ויקרא עמ' מט
ג/ד מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שמ
ג/ד מוסר המקרא והתלמוד עמ' מה {הכריע את כל העולם}
ג/ד מוסר השכל
ג/ד מוסר ודעת
ג/ד מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' יב, רסו, רצב, שכז
ג/ד מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 254
ג/ד מועדים וזמנים ח"ו סי' א
ג/ד מוריה גל' קעה עמ' סה
ג/ד מוריה שנה ג גל' ו (ר"ב זולטי)
ג/ד מורשה - שיחות למועדים עמ' נט, סד, פט, רט, רכט, רלז, רמב, רמה
ג/ד מזבח אבנים (אורנשטיין) דרוש יט
ג/ד מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תפו, תקנד
ג/ד מחנה חיים חו"מ ח"ב סי' כ עמ' מג {עבירה אחת יכולה להכריע את כל העולם}
ג/ד מחנה יוסף ח"ג עמ' סז
ג/ד מחשבת מוסר ח"א עמ' שכב, תקעט
ג/ד מחשבת מוסר ח"ג עמ' קט {להרבות בצדקה ומע"ט}
ג/ד מטה אהרן (זייויץ, תרע) עמ' קלז {עורו ישנים}
ג/ד מי מרום ח"ז עמ' קב
ג/ד מי מרום ח"ט עמ' קצב {צדיק הכריע את כל העולם לזכות}
ג/ד מימיני מיכאל עמ' צה
ג/ד מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' קס, קעט
ג/ד מלאכת מחשבת עמ' קי
ג/ד מנורת המאור נר ה כלל ב ח"ב פ"ה (סי' רצד)
ג/ד מנחה לאיש עמ' 335, 391
ג/ד מנחת חן
ג/ד מנחת חן (תשמב) עמ' קטז-קיח
ג/ד מנחת ישראל עמ' רלג
ג/ד מסורה ח"ז עמ' י, חי"ג עמ' ט
ג/ד מעט צרי
ג/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ד מערכות ישראל (גורדון) עמ' 53
ג/ד מערכי לב (ציר') עמ' שנז
ג/ד מערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קנב {חציו זכאי וחציו חייב} קעב, קעד {עורו - תשובה}
ג/ד מפי ספרים וסופרים (פרידמן) ח"ג עמ' טו
ג/ד מפניני הרב עמ' קנה
ג/ד מצווה ועושה ח"ב עמ' שפו {נהגו}
ג/ד מקור ברוך (הגר) עמ' קפד, קפו-קפז
ג/ד מראה איש ח"ב עמ' כג
ג/ד מרכה"מ אלפ'
ג/ד מרפא לשון (המבורג) עמ' רצט
ג/ד משאת אברהם עמ' צא-קג
ג/ד משאת המלך (אדרי)
ג/ד משוש הארץ עמ' קצג
ג/ד משיב מלחמה ח"ב עמ' ש
ג/ד משיב נפש (שפירא)
ג/ד משך חכמה ויקרא פ"ח פס' ז, פכ"ג פס' כז
ג/ד משמרת גיטין בהקדמה ד"ה שתוק
ג/ד משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' רפו
ג/ד משנת יוסף דרשות ח"א עמ' רב, רו, רטו
ג/ד משנת יוסף דרשות ח"ב עמ' י, טז
ג/ד משנת יוסף דרשות ח"ג עמ' יב
ג/ד משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' רפט
ג/ד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תלא [עי' ספורנו שמות כד פסוק יח]
ג/ד משנת יעקב קנין עמ' קכט
ג/ד משנת ר' אהרן מאמרים ח"ב עמ' רז, רט, רכ
ג/ד משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 75
ג/ד מתנת חיים ימים נוראים עמ' סז, קד, קיב, קלט, קסה, קצה, רעה
ג/ד מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רפז
ג/ד נאות דשא (שניאור) דברים עמ' 190
ג/ד נוכח השלחן (הכהן) עמ' רלו-רלח {עורו ישנים}
ג/ד נועם המוסר עמ' רכג
ג/ד נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קט, קיא
ג/ד נחלה לישראל עמ' קעה
ג/ד נחלת צבי (פאליי) עמ' רכה
ג/ד נחמד למראה ח"א דף מ ע"ד
ג/ד נפלאות מתורתך ע' תשובה
ג/ד נפש הרב עמ' רצו
ג/ד נפש הרב עמ' רצו
ג/ד נרות זכריה עמ' סט-ע
ג/ד ס' החיים (קלוגר) עמ' תתעט, תתפג, תתקפ
ג/ד ס' התדיר עמ' רמח
ג/ד עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' סו
ג/ד עולם הפוך פס"ז
ג/ד עונג יו"ט על דרוש דף ד ע"ד, ה ע"א, ח ע"ג {עורו ישנים}, יב ע"ג
ג/ד עטרת חן ח"א עמ' קצט
ג/ד עטרת חן ח"ב עמ' קס
ג/ד עטרת ישועה מועדים - לליל ר"ה קודם קידוש אות ד, לליל ר"ה אות כז, לר"ה קודם תק"ש אות יא, יג-יד, לשבת תשובה אות ד, לסוכות אות יג
ג/ד עטרת תפארת דף נז ע"א {שופר מעורר לתשובה}
ג/ד עיון בלומדות עמ' פב
ג/ד עיוני חג ומועד עמ' 51
ג/ד עיוני תשובה (קדרי) עמ' 112 {לח"מ}
ג/ד עיונים בס' בראשית (ליבוביץ, תשכו) עמ' 125
ג/ד עירין קדישין עמ' שח
ג/ד על התשובה עמ' 84
ג/ד עלה יונה עמ' קי
ג/ד עלי שור ח"ב עמ' תלו, תעז
ג/ד עליות משה ח"א עמ' קע
ג/ד עם לבבי אשיחה עמ' צב, צז, צט
ג/ד עץ אפרים (תכלת) דף כג ע"ב
ג/ד עקב ענוה
ג/ד עקבי אבירים עמ' שעב
ג/ד ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' קמ
ג/ד ערבי נחל (תשסד) עמ' תקעג
ג/ד פאר המלך עמ' כג
ג/ד פותח שער (תשסח) סי' יח-כ
ג/ד פותח שער עמ' קו-קיד
ג/ד פחד יצחק (הוטנר) ר"ה מאמר יז אות יב-כא, מאמר כ אות ז, מאמר כז אות א, יט
ג/ד פי' ר' דוד שור
ג/ד פניני רבנו יחזקאל עמ' כא
ג/ד פנינים על התורה ומועדים עמ' קעג {כלומר עורו}
ג/ד פרי האדמה ח"א
ג/ד פרי צדיק (ר' צדוק) ר"ח אדר שני אות א, ראש השנה אות ט, יד, טז {שתקיעת השופר וכו' עורו ישינים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם}
ג/ד פרקי נחמה עמ' 358, 384, 398
ג/ד צדקת יוסף עמ' רטז
ג/ד צהר גל' ח עמ' 88, 89, 90, 92
ג/ד צפנת פענח
ג/ד צפנת פענח (תשסו) עמ' פג
ג/ד קהלת יעקב (קלוגר) ראש השנה עמ' תיג
ג/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תרצג
ג/ד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' נג, צא, צה, צח, קצז, רכג, רמא, רמב, רמט, תא
ג/ד קובץ על יד ח"א
ג/ד קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול-ימים נוראים (תשנט) עמ' ט, קלב, קמ, קמד-קמה
ג/ד קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשמז) פ' אלול ג' {כל השנה יראה עצמו חציו זכאי}
ג/ד קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' רצט, שלב
ג/ד קול הנבואה עמ' רמה
ג/ד קול הנבואה עמ' רמה
ג/ד קול יהודה (פרלוב) עמ' קמב, קנט, קצ, קצו-קצז, רנג
ג/ד קול צופיך עמ' תקיג
ג/ד קרבן משה עמ' רמב
ג/ד קרן לדוד מועדים עמ' מד, נא, נז, סד, פ, פד, קלג, ריט
ג/ד קרן פני משה ח"א עמ' קסב
ג/ד ראשית דעת (קורח) סי' ט, יב, טו, יט, כג, מג, מז
ג/ד רב טוב דף ה ע"א, ח ע"ג
ג/ד רב שלום (אדלר) עמ' כח, תמג
ג/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' רסח {אור אברהם}
ג/ד רלב"ג ויקרא פט"ז פסוק כא עמ' רסד
ג/ד רמב"ם המאיר הגהמ"י הל' ש"ע הע' 38
ג/ד רמת שמואל (ברודנא) עמ' יד
ג/ד רנת יעקב עמ' קסז
ג/ד רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' רמט
ג/ד רנת יצחק תהלים עמ' שפז
ג/ד רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קצג
ג/ד רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' קב-קג, קלד {חציו זכאי וחציו חייב}, קצה {עורו ישנים}
ג/ד רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קמג
ג/ד רנת יצחק תפלה עמ' שב, שה
ג/ד רסיסי לילה פנ"א עמ' 114
ג/ד רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' שמג
ג/ד רץ כצבי על חדשי השנה עמ' כא
ג/ד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' טו
ג/ד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' כ
ג/ד שארית אהרן עמ' קנב {שופר מעורר לתשובה}
ג/ד שארית מנחם מועדים עמ' שיא, שכה
ג/ד שארית ציון (פאנעט) דף ב ע"א, ג ע"ג, ז ע"ב
ג/ד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' שכט
ג/ד שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' סז, שכא, שכד, שלא, שנו, שעב
ג/ד שביבי אור
ג/ד שבילי אשר
ג/ד שדה נפתלי עמ' עג
ג/ד שו"ע הרב או"ח סי' תרב ס"ב
ג/ד שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קצ-רטז {אמירת סליחות}
ג/ד שו"ת מהר"ש לאניאדו החדשות עמ' רנה
ג/ד שובי נפשי עמ' עז-צב
ג/ד שי כהן עמ' קלד-קלה, קמב, קס-קסג, רכ, רלו, רמט, רנא
ג/ד שיח דוד (תשסד) עמ' לד {רמז יש בו}
ג/ד שיח דוד (תשסח) עמ' לט
ג/ד שיח ערב קדשים עמ' מה
ג/ד שיחות חכמה ומוסר מאמר נז אות ה
ג/ד שירת דוד (תשסז) עמ' שסח, שעד
ג/ד שלום בחילך עמ' פג
ג/ד שם דרך במדבר עמ' ג
ג/ד שם דרך ויקרא עמ' קנה
ג/ד שם משמואל פרשת במדבר - שבועות שנת תרע"ט
ג/ד שם משמואל פרשת מקץ - חנוכה - ליל ד
ג/ד שם משמואל פרשת ראה ור"ח אלול שנת תרע"ז, ופרשת תבוא שנת תרע"א, ושנת תרע"ג, ושנת תר"פ, ופרשת נצבים שנת תרע"ג, ופרשת וילך ושב"ת שנת תרע"ח, ומועדים - ראש השנה שנת תרע"ג, וראש השנה יום א' וראש השנה יום ב' (שניהם לפני תרע"ח), ראש השנה יום א' (אחרי תרע"ח), וראש השנה שנת תרפ"א, וראש השנה שנת תרפ"ב, ושבת חוה"מ סוכות תרע"ג
ג/ד שמועות משה עמ' צו-צז, קיג, קטו-קטז, קכו, קכח, קלג
ג/ד שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תרג
ג/ד שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשמ, תשסט
ג/ד שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קכו
ג/ד שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רמא
ג/ד שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שצו {עורו ישנים}
ג/ד שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' מא, נט, פה, צג, קא, קיז, קנה-קנו, רלב, רלז, רמא, רמט, רצז
ג/ד שני המאורות (קמינקא, תשסח) עמ' קמט
ג/ד שני מאורות (קמינקא, תשסח) - אור שני עמ' קמט-קנ
ג/ד שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 291
ג/ד שעורי דעת ח"ב עמ' קצח
ג/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' מג
ג/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' נא {נהגו לקום}
ג/ד שעלי דעת גל' ג עמ' 15-16
ג/ד שער המלך (שושן) עמ' קלח
ג/ד שער המלך על תהלים יום ג עמ' קעד
ג/ד שער ראובן (כץ) עמ' רנו
ג/ד שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קסא, קצו, שט
ג/ד שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רסד
ג/ד שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' סז, שכא, שכד, שלא, שנו, שעב
ג/ד שעשועי תורה שבת עמ' תנ-תנא
ג/ד שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שסג {עורו ישנים}
ג/ד שפתי חיים מועדים ח"א עמ' נח
ג/ד שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' יח, פה, קיז, רכב, רלח
ג/ד שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' לד-מב, פא, רכז
ג/ד תולדות אהרן משה עמ' קיח
ג/ד תולדות ההלכה ח"ג עמ' 100
ג/ד תורה ודעת תשסה-תשסו עמ' ס, שכד
ג/ד תורה לדעת ח"ג עמ' ד, ח"ו עמ' ו, ח
ג/ד תורת אמך ח"א עמ' 523
ג/ד תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' שמא
ג/ד תורת המשפט ח"א עמ' 286
ג/ד תורת לויים דף ד ע"א
ג/ד תורת מנחם ח"ב עמ' 29, ח"י עמ' 14, 75, חי"ח עמ' 82 {אע"פ שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב רמז יש בו כלומר עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וכו'}
ג/ד תורת מנחם ח"ה עמ' 61, ח"ו עמ' 61, 131,100, חי"ב עמ' 146, חי"ד עמ' 33, חט"ו עמ' 285, חי"ח עמ' 39, חכ"ב עמ' 254 {צריך כ"א שיראה עצמו כו' וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב כו' הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה}
ג/ד תורת מנחם חכ"ז עמ' 227, 332
ג/ד תורת מנחם חכ"ט עמ' 17, חל"א עמ' 124, 184
ג/ד תורת מנחם חל"ה עמ' 94, 101, 120 {כאילו חציו זכאי}, 170, 186 {כאילו חציו זכאי}, 192, 198 {כאילו חציו זכאי}, חל"ז עמ' 145 {כאילו חציו זכאי}
ג/ד תורת מנחם חל"ח עמ' 309, חל"ט עמ' 322, 388, ח"מ עמ' 8, 249
ג/ד תורת מנחם חמ"ה עמ' 17, 266, חמ"ו עמ' 421, חמ"ז עמ' 118
ג/ד תורת מנחם חמ"ח עמ' 232 {השוגים בשנתם}, 235, 319 {כאילו חציו זכאי}, ח"נ עמ' 68 {שיראה עצמו וכו'}, 270 {שיראה עצמו וכו'}, 323, 341
ג/ד תורת מנחם חנ"א עמ' 204, 224, 320, 385, חנ"ג עמ' 205, 272 ,373, 407
ג/ד תורת מנחם חנ"ד עמ' 151, חנ"ה עמ' 100, 122, חנ"ו עמ' 127, 161, חנ"ז עמ' 175
ג/ד תורת משה (אלשיך) ויקרא עמ' קפ
ג/ד תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רה, רל
ג/ד תקנת השבין פי"ב עמ' 115
ג/ד תשובת המלך
ג/ה אהל דוד (קהן) ח"ז יחזקאל פל"ב פסוק כד
ג/ה אוצר התולדות עמ' קלו
ג/ה אוצרות ראיה עמ' 897
ג/ה אור הישר
ג/ה אור חדש (מהר"ל) פ"א הע' 970 {חסידי או"ה}
ג/ה אור לישרים (שולמן) עמ' סט {ראב"ד}
ג/ה אורח תשובה עמ' לב-לג
ג/ה אמרי חן (בן סניור) שמואל עמ' 247
ג/ה אמת ליעקב נשים עמ' קעה
ג/ה אנצי"ת ע' גוי הע' 111
ג/ה אשר למלך
ג/ה באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 131 {חסידי או"ה}
ג/ה באר יהודה
ג/ה באר מים חיים (טשרנוביץ) במדבר פרק יד פסוק יט {עוון ראשון ושני נמחל}
ג/ה באר מרים פ"ח ה"י אות ב
ג/ה באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתי
ג/ה בארות המים (שאנג'י)
ג/ה בים דרך עמ' ס
ג/ה בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' כג
ג/ה בן ידיד
ג/ה בנין שאול עמ' רלד
ג/ה ברור הלכה קידושין, גליון הש"ס לרצ"י עמ' ג
ג/ה ברור הלכה ר"ה יז ע"א ציון ב ואחרי ציון ב
ג/ה גבורת יצחק אבות עמ' א
ג/ה גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' נא
ג/ה גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שכג-שכו
ג/ה גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' רכט {חלק לעוה"ב}
ג/ה גליונות אבני נזר {לח"מ - כאילו לא עשה} [וכן הוא בזוהר ח"א רכט ע"ב]
ג/ה דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' ע
ג/ה דברי סופרים (סופר) עמ' נח
ג/ה דברי שאול ויקרא עמ' קנו
ג/ה דעת הרמב"ם עמ' 411
ג/ה דעת השם (אוחנה) עמ' סב {חסידי אוה"ע}
ג/ה דקה מן הדקה דף ה ע"א {לח"מ}, עז ע"ב
ג/ה דרך חיים משנת כל ישראל הערה 21
ג/ה דרשות הצל"ח השלם עמ' רנב
ג/ה דרשות מהר"ם בנעט עמ' רנ
ג/ה דרשות ר"י אבן שועיב עמ' תטז
ג/ה הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 160-161 {חסידי אוה"ע}
ג/ה הלכות תשובה (בן שושן)
ג/ה המאיר לארץ
ג/ה המעלות לשלמה עמ' תנח
ג/ה הר המלך ח"ח עמ' פב-פג
ג/ה הרמב"ם והלכותיו
ג/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 86
ג/ה ואם תאמר ח"ג קושיה 420 {חסידי אוה"ע}
ג/ה חבש פאר עמ' קנה
ג/ה חובות יהודה עמ' 483, 505
ג/ה חכמת התורה פ' תולדות עמ' תקח
ג/ה חמדה גנוזה (שלוש) ח"ג אחרי עמ' רמב
ג/ה חנן אלקים עמ' רפב
ג/ה חקרי הלכה (ויין) עמ' 10
ג/ה חקרי זמנים ח"ב עמ' תרד, ח"ג עמ' יא-יב, צב
ג/ה טהרת יו"ט חט"ז עמ' מד
ג/ה יד הקטנה הל' תשובה פ"ז סעיף ב
ג/ה יד כהן
ג/ה יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' לג-לה
ג/ה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' יח {ראב"ד}, כרך ב ח"א עמ' יא
ג/ה יטב פנים ח"ב דף יט
ג/ה ים שמחה עמ' סו {חסידי אוה"ע}
ג/ה ימות המשיח בהלכה עמ' שנא {חסידי אוה"ע}
ג/ה ימי דוד עמ' ט, קיד, קסג {ראב"ד}
ג/ה ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תקלג, תרכב
ג/ה יקרא דשכבי (דוד) דרוש עב דף קנ ע"ד
ג/ה ירושלים דדהבא עמ' קד
ג/ה ישא איש דף ט ע"ד, י ע"א
ג/ה ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' רכג
ג/ה כגן רוה עמ' 96
ג/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' סו, תכב, תתרט
ג/ה כנה"ג (כ"מ)
ג/ה כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 308 {חסידי אוה"ע - חלק לעוה"ב}
ג/ה לב שלם [תוספת יוה"כ דף לב, מטה אשר ק ע"ג, ועי' הל' דעות פ"ז]
ג/ה לדוד ה' אורי וישעי עמ' נט-ס
ג/ה לקוטי סופר ח"ב דף יד ע"ב
ג/ה לקוטי שיחות חי"ג עמ' 230
ג/ה לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 92
ג/ה מאורי התשובה
ג/ה מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ג דף ט ע"א
ג/ה מבוא למשנה תורה עמ' 321
ג/ה מוסר השכל
ג/ה מורשה - שיחות למועדים עמ' סג
ג/ה מים קדושים, דרושים דף מה ע"ב {מעשה רקח}
ג/ה מירא דכיא
ג/ה מכתב מאליהו (דסלר) ח"ה עמ' 241 {מעבירים ראשון ראשון}
ג/ה מנחת חן
ג/ה מנחת חן (תשמב) עמ' קיט-קכא
ג/ה מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תקיב
ג/ה מנפת צוף עמ' 685
ג/ה מערכי לב (ציר') עמ' כא
ג/ה מצות ה' ברה עמ' 16
ג/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' קנג, קנח
ג/ה מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ג/ה מרפא לשון (המבורג) עמ' צו, שח
ג/ה משאת המלך (אדרי)
ג/ה משנת אליעזר (רבינ') עמ' קיב
ג/ה משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמו
ג/ה משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצז
ג/ה משנת משה ר"ה עמ' פו
ג/ה משנת ר' אהרן מאמרים ח"ב עמ' קסג, רמא
ג/ה משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 71 {לח"מ}
ג/ה משען המים דף כו ע"א {מעביר ראשון ראשון}, מט ע"ד, נב ע"ב {הבדל בין יחיד לציבור בעוון שלישי}
ג/ה משרת משה (עטייה)
ג/ה נאות אפרים ח"א עמ' סג-סד
ג/ה נגד מלכים (כלפון) סי' קיח
ג/ה נטריקן (תשעד) עמ' רט {חסידי או"ה}
ג/ה נפוצות יהודה עמ' תא
ג/ה נרות אהרן
ג/ה נשמת אברהם ח"א עמ' יב
ג/ה נתיב מצותיך עמ' כג
ג/ה ס' החיים (פרידברג) עמ' קלב
ג/ה סדר משנה (בוסק')
ג/ה עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קעט {שני עוונות ראשונים}
ג/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קסד, קצה
ג/ה עקב ענוה
ג/ה עקבי אבירים עמ' שעב
ג/ה ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 99, 103
ג/ה פרדס פתחיה (מנקין) עמ' פט
ג/ה פרי האדמה ח"א
ג/ה פרי השדה (דייטש) ח"א סי' ג {לחסידי או"ה יש חלק לעוה"ב}
ג/ה פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' צב
ג/ה פרפרת משה ח"א עמ' תפ, תקפב
ג/ה צהר גל' ח עמ' 89
ג/ה צמח דוד (סקאליע) עמ' קכב
ג/ה צפנת פענח
ג/ה צפנת פענח (תשסו) עמ' רפו {משלישי ואילך}
ג/ה קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' רעד
ג/ה קול צופיך עמ' שיד
ג/ה קונטרסי שעורים כתובות עמ' 124
ג/ה קרבן אשה (פעמיים)
ג/ה ר"י ששפורטש עמ' 262
ג/ה ראשית דעת (קורח) סי' מג
ג/ה רמת שמואל (אג'ייני) דף קמה ע"א {שלום שלום}
ג/ה רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שיד, ח"ב עמ' שנא
ג/ה רנת יצחק פ' חלק עמ' א-ב, ו-ח, תטז, תפ
ג/ה רנת יצחק תהלים עמ' צא, קז, קלד, קלו, תעד, משלי עמ' לא, קמב, רכח, רפב, חמש מגילות עמ' צז
ג/ה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תסה
ג/ה רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' קלב {חסידי אוה"ע}
ג/ה רנת יצחק תפלה לשבת עמ' פה {חסידי או"ה}
ג/ה רנת יצחק תפלה עמ' ט, שיג, שכא, שלא
ג/ה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנג, ריא, ריח, רצב, רצד
ג/ה שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תצה
ג/ה שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' יא
ג/ה שובי נפשי עמ' צב-צו
ג/ה שיחות חכמה ומוסר מאמר נה אות ג {חסידי או"ה}
ג/ה שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 43, 122, 137, 293
ג/ה שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 33, 80, 203, 317, ויקרא עמ' 140, 205, 231, 277, 299, 306 {חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא}
ג/ה שם דרך בראשית ח"א עמ' עה
ג/ה שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקמט
ג/ה שמות בארץ (תשנט) עמ' קנו
ג/ה שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שי-שיא
ג/ה שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' מג-מח
ג/ה תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קלט
ג/ה תוספות להגהות מיימוניות
ג/ה תורה שלמה חי"ב עמ' 268
ג/ה תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' כ
ג/ה תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' ע, רלה
ג/ה תורת מנחם חנ"א עמ' 224 {שלא הניח מעולם}
ג/ה תורת משה (צונצין)
ג/ה תפארת ישראל סי' תתקפח
ג/ה תפארת משה עמ' רלד {מניח תפילין פעם אחת}
ג/ה תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קצט
ג/ה תרומת הגורן ח"א עמ' 84
ג/ה תשובת המלך
ג/ו אבות הראש ח"א דף קו ע"ג
ג/ו אבן ישראל עה"ת (לפני תשנט) עמ' ח
ג/ו אבן ישראל עה"ת (תשסב) עמ' יב
ג/ו אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' יג
ג/ו אבן ציון עמ' תשמ
ג/ו אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' נו אות א
ג/ו אגרות משה אהע"ז ח"א סי' פב ענף יא
ג/ו אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קלד {הפורשים}
ג/ו אהל דוד (קהן) ח"ב מלכים ב פכ"ד פס' ו, דברי הימים ב פט"ו פס' ח
ג/ו אוהב מישרים עמ' תצא
ג/ו אור אברהם
ג/ו אור שמח
ג/ו אורח תשובה עמ' לד-לה
ג/ו אז שמח עמ' תיא
ג/ו אמת ליעקב מועד עמ' שיג, נזיקין ח"א עמ' מו
ג/ו אמת ליעקב מקרא עמ' שכג
ג/ו אמת ליעקב נשים עמ' מד-מה, ריד-רטו
ג/ו אנצי"ת ע' אפיקורוס הע' 34
ג/ו ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רד, שז
ג/ו באמונה שלמה עמ' תלד, תמא
ג/ו באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1069, 1071, 1108 {כופר בתורה}
ג/ו באר יהודה
ג/ו באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק לז פסוק ב {חומרת לה"ר}
ג/ו באר מרים פ"י ה"ז אות א
ג/ו באר משה (שטרן) ח"ח סי' קיט {בעלי לשה"ר}
ג/ו בארות המים (שאנג'י)
ג/ו בחיר חיים
ג/ו בים דרך עמ' מג
ג/ו בית הבחירה על אבות עמ' 426
ג/ו בית המדרש
ג/ו בית יחזקאל (וייס) עמ' רכ, רמג
ג/ו בית שערים יו"ד סי' תל
ג/ו בן ידיד
ג/ו בני בנים ח"א עמ' יד, קמ
ג/ו ברור הלכה יבמות עב ע"א ציון א פרק ג {מושך ערלה}
ג/ו ברור הלכה סנהדרין קא ע"א ציון א {השמיט לוחש ורוקק}
ג/ו ברור הלכה שבועות יג ע"א ציון א {השמיט חייבי כרת}
ג/ו ברית עולם (חיד"א, תקנג) דף פה ע"ב
ג/ו ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' לג
ג/ו ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' מג
ג/ו בשולי גליוני עמ' תקלא
ג/ו גאולה וישועה (לונץ) דף מח ע"א {כופר בתחה"מ}
ג/ו גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רמה, שכו-שכח, שסב
ג/ו גדולי מוסר עמ' עט {בעלי לה"ר}
ג/ו גדולת מרדכי דף קמ ע"א
ג/ו גליונות אבני נזר
ג/ו גן שושנים ח"ב עמ' קלה {מושך ערלתו}
ג/ו דבר יהושע ח"ב סי' ה, ח"ד סי' מה ס"ק א
ג/ו דברי יואל - שו"ת עמ' תקכט
ג/ו דברי יציב יו"ד עמ' תקיט {שופך דמים אין לו חלק לעוה"ב}
ג/ו דינא דגרמי (אינגבר) עמ' ריד
ג/ו דעת השם (אוחנה) עמ' קפד
ג/ו דעת כהן עמ' שעו
ג/ו דרך ה' (באום) ח"ב פ"ב אות יב {פורש מדרכי ציבור}
ג/ו דרך ישרה ח"א עמ' קצג
ג/ו דרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קנא {אפיקורוס נידון לדורי דורות}
ג/ו דרשות שבט הלוי ח"א עמ' רכז
ג/ו הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 301
ג/ו הלכות תשובה (בן שושן)
ג/ו המאיר לארץ [כנה"ג]
ג/ו העמק דבר בראשית פי"ז פסוק יג בהרחב דבר
ג/ו הר המלך ח"ד עמ' כג, ח"ח עמ' פג
ג/ו הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 137
ג/ו הרמב"ם והזוהר
ג/ו הרמב"ם והלכותיו
ג/ו התורה והמדינה חי"א עמ' קטו
ג/ו התקופה הגדולה עמ' קלה, קמו {הכופר במשיח}
ג/ו ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קפז
ג/ו ויואל משה עמ' ט
ג/ו זבחי צדק (דיסקין) עמ' שנח {מחטיאי הרבים}
ג/ו זה השער שער ג סי' קמא, קמג
ג/ו זהב התרומה תרומות עמ' שכב {מושך ערלתו}
ג/ו זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תרסח {פורשים מדרכי ציבור - מי שאוכל בתענית ציבור}
ג/ו זכרון דברים (תשכז) מאמר כג עמ' קנג
ג/ו זכרון דברים (תשנט) עמ' קס
ג/ו חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' א ס"ק ז
ג/ו חדושים ובאורים (שני') ח"ב סי' לא אות ט
ג/ו חובות יהודה עמ' 475
ג/ו חזו"א יו"ד סי' ב ס"ק יח
ג/ו חזון יחזקאל נדרים פ"ו ה"ו
ג/ו חי' רח"א הכהן עמ' קו
ג/ו חיים ומלך
ג/ו חכם צבי (תשעה) ח"א סי' לח ד"ה ואם
ג/ו חפץ חיים כלל א ס"ק ו
ג/ו חקרי זמנים ח"ב עמ' 29, ח"ג עמ' יב
ג/ו חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' ט
ג/ו חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף א {מושך בערלתו}
ג/ו חשבונות של מצוה עמ' כח
ג/ו יד איתן
ג/ו יד המלך (לנדא)
ג/ו יד הקטנה הל' תשובה פ"ז סעיף ג
ג/ו יד כהן
ג/ו יד פשוטה אהבה עמ' קנו
ג/ו יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' לו, ע-עח
ג/ו ישועות עוזו עמ' 139 {כופר בגאולה}
ג/ו ישראל והזמנים (רוסוף) חודש אב עמ' 341
ג/ו כבוד מלכים (מרגליות) עמ' נו {ציוני מהר"נ} [עי' מה שציינתי בהל' מלכים]
ג/ו כגן רוה עמ' 96
ג/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' נא, רפד, תכח-תכט, תנה {בתחיית המתים}
ג/ו כתבי ר"י אבוהב עמ' סט
ג/ו לב אביגדור עמ' פה
ג/ו לב שלם [עדות ביהוסף ח"ב דף קיג, עבודת ישראל דף יא ע"ג, יב ע"א]
ג/ו להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' צד ע"ב
ג/ו להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קמ {מטילי אימה}
ג/ו לחם יהודה
ג/ו לחקרי הלכות ח"ב עמ' רמו
ג/ו לקוטי ר' דוד לוריא
ג/ו מאורי התשובה
ג/ו מאמר מרדכי (שוואב) ח"ג קונטרס מאמר מרדכי מאמר ה-ו
ג/ו מאמר מרדכי (שוואב) סי' (ה)-(ו)
ג/ו מבוא למשנה תורה עמ' 108, 119
ג/ו מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' קצו, ימי הרחמים עמ' ל, קכא, קנו, קפב
ג/ו מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שד
ג/ו מבשר טוב - קדושת ישראל עמ' קכא
ג/ו מוסר השכל
ג/ו מועדים וזמנים ח"ה סי' שנב
ג/ו מטומאה לקדושה עמ' 77
ג/ו מכלול גל' כג עמ' 33
ג/ו מלילות ח"א עמ' 173
ג/ו מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 368
ג/ו מנחת חינוך ח"א עמ' קפח
ג/ו מנחת חן
ג/ו מנחת חן (תשמב) עמ' קכב
ג/ו מעדני מלך ח"א עמ' עו
ג/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ו מציון אורה ח"א עמ' רח
ג/ו מקור חסד עמ' קנ, קעא
ג/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/ו מקורי הרמב"ם לרש"ש
ג/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' רצ, רצט
ג/ו מרגליות הים סנהדרין קיא ע"ב אות ו {המורדים ביד רמה}
ג/ו מרכבת המלך עמ' רס {השמיט גילוי עריות}
ג/ו מרפא לשון (המבורג) עמ' לב, שז
ג/ו מרפא לשון (כץ, תקנ) דף א ע"א {לשון הרע}
ג/ו משאת משה (חברוני) מוסר (תשלו) עמ' קמז {בעל לשה"ר}
ג/ו משיב נפש (שפירא)
ג/ו משנת יעקב כאן, מדע עמ' א, זמנים ח"א עמ' רמו
ג/ו משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצז
ג/ו משפט המלוכה עמ' תב {הכופר בגאולה}
ג/ו נאות אפרים ח"א עמ' סג, סח
ג/ו נועם חי"ב עמ' ו {מעשה רקח}, חכ"ה עמ' מט
ג/ו נחל איתן
ג/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' יג אות ו
ג/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לא אות יא, סי' לו אות י, סי' מה אות עא
ג/ו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' לג אות ב
ג/ו ניבי זהב עמ' קו, תצג
ג/ו ס' העיקרים (מישור) עמ' לה, פא
ג/ו ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קנו-קנז
ג/ו סדר משנה (בוסק')
ג/ו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' סז
ג/ו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' שיח
ג/ו סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' תסח, תע {מושך ערלתו}
ג/ו סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 213
ג/ו ספרי הפרדס ח"ב עמ' קסה, קסח
ג/ו עבודת הזבח תמורה סי' ב ס"ק ה
ג/ו עיוני תשובה (קדרי) עמ' 106, 108 {רמב"ם}, 116 {מעשה רקח}
ג/ו עיונים בהלכה עמ' 130
ג/ו עמק הנצי"ב פ' בהעלותך פסקא יב עמ' רכב, פ' שלח פסקא ו עמ' נ {מושך ערלתו}
ג/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רכד
ג/ו פותח שער (תשסו) סי' טז
ג/ו פותח שער (תשסח) סי' כא
ג/ו פרדס פתחיה (מנקין) עמ' צ
ג/ו פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 85
ג/ו פרי יצחק ח"א דף מה ע"ב
ג/ו פרשת המלך כאן עמ' שכה
ג/ו צהר גל' ח עמ' 89
ג/ו צפנת פענח
ג/ו קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קו, קח {הכופר בגאולה}
ג/ו קול דודי כריתות סי' י
ג/ו קונטרס הראיות לריא"ז סנהדרין עמ' פב
ג/ו קונטרסי שעורים כתובות עמ' 124, 308 ואח"כ אות כד
ג/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רפז
ג/ו רנת יצחק דברי הימים עמ' רפז {בפרהסיא כיהויקים}
ג/ו רנת יצחק מלכים עמ' תב {שופכי דמים אין להם חלק לעוה"ב}
ג/ו רנת יצחק מלכים עמ' תלג {בפרהסיא כיהויקים}
ג/ו רנת יצחק משלי עמ' שיד
ג/ו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רמט
ג/ו רנת יצחק פ' חלק עמ' ט, רכב, שכו, תנה
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' לו
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תריד
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קנח, קס
ג/ו שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' מה
ג/ו שבילי אשר
ג/ו שו"ת מהר"ם די בוטון סי' לו
ג/ו שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נז
ג/ו שובי נפשי עמ' צו-צט
ג/ו שיח דוד (תשסד) עמ' פב {מחטיאי הרבים}
ג/ו שיח דוד (תשסח) עמ' צד
ג/ו שיח יוסף ח"ב עמ' מב-מג
ג/ו שיחות חכמה ומוסר מאמר כו אות ה
ג/ו של"ה ח"א מס' ר"ה סי' קטז
ג/ו של"ה ח"ב ר"ה סי' קטז
ג/ו שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' סז
ג/ו שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' רלז
ג/ו שער החיים (בשארי) הל' רבית עמ' רמה
ג/ו שער ראובן (כץ) עמ' י {כופר בגאולה}
ג/ו שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' מה
ג/ו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כט ס"ק יא
ג/ו תורה שלמה בראשית פ"ג השמטות לאות נ (עמ' תקל)
ג/ו תורה שלמה ח"ט עמ' 87
ג/ו תורת המדינה עמ' 217 {מסור}
ג/ו תורת השבת והמועד עמ' 565, 569
ג/ו תחומין חי"א עמ' 23, חי"ח עמ' 466
ג/ו תניא רבתי ח"א עמ' 164
ג/ו תקנת השבים עמ' 141
ג/ו תשובה שלמה יו"ד סי' לז
ג/ז אבות הראש ח"א דף קו ע"ג {לח"מ}
ג/ז אבן שתיה עמ' כ, נג, נד, ע, צד
ג/ז אהל יהושע (הלר) עמ' 34
ג/ז אהל משה (שיינרמן) עמ' שצט-ת
ג/ז אוהב מישרים עמ' תצא, תצט
ג/ז אור אברהם
ג/ז אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 95
ג/ז אור שמח
ג/ז אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק מח
ג/ז אורח תשובה עמ' לו
ג/ז אחר האסף עמ' רט
ג/ז איזה הלכות מיד חזקה ח"א עמ' 641 {ראב"ד}
ג/ז איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 45
ג/ז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 40
ג/ז אישים ושיטות (תשסז) עמ' ש {ראב"ד}
ג/ז אמרי נפתלי ח"ב עמ' רלז
ג/ז אמרי פנחס (קוריץ) שער פרשיות אות תצד {טבע שופר להחריד}
ג/ז אמת ליעקב מועד עמ' שיג
ג/ז אמת ליעקב נשים עמ' רטו
ג/ז אנצי"ת ע' אמונת ה' הע' 47-48, ע' אפיקורוס הע' 16 {לח"מ}
ג/ז אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קנב
ג/ז אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 419 [חת"ס על התורה פ' שמות]
ג/ז באמונה שלמה עמ' תלד
ג/ז באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 294
ג/ז באר יהודה
ג/ז באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק כט פסוק ד
ג/ז בארות המים (שאנג'י)
ג/ז בדבר מלך ח"ו עמ' רמט-רנ
ג/ז בין השורות עמ' לא
ג/ז בית אהרן וישראל גל' ח עמ' לח, גל' ס עמ' כב
ג/ז בית הבחירה על אבות עמ' 426
ג/ז בית יחזקאל (וייס) עמ' נט, סא, קכו, קכח
ג/ז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/ז ברור הלכה גיטין מה ע"ב ציון א פסקה א
ג/ז ברור הלכה ע"ז כו ע"ב ציון א פסקה א, ג
ג/ז ברית עולם (חיד"א, תקנג) דף צו ע"ב
ג/ז ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קפט
ג/ז ברכת מרדכי ויקרא עמ' קנח
ג/ז ברכת מרדכי ויקרא-דברים מהדו"ת ומועדי ה' מהדו"ת עמ' ס
ג/ז גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שכט {הוא גוף}
ג/ז גליוני הגר"ש עמ' נג-נד {ראב"ד}
ג/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שא {לח"מ}
ג/ז דברי יואל - שו"ת עמ' תפז
ג/ז דברי יציב יו"ד עמ' תמד {להיות מליץ}
ג/ז דעת הרמב"ם עמ' 625
ג/ז דעת השם (אוחנה) עמ' קפד-קפו
ג/ז דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכג {ראב"ד}
ג/ז דעת תפלה עמ' קצב
ג/ז דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1392
ג/ז הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' רה
ג/ז הלכות תשובה (בן שושן)
ג/ז המאיר לארץ
ג/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 86, 112
ג/ז התורה והמדינה ח"ז עמ' עד, רלב
ג/ז התקופה הגדולה עמ' קמג {ראב"ד}
ג/ז ויקח אברהם [נחמד למראה ח"ב עח ע"ד]
ג/ז זכרון דברים (תשכז) מאמר יב עמ' פד
ג/ז חזו"א יו"ד סי' ב ס"ק ו, יח, סי' סב ס"ק כא, חו"מ ליקוטים סי' כב לדף סג
ג/ז חזו"א על הרמב"ם
ג/ז חזו"א על הרמב"ם
ג/ז חי' בר נחמני דף כט ע"ג-ע"ד {עובד כוכב או מזל}
ג/ז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רל {לח"מ}
ג/ז חכמת גרשון עמ' שא
ג/ז חקרי זמנים ח"ג עמ' יב
ג/ז חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 220
ג/ז יד אליהו (בוקובזה) סי' א אות ו
ג/ז יד הקטנה הל' תשובה פ"ז סעיף ד
ג/ז יד כהן
ג/ז יד פשוטה אהבה עמ' תקנו
ג/ז יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' לז-מ
ג/ז יוסף בחירי עמ' תכא-תכב {ראב"ד}
ג/ז ימי דוד עמ' רעט, שיז
ג/ז ימי זכרון עמ' קמט
ג/ז יציב פתגם חנוכה עמ' קצה {באומר שהוא גוף ובעל תמונה}
ג/ז יציב פתגם על ההגדה עמ' קנג {האומר שהבורא בעל גוף}
ג/ז ישועות עוזו עמ' 69
ג/ז כבוד חכמים - עטרת פז עמ' קנ
ג/ז כבוד מלכים (מרגליות)
ג/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תלב
ג/ז כפתור ופרח (תשו) דף קעז ע"ב
ג/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' עו {לח"מ}
ג/ז כתר אפרים עמ' רנ
ג/ז לב אביגדור עמ' כט {ראב"ד}
ג/ז לב שלם [כנה"ג לשונות הרמב"ם דף קכג]
ג/ז לדוד עד עולם עמ' 64 = ישוב משפט הנ"ל {ראב"ד}
ג/ז לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' ג
ג/ז לקוטי סופר ח"ב דף יד ע"ב
ג/ז לקוטי שיחות חט"ו עמ' 79, חכ"ג עמ' 34
ג/ז לקוטי שיחות חל"ה עמ' 29 {שהוא גוף ובעל תמונה}
ג/ז מאורי התשובה
ג/ז מאמרי הראיה עמ' 518
ג/ז מאמרי הראיה עמ' 56 = ישוב משפט דף ה ע"ב {ראב"ד}
ג/ז מבוא למשנה תורה עמ' 43, 108, 356, 363
ג/ז מגן גבורים (או"ח) סי' לט ס"ק ג {לח"מ}
ג/ז מגן וחרב (מודינא) מחנה ג מערכה ה (הערה 29)
ג/ז מדרש האיתמרי דף מט-נ {הכופר בביאת המשיח}
ג/ז מוסר השכל
ג/ז מחקרים בהגות יהודית עמ' 67-72, 74
ג/ז מי השלוח (זס') עמ' ח
ג/ז מכלול גל' כג עמ' 96 {צור העולמים}
ג/ז מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' כז {בעל גוף ותמונה}
ג/ז מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 290 {לח"מ}, 363 {ראב"ד}
ג/ז מנחה לאיש עמ' 339 {מנהיג}, 341 {מליץ}
ג/ז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 234, 235, 239, 240 {ראב"ד}
ג/ז מנחת חן
ג/ז מנחת חן (תשמב) עמ' קכג
ג/ז מנחת עני (זינצהיים) ח"א עמ' קי
ג/ז מנחת קנאות עמ' קעח
ג/ז מעט צרי
ג/ז מעין חתום סי' נט
ג/ז מצות ראיה עמ' לד
ג/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' רצט {לח"מ}, שמה
ג/ז מרגניתא דר"מ
ג/ז מרכה"מ אלפ' [עבודת ישראל יא ע"ג, יב ע"א]
ג/ז משאת המלך (אדרי)
ג/ז משכן שילה עמ' תנט
ג/ז משכנות ידידיה עמ' נט {לח"מ}
ג/ז משנה הלכות ח"ה סי' קכג {רפורמים}
ג/ז משנת יעקב כאן, ומדע עמ' א-ב
ג/ז משנת ישראל סי' א אות כח
ג/ז משנת משה ר"ה עמ' פח, מגילה עמ' קצא, כתובות עמ' לה, רפט, סנהדרין עמ' קטו, קכה
ג/ז משנת ראשונים (הירשפלד)
ג/ז נועם חי"ח עמ' רכ, חי"ט עמ' קמא
ג/ז נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כה אות טו
ג/ז ס' העיקרים (מישור) עמ' מ, עז
ג/ז ס' מצוה עמ' קס
ג/ז סיני ס' יובל עמ' רסג
ג/ז סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 193, 213
ג/ז עבודת ישראל (קמחי) דף יא ע"ב, יב ע"א
ג/ז עזרת כהן עמ' תח
ג/ז עיוני תשובה (קדרי) עמ' 112, 113 {לח"מ}, 116
ג/ז עיונים (פאור) עמ' 3 {ראב"ד}, 222, 232, 237
ג/ז עיונים בהלכה עמ' 130
ג/ז עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רה
ג/ז עמודי המחשבה הישראלית עמ' 551
ג/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ל, כרך ב ח"ב עמ' קפד
ג/ז פחד יצחק (הוטנר) פסח ח"א מאמר ז אות א
ג/ז פי' ר' דוד שור
ג/ז פירושי רס"ג לבראשית עמ' 255
ג/ז פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' כג
ג/ז פרשת המלך כאן עמ' שכה
ג/ז צהר גל' יא עמ' 62 {ראב"ד - אגדות}
ג/ז צפנת פענח
ג/ז קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' יא {המאמין בהגשמה}
ג/ז קונטרס הראיות לריא"ז סנהדרין עמ' עד
ג/ז קונטרסי שעורים כתובות עמ' 124
ג/ז קסת הסופר (תשעו) עמ' צא {ראב"ד}
ג/ז קרית אריאל עמ' נה
ג/ז ר"י קארו - קובץ עמ' קעז
ג/ז שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' כט
ג/ז שבילי אשר
ג/ז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קיד
ג/ז שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' סה
ג/ז שובי נפשי עמ' צט
ג/ז שיח יוסף ח"ב עמ' מב-מג
ג/ז שירת דוד (תשסז) עמ' תפז {הגשמה}
ג/ז שם משמואל פרשת וישב - שבת חנוכה שנת תרע"ט {מחלוקת רמב"ם וראב"ד השפיעה בג"ע}
ג/ז שמונה קבצים ח"א סי' לא {ראב"ד}
ג/ז שמש מרפא עמ' נה
ג/ז שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' סג {ראב"ד}
ג/ז שערי שמחה (רפיש) - דרוש דף ג ע"א, ח ע"א
ג/ז שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רמו {בעל גוף ותמונה}
ג/ז שרשים במועדות עמ' כז
ג/ז תורת אברהם עמ' קעז, 346
ג/ז תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' רנא {ראב"ד}
ג/ז תורת הפילוסופיה עמ' 240
ג/ז תורת השבת והמועד עמ' 564
ג/ז תורת מנחם ח"ד עמ' 186 {ה' הן הנקראים מינים כו' והאומר כו' שהוא גוף ובעל תמונה כו' (ובראב"ד - למה קרא לזה מין וכמה גדולים כו' הלכו בזו המחשבה לפי מה שראו במקראות וכו')}
ג/ז תורת מנחם חל"ה עמ' 274
ג/ז תורת מנחם חמ"ט עמ' 57 {שאין שם אלו-ק}
ג/ז תחומין ח"ח עמ' 110
ג/ז תחומין חי"ח עמ' 85
ג/ז תחומין חכ"ב עמ' 72
ג/ז תפארת ישראל סי' תתג {לח"מ}, תתרעז
ג/ח אבות הראש ח"א דף קו ע"ד
ג/ח אבן שתיה עמ' כב, ע-עא, צד
ג/ח אגרות הגרי"ד עמ' פח
ג/ח אגרות משה או"ח ח"ד עמ' לט, פא, קעד, יו"ד ח"ג עמ' שנח
ג/ח אגרות משה ח"ח עמ' רעו
ג/ח אהל דוד (קהן) ח"ב מלכים א פ"ח פס' לט
ג/ח אוצרות ראיה עמ' 867
ג/ח אור הישר
ג/ח אור יחזקאל (לוינ') ימים נוראים עמ' כט
ג/ח אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 39, 95
ג/ח אור תורה גל' שכב עמ' קלו {קראי בזימון}
ג/ח אורח תשובה עמ' לו
ג/ח אישי יובל עמ' 156
ג/ח אמרי חן (בן סניור) מלכים עמ' 363
ג/ח אמרי יושר חולין סי' ב ס"ק יא
ג/ח אמרי יושר ר"ה יז ע"א
ג/ח אמת ליעקב מועד עמ' שיג
ג/ח אמת ליעקב נשים עמ' רטו, ריז
ג/ח אנצי"ת ע' אפיקורוס הע' 15
ג/ח אפסי ארץ (תשנט) עמ' שנו
ג/ח באמונה שלמה עמ' תלד, תמ-תמא
ג/ח באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 970 {כופר בפסוק אחד}, באר ו הערה 1069, 1071 {החליף מצוה}, 1108 {כופר בתושבע"פ}
ג/ח בארות המים (שאנג'י)
ג/ח בין השורות עמ' קיג
ג/ח בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כג
ג/ח בית הבחירה על אבות עמ' 426-427
ג/ח בית יחזקאל (וייס) עמ' ס, סח
ג/ח בית שערים ח"ג סי' עד
ג/ח בן ידיד
ג/ח בנין הלכה עמ' קכח {הכופר בתורה - נפרד מאפיקורוס}
ג/ח ברור הלכה ע"ז כו ע"ב ציון א פסקה ב
ג/ח ברית הלוי השלם
ג/ח ברקאי ח"ה עמ' 202, 204
ג/ח גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שכח-של
ג/ח גדולת מרדכי דף קמ ע"א
ג/ח גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' ש
ג/ח דברות משה ב"ב ח"א סי' יב הערה עג
ג/ח דברי הרב עמ' קיד
ג/ח דברי חיים השמטות סי' לג
ג/ח דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רמו
ג/ח דברי יציב יו"ד עמ' קז {משה אמרו מפי עצמו}
ג/ח דעת הרמב"ם עמ' 237
ג/ח דקה מן הדקה דף עז ע"ב
ג/ח דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 23
ג/ח דרכי איש דף יח ע"ג
ג/ח הגהות חבר בן חיים
ג/ח הגהות רפ"מ אלטר
ג/ח הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' רה
ג/ח הלכות מדינה ח"א עמ' רכג
ג/ח המאיר לארץ [שו"ת מהרי"ל סי' קצד]
ג/ח הר המלך ח"ג עמ' מו-מז, ח"ז עמ' שכז
ג/ח הר"מ במז"ל - קובץ עמ' מ
ג/ח הרמב"ם - שמרנות עמ' 89, 136, 226
ג/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 51, 86, 101, 102, 112
ג/ח התורה והמדינה ח"ז עמ' עד, רה, רז
ג/ח וזרח השמש עמ' קכו {אות אחת}
ג/ח זכרון דברים (תשכז) מאמר כג עמ' קנד
ג/ח זכרון דברים (תשנט) עמ' א
ג/ח זרע יצחק (לומברוזו) [כ"מ הל' גזילה פי"א]
ג/ח חדושים ובאורים (שני') ח"ב סי' מג אות יא
ג/ח חזו"א יו"ד סי' ב ס"ק יח
ג/ח חזו"א על הרמב"ם
ג/ח חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קסו
ג/ח חכמת גרשון עמ' רפו, רפח
ג/ח חסדי דוד ח"ו עמ' ג-ד
ג/ח חפץ חיים כלל ח ס"ק יא
ג/ח חקרי זמנים ח"ב עמ' תצח, תקעח-תקעט, ח"ג עמ' 17, יב
ג/ח טורי אבן
ג/ח יד המלך דף יח ע"ב
ג/ח יד הקטנה הל' תשובה פ"ז סעיף ד
ג/ח יד כהן
ג/ח יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"א אות א ס"ק ד
ג/ח יד פשוטה אהבה עמ' תקנו, תרנד
ג/ח יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' מא-מג
ג/ח ישא איש דף ט ע"ד, י ע"א
ג/ח כבוד מלכים (מרגליות)
ג/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנב, תתרלו
ג/ח כלילת יופי דף ב
ג/ח כנה"ג (גם כ"מ)
ג/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' עה
ג/ח כתבי ר"י אבוהב עמ' 66 {כ"מ בשם ר"י אברבנל}
ג/ח כתר אפרים עמ' רכד-רכה
ג/ח לב דוד (פלדמן) עמ' רלח
ג/ח לב שלם [באר עשק נב ע"ג, נה ע"ד, שו"ת מהרי"ל סי' רכא, שו"ת שי למורא סי' קל]
ג/ח לב שלמה (חלמא) עמ' קס
ג/ח לבושי מרדכי או"ח עמ' רצד, יו"ד עמ' קט
ג/ח להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' צג
ג/ח להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' עו
ג/ח לקוטי שיחות ח"ה עמ' 332, חט"ו עמ' 286, חי"ח עמ' 274, חי"ט עמ' 178
ג/ח לקוטי שיחות חל"ד עמ' 118, 120
ג/ח לקוטי שיחות חל"ו עמ' 41 {אמר שמשה אמרו מעצמו}
ג/ח לקוטי שיחות חלק ל עמ' 152
ג/ח מאורי התשובה
ג/ח מבוא למשנה תורה עמ' 66, 108, 321
ג/ח מוסר השכל
ג/ח מי מרום חי"ב עמ' א {האומר שאין תורה מעם ה' אפי' פסוק א}
ג/ח מכתב סופר
ג/ח מלילות ח"א עמ' 168 {כופר בתושבע"פ}
ג/ח מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 94, 450
ג/ח מנחה לאיש עמ' 344 {משה}, 345 {החליף מצוה}
ג/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' ה
ג/ח מנחת חן
ג/ח מנחת חן (תשמב) עמ' קכד-קכו
ג/ח מעט צרי
ג/ח מעינות האמונה עמ' תקפז {שלשה הכופרים בתורה}, תקפט {האומר שהבורא החליף מצוה}, תרלח {האומר שאין תורה מה'}
ג/ח מעיני המים
ג/ח מפניני הרב עמ' סח, שמג
ג/ח מקור חסד עמ' קנ
ג/ח מרכה"מ אלפ' [באר שבע נב ע"ג, נה ע"ד, עבודת ישראל יב ע"א]
ג/ח משאת המלך (אדרי)
ג/ח משיב נפש (שפירא)
ג/ח משנת יעקב כאן, ומדע עמ' א, קדושה עמ' שלט
ג/ח משנת ישראל סי' א אות לג, לה
ג/ח משנת משה ר"ה עמ' צ, ביצה עמ' סא, מגילה עמ' קמט, סנהדרין עמ' רלט
ג/ח משרת משה (עטייה)
ג/ח נועם חי"ב עמ' קצ, חי"ט עמ' קמא
ג/ח נחלת עזרא ח"ב עמ' 45
ג/ח נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' ל אות ח
ג/ח נפש הרב עמ' לז
ג/ח נפש הרב עמ' לז
ג/ח נתן פריו חולין עמ' כא
ג/ח ס' סת"ם עמ' סב
ג/ח סדר יעקב ע' אפיקורוס סי' א
ג/ח סדר משנה (בוסק')
ג/ח סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 161, 169, 170, 175, 213, 251
ג/ח ספרי הפרדס ח"ב עמ' קסה, קסח
ג/ח עבד המלך (תשא)
ג/ח עיוני תשובה (קדרי) עמ' 113 {כ"מ}, 119
ג/ח עיונים (פאור) עמ' 18, 22, 23
ג/ח עיונים בהלכה עמ' 130
ג/ח עין יצחק ח"א עמ' כ
ג/ח עמק הנצי"ב פ' שלח פסקא ו עמ' נ
ג/ח פאת שדך יו"ד עמ' קכז
ג/ח פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 80
ג/ח פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 48
ג/ח פרפרת משה ח"א עמ' תעח
ג/ח צבי תפארת - יריעות שלמה סי' ח
ג/ח צדיק באמונתו יחיה עמ' קל
ג/ח קובץ חי' תורה (סול') עמ' סא
ג/ח קול גדול ולא יסף עמ' 28, 44
ג/ח קול מבשר ח"א עמ' נה
ג/ח קונטרסי שעורים כתובות עמ' 124, 308 ואח"כ אות כד
ג/ח קרבן משה עמ' קפו
ג/ח קרית אריאל עמ' נה
ג/ח רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קסח {מרביעי ואילך}
ג/ח רנת יצחק פ' חלק עמ' רנז {הכופר בתושבע"פ}
ג/ח רנת יצחק תענית עמ' לה {רשעים}
ג/ח רסיסי טל (עמיטל) עמ' כד-כה
ג/ח שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' פח
ג/ח שו"ת מהרי"ל עמ' שח
ג/ח שובי נפשי עמ' ק-קב
ג/ח שיח יוסף ח"ב עמ' מב-מג
ג/ח שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 128
ג/ח שער המלך (שושן) עמ' מה
ג/ח שערי קדוש ה' עמ' קכח
ג/ח תורה שלמה חי"ט עמ' 328, 364
ג/ח תורת השבת והמועד עמ' 566-565
ג/ח תורת מנחם ח"ד עמ' 181, ח"ז עמ' 175, ח"ט עמ' 57, חי"א עמ' 118, חי"ד עמ' 207, חי"ז עמ' 21, 131, חכ"ג עמ' 168 {האומר שאין התורה מעם ה' אפילו פסוק אחר אפילו תיבה אחת אם אמר משה אמרו מפי עצמו ה"ז כופר בתורה }
ג/ח תורת מנחם חכ"ט עמ' 142
ג/ח תורת מנחם חל"ד עמ' 32 {שאין התורה מה'}
ג/ח תורת מנחם חמ"ט עמ' 52, 57
ג/ח תורת מנחם חנ"א עמ' 63
ג/ח תורת מנחם חנ"ז עמ' 100, 168, 235
ג/ח תחומין חכ"ב עמ' 69-71
ג/ח תפארת ישראל סי' רכח, תתרעז
ג/ט אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' כז
ג/ט אהבת קדומים עמ' רז
ג/ט אהל דוד (קהן) ח"ג הושע פ"ה פס' ז
ג/ט אור הישר
ג/ט אור שמח
ג/ט אורח תשובה עמ' לז-לח
ג/ט איש על העדה (סולובייציק) עמ' 68
ג/ט אש המערכה עמ' 180
ג/ט באר מרים פ"ה הי"ב אות א
ג/ט בים דרך עמ' פה
ג/ט בית אהרן וישראל גל' ח עמ' לח, גל' ס עמ' כג
ג/ט בית זבול ח"א סי' טו אות ג
ג/ט בית יחזקאל (וייס) עמ' סא, עג
ג/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/ט בית שערים ח"ג סי' עד
ג/ט בכור שור עמ' קמד
ג/ט בריתי יעקב ח"א עמ' קסז
ג/ט גבורת יצחק ימים נוראים עמ' של-שלב
ג/ט דברי חיים השמטות סי' לג
ג/ט דעת כהן עמ' יח, שעו
ג/ט דקה מן הדקה דף סה ע"ד
ג/ט דרכי איש דף יח ע"ג
ג/ט הגהות רפ"מ אלטר
ג/ט הלכות מדינה ח"א עמ' רכה-רכו
ג/ט הלכות תשובה (בן שושן)
ג/ט המאיר לארץ
ג/ט הר"מ במז"ל - קובץ עמ' סט
ג/ט הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 2
ג/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 86
ג/ט התורה והמדינה ח"ז עמ' רלב
ג/ט זבחי ראיה עמ' כז
ג/ט זה השער שער ד סי' יח-יט
ג/ט זכרון הרב עמ' 263 {כ"מ - ישמעאלי}
ג/ט זרע יצחק (לומברוזו)
ג/ט חזו"א או"ח סי' יב ס"ק ג, יו"ד סי' ב ס"ק ו, טז, כא
ג/ט חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קסא
ג/ט חסדי דוד ח"ה עמ' תרכב, תתקטז, ח"ו עמ' ג-ד
ג/ט חקרי זמנים ח"ג עמ' יב
ג/ט חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 230
ג/ט יד הקטנה הל' תשובה פ"ז סעיף ה
ג/ט יד כהן
ג/ט יד פשוטה אהבה עמ' תקז, תקנו
ג/ט ידבר שלום ח"א עמ' קמב
ג/ט יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' מד
ג/ט יחוה דעת ח"ה עמ' רפד
ג/ט יפה נוף עמ' נו
ג/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתכח, תתריא
ג/ט כנה"ג
ג/ט כתר אפרים עמ' רנ
ג/ט לב שלם
ג/ט לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 368
ג/ט מאורי התשובה
ג/ט מגן גבורים (או"ח) סי' לט ס"ק ג
ג/ט מגן שאול (חנניה) דף ה ע"ג
ג/ט מחלל שבת בפרהסיא עמ' 86, 239, 251
ג/ט מטה אשר דף צט ע"א
ג/ט מלילות ח"א עמ' 155, 157
ג/ט מנחה לאיש עמ' 266
ג/ט מנחת חן
ג/ט מנחת חן (תשמב) עמ' קכז
ג/ט מס' גיטין (ארזי) עמ' 84
ג/ט מעדני מלך ח"א עמ' נט
ג/ט מעט צרי
ג/ט מעשי למלך ח"א דף שיב ע"א
ג/ט מפרות האילן על המועדים עמ' 67 {חוזרים}
ג/ט מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ג/ט משאת המלך (אדרי)
ג/ט משפטים לישראל, הקדמה עמ' יד
ג/ט נועם ח"ד שער הלכה עמ' 14 [קול מבשר סי' יח-יט]
ג/ט נקדש בצדקה סי' רכא
ג/ט ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' רנ
ג/ט סופר המלך ח"ב עמ' שמא
ג/ט סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 213
ג/ט עבודת הגרשוני עמ' סד
ג/ט עיונים בהלכה עמ' 130
ג/ט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' טו, ע
ג/ט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' ה, עב
ג/ט עמק שאלה (טברסקי) עמ' שמד
ג/ט פי' ר' דוד שור
ג/ט פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 25
ג/ט פרשת הכסף דף צב ע"ד, צג ע"א
ג/ט צפנת פענח כאן, ושמות עמ' קלד
ג/ט קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרסא-תרסב
ג/ט קול מבשר ח"א עמ' נד
ג/ט קונטרסי שעורים כתובות עמ' 124
ג/ט קרבן משה עמ' קפז
ג/ט רוח יעקב (שלם) דף כז ע"ב {שנים הם העבריינים}
ג/ט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תעו-תעח
ג/ט שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קיד
ג/ט שו"ת אור שמח דף קנד
ג/ט שו"ת הרד"ך עמ' קלב
ג/ט שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רמב, רמז
ג/ט שובי נפשי עמ' קב-קד
ג/ט שיח ערב סנהדרין עמ' קסז
ג/ט שיירי כנה"ג
ג/ט שם משמעון (פולק) ח"א דף סח {כ"מ}
ג/ט שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' סה-סו
ג/ט תורה שלמה שמות פכ"ג אות מו {צ"פ}
ג/ט תחומין חט"ז עמ' 255
ג/י אור המזרח חל"ד עמ' 21 {ובכלל עוון זה}
ג/י אורח תשובה עמ' לט
ג/י אמרי חן (בן סניור) יהושע עמ' 122
ג/י באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' בחוקותי סי' ג אות ב {"בשמחה ובטוב לבב"}
ג/י בדי הארון (הכהן) עמ' 158
ג/י בית יחזקאל (וייס) עמ' נה
ג/י גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שלא
ג/י הלכות תשובה (בן שושן)
ג/י זכרון חי עמ' ז {לבטל מ"ע - מקור מברכות לה ע"ב}
ג/י חסדי דוד ח"ו עמ' ג-ד
ג/י חקרי זמנים ח"ג עמ' יב
ג/י יד הקטנה הל' תשובה פ"ז סעיף ו
ג/י יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' מה
ג/י לא תשנא עמ' 285
ג/י לב שלם [מהר"י הלוי סי' צד]
ג/י ללשונות הרמב"ם
ג/י לקוטי סופר ח"ב דף סז ע"ג
ג/י מאורי התשובה
ג/י מבשר טוב - ימי הרחמים עמ' ל, קפב
ג/י מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שד
ג/י מנחת חן
ג/י מנחת חן (תשמב) עמ' קכח
ג/י מעט צרי
ג/י משאת המלך (אדרי)
ג/י משנת משה סנהדרין עמ' לה, מכות עמ' יב
ג/י משפט המלחמה עמ' פח
ג/י נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לו אות י
ג/י סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 213
ג/י עיונים (פאור) עמ' 246
ג/י פניני רבנו יחזקאל עמ' כב
ג/י פרשת המלך כאן עמ' שכה
ג/י שובי נפשי עמ' קד
ג/י שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקסה
ג/י תחומין חכ"ב עמ' 69-70
ג/י תקנת השבים עמ' 97
ג/יא אהל דוד (קהן) ח"ב דברי הימים ב פט"ו פס' ח
ג/יא אור אברהם
ג/יא אור יחזקאל (לוינ') ימים נוראים עמ' כט
ג/יא אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 39
ג/יא אורח תשובה עמ' מ
ג/יא אמונת עתיך גל' 113 עמ' 93
ג/יא אמרי חן (בן סניור) שופטים עמ' 290
ג/יא בצל החכמה (חזות) עמ' 118
ג/יא ברקאי ח"א עמ' 190
ג/יא גרים וגרות בהלכה ובהגות עמ' 80 = תורה שבעל פה חי"ג עמ' פו-פז
ג/יא דברי הגות והערכה עמ' 43
ג/יא דולה ומשקה (תשסב) עמ' 79
ג/יא דינא דמלכותא (שור) עמ' תשה {פורש מהציבור - לא קשור למסירה}
ג/יא דעת כהן עמ' תלג
ג/יא דרך ה' (באום) ח"ב פ"ב אות יב
ג/יא דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 426
ג/יא הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 213 {שהעיז מצחו}
ג/יא הלכות מדינה ח"א עמ' רכג, ח"ג עמ' לא
ג/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 124
ג/יא השבת לקדשו דף כא ע"ג
ג/יא זכור זאת ליעקב עמ' שפט
ג/יא חמש דרשות (תשלד) עמ' 94
ג/יא חמש דרשות (תשעב) עמ' 96
ג/יא חק המלך יבמות עמ' נד
ג/יא חקרי זמנים ח"ג עמ' יב
ג/יא יד הקטנה הל' תשובה פ"ז סעיף ו
ג/יא יד כהן
ג/יא יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' מו
ג/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנב, תתריב
ג/יא להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' כג
ג/יא להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קכד {פורש מדרכי ציבור}
ג/יא לקוטי שיחות חל"ח עמ' 55
ג/יא מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 213
ג/יא מאורי אור (אתרוג) עמ' רסח
ג/יא מאורי התשובה
ג/יא מבוא למשנה תורה עמ' 102, 108
ג/יא מחלל שבת בפרהסיא עמ' 219
ג/יא מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 216
ג/יא מלכי בקדש (הירשנזון) ח"ג עמ' 78
ג/יא מנחת חן
ג/יא מנחת חן (תשמב) עמ' קכט-קל
ג/יא מסורה ח"ג עמ' ל
ג/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/יא מעשי למלך ח"ב דף קצח ע"ד
ג/יא נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מה אות ע
ג/יא נפש הרב עמ' רלה
ג/יא נפש הרב עמ' רלה
ג/יא נשמה של שבת עמ' 316
ג/יא סדר משנה (בוסק')
ג/יא סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 213
ג/יא עבד המלך (תשסט) עמ' פו
ג/יא עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' פט
ג/יא עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' פז
ג/יא עמק הנצי"ב פ' שלח פסקא ו עמ' נ {ביד רמה כיהויקים}
ג/יא ענישה ושיקום ביהדות עמ' 135
ג/יא פחד יצחק (הוטנר) פסח ח"א מאמר סג אות ה
ג/יא פי' קדמון לספר הכוזרי עמ' 269
ג/יא צהר גל' ח עמ' 91
ג/יא קול יהודה (גרשוני) עמ' תקנג
ג/יא קונטרסי שעורים כתובות עמ' 99, 308, 352
ג/יא ראשית דעת (קורח) סי' יג
ג/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רפה
ג/יא שובי נפשי עמ' קה-קח
ג/יא שיחות חכמה ומוסר מאמר לז אות ב
ג/יא שיחות לספר שמות עמ' רפז {פרש מדרכי ציבור}
ג/יא שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' לח
ג/יא תחומין חי"ח עמ' 466
ג/יב אורח תשובה עמ' מא
ג/יב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' מו
ג/יב הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' רד
ג/יב הלכות מדינה ח"א עמ' רכד
ג/יב חקרי זמנים ח"ג עמ' יב
ג/יב יד הקטנה הל' תשובה פ"ז סעיף ז
ג/יב יד כהן
ג/יב יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ג ה"א אות א ס"ק יג
ג/יב יד פשוטה אהבה עמ' תקנו
ג/יב יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' מו
ג/יב לב שלם [שי למורא סי' קל]
ג/יב מאורי התשובה
ג/יב מנחת חן
ג/יב מנחת חן (תשמב) עמ' קלא-קלב
ג/יב מפי ספרים וסופרים (פרידמן) ח"ג עמ' פא
ג/יב משאת המלך (אדרי)
ג/יב סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 213
ג/יב קונטרסי שעורים כתובות עמ' 124
ג/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' לו
ג/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תריד
ג/יב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קס
ג/יג אורח תשובה עמ' מב
ג/יג באר מרים פ"ב ה"ו
ג/יג גבורת יצחק שבועות עמ' שצא {הרגיל לבזות ת"ח}
ג/יג הלכות תשובה (בן שושן)
ג/יג הר המלך ח"ח עמ' פג
ג/יג חיים ומלך
ג/יג חקרי זמנים ח"ג עמ' יב
ג/יג יד הקטנה הל' תשובה פ"ז סעיף ז
ג/יג יד כהן
ג/יג יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' מו
ג/יג להורות נתן מועדים ח"ד עמ' כט-ל, לב
ג/יג להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קמא {כוונתו לכבוד עצמו}
ג/יג מאור יהושע סי' א
ג/יג מנחת חן
ג/יג מנחת חן (תשמב) עמ' קלג
ג/יג משאת המלך (אדרי)
ג/יג סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 213
ג/יג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 87, 177
ג/יג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 95, 190
ג/יג קונטרסי שעורים כתובות עמ' 124
ג/יג רנת יצחק מלכים עמ' תא {אם שב מרשעו}
ג/יג שובי נפשי עמ' קח-קי
ג/יג תשובת המלך
ג/יד אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' נו אות ב
ג/יד אגרות משה ח"ח עמ' נז
ג/יד אהבת דוד (וועגער, תרלב) עמ' 5 {מבזה ת"ח אין לו חלק לעוה"ב}
ג/יד אהבת חסד עמ' מג
ג/יד אוצמפה"ת ב"מ נח ע"ב הע' 49
ג/יד אור הישר
ג/יד אור יצחק (ראדוויל) עמ' רמב {אין דבר העומד בפני תשובה}
ג/יד אור ישרים עמ' רפד
ג/יד אור שמח
ג/יד אורח ישראל סי' כ אות כב
ג/יד אורח תשובה עמ' מב
ג/יד אמרי יושר חגיגה ה ע"ב
ג/יד אמת ליעקב נשים עמ' ריד-רטו
ג/יד אנצי"ת ע' אפיקורוס הע' 12, 32
ג/יד אעירה שחר (זעפרני) עמ' שג
ג/יד ארחות צדיקים השלם שער תשובה עמ' קעג
ג/יד אש המערכה עמ' 190
ג/יד בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כג
ג/יד בית הבחירה על אבות עמ' 125
ג/יד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/יד בן אריה
ג/יד בן ידיד
ג/יד בפקודיך אשיחה (טויבנפלד) עמ' שצו
ג/יד בצור ירום עמ' קכז
ג/יד ברור הלכה ברכות מג ע"ב ציון ח
ג/יד ברור הלכה ע"ז יז ע"א ציון ב {מין ששב}
ג/יד ברית הלוי השלם
ג/יד ברכת הריח ח"א עמ' קפו {אין דבר העומד בפני התשובה}
ג/יד ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"א דף צה ע"ד
ג/יד ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"א עמ' שמג
ג/יד בשבילי המועד סי' ו אות כא
ג/יד גבורת יצחק אבות עמ' קעח
ג/יד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' נג
ג/יד גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שלב-שלג, שלט
ג/יד דבר המלך (מנקין) עמ' 44
ג/יד דברות אליהו ח"ו עמ' ח {כהן שהלבין פני חברו - האם פסול לברכת כהנים}
ג/יד דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה עב
ג/יד דברי יואל - שו"ת עמ' קנז
ג/יד דברי יואל בראשית ח"ב עמ' תקנה, ויקרא ח"א עמ' שפט
ג/יד דברי יחזקאל (פרנקל) עמ' קמד {אפי' כפר כל ימיו יכול לשוב}
ג/יד דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' פט, קנא
ג/יד דעת הרמב"ם עמ' 18, 237
ג/יד דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכג
ג/יד דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1150
ג/יד דרשות הצל"ח השלם עמ' רפד
ג/יד הגהות רימ"א {כ"מ - מגלה פנים}
ג/יד הגות תשובה סי' יח הערה ג
ג/יד הלכות מדינה ח"א עמ' רכד, רמה
ג/יד הלכות תשובה (בן שושן) כאן ועמ' קע
ג/יד המאיר לארץ [ירושלמי חגיגה פ"ב ה"א, ב"ר פ"א]
ג/יד הר המלך ח"ז עמ' שמ
ג/יד הרמב"ם - שמרנות עמ' 167, 245, 292
ג/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 111
ג/יד הררי קדם עמ' עד
ג/יד התורה והמדינה ח"ז עמ' רל
ג/יד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' רנב
ג/יד ויקרא אברהם, שדה מגרש סי' ח (צד ע"ב)
ג/יד זה השער שער א סי' א, שער ג סי' קמ {מכנה שם}, קעא
ג/יד זיו משנה
ג/יד זכור לאברהם (אביגדור)
ג/יד זכרון דברים (תשכז) מאמר יב עמ' עט
ג/יד זרע יצחק (לומברוזו)
ג/יד חי' הגאון אדר"ת עמ' קצט {המבזה את המועדות}
ג/יד חי' ר"י ברלין
ג/יד חי' רעק"א (גם פרדס)
ג/יד חיי נפש ח"ג עמ' ריב {מועילה תשובה מע"ז}
ג/יד חיים ומלך
ג/יד חמש דרשות (תשעב) עמ' 127
ג/יד חנן אלקים עמ' נו
ג/יד חפץ חיים כלל ד ס"ק מט
ג/יד חקרי זמנים ח"ג עמ' יב
ג/יד חשבונות של מצוה עמ' תכו {המבזה את המועדות}
ג/יד יד הקטנה הל' תשובה פ"ז סעיף ח
ג/יד יד ישראל ח"א
ג/יד יד כהן
ג/יד יד מלך (מן) הל' חובל פ"ג ה"ז, הל' ממרים פ"ג ה"א אות א ס"ק יד
ג/יד יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' מז
ג/יד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רכ
ג/יד יחוה דעת ח"ה עמ' רצא
ג/יד ימי דוד עמ' שיז
ג/יד ימין משה
ג/יד כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ג/יד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' נא
ג/יד כנה"ג [שו"ת ר"י הלוי סי' צד-צה]
ג/יד כתר אפרים עמ' רמט
ג/יד לב שלם [דרשות מהרי"ט סג ע"א, עי' לקמן פ"ח, הל' מילה פ"א, ירושלמי פאה פ"א]
ג/יד לדוד ה' אורי וישעי עמ' סא
ג/יד להוגה דעות פ"ו ה"ח
ג/יד להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' ד
ג/יד להורות נתן אבות עמ' קנב
ג/יד ללשונות הרמב"ם
ג/יד לקוטי סופר ח"ב דף כו ע"ב
ג/יד לקוטי שיחות חל"ט עמ' 72 {אין דבר העומד בפני התשובה}
ג/יד מאה שערים (קפשאלי) עמ' תסה
ג/יד מאורי התשובה
ג/יד מאמר מרדכי (שוואב) ח"ג קונטרס מאמר מרדכי מאמר ה {אם שב}
ג/יד מאמר מרדכי (שוואב) סי' (ה)
ג/יד מבוא למשנה תורה עמ' 108
ג/יד מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' קצו, ימי הרחמים עמ' קכב
ג/יד מבשר טוב - קדושת ישראל עמ' קכב
ג/יד מוריה גל' קז עמ' ד
ג/יד מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 289, 368
ג/יד מנחת חן
ג/יד מנחת חן (תשמב) עמ' קלג-קלה
ג/יד מעט צרי
ג/יד מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/יד מעשה נסים (ממרסיי) עמ' 134
ג/יד מעשי למלך ח"א דף שיד ע"ב
ג/יד מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תיח (מה)]
ג/יד מצווה ועושה ח"ב עמ' רצו
ג/יד מצור דבש
ג/יד מקוה ישראל (נג'ארה) עמ' 280
ג/יד מקור חסד עמ' פד
ג/יד מקראי קדש (תפט) דף קי ע"א, קיג ע"א
ג/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' קיז, רפב, ש
ג/יד מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ג/יד משאת המלך (אדרי)
ג/יד משבצות זהב שופטים עמ' קעו
ג/יד משיב נפש (שפירא)
ג/יד משנה הלכות ח"ט סי' שמח
ג/יד נאות אפרים ח"א עמ' סג-סז
ג/יד נאמן שמואל סי' לא, דף לא ע"ד {עבירות קלות}
ג/יד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לו אות ה
ג/יד נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רו
ג/יד נתיבות אמונה עמ' פח
ג/יד נתן פריו ערבי פסחים עמ' קסב
ג/יד ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תסט-תע
ג/יד סדר משנה (בוסק')
ג/יד סוכת דוד דף א ע"ג
ג/יד סיני ס' יובל עמ' רסג
ג/יד סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 213
ג/יד עבד המלך (תשסט) עמ' פו
ג/יד עורה שחר דף א ע"ג {כ"מ}
ג/יד עזר מיהודה עמ' סג {אין דבר העומד בפני התשובה}
ג/יד עיוני תשובה (קדרי) עמ' 110 {כ"מ}
ג/יד עירין קדישין עמ' תט
ג/יד עלי שור ח"ב עמ' תקמד
ג/יד עמק הנצי"ב פ' שלח פסקא ו עמ' נ {מבזה דברי חכמים}
ג/יד עמק שאלה (טברסקי) עמ' תשנד {כ"מ}
ג/יד פותח שער (תשסו) סי' טז
ג/יד פותח שער (תשסח) סי' כא
ג/יד פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר כה אות ב {מומר שחזר בתשובה}
ג/יד פני חיים (פלג'י) עמ' רצ
ג/יד פני חיים (צימרמן) עמ' עו
ג/יד פנים חדשות [מהר"י לוי נד] {כ"מ}
ג/יד פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תשכח
ג/יד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' לב, קצד-קצה
ג/יד פרשת המלך כאן עמ' שכה
ג/יד צהר גל' ח עמ' 89, 91
ג/יד קונטרסי שעורים כתובות עמ' 124
ג/יד קרן פני משה ח"ב [חי' רעק"א או"ח סי' קנו]
ג/יד ראה חיים ח"ב דף קיא ע"א (עמ' שצג)
ג/יד ראש אליהו ח"ב עמ' רעט
ג/יד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שט
ג/יד רביד הזהב (ברדא) ח"ב עמ' שעב-שעג
ג/יד רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רמט
ג/יד רנת יצחק פ' חלק עמ' רכ, רלט, תנה
ג/יד שבות יעקב (אבולפיה) עמ' מד
ג/יד שו"ע הרב או"ח סי' קנו ס"ח, יו"ד סי' ב ס"ח, הל' אונאה אות כט
ג/יד שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' רטז-ריט
ג/יד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תעב
ג/יד שו"ת מהרי"ל עמ' שיא
ג/יד שובי נפשי עמ' קי-קיד
ג/יד שיח יוסף נדה ח"א עמ' צ
ג/יד שיחות ר' ראובן עמ' כג {המלבין פני חברו, והמתכבד בקלון חברו}
ג/יד של"ה ח"א מס' יומא סי' קכב
ג/יד של"ה ח"ב יומא סי' קכב
ג/יד שם משמואל פרשת מצורע שנת תר"ע {אפי' כפר בעיקר כל ימיו}
ג/יד שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקסג
ג/יד שער החיים (בשארי) הל' רבית עמ' רמה
ג/יד שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שיד-שטו
ג/יד שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שלט {המכנה שם}
ג/יד שפע חיים (תשסח) עמ' רט
ג/יד שפע חיים ח"ב עמ' קנו
ג/יד תולדות אדם עמ' צ
ג/יד תורת מנחם חכ"ו עמ' 186 {אין לך דבר שעומד בפני התשובה}
ג/יד תורת מנחם חל"ט עמ' 153 {אין דבר העומד בפני התשובה}
ג/יד תורת מנחם חמ"ה עמ' 358 {אין דבר העומד בפני התשובה}
ג/יד תורת מנחם חנ"ב עמ' 123 {אין דבר העומד בפני התשובה}
ג/יד תורת מנחם חנ"ד עמ' 201 {אין דבר העומד בפני התשובה}
ג/יד תחומין חט"ז עמ' 255, 265
ג/יד תקנת השבים עמ' 97, 132, 133 {או"ש}, 134, 135, 142-140, 547
ג/יד תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 23


ד/40 הלכות תשובה פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/יד תשובת המלך
ד/רה"פ אור הישר
ד/רה"פ אור התשובה
ד/רה"פ ארחות צדיקים השלם שער תשובה עמ' קסא-קסג
ד/רה"פ בנבכי התשובה
ד/רה"פ גבורת יצחק (תשובה)
ד/רה"פ הדרך לתשובה
ד/רה"פ הרהורי תשובה
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ ואתה ברחמיך הרבים
ד/רה"פ ועזר מצריו
ד/רה"פ זה השער שער א סי' נב
ד/רה"פ חזק יד
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ לב דוד (בן לולו)
ד/רה"פ לתשובת השנה
ד/רה"פ מקור חסד עמ' פב-פו
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ משיב נפש (שפירא)
ד/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ד/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רסד-רסו
ד/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ד/רה"פ ס' התשובה
ד/רה"פ עבודת המלך
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שפת מלך
ד/רה"פ תשובה מאהבה (ברזל)
ד/רה"פ תשובת בנימין
ד/א אבות הראש ח"ב דף סז ע"ג
ד/א אבי עזרי ח"ה
ד/א אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' נג
ד/א אבן פינה (קלצקין) עמ' 123 {כ"ד דברים מעכבין את התשובה}
ד/א אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' נו אות ב
ד/א אגודת אזוב (מרגליות, תקפד) דרוש ג לשבת תשובה דף יז ע"ג {אחטא ואשוב}
ד/א אהבת עולם (דיהרנפורט) דף נח {אחטא ואשוב}
ד/א אוצר התולדות עמ' תקיא
ד/א אור אברהם
ד/א אור הישר [עמק יהושע ח"ב דרוש ה]
ד/א אור המזרח חל"ד עמ' 20-22 {אחטא ואשוב - פעם אחת}
ד/א אור יחזקאל (לוינ') ימים נוראים עמ' קכט {שונא תוכחות}
ד/א אור יצחק (ראדוויל) עמ' מ {אחטא ואשוב}
ד/א אור ישראל עמ' עח
ד/א אור צהיר
ד/א אורות התשובה פי"ד ס' ג
ד/א אורח תשובה עמ' מג
ד/א איש מבין ח"א דף יג ע"ב, קיב ע"ד
ד/א אם הבנים שמחה פ"ג אות נד {מעכב מלעשות מצוה}
ד/א אמרי בינה, דרשות עמ' קיח
ד/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/א באר יהודה
ד/א בארות המים (שאנג'י)
ד/א בגדי כהונה (פרחיא) דף קלט ע"ג {אחטא ואשוב}, קמב ע"ד {בנו יוצא לתרבות רעה}
ד/א בטיחות הבניה בהלכה עמ' 73 {מיתת אדם בלי חטא}
ד/א בית אהרן וישראל גל' מב עמ' יז {לא מוחה בבנו}, גל' מח עמ' יד, יח {אחטא ואשוב}, גל' ס עמ' כג
ד/א בית הבחירה על אבות עמ' 318-319, 441
ד/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/א בית יעקב (בירב)
ד/א בן ידיד
ד/א ברית עולם (חיד"א, תקנג) דף פה ע"א
ד/א ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קכט
ד/א ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"א דף צד ע"ב
ד/א בת עין (תשסז) עמ' תנג, תנח {אחטא ואשוב}
ד/א גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קיג
ד/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שלד-שלו
ד/א גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קעח
ד/א גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' רל
ד/א דבר המלך (מנקין) עמ' 45-46
ד/א דברות משה שבת ח"ב סי' נט ענף ב
ד/א דברי אליעזר (אוירבך) דף יא ע"ג {אחטא ואשוב}
ד/א דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' צה
ד/א דברי יצחק (רבינוביץ) דרוש ז {אחטא ואשוב}
ד/א דברי ירמיהו
ד/א דברי שלמה (אסרף)
ד/א דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רצ
ד/א דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קעא
ד/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכג
ד/א דעת תורה בראשית עמ' נד
ד/א דרושי ר"מ מאימראן עמ' קמז
ד/א דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1754, פ"ה הערה 1844
ד/א דרכי הים דף מה ע"א-ע"ב
ד/א דרשות מהר"ם חביב עמ' תעב {לח"מ}
ד/א דרשות מהרא"ל ח"ב-ח"ג עמ' שעו
ד/א דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' כד
ד/א דרשות שמן רוקח עמ' תקנח
ד/א הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרשה לג
ד/א הלכות תשובה (בן שושן)
ד/א המאיר לארץ [תשובות הרמב"ם סי' יב]
ד/א המעלות לשלמה עמ' תפח
ד/א התורה והמדינה ח"ה עמ' קיג
ד/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שמז
ד/א וזרח השמש עמ' שט
ד/א ויחי ויתן דף כה ע"א
ד/א זבחי צדק (דיסקין) עמ' שנח {מחטיאי הרבים}
ד/א זכרון יהודה (מונק) דף יג ע"א {חובת אב למחות בבנו}
ד/א חדושים ובאורים (גרי') יומא פ"ה
ד/א חוקת עולם עמ' 358 {מחטיא את הרבים}
ד/א חזון לימים ח"ב עמ' קלח
ד/א חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תפג, תקיא-תקיג, תקטו-תקטז
ד/א חיים ומלך
ד/א חכמת התורה פ' בראשית עמ' תעט
ד/א חכמת התורה פ' וישב עמ' תקט
ד/א חכמת התורה תזריע עמ' רלט
ד/א טורי אבן
ד/א יד המלך (גם בתוספות)
ד/א יד הקטנה הל' תשובה פ"ח סעיף א
ד/א יד כהן
ד/א יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' מח-נא
ד/א יחל ישראל אבות ח"ה עמ' שה
ד/א ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עט
ד/א כח התשובה
ד/א כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' קכז
ד/א כתב אמת ח"א עמ' שלט {מחטיא את הרבים}
ד/א לב שלם [ישרש יעקב דף מח, שבות יעקב (אבולפיה) סוטה דף סד ע"ב, שנות חיים קה ע"ג, תוספת יוה"כ דף כה]
ד/א לבושי מרדכי או"ח עמ' תעד, ח"ד עמ' רמה
ד/א להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קפג {המעכב רבים מתשובה}
ד/א להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' צה {המחטיא רבים ומטה חברו}
ד/א להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' טז
ד/א להורות נתן אבות עמ' רמא
ד/א להורות נתן מועדים ח"ג עמ' שג
ד/א להורות נתן מועדים ח"ד עמ' ז
ד/א לשון ערומים
ד/א מאור החיים עמ' לח
ד/א מאורי אור (אתרוג) עמ' שעד
ד/א מאורי התשובה
ד/א מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קסט, קעג
ד/א מוריה גל' קצג עמ' רטו
ד/א מורשה - שיחות למועדים עמ' נב, רמג
ד/א מחשבת מוסר ח"ג עמ' מ, רסט
ד/א מי מרום ח"ז אורי וישעי פרק נג עמ' שב-שו {אחטא ואשוב}
ד/א מכתב מאליהו (דסלר) ח"ד עמ' 140
ד/א מכתב מאליהו (דסלר) מועדים ח"ב אות תנא, תקב, תקפט {דברים המעכבים תשובה}
ד/א מנורת המאור נר ה בחתימה (סי' שיב)
ד/א מנחת אשר פסחים עמ' רי
ד/א מנחת חן
ד/א מנחת חן (תשמב) עמ' קלו-קמ
ד/א מנחת מחבת עמ' רד
ד/א מעט צרי
ד/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/א מעיני המים
ד/א מעשה רקח
ד/א מצווה ועושה ח"ב עמ' צז
ד/א מקראי קדש (תפט) דף ק ע"ב, קי ע"ב
ד/א מקראי קדש (תשנג) עמ' קנה, רפג
ד/א מראה הפנים יומא דף מב
ד/א מרכה"מ אלפ'
ד/א מרפא לשון (המבורג) עמ' א, קעז
ד/א משא בני קהת
ד/א משאת המלך (אדרי)
ד/א משנה כסף (שירירו)
ד/א משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ג עמ' תכב
ד/א משנת יעקב
ד/א משנת ר' אהרן מאמרים ח"ד עמ' קעה {המחטיא את הרבים}, רכג {מסית}
ד/א משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 78
ד/א נדרי זריזין ח"ב עמ' ב
ד/א נודע בשערים (מנד') שער צדקה דף י ע"ד
ד/א נחל איתן
ד/א נחלת צבי (פאליי) עמ' רלח
ד/א נפש ברכה ח"ב עמ' רעב
ד/א נתיב התשובה עמ' קכב-קכג
ד/א ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רצב
ד/א ס' החיים (קלוגר) עמ' תתרט
ד/א ס' העתים עמ' 174
ד/א ס' מצוה עמ' קסב
ד/א סדר הלכה דף יד ע"ב {אחטא ואשוב}
ד/א סדר משנה (בוסק')
ד/א עבד המלך (תשא)
ד/א עולת שבת בשבתו עמ' קכה
ד/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 125 {כ"מ}
ד/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קצח
ד/א ענישה ושיקום ביהדות עמ' 178
ד/א ערבי נחל (תשנא) ח"א עמ' קכה
ד/א ערבי נחל (תשסד) עמ' קכח
ד/א פותח שער (תשסו) סי' יז-יח
ד/א פותח שער (תשסח) סי' כב-כג
ד/א פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שכד
ד/א פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/א פני חיים (צימרמן) עמ' קסא
ד/א פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' שז
ד/א פרדס המלך אות תרמז {אחטא ואשוב}
ד/א פרח מטה אהרן (סול') מדע
ד/א פרפרת התורה עמ' כב
ד/א פרפרת משה ח"א עמ' תקעו
ד/א פרפרת משה ח"ב עמ' רנא, תלב
ד/א פרשת המלך כאן עמ' שכו
ד/א צהר גל' ח עמ' 91
ד/א צפונות טז עמ' מ {מחטיא את הרבים - טל תורה ברכות לה}
ד/א קהלת יעקב (קלוגר) עשי"ת עמ' רסב, רפ {לח"מ}
ד/א קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' קנא
ד/א קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' לז
ד/א קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קלב
ד/א קומץ המנחה (צונץ) דרוש ר אות יד {אחטא ואשוב}
ד/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' 124
ד/א קרבן משה עמ' קפו
ד/א קרית מלך
ד/א קרן אור (חורב) עמ' רג
ד/א קרן לדוד מועדים עמ' קכט {מי שאינו מוחה}
ד/א רנת יצחק פ' חלק עמ' רצו, תי, תיט, תלב
ד/א רנת יצחק תענית עמ' קפד {לח"מ}
ד/א רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' רא {אחטא ואשוב}
ד/א רנת יצחק תפלה עמ' שכב
ד/א רסיסי לילה פ"נ עמ' 109
ד/א שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קה
ד/א שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שכז
ד/א שביבי אור
ד/א שו"ת הרמ"ז סי' לח
ד/א שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רסו
ד/א שו"ת ר"י מילר עמ' ק
ד/א שובי נפשי עמ' קיז-קיט
ד/א שיחות לספר ויקרא עמ' קעט {המחטיא את הרבים}
ד/א שיחות מוסר (תשמ) ח"ב מאמר לט
ד/א שיחות מוסר (תשסב) עמ' תלו {שהורגל בחטא}
ד/א שיחות ר' ראובן עמ' צא
ד/א של"ה ח"א מס' ר"ה סי' קמה, יומא סי' קכב
ד/א של"ה ח"ב יומא סי' קכב, ר"ה סי' קמה
ד/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קעד, תשב
ד/א שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקנא, תקנד
ד/א שמות בארץ (תשנט) עמ' קלה
ד/א שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' כט {צריך חכם מוכיח}
ד/א שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' תטו
ד/א שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' רעב
ד/א שער המלך (שושן) עמ' כה
ד/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רסט, רעא
ד/א שערי הישיבה ח"א עמ' שז
ד/א שפתי חיים מועדים ח"א עמ' רנב {תפלה בלי כוונה}
ד/א שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' מט-נה
ד/א תורת המקרא עמ' 334
ד/א תקנת השבין פ"ג עמ' 10
ד/א תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' יח
ד/א תשובת המלך
ד/ב אברהם את ידו ח"א דף א ע"א
ד/ב אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קג
ד/ב אור שמח
ד/ב אורח תשובה עמ' מד-מה
ד/ב אלומות יוסף (תשנ) עמ' רכד
ד/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ב באר יוסף ח"ג עמ' רפב
ד/ב בימי צמיחת החסידות עמ' 100 {תורה מביאה לתשובה}
ד/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/ב ברור הלכה מגילה --- גליון הש"ס לרצי"ה לדף ל {בזמן שיעשו תשובה}
ד/ב ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"א עמ' שלח
ד/ב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שלז
ד/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' עט
ד/ב גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שפו {שונא תוכחות}
ד/ב דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' צה
ד/ב דברי יהושע (העליר) מאמר א פ"ד {שונא תוכחות}
ד/ב דברי שאול דברים עמ' רלב
ד/ב דובב מישרים (ברזון) מאמר מ
ד/ב דרשות הצל"ח השלם עמ' רכה
ד/ב הגות תשובה סי' יד
ד/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קפז-קפח
ד/ב הלכות תשובה (בן שושן)
ד/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 124
ד/ב ודרשת וחקרת ח"ה עמ' תרנז {מלעיג על המצוות}
ד/ב זה השער שער ב סי' יא {שונא תוכחות}
ד/ב זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' ה
ד/ב יד הקטנה הל' תשובה פ"ח סעיף ב
ד/ב יד כהן
ד/ב יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נב
ד/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרעד
ד/ב לב שלום בראשית עמ' רצז
ד/ב לדור ולדורות ח"א עמ' סו
ד/ב מאורי התשובה
ד/ב מבוא למשנה תורה עמ' 306-305
ד/ב מורשה - שיחות למועדים עמ' רמג
ד/ב מנחת חן
ד/ב מנחת חן (תשמב) עמ' קמא
ד/ב מעט צרי
ד/ב מעשה רקח
ד/ב מצווה ועושה ח"ב עמ' רצח
ד/ב מרכה"מ אלפ'
ד/ב מרפא לשון (המבורג) עמ' שה {המבזה רבו}
ד/ב משאת המלך (אדרי)
ד/ב משיבת נפש עמ' קיח
ד/ב משנה הלכות ח"י סי' קסג {תוכחות}
ד/ב משנה הלכות ח"י סי' קסג, מהדו"ת או"ח עמ' לג
ד/ב משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' רל
ד/ב משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 78-79
ד/ב נהרות איתן ח"א עמ' צה-צו
ד/ב נודע בשערים (מנד') שער צדקה דף י ע"ד
ד/ב נחל עדה עמ' שעט
ד/ב נחלת עזרא ח"ג עמ' 131
ד/ב נחלת צבי (פאליי) עמ' רמא
ד/ב נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ל אות יא
ד/ב נתיב התשובה עמ' קכד-קכה
ד/ב עולת שבת בשבתו עמ' קכה
ד/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ג
ד/ב פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר טו אות א {שונא תוכחה}
ד/ב פרח מטה אהרן (סול') מדע
ד/ב צהר גל' ח עמ' 91 {תפלה}, 92
ד/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרסא, תשמב
ד/ב קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' רכז {כמשה}
ד/ב קול יהודה (גרשוני) עמ' תקנד
ד/ב קרבן משה עמ' קפו
ד/ב קרן לדוד מועדים עמ' קלג, קנו, קסד, קעב {תוכחה גורמת תשובה}
ד/ב רנת יצחק יהושע עמ' רעד {הנביאים הוכיחו}, מלכים עמ' רלב {הנביאים הוכיחו}
ד/ב רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' קמט, יחזקאל-תרי עשר עמ' טו, רל, משלי עמ' ה, חמש מגילות עמ' לו, קנג, קפב, רב-רג, ריח
ד/ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שע, תסח, ח"ב עמ' שלו
ד/ב רנת יצחק תפלה עמ' ה {הוכיחו הנביאים}
ד/ב שביבי אור
ד/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' עט, ח"ב עמ' סד-סה, קד
ד/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' צ
ד/ב שובי נפשי עמ' קיט-קלג
ד/ב של"ה ח"א מס' ר"ה סי' קמה, יומא סי' קכב
ד/ב של"ה ח"ב יומא סי' קכב, ר"ה סי' קמה
ד/ב שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רעה
ד/ב שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' קעז, רו {שונא תוכחות}
ד/ב שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' נו-נז
ד/ב תורת המקרא עמ' 334
ד/ב תורת השבת והמועד עמ' 286
ד/ב תחומין חי"ח עמ' 466
ד/ב תחומין חכ"א עמ' 201
ד/ג אור שמח
ד/ג אורח תשובה עמ' מו-מז
ד/ג בארות המים (שאנג'י)
ד/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/ג בית יעקב (בירב)
ד/ג ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קכט-קל
ד/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' פד
ד/ג גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שלה, שלז-שלח
ד/ג דובב מישרים (ברזון) מאמר מ
ד/ג דרשות הצל"ח השלם עמ' רכה
ד/ג הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קמא
ד/ג הלכה פסוקה ח"ב סי' ט הערה 14
ד/ג הלכות תשובה (בן שושן)
ד/ג הר המלך ח"ח עמ' פג
ד/ג ויגד יעקב (תשסח) עמ' קפו, רח, ריט {שונא תוכחות}
ד/ג חיי נפש בראשית ח"ב עמ' פח, קעד
ד/ג יד הקטנה הל' תשובה פ"ח סעיף ג
ד/ג יד כהן
ד/ג יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נב
ד/ג מאורי התשובה
ד/ג מנחת חן
ד/ג מנחת חן (תשמב) עמ' קמב
ד/ג מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 102
ד/ג מעט צרי
ד/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ג מעשה הבא בעבירה עמ' 232
ד/ג מעשה רקח
ד/ג מצודת דוד (שפרבר) עמ' נ {אינו יודע עד היכן הגיעה ההטייה}
ד/ג מצור דבש {שור עניים}
ד/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' רפא
ד/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ג מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ד/ג משאת המלך (אדרי)
ד/ג משוש הארץ עמ' לב
ד/ג משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' עה
ד/ג משנת חיים דברים עמ' תקטז
ד/ג משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 79
ד/ג נודע בשערים (מנד') שער צדקה דף י ע"ד
ד/ג פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/ג פרח מטה אהרן (סול') מדע
ד/ג צהר גל' ח עמ' 91
ד/ג שובי נפשי עמ' קלג
ד/ג שיח יוסף ח"ב עמ' קי
ד/ג שם מרדכי עמ' 201-202 {אינו יודע למי יחזיר - החזרה אחרי יאוש}
ד/ג תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לט
ד/ג תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' יח
ד/ג תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 23
ד/ג תשובת המלך
ד/ד אוסף מאמרי מוסר וחכמה עמ' רכב
ד/ד אוצר המאמרים (תשס) עמ' קעו
ד/ד אור ישרים עמ' רפד
ד/ד אור שמח
ד/ד אורח תשובה עמ' מח
ד/ד אחר האסף עמ' נו
ד/ד אמונת יהושע עמ' אלף תשסו {או"ש}
ד/ד אמרי בינה, דרשות עמ' קכה {מסתכל בעריות, מתכבד בקלון חברו}
ד/ד אמרי מנחם עמ' שלו {מסתכל בעריות}
ד/ד ארחות צדיקים השלם שער גאוה עמ' יג
ד/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ד בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כ, כג-כד
ד/ד בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' קב {דברים קלים}
ד/ד בית הבחירה על אבות עמ' 374
ד/ד בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' לז, אהע"ז סי' לב
ד/ד בן ידיד
ד/ד ברכת חיים (הלברסברג) פ"ד סי' יג {מסתכל בעריות}
ד/ד גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שלח
ד/ד גליוני הגר"ש עמ' נד {או"ש}
ד/ד גנזי חיים (פלג'י) מע' מ אות קנג {מתכבד בקלון חברו}
ד/ד גנזי ראשונים יומא עמ' רד {סעודה שאינה מספקת}
ד/ד דברות אליהו ח"ג עמ' קנה {מסתכל בעריות}
ד/ד דברות אליהו ח"ו עמ' קסא-קסב {המסתכל בעריות}
ד/ד דברי יהושע (העליר) מאמר א פ"א {חושבים שאינו חטא}
ד/ד דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכג
ד/ד דרושי ר"מ מאימראן עמ' קמז, קסז
ד/ד דרישה מחיים דף יב ע"א {מ"מ - האוכל מסעודה}
ד/ד דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 763, 784 {או"ש}
ד/ד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' א
ד/ד הלכות תשובה (בן שושן)
ד/ד הסתכלות בהלכה (פוטאש, תשנו) עמ' פז {לא תתורו}
ד/ד הרמב"ם - שמרנות עמ' 175 {המסתכל}
ד/ד הרמב"ם והזוהר [זוהר חדש פ' אחרי, עט ע"ב]
ד/ד הררי קדם עמ' עב
ד/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרנח
ד/ד זה השער שער ג סי' סד {מסתכל בעריות}
ד/ד חלקת יהושע עמ' קצא {מתכבד בקלון חברו}
ד/ד טל חיים (טל) ימים נוראים עמ' פד
ד/ד יד הקטנה הל' תשובה פ"ח סעיף ד
ד/ד יד כהן
ד/ד יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נב
ד/ד יחוה דעת ח"ג עמ' רי, ח"ה עמ' רצב
ד/ד יערי עם דבשי ח"א מדור א אות סה
ד/ד כוכבי בוקר עמ' קנט
ד/ד ככר לאדן (תקסא) דף רסו ע"ג {אחטא ואשוב}
ד/ד לבושה של תורה סי' ע אות ב[ד], לו, לח, מ, סי' עה אות ח
ד/ד לדוד ה' אורי וישעי עמ' סב
ד/ד להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רמג {חושד בכשרים}
ד/ד מאורי התשובה
ד/ד מאמר יחזקאל ח"א עמ' תכג {סעודה שאינה מספקת לבעליה}
ד/ד מבוא למשנה תורה עמ' 347
ד/ד מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' קצז, ימי הרחמים עמ' קכג
ד/ד מלואי שלמה עמ' עא
ד/ד מנחת חן
ד/ד מנחת חן (תשמב) עמ' קמג
ד/ד מפענח צפונות עמ' 101 {או"ש}
ד/ד מציון אורה ח"א עמ' רלב
ד/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ד משאת המלך (אדרי)
ד/ד משנה הלכות ח"ז סי' רלה דף קסד ע"ג {המסתכל בעריות עובר בלא תתורו}
ד/ד משנה הלכות ח"ז סי' רנו, ח"ט סי' רסח {לא תתורו}
ד/ד משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ג עמ' תכג {ראיית עינים}
ד/ד משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 79
ד/ד משרת משה (עטייה)
ד/ד מתנות באדם עמ' 93
ד/ד נחלת צבי (פאליי) עמ' רמ
ד/ד ניבי זהב עמ' קטז
ד/ד נקדש בצדקה סי' שו
ד/ד ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קסג
ד/ד ענישה ושיקום ביהדות עמ' 125
ד/ד פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/ד פרח מטה אהרן (סול') מדע
ד/ד צהר גל' ח עמ' 91
ד/ד קדושת עיניים (תשעא) פ"ג אות ט, קלד
ד/ד קונטרסי שעורים כתובות עמ' 124
ד/ד ר"י ששפורטש עמ' 317
ד/ד רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' ו
ד/ד רנת יצחק פ' חלק עמ' קעב {השונא תוכחה}
ד/ד רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קצ
ד/ד רנת יצחק תענית עמ' קא
ד/ד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רלד
ד/ד שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ריא
ד/ד שובי נפשי עמ' קלד-קלז
ד/ד שיחות לספר בראשית עמ' רכ {ראיית ערוה}
ד/ד שיחות לספר ויקרא עמ' ריט {ראיית ערוה}
ד/ד שם דרך דברים עמ' רצז
ד/ד שם דרך ויקרא עמ' ט, לג
ד/ד שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תרכה {מסתכל בעריות}
ד/ד תורה לישראל עמ' 33 {או"ש}
ד/ד תפארת ישראל סי' ו {מתכבד בקלון חברו}
ד/ה אוצר המאמרים (תשסא) עמ' יד
ד/ה אורח תשובה עמ' מט
ד/ה אלומות יוסף (תשנ) עמ' רכו
ד/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ה בית יחזקאל (וייס) עמ' נה
ד/ה בנין שאול עמ' כד
ד/ה גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שנג
ד/ה דברי יואל ויקרא ח"א עמ' שיב
ד/ה דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכד
ד/ה דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' כד
ד/ה ויאמר מרדכי עמ' כא
ד/ה יד הקטנה הל' תשובה פ"ח סעיף ה
ד/ה יד כהן
ד/ה ידבר שלום ח"א עמ' קלז
ד/ה יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נג
ד/ה להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רלז {מתחבר לרשע}
ד/ה מאורי התשובה
ד/ה מבוא למשנה תורה עמ' 312
ד/ה מבשר טוב - ימי הרחמים עמ' קכג
ד/ה מהר"ם שיק דברים עמ' פב
ד/ה מנחת חן
ד/ה מנחת חן (תשמב) עמ' קמו
ד/ה מרפא לשון (כץ, תקנ) דף א ע"א {לשון הרע}
ד/ה משנה למלך (ר"א מריישא, תשסח) עמ' קמט
ד/ה משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 79
ד/ה נודע בשערים (מנד') שער צדקה דף י ע"ד
ד/ה ניבי זהב עמ' תנז
ד/ה צהר גל' ח עמ' 91
ד/ה קונטרסי שעורים כתובות עמ' 124
ד/ה רוח נכון עמ' כב, עח, רכב, שמט {כעס}
ד/ה שובי נפשי עמ' קלז-קמב
ד/ה שלשה עשר עלי השושנה עמ' 317 {חומרת לה"ר}
ד/ו אור ישראל עמ' עח
ד/ו אורח תשובה עמ' נ
ד/ו באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' קיא
ד/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/ו גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שלה, שלט
ד/ו גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קעח
ד/ו דברות משה שבת ח"ב סי' נט ענף ב
ד/ו דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1844
ד/ו הלכות תשובה (בן שושן)
ד/ו הרמב"ם ותורתו ח"א
ד/ו זכרון דברים (תשכז) מאמר יב עמ' עט
ד/ו זכרון דברים (תשנט) עמ' נו {אפשר לשוב על הכל}
ד/ו חנן אלקים עמ' קפח
ד/ו חקרי זמנים ח"ג עמ' יב
ד/ו יד הקטנה הל' תשובה פ"ח סעיף ו
ד/ו יד כהן
ד/ו מנחת חן
ד/ו מנחת חן (תשמב) עמ' קמז
ד/ו מנחת מחבת עמ' רה
ד/ו מצווה ועושה ח"ב עמ' שלד
ד/ו משאת המלך (אדרי)
ד/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' מא אות י, סי' נה אות נא
ד/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' כא אות נו
ד/ו סדר משנה (בוסק')
ד/ו ענישה ושיקום ביהדות עמ' 175
ד/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמו
ד/ו פרפרת משה ח"ב עמ' רד, שכט
ד/ו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' רנא
ד/ו קונטרסי שעורים כתובות עמ' 124
ד/ו קרבן משה עמ' קפז
ד/ו קרן לדוד מועדים עמ' קכט, קפ
ד/ו רנת יצחק חמש מגילות עמ' רפח
ד/ו רנת יצחק מלכים עמ' קמו, רצב {אין מונעין אותה}
ד/ו רנת יצחק תענית עמ' קפד
ד/ו רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' רא
ד/ו שארית ישראל (שלוניקי) דף יב ע"א
ד/ו שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קה, קנג, קפז, רה, רנא
ד/ו שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רסו
ד/ו שובי נפשי עמ' קמב-קמג
ד/ו שיחות מוסר (תשמ) ח"ב מאמר לט
ד/ו שיחות מוסר (תשסב) עמ' תלז
ד/ו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תשב
ד/ו שם משמואל פרשת תזריע - תז"מ שנת תרע"ד
ד/ו שמועות משה עמ' קכט {אינם מונעים}
ד/ו שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקנד
ד/ו שער ראובן (כץ) עמ' פח {פורש מהציבור}


ד/40 הלכות תשובה פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ אור התשובה
ה/רה"פ בית יעקב (בירב)
ה/רה"פ בנבכי התשובה
ה/רה"פ גבורת יצחק (תשובה)
ה/רה"פ הדרך לתשובה
ה/רה"פ הרהורי תשובה
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ ואתה ברחמיך הרבים
ה/רה"פ ועזר מצריו
ה/רה"פ חזק יד
ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ לב דוד (בן לולו)
ה/רה"פ לתשובת השנה
ה/רה"פ מוסר השכל
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ה/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ה/רה"פ ס' התשובה
ה/רה"פ עבודת המלך
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ קרית מלך
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שפת מלך
ה/רה"פ תשובה מאהבה (ברזל)
ה/רה"פ תשובת בנימין
ה/א אבני אש (אויש) על פרקי אבות עמ' לח
ה/א אור יהל ח"א עמ' ג {רשות לכל אדם נתונה}
ה/א אור ישראל עמ' מז
ה/א אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' מ {כמשה}
ה/א אורח תשובה עמ' נ
ה/א איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 111
ה/א אמונת החינוך (אבינר) עמ' 202
ה/א אמונת יהושע עמ' אלף תשנב
ה/א אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 122
ה/א אמרי רש"ד ח"ב עמ' עד
ה/א אמרי שפר (חלאוה) בראשית עמ' נו
ה/א אסופת מערכות הגדה של פסח עמ' קטו
ה/א אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' קד
ה/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 284 {בחירה חפשית}
ה/א באר לחי ראי עמ' רו-רח
ה/א בין השורות עמ' צז
ה/א בית הבחירה על אבות עמ' 411, 428
ה/א בית יחזקאל (וייס) עמ' צו
ה/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/א במסילה נעלה עמ' קמו
ה/א בעקבות משה עמ' קצב, תז
ה/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רכו, שמ-שמא
ה/א גור אריה בראשית פ' א הע' 233, שמות פ' ג הע' 70
ה/א גשר יהושע עמ' 50
ה/א דבר יום ביומו יום כו בחודש ט
ה/א דעת הרמב"ם עמ' 140-141
ה/א דעת תפלה עמ' תד
ה/א דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1663
ה/א דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 3, 124
ה/א דרשות מהר"ם שיק עמ' קפג
ה/א הגות תשובה סי' א, ג, טו
ה/א הגיון ב עמ' 86
ה/א הגיוני משה עמ' 249
ה/א הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 230, 235
ה/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' לה
ה/א הלכות והליכות עמ' רח, ריא
ה/א הלכות תשובה (בן שושן)
ה/א המאיר לארץ
ה/א המקרא בראי מפרשיו עמ' 218
ה/א העקיבות התרגומית עמ' 76
ה/א הר המלך ח"ח עמ' פג
ה/א הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 164, 166
ה/א הרמב"ם כמחנך עמ' 38, 185
ה/א התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 23 {הן האדם היה כאחד ממנו}
ה/א וזרח השמש עמ' יא
ה/א חקרי זמנים ח"ג עמ' יב, מא, ח"ד עמ' שלט
ה/א יד המלך (לנדא)
ה/א יד הקטנה הל' תשובה פ"ב סעיף א
ה/א יד כהן
ה/א יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נג
ה/א יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קנה
ה/א ישועות עוזו עמ' 290
ה/א ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 214
ה/א ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצד
ה/א כגן רוה עמ' 54
ה/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תכא, תקד-תקה, תתקז
ה/א כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' ד, לח
ה/א כתר שם טוב סי' שמח
ה/א להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' צ, צב
ה/א להורות נתן אבות עמ' קט
ה/א להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רס
ה/א להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קפ
ה/א להורות נתן על התורה ח"ג עמ' ד {בחירה חפשית}
ה/א לוחות ושברי לוחות עמ' 113
ה/א לקוטי שיחות ח"ו עמ' 65, 113
ה/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 176
ה/א לקוטי שיחות חל"ה עמ' 246
ה/א לקוטי שיחות חל"ח עמ' 23
ה/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 199, 202, 203
ה/א לקוטי תורה (רש"ז) ויקרא דף לח ע"ב {האדם היה כאחד ממנו}
ה/א מאורי התשובה
ה/א מבוא למשנה תורה עמ' 46, 358
ה/א מדרגת האדם ח"א אות עא, פא-פב, רעב
ה/א מהר"ם שיק ויקרא עמ' צט
ה/א מחקרים בהגות יהודית עמ' 191
ה/א מחשבות משה פרשת שלח {יש לאדם בחירה}
ה/א מים מדליו (ליפשיץ) תשנה עמ' 311
ה/א מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 101
ה/א מנחת חן
ה/א מנחת חן (תשמב) עמ' קמח
ה/א מעין חתום סי' נו
ה/א מעינות האמונה עמ' תרלח
ה/א מעשה רקח
ה/א מפניני הרב עמ' קסט
ה/א מקוה ישראל (נג'ארה) עמ' 203
ה/א משאת המלך (אדרי)
ה/א משנה הלכות ח"ז סי' ריב דף קמד ע"ד {בחירה חפשית}
ה/א משנה כסף (שירירו)
ה/א משנת אברהם (ס' חסידים) ח"א עמ' ריב {בחירה חפשית}, ח"ג עמ' קכב
ה/א משנת ראשונים (הירשפלד)
ה/א משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 43
ה/א מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רטו
ה/א נועם אליעזר בראשית עמ' קמו
ה/א ניבי זהב עמ' קכב, תקכח
ה/א נתיבות אמונה עמ' נ
ה/א נתן פריו מכות עמ' קו ע"ב
ה/א ס' העיקרים (מישור) עמ' מד
ה/א סדר משנה (בוסק')
ה/א עולם הפוך פל"א
ה/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' ריב
ה/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' רז
ה/א עיונים בס' בראשית (ליבוביץ, תשכו) עמ' 8
ה/א ענישה ושיקום ביהדות עמ' 139
ה/א פחד יצחק (הוטנר) ר"ה מאמר ז אות ד
ה/א פירושי רס"ג לבראשית עמ' 298
ה/א פנינים על התורה ומועדים עמ' לה
ה/א פרח מטה אהרן (סול') מדע
ה/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קצה-קצו
ה/א פרקי נחמה עמ' 379
ה/א פרשיות בספרי הנביאים יהושע עמ' ריא
ה/א צהר גל' ח עמ' 87
ה/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תשפט
ה/א קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' פב
ה/א קול מבשר ח"א עמ' פז
ה/א קרן פני משה ח"א עמ' רג, וח"ב כאן
ה/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רסב
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שפה
ה/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כב, לב, לד
ה/א שבילי אשר
ה/א שובי נפשי עמ' קמז-קנב
ה/א שי כהן עמ' קסח
ה/א שלשה עשר עלי השושנה עמ' 181
ה/א שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשכז {יכול להיות כמשה}
ה/א שער המלך (שושן) עמ' נח
ה/א שפתי חיים אמונה ובחירה ח"ב עמ' ז
ה/א שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' נח-סז
ה/א תאומי צביה - דרשות המגיד מווילנא עמ' רי
ה/א תורת אביגדור ח"ד עמ' רעח
ה/א תורת המדינה עמ' 226
ה/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 375
ה/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 403
ה/א תורת המקרא עמ' 122
ה/א תורת הפילוסופיה עמ' 134, 231
ה/א תורת מנחם חמ"ז עמ' 195
ה/א תורת מנחם חנ"ב עמ' 351, 375 {בחירה}, חנ"ג עמ' 61, 365
ה/א תורת מנחם חנ"ה עמ' 304
ה/א תפארת ישראל סי' רמה
ה/ב אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' ריא
ה/ב אהל דוד ח"ה מלכים א פט"ז פסוק לא
ה/ב אור אברהם
ה/ב אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תרכב {יכול להיות כמשה}
ה/ב אור הישר
ה/ב אור צהיר
ה/ב אור תורה (בן דוד) עמ' רה {כמשה}
ה/ב אור תורה (קולמיר) עמ' רה {צדיק כמשה}
ה/ב אור תורה (ריסקין) שמות עמ' 52
ה/ב אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק פ
ה/ב אורות ונתיבות ח"ג שער ח פ"ה אות ט {צדיק כמשה}
ה/ב אורח תשובה עמ' נא
ה/ב אורי וישעי שמות עמ' קסז, שיז, במדבר עמ' ג
ה/ב אלשיך על חמש מגילות עמ' רנב
ה/ב אמונת החינוך (אבינר) עמ' 202
ה/ב אמרי חן (בן סניור) שמות עמ' 342
ה/ב אמרי רש"ד ח"ב עמ' עד {אדם יכול להיות כמשה או כירבעם}
ה/ב אמרי רש"ד עמ' עד
ה/ב אמרי רש"ד פרשת משפטים עמ' עד {בחירה להיות חכם או סכל}
ה/ב אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קמח
ה/ב אפסי ארץ (תשנט) עמ' תשפב
ה/ב אש דת (תשמח) עמ' רנט
ה/ב אש פנחס עמ' קלז {כל אדם יכול להיות כמשה}
ה/ב באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 94, באר ז הערה 52
ה/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק א פסוק א אות יג {כמשה}
ה/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק יב פסוק ד {כמשה}
ה/ב באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' לג
ה/ב בארות המים (שאנג'י)
ה/ב במאבק על ערכה של תורה עמ' 31
ה/ב במסילה נעלה עמ' קמג {כמשה}
ה/ב בן ידיד
ה/ב בנין שאול עמ' כז
ה/ב ברכת משה (הגר) עמ' קנח
ה/ב ברכת ראש בהקדמה עמ' כח
ה/ב בשמים ראש סי' פו
ה/ב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שמא
ה/ב גור אריה שמות פ' ז הע' 28
ה/ב גליוני הגר"ש עמ' נד-נה {כ"מ}
ה/ב גנזי ישראל (טשורטקוב) על התורה ח"ב עמ' מ {צדיק כמשה}
ה/ב דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קפט {יכול להיות כמשה}
ה/ב דברי שאול בראשית עמ' קצו, רה, שמות עמ' קצג, דברים עמ' רכג
ה/ב דורנו מול שאלות הנצח עמ' 94
ה/ב דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 124
ה/ב דרשות מהר"ם שיק עמ' עב, קפג
ה/ב דרשות שמן רוקח עמ' מז, צא, קנז, קסו, רנ, שפז, תקלא
ה/ב הגות תשובה סי' א, טו
ה/ב הגיוני משה עמ' 249
ה/ב הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 288-289
ה/ב הדרת אפרים ח"ב עמ' רלט
ה/ב הלכות תשובה (בן שושן)
ה/ב הר המלך ח"ז עמ' שנה-שנז
ה/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 38
ה/ב התקופה הגדולה עמ' שלד {טפשי}
ה/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשטו
ה/ב וזאת ליהודה (טאראב) עמ' רח-רט
ה/ב זיו משנה
ה/ב חי' אגדות מהר"ם שיק, אבות פ"ה מ"א
ה/ב חי' הלב ויקרא עמ' א, פח
ה/ב חנן אלקים עמ' רנג {כ"מ}
ה/ב חקרי זמנים ח"ב עמ' תרלא, ח"ג עמ' קה
ה/ב חשבון הנפש עמ' סב
ה/ב טהרת יו"ט ח"ג עמ' מד
ה/ב יד המלך (לנדא)
ה/ב יד הקטנה הל' תשובה פ"ד סעיף ב
ה/ב יד יעבץ
ה/ב יד כהן
ה/ב יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נד
ה/ב יורה חכימא (תשעא) עמ' קמג
ה/ב ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שא
ה/ב ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קמט {יכול להיות כמשה}
ה/ב ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצד
ה/ב כגן רוה עמ' 54
ה/ב כח התשובה
ה/ב כנה"ג [דרשות ראנ"ח דף קכ]
ה/ב כנסת מרדכי מועדות ח"ב עמ' עט {צדיק כמשה}
ה/ב כתב אמת ח"א עמ' כג, רנ, שנא {כמשה}
ה/ב כתב אמת ח"ב עמ' כג, קפז, שמג {כמשה או כירבעם}
ה/ב כתב אמת ח"ג עמ' צו {כמשה}, שי
ה/ב לב שלם [מלך שלם דף פב ע"ד, תוי"ט אבות פ"ג משנה טו]
ה/ב להעיר להורות ולהשכיל ח"ב עמ' יד
ה/ב לקוטי שיחות חל"ו עמ' 9
ה/ב לקוטי שיחות חלק ל עמ' 199, 202
ה/ב לקוטי תורה (רש"ז) ויקרא דף לח ע"ב {הואיל ורשות בידינו}
ה/ב לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' מה {כמשה}
ה/ב מאורי המועדים עמ' רלא {צדיק כמשה רבינו}
ה/ב מאורי התשובה
ה/ב מאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר נד
ה/ב מבוא למשנה תורה עמ' 99, 107, 183 258, 275, 278, 309, 312, 350
ה/ב מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' שלה, שע
ה/ב מבשר טוב - קדושת ישראל עמ' סח
ה/ב מבשר טוב - שולחנו של אדם עמ' קיב, רנג {צדיק כמשה}
ה/ב מבשר טוב - תיקון המדות עמ' רצא
ה/ב מדרגת האדם ח"א עמ' יג, רעב, ח"ב עמ' מח
ה/ב מהר"ם שיק דברים עמ' קפח, רעז
ה/ב מחשבת זקנים עמ' רלד {צדיק כמשה}
ה/ב מחשבת מוסר ח"א עמ' קח, קנ, שנא, שסג, תקלח
ה/ב מחשבת מוסר ח"ב עמ' נ, קמ, קסט, רצו, שי, תעג {ראוי כל אדם להיות כמשה}
ה/ב מחשבת מוסר ח"ג עמ' מח {צדיק כמשה}
ה/ב מנחת חן
ה/ב מנחת חן (תשמב) עמ' קמח-קמט
ה/ב מנחת יואל עמ' קסו, רנח, שיט, שלג {ראוי להיות כמשה}
ה/ב מנפת צוף עמ' 766, 843, 844
ה/ב מעט צרי
ה/ב מעינות האמונה עמ' תרלח
ה/ב מעשה נסים (הכהן)
ה/ב מעשה רקח
ה/ב מצווה ועושה ח"ב עמ' תקמה {כמשה}
ה/ב מקור חסד עמ' צה
ה/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' קנד
ה/ב מראה יחזקאל עמ' קצ
ה/ב מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ה/ב משאת משה (חברוני) מוסר (תשלו) עמ' קיג, קטז, קכט, קפד, קפח
ה/ב משיב נפש (שפירא)
ה/ב משנה כסף (שירירו)
ה/ב משנה למלך (ר"א מריישא, תשסח) עמ' ב, ו
ה/ב משנה למלך אחרון, הקדמה דף ה ע"ב
ה/ב משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ב עמ' ריב, ח"ג עמ' תלא
ה/ב משנת יוסף דרשות ח"ב עמ' קלד
ה/ב משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 45
ה/ב משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 74
ה/ב משרת משה (עטייה)
ה/ב מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רטז
ה/ב מתנת חיים קנינים עמ' רלח
ה/ב נאות דשא (שניאור) שמות עמ' 19
ה/ב נועם אליעזר שמות עמ' רפא {צדיק כמשה}
ה/ב נועם הברכה עמ' לג
ה/ב נועם המוסר עמ' קלג, רכב
ה/ב נזר הקדש (קפלן)
ה/ב נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' ה אות ה
ה/ב נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' נג אות מו
ה/ב ניבי זהב עמ' קכב, תקכח
ה/ב נמוקי הגרי"ב
ה/ב נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שכו
ה/ב עבד המלך (תשסט) עמ' פח
ה/ב עבודת ישראל (מקוזניץ, תשנ"ו) עמ' א {אין כח בהשגתנו}
ה/ב עבודת עבודה (טאהש) ויקרא-דברים עמ' קעט
ה/ב עיוני הלכות ח"ב עמ' רלו
ה/ב עיונים (פאור) עמ' 239
ה/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' תיח {בחירה}
ה/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' ריב
ה/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' רז
ה/ב עיונים בס' בראשית (ליבוביץ, תשכו) עמ' 8
ה/ב על התשובה עמ' 193
ה/ב עם לבבי אשיחה עמ' קד {יעיד עליו יודע תעלומות}, קפד {צדיק כמשה}
ה/ב ענישה ושיקום ביהדות עמ' 28
ה/ב עץ הדר השלם עמ' קנה
ה/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפז {רמ"ך}
ה/ב עקבי אבירים עמ' רצ, תו
ה/ב פני חיים (צימרמן) עמ' רכט
ה/ב פנינים על התורה ומועדים עמ' לה
ה/ב פרדס מרדכי עמ' כו, לג, פט
ה/ב פרח מטה אהרן (סול') מדע כאן, ועמ' 200
ה/ב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קצז-רא
ה/ב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' עח
ה/ב פרפרת משה ח"ב עמ' קפג, שכט
ה/ב פרשיות בספרי הנביאים יהושע עמ' ריא
ה/ב צהר גל' ח עמ' 87, 88
ה/ב קדשי יהושע עמ' אלף תשלה
ה/ב קובץ הערות (תשסג) דוגמאות לביאורי אגדות סי' ז אות ט עמ' רעב
ה/ב קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' נו {כמשה}
ה/ב קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' פב {כמשה}
ה/ב ראשית בכורי משה חיים מאמר כג
ה/ב ראשית דעת (קורח) סי' מה {צדיק כמשה}
ה/ב רוח נכון עמ' שכג
ה/ב רנת יצחק חמש מגילות עמ' קצג
ה/ב רנת יצחק פ' חלק עמ' תקכח
ה/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כב, כה, לז
ה/ב שביבי אור
ה/ב שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' ריט-רכ
ה/ב שובי נפשי עמ' קנב-קנח
ה/ב שיחות לספר במדבר עמ' צח, קלח {כמשה}
ה/ב שיחות לספר בראשית עמ' רל {הבחירה החפשית - עמוד התורה}
ה/ב שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 203 {כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו}
ה/ב שם דרך דברים עמ' ס
ה/ב שם משמואל פרשת תרומה שנת תרע"ב {כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו}
ה/ב שם משמואל פרשת תרומה שנת תרע"ב {כמשה רבינו}
ה/ב שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שסג
ה/ב שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קפ {כמשה}
ה/ב שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קיז {כמשה}
ה/ב שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' ז {ראוי להיות כמשה}
ה/ב שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' רלט {כמשה}
ה/ב שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' רלז
ה/ב שער המלך (שושן) עמ' נח
ה/ב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קלה ע"א
ה/ב שפתי חיים אמונה ובחירה ח"ב עמ' ח, טז
ה/ב שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' סח-עג
ה/ב תורה ותעודה עמ' 16
ה/ב תורה לדעת ח"ג עמ' רעט
ה/ב תורת אביגדור ח"א עמ' פט {צדיק כמשה}
ה/ב תורת אביגדור ח"ב עמ' יז {כמשה}
ה/ב תורת המועדים (תשנו) עמ' 403
ה/ב תורת המקרא עמ' 122
ה/ב תורת הפילוסופיה עמ' 134, 231
ה/ב תפארת ישראל סי' תשמה
ה/ב תפארת צבי שמות עמ' מד, תקלח {להיות כמשה}
ה/ג אור ישראל עמ' ח
ה/ג אורח תשובה עמ' נב
ה/ג אשל אברהם (שפירא) עמ' שכג {מעט צרי}
ה/ג בין השורות עמ' שכט
ה/ג בית הבחירה על אבות עמ' 194
ה/ג במאבק על ערכה של תורה עמ' 31
ה/ג ברית שלום (וולאדווי) דף סג ע"ג
ה/ג גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שמב
ה/ג דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 100, 124
ה/ג דרשות מהר"ם שיק עמ' עב, קפג
ה/ג דרשת הפסח (קרשקש) עמ' 131
ה/ג הגיוני משה עמ' 249
ה/ג הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 224, 235
ה/ג הלכות תשובה (בן שושן)
ה/ג חקרי זמנים ח"ג עמ' מא
ה/ג יד הקטנה הל' תשובה פ"ב סעיף ג
ה/ג יד כהן
ה/ג יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נה
ה/ג ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצד
ה/ג כגן רוה עמ' 54
ה/ג כח התשובה
ה/ג לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 105, חכ"ז עמ' 152
ה/ג לקוטי שיחות חל"ו עמ' 9
ה/ג לקוטי שיחות חל"ח עמ' 23
ה/ג לקוטי שיחות חלק ל עמ' 200
ה/ג מאורי התשובה
ה/ג מבוא למשנה תורה עמ' 293
ה/ג מוסר ודעת
ה/ג מועדי ישראל (גורן) עמ' 130
ה/ג מנחת חן
ה/ג מנחת חן (תשמב) עמ' קנ
ה/ג מעינות האמונה עמ' תרלח
ה/ג משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ב עמ' רלט
ה/ג משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 197 {"עיקר"}
ה/ג משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 74
ה/ג נאות דשא (שניאור) שמות עמ' 19
ה/ג נתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קסג
ה/ג ס' העיקרים (מישור) עמ' מד
ה/ג עיונים (פאור) עמ' 239
ה/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' סח, ריב
ה/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' עא, רז
ה/ג על התשובה עמ' 193
ה/ג עמודי המחשבה הישראלית עמ' 543
ה/ג פרשיות בספרי הנביאים יהושע עמ' ריא, שמואל א עמ' עח, קצח, רצו
ה/ג צהר גל' ד עמ' 97, גל' ח עמ' 88
ה/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רמג {הגהמ"י}
ה/ג רלב"ג דברים פ"ה פסוק כה עמ' לה
ה/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כ, לב, לד
ה/ג שובי נפשי עמ' קנח
ה/ג שיחות לספר בראשית עמ' רל {הבחירה החפשית - עמוד התורה}
ה/ג שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' צ
ה/ג שפתי חיים אמונה ובחירה ח"ב עמ' י
ה/ג שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' עד-עז
ה/ג תולדות ההלכה ח"ב עמ' 290
ה/ג תורת אברהם עמ' 226
ה/ג תורת המדינה עמ' 226, 234
ה/ג תורת המועדים (תשכד) עמ' 375
ה/ג תורת המקרא עמ' 119, 123
ה/ג תורת הפילוסופיה עמ' 134, 231
ה/ד אגרת על הבטחון (תשסב) עמ' סט
ה/ד אדני היד החזקה
ה/ד אוהב ישראל (תשמ) עמ' רנג {דיבור ה' מבטל את הבחירה}
ה/ד אור ישראל עמ' ח
ה/ד אורח תשובה עמ' נג
ה/ד אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' קיב
ה/ד אש מח (אבינר) ח"ב עמ' 168
ה/ד באמונה שלמה עמ' קלט
ה/ד בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כד [עי' אמרי שפר דף א ודף ד]
ה/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/ד בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קנח
ה/ד בן ידיד
ה/ד ברית שלום (וולאדווי) דף סג ע"ג
ה/ד דברי יואל בראשית ח"ב עמ' רפ
ה/ד דברי ירמיהו
ה/ד דרשות מהר"ם בנעט עמ' קב-קג
ה/ד דרשות מהר"ם שיק עמ' עב
ה/ד הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 235
ה/ד הלכות תשובה (בן שושן)
ה/ד חי' הלב במדבר עמ' מו
ה/ד חקרי זמנים ח"ג עמ' 22, מא
ה/ד יביע אומר (גרוברט) עמ' 17
ה/ד יד הקטנה הל' תשובה פ"ב סעיף ד, ו, י
ה/ד יד כהן
ה/ד יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נה
ה/ד לב שלם [באר שבע סוטה מא ע"ג]
ה/ד להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' קכב ע"ב
ה/ד להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' צ
ה/ד להורות נתן מועדים ח"א עמ' קלז
ה/ד להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קפא
ה/ד לקוטי שיחות חל"א עמ' 177 {לידה בטבע מסויים לא סותר בחירה חפשית}
ה/ד לקוטי שיחות חל"ו עמ' 10
ה/ד לקוטי שיחות חל"ח עמ' 24
ה/ד מאורי התשובה
ה/ד מאיר נתיבות ח"ב עמ' רכח
ה/ד מאיר נתיבות ח"ב עמ' רנח
ה/ד מבוא למשנה תורה עמ' 107, 283
ה/ד מחשבות משה דף כח ע"א, ל ע"ב {מדוע יש שכר ועונש הרי אדם מוכרח במעשיו - השכר הוא חסד}
ה/ד מחשבות משה דף כט ע"ב {לח"מ}
ה/ד מנחת חן
ה/ד מנחת חן (תשמב) עמ' קנא
ה/ד מנפת צוף עמ' 554-555
ה/ד מעינות האמונה עמ' תרלח
ה/ד משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 43
ה/ד נאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 142
ה/ד סתירת זקנים, אגדה עמ' לד
ה/ד ענישה ושיקום ביהדות עמ' 28
ה/ד פי' מס' אבות לר' מתתיה היצהרי עמ' 158
ה/ד פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 203
ה/ד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' רא-רג
ה/ד פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' עח, קצח, רצו
ה/ד צהר גל' ח עמ' 88, 92
ה/ד ראשית בכורי משה חיים מאמר כג
ה/ד ראשית דעת (קורח) סי' כה
ה/ד רווחא שמעתתא ח"ב עמ' כה
ה/ד רמת שמואל (ברודנא) עמ' ב
ה/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כא-כב, קנח
ה/ד שובי נפשי עמ' קנט
ה/ד שם משמואל מועדים - סוכות שנת תרע"ג {שכר ועונש הוא בגלל הבחירה החפשית}
ה/ד שמועות משה עמ' קמב
ה/ד שנות ימין ח"ב דף לא ע"ד {היאך היה מצווה}
ה/ד שער המלך (שושן) עמ' נז
ה/ד שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' עח-פ
ה/ד תורת המקרא עמ' 123
ה/ד תורת הפילוסופיה עמ' 134, 231
ה/ד תפארת בנים (מונקאטש, תשמ) עמ' תיט
ה/ה אבי עזרי ח"א
ה/ה אבני אש (אויש) מועדים עמ' יב, עט
ה/ה אבני אש (אויש) שמות עמ' קיט
ה/ה אגרא דכלה המבואר ח"א עמ' רלג, ח"ג עמ' קעה
ה/ה אהבת דוד (קוצק, תשסז) עמ' פג
ה/ה אהבת ציון (תקצד) דרוש ג דף ג ע"ג
ה/ה אהבת ציון (תשסד) עמ' לב
ה/ה אהל דוד (קהן) ח"ב ישעיהו פנ"ה פס' ו, ח"ד ישעיהו פנ"ה פס' ז
ה/ה אהל משה (הורוביץ) ח"א סוטה ב ע"א
ה/ה אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' נד
ה/ה אודה ה' (גיראסי) דף מו ע"ב {אין אנו יכולים לדעת דבר זה על בוריו}
ה/ה אוהב ישראל (תשמ) עמ' קעא
ה/ה אוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' תקכט
ה/ה אוהב מישרים עמ' תצג {אבי עזרי}
ה/ה אוצר התולדות עמ' קסז
ה/ה אוצר נחמד (גרינוולד) עמ' 110
ה/ה אור אברהם
ה/ה אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' רסז, רפב, שצד, תלד, תמו, תעח
ה/ה אור החיים בראשית פ"ו פסוק ז
ה/ה אור התורה (תאומים) עמ' תקנה, תריב
ה/ה אור חדש (שלוש) על בראשית-נח עמ' רצז
ה/ה אור יצחק (ראדוויל) עמ' לט, מד, צח, רכא, רצא, שא
ה/ה אור ישראל המפורש סי' ל ח"ה
ה/ה אור לשמים עמ' רד
ה/ה אור צהיר
ה/ה אורח תשובה עמ' נד-נה
ה/ה אוריתא טז עמ' רמ
ה/ה איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 22
ה/ה אם לבינה (פאפא) עמ' רו-רי, תיז
ה/ה אמונת יהושע עמ' אלף תשנג
ה/ה אמירה נעימה (בלוך) עמ' ו
ה/ה אמרי דוד (שיק) על התורה עמ' יז
ה/ה אמרי משה (פודהורצר) עמ' סז
ה/ה אמרי נועם (דזיקוב) פ' תשא אות טז, פ' קורח אות יב
ה/ה אמרי פנחס (קוריץ) שער פרשיות אות תקיט, שער עולם ומלואו אות יד
ה/ה אמרי שפר (חלאוה) עמ' קצה {מגדל עז - שאלת חכם חצי תשובה}
ה/ה אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קכט
ה/ה אפיקי יהודה (עדיל, תשנט) עמ' לד (ערבי נחל (תשנא)), רמו
ה/ה אש דת (אסאד) עמ' מח-מט, נב-נה
ה/ה אש דת (תשמח) עמ' כה
ה/ה באמונה שלמה עמ' ט, סז, קכו, תלה
ה/ה באר יוסף ח"א עמ' יב, ח"ג עמ' רצד
ה/ה באר מחוקק דברים פי"ח פסוק יג = עץ הדעת (טעלז) שם
ה/ה באר מחוקק עמ' רמה
ה/ה באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק ג פסוק ה
ה/ה באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' קלד
ה/ה בגדי כהונה (פרחיא) דף צ ע"ב, צד ע"ד
ה/ה בים דרך עמ' קמה
ה/ה בית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 10 {ידיעה ובחירה}
ה/ה בית אהרן וישראל גל' יז עמ' מב {מגדל עוז}, גל' מח עמ' טו, גל' נב עמ' קכ, גל' ס עמ' כד
ה/ה בית ארזים - ס' הגליונות
ה/ה בית יחזקאל (וייס) עמ' קב
ה/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/ה בית יצחק (ויינברגר) עמ' קכט
ה/ה בית מלך (חב"ד) עמ' יא
ה/ה בך יברך ישראל (תשסח) עמ' כה
ה/ה בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 45
ה/ה בן ידיד
ה/ה בני יששכר (תשמג) ח"ב דף קסח ע"א
ה/ה בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' סה, ח"ג עמ' תה
ה/ה בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' בראשית אות כו, נח אות לו, וירא אות כז, וישלח אות ח, ויחי אות כז
ה/ה בנין דוד (מייזלש, תשסט) על התורה פ' שמות אות נ
ה/ה ברית שלום (וולאדווי) דף סג ע"ג
ה/ה ברכת אליהו (פישר) עמ' שו
ה/ה גבורות שלמה דף מט ע"ב, נ ע"א {ידיעה ובחירה}
ה/ה גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שמט-שנ
ה/ה גוילי אפרים עמ' רי
ה/ה גור אריה שמות פ' יג הע' 102, פ' לג הע' 63, ויקרא פ' י הע' 28
ה/ה גחלי אש דף א ע"ד
ה/ה גשר יהושע עמ' 168 {א"א להשיג את דעת הבורא}
ה/ה דברות משה פסחים עמ' שיב, יבמות עמ' תכב, ב"מ ח"א סי' לא הערה ס
ה/ה דברי אליעזר (אוירבך) דף א ע"ג, טו ע"א
ה/ה דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' עג, קיח, רנד, רסא, רפד, מועדים (תשנט) עמ' לא, רה
ה/ה דברי חנינא עמ' קלח
ה/ה דברי יחזקאל (פרנקל) פ' שמיני עמ' צ
ה/ה דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' ז
ה/ה דברי ירמיהו
ה/ה דברי מרדכי (סטראל) ח"ב עמ' 106
ה/ה דברי שאול בראשית עמ' לה, במדבר עמ' ח, רצח, דברים עמ' נג, רלה
ה/ה די באר בראשית עמ' פ, קפה
ה/ה דעת שבת עמ' שא(ה)
ה/ה דעת תפלה עמ' תד (ה)
ה/ה דרושים ואגדות חת"ס מכ"י עמ' עג, רצב
ה/ה דרך אמונה בחרתי עמ' לח, שפ-שפא
ה/ה דרך ה' השלם עמ' ח - ע
ה/ה דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1750 {או"ש}, פ"ה ליד הערה 760, והערה 868
ה/ה דרשות הרא"ש ודברי אליעזר (שאג) דרוש יג (טז ע"ב)
ה/ה דרשות מהר"ם בנעט עמ' ד
ה/ה דרשות מהרא"ל ח"א עמ' רנו
ה/ה דרשות שמן רוקח עמ' ע, תסד, תקמד
ה/ה הגיון ב עמ' 86
ה/ה הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב דרשה כג {ראב"ד}
ה/ה הגיוני משה עמ' 249-251
ה/ה הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 260
ה/ה הישר והטוב עמ' תרסד
ה/ה הלכות והליכות עמ' רח
ה/ה הלכות תשובה (בן שושן)
ה/ה המאור הגדול (גר"א) עמ' מה
ה/ה המדרש והמעשה פ' וילך
ה/ה המלך ברמה עמ' 100-101, 105-107
ה/ה הצבי והצדק תנינא עמ' עה
ה/ה הר המלך ח"ה עמ' קפו-קפז, ח"ו עמ' נב-נד
ה/ה הרמב"ם - שמרנות עמ' 225
ה/ה הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 100, 166
ה/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 7
ה/ה התקופה הגדולה עמ' ריט {לא מחשבותי מחשבותיכם}
ה/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרסט
ה/ה ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' סא {מגדל עז}
ה/ה וזרח השמש עמ' לח
ה/ה וחי בהם עמ' 231 {א"א להשיג את דעת ה'}
ה/ה זאת ליעקב שמות עמ' רמג
ה/ה זיו משנה
ה/ה זקן אהרן (פריד) עמ' ס
ה/ה זר זהב (מייזליש) בראשית סי' קיח
ה/ה חדושים ובאורים (שני') ח"ב סי' כד אות ו
ה/ה חי' ר' אפרים מרדכי
ה/ה חכמת התורה כי תשא עמ' קלא, רמג, שסג
ה/ה חכמת התורה פ' בא עמ' תקפו
ה/ה חכמת התורה פ' בראשית עמ' רכא, תסד, תקלד, וירא עמ' רסו
ה/ה חכמת התורה פ' וארא עמ' שסב
ה/ה חמודי צבי מועדים עמ' תקלו
ה/ה חמודי צבי שמות עמ' רצט
ה/ה חמשה מאמרות מאמר תורת שבת פ' בראשית אות ב, ופ' שמיני
ה/ה חנן אלקים עמ' קפד
ה/ה חקרי זמנים ח"ב עמ' תריג-תריד, תרכ, ח"ג עמ' יב, ח"ד עמ' קטו-קטז, רצז, שעג
ה/ה חקרי לב (הימן) בראשית עמ' קיד
ה/ה טוב עין (אוסטרובצא) עמ' כ
ה/ה טיול בפרדס ח"ב עמ' תסו
ה/ה יד אפרים (ביליצר), פותח שערים עמ' ח
ה/ה יד המלך (לנדא)
ה/ה יד הקטנה הל' תשובה פ"ב סעיף ה, י
ה/ה יד כהן
ה/ה יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נה, פ-קלג
ה/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רטז, ריט, רכד
ה/ה יחל ישראל אבות ח"ג עמ' שעח
ה/ה ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תל, תקי
ה/ה יסוד האמונה (תשסז) הקדמת המחבר, ויכוח אות יא, קונטרסים אות ח, קצג
ה/ה יסודי הצדקה עמ' 569
ה/ה ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 216-217
ה/ה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפד {ראב"ד}, ריח, רנב {ראב"ד}
ה/ה כבוד הלבנון - פתח הלבנון אות כא
ה/ה כבודה של תורה ח"ג עמ' יז
ה/ה כנה"ג (גם כ"מ)
ה/ה כרם אפרים דף צב
ה/ה כרם יהושע (ולרשטיין) דף נח ע"ג {ידיעה ובחירה}
ה/ה כתבי הסבא מקלם, ימים נוראים עמ' כא
ה/ה לב לדעת זבחים סי' כג פ"א הע' 1
ה/ה לב שלם [עין יוסף ה ע"ד, מעין גנים דף נח]
ה/ה לדוד ה' אורי וישעי עמ' סג
ה/ה להורות נתן אבות עמ' שע
ה/ה להורות נתן במדבר עמ' כא
ה/ה להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רנה
ה/ה להורות נתן על התורה ח"א עמ' כח
ה/ה לחם רב (רוזנבוים) סי' רפו, תתפט, אלף קסח
ה/ה לחמי תודה (הורביץ) דף כב ע"א, כה ע"ג, רמב ע"א, רמד ע"א
ה/ה לקוטי שיחות ח"ה עמ' 132, ח"ז עמ' 365
ה/ה לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 251, חכ"ט עמ' 311, 474
ה/ה לקוטי שיחות חל"ב עמ' 180
ה/ה לקוטי שיחות חל"ד עמ' 176
ה/ה לקוטי שיחות חל"ו עמ' 9
ה/ה לקוטי שיחות חל"ז עמ' 212 {ידיעה ובחירה}
ה/ה לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' כד, רכ
ה/ה לקוטי תורה (רש"ז) במדבר דף טו ע"א {ידיעה לא מכריחה את הבחירה}
ה/ה מאור ושמש (מהד' תשמח) פ' ואתחנן עמ' תקמ
ה/ה מאור עינים (טשרנוביל, תשנח) פ' בא (עמ' קסא), פ' שלח (עמ' רסג)
ה/ה מאורי התשובה
ה/ה מאיר עיני חכמים ח"ב דף כב ע"א
ה/ה מבוא למשנה תורה עמ' 107, 307, 337, 371
ה/ה מדבר שור עמ' רעז
ה/ה מדה טובה ח"ב עמ' 316 {ראב"ד}, 318
ה/ה מדה טובה ח"ג עמ' 239
ה/ה מוסר המקרא והתלמוד עמ' קח
ה/ה מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קכא, שיא, תקלח
ה/ה מחשבות משה דף ו ע"ב
ה/ה מחשבת זקנים עמ' רח {אבי עזרי}
ה/ה מחשבת מוסר ח"א עמ' תעב, ח"ב עמ' קכה
ה/ה מחשבת מוסר ח"ג עמ' רכז {אבי עזרי}, רסו
ה/ה מי השלוח (איזביצא) ח"א עמ' ריז
ה/ה מי מרום ח"ז עמ' קטו
ה/ה מי מרום חי"ג עמ' יא {בענין ידיעה ובחירה}
ה/ה מימיני מיכאל סוטה עמ' ג, ובהסכמת רז"נ גולדברג
ה/ה מכתב מאליהו (דסלר) ח"א עמ' 185, ח"ג עמ' 262, ח"ד עמ' 332
ה/ה מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רפו, שמז
ה/ה מנחת אשר דברים סי' מב אות ג
ה/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' יט {ראב"ד}
ה/ה מנחת חן
ה/ה מנחת חן (תשמב) עמ' קנב-קנג
ה/ה מנפת צוף עמ' 551
ה/ה מעדני מלך ח"א עמ' קכה-קכו
ה/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/ה מעין גנים (מזרחי) דף נח ע"א
ה/ה מעינות האמונה עמ' רנט, תקצא
ה/ה מעשה רקח
ה/ה מצווה ועושה ח"א עמ' תקסג {מגדל עוז - שאלת חכם חצי תשובה}
ה/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' קנג, קסג
ה/ה מרגליות הים סנהדרין קו ע"ב אות ה
ה/ה מרכבת המלך עמ' רמז {אבי עזרי}
ה/ה מרכה"מ אלפ'
ה/ה מרפא לשון (המבורג) עמ' עז
ה/ה משיב נפש (שפירא)
ה/ה משך חכמה בראשית פט"ו פס' יג {לא גזר על איש ידוע}, פי"ח פס' יט, פכ"א פס' יז, שמות פכ"ד פס' יב, ויקרא פט"ז פס' ל, במדבר פל"ו פס' ב, דברים פי"ז פס' יא
ה/ה משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ג עמ' שצד {ראב"ד}
ה/ה משנת ישראל סי' א הרחבת המשנה אות לה {אבי עזרי}
ה/ה משנת משה ר"ה עמ' צד, סנהדרין עמ' רצט, מכות עמ' ל
ה/ה משנת רבנו יוסף עמ' 33
ה/ה נאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 34
ה/ה נאות דשא (שניאור) דברים עמ' 77
ה/ה נחלת בנימין עמ' יג
ה/ה נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לא אות יג, סי' לז אות ח
ה/ה נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' לט אות יא
ה/ה נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' לא אות ח
ה/ה נחמד ונעים (קאסוב תשסח) לך לך ד"ה ודור רביעי, פרקי אבות אותיות יג-יד, לה, לקוטי אמרים אות קא
ה/ה ניבי זהב עמ' קכב, תקכח
ה/ה נפש ברכה ח"א עמ' כז, ח"ב עמ' נ, רפט
ה/ה נר דוד ח"א עמ' רמא
ה/ה נתן פריו ערבי פסחים עמ' קסג
ה/ה ס' החיים (קלוגר) עמ' תתרז
ה/ה ס' העיקרים (מישור) עמ' תסג
ה/ה ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' סא {ראב"ד}
ה/ה סדר משנה (בוסק')
ה/ה סיני חוב' צג עמ' פג
ה/ה ספרי דבי רב ח"ב עמ' קסז
ה/ה עדת יעקב (אייכהארן) דף ו ע"ג
ה/ה עטרת ישועה מועדים - ליקוטים סוף הספר אות נח
ה/ה עיונים (פאור) עמ' 144 {איננו מבינים את דרכי ה'}
ה/ה עיונים (פאור) עמ' 148
ה/ה עיני שמואל (ראבין) עמ' לה
ה/ה על התשובה עמ' 239
ה/ה עמוד העבודה (קאסוב, תרמד) דף קעא ע"א
ה/ה עמוד העבודה ביאור מאמר חז"ל אות א (עמ' רצד), יא (עמ' שד)
ה/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ו, רלג, רלו
ה/ה עקבי אבירים עמ' קיב, רט, שח, שכו
ה/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 98
ה/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 106
ה/ה ערבי נחל (תשנא) ח"א עמ' י, ח"ב עמ' קטו, תכ, ח"ג עמ' ל, קכג, רס, ח"ד עמ' ז
ה/ה ערבי נחל (תשסד) עמ' ט, תקמט, תתנב, תתצז, תתקפט, תתשכו, ח"ג עמ' ג
ה/ה פותח שער (תשסח) עמ' קצג ואילך
ה/ה פי' ר' דוד שור
ה/ה פני משה (הכהן) עמ' קפט
ה/ה פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קפב-קפג {ידיעה ובחירה}
ה/ה פרדס מרדכי (ויליגר) דף קא
ה/ה פרח מטה אהרן (סול') מדע
ה/ה פרי צדיק (ר' צדוק) יתרו אות ג, פסח אות *יז, בהעלותך אות יב, ר"ח אלול אות ב, וילך אות י {אין כח באדם להשיג ולמצוא דעתו של בורא וכו' כי לא מחשבותי}
ה/ה פרפרת התורה עמ' כט
ה/ה פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' עח, קצח, רצו
ה/ה פתחי שערים, בפתיחה
ה/ה צבי תפארת - רשומי דברים ד"ה ידוע
ה/ה צדקת יוסף עמ' לב, צט
ה/ה צמח דוד (סקאליע) עמ' צב
ה/ה צפנת פענח (תשסו) עמ' שכב-שכג
ה/ה צפנת פענח כאן, ובראשית עמ' 33, סז, קז
ה/ה קדושת יו"ט (טייטלבוים) ח"א סי' מו אות ג, ח"ב סי' סא אות ג
ה/ה קובץ הערות (תשסג) סי' מט אות יב
ה/ה קובץ הערות על אבי עזרי
ה/ה קול הנבואה עמ' קצב
ה/ה קומץ המנחה (צונץ) דרוש קח אות ה, דרוש קלט אות ז, דרוש קמו אות ב {איננו משיגים ידיעתו}
ה/ה קסת הסופר (תשעו) עמ' צ, קפז {כי לא מחשבותי מחשבותיכם}
ה/ה קרית מלך (חב"ד) עמ' יט, מח, קב
ה/ה קרן פני משה ח"ב
ה/ה קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות קכה
ה/ה רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קמב, רלח, רנ, שא
ה/ה רוח יעקב (בן שבת, תרמא) דף כז ע"א
ה/ה רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קלב
ה/ה רז הדק (קצבורג) פ"ה עמ' לא
ה/ה רישומי דברים אות ח
ה/ה שאגת זאב (מוזס) הקדמה שניה עמ' 4
ה/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כג-כד, ל
ה/ה שבות יהודה (תנ"ך) עמ' כה
ה/ה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ע {ראב"ד}, רס
ה/ה שביבי אור
ה/ה שו"ת הריב"ש סי' קיא, קיח, עמ' קיז-קיח {ראב"ד}, תרנו
ה/ה שובי נפשי עמ' קס-קסא
ה/ה שי כהן עמ' קנד
ה/ה שיח יצחק (ר' יצחק אייזיק חבר) חלק ב - ליקוטים ב
ה/ה שירת הפסח אות סד {אבי עזרי}, אות קכה ס"ק ד
ה/ה של"ה ח"ג נח אות ה בהגהה
ה/ה שם אליעזר דף ו ע"ג, כ ע"א, לד ע"ד
ה/ה שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' תה
ה/ה שם ישראל עה"ת עמ' שכז
ה/ה שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' יט
ה/ה שנות ימין ח"ב דף לב ע"א וע"ג
ה/ה שנות ימין ח"ב דף לג ע"ב {ראב"ד}
ה/ה שעורי דעת ח"א עמ' קכא
ה/ה שער המלך (שושן) עמ' סא
ה/ה שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' של
ה/ה שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' כא, רמט
ה/ה שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שמד
ה/ה שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"א עמ' 56
ה/ה שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"ב עמ' 260
ה/ה שפתי חיים אמונה ובחירה ח"א עמ' שכ, שכח, שלו, שלח
ה/ה תבונה (ליפקין) סי' סה אות קא-קב
ה/ה תהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתתקעד
ה/ה תורה ומדע (וולף) עמ' 5
ה/ה תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' רנ
ה/ה תורת המועדים (תשכד) עמ' 144
ה/ה תורת המועדים (תשנו) עמ' 39 {ראב"ד}, 156
ה/ה תורת המנחה (סקילי) עמ' 244
ה/ה תורת הפילוסופיה עמ' 135, 231
ה/ה תורת מנחם ח"ט עמ' 165 {כשם שאין כח באדם להשיג למצוא אמתת הבורא וכו' כך אין כח בארם להשיג ולמצוא דעתו של בורא}
ה/ה תורת מנחם חי"ח עמ' 313 {האדם המשכיל, כח השכל והדבר המושכל}
ה/ה תורת מנחם חנ"ד עמ' 314
ה/ה תורת משה (אלשיך) ויקרא עמ' ריד
ה/ה תפארת יוסף (פרסבורגר), קונ' בית דוד עמ' יט
ה/ה תפלה למשה (אלמושנינו תשמ"ח) עמ' קא
ה/ה תקנת השבים עמ' 626 {או"ש}
ה/ה תרומת הכרי עמ' ה
ה/ה תשואות חן (תשסח) עמ' קד


ו/42 הלכות תשובה פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ אור התשובה
ו/רה"פ אור שמח
ו/רה"פ בנבכי התשובה
ו/רה"פ גבורת יצחק (תשובה)
ו/רה"פ הדרך לתשובה
ו/רה"פ הרהורי תשובה
ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ ואתה ברחמיך הרבים
ו/רה"פ ועזר מצריו
ו/רה"פ חזק יד
ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ לב דוד (בן לולו)
ו/רה"פ לתשובת השנה
ו/רה"פ מעט צרי
ו/רה"פ מעשה רקח
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ו/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רסז-רסח
ו/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ו/רה"פ ס' התשובה
ו/רה"פ סדר משנה
ו/רה"פ עבודת המלך
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ קרית מלך
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שפת מלך
ו/רה"פ תשובה מאהבה (ברזל)
ו/רה"פ תשובת בנימין
ו/א אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' פ
ו/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' ריד
ו/א אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' יא {בניו כקניינו}
ו/א אור יחזקאל (לוינ') תורה ודעת עמ' שנד
ו/א אור לישרים (שולמן) עמ' כה {בנים קטנים}
ו/א אורח תשובה עמ' נו
ו/א אות לישועה דף ג ע"ד
ו/א אנצי"ת ע' דבר שאינו שלו הע' 198 {בניו - קניינו}
ו/א ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רו
ו/א ארצות החיים (פלג'י, תשסא) דרוש א עמ' ט {בניו - קנייניו}
ו/א ארצות החים (פלאג'י) דרוש א דף מט ע"א {בניו כקניינו}
ו/א באר מרים פ"ה הי"א אות א
ו/א בארות המים (שאנג'י)
ו/א בית אהרן (כהן) על התורה פ' משפטים עמ' 154 {בניו הקטנים - קניינו}
ו/א בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כד-כה
ו/א בית הבחירה על אבות עמ' 411
ו/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ו/א בית יעקב (בירב)
ו/א בן אשר סי' ט אות ט, סי' מח הערה יז
ו/א בני אתה עמ' קע
ו/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שמד-שמה
ו/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רעד
ו/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכד
ו/א הלכות תשובה (בן שושן)
ו/א העמק דבר דברים פכ"ד פסוק טז
ו/א הרמב"ם כמחנך עמ' 245
ו/א וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' סג
ו/א זכרון מלך (א"ש)
ו/א חיי נפש בראשית ח"ב עמ' פג {בנים קטנים}
ו/א חכמת התורה פ' וישלח עמ' תקטו
ו/א חקרי זמנים ח"ד עמ' תכט
ו/א חשבונות של מצוה עמ' ש
ו/א יד הקטנה הל' תשובה פ"ב סעיף ז
ו/א יד כהן
ו/א יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נה
ו/א יין הטוב עמ' רל {בן קטן}
ו/א ים שמחה עמ' רמ {בניו - קניינו}
ו/א יסודי ישורון ח"ב עמ' רמג-רמד {קטן נענש על חטא אביו}
ו/א כח התשובה
ו/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תסה
ו/א להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קפב {בניו כקניינו}
ו/א להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' צ
ו/א להורות נתן מועדים ח"ה עמ' קס, שיג, שנב
ו/א לקוטי סופר ח"ב דף יג ע"א {בנים קטנים}
ו/א מאורי התשובה
ו/א מבוא למשנה תורה עמ' 107
ו/א מוסר השכל
ו/א מחנה חיים חו"מ ח"ב סי' כ עמ' מג {בניו מתים קטנים}
ו/א מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 319, 331, 332, 334, 351 {הדרך לתשובה}, 352
ו/א מנחת בצלאל עמ' יט
ו/א מנחת חן
ו/א מנחת חן (תשמב) עמ' קנד
ו/א מעגלי זהות יהודית עמ' 169 {בניו הקטנים נענשים}
ו/א מעדני מלך ח"א עמ' נט
ו/א מצווה ועושה ח"ב עמ' תקנג
ו/א משבצות זהב שמואל א עמ' רמח
ו/א משנה הלכות ח"ז סי' לו בסופו {בניו הקטנים - קניינו}
ו/א משנה כסף (שירירו)
ו/א משנת אברהם (ס' חסידים) ח"א עמ' עג {בניו - קניניו}
ו/א משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ב עמ' ד, ח"ג עמ' קעט {בנים קטנים כממונו}
ו/א משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף ח
ו/א נהרות איתן ח"א עמ' קיט, שסט
ו/א נועם ח"ז עמ' ב
ו/א נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כב אות ז
ו/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מ אות א
ו/א נרות זכריה עמ' קד
ו/א נתיבות מרדכי קדושין עמ' תקיז
ו/א סוכת דוד (שירירו) דף קנח ע"ב
ו/א עיונים (פאור) עמ' 244
ו/א ענישה ושיקום ביהדות עמ' 119
ו/א פי' ר' דוד שור
ו/א פרנס לדורו עמ' 165
ו/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 262, 268
ו/א צפנת פענח
ו/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רמט
ו/א רנת יצחק פ' חלק עמ' תיג {בגופו ובממונו ובניו הקטנים}
ו/א שובי נפשי עמ' קסה-קסח
ו/א שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' תא {עונש לבנים קטנים כי הם כקניינו}
ו/א שמועות משה עמ' קמב
ו/א שמע אברהם דף לג ע"א {בנים קטנים}
ו/א שעורי הגדה עמ' סג
ו/א שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 367
ו/א תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא
ו/א תורת אברהם עמ' קכא {עונש בעוה"ז}
ו/א תורת המקרא עמ' 123
ו/א תחומין חי"ב עמ' 233
ו/ב אורח תשובה עמ' נז
ו/ב אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' קיג {חוטא ושב בדעתו וברצונו}
ו/ב באר מרים פ"ה הי"א אות א
ו/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רעה
ו/ב הלכות תשובה (בן שושן)
ו/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 245
ו/ב זכרון משלי עמ' סח
ו/ב יד כהן
ו/ב לדוד ה' אורי וישעי עמ' סד
ו/ב מאורי התשובה
ו/ב מנחת חן
ו/ב מנחת חן (תשמב) עמ' קנד-קנה
ו/ב מרפא לשון (המבורג) עמ' נח
ו/ב משאת המלך (אדרי)
ו/ב משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 77
ו/ב נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב הוספות אות א
ו/ב ענישה ושיקום ביהדות עמ' 119
ו/ב פרפרת התורה עמ' שו
ו/ב פרפרת משה ח"ב עמ' שלט, תמ
ו/ב צהר גל' ח עמ' 88, 89
ו/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רמט
ו/ב שובי נפשי עמ' קסח
ו/ב שמועות משה עמ' קמב, קמה
ו/ב שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' פא-פג
ו/ב תאומי צביה - דרשות המגיד מווילנא עמ' מו
ו/ב תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא
ו/ב תורת המקרא עמ' 123
ו/ג אביר יוסף עמ' קנב
ו/ג אבני אש (אויש) מועדים עמ' קנב
ו/ג אבני אש (אויש) שמות עמ' כב, כט
ו/ג אברבנאל שמות פ"ז פסוק ג
ו/ג אהבת קדומים עמ' תסו
ו/ג אהל דוד (קהן) ח"ז מלכים א פי"ח פסוק לז, ישעיהו פ"א פסוק טו
ו/ג אוצר המאמרים (תשס) עמ' קלז
ו/ג אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רב
ו/ג אור אברהם
ו/ג אור החיים בראשית פט"ו פסוק יד
ו/ג אור הרעיון עמ' שע-שעא {מונעין ממנו התשובה}
ו/ג אור יחזקאל (לוינ') - דרכי העבודה עמ' שמ {חטא גדול מונעים ממנו התשובה}
ו/ג אור יחזקאל (לוינ') תורה ודעת עמ' שנא
ו/ג אור ישראל עמ' עט
ו/ג אור עולם (שניאורסון) עמ' 283
ו/ג אור תורה (ריסקין) שמות עמ' 61
ו/ג אורח תשובה עמ' נח
ו/ג אות לישועה דף ה ע"א
ו/ג איש מבין ח"א דף קי ע"ג
ו/ג אלומות יוסף (תשנ) עמ' סג
ו/ג אליהו - נביא בעין הסערה עמ' 160
ו/ג אם הדרך, דרושים דף א ע"א {שלא גזר על איש ידוע}
ו/ג אמונת יהושע עמ' אלף תשיד, אלף תשלח, אלף תשצב
ו/ג אמרות יצחק תנינא עמ' עח
ו/ג אמרי חן (בן סניור) שמות עמ' 106
ו/ג אמרי יוסף (ספינקא) שמות דף מז ע"ג
ו/ג אמרי יקותיאל (תשסג) עמ' עב
ו/ג אמרי מרדכי או"ח עמ' רסט
ו/ג אסופת מערכות הגדה של פסח עמ' צה, קטו, קטז
ו/ג אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' קה, ח"ה עמ' רטו-רטז, ח"ו עמ' קעב, קעז
ו/ג באמונה שלמה עמ' רו
ו/ג באר יוסף ח"ב עמ' לה
ו/ג באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק ח פסוק יג, פרק י פסוק א
ו/ג באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ג עמ' קלב, קמז
ו/ג באר מרים פ"ה הי"א אות א
ו/ג באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' קד
ו/ג באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' עט
ו/ג בארות המים (שאנג'י)
ו/ג בין השורות עמ' צו
ו/ג בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כה
ו/ג בית הבחירה על אבות עמ' 414, 417
ו/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ו/ג בית ישי - דרשות עמ' שכ
ו/ג בן אשר ביאורי מקראות אות ח
ו/ג בנין ציון (עטלינגר) (מהדורה ראשונה) בסוף התשובות הישנות
ו/ג בעקבות משה עמ' נה, שכ-שכא
ו/ג בריתי יעקב ח"א עמ' קסז
ו/ג בשמן רענן ח"א עמ' שפח {ישראל בימי אליהו}
ו/ג גבורות ה' פרק לא
ו/ג גבורת יצחק אבות עמ' קלח
ו/ג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' נג
ו/ג גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שמו-שמח
ו/ג גדולי מוסר עמ' קח
ו/ג גשר יהושע עמ' 50
ו/ג דברי אליהו (בלייער) עמ' ע {מדוע המצרים נענשו}
ו/ג דברי הגות והערכה עמ' 10
ו/ג דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' סח
ו/ג דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' נט {פרעה חטא כ"כ שה' לא נתן לו לשוב}, תז
ו/ג דברי יצחק (מורסיא) הסכמות עמ' 18-19
ו/ג דברי ירמיהו
ו/ג דברי שאול שמות עמ' סד, קיא, קעב
ו/ג דבש לפי מע' י אות ו
ו/ג דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' שס {עונש מניעת התשובה}
ו/ג דולה ומשקה (תשסב) עמ' 132
ו/ג דולה ומשקה תשרי ח"א עמ' רנב {מפרעה נשללה בחירה}
ו/ג דרך ה' (באום) ח"ב פ"ג אות לג {נטילת הבחירה}
ו/ג דרך ה' השלם עמ' צא - מראה דרך
ו/ג דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1844
ו/ג דרכי הים דף לו ע"ד, לז ע"ד {עבירות שמונעין}
ו/ג דרכי צדק עמ' סח
ו/ג דרשות מהר"ם בנעט עמ' קכב
ו/ג דרשות שבט הלוי ח"א בהקדמה אות ז, י, כט
ו/ג דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ה, ל, לג
ו/ג דרשות שמן רוקח עמ' קפ
ו/ג הגש"פ עם פירוש הראי"ה עמ' קפה
ו/ג הדרת אפרים ח"ב עמ' קכז
ו/ג היכל מלך
ו/ג הלכות תשובה (בן שושן)
ו/ג המקרא ותרגומיו (חמיאל) עמ' 35
ו/ג הערות (ר' זיידל אפשטיין) שמות עמ' נב {עונש לחוטא - למנוע ממנו לשוב}
ו/ג הערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' נב
ו/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 245
ו/ג התקופה הגדולה עמ' שיח
ו/ג ויאמר מרדכי עמ' קיב
ו/ג ושב ורפא לו עמ' קלו
ו/ג זאת ליעקב שמות עמ' קה
ו/ג זיו משנה
ו/ג זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תצד
ו/ג זכרון דברים (תשכז) מאמר ד עמ' לז, מאמר יב עמ' עט, מאמר טו עמ' קלב
ו/ג זכרון דברים (תשנט) עמ' נו {מניעת התשובה}
ו/ג חדושים להרשב"א (תשכז) עמ' נג {ה' מבטל בחירה של רשע אם יש לצדיק זכות גדולה}
ו/ג חזון יחזקאל זרעים החדש הוספות לברכות דף ט ע"ג
ו/ג חיים ומלך
ו/ג חקרי זמנים ח"ב עמ' תריג, תרכא-תרכב, תרכט, ח"ג עמ' צב, ח"ד עמ' שמב
ו/ג טיול בפרדס ח"א עמ' שטז, ח"ב עמ' צח
ו/ג יד כהן
ו/ג יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נו-נז
ו/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רא-רב, כרך ב ח"ב עמ' ריא, רטו
ו/ג יחל ישראל אבות ח"ה עמ' שד
ו/ג ימי רצון (ברעוודא) עמ' מח-מט {כעונש מונעים ממנו תשובה}
ו/ג ימלא פי תהלתך ח"א עמ' פב, קפו
ו/ג ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תקי, תרמג
ו/ג יפה עינים מדרש רבה פ' בא עמ' מט
ו/ג כח התשובה
ו/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תסה
ו/ג כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רפו, שכ
ו/ג כתב אמת ח"א עמ' קסה {אפשר שיחטא חטא גדול}
ו/ג כתב אמת ח"ב עמ' קג {לפי שפרעה חטא מעצמו}
ו/ג כתנות אור עמ' תקלח
ו/ג כתר תורה (תשסז) עמ' לג
ו/ג לב שלם [יפה עינים פ' בא, בעל העקידה פ' בא, העיקרים מאמר ד פכ"ה, שבות יעקב סוטה דף מא-מב]
ו/ג לדוד ה' אורי וישעי עמ' סה
ו/ג להורות נתן מועדים ח"א עמ' קלז, ח"ג עמ' שו
ו/ג להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' עב
ו/ג להעיר להורות ולהשכיל ח"ד עמ' רנב
ו/ג לקוטי שיחות ח"ו עמ' 63-64
ו/ג לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 154
ו/ג לקוטי שיחות חל"ו עמ' 34
ו/ג לקוטי שיחות חל"ז עמ' 45
ו/ג לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קסו, קסט
ו/ג מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 460
ו/ג מאורי המועדים עמ' קה, קז, קיט, רכז
ו/ג מאורי התשובה
ו/ג מבוא למשנה תורה עמ' 330
ו/ג מבשר טוב - כח תשובת ישראל עמ' צג
ו/ג מדבר שור עמ' קמד
ו/ג מהר"ם שיק שמות דף כב
ו/ג מוסר המקרא והתלמוד עמ' קלו
ו/ג מוסרי היעב"ץ, מגדל עוז עמ' תפג
ו/ג מורשה - שיחות למועדים עמ' נג
ו/ג מחשבת מוסר ח"א עמ' רצג, שג, תמא
ו/ג מחשבת מוסר ח"ג עמ' רסט
ו/ג מטה מנשה עמ' רפ
ו/ג מי מרום ח"א עמ' קסז, ח"ט שמות עמ' נח, ח"י ויקרא עמ' צב
ו/ג מכתב מאליהו (דסלר) ח"א עמ' 235, ח"ב עמ' 31, 235
ו/ג מנחת חן
ו/ג מנחת חן (תשמב) עמ' קנו-קנח
ו/ג מעיל שמואל (פלורנטין)ל
ו/ג מערכי לב (חזן) ח"ב דף רנח ע"ב
ו/ג מפי ספרים וסופרים (פרידמן) ח"א בא אות יג
ו/ג מרכה"מ אלפ'
ו/ג משבצות זהב שמואל א עמ' עד
ו/ג משיב נפש (שפירא)
ו/ג משך חכמה בראשית פט"ו פסוק יד
ו/ג משנה כסף (שירירו)
ו/ג משנת חיים שמות עמ' נד
ו/ג משנת יוסף דרשות ח"ג עמ' קכד
ו/ג משנת ר' אהרן מאמרים ח"א עמ' רלח
ו/ג משנת ראשונים (הירשפלד)
ו/ג משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 45
ו/ג נחלת אבות (אברבנאל) פ"ג עמ' קצד-קצה
ו/ג נחלת לוי (ברסלר, תשסו) עמ' קמב-קמג
ו/ג נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נד אות ז, סי' נה אות נא
ו/ג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' יג אות ד
ו/ג נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' לט, מז, נ {סוגר ה' את דרכי התשובה כעונש}
ו/ג נתיבות עולם, נתיב התשובה פ"א
ו/ג ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' פ {פרעה}
ו/ג סוכת דוד (שירירו) דף עג ע"א וע"ג
ו/ג עולת שבת בשבתו עמ' קכד {מניעת תשובה - כעונש}
ו/ג עיונים (פאור) עמ' 244
ו/ג עירין קדישין עמ' תפה {עונשי פרעה}
ו/ג ענבי פתחיה עמ' 270
ו/ג ענישה ושיקום ביהדות עמ' 146
ו/ג עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף נח, נט ע"ד
ו/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רלז
ו/ג עקבי אבירים עמ' ח, מג, קה, תיח
ו/ג עקידת יצחק שער לו
ו/ג פחד יצחק (הוטנר) פסח מאמר מב
ו/ג פי' ר' דוד שור
ו/ג פרח מטה אהרן (סול') מדע
ו/ג פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' סה
ו/ג פרשיות בספרי הנביאים יהושע עמ' קל-קלא, קלו, שמואל א עמ' נה
ו/ג צהר גל' ח עמ' 88
ו/ג צמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קמב ע"ג {שימנעו ממנו תשובה}
ו/ג צפנת פענח (תשסו) עמ' רכח {נמנעה מפרעה תשובה}, רכט, רלד {תשובה נקראת רפואה}, שג {מונעים ממנו תשובה}
ו/ג קדושת לוי מאמר כללות הניסים
ו/ג קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תקפא
ו/ג קרבן משה עמ' רלד
ו/ג ראשית דעת (קורח) סי' מג
ו/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קלב
ו/ג רמב"ן בראשית פט"ו פסוק יד
ו/ג רנת יצחק יהושע עמ' קי {ה' מנע מהם תשובה}
ו/ג רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' רנג, רסד, חמש מגילות עמ' לה
ו/ג רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסז, רעז
ו/ג רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רכד, רכו {למנוע תשובה}
ו/ג רנת יצחק פ' חלק עמ' תט
ו/ג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רס-רסא, שי, ח"ב עמ' קפט, שפו-שפח
ו/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שפה
ו/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כו
ו/ג שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנ, קצז
ו/ג שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שה, תלג, ח"ב עמ' שנה
ו/ג שביבי אור
ו/ג שבילי אשר
ו/ג שו"ת מהרש"ם ח"ט סי' פ
ו/ג שובי נפשי עמ' קסט-קפא
ו/ג שי כהן עמ' קנג-קנו
ו/ג שיח דוד (תשסח) עמ' קיג
ו/ג שיחות לספר ויקרא עמ' לט {החטא יכול למנוע מהאדם מלשוב}
ו/ג שיחות לספר שמות עמ' צג {החטא יכול למנוע מהאדם מלשוב}
ו/ג שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 122, 160
ו/ג שירת הפסח אות קכה ס"ק ד
ו/ג שם דרך שמות עמ' נו
ו/ג שם משמואל פרשת וארא שנת תרע"ה {יש מיני עבירות שמונעין את התשובה}, ופרשת בא שנת תרע"ט {בפרעה}
ו/ג שם משמואל פרשת נשא שנת תרפ"א {בחטאו יגרום למנוע ממנו דרכי התשובה}
ו/ג שם משמעון (שפירא) עמ' נד
ו/ג שמועות משה עמ' קמב, קמד
ו/ג שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רפא, רפה
ו/ג שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' נט, עא, תטו {מניעת דרכי התשובה}
ו/ג שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' רנ, שיד
ו/ג שער ראובן (כץ) עמ' פח
ו/ג שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' פח, רעא
ו/ג שערי אמונה (חב"ד) עמ' רלא
ו/ג שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' שה, תלג, ח"ב עמ' שנה
ו/ג שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ריח
ו/ג שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' רנד {ה' חיזק את לב פרעה כעונש}
ו/ג שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' פד-פה
ו/ג תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא
ו/ג תורת אברהם עמ' נח {פרעה}, קכא, קכז
ו/ג תורת המקרא עמ' 119, 123
ו/ג תורת מנחם חמ"ה עמ' 357, חמ"ו עמ' 228
ו/ד אגרות הראי"ז עמ' טז
ו/ד אוצר המאמרים (תשס) עמ' כב
ו/ד אורח תשובה עמ' נט
ו/ד אמרי מרדכי או"ח עמ' רסט
ו/ד אסופת מערכות הגדה של פסח עמ' קיז {תפלה לעזרה}
ו/ד אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' קו
ו/ד באמונה שלמה עמ' רו
ו/ד באר יוסף ח"ב עמ' לו
ו/ד בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף מג ע"ד
ו/ד ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"א דף קב, קטו, קמט ע"ד
ו/ד גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שמח-שמט
ו/ד גדולי מוסר עמ' קח
ו/ד דברי יצחק (מורסיא) הסכמות עמ' 18-19
ו/ד דרך ה' השלם עמ' צא - מראה דרך
ו/ד זאת ליעקב שמות עמ' קו
ו/ד חיים ומלך
ו/ד יד הקטנה הל' תשובה פ"ב סעיף ט
ו/ד יד כהן
ו/ד יד פשוטה אהבה עמ' רעב, רפו
ו/ד יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נח
ו/ד יחל ישראל אבות ח"ה עמ' שד
ו/ד ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תקיא
ו/ד כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' ע, קסא, קצו, רצה, שלו
ו/ד מאורי התשובה
ו/ד מנוחה וקדושה (זס') עמ' לז
ו/ד מנחת חן
ו/ד מנחת חן (תשמב) עמ' קנט
ו/ד משאת המלך (אדרי)
ו/ד נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' נ {תפלה שלא תסגר דלת התשובה}
ו/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 248
ו/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 269
ו/ד צהר גל' ח עמ' 91
ו/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' שצד
ו/ד שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שמב, תיט, תסט
ו/ד שדה הארץ ח"א דף ה ע"א {הורני ה' דרכך}
ו/ד שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רסט
ו/ד שובי נפשי עמ' קפא-קפג
ו/ד שמועות משה עמ' קמג, קמח
ו/ד שעת הכושר דף קיא ע"ד, קיב ע"א-ע"ב {ראב"ד}
ו/ה אבן שתיה עמ' צד
ו/ה אברהם במחזה דף מב ע"ד {ראב"ד}
ו/ה אוהב ישראל (תשמ) עמ' רעח-רעט
ו/ה אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תיד
ו/ה אוצר המאמרים (תשס) עמ' ב
ו/ה אור אברהם
ו/ה אור החיים בראשית פט"ו פסוק יד, ויקרא פ"ו פסוק ב
ו/ה אור הישר
ו/ה אור לישרים (שולמן) עמ' ריד
ו/ה אורח תשובה עמ' ס
ו/ה אלומות יוסף (תשנ) עמ' רכז {ראב"ד}
ו/ה אמירה נעימה (בלוך) עמ' טז
ו/ה אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' לה
ו/ה אמרי מרדכי או"ח עמ' רסט
ו/ה אפיקי יהודה (עדיל, תשנט) עמ' מא
ו/ה אש דת (תשמח) עמ' כה
ו/ה אשד הנחלים (נחמולי) דף כו ע"ב, צג ע"ד
ו/ה באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 55 {לא גזר על איש ידוע}
ו/ה באר יהודה
ו/ה באר יוסף ח"ב עמ' כט, סג, ח"ג עמ' רצו
ו/ה באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק טו פסוק יד
ו/ה באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' שפו
ו/ה באר מרים פ"ה ה"ח אות א (עמ' סג), ופ"ה הי"א אות א (עמ' קה)
ו/ה באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שה
ו/ה בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף מג ע"ג
ו/ה בים דרך (זילבר) שמות עמ' קיז
ו/ה בית הבחירה על אבות עמ' 55, 195, 379
ו/ה בית המדרש
ו/ה בית יוסף להבה עמ' נח, סג
ו/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ו/ה בית יעקב (בירב)
ו/ה בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' לט
ו/ה בית נפתלי (תרנט) סי' ד
ו/ה במי התורה עמ' קא {ידיעה ובחירה}
ו/ה בן הא הא (רפפורט) פ' משפטים דף פג ע"א {לא גזר על פרעה}
ו/ה בן ידיד
ו/ה בני שלשים עמ' צ
ו/ה בנין אריאל ח"א עמ' שמט
ו/ה בנין משה עמ' פד, ריא
ו/ה ברית הלוי השלם
ו/ה ברית עולם (חיד"א, תקנג) דף פה ע"א {כ"מ}
ו/ה ברך את אברהם דף מ ע"א {ועבדים ועינו}
ו/ה ברכת השיר (צינץ) עמ' קנד
ו/ה גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שנ-שנא
ו/ה גליוני הגר"ש עמ' נה
ו/ה דברי אמת (בכר דוד) דרוש יא (כה ע"ב-ע"ג בדפוס הלברשטאט)
ו/ה דברי אמת (ר"י בכר דוד מהד' קושטא) דרשות דף ב ע"א
ו/ה דברי ירמיהו
ו/ה דברי סופר עמ' קלד
ו/ה דברי שאול שמות עמ' סג, קו, קעז, ויקרא עמ' שד, במדבר עמ' קלו, רמ, רצט, דברים עמ' קעג
ו/ה די באר בראשית עמ' פ {לח"מ}
ו/ה דרשות מהר"ם בנעט עמ' כ, סד, קב, קנו, קפז, רסג, רפט
ו/ה דרשות מהר"ם חביב עמ' קטו, קכה {ראב"ד}
ו/ה דרשות מהר"ם שיק עמ' תשכג
ו/ה דרשות מהרא"ל ח"א עמ' סז
ו/ה דרשות שבט הלוי ח"א עמ' לב
ו/ה דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ס
ו/ה הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 230
ו/ה הישר והטוב עמ' שכ, שמא
ו/ה הלכות תשובה (בן שושן)
ו/ה המעלות לשלמה עמ' קמג, קסה
ו/ה הרמב"ם והזוהר
ו/ה התורה והמדינה חי"א עמ' קמו
ו/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שכד, שכז
ו/ה וזאת ליהודה (קצין) עמ' לז, נד {ראב"ד}
ו/ה ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 101 {ראב"ד}
ו/ה זה השער שער א סי' א, שער ג סי' יא {תפילין}
ו/ה זיו משנה
ו/ה זך ונקי עמ' רסא {למה נענשו המצרים}
ו/ה זכר דוד על התורה עמ' רסג {מצרים נענשו אף שנגזרה גלות על ישראל כי היה אפשר שאומה אחרת תשעבדם}
ו/ה זקן אהרן (פריד), פ' משפטים דף מג ע"ד {מצרים נענשו כי ה' גזר שדוקא הם ישעבדו בישראל}
ו/ה זרע יצחק (עטייה) ח"ב דף ד ע"ד {הרי גזר על המצרים}
ו/ה חזון המקרא ח"א עמ' 164
ו/ה חיים ומלך
ו/ה חכמת התורה פ' בא עמ' קעה
ו/ה חכמת התורה פ' בראשית עמ' קצח
ו/ה חכמת התורה פ' ויגש עמ' רה
ו/ה חכמת התורה פ' יתרו עמ' סט
ו/ה חפץ ה' שבת י ע"ב
ו/ה חקרי זמנים ח"ב עמ' תרכ, תרכז, ח"ג עמ' יב, טו, פח, קג, קיח, ח"ד עמ' קסה, שמ-שמא
ו/ה חקרי לב (הימן) בראשית עמ' קה
ו/ה טוב ירושלים על הרמב"ן בראשית פט"ו פסוק יד
ו/ה יד הקטנה הל' תשובה פ"ב סעיף ח-ט
ו/ה יד כהן
ו/ה יד פשוטה אהבה עמ' רעב, רפו
ו/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלב, כרך ב ח"ב עמ' רלח, רנ, רנב
ו/ה יחל ישראל אבות ח"ב עמ' קכח
ו/ה יטב פנים ח"ב דף קכ
ו/ה ילקוט דברי אסף עמ' קיב
ו/ה ימין משה
ו/ה ימלא פי תהלתך ח"א עמ' צג
ו/ה יריעות שלמה (אוזאן) פ' שמות דף כט ע"א, פ' בא דף לג ע"ד
ו/ה ישמח משה שמות פי"ב פסוק ב (דף קכד ע"א) {לא נגזר על מצרים דוקא}
ו/ה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפח
ו/ה כח מעשיו הגיד לעמו דף מב ע"א
ו/ה כסף נבחר עמ' קמא, רלה
ו/ה לב שלם [צפנת פענח למהרי"ט סה ע"א, ישרש יעקב צה ע"א, תוי"ט אבות פ"ב מ"ו]
ו/ה להורות נתן מועדים ח"ב עמ' פג, רפח
ו/ה להורות נתן מועדים ח"ד עמ' שסא
ו/ה להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' ריב
ו/ה לקוטי שיחות ח"ה עמ' 132
ו/ה לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 104, חכ"ז עמ' 153
ו/ה לקוטי שיחות חל"א עמ' 31
ו/ה לקוטי שיחות חל"ו עמ' 10 ,13
ו/ה מאורי התשובה
ו/ה מאכסניא של התורה סי' ד
ו/ה מאמר אסתר (בוסקוביץ) דרוש ב מאמר ח
ו/ה מאמר אסתר (בוסקוביץ, תשסב) עמ' מ-מא
ו/ה מאמר אסתר עמ' מ-מא
ו/ה מדבר שור עמ' רעז
ו/ה מהר"ם שיק שמות דף יד, דברים עמ' כח
ו/ה מוסר המקרא והתלמוד עמ' קז {וקם העם הזה}
ו/ה מותיב ומפרק עמ' קסח {לא גזר על איש פלוני}
ו/ה מזכרת למשה עמ' טו
ו/ה מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קו, קכד
ו/ה מחזה עליון עמ' קנב-קנג
ו/ה מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רמד, רצו, שיב, שנה
ו/ה מנחת חן
ו/ה מנחת חן (תשמב) עמ' קס-קסא
ו/ה מנחת יהודה (הירשפלד) עמ' כח
ו/ה מנחת פתים (כץ) עמ' שסו
ו/ה מנפת צוף עמ' 551-552
ו/ה מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' שג
ו/ה מעין גנים (מזרחי) דף נח ע"א
ו/ה מעינות האמונה עמ' שב {כבר נגזר}
ו/ה מעשה נסים (הכהן)
ו/ה מראה הנוגה [מערכי לב ח"א דף קמו ע"א]
ו/ה מראה יחזקאל עמ' קכ-קכא, רח
ו/ה מריש בבירה ח"ב עמ' יא {הכבדת לב פרעה}
ו/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ה מרכה"מ אלפ'
ו/ה מרפא לנפש בראשית עמ' תז
ו/ה משאת המלך (אדרי)
ו/ה משבצות זהב שמואל א עמ' נג
ו/ה משבצות זהב שמואל ב עמ' יב
ו/ה משיב נפש (שפירא)
ו/ה משנת חיים שמות עמ' עב, קמד
ו/ה משען המים דף יד ע"ד, יז ע"ד, כא ע"ב-ע"ג, מג ע"ג, סח ע"ב
ו/ה משרת משה (עטייה)
ו/ה מתנת חיים ימים נוראים עמ' שמג
ו/ה מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רה, רלד, רלז, רפח
ו/ה נזר הקדש (תשעה) ח"ג עמ' רצח
ו/ה נחלת צבי (פאליי) עמ' רמא, רמד
ו/ה נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' טז אות ב
ו/ה נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' לט אות ג, ה
ו/ה נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' כה אות מב
ו/ה נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' ל אות ד, סי' לא אות ג
ו/ה ניבי זהב עמ' קכב, תקכח
ו/ה נר דוד ח"א עמ' רלט
ו/ה נתיב התשובה עמ' סח {אילו רצה להרע}
ו/ה נתן פריו מגילה עמ' קלו
ו/ה ס' המכלולים להרקב"ג פ' משפטים דף מט ע"א
ו/ה סוכת דוד (שירירו) דף מ ע"א, ע ע"א, קעג ע"א
ו/ה עבד המלך (תשא)
ו/ה עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' רע {ראב"ד}
ו/ה עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' סח
ו/ה עלי שור ח"א שער ד מאמר ח פרק ג
ו/ה ענבי פתחיה עמ' 271
ו/ה עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף נד ע"ג, נה ע"ב
ו/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצא, רא, ריא, ריג, רטז-ריז, רלז, שב
ו/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 248
ו/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 37, 269
ו/ה ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' מב
ו/ה ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקט
ו/ה פחד יצחק (הוטנר) סוכות מאמר ד אות ב
ו/ה פלח הרמון לקוטים חדשים עמ' סב {ראב"ד}, עא-עב {ראב"ד}, קב
ו/ה פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' לז, רג-רד
ו/ה פרי צדיק (ר' צדוק) וישב אות יא, וילך אות י, האזינו אות ח {ועבדום וענו אותם הרי גזר על המצרים לעשות רע}
ו/ה פרפרת התורה עמ' כט, מז, רט, רכא, תקצט
ו/ה פרקי נחמה עמ' 568
ו/ה פרשת דרכים עמ' עג
ו/ה צדקת יוסף עמ' קה
ו/ה צהר גל' ח עמ' 87, 91, 92, גל' יא עמ' 44
ו/ה צמח דוד (שלוניקי) ח"א דף מז ע"ג {לא גזר על איש ידוע}, קמט ע"ד {ראב"ד}
ו/ה צפנת פענח (תשסו) עמ' קיט {התראה ועונש למה}, ריב, רכז, רכח {ראב"ד}, שעה {ועבדום וענו אותם}
ו/ה קומץ המנחה (צונץ) דרוש יט אות יב {ראב"ד}, דרוש מב אות א, דרוש נ אות טו {מדוע נענש פרעה}, דרוש פ אות ד {ראב"ד}
ו/ה רב שלום (אדלר) עמ' סט, קכ, רמא
ו/ה רוח חיים (חיד"א) עמ' עו, ק, קנה, ריח
ו/ה רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קלב-קלג
ו/ה ריח שדה - דרושים דף טז ע"א
ו/ה רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' עט {ראב"ד}
ו/ה רנת יצחק מלכים עמ' קס {אילו לא רצה להרע הרשות בידו}
ו/ה רנת יצחק תהלים עמ' פב
ו/ה שארית יהודה (בלום) דף סד ע"ב {ראב"ד}
ו/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כט-לא
ו/ה שבות יהודה (שו"ת) עמ' רנ
ו/ה שבות יהודה (תנ"ך) עמ' קיט
ו/ה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנז-רנח, רסא
ו/ה שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קצט
ו/ה שביבי אור
ו/ה שדה הארץ ח"א דף טז ע"ג
ו/ה שו"ת ר"י מילר עמ' רפז
ו/ה שובי נפשי עמ' קפג-קפח
ו/ה שיח דוד (תשסד) עמ' מג
ו/ה שיח דוד (תשסח) עמ' מח
ו/ה שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 349
ו/ה שם דרך שמות עמ' נד
ו/ה שם עולם (תשסו) ח"ב עמ' קיז
ו/ה שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שנט
ו/ה שמע אברהם סי' סח (דף קסג ע"א)
ו/ה שנות חיים (חזן) דף ג ע"א-ע"ב
ו/ה שנות ימין ח"ב דף לב ע"ד {לח"מ}, נח ע"א {ראב"ד}
ו/ה שער המלך (שושן) עמ' ס
ו/ה שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' כא
ו/ה שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' קצט
ו/ה שערי שמחה (רפיש) - דרוש דף ח ע"ב, ט ע"ב
ו/ה שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קיד
ו/ה שפתי חיים אמונה ובחירה ח"א עמ' תא, תיד, תכו
ו/ה שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' פו-פט
ו/ה תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קנג ע"א
ו/ה תהלה לדוד (וילנציק) על ההגדה דף יד ע"ב
ו/ה תולדות יעקב (וורשנא) דף מג ע"א, ס ע"ג
ו/ה תורת איש ח"ב עמ' צב
ו/ה תורת מנחם חנ"ה עמ' 115, 144
ו/ה תפארת ישראל סי' תשמה
ו/ה תפארת צבי בראשית עמ' תשנד {מדוע נענשו המצרים}
ו/ה תפארת צבי שמות עמ' קמב


ז/43 הלכות תשובה פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ בנבכי התשובה
ז/רה"פ גבורת יצחק (תשובה)
ז/רה"פ הדרך לתשובה
ז/רה"פ הרהורי תשובה
ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ ואתה ברחמיך הרבים
ז/רה"פ ועזר מצריו
ז/רה"פ חזק יד
ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ לב דוד (בן לולו)
ז/רה"פ לתשובת השנה
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ משיב נפש (שפירא)
ז/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ז/רה"פ משנת יעקב
ז/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רעד
ז/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ז/רה"פ ס' התשובה
ז/רה"פ עבודת המלך
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ קרית מלך
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שפת מלך
ז/רה"פ תשובה מאהבה (ברזל)
ז/רה"פ תשובת בנימין
ז/א אור אברהם
ז/א אור התשובה
ז/א אורח תשובה עמ' סא
ז/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' רמא
ז/א אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' קיב
ז/א אעירה שחר (זעפרני) עמ' שיא
ז/א בין השורות עמ' רפח-רפט
ז/א בינת דניאל ח"א עמ' רסו-רסז
ז/א בית יעקב (בירב)
ז/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קמ
ז/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רמה, שנא-שנב
ז/א הגות תשובה סי' טז
ז/א הדרום לד עמ' 7
ז/א הלכות תשובה (בן שושן)
ז/א הרמב"ם - שמרנות עמ' 243
ז/א הררי קדם עמ' עח
ז/א זכרון דברים (תשנט) עמ' עט {תשובה על דעות רעות}
ז/א חקרי זמנים ח"ג עמ' צה-צו
ז/א טל חיים (טל) ימים נוראים עמ' קסה
ז/א יד כהן
ז/א יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נח
ז/א כח התשובה
ז/א להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' מד ע"ב
ז/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 213
ז/א לקוטי שיחות חל"ג עמ' 88
ז/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 200
ז/א מאורי התשובה
ז/א מי השלוח (זס') עמ' ט
ז/א מנחת חן
ז/א מנחת חן (תשמב) עמ' קסב-קסג
ז/א מעט צרי
ז/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רעב
ז/א משנה כסף (שירירו)
ז/א עיונים (פאור) עמ' 240
ז/א על התשובה עמ' 235
ז/א קובץ
ז/א קובץ על יד ח"א
ז/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רמח, ח"ד עמ' רפו
ז/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י הי"א מקור 68
ז/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כב
ז/א שובי נפשי עמ' קצא
ז/א שיח יוסף ח"ב עמ' קה
ז/א של"ה ח"א מס' יומא סי' קי
ז/א של"ה ח"ב יומא סי' קי
ז/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קמ, קמג
ז/א שמועות משה עמ' ד, קמא {הקשר בין בחירה לתשובה}, קמח
ז/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שטו-שטז
ז/א שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' צ-צה
ז/א תחומין ח"ה עמ' 514
ז/ב אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' קט {שבע מדרגות}
ז/ב אור התשובה
ז/ב אורח תשובה עמ' סב
ז/ב אישי יובל עמ' 174
ז/ב אשר למלך
ז/ב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שנב
ז/ב הגות תשובה סי' טז
ז/ב הגיוני משה עמ' 290
ז/ב הלכות תשובה (בן שושן)
ז/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תטו
ז/ב ויחי ויתן דף קעו ע"א
ז/ב חקרי זמנים ח"ג עמ' 8
ז/ב יד כהן
ז/ב יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נח
ז/ב כח התשובה
ז/ב לקוטי שיחות חי"א עמ' 238
ז/ב מאורי התשובה
ז/ב מנחת חן
ז/ב מעשה רקח
ז/ב מצווה ועושה ח"ב עמ' רצה
ז/ב מקור חסד עמ' צא
ז/ב משרת משה (עטייה)
ז/ב ספר הזכרונות (לר' צדוק) פ"ח עמ' 160
ז/ב על התשובה עמ' 298
ז/ב פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ז/ב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' רד
ז/ב רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' שכו
ז/ב שובי נפשי עמ' קצב-קצד
ז/ב שיח יוסף ח"ב עמ' קה
ז/ב של"ה ח"א מס' יומא סי' קי
ז/ב של"ה ח"ב יומא סי' קי
ז/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קמ, קמג
ז/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שטו-שטז
ז/ב שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' צו-קב
ז/ב תורת אביגדור ח"ב עמ' קסו {כנוטה למות}
ז/ג אוצר המאמרים (תשסא) עמ' יז
ז/ג אור יחזקאל (לוינ') ימים נוראים עמ' כג, קצא
ז/ג אורח תשובה עמ' סב-סג
ז/ג אות לישועה דף ט ע"ג
ז/ג אלף המגן (וילנא תרנה) בהקדמה
ז/ג אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 165
ז/ג אמרי יקותיאל (תשסג) עמ' רמ
ז/ג אמרי פנחס (קוריץ) שער פרשיות אות תקיג, תקטו, שער מידות אות כא, שער הסיפורים אות צד {צריך לחפש דעות רעות שיש לו}
ז/ג ארחות צדיקים השלם שער תשובה עמ' קפב
ז/ג באר יוסף ח"ג עמ' שא
ז/ג באר מים חיים (טשרנוביץ) במדבר פרק ח פסוק ב
ז/ג באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ד עמ' קלט
ז/ג באר שרים (שלזינגר) בראשית פ' ויחי סי' ד אות ב
ז/ג בין השורות עמ' רצא-רצב
ז/ג בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קסד
ז/ג בני שלשים עמ' קכ
ז/ג ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' פה
ז/ג גבורת יצחק אבות עמ' קיב, קצה
ז/ג גבורת יצחק ימים נוראים עמ' קמו, שנג-שנד
ז/ג גדולי מוסר עמ' ריט {תשובה על רדיפת ממון}
ז/ג גוילין נצולין - שיחות מוסר עמ' ט
ז/ג דברי ברוך ח"ב מאמר נ אות ו, ח
ז/ג דברי שאול שמות עמ' קמח, ויקרא עמ' קצב
ז/ג דרשות הצל"ח השלם עמ' רנא
ז/ג דרשות משמר הלוי עמ' שצד {תשובה מדעות רעות}
ז/ג הגות תשובה סי' טז-יז
ז/ג הלכות תשובה (בן שושן)
ז/ג הר יראה (פינקל) עמ' קעג
ז/ג הרמב"ם - שמרנות עמ' 230, 232, 242-243
ז/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 36
ז/ג הררי קדם עמ' עח
ז/ג וזרח השמש עמ' שסט {צריך לחפש בדעות}
ז/ג ויאמר מרדכי עמ' כא-כב, נה
ז/ג וענפיה ארזי אל (תשסו) (גורביץ) פ' משפטים עמ' קעג
ז/ג ושב ורפא לו עמ' ס
ז/ג זבחי שלמה עמ' קמז
ז/ג זה השער שער ב סי' יד, דרך תשובה עמ' מט
ז/ג זכרון דברים (תשכז) מאמר יב עמ' פא
ז/ג חי' יחיאל דף ד ע"ג
ז/ג חכמה ומוסר (זיו) ח"א עמ' נח, קיג, רפג, שנא, תסג
ז/ג חסדי דוד ח"ה עמ' תתג
ז/ג חקרי זמנים ח"א עמ' קנה, ח"ג עמ' 8
ז/ג יד הקטנה הל' תשובה פ"ג סעיף כ
ז/ג יד כהן
ז/ג יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נח
ז/ג ימי דוד עמ' עו, קע
ז/ג יסוד ושורש העבודה שער יא פ"ו
ז/ג כח התשובה
ז/ג כתב סופר או"ח דף קב ע"ג
ז/ג לב אביגדור עמ' קפא
ז/ג לב אליהו - חכמה ומוסר עמ' מז {תשובה במידות}
ז/ג לדוד ה' אורי וישעי עמ' סו
ז/ג לדור ולדורות ח"א עמ' מו
ז/ג להוגה דעות בפתיחה
ז/ג ללשונות הרמב"ם
ז/ג מאורי התשובה
ז/ג מבוא למשנה תורה עמ' 125, 131, 132, 312, 358
ז/ג מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' צז, קצו, רא, ימי הרחמים עמ' קכב
ז/ג מבשר טוב - הכרת הטוב עמ' רכח
ז/ג מבשר טוב - ס' החיים עמ' כ
ז/ג מבשר טוב - שולחנו של אדם עמ' יג, רז, רעט
ז/ג מבשר טוב - תיקון המדות עמ' קיא
ז/ג מבשר טוב יסודות עבודת ה' עמ' קנז
ז/ג מבשר טוב פסח עמ' קיט, רכה
ז/ג מחשבת זקנים עמ' רמד {תשובה מדעות רעות}
ז/ג מחשבת מוסר ח"א עמ' נח
ז/ג מחשבת מוסר ח"ג עמ' קלג {תשובה על דעות}
ז/ג מטר השמים עמ' תקל
ז/ג מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' קפ {שוב יום אחד לפני מיתתך}
ז/ג מנחת חן
ז/ג מנחת חן (תשמב) עמ' קסד-קסה
ז/ג מערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קג, קסו {חיוב תשובה על דעות}
ז/ג מצווה ועושה ח"ב עמ' רצז
ז/ג מקור חסד עמ' צב
ז/ג מראה איש ח"ב עמ' כד
ז/ג משאת אברהם עמ' לה
ז/ג משנה הלכות ח"ז סי' ריז
ז/ג משנת יוסף דרשות ח"א עמ' רח, שכד
ז/ג משנת ר' אהרן מאמרים ח"ב עמ' מד
ז/ג מתנת חיים ימים נוראים עמ' קמה {לחפש בדעות רעות}, שכ {לשוב מהכעס והאיבה}
ז/ג נאות דשא (שניאור) דברים עמ' 121
ז/ג נחלת צבי (פאליי) עמ' קעט, רכז, רלח, שלה, שנא
ז/ג ספר הזכרונות (לר' צדוק) פ"ח עמ' 161
ז/ג עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' סט
ז/ג עטרת חן ח"ב עמ' קעא
ז/ג ענישה ושיקום ביהדות עמ' 186, 132
ז/ג עץ אפרים (תכלת) דף מט ע"ב {תשובה ממדות רעות}
ז/ג ערכי החסידות עמ' קיט
ז/ג פותח שער (תשסו) סי' יט
ז/ג פותח שער (תשסח) סי' כד
ז/ג פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר יט אות יא, ר"ה מאמר כט אות ח
ז/ג פרח מטה אהרן (סול') מדע
ז/ג פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' רד
ז/ג צבא אהרן ירח האיתנים עמ' ג
ז/ג צהר גל' ח עמ' 89
ז/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תשפה
ז/ג קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' מה {קשה עונשן של מדות}
ז/ג קרן לדוד מועדים עמ' צח
ז/ג רוח נכון עמ' רכא, רצד, שמ
ז/ג רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' צג, ריג-רטו, שעג, יחזקאל-תרי עשר עמ' קטו, משלי עמ' יב, חמש מגילות עמ' קצד
ז/ג רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' רפד, רפז-רפח {תשובה ממידות רעות}
ז/ג רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קיח {תשובה על מדות}
ז/ג רנת יצחק תפלה עמ' צב, רנה, פתיחה עמ' 14
ז/ג שביבי אור
ז/ג שובי נפשי עמ' קצד-קצז
ז/ג שיחות לספר בראשית עמ' שס {יש לשוב גם ממידה רעה}
ז/ג שמועות משה עמ' קמז {דעות רעות}
ז/ג שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קס {תשובה על מדות}
ז/ג שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' סט, קטו, רח
ז/ג שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' קג-קח
ז/ג תאומי צביה - דרשות המגיד מווילנא עמ' קסח
ז/ג תורת אביגדור ח"ב עמ' קכ
ז/ג תורת אביגדור ח"ד עמ' קא
ז/ג תורת אברהם עמ' 106, 196, 372, קצג, 462
ז/ג תורת מנחם חי"ב עמ' 150 {אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה וכו'}
ז/ג תורת מנחם חל"ה עמ' 320, חל"ז עמ' 125
ז/ג תורת מנחם חמ"ה עמ' 119
ז/ג תורת מנחם חמ"ט עמ' 208
ז/ד אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' עב
ז/ד אבני זכרון (ארנברג) עמ' שעז
ז/ד אגרת הטיול (תשעה) עמ' כב, קצד
ז/ד אדני היד החזקה
ז/ד אור התשובה
ז/ד אור ישע (תשסה) עמ' כא {כאילו לא חטא}
ז/ד אור צהיר
ז/ד אור שמח
ז/ד אורות התשובה פי"ג ס' יא
ז/ד אורח תשובה עמ' סד
ז/ד אות לישועה דף כא ע"ג, נא ע"ד
ז/ד איש מבין ח"א דף עח ע"ד
ז/ד אמה של מלכות עמ' 113
ז/ד אמונת יהושע עמ' שסה
ז/ד אמרי חן (בן סניור) מלכים עמ' 544
ז/ד אמרי חן (בן סניור) שמות עמ' 420
ז/ד אפיקי יהודה (עדיל, תריד) ח"ב דרוש כה אות ז
ז/ד באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק ב פסוק ז
ז/ד באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' פז
ז/ד בארות המים (שאנג'י)
ז/ד בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' כא, כח-כט
ז/ד בית יעקב (בירב)
ז/ד במאבק על ערכה של תורה עמ' 36
ז/ד בני בנימין (מאביו)
ז/ד בעקבות מועדי ה' עמ' 153, 199
ז/ד ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קלו
ז/ד ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' צב-צג
ז/ד ברקאי ח"א עמ' 105
ז/ד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שנא
ז/ד גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שנד-שנה
ז/ד דבר המלך (מנקין) עמ' 47
ז/ד דברי יואל - שו"ת עמ' קלז
ז/ד דברי יואל בראשית ח"ב עמ' תקנה
ז/ד דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קטו
ז/ד דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' קע {בעל תשובה מול צדיק}
ז/ד דעת הרמב"ם עמ' 407
ז/ד דרכי הים דף נט ע"ג
ז/ד דרשות שבט הלוי ח"א עמ' סא
ז/ד הגות תשובה סי' טז
ז/ד הלכות מדינה ח"א עמ' רמח
ז/ד הלכות תשובה (בן שושן)
ז/ד המאור הגדול (גר"א) עמ' תשפ
ז/ד הרמב"ם - שמרנות עמ' 230-232
ז/ד הרמב"ם והזוהר
ז/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רצג
ז/ד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קיד
ז/ד ויגד יעקב (תשסח) עמ' קצה {אל ידמה}
ז/ד זך ונקי עמ' צט, קנד, קס, קעז
ז/ד חדושים ובאורים (שני') ח"ב סי' מד אות טו
ז/ד חי' כתב סופר
ז/ד חיים שיש בהם (גרוס) מועדים עמ' פב
ז/ד חקרי זמנים ח"א עמ' קס-קסא, ח"ב עמ' 23, ח"ד עמ' תפג
ז/ד יד הקטנה הל' תשובה פ"ה סעיף א
ז/ד יד כהן
ז/ד יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נט
ז/ד יסודי הצדקה עמ' 527
ז/ד כדת נפש משיבת עמ' נח {אל ידמה בעל תשובה שהוא מרוחק}
ז/ד כח התשובה
ז/ד כנה"ג
ז/ד לב אביגדור עמ' נו
ז/ד לבני בנימין דף נט ע"ד {כאילו לא חטא}
ז/ד להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' יד
ז/ד להורות נתן מועדים ח"ג עמ' א
ז/ד לקוטי שיחות ח"ט עמ' 240, חט"ז עמ' 341, חי"ז עמ' 186-187, ח"כ עמ' 11, 278
ז/ד לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 203, חכ"ח עמ' 141, חכ"ט עמ' 234
ז/ד לקוטי שיחות חל"ז עמ' 32, 112
ז/ד לקוטי שיחות חלק ל עמ' 138, 189
ז/ד לקוטי שיחות נצבים עמ' 361-363 = לקוטי באורים בס' התניא (קארף, תשכ"ח) עמ' שפג-שפו = ס' המאמרים (ריי"צ) תשח-תשט עמ' 183-184
ז/ד לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' כא
ז/ד לקט אמרי קודש (בעלז) מועדים עמ' שיג {כקטן שנולד}
ז/ד לקט אמרים (שכטר) עמ' מב, נה-נו
ז/ד מאור ישראל
ז/ד מאורי התשובה
ז/ד מבוא למשנה תורה עמ' 340
ז/ד מבשר טוב - ימי הרחמים, פתיחה עמ' נב, גוף הספר עמ' קפח, שכז, תצ
ז/ד מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שט, תלח
ז/ד מבשר טוב - כח תשובת ישראל עמ' ב
ז/ד מבשר טוב - שולחנו של אדם עמ' מח
ז/ד מדבר קדמות (תשסח) עמ' מד
ז/ד מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רעב, שסו, שעו-שפ
ז/ד מיטב הארץ עמ' 548
ז/ד מנורת המאור נר ה בחתימה (סי' שיב)
ז/ד מנחת חן
ז/ד מנחת חן (תשמב) עמ' קסו
ז/ד מנחת מחבת עמ' קסט
ז/ד מעט צרי
ז/ד מעין גנים (מזרחי) דף נו ע"א {מקום שבעלי תשובה}
ז/ד מעשה רקח
ז/ד מפי ספרים וסופרים (פרידמן) ח"א בראשית אות י, וישלח אות כו
ז/ד מקור חסד עמ' קכ
ז/ד מרגליות הים סנהדרין צט ע"א אות יד
ז/ד משא בני קהת
ז/ד משאת המלך (אדרי)
ז/ד משאת כפי עמ' לא
ז/ד משנה כסף (שירירו)
ז/ד משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ג עמ' קנא
ז/ד משנת משה סנהדרין עמ' רע
ז/ד משנת ר' אהרן מאמרים ח"ב עמ' רמה
ז/ד נחל איתן
ז/ד נחלת עזרא ח"ג עמ' 82
ז/ד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נד אות ב, סי' נה אות יט
ז/ד נחמד למראה ח"ג דף קטו ע"א {מעשה רקח}
ז/ד נר למאור (פרצקי) עמ' קיט
ז/ד נתיב התשובה עמ' סא
ז/ד נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קכח
ז/ד סדר משנה (בוסק')
ז/ד עולת ראיה (וייס) עמ' קכח
ז/ד עיוני תשובה (קדרי) עמ' 201 {מעשה רקח, עבודת המלך}
ז/ד עיונים (פאור) עמ' 245-244
ז/ד עלי שור ח"א שער ג מערכה ג פרק ב
ז/ד עם לבבי אשיחה עמ' עט, קב {כאילו לא חטא}
ז/ד ענישה ושיקום ביהדות עמ' 126, 161
ז/ד עקדת משה ח"ב עמ' קעד-קעה, קעז
ז/ד ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' קצ, רצד
ז/ד ערבי נחל (תשסד) עמ' תרכא, תשכה
ז/ד פותח יד
ז/ד פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר יט אות יד, ר"ה מאמר כט אות א
ז/ד פי' ר' דוד שור
ז/ד פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ז/ד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' רה-רו
ז/ד פרפרת התורה עמ' שו
ז/ד פרפרת משה ח"ב עמ' קפד, שלט, תלג, תמא
ז/ד צהר גל' ח עמ' 90, 94
ז/ד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תשנב
ז/ד קונטרסי שעורים כתובות עמ' 126
ז/ד ר' נסים גאון - חמשה ספרים עמ' 517
ז/ד רוח חיים (חיד"א) עמ' לא
ז/ד רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' רכו, חמש מגילות עמ' צח
ז/ד רנת יצחק פ' חלק עמ' רצד
ז/ד שבט אפרים פ' חיי שרה דף כב ע"ב {אהוב ונחמד}
ז/ד שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' צב, קיד, שפט
ז/ד שבילי אשר
ז/ד שו"ת מהר"ש לאניאדו החדשות עמ' ריג
ז/ד שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' סו, פו, פח
ז/ד שובי נפשי עמ' קצז-רא
ז/ד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קמ, קמג
ז/ד שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' רצז, שיז {אהוב לפני הבורא}
ז/ד שנות ימין ח"ב דף ב ע"א
ז/ד שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שטו
ז/ד שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' צב, קיד, שפט
ז/ד שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' קט-קיז
ז/ד תורה ודעת תשסה-תשסו עמ' סד
ז/ד תורת מנחם חי"א עמ' 199 {מעלת בעלי תשובה}
ז/ד תורת מנחם חכ"ז עמ' 41, 281, 422
ז/ד תורת מנחם חכ"ט עמ' 66, חל"א עמ' 196
ז/ד תורת מנחם חל"ב עמ' 67, חל"ג עמ' 286 {כאילו לא חטא}
ז/ד תורת מנחם חל"ה עמ' 35 {כאילו לא חטא}
ז/ד תורת מנחם חל"ח עמ' 70, 123, חל"ט עמ' 157, ח"מ עמ' 301
ז/ד תורת מנחם חנ"ב עמ' 93, 124
ז/ד תורת מנחם חנ"ד עמ' 201, 203, חנ"ז עמ' 220
ז/ד תפארת ישראל סי' תתצה
ז/ד תקנת השבים עמ' 509, 563-557, 567, 568, 572, 576, 586 {רד"ע}, 588, 598
ז/ד תקנת השבין פ"י עמ' 78
ז/ד תשובת המלך
ז/ה אבן שתיה עמ' צד
ז/ה אבני אש (מילר) עמ' תא {רק בתשובה}
ז/ה אדרת אליהו (הצרפתי) עה"ת עמ' נא
ז/ה אהבת חיים (דייטש) עמ' קמד
ז/ה אור צהיר
ז/ה אורות התשובה פ"ו ס' ב
ז/ה אורח תשובה עמ' סה
ז/ה אחר האסף עמ' תרכא
ז/ה איש מבין ח"א דף נב ע"ב
ז/ה אלומות יוסף (תשנ) עמ' רכג
ז/ה אם הבנים שמחה מבוא עמ' 19, פ"א עמ' עח, פ, פ"ג אות יז
ז/ה אמרי פנחס (קוריץ) שער פרשיות אות קיג, שער אמת ואמונה אות כו, שער עולם ומלואו אות לא, עא {גאולה תלויה בתשובה}
ז/ה אסופת מערכות הגדה של פסח עמ' מז, קלה {נגאלים רק בתשובה}
ז/ה אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' קסה, קסח, ח"ד עמ' שנה, ח"ו עמ' רעו {סופנו לשוב וניגאל}, שלב
ז/ה אעירה שחר (זעפרני) עמ' שח, שיג
ז/ה ארשת צבי עמ' ז
ז/ה באר מים חיים (טשרנוביץ) דברים פרק ז פסוק יב
ז/ה באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק י פסוק א {עתידין לעשות תשובה ומיד נגאלין}
ז/ה באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ג עמ' קמז, ח"ד עמ' שנ
ז/ה בארות המים (שאנג'י)
ז/ה בין השורות עמ' רצו-רצז
ז/ה בית יחזקאל (וייס) עמ' לז, צט
ז/ה במאבק על ערכה של תורה עמ' 36
ז/ה ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' צד
ז/ה גאולה וישועה (לונץ) דף כג ע"א
ז/ה גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רכה-רכו, שנה-שנז
ז/ה דברי דוד (זלצר) פרשת משפטים דף קלו ע"א
ז/ה דברי הרב עמ' רנט
ז/ה דברי השקפה עמ' קיז, רנז
ז/ה דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' פח, קיח, קנה, רו, רלו, רצה, מועדים (תשנט) עמ' מג, קסב, רכד
ז/ה דברי יואל בראשית ח"ב עמ' תקמט, תקעח, שמות ח"א עמ' תטו, תכז, ויקרא ח"א עמ' תיב, ח"ב עמ' קעד, במדבר ח"א עמ' קמג, קנב, ח"ב עמ' כז, לא, קכב, קמד, דברים עמ' ט, נט {גאולה רק בתשובה}
ז/ה דברי יוסף (כהן, תשסג) עמ' שלד
ז/ה דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קצב, רכ
ז/ה דולה ומשקה תשרי ח"א עמ' כ, ח"ב עמ' לט, רסו
ז/ה דעת הרמב"ם עמ' 7
ז/ה דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכד
ז/ה דרשות הצל"ח השלם עמ' קעו, רלח
ז/ה דרשות שבט הלוי ח"א עמ' מא
ז/ה דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ח, נ
ז/ה הגהות חבר בן חיים
ז/ה הגות תשובה סי' טז
ז/ה הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קח-קי
ז/ה הלכות תשובה (בן שושן)
ז/ה הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 190
ז/ה הרמב"ם ותורתו ח"א
ז/ה התקופה הגדולה עמ' פד, קמה, שמא {גאולה תלויה בתשובה}
ז/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תטז
ז/ה ויגד יעקב (תשסח) עמ' צא {אין נגאלים אלא בתשובה}
ז/ה ויואל משה עמ' נא, צט, קא, שיד
ז/ה זר זהב (מייזליש) בראשית סי' פב {מיד נגאלים}
ז/ה זר זהב (מייזליש) שמות סי' קכב {מיד נגאלים}
ז/ה חדושים ובאורים (שני') ח"א עמ' קלו, שמו, ח"ב סי' לא אות ה
ז/ה חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף פה
ז/ה חיים ומלך
ז/ה חמש דרשות (תשלד) עמ' 124
ז/ה חמש דרשות (תשעב) עמ' 127
ז/ה חמשה מאמרות מאמר סמוכים לעד פסחים אות ד, וירושלמי אות ב, ונוסח התפלה אות יז
ז/ה חקל יצחק עה"ת עמ' עג, רפב {יעוררם לתשובה}
ז/ה חקרי זמנים ח"ב עמ' תסו, תרכד, ח"ג עמ' צה, ח"ד עמ' רפג, שמב, תפה
ז/ה יד הקטנה הל' תשובה פ"ה סעיף א
ז/ה יד כהן
ז/ה יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נט-ס
ז/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' י, כרך ב ח"א עמ' קעה
ז/ה ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רמו
ז/ה ישועת משה עמ' שטז
ז/ה ישראל והזמנים (רוסוף) חודש אב עמ' 337
ז/ה כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' קפז
ז/ה כנסת יחזקאל (פאנעט) עה"ת עמ' רסב {בסוף יעשו תשובה}
ז/ה לב לדעת זבחים סי' מ ענף ב הע' 4
ז/ה להורות נתן מועדים ח"ג עמ' לג, רמג
ז/ה להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קעג
ז/ה לילה כיום יאיר (באום) עמ' 204 {סופם לעשות תשובה}
ז/ה לקוטי שיחות ח"ה עמ' 67, חי"א עמ' 2, חט"ו עמ' 500, חי"ט עמ' 532
ז/ה לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 105, 328, חכ"ו עמ' 90, חכ"ז עמ' 215, 315, חכ"ט עמ' 14, 363
ז/ה לקוטי שיחות חל"א עמ' 134, 284
ז/ה לקוטי שיחות חל"ב עמ' 82
ז/ה לקוטי שיחות חל"ג עמ' 175 {סוף לעשות תשובה}
ז/ה לקוטי שיחות חל"ד עמ' 117
ז/ה לקוטי שיחות חל"ז עמ' 115, 135
ז/ה לקוטי שיחות חל"ח עמ' 18
ז/ה לקוטי שיחות חל"ט עמ' 166, 195, 230, 264, 290
ז/ה לקוטי שיחות חלק ל עמ' 200
ז/ה לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רצו
ז/ה מאורי התשובה
ז/ה מאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר ו
ז/ה מגולה לגאולה עמ' 112, 167, 174, 276
ז/ה מה ה' אלקיך שואל מעמך עמ' 16
ז/ה מהר"ם שיק דברים עמ' קסז
ז/ה מוצל מהאש (הלברשטם) עמ' עב {ראב"ד - רשעות המצרים}
ז/ה מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קו
ז/ה מחשבת זקנים עמ' קי {גאולה תלויה בתשובה}
ז/ה מחשבת מוסר ח"א עמ' קפז
ז/ה מיטב הארץ עמ' 548
ז/ה מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' קפב
ז/ה מנחת חן
ז/ה מנחת חן (תשמב) עמ' קסו-קסז
ז/ה מעינות האמונה עמ' שפד {בסוף גלותם יעשו תשובה}
ז/ה מפניני הרב עמ' שסא
ז/ה מקדשי השם ח"ב עמ' קלט {גאולה}
ז/ה מרפא לנפש בראשית עמ' יא, קמז, שיז {נגאלין רק בתשובה}
ז/ה מרפא לשון (המבורג) עמ' ס
ז/ה משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ג עמ' תכד
ז/ה מתנת חיים - מועדים עמ' קצו
ז/ה נועם אליעזר בראשית עמ' יח
ז/ה נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 574
ז/ה ניבי זהב עמ' תקכב
ז/ה נפש הרב עמ' עג
ז/ה נפש הרב עמ' עג
ז/ה נצח ישראל עמ' תרז
ז/ה נרות אהרן
ז/ה נתיב התשובה עמ' ע {סוף ישראל לעשות תשובה}
ז/ה ס' החיים (פרידברג) עמ' קנו
ז/ה סדר משנה (בוסק')
ז/ה עבד המלך (תשא)
ז/ה עזרת כהן עמ' תיב
ז/ה עטרת יעקב עמ' לו
ז/ה עיונים (פאור) עמ' 239, 244
ז/ה עירין קדישין עמ' שכז {הבטיחנו שיעשו תשובה}
ז/ה על התשובה עמ' 39, 95
ז/ה עם לבבי אשיחה עמ' ס
ז/ה ענישה ושיקום ביהדות עמ' 118
ז/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 32, 247
ז/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 36, 268
ז/ה עשות משפט עמ' מט, פג {עתידים לעשות תשובה}
ז/ה פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר לג אות ו
ז/ה פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ז/ה פנינים על התורה ומועדים עמ' צח, קמב {סוף ישראל לעשות תשובה}
ז/ה פרח מטה אהרן (סול') מדע
ז/ה צהר גל' ח עמ' 89, 90, 91, 92, 95, גל' י עמ' 17 {סופם לעשות תשובה}
ז/ה צמיחת גאולתנו עמ' כו
ז/ה קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תקפא, ר"ה-יו"כ עמ' תרסא, תשמב, תשפה, תשפט
ז/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' רנג
ז/ה קובץ על יד ח"א
ז/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רפו, ח"ה עמ' רסח-רסט
ז/ה רביד הזהב (ברדא) ח"ב עמ' שעג-שעד {אין נגאלין אלא בתשובה}
ז/ה רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' קמ
ז/ה רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תג
ז/ה רנת יצחק פ' חלק עמ' קפב, רג {נגאלים בתשובה}
ז/ה רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רי
ז/ה רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שכא, ח"ב עמ' קסב
ז/ה שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' יז
ז/ה שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' כב
ז/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שס
ז/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כב {ציוו על תשובה}
ז/ה שביבי אור
ז/ה שבילי אשר
ז/ה שובי נפשי עמ' רא-רג
ז/ה שי כהן עמ' קכג-קכד, קנג, קפד
ז/ה שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 438 {סופם לעשות תשובה}
ז/ה שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 181 {אין ישראל נגאלין אלא בתשובה, וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה}
ז/ה שמועות משה עמ' ב, מד
ז/ה שעורי הרב (תשנד) עמ' קנח
ז/ה שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' עב, קכט
ז/ה שער ראובן (כץ) עמ' קלה
ז/ה שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רעד
ז/ה שפע חיים (תשסח) עמ' שכח {אין נגאלים אלא בתשובה}
ז/ה שפע חיים ח"ו עמ' רכג
ז/ה שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' קיח
ז/ה תורה ודעת תשסה-תשסו עמ' סז
ז/ה תורה לדעת ח"ג עמ' כז
ז/ה תורה לישראל עמ' 25 {אין נגאלים אלא בתשובה}
ז/ה תורת המדינה עמ' 133 {סוף ישראל לעשות תשובה}
ז/ה תורת השבת והמועד עמ' 281, 293, 298
ז/ה תורת מנחם ח"ז עמ' 324, ח"י עמ' 244, חי"ג עמ' 14, חט"ו עמ' 285, חט"ז עמ' 187, 240, חכ"א עמ' 190, חכ"ו עמ' 154, 212 {הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה וכו' ומיד הן נגאלין}
ז/ה תורת מנחם ח"נ עמ' 202
ז/ה תורת מנחם חט"ז עמ' 194 {אין ישראל נגאלין אלא בתשובה}
ז/ה תורת מנחם חכ"ז עמ' 41, 431
ז/ה תורת מנחם חל"ג עמ' 334, 351, 390, חל"ד עמ' 227 {ומיד נגאלים}
ז/ה תורת מנחם חל"ו עמ' 139, 318 {מיד נגאלים}
ז/ה תורת מנחם חל"ח עמ' 191, 202, חל"ט עמ' 226, 316, 381, 424
ז/ה תורת מנחם חנ"ב עמ' 78, 191 ,338, חנ"ג עמ' 473
ז/ה תורת מנחם חנ"ד עמ' 41, 117, חנ"ה עמ' 42, 86, 225, 301, חנ"ו עמ' 169, 369, חנ"ז עמ' 326, 362
ז/ה תורת משה (אלשיך) דברים עמ' נד, רצג, שכא
ז/ה תחומין ח"ה עמ' 432, ח"ו עמ' 477, חי"ב עמ' 325
ז/ה תפארת אהרן, דברי התעוררות עמ' יב
ז/ה תקנת השבים עמ' 326, 502, 503
ז/ו אב"י יושב אהל עמ' 288
ז/ו אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' ו
ז/ו אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רכב
ז/ו אהבת נח עמ' מג {תשובה מקרבת אדם לשכינה}
ז/ו אהל רחל (סופר) עמ' 575 {אמש היה שנוא ומתועב לפני השם ועכשיו הוא ידיד ואהוב
ז/ו אוצר המאמרים (תשס) עמ' קצ
ז/ו אוצר המאמרים (תשסג) עמ' כ
ז/ו אור אברהם
ז/ו אור יחזקאל (לוינ') ימים נוראים עמ' סט, קיח, קעו, קפח
ז/ו אור יצחק (ראדוויל) עמ' רפט
ז/ו אור ישרים עמ' קעה
ז/ו אור פני יהושע עמ' מג
ז/ו אורח תשובה עמ' סו
ז/ו אז תתחזק עמ' רצ
ז/ו אחר האסף עמ' קכט
ז/ו איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 123
ז/ו אלומות יוסף (תשנ) עמ' קנג-קנד
ז/ו אמה של מלכות עמ' 113
ז/ו אמרי בינה (אוירבך) דרושים - דברי שלמה דף מט ע"א
ז/ו אמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קז
ז/ו אסופת מערכות ימים נוראים עמ' צא
ז/ו אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' רעח, שיח
ז/ו אעירה שחר (זעפרני) עמ' שיז
ז/ו באהלה של תורה או"ח סי' כח אות ד ס"ק 4
ז/ו באר יוסף ח"ג עמ' לה
ז/ו באר מים חיים (טשרנוביץ) במדבר פרק ח פסוק ב
ז/ו באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק א פסוק א, ופסוק ה
ז/ו באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק ב פסוק ז
ז/ו באר מים חיים (טשרנוביץ) ויקרא פרק א פסוק ב
ז/ו באר מים חיים (טשרנוביץ) ויקרא פרק יד פסוק ב
ז/ו באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק ב פסוק ט {חביבות בעל תשובה - בבת פרעה}, ופסוק י
ז/ו באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק כ פסוק ח, פרק כא פסוק י
ז/ו באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ג עמ' לח, שטו, ח"ד עמ' ו, סג, קלז
ז/ו באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' יח
ז/ו בארות המים (שאנג'י)
ז/ו בדי הארון (הכהן) עמ' 173
ז/ו בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' קמו {מעלות יוה"כ}
ז/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות (עמ' רנח)
ז/ו בית יעקב (בירב)
ז/ו במאבק על ערכה של תורה עמ' 36
ז/ו במי התורה עמ' רמב {מקרבת את האדם לשכינה}
ז/ו בני שלשים עמ' קצט {תשובה מקרבת את האדם לשכינה}
ז/ו בעקבות מועדי ה' עמ' 148, 167, 179
ז/ו ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"א דף צב ע"ג
ז/ו ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"א עמ' של, שסו, תי, תקלז
ז/ו ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' צו
ז/ו גבורת יצחק ימים נוראים עמ' קפו, שנז-שנט
ז/ו גבורת יצחק סוכות עמ' קצד
ז/ו גבעת שאול (בראך) סי' קפה {ידיד}
ז/ו גן שושנים ח"ב עמ' צג
ז/ו דבר אליהו (מיליקובסקי) בראשית עמ' כג {היום הוא אהוב - תשובה פועלת מיד}
ז/ו דברי אש (כץ) עמ' רעג
ז/ו דברי הרב עמ' שכ
ז/ו דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קמה
ז/ו דברי יואל שמות ח"ב עמ' ח
ז/ו דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קפה
ז/ו דולה ומשקה תשרי ח"א עמ' ש, ח"ב עמ' קטו
ז/ו הגות תשובה סי' טז
ז/ו הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רח
ז/ו הלכות מדינה ח"א עמ' רמו
ז/ו הרמב"ם ותורתו ח"א
ז/ו הררי קדם עמ' עט
ז/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרנח
ז/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רצג
ז/ו ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קיד
ז/ו ויגד יעקב (תשסח) עמ' קצה
ז/ו זה השער, דרך תשובה עמ' י
ז/ו זכרון דברים (תשכז) מאמר יב עמ' עד {אמש היה זה שנאוי}
ז/ו זכרון דברים (תשנט) עמ' נא {מעלת השב}
ז/ו חי' בן אריה ח"א סי' א אות ה
ז/ו חיים ומלך
ז/ו חקרי זמנים ח"ג עמ' טו
ז/ו טל חיים (טל) ימים נוראים עמ' קסה
ז/ו טל חיים (טל) תהלים עמ' רמט
ז/ו יד הקטנה הל' תשובה פ"ד סעיף ז, פ"ה סעיף א
ז/ו יד כהן
ז/ו יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סא
ז/ו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ריב
ז/ו ילקוט דברי אסף עמ' קפו
ז/ו יסודי הצדקה עמ' 527, 546
ז/ו ישמח חיים מע' כ אות ל, מע' ש אות נה {סדר משנה - כסא הכבוד}
ז/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכז
ז/ו כנפי נשרים
ז/ו כתב אמת ח"א עמ' קע
ז/ו לדוד ה' אורי וישעי עמ' סז
ז/ו להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רפו
ז/ו לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1358
ז/ו לקוטי שיחות חל"ט עמ' 186
ז/ו מאורי התשובה
ז/ו מאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר ו {מקרבת רחוקים}
ז/ו מבשר טוב - חנוכה (תשעא) עמ' רמה
ז/ו מבשר טוב - ימי הרחמים, פתיחה עמ' נב, גוף הספר עמ' קפח, שכז, תצ
ז/ו מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תלח
ז/ו מבשר טוב - כח תשובת ישראל עמ' א, קעז
ז/ו מדרגת האדם ח"א עמ' קנ
ז/ו מיטב הארץ עמ' 548, 552
ז/ו מנורת המאור נר ה בחתימה (סי' שיב)
ז/ו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 377 {מקרבת לשכינה}
ז/ו מנחת חן
ז/ו מנחת חן (תשמב) עמ' קסח
ז/ו מסורה חט"ו עמ' כ
ז/ו מעט צרי
ז/ו מעשה רקח
ז/ו מפי ספרים וסופרים (פרידמן) ח"א תצוה אות ה
ז/ו מרפא לשון (המבורג) עמ' יא
ז/ו משאת משה (חברוני) מוסר (תשלו) עמ' רו {דבקות ע"י תשובה}
ז/ו משבצות זהב עזרא עמ' שלב
ז/ו משך חכמה דברים פל"א פס' יז
ז/ו משנת יוסף דרשות ח"ג עמ' שו
ז/ו משנת ר' אהרן מאמרים ח"ב עמ' רלב
ז/ו נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קלג
ז/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מה אות עד
ז/ו נטעי אשל בראשית עמ' עב, שפג
ז/ו ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' שו
ז/ו סדר משנה (בוסק')
ז/ו עטרת חן ח"ב עמ' קע
ז/ו עיוני פרשה ויקרא עמ' 196 {מקרבת לשכינה}
ז/ו עיונים (פאור) עמ' 245-244
ז/ו על התשובה עמ' 39, 53
ז/ו עלי עשור (זס') עמ' יא
ז/ו עלי שור ח"ב עמ' תקמד
ז/ו עם לבבי אשיחה עמ' קא
ז/ו ענישה ושיקום ביהדות עמ' 118
ז/ו ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' קלב
ז/ו ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקצח
ז/ו פני חיים (פלג'י) עמ' קיב, רב
ז/ו פני חיים (צימרמן) עמ' רכד
ז/ו פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' רו
ז/ו פרפרת משה ח"א עמ' תעה
ז/ו צבי ישראל (קזלובסקי) דף יז ע"א
ז/ו צהר גל' ח עמ' 88, 89, 90, 95
ז/ו צמיחת גאולתנו עמ' לד
ז/ו קדשי יחזקאל דף יח ע"ג
ז/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' רנג
ז/ו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תשפט
ז/ו קרבן משה עמ' רסג
ז/ו רנת יצחק תהלים עמ' קיט, שיג, חמש מגילות עמ' קצד
ז/ו רנת יצחק תפלה עמ' קעח
ז/ו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כב
ז/ו שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רנא, רנג, שלד, שמד
ז/ו שביבי אור
ז/ו שובי נפשי עמ' רג
ז/ו שי כהן עמ' קפב, קפד
ז/ו שיחות חכמה ומוסר מאמר ג אות א
ז/ו שיחות ר' ראובן עמ' פ, קו, קח
ז/ו שירת דוד (תשסז) עמ' שפג {מקרבתו לשכינה}
ז/ו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קמג
ז/ו שמועות משה עמ' ג, יד, טז, נו, עא
ז/ו שמות בארץ (תשנט) עמ' קמח
ז/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קצב
ז/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' ריב {מקרבת רחוקים}
ז/ו שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קצד
ז/ו שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' רנא, רנג, שלד, שמד
ז/ו שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' נ
ז/ו שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' קיט-קכד, קנט, קצו, ר, רו
ז/ו תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא
ז/ו תורת מנחם ח"י עמ' 77, חכ"ו עמ' 182 {אמש הי' וכו' והיום הוא אהוב ונחמד קרוב ויריד}
ז/ו תורת מנחם חכ"ט עמ' 65, חל"א עמ' 196
ז/ו תורת מנחם חל"ז עמ' 151 {אמש היה שנוי והיום אהוב}
ז/ו תורת מנחם חמ"ז עמ' 291
ז/ו תורת מנחם חמ"ח עמ' 53
ז/ו תורת מנחם חנ"ג עמ' 443 {אהוב ונחמד וקרוב וידיד}
ז/ו תורת מנחם חנ"ד עמ' 201, חנ"ה עמ' 44, 60, 74, 214
ז/ו תחומין ח"ג עמ' 381
ז/ו תקנת השבים עמ' 37
ז/ז אב"י יושב אהל עמ' 288
ז/ז אבן ישפה עמ' 18 {כמה מעולה מעלת התשובה}
ז/ז אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' יד, ח"ב עמ' צא
ז/ז אבן שלמה פ"ה אות ב בהגהה {מי ביקש זאת מידכם}
ז/ז אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' יג, קטז, קצב, רכו, תטו, תיח, תכא-תכב
ז/ז אהבת נח דרוש ב עמ' מג {היום הוא מודבק בשכינה}
ז/ז אהבת ציון (תקצד) דרוש ב דף ב ע"ג, דרוש ה דף ו ע"ג
ז/ז אהבת ציון (תשסד) עמ' כד, נט
ז/ז אוצר המאמרים (תשס) עמ' יח
ז/ז אוצר המאמרים (תשסג) עמ' כ
ז/ז אוצר נחמד (סילברסטון) עמ' 9 {ועושה מצוות וטורפין אותם}
ז/ז אור הישר
ז/ז אור יחזקאל (לוינ') ימים נוראים עמ' סט, קכ, קכה, קפח
ז/ז אור פני יהושע עמ' מג
ז/ז אורח תשובה עמ' סז
ז/ז אלומות יוסף (תשנ) עמ' קנג, רמ
ז/ז אמונת יהושע עמ' שסה
ז/ז אמרי בינה, דרשות עמ' קכא, קכו, קס
ז/ז אמרי יהודה (דרעי) עמ' פד {טורפין לפניו}
ז/ז אמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קח
ז/ז אסופת מערכות עה"ת ח"ב עמ' קיד, ח"ג עמ' קמו
ז/ז אעירה שחר (זעפרני) עמ' שיז
ז/ז ארחות צדיקים השלם שער תשובה עמ' קפג, ענוה עמ' יט
ז/ז ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' שסד, שצב, שצד, שצח
ז/ז ארץ צבי (פרלמוטר) דרוש לשבת שובה דף ל ע"ד {צועק ונענה מיד
ז/ז אש דת (אסאד) עמ' רמא {טורפים מצוות}
ז/ז באר מים חיים (טשרנוביץ) במדבר פרק ח פסוק ב
ז/ז באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק א פסוק א
ז/ז באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק ב פסוק ז
ז/ז באר מים חיים (טשרנוביץ) דברים פרק יז פסוק יג
ז/ז באר מים חיים (טשרנוביץ) ויקרא פרק יד פסוק ב
ז/ז באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק כ פסוק ח, פרק כא פסוק י
ז/ז באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' ט, ח"ג עמ' רפ, ח"ד עמ' סג, קלז, שצט
ז/ז באר מים חיים דברים פי"ז פסוק יג
ז/ז באר מרים פ"ה הי"א אות א
ז/ז באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רפה, דברים עמ' שנ, שפט, תעד, תפג, תפח, תקפג
ז/ז בגדי נהורין ח"ב עמ' כה
ז/ז בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' כ-כא
ז/ז בית הלל (ליבשיץ) סי' כא
ז/ז בית יחזקאל (סרנה) גליונות (עמ' רנח-רנט)
ז/ז בן ידיד
ז/ז בנין משה ח"א עמ' קעה {עושה מצוות וטורפים אותן}
ז/ז בעקבות משה עמ' רכב, רכו
ז/ז בעקבי הצאן עמ' כח
ז/ז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' ח, קעט
ז/ז גבורת יצחק ימים נוראים עמ' קעו, שנט-שס
ז/ז גבורת יצחק סוכות עמ' קצט
ז/ז גבורת יצחק ר"ה עמ' קח, קכו
ז/ז גבורת יצחק שבועות עמ' שיט {מקרבת רחוקים}
ז/ז גדולי מוסר עמ' רא
ז/ז דברי הגות והערכה עמ' 15
ז/ז דברי יואל ויקרא ח"א עמ' תכ, תמט, במדבר ח"א עמ' מד
ז/ז דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' יח
ז/ז דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' לה
ז/ז דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קיא
ז/ז דובר צדק (זילבר) בראשית-שמות עמ' רכה {טורף מצוות בפניו}
ז/ז דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' עז, קא, קטו, רסא
ז/ז דרשות הצל"ח השלם עמ' ס, קטו
ז/ז הגות תשובה סי' טז
ז/ז הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רח-רט
ז/ז הלכות מדינה ח"א עמ' רמו
ז/ז הררי קדם עמ' קיג
ז/ז ויאמר מרדכי עמ' יז
ז/ז ויואל משה עמ' רמז
ז/ז ויחי ויתן דף קיד ע"ד
ז/ז ויקח אברהם [אות לישועה דף ג ע"ד]
ז/ז חי' יחיאל דף ד ע"ג-ע"ד
ז/ז חפץ חיים כלל ו ס"ק כא
ז/ז חקרי זמנים ח"ג עמ' טו
ז/ז טל חיים (טל) ימים נוראים עמ' קסה
ז/ז טל חיים (טל) תהלים עמ' רמט
ז/ז יד הקטנה הל' תשובה פ"ד סעיף ז, פ"ה סעיף ב
ז/ז יד כהן
ז/ז יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סא
ז/ז יטב פנים ח"ב דף ריג
ז/ז ימלא פי תהלתך ח"א עמ' קלח, קמח
ז/ז יסודי הצדקה עמ' 527, 546
ז/ז כתב אמת ח"א עמ' קכה, קפג
ז/ז כתר המלך
ז/ז לב אליהו - חכמה ומוסר עמ' מז
ז/ז להורות נתן מועדים ח"ד עמ' ד
ז/ז לקוטי שיחות חי"ב עמ' 61, חי"ט עמ' 451, ח"כ עמ' 92
ז/ז לקוטי שיחות חל"ט עמ' 87
ז/ז לקט אמרי קודש (בעלז) מועדים עמ' רכא
ז/ז לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רפד
ז/ז מאורי אור (אתרוג) מלואים אות מח
ז/ז מאורי המועדים עמ' רכח {שמתאוים להם}
ז/ז מאורי התשובה
ז/ז מבשר טוב - חנוכה (תשעא) עמ' רמה
ז/ז מבשר טוב - ימי הרחמים עמ' שכט, שלב
ז/ז מבשר טוב - כח תשובת ישראל עמ' א, קעז
ז/ז מבשר טוב - משפט גרות עמ' קצג
ז/ז מבשר טוב יסודות עבודת ה' עמ' ס
ז/ז מדרגת האדם ח"א עמ' קמ, ח"ב עמ' צב, קיח
ז/ז מחשבת מוסר ח"א עמ' רכז, תג
ז/ז מחשבת מוסר ח"ג עמ' עה, קמז, קסב {טורפים אותן}
ז/ז מי השלוח (זס') עמ' ט
ז/ז מילי דאבות - עניני קדושין עמ' מט
ז/ז מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' קפ
ז/ז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 377 {מודבק בשכינה}
ז/ז מנחת חן
ז/ז מנחת חן (תשמב) עמ' קסט
ז/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/ז מפי ספרים וסופרים (פרידמן) ח"א עמ' תעד, תצוה אות ה
ז/ז משאת משה (חברוני) מוסר (תשלו) עמ' רו {דבקות ע"י תשובה}
ז/ז משבצות זהב שמואל א עמ' רו
ז/ז משנה הלכות ח"ז סי' ריב דף קמד ע"ד {מודבק בשכינה}
ז/ז משנת יוסף דרשות ח"ב עמ' כ
ז/ז משנת ר' אהרן מאמרים ח"א עמ' קנא-קנב, ח"ב עמ' רלב
ז/ז מתנת חיים - מועדים עמ' יג
ז/ז עטרת יהושע שמות עמ' סא
ז/ז עיונים (פאור) עמ' 245-244
ז/ז עיונים בס' בראשית (ליבוביץ, תשכו) עמ' 207
ז/ז על התשובה עמ' 39, 54, 129, 138, 161
ז/ז ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' קלב
ז/ז ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקצח
ז/ז פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר כז אות א
ז/ז פרי האדמה ח"ג
ז/ז פרפרת משה ח"א עמ' תקפג
ז/ז צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קיב {טורפין בפניו}
ז/ז צהר גל' ח עמ' 88, 89, 95
ז/ז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' רנא
ז/ז קובץ על יד ח"א
ז/ז רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רה
ז/ז רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' ח, חמש מגילות עמ' לו, ריג, שפז
ז/ז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קיג, תשכד, ח"ב עמ' קצג
ז/ז רנת יצחק תענית עמ' קמב
ז/ז רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' ריג, רסד-רסה
ז/ז רנת יצחק תפלה לשבת עמ' לד, קיג, קמו
ז/ז רנת יצחק תפלה עמ' פז, רלט-רמ, רמח, רנח, רסו
ז/ז רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' תקנג
ז/ז רץ כצבי על חדשי השנה עמ' רכג
ז/ז שבת ומועד בשביעית עמ' 262
ז/ז שובי נפשי עמ' רד-רח
ז/ז שי כהן עמ' קפד
ז/ז שיחות חכמה ומוסר מאמר ד אות יב
ז/ז שיחת דקלים (קאפח) עמ' 72
ז/ז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קמג
ז/ז שם משמואל פרשת בראשית שנת תרע"ד, ופרשת מקץ שנת תרע"ד {עושה מצוה וטורפין לו בפניו}
ז/ז שם משמואל פרשת ויקהל שנת תר"ע, ופרשת שמיני שנת תרע"ז, ופרשת במדבר - שבועות שנת תרע"ט, ופרשת נשא שנת תרע"ב, ופרשת וילך ושב"ת שנת תרע"ח, ומועדים - ראש השנה ליל ב, ומוצאי יום הכפורים שנת תרע"ב, וסוכות שנת תרע"ט {טורפין אותן בפניו}
ז/ז שמועות משה עמ' ג, יד, טז, נו, עא, צח
ז/ז שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' שלו {טורפין לו מצוות}
ז/ז שנות ימין ח"ב דף יב ע"א
ז/ז שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רפז
ז/ז תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא
ז/ז תורת מנחם חנ"ג עמ' 443
ז/ז תורת מנחם חנ"ד עמ' 203, 214, חנ"ה עמ' 44, 60, 212, 248, חנ"ז עמ' 194
ז/ח אב"י יושב אהל עמ' 288
ז/ח אור אברהם
ז/ח אורח תשובה עמ' סח
ז/ח אות לישועה דף יג ע"ג
ז/ח אעירה שחר (זעפרני) עמ' שי
ז/ח ארחות צדיקים השלם שער תשובה עמ' קפג
ז/ח בן ידיד
ז/ח בעקבות מועדי ה' עמ' 201
ז/ח בצור ירום עמ' מב
ז/ח ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"א עמ' שסו, תי, תקלז
ז/ח גבורת יצחק שבועות עמ' שצו {מוחלים למחרף}
ז/ח גור אריה שמות פ' ב הע' 136
ז/ח דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכד {זכור מעשיך הראשונים}
ז/ח הגות תשובה סי' טז
ז/ח הלכות מדינה ח"א עמ' רמו
ז/ח הלכות תשובה (בן שושן)
ז/ח ויאמר מרדכי עמ' יז
ז/ח חקרי זמנים ח"ב עמ' תרנו
ז/ח יד הקטנה הל' תשובה פ"ה סעיף ג
ז/ח יד כהן
ז/ח יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סא
ז/ח יחוה דעת ח"ה עמ' לז
ז/ח כח התשובה
ז/ח לב אליהו - חכמה ומוסר עמ' מז {שפלים}
ז/ח לדוד ה' אורי וישעי עמ' סח
ז/ח מאורי התשובה
ז/ח מבוא למשנה תורה עמ' 220
ז/ח מבשר טוב - כח תשובת ישראל עמ' ט
ז/ח מכלול גל' כג עמ' 117
ז/ח מנחת חן
ז/ח מנחת חן (תשמב) עמ' קע-קעא
ז/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/ח מעשה רקח
ז/ח מקור חסד עמ' קטו
ז/ח משנה הלכות ח"ט סי' שנג
ז/ח נתיבות פסיקה עמ' 196
ז/ח ענישה ושיקום ביהדות עמ' 125, 117
ז/ח פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ז/ח פני חיים (פלג'י) עמ' קיב
ז/ח פרח מטה אהרן (סול') מדע
ז/ח צהר גל' ח עמ' 90, 93, 95
ז/ח רוח נכון עמ' קב, קי {אם חרפו}
ז/ח שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' ה
ז/ח שובי נפשי עמ' רח-ריא
ז/ח שיחת דקלים (קאפח) עמ' 72
ז/ח של"ה ח"א מס' ר"ה סי' קיג
ז/ח של"ה ח"ב ר"ה סי' קיג
ז/ח שם דרך - כתר תורה עמ' קצו
ז/ח שם דרך במדבר עמ' שיב
ז/ח שם דרך שמות עמ' שסא
ז/ח תורה שלמה חי"ח עמ' 213
ז/ח תורת מנחם ח"י עמ' 77 {חטא גמור הוא לומר לבע"ת זכור מעשיך הראשונים וכו'}
ז/ח תחומין ח"ח עמ' 505
ז/ח תחומין חכ"ב עמ' 387
ז/ח תקנת השבים עמ' 93, 94 {רד"ע}, 471


ח/44 הלכות תשובה פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ אור התשובה
ח/רה"פ בית יעקב (בירב)
ח/רה"פ בנבכי התשובה
ח/רה"פ גבורת יצחק (תשובה)
ח/רה"פ הדרך לתשובה
ח/רה"פ הרהורי תשובה
ח/רה"פ הרמב"ם המדויק
ח/רה"פ ועזר מצריו
ח/רה"פ חזק יד
ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ לב דוד (בן לולו)
ח/רה"פ לתשובת השנה
ח/רה"פ מוסר השכל
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ח/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רסט-רעג
ח/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ח/רה"פ ס' התשובה
ח/רה"פ סדר משנה
ח/רה"פ עבודת המלך
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ קרית מלך
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שפת מלך
ח/רה"פ תשובת בנימין
ח/א אבן ישראל עה"ת (לפני תשנט) עמ' פ, קב
ח/א אבן ישראל עה"ת (תשסב) עמ' קטז, קנד
ח/א אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' קסד, רכג
ח/א אבן שתיה עמ' צו
ח/א אדני היד החזקה
ח/א אור הישר
ח/א אור יחזקאל (לוינ') ימים נוראים עמ' ע
ח/א אורח תשובה עמ' סט-ע
ח/א איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 104
ח/א באמונה שלמה עמ' תלו, תמד, תפז
ח/א בארות המים (שאנג'י)
ח/א בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כה
ח/א בית הבחירה על אבות עמ' 126
ח/א בית המדרש
ח/א בן ידיד
ח/א ברור הלכה שבועות יג ע"א ציון א
ח/א ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' לג
ח/א ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' מג
ח/א גאולה וישועה (לונץ) דף מה ע"א
ח/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שסא-שסג
ח/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רעג
ח/א גשר יהושע עמ' 301
ח/א דבר יהושע ח"ג חו"מ סי' כג
ח/א דברי חנינא עמ' טז, יט
ח/א דברי ירמיהו
ח/א דברי שאול בראשית עמ' תפט
ח/א דעת הרמב"ם עמ' 331
ח/א דרך ה' (באום) ח"א פ"ג אות מג, ח"ב פ"ב אות יב-יז
ח/א דרשות שמן רוקח עמ' תסג
ח/א הגהות חבר בן חיים
ח/א הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 19, 61 {לא הזכיר ג"ע וגיהנם}, 81, 150, 151, 155, 160
ח/א הדר דוד עמ' פז
ח/א הלכות תשובה (בן שושן)
ח/א המעלות לשלמה עמ' טו
ח/א הרמב"ם - שמרנות עמ' 237 {עוה"ב - הטובה העליונה}
ח/א הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רסד
ח/א הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 140
ח/א הרמב"ם והלכותיו
ח/א ואתה ברחמיך הרבים
ח/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מא
ח/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שעו
ח/א זיו משנה
ח/א חובות יהודה עמ' 447 {תכלית התורה - הגעה לשורות רוחניות}
ח/א חזון המקרא ח"ב עמ' 108
ח/א חיתו ארץ עמ' 20
ח/א חקרי זמנים ח"ב עמ' תפ, תקנז, ח"ג עמ' יב-יג, ח"ד עמ' קא, שלז
ח/א חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' ח
ח/א יד המלך (לנדא)
ח/א יד כהן
ח/א יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סא
ח/א ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' מח
ח/א ימי רצון (ברעוודא) עמ' מה-מו
ח/א ימין משה
ח/א כגן רוה עמ' 52, 79, 94-96, 99-101
ח/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנג {מיתת כפרה ועונש}
ח/א כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קד
ח/א כפתור ופרח (תשו) דף לט ע"א
ח/א כתבי ר"י אבוהב עמ' סח
ח/א לב איש עמ' תכו
ח/א להורות נתן על התורה ח"א עמ' נה
ח/א לכתך אחרי במדבר עמ' 120
ח/א לקוטי שיחות ח"י עמ' 257, חי"ט עמ' 197
ח/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 126 {עיקר השכר בעוה"ב}
ח/א מאורי התשובה
ח/א מבוא למשנה תורה עמ' 257, 321
ח/א מוסר ודעת
ח/א מוריה גל' רג עמ' צד {כרת לנפש}, גל' ריג עמ' טז, יח-יט
ח/א מחנה חיים חו"מ ח"ב סי' כ עמ' מא {הגהמ"י אות ב}
ח/א מחקרים בהגות יהודית עמ' 77
ח/א מנחת חן
ח/א מנחת חן (תשמב) עמ' קעב
ח/א מנפת צוף עמ' 283, 470-488
ח/א מעיל שמואל (פלורנטין) סי' מח, דף צא ע"ב
ח/א מעין חיים ח"ד עמ' רנ
ח/א מעינות האמונה עמ' שב, שח-שיג
ח/א מעיני המים
ח/א מעשה רקח
ח/א מרגליות הים סנהדרין פג ע"א אות ז {כרת}, צ ע"א אות כג, צט ע"א אות כ
ח/א מרכה"מ אלפ' [שנות חיים דף י ע"ג]
ח/א משאת המלך (אדרי)
ח/א משיב נפש (שפירא)
ח/א משנה כסף (שירירו)
ח/א משנת חיים דברים עמ' קנז
ח/א משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רמו
ח/א משנת משה מו"ק עמ' עז, סנהדרין עמ' קלא, ריח {כרת}
ח/א משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 55
ח/א ניבי זהב עמ' קו
ח/א נתן פריו מגילה עמ' עח
ח/א נתן פריו מכות עמ' קלט, קמג
ח/א סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף לג ע"א
ח/א סיני ס' יובל עמ' תלז
ח/א עיוני פרשה ויקרא עמ' 322
ח/א עיונים (פאור) עמ' 7, 174
ח/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' תג
ח/א עמק הנצי"ב פ' בהעלותך פסקא יב עמ' רכב {כל מי שאינו זוכה לחיים}
ח/א ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 188, ח"ב עמ' 257, 280
ח/א פאר המלך עמ' כג
ח/א פחד יצחק (הוטנר) אגרות אגרת נא
ח/א פי' ר' דוד שור
ח/א פילון (וולפסון) ח"ב עמ' 196
ח/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 258
ח/א צהר גל' ח עמ' 90, 95
ח/א צמח מנחם דף עח ע"ד {מפרש בשם רמב"ן}
ח/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנה, תרנו, תרנח
ח/א רנת יצחק תהלים עמ' צב
ח/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' ע
ח/א שלשה עשר עלי השושנה עמ' 108 {עוה"ב}
ח/א שמועות משה עמ' קע, קעד
ח/א שנות חיים (חזן) דף פו ע"ב
ח/א שעורי דעת ח"א עמ' מב
ח/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קצז
ח/א שערי תורת בבל עמ' 146
ח/א שפתי חיים אמונה ובחירה ח"ב עמ' קפז
ח/א תגמולי הנפש עמ' 175 {עונש רוחני}
ח/א תורה מציון שנה ט חוב' ב סי' ו דף יד ע"ג
ח/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 19
ח/א תורת מנחם חמ"ו עמ' 271
ח/א תורת מנחם חנ"ה עמ' 193, 195
ח/א תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' לט
ח/א תלפיות ו חוב' ג עמ' 790
ח/ב אגרא דכלה המבואר ח"א עמ' קטו
ח/ב אהבת ציון (תשסד) עמ' ל
ח/ב אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רסא
ח/ב אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תא
ח/ב אור הישר
ח/ב אורח תשובה עמ' עא
ח/ב אז ישיר עמ' קמח
ח/ב איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 22
ח/ב אישי יובל עמ' 68-69
ח/ב אלומות יוסף (תשנ) עמ' רמא
ח/ב אמונת יהושע עמ' אלף תשטז {ראב"ד}
ח/ב אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 417
ח/ב אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קמא
ח/ב אסיף ח"ב עמ' 115 {עטרותיהם בראשיהם}
ח/ב אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 419 [דברי מגד"ע נפלאים]
ח/ב ארחות חיים ח"ב מבוא עמ' 9 (בספרות רומיות) {מגדל עוז - ר' אהרן מלוניל}
ח/ב אש דת (אסאד) עמ' קמג, קמה
ח/ב אשל חיים ח"א עמ' עח {ראב"ד - עתידים צדיקים וכו'}
ח/ב באר יהודה
ח/ב באר לחי ראי עמ' רח-רי
ח/ב באר מרים פ"ה הי"א אות ב
ח/ב באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קנד
ח/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף צא ע"ג
ח/ב בין השורות עמ' מה, קמה
ח/ב בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כה
ח/ב בן זקנים (בריל) עמ' 11
ח/ב בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' ויגש אות לב {תחה"מ רק לנפש}
ח/ב בנין דוד (מייזלש, תשסט) על התורה פ' שמות אות סה, דרשות דף רסב
ח/ב בנין משה עמ' פז
ח/ב גאולה וישועה (לונץ) דף מה ע"ב, מו ע"א-ע"ב
ח/ב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קסג
ח/ב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שסג
ח/ב גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' רכג
ח/ב גבורת יצחק סוכות עמ' קע, ריב
ח/ב גור אריה שמות פ' ד הע' 114 {מגדל עוז - יעקב לא מת}
ח/ב גליונות אבני נזר
ח/ב גליוני הגר"ש עמ' נה {מגדל עוז} [עי' מגד"ע סוף הל' גזילה]
ח/ב דברי ברוך ח"ב מאמר יח אות ה, מאמר לב אות ח
ח/ב דורנו מול שאלות הנצח עמ' 245
ח/ב דעת הרמב"ם עמ' 255, 331
ח/ב דעת שבת עמ' סה, רסח, שסג
ח/ב דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכה [עי' זוהר תולדות מדה"נ דף קלה]
ח/ב דעת תפלה עמ' קצז, תז, תסו
ח/ב דרך ה' (באום) ח"א פ"ג אות מג
ח/ב דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2024, פ"ו הערה 1673
ח/ב דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 126
ח/ב דרשות הצל"ח השלם עמ' שכא
ח/ב דרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קיג-קיד {עוה"ב - עולם הנשמות}
ח/ב דרשות מנחת יצחק עמ' קנו, רא
ח/ב דרשות ר' יצחק קארו עמ' 42, 50
ח/ב דרשת הפסח (קרשקש) עמ' 155
ח/ב הארץ הטובה עמ' 31
ח/ב הגאון הרוגאצ'ובי ותלמודו עמ' 53
ח/ב הגהות חבר בן חיים
ח/ב הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב דרשה כא
ח/ב הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 61, 80 {נהנים מזיו השכינה}, 151
ח/ב הדרת אפרים ח"ב עמ' רכב
ח/ב הכתבים העבריים של בעל תקו"ז מאמר ב שורה 110
ח/ב הלכות תשובה (בן שושן)
ח/ב המדרש והמעשה פ' מקץ אות ב
ח/ב הרמב"ם - שמרנות עמ' 237 {עוה"ב - הישארות החכמה}
ח/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 42
ח/ב השיב משה (תשעה) או"ח סי' א אות א, ח, עמ' ג, כד
ח/ב התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 158
ח/ב ואתה ברחמיך הרבים
ח/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקפה
ח/ב ויאמר משה (רבינוביץ) פ' לך לך עמ' נט
ח/ב זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תקמז {השלמות הנצחי היא לנפש ולא לגוף}
ח/ב זכר דוד על התורה עמ' קנז
ח/ב חדושים ובאורים (שני') ח"ב סי' יא הע' 23, סי' כב אות ז, הדרן אות כב
ח/ב חובות יהודה עמ' 478 {צדיקים במיתתם חיים}, 485, 487
ח/ב חזון המקרא ח"ב עמ' 108
ח/ב חקרי זמנים ח"ב עמ' 30, תפ, תקפה, ח"ג עמ' קכא, ח"ד עמ' קיב, קכו, תנד
ח/ב יד המלך (לנדא)
ח/ב יד יעבץ
ח/ב יד כהן
ח/ב יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סב
ח/ב יחל ישראל אבות ח"ד עמ' שלא, תלח
ח/ב ימות המשיח בהלכה עמ' שנב
ח/ב ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תיט
ח/ב יסוד האמונה (תשסז) קונטרסים אות קפא
ח/ב ירושלים דדהבא עמ' לה
ח/ב כתבי העלוי מראקוב עמ' קנח
ח/ב כתבי ר"י אבוהב עמ' קמ
ח/ב לב אביגדור עמ' כב, פ
ח/ב לקוטי שיחות חט"ו עמ' 143
ח/ב לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 192, 198, חכ"ח עמ' 110, חכ"ט עמ' 46, 139
ח/ב לקוטי שיחות חל"ג עמ' 69, 89
ח/ב לקוטי שיחות חל"ו עמ' 177
ח/ב לקוטי שיחות חלק ל עמ' 309
ח/ב לקוטי תורה (רש"ז) ויקרא דף טו ע"ג {עוה"ב - עולם הנשמות}
ח/ב לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שעה
ח/ב לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שיב {עטרותיהם בראשיהם}
ח/ב מאה שערים (קפשאלי) עמ' שכז
ח/ב מאורי המועדים עמ' קיב, רלג {משיגים מאמיתותו}
ח/ב מאורי התשובה
ח/ב מאמרי שלמה ח"א עמ' ריב
ח/ב מבוא למשנה תורה עמ' 35, 275
ח/ב מגד יהודה ח"א סי' מה אות כו
ח/ב מגולה לגאולה עמ' 322, 239
ח/ב מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רמד
ח/ב מוריה גל' ריג עמ' טז
ח/ב מחקרים בהגות יהודית עמ' 77
ח/ב מחקרים בספרות הקבלה (גוטליב) עמ' 204
ח/ב מכתב מאליהו (דסלר) ח"ד עמ' 154
ח/ב מנחת חן
ח/ב מנחת חן (תשמב) עמ' קעג-קעה
ח/ב מנחת יהודה (פתיה) עמ' 95
ח/ב מנפת צוף עמ' 51, 399, 470-488
ח/ב מסה ומריבה עמ' 268 {לע"ל - רק שכר רוחני}
ח/ב מעט צרי
ח/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/ב מעין חתום סי' ס
ח/ב מעינות האמונה עמ' שח-שיג
ח/ב מעשה נסים (הכהן)
ח/ב מפענח צפונות עמ' 110
ח/ב משאת המלך (אדרי)
ח/ב משיב נפש (שפירא)
ח/ב משכנות יעקב (אביגס) עמ' קסד, קסו
ח/ב משנה הלכות ח"ז סי' רסט {אין בו אכילה ושתיה}
ח/ב משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ב עמ' רי
ח/ב משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 202
ח/ב מתנת חיים - שבת ור"ח עמ' רלד
ח/ב נועם ח"כ עמ' שסח
ח/ב נזר הקדש (תשעה) ח"א עמ' תפט, ח"ב עמ' תרעא
ח/ב נשמת אדם (מרמניץ) עמ' פ, קכח
ח/ב נשמת אדם (קרמניץ, תשמט) עמ' פ, קכח {עוה"ב רוחני}
ח/ב נשמת חיים (ברלין - מחשבה) עמ' ע
ח/ב נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' שכה
ח/ב נתיב התשובה עמ' עט
ח/ב ס' המאמרים תרנט עמ' ק
ח/ב עונג יו"ט על דרוש דף כט ע"ב {ראב"ד - הגוף יישאר}
ח/ב עיוני פרשה ויקרא עמ' 322
ח/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' ריד
ח/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' רח
ח/ב עין חנוך עמ' רסו
ח/ב עירין קדישין עמ' תפח
ח/ב עליות משה ח"א עמ' שג
ח/ב ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 254
ח/ב פי' ר' דוד שור
ח/ב פרח מטה אהרן (סול') מדע
ח/ב צהר גל' ח עמ' 95
ח/ב צמח מנחם דף סח ע"ג
ח/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' סח
ח/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנה, תרנו, תרנח, תרסא
ח/ב קול יהודה (פרלוב) עמ' רמה {יושבים ועטרותיהם בראשיהם}
ח/ב רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רנה
ח/ב רנת יצחק פ' חלק עמ' רנה, תצג
ח/ב רנת יצחק תהלים עמ' קלד, משלי עמ' קנא
ח/ב רשימות (שניאורסון) חוב' י עמ' 10
ח/ב שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קג, ח"ב עמ' שטו
ח/ב שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' רכ-רכא
ח/ב שובי נפשי עמ' רטו-ריח
ח/ב שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 199
ח/ב של"ה ח"ג תצא אות ב, תבוא אות ג
ח/ב שם אליעזר דף ק ע"ב
ח/ב שם דרך - כתר תורה עמ' רו
ח/ב שמועות משה עמ' קע, קעד
ח/ב שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רכב {כמשה}
ח/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קצז
ח/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רט
ח/ב שערי אורה (מילר) ח"א עמ' עו, פב, קא
ח/ב שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' סו, פג {השכר - הדעה שקונים בעוה"ז}
ח/ב שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' קג, ח"ב עמ' שטו
ח/ב שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' קעא
ח/ב שפתי חיים אמונה ובחירה ח"ב עמ' קצב
ח/ב שרידים גל' יד עמ' מ {תחיית המתים - נשמות בלי גוף}
ח/ב תורה שלמה שמות פכ"ד אות קד
ח/ב תורה תמימה שמות פ' כד אות כב
ח/ב תורת אברהם עמ' קנב
ח/ב תורת מנחם ח"ו עמ' 113 {פי' "עוה"ב" במאחז"ל "עוה"ב אין בו לא אכילה ולא שתי' וכו'"}
ח/ב תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' מט
ח/ג אורח תשובה עמ' עב
ח/ג בין השורות עמ' מה, קמה
ח/ג בשעה שהקדימו עמ' אלף תד
ח/ג בתורתו יהגה ח"א עמ' תקד
ח/ג גבורת יצחק סוכות עמ' קסד, קפט
ח/ג דעת הרמב"ם עמ' 331, 457, 518
ח/ג דעת השם (אוחנה) עמ' פ
ח/ג הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 81, 150, 151
ח/ג הלכות תשובה (בן שושן)
ח/ג הרמב"ם - שמרנות עמ' 237 {עוה"ב - הישארות החכמה}
ח/ג הרמב"ם (בנדיקט) עמ' ריז
ח/ג ואתה ברחמיך הרבים
ח/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרמב
ח/ג יד כהן
ח/ג לקוטי שיחות חל"ג עמ' 89
ח/ג מאורי התשובה
ח/ג מבוא למשנה תורה עמ' 312
ח/ג מועדים וזמנים ח"ב סי' קלז
ח/ג מוריה גל' ריג עמ' טז
ח/ג מחקרים בהגות יהודית עמ' 281-282 {צרור החיים - עוה"ב}
ח/ג מנחת חן
ח/ג מנפת צוף עמ' 51, 61, 399, 470-488, 839
ח/ג מעין חתום סי' סא
ח/ג מעינות האמונה עמ' שח-שיג
ח/ג מעשה נסים (הכהן)
ח/ג מפענח צפונות עמ' 110
ח/ג משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 202
ח/ג נועם ח"כ עמ' שסח
ח/ג עיונים בס' בראשית (ליבוביץ, תשכו) עמ' 116 {שכר שאין למעלה ממנו}
ח/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנה, תרנו, תרנח
ח/ג שובי נפשי עמ' ריח
ח/ד אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' פו
ח/ד אהל דוד (קהן) ח"ו ישעיהו פ"ס פסוק כא
ח/ד אהל דוד (קהן) ח"ז יחזקאל פל"ב פסוק כד
ח/ד אור אברהם
ח/ד אורות התשובה פי"ד ס' לז
ח/ד אורח תשובה עמ' עב
ח/ד אשל חיים ח"א פתיחה עמ' 7 {הר ה' - עוה"ב}
ח/ד באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 772 {שמותיו}
ח/ד באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קלא, ויקרא עמ' תסא
ח/ד בן ידיד
ח/ד בעקבי יעקב עמ' צו
ח/ד ברית הלוי השלם
ח/ד גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שסה
ח/ד דברי שאול ויקרא עמ' קמה
ח/ד דבש תמר
ח/ד דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכה {ראב"ד}
ח/ד דרשות ר"י מסלוצק עמ' קיב
ח/ד הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 151
ח/ד הלכות תשובה (בן שושן)
ח/ד הרמב"ם - שמרנות עמ' 71, 237
ח/ד הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 72, 199
ח/ד הרמב"ם והזוהר
ח/ד זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' לט ס"ק ב {הר ה'}
ח/ד חי' אגדות מהר"ם שיק, אבות פ"ד מט"ז
ח/ד טורי אבן
ח/ד יד כהן
ח/ד יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סג
ח/ד ישועות משיחו עמ' קסג
ח/ד כבוד מלכים (מרגליות) {סעודה}
ח/ד לב שלם [רדב"ז לשונות הרמב"ם סי' קכב]
ח/ד לכתך אחרי במדבר עמ' 120
ח/ד לקוטי שיחות חל"ו עמ' 178
ח/ד לקוטי שלמה (תרנד) [מדרש הנעלם פ' תולדות]
ח/ד מבוא למשנה תורה עמ' 275
ח/ד מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רמד
ח/ד מוריה גל' ריג עמ' טז-יז
ח/ד מנחת חן
ח/ד מנחת חן (תשמב) עמ' קעו
ח/ד מעין חתום סי' סא
ח/ד מעינות האמונה עמ' שח-שיג
ח/ד מפענח צפונות עמ' 110
ח/ד משנה כסף (שירירו)
ח/ד נועם ח"כ עמ' שסח
ח/ד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' רכא
ח/ד פרי צדיק (ר' צדוק) תרומה אות יב, פורים אות ב, פרשת פרה אות ו, קדושים אות ח {ומהו זה שאמרו נהנין מזיו השכינה שיודעין ומשיגין מאמיתת הקב"ה מה שאינם יודעין והם בגוף האפל}
ח/ד פרשת דרכים עמ' רכג
ח/ד צמח מנחם דף סח ע"ג, עז ע"ג
ח/ד צפנת פענח
ח/ד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנה
ח/ד קרבן שמואל דף טז ע"א {כ"מ}
ח/ד רנת יצחק פ' חלק עמ' א {כמה שמות}
ח/ד רנת יצחק תהלים עמ' רצא
ח/ד שבות יהודה (תנ"ך) עמ' שמא
ח/ד שובי נפשי עמ' ריט
ח/ד שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' פח {שמות עוה"ב}
ח/ד תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' עה
ח/ה אבן שתיה עמ' צו
ח/ה אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שלד
ח/ה אהבת ציון (תקצד) דרוש ב דף ג ע"ב
ח/ה אוצר א"י ח"ג עמ' 31
ח/ה אורח תשובה עמ' עג
ח/ה באר מרים פ"ג ה"ח אות ב
ח/ה ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' לב-לג
ח/ה ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' מג
ח/ה גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' נב
ח/ה דעת הרמב"ם עמ' 331
ח/ה דרשות הצל"ח השלם עמ' קיח, רמב, שנג
ח/ה דרשות שמן רוקח עמ' רמה, שע, שעב
ח/ה הלכות תשובה (בן שושן)
ח/ה הר המלך ח"ח עמ' פג
ח/ה הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רסד
ח/ה ואתה ברחמיך הרבים
ח/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מא
ח/ה חקרי זמנים ח"ב עמ' תפ
ח/ה יד כהן
ח/ה כבוד אלקים (מיגאש, קושטא שמ"ה) פרק לד דף סח ע"ב
ח/ה כד הקמח עמ' צד
ח/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תכט
ח/ה כפתור ופרח (תשו) דף לט ע"א
ח/ה לב אביגדור עמ' קל
ח/ה לקוטי שיחות חל"ו עמ' 241
ח/ה מאורי התשובה
ח/ה מוריה גל' ריג עמ' יז
ח/ה מנחת חן
ח/ה מנחת חן (תשמב) עמ' קעו-קעז
ח/ה מעט צרי
ח/ה מעינות האמונה עמ' שח-שיג
ח/ה מעשה נסים (הכהן)
ח/ה מרגליות הים סנהדרין צז ע"א אות יז
ח/ה משנת משה כתובות עמ' נז, קידושין עמ' קד, סנהדרין עמ' קנז
ח/ה ניר לדוד
ח/ה נתן פריו מגילה עמ' עח
ח/ה עונג יו"ט על דרוש דף יט ע"ד {נקמה שאין למעלה ממנה}
ח/ה עיוני תשובה (קדרי) עמ' 240
ח/ה עיונים (פאור) עמ' 174
ח/ה פי' ר' דוד שור
ח/ה צהר גל' ח עמ' 90
ח/ה צוף דבש (לוין) מאמר ו
ח/ה צמח דוד (סקאליע) עמ' קצ
ח/ה קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנו
ח/ה רנת יצחק תפלה עמ' שלא
ח/ה שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תצה
ח/ה שובי נפשי עמ' רכ
ח/ה שעורי דעת ח"א עמ' מב
ח/ה שפתי חיים אמונה ובחירה ח"ב עמ' קצג {למה נקרא עוה"ב}, קצד {ראב"ד}
ח/ה תורת אביגדור ח"ג עמ' קעו {נקמה גדולה}
ח/ה תורת אביגדור ח"ד עמ' קנד
ח/ו אור הישר
ח/ו אורח תשובה עמ' עד
ח/ו אמונת עתיך (נאור) עמ' קכו
ח/ו באמונה שלמה עמ' תצב
ח/ו באר לחי ראי עמ' רי-ריב
ח/ו באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרעט, דברים עמ' קכו
ח/ו בית יחזקאל (וייס) עמ' קנז
ח/ו בפתחי עולם (רוטנברג) עמ' צב
ח/ו ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' צ
ח/ו גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' לג
ח/ו גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קעה
ח/ו הגהות חבר בן חיים
ח/ו הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 62
ח/ו הלכות תשובה (בן שושן)
ח/ו הרמב"ם - שמרנות עמ' 237 {עוה"ב - הטובה העליונה}, 255-256
ח/ו הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 70, 121, 141
ח/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקפה
ח/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' מד
ח/ו חדושים ובאורים (שני') ח"ב הדרן אות כו
ח/ו יד כהן
ח/ו יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סג
ח/ו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קצח
ח/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שלה
ח/ו כפי אהרן (זס') קמא עמ' פה
ח/ו לקוטי שיחות חל"ג עמ' 93
ח/ו לקוטי שיחות חל"ו עמ' 241
ח/ו לקוטי שיחות חלק ל עמ' 132
ח/ו מאורי התשובה
ח/ו מבוא למשנה תורה עמ' 278, 309, 314, 350
ח/ו מדבר שור עמ' לב
ח/ו מוריה גל' ריג עמ' יז
ח/ו מנחת חן
ח/ו מנחת חן (תשמב) עמ' קעח
ח/ו מעינות האמונה עמ' שח-שיג
ח/ו משנה כסף (שירירו)
ח/ו עונג יו"ט על דרוש דף יח ע"ב-ע"ג {שכר רוחני בעוה"ב}
ח/ו עיונים (פאור) עמ' 174
ח/ו ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 258
ח/ו צהר גל' ח עמ' 95
ח/ו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנו
ח/ו רנת יצחק יהושע עמ' רכד {אין לה דמיון לעוה"ב}
ח/ו שובי נפשי עמ' רכא
ח/ו שם משמואל פרשת תרומה שנת תרע"ב {אין כח באיש לידע}
ח/ו תהלתו בפי עמ' רכז, רכט
ח/ז אבני נזר (רובינשטיין) על ההגדה דף ח ע"ד {כל הנביאים ניבאו}
ח/ז אדני היד החזקה
ח/ז אהל שרה לאה עמ' רמד {כמה}
ח/ז אור שמח
ח/ז אורח תשובה עמ' עד-עה
ח/ז אמונת יהושע עמ' פו {לח"מ}
ח/ז אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קנז-קנח
ח/ז באר לחי ראי עמ' רי-ריא
ח/ז באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרעט, דברים עמ' קכו
ח/ז באר שרים (שלזינגר) בראשית פ' מקץ סי' ו אות ד
ח/ז בארות המים (שאנג'י)
ח/ז בדבר מלך ח"ד עמ' כ
ח/ז בינה במקרא עמ' 144
ח/ז בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כו
ח/ז בית יחזקאל (וייס) עמ' קנז
ח/ז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ח/ז בן ידיד
ח/ז ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' צ
ח/ז ברקאי ח"א עמ' 104
ח/ז גאולה וישועה (לונץ) דף לו ע"ב {כ"מ}
ח/ז גינת המלך עמ' טז
ח/ז דברי ברוך ח"ב מאמר לב אות ח
ח/ז דברי חנינא עמ' כט
ח/ז דברי יוסף (בכרך, תרלא) דף יד ע"א
ח/ז דורנו מול שאלות הנצח עמ' 244
ח/ז הלכות תשובה (בן שושן)
ח/ז המאור הגדול (גר"א) עמ' תשעט {ניבאו לימות המשיח}
ח/ז הרמב"ם - שמרנות עמ' 237 {עוה"ב - הטובה העליונה}
ח/ז התקופה הגדולה עמ' עה {לימות המשיח תשוב הממשלה}, קמד {הנביאים התנבאו על ימות המשיח}, ריז-ריח {דברים שבגוף, ממשלה}, רלו {הממשלה}, שנ-שנב {נביאים נתנבאו לימות המשיח}
ח/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרמה
ח/ז זבחי תרועה סי' מ אות ו
ח/ז זיו משנה
ח/ז חדושים ובאורים (שני') ח"ב סי' לא אות ט, סי' מד אות ח
ח/ז חקרי זמנים ח"ב עמ' 22, תפ, תקנז, תקע, תקעד, תקצה, ח"ד עמ' שב, שנד
ח/ז יד כהן
ח/ז יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סד
ח/ז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תקפ
ח/ז לב שלם
ח/ז להבין ולהשכיל ח"ב עמ' צ-צז
ח/ז לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 197, 350
ח/ז לקוטי שיחות חל"ג עמ' 92 {לראות בטוב ה' בארץ חיים}
ח/ז לקוטי שיחות חלק ל עמ' 131
ח/ז לקוטי שיחות נצבים עמ' 362 = לקוטי באורים בס' התניא (קארף, תשכ"ח) עמ' שפד
ח/ז לקוטי תורה (בעל התניא) דברים דף ט ע"א
ח/ז מאורי התשובה
ח/ז מבוא למשנה תורה עמ' 54, 321
ח/ז מגד יהודה ח"א סי' מה אות כח
ח/ז מגולה לגאולה עמ' 319
ח/ז מדבר שור עמ' לב
ח/ז מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שמב {כמה דוד}
ח/ז מועדים וזמנים ח"ה סי' שנב
ח/ז מוריה גל' ריג עמ' יז
ח/ז מכתב מאליהו (דסלר) ח"ה עמ' 390
ח/ז מנחת חן
ח/ז מנחת חן (תשמב) עמ' קעח
ח/ז מעדני מלך ח"א עמ' עה
ח/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/ז מעינות האמונה עמ' שח-שיג
ח/ז מעיני המים
ח/ז מעשה רקח
ח/ז מרכה"מ אלפ' [ישרש יעקב כג ע"א, גופי הלכות י ע"א]
ח/ז משיב נפש (שפירא)
ח/ז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תיז, תיט
ח/ז ניבי זהב עמ' תצג
ח/ז נשמה של שבת עמ' 66 {הנביאים לא דיברו על עוה"ב כי א"א להמשילו בדיבור}, 255 {הנביאים - לימות המשיח}
ח/ז סיני ס' יובל עמ' תלז
ח/ז עבד המלך (תשא)
ח/ז עיוני פרשה ויקרא עמ' 323 {א"א להשיגה}
ח/ז עלי שור ח"ב עמ' עב
ח/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 34, 91, 112-111
ח/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 38, 98, 121, 122
ח/ז ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 258
ח/ז פנינים על התורה ומועדים עמ' לא {כמה דוד}
ח/ז צהר גל' ח עמ' 95
ח/ז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנו, תרסא
ח/ז רנת יצחק תהלים עמ' רד, חמש מגילות עמ' צח
ח/ז רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' קלב-קלג
ח/ז רנת יצחק תפלה עמ' רפח, שיג
ח/ז שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' עא
ח/ז שובי נפשי עמ' רכב-רכד
ח/ז שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 245 {'ארץ החיים' הוא העולם הבא}
ח/ז שם דרך דברים עמ' קמו
ח/ז שם משמואל פרשת תרומה שנת תרעב {איננו יכולים להבין את מהות עוה"ב}
ח/ז שמועות משה עמ' קנו, קסג
ח/ז תורת המדינה עמ' 18, 132 {כשתשוב ממשלה לישראל}, 374
ח/ז תורת המועדים (תשכד) עמ' 548
ח/ז תורת המועדים (תשנו) עמ' 589-590
ח/ז תורת השבת והמועד עמ' 456
ח/ז תחומין ח"ה עמ' 512-511
ח/ז תרומת הגורן ח"א עמ' 104, 157
ח/ז תשובה מאהבה (ברזל)
ח/ח אורח תשובה עמ' עו
ח/ח אמת ליעקב נשים עמ' ריד
ח/ח אשר למלך
ח/ח בית הבחירה על אבות עמ' 345
ח/ח בית יחזקאל (וייס) עמ' קנז
ח/ח בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ח/ח בן ידיד
ח/ח בני שלמה עמ' פז-פח
ח/ח בעקבי יעקב עמ' קלה
ח/ח ברית הלוי השלם
ח/ח ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' לג
ח/ח ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' מג
ח/ח גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שסז
ח/ח גליונות אבני נזר
ח/ח הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 152, 156 {וזהו הנמצא לכל אדם בראשונה}, 157, 158
ח/ח הלכות תשובה (בן שושן)
ח/ח המאור הגדול (גר"א) עמ' תקנו {עוה"ב - אחרי המיתה}
ח/ח הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 63
ח/ח הרמב"ם והזוהר
ח/ח ואתה ברחמיך הרבים
ח/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' ה
ח/ח חובות יהודה עמ' 484-485
ח/ח חזון המקרא ח"ב עמ' 108
ח/ח חקרי זמנים ח"ב עמ' תפ, ח"ד עמ' קיא, שמט
ח/ח יד כהן
ח/ח יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סד
ח/ח כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד}
ח/ח כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קלח
ח/ח כתב סופר או"ח דף קג ע"ב
ח/ח לקוטי שיחות תשובות ובאורים סי' ח הערה 8
ח/ח מאורות הדף היומי ח"ז עמ' קכה-קכח
ח/ח מאורי התשובה
ח/ח מנחת חן
ח/ח מנחת חן (תשמב) עמ' קעט
ח/ח מנפת צוף עמ' 473
ח/ח מעינות האמונה עמ' שח-שיג
ח/ח מראות הצובאות (תשסז) עמ' תמג
ח/ח משיב נפש (שפירא)
ח/ח סיני ס' יובל עמ' תלז
ח/ח עיוני פרשה ויקרא עמ' 323 {לא מפני שאינו מצוי}
ח/ח ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 258
ח/ח פי' ר' דוד שור
ח/ח פרח מטה אהרן (סול') מדע
ח/ח קונטרס רשימות שעורים (קלמנסון) ב"מ - קונטרס חידושים וביאורים ברמב"ם סי' יב {מיתה אחרי תחיית המתים}
ח/ח ראשית בכורי משה חיים מאמר כב
ח/ח רנת יצחק פ' חלק עמ' יד {ראב"ד}, קעה {לא שאינו מצוי עתה}, ריט {ראב"ד}
ח/ח רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' צא-מב, ח"ב עמ' רעה
ח/ח שביבי אור
ח/ח שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' רכא-רכב
ח/ח שם משמואל פרשת משפטים שנת תרע"ו {עוה"ב נמצא גם עכשיו}
ח/ח תורת מנחם ח"ג עמ' 77, ח"ד עמ' 37, חט"ו עמ' 195, חי"ט עמ' 296,264, חכ"ב עמ' 160, 235,206, חכ"ד עמ' 194, חכ"ו עמ' 26 {זה שקראו אותו חכמים העוה"ב לא מפני שאינו מצוי עתה כו' אלא מפני שאותן החיים באין לו לאדם אחר חיי העוה"ז}
ח/ח תורת מנחם חל"ג עמ' 314
ח/ח תורת מנחם חל"ח עמ' 280, ח"מ עמ' 251
ח/ח תורת מנחם חמ"ח עמ' 426
ח/ח תשבי שורש עוה"ב עמ' רא


ט/45 הלכות תשובה פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ אור התשובה
ט/רה"פ בית יעקב (בירב)
ט/רה"פ בנבכי התשובה
ט/רה"פ גבורת יצחק (תשובה)
ט/רה"פ הדרך לתשובה
ט/רה"פ הרהורי תשובה
ט/רה"פ הרמב"ם המדויק
ט/רה"פ ואתה ברחמיך הרבים
ט/רה"פ ועזר מצריו
ט/רה"פ יד פשוטה
ט/רה"פ לב דוד (בן לולו)
ט/רה"פ לתשובת השנה
ט/רה"פ מעשה רקח
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ט/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ט/רה"פ ס' התשובה
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ קרית מלך
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שפת מלך
ט/רה"פ תשובת בנימין
ט/א אבי עזרי ח"ד {מדוע לא הזכירה התורה שכר עוה"ב}
ט/א אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' סד
ט/א אבן ישראל עה"ת (לפני תשנט) עמ' קב
ט/א אבן ישראל עה"ת (תשסב) עמ' קטז, קכו
ט/א אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' קסד, קעה, רכג
ט/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' קנא
ט/א אבנים יקרות עמ' קצח
ט/א אוצר א"י ח"ה עמ' 228
ט/א אוצר התולדות עמ' קסא, רסד
ט/א אור אברהם
ט/א אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' קעח
ט/א אור יהל ח"א עמ' קג {כדי שיהיו פנויים לעבודת ה'}
ט/א אור יחזקאל (לוינ') - דרכי העבודה עמ' שלח
ט/א אור יחזקאל (לוינ') ימים נוראים עמ' קו {מניעת המפריעים}, תורה ודעת (דרוק) עמ' קלח, רמו, שלח, שנד
ט/א אור לישרים (שולמן) עמ' יח
ט/א אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק מו
ט/א אורח תשובה עמ' עו-עז
ט/א אז שמח עמ' ת {טובות המחזיקות את ידינו}
ט/א אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 443
ט/א אמרי נפתלי ח"א עמ' כט, פב
ט/א אעירה שחר (זעפרני) עמ' סח
ט/א אפסי ארץ (תשנט) עמ' שכח
ט/א אש דת (אסאד) עמ' קמב
ט/א באמונה שלמה עמ' תלט
ט/א באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' כד, תשמג, ויקרא עמ' תרפ, דברים עמ' רנב, תקח
ט/א בטחון בה' והשתדלות טבעית עמ' 76 {כ"מ}
ט/א בין השורות עמ' צב, קנה
ט/א בינה במקרא עמ' 144
ט/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ט/א בית יצחק (ויינברגר) עמ' רלו
ט/א בנין משה ח"א עמ' ח, כט, לד
ט/א ברכת משה (הגר) עמ' קמג
ט/א בשלום ובמישור עמ' 55, 122
ט/א בתורתו יהגה ח"א עמ' רמא, רמג-רמד {רבוי כסף וזהב}, תי
ט/א בתורתו יהגה ח"ג עמ' קמד {בזמן שאדם טרוד}
ט/א גבורת יצחק אבות עמ' נח, עח, רח
ט/א גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' קעב
ט/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' י
ט/א גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שכז
ט/א גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שכב, שמו, שצ
ט/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שסא, שסז-שסט
ט/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קט {מטרות הברכות - שנוכל לעבוד את ה'}
ט/א גבורת יצחק סוכות עמ' קצו-קצז
ט/א גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' צו
ט/א גבורת יצחק שבועות עמ' שז-שח {בשמחה ובטובת נפש}
ט/א גופי הלכות (אזמיר) דף קמד ע"א {השכר הוא רק הכנה שיוכלו ללמוד}
ט/א גינת המלך עמ' טז
ט/א דברי אליהו (בלייער) עמ' קטו {מדוע לא נזכר עוה"ב בתורה}
ט/א דברי השקפה עמ' רמא
ט/א דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קנב
ט/א דברי חנינא עמ' יז, כ, כו, כט, ל, קלז, קסא
ט/א דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' סב {שכר מצוה בהאי עלמא ליכא}
ט/א דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קלט
ט/א די באר בראשית עמ' קעד {מטרת הברכות - להסיר מונע מעבודת ה'}
ט/א דעת השם (אוחנה) עמ' קכ {דעה גמורה נכונה}
ט/א דרך ה' השלם עמ' צא - מראה דרך
ט/א דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 755
ט/א דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 156
ט/א דרשות מהר"ם בנעט עמ' רעב
ט/א דרשות משמר הלוי עמ' תכה {דעה גמורה}
ט/א דרשות ר' יצחק קארו עמ' 92 {שכר רק בעולם הנשמות}
ט/א דרשות ר"י אבן שועיב עמ' שד {והבטיחנו בתורה}
ט/א דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קמג {זוכים לשני עולמות}
ט/א דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קנא, קפה
ט/א דרשות שמן רוקח עמ' צד
ט/א הגהות חבר בן חיים {הקב"ה משפיען}
ט/א הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 19, 43
ט/א הגש"פ עם פירוש הראי"ה עמ' רמז
ט/א הלכות תשובה (בן שושן)
ט/א הרי בשמים (ברדיטשוב תרנז) פ' ראה דף קד ע"ג {שכר כדי שנוכל לקיים מצוות}
ט/א הרמב"ם - שמרנות עמ' 237
ט/א הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 77
ט/א הרמב"ם כמחנך עמ' 42, 87, 91
ט/א התורה והמדינה ח"ג עמ' עב {פנויים ללמוד}
ט/א ויגד יעקב (תשסח) עמ' קלו {כדי שיהיו פנויים לתורה}
ט/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב עמ' קנח {לא הזכיר מעדנים כעפר}, קס {שכר מצוות בעוה"ב}, שי {השוואת הלשון להל' מלכים פי"ב}
ט/א חזק יד
ט/א חיים זכו עמ' קעה
ט/א חמדת אהרן עמ' רצו
ט/א חנן אלקים עמ' קלו, קעב
ט/א חקרי זמנים ח"ב עמ' תפ, תקפז, ח"ג עמ' קיח, ח"ד עמ' קכה, שכט, שלה, תנד, תפג
ט/א טוב עין (אוסטרובצא) עמ' ז {עיקר השכר בעוה"ב}
ט/א יד הקטנה הל' תשובה פ"י סעיף א-ב
ט/א יד כהן
ט/א יד פשוטה אהבה עמ' רכט {חולה ורעב לא מתעסק במצוה}
ט/א יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סד
ט/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קצז, רלג
ט/א יחל ישראל אבות ח"א עמ' סט
ט/א ייטב פנים ח"א דף טו, נח, ח"ב דף קמט {יעודי עוה"ז אינם שכר ועונש אלא הבטחה לסייע לנו לשמור מצוות}
ט/א ימי רצון (ברעוודא) עמ' מו-מז
ט/א ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רצג
ט/א כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רו {השכר למנוע עיכובים}
ט/א כתונת פסים (תשמה) עמ' 192, 193, 310
ט/א כתר אפרים עמ' כד {פנויים ללמוד}, מט {הכרע כל הדברים}
ט/א לב אביגדור עמ' קנה
ט/א לדוד ה' אורי וישעי עמ' סח
ט/א להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קכח
ט/א להעיר להורות ולהשכיל ח"ב עמ' רט {ה' יסיר את המונעים מקיום התורה}
ט/א לפרקים (תשסב) עמ' מח
ט/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 237, 239, חכ"ט עמ', 42, 139, 140
ט/א לקוטי שיחות חל"ג עמ' 88, 92
ט/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 91, 133, 135
ט/א לקוטי שיחות חל"ז עמ' 80
ט/א לקוטי שיחות חל"ט עמ' 338, 395
ט/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 128
ט/א לקוטי שיחות, הדרן על משנה תורה (קה"ת יא ניסן תשמה) ח"ב עמ' 28
ט/א לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רפב
ט/א לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרלד, תרסד
ט/א מאה שערים (קפשאלי) עמ' שפא
ט/א מאורי אור (אתרוג) מלואים אות לב, מח
ט/א מאורי התשובה
ט/א מאיר עיני חכמים ח"ב דף כ ע"ד {מטרת השכר לאפשר עבודת ה'}
ט/א מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף ב ע"א {שכר כדי שנוכל לקיים מצוות}
ט/א מבוא למשנה תורה עמ' 137, 175, 257, 285, 312, 314, 315, 321, 354, 355, 373, 378 {שילוב ידיעה ומעשה}
ט/א מבשר טוב יסודות עבודת ה' עמ' קכג-קכד
ט/א מגולה לגאולה עמ' 324
ט/א מדבר שור עמ' רצא
ט/א מוסר השכל {נתן לנו תורה}
ט/א מוריה גל' ריג עמ' יט-כ
ט/א מזבח אבנים (אורנשטיין) דרוש ח-ט {שכר}
ט/א מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקיח
ט/א מכתב מאליהו (דסלר) ח"א עמ' 147, ח"ב עמ' 63, 207
ט/א מכתב מאליהו (דסלר) מועדים ח"א אות קעז, קצ, רטו
ט/א מנחת חן
ט/א מנחת חן (תשמב) עמ' קפ-קפג
ט/א מנפת צוף עמ' 275, 300, 315, 372, 400, 480, 484
ט/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/א מעין חיים ח"ד עמ' רנב
ט/א מעינות האמונה עמ' רפו, שב, שג-שה {אבי עזרי}, שיד-שטז
ט/א מפי ספרים וסופרים (פרידמן) ח"ב עמ' שפד-שפה, תיא
ט/א מרפא לנפש בראשית עמ' רלו {שכר כדי לאפשר קיום מצוות}
ט/א מרפא לשון (המבורג) עמ' יט-כ {מטרת השכר - לאפשר עבודת ה'}
ט/א משב יעקב ח"א
ט/א משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תלה {שיסיר המונעים}
ט/א משנת חיים דברים עמ' קנז
ט/א משנת יוסף דרשות ח"א עמ' קפא
ט/א משנת ר' אהרן מאמרים ח"א עמ' קט
ט/א משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 57-58
ט/א מתנת חיים - מועדים עמ' קלה
ט/א מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רכא
ט/א נודע בשערים (מנד') שער צדקה דף ז ע"ב, ט ע"א-ע"ד {שניהם - שכר מצוות בעוה"ב}
ט/א נזר הקדש (תשעה) ח"א עמ' רמו, רפח, תו
ט/א ניבי זהב עמ' תצג
ט/א נתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קע
ט/א נתיבות מרדכי קדושין עמ' תצב
ט/א עבודת עבודה (טאהש) ויקרא-דברים עמ' קיד {טעם הזכרת שכר גשמי}
ט/א עולת שמואל (קונפורטי) דרושים דף לג ע"ד
ט/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' תו {שפע טוב כדי שנהיה פנויים ללמוד}
ט/א עץ הדר השלם עמ' קנג {אם עובדים בשמחה ה' משפיע ברכות}
ט/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 34, 91
ט/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 98
ט/א ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' קצד, ח"ג עמ' ו, ט
ט/א ערבי נחל (תשסד) עמ' תרכה, תתעג, תתעו
ט/א פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ט/א פירושי רס"ג לבראשית עמ' 174
ט/א פרדס מרדכי עמ' תצב
ט/א פרח מטה אהרן (סול') מדע
ט/א פרי צדיק (ר' צדוק) כי תבא אות יג {והבטיחנו בתורה שאם נעשה אותה בשמחה וכו' יסיר ממנו כל הדברים}
ט/א פרפרת התורה עמ' קיג
ט/א צדקת יוסף עמ' רפד
ט/א צהר גל' ג עמ' 130 {ידיעתן דעה נכונה}
ט/א צל הכסף (פריד תשסג) עמ' ריט
ט/א צפנת פענח (תשסו) עמ' מו, נא, קכח, ריב, רעב, שסט, תיח {שכר כדי שיהיה פנוי}
ט/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנח
ט/א קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' מא, רלא, רפא
ט/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' 317
ט/א קנה חכמה פ"ג ה"יב ס"ק א {ישפיע כל הטובות}
ט/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג הקדמה עמ' ח
ט/א ריח שדה - דרושים דף ט ע"ב
ט/א רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קסט {אין לו לב פנוי}
ט/א רנת יצחק דברי הימים עמ' קכט {נשב פנויים ללמוד}
ט/א רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' רפז, משלי עמ' נ, קיז, שנ, חמש מגילות עמ' צד, רטו, רכא, רנא, שיז
ט/א רנת יצחק מלכים עמ' מז {נשב פנויים ללמוד}
ט/א רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קלא, ח"ב עמ' שנב
ט/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קנד {פנויים לעסוק בה}, ח"ב עמ' קא-קב
ט/א רנת יצחק פ' חלק עמ' קס-קסא {בזמן שהאדם טרוד אינו מתעסק בחכמה}
ט/א רנת יצחק תענית עמ' ח, קפא, רא
ט/א רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' כט {בגלות}, רעב
ט/א רנת יצחק תפלה עמ' כג, עז
ט/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' רטז
ט/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רצד
ט/א שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קעז
ט/א שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' רכב-רכג
ט/א שובי נפשי עמ' רכז-רלח
ט/א שיחות חכמה ומוסר מאמר לג אות יב
ט/א שיחות לספר דברים עמ' יח {אין שכר בעוה"ז}
ט/א שירת דוד (תשסז) עמ' לב {השכר סיוע לעבודת ה'}
ט/א של"ה ח"א מס' פסחים סי' שמב
ט/א של"ה ח"ב פסחים סי' שמב
ט/א שם דרך שמות עמ' רצח
ט/א שם ישראל עה"ת עמ' פו
ט/א שם משמואל פרשת ואתחנן שנת תר"ע {יכלו ימיהם בבהלה ובפחד}, ומועדים - סוכות שנת תרע"ב, וסוכות שנת תרע"ג
ט/א שם משמואל פרשת יתרו שנת תרע"ה {היעודים הטובים הם כדי שיהיה לבנו פנוי לתורה}, ופרשת ויקהל שנת תרע"ג, ופרשת תזריע וחודש שנת תרע"ו, ופרשת תזריע - תז"מ ור"ח שנת תרע"ח, ופרשת בחקותי שנת תרע"ג, ופרשת פינחס שנת תרע"ה
ט/א שם משמואל פרשת לך לך שנת תרע"ח, פרשת וישב שנת תרע"ב, ושנת תרע"ו, ושנת תרע"ח, ופרשת וישב - שבת חנוכה שנת תרפ"ג {היעודים הטובים הם כדי שיהיה לבנו פנוי לתורה}
ט/א שם משמעון (שפירא) עמ' ק
ט/א שמועות משה עמ' קסא, קע
ט/א שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קב
ט/א שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קכב {יסיר דברים המונעים}
ט/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תקצא
ט/א שפתי דעת ח"א עמ' קמג
ט/א שפתי חיים - מדות ועבודת ה' ח"ב עמ' סט
ט/א שפתי חיים אמונה ובחירה ח"ב עמ' קלג-קלד
ט/א שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' רפח, שע
ט/א שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' קכה-קלא
ט/א תורה ודעת תשסה-תשסו עמ' קנ
ט/א תורת אביגדור ח"ג עמ' סח
ט/א תורת אביגדור ח"ד עמ' מו
ט/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 76 {שכתוב "ואם לא תשמעו"}
ט/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 20, 83
ט/א תורת מנחם חי"ג עמ' 317 {צרכים הגשמיים באופן של הרחבה}
ט/א תורת מנחם חנ"ג עמ' 51
ט/א תלפיות ו חוב' ג עמ' 790
ט/א תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' נו
ט/א תפארת ישראל סי' תתפח, תתקכ, תתקכב, תתקלד
ט/א תפארת משה עמ' קמה {השכר כדי שנוכל לעשות מצוות}
ט/א תפארת צבי ויקרא עמ' שעה, שעח, שצג, שצו, תב
ט/א תפארת צבי שמות עמ' תפט
ט/א תשובה מאהבה (ברזל) {והבטיחנו בתורה}
ט/ב אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' רלח
ט/ב אבן שתיה עמ' צז
ט/ב אבני אש (מילר) עמ' רצה
ט/ב אבני חפץ ח"ג עמ' כא
ט/ב אבני נזר (רובינשטיין) על ההגדה דף ח ע"ד {אין בין וכו'}
ט/ב אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תלד
ט/ב אבני שיש (אביטבול) חלק ב דרוש י להספד דף נח ע"ג {וצדקה תהיה לנו}
ט/ב אגרות הראי"ז עמ' קט
ט/ב אהל דוד (קהן) ח"ד תהלים פכ"א פס' ה {יהיה נביא}
ט/ב אהל דוד (קהן) ח"ז מלכים א פ"ג פסוק יב
ט/ב אהל משה (שיינרמן) עמ' קע-קעב, תו
ט/ב אומר לציון פתיחה סי' טו {נתאוו לימות המשיח כי שינוחו וילמדו}
ט/ב אוצר א"י ח"ו עמ' 165
ט/ב אור אברהם {משיח חכם יותר משלמה, וילמד את העם}
ט/ב אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' שפד {סוף שיעשו תשובה}
ט/ב אור הישר {אין בין עוה"ז וכו'}
ט/ב אורח תשובה עמ' עח
ט/ב אורי חיים ח"א עמ' כח {לא נתאוו, כדי שינוחו, וירבה הדעה}
ט/ב אחר האסף עמ' תרטו
ט/ב אישי יובל עמ' 26
ט/ב אמונה שלמה עמ' 216
ט/ב אמונת יהושע עמ' פד-פה {יותר משלמה וקרוב למשה}, אלף תשיב, אלף תשפז {יותר משלמה וקרוב למשה}
ט/ב אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 419
ט/ב אשר למלך {קרוב למשה}
ט/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק מא פסוק מ {יותר משלמה}
ט/ב באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ב עמ' תרסט
ט/ב באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קכא, שמות עמ' קמו, ויקרא עמ' תשט, תשיט, מלכים עמ' סח
ט/ב באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רלו
ט/ב בדבר מלך ח"ד עמ' סח {נביא קרוב למשה}
ט/ב בין השורות עמ' רנד, רנו
ט/ב ביצחק יקרא ח"ב סי' לט {חכם משלמה, נביא קרוב למשה}
ט/ב בית יחזקאל (וייס) עמ' קנה {לא נתאוו, כדי שינוחו, וירבה הדעה}
ט/ב בית מלך (חב"ד) עמ' ז, ט
ט/ב בנין אריאל יאיר עמ' 280 {שעבוד מלכויות בלבד}
ט/ב ברך משה (טיטלבום) עמ' קכב
ט/ב ברכת חיים (אמסלם)
ט/ב ברקאי ח"א עמ' 104 {אין בין עוה"ז}, ח"ה עמ' 102 {אין בין עוה"ז וכו'}, 244 {התאוו לימות המשיח}
ט/ב בתורתו יהגה ח"א עמ' תקד
ט/ב גאולה וישועה (לונץ) דף יא ע"א {ימות המשיח - הכנה לעוה"ב}, לג ע"א {שעבוד מלכויות בלבד}, לז ע"ב {ימות המשיח - הכנה לעוה"ב}, לח ע"א {שעבוד מלכויות בלבד}
ט/ב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שסט-שעא
ט/ב גינת המלך עמ' טו
ט/ב דבר המלך (מנקין) עמ' 48 {שעבוד מלכויות בלבד}
ט/ב דבר מלכות ויקרא עמ' 267 {מזרע דוד}, 270 {יותר משלמה}
ט/ב דברי ברוך ח"ב מאמר טז אות ו
ט/ב דברי יואל בראשית ח"א עמ' פב, ויקרא ח"ב עמ' נב, דברים עמ' לז
ט/ב דברי שאול דברים עמ' קפט
ט/ב דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' עד, רצב
ט/ב דרך ה' השלם עמ' כא - ע, צב - ע
ט/ב דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 53, 101
ט/ב הארץ הטובה עמ' 31
ט/ב הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 171
ט/ב הגש"פ עם פירוש הראי"ה עמ' רעג {קרוב למעלת משה}
ט/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קכו {נביא כמשה}
ט/ב הלכות תשובה (בן שושן)
ט/ב הלכתא למשיחא עמ' 46, 51, 57, 61, 79, 81
ט/ב הר המלך ח"ח עמ' שעז-שעח
ט/ב הרמב"ם - שמרנות עמ' 76, 237
ט/ב הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 75-77, 113, 122, 124, 140
ט/ב הרמב"ם והזוהר
ט/ב התורה והמדינה ח"ג עמ' כב {נביא קרוב למשה}
ט/ב התקופה הגדולה עמ' עא, קמד {אין בין עוה"ז וכו'}, שלח {חכם יותר משלמה}, שנ-שנב
ט/ב התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 34, 35, 47, 145
ט/ב ואשיבה שופטיך עמ' פא {לא ישתנה הטבע}
ט/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קעג
ט/ב ויואל משה עמ' מט, פד, ק, קד
ט/ב זאת ליעקב שמות עמ' קז
ט/ב זבחי תרועה סי' מ אות ה
ט/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב עמ' רפד {מעלות המשיח}, שיא {יוכלו אז לעסוק בתורה}, שטו {השוואת הלשון להל' מלכים פי"ב}, שיז {ילמד את העם}
ט/ב חזון המקרא ח"ב עמ' 109 {ימות המשיח בעוה"ז}
ט/ב חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' יז
ט/ב חמשה מאמרות מאמר סמוכים לעד כתובות אות א
ט/ב חנא וחסדא ח"א דף קמד ע"א {אין בין עוה"ז}
ט/ב חקרי זמנים ח"ב עמ' 24, 19, שכו, תפא, תקנו-תקנז, תקפז, תקצה, תרג, תרנו, ח"ג עמ' קלא, ח"ד עמ' קא, רפו, רפח, שב, שיז, שלח, שמג, שנד {פסק כשמואל לענין ימות המשיח}, שסז, תפה-תפו
ט/ב טל חרמון מועדים עמ' 169
ט/ב יד הקטנה הל' תשובה פ"י סעיף ג
ט/ב יד כהן
ט/ב יד פשוטה אהבה עמ' שלד, תתתקלא {שניהם - התאוו לימות המשיח כדי שיעסקו בתורה}
ט/ב יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סה
ט/ב יחי המלך פרק מד {ילמד את העם תורה ומצוות}
ט/ב ימות המשיח בהלכה עמ' כג {המשיח יהיה נביא}, סד, קנט {תרבה הדעת}, קעו, שיט
ט/ב ימים אחדים דף ג ע"ב {נתאוו שינוחו וילמדו}
ט/ב ישועות עוזו עמ' 280, 283, 285 {משיח - נביא}, 286, 333
ט/ב כבוד חכמים - עטרת פז עמ' קכו, רכו {המלך ילמד ויורה}
ט/ב כבודה של תורה ח"ג עמ' טו-טז {ימצאו מרגוע וירבו בחכמה}
ט/ב כגן רוה עמ' 60, 81, 98, 111
ט/ב כח התשובה {חכם משלמה ונביא קרוב למשה}
ט/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכב-תקכג, תקכז {קרוב למשה}
ט/ב כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קלח-קלט {המפרש בשם רמב"ן - עוה"ב אחרי יום הדין}
ט/ב כס המלך עמ' י
ט/ב כפי אהרן (זס') קמא עמ' פה
ט/ב כתב אמת ח"א עמ' שמז
ט/ב כתב אמת ח"ב עמ' שנב
ט/ב כתב אמת ח"ג עמ' רב
ט/ב כתר אפרים עמ' כד {כדי שינוחו}
ט/ב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רי {התאוו כדי שינוחו וילמדו}
ט/ב לב אביגדור עמ' ד
ט/ב לדוד ה' אורי וישעי עמ' סט
ט/ב להבין ולהשכיל ח"ב עמ' צ-צז
ט/ב להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' סז ע"א, קכב ע"ב
ט/ב להורות נתן מועדים ח"ה עמ' שטו
ט/ב לוחות ושברי לוחות עמ' 325
ט/ב לכתך אחרי במדבר עמ' 113
ט/ב לקוטי שיחות ח"ו עמ' 85, 254, ח"ח עמ' 340, חי"ג עמ' 171, חט"ו עמ' 417, חט"ז עמ' 491, חכ"א עמ' 351, חכ"ב עמ' 78, חכ"ג עמ' 356, חכ"ד עמ' 109
ט/ב לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 345, חכ"ו עמ' 119, חכ"ז עמ' 191, 197, 236, 238, 249, 250, 263
ט/ב לקוטי שיחות חל"ב עמ' 277
ט/ב לקוטי שיחות חל"ג עמ' 87
ט/ב לקוטי שיחות חל"ד עמ' 134
ט/ב לקוטי שיחות חל"ה עמ' 208
ט/ב לקוטי שיחות חל"ו עמ' 15
ט/ב לקוטי שיחות חל"ז עמ' 79
ט/ב לקוטי שיחות חל"ט עמ' 235, 338
ט/ב לקוטי שיחות חלק ל עמ' 131
ט/ב לקט עני פ' בחוקותי עמ' קעו
ט/ב מאה שערים (קפשאלי) עמ' שפא-שפב
ט/ב מאורי המועדים עמ' קמט {נתאוו לימות המשיח}, קעו {יותר משלמה}, קעז {קרוב למשה}, רלב {קרוב למשה}
ט/ב מאורי התשובה
ט/ב מאמרי שלמה ח"א עמ' קז
ט/ב מבוא למשנה תורה עמ' 54, 321, 336, 356 {השכר כדי שיהיו פנויים לתורה}, 382
ט/ב מגד יהודה ח"א סי' מה אות כח
ט/ב מגולה לגאולה עמ' 186, 220, 257, 289, 304, 307, 327
ט/ב מה ה' אלקיך שואל מעמך עמ' 130 {למה נתאוו לימות המשיח}
ט/ב מועדים וזמנים ח"ד סי' שנב {חכם משלמה ונביא קרוב למשה}
ט/ב מוריה גל' ריג עמ' כ-כא
ט/ב מלכות יהודה וישראל עמ' 29
ט/ב מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 69
ט/ב מנחת חיים (אמסלם) ח"ב עמ' קל {חכם משלמה}
ט/ב מנחת ישראל עמ' שמד
ט/ב מנפת צוף עמ' 428
ט/ב מעט צרי {קרוב למשה}
ט/ב מעינות האמונה עמ' שיא, שיד-שטז, תקעה
ט/ב מרגליות הים סנהדרין יא ע"א אות טז {קרוב למשה}, צ ע"א אות ו {קרוב למשה}
ט/ב מרפא לשון (המבורג) עמ' יט-כ {מטרת השכר - לאפשר עבודת ה'}
ט/ב משיב נפש (שפירא) {חכם משלמה ונביא קרוב למשה}
ט/ב משך חכמה שמות בהקדמה
ט/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תיח
ט/ב משנת יעקב כאן {אין בין עוה"ז וכו'}, וזמנים ח"ב עמ' רנה {חכם משלמה ונביא קרוב למשה}
ט/ב נזר הקדש (תשעה) ח"א עמ' רלז
ט/ב ניבי זהב עמ' קו
ט/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף ב ע"א {מצוות אינן בטלות לע"ל}
ט/ב נר מצוה (מהר"ל) ח"ב הערה 457 {רק שעבוד מלכויות}
ט/ב נשמה של שבת עמ' 255
ט/ב נשק בר (שידלוף) עמ' כג {כמשה}
ט/ב נתן פריו נדרים עמ' ל {תרבה הדעה}
ט/ב סדורו של שבת (תשך) דף כג ע"ד {משיח בעל חכמה}
ט/ב סדר משנה (בוסק')
ט/ב סיני ס' יובל עמ' רסב {חכמת משיח יותר משלמה, נבואתו פחות ממשה}
ט/ב סיני ק עמ' תקסב
ט/ב עבד המלך (תשסט) עמ' צא
ט/ב עבודת המלך {קרוב למשה}
ט/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 42, 91, 111-110, 228, 233, 250, 253
ט/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 47, 98, 120, 121, 246, 252, 271, 274
ט/ב ערבי נחל (תשנא) ח"א עמ' שמ {אהבה ויראה אחד וזה נמשך מזה}
ט/ב פי' ר' דוד שור
ט/ב צהר גל' ב עמ' 99-100 {וירבו בחכמה}, גל' ח עמ' 89
ט/ב קול גדול ולא יסף עמ' 66
ט/ב קונטרסי שעורים כתובות עמ' 317, 448
ט/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור ל אות ד
ט/ב קרית מלך (חב"ד) עמ' יז {כדי שינוחו ממלכויות}
ט/ב קרן אור (חורב) עמ' רג
ט/ב ראשית דעת (קורח) סי' יח {חכם משלמה ונביא קרוב למשה}
ט/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג הקדמה עמ' ח
ט/ב רלב"ג במדבר פכ"ה תועלת ב עמ' קלו-קלז
ט/ב רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' טו, לח, מא, קט, קמח, קצא, רס, ת, משלי עמ' ג, חמש מגילות עמ' ג
ט/ב רנת יצחק מלכים עמ' מח-מט {חכם משלמה}
ט/ב רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' ז, רלד
ט/ב רנת יצחק פ' חלק עמ' פה
ט/ב רנת יצחק תהלים עמ' קפב
ט/ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשסט
ט/ב רנת יצחק תענית עמ' קצט
ט/ב רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קכד {שיהיו פנויים בתורה}
ט/ב רנת יצחק תפלה עמ' צט
ט/ב שאר יוסף ח"ה - עצמות יוסף פ' תבוא
ט/ב שאר יוסף ח"ה - עצמות יוסף פ' תבוא עמ' סו {חכם יותר משלמה}
ט/ב שבילי אשר {חכם משלמה}
ט/ב שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' עא {אין בין עוה"ז וכו'}
ט/ב שובי נפשי עמ' רלח-רמו
ט/ב שיחות לספר דברים עמ' קפו, רכה
ט/ב שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 116 {קרוב למשה}
ט/ב שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 271 {חכם משלמה, קרוב למשה}
ט/ב שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 204 {ונביא גדול הוא קרוב למשה רבינו}
ט/ב שיר למעלות גל' ד עמ' 159 {יד פשוטה}
ט/ב שלשה עשר עלי השושנה עמ' 108 {ימות המשיח}
ט/ב שם דרך דברים עמ' קמו
ט/ב שמועות משה עמ' קנח, קסא, קע, קעג, קעט, קפג
ט/ב שמחתי באומרים לי עמ' 15
ט/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שצב
ט/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' פו
ט/ב שער המלך (שושן) עמ' קס
ט/ב שער ראובן (כץ) עמ' יט {מלך שיעמוד}, רב-רג {יותר חכם משלמה}
ט/ב שפתי חיים אמונה ובחירה ח"ב עמ' קלה
ט/ב שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' ד
ט/ב שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' קלב-קלד
ט/ב תודת אהרן עמ' קעז
ט/ב תורת אביגדור ח"ג עמ' קצד
ט/ב תורת המדינה עמ' 373-374
ט/ב תורת המועדים (תשכד) עמ' 312 {המלך מזרע דוד}, 547 {אין בין עוה"ז וכו'}, 548 {תרבה הדעה}
ט/ב תורת המועדים (תשנו) עמ' 335, 342, 589, 590
ט/ב תורת יחיאל (שלזינגר) במדבר עמ' קב {רק שעבוד מלכויות}
ט/ב תורת מנחם ח"ט עמ' 109, חי"ד עמ' 88, חט"ו עמ' 94, 155, חט"ז עמ' 282, ח"כ עמ' 56, חכ"ב עמ' 143, חכ"ד עמ' 258, חכ"ה עמ' 53 {נתאוו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם לימות המשיח כדי שינוחו ממלכיות שאינן מניחות להן לעסוק בתומ"צ כו' לפי שבאותן הימים תרבה הדעת והחכמה וכו'}
ט/ב תורת מנחם חכ"ב עמ' 86 {קרוב למשה רבינו}
ט/ב תורת מנחם חכ"ז עמ' 342, 367, 456 {יעסקו בחכמה מתוך מנוחה}
ט/ב תורת מנחם חל"ב עמ' 293
ט/ב תורת מנחם חל"ט עמ' 285, 357
ט/ב תורת מנחם חמ"ה עמ' 123, חמ"ו עמ' 197, 329
ט/ב תורת מנחם חמ"ח עמ' 319, ח"נ עמ' 170, 312
ט/ב תורת מנחם חנ"ג עמ' 52, 304
ט/ב תורת מנחם חנ"ד עמ' 36, 50, חנ"ה עמ' 231, חנ"ו עמ' 300
ט/ב תחומין ח"ה עמ' 511, 517 {אין בין עוה"ז וכו'}, חט"ו עמ' 146, חט"ז עמ' 449, 452, 456, חי"ח עמ' 375, חי"ט עמ' 431
ט/ב תפארת יוסף (פרסבורגר), קונ' בית דוד עמ' מ
ט/ב תרומת הגורן ח"א עמ' 104, 157
ט/ב תשובה מאהבה (ברזל)


י/46 הלכות תשובה פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ אור התשובה
י/רה"פ בית יעקב (בירב)
י/רה"פ בנבכי התשובה
י/רה"פ גבורת יצחק (תשובה)
י/רה"פ הדרך לתשובה
י/רה"פ הרהורי תשובה
י/רה"פ הרמב"ם המדויק
י/רה"פ ועזר מצריו
י/רה"פ יד פשוטה
י/רה"פ לב דוד (בן לולו)
י/רה"פ לתשובת השנה
י/רה"פ מעשה רקח
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
י/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
י/רה"פ ס' התשובה
י/רה"פ סדר משנה
י/רה"פ עבודת המלך
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ קרית מלך
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שפת מלך
י/רה"פ תשובה מאהבה (ברזל)
י/רה"פ תשובת בנימין
י/א אבן שתיה עמ' מד
י/א אדרת אליהו (הצרפתי) עה"ת עמ' קעג
י/א אור אברהם
י/א אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק מו
י/א אורח ישראל סי' כב אות ד, ט
י/א אורח תשובה עמ' עט-פ
י/א אחר האסף עמ' קמב
י/א אנצי"ת ע' אהבת ה' הע' 19
י/א אפיקי מים ח"א סי' ג
י/א באמונה שלמה עמ' תב
י/א באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1049 {ע"ה ונשים וקטנים}
י/א באר התורה (בן עמרם) פ' משפטים עמ' שטז {נשים וקטנים}
י/א באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ד עמ' עב, שצט
י/א בית אהרן וישראל גל' מד עמ' קכד {מרגילים את הקטנים}
י/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
י/א בן מלך - חכמה ומוסר עמ' קז
י/א בנתיב המצוות עמ' 315
י/א בתורתו יהגה ח"א עמ' ריט, תקד
י/א גבורת יצחק אבות עמ' ס, סג, קי, קטו, קצא, רפד
י/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' ט-י
י/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שנא, שסט, שעב
י/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' רלו {מלמדים נשים וקטנים לעבוד מיראה}
י/א גבורת יצחק סוכות עמ' קעח
י/א גבעת שאול (בראך) סי' שכה {נשים וקטנים}
י/א גנא דפלפלי עמ' צ {אברהם ראש לאוהבי ה'}
י/א דברי ברוך ח"ב מאמר לט אות ד
י/א דברי יואל בראשית ח"א עמ' רכ, רעג, שצ, ח"ב עמ' רסב, שמות ח"א עמ' קמה, קנח
י/א דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' מד, שלב
י/א דעת הרמב"ם עמ' 465, 468, 542
י/א דעת השם (אוחנה) עמ' צט
י/א דרך חיים (תשע) פ"א הערה 587
י/א הלכות תשובה (בן שושן)
י/א המעלות לשלמה עמ' קעו
י/א הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 136
י/א הרמב"ם כמחנך עמ' 39
י/א ואתה ברחמיך הרבים
י/א חדושים ובאורים (שני') ח"ב סי' מד אות יז
י/א חזק יד
י/א חקרי זמנים ח"ד עמ' תב {אהבה}, תנד
י/א טל חיים (טל) ימים נוראים עמ' קסה
י/א יד המלך (לנדא)
י/א יד הקטנה הל' תשובה פ"י סעיף ד
י/א יד כהן
י/א יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סו
י/א יטב פנים ח"א דף קכג
י/א כח התשובה
י/א לדוד ה' אורי וישעי עמ' ע
י/א לקוטי שיחות חל"ב עמ' 69
י/א לקוטי שיחות חל"ג עמ' 87
י/א לקוטי שיחות חל"ה עמ' 19 {מחנכים לעבוד מיראה}
י/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 178
י/א לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רפא
י/א מאורי המועדים עמ' קסב {עד שתתרבה דעתם ויעבדו מאהבה}
י/א מאורי התשובה
י/א מבוא למשנה תורה עמ' 88, 350, 359
י/א מגולה לגאולה עמ' 322
י/א מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שמב
י/א מוריה גל' ריג עמ' כ
י/א מחקרים בהגות יהודית עמ' 77
י/א מטר השמים עמ' קיח
י/א מנחת חן
י/א מנחת חן (תשמב) עמ' קפד
י/א מנפת צוף עמ' 283
י/א מעינות האמונה עמ' שעג
י/א מערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קסז {כדי שיזכה}
י/א מקור ברוך (פייתוס) דף רפח ע"ג
י/א מראה איש ח"ב עמ' יא
י/א משאת משה (חברוני) מוסר (תשלו) עמ' קצט
י/א משיב נפש (שפירא)
י/א משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ג עמ' תלב {כדי שאנצל מן הקללות}
י/א משנת יעקב
י/א משנת ר' אהרן מאמרים ח"א עמ' קט
י/א משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 50-51
י/א מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' נט
י/א נאות דשא (שניאור) דברים עמ' 205
י/א נחל חיים סי' סה
י/א נחלה לישראל עמ' נב, ס
י/א נחלת צבי (פאליי) עמ' רפא
י/א ניבי זהב עמ' קו
י/א עבודת משא (מאיר) ח"א
י/א עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' ע-פ
י/א עולת שבת בשבתו עמ' שצט
י/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 248
י/א ענישה ושיקום ביהדות עמ' 183
י/א פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר יח אות א {רק לקטנים}
י/א פרח מטה אהרן (סול') מדע
י/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' רז-רי
י/א פרפרת משה ח"ב עמ' שמב
י/א פרשת דרכים עמ' נה
י/א צהר גל' ט עמ' 91
י/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנט
י/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' 317
י/א רב טוב דף קס ע"ב, קסה ע"ג, קסז ע"ד
י/א רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קפ {עבודה מאהבה}
י/א רנת יצחק מלכים עמ' לג {מחנכים קטן לעבוד מיראה}, מה, שלה {מעלת האהבה לא כל אדם זוכה לה}
י/א רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' עא
י/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שיא {מעלת החכמים והנביאים}
י/א רנת יצחק תהלים עמ' סב, תסד, משלי עמ' טו, חמש מגילות עמ' רעו
י/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' ע, רלד
י/א רנת יצחק תענית עמ' ז, לז
י/א רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' פ
י/א רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קי
י/א רנת יצחק תפלה עמ' מג, עח, פד
י/א שביבי אור
י/א שובי נפשי עמ' רמט
י/א שיחות חכמה ומוסר מאמר כט אות ג
י/א שירת דוד (תשסז) עמ' ק {יראת הרוממות}, תסג {לנשים וקטנים}
י/א שלום בניך
י/א שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קנ
י/א שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' סח {מפני שהוא אמת}
י/א שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קסה
י/א שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' פו {מפני שהוא אמת}
י/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רטז
י/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קפא, קצח
י/א שפת הים (זכריש) סי' נ ס"ק ב
י/א שפתי חיים מועדים ח"א עמ' רנב {יחזור ויתפלל בכוונה}
י/א שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' קלה-קלו
י/א תאומי צביה - דרשות המגיד מווילנא עמ' קפא {מחנכים לעבוד ביראה}
י/א תורה ודעת תשסה-תשסו עמ' כג, סט, שלד
י/א תורת אביגדור ח"ד עמ' טז, נ
י/א תורת אמך ח"א עמ' 1
י/א תורת מנחם ח"נ עמ' 35
י/א תורת מנחם חל"ג עמ' 55 {ועוסק בחכמתה - מדוע לא בהל' ת"ת}
י/א תורת מנחם חמ"ה עמ' 315
י/ב אביר יוסף עמ' שכד
י/ב אבן שתיה עמ' מד
י/ב אהל דוד (קהן) ח"ד משלי פ"ה פס' יט
י/ב אור חדש (מהר"ל) פ"ה הע' 247 {יעשה מצוה באהבה}
י/ב אור לישרים (תשסג) עמ' ו
י/ב אורח תשובה עמ' פא
י/ב אחר האסף עמ' קמב
י/ב איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 165, 222
י/ב אנצי"ת ע' אהבת ה' הע' 2, 19
י/ב ארחות צדיקים השלם שער אהבה עמ' מג
י/ב באמונה שלמה עמ' רי, תג
י/ב באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 920 {מפני שהיא אמת}
י/ב באר שרים (שלזינגר) בראשית פ' לך לך סי' ג אות ב, ד
י/ב בדבר מלך חי"ד עמ' שלח
י/ב בכורי אברהם הקדמה עמ' 3
י/ב בנתיב המצוות עמ' 315
י/ב ברית הלוי השלם
י/ב בשלום ובמישור עמ' 42
י/ב גבורת יצחק אבות עמ' רפד
י/ב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שעג-שעד
י/ב גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קצ
י/ב גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' לג {מעלת אברהם}
י/ב גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' כה
י/ב גבורת יצחק שבועות עמ' שטז {העובד מאהבה}
י/ב דברי ברוך ח"ב מאמר לט אות ד
י/ב דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' מד, שלב
י/ב דעת הרמב"ם עמ' 35, 361, 363, 466
י/ב דעת השם (אוחנה) עמ' צט, קב, רפג
י/ב דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 119
י/ב הלכות תשובה (בן שושן)
י/ב המעלות לשלמה עמ' כד
י/ב הר המלך ח"א עמ' סב-סד
י/ב הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 137
י/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 39, 73
י/ב התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 38
י/ב ואתה ברחמיך הרבים
י/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תצו
י/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשח
י/ב וחי בהם עמ' 231, 237
י/ב זאת ליעקב דברים עמ' לח, רמ
י/ב זאת ליעקב שמות עמ' פח
י/ב חדושים ובאורים (שני') ח"ב סי' כד אות ה
י/ב חיים זכו עמ' קסב
י/ב חקרי זמנים ח"ג עמ' קיז {מאהבה}, ח"ד עמ' תפג
י/ב טוב עין (אוסטרובצא) עמ' ז {עובד מאהבה אינו מצפה לשכר}
י/ב יד הקטנה הל' תשובה פ"י סעיף ו
י/ב יד כהן
י/ב יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סו
י/ב יטב פנים ח"א דף קד
י/ב יסודי הצדקה עמ' 494
י/ב כפי אהרן (זס') קמא עמ' פה
י/ב לבית יעקב (ר' יעקב יוסף) ח"א דרוש ב {זרע אברהם אוהבי}
י/ב לבית יעקב דרוש ב דף ב ע"ד {אברהם אוהבי}
י/ב לדוד ה' אורי וישעי עמ' ע
י/ב לקוטי שיחות ח"כ עמ' 45, חכ"ב עמ' 50
י/ב לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 239, חכ"ט עמ' 36
י/ב לקוטי שיחות חל"א עמ' 116
י/ב לקוטי שיחות חל"ב עמ' 67
י/ב לקוטי שיחות חל"ג עמ' 88, 93
י/ב לקוטי שיחות חל"ה עמ' 20 {מפני שהוא אמת}
י/ב לקוטי שיחות חל"ז עמ' 80
י/ב לקוטי שיחות חלק ל עמ' 40-41
י/ב לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שלג
י/ב לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' פ, פה
י/ב מאורי התשובה
י/ב מאיר עיני חכמים ח"ב דף כ ע"ד
י/ב מבוא למשנה תורה עמ' 174, 199, 257, 273, 383
י/ב מוסר השכל
י/ב מוריה גל' ריג עמ' כ
י/ב מזכרת עמ' 420
י/ב מטר השמים עמ' קיח
י/ב מנחת חן
י/ב מנחת חן (תשמב) עמ' קפה-קפו
י/ב מנפת צוף עמ' 103, 487, 684
י/ב מקור חסד עמ' סה
י/ב מרכבת המלך עמ' שפט-שצ
י/ב משאת משה (חברוני) מוסר (תשלו) עמ' קצט
י/ב מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קנה
י/ב מתנת חיים קנינים עמ' סט {עושה האמת מפני שהוא אמת}
י/ב נחלת צבי (פאליי) עמ' רפא
י/ב נפלאות מתורתך (תשסה) ע' צאו עמי
י/ב נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' מ {אהבה אחרי יראה}
י/ב ס' החיים (פרידברג) עמ' סב
י/ב עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' ע-פ
י/ב עולת שבת בשבתו עמ' שצט
י/ב עיוני חג ומועד עמ' 55
י/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' צב, רז
י/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' פט, רג
י/ב על התשובה עמ' 42
י/ב עלי שור ח"א שער ב פרק טו {יראת העונש}, שער ד מאמר י פרק ב-ג, ח"ב עמ' תקסו
י/ב פנינים על התורה ומועדים עמ' יג, קסא {עבד מאהבה}
י/ב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' רז-רי
י/ב צהר גל' ח עמ' 66 {לא כל חכם זוכה - אריסטו}, גל' ט עמ' 91
י/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנט
י/ב רב טוב דף ב ע"ב, קל ע"ד, קמה ע"א, קמו ע"א, קנה ע"ב, קע ע"ד
י/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' סז {השמיט זדונות נעשות כזכויות}
י/ב רנת יצחק דברי הימים עמ' רלב {מעלת האהבה לא כל אדם זוכה לה}
י/ב רנת יצחק משלי עמ' קלא, חמש מגילות עמ' לב, עה, רלז
י/ב רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קא
י/ב רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' לט, מד, מז, סז, קג, רד {אברהם אוהבו}
י/ב רנת יצחק פ' חלק עמ' רצה
י/ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' פ, קיד
י/ב רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' רנח
י/ב רנת יצחק תפלה לשבת עמ' לה, ק
י/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קב
י/ב שובי נפשי עמ' רנ-רנב
י/ב שיחות חכמה ומוסר מאמר כט אות ג
י/ב שלום בניך
י/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רטז
י/ב שעורים על הרמב"ם הל' דעות עמ' סט {אהבת ה' - הדרגה הגבוהה ביותר}
י/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' יא, רפב
י/ב שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' שמא {נקרא "אוהבי" כי עבד מאהבה}
י/ב תהלתו בפי עמ' מח {עושה האמת מפני שהיא אמת}
י/ב תולדות אדם עמ' לו
י/ב תורת יצחק ח"א עמ' קמ-קמא
י/ב תורת מנחם ח"ח עמ' 151 {עושה האמת מפני שהוא אמת וכו'}
י/ב תורת מנחם חל"ג עמ' 27, 55, 64 {מאהבה}
י/ב תורת מנחם חמ"ח עמ' 211, ח"נ עמ' 64
י/ג אגרא לישרים סי' כ
י/ג אור הרעיון עמ' כו {האהבה הראויה כאהבה לאשה}
י/ג אור חדש (מהר"ל) פ"ה הע' 465
י/ג אור תורה (ריסקין) בראשית עמ' 103
י/ג אורח תשובה עמ' פא
י/ג אוריתא טז עמ' רלא
י/ג איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 120, 187
י/ג אמרות יצחק תנינא עמ' ג
י/ג אנצי"ת ע' אהבת ה' הע' 5
י/ג אסיף ח"ב עמ' 228
י/ג ארחות צדיקים השלם שער אהבה עמ' מג
י/ג אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רפב {אהבה עד כלות הנפש}
י/ג בינה במקרא עמ' 190
י/ג בית יחזקאל (וייס) עמ' כא, כד
י/ג בית ישראל (טויסיג) השלם פ' משפטים עמ' עו = קמא פ' משפטים עמ' פא
י/ג בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 156
י/ג בנתיב המצוות עמ' 314
י/ג בשלום ובמישור עמ' 41
י/ג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' י
י/ג גבורת יצחק שבועות עמ' צד
י/ג גן שושנים ח"ב עמ' כא, כג
י/ג גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רג
י/ג דברי הגות והערכה עמ' 84
י/ג דברי מנחם (כשר) ח"א פתח דבר עמ' ה
י/ג דעת הרמב"ם עמ' 462
י/ג דרך ה' השלם עמ' רמ - מראה דרך
י/ג דרשות ר"י אבן שועיב עמ' תנו {ידבוק מחשבותיו בה'}
י/ג דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רפד
י/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 73
י/ג וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קמז-קמח
י/ג וחי בהם עמ' 232, 237
י/ג זכרון דברים (תשנט) עמ' קלו {תאוה לאהבת הבורא}
י/ג חקרי זמנים ח"ג עמ' קב, ח"ד עמ' קכו
י/ג טיול בפרדס ח"ב עמ' פ {לא יהיה בכלל להנאת עצמו}
י/ג טל חיים (טל) פסח עמ' רטו
י/ג יד הקטנה הל' תשובה פ"י סעיף ז
י/ג יד כהן
י/ג ידבר שלום ח"ב עמ' מג
י/ג יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סו
י/ג כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 2
י/ג כתר שם טוב סי' רלח
י/ג לוחות ושברי לוחות עמ' 97
י/ג לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 118, 267, חכ"ט עמ' 36
י/ג לקוטי שיחות חל"א עמ' 182
י/ג לקוטי שיחות חל"ג עמ' 89
י/ג לקוטי שיחות חל"ד עמ' 35
י/ג לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' ט, תלו
י/ג לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' פ, פב, פה, קי
י/ג מאורי המועדים עמ' צ {שיר השירים משל}
י/ג מאורי התשובה
י/ג מאזני צדק ח"א עמ' כו
י/ג מבוא למשנה תורה עמ' 114, 357
י/ג מגולה לגאולה עמ' 322
י/ג מוריה גל' ריג עמ' כ
י/ג מחשבה למעשה מועדים ומצוות עמ' תג
י/ג מן הסערה עמ' 164
י/ג מנחת אשר פסחים, מאמר דרך אמונה אות ג
י/ג מנחת חן
י/ג מנחת חן (תשמב) עמ' קפז-קפח
י/ג מנפת צוף עמ' 487-488
י/ג מסורה ח"ט עמ' כז
י/ג מפי ספרים וסופרים (פרידמן) ח"ג עמ' קמא
י/ג מצווה ועושה ח"א עמ' קפז, קצא
י/ג משיב נפש (שפירא)
י/ג משמר הלוי, בהקדמה
י/ג משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ב עמ' קלד
י/ג משנת יוסף דרשות ח"א עמ' נב, שכו
י/ג משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 64
י/ג עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' ע-פ
י/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 176
י/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 189
י/ג פותח שער (תשסח) סי' קצח
י/ג פניני רבנו הגרי"ז עמ' 50
י/ג פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' רז-רי
י/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנט
י/ג קול אריה (שוורץ, תשסד) פתח טוב עמ' כ
י/ג רנת יצחק חמש מגילות עמ' לז, שט
י/ג רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שיב, שנא {אהבה גדולה}
י/ג רנת יצחק פ' חלק עמ' תעה
י/ג רנת יצחק תענית עמ' ז
י/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רח {אהבה פנימית}
י/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' יג {שוגה בה תמיד}
י/ג שובי נפשי עמ' רנב
י/ג שי למלך (מלר) פתיחה אות ד
י/ג שיח דוד (תשסד) עמ' קח, קיז
י/ג שיח דוד (תשסח) עמ' קכח, קלח
י/ג שיחות לספר דברים עמ' נט, סג {לשגות בה תמיד}
י/ג שירת הפסח אות ב, קצב
י/ג שלום בניך
י/ג שערי תודה ח"א דף ד ע"א-ע"ב
י/ג שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' שמב {שיר השירים משל}
י/ג שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' קלז-קלט
י/ג תורה ודעת תשסה-תשסו עמ' רב
י/ג תורת אביגדור ח"ב עמ' קנח
י/ג תורת אביגדור ח"ד עמ' טז
י/ג תחומין ח"ב עמ' 229, 231
י/ג תפארת ציון (אבא שאול) עמ' נח
י/ד אורח תשובה עמ' פב
י/ד באמונה שלמה עמ' תג
י/ד באר יוסף ח"ג עמ' רכג
י/ד בית הבחירה על אבות עמ' 300
י/ד במסילה נעלה עמ' פב
י/ד ברור הלכה נדרים סב ע"א ציון א
י/ד ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קנח
י/ד ברכי יוסף יו"ד סי' רמו אות יב
י/ד גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שעד-שעה
י/ד גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קלג
י/ד דברי ברוך ח"ב מאמר לט אות ד
י/ד דברי יואל במדבר ח"א עמ' שלד
י/ד דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' יט-כ
י/ד הגהות חבר בן חיים
י/ד הלכות תשובה (בן שושן)
י/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 59
י/ד ויואל משה עמ' שלב
י/ד זכרון ליהודה סי' ח אות ח {בשביל שיהיה עשיר}
י/ד יד המלך (לנדא)
י/ד יד הקטנה הל' תשובה פ"י סעיף ד
י/ד יד כהן
י/ד יד פשוטה אהבה עמ' תתתקו
י/ד יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סז
י/ד יחוה דעת ח"ג עמ' רלו
י/ד יטב פנים ח"א דף קד, ח"ב דף טו, קצ
י/ד יסודי הצדקה עמ' 483
י/ד כגן רוה עמ' 54
י/ד לקוטי שיחות ח"כ עמ' 49
י/ד לקוטי שיחות חל"א עמ' 93
י/ד לקוטי שיחות חל"ג עמ' 90, 93
י/ד מאור ישראל
י/ד מאורי התשובה
י/ד מאזני צדק ח"א עמ' כו
י/ד מבוא למשנה תורה עמ' 87, 350
י/ד מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שמב
י/ד מוסר השכל
י/ד מועדי ישראל (גורן) עמ' 85
י/ד מועדים וזמנים ח"ד סי' שנב
י/ד מוריה גל' ריג עמ' כ
י/ד מטר השמים עמ' קטו, קיח, קכא
י/ד מנחת חן
י/ד מנחת חן (תשמב) עמ' קפט
י/ד מעדני מלך ח"א עמ' קכג-קכד
י/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
י/ד מעשה רקם (בר) עמ' 108
י/ד מצווה ועושה ח"א עמ' תל
י/ד משנת יוסף דרשות ח"א עמ' לט
י/ד משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 53
י/ד נועם חי"ז עמ' רסב [משנה שכיר ח"א סי' סה]
י/ד ניר לדוד
י/ד ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' קיד, תסט
י/ד עבד המלך (תשא)
י/ד עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' ע-פ
י/ד עלי שור ח"א שער ד מאמר י פרק ג
י/ד פי' ר' דוד שור
י/ד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' רז-רי
י/ד צמח דוד (סקאליע) עמ' רכט {לא יתכוון לעוה"ב}
י/ד צפנת פענח
י/ד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנט
י/ד רנת יצחק תהלים עמ' תסד
י/ד שובי נפשי עמ' רנב
י/ד שיחות חכמה ומוסר מאמר כט אות ג
י/ד שלום בניך
י/ד שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' צט
י/ד שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' קמ-קמג
י/ה אגלי טל בהקדמה
י/ה אגרות משה או"ח ח"א סי' כ
י/ה אור אברהם
י/ה אור הישר
י/ה אורח ישראל סי' כב אות ט
י/ה אורח תשובה עמ' פג
י/ה אחר האסף עמ' יג, קמב
י/ה אמת ליעקב מועד עמ' קפז {נשים וע"ה}
י/ה אמת ליעקב נשים עמ' קיח {בתורה ובמצוות}
י/ה אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' תנו {שלא לשמה}
י/ה אפיקי מים ח"א סי' ג
י/ה אשל אברהם (שפירא) עמ' תסט-תע {לא גרס "במצוות"}
י/ה באמונה שלמה עמ' תג
י/ה באר מים חיים (טשרנוביץ) ויקרא פרק טז פסוק ג {מתוך שלא לשמה בא לשמה}
י/ה באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ד עמ' עב
י/ה בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף א ע"א
י/ה בדבר מלך חי"ד עמ' שלח
י/ה ברור הלכה פסחים נ ע"ב ציון ז
י/ה ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קנח
י/ה ברקאי ח"ה עמ' 241
י/ה בשלום ובמישור עמ' 109
י/ה בתורתו יהגה ח"א עמ' ריד, ריט, תיא
י/ה גבורת יצחק אבות עמ' ס, רפו-רפח
י/ה גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קסז
י/ה גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שעה-שעו
י/ה גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' רכו {לימוד לשמה - מאהבה}
י/ה גבורת יצחק סוכות עמ' קצח {קטנים ונשים}
י/ה גבורת יצחק שבועות עמ' רעה, רפא
י/ה גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קלד
י/ה גל עיני בראשית-שמות עמ' צה
י/ה גנזי ישראל (טשורטקוב) על התורה ח"א עמ' קעז {כשמלמדים קטנים}
י/ה דברי ברוך ח"ב מאמר לט אות ד
י/ה דברי יואל ויקרא ח"א עמ' שכו, ח"ב עמ' רז, רלה, שצ
י/ה דעת הרמב"ם עמ' 25, 465, 542
י/ה דעת השם (אוחנה) עמ' קא
י/ה דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 6
י/ה דרכי אהרן ח"א הקדמה עמ' ב
י/ה דרשות מהר"ם שיק עמ' תקלד
י/ה הגהות חבר בן חיים
י/ה הלכות תשובה (בן שושן)
י/ה המעלות לשלמה עמ' יט, כד
י/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 51
י/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקכט
י/ה ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' נו
י/ה זכרון ליהודה סי' ח אות ח {לקבל שכר}
י/ה חדושים ובאורים (שני') ח"א עמ' רעג, ח"ב סי' כד אות ה
י/ה חזק יד
י/ה חקרי זמנים ח"ג עמ' 11
י/ה טל חיים (טל) ימים נוראים עמ' קסה
י/ה טל נתן עמ' ז-ח
י/ה יד הקטנה הל' תשובה פ"י סעיף ה
י/ה יד כהן
י/ה ידבר שלום ח"ב עמ' כא
י/ה יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סז
י/ה יחוה דעת ח"ג עמ' רלו
י/ה יחל ישראל (תשנב) עמ' לד
י/ה יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' מא
י/ה יחל ישראל אבות ח"ו עמ' ו
י/ה יטב פנים ח"א דף קד
י/ה יסודי הצדקה עמ' 396
י/ה להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' פו
י/ה לוחות ושברי לוחות עמ' 218
י/ה לקוטי שיחות ח"ו עמ' 320, חי"ז עמ' 74, חי"ט עמ' 122, ח"כ עמ' 48
י/ה לקוטי שיחות חל"א עמ' 118
י/ה לקוטי שיחות חל"ג עמ' 94
י/ה לקוטי שיחות חל"ד עמ' 152
י/ה לקוטי שיחות חל"ה עמ' 236 {שתרבה דעתם}
י/ה מאורי התשובה
י/ה מבוא למשנה תורה עמ' 350
י/ה מהר"ם שיק במדבר עמ' ה
י/ה מוריה גל' ריג עמ' כ
י/ה מחנה יוסף פסחים עמ' יד
י/ה מטר השמים עמ' קטו, קיח
י/ה מנחת אלימלך עמ' עט
י/ה מנחת חן
י/ה מנחת חן (תשמב) עמ' קצ
י/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
י/ה מצווה ועושה ח"א עמ' תל
י/ה מקור חסד עמ' רלה
י/ה מראה איש ח"ב עמ' יא
י/ה מרכבת המלך עמ' שפט-שצ
י/ה משבצות זהב שמואל ב עמ' קנה
י/ה משנת יוסף דרשות ח"א עמ' לו, לט
י/ה משנת ר' אהרן מאמרים ח"ד עמ' קיג {יראת ה' של אשה וקטן}
י/ה משרת משה (עטייה)
י/ה מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' נט, של
י/ה נאות דשא (שניאור) דברים עמ' 205
י/ה נועם חי"א עמ' ריט
י/ה נחלת צבי (פאליי) עמ' רפא
י/ה נתן פריו סוכה עמ' קנז
י/ה ס' השבי"ט עמ' צז
י/ה עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' ע-פ
י/ה עזר מיהודה עמ' פז {מלמדין את הקטנים}
י/ה עלי שור ח"ב עמ' ק
י/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ז
י/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 189
י/ה פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קטז {מרגילין בנחת}
י/ה פנת יקרת חולין פ"י עמ' פח-פט {שלא לשמה - מיראה}
י/ה פרפרת משה ח"ב עמ' שמד, תצ
י/ה קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנט
י/ה קנה חכמה פ"ג ה"ה ס"ק ז, יא
י/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' קד
י/ה רנת יצחק משלי עמ' כג, כה, חמש מגילות עמ' רסט
י/ה רנת יצחק פ' חלק עמ' רמז, שסו
י/ה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רלד, תכה, ח"ב עמ' שלג
י/ה רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' רנח {לשמה}
י/ה רנת יצחק תפלה עמ' עו
י/ה שו"ע הרב הל' ת"ת פ"ד אות ג, קו"א אות א
י/ה שובי נפשי עמ' רנג
י/ה שלום בניך
י/ה שם משמואל פרשת במדבר - שבועות שנת תרע"ט, ומועדים - ראש השנה ליל ב' (אחרי תרע"ח) {השמיט מצוות לא לשמה}
י/ה שמועת חיים ערכין ח"א עמ' תעג
י/ה שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' סה
י/ה שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' פ, פו
י/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רטז
י/ה שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קפא, קפג-קפד, קצח
י/ה שפת אמת מועדים ח"א עמ' 256
י/ה שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' קמד-קנג
י/ה תולדות אדם עמ' לו
י/ה תורת השבת והמועד עמ' 285
י/ה תורת מנחם ח"ח עמ' 151, חי"ז עמ' 56 {כל העוסק בתורה כדי לקבל שכר כו' הרי זה עוסק שלא לשמה}
י/ה תורת מנחם ח"נ עמ' 64
י/ה תורת מנחם חכ"ה עמ' 113, חכ"ו עמ' 171 {כשמלמדין את הקטנים וכו' אין מלמדים אותם אלא וכו' כדי לקבל שכר וכו'}
י/ה תורת מנחם חל"ו עמ' 131
י/ה תחומין חי"ג עמ' 277
י/ו אגרת הטיול (תשעה) עמ' ס
י/ו אוצר המאמרים (תשס) עמ' נג
י/ו אור אברהם
י/ו אור צהיר
י/ו אור תורה (ריסקין) בראשית עמ' 103
י/ו אורח תשובה עמ' פד
י/ו אזור האמונה (הגר) דף יב ע"ג {אהבה - דעת}
י/ו אילת אהבים (ברים) עמ' שו {אוהב בדעת}
י/ו איש על העדה (סולובייציק) עמ' 299
י/ו אמרות יצחק תנינא עמ' ג
י/ו אנצי"ת ע' אהבת ה' הע' 6, 16
י/ו אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 419
י/ו ארחות צדיקים השלם שער אהבה עמ' מג
י/ו באמונה שלמה עמ' סז, תי
י/ו באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קנז
י/ו בין השורות עמ' כז, קמג
י/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
י/ו בית ישראל (טויסיג) השלם פ' משפטים עמ' עו = קמא פ' משפטים עמ' פא
י/ו בנתיב המצוות עמ' 315
י/ו ברית הלוי השלם
י/ו דברי הגות והערכה עמ' 178
י/ו דברי הרב עמ' קמז, קנח
י/ו דעת הרמב"ם עמ' 462, 465
י/ו דרך חיים (תשע) פ"א הערה 622
י/ו דרשות מהר"ם בנעט עמ' קפז
י/ו דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רפד
י/ו הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב דרשה כא
י/ו הלכות תשובה (בן שושן)
י/ו הלשון העברית בישראל ובעמים עמ' 51 {לשון "שישגה"}
י/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 254
י/ו התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 17
י/ו ואתה ברחמיך הרבים
י/ו וחי בהם עמ' 230-231
י/ו ויצו יוסף עמ' י
י/ו זיו משנה
י/ו זכרון דברים (תשכז) מאמר ד עמ' לז {ישגה בה תמיד}
י/ו חבש פאר עמ' מט
י/ו חדושים ובאורים (שני') ח"ב סי' כד אות ה, ובפתיחה להדרן
י/ו חזק יד
י/ו חיים שיש בהם (גרוס) מועדים עמ' תכח
י/ו חקרי זמנים ח"ג עמ' 11, ח"ד עמ' קכו-קכז, תפג, תפו, תצב
י/ו טל חיים (טל) פסח עמ' רכג, רלו
י/ו יד אברהם פרה הקדמה עמ' 29
י/ו יד הקטנה הל' תשובה פ"י סעיף ז
י/ו יד כהן
י/ו ידבר שלום ח"ב עמ' מג
י/ו כבוד מלכים (מרגליות) {שישגה}
י/ו כס המלך עמ' מד-מה
י/ו כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' כד
י/ו לדוד ה' אורי וישעי עמ' עא
י/ו להוגה דעות פ"א ה"ו
י/ו להורות נתן אבות עמ' קצב
י/ו להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רלד
י/ו לקוטי שיחות חל"ג עמ' 89
י/ו לקוטי שיחות חל"ד עמ' 35, 175, 176
י/ו לקוטי שיחות חלק ל עמ' 132 {צריך לייחד עצמו}
י/ו לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תקכב
י/ו לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' פ, פב, צט, קד, שלה, שמ
י/ו מאורי התשובה
י/ו מבוא למשנה תורה עמ' 44, 67, 199, 272, 295, 350
י/ו מדבר שור עמ' רמד
י/ו מוריה גל' ריג עמ' כא
י/ו מנחת חן
י/ו מנחת חן (תשמב) עמ' קצא-קצב
י/ו מנפת צוף עמ' 101, 102, 472
י/ו מעינות האמונה עמ' עה
י/ו מעשה נסים (הכהן)
י/ו מקור חסד עמ' סו
י/ו מראה יחזקאל עמ' שצג, תקסח
י/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
י/ו משבצות זהב שופטים עמ' יג {ראב"ד}
י/ו משיב נפש (שפירא)
י/ו משכנות ידידיה עמ' קיג {הדעת מביאה לאהבה}
י/ו משמר הלוי, בהקדמה
י/ו נהורא דעיינין שבת עמ' קא {שישגה בה תמיד}
י/ו ניבי זהב עמ' שכ
י/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' סו
י/ו עין חנוך עמ' רסו
י/ו עלי שור ח"ב עמ' קד, שכו
י/ו עמודי המחשבה הישראלית עמ' 122
י/ו עמודי המחשבה הישראלית עמ' 508 {אהבה בעקבות ההשגה}
י/ו צדיק באמונתו יחיה עמ' לח
י/ו צהר גל' א עמ' 36, גל' ב עמ' 138 {חכמות המודיעות לו את קונו}, גל' ח עמ' 77 {להבין ולהשכיל}
י/ו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרס
י/ו קונטרס הראיות לריא"ז סנהדרין עמ' עז
י/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' סו-סז
י/ו רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' רז
י/ו שארית ציון (פאנעט) דף כא ע"ב {שישגה בה תמיד}
י/ו שיח דוד (תשסד) עמ' קיא, קיז
י/ו שיח דוד (תשסח) עמ' סג, קלא, קלח
י/ו שיחות לספר דברים עמ' נח {יגיע לאהבת ה' כשיעזוב כל מה שבעולם}
י/ו שלום בניך
י/ו שמועות דוד עמ' קצט (תורה מביאה לאהבת ה'}
י/ו שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קפא, קצח, רי
י/ו שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רפג
י/ו שערי אורה (מילר) ח"א עמ' לא, קנט {אוהב כשיעור הידיעה}
י/ו שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' רט {יעזוב הכל חוץ ממנה}
י/ו שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' ט
י/ו תולדות אדם עמ' לג
י/ו תורת מנחם חי"ט עמ' 269 {בסופן להבין ולהשכיל כו' כפי כח שיש באדם להבין ולהשיג}
י/ו תחומין ח"ב עמ' 243, 249, חי"ב עמ' 135
י/ו תשובת המלך

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US