Halacha Brura
and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

שיעור השמן לנר חנוכה

דף כא: גמרא. מצותה - משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק... ואי
נמי לשיעורה.

לצילום עמוד הגמרא

ציון ה. ...וצריך ליתן שמן בנר כדי שתהיה דולקת והולכת עד שתכלה רגל
מן השוק. וכו'.

(רמב"ם חנוכה ד, ה)

שכח או הזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה - מדליק והולך עד שתכלה
רגל מן השוק, שהוא כמו חצי שעה, שאז העם עוברים ושבים ואיכא
פרסומי ניסא. הלכך, צריך ליתן בה שמן כזה השיעור, וכו'.

(אורח חיים תרעב, ב)

יש מי שאומר דכיון דהדלקה עושה מצוה - צריך שיתן שמן בנר כדי
שיעור קודם הדלקה. אבל אם בירך והדליק ואחר כך הוסיף שמן עד כדי
שיעור - לא יצא ידי חובתו.

(שם תרעה, ב)

לעיל (ציון ד) התבאר שיש דיון בראשונים אם יש מחלוקת בין שני
התירוצים שבגמרא, ולפי התירוץ הראשון "דאי לא אדליק מדליק" אין
שום צורך בשיעור, או שאין מחלוקת וכולם מודים שצריכים את
השיעור הזה. ההלכה היא שצריך שיעור לפי מה שהתבאר שיש שפוסקים
מספק כשני התירוצים, ובודאי אם פוסקים כתירוץ השני בדוקא.

השיעור עצמו מבואר בגמרא שיתן שמן שידלק משקיעת החמה ועד
שתכלה רגל מן השוק, שהוא כחצי שעה, ובמאירי ובשלטי הגבורים (דף
ט, א בדפי הרי"ף אות ה) מבואר שכיון שמצינו במקדש שהיו הנרות
דולקים כל הלילה בחצי לוג, דהיינו בשלושה ביצים - מכאן שלמחצית
השעה צריכים לשמינית ביצה.

בעל אור זרוע (ח"ב סי' שכב) והסמ"ג (מצוות דרבנן ה) כותבים שנהגו
העם שלא לתת שמן כשיעור, ומסבירים שסומכים על התירוץ הראשון
בגמרא, ומלבד זה הם כותבים שלא נקבע השיעור הזה אלא כשמדליקים
בחוץ, אולם כיון שכבר נהגו להדליק בפנים - שוב אין צורך בשיעור הזה
ודי בהדלקה בזמן מועט כדי שיראו כל בני הבית.

מאידך גיסא יש שסוברים שהשיעור הזה נחוץ גם כשמדליק בפנים. כך
מובא בהגהות הסמ"ק (סי' רפ) בשם רבי שמשון, וכן כותב הב"ח.

הרמב"ם כותב תחילה על פי התירוץ הראשון בגמרא שאם לא הדליק
בשקיעת החמה מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק ולא מאוחר יותר,
ומוסיף שצריך לשים שמן בנר כדי שיהיה דולק והולך עד שתכלה רגל מן
השוק, דהיינו כתירוץ השני בגמרא. כך נראה גם מדברי הרי"ף (דף ט, א)
והרא"ש (סי' ד) שמביאים את שני תירוצי הגמרא.

השלחן ערוך פוסק בסימן תרעב כשני התירוצים, ומוסיף בסימן תרעה
שאם כשהדליק לא היה השיעור הזה - לא יצא ידי חובתו. הפרי חדש (סי'
תרעב) מבין מדברי המחבר שאם איחר להדליק די בשמן שידלק עד שתכלה
רגל מן השוק ואין צורך בשיעור של חצי שעה, אך כותב שכאשר מדליקים
בפנים צריך שיעור מלא בכל זמן שמדליק.

הפרי מגדים (א"א תרעב, ו, מובא בביאור הלכה) כותב שמי שאין לו שמן
כשיעור - ידליק בלי ברכה, שספק אם פוסקים כתירוץ הראשון או השני
בגמרא, ומטעם זה לא יברך גם אחר כך כשימצא שמן כשיעור.

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור לרמי"ם
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US