Halacha Brura
and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

מצות נר חנוכה בטפח הסמוך לפתח

דף כב. גמרא. אמר רבה: נר חנוכה - מצוה להניחה בטפח הסמוכה לפתח.

לצילום עמוד הגמרא

ציון ב. נר חנוכה - מצוה להניחו על פתח ביתו מבחוץ, בטפח הסמוך
לפתח, וכו'.

(רמב"ם חנוכה ד, ז)

מצוה להניחו בטפח הסמוך לפתח... הגה. ומיהו בזמן הזה שכולן
מדליקין בפנים ואין היכר לבני רשות הרבים כלל - אין לחוש כל כך אם
אין מדליקין בטפח הסמוך לפתח, ומכל מקום המנהג להדליק בטפח
הסמוך לפתח כמו בימיהם, ואין לשנות אלא אם כן רבים בני הבית שעדיף
יותר להדליק כל אחד במקום מיוחד מלערב הנרות ביחד ואין היכר כמה
נרות מדליקין, וכו'.

(אורח חיים תרעא, ז)

רש"י (ד"ה מצוה להניחה) כותב שצריך להניח את הנר בחצר או ברשות
הרבים בטפח הסמוך לפתח, כדי שיהיה ניכר שבעל הבית הניחו שם. לפי
זה כותב הריטב"א שלמנהגנו שמדליקים בפנים - אין צורך לקרב את הנר
לפתח.

המאירי כותב שגם בזמן הזה כשמדליקים בפנים - מצוה להניחו בטפח
הסמוך לפתח, וכן פוסקים בעל ארחות חיים (הל' חנוכה סי' ג), בעל
תרומת הדשן (סי' קו), המהרי"ל (מובא בדרכי משה סק"ד) והאגודה (סי'
לב).

גם הרמ"א כותב שכך נוהגים כמו בימיהם, ואין לשנות אלא כשבני הבית
מרובים, שכן אז עדיף שכל אחד ידליק במקום נפרד.

בדרכי משה הארוך (סק"ד) מסביר הרמ"א שצריך להדליק בפתח גם בפנים
כדי לקיים את מה שאמרו שתהיה מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל,
כמבואר לקמן ציון ג.

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור לרמי"ם
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US