Halacha Brura
and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

מצות נר חנוכה משמאל לפתח

דף כב. גמרא. והיכא מנח ליה? רב אחא בריה דרבא אמר: מימין. רב
שמואל מדפתי אמר: משמאל. והילכתא: משמאל, כדי שתהא נר חנוכה
משמאל ומזוזה מימין.

לצילום עמוד הגמרא

ציון ג. נר חנוכה - מצוה להניחו... על שמאל הנכנס לבית, כדי שתהיה
מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל. וכו'.

(רמב"ם חנוכה ד, ז)

מצוה להניחו... משמאל, כדי שתהא מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל,
ואם אין מזוזה בפתח - מניחו מימין, ואם הניחו בדלת עצמו - יניחנו
מחציו של כניסה לצד שמאל. וכו'.

(אורח חיים תרעא, ז)

א. כשאין לפתח מזוזה

הראבי"ה (סי' תתמג) ובעל הגהות מיימוניות (אות ח) כותבים שמניחים
אז את הנר מימין. כן כותבים הר"ן (דף ט,ב בדפי הרי"ף), רבינו יקר
(מובא במרדכי סי' רסו) ומהר"ם בתשובה (פראג סי' סו), וכן פוסק
השלחן ערוך.

המהרי"ל בתשובה (סי' מ) מסביר זאת לפי הכלל שכל המצוות עושים
בימין, ובעל ארחות חיים (הל' חנוכה סי' ג) מציין שגם במקדש היתה
מנורה בימין בדרום.

הב"ח כותב שכיון שכל פניות שאדם פונה הן לימין תחילה - לכן כשנכנס
מן הסתם פונה לימין, ויש יותר פרסום לנס אם גם הנר בימין.

מאידך גיסא מצינו לבעל המאורות שכותב שנהגו להדליק בשמאל גם
כשאין מזוזה. דעה זו מובאת גם בארחות חיים, וטעמה שלא חילקו בין
פתח לפתח.

ב. כשמניח בדלת עצמה

המרדכי (סי' רסו) כותב שגם בכגון זה מניחו מחציו לצד שמאל,
ובפשטות זו גם דעת הסמ"ק (מצוה רפ). הבית יוסף מביא בענין זה
דברים של מהר"י אבוהב לפיהם יש בענין זה שני פירושים, והב"ח כותב
שהסתבכו הלומדים בפירוש דבריו. הוא עצמו מציע דרך לפירוש, לפיה
הפירוש הראשון הוא שמחלקים את עומק החלל של הכניסה לחלק פנימי
ולחלק חיצוני, ועל זה נאמר שמניח בחלק הפנימי משמאל, והפירוש השני
הוא שמדובר על האיש הנכנס שיחלק את המפתן ויניח את הנר משמאלו,
ולא נאמר כלום בענין החלק שבו מניח את הנר, הפנימי או החיצוני.

הט"ז (סק"ו) מפרש שמדובר על דלת שצירה בצד שאין בו מזוזה
והפתיחה בצד שיש בו מזוזה, והשאלה היא באיזה צד מניחים את הנר.
הוא מסיק שראוי להניח תמיד בצד שאין בו מזוזה.

ג. כשמדליקים בפנים

רבינו אפרים (שבה"ל סי' קפה) כותב שבכגון זה עדיף להניח בצד ימין,
ונראה שטעמו הוא כיון שאין הדלת עשויה להפתח בזמן שהנר דולק, כדי
שלא יראו הגוים - ממילא אין מקום לטעם שיעבור בין המצוות וראוי
להניח את המצוות במקום אחד. זהו בעצם הטעם לדעת רב אחא בגמרא
וכך מסביר בעל השאילתות (סי' כו), וחולק על כך בעל שבלי הלקט
שכותב שראוי תמיד להקפיד שתהיה המזוזה מימין ונר חנוכה משמאל.

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור לרמי"ם
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US