Halacha Brura
and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

המחזיק נר חנוכה בידו

דף כב: גמרא. תא שמע, דאמר רבא: היה תפוש נר חנוכה ועומד - לא עשה
ולא כלום, שמע מינה הנחה עושה מצוה! התם - הרואה אומר לצורכו
הוא דנקיט לה.

לצילום עמוד הגמרא

ציון ד. .אחז הנר בידו ועמד - לא עשה כלום, שהרואה אומר לצרכו הוא
עומד. וכו'.

(רמב"ם חנוכה ד, ט)

...וכן אם מדליקה ואוחזה בידו במקומה - לא יצא, שהרואה אומר
לצרכו הוא אוחזה.

(אורח חיים תרעה, א)

רש"י מפרש שהיה תפוס הנר בידו משהדליקו עד שכבה, ומוסיף שמה
שאמרו שהיה עומד - הרי זה לאו דוקא.

הט"ז (סק"ג) מדייק מלשונו שאם היה מניח את הנר כשהוא דולק - יצא
ידי חובתו, וכך ניתן לדייק גם מלשון הרא"ש (סי' ז).

הריטב"א מביא את הדעה הזו ומסבירה שאם מניח את הנר כשהוא דולק
- מוכח שלא הדליקו לצרכו, וכיון שהדליק בחוץ - נמצא שקיים את
המצוה כמאמרה.

אולם הריטב"א עצמו חולק וסובר שצריך לכבות ולחזור ולהדליק
במקומו, וכנראה שלדעתו לאחר שאמרו שאין זו הדלקה ראויה הרי
הוא כמי שהדליק בפנים והוציאו לחוץ שלא עשה כלום, כמבואר לקמן
(ציון ה).

לשון הרמב"ם והשלחן ערוך אינה מפורשת, וכאמור דעת הט"ז היא שאם
יניח את הנר דלוק יצא ידי חובה, ויש מקום לדיוק כזה גם בלשון
ההלכות שלפנינו.

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור לרמי"ם
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US