Halacha Brura
and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

נשים במצות נר חנוכה

דף כג. גמרא. אשה - ודאי מדליקה, דאמר רבי יהושע בן לוי: נשים חייבות
בנר חנוכה, שאף הן היו באותו הנס.

לצילום עמוד הגמרא

ציון ד. כל שחייב בקריאת המגילה - חייב בהדלקת נר חנוכה, וכו'.

(רמב"ם חנוכה ג, ד)

נר חנוכה שהדליקו חרש, שוטה וקטן או גוי - לא עשה כלום, עד
שידליקנו מי שהוא חייב בהדלקה. וכו'.

(רמב"ם שם ד, ט)

אשה מדלקת נר חנוכה, שאף היא חייבת בה, וכו'.

(אורח חיים תרעה, ג)

א. האם מוציאות את האנשים ידי חובתם

האור זרוע (סי' שכד), הריטב"א, המאירי והאגודה (מובא בט"ז סק"ד)
כותבים שהאשה יכולה אף להוציא אחרים ידי חובתם. הפרי חדש מביא
לכך ראיה מדברי רבי זירא בהמשך הגמרא שיוצא ידי חובה בהדלקת
הנרות של אשתו בביתו. כיוצא בזה מוכיח הט"ז מלשון הגמרא שאמרה
את הדין על חרש שוטה וקטן שלא עשו כלום, בהשוואה לאשה, משמע
שמדובר על הדלקה בשביל להוציא אחרים ידי חובתם.

לעומתם מביא המאירי דעה לפיה אין אשה מוציאה אחרים ידי חובה,
ועיין בבירור הלכה למסכת מגילה דף ד, א ציון א שיש דיון דומה בקשר
לדברי רבי יהושע בן לוי שהנשים חייבות במקרא מגילה מפני שהיו
באותו הנס, שיתכן שאינן מוציאות ידי חובה מפני שדרגת חיובן מחמת
שהיו באותו הנס אינה שווה לדרגת החיוב של האנשים, וזהו טעם
משותף לחנוכה ולמגילה, אך יתכן שיש בקריאת המגילה טעם מיוחד
שאינן מוציאות, כמו שכותב הסמ"ג (הל' מגילה) שהיא כקריאת התורה
שאין האשה קוראת מפני כבוד הציבור.

בדרך זו מובן מדוע בהלכות מגילה מביא השלחן ערוך (תרפט, ב) שיש
דעה שהנשים אינן מוציאות את האנשים בעוד שבהלכות חנוכה אינו
מביא את הדעה הזו.

בין כך ובין כך, נראה שהסברה שאף בחנוכה אין האשה מוציאה ידי
חובה אינה נסתרת ממה שלמדנו מדברי רבי זירא בהמשך הסוגיה, משום
שהדלקת האשה בבית הקבוע אינה דומה להדלקה של אשה סתם שבאה
להוציא את האחרים ידי חובתם.

ב. המנהג למעשה

בעל אליה רבה (סי' תרעא, ב) כותב שאשה מדליקה דוקא כשאין לה בעל,
וכשיש לה הרי הוא מדליק, ועיין לעיל (כא, ב ציון ו-ז) שאף המדליקים נרות
כמנין בני הבית אינם מדליקים עבור האשה מפני שאשתו כגופו.

החתם סופר (כא, ב) כותב שהמנהג הוא שגם בנות גדולות אינן
מדליקות, ומסביר שזה מבוסס על ההלכה המקורית שמדליקים בחוץ,
ואין כבודה של האשה לצאת החוצה.

בעל מקראי קודש (חנוכה סי' יד) מבקש לחדש שכיון שאין טעם החיוב
בנשים שווה לחיוב הגברים - יתכן שאינן חייבות אלא בעיקר הדין,
דהיינו בנר אחד ולא בהוספת הנרות בכל יום. עם זאת נראה שיש גם
סברה הפוכה, שכיון שהיו באותו הנס - ראוי אף להן לפרסמו בהידור
בדרך של מוסיף והולך.

ג. שיטת הרמב"ם

בהלכה שלפנינו נאמר שכל החייב במגילה חייב בנר חנוכה, מכאן שנשים
חייבות, ומתוך ההלכה השניה משמע שאף מוציאה את האנשים ידי
חובתם בניגוד לחרש שוטה וקטן שלא עשו כלום, כלומר שלא הוציאו
את האחרים ידי חובתם.

עם זאת אין הרמב"ם מזכיר את חיוב הנשים בפירוש, וגם בהלכות מגילה
אין הרמב"ם מזכיר את הטעם שחייבות מפני שהיו באותו הנס, ונראה
שרוצה ללמדנו שדרגת חיובן שווה לדרגת החיוב של האנשים.

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור לרמי"ם
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US