Halacha Brura
and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

חצר שיש לה שני פתחים

דף כג. גמרא. אמר רב הונא: חצר שיש לה שני פתחים - צריכה שתי נרות.
אמר רבא: לא אמרן אלא משתי רוחות, אבל מרוח אחת - לא צריך...
לעולם משום חשדא דבני מתא, וזימנין דמחלפי בהאי ולא חלפי בהאי,
ואמרי כי היכי דבהאי פיתחא לא אדליק - בהך פיתחא נמי לא אדליק.

לצילום עמוד הגמרא

ציון מ.נ. חצר שיש לה שני פתחים בשתי רוחות - צריכה שתי נרות, שלא
יאמרו העוברים ברוח זו לא הניח נר חנוכה. אבל אם היו ברוח אחת -
מדליק באחד מהן.

(רמב"ם חנוכה ד, י)

חצר שיש לו שני פתחים משני רוחות - צריך להדליק בשתיהן מפני החשד,
ואם שני הפתחים ברוח אחד [והם בבית אחד] די לו באחד מהם. הגה.
ואם מדליק בשני פתחים - אינו מברך רק באחד מהם ובשני מדליק בלא
ברכה. מיהו בזמן הזה שכולם מדליקין בפנים ממש ואין היכר לבני רשות
הרבים כלל, אפילו יש לחצר או לבית הרבה פתחים לארבע רוחות - אין
מדליקין אלא פעם אחת בפנים. כן נראה לי, וכן המנהג פשוט.

(אורח חיים תרעא, ח)

א. פתחי הבית או החצר

בבירור הלכה לעיל (דף כא, ב ציון ח) הובאה מחלוקת בשאלה האם מדליקים
בפתח החצר או בפתח הבית, ולפי השיטות השונות שם מתפרשת אף
סוגייתנו. לפי הדעה שיש מצוה להניח על פתח החצר - הרי מובן אף כאן
שמדובר על חצר שיש לה שני פתחים. אולם אם המצוה היא להניח בפתח
הבית - צריך לפרש כאן כרש"י (ד"ה חצר) שהכוונה היא לבית שיש לו שני
פתחים הפתוחים לחצר, ועוד עיין שם בכל מה שהתבאר בשאלה זו.

ב. כמה גדרים לחיוב ההדלקה

רש"י (ד"ה משתי רוחות) מבאר שפתח אחד בצפון והשני במזרח, ונראה
שבא להוציא ממה שכותב הריא"ז (חנוכה כ) שמדובר כאן דוקא בכגון
שפתח אחד בצפון והשני בדרום. הוא מסביר שדוקא בכגון זה צריך
להדליק בכל פתח מפני שאי אפשר לראות את שניהם בבת אחת, מה שאין
כן כשפתח אחד בצפון והשני במזרח שכיון שאפשר לראותם כאחד - אין
צריכים להדליק בשניהם.

אולם בשערי תשובה (סקי"ד) מובא בשם ספר רב משולם שרש"י מפרש
שפתח אחד בצפון ואחד במזרח משום שלכל בית היה פתח מלפנים
ומאחור, האחד לחצר והשני לרחבה, וממילא אין מי שיעלה על דעתו חשד
שיש כאן מישהו נוסף שאינו מדליק נרות, ומשום כך הוא מפרש
שמדובר על פתח בקרן אחרת שאם לא ידליקו בו יחשדו שאין מדליקים
כלל.

הריטב"א כותב שאם ידוע שעיקר תשמישו בפתח אחד - די בהדלקה
באותו פתח, שכן כולם יבינו שמדליק במקום שרוב תשמישו שם. כיוצא
בזה כותב בעל חכמת שלמה (על השו"ע) לגבי שני פתחים שאחד פתוח
למקום שהרבים עוברים בו והשני פתוח למקום שאין עוברים בו,
שכולם מבינים שמדליק בפתח הראשון.

בעל ארחות חיים (חנוכה סי' יג ובספר כל בו) מבחין בין בית אחד לבין
שני בתים שהם של איש אחד, שבהם צריך להדליק בפתח כל בית למרות
ששניהם מכוונים לצד אחד, שלא כמו בשני פתחים לבית אחד שאין צריך
להדליק בשניהם אם הם מכוונים לצד אחד.

כדבריו כותב הרמ"א בשלחן ערוך כשמדגיש שבשני פתחים ברוח אחד די
לו באחד מהם דוקא כשהם בבית אחד, מכאן שכאשר הם בשני בתים -
צריך להדליק בכל פתח, וכותב המגן אברהם (סקי"ג) שזו שיטת הכל בו,
אבל מדברי רש"י ניתן לדייק אחרת. כוונתו למה שכותב רש"י (ד"ה חצר)
שהרי הוא של שני בני אדם, ומבאר בעל מחצית השקל שמשמע מפירוש
רש"י שמדובר כשידוע שהחצר משותפת לשנים, אבל אם לא ידוע על
שותפות - אין צורך להדליק בשני פתחים בשום אופן, שכן מניחים שהכל
של אדם אחד.

אחרת היא דעת הגר"א (סקכ"ד) שכותב שאין רש"י חולק בזה, ולדעתו יש
לומר שרש"י כותב שהרואים עלולים לחשוב שהבית של שני בני אדם ולא
שהם יודעים שהבית של שנים. לפי זה מובן שכאשר יש שני בתים - גדול
החשש אפילו אם שני הבתים מכוונים לצד אחד וצריכים להדליק בפתח
של שניהם.

ג. האם מברכים על ההדלקה הנוספת

הר"ן (דף י, א בדפי הרי"ף) כותב שכיון שמדליק רק מפני החשד - מסתבר
שאינו צריך לברך על ההדלקה הנוספת. כך כותב גם בעל ארחות חיים
(שם) ומסביר שמצות נר חנוכה היא חובת גברא ואין מקום לחייבו
בשתי ברכות. הוא ממשיך וכותב שגם אם נניח שאלו שתי מצוות - מכל
מקום אין מברכים, כמו שאין מברכים על תפילין של ראש אחרי שבירך על
תפילין של יד. לפי זה יוצא שלדעת הסוברים שמברכים ברכה נוספת על
תפילין של ראש יש מקום לומר שיברך ברכה נוספת על כל פתח.

להלכה כותב הרמ"א בשלחן ערוך שאין מברכים, למרות שבתפילין (או"ח
כה, ה) הוא כותב שמברכים שתי ברכות. משמע שסובר שעיקר הטעם
הוא מפני שזו מצוה על הגברא, וכיון שכבר קיים את המצוה - שוב אין
לו סיבה לברך כשמדליק בפתח השני.

ד. בזמן הזה

המרדכי (סי' רסו), הרשב"א (שו"ת ח"א סי' תקמא), בעל ספר התרומה
(סי' רכח), הסמ"ק (סי' רפ), המאירי ובעל ארחות חיים (שם) כותבים
שבזמן הזה כיון שמדליקים בפנים - שוב אין להעלות את הסברה הזו
שיחשדו בו, ואינו צריך להדליק בכל פתח.

בהסבר כוונתם נראה שלמרות שמדליק בפתח - אינו צריך להדליק בכל
פתח ופתח, משום שיש שמדליקים לגמרי בפנים וממילא אין בסיס לחשד
בקשר לאף אחד.

מסתבר שאף זה תלוי במנהג המקום, ולכן כותב הטור שכאשר מדליקים
סמוך לפתח - ראוי להדליק בכל הפתחים, ומבאר הרמ"א בדרכי משה
(סק"ט) שבזמן הטור היו נוהגים להדליק סמוך לפתח.

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור לרמי"ם
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US