Halacha Brura
and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

השמן המובחר לנר של מצוה

דף כג. גמרא. אמר רבי יהושע בן לוי: כל השמנים כולן יפין לנר, ושמן זית
- מן המובחר. אמר אביי: מריש הוה מהדר מר אמשחא דשומשומי, אמר:
האי משך נהורי טפי, כיון דשמע לה להא דרבי יהושע בן לוי - מהדר
אמשחא דזיתא, אמר: האי צליל נהוריה טפי.

לצילום עמוד הגמרא

ציון ח. מותר להדליק לכתחלה בשאר שמנים, כגון שמן צנון ושומשמין
ולפת וכל כיוצא בהן. אין אסור אלא אלו שמנו חכמים בלבד.

(רמב"ם שבת ה, יא)

כל השמנים וכל הפתילות - כשרות לנר חנוכה, וכו'.

(רמב"ם חנוכה ד, ו - לא צוין בעין משפט)

שאר כל השמנים חוץ מאלו - מדליקין בהם, ומכל מקום שמן זית מצוה
מן המובחר.

(אורח חיים רסד, ו)

כל השמנים והפתילות - כשרים לנר חנוכה... הגה. ומיהו שמן זית מצוה
מן המובחר, ואם אין שמן זית מצוי - מצוה בשמנים שאורם זך ונקי,
ונוהגים במדינות אלו להדליק בנרות של שעוה, כי אורו צלול כמו שמן.
וכו'.

(אורח חיים תרעג, א)

א. נר חנוכה

התוספות (ד"ה מריש), הרא"ש בתוספותיו והמאירי מפרשים את דברי
רבי יהושע בן לוי לענין נר חנוכה ששמן זית הוא מן המובחר. בעל הגהות
מיימוניות (חנוכה אות ה) מוכיח כך ממה שאמר שכל השמנים יפים,
ואילו היה מדובר בנר שבת - הרי למדנו במשנה שבתחילת הפרק שיש
כמה שמנים שפסולים.

טעם ההידור הזה מבואר בגמרא שאורו צלול ומאיר, אולם מצינו
שהמאירי לעיל (כא, ב), הכל בו (סי' מד) והמהר"ל (נר מצוה) כותבים
שראוי לקחת שמן זית מפני שנעשה בו הנס, ומקשה עליהם מרן הרב זצ"ל
בספר מצות ראיה (על השו"ע) שדבריהם אינם מכוונים למה שאומרת
הגמרא, ואף רבה היה מחזר תחילה על שמן שומשמין למרות שלא נעשה
בו הנס, ורק לאחר ששמע את דברי רבי יהושע בן לוי היה מחזר על שמן
זית.

למעשה כותבים הריא"ז (חנוכה יט), הרוקח (סי' תכה), מהר"ם (מובא
במרדכי סי' רסח), בעל ספר המנהיג (סי' קמז) ומהרי"ל (הל' חנוכה)
שמדובר בסוגייתנו על נר חנוכה ויש להדליק בשמן זית.

הרמ"א בדרכי משה (סק"א) כותב שבספר המנהגים כתוב שמצוה מן
המובחר להדליק בשעוה כמו בשמן זית, וכן הוא פוסק בשלחן ערוך
ומנמק שאורו צלול.

חלוק עליו המהר"ל בספר נר מצוה ולדעתו עיקר המצוה בנר שהוא כלי
שיש בו שמן, והפתילה דולקת על ידי שאיבת השמן, מה שאין כן בשעוה
ששיטת הבעירה שונה ואינה נקראת נר.

ב. נר שבת

התוספות והרא"ש כותבים שלגבי שבת הרי זה פשוט שמצוה מן
המובחר להדליק בשמן זית, שכיון שנמשך אחר הפתילה - אין חשש שיטה,
וכן מצינו במשנה לקמן (כד, ב) שרבי טרפון אוסר בכל השמנים חוץ
משמן זית. בעל הגהות מיימוניות (חנוכה אות ה) כותב שיש שמפרשים
את סוגייתנו לגבי נר שבת, אך הוא דוחה את פירושם מכח הראיות
המוכיחות שמדובר כאן על נר חנוכה.

ג. שיטת ההלכה

הרי"ף, הרא"ש והרמב"ם אינם מזכירים בהלכותיהם את היתרון שיש
לשמן זית לא בשבת ולא בחנוכה, והמחבר בשלחן ערוך מזכיר זאת רק
לענין שבת.

ההסבר הנראה הוא שלענין שבת שיש בה הקפדה שלא יבוא להטות - ראוי
לומר שידליק בשמנים ופתילות שהחשש בהם קטן ככל האפשר. לעומת
זאת בנר חנוכה הרי זה רק בגדר הידור מצוה, ואין צורך לפרט זאת שכן
ידוע שראוי להדר בכל המצוות.

הפוסקים האחרונים דנים אם יש אפשרות לקיים מצות הדלקת נרות בנר
של חשמל. בענין זה כותב בעל ציץ אליעזר (ח"א סי' כ, יא-יב) שבחנוכה
אין זה דבר הראוי מפני שאינו נחשב כמי שעושה את עצם מעשה
ההדלקה, בה בשעה שההדלקה עושה מצוה. כמו כן הוא טוען שאור
החשמל אינו דומה לאור הנר אלא לאור של אבוקה, ולמדנו לקמן (כג, ב)
שבהדלקה כמין מדורה לא יוצאים ידי חובה. לעומת זאת לגבי שבת ישנה
סברה להתיר מפני שעיקר המצוה שיהיה הנר דלוק ולא במעשה ההדלקה.
עם זאת הוא מעלה ספק בדבר, מפני פסיקת הרמ"א בשלחן ערוך (סי'
תרעא, ד) שאפילו בנרות שבת ראוי להזהר שלא לעשותם כמדורה.

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור לרמי"ם
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US