Halacha Brura
and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

נר שיש לו שני פיות

דף כג: גמרא. אמר רב יצחק בר רדיפה אמר רב הונא: נר שיש לה שני פיות
- עולה לשני בני אדם.

לצילום עמוד הגמרא

ציון א. נר שיש לו שתי פיות - עולה לשני בני אדם. וכו'.

(רמב"ם חנוכה ד, ד)

נר שיש לו שתי פיות - עולה לו בשביל שנים.

(אורח חיים תרעא, ג)

רש"י, רבינו חננאל, בעל העיטור (הל' חנוכה) והאור זרוע (סי' שכו)
מפרשים שמדובר כאן על המהדרין שעושים נר לכל אחד ואחד, שיכולים
לצאת ידי חובה זו בנר אחד כשיש לו שני פיות.

אחרת היא דעת התוספות לעיל (כא, ב ד"ה מצוה) המפרשים שהכוונה
לשני בני אדם בשני בתים שמדליקים בפתח החצר, ויכולים בדרך זו
לצאת ידי חובתם בנר אחד. התוספות מוכיחים בדרך זו את שיטתם
שמדליקים בפתח החצר ולא בפתח הבית, כי לולא כן אי אפשר היה
להסביר כיצד יכולים שנים לצאת ידי חובה בנר אחד, כשיש להם פתחים
שונים.

יתכן איפוא שלפנינו מחלוקת בפירוש ההלכה שבסוגייתנו, אם יכול
בדרך זו לצאת ידי חובת עיקר הדין או רק ידי חובת ההידור במצוה.
מאידך גיסא, אפשר שרש"י מפרש שמדובר כאן על המהדרין מפני ששיטתו
היא שמדליקים בפתח הבית ולא בפתח החצר, כפי שהתבאר לעיל (כא, ב ציון
ח).

לגופם של דברים כותב המגיד משנה שאפשר לפרש שמדובר על שני אנשים
גם אם מדליקים בפתח הבית בכגון שהפתחים סמוכים זה לזה, וכמו
שמסביר הלחם משנה שאין ההנחה בצד שמאל מעכבת, או שמדובר על
שנים שגרים בבית אחד אך אינם סמוכים על שלחן אחד.

הטור כותב שהנר עולה בשביל שנים כגון מליל ראשון ואילך, וכוונתו
לנרות שמוסיפים בכל יום, דהיינו כפירוש רש"י שיוצא ידי חובת הידור,
אלא שאינו מפרש כרש"י שהכוונה להידור במה שמדליק עבור כל אחד
ואחד, אלא להידור במה שמדליק עבור כל יום.

הבית יוסף מסביר שהטור נצרך לפרש כך מפני שסובר כשיטת התוספות
לעיל (כא, ב) שאין מדליקים עבור כל אחד ואחד מבני הבית, ונוהגים רק
לפי ההידור שמדליקים כמספר הימים.

המגן אברהם (סק"ב) כותב שלפי המנהג שכותב הרמ"א בסעיף ב, שכל
אחד מבני הבית מדליק במקום מיוחד כדי שיהיה היכר כמה נרות
מדליקים, הרי זה פשוט שלא ידליקו שנים בנר עם שני פיות. עם זאת
נראה שכל אחד יכול להדליק בנר כזה לצורך מה שמדליק בעצמו כמספר
הימים.

לקמן (ציון ב) מתבארת ההלכה של קערה שהקיפוה בפתילות וכפו עליה את
הכלי שעולה לכמה בני אדם, אבל אם לא כפה - הרי היא כמדורה,
ולכאורה הוא הדין בהלכה שלפנינו שמדובר שיש כיסוי על הנר, וכן
כותב רש"י.

לעומתו כותב הר"ן בחידושים שהנר הזה עולה לשנים למרות שאין לו
כיסוי, ומסביר שצורת הנר עם הפיות שונה מצורת הקערה ולכן אינו
דומה למדורה.

הפוסקים בהלכה שלפנינו אינם דנים כאן אם יש כיסוי או לא, וניתן
לפרשם לכאן ולכאן.

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור לרמי"ם
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US