Halacha Brura
and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

זמן ההדלקה של נרות שבת

דף כג: גמרא. דביתהו דרב יוסף הות מאחרה ומדלקת לה. אמר לה רב
יוסף: תניא, "לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה..." - מלמד
שעמוד ענן משלים לעמוד האש ועמוד האש משלים לעמוד הענן. סברה
לאקדומה, אמר לה ההוא סבא: תנינא, ובלבד שלא יקדים ושלא יאחר.

לצילום עמוד הגמרא

ציון ו. אין מדליקין נרות חנוכה קודם שתשקע החמה אלא עם שקיעתה,
לא מאחרין ולא מקדימין. וכו'.

(רמב"ם חנוכה ד, ה)

לא יקדים למהר להדליקו בעוד היום גדול, שאז אינו ניכר שמדליקו
לכבוד שבת, וגם לא יאחר, ואם רוצה להדליק נר בעוד היום גדול ולקבל
עליו שבת מיד - רשאי, כי כיון שמקבל עליו שבת מיד אין זו הקדמה,
ובלבד שיהא מפלג המנחה ולמעלה, שהיא שעה ורביע קודם הלילה. הגה.
ועיין לקמן סימן רסז, ואם היה הנר דולק מבעוד היום גדול - יכבנו
ויחזור וידליקנו לצורך שבת.

(אורח חיים רסג, ד)

לפי פירוש רש"י (ד"ה מאחרה), רבינו חננאל, התוספות במסכת ברכות
(דף כז, א ד"ה דרב) והרא"ש במסכת ברכות (פ"ד סי' ו) מבואר שהגמרא
בסוגייתנו מתכוונת בדבריה להדלקת נר של שבת.

בגמרא לא התבאר בדיוק מהו הזמן, ורש"י כותב שלא יקדים כשלא ניכר
שמדליק לכבוד שבת, ורבינו חננאל כותב שמדליק מעט קודם שקיעת
החמה. לגבי האיחור הרי זה פשוט שאסור להדליק לאחר השקיעה בין
השמשות, ובגמרא מובא שאשתו של רב יוסף היתה מאחרת, ומפרש רש"י
שהיתה מדליקה סמוך לחשיכה ומסתבר שלא הדליקה בזמן האסור. בעל
כרחנו שהדליקה ממש לפני השקיעה, ואמרו לה שתדליק בעוד היום
גדול.

התוספות במסכת ברכות מפרשים שאין להקדים דוקא כשאינו מקבל
עליו שבת, אבל כשמקבל עליו שבת - יכול להדליק מוקדם כבר מזמן פלג
המנחה, וכך נפסק בשלחן ערוך.

הרמב"ם מביא את לשון סוגייתנו לענין הזמן של נר חנוכה שצריכים
להדליקו בדיוק עם שקיעת החמה, וגם המאירי מביא שיש שמפרשים כך
את סוגייתנו. נראה שהם מעדיפים את הפירוש הזה מפני שלגבי נר שבת
אין זמן מדויק כל כך, אולם בכל זאת יש להקשות שמהמשא ומתן
שבגמרא משמע שמדובר כאן על נר של שבת ולא על נר של חנוכה, ועוד
שאם מדובר בנר חנוכה מדוע הדליקה אשתו של רב יוסף ולא רב יוסף
בעצמו.

בעל אבן האזל מפרש את הסוגיה לפי הרמב"ם שמדובר היה בשבת חנוכה,
ואשתו של רב יוסף אחרה את ההדלקה של נר שבת כדי שיוכלו להדליק
מקודם את הנר של חנוכה בזמן, וכשאמרו לה שלא לעשות כך - חשבה
להקדים הרבה באופן שידליקו את הנר של חנוכה ממש מוקדם, ועל זה
אמרו לה שראוי שלא להקדים כל כך את הנר של חנוכה. לפי זה יוצא
שבשבת חנוכה מדליקים את נרות השבת קצת יותר מאוחר מהרגיל.
כמובן שפירוש זה יכול להיות נכון בתנאי שבאמת מדליק את נרות
חנוכה לפני הנרות של שבת, אולם בעל ארחות חיים (חנוכה סי' טו)
כותב בדעת הרמב"ם שמדליק קודם את הנרות של שבת, ועיין בבירור
הלכה לעיל (ציון ג-ד) שיתכן שיש טעות סופר בדבריו.

בעל פתח הדביר (על העיטור הל' חנוכה הע' לד) מתרץ את שיטת הרמב"ם
שמדובר בסוגייתנו בנר חנוכה, ואשתו של רב יוסף הדליקה מפני שהוא
היה סומא.

עיין עוד בבירור הלכה לעיל דף כא, ב ציון ד בענין זמן ההדלקה של נר
חנוכה.

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור לרמי"ם
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US