מכון הלכה ברורה ובירור הלכה
Halacha Brura and Berur Halacha Institute

גילוח כל הראש

שאלה: הייתי מעונין לדעת האם כאשר אני עושה קרחת בשיער, האם אפשר להשתמש במכונת גילוח שמשמשת אותי לגילוח הרגיל. המשמעות היא שהשיער מכוסח עד דק אמנם אבל עדין קיימים זיפים, כאשר מעבירים את היד מרגישים אותם וגם ניתן להבחין בהם במבט מקרוב.

תשובה: גילוח הראש במכונת גילוח שקוצצת את השערות בסמוך לבשר נוגע לאיסור תורה של הקפת הראש:

א. נאמר בתורה "לֹא תַקִפו פאַת רֹאשְכֶם וְלֹא תַשְחִית אֵת פְאַת זְקָנֶךָ" (ויקרא יט, כז). מכאן שאין להקיף ולגלח את כל הראש כולל הפאות. להלכה נפסק[1] שהאיסור קיים בין אם מגלח את כל הראש כולל הפאות ובין אם מגלח רק את פאות הראש.

ב. איסור ההקפה הוא אף אם משאיר חלק משערות הפאה[2].

ג. מקום הפאות - פאות הראש מתחילות במקום החלק שבצדדי המצח המפסיק בין שערות הראש לשערות הצדע[3]. לגבי מקום סיום הפאות נחלקו הראשונים, השולחן ערוך פוסק שפאות הראש מסתיימות למטה מן האוזן במקום שבו הלחי התחתון מתחיל להיפרד[4].

ד. הקפה במספריים כעין תער - נחלקו הראשונים האם אסור להקיף את פאות הראש רק בתער או אף ב"מספרים כעין תער". יש מקלים שרק תער אסור[5], יש מחמירים לאסור גם מספרים כעין תער אך לדעתם האיסור מדרבנן[6], ויש שמשמע מדבריהם שישנו איסור מן התורה להקיף את פאות הראש במספרים כעין תער[7]. להלכה פוסק השולחן ערוך (יורה דעה קפא, ג) שיש לחוש לדעה הסוברת שאסור להקיף גם במספרים כעין תער[8].

ה. הגדרת מספרים כעין תער - לפי דעת הרמב"ם (נזירות ה, יא) כל שלא הניח שערות שיש בהן כדי לכוף ראשן לעיקרן, זהו גילוח של מספרים כעין תער. אולם שיטת רש"י (נזיר נח, ב) שכל שאינו גוזז סמוך לבשר לא נקרא "כעין תער". רבים מהאחרונים נוקטים להלכה כדברי רש"י[9].

מסקנה - יש להימנע מגילוח מקום הפאות במכונת גילוח הקוצצת את השערות בסמוך לבשר, שכן גם לפי שיטתו המקלה של רש"י נראה שפעולה זו מוגדרת כחיתוך סמוך לבשר הנחשב ל"כעין תער" ולפי פסק השולחן ערוך יש להחמיר במספרים כעין תער.

[התשובה נכתבה מתוך בירור הלכה למסכת מכות, דף כ, א ציון ה'. לתוספת הרחבה מופנה הקורא לעיין שם].
[1] רמב"ם ע"ז יב, א, על פי מסקנת הגמרא במסכת נזיר נח, א.

[2] כך פוסק השולחן ערוך (יורה דעה קפא, ט) "וכל רוחב מקום זה לא תגע בו יד", בניגוד לדעות חלק מהראשונים שמקלים כאשר לא מגלח את כל השערות.

[3] דרכי תשובה יורה דעה קפ"א ס"ק ג.

[4] שולחן ערוך שם ס"ט.

[5] רמב"ם שם הלכה ו, ריטב"א מכות כ, א, סמ"ג לאוין נז.

[6] אורחות חיים ח"ב סימן כב בשם הרמב"ן.

[7] וכן מכריע להלכה בים של שלמה יבמות פי"ב סי"ח.

[8] בשו"ת מן השמים (סימן כ"ח) נשאל האם מותר להקיף את הראש במספרים והשיב שיש להחמיר כדעת האוסרים מפני שהתורה אסרה הקפת הראש כדי שלא נראה כמשמשי עבודה זרה "וכל המיקל בכל חשש עבודה זרה מקילין לו ימיו".

[9] מנחת חינוך רנא, ו, בית לחם יהודה (סק"יג), ש"ך (סק"ב) והמשנה ברורה (באור הלכה רנא, ב, ד"ה אפילו).


מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
| דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US