בירור הלכה והלכה ברורהתיקוני טעויות דפוס
בספרות התורנית

מדור זה, באתר האינטרנט של מכון הלכה ברורה, נועד לענות על צורך הולך וגובר בריכוז תיקונים לטעויות הדפוס בספרי חז"ל, הראשונים והאחרונים. מצד אחד, מתרבות הוצאות איכותיות של ספרי קודש, ומצד שני, גם בהן יש טעויות דפוס. גם כשמגלים טעות, קשה להפיץ את התיקון בין המשתמשים בספרים. במקרים מועטים בלבד מופיעים דפי תיקון (במקרים אחרים מתביישים המול"ים להודות בטעויות), וגם אז קשה לעקוב אחרי תפוצת הספרים כדי להדביק את דף התיקון בכל ספר.

יש לזכור, שאסור לאדם להשהות בביתו ספר שאינו מוגה (כתובות יט ע"ב), וחלק מהפוסקים סוברים שהאיסור אינו חל רק על ספרי תורה שבכתב אלא גם על שאר ספרים: חידושי הריטב"א, כתובות יט ע"ב; רא"ש, כתובות, פרק ב, סי' יא; ר' ירוחם, תולדות אדם וחוה, נתיב ב, חלק ב; רמ"א יו"ד, סי' רעט, א, ושו"ת הרמ"א סי' י.

הרעיון של המדור הזה הוא לסייע בהפצת התיקונים לטעויות המתגלות, על ידי ריכוזם באתר אינטרנט דינאמי, המתחדש ומתעדכן כל העת. הלומדים והמעיינים בספר מסוים (וכך גם מי שמעונינים להוציא את הספר מחדש בהגהה מדויקת) יוכלו לברר באופן מיידי האם יש טעות באותו ספר.

יתרון נוסף בכך הוא שכאן מתאפשר לכל מי שמצא טעות בספר מסוים תוך כדי לימודו, לפרסם את התיקון באופן שיגיע לקהל רחב, ולא יישאר התיקון על גליון ספרו.

אנחנו מבקשים מכל מי שמצא טעות בספרי חז"ל, ראשונים או אחרונים, לשלוח לנו, ונציב את התיקון במדור זה. חשובים במיוחד תיקונים למהדורות חדשות של ספרים, שמטרתן היא להגיע לדיוק רב ככל האפשר.

אפשר לשלוח את התיקונים לדואר האלקטרוני של מכון הלכה ברורה, hb@netvision.net.il.

ברור שבלוח תיקונים כזה במיוחד עלולות ליפול טעויות, מכיון שאין רצף הגיוני בין המלים שיביא לגילוי מיידי של הטעויות. והרי אם יש כאן טעויות, הלוח לא ישיג את מטרתו. לכן אנו מבקשים מכל מי שמוצא כאן טעות, להעמידנו על כך בהקדם.

צירפנו קישורים לבלוג "גליונות" שיש בו הערות ותיקונים לספרים שונים.

הספרים מחולקים למדורים:

אחרונים שו"ת
אחרונים
טור
ושולחן ערוך
רמב"ם
ומפרשיו
פוסקים
ראשונים
שו"ת
ראשונים
ראשונים
על התלמוד
תלמוד משנהמשנה
משניות ע"א פירושים, זרעים ח"א
משניות ע"א פירושים, קדשים ח"א
תוספתא

תלמוד

ברכות
משניות זרעים
שבת
עירובין
פסחים
שקלים
ראש השנה
יומא
סוכה
חגיגה
כתובות
עבודה זרה
תיקוני שיבושי הצנזורה על פי דפוס ונציה

ראשונים על התלמוד


רי"ף ומפרשיו
פירושי רבנו חננאל
חידושי הראב"ד
פירוש ר' יהונתן הכהן מלוניל
חידושי הרמב"ן
חידושי רבינו יונה
חידושי הרשב"א
חידושי הרא"ה
תוספות שאנץ
תוספות הרא"ש
חידושי הריטב"א
חידושי רבינו קרשקש
חידושי הר"ן
שיטה להר"ן
אור זרוע
מרדכי
מאירי
פסקי רי"ד
תוספות רי"ד
קונטרס הראיות לריא"ז
פסקי הריא"ז
שיטה מקובצת
פירוש רבינו אליקים
פירוש רבינו אברהם מן ההר
פירוש ר' שלמה בן היתום
פירוש לאחד הקדמונים
פירוש הראב"ד על תורת כהנים

שו"ת ראשונים

שו"ת הרי"ף
שו"ת הר"י מיגאש
שו"ת הרמב"ם
שו"ת הרמב"ן
שו"ת הרשב"א
תשב"ץ
שו"ת הריטב"א
שו"ת חכמי פרובינציה
שו"ת הרא"ש
שו"ת הריב"ש
שו"ת הרשב"ש
תרומת הדשן

פוסקים ראשונים

הלכות גדולות
ערוך
ס' הפרדס לרש"י
ספר הישר לרבינו תם
ס' הפרדס לר' אשר
ראבי"ה
כתבי הרמב"ן
ספר התרומות
ספר התרומה
חיבור התשובה
ספר חסידים
ספר האשכול
שבלי הלקט
תורת הבית
אבודרהם
פסקי רקנטי

רמב"ם ומפרשיו

רמב"ם מהדו' פרנקל
פירוש המשניות לרמב"ם
ס' המצוות לרמב"ם
שער המלך
מרכבת המשנה
יד דוד

טור ושולחן ערוך ומפרשיהם

טור
שולחן ערוך
כנסת הגדולה
שער משפט
ערך השולחן
יד שאול
ארצות החיים
משנה ברורה
כף החיים
ערוך השלחן
הלכה פסוקה

שו"ת אחרונים

שו"ת הרדב"ז
שו"ת מהר"י בן לב
שו"ת מהרלב"ח
שו"ת מהר"ם פדובה
שתי הלחם
שו"ת מהר"ם גלאנטי
שו"ת מהרשד"ם
שו"ת ראנ"ח
שו"ת המבי"ט
שו"ת מהרי"ט
שו"ת אבקת רוכל
שו"ת מהריט"ץ
שו"ת תורת אמת
שו"ת תורת חיים
שו"ת תורת משה
שו"ת זרע אנשים
שו"ת לחם רב
שו"ת גינת ורדים
שו"ת מים חיים
שו"ת שער אפרים
שו"ת שמן ראש
שו"ת חוות יאיר
שו"ת ר' אליעזר בן ארחא
שו"ת ושב הכהן
שו"ת משכנות יעקב
שו"ת מחנה חיים
שו"ת חתם סופר
שו"ת נודע ביהודה
שו"ת שואל ומשיב
שו"ת ר' יצחק אלגזי
שו"ת ר' מאיר גאויזון
שו"ת מהרש"ם
שו"ת משפטים ישרים
שו"ת חסד לאברהם
שו"ת בית יצחק
שו"ת אבני נזר
שו"ת שופריה דיעקב
שו"ת חיי אריה
שו"ת פני יצחק
שו"ת עזרת כהן
שו"ת מפי אהרן
שו"ת אוהל יהושע
שו"ת בית אבי ח"ב
שו"ת אגרות משה
שו"ת יביע אומר
ילקוט יוסף
שו"ת משנה הלכות
שו"ת רבבות אפרים
שו"ת הליכות ישראל
שו"ת שמחה לאיש

אחרונים

מנחת חינוך
מראה הפנים
שערי ישר
אמרי בינה
נחלת שבעה
חקרי לב
יוסף לקח
עץ החיים
כוס הישועות
בית מאיר
שמן כתית למנחה
פני יהושע
מחנה אפרים
אורים ותומים
בית יעקב (מליסא)
חזון נחום
יד דוד
קרבן נתנאל
חידושי הראנ"ח
שיירי קרבן
אמר יוסף
גידולי ציון
מעם לועז
עמק הלכה
סידור בית יעקב
עדות ביעקב
הפלאות נדרים
חדושי הרי"ם
שפת אמת
ספרי מהר"ץ חיות
חידושי הגאון האדר"ת
מוסר המקרא והתלמוד
קובץ שיעורים
חזון איש
שפתי ישנים
חידושי העילוי ממייצ'יט
זכרון יצחק
אבני ציון
עיניים למשפט
מרגליות הים
אנציקלופדיה תלמודית
פסקי דין רבניים
תורת המדינה
טהרת הבית
עמק יהושפט
אוצר מפרשי התלמוד
ישורון
עיקרי השולחן
ידי חיים, רבי יוסף חיים, ירושלם תשנ"ח - הערות ותיקונים
מטה מנשה ח"א, רבי מנשה מטלוב סתהון, ירושלם תשס"ז - הערות ותיקונים
דרך אר"ץ - מנהגי ארם צובה - אורח חיים, רבי אברהם עדס, תש"נ - הערות ותיקונים
יהודי המזרח בארץ ישראל ח"ב, משה דוד גאון, ירושלם תרצ"ח - הערות ותיקונים
קול התורה, כולל אבי עזרי, מיקסיקו תשע"א - הערות ותיקונים
המבוא לספרי הרמב"ם, רבי דוד משה מוסקוביץ, תשע"ד - הערות ותיקונים
אוצר הפרשה - בראשית-דברים, רבי מיכאל פרץ, תשע"ב - הערות ותיקונים
ארחץ בנקיון כפי חלק ד, רבי שמואל פרץ, תשע"ד - הערות ותיקונים
זכרון אפרים - רבבות אפרים, רבי אפרים גרינבלט, ערך רבי מרדכי אלמקייס, תשע"ה - הערות ותיקונים
תהילת שלמה, רבי שלמה אבורמד, תשע"ה - הערות ותיקונים
ילקוט יוסף - מועדים - פורים, רבי יצחק יוסף, תשע"ג - הערות ותיקונים
מגילת המלך, רבי אהרן פרץ, תשע"ד - הערות ותיקונים
מאור האמת - גליון ה - ניסן תשע"ה, קהילת אור האמת - אלעד, תשע"ה - הערות ותיקונים
מחלוקת סאנז וסדיגורה, יצחק אבן, תרע"ו - הערות ותיקונים
ויכתוב מרדכי, רבי מרדכי אלמקייס, תשס"ט - הערות ותיקונים
שערי גדולה, רבי גדליה דב שוורץ, תשס"ז - הערות ותיקונים
מגלת ספר, רבי יעקב ישראל עמדן, ווארשא תרנ"ז - הערות ותיקונים
דברי חפץ, גליון ג, תשרי תשע"ה, מוסדות יד מהרי"ץ - בני ברק - הערות ותיקונים
שו"ת פני אריה, רבי אריה ליב בריסלא, ירושלם תש"ע - הערות ותיקונים
מגילת פלסתר, רבי אברהם שמואל יהודה גישטיטנר, תשע"ה (מהדורה שלישית) - הערות ותיקונים
שיגרא דלישנא, רבי אברהם מייזליש, מונטריאל תשע"ב - הערות ותיקונים
שלמא בעלמא - אורח חיים, תשע"ה - הערות ותיקונים
בענין עשיית עירוב בפולנקו (ב' חלקים), רבי דוד שוויקה, מקסיקו תשע"ה - הערות ותיקונים
חכמת שלמה, [רבי יוסף שלמה פרץ], מוסדות גאון יעקב, תשע"ו - הערות ותיקונים
יש"א ברכה, [רבי יוסף שלמה פרץ], מוסדות גאון יעקב, תשע"ו - הערות ותיקונים
שו"ת מנחת אשר ח"ב, רבי אשר וייס, ירושלם תשע"ד - הערות ותיקונים
סליחות - אהלי שם, רבי מיכאל פרץ, מיקסיקו תשע"ה (מהדורה ראשונה) - הערות ותיקונים
חזון עובדיה - פרוזבול, רבי עובדיה יוסף, ירושלם תשס"ח - הערות ותיקונים
דמשק אליעזר - גליון נד, רבי אלכסנדר אליעזר קנופלר, תשע"ה - הערות ותיקונים
קול תחינה החדש, רבי יעקב לוי, הספריה הספרדית, מכון בני יששכר, ירושלם, ירושלם תש"נ - הערות ותיקונים
תורת אמך - דובב שפתי ישנים, רבי אברהם אסולין, תשע"ה - הערות ותיקונים

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US