Halacha Brura and Berur Halacha Institute
Index to Commentaries on Aggadot of the Talmud

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

מפתח זה נועד למעיינים באגדות התלמוד, ומחפשים פירושים על אגדה מסויימת.

על חשיבותו של מפתח כזה נוכל ללמוד מהעובדה שכבר בשנת תל"ו, יצא לאור ספר "אסף המזכיר", שהוא מפתח לפירושים על אגדות התלמוד, מתוך הספרים שנדפסו עד אז, אף שאז מספר הספרים היה קטן לאין ערוך יחסית למספר הספרים שבימינו. הספר יצא לאור אחרי מות המחבר, ע"י "בני תלמוד תורה שבק"ק רומה", ובהקדמתם הם מתארים את חשיבותו של החיבור, תיאור המתאים גם למפתח שבפנינו: "החיבור המפואר הלז, שחיבר... לזכות בו את הרבים ולהקל משא מעל הדרשנים... ועוד יהיה לתועלת, שאם יחדש המחדש פירוש על מאמרי רז"ל, בנקל יוכל לראות אם הקדימהו אחר... או אם הוא דבר מחודש ממש". והמגיה משבח בהקדמתו את הספר: "הנה כי כן, הלא ידעו הלא יבינו הדרשנים והפשטנים את אשר דברו עליו כתות הראשונות הנה באו וחדשות, ויקחו להם מכל אשר בחרו, ויוסיפו על השמועה וההלכה והחידוש כיד ה' הטובה עליהם".

מפתח זה כולל הפניות למעל אלפיים ספרים של ראשונים ואחרונים. ההפניות מסודרות לפי דפי התלמוד, עם ציטוט לשון התלמוד שעליו יש הפניה, לפי סדר הופעתו בדף.

ההפניות הן גם למקומות שהמחברים פירשו את אגדות התלמוד, וגם למקומות שהמחברים הביאו את האגדות כדי ללמוד מהן רעיון כלשהו.

לגבי רוב הספרים, העתקנו את ההפניות ממפתחות-מובאות שנדפסו בסוף כל ספר. ספרים אלו מסומנים ברשימת הספרים בכוכבית *. חלק מהספרים הם על סדר התלמוד, ובאלו לא היה צורך שנציין את מספר העמוד בספר. חלק מהספרים המסומנים מופתחו על ידנו, דהיינו שעברנו על כל ספר מהם, ורשמנו היכן אותו ספר עוסק באגדה מסוימת. ספרים אלו מסומנים ברשימת הספרים בסימן §.

המספרים אחרי אותיות דף הגמרא הם מספרי השורות בתלמוד דפוס וילנא ובדפוסי הצילום ממנו.

ברבים מהמקורות שצוינו, נתבארו דברי אגדה מסוימת בשלמותם, אבל צייננו במפתח רק את המלים הראשונות שנתבארו. לכן מי שמחפש ביאור לשורה מסוימת, רצוי שיחפש גם במה שצויין לשורות הקודמות.

ספרים רבים נדפסו בכמה מהדורות, במספור דפים שונה. במפתח זה אנחנו נותנים לפעמים את מראי המקום של אותו ספר בכמה מהדורות, לצורך מעיינים שיש להם רק אחת מהמהדורות.

שולבו כאן גם הפניות לכמה ספרי הלכה. הפניות אלה מסומנות במלה "[הלכה]".

צירפנו ציונים לביאורים על אגדות התלמוד מתוך ספר "אסף המזכיר". הספר כולו נמצא כאן.

בסוף כל קובץ, נמצאים ציונים "לפני עריכה", דהיינו ציונים שהועתקו מספרים בלי להגיה את ציטט לשון התלמוד, ובלי לוודא את מספר הדף, ובלי השורה בדף. במשך הזמן הם ייערכו וישולבו בחלק הערוך של המפתח.

מלבד מפתח זה, יש באתר זה גם לקט ביאורים על אגדות התלמוד, המובאים כלשונם מן המקורות, כפי שנדפסו במסכתות של הלכה ברורה ובירור הלכה.

דרך השימוש במפתח

המעוניין במקורות על אגדה מסוימת, ילחץ על שם המסכת בטבלה שלמטה. כך הוא יגיע למפתח על אגדות אותה מסכת. בתוך אותו מפתח יוכל להגיע לדף המבוקש ע"י גלילה.

אם המעיין אינו יודע היכן למצוא את הספר שהמפתח מפנה אליו, או שאינו בטוח באיזו מהדורה השתמשנו, וכדומה, יוכל לפנות לרשימת הספרים, שבה רשמנו את שמות הספרים הכלולים במפתח ומיקומיהם בספריות גדולות.

 

 

מעשר
שני

מעשרות

תרומות

שביעית

כלאים

דמאי

פאה

ברכות

יומא

שקלים

פסחים

עירובין

שבת

ביכורים

ערלה

חלה

יבמות

חגיגה

מועד
קטן

מגילה

תענית

ראש
השנה

ביצה

סוכה

בבא
מציעא

בבא
קמא

קידושין

גיטין

סוטה

נזיר

נדרים

כתובות

הוריות

אבות

עבודה
זרה

עדויות

שבועות

מכות

סנהדרין

בבא
בתרא

מעילה

כריתות

תמורה

ערכין

בכורות

חולין

מנחות

זבחים

טהרות

פרה

נגעים

אהלות

כלים

קנים

מדות

תמיד

***

עוקצין

ידים

טבול
יום

זבים

מכשירין

נדה

מקואות
לחיפוש מילה במפתח לביאורי האגדות, הקלד את המלה בתיבה שלמטה:
אם ברצונך לחפש שתי מלים או יותר, וברצונך למצוא רק מקומות שהמלים מופיעות ברציפות, הקלידו מרכאות לפני המלים ואחריהן. לדוגמה: "יום הכיפורים".
אם ברצונך לחפש שלוש מלים או יותר, ואינך בטוח באיות של המלה האמצעית, או ברצונך לכלול כמה חלופות של המלה האמצעית, כתוב כוכבית במקום המלה האמצעית. לדוגמה, אם ברצונך לחפש "אמר רבי יוחנן" וגם "אמר ר' יוחנן", כתוב בתיבת החיפוש: "אמר * יוחנן" (עם המרכאות). לעתים יופיעו גם מקומות בהם הכוכבית מייצגת שתיים או שלוש מלים.
אם אינך בטוח מה האיות הנכון של מלה מסוימת, או שברצונך למצוא מופעים של איותים שונים של המלה, כתוב את שתי האפשרויות, וביניהן OR. לדוגמה: חרובים OR חרובין. "יום הכיפורים" OR "יום הכפורים". "אמר * יוחנן" OR "אמר * יונתן".
אם ברצונך למצוא רק דפים שבהם מופיעים שתי מלים או שני צמדי מלים, כאשר אינם בדווקא סמוכים זה לזה או אלו לאלו, כתוב את שניהם בהפרדה של סימן +. לדוגמה: חנינא + חרובין. "נעשה ונשמע" + "שני כתרים".
בתוצאות החיפוש יופיע כל דף שמופיעות בו המלה או המלים שחיפשת. ייתכן שהן מופיעות כמה פעמים באותו דף, אבל כאן תוצג רק הופעה אחת או שתים. אם אינכם רואים את תיבת החיפוש (משום שתוכנת הסינון "רימון" חוסמת אותה), פנו לחיפוש באתר https://www.google.com/, ושם כתבו: site:halachabrura.org/agada ואחר כך את המלים שברצונכם לחפש.
מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור לרמי"ם
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US