Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

קישורים לספרי קודש המופיעים באינטרנט בטקסט מלא

כשירות למבקרים באתר, מכון הלכה ברורה מרכז כאן קישורים לספרי קודש שנמצאים באינטרנט באתרים שונים, בטקסט מלא, חלקם כטקסט וחלקם כתמונות, כדי לחסוך את הביקור בספריות.

מטבע הדברים, מצבם ומיקומם של אתרי אינטרנט משתנים מפעם לפעם, ועל כן ייתכן שחלק מהקישורים לא יפעלו, ועמכם הסליחה.

אזהרה: לא בדקנו את כשרותם של האתרים שאליהם יצרנו קישורים, ועל הגולש לבדוק זאת בעצמו.

לתשומת לב: רבים מהספרים כאן הם ממהדורות ישנות, ובינתיים הופיעו מהדורות טובות יותר, שאינן באינטרנט מפני דיני זכויות יוצרים.

נודה לגולשים היודעים על ספרי קודש נוספים המצויים ברשת בטקסט מלא, אם יודיעו לנו, כדי שנוכל להוסיף אותם לרשימה זו.

הספרים מופיעים בתבניות שונות, וייחדנו סמלים לכל תבנית, כלהלן:
הסמל ♔ משמעו ספר בקובץ טקסט.
הסמל ⋇ משמעו ספר בתבנית של צילומים, שאפשר להגיע לכל עמוד בנפרד.
הסמל § משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר היברובוקס. כל הספר בקובץ אחד. ניתן לחפש מלים בתוך כל קובץ. אפשר להפוך את הקובץ (ברוב הספרים) לקובץ טקסט, ע"י הפקודה "שמור כמלל" (מתוך תפריט "קובץ"). להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל Ξ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ਊ משמעו ספר בתבנית "טיף" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד. אין צורך בתוכנה מיוחדת לצפות בו.
הסמל ჶ משמעו ספר בתבנית DJVU כל הספר בקובץ אחד. להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל ⊠ משמעו כתב עת מאתר רמבי"ש.
הסמל ὥ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר israel613, או מאתר "דעת". כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ↂ משמעו ספר המורכב מכמה קבצים בתבנית "אקרובט" מאתר "דעת".
הסמל ★ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר googlebooks. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ≡ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספריית פרנקפורט. וכן ספרים מאתר הספרייה הלאומית הרוסית, וכן ספרים מאתר Jewish Theological Seminary, וכן ספרים מאתר New York Public Library, שניתן רק לצפות בהם ואי אפשר להוריד.
הסמל ☼ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" ברזולוציה גבוהה מאתר The Center for Jewish History.
מפרשי אגדות התלמוד
[למפתח לפירושים על אגדות התלמוד, ולקט פירושים עם טקסט מלא]
§אבן שהם, משה ב"ר יהודה ממינסק, לונדון, תקל"ב, על אגדות רבב"ח, 96 עמ', 9MB, ☼ממקור אחר
§אבן שהם, רובינשטיין, רפאל ב"ר משה, ווילנא, תרכ"א, על מאמרי רבב"ח, 64 עמ', 8MB
§אבנט בד, רבינאוויץ, בנימין דוד, ווארשא, תרל"ז, חידושי אגדה
§אבני מלאים, ר' אברהם ב"ר משה שטיין, 6MB, ווארשא - תר"ס על אגדות הש"ס
§אברהם את עיניו, ר' אברהם פאלאגי , 15MB, אזמיר - תרמ"ו על אגדות הש"ס, ממקור אחר, 1MB
§אגדות תלמוד בבלי, ווארשא, תרנו
§אגדת בבלי, עם ביאור "עין ישראל", ר' אברהם שיק, קעניגסבערג, תרח, ממקור אחר
§אגדת עין יעקב עם תרגום באנגלית - ג, אבן-חביב, יעקב בן שלמה, ניו יורק, 5676
§אגדת עין יעקב עם תרגום באנגלית - ד, אבן-חביב, יעקב בן שלמה, ניו יורק, 5676
§אגדת עין יעקב עם תרגום באנגלית - ה, אבן-חביב, יעקב בן שלמה, ניו יורק, 5676
§אוהל יעקב, ר' יעקב כהנא שפירא, פפד"א, תעט, על אגדות הש"ס, וחידושים, וחידושי דינים על יו"ד, 155 עמ', 6MB, ממקור אחר, ממקור אחר
§אוצר אגדות א, מילער, גבריאל ב"ר חיים דיין בק"ק מט"ד, פרשבורג, תרלו, האגדות בבלי ובירושלמי מסודר לפי נושאים, 243 עמ', 19MB
§אוצר אגדות ב, מילער, גבריאל ב"ר חיים דיין בק"ק מט"ד, תרמב
§אוצר אגדות ג, מילער, גבריאל ב"ר חיים דיין בק"ק מט"ד, פאקש, תרמח
§אוצר אגדות ד, מילער, גבריאל ב"ר חיים דיין בק"ק מט"ד, פאקש, תרסא
§אוצר הכבוד, אבולעפיא, טודרוס הלוי (אבי הרמ"ה), נאווידוואר, תקס"ח
אוצר הכבוד, רבינו טודרוס הלוי, על אגדות הש"ס בנסתר, נאווי דוואהר תקס"ח, 52 עמ', 16.2MB, ☼ממקור אחר
§אוצר הכבוד, רבי טודרוס ב"ר יוסף הלוי אבולעפיה, סאטמאר, תרפ"ו
§אור האגדה, הרב אורי לאנגנער, ניו יורק תש"ב, ביאורי אגדות הש"ס, חלק א, ברכות-מועד, 304 עמודים - 2.1 MB חלק ב, תש"ד, נשים-נזיקין, 326 עמודים - 4.8 MB חלק ג, תש"ו, 3.6 MB
§אור חדש, אורנשטיין, אלעזר סופר, תל אביב, תשה, על אגדות רבה בר בר חנה
§אור יעקב, ר' אורי יעקב צוכטמאן [פינס], 8MB, ווילנא - תר"נ על אגדות הש"ס
§אורח ישרים חלק א, רבי מנחם צבי טאקסין, פיעטרקוב, תרס"ט, על האגדות בס' זרעים, באור על התנ"ך ועל הגדה של פסח
§אורח ישרים חלק ב, רבי מנחם צבי טאקסין, פיעטרקוב, תרס"ט
§אורח ישרים - על אגדות התלמוד - זרעים, מועד, דרושים, טאקסין, מנחם צבי בן אריה, ורשה, 5653
§אז תשמח, רבי יעקב ברבי שלמה גלייוויץ, ברונא, על אגדות, 31 עמ', 2MB
איי הים, ר' יהודה ליב עדיל, אוסטרהא תקצה, על אגדות התלמוד, 180 דפים
§איי הים, ר' יהודה ליב עדיל, 18MB, ווארשא תרכ"ה על אגדות הש"ס
§אם לבינה, ר'יקותיאל אריה קמהלר, עם בית מנחם - תולדות ר' מנחם מנדל מרימינוב, וראש אמנה על אגדות הש"ס, 65 עמ', 3MB. צילום דפוס למברג תרסט, בלי "תפארת מנחם" - פלפולים
§ממקור אחר
§אמרי בינה, לעחאוויצקי, משה יהודה ליב ב"ר יעקב קאפיל, ווארשא, תרס, על אגדות חז"ל
§אמרי יהודה, וואהל, יהודה ליב ב"ר אליעזר, תרנג, על אגדות סבי דבי אתונא
אמת ליעקב, 1865, ווארשא, רבי יעקב בן יעקב משה לורברבוים מליסא
§אמת ליעקב, לורברבוים, יעקב מליסא, ווארשא, תרכה, 33 עמ', 5MB, על אגדות התלמוד
§אנציקלופדיה לאגדות התלמוד א, ר' נסים סולומון, 19MB, ניו יורק 1951
אסף המזכיר, ר' זכריה פורטו, ציונים ומראה מקום למאמרי אגדה איפה הם מובאים בספרי דרוש לפי סדר הש"ס, ויניציאה תל"ה, 303 עמ', 41MB
§ממקור אחר, 9MB, ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר, מהדורה מוגהת ומעוצבת
§ארח מישור, רבי אלכסנדר דן יודקוביץ, לודז, תרצ"ד, מפתח לאגדות חז"ל
§אשכול ענבים, ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרצ"א, על אגדות מסכת תענית, 10 עמ', 1MB
§באור אגדות בבא קמא, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), חמ"ד
§באור מהגר"א על מאמרי רבה בר בר חנה, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), לובלין, תרפא
§באורי אגדות, ר' אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), וילנה, תרלא
באר יעקב - אגדות הש"ס, ר' יעקב יעקב, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור עיונים בהלכה
§באר רחובות, פאשקוס, אהרן אלעזר, לבוב, תרלד, על אגדות התלמוד
§ביכורי ניסן, יפה, אברהם ניסן ב"ר רפאל דוב מווילנא, ווילנא, תרעט, ביאורים על אגדות התלמוד סדר זרעים ומועד, ועל אגדות הירושלמי
§ביכורי ענבים, שיקאגא, תרנט, על מאמרי רבב"ח וסבי דבי אתונא, עם "פרחי הגפן" - מאמרים
§בית ארזים, פרידמן, אליעזר אלי' מקיוב, ברדיטשוב, תרנז, ביאורים על אגדות
§בית ארזים, וויגאדער, מאיר יואל ב"ר יהודה ליב, ירושלים, תרעד, על אגדות התלמוד
§בית הלל, ר' משה אליהו ליוואנט, 7MB, פיעטרקוב - תרס"ז על אגדות הש"ס, ועל קצת הלכות הש"ס ע"ד מוסר
§בית הרואה, וויגאדער, מאיר יואל ב"ר יהודה ליב, ירושלים, תרעד,על אגדות רבב"ח ושאר אגדות התלמוד
§בית יהודה, גלברד, יהודה צבי מיאזלאוויעץ, מונקאטש, תרס, ביאור אגדות פליאה בתלמוד
בית יהודה, תוספת על ספר עין ישראל - מאמרי חז"ל אשר לא באו בקרבו, עם מפתח לכלם, ר' יהודה אריה ממודינא, ויניציאה שצ"ה, 90 עמ', §ממקור אחר, 180 עמ', 11MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
§בית יעקב, היבשר, יעקב מברלין, קראקא, תרעג, 114 עמ', 8MB, על אגדות התלמוד, ברכות ומועד. על הספר ראה כאן, שהוא לקוח מס' נחלת אשר
§בית יעקב ח"ב, על אגדות הש"ס, היבשר, יעקב מברלין, מונקאטש, תרצב
§בית לחם יהודה, ר' יהודה אריה ב"ר יצחק די מודינא, ויניציאה, שפה, מפתח למאמרי עין יעקב, 50 עמ', 4MB, ממקור אחר
§בית לחם יהודה, די מודינא, יהודה אריה ב"ר יצחק, פראג, 5465, מפתח לאגדות הש"ס, מפתח לאגדות הש"ס לפי נושאים בסדר א"ב, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 49 דפים
§בן חלד, קנאלר, חיים, פרעמישלא, תרס, על אגדות רבב"ח וסבי דבי אתונא
§בן יהוידע, , ר' יוסף חיים מבגדד (הבן איש חי), ירושלים, תרנח, חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד, חלק ה
§בן יהוידע, רבי יוסף חיים מבגדד הבן איש חי, ירושלים, תרנ"ח-תרס"ד
§בן יהוידע, רבי יוסף חיים מבגדד הבן איש חי, ירושלים, תרנ"ח-תרס"ד
§בן יהוידע, רבי יוסף חיים מבגדד הבן איש חי, ירושלים, תרנ"ח-תרס"ד
§בן יהוידע, רבי יוסף חיים מבגדד הבן איש חי, ירושלים, תרנ"ח-תרס"ד
§בן יהוידע, רבי יוסף חיים מבגדד הבן איש חי, ירושלים, תרנ"ח-תרס"ד
§בניהו, רבי יוסף חיים מבגדד הבן איש חי, ירושלים, תרס"ה, 144 עמ', 22MB. על ברכות ומועד, וירושלמי ברכות
§ברכת אברהם, אברהם אבלי ב"ר גרשון, ווארשא, תרנה, על אגדות התלמוד ועל התנ"ך
§בתים לבריחים, ר' שבתי, 9MB, שקלאוו - תקס"ב על השאלות מסבי דבי אתונא במס' בכורות (דף ח:) ע"ד נגלה ונסתר
§גירסת הנערים, מלאך, יצחק ס"ט מ"ץ בק"ק ריגייו, ליוורנו, תרד, לקט אגדות הש"ס לבני הנעורים
§דברי אמונה, על אגדת סבי דבי אתונה, עפלבום, יוסף ב"ר צבי יהודה הלוי משעדלעץ, פיעטרקוב, תרסח, 64 עמ', 5MB
§דברי חכמים וחידותם, וייסמן חיות, מרדכי, וינה, תרנב, 241 עמ', 12MB, ביאורי אגדות בתלמוד ובמדרש
§דברי חכמים וחידותם, פיינשטיין, אריה ליב, ווארשא, תרנה, 27 עמ', 1MB, על מאמרי רבב"ח
§דברי חכמים וחידותם, 8MB, אופיבאך תקס"ב, על אגדות הש"ס
§דברי חן, רבינוביץ, מרדכי, ווילנא, תרנא, על אגדות חז"ל
§דברי יעקב - אגדות הש"ס, עדס, יעקב, ירושלים, תשע
§דברי יעקב, ר' יעקב קאפיל האפמאן, 2MB, פיעטרקוב תרצ"א, על אגדות הש"ס
§דברי שאול, נתנזון, יוסף שאול ב"ר אריה ליבוש הלוי, לבוב, תרלז, 318 עמ', 33MB, על אגדות התלמוד
§דברי שלמה, שלם, שלמה ב"ר יחיאל, פפד"א, 5513, חידושי אגדות ועל התורה
§דברי שמואל, רובין, שמואל ב"ר יחזקאל, ווילנא, תרפח, 16 עמ', 1MB, ביאורי אגדות
§דרוש לחיי הכהן, יוסף ב"ר יואל הכהן מפלינסק, ווארשא, תרלח, 159 עמ', 11MB, על אגדות התלמוד
§דרך הישר, ליפשיץ, צבי פנחס ב"ר יששכר בער, ווילנא, תרכד, 147 עמ', 16MB, על אגדות התלמוד
§דרך המלך, רפפורט-הרטשטיין, אליעזר ב"ר אברהם אבלי, בודפשט, תרפב, דרשה על שלמות האדם, כיביאור לאגדתא בחולין כד, 50 עמ', 1MB
§דרכי נועם, רבי שמואל אליעזר מק"ק קלווריעא, קניגסברג, תקכ"ד, על מאמרי רבה בר בר חנה
§דרש משה, ר' משה מפיזענץ , 9MB, קראקא שמ"ט, על אגדות הש"ס בעין יעקב, ממקור אחר
§הגדות התלמוד, חכם ספרדי - לא נודע שמו, קושטנטינה, רעא
§הגיונות, על מאמרי חז"ל, קאגאן, יוסף חיים הכהן, נ"י, תשיט, 152 עמ', 4MB, על אגדות התלמוד, ברכות ומועד
§היכל כאורה, ר' אשר דאם , 2MB, לבוב תר"צ, על אגדות הש"ס בדרך רמז וסוד
§המאור שבאגדה, ר' יעקב הורוויץ, 3MB, ניו יורק 1917
§המאור שבתורה א, ר' יעקב משה לסין, ניו יורק תשט"ז, על ברכות, שבת, עירובין ופסחים, חידושי אגדות, 462 עמ', 10MB
§המאור שבתורה ב, ר' יעקב משה לסין, ניו יורק תש"כ, ראש השנה, יומא, סוכה, ביצה, תענית, מגילה, מו"ק, חגיגה, 552 עמ', 11MB
§המאור שבתורה ג, ר' יעקב משה לסין, ניו יורק תשכ"ב, על סדר נשים, 546 עמ', 16MB
§המאור שבתורה ד, ר' יעקב משה לסין, ניו יורק תשכ"ו, על ב"ק, ב"מ, ב"ב, וסנהדרין, 486 עמ', 10MB
§המאור שבתורה ה, ר' יעקב משה לסין, ניו יורק תשכ"ו, על שבועות, מכות, הוריות, קדשים וטהרות, 428 עמ', 14MB
§העז ביד, ר' יהושע ב"ר עזריאל זעליג קארעלינשטיין, 24MB, בילגורייא תרע"ג, על אגדות חז"ל במס' ברכות
הרי"ף, חלק שני, יבמות-נדה, על עין יעקב, ר' יאשיהו פינטו, עם חדושי קהלת שלמה, ר 'זלמן, אמשטרדם, תקי"ד, 172 עמ'
§ויאמר שמואל, ר' שמואל אלבאז, 13MB, כאזאבלאנכא תרפ"ט, על אגדות הש"ס ופרקי אבות, 229 עמ', ממקור אחר, 74 עמ', 5MB,
§זהב שיבה, אלגזי, שלמה בן אברהם, קושטנדינה, תמג
§זהב שיבה, ר' נסים] שלמה אלגאזי, 8MB, פירדא תנ"ב, על אגדות הש"ס ודיבורי תוס' השייכים לאגדה
§זיז שדי, ר' יהודה ליב בן אהרן שמואל, לובלין, שצד, על מאמרי רבב"ח ע"פ הקבלה
§זכר אברהם, בארמאט, אברהם ב"ר אשר הענזיל, אנטוורפן, תרצא, 255 עמ', 15MB, ביאורים לאגדות התלמוד. מעמ' 137 "וזאת ליהודה" - על פרקי אבות. מעמ' 157 - על אגדות התלמוד. מעמ' 175 - על התורה. מעמ' 204 - על נ"ך. מעמ' 224 - ביאור אגדות התלמוד. מעמ' 235 - על הירושלמי. מעמ' 241 - תוכחת מגולה מאב לבנו
§זכרון משה, ר' משה דעסוי, 5MB, אמשטרדאם תקכ"ה, על אגדות הש"ס
§זקני שארית הפליטה, ר' אהרן רוזנפלד, ברוקלין תש"ח, 80 עמ', 3MB, על אגדות התלמוד, עם ביאור "זכרון קדושים"
§זקני שארית ישראל, הרב אהרן רוזנפלד, ברוקלין, ניו יורק תשט"ו, ביאורים באגדות הש"ס, 96 עמודים - 5 MB
חידושי אגדות, מהרש"א, לובלין שפ"ז, 227 עמ'
חדושי אגדות מהרש"א, קראקא שצ"א-שצ"ב, 91 עמ', 34MB
§חדושי אגדות, ר' שמואל אליעזר (מהרש"א), פפד"מ, תמב
§חידושי אגדות, ר' ישראל בן בנימין, ווילהרמרש דארף, תצ
§חדושי אגדות מהרא"ל, על אגדות התלמוד, ליפקין, אריה ליב, ירושלים, תרסו, 114 עמ', 6MB. מעמ' 57 - "שרגא דנהורא", חידושי מסכתות, ממקור אחר
§חדושי אגדות מהר"ל מפראג חלק א, ר' יהודה ליוואי בן בצלאל (מהר"ל) מפראג, ירושלים, תשלב
§חדושי אגדות מהר"ל מפראג חלק ב, ר' יהודה ליוואי בן בצלאל (מהר"ל) מפראג, ירושלים, תשכד
§חדושי אגדות מהר"ל מפראג חלק ג, ר' יהודה ליוואי בן בצלאל (מהר"ל) מפראג, ירושלים, תשלב
§חדושי אגדות מהר"ל מפראג חלק ד, ר' יהודה ליוואי בן בצלאל (מהר"ל) מפראג, ירושלים, תשכד
§חושב מחשבות - חלק שני, קראפמאן, מאיר יהושע רב בביורעוו, ווילנא, תרסד, על אגדות התלמוד
§חיל וחוסן, ר' חיים יהודה הלוי זילבערמינץ, 6MB, בילגורייא - תרפ"ט על אגדת חז"ל במס' יבמות על דרך חסידות וקבלה
§חכימא דיהודאי, גולדשמיד, עזריאל יצחק ב"ר אהרן, ווארשא, תרסב, ביאור על אגדות סבי דבי אתונה ורבב"ח
§חמדת יהושע, הרב יהושע זאמבראווסקי, בופולו וסירקיוז, ניו יורק תרצ"ב, לבאר אגדות על זרעים מועד - 4 MB
§חסדי השם על עין יעקב - נדרים, קריגר, מרדכי אהרן בן זאב, ניו יורק, 5774
§חסדי השם על עין יעקב - פסחים, קריגר, מרדכי אהרן בן זאב, ניו יורק, 5773
§יהי שמו לעולם, ר' שמשון בן משה פרידבורג, פירוש על כל "לעולם" בעין יעקב, אלטונא תקס"ו, 47 עמ', 3MB, ჶממקור אחר, 25 עמ'
§יחי ראובן, רבי ראובן חיים וויינברגר, מונקאטש, תרצ"ו, על אגדות מסכת חגיגה
§ילקוט יהושע, הרב יהושע העשל רבינאוויטש, ניו יורק תרצ"ג, פירוש על אגדות הש"ס - 2.7 MB, ממקור אחר
§ישרש יעקב, אבואלעפייא, חיים, אזמיר, תפח, על אגדות התלמוד, עם "באר לחי" - דרשות על התורה לר' יצחק נסים ן' גאמיל, וס' חיים וחסד, קיצור הדרשות, והשמטות לס' מקראי קודש, ממקור אחר
11MB, ממקור אחר
§כבוד הבית, ר' שמעון וואלף, 17MB, האמבורג תס"ז, אגדות התלמוד סדר זרעים ומועד, ממקור אחר, 400 עמ', 72MB, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 112 עמ'
§כונות האגדות - כפתר ופרח, ר' יעקב בהר' יצחק לוצטו, על אגדות בש"ס בבלי וירושלמי ושאר מדרשות, עם חידושי ספר הזהר ועם מעשים נפלאים, בסיליאה שמ"א, 169 עמ', 36.3MB
§כונות האגדות נקרא כפתור ופרח, על אגדות התלמוד, לוזאטו, יעקב בן יצחק, אמשטילרדם, תסט, ממקור אחר
כור לזהב, ר' יהודה אידל שרשבסקי, ח"ב, על אגדות התלמוד, וילנא תרכו, ☼ממקור אחר
§כלילת יופי, הרב אליעזר בן זאב, נאווי דוואהר, תקמג, 100 עמ', 10MB, על אגדות רבב"ח וסבי דבי אתונא, ממקור אחר, 4MB
§כפתור ופרח, על אגדות התלמודים המדרשים והזוהר, ר' לוצאטו, יעקב ב"ר יצחק מצפת, באזל, שמא
§כונות האגדות שנקרא כפתר ופרח, לוצאטו, יעקב בן יצחק, בסיליאה, שמ
§כפתור ופרח - כוונות האגדות, לוצאטו, יעקב ב"ר יצחק מצפת, אמשטרדם, תסט, ביאורי אגדות הבבלי והירושלמי ומדרשים, ☼ממקור אחר, 131 דפים
§כפתור ופרח, לוצאטו, יעקב ב"ר יצחק מצפת, לבוב, תרנא, על אגדות התלמוד בבלי וירושלמי
§כרם בנימין-חלק ראשון, בנימין מאיר, ווילנא, תרמה, על מאמרי רבב"ח וסבי דבי אתונא
§כתנות אור - עין יעקב, אבן חביב, יעקב ב"ר שלמה, אמשטרדם, 5444, 759 עמ', 108MB
§כתנות אור, אבן חביב, יעקב בן שלמה, אמשטרדם, תפד, 709 עמ', 54MB
§לאור האגדה, ר' גרשון זאב דמשק, ניו יורק, תשטו, 273 עמ', 9MB, על אגדות התלמוד
§לוח מאמרי עין ישראל, ריאיטי, אליעזר בן יצחק, ויניציאה, שעב, אגדות התלמוד בסדר א"ב
§לקוטי הראי"ב, על אגדות התלמוד, וחידושים שונים, ירושלים, 75 עמ', 3MB
§לקח טוב, ר' אליעזר ליפמן, 4MB, פפד"א תס"א, דרושים על אגדות תמוהות בש"ס ומדרשי חז"ל, ובתוכו ביאורים על כמה פסוקי תנ"ך, ע"ד דרוש וחידוד, מסודר עפ"י ערכים, ממקור אחר
§לקט מהגיוני התורה - על אגדות בבלי וירושלמי - חלק ראשון, צוריאל, משה, בני ברק, 5771
§לקט מהגיוני התורה - על אגדות בבלי וירושלמי - חלק שני, צוריאל, משה, בני ברק, 5771
§לקט פרושי אגדה - כרך א, צוריאל, משה יחיאל, בני ברק, תשע
§לקט פרושי אגדה - כרך ב, צוריאל, משה יחיאל, בני ברק, תשע
§לקט פרושי אגדה - כרך ג, צוריאל, משה יחיאל, בני ברק, תשע
§לקט פרושי אגדה - כרך ד, צוריאל, משה יחיאל, בני ברק, תשע
§לשמוע בלמודים, ר' יצחק אליהו לנדא, 10MB, ווילנא תרל"ו, על אגדות הש"ס (בבלי וירושלמי) סדר זרעים מועד ונשים
§מאור עינים, פינטו, יאשיהו בן יוסף, ויניציאה, תג, ჶממקור אחר, ממקור אחר
§מאור עינים, ר' יאשיהו פינטו, 203 עמ', 15MB, מנטובה תק"ג, על אגדות עין יעקב חלק ב', ממקור אחר, 200 עמ', 20MB, ჶממקור אחר, ☼ממקור אחר
§מאיר בת עין, ר' מאיר ביקייאם, אזמיר תקט"ו, על אגדות הש"ס, זרעים-מועד, בדרך קבלה, 245 עמ', 14MB. בדף פט ע"ג-ע"ד נדפס מה ששייך לדף צ ע"א-ע"ב ולהיפך, ובסריקה כאן מסודר נכון. מעמ' 203 - השמטות. מעמ' 214 - מפתח מקורות. מעמ' 222 - ערכי הכינויים ח"ב, ר' משה זכות, Ξממקור אחר
§מאיר בת עין, ביאור לאגדות התלמוד ע"פ סודות האריז"ל, ביקאיים, מאיר, בני ברק, 5766
§מאזני צדק, ר' דובערוש טורש, 25MB, ווארשא תרס"ה, ביאורים על אגדות חז"ל ע"ד פילוסופיה וחקירה
§מאמר קדישין, ר' חיים יצחק אהרן ב"ר יהודה ליב מווילקאמיר, ירושלים, תרס, 16 עמ', 874KB, חידושי אגדות
§מגלת סתרים, על אגדות רבה בר בר חנה, לידא, דוד ב"ר אריה ליב, זיטומיר, תרכז
§מגן התלמוד, ביאורי אגדות חז"ל ע"פ חכמת הטבע, עם "קול שמחה" - דרושים, כהנא, שמחה הכהן, ווארשא, תרסב
§מדרש פנחס, ר' פנחס מוויסאקי, 6MB, לונדון - תקנ"ה על מאמרי רבה בר בר חנה במס' בבא בתרא פרק הספינה, ועל השאלות מסבי דבי אתונא לר' יהושע בן חנניה במס' בכורות, ממקור אחר
§מוצאי מים, הרב חיים הירשענזאהן, הובוקן, ניו ג'רסי תרפ"ד, פירוש אגדות רבב"ח, 250 עמודים - 4.5 MB
§מזה ומזה הם כתובים על עין יעקב- ברכות, זילבערמאן, משה בן אברהם יוסף, מונסי, 5776
§מטה אהרן, ר' דוד אהרן ווישנעויץ, ווילנא, תרסט, 65 עמ', 3MB, על אגדות התלמוד.מעמ' 45 - על עשרת השבטים
§מטה אהרן, וישנביץ, דוד אהרן, זאמושט, תרצ, על אגדות רבה בר בר חנה, ועל אגדות חז"ל, וקונטרס על מציאת עשרת השבטים
§מים חיים, רבי חיים הכהן, פיורדא, תקט"ז, ליקוטים. על אגדות סבי דבי אתונא. מעמ' 10 - עם שירים. מעמ' 16 - על הפסוק "קרבה שנת השבע. 17 עמ', 1MB
מלחמת סופרים, ישראל דוד מילר, נגד ס' המפתח למשה אהרן שצקס, שטען שלא היו נסים בבית המקדש, ומה שכתב עניין הכרובים, ובעניין העקידה, ומעשה בתו של נחוניא בן הקנה, וילנא תרלא
§מנורת בצלאל, ר' בצלאל בייראק , 8MB, ווילנא תרמ"ט, על מאמרי רבה בר בר חנה במס' בבא בתרא פרק הספינה, מיוסד על י"ג עקרים מהרמב"ם
§מנחת יהודה-חלק ראשון, געלבארד, יהודה צבי, מונקאטש, תרסג, על אגדות רבב"ח
§מנחת יהודה-חלק שני, געלבארד, יהודה צבי, פאדגורזע אצל קראקא, תרסו
§מנחת כהן, כץ, מיכאל, דיהרנפורט, תקל"ח, 34 עמ', 2MB, ביאורים על אגדות רבב"ח ועוד אגדות
§מסתרי ים התלמוד, זאבלודאווסקי, ירוחם פישל, ווארשא, תרנז, על אגדות התלמוד
§מעיינת ראובן - מסכת טבול יום - חלק האגדה, הרב ראובן מלך שווארץ, ברוקלין, 5783
§מערכי לב, לוין, אריה ליב בן נתן, לונדון, תרסז, 63 עמ', 5MB, על אגדות התלמוד. מעמ' 42 - על התורה. מעמ' 58 - על נ"ך
§מעשה רב, רבי משה בן בנימין מבגדאד, קושטא, תצ"ו, על מאמרי רב הבר בר חנה, ממקור אחר
§מעשה רב, רבי משה חיים טריוואקס, פיעטרקוב, תרס"ו, מעשיות שבתלמוד בסדר א"ב
§מפענח נעלמים, ר' אלעזר דוד סופר, תל אביב, תרצח, על אגדות רבב"ח
§מפענח נעלמים, תל אביב, תשה, 30 עמ', 1MB, על אגדות רבה בר בר חנה
מפתח האגדות מכל הש"ס, ר' מרדכי צבי בר בנימין, תר"ל, 226 עמ'
§מפתח האגדות, ר' מרדכי צבי ב"ר בנימין, ווילנא, תרמ, 198 עמ', 8MB, מפתח ע"פ א"ב לאגדות התלמוד, ממקור אחר, 200 עמ'
§מצודת דוד, ר' דוד, 9MB, אלטונא תצ"ו, על אגדות הש"ס, ממקור אחר
מראה עיני הכהן, ח"ב, ר' צבי הירש בר רפאל הכהן, על אגדות התלמוד, ברסלאו תקע"ו
§מראית העין, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ליוורנו, תקס"ה, ממקור אחר
§מרבה עצה, ר' יהושע אייזיק שפירא, 11MB, ווילנא תר"ל, על מאמרי רבה בר בר חנה במס' בבא בתרא פ' הספינה
§משאת משה-חלק ראשון, איידעלשטיין, משה צבי ב"ר יעקב הכהן, ווילנא, תרנו, על אגדות רבב"ח, עם דרשות, וחידושי סוגיות
§משאת משה-חלק שני, איידעלשטיין, משה צבי ב"ר יעקב הכהן, ווילנא, תרסב, על אגדות סבי דבי אתונה, עם דרשות, והספד על ר' יצחק אלחנן, וחידושי סוגיות
§נדבות פי, יאדמאן, אלעזר חיים, פיעטרקוב, תרפט, על אגדות הש"ס
§נזר הנצחון, פלנסברג, חיים ירמיה, ווילנא, תרמג, על אגדות סבי דבי אתונא, עם ביאור לסוגיית חלב חידוש הוא
§נחלת אשר, ר' אשר בהרב יהודה ליב מרגליות, ניו יורק, תרעב, 386 עמ', 12MB, על אגדות התלמוד. על הספר ראה כאן
נחלת יעקב, ר' יעקב מליסא, ברסלבא תרט
§נחלת יעקב, לורברבוים, יעקב מליסא, לבוב, תרסב, חידושים על אגדות הש"ס, עם צוואתו. עמ' 11-17 - "מגילת ספר" לר' יעקב עמדין - תולדות אביו,חלקי. מעמ' 18 - חידושים בהלכה ואגדה, גם לר' יעקב משה אב"ד זבארוב
§נחלת עזריאל, ר' עזריאל זעליג ב"ר ישכר דוב קרעלינשטיין, 4MB, בילגורייא תרע"ג, על אגדות חז"ל במס' שבת
§נשמת יעקב, קווינט, משה דוב, קיידאן, תרצה, ביאורי אגדות התלמוד, 67 עמ', 4MB
סוגיות באגדה, הרב אוריאל לוי, הקניית מיומניות ללימוד גמרא ארמית ותולדות אמוראים
§סמא דחיי, רבי אלעזר בעל שמן רוקח, ווארשא, תקנ"ו, על אגדות התלמוד
§סיפורי רבה בר בר חנה, ר' יהודה דוד אייזענשטיין, 1MB, ניו יורק 1937
§ספר האגדה, בריסק, שלמה, בודפשט, דרשות על אגדות חז"ל בסדר מועד
ס' המפתח, מפתח לאגדות חז"ל, ר' משה אהרן שצקס, ורשה תרכו, 12 + 200 דפים
§עבודת אהרן, רבי אהרן יוסף פיינזילבער, ווארשא, תרנ"ט, ביאורים על אגדות התלמוד §ממקור אחר
§עולם עשיה-חלק שני, זילבערגלייט, יעקב יהודה ליב, ווארשא, תרעא, על אגדות חז"ל
§עולת אהרן, ר' אהרן זליג בן יואל פיבוש, 6MB, אופיבאך - תצ"ג על אגדות הש"ס, ממקור אחר
§עטרת אפרים, קאניטאפסקי, אפרים ב"ר שמעון, לובלין, תרעא, על אגדות סבי דבי אתונא, ודרשות לר"ה
§עטרת צבי, געלבארד, יהודה צבי, מונקאטש, תרעא, ביאורים לאגדות הלמוד
§עיון יעקב, רישר, יעקב ב"ר יוסף, וילהרמשדורף, 5489, על עין יעקב, ☼ממקור אחר, 114 דפים
§עיון מנחם על אגדות הש"ס - חלק א, פאלאק, מנחם הלוי, נ"י, תשח
§עיון מנחם א, ר' מנחם סג"ל פאללאק, ניו יורק תשכ"ז, 159 עמ', 4MB, על אגדות התלמוד
§עיוני הלכה והגיונות, ר' יוסף חיים הכהן קאגאן, שיקגו תשכ"א, 251 עמ', 8MB, ביאורים על אגדות התלמוד, ובתחלתו בירורי הלכה
עין אברהם על עין יעקב, ח"א, ברכות, שבת ועירובין, עם רש"י וביאור "עין אברהם" לר' אברהם שיק, קאניגסברג תר"ה, 490 עמ', עם מבוא גדול על האגדות,
עין אברהם על עין יעקב, ח"ב, פסחים-חגיגה, עם "עין אברהם", 504 עמ'. מעמ' 487 - "קנמן בשם"
עין אברהם על עין יעקב, ח"ג, סדר נשים-נזיקין, עם "עין אברהם", 630 עמ'. מעמ' 599- "קנמן בשם" - "בארה של מרים", לר' יהודה עפשטיין, ביאורי אגדות
§עין אברהם על עין יעקב - חלק ב, אבן-חביב, יעקב בן שלמה, קניגסברג, 5608
עין איה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק
§עין אליהו, ר' אליהו שי"ק, ווילנא תרכ"ט-תרל"ד, על אגדות הש"ס בעין יעקב, ח"א, 41MB, ח"ב, 41MB, ח"ג, 36MB, ח"ד, 41MB, ח"ה, 37MB
עין אליהו, ר' אליהו שיק, על עין יעקב, וילנא תרכט, עם רש"י ומהרש"א
עין יעקב
עין יעקב (מהד' שמואל צבי גליק)
עין יעקב, ר' יעקב חביב, שלוניקי רעו ממקור אחר
עין יעקב, ונציה שו, ממקור אחר
עין יעקב, ונציה שכו, חלק ב
עין יעקב, שלוניקי שנה, חלק א, כרך ב
עין יעקב, פרוסטיץ שסג ממקור אחר
עין יעקב ["עין ישראל"], ויניציאה שפ"ה, 391 עמ', 31MB
עין יעקב, וירונה תי
עין יעקב, פראג תכח
§עין יעקב, עם פירושי רש"י, תוס', מהרש"א ור"י פינטו, אמשטרדם, 5501, 758 עמ', 121MB
§עין יעקב - בית ישראל - נשים ונזיקין, אבן חביב, יעקב ב"ר שלמה, פרוסטיץ, 272 עמ', 34MB. בעמוד 1 הוכנס עמוד ששייך באמצע הספר
§עין יעקב - חלק א, אבן חביב, יעקב בן שלמה, קאניגסבערג, 5605
עין יעקב, וילנא תרה, עם מהרש"א, רי"ף, הבונה, הכותב
§
עין יעקב חלק ד, חביב, יעקב בן שלמה אבן, קעניגסבערג, תרח
§עין יעקב, חביב, יעקב בן שלמה אבן, קניגסברג, תרכ
§עין יעקב, עם רש"י, וליקוטי חידושים, ותרגום לאידיש, ח"א, ברכות ושבת, 38MB, ח"א, 38MB, ח"ב, 43MB, ח"ב, 43MB, ח"ג, 47MB, ח"ג, 47MB, ח"ד, 43MB, ח"ד, 43MB
עין יעקב, עם פירוש קצר, ח"א, ברכות-עירובין, ורשה תרי"ז, 368 עמ'
עין יעקב ח"ב, פסחים-חגיגה, ורשה תרי"ז, 556 עמ'
עין יעקב חלק ב, סוכה-חגיגה, וירושלמי מועד, עם רש"י, מהרש"א, פתח עינים, חדושי מהר"ץ, ווילנא, תרל"ט, 354 עמ'
עין יעקב, ח"ג, יבמות-ב"ב, ורשה תרי"ז, 588 עמ'
עין יעקב ח"ד, סנהדרין-נדה, ורשה תרי"ז, 564 עמ'
§עין יעקב - חלק ראשון, ווילנא, תריז
§עין יעקב - חלק ראשון, ווילנא, תרפג
§עין יעקב - חלק שני, ווילנא, תרפג
§עין יעקב - חלק שלשי, ווילנא, תריז
§עין יעקב - חלק רביעי, ווילנא, תרכד
§עין יעקב - חלק חמישי, ווילנא, תרכד
§עין יעקב, אבן חביב, יעקב בן שלמה, לבוב, 5632
§עין ישראל, אגדות הש"ס עם ביאור המלים, עם תוספת "בית יהודה", אמשטרדם, 5485, 652 עמ', 49MB
§עין יעקב - חלק א, חביב, יעקב בן שלמה אבן, ווילנא, 5654
§עין יעקב - חלק א, חביב, יעקב בן שלמה אבן, ווילנא, 5659
§אגדת עין יעקב עם תרגום באנגלית - א, אבן-חביב, יעקב בן שלמה, ניו יורק, 5676
§אגדת עין יעקב עם תרגום באנגלית - ב, אבן-חביב, יעקב בן שלמה, ניו יורק, 5676
עין יעקב - ברכות וזרעים, עם פירוש ותרגום לאידיש, 250 עמ', 62.2MB
עין יעקב - שבת, , עם פירוש ותרגום לאידיש, 212 עמ', 53.4MB
עין יעקב - עירובין, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - פסחים, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - יומא, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - סוכה, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - ביצה, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - ראש השנה, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - תענית, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - מגילה, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - מו"ק, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - חגיגה, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - יבמות, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - כתובות, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - נדרים, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - נזיר, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - גיטין, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - סוטה, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - קידושין, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - ב"ק, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - ב"מ, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - ב"ב, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - סנהדרין, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - מכות, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - שבועות, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - עדויות, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - ע"ז, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - הוריות, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - זבחים, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - מנחות, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - חולין, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - בכורות, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - ערכין, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - תמורה, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - כריתות, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - תמיד, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - נדה, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב - טהרות, עם פירוש ותרגום לאידיש
עין יעקב, בוסטון תרעט
§עין יעקב המפורש - בבא מציעא, ווילהעלם, ישעיה זושא, ניו יורק, 5757
§עיני בנימין, רבי בנימין חיין, ירושלים, חש"ד, 197 עמ', 8MB, על מאמרי רבב"ח. מעמ' 68 - "תוכחת חיים" - על ויכוח סבי דבי אתונא. מעמ' 108 - ביאורי אגדות שונות. מעמ' 120 - "ישמח חיים" - על פרק שירה. מעמ' 177 - ביאורי אגדות ועוד
§עיני יצחק, על אגדות התלמוד, רפאפורט, חיים יצחק אהרן בן יהודה ליב, וילנה, 5638
§עיר בנימין [ב"ח], 9MB, פפד"א - תנ"ח תפ"ב על אגדות ש"ס בבלי סדר נשים ונזיקין
§עיר בנימן, בנימין זאב וולף בן שמואל, פרנקפורט דמין, תנח
§עץ אבות, ר' מרדכי אליעזר וועבער, 3MB, ירושלים - תרמ"ה על האגדות במס' ערכין ועל פרקי אבות, 28 עמ', ממקור אחר, 43 עמ'
§עצת יהושע, ר' יהושע אייזיק, 6MB, ווילנא - תרכ"ח על השאלות מסבי דבי אתונא לר' יהושע בן חנניא
פדה בשלום, ר' פינחס דניאל רחלין, תשנח, קובץ מעשיות מהתלמוד הבבלי בעיון
פחד יצחק, ביאורי פסוקים ומאמרים הרבה ממדרשי רז"ל, ר' יצחק חיות, לובלין של"ג, 72 עמ', 12.6MB, ביאורי אגדות
§פירוש האגדות, עזריאל מגירונה, ירושלים, תשה
§פירוש על אגדות רבב"ח וסבא דבי אתונא, ר' אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), קניגסברג, תרכב, 27 עמ', 2MB. מעמ' 22 - ביאורים על אגדות נוספות
§פירוש על כמה אגדות, אליהו בן שלמה, ווילנא, תקס, §ממקור אחרממקור אחר, 15 דפים
§פלא יועץ ח"א, ר' יצחק בן בנימין שמואלביץ, לאדז, תרעו, 91 עמ', 7MB, ביאור אגדות רבב"ח
§פלא יועץ ח"ב, ר' יצחק בן בנימין שמואלביץ, לאדז, תרעו, 51 עמ', 4MB, ביאורים על אגדות סבי דבי אתונא. מעמ' 32 - דרשות למועדים. מעמ' 46 - ביאורים במדרש רבה
פני משה, חדושי אגדות התמוהים בתלמוד, ודבורי רש"י ותוספת, ר' משה ב'ר ישעי' כ"ץ, ווילהרמשדארף תע"ו, 47 עמ', 10.4MB, §ממקור אחר, 5MB
פני משה, ר' משה בר ישעיהו הכהן, וילהרמסדורף תעו, 44 דפים, ביאורי אגדות
§פנים מסבירות, ר' משה חזן , 6MB, פראג תנ"ג, על אגדות הש"ס, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 41 דפים, חידושי מסכתות, ברכות ומועד
פרדס רמונים, ר' שם טוב אבן שפרוט, סביוניטה שיד, על האגדות, §ממקור אחר, 6MB, ממקור אחר
פרדס רמונים, ר' שם טוב אבן שפרוט, זיטאמיר תרכו, §ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 122 עמ'
§פרס אבות, ר' אברהם אבלי הכהן זעעלנפריינד , 17MB, לבוב תרכ"ה, על השאלות מסבי דבי אתונא במס' בכורות (דף ח:), על סיפורי רבב"ח, על פרקי אבות, שו"ת וחילוקים, 173 עמ', ממקור אחר, 4MB, 82 עמ'
§פשר אגדתא, ראטנער, אליהו במהרי"ל, ווארשא, תרנ"ה, 172 עמ', 15MB, על אגדות התלמוד - ברכות ושבת
§פתח עינים-חלק ראשון, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ליוורנו, תקנ, ממקור אחר
§פתח עינים-חלק שני, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ליוורנו, תקנ
§פתח עינים-חלק א, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ירושלים, תשיט
§פתח עינים-חלק ב, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ירושלים, תשיט
§פתח עינים [ז' חלקים], ר' בנציון רפאל הכהן פריצ, 12MB, ליוורנו תקע"ה-תרל"ט על אגדות הש"ס בעין יעקב בדרך מחקר ופילוסופיא
§צבי קודש, ר' צבי הירש, 5MB, זולצבאך - תק"ח על אגדות הש"ס
§צנצנת המן, ר' מנחם מן [מנלי] אונא, 6MB, אופיבאך תפ"ג, על אגדות הש"ס בדרך דרוש וחידוד, ממקור אחר
צפנת פענח, על מאמרי רבה ברברחנה, ר' אליהו גוטמכר, בראדי תרלה
§קדש נפתלי, נפתלי ב"ר פנחס זאב הלוי, ווילנא, תרמו, על עאגדות במסכת ברכות
§קול יהודה-חלק ראשון, געלבארד, יהודה צבי, טשרנוביץ, תרמד, 158 עמ', 7MB, אגדות התלמוד, ברכות עד בבא בתרא,
§קול יהודה-חלק שני, געלבארד, יהודה צבי, קולומיה, תרנב, 114 עמ', 6MB, על חגיגה, מו"ק וב"ב
§קנמן בשם, אפשטיין, יהודה יודל, חמ"ד, 5580, 73 עמ', 3MB, על אגדות התלמוד
§קרבן אשר, ר' אשר אנשיל יהודה מיללער, 19MB, חיפה תשכ"א, על אגדות הש"ס
§ראש יוסף, ר' יוסף, 9MB, קיטן תע"ז, על אגדות הש"ס
§רוב דגן - חלק א, על אגדות התלמוד, הרב יצחק עטייה, פתח תקווה, 5783
§רוב דגן - חלק ב, ביאור אגדות, הרב יצחק עטייה, פתח תקווה, 5783, ממקור אחר
§רמזי הגדות, ר' דוד שבתי משה גערשטיין, 2MB, ברדיטשוב תרנ"ח, על אגדות הש"ס
§רמזי שלמה, פרידמאן, שלה משולם, בילגורייא, תרצה, חידושי אגדות ברכות עד שקלים, 240 עמ', 16MB
רפדוני בתפוחים, פירו' על אגדות של רבה בר בר חנה, ר' אליקום געץ בן מאיר רבי געץ, עם פשטים מר' שמואל זונוויל בה"ה אליקום געץ, ברלין תע"ב, 31 עמ', 5.5MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
§רפדוני בתפוחים, אליקים געץ ב"ר מאיר, פאדגורזע אצל קראקא, תרנו
§רפדוני בתפוחים, רבי אליקום געץ, לודז, תרצ"ז
רצוף אהבה, ר' שלמה אלגזי, וירונה תט, §ממקור אחר, ממקור אחר
§רצוף אהבה, מהדורא שניה, "אפיריון שלמה", ר' שלמה אלגאזי, 8MB, פפד"א תנ"ב, על דיבורי תוס' בש"ס השייכים בעיקר לענין דרשא, ממקור אחר, ≡ממקור אחר, 220 עמ'
§שבות יעקב, ר' חיים אבועלעפייא, 7MB, אזמיר תצ"ד, על אגדות הש"ס בעין יעקב, ממקור אחר
§שירי הלוי - אגדות הש"ס, יואל הלוי קלאגסברוין, מאנסי, 5780
§שלום במרומיו, הרב שלום גורלאנד, ניו יורק ת"ש, חידושים על מסכת אגדות מס' ברכות, 80 עמ', 3MB,
§שמן רוקח, ר'משה רוקח, עם הערות ותולדות המחבר מר' יוסף חיים ווערטהיימער, נוי יורק תשי"א, 100 עמ', 2MB, על אגדות התלמוד
§שמן ששון, ששון, יצחק, ווילנא, תרי"ט, 109 עמ', 8MB, על אגדות התלמוד. מעמ' 103- הספד על ר' מרדכי אב"ד פינסק
§שפה ברורה, ר' שרגא פייבל ב"ר משה סגל, זולקווא, 5538, 88 עמ', 8MB, ביאורים על אגדות התלמוד, וביאורי משניות הלכתיות בדרך דרוש, עם דרשות לשבת תשובה, ממקור אחר, 84 עמ', 8MB
§שרביט הזהב [חלק ג'], ר' יהודה הכהן טעמקין, ווילנא תרנ"ג, על מאמרי רבה בר בר חנה, 81 עמ', 5MB
תאוה לעינים, אלגזי, שלמה בן אברהם, שאלוניקי תט"ו, רכב דפים, על אגדות התלמוד
תאוה לעינים, ר' שלמה בן אברהם אלגזי, שאלוניקי תט"ו, 229 עמ', 58.4MB, ☼ממקור אחר, §ממקור אחר
§תאוה לעינים, ר' שלמה אלגאזי, 11MB, זולצבאך תמ"ז, על אגדות הש"ס, לפי הסימנים בעין יעקב, 283 עמ', ממקור אחר, 10 עמ', 1MB, ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, ≡ממקור אחר, 288 עמ'
§תהלוכות האגדות, כללים של אגדות התלמוד, ר' יוסף זכריה שטערן, ווארשא, תרסב, 80 עמ', 12MB. עמ' 79 - תוכן העניינים
§תפוחי זהב - על האגדות - ברכות, שבת עירובין, גולדוסר, יצחק פינחס בו יהודה, בני ברק, 5775
§תפוחי זהב - על האגדות - נזיקין, גולדוסר, יצחק פינחס בו יהודה, בני ברק, 5773
§תקות עניים, פיסאצקי, משה ב"ר אפרים מברעזי, ווילנא, תרלב, 72 עמ', 2MB, על מאמרי רבה בר בר חנה

מפרשי הירושלמי
אבני צדק שקלים
§אגדות ירושלמי, האגדות שבתלמוד ירושלמי, עם פירוש יפה מראה, לר' מרדכי יפה, וכבוד חכמים, לר' שמעון מפינטשוב, ופירוש מלוקט, ווארשא, תרמח, 230 עמ', 24MB
§אגדות תלמוד ירושלמי, עם ביאור, גוטמן, מתתיהו יחזקאל ב"ר שלום, תל אביב, תשיד
§אגדת אליהו ח"א, אליהו ב"ר אברהם שלמה הכהן, אזמיר, 5515, ביאורים על מאמרי האגדה שבתלמוד הירושלמי ח"א: על סדר זרעים, 247 עמ', 23MB, ממקור אחר
§אגדת אליהו ח"ב, אליהו ב"ר אברהם שלמה הכהן, שאלוניקי, 5585, כנ"ל על סדר מועד ממקור אחר
אגדת אליהו, ר' אליהו האיתמרי, אזמיר תקטו, 252 עמ', ☼ממקור אחר
§אהבת ציון וירושלים, ר' בער רטנר, ח"א על מסכת ברכות, ווילנא, 5661, ברכות, ווילנא, תרסא
פאה דמאי מעשר שני ערלה ובכורים, ווילנא, תרעז, ח"ג על מסכתות תרומות וחלה, ווילנא, 5665, תרומות וחלה, ווילנא, תרסה, ח"ד על מסכת שביעית, ווילנא, 5667, שביעית, ווילנא, תרסו, ח"ה על מסכת כלאים ומעשרות, ווילנא, 5667, כלאים ומעשרות, ווילנא, תרסז, חי"ב על פאה דמאי מעשר שני ערלה ובכורים, ווילנא, 5677, ח"ב על מסכת שבת, ווילנא, 5663, שבת, ווילנא, תרסג, ח"ו על מסכת פסחים, פיעטרקוב, 5669, פסחים, פיעטרקוב, תרסט, ח"ז על מסכת יומא, ווילנא, 5669, יומא, ווילנא, תרסט, ח"ח על מסכתות ר"ה וסוכה, ווילנא, 5671, ראש השנה וסוכה, ווילנא, תרעא, ח"ט על מסכת מגילה, ווילנא, 5672, מגילה, ווילנא, תרעב, ח"י על מסכתות ביצה ותענית, ווילנא, 5673, ביצה ותענית, ווילנא, תרעג, חי"א על שקלים חגיגה ומועד קטן, ווילנא, 5674, שקלים, חגיגה ומועד קטן, ווילנא, תרעד
אהבת ציון, על ירושלמי דמאי, זכריה פרנקל, ברסלויא תרל"ה, 82 עמ'
§אור הישר, ירושלמי זרעים ומועד, הילמן, שמואל יצחק, ירושלים, תשז, 110 עמ', 9MB
§אור הישר, ירושלמי נשים ונזיקין, הילמן, שמואל יצחק, ירושלים, תשח, 109 עמ', 9MB
§אור לישרים על תלמוד ירושלמי מסכת ברכות כרך א, בוך, יהושע, ירושלים, 5775
§אור לישרים על תלמוד ירושלמי מסכת ראש השנה, בוך, יהושע, ירושלים, 5771
§אור לישרים על תלמוד ירושלמי מסכת שקלים, בוך, יהושע, ירושלים, 5773
אור לישרים על ירושלמי שקלים, הרב יהושע בוך
§אמונת זרעים-מסכת פאה, מענדילזאהן, יהודה ליב, ווארשא, תרפח
§אמונת זרעים-מסכת דמאי, מענדילזאהן, יהודה ליב, ווארשא, תרפח
§אמונת זרעים-מסכת כלאים, מענדילזאהן, יהודה ליב, ווארשא, תרפח
§אמונת זרעים-מסכת שביעית, מענדילזאהן, יהודה ליב, ווארשא, תרפח
§אמונת זרעים-מסכת תרומות, מענדילזאהן, יהודה ליב, ווארשא, תרפח
§אמונת זרעים-מסכת מעשרות, מענדילזאהן, יהודה ליב, ווארשא, תרפח
§אמונת זרעים-מסכת מעשר שני, מענדילזאהן, יהודה ליב, ווארשא, תרפח
§אמונת זרעים-מסכת ערלה, מענדילזאהן, יהודה ליב, ווארשא, תרפח
§אמונת זרעים-מסכת חלה, מענדילזאהן, יהודה ליב, ווארשא, תרפח
§אמונת זרעים-מסכת ביכורים, מענדילזאהן, יהודה ליב, ווארשא, תרפח
אמרי במערבא, הרב אחיקם קשת, ליקוט המחלוקות העיקריות בין הירושלמי לבבלי
§אמרי במערבא, המחלוקות בין הבבלי לירושלמי, קשת, אחיקם, נתניה, תשע
אמרי במערבא, המחלוקות העיקריות בין הבבלי לירושלמי, ר'אחיקם קשת, תש"ע, 1013 עמ', 9MB, עם מפתח נושאים אלפאביתי
§ביאור ר"י קנייבסקי וגליונות רי"י קנייבסקי על הירושלמי, ברכות, ברק, תשנ, 207 עמ', 11MB, פאה, בני ברק, תשנז, דמאי, בני ברק, תשנז, מעשרות, בני ברק, תשמט, מעשר שני, בני ברק, תשמט, בכורים, בני ברק, תשנ, חלה, בני ברק, תשנ, ערלה, בני ברק, תשנ, פסחים, בני ברק, תשס, ראש השנה, בני ברק, תשסא, יומא, בני ברק, תשס, שקלים, בני ברק, תשנא, סוכה, בני ברק, תשס, ביצה, בני ברק, תשס, תענית, בני ברק, תשסב, מגילה, בני ברק, תשסב, מועד קטן, בני ברק, תשסג, חגיגה, בני ברק, תשסג
§ביכורי מרדכי, הרב מרדכי סאוויצקי, ווילנא, פולין תרצ"א, על הירושלמי, 24 דפים - 2 MB
§בנין ירושלים, לוין, נח חיים, ווארשא, תרכ"ד, אגדות תלמוד ירושלמי שנשמטו מיפה מראה, עם פירושים
§בקיאות כהלכה על התלמוד ירושלמי - מסכת ברכות, שמואל כהן זדה, ירושלים, 5783
§בקיאות כהלכה על התלמוד ירושלמי - מסכת פאה, שמואל כהן זדה, ירושלים, 5783, ממקור אחר
§בקיאות כהלכה על התלמוד ירושלמי מסכת דמאי, שמואל כהן זדה, בחר, 5783, ממקור אחר
§בקיאות כהלכה על התלמוד ירושלמי - מסכת כלאים, שמואל כהן זדה, ירושלים, 5784
בקיצור - מסכת שקלים, הרב יצחק הורביץ, פירוש וסיכום
§בריכת ירושלים, הרב מרדכי סאוויצקי, בוסטון, מסטשוסטס תש"ך, על הירושלמי, 254 עמודים - 11 MB
§גבורת יצחק - שקלים, סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוך, ליקווד, תשסה
דף על הדף - שקלים, בעריכת הרב אברהם נח קליין, הרב דוד אברהם מנדלבוים, הרב יהושע לפקוביץ, הערות והארות מגדולי הדורות
§דקדוקי סופרים, על ירושלמי ברכות, זקש, מרדכי יהודה ליב, ירושלים, תשג, 42 עמ', 1MB
§דרבוני זהב, ר' משה הכהן מוייגרשהים, 5MB, פיורדא תקמ"ה, על מס' שקלים, וקצת שו"ת, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 49 דפים
§דרך ישרה - שקלים, בני ברק, תשעב
הגהות ירושלמי סדר זרעים, ר' אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), עם הגהות ר' דוד לוריא, והגהות וליקוטים על ירושלמי סדר מועד מהרד"ל, קניגסברג תרי"ח, 72 עמ'
הגהות ירושלמי סדר זרעים, ר' אליהו מווילנא, קניגסברג תרי"ח, 37 עמ', 3.4MB, §ממקור אחר, ☼ממקור אחר,עם ביאור הרד"ל,על ירושלמי זרעים, ועם הגהות הרד"ל על ירושלמי מועד, 36 דפים, ≡ממקור אחר, 80 עמ'
§הגהות הירושלמי, ר' חיים אלעזר שפירא, ירושלים תש"מ, 315 עמ', 18 MB
§הירושלמי המפורש, ברכות, גורן, שלמה, ירושלים, תשכא
הירושלמי כפשוטו, ר' שאול ליברמן
הציבי ציונים, שקלים, בתוך גמ"ח אוצר התורה - סדר מועד
§הראל, ר' אברהם אליעזר ב"ר ישעיה אלפערשטיין , 10MB, שיקאגא - תר"נ על הירושלמי מס' בכורים
§השלמה לירושלמי, ווילנא, 5688
Ξהשלמה לירושלמי, פירוש ר"א פולדא, שדה יהושע, חי' חתם סופר, חי' ר' מאיר שמחה, מיכל המים, מקור ברוך, כוכב מיעקב, טוב ירושלים, חי' ר"ר גורדון, רוח זקנים, ווילנא, תרפ"ח
§ומתוק האור, על ירושלמי ברכות פ"א, ובענין נישואי אח צעיר לפני הבכור, גיאת, מנחם, ירושלים, 5768
§זהב הארץ, מלאכי (אנגלנדר), דוב, ירושלים, תש"ד, 158 עמ', 7MB, על ירושלמי ברכות, פאה ודמאי, ממקור אחר, 158 עמ', 6MB
§זהב הארץ, מלאכי (אנגלנדר), דוב, ירושלים, תש"כ, 135 עמ', 5MB, על ירושלמי סנהדרין, שבועות ומכות
§זכרון אלעזר, ר' אלעזר סג"ל לנדא, 8MB, בראדי - תרס"ו על מס' שקלים
§זכרון משה, ר' משה פינסקר, על הירושלמי, לונדון, תרצד, 136 עמ', 5MB
חברותא, ר' יעקב שולביץ, שקלים
חברותא - שקלים, הרב יעקב שולביץ, ביאור על כל הגמרא בשפה קלה
§חברותא - שקלים, בני ברק, 5762
§חומת ירושלים, ברומברג, אברהם יצחק, ירושלים, תשג, על ירושלמי סנהדרין ומכות, 115 עמ', 6MB, ממקור אחר, 116 עמ', 5MB
§חידושי הרח"ה ב-ג, על ירושלמי הוריות, רבי חיים הירשענזאהן, ירושלים, תרע"ד-פ"ד, 201 עמ', 16MB
חנה דוד, 1876, ווילנא, הרב יעקב דוד וילובסקי
§חנה דוד, ר' יעקב דוד ווילובסקי, רידב"ז, ווילנא, תרלו, 91 עמ', 67MB, על ירושלמי חלה. מעמ' 81 - על יבמות כ. מעמ' 86 - על רא"ש הלכות חלה. מעמ' 89 - השמטה לספרו "מגדל דוד"
§חרב נוקמת, יוסף הכהן, על אמיתות הירושלמי על קדשים, עם "כליא אורב" לר' רפאל גורדון באותו עניין, סאיני, תרעא
§חשק שלמה, על ירושלמי יבמות, פרידלנדר, שלמה יהודה ליב, ס. ווארהאל, תרסה
§טוב עין, הורביץ, אלעזר משה ב"ר חיים אריה הלוי, קראקא, תרצה, על ירושלמי יבמות, עם מבוא על עריכת הירושלמי, ותולדות משפחת הורוויץ
יפה מראה, ר' שמואל יפה, על אגדות הירושלמי, ונציה ש"נ, 333 עמ', 136 MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
§יפה מראה, יפה אשכנזי, שמואל, ברלין, 5485, על אגדות הירושלמי 432 עמ', 54MB. מעמ' 429 - מפתח מקורות, ממקור אחר, 432 עמ', 85MB, ☼ממקור אחר
§יפה מראה, יפה אשכנזי, שמואל, אמשטרדם, תפז, על אגדות הירושלמי, 399 עמ', 73MB, ☼ממקור אחר
Ξיפה מראה על אגדות ירושלמי, זרעים, ר' שמואל יפה ור' שמעון מפינטשוב, ווארשא תרנ"ח, 28.5 MB
ירושלים הבנויה, אברהם קרוכמל, למברג תרכז, 113 עמ',על הירושלמי
§ירושלים הבנויה, דושאק, מרדכי, קראקא, תרמ, ביאורי הירושלמי והבבלי על משניות שבת, עירובין, פסחים, מגילה, יומא וסוכה, עם תולדות ר' יוחנן
§ירושלים הבנויה, בובר, שלמה, ירושלים, תרסו, על מאמרים שהובאו בשם הירושלמי ואינם לפנינו, ממקור אחר
§ירושלים הצרופה על ירושלמי בבא קמא, רבי גרשון מאיר באיארסקי, ווארשא, תרס"ד, 53 עמ', 4MB
Ξירושלמי ביצה עם פירוש בעל ספר חרדים,ניו יורק, תשכ"ז, 22 MB
Ξירושלמי ברכות עם פירוש ר' שלמה בכר יוסף סיריליאו,מגנצא, תרל"ה, 23.9 MB
§ירושלמי [עם פירוש מהר"א מפולדא], ברכות עד שביעית, רבי אליהו ב"ר יהודה ליב, אמשטרדם, ת"ע, 262 עמ', 21MB
§ירושלמי [עם פירוש מהר"א מפולדא], תרומות עד ערלה, ושקלים, רבי אליהו ב"ר יהודה ליב, אמשטרדם, ת"ע, 241 עמ', 20MB, ☼ממקור אחר, זרעים ושקלים
§ירושלמי [עם פירוש מזכרת ירושלים], ראש השנה, רבי אברהם שארר, ניו יורק, 105 עמ', 6MB
§ירושלמי זרעים, רבי אברהם משה לונץ, ירושלים, חש"ד
§ירושלמי כפשוטו, ליברמן, שאול, ירושלים, תרצה
Ξירושלמי שקלים עם פירושי ר' משולם ותלמידו של ר' שמואל בר' שניאור, ניו יורק, תשי"ד, 22.9 MB, §ממקור אחר
ירושלמי עם ביאור, ר' יהושע בוך, על פסחים, שקלים, ר"ה, מו"ק, תענית
§כבוד חכמים, ר' שמעון וואלף, 15MB, האמבורג תס"ג על אגדות ירושלמי,189 עמ'. מעמ' 182 - "כבוד מראה" - מפתח נושאים. ממקור אחר, ☼ממקור אחר
כולל ירושלמי, עלון, לוח ללימוד הירושלמי, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו")
§כרם חמד, העלפאנד, אברהם משה בן אהרן, ווילנא, תרעא, על ירושלמי סדר זרעים
§לחזות בנועם, אורו של הירושלמי, ישי ויצמן, חולון, 5777
§לחיים בירושלם, חיים פאלאג'י, אזמיר, תרל"ח
§לחקר ביאורי הגר"א לירושלמי ולתוספתא סדר זרעים, כהנא, קלמן, תל אביב, תשיז, עם "סיפוק בערלה ושורש פטור" לחזון איש
§לישנא קלילא על תלמוד ירושלמי - חלה, ערלה, ביכורים, אקוקה, שמעון יוחאי, ירושלים, 5776
§ללאת, לחבר את שני התלמודים, מראי מקומות מהבבלי לירושלמי ומהירושלמי לירושלמי, ין, ווילנא, תרכו
§מאור עינים, ר' מנחם מענדל הוכשטיין, ג'רסי סיטי תרצ"ז, מפתח לפסוק התנ"ך, שבירושלמי, ורשימת פסוקים הבאים בשנויים בירושלמי, וחילוקי דינים בין הבבלי לירושלמי
§מאור עינים, הוכשטיין, מנחם מענדל, נ"י, תרצח, מפתח לפסוקים המובאים בירושלמי, ורשימת חילוקי דינים בין הבבלי לירושלמי
§מבוא הירושלמי, פרנקל, זכריה, ברלין, תרל
מבוא ירושלמי, פרנקל זכריה
§מבשרת ירושלים, קאסאווסקי, חיים יהושע, ירושלים, תרסג, על ירושלמי מסכת ברכות
§מיכל המים - על ירושלמי מועד, נשים, אפשטיין, יחיאל מיכל ב"ר אהרן הלוי,
Ξמיכל המים, ר' יחיאל מיכל עפשטיין, על הירושלמי, ווילנא, תרפ"ח
§מיקירי ירושלים א, רבי אברהם יצחק דזובאס, פיעטרקוב, תרצ"ב-צ"ז, לקט מהירושלמי בסדר א"ב, עם פירוש
§מיקירי ירושלים ב, רבי אברהם יצחק דזובאס, פיעטרקוב, תרצ"ב-צ"ז
§מיקירי ירושלים ג, רבי אברהם יצחק דזובאס, פיעטרקוב, תרצ"ב-צ"ז
§מלאכת שלמה מסכת שקלים-חלק ראשון, טויסיק, שלמה זלמן, קראטאשין, תרלו
§מסורת תלמוד ירושלמי, גדליה, יהודה בן משה, קושטנדינא, שלג, מפתחות ומראי מקומות בירושלמי
§מסכת שקלים, 4עמ', 4MB
§מסכת שקלים, ר' אשר 4MB, ירושלים - תש"ג עם "פרישת הרא"ש"
§מסכת שקלים, עם פירוש הרא"ש, ירושלים, תשג, עם קונטרס על חילוק מתנות כהונה לר' ניסן מאיר פייביל זקש
§מסכת שקלים, ר' אברהם סופר, 9MB, ניו יורק - תשי"ד א) פי' רבינו משולם ז"ל; ב) פי' מתלמיד של רבינו שמואל ב"ר שניאור ז"ל
§מסכת שקלים עם פירוש פני זקן, לבוב, -17895
Ξמקור ברוך על ירושלמי, ר' ברוך הלוי עפשטיין, וילנא, תרפ"ב, 3 MB
§מקור ברוך, ר' ברוך עפשטיין, חידושים על ירושלמי, 9 עמ', 2MB
§מראה אש, הרב מרדכי סאוויצקי, חידושים על מסכת שקלים חלק א בוסטון תשט"ו, 14 MB חלק ב, בוסטון תשכ"ד, 17 MB
Ξמשבח, ר' משה שמעון זיוויטץ, על הירושלמי, תוספת לחיבורו משבי"ח, סנט לואיס תרצ"א, 35 עמ', 7.5 MB
§משבח, זיוויץ, משה שמעון ב"ר יחזקאל, ס. לואיס, תרצא, הוספה לס' משביח על הירושלמי
§משבח, זיוויץ, משה שמעון ב"ר יחזקאל, קיידאן, תרצג
§משבי"ח, הרב משה שמעון זיוויטץ, ביאורים בירושלמי חלק א, פיטסבורג תר"פ, 10 MB, חלק ב, פיטסבורג תרע"ח, 11 MB, חלק ג, 5688
§מתא דירושלים, ליטש רוזנבוים, משה אריה ליב הלוי, פרשבורג תרל"ה, 230 עמ', 44MB, על ירושלמי סדר מועד
§נועם ירושלמי, רבי יהושע אייזיק ב"ר יחיאל שפירא, ווילנא, תרכ"ג-תרכ"ט, זרעים, 191 עמ', 30MB
§נועם ירושלמי, רבי יהושע אייזיק ב"ר יחיאל שפירא, ווילנא, תרכ"ג-תרכ"ט, מועד, 200 עמ', 44MB
§נועם ירושלמי, רבי יהושע אייזיק ב"ר יחיאל שפירא, ווילנא, תרכ"ג-תרכ"ט, נשים, 185 עמ', 31MB
§נועם ירושלמי, רבי יהושע אייזיק ב"ר יחיאל שפירא, ווילנא, תרכ"ג-תרכ"ט, נזיקין, 181 עמ', 31MB. מעמ' 13 - נדה
§נחמד למראה, ר' נסים אברהם אשכנזי,שאלוניקי - תקצ"ב-תר"ו על הירושלמי, ח"א, 429 עמ', 22MB, ח"ב, 501 עמ', 20MB, ח"ג, 411 עמ', 15MB, ח"ד, 393 עמ', 14MB
§נחמד למראה, אשכנזי, נסים אברהם בן רפאל, שלוניקי, 5592
§נתיב עז חלק י"ג - ירושלמי סדר זרעים, בבלי ר"ה, מגילה ומו"ק, זיו, עזריאל יהודה, בלטימור, תשע
§נתיבות ירושלים, ר' ישראל חיים דייכעס, 9MB, ווילנא תר"מ על הירושלמי מס' בבא קמא, ☼ממקור אחר
§נתיבות ירושלים, ר' ישראל חיים דייכעס, 9MB, לונדון תרפ"ו, על הירושלמי מס' בבא מציעא
§נתיבות ירושלים, ר' ישראל חיים דייכעס, 8MB, לונדון תרפ"ז, על הירושלמי מס' בבא בתרא
§נתיבות ירושלים [ילקוט מהרי"ח], ר' ישראל חיים דייכעס, 5MB, לונדון תר"צ, על הירושלמי סדר זרעים ומועד
Ξספר הראל ופרי גנוסר על ירושלמי מסכת ביכורים, ר' אברהם אליעזר אלפערשטיין, שיקאגא, תר"נ, 21.2 MB
Ξספר לולאות, ר' מאיר מארים שפיט, ווילנא, תרכ"ו, מראי מקומות מהירושלמי לבבלי ובתוך הירושלמי
§ספר ניר, רבי מאיר מארים בן משה שאפיט, ווארשא-ווילנא, תרל"ה-תרצ"ב
§ספר ניר, רבי מאיר מארים בן משה שאפיט, ווארשא-ווילנא, תרל"ה-תרצ"ב
§ספר ניר, מאיר מארים ב"ר משה אב"ד קאברין, ווארשא, תרצב
§ספר ניר א זרעים, אליעזר ליזר לאנדסהוטה, ברלין, תרמ"ד
§על דבר מסורת השס בירושלמי, הלר, חיים, ברלין, תרעד
§על דבר תיקוני נוסחאות בירושלמי, רוזנברג, א., לודז, תרפח
§עלה דיונה, לנדא, ישראל יונה ב"ר יוסף הלוי, ווארשא, תרצד, על אגדות הירושלמי
על הירושלמי, ר' שאול ליברמן, ירושלים תרפט, לתיקון נוסחאות הירושלמי, שינויי נוסחאות לירושלמי מסכת סוטה
§ענה כסיל, ראזענבערג, אברהם, סאיני, תרסח, בעניין הירושלמי על סדר קדשים
§פירוש על תלמוד ירושלמי, גליק, יהושע יהודה, שבת, פסחים, סוכה, ביצה, תענית, תשעא, מגילה, מועד קטן, תשעא, חגיגה, תשעא, ב"ק, ב"מ, ב"ב
§פירושים וחדושים בירושלמי-חלק ראשון, גינצבורג, לוי ב"ר יצחק, נ"י, תשא
§פירושים וחדושים בירושלמי-חלק שני, גינצבורג, לוי ב"ר יצחק, נ"י, תשא
§פירושים וחדושים בירושלמי-חלק שלישי, גינצבורג, לוי ב"ר יצחק, נ"י, תשא
§פירושים וחדושים בירושלמי-חלק ד, גינצבורג, לוי ב"ר יצחק, נ"י, תשכא
§פירושים לירושלמי ברכות, פני משה, מראה הפנים, רידב"ז, תוס'רי"ד, פירוש ר' דוד דרשן, ועוד, בני ברק, תש"מ, 235 עמ', 21MB
§פירות תאנה - שקלים, רוטשילד, שמואל בן בנימין, בני ברק,
§פני אריה על ירושלמי מסכת שביעית, לעוו, אריה יהודה, ירושלים, תשיט
§פנים מאירות [ג"ח], ר' מאיר יוסף, 19MB, ווארשא תרנ"ה, על הירושלמי
§פנים מאירות-חלק ראשון, ר' מאיר יוסף ב"ר אלעזר חיים מיאנאווא, ווארשא, תרנה, 118 עמ', 18MB, על ירושלים זרעים-מועד
§פנים מאירות-חלק שני, ר' מאיר יוסף ב"ר אלעזר חיים מיאנאווא, ווארשא, תרנה, 110 עמ', 18MB, על ירושלמי נשים-נזיקין ונדה
פתח עינים, ר' בן ציון פריצי, על אגדות התלמוד, ליוורנו תקע"ה
§ציד רמיה, יאנאווסקי, יעקב צבי, פאלטאווא, תרעג, 66 עמ', 3MB, נגד "ירושלמי קדשים" המזויף
§ציון במשפט תפדה, צוריאל, משה יחיאל בן יחזקאל שרגא, בני ברק, תשנז, התעוררו7ת ללימוד תלמוד ירושלמי, השוואות בין הבבלי לירושלמי, רשימת ספרי עזר לירושלמי. עם "הפקדת חכמים" - ביאור ביטויים תמוהים בתלמוד
§ציון לנפש שלמה, שלמה זלמן ב"ר אפרים ממאהליב, ווילנא, תרמא, על ירושלמי
§ציון לנפש שלמה-חלק ב, שלמה זלמן ב"ר אפרים ממאהליב, ווארשא, תרמא, על הירושלמי
§קהלת שלמה - תלמוד ירושלמי - ח"א, קאגאן, שלמה בן הרב ר’ מרדכי מאיר, ניו יורק , 5735
§שאלו שלום ירושלים, רבי מאיר דן פלאצקי, בילגורייא תר"ע-ניו יורק, תשנ"א, 136 עמ', 10MB, הוכחות שהירושלמי שהוציא פרידלנדר על קדשים הוא מזוייף, ובתוכו בירורי הלכות בעייני קדשים
§שאלו שלום ירושלים, פלאצקי, מאיר דן, בילגורייא, 5670
Ξשדה יהושע על ירושלמי זרעים, ר' יהושע בנבנשתי, קושטאנטינא, תכ"ב, 58.9 MB
§שדה יהושע, זרעים, ר' יהושע בנבנשת, 47MB, קושטנדינה תכ"ב, 407 עמ'
§שדה יהושע [ב"ח], ר' ר יהושע ב"ר ישראל בנבנשתי, 45MB, קושטנדינא תק"ט, על הירושלמי סדר מועד נשים ונזיקין, 617 עמ'. מעמ' 8 - קדושין. מעמ' 102 - כתובות ושאר מסכתות סדר נשים. מעמ' 324 - מועד. מעמ' 476 - נזיקין
§שדה יהושע, יהושע בנבנשתי, קושטנדינא, תקט, ☼ממקור אחר
§שדה יהושע - נשים, קושטנדינא, תקט
§שדה יהושע - מועד נזיקין, בנבנשת, יהושע, קושטנדינא, תקט
§תלמוד ירושלמי עם פירוש מוהרי"ב, בנבנשתי, יהושע רפאל ב"ר ישראל, קושטא, 5517
§שדה צופים - ירושלמי ברכות, פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא, ברוקלין, 5776
§שדה צופים - ירושלמי פאה, פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא, ברוקלין, 5776, ממקור אחר
§שדה צופים - ירושלמי דמאי, פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא, ברוקלין, 5777
§שדה צופים - ירושלמי כלאים, פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא, ברוקלין, 5777
§שדה צופים - ירושלמי שביעית, פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא, ברוקלין, 5777
§שדה צופים - ירושלמי מעשרות, מעשר שני, פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא, ברוקלין, 5779
§שדה צופים - ירושלמי תרומות, פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא, ברוקלין, 5778
§שדה צופים על מסכת שקלים, ר' שמואל דוד פריעדמאן, 6MB, ניו יורק תשס"א
§שדה צופים על מסכת שקלים - הוצאה שלישית, פרידמן, שמואל דוד בן יום טוב ליפה, ברוקלין, נ"י, תשסו
§שושן בצלאל על ירושלמי ברכות, רבי בצלאל הר שושן, ירושלים, תרצ"ח, 85 עמ', 7MB
§שושן בצלאל על ירושלמי פאה, רבי בצלאל הר שושן, ירושלים, תרצ"ט, 53 עמ', 4MB
§שושן בצלאל על ירושלמי דמאי, רבי בצלאל הר שושן, ירושלים, תרצ"ט, 49 עמ', 4MB
§שושן בצלאל על ירושלמי כלאים, רבי בצלאל הר שושן, ירושלים, תרצ"ט, 53 עמ', 4MB
§שושן בצלאל על ירושלמי שביעית, רבי בצלאל הר שושן, ירושלים, תרצ"ט, 53 עמ', 4MB
§שושן בצלאל על ירושלמי תרומות, רבי בצלאל הר שושן, ירושלים, ת"ש, 63 עמ', 5MB
§שושן בצלאל על ירושלמי מעשרות, רבי בצלאל הר שושן, ירושלים, ת"ש, 31 עמ', 3MB
§שושן בצלאל על ירושלמי מעשר שני, רבי בצלאל הר שושן, ירושלים, ת"ש, 39 עמ', 3MB
§שושן בצלאל על ירושלמי חלה, רבי בצלאל הר שושן, ירושלים, ת"ש, 29 עמ', 2MB
§שושן בצלאל על ירושלמי ערלה, רבי בצלאל הר שושן, ירושלים, ת"ש, 27 עמ', 2MB
§שושן בצלאל על ירושלמי ביכורים, רבי בצלאל הר שושן, ירושלים, ת"ש, 25 עמ', 2MB
שו"ת הירושלמי, הרב אברהם הכהן בל"ס
§שלמי צדק - ירושלמי ברכות, זשוראוועל, יעקב, לייקווד, 5776
§שמחת התורה על ירושלמי - ברכות, פאה, דמאי, שטטנר, שמחה, מיתר, 5762
§שמחת התורה על ירושלמי - כלאים, תרומות, מעשר שני, שטטנר, שמחה, מיתר, 5758
§שמחת התורה על ירושלמי - שביעית, מעשרות, חלה, ערלה, בכורים, שטטנר, שמחה, מיתר, 5754
§שני קונטרסים, הלר, חיים, ברלין, תרפד, 28 עמ', 967KB, על מסורת הש"ס בירושלמי, תדפיס מס' לדוד צבי, והערות על ירושלמי תרומות, תדפיס מס' "לשלמה"
§שערי ירושלמי, ר' דובעריש ב"ר משה אשכנזי, 9MB, ווארשא - תרכ"ו על תלמוד ירושלמי סדר זרעים
§שערי תורת ארץ ישראל, רבינוביץ, זאב וואלף, ירושלים, תש, על הירושלמי
§שעשועי אפרים - שקלים, אפרים צבי מעטה, ניו יארק, 5782
§שעשועי אפרים - שקלים, אפרים צבי מעטה, ניו יארק, 5783
§שקל הקודש, שטרן, שמואל טוביה, ירושלים, תשסה, על שקלים
§שקל הקודש, ר' מנחם יוסף הכהן וואלק, 13MB, ווילנא - תרנ"ה על מס' שקלים, ממקור אחר
§שקלי גולה, ר' אריה ליב העללער, 4MB, לעמבערג - תרנ"ח על מס' שקלים
§שרידי הירושלמי מן הגניזה, גינצבורג, לוי ב"ר יצחק, נ"י, תרסט
§תולדות יעקב, ששפורט, יעקב, אמשטרדם, תי"ב, מפתח לפסוקי התנ"ך המובאים בירושלמי, 61 עמ', 2MB, עם תיקונים רבים בכתב יד
§תולדות יצחק, רבי יצחק א' קראסילשציקאוו, בני ברק, תש"מ, על ירושלמי ברכות, עם עוד פירושים רבים, 247 עמ', 27MB
§תורה מציון, רבי מאיר הכהן כ"ץ, פיעטרקוב, תרפ"ט,125 עמ', 5MB, על הירושלמי. מעמ' 96 - "חזות קשות" - קושיות שונות. מעמ' 104 - "חלקי בנימין" - ר' אברהם בנימין גלאוויטשאווער, השגות על "תורה מציון"
§תלמוד ירושלמי מסכת שבת, איטינגא, מרדכי זאב סגל, ווילנא, תרפ"ו
§תלמוד ירושלמי, סאיני, תרסה
§תלמוד ירושלמי-ברכות, וינה קראטאשין, תרלד
§תלמוד ירושלמי - מסכת ברכות, מגנצא, תרלה, עם פירוש ר"ש סיריליאו
§תלמוד ירושלמי-פאה, וינה קראטאשין, תרלד
§תלמוד ירושלמי מסכת פאה עם ביאור קצר, בוצ'קובסקי, יעקב צבי, קרית ספר, 5777
§תלמוד ירושלמי - שביעית, עם פירוש סירליאו, שלמה ב"ר יוסף, ירושלים, תרצה
§תלמוד ירושלמי - שקלים, עם פירוש סירליאו, שלמה ב"ר יוסף, ירושלים, תשיח, ועם הר אפרים
§תלמוד ירושלמי עם בכורי ענבים ופרי הילולים ויעלת חן-בכורים, שיקאגא, תרמז
§תלמוד ירושלמי עם נתיבות ירושלים-בבא בתרא, דייכעס, ישראל חיים ב"ר אריה צבי, לונדון, תרפו
§תלמוד ירושלמי עם נתיבות ירושלים-בבא מציעא, דייכעס, ישראל חיים ב"ר אריה צבי, לונדון, תרפו
§תלמוד ירושלמי עם פירוש קצר, ורשימת מפרשי הירושלמי, נ"י, תשט
§תלמוד ירושלמי זרעים, זיטומיר, תרכז
§תלמוד ירושלמי מועד, זיטומיר, תרכז
§תלמוד ירושלמי נזיקין, זיטומיר, תרכ
§תלמוד ירושלמי נשים, זיטומיר, תרכז
§תלמוד ירושלמי-בבא קמא, ווילנא, תרפו
§תלמוד ירושלמי ברכות, ווילנא, תרפו
§תלמוד ירושלמי-יבמות, ווילנא, תרפו
§תלמוד ירושלמי-יומא, ווילנא, תרפו
§תלמוד ירושלמי-נדרים, ווילנא, תרפו
§תלמוד ירושלמי-שבת, ווילנא, תרפו
§תלמוד ירושלמי-תרומות מעשרות, ווילנא, תרפו
§תלמוד ירושלמי עם פירוש עמק יהושע - דמאי, גליק, יהושע יהודה, תשעא
§תלמוד ירושלמי עם פירוש קצר - פאה, גליק, יהושע יהודה, תשעב
§תלמוד ירושלמי עם פירוש קצר - ערלה, גליק, יהושע יהודה, תשעב
§תלמוד ירושלמי עם פירוש קצר - חלה, גליק, יהושע יהודה, תשעא
§תלמוד ירושלמי עם פירוש קצר - ביכורים, גליק, יהושע יהודה, תשעא
§תלמוד ירושלמי עם פירוש קצר - עירובין, גליק, יהושע יהודה, תשעא
§תלמוד ירושלמי עם פירוש קצר - ראש השנה, גליק, יהושע יהודה, תשעא
§תלמוד ירושלמי עם פירוש קצר - יומא, גליק, יהושע יהודה, תשעא
§תלמוד ירושלמי עם פירוש קצר - שקלים, גליק, יהושע יהודה, תשעא
§תלמוד ירושלמי עם פירוש קצר - תענית, גליק, יהושע יהודה, תשעא
§תלמוד ירושלמי עם פירוש קצר - מועד קטן, גליק, יהושע יהודה, תשעא
§תלמוד ירושלמי עם פירוש קצר - חגיגה, גליק, יהושע יהודה, תשעא
§תלמוד ירושלמי עם פירוש קצר - חגיגה, גליק, יהושע יהודה, תשעב
§תלמוד ירושלמי עם פירוש קצר - יבמות, גליק, יהושע יהודה, תשעא
§תלמוד ירושלמי עם פירוש קצר - כתובות, גליק, יהושע יהודה, תשעא
§תלמוד ירושלמי עם פירוש קצר - נדרים, גליק, יהושע יהודה, תשעא
§תלמוד ירושלמי עם פירוש קצר - גיטין, גליק, יהושע יהודה, תשעא
§תלמוד ירושלמי על פי הגר"א - סדר זרעים א, משולמי, משולם בן חיים - אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), בני ברק, תשמח
§תלמוד ירושלמי - ראש השנה, ר' אברהם הלוי שארר, נ"י תשמ"א
§תלמוד ירושלמי מוצל מאש-תבונה - ברכות כרך א, ברונשטיין, צבי בן יעקב דוד, בני ברק, 5740
§תלמוד ירושלמי מוצל מאש-תבונה - ברכות כרך ב, ברונשטיין, צבי בן יעקב דוד, בני ברק, 5740
§תלמוד ירושלמי מוצל מאש-תבונה - פאה, ברונשטיין, צבי בן יעקב דוד, בני ברק, 5745
§תלמוד ירושלמי מוצל מאש-תבונה - דמאי, ברונשטיין, צבי בן יעקב דוד, בני ברק, 5748
§תלמוד ירושלמי מוצל מאש-תבונה - כלאים, ברונשטיין, צבי בן יעקב דוד, בני ברק, 5749
§תלמוד ירושלמי מוצל מאש-תבונה - שביעית, ברונשטיין, צבי בן יעקב דוד, בני ברק, 5742
§תלמוד ירושלמי מוצל מאש-תבונה - תרומות, ברונשטיין, צבי בן יעקב דוד, בני ברק, 5747
§תלמוד ירושלמי מוצל מאש-תבונה - מעשרות, ברונשטיין, צבי בן יעקב דוד, בני ברק, 5751
§תלמוד ירושלמי מוצל מאש-תבונה - מעשר שני, ברונשטיין, צבי בן יעקב דוד, בני ברק, 5751
§תלמוד ירושלמי מוצל מאש-תבונה - חלה, ברונשטיין, צבי בן יעקב דוד, בני ברק, 5759
§תלמוד ירושלמי מוצל מאש-תבונה - ערלה, ברונשטיין, צבי בן יעקב דוד, בני ברק, 5755
§תלמוד ירושלמי מוצל מאש-תבונה - בכורים, ברונשטיין, צבי בן יעקב דוד, בני ברק, 5757
§תלמוד ירושלמי מוצל מאש-תבונה - עירובין, וינטרויב, דב בן שמואל (עורך), בני ברק, 5767
§תלמוד ירושלמי מוצל מאש-תבונה - פסחים, ברונשטיין, צבי בן יעקב דוד, בני ברק, 5768
§תלמוד ירושלמי מוצל מאש-תבונה - שקלים, ברונשטיין, צבי בן יעקב דוד, בני ברק, 5769
§תלמוד ירושלמי מוצל מאש-תבונה - יומא, ברונשטיין, צבי בן יעקב דוד, בני ברק, 5769
§תלמוד ירושלמי מוצל מאש-תבונה - סוכה, ראש השנה, וינטרויב, דב בן שמואל (עורך), בני ברק, 5772
§תמצית סוגיות הירושלמי - ברכות וזרעים, רוטנברג, שמואל, ירושלים, 5776, ממקור אחר
§תרומת השקל, גרנדש, אברהם בן דב, בני ברק, תשסג, על מס' שקלים

מפרשי תוספתא
§אהלי יעקב על תוספתא תענית, פרידמן, אלעזר יעקב בן ישראל יוסף, ירושלים, 5770
§אוצר לשון התוספתא, קוסובסקי, חיים יהושע, ירושלים, תרצג
§חזון יחזקאל, רבי יחזקאל אברמסקי, ירושלים, תשמ"ו, על תוספתא זרעים, 389 עמ', 22MB
§תוספתא חזון יחזקאל, שבת, עירובין ופסחים, אברמסקי, יחזקאל, ירושלים, תרצד
§תוספתא חזון יחזקאל, ר"ה ויומא, לונדון, תשב
§תוספתא חזון יחזקאל, ב"ק, אברמסקי, יחזקאל, ירושלים, תשח
§תוספתא חזון יחזקאל, זרעים, אברמסקי, יחזקאל, וילנא תרפ"ה
§תוספתא חזון יחזקאל, חולין, אברמסקי, יחזקאל, ירושלים, תרצ"ח
§חזון יחזקאל - סדר זרעים, אברמסקי, יחזקאל, ירושלים, תשמו
§חזון יחזקאל - סדר מועד חלק ראשון - מסכתות שבת, עירובין, פסחים, אברמסקי, יחזקאל, ירושלים, תשנב
§חזון יחזקאל - סדר מועד חלק שני - מסכתות ראש השנה, יומא, סוכה, ביצה, חגיגה, שקלים, מגילה, מועד קטן, תענית, אברמסקי, יחזקאל, ירושלים, תשנב
§חזון יחזקאל - סדר נשים חלק ראשון - מסכתות יבמות, כתובות, נדרים, אברמסקי, יחזקאל, ירושלים, תשמח
§חזון יחזקאל - סדר נשים חלק שני - מסכתות נזיר, סוטה, גיטין, קידושין, אברמסקי, יחזקאל, ירושלים, תשמח
§חזון יחזקאל על סדר קדשים חלק ראשון - מסכתות זבחים, מנחות, חולין, אברמסקי, יחזקאל בן מרדכי זלמן, ירושלים, תשנ
§חזון יחזקאל - סדר נזיקין חלק ראשון - מסכתות בבא קמא, בבא מציעא, עבודה זרה, הוריות, עדיות, אברמסקי, יחזקאל, ירושלים, תשנז
§חזון יחזקאל - סדר נזיקין חלק שני - מסכתות בבא בתרא, סנהדרין, שבועות, מכות, אברמסקי, יחזקאל, ירושלים, תשמו
§חזון יחזקאל על סדר קדשים חלק שני - מסכתות בכורות, ערכין, תמורה, מעילה, כריתות, אברמסקי, יחזקאל בן מרדכי זלמן, ירושלים, תשנ
§חזון יחזקאל על סדר טהרות, אברמסקי, יחזקאל בן מרדכי זלמן, ירושלים, תשנו
§חזון יחזקאל - סדר טהרות - מסכתות נדה, מקואות, אברמסקי, יחזקאל, ירושלים, תשמו
§חסדי דוד חלק א, זרעים-מועד-נשים, רבי דוד פארדו, ליוורנו, תקל"ו, 343 עמ', ממקור אחר, 320 עמ', 49MB, ≡ממקור אחר, 354 עמ'
§חסדי דוד חלק ב, נזיקין, רבי דוד פארדו, ליוורנו, תקל"ו, 223 עמ', ממקור אחר, 216 עמ', 35MB
§חסדי דוד חלק ג, קדשים, רבי דוד פארדו, ירושלים תר"נ, 295 עמ', ממקור אחר, 293 עמ', 44MB
§חסדי דוד, כלים-אהלות, רבי דוד פארדו, ירושלים, תש"ל
§חסדי דוד, נגעים, פרה, נדה, רבי דוד פארדו, ירושלים, תש"ל
§חסדי דוד, מקוואות-עוקצין, רבי דוד פארדו, ירושלים, תש"ל, 289 עמ'
§טהרת הקודש, על תוספתא טהרות, אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), זולקוה, 5554
ים יששכר, על התוספתא ביצה, ובסוף הספר חדושי דינים "מצודת יששכר", ר' יששכר בער מרפשוויר, מיץ תקכ"ט, §ממקור אחר
§מבוא לתוספתא, אפשטיין, יעקב נחום, טירנוי, תרצ
§מגן אברהם, רבי אברהם גומבינר, על תוספתא סדר נזיקין, עם לחם הפנים ח"ב על יו"ד מה' יין נסך ואילך, לר' יקותיאל קויפמן כץ, אמשטרדם, תצ"ב, ממקור אחר, 122 עמ', 5MB, ממקור אחר, 124 עמ', 7MB, ממקור אחר, 126 עמ', 7MB
§מחקרים בברייתא ותוספתא, אלבק, חנוך, ירושלים, תשד
§מכת פירושים, יאנאווסקי, יעקב צבי, 30 עמ', 1MB, ביקורת על "חשק שלמה" על תוספתא זרעים
§מנחת יצחק, רבי יצחק הכהן שוואדראן, ירושלים, תר"ע, על תוספתא זרעים, 215 עמ', 18MB, ჶממקור אחר
§מנחת יצחק, רבי יצחק הכהן שוואדראן, ירושלים, תר"ע, על תוספתא שבת, 53 עמ', 4MB
§תנא תוספאה [ג"ח], ר' שמואל אביגדור ב"ר אברהם תוספאה, 29MB, ווילנא תקצ"ז-תר"א, על התוספתא סדר זרעים מועד ונשים
תנא תוספאה, על תוספתא זרעים ומועד, ר' שמואל אביגדור, וילנא תרא, מנחת ביכורים ועיטור ביכורים ומצפה שמואל, 236 עמ'
§תוספתא מסדר נשים, ווילנא, תקצז, עם "תנא תוספאה" - הגהות הגר"א, מנחת בכורים, עיטור ביכורים, ומצפה שמואל
תוספת ראשונים א, ר' שאול ליברמן, ירושלים תרצז
תוספת ראשונים ב, ר' שאול ליברמן, ירושלים תרצז
תוספת ראשונים ג, ר' שאול ליברמן, ירושלים תרצט
תוספת ראשונים ד, ר' שאול ליברמן, ירושלים תרצט
§תוספתא לפי סדר המשניות, קראקא, תרעב
§תוספתא עם חזון יחזקאל, אברמסקי, יחזקאל, ווילנא, תרפה
§תוספתא עם חזון יחזקאל - חולין, אברמסקי, יחזקאל, ירושלים, תרחצ
§תוספתא לפי סדר המשניות-סדר זרעים, עם פירוש הגיון אריה, ר' אריה שוורץ, ווילנא, תרנ
§תוספתא לפי סדר המשניות-מסכת חולין, קראקא, תרסא
תוספתא כפשוטה זרעים א, ר' שאול ליברמן, נ"י תשט"ו
תוספתא כפשוטה זרעים ב, ר' שאול ליברמן, נ"י תשט"ו
תוספתא כפשוטה מועד א, ר' שאול ליברמן, נ"י תשכ"ב
תוספתא כפשוטה מועד ב, ר' שאול ליברמן, נ"י תשכ"ב
תוספתא כפשוטה מועד ג, ר' שאול ליברמן, נ"י תשכ"ב
תוספתא כפשוטה נשים א, ר' שאול ליברמן, נ"י תשכ"ז
תוספתא כפשוטה נשים ב, ר' שאול ליברמן, נ"י תשכ"ז
תוספתא כפשוטה נשים ג, ר' שאול ליברמן, נ"י תשל"ג
§תוספתא מבוארת זבחים, דוד פיאלקוף, ירושלים, 5773
§תוספתא עם מנחת יצחק ושירי מנחם - זרעים, ירושלים, תרע
§תוספתא עתיקתא מחלקה א - מתניתא מלכתא, הורביץ, חיים מאיר ב"ר יוסף הלוי, מיינץ, תרמט, 42 עמ', 2MB, מספםר המסכתות, התוספתא החסרה למסכתות מסוימות, ברייתא דמלאכת המשכן ועוד, רשימת כמאה ספרי אגדה, ספרים הנזכרים בספרי קבלה, מסכתות קטנות, מסכתות חיצוניות, שינויי נוסחאות, ממקור אחר

מפרשי מדרשים
§אבי הנחל, ר' חיים פאלאגי, 1MB, אזמיר - תר"מ על אגדת בראשית
§אגרת בקורת, חיות, צבי הירש, זולקווא, תרא, 16 עמ', 1MB, על חיבור התרגומים והמדרשים
§אגרת בקרת, פריס-חורב, יהודה, תל אביב, ת"ש, ביקורת על מדרש דברים רבה במהד' ר"ש ליברמן, 8 עמ', 1MB
אהלי יהודה, נג'אר, יהודה בן יעקב, על הספרי, עם קונטרס "סניף טהור", ליוורנו תקפ"ג, קכט דפים
אהלי יהודה, ר' יהודה נג'אר, על הספרי, ליוורנו תקפ"ג
§אהלי יהודה, נ'גאר, יהודה, ליוורנו, 5583,על הספרי, 255 עמ', 26MB
§אהלי יהודה, רבי יהודה נגאר, ליוורנו, תקפ"ג, על הספרי
§אוצר לשון המדרש, הורביץ, אברהם מרדכי הלוי, ירושלים, תש
§אור אליהו, לודז, תרצז, 8 עמ', 441KB, סיומים על תנא דבי אליהו
אור השכל, ר' אברהם בן אשר, על בראשית רבה - "מעדני המלך", ויניציאה שכ"ז, קצב דפים
אור השכל, ר' אברהם בן אשר, ביאור על המדרש רבה, ויניציאה שכ"ז, 193 עמ', 74.4MB, §ממקור אחר, 25MB, ממקור אחר
§אור יהודה, על המכילתא, קויפמן, יהודה אורי, ירושלים, תשסה
§אות אמת, רבי מאיר ב"ר שמואל בנבנישתי, שאלוניקי, שכ"ה
§אות אמת ח"א, בנבנשתי, מאיר ב"ר שמואל, שאלוניקי, 5325, על המדרשים, מכילתא עד תנחומא, 143 עמ', 6MB
§אות אמת ח"ב, בנבנשתי, מאיר ב"ר שמואל, שאלוניקי, 5325, על מדרשים אחרים ועל התפלה, 223 עמ',9MB
§אות אמת, ר' מאיר ב"ר שמואל בנבנשתי, פראג, שפד, על מדרשים, 175 עמ', 14MB, ממקור אחר
§אותיות פורחות, רבי מנחם זעמבא, ניו יורק, תשי"ד, על ספרא וספרי, ודרשות לבר מצוה, 147 עמ', 8MB
§אמרי בינה, פיינבערג, גרשון ארי' ליב, ווארשא, תרנד, על מדרש תהלים, ועל אגדות חז"ל
§אסמכתא, גוטמן, יחיאל מיכל הכהן, ברסלויא, תרפד, על מדרשי ההלכה
§אשד הנחלים, ר' אברהם ב"ר ארי' יהודה ליב שי"ק, 71MB, ווילנא - תר"ג-תר"ה על מדרש רבה, עם מתנות כהונה, הגהות הרד"ל, הגהות הרי"ם,704 עמ'
§באר אברהם-חלק ראשון, על המכילתא, לר' אברהם מסלונים, ועם פירוש "זה ינחמנו" ווארשא, תרפז
§באר אברהם-חלק שני, ווארשא, תרפח
§באר מים, ר' דוב אהרן, פיעטרקוב, תרסט, על מדרש רבה, בראשית-נח, 373 עמ', 30MB
§בחירת אברהם א, אברהם ב"ר ישראל מווילנא, ווילנא, תרל, על בראשית רבה
§בחירת אברהם ב, אברהם ב"ר ישראל מווילנא, תרלב, על שמות רבה
בחירת אברהם, ר' אברהם ביקס, וילנא תרל, על מדרש רבה, בראשית ושמות, ☼ממקור אחר
§ביכורי ארץ - תורת כהנים, רבי אברהם יצחק טוקר, ירושלים, תש"ל-ל"ט
בית מדרש, ר' משה משקלאו, עם בית בנימין, על מדרש רבה, ר' בנימין, עם בית יצחק, ר' יצחק אייזיק, וילנא תרכא, 18 דפים
§בית מנחם, על מדרש תהלים מזמור א, ר' מנחם מנדל רייך, פיעטרקוב, תרצב
§בציר אביעזר, מורגנשטרן, חיים אביעזר זליג ב"ר אורי, ווילנא, תרנה, על בראשית רבה
§בקורת תהיה, בובר, שלמה, קראקא, תרנה, הערות על פסיקתא רבתי בהוצאת הרד"ל
§ברייתא פרק שירה עם ביאור פרק בשיר, קניבסקי,שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל, בני ברק, תשמה
ברית אברהם על ילקוט שמעוני, מר' אברהם גדליה, ליוורנו ת"כ, §ברית אברהם על ילקוט שמעוני, ליוורנו, ת"כ, לר' אברהם בן שמואל גדליה
§ברית אברהם על ילקוט שמעוני, ר' אברהם גדליה, ליוורנו, תי
§ברית אברהם, ר' אברהם גדליה, ליוורנו - ת"י-ת"כ על הילקוט שמעוני, ח"א, 32MB, ח"ב, 59MB, ח"ג, 28MB, ח"ד, 20MB
§בתי כהונה, ר' יואל דוב פערסקי, 7MB, ווילנא תרל"א, על מדרש רבה
§גידולי צבי רבא, צבי הירש ב"ר חיים מפלונצק, נאווידוואר, תקס"ד, על ילקוט שמעוני על ויקרא
§גילוי אליהו, נבואות מלוקטות מתוך תנא דבי אליהו, לוי, אליהו בן יעקב, ירושלים, 5773
§דבר שמואל, ר' שמואל חאגיז, 6MB, יניציאה שנ"ו, על מדרש דברים רבה, ☼ממקור אחר, 54 דפים
§דברי משה, ר' משה פפעפערבערג , ווארשא תר"ע-תרע"ד, על מדרש רבה, ח"א, 14MB, ח"ב, 17MB, ח"ג, 22MB,
§דברים אחדים - ברייתא דמלאכת המשכן ומסכת קינים, דים, חיים אברהם בן ט"א, אנטוורפן, 5771
§דורש חמורות, ר' יצחק העבענשטרייט, 1MB, פשעימשל תרפ"א, על כ"ב מדרשי פליאה בדרך חידוד ופלפול
§דורש שמונים א, טננבוים, חיים יעקב, ברוקלין, תשסה, ביאור מדרש פליאה בשמונים אופנים, עם מפתח עניינים
§דעת שלום על פרק שירה ח"א, מוסקוביץ', שלום בן מרדכי משה יוסף, ברוקלין, תשמט
§דעת שלום על פרק שירה ח"ב, מוסקוביץ', שלום בן מרדכי משה יוסף, אמטוועאפען, תשנז
§דעת שלום על פרק שירה ח"ג, מוסקוביץ', שלום בן מרדכי משה יוסף, מאנטריאל, תשסא
§דעת שלום על פרק שירה ח"ד - מאמר שירת השבת, מוסקוביץ', שלום בן מרדכי משה יוסף, ברוקלין, תשסה
§הכל ישבחוך על פרק שירה - א, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5761
§הכל ישבחוך על פרק שירה - ב, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5761
§המון רבה, אלגזי, שלמה בן אברהם, קושטאנטינה, תד, 46 עמ', 2MB, מפתח לפסוקים המובאים במדרש רבה ובירושלמי
§העקוב למישור, הגהות על פסיקתא דרב כהנא ועל הש"ס, לאביו של מרדכי יצחק עדעלמאנן, ביאליסטוק, תרעב
§העקוב למישור, עדעלמאן, מרדכי יצחק, ביאליסטאק, תרעג, הגהות על פסיקתא דרב כהנא ועל הש"ס
§ויקרא אברהם, ר' אברהם פאלאגי, אזמיר, תרמד, על התורת כהנים, 357 עמ', 30MB
§זית רענן, גומבינר, אברהם אבלי ב"ר חיים מקאליש, דעסוי, 5464, על ילקוט שמעוני, 181 עמ', 18MB, ☼ממקור אחר
§זית רענן, רבי אברהם גומבינר [מגן אברהם], וינציה, תק"ג, על ילקוט שמעוני, ממקור אחר, 196 עמ', 18MB
§זמרת הארץ ושמים, רבי מרדכי אליעזר וועבר, ירושלים תרמ"ח, דרוש על פרק שירה
זקוקין דנורא וביעורין דאשא על תנא דבי אליהו, ר' שמואל היידא בן משה, פראג תל"ו, קעה + סב דפים
§זקוקין דנורא ובעורין דאשא, הידא, שמואל ב"ר משה, פראג, תל"ו, 480 עמ', 78MB, ביאור על תנא דבי אליהו
§זרע אברהם, ליכטנשטיין, אברהם יקותיאל זלמן, דיהרנפורט, תקע"א, 170 עמ', 37MB, על ספרי במדבר
§זרע אברהם, ליכטנשטיין, אברהם יקותיאל זלמן, דיהרנפורט, תק"פ, 226 עמ', 46MB, על ספרי דברים. בעמ' 221 דף שאינו במקומו וכפול לעמ' 41
זרע אפרים, ר'אפרים זלמן מרגליות, על פסיקתא דרב כהנא, למברג תריג, 97 דפים
§זרע ישי, ר' שמואל אהרן רובין, בני ברק, תשכט, 136 עמ', 7MB,על פסיקתא רבתי דרב כהנא
§זרע קודש, ר' משה קערנער, 8MB, ברלין - תקנ"ח על הספרא, ובו פלפולים בכמה סוגיות הש"ס, בדברי הרמב"ם, ובפירש"י על התורה ועוד
§חידושי רי"ח [ב"ח], ר' יהושע חיים הלוי עפשטיין, 27MB, ווילנא - תר"נ/תרנ"ח ביאורים והגהות על המדרש רבה לחמשה חומשי תורה
§חיים טובים, ר' חיים פאלאגי , 6MB, אזמיר - תרמ"א על מדרש שמואל, תהלים, ומשלי
§יד המאיר, ר' אהרן יוסף קורץ, מונקאטש, תרסו, ביאורים למדרשי פליאה
§יפה ענף, יפה אשכנזי, שמואל, פפד"א, 5456, על מדרש רבה על אסתר, איכה ורות, 234 עמ', 27MB, ממקור אחר
§יפה קול, יפה אשכנזי, שמואל, אזמיר, 5499, על שיר השירים רבה, ממקור אחר
יפה תואר, ר' שמואל יפה אשכנזי, על בראשית רבה, ויניציאה שנ"ז, 544 עמ', 108MB. פרשה א - עמ' 3. פרשה ב - עמ' 19. פרשה ג - עמ' 22. פרשה ד - עמ' 28. פרשה ה - עמ' 33. פרשה ו - עמ' 38. פרשה ז - עמ' 48. פרשה ח - עמ' 51. פרשה ט - עמ' 62. פרשה י - עמ' 68. פרשה יא - עמ' 72. פרשה יב - עמ' 87. פרשה יג - עמ' 90. פרשה יד - עמ' 97. פרשה טו - עמ' 104. פרשה טז - עמ' 110. פרשה יז - עמ' 114. פרשה יח - עמ' 122. פרשה יט - עמ' 127. פרשה כ - עמ' 135. פרשה כא - עמ' 144. פרשה כב - עמ' 149. פרשה כג - עמ' 159. פרשה כד - עמ' 163. פרשה כה - עמ' 166. פרשה כו - עמ' 170. פרשה כז - עמ' 179. פרשה כח - עמ' 180. פרשה כט - עמ' 187. פרשה ל - עמ' 189. פרשה לא - עמ' 194. פרשה לב - עמ' 198. פרשה לג - עמ' 204. פרשה לד - עמ' 212. פרשה לה - עמ' 219. פרשה לו - עמ' 223. פרשה לז - עמ' 227. פרשה לח - עמ' 230. פרשה לט - עמ' 234. פרשה מ - עמ' 242. פרשה מא - עמ' 244. פרשה מב - עמ' 248. פרשה מג - עמ' 253. פרשה מד - עמ' 258. פרשה מה - עמ' 267. פרשה מו - עמ' 271. פרשה מז - עמ' 274. פרשה מח - עמ' 276. פרשה מט - עמ' 283. פרשה נ - עמ' 290. פרשה נא - עמ' 296. פרשה נב - עמ' 300. פרשה נג - עמ' 307. פרשה נד - עמ' 318. פרשה נה - עמ' 324. פרשה נו - עמ' 330. פרשה נז - עמ' 341. פרשה נח - עמ' 344. פרשה נט - עמ' 350. פרשה ס - עמ' 357. פרשה סא - עמ' 365. פרשה סב - עמ' 368. פרשה סג - עמ' 371. פרשה סד - עמ' 379. פרשה סה - עמ' 382 פרשה סו - עמ' 389. פרשה סז - עמ' 391. פרשה סח - עמ' 399. פרשה סט - עמ' 402. פרשה ע - עמ' 405. פרשה עא - עמ' 413. פרשה עב - עמ' 417. פרשה עג - עמ' 420. פרשה עד - עמ' 424. פרשה עה - עמ' 434. פרשה עו - עמ' 435. פרשה עז - עמ' 439. פרשה עח - עמ' 440. פרשה עט - עמ' 446. פרשה פ - עמ' 448. פרשה פא - עמ' 453. פרשה פב - עמ' 454. פרשה פג - עמ' 459. פרשה פד - עמ' 461. פרשה פה - עמ' 469. פרשה פו - עמ' 475. פרשה פז - עמ' 477. פרשה פח - עמ' 480. פרשה פט - עמ' 483. פרשה צ - עמ' 487. פרשה צא - עמ' 491. פרשה צב - עמ' 499. פרשה צג - עמ' 504. פרשה צד - עמ' 509. פרשה צה - עמ' 514. פרשה צו - עמ' 516. פרשה צז - עמ' 520. פרשה צח - עמ' 522. פרשה צט - עמ' 530. פרשה ק - עמ' 539, §ממקור אחר, 1076 עמ', 98MB, ממקור אחר
יפה תואר, ר' שמואל יפה אשכנזי, על ויקרא רבה, קושטנדינה ת"ח, 207 עמ'
§יפה תאר, על שמות רבה, ר' שמואל יפה אשכנזי, פראג תמט, 510 עמ', 88MB
יפה תואר, על שמות רבה, ר' שמואל יפה אשכנזי, פראג תמט-תנב, 207 + 235 דפים
§יפה תאר - בראשית רבה, אשכנזי, שמואל יפה, פראג, תמט, 766 עמ', 110MB
§יפה תאר, על בראשית רבה, אשכנזי, שמואל יפה, פירדא תס"ב, 1076 עמ', 174MB
§יפה תאר, על ויקרא רבה, אשכנזי, שמואל יפה, ווילהרמרשאדף, תעד, 267 עמ', 61MB
§יקר מפז, רבי אלכסנדר זושא הכהן מפלאצק, ווארשא, תרצ"ב, על מדרש רבה
§יריעות שלמה, שלמה באבער, ווארשא, תרנ"ו, הערות לספר רב פעלים לר"א אחי הגר"א על מדרשים שונים, עם ברייתא דמעשה בראשית, 80 עמ', 5MB
§יריעות שלמה, ר' שלמה בן ישעיה אברהם הלוי בובר, ורשה, תרנו, הערות לספר רב פעלים מר' אברהם בן הגר"א, על המדרשים
§ירננו עצי היער - פרק שירה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5756
§ישיר משה, זאטורענסקי, משה שלמה זלמן ב"ר אליהו דוד, ווילנא, תרנ, על פרק שירה
§כלי חמדה, על מדרש רבה, לניאדו, שמואל בן אברהם, ויניציאה, 5356, 554 עמ', עם מפתח מובאות לפסוקים, ჶממקור אחר, 280 עמ', 116MB
§כנף רננים, ר' חנוך זונדל לוריא , 9MB, קראטאשין תר"ב, על פרק שירה, ממקור אחר
כנפי יונה, ר' ברוך עטילזאהן, על שיר השירים רבה, ורשה תרלו, §ממקור אחר, 18MB, ☼ממקור אחר, 132 דפים
§לוח ארז, ר' ר חיים פאלאגי, 5MB, אזמיר תרל"ז, על תנא דבי אליהו
§לקוטי אברהם, ליקוטים ממדרש רבה, פייער, אברהם, סטרי, תרצג
§לקוטי אמרים, ביאור על פרק שירה, ר' אברהם מברודא, זולקווא, תקסב
§לשון הזהב, על מאמרים ממדרש תהלים, ר' ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי, ויניציאה, שנט, 55 עמ', 2MB. מעמ' 33 - ביאורי מדרשים מר' יוסף טאיטאצאק. עמ' 54 - תוכחה לר"מ אבן עזרא, ממקור אחר, 32 עמ', 2MB, ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§מאורי אש על תנא דבי אליהו רבא וזוטא, לעמבערג, תרכד
§מאורי אש על תנא דבי אליהו רבא וזוטא, ר' אברהם מק"ק וואשילשאק, לעמבערג, תרכט
§מאמר על כתבי היד חמאת החמדה וחמדת התעודה, לר' שת בר יפת, לוין, בנימין מנשה, ירושלים, תרצג, 23 עמ', 950KB
§מאמר על פירוש בראשית רבא, טהעאדאר, יהודה טוביה, ברסלויא, תרעא
מבוא למדרש איכה רבה, ר' באבר שלמה, וילנה תרנ"ט
§מבוא להסדר עולם רבה, ווילנא, תרנד
§מבוא להסדר עולם רבא-חלק ראשון, ראטנער, בער, ווילנא, תרנד
§מבוא להסדר עולם רבא-חלק ב, ראטנער, בער, ווילנא, תרנז
מבוא למדרשים, ענת רייזל, 458 עמודים, תשע"ג, מבואות לכחמישים חיבורים מדרשיים
§מבריותיו אחכם על פרק שירה, הסגל, משה בן אברהם, קרית ספר, 5772
§מדרש חכמים, על מדרש רבה, לנדא, יעקב ב"ר אלעזר סג"ל, לבוב, תרסח, 127 עמ', 5MB. מעמ' 107 - ליקוטים
§מדרש יהודה, שפיטץ, יהודה בר"נ, פרשבורג, תרנא, דרשה על מדררש רבה פ' וזאת הברכה, , 30 עמ', 1MB
§מדרש רבה, עם מתנות כהונה, ידי משה ויפה תואר, משנת ר"א, וזרע אברהם, על בראשית-ויקרא, רבה, שקלוב, תקע"ב, 415 עמ' 69MB
§מדרש רבה, עם מתנות כהונה, אות אמת ופירוש "נפתלי", ר' נפתלי הירץ מלבוב, קושטא ת"ב, 679 עמ', 80MB
§מדרש רבה, כנ"ל, במדבר-דברים, 443 עמ', 67MB
§מדרש רבות - חלק ראשון, ווארשא, תרלד, עם רש"י, מתנות כהונה, ידי משה, יפה תואר, אמרכי יושר, נבחר מפנינים
§מדרש רבות - חלק שלישי, ווארשא, תרלד
§מדרש רבות על התורה וחמש מגילות, זולצבאך, תקטו, 511 עמ', 93MB, עם מתנות כהונה, ידי משה, יפה תואר, זרע אברהם
§מדרש רבה על ספר במדבר, שקלאוו, תקעב, עם מתנות כהונה, ידי משה, יפה תואר, זרע אברהם, משנת ר"א, 343 עמ', 49MB
§מדרש רות החדש - מדרש הנעלם, עם "הדרת קדש" - ביאור מהגר"א, וביאור מר' שמואל מסלוצק, ווארשא, תרכה, 74 עמ', 4MB
§מדרש תנחומא עם שני באורים; שמם עץ יוסף, ענף יוסף, ווארשא, תרלט
§מדרש תנחומא - ספר במדבר, עם עץ יוסף וענף יוסף, ותרגום לאידיש, ווארשא, תרסב
§מדרש תנחומא עם פירוש איל תודה, איל קפצן, ירושלים, 5779
מדרשי תימן, הרצאה על מדרשי תימן, ר' שאול ליברמן, ירושלים ת"ש
§מי החסד ח"ב, פאלאג'י, חיים, אזמיר, תרנ, 362 עמ', 41MB, על ילקוט שמעוני
§מי מיכל, זאבלודאווסקי, יחיאל מיכל ב"ר חיים, ווילנא, תרלג, ביאורים והגהות על מדרש רבה
§מכון שבתך - פרק שירה פרק ג' וד', הרב אברהם צבי קלוגער, בית שמש, 5779, ממקור אחר
מכון שבתך - פרק שירה פרקים ה-ו
§מכילתא, עם פירוש "מדות סופרים", ווייס, אייזיק הירש, וינה, תרכה
§מכילתא, עם פירוש "זה ינחמנו", פרנקפורטר, משה, אמשטרדם, תעב
§מכילתא דרבי ישמעאל עם הגהות הגר"א, ועם פירוש קו המדה וחי' הר אפרים, ר' אפרים זאב גרבוז, ירושלים, תשיד
§מכילתא עם ברורי המדות ומצוי המדות, לנדא, יצחק אליהו, ווילנא, תרד
§מדרש משלי, עם פירוש זרע אברהם, ר' אברהם ב"ר אריה יהודה ליב שיק, ווילנא והוראדנא, 5593, 166 עמ', 7MB
§מדרש תנאים, ר' זאב וואלף איינהארן , 16MB, ווילנא - תקצ"ט על ברייתא דל"ב מדות של רבי יוסי הגלילי, ועל פרקי דרבי אליעזר, 197 עמ'
§מסלות לתורת התנאים, תל אביב, תרפח, "לחקר מדרשי התנאים" לר' ד"צ הופמן, ור"ח שאול הורוביץ, עם קטעים ממשנת אבא שאול
§מספרים תהלות ה' [שפתי רננות], ר' חנניה יגל, 19MB, מנטובה - תכ"א על פרק שירה
§מעה כסף, ר' חיים ביבאס, ליוורנו, תקסח, מפתח נושאים על הילקוט שמעוני, בסדר א"ב, 87 עמ', 5MB
§מעיין השירה, על פרק שירה, גוטמן, צבי, ירושלים, 5772
§מענה אליהו, ר' יצחק אליהו לנדא, 12MB, ווילנא - ת"ר על תנא דבי אליהו
§מפענח נעלמים, ר' שלום לאקאייניווסקי, 3MB, פיעטרקוב - תרע"ג ביאורים על מדרשי פליאה
§מרכבת המשנה, מראהטין, דוד משה אברהם, לבוב, תרנה, 306 עמ', 66MB, על המכילתא
§משא מדבר ים, מרגליות, משה דובער, ווארשא, תרלח, 109 עמ', 4MB, על בראשית רבה על פרשה כט. מעמ' 96 - ליקוטים על פרשת בראשית
משיב דבר, ר' יעקב רייפמן, וינה תרכו, על ל"ב מדות של ר"א בריה"ג, 72 עמ'
§מתת יה, ר' מתתיהו שטראשון, 12MB, ווילנא - תרנ"ג על מדרש רבה
§נופת צופים, ר' בצלאל, 2MB, לבוב - תקס"ד על מדרשים תמוהים, ממקור אחר
§נזר הקדש א, רבי יחיאל מיכל ברבי עוזיאל, יסניץ, תע"ט, על מדרש רבה
§נזר הקדש ב, רבי יחיאל מיכל ברבי עוזיאל, יסניץ, תע"ט
§נזר הקדש, יחיאל מיכל ב"ר עוזיאל, יסניץ, 5479, על בראשית רבה, 984 עמ', 15MB, ממקור אחר, 993 עמ', 138MB
§נחלת בנימין, על מדרש תנחומא, עפשטיין, בנימין בן שלמה זלמן, זיטאמיר, 5658
§נפש יהודה, ר' יהודה ליב אויערבאך, 6MB, מונקאטש - תר"ע על מדרשים תמוהים לפי סדר התורה
§נפש יהונתן, רבי יהונתן אייבשיץ, ווארשא, תרס"ה, ביאורי מדרשים
§נשמת השיר על פרק שירה, הלוי, הלל יצחק, בני ברק, 5769
§נתיב בינה על ברייתא דפרק שירה, שרייבר, ישראל בונם בן פנחס, בני ברק, תשסח
§נתיב חדש, איינהורן, זאב וואלף, ווילנא, תרו, דוגמאות מספרו דרך חדשה על מדרש רבה, 15 עמ', 1MB
§נתיבות עולם, רבי צבי הירש קאצענעלבויגען, ווילנא, תרי"ט, על ברייתא דל"ב מדות
נתיבות עולם, על ברייתא דר"א בר' יוסי הגלילי, וילנא תריח, מהדורה שניה מורחבת, 127 דפים
§ספר נחמד, פירוש על פרק שירה, די טראני, משה ב"ר ישעיה, מונקאטש, תרסה
§ספר רבות עם פירוש מתנות כהנה, ישכר בער בר׳ נפתלי משעברשין, װינה, תנב
§ספרא, עם פירוש "התורה והמצוה", למלבי"ם, בוקרשט, תרכ, 501 עמ', 74MB
§ספרא דבי רב תורת כהנים - ויקרא, עם פירוש הראב"ד, ר"ש משאנץ, הגהות הגר"א, ואוסף פירושים על ברייתא דר' ישמעאל ,ירושלים, תשיט, 357 עמ', 45MB
§ספרא, עם פירוש עזרת כהנים, פ' ויקרא, רפפורט, צבי הירש הכהן, ווילנא, תרה, 432 עמ', 67MB. מעמ' 397 - חידושים על שו"יע ועל התלמוד
§ספרא, עם פירוש עזרת כהנים, רפפורט, צבי הירש הכהן, פרעמישלא, תרסז, עד פרשת נגעים, 168 עמ', 20MB
—§תורת כהנים-חלק ראשון, רפפורט, צבי הירש הכהן, פרעמישלא, תרסא
—§תורת כהנים-חלק שני, רפפורט, צבי הירש הכהן, פרעמישלא, תרסא
§ספרי חיים, רבי חיים פאלאגי, אזמיר, תרמ"א, 299 עמ', 15MB, על הספרי
§ספרי עם כתר כהונה - חלק א, וואלק, צבי הירש הכהן, ירושלים, תשיד
§ספרי עם כתר כהונה - חלק ב, וואלק, צבי הירש הכהן, ירושלים, תשכא
§ספרי עם עמק הנצי"ב - חלק א, ברלין, נפתלי צבי יהודה (נצי"ב), ירושלים, תשיט
§ספרי דבי רב, פירוש על הספרי, פארדו, דוד, שאלוניקי, תקנ"ט
§ספרי דבי רב, פירוש על הספרי, פארדו, דוד, שאלוניקי, תקסד
§עולת יצחק, על מדרש רבה. תקס"ג, 7MB, שקלוב תקס"ג
§עזרת כהנים על תורת כהנים, עם "תוספות העזרה", רפפורט, צבי הירש הכהן, זיטומיר, תרכו, 259 עמ', 35MB
§עזרת כהנים על תורת כהנים - ב, רפאפורט, צבי הירש בן נפתלי הירץ הכהן, וילנה, 5605
§על היחס שבין המשנה והמכלתא, גינצבורג, לוי ב"ר יצחק, נ"י, תשה
§עשירית האיפה על תורת כהנים, רבי יצחק יהודה יחיאל מקאמארנא, ניו יורק, תשכ"א
§עשת שן [ב"ח], ר' ירוחם יהודה ליב וואלפיש, 26MB, פיעטרקוב - תר"צ-תרצ"א על המכילתא ספרא וספרי
§פארות יוסף, ווילקאוויר, יוסף נח ב"ר אברהם, ווילנא, תרלג, 139 עמ', 8MB, על מדרש רבה, על התורה וחמש מגילות
§פי אליהו, דייץ, אליהו, אלטונה, 5495, 82 עמ', 6MB, על פרק שירה, ממקור אחר, 84 עמ', 7MB
§פירוש רס"ג על שלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן, עהרענרייך, חיים יהודה, קלוזש, תרפב
§פירוש על מדרש רבה על התורה, ר' נפתלי הירץ ב"ר מנחם, ויניציאה, שכט, 148 עמ', 6MB
§פירוש למדרש רבה על חמש מגילות, נפתלי הירץ בן מנחם, קראקא, שכט, 139 עמ', 7MB
§פני משה, יפה, משה ב"ר ישכר, לובלין, 5441, על מדרשים קשים בספר בראשית, ממקור אחר, ממקור אחר
§פני רבה, ר' מנשה בן ישראל, 2MB, אמשטירדאם שפ"ח, מפתח ומ"מ לכל הפסוקים בתנ"ך איפה מובאים במדרש רבה, ממקור אחר, Ξממקור אחר, 2.9 MB
§פר אחד, ר' חיים פאלאגי, 1MB, אזמיר תר"מ, על פרקי דרבי אליעזר
§פרק שירה, ר' אליהו בחור, לובלין, תקס
§פרק שירה עם פירוש ברכת אברהם, אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה, אשדוד, תשסט
§פרק שירה ע"פ ברכת אברהם, אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה, אשדוד, 5773, ממקור אחר
§פרק שירה עם פירוש דבר ירושלים, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסג, 96 עמ', 14MB, וכן על זמרה וניגון בראי היהדות
§פרק שירה, עם ביאור "פרק בשיר", רבי יחיאל בנימין מפלאצק, ווילנא, תרנ"ט, 37 עמ', 1MB
פרקי דרבי אליעזר עם ביאור, ורשה תרלד
§פרקי שירה, עם פירוש "מספרים קהלות ה'", "מאמר הפתיחה", "מאמר הימים", "מאמר הצפרדע", ר' חנניה ממונציליסי, ופירוש "שפתי רננות" לר' גמליאל בן חנניה, מנטובה, 5421, 415 עמ', 27MB
§פרקי שירה עם פירושים שיח יצחק ושער שמעון, נישטטל, שמעון וולף בן מאיר - ?נישטטל, יצחק בן מאיר, ויניציאה, תכד
§פרקי שירה, עם פירושים "שער שמעון" ו"שיח יצחק", ניקלשבור, יצחק ב"ר מאיר מפראג, ויניציאה, תכ"ד, 228 עמ', 12MB, עם מפתח לפסוקים המובאים
§פרק שירה עם ביאור נתיב בינה, שרייבר, ישראל בונם בן פנחס, 5775
§פרקי שירה - זה בינת השיר, סופר, אברהם אליעזר בן יעקב חיים, ירושלים, 5775, 109 עמ', 2MB
§פרק שירה עם פירוש בלבנון ישגה, גרין, שמואל בן ח"מ, ביתר עילית, 5777
§צלצל כנפים, ר' יצחק יהודה ב"ר משה הירשזאהן , 8MB, ווארשא תר"ס, על פרק שירה
§צמח לאברהם, ר' צבי הירש, ווארשא, תקנו, על ילקוט שמעוני
§צמח לאברהם [גידולי צבי רבא], ר' צבי הירש הלוי צמח, 32MB, נאווידוואהר תקפ"ד, על הילקוט שמעוני בדרך פשט דרוש וחידוד
§קדמות התנחומא, אפשטיין, אברהם, פרשבורג, תרמו
קהלת רבה, על ענף יוסף ועץ יוסף, וילנא תקצ"ד
§קהלת רבתי, עם ביאורים "ענף יוסף" ו"עץ יוסף", ר' חנוך הנדיל בר' יוסף. מעמ' 149 - "קול נהי" - הספד על ר' יעקב מאיר לפידות. מעמ' 153 - שיר השירים רבתי עם ענף יוסף. ווילנא תקצ"ד, 307 עמ', 28MB
§קול הרמ"ז, ר' מרדכי זאב רוזנטל, על מדרש תנחומא, , על תרגום יונתן בן עוזיאל, ולקוטים על התורה, ווארשא, תרס, 63 עמ', 2MB
§קול רנה, רבי יצחק בן ציון שפירא, סלוצק, 1913, 77 עמ', 5MB, על פרק שירה
§קול רנה, שפירא, יצחק בנציון, סלוצק, תרעג, ביאור על פרק שירה
§קונטרוס, הלכות המופיעות בספרא ולא הובאו בבלי, הוטנר, יצחק, נ"י, תרצח
§קונטרס אוסף ההלכות המחודשות הנמצאות בספרא אשר לא בא זכרן בתלמוד בבלי, רבי יצחק הוטנר, ירושלים, תרצ"ח, 43 עמ', 2MB
§קונטרס ההקדמות והמבוא לס' פרקי דר"א עם ביאור הרד"ל, עם ביאור על מאמר בפד"רא מר' אשר אנשיל ראטשילד, לוריא, שמואל ב"ר אליעזר אהרן ממאהליב, ווארשא, תרמד, 47 עמ', 4MB, ☼ממקור אחר
§קורא באמת - חלק שני, באמבערגער, יצחק דוב הלוי, מאינץ, תרלח, פירוש על דרשות "אל תקרי" שבמדרש תנחומא, תנא דבי אליהו, פסיקתא דר"כ, אדר"נ ומכילתא
§קורא מראש, ר' אהרן שמואל הכהן [הוך-פעלד] , 14MB, בארדיטשוב - תקע"א על מדרש רבה פ' בראשית
§קצור ילקוט, אוסף המעשיות שבמדרשים, עם תרגום לאידיש, יוזעפאף, תרו, 61 עמ', 2MB
§קרבן אהרן, אבן חיים, אהרן, דעסוי, 5416, על הספרא
§קרבן אהרן א, רבי אהרן אבן חיים, ויניציאה, שס"ט, על תורת כהנים
§קרבן אהרן ב, רבי אהרן אבן חיים, ויניציאה, שס"ט
§רב פעלים, ר' אברהם בן אליהו מווילנא, עם הערות משמעון משה חאנעס, ורשה, תרנד, 208 עמ', 10MB, על המדרשים - מקורם
§רחובות עיר, על בראשית רבה פרשיות א-יג, לוי, משה שלמה זלמן, ווארשא, תרי"ז, 215 עמ', 16MB
§רחובות עיר ב - תולדות העולם, על בראשית רבה פרשיות יב-יג, רבי משה שלמה זלמן הלוי, קעניגסברג, תרי"ג, 57 עמ', 4MB
§רפואה למכה, פירוש לפתיחתא של מדרש איכה, בדרך הקבלה, שמשון באקי, ירושלים, 5782
§שבות יהודה, נג'אר, יהודה, ליוורנו, 5470, על המכילתא, 287 עמ', 35MB. מעמ' 270 - השמטות
§שביל המדרש רבה, ישעיה מנחם מענדיל ב"ר אברהם אליהו, פיעטרקוב, תרסה
שיר החיים, פירוש על פרק שירה, ר' דוב בער זאב וולף ליפשיץ, וילנא תרל"ד, עם פירוש היעב"ץ, 80 עמ', 19.7MB
§שיר השירים רבה עם פירוש מתנות כהנה, ישכר בער בר׳ נפתלי משעברשין, װינה, תנב
§שלום מרדכי, רבינוביץ, מרדכי, ווילנא, תרנא, 200 עמ', 11MB, על מדרש רבה על התורה ועל חמש מגילות
§שמעון קרא והילקוט שמעוני, אפשטיין, אברהם, קראקא, תרנא
§שערי בינה [ב"ח], ר' יהודה הכהן טעמקין, 14MB, ווארשא - תרס"א-תרס"ג ביאורים על מדרשי פליאה לס' בראשית ושמות
§תהילת פנחס, זביחי, פינחס ?, ירושלים, תשע, 967 עמ', 26MB, הלכות והנהגות של שבח והודאה לה'. מעמ' 233 - הלכות אמירת פרק שירה. מעמ' 294 - עם ביאור על פרק שירה
§תולדות נח, ר' נח, 23MB, קראקא - שצ"ד על שמות רבה, ממקור אחר
§תורת כהנים, עם ביאור "דרך הקודש", לר' וידאל הצרפתי, הוסיאטן, תרסח
§תורת כהנים, ויקרא-שמיני, עם פירוש "דרך הקודש", לר' וידאל צרפתי, הוסיאטן, תרסח, 250 עמ', 13MB, עם הערות מר' נחום מרגליות
§תורת כהנים, עם פירוש הראב"ד, ומסורת התלמוד, וינה, תרכב
§תורת כהנים עם פירוש רבינו הלל - חלק א, הלל ב"ר אליקים, ירושלים, תשכא
§תורת כהנים עם פירוש רבינו הלל - חלק ב, הלל ב"ר אליקים, ירושלים, תשכא
§תורת כהנים עם פירוש התורה והמצוה, מלבי"ם, בוקרשט, תרכ
§תורת כהנים עם פירוש חדש-חלק ראשון, ועם הגהות הגר"א, פיעטרקוב, תרעא
§תורת כהנים עם פירוש חדש-חלק שני, פיעטרקוב, תרעא
§תורת כהנים, עם ביאור ר"ש משאנץ, ווארשא, תרכו
§תורת משה, ר' משה קערנער, 3MB, נאווידוואהר - תקמ"ו על מדרשים תמוהים בדרך דרוש וחידוד
§תירוש על מדרש רבה ח"א, עדעלמאן, שמחה ראובן, ווארשא, תרנא
§תירוש על מדרש רבה ח"ב, עדעלמאן, שמחה ראובן, ווארשא, תרסא
§תירוש על מדרש רבה ח"ג, עדעלמאן, שמחה ראובן, ווארשא, תרסא
תנא דבי אליהו, עם באור "זקוקין דנורא וביעורין דאשא", ר' שמואל היידא בן משה, פראג תל"ו, 239 עמ', §ממקור אחר
§תנא דבי אליהו, ווארשא, תרלד, עם ביאור ישועות יעקב
§תנא דבי אליהו זוטא עם תוספות בן יחיאל - פכ"ב, שלזינגר, עקיבא יוסף בן יחיאל, 5776
§תנא דבי אליהו - עם פי' משנת אליהו, כהן, ישעיה, בני ברק, 5777
§תנא דבי אליהו רבא, עם פירוש ישועות יעקב, עם פירוש "תוספות בן יחיאל", רבי עקיבא יוסף שלזינגר, ירושלים, תרס"ה, 395 עמ', 39MB. מעמ' 256 - תנא דבי אליהו זוטא
§תעלומות חכמה, ר יהודה צבי טויב, קולומיה, תרמט, 19 עמ', 828KB, על בראשית רבה פ' בראשית. מעמ' 14 - מכתבים מחכמים שונים
§תפארת ציון, ר' יצחק זאב יאדלער, 10MB, ירושלים - תרנ"ו על מדרש רבה על מגילת אסתר

מפרשי מסכתות קטנות
§אבות דר' נתן, ר' נתן ב"ר נחמיה, אלטונא, תפח
אבות דר' נתן, עם פירוש ר' אליעזר ליפמן ב"ר מנחם, זאלקווי תפ"ג, כח דפים
§אבות דרבי נתן, עם פירושים בן אברהם ושני אליהו, אליהו ב"ר אברהם מדעליאטיץ, ווילנא והוראדנא תקצ"ג, 164 עמ', 22MB
§אבות הרא"ש (חלק א), על אדר"נ, ר' רחמים נסים יצחק פאלאגי, שאלוניקי, תרכב, 405 עמ', 24MB
§אבות הרא"ש (חלק ב), ר' רחמים נסים יצחק פאלאגי, אזמיר, תרכט
§אבות הרא"ש (חלק ג), ר' רחמים נסים יצחק פאלאגי, אזמיר, תרלח
§אבות הראש ח"ב, על אבות דרבי נתן, פלגי, רחמים נסים יצחק בן חיים, אזמיר, 5624
§אהבת חסד, ר' אברהם וויטמונד, אמשטרדאם, תקלז, על אבות דר' נתן, 95 עמ', 5MB
§לאברהם בן - אבות דרבי נתן, סופר, אברהם אליעזר, ירושלים, 5773
§בנין יהושע, פלק, יהושע מליסא, דיהרנפורט, 5548, על אבות דרבי נתן, מסכת שמחות, ומסכת דרך ארץ, ממקור אחר, ממקור אחר
§ברייתא דמלאכת המשכן עם פירוש טעם ודעת - ברייתא דמסכת מדות, קניבסקי,שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל, בני ברק, תשסח
§ברייתא מסכת גרים עם פירושים אמת וצדק, קניבסקי,שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל, בני ברק, תשנח
§ברייתא מסכת כותים עם ביאור מצרף ומטהר, קניבסקי,שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל, בני ברק, תשנ
§ברייתא מסכת עבדים עם פירושים קנין הגוף וקנין פירות, קניבסקי,שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל, בני ברק, תשנח
§חגי יהודה, רבי יהודה נגאר, פיסא, תקע"ו, על מסכת גרים, עבדים וכותים, עם "מועדי ה'", על הסמ"ג, ממקור אחר
§יד ישראל על מסכת כותים ועבדים, זעליגמאן, ישראל ב"ר חיים דוד, ווילנא, תרמח
ככר לאדן, החיד"א, ליוורנו תקס"א, 199 עמ', 42MB, על מסכתות קטנות, אבות דר"נ, מדרש רבה, ופרק השלום, ולקוטים, §ממקור אחר, 396 עמ', 15MB, ממקור אחר
§כלה רבתי, גמרא על מסכתות קטנות, עם באור "מעין גנים", זעליגמאן, ישראל ב"ר חיים דוד, ווילנא, תרנד
כסא רחמים, חיד"א, על מס' כלה, מס' סופרים, ואבות דרבי נתן, ליוורנו תקס"ג, 121 עמ', 47.9MB, §ממקור אחר, 232 עמ', 20MB
§כסא רחמים, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), אונגוואר, תרכח, על מסכתות קטנות ואדר"נ. על חתומים שם ראה כאן
§מגילת תענית, עם פירוש מהרא"ה, ר' אברהם הלוי, אמשטרדם, 5419, 50 עמ', 2MB
§מסכת דרך ארץ זוטא, עם פירוש קצר, פייסעחאוויץ, יחזקאל ב"ר יחזקאל, ווילנא, תרעה
§מסכת דרך ארץ זוטא, עם ביאור "דרך חיים" ו"ארחות חיים", לר' יצחק אליהו לנדא, ווילנא, תרל
§מסכת כלה, על הגהות הגר"א, וביאור "קהלת יעקב" ועיניה יפות" לר' יעקב ב"ר דוב בער, קניגסברג,
§מסכת כלה, עם פירוש "תכשיטי כלה, ועם פירוש "מדרש יהוידע", ר' יהוידע כהן מליסא, דיהרנפורט, 5549, 64 עמ', 4MB, ממקור אחר
§מסכת כלה עם פירוש קריאה נעימה, פינק, דב, ירושלים, תשסג
§מסכת כלה עם ביאור תואר כלה, תשסט
§מסכת כלה עם ביאור "כלה נאה", עם ביאורים "שפתותיך כלה", שור רועי, , 5774
§מסכת ציצית, עם ביאור "תכלת" ו"ארגמן", קניבסקי, חיים, בני ברק, תשכב
§נחלת יעקב, נוימבורג, יעקב, פיורדא, תקנ"ג, על מסכתות קטנות
§פירוש מסכת כלה רבתי, ר' אברהם ב"ר נתן הירחי, טבריה תרסו
§שמחת יהודה, נג'אר, יהודה, פיצא, 5554, על מסכת כריתות, 185 עמ', 12MB. מעמ' 52 - השמטות מספריו האחרים. מעמ' 60 - על מסכת סופרים. מעמ' 82 - על מסכת שמחות. מעמ' 118 - על מסכת כלה. מעמ' 124 - על מסכת דרך ארץ. מעמ' 142 - על אבות דרבי נתן. מעמ' 144 - על מסכת גרים. מעמ' 156 - על מסכת עבדים. מעמ' 176 - על מסכת כותים. ממקור אחר, 228 עמ', 19MB, כנ"ל, עם תוספת מעמ' 186 - "חגי יהודה" על סמ"ג הלכות יו"ט, ממקור אחר, 144 עמ', 15MBמפרשים על פרקי אבות
[מפתח לפירושים על פרקי אבות, לפי סדר המשניות, ולקט פירושים עם טקסט מלא]
§אבות, עם פירוש מלוקט, קראקא, שלו, 175 עמ', 5MB
§אבות, וילהרמשדורף, תע"ח
§אבות, עם פירוש אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א) שקלוב תקס"ד
§אושר אבות, הרב אהרן אשר וואלינעץ, ניו יורק תשי"ב, אבות - 5 MB
§אבות דר' אלעזר - תפארת דוד, על אבות, ר' אלעזר הכהן, ווארשא, תרנ, 115 עמ', 7MB
אבות ישראל על פרקי אבות, ר' אברהם ישראל, תש"ע, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור מוסר, ממקור אחר
§אבות לבנים, ר' חיים נייגר, 2MB, ירושלים תרצ"ד, על פרקי אבות, ♔ממקור אחר
§אבות עולם, על פרקי אבות, ר' בנימין ב"ר אליעזר הכהן וויטאל, ויניציאה, תעט, 230 עמ', 9MB, ממקור אחר
§אבות על בנים, על פרקי אבות, ר' שאול בראך, סאטמאר, תרפו, 246 עמ', 14MB
§אבות עם פי' ר' אברהם אזולאי, ר' אברהם אזולאי, 7MB
§אבות עם פי' ר' יוסף יעבץ, ר' יוסף יעבץ, ורשה תר"מ, 173 עמ', 12MB, ממקור אחר
§אבות עם פי' רבינו ישראל בעש"ט, ר' רבינו ישראל בעש"ט, 3MB
§אבן יעקב, ר' ר אריה ליב נאיימארק, 8MB, סלוצק - תר"ע על פרקי אבות
§אבן שלמה (בית אבות), ר' שלמה זלמן מניישטאדט, בערלין, תרמט, על פרקי אבות, 273 עמ', 23MB
§אבני אש - פרקי אבות, אויש, יחיאל, ברוקלין, תשסט
§אבני יהושע, הרב יהושע פאלק, ניו יורק 1860, ביאורים על פרק אבות, 120 עמודים - 5 MB
§אבני שש, ר' יוסף ב"ר אהרן מעססינג, ברעסלויא, תרכו, על פרקי אבות, 50 עמ', 4MB
§אדרת שנער - אבות, בן נון, יצחק בן משה, 5777
§אהבת אבות על מסכת אבות, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5765
§אהל אבות, רבי יהודא אריה פריברג, על פרקי אבות, עם חצר יהודה, על עשר דברים קשים, בב"ב י, ווארשא, תרפ"ט, 333 עמ', 15MB
§אור החמה על אבות, קרויזר, זונדל, ירושלם, תשסט
§אור המדות - אבות, ר' אורי לאנגנער, 8MB, ניו יורק 1948
§אורח חיים, ר' כ'מוס ב"ר מוסא חדאד, ג'רבה, תרפו,על פרקי אבות, 244 עמ', 1MB
§אז יאמרו - אבות, גאלדבערגער, יצחק אהרן, ברוקלין, 5772
§אמרות טהורות אלכסנדר על מסכת אבות, מכון להוצאת ספרי אלכסנדר, בני ברק, 5752
§אמרי אלעזר - פרקי אבות, מנדלוביץ, יעקב אלעזר, קרית יואל,
§אמרי יהודה, ר' יהודה סג"ל ראזנער, בני ברק, תשיח, על פרקי אבות, 275 עמ', 12MB
§אמרי יעקב, צימרמן, יעקב הנך, ארץ ישראל תשס"ח, 208 עמ', 1MB, על פרקי אבות
§אנשי חיל, על מ"ח קנייני התורה, רמת בית שמש, 5778
§ארחות חיים - אבות, אלעזרי, חיים משה ראובן, ירושלים, 5775
§באר בשדה - פרקי אבות, פרנק, ברוך מרדכי בן חיים יהודה ליב, ירושלים, 5771
§באר האבות, הרב מנחם מרדכי פרענקיל תאומים, פילדלפיא, פענסילווניא תש"ד, אבות - 12 MB
§באר יעקב, על פרקי אבות, יעקב יעקב, בני ברק, 5780
§באר יצחק חלק ה, ר' יצחק שהי' אבד"ק טארטשין ואליק, ווארשא, תרמד, 48 עמ', 4MB, על פרקי אבות. עד עמ' 7 - על פרשת דברים
§בגדי הקדש, על פרקי אבות, כולל "בגדי משי",לר' יוסף משה שמחה רפפורט, ו"בגדי כבוד", לר' מנחם מנדל אב"ד טרעבוולא, לבוב, תקס"ו96 עמ', 8MB
§בגדי שש [ב"ח], ר' רחמים ב"ר משה בוכ'ריץ, ליוורנו, תרנט, על פרקי אבות, 480 עמ', 28MB
§בגלל אבות, רבינוביץ, אלעזר ב"ר שמחה, ווארשא, תרמז, על פרקי אבות
§בדרכי אבות על מסכת אבות, שהרבני, אורי, ירושלים, 5774
§בחיר חיים, ר' חיים וואלפאהרט, 2MB, תל אביב ת"ש, על פרקי אבות
§ביאור חסידי קבלי למסכת אבות, כלפון, אליהו בן חיים, , 5765
§ביכורי ראש, שלמה ראובן ב"ר דוד מגודלעווא, ווילנא, תרכט, על פרקי אבות, ☼ממקור אחר, 72 דפים
§בית אבות, פירוש על פרקי אבות, ר' מנחם ב"ר שלמה המאירי, עם דרכי חיים, פירוש על פרקי אבות לר'חיים פלג'י, עם סדר חנוכת הבית, שאלוניקי, תקפא, 308 עמ', 12MB
§בית אבות, פירושים על פרקי אבות מר' מנחם המאירי, ר' עובדיה ספורנו, ר"א גלנטי ופתח עינים, עם רשימת מפרשי פרקי אבות, ירושלים תשל"ב, 266 עמ', 17MB
§בית אברהם, ר' אברהם בהרב, 65 עמ', 4MB, ווארשא תרמ"ז, על פרקי אבות, ממקור אחר
§בית אולפנא ג, ר' יעקב אבראהאם, ניו יורק תשט"ז, על פרקי אבות, 160 עמ', 6MB
§בית דוד ושלמה, ר' שלמה ב"ר צבי הירש, פראג, תמט, על פרקי אבות, 48 עמ', 2MB
§בית הבחירה על אבות, ר' מנחם המאירי, עם הערות "אמונת שמואל", הרב שמואל ווקסמן, ברונקס, ניו יורק תש"ד, 228 עמ', 7 MB, ὥממקור אחר, 208 עמ', 6.6MB
§בית הלוי - בית ישראל, על פרקי אבות, 2MB, ירושלם - תשל"ב
§בית לאבות, ר' יעקב יהודה לעווי, ירושלים תשל"א, על פרקי אבות, 227 עמ', 13MB
§בכורי ראש, ר' שלמה ראובן ב"ר דוד ראבינאוויטץ, ווילנא, תרכט, על פרקי אבות, עם שני פלפולים בהלכה, 76 עמ', 5MB
§בנוית ברמה [ב"ח], ר' שמואל ב"ר מרדכי סג"ל גלאנטי, ווארשא, תרנח-תרס, על פרקי אבות, 350 עמ', 28MB
בנויות ברמה, על מסכת אבות, ר' שמואל הלוי גלאנטי, עם הערות ר' משה חיים טריוואקס, וארשא תר"ס, 192 עמ'
בני בנימין - על מסכת אבות, ר' בנימין נבול, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - מוסר
§בני חיל, מ"ח דברים שהתורה נקנית בהם, גולד, דורון דוד בן שמואל יהושע, בני ברק, 5773
§בנין שלמה, ר' מאיר יהודה ליבש לנגרמן, פרמישל תרנ"א, על פרקי אבות, 260 עמ', 16MB
§בנין שלמה, ר' מאיר יהודה לייבוש לנגרמן, על פרקי אבות, ירושלים תשכח, 260 עמ', 16MB, ממקור אחר, 16MB
§ברייתא קנין תורה, אבות פ"ו עם ליקוטים מחז"ל, לוין, נח חיים בן משה, ווארשא, תרלח, עם קונטרס "ישראל קנין אחד" - מאמרים
§ברית אבות על מסכת אבות, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5767
§ברכת אברהם - פרקי אבות, אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה, אשדוד, תשסט
§בשם בצלאל, ר' בצלאל ב"ר יהודה הלוי, פפד"א, תקמא, על פרקי אבות, 64 עמ', 2MB
§בתי אבות, ר' יוסף דוד, שאלוניקי, תקפה, על פרקי אבות ועל ההושענות, 140 עמ', 6MB
§גבורת יצחק - אבות, סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוך, וויקליף, תשסג
§גבורת יצחק - אבות, סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוך, ליקווד, תשע
§גם אני אודך על אבות, רבינוביץ, גמליאל בן אלחנן יעקב דוד, בני ברק, תשסג, ממקור אחר
§דבר ירושלים - מסכת אבות, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסג
§דברי אבות, רבי אברהם דוד מבוטשאטש, על פרקי אבות, 39 עמ', 2MB
§דברי דוד, ר' דוד זאלצער, ווראנוב, תרפז, על פרקי אבות, 160 עמ', 8MB
§דברי דוד, רוקיצן, דוד בן אברהם, פראג, תקנד, על פרקי אבות
§דברי דוד ואהל דוד, על פרקי אבות, ר' דוד ב"ר אברהם ראקיצען, פראג, תקנה92 עמ', 3MB
§דברי דוד ושלמה, ויד איש ימיני, על פרקי אבות, ר' משה בנימין ב"ר יצחק רייז, ווארשא, תרכה, 90 עמ', 3MB
§דברי דניאל [ב"ח], ר' דניאל פרוסטיץ שטיינשניידער, 4MB, פרעסבורג - תרנ"ה חלק א' על פרקי אבות חלק ב' דרוש לחג השבועות
§דברי יהודא, ר' יהודה ב"ר משה, זאלקווא, תקא, על פרקי אבות ועל ט"ו שיר המעלות, 148 עמ', 5MB
§דברי משה, ר' משה שלמה זלמן ב"ר אליהו דוד הלוי זאטורענסקי, ווילנא, תרנז, על פרקי אבות, 114 עמ', 5MB
§דבש מסלע, ר' שלמה מאיר ב"ר דוד ברוידא, בארדיטשוב, תרנה,על פרקי אבות
§דוד במצודה, ר' דוד חזן, שאלוניקי, תקח, על פרקי אבות, ממקור אחר
§דורש לפרקים, ר' מרדכי רובינשטיין, קראקא, תרמט, על פרקי אבות, 193 עמ', 12MB
§דעת לנבונים, ר' משה יעקב שווערדשארף, 3MB, מונקאטש - תרנ"ט על פרקי אבות
§דרישת מרדכי, ר' מרדכי ב"ר יוסף יוזפא, אמשטרדאם, תקכו, על פרקי אבות, עם דרוש לחג השבועות, ממקור אחר
§דרך אבות, ר' אליהו ב"ר בנימין שי"ק, ווילנא, תרמב, על פרקי אבות
דרך החיים על מסכת אבות, עם פירוש רש"י, ר' יהודה ברבי בצלאל, קראקא שמ"ט, 117 דפים
§דרך החיים, מהר"ל, קראקא, שמט
§דרך החיים, מהר"ל, קראקא, שמט
§דרך חיים, ר' יהודה ליווא ב"ר בצלאל (מהר"ל מפראג), קראקא, שמט, 234 עמ', 14MB
§דרך חיים, יהודה ליווא ב"ר בצלאל (מהר"ל מפראג), שנגהאי, תשו
§דרך חיים, ר' יהודה ליוואי בן בצלאל (מהר"ל) מפראג, ירושלים, תשכא
§דרך חיים פירוש למסכת אבות - כרך ראשון, מהר"ל מפרג (מחבר) - ר' יהושע דוד הרטמן (עורך), ירושלים, תשסז
§דרך חיים פירוש למסכת אבות - כרך שני, מהר"ל מפרג (מחבר) - ר' יהושע דוד הרטמן (עורך), ירושלים, תשסז
§דרך חיים פירוש למסכת אבות - כרך שלישי, מהר"ל מפרג (מחבר) - ר' יהושע דוד הרטמן (עורך), ירושלים, תשסז
§דרך חיים פירוש למסכת אבות - כרך רביעי, מהר"ל מפרג (מחבר) - ר' יהושע דוד הרטמן (עורך), ירושלים, תשסז
§דרך חיים פירוש למסכת אבות - כרך חמישי, מהר"ל מפרג (מחבר) - ר' יהושע דוד הרטמן (עורך), ירושלים, תשסז
§דרך נחומיך א, רבי נחום מרדכי פרוס, ירושלים, תש"ה, על פרקי אבות, עם תולדות אבות מר' יעקב יוסף מפולנאה, אורות אבות - ליקוטים מצדיקים, ופנינים ממדרשים ומהזוהר, 373 עמ', 15MB
§דרך נחומיך ב, רבי נחום מרדכי פרוס, ירושלים, תש"ה
§דרכי אבות, אברהאם, נחום, תשעא
§דרכי אבות על פרקי אבות, אבראהאם, נחום, ספרינג ולי, תשעב
§דרכי אבות, על פרקי אבות, אברהאם, נחום, מאנסי, 5775
§דרכי יושר, על פרקי אבות, ר' משה מאיר, בארדיטשוב, תרסב, 298 עמ', 21MB
§דרשות שלמות על פרקי אבות, הרב חנוך זונדיל הלוי לעווין, נוארק, ניו ג'רסי תרצ"ו, 191 עמודים - 4 MB
§האביב, ר' ניסן שטאלצבערג, 2MB, וינה תרצ"ג על פרקי אבות
§הגיוני אבות, ר' צבי הירש פרבר, לונדון, תשיד
§הגיוני אבות - קול תודה, על פרקי אבות, עם פירוש על אשת חיל, פרבר, צבי הירש בן שמעון יהודה ליב, לונדון, 5744
§השיב לב אבות, ר' יעקב קאפיל לאנדמאן, לעמבערג, תרנט, על פרקי אבות, 290 עמ', 18MB
§וארא אל האבות, על פרקי אבות, אבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משה, עפולה, 5775
§ובחרת בחיים - פרקי אבות - א, הרב יפתח סופר שליט"א, צפת, 5777
§ובחרת בחיים - פרקי אבות - ב, הרב יפתח סופר שליט"א, צפת, 5881
§ויצא פרח, ר' אברהם חיים ריינמאן, סאטמאר, תש, 232 עמ', 11MB, על פרקי אבות
§זכות אבות, ר' יצחק עטייה, ליוורנו, תקפא, 362 עמ', 22MB, על פרקי אבות
§זכות אבות [וענף אבות], ר' מנחם נתן נטע אויערבאך, ירושלים - תרנ"ד על פרקי אבות, 160 עמ', 7MB, ממקור אחר, 161 עמ', 12MB
§זכות אבות על מסכת אבות, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5760
§זרוע ימין, החיד"א, על פרקי אבות, ווארשא, תרצא, 155 עמ', 6MB, עם הגהות "שומר הפתח". מעמ'79 - "חסדי אבות" ו"ראשי אבות" לחיד"א על אבות. מעמ' 148 - "מראית העין" על אבות
§זריזותא דאברהם - ברית אבות, ר' אברהם נח הלוי העליר, ניו יורק, תשיב, 24 עמ', 1MB, על פרקי אבות, חלק מספר גדול יותר, קטוע בסופו
§חבל יהודה, ר' יהודה ב"ר ישראל מקלווריעא, ווילנא, תקס, 74 עמ', 4MB, על פרקי אבוץ
§חוט המשולש, ר' אלעזר שמחה בונם גינז ור' משה גינז ור' חיים אלטר גינז, טארנא, תרצ, 196 עמ', 8MB, על פרקי אבות, פרקים א-ב
§חוסן ישועות, ר' עזרא ב"ר יקותיאל זוסמן, שקלאוו, תקעב, 90 עמ', 6MB, על פרקי אבות, ☼ממקור אחר
§חזון עובדיה, ר' עובדיה ווארשאנו, שאלוניקי, תקלה, 90 עמ', 4MB, על פרקי אבות, ממקור אחר
§חיים שיש בהם - על פרקי אבות, גראס, יצחק שרגא, ברוקלין, תשסח, 1122 עמ', 30MB, עם "צור חוצבתם" - ייחוס משפחתו, ועם מפתח לחמשת כרכי "חיים שיש בהם"
§חלק יעקב, ר' יעקב ב"ר נפתלי גרינוואלד, סעאיני, תרפג, 134 עמ', 9MB, על פרקי אבות
§חלק לעולם הבא, ר' שאול בראך מנייטרא, 12MB, ווראנוב תרח"ץ, מסכת אבות
§חמד צבי, ר' דוד צבי הירש ב"ר יחזקאל, פיורדא, תקנח, 52 עמ', 3MB, על פרקי אבות
§חסד לאברהם, ר' אברהם יוסף ב"ר אלעזר שור, דראהאביטש, תרמה, 52 עמ', 3MB, על פרקי אבות
חסדי אבות וזכות אבות, על פרקי אבות, ר' יוסף חיים, בגדד תרסז
§חסדי אבות, ר' אהרן ב"ר יהודה הלוי, נ"י תשנ"ג, 168 עמ', 5MB, על פרקי אבות
§חסדי אבות, ר' יהודה גרינוואלד, סעאיני תרפ"ה, 148 עמ', 7MB, על פרקי אבות. מעמ' 138 - מאמרים על חג השבועות. מעמ' 145 - דברי מוסר
§חסדי אבות, ר' יצחק ב"ר שלמה יעבץ, קושטנדינא, שמג, 228 עמ', 12MB, על פרקי אבות. מעמ' 222 - מפתח מקורות, ממקור אחר
§חסדי אבות, ר' מאיר טוביה ליווען , 6MB, ווילנא תרס"ט, על פרקי אבות
§חסדי אבות על מסכת אבות, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5757
§חקר ועיון - פרקי אבות, פרוש, חיים יצחק, ירושלים,
§חרמש בקמה, ר' פנחס שלום פאללאק, 64 עמ', 2MB, ברוקלין תשכ"ב, מסכת אבות, ממקור אחר
§טוב ויפה, ר' זרח מאייערסאן, ניו יורק, תרע, 154 עמ', 8MB, על פרקי אבות, ממקור אחר, 18 MB
§טוב רואי, ר' יוסף ב"ר משה כנאפו, ליוורנו, תרנט, 158 עמ', 7MB, על פרקי אבות
§טל תחיה, אלכסנדראוו, שמואל, ווילנא, תרנז, על פרקי אבות
§יגיעות מרדכי, על פרקי אבות, וליקוטים על ברכות ושו"ת על פדיון הבן, הרב מרדכי גארפיל, נ"י תרצ"ד, 68 עמ', 2MB
§יוסף עליו, ר' יוסף ב"ר יצחק משה מונטיקייו, שאלוניקי, תקח, על פרקי אבות, פירוש על פרק ר"ע, דרשות והספדים, ממקור אחר
יין לבנון, על מסכת אבות, ר' נפתלי הירץ ויזל, ברלין תקל"ה, 161 עמ', 47MB, §ממקור אחר
יין לבנון, על אבות, ר' נפתלי הירץ וייזל, ורשה תרמ"ד, 211MB, 766 עמ'
§יין לבנון, על פרקי אבות, ר' נפתלי הירץ וייזל, עם ביאור וליקוטים מספרו "רוח חן", ישיבת הסדר, ראשון לציון, 5763, 703 עמ', 12MB
§יסוד יוסף, ר' יוסף ב"ר אליהו הכהן כ"ץ, קראקא, שצח, על פרקי אבות
§ירים משה, אלשיך, משה ב"ר חיים, ווארשא, תרלב, על פרקי אבות
ירים משה, ר' משה אלשיך, על פרקי אבות, עם חסדי אבות, חיד"א, ורשה תרכב, 34 דפים
§אלשיך על מסכת אבות, אלשיך, משה, ווארשא, תרכב
§ישמח לב, ר' יצחק [שלמה] זלמן גינסבערגער, בודאפעסט תרפ"ד, על פרקי אבות, 91 עמ', 4MB, ממקור אחר
§כנסת ישראל [ו"ח], ר' ישראל ב"ר יצחק אהרן גאלדמאן, 113MB, סאטמאר תרפ"ד
§כנסת ישראל, ר' ראובן לאנדא, סאיני, תרפד, א, 238 עמ', 13MB, ממקור אחר, ב, ממקור אחר, ג, ממקור אחר, ד, ממקור אחר, ה, ממקור אחר, ו ממקור אחר
§כף נחת, ר' אברהם ב"ר יהודה ליב היילבוט, אלטונא, תקלט, על פרקי אבות, ממקור אחר
§כפת המנעול, ר' אברהם גאלדשטיין פרוסטיץ, וינה, תקעח, על פרקי אבות, 166 עמ', 9MB, ממקור אחר, ★ממקור אחר, 177 עמ'
§כרם דוד - פרקי אבות, פינטו, משה אהרן, ירושלים, תשסז
לב אבות, ר' שלמה בן יצחק הלוי, על מסכת אבות, שאלוניקי שכ"ה, 130 עמ', 20.8MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
לב אבות, על פרקי אבות, ר' שלמה לוי, שלוניקי שמה, 128 דפים
§
לב אבות, הרב גדליה סילווערסטאן, ירושלים, ישראל תרצ"ב, פרקי אבות, 94 עמודים - 4 MB
§לב אבות, ר' מאיר יוסף פרנקל, לקט על פרקי אבות מאדמור"י מונקאטש, נ"י תשמ"ה, 109 עמ', 937 ק"ב
§לב אבות על אבות, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5774
§לזכר לישראל, יחיאל מיכל ב"ר צבי הירש ממינסק ווילנא - הוראדנא תקצ"ד, על פרקי אבות, וחידושי מסכתות ב"מ, גיטין וחולין, ☼ממקור אחר
§לחם יהודה, ר' יהודה ב"ר שמואל לירמ"ה, סביוניטה, שיד, על פרקי אבות, עם דרוש על הנשמה, ממקור אחר
§לחם משנה, רבי משה ש"ץ ברבי נח יצחק ליפשיץ, לובלין, ת"ב, על פרקי אבות
לחם שמים, על אבות, ר' יעקב עמדן, תקצ"ד, עם דודאי מהרא"י, ר' יצחק איצק יוסף עטינגר, קראטאשין תר"ז, על התורה, 136 עמ'
§לקוטי בתר לקוטי על מסכת אבות, ר' שמואל אלתר, 10MB, ניו יורק תשי"א, 310 עמ', ממקור אחר
§ליקוטי שש על מסכת אבות, שווארץ, אלחנן שניאור זלמן, ברוקלין, נ.י, תשסג
§למעשה - מח קניני תורה, פנחס זרביב, אשדוד, 5780
§לקט שלמה - פרקי אבות, הרב שלמה ויצמן, נתניה, 5775
§מאור הבנים מוסר היהדות, ר' אריה מרדכי טירוויס, 18MB, ווארשא - תרצ"ב על פרקי אבות
§מבשר צדק, ר' דוד צבי ב"ר משלם זלמן הכהן כ"ץ קאטצבורג, 9MB, וואיטצען - תרע"א, על פרקי אבות, 148 עמ'
§מגיד משנה אחרון, ר' יצחק אייזיק שלום סג"ל לעווינגער , 3MB, ירושלים - תש"ה על פרקי אבות
מגן אבות, על מסכת אבות, ר' שמעון בר צמח דוראן, ליוורנו תקכ"ג, 99 עמ', 19.9MB
Ξמגן אבות, רשב"ץ, ליוורנו תקמ"ה
§מגן אבות, על פרקי אבות, ר' שמעון צמח דוראן, 10MB, ברוקלין תש"ו, מסכת אבות
§מגן אבות, ר' מאיר ב"ר חליפה בקייאם, שאלוניקי, תקח, על פרקי אבות, 88 עמ', 5MB, ממקור אחר
§מגן אבות על אבות, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5761
§מדרש דוד, על פרקי אבות, רבינו דוד הנגיד נכד הרמב"ם, ירושלים, תשנג
§מדרש דוד, רבינו דוד הנגיד נכד הרמב"ם, ירושלים, תשנא
מדרש שמואל על אבות, מפרשי המשנה, 1878, ווארשא, רבי שמואל די אוזידא
§מדרש שמואל, ר' שמואל די אוזידה, ויניציאה, שלט, ממקור אחר
מדרש שמואל, על פרקי אבות, ר' שמואל די אוזידה, ונציה שמ"ה, 252 עמ', 31.7 MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
§מדרש שמואל, ר' שמואל די אוזידה, ויניציאה, שס
§מדרש שמואל, אוזידה, שמואל די, ויניציאה, שסה
§מדרש שמואל, על פרקי אבות, ר' שמואל די אוזידא, פפד"מ, 5473, 128 עמ', 18MB, ≡ממקור אחר, 47MB, 133 עמ', ≡ממקור אחר, 136 עמ'
§מדרש שמואל, די אוזידה, שמואל ב"ר יצחק, ווארשא, תרלו, על פרקי אבות
§מדרש שמואל, ר' שמואל די אוזידה, 24MB, ווארשא תרפ"א
§מדרש שמואל, אוזידה, שמואל בן יצחק די, ירושלים, תשסא, על פרקי אבות
§מובחר האבות, על פרקי אבות, גאלדמאן, אהרן בן מאיר, מונסי, 5776
§מוסר אבות, משה לייטר, ניו יורק, תש"ה, על פרקי אבות
מוסר מלכים, ר' משה יצחק אשכנזי, פדובה תרלח, ביאורים למאמר חז"ל, בעיקר בפרקי אבות, עם כוס תנחומים - דרשות לבית האבל, 195 עמ'
§מחקרי אבות, הרב יעקב לעווינזאן, שיקגו, אילינוי תרע"ה, על פרקי אבות, 161 עמודים - 8 MB
§מטל השמים, ר' יצחק אייזיק טאביר, לבוב, תרנו, על פרקי אבות, 88 עמ', 4MB, ממקור אחר
§מי מרום ח"ב, ר' יעקב משה חרל"פ, 6MB, ירושלם תשי"ג, על מסכת אבות
§מילי דאבות, ר' יוסף ב"ר אברהם חיון, ויניציאה ש"ס, 136 עמ', 8MB, על פרקי אבות, ממקור אחר, 136 עמ', 9MB, ★ממקור אחר, 136 עמ'
§מילי דאבות, קושטא, שלט, 94 עמ', 4MB
§מילי דאבות - מסכת אבות, ירושלים, 5774
§מילי דאבות, ר' יצחק מוולוזין, ווילנא תרמ"ח, על מסכת אבות, 104 עמ', 4MB, ☼ממקור אחר
§מילי דאבות - טעם זקנים, ר' ישראל מרדכי ב"ר זאב, ווארשא, תרלח, על פרקי אבות, 136 עמ', 10MB
§מילי דאבות, ר' מרדכי ב"ר יהושע, זאלקווא, תקט, 228 עמ', 18MB, על פרקי אבות
§מילי דאבות, ר' צבי הירש, ווארשא, תרלח, 26 עמ', 1MB
מלי דאבות, על פרקי אבות, ר' נחמן מברסלב, פיעטרקוב תרעד
מילי דאבות על פרקי אבות, ר' יצחק רצאבי
§מילי דאבות על מסכת אבות - פרקים א-ה, אליהו אלפר, ירושלים, 5774
§מירא דכיא, ר' אפרים מרדכי ב"ר שלמה זלמן הלוי עפשטיין, ווילנא, תרלח, 49 עמ', 2MB, על פרקי אבות
§מכתב אליהו, ר' אליהו ב"ר אריה ליב בינקאוויצר, האמבורג, תעה, 154 עמ', 10MB, על פרקי אבות, ממקור אחר
§מנחה חדשה, ר' יחיאל ב"ר ידידיה, קראקא תכ, 168 עמ', 7MB, על פרקי אבות
§מנחה חדשה, מורפצ'יק, יחיאל מיכל, פראנקפורט, תפב, על פרקי אבות
§מנחם ציון, על מסכת אבות, זקס, מנחם בן ציון, ירושלים, תשנג
§מנחת אזכרה, ר' אשר זעליג ב"ר יעקב בצלאל הכהן לויטערבאך, דראהאביטש, תרמט, 78 עמ', 5MB, על פרקי אבות - "דברי חפץ" ו"כתב ישר"
§מנחת ישראל, ר' ישראל חיים ב"ר פייבל ברוין, מונקאטש, תרסג, 80 עמ', 3MB, על פרקי אבות
§מנחת שבת [סולת למנחה], ר' יוסף חיים קרא, ווילנא, תרסה, 163 עמ', 11MB, על פרקי אבות - ביאור "סלת למנחה"
§מנחת ש"י, לעוין, שלמה יצחק, 148 עמ', 8MB, על פרקי אבות
§מנחת שי, על מסכת אבות, ר' שמעון יעקב בארפאס, 6MB
§מסכת אבות, 28 עמ', 1MB
§מסכת אבות, עם פירושים של ר' יעקב חאגיז ושל החיד"א, ו"בית אהרן", לר' אהרן מאטשאקוב, ווארשא, תרמט, 115 עמ', 8MB
מסכת אבות, עם פירוש הרב יוסף יעב"ץ
מסכת אבות עם תלמוד בבלי וירושלמי, קובץ ע"י נח חיים מקאברין
§
מסכת אבות עם תולדותיהם מן תלמוד בבלי וירושלמי, ווילנא, תרכז, ☼ממקור אחר, ר' נח חיים מקאברין
§מסכת אבות עם תלמוד בבלי וירושלמי, ווארשא, תרלח
§מעשה אבות, ר' אהרן אלעזר ב"ר בנימין בונם פאשקיס, פרעסבורג, תרטז, על פרקי אבות, 192 עמ', 10MB
§מעשה אבות, ר' משה ב"ר יונה, שקלאוו, על פרקי אבות ודרשות, תקמח, 128 עמ', 8MB, ☼ממקור אחר
§מעשה אבות, ר' שלמה חיים פערלאוו, סיגעט, תרסז, על פרקי אבות, מתוך סידור, 62 עמ', 3MB
מעשה עבות, על פרקי אבות, ר' יצחק פרחי ור' יוסף שבתאי פרחי, ליוורנו תרכד, 156 דפים
§מעשה וחשבון, על פרקי אבות, מנבי, שמעון דב בן מרדכי צבי, וילנה, 5657
§מצפים לישועה, ר' אברהם ב"ר נתן פייער, לבוב, תרפד, 64 עמ', 3MB, על פרקי אבות
§מקוה ישראל, ר' ישראל [המכונה איסרל] פרוסטיץ [שטיינשניידער], פרעסבורג, תרלט, על פרקי אבות, 181 עמ', 8MB
§מרבה ישיבה מרבה חכמה, ר' יצחק דוב לעפקאוויץ, ניו יורק, תשי, 137 עמ', 4MB. חלק א - על פעולות ר' שרגא פייבל מנדלביץ לחיזוק התורה בניו יורק. מעמ' 35 - חלק שני - על 48 דברים שהתורה נקנית בהם, בפרקי אבות פ"ו
§מרכבת אליהו, הגר"א, על פרקי אבות, ליקט מ"מ בענדט, 136 עמ', 6MB
§מרכבת המשנה, אלאשקר, יוסף, לוד, תשסז
משנת חכמים, ר' משה חאגיז, על מ"ח קנייני התורה
משנת חכמים, ר' משה חגיז, על מ"ח דברים שהתורה נקנית בהם - אבות פ"ו, וואנזיבעך תצ"ג, 141 עמ', 29.4MB, §ממקור אחר
§משנת ישראל, הרב מאיר בלומענפעלד, נוארק תש"ך, פרקי אבות פרקים א-ג, 9 MB, פרקים ד-ו, 13 MB
§משנת מהרי"ץ על מסכת אבות, דושינסקיא, יוסף צבי, ירושלים, תשסא
§נחלת אבות, ר' דון יצחק אברבנאל, ויניציאה, שה, ממקור אחר
נחלת אבות, ר' יצחק אברבנאל, על פרקי אבות, עם פירוש הרמב"ם, שכ"ו, 192 עמ'
נחלת אבות על פרקי אבות, ר' יצחק אברבנאל, עם פירוש הרמב"ם, ויניציאה שכ"ז
§נחלת אבות, ר' דון יצחק אברבנאל, 28MB, ניו יורק תשי"ג
§נחלת אבות, אברבנאל, יצחק, עם ציוני מקורות ותיקונים, והקדמה ומפתחות מר' משה צוריאל, אשקלון, 5773
נחלת אבות, ר' מנקין פתחיה, ביאור לפרקי אבות (חלקי)
§נחלת אבות על אבות, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5763
§נחלת עזרא ח"ג, הדאיה, עזרא, ירושלים, תשמח, על פרקי אבות
§נחלת צבי, ר' צבי הירש ב"ר שמשון טוך פיר"ר, ויניציאה, תכ, על פרקי אבות
§נחלת צבי, כץ, צבי הירש בן יוסף, ויניציאה, תכא, 224 עמ', 11MB, על פרקי אבות
§נחמד ונעים - יסוד האמונה, על פרקי אבות )חלק מספר גדול יותר(, ר' ברוך קאסובר, ניו יורק, תרצא, 44 עמ', 3MB
§נשבע לאבותיך, ר' ברוך צבי הכהן מאשקאוויטש, ניו יורק, תשיג
§נשבע לאבותיך על פרקי אבות חלק ה-ו, ר' ברוך צבי הכהן מאשקאוויטש, 12MB, ניו יורק תשנ"ג
§נשבע לאבותיך על פרקי אבות חלק ה-ו, ר' ברוך צבי הכהן מאשקאוויטש, 12MB, ניו יורק תשנ"ג
§סדר אליהו זוטא, על פרקי אבות, ר' אליהו ב"ר מאיר הכהן כ"ץ, המבורג תקי"ז, 36 עמ', 1MB
ספר הקנינים - מ"ח דברים שהתורה נקנית, ר' מנשה הקטן, עם "שערי המשנה", על דרך הלימוד, תשסד, 1.30MB
ספר מוסר, ר' יוסף עקנין, ברלין תרע' 260 עמ'
§עגת אליהו, ר' אליהו שרהסאהן, 19MB, אמשטרדאם - תרי"ט על פרקי אבות
§עונג אברהם, ר' אברהם ב"ר אהרן יוסף טכארעק, ירושלים, תש, באור על פרקי אבות, 56 עמ', 4MB. מעמ' 52 - ביאור עניין ההבדלה ו"ויתן לך"
§עושר ואושר, נאימאן, חיים יוסף, בראדי, תרלח, 23 עמ', 1MB, על פרקי אבות
§עטרת אבות, ר' מנחם חיים ב"ר צבי הירש הלוי לעווינסאהן , ווארשא תרמ"ד, על פרקי אבות, 101 עמ', 7MB
§עיונים בפרקי אבות, ר' א.י. העשל רייזמן, תל-אביב, תשסא, ממקור אחר
§עמק אבות, שוורץ, יצחק שמואל, בני ברק, תשעא, על פרקי אבות
§ענף עץ עבות, ר' אברהם א"ב ב"ר חנוך העניך, אלטונא, תקלד, 56 עמ', 2MB, על פרקי אבות
§ענף עץ עבות, ר' בנימין וואלף ב"ר יקותיאל, אופיבאך, תעט, 62 עמ', 4MB, על פרקי אבות
עץ אבות, הרע"ב, תוספות יו"ט ולחם שמים על פרקי אבות, עם "לחם נקודים" בענייני נוסח ר' יעקב עמדן, אמשטרדם תקי"א, 82 עמ', 20.2 MB, §ממקור אחר
§עץ חיים, ר' חיים דוב פאלטרוביץ, 1MB, ווארשא תר"ס, על פרקי אבות, ממקור אחר
§עצי יער, ר' עזריאל יחיאל ב"ר שמואל רובין, מונקאטש, תרמח, 94 עמ', 8MB, על פרקי אבות
§עת הזמיר - פרקי אבות, וילהלם, נחמן יוסף, בני ברק
§פאה בקמה, ר' אהרן שלמה מהריל, ירושלים, תרפט, 158 עמ',7MB, על פרקי אבות
§פאת שדך - מסכת אבות, מונק, שמואל דוד בן רפאל שלום שאול הכהן, ירושלים, 5775
פירוש מסכת אבות, ר' שמחה מויטרי
פירוש על פרקי אבות, ופירוש על מגילת רות - "מגדול דוד", וספר סוד ה', וסדר תיקוני שבת - שומר שבת, ר' דוד לידא, אמשטרדם תמז
פירוש מסכת אבות, ר' יוסף יעב"ץ, אדריאנופולי שט"ו, 99 עמ', §ממקור אחר
§פירוש מן, ר' מנחם נחום פריעדמאן, וינה, תרפ, 355 עמ', 13MB, על פרקי אבות. מעמ' 325 - מאמרים מוסריים וביאורי אגדות
פירוש פרקי אבות, ר' יוסף ברבי יוסף נחמיאס, פאקש, תרסז
§פירוש רבינו בחיי על פרקי אבות, 6MB
§פירושי רבינו יוסף בן שושן, 176 עמ', 8MB, ירושלים תשכ"ח, ממקור אחר, 175 עמ', 9MB, Ξממקור אחר, 9 MB
§פירוש על מסכת אבות, דורן, שמעון בן צמח, ירושלים, תשס
§פני שלמה, הרב שלמה מאיראוויטץ, ניו יורק 1913, אבות - 1 MB
§פעולת צדיק לחיים, ר' חיים פלאגי, ברוקלין, 52 עמ', 3MB, על פרקי אבות
§פרח שושן, ר' נחום שמריהו שעכטער, קלויזענבורג, תרפה, 184 עמ', 8MB, על פרקי אבות. מעמ' 182 - על נזיר סו
§פרחי אזב, ר' אליהו ב"ר בנימין רייך, גאלאנטא, תרפח, 332 עמ', 20MB, על פרקי אבות
§פרי חיים, ר' חיים קנאללער, פרעמישלא תרפ"ה, על אבות, 122 עמ', 6MB
§פסקי משנה, מנחת יצחק, ולקוטי יצחק, על אבות, ר' ישראל יצחק מפראגא - יצחק זאלר, תל אביב, 104 עמ', 5MB
§פרקא מהריא"א, ר' ישראל אברהם אלטר לאנדא, ניו יורק, תשיד, 245 עמ', 11MB, על פרקי אבות, עם מפתח מקורות
§פרקי אבות, לוי יצחק מבארדיטשוב, ברדיוב, תרסה
§פרקי אבות, עם פירוש הגר"א, ועם "דרך אבות", לר' שמואל ב"ר מרדכי הלוי גאלאנטי, לבוב תקס"א,449 עמ', 40MB
§פרקי אבות עם פירוש הגר"א ופירוש דרך אבות, מאיר בן אליהו, ווילנא, תקצו
§פרקי אבות, עם פירוש הרמב"ם, ו"נחלת אבות" לר' יצחק אברבנאל, ויניציאה, שכ"ו, 190 עמ', 24MB
§פרקי אבות - מפורשים, ר' אליעזר לוין, 5MB, תל אביב - תשי"ב
§פרקי אבות, עם פירוש מלוקט מראב"ן, רש"י, רמב"ם, רע"ב, אברבנאל,פרקי משה, ביתלחם יהודה, לב אבות ועוד, קראקא, שלו, 168 עמ', 10MB
§פרקי אבות, עם פירוש הגר"א, לחם שמים, לחם נקודים, לר' יעקב עמדין, והגהות ר' צבי הירש, ברלין תר"כ, 132 עמ', 8MB
§פרקי אבות עם פירושו של הרב יוסף יעבץ, ורשא תר"מ
פרקי אבות, עם פירוש הרמב"ם ואברבנאל, נחלת אבות, ויניציאה שכ"ז, 96 עמ', 36.3MB
§פרקי אבות העולם הקדמונים עם ביאור פאה בקמה, מזגר, אהרן שלמה בן כתריאל מהריל, ירושלם, תרפט
§פרקי אבות עם פירוש הרמב"ם ור"ש, ויניציאה, שו
§פרקי הגיון, ר' יהושע גיפשטיין , 6MB, בילגורייא - תרפ"ד על פרקי אבות
§פרקי משה, ר' משה אלמושנינו, סאלוניקי, שכג, 223 עמ', 9MB, על פרקי אבות
§פרקי משה, על אבות, אלמושנינו, משה, ירושלים, 5730
§פרקי משה על פרקי אבות, אלמושנינו, משה בן ברוך, ירושלים, תשנה
§פתחי יה, ר' מרדכי ב"ר נפתלי הירץ, לבוב, תקנט, 220 עמ', 17MB, על פרקי אבות
§פתיחה למ"ח קניני התורה, צארום, יהודה, בני ברק, 5770
§ציון במשפט תפדה חלק ג, רבי ציון בן שושן הכהן מג, ג, תש"ג, על פרקי אבות. מעמ' 94 - על הגדה של פסח. מעמ' 102 - על אגדות התלמוד. מעמ' 109 - "לבושים" - הדרנים על ביצה, סוכה, מגילה, גיטין, הוריות
§קול אבות, ר' ישראל ליטווין, 10MB, ריגא - תרצ"ז על פרקי אבות
§קרית חנה, ר' אלחנן ב"ר בצלאל אורי ליפמן חפץ, פראג, שעב, על פרקי אבות
§ראשי אבות על מסכת אבות, רבינו יצחק בן שלמה אלאחדב, ירושלים, תשסב
§רוח חיים, ר' חיים מוואלאזין, עם ביאור "מעיני יהושע", ו"מצפה יהושע" מר' יהושע העשיל מווילנא, 8MB, ווילנא תרי"ט, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, ☼ממקור אחר, ≡ממקור אחר, 124 עמ', ↂממקור אחר
§רכב אליהו, ר' יוסף ב"ר אליהו כ"ץ, קראקא, שצח, 76 עמ, 4MB, על פרקי אבות בדרך מוסר, ממקור אחר, 76 עמ', 5MB
§ש"ה לבית אבות, ר' שלום הדאיה, ירושלים, תשא, 250 עמ', 10MB, על אבות. מעמ' 179 - "החיים והשלום"- דרושים למסכת אבות, לכבד הרשב"י ועל גאולת מצרים. מעמ' 201 - "ויקח עובדיהו" - דרשות על פרקי אבות ולל"ג בעומר
§שם אבותי, ר' ישראל אליעזר רובין, ניו יורק, תשסה, על פרקי אבות, 152 עמ', 10MB. מעמ' 110 - "הרהורי תורה" בדיני ברכת התורה, ומצוות ת"ת לענין אשה וקטן
§שמחת אבות, הרב שמחה פאלטראוויץ, בופולו, ניו יורק תרפ"ז, פרקי אבות - 12 MB
§שמחת הלב ומאירת עיניים, על פרקי אבות, דוד שלום נקי, דימונה, 5782
§שמחת תורה - ביאור למשנת בן חמש למקרא, שטטנר, שמחה, ירושלים, 5769
§שערי אבות, על פרקי אבות, לקט ביאורים מספרי רמ"מ שניאורסון, ירושלים, תשסה, 360 עמ', 9MB
§שפת אמת - אבות, ר' יהודה אריה ליב מגור, וילנה, תרצג, ὥממקור אחר
§שפתי אהרן, ר' אהרן זאב ב"ר אברהם כ"ץ, מונקאטש, תרצ, 128 עמ', 6MB, על פרקי אבות. עמ' 13-29 - ביאורים על המסורה. עמ' 30-42 - ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
§תולדות אהרן, ר' פנחס מרדכי ב"ר אהרן ווינאגראד, ירושלים, תרנח, 182 עמ', 10MB, על פרקי אבות
§תולדות יהושע, ר' יהושע העליר, 3MB, ווילנא - תרכ"ו, על פרקי אבות
§תולדות שמשון, ר' שמשון חיים נחמני, ליוורנו, תקכו, 251 עמ', 17MB, על פרקי אבות, ჶממקור אחר
§תולדותן של אבות, קאהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשסח, על פרקי אבות
§תוספות בנימין, ר' בנימין אליהו ב"ר יעקב זאב ארענשטיין, לובלין, תרנו, 92 עמ', 6MB, על פרקי אבות. מעמ' 88 - מפתח מקורות
§תורה דיליה ח"א, בענין מ"ח דברים שהתורה נקנית בהם, חנונו, אברהם, לייקווד, 5776
§תורה דיליה ח"ב, חנונו, אברהם, לייקווד, 5776
§תורת אבות, הרב יהושע העשל רבינאוויטש, ניו יורק תרפ"ו, אבות - 10 MB
§תורת אבות על אבות, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5770
תלמודו בידו - אבות, כל המימרות על סדר התהילים מש"ס תלמוד בבלי
§תפארת בנים על אבות, ר' משה יהודה ליב ב"ר דוד הלוי בערמאן, ווארשא, תרסה, 100 עמ', 5MB, על פרקי אבות, עם פירוש רע"ב
§תפארת נפתלי על פרקי אבות, הניג, נפתלי הירצקה, ברוקלין, תשמז
§תפארת צבי, הרב מאיר צבי קאהן, ניו יורק תרפ"ג, אבות - 5 MB
§תפארת צבי, ר' צבי הירש באיארסקי, ווארשא, תרנג, 158 עמ', 9MB, על פרקי אבות
§תקון משה, ר' משה הלוי פאללאק, פאקש, תרנט, 48 עמ', 2MB, על פרקי אבות
§תשועת מרדכי, ר' מרדכי יצחק ב"ר חיים יהודה מווישי, ירושלים, תריא, 48 עמ', 2MB, על פרקי אבות. מעמ' 34 - חידושים שונים
מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
| דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US