Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

קישורים לאחרונים מפרשי התלמוד המופיעים באינטרנט בטקסט מלא

כשירות למבקרים באתר, מכון הלכה ברורה מרכז כאן קישורים לספרי קודש שנמצאים באינטרנט באתרים שונים, בטקסט מלא, חלקם כטקסט וחלקם כתמונות, כדי לחסוך את הביקור בספריות.

מטבע הדברים, מצבם ומיקומם של אתרי אינטרנט משתנים מפעם לפעם, ועל כן ייתכן שחלק מהקישורים לא יפעלו, ועמכם הסליחה.

אזהרה: לא בדקנו את כשרותם של האתרים שאליהם יצרנו קישורים, ועל הגולש לבדוק זאת בעצמו.

לתשומת לב: רבים מהספרים כאן הם ממהדורות ישנות, ובינתיים הופיעו מהדורות טובות יותר, שאינן באינטרנט מפני דיני זכויות יוצרים.

נודה לגולשים היודעים על ספרי קודש נוספים המצויים ברשת בטקסט מלא, אם יודיעו לנו, כדי שנוכל להוסיף אותם לרשימה זו.

הספרים מופיעים בתבניות שונות, וייחדנו סמלים לכל תבנית, כלהלן:
הסמל ♔ משמעו ספר בקובץ טקסט.
הסמל ⋇ משמעו ספר בתבנית של צילומים, שאפשר להגיע לכל עמוד בנפרד.
הסמל § משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר היברובוקס. כל הספר בקובץ אחד. ניתן לחפש מלים בתוך כל קובץ. אפשר להפוך את הקובץ (ברוב הספרים) לקובץ טקסט, ע"י הפקודה "שמור כמלל" (מתוך תפריט "קובץ"). להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל Ξ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ਊ משמעו ספר בתבנית "טיף" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד. אין צורך בתוכנה מיוחדת לצפות בו.
הסמל ჶ משמעו ספר בתבנית DJVU כל הספר בקובץ אחד. להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל ⊠ משמעו כתב עת מאתר רמבי"ש.
הסמל ὥ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר israel613, או מאתר "דעת". כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ↂ משמעו ספר המורכב מכמה קבצים בתבנית "אקרובט" מאתר "דעת".
הסמל ★ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר googlebooks. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ≡ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספריית פרנקפורט. וכן ספרים מאתר הספרייה הלאומית הרוסית, וכן ספרים מאתר Jewish Theological Seminary, וכן ספרים מאתר New York Public Library, שניתן רק לצפות בהם ואי אפשר להוריד.
הסמל ☼ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" ברזולוציה גבוהה מאתר The Center for Jewish History.


חידושי סוגיות
§אב ישראל - א, חידושים, 5761
§אב ישראל - ב, 5762
§אב ישראל - ג, 5763
§אבן לב, על סוגיות הש"ס, ר' יהודה ליב בן אברהם עבר יפה, וילנה, תרס, ד"צ נ"י תשכ"ב, 198 עמ', 15MB, ממקור אחר, 198 עמ', 14MB
§אבני דרך, חידושי סוגיות, עם "זכרון רפאל" על התורה ומועדים, העלפגוטט, יחיאל אלי' בן דוד, ישראל, 5778
§אבני השוהם, ר' יעקב יוקל הלוי איש הורוויץ, לבוב, תרמ, סוגיות, 159 עמ', 12MB, ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§אבני ציון ג, כהן, בנציון בן אליהו, ברוקלין, תשנב
§אבני ציון ד, כהן, בנציון בן אליהו, ברוקלין, תשסא
§אבני שהם, ר' שמואל משה בן יצחק רובינשטיין, ורשה, תרסב, סוגיות, 78 עמ', 4MB, ממקור אחר, 78 עמ', 5MB
§אגודת אזוב [ב"ח], ר' זאב נחום בורנשטיין, ווארשא-בילגוריי, תרסו תרסט, 495 עמ', 40MB. מעמ' 262 - חלק ב. מעמ' 491 - מפתח נושאים
§אגרות תורה, עלישברג, פנחס, ריגא, תרצ"ז, על תחילת מסכת ברכות ועל דיני ייבום, 64 עמ', 2MB
§אגרת נדירה מאת מרן הקהלות יעקב זצוק"ל, קניבסקי, יעקב ישראל, ביאורים והערות בסוגיות רבות
§אגרת נדירה מהקהלות יעקב, חידושים בעניינים בתלמוד, ובירורי הלכה, עדס, יעקב בן יהודה, 5775, 1076 עמ', 116MB
§אדני כסף, חידושי סוגיות, בלום, אליעזר דב בן דוד, בני ברק, 5768
§אהבת אברהם, חידושי סוגיות, וענייני מעשר כספים, אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה, אשדוד, 5775
§אהל משה, וינברג, משה ב"ר דוב בעריש, פיעטרקוב, תרסח, 216 עמ', 30MB, חידושי סוגיות. מעמ' 109 - שו"ת. מעמ' 159 - דרושים. מיעמ' 188 - "הלך דבש" - חידושי סוגות מר' דובעריש, אבי המחבר. חסר דפים לו ע"ג-לח ע"ד. בדף לו ע"ב בחמש השורות האחרונות, יש נוסח אחר באוצר החכמה, כנראה כי מה שיש כאן כפול מסי' ו דף לב ע"ב, ובהדפסה אחרת הכניסו חומר חדש, כפי שצויין מאחורי השער שיש כפילויות, ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§אהל משה [ג"ח], ר' משה אהרן הלוי לעווין, ווילנא, תרפו-פז-פח, על סוגיות הש"ס בעניני ספיקות וחזקות, רוב וקרוב, קבוע, ספק ספיקא, ועוד, 417 עמ', 22MB. ממקור אחר, עם מראי מקומות ותיקונים
§אהל שרה לאה, ירושלים, תשנט,קובץ חידושי לע"נ שרה לאה רוטשטיין
§אהל תורה, ר' אלחנן בונם ב"ר נפתלי בינוש וסרמן, ור' דוד רפפורט, נ"י, תשכא, חידושי סוגיות, 24 עמ', 730KB, במכונת כתיבה
§אהלי יעקב, לעוויטאן, בנציון יעקב הלוי, קעדאיניאי, תרצו, לקט פלפולים, 49 עמ', 3MB
§אור דוד, רבי דוד יונגרייז, ירושלים, תשל"ד, חידושי סוגיות ושו"ת, 209 עמ', 24MB
§אור השמש, ר' אהרן פאלייעוו, ניו יורק תשי"ט, חידושי סוגיות, 695 עמ', 25MB
§אור התורה, ישיבת אור התורה, ניו יורק, תשמג, חידושי סוגיות, 96 עמ', 3MB
§אור חדש, ר' מאיר בלומענפעלד, נ"י תשי"ז, חידושי סוגיות בסדר א-ב, אותיות א-ח, 258 עמ', 15MB
§אור עולם, ר' מאיר בלומענפעלד, נ"י תשכ"ט, חידושי סוגיות בסדר א"ב, אותיות ע-ת, 203 עמ', 11MB, ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§אור שרגא, כולל זכרון חיים ד'באבוב, ברוקלין, תשנו, פלפולים וחידושים, 300 עמ', 7MB, ממקור אחר, 304 עמ', 9MB
§אור תורה, ר' מאיר בלומענפעלד, נוארק תשכ"ב, חידושי סוגיות, לפי סדר הא"ב, אותיות ט-ס, 242 עמ', 10MB, ממקור אחר, 242 עמ', 10MB
§אורח מישור, ר' אהרן פאלייעוו, ניו יורק תש"ט, חידושי סוגיות, 543 עמ', 25MB
§אורח מישרים, ר' אהרן פאלייעוו, ניו יורק תש"ל, חלק א, 24MB, חלק ב, 27MB, חלק ג, 25MB
§אוריין תליתאי, ר' פנחס עפשטיין, ירושלם, תרעג, 106 עמ', 12MB, על ספק ממון, עשה דוחה ל"ת דנדר, ומצוות לאו ליהנות ניתנו, והדרן על ש"ס משניות, עם מפתח מקורות, ממקור אחר, 106 עמ', 12MB
§אורים גדולים, ר' יצחק יעקב ריינעס, ווילנא, תרמז, חידושי סוגיות, 193עמ', 15MB
§ממקור אחר, ☼ממקור אחר
—§הקלות יחדלון, יאנאווסקי, יעקב צבי, ברדיטשוב, תרמח, 34 עמ', 1MB, ביקורת על ספר "אורים גדולים" לרי"י ריינס, ממקור אחר, 30 עמ', 1MB
§אושר ירוחם, רבי ירוחם אשר וורהפטיג, ירושלים, תשכ"ב
§אילה שלוחה, קאהם, משה, לוס אנג'לס, תש, חידושי סוגיות, 44 עמ', 2MB
§אלומת עלומים, ר' אייזיק ליב סטאלער ור' יעקב בר שלמה זלמן, פלפולים, ווילנא, תרמב, 53 עמ', 3MB, ≡ממקור אחר, 52 עמ'
§אמרי אברהם, חזן, אברהם, ירושלים, תשע, חידושים בעניינים שונים בש"ס, ממקור אחר
§אמרי אברהם ג, חזן, אברהם, ירושלים, תשעא
§אמרי בינה, רבי מאיר אש, ירושלים תשל, חדושי סוגיות, 301 עמ', 32MB, ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§אמרי הצבי, ר' צבי מאיר בעער, לודז תר"פ, 159 עמ', 15MB, בסוגיות קניינים. ממקור אחר עם תיקונים
§אמרי זאב, וואקסקערץ, זאב מנחם מאשפצין, פיעטרקוב, תרצז, 136 עמ', 15MB, חידושי סוגיות, עם מפתח לש"ס, ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§אמרי חיים-חלק ג, לערנער, חיים אריה, ירושלים, תשיח, חידושי סוגיות, 25 עמ', 1MB, מתחיל בעמ' רפה
§אמרי חן ד - ענינים שונים, לבנברג, יהודה השל בן צבי, ניו יורק, תשלד
§אמרי חן ה - ענינים שונים, לבנברג, יהודה השל בן צבי, ליקווד, תשלט
§אמרי חן ו - ענינים שונים, לבנברג, יהודה השל בן צבי, ליקווד, תשמא
§אמרי יהודה, ראזנער, יהודה סג"ל אבד"ק סעקעלהיד, סעקעלהיד, תרפח, 278 עמ', 34MB, חידושי סוגיות, עם מפתח מקורות
§אמרי ישראל ב, פלוצקי, ישראל נתן, חמ"ד, תרחצ, חידושי סוגיות, 25 עמ', 2MB
§אמרי כהן, ר' יחיאל אריה הכהן מונק, ליקווד, תשעא, 80 עמ', 2MB,חידושי סוגיות
§אמרי צבי א-ב, גרוזמן, מאיר צבי בן מרדכי, כפר חבד, תשעא, חידושי סוגיות, עם מפתח מקורות
§אמרי שפר, סגל, מאיר אריה ב"ר נתן דוד, ירושלים, תשו, חידושי סוגיות, 155 עמ', 7MB
§אמת ליעקב, רבי יעקב יוסף הכהן רבינוביץ, פיעטרקוב, תרס"ח, חידושי סוגיות, שו"ת ודרשות, 177 עמ', 13MB
§אניות סוחר, קופמן, אהרן בן מרדכי, ירושלים, 5768, חידושי סוגיות
§אנקת יעקב, גראמפף, יעקב ב"ר אלטר יצחק מטאמשוב, ווארשא, תרעד, על מודה במקצת וכופר בכל, 16 עמ', 1MB
§אסיפת גאונים, ר' העשיל מקראקא ור' משה מווינה, פלפולים, ודרושים מבעל פנים מאירות, ביאליסטוק, תקסו, 48 עמ', 4MB
§אסיפת גאונים, ר' העשיל מקראקא ור' משה מווינה, פלפולים, ודרושים מבעל פנים מאירות, עם מפתחות ותולדות המחברים ירושלים, תשמא, 54 עמ', 4MB
§אסיפת גאונים, ב"ן זאב בהרב א"י, פיעטרקוב, תרעא, לקט חידושי סוגיות, 31 עמ', 2MB
אפיקי ים חלק א, 1905, וילנא, רבי יחיאל מיכל רבינוביץ
§אפיקי ים חלק א-ב, ר' יחיאל מיכל בן מרדכי יונה, רבינוביץ, וילנה, תרסה, 370 עמ', 28MB. מעמ' 132 - חלק ב. מעמ' 369 - "פניני ים" - הנהגות טובות. ממקור אחר
§ארזי יעקב, חידושי סוגיות, פריעדמאן, אברהם משה בן מרדכי, ליקוואוד, 5778, 267 עמ', 6MB, ממקור אחר
§
ארעא דישראל, ישראל, אליהו, קרית ספר, 5761
§ארעא דרבנן, אלגזי, ישראל יעקב בן יום טוב - רבין, רפאל בן יצחק, ירושלים, 5775
§ארץ נחלי מים, גינצלער, צבי הירש, אוהעל, תרל, חידושי סוגיות, 89 עמ', 5MB.מעמ'62 - "נחל הבשור" על זמן הגאולה ע"פ חזיונות דניאל מועוד
§ארשת צבי, מרקוביץ, צבי בן שמואל, ירושלים, תשסג, חידושי סוגיות
§אש תמיד, ספר זכרון לאליעזר שלזינגר, ירושלים, תשס
§אשל חיים-חלק שני, באלאיטי, חיים אפרים, טארנא, תרצה, חידושי סוגיות, 144 עמ', 9MB
§ביאורי שמעתתות - מרכבת המלך, ישראל מאיר פניאל, תשסו, 427 עמ', 19MB, חידושי סוגיות. מעמ' רמז - על הרמב"ם.
§באר אברהם, ר' אהרן פאלייעוו, ניו יורק תרצ"ט, חידושי סוגיות, 366 עמ', 14MB
§באר אלחנן, קונשטט, אלחנן משה, ירושלים, תשנז, חידושי סוגיות
באר יעקב - חבורות , ר' יעקב יעקב, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור עיונים בהלכה, ממקור אחר
§באר שרים, ר' שמרי' שולמאן, ניו יורק תשי"א, חידושי סוגיות, 208 עמ', 6MB
§בדבר מלך חלק י"ד נושאים כלליים בסוגיות הש"ס והרמב"ם, הרב יצחק רייטפארט, ברוקלין, 5779
§בדבר מלך חלק י"ז נושאים כלליים, הרב יצחק רייטפארט, ברוקלין, 5776
§בחינת התלמידים, ר' יעקב ב"ר ישראל צבי, ווארשא, תרעא, 96 עמ', 6MB, שאלות לחידוד התלמידים. מעמ' 50 - חידושי סוגיות
§בכורי אביב, ר' משה ראטענבערג, 9MB, סט. לואיס תש"ב, על סוגיות הש"ס, 147 עמ', ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§בכורי אברהם, ר' אברהם [לעווינזאהן] אלישוב, 18MB, ירושלים - תרע"ט על סוגיות הש"ס, ופלפולים בדברי הרמב"ם ועוד פוסקים ראשונים ואחרונים, 225 עמ', ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§ביכורי אהרן, ישיבת ברכת אהרן דחסידי בעלזא, תשעא, סוגיות במסכת גיטין וקדושין, ובירורים בהלכות שבת
§ביכורי חיים א, ר' חיים ראזין, ברוקלין תשי"ג, חידושי סוגיות, עם קונטרס בדין "קני את וחמור" לר' הלל דוד טריווש, 232 עמ', 14MB
§ביכורי חיים-חלק ב, ראזין, חיים ב"ר משה, נ"י, תשכא
§ביכורי חיים ג, ר' חיים ראזין, ניו יורק, 1963
§ביכורי חיים ד, ר' חיים ראזין, ניו יורק, 1963
§ביכורי חיים ה, ר' חיים ראזין, ברוקלין, 1967
בכורי יוסף, 1871, וילנא, יוסף זונדל בן חיים הוטנר
§ביכורי יוסף-חלק א, וינר, יוסף צבי, תל אביב, תשיט
§ביכורי קיץ, חידושי סוגיות, ישיבת גאון יעקב, בני ברק, 5781
§בין המשפתים - ענינים, בית המדרש להוראה שע"י ישיבת בנין אב, ירושלים, תשסז, 13 עמ', 1MB,חידושי סוגיות
§בינת אברהם - סוגיות, לייכטאג, אברהם ישכר בער, ברוקלין, 5766
§בינת הלב, ר' נפתלי הירץ בן יונה תאומים, בילגורי, תרצח, על סוגיות הש"ס, עם קונטרס אם לבינה בהלכה ואגדה לר' יוסף תאומים, 143 עמ', 10MB
§בינת הלב, תאומים, נפתלי הירץ בן יונה, ירושלים, תשעא, חידושי סוגיות
§בירורי הלכות, פלאטקין, אברהם אלי׳, ברוקלין, תשלג, חידושי סוגיות, עם קונטרס בדיני מקואות, ודברי דרוש ואגדה
§בית אב - ליקוטים א, שלעזינגער, אליקים, לונדון, תשסז,חידושי סוגיות
§בית אב - ליקוטים ב, שלעזינגער, אליקים, לונדון, תשסז
§בית אבא, ר' אליהו יהודה בן אליעזר הכהן גוטווירט, לבוב, תרצו, חידושי סוגיות, וחידושי הלכה, 120 עמ', 12MB ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§בית אברהם, ר' אברהם בן רפאל לאנדא, ירושלים, תשי"ט, חידושי סוגיות, עם חידושים מבני המחבר, 203 עמ', 50MB
§בית אברהם, רבי אברהם בן חנניה, ירושלים, תשמ"ד, חידושים ושו"ת, 334 עמ', 19MB
§בית אברהם, לנדא, אברהם מטשעכאנאוו, ווארשא, תרנט, חידושי סוגיות, וחידושים על הרמב"ם ופוסקים, 194 עמ', 16MB
§בית אל חלק א, רבי אריה ליבוש ב"ר יצחק הלוי נתנזון, לעמבערג, תרל"ה, חידושי מסכתות וסוגיות
§בית אל חלק ב, רבי אריה ליבוש ב"ר יצחק הלוי נתנזון, לעמבערג, תרל"ה
§בית אליהו מרדכי, הרב אליהו מרדכי הכהן מזאה, ניו יורק תש"י, חידושי סוגיות, 62 עמ', 2MB, ממקור אחר, 62 עמ', 2MB, ממקור אחר, 62 עמ', 1MB
§בית הלוי, סולובייציק, יוסף דובער ב"ר יצחק זאב הלוי, ווארשא, תרנא, חידושי סוגיות
§בית הלוי - קונטרסים, סאלאווייטשיק, יוסף דובער, הלוי, ווילנא, תרעא, חידושים על קצת הלכות
§בית הלחמי - חלק א, חידושי סוגיות, סג"ל דייטש, יהושע, בני ברק, 5766
§בית הלחמי - חלק ב, סג"ל דייטש, יהושע, בני ברק, 5766
§בית המדרש, קובץ מאמרים, בהוצאת ישיבת וולוז'ין, תל אביב, תש"א, 331 עמ', 12MB
§בית זבול חלק א-ב, ר' יעקב משה בן זבולון חרל"פ, ירושלים, תשמז, חידושי סוגיות, 504 עמ', 38MB
בית יהודה, ר' אליעזר יהודה פלוצקי, בלגוריי תרע
§בית יהודה, פלוצקי, אלעזר יהודה, חמ"ד, תרחצ, חידושי סוגיות, עם "אמרי ישראל", חידושי סוגיות מר' ישראל נתן פלוצקי, 34 עמ', 3MB
§בית יצחק, חבר, יצחק אייזיק ב"ר יעקב, ווילנא, תרעא, על דיני ברירה, 112 עמ', 11MB, ממקור אחר, 44 עמ', 3MB, רובו חסר
§בית לוי, ר' נפתלי צבי סג"ל גאלדבערג, חידושי סוגיות, עם מנחת העומר, לר' אלטר שאול יחיאל גולדברג, פיעטרקוב, תרסה, 185 עמ', 18MB
בית לוי חלק ב, ר' ישעיהו טוביה דירקטור, ירושלים תשמח, חידושי סוגיות, 78 עמ', 3.9MB
§בית מתתיהו ח"א, ביאורי סוגיות, עם חידושים מהר"ח קנייבסקי, גבאי, מתתיהו בן חנניה, ירושלים תשעד
§בית מתתיהו - ב, חידושי סוגיות וביאורי הלכה, גבאי, מתתיהו בן חנניה, ירושלים, 5777
§בית מתתיהו חלק ו, חידושי סוגיות, מכון גם אני אודך - מתתיהו גבאי, ירושלים, 5783
§בני ציון, רבי בן ציון מיטאווסקי, ווילנא, תרס"ח, חידושי סוגיות
§בנין אהל מועד, גרוספלד, יחזקאל, מונקאטש, תרמז, על סוגיות מסדר מועד הקשורות לשבת תשובה, 144 עמ', 7MB
§בנין הלכה, צימרמן, אהרן חיים הלוי, נ"י, תשב
§בציר אליעזר [ב"ח], ר' אליעזר ליפמאן נייזאטץ, 15MB, פרעסבורג - תרכ"ט על סוגיות הש"ס, 227 עמ'
§בקע לגלגלת, אלמליח, אליהו ב"ר יעקב, ירושלים, תרעא, פלפולים בש"ס
ברוך טעם, 1902, לובלין, ברוך תאומים-פרנקל
§ברוך טעם, פרנקל תאומים, ברוך, יוזעפאף, תרלח, חידושי סוגיות, 179 עמ', 34MB
§ברוך טעם, רבי ברוך פרנקל תאומים, עם הגהות דברי חיים, לר' חיים הלברשטאם, פרמישלא תרלח, 256 עמ', 36MB. מעמ' 230 - הגהות שלו על שו"ת נודע ביהודה
§ברוך טעם, רבי ברוך פרנקל תאומים, קראקא, תרנ"ה, 213 עמ', 27MB, עם הגהות דברי חיים
§ברוך טעם, תאומים, ברוך, לובלין, תרסב, 184 עמ', 27MB
§ברכת אברהם-חלק ראשון, קליין, יצחק, טארנא, תרצד, חידושי סוגיות, אות א, 68 עמ', 4MB. מעמ' 56 - על בראשית
§ברכת אברהם-חלק שני, קליין, יצחק, תרצו, חידושי סוגיות ודברי אגדה על סדר שמות, 64 עמ', 3MB.מעמ' 50 - על שמות
§ברכת אריה, חידושי סוגיות, רשת הכוללים מנחת יעקב, אלעד, 5772
§ברכת יהודה, ברון, אריה ליב, ניו יורק, תשכא, 144 עמ', 8MB, חידושי סוגיות
§ברכת ישראל, חידושי סוגיות וביאורי מדרשים, מרנלנדר, ישראל ברוך, ורשה, 5641, 181 עמ', 17MB
§ברכת מרדכי - סוגיות הש"ס, אזרחי, ברוך מרדכי, ירושלים, תשנז, 319 עמ', 23MB
§ברכת ראובן, ברון, אריה ליב, נ"י, תשטו, חידושי סוגיות, 389 עמ', 33MB
§ברכת ראובן, מהדו"ת, ברון, אריה ליב, ירושלים, תשסא, 396 עמ', 27MB, חידושי סוגיות
§ברכת שלמה-חלק א, טנביצקי (טנא), שלמה, ירושלים, תשז, חידושי סוגיות
§גאון יעקב, ר' יעקב שפירא, 13MB, תל אביב - תשי"ג על סוגיות הש"ס
§גבורות שמונים, שמונים חקירות, קוק, יהודה, בני ברק, 5775
§גבורת יהונתן, אייבשיץ, יהונתן ב"ר נתן נטע, ווארשא, תרס, חידושי סוגיות, 83 עמ', 10MB. מעמ' 76 - דרשות. ממקור אחר, 20 עמ', 2MB, רובו חסר
§גבעת פנחס, רבי פנחס ארבייטמן, ירושלים, תשכ"א, חידושי סוגיות, 83 עמ', 5MB
§גור אריה יהודה, זעמבא, משה יהודה אריה ליב ב"ר מנחם, ווארשא, תרפח, חידושי סוגיות, 192 עמ', 20MB
§גידולי ציון ב, הורביץ, יחיאל מיכל זאב ב"ר אורי, ירושלים, תרחצ
§גידולי ציון ג, הורביץ, יחיאל מיכל זאב ב"ר אורי, ירושלים, תרחצ
§גידולי ציון ד, הורביץ, יחיאל מיכל זאב ב"ר אורי, ירושלים, תרצה
§גידולי ציון ה, הורביץ, יחיאל מיכל זאב ב"ר אורי, ירושלים, תרצט
§גידולי ציון ו, הורביץ, יחיאל מיכל זאב ב"ר אורי, ירושלים, תרצג
§גידולי ציון ז, הורביץ, יחיאל מיכל זאב ב"ר אורי, ירושלים, תרצז
§גידולי ציון ח, הורביץ, יחיאל מיכל זאב ב"ר אורי, ירושלים, תרצד
§גידולי ציון ט, הורביץ, יחיאל מיכל זאב ב"ר אורי, ירושלים, תרצו
§גילת שלום, הוכמן, אברהם, פיעטרקוב, תרצז, חידושי סוגיות, 38 עמ', 2MB, על ב"מ וכתובות וגיטין וקידושין ועוד
§גן נעול-חלק א, לוינסון, אשר ניסן ב"ר יהודה ליב מבירז, ווילנא, תרלד, חידושי סוגיות, כפתורים א-ב, 132 עמ'
§גן נעול-חלק ב, לוינסון, אשר ניסן ב"ר יהודה ליב מבירז, ווילנא, תרלד, כפתורים ג-ד, 237 עמ', 33MB
גן נעול, ר' אשר ניסן מבירז, וילנא תרלג
§גנת אלימלך - חלק ראשון, רובינשטיין, אלימלך ב"ר נחמן הכהן, ירושלים, תרצב, חידושי סוגיות, 28 עמ', 1MB
§גנת אלימלך - חלק שני, רובינשטיין, אלימלך ב"ר נחמן הכהן, ירושלים, תרצב, חידושי סוגיות, 79 עמ', 4MB. מעמ' 4 - "דרושי אלימלך" - דרשות, חידושים באגדה ובהלכה. מעמ' 36 - "גינת אלימלך", מתחיל בעמ'כט, כי ח"א הסתיים בעמ' כח
§דבר אברהם, כהנא שפירא, אברהם דובער מסמאלעוויטש, נ"י, תשט
§דבר אליעזר, ולדנברג, אליעזר יהודה, ירושלים, תרצה, חידושי סוגיות ועל הרמב"ם, 124 עמ', 12MB
§דבר בעתו [ב"ח], ר' אברהם צדוק בוגין, ווילנא, תרלג,חידושי סוגיות, 157 עמ', 8MB. מעמ' 32 - חידושי מסכתות. מעמ' 49 - דרשות למועדים, פרשיות. מעמ' 113 - הספדים. מעמ' 145 - דרושי תוכחת מוסר. מעמ' 149 - חידושי נ"ך
§דבר מאיר, ראק, מאיר, קראקא, תרע, חידושי סוגיות
§דבר צבי מועדים לחנוכה, ר' צבי הירש מייזליש, ניו יורק, תשנו, פלפולים ודרושים, 108 עמ', 5MB
§דברי אברהם, ר' אברהם דוב בריש בן יקיר מנדלזון, ורשה, תרעג, חידושים ושו"ת, עם קונטרס מוליך לימין משה - תירוצים לקושיות על הרמ"א באו"ח, 136 עמ', 14MB, קטוע בסופו - חסרים ארבעה עמודים. בדף טו ע"ג-ע"ד חסרות בצילום ארבע שורות למטה
§דברי אהרן, רבי שמשון אהרן פולונסקי מטעפליק, ירושלים, תש"ח, חידושים בש"ס ופוסקים, 128 עמ', 4MB. עמ' מ' מצולם אחרי עמ' מא.
§דברי אליעזר, פרבר, אליעזר ליפמאן ב"ר יהודה ליב, בילגורייא, תרפה, 30 עמ',2MB, חידושי סוגיות
§דברי אליעזר, חוברת שניה, חידושי סוגיות, פרבר, אליעזר ליפמן ב"ר יהודה ליב, לונדון, תרפט, 34 עמ', 2MB
§דברי אפרים, אשרי, אפרים, נ"י, תשט, 116 עמ', 11MB, חידושי הלכה וחידושי סוגיות
§דברי דוד, ר' דוד קראנגלאס, נ"י תשכב, חידושי סוגיות, 324 עמ', 25MB. עמ' 320 - תוכן העניינים. מעמ' 321 - מפתח לתלמוד
§דברי הרב א, ישיבת בנין אב, ירושלים, תשסח, 25 עמ', 1MB, חידושי סוגיות, ממקור אחר, 25 עמ', 1MB
§דברי הרב ב,ר' אברהם אברהם, שיעורים, ישיבת בנין אב, ירושלים, תשעא, 11 עמ', 1MB, בדין רוצח אינויוצא מעיר מקלטו, פסול הנוגע בעדות, טעם כעיקר, ותוספת שבת ויו"ט, ממקור אחר, 11 עמ' 3MB
§דברי השירה, חידושים שונים, ע"י חק"ס דבית המדרש חסידי אמשינאוו, ברוקלין, נ"י, 5774, 251 עמ', 21MB
§דברי חיבה, ר' חיים יצחק הכהן בלאך, ניו יורק תש"א, שיעורים בהלכה, 118 עמ', 3MB
§דברי חפץ, רוזנטל, דב ב"ר אברהם אליהו, תל אביב, תשיד, חידושי סוגיות
§דברי יהושע, ר' יהושע קלעוואן, וושינגטון תשכ"ו, חידושי סוגיות ושו"ת, 172 עמ', 10MB
§דברי יוסף-חלק ראשון, קאנוויץ, יוסף, נ"י, תשז, חידושי סוגיות
§דברי יחזקאל, ר' יחזקאל בן צבי הירש הלוי ברשטיין, יחזקאל בן צבי הירש הלוי, קידן, תרצה, חידושי סוגיות, 304 עמ', 27MB
§דברי יעקב - ענינים בש"ס, עדס, יעקב, ירושלים, תשע
§דברי ירוחם, ר' ירוחם אשר בן שלמה יעקב ווארהפטיג, בילגורי, תרצא, חידושי סוגיות, וחידושים על ב"ק לר' זרח ורהפטיג, 215 עמ', 13MB
§דברי מאיר, קפלן, מאיר בן יהושע, תל אביב, תשכז, חידושים בש"ס וברמב"ם, ודברי מחשבה
§דברי סופרים, וסרמן, אלחנן בונם ב"ר נפתלי בינוש, פיעטרקוב, תרפד, 40 עמ', 3MB, חידושי סוגיות
§דברי סופרים, עם ביאורים "דעת סופרים", והרחבות, ווסרמן, אלחנן בונם, 5774
§דברי עוזיאל א, רבי עוזיאל מייזליש (באדנר), ניו יורק, תשמ"ה, חידושי סוגיות, עם "בן עוזיאל" על התורה, ושו"ת דברי עוזיאל, 569 עמ', 35MB
§דברי עוזיאל ב, רבי עוזיאל מייזליש (באדנר), ניו יורק, תשמ"ה
§דברי פז, חידושי סוגיות, דברי הלכה ואגדה, ירושלים, 5774, 96 עמ', 5MB
§דברי שלמה, סלוין, שלמה הלוי, וילנה, תרצו, 39 עמ', 2MB, חידושים על התראת ספק ועציץ נקוב, עם מאמר לכבוד התורה, ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§דברי ש"ם, ר' שמואל מרדכי גראסמאן, ברוקלין תשכ"ג, חידושי סוגיות, 143 עמ', 5MB
§דברי שמואל, מאדלינגער, שמואל הלוי, לבוב, תרס, 53 עמ', 4MB, חידושי סוגיות בצורת שו"ת. עמ' 27-28 כפולים מעמודים קודמים
§דברים אחדים, ר' אליהו בן נפתלי הירץ קלאצקין, ירושלים, תרפט, חידושי סוגיות, 200 עמ', 10MB. חסר עמ' ב. ממקור אחר, 95 עמ', 9MB, ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§דגל מחנה אפרים רבי אפרים מרדכי שטיינברג, נ"י תשכ"ז, חידושי סוגיות, 88 עמ', 2MB
§דובב שפתי ישנים, פישער, בער מק"ק מאטערסדארף, מאטערסדארף, תרסט, 104 עמ', 6MB, חידושי סוגיות
§דור דורים, גלאזנר, עקיבא אבד"ק קלוזש, קלוזש, תרצד, 237 עמ', 25MB, חידושי סוגיות
§דור דורים, ר' עקיבא גלזנר, ירושלם, תשמח, חידושי סוגיות, 558 עמ', 17MB
§דעת שלמה, בייטום, שלמה זלמן אבד"ק מילדו (סעפשי), מישקאלץ, תשד, 328 עמ', 19MB, חידושי סוגיות
§דרישה וחקירה, ר' מרדכי יוסף פרידמאן , 6MB, פיעטרקוב - תרס"ט פלפולים על סוגיות הש"ס, 121 עמ',
§דרך אניה, שיף, מאיר ב"ר שלמה זלמן כ"ץ, פיורדא, 5558, חידושי סוגיות, 191 עמ', 18MB, ממקור אחר, 18MB
§דרכי התלמודים, שרשיהם של חילוקין בין הבבלי לירושלמי, אחיקם קשת, ירושלים, 5781
§דרכי משה, עמיאל, משה אביגדור אבד"ק אנטוורפן, חמ"ד, תרפב, חידושי סוגיות
§דרכי משה-ספר ראשון, עמיאל, משה אביגדור ב"ר יעקב יוסף, אנטוורפן, תרפה
§דרכי משה-ספר שני, עמיאל, משה אביגדור ב"ר יעקב יוסף, אנטוורפן, תרפה
§דרכי משה - ספר שני דרכי הקנינים, עמיאל, משה אביגדור, בילגוריי - ווארשא, תרצא
§הד משה, רבי משה שאכעט, ניו יורק, תרפ"ג, חידושי סוגיות ושו"ת, 72 עמ', 6MB
§הדרת מרדכי, ר' מרדכי קופלוביץ, 8MB, ווילנא תרפ"ט, על סוגיות הש"ס, 163 עמ', ממקור אחר
§הדרת צבי, גינצבורג, צבי הירש, ווארשא, תרסז, 15 עמ', 2MB, חידושי סוגיות. נדפס בתוך "שדי חמד"
§הילולא דבי רב, חידושים על סוגיות, ישיבת קול יעקב, ביתר עילית, 5777, 394 עמ', 12MB
§המאיר לעולם-חלק ראשון, רבינוביץ, מאיר מיכל ב"ר שלום, ירושלים, תרצא, חידושי סוגיות
§המאיר לעולם-חלק שני, רבינוביץ, מאיר מיכל ב"ר שלום, ווילנא, תרסג
§המאיר לעולם - חלק ראשון, מאיר מיכל, ווילנא, תרסג
§המאיר לעולם חלק א, ר' מאיר מיכל בן שלום רבינוביץ, ירושלים, תרצא
§המאיר לעולם חלק ב, ר' מאיר מיכל בן שלום רבינוביץ, ירושלים, תרצא
§המדות לחקר ההלכה-חלק ראשון, עמיאל, משה אביגדור ב"ר יעקב יוסף, ירושלים, תרצט
§המדות לחקר ההלכה-חלק שני, עמיאל, משה אביגדור ב"ר יעקב יוסף, תשב
§המדות לחקר ההלכה-חלק שלישי, עמיאל, משה אביגדור ב"ר יעקב יוסף, תל אביב, תשה
§המחדד, כלבו, אברהם, בילגורייא, תרסט, 107 עמ', 14MB, חידושי סוגיות
המלמד, ר' אליהו פנחס הכהן, ירושלים תרפא, 113 עמ', חידושים, פלפולים והוראות, עם דוגמאות איך לחדש חידושים, ולהוציא מסקנות והלכות, 5.7MB. מצולם לא לפי הסדר - עמ' 42-113 צ"ל לפני עמ' 20
§הערות אפיקי איל, עניינים בש"ס, אפשטיין, זיידל, ירושלים, 5765
הר המור. דברי תורה, חידושי הלכה, עיונים וגנזי ירושלים
§הרחבת גבול יעבץ א, קאהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשסב, קונטרסים וסוגיות
§הרחבת גבול יעבץ ב, קאהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשסג, קונטרסים וסוגיות
§ובנחה יאמר - חלק חמישי, חידושי סוגיות ועניינם שונים, מארק, מנחם מענדל בן שלום אלטער, ירושלים, 5765
§והריקותי לכם ברכה, רבי ישראל שטערן, לונדון, תשנ"ב, חידושים ומכתבים מגדולי ישראל, בהלכה ואגדה, 49 עמ', 3MB
§וזאת ליהודה, צוקר, יהודה אריה ב"ר בן ציון משעדלעץ, ווארשא, תרצט, 68 עמ', 4MB, חידושי סוגיות
§וישב משה חלק א-ג, ר' משה בן ראובן אסרוסי, תוניס, 488 עמ', 33MB, חידושי סוגיות. מעמ' 151 - ח"ג - חידושי סוגיות. קטוע בעמ' 202. מעמ' 203-404 - חזרה על מה שיש בעמ' 1-202. מעמ' 405 - המשך מעמ' 202
§ויתנו לך כתר מלוכה, חידושי תורה, משה רוז, דיטרויט, 5781
§ונגש הכהן, ר' הילל דוד בן עוזר הכהן טריווש, וילנה, תרמב, 135 עמ', 12MB, חידושי סוגיות, עם מפתח מקורות בראשו, ☼ממקור אחר
§זבד דוד, גלאטט, דוד, ניו יורק, תשיט, 112 עמ', 6MB, חידושי סוגיות
§זבד טוב - חלק הלכה, זוכובסקי, חיים דב, ירושלים, תשיח, חידושי סוגיות ועל הרמב"ם
§זבח משפחה, חידושי סוגיות, משפחת אבידן, ירושלים, 5782
§זיר יצחק, ר' יוסף זינדל מבירז, ווילנא, תרלו, 97 עמ', 3MB, חידושי סוגיות בדינים דרבנן, שו"ת ודרושים
זית רענן חלק א, 1851, וורשא, רבי משה יהודה לייב זילברבגר
זית רענן חלק ב, 1851, וורשא, רבי משה יהודה לייב זילברבגר
זית רענן, ר' משה יהודה ליב זילברברג, ורשה תרי"א, 418 עמ', ★ממקור אחר
§זית רענן א, רבי משה יהודה ליב זילברברג, ווארשא, תרכ"ט, חידושי סוגיות
§זית רענן ב, רבי משה יהודה ליב זילברברג, ווארשא, תרכ"ט
§זית רענן חלק ב, ר' משה יהודה ליב יהושע בן בנימין בינוש זילברברג, ורשה, תרכט
§זכרון יהודה, ר' יהודה אריה לייב לנדא, ירושלים, תשמג, 126 עמ', 6MB, עם חידושים על מס' מנחות וענייני קדשים מאברכי כולל "בית יהודה"
§זכרון יהודה - יגדיל תורה, רבי יהודה ליבוש מונק, ווארשא, תרפ"ט, חידושי סוגיות ושו"ת, 199 עמ', 16MB ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§זכרון יהודה, לאש, משה מנחם מענדל, לבוב, תרע, 178 עמ', 36MB, חידושי סוגיות. קטוע בסופו
§זכרון יהושע חלק ראשון, יהושע פאליק מנחם הלוי, לודז, תרצ, חידושים שונים, 34 עמ', 1MB
§זכרון יהושע חלק שני, יהושע פאליק מנחם הלוי, תרצא, על סוגית אין איסור חל על איסור, ועוד, 31 עמ'
§זכרון יהושע חלק שלישי, יהושע פאליק מנחם הלוי, תרצד, חידושים שונים, 31 עמ', 1MB
§זכרון יהושע ולקט מנחם, ר' יהושע פאליק מנחם הלוי, על עד אחד נאמן באיסורים, לאו שאין בו מעשה, לאו הניתק לעשה, אין עונשין מן הדין, ועוד לודז, תרצו, 63 עמ', 3MB
§זכרון יהושע חלק ז, תרצז, על סוגיית הזמה, קרוב ופסול, מ"ע שהזמן גרמא, קבוע, עם "לקט מנחם" - חידושי אגדה, ו"ליקוטים ישרים" בדברי מוסר, 135 עמ', 7MB
§זכרון יחזקאל, רבי יחזקאל שרגא מייזליש, אוהעל, תרצ"ה, חידושי סוגיות, 57 עמ', 3MB, ממקור אחר, 57 עמ', 3MB, ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§זכרון ישעיהו, גרוסבארג, ישעיה חיים ב"ר צבי הירש, ירושלים, תרעג, 92 עמ', 10MB, חידושי סוגיות
§זכרון לדוד, סופר, שלמה בן יעקב עקיבא, תשעא, 86 עמ', 21MB, חידושי סוגיות
§זכרון מיכאל, זכרון מיכאל - ישיבה גדולה למצויינים, זכרון יעקב, תשמט, חידושי תורה
§זכרון מנחם, רבי מנחם מנדל בן יחיאל, ווארשא, תרצ"ה, חידושי סוגיות, 257 עמ', 19MB
§זכרון מנחם, ר' יעקב אורי שרגא פייוול ב"ר מנחם נחום, דיהרנפורט, 5538, חידושי מסכתות, 148 עמ', 11MB
§זכרון מנחם, ר' שלמה זלאטאלאוו, ורשה תרפ"ד, 108 עמ', 6MB, חידושי סוגית. עמ' 105 - תוכן העניינים. ממקור אחר, 108 עמ', 6MB
§זכרון משה, יברוב, צבי בן משה יצחק אהרן, בני ברק, 351 עמ', 2MB, חידושי סוגיות
§זכרון שמשון, ר' שמשון רודנסקי, וילנה, תרלט, 100 עמ', 5MB, חידושי סוגיות. מעמ'94 - דברי אגדה ממקור אחר, 105 עמ', 5MB
§זמרת הארץ - ברכות, נדה, עגונות, סרסור, איסור והיתר, נדרים, בירורי סוגיות והלכות, ווייל, אברהם צבי, ירושלים, 5762
§זמרת הארץ - פסחים, לולב, כחו וגרמא, מקואות, ווייל, אברהם צבי, ירושלים, 5754
§זרע אברהם, לופטביר, אברהם, ווארשא, תרפ
§זרע הילולים - א, דויטש, אשר, בני ברק, תשסד, 105 עמ', 4MB, שיעורים
§זרע הילולים - ב, דויטש, אשר, בני ברק, תשסה
§זרע הילולים ח"ד, דויטש, אשר, בני ברק תש"ע, 118 עמ', 1MB, בענייני זרעים ומועד
§זרע יצחק, ר' חיים יצחק שילמאן, חידושי סוגיות, עם "זרע חיים", ר' יוסף זוסמנאוויץ - הערות על זרע יצחק, קיידאן, תרצד, 367 עמ', 16MB
§זרעא דיוסף, ר' יוסף בורגיל, 19MB, ליוורנו - תר"ט על סוגיות הש"ס, 307 עמ', 19MB, ≡ממקור אחר, 314 עמ'. מעמ' 298 - מפתח מקורות
§חוט המשולש, ליפקין, ישראל מסאלאנט ועוד, ירושלים, תרסד, חידושי סוגיות, 78 עמ', 7MB
§חוט המשולש, ליביאניקער, יוסף, ירושלים, תרפט, פלפולים, חידושי ש"ס, ועל התורה, 168 עמ', 10MB, ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§חדושי אבר"ח, ריינהאלד, אבוש ראש הישיבה דק"ק טארנא, סאיני, תרפו, חידושי סוגיות, 208 עמ', 13MB
§חדושי בן אריה, ר' ירחמיאל גרשון ב"ר מהרי"א בק"ק שלמייאץ, פיעטרקוב, תרע, 197 עמ', 22MB, חידושי סוגיות, עם מפתח מקורות
§חדושי בר נחמני, הורביץ, דוב נחמן מו"ץ בוויטעבסק, פיעטרקוב, תרעד, 107 עמ', 18MB, חידושי סוגיות. חסרים דפים ט ע"ג-י ע"ב, יגע"א-כח ע"ד
§חידושי הגאון מסוסנוביץ - ספר בית שלמה, חידושים בש"ס ובשו"ע, שטנצל, שלמה בן חיים דב, ירושלים, 5773
§חדושי הגרח"ס, סולובייציק, חיים הלוי מבריסק, ירושלים, תשיב, על סוגיות הש"ס ורמב"ם, עם חידושי הגריי"ר, ר' יצחק יעקב רבינוביץ, על על קידושין וב"מ, 23 עמ', 1MB
§חדושי הגרמ"ז, רבי מנחם זעמבא, בני ברק, תש"מ, 244 עמ', 24MB
§חדושי הגרמ"ז, זמבא, מנחם, תשע, 299 עמ', 19MB, עם הוספות מעל מהד'תש"מ
§חידושי העילוי ממיצ'יט, פוליאצ'ק, שלמה בן יוסף, חיפה, תשמט
§חידושי חתם סופר, ירושלים, תשז, 144 עמ', 6MB, חידושי סוגיות
§חדושי מהרי"א ציטרון, ציטרון, ישראל אבא אב"ד פתח תקוה, תל אביב, תרצ,190 עמ', 13MB
§חדושי הריב"ש, ר' צבי יהושע הורביץ, פרעמישלא, תרלח, חידושי סוגיות, 76 עמ', 7MB
§חידושי הריב"ש - חלק א, הורביץ, צבי יהושע בן שמואל שמלקה, פרעמישלא, 5638
§חדושי מהר"י, כץ, יהושע, ירושלים, תשיט, חידושי סוגיות, 176 עמ', 8MB
§חדושי מהר"ץ, צבי הירש ב"ר שרגא פייבל, קראקא, תרמב, חידושי סוגיות, 84 עמ', 9MB
§חידושי מהר"ץ, רבי צבי ברבי שמעון דוד, פיעטרקוב, תרע"א, לחידוש בשיטות הש"ס, 39 עמ', 3MB
§חדושי מהרש"ג, גרויז, שמואל, טירנוי, על סוגיות היתר מצטרף לאיסור, וקידושין שאין מסורין לביאה ועוד, עם חידושי אגדה מר' יצחק משה גרויז, תדפיס מהירחון "הנשר", 86 עמ', 5MB
§חידושי מהרשד"ם, מרגליות, דוד שלמה בן יצחק, ווילנא, תרלז, חידושי סוגיות ועל הרמב"ם
§חידושי מהרשד"ם [ב"ח], ר' שלמה דוד מרגליות, ווארשא, תרמב, 371 עמ', 32MB, חידושי סוגיות בסדר א"ב
§חדושי מר שמואל, רבי שמואל מאמדור, ווילנא, תרכ"ז, על סוגיות הש"ס, 104 עמ', 11MB, ממקור אחר, 105 עמ', 10MB, ☼ממקור אחר
§חדושי רבי אריה לייב מאלין א, מלין, אריה ליב בן אברהם משה, בני ברק, תשמג
§חדושי רבי אריה לייב מאלין ב, מלין, אריה ליב בן אברהם משה, בני ברק, תשמג
§חידושי רבי משולם איגרא, רבי משולם איגרא, ווארשא, תרמ"ה, חידושי סוגיות, 177 עמ', 18MB
§חידושי רבי שלמה, הרב שלמה היימן, תל אביב, ישראל תשכ"ו, 3 MB, 83 עמ'
§חדושי ר"י אלמידה, קושטא, 5493, 60 עמ', 8MB
§חדושי רא"ם, מזאה, אלי מרדכי הכהן (רא"ם), נ"י, תשב, חידושי סוגיות ושו"ת, 136 עמ', 5MB
§חדותא דשמעתתא ספר א-ב, ר' יקותיאל אריה בן גרשון קאמלהאר, לבוב, תרעב, 120 עמ', 7MB, חידושי סוגיות. מעמ' 57 - חלק ב. מעמ' 60 - "כנהר שלום" - ביאורים שונים. מעמ' 65 - "צילותא דשמעעתא" - הערות מחכמי הדור על דבריו בחלק הראשון.
§חוות בנימין חלק א, ישראלי, שאול בן בנימין, כפר דרום, תשנב
§חוות בנימין חלק ב, ישראלי, שאול בן בנימין, כפר דרום, תשנב
§חוות בנימין חלק ג, ישראלי, שאול בן בנימין, כפר דרום, תשנב
§חוף ימים ח"א, ר' יחיאל מיכל חרל"פ, ניו יורק, תשטז, 257 עמ', 13MB, חידושי סוגיות. מעמ' 251 - מפתח מקורות
§חוף ימים ח"ב-ח"ג, ר' יחיאל מיכל חרל"פ, ניו יורק, תשכא, 423 עמ', 25MB, חידושי סוגיות. מעמ' 313 - מפתח מקורות. מעמ' 321 - ח"ג - תשובות. מעמ' 419 - מפתח מקורות
§חיבת הקדש, ר' אליהו בן נפתלי הירץ קלאצקין, 32 עמ', 1MB, חידושי סוגיות, קטוע
§חבת שמואל, ר' שמואל רודניא, קיידאן, תרצא, 207 עמ', 8MB, בענייני חלוקה וברירה ומשפטי התנאים. מעמ' 174 - בירורים בדיני קרבנות
§חיי הכהן, ר' יוסף הכהן מפלינסק, 18MB, ווארשא - תרל"ח על סוגיות הש"ס, 187 עמ', 18MB
§חיל המלך, ירושלים, תשע, סוגיות בנשים ונזיקין
§חלקת אהרן, מילבסקי, אהרן, מאנטעווידעא -אורגואי, תשכ, 148 עמ', 6MB, חידושי סוגיות
§חלקת יוסף, רבי יוסף ברקוביץ, בילגורייא, 1938, חידושי סוגיות, 193 עמ', 14MB
§חמדת אברהם חלקים א-ב, חידושים בעניינים שונים, חיים מרדכי הכהן דולני, גבעת זאב, 5776
§חמדת אברהם חלק ג, חיים מרדכי הכהן דולני, גבעת זאב, 5777
§חמדת יעקב, ר' יעקב בוימאן, לוס אנג'לס תש"ב, 233 עמ', 7MB, חידושי סוגיות
§חמדת צבי א, פשדמיסקי, צבי הירש - גליק, יהודה בן משה, ירושלים, תשנג, חידושי סוגיות, עם מפתח מקורות ומפתח נושאים
§חמדת ציון, ר' בן ציון פיהרער, קראקא, תרצו, 135 עמ', 7MB, חידושי סוגיות. מעמ' 108 - תשובות בעניין עגונות
§חמודה גנוזה, דיטש, יעקב מנחם מנדל, בני ברק, תשכח, חידושי סוגיות
§חמודי אפרים-חלק שני, באלאיטי, חיים אפרים, גאלאנטא, תרפה, חידושי סוגיות, 241 עמ' 14MB
חסד לאברהם, ר'אברהם טרוימן, תרסלויא תרו, פלפול
§חסדי יהונתן, רבי יהונתן אייבשיץ, פיעטרקות, תרנ"ז, חידושי סוגיות, 109 עמ', 9MB
§חקר הלכה, ר' אהרן שפעקטער שפיוואק, ניו יארק, תרנב, 63 עמ', 3MB, חידושי סוגיות
§חקר הלכה, ר' אלעזר בן אלעזר קאליר, מונקץ, תרנח, 188 עמ', 14MB, חידושי סוגיות. מעמ' 157 - חידושים מר' אלכסנדר זיסקינד קאליר. מעמ' 162 - חידושים מר' דוד העשיל הורוביץ. מעמ' 179 - חידושי מסכתות מר' אליעזר הלוי הורוויץ
§חקר הלכה, אותיות א-ז, רבי נפתלי הירץ לנדא, לעמברג, תרמ"ח, חידושי סוגיות בסדר א"ב, 185 עמ', 19MB
§חקר הלכה ח"ב, אותיות ח-ת, רבי נפתלי הירץ לנדא, לעמברג, תרמ"ח, 241 עמ', 6MB
§חקר יצחק, ר' יצחק אייזיק איש-שלום [פרידמאן], קיידאן, תרפט, 175 עמ', 6MB, חידושי סוגיות. מעמ' 154 - הדרנים על יומא, סוכה, חגיגה, יבמות ונדה, והתחלה למשניות
§חקרי הלכות, ר' משה ניסן בן לאאמו"ר אברהם בעל המחבר ס׳ משכיל לאיתן., וילנא תרל"ה, 139 עמ', 13MB, חידושי סוגיות
§חקרי לב, ר' זלמן דוב ראשגולין, סטאטן איילנד תש"ז, 162 עמ', 5MB, חידושי סוגיות
§טוב טעם, וינקלר, מיכאל שלום איש ירושלים, קראקא, תרסז, על סוגיית טעם כעיקר בדרך ביקורת מדעית, 34 עמ', 2MB
§טירת כסף, שרייבר, חזקיהו יוסף בן פנחס, תשסד, על סוגיית אכילת תרומה בקנייני כסף ובענייני פריעת חוב
§טל אורות, סוגיות התלמוד והפוסקים, אפרים ליבוביץ, ירושלים, 5783
§יגדיל תורה - זכרון יהודה, ר' יהודה ליבוש בן יהושע גרשון מונק, ורשה, תרפט, חידושי סוגיות ושו"ת, 200 עמ', 20MB
§יד אליהו, פערסקי, אליהו יונה סג"ל, ווילנא, תרמט, על סוגיות הלמוד ותשובות להלכה, 127 עמ', 10MB
§יד החזקה, ר' יעקב קאפיל צבי דיקמאן, לעמבערג, תרמט, פלפולים וחידושים, 67 עמ', 5MB
§יד הלוי, ר' ישכר דובעריש הלוי, פיעטרקוב, תרסז, חידושי סוגיות, 169 עמ', 11MB
§יד יהודה, חידושי סוגיות, וילנא תרל"ד, 32 עמ', 1MB
§ידות אפרים, רוזנפלד, יצחק אייזיק, קליינווארדיין, תרעז, חידושי סוגיות, 42 עמ', 4MB
§ידי סופר, לוסטיג, צבי, דעברעצין, תרצח, פלפולים והערות, 130 עמ', 16MB
§יהגה חכמה, חידושי תורה, ישיבת חכמי ירושלים, בית שמש, 5783
§יהגה חכמה, ר' דוב בער שטיינהאייזאן, ווילנא והוראדנא, תקצו, חידושי סוגיות, 109 עמ', 4MB
§יהודה יעלה, ר' יהודה סיני מקוליניאה, ירושלים, תרנ, ביאורי מאמרים בתלמוד בסדר א"ב, וביאורי מדרש רבה, 263 עמ', 16MB
§יהל אור, ר' יהודה ליב בן יוסף, פיעטרקוב, תרפ"ח, 63 עמ', 6MB, על זכייה באיסורי הנאה ועוד עניינים
§י"ם התלמוד, חידושים בעניינים שונים, טוקצינסקי, יחיאל מיכל בן צבי אריה, מודיעין עילית, 5768, עם "טהרת ישראל", לרי"מ טוקצינסקי, עם "מי טהר"
§יעיר לבוקר, כולל בוקר בביהמ"ד אהל משה, חידושי תורה, 61 עמ', 1MB, חידושי סוגיות
§יעקב לחק, ר' יעקב שמשון שבתי מסיניגאליא, ליוורנו, תקסז
§יעקב לחק, רבי יעקב שמשון שבתי מסיניגאליא, ירושלים, תשכ"א,חידושי סוגיות, 97 עמ', 11MB
§יקר תפארת, ספר זכרון לע"נ ר' יצחק קיסטר, ירושלים, תשנד, 184 עמ', 8MB, חידושי סוגיות
§יקרא דחיי, עטייה, יצחק, ליוורנו, 5558, חלק מספר זרע יצחק, פלפולים, 109 עמ', 10MB
§יריעות שלמה, אולמן, שלמה זלמן, מונקאטש, תרעג, על סוגיות, 208 עמ', 30MB
ישועות יעקב אחרון, חידושי סוגיות, ר' יעקב בורשטיין, ורשה תרסא
§ישועת דוד, פוברסקי, יהושע דוד, הוצאה שניה, בני ברק, תשמד, 175 עמ', 8MB
§ישועת דוד - חלק ה - ענינים שונים, פוברסקי, יהושע דוד, בני ברק, תשלד, 177 עמ', 20MB
—§דברי חכמים, יסודות ומפתחות לש"ס מששת חלקי ישועת דוד, עם גליונות חזון איש על ישועת דוד חו"מ, 394 עמ', 10MB
§ישמח אב, ברון, אלחנן בן אריה ליב, ירושלים, תשנח, 235 עמ', 11MB, חידושי סוגיות בעיקר בנשים וקדשים
§ישמח האב, חידושי סוגיות, 5776, 270 עמ', 5MB
§ישמח יצחק, ר' יצחק צבי עווער, מיאמי ביטש תשכ"ט, חידושי סוגיות ודרשות, 252 עמ', 5MB
§ישמח ישראל, שיעורים וחבורות, כולל זרעים נר ישראל קרלין סטאלין, לונדון, 5776, 130 עמ', 3MB
§ישרי לב, ברון, אריה ליב, ניו יורק, תשלב, 160 עמ', 9MB, חידושי סוגיות
§יתדת אהל, חידושים וביאורים בש"ס, העס, משה טוביה, 5773, 392 עמ', 8MB
§כבוד הלבנון, ר' זאב וואלף נוססענבוים, 11MB, דראהאביטש תרס"ה, פלפולים על סוגיות הש"ס, 169 עמ', 11MB, ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§כבוד רבנן, אוסף חידושי תורה, לכבוד ר' אלימלך סילברברג, שיקאגו תשסט, 252 עמ', 8MB
§כהונת עולם, שאטין, שמעון הכהן, ורנוב, תרפו, על סוגיות התלמוד, 110 עמ', 15MB. על חתומים שם ראה כאן
§כוכב מיעקב, גרינברג, יעקב סנדר, ווארשא, תרצח, חידושי סוגיות, 72 עמ', 6MB, ובראשו דרוש "תנו כבוד לתורה" על מעלות התורה
§ככרות של בעל הבית, חידושי סוגיות בסדר א"ב, קליין, זאב וולף , משקאלץ, 5695, 296 עמ', 43MB
§כלילת שאול, הורביץ, שאול חיים ב"ר אברהם הלוי, ווילנא, תרלט, על סוגיות התלמוד בסדר א"ב, 152 עמ', 20MB
§כנפי יונה, ירושלים, תשסט, 361 עמ', 12MB, אוסף חידושי תורה
§כרם יבנה, חידושים וביאורים בעניינים שונים, קהל בית הילל ד'סערדאהעלי, ניו יורק, 5772
§כתב סופר, סופר, אברהם שמואל בנימין, בודפשט, תרצא, 152 עמ', 19MB, חידושי סוגיות
§כתבו לכם, ישיבה גדולה דפתח תקוה, פתח תקוה, תשסג, 478 עמ', 20MB, חידושים
§לב אריה, ר' אריה קרלין, תל אביב, תרצח, עניינים וסוגיות בהלכה עם תשובה בהיתר עגונה, 101 עמ', 8MB
§לב יוסף, ר' חיים יוסף ליב ארנסט, ניו יורק תשי"ח, 168 עמ', 12MB, חידושי סוגיות
§לב מרדכי, פלפולים בעניינים שונים, הרב מרדכי לוריא, קליבלנד, 5755, ממקור אחר, ממקור אחר
§לבני בנימין, רבי אברהם שמואל דיסקין, ווארשא, תר"ל, חידושי סוגיות, 167 עמ', 13MB, ☼ממקור אחר, ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§ליבא בעי, רבי שאול בראך, פאקש, תרס"ה,חידושי סוגיות, 289 עמ', 21MB
§לימודי ה', נגאר, יהודה ב"ר יעקב, לבוב, תרנט, חידושי סוגיות, 214 עמ', 30MB, ממקור אחר, 210 עמ', 26MB
§ללקוט שושנים, חידושי סוגיות, מתיבתא תפארת רב צבי אריה זמל, פאסייק, 5773, 396 עמ', 6MB
§למטה יהודה, חידושים וביאורים בעניינים שונים, משה טוביה העס, ברוקלין, 5741, 142 עמ', 17MB
§לקוטי תורה-חלק א, חידושי סוגיות מר' מאיר שמחה, ר' שמעון שקאפ, ר' מנחם זמבה, ר"א וסרמן, ר"ש היימן, בלטימור, תשיט, 80 עמ', 7MB, סטנסיל
§לקוטי תורה-חלק ב, חידושי סוגיות מר' יעקב רודרמן, רמ"ש הכהן, ר"א וסרמן, ר":מ זמבה, רא"ז מלצר, ר"ר גרוזסובסקי, ר"ש שקאפ, ר"י רוזין, בלטימור, תשכ, 67 עמ', 6MB
§לקוטי תורה-חלק ג, חידושי סוגיות מר' יעקב רודרמן, רח"ע גרודזינסקי, דר"ב לייבוביץ, ר"ר גרוזובסקי, ר"ש היימן, הגרנ"ט, רמ"מ עפשטיין, בלטימור, תשכ, 74 עמ', 6MB
§לקט ממשנת רבינו, קוטלר, יוסף חיים שניאור, ליקווד, תשמב
§לקט מנחם, פאלק, יהושע מנחם הלוי, לודז, תרעא, חידושי סוגיות, 71 עמ', 5MB, ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§לשד השמן חלק א, ר' שלמה דוב בן גדליהו הכהן שפרינץ, ורשה, תרלט, חידושי סוגיות, 196 עמ', 22MB
§לשד השמן, לעווין, שמואל דוד, ווילנא, תרפט, חידושי סוגיות, עם קונטרס ""לקדושת המקדש" - על כניסת למקום המקדש בזה"ז
§לשמש שם אהל חלק א, ס' זכרון לר' משה שמואל שפירא,ירושלים, תשסז, 602 עמ', 32MB
§לשמש שם אהל חלק ב, ירושלים, תשסז, 586 עמ', 30MB
§מאה שערים, ר' יצחק הלוי איש הורוויץ, לעמבערג, תרמז, חידושי סוגיות, 161 עמ', 16MB ממקור אחר, 161 עמ', 16MB, ממקור אחר, 161 עמ', 16MB
מאהלי שלמה. קובץ חידושי תורה מראשי ולומדי הכולל לדיינות. באר שבע
§מאור יעקב, ר' יעקב מאיר הכהן כהנא, ניו יורק תשכ"ז, חידושי סוגיות ומסכתות, 214 עמ', 14MB
§מאורות נתן, גולדברג, נתן, נ"י, תשד, פלפולים ושו"ת ודרשות, עם חדושי סוגיות מר' נתן סגל הורוביץ, 175 עמ', 16MB
§מאיר עיני חכמים-חלק א, מאיר יחיאל ב"ר אברהם יצחק הלוי, נ"י, תשי, חידושי סוגיות, 250 עמ', 32MB
§מאיר עיני חכמים-חלק ב, מאיר יחיאל ב"ר אברהם יצחק הלוי, נ"י, תשי, 54 עמ', 7MB
§מאיר עיני חכמים-חלק א, מאיר יחיאל הלוי, ברוקלין, נו יארק, תשי, חידושי סוגיות
§מאיר עיני חכמים-מהדורא תנינא-חלק א, מאיר יחיאל הלוי, ברוקלין, נו יארק, תשנח, חידושי סוגיות
§מאמר מרדכי, פאנפעדער, מרדכי, מישקאלץ, תרצח, חידושי סוגיות, 230 עמ', 39MB
§מאשר שמנה לחמו, חידושי סוגיות, שטיינמעץ, אשר זעליג בן אברהם, ירושלים, 5767, עם חידושים באגדה, ועל סוגיית "ראוה מדברת" לר'יעקב עקיבא שרייבר
§מבי מדרשא - י, ישיבת עטרת ישראל, ירושלם, תשמט, 448 עמ', 24MB, חידושי סוגיות
§מבשן אשיב - חורף תשס"ז, צויבל, שמעון, ירושלים, תשסז
§מבשן אשיב - קיץ תשס"ז, צויבל, שמעון, ירושלים, תשסח
§מבשן אשיב - חורף תשס"ח, צויבל, שמעון, ירושלים, תשסח
§מבשן אשיב - קיץ תשס"ח, צויבל, שמעון, ירושלים, תשסח
§מבשן אשיב - חורף תשס"ט, צויבל, שמעון, ירושלים, תשסט
§מבשן אשיב - קיץ תשס"ט, צויבל, שמעון, ירושלים, תשסט, 99 עמ', 1MB
§מבשן אשיב - ח - חורף תש"ע, צויבל, שמעון, ירושלים, תשע
§מבשן אשיב - ח - קיץ תש"ע, צויבל, שמעון, ירושלים, תשע
§מבשן אשיב - ט - חורף תשע"א, צויבל, שמעון, ירושלים, תשע
§מבשן אשיב - י - חורף תשע"ב, צויבל, שמעון, ירושלים, תשעב
§מבשן אשיב - יא - חורף תשע"ג, צויבל, שמעון, ירושלים, תשעג, עם מפתח כללי
§מגדל דוד, רבי רפאל יעקב דוד ווילאווסקי [רידב"ז], ווילנא, תרל"ד, חידושי סוגיות, 120 עמ', 9MB, ממקור אחר, 122 עמ', 8MB
§מגדנות אליהו, רבי אלתר אליהו רובינשטיין, ירושלים, תשמ"ג, חידושי סוגיות, ובירורי הלכה באו"ח, 413עמ', 39MB
§מגדנות אלעזר, ישראל אלעזר מסאבין, פיעטרקוב, תרצא, חידושי סוגיות והערות בעניינים שכיחים, 150 עמ', 8MB
מדרך עץ החיים. קובץ מאמרים של רבני ותלמידי ישיבת "דרך חיים", הישיבה הקטנה בשעלבים
§מדרכי יוסף - עניינים, שטראוס, מרדכי יוסף בן אריה חיים, ירושלים, תשע, 108 עמ', 1MB, על "לפני עור", "לא פלוג", ותעשה ולא מן העשוי"
§מדרכי משה, ר' מרדכי קליבאנאוו, בוסטון תרצ"א,93 עמ', 4MB, חידושי סוגיות. מעמ' 65 - דרושים ודברי אגדה. מעמ' 77 - על אגדות התלמוד
§מדרש אליהו, כולל מדרש אליהו, אלעד, 489 עמ', 29MB, חידושי סוגיות
§מדרש אליהו - ב, ספר זכרון לזכר ר' יוסף אליהו הנקין, כולל מדרש אליהו, אלעד, 624 עמ', 31MB
§מהרם סופר-חלק שני, סופר, משה, טארנא, תרפח, על סוגיות ושו"ת
§מותיב ומפרק, ר' יוסף תאומים, ניו יורק תשי"ד, 255 עמ', 9MB, תירוצים לקושיות
§מזכרת אהבה, לייטער, יחיאל מיכל, ור' יעקב געליר, חידושי סוגיות, לבוב, תרמב, 70 עמ', 3MB
מחלוקת ר' שמעון ור' יהודה ב'מוקצה' בתלמוד הבבלי, קרצ'מר-רזיאל יואל, עבודת גמר לתואר מוסמך באוניברסיטה העברית החוג לתלמוד
§מחנה דוד, בונאן, דוד, ירושלים, תרמט, 188 עמ', 23MB, חידושי סוגיות. מעמ' 127 - חידושי ר' ישעיה על ביצה,וחי' בנו של הרמב"ן על ביצה.
§מחנה ישראל, ר' אהרן פאלייעוו, וורשא תר"צ, חידושי סוגיות, 266 עמ', 10MB
§מחקרים בתלמוד-חלק ראשון, וינברג, יחיאל יעקב, ברלין, תרצז, 208 עמ', 12MB
§מטה שמעון ח"ג, הלפרין, שמעון, ירושלים, תרצ, 57 עמ', 2MB, חידושי סוגיות. מעמ' 53 - על הגדת "הדרת מרדכי"
§מי באר, ר' אברהם יוסף פסח, נ"י תש"ד, 197 עמ', 12MB, חידושי סוגיות
§מילי דאגרות - זכר בנימין יוסף, חילופי מכתבים בין ר' מרדכי גיפטר לר' יהודה ליב פורר, לייקווד תשס"ו, 287 עמ', 2MB, חידושי סוגיות, עם מפתח מקורות ומפתח נושאים, ממקור אחר, 285 עמ', 8MB
§מילי דאגרות - ב, חידושים בעניינים שונים, פאלייעוו, משה אהרן - גיפטר, מרדכי, לייקווד, 5771
§מילי דאגרות - ג, גיפטר, מרדכי, לייקווד, 5775
§מילי דאגרות ח"ד, הרב מרדכי גיפטר, קליבלנד, 5777
§מילי דאגרות ח"ה, הרב מרדכי גיפטר, קליבלנד, 5779
§מילי דאגרות ח"ו, הרב מרדכי גיפטר, לייקווד, 5780
§מילי דאגרות ח"ז, הרב מרדכי גיפטר, לייקווד, 5782
§מילי מעלייתא, חקירות בעניינים שונים, אברהם זאב ביבער, לייקווד, 5767, 139 עמ', 2MB, עם תשובות מר"ח קנייבסקי, והערות על "דרך אמונה"
§מים אדירים ח"א, ר' מרדכי סאוויצקי, בוסטון תשי"א, 190 עמ', 8MB, חידושי סוגיות
מישרים. קובץ לחידושי תורה בהלכה בהשתתפות ראשי ישיבות ותופשי התורה
§ממשכן שילה - א, חידושי סוגיות, נוטוביץ, משה בן שאול יהודה, ירושלים, 5753
§ממשכן שילה - ב, נוטוביץ, משה בן שאול יהודה, ירושלים, 5762
§ממשכן שילה - ג, נוטוביץ, משה בן שאול יהודה, ירושלים, 5775, 274 עמ', 17MB. מעמ' 160 - "לוחות משה" על התורה
§מנוחת אשר-חלק ראשון, יונגרייז, אשר אנשיל ב"ר שמואל הלוי, סיגעט, תרלו, ד"צ ירושלים תשסג, 208 עמ', 31MB, חידושי סוגיות בסדר א"ב אותיות א-י. מעמ' 175 - קונטרס "נייח נפשיה" לע"נ אמו, חידושים בסוגיות באותיות של שמה "ניחה". אחרי עמ' 7 חסרים שני עמודים, ממקור אחר עם תיקונים
§מנוחת אשר-חלק שני, יונגרייז, אברהם ב"ר אשר אנשיל הלוי, סיגעט, תרלו, חידושי סוגיות, אותיות כ-ת, 172 עמ', 26MB. מעמ' 122 - שו"ת, ממקור אחר עם תיקונים
§מנוחת משה, ר' משה נתן נטע בן אשר אנשיל הלוי יונגרייז, מונקץ', תרסה, 414 עמ', 40MB, חידושי סוגיות. מעמ' 38 - שו"ת. בספר עצמו יש דילוג מדף מד לדף מז; ויש פעמיים דפים נז-נח. ממקור אחר עם תיקונים

§מנחה בלולה, אברהם מאיר ב"ר שאול הלוי, ווילנא, תרמא, חידושי סוגיות, 54 עמ', 7MB
§מנחת הבקר, ברוקלין, תשנ"ו חשון, חידושי סוגיות, 152 עמ', 4MB
§מנחת זאב, ר' וואלף ראגין, בוסטון תשט"ו, 383 עמ', 13MB, חידושי סוגיות
§מנחת זאב ח"ג, ראגין, זאב וולף, תשס"ז, 21 עמ', 1MB, חידושי סוגיות
§מנחת יהודה, על סוגיות הש"ס, ובסופו על אגדות הש"ס, 378 עמ'. קלה ע"א-ע"ב, קלו ע"ג-ע"ד אינם במקומם אלא מודפסים בסוף הקובץ. דף כז מצויין כג בטעות, דף כח מצויין כד בטעות, דף כט מצויין כג בטעות, דף ל מצויין כד בטעות. ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§מנחת יהודה, הירשפלד, יהודה אריה ב"ר ברוך, ירושלים, תרסב, חידושי סוגיות ושו"ת, 39 עמ', 2MB
§מנחת יצחק, ר' יצחק נתן ב"ר אברהם דוד שטארק, פיוטרקוב, תרעא, 56 עמ', 3MB, חידושי סוגיות
§מנחת כהן, על סוגיית צרורות ועל מנת שירצה אבא, סיטון, דניאל, ירושלים, 5773
§מנחת כהן-חלק שני, כץ, דוד אב"ד מאטרסדארף, מונקאטש, תרמז, 130 עמ', 11MB, חידושי סוגיות. מעמ' 121 - ענייני אגדה
§מנחת מאיר, ר' מאיר בלומענפעלד, נוארק תש"ח, 182 עמ', 7MB, חידושי סוגיות
§מנחת עזרא - חלק הענינים, ניסן, עזרא, ירושלים, תשס, חידושי סוגיות
§מנחת עני, ר' יוסף שלמה זלמן מפרשבורג, פראג, 5540, 26 עמ', 1MB, חידושי סוגיות
§מנחת עני, יוסף שלמה זלמן מפרשבורג, פיורדא, 5547, חידושי סוגיות, 90 עמ', 6MB, ממקור אחר, 93 עמ', 7MB, ☼ממקור אחר, ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§מנחת פתים, עהרענטרייא, חנוך הכהן, פפד"מ, תרפח, 110 עמ', 6MB, חידושי סוגיות
§מסדר חילוקים ושיטות, רבי אברהם שטערן, ווראנוב נ. ט., תרצ"ד, סוגיות הש"ס בסדר א"ב, עם "רב חסד", בענייני ברכות, 179 עמ', 38MB
§מסדר חילוקים ושיטות מהדו"ק, ר' אברהם בן יצחק יהודה ליב אריה שטרן, ורנוב, תרצד, 178 עמ', 20MB, כללי התלמוד בסדר א"ב
§מסדר חילוקים ושיטות, ר' אברהם שטערן, ירושלים, תשכד, 299 עמ', 32MB, כללי התלמוד בסדר א"ב. מעמ' 184 - "רב חסד" על ברכות בהלכה ובאגדה. מעמ' 210 - "כתבי אש" - הערות על ספרו "גפי אש". מעמ' 234 - "כתבי אש" ח"ב - חידושים. מעמ' 266 - "כתבי אש" ח"ג - מכתבי פלפול
§מסוא משה, רבי משה סוויד, ירושלים, תשכ"ז, חידושי סוגיות, 157 עמ', 6MB
§מעוז התלמוד, מרגליות, יצחק, ווארשא, תרכט, תגובה למוציאי דיבה על התלמוד והשו"ע
§מעוז הים, מרגליות, יצחק, ווילנא, תרלא, 32 עמ', 1MB, תשובה למחבר (לילינבלום) "מגילה עפה" נגד שביקר את ספרו "מעוז התלמוד", הגנה על התלמוד, ממקור אחר, 31 עמ', 1MB, ☼ממקור אחר
§מעשה חושב, אינהורן, שלמה מרדכי, ניו יורק, תשעא, 213 עמ', 2MB, על דברים שייכים לכוונה ומעשה
§מצודת בן ציון, ר' בן ציון אליווענשטיין, 10MB, פיעטרקוב תרס"ז, על סוגיות הש"ס, 161 עמ', 10MB
§מקור ברוך, הרמן, ברוך ב"ר משה, ירושלים ווארשא ?, תרפח, ביאורי סוגיות, 79 עמ', 5MB
§מראה כהן מהדורא תליתאה כרך א, סי' א-עח, ר' שמריה מנשה בן צבי יהודה הכהן אדלר, פיוטרקוב, תרצא, 392 עמ', 41MB, חידושי סוגיות
§מראה כהן מהדורא תליתאה כרך ב, סי' עט-רטו, ר' שמריה מנשה בן צבי יהודה הכהן אדלר, פיוטרקוב, תרצא, 371 עמ', 39MB
§מרחב, ישיבת ר' חיים ברלין, נ"י, תשיג, חידושי סוגיות, 70 עמ', 2MB
§מרחשת חלקים א-ג, ר' חנוך הניך בן שמחה ראובן אייגש, בילגורי, תרצא, 652 עמ', 59MB. מעמ' 249 - חלק ב. מעמ' 495 - ח"ג. מעמ' 609 - מפתח מקורות. ממקור אחר
§מרכבת יוסף, ר' יוסף שלאמפער, 23MB, ווארשא תרנ"ט, על סוגיות הש"ס, 225 עמ', 23MB
§מרפא לנפש על סוגיות הש"ס, ר' רפאל זילבער, 23MB, ברוקלין תשל"ט, 400 עמ', 23MB. בסריקה חסרים עמ' קפו-קפז
§משא יד, חידושים וביאורים בסוגיות הש"ס, אילן, יעקב דוד בן מרדכי, בני ברק, תשנז, 131 עמ', 5MB
§משאת הלוי, הגות ועיון, קופל רבינאוויץ, בני-ברק, 5774,592 עמ', 7MB
§משוש חתן, חידושי סוגיות, שאול, שלמה בן יהושע, בני ברק, 5766, 32 עמ', 1MB
§משכן אהרן, חידושי סוגיות, שטיין, אהרן בן פסח יצחק, וילקליף, 5743
§משכנות הרועים, ר' יהושע העשיל הכהן, טירנו, סוגיות של קדירות בפסח ונ"ט בר נ"ט
§משמחי לב, ברון, אריה ליב, נוא יארק, תשלח, 144 עמ', 8MB, חידושי סוגיות
§משנה התלמוד, יונגרייז, ישעיה הלוי אבד"ק זערינד, טיסאסאספאלא, תרעג, חידושי סוגיות
§משנה התלמוד - חלק שני, יונגרייז, ישעי, ס. וואראהל, תרעה
§משנת אליעזר, חידושי סוגיות, קונשטט, אליעזר יחיאל בן אלחנן משה, ירושלים, 5747
§משנת אליעזר א-ב, קונשטט, אליעזר יחיאל בן אלחנן משה, ירושלים, 5769, 253 עמ', 10MB
§משנת חיים ח"א, סוגיות בתלמוד ופוסקים, ללוש, חיים בן יצחק, פתח תקוה, 5772
§משנת רבי עקיבא, רבי עקיבא פרוש, ירושלים, תשט"ו, חידושי סוגיות ובירור הלכה, 141 עמ', 10MB
§משפטי שמואל [ב"ח], ר' שמואל יעקב ראבינאוויץ, 26MB, ווילנא תרע"ד על סוגיות הש"ס, ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§מתוך האש - סוגיות, אהרן, אלעד, 5881
§נזר הקודש, בירורי הלכה ושו"ת, הרב משה ראזין, ברוקלין תשי"ג, 35 MB, 390 עמ'. מעמ' 117 - יו"ד. מעמ' 240 - בדין פרה אדומה. מעמ' 255 - אהע"ז. מעמ' 309- חו"מ. ממקור אחר, 390 עמ', 39MB, ממקור אחר, 390 עמ', 39MB, ממקור אחר, 390 עמ', 35MB
§נזר יוסף ב, ר' טובי' גפן, אטלנטא תשכ"ג, 180 עמ', 5MB, חידושי סוגיות, בסטנסיל
§נחלת אב, ס' זכרון לר' מנחם מאניס מנדל, תשסז, 191 עמ', 15MB, חידושי סוגיות
§נחלת לוי, בירורי סוגיות וחידושי אגדה, ברסלר, אברהם לוי, ניו יורק, תשס"ד, 171 עמ', 9MB
§נחלת מים - ש"ס, חידושי סוגיות, רדנר, יוסף מאיר בן חיים יחיאל , ליקוואוד, 5764
§נחלת מים ח"ב, על סוגיות הלמוד, רדנר, יוסף מאיר בן חיים יחיאל, וואטערבערי, 5767
§נטע שעשועים, ר' נתן נטע שלמה בן דוד שליסל, מונקץ, תרפה, חידושי סוגיות ושו"ת. עמ' טז-יט נדפסו אחרי עמ' כא
§נטעי אד"ם, חידושים בענייני זרעים, שבת ויו"ט, סוגיות הש"ס, עם "יש אם למקרא ויש אם למסורת" אייזנשטיין, דוב מאיר, ירושלים, תשעב
§נטעי אליהו - חלק ג, חבורות, משפחת לופיאן, ירושלים, 5770, עם "נר זכרון" על מס' נדה
§נר יצחק, ריף, יצחק זונדל, תל אביב, תשיז, חידושי סוגיות
§נר למאור, חידושי סוגיות, פורצקי, שרגא פיבל, ניו יורק, 5760
§נתיבות חיים ח"א, ר' חיים יצחק קארב, ניו יורק תרפ"ז, 100 עמ', 4MB
§נתיבות חיים ח"א מהדורא ב, ר' חיים יצחק קארב, ירושלים תשי"ב, 91 עמ', 7MB
§נתיבות חיים ח"ב, ר' חיים יצחק קארב, שיקגו תרצ"ט, 138 עמ', 9MB
§נתיבות חיים ח"ג, ר' חיים יצחק קארב, ירושלים תשי"ב, 110 עמ', 3MB
§נתיבות לב, ר' ארי' לייב בארון, מונטריאל תשכ"ו, 159 עמ', 8MB, חידושי סוגיות, ממקור אחר, 158 עמ', 9B
§נתיבות שמואל א, ר' שמאול קושעלעוויץ קושעלעוויץ, ברונקס תש"א, 292 עמ', 23MB, חידושי סוגיות
§נתן פריו - חידושי סוגיות א, גשטטנר, נתן בן עמרם, בני ברק, תשמו
§סופר מהיר, סופר, יצחק ליב, בודפשט, תרפג, 150 עמ', 17MB, חידושי סוגיות
§סימן וסיבה, חקירות בש"ס ופוסקים, מכון גם אני אודך - הגרב"ד דיסקין, ירושלים, 5784
§סמיכת משה, הורביץ, צבי יהושע ב"ר שמואל שמעלקא הלוי, פרעמישלא, תרמז, על סוגיות הש"ס
§ספיקא דרבנן, ר' גרשון חנוך העניק פישמן, ירושלים תשיט, 229 עמ', 14MB, חידושי סוגיות
§ספר איזוב (ב"ח), ר' אברהם יעקב פרידמן, בני ברק, תשכז, 157 עמ',6MB, חידושי סוגיות. מעמ' 120 - על התורה
§ספר היובל לר' שמעון יהודה הכהן שקאפ, בלי מערכת הקניינים, בני ברק, 119 עמ', 6MB
§ספר היובל, לר'יהודה ליב פישמן, בעריכת דב נתן ברינקר, ירושלים, תרפ"ו, 153 עמ', 4MB
§ספר העיקרים חלק א, ר' שלמה איגר, ירושלים, תשכז, 435 עמ', 17MB, חידושי סוגיות
§ספר העיקרים חלק ב, ר' שלמה איגר, ירושלים, תשכז
§ספר זכרון לר' חיים עוזר גרודזנסקי, לונדון, תשב, 40 עמ', 2MB, חידושי סוגיות
§ספרא דשלמה - זכרון לדוד, חידושי סוגיות, עם תולדות המחבר ומשפחתו, טויבער, עמרם נתן, מאנסי, 5776, 183 עמ', 7MB
§עבודת הכהן, ר' הילל דוד בן עוזר הכהן טריווש, ורשה, תרמט, חקרי הלכות, 143 עמ', 6MB
§עדות ביהוסף - שאלות העדות, ר' יוסף קוקיס, ווילנא, תרנו, 197 עמ', 14MB, חידושי סוגיות, עם הקדמה "קבלת העדות" - על תורה שבע"פ
§עולה ליפה, קריגר, ישראל אברהם אבא ב"ר חיים זאב, פיעטרקוב, תרעא, חידושי סוגיות ודרושים
§עוללות, מרגליות, ראובן, ירושלים, תשז, מחקרים תלמודיים
§עולת ירוחם, רבי ירוחם אשר וורהפטיג, ירושלים, תשי"ד
§עונג שבת, ר' שבתי פיין, ירושלים, תשטו, 145 עמ', 12MB, חידושי סוגיות
§עט סופר, סופר, זוסמן אליעזר ב"ר מרדכי אפרים פישל, פאקש, תרמח, חידושי סוגיות
§עט סופר-חלק שני, סופר, אליעזר זוסמאן, נ"י, תשטז, חידושי סוגיות
§עט סופר-חלק שלישי, סופר, אליעזר זוסמאן, נ"י, תשטז
§עט סופר-חלק רביעי, סופר, אליעזר זוסמאן, נ"י, תשטז
§עטרת אליהו, פרנקל, אליהו, ירושלים, תרעג, חידושי סוגיות
§עטרת חכמים חלק א-ב, ר' ברוך בן יהושע יחזקאל פייבל פרנקל-תאומים, יוזפוב, תרכו, שו"ת, 270 עמ', 52MB. מעמ' 133 - חלק ב - חידושי סוגיות
§עטרת מרדכי ב, ר' מרדכי רוגוב, שיקאגו תשכ"ח, 247 עמ', 13MB, חידושי סוגיות
§עטרת מרדכי, וינברג, מרדכי יהודה ב"ר יעקב הלל, בילגורייא, תרצט, 91 עמ', 8MB, חידושי סוגיות
§עטרת תפארת, ר' לוי יצחק דוב שור, בראדי, תרעב, 153 עמ', 7MB, דרשות בפלפול, ממקור אחר, עם תיקונים
§עין חיים, ר' חיים ראזין, ברוקלין תשכ"ט
§עין חיים חלק ב, ר' חיים ראזין, ניו יורק, תשלב
§עין יהודה, רבי אליעזר יהודה רבינוביץ, ירושלים, תש"ח, חידושי סוגיות
§עלבונה של תורה, פיגנזון, שמואל שרגא בן שלום, בערלין, תרפט, מחקרים בתלמוד, ויכוח עם הנוצרים
עלהו רענן. קובץ מאמרים מפי רבני ותלמידי הישיבה, ישיבת בני עקיבא רעננה, תשעג
§עמוד הימיני, ישראלי, שאול בן בנימין, ירושלים, תשס
§עמודי יהונתן, רבי יהונתן אייבשיץ, חידושי סוגיות עם "עמודי שמואל", ר' נחמן שמואל מיאדאסער, ווארשא, תר"ע, 145 עמ', 10MB, חידושי סוגיות
§עמודי שלמה, חידושי הלכה ואגדה, ברגמן, שלמה, ירושלים, תשע"ב, 187 עמ', 6MB, עם שיעורים מר' אריה לייבמאלין,
§עמודי שש, עניינים כללייםויסודיים בתלמוד, שפירא, יעקב שמשון בן משה, ביתר עילית, 5773
§עמק אליהו, ר' חיים אליהו שטרנברג, ירושלים, תשיג, חידושי סוגיות, וחידושים בענייני שמיטה, והלכות שביעית, עם תשובת האדמו"ר מסטמר על שמיטה בזה"ז
§עמק הלכה, חידושי סוגיות ושו"ת, הורוויץ, יהושע בן מאיר, לבוב, 5630
§ענה דודי, ג'רבה, תשיח, חידושי סוגיות בסדר א"ב
§עצי חיים-חלק שני, טייטלבוים, חיים צבי, נ"י, תשז, 24 עמ', 1MB, חידושי סוגיות
§עשר נטיעות, פרידמאן, מ.י., ווארשא, תרנח, עשר סוגיות
§פארי הלכות, ר' יחיאל מיכל ב"ר יהודה ליב מקאלווריע, שקלוב תקנ"ח, 80 עמ', 6MB, חידושי סוגיות. מעמ' 56 - ענייני אגדה
§פורת יוסף, ר' יוסף שלאמפער, 12MB, ווילנא - תרל"א על סוגיות הש"ס, 165 עמ', ממקור אחר, 164 עמ', 22MB
§פורת יוסף, ר' יוסף שלמה וויטריאל, מונקאטש תרסא, 92 עמ', 6MB, חידושי סוגיות
§פינות הבית, ר' צבי יחזקאל בן אברהם חיים מיכלסון, פיוטרקוב תרפה, 450 עמ', 26MB, חידושי סוגיות. עד עמ' 105 - "הר הבית" - תולדות המחבר והמאבקים שלו. בעמ' 105-106 - תוכן העניינים.
§פירותיך מתוקין, חידושים מתלמידי "שומר אמונים", תשע, 241 עמ', 19MB
פליטת סופרים. מאמרי בירור הלכה וחקרי שמעתתא, תשעב
§פלפולא חריפתא, ר' ב"ן זאב בר' א"י, פיעטרקוב תרסג, 40 עמ', 2MB, חידושי סוגיות. מעמ' 26 - כללי התלמוד בסדר א"ב, ממקור אחר, 2MB, 45 עמ'
§פני אברהם, ר' אברהם יצחק בן טוביה פרלמאן, קידן תרפח, 199 עמ', 19MB, חידושי סוגיות
§פני יוסף, ר' יוסף ב"ר אלטער צבי פיארע, ווארשא תרעג, 32 עמ', 2MB, חידושי סוגיות לפי סדר א"ב
§פניני הסוגיות, ישראל מאיר שורקין, לייקווד, 5774, 156 עמ', 3MB
§פעולת אמת, ר' שמואל ליב קוידר, פראג, תקפט, 38 עמ', 3MB, חידושי סוגיות
§פקודת אלעזר, ר' אלעזר לעוו, קראקא, תרצ"א,על סוגיות הש"ס ושו"ת, 410 עמ', 67MB
§פרחי אהרן א, ר' אהרן דוד בוראק, ניו יורק תשי"ד, 319 עמ', 8MB, חידושי סוגיות
§פרחי כהונה, רבי דוד צבי קאצבורג, בודאפאסט ת"ש, 341 עמ', 25MB, חידושי סוגיות. מעמ' 275 - "כתר כהונה" - דיני כהנים. מעמ' 320 - הספד. מעמ' 326 - בענין אתרוג ועוד. עמ' פא-פב הוחלפו בסריקה., וכן עמ' רמה-רמו, וכן רמז-רמח. עמ'296-299 - עמודים שצולמו כבר במקומם וצולמו שוב. ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§פרי זקנים, ר' אליעזר יואל ב"ר חיים זלמן הלוי, ירושלים, תרסח, 131 עמ', 5MB, חידושי סוגיות
§פרי חיים, ר' חיים יהודה באראכאוויץ, פינטשוב, תרצג, 42 עמ', 1MB, חידושי סוגיות
§פרי יהושע, ר' מנחם צבי אייכנשטיין, ס"ט לואיס תש"ט, 201 עמ', 10MB, חידושי סוגיות. מעמ' 182 -"אהל משה" לר' משה מרדכי טווערסקי, על המועדים. מעמ' 191 - "עץ אבות" - מגילת יוחסין. מעמ' 199 - הקדשת הספר לנשיא אמריקה טרומן כתודה על הכרתו במדינת ישראל
§פרי יעקב, ר' יעקב בר"ם הערצאג, 4MB, אפען - תק"צ על סוגיות הש"ס
§פרי צדיק - אמרי שפר, סוגיות, ציטראן, זאב וואלף - פרענקל, שמואל - ציטראן, משה, ברוקלין, 5767
§פרי שלמה, רבי מאיר בלומנפעלד, פיעטרקוב, תרפ"ו, 73 עמ', 4MB, חידושי סוגיות
§פתח הבית, ר' אברהם טיקטין , 217 עמ', 11MB, דיהרנפורט תק"פ, על סוגיות הש"ס
§פתח החידוש, ר' פסח קארעליץ, 4MB, ווילנא - תרצ"ו חידושים בסוגיות הש"ס, ובעיקר בדברי הרמב"ם, בעניני קדשים, טבילה, נזיר, תמורה, וקידושין
פתח השער ופתחי י-ה, על סוגיות הש"ס, ר' מרדכי בר יהודה מראדון, נאווידואהר תקמב, 6 דפים
§צבא המלך, סגל, אברהם צבי, בני ברק, תשעא, חידושים בעניינים שונים
§צבי גאון יעקב, ר' צבי יעקב בן מיכאל יצחק אופנהיים, ריגה, תרפט, 180 עמ', 15MB, חדושי סוגיות. מעמ' 160 - חידושי מסכתות
§ציון לנפש, חידושי תורה, רשת הכוללים לטהרות, בני ברק, 5773
§צל"ח החדש עם פארות ציון, שטיעגליטץ, אלטער מראזוואדאוו, ברדיוב, תרעג, חידושי סוגיות, §ממקור אחר, 339 עמ', 15MB, ממקור אחר, 338 עמ', 15MB
§צפונות הרוגצ'בי, גרוסברג, משה, ירושלים, תשיח, סוגיות
§צרור החיים, רבי שמואל שמעלקא ב"ר יוסף קליין, מונקאטש, תרל"ו
§קהלות יעקב, קניבסקי, יעקב מבני ברק, ירושלים, תרצו, 83 עמ', 11MB
§קהלות יעקב ח"ב, קניבסקי, יעקב מבני ברק, ירושלים, תש, 84 עמ', 13MB
§קהלות יעקב-חלק שלישי, קניבסקי, יעקב מבני ברק, ירושלים, תשא, טהרות, 36 עמ', 5MB
§קהלות יעקב-חלק רביעי, קניבסקי, יעקב מבני ברק, ירושלים, תשג, 48 עמ', 7MB
§קהלות יעקב ח"ה, קניבסקי, יעקב מבני ברק, ירושלים, תשה
§קהלות יעקב ח"ו, קניבסקי, יעקב ישראל (), ירושלים, תשז
§קהלת יעקב - תוספת דרבנן, אלגזי, ישראל יעקב בן יום טוב - רבין, רפאל בן יצחק, ירושלים, 5771
§קובץ חדושים, גרשוני, יהודה ב"ר גרשון יצחק (גרודנר), נ"י, תשכז, 35 עמ', 2MB, חידושי סוגיות
§קובץ חידושי תורה שערי יושר, כולל שערי יושר, ניו יורק, תשסו, 493 עמ', 18MB
§קובץ יסודות וחקירות, קשת, אחיקם, נתניה, 5773
§קובץ מאמרים, גרשוני, יהודה ב"ר גרשון יצחק (גרודנר), נ"י, תשיד, 34 עמ', 3MB, חידושי סוגיות
קובץ מאמרים. חידושי תורה ומאמרי הלכה, המכון הגבוה לתורה, תשעב
§קובץ נהוראי, לזכר ר' מאיר קוטלר, בית מדרש גבוה, לייקוואוד, תשמ, 654 עמ', 22MB, חידושי סוגיות
§קובץ שעורים וחדושי תורה, כהנמן, יוסף שלמה, בני ברק, תשמט, 79 עמ', 4MB, חידושי סוגיות. מעמ' 73 - על הרמב"ם
§קובץ תורני, בני ברק, תשכז, 161 עמ', 8MB, חידושי סוגיות
§קובץ תורני - ספר זכרון ניצוצי אש, לזכר ר' אליהו שרגא נייהוז, ליקווד, תשסד, 915 עמ', 60MB
§קובץ תורני - מרכז התורה אלעד, רשת הכוללים מרכז התורה אלעד, אלעד, תשסה
§קול אבינועם, ורמן, שלמה, ניו יורק, תשעא, חידושי סוגיות
§קול מנחם, חידושי סוגיות, קלמן אדלר, בני ברק, 5770, 276 עמ', 7MB
§קול תודה, ר' ברוך כהן, ברונקס תש"כ, 248 עמ', 9MB, עניינים שונים בש"ס ופוסקים
§קונטרס הגדול, פרידמאן, מרדכי ב"ר נחום יואל, ווארשא, תרנד, 24 עמ', 1MB, על סוגיית איסורי הנאה
§קיבוץ ביכורים, חידושי סוגיות, ישיבת גאון יעקב, בני ברק, 5781
§קנה בשם, רבי מאיר בראנסדופר, ירושלים, תש"מ, חידושי סוגיות
§קנה בשם, רבי מאיר בראנסדופר, ירושלים, תש"מ
§קנה לך חבר, חקירות וספקות, קוק, יהודה, בני ברק, 5774
§קשות מיושב [ג"ח], ר' שלמה יהודה ליב יעקובאוויץ, לאדז, תרפג, תירוץ קושיות שבס' קבא דקשייתא, 187 עמ', 11MB. מעמ' 98 - חלק ב - הערות על ס' חלקת יואב. מעמ' 136 - "אמרת שלמה" - תירוצים על קושיות ר' ישעייה פיק, והערות על ספריו "קשות מיושב", "אומר השכחה" ו"חידושי הש"ס". מעמ' 177 - חידושים
§ראשית בכורים-חלק א, בורוכוב, דובער הכהן, ירושלים, תרצב, חידושי סוגיות, 145 עמ', 6MB. מעמ' 88 - הדרנים
§ראשית ביכורים, על סוגיות התלמוד, גולדברג, ישראל בן שמעון מנחם, אשדוד, 5768
ראשית תבואתה. אסופת מאמרים שיעור ב' תשס"ו. חיספין
§רביעי בקודש שקט בנימין, הרב בנימין הכהן פליישער, ניו יורק תרצ"ט, חידושי סוגיות, 101 עמ', 2MB. ממקור אחר, 101 עמ', 2MB
§רחובות יצחק, גולדברג, יצחק, ירושלים, תרצא, חידושי סוגיות
§רסיסי טל, עמיטל, יהודה, אלון שבות, תשסה
§רעיונות התלמוד, שעזאק, יעקב שמואל, פאריס, תרס, 92 עמ', 4MB, חידושי סוגיות. מעמ' 52 - "תכני הידיעה האנושיות" - פילוסופיה
§שאילת יעקב ח"ב, רבי יעקב פראגער, וואיטצען, תרס"ו, 173 עמ', 22MB, חידושים בהלכה ובירורי סוגיות
§שאילת שלום, ר' שלום דוד ראבינאוויץ, ווילנא, תרסד, 163 עמ', 12MB, חידושי סוגיות. מעמ' 130 - "שושנים לדוד" - חידושי סוגיות. מעמ' 155 - "שבת אחים" - דיני ברירה
§שארית יוסף, ורמן, שלמה, ניו יורק, תשלז, חידושי סוגיות
§שארית יוסף ב, וואהרמאן, שלמה, ניו יורק, תשמא,חידושי סוגיות
§שארית יוסף ג, וואהרמאן, שלמה, ניו יורק, תשמד
§שארית יוסף ד, וואהרמאן, שלמה, ניו יורק, תשמז
§שארית יוסף ה, וואהרמאן, שלמה, ניו יורק, תשמט
§שארית יוסף ז, וואהרמאן, שלמה, ניו יורק, תשסה
§שארית יעקב ח"א, ר' יעקב קאפיל ראטהבלום, פיעטרקוב, תרסה, 540 עמ', 43MB, חידושי סוגיות לנושאים באות א, עם מפתח מקורות. מעמ' 3-210 כפול ומיותר.
§שארית יעקב ח"ב, ר' יעקב קאפיל ראטהבלום, פיעטרקוב, תרעא, 349 עמ', 27MB, חידושי סוגיות לנושאים באות א, עם מפתח מקורות
§שארית כלב, הקר, כלב, ירושלים, תשמב, 199 עמ', 9MB, חידושי סוגיות
§שב שמעתתא, ר' אריה ליב ב"ר יוסף הכהן, לבוב, 5479
שב שמעתתא, ר' אריה ליב הכהן, ורשה תקצ"ז, 200 עמ', §ממקור אחר, 214 עמ', 15MB.מעמ' 208 - מפתח מקורות
§שב שמעתתא, ר' אריה ליב, לעמבערג, תקצז, 128 עמ', 11MB, ☼ממקור אחר
§שב שמעתתא, ר' אריה ליב ב"ר יוסף הכהן, קניגסברג, תריז, 112 עמ', 14MB
§שב שמעתתא, הלר, אריה ליב, ווארשא, תרלה, 217 עמ', 16MB, עם הגהות ר' ברוך פרנקל תאומים
§שב שמעתתא, ר' אריה ליב ב"ר יוסף הכהן, ווארשא, תרנד, 151 עמ', 15MB, עם הגהות ר' ברוך פרנקל תאומים.מעמ' 149 - מפתח מקורות
§שב שמעתתא, ר' אריה ליב ב"ר יוסף הכהן, נ"י, תשה, 205 עמ', 18MB. מעמ' 202 - הגהות ר' ברוך פרנקל תאומים. מעמ' 203 - מפתח מקורות
§שב שמעתתא, ר' אריה ליב הכהן הלר, בני ברק, תשמז, 320 עמ', 23MB. מעמ' 266 - הגהות ר' ברוך פרנקל תאומים. מעמ'274 - מפתח מקורות. מעמ' 282 - לקט מספרי "קהלות יעקב" על שב שמעתתא, לר' יעקב ישראל קנייבסקי
§שב שמעתתא, ר' אריה ליב הכהן הלר, עם "רשימות בשמעתתא", שטרנבוך, משה, ירושלים, תשם, 344 עמ', 18MB. מעמ' 311 - מפתח מקורות. מעמ' 324 - מפתח לחיבורים שדנו בדברי שב שמעתתא. מעמ' 333 - מפתח נושאים אלפאביתי
§שב שמעתתא, ר' אריה ליב הכהן הלר, עם "שיעורי דבר המלך", ר' דוב מאיר קרויזר, שמעתא א פרקאים א-ו, עם הערות "באר בשדה", ירושלים, תשע, 256 עמ', 11MB
§שב שמעתתא - סייעתא לשמעתתא - חלק א, יוסף מתתיהו רוזנברג, מודיעין עילית, 5773
§שב שמעתתא - סייעתא לשמעתתא - חלק ב, יוסף מתתיהו רוזנברג, מודיעין עילית, 5773
—§מפתח השב שמעתתא, ירושלים, תשלא, 9 עמ', 260KB, תוכן הפרקים בקיצור, עם מפתח מקורות. מצולם לא לפי הסדר: עמ' ב, א, ד, ג, ו, ה, ח, ז
—§צילותא דשמעתתא, ר' יעקב קנטורוביץ, ניו יורק תשה, ביאורים על שב שמעתתא, 90 עמ', 7MB
—§שערי שמעתתא, זקש, מרדכי יהודה ליב בן יהושע, ירושלים, תשעא, על שב שמעתתא, שמעתא א, 303 עמ', 3MB ממקור אחר, 303 עמ', 3MB
—§שב שמעתתא עם שערי שמעתתא - א, זק"ש, מרדכי יהודה ליב בן יהושע, ירושלים, 5771
—§שב שמעתתא עם שערי שמעתתא - ג, זק"ש, מרדכי יהודה ליב בן יהושע, ירושלים, 5775
—§אבא ביתך, עיונים בשב שמעתתא ובסוגיות התלמוד, איירמן, אלחנן, ישראל, 5773
§שבט בנימין, ר' בנימין יצחק בן משה טראכטמאן, מישיווקי, תרץ, 180 עמ', 9MB, חידושי סוגיות
§שבט סופר, סופר, שמחה בונם, טרנוב, תרצח, חידושי סוגיות
§שבת אחים, ר' נחמן כץ, ור' שבתי כ"ץ, ווילנא והוראדנא תקצ"ג, 83 עמ', 8MB, חידושי סוגיות. מעמ' 57 - "שם עולם" - חידושים על פסוקים. מעמ' 69 - חידושים על התלמוד מר' קלונימוס כץ. מעמ' 72 -"נחל יבק" - חידושים על התלמוד. העמוד האחרון שייך אחרי עמ' 6, ≡ממקור אחר, 88 עמ'. מעמ' 63 - "שם עולם", ביאורים במקראות ואגדות
§שדה אברהם, ר' אברהם ב"ר צבי הירש מלומזה, פיעטרקוב, תרסב, 95 עמ', 7MB, חידושי סוגיות
§שדה הרי"ם, על סוגיות הש"ס ושו"ע, וקונטרס בענייני חזקות וספקות, אלטר, יצחק מאיר, אשדוד, 5775
§שדה יצחק, ר' יצחק בעגון, קיידאן, תרצב, 337 עמ', 14MB, חידושי סוגיות
שואל אמת, ר' אברהם צבי שילל, וילנא תרמד, 124 עמ', סוגיות
§שי למלך - א, מלר, אלימלך בן שמעון יוסף, ירושלים, תשכג, חידושי סוגיות
§שיטות בהלכה - חלק א, א. י. העשל רייזמאן, תל אביב, תשנ"ט,חידושים ובירורי הלכה על המועדים, 311 עמ', 18MB
§שיטות בהלכה - חלק ב, א. י. העשל רייזמאן, תל אביב, תשנ"ט,חידושים ובירורי הלכה, 252 עמ', 17MB
§שיירי כנסת אברהם, ר' אברהם יהודה פרבשטין, תשסז, 41 עמ', 1MB, חידושי סוגיות
§שלל רב, בלום, רפאל, נ"י, תשיח, חידושי סוגיות
§שלמי ברוך, חידושים בש"ס ופוסקים, ברוך הופנר, מודיעין עילית, 5772
§שלמי יוסף, חידושי דינים ובירוראים בסוגיות התלמוד, פרץ, יוסף שלמה בן דניאל, פתח תקוה, 5773
§שלמי שמחה א, ר' שמחה עלברג, ניו יורק תשכ"ד, 306 עמ', 20MB, חידושי סוגיות. מעמ' 304 - "שלשלת יוחסין" - יחוס משפחת המחבר
§שלמי שמחה ב, ר' שמחה עלברג, ניו יורק תשל"ב, 320 עמ', 21MB, חידושי סוגיות
§שלמי שמחה חלק ה, ר' שמחה עלברג, ניו יורק, תשנא, 272 עמ', 16MB, חידושי סוגיות. מעמ' 241 - "כחה של תורה" - מעלת לימוד תורה, ממקור אחר, 272 עמ', 16MB
§שלמת יוסף, סוגיות, יוסף שלמה קרויס, ירושלים, 5774
§שלמת יעקב א, אריאלי, שלמה בן חיים יעקב, ירושלים, תשנז, חידושי סוגיות
§שלשה שיטות, ר' אברהם ב"ר יצחק הלוי, זולקווא, 5562, 108 עמ', 9MB, חידושי סוגיות - שיקול הדעת, ר' חנינא סגן הכהנים, מחט שנמצא בבשר, פרה וטלית
§שלשה שריגים, קרעמער, אברהם יוסף, ווילנא, תרלד, 19 עמ', 933 KB, חידושי סוגיות, ממקור אחר עם תיקונים
§שם משה, מאג'וז, משה זקן, ירושלים, תרסה, 59 עמ', 3MB, חידושי סוגיות, ממקור אחר, 59 עמ', 4MB
§שם שלמה, גאנצפריד, שלמה, סאיני, תרסח, 242 עמ', 26MB, חידושי סוגיות
§שמחת החג, ר' גרשון חנוך העניך ב"ר משה יהודה ליב פישמאן, בילגורייא, תרצז, 211 עמ', 13MB, חידושי סוגיות
§שמחת הלוי, ר' שמחה הלוי, מונטריאל תשכ"ז, 107 עמ', 4MB, חידושי סוגיות. מעמ' 78 - דברי אגדה
§שמחת הנפש, כולל עיון הנפש, ירושלים, 160 עמ', 2MB, חידושי סוגיות
§שמלה שניה - נתיבות החכמה, רפפורט, בנימין זאב ב"ר יצחק הכהן, וינה, 5560, 47 עמ', 4MB, "שאלות" - ברובם חידושים, עם מפתח מקורות, בכותרות העמודים כתוב "שמלת בנימין"
§שמעתתא דפה שאסר, אפרתי, שרגא פייבל בן יוסף חיים, ירושלים, 5767
§שנות חיים, רבי חיים קיצע, ניו יורק, תשמ"ב, 213 עמ', 12MB, חידושי סוגיות
§שעורי הגר"ח, על עניינים שנים, בדפוס סטנסיל, סולובייצ'יק, חיים, ירושלים, תשטו, 102 עמ', 5MB, חידושים סוגיות, עם חידושים מהגרי"ז
§שערי זיו א, רבי ישעיהו זאב וינוגרד, ירושלים, תש"ז
§שערי זיו ב, רבי ישעיהו זאב וינוגרד, ירושלים, תש"ז
§שערי זיו ג, רבי ישעיהו זאב וינוגרד, ירושלים, תש"ז
§שערי זיו - א, וינוגרד, ישעיה זאב, ירושלים, תשסד
§שערי זיו - ב, וינוגרד, ישעיה זאב, ירושלים, תשסד
§שערי זיו - ג, וינוגרד, ישעיה זאב, ירושלים, תשסד
שערי חכמה, שב שמעתתא, חידושי סוגיות, ר' אלעזר לב, פראג תקסז, 82 דפים, §ממקור אחר
§שערי חכמה, מהדורה חדשה עם הוספות, מינץ, אלעזר, סאיני, תרסז, 246 עמ', 31MB, חידושי סוגיות. מעמ' 180 - מפתח נושאים ומקורות. מעמ' 197 - "שערי יראה" - דרשות והספד
§שערי טהר א, ר' שמואל אלעזר וואלק, ברונקס תשי"ח
§שערי טהר ב, ר' שמואל אלעזר וואלק, ברונקס תשי"ח
§שערי טהר ג, ר' שמואל אלעזר וואלק, פאר ראקאוויי תשכ"ו, 640 עמ'. מעמ' 576 ואילך נסרק בטעות סוף חלק ד.
§שערי טהר ד, ר' שמואל אלעזר וואלק, פאר ראקאוויי תשכ"ו, 640 עמ', 57MB. מעמ' 624 - תוכן עניינים. מעמ' 625 - מפתח מקורות. מעמ' 634 - מכתבי ברכה
§שערי טהר ה, ר' שמואל אלעזר וואלק, פאר ראקאוויי תשכ"ט
§שערי טהר ו, ר' שמואל אלעזר וואלק, מיאמי ביטש תשל"ח
§שערי טהר ז, ר' שמואל אלעזר וואלק, מיאמי ביטש תשל"ט
§שערי יצחק, פלקסר, יצחק, ירושלים, תשיז, חידושי סוגיות, עם "זכרון מאיר" - חידושי ר' מאיר שפירא, וקונטרס "פרזים ומוקפים" על דיני פרוז ומוקף בן יומו
שערי ישר חלק א, 1928, ורשא, הרב שמעון יהודה הכהן שְׁקוֹפּ
שערי ישר חלק ב, 1928, ורשא, הרב שמעון יהודה הכהן שְׁקוֹפּ
§שערי ישר א, רבי שמעון שקאפ, ניו יורק, תשי"ט
§שערי ישר ב, רבי שמעון שקאפ, ניו יורק, תשי"ט
§שערי ישר-כרך ראשון, שקאפ, שמעון יהודה הכהן, ווארשא, חידושי סוגיות
§שערי ישר-כרך שני, שקאפ, שמעון יהודה הכהן, ווארשא,
§שערי ישר, שקופ, שמעון יהודה ואסייג, דניאל מאיר , ירושלים, 5770
§שערי יושר, שערים ג-ד, ר' שמעון שקאפ, עם ביאור מר' דניאל מאיר אסייג, ירושלים, 5772
§שערי ישר - ג, שקאפ, שמעון יהודה בן יצחק שמואל - אסייג, דניאל מאיר בן דוד, ירושלים, 5774
§שערי ציון, חמישים תירוצים לקושיה אחת, ר' בן ציון הכהן, 16MB, ניו יורק תשיא, ממקור אחר, 163 עמ', 13MB
§שערי ציון ח"ג, חידושי סוגיות, סופר, אליהו ציון בן יצחק שלום, ירושלים, 5760
§שערי תודה, עפשטיין, מרדכי בן יהושע חיים, ווילנא, תרע, חידושי סוגיות, עם פלפול על מצות כתיבת ס"ת
§שערי תודה [ב"ח], חידושי סוגיות, ר' מרדכי הלוי עפשטיין, ווילנא, תרע-תרעה, 389 עמ', 15MB. מעמ' 204 - חלק ב.
§שערי תודה חלק א, ר' מרדכי בן יהושע חיים הלוי אפשטיין, וילנה, תרע
§שערי תודה חלק ב, ר' מרדכי בן יהושע חיים הלוי אפשטיין, וילנה, תרעה
§שערי תורה ח"א, רבי בנימין וואלף בעל שמן רוקח, תקפ"א, 299 עמ', 97MB
§שערי תורה ח"ג, רבי בנימין וואלף בעל שמן רוקח, אוהעל, תרל"ב, 271 עמ', 52MB
§שערי תירוצין, גרוסמן, ישראל, ירושלים, תשסב, 231 עמ', 12MB, תירוצים לקושיות "קבא דקשייתא"
§שעשועי רעיונים - דרך חיים, רבי ברוך לאזנאווסקי, פיעטרקוב, תרצ"ב, 161 עמ', 12MB, חידושי סוגיות. מעמ' 118 - קונטרס בענייני חנוכה. מעמ' 134 - "שערי אורה" - הוספה א לס' שערי תורה, בענייני חנוכה
§שפת שלמה, חידושים בסגיות הש"ס, עם "נווה קדשך" - כללי התורה, שלמה זלמן אונסדארפער, ברוקלין,נ"י, 5768, ממקור אחר
§שפתי רא"ם, ר' אליהו מרדכי הכהן מזאה, ניו יורק תרצ"ו, 97 עמ', 3MB, חידושי סוגיות
§שרשי הנהגת הספיקות, חלות איסור, חפצא דאיסור, ספק, רוב, חזקה, ספק ספיקא, עדות, שוייא אנפשיה דחתיכה דאיסורא, מייזלס, אליהו חיים בן מנחם דן, חדרה, 5772
§ששה זרעוני ערוגה, עמריך, זלמן, פראג, 5549, 43 עמ', 3MB, חידושי סוגיות
§ששה זרעוני ערוגה, רבי זלמן עמריך, ווייטצען, תר"ע, 25 עמ', 2MB
§תבואות השדה א, רבי אליעזר דייטש, לבוב, פאקש, 301 עמ', 26MB, חידושי סוגיות
§תבואות השדה ב, רבי אליעזר דייטש, לבוב, פאקש, 203 עמ', 17MB, חידושי סוגיות. עד עמ' 17 - "בית יעקב" על בראשית
§תבואות השדה ג, רבי אליעזר דייטש, לבוב, פאקש, 248 עמ', 21MB, חידושי סוגיות. עד עמ' 28 - "בית יהודא" - דרשות. מעמ' 241 - שות
§תבואות השדה ד, רבי אליעזר דייטש, לבוב, פאקש, 181 עמ', 14MB, חידושי סוגיות. מעמ' 4-5 - מפתח נושאים אלפאביתי לארבעת החלקים הראשונים. מעמ' 173 - שו"ת
§תבואות השדה ה, רבי אליעזר דייטש, לבוב, פאקש, 173 עמ', 14MB, חידושי סוגיות. מעמ' 169 - שו"ת. מעמ' 170 - "אמרי שפר" - חידושים מר' נפתלי הכהן. מעמ' 172 - מפתח נושאים אלפאביתי לחמשת החלקים הראשונים
§תבואות השדה ו, רבי אליעזר דייטש, לבוב, פאקש, 177 עמ', 15MB, חידושי סוגיות. עד עמ' 20 - "אהל דוד" - דברי אגדה, וליקוטים. מעמ' 174 - שו"ת. מעמ' 176 - מפתח נושאים אלפאביתי לששת החלקים הראשונים
§תבואת יקב, ר' שבתי זאב פרידמאן, ברוקלין תשט"ז, 176 עמ', 11MB, חידושי סוגיות. מעמ' 164 - הדרנים, ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
תבונה, 1926, פולטבה, ר' יצחק אייזיק קראסילשציקוב
§תבונה, קראסילשציקאוו, יצחק אייזיק, פאלטאווא, תרפו, חידושי סוגיות ועל הרמב"ם
§תולדות אברהם אהרן ויונה, ר' חיים דוד וועליטשאנסקי, ברונקס תשכ"ו, 188 עמ', 7MB, חידושי סוגיות. מעמ' 115 - דרשות ומאמרים
§תולדות יצחק, שור, יצחק אייזיק, לבוב, תרלה, 45 עמ', 5MB, חידושי סוגיות
§תורה אור, מאת חכמי בית מדרש "תורה אור", חידושי סוגיות, ירושלים, תשה, 79 עמ', 3MB
§תורת דניאל, מלניצקי, דניאל, תל אביב, תרצה, 92 עמ', 3MB, חידושי סוגיות
§תורת האהל, הרצוג, יצחק אייזיק הלוי, ירושלים, תשח, חידושי סוגיות. על הספר ראה רש"י זווין, סופרים וספרים, כרך ב ת"א תשיט עמ' 311-304
§תורת הבית, שיעורים ופלפולים, עם "יסודות הבית" - בענייני לימוד תורה מאדמור"י בעלז, "בונה הבית" על ר'ישראל אלימלך רומפלער, "צורת הבית" על בית המדרש של בעלז, "אבני הבית" - דברי זכרון על מתפללי בית המדרש, שמחה בונים רויטענבארג, לאנדאן, 5768, ממקור אחר
תורת החיים. קובץ מאמרים שנכתבו בסייעתא דשמיא על ידי רבני, אברכי ותלמידי ישיבת תורת החיים
§תורת חיים - א, לבוביץ, חיים בן יעקב, ליקוואוד, תשסט, חידושי סוגיות
§תורת חיים, ר' חיים לבוביץ, ניו יורק תשכ"ד, 99 עמ', 6MB, חידושי סוגיות
§תורת יעקב - חלק ראשון, פינצוק, יעקב, בילגורייא, תרצה, חידושי סוגיות
§תורת ירוחם, ר' ירוחם זאב צכנוביץ, לאמזא תרצ"ז, 174 עמ', 22MB, חידושי סוגיות כסדר השו"ע
§תורת ירוחם - א, מהדורא תניינא עם הוספות, ר' ירוחם זאב בן יעקב שרגא צכאנוביץ, ניו יורק, תשטו, 182 עמ', 6MB, חידושי סוגיות כסדר השו"ע, ממקור אחר, 184 עמ', 11MB
§תורת ירוחם - ב, ר' ירוחם זאב בן יעקב שרגא צכאנוביץ, ניו יורק, תשטו, 207 עמ', 10MB, ממקור אחר, 207 עמ', 20MB
§תורת מיכאל, ר' מיכאל אליעזר ב"ר אברהם משה הכהן פארשלעגער, 23MB, ירושלים - תש"כ חידושים בסוגיות הש"ס
§תורת נתן, סברות בהלכה, עם מאמר בכוונת היצירה, קפלן, נתן, ירושלים, 5724
§תורת ראובן, ר' ראובן פופקא, פילדלפיא ת"ש, 192 עמ', 5MB, חידושי סוגיות
§תחיית יעקב, ר' יעקב אביגדור, ניו יורק תש"י, 117 עמ', 3MB, חידושי סוגיות ובירורי הלכה
§תנובות ציון, ר' בן ציון ראזענטאהל, שיקאגו תשכ"ב, 340 עמ', 27MB, חידושי סוגיות
§תנובות שדי, רוזנברג, אברהם בן ברוך, בני ברק, תשנח, 231 עמ', 11MB, חידושי סוגיות, עם "עטרת זקנים" - שו"ת וחידושים ומכתבי חיזוק מגדולי תורה
§תנובות שדי, רוזנברג, אברהם בן ברוך, בני ברק, תשסא, 361 עמ', 17MB, חידושי סוגיות, עם "כבוד חכמים" - חידושים מר' שמחה זיסל מקלם ור' נפתלי אמשטרדם
§תנובת ציון, רוזנטל, בן ציון ב"ר קלונימוס קלמן, נ"י, תשכב, חידושי סוגיות
§תנופת זהב, ר' יעקב ב"ר שמעון בוימאן, ירושלים, תשכו, 406 עמ', 15MB, חידושי סוגיות. מעמ' 381 - "זהב התנופה" - השמטות, ממקור אחר, 406 עמ', 16MB
§תפארת אברהם, ר' אברהם ב"ר שמחה הכהן האללענדער, מונקאטש, תרסג, 127 עמ', 8MB, חידושי סוגיות
§תפארת אהרן, זינגר, אהרן, ירושלים, תשיח, חידושי סוגיות
§תפארת אריה, ר' משה אריה סטארטש, באלטימאר, תשסו, 171 עמ', 4MB, חידושי סוגיות
§תפארת אריה, חידושי סוגיות ופסקי דין, פרנקל, יהודה אריה ליב, ירושלים, 5767
§תפארת הבאר, חידושי תורה, ישיבת באר החיים, מכון גם אני אודך, ירושלים, 5783
§תפארת יהונתן, אייבשיץ, יהונתן ב"ר מרדכי בונם, ירושלים, תרצד, 154 עמ', 12MB, שו"ת. מעמ' 82 - "כליל תפארת" על התורה, ר' אריה מרדכי רבינוביץ
§תפארת יוסף, פרעסבורגער, יוסף, ירושלים, תשיט, חידושי סוגיות
§תפארת משה-חלק ראשון, משה זאב ב"ר שאול הכהן, נו יארק, תשיג, חידושי סוגיות
§תפארת ציון, ר' דובער ריבקין, ברוקלין תשל"ה, 458 עמ', 41MB, חידושי סוגיות. מעמ' 437 - מפתח מקורות. עמ' רד-רה חסרים בצילום
§תפארת שלמה, פרידלענדער, שלמה טוביה הלוי, ווארשא, תרנט, חידושי סוגיות, וביאורים על יו"ד
§תפארת תורה א, פינקוס, שמשון דוד בן חיים אברהם, תשס"א, חידושים וביאורים, 150 עמ', 10MB
§תפארת תורה ב, פינקוס, שמשון דוד בן חיים אברהם, תשסא
§תשע שיטות, ר' צבי הירש ראזאניש, לעמבערג, תקס, 55 עמ', 2MB, חידושי סוגיות. ד"צ עם ארבע עמודים מהספר המקורי בכל עמוד. ממקור אחר, 207 עמ', 9MB

כללי התלמוד
§אבני שהם, ר' משה קנאבל, אונגוואר, תרכה, על כללי הש"ס, 151 עמ', 4MB, עם מפתח מובאות מהתלמוד, ★ממקור אחר, 148 עמ'
§אגדות תלמוד בבלי וירושלמי, ירושלים תרנ"ט
§אהלי יהודה, ר' יהודה הכהן, ירושלים תר"ג, על הרמב"ם, 299 עמ', 28MB. מעמ' 41 - כללי התלמוד, כסדר א"ב. מעמ' 290 - מפתח מקורות
§אוצר הש"ס, אנציקלופדיה על התלמוד, כולל רש"י ותוספות, ר' מרדכי ווילליגער, ניו יורק תשכ"ב, אותיות א-ז, 344 עמ', 26MB
§אוצר הש"ס, ר' מרדכי ווילליגער, ניו יורק תשכ"ב, אותיות ח-ל, 324 עמ', 24MB
§אוצר הש"ס, ר' מרדכי ווילליגער, ניו יורק תשכ"ב, אותיות מ-ע, 406 עמ', 32MB
§אוצר הש"ס, ר' מרדכי ווילליגער, ניו יורק תשכ"ב, אותיות פ-ר, 278 עמ', 20MB
§אוצר הש"ס, ר' מרדכי ווילליגער, ניו יורק תשכ"ב, אותיות ש-ת, 380 עמ', 31MB
§אוצר נחמד מערכת א, גרייזמאן, זאב יעקב, תרל"ז, כללי התלמוד והפוסקים בסדר א"ב
§אור נגה על שמי התלמוד בשלושה מאמרים, כץ, בן ציון, ווארשא, תרנה
§אור נגה על שמי התלמוד - מאמר ראשון, כ"ץ, בן ציון, ווארשא, תרנה
§אור נגה על שמי התלמוד - מאמר שני, כ"ץ, בן ציון, ווארשא, תרנה
§אור נגה על שמי התלמוד - מאמר שלישי, כ"ץ, בן ציון, ווארשא, תרנה
אזן אהרן, ר' אהרן עזריאל ירושלם, 1886, 236 עמ'. עד עמ' 20 - "מוסר אב". מעמ' 187 - "ארעא סמיכתא" על ס' ארעא דרבנן
§ארעא דישראל, רבי אליהו ישראל, ליוורנו, תקס"ו, חידושים וכללים בסדר א"ב, 117 עמ', 10MB, ממקור אחר, 115 עמ', 15MB
§ארעא דרבנן, אלגאזי, ישראל יעקב ב"ר יום טוב, קושטא, תק"ה, כללי התלמוד, 71 עמ', 9MB
§ארעא דרבנן, ר' ישראל יעקב אלגאזי, יוהניסבורג תרט"ו, 158 עמ', 10MB. מעמ' 152 - הערות בכתב יד, ממקור אחר, 149 עמ', 12MB
§בית אהרן, על כללי הש"ס ושמות התנאים והאמוראים, ר' אהרן מגיד, א, ניו יורק, תשכח, ב ערכים אדם צדיק-אהרן, ניו יורק, תשכד, 600 עמ', 27MB ג, או-אותיום, ברוקלין תשכ"ה, ד, אותם-אי מכללא, ניו יורק תשכ"ז, 623 עמ', 30MB, ו, איכא למיטעי-אין דורשין תחילות, נוי יורק תשכ"ט, 641 עמ', 30MB, ח, אין להחכמים כח לאסור-אין קורין אבות, ניו יורק תשל"ב, 672 עמ', 30MB, ט, אין קטיגור-אמר לך רבי, ניו יורק תשל"ג, 680 עמ', 31MB, י, אמר מר-אתרא, ניו יורק תשל"ה, 783 עמ', 35MB, יא, בי"ת האות השניה-בת קול, נוי יורק תשל"ה, 734 עמ', 32MB, ὥממקור אחר, נ"י תשלח, 734 עמ', 30.6MB
§בית האוצר א, רבי יוסף ענגיל, פיעטרקוב, תרס"ג-תרס"ח
§בית האוצר ב, רבי יוסף ענגיל, פיעטרקוב, תרס"ג-תרס"ח
§בית האוצר חלק א-ב, כללים, ר' יוסף בן יהודה אנגל, פיוטרקוב, תרסג, 370 עמ', 36MB
§בן בגימטריא אליהו - ספר הכללים, ליוורנו, 119 עמ', 3MB, כללים בסדר א-ב, רובם בלי מראה מקום, מיעוטם עם ביאור
§בן זקונים א, אבולעפיא, חזקיה דוד מטריאסטי, ליוורנו, תקנג, "יסוד עולם" - כללי התלמוד
§בר לואי, רחלין, יצחק, נ"י, תרס"ו, תולדות ר' יהושע בן לוי, ושיטתו ע"פ התלמודים, 100 עמ', 4MB
§גופי הלכות, אלגזי, שלמה בן אברהם, איזמיר, תלה
§גופי הלכות, אלגאזי, שלמה, איזמיר, תמ, ☼ממקור אחר, 150 דפים
§גזע ישי, אשכנזי, יהודה שמואל, ליוורנו, תרב, כללי דינים
§גנת וורדים, רבי יוסף תאומים, פפד"א תקכ"ז, 161 עמ', 19MB, ממקור אחר, 156 עמ', 13MB, ☼ממקור אחר
§גנת ורדים, תאומים, יוסף ב"ר מאיר, לבוב תרכ, כללים, 94 עמ', 11MB
ממקור אחר, 104 עמ'
§גנת וורדים, תאומים, יוסף בן מאיר, פיוטרקוב, תרמ"ד, כללים, 240 עמ', 17MB. מעמ' 145 - "שושנת העמקים", ר' יוסף תאומים, כללי התלמוד
§גנת ורדים, תאומים, יוסף ב"ר מאיר, לובלין תרנז, 123 עמ', 14MB
§דבר על אודות התלמוד, ווייס, אייזיק הירש, פרשבורג, תרמה, האם אפשר לתרגם את התלמוד
§דברי שמואל, ר' שמואל וואלדבערג, קראקא, תרמט, כללי התלמוד כסדר, אות א, א"ב, 375 עמ', 17MB, ממקור אחר, 390 עמ', 18MB
§דברי שמואל, כמוס, שמואל הכהן, ג'רבה, תרעו, 112 עמ', 7MB, כללי התלמוד בסדר א"ב. מעמ' 68 - ליקוטים
§דגן בחורים, חדוק, חתאתו דוד, ג'רבה, תרחצ, 178 עמ', 10MB, חידושי סוגיות בסדר א"ב
§דובב שפתי ישנים, ר' משה בנבנשת די שיגוביא, על כללי קל וחומר, עם חידושים מבנו, ומר' משה אלגזי, וספר שפת אמת, אזמיר, 5431, 292 עמ', 15MB
§דרכי הגמרא ר' יצחק קאנפנטון, מנטובה, שנג, 23 עמ', 724KB, דרך הלימוד, ממקור אחר, 24 עמ', 1MB
§דרכי הגמרא, קאנפנטון, יצחק, ווילנא, תרנד, 32 עמ', 1MB, עם הקדמה מר' אייזק הירש וייס
§דרכי התלמוד, קנפנטון, יצחק, ויניציאה, שכה, 27 עמ', 1MB
§דרכי התלמוד, רבי יצחק קנפאנטון, ירושלים, תשמ"א, 74 עמ', 1MB, עם מבוא והערות מר' יצחק דשמשון לנגה. מעמ' 68 - "אבן הראשה" - ר' שמואל אל וולאנסי
דרכי נועם, שלמה די אוליוויראה, אמשטרדם תמח, 45 דפים, כללי התלמוד
דרכי נועם, ר' שלמה דוד ישראל די אוליוירה, קיצור כללי התלמוד, אמשטרדם תמ"ג, ירושלים תשנ"ה
§דרכי שלום, שבדרון, שלום מרדכי הכהן מבערזאן, בילגורייא, תרפט, 192 עמ', 13MB, כללי התלמוד
§היינו דאמרי אנשי, ווייסבערג, יצחק יעקב, קיוב, תרנד, עם משלי חז"ל, בסדר א"ב, 36 עמ', 1MB ממקור אחר, 38 עמ', 1MB
הליכות עולם, ר' ישעיהו הלוי בן ר' יוסף, עיצוב: גרליץ זהבה
§הליכות אלי, אלגזי, שלמה בן אברהם, אזמיר, תיח
§הליכות אלי, רבי שלמה אלגאזי, איזמיר, תכ"ג, כללים
§התורה והתלמוד - ספר רביעי, גאלאמב, דוד ב"ר יהודה ליב, סאיני, תרצב, 567 עמ', 31MB, "קונטרס המדות" - על גזירה שוה
התלמוד כהוויתו, ר' יהודה פרומן, ביקורת שיטת הלימוד האקדמית בתלמוד, ירושלים תשס"ד
§חותם תכנית, ריינעס, יצחק יעקב ב"ר שלמה נפתלי, ירושלים, תרצד, על יסוד תורה שבע"פ, מושגים בתושבע"פ, הכתב והמכתב, כללי דרשות חז"ל ולשונותיהם
§חידושי הגאון מסוסנוביץ - ספר קהלת שלמה, כללים בסדר א"ב, שטנצל, שלמה בן חיים דב, ירושלים, 5773
§חכמי התלמוד - רב, תולדותיו ומאמריו בסדר א"ב, אומנסקי, יוסף, טרנוב, תרצא, 103 עמ', 4MB
§חמודי צבי, ר' צבי הירש ליפשיץ, ווילנא, תרנו, 79 עמ', 4MB, כללי התלמוד, בסדר א"ב. מעמ' 46 - מאמרים באגדה למועדים
§חקירות שמואל, רולניק, שמואל אליעזר, ירושלים, תשע, על ענינים כלליים
§טהרת המים, ר' אברהם הכהן, ליוורנו, תרלט, כללי התלמוד וחידושים בסדר א"ב, 317 עמ', 23MB. מעמ' 144 - מפתח לפי ארבעת חלקי שו"ע. מעמ' 156 - "שיורי טהרה" - כללים וחידושי דינים בסדר א"ב. חסר אחרי אות כ
§יבין שמועה, אלגזי, שלמה בן אברהם, ויניציאה, שצט, כללי התלמוד
§יד מלאכי, ר' כהן, מלאכי בן יעקב [שוובר, מתתיהו], פרמישלה, תרלז
§יד מלאכי-חלק ראשון, מלאכי ב"ר יעקב הכהן, ליוורנו, תקכו, כללי התלמוד והפוסקים
§יד מלאכי-חלק שני, מלאכי ב"ר יעקב הכהן, ליוורנו, תקכז
§יד מלאכי-חלק שלישי, מלאכי ב"ר יעקב הכהן, ליוורנו, תקכו
ילקוט הרועים, 1908, לעמברג
§ילקוט הרועים [ב"ח], ר' שמעון בצלאל ניימאן, פשעמישל לעמבערג, תרנז-תרסח, אספות דעות התנאים והאמוראים בש"ס
§יסודות השמועה, עניינים כלליים בתלמוד, ספקות, חזקה, רוב, עדות, נאמנות, קניינים, בעלות, שליחות, שעבודים, תנאים, דברים שבלב, חלויות, אדלשטיין, גרשון, בני ברק, 5773, 587 עמ', 6MB
§יסודות הש"ס, מכון גם אני אודך - אברהם קשש, אופקים, 5783
§יסודי המקרא והתלמוד-חלק ראשון, הלפרין, אהרן ב"ר יחיאל, זיטומיר, תרע, על התלמוד
§יסודי המקרא והתלמוד-חלק שני, הלפרין, אהרן ב"ר יחיאל, זיטומיר, תרע
יעיר אזן, אזולאי, חיים יוסף דוד, עם "עין זוכר" - כללי הש"ס, עם כללי רבינו סעדיא גאון וכללי הרמב"ם וכללי רבינו בצלאל, ליוורנו תקנ"ג, קי דפים. מדף עו - "מדבר קדמות", נושאים באגדה לפי סדר א"ב
יעיר אזן, חיד"א, ליוורנו תקנ"ג, 112 עמ'22MB
§יעיר אוזן, חיד"א, על כללי התלמוד, עם פירוש "תוספות יעקב", ר' יעקב ליפפא, בילגורייא, תרצה
§כל דאמר רחמנא [ג"ח], 21MB, בודאפעסט - תרצ"ב-תרצ"ו-תש"א פי' על מאמרי הש"ס המתחילים במלת "כל" בסדר א"ב
§כל החיים, רבי חיים פאלאגי, אזמיר, תרל"ד, כללי הש"ס והפוסקים
§כלילת המנורה, ר' משה נתן הלוי רובינשטיין, ברדיטשוב, תרנב, כללי התלמוד והסוגיות, עם דרשה
§כלילת יופי, לונטשיץ, אברהם יצחק, רדלהיים, 5573, על כללי ספקות, חזקה ומיגו
§כללי התלמוד, קארו, יוסף שאלוניקי שנ"ח, 222 עמ', 12MB, נדפס עם ס' "הליכות עולם", שניהם יחד בכל עמוד, ממקור אחר, 220 עמ', 13MB
§כללי התלמוד, אשכנזי, בצלאל ב"ר אברהם, ברלין, תרעד
§כללי שמואל, רבי שמואל, מתוך ספר תמת ישרים, ויניציאה, שפ"ב, על כללי הש"ס
§כללים מרבינו מהר"ם חביב שנדפסו בסוף ספרו גט פשוט, רבינו מהר"ם חביב זצ"ל, בני ברק, 5782
§כמו השחר, ר' נתן סג"ל לנדא, פאדגורזע, תרסד, כללי התלמוד והפוסקים בסדר א"ב
§כסף מזוקק, רבי אלכסנדר זושא פרידמן, ווארשא, תרפ"ג, לתלמידים, על כללי התלמוד ויסודות הפלפול
§כסף נבחר-חלק ראשון, כלל א - אגלאי מילתא למפרע עד כלל נד - זכין לאדם שלא בפניו, גאיטיין, ברוך בענדט, פראג, תקפז, כללים בתלמוד ובראשונים ובאחרונים, 232 עמ', 25MB
§כסף נבחר-חלק שני, כלל נה - חדוש הוא, עד כלל קיא - מצות לאו ליהנות ניתנו, גאיטיין, ברוך בענדט, פראג, תקפז, 222 עמ', 24MB
§כסף נבחר-חלק שלישי, כלל קיב - מצוה הבאה בעבירה, עד כלל קס - תרי ותרי גאיטיין, ברוך בענדט, תקפח, 236 עמ', 27MB
§לב שומע, רבי חיים הכהן מטריפולי, ליוורנו, תרמ"ה, כללים בתלמוד בסדר א"ב
§לקח טוב, בן סמון, שם טוב בן יוסף חיים, ליוורנו, תקס, 22 עמ', 2MB, כללי התלמוד
לקח טוב, 1893, ורשא, ר' יוסף ענגיל
§לקח טוב, רבי יוסף ענגיל, ווארשא, תרנ"ג, כללי התלמוד
§לקט אמרים, לקט מאמרים מהתלמוד בסדר א"ב עם תרגום לאידיש עם ביאורים, ברלין, תריז, 111 עמ', 4MB
§מאמר על עריכת פרוש לתלמוד בבלי, קפלן, אברהם אליהו, תרפט
§מבוא הגמרא ונתיבות שביליה-דרכי נועם, אוליוירה, שלמה די,, אמשטרדם, תמח
§מבוא התלמוד-חלק שני, פורת, ישראל, ס. לואיס, תשג, 254 עמ', 12MB
§מבוא התלמוד, חיות, צבי הירש, זאלקווה, 5605
§מבוא התלמוד, רבי צבי הירש חיות, לעמבערג, תרפ"ח
§מבוא התלמוד, רבינוביץ, ישראל יחיאל מיכל, ווילנא, תרנד, עם הערה בחכמת המדידה
§מבוא לתלמוד, אוסטרובסקי, משה, תל אביב, תרצה, ספר לימוד לבתי ספר, 167 עמ', 4MB
§מבוא כללי לספרות התלמודית, פריס, בנימין דה, תל אביב, תשכו
§מבוא לספרות התלמוד, מלמד, עזרא ציון, ירושלים, תשיד
§מבואות לספרות האמוראים-חלק א - בבלי וירושלמי, אפשטיין, יעקב נחום הלוי, ירושלים, תשכג
§מוסדות תורה שבעל פה, הירשנזון, חיים, ירושלים, תרמט, ספר לימוד לתלמידים כהכנה ללימוד תלמוד
§מחזה אברהם, רבי אברהם שכטר, מנצסטר, תרפ"ג, חידות תלמודיות עם פתרונות, עם הערות ליקוטי יעקב
§מטה אהרן [ב"ח], ר' משה אהרן הלוי, שאלוניקי, תקעט-תקפ, 650 עמ', 52MB, כללים בסדר א"ב, ☼ממקור אחר
§מלא הרועים, ר' יעקב צבי בן נפתלי יולס, זאלקווא, תקצח
מלא הרועים, הלברשטט תרי"ט, 576 עמ'
§מלא הרועים-חלק ראשון, יאליש, יעקב צבי, הלברשטאט, תריט, כללי התלמוד בסדר א"ב, 464 עמ', 43MB. מעמ' 459 - הקדמה. מעמ' 462 - תוכן העניינים
§מלא הרועים - חלק ראשון, יולס, יעקב צבי בן נפתלי, ווארשא, תרנד, דעות תנאים ואמוראים לגבי דינים שונים
§מלא הרועים-חלק שני, יאליש, יעקב צבי, הלברשטאט, תריט
§מלא הרועים - חלק שני, יולס, יעקב צבי בן נפתלי, ווארשא, תרנד, על מידות שהתורה דרשת בהם, וכללי פסיקה
§מלא הרועים-חלק שלישי, יאליש, יעקב צבי, פרעמישלא, תרמה, כללי הש"ס
§מלא הרועים - חלק שלישי, יולס, יעקב צבי בן נפתלי, ווארשא, תרנד, כללי התלמוד
מלוא הרועים, ר' יעקב צבי יאליש, הלברשטט תרי"ט, ☼ממקור אחר
§מנחת כהן, ר' יוסף חיים הכהן, ירושלים, תרסב, 90 עמ', 12MB, כללי התלמוד, מערכת אות א
§מערת עדולם, עדעלמאןן, מרדכי יצחק, ביאליסטאק, תרעג, שמות של אנשים שנזכרו בתלמוד בדרך אגב
§מפענח צפונות, ר' יוסף ראזין, ירושלים, תשלו, יסודות בתלמוד
§נגד מלכים, רבי יעקב כלפון, ירושלים, תרצ"א, כללי התלמוד, 159 עמ', 14MB
§נר מצוה ח"ב, ר' יאודה סיד, 18MB, שאלוניקי תק"ע-ע"א, 251 עמ', על כללי התלמוד והפוסקים. מעמ' 198 - על ספר המצות להרמב"ם, מצוות עשה. מעמ' 214 - מפתח לספר הליכות אלי. מעמ' 220 - מפתח לספר גופי הלכות, ו"קהלת יעקב". ממקור אחר, 248 עמ', 32MB
§סדר התלמוד, הירשנזון, חיים, ירושלים, תרנא, עזרה למתחילים בלימוד תלמוד
§סוגיות הגמרא, גולדמן, יעקב ב"ר מרדכי, ווילנא, תרסח, להכנת תלמידים ללימוד גמרא, סוגיות עם פירושים
§סימני הפסקה בתלמוד, פרידמאנן, אלכסנדר, װארשא, תרעג, סימנים הפסקה, שאלה וקריאה, שהוא מתכנן להנהיג בדפוסי הבבלי והירושלמי, 18 עמ', 1MB, ממקור אחר, 18 עמ', 1MB
§עד דאתו נביאים, ווייס, אהרן ב"ר כתריאל שלום, בודפשט, תרצ"ה, 32 עמ', 2MB, על דינים שהתלמוד לומד מפסוקי הנביאים. מעמ' 28 - הגהות על ספר תולדות שמואל
§עומק הלכה, רבי יעקב קופלמן מבריסק, אמשטרדם, ת"ע, ענייני חשבון בתלמוד
§עורה שחר, רבי נתן נטע לנדא, לונדון, תשכ"ט, 185 עמ', 23MB, כללי התלמוד, לפי סדר א"ב
§עושה שלום, ר' ניסים חיים שלום יעקב מארגונאטו, שלוניקי, תקע, 293 עמ', 58MB, כללי התלמוד בסדר א"ב. מעמ' 194 - חידושי הלכה בסדר א"ב. מעמ' 230 - על מס' מגילה, ממקור אחר, 291 עמ', 36MB
§עין הרועים, רבי שלום הכהן שוואדראן, ירושלים, תשל"ג, כללי התלמוד
§על הוראת התלמוד, מונק, משה, ירושלים, תשכא
§ענפי ארז-חלק א, זילבר, אליעזר, נ"י, תשכ, כללים בסדר א"ב
§פותח שערים [יד אפרים], ר' אפרים הלוי בילליטצער, 10MB, ירושלים - תש"ל כללים בש"ס עפ"י סדר א"ב
פלפולא דאורייתא, ר' אחיקם קשת, על סוגיו עיקריות, ודרכי הלימוד, ירושלים תשעז
§פני חמה, ר' חיים משה [המכונה מורינו] הכהן, 117 עמ', 4MB, כללי התלמוד וענייני הלכה לפי סדר א"ב
§פרי עץ הדר, ר' יצחק דוד אתרוג, יוטיקא תשי"ב, 407 עמ', 30MB, כללי התלמוד, אות א. עד עמ' 26 - תולדות המחבר, ממקור אחר, 409 עמ', 23MB
§פרי עץ הדר, אתרוג, יצחק דוד, ניו יארק, תשי"ב-תשל"א, 561 עמ', 31MB, אות ב ח"א
§פרי עץ הדר, אתרוג, יצחק דוד, ניו יארק, תשי"ב-תשל"א, 457 עמ', 30MB, אות ב ח"ב
§פרי עץ הדר, אתרוג, יצחק דוד, ניו יארק, תשי"ב-תשל"א, 740 עמ', 48MB, אות ב ח"ג
§פרי עץ הדר, אתרוג, יצחק דוד, ניו יארק, תשי"ב-תשל"א, 234 עמ', 14MB, אות ג
§פרי עץ הדר, אתרוג, יצחק דוד, ניו יארק, תשי"ב-תשל"א, 489 עמ', 31MB, אותיות ה-ח
§פתח האהל, ר' אברהם ב"ר יהודה ליב מפרעמישלא, זולצבך, תנ"א, 70 עמ', 4MB, כללי תלמוד
צורתא דשמעתא, אברהם ליפשיץ, נתוח סוגיות בכלים צורניים
§ציונים לתורה, רבי יוסף ענגיל, פיעטרקוב תרס"ד, חידושי סוגיות, 133 עמ', 18MB, ממקור אחר, 131 עמ', 15MB, ממקור אחר, 107 עמ', 11MB, קטוע בסופו
§צפנת פענח - כללי התורה והמצוות, אותיות א-כ, ראזין, יוסף, ירושלים, תשכז, 326 עמ', 10MB. מעמ' 299- ר' שמואל קרויזר, רבי יוסף רוזין ותורתו. מעמ' 313 - תוכן העניינים.
§קהלת יעקב, רבי ישראל יעקב אלגאזי, שאלוניקי, תקמ"ו, כללי הש"ס, 425 עמ', 40MB. בתחילתו - תוספת דרבנן. מעמ' 237 - מענה לשון - לשון חכמים. מעמ' 276 - לשון בני אדם. מעמ' 368 - מדות חכמים. מעמ' 418 - מפתחמקורות
§קהלת יעקב-חלק א, אלגאזי, ישראל יעקב ב"ר יום טוב, לבוב, תרנט
§קהלת יעקב-חלק ב, אלגאזי, ישראל יעקב ב"ר יום טוב, לבוב, תרנט
§קהלת יעקב מענה לשון חלק א, ישראל יעקב אלגאזי, 5771
§קהלת יעקב מענה לשון חלק ב, ישראל יעקב אלגאזי,
§קהלת יעקב קונטרוס מידות חכמים, ישראל יעקב אלגאזי,
§קהלת מנחם א, רבי מנחם מנדל לבקוביץ, פיעטרקוב, תרע"ד, כללי התלמוד בסדר א"ב
קובץ יסודות וחקירות, הרב אחיקם קשת, ירושלים תשעג
קונטרס הכללים, רשימת ספרים על כללי התלמוד, אדולף ילינק, וינה תרלח, 32 עמ', ☼ממקור אחר
§קונטרס המפרש, יעלינעק, אהרן, וינה, תרלו, רשימת מפרשים על התלמוד
§קהלת מנחם ב, רבי מנחם מנדל לבקוביץ, פיעטרקוב, תרע"ד
§קונקורדנציה תלמודית- חלק א, ייטליש, יששכר בער, לונדון, תשכא, אוסף מאמריו של האמורא רב
§קונקורדנציה תלמודית- חלק ב, ייטליש, יששכר בער, לונדון, תשכא, על תולדותיו של רב ומדותיו
§קצור התלמוד, טשרנוביץ, חיים (רב צעיר), נ"י, 36 עמ', 2MB, תיאור מטרתו, ואוסף מאמרים עליו, עם דוגמה מתחילת מסכת ברכות
§שארית יוסף, ר' יוסף אבן וירגא, מנטובה, שסא, כללי התלמוד, 87 עמ', 5MB, ממקור אחר, 87 עמ', 4MB
§שארית יוסף, ר' ן' וירגא, יוסף, מנטובה, שנג, 87 עמ', 3MB, כללי התלמוד
§שארית יוסף, ן' וירגא, יוסף, ווארשא, תרסט
שושנת העמקים, 1902, ורשא, רבי יוסף בר מאיר תאומים
§שושנת העמקים, תאומים, יוסף ב"ר מאיר, לבוב, תרכ
§שושנת העמקים, תאומים, יוסף ב"ר מאיר, ווארשא, תרסב, כללים
§תולדות דרכי הלמוד בישיבות דרום, גליל, סורא ונהרדעא, צורי - שיזק, יעקב שמואל, ירושלים, תרעד
§תורת חסד, מינץ, אלעזר ב"ר אריה ליב, וינה, 5560, 103 עמ', 7MB, כללי התלמוד
§תחלת חכמה, חאגיז, יעקב ישראל ב"ר שמואל, אמשטרדם, תסט, כללי התלמוד
§תחלת חכמה, ר' יעקב ישראל חאגיז, כללי התלמוד שהשמיט ס' הכריתות, ורשה, 109 עמ', 7MB. מעמ' 75 - דרכי המשנה, מלקוט מכתבי ר' יעקב חגיז. מעמ' 92 - "לקט יוסף" - כללי התלמוד. מעמ' 102 - "אורח מישור", ר' יעקב חגיז, על חשיבות יראת ה' בלימוד תורה
§תלמוד בבלי וירושלמי-חלק ראשון, גרינוואלד, יקותיאל יהודה, נ"י, תרצו, האמצעים שחז"ל איגדו את כל ישראל, חכמי בבל בא"י וחכמי א"י בבבל, 78 עמ', 4MB
§תלמוד בבלי וירושלמי-חלק שני, גרינוואלד, יקותיאל יהודה, נ"י, תרצו, המצב הכלכלי של חז"ל מחורבן בית שני עד חתימת התלמוד, מינויי המנהיגים, חכמים עניים ועשירים, 87 עמ', 4MB

הדרנים
§אבני שמואל, פרדס, שמואל אהרן הלוי, לודז, תרעז, סיומי מסכתות כתובות וב"מ, וחידושי סוגיות, עם דברי חיזוק לימוד תורה
§אוצר הדרנים - הדרת דוד כרך שני, ר' דוד אהרן סולובייציק, 7MB, ירושלים תשל"ב, 244 עמ', סיומים לכל אחד מששת סדרי המשנה
§בית העמק, וויגאדער, מאיר יואל ב"ר יהודה ליב, ירושלים, תרעד, הדרנים למסכתות
§בית מרדכי א, ר' מרדכי סאוויצקי, בוסטון תש"ד, הדרנים, 211 עמ', 8MB
§בית מרדכי ב, ר' מרדכי סאוויצקי, בוסטון תש"ז
§בית שלמה, ר' שלמה נתן קוטלר, דטרויט תרפ"ד, הדרנים, 260 עמ', 19MB. מעמ'220 - תשובות בהלכה. מעמ' 241 - הספדים
§דברי ישעיהו-חלק שני, חשין, ישעיהו, ירושלים, תשטז, הדרנים על מסכתות, 190 עמ', 9MB. מע' 158 - ביאור "שושנת יעקב". מעמ' 161 - "רשומות וזכרונות" על המחבר ועל בני משפחתו. מעמ' 183 - הספדים על המחבר
§דברי מרדכי ב, ר' מרדכי יהודה סטראל, ניו יורק תרע"ח, הדרנים למשנה ולמסכתות גיטין וקידושין, ומאמר "כוכב המזל", 47 עמ', 2MB
§דף על הדף - הדרנים על הש"ס, ר' אברהם קליין ר' דוד מנדלבוים ור' יהושע לפקוביץ, ירושלים, 5772
דף על הדף - הדרנים, הערות והארות מגדולי הדורות, נערך נאסף ונסדר ע"י הרב אברהם נח קליין, הרב דוד אברהם מנדלבוים, הרב יהושע לפקוביץ
§הגה רא"ם, מזאה, אליהו מרדכי הכהן, נ"י, תש, הדרנים לש"ס ולמשנה, ודרשות
§הגיון יצחק, ר' יצחק אייזיק איש-שלום [פרידמאן] , 7MB, קיידאן - תרפ"ז הדרנים לכל מסכתות הש"ס
§הגיון לבי, ר' יהושע ברוך לאנדא, נוארק תשט"ז, הדרנים, 286 עמ', 6MB. מעמ' 167 - למועדים. 260 - דרשות לאירועים שונים
§הדר איתמר, רבינוביץ, נחום אליעזר בן איתמר, ירושלים, תשל"ב, הדרנים וחידושי סוגיות, 284 עמ', 19MB
§הדר יצחק, ר' יצחק ווידלר, 5MB, ירושלים - ת"ש הדרנים לסיום מסכת וסיום הש"ס
§הדרן עלך, שטרן, אברהם דומ"ץ בנאוועזאמקי, ורנוב, תרצו, 234 עמ', 16MB, הדרנים על מסכתות
§הדרן עלך, ר' אברהם שטרן, בני ברק, תשמג, הדרנים למסכתות זרעים-מועד-נשים, 239 עמ', 8MB, ממקור אחר, 239 עמ', 8MB
§הדרני אשר, רבי אשר רוזנבוים, תל אביב, תשכ"ד
§הדרנים - פרי עץ הדר, לוין, יהודה ליב ב"ר נחום פנחס, ס. לואיס, תרפב, 166 עמ' 7,MB
§הדרנים - פרי עץ הדר, ר' יהודה ליב לעווין, 10MB, דיטרויט תרפב, 227 עמ', 10MB. מעמ' 166 - האדרת והאמונה ח"ג - דרשות על התורה
§הדרת אפרים - א, הדרנים, טכורש, כתריאל פישל בן אלכסנדר סנדר גדליה, ירושלים, 5730
§הדרת אפרים ח"ב, רבי כתריאל פישל טכורש, תל אביב, תשל"ד, הדרנים, 341 עמ', 26MB
§הדרת חיים, ווילשטיין, חיים ב"ר זלמן, ירושלים, תרצט, 79 עמ', 4MB, הדרנים על מסכתות. מעמ' 70 - דרשה לבר מצוה
§הדרת יוסף, ר' טובי' גפן, אטלנטא תש"ב, הדרנים, 64 עמ', 2MB
§ויאמר יעקב, גרוס, יעקב, מונקאטש, הדרנים על יומא וקדושין, פלפול על שליחות, ודרוש לשבועות
§ולבש הכהן, ג'רבה, תרפז, 276 עמ', 14MB, הדרנים למסכתות, עם ביאורים עד אגדה לפתיחת המסכתות. מעמ' 256 - פיוטים. מעמ' 270 - סדר המצלאין ושינוי השם לחולה
§חיי שלמה, רבי חיים שלמה קום, ירושלים, תרפ"ט, על הש"ס, הדרנים ותשובות, ובאור לשער התערובות של פמ"ג
§חקר שמואל, ליאצקי, שמואל ב"ר דוב, ביאליסטוק, תרפח, הדרן על ש"ס משניות, ועל הש"ס, וביאור מאמרי חז"ל
§יד הלוי, רבי יוסף דוב לעווין, ניו יורק, תש"ט, הדרנים, חידושי סוגיות ושו"ת, ודרשות, ותקנת עגונות, 461 עמ', 40MB
§יד פינחס, גערבער, פינחס שמואל יעקב ב"ר יהודה, לונדון, תרצט, הדרנים, חידושים ופלפולים
§יחי ראובן, רבי ראובן זאהמן, ווארשא, תרצ"ז, דרשות והדרנים
§ילדי יוסף-חלק שלישי, ברבי, יוסף, ג'רבה, תרעד, הדרנים למסכתות כתובות, גיטין, קדושין, ב"מ, שבועות, חולין, 77 עמ', 3 מג"ב. מעמ' 19 - "נוכח השולחן" על שו"ע. מעמ' 22 - על ברכות
§כי בם חייתני, גרינבערג, ישראל העשיל בן מאיר, תשעא, 246 עמ', 9MB, הדרן על הש"ס, והדרן על מס' סוטה בנושא תחיית המתים - ע"י אליהו או ע"י המשיח
§ישמח לב, משה שמעון הלוי, ווייטצען, תרסז, הדרנים על מסכתות מועד ונשים
§ישמח לב, משה שמעון הלוי, סאיני, תרעג, הדרנים על מסכתות נזיקין, 247 עמ', 17 מג"ב,
§ישמח לב, משה שמעון הלוי, וואראהל, תרפו, הדרנים על מסכתות קדשים וטהרות
§לפלגות ראובן ח"א ח"ג, ר' זעליג ראובן בענגיס, 32MB, ירושלים - ת"ש הדרנים לכל מסכתות הש"ס
§לפלגות ראובן ח"ד ח"ה, ר' זעליג ראובן בענגיס, 24MB, ברלין - תרפ"ד הדרנים לכל מסכתות הש"ס
§לפלגות ראובן ח"ו ח"ז, ר' זעליג ראובן בענגיס, 23MB, ירושלים - ת"ש הדרנים לכל מסכתות הש"ס
§לפלגות ראובן, בנגיס, זליג ראובן ב"ר צבי, פיעטרקוב, תרעד
§לפלגות ראובן, בנגיס, זליג ראובן ב"ר צבי, בילגורייא, תרע, הדרנים
§לפלגות ראובן, בנגיס, זליג ראובן ב"ר צבי, פיעטרקוב, תרסו
§לפלגות ראובן, בנגיס, זליג ראובן ב"ר צבי, קיידאן, תרצב
§מבשר טוב, שבתי ב"ר משה, קאלאזשוואר, תרעה, הדרנים על שמונה עשר מסכתות
§מחברת הדרנים, פרידמאן, יצחק אייזיק איש שלום, קיידאן, תרפט, הוספות לספר הגיון יצחק, הדרנים על יומא, סוכה, חגיגה, יבמות, נדה וש"ס
§מראה תכלת, הדרן על התלמוד, רב אריה ליב לעווין, לונדון, 5680
§מרכבת המשנה, ר' זוסמן אבא ליפשיטץ, ניו יורק תר"פ, 79 עמ', 4MB, הדרנים, על ודרשות
§נזר יוסף א, ר' טובי' גפן, אטלנטא תשי"ח, 99 עמ', 3MB, הדרנים ליבמות, ב"ק, ב"ב, מכות, מנחות, חולין, כריתות, קדשים, ש"ס, ודרשות
§נחלת יוסף, ר' טובי' גפן, אטלנטא תש"ו, 33 עמ', 1MB, הדרנים לכתובות, גיטין, קדושין, ב"מ, שבועות, חולין, חידושי סוגיות ודרוש לחיי שרה
§נחמת יהודה, רבי מנחם יהודה גוזיק, ניו יורק, תרצ"ה, הדרנים למשנה ולמסכתות
§נר בנימין, רבינר, זאב אריה ב"ר בנימין בינוש, ירושלים, תשד, הדרנים, עם חידושי הלכה ואגדה מבנו
§סמיכת חכמים, רבי נפתלי כ"ץ, ניו יורק, תשל"ט,על סמיכות המסכתות
§עלי חלד"י, חבורת לומדי דף יומי בבית כנסת ישראל הצעיר בבורו פרק, ירושלים, תשב. בתחילתו בא ספר Pages of our life, ובעמ' 25 מתחיל החלק העברי, הדרן על סדר נשים, וביאור להדרן, 53 עמ'
§ערוגת הבושם, רבי יחזקאל עזרא יהושע הלוי, ירושלים, תרס"ג, 138 עמ', 10MB, הדרנים. מעמ' 125 - דרשות
§פה אליהו, ר' אליהו ראזען, לובלין תרצח, 40 עמ', 1MB, דרוש לסיום הש"ס
§פרחי אליהו, ר' אליהו משה לונץ, ירושלים תרסט, 132 עמ', 9MB, הדרנים
§שבחו הדורים, הדרנים, רבי חיים יעקב הערשקאוויטש, קרית יואל מונרו, 5782
§שובע שמחות, רבי יחיאל מיכל ברבי זרח, ירושלים, תרע"ג, 87 עמ', 7MB, הדרנים
§תל תלפיות, הלפרין, שמעון, ירושלים, תרצח, הדרנים על מסכת ברכות, 24 עמ',
§תל תלפיות, הלפרין, נפתלי הירץ מאיר, ירושלים, תשב, הדרנים על מסכתות
§תל תלפיות-חלק שני, הלפרין, שמעון, ירושלים, תרצט, הדרנים על שבת, עירובין, פסחים
תפארת ישראל, הרב ישראל פישמן, הדרנים לש"ס, דברי תורה, דרשות ודברי זכרון
§תפארת משה-חלק שני, משה זאב ב"ר שאול הכהן, נו יארק, תשיג, הדרנים

ריאליה תלמודית
באהלי שם, הרב אביגדור אמיתי, האם חז"ל והראשונים קיבלו את יסודות המדע היווני? החילוק המהותי בין התפיסות המדעיות הבבליות לבין אלו היווניות, בין המדע בארצות האסלאם בימי הביניים לבין ארצות הנצרות, וההבדלים בין הראשונים שחיו בארצות השונות. כיצד יתכן שהשמש, הנמצאת בלילה "מתחתינו", תחמם משם את המעיינות, כדברי הגמרא? מהי כוונת הגמרא שבין עלות השחר להנץ החמה השמש נמצאת כנגד עוביו של רקיע; שיטת ר"ת לעניין צאת הכוכבים; דעת הרס"ג הרמב"ם ור"ח על האסטרונומיה שבגמרא; דברי תוס' שכנגד העולם יכולים להיות בשמיים רק שלושה כוכבים, ושאר כל הכוכבים שאנו רואים ברקיע הם כנגד ים אוקיינוס
ברוח טובה, דוד ליפשיץ, גילויי הומור שנינות והווי בתלמוד
דע מאין באו, הרב אביגדור אמיתי, בענין יצירת של כינים, עכבר שחציו אדמה, סלמנדרה, אדני השדה, חילזון, נחש, דבורים, תולעים, פרעושים, רמשים ועופות
הידיעות המדעיות שבדברי חז"ל, הרב אביגדור אמיתי
§התלמוד וחכמת הרפואה, קצנלסון, יהודה ליב בנימין, ברלין, תרפ"ח
§ידיעות הטבע שבתלמוד, טאקסין, מנחם צבי ב"ר אריה, ווארשא, תרסג, המדעים הנמצאים בתלמוד ובמדרשים
§מאמר עש וכימה, גפנר, ישכר אברהם, ווארשא, תרס, על המאמרים בתלמוד העוסקים באסטרונומיה
§מדרש הרפואה א, משה פרלמן, תל אביב, תרפ"ו, תורת הרפואה והבריאות שבתלמודים ובמדרשים
§מדרש הרפואה ב, משה פרלמן, תל אביב, תרפ"ו
§מדרש הרפואה ג, משה פרלמן, תל אביב, תרפ"ו
§מחוזא, מאייער, זאב דוב אלטר ב"ר ישראל הלוי, פרשבורג, תרפ, מחקר על בנין העיר מחוזא, תושביה ורבניה
§שבע חכמות, הגיאוגרפיה של התלמוד, י"צ הרשנזון, לונדון, תרעב
§חקרי תלמוד, פדרבוש, שמעון (ד"ר), ירושלים ווארשא, תרצח
§לחקר שמות וכינויים בתלמוד, ר' ראובן מרגליות, ירושלים תש"ך, 71 עמ', 2MB. מעמ' 68 - מפתח מקורות ונושאים
§לשאלת מקורות הסוגיות, ווייס, אברהם מווארשא (ד"ר), בודפשט, תרפה
§מערת עדלם-חלק ראשון, עדעלמאנן, מרדכי יצחק, ביאליסטוק, תרעב, רשימות שמות אנשים המובאים בתלמוד בדרך אגב, בסדר א"ב
§עריכת המשנה, התוספתא והתלמוד, מאיר, מיארה, ירושלים , 5774
§קדמוניות התלמוד-חלק ראשון, ע"פ תגליות חדשות, קרויס, שמואל פרופ ד"ר, אודיסה, תרעד, 219 עמ', 13MB
§קדמוניות התלמוד - כרך שני חלק שני, על המלבושים והתכשיטים, קרויס, שמואל פרופ ד"ר, תל אביב, תשה, 328 עמ', 18MB
§שמות וכינויים בתלמוד, מרגליות, ראובן, לבוב, 21 עמ', 1MB,
יג מדות
§ברורי המדות, ר' חיים הירשענזאהן, ירושלים תרפ"ט, על מדות שהתורה נדרשת בהן, 298 עמ', 12MB
§ברורי המדות-חלק שני, הירשנזון, חיים, ירושלים, תרצא, על מדות שהתורה נדרשת בהן - גז"ש, היקש ובנין אב
§ברורי המדות-חלק שלישי, הירשנזון, חיים, ירושלים, תרצא, על י"ג מדות
§ברורי המדות-חלק רביעי, הירשנזון, חיים, ירושלים, תרצא, על דבר הלמד מעניינו ודבר הלמד מסופו ושני כתובים המכחישים זא"ז
§מדות שהתורה נדרשת בהן, אוסטרובסקי, משה, ירושלים, תרפד
§שערי המדות, ראטה, יואל צבי, נ"י, תשיז, על י"ג מדות שהתורה נדרשת בהן
§שערי המדות, רבי יואל צבי ראטה, ניו יורק, תשכ"א, 275 עמ', 13MB, על י"ג מדות שהתורה נדרשת בהן. מעמ' 259 - "שערי רחמים" הקשר ביניהם לי"ג מדות של רחמים. מעמ' 272 - על סוגיית "כבתה"

הלכה משה מסיני
§ואלו ההלכות, ביברפלד, חיים ב"ר אברהם, ברלין, תרצה, על הלכה למשה מסיני
§ואלו ההלכות, ביברפלד, חיים ב"ר אברהם, ברלין, תרצט, על ההלכה למשה מסיני בש"ס ובפירושיו
§חבל מנשה, מנשה גרוסברג, נ"י, תשיא, בענין הלכה למשה מסיני
§קוצותיו תלתלים, שיטת הרמב"ם על הלכה למשה מסיני, ישראל מאיר פלאם, ביתר, 5779
מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
| דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US