Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

הלכות תלמוד תורה

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק זא/18 הלכות תלמוד תורה פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אור אברהם
א/רה"פ אור הישר
א/רה"פ אמונה ותורה
א/רה"פ באור המלך
א/רה"פ בארות המים (שאנג'י)
א/רה"פ דברי ירמיהו
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ חזון יעקב
א/רה"פ חזק יד
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
א/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
א/רה"פ סדר משנה
א/רה"פ עבודת המלך
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שלמי מרדכי
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שפת מלך
א/א אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' צח אות ז
א/א אדם וביתו (תשסב) עמ' 67, 153
א/א אדם וביתו (תשסט) עמ' 80, 193
א/א אדני היד החזקה
א/א אהל שרה לאה עמ' תתקכה, תתקל {אבי עזרי}
א/א אוהב מישרים עמ' קעא {הגהמ"י - יורדים לנכסיו לא בפניו לקיים מ"ע שלו}
א/א אוצר א"י ח"ג עמ' 21
א/א אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רמז
א/א אור ליהודה קדושין עמ' רנז
א/א אורות הרמב"ם {מנין המצוות}
א/א אורח ישראל סי' ב הערה ג, סי' כב אות ד, יד
א/א אות היא לעולם ח"ב דף רט ע"ב {דובר מישרים}
א/א איש אמונים דף לח ע"ג {מצות ת"ת}, סה ע"א
א/א אישי יובל עמ' 165
א/א אם הבנים
א/א אם המלך עמ' קה
א/א אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' ז {אבי עזרי}
א/א אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' ב, ה
א/א אמת ליעקב נשים עמ' קעא-קעב {קטן פטור}, קעג {בנים - תלמידים}, שלט {קטן פטור}
א/א אנצי"ת ע' אשה הע' 161
א/א אשר למלך
א/א באר יהודה
א/א באר מרים פ"י ה"ט אות א
א/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שכא
א/א באר שרים (שלזינגר) - שו"ת ח"ה עמ' קטו
א/א בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף לט ע"א {לח"מ}
א/א בים דרך עמ' ג
א/א בית אב (ברסלר) עמ' א-ה, כט, לד, מג
א/א בית אהרן וישראל גל' ע עמ' לז {מצוה ללמד את בנו}, גל' עב עמ' נז {הגהמ"י - כפייה לשכור מלמד}
א/א בית המלך (בוים)
א/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/א בית יעקב (בירב)
א/א בית מלך (חב"ד) עמ' 36
א/א בכורי אברהם דף מט ע"ב {הגהמ"י - כפייה}
א/א בכורי חיים ח"ג עמ' רסד, ח"ד עמ' פו {כ"מ}
א/א בן אברהם (תשי) עמ' שלב
א/א בן אשר סי' כד הערה י {אבי עזרי}
א/א בן ידיד
א/א בני דוד
א/א בנין עולם (ת"ת) עמ' ג {מצות עשה}
א/א ברור הלכה ב"מ לג ע"א ציון ה פסקה ג
א/א ברור הלכה קדושין כט ע"ב ציון ה
א/א ברכת אריאל ח"ב עמ' מב {חייב ללמד בן קטן}
א/א ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' כ {אביו חייב ללמדו}
א/א ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רח
א/א ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"א דף צא ע"א {לבנו}
א/א ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"א עמ' שכו {מצוה ללמד בנו}
א/א ברכת מרדכי דברים עמ' צח
א/א ברכת שלמה (מדע)
א/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שמז, ח"ב עמ' כג
א/א בשולי גליוני עמ' שע
א/א בשמן רענן ח"ב עמ' תעח, תפו
א/א בתורתו יהגה ח"א עמ' ב, שנא
א/א גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שיג
א/א גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שכה
א/א גבורת יצחק שבועות עמ' קצא-קצד {אשה}, קצה {עבד}, קצו-רא {קטן}, רב, רד, רכ {חובה ללמד}
א/א גן שושנים ח"א עמ' קיט
א/א גן שושנים ח"ב עמ' ריט {קטן פטור}
א/א דבר סיני (תשכו)
א/א דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' נ-נא {אשה}
א/א דובר מישרים (עם הוספות מבנו)
א/א דובר מישרים דף י ע"ד
א/א דרך המלך (רפפורט)
א/א דרך המלך (שימל) עמ' ג-כד
א/א דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1076 {מניין המצוות}
א/א דרכי שמחה עמ' יג
א/א הדר איתמר עמ' קל {מצוה על האב}
א/א הדרת מלך (זילברברג) דף כג ע"ב {אשה פטורה}
א/א הלכתא למשיחא עמ' 63
א/א המאיר לארץ
א/א המוסר והמשפט בישראל פ"ו אות ב {הגהמ"י - כופים}
א/א הר המלך ח"ג עמ' צז-צח
א/א הרמב"ם והזוהר
א/א הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רב
א/א הרמב"ם כמחנך עמ' 46, 66
א/א ויואל משה עמ' תי
א/א וענפיה ארזי אל (תשסו) בראשית-שמות עמ' 5 {עבד פטור}
א/א זכרון הרב עמ' 73 {דוקא בן קטן}
א/א זכרון משה (ברומר) דף צט ע"ג
א/א חדושים ובאורים (שני') ח"א עמ' רכה
א/א חובות יהודה עמ' 450 {חובה ללמד את בנו}
א/א חוקות הדיינים ח"ג עמ' קסג {הגהמ"י}
א/א חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קיא
א/א חי' ר' שמואל ב"ב עמ' סז {הגהמ"י}
א/א חיים ומלך
א/א חיים שנים ישלם עמ' כ
א/א חינוך הבנים למצוות עמ' ח
א/א חלקת מאיר
א/א יד דוד (קרלין) ח"א דף קד
א/א יד ישראל ח"ב
א/א יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו ה"ד אות ג
א/א יד פשוטה אהבה עמ' קיג
א/א יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' קלט {הגהמ"י}
א/א יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' נד {הגהמ"י}
א/א ימי שלמה
א/א יצחק ירנן
א/א ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רמט
א/א ישורון ח"ו עמ' קיא
א/א ישמח אב עמ' קצט
א/א כבוד יו"ט
א/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרנ {הגהמ"י}
א/א כפי אהרן (זס') קמא עמ' קעז
א/א כרם יעקב עמ' קצג
א/א כתר אפרים עמ' רעט
א/א לב אריה (הורביץ) עמ' קנו
א/א לב חיים (פלג'י) ח"ב דף א ע"ב וע"ד {בני דוד}
א/א לב מבין
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' עז {הגהמ"י}
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קטו ע"ב, קטז ע"א
א/א לקוטי שיחות חט"ו עמ' 136, חי"ט עמ' 38
א/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 158 {לא מביא את "ודברת בם"}, 376 {מנין המצוות - לכבד מלמדים}
א/א לקוטי שיחות חל"ה עמ' 61
א/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' ו אות ד, ו {הגהמ"י - כופין לשכור מלמד}
א/א מאה שערים (קפשאלי) עמ' שצט
א/א מאור למלך קדושין עמ' קמה-קמח
א/א מאמר מרדכי (נסים)
א/א מועדים וזמנים ח"ד סי' שיח
א/א מכלול גל' יח עמ' 57-60
א/א מנחה לאיש עמ' 381 {מנין המצוות}
א/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' לג, נ
א/א מנחת חינוך ח"ג עמ' קמז
א/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקמח
א/א מסורה חט"ו עמ' סא
א/א מסורה חי"ג עמ' נג {מנין המצוות}
א/א מעין חיים ח"א עמ' מט {בשכר}, נ-נב {קטן}, ח"ב עמ' קמח, ח"ג עמ' קכג
א/א מעיני המים
א/א מעליות ח"ה עמ' 26-29
א/א מעמד האשה עמ' 106
א/א מעשה רק"ם (קורייאט) דף כב ע"ד
א/א מפניני הרב עמ' רד
א/א מצא חן
א/א משא בני קהת
א/א משאת המלך (אדרי)
א/א משאת המלך ח"א סי' פ אות א-ד
א/א משב יעקב ח"ב
א/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קנא {הגהמ"י}
א/א משנה הלכות ח"ט סי' רד {לדבר בם}
א/א משנה הלכות ח"י סי' קנט
א/א משנה כסף (כולי) עמ' א
א/א משנה כסף (שירירו)
א/א משנת אברהם (ס' חסידים) ח"א עמ' ו
א/א משנת יעקב כאן
א/א משנת יעקב מדע עמ' קעט-קפ
א/א משנת יעקב משפטים עמ' שא {הגהמ"י אות א}
א/א משנת ישראל סי' ב הרחבת המשנה אות ז {מנין המצוות - לכבד}
א/א משנת שמחה
א/א משרת משה (עטייה)
א/א מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' רסו
א/א מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רסא
א/א נהרות איתן ח"ב עמ' שכה
א/א נחלת יצחק קידושין סי' טז
א/א נחלת צבי (פאליי) עמ' שמג
א/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף ט ע"ג-ע"ד {שני פסוקים, ללמד עצמו וללמד בנו}
א/א ס' המצפה הל' ת"ת עמ' יא-כט
א/א ס' השבי"ט עמ' סט-ע, עב, פג
א/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' לט
א/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' רכה {מנין המצות}
א/א סוכת דוד (מן) סוכה סי' לה ס"ק ו {לח"מ}
א/א סופר המלך
א/א עבודת המקדש (כהן) ח"ג, פתח השער
א/א עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' לח-מא
א/א עט לעשות סי' נח עמ' 292
א/א עין חיים ח"ב עמ' קפג
א/א עין יהודה עמ' יא {הגהמ"י אות א}
א/א עלי עין עמ' פג
א/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' תיד-תטו {הגה"מ}
א/א עשה לך רב ח"ה סי' כג עמ' קע
א/א פירות מפוזרין עמ' כג {אשה פטורה}
א/א פני המלך (שטרן)
א/א פני משה (שלז')
א/א פנת יקרת (תשעא) עמ' שעב-שעג, שעד {מנין המצוות}, תקנט-תקס
א/א פנת יקרת חולין פ"י עמ' עג {הגהמ"י - חיוב אב ללמד בנו - שעבוד}, עד {אשה פטורה}
א/א פרח מטה אהרן (סול') מדע
א/א פרי האדמה ח"ד
א/א פרי חדש
א/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' לט-מא {מנין המצוות}, מב-נא
א/א פרפרת משה ח"ב עמ' תסד, תפח
א/א פרשת המלך
א/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שלט ע"א-ע"ג
א/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רנא, רצו, שב, שסט
א/א קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רלט {חייב ללמד}
א/א קובץ על יד ח"א
א/א קנה חכמה
א/א קרבן משה עמ' רלה
א/א ראש דברך עמ' שעא
א/א רב ברכות (בן שושן) ח"ב סי' טו
א/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שיד {טו"א}, ח"ד עמ' קד
א/א רני ושמחי דף קכו ע"א {לב מבין}, קכז ע"ד
א/א רנת יעקב עמ' רעט
א/א רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' שד
א/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' סא {ללמד קטן}
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' צה
א/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תיז-תיח {קטן}, תכב {הגהמ"י}, תכד {אשה}
א/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קמז
א/א שדה יצחק עמ' קה-קו
א/א שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א אות א, יד, פ"ג קו"א אות א {מנין המצוות}
א/א שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' צה {הגהמ"י}
א/א שושנת העמקים (גנק) עמ' א
א/א שחר אורך עמ' רנו {הגהמ"י אות א}
א/א שלמי מרדכי כאן, ועמ' קלב, קלד
א/א שמועת חיים ערכין ח"א עמ' פח
א/א שמחת חיים (אמסלם) פתיחה אות א
א/א שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 297
א/א שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' רנב {הגהמ"י}
א/א שפתי מלך
א/א תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כב ס"ק ו {לח"מ}
א/א תורה ודעת (דרוק)
א/א תורת החוף ימים סי' יד אות ב-ג
א/א תורת ירוחם ח"ב דף י ע"ג, יט ע"ד
א/א תורת משה (צונצין)
א/א תחומין חי"ב עמ' 134, חי"ז עמ' 154
א/א תכריך מרדכי סי' יז עמ' קיב
א/א תניא רבתי ח"א עמ' 286, ח"ב עמ' קצח
א/ב אגרות משה יו"ד ח"ב סי' ט, קי, אהע"ז ח"ד עמ' נה
א/ב אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קפג {ללמד בן בנו}
א/ב אדם וביתו (תשסב) עמ' 67-69, 153
א/ב אדם וביתו (תשסט) עמ' 80, 82, 193
א/ב אהל שרה לאה עמ' תתסו, תתע, תתעו, תתצב, תתצז {או"ש}
א/ב אוצר המאמרים (תשסג) עמ' שמג
א/ב אוצרות יהושע עמ' תקמב, תקפד
א/ב אור יקרות
א/ב אור שבעת הימים (ריינס) בהקדמה עמ' 8 (בספרות רומיות)
א/ב אור שמח
א/ב אורות הרמב"ם
א/ב אורח ישראל סי' ג הערה כה+, סי' כד הערה לז {אור שמח}
א/ב אחר האסף עמ' יז, כז
א/ב אמונת יהושע עמ' מג {או"ש}
א/ב אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' ה, ט
א/ב אש תמיד עמ' שצ
א/ב אשר למלך
א/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי (גם קונטרס אחרון)
א/ב באר יהודה
א/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' יא
א/ב באר מרים פ"י ה"ט אות א
א/ב באר שרים (שלזינגר) - שו"ת ח"ד סי' מז אות א-ב {לח"מ}
א/ב בגדי חמודות שמות פ"יב פסוק כו
א/ב בית אב (ברסלר) עמ' כח-לא, לג
א/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' ג, רנז
א/ב בית אהרן וישראל גל' לט עמ' צד {או"ש}
א/ב בית המלך (חסון)
א/ב בית יחזקאל (וייס) עמ' נ
א/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ב בית יעקב (בירב)
א/ב בכורי חיים ח"ג עמ' רנד, ח"ד עמ' פז-פח, ח"ה עמ' פא {כ"מ}, קיב {כ"מ}
א/ב בן אברהם (תשי) עמ' שלב
א/ב בן אשר ביאורי מקראות אות ד
א/ב בן ידיד
א/ב בנתיב החסד (אלתר) עמ' 173 {אור שמח}
א/ב ברכי יוסף יו"ד סי' רמה אות א {כ"מ}, דף יח ע"ג
א/ב ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' סד, רח
א/ב ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קט
א/ב ברכת מרדכי דברים עמ' צח
א/ב ברכת שלמה (מדע)
א/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שמז-שמח, שנ
א/ב ברקאי ח"ה עמ' 181 {או"ש}
א/ב בשולי גליוני עמ' תקא {בני בנים}
א/ב בשמן רענן ח"ב עמ' שפב, תעח
א/ב בתורתו יהגה ח"א עמ' לה, נ, נג, רעו, שנה
א/ב גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' עג, קעה {או"ש}
א/ב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שיג
א/ב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שכה
א/ב גבורת יצחק מכות עמ' קפו
א/ב גבורת יצחק שבועות עמ' רא {חובה ללמד את בנו}, רב-רג {חובה ללמד תלמידים}, רד {למה נצטוה על בנו ובן בנו}, רו, ריא {חובה ללמד תלמידים}, שכט {למה נצטוה על בנו ובן בנו}, שלז {שאינם בניו}
א/ב גן שושנים ח"א עמ' נב, קיט
א/ב דבר יהושע ח"ה יו"ד סי' יד ס"ק ב {כ"מ}
א/ב דברות משה גיטין עמ' תקלד, קדושין סי' מד ענף א, סי' נ הערה ז-ח
א/ב דברי אור ח"ג עמ' קנד
א/ב דברי יצחק (מורסיא) - מכתבי תורה עמ' יא-יב, יד
א/ב דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' ו-ז
א/ב דברי שלמה (אסרף)
א/ב דובר צדק (ר' צדוק) עמ' 35
א/ב דרך המלך (שימל) עמ' כה-מג
א/ב דרך חיים (תשע) פ"א הערה 1126, פ"ו הערה 901, 1628
א/ב דרכי שמחה עמ' יח
א/ב דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קצא, ריד
א/ב דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רעז, שט, שיא
א/ב הדרת אפרים ח"א עמ' סד, ח"ב עמ' רעא
א/ב הדרת מלך (זילברברג) דף כג ע"ב {לבניך ולבני בניך}
א/ב הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 116
א/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' צח
א/ב המעשה והמדרש עמ' יח
א/ב המעשה והמדרש עמ' קיא, קיג-קטו {ללמד את בן בנו}
א/ב העמק דבר דברים פ"ל פסוק ב
א/ב הר המלך ח"ז עמ' שכו
א/ב הרמב"ם והלכותיו
א/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 45
א/ב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רפב
א/ב זאת ליעקב שמות עמ' קח
א/ב זיו משנה
א/ב זכרון ליהודה סי' א אות יג, סי' ד אות ב {או"ש}
א/ב חבש פאר עמ' קכו
א/ב חוות בנימין ח"ב עמ' תקפא
א/ב חוקי חיים (גאגין)
א/ב חי' הראי"ה
א/ב חי' יחיאל דף יא ע"א {מצוה ללמד}
א/ב חיי אברהם (טייב) דף נו ע"א
א/ב חיי אברהם (צציק) עמ' לד-לה {אור שמח}
א/ב חיים ומלך
א/ב חיים שנים ישלם עמ' כ
א/ב חכם צבי (תשעה) ח"א סי' ע ד"ה וכיון
א/ב חלקת יהושע עמ' קמא-קמב
א/ב חלקת מאיר
א/ב חמדת אהרן עמ' כד
א/ב חקל יצחק (שו"ת) עמ' צב
א/ב יד ישראל ח"ב
א/ב יחוה דעת ח"ד עמ' רמח
א/ב יחל ישראל (תשנב) עמ' לט
א/ב יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' מו {רמב"ם}, מז {עבודת המלך}
א/ב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קלו
א/ב יצחק ירנן
א/ב ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רמט
א/ב ישורון ח"ו עמ' קיא
א/ב כבוד יו"ט
א/ב כתר אפרים עמ' שמג, שנב
א/ב לב מבין
א/ב לב שלם [גופי הלכות מב ע"ב, בני חיי]
א/ב לב שלמה (הלוי) דף קנ ע"ג
א/ב לדוד עד עולם עמ' 105 {כ"מ}
א/ב להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' עז {טורי אבן}
א/ב להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קיט ע"א
א/ב להורות נתן במדבר עמ' יב
א/ב להורות נתן מועדים ח"ה עמ' שלח
א/ב לקוטי שיחות חל"א עמ' 202
א/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' ו אות ד {מצוה ללמד בחינם}
א/ב לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שו
א/ב לשד השמן, פתח דבר, בדף לפני האחרון
א/ב מאור למלך נדרים עמ' עז-עט {או"ש}
א/ב מאור למלך קדושין עמ' קמה-קמח
א/ב מאורות הדף היומי ח"ב עמ' שיב
א/ב מבוא למשנה תורה עמ' 238
א/ב מגן גבורים (או"ח) סי' קלט ס"ק ב
א/ב מוריה גל' קיא עמ' נה-נו {או"ש}
א/ב מטר השמים עמ' תקיא
א/ב מכלול גל' יח עמ' 60-62
א/ב מנחת אלימלך עמ' מט
א/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' קמז
א/ב מסורה ח"ט עמ' סח
א/ב מעדני שמואל עמ' סה {או"ש}, קכז
א/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ב מעשי למלך ח"א דף סג ע"ד
א/ב מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תפז]
א/ב מצווה ועושה ח"א עמ' תקג
א/ב מקראי קדש (תפט) דף קו, קז ע"א
א/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' רעו {כ"מ}
א/ב מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
א/ב משאת המלך (אדרי)
א/ב משאת המלך ח"א סי' פ אות ו-ז
א/ב משאת מרדכי מכות עמ' עה
א/ב משכן שילה עמ' תנה
א/ב משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' עו
א/ב משנה כסף (כולי) עמ' א
א/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שלג
א/ב משנת יוסף דרשות ח"א עמ' פט
א/ב משנת יעקב
א/ב משרת משה (עטייה)
א/ב מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' רסה-רסו
א/ב מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רסא, תנא
א/ב נוה צדק
א/ב נועם חי"ב עמ' עט
א/ב נחלת צבי (פאליי) עמ' צב {או"ש}, שמג, שמה {או"ש}
א/ב נטע שורק דף קטו ע"ג
א/ב נתן פריו ב"מ עמ' תמט
א/ב ס' הפרדס לרש"י עמ' רי
א/ב ס' השבי"ט עמ' ע, עג, קכא
א/ב ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קעד {או"ש}
א/ב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' רעד-רעו
א/ב סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' רפו
א/ב סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קפב ע"א
א/ב ספרי דבי רב ח"ג עמ' פא
א/ב עבד המלך (תשא)
א/ב עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' מא
א/ב עט לעשות סי' רא
א/ב עיוני הלכות ח"ב עמ' תריט {כ"מ - לשכור מלמד לבן בנו}
א/ב עין חיים ח"א עמ' ריז {כ"מ - בן בנו כבנו}
א/ב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' תטז {רמב"ם}, תכא {או"ש}
א/ב ענבי פתחיה עמ' 183 {כ"מ}
א/ב פד"ר חי"ד עמ' 82
א/ב פד"ר חכ"א עמ' 267
א/ב פני חיים (צימרמן) עמ' ריח
א/ב פרח מטה אהרן (סול') מדע
א/ב פרי אברהם פסחים סי' נג אות ג
א/ב פרי האדמה ח"א
א/ב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' נא-נג
א/ב פרי צדיק (ר' צדוק) כי תבא אות ו {שהתלמידים קרויין בנים}
א/ב פרפראות לתורה (פרידמן) אות 23 {מצוה ללמד כל תלמיד}
א/ב פרפרת משה ח"ב עמ' תסד, תפח
א/ב פתחי שערים דף ו ע"א {לח"מ}
א/ב צדיק באמונתו יחיה עמ' רעח
א/ב צרור החיים (יעקב)
א/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רפז {או"ש}, רצו, שב, שד, שו, שסז
א/ב קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רלז, רעד
א/ב קול בן לוי
א/ב קול בן לוי (תשסג) עמ' כז
א/ב קול גדול ולא יסף עמ' 59
א/ב קול הנבואה עמ' ו {מפי השמועה}
א/ב קול הנבואה עמ' ו {מפי השמועה}
א/ב קנה חכמה
א/ב קרבן אשה
א/ב ראש דברך עמ' שעא
א/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שצו {או"ש}
א/ב רני ושמחי דף קכח ע"א {בן ידיד}
א/ב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שמ
א/ב רנת יצחק תהלים עמ' תקסב
א/ב רנת יצחק תפלה לשבת עמ' סד, קס {מצוה ללמד כל תלמיד}
א/ב רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' יח
א/ב שארית יעקב (אלגזי) עמ' תו (=קכד ע"א) {כ"מ}
א/ב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפ
א/ב שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תסו
א/ב שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 149
א/ב שדה הארץ ח"ג דף צו ע"ד
א/ב שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א אות ח-ט קו"א אות א
א/ב שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' צה
א/ב שושנת העמקים (גנק) עמ' א
א/ב שחר אורך עמ' רנז-רנח
א/ב שיחות לספר דברים עמ' סב {או"ש}
א/ב שירת הפסח אות נג {לבניך - אלו התלמידים}, פו {בן בנו}
א/ב שלל דוד
א/ב שלמי שמחה ח"ה עמ' מט
א/ב שלמי תודה
א/ב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שיז
א/ב שער ראובן (כץ) עמ' קס, קפ {חכם חייב ללמד}
א/ב שעת הכושר דף צה ע"ד
א/ב שפתי מלך
א/ב תורה ודעת (דרוק)
א/ב תורה ותעודה עמ' 51, 110
א/ב תורה תמימה דברים פ' ד אות ה
א/ב תורת אביגדור ח"ב עמ' כו, קע {לבניך}
א/ב תורת החוף ימים סי' יד אות ג
א/ב תורת ירוחם ח"א דף י ע"ב, ח"ב דף סח ע"ג
א/ב תורת מנחם ח"ג עמ' 86 {מצוה על כל חכם וחכם מישראל ללמד את כל התלמידים אע"פ שאינן בניו וכו'}
א/ב תורת מנחם ח"ט עמ' 126 {בניך אלו התלמידים}
א/ב תורת משה (צונצין)
א/ב תחומין חי"א עמ' 34
א/ב תחומין חכ"א עמ' 202
א/ב תניא רבתי ח"א עמ' 288, 290, 292, 410
א/ב תרומת הגורן ח"ב עמ' 84
א/ב תשובה מאהבה ח"א סי' קעח (פ ע"ד) {בן בנו}
א/ג אגרות הראי"ז עמ' כג {כשיכיר}
א/ג אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קי
א/ג אדם וביתו (תשסב) עמ' 153
א/ג אדם וביתו (תשסט) עמ' 187
א/ג אדני היד החזקה
א/ג אהל חייא עמ' תפג
א/ג אהל משה (הורוביץ) ח"א ב"ב כא ע"א
א/ג אהל שרה לאה עמ' תתקט {לח"מ}, תתקלב
א/ג אוצר א"י ח"ג עמ' 21
א/ג אוצר המלך
א/ג אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' כד
א/ג אור צהיר
א/ג אור שמח
א/ג אותו אדבר עמ' רמב
א/ג אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' ט, יא
א/ג אמת ליעקב מקרא עמ' רסט
א/ג אמת ליעקב נשים עמ' קעא-קעג, שלט {חייב ללמד עצמו כשיכיר}
א/ג אשר למלך
א/ג באר לחי ראי עמ' צ-צא
א/ג באר מרים פ"י ה"ט אות א
א/ג בחיר חיים
א/ג בית אב (ברסלר) עמ' ז, כו-כז
א/ג בית אהרן וישראל גל' נב עמ' לד, גל' נו עמ' יט
א/ג בית המלך (חסון)
א/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ג בית יעקב (בירב)
א/ג בית מלך (חב"ד) עמ' טו
א/ג בכורי חיים ח"ד עמ' פח
א/ג בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
א/ג בן אברהם (תשי) עמ' שלב-שלג
א/ג בן ידיד
א/ג בני בנימין (אדר"ת)
א/ג בנין עולם (ת"ת) עמ' קכב {ולמדתם אותם}
א/ג ברור הלכה ב"ק יז ע"א ציון א
א/ג ברכת אריאל ח"ב עמ' יז-יח
א/ג ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רז-רח
א/ג ברכת ראובן דף לח ע"ב {כ"מ}
א/ג ברכת שלמה (מדע)
א/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שמח, שנ
א/ג בשמן רענן ח"ב עמ' תעט-תפ, תפב, תפו
א/ג בתורתו יהגה ח"א עמ' מא, שנא, שנה, תכה
א/ג גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קמו {כ"מ}
א/ג גבורת יצחק שבועות עמ' רג-רד, רו-רי, רנ, רנט
א/ג דבר המלך (מנקין) עמ' 31-35
א/ג דבר סיני (תשכו)
א/ג דברי יציב חו"מ עמ' קיח {כשיכיר}
א/ג דרך המלך (רפפורט)
א/ג דרך המלך (שימל) עמ' מד-נג
א/ג דרכי שמחה עמ' צג
א/ג הדם הקדוש עמ' 141
א/ג הדר איתמר עמ' קלג {לשכור מלמד}
א/ג הדרת אפרים ח"א עמ' קח
א/ג המאור הגדול (יעבץ) עמ' צח
א/ג המדות לחקר ההלכה מדה י אות ד
א/ג המעשה והמדרש עמ' קטו {תלמוד קודם למעשה}
א/ג הרמב"ם והלכותיו
א/ג הרמב"ם ותורתו ח"א
א/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 47
א/ג ואם תאמר ח"ב קושיה 304
א/ג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' ר
א/ג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' ק
א/ג ויקח אברהם [אות היא לעולם ח"א דף א ע"ב]
א/ג זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רצח
א/ג זיו משנה
א/ג זכר לב אברהם (זכריש) עמ' רסו
א/ג חדושים ובאורים (שני') ח"ב סי' לג אות ב
א/ג חוף ימים ח"ג סי' מה אות יג
א/ג חזון יחזקאל יבמות פ"ח ה"ה
א/ג חי' חתם סופר
א/ג חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קיא
א/ג חי' רעק"א
א/ג חיים שנים ישלם עמ' כא
א/ג חינוך הבנים למצוות עמ' כ
א/ג חנוכת הבית עמ' ב
א/ג יד המלך (לנדא)
א/ג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כט
א/ג יחל ישראל (תשנב) עמ' כו, לד-לה, לט, מד
א/ג יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' מא
א/ג ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קלח
א/ג ימות המשיח בהלכה עמ' רצא {חייב ללמוד כשיכיר}
א/ג ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רמט
א/ג ישורון ח"ו עמ' קיב
א/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכז
א/ג כפי אהרן (זס') קמא עמ' קעה
א/ג כרם מנחם סי' כח
א/ג כתר אפרים עמ' שנד
א/ג לב דוד (פלדמן) עמ' קעד
א/ג לדוד עד עולם עמ' 101, 102, 104 {לח"מ}
א/ג להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' עז {לשכור מלמד}
א/ג להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קטז ע"א
א/ג להורות נתן מועדים ח"ג עמ' קמח
א/ג להורות נתן מועדים ח"ה עמ' שלח
א/ג לחם יהודה
א/ג ללשונות הרמב"ם
א/ג לקוטי שיחות חי"ז עמ' 233
א/ג לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 381
א/ג לקוטי שיחות חל"ו עמ' 18
א/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' ו אות ד {לח"מ}
א/ג לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף ח ע"ב
א/ג מאור למלך קדושין עמ' קמה-קמח
א/ג מאורות הדף היומי ח"ו עמ' כד
א/ג מאמר מרדכי (נסים)
א/ג מבוא למשנה תורה עמ' 373, 238
א/ג מועדים וזמנים ח"ד סי' שיח
א/ג מכלול גל' יח עמ' 62-63
א/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' כו, לד, נא-נב
א/ג מנחת מחבת עמ' קצט-ר
א/ג מעדני מלך ח"א עמ' נט [כשיכיר - צ"ל בשכר]
א/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ג מעין חיים ח"א עמ' מח {לח"מ}
א/ג מעיני המים
א/ג מעשה חייא (אמסלם) עמ' 37
א/ג מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תפז]
א/ג מצוה ולב (בר שאול) ח"ב עמ' 177 {כשיכיר}
א/ג מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
א/ג משאת המלך ח"א סי' פ אות ח
א/ג משכן שילה עמ' תנה
א/ג משנה הלכות ח"י סי' קנט
א/ג משנה הלכות ח"י סי' קנט
א/ג משנת יוסף דרשות ח"א עמ' לח {תלמוד קודם}
א/ג משנת משה כתובות עמ' קעה
א/ג משנת ראשונים (הירשפלד)
א/ג משפטי דרבנן עמ' כד {לח"מ}
א/ג משרת משה (עטייה)
א/ג נהרות איתן ח"ב עמ' רצה
א/ג נחלת צבי (פאליי) עמ' שמד
א/ג נפוצות יהודה עמ' קנו
א/ג ס' השבי"ט עמ' עא, עד
א/ג סדר הלכה דף ח ע"ב
א/ג סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' רסט
א/ג עבד המלך (תשסט) עמ' מ
א/ג עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' תיב, תיד
א/ג ענבי פתחיה עמ' 180
א/ג עשה לך רב ח"ה סי' כג עמ' קע-קעא {לשכור מלמד}
א/ג פאת שדך יו"ד עמ' רלג
א/ג פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 91
א/ג פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' נא-נג
א/ג פרשת המלך
א/ג צבי תפארת סי' מד (ח"ב) {לח"מ}
א/ג צהר גל' ב עמ' 37 {אלא בחינם}
א/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רצו-רצז {לח"מ}, שד, שו, שלז {לח"מ}
א/ג קובץ על יד ח"א
א/ג קול יהודה (גרשוני) עמ' תלז, תלט, תמא
א/ג קידש ידיד דף קכא ע"א {כ"מ}
א/ג קנה חכמה
א/ג קרית מלך (חב"ד) עמ' כג
א/ג קרן פני משה ח"ב
א/ג ראש דברך עמ' שעא
א/ג רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שמ
א/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תכב
א/ג שבילי אשר
א/ג שדה יצחק עמ' קי
א/ג שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א אות א, אות ד קו"א אות א, פ"ב אות א
א/ג שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' צה
א/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קעא {כשיכיר}, קעו, קעח {תלמוד מביא למעשה}
א/ג שובע שמחות עמ' קצט {לח"מ}
א/ג שושנת העמקים (גנק) עמ' א
א/ג שושנת יעקב (רפפורט) עמ' כא
א/ג שחר אורך עמ' רנו {כשיכיר}
א/ג שלמי מרדכי (גם עמ' קלב, קלד)
א/ג שלמי שמחה ח"ה עמ' מט
א/ג שלמי תודה
א/ג שפע חיים (תשסח) עמ' קמו
א/ג שפע חיים ח"ב עמ' עג
א/ג שפתי מלך
א/ג תורה ודעת (דרוק)
א/ג תורת החוף ימים סי' טו
א/ג תורת ירוחם ח"ג דף עה ע"ב
א/ג תורת מנחם ח"מ עמ' 210
א/ג תורת מנחם חכ"ג עמ' 41, חכ"ה עמ' 35 {מי שלא למדו אביו חייב ללמד א"ע כשיכיר}
א/ג תורת מנחם חמ"ח עמ' 348
א/ג תורת מנחם חנ"ג עמ' 56, 267
א/ג תחומין ח"ז עמ' 344, חי"א עמ' 36
א/ג תכריך מרדכי סי' יז עמ' קיב
א/ג תניא רבתי ח"א עמ' 286, 288
א/ד אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' נה
א/ד אדם וביתו (תשסב) עמ' 153
א/ד אדם וביתו (תשסט) עמ' 187
א/ד אהל חייא עמ' תפג
א/ד אוצר א"י ח"ג עמ' 21
א/ד אור צהיר
א/ד אורות הרמב"ם
א/ד אישי יובל עמ' 78, 84
א/ד אמונת יהושע עמ' לט {אם בנו נבון}
א/ד אמת ליעקב נשים עמ' קע-קעא
א/ד אש תמיד עמ' שצ
א/ד אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות שפח
א/ד אשר למלך
א/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ד ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רי
א/ד ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קט {אם בנו נבון}
א/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שמו, שמח
א/ד בתורתו יהגה ח"א עמ' מז-מט, רפח
א/ד גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' ריט {אבי עזרי}
א/ד גבורת יצחק שבועות עמ' ריא-ריד
א/ד דבר סיני (תשכו)
א/ד דברי אור ח"ג עמ' קנג
א/ד דברי יצחק (מורסיא) - מכתבי תורה עמ' יד
א/ד דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' ז
א/ד דרך המלך (שימל) עמ' נד-סז
א/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרכ
א/ד טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תצט
א/ד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כח
א/ד כנפי נשרים
א/ד לדוד עד עולם עמ' 103
א/ד להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קטו ע"א
א/ד לקוטי שיחות חלק ל עמ' 165 {חובה ללמוד סודות}
א/ד מכלול גל' יח עמ' 64-66
א/ד מעמד האשה עמ' 114
א/ד משכנות אפרים שבת סי' לא בהערה
א/ד משנה כסף (כולי) עמ' א
א/ד משנה כסף (שירירו)
א/ד מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' רסו
א/ד נהרות איתן ח"ב עמ' רצה
א/ד נוה צדק
א/ד נחלת יצחק קידושין סי' טז
א/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף עד ע"ג {הוא קודם לבנו}
א/ד ס' השבי"ט עמ' עה-עו
א/ד פנת יקרת (תשעא) עמ' שעג, תקנט
א/ד פנת יקרת חולין פ"י עמ' עד
א/ד צפנת פענח (עם העמק עיון)
א/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רצז
א/ד קנה חכמה
א/ד קרן פני משה ח"ב
א/ד שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א אות ז
א/ד שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קעח {דברי ירמיהו}
א/ד שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/ד שחר אורך עמ' רנו {כשם}
א/ד שם יוסף (אליקים)
א/ד שפתי מלך
א/ד תורה ודעת (דרוק)
א/ד תורת ירוחם ח"ב דף לד ע"ד
א/ד תרומת הגורן ח"ב עמ' 85
א/ה אבני אש (מילר) עמ' תט
א/ה אדם וביתו (תשסב) עמ' 153
א/ה אדרת המלך עמ' ב {קדימת ת"ת לפריה ורביה}
א/ה אורות הרמב"ם
א/ה אחר האסף עמ' מח {הגהמ"י}
א/ה אמרי יקותיאל (תשסג) עמ' מג
א/ה אמת ליעקב נשים עמ' קעא
א/ה אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ז ברכת אברהם אות קכב {להוציא בפה}
א/ה אשר למלך
א/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ה בן ידיד
א/ה ברור הלכה יבמות סג ע"ב ציון ד
א/ה ברור הלכה קדושין כט ע"ב ציון י
א/ה ברכת אריאל ח"ב עמ' יז-יח
א/ה ברכת הורי סי' כא הע' י {או"ש}
א/ה בשמן רענן ח"ב עמ' שפ
א/ה גבורת יצחק שבועות עמ' רטו-רטז
א/ה גשר יהושע עמ' 267
א/ה דבר המלך (מנקין) עמ' 36
א/ה דבר סיני (תשכו)
א/ה דרך המלך (שימל) עמ' סח-עד
א/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 46, 48
א/ה התורה והמדינה ח"ט עמ' שסט, קובץ יא עמ' רעג
א/ה ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' רב
א/ה ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' רה
א/ה חוות בנימין ח"ב עמ' תקפ
א/ה חי' ר"י נחמיה סי' קכה אות ד, סי' קנא אות ד
א/ה חיים שנים ישלם עמ' כא
א/ה יערי עם דבשי ח"ד מדור א אות יד {לבניך - התלמידים}
א/ה ישורון ח"ו עמ' קיב
א/ה כי בא מועד עמ' רנט
א/ה לקוטי סופר ח"א דף יג ע"ב
א/ה מבוא למשנה תורה עמ' 346
א/ה מנחת בצלאל עמ' א
א/ה מרכה"מ אלפ'
א/ה משנה כסף (כולי) עמ' ב
א/ה משנה כסף (שירירו)
א/ה משנת ראשונים (הירשפלד)
א/ה משרת משה (עטייה)
א/ה נוה צדק
א/ה נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' כח אות ג
א/ה נחלת דבש מהדו"ת סי' פב אות ב {ואח"כ לישא}
א/ה נחלת צבי (פאליי) עמ' שמג
א/ה ס' השבי"ט עמ' עו
א/ה סוכת שלום (גריידץ) עמ' כא
א/ה סתירת זקנים, אגדה עמ' נה
א/ה עין חיים ח"א עמ' קצה
א/ה עצי ארזים סי' א ס"ק ד
א/ה פאר המלך עמ' רמו
א/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רצח
א/ה קנה חכמה
א/ה ר"י קארו - קובץ עמ' רכה
א/ה שו"ע הרב הל' ת"ת פ"ג אות א-ב, קו"א אות א
א/ה שלמי מרדכי כאן, ועמ' קלב, קלד
א/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 204
א/ה תורה ודעת (דרוק)
א/ו אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קכה
א/ו אורות הרמב"ם
א/ו אורח ישראל סי' כב אות ט
א/ו אמת ליעקב מועד עמ' שנג
א/ו אמת ליעקב נשים עמ' קא {משיתחיל לדבר}
א/ו באר יצחק (גולדשמיד) עמ' נו
א/ו בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף לט ע"ב
א/ו בים דרך עמ' ד-ה
א/ו בית אהרן וישראל גל' נו עמ' כ, גל' ע עמ' קד
א/ו בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' קכא {משיתחיל לדבר}
א/ו בית המלך (חסון)
א/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ו בכורי הארץ עמ' 445 {מלמדו תורה צוה לנו}
א/ו ברור הלכה כתובות נ ע"א ציון ג
א/ו ברור הלכה סוכה מב ע"א ציון י
א/ו ברכי יוסף יו"ד דף יח ע"ג {בן שש ובן שבע}
א/ו ברכי יוסף יו"ד סי' רמה אות ג {שש או שבע}
א/ו בשמן רענן ח"ב עמ' תפד
א/ו בתורתו יהגה ח"א עמ' א, ג-ה, י
א/ו גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רמ
א/ו גבורת יצחק שבועות עמ' מז, ריז-רכא, רכג-רכה, רנט, שמ
א/ו דרך המלך (שימל) עמ' עה-פב
א/ו הגיוני הלכה עמ' 121
א/ו הר המלך ח"ז עמ' שנב-שנג
א/ו הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קצו
א/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 50, 61
א/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' עב
א/ו ויקח אברהם [אות היא לעולם ח"א דף א ע"ב]
א/ו חזון עובדיה (הלוי) דף רכו ע"ג
א/ו חיים שנים ישלם עמ' כא-כב
א/ו חינוך הבנים למצוות עמ' יט, לו
א/ו יד ישראל ח"ב
א/ו יד פשוטה אהבה עמ' קי, קיג
א/ו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כח
א/ו ימי שלמה
א/ו ישורון ח"ו עמ' קיג
א/ו ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 189
א/ו כבוד יו"ט
א/ו להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קטז ע"ב
א/ו לקוטי שיחות חי"ט עמ' 42
א/ו מאה שערים (קפשאלי) עמ' תא
א/ו מחנה יוסף ח"ג עמ' סב
א/ו מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' רנד
א/ו מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' נא
א/ו מלאכת מחשבת עמ' רכא
א/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' לז, נב
א/ו מנחת אליהו ח"ג עמ' פד
א/ו מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' פו
א/ו מעין חיים עמ' נב
א/ו מקדשי השם ח"א עמ' קעה
א/ו מרכה"מ אלפ'
א/ו משאת המלך (אדרי)
א/ו משנה כסף (שירירו)
א/ו משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ב עמ' צה
א/ו משנת יעקב
א/ו נהרות איתן ח"א עמ' שעט
א/ו נחלת עזרא ח"ג עמ' 111
א/ו נשמה של שבת עמ' 73 {משעה שיכול לדבר}
א/ו נתן פריו סוכה עמ' שלא
א/ו ס' השבי"ט עמ' עו
א/ו סוכת דוד (מן) סוכה סי' לה ס"ק א, ו, יא-יב
א/ו עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קצו
א/ו עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' תיט
א/ו פני משה (שלז')
א/ו פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' נג-נד
א/ו צפנת פענח (עם העמק עיון)
א/ו קול בן לוי (תשסג) עמ' כז
א/ו קול יהודה (גרשוני) עמ' תלז
א/ו קול צופיך עמ' שו, שט
א/ו קנה חכמה
א/ו קרן פני משה ח"א עמ' רמו
א/ו ראש דברך עמ' שעז
א/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' עט-פ
א/ו רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' סא {משיתחיל לדבר}
א/ו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' צה, רטז
א/ו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תיח, תכ-תכא
א/ו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' רלג, רלו
א/ו שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א אות א קו"א אות א
א/ו שלמי מרדכי (גם עמ' קלג, קלה)
א/ו שם אליעזר דף מו ע"ד
א/ו שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 317
א/ו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כב ס"ק א, ו, ט-יב
א/ו תורה ודעת (דרוק)
א/ו תורה ותעודה עמ' 49
א/ו תורת החוף ימים סי' יד אות ג
א/ו תניא רבתי ח"א עמ' 285
א/ז אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קי, ח"ג עמ' שיח, חו"מ ח"א סי' נט
א/ז אדני היד החזקה
א/ז אהל שרה לאה עמ' תקמט {הגהמ"י אות ה}, תתח {הגהמ"י אות ו}
א/ז אור יקרות
א/ז אור ליהודה קדושין עמ' רנז {האב חייב למד לבנו תושבע"פ בשכר}
א/ז אור צהיר
א/ז אחר האסף עמ' מה, מו
א/ז אמת ליעקב מקרא עמ' ה
א/ז אשר למלך
א/ז באר יהודה
א/ז בגדי ישע
א/ז בים דרך עמ' ה
א/ז בית המלך דף א ע"ב
א/ז בן אברהם (תשי) עמ' שלו, שמד
א/ז בן ידיד
א/ז בני חיי
א/ז ברור הלכה ב"מ עה ע"ב ציון ה {תורה שבכתב בשכר}
א/ז ברור הלכה נדרים לז ע"א ציון א
א/ז ברור הלכה קדושין ל ע"א לפני ציון ב
א/ז ברכת שלמה (מדע)
א/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שמז
א/ז ברקאי ח"ה עמ' 62 {חייב ללמד את בנו תורה שבכתב או תושבע"פ}
א/ז בתורתו יהגה ח"א עמ' לג, קכז, שנז
א/ז גבורת יצחק אבות עמ' עג
א/ז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' ריב {חייב ללמדו בשכר}
א/ז גבורת יצחק מכות עמ' קפה
א/ז גבורת יצחק שבועות עמ' רכה, רכז-רכט
א/ז דבר המלך (מנקין) עמ' 36
א/ז דבר סיני (תשכו)
א/ז דברות משה קדושין סי' נ הערה ז
א/ז דרך המלך (שימל) עמ' פג-צז
א/ז חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קיב
א/ז חיים שנים ישלם עמ' כב
א/ז חינוך הבנים למצוות עמ' נ
א/ז חסד יצחק עמ' כב-כג
א/ז חקרי זמנים ח"ד עמ' רסא, רסג
א/ז טוב עין (חיד"א, תקנו) דף ה ע"א
א/ז יטב פנים ח"א דף קכד
א/ז ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קלה
א/ז יסודי הצדקה עמ' 59
א/ז ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רנ
א/ז ישורון ח"ו עמ' קיג
א/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קיא {דברי קבלה}
א/ז כס המלך עמ' ד
א/ז כרם מנחם סי' יא
א/ז כתר אפרים עמ' רעט
א/ז לב טהור עמ' קמב
א/ז לב מבין
א/ז לב שלם [ב"ח יו"ד סי' רמה, ט"ז שם]
א/ז להורות נתן מועדים ח"ב עמ' תפב
א/ז מאור הקדש בכורות עמ' צב
א/ז מאור למלך קדושין עמ' קמה-קמו
א/ז מאמר מרדכי (נסים)
א/ז מדבר שור עמ' קסג
א/ז מחזה עליון עמ' קפז {תושב"כ כולה}
א/ז מחנה יוסף ח"ג עמ' סא
א/ז מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' תנו {אף אתם בחינם}
א/ז מלאכת שלמה (קמחי), תשובות דף ט ע"א {פרי האדמה}
א/ז מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' לב
א/ז מנחת שלמה (לוין) עמ' ג, ו {מצוה ללמד תלמידים}
א/ז מסורה חי"ג עמ' נג
א/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ז מעיל שמואל (פלורנטין) סי' מט, דף צח ע"ב {לח"מ}
א/ז מעין חיים ח"ג עמ' צח
א/ז מעיני המים
א/ז מצווה ועושה ח"א עמ' תקלג
א/ז מקראי קדש (תפט) דף קו, קז ע"א, ע"ב
א/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' רעו
א/ז מרכה"מ אלפ'
א/ז משאת המלך (אדרי)
א/ז משאת המלך ח"א סי' פ אות יג
א/ז משנה הלכות ח"ה סי' קעח {איסור נטילת שכר}
א/ז משנה כסף (כולי) עמ' ג-ו
א/ז משנה כסף (שירירו)
א/ז משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ב עמ' קלג
א/ז משנת חיים דברים עמ' מד
א/ז משרת משה (עטייה)
א/ז מתנת כהונה בכורות עמ' רלב-רלג
א/ז נדרי זריזין ח"א עמ' רפז
א/ז נחל איתן
א/ז נחלת יצחק קידושין סי' טז
א/ז נתן פריו נדרים עמ' פט, ב"מ עמ' קצד, קצח
א/ז ס' השבי"ט עמ' עז
א/ז סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' רפה {לח"מ}
א/ז סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' שב
א/ז סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קכה ע"ד
א/ז סוכת דוד (דיאס)
א/ז עיונים (פאור) עמ' 179, 52, 18
א/ז עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' תטו
א/ז פד"ר ח"ז עמ' 23
א/ז פנת יקרת חולין פ"י עמ' עד {אמת קנה}
א/ז פרח מטה אהרן (סול') מדע
א/ז פרי האדמה ח"א
א/ז פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' נה
א/ז צפנת פענח (עם העמק עיון)
א/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רסג, שיח
א/ז קובץ שעורים וחדושי תורה (כהנמן) עמ' ע
א/ז קול בן לוי
א/ז קול בן לוי (תשסג) עמ' כח, לו
א/ז קול יהודה (גרשוני) עמ' תלז
א/ז קול צופיך עמ' שיא
א/ז קנה חכמה
א/ז רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' ריא
א/ז רנת יצחק פ' חלק עמ' רעב
א/ז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' מו, ח"ב עמ' רמ
א/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ק
א/ז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' צה
א/ז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תכג {תורה שבכתב כולה, כ"מ}
א/ז שבות יהודה (שו"ת) עמ' רנ
א/ז שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א אות א, ב, ד, קו"א אות א, הל' רבית ס"ט
א/ז שיחות לספר ויקרא עמ' שמט {ללמד בחינם}
א/ז שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 100 {אף אתם בחנם}
א/ז שלמי יוסף בכורות עמ' רלב-רלג
א/ז שלמי מרדכי (גם עמ' קלג, קלה)
א/ז שלמי שמחה ח"ה עמ' נ
א/ז שלמי תודה
א/ז שם דרך מגילה עמ' קלז
א/ז שם יוסף (אליקים)
א/ז שמר את הדבר עמ' רז
א/ז שפתי מלך
א/ז תורה ודעת (דרוק)
א/ז תורה ותעודה עמ' 47
א/ז תורה תמימה דברים פ' ד אות לג
א/ז תורת ירוחם ח"ג דף יח ע"ג
א/ז תחומין ח"א עמ' 468
א/ז תניא רבתי ח"א עמ' 286
א/ח אבות הראש ח"א דף קיג ע"ג
א/ח אבני שהם (רובינשטיין) דף יט ע"ב {שלא כרשב"י}, לה ע"ד {מ"ע ללמוד תורה}
א/ח אגרות משה ח"ח עמ' רכג, רכו
א/ח אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קי
א/ח אדם וביתו (תשסב) עמ' 153-154
א/ח אדם וביתו (תשסט) עמ' 188
א/ח אהבת חסד עמ' שלה
א/ח אהל דוד ח"ה יהושע פ"א פסוק ח
א/ח אהל שרה לאה עמ' תתעד-תתעה {ביום ובלילה}
א/ח אוצר א"י ח"ג עמ' 21
א/ח אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רמז
א/ח אוצר המלך
א/ח אוצר נחמד (גרינוולד) עמ' 99
א/ח אור ישראל המפורש סי' כז
א/ח אור ישראל עמ' לו
א/ח אור צהיר
א/ח אורח ישראל מילואים לסי' כז ח"א אות ה {לח"מ}
א/ח אוריתא יג עמ' כ-כא
א/ח אות היא לעולם ח"א דף א ע"ג
א/ח אות לישועה דף עו ע"ב, פג ע"ד, פו ע"ג
א/ח אחר האסף עמ' כד, כז, מד, נ
א/ח אלומות יוסף (תשנ) עמ' קנד
א/ח אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' יג, טו
א/ח אמרי חן (בן סניור) בראשית עמ' 689
א/ח אמרי חן (בן סניור) שופטים עמ' 240
א/ח אמרי חן (בן סניור) שמות עמ' 402
א/ח אמרי יוסף (דוידובסקי) ח"א דף ג ע"א
א/ח אמת ליעקב נשים עמ' קעא {מצוה ללמוד גם אם יודע הכל}
א/ח אסופת מערכות עה"ת ח"ה עמ' ה, ח"ו עמ' קיג
א/ח אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 187-188 {שיעור מינימלי ללימוד}
א/ח אשר למלך
א/ח באר אלחנן - פתיחה
א/ח באר יהודה
א/ח באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקמט, דברים עמ' קסז, תתקכו, יהושע-שמואל עמ' כז
א/ח בחסד יבנה עמ' ע {ביום ובלילה - כר' יוסי}
א/ח בטחון בה' והשתדלות טבעית עמ' 218
א/ח בים דרך עמ' ד
א/ח בין השורות עמ' כד
א/ח בית אב (ברסלר) עמ' מד-מו
א/ח בית המלך (בוים)
א/ח בית המלך (חסון)
א/ח בית יחזקאל (וייס) עמ' רפג
א/ח בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ח בית שערים או"ח סי' נב
א/ח בכורי אברהם דף נח ע"ג, נט ע"א {יומם ולילה - קושיה מלחם הפנים}
א/ח בן ידיד
א/ח בנין אהל מועד דף כ ע"א-ע"ב {לח"מ}
א/ח בנין עולם (ת"ת) עמ' קכב {והגית}
א/ח בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' רנה
א/ח ברכי יוסף יו"ד דף יט ע"ג {חייב לקבוע זמן}
א/ח ברכי יוסף יו"ד סי' רמו אות א {ביום ובלילה}
א/ח ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' פד
א/ח ברכת מרדכי דברים עמ' צח
א/ח ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שס
א/ח ברכת פסח (קוקיס) פרשת משפטים עמ' קח
א/ח ברכת ראובן דף לז ע"א {לח"מ}
א/ח ברכת שלמה (מדע)
א/ח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רצט-ש
א/ח ברקאי ח"א עמ' 127
א/ח בשמן רענן ח"ב עמ' שפב, תעח, תצד, תצו
א/ח בתורתו יהגה ח"א עמ' נה, פב, רלט, שכד, שלו, שלח
א/ח בתורתו יהגה ח"ג עמ' נח {לקבוע זמן}
א/ח גבול יהודה (אשכנזי) ליקוטים דף כח ע"ב, נח ע"ב
א/ח גבורת יצחק שבועות עמ' רכט-רלו, רמא, רנט, רצג
א/ח גדולי מוסר עמ' מא
א/ח גנזי המלך (תשסג) עמ' תקלא {לח"מ}
א/ח גשר יהושע עמ' 32
א/ח דבר אליהו (מיליקובסקי) בראשית עמ' צב {לח"מ}
א/ח דבר המלך (מנקין) עמ' 36
א/ח דברות משה נדרים עמ' קלז, קדושין סי' נ הערה עג
א/ח דברי חן דף ח ע"ב, יב ע"ד, יג ע"א {לח"מ}, יד ע"א
א/ח דברי חנינא עמ' ע, עח
א/ח דברי חפץ עמ' לג
א/ח דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שיא
א/ח דברי יואל - שו"ת עמ' רסו
א/ח דברי יונה עמ' רכג
א/ח דברי ירוחם סי' לז, לט
א/ח דברי שלמה (אסרף)
א/ח דולה ומשקה (תשסב) עמ' 331
א/ח דעת תורה דברים ח"ב עמ' קצח
א/ח דרך המלך (שימל) עמ' צח-קיג
א/ח דרך חיים (לונזאנו) עמ' לז, רכז
א/ח דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 796, פ"ה הערה 1520
א/ח דרכי נועם דרוש א
א/ח דרש אברהם ח"ב דף קיד ע"ג
א/ח דרש משה (קלנברג) ח"א דף כד ע"א, מג ע"ב
א/ח דרשות ר"י מסלוצק עמ' מג
א/ח דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רצח, שלב
א/ח הדם הקדוש עמ' 143
א/ח הלכות והליכות עמ' סד
א/ח המעלות לשלמה עמ' שסב
א/ח המעשה והמדרש עמ' ב-ה, ט-י, יז-יט
א/ח העלם דבר סי' פא
א/ח הרמב"ם ותורתו ח"א
א/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 48
א/ח התורה והמדינה ח"ט עמ' שסט
א/ח התרגשות הלב עמ' קעה
א/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רלו
א/ח ויאמר מרדכי עמ' קמא, קמט-קנה
א/ח ויאמר שמואל דף ס ע"א {בין עני בין עשיר}
א/ח ויקח אברהם [באר יצחק קנח ע"ג]
א/ח זכר ליעקב עמ' סד
א/ח זכרון אליעזר עמ' קצב
א/ח זכרון דברים (תשנט) עמ' צח
א/ח זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ב ענף ב ס"ק יב
א/ח זכרון צבי מנחם דף פג ע"ב-ע"ד
א/ח חוות בנימין ח"ב עמ' תקפא
א/ח חי' הראי"ה
א/ח חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קיב
א/ח חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' שמו
א/ח חיים ומלך
א/ח חיים לראש דף ו ע"א (עמ' קא במהד' תשסד) {זקן}
א/ח חכמת התורה צו עמ' רמח {לח"מ}
א/ח חלק יעקב (אלבעלי) הל' מגילה פ"א ה"ג, דף קיד ע"ג {לח"מ}, קטו ע"ג
א/ח חקרי זמנים ח"ד עמ' שעט
א/ח חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' מא
א/ח טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תקג
א/ח יד ישראל ח"ב
א/ח יד פשוטה אהבה עמ' תרצג
א/ח יורה חכימא (תשח) עמ' מא {אפילו עני ובעל יסורים חייב בת"ת}
א/ח יורה חכימא (תשעא) עמ' פד
א/ח ימין משה עמ' רג {לח"מ}
א/ח יסודי הצדקה עמ' 416
א/ח יצחק ירנן הל' מגילה פ"א ה"ג
א/ח יקב זאב דף קח ע"ג, קט ע"א
א/ח ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ה, רמב
א/ח כבודה של תורה א עמ' כח
א/ח כטל אמרתי עמ' קטז
א/ח כס המלך עמ' ד
א/ח כתב אמת ח"ב עמ' תז, תנא {זקן שתשש כחו}
א/ח כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' סב
א/ח כתר אפרים עמ' רעט, שצג
א/ח לאור ההלכה (תשסד) עמ' רמב
א/ח לב מבין
א/ח לדור ולדורות ח"א עמ' קצו, רו, רלד
א/ח להורות נתן אבות עמ' מג
א/ח להורות נתן במדבר עמ' קכא
א/ח להורות נתן מועדים ח"ב עמ' תעב, תקכב
א/ח להורות נתן מועדים ח"ג עמ' קמח
א/ח להורות נתן מועדים ח"ה עמ' רסו, רעה
א/ח לחם התמיד עמ' קמה
א/ח לקוטי שיחות חי"א עמ' 112, חי"ג עמ' 116
א/ח לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 287
א/ח לקוטי שיחות חל"ד עמ' 41
א/ח מאור למלך נדרים עמ' עט
א/ח מאורי שערים דברי הלכה סי' כה
א/ח מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' נו
א/ח מאמר מרדכי [באר לחי דף קנח ע"ג-ע"ד]
א/ח מבוא למשנה תורה עמ' 314, 373
א/ח מבשר טוב - חנוכה (תשעא) עמ' עה
א/ח מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תלו
א/ח מחנה יוסף פסחים עמ' יב
א/ח מחשבת זקנים עמ' רפ
א/ח מטר השמים עמ' יב
א/ח מי השלוח (זס') עמ' עט
א/ח מכתב מאליהו (גריידץ) עמ' קמ
א/ח ממעיני ישועה (הירשהורן) דף כה ע"א
א/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רכז ע"ג {לח"מ}
א/ח מנחת מחבת עמ' מג
א/ח מעדני ביאורים עמ' כח
א/ח מעין החכמה עמ' רלח {לח"מ}
א/ח מעינות האמונה עמ' רכו
א/ח מענה אליהו עמ' נג {כ"מ}, עח {לח"מ}
א/ח מצווה ועושה ח"א עמ' תמט, תצז
א/ח מצעדי גבר נדרים סי' כ אות ג
א/ח מקראי קדש (תפט) דף קז ע"ב
א/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' רעו
א/ח מראה איש ח"ב עמ' קסב
א/ח משא בני קהת
א/ח משכיל לאיתן דף א ע"ד {לח"מ}
א/ח משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' רפז
א/ח משנה כסף (כולי) עמ' ו
א/ח משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ג עמ' קנה
א/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שלג, שלה
א/ח משנת חיים בראשית עמ' טו
א/ח משנת יוסף דרשות ח"ג עמ' כג
א/ח משנת יעקב מדע עמ' קעט-קפ
א/ח משנת יעקב קנין עמ' רעה
א/ח מתנת חיים - מועדים עמ' קעו
א/ח מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' תג
א/ח מתנת חיים קנינים עמ' יג
א/ח נדרי זריזין ח"ב עמ' עז {לח"מ}
א/ח נהרות איתן ח"ב עמ' רצד
א/ח נזר הקדש (רזין) מנחות דף סו ע"ב {לח"מ}
א/ח נחלת מים סי' לט אות ג
א/ח נחלת נפתלי דף ד
א/ח נחלת צבי (פאליי) עמ' נז, קעב
א/ח נר דוד ח"ב עמ' רצ {לח"מ}
א/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף י ע"א-ע"ד {חייב לקבוע עת}
א/ח נשמת אברהם ח"א עמ' עז-עח
א/ח נתיב מצותיך עמ' קעט
א/ח נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רה, שכד
א/ח נתיבות יצחק ח"ב עמ' פה
א/ח ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' שטז
א/ח ס' המצפה הל' ת"ת עמ' ל-לח
א/ח ס' השבי"ט עמ' עח-עט, פו
א/ח סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' רצג
א/ח עבודת הלוי עמ' נז
א/ח עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' מב
א/ח עונג שבת סי' סב, סד
א/ח עיוני הלכות ח"א עמ' צג
א/ח עלי עין עמ' פג
א/ח עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' תיח, תכא
א/ח עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קלד ע"א וע"ד
א/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלה
א/ח עץ החיים (קלוגר) עמ' ע {הגהמ"י}
א/ח עקדת משה ח"ב עמ' קיט {לח"מ}
א/ח פותח יד
א/ח פירות מפוזרין עמ' יח {ביום ובלילה}
א/ח פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רסז {לח"מ}
א/ח פנת יקרת חולין פ"י עמ' פה
א/ח פרח מטה אהרן (סול') מדע
א/ח פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' ד, נד-נז
א/ח ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"א אות ב
א/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף יט ע"א
א/ח צפיחית בדבש דף קנה ע"ג, קנו ע"ג
א/ח צפנת פענח (עם העמק עיון)
א/ח צפנת פענח (תשסו) עמ' שנו {בין עשיר}
א/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רצח, שע-שעא
א/ח קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' קא
א/ח קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רמו, רמח
א/ח קול יהודה (פרלוב) עמ' רכה {לח"מ}
א/ח קנה חכמה
א/ח ראש דברך עמ' שעא
א/ח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שלה, ח"ה עמ' שעח
א/ח רנת יעקב עמ' רעט
א/ח רנת יצחק חמש מגילות עמ' שה
א/ח רנת יצחק תהלים עמ' קסה
א/ח רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' צו
א/ח שאו מנחה עמ' צט
א/ח שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תפז
א/ח שבילי אשר
א/ח שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 36
א/ח שדה יצחק עמ' קיא
א/ח שו"ע הרב או"ח סי' קנה ס"א, הל' ת"ת פ"ד אות ד-ה
א/ח שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קעז, קעט
א/ח שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' עז-עט
א/ח שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' עז עמ' רסז
א/ח שושנת יעקב (רפפורט) עמ' כ
א/ח שיחות חכמה ומוסר מאמר יג אות יז
א/ח שיחות לספר ויקרא עמ' רמ
א/ח של"ה ח"א מס' שבועות סי' כ
א/ח של"ה ח"ב שבועות סי' כ
א/ח שם יוסף (אליקים)
א/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שפה
א/ח שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' יב
א/ח שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' יט
א/ח שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רמ, רמב, שכב
א/ח שערי זבולון או"ח ח"ג סי' צח ס"ק ז
א/ח שערי שאול שבת עמ' קלח
א/ח שערי תודה ח"א דף י ע"א
א/ח שעת הכושר דף סו ע"ב {לח"מ}
א/ח שפתי מלך
א/ח תבונה (קרש')
א/ח תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כג ס"ק ג, ה, ז, יא, סי' כה ס"ק ד
א/ח תולדות יעקב יוסף פ' שלח {גם עם הארץ חייב}
א/ח תורה ודעת (דרוק)
א/ח תורת אברהם עמ' רכז
א/ח תורת ירוחם ח"ב דף פז ע"א, פח ע"ג
א/ח תורת מנחם חכ"ג עמ' 234 {גם זקן גדול שתשש כחו}
א/ח תורת מנחם חכ"ו עמ' 100 {כל איש מישראל חייב בת"ת בין עני בין עשיר וכו'}
א/ח תורת מנחם חל"ו עמ' 128
א/ח תורת מנחם חנ"ו עמ' 299
א/ח תחומין ח"ז עמ' 264, 344
א/ח תחומין חי"ז עמ' 154
א/ח תניא רבתי ח"א עמ' 410
א/ח תפארת אבות (סופר) עמ' קב
א/ח תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רכה, תנט
א/ט אחר האסף עמ' נ
א/ט באר לחי ראי עמ' צא-צג
א/ט באר מים חיים (טשרנוביץ) דברים פרק כט פסוק י {מהן חוטבי עצים ומהן שואבי מים}
א/ט באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ד עמ' תלז
א/ט בטחון בה' והשתדלות טבעית עמ' 218
א/ט בנתיב החסד (אלתר) עמ' 167
א/ט בשמן רענן ח"ב עמ' שפב
א/ט בתורתו יהגה ח"א עמ' פב
א/ט גבורת יצחק שבועות עמ' רלז
א/ט גליוני הגר"ש עמ' נא-נב
א/ט דולה ומשקה (תשסב) עמ' 331
א/ט דרך המלך (שימל) עמ' קיד-קיח
א/ט דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רג
א/ט דרכי נועם דרוש א
א/ט הלכות מדינה ח"ג עמ' נ
א/ט המאיר לארץ
א/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 48
א/ט התורה והמדינה ח"ט עמ' שסט
א/ט התרגשות הלב עמ' קעה
א/ט ויאמר מרדכי עמ' קמא, קמט-קנה
א/ט חוות בנימין ח"ב עמ' תקפא
א/ט חיים שנים ישלם עמ' כג
א/ט יד ישראל ח"ב
א/ט יד פשוטה אהבה עמ' תשלד
א/ט יורה חכימא (תשעא) עמ' קלח {כ"מ}
א/ט יסודי הצדקה עמ' 416
א/ט ישורון ח"ו עמ' קיד
א/ט כבוד מלכים (מרגליות) {חוטבי עצים ושואבי מים}
א/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תט
א/ט כס המלך עמ' ד
א/ט כתר אפרים עמ' רעט
א/ט להורות נתן אבות עמ' קסד
א/ט מאמר מרדכי (נסים)
א/ט מבוא למשנה תורה עמ' 86, 90
א/ט מחזה עליון עמ' קיח {עבודת המלך}
א/ט מסורה ח"ט עמ' סו
א/ט מצווה ועושה ח"א עמ' תמט, תצז
א/ט ס' המצפה הל' ת"ת עמ' ל-לח
א/ט ס' השבי"ט עמ' עט
א/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 200
א/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 216
א/ט ערך כסף עמ' רסד {לב מבין}
א/ט קנה חכמה
א/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שלה
א/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' כז
א/ט של"ה ווי העמודים פ"ה אות יג
א/ט שם יוסף (אליקים)
א/ט שפתי מלך
א/ט תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כג ס"ק ג, ה, ז, יא, סי' כה ס"ק ד
א/ט תהלתו בפי עמ' קא
א/ט תורה ודעת (דרוק)
א/ט תניא רבתי ח"א עמ' 410
א/י אגרות משה ח"ח עמ' רכג, רכו, רכט, רלו
א/י אגרות משה יו"ד ח"א סי' קמא, ח"ב סי' קי, קטז
א/י אהל שרה לאה עמ' תתקלד
א/י אורח ישראל סי' כד אות ה
א/י אחר האסף עמ' כג, כז, כח, נ
א/י אמונת יהושע עמ' לח, מד {עד יום מותו}
א/י אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' יג
א/י אמת ליעקב מקרא עמ' רסט
א/י אמת ליעקב נשים עמ' קע, שלב {חייב ללמוד עד יום מותו}
א/י באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' מט
א/י בטחון בה' והשתדלות טבעית עמ' 218
א/י בית אב (ברסלר) עמ' מד, מו, נ, נב-נד
א/י בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' קע
א/י בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' קמח {פן יסורו מלבבך}
א/י בית מלך (חב"ד) עמ' 42
א/י בנין אב (שולמן) סי' ו אות יא
א/י ברכת ראובן דף לח ע"ב
א/י בשמן רענן ח"ב עמ' תצד, תצו
א/י בתורתו יהגה ח"א עמ' קח, קפד, קפה, קפט, שעג
א/י גבורת יצחק אבות עמ' צג
א/י גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קלח
א/י גבורת יצחק שבועות עמ' רלז-רמ
א/י דברות משה קדושין סי' מד ענף ב
א/י דברי ירוחם סי' לז
א/י דברי שלמה (אסרף)
א/י דרך המלך (שימל) עמ' קיט-קכז
א/י דרך חיים (לונזאנו) עמ' רכז
א/י הלכות מדינה ח"ג עמ' נ
א/י הרמב"ם כמחנך עמ' 48
א/י התורה והמדינה ח"ט עמ' שסט
א/י התרגשות הלב עמ' קעה
א/י זבחי צדק (דיסקין) עמ' שב {ללמוד כל חייו}
א/י חוקי חיים (סופר) דף יג ע"א
א/י חיים שנים ישלם עמ' כג
א/י חק המלך יבמות בהקדמה
א/י יד יחזקאל עמ' קח {עד יום מותו}
א/י ישורון ח"ו עמ' קיד
א/י כס המלך עמ' ד
א/י כתב אמת ח"ב עמ' תז {עד מותו}
א/י לקוטי שיחות חל"ד עמ' 26
א/י מבוא למשנה תורה עמ' 373
א/י מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"ב עמ' לג
א/י מצווה ועושה ח"א עמ' תמח
א/י משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' רמו
א/י משנה כסף (כולי) עמ' ו
א/י משנת חיים במדבר עמ' שפז
א/י משנת חיים דברים עמ' מח, נג, סה
א/י משנת חיים נדה הקדמה אות א
א/י משנת יוסף דרשות ח"ג עמ' כג
א/י נהרות איתן ח"ב עמ' רצו
א/י נחלת צבי (פאליי) עמ' נז
א/י נשמת אברהם ח"א עמ' עז-עח
א/י נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קסג {עד יום מותו}
א/י נתן פריו מגילה עמ' קפג
א/י ס' המצפה הל' ת"ת עמ' ל-לח
א/י ס' השבי"ט עמ' עט-פ
א/י סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' שז
א/י עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קכב
א/י עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קיג
א/י עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 353
א/י פותח יד
א/י פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' נז-סב
א/י צפנת פענח (עם העמק עיון)
א/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רצט, שכג-שכד, שכו
א/י קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' מו
א/י קנה חכמה
א/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שמז
א/י רנת יצחק חמש מגילות עמ' שד
א/י רנת יצחק יהושע עמ' יג {הוא שוכח}
א/י רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רמז, רצ {עד יום מותו}
א/י רנת יצחק פ' חלק עמ' קסא
א/י רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שע
א/י שדה יצחק עמ' קיא
א/י שו"ע הרב הל' ת"ת פ"ג, קו"א אות א
א/י שו"ת הר"ן סי' ב
א/י שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' פ-פא
א/י שירת דוד (תשסז) עמ' תקנט
א/י שלמי שמחה ח"ה עמ' נא
א/י שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 128
א/י תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כד ס"ק א, כז
א/י תורה ודעת (דרוק)
א/י תורה ותעודה עמ' 49
א/י תורת אביגדור ח"ד עמ' סא {עד יום מותו}
א/י תחומין ח"ז עמ' 264
א/י תניא רבתי ח"א עמ' 410
א/יא אגרות משה ח"ח עמ' רכו
א/יא אור ישראל המפורש סי' כז
א/יא אור ישראל עמ' לו
א/יא אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' יז
א/יא אמרי נפתלי ח"א עמ' קכג
א/יא אנצי"ת ע' ברכת התורה הע' 47
א/יא בים דרך עמ' ז
א/יא בית אב (ברסלר) עמ' מח-מט, נה-נו
א/יא בית אבי ח"ב הקדמה עמ' ג {אחרית דבר מראשיתו}
א/יא בית יעקב (בירב)
א/יא במסילה העולה (שילת) מכות עמ' ג {תורה שבע"פ ותלמוד}
א/יא ברור הלכה קדושין ל ע"א ציון ב
א/יא בתורתו יהגה ח"א עמ' קלא, קמב, קמד, קסא, שצד
א/יא גבורת יצחק אבות עמ' שב
א/יא גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קמז
א/יא גבורת יצחק שבועות עמ' רמא-רמד
א/יא גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' כז
א/יא דברי יואל - שו"ת עמ' רסו
א/יא דעת השם (אוחנה) עמ' שלג
א/יא דרך המלך (שימל) עמ' קכח-קלד
א/יא דרך חיים (לונזאנו) עמ' רכז
א/יא דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 106
א/יא המחלוקת בהלכה ח"ג עמ' 217
א/יא הר המלך ח"ב עמ' קכד-קמא
א/יא הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קצא
א/יא הרמב"ם - שמרנות עמ' 273
א/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 52
א/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפט
א/יא ויחי עוד ח"ב דף נה ע"ב
א/יא חדושים ובאורים (שני') ח"ב סי' כד אות ט
א/יא חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קיא-קיב
א/יא חקרי זמנים ח"ב עמ' תפח, תצח, ח"ג עמ' ט, שסח, ח"ד עמ' צט, קנט, קפו, שעא-שעב, שעז, תג, תפב-תפג, תפו
א/יא טל חיים (טל) ברכות עמ' שנב
א/יא יחוה דעת ח"ו עמ' רעד
א/יא ישא מדברותיך מגילה עמ' קצד
א/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תח
א/יא כלילת יופי דף ד
א/יא כס המלך עמ' ד
א/יא לאור ההלכה (תשסד) עמ' רמה-רמו {שליש יבין}
א/יא לקוטי שיחות חל"ד עמ' 28
א/יא לקוטי שיחות חל"ו עמ' 18
א/יא לקוטי שיחות חלק ל עמ' 173
א/יא לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' ש, שז, שי, שיב, שכ, תלב
א/יא מאיר נתיבות ח"ג עמ' קצט {עד שידע עיקר המדות}
א/יא מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' נו
א/יא מבוא למשנה תורה עמ' 6, 60, 72, 296, 365, 398
א/יא מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תמו
א/יא מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' רנה
א/יא מעגלי זהות יהודית עמ' 181
א/יא מצווה ועושה ח"א עמ' תנד, תע
א/יא משאת המלך (אדרי)
א/יא משאת משה (חברוני) מוסר (תשלו) עמ' רח
א/יא משנה כסף (כולי) עמ' ז
א/יא משנת יעקב קנין עמ' רעה
א/יא משנת ר' אהרן מאמרים ח"א עמ' נ
א/יא משנת ר' אהרן מאמרים ח"ד עמ' ל
א/יא מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קה
א/יא מתנת חיים קנינים עמ' קל-קלב
א/יא נזר הקדש דף ח
א/יא ס' השבי"ט עמ' פא
א/יא סדר יעקב ח"א לדף יט ע"ב (ד"ה לעולם)
א/יא סדר משנה (תאומים) עמ' פז
א/יא סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 27
א/יא עיונים (פאור) עמ' 52, 182, 53
א/יא עיונים בהלכה עמ' 28
א/יא עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' סד, קיג, קצה
א/יא עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' מד, קו, קצד
א/יא פחד יצחק (הוטנר) שבועות מאמר יז אות א, ט
א/יא פסקי אליהו ח"ג עמ' ה-ו, יב, יד {שליש במקרא}
א/יא פרח מטה אהרן (סול') מדע
א/יא פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' סב
א/יא צהר גל' א עמ' 70 {תלמוד}
א/יא קובץ
א/יא קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רצז
א/יא קונטרסי שעורים גיטין שעור ה הערה 54
א/יא קנה חכמה
א/יא שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' קד
א/יא שבילי אשר
א/יא שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א אות א, פ"ב אות א, קו"א אות א, פ"ג אות א
א/יא שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' פב-פז
א/יא שיחות לספר במדבר עמ' פה, רצא
א/יא שיחות לספר שמות עמ' לח
א/יא שם דרך - כתר תורה עמ' ריג, רטז, רכד
א/יא שעורי הרב (תשנד) עמ' לה
א/יא שערי הישיבה ח"א עמ' קלט
א/יא שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' עג
א/יא תועפת ראם (גטיניו) דף כד ע"א
א/יא תורה ותעודה עמ' 228
א/יא תורת אברהם עמ' פב-פג {גמרא}, 166 {שליש בתושבע"פ}, 172 {גמרא}, קלג, קלו {ידמה דבר לדבר}, קמו {גמרא}
א/יא תורת ירוחם ח"ב דף לד ע"ד
א/יא תורת מנחם חי"א עמ' 104 {גם לימוד פסקי הלכות בלי טעמים נחשב ללימוד תושבע"פ}
א/יא תניא רבתי ח"א עמ' 175, 410
א/יא תרחם ציון עמ' רפב-רפג {חייב לשלש זמנו}
א/יב אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קיח
א/יב אגרות משה או"ח ח"ד עמ' נג
א/יב אורח ישראל סי' כד אות ה
א/יב אוריתא יג עמ' קמו
א/יב אחר האסף עמ' כד
א/יב אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' יח
א/יב אמת ליעקב מקרא עמ' רסט
א/יב אמת ליעקב נשים עמ' צח {"מקרא" - כל התנ"ך}, קעא {כדי שלא ישכח}
א/יב באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' קרח סי' ה אות ג
א/יב בטחון בה' והשתדלות טבעית עמ' 225
א/יב בים דרך עמ' ז
א/יב בית אב (ברסלר) עמ' מח-מט
א/יב בית אבי ח"ב סי' נב עמ' סו {תלמוד בלבד}
א/יב בית אהרן וישראל גל' נו עמ' כ
א/יב בית יחזקאל (וייס) עמ' קד, רל, שה
א/יב בית מלך (חב"ד) עמ' 42
א/יב בן אשר סי' טו אות ז
א/יב ברור הלכה חגיגה יא ע"ב ציון א פסקה ב {פרדס}
א/יב ברור הלכה קדושין ל ע"א ציון ב
א/יב ברכת ראובן דף לט ע"ב
א/יב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' ש
א/יב בתורתו יהגה ח"א עמ' כד, נו, קכז, קלא, קלג, קמא, שנג, קפח, שכב, שצד
א/יב גבורת יצחק מכות עמ' קפה
א/יב גבורת יצחק שבועות עמ' רכה {דברי קבלה - תורה שבכתב}
א/יב דעת הרמב"ם עמ' 463
א/יב דעת השם (אוחנה) עמ' שלג
א/יב דרך ה' השלם עמ' רלג - מראה דרך
א/יב דרך המלך (שימל) עמ' קלה-קמג
א/יב הגהות רפ"מ אלטר
א/יב המעשה והמדרש עמ' ב-ה
א/יב הר המלך ח"ב עמ' קכד-קמא
א/יב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קצא-קצב
א/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 7, 48
א/יב התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 31
א/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפט
א/יב וזאת התורה עמ' עה
א/יב ויואל משה עמ' תלג, תמו
א/יב חוות יאיר (תשנז) עמ' תרה
א/יב חוות יאיר סי' רי
א/יב חי' יפה לב עמ' שמא {לעשות מלאכה לפרנסתו}
א/יב חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קיא-קיב
א/יב חקרי זמנים ח"ב עמ' תפח, ח"ג עמ' 11, ח"ד עמ' צט, קפו, קצג, רג {תושבע"פ - משנה}, רכג, שעז, תג, תכד, תפו
א/יב טל חיים (טל) ברכות עמ' שנב
א/יב יד פשוטה אהבה עמ' יג
א/יב ישא מדברותיך מגילה עמ' קצז
א/יב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תח
א/יב כס המלך עמ' ד
א/יב להורות נתן אבות עמ' פ
א/יב להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' עו {ג' שעות}
א/יב לוית חן (ר' לוי בן אברהם) עמ' 355
א/יב לקוטי שיחות חל"ד עמ' 26
א/יב לקוטי שיחות חל"ו עמ' 20
א/יב לקוטי תורה (רש"ז) ויקרא דף ה ע"ג
א/יב לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שי, שיב
א/יב מאורות הדף היומי ח"ח עמ' רצט-שב
א/יב מאיר נתיבות ח"ג עמ' קצט {שלא ישנה דבר}
א/יב מאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר לט
א/יב מבוא למשנה תורה עמ' 6, 52, 60, 72, 117, 156, 296, 365, 368, 372, 378, 398
א/יב מחשבת מוסר ח"ב עמ' תצו
א/יב מעין חתום סי' נ
א/יב מרפא לנפש בראשית עמ' רנ {לימוד תורה שליש היום}
א/יב משאת המלך ח"א סי' פ אות טז, יח
א/יב משאת משה (חברוני) מוסר (תשלו) עמ' רח
א/יב משיבת נפש עמ' רכ
א/יב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' מז
א/יב משנה כסף (כולי) עמ' ז
א/יב משנה כסף (שירירו)
א/יב משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ב עמ' קכב
א/יב משנת יוסף דרשות ח"א עמ' צד {עובד ג' שעות}
א/יב משנת יעקב
א/יב משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 106
א/יב נוה צדק
א/יב נתיבות שמואל על התורה עמ' 34
א/יב ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רפה
א/יב ס' הקנינים עמ' יג
א/יב ס' השבי"ט עמ' פא-פג, פו
א/יב עיונים (פאור) עמ' 18, 52, 53 {הגהמ"י}, 179, 182
א/יב עיונים בהלכה עמ' 28
א/יב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' סד
א/יב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' מד, קו, קצד
א/יב עץ הדר השלם עמ' קנג
א/יב פחד יצחק (הוטנר) שבועות מאמר יז אות א, ה, ט
א/יב פנקסי הראי"ה ח"א עמ' שיג
א/יב פרח מטה אהרן (סול') מדע
א/יב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' סג-סד
א/יב צדיק באמונתו יחיה עמ' קסח
א/יב צהר גל' ב עמ' 138 {פרדס - מדע}, גל' ד עמ' 102, 103 {פרדס - בכלל תלמוד}
א/יב צפנת פענח
א/יב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רצח
א/יב קול מבשר ח"ב סי' כח עמ' מט
א/יב קונטרסי שעורים גיטין שעור ה הערה 54
א/יב קנה חכמה
א/יב ראש דברך עמ' צח
א/יב שברי לוחות עמ' 96 {הגהמ"י אות ח - אביאסף}
א/יב שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א קו"א אות א, פ"ב אות א-ב, קו"א אות א, פ"ג אות א, קו"א אות א
א/יב שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' פז-צ
א/יב שיח דוד (תשסח) עמ' סב
א/יב שלמי מרדכי (גם עמ' קלו)
א/יב שם יוסף (אליקים)
א/יב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' ד
א/יב שערי הישיבה ח"ב עמ' שפב
א/יב שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קמא
א/יב שפתי מלך
א/יב תורה ודעת (דרוק)
א/יב תורה ותעודה עמ' 228
א/יב תורה תמימה דברים פ' ו אות כט
א/יב תורת אברהם עמ' פד, 330, קצא
א/יב תורת מנחם חי"א עמ' 104 {גם לימוד פסקי הלכות בלי טעמים נחשב ללימוד תושבע"פ}
א/יב תחומין חכ"א עמ' 203-204
א/יב תניא רבתי ח"א עמ' 175, 410
א/יג אבי עזרי ח"א
א/יג אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שכט
א/יג אהבת דוד (חיד"א) עמ' כא
א/יג אהל שרה לאה עמ' תתקכו {אבי עזרי}, תתקלא
א/יג אוצר המלך
א/יג אור לישרים (תשסג) עמ' פז
א/יג אור צהיר
א/יג אור שמח
א/יג אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק א
א/יג אורח ישראל סי' ב אות א, ה, והערה כב, וסי' ג, אות ה, ז, ט, והערה מב-מג
א/יג אורים גדולים (תקיח), דרושים דף כח
א/יג אוריתא יג עמ' קמו
א/יג אישי יובל עמ' 93, 166
א/יג אם המלך עמ' קה
א/יג אמונת החינוך (אבינר) עמ' 81
א/יג אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' ב, כ
א/יג אמרי נועם מועדים תשובה ו מבן המחבר
א/יג אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' נג, קפא
א/יג ארץ יהודה
א/יג אשר למלך
א/יג באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1049 {לדברי הבאי}
א/יג באר יהודה
א/יג באר מרים פ"ח ה"י אות א
א/יג באר שרים (שלזינגר) - שו"ת ח"ו עמ' רסב
א/יג בית אב (ברסלר) עמ' נז-נח
א/יג בית אהרן וישראל גל' נו עמ' כ, גל' סז עמ' קכז-קכח
א/יג בית יחזקאל (וייס) עמ' סח
א/יג בית יעקב (בירב)
א/יג בית מלך (חב"ד) עמ' ה
א/יג בן אשר סי' כד אות ז
א/יג בן אשר סי' כד הערה ט {אבי עזרי}
א/יג בן ידיד
א/יג בן פדהצור דף כ ע"ב, ע"ד
א/יג ברור הלכה כתובות כח ע"א ציון מ פסקה ב
א/יג ברור הלכה קדושין כט ע"ב ציון ה
א/יג ברכי יוסף יו"ד סי' רמו אות ז {תפלות}
א/יג ברכת פסח (קוקיס) פרשת יתרו עמ' קה
א/יג גבורות שלמה דף פ ע"א, פא ע"א {גדול המצווה ועושה}
א/יג גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' ריח-רכ
א/יג גבורת יצחק שבועות עמ' רמד-רמח
א/יג דבר המלך (מנקין) עמ' 37
א/יג דבר שמואל (אבוהב) סי' עה
א/יג דברות משה קדושין סי' ח ענף ב
א/יג דברי אברהם (מנדלסון) דף סד ע"א-ע"ג
א/יג דברי יואל - שו"ת עמ' רסה, רסח
א/יג דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קמג
א/יג דעת הרמב"ם עמ' 65
א/יג דרך המלך (שימל) עמ' קמד-קמט
א/יג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רב
א/יג המאיר לארץ
א/יג המעשה והמדרש עמ' סג {גדול המצווה ועושה}
א/יג הר המלך ח"ג עמ' צח-צט
א/יג השוואות בין דיני ישראל עמ' 65
א/יג התורה והמדינה ח"ד עמ' צו, קובץ ט עמ' תקכ-תקכא
א/יג ויוכח אמש עמ' 5 {אבי עזרי}
א/יג ויקח אברהם דף א ע"ב {בד"א בתושבע"פ}
א/יג וענפיה ארזי אל (תשסו) בראשית-שמות עמ' 5-6
א/יג זכרון חי עמ' א-ד
א/יג זכרון יהודה (לאש) דף ב ע"ד
א/יג חביון עוז
א/יג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' ז, ריז
א/יג חוקי חיים (גאגין)
א/יג חוקי חיים (סופר) דף לב ע"א
א/יג חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קח, קלא-קלב
א/יג חי' רעק"א [תוס' חגיגה ג ד"ה נשים]
א/יג חיים זכו עמ' סג-סד
א/יג חינוך הבנים למצוות עמ' יח
א/יג חקרי זמנים ח"ד עמ' קצג
א/יג חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 38 {פסק כר"א שלא ילמד בתו תורה}
א/יג יד אליהו (בוקובזה) סי' ח אות יד
א/יג יד אפרים (ביליצר), פותח שערים עמ' כז, שו"ת עמ' נב
א/יג יד ישראל ח"א וח"ב
א/יג יד משה (אמריליו) דף ח ע"ב
א/יג יחוה דעת ח"ב עמ' רנה, ח"ג עמ' רכח
א/יג ישועות יעקב נזיקין עמ' רפג
א/יג ישורון ח"י עמ' שפח {אבי עזרי}
א/יג ישמח אב עמ' קצט
א/יג ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסה
א/יג כי בא מועד עמ' ריב
א/יג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשג
א/יג כס המלך עמ' ח-ט
א/יג כרם מנחם סי' ל
א/יג כתר אפרים עמ' קפד
א/יג לב שלם [ב"ח יו"ד סי' רמו, ט"ז שם]
א/יג להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' פג
א/יג להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' סט
א/יג להורות נתן דברים עמ' צה
א/יג לחם יהודה
א/יג למודי ה' דף קט ע"א
א/יג לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 270
א/יג לקוטי שיחות חל"א עמ' 96
א/יג לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שד
א/יג מאמר מרדכי (נסים)
א/יג מבוא למשנה תורה עמ' 90, 281, 321
א/יג מדבר קדמות (תשסח) עמ' קפב
א/יג מהרי"ט אלגזי דף כ ע"ב
א/יג מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מד או"ק ב
א/יג מועדים וזמנים ח"א סי' א
א/יג מוריה גל' קנד עמ' סד {אשה בת"ת}
א/יג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 234
א/יג מנחת אלימלך עמ' קפג
א/יג מנחת יהודה (עטייה) עמ' תעו-תעז
א/יג מעיל שמואל (פלורנטין)
א/יג מעין החכמה עמ' שלט
א/יג מעין חיים ח"ג עמ' קו
א/יג מעמד האשה עמ' 106
א/יג מענה לשון עמ' ריא
א/יג מעשה רקח הל' תפלה פי"ב הי"ז
א/יג מצוה ולב ח"ב עמ' 140, 142
א/יג מקור חסד עמ' רמה
א/יג מקנת כסף עמ' רסא
א/יג מקראי קדש (תפט) דף קז ע"א
א/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' רעו
א/יג מרגליות הים סנהדרין נט ע"א אות טז {אינה מקבלת שכר}
א/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יג מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
א/יג משא בני קהת
א/יג משה מבחוריו הקדמה דף ב ע"ב
א/יג משכן שילה עמ' שצז
א/יג משנה הלכות ח"ו סי' ס
א/יג משנה כסף (כולי) עמ' ח
א/יג משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' לה
א/יג משנת חיים דברים עמ' תקלט
א/יג משנת משה מגילה עמ' קלג, חגיגה עמ' יג, כתובות עמ' קעד, קידושין עמ' נא, רמד, סנהדרין עמ' כח
א/יג משרת משה (עטייה)
א/יג נהרות איתן ח"ב עמ' שח
א/יג נועם ח"י עמ' קלט
א/יג נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רמ {אשה}
א/יג נחל איתן
א/יג נחלה לישראל עמ' קנ
א/יג נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ג אות יא
א/יג נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות א, י {יש לה שכר}
א/יג נחלת דבש מהדו"ת סי' יא אות יא, סי' ע אות א, י {יש לה שכר}
א/יג נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' יא אות יד
א/יג נרות זכריה עמ' קצט
א/יג נתן פריו נדרים עמ' סט
א/יג ס' השבי"ט עמ' עב, פב
א/יג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קמט
א/יג עבודת הלוי עמ' מ {תורה שבכתב}
א/יג עטורי כהנים 146 עמ' 29
א/יג עין חנוך עמ' רסה [נדרים לה ע"ב, ביאור הגר"א יו"ד רמו ס"ק כה]
א/יג עלי עין עמ' פג
א/יג עלי שור ח"א שער ב במבוא, ח"ב עמ' קצב
א/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמו
א/יג פותח יד
א/יג פירות מפוזרין עמ' כו-ל
א/יג פרח מטה אהרן (סול') מדע
א/יג פרי אברהם - ענינים שונים סי' לז אות א
א/יג פרי אברהם פסחים סי' נג אות ה, סי' פו אות א
א/יג פרי האדמה ח"א
א/יג פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' סה-סו
א/יג פתח עינים חגיגה ג ע"א {מדוע פסק כר"א}
א/יג צהר גל' יא עמ' 83 {דברי הבאי}
א/יג צפנת פענח (עם העמק עיון)
א/יג קובץ הערות על אבי עזרי
א/יג קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רעה
א/יג קול יהודה (גרשוני) עמ' תקג
א/יג קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות כה
א/יג קנה חכמה
א/יג קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רג-רד
א/יג קרית מלך (חב"ד) עמ' ו
א/יג קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות קמד
א/יג רמת שמואל (אג'ייני) דף קמה ע"א [לחם יהודה]
א/יג רנת יצחק חמש מגילות עמ' שלא
א/יג רנת יצחק תהלים עמ' נט
א/יג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקט
א/יג רנת יצחק תפלה עמ' עט {תושב"כ או תושבע"פ}
א/יג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' צו
א/יג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רסט {עליית בת לא"י ללמוד תורה}, תכה
א/יג שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קג
א/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קנ
א/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' ריא
א/יג שדה יצחק עמ' קה-קו
א/יג שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א אות יד
א/יג שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' צ-צא
א/יג שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' נג
א/יג שו"ת ר"י מילר עמ' קצ
א/יג שם דרך - כתר תורה עמ' קעד
א/יג שם דרך ויקרא עמ' שמה
א/יג שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"א אות יא
א/יג שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 120
א/יג שערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' טו
א/יג שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שטו
א/יג שרידי אש ח"ב עמ' תקד-תקה
א/יג תולדות הגר"א עמ' ק
א/יג תורה ותעודה עמ' 65
א/יג תורה תמימה דברים פ' יא אות מח
א/יג תורת ירוחם ח"א דף ז ע"ד, ט ע"ב-ע"ג, ח"ב דף כ ע"א-ע"ב
א/יג תחומין ח"י עמ' 250
א/יג תחית ישראל עמ' רטז
א/יג תניא רבתי ח"א עמ' 129
א/יג תפארת ישראל סי' תתנח
א/יג תרומת הגורן ח"ב עמ' 96
א/יג תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' יט


ב/19 הלכות תלמוד תורה פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אמונה ותורה
ב/רה"פ באור המלך
ב/רה"פ בארות המים (שאנג'י)
ב/רה"פ בן ידיד
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ חזון יעקב
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ מאמר מרדכי
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ משנה כסף (שירירו)
ב/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ב/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ב/רה"פ עבודת המלך
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שלמי מרדכי
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שפת מלך
ב/א אדני היד החזקה
ב/א אהל שרה לאה עמ' רמא {לח"מ - חורבה}
ב/א אוצר המלך
ב/א אור אברהם
ב/א אור הישר
ב/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קיח
ב/א ארחות משפט עמ' קלח-קלט {איזה שכר מותר למלמד לקחת}
ב/א באר יהודה
ב/א באר לחי ראי עמ' צג-קג
ב/א בין השורות עמ' שיא
ב/א בית דוד (פילוסוף) יו"ד סי' קיז, דף עב ע"ד {מחרימין את העיר}
ב/א בית יחזקאל (וייס) עמ' שו
ב/א בית יעקב (בירב)
ב/א בנתיב החסד (אלתר) עמ' 172
ב/א ברור הלכה שבת קיט ע"ב ציון ח
ב/א בשמן רענן ח"ב עמ' תעט
ב/א גבורת יצחק שבועות עמ' רמט-רנה
ב/א גליוני הגר"ש עמ' נב
ב/א דברות אליהו ח"ד עמ' קצח
ב/א דברי ירמיהו
ב/א דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קכב
ב/א דרך המלך (שימל) עמ' קסה-קעה
ב/א דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 70
ב/א הר המלך ח"ח עמ' שעד-שעה
ב/א הרמב"ם כמחנך עמ' 49
ב/א ויואל משה עמ' תי, תיב
ב/א חוקת עולם עמ' 429
ב/א חזק יד
ב/א חקרי זמנים ח"ד עמ' רנו, רסד
ב/א ידי אליהו
ב/א יחוה דעת ח"ד עמ' רמז
ב/א יין הטוב עמ' רסח-רסט
ב/א יסודי הצדקה עמ' 509
ב/א יסודי ישורון ח"ב עמ' ג
ב/א לב שלם [בני חיי לשונות הרמב"ם יג ע"ב]
ב/א ללשונות הרמב"ם
ב/א מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 312
ב/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' לה
ב/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 300 {מדינה - עיר}
ב/א מסורה חי"ג עמ' נד
ב/א משאת המלך (אדרי)
ב/א משנה כסף (כולי) עמ' ח
ב/א משנת יעקב
ב/א משנת ר' אהרן מאמרים ח"ד עמ' קעד, שב {עיר שאין לה תשב"ר}
ב/א נוה צדק
ב/א נשמת חיים (ברלין - מחשבה) עמ' פט
ב/א ס' המצפה הל' ת"ת עמ' מח-סה
ב/א ס' השבי"ט עמ' עז, פג-פה
ב/א סדר משנה (בוסק')
ב/א עשה לך רב ח"ג סי' כג עמ' פט
ב/א עשה לך רב ח"ה סי' כג עמ' קעב
ב/א פד"ר ח"ז עמ' 27
ב/א פרח מטה אהרן (סול') מדע
ב/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' סו-סט
ב/א צפיחית בדבש דף צ ע"א
ב/א קנה חכמה
ב/א קרית מלך
ב/א שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א אות ג
ב/א שו"ת רשב"ש עמ' שמו
ב/א שלמי מרדכי (גם עמ' קלג, קלה)
ב/א שער ראובן (כץ) עמ' קס-קסא, קפ
ב/א תורה ודעת (דרוק)
ב/א תחומין חי"ב עמ' 134, חי"ז עמ' 146, 153
ב/א תניא רבתי ח"א עמ' 290
ב/א תרומת הגורן ח"ב עמ' 89
ב/ב אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קכה
ב/ב אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קלג
ב/ב אוצר המלך
ב/ב אור אברהם
ב/ב אור דוד עמ' קצז
ב/ב אור הישר
ב/ב אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 284
ב/ב אות לישועה דף סו ע"ב
ב/ב אחר האסף עמ' תרפה
ב/ב אמונת החינוך (אבינר) עמ' 222
ב/ב אמת ליעקב נשים עמ' צח {אין מכניסים}, קא {כ"מ - פחות מבן שש}
ב/ב אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 23
ב/ב ארחות משפט עמ' קכ
ב/ב בין השורות עמ' רעג
ב/ב בית אהרן וישראל גל' לט עמ' צד {ר"ד עראמה}, גל' מא עמ' קלא {מקצת מהלילה}, גל' נו עמ' כ
ב/ב בית יעקב (בירב)
ב/ב בני חיי
ב/ב בפקודיך אשיחה (טויבנפלד) עמ' יח
ב/ב ברור הלכה כתובות נ ע"א ציון ג
ב/ב ברור הלכה פסחים קט ע"א ציון ב
ב/ב ברכי יוסף יו"ד סי' רמה אות ג {כ"מ}
ב/ב בתורתו יהגה ח"א עמ' יט-כ, תכב
ב/ב גבורת יצחק שבועות עמ' רנב, רנד {אין מבטלים אף לבנין בהמ"ק}, רנה-רסב
ב/ב דבר סיני (תשכו)
ב/ב דברי חן דף ח ע"א
ב/ב דברי ירמיהו
ב/ב דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' שנח {הכאת תלמיד}
ב/ב דרך המלך (שימל) עמ' קעו-קצז
ב/ב דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2189
ב/ב הדר איתמר עמ' קלג
ב/ב הדר דוד עמ' צב
ב/ב החינוך בראי החק וההלכה עמ' 643, 654, 660
ב/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 50, 58
ב/ב חוקת עולם עמ' 429, 440 {כ"מ - בן חמש למקרא}
ב/ב חזק יד
ב/ב חי' חתם סופר
ב/ב חיים שנים ישלם עמ' כא
ב/ב חינוך הבנים למצוות עמ' כג, כז, כח
ב/ב חנא וחסדא ח"ג דף נב ע"ג
ב/ב יד פשוטה אהבה עמ' קיג, תט
ב/ב יחל ישראל (תשנב) עמ' מא-מג
ב/ב יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' מח {כ"מ ומגדל עז}
ב/ב יצחק ירנן [תועפות ראם דף עו ע"ד]
ב/ב ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 183
ב/ב כפי אהרן (זס') קמא עמ' קעח
ב/ב לבושי מרדכי או"ח עמ' קב
ב/ב להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קיג ע"א
ב/ב להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רעז {מכה אותם להטיל אימה}
ב/ב לקוטי שיחות חט"ו עמ' 131
ב/ב לקוטי שיחות חל"ד עמ' 42
ב/ב לקוטי שיחות חלק ל עמ' 119 {בנין בהמ"ק}
ב/ב מגיני שלמה עמ' שנג
ב/ב מוריה שנה ח גל' ח עמ' יט {בהמ"ק}
ב/ב מחנה יוסף ח"ג עמ' סג-סד
ב/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' כז, ל
ב/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ב מקראי קדש (תפט) דף קז ע"ב
ב/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' רעז
ב/ב מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ב/ב משנה הלכות ח"ט סי' רצו
ב/ב משנה כסף (כולי) עמ' ח
ב/ב משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' קס
ב/ב משנת משה כתובות עמ' קנא
ב/ב משנת ר' אהרן מאמרים ח"ג עמ' קסח
ב/ב משנת ר' אהרן מאמרים ח"ד עמ' רטו
ב/ב נוה צדק
ב/ב נשמת חיים (ברלין - מחשבה) עמ' פט
ב/ב ס' המצפה הל' ת"ת עמ' מח-נא
ב/ב ס' השבי"ט עמ' פה-פח
ב/ב סדר משנה (בוסק')
ב/ב סיני ס' יובל עמ' שו
ב/ב עיר מקלט עמ' נד עיר מקלט
ב/ב על גדות ים התלמוד עמ' 158
ב/ב עלי שור ח"א שער ד מאמר ב פרק ג
ב/ב פד"ר ח"ז עמ' 17, 18, 20, חי"ב עמ' 272
ב/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תתז
ב/ב פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 93
ב/ב פתחי שערים דף ו ע"א {כ"מ}
ב/ב צפנת פענח (עם העמק עיון)
ב/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רסח
ב/ב קנה חכמה
ב/ב קרית מלך
ב/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' פ
ב/ב רנת יצחק פ' חלק עמ' רמז
ב/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' רלה {בן שש}
ב/ב שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א אות א, י, יג
ב/ב שו"ת הריב"ש עמ' תרנו
ב/ב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' עו
ב/ב שם יוסף (אליקים)
ב/ב שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' קצו
ב/ב שערי המקדש סי' כד אות ח {לבנין בהמ"ק}
ב/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 204, 205, 207
ב/ב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כג ס"ק ה
ב/ב תחומין ח"ה עמ' 294, ח"ח עמ' 196, חי"ז עמ' 147
ב/ב תחומין חכ"א עמ' 203, חכ"ב עמ' 236
ב/ב תרומת הגורן ח"ב עמ' 89
ב/ג אהבת אברהם עמ' נח {שמניחן ויוצא}
ב/ג אהל דוד (קהן) ח"ג ירמיהו פמ"ח פס' י
ב/ג אחר האסף עמ' תרפה
ב/ג בית אהרן וישראל גל' נו עמ' כא
ב/ג ברכת שלמה חו"מ עמ' קי {לח"מ}
ב/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רנג
ב/ג גבורת יצחק שבועות עמ' רסב-רסג
ב/ג דברים אחדים (תקנח) דף קיא ע"ב = מהד' תשמו עמ' שצו
ב/ג דברים אחדים (תשמו) עמ' שצו
ב/ג דיני עבודה במשה"ע עמ' 334
ב/ג דרך המלך (שימל) עמ' קצח-רד
ב/ג הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 208
ב/ג החינוך בראי החק וההלכה עמ' 396, 399, 501 {לח"מ}, 532 {לח"מ}, 673
ב/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 51, 67
ב/ג ויגש יצחק עמ' יא
ב/ג חזק יד
ב/ג חי' הראי"ה
ב/ג חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 254
ב/ג יצחק ירנן
ב/ג מבוא למשנה תורה עמ' 134
ב/ג מעיני המים
ב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ג משנה כסף (כולי) עמ' ח
ב/ג נוה צדק
ב/ג נחמד למראה ח"א דף סח ע"ד
ב/ג נשמת חיים (ברלין - מחשבה) עמ' פט
ב/ג ס' המצפה הל' ת"ת עמ' סו-פ
ב/ג ס' השבי"ט עמ' פח
ב/ג פד"ר ח"ח עמ' 138
ב/ג פד"ר חי"ח עמ' 100
ב/ג פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 163 {לח"מ}
ב/ג פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' סט-עא
ב/ג צדיק באמונתו יחיה עמ' שא
ב/ג קול בן לוי
ב/ג קול בן לוי (תשסג) עמ' לא-לב
ב/ג קנה חכמה
ב/ג קרית מלך
ב/ג ראש דברך עמ' שעב
ב/ג רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' תנג
ב/ג שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א אות יא, הל' שאלה ס"כ
ב/ג שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' צא-צג
ב/ג שפתי מלך
ב/ג תורה ודעת (דרוק)
ב/ג תחומין חט"ז עמ' 287
ב/ד אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שכב {כ"מ}
ב/ד אמת ליעקב נשים עמ' קפג {וכל אשה, ומי שאין לו אשה}
ב/ד אנצי"ת ע' אשה הע' 541א {כ"מ}
ב/ד אשר למלך
ב/ד באר יהודה
ב/ד בית המלך (חסון)
ב/ד בני חיי
ב/ד ברור הלכה קדושין פב ע"א ציון א
ב/ד ברך את אברהם דף מב ע"א
ב/ד דברות אליהו ח"ו עמ' עח {מי שאין לו אשה}
ב/ד דרך המלך (שימל) עמ' רה-רח
ב/ד החינוך בראי החק וההלכה עמ' 401
ב/ד המאיר לארץ
ב/ד הר המלך ח"ח עמ' עה
ב/ד ודברת בם עמ' תשע {כ"מ}
ב/ד חוקי חיים (גאגין)
ב/ד חיים שנים ישלם עמ' קסה
ב/ד יצחק ירנן
ב/ד כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ב/ד לב שלם [לחם רב (בוטון) סי' ד, ידי אליהו מז ע"ד]
ב/ד לחם יהודה
ב/ד מאיר נתיבות ח"ג עמ' קצט {לא יכעס הרב על התלמידים}
ב/ד מלך שלם כאן, דף פו ע"א
ב/ד מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 440
ב/ד מציון אורה ח"א עמ' רלה
ב/ד מקראי קדש (תפט) דף קז ע"ב
ב/ד מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ב/ד משאת המלך (אדרי)
ב/ד משנה כסף (כולי) עמ' ט
ב/ד משנת יעקב
ב/ד נוה צדק
ב/ד נשמת אברהם ח"ג עמ' קא {כ"מ}
ב/ד ס' המצפה הל' ת"ת עמ' סו-פ
ב/ד ס' השבי"ט עמ' פט
ב/ד צפנת פענח (עם העמק עיון)
ב/ד קול בן לוי
ב/ד קול בן לוי (תשסג) עמ' לב
ב/ד קנה חכמה
ב/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קצ {כ"מ}
ב/ד שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א אות יג
ב/ד שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"א אות ה
ב/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 211
ב/ד תורה ודעת (דרוק)
ב/ד תורה ותעודה עמ' 65
ב/ה אור הישר
ב/ה אמונת שמואל (תשנט) עמ' צה
ב/ה אמונת שמואל סי' כו
ב/ה בית אהרן וישראל גל' נו עמ' כא
ב/ה בשמן רענן ח"ב עמ' תפ
ב/ה גבורת יצחק שבועות עמ' רנא {כ"ה תינוקות}
ב/ה דרך המלך (שימל) עמ' רט-ריד
ב/ה יד דוד (לוריא)
ב/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לב
ב/ה משאת המלך (אדרי)
ב/ה נאות דשא (שניאור) דברים עמ' 141 {כ"ה תינוקות}
ב/ה ס' השבי"ט עמ' צ
ב/ה פרפרת משה ח"ב עמ' שח
ב/ה קנה חכמה
ב/ה ר"י קארו - קובץ עמ' צ
ב/ה שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א אות ג
ב/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 208
ב/ה תורה ודעת (דרוק)
ב/ה תחומין חי"ב עמ' 137
ב/ו אהבת אברהם עמ' סא {ממלמד למלמד}
ב/ו אוצר א"י ח"ב עמ' 62
ב/ו באר יהודה
ב/ו בית המלך (חסון)
ב/ו דרך המלך (שימל) עמ' רטו-רכא
ב/ו הגהות חבר בן חיים
ב/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 51
ב/ו ויגש יצחק עמ' יא-יב
ב/ו חקרי זמנים ח"ד עמ' רנח
ב/ו יצחק ירנן [תועפות ראם דף צו ע"ד]
ב/ו ללשונות הרמב"ם
ב/ו מחנה יהודה (אשכנזי) דף קנח ע"ד
ב/ו מכתם לדוד (פרדו) דף ריא ע"ב
ב/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' כו, לד
ב/ו מסורה ח"ז עמ' לז
ב/ו מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ב/ו משאת המלך (אדרי)
ב/ו משנה כסף (כולי) עמ' ט
ב/ו משנת יעקב הפלאה עמ' רמד {הגהמ"י - מלמד}
ב/ו נרות שלמה עמ' עא
ב/ו ס' השבי"ט עמ' פט-צ
ב/ו פד"ר ח"ז עמ' 16
ב/ו קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רסג
ב/ו קול בן לוי (תשסג) עמ' לב
ב/ו קנה חכמה
ב/ו שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' צג-צה
ב/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 210
ב/ו שפתי מלך
ב/ו תורה ודעת (דרוק)
ב/ו תורת ירוחם ח"ב דף לד ע"ד
ב/ו תחומין חי"ב עמ' 138
ב/ז אהל דוד (קהן) ח"ב תהלים פע"ח פס' כה
ב/ז אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' כד
ב/ז אשר למלך
ב/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' שנג, שנה
ב/ז ברכת שלמה חו"מ עמ' קיב
ב/ז גינת המלך עמ' ח {יגדיל תורה ויאדיר}
ב/ז דברי ירמיהו
ב/ז דברי שלמה (אסרף)
ב/ז דרך המלך (שימל) עמ' רכב-רלב
ב/ז החינוך בראי החק וההלכה עמ' 687, 700
ב/ז המסחר במשה"ע עמ' 118
ב/ז הר המלך ח"ג עמ' לט
ב/ז חדושים ובאורים (שני') ח"ב סי' כה
ב/ז חיים ביד סי' קכה
ב/ז חיים ומלך
ב/ז יחל ישראל (תשנב) עמ' לז
ב/ז יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' מד
ב/ז ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 183
ב/ז לבושי מרדכי או"ח עמ' רמ
ב/ז להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קסח
ב/ז לקוטי שיחות ח"ו עמ' 299
ב/ז לקוטי שיחות חל"ט עמ' 398
ב/ז מאמר מרדכי [עי' מהריפ"ו]
ב/ז מבוא למשנה תורה עמ' 129
ב/ז מוריה גל' קפא עמ' סו {לימוד תינוקות שמפריע לשכנים}
ב/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ז מקדם לביתאל עמ' 140
ב/ז משאת המלך (אדרי)
ב/ז משנה כסף (כולי) עמ' י [עי' הל' שכנים פ"י הי"ב]
ב/ז משנת יעקב
ב/ז משנת יעקב קנין עמ' רפא
ב/ז משפטי שאול עמ' שיד
ב/ז ס' השבי"ט עמ' צא
ב/ז פד"ר ח"ו עמ' 95
ב/ז צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קצה
ב/ז קול מבשר ח"א עמ' כג, רלה
ב/ז קנה חכמה
ב/ז שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' עח
ב/ז שם יוסף (אליקים) דף ו ע"ג
ב/ז תורה ודעת (דרוק)
ב/ז תורת מנחם חי"ג עמ' 241, חי"ח עמ' 109, חכ"ג עמ' 52, חכ"ו עמ' 38 {שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר}
ב/ז תורת מנחם חל"ה עמ' 193
ב/ז תחומין ח"י עמ' 203, חי"ב עמ' 134 {רמב"ם}, חי"ז עמ' 146 {עבודת המלך}
ב/ז תחומין חכ"ב עמ' 235


ג/20 הלכות תלמוד תורה פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אור אברהם
ג/רה"פ אמונה ותורה
ג/רה"פ באור המלך
ג/רה"פ בית יעקב (בירב)
ג/רה"פ דברי ירמיהו
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ חזון יעקב
ג/רה"פ חזק יד
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ג/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ג/רה"פ עבודת המלך
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ קרית מלך
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שלמי מרדכי
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שפת מלך
ג/א אבות הראש ח"ב דף ע ע"ג
ג/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' קסה
ג/א אילת אהבים (ברים) עמ' שלח {כתר תורה כגדול}
ג/א איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 44
ג/א אמרי חן (לוונברג) ח"ה בהקדמה
ג/א אמת ליעקב מקרא עמ' רנד
ג/א ארחות צדיקים השלם שער תורה עמ' קפד
ג/א באר לחי ראי עמ' קג-קיג
ג/א בארות המים (שאנג'י)
ג/א בגדי כהונה (פרחיא) דף כא ע"ב
ג/א בחסד יבנה עמ' רט {כתר כהונה}
ג/א בית אהרן וישראל גל' נו עמ' כא [עי' רש"י יומא עב]
ג/א בן ידיד
ג/א בני בנימין (אדר"ת)
ג/א בני חיי
ג/א ברור הלכה הוריות יג ע"א אחרי ציון פ
ג/א גבורת יצחק (תשמח) עמ' ה
ג/א גבורת יצחק אבות עמ' ריח, רכ
ג/א גבורת יצחק שבועות עמ' קי {כתר תורה מונח לכל ישראל}, רסד-רעג
ג/א גנא דפלפלי עמ' תמג {כל הרוצה יטול}
ג/א דבר מלכות ויקרא עמ' 296 {כתר תורה מונח}
ג/א דולה ומשקה (תשסב) עמ' 281, 289
ג/א דעת חיים עמ' יז
ג/א דרך המלך (שימל) עמ' רלג-רמו
ג/א דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 493
ג/א דרכי הים דף קסב ע"א {בני חיי}
ג/א דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קפט, קצט
ג/א דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רפו
ג/א דרשות שמן רוקח עמ' מז
ג/א הרמב"ם כמחנך עמ' 47
ג/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תלא
ג/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תסט
ג/א ויחי ויתן דף קכא ע"ג
ג/א חדושים ובאורים (שני') ח"ב סי' כד אות ח, סי' כה
ג/א חיים ומלך
ג/א חיים שנים ישלם עמ' כג
ג/א חסדי דוד ח"ה עמ' תתקמב
ג/א חקרי לב (הימן) בראשית עמ' רב
ג/א יד פשוטה אהבה עמ' תיז
ג/א ידי אליהו דף א ע"ב
ג/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פח
ג/א יחי המלך פ' ו-ז
ג/א יחל ישראל (תשנב) עמ' לד
ג/א ימות המשיח בהלכה עמ' נג {מלכות בית דוד}, ריט {אהרן זכה בכתר כהונה}
ג/א ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 185-186
ג/א לקוטי שיחות ח"ו עמ' 299, חי"ג עמ' 116, קורח תשדם
ג/א לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 312, חכ"ז עמ' 242, חכ"ח עמ' 104
ג/א לקוטי שיחות חל"ג עמ' 42
ג/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 43
ג/א מאה שערים (קפשאלי) עמ' תמו
ג/א מאורי אור (אתרוג) עמ' שפג
ג/א מאמר מרדכי (נסים)
ג/א מבוא למשנה תורה עמ' 90
ג/א מחשבת מוסר ח"ב עמ' תמט
ג/א מלחמת יהושע, הקדמה עמ' 10
ג/א מלך ישראל עמ' 131
ג/א מנחה לאיש עמ' 414, 418 {לזרע דוד}
ג/א מסורה ח"ז עמ' לז
ג/א מעיל שמואל (פלורנטין) (פעמיים)
ג/א מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רמה {כל הרוצה יטול}
ג/א מעשה רקח
ג/א מרכבת המלך עמ' א-ב
ג/א מרכה"מ אלפ'
ג/א משנה ישרה עמ' צד
ג/א משנה כסף (כולי) עמ' י [עי' בני חיי, ושו"ת ר"ש הלוי יו"ד סי' י]
ג/א משנה כסף (שירירו)
ג/א משנת יוסף דרשות ח"א עמ' סט {כתר תורה מונח לכל ישראל}
ג/א משנת יעקב כאן, מדע עמ' לד, זרעים ח"א עמ' צה
ג/א משנת שמחה
ג/א ס' השבי"ט עמ' צא {כ"מ}, צד-צה, צז {לח"מ}
ג/א ס' מצוה עמ' פא
ג/א סיני ס' יובל עמ' תלג
ג/א סיני ק עמ' תכד
ג/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' קנ, ח"ג עמ' שסו
ג/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' 7
ג/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 212, 31
ג/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 35, 228
ג/א פאר המלך עמ' ס
ג/א פותח יד
ג/א פני חיים (פלג'י) עמ' מד
ג/א פניני רבנו הגרי"ז עמ' תסה {כתר כהונה}
ג/א פנת יקרת חולין פ"י עמ' עח
ג/א פרי האדמה ח"א
ג/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' עא-עו
ג/א פרפרת התורה עמ' רצד
ג/א פרפרת משה ח"ב עמ' תקב
ג/א צהר גל' ו עמ' 25, גל' ח עמ' 116 {חיבור הכתרים בהקהל}
ג/א קנה חכמה
ג/א רנת יצחק משלי עמ' לט
ג/א רנת יצחק פ' חלק עמ' לה
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' פג, פד, קא
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' צו
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ח, לז
ג/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' שיג
ג/א שו"ע הרב הל' ת"ת פ"ד אות א, ח
ג/א שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רז
ג/א שעורי עץ ארז שבת עמ' עב {מונח ועומד}, עג {תורה צוה לנו משה}
ג/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קפד
ג/א שרשי הים
ג/א תאומי צביה - דרשות המגיד מווילנא עמ' קכט
ג/א תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כג ס"ק יב-יג
ג/א תולדות אהרן ומשה (ר"א פירירא) בהקדמה
ג/א תורה ודעת (דרוק)
ג/א תורת מנחם חנ"ג עמ' 176
ג/א תחית ישראל עמ' קכג
ג/ב אדני היד החזקה
ג/ב אוצמפה"ת ב"מ סב ע"א הע' 42 {הגהמ"י}
ג/ב איזה הלכות מיד חזקה ח"א עמ' 640 {מפנינים}
ג/ב ארחות צדיקים השלם שער תורה עמ' קפד
ג/ב בית אהרן וישראל גל' נו עמ' כא
ג/ב ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"א דף לג ע"ב {לב שלם}
ג/ב ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שמט
ג/ב גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' יב
ג/ב גבורת יצחק שבועות עמ' רעג {ממזר ת"ח}
ג/ב דברי שלמה (אסרף)
ג/ב דרך המלך (שימל) עמ' רמז-רנג
ג/ב הדר איתמר עמ' עב
ג/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 47
ג/ב חסדי דוד ח"ה עמ' תתקמב
ג/ב לב שלם [ראשון לציון מגילה לד ע"ד, כנסת יחזקאל סי' ז]
ג/ב להורות נתן מועדים ח"ג עמ' שפד
ג/ב לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 107
ג/ב לקוטי שיחות חל"ג עמ' 42
ג/ב מבוא למשנה תורה עמ' 90
ג/ב מים חיים
ג/ב מעשה רקח
ג/ב מרכה"מ אלפ'
ג/ב משנת יעקב זרעים ח"א עמ' צה
ג/ב משרת משה (עטייה)
ג/ב ס' השבי"ט עמ' צה
ג/ב עט לעשות סי' כב
ג/ב פירות מפוזרין עמ' ד-ה
ג/ב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' עד-עו
ג/ב קנה חכמה
ג/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שמו
ג/ב שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' צה
ג/ב שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' רסב
ג/ב שפתי מלך
ג/ב תורה ודעת (דרוק)
ג/ב תחומין ח"ג עמ' 236 {הגהמ"י}
ג/ג אהל דוד (קהן) ח"ד אסתר פ"ט פס' ג
ג/ג אוצר המלך
ג/ג אור הישר
ג/ג אז שמח עמ' סו {כנגד כולם}
ג/ג אילת אהבים (ברים) עמ' סז-סט, עה-עו, צא
ג/ג אמונת יהושע עמ' רנה
ג/ג אמרות חיים עמ' ל
ג/ג אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' קיד {ת"ת כנגד כל המצוות}
ג/ג ארחות צדיקים השלם שער תורה עמ' קפד
ג/ג אשר למלך
ג/ג באר שרים (שולמן) עמ' קנח
ג/ג בארות המים (שאנג'י)
ג/ג בית אב (ברסלר) עמ' ו-ח, יב-יג, כא
ג/ג בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' קיד {הפסקת לימוד תורה של אשה למצוה שיכול להיעשות ע"י אחרים}
ג/ג בית מלך (חב"ד) עמ' ו
ג/ג בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
ג/ג בן ידיד
ג/ג בנין עולם (ת"ת) עמ' קכ
ג/ג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' רנט
ג/ג ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' מב
ג/ג ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' טו
ג/ג ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קי, שמו, שמח
ג/ג בתורתו יהגה ח"א עמ' שסג, שסה
ג/ג גבורת יצחק שבועות עמ' רט, רעד-רעה, רפא
ג/ג דברי יצחק (מורסיא) - מכתבי תורה עמ' יא-יב
ג/ג דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' ח
ג/ג דולה ומשקה (תשסב) עמ' 281, 289
ג/ג דרך המלך (שימל) עמ' רנד-רנח
ג/ג דרשות שבט הלוי ח"א עמ' רא
ג/ג דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רפג
ג/ג המעלות לשלמה עמ' קפב, שסז
ג/ג השבת לקדשו דף כז ע"א
ג/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רלז
ג/ג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' י
ג/ג ויאמר שמואל דף מט ע"א
ג/ג זבחי צדק (דיסקין) עמ' קטז {כתר תורה}
ג/ג זכרון אליעזר עמ' ג
ג/ג זכרון ליהודה סי' ד אות יא, יט-כ, כג
ג/ג זר אהרן עמ' לח
ג/ג חוט המשולש (דיוואן) דף סה ע"ב
ג/ג חי' ר"י באב"ד
ג/ג חיים שנים ישלם עמ' כג-כד
ג/ג חנוכת הבית עמ' א-ב
ג/ג יחל ישראל (תשנב) עמ' מד-מה
ג/ג יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' מא, מח {צ"פ}, נא
ג/ג כגן עדנים עמ' יג
ג/ג כס המלך עמ' ט
ג/ג לב שלמה (הלוי) דף קמד ע"ג
ג/ג לב שלמה (הלוי) דף קמד ע"ג-קמה ע"ב
ג/ג ללשונות הרמב"ם
ג/ג לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 114
ג/ג לקוטי שיחות חל"ו עמ' 18
ג/ג מאה שערים (קפשאלי) עמ' שנג, תמו, תקלז
ג/ג מבוא למשנה תורה עמ' 373
ג/ג מחנה יוסף פסחים עמ' יג
ג/ג מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' א
ג/ג מנחת אלימלך עמ' קפד
ג/ג מרכה"מ אלפ', וכן בהשמטות [לשון למודים או"ח צד ע"א]
ג/ג משא בני קהת
ג/ג משאת המלך (אדרי)
ג/ג משאת המלך ח"א סי' פ אות יט
ג/ג משאת מרדכי מגילה עמ' ח
ג/ג משנה כסף (כולי) עמ' יא
ג/ג משנה כסף (שירירו)
ג/ג משנת המדינה עמ' 14
ג/ג משנת יוסף דרשות ח"א עמ' לח, סט
ג/ג מתנת חיים קנינים עמ' יג
ג/ג נהרות איתן ח"ב עמ' ז
ג/ג נודע בשערים (מנד') שער צדקה דף ט ע"ב
ג/ג נחלת דבש מהדו"ת סי' עח אות ד
ג/ג נחלת יצחק קידושין סי' יח
ג/ג נחלת נפתלי דף ה
ג/ג נחלת צבי (פאליי) עמ' מ
ג/ג נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
ג/ג נשמה של שבת עמ' 30
ג/ג ס' השבי"ט עמ' צו
ג/ג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תסט {לח"מ}
ג/ג עבד המלך (תשא)
ג/ג עמק שאלה (טברסקי) עמ' שנה
ג/ג פחד יצחק (הוטנר) שבועות מאמר מ אות ח-יג
ג/ג פירות מפוזרין עמ' טז
ג/ג פני חיים (צימרמן) עמ' לו
ג/ג פנת יקרת חולין פ"י עמ' פח
ג/ג פרדס מרדכי עמ' תצא, תרג
ג/ג פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' עו-פב
ג/ג צפנת פענח מהדו"ת
ג/ג קובץ
ג/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רפ
ג/ג קול בן לוי (תפז) דף עח ע"ב
ג/ג קול בן לוי (תשסג) עמ' רסו
ג/ג קנה חכמה
ג/ג קרית מלך (חב"ד) עמ' ז
ג/ג רחמי הרב - שבט הלוי עמ' כז
ג/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קעו-קעח {תלמוד מביא למעשה}
ג/ג שושנת יעקב (רפפורט) עמ' ד
ג/ג שלמי מרדכי (גם עמ' קלג, קלו)
ג/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' ח
ג/ג שערי עזרא (בצרי) עמ' קג-קד
ג/ג תורה ודעת (דרוק)
ג/ג תורת המדינה עמ' 210 {שקולה ככל המצוות}
ג/ג תורת ירוחם ח"ב דף לח ע"א
ג/ג תורת מנחם חכ"ג עמ' 244 {ת"ת כנגד כולם בגלל שגדול תלמוד שמביא לידי מעשה}
ג/ג תורת מנחם חנ"ז עמ' 212
ג/ג תחומין ח"א עמ' 365
ג/ג תרומת הגורן ח"ב עמ' 80, 103
ג/ד אבני שהם (רובינשטיין) דף לה ע"ד {מצוה שיכולה ליעשות ע"י אחרים}
ג/ד אדני היד החזקה
ג/ד אהל שרה לאה עמ' תשמ {ויחזור לתלמודו}, תתסט-תתעא, תתקא
ג/ד אוצר המלך
ג/ד אוצרות יהושע עמ' פו, תקפד
ג/ד אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קכה-קכו
ג/ד אורח ישראל סי' ג אות טו
ג/ד אות היא לעולם ח"ב דף א ע"א
ג/ד אילנא דחיי (תשסז) עמ' קצ
ג/ד אילת אהבים (ברים) עמ' סז-סט, עה-עו, צא
ג/ד אמונת יהושע עמ' לד, רנה
ג/ד אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קלט, קמא {כ"מ, לח"מ}
ג/ד אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' ל
ג/ד אמת ליעקב נשים עמ' קעא
ג/ד אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' קכד {יעשה מצוה ויחזור ללימודו}
ג/ד אשר למלך
ג/ד אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קד
ג/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' יג
ג/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רלח
ג/ד באר שרים (שלזינגר) בראשית פ' וירא סי' א אות ב {יעשה המצוה ויחזור לתלמודו}
ג/ד בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף לט ע"ב
ג/ד בינה בספרים עמ' רנט
ג/ד ביצחק יקרא ח"א סי' יט
ג/ד בית אב (ברסלר) עמ' יב, יד, כ
ג/ד בית אהרן וישראל גל' נו עמ' כא [עי' קול בן לוי ד ע"ב]
ג/ד בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' קע {ויחזור לתורתו}
ג/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/ד בן פדהצור דף קכד ע"א
ג/ד בנין אב (שולמן) סי' ו
ג/ד בנין עולם (ת"ת) עמ' א, קיא
ג/ד ברור הלכה ב"ק יז ע"א ציון א
ג/ד ברור הלכה יבמות סג ע"ב ציון ד
ג/ד ברכת אריאל ח"ב עמ' יח
ג/ד ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' עט
ג/ד ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' צב
ג/ד ברכת מרדכי דברים עמ' קמ
ג/ד ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' תע
ג/ד ברכת ראובן דף לט ע"ד {כ"מ}
ג/ד ברכת שלמה (מדע)
ג/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רלב
ג/ד ברקאי ח"ה עמ' 181
ג/ד גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קעו
ג/ד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קנ
ג/ד גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' רל
ג/ד גבורת יצחק שבועות עמ' רטו, רעה-רעו
ג/ד גינת המלך עמ' יח
ג/ד דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' ח-ט
ג/ד דברי שירה פורים עמ' יא
ג/ד דברים אחדים (תקנח) דף צ ע"ג = מהד' תשמו עמ' שכא
ג/ד דברים אחדים (תשמו) עמ' שכא
ג/ד דולה ומשקה (תשסב) עמ' 305
ג/ד דרך המלך (שימל) עמ' רנט-רסו
ג/ד דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 885
ג/ד דרכי איש דף עד ע"א
ג/ד דרשות משמר הלוי עמ' רנב
ג/ד הגהות חבר בן חיים
ג/ד הגהות ר' נחום טרעביטש
ג/ד המעלות לשלמה עמ' עה, שסז
ג/ד הר המלך ח"ב עמ' קמב-קמג
ג/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 45, 46
ג/ד ואם תאמר ח"ב קושיה 515
ג/ד וגר זאב עמ' רכט-רלא {מצוה שא"א לעשות ע"י אחרים}
ג/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שטז
ג/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מ
ג/ד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' מ
ג/ד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' י
ג/ד זכרון הרב עמ' 115
ג/ד זכרון ליהודה סי' ד אות ז, י
ג/ד זכרון משה (ברומר) דף צט ע"ג
ג/ד זר אהרן עמ' לח
ג/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שכח
ג/ד חיים ומלך דף ג ע"ב
ג/ד חלק יעקב (אביגדור), תחיית יעקב עמ' קסח
ג/ד חנוכת הבית עמ' א-ב
ג/ד טל נתן עמ' ז
ג/ד יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו הי"ג ס"ק יב
ג/ד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לב
ג/ד יחל ישראל (תשנב) עמ' מד-מה
ג/ד יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' נא
ג/ד ים שמחה עמ' שצב
ג/ד יריעות שלמה (פיינסילבר) הל' כלי המקדש פ"ד ה"ג {חובת כהן לבטל מלימודו כדי לעבוד במקדש}
ג/ד ישא מדברותיך מגילה עמ' נד, קצד
ג/ד כבוד מלכים (מרגליות)
ג/ד כי שרית עמ' 55, 56
ג/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכד, תקמו
ג/ד כנסת אברהם עמ' קלו
ג/ד כתב אמת ח"ב עמ' תמא {ויחזור לתלמודו}
ג/ד לב שלם
ג/ד להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רעו
ג/ד לשון למודים או"ח דף צד ע"א {כ"מ}
ג/ד מאור למלך נדרים עמ' עח-עט
ג/ד מאור למלך קדושין עמ' קנח
ג/ד מאורי המועדים עמ' קנג {ויחזור לתלמודו}
ג/ד מוריה גל' קיא עמ' נה
ג/ד מורשה - שיחות למועדים עמ' קלג
ג/ד מחזיק ברכה סי' לח אות ד {כ"מ}
ג/ד מחנה יוסף פסחים עמ' ל
ג/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' מו, קכד
ג/ד מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' א
ג/ד מנחת אלימלך עמ' נא
ג/ד מנחת שלמה (לוין) עמ' ד
ג/ד מעשה רקח
ג/ד מצווה ועושה ח"ב עמ' תב
ג/ד מצות ביקור חולים סי' לז אות א
ג/ד מקום דוד [לשון ערומים דף מג ע"ב]
ג/ד משאת המלך (אדרי)
ג/ד משאת מרדכי מגילה עמ' ח
ג/ד משמרת חיים ח"ג עמ' קיב-קיג
ג/ד משנה כסף (כולי) עמ' יא
ג/ד משרת משה (עטייה)
ג/ד מתנת חיים קנינים עמ' יג
ג/ד נהרות איתן ח"ב עמ' ז
ג/ד נחלת דבש מהדו"ת סי' עח אות ד, ז, ט
ג/ד נחלת צבי (פאליי) עמ' צג, שמג
ג/ד נקדש בצדקה סי' קלו
ג/ד נתיבי ים קדושין עמ' קנט
ג/ד ס' הפרדס לרש"י עמ' רכח
ג/ד ס' השבי"ט עמ' צו
ג/ד ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תסט
ג/ד ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קעא-קעד
ג/ד סדר משנה (בוסק')
ג/ד סוכה של מי עמ' קצט
ג/ד עבד המלך (תשא)
ג/ד עטורי כהנים גל' 102 עמ' 38, גל' 146 עמ' 34
ג/ד עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רלח
ג/ד עמק שאלה (טברסקי) עמ' שנה
ג/ד פאת שדך יו"ד עמ' רנג
ג/ד פחד יצחק (הוטנר) שבועות מאמר מ אות ה, ז, ט, יד
ג/ד פירות מפוזרין עמ' טז
ג/ד פני חיים (פלג'י) עמ' טז {שרשי הים}
ג/ד פנת יקרת חולין פ"י עמ' פח
ג/ד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' עז-פט
ג/ד פתגמי אורייתא עמ' קלה
ג/ד צפנת פענח (עם העמק עיון), ודברים עמ' רמח
ג/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רעא, רפ, רפז, תכט
ג/ד קול בן לוי (תשסג) עמ' לב
ג/ד קידש ידיד דף לד ע"ב {כ"מ}, לה ע"ב, קי ע"ג
ג/ד קנה חכמה
ג/ד קרן פני משה ח"ב
ג/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שיד, ח"ד עמ' תלא {או"ש}
ג/ד רנת יצחק תפלה לשבת עמ' עט {ויחזור לתלמודו}
ג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קמא
ג/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קנז
ג/ד שו"ע הרב הל' ת"ת פ"ג קו"א אות א, פ"ד אות ג
ג/ד שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' צו
ג/ד שושנת יעקב (רפפורט) עמ' ד
ג/ד של"ה ח"א מס' שבועות סי' פה
ג/ד של"ה ח"ב שבועות סי' פה
ג/ד שם יוסף (אליקים)
ג/ד שמועת יצחק - הערות בש"ס אות א
ג/ד שמועת יצחק (וורקא) עמ' רפו
ג/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שפד
ג/ד שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רי
ג/ד שערי הישיבה ח"ב עמ' קלה
ג/ד שערי המקדש סי' כד אות ח
ג/ד שערי עזרא (בצרי) עמ' קד
ג/ד שערי תודה ח"ב דף ז ע"א
ג/ד שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' רכג
ג/ד תורה ודעת (דרוק)
ג/ד תחומין ח"א עמ' 367-365, ח"ז עמ' 318, 337, 345-344, חט"ו עמ' 125
ג/ד תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שג
ג/ה אבי עזרי ח"ד
ג/ה אגלי טל בהקדמה
ג/ה אגרות משה או"ח ח"א סי' כ
ג/ה אהל דוד (קהן) ח"ג משלי פל"א פס' כו
ג/ה אחר האסף עמ' יג {לח"מ}, נ
ג/ה אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' לד
ג/ה אמת ליעקב נשים עמ' קיז-קיח {השמיט מצוות}
ג/ה אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' תנו
ג/ה אפיקי מים ח"א סי' ג
ג/ה אשל אברהם (שפירא) עמ' תסט-תע {לא גרס "במצוות"}
ג/ה באר לחי ראי עמ' קיג-קיט
ג/ה בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף א ע"א {לב שלם}
ג/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף פח ע"א
ג/ה בית אב (ברסלר) עמ' ט-י
ג/ה בית אהרן וישראל גל' נו עמ' כא
ג/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/ה בית מלך (חב"ד) עמ' 34
ג/ה בן ידיד
ג/ה בני יששכר (תשמג) ח"א דף צט ע"ג
ג/ה בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שסב
ג/ה ברור הלכה פסחים נ ע"ב ציון ז
ג/ה בריכות מים דף עח ע"ב
ג/ה ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קנח {לח"מ}
ג/ה ברכי יוסף יו"ד סי' רמו אות יב {לח"מ}
ג/ה ברקאי ח"ה עמ' 241
ג/ה בתורתו יהגה ח"א עמ' רי, רלג
ג/ה גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' רלה-רלו
ג/ה גבורת יצחק שבועות עמ' רעו-רפה
ג/ה דרך המלך (שימל) עמ' רסז-רפג
ג/ה המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 53
ג/ה המעלות לשלמה עמ' קפא
ג/ה הר המלך ח"ב עמ' קמד-קמח, ח"ג עמ' רט-ריח
ג/ה הרמב"ם והלכותיו
ג/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 47
ג/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תטו
ג/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רלו
ג/ה ויטע אשל עמ' שלז
ג/ה זכרון זאב עמ' ח, קכז
ג/ה זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ב ענף ב ס"ק ב
ג/ה חדושים ובאורים (שני') ח"א עמ' רעג
ג/ה חי' הראי"ה
ג/ה טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תקו
ג/ה יחוה דעת ח"ג עמ' רמ
ג/ה יחל ישראל (תשנב) עמ' לד
ג/ה יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' מא
ג/ה יקרא דשכבי (דוד) דרוש סו דף קמא ע"ג
ג/ה ישורון חט"ו עמ' שעה {יעסוק שלא לשמה - השמיט מצוות}
ג/ה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפג, רע, שלג
ג/ה כבוד יו"ט
ג/ה כתר המלך
ג/ה לב שלם
ג/ה להורות נתן מועדים ח"א עמ' קצד
ג/ה מאמר מרדכי (נסים)
ג/ה מבוא למשנה תורה עמ' 90
ג/ה מחזה עליון עמ' קיח {כ"מ}
ג/ה מחנה יוסף פסחים דף יג, טו
ג/ה מטה אפרים
ג/ה מטר השמים עמ' קטו, קיז
ג/ה מנחת אלימלך עמ' עט
ג/ה מנחת שמואל (פלורנטין) דף כא ע"ג {תחילת דינו של אדם על ת"ת}
ג/ה מעשה רקח
ג/ה מעשה רקם (בר) עמ' 108
ג/ה מקור חסד עמ' רלה
ג/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' קעט
ג/ה מרכה"מ אלפ' [מקראי קדש (תפט) על עין יעקב סא ע"א, ישרש יעקב צא ע"ב, קעא ע"א, חנן אלקים פט ע"א]
ג/ה משאת המלך (אדרי)
ג/ה משנה כסף (כולי) עמ' יא-יב
ג/ה משנה כסף (שירירו)
ג/ה משנת יוסף דרשות ח"א עמ' סט {תחלת דינו על ת"ת}
ג/ה משנת משה קידושין עמ' רה, סנהדרין עמ' כ
ג/ה משנת שמחה
ג/ה משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 404
ג/ה משרת משה (עטייה)
ג/ה מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' רכד
ג/ה נחלת צבי (פאליי) עמ' שמו
ג/ה נשמה של שבת עמ' 30-34
ג/ה נתן פריו סוכה עמ' קנז
ג/ה ס' המצפה הל' ת"ת עמ' פא-פט
ג/ה ס' השבי"ט עמ' צו-צז
ג/ה סדר משנה (בוסק')
ג/ה סיני ס' יובל עמ' תלה
ג/ה עמלות בתורה (לוריא) עמ' קסא {מתוך שלא לשמה}
ג/ה פחד יצחק (הוטנר) שבועות מאמר ו
ג/ה פנת יקרת חולין פ"י עמ' פה {גרי"ז}
ג/ה פנת יקרת חולין פ"י עמ' פח-פט
ג/ה פרי האדמה ח"א
ג/ה פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' פט-צא
ג/ה ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר, בהקדמה
ג/ה קידש ידיד דף יב, קא, קיא
ג/ה קנה חכמה
ג/ה קרן פני משה ח"ב
ג/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' עו-עז
ג/ה רנת יצחק חמש מגילות עמ' רעה
ג/ה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' לג, קצז
ג/ה שו"ע הרב הל' ת"ת פ"ד אות ג, ז, קו"א אות א, שער השמועה אות מד
ג/ה שו"ת אדה"ז מילואים סי' ח
ג/ה שי למלך עמ' נד
ג/ה שיח השדה (פרומר) עמ' כח
ג/ה שם יוסף (אליקים)
ג/ה שמועת חיים ערכין ח"א עמ' תעד
ג/ה שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קמב
ג/ה שעלי דעת גל' ז עמ' 183
ג/ה שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קעט, קפג
ג/ה שפתי מלך
ג/ה תורה ודעת (דרוק)
ג/ה תחומין חי"ג עמ' 277
ג/ה תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רמ
ג/ו אגרות משה ח"ח עמ' רכו, רכח
ג/ו אוצר המאמרים (תשס) עמ' עט
ג/ו אוצר המאמרים (תשסג) עמ' קפד-קפה
ג/ו אור תורה (ריסקין) שמות עמ' 49
ג/ו אילת אהבים (ברים) עמ' רל-רלא
ג/ו אמונת יהושע עמ' מד {לא יסיח דעתו}
ג/ו אמרות יצחק תנינא עמ' ג {פת במלח}
ג/ו אסופת מערכות עה"ת ח"ד עמ' תט {השכר לפי הצער}, תי, ח"ה עמ' ה, מז {לא ישים על לבו שיקנה חכמה ועושר כאחת}, ח"ו עמ' קטו
ג/ו ארחות צדיקים השלם שער תורה עמ' קפד-קפה
ג/ו אשכבתיה דרבי ח"א עמ' ע
ג/ו באר לחי ראי עמ' קיט-קכג
ג/ו באר מחוקק עמ' קפו
ג/ו באר מחוקק פרשת במדבר = עץ הדעת (טעלז) פרשת במדבר
ג/ו בית יחזקאל (וייס) עמ' רפט
ג/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/ו בן מלך - חכמה ומוסר עמ' שכח
ג/ו בנין עולם (ת"ת) עמ' לא {פת במלח תאכל}, קלה
ג/ו בעקבות משה עמ' רפ
ג/ו ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' פח
ג/ו ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שנ
ג/ו בתורתו יהגה ח"א עמ' קי, רלה, רמב, שכ-שכא, שלא
ג/ו גבורת יצחק אבות עמ' קסב
ג/ו גבורת יצחק שבועות עמ' רלו {חיי צער}, רפו-רצב
ג/ו גינת המלך עמ' כד
ג/ו דבר סיני (תשכו)
ג/ו דברי חיל עמ' נד
ג/ו דברי חנינא עמ' סח-סט
ג/ו דולה ומשקה (תשסב) עמ' 289
ג/ו דרך המלך (שימל) עמ' רפד-רצב
ג/ו דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1313, פ"ה הערה 2439
ג/ו דרשות מהר"ם חביב עמ' תכב
ג/ו דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קפד
ג/ו דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רעב
ג/ו הלכות והליכות עמ' סה
ג/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 47
ג/ו וטהרו הכהן - בהסכמת רא"מ קוטלר
ג/ו זכר ליעקב עמ' סג
ג/ו חדושים ובאורים (שני') ח"ב סי' כד אות ח-ט
ג/ו יסודי הצדקה עמ' 415
ג/ו יצחק ירנן [עי' חידושי הל' איסו"ב פכ"א ה"א]
ג/ו כתב אמת ח"ג עמ' כג {לא יסיח דעתו}
ג/ו להורות נתן אבות עמ' קצב
ג/ו להורות נתן מועדים ח"ג עמ' שפד
ג/ו לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 241, 243, חכ"ח עמ' 109, 114
ג/ו לקוטי שיחות חל"ד עמ' 43
ג/ו מאיר נתיבות ח"ב עמ' רו {לא יקנה התורה עם העושר}, רי {השכר לפי הצער}
ג/ו מבוא למשנה תורה עמ' 90, 339
ג/ו מבשר טוב - חנוכה (תשנה) עמ' קלט
ג/ו מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שנו
ג/ו מורשה - שיחות למועדים עמ' קעו, קצא
ג/ו מעשה רקח
ג/ו מצווה ועושה ח"א עמ' תצז
ג/ו משנת יוסף דרשות ח"א עמ' סט, ע {כך דרכה של תורה}, קיח {לא יסיח דעתו}, קכד
ג/ו משנת יעקב כאן, ומדע עמ' לד
ג/ו מתנת חיים - מועדים עמ' רנו
ג/ו מתנת חיים קנינים עמ' צא, קסג
ג/ו ס' המצפה הל' ת"ת עמ' צ-קה
ג/ו ס' השבי"ט עמ' צז
ג/ו עט לעשות סי' עט {לא עליך המלאכה לגמור}
ג/ו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' 7
ג/ו עיוני תשובה (קדרי) עמ' 209
ג/ו פאר המלך עמ' יז
ג/ו פחד יצחק (הוטנר) שבועות מאמר טז אות ה, יג, טו {"לפום צערא אגרא" לענין ת"ת}
ג/ו פחד יצחק (הוטנר) שבועות מאמר כה אות ז
ג/ו פנת יקרת חולין פ"י עמ' עח-עט
ג/ו פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 95
ג/ו פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' צא-צג
ג/ו פרפרת התורה עמ' קיב
ג/ו פרפרת משה ח"א עמ' תקעו
ג/ו צהר גל' א עמ' 33 {השמיט לימודי חול}
ג/ו קובץ על יד ח"א
ג/ו קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' ריח {ראוי לכתר תורה}
ג/ו קונטרסי שעורים גיטין שעור ז הערה 1
ג/ו קנה חכמה
ג/ו קריאה בקריה ח"א עמ' רעז {לא יסיח דעתו}
ג/ו ראש דברך עמ' שעא
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קא
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' צו
ג/ו שו"ע הרב הל' ת"ת פ"ב אות ה, פ"ג אות ג, קו"א אות א
ג/ו שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רמא
ג/ו שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קלז
ג/ו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כג ס"ק יא, סי' כד ס"ק יח
ג/ו תורה ודעת (דרוק)
ג/ו תחומין ח"ב עמ' 148, חי"ז עמ' 147
ג/ז אילת אהבים (ברים) עמ' רל-רלא
ג/ז אמת ליעקב נשים עמ' שכב {עשה תורתך קבע}, שכו
ג/ז ארחות צדיקים השלם שער תורה עמ' קפד-קפה
ג/ז באר לחי ראי עמ' קיט-קכג
ג/ז בנין עולם (ת"ת) עמ' קלה-קלו
ג/ז בתורתו יהגה ח"א עמ' שכ
ג/ז גבורת יצחק סוכות עמ' קפא, קצא
ג/ז גבורת יצחק שבועות עמ' רצב-רצה
ג/ז דברי חיל עמ' נד
ג/ז דברי חנינא עמ' ע
ג/ז דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' מא {א"א לזכות בכתר תורה אם עוסקים בישוב העולם}
ג/ז דגל ראובן ח"א סי' ו
ג/ז דרך המלך (שימל) עמ' רצג-רצז
ג/ז דרשות משמר הלוי עמ' שכח
ג/ז דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קפד
ג/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 47
ג/ז חדושים ובאורים (שני') ח"ב סי' כד אות ט
ג/ז חקרי זמנים ח"ד עמ' קו
ג/ז יסודי הצדקה עמ' 415
ג/ז לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 305, חכ"ז עמ' 243, חכ"ח עמ' 109, 114
ג/ז לקוטי שיחות חל"ד עמ' 43
ג/ז לקוטי שיחות חלק ל עמ' 93
ג/ז מעשה רקח
ג/ז נר בנימין עמ' מו
ג/ז נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רנו {עשה תורתך קבע - זוכה לכתר תורה}
ג/ז נתיבות אמונה עמ' רכג
ג/ז ס' המאמרים עת"ר עמ' רפה {תורתך קבע}
ג/ז פאר המלך עמ' יז
ג/ז פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' צד
ג/ז קנה חכמה
ג/ז ראש דברך עמ' שעא
ג/ז רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קלז
ג/ז שו"ע הרב הל' ת"ת פ"ג אות ב, קו"א אות א
ג/ז שלמי מרדכי כאן, ועמ' קלו
ג/ז תורה ודעת (דרוק)
ג/ז תורת אברהם עמ' פד {תורתך קבע}
ג/ז תורת מנחם חנ"ג עמ' 265
ג/ז תורת מנחם חנ"ד עמ' 145 {עשה תורתך קבע}
ג/ז תחומין חי"ז עמ' 147
ג/ח אלומות יוסף (תשנ) עמ' רכא {לא בגסי הרוח}
ג/ח אנצי"ת ע' גאוה הע' 25
ג/ח באמונה שלמה עמ' תטז
ג/ח בין המשפתים בראשית עמ' רכב {לא בגסי הרוח}
ג/ח בנין עולם (ת"ת) עמ' קלו
ג/ח גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רטז, רכה
ג/ח גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' נג
ג/ח גבורת יצחק שבועות עמ' רצה-רצו
ג/ח דרך המלך (שימל) עמ' רצח-שו
ג/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תיז
ג/ח חדושים ובאורים (שני') ח"ב סי' כד אות ד, ט
ג/ח חקרי זמנים ח"ג עמ' קטז
ג/ח יסודי הצדקה עמ' 395
ג/ח לקוטי שיחות חל"ד עמ' 46
ג/ח מבוא למשנה תורה עמ' 90, 255
ג/ח מעיל שמואל (פלורנטין) [עי' תענית ז ותוס']
ג/ח משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 105
ג/ח נהרות איתן ח"ב עמ' שכט
ג/ח נחלת צבי (פאליי) עמ' כז, קסח
ג/ח ס' הקנינים עמ' מד
ג/ח פאר המלך עמ' יז
ג/ח פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' צד
ג/ח פרפרת משה ח"ב עמ' תפט
ג/ח קנה חכמה
ג/ח ראש דברך עמ' שעא
ג/ח רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שכא
ג/ח רנת יצחק תענית עמ' מג-מד
ג/ח שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 115
ג/ח שפתי מלך
ג/ח תורה ודעת (דרוק)
ג/ח תורת יצחק ח"א עמ' קמא
ג/ח תחומין חי"ז עמ' 147
ג/ט אמת ליעקב מועד עמ' רלו-רלז
ג/ט אמת ליעקב מקרא עמ' שב
ג/ט אמת ליעקב נשים עמ' שכט {סחורה וגאוה - הקשר ביניהם}
ג/ט אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 187 {מלאכה דוחה לימוד}
ג/ט באמונה שלמה עמ' תיב, תטז, תיט {מלאכה מעט}, תכב
ג/ט בטחון בה' והשתדלות טבעית עמ' 220, 225
ג/ט בין המשפתים בראשית עמ' רכב {נמשלו למים}
ג/ט בית אהרן וישראל גל' נו עמ' כא [עי' מש"כ הל' דעות פ"ה ה"ז]
ג/ט בתורתו יהגה ח"א עמ' שכא, שכג
ג/ט בתורתו יהגה ח"ג עמ' קיב, קסז {מתאבק בעפר רגליהם}
ג/ט גבורת יצחק אבות עמ' סח
ג/ט גבורת יצחק שבועות עמ' רצו-רצז
ג/ט גינת המלך עמ' יט
ג/ט דרך המלך (שימל) עמ' שז-שיב
ג/ט החינוך בראי החק וההלכה עמ' 641
ג/ט חדושים ובאורים (שני') ח"ב סי' כד אות ד, ט
ג/ט יד פשוטה אהבה עמ' תרצג
ג/ט להורות נתן אבות עמ' קעב
ג/ט להורות נתן מועדים ח"ה עמ' מ
ג/ט לקוטי שיחות ח"ח עמ' 346
ג/ט לקוטי שיחות חל"ד עמ' 46
ג/ט מבוא למשנה תורה עמ' 255
ג/ט מבשר טוב - חנוכה (תשנה) עמ' קלט
ג/ט מגולה לגאולה עמ' 327
ג/ט מעשה רקח
ג/ט מצעדי גבר נדרים סי' כ אות ג
ג/ט משנת יוסף דרשות ח"א עמ' ע
ג/ט משנת שמחה
ג/ט משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 105
ג/ט מתנת חיים ימים נוראים עמ' קנו {לא בגסי הרוח}
ג/ט מתנת חיים קנינים עמ' נט-ס
ג/ט נהרות איתן ח"ב עמ' של
ג/ט נחלת צבי (פאליי) עמ' כז, קסח
ג/ט נשמה של שבת עמ' 501
ג/ט נתן פריו חנוכה עמ' קיא
ג/ט ס' הקנינים עמ' כו
ג/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' נג
ג/ט פאר המלך עמ' יז
ג/ט פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' צה
ג/ט פרפרת משה ח"א עמ' תמא
ג/ט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רצ
ג/ט קנה חכמה
ג/ט ראש דברך עמ' שעא
ג/ט רנת יצחק תענית עמ' מג-מד
ג/ט שו"ע הרב או"ח סי' קנו ס"א, הל' ת"ת פ"ג אות ג
ג/ט שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' טו, רפט {מעט מלאכה}
ג/ט שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' קיא {בגסי הרוח}
ג/ט שפתי מלך
ג/ט תורה ודעת (דרוק)
ג/ט תחומין חי"ז עמ' 147
ג/י אבקת רוכל עמ' ד
ג/י אגרות הראי"ז עמ' קו
ג/י אגרות משה או"ח ח"ב סי' קיא
ג/י אגרות משה ח"ח עמ' רכג, רמ
ג/י אוהב שלום (אייזנר) עמ' 39 {כל המשים על עצמו שיעסוק בתורה ולא בשום מלאכה}
ג/י אוזן שמואל דף ס ע"א {כל השמים אל לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה}
ג/י אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק מו
ג/י אורח ישראל סי' כד אות ה
ג/י אות היא לעולם ח"ב דף קצח ע"ג
ג/י איש על העדה (אלאביץ) עמ' 37
ג/י אמונה ומסחר עמ' פו {כ"מ}
ג/י אמונת יוסף על ירושלמי ברכות פ"א דף כא ע"ב
ג/י אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' רט, ריב
ג/י אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תס
ג/י אמר יוסף (אלקלעי) דף קכו ע"ד
ג/י אמרות טהורות (נידאם) שמות עמ' רמט, ויקרא עמ' קכג
ג/י אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' לו
ג/י אמרי יצחק (שטרן) עמ' נ
ג/י אמרי שפר (פנחסי, תשנה) על אבות עמ' 157
ג/י אשר למלך
ג/י באהלי שם (יפת, תשיב) עמ' 75
ג/י באמונה שלמה עמ' תיט
ג/י באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' יג
ג/י באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רלח
ג/י באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' 1-9
ג/י באר שרים (שולמן) עמ' ח
ג/י באר שרים (שלזינגר) - שו"ת ח"ה עמ' ריז, רנה-רנז
ג/י בגדי ישע
ג/י בטחון בה' והשתדלות טבעית עמ' 220, 222, 223
ג/י בין השורות עמ' שח
ג/י בית אהרן וישראל גל' לו עמ' קנז
ג/י בית יחזקאל (וייס) עמ' לט, שלג
ג/י בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/י בית יחזקאל (צוריאל, תשכו) ח"א עמ' שעז
ג/י בית יחזקאל (צוריאל, תשמא) עמ' שכב
ג/י בית יצחק כרך כח (תשנו) עמ' 194
ג/י בנאות דשא (גרינפלד) בראשית עמ' שס
ג/י בנין עולם (ת"ת) עמ' מד, מז-מח
ג/י ברור הלכה נדרים סב ע"א ציון א
ג/י ברכת התורה (וינברג, תשסח) קונ' ת"ת עמ' נז
ג/י ברכת חיים (אמסלם)
ג/י בשבילי המחשבה והמעשה (אונא) עמ' 12-13
ג/י בשולי גליוני עמ' תקפז
ג/י בתורתו יהגה ח"א עמ' רצו, ש, שיז, תח, תיא
ג/י בתורתו יהגה ח"ג עמ' ו {ויתפרנס מהצדקה}, קז, קמו
ג/י גבורות מנחם (תשסב) עמ' 89
ג/י גבורת יצחק אבות עמ' פג
ג/י גבורת יצחק שבועות עמ' רצג, רצז-רצח
ג/י גינת המלך עמ' יז, כז
ג/י גליוני הגר"ש עמ' נב
ג/י דבר ירושלים (שוורץ, תשסג) על פרקי אבות עמ' 47, 106
ג/י דבר שמואל (אבוהב) סי' קלח
ג/י דברות אליהו ח"ו עמ' קע
ג/י דברי חן דף ב ע"א {כ"מ}
ג/י דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' ט-י
ג/י דברי שלום חכמים (ס' זכרון) עמ' תקלה
ג/י דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רטו {כ"מ}
ג/י דרך המלך (רפפורט)
ג/י דרך המלך (שימל) עמ' שיג-שכב
ג/י דרך חיים (הרטמן) פ"א עמ' שה
ג/י דרך חיים (תשע) פ"א הערה 1023, פ"ד הערה 637 {כ"מ}, 650
ג/י דרכי אמונה (תשסג) דרך מד
ג/י דרכי הוראה כרך י (תשסט) עמ' קיז
ג/י הגהות חבר בן חיים
ג/י הגיוני משה עמ' 416
ג/י הדר איתמר עמ' קלא, קלג
ג/י הל' ת"ת משו"ע אדמו"ר הזקן עם הערות וציונים (אשכנזי) פ"ג עמ' 317, פ"ד עמ' 428
ג/י הלכה ברורה (ר' דוד יוסף, תשסז) או"ח סי' קנו עמ' 10
ג/י הלכה פסוקה ח"ב סי' ט הערה 113 {כ"מ}
ג/י המורה לדורות (אוריין) עמ' 207, 284
ג/י המעין כרך יז גל' ב (תשלז) עמ' 13
ג/י המעין כרך כב גל' ב (תשמב) עמ' 9
ג/י המעין כרך לא גל' ד (תשנא) עמ' 3, 18
ג/י המעין כרך לד גל' א (תשנד) עמ' 12 {צוו חכמים}
ג/י המעין כרך מב גל' ד (תמוז תשסב) עמ' 53
ג/י המעשה והמדרש עמ' יח {תורה בלי מלאכה}
ג/י הר המלך ח"ג עמ' צט, ח"ח עמ' פט
ג/י הר"מ במז"ל - קובץ עמ' לב
ג/י הרמב"ם - תורתו ואישיותו (פדרבוש) עמ' 18
ג/י הרמב"ם והגאונים עמ' 20
ג/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרלד
ג/י ויואל משה עמ' שלב
ג/י ויחל משה (פיגוטו) פ' משפטים דף יט ע"ב
ג/י זיו משנה
ג/י זכרון ליהודה סי' ח אות ח
ג/י זכרון שלמה (קליין) עמ' ב
ג/י חבצלת השרון (קרליבך) פ' עקב עמ' תקכד
ג/י חברה מחזירי עטרה ליושנה (שלזינגר, תשטו) פתח דבר דף ב ע"ב
ג/י חדושים ובאורים (שני') ח"ב סי' כד אות ד
ג/י חי' יפה לב עמ' שמא {שיתפרנס ממעשה ידיו}
ג/י חנוכת הבית עמ' ג
ג/י חקרי זמנים ח"ד עמ' פז
ג/י טהרת הכלים (בעדני) ח"ב עמ' מה-מו
ג/י יחל ישראל אבות ח"ד עמ' צט {כ"מ}
ג/י יחל ישראל אבות פ"ד עמ' קג
ג/י יסודי הצדקה עמ' 68, 69, 392, 395, 406, 407
ג/י ישועת דניאל (גולדשמידט) עמ' קסא
ג/י ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רא {כ"מ}
ג/י כבוד יו"ט
ג/י כבודה של תורה א עמ' כח
ג/י כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' קכא {צפנת פענח}
ג/י לב שלם [תשב"ץ ח"א סי' קמז, כתר תורה למהר"ש די אבילה דף לד-נו]
ג/י להורות נתן אבות עמ' קפ
ג/י להנחיל אוהבי יש מו"ק כט ע"א עמ' קנב
ג/י לימוד תורה לשמה (שוורץ) עמ' 34
ג/י ללשונות הרמב"ם
ג/י למועד שנת השמיטה (זסלנסקי) עמ' כז-כח, לח
ג/י לקוטי שיחות חט"ז עמ' 534
ג/י לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 239, חכ"ח עמ' 108-109
ג/י מאורות ירושלים כרך ד (תשסז) עמ' רי
ג/י מבוא למשנה תורה עמ' 6, 90, 99, 255, 330, 338, 358, 375
ג/י מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רצד-רצה {כ"מ}
ג/י מועדים וזמנים ח"ד סי' שנב
ג/י מחניים גל' צא עמ' 9
ג/י מטר השמים עמ' קיז-קיח
ג/י מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קב
ג/י ממדבר מתנה (גולדווסר תשסד) מאמר לא עמ' קפז
ג/י ממלכת כהנים וגוי קדוש (מהד' שניה תשנז) עמ' 20
ג/י מנחת זכרון (מנחם), שיורי מנחה, ע' שונא מתנות (צח ע"ב, צט ע"א-ע"ב, ק ע"א)
ג/י מנחת חיים (אמסלם) ח"ב עמ' קלא
ג/י מסכת אבות עם פירוש הרמב"ם (מהד שילת) עמ' עד
ג/י מעיל צדקה (הכהן, תשסו) סי' אלף תשמה
ג/י מצב הישר ח"ב דף צא ע"ג
ג/י מצוה ולב (בר שאול) ח"ב עמ' 168 {חשיבות המלאכה}
ג/י מצווה ועושה ח"א עמ' תלד {כ"מ - תורה לשמה}
ג/י מקור חסד עמ' רלז
ג/י מרגליות הים סנהדרין מג ע"א אות ט {צ"פ}, עג ע"א אות טז {צ"פ}
ג/י מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ג/י משטר ומדינה בישראל ע"פ התורה (בר אילן) ח"ג עמ' 1220
ג/י משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ב עמ' קל
ג/י משנת המדינה עמ' 85
ג/י משנת השמיטה (אשואל, תשסא) מבוא עמ' טו
ג/י משנת ישראל (בלומנפלד) על אבות פ"ד עמ' לא
ג/י משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 106
ג/י משרת משה (עטייה)
ג/י מתנת חיים קנינים עמ' קמז
ג/י נהרות איתן (רובין) עמ' שלז
ג/י נהרות איתן ח"ב עמ' שכו, שכח
ג/י נחלה לישראל עמ' קכו
ג/י נחלת דבש (תשסח) ח"א עמ' תיא
ג/י נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ח אות כט
ג/י נחלת דבש מהדו"ת סי' כב אות כט
ג/י נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 211
ג/י נחלת לוי ח"א יו"ד סי' יט עמ' רסז
ג/י נחלת מים סי' לט אות ג
ג/י נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' לא אות כד, מלכים ב ח"א סי' ו אות ד
ג/י נטריקן (תשעד) עמ' כב
ג/י נקדש בצדקה סי' רכג
ג/י נר דוד ח"א עמ' קלב
ג/י נר יצחק (ארדיט) עמ' קפד
ג/י ס' ההדרנים על הש"ס - זכרן משה (אושפיזאי) ח"א עמ' צ
ג/י ס' המצפה הל' ת"ת עמ' קו-קיח
ג/י סולם מוצב עמ' קלו-קמב
ג/י סיומי המסכתות עמ' 155
ג/י סיני כרך מט (תשכא) עמ' רנ
ג/י סיני כרך קכג (תשנט) עמ' עה
ג/י עטורי כהנים 146 עמ' 29
ג/י עיון הפרשה קובץ מח (תשסח) עמ' מב
ג/י על פרשת השבוע (גרוזמן) במדבר עמ' 180
ג/י עלי עשור (זס') עמ' סד
ג/י עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 200
ג/י עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 216
ג/י פאת שדך יו"ד עמ' רנד
ג/י פועלים ואומנים עמ' 80
ג/י פותח יד
ג/י פחד יצחק (זס') עמ' יב
ג/י פנת יקרת חולין פ"י עמ' פו-פז
ג/י פרי האדמה ח"א
ג/י פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' צה-צז
ג/י פשוטו של מקרא (קופרמן, תשסח) ח"ב עמ' 101
ג/י פתח הבית הוריות עמ' נב
ג/י צדיק באמונתו יחיה עמ' נג
ג/י צהר גל' ט עמ' 111 {סתירה לדבריו סוף הל' שמיטה}
ג/י צמח יהודה (סגל) ח"ה סי' יח עמ' קכט
ג/י צפנת פענח (עם העמק עיון), ומהדו"ת
ג/י קובץ הערות וביאורים שנה כט גל' יט (תתקסג) עמ' 142
ג/י קובץ הר"מ במז"ל עמ' לב
ג/י קובץ לזכרו של הרב גדליה אונא (רוזנטל, תש) עמ' 184
ג/י קנה חכמה
ג/י קרן אור (חורב) עמ' קצט
ג/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שעא {כ"מ}
ג/י רביד הזהב (ברדא) ח"ב עמ' שעד-שעה
ג/י רמב"ם - חייו ספריו פעולותיו ודעותיו (פישמן) עמ' צז
ג/י רש"י המורה (בלומינפלד) עמ' 54
ג/י שו"ע הרב הל' ת"ת פ"ד אות יד
ג/י שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קעח
ג/י שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' צז-קז
ג/י שירת דוד (תשסז) עמ' תקמב
ג/י שלום בניך (רייכמן, תשנז) ח"ב הל' תשובה עמ' לז
ג/י שלמי מרדכי (גם עמ' קלו)
ג/י שם יוסף (אליקים)
ג/י שמועת חיים ערכין ח"א עמ' תעג
ג/י שער המלך (שושן) עמ' סב
ג/י שער ראובן (כץ) עמ' רה
ג/י שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' 11, 15, שכב
ג/י שערי ציון (כולל אמרי יושר) כרך ב (תשנ) עמ' 140
ג/י שפתי כהן (ר' רפאל הכהן, תשמט) ברכות ח ע"א עמ' עא
ג/י שרשים במועדות עמ' טז
ג/י תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כג ס"ק יד
ג/י תהלה ליונה תענית כד ע"ב עמ' רו
ג/י תולדות הרמב"ם (שוורץ, תשנט) עמ' 53
ג/י תורה ודעת (דרוק)
ג/י תורת אביגדור ח"ג עמ' קד {כיבה מאור הדת}
ג/י תורת מנחם ח"א עמ' 154 {האיסור לרבנים ות"ח לקחת הספקתן מן הציבור}
ג/י תחומין ח"א עמ' 470, ח"ז עמ' 325
ג/י תשובה כהלכה (קורח) סי' כט עמ' קמח, סי' ל עמ' קס
ג/י תשורי מראש אמנה (זעפרני, תשסג) עמ' צו
ג/יא אבות הראש ח"ב דף כד ע"א ואילך {הגהמ"י}
ג/יא אגרות משה ח"ח עמ' רכד
ג/יא אהל שרה לאה עמ' תתעה, תתעט
ג/יא אורח ישראל סי' כד אות ה
ג/יא אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' ריא
ג/יא אפוד בד דף נט ע"א
ג/יא אש דת (תשמח) עמ' כח {הגהמ"י}
ג/יא באמונה שלמה עמ' תיט
ג/יא בטחון בה' והשתדלות טבעית עמ' 221, 222
ג/יא בית יחזקאל (וייס) עמ' לט
ג/יא בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' ל {כ"מ}
ג/יא ברכי יוסף או"ח סי' תכג ס"ג {הגהמ"י}
ג/יא בתורתו יהגה ח"א עמ' שא, שטו
ג/יא גבורת יצחק אבות עמ' פג
ג/יא גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קפג
ג/יא גבורת יצחק שבועות עמ' רצט-שד
ג/יא גינת המלך עמ' כז
ג/יא דברות אליהו ח"ו עמ' קע-קעא
ג/יא דברים אחדים (תקמח) דף צג ע"ג {הגהמ"י}
ג/יא דיני עבודה במשה"ע עמ' 56
ג/יא דרך המלך (שימל) עמ' שכג-שלב
ג/יא הון רב ח"א דף פז ע"ג
ג/יא החינוך בראי החק וההלכה עמ' 414
ג/יא המעשה והמדרש עמ' ג {הגהמ"י}, יז {הגהמ"י}, יח
ג/יא יבול היובלות עמ' 173
ג/יא יחי ראובן (נאוי) עמ' פד {הגהמ"י}
ג/יא יחל ישראל אבות ח"א עמ' קפג
ג/יא להורות נתן אבות עמ' קפ
ג/יא מבוא למשנה תורה עמ' 321
ג/יא מכתב לחזקיהו דף ו ע"ב
ג/יא מנחת זכרון (מנחם), שיורי מנחה, ע' שונא מתנות (צט ע"א)
ג/יא מעדני ביאורים עמ' כד
ג/יא מעשה רקח
ג/יא מקור חסד עמ' תקיא
ג/יא משנה כסף (כולי) עמ' יג
ג/יא משנת המדינה עמ' 85
ג/יא משנת יעקב מדע עמ' מה
ג/יא מתנת חיים קנינים עמ' קמז
ג/יא נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ח אות לא {הגהמ"י}
ג/יא נחלת דבש מהדו"ת סי' כב אות לא {הגהמ"י}
ג/יא ס' המצפה הל' ת"ת עמ' קיט-קכד
ג/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 200
ג/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 216
ג/יא פנת יקרת חולין פ"י עמ' פז
ג/יא פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' צה-צז
ג/יא צפנת פענח (עם העמק עיון)
ג/יא קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קיט {הגהמ"י אות ב}
ג/יא קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון תורה עמ' קנג {הגהמ"י אות ב}
ג/יא קנה חכמה
ג/יא רנת יצחק פ' חלק עמ' לה, מט
ג/יא שבי בנימין דף לה ע"ד {הגהמ"י}
ג/יא שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"א אות יא
ג/יא שער המלך (שושן) עמ' סב
ג/יא שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' 11, 15
ג/יא שערי תודה ח"ב דף מג ע"ג {הגהמ"י}
ג/יא שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קלד ע"ב {הגה"מ}
ג/יא שערי תשובה או"ח סי' תכג
ג/יא תולדות רמב"ם (שוורץ) עמ' 53
ג/יא תורה ודעת (דרוק)
ג/יא תחומין ח"א עמ' 300 {הגהמ"י}
ג/יב אבני אש (אויש) מועדים עמ' רפה
ג/יב אבני חפץ ח"ד עמ' רסז
ג/יב אבני ציון ח"א סי' כ אות א
ג/יב אגרות משה ח"ח עמ' לח
ג/יב אדני היד החזקה
ג/יב אהבת חיים (דייטש) עמ' שנב {עידונים}
ג/יב אהבת חיים לשבועות
ג/יב אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רמה
ג/יב אוצר המאמרים (תשסג) עמ' קפה, שכא-שכב
ג/יב אוצרות יהושע עמ' תקסח
ג/יב אור הישר
ג/יב אור תורה (ריסקין) שמות עמ' 49
ג/יב אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק נו
ג/יב אחר האסף עמ' תרעא
ג/יב איזה הלכות מיד חזקה ח"א עמ' 640 {דברי אגדה}
ג/יב אילת אהבים (ברים) עמ' ריב, ריט, רכה, רכז, רלה
ג/יב אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' מא
ג/יב אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 112
ג/יב ארחות ימים עמ' פד
ג/יב ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' שסד
ג/יב באר לחי ראי עמ' קכג-קכח
ג/יב באר מים חיים (טשרנוביץ) דברים פרק א פסוק ו
ג/יב באר מים חיים (טשרנוביץ) ויקרא פרק ו פסוק ג
ג/יב באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ד עמ' כה, שיא
ג/יב באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפה, מלכים עמ' שז
ג/יב באר משה (שטרן) ח"ג סי' קעח אות ב, ד
ג/יב בים דרך עמ' ז
ג/יב בית יחזקאל (וייס) עמ' רסב, שטז
ג/יב בן אשר ראשית דבר אות א
ג/יב בן ידיד
ג/יב בן מלך - חכמה ומוסר עמ' שכח
ג/יב בני בנימין (אדר"ת)
ג/יב בנין צבי (מיזלש) ח"ב סי' כד אות יג
ג/יב בעקבות משה עמ' רפ-רפא, שכב
ג/יב בריתי יעקב ח"א עמ' רסא
ג/יב ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"א דף לג ע"ב
ג/יב ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"א עמ' קטו {ברית כרותה}
ג/יב ברכת פרץ כי תשא
ג/יב בתורתו יהגה ח"א עמ' קה, רלט-רמ, רמה, רמז, רסח, רעב
ג/יב גבורת יצחק אבות עמ' יז, רסט
ג/יב גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' לב
ג/יב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קלט, קסח
ג/יב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' קכ
ג/יב גבורת יצחק שבועות עמ' רצ
ג/יב גינת המלך עמ' יח
ג/יב גן שושנים ח"ב עמ' צט
ג/יב דברי חנינא עמ' יט
ג/יב דברי שלמה (אסרף)
ג/יב דולה ומשקה (תשסב) עמ' 281, 289
ג/יב דעת הרמב"ם עמ' 96
ג/יב דעת כהן עמ' תלא
ג/יב דרך המלך (שימל) עמ' שלג-שמד
ג/יב דרך חיים (לונזאנו) עמ' רלא {השמעת קול}, רעט {בלילה}
ג/יב דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 877, פ"ה הערה 1451, 1494, 1524, פ"ו הערה 642, 712
ג/יב דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קפד, רטו, ריז
ג/יב דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קמח, ריח, רלב, רפב
ג/יב המלך ברמה עמ' 66 {ברית כרותה}
ג/יב הערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' קסב
ג/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 58, 184
ג/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רלט
ג/יב חדושים ובאורים (שני') ח"ב סי' כד אות ט
ג/יב חי' מהר"ץ חיות
ג/יב חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שעט
ג/יב חיים ומלך
ג/יב חיתו ארץ עמ' 153
ג/יב חכמה ומוסר (זיו) ח"ב עמ' צט
ג/יב חק המלך יבמות בהקדמה
ג/יב יד אברהם פרה הקדמה עמ' 32
ג/יב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' סז
ג/יב ים שמחה עמ' שסד, שצ
ג/יב ישא מדברותיך מגילה עמ' קצד {עיון התורה}
ג/יב כבוד מלכים (מרגליות) {חכמה שלמדתי באף} [ילקוט קהלת סי' תתקסח]
ג/יב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תלט, תקלו
ג/יב כתבי הסבא מקלם חנוכה-פורים עמ' קסח
ג/יב כתר שם טוב סי' שכ
ג/יב לב שלם
ג/יב להוגה דעות פ"ד ה"ד
ג/יב להורות נתן אבות עמ' רעח
ג/יב להורות נתן מועדים ח"ד עמ' ט, יב
ג/יב לקוטי משלי פכ"ד פסוק י {המרפה עצמו}
ג/יב לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רלח
ג/יב מאורות חיים תרומות - פתח השער עמ' ב
ג/יב מאורי אור (אתרוג) מלואים אות טז
ג/יב מאורי שערים עמ' יט
ג/יב מאיר נתיבות ח"ב עמ' רי {במי שמרפה עצמו}
ג/יב מבוא למשנה תורה עמ' 90, 114, 347
ג/יב מבשר טוב - ס' החיים עמ' פו
ג/יב מוריה גל' קז עמ' כב, גל' קנד עמ' סג
ג/יב מורשה - שיחות למועדים עמ' רסז
ג/יב מטר השמים עמ' תקכ
ג/יב מכתב מאליהו (דסלר) ח"ה עמ' 495 {שלמדתי באף}
ג/יב מסה ומריבה עמ' 219
ג/יב מעינות האמונה עמ' שה {חכמה שלמדתי באף}
ג/יב מעשה רב
ג/יב מקדשי השם ח"ב עמ' מה {שוכח}
ג/יב משא בני קהת
ג/יב משנה הלכות ח"ז סי' קנד
ג/יב משנת חיים דברים עמ' סג, סט
ג/יב משנת יוסף דרשות ח"א עמ' עא, קטז {עידון ותענוג}, רנה
ג/יב משנת יעקב
ג/יב משנת ר' אהרן מאמרים ח"ד עמ' ריב {דבר ה' בזה}
ג/יב מתנת חיים - מועדים עמ' צט
ג/יב מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רמו
ג/יב מתנת חיים קנינים עמ' לג-לד, קמ, קסג
ג/יב נזר הקדש (תשעה) ח"ב עמ' תרנח
ג/יב נחלת צבי (פאליי) עמ' כו, סא, פו
ג/יב נחמד למראה ח"א דף יד ע"ב
ג/יב נפוצות יהודה עמ' קכ
ג/יב נפש הרב עמ' ט
ג/יב נפש הרב עמ' ט
ג/יב נתן פריו מגילה עמ' רסו
ג/יב ס' המצפה הל' ת"ת עמ' קיט-קלא
ג/יב ס' הקנינים עמ' יג
ג/יב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' כז
ג/יב ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תסט
ג/יב סדר משנה (בוסק')
ג/יב סיני ק עמ' תשפח
ג/יב עולה תורה (וינפלד) עמ' כא
ג/יב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 208
ג/יב עמודי שלמה ח"ג עמ' יג
ג/יב פאר המלך עמ' יז
ג/יב פותח יד
ג/יב פנת יקרת חולין פ"י עמ' צב
ג/יב פרדס מרדכי עמ' תקיב
ג/יב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' צז-צט
ג/יב צפנת פענח (עם העמק עיון)
ג/יב קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' פז {חכמה שלמדתי באף}
ג/יב קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קלה {מי שממית עצמו}
ג/יב קנה חכמה
ג/יב קרן פני משה ח"ב
ג/יב רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' ש, משלי עמ' כד, כח, לג, נח, עח, פד, רי
ג/יב רנת יצחק פ' חלק עמ' נ {משמיע קולו}, קטז, רמז, תפח
ג/יב רנת יצחק שמואל עמ' תכח, תפח {מי שמרפה עצמו}
ג/יב רנת יצחק תהלים עמ' תקמט
ג/יב רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קכ
ג/יב רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קטז {שממית עצמו}
ג/יב רנת יצחק תפלה עמ' צ {שממית עצמו}, קצו {המרפה עצמו}
ג/יב שבת ומועדי קדשיך (תשסב) עמ' עב
ג/יב שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' קכג {ברית כרותה}
ג/יב שו"ע הרב הל' ת"ת פ"ד אות ט-י
ג/יב שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קח-קט
ג/יב שיחות לספר במדבר עמ' קפ
ג/יב של"ה ח"א מס' שבועות סי' סג
ג/יב של"ה ח"ב שבועות סי' סג
ג/יב שם דרך - הישר והטוב עמ' קלח
ג/יב שם דרך - כתר תורה עמ' רל
ג/יב שם דרך במדבר עמ' רנח
ג/יב שם דרך בראשית ח"ב עמ' שכח
ג/יב שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קכג
ג/יב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' ריא, רעו, שלג-שלד
ג/יב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' עו-עז
ג/יב שערי הישיבה ח"א עמ' מט, קט, ח"ב עמ' קנג, רנד
ג/יב שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' רז
ג/יב תאומי צביה - דרשות המגיד מווילנא עמ' קכט
ג/יב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כד ס"ק ח, טו-יז
ג/יב תורה ודעת (דרוק)
ג/יב תורה ותעודה עמ' 208
ג/יב תחומין ח"ב עמ' 249
ג/יב תניא רבתי ח"א עמ' 178
ג/יב תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' נ
ג/יב תפארת ציון (קואינקה) עמ' יא
ג/יג אבות הראש ח"ב דף נד ע"ג
ג/יג אבן משה (לונץ) דף יב ע"ג {רוב חכמתו בלילה}
ג/יג אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תטו
ג/יג אדני היד החזקה
ג/יג אהל משה (שיינרמן) עמ' רעד
ג/יג אהל שרה לאה עמ' תתעו
ג/יג אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רמה
ג/יג אוצר המאמרים (תשסג) עמ' קפט-קצ, שכב
ג/יג אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תלז
ג/יג אור הישר
ג/יג אור פני יהושע עמ' יא
ג/יג אורח ישראל בהקדמה אות ו
ג/יג אילת אהבים (ברים) עמ' ריט
ג/יג אמרי חן (בן סניור) יהושע עמ' 29
ג/יג אמרי יושר חגיגה ה ע"ב
ג/יג ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות א {לא יאבד לילה בשינה}
ג/יג אשל אברהם (פרידמן) ח"ג עמ' כו
ג/יג באר הגולה עם ביאור בארה של מרים (נויגרשל) עמ' 443
ג/יג באר לחי ראי עמ' קכח-קלג
ג/יג בארות המים (שאנג'י)
ג/יג בטחון בה' והשתדלות טבעית עמ' 250
ג/יג בית אהרן וישראל גל' נו עמ' כא, גל' סז עמ' ק
ג/יג בית יחזקאל (וייס) עמ' רסב, רעג, שכא
ג/יג בן ידיד
ג/יג בנין עולם (ת"ת) עמ' עה, קא
ג/יג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' ב
ג/יג בעקבי יעקב עמ' שז
ג/יג ברכת השבת עירובין בהקדמה
ג/יג בתורתו יהגה ח"א עמ' נח, רס, שט, תיז-תכ
ג/יג גבורת יצחק (תשמח) עמ' ה
ג/יג גבורת יצחק אבות עמ' רח, ריט-רכא, רכג
ג/יג גבורת יצחק שבועות עמ' רמד, רסט, רעא, רעג, שה-שי
ג/יג גבעת שאול (בראך) סי' עה {רוב חכמתו בלילה}
ג/יג גשר יהושע עמ' 38
ג/יג דברי חן דף ח ע"א
ג/יג דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' י-יא
ג/יג דעת חיים עמ' ל
ג/יג דרך המלך (שימל) עמ' שמה-שנד
ג/יג דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1659, פ"ג הערה 560, פ"ד הערה 800, 1313
ג/יג דרשות שבט הלוי ח"א עמ' צא, קמ, קצט, רכז, רמז
ג/יג דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קנד
ג/יג הרמב"ם כמחנך עמ' 58
ג/יג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' ריח
ג/יג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רמ
ג/יג ויאמר שמואל דף סא ע"א
ג/יג ויגד יעקב (תשסח) עמ' תרכ, תרל {בלילה}
ג/יג ויחי עוד ח"ב דף נו ע"ד
ג/יג זכרון שלמה (ורנר) עמ' 44
ג/יג חד וחלק ח"א דף א ע"א
ג/יג חדושים ובאורים (שני') ח"ב סי' כד אות ט
ג/יג חוקת עולם עמ' 431 {דברי חכמה - שאר חכמות}
ג/יג חי' משנה פסחים עמ' כ {ת"ח נמצאים בבהמ"ד בלילה}
ג/יג חמשה מאמרות מאמר תורת שבת פ' ויחי
ג/יג חקל יצחק עה"ת עמ' צ, תעט {עיקר עסק התורה בלילה}
ג/יג טהרת יו"ט חט"ו עמ' רסג
ג/יג ידבר שלום ח"ב עמ' נה
ג/יג יין הטוב עמ' קנה {משרת משה}
ג/יג ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' מח
ג/יג יסודי הצדקה עמ' 416
ג/יג ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 189
ג/יג כהיום תמצאון סי' א {לא יאבד}
ג/יג כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' י {לימוד בלילה}
ג/יג כתב אמת ח"א עמ' עג, שעה {יזהר בכל לילותיו}
ג/יג לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 243, חכ"ח עמ' 109, 114
ג/יג לקוטי שיחות חל"ד עמ' 42, 43, 46
ג/יג מאור ישראל
ג/יג מאורות הדף היומי ח"ז עמ' טז-יח
ג/יג מבוא למשנה תורה עמ' 90, 257, 306, 314, 315, 355
ג/יג מורשה - שיחות למועדים עמ' קצא
ג/יג מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' נא {כתר תורה}
ג/יג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 194 {בכל לילותיו - לא רק ליל שבועות}
ג/יג מסורה ח"ז עמ' לז
ג/יג מצווה ועושה ח"א עמ' תנב
ג/יג מצווה ועושה ח"ב עמ' תרמא
ג/יג מקוה ישראל (נג'ארה) עמ' 235, 583
ג/יג מראה הפנים ברכות דף לז
ג/יג מרפא לשון (המבורג) עמ' ק
ג/יג משא בני קהת
ג/יג משמר הלוי, בהקדמה
ג/יג משנת יוסף דרשות ח"א עמ' עב, עד, רלג
ג/יג משנת יוסף דרשות ח"ב עמ' שלח
ג/יג משנת יעקב מדע עמ' לד
ג/יג משנת ר' אהרן מאמרים ח"א עמ' לא, ע
ג/יג משנת ר' אהרן מאמרים ח"ג עמ' קפו
ג/יג משנת ר' אהרן מאמרים ח"ד עמ' מו {כתר תורה}
ג/יג משנת שמחה
ג/יג משרת משה (עטייה)
ג/יג מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' רכו
ג/יג מתנת חיים - מועדים עמ' קלה
ג/יג מתנת חיים קנינים עמ' קיט, קמג {דבר ה' בזה}
ג/יג נחלת מים סי' לט אות ג
ג/יג נחלת צבי (פאליי) עמ' פז, צט, קמד
ג/יג נפש החיים שער ד פכ"ד
ג/יג נשמה של שבת עמ' 91 {הגהמ"י קושטא - ודברת בם ולא בדברים בטלים}
ג/יג נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' ט {לומד רוב חכמתו בלילה}
ג/יג נתיבות יצחק ח"ב עמ' פח
ג/יג נתיבות יצחק ח"ג עמ' קצ
ג/יג ס' המצפה הל' ת"ת עמ' קיט-קכד
ג/יג עיוני תשובה (קדרי) עמ' 100
ג/יג עמק הנצי"ב פ' שלח פסקא ו עמ' נב {שלא השגיח כל עיקר}
ג/יג פאר המלך עמ' רמד, רמו
ג/יג פד"ר חי"ב עמ' 272
ג/יג פותח יד
ג/יג פחד יצחק (הוטנר) שבועות מאמר לו
ג/יג פירות מפוזרין עמ' ו {לימוד בלילה}
ג/יג פנינים על התורה ומועדים עמ' רמח
ג/יג פנת יקרת חולין פ"י עמ' פד, פו
ג/יג פנת יקרת חולין פ"י עמ' צ-צא
ג/יג פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' 12
ג/יג פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' ק-קא
ג/יג פרי צדיק (ר' צדוק) ט"ו באב אות א {מי שרצה לזכות בכתר התורה יזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחד}
ג/יג צהר גל' א עמ' 33 {השמיט לימודי חול}
ג/יג צפנת פענח (עם העמק עיון)
ג/יג קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול-ימים נוראים (תשנט) עמ' קעה
ג/יג קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' מג {לילה}
ג/יג קנה חכמה
ג/יג רחמי הרב - שבט הלוי עמ' מא, סה, עג
ג/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' פד, שפא
ג/יג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קמא
ג/יג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' לח
ג/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' א
ג/יג שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קפ
ג/יג שבת ומועדי קדשיך (תשסב) עמ' עג
ג/יג שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' קכד
ג/יג שו"ע הרב הל' ת"ת פ"ג אות ו, פ"ד אות ח
ג/יג שיחות חכמה ומוסר מאמר כ אות ג
ג/יג שיחות לספר במדבר עמ' קפ
ג/יג שיחות לספר שמות עמ' קנו
ג/יג של"ה ח"א מס' חולין סי' קסה
ג/יג של"ה ח"ב חולין סי' קסה
ג/יג שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' יט
ג/יג שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רב {רוב החכמה בלילה}
ג/יג שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' מג, עז {לימוד בלילה}
ג/יג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' יב
ג/יג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' יד, יח
ג/יג שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קפו, רט, רעה
ג/יג שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' קפ
ג/יג שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ו {רנה בלילה}
ג/יג שפע חיים (תשסח) עמ' שפ {רוב חכמתו בלילה}
ג/יג תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כג ס"ק א, יז, כ
ג/יג תולדות יעקב (וורשנא) דף לט ע"א
ג/יג תורה ודעת (דרוק)
ג/יג תורה ותעודה עמ' 159
ג/יג תורת איש ח"ב עמ' ד
ג/יג תניא רבתי ח"א עמ' 55
ג/יג תפארת בחורים (תשסה) עמ' קכד
ג/יג תפארת יוסף (פרסבורגר), קונ' בית דוד עמ' ל
ג/יג תפארת ישראל סי' תתרעו
ג/יג תפארת משה עמ' קצג {בלילה}
ג/יג תפארת ציון (אבא שאול) עמ' נ, קכב


ד/21 הלכות תלמוד תורה פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ אמונה ותורה
ד/רה"פ באור המלך
ד/רה"פ בארות המים (שאנג'י)
ד/רה"פ בית יעקב (בירב)
ד/רה"פ בן ידיד
ד/רה"פ דברי ירמיהו
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ חזון יעקב
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ מאמר מרדכי
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ד/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ד/רה"פ עבודת המלך
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ קרית מלך
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שלמי מרדכי
ד/רה"פ שם טוב
ד/א אבני אש (אויש) בראשית עמ' קע {דוקא תלמיד הגון}
ד/א אדני היד החזקה (גם בהשמטות)
ד/א אוצר המלך
ד/א אור אברהם
ד/א אור החיים דברים פי"ב פסוק כח
ד/א אור צהיר
ד/א אורות הרמב"ם
ד/א איזה הלכות מיד חזקה ח"א עמ' 640 {מרקוליס}
ד/א אמרי יוסף (ספינקא) דברים דף סט ע"ב
ד/א אשר למלך
ד/א באר חיים מרדכי דף לט
ד/א באר לחי ראי עמ' קלד-קמ
ד/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שכג
ד/א באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' מסעי סי' ב אות ג
ד/א באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' ויקרא סי' ה אות ד {שומר הבודק את התלמידים}
ד/א בגדי ישע
ד/א בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף פח ע"ב
ד/א בית אהרן וישראל גל' כ עמ' לא-לב {רק לתלמיד הגון}
ד/א בית יחזקאל (וייס) עמ' סח, קיט, שסז
ד/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/א בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' מט
ד/א בני שמואל דף לד ע"א, קב ע"ב
ד/א ברור הלכה ברכות כח ע"א ציון א
ד/א ברור הלכה חגיגה טו ע"ב ציון א
ד/א ברכי יוסף יו"ד סי' רמו אות ט
ד/א ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"א דף לב ע"ד {תלמיד הגון}
ד/א ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"א עמ' קיג
ד/א בתורתו יהגה ח"א עמ' רלג
ד/א גבורת יצחק מכות עמ' רכג
ד/א גבורת יצחק שבועות עמ' רסג {רב שאינו הולך בדרך טובה}, שי-שכ
ד/א דברי יואל שמות ח"א עמ' יז, ויקרא ח"ב עמ' שמא
ד/א דברי יצחק (מורסיא) - מכתבי תורה עמ' יב-יג
ד/א דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' יא-יב
ד/א דברי יציב יו"ד עמ' שכו
ד/א דברי שלמה (אסרף)
ד/א דולה ומשקה (תשסב) עמ' 242
ד/א דרך המלך (רפפורט)
ד/א דרך המלך (שימל) עמ' שנה-שסה
ד/א הגהות רפ"מ אלטר
ד/א החינוך בראי החק וההלכה עמ' 398 {לח"מ}
ד/א הר המלך ח"ג עמ' לט
ד/א התורה והמדינה ח"ט עמ' תקטז
ד/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרח
ד/א ויואל משה עמ' תמ
ד/א זבח שלמה ח"ד עמ' צב
ד/א חוט המשולש (דיוואן) דף ז ע"ד {רב שאינו הולך בדרך טובה}
ד/א חוקת עולם עמ' 481
ד/א חזק יד
ד/א חי' הראי"ה
ד/א חיים ומלך
ד/א חנן אלקים עמ' פד
ד/א טהרת יו"ט חט"ו עמ' קצה-קצו
ד/א יחל ישראל (תשנב) עמ' כו-כח
ד/א יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' לג
ד/א יחל ישראל אבות ח"ב עמ' עט
ד/א ימין משה
ד/א יסודי הצדקה עמ' 479
ד/א ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פ, קס
ד/א כטל אמרתי עמ' קא
ד/א כנה"ג [רצוף אהבה סי' קלז]
ד/א כרוב ממשח
ד/א כרם יעקב עמ' קנח {לח"מ}
ד/א כתר אפרים עמ' תנג
ד/א כתר המלך
ד/א לב אליהו - חכמה ומוסר עמ' קנב
ד/א להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' סז
ד/א להעיר להורות ולהשכיל ח"ב עמ' קפג {לנאה במעשיו}
ד/א לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 35
ד/א מאה שערים (קפשאלי) עמ' תקיד
ד/א מוריה גל' רט עמ' קיד {רב יושב}, גל' רלא עמ' כז-ל {תלמיד שאינו הגון}
ד/א מורשה - שיחות למועדים עמ' קנח
ד/א מנחת מחבת עמ' ר
ד/א מסורה חי"ג עמ' נג
ד/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/א מעין חיים ח"ג עמ' קה
ד/א מעיני המים
ד/א מצווה ועושה ח"א עמ' תעב {רב שאינו הולך בדרך טובה}
ד/א מקורות לתולדות החינוך בישראל ח"ו עמ' 22 = שו"ת יד אליהו (לובלין) סי' מח
ד/א מקראי קדש (תפט) דף קז ע"ב (פעמיים)
ד/א מקראי קדש (תשנג) עמ' מח, קמו, רעז
ד/א משאת המלך (אדרי)
ד/א משנה הלכות ח"ז סי' ריז {בודקים אותו}
ד/א משנה הלכות ח"ח סי' רכה {אם הרב דומה}
ד/א משנה הלכות מהדו"ת או"ח הקדמה עמ' ב
ד/א משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' רעד
ד/א משנה כסף (כולי) עמ' יד
ד/א משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תכא
ד/א משנת חיים בראשית עמ' שפב, שפט
ד/א משנת משה מו"ק עמ' מט, חגיגה עמ' כו, נט, סנהדרין עמ' קפג, מכות עמ' מח
ד/א ס' המצפה הל' ת"ת עמ' קלב-קמח
ד/א סדר משנה (בוסק')
ד/א עט לעשות סי' כה {בודקים אותו}
ד/א עלי שור ח"ב עמ' קיא
ד/א עמק הלכה (בוימל) עמ' רעג
ד/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סה
ד/א פחד יצחק (הוטנר) שבועות מאמר טז אות ו, יב
ד/א פרדס המלך אות תרכט
ד/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קא-קי
ד/א פרפרת משה ח"א עמ' תקנד
ד/א פרשת המלך
ד/א צדיק באמונתו יחיה עמ' עז, קסט
ד/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רנג, רנו, רנט, רצז
ד/א קול מבשר ח"ב סי' יז עמ' לא
ד/א קנה חכמה
ד/א ראשית דעת (קורח) סי' ז, לו {אם הרב דומה למלאך}
ד/א רוב דגן (הלוי) ח"ג דף טו ע"ב
ד/א רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' תנד
ד/א רנת יצחק תענית עמ' מב
ד/א שארית ישראל (מינצברג) חו"מ סי' ה עמ' רפא {שובו למוטב}
ד/א שו"ע הרב הל' ת"ת פ"ד אות יז, קו"א אות א
ד/א שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קט-קי
ד/א שיחות לספר ויקרא עמ' פז {רב שאינו הולך בדרך טובה}
ד/א שירת הפסח אות פה-פו {תלמיד הגון}
ד/א שם יוסף (אליקים)
ד/א שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שמט
ד/א שעורי הגדה עמ' מו
ד/א שפתי מלך
ד/א תורה ודעת (דרוק)
ד/א תורה ותעודה עמ' 78, 138
ד/א תורה לישראל עמ' 67 {תלמיד שאינו הגון}
ד/א תורת אברהם עמ' 92 {זורק אבן למרקוליס}, 166, 294 {בודקים}
ד/א תחומין ח"א עמ' 465, ח"י עמ' 246, חי"ז עמ' 148
ד/א תחומין חכ"א עמ' 198, 202, 204
ד/א תניא רבתי ח"א עמ' 290
ד/א תרומת הגורן ח"ב עמ' 92
ד/א תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' יט
ד/ב אוצר המלך
ד/ב אור אברהם
ד/ב אור חדש (מהר"ל) פ"א הע' 339 {הרב יושב}
ד/ב איזה הלכות מיד חזקה ח"א עמ' 640 {כבוד הרב}
ד/ב אמרי יושר מגילה כא ע"א
ד/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קיח
ד/ב ארץ בנימין עמ' מ
ד/ב באר יהודה
ד/ב באר מרים פ"ב ה"ה אות א-ב
ד/ב בית אהרן וישראל גל' נו עמ' כב [עי' קול בן לוי (תפז) דף ט]
ד/ב בית המלך (חסון)
ד/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/ב בצל חמדה עמ' שט-שי
ד/ב ברור הלכה מגילה כא ע"א ציון מ
ד/ב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רפה, רצא
ד/ב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רצז, שג
ד/ב גבורת יצחק שבועות עמ' שכ-שכז, שלא
ד/ב גור אריה בראשית פ' יח הע' 44
ד/ב דברי הרב עמ' רד
ד/ב דרך המלך (שימל) עמ' שסו-שעו
ד/ב הרי בשמים (בדרשי) דף נא ע"ג-ע"ד, נב ע"א
ד/ב זאת ליעקב שמות עמ' שיב
ד/ב זרע אברהם (כטורזא)
ד/ב חי' הראי"ה
ד/ב טהרת יו"ט ח"י עמ' רטו, ריז
ד/ב יד המלך (פלומבו)
ד/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לג
ד/ב יחוה דעת ח"ה עמ' כא
ד/ב ימין משה
ד/ב יצחק ירנן
ד/ב ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קח
ד/ב לב שלם [שבות יעקב ב"מ דף קסח, עי' הוריות יב, עירובין יג]
ד/ב להעיר להורות ולהשכיל ח"ב עמ' קלו {שיהיו כולם רואים את הרב}
ד/ב לחם יהודה
ד/ב מאורי המועדים עמ' קמד, קמו {רב יושב}
ד/ב מוריה גל' רז עמ' קא
ד/ב מסוא משה עמ' קג
ד/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ב מעשי למלך ח"א דף קכט ע"ג
ד/ב מקראי קדש (תפט) דף קח ע"א
ד/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' רעז
ד/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ב מרכה"מ אלפ' [פרשת דרכים לה ע"ד, ישרש יעקב נה ע"ב, רב יוסף (קצבי) דרשות ד ע"א]
ד/ב מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שסז
ד/ב מתנת חיים קנינים עמ' מז
ד/ב נוה צדק
ד/ב ס' המצפה הל' ת"ת עמ' קמט-קנט
ד/ב סדר משנה (בוסק')
ד/ב עבד המלך (תשסט) עמ' מד-מה
ד/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף לה ע"ד, עד ע"ד, עה ע"ד
ד/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שג
ד/ב פותח יד
ד/ב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קי-קיד
ד/ב פרשת דרכים עמ' קסח
ד/ב קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קיג
ד/ב קול בן לוי
ד/ב קול בן לוי (תשסג) עמ' לה
ד/ב קנה חכמה
ד/ב רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שטז
ד/ב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעה
ד/ב שלל דוד
ד/ב תורה ודעת (דרוק)
ד/ב תורה ותעודה עמ' 61, 151
ד/ג אהל דוד (קהן) ח"א שמואל ב פי"ד פס' לג
ד/ג אוצר המלך
ד/ג אורות הרמב"ם
ד/ג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 37-38
ד/ג באר יהודה
ד/ג בית אהרן וישראל גל' נו עמ' כב
ד/ג בית המלך (חסון)
ד/ג ברור הלכה ברכות מה ע"א ציון כ
ד/ג גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת סי' נא אות ד
ד/ג גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת עמ' קצ
ד/ג גבורת יצחק שבועות עמ' שיג, שכו-שכז
ד/ג דרך המלך (שימל) עמ' שעז-שפה
ד/ג הרמב"ם והלכותיו
ד/ג ואם תאמר ח"א קושיה 1112
ד/ג זיו משנה
ד/ג חבש פאר עמ' פ
ד/ג חי' הראי"ה
ד/ג חיים ומלך
ד/ג חיים שנים ישלם עמ' כד
ד/ג חקרי זמנים ח"ד עמ' פו
ד/ג כתר אפרים עמ' תנה
ד/ג לב שלם [ראשון לציון יז ע"א, גופי הלכות קט ע"ב, אור נעלם בחלק אור לו דף ל]
ד/ג ללשונות הרמב"ם
ד/ג לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף ו ע"א
ד/ג מאורות הדף היומי ח"ו עמ' רכד-רכה
ד/ג מאמר מרדכי [פ"ח ומהריפ"ו]
ד/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ג מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תפח]
ד/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ג מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ד/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' פא
ד/ג משיבת נפש עמ' קיא
ד/ג משנה כסף (כולי) עמ' טו-טז
ד/ג משנת שמחה
ד/ג נוה צדק
ד/ג ס' המצפה הל' ת"ת עמ' קס-קסג
ד/ג סדר משנה (בוסק')
ד/ג עמק שאלה (טברסקי) עמ' רכה
ד/ג פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קטו-קטז
ד/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמג ע"א
ד/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 9
ד/ג צמיחת גאולתנו עמ' קמ
ד/ג צפנת פענח (עם העמק עיון)
ד/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' שמז
ד/ג קנה חכמה
ד/ג שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תצג
ד/ג שו"ת ר"י מילר עמ' רלב
ד/ג שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' צט
ד/ג שפתי מלך
ד/ג תהלתו בפי עמ' סב-סד
ד/ג תוספתא כפשוטה מועד עמ' 1223 ואילך, נשים ח"ג מבוא עמ' יד
ד/ג תורה ודעת (דרוק)
ד/ג תחומין ח"א עמ' 365
ד/ג תחומין חכ"א עמ' 199
ד/ד אבות הראש ח"א דף קמא ע"ד
ד/ד אחר האסף עמ' תרפז
ד/ד דרך המלך (שימל) עמ' שפו-שפט
ד/ד זאת ליעקב שמות עמ' שצח
ד/ד חיים ומלך
ד/ד כגן רוה עמ' 50
ד/ד מאורי המועדים עמ' קנו {לא הבינו}
ד/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רעז
ד/ד משנה הלכות ח"ז סי' קנד
ד/ד משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' כג
ד/ד נוה צדק
ד/ד נחלת עזרא ח"ג עמ' 43
ד/ד ס' המצפה הל' ת"ת עמ' קסד-קע
ד/ד ס' הקנינים עמ' א
ד/ד פני משה (הררי) עמ' שג
ד/ד פרדס מרדכי עמ' תקמב
ד/ד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קיז
ד/ד פרי עץ חיים (אביגדור)
ד/ד קנה חכמה
ד/ד שו"ע הרב הל' ת"ת פ"ד אות יח
ד/ד שיחות לספר במדבר עמ' קפג {לא הביישן למד}
ד/ד שפתי מלך
ד/ד תורה ודעת (דרוק)
ד/ד תחומין ח"ח עמ' 196, חי"ז עמ' 147
ד/ה אחר האסף עמ' תרפה
ד/ה אמונת החינוך (אבינר) עמ' 76
ד/ה בית יחזקאל (וייס) עמ' קעו
ד/ה גבורת יצחק שבועות עמ' רנו {אם ניכר שמתרשלים}, שכח
ד/ה דרך המלך (שימל) עמ' שצ-שצב
ד/ה דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 470, פ"ה הערה 1507
ד/ה הלכה פסוקה ח"א סי' ח הערה 163
ד/ה הר המלך ח"ח עמ' פט
ד/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 58
ד/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקל
ד/ה חוות יאיר (תשנז) עמ' תיא
ד/ה חוות יאיר סי' קנב
ד/ה להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קמ {כדי שתהיה אימתו עליהן}
ד/ה לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 58
ד/ה מבוא למשנה תורה עמ' 90
ד/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ה מר קשישא עמ' קל
ד/ה משנה כסף (כולי) עמ' יז
ד/ה משנת יהודה ח"א פ"ה הט"ו
ד/ה נפש הרב עמ' ט
ד/ה נפש הרב עמ' ט
ד/ה ס' המצפה הל' ת"ת עמ' קסד-קע
ד/ה פרדס מרדכי עמ' תקמב
ד/ה קנה חכמה
ד/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קסב אות ד
ד/ה שו"ע הרב הל' ת"ת פ"ד אות יח-יט
ד/ה שפתי מלך עמ' יט-כ
ד/ה תורה ודעת (דרוק)
ד/ה תורה ותעודה עמ' 108
ד/ה תורת מנחם חנ"ג עמ' 322
ד/ה תורת מנחם חנ"ד עמ' 121 {לרגוז}
ד/ה תחומין חי"ז עמ' 147
ד/ו אבות הראש ח"א דף קמא ע"ב
ד/ו אור אברהם
ד/ו אורות הרמב"ם
ד/ו אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' יד
ד/ו בית המלך (חסון)
ד/ו בית יחזקאל (וייס) עמ' רצז
ד/ו בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 34 {צ"פ}
ד/ו ברור הלכה ברכות נג ע"א ציון כ
ד/ו גבורת יצחק שבועות עמ' שכט-של
ד/ו דבר סיני (תשכו)
ד/ו דרך המלך (שימל) עמ' שצג-שצט
ד/ו דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קצד
ד/ו הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קצג
ד/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' ש
ד/ו חסדי דוד ח"ה עמ' תקפד
ד/ו ישועות כהן לקוטים סי' לא ס"ק ב
ד/ו מחנה יוסף שבת עמ' לה, רנ-רנא
ד/ו מעין חיים ח"ג עמ' פב
ד/ו משנה כסף (כולי) עמ' יז
ד/ו משנת יעקב
ד/ו משנת משה מו"ק עמ' כ
ד/ו ס' המצפה הל' ת"ת עמ' קסד-קעה
ד/ו ס' הקנינים עמ' נא, נג, קלז
ד/ו פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קיח
ד/ו צפנת פענח (עם העמק עיון)
ד/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תתכב
ד/ו קנה חכמה
ד/ו שאילת יעבץ ח"א סי' ה
ד/ו שו"ת השבי"ט ח"א עמ' ס
ד/ו שפתי מלך
ד/ו תורה ודעת (דרוק)
ד/ו תורה ותעודה עמ' 96
ד/ז אור הישר
ד/ז אור צהיר
ד/ז בית אהרן (קריספין) דף כג ע"ד
ד/ז בית אהרן וישראל גל' נו עמ' כב
ד/ז בית נפתלי (תרנט) סי' מט
ד/ז בית נפתלי (תשסו) עמ' רצד
ד/ז ברכת שלום (וולף) עמ' קמב
ד/ז גבורת יצחק שבועות עמ' של-שלא
ד/ז דבר סיני (תשכו)
ד/ז דרך המלך (שימל) עמ' ת-תד
ד/ז הר המלך ח"ח עמ' פט
ד/ז ויען אליהו (מסלתון) מע' ש עמ' לא
ד/ז זיו משנה
ד/ז חד וחלק ח"א דף י ע"ב
ד/ז חי' ר' יונתן על ברכות עמ' נב-נג
ד/ז יערות דבש ח"ב עמ' רסח
ד/ז יערי עם דבשי ח"ד מדור ב אות סח {אין שואלים מעומד}
ד/ז כבוד מלכים (מרגליות) {מעומד}
ד/ז לב שלם
ד/ז לקוטי שפת אמת
ד/ז מחנה יוסף שבת עמ' רנ-רנא
ד/ז מלאכת מחשבת עמ' רכא
ד/ז מעין חיים ח"ג עמ' פב
ד/ז מעשה אברהם דף קפב ע"ג
ד/ז מקראי קדש (תפט) דף קח ע"א
ד/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' רעז
ד/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ז מרכה"מ אלפ'
ד/ז משנה כסף (כולי) עמ' יח
ד/ז משק ביתי כללי הירושלמי סי' א {לב שלם}
ד/ז ס' המצפה הל' ת"ת עמ' קעא-קעה
ד/ז ס' הקנינים עמ' נ
ד/ז ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תסט
ד/ז עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קלו ע"ב
ד/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמו
ד/ז פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קיט-קכא
ד/ז פתח עינים ח"א דף צה ע"א
ד/ז צפנת פענח (עם העמק עיון)
ד/ז צרור החיים (יעקב)
ד/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תתכב
ד/ז קול בן לוי
ד/ז קנה חכמה
ד/ז שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קיא-קיב
ד/ז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קלג ע"ב
ד/ח אור הישר
ד/ח אורות הרמב"ם
ד/ח אנצי"ת ע' אגדה הע' 37-38, ע' גזרה שוה הע' 211
ד/ח באר יהודה
ד/ח בית המלך (חסון)
ד/ח גבורת יצחק שבועות עמ' שלב, שלו
ד/ח דרך המלך (שימל) עמ' תה-תט
ד/ח דרשות מהר"ם חביב עמ' תלא
ד/ח חדושים ובאורים (שני') ח"ב הדרן אות א
ד/ח חוקות החיים דף קנט ע"ב, קסד ע"א וע"ד
ד/ח חיים ומלך
ד/ח יחוה דעת ח"ד עמ' פב
ד/ח ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעא
ד/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תח, תפ
ד/ח כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' יג {משיבים קודם למעשה}
ד/ח משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' רכא
ד/ח משנה כסף (כולי) עמ' יח
ד/ח ס' המצפה הל' ת"ת עמ' קעא-קעה
ד/ח סופר המלך
ד/ח פני חיים (פלג'י) עמ' ריט
ד/ח פרי האדמה ח"א
ד/ח ציון במשפט (אייזנשטט) עמ' 198
ד/ח קנה חכמה
ד/ח שאל האיש דף יא ע"ב {קודם לאגדה}
ד/ח שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רכא
ד/ח שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א אות ד
ד/ח שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קיב
ד/ח תורה ודעת (דרוק)
ד/ח תכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מד ע"א {נזקקין לחכם - אם הוא ממזר}
ד/ט אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' סז
ד/ט אוצר המלך
ד/ט אור אברהם
ד/ט אורות הרמב"ם
ד/ט אות היא לעולם ח"א דף כו ע"א, נו ע"א
ד/ט אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' מב
ד/ט אנצי"ת ע' בית המדרש הע' 11, 30, 33, 42, 59
ד/ט בית אהרן וישראל גל' נו עמ' כב
ד/ט בית המדרש
ד/ט בני בנים ח"א עמ' מ-מא
ד/ט ברור הלכה ברכות נג ע"א ציון ל, סוכה כח ע"א ציון א, ב
ד/ט ברכה למנחם עמ' 150
ד/ט גבורת יצחק שבועות עמ' שלב-שלד
ד/ט גן שושנים ח"ב עמ' צח-צט
ד/ט דבר סיני (תשכו)
ד/ט דברי אור ח"ד עמ' נא
ד/ט דרך המלך (שימל) עמ' תי-תיח
ד/ט הר המלך ח"ח עמ' פט
ד/ט חיים ומלך
ד/ט יחוה דעת ח"ה עמ' עז
ד/ט להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' יג ע"א
ד/ט מילי דשמיא עמ' ד {קדושת בהמ"ד יתירה}
ד/ט מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' בית המדרש
ד/ט מעדני מלך ח"א עמ' צא-צב
ד/ט משא בני קהת
ד/ט משנה כסף (כולי) עמ' יט
ד/ט משנת יעקב
ד/ט משנת שמחה
ד/ט משרת משה (עטייה)
ד/ט ס' המצפה הל' ת"ת עמ' קעו-קפה
ד/ט ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קנח
ד/ט סוכת דוד (שירירו) דף מ ע"ד, מא ע"א
ד/ט פנת יקרת חולין פ"י עמ' עב-עג {שינה}
ד/ט פרי יצחק ח"ב דף יא ע"ג, יב ע"ג
ד/ט פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קכא-קכב
ד/ט קנה חכמה
ד/ט רנת יצחק משלי עמ' צח
ד/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קט אות כד {לח"מ}
ד/ט שו"ע הרב הל' ת"ת פ"ד אות י-יא
ד/ט שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קיב-קיד
ד/ט שו"ת מהר"ש לובלין עמ' כ
ד/ט שו"ת ר"י מילר עמ' רטו-רטז
ד/ט שפתי מלך
ד/ט תורה ודעת (דרוק)
ד/ט תורה ותעודה עמ' 157
ד/ט תחומין חכ"א עמ' 202


ה/22 הלכות תלמוד תורה פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ אור אברהם
ה/רה"פ אמונה ותורה
ה/רה"פ באור המלך
ה/רה"פ בארות המים (שאנג'י)
ה/רה"פ בית יעקב (בירב)
ה/רה"פ דברי ירמיהו
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ חזון יעקב
ה/רה"פ חזק יד
ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ מאמר מרדכי
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ה/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ה/רה"פ עבודת המלך
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ צפנת פענח (עם העמק עיון)
ה/רה"פ קרית מלך
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שלמי מרדכי
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שפת מלך
ה/א אבן ישראל (פישר) ח"ו עמ' ר {אביו חכם}
ה/א אהל דוד (קהן) ח"ב משלי פ"ח פס' טו
ה/א אוצמפה"ת ב"מ לג ע"א ח"ב הע' 7 {הגהמ"י}, 9-17, 19, 21
ה/א אור הישר
ה/א אורות הרמב"ם
ה/א אמונת החינוך (אבינר) עמ' 75
ה/א אמר יוסף (אלקלעי) דף ו ע"ב
ה/א אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' נ ס"ק א
ה/א אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' מה
ה/א אמרי יהושע (ברוק) עמ' 196, 86
ה/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' סב
ה/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 178 {חיוב לכבד רב}
ה/א ארץ יהודה
ה/א באר יהודה
ה/א באר לחי ראי עמ' קמ-קנ
ה/א בגדי ישע
ה/א בית אהרן וישראל גל' נו עמ' כב [עי' שכנה"ג יו"ד רמב אות א]
ה/א בן ידיד
ה/א ברור הלכה ברכות כז ע"ב ציון ג, פסחים כב ע"ב לפני ציון ד, ב"מ לג ע"א ציון ה
ה/א ברכת אריאל ח"ב עמ' כא {כיבוד ומורא}
ה/א ברכת שלמה (מדע)
ה/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קכב
ה/א ברקאי ח"ג עמ' 31 {פודה אביו לפני רבו}
ה/א גבורת יצחק שבועות עמ' שלד-שמא, שסב-שסג
ה/א דברי יוסף (קונביץ) עמ' 58
ה/א דברי יחזקאל (מישור) עמ' קפז
ה/א דברי יחזקאל (תרצה) דף סב ע"א
ה/א דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1076, פ"ו הערה 412
ה/א דרכי הים דף ג ע"א {מרכה"מ אלפנדרי}
ה/א הגהות רפ"מ אלטר
ה/א הדרנים (לוין) - פרי עץ הדר עמ' צד {רבו קודם לאביו}
ה/א הדרת אפרים ח"ב עמ' רסא
ה/א המאיר לארץ
ה/א המעשה והמדרש עמ' קיז {כבוד רבו ואביו}
ה/א הר המלך ח"א עמ' נ-נד, ח"ד עמ' כ, ח"ו עמ' מה
ה/א הרמב"ם - שמרנות עמ' 235
ה/א הרמב"ם כמחנך עמ' 68
ה/א זיו משנה
ה/א זרע יצחק (חדאד) עמ' קי-קיז
ה/א חד וחלק ח"א דף ט ע"א
ה/א חוות בנימין עמ' רנג
ה/א חזון יחזקאל ב"מ פ"ב הי"ג
ה/א חי' בתרא ב"מ סי' עג
ה/א חי' הגר"ח ב"מ עמ' קסג {הקדמה בהצלה נובעת מחיוב כבוד}
ה/א חי' הגר"ח החדש עמ' ש
ה/א חי' הגרי"ז דף א ע"א
ה/א חי' הראי"ה
ה/א חסדי דוד ח"ד עמ' רג
ה/א יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רעג
ה/א יד ושם
ה/א יד יצחק (הכהן)
ה/א יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו ה"ג ס"ק ה, ח
ה/א ידבר שלום ח"ב עמ' קז
ה/א ימי שלמה
ה/א ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שכח
ה/א כבוד יו"ט
ה/א כטל אמרתי עמ' סא
ה/א כתב אמת ח"ג עמ' רלח {אביו ת"ח}
ה/א לב מבין
ה/א לב שלם
ה/א להעיר להורות ולהשכיל ח"ב עמ' קפה {אסור להרהר}
ה/א לחם חקי עמ' ז-ח
ה/א מאה שערים (קפשאלי) עמ' רנד
ה/א מבוא למשנה תורה עמ' 234
ה/א מועדים וזמנים ח"ג סי' רמח
ה/א מוריה גל' קג עמ' ע {כ"מ - כל הפרק עוסק ברב מובהק}, גל' קיג עמ' צו-ק, גל' קפג עמ' נו {ברכת שלמה}
ה/א מוריה שנה י גל' ה (ר"ד מן)
ה/א מחנה יהודה (קצין) ח"ב
ה/א מחנה לויה (תקעט) דף לט ע"ד {אביו ת"ח}
ה/א מחנה לויה (תשעד) עמ' קנז {אביו ת"ח}
ה/א מטה יחיאל - הערות באהב"ח פ"ו ס"ח
ה/א מי השלוח (זס') עמ' קנו
ה/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 436
ה/א מנחת חינוך ח"ב עמ' רע
ה/א מנחת מחבת עמ' קא
ה/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/א מעין חיים ח"ג עמ' סו
ה/א מקדש יחזקאל
ה/א מקורות לפסקי הרמב"ם
ה/א מראה איש ח"א יו"ד עמ' פו
ה/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/א מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ה/א משאת המלך (אדרי)
ה/א משאת מרדכי ב"ק עמ' קפ
ה/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שכא
ה/א משנה כסף (כולי) עמ' כ-כד
ה/א משנת יעקב מדע עמ' נא-נג, זרעים ח"א עמ' צה
ה/א משנת יעקב נזיקין עמ' קפח {אבידת אביו ורבו}
ה/א משנת ישראל סי' ב אות ט הרחבת המשנה אות ז
ה/א משנת שמחה
ה/א משרת משה (עטייה)
ה/א נזר הקדש (קפלן)
ה/א נתיב מאיר
ה/א נתן פריו ב"מ עמ' קצח
ה/א נתן פריו ערבי פסחים עמ' צג {כבוד רבו - מדאורייתא}
ה/א ס' המצפה הל' ת"ת עמ' קפו-קצ
ה/א סדר משנה (בוסק')
ה/א סיני ק עמ' תכד
ה/א סמוכים לעד (זס') עמ' יב
ה/א עבד המלך (תשא)
ה/א עט לעשות סי' קצג {רב הוא אביו הרוחני}
ה/א עצמות יוסף קידושין דף לא (עמ' קמ)
ה/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 197
ה/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 212
ה/א פותח יד
ה/א פנים חדשות [מבי"ט ח"א סג]
ה/א פרח מטה אהרן (סול') מדע
ה/א פרי אברהם פסחים סי' מו אות ה-ו
ה/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קכג-קכו
ה/א צבי תפארת סי' כג
ה/א צפיחית בדבש דף קנג ע"ג, קנד ע"א וע"ג
ה/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' שנד {כ"מ}, ח"ד עמ' רנב, תמד
ה/א קובץ על יד ח"א
ה/א קול בן לוי
ה/א קול בן לוי (תשסג) עמ' לז {כ"מ}
ה/א קול גדול ולא יסף עמ' 59
ה/א קונטרסי שעורים ב"מ שעור כו אות ה
ה/א קנה חכמה
ה/א רנת יצחק פ' חלק עמ' תס, תסג {איזהו חולק}
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קסה
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' כו
ה/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' מו
ה/א שבילי אשר
ה/א שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תצג
ה/א שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קטו
ה/א שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תקצט
ה/א שו"ת מהרי"ק סי' קסט
ה/א שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' צח
ה/א שיחות חכמה ומוסר מאמר לד אות ב
ה/א שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 126
ה/א שירת הפסח אות טו
ה/א שם דרך - כתר תורה עמ' קמט
ה/א שם יוסף (אליקים)
ה/א שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ה אות לד
ה/א שעורי הרב - אבלות עמ' צג
ה/א שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קכה
ה/א שעלי דעת גל' ז עמ' 127
ה/א שערי אורה (ברגמן, תשכט) הל' ס"ת פ"י {חייב בכבודו, אבידה}
ה/א שערי המקדש סי' לד אות ד
ה/א שערי שאול פסחים עמ' קא
ה/א שפתי מלך
ה/א שרשים במועדות עמ' כה
ה/א תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כא ס"ק ד
ה/א תורה ודעת (דרוק)
ה/א תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק יב, ועמ' תסח
ה/א תורת ישראל עמ' קצ-קצא
ה/א תורת פדיון שבויים סי' ב
ה/א תחומין ח"א עמ' 474
ה/א תכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מה ע"א {רבו שמביאו לחיי עוה"ב}
ה/ב אהל משה (הורוביץ) ח"א עירובין סב ע"ב
ה/ב אור הישר
ה/ב אמת ליעקב מועד עמ' רלט-רמ
ה/ב אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות קלח ס"ק ג-ד, אות קמב, קנד, הערה קח-קי
ה/ב אשר למלך
ה/ב בית אהרן (תרמט) אבות פ"ד מי"ב
ה/ב בן ידיד
ה/ב ברור הלכה ברכות כז ע"ב ציון ג, סנהדרין ה ע"ב ציון ה
ה/ב ברכת אריאל ח"ב עמ' כ-כא
ה/ב ברקאי ח"א עמ' 111
ה/ב בשבילי השחיטה סי' ז ס"ק כד {הגהמ"י - להראות סכינו}
ה/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' סז, סט
ה/ב גבורת יצחק שבועות עמ' שמב-שמז
ה/ב דרשות מהר"ם חביב עמ' ה {הגהמ"י}
ה/ב הגהות חבר בן חיים
ה/ב המאיר לארץ
ה/ב הר המלך ח"ד עמ' כ-כא
ה/ב חכם צבי (תשעה) ח"ב סי' סה ד"ה כתב הרמב"ם
ה/ב ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכה
ה/ב לב מבין
ה/ב לשד השמן (ירוש')
ה/ב מאורות הדף היומי ח"ז עמ' קנ-קנב {תלמיד הפותח ישיבה בחיי רבו}
ה/ב מקורות לפסקי הרמב"ם
ה/ב מקורות לתולדות החינוך בישראל ח"ו עמ' 4 = שו"ת שארית יוסף (כץ) סי' יט
ה/ב מרגליות הים סנהדרין קי ע"א אות ח
ה/ב מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' ע {איסור לחלוק על רבו}
ה/ב משא יד ח"א עמ' ריא-ריב
ה/ב משנה הלכות ח"ב דף קיח ע"ב
ה/ב משנה כסף (כולי) עמ' כד
ה/ב משנת יעקב
ה/ב משפטי ארץ ח"א עמ' 401
ה/ב ס' המצפה הל' ת"ת עמ' קצא-קצט
ה/ב סדר משנה (בוסקוביץ)
ה/ב סדר משנה (תאומים) עמ' סו
ה/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מב
ה/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 197
ה/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 212
ה/ב פותח יד
ה/ב פני המלך (שטרן)
ה/ב פני מבין ח"א דף כא ע"ד
ה/ב פני שלמה (אמריליו) דרוש טז דף לג ע"א {כ"מ - כשקובע עצמו להוראות}
ה/ב פרח מטה אהרן (סול') מדע
ה/ב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קכו
ה/ב פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' לד-לה
ה/ב צבי תפארת סי' כג
ה/ב קול בן לוי
ה/ב קול בן לוי (תשסג) עמ' לז {לח"מ}
ה/ב קנה חכמה
ה/ב רנת יצחק שמואל עמ' כו {חייב מיתה}
ה/ב שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' יט הערה 6
ה/ב שארית יוסף (תשסז) עמ' נא
ה/ב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעה {כ"מ}
ה/ב שו"ת הרדב"ז ח"א סי' תצה
ה/ב שו"ת הריב"ש עמ' שנז
ה/ב שו"ת מהר"ם מינץ עמ' קטו, תקצט, תריד
ה/ב שו"ת מהרי"ק סי' קסט
ה/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קכז-קכט
ה/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שסז
ה/ב שו"ת ר"י בסן (תצז) דף כח ע"ד
ה/ב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' יז {הגהמ"י}
ה/ב שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קלה
ה/ב שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 126
ה/ב שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 294
ה/ב שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' מד
ה/ב שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' קכח
ה/ב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קלד ע"ב
ה/ב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כא ס"ק א-ב, ה-ו, יא-יח
ה/ב תורה ודעת (דרוק)
ה/ב תורה שלמה שמות פכ"ג אות כז
ה/ג אבקת רוכל עמ' תרעז-תרעט, תרפב
ה/ג אוצר א"י ח"ה עמ' 67
ה/ג אור הישר
ה/ג אורות הרמב"ם
ה/ג אנצי"ת ע' אפרושי הע' 12
ה/ג אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות קלח ס"ק ג-ד, אות קמב, קנד, הערה קח-קי
ה/ג באר יהודה
ה/ג ביצחק יקרא ח"א סי' ד
ה/ג בית אהרן וישראל גל' נו עמ' כב
ה/ג ברור הלכה סנהדרין ה ע"ב ציון ה
ה/ג ברור הלכה ע"ז יט ע"ב ציון ב פסקה ג {צ"פ}
ה/ג ברכת אריאל ח"ב עמ' כ-כב
ה/ג גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' לג
ה/ג גבורת יצחק שבועות עמ' שמב, שמז
ה/ג דברות משה כתובות עמ' רמד {הגהמ"י אות ו}
ה/ג הר המלך ח"ח עמ' עה
ה/ג השגות הרמ"ך
ה/ג וחי בהם עמ' 192 {חילול השם}
ה/ג חי' הראי"ה
ה/ג כח מעשיו הגיד לעמו דף ס ע"א
ה/ג לב שלם [פני שלמה דף לג]
ה/ג לחם רב (בוטון) סי' עג
ה/ג לקוטי שיחות חל"ה עמ' 223 {לאפרושי מאיסורא}
ה/ג מלאכת שלמה (חכים)
ה/ג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 258
ה/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' רע
ה/ג מענה אליהו עמ' קפב
ה/ג מקדם לביתאל עמ' 107
ה/ג מרכה"מ אלפ' [תורת חיים סנהדרין יב ע"ג, סם חיי דרשות כח ע"ג]
ה/ג משא יד ח"א עמ' ריא-ריב
ה/ג משאת המלך ח"א סי' פ אות יט
ה/ג משנה כסף (כולי) עמ' כד-כז
ה/ג משנת יעקב
ה/ג משפטי ארץ ח"א עמ' 401
ה/ג ס' המצפה הל' ת"ת עמ' קצא-רב, ריט-רכד
ה/ג סדר משנה (תאומים) עמ' סו
ה/ג סוכת דוד (שירירו) דף עח ע"ג
ה/ג פרח מטה אהרן (סול') מדע
ה/ג פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קכו
ה/ג פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' לד-לה
ה/ג קול מבשר ח"א עמ' כח {הגהמ"י}
ה/ג קנה חכמה
ה/ג ראש אליהו ח"ב עמ' רעג {להפריש מאיסור}
ה/ג ראשון לציון על נ"ך (תשסח) עמ' נו {יב מיל}
ה/ג רוח אליהו
ה/ג שארית יוסף (תשסז) עמ' נא {רמ"ך}
ה/ג שברי לוחות עמ' 159 {הגהמ"י אות ו - סדר עולם}
ה/ג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' צג {צ"פ}
ה/ג שו"ת הריב"ש עמ' שנז
ה/ג שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תריד
ה/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קכט
ה/ג שו"ת מהרשד"ם חו"מ סי' א {לא כל מי שמת}
ה/ג שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' לג
ה/ג שמועות דוד עמ' קל
ה/ג שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ה אות יז, לד
ה/ג שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' צט
ה/ג שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' מד
ה/ג תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כא ס"ק א-ב, ה-ו, יא-יח
ה/ג תורה ודעת (דרוק)
ה/ג תורת חיים עה"ת עמ' קנג = תורת חיים עירובין סב
ה/ד אבקת רוכל סי' ר-רא {השמיט ארבעים, שוין}, עמ' תרעז-תרעט, תרפב
ה/ד אגרות משה חו"מ סי' א ענף א {ארבעים שנה לא לעיכובא}
ה/ד אור המזרח חל"ד עמ' 67
ה/ד אורות הרמב"ם
ה/ד אורח צדקה עמ' קטו-קטז
ה/ד אמונת עתיך גל' 105 עמ' 111
ה/ד אמת ליעקב נשים עמ' שלה {רשע לפני שוטה}
ה/ד ארחות חיים הל' ת"ת סי' כא
ה/ד אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ז ברכת אברהם אות קכב {להורות הלכה}
ה/ד אשל חיים ח"ב עמ' קצט
ה/ד באר יהודה
ה/ד בית אהרן וישראל גל' נו עמ' כג [עי' קול בן לוי ט ע"ד]
ה/ד בן ידיד
ה/ד בני שמואל (חיון) חו"מ סי' י {השמיט ארבעים, שוין}
ה/ד ברור הלכה ע"ז יט ע"ב ציון ב
ה/ד דבר יהושע ח"ג יו"ד סי' יג אות א {מכשולות - גם בנמנע מלהורות היתר}
ה/ד דברות אליהו ח"ה עמ' מד
ה/ד דברי אהרן עמ' נט {לח"מ}
ה/ד דברי יואל ויקרא ח"ב עמ' קג, שמא, במדבר ח"ב עמ' צט, דברים עמ' נד
ה/ד דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 491
ה/ד דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 213
ה/ד דרשות שמן רוקח עמ' קכד
ה/ד הלכה פסוקה ח"ב סי' ט הערה 93 {לח"מ}, סי' י הערה 43-45, 50, 53 {כ"מ}, 59 {כ"מ}, 60, 62, 67
ה/ד הלכות והליכות עמ' רג-רו {השמיט ארבעים, שוין, מדוע מקומו בהל' ת"ת, "חכם" - "תלמיד", החידוש של הבבא השלישית}
ה/ד המאיר לארץ
ה/ד המלך ברמה עמ' 31
ה/ד הר המלך ח"ג עמ' מ, ח"ח עמ' פט [וגו' - ט"ס]
ה/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קנט
ה/ד ויואל משה עמ' תמב
ה/ד ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 68
ה/ד חד וחלק ח"א דף ג ע"ג {כ"מ גורס "רבה", מחלוקת רש"י ותוס' על שוין}
ה/ד חי' הראי"ה
ה/ד חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף עח {"מונע תורה" - המצוה להורות היינו מצוה ללמד}
ה/ד חקרי זמנים ח"ד עמ' פו
ה/ד יד שלמה (עזרא) דף סח ע"ב
ה/ד ידבר שלום ח"ב עמ' יט
ה/ד יחל ישראל אבות ח"ד עמ' קלז
ה/ד ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלג
ה/ד כנפי נשרים
ה/ד לב שלם {השמיט ארבעים, שוין}
ה/ד ללשונות הרמב"ם
ה/ד מאור ישראל
ה/ד מבוא למשנה תורה עמ' 114 {פסוק משיר השירים}, 134
ה/ד מעדני שמואל עמ' פג
ה/ד מעיני המים
ה/ד מעשה רקח {השמיט ארבעים, שוין}
ה/ד מרגליות הים סנהדרין ה ע"ב אות יד {לח"מ}
ה/ד מרכבת המשנה מהדו"ב {השמיט ארבעים, שוין, שיטת הרי"ף}
ה/ד מרכה"מ אלפ' [שנות חיים דף קח, קמ ע"ד]
ה/ד משאת המלך (אדרי)
ה/ד משנה כסף (כולי) עמ' כז
ה/ד משנת משה כתובות עמ' קעט
ה/ד משנת ראשונים (הירשפלד)
ה/ד משפטי ארץ ח"א עמ' 409
ה/ד משפטים לישראל עמ' עג
ה/ד נחל יבוק
ה/ד ס' המצפה הל' ת"ת עמ' ר-רב
ה/ד סדר משנה (בוסק') {השמיט ארבעים, שוין, לח"מ}
ה/ד סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 214-215
ה/ד עבד המלך (תשסט) עמ' מט
ה/ד עבודת המלך {השמיט ארבעים, שוין}
ה/ד עלי שור שער ד מאמר ג פרק ב עמ' רסו {עובר בלפני עיוור}
ה/ד פותח יד [שוטה רשע וגס רוח - ע"פ אבות פ"ד מ"ז]
ה/ד פני חיים (פלג'י) עמ' סג
ה/ד פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה שטו
ה/ד פרפרת משה ח"ב עמ' קנט
ה/ד צפנת פענח (עם העמק עיון) {השמיט ארבעים, שוין}
ה/ד קול בן לוי
ה/ד קול בן לוי (תשסג) עמ' לח {כ"מ}
ה/ד קול גדול ולא יסף עמ' 58
ה/ד קונטרס על ענין שבת החתונה עמ' 44
ה/ד קנה חכמה
ה/ד קרן אור (חורב) עמ' ר
ה/ד קרן פני משה ח"ב
ה/ד ר"י קארו - קובץ עמ' קסז
ה/ד רני ושמחי דף קלז ע"ב
ה/ד שבילי אשר
ה/ד שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 149
ה/ד שו"ת מהרשד"ם חו"מ סי' א {השמיט ארבעים, שוין}
ה/ד של"ה ווי העמודים פ"כא אות יח
ה/ד שם ישראל - שו"ת עמ' קיח {לח"מ}
ה/ד שנות חיים (חזן) דף קפ ע"ד
ה/ד שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ה אות יז
ה/ד שני אליהו דף יא ע"ד
ה/ד תהלה לדוד (אורט') ח"ג יו"ד "יד" רמט-רנ, סי' צו {לח"מ}
ה/ד תורה ודעת (דרוק)
ה/ד תחומין חי"א עמ' 33
ה/ה אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' טז אות ג
ה/ה אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' קט, שכה
ה/ה אדני היד החזקה
ה/ה אהל דוד (קהן) ח"א שמואל א פ"י פס' ט, ישעיהו פ"ג פס' טז
ה/ה אוצר המלך (הגהות) (רשום הלכה ד)
ה/ה אור הישר
ה/ה אור צהיר
ה/ה אורות הרמב"ם
ה/ה אות ציון עמ' לז {קובץ}
ה/ה אמרי דעת חו"מ סי' ה עמ' צב
ה/ה אמרי נועם מועדים תשובות טו-טז מבן המחבר
ה/ה אמרי סופר עמ' סג
ה/ה אמת ליעקב מועד עמ' שעד
ה/ה אמת ליעקב נשים עמ' קיא {לקרוא לרבו בשמו}
ה/ה אש פנחס עמ' קנח
ה/ה באר יהודה
ה/ה בית שמש
ה/ה בכורי אביב (ביק) דף פד {שלום עליך רבי ומורי}
ה/ה בן ידיד
ה/ה ברור הלכה ברכות כז ע"ב ציון ב, סנהדרין ק ע"א ציון א
ה/ה ברכי יוסף יו"ד סי' רמב אות יז {כ"מ}
ה/ה ברכת חיים (אמסלם)
ה/ה ברכת שלמה (מדע)
ה/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קכב
ה/ה גבורת יצחק שבועות עמ' שמח
ה/ה דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' נב
ה/ה דברי יחזקאל (מישור) עמ' שט
ה/ה דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' יב-יג
ה/ה דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יצחק עמ' לז {פרי האדמה}
ה/ה דברי שאול במדבר עמ' סז {כ"מ}
ה/ה דרשות שמן רוקח עמ' קכט
ה/ה היכל מלך
ה/ה הלכה פסוקה ח"ג עמ' ת
ה/ה הר המלך ח"ג עמ' צט
ה/ה הרמב"ם ותורתו ח"א
ה/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 16
ה/ה זיו משנה
ה/ה חי' ר"י נחמיה סי' ע אות א-ב {כ"מ}
ה/ה חיים ביד דף קכו ע"ג
ה/ה חיים ומלך
ה/ה חקרי זמנים ח"ב עמ' שעא
ה/ה יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו ה"ג אות ג, פ"ו ה"ג אות ד ס"ק א
ה/ה יוסף חי
ה/ה ימין משה
ה/ה כבוד יו"ט
ה/ה כל נדרי פ' יא הע' ג
ה/ה כרע רבץ עמ' תצא {שוחה}
ה/ה לב שלם
ה/ה ללשונות הרמב"ם
ה/ה מאה שערים (קפשאלי) עמ' רג, רס, תקפב
ה/ה מבוא למשנה תורה עמ' 44
ה/ה מוריה גל' קז עמ' כב
ה/ה מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' ג
ה/ה מכתב לחזקיהו דף מג ע"ד
ה/ה מלואי שלמה עמ' רסו {כ"מ}
ה/ה מנחת חיים (אמסלם) ח"ב עמ' קלא
ה/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' רעא-רעב
ה/ה מנחת חינוך מצוה רנז (דף סז ע"ד)
ה/ה מעין חיים ח"א עמ' סט
ה/ה מעיני המים
ה/ה מעשה נסים (הכהן)
ה/ה מראה הנוגה
ה/ה מרגליות הים סנהדרין ק ע"א אות ד
ה/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ה משאת המלך (אדרי)
ה/ה משיבת נפש עמ' קיא
ה/ה משנה כסף (כולי) עמ' כח-ל
ה/ה משנה כסף (שירירו)
ה/ה משנה שכיר יו"ד עמ' שיז
ה/ה משנת יעקב
ה/ה משנת משה קידושין עמ' קמז
ה/ה נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' נח אות ב
ה/ה נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' לא אות כה, מלכים ב ח"א סי' יג אות ו
ה/ה סדר משנה (בוסק')
ה/ה סמא דחיי (לעוו) דף כו ע"א
ה/ה עדות ביהוסף (אלמושנינו) {כ"מ - אבל קשה}
ה/ה עולת חודש ח"ג מאמר תי
ה/ה עזרת כהן עמ' קיד
ה/ה עין תרשיש עמ' סז
ה/ה עמק שאלה (טברסקי) עמ' רכה {כ"מ}
ה/ה עקדת משה ח"א עמ' קנ-קנב
ה/ה פותח שערים עמ' עז
ה/ה פחד יצחק (הוטנר) סוכות מאמר ג {כ"מ - יהושע אמר לרבו וכו'}
ה/ה פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' לב {כ"מ}
ה/ה פרי האדמה ח"א
ה/ה פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קכז
ה/ה פרשת דרכים עמ' קעג
ה/ה צפיחית בדבש דף קמז ע"ג {כ"מ}
ה/ה צרור החיים (יעקב)
ה/ה צרור החיים (קצבי) דף עז ע"ג
ה/ה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון תורה עמ' א {כ"מ}
ה/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רנא
ה/ה קול בן לוי
ה/ה קול בן לוי (תשסג) עמ' לח
ה/ה קנה חכמה
ה/ה קרן אור (חורב) עמ' רא
ה/ה שדה הארץ ח"ב דף נב ע"ב {לקרוא לו בשמו}
ה/ה שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תיא
ה/ה שם יוסף (מועטי) ח"ב דף פ ע"ג {שלום עליך רבי}
ה/ה שמחת חיים (אמסלם) עמ' כב-כג
ה/ה שמן המשחה (קושטא) דף ג ע"ד
ה/ה שני המטות - מטה הלוי עמ' לא
ה/ה שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' קכח
ה/ה שער יהושע ח"ב עמ' קצ
ה/ה שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קלד ע"א {הגה"מ}
ה/ה שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' קעד
ה/ה שפתי מלך
ה/ה תבואת יקב (פרידמן) עמ' יג {הגהמ"י}
ה/ה תוספתא כפשוטה מועד עמ' 1201
ה/ה תורה ודעת (דרוק)
ה/ה תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק יז
ה/ה תניא רבתי ח"א עמ' 467
ה/ה תשובה מיראה (תשסו) עמ' סז
ה/ו אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קכ
ה/ו אדני היד החזקה
ה/ו אהל דוד (קהן) ח"ב רות פ"ד פס' א
ה/ו אור הישר
ה/ו אור צהיר
ה/ו אור שמח
ה/ו אורות הרמב"ם
ה/ו אמרי יהושע (ברוק) עמ' 87
ה/ו אמת ליעקב מועד עמ' רעז
ה/ו אמת ליעקב מועד עמ' שב {לא יסב}
ה/ו ארצות החיים סי' ח ארץ יהודה אות ד עמ' קנב {תפילין}
ה/ו אשר למלך
ה/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' יב
ה/ו באר מרים פ"ב ה"ה אות א, ה"ג אות א
ה/ו בגדי כהונה (פרחיא) דף ח ע"א
ה/ו בית אהרן וישראל גל' נו עמ' כג [עי' קול בן לוי (תפז) דף י]
ה/ו בכורי חיים ח"ד עמ' פז
ה/ו בן ידיד
ה/ו ברור הלכה ברכות כז ע"ב ציון א, פסחים נא ע"א ציון א, סוכה כז ע"ב ציון ג
ה/ו ברור הלכה יומא לז ע"א ציון ו
ה/ו ברור הלכה יומא נג ע"א ציון כ
ה/ו ברכי יוסף יו"ד סי' רמב אות כג {ולא בצדו}
ה/ו גבורת יצחק שבועות עמ' שמט-שנא, שסו
ה/ו גדולת מרדכי דף קלא ע"א
ה/ו דבר המלך (מנקין) עמ' 38
ה/ו דברות אליהו ח"ה עמ' סט {במרחץ עם רבו}
ה/ו דעת הרמב"ם עמ' 86
ה/ו דרך חיים (תשע) פ"א הערה 1125
ה/ו דרשות ר"י אבן שועיב עמ' קעג
ה/ו המאיר לארץ
ה/ו המעלות לשלמה עמ' שה
ה/ו הר המלך ח"ג עמ' מ, ח"ח עמ' עה-עו
ה/ו הרמב"ם והלכותיו עמ' לג {לא יחלוץ לפני רבו}
ה/ו זכרון מלך (א"ש)
ה/ו חיים ביד דף קכו ע"ג
ה/ו חקרי זמנים ח"ד עמ' קכ
ה/ו יד המלך (לנדא)
ה/ו יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו ה"ג אות א ס"ק ח, פ"ו ה"ג אות ב ס"ק ב, פ"ו ה"ד אות א ס"ק ג
ה/ו יחוה דעת ח"ג עמ' סג
ה/ו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נח
ה/ו כה תברכו דף קפו ע"א
ה/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתכז
ה/ו כסא שלמה דף קמט ע"א {לא יכריע בפניו}
ה/ו כרע רבץ פ"י אות א {נרתע לאחוריו}
ה/ו כתר המלך
ה/ו לחם חקי עמ' ח
ה/ו ללשונות הרמב"ם
ה/ו לקוטי סופר ח"א דף קיד ע"ד
ה/ו מועדים וזמנים ח"ג סי' רמח
ה/ו מוריה גל' קג עמ' ע
ה/ו מחזיק ברכה סי' לח אות ה {חליצת תפילין לפני המלך}
ה/ו מחנה דוד (בונאן) דף כח ע"ד {לא יסב}, כט ע"א
ה/ו מלואי שלמה עמ' רעד {הגהמ"י}
ה/ו מנחת אליהו ח"ב דף א ע"א, סב ע"ב {ט"א}
ה/ו מעין חיים ח"א עמ' סט
ה/ו מציון אורה ח"א עמ' קצו
ה/ו מרגליות הים סנהדרין קא ע"ב אות טז {יד המלך}
ה/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ו משא בני קהת
ה/ו משנה כסף (כולי) עמ' ל-לה
ה/ו משנה כסף (שירירו)
ה/ו נועם ח"ט עמ' שכו
ה/ו נחלת יעקב (קמינצקי) סי' יט
ה/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' לח אות ז, ט
ה/ו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' לא אות כו
ה/ו נר דוד ח"א עמ' קצד {כ"מ}
ה/ו ס' המצפה הל' ת"ת עמ' רג-ריג
ה/ו ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תסט
ה/ו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' רלד
ה/ו סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קח ע"ג
ה/ו סוכת דוד (שירירו) דף יט ע"ב
ה/ו פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קכח-קל
ה/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' שנד, שעב, ח"ד עמ' רנב {כ"מ}, תיב
ה/ו קול בן לוי
ה/ו קול בן לוי (תשסג) עמ' לט
ה/ו קנה חכמה
ה/ו רנת יצחק חמש מגילות עמ' קיט
ה/ו שו"ת הרמ"ז סי' מד
ה/ו שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' צט
ה/ו שלמי מרדכי (גם עמ' קלו)
ה/ו שערי המקדש סי' לד אות ו
ה/ו שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף לה ע"ד {הגהמ"י}
ה/ו שפתי מלך
ה/ו שרשים במועדות עמ' כה, קיא-קיב
ה/ו תורה ודעת (דרוק)
ה/ו תורת אמך ח"א עמ' 477
ה/ו תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק יט-כ, כב, סה {חליצת תפילין}, סז {תפלה}, סט {לחלק בצדו}, סי' ד ס"ק כב {כיושב בפני מלך}
ה/ו תחומין ח"ב עמ' 287
ה/ו תניא רבתי ח"א עמ' 273
ה/ז אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' ריד
ה/ז אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ב ה"ה ליד הע' 22 {סדר משנה}
ה/ז אור צהיר
ה/ז אמרי יהושע (ברוק) עמ' 197
ה/ז אמרי יושר סוכה דף כז ע"ב
ה/ז אמרי יושר ר"ה טז ע"ב
ה/ז אשר למלך
ה/ז בגדי ישע
ה/ז בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' כו
ה/ז בצל חמדה עמ' א
ה/ז ברור הלכה יומא נג ע"א ציון כ {עד שיתכסה}
ה/ז ברור הלכה פסחים קח ע"א ציון ז
ה/ז ברכת אהרן מאמר קסז אות ב
ה/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קמח
ה/ז גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רכח
ה/ז גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קנא
ה/ז גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קצה {להקביל פני רבו ברגל}
ה/ז גבורת יצחק ר"ה עמ' קט-קי, קיב
ה/ז גבורת יצחק שבועות עמ' שנא-שנח
ה/ז גור אריה במדבר פ' כא הע' 43
ה/ז דבר המלך (מנקין) עמ' 39
ה/ז דבר יהושע ח"א סי' א, ז, ח
ה/ז דברות אליהו ח"ו עמ' כז-כח {להקביל פני רבו ברגל}
ה/ז דרך המלך (רפפורט)
ה/ז הגהות רפ"מ אלטר
ה/ז הר המלך ח"א עמ' מא-מג, ח"ג עמ' מ, ק, ח"ח עמ' עו
ה/ז זבח שלמה ח"ג עמ' יח
ה/ז זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' קנא-קנב
ה/ז זכרון יוסף (שטיינהרט) או"ח סי' י
ה/ז זכרון ליהודה סי' ו אות יז
ה/ז חי' הגר"ח החדש עמ' ש
ה/ז חסדי דוד ח"ב עמ' תצ
ה/ז טהרת יו"ט חי"ט עמ' עח, פג
ה/ז יד הלוי (לוין) דף עח ע"ב
ה/ז יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו ה"ד אות א ס"ק ה, אות ב ס"ק א
ה/ז ימי שלמה
ה/ז ימין משה עמ' י {להקביל פניו ברגל}
ה/ז ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פ
ה/ז כבוד חכמים (הורוויץ) דף יח ע"א, כ ע"א, כו ע"ג
ה/ז כטל אמרתי עמ' נט, סא
ה/ז כנפי נשרים
ה/ז כתר המלך
ה/ז לב שלם [ישרש יעקב מא ע"ב]
ה/ז לקוטי שיחות חל"ב עמ' 62
ה/ז לקוטי שפת אמת
ה/ז מאה שערים (קפשאלי) עמ' קסג
ה/ז מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' קכא {כ"מ}
ה/ז מועדים וזמנים ח"ד סי' שיז, ח"ח סי' שיז
ה/ז מטעמים לאבי סי' ה
ה/ז מנחת אליהו ח"ב דף לג ע"ג
ה/ז מעדני שמואל עמ' עט
ה/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/ז מעין חיים ח"ג עמ' עה
ה/ז מציון אורה ח"א עמ' קמה
ה/ז מקור ברוך (הגר) עמ' רכח {להקביל פני רבו ברגל}
ה/ז מקור ברוך (פייתוס) דף רצ ע"ד
ה/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ז מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ה/ז משא בני קהת
ה/ז משנה כסף (כולי) עמ' לה
ה/ז משנה כסף (שירירו)
ה/ז משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רפב-רפג
ה/ז משרת משה (עטייה)
ה/ז נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רלב
ה/ז נועם חכ"ד עמ' קע
ה/ז נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קסד {סדר משנה}, קסה {הביא דין קבלת פני רבו ברגל בין דיני כבוד הרב}
ה/ז נחלת דבש מהדו"ת סי' נה אות ב
ה/ז נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' ז אות ד
ה/ז נתן פריו סוכה עמ' קנח
ה/ז ס' המצפה הל' ת"ת עמ' רט-ריג
ה/ז סוכה של מי עמ' רלו
ה/ז סופר המלך
ה/ז עבודת משא (מאיר) ח"א
ה/ז עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 172 {להקביל}
ה/ז עזוז חיל
ה/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכא
ה/ז פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 78, 100 {להקביל פני רבו ברגל}
ה/ז פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תשמא-תשמב
ה/ז פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קלא
ה/ז קנה חכמה
ה/ז רנת יצחק מלכים עמ' רנט
ה/ז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' צז, צט
ה/ז שו"ת מהרי"ק סי' קסט הערה 57
ה/ז שלמי יוסף ר"ה עמ' קס, שסב
ה/ז שמחת הרגל ח"ב דף נא ע"א {להקביל פני רבו}
ה/ז שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ד אות י
ה/ז שעלי דעת גל' ז עמ' 127-128
ה/ז שערי מאיר עמ' נו-נז
ה/ז שערי תודה ח"ב דף נד ע"ג, נה ע"ב, נט ע"א {טעם מצוות קבלת פני רבו}
ה/ז שפע חיים ח"ב עמ' רנז, רנט, רסב
ה/ז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף פח ע"ב
ה/ז שפתי מלך
ה/ז שרשים במועדות עמ' כה, קיא-קיב
ה/ז תבואת יקב (פרידמן) עמ' מב {להקביל פני רבו ברגל}
ה/ז תורה ודעת (דרוק)
ה/ז תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק יב, ועמ' תסח
ה/ז תורת המצוה דף מד ע"א
ה/ז תורת ירוחם ח"ב דף נה ע"א
ה/ז תחומין ח"ג עמ' 109
ה/ז תניא רבתי ח"ב עמ' קנא
ה/ח אהבת אברהם עמ' יד
ה/ח אורות הרמב"ם
ה/ח אשר למלך
ה/ח בני שלמה עמ' צה
ה/ח בנין אריאל ח"א עמ' רל {כבוד לתלמיד}
ה/ח בשולי גליוני עמ' תיג
ה/ח גבורת יצחק שבועות עמ' שסא
ה/ח דברות אליהו ח"ה עמ' סט
ה/ח דעת הרמב"ם עמ' 468
ה/ח המעשה והמדרש עמ' קטז {הגהמ"י - אם אחרים מכבדים אותו}
ה/ח הר המלך ח"ד עמ' כ
ה/ח הרמב"ם - שמרנות עמ' 236
ה/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' כח
ה/ח חקרי זמנים ח"ג עמ' ע
ה/ח לב מבין
ה/ח מאמר מרדכי [חי' מהריפ"ו]
ה/ח מסורה ח"י עמ' סא
ה/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/ח מקורות לפסקי הרמב"ם
ה/ח משאת המלך (אדרי)
ה/ח משנת ראשונים (הירשפלד)
ה/ח ס' המצפה הל' ת"ת עמ' ריד-ריח
ה/ח עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' תכא
ה/ח פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קלב
ה/ח פרפרת התורה עמ' תקנב
ה/ח קנה חכמה
ה/ח שעורי הרב - אבלות עמ' צו
ה/ח שפתי מלך
ה/ח תורה ודעת (דרוק)
ה/ח תורת המלך (אריאלי) עמ' קה
ה/ט אוזן שמואל דף כז ע"ב {ראה רבו עובר על דברי תורה}
ה/ט אוצמפה"ת ב"מ לא ע"א הע' 28 {כ"מ}, 35, 37
ה/ט אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ד ה"ג הע' 40
ה/ט אור הישר
ה/ט אור צהיר
ה/ט אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' נ ס"ק א
ה/ט אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' מט
ה/ט אמרי יהושע (ברוק) עמ' 91, 87
ה/ט אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' טו
ה/ט אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות קמד
ה/ט באר יהודה
ה/ט באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רה
ה/ט בין השורות עמ' קסג
ה/ט בית המלך (חסון)
ה/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/ט בית שמש
ה/ט בן ידיד
ה/ט ברור הלכה ברכות כז ע"ב ציון ד, פסחים קח ע"א ציון ז, ב"מ לג ע"א ציון ה פסקה ג, ציון מ
ה/ט ברור הלכה מו"ק כב ע"ב ציון ז
ה/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' צא
ה/ט ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"ב דף לח ע"ג {הגהמ"י}
ה/ט ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"ב עמ' קמ {הגהמ"י אות נ}
ה/ט ברכת שלמה (מדע)
ה/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רלג
ה/ט בתי כהונה (תצו) בית המדרש דף כ ע"א
ה/ט גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שלג
ה/ט גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' סח
ה/ט גבורת יצחק שבועות עמ' שנ {ברבו מובהק}, שנט-שסא
ה/ט דבר המלך (מנקין) עמ' 40-41
ה/ט דברי יחזקאל (מישור) עמ' קפז
ה/ט דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' יג-יד
ה/ט דברי שלמה (אסרף)
ה/ט דרשות שמן רוקח עמ' צ, קכח
ה/ט המאיר לארץ
ה/ט הר המלך ח"ג עמ' ק
ה/ט הרמב"ם - שמרנות עמ' 236
ה/ט והמה בכתובים (תרסט) עמ' 7
ה/ט זיו משנה
ה/ט זכות היוצרים עמ' 26
ה/ט זכרון דברים (תשכז) מאמר ז עמ' מז
ה/ט חדושים ובאורים (גרי') חגיגה יד ע"ב
ה/ט חוקת עולם עמ' 418
ה/ט חי' הגר"ח החדש עמ' ש
ה/ט חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' רכט
ה/ט חמודי ציון ח"א לדף קח ע"א תוס' ד"ה בפני
ה/ט טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תצד {כ"מ}
ה/ט יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו ה"ד אות א ס"ק ז, אות ג ס"ק ב
ה/ט יד סופר עמ' פח
ה/ט ידו בכל סי' תתכט {וכשמת רבו קורע}
ה/ט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עב
ה/ט יחל ישראל אבות ח"ו עמ' סט
ה/ט כבוד יו"ט
ה/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתכז
ה/ט כפתור ופרח (תשו) דף קמא ע"ב
ה/ט לב שלם
ה/ט לחם רב (בוטון) סי' עג
ה/ט לקוטי שיחות חל"ו עמ' 182 {כ"מ}
ה/ט לקוטי שלמה (תרנד)
ה/ט מגל חי"ג עמ' 236
ה/ט מועדים וזמנים ח"ג סי' רמח
ה/ט מוריה גל' קג עמ' ע, גל' קיא עמ' ו {תלמיד חייב להוכיח את רבו}
ה/ט מנחת אהרן (קאפח) עמ' 256 {כך למדתנו רבינו}
ה/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' רלה
ה/ט מסורה ח"ח עמ' מט, חט"ז עמ' ח, צה
ה/ט מעין חיים ח"ג עמ' סט
ה/ט מעשה אברהם דף רכג ע"א
ה/ט מצודת דוד (שפרבר) עמ' ז {למדתנו רבנו}
ה/ט מקור חסד עמ' נה (ס"ק ה)
ה/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' רעה
ה/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ט מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ה/ט מרפא לשון (ארדיט) דף יב ע"ב
ה/ט משאת המלך (אדרי)
ה/ט משיבת נפש עמ' ס
ה/ט משנה הלכות ח"י סי' שד
ה/ט משנה כסף (כולי) עמ' לו-נב
ה/ט משנה כסף (שירירו)
ה/ט משנה שכיר יו"ד עמ' שטז
ה/ט משנת ישראל סי' ג אות ג
ה/ט משרת משה (עטייה)
ה/ט נועם חכ"ד עמ' רלט
ה/ט נחלת יעקב (קמינצקי) סי' יט
ה/ט נחלת יצחק קידושין - קו"א לסי' יט
ה/ט נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' כא אות יב
ה/ט ניצוצי אש עמ' נז
ה/ט ס' המצפה הל' ת"ת עמ' ריט-רכד
ה/ט סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' רלד {הגהמ"י}
ה/ט סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קח ע"ג
ה/ט עלי עשור (זס') עמ' עב
ה/ט עקבי אבירים עמ' שעו, שפד, שפה {יזכיר שם אומרו}
ה/ט פרח מטה אהרן (סול') מדע
ה/ט פרי אברהם פסחים סי' מו אות ה
ה/ט פרי האדמה ח"ג
ה/ט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' שנד
ה/ט קובץ על יד ח"א
ה/ט קול בן לוי
ה/ט קול בן לוי (תשסג) עמ' מ
ה/ט קנה חכמה
ה/ט רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' לג
ה/ט שאל האיש דף לט ע"ב {רבו מובהק}
ה/ט שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' יט הערה 33 {הגהמ"י}
ה/ט שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קטו-קטז
ה/ט שו"ת הריב"ש עמ' שנט
ה/ט שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תקצט, תרטו
ה/ט שו"ת מהרי"ק סי' קסט
ה/ט שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' יד
ה/ט שנתון המשפט העברי חי"א עמ' 619
ה/ט שעורי הרב - אבלות עמ' צה
ה/ט שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' טו
ה/ט שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' כא {רבו מובהק}
ה/ט שעלי דעת גל' ז עמ' 128
ה/ט תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כא ס"ק טו, סי' לט ס"ק כב-כג, כה, לב
ה/ט תורה ודעת (דרוק)
ה/ט תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק עח
ה/ט תשובות ראב"י אב"ד סי' ח
ה/י אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' קסח
ה/י גבורת יצחק שבועות עמ' שסב
ה/י דברי שלמה (אסרף)
ה/י הלכה פסוקה ח"ב סי' י הערה 68-69
ה/י לחם חקי עמ' ח
ה/י מעט צרי
ה/י משאת המלך (אדרי)
ה/י קנה חכמה
ה/י קרן פני משה ח"ב
ה/י שו"ת מהרשד"ם חו"מ סי' א
ה/י שם דרך ויקרא עמ' מג
ה/י תורה ודעת (דרוק)
ה/יא אבן האזל גזילה פי"א הי"ג
ה/יא אהל חייא עמ' תרמז
ה/יא אוצרות יהושע עמ' רצא {ר"ח הלוי}
ה/יא אור אברהם
ה/יא אור ליהודה קדושין עמ' רסח {מחילה ברב מובהק ובכל ת"ח}
ה/יא אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' נ ס"ק א
ה/יא אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' נא
ה/יא אמרי יהושע (ברוק) עמ' 87
ה/יא אשר למלך
ה/יא בני שלמה עמ' צה
ה/יא בנין אב (שולמן) סי' ז אות ב
ה/יא ברכת חיים (אמסלם)
ה/יא גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' יז {גרי"ז}, סט, פח, רלד {גרי"ז}, רפא-רפב
ה/יא גבורת יצחק ר"ה עמ' קי
ה/יא גבורת יצחק שבועות עמ' שסב-שסג, שסח, שפה
ה/יא דברות אליהו ח"ה עמ' סט {הרב יכול למחול}
ה/יא דברי אור ח"א עמ' קפב
ה/יא דרכי שלום (מרגונטו) דף פ ע"א
ה/יא הלכתא למשיחא עמ' 63
ה/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' נב
ה/יא חוות יאיר (תשנז) עמ' תקפח
ה/יא חי' הגר"ח החדש עמ' רצט
ה/יא חי' הגרי"ז
ה/יא יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו ה"ד אות א ס"ק ז, פ"ו ה"ח אות א ס"ק א, ו
ה/יא לב מבין
ה/יא לבושי מרדכי או"ח עמ' רטו
ה/יא להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קיג ע"ב, קיד ע"א
ה/יא לחם חקי עמ' ז
ה/יא לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 243
ה/יא מאיר נתיבים עמ' 551 {למחול}
ה/יא מדבר קדמות (תשסח) עמ' צד
ה/יא מוריה גל' קג עמ' ע {גרי"ז}
ה/יא מחנה דוד (בונאן) דף כט ע"א
ה/יא מילי דמרדכי
ה/יא מלאכת חשב
ה/יא מנחת אלימלך עמ' צג {גרי"ז}
ה/יא מנחת חיים (אמסלם) ח"ב עמ' קלב
ה/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' רעא
ה/יא מנחת מחבת עמ' קא {גרי"ז}
ה/יא מעין חיים ח"ג עמ' מא, נ, צא
ה/יא מעשה חייא (אמסלם) עמ' 38
ה/יא מרכה"מ אלפ' [משכנות יעקב רטז ע"ג]
ה/יא משא בני קהת
ה/יא משא יד ח"א עמ' רז {אף שמחל חייב להדרו}
ה/יא משאת המלך (אדרי)
ה/יא משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שכא
ה/יא משמרת חיים ח"א עמ' פד
ה/יא משנה כסף (כולי) עמ' נב
ה/יא משנת חיים במדבר הקדמה אות ג
ה/יא משנת ישראל סי' ב אות ח-ט, יא
ה/יא משנת שמחה
ה/יא משק ביתי סי' קצז (פה ע"ב), סי' ריז (צט ע"ב) {כ"מ}
ה/יא נתן פריו מגילה עמ' שעט, שפא
ה/יא ס' המצפה הל' ת"ת עמ' רט-ריג
ה/יא עבודת משא (מאיר) ח"א
ה/יא עבודת משא עמ' כ {גרי"ז}
ה/יא עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ג ע"א
ה/יא פחד יצחק (הוטנר) שבועות מאמר לא
ה/יא פנת יקרת (תשעא) עמ' שעה
ה/יא פנת יקרת חולין פ"י עמ' עה {מחל על כבודו}
ה/יא פרדס מרדכי עמ' רמב {גרי"ז}
ה/יא פרח מטה אהרן (סול') מדע
ה/יא פרפרת משה ח"ב עמ' קג
ה/יא פרשת הכסף דף ה ע"ב {כ"מ}
ה/יא צפנת פענח (השמטות דף נד ע"ב)
ה/יא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' שנא {גרי"ז}
ה/יא קול יהודה (ישראל) דף נח ע"ד
ה/יא קונטרסי שעורים ב"מ שעור כו אות ה
ה/יא קידש ידיד דף ל ע"ד {כ"מ}
ה/יא קנה חכמה
ה/יא קריאה בקריה ח"א עמ' קכז {מחל על כבודו}
ה/יא רבבות אפרים ח"ג עמ' שעד {גרי"ז}
ה/יא רנת יצחק שמואל עמ' כו {למחול}, מלכים עמ' רנט {למחול}
ה/יא רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' צז, צט
ה/יא שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ה אות ד
ה/יא שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קג
ה/יא שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שכח
ה/יא שעלי דעת גל' ז עמ' 135-136 {גרי"ז}
ה/יא שערי אורה (ברגמן, תשכט) הל' ס"ת פ"י {כבודו מחול}
ה/יא שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קלא ע"ב
ה/יא שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שס, סוגיות ודרושים עמ' קסג
ה/יא שפתי מלך
ה/יא תורה ודעת (דרוק)
ה/יא תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק כב, כד, נא, סא, סד {גרי"ז}
ה/יא תחומין ח"י עמ' 98
ה/יא תכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מ ע"ב {כבודו מחול}
ה/יב אדני היד החזקה
ה/יב אמונת החינוך (אבינר) עמ' 77
ה/יב ברכת ראובן דף ב ע"ב
ה/יב בתורתו יהגה ח"א עמ' תכה
ה/יב גבורת יצחק שבועות עמ' שסג-שסד
ה/יב דעת הרמב"ם עמ' 82
ה/יב הרמב"ם - שמרנות עמ' 236
ה/יב יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו ה"ח אות א ס"ק ב
ה/יב מבוא למשנה תורה עמ' 87, 90
ה/יב מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' רסט
ה/יב מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רנט-רס, רסב-רסג
ה/יב נועם חכ"ד עמ' רלו
ה/יב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קלג
ה/יב קנה חכמה
ה/יב רנת יצחק תענית עמ' קפח
ה/יב תורה ודעת (דרוק)
ה/יג אדני היד החזקה
ה/יג אילת אהבים (ברים) עמ' מג
ה/יג אפיקי מים (שפירא, תשסא) עמ' רח {תלמיד מוציא מרבו חכמה מפוארה}
ה/יג בית אב (ברסלר) עמ' כט
ה/יג בתורתו יהגה ח"א עמ' רפד, רצ
ה/יג גור אריה שמות פ' יז הע' 6
ה/יג גליוני הגר"ש עמ' נב-נג
ה/יג דברי שלמה (אסרף)
ה/יג דרך חיים (תשע) פ"א הערה 219, פ"ד הערה 1047, פ"ו הערה 709
ה/יג הרמב"ם - שמרנות עמ' 236
ה/יג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' קסז
ה/יג ויאמר שמואל דף סא ע"ב
ה/יג מבוא למשנה תורה עמ' 87, 90, 160
ה/יג משא בני קהת
ה/יג מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רנט-רס, רסב
ה/יג פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קלד
ה/יג צמח מנחם - הקדמה דף ב ע"ב
ה/יג קנה חכמה
ה/יג שם דרך - כתר תורה עמ' רטו
ה/יג שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רנח
ה/יג שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קנג {הגהמ"י}
ה/יג תורה ודעת (דרוק)
ה/יג תחומין חי"ז עמ' 147
ה/יג תחומין חכ"א עמ' 199


ו/23 הלכות תלמוד תורה פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ אמונה ותורה
ו/רה"פ באור המלך
ו/רה"פ בארות המים (שאנג'י)
ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ חזון יעקב
ו/רה"פ חזק יד
ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ מעשה רקח
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ו/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ו/רה"פ עבודת המלך
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שלמי מרדכי
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שפת מלך
ו/א אור הישר
ו/א אורות הרמב"ם
ו/א אילת אהבים (ברים) עמ' נט
ו/א אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' מה
ו/א אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 25
ו/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 178
ו/א בית יעקב (בירב)
ו/א ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"ב דף קח ע"א
ו/א ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"ב עמ' קלט
ו/א ברכת שלמה (מדע)
ו/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שנא
ו/א גבורת יצחק שבועות עמ' שלד, שסד-שסו
ו/א דברי ירמיהו
ו/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' צט
ו/א וזאת התורה עמ' קע
ו/א ויאמר שמואל דף מו ע"א, מז ע"ב
ו/א ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב, שיורי או"ח ג ע"ב]
ו/א חי' הגר"ח החדש עמ' ש {ד' אמות, כל ת"ח}
ו/א חי' הגרי"ז דף א ע"א
ו/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' יג-יד
ו/א יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו ה"ד אות א ס"ק ג, ה, אות ב ס"ק ב
ו/א יחוה דעת ח"ג עמ' רכו
ו/א להורות נתן מועדים ח"א עמ' נג
ו/א לחם חקי עמ' ז-ח
ו/א מאמר המלך
ו/א מאמר מרדכי (נסים)
ו/א מועדים וזמנים ח"ח סי' רמח
ו/א מי השלוח (זס') עמ' קס
ו/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/א מעין חיים ח"ג עמ' סד, עג, ח"ה עמ' נה
ו/א מצווה ועושה ח"ב עמ' לח
ו/א משאת המלך (אדרי)
ו/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שכב
ו/א משיבת נפש עמ' ס {כבודו רק בחייו}
ו/א משנה הלכות ח"ו סי' קס
ו/א משנה הלכות ח"ו סי' קס
ו/א משנה כסף (כולי) עמ' נב
ו/א משנה כסף (שירירו)
ו/א משנת ישראל סי' ב אות ט
ו/א משפטים לישראל עמ' רכ
ו/א נזר אברהם מכות ועדות עמ' רכג
ו/א ס' המצפה הל' ת"ת עמ' רכה-רלה
ו/א סיני ק עמ' תכד
ו/א עזרת כהן עמ' תכח
ו/א פחד יצחק (הוטנר) שבועות מאמר ח אות כו
ו/א פנת יקרת (תשעא) עמ' שעד-שעה
ו/א פנת יקרת חולין פ"י עמ' עה, עז
ו/א קונטרסי שעורים ב"מ שעור כו אות ה
ו/א קנה חכמה
ו/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' כד, ק
ו/א שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתא
ו/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קד
ו/א שערי אורה (ברגמן, תשכט) הל' ס"ת פ"י {מצוה}
ו/א שפתי מלך
ו/א תולדות יעקב (וורשנא) דף מג ע"ב
ו/א תורה ודעת (דרוק)
ו/א תכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מה ע"א {השמיט מורא ת"ח}
ו/ב אור אברהם
ו/ב אור הישר
ו/ב אמרי יהושע (ברוק) עמ' 84
ו/ב אנצי"ת ע' בית הכסא הע' 114, ע' בית המרחץ הע' 39, 40, 42
ו/ב אשר לשלמה (אשכנזי)
ו/ב בן ידיד
ו/ב ברור הלכה קדושין לב ע"ב ציון ד, לג ע"א ציון א
ו/ב ברכי יוסף יו"ד דף יז ע"ג
ו/ב ברכי יוסף יו"ד סי' רמד אות ז {בעלי אומניות}
ו/ב ברכת ראובן דף א ע"ד, ב ע"א-ע"ב
ו/ב גבורת יצחק שבועות עמ' שסז-שעב
ו/ב דבר סיני (תשכו)
ו/ב דברי ירמיהו
ו/ב דעת הרמב"ם עמ' 468
ו/ב הר המלך ח"ג עמ' מ
ו/ב הרמב"ם ותורתו ח"א
ו/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תעג
ו/ב יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו ה"ג ס"ק ד, פ"ו ה"ד אות א ס"ק ח-ט, אות ב ס"ק ג
ו/ב לב שלם [מלך שלם לב ע"ב]
ו/ב לחם אבירים דף קח ע"א
ו/ב לחם חקי עמ' ז
ו/ב מאמר מרדכי (נסים)
ו/ב מוריה גל' קג עמ' סט-ע {לח"מ}
ו/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/ב מעין חיים ח"ג עמ' סה, ח"ה עמ' נז
ו/ב מעיני המים
ו/ב מצווה ועושה ח"ב עמ' מח {הידור שאין בו חסרון כיס}, שג {לח"מ}
ו/ב מקראי קדש (תפט) דף קח ע"א
ו/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' רעח
ו/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ב מרכה"מ אלפ' [מעין גנים דף קנ, ישרש יעקב צו ע"ב]
ו/ב משאת המלך (אדרי)
ו/ב משנה כסף (כולי) עמ' נג-נה
ו/ב משנה כסף (שירירו)
ו/ב משנת ישראל סי' ב אות י
ו/ב משרת משה (עטייה)
ו/ב נחלת יצחק קידושין - קו"א לסי' יח
ו/ב נקדש בצדקה סי' מ
ו/ב פחד יצחק (זס') עמ' יא
ו/ב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קלה-קלח
ו/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' שנג {לח"מ}, ח"ד עמ' תכה
ו/ב קנה חכמה
ו/ב שפתי מלך עמ' כט-לא
ו/ב תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' קיב
ו/ב תורה ודעת (דרוק)
ו/ג אורות הרמב"ם
ו/ג אפוד בד דף סג ע"א
ו/ג בית אהרן וישראל גל' נו עמ' כג
ו/ג בני בנימין (אדר"ת)
ו/ג גבורת יצחק שבועות עמ' שעג
ו/ג דבר יהושע ח"א סי' פז
ו/ג כנפי נשרים
ו/ג כפי אהרן (זס') קמא עמ' קלב {אור הישר}
ו/ג ללשונות הרמב"ם
ו/ג מבוא למשנה תורה עמ' 6, 106
ו/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/ג מעין חיים ח"ג עמ' פח
ו/ג משא בני קהת
ו/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' רכג
ו/ג נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
ו/ג ס' המצפה הל' ת"ת עמ' רלו-רמח
ו/ג פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קלח
ו/ג צפנת פענח (עם העמק עיון)
ו/ג קנה חכמה
ו/ג שפתי מלך
ו/ג תורה ודעת (דרוק)
ו/ג תורת ירוחם ח"ג דף סג ע"ג
ו/ד ברור הלכה מו"ק טז ע"א ציון ד פסקה ב
ו/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' יא
ו/ד גבורת יצחק שבועות עמ' שמו-שמז
ו/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' תסא
ו/ד חיי וחמרא דף א ע"ג (עמ' ה במהד' תשסב)
ו/ד יוסף חי
ו/ד כנפי נשרים
ו/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/ד מרפא לשון (ארדיט) דף ל ע"ג
ו/ד משאת המלך (אדרי)
ו/ד משנה כסף (כולי) עמ' נה
ו/ד משנת יעקב נזיקין עמ' רסא
ו/ד קנה חכמה
ו/ד שפתי מלך
ו/ד תורה ודעת (דרוק)
ו/ה אש דת (תשמח) עמ' ס {כ"מ}
ו/ה בית המלך (חסון)
ו/ה בן ידיד
ו/ה ברור הלכה יומא לז ע"א ציון ו
ו/ה ברכי יוסף יו"ד דף יד ע"ג {פר"ח}
ו/ה ברכי יוסף יו"ד סי' רמב אות כג
ו/ה גבורת יצחק שבועות עמ' שעג-שעד
ו/ה זיו משנה
ו/ה חנן אלקים עמ' רלט
ו/ה יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו ה"ד אות א ס"ק ג, ט, אות ב ס"ק א
ו/ה יצחק ירנן
ו/ה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נח
ו/ה מאמר מרדכי [צרור החיים (יעקב)]
ו/ה מקראי קדש (תפט) דף קח ע"א
ו/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' רעח
ו/ה משנה הלכות ח"ו סי' קס
ו/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שג {כ"מ}
ו/ה פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קלט
ו/ה פרשת המלך
ו/ה צפנת פענח (עם העמק עיון)
ו/ה קנה חכמה
ו/ה שפתי מלך
ו/ה תורה ודעת (דרוק)
ו/ה תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק סט
ו/ה תחומין ח"י עמ' 203
ו/ו אהבת אברהם עמ' נה
ו/ו אור אברהם
ו/ו אור ליהודה קדושין עמ' רסט {נשיא}
ו/ו אמרי יהושע (ברוק) עמ' 197
ו/ו אנצי"ת ע' אב ב"ד הע' 19, 20, ע' ארבע אמות (ב) הע' 26
ו/ו אשר למלך
ו/ו בית אהרן וישראל גל' נו עמ' כג, גל' נח עמ' כב
ו/ו בית שערים יו"ד סי' שלד
ו/ו ברור הלכה קדושין לג ע"ב ציון ח
ו/ו ברכי יוסף יו"ד סי' רמד אות יב {כיון שעבר יושב}
ו/ו ברכת ראובן דף א ע"א
ו/ו גבורת יצחק שבועות עמ' שסז, שעד-שעז
ו/ו הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 217
ו/ו הלכות מדינה ח"א עמ' קנד
ו/ו הלכתא למשיחא עמ' 19
ו/ו זיו משנה
ו/ו חי' הגרז"ס נשים עמ' שצא
ו/ו חיים ומלך
ו/ו יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו ה"ד אות ב ס"ק ב
ו/ו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עט
ו/ו יחוה דעת ח"ו עמ' רלד, שכו
ו/ו כפתור ופרח (תשו) דף קמ ע"א
ו/ו לב שלם
ו/ו ללשונות הרמב"ם
ו/ו לקוטי שיחות חי"ט עמ' 166
ו/ו מאור ישראל
ו/ו מחנה יוסף שבת עמ' לו
ו/ו מצות ביקור חולים סי' לג אות טו {כמלא עיניו}
ו/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ו משא בני קהת
ו/ו משאת המלך (אדרי)
ו/ו משנה כסף (כולי) עמ' נו
ו/ו משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ג עמ' קכ
ו/ו משק ביתי סי' רכה (קג ע"א) {לב שלם}
ו/ו משרת משה (עטייה)
ו/ו ס' המצפה הל' ת"ת עמ' רמט-רנא
ו/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 54
ו/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 59-60
ו/ו ערך כסף עמ' רכה
ו/ו קול יהודה (ישראל) דף נח ע"ד
ו/ו קנה חכמה
ו/ו שו"ת רשב"ש עמ' שמה
ו/ו שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שנו {לח"מ}
ו/ו שערי זבולון יו"ד סי' מז ס"ק א {מלוא עיניו}
ו/ו תורה ודעת (דרוק)
ו/ו תורת המועדים (תשכד) עמ' 463
ו/ו תורת המועדים (תשנו) עמ' 498
ו/ז אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 26
ו/ז באר יהודה
ו/ז בן ידיד
ו/ז ברור הלכה ברכות מג ע"ב אחרי ציון ע, קדושין לג ע"ב ציון ח
ו/ז ברור הלכה הוריות יג ע"ב ציון ד, ה
ו/ז גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' פה
ו/ז גבורת יצחק שבועות עמ' שעח-שעט
ו/ז יין הטוב עמ' רסד
ו/ז כבוד חכמים (הורוויץ) דף מא ע"ד
ו/ז מאור ישראל
ו/ז מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קפו
ו/ז מצא חן
ו/ז מצות ראיה עמ' יח, כו
ו/ז משאת המלך (אדרי)
ו/ז משנה כסף (כולי) עמ' נז
ו/ז משק ביתי סי' תצט (רכט ע"א) {לב מבין}
ו/ז ס' המצפה הל' ת"ת עמ' רמט-רנו
ו/ז צפנת פענח (עם העמק עיון)
ו/ז קנה חכמה
ו/ז קרית מלך
ו/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קעג
ו/ז שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ה אות ה, יד
ו/ז שפתי מלך
ו/ז תורה ודעת (דרוק)
ו/ז תפארת ציון (אבא שאול) עמ' נט
ו/ח אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' שט, שיב
ו/ח ברור הלכה קדושין לג ע"ב ציון א
ו/ח גבורת יצחק שבועות עמ' שעט-שפא
ו/ח דברי חן דף ט ע"ב וע"ד, י ע"ב
ו/ח דרך המלך (רפפורט)
ו/ח המוסר והמשפט בישראל פ"ט אות ט
ו/ח טל חיים (טל) ברכות עמ' קלד
ו/ח יד המלך (לנדא)
ו/ח יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו ה"ד אות ב ס"ק ו
ו/ח כטל אמרתי עמ' סג
ו/ח מאור ישראל
ו/ח מאמר מרדכי (נסים)
ו/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/ח מצווה ועושה ח"ב עמ' נא
ו/ח מקור חסד עמ' צג
ו/ח משנה כסף (כולי) עמ' נז
ו/ח משנה כסף (שירירו)
ו/ח נועם חכ"ד עמ' קעב
ו/ח ס' המצפה הל' ת"ת עמ' רנב-רנו
ו/ח קנה חכמה
ו/ח שבילי אשר
ו/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קעג
ו/ח שערי זבולון יו"ד סי' מח ס"ק ז {אלא שחרית וערבית}
ו/ח שפתי מלך
ו/ח תורה ודעת (דרוק)
ו/ח תפארת הצדיקים דף יד ע"ב
ו/ח תשובות ראב"י אב"ד סי' מ
ו/ט אור ליהודה קדושין עמ' רע {הידור שלא ע"י קימה}
ו/ט אורות הרמב"ם
ו/ט אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' נו
ו/ט אמת ליעקב נשים עמ' קעד
ו/ט אנצי"ת ע' גוי הע' 1136
ו/ט אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 179
ו/ט ארחות חיים ח"ב סי' ה אות ד
ו/ט בית אהרן (קריספין) דף נח ע"ג
ו/ט בית המלך (חסון)
ו/ט בית יעקב (בירב)
ו/ט בן ידיד
ו/ט בנין אב (שולמן) סי' ז
ו/ט ברור הלכה קדושין לב ע"ב ציון ג, לג ע"א ציון ט
ו/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שנא
ו/ט גבורת יצחק שבועות עמ' שפא-שפד
ו/ט דבר סיני (תשכו)
ו/ט הדר דוד עמ' קיא
ו/ט המאיר לארץ
ו/ט המעשה והמדרש עמ' סב {זקן - שקנה חכמה}
ו/ט הר המלך ח"ח עמ' פט
ו/ט התורה והמדינה ח"ה עמ' רפד, קובץ ז עמ' כא
ו/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שכז
ו/ט וזאת התורה עמ' קעא, קעג
ו/ט זיו משנה
ו/ט חיים ומלך דף ג ע"ב
ו/ט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' יג-יד
ו/ט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב, שיורי או"ח דף ג ע"ג
ו/ט טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' קיא
ו/ט יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו ה"ד אות א ס"ק א, אות ב ס"ק ז
ו/ט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עט
ו/ט יחוה דעת ח"ג עמ' רכב, רכט
ו/ט יין הטוב עמ' שיא
ו/ט כבוד יו"ט
ו/ט לאור ההלכה (תשסד) עמ' ריג {מופלג בזקנה}, ריד {גוי}
ו/ט לב מבין
ו/ט לחם חקי עמ' ח
ו/ט מאור ישראל
ו/ט מועדים וזמנים ח"ח סי' רמח
ו/ט מחושקים כסף דף י ע"א
ו/ט מלאכת חשב עמ' א
ו/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' רע
ו/ט מנחת שמואל (פלורנטין) דף פב ע"ג-ע"ד, פג ע"ג
ו/ט מעין חיים ח"א עמ' עח-פ
ו/ט מעשה נסים (הכהן)
ו/ט מצווה ועושה ח"ב עמ' מד {יניק וחכים}
ו/ט מקום דוד [משפטים ישרים (גאון) דף קיג]
ו/ט משנה הלכות ח"ו סי' קס
ו/ט משנה כסף (כולי) עמ' נח
ו/ט נר דוד ח"ב עמ' קצ, קצג {כ"מ}
ו/ט נר יצחק (ארדיט) עמ' קפב
ו/ט סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' רכה-רכו, רלה
ו/ט סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קה ע"ב
ו/ט עיני כל חי (תשסח) עמ' קלד (דף לו ע"ג במהד' תרלח) {בארות המים (שאנג'י)}
ו/ט פחד יצחק (הוטנר) שבועות מאמר לא אות ה
ו/ט פני המלך (שטרן)
ו/ט פני שלמה (אמריליו) דרוש יז דף לד ע"ב {כ"מ - לא עמד מלא קומתו}
ו/ט פנת יקרת (תשעא) עמ' שעד
ו/ט פנת יקרת חולין פ"י עמ' עה
ו/ט פרח מטה אהרן (סול') מדע כאן ועמ' 106
ו/ט פרשת המלך
ו/ט קובץ
ו/ט קנה חכמה
ו/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קמג
ו/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' כד
ו/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קצח {כ"מ}
ו/ט שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' ריז {לא מלוא קומתו}
ו/ט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קעג
ו/ט שובע שמחות עמ' רד
ו/ט שפתי מלך
ו/ט תולדות יעקב (וורשנא) דף מג ע"ב-ע"ד
ו/ט תורה ודעת (דרוק)
ו/ט תשובות ראב"י אב"ד סי' סט {הגהמ"י}
ו/י אור שמח
ו/י אורות הרמב"ם
ו/י אורח ישראל סי' יד אות ו הערה ט
ו/י איזה הלכות מיד חזקה ח"א עמ' 641
ו/י אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' פה
ו/י אנצי"ת ע' ארנונא הע' 4
ו/י אפיקי מים ח"א סי' כא
ו/י ארחות חיים ח"ב סי' ד אות יא
ו/י בית אהרן וישראל גל' נח עמ' כב
ו/י בית יעקב (בירב)
ו/י ברור הלכה כתובות קו ע"א ציון א
ו/י ברור הלכה שבועות ל ע"ב ציון כ פסקה ד {מושיבין}
ו/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' מו
ו/י גבורת יצחק שבועות עמ' שפד-שפח
ו/י גן שושנים ח"ב עמ' קפה-קפו
ו/י דבר סיני (תשכו)
ו/י דינא דמלכותא (שור) עמ' תקסו, תקצא, תקצד
ו/י דינא דמלכותא דינא עמ' 254
ו/י החינוך בראי החק וההלכה עמ' 636
ו/י המעשה והמדרש עמ' ז {לצאת עם שאר העם}
ו/י הר המלך ח"ח עמ' עו
ו/י הרמב"ם כמחנך עמ' 61
ו/י התורה והמדינה ח"ה עמ' מו, נ, רעו, קובץ ט עמ' קנח
ו/י ויקח אברהם [מרפא לשון ל ע"ג]
ו/י חבש פאר עמ' קנז
ו/י חוקת עולם עמ' 110-112 {פטור ת"ח ממס}
ו/י חוקת עולם עמ' 321 {ת"ח לא חייב לעשות מלאכה בבניית החומה אבל חייב לשלם כסף}
ו/י חי' בן אריה ח"א סי' י אות ד
ו/י חלק לוי עמ' קצג {הגהמ"י}
ו/י יד המלך (לנדא)
ו/י ים שמחה עמ' קנ {פטור ממס}
ו/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' פה
ו/י כתר אפרים עמ' קעב
ו/י מאמר מרדכי (נסים)
ו/י מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' רמ
ו/י מי השלוח (זס') עמ' קנז-קנח
ו/י מנחת כהן (יוסף חיים) דף פא ע"ד {היה לו דין}
ו/י מענה לשון עמ' קפז
ו/י מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל טו סי' ח]
ו/י מקור ישראל דף קה ע"ג
ו/י מקראי קדש (תפט) דף קח ע"א
ו/י מקראי קדש (תשנג) עמ' רעח
ו/י מרכה"מ אלפ' [בני יעקב סי' א, דף קמז ע"א]
ו/י משאת המלך (אדרי)
ו/י משאת המלך ח"ד סי' תקו {קדימת דין ת"ח}
ו/י משבצות זהב מלכים א עמ' קצב
ו/י משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' קטז-קיז
ו/י משנה כסף (כולי) עמ' נט-סד
ו/י משנה כסף (שירירו)
ו/י משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ב עמ' קכו
ו/י משנת יעקב מדע עמ' נח-סא
ו/י משנת יעקב קנין עמ' רעו, רעח
ו/י נחלת עזרא ח"ג עמ' 79
ו/י ס' המצפה הל' ת"ת עמ' רנז-רעא
ו/י עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 200, 103
ו/י עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 111, 216
ו/י פאר המלך עמ' רה
ו/י פחד יצחק (זס') עמ' יא
ו/י פרח מטה אהרן (סול') מדע
ו/י פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קמ-קמג
ו/י ציץ אליעזר ח"ב סי' כה אות ה
ו/י צמח צדק (חב"ד) - שו"ת חו"מ סי' נ
ו/י צפנת פענח (עם העמק עיון) ומהדו"ת
ו/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רנא {כ"מ}, רעב, תמ
ו/י קנה חכמה
ו/י שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א אות ג
ו/י שו"ת הר"ן סי' ב (עמ' יב)
ו/י שו"ת הרא"ש עמ' עז
ו/י שו"ת הרד"ך עמ' רנא
ו/י שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קסט
ו/י שו"ת מהרלב"ח סי' קמ
ו/י שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רפט
ו/י שו"ת רשב"ש עמ' שמה
ו/י של"ה ח"ג משפטים אות נא
ו/י שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"א אות יא
ו/י שפתי מלך
ו/י שרידי אש ח"א עמ' תמה
ו/י תהלתו בפי עמ' קא-קב
ו/י תורה ודעת (דרוק)
ו/י תורת רפאל ח"ג עמ' פג
ו/י תחומין ח"ז עמ' 324
ו/יא אגרות משה ח"ח עמ' קכב
ו/יא אהל דוד (קהן) ח"ב דברי הימים ב פל"ו פס' טז
ו/יא אור הישר
ו/יא אמרי יושר חגיגה ה ע"ב
ו/יא אמת ליעקב נשים עמ' רטז {לח"מ}
ו/יא ארחות חיים ח"ב סי' ד אות יב
ו/יא באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' רפא
ו/יא בית יחזקאל (וייס) עמ' יח
ו/יא בית יעקב (בירב)
ו/יא בן יהודה סי' ל
ו/יא גבורת יצחק שבועות עמ' שפט-שצא
ו/יא המלך ברמה עמ' 36
ו/יא המעלות לשלמה עמ' תפה
ו/יא הר המלך ח"ג עמ' ק, ח"ח עמ' עו
ו/יא הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רלב, רלז
ו/יא התורה והמדינה חי"א עמ' שיא
ו/יא זך ונקי עמ' קו {ביזוי ת"ח}
ו/יא זרע יצחק (לומברוזו)
ו/יא יצחק ירנן (השמטות)
ו/יא כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רח
ו/יא לב מבין
ו/יא לב שמח דף כג ע"ב
ו/יא להורות נתן אבות עמ' קפא
ו/יא מאמר מרדכי [מהריפ"ו]
ו/יא מבוא למשנה תורה עמ' 306
ו/יא מוריה גל' קיא עמ' ט
ו/יא מסורה ח"ז עמ' יב
ו/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/יא משנה כסף (כולי) עמ' סד-סו
ו/יא משנה כסף (שירירו)
ו/יא משנת יוסף דרשות ח"ב עמ' רסא
ו/יא משנת ר' אהרן מאמרים ח"ד עמ' רח {ביזוי מלמדי תורה}
ו/יא נתיבות אמונה עמ' פח
ו/יא ס' המצפה הל' ת"ת עמ' רנז-רפ
ו/יא סיני ק עמ' תכד
ו/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 185
ו/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 200
ו/יא פנת יקרת (תשעא) עמ' שעז
ו/יא פנת יקרת חולין פ"י עמ' פא
ו/יא פרח מטה אהרן (סול') מדע
ו/יא פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' קנ
ו/יא פרפרת משה ח"ב עמ' צ
ו/יא צדיק באמונתו יחיה עמ' לז
ו/יא קנה חכמה
ו/יא קרית מלך
ו/יא ראש אליהו ח"ב עמ' רעד {הגהמ"י}, רעט
ו/יא רנת יצחק דברי הימים עמ' רצ {שביזו בה ת"ח}
ו/יא רנת יצחק תענית עמ' לט
ו/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קנו-קנז
ו/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קעז
ו/יא שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב עמ' 81
ו/יא שם דרך - כתר תורה עמ' מט
ו/יא שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' ריח
ו/יא תהלתו בפי עמ' קא
ו/יא תולדות יצחק (שור) דף ה ע"א
ו/יא תורה ודעת (דרוק)
ו/יב אבקת רוכל עמ' תרפו-תרפז
ו/יב אור הישר
ו/יב אורח ישראל סי' יד אות ה הערה י
ו/יב אילת אהבים (ברים) עמ' ס
ו/יב אמרי דוד (מלי'), קו"א עמ' ד
ו/יב אמת ליעקב מועד עמ' תיב {מתירין לו מיד}
ו/יב אמת ליעקב נשים עמ' צה {אע"פ שאין לו חלק לעוה"ב}
ו/יב אנצי"ת ע' בושת הע' 189, 279
ו/יב ארחות חיים ח"ב סי' ד אות יב
ו/יב בית אהרן וישראל גל' נח עמ' כב
ו/יב בית יעקב (בירב)
ו/יב בן יהודה סי' ל
ו/יב בנתיב החסד (אלתר) עמ' 209
ו/יב ברור הלכה מו"ק טז ע"א ציון נ, יז ע"א ציון א {לע"ה שהפקיר בו}
ו/יב בריכות מים דף פז ע"ד {הגהמ"י}
ו/יב ברכי יוסף יו"ד סי' רמח אות ג {לכבודו לע"ה}
ו/יב ברכת שלמה (מדע)
ו/יב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' תו
ו/יב בשבילי השחיטה סי' ח ס"ק א {הגהמ"י}
ו/יב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שד {כ"מ - רבו שלא רצה למחול}
ו/יב גבורת יצחק שבועות עמ' שצא-שצו
ו/יב דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' קמ {הגהמ"י}
ו/יב דברי ירמיהו
ו/יב דברי ריבות (תשעב) עמ' תסא
ו/יב דרשות שמן רוקח עמ' סז
ו/יב הלכה פסוקה ח"ב סי' כז הערה 25, 28
ו/יב המעלות לשלמה עמ' תפה-תפו
ו/יב הר המלך ח"ח עמ' עו
ו/יב זכרון יהודה (בן הרא"ש) תשובות נוספות סי' יד
ו/יב חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' קיד
ו/יב יחוה דעת ח"ד עמ' עט
ו/יב ימי שלמה
ו/יב יפה נוף עמ' קלו
ו/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' עה, פב
ו/יב כרם שלמה (אמריליו) דף כב ע"ב
ו/יב כתר אפרים עמ' קעח
ו/יב לב שלם [שו"ת מהרי"ט ח"ב יו"ד סי' כט, מקראי קדש (תפט) קצה ע"ב, ריח השדה תשובה יב]
ו/יב לשון למודים חו"מ דף ג ע"א {כ"מ}
ו/יב מאמר מרדכי [כרם שלמה יו"ד סי' כ]
ו/יב מבוא למשנה תורה עמ' 221
ו/יב מסורה ח"ז עמ' יב
ו/יב מעשה נסים (הכהן)
ו/יב מרגליות הים סנהדרין פה ע"א אות ד {מל"מ}
ו/יב מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ו/יב משנה כסף (כולי) עמ' סו-סח
ו/יב משנה כסף (שירירו)
ו/יב משנת משה סנהדרין עמ' רכה
ו/יב משנת ראשונים (הירשפלד)
ו/יב משפטי דרבנן עמ' פב, צד-צה, קי, קיד
ו/יב נחלת עזרא ח"ב עמ' 79
ו/יב ס' המצפה הל' ת"ת עמ' רסה-רפו
ו/יב סדר משנה (בוסק')
ו/יב סדר משנה הל' ת"ת פ"ז ה"א עמ' רסט {כ"מ בשם ריב"ש}
ו/יב סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' שמז {א"צ עדים}
ו/יב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 185
ו/יב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 200
ו/יב פני משה (בנבנשתי) ח"ב סי' כח-כט, דף נו ע"ד, נח ע"א
ו/יב פנת יקרת (תשעא) עמ' שעז
ו/יב פנת יקרת חולין פ"י עמ' פא
ו/יב פרח מטה אהרן (סול') מדע
ו/יב פרפרת משה ח"ב עמ' צ
ו/יב צמח מנחם דף עג ע"א {כ"מ בשם ריב"ש}, עג ע"ב {מחילת ת"ח על בזיונו}
ו/יב צפנת פענח (עם העמק עיון)
ו/יב קול יהודה (ישראל) דף נט ע"א
ו/יב קונטרסי שעורים ב"ק שעור טו אות ה
ו/יב קנה חכמה
ו/יב ר"י ששפורטש עמ' 216, 426
ו/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקא
ו/יב שו"ת אדה"ז סי' ט
ו/יב שו"ת הרא"ש עמ' עח
ו/יב שו"ת הרד"ך עמ' רמז-רמח
ו/יב שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' אלפים רלט
ו/יב שו"ת הריב"ש עמ' לה, לט, עד, רעד
ו/יב שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קנז
ו/יב שו"ת מהר"י וייל סי' קכט
ו/יב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רנה, רסא, רסו
ו/יב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שעז
ו/יב שו"ת מהרי"ק סי' קעה
ו/יב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קנה-קנו
ו/יב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קעו-קעז
ו/יב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קמא, תנט
ו/יב שו"ת מהרלב"ח סי' מב (א)
ו/יב שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב עמ' 118 {חכם מנדה לכבודו}
ו/יב שו"ת רשב"ש עמ' קנז, רצד
ו/יב שלחן המלך
ו/יב שם דרך - כתר תורה עמ' מט
ו/יב שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 337-338
ו/יב שער יהושע ח"ב עמ' רעו, רפד-רפו
ו/יב שפתי מלך
ו/יב תורה ודעת (דרוק)
ו/יב תורת אמת (תשסו) עמ' תריב {הגהמ"י אות ז}
ו/יב תרומת הדשן שו"ת סי' רעד {הגהמ"י}
ו/יב תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 14
ו/יג אבקת רוכל עמ' תרפו-תרפז
ו/יג אור אברהם
ו/יג אור הישר
ו/יג ארחות חיים ח"ב סי' ד אות יג
ו/יג בית שמש
ו/יג בני בנימין (אדר"ת)
ו/יג ברור הלכה מו"ק טז ע"א ציון ס, ע, צ
ו/יג חיים ומלך
ו/יג לב מבין דף כ ע"ב {מל"מ}
ו/יג מסורה ח"ז עמ' יב
ו/יג מרכה"מ אלפ' [שו"ת מהריט"ץ סי' קצה]
ו/יג משנה כסף (כולי) עמ' סט
ו/יג משנת ראשונים (הירשפלד)
ו/יג נדיב לב ח"ב חו"מ דף צא ע"ד {הגהמ"י דפוס קושטא - יבדל}
ו/יג ס' המצפה הל' ת"ת עמ' רפא-רפו
ו/יג פרח מטה אהרן (סול') מדע
ו/יג פרי האדמה ח"א
ו/יג קנה חכמה
ו/יג ר"י ששפורטש עמ' 216, 426
ו/יג שו"ת הרדב"ז ח"א סי' שעח
ו/יג שו"ת הריב"ש עמ' לט, עד
ו/יג שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נז
ו/יג שו"ת רשב"ש עמ' תקמו
ו/יג שלמי מרדכי (גם עמ' קלו)
ו/יג שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 331 ,341
ו/יג תורה ודעת (דרוק)
ו/יג תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 22-21
ו/יד אבק דרכים דף מט ע"ד {המעכב את הרבים}
ו/יד אבקת רוכל עמ' תרפו-תרפז
ו/יד אגרות משה או"ח ח"ב סי' מו {אות יח}
ו/יד אדני היד החזקה
ו/יד אור אברהם {אות יא, יג, יז}
ו/יד אור הישר {אות יא, אשה}
ו/יד אור יעקב נדרים עמ' ל-לב
ו/יד אור צהיר {אות טו, יז}
ו/יד אור שמח {אות יא, כד, כ"מ בשם קונדריסין}
ו/יד אור תורה (בלומ') דף כה ע"ב {יו"ט שני}
ו/יד אורות הרמב"ם {אות ה, ו, יז וראב"ד}
ו/יד אם הבנים שמחה עמ' רלז {אות יח}
ו/יד אמרי דוד (מלי'), קו"א עמ' ב {שמע הזכרת השם}
ו/יד אמרי דוד (שליסל) דף כח ע"ג
ו/יד אמת ליעקב מקרא עמ' רצז
ו/יד אמת ליעקב נשים עמ' עט {השמיט חכם שהורה לאשה להינשא במים שאל"ס}
ו/יד אנצי"ת ע' בושת הע' 249
ו/יד אנצי"ת ע' בית דין הע' 703, 705
ו/יד אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 202 {חכם ששמועתו רעה}
ו/יד ארחות חיים ח"ב סי' ד אות יד
ו/יד אשר למלך {אות טז}
ו/יד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' יג {אות יג}, יד {ראב"ד, מים שאין להם סוף}, סח {אות יא}
ו/יד בדבר מלך חי"ג עמ' ט
ו/יד בינת דניאל ח"ה עמ' קצט
ו/יד בית אברהם (ישראל) דף יג ע"ד {אות ט}
ו/יד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' ד סעיף ה, סי' יא סעיף ה, סי' כח סעיף ב
ו/יד בית אהרן וישראל גל' נח עמ' כב-כג
ו/יד בית יעקב (בירב)
ו/יד בן ידיד
ו/יד בן יהודה סי' ל
ו/יד בני יוסף (קאריו) דף ו ע"א {אות ט}
ו/יד בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ג ס"ק כה
ו/יד ברור הלכה ב"ק טו ע"ב ציון ל, פג ע"א ציון ג, קיג ע"ב ציון ס
ו/יד ברור הלכה מו"ק טז ע"א ציון צ, יז ע"א ציון ב, ג, ד
ו/יד ברור הלכה נדרים ז ע"ב ציון ג {אות יג}
ו/יד ברור הלכה נדרים כ ע"א ציון ה פסקה א {ראב"ד}
ו/יד ברור הלכה פסחים נ ע"ב ציון ב, דף נב ע"א ציון ב, דף נג ע"ב לפני ציון ב {פטור מנידוי למי שתומך בת"ח}, קדושין כח ע"א ציון א
ו/יד ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קלג
ו/יד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' צח
ו/יד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' נט
ו/יד ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"א דף קלג ע"ב
ו/יד ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"א עמ' תעז
ו/יד ברכת שלמה (מדע) עמ' סה-סו
ו/יד בשבילי השחיטה סי' ז ס"ק טז {מנדין}
ו/יד גבורת יצחק ימים נוראים עמ' ז {מחלל יו"ט שני}
ו/יד גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קסו
ו/יד גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' לח {המחשב שנים בחו"ל}
ו/יד גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קכד {מחשב חדשים בחו"ל}
ו/יד גבורת יצחק שבועות עמ' ו {אות יא}, שצו-שצט {אות ה}, ת {אות ו}, שצח-תא {אות יא}, תא {אות יד}, תב {אות טז}, תב-תג {אות יז}, תג {אות יח}
ו/יד גליונות אבני נזר
ו/יד גנזי אבא מכתבים עמ' יז
ו/יד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' סא, עא, רפה {כ"מ}
ו/יד גרים וגרות עמ' סה {כ"מ}
ו/יד דבר יהושע ח"ב סי' כז ס"ק יב {אות יג}
ו/יד דברות אליהו ח"ג עמ' קעז {כלב רע}
ו/יד דברות אליהו ח"ד עמ' צח {שותפות עם גרושתו}
ו/יד דברות משה נדרים עמ' סה
ו/יד דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' מט
ו/יד דברי ירמיהו
ו/יד דברי ריבות (תשעב) עמ' קסט
ו/יד דברי תלמוד ח"א עמ' כג {ראב"ד - "פלפול"}
ו/יד דינא דמלכותא (שור) עמ' תתטז
ו/יד דקה מן הדקה דף פח ע"ד {24 דברים}
ו/יד הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' סט {מגדל עוז - השמטת מים שאל"ס}
ו/יד הלכה למשה (אלבז) עמ' יב
ו/יד הלכה פסוקה ח"א סי' ח הערה 180, ח"ב סי' יא הערה 211 {רמב"ם}, 212-213 {כ"מ}
ו/יד הלכה פסוקה ח"ג עמ' נח-סא, עא
ו/יד המאור הגדול (יעבץ) עמ' ק {אות כד}
ו/יד המאיר לארץ
ו/יד העמק שאלה ח"א שאלתא סז אות ג {אע"פ שהוא מנהג}, ח"ב שאלתא צ אות ב
ו/יד הר המלך ח"א עמ' לד, ח"ח עמ' עו, צ
ו/יד הררי קדם עמ' סא
ו/יד השגות הרמ"ך {אות כד}
ו/יד השוחט והשחיטה בספרות הרבנות עמ' 26 {אות יט}
ו/יד התורה והמדינה ח"ז עמ' עז {אות ט}, ח"ט עמ' תריח {אות יז}, חי"א עמ' שכא {אות יא}
ו/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רלה
ו/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקל
ו/יד והמה בכתובים (תרסט) עמ' 7
ו/יד וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קלח {יו"ט שני - מנהג}
ו/יד ויקח אברהם [בית אברהם ח"א יג ע"ד] {אות ט}
ו/יד ולאשר אמר עמ' קמח
ו/יד זיו משנה {אות ו}
ו/יד זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ד ענף א ס"ק טו {כ"מ - מכת מרדות על איסור דרבנן}
ו/יד זכרון מלך {כ"מ בשם קונדריסין}
ו/יד זרע אברהם (יצחקי) חו"מ דף קיג ע"ב {אות ט}
ו/יד חבש פאר עמ' צז, צט {אות ה}, קנז
ו/יד חדושים ובאורים (שני') ח"א עמ' רנח
ו/יד חוקי חיים {כ"מ, מנה רק דברים שיש גם באשה}
ו/יד חוקת עולם עמ' 439
ו/יד חי' הגרי"ז דף ה ע"א
ו/יד חי' חתם סופר {אות טו}
ו/יד חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' רא {כ"מ - אילו דברים מנדים עליהם ואיזה חייב מכת מרדות}
ו/יד חיי עמרם עמ' לב
ו/יד חיים ושלום ח"ב סי' עח {אות כב}
ו/יד חיים שנים ישלם עמ' קה
ו/יד חכם צבי (תשעה) ח"א סי' יא ד"ה נלע"ד
ו/יד חלק יעקב (אלבעלי) דף כ ע"ב
ו/יד חנן אלקים עמ' רב
ו/יד חקרי זמנים ח"ב עמ' רט
ו/יד חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 142 {ראב"ד - פלפול}
ו/יד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רלד {אות יט}, מהדו"ב ח"א עמ' קצא
ו/יד טהרת יו"ט חי"ח עמ' עט-פ
ו/יד טוב ראיה ברכות יט ע"ב {מל"מ - המגיס לבו}
ו/יד טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 70
ו/יד ידבר שלום ח"א עמ' לו, קסה
ו/יד ידבר שלום ח"א עמ' קסה {אות יז}
ו/יד ידיו של משה {אות ה}
ו/יד ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רנח
ו/יד ישא מדברותיך מגילה עמ' קכא
ו/יד ישורון ח"כ עמ' מא {אות ז - עד שיסיר}
ו/יד כבוד מלכים (מרגליות)
ו/יד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קצה {אות יז}, שע, שצט, תריד, תרטו {מכה בנו גדול, מל"מ}, תתקפז
ו/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רד {אות י}
ו/יד כתר המלך {אות יז}
ו/יד לב מבין {אות ב}
ו/יד לב שלם
ו/יד לב שלמה (חלמא) עמ' יד
ו/יד ללשונות הרמב"ם {חלוקת הלכות יג ו-יד}
ו/יד לשון למודים חו"מ דף ג ע"ב, ד ע"ב
ו/יד מאה שערים (קפשאלי) עמ' רעח, תקי, תקיד-תקטו
ו/יד מאור למלך נדרים עמ' סב, סד, סו {לח"מ}
ו/יד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רעו
ו/יד מאמר מרדכי (נסים)
ו/יד מועדים וזמנים ח"ז סי' קכ, קלו
ו/יד מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' צח
ו/יד מוריה גל' קז עמ' כב, גל' קיא עמ' יד {השמיט השומע מזכיר שם שמים סתם ולא נידהו}, גל' קעט עמ' כז {טבח כהן}
ו/יד מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' ד-ה {אות ב}
ו/יד מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 724
ו/יד מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 302 {פרח מטה אהרן}
ו/יד מילי דמרדכי {אותיות יז, כג-כד}
ו/יד מילי דקדושין עמ' שעח {מבזה שליח ב"ד}
ו/יד מכלול גל' כג עמ' 76, 81 {מכשיל עיוור}
ו/יד מלאכת שלמה (חכים) {אות ט}
ו/יד מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף כז ע"א {אות כב}, צד ע"ב {אות כא}
ו/יד מלך שלם - חי' הש"ס דף לב ע"ב
ו/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שסג-שסד
ו/יד מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' ב
ו/יד מנחת אליהו ח"ג עמ' ח {אות יד, טו}
ו/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' תנ
ו/יד מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' פג
ו/יד מסורה ח"ז עמ' יב, חי"ד עמ' ט
ו/יד מעיל שמואל (פלורנטין) דף ב ע"ד, ג ע"א
ו/יד מעין חיים ח"א עמ' קכד, ח"ב עמ' ריג {אות ז}
ו/יד מעין חיים עמ' קכד, קכט {אות ז}
ו/יד מעיני המים
ו/יד מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל טו סי' י]
ו/יד מציון אורה ח"א עמ' רעז
ו/יד מקום דוד דף סב ע"א
ו/יד מקראי קדש (תפט) דף קח ע"א {אות ה, כב, יג}
ו/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' קסח, רעח, שכט, תסו, תסז, תעו, תקג
ו/יד מראה הפנים מו"ק דף יא
ו/יד מרכבת המשנה מהדו"ב {אות ו, ט, יז, כג, כד}
ו/יד מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ו/יד משאת המלך (אדרי)
ו/יד משאת המלך ח"ב סי' רלג {אות יג, לח"מ}
ו/יד משאת מרדכי ב"ק עמ' שעז {אות ט}
ו/יד משנה הלכות ח"י סי' קס {המונע חברו מלעשות מצוה}
ו/יד משנה כסף (כולי) עמ' סט-פב
ו/יד משנה כסף (שירירו)
ו/יד משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ג עמ' תלג
ו/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' של {ברכה שאינה צריכה}, שלא {נידהו קטן שבישראל}
ו/יד משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' קיט {אות י}
ו/יד משנת יעקב כאן, זמנים ח"א עמ' רלא, נשים ח"א עמ' שה, ח"ב עמ' רטו-ריז
ו/יד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שפב-שפג, תמ-תמא
ו/יד משפטי דרבנן עמ' כח, מו, סה, סז, ע-עב, עו, עח, פב-פג, קטז-קיח
ו/יד משפטים ישרים (חסון) דף קיג ע"א {אות ט}
ו/יד משק ביתי סי' שטז (קנח ע"א) {לב שלם}
ו/יד משרת משה (עטייה) הל' שבועות פי"ב ה"ט {אות יג}
ו/יד מתנות באדם עמ' 276 {מזלזל בד"ס}
ו/יד נועם חי"ט עמ' יד {אות יז}, חכ"ג עמ' לא
ו/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכו ע"א {אות יא}
ו/יד נשמה של שבת עמ' 315 {מעכב רבים מלעשות מצוה}
ו/יד ס' המצפה הל' ת"ת עמ' רפא-שיז
ו/יד ס' העתים עמ' 24
ו/יד ס' התרומות עמ' צז {אות ו}
ו/יד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' רנט
ו/יד ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' צא-צב, קכ {מזלזל בד"ס}
ו/יד ס' חסידים סי' מג
ו/יד סדר הלכה דף ח ע"ג
ו/יד סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' עד {אות כא}
ו/יד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' נא
ו/יד סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' עה {מזכיר ש"ש לבטלה}, תמא {המכשיל עיור}
ו/יד סופר המלך {אות כד}
ו/יד עבד המלך (תשא) {אות ה}
ו/יד עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קעד
ו/יד עט לעשות סי' צט
ו/יד עטרת ישראל עמ' קכג
ו/יד עיוני תשובה (קדרי) עמ' 104
ו/יד עיונים (פאור) עמ' 15 {כ"מ}
ו/יד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' סד
ו/יד עצמות יוסף קידושין דף יב (עמ' פ)
ו/יד ערך כסף עמ' רכ, רכד {המעכב רבים מעשיית מצוה}
ו/יד פד"ר ח"י עמ' 176, 218
ו/יד פני המלך (שטרן)
ו/יד פני חיים (פלג'י) עמ' ש
ו/יד פני חמה דף לד ע"ב {קרא לחברו עבד}, לט ע"א {המבזה חכם - שתורתו אומנותו}
ו/יד פנים חדשות [מהר"י לוי סי' קיד, בני שמואל (חיון) דף קלב] {המזלזל}
ו/יד פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה שמג, הערה תשסח ד"ה ודעה, הערה תשסט
ו/יד פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' תג
ו/יד פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' רע {כ"מ}
ו/יד פרח מטה אהרן (סול') מדע
ו/יד פרח מטה אהרן (פרחיא) ח"א סי' כח {אות ט}
ו/יד פרי השדה נדרים עמ' לח {ש"ש לבטלה}
ו/יד פרשת המלך {אות יז}
ו/יד פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 229, 445
ו/יד פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 336
ו/יד צמח צדק (חב"ד) - שו"ת אהע"ז סי' כב אות ה
ו/יד צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' רלז
ו/יד צמח צדקה - שו"ת עמ' קו
ו/יד צפנת פענח (עם העמק עיון) {אות ו, יז, אשה}
ו/יד קהלות יעקב ברכות ו, לקוטים ח"ד סי' טז
ו/יד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רצה {כ"מ}
ו/יד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רנב {כ"מ}, תו
ו/יד קובץ השמיטה עמ' לט
ו/יד קול בן לוי
ו/יד קול בן לוי (תשסג) עמ' מ, מב
ו/יד קנה חכמה
ו/יד קרית מלך
ו/יד ריח שדה דף נ ע"ג {אות ה}
ו/יד ריח שדה דף סט ע"ד {אות ה}
ו/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קלא
ו/יד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות עמ' קמב {נידוי לשוגג}
ו/יד שאילת יעבץ ח"א סי' ה
ו/יד שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רג
ו/יד שו"ע הרב או"ח סי' קנו ס"ב
ו/יד שו"ת הרד"ך עמ' רלד, רפב
ו/יד שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתקיח {אות ג}, ח"ה סי' אלף תקנא {אות כא}
ו/יד שו"ת הריב"ש עמ' מ, עד, רעה, שכה, תלח, תשמט
ו/יד שו"ת הריטב"א סי' קיט
ו/יד שו"ת הרשב"א ח"א סי' קפ
ו/יד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רמה, רנד, רסה, תפד
ו/יד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רנד, רנה {ראב"ד}, שעז
ו/יד שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' רב {כ"מ}
ו/יד שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כח {אות ה}
ו/יד שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' קיב
ו/יד שו"ת מהרי"ק סי' קסט
ו/יד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קמא-קמב {אות כד}
ו/יד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' ו, החדשות (תשעו) עמ' שפד
ו/יד שו"ת מהרלב"ח סי' ל, מב (א)
ו/יד שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' קלז, ח"ד עמ' פ, קכט
ו/יד שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 186 {אות כד}
ו/יד שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' מה
ו/יד שו"ת ר"י בסן (תצז) דף יד ע"ב, עז ע"ב
ו/יד שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' מח, רסט
ו/יד שו"ת ר"י מילר עמ' רפד {השמיט קובר מת ביו"ט ראשון}
ו/יד שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שלח {אות יא}
ו/יד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' צ
ו/יד שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 143 {טבח שלא הראה סכינו לחכם ושיצאה טריפה מתחת ידו}
ו/יד שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב עמ' 112 {השמיט החולק על הרבים}
ו/יד שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' ס, ח"ב עמ' מו, רג
ו/יד שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' כד, סט {אות כד}
ו/יד שו"ת רשב"ש עמ' כח, קנח, קעא-קעב, שסט, תט, תקיד
ו/יד שושנת העמקים (תאומים) עמ' קב {כ"מ}
ו/יד שירת הפסח אות קפא {גורם אכילת קדשים בחוץ}
ו/יד של"ה ח"א מס' יומא סי' צז
ו/יד של"ה ח"ב יומא סי' צז
ו/יד שלל דוד
ו/יד שם יוסף (אליקים) {אות יג, לח"מ}
ו/יד שנות ימין ח"ב דף ה ע"ד {אות יז}
ו/יד שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 294, 296, 324, 333, 339, ו עמ' 196
ו/יד שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור יט {לח"מ}
ו/יד שער יהושע ח"ב עמ' קנח, רעד, רעח
ו/יד שערי עזרא (בצרי) עמ' רפג {אות כב}
ו/יד שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' יג
ו/יד שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' ח
ו/יד שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 18 (בספרות רומיות) {כ"מ}
ו/יד שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קמד ע"א
ו/יד שפתי מלך עמ' לז-לט
ו/יד תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לט
ו/יד תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לז ס"ק ב, ו, יד-טו, יח
ו/יד תולדות יצחק (שור) דף ה ע"א {אות ט}
ו/יד תורה ודעת (דרוק)
ו/יד תורת אמת (תשסו) עמ' תקפח {כ"מ}
ו/יד תורת ההרהור עמ' קלז {המקשה עצמו}
ו/יד תורת חיים (שור) ב"ק קיג ע"ב
ו/יד תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קי
ו/יד תחומין ח"ט עמ' 183
ו/יד תחומין חי"ח עמ' 61-62 {אות ד}
ו/יד תניא רבתי ח"א עמ' 305 {כ"מ - מזלזל}
ו/יד תפארת ישראל סי' תתו
ו/יד תקנת השבים עמ' 207, 231, 232, 368
ו/יד תשובות הראב"ד סי' רו {אות ו}
ו/יד תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' נא {אות כד}
ו/יד תשובות ר' איסר יהודה עמ' רא {כ"מ}
ו/יד תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 15


ז/24 הלכות תלמוד תורה פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ אמונה ותורה
ז/רה"פ באור המלך
ז/רה"פ בארות המים (שאנג'י)
ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ חזון יעקב
ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ מעשה רקח
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/רה"פ משנה כסף (שירירו)
ז/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ז/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ז/רה"פ עבודת המלך
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ קרית מלך
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שלמי מרדכי
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שפת מלך
ז/א אגרות משה אהע"ז ח"ד סי' סג {צריך להיזהר בכבוד ת"ח שחייב נידוי}
ז/א אדני היד החזקה
ז/א אור אברהם
ז/א אור צהיר {נידוי ת"ח שביזה ת"ח אחר, האם הת"ח המבוזה עצמו יכול לנדותו, נידוי ת"ח שחזר וסרח}
ז/א אם למסורת עמ' 152 {דוד בר זכאי נידה את רס"ג}
ז/א אמונה ותורה {אם חזר בתשובה או לא חזר}
ז/א אנצי"ת ע' אב ב"ד הע' 29, 30
ז/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 202 {חכם שחטא}
ז/א ארחות חיים ח"ב סי' ד אות יד
ז/א בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' מ
ז/א בית אהרן (קריספין) דף נב ע"ד
ז/א בית יחזקאל (וייס) עמ' יח {אין מנדים בפרהסיא אפילו בעדים והתראה}
ז/א בית יעקב (בירב)
ז/א בן ידיד
ז/א בני חיי {מה דעת ר"ל אם חזר וסרח}
ז/א ברור הלכה מו"ק יז ע"א ציון ב
ז/א ברור הלכה פסחים נב ע"א ציון ב {נידוי ת"ח}
ז/א בשבילי המלך סי' כו אות ח {נידוי בפרהסיא}
ז/א בשבילי השחיטה סי' ז ס"ק מג {זקן בחכמה}
ז/א גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קמח-קמט
ז/א גליונות אבני נזר [עי' הל' סנהדרין פי"ז ה"ט]
ז/א דברי ירמיהו
ז/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' ק
ז/א המאיר לארץ {כ"מ - האם ב"ד נידו את ר"ל}
ז/א העמק שאלה סי' ל אות א {תקנת אושא - במלך}
ז/א הר המלך ח"א עמ' לד {מכ"י של צפנת פענח - ביבמות קכא ע"א רצו לנדות את רב שילא, בכתובות סט ע"א איימו לנדות ת"ח, עבירה ששייכת רק בת"ח כגון הוראה}, ח"ח עמ' עו {במנורת המאור (אלנקאווה) ח"ג עמ' 367 חסרה המלה "חכם", עי' תשובת הרמב"ם סי' יח}
ז/א השגות הרמ"ך {איך נידו את ר"א ואת ר"ל}
ז/א ואשיבה שופטיך עמ' צב
ז/א והמה בכתובים (תרסט) עמ' 8
ז/א זיו משנה {לא נידו את ר"א}
ז/א חוקת עולם עמ' 371 {כ"מ - שב בביתך}, 579 {הכבד ושב בביתך}, 619 {מלקים אותו בצנעא}
ז/א חזון יעקב {גירסת ר"ח במו"ק, "היכבד ושב בביתך", נידוי בצינעא}
ז/א חזק יד
ז/א חי' חתם סופר = שו"ת חתם סופר חו"מ סי' קסב {האם מורידים חכם מגדולתו מפני שחטא}
ז/א חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' קיב-קיג {הורדתו מגדולתו, נידוי ת"ח שביזה ת"ח גדול ממנו}
ז/א ידי אליהו דף א ע"ד
ז/א ידי אליהו דף א-ה
ז/א ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' יח
ז/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שע {הסברי כ"מ ומל"מ מדוע נידו את ר"א}
ז/א כרם שלמה (אמריליו) דף כב ע"ב, יו"ד סי' ק
ז/א כתב סופר - שו"ת החדשות עמ' קא
ז/א לב שלם [שער אפרים סי' סד]
ז/א לקוטי שפת אמת = שפת אמת מו"ק יז {הבדל בין חכם זקן לצורבא מרבנן, בין חטא רגיל ל"סני שומעניה"}
ז/א מאה שערים (קפשאלי) עמ' תקיג
ז/א מאמר מרדכי (נסים)
ז/א מבוא למשנה תורה עמ' 87 {הביטוי "חסידי החכמים"}
ז/א מטומאה לקדושה עמ' 39 {רמ"ך}
ז/א מלכות יהודה וישראל עמ' 251
ז/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/א מעשה רקח {"מלקין בצנעא" - היינו "היכבד ושב בביתך"}
ז/א מקראי קדש (תשנג) עמ' קסח, תקג
ז/א מרכבת המשנה מהדו"ב {האם שמתא חמור ממלקות, האם ב"ד יכול לשנות}
ז/א מרכה"מ אלפ' (כ"מ) {מדוע לא חילק בין פרהסיא לצנעא לענין ר"ל}
ז/א משאת המלך (אדרי)
ז/א משנה כסף (כולי) עמ' פב-פה
ז/א משפטי דרבנן עמ' קב
ז/א נחל אשכול על ס' האשכול ח"ב סו"ס מו ס"ק ו {מדוע פסק כר"ל, מדוע נידו את עקביא ואת ר"א}
ז/א ס' המצפה הל' ת"ת עמ' שיח-שכח
ז/א סדר משנה (בוסק') {מדוע פסק כר"ל, הגירסה "רב אויא" במקום "רב הונא", מדוע נידו את עקביא, מה היה הדין לפני תקנת אושא, טעם התקנה, איך תיתכן מחלוקת במציאות האם תיקנו כך באושא, דין ת"ח שביזה ת"ח אחר חי או מת, מל"מ - ר"א פקפק בנטילת ידים}
ז/א עבד המלך (תשסט) עמ' נו
ז/א עבודת המלך {חכם מופלג או שאינו מופלג, איך נידו את עקביא בן מהללאל ואת ר"מ, מדוע רמב"ם פסק כר"ל, גירסת ר"ח במו"ק, נידוי ומלקות בצנעא}
ז/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 82
ז/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 90
ז/א פרי השדה נדרים עמ' מב
ז/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 340
ז/א צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' רלז
ז/א צפנת פענח (עם העמק עיון) {בנזיר נט ע"א פטרו ממלקות מישהו מ"חבריא", בעירובין נד ע"א פטרו משריפה תלמיד של ר"א, בירושלמי יבמות פט"ו ה"ד הלקו ת"ח שהתריס נגד רב, אם נידון בפרהסיא נפטר ממלקות בגלל הבזיון}
ז/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רנב
ז/א קול בן לוי
ז/א קול בן לוי (תשסג) עמ' מג
ז/א קנה חכמה
ז/א קרית מלך {גירסה "מופלג בחכמה"}
ז/א ראש אליהו ח"ב עמ' רפ
ז/א ריח שדה סי' יב, דף נב ע"א
ז/א שארית ישראל (מינצברג) חו"מ סי' ה עמ' רפא {כ"מ}
ז/א שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים עח {ת"ח רגיל או מופלג, עבר בצנעא או בפרהסיא}
ז/א שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רנו
ז/א שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' קיב
ז/א שם טוב {חכם שאינו זקן, פירוש "מלקים בצנעא"}
ז/א שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 184
ז/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 298-300 {גם לר"ל מנדים בצנעא, נידוי בצנעא היינו "היכבד ושב ביתך", דעת הטור על מלקות בפרהסיא, דין "סנו שומעניה", מל"מ - אם ת"ח ביזה ת"ח גדול ממנו, מדוע נידו את ר"א}
ז/א שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קמד ע"א
ז/א שפת מלך {חכם מופלג וחכם סתם, הגדרת פרהסיא, פירוש נידוי בצנעא, מדוע יש בזה חילול השם, האם נידוי צריך התראה}
ז/א תוס' יו"ט עדויות פ"ה מ"ו {מדוע נידו את עקביא}
ז/א תורה ודעת (דרוק) {אם לא חזר בתשובה}
ז/א תחומין חט"ו עמ' 139 {כ"מ - מורידים מלך משררתו על חטא קל}
ז/א תניא רבתי ח"א עמ' 300 {האם מורידים אותו מגדולתו}
ז/א תקנת השבים עמ' 207, 232-230
ז/א תשובות ר"א בן הרמב"ם סי' ד עמ' 16-15, 22
ז/ב אורות הרמב"ם
ז/ב ארחות חיים ח"ב סי' ד אות יד
ז/ב ברור הלכה מו"ק טז ע"א אחרי ציון ד
ז/ב דברות משה נדרים עמ' סז, קמא
ז/ב המאיר לארץ
ז/ב הר המלך ח"ח עמ' צ
ז/ב הרמב"ם והגאונים עמ' 211
ז/ב מאה שערים (קפשאלי) עמ' תקיא-תקיב
ז/ב מאמר מרדכי (נסים)
ז/ב משאת המלך (אדרי)
ז/ב משנה כסף (כולי) עמ' פה
ז/ב נחלת יצחק קידושין סי' ח
ז/ב נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' יד אות ב
ז/ב ס' המצפה הל' ת"ת עמ' שכט-שלז
ז/ב פרח מטה אהרן (סול') מדע
ז/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 343
ז/ב קול בן לוי
ז/ב קול בן לוי (תשסג) עמ' מג
ז/ב קנה חכמה
ז/ב שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' רפח
ז/ב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' לג
ז/ב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רנ
ז/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרצד
ז/ב שו"ת מהרלב"ח סי' מב (א)
ז/ב שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נז
ז/ב שם משמעון (פולק) ח"א דף קעב
ז/ב תורה ודעת (דרוק)
ז/ג אורות הרמב"ם
ז/ג ארחות חיים ח"ב סי' ד אות טו
ז/ג ברור הלכה מו"ק טו ע"ב אחרי ציון ח פסקה ב {הרחקת ד"א}
ז/ג הר המלך ח"א עמ' לד, ח"ג עמ' מ
ז/ג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תנא-תנג
ז/ג משנת יעקב קדושה עמ' שעה
ז/ג נחמד למראה ח"ב דף יא ע"ג
ז/ג ס' המצפה הל' ת"ת עמ' שכט-שלז
ז/ג קנה חכמה
ז/ג תורה ודעת (דרוק)
ז/ד אורות הרמב"ם
ז/ד אורי חיים ח"ב עמ' רכז
ז/ד אנצי"ת ע' גדול פרע הע' 84
ז/ד אנצי"ת ע' דבר שבקדושה הע' 126
ז/ד ארחות חיים ח"ב סי' ד אות טו
ז/ד בית יעקב (בירב)
ז/ד בית מועד (גטיניו)
ז/ד בן ידיד
ז/ד בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' סז
ז/ד ברור הלכה מו"ק טו ע"א ציון ג, נ, טו ע"ב אחרי ציון ח פסקה א {יצחק ירנן}
ז/ד דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' קלט {מנודה בתפילין}
ז/ד דברי ירמיהו
ז/ד הר המלך ח"ג עמ' טו, ח"ה עמ' קעו-קפא
ז/ד השגות הרמ"ך
ז/ד חזק יד
ז/ד יד המלך (לנדא)
ז/ד ימי שלמה
ז/ד יצחק ירנן
ז/ד לחם רב (בוטון) סי' ריא
ז/ד לקוטי שפת אמת
ז/ד מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' צח
ז/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/ד מקראי קדש (תפט) דף קח ע"ב
ז/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רעט
ז/ד משאת המלך (אדרי)
ז/ד משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלב עמ' 406
ז/ד משנה כסף (כולי) עמ' פו
ז/ד משרת משה (עטייה) דף קג ע"ד
ז/ד נועם חי"ח עמ' רב
ז/ד ס' המצפה הל' ת"ת עמ' שכט-שלז
ז/ד עבד המלך (תשא)
ז/ד פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה שלד
ז/ד קול מבשר ח"א עמ' קנח
ז/ד קנה חכמה
ז/ד ר"י ששפורטש עמ' 427
ז/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קמג
ז/ד שו"ת הריב"ש עמ' קצג-קצד
ז/ד שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' קמ
ז/ד שיורי ברכה יו"ד דף ס ע"א {כ"מ}
ז/ד שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 195
ז/ד שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קי
ז/ד שפתי דעת ח"ג עמ' שג
ז/ד שרשים במועדות עמ' קנב
ז/ד תורה ודעת (דרוק)
ז/ה ארחות חיים ח"ב סי' ד אות טו
ז/ה ברור הלכה מו"ק טו ע"א ציון ס
ז/ה בתורתו יהגה ח"א עמ' קפד
ז/ה הר המלך ח"א עמ' לה, ח"ה עמ' קעו-קפא
ז/ה חזק יד
ז/ה לב שלם [מהר"ש הלוי סי' מ, פני משה (בנבנשתי) ירושלים נדרים דף א ע"ב]
ז/ה מאמר מרדכי [מקראי קדש (תפט) דף קח ע"א]
ז/ה מראה הפנים נדרים דף ג
ז/ה מרכה"מ אלפ' [בני חיי יד ע"א, מהר"י הלוי סי' מ]
ז/ה משנת חיים דברים עמ' מז, סה
ז/ה ס' המצפה הל' ת"ת עמ' שכט-שלז
ז/ה קנה חכמה
ז/ה שו"ת הרדב"ז ח"א סי' כח
ז/ה שו"ת הריב"ש עמ' קצד
ז/ה שושן עדות דף קמ, קמב
ז/ה שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 192
ז/ה שפתי מלך
ז/ה תורה ודעת (דרוק)
ז/ו אור הישר
ז/ו אורח צדקה עמ' קו
ז/ו אורים ותומים - תומים סי' ק ס"ק ג
ז/ו ארחות חיים ח"ב סי' ד אות טו
ז/ו באר אליהו עמ' קפב
ז/ו ברור הלכה מו"ק טז ע"א ציון כ, ת
ז/ו ברור הלכה קדושין יב ע"ב ציון ז
ז/ו ברכי יוסף יו"ד סי' שלד שיורי ברכה אות ב {נעילת סנדל}
ז/ו דינא דחיי ח"ב דף יט ע"ג
ז/ו חזק יד
ז/ו כבוד יו"ט
ז/ו מוריה גל' קפה עמ' קי
ז/ו משאת המלך (אדרי)
ז/ו משנה כסף (כולי) עמ' פז
ז/ו נחלת עזרא ח"ב עמ' 80-78
ז/ו ס' התרומות עמ' צט
ז/ו פרח מטה אהרן (סול') מדע
ז/ו צפנת פענח (עם העמק עיון)
ז/ו קנה חכמה
ז/ו תורה ודעת (דרוק)
ז/ז אור הישר
ז/ז ארחות חיים ח"ב סי' ד אות טו
ז/ז בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' נא
ז/ז בית אהרן וישראל גל' נח עמ' כג
ז/ז בית יעקב (בירב)
ז/ז בן ידיד
ז/ז ברור הלכה מו"ק טז ע"א ציון נ {רמ"ך}, ציון ק פסקה ב {ראב"ד}, ציון ת {רמ"ך}
ז/ז ברור הלכה נדרים ח ע"ב ציון ד {במקום הרב}, ה {יחיד מומחה}
ז/ז הר המלך ח"א עמ' לה
ז/ז השגות הרמ"ך
ז/ז זיו משנה
ז/ז חזק יד
ז/ז ימי שלמה
ז/ז כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד}
ז/ז לב מבין
ז/ז לב שלם [מים חיים דף יד]
ז/ז ללשונות הרמב"ם
ז/ז מטה אהרן (הלוי) דף רט ע"ב {כ"מ - בשם רמ"ך במ"ש ליישב שאם פייס לבע"ד מתירין לו}
ז/ז מעליות ח"ב עמ' 37-41
ז/ז משנה כסף (כולי) עמ' פח
ז/ז משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תנא-תנג
ז/ז משק ביתי סי' קצז (עו ע"ב)
ז/ז נתיבות שלום (למפרט)
ז/ז ס' המצפה הל' ת"ת עמ' שלח-שנו
ז/ז סדר משנה (בוסק')
ז/ז עבד המלך (תשא)
ז/ז פי' ר"א מן ההר נדרים ח ע"ב
ז/ז פרח מטה אהרן (סול') מדע
ז/ז צבי תפארת סי' ה - שם שלמה אות א
ז/ז צפנת פענח (עם העמק עיון)
ז/ז קול בן לוי
ז/ז קול בן לוי (תשסג) עמ' מג
ז/ז קול צופיך עמ' תפז
ז/ז קנה חכמה
ז/ז שו"ת הריב"ש עמ' רמ
ז/ז שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' רמו
ז/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קנג
ז/ז שו"ת מהרלב"ח סי' מב (א)
ז/ז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' נז
ז/ז שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' קמב, קמט
ז/ז שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' נה-נו
ז/ז תורה ודעת (דרוק)
ז/ח.
ז/ט אגרות משה יו"ד ח"א סי' קכז ענף ז
ז/ט ארחות חיים ח"ב סי' ד אות טו
ז/ט בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף לז ע"א וע"ג
ז/ט בית יעקב (בירב)
ז/ט בן אריה
ז/ט ברור הלכה מו"ק טז ע"א ציון ק
ז/ט הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 391
ז/ט המאיר לארץ [קול בן לוי]
ז/ט לב שלם [קרבן העדה מו"ק דף ה]
ז/ט לקוטי שפת אמת
ז/ט משאת המלך (אדרי)
ז/ט ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תסט
ז/ט עיונים (פאור) עמ' 24
ז/ט צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קצד אות ג
ז/ט קול צופיך עמ' תפח
ז/ט קנה חכמה
ז/ט שו"ת הריטב"א סי' קיט
ז/ט שו"ת מהרי"ק עמ' תלד-תלה
ז/ט שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' נה
ז/ט תורה ודעת (דרוק)
ז/י ארחות חיים ח"ב סי' ד אות טו
ז/י באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' עא {כ"מ}
ז/י ברור הלכה מו"ק טז ע"א ציון ק פסקה ג
ז/י התורה והמדינה ח"ה עמ' מה
ז/י משאת המלך (אדרי)
ז/י משנת חיים דברים עמ' תס
ז/י קנה חכמה
ז/י שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' נה
ז/י תורה ודעת (דרוק)
ז/יא אגרות משה יו"ד ח"א סי' קכז ענף ו {כ"מ}
ז/יא אדרת אליהו (קובו) סי' ד דף כא ע"ג, כב ע"ד
ז/יא אור הישר
ז/יא אור לישרים (תשסג) עמ' ל-לא
ז/יא אורות הרמב"ם
ז/יא ארחות חיים ח"ב סי' ד אות טו
ז/יא בכורי אביב (ביק) דף מד {נידוי על תנאי שאפשר לקיים}
ז/יא בן ידיד
ז/יא בעי חיי יו"ד דף קנז ע"ג
ז/יא ברור הלכה מו"ק יז ע"א ציון ז
ז/יא ברור הלכה מכות יא ע"ב ציון א
ז/יא ברכות שמים מכות פ"ב אות רסז-רסח
ז/יא גבורות שלמה דף כא ע"ב {נידוי על תנאי צריך הפרה}
ז/יא דברי יואל בראשית ח"ב עמ' תנג
ז/יא דברי ירמיהו
ז/יא דגל יהודה (קמינר) עמ' סב
ז/יא העמק שאלה ח"א שאלתא ל אות יב
ז/יא הר המלך ח"ח עמ' עז
ז/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קל, קלה
ז/יא ויקח אברהם [תועפות ראם (אזמיר) כד ע"א, עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ג ע"א, ז ע"א, באר יצחק פה ע"ג]
ז/יא זיו משנה
ז/יא חדות יעקב דף כא ע"ד
ז/יא חוט המשולש (דיוואן) דף יז ע"ב
ז/יא חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' קפה
ז/יא יכין ובועז ח"א סי' נח עמ' 144
ז/יא יצחק ירנן
ז/יא לב שלם [משפטים ישרים (חסון) סי' מב]
ז/יא מאמר מרדכי (נסים)
ז/יא מילי דמרדכי
ז/יא מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"א עמ' קצ
ז/יא מעשה נסים (הכהן)
ז/יא מקום דוד [ראשון לציון דף קיט]
ז/יא מקראי קדש (תפט) דף קח ע"ב
ז/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' רעט
ז/יא מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ז/יא משנה כסף (כולי) עמ' פח-צא
ז/יא משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תנא-תנג
ז/יא משנת יעקב קדושה עמ' שעה, הפלאה עמ' מט
ז/יא משרת משה (עטייה)
ז/יא מתנות באדם עמ' 166
ז/יא נתיב מאיר
ז/יא עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 545
ז/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קסח, קע, כרך ב ח"ב עמ' קסו
ז/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 187
ז/יא פי' ר"א מן ההר נדרים ז ע"ב
ז/יא פני משה (הכהן) עמ' קפט
ז/יא פרי האדמה ח"א וח"ד
ז/יא פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קמג-קמד
ז/יא צפנת פענח (עם העמק עיון)
ז/יא צרור החיים (יעקב)
ז/יא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רנב {ראב"ד}, רעג
ז/יא קנה חכמה
ז/יא שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' רסא
ז/יא שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קל
ז/יא שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' שלז
ז/יא שו"ת מהרלב"ח סי' מב (א)
ז/יא שם יוסף (אליקים)
ז/יא שם משמעון (פולק) ח"א דף קעא
ז/יא תורה ודעת (דרוק)
ז/יב אדני היד החזקה
ז/יב אור אברהם
ז/יב אור הישר
ז/יב ארחות חיים ח"ב סי' ד אות טו
ז/יב בינת דניאל ח"ה עמ' קצט
ז/יב בית אהרן וישראל גל' נח עמ' כד
ז/יב בית יעקב (בירב)
ז/יב בן אריה
ז/יב בן ידיד
ז/יב בצל החכמה (חזות) עמ' 28, 35
ז/יב ברור הלכה נדרים ח ע"א ציון ד
ז/יב דברות משה נדרים עמ' ע
ז/יב העמק שאלה ח"א שאלתא כט אות ה
ז/יב הר המלך ח"ג עמ' מא, ח"ח עמ' עז
ז/יב הרמב"ם והגאונים עמ' 47
ז/יב השגות הרמ"ך
ז/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קכח
ז/יב זיו משנה
ז/יב חוות יאיר (תשנז) עמ' שנד
ז/יב חקרי זמנים ח"ד עמ' תח
ז/יב יד פשוטה אהבה עמ' תתשסט
ז/יב ימין משה עמ' ט
ז/יב כטל אמרתי עמ' פד
ז/יב כל נדרי פ' נו הע' ה-ז
ז/יב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תח, תנה
ז/יב לקוטי שיחות חל"ז עמ' 203
ז/יב מאמר מרדכי [מהריפ"ו]
ז/יב מוריה גל' קיא עמ' טו
ז/יב מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/יב משאת המלך (אדרי)
ז/יב משנה כסף (כולי) עמ' צא
ז/יב משנת ראשונים (הירשפלד)
ז/יב ס' המצפה הל' ת"ת עמ' שנז-שעב
ז/יב ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תסט
ז/יב פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תשמו
ז/יב צפנת פענח (עם העמק עיון)
ז/יב קנה חכמה
ז/יב ר"י ששפורטש עמ' 427
ז/יב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קמח
ז/יב שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קטז-קיט
ז/יב שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' צט
ז/יב שו"ת רשב"ש עמ' שכט
ז/יב שם משמעון (פולק) ח"א דף קיג
ז/יב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תז
ז/יב שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קכג {כ"מ}
ז/יב שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' קל {כ"מ}
ז/יב שפתי מלך
ז/יב תורה ודעת (דרוק)
ז/יב תחומין ח"ה עמ' 413
ז/יג אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' כג אות ו
ז/יג אהל דוד (קהן) ח"ב מלכים א פי"ח פס' יח
ז/יג אוצמפה"ת ב"מ לב ע"א הע' 90 {כ"מ בשם ריב"ש}
ז/יג אור אברהם
ז/יג אור הישר
ז/יג אור יעקב נדרים עמ' לג
ז/יג אור לישרים (תשסג) עמ' כ
ז/יג אורות הרמב"ם
ז/יג אורים גדולים (תקיח), דרושים דף ז ע"ג {לח"מ}, ז ע"ד
ז/יג אות לישועה דף ה ע"א
ז/יג אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' נו, קו"א עמ' ג {כשיחזור למוטב}
ז/יג אמרי שפר (פינטו) עמ' רצו
ז/יג אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 13
ז/יג אפר קדשים עמ' קע
ז/יג ארחות חיים ח"ב סי' ד אות טז
ז/יג ארחות צדיקים השלם שער אהבה עמ' מ {אין לו למחול}
ז/יג אשר למלך
ז/יג בית אהרן וישראל גל' נו עמ' יט, גל' נח עמ' כד
ז/יג בית הבחירה על אבות עמ' 396 {בפרהסיא}
ז/יג בית יחזקאל (וייס) עמ' רכו
ז/יג בן ידיד
ז/יג בני יהודה דף טז ע"ב {חירפוהו בפרהסיא}
ז/יג ברור הלכה יומא כג ע"א ציון א פרק ג-ד
ז/יג ברור הלכה מו"ק טז ע"א ציון ו, נ
ז/יג ברור הלכה נדרים ז ע"ב ציון ב, ציון ג פסקה ג
ז/יג בשבילי המלך סי' כג אות ה
ז/יג בשולי גליוני עמ' תמז
ז/יג גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' סט, רפב {כ"מ}
ז/יג דבר יהושע ח"ב סי' כז
ז/יג דברות משה נדרים עמ' קלג
ז/יג דברי חנינא עמ' קצג, קצח
ז/יג דברי יצחק (מורסיא) - מכתבי תורה עמ' יב-יג
ז/יג דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' יד
ז/יג דברי ירמיהו
ז/יג דברי ריבות (תשעב) עמ' תסא
ז/יג דרכי שלום (מרגונטו) דף עט ע"ד
ז/יג הגיוני הלכה עמ' 164 {כ"מ}
ז/יג ההגנה על צנעת הפרט עמ' 120
ז/יג הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 307
ז/יג המעשה והמדרש הקדמה עמ' ה {חרפוהו בפרהסיא}
ז/יג הרמב"ם - שמרנות עמ' 236
ז/יג הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רלד, רמ-רמא
ז/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רלו
ז/יג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רפב
ז/יג ודרשת וחקרת ח"ה עמ' תרעג {שיבקש מחילה}
ז/יג ויקח אברהם [חיים ביד מא ע"ב]
ז/יג זבח שלמה ח"ב עמ' עח {כ"מ}
ז/יג זה השער שער ד סי' יט {אסור למחול}
ז/יג חי' רעק"א
ז/יג חיי עולם (בולה) דף ס {אע"פ שיש לו רשות}
ז/יג חיים ומלך
ז/יג חנן אלקים עמ' רנד
ז/יג חפץ חיים לאוין ס"ק ח
ז/יג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' נג
ז/יג יטב פנים ח"א דף פז
ז/יג יפה נוף עמ' קלז
ז/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' פא
ז/יג כתר המלך
ז/יג לב דוד (פלדמן) עמ' עא {ביזהו ברבים}
ז/יג לב מבין
ז/יג לדור ולדורות ח"א עמ' עו
ז/יג להוגה דעות פ"ה הי"ג
ז/יג למודי ה' דף קא ע"ד {כ"מ - האב כבודו מחול}
ז/יג לשון ערומים
ז/יג מאור למלך נדרים עמ' סג
ז/יג מאמר מרדכי [מקראי קדש (תפט) דף קב ע"ב, קח ע"ב]
ז/יג מבוא למשנה תורה עמ' 87, 106
ז/יג מחנה יהודה (קצין) ח"ב
ז/יג מטר השמים עמ' תקו, תקט
ז/יג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קטז ע"א {כ"מ}
ז/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' רלו
ז/יג מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' פג
ז/יג מנחת קנאות עמ' קנה
ז/יג מנחת שמואל (פלורנטין) דף פו ע"ג-ע"ד {לח"מ - מחל על כבודו}
ז/יג מעדני מלך (כהן, תרצח) משלי פ"ג עמ' יב-יג,טז {נוקם ונוטר כנחש}
ז/יג מעט צרי
ז/יג מעיני המים
ז/יג מצווה ועושה ח"א עמ' תקלח {אם ביזה בפרהסיא}
ז/יג מקום דוד [קול יעקב רמזים דף נא ע"ד]
ז/יג מקור חסד עמ' קכו
ז/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' רעט
ז/יג מרכה"מ אלפ' [חיי עולם ס ע"ד, בית שלמה יו"ד סי' יב]
ז/יג משנה כסף (כולי) עמ' צב-צו
ז/יג משנת יעקב כאן
ז/יג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תנו
ז/יג משנת ישראל סי' ב הרחבת המשנה אות טו(ב)
ז/יג משנת ר' אהרן מאמרים ח"ד עמ' רב {מחל}
ז/יג משפטי דרבנן עמ' צח
ז/יג מתנת חיים - שבת ור"ח עמ' רעח
ז/יג נחלת צבי (פאליי) עמ' עד
ז/יג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' י אות ב
ז/יג סדר משנה (בוסק')
ז/יג סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' שט, ח"ג עמ' ת
ז/יג סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' שטו, תלח
ז/יג סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קלד ע"ד
ז/יג עורה שחר דף לג ע"ב
ז/יג עמודי שלמה ח"א עמ' טז
ז/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצה, כרך ב ח"א עמ' עד
ז/יג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 201
ז/יג פנת יקרת (תשעא) עמ' שעז-שעח
ז/יג פרפרת משה ח"ב עמ' פח
ז/יג פתח עינים ח"א דף ג ע"ד {ואם מחל}
ז/יג קנה חכמה
ז/יג ראש אליהו ח"ב עמ' רעז
ז/יג רוח אליהו
ז/יג רוח נכון עמ' צח, קב, קה, רנה, רסא
ז/יג רנת יצחק יהושע עמ' רפא {אם רצו להחרים}
ז/יג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שעח
ז/יג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קמג
ז/יג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות עמ' קמג {מתירים נידוי רק אם חזר בתשובה}
ז/יג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' צו {צערא דגופא - פרהסיא}
ז/יג שו"ת הרדב"ז ח"א סי' שעח
ז/יג שו"ת הריב"ש עמ' סב, רעה, תרנ
ז/יג שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קצז
ז/יג שו"ת מהר"י וייל סי' קנב
ז/יג שו"ת מהר"ם די בוטון סי' יט
ז/יג שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' קלח
ז/יג שושן עדות דף קמא ע"א
ז/יג שיבת ציון (לנדא) סי' נב
ז/יג של"ה ח"ג קדושים אות סב
ז/יג שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' יט
ז/יג שעורי דעת ח"ב עמ' פא
ז/יג שער יהושע ח"ב עמ' רעד, רפה
ז/יג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קלא ע"א {כ"מ}
ז/יג שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שנח, שפד, סוגיות ודרושים עמ' קסב {כ"מ}
ז/יג שפתי מלך
ז/יג תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לז ס"ק ג, טז
ז/יג תורת רפאל או"ח ח"א דף יז ע"ג
ז/יג תחומין ח"ו עמ' 295, חי"ט עמ' 75
ז/יג תחומין חכ"א עמ' 200
ז/יג תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' נו

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US