Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

מאכלות אסורות

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק יד
פרק טו
פרק טז
פרק יזא/265 הלכות מאכלות אסורות פרק א *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אורה ושמחה
א/רה"פ חלקו של יוסף (זוס')
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/א אבני זכרון (פפר) ח"א דף ז ע"ד
א/א אור הישר [אור הישר חולין נט ע"א]
א/א אור תורה (בלומ') דף קא ע"א {לח"מ}, קטז ע"א {מ"מ}
א/א אלומות יוסף (תשלז) סי' ח
א/א אלף המגן (האקריטי) עמ' 213 {מנין המצוות}
א/א אנצי"ת ע' בדיקת סימני טהרה הע' 1, 4, 27, 28
א/א אפסי ארץ (תשסה) סי' י עמ' כח-כט
א/א בני דוד
א/א בשבילי השחיטה סי' ב ס"ק ו, ט-י, יד, יט {מ"ע לידע הסימנים}
א/א דבר מאיר (ראק) סי' כו
א/א דברי יששכר דף כז ע"ב
א/א דגל ראובן ח"א סי' כה
א/א ודברת בם עמ' תקכד {מנין המצוות}
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רנז
א/א זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 151 {מנין המצוות - שותה יי"נ}
א/א חדושים ובאורים (שני') ח"א עמ' רפח
א/א חזון יחזקאל חולין פ"ג ה"ז
א/א חי' בר נחמני דף ע ע"א {מנין המצוות}
א/א חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קל
א/א חיי נפש על הגש"פ עמ' קסח {אם לא בדק בסימנים ואכל ונמצא טהור - לא עבר}
א/א חיתו ארץ עמ' 60
א/א חלקת מאיר
א/א חסדי דוד ח"ו עמ' קד
א/א יד המלך (לנדא)
א/א יד המלך (פלומבו)
א/א יצחק ירנן
א/א לב שלם [מלכי בקדש (מלכי) דף קכו-קל, מוצל מאש (בס' אש דת) סי' כ דף טו ע"ב]
א/א לבב דוד
א/א לבושי מרדכי יו"ד עמ' נב, תסב
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קד
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' פג ע"א
א/א להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קג
א/א להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קצז {צ"פ}
א/א לחם יהודה
א/א למחר אעתיר עמ' קצד {מ"ע לידע}
א/א מגידות עמ' רמז
א/א מי השלוח (זס') עמ' קמב
א/א מלאכת מחשבת עמ' קנז
א/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קיד, קיז, קכ, ח"ג עמ' רלא
א/א מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"ב עמ' כב
א/א מעין החכמה עמ' צט
א/א מעיני המים
א/א מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יז אות ח
א/א משאת המלך (אדרי) {מניין המצוות יד, כ, כח}
א/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' כו עמ' לו {מנין המצות עמ' כ}
א/א משמרת חיים ח"ב עמ' צ
א/א משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קצט
א/א משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף עט {מצות הבדלה}
א/א משנת יעקב
א/א משנת שמחה
א/א משרת משה (נבר)
א/א נאות אפרים ח"א עמ' ריד {לא ליהנות משור הנסקל}
א/א נחל איתן
א/א ענפי ארז (זי') דף סט ע"ב {צ"פ}
א/א קהלת יעקב (אלבעלי)
א/א קרית מלך
א/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' צב {מנין המצוות מצוה יד}
א/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קט
א/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' שד
א/א שו"ת הריב"ש עמ' רכד
א/א שו"ת מהרלב"ח סי' פו {מ"מ}
א/א שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קיג, קטו
א/א שם טוב - השלמה
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קנה, קס {מנין המצוות}
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שעב {מנין המצוות אות יג, טו}
א/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קלד {מנין המצוות אות יג, טו}
א/א שרשים במועדות עמ' נד, עח
א/א תחומין ח"א עמ' 432
א/ב אנצי"ת ע' בהמה טמאה הע' 7, 10, 13
א/ב אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 421
א/ב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קג
א/ב דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 26-27
א/ב הגהות רימ"א {ראב"ד}
א/ב חוות יאיר (תשנז) עמ' צ
א/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' כט
א/ב חי' הראי"ה
א/ב יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' ח
א/ב יד המלך (פלומבו)
א/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לד, כרך ב ח"ב עמ' נו
א/ב ימי שלמה
א/ב יצחק ירנן
א/ב כל בו ח"ו עמ' סז
א/ב לבב דוד
א/ב לבושי מרדכי יו"ד עמ' רכב
א/ב מגידות עמ' רמז
א/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קיד
א/ב מנחת כהן (יוסף חיים) דף נ ע"ג {קהלת יעקב אלבעלי}
א/ב מעין החכמה עמ' ק {ראב"ד}
א/ב מעיני התורה ח"א עמ' עא-עג
א/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ב משאת המלך (אדרי)
א/ב נחל הברית ח"ב עמ' קמד
א/ב עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 43
א/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכא
א/ב פרשת המלך
א/ב רלב"ג ויקרא פי"א פסוק ג עמ' קכז
א/ב שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרלח
א/ב שיחת חולין עמ' תח, תי
א/ב שלשה עשר עלי השושנה עמ' 315
א/ג אנצי"ת ע' בהמה טמאה הע' 1, 14, 15, 20
א/ג אסיפת שמועות תשרי עמ' כח
א/ג בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 35 {חצי שיעור}
א/ג חוות יאיר (תשנז) עמ' צ
א/ג יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' עט
א/ג ישורון ד עמ' תרכז
א/ג כרתי ופלתי סי' סו כרתי אות א
א/ג כתר אפרים עמ' קכב
א/ג מגידות עמ' לד
א/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תלד
א/ג משנה הלכות ח"ז סי' ו דף ה ע"ג
א/ג משנת חיים במדבר עמ' צא, צד
א/ג משנת יעקב
א/ג עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 58
א/ג פני משה (הכהן) עמ' קצג {פיה חתוך - הרי היא טריפה}
א/ג קול מבשר ח"א עמ' כד
א/ג ר"י ששפורטש עמ' 321
א/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תכא
א/ג שער המלך
א/ג תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' י
א/ד אנצי"ת ע' בהמה טמאה הע' 60, 73, 75, 76
א/ד אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 421
א/ד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קד
א/ד חי' הגר"ח החדש עמ' תצב
א/ד חי' הראי"ה
א/ד חלקת מאיר
א/ד יד המלך (פלומבו)
א/ד ידבר שלום ח"ב עמ' קח
א/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לד, כרך ב ח"ב עמ' נו
א/ד יצחק ירנן
א/ד כל בו ח"ה עמ' תשלו, ח"ו עמ' סט
א/ד מהרי"ט אלגזי פ"א אות ב או"ק א
א/ד מטה יחיאל סי' ג ס"ק א
א/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קטז
א/ד מעיני מים מקואות עמ' י
א/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ד משנת יעקב
א/ד ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' ת
א/ד פאת שדך יו"ד עמ' סו
א/ד צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' רעה
א/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קנז ע"א
א/ד קהלת יעקב (אלבעלי)
א/ד קול דודי כריתות סי' תקיד
א/ד קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רלו
א/ד ר"י ששפורטש עמ' 322
א/ד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קלא
א/ה אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קיג
א/ה אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקנז
א/ה אמרי כהן (וארשאוויאק) פרשת משפטים עמ' קמ
א/ה אנצי"ת ע' בהמה טמאה הע' 46, 47, 72
א/ה ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קד
א/ה בית אהרן וישראל גל' פח עמ' לו {היוצא מן הטהור}
א/ה בית ישחק
א/ה דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' עג
א/ה חידושין על התורה לרבנו תם עמ' קפה
א/ה חלקת מאיר
א/ה יד המלך (פלומבו)
א/ה יראה ואהבה עמ' רמד
א/ה כל בו ח"ו עמ' סט
א/ה לב שלם [כנה"ג יו"ד סי' יג הגהב"י אות לב]
א/ה לבב דוד
א/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קיד, קטז
א/ה משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף יא {יוצא מן הטמא}
א/ה משנת יעקב כאן (עמ' קנו-קסא)
א/ה מתנת כהונה בכורות עמ' קד, קז
א/ה עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' עח
א/ה עמודי שלמה ח"ב עמ' קכד
א/ה פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' קכב
א/ה רלב"ג ויקרא פי"א פסוק ג עמ' קכז-קכח
א/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קג
א/ה שלמי יוסף בכורות עמ' קד, קז
א/ה שם טוב - השלמה
א/ה שמחתי באומרים לי עמ' פה
א/ה שפתי דעת ח"ג עמ' רכח
א/ה תורת ההגיון בהלכה עמ' 13
א/ו אבי עזרי ח"א
א/ו אור הישר [אור הישר חולין ס ע"ב]
א/ו אנצי"ת ע' בהמה טמאה הע' 28
א/ו אנצי"ת ע' בן פקועה הע' 23, 25, 118 {צ"פ}
א/ו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קד
א/ו בית אהרן וישראל גל' יז עמ' נט-ס
א/ו גבורת יצחק (תשמח) דף נח
א/ו גבורת יצחק (תשסו) עמ' נא
א/ו חי' הראי"ה
א/ו חי' חתם סופר
א/ו חלקת מאיר
א/ו יוסף חי
א/ו יצחק ירנן
א/ו כל בו ח"ו עמ' ע
א/ו לבב דוד
א/ו מנחת חינוך ח"א עמ' תא, ח"ב עמ' קטז
א/ו מעיני המים
א/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ו משנת חיים חולין סי' מו עמ' קס
א/ו משרת משה (נבר)
א/ו נחל איתן
א/ו ספרי דבי רב ח"ג עמ' רנו
א/ו ענפי ארז (זי') דף קנג ע"ב {צ"פ}
א/ו פני משה (הכהן) עמ' קצג-קצה {כ"מ}
א/ו פרשת המלך
א/ו קדשי יהושע עמ' שנב, תנג, תנט {צ"פ}
א/ו קהלות יעקב חולין סי' כו
א/ו קהלת יעקב (אלבעלי)
א/ו קובץ שעורים וחדושי תורה (כהנמן) עמ' עא-עב
א/ו שיחת חולין עמ' תיט
א/ו שמועת חיים יומא ח"א עמ' תלז
א/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שפח
א/ז אהלי יהודה (אמדו)
א/ז אנצי"ת ע' בן פקועה הע' 72, 73
א/ז אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 421
א/ז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קד
א/ז אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' שט
א/ז זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' נ {דמות עוף}
א/ז חלקת מאיר
א/ז יד דוד (קרלין) ח"ב דף יח
א/ז כל בו ח"ו עמ' ע
א/ז מהרי"ט אלגזי פ"א אות ב או"ק ב
א/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' קיז
א/ז משנת אליעזר (רבינ') עמ' קמח
א/ז משנת חיים חולין סי' מו עמ' קס
א/ז נרות אהרן
א/ז נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' לו
א/ז פסקי אליהו ח"א עמ' נ
א/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שפח
א/ז שערי טהר ח"ה שער ב סי' לד אות ב
א/ח אהלי יהודה (אמדו)
א/ח אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' לה, ומקרא עמ' שיט
א/ח אנצי"ת ע' בדיקת סימני טהרה הע' 32, ע' בהמה הע' 29, 30, 35, 41, ע' בהמה טמאה הע' 30, 32
א/ח בעי חיי יו"ד דף ע ע"ג {תאו}
א/ח גור אריה דברים פ' יב הע' 112
א/ח גינת ורדים (תאומים) עמ' קעט
א/ח המאיר לארץ
א/ח זרע יצחק (לומברוזו)
א/ח חזו"א יו"ד סי' יא ס"ק ד
א/ח חי' הראי"ה
א/ח חיבת הקודש עמ' קמט
א/ח חלקו של יוסף (זוס') ח"ב דף סד ע"ד
א/ח חסדי דוד ח"ו עמ' תו
א/ח יד אפרים (ביליצר), שו"ת עמ' קצד {מרכה"מ}
א/ח יוסף חי
א/ח יצחק ירנן
א/ח ישורון ד עמ' תרכח, תרלב
א/ח לב אריה (בראד) חולין פ ע"א
א/ח לבב דוד
א/ח מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פ, פג
א/ח מנחת אהרן (בריסק) דף כח ע"א
א/ח מעדני מלך ח"א עמ' קיח, קכ {אם לא בדק בסימני הבהמה הטהורה, מותרת}
א/ח מעין החכמה עמ' ק
א/ח מעיני המים
א/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ח משנת יעקב
א/ח משרת משה (נבר)
א/ח ספרי דבי רב ח"ג עמ' רנה
א/ח עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 41, 58
א/ח פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' פז
א/ח פני משה (שלז')
א/ח פסקי אליהו ח"א עמ' עא
א/ח פרשת המלך
א/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף יט ע"ד
א/ח קהלת יעקב (אלבעלי)
א/ח קרית מלך
א/ח שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים צח
א/ח שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתטז
א/ח שלום ירושלים עמ' קח
א/ח שלשה עשר עלי השושנה עמ' 315 {בעלי חיים המותרים}
א/ח שמחה לאיש (שונשול) דף מה ע"ב {מ"מ}
א/ח תבונה (ליפקין) סי' מ {מ"מ - שור הבר}
א/ח תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 127
א/ט אהלי יהודה (אמדו)
א/ט באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קעו
א/ט גינת ורדים (תאומים) עמ' קעט
א/ט יצחק ירנן [ועוד איכא בינייהו לענין אותו ואת בנו ולמה לא כתבו רבינו]
א/ט כל בו ח"ו עמ' עא
א/ט שם טוב - השלמה
א/י אהלי יהודה (אמדו)
א/י אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק טו {אורה ושמחה}
א/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/י בכור שור עמ' קצח
א/י הגהות אליעזר דף ס ע"א {מ"מ, מגדל עז}
א/י הרמב"ם והלכותיו
א/י חי' הראי"ה
א/י חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין נט ע"ב]
א/י יוסף חי
א/י יצחק ירנן
א/י כל בו ח"ו עמ' עא
א/י כלילת יופי דף מג
א/י מנחת חינוך ח"ב עמ' צט
א/י מעיני המים
א/י מרכבת המשנה מהדו"ב
א/י משאת המלך (אדרי)
א/י עיונים ומחקרים ח"א עמ' 8, 18
א/י ענפי ארז (זי') דף קמ ע"א {צ"פ}
א/י צפנת פענח
א/י קהלת יעקב (אלבעלי)
א/י קרן פני משה ח"ב
א/י שביתת יו"ט דף יח ע"ד
א/י שיחת חולין עמ' תטו
א/י תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 126
א/י תכריך מרדכי סי' טז עמ' קו {או"ש}
א/יא בדבר מלך ח"ו עמ' כו
א/יא ישורון ד עמ' תרכח
א/יא לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כא ס"ק א
א/יא משרת משה (נבר)
א/יא שמחת מלך עמ' 152
א/יב אהל משה (לוין) ח"א דף טז ע"ד {רמב"ם}, מג ע"א {כל שיסתפק}
א/יב אור עולם (בלומנפלד) דף עט ע"ג {שור הבר מין בהמה}
א/יב אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' כד ד"ה ובהאי
א/יב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קז
א/יב בדבר מלך ח"ו עמ' כו
א/יב בינת אמת עמ' שכה
א/יב דברי תורה (תאומים) דף י ע"ג
א/יב חיבת הקודש עמ' קמט
א/יב חלקת מאיר
א/יב יוסף חי
א/יב כל בו ח"ו עמ' עב
א/יב לב אריה חולין קלב ע"א
א/יב לבושי מרדכי יו"ד עמ' רפב
א/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' צט, רלח, ח"ג עמ' רפד
א/יב מעיני המים
א/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יב משנת יעקב
א/יב ס' יהושע - שו"ת עמ' סה, קכג {לח"מ}
א/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ס {כ"מ}
א/יב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף יט ע"ד
א/יב קהלות יעקב פסחים סי' כב, נדרים סי' כט
א/יב קהלת יעקב (אלבעלי)
א/יב שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים צט
א/יב שיחת חולין עמ' תיז
א/יב שם יוסף (מועטי) ח"א דף יג ע"א
א/יב שמוש חכמים ב עמ' כג
א/יג אבן הספיר עמ' מא, נב
א/יג אהל משה (לוין) ח"א דף מא ע"ג-ע"ד, מב ע"ד, מג ע"א
א/יג אהלי יהודה (אמדו)
א/יג אנצי"ת ע' בהמה טמאה הע' 79
א/יג בדבר מלך ח"ו עמ' כו
א/יג ברכת מרדכי פסחים עמ' שלו
א/יג גבורת יצחק ביכורים עמ' קעג
א/יג גורן דוד ח"ב סי' יא אות א
א/יג דרכי שמחה עמ' עג
א/יג זהב התרומה ביכורים עמ' קלו {של כלאים}
א/יג חי' הראי"ה
א/יג חלקת מאיר
א/יג חסדי דוד ח"א עמ' תקח
א/יג טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' רסז, רעב, רצג
א/יג יצחק ירנן
א/יג כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שמו
א/יג כבוד יו"ט
א/יג כל בו ח"ו עמ' ע
א/יג כלילת יופי דף נט-ס
א/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שיב, שטז
א/יג לבב דוד
א/יג למודי ה' דף סו ע"ב
א/יג מגילת ספר לאוין דף נט ע"ג
א/יג מטה אשר דף פח ע"ד
א/יג מי באר (אופנהיימר) דף ה ע"ב
א/יג מי באר (אופנהיימר) דף ה ע"ב
א/יג מלחמת יהושע עמ' פא-פב
א/יג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קצא ע"ב
א/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' צט, רלח
א/יג מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף לו, חתם סופר יו"ד סי' עד]
א/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יג משאת המלך (אדרי)
א/יג משנת יעקב זרעים ח"א עמ' כה
א/יג משרת משה (נבר)
א/יג נועם שיח ח"א עמ' קז
א/יג נחלת עזריאל חולין דף עז {שליא שיצתה מקצתה}
א/יג נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' נ אות א
א/יג נתיבות מאיר יו"ד סי' י ס"ק ד
א/יג ס' יהושע - שו"ת עמ' קטו, קיח, קכג
א/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ס
א/יג פסקי אליהו ח"א עמ' עא
א/יג פרשת המלך
א/יג קהלת יעקב (אלבעלי)
א/יג קול דודי כריתות סי' תצד
א/יג קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רלו-רלז
א/יג קרית מלך
א/יג רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' נ
א/יג שם יוסף (מועטי) ח"א דף יג ע"א
א/יג שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שנד
א/יג שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קלב
א/יג שעורי ר' שמואל קדושין עמ' כא
א/יג שער המלך ח"ב עמ' קטז, קעג
א/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 80
א/יג תורת ההגיון בהלכה עמ' 27
א/יג תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ד ע"א וע"ד {או"ש}
א/יג תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ג עמ' טו, יח
א/יג תחומין חי"ז עמ' 422
א/יד אורח מישור (חזן) עמ' קפה
א/יד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קז
א/יד ברור הלכה מכות טז ע"ב ציון ה
א/יד ברקאי ח"א עמ' 128
א/יד המאיר לארץ [כנסת יחזקאל יו"ד סי' כד]
א/יד ודברת בם עמ' תקכד
א/יד חי' הראי"ה
א/יד חלקת מאיר
א/יד כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
א/יד כל בו ח"ו עמ' עג
א/יד כנה"ג [שו"ת רלב"ח סי' קה]
א/יד כרתי ופלתי - פני נשר אות ז
א/יד לב אריה (בראד) חולין סה ע"א (ד"ה בגמ')
א/יד לבב דוד
א/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' קיח
א/יד מעיני המים
א/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יד ספרי דבי רב ח"ג עמ' רסא
א/יד צבי תפארת סי' מא {כ"מ - זרזיר}
א/יד שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקסה
א/יד שו"ת מהרלב"ח סי' קה (א)
א/יד שלשה עשר עלי השושנה עמ' 315
א/טו אבן הספיר עמ' מא
א/טו אהלי יהודה (אמדו)
א/טו אור הישר [אור הישר חולין סא ע"א]
א/טו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קז
א/טו גבול יהודה (ציר') דף סו ע"ב
א/טו דגל ראובן ח"ב סי' יג
א/טו חזון יחזקאל ע"ז פ"ה ה"ב
א/טו חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' יח
א/טו חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קכב {מל"מ}
א/טו חיבת הקודש עמ' קמט
א/טו חסדי דוד ח"ה עמ' תתלא
א/טו יכין ובועז ח"א סי' פ
א/טו כל בו ח"ו עמ' עג
א/טו כרתי ופלתי - פני נשר אות ה-ו
א/טו לבושי מרדכי יו"ד עמ' נ
א/טו שו"ת מהרלב"ח סי' יז
א/טו שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קלד
א/טו שלשה עשר עלי השושנה עמ' 315
א/טו שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' ריא
א/טו תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' א דף ד ע"ב {פשוט באותו מקום}
א/טו תחומין ח"א עמ' 429-428
א/טו תחומין חי"ט עמ' 289-290
א/טו תחומין חכ"א עמ' 490
א/טז אבן הספיר עמ' מא
א/טז אורח מישור (חזן) עמ' קפו
א/טז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קז
א/טז באר מים חיים (נוסינזון) חולין דף סא
א/טז דגל ראובן ח"ב סי' יג
א/טז הגהות חבר בן חיים
א/טז הלכה רבה ח"ב עמ' 79
א/טז חזון יחזקאל חולין פ"ג ה"ז {ר"ח הלוי}
א/טז חי' הראי"ה
א/טז חי' ר' חיים הלוי דף ל
א/טז יכין ובועז ח"א סי' פ
א/טז יצחק ירנן
א/טז כל בו ח"ו עמ' עג
א/טז לבב דוד
א/טז מעיני המים
א/טז מעשה רקח
א/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
א/טז משאת המלך (אדרי)
א/טז פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' לא דף לה ע"ג {הגהמ"י אות כ}
א/טז קהלת יעקב (אלבעלי)
א/טז שו"ת הריב"ש עמ' רכ-רכא
א/טז תחומין ח"א עמ' 425
א/טז תחומין חי"ט עמ' 289-290
א/יז כרתי ופלתי - פני נשר אות ה-ו
א/יז צרור החיים (קליין) דף יב ע"ד, יג ע"א
א/יז שו"ת הריב"ש עמ' רכד
א/יז שיחת חולין עמ' תכז
א/יח ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קז
א/יח דגל ראובן ח"ב סי' יג
א/יח כל בו ח"ו עמ' עד
א/יח קהלת יעקב (אלבעלי)
א/יט אילת אהבים (ברים) עמ' רטז {הגהמ"י - בא אחד}
א/יט ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קז
א/יט בית אהרן וישראל גל' עא עמ' קמד
א/יט הרמב"ם כמחנך עמ' 195
א/יט כל בו ח"ו עמ' עד
א/יט כרתי ופלתי - פני נשר אות ה-ו
א/יט להורות נתן על התורה ח"ג עמ' עט {הגהמ"י אות מ}
א/יט מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' עח]
א/יט צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' ס אות א
א/יט שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שנב {הגהמ"י}
א/יט תחומין ח"א עמ' 426
א/כ אור הישר [כנסת יחזקאל סי' כד]
א/כ חזון יחזקאל חולין פ"ג ה"ז
א/כ טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' רכה
א/כ יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לח
א/כ כל בו ח"ו עמ' עו
א/כ לב אריה (בראד) חולין סה ע"א (ד"ה בגמ')
א/כ לבושי מרדכי יו"ד עמ' נ
א/כ מנחת חינוך ח"ב עמ' קיח
א/כ מנחת כהן (כץ) ח"ב דף מו ע"ג
א/כ פנים חדשות [מהרלב"ח קה]
א/כ צבי תפארת סי' מא
א/כ שו"ת מהרלב"ח סי' קה (א)
א/כא דברי אהרן עמ' קיד {מל"מ - דבש הגזין}
א/כא הר המלך ח"ה עמ' ס
א/כא טוב לישראל סי' ג {מל"מ}
א/כא לקוטי שלמה (תרנד)
א/כא מנחת חינוך ח"ב עמ' קכ
א/כא נועם ח"ד שער הלכה עמ' 12 [קול תורה אדר תשיט] {מל"מ}
א/כא נר למאור (רבינוביץ) דף ה ע"ד
א/כא קול דודי כריתות סי' תצד
א/כא קרן פני משה ח"א עמ' קעו
א/כא שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קכד, קלח
א/כא שלשה עשר עלי השושנה עמ' 315
א/כב אבני זכרון (פפר) ח"א דף סה ע"ב {כיוסי בן יועזר}
א/כב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קט
א/כב הר המלך ח"ה עמ' ס
א/כב חי' הראי"ה
א/כב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לח
א/כב יכין ובועז ח"א סי' סד עמ' 172
א/כב כל בו ח"ו עמ' עח
א/כב לבב דוד
א/כב מנחת חינוך ח"ב עמ' קכ
א/כב מצודת דוד (שפרבר) עמ' שג {מ"מ בדעת רש"י}
א/כב נוכח השלחן (הכהן) עמ' קצו
א/כב פני משה (שלז')
א/כב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרט
א/כב שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים ק
א/כב שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קכב, קלא, קלד
א/כב תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 136
א/כב תחומין חי"ט עמ' 291
א/כג חי' כתב סופר
א/כג כל בו ח"ו עמ' עח
א/כג לב שלם [פרי תואר יו"ד סי' פג ס"ק ח דף קנה ע"ב]
א/כג מנחת חינוך ח"ב עמ' קכ
א/כג מעשה רקח
א/כג עיונים ומחקרים ח"א עמ' 17
א/כג שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קלב
א/כד אור עולם (שניאורסון) עמ' 238, 259
א/כד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קט
א/כד בגדי כהונה (כהן) יו"ד סי' ד דף יז ע"ב, יט ע"ג {מ"מ בשם רמב"ן}
א/כד ברור הלכה ע"ז לט ע"א ציון ג {מ"מ}
א/כד ברור הלכה ע"ז לט ע"ב ציון י
א/כד גור אריה (צרמון)
א/כד הר המוריה (אדר"ת) עמ' יב
א/כד ודברת בם עמ' תקכח {הגהמ"י קושטא}
א/כד חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רכה
א/כד חלקת מאיר
א/כד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לז
א/כד ישא איש דף ח ע"ג
א/כד כל בו ח"ו עמ' עח
א/כד כרתי ופלתי סי' פג אות ב
א/כד כתב סופר יו"ד סי' מה ד"ה הנה ונישק {מ"מ ד"ה ובדגים, או שחבק}, ד"ה והנה {מ"מ ד"ה וכל, השמיט הא}, ד"ה ונראה {מ"מ ד"ה ומי, ודע}
א/כד מבוא למשנה תורה עמ' 181
א/כד מנחת חינוך ח"ב עמ' קיז
א/כד מעין החכמה עמ' קג {כ"מ}
א/כד מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א, נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' כח]
א/כד משנת יעקב
א/כד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קע-קעא, קעד-קעה {מ"מ}
א/כד ס' יהושע - שו"ת עמ' קפה
א/כד סופר המלך עמ' קס
א/כד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קפח {השמיט סימני ראש ושדרה}
א/כד פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' רנה
א/כד פרשת המלך
א/כד קרית מלך
א/כד רלב"ג ויקרא פ"ט תועלת יב עמ' קסא
א/כד שיבת ציון (לנדא) סי' כט
א/כד שלשה עשר עלי השושנה עמ' 315


ב/266 הלכות מאכלות אסורות פרק ב *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אורה ושמחה
ב/רה"פ חלקו של יוסף
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רמא
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ צפנת פענח
ב/רה"פ קרית מלך
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/א אביר יעקב (אביגדור) דף כג ע"א {מ"מ}
ב/א אבן האזל קדשים ח"ב דף כב ע"ב
ב/א אבני חפץ ח"א סי' קא
ב/א אבני נזר חו"מ סי' פח {מ"מ}
ב/א אבני ציון ח"א סי' כה אות ב {מ"מ}, סי' מה אות ג {מ"מ}, סי' מו אות א {מ"מ}, ח"ב סי' א אות ב, סי' לב אות ב, סי' מט אות ב, סי' עב אות ג, סי' עה אות ב {מ"מ}, ח"ג עמ' כד, קיח, קכז, קפב, ח"ד עמ' קג {מ"מ}, קח {מ"מ}
ב/א אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' לז {מ"מ}
ב/א אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' סד {מ"מ}
ב/א אבנים יקרות עמ' נז {מ"מ}, ס {מל"מ}
ב/א אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' לד {מל"מ}
ב/א אהל משה (וינברג) דף ד ע"ד {מ"מ}, טז ע"ד {עונשין מן הדין כשיש עשה}
ב/א אהלי יהודה (הכהן) הל' זכיה פ"ג ה"ז {לאו הבא מכלל עשה - קשה לר"מ שלא סובר מכלל לאו אתה שומע הן}, דף כא ע"ב
ב/א אוצמפה"ת ב"מ לב ע"א הע' 182 {מ"מ}, לג ע"א ח"ב הע' 4 {מ"מ}
ב/א אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 336 {מ"מ}
ב/א אור דוד עמ' טו, יח, מב, מד, נ
ב/א אור הישר [חי' חת"ס ע"ז סז ע"א, תורת האהל דף קט ע"ב]
ב/א אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 149 {מ"מ}
ב/א אור שרגא עמ' רפט
ב/א אור תורה (בלומ') דף קטז ע"ג {לאו הבא מכלל עשה במינים טמאים}
ב/א אות ציון עמ' קה {מ"מ}
ב/א אחיעזר ח"ד סי' עז אות ה {מ"מ}
ב/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' ג, ה-ו {מ"מ}, תסג {מ"מ}
ב/א אמרי דוד (שליסל) דף ט ע"א {מ"מ}, עז ע"א {מ"מ}
ב/א אמרי יהודה (רוזנר) כלל ט פתיחה שורש א {מ"מ}
ב/א אנצי"ת ע' אין מזהירין הע' 24, 26, 30, 36-34, ע' בהמה טמאה הע' 34, 40
ב/א ארזא דבי רב יבמות עמ' מד
ב/א באר יעקב (ברלין) חי' סוגיות כלל יז
ב/א באר ראי עמ' רסה
ב/א בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' לט {מ"מ}
ב/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' רלג
ב/א בית אהרן וישראל גל' נא עמ' יז {מ"מ}
ב/א בית אהרן וישראל גל' נה עמ' ח {שעה"מ}
ב/א בית האוצר ח"א עמ' 99 {מ"מ}, 136 {מ"מ}
ב/א בית הלוי ח"א סי' ל עמ' קכח, סי' לב עמ' קלח-קמד, סי' לז עמ' קסז {מ"מ}
ב/א בית שערים ח"ג סי' ד
ב/א בכורי אברהם דף פד ע"ג
ב/א בכורי חיים ח"ג עמ' ע {מ"מ}
ב/א בני סמיכי
ב/א בני שלשים עמ' עז {מ"מ}
ב/א בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קנב
ב/א ברור הלכה חגיגה יח ע"א ציון א {מ"מ}
ב/א ברית יצחק (איזקסון) דף ה ע"ב, ז ע"ג {מ"מ - ק"ו לעשות מעשה לאו}
ב/א ברכות שמים מכות פ"א אות רנא {מ"מ - ק"ו אם כבר יש לאו הבא מכלל עשה}
ב/א ברכות שמים מכות פ"ג אות צה-ב {מ"מ}, רסב {מ"מ}, שב {מ"מ}
ב/א ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' לא
ב/א בשבילי המועד סי' ח אות א
ב/א בשבילי השחיטה סי' ב ס"ק טז {מ"מ}
ב/א גבורת ארי עמ' שכא {מ"מ}
ב/א גדולי ציון (תשנב) עמ' מז {בהמה טמאה - לאו הבא מכלל עשה}
ב/א גדולי שמואל כתובות דף ס, ב"מ דף פח ע"ב
ב/א גור אריה (צרמון)
ב/א גור אריה ויקרא פ' יא הע' 72 {מ"מ}
ב/א גינת ורדים (תאומים) עמ' ב, ט, כא, כד, כו, כז {שעה"מ}, לח, פא, פד, קכד, קמד, קס, קעא, קעה {שעה"מ}, קצ, קצב, רנב {מ"מ ומל"מ}
ב/א גליונות אבני נזר {מ"מ} [עי' תוס' פסחים מא ע"א ד"ה איכא]
ב/א גליוני הגר"ש עמ' סט {מ"מ}
ב/א גן שושנים ח"ב עמ' קנו
ב/א גנזי אבא עמ' קיב
ב/א דבר מאיר (ראק) סי' פח
ב/א דברי אמת דף פב ע"ג-ע"ד {מ"מ}
ב/א דגל יהודה (קמינר) עמ' רעח {מ"מ}
ב/א דור דורים עמ' תכח
ב/א הגהות חבר בן חיים
ב/א היכל מלך
ב/א המדרש והמעשה פ' משפטים אות א {מ"מ}
ב/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' סט, קכ
ב/א ודברת בם עמ' תקמג
ב/א ויאמר שמואל דף עו ע"א, עט ע"א {מגיד משנה}
ב/א ויוסף שאול דף כה ע"ג {מ"מ}
ב/א זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' רלא
ב/א זית רענן ח"א עמ' תרמו {מ"מ}
ב/א זכור לאברהם (אביגדור)
ב/א זכר ליעקב עמ' יא
ב/א זכרון יהודה (לאש) דף נה ע"ב, עה ע"א {מ"מ}
ב/א זכרון יהונתן דף קעח
ב/א זכרון יהושע (הלוי) ח"א עמ' ו {מ"מ}
ב/א זכרון יהושע ולקט מנחם עמ' 24-25 {מ"מ}
ב/א חזו"א יו"ד סי' מז ס"ק כ
ב/א חי' הראי"ה
ב/א חי' יחיאל דף ז ע"ב
ב/א חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קכט, קנ, ב"מ עמ' קלג {מ"מ}, סנהדרין עמ' קמח, קפא, מכות עמ' רכז
ב/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף כח, מו
ב/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קמ, קמב, קפז-קצ, שז, נשים ח"א עמ' ד {מ"מ}
ב/א חלקת מאיר
ב/א חמדת יעקב עמ' 174 {מ"מ}
ב/א חמדת ישראל ח"א דף יח ע"ד {מ"מ}
ב/א חמודי צבי ויקרא עמ' קפד {מ"מ}
ב/א חנוכת הבית עמ' פג
ב/א יד אפרים (ביליצר), שו"ת עמ' קלו
ב/א יד הלוי (פלוונא) דף כד ע"ד, עא ע"א {מ"מ}
ב/א יד המלך (פלומבו)
ב/א ידבר שלום ח"ב עמ' קכט
ב/א ידיו של משה דף קמ ע"ד {מל"מ}
ב/א יוסף חי [עי' מש"כ בכללי ק"ו חלק יג]
ב/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לה
ב/א יעיר אוזן דף טו ע"ד {מ"מ}
ב/א יצחק ירנן
ב/א כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' ריא
ב/א כרם חמד (פריידש)
ב/א כתר כהונה במדבר סי' ו, צד {מ"מ}
ב/א כתר נהורא עמ' קמט, קנא
ב/א לב שלם [מוצל מאש דף טו ע"ב, כללי הגמרא (לר"י קארו) דף מא ע"א, באר יעקב כללים בסוה"ס דף קלה ע"א, בני דוד דף נב ע"א]
ב/א לבב דוד
ב/א להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' נג
ב/א למודי ה' דף ו ע"ב וע"ד, ז ע"א, יא ע"ד, יב ע"א, מ ע"א {מ"מ}
ב/א מאיר עיני חכמים ח"א דף ז ע"ג, מהדו"ת ח"א דף כב ע"א {מ"מ}
ב/א מאירי ב"מ ע ע"ב הערה 280
ב/א מגילת ספר לאוין דף קיב ע"ג {מ"מ}
ב/א מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' לז {מ"מ}
ב/א מותיב ומפרק עמ' נא {מ"מ}
ב/א מזבח חדש דף ב ע"ד
ב/א מחנה לויה (תשעד) עמ' תיב {מ"מ}
ב/א מטה אהרן (הלוי) דף א ע"א-ע"ב {מל"מ - קרא דכי תבוא להזהיר לבעה"ב}
ב/א מי השלוח (זס') עמ' קמב
ב/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף ט ע"ד, י ע"א
ב/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קלו
ב/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קכג {מ"מ}
ב/א מנחת חינוך ח"א עמ' מו, קטו, קעה, שלג {מ"מ}, ח"ב עמ' צא-צא {מ"מ}, קטו {מ"מ}, ח"ג עמ' קפז, שכז, תלג {מ"מ}
ב/א מנחת כהן (יוסף חיים) דף צב ע"ב {מ"מ}
ב/א מנחת מאיר דף פו ע"ב
ב/א מנחת עני (זינצהיים) ח"ב עמ' מג {מ"מ}
ב/א מעין החכמה עמ' עא, רסו {מ"מ}
ב/א מעיני המים
ב/א מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' פא]
ב/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' צה {מ"מ}
ב/א מר קשישא עמ' קעו {מ"מ}
ב/א מראה כהן זבחים עמ' קיז {מ"מ}
ב/א מרגליות הים סנהדרין סד ע"ב אות ז {מ"מ}
ב/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/א משאת המלך (אדרי)
ב/א משאת המלך ח"ב סי' רסח {מ"מ}
ב/א משאת מרדכי מכות עמ' קז {מ"מ}
ב/א משברי ים אחע"א עמ' קסח {עשה "וזאת החיה"}
ב/א משכיל לאיתן דף ה ע"ב {מל"מ}
ב/א משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קיז, רכז, שמד-שמו {מ"מ}
ב/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שיג
ב/א משנת חיים זבחים עמ' רכא {מ"מ}
ב/א משנת יעקב
ב/א משפט כהן עמ' רפט ע"ב
ב/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' מא
ב/א נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף צ ע"ג {מ"מ}
ב/א נחל איתן
ב/א נר מצוה (ואלק) מערכות דף ה ע"א {מ"מ}, שרשים דף ט ע"ג-ע"ד, י ע"א-ע"ג, יא ע"ב-ע"ג {מ"מ}, מצוות דף נו ע"ג {מל"מ}, קכא ע"א {מ"מ}, קל ע"ד {מ"מ}
ב/א נתן פריו מכות עמ' מ {מ"מ}, קלב
ב/א סדר משנה הל' ע"ז פ"י ה"ד אות ג {מ"מ}
ב/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קמא
ב/א סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף רפד ע"א
ב/א סופר המלך ח"א עמ' קסד {מ"מ}
ב/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' רנט, רסא
ב/א עבד המלך (תשסט) עמ' תצא
ב/א עורה שחר דף ד ע"ג {מ"מ}
ב/א עטרת ישראל עמ' צג, קלא {מ"מ}
ב/א עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 46, 47, 56
ב/א עמודי אור סי' עח אות ז
ב/א עמודי שלמה ח"ב עמ' קי
ב/א עמק הלכה (בוימל) עמ' שצג {מ"מ}
ב/א ענפי ארז (זי') דף קפא ע"ב {צ"פ}
ב/א עץ הדר השלם עמ' עט
ב/א ערהשה"ע קדשים סי' נז אות כב
ב/א פאר הלכה פסחים עמ' פא {מ"א}
ב/א פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' לט, מב, מט {מ"מ}
ב/א פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' כג {מ"מ}, כד {מל"מ}, צג {מ"מ}, רטו {מ"מ}
ב/א פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' ט {כשיש כבר עשה - עונשין מן הדין}
ב/א פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' רמז {מ"מ}, תקי, תקצג
ב/א פרי החג דף סב ע"ב {מ"מ}, עא ע"ד, עב ע"ג {מ"מ}
ב/א פרפרת משה ח"ב עמ' קעו
ב/א פתחי שערים דף יב ע"ב {מ"מ}, סא ע"ג {מ"מ}
ב/א צמח מנחם דף ו ע"ג {מ"מ}
ב/א צמח צדק (חב"ד) - שו"ת אהע"ז סי' קעח אות ב
ב/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף פא ע"ב
ב/א קהלת יעקב (אלבעלי)
ב/א קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קנד {מ"מ}
ב/א קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שנד
ב/א קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רצג {מ"מ}
ב/א קול דודי כריתות סי' ח, לט
ב/א קונטרס הגדול - איסורי הנאה דף ט ע"ב {מ"מ}
ב/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור ב אות יב
ב/א קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' ב {מ"מ}, שמות עמ' קיד {מ"מ}, ויקרא עמ' כ, במדבר עמ' קיב {מ"מ}, דברים עמ' קכ {מ"מ}, קעו {מ"מ}
ב/א קרבן ציון עמ' ריד, רטז
ב/א ראשי בשמים (רבין) עמ' כ
ב/א רווחא שמעתתא ח"א עמ' נט {בלאו הבא מכ"ע יש איסור}
ב/א שאגת אריה סי' פ
ב/א שארית יעקב (דניזון) ח"ב לולאות התלמוד סי' ו דף ז ע"ד {מ"מ}
ב/א שארית כלב עמ' קמח {מ"מ}
ב/א שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' מב {מ"מ}
ב/א שדה נפתלי עמ' מד
ב/א שו"ת הריב"ד (פרידמן) דף סד ע"א
ב/א שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סד
ב/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' צו {מ"מ}
ב/א שומר מצוה עמ' רח {מל"מ}
ב/א שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' כא {מ"מ}
ב/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' יח, קעה {מ"מ}
ב/א שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קיג, קטו
ב/א שירת הלויים פסחים סי' עט אות א-ב {מ"מ}
ב/א שירת הפסח אות קצו
ב/א שם טוב כאן, וגם בהשלמה
ב/א שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' קסב {מ"מ}
ב/א שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' רנז, תנו
ב/א שער המלך ח"א עמ' רג, ריט {מ"מ}, ח"ב עמ' עה {מל"מ}
ב/א שערי זיו ח"ב דף רג ע"ב {מל"מ}
ב/א שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שלד {מ"מ}
ב/א שערי ציון (כהן, תרצח) דף ב ע"א {מ"מ}
ב/א תבואת שמש
ב/א תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ו ס"ק ב, ט-י, סי' ז ס"ק ב-ה, ז, י-טז
ב/א תולדות יעקב (מאהלר) עמ' שלא {מ"מ}
ב/א תועפת ראם (גטיניו) דף סו ע"ד, סז ע"א {מל"מ}
ב/א תורה מציון שנה ג חוב' ג סי' יא דף טז ע"א וע"ד {מ"מ}
ב/א תורת האוהל (תשנג) עמ' רעד-רעה {מל"מ}, תלג {מ"מ}
ב/א תורת הלוי עמ' קמג
ב/א תורת חסד (פרחיא) דף קלח ע"ב
ב/א תורת רפאל או"ח ח"ב דף קלג ע"ב {מל"מ}
ב/א תיבת גמא (תשסז) עמ' צח, קסא {מ"מ}
ב/א תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' קיב {מל"מ}, רמג {מ"מ}, שה {מ"מ}, תנ {מ"מ}
ב/א תנופת זהב עמ' 2
ב/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רמ {מ"מ}
ב/א תשובה מאהבה ח"א סי' קכז
ב/א תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קפא {מ"מ}
ב/ב אבני ציון ח"א סי' סז אות ג {מ"מ}, ח"ד עמ' סט {מ"מ}
ב/ב אור חדש (בלומ') דף עה ע"ג
ב/ב אמרי אמת (אמאדו) דף לז ע"ב
ב/ב אנצי"ת ע' בהמה טמאה הע' 42, 44, ע' בשר הע' 163
ב/ב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לט
ב/ב בכורי חיים ח"ג עמ' רכט
ב/ב בנין יחזקאל סי' ו, ופתיחה להל' פסח ח"א ס"ק כ
ב/ב גדולי שמואל כתובות דף ס, ב"מ דף פח ע"ב
ב/ב גנזי אבא עמ' קיג
ב/ב חי' חתם סופר
ב/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קצ {שעה"מ}
ב/ב חי' תורה על מכות (נדפס סו"ס מהרש"א הארוך על מכות) טז ע"ב
ב/ב חלקת מאיר
ב/ב כל בו ח"ו עמ' עט
ב/ב כתר נהורא עמ' קמט
ב/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קטו
ב/ב מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יט אות יב
ב/ב מרגליות הים סנהדרין נט ע"א אות יט {צ"פ}, נט ע"ב אות כ {צ"פ}
ב/ב מרחשת - מנחת חינוך - מנחת הזבח אות כד בהגהה
ב/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שיג
ב/ב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף צ ע"ד
ב/ב ניר לדוד
ב/ב עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 46, 47, 55, 56
ב/ב פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' לט, מא
ב/ב פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' כג-כד
ב/ב פתחי שערים דף יז ע"ג {מ"מ}, ל ע"ב
ב/ב קול דודי כריתות סי' לד
ב/ב קול מבשר ח"ב עמ' עח-עט {מל"מ}
ב/ב שאגת אריה סי' פ
ב/ב שארית יעקב (דניזון) ח"ב לולאות התלמוד סי' ו דף ח ע"א {שעה"מ}
ב/ב שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שפא
ב/ב שם טוב - השלמה
ב/ב שעורי ר' שלמה עמ' רצה {מ"מ}
ב/ב שער המלך
ב/ב שערי היכל זבחים עמ' רפד הערה 8 {מהבשר ומהחלב - השמיט את הדם}
ב/ב שפתי שושן עמ' קסו {מ"מ, אזהרה מן הדין}
ב/ג אבני נזר אהע"ז סי' שלב
ב/ג אבני ציון ח"א סי' סה אות ב, ו {מ"מ}, ח"ב סי' לד אות א, סי' לו אות ג, סי' נג אות א, ח"ג עמ' קיז
ב/ג אבני שהם (פרץ) דף נא ע"א {מל"מ}
ב/ג אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תרלט
ב/ג אור תורה (בלומ') דף קז ע"א-ע"ג, קח ע"א וע"ג, קט ע"ב, קי ע"ב, קיב ע"ג
ב/ג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 132
ב/ג אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' טז ד"ה ויש להעיר
ב/ג אמרי יושר בכורות דף ו ע"ב {מ"מ}
ב/ג אמרי כהן (וארשאוויאק) פרשת משפטים עמ' קלט {מ"מ - באיסור עשה לא נאסר היוצא}
ב/ג אנצי"ת ע' אבר מן החי הע' 30 {מל"מ}, ע' אדם הע' 42-43, ע' אסורי אכילה הע' 90
ב/ג אנצי"ת ע' בשר מן החי הע' 31, 35, 38, 44 {או"ש}
ב/ג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לה
ב/ג באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רצב {מ"מ}
ב/ג בגדי נהורין ח"ב סי' יא עמ' קו {מ"מ}
ב/ג בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קטו
ב/ג בית אהרן וישראל גל' יז עמ' נט
ב/ג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תנב, תנו
ב/ג בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' כ
ב/ג בית שערים או"ח סי' כה
ב/ג בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' קיג {מ"מ - היוצא מאיסור עשה}
ב/ג בנין הלכה עמ' צ
ב/ג בעקבי הצאן עמ' קסא
ב/ג ברור הלכה ע"ז כט ע"ב ציון ל
ב/ג ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כג עמ' נג
ב/ג בשבילי הקרבנות סי' כו אות ו
ב/ג בתי כנסיות דף מא ע"ד
ב/ג גבורת יצחק ביכורים עמ' קעא
ב/ג גזע ישי דף קפב ע"ב
ב/ג גן שושנים ח"ב עמ' קנו-קנח
ב/ג דבר שמואל (אבוהב) סי' רנג
ב/ג דברות אליהו ח"ה עמ' ח {בשר אדם - אכילת ערלתו}
ב/ג דברות אליהו ח"ו עמ' נ {מ"מ}
ב/ג דברי אברהם (מנדלסון) דף יג ע"ב {מל"מ - אבר מן החי באדם}
ב/ג דברי שמואל (מאדלינגר) דף ד ע"ב {מ"מ - יוצא מאיסור עשה מותר}
ב/ג דרך המלך (רבי)
ב/ג דרכי אהרן ח"ב עמ' כט
ב/ג המאיר לארץ [רדב"ז סי' ב אלפים קא]
ב/ג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לה ס"ק ד עמ' אלף קא {מ"מ בשם רמב"ן}
ב/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' עז
ב/ג זהב התרומה ביכורים עמ' קלג
ב/ג זכרון יהודה (לאש) דף סד ע"ד
ב/ג זכרון משה (קרונז'ק) עמ' יז {מ"מ - כל היוצא מן הטמא טמא רק בדבר האסור בלאו ולא בדבר האסור בעשה}
ב/ג חוקי חיים (גאגין)
ב/ג חותמי ברכה תשובה עד אות ט
ב/ג חי' הגר"ח החדש עמ' קעח
ב/ג חי' הריצ"ד
ב/ג חי' חתם סופר
ב/ג חי' כתב סופר קדשים עמ' קסח
ב/ג חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' צג, קכה, שבועות עמ' רי
ב/ג חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף מא
ב/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' לט עמ' קיז {מ"מ}
ב/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קכא, קפז-קפח
ב/ג חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף לו ע"ב
ב/ג טוב ירושלים על הרמב"ן ויקרא פי"א פסוק ג
ב/ג יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רנד
ב/ג יד המלך (פלומבו)
ב/ג יד סופר עמ' נט, סא
ב/ג יחל ישראל (תשנב) עמ' תיג
ב/ג יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' קפה
ב/ג ילקוט דברי אסף עמ' עז
ב/ג יקרא דשכבי (דוד) דרוש ד דף ו ע"ד, ז ע"ג
ב/ג כבוד הלבנון דף יד ע"ב {מ"מ - עשה}
ב/ג כל בו ח"ו עמ' צ
ב/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תעג
ב/ג כללי המצוות (תאומים) עמ' קעא {מ"מ}
ב/ג כמו השחר דף ד ע"ג
ב/ג כנה"ג [ריב"ש סי' שעג]
ב/ג כתר נהורא עמ' קנא
ב/ג לב דוד (פלדמן) עמ' פג {מ"מ - היוצא מהטמא טמא רק באיסור לאו}
ב/ג לבב דוד
ב/ג לבושי מרדכי יו"ד עמ' שמז
ב/ג להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' נג
ב/ג לקוטי סופר ח"א דף כז ע"א-ע"ב
ב/ג לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף כב ע"ג {מ"מ}
ב/ג מבי"ט (רובינ') דף קיא ע"א וע"ג
ב/ג מגילת סמנים עמ' קכד
ב/ג מהרי"ט אלגזי פ"א אות ד או"ק ב-ג
ב/ג מי הדעת עוקצין עמ' קמח-קמט
ב/ג מלאכת מחשבת עמ' קנד {או"ש}
ב/ג מלבושי יו"ט ח"ב קל וחמור סי' ג
ב/ג מלך שלם דף צב ע"א
ב/ג מנחת בצלאל עמ' לו
ב/ג מנחת חינוך ח"א עמ' טו, ק, קטז {מ"מ}, ח"ב עמ' ק, קטו, קטז, קלב, ח"ג עמ' קעג, קצז-קצח
ב/ג מעין החכמה עמ' ק
ב/ג מעיני המים
ב/ג מעיני התורה ח"א עמ' צה
ב/ג מצודת דוד (שפרבר) עמ' שטז
ב/ג מרחשת ח"א סי' כט אות א
ב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ג משב יעקב ח"א
ב/ג משברי ים אחע"א עמ' תרנט
ב/ג משך חכמה שמות פכ"ג פס' יט
ב/ג משכנות אפרים שבת סי' יז
ב/ג משנה הלכות ח"ג סי' קיא, קיז
ב/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שיג, שטו
ב/ג משנת יעקב כאן
ב/ג משנת יעקב מדע עמ' יט
ב/ג משנת יעקב נזיקין עמ' פז {האדם נפש חיה}
ב/ג משנת משה סנהדרין עמ' קנח
ב/ג משנת שמחה
ב/ג משפטי דרבנן עמ' לה
ב/ג משפטי שלמה ח"א סי' יב עמ' מב {מ"מ}
ב/ג מתנת כהונה בכורות עמ' צא
ב/ג נועם ח"ג עמ' שכ, ח"ה עמ' שלב [אגרות משה יו"ד סי' רכט]
ב/ג נועם ח"ו עמ' צ {מ"מ - איסור הנאה ממת}
ב/ג נחלת שמואל דף מא ע"ג {מל"מ}
ב/ג נרות אהרן
ב/ג נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף לו
ב/ג ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' ח
ב/ג עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 54-56, 58
ב/ג עין חנוך עמ' רע
ב/ג עין יהודה עמ' סז, עד {מ"מ - כל היוצא מהטמא טמא רק באיסור לאו}
ב/ג פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' מג {מל"מ}
ב/ג פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' כה
ב/ג פלח הרמון לקוטים חדשים עמ' ל
ב/ג פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תריד {מ"מ}
ב/ג פרי האדמה ח"א
ב/ג פרי עץ חיים (קרויס) עמ' פה
ב/ג פתחי שערים דף ה ע"ג, ל ע"ב
ב/ג צפונות טז עמ' מד {מ"מ}
ב/ג צרור החיים (יעקב)
ב/ג קהלת יעקב (אלבעלי)
ב/ג קול דודי כריתות סי' תקי, תקיד
ב/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף קד
ב/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' תב
ב/ג רנת יצחק תהלים עמ' תפו
ב/ג ש"ך יו"ד סי' עט ס"ק ד
ב/ג שביעי קדש עמ' קמו
ב/ג שדה יצחק עמ' ד
ב/ג שו"ת הרשב"א ח"א סי' שסד, ח"ג סי' רנז
ב/ג שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קנג-קנד, קנו
ב/ג שו"ת רשב"ש עמ' תלו-תלז
ב/ג שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' צה {מ"מ}
ב/ג שלום ירושלים עמ' קט
ב/ג שלמי יוסף בכורות עמ' צא
ב/ג שם אליעזר דף נד ע"ב
ב/ג שם טוב
ב/ג שם משמעון (פולק) ח"א דף עג
ב/ג שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תעא
ב/ג שער המלך ח"ב עמ' עט
ב/ג שער יהודה כאן, ודף מב {לח"מ}
ב/ג שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שב {מ"מ - יוצא מאיסור עשה}
ב/ג שערי שמחה (רפיש) דף מ ע"ג
ב/ג שערי תורה (לעוו) חולין עמ' ז
ב/ג שרידי אש ח"ב עמ' עו, תטז {מ"מ}
ב/ג תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ו ס"ק יא-יב, סי' ז ס"ק ט, סי' מא ס"ק א, יט
ב/ג תועפת ראם (גטיניו) דף סו ע"ג
ב/ג תורה ודעת תשסה-תשסו עמ' שב
ב/ג תחומין ח"ח עמ' 377
ב/ג תחומין חט"ו עמ' 357
ב/ג תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' ח, כה {מ"מ}
ב/ד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לט
ב/ד ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' ריא
ב/ד גדולי ציון (תרע) דף ז ע"א
ב/ד גדולי ציון (תשנב) עמ' מז {לאו הבא מכלל עשה בצפור טמאה}
ב/ד חי' הגר"ח החדש עמ' רג
ב/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין סו ע"ב]
ב/ד חיים שאל ח"ב סי' מב אות כז
ב/ד חלקת מאיר
ב/ד חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שלט
ב/ד ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רג
ב/ד כל בו ח"ו עמ' עט
ב/ד מאירי ב"מ ע ע"ב הערה 277
ב/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קיח
ב/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שטו, שכא
ב/ד סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' עב
ב/ד ספרי דבי רב ח"ג עמ' רסא
ב/ד עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 53, 55
ב/ד עמודי שלמה ח"ב עמ' קי
ב/ד ענפי ארז (זי') דף קצה ע"א {צ"פ}
ב/ד פותח יד
ב/ד פנים מאירות ח"ב סי' קכז, קצז
ב/ד שנות חיים (קלוגר) עמ' שעה
ב/ד תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ז ס"ק ב, ד, י-יד
ב/ד תחומין חט"ו עמ' 357
ב/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כב ע"ג, כג ע"א
ב/ה גור אריה ויקרא פ' ז הע' 167
ב/ה הערות ר"י ליינר
ב/ה הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רנ
ב/ה ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רד
ב/ה כל בו ח"ו עמ' עט
ב/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קכ, ח"ג עמ' רלא
ב/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שכט
ב/ה ענפי ארז (זי') דף מא ע"א
ב/ה פנים חדשות [מהרלב"ח פד]
ב/ה שו"ת מהרלב"ח סי' פו
ב/ה שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קכב
ב/ה שם טוב
ב/ה תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ז ס"ק יג
ב/ה תועפת ראם (גטיניו) דף סו ע"ג, סז ע"א {מל"מ}
ב/ה תשובה מאהבה ח"א סי' קכו
ב/ו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לט
ב/ו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קא
ב/ו בנין יחזקאל, פתיחה להל' פסח ח"ב ס"ק יד
ב/ו גבורת יצחק (תשמח) דף סא
ב/ו גבורת יצחק (תשסו) עמ' נד
ב/ו דברות משה שבת ח"א סי' יז ענף ה
ב/ו ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רח
ב/ו כל בו ח"ו עמ' פ
ב/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קלא
ב/ו משאת המלך (אדרי)
ב/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' של
ב/ו נחלי יהושע עמ' קג {מ"מ}
ב/ו נתן פריו הל' נדה עמ' סא {האוכל שרץ - מזיק לגופו}
ב/ו ס' סת"ם עמ' רסה
ב/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רס
ב/ז אסיפת שמועות תשרי עמ' כד
ב/ז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לט
ב/ז אש קודש מעילה עמ' קלד
ב/ז בנין הלכה עמ' צו {צ"פ}
ב/ז דברות משה שבת ח"א סי' יז ענף ג, ה
ב/ז דברי יצחק (הרצוג) דף מו ע"ג {איסור שרצים בכעדשה}
ב/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 23
ב/ז זכרון בנימין ח"ב עמ' תקלט-תקמ
ב/ז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קפח
ב/ז חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף נו ע"ג
ב/ז יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קפו
ב/ז יד המלך (פלומבו)
ב/ז יכין ובועז ח"א סי' ה עמ' 40
ב/ז ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רו
ב/ז כל בו ח"ו עמ' פ
ב/ז מלאכת שלמה (חכים)
ב/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' קכא, קלא, ח"ג עמ' רלב
ב/ז משאת המלך (אדרי)
ב/ז משנת יעקב
ב/ז עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא א עמ' ח {מ"מ}
ב/ז פסקי אליהו ח"א עמ' ע
ב/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רס
ב/ח בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' ריד
ב/ח דבר יהושע ח"ב סי' סז אות י
ב/ח הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' ריב
ב/ח חדושים ובאורים (גרי') מעילה טז ע"ב
ב/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שכ-שכא
ב/ח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף צז ע"א
ב/ח יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שמח
ב/ח יד סופר עמ' קסט
ב/ח כל בו ח"ו עמ' פ
ב/ח לבב דוד
ב/ח מאורות נתן (הורוביץ) דף ט ע"ב {מ"מ}
ב/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' קלא-קלב
ב/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ח פני משה (שלז')
ב/ח פסקי אליהו ח"א עמ' ע
ב/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רס
ב/ח שם טוב
ב/ח שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צו ע"ג
ב/ט אב"י יושב אהל עמ' 160 {הגהמ"י}
ב/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' לז {דם בהמה טמאה}
ב/ט אש קודש מעילה עמ' קלג-קלה
ב/ט דברות משה שבת ח"א סי' יז ענף ג, ה
ב/ט דעת ותבונה מכשירין עמ' שנט
ב/ט זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קכ {נחש}
ב/ט זבחי צדק (דיסקין) עמ' קצ {דם שרצים}
ב/ט זכרון בנימין ח"ב עמ' תקמ
ב/ט חי' בר נחמני דף ז ע"ג {מ"מ - קל לא מצטרף לחמור}
ב/ט חי' הראי"ה
ב/ט חי' הריצ"ד
ב/ט חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שלט
ב/ט יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קפה
ב/ט יד המלך (פלומבו)
ב/ט יצחק ירנן [ע"ל הלח"מ מ"ש שנשמט מכאן וכתוב אחר הלכה יד]
ב/ט לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' יד ס"ק ד
ב/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' קכא, קלא-קלב
ב/ט מעוז הים (וילנא תרלא) דף ח ע"ב {טריפה אינה חיה}
ב/ט מצודת דוד (שפרבר) עמ' תכז
ב/ט מרגליות הים סנהדרין ד ע"א אות יג {צ"פ}
ב/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ט עבודת לוי (רוד') דף מה ע"ג
ב/ט עטרת טוביה
ב/ט פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' עג
ב/ט צמח מנחם דף עד ע"ב {הגהמ"י}
ב/ט שם טוב
ב/ט שערי טהר ח"א שער ד סי' ג אות א
ב/ט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צו ע"ג
ב/ט תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קפא-קפב
ב/י אסיפת שמועות תשרי עמ' כט
ב/י אפיקי ים ח"ב דף קנז
ב/י אש קודש מעילה עמ' קלה, קלז
ב/י ביתאל ח"א דף נד ע"א
ב/י דברות משה שבת ח"א סי' יז ענף ג
ב/י דברי יששכר דף יא ע"ב
ב/י דעת ותבונה מכשירין עמ' שנט
ב/י זכרון בנימין ח"ב עמ' תקמ
ב/י יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קפו
ב/י יצחק ירנן
ב/י לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף יח ע"ג
ב/י מנחת חינוך ח"ב עמ' קד, קכא, קלא-קלב
ב/י מצודת דוד (שפרבר) עמ' תכז
ב/י משנת יעקב
ב/י שו"ת הרדב"ז סי' אלף קיט
ב/י שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' ק
ב/יא אהלי תם עמ' צח
ב/יא אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק מד
ב/יא ברית הלוי השלם
ב/יא דברי יוסף (קונביץ) עמ' 179
ב/יא דליית הכרם עמ' תתתיד {ומחלוקתם} [פי' וחלוקתם כמו זית וכותבת וגריס וכיוצא]
ב/יא הגהות אליעזר דף ס ע"א
ב/יא הגהות חבר בן חיים
ב/יא הגהות ר' נחום טרעביטש
ב/יא המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 11
ב/יא זכרון בנימין ח"ב עמ' תקלט
ב/יא חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' סה
ב/יא חי' ר"י נחמיה סי' קעו אות ה
ב/יא חלקת מאיר
ב/יא ימות המשיח בהלכה עמ' רעה {שיעורין הל"מ}
ב/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכה, תקמז
ב/יא לבושי מרדכי או"ח עמ' תח
ב/יא לי לישועה
ב/יא לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 61
ב/יא מלאכת מחשבת עמ' לח
ב/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' קכא, קלא
ב/יא מסכת הלכה למשה מסיני דף י
ב/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יא משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף לו ע"א {שיעורים הל"מ}
ב/יא עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קפ
ב/יא עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קלו
ב/יא קול דודי ר"ה סי' רלג
ב/יא שו"ת ר"י מילר עמ' לט-מ
ב/יא שם טוב
ב/יא שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' צח
ב/יא שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 105
ב/יא שערי חכמה - שב שמעתתא דף עב ע"ג
ב/יא שערי תורה (לעוו) ח"ג דף סה ע"א
ב/יא תשובה שלמה יו"ד סי' ח
ב/יב אור תורה (בלומ') דף קי ע"ד {מ"מ}
ב/יב אנצי"ת ע' בל תשקצו הע' 4
ב/יב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לט
ב/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/יב באר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 115 {צפרדע}
ב/יב באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תצד {משום בל תשקצו}
ב/יב ברור הלכה ע"ז לט ע"א לפני ציון ג
ב/יב ברכות שמים מכות פ"ג אות שפו, ת, תסז {מ"מ - לוקה פעם אחת על שני לאוין באותו איסור}
ב/יב ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נט עמ' קנז
ב/יב דברי אור ח"ג עמ' צח
ב/יב דברי אפרים סי' י דף יג ע"ב {לוקה בכזית גם אם אין לשון אכילה}
ב/יב דברי יואל - שו"ת עמ' קעב
ב/יב המאיר לארץ
ב/יב זכור לאברהם (אביגדור)
ב/יב חבורי טהרה עמ' קפז {מ"מ}
ב/יב חזו"א יו"ד סי' יד (א) ס"ק יב
ב/יב חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' מו
ב/יב חי' הראי"ה
ב/יב חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קכט
ב/יב חלקת מאיר
ב/יב יבול היובלות עמ' 87
ב/יב ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רח
ב/יב יסוד ושורש העבודה, צוואה סי' מ
ב/יב יצחק ירנן [בהלכה זאת שייך מ"ש הגהמ"י ד"ה ואע"פ]
ב/יב כל בו ח"ו עמ' פ
ב/יב להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' פד
ב/יב לחם יהודה
ב/יב מוריה גל' קסא עמ' פט
ב/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' קיח, קלו
ב/יב מעיני המים
ב/יב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' צח
ב/יב משאת המלך (אדרי)
ב/יב משנת יעקב קרבנות עמ' רסה
ב/יב משנת שמחה
ב/יב עין התכלת עמ' קד, קו
ב/יב עין חנוך עמ' רע {מ"מ}
ב/יב פני משה (שלז')
ב/יב פרי שמואל מכות עמ' קכה
ב/יב צפנת פענח בראשית עמ' ב-ג
ב/יב שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים קא
ב/יב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קפ, קפב-קפג, קפט
ב/יב שם טוב
ב/יב שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קנו
ב/יב שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' רעג, רעה
ב/יב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשסב
ב/יג אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' קל
ב/יג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לט
ב/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/יג באמונה שלמה עמ' שה
ב/יג באר דוד שבת ח"ב סי' לה אות ב
ב/יג בית אהרן וישראל גל' נג עמ' לו-לח {לוקה 3 על שרץ הארץ}
ב/יג ברור הלכה מכות טז ע"ב ציון ה
ב/יג הגהות חבר בן חיים
ב/יג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כה ס"ק כא
ב/יג חוות יאיר (תשנז) עמ' רצז
ב/יג חי' הראי"ה
ב/יג חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קכח, קמ
ב/יג חמדת ישראל ח"א דף כט ע"ב
ב/יג כל בו ח"ו עמ' פא
ב/יג מבוא למשנה תורה עמ' 116
ב/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' קלח
ב/יג מעשה רקח
ב/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יג משנת יעקב
ב/יג שערי טהר ח"ה שער ב סי' לד אות ב
ב/יג תורה שלמה בראשית פ"א אות תשו
ב/יד אור הישר [שבות יעקב ח"ג סי' קד]
ב/יד אמרי כהן (וילמן) חולין סי' ז ס"ק ד
ב/יד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לט
ב/יד באר דוד שבת ח"ב סי' לה אות ב
ב/יד ברור הלכה מכות טז ע"ב ציון ד
ב/יד ברכת הנצי"ב (תשנז) תו"כ עמ' כג
ב/יד גבורת יצחק (תשמח) דף סא
ב/יד גבורת יצחק (תשסו) עמ' נה
ב/יד גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' ט
ב/יד הגהות חבר בן חיים
ב/יד הגהות רימ"א {לח"מ}
ב/יד חזו"א על הרמב"ם
ב/יד חי' הראי"ה
ב/יד חי' כתב סופר קדשים עמ' קס
ב/יד כבודה של תורה ח"ג עמ' קלב
ב/יד כל בו ח"ו עמ' פא
ב/יד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תע
ב/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' קלג, קלח
ב/יד מענה לשון עמ' צח
ב/יד מעשה רקח
ב/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יד משאת מרדכי מכות עמ' קג
ב/יד משך חכמה ויקרא פי"א פס' מג
ב/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שלג
ב/יד משנת יעקב
ב/יד ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' צו
ב/יד סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קמב
ב/יד פרי שמואל מכות עמ' קכה
ב/יד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קסא ע"א
ב/יד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 321
ב/יד קהלת יעקב (אלבעלי)
ב/יד רב ברכות (רי"ח) עמ' לד
ב/יד ריח שדה דף לט ע"ב, מא ע"ב, מג ע"ד
ב/יד שערי טהר ח"ה שער ב סי' לד אות ב
ב/יד תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' שעא, שעג
ב/טו אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' א ד"ה ובמקור
ב/טו אנצי"ת ע' בדיקת תולעים הע' 1, 3, 21
ב/טו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לט
ב/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/טו באר דוד שבת ח"ב סי' לה אות ב
ב/טו דברות אליהו ח"ד עמ' ל {תולעים שנראים רק במיקרוסקופ}
ב/טו הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כה ס"ק כא
ב/טו חי' הגרז"ס קדשים עמ' רנז
ב/טו חי' ר"י מנרבונה עמ' כז
ב/טו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שכב, שע {מ"מ}
ב/טו כבודה של תורה ח"ג עמ' קלב
ב/טו כל בו ח"ו עמ' פא
ב/טו כתב סופר יו"ד סי' מח ד"ה אלא דלשיטת {מעשים פשוטים}
ב/טו לב אריה (בראד) חולין נח ע"ב (ד"ה בתוס')
ב/טו לב שלם [מגילת ספר לאוין דף סב ע"א]
ב/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' קלג
ב/טו מענה לשון עמ' צח
ב/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שלג
ב/טו משנת יעקב
ב/טו ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' צה-צו
ב/טו ס' הפרנס עמ' כו
ב/טו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תקח
ב/טו פרי שמואל מכות עמ' קכה
ב/טו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קסב ע"ד, קסג ע"א-ע"ב, קסה ע"ג
ב/טו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 324, 330
ב/טו קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' סז {מ"מ}
ב/טו רב ברכות (רי"ח) עמ' לד-לה {מ"מ - אם נימוח - דין בריה}
ב/טו ריח שדה דף מה ע"ג-ע"ד
ב/טו שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' לא
ב/טו שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' יט
ב/טו שם טוב
ב/טו תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' שעב
ב/טו תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 167
ב/טו תשובות ראב"י אב"ד סי' ה הערה 20
ב/טז אהל תורה (קוק) עמ' קפג
ב/טז אנצי"ת ע' אין מבטלין הע' 32
ב/טז בשולי גליוני עמ' תמט
ב/טז גבורת יצחק (תשסו) עמ' נה-נו
ב/טז דברי אפרים סי' י דף יא ע"א-ע"ד, יב ע"ב-ע"ג
ב/טז דברי מרדכי (קרישפין) דף י ע"ב
ב/טז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כה ס"ק כא
ב/טז זכור לאברהם (אביגדור)
ב/טז חזו"א על הרמב"ם
ב/טז חזקה רבה יו"ד הלכה קב
ב/טז חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קעב
ב/טז מגילת ספר לאוין דף סב ע"א
ב/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' קלג
ב/טז נר מצוה (ואלק) שרשים דף לה ע"ד {יצא מתוך האוכל לתוך אוכל אחר}
ב/טז פי אריה דף כג ע"ד {פירש מקצתה}
ב/טז פרי שמואל מכות עמ' קכז
ב/טז קהל יהודה - חי' השו"ע דף ב ע"ב
ב/טז שם טוב
ב/טז תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' שע
ב/יז אבני נזר או"ח סי' תפג אות ד
ב/יז אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' יז, כא
ב/יז אור הישר [קובץ הערות סי' נט]
ב/יז אור תורה (בלומ') דף קיג ע"ב, קטו ע"א-ע"ב {תולעים בבשר}
ב/יז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 133
ב/יז אמרי שפר (סגל) עמ' נה-נו
ב/יז אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' ב אות ה
ב/יז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות מג
ב/יז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קנד {מ"מ}
ב/יז אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' כא, קצט
ב/יז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/יז באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' פח
ב/יז בית אהרן וישראל גל' ג עמ' יא, גל' יז עמ' ס
ב/יז בית אפרים יו"ד (תרמד) דף כט ע"א
ב/יז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תמט
ב/יז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תצא {בשר ודג שהתליעו}
ב/יז בן פורת (ענגל) ח"א סי' יא דף נז ע"ג-ע"ד
ב/יז בן פורת (ענגל) ח"א סי' יא דף נז ע"ג-ע"ד
ב/יז ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קעו
ב/יז בשבילי הקודש סי' טז אות ד {תולעת בבשר}
ב/יז בשבילי הקרבנות סי' לו אות ז {תולעת בבשר}
ב/יז דברי אפרים סי' י דף יד ע"א-ע"ג
ב/יז דגל יהודה (קמינר) עמ' קמא
ב/יז דרכי אהרן ח"א עמ' לו
ב/יז המדות לחקר ההלכה מדה יט אות מג
ב/יז זבחי צדק (דיסקין) עמ' רס {תולעי דגים}
ב/יז חזו"א יו"ד סי' יד (א) ס"ק יג
ב/יז חזו"א על הרמב"ם
ב/יז חי' הראי"ה
ב/יז יד המלך (פלומבו)
ב/יז ימי שלמה
ב/יז כבוד הלבנון דף יט ע"ג {מ"מ - תולעים שנתהוו אחר מיתתו}
ב/יז כל בו ח"ו עמ' פד
ב/יז לב לדעת זבחים סי' כב אות יב
ב/יז לבב דוד
ב/יז להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' לא
ב/יז להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' סו
ב/יז להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' סא
ב/יז להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' עח
ב/יז להורות נתן במדבר עמ' פה
ב/יז לחם יהודה
ב/יז לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף כא ע"ד
ב/יז מזכרת חיים עמ' נה
ב/יז מלאכת מחשבת עמ' קנו
ב/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' קלג
ב/יז מעיני המים
ב/יז מפענח צפונות עמ' 124, 231
ב/יז מראה אש ח"ב עמ' ט, יג
ב/יז מרומי גלים עמ' סה, עב
ב/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תפו
ב/יז משנה שכיר יו"ד עמ' קח
ב/יז משנת יעקב
ב/יז נתן פריו ביצה עמ' נב
ב/יז נתן פריו נדרים עמ' ד, מכות עמ' קפב, חולין עמ' צב
ב/יז נתן פריו סוכה עמ' רלד
ב/יז ס' הפרנס עמ' כט
ב/יז עסק התורה עמ' סג
ב/יז פרי האדמה ח"ד
ב/יז פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף כו ע"ד
ב/יז פרשת המלך
ב/יז צפנת פענח בראשית עמ' קנד
ב/יז קדשי יהושע עמ' תקמז
ב/יז קובץ הערות (תשסג) סי' נט אות יא, טו
ב/יז קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף מח ע"ד-מט ע"א
ב/יז קרבן שמואל דף מו ע"ד
ב/יז ראשית בכורים דף פז
ב/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' פג
ב/יז שיח השדה (פרומר) עמ' לה
ב/יז שם טוב
ב/יז שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קא
ב/יז שערי טהר ח"ב שער ד סי' יד אות א, ח"ה שער א סי' טו אות א, שער ב סי' ו אות ב, סי' כו אות ו, סי' לב אות ב, ח"ח סי' נא, ודף תכז ע"ד, תכח ע"ב
ב/יח ברור הלכה קדושין כא ע"ב ציון ג
ב/יח הגהות חבר בן חיים
ב/יח התורה והתלמוד ח"ד עמ' 189 {מ"מ}
ב/יח ודברת בם עמ' תקכט-תקל
ב/יח זכור לאברהם (אביגדור)
ב/יח חי' כתב סופר
ב/יח חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קלג
ב/יח חי' ר' יונתן אייבשיץ = חסדי יהונתן ח"א סי' לז
ב/יח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קצג-קצד, רא
ב/יח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א סי' לט-מא
ב/יח יבין שמועה (בירדוגו) ח"א עמ' כז
ב/יח יד יהודה (אשכנזי) דף ה ע"א-ע"ג
ב/יח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לז
ב/יח כל בו ח"ו עמ' פה
ב/יח כרתי ופלתי סי' פד אות ב
ב/יח כתב סופר יו"ד סי' מח ד"ה וטרם {וי"ל שכל שנמצאו}
ב/יח כתבי העלוי מראקוב עמ' קמד
ב/יח לב אריה (בראד) חולין סז ע"א
ב/יח מהרי"ט אלגזי פ"ח אות פא או"ק א
ב/יח מנחת חינוך ח"א עמ' רפ, ח"ב עמ' קלז
ב/יח מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רס
ב/יח מעשה רקח
ב/יח פינות הבית דף מט ע"ד
ב/יח פרי האדמה ח"ד
ב/יח קהלת יעקב (אלבעלי)
ב/יח שפתי דעת ח"א עמ' רטו {מגדל עוז}
ב/יח תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' שעא
ב/יט אמרי יושר חולין סז ע"ב ס"ק ה
ב/יט אמרי כהן (וילמן) חולין סי' ז ס"ק ד
ב/יט ארחות חיים ח"ב סי' כה אות מג
ב/יט באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תצד {בימים ובנחלים אסור אפילו לא פירש}
ב/יט כל בו ח"ו עמ' פה
ב/יט משנת יעקב
ב/יט תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' שעא
ב/כ אבן הספיר עמ' מג
ב/כ ארחות חיים ח"ב סי' כה אות מג
ב/כ באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תצד {עובר משום שרץ הארץ}
ב/כ גבורת יצחק (תשמח) דף סג
ב/כ גבורת יצחק (תשסו) עמ' נז
ב/כ דברי אפרים סי' י דף יא ע"ג
ב/כ חבורי טהרה עמ' קפח
ב/כ חי' כתב סופר קדשים עמ' קנט
ב/כ כתב סופר יו"ד סי' מח ד"ה ומה {ולוקין עליה}
ב/כ משנת יעקב
ב/כ פני משה (שלז')
ב/כ שו"ת הרמ"ז סי' א
ב/כא אבן האזל קדשים ח"א דף נט ע"א
ב/כא אנצי"ת ע' אסורי אכילה הע' 156, ע' בריה הע' 39, 41
ב/כא ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לט
ב/כא בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כב ע"ב-ע"ג, כג ע"א
ב/כא בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' ריג
ב/כא בן ידיד
ב/כא בנין הלכה עמ' צ
ב/כא ברור הלכה מכות יז ע"א ציון ג
ב/כא ברכת ראובן דף קפב ע"ג
ב/כא גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' נח
ב/כא גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' טז
ב/כא דבר יהושע ח"ג יו"ד סי' יט
ב/כא דבר יהושע ח"ה יו"ד סי' ד
ב/כא הגהות חבר בן חיים
ב/כא הר המלך ח"ד עמ' לז
ב/כא זכור לדוד עמ' מח
ב/כא זכרון בנימין ח"ב עמ' תקלג
ב/כא חי' הריצ"ד לקמן פ"ד ה"ג
ב/כא חי' כתב סופר נזיקין עמ' קעד {מ"מ}
ב/כא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' רפח, שלג, שלח
ב/כא חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף ק ע"ד
ב/כא יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נז
ב/כא כל בו ח"ו עמ' פ
ב/כא כרתי ופלתי סי' קג אות א {מ"מ}
ב/כא כתב סופר יו"ד סי' עא ד"ה אלא הא {מ"מ - הנברא בבורות}, ד"ה וגם {מ"מ - לפיכך אין לוקחין כלי}
ב/כא לב איש עמ' תקח
ב/כא מאור למלך פסחים עמ' צד
ב/כא מחובר לטהור סי' ד אות ה
ב/כא מחנה לויה (תשעד) עמ' שנח
ב/כא מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' צ
ב/כא מנחת חינוך ח"ב עמ' קלג-קלה
ב/כא מנחת מחבת עמ' כב
ב/כא מעשה רקח
ב/כא מרגליות הים סנהדרין מח ע"א אות א {צ"פ}
ב/כא מרחשת ח"א סי' א אות א
ב/כא משאת מרדכי מכות עמ' קד
ב/כא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שלו {סרחה ונשתנית צורתה}
ב/כא נרות אהרן
ב/כא נתן פריו מכות עמ' קסג
ב/כא ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' צה
ב/כא סדר יעקב ח"ב לדף סח ע"ב אות ב
ב/כא פאת ים שבועות עמ' מב
ב/כא פרי שמואל מכות עמ' קכט
ב/כא פרשת המלך
ב/כא קהל יהודה - חי' השו"ע דף כג ע"א וע"ג
ב/כא קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קכג {מ"מ}
ב/כא רב ברכות (רי"ח) עמ' לד
ב/כא רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' מב
ב/כא שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רצב
ב/כא שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שעט
ב/כא שושנת העמקים (תאומים) עמ' קפ, קפב
ב/כא שערי טהר ח"א שער ד סי' ג אות ב, ח"ה שער א סי' טז אות כד
ב/כא תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' א אות א
ב/כא תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשסח
ב/כב אבן הספיר עמ' ט
ב/כב אור תורה (בלומ') דף קיג ע"ב-ע"ג, קיד ע"ב
ב/כב אנצי"ת ע' בריה הע' 42-44
ב/כב בריכת ירושלים עמ' פו
ב/כב ברכת ראובן דף קפב ע"א-ע"ד
ב/כב דברי אפרים סי' י דף יג ע"ב {חסרה אינה בריה}
ב/כב חיי וחמרא דף ט ע"ד (עמ' לז במהד' תשסב)
ב/כב חיים ומלך
ב/כב חמדת ישראל ח"א דף ל ע"ד
ב/כב מחובר לטהור סי' ד אות ה
ב/כב מנוחת אשר ח"א דף נה ע"ד {מל"מ}
ב/כב מנחת חינוך ח"ב עמ' קלד
ב/כב משברי ים אחע"א עמ' קכג
ב/כב משנה הלכות ח"ח סי' רלה
ב/כב שו"ת מהרלב"ח סי' פח
ב/כב שמחתי באומרים לי עמ' שלז, שנא {מ"מ}
ב/כב תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' א אות א
ב/כג אבן הספיר עמ' מג
ב/כג אור תורה (בלומ') דף קיג ע"ב-ע"ג, קיד ע"א {האוכל נמלה פורחת}, קיד ע"ב {נמלה שמתהווה מהפירות}
ב/כג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 133
ב/כג בית אהרן (צוקרמן) עמ' קב
ב/כג בן אשר סי' י אות כה, הערה ה, סי' מט אות ד {גרי"ז}
ב/כג בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' ז
ב/כג בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' יד
ב/כג בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' סג
ב/כג בעקבי יעקב עמ' קא
ב/כג ברור הלכה מכות טז ע"ב ציון ה, ו
ב/כג גבורת יצחק (תשמח) דף סא
ב/כג גבורת יצחק (תשסו) עמ' נה
ב/כג דברי אפרים סי' י דף יא ע"ב-ע"ג, יג ע"ג-ע"ד {ראב"ד}, טו ע"א {ראב"ד}
ב/כג דליית הכרם עמ' תתתיד {שפרין}
ב/כג דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 179
ב/כג הגהות אליעזר דף ס ע"א
ב/כג חבורי טהרה עמ' קפז
ב/כג חי' הגר"ח החדש עמ' תצא
ב/כג חי' הגרי"ז
ב/כג חי' הראי"ה
ב/כג חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קמח
ב/כג חמדת ישראל ח"א דף כט ע"ב-ע"ג {לח"מ}
ב/כג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רד
ב/כג טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' ריח {מ"מ}
ב/כג יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קיב {גרי"ז}
ב/כג להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' פו
ב/כג מנחת בצלאל עמ' צז
ב/כג מעיני המים
ב/כג מפניני הרב עמ' קצד
ב/כג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' צח
ב/כג מקור ברוך (פייתוס) דף שצ ע"ג
ב/כג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/כג משא יד ח"א עמ' סב {גרי"ז}
ב/כג משאת מרדכי מכות עמ' קה
ב/כג משאת משה (חברוני) פסחים סי' כט עמ' מד
ב/כג משנת חיים בראשית עמ' קלח
ב/כג משרת משה (נבר)
ב/כג נר מצוה (ואלק) שרשים דף לה ע"ב-ע"ד, לו ע"א-ע"ד
ב/כג נתן פריו מכות עמ' קסב
ב/כג סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קמד
ב/כג עבודת הזבח תמורה סי' ב
ב/כג עיצומו של יום סי' ד ס"ק יז {גרי"ז}
ב/כג פרי אברהם אליעזר עמ' שצה {גרי"ז}
ב/כג פרי שמואל מכות עמ' קכד, קכו
ב/כג שושנת העמקים (תאומים) עמ' קפ-קפא
ב/כג שם טוב
ב/כג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שמג {מ"מ}
ב/כג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תכ
ב/כג שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קיא, קנו
ב/כג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שלא
ב/כג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' מו
ב/כג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קפב
ב/כג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תנב {גרי"ז}
ב/כג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שעד
ב/כג שער יהודה
ב/כג שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכט ע"ב
ב/כג תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשסא, תשסה, תשסז
ב/כג תיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' רי
ב/כד אחיעזר ח"ב סי' ו אות ד
ב/כד ארץ יהודה
ב/כד בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' יד {כ"מ}
ב/כד ברור הלכה מכות טז ע"ב ציון ט
ב/כד ברית הלוי השלם
ב/כד ברכות שמים מכות פ"ג אות רלג
ב/כד ברכת ראובן דף קפב ע"ב, קפג ע"ד, קפד ע"א
ב/כד גבורת יצחק מכות עמ' שו
ב/כד גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' ג
ב/כד דברי אפרים סי' י דף יא ע"א, יב ע"ג, יג ע"ב, טו ע"ג
ב/כד דברי אפרים סי' י דף יב ע"א
ב/כד זית רענן ח"א עמ' תקסו
ב/כד זכר יצחק (תשן) עמ' רצב
ב/כד זכר ליעקב עמ' ס
ב/כד חי' הראי"ה
ב/כד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מכות טז ע"ב]
ב/כד חי' חתם סופר
ב/כד חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף נה
ב/כד חי' תורה על מכות (נדפס סו"ס מהרש"א הארוך על מכות) טז ע"ב
ב/כד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' רכו-רכז, רכט-רל
ב/כד ישורון ח"י עמ' רפה
ב/כד כמו השחר דף ל ע"ב
ב/כד לבב דוד
ב/כד ללמוד על הכלל עמ' קג, קז
ב/כד מחנה דוד (בונאן) דף מד ע"א
ב/כד מנחת חינוך ח"ב עמ' קלה-קלו
ב/כד מעיני המים
ב/כד מרחשת ח"א סי' כג אות ב
ב/כד משאת מרדכי מכות עמ' קד
ב/כד משברי ים אחע"א עמ' קכג {משום נבילה}
ב/כד משברי ים אחע"א עמ' שפג, תקכה
ב/כד משרת משה (נבר)
ב/כד נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' לד אות ג
ב/כד עדות בישראל
ב/כד עקבי ברכה עמ' פד
ב/כד קהלת יעקב (אלבעלי)
ב/כד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' מב {שש מלקות}
ב/כד שם טוב
ב/כד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שעד
ב/כד שערי תורת בבל עמ' 172


ג/267 הלכות מאכלות אסורות פרק ג *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


ב/כד תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשסו
ג/רה"פ אורה ושמחה
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ משנת יעקב
ג/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' קסה-קסז
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ צפנת פענח
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/א אבי עזרי ח"א
ג/א אור ליהודה (תשנט) עמ' רכז
ג/א אות היא לעולם ח"א דף מא ע"ד
ג/א אחיעזר ח"ב סי' י אות יא
ג/א אמונת יהושע עמ' אלף שעג
ג/א אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' יא ד"ה עכ"פ
ג/א אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 141
ג/א ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לג
ג/א באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קב
ג/א בדבר מלך חי"א עמ' רסא
ג/א בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' י
ג/א בית ישחק
ג/א בעקבי הצאן עמ' קסא
ג/א בשבילי הקרבנות סי' כו אות ט {אינה יולדת}
ג/א בתי כנסיות דף מא ע"ב
ג/א גבורת יצחק תרומות עמ' רנז, ביכורים עמ' קעב
ג/א גן שושנים ח"ב עמ' קנז
ג/א דבר יהושע ח"ג יו"ד סי' יח, ח"ה יו"ד סי' ד
ג/א דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' ע
ג/א דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' עו
ג/א דור דורים עמ' שלח
ג/א דרכי אהרן ח"ב עמ' ל
ג/א הערות ר"א סופר למאירי ע"ז מ ע"ב הערה ד
ג/א זהב התרומה תרומות עמ' רלב
ג/א זכר יצחק (תשן) עמ' קפד
ג/א חבורי טהרה עמ' עא
ג/א חי' כתב סופר
ג/א חיי אברהם (צציק) עמ' רה
ג/א חיים ומלך
ג/א חלקו של יוסף (זוס')
ג/א חלקת מאיר
ג/א חקקי לב ח"א דף כז ע"ב
ג/א טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' סד, רכב
ג/א יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קנד, רנה, שלה
ג/א יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קל
ג/א ידיו של משה
ג/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רד
ג/א כוכבי בוקר עמ' כב
ג/א כל בו ח"ו עמ' פה
ג/א כתב סופר יו"ד סי' נ ד"ה אחר {אבל אם לא סיננן שותה}, ד"ה וצריך {אבל אם סרחה כ"כ וכו'}
ג/א לב שלם [צרור החיים (יעקב) דף פה ע"ב, זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף ק ע"ב]
ג/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' פד
ג/א מבי"ט (רובינ') דף קיא ע"ב
ג/א מבשר טוב קדשים עמ' קנו
ג/א מהרי"ט אלגזי פ"א אות ב או"ק ז
ג/א מועדים וזמנים ח"ג סי' רד, רו
ג/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' רל {ר"ח הלוי}
ג/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קג, קטז
ג/א מסורה ח"ו עמ' מד
ג/א מפתח הבאורים [מנחת ברוך סי' סא אות ב]
ג/א מראה איש ח"א יו"ד עמ' כט, לד
ג/א משכן בצלאל ח"א סי' לט, מב, מד, מה
ג/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שלז
ג/א משנת יעקב מדע עמ' שכה
ג/א מתנת כהונה בכורות עמ' פח, צא, קז, קט, קכג
ג/א נחל איתן
ג/א נחלת ברוך דף ו ע"ב
ג/א ניצוצי אש עמ' תעד
ג/א נתן פריו נדרים עמ' קלג
ג/א עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 50
ג/א פתחי שערים דף ל ע"א
ג/א קהלות יעקב מנחות סי' יד
ג/א קהלת יעקב (אלבעלי)
ג/א קול שמואל (קונפורטי) דף קז ע"ב
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רנט
ג/א שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' סו, סח
ג/א שלמי יוסף בכורות עמ' פח, צא, קז, קט, קכג
ג/א שם טוב
ג/א שמחתי באומרים לי עמ' עה
ג/א שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קז {ר"ח הלוי}
ג/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רעח
ג/א שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קכו, קל, קלח, קמא
ג/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 208
ג/א שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' ריב-ריג
ג/א שרידי אש ח"ב עמ' שצב
ג/א תבונה (ליפקין) סי' מט אות א
ג/א תורת זרעים עמ' קג
ג/א תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' תיא
ג/א תפארת מהרשי"ם סי' א דף מ ע"ב, מא ע"א
ג/א תרומת הגורן ח"ב עמ' 36, 38
ג/ב בית שערים יו"ד סי' קמא
ג/ב דור דורים עמ' שלא
ג/ב ויקח אברהם [אות היא לעולם ח"א מא ע"ד]
ג/ב זכר יצחק (תשח) עמ' רנח
ג/ב זכר יצחק (תשן) עמ' רסו
ג/ב ידיו של משה
ג/ב לבב דוד
ג/ב מבי"ט (רובינ') דף קיא ע"ב
ג/ב מגילת ספר לאוין דף סא ע"ד
ג/ב מהרי"ט אלגזי פ"א אות ב או"ק ז
ג/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קג
ג/ב מראה איש ח"א יו"ד עמ' לד
ג/ב מתנת כהונה בכורות עמ' קח
ג/ב ניצוצי אש עמ' תע
ג/ב פרי האדמה ח"א
ג/ב קול חיל עמ' פא
ג/ב שבט סופר (תשמו) עמ' צח
ג/ב שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים קא
ג/ב שלמי יוסף בכורות עמ' קח
ג/ג אבני נזר או"ח סי' תפז אות ד {מ"מ}
ג/ג אבני שהם (פרץ) דף נ ע"ג {לח"מ}
ג/ג אגרות משה יו"ד ח"ב סי' כד
ג/ג אהל משה (וינברג) דף ד ע"ב {אין לוקים על היוצא מהטמא}
ג/ג אור הישר [מ"מ לקמן פ"ד ה"כ]
ג/ג אור עולם (שניאורסון) עמ' 655
ג/ג אמרי יושר בכורות דף ז ע"ב
ג/ג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לה
ג/ג בן יהודה סי' קד
ג/ג הגהות חבר בן חיים
ג/ג חדושים ובאורים (גרי') בכורות סי' ב ס"ק ז
ג/ג חי' יפה לב עמ' רסו {דבש דבורים}
ג/ג חיים ומלך
ג/ג חלקו של יוסף (זוס')
ג/ג חלקת מאיר
ג/ג חקקי לב ח"א דף כז ע"ב
ג/ג ידבר שלום ח"ב עמ' צה, צז
ג/ג כל בו ח"ו עמ' צ
ג/ג מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תרה
ג/ג מבית מאיר ח"ג עמ' קיג
ג/ג מחשבה למעשה מועדים ומצוות עמ' רמו
ג/ג מי הדעת עוקצין עמ' ריז {דבש דבורים}
ג/ג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רצה
ג/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קג
ג/ג מעיני המים
ג/ג מרבה חיים סי' כו אות ד
ג/ג משאת המלך (אדרי)
ג/ג משנה הלכות ח"ז סי' ו
ג/ג משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' קצז
ג/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שמג
ג/ג משנת ר' אהרן קדשים - בכורות דף ז ע"ב
ג/ג משרת משה (עטייה)
ג/ג נועם ח"ד שער הלכה עמ' 12 [קול תורה אדר תשיט]
ג/ג נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 708
ג/ג ניצוצי אש עמ' תע
ג/ג נתיבות מאיר יו"ד סי' לא ס"ק יא
ג/ג עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 51
ג/ג פרשת המלך
ג/ג פתחי שערים דף ל ע"א
ג/ג צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קטו אות ג
ג/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קסח ע"ג-ע"ד
ג/ג צרור החיים (יעקב)
ג/ג קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף ה ע"ג {מל"מ}
ג/ג קול חיל עמ' פא
ג/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קג
ג/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' צו {מזון מלכות}
ג/ג שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 179, 198 {מפני שאינו מתמצית גופן}
ג/ג שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קמה
ג/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 269
ג/ד אור הישר [מפרשים לעיל פ"ב ה"ג]
ג/ד אור תורה (בלומ') דף קז ע"ד, קח ע"א, קט ע"א
ג/ד אמת ליעקב נשים עמ' צט {גדול}
ג/ד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לה
ג/ד בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קטו
ג/ד ברור הלכה כתובות ס ע"א ציון ד
ג/ד ברור הלכה ע"ז כו ע"א ציון ד פסקה ד
ג/ד ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' ס
ג/ד ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כג עמ' נג {ראב"ד}
ג/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שכ
ג/ד גן שושנים ח"ב עמ' קנז
ג/ד חי' הראי"ה
ג/ד חלקו של יוסף (זוס')
ג/ד יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רנד
ג/ד כל בו ח"ו עמ' צא
ג/ד לבב דוד
ג/ד מבי"ט (רובינ') דף קיא ע"א
ג/ד מגילת ספר לאוין דף טו ע"ג
ג/ד מגנזי הגר"ח עמ' קיז {ראב"ד}
ג/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קג
ג/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ד משכנות אפרים שבת סי' יז
ג/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שמג
ג/ד משפטי דרבנן עמ' נ
ג/ד משפטים לישראל עמ' מז, רט
ג/ד ניצוצי אש עמ' תע, תעט
ג/ד שו"ת רשב"ש עמ' תלז {ראב"ד}, תקיב
ג/ד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תעב
ג/ה אמת ליעקב נשים עמ' צט
ג/ה ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לה
ג/ה בן יהודה סי' סח
ג/ה ברור הלכה כתובות ס ע"א ציון ג
ג/ה גבול יהודה (ציר') דף נד ע"ג
ג/ה המאיר לארץ
ג/ה הר המלך ח"ג עמ' עא
ג/ה חי' ש"י דף כ ע"ד, כא ע"ב
ג/ה חלקו של יוסף (זוס')
ג/ה חקקי לב ח"א דף לד ע"ג {ראב"ד}
ג/ה יד המלך (פלומבו)
ג/ה יד ישראל ח"ב
ג/ה יצחק ירנן
ג/ה כל בו ח"ו עמ' צא
ג/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצג
ג/ה מטה אשר דף קב ע"ב וע"ד
ג/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' עח {הגהמ"י אות ג בשם ירושלמי - סכנה}
ג/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קג
ג/ה משנה הלכות כתובות דף פד ע"א {הגהמ"י}
ג/ה נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מג
ג/ה פתחי שערים דף ה ע"ג
ג/ה קרית מלך
ג/ה שו"ת ר"י מילר עמ' רט
ג/ה שם טוב
ג/ה שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות ב
ג/ה תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' קג
ג/ו אבן הספיר עמ' מ
ג/ו אבן ישראל (בוהוש) עמ' רצא
ג/ו אבני ציון ח"ב סי' לה אות ד, סי' לו אות א
ג/ו אבני שהם (רובינשטיין) דף ח ע"ג {חלב טמאה}
ג/ו אור הישר [באר יצחק יו"ד סי' יג, לח"מ לקמן פ"ט ה"ו, צבי גאון יעקב סי' ז]
ג/ו אור עולם (שניאורסון) עמ' 582
ג/ו אור תורה (בלומ') דף קיא ע"א, קיב ע"ג
ג/ו אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק לד, פ"ח ס"ק ה
ג/ו אחיעזר ח"ב סי' י אות א, ח"ג סי' לא אות א
ג/ו אמונת יהושע עמ' תתלב {כאוכל ח"ש}, אלף שעג, אלף שעו {ביצה וחלב}
ג/ו אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' י ד"ה ובאמת, שחיטה סי' טז ד"ה והנה הרי"ף, סי' יח ד"ה ולכאורה, טריפות סי' יא ד"ה וחלב
ג/ו אמרי כהן (וארשאוויאק) פרשת משפטים עמ' קלט-קמ {אין מלקות בחלב טמאה}
ג/ו אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' כח אות ב
ג/ו אנצי"ת ע' בהמה טמאה הע' 52, ע' ביצה (א) הע' 138, 145
ג/ו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לג
ג/ו באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' תכא
ג/ו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רצב-רצג
ג/ו באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ט ה"א מושב שרים אות ג
ג/ו בדבר מלך חי"א עמ' רסא
ג/ו בזך לבונה עמ' שטז
ג/ו בינה בספרים עמ' קלב
ג/ו בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 5 {חצי שיעור אסור מה"ת}
ג/ו בית אהרן וישראל גל' נ עמ' לג, לה-לו, מא-מג
ג/ו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תסו
ג/ו בן יהודה סי' א
ג/ו בנין יחזקאל סי' ו, ופתיחה כוללת ח"א ס"ק יא
ג/ו ברור הלכה ע"ז כו ע"א ציון ד פסקה ד
ג/ו ברית מלח כלל כז אות נה
ג/ו ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' רטז {לא לוקה}
ג/ו ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' נב
ג/ו ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יט
ג/ו ברכת מרדכי פסחים עמ' קכד
ג/ו בשבילי הקרבנות סי' כו אות ג, סי' כז אות א, סי' לג אות ב
ג/ו גבורות אליהו סי' טז אות ב
ג/ו גבורת יצחק תרומות עמ' רנה, ביכורים עמ' קעא
ג/ו גינת ורדים (תאומים) עמ' קנד
ג/ו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רעב, תה
ג/ו דברי אברהם (מנדלסון) דף יג ע"א {לחלוקה}
ג/ו דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' ע
ג/ו דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' עז
ג/ו דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רסד
ג/ו דברי שמואל (מאדלינגר) דף יז ע"ד-יח ע"א
ג/ו דור דורים עמ' שלח
ג/ו דור רביעי ח"א סי' עא אות עה
ג/ו הגהות מוהר"י קרט עמ' קה
ג/ו הדרום ג עמ' 41
ג/ו הערות ר"א סופר למאירי ע"ז מ ע"ב הערה ד
ג/ו ויקן יוסף דף עו ע"ג
ג/ו זכר יצחק (תשח) עמ' יח
ג/ו זכר יצחק (תשן) עמ' טז, כ, קפד
ג/ו זכרון שמואל עמ' שעב
ג/ו חבורי טהרה עמ' עז-עח, פו
ג/ו חזו"א יו"ד סי' יב ס"ק ג, ח, סי' ריד לדף קכ ע"ב
ג/ו חזו"א על הרמב"ם
ג/ו חזון יחזקאל בכורות פ"א ה"ג
ג/ו חי' בר נחמני דף ע ע"א {אין לוקים}
ג/ו חי' הגר"ח החדש עמ' קעח, רד
ג/ו חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רצג
ג/ו חיי אברהם (צציק) עמ' רה
ג/ו חיי אריה דף עא ע"א
ג/ו חלקו של יוסף (זוס')
ג/ו חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' טו
ג/ו חלקת מאיר
ג/ו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רג
ג/ו טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' סד
ג/ו טל חיים (טל) ח"ג עמ' מג
ג/ו טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' עז
ג/ו טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' רמח
ג/ו יד אליהו (בוקובזה) סי' ה אות ט
ג/ו יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שלו
ג/ו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לח
ג/ו ישועת משה עמ' קצח
ג/ו כבוד הלבנון דף כא ע"ג {חלב בהמה טמאה - עשה}
ג/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצד
ג/ו כרתי ופלתי סי' סב אות ה, סי' פז אות ו
ג/ו כתב סופר יו"ד סי' נ ד"ה ובאמת {והוא הדין לכל האסור כיענה ולכל}
ג/ו לב דוד (פלדמן) עמ' צט
ג/ו לב שלם [פרי תואר סי' פט דף קמא ע"ג]
ג/ו לבושי מרדכי יו"ד עמ' עח
ג/ו להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' קיז ע"ב
ג/ו להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' ק
ג/ו להורות נתן מועדים ח"ב עמ' פח
ג/ו לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כא ס"ק ד
ג/ו לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ח אות ג {כמו חצי שיעור}
ג/ו מאיר נתיבים עמ' 558
ג/ו מגנזי הגר"ח עמ' סה
ג/ו מהרי"ט אלגזי פ"א אות ד או"ק ב {מ"מ}
ג/ו מועדים וזמנים ח"ג סי' ריח
ג/ו מחשבת הקודש ח"ב דף מז ע"ב {ח"ש}
ג/ו מים ראשונים (רבינ') עמ' פד
ג/ו מלחמת יהושע דף קל ע"ב
ג/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' כב, כז
ג/ו מנחת אשר שבת עמ' של
ג/ו מנחת חינוך ח"א עמ' רע, ח"ב עמ' קטז
ג/ו מנחת מאיר דף פו ע"ב {מ"מ - היוצא מטמא, בלאו ולא עשה}
ג/ו מעדני ארץ כלאים עמ' פח
ג/ו מעיני התורה ח"א עמ' צז
ג/ו מעשה רקם (אוטרמן) דף יד ע"ב
ג/ו מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף לא, דבר אברהם ח"ב סי' ט אות יא, נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' סו]
ג/ו מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יט אות יב
ג/ו מראה איש ח"א יו"ד עמ' כט
ג/ו משברי ים עדל"ת סי' מ ס"ק א
ג/ו משך חכמה דברים פט"ו פס' יט-כ
ג/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תלד
ג/ו משכן בצלאל ח"א סי' לט, מד
ג/ו משנה שלמה עמ' רו
ג/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שלז
ג/ו משנת יעקב הפלאה עמ' לח
ג/ו משנת ר' אהרן קדשים - בכורות דף ו ע"ב לתוד"ה רוטב
ג/ו משפטי דרבנן עמ' לד, מא
ג/ו משפטים לישראל עמ' שג
ג/ו מתנת כהונה בכורות עמ' פח, צג-צד, קד
ג/ו נאות יעקב (שפירא) סי' ז
ג/ו נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קצ
ג/ו נוכח השלחן (הכהן) עמ' רכג
ג/ו נועם ח"ז עמ' קיד, ח"כ עמ' שנח
ג/ו נחלי יהושע עמ' קא
ג/ו נחלת ברוך דף ו ע"ב
ג/ו נתיבות מאיר יו"ד סי' לא ס"ק ה
ג/ו נתן פריו מכות עמ' קא
ג/ו ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' לא
ג/ו ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' רסז {אין לוקים}
ג/ו ס' סת"ם עמ' רסו
ג/ו עבודת הלוי עמ' ט
ג/ו עומק הפשט ח"ג עמ' תקצ
ג/ו עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 52
ג/ו עמק הלכה (בוימל) עמ' קנט
ג/ו פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' רנד
ג/ו פסקי אליהו ח"א עמ' יג, כו, מב
ג/ו פרי אברהם פסחים סי' יח אות ג
ג/ו פרי החג דף לח ע"א-ע"ב {כאוכל חצי שיעור}
ג/ו פרשת המלך
ג/ו פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ה הערה 202
ג/ו צבי גאון יעקב סי' ז
ג/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רסה ע"ב
ג/ו צרור החיים (קליין) דף יג ע"ב
ג/ו קהל יהודה - חי' השו"ע דף א ע"א {מ"מ}
ג/ו קהלות יעקב מנחות סי' יד
ג/ו קהלת יעקב (אלבעלי)
ג/ו קול דודי כריתות סי' תקי
ג/ו קרבן ציון עמ' שנז {צ"פ}
ג/ו קרית מלך
ג/ו ראשית בכורים דף יד ע"ב, טז, צו
ג/ו שארית נתן בנימין עמ' קמא {חלב של בהמה טמאה אסור כמו ח"ש}
ג/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' פח, ח"ו סי' קג
ג/ו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' שמז
ג/ו שו"ת הריב"ד (פרידמן) דף ז ע"ב
ג/ו שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' קיט
ג/ו שו"ת ר"י מסלוצק סי' לח עמ' קנ
ג/ו שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' סו
ג/ו שו"ת רשב"ש עמ' תקיב-תקיג
ג/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' קפט {מ"מ}
ג/ו שלמי יוסף בכורות עמ' פל, צג-צד, קד
ג/ו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תו
ג/ו שלמי יוסף ר"ה עמ' רנט {מ"מ}
ג/ו שמות בארץ (תשנט) עמ' סא
ג/ו שמחתי באומרים לי עמ' עה, קלד
ג/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' לו
ג/ו שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קיד-קטו, קכו, קלח, קמג
ג/ו שערי טהר ח"א שער ג סי' ט אות א, ח"ב שער ד סי' כז אות ג, ח"ג שער ב סי' כ, ח"ו סי' ו אות ג, סי' לב-לג, ח"ח סי' לז אות ג, סי' סו אות ב
ג/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 208
ג/ו שערי שמחה (רפיש) דף ג ע"א
ג/ו שערי תורת בבל עמ' 232
ג/ו שרידי אש ח"ב עמ' שצב
ג/ו תבונה (ליפקין) סי' מט אות א
ג/ו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ו ס"ק א
ג/ו תורה לדעת ח"ו עמ' קעא
ג/ו תורת המלאכות ח"ב עמ' סח אות נד
ג/ו תחומין ח"ח עמ' 377, חי"ח עמ' 422 {חצי שיעור}
ג/ו תיבת גמא (תשסז) עמ' נז, קנ {מ"מ}, קסב {מ"מ}
ג/ו תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' קיג, שפט, תיא
ג/ו תפארת ציון (ריבקין) סי' ב אות ד
ג/ו תרומת הגורן ח"ב עמ' 35
ג/ו תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קעח
ג/ו תשובות ר' איסר יהודה עמ' נח {ביצת עוף טמא}
ג/ז אבן הספיר עמ' מה
ג/ז אור עולם (שניאורסון) עמ' 583
ג/ז אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' יא ד"ה גם מ"ש, טריפות סי' יא ד"ה שו"ר, ד"ה ודע
ג/ז אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 139, 140, 142, 144
ג/ז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לג
ג/ז ברור הלכה ביצה ו ע"ב ציון ג
ג/ז הערות ר"א סופר למאירי ע"ז מ ע"ב הערה ד
ג/ז וזאת ליהודה (זלצר) עמ' צז
ג/ז זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קא ע"ב {לח"מ}
ג/ז חותמי ברכה תשובה עח אות ד
ג/ז חי' חתם סופר
ג/ז חלקו של יוסף (זוס') כאן, וח"ב דף סה ע"ד
ג/ז יצחק ירנן
ג/ז לבב דוד
ג/ז מאור הקדש מעילה עמ' פט
ג/ז מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' רכו
ג/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' קיח
ג/ז מעשה הבא בעבירה עמ' 286
ג/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קסב {כחצי שיעור}
ג/ז משנת יעקב קרבנות עמ' רעג
ג/ז משנת שמחה
ג/ז נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף מו ע"ב
ג/ז ס' סת"ם עמ' רסו
ג/ז שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' כב
ג/ז שם טוב
ג/ז שמחתי באומרים לי עמ' עג-קב
ג/ז שערי טהר ח"א שער ג סי' ט אות א, וח"ה שער א סי' ג אות טז
ג/ז שרידי אש ח"ב עמ' טו
ג/ז תשובה מיראה (תשסו) עמ' ח
ג/ח אבן הספיר עמ' מג
ג/ח אור הישר [פלתי סי' סב ס"ק ב]
ג/ח אנצי"ת ע' אפרוח הע' 8, 10
ג/ח ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לג
ג/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ח ברכת אברהם (קליין) ח"ב עמ' מב {ביצת אפרוח אסורה מהתורה}
ג/ח גור אריה ויקרא פ' יא הע' 106
ג/ח דברי אפרים סי' י דף יא ע"א {מ"מ בשם רשב"א}, יב ע"ב {מ"מ}, יג ע"ד {מ"מ בשם רשב"א}
ג/ח דעת הרמב"ם עמ' 312
ג/ח חי' הגר"ח החדש עמ' רג, תצא
ג/ח חלקו של יוסף (זוס')
ג/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שיא
ג/ח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף צד
ג/ח ידיו של משה
ג/ח כל בו ח"ו עמ' פו
ג/ח כרתי ופלתי סי' סב אות ב, סי' סו אות א, סי' ק אות ד
ג/ח כתב סופר יו"ד סי' נ ד"ה ונראה לי {כגון חלב בהמה וחיה הטמאים}
ג/ח לב שלם [פרי תואר סי' פו ס"ק יא דף קסז ע"ב, ים יששכר על תוספתא ביצה דף א]
ג/ח מפענח צפונות עמ' 231-232
ג/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ח משברי ים אחע"א עמ' תרמד
ג/ח משנה שלמה עמ' רד {מ"מ}, רח {לח"מ}, ריד {מ"מ}
ג/ח ס' הפרנס עמ' כא
ג/ח עין חנוך עמ' רע
ג/ח ענפי ארז (זי') דף רל ע"ב {ביצה שנגמרת - זה דבר חדש}
ג/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' פג
ג/ח שו"ת רשב"ש עמ' תקיב
ג/ח שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קטו
ג/ח תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 112
ג/ח תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קעו
ג/ט אבן הספיר עמ' מה
ג/ט אהל יששכר סי' קכ
ג/ט אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 324
ג/ט ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פח
ג/ט בית אהרן וישראל גל' מו עמ' צ, צב, קטו-קטז
ג/ט דברי יוסף (אירגס) סי' סו {בחלמון אסור}
ג/ט הגהות רימ"א {לח"מ}
ג/ט המדות לחקר ההלכה מדה ז אות ה
ג/ט זכור לאברהם (אביגדור)
ג/ט חלקו של יוסף (זוס')
ג/ט ידיו של משה
ג/ט יפה נוף עמ' עה
ג/ט כל בו ח"ו עמ' פו
ג/ט כרתי ופלתי סי' סו אות ב
ג/ט לבב דוד
ג/ט מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' עא
ג/ט מנחת אפרים סי' ב אות כא
ג/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שצז {על החלמון}
ג/ט משרת משה (נבר)
ג/ט עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קצג {ביצת טריפה}
ג/ט קול דודי כריתות סי' צג
ג/ט שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כט
ג/ט שם טוב
ג/ט שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שמז
ג/ט תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 178
ג/ט תרומת הדשן שו"ת סי' רו {הגהמ"י אות ו}
ג/י אגרות הראי"ז עמ' נח, ס
ג/י אור הישר [אור הישר חולין נז ע"ב]
ג/י אור תורה (בלומ') דף קיא ע"א-ע"ב, קיב ע"א
ג/י אנצי"ת ע' אפרוח הע' 16, ע' ביצה (א) הע' 70 {מ"מ}, 95
ג/י ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לו
ג/י בגדי כהונה (כהן) דף יד ע"ג
ג/י בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 24
ג/י בית אהרן וישראל גל' נ עמ' מב
ג/י ברור הלכה ביצה ו ע"ב ציון ב
ג/י בשבילי הקרבנות סי' כו אות ט
ג/י דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' ע
ג/י דברי יציב או"ח עמ' תנד {מ"מ}
ג/י דליית הכרם עמ' תתתיד {ראב"ד}
ג/י ויקן יוסף דף עו ע"ג
ג/י חלקת מאיר
ג/י יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קל
ג/י ידיו של משה
ג/י יפה נוף עמ' פ
ג/י כל בו ח"ו עמ' צ, צב
ג/י לב דוד (פלדמן) עמ' פט-צ, צה
ג/י לחם אבירים
ג/י לשון למודים יו"ד דף ט ע"א {מ"מ}
ג/י מעשי למלך ח"א דף מו ע"ד
ג/י מרומי גלים עמ' לו
ג/י משכן בצלאל ח"א סי' מד, מה
ג/י משפטים לישראל עמ' שב
ג/י נחלת שמואל דף לב ע"א
ג/י נרות אהרן
ג/י ס' התדיר עמ' שב
ג/י קרית מלך
ג/י שם טוב
ג/י שמחתי באומרים לי עמ' פט, צה, צז
ג/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 269
ג/יא אבני נזר יו"ד סי' עה אות ח {מ"מ}
ג/יא אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רמב
ג/יא אבנים יקרות עמ' ס {ר"ח הלוי}
ג/יא אמונת יהושע עמ' אלף שעז
ג/יא אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' יא ד"ה אולם
ג/יא אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' לג אות ו
ג/יא אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 116, 119, 121, 122, 129, 134, 136, 158, 159
ג/יא בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' לד
ג/יא בשבילי הקרבנות סי' כז אות א {ר"ח הלוי}, סי' כח אות ב, סי' כט אות א
ג/יא גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עב
ג/יא דבר יהושע ח"ג יו"ד סי' יח
ג/יא דבר שמואל (אבוהב) סי' קפ
ג/יא דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' ע
ג/יא דור דורים עמ' שלא
ג/יא הגהות חבר בן חיים
ג/יא חותמי ברכה תשובה עד אות ח
ג/יא חזו"א יו"ד סי' יד (א) ס"ק יב
ג/יא חזו"א על הרמב"ם
ג/יא חי' חביבא עמ' 24, 19
ג/יא חי' ר' חיים הלוי דף לא
ג/יא חלקו של יוסף (זוס')
ג/יא חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' יא
ג/יא חלקת מאיר
ג/יא יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רנה {ר"ח הלוי}
ג/יא כהונת רפאל עמ' קיג
ג/יא כוכבי בוקר עמ' כב
ג/יא כל בו ח"ו עמ' צה
ג/יא לב שלם [מגיד מראשית סי' ח י"ד סי' ב דף ד ע"ג]
ג/יא לבושי מרדכי יו"ד עמ' שנב
ג/יא להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' פ, פב, פד, חי"ב עמ' סו
ג/יא לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כא ס"ק ד {ר"ח הלוי}
ג/יא מהרי"ט אלגזי פ"א אות ב או"ק ז {ר"ח הלוי}
ג/יא מחשבת הקודש ח"ב דף לה ע"א {האם טריפה חיה}
ג/יא מפענח צפונות עמ' 231
ג/יא מראה איש ח"א יו"ד עמ' כח
ג/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יא משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תלו {ר"ח הלוי}, תלז
ג/יא משכן בצלאל ח"א סי' לט, מד
ג/יא משנה הלכות ח"ז סי' ז דף ט ע"ב {ראב"ד}
ג/יא משנה שלמה עמ' רו
ג/יא עמודי שלמה ח"ב עמ' קיט-קכ
ג/יא פרשת המלך
ג/יא ציץ אליעזר ח"ב סי' י אות ג
ג/יא ר"י ששפורטש עמ' 321
ג/יא שם טוב
ג/יא שמחתי באומרים לי עמ' פו
ג/יא שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רמג {ר"ח הלוי}
ג/יא שרשי הים דף פה ע"א
ג/יב בית שערים יו"ד סי' קמא
ג/יב בעי חיי יו"ד דף קיד ע"ב
ג/יב ברור הלכה ע"ז לה ע"א
ג/יב ברור הלכה ע"ז לה ע"ב ציון ג
ג/יב חותמי ברכה תשובה קז אות ג-ד {מ"מ}
ג/יב חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קעב {מ"מ}
ג/יב חיים ומלך
ג/יב חקקי לב ח"א דף לו ע"ד
ג/יב טל תחיה ח"א סי' נב אות א
ג/יב כתב סופר או"ח דף קה ע"ב {מל"מ}
ג/יב כתבי מהר"ם איררה עמ' נח
ג/יב לב שלם [שארית יהודה (טאיטאצאק) דף יט ע"א]
ג/יב לקוטי סופר ח"ב דף כב ע"ב
ג/יב מגילת ספר לאוין דף סב ע"ד, סג ע"א {מ"מ}
ג/יב מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' שכד
ג/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שמב
ג/יב משנת יעקב קרבנות עמ' רסה
ג/יב מתנת כהונה בכורות עמ' קיט
ג/יב נתן פריו חולין עמ' סז
ג/יב עזרת נשים (מאירי) ח"ב עמ' צא-צב
ג/יב פניני ים סי' לז אות ב, ד-ו
ג/יב שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' ה עמ' כא
ג/יב שו"ת מהרלב"ח סי' קכא
ג/יג אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רלט, יו"ד ח"א סי' מו, מט, ח"ב סי' מח
ג/יג אור הישר [לח"מ לקמן פ"ט הט"ז]
ג/יג אמונת עתיך גל' 102 עמ' 126
ג/יג אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' ג ד"ה שוב ראיתי, סי' יד ד"ה במה, ד"ה עכ"פ
ג/יג אנצי"ת ע' גבינת גוים הע' 1, 3, 14, 18, 21, 36, 46, 47, ע' דבר המעמיד הע' 24
ג/יג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סח
ג/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/יג בית אהרן וישראל גל' סב עמ' פו {דבר המעמיד לא בטל}
ג/יג בית ישי - דרשות עמ' שכב
ג/יג בית שערים יו"ד סי' רכז
ג/יג ביתאל ח"א דף נה ע"א
ג/יג בני דוד
ג/יג בנין שאול עמ' ריג
ג/יג ברור הלכה ע"ז לה ע"א
ג/יג ברור הלכה ע"ז לה ע"ב ציון ג
ג/יג גליוני הגר"ש עמ' סט {מ"מ} [ראב"ד לקמן פ"ט הט"ז]
ג/יג דברות אליהו ח"ו עמ' סו
ג/יג דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שט
ג/יג דברי יוסף (אירגס) סי' כח דף נא ע"א {לא בטל כי הוא מעמיד}
ג/יג זכרון צבי מנחם דף יא ע"א, יב ע"א {עור הקיבה הוא קטן}
ג/יג חזון יחזקאל ע"ז פ"ה ה"ז
ג/יג חי' הריצ"ד
ג/יג חי' חתם סופר
ג/יג חי' כתב סופר נזיקין עמ' קנ
ג/יג חיים ומלך
ג/יג חקקי לב ח"א דף כח ע"ד, לב ע"ג
ג/יג טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קצ, קצג, תיח
ג/יג טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' קטז
ג/יג ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רפו-רפז
ג/יג ישועות יעקב נזיקין עמ' שעה, שעח, שפ, שפו, שצג
ג/יג כהונת רפאל עמ' קיג-קיד
ג/יג כל בו ח"ו עמ' ק
ג/יג כפתור ופרח (תשו) דף קצה ע"ד
ג/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' פח, ח"ב עמ' רצד
ג/יג כרתי ופלתי סי' פז אות יז, כ
ג/יג כתבי מהר"ם איררה עמ' נז-נח
ג/יג לבושי מרדכי יו"ד עמ' תקיח
ג/יג לחם אבירים
ג/יג לחם יהודה
ג/יג לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ח אות ג {ר"ח הלוי}
ג/יג לשון למודים יו"ד דף יב ע"ד
ג/יג מאור ישראל
ג/יג מבוא למשנה תורה עמ' 88
ג/יג מגילת ספר לאוין דף סג ע"ב-ע"ד
ג/יג מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' לד אות ב {גזרו על גבינות}
ג/יג מוריה גל' קעא עמ' יז
ג/יג מזכרת עמ' 319 {מ"מ}
ג/יג מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' שכד
ג/יג מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"ג אות ב
ג/יג מעשה בצלאל סי' ריז
ג/יג מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' נו]
ג/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יג משיב מלחמה ח"ב עמ' שסח, שעח
ג/יג משכיל ליהודה עמ' פט-צ
ג/יג משכן בצלאל ח"א סי' מג
ג/יג משנה הלכות ח"ז סי' קיג
ג/יג משנה הלכות ח"י סי' קח {מ"מ}
ג/יג משנת יעקב כאן (עמ' קע-קעט)
ג/יג ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קב, קכז
ג/יג ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' לח
ג/יג עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קלח
ג/יג עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קז
ג/יג עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שצה-שצז
ג/יג פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כו דף כח ע"ב {מעמידים בקיבת נבילה}
ג/יג קהל יהודה - חי' השו"ע דף מו ע"ד, מז ע"א
ג/יג קהלת יעקב (אלבעלי)
ג/יג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תלז
ג/יג ר"י ששפורטש עמ' 318, 322
ג/יג שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קכא ע"ב {מ"מ}
ג/יג שארית נתן בנימין עמ' מט {פסק שלא כריב"ל שאומר שחלב וגבינה של גוים אסור משום ניקור}
ג/יג שו"ת הריב"ש סי' שצד, עמ' תקפג
ג/יג שו"ת מהרלב"ח סי' קכא
ג/יג שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' כח
ג/יג שו"ת רשב"ש עמ' תסה
ג/יג שם טוב
ג/יג שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' נ
ג/יג שמחתי באומרים לי עמ' קז
ג/יג שערי שמחה (רפיש) דף כז ע"ד, כח ע"א
ג/יג שרשי הים דף צב ע"ב
ג/יג תחומין חכ"ב עמ' 458
ג/יד אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רלט, יו"ד ח"א סי' מו, ח"ב סי' מז
ג/יד אור הישר [אור הישר חולין קטז ע"ב]
ג/יד אמונת עתיך גל' 102 עמ' 126
ג/יד אנצי"ת ע' גבינת גוים הע' 53, 54, 56
ג/יד ארצות החיים סי' ט המאיר לארץ אות מא עמ' רא {אפילו בטל הטעם}
ג/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/יד ברור הלכה ע"ז לה ע"א
ג/יד בשמים ראש סי' קנה
ג/יד דעת כהן עמ' קלט
ג/יד הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רפד
ג/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 194
ג/יד ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רפג
ג/יד כוכבי בוקר עמ' רפא
ג/יד כל בו ח"ו עמ' קא
ג/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' פז
ג/יד לב שלם [מטה יוסף ח"ב יו"ד סי' טו דף נט ע"ג]
ג/יד לבושי מרדכי יו"ד עמ' עד, עז
ג/יד לחם אבירים
ג/יד מגילת ספר לאוין דף סד ע"ב
ג/יד מעיני התורה ח"א עמ' צא
ג/יד משנת יעקב כאן (עמ' קעב-קעה)
ג/יד נגינת לדוד עמ' פה
ג/יד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רי
ג/יד ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קו
ג/יד ס' הפרדס לרש"י עמ' שסט
ג/יד עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שצה-שצז
ג/יד פניני ים סי' לז אות ד-ז
ג/יד פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כו דף כז ע"א, כח ע"ב {עשבים}
ג/יד צבי תפארת - יריעות שלמה סי' ח
ג/יד קרית מלך
ג/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' פו
ג/יד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קכח
ג/יד שו"ת הריב"ש עמ' תקפג
ג/יד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' לו
ג/יד שירת הלויים פסחים סי' מח אות ג
ג/יד תחומין חכ"ב עמ' 458
ג/טו אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רלז, יו"ד ח"א סי' מו, מט, ח"ב סי' מז
ג/טו אור הישר [באר שבע תשובה יט]
ג/טו אמרי מנחם עמ' קלד
ג/טו אנצי"ת ע' בטול ברוב הע' 148, 149, ע' גבינת גוים הע' 77 {כ"מ}
ג/טו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ע, עב
ג/טו ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שיח
ג/טו אשל אברהם (שפירא) עמ' שטז-שיז {מ"מ}
ג/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/טו בית אהרן וישראל גל' סב עמ' פו {דבר חשוב שנמוח}
ג/טו ברור הלכה ע"ז לה ע"ב ציון ג
ג/טו ברור הלכה ע"ז לט ע"ב ציון ו פסקה ב
ג/טו דברי חיים ח"ב יו"ד סי' נד
ג/טו חי' בר נחמני דף כה ע"ד
ג/טו חיים ומלך
ג/טו חכם צבי (תשעה) ח"א סי' לט ד"ה עוד
ג/טו חלקו של יוסף (זוס')
ג/טו חקקי לב ח"א דף כח ע"ב {כ"מ}, לד ע"ג
ג/טו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' שנג, שסא, שסב
ג/טו יין הטוב עמ' קעה, קעז
ג/טו ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רפג, רצג
ג/טו ישועות יעקב נזיקין עמ' שפו
ג/טו ישועת משה עמ' רד, רו
ג/טו כל בו ח"ו עמ' קא
ג/טו כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' ע
ג/טו כפתור ופרח (תשו) דף קצג ע"ב
ג/טו כתבי מהר"ם איררה עמ' נח, רלז {כ"מ}
ג/טו כתר כהונה (כץ) עמ' קמז
ג/טו לב שלם [שו"ת ראש יוסף (אישקאפה) דף לג ע"א, מטה יוסף ח"ב יו"ד סי' טו דף נט ע"ד]
ג/טו לבושי מרדכי יו"ד עמ' כא
ג/טו מבוא למשנה תורה עמ' 95, 132
ג/טו מוריה גל' קעא עמ' יז
ג/טו מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' שכה
ג/טו מנחת שלמה (לוין) עמ' פז {כ"מ - לא גזרו על חלב שהשתנה}
ג/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שמב
ג/טו משפטי דרבנן עמ' מח
ג/טו ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' לח {הגמ"י}, לט
ג/טו עמק שאלה (טברסקי) עמ' לח {כ"מ}
ג/טו פניני ים סי' לז אות ג
ג/טו פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כו דף כח ע"א-ע"ד {כ"מ}
ג/טו פרי האדמה ח"ג
ג/טו קהלת יעקב (אלבעלי)
ג/טו קרבן פסח עמ' תקכא
ג/טו קרית מלך
ג/טו שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קכב ע"א
ג/טו שארית נתן בנימין עמ' נ {חמאה של גוים}
ג/טו שו"ע הרב או"ח סי' תמב קו"א אות טו בהגהה, שו"ת סי' יח
ג/טו שו"ת אדה"ז סי' יח
ג/טו שו"ת הריב"ש עמ' תקפג
ג/טו שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' ה עמ' יט-כב
ג/טו שו"ת רשב"ש עמ' תקיב
ג/טו שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' א ס"ה ס"ק ג {קושיה מתוספתא מקואות}
ג/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 70, 535
ג/טו שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ו ע"ד {כ"מ}, כ ע"ג, קז ע"ב {לח"מ}
ג/טו תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 180
ג/טז אביר יעקב (גירון) דף טו ע"א
ג/טז אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רלז, רמ, יו"ד ח"א סי' מט
ג/טז אור הישר [מפני שבטלה חשיבותה, ועי' שו"ת הרמ"א סי' נד]
ג/טז אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 119 {ניכר האיסור וא"א לבררו - בטל}
ג/טז אנצי"ת ע' גבינת גוים הע' 76, ע' געולי גוים הע' 38, 78, 79
ג/טז אפסי ארץ (תשסה) סי' יד עמ' מח {כ"מ}
ג/טז בית אהרן (צוקרמן) עמ' קד
ג/טז ברור הלכה ע"ז עה ע"ב ציון ע פסקה ד
ג/טז דבר שמואל (אבוהב) סי' קנח
ג/טז דליית הכרם עמ' תתתיד {מ"מ} [כרב - צ"ל כבר; אלא - צ"ל אלו]
ג/טז היכלי שן ח"ג סי' מ
ג/טז חותמי ברכה תשובה קז אות ד
ג/טז חזו"א יו"ד סי' מא ס"ק א
ג/טז חי' בר נחמני דף כ ע"ב {מ"מ - חלב טמא בטל בחלב טהור}, סט ע"ד, ע ע"א
ג/טז חי' חתם סופר יו"ד (לונדון תשטו) סי' קכב ס"ק ה
ג/טז חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קעב {לח"מ}
ג/טז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' לז עמ' קטו {מ"מ, כ"מ}
ג/טז חקרי הלכות ח"ב סי' לז עמ' קיד {חמאה מבושלת של גוי}
ג/טז טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קכח
ג/טז יין הטוב עמ' קעה
ג/טז ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רצג
ג/טז ישועות יעקב נזיקין עמ' שפט, שצה
ג/טז כבוד מלכים (מרגליות) {מ"מ בשם הראב"ד} [ליתא בפנים]
ג/טז כל בו ח"ו עמ' קב
ג/טז כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' ע
ג/טז כסף משנה לקמן פי"ז הי"ח {שבישלו}
ג/טז כתב סופר יו"ד סי' עב ד"ה ואני {אבל להאכילו לקמן בידים אסור}
ג/טז כתבי העלוי מראקוב עמ' קנב
ג/טז כתבי מהר"ם איררה עמ' נח-נט
ג/טז לב שלם [פרי תואר סי' קטז דף רמז ע"ד]
ג/טז לבושי מרדכי יו"ד עמ' עד
ג/טז מהרי"ט אלגזי חלה אות כב או"ק ב
ג/טז מטה מנשה עמ' לה
ג/טז מעיני המים
ג/טז מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' סו]
ג/טז מרכבת המשנה מהדו"ב [דברי לח"מ נכונים]
ג/טז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רכג
ג/טז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קז {מ"מ}
ג/טז ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' לח
ג/טז פניני ים סי' לז אות ג-ה
ג/טז פרחי כהונה (הכהן) יו"ד דף סב ע"א {חמאה}
ג/טז פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כו דף כח ע"ב {מ"מ} וע"ג {מתבטלין}
ג/טז קהל יהודה - חי' השו"ע דף מו ע"ד, מז ע"א
ג/טז קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קלה {כ"מ}
ג/טז קרית מלך
ג/טז שאגת אריה (תשע) עמ' תקכח {כ"מ}
ג/טז שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קכב ע"א
ג/טז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שנ
ג/טז שו"ת הריטב"א סי' כה
ג/טז שו"ת הרשב"א ח"א סי' קי
ג/טז שו"ת הרשב"א ח"א סי' קיא
ג/טז שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' ה עמ' יט-כב
ג/טז שו"ת מהרלב"ח סי' קלח (ב)
ג/טז שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' מד
ג/טז שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' כח
ג/טז שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' רסה
ג/טז שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' רע
ג/טז שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רמב
ג/טז שמחתי באומרים לי עמ' קג-קכח, רב, רד
ג/טז שערי טהר ח"ו סי' לב-לג
ג/טז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קז ע"ד
ג/טז שערי תורה (לעוו) חולין עמ' לה
ג/טז תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 180
ג/טז תשובה מאהבה ח"ב דף כה ע"א
ג/טז תשובה מיראה (תשסו) עמ' ח
ג/יז אגרות משה יו"ד ח"א סי' מו
ג/יז ברור הלכה ע"ז לט ע"ב ציון ו
ג/יז ידיו של משה
ג/יז כל בו ח"ו עמ' קה
ג/יז לחם אבירים
ג/יז מגילת ספר לאוין דף סד ע"ג
ג/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קי
ג/יז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קלב
ג/יח אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רכד, יו"ד ח"א סי' נה
ג/יח אהלי יהודה (אמדו)
ג/יח אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 192, 193, 200, 218, 220, ע' גוי הע' 873
ג/יח ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קח
ג/יח בגדי יו"ט (קריספין) ח"ב דף כח ע"ב
ג/יח בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 24
ג/יח ברכת אברהם (תשנד) עמ' קמט
ג/יח גבול יהודה (ציר') דף סד ע"ג {ראב"ד}, סה ע"א {ראב"ד}, סה ע"ב, ע ע"א
ג/יח גור אריה (צרמון)
ג/יח גורן דוד ח"ב סי' יא אות ב
ג/יח דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' קסה
ג/יח הלכה פסוקה ח"ד עמ' קסד הערה 74, עמ' קסה הערה 78
ג/יח התורה והתלמוד ח"ד עמ' 189
ג/יח זכור לאברהם (אביגדור)
ג/יח חזקה רבה יו"ד הלכה כא, קכז-קלא
ג/יח טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שא
ג/יח ידיו של משה
ג/יח ישועות יעקב קדשים עמ' רכא-רכב
ג/יח כל בו ח"ו עמ' צח
ג/יח כרתי ופלתי סי' פו אות ב
ג/יח לב אריה (בראד) חולין סד ע"א (ד"ה ועפי"ז)
ג/יח מגן שאול (קצנ') עמ' עג
ג/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יח משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תרסט
ג/יח משרת משה (נבר)
ג/יח עזרת כהן עמ' ע
ג/יח עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' ר
ג/יח עין יצחק ח"ב עמ' קלא
ג/יח פרשת המלך
ג/יח קהלת יעקב (אלבעלי)
ג/יח שו"ת מהר"ם די בוטון סי' ז
ג/יח שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קלג, קלט
ג/יח שם טוב
ג/יח שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רכ
ג/יח שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קפב
ג/יח שערי תורה (לעוו) ח"ג דף מב ע"ב
ג/יח שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' קעו
ג/יח תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' א
ג/יח תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' א דף ג ע"א-ע"ג
ג/יט אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רכה, יו"ד ח"א סי' נה
ג/יט אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' יד
ג/יט אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 70, 222, 228, 230, ע' גוי הע' 873
ג/יט ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קח
ג/יט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/יט ברכת אברהם (תשנד) עמ' קמט
ג/יט דברות משה פסחים עמ' יב
ג/יט דברי ירוחם סי' נז
ג/יט דליית הכרם עמ' תתתיד {מ"מ} [וישאל - צ"ל וישראל]
ג/יט חזקה רבה יו"ד הלכה קכט-קל
ג/יט חי' חתם סופר
ג/יט כל בו ח"ו עמ' צו
ג/יט כרתי ופלתי סי' פו אות ב
ג/יט לבב דוד
ג/יט לבושי מרדכי יו"ד עמ' שנז
ג/יט מנחת כהן (יוסף חיים) דף נ ע"ב
ג/יט מעיני המים
ג/יט משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תרסט
ג/יט משרת משה (נבר)
ג/יט נרות אהרן
ג/יט ס' הפרנס עמ' יד {מ"מ}
ג/יט עזרת כהן עמ' ע
ג/יט עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רב
ג/יט פרי האדמה ח"א
ג/יט צרור החיים (קליין) דף יב ע"ד
ג/יט ר"י ששפורטש עמ' 137
ג/יט שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ה עמ' רלט, רמב
ג/יט שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קיד {ביצה טרופה}
ג/יט שלמי יוסף בכורות עמ' קיט
ג/יט שערי תורה (לעוו) ח"ג דף סא ע"ד
ג/יט שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' עדר
ג/כ אבני נזר חו"מ סי' מ
ג/כ אור הישר [אור הישר חולין סד ע"א]
ג/כ אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 204, 210, 243, 245, 246
ג/כ ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קט
ג/כ אשר למלך
ג/כ בציר אליעזר ח"א דף כו ע"ד {נאמנות ע"א}
ג/כ ברור הלכה ע"ז מ ע"א ציון ח
ג/כ גבול יהודה (ציר') דף סג ע"ד {מ"מ}, סה ע"ב {מ"מ}, סה ע"ד, סו ע"א וע"ג, סו ע"ד {מ"מ - דגים מלוחים באים מארץ מרחק}, סז ע"א-ע"ב, סט ע"ג
ג/כ דליית הכרם עמ' תתתיד {מ"מ} [צ"ל תרוייהו מטילי ביצים נינהו אלא זה משריץ מבחוץ]
ג/כ הערות ר"א סופר למאירי ע"ז מ ע"ב הערה ג
ג/כ זכר יצחק (תשן) עמ' רצד
ג/כ חזקה רבה יו"ד הלכה קכז-קכח
ג/כ חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רכג
ג/כ ידיו של משה
ג/כ כל בו ח"ו עמ' צט
ג/כ כרתי ופלתי סי' פג אות ג
ג/כ כתב סופר יו"ד סי' מו ד"ה ומזה {מ"מ - אף על פי שחלב}
ג/כ לבב דוד
ג/כ לחם אבירים
ג/כ מנחת כהן (יוסף חיים) דף נ ע"ב
ג/כ מעיני המים
ג/כ מרכבת המשנה מהדו"ב [לח"מ - עי' תוס' ע"ז מ ע"א ד"ה אמר רבא]
ג/כ משנה הלכות ח"ז סי' קז
ג/כ עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' ר
ג/כ עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רב
ג/כ עקבי ברכה עמ' צג
ג/כ קונטרסי שעורים ב"מ שעור יח אות ג
ג/כ קרית מלך
ג/כ שם טוב
ג/כ שמחתי באומרים לי עמ' עו
ג/כ תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' א דף א ע"ב, ג ע"א {מ"מ}, ג ע"ג, ד ע"ג, ה ע"א-ע"ב
ג/כא אבני נזר חו"מ סי' מ
ג/כא אהלי יהודה (אמדו)
ג/כא אור הישר [עי' לקמן פ"ח ה"ז-ח]
ג/כא אורי חיים ח"א עמ' רח
ג/כא ברור הלכה ע"ז לט ע"ב ציון ג
ג/כא גבול יהודה (ציר') דף סה ע"ג, סז ע"ב
ג/כא הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קפט-קצ
ג/כא ויואל משה עמ' רעט, תמ
ג/כא זכר אברהם יצחק עמ' 10
ג/כא זכר יצחק (תשן) עמ' רצד
ג/כא חזקה רבה יו"ד הלכה כא
ג/כא חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' מב, שבועות עמ' רכג
ג/כא ידיו של משה
ג/כא ישועות יעקב נזיקין עמ' שצח
ג/כא כהונת רפאל עמ' קיג
ג/כא לבושי מרדכי יו"ד עמ' שעו
ג/כא מגילת ספר לאוין דף סג ע"א
ג/כא מוריה גל' רה עמ' לג {מ"מ}
ג/כא על הגאולה ועל התמורה ע' קכז
ג/כא עקבי ברכה עמ' צג
ג/כא פנים חדשות [מהרלב"ח קיא]
ג/כא קהל יהודה - חי' השו"ע דף נ ע"ב {מ"מ}
ג/כא קרית מלך
ג/כא שו"ת הרשב"א ח"א סי' תה
ג/כא שו"ת מהרלב"ח סי' קכא
ג/כא שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' יז
ג/כא שיורי ברכה יו"ד דף טז ע"א
ג/כב באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קלח
ג/כב ברור הלכה ע"ז לט ע"ב ציון י
ג/כב בתי כנסיות דף מא ע"ג
ג/כב גינת ראובן תרומות עמ' תשצא {ציר חגבים}
ג/כב דברות משה פסחים עמ' רכא
ג/כב הגהות חבר בן חיים
ג/כב זהב התרומה תרומות עמ' רכב {ציר חגבים}
ג/כב חיים ומלך
ג/כב כבוד יו"ט
ג/כב כל בו ח"ו עמ' צט
ג/כב לבב דוד
ג/כב לחם אבירים
ג/כב לחם מצה דף ה ע"ג {בטמאים לא לוקה על צירן ורוטבן כי זה בא רק מריבוי}
ג/כב מעיני התורה ח"א עמ' קעח
ג/כב מראות הצובאות (תשסז) עמ' תסג
ג/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/כב משנת ר' אהרן קדשים - בכורות דף ו ע"ב
ג/כב נשמת כל חי ח"א דף מא ע"א
ג/כב קרית מלך
ג/כב ראשית בכורים דף יג ע"ב {לחלוחית}
ג/כב שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קכב, קלה
ג/כב שלום ירושלים עמ' קמט
ג/כב שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קכו, קלח
ג/כב שפתי שושן עמ' קכו
ג/כג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/כג בגדי כהונה (כהן) דף יח ע"א
ג/כג בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' קצח
ג/כג ברור הלכה ע"ז לט ע"ב ציון י
ג/כג הר המלך ח"ג עמ' עא, ח"ד עמ' לז
ג/כג חזו"א יו"ד סי' יד (א) ס"ק יב
ג/כג חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רכה
ג/כג טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שב
ג/כג ידיו של משה
ג/כג כל בו ח"ו עמ' ק
ג/כג כרתי ופלתי סי' פג אות ב
ג/כג לבב דוד
ג/כג לחם אבירים
ג/כג עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קפח, קצא
ג/כג קהלת יעקב (אלבעלי)
ג/כג שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' יז
ג/כג שם טוב
ג/כג שפתי שושן עמ' קכו
ג/כד אם הבנים
ג/כד באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' פא
ג/כד ברור הלכה ע"ז לט ע"ב ציון י
ג/כד הר המלך ח"ג עמ' כג
ג/כד חזקה רבה יו"ד הלכה פח
ג/כד חיים לעולם ח"א דף נט ע"ב
ג/כד חכם צבי (תשעה) ח"א סי' לט ד"ה ומה
ג/כד חסדי דוד ח"ה עמ' תתלב
ג/כד כל בו ח"ו עמ' ק
ג/כד לחם אבירים
ג/כד ס' יהושע - שו"ת עמ' קפה
ג/כד עמק שאלה (טברסקי) עמ' תקעא
ג/כד שמחת החג דף מב ע"ד


ד/268 הלכות מאכלות אסורות פרק ד *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ אורה ושמחה
ד/רה"פ חלקו של יוסף
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ צפנת פענח
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/א אבני ציון ח"א סי' מג אות ב
ד/א אהל משה (לוין) ח"א דף לו ע"ג {מתה}
ד/א אור תורה (בלומ') דף קיג ע"א
ד/א אמת ליעקב מועד עמ' קז
ד/א אמת ליעקב מקרא עמ' רפה
ד/א ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לז
ד/א בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' סד
ד/א בכורי אברהם דף כה ע"ב {מלקות - הרי ניתק לעשה כלב תשליכון}
ד/א דברות משה חולין עמ' רעא
ד/א חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קצא, מכות עמ' רכז {מ"מ}
ד/א חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' של
ד/א חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' לג
ד/א חלקת מאיר
ד/א חמדת ישראל ח"א דף כט ע"ד
ד/א יד דוד (קרלין) ח"ב דף טז
ד/א יכין ובועז ח"א סי' ה עמ' 40
ד/א ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קפג
ד/א כל בו ח"ו עמ' קה
ד/א מגילת ספר לאוין דף קנה ע"ד {מ"מ}
ד/א משברי ים אחע"א עמ' קכג
ד/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שמד
ד/א עץ חיים (גאגין) עמ' 79, 171
ד/א קרבן ציון עמ' נג
ד/א קרית מלך
ד/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קמ
ד/א שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שמ
ד/א שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' ר, רכ
ד/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קלד, קלו
ד/ב אבני נזר יו"ד סי' פב אות ד {מ"מ}
ד/ב אהל תורה (קוק) עמ' קצו
ד/ב אהלי יהודה (אמדו)
ד/ב אור דוד עמ' כה, כח
ד/ב אור הישר [לח"מ לעיל ספ"ב]
ד/ב אור תורה (בלומ') דף קיג ע"ב {מ"מ}
ד/ב אחיעזר ח"ב סי' ו אות ד
ד/ב אמת ליעקב נשים עמ' רכ {כבהמה טמאה}
ד/ב אנצי"ת ע' אין אסור הע' 3
ד/ב אנצי"ת ע' בשר מן החי הע' 27
ד/ב באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' שמג
ד/ב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תנב
ד/ב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תצד
ד/ב בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' ז
ד/ב בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' יד
ד/ב ברור הלכה מכות טז ע"ב ציון ט
ד/ב ברכות שמים מכות פ"ג אות רלג
ד/ב ברכת ראובן דף קפג ע"ד {מ"מ}, קפד ע"א
ד/ב גבורת יצחק (תשמח) דף נח
ד/ב גבורת יצחק (תשסו) עמ' נב {רק טהורים}
ד/ב גבורת יצחק מכות עמ' שה {מ"מ}
ד/ב גור אריה יהודה עמ' קס
ד/ב גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' ג
ד/ב דביר הקודש זבחים עמ' רלז
ד/ב דברי אפרים סי' י דף יג ע"א, טו ע"ד
ד/ב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רנ
ד/ב וזאת ליהודה (זלצר) עמ' נו
ד/ב ויקן יוסף דף עה ע"ג
ד/ב זכר יצחק (תשן) עמ' רצב
ד/ב חי' הגרז"ס קדשים עמ' רמב, רנז {מ"מ}
ד/ב חי' חתם סופר
ד/ב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף נה
ד/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קמח
ד/ב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף מז
ד/ב כמו השחר דף ל ע"ב
ד/ב כתב משה ח"א סי' טז עמ' סב
ד/ב לבב דוד
ד/ב ללמוד על הכלל עמ' קג
ד/ב מאיר עיני חכמים ח"א דף ל ע"ב
ד/ב מגן בעדי עמ' 92
ד/ב מי באר (אופנהיימר) דף כ ע"א
ד/ב מים אדירים דף כ ע"ג
ד/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף כז ע"ב, ח"ב דף קצג ע"ג
ד/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שיח, ח"ב עמ' קלו, ח"ג עמ' רלב
ד/ב מסורה ח"ו עמ' מו
ד/ב מעין החכמה עמ' קג {מ"מ}
ד/ב מעיני המים
ד/ב מעיני התורה ח"א עמ' קמ
ד/ב מעשי למלך ח"א דף שי ע"ב
ד/ב מרומי גלים עמ' לו
ד/ב מרחשת ח"א סי' כג אות ב
ד/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ב משאת מרדכי מכות עמ' קד
ד/ב משברי ים אחע"א עמ' סט, תקו
ד/ב משך חכמה ויקרא פי"ז פס' טו
ד/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שמד
ד/ב משנת חיים זבחים עמ' קכא
ד/ב ניר לדוד
ד/ב נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף לו
ד/ב נתיבות החיים
ד/ב נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' לד אות ב-ג
ד/ב נתן פריו הל' נט"י עמ' קלג
ד/ב עדות בישראל
ד/ב עמק יהושע ח"א דף מט
ד/ב פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' צו
ד/ב פנים חדשות [רמ"ע מפאנו קכג] {מ"מ}
ד/ב פסקי אליהו ח"א עמ' מט
ד/ב צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' סג אות ה
ד/ב צפנת פענח ויקרא עמ' קא
ד/ב קרית מלך
ד/ב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שטז {או"ש}
ד/ב שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שפא {מ"מ}
ד/ב שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקע
ד/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תה {מ"מ}
ד/ב שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שמ
ד/ב שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קמד
ד/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שע
ד/ב שער המלך ח"ב עמ' לא, מד, עו
ד/ב תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' א ענף ב
ד/ב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשסו
ד/ב תיבת גמא (תשסז) עמ' קמט {נבילת בהמה טמאה}
ד/ב תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' תיא
ד/ג אהל משה (לוין) ח"א דף לו ע"ג
ד/ג אהל שרה לאה עמ' תרעח {גליונות חזו"א לר"ח הלוי}
ד/ג אהלי יהודה (אמדו)
ד/ג אור תורה (בלומ') דף קיג ע"ד
ד/ג אמרי נפתלי ח"ב עמ' רסח {מל"מ}
ד/ג אנצי"ת ע' אבר מן החי הע' 45 {ר"ח הלוי}
ד/ג אנצי"ת ע' בריה הע' 33-35
ד/ג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לז
ד/ג אשר למלך
ד/ג באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' שיז, שכד
ד/ג באר אברהם (אבלי) עמ' שעז
ד/ג באר מים חיים (נוסינזון) חולין דף קב
ד/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כב ע"א-ע"ג, כג ע"א
ד/ג בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' ריב
ד/ג בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' עא
ד/ג בינת דניאל ח"א עמ' רנב {ר"ח הלוי}
ד/ג בן אברהם (תשי) עמ' רפו
ד/ג גבורת יצחק (תשסו) עמ' קלז-קלח {ר"ח הלוי}
ד/ג גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' נח
ד/ג גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' ג
ד/ג גן שושנים ח"ב עמ' רכט-רל
ד/ג דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רנה
ד/ג זית רענן ח"א עמ' תקסד, תקסז
ד/ג זכור לאברהם (אביגדור)
ד/ג זכר יצחק (תשן) עמ' רצא-רצג
ד/ג חבורי טהרה עמ' רל
ד/ג חביון עוז
ד/ג חזו"א על הרמב"ם
ד/ג חי' הריצ"ד
ד/ג חי' ר' אפרים מרדכי
ד/ג חי' ר' חיים הלוי דף לב
ד/ג חסדי דוד ח"ה עמ' תתקא
ד/ג חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שלט, יו"ד ח"א עמ' רכז, שג
ד/ג חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רכח ע"ד, יו"ד ח"א דף סח ע"ג, רטז ע"ב
ד/ג יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' ז {ר"ח הלוי}
ד/ג יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קפה {ר"ח הלוי}
ד/ג ידיו של משה
ד/ג כרתי ופלתי סי' ק אות ד
ד/ג כתב משה ח"א סי' יח עמ' עד
ד/ג לבב דוד
ד/ג להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' פו-פז
ד/ג מאור הקודש כריתות עמ' קנא {ר"ח הלוי}
ד/ג מוריה גל' קיג עמ' עח
ד/ג מי החג עמ' כ
ד/ג מים אדירים דף כ ע"א וע"ד
ד/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קלד, ח"ג עמ' קצז, רלג
ד/ג מנחת מחבת עמ' רכא
ד/ג מעיני המים
ד/ג מרחשת ח"א סי' כג אות ב
ד/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ג משאת המלך (אדרי)
ד/ג משברי ים אחע"א עמ' שכב
ד/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שמד
ד/ג משנת ר' אהרן קדשים - בכורות דף ו ע"ב
ד/ג משרת משה (נבר)
ד/ג נחלת שמואל דף לד ע"ב, מח ע"ב
ד/ג נרות אהרן
ד/ג נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' לד אות א, ה
ד/ג נתיבות מאיר יו"ד סי' ל ס"ק ז
ד/ג נתיבות שלום (למפרט)
ד/ג עקבי ברכה עמ' פג-פד
ד/ג פרי שמואל מכות עמ' קכט
ד/ג צל החכמה דף לא ע"א
ד/ג קדשי יהושע עמ' תרסה, תרסז-תרסח, תרע {רמב"ם}, תרפד {ר"ח הלוי}
ד/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תכט
ד/ג קובץ שעורים וחדושי תורה (כהנמן) עמ' עב-עג
ד/ג קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' טז {השמיט אמ"ה}
ד/ג ראשית בכורים דף יז
ד/ג שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ט
ד/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קעג אות ה
ד/ג שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שפ
ד/ג שו"ת מהרלב"ח סי' פח
ד/ג שולי המעיל מעילה אות קפא, קפד {ר"ח הלוי}
ד/ג שיח דוד (תשסד) עמ' צט {משום נבילה}
ד/ג שיח דוד (תשסח) עמ' קטז
ד/ג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קלו
ד/ג שמחתי באומרים לי עמ' שנה {ר"ח הלוי}
ד/ג שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שלז
ד/ג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שיג
ד/ג שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רצה {ר"ח הלוי}
ד/ג שערי טהר ח"ו סי' נב אות ב
ד/ג תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' א ענף ב
ד/ד אבני נזר אהע"ז סי' רו אות יט
ד/ד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' עא
ד/ד אור גדול דף קעג ע"א
ד/ד אור הישר [עונג יו"ט סי' סה, אור שמח הל' יבום פ"א ה"ה]
ד/ד אנצי"ת ע' בהמה גסה הע' 2, ע' בהמה דקה הע' 2
ד/ד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לז
ד/ד בית לאבות דף קג ע"ג
ד/ד בית שערים יו"ד סי' סו
ד/ד בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' לב {כנפל}
ד/ד בעקבי יעקב עמ' קל
ד/ד ברור הלכה שבת קלה ע"ב ציון ו
ד/ד ברכת מרדכי יבמות עמ' שנז
ד/ד בתים לבדים עמ' ז
ד/ד דברי יואל - שו"ת עמ' תכ
ד/ד העובר בהלכה עמ' 53
ד/ד ויקן יוסף דף קכז ע"ג
ד/ד זכרון יהונתן דף יא
ד/ד חותמי ברכה תשובה טז אות ב
ד/ד חי' בר נחמני דף ז ע"ד {מרק - לא כתב קרוש}
ד/ד חיים ומלך
ד/ד חקרי הלכות (שומיאץ) דף לב ע"א
ד/ד יד פשוטה אהבה עמ' תתתנב
ד/ד ידיו של משה
ד/ד כל בו ח"ו עמ' קה
ד/ד כלילת יופי דף מט
ד/ד לב טהור עמ' ז
ד/ד לב שלם [פרי חדש יו"ד סב]
ד/ד לב שלמה (חלמא) עמ' עג
ד/ד להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' פז
ד/ד לחם אבירים
ד/ד מהרי"ט אלגזי פ"ד אות כה
ד/ד מוריה ח גל' ח עמ' ל
ד/ד מחנה חיים ח"ג עמ' מב
ד/ד מחנה לויה (תשעד) עמ' עא
ד/ד מטה אהרן ר"ה עמ' כח
ד/ד מכתב לחזקיהו דף נז ע"ב
ד/ד מנחת חינוך ח"א עמ' ק, ח"ב עמ' קיז-קיח
ד/ד מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' מילה פ"א הי"ג]
ד/ד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תפב
ד/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שמה {כזית מבשר נפל}
ד/ד משנת חיים חולין סי' נה עמ' קפו
ד/ד משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף טו ע"ד
ד/ד נחל איתן
ד/ד נחלת שמואל דף מו ע"א
ד/ד נרות אהרן
ד/ד נשמת אברהם ח"ב עמ' רנה {כ"מ}
ד/ד נשמת כל חי ח"א דף ל ע"ב
ד/ד נתיב מאיר הל' תפלה פ"י ה"ה
ד/ד נתן פריו נדרים עמ' קלג
ד/ד ס' הפרנס עמ' לד
ד/ד עטרת טוביה
ד/ד עמק שאלה (טברסקי) עמ' רנב
ד/ד פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 72
ד/ד צבי גאון יעקב סי' כא
ד/ד קהלת יעקב (אלבעלי)
ד/ד קובץ שעורים וחדושי תורה (כהנמן) עמ' עב
ד/ד קרית מלך
ד/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' מד
ד/ד שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' קעה, אהע"ז עמ' סח
ד/ד שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קכז
ד/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שלב
ד/ד שער המלך ח"ב עמ' רלב
ד/ד שער נפתלי דף ה ע"ד {כנפל}
ד/ד שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' קמח
ד/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 357, 361
ד/ד שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף צא ע"א
ד/ד שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' קיז
ד/ד שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שצט, תכו
ד/ד שפת אמת על התלמוד ח"ב דף כג ע"א
ד/ד שרידי אש ח"ב עמ' טז
ד/ד תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' רה, ח"ב עמ' ד
ד/ה אבן ישראל (פישר)
ד/ה אגרא דשמעתא ח"א עמ' קפד
ד/ה אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קנה
ד/ה אנצי"ת ע' בשר הע' 141
ד/ה ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לז
ד/ה דבר יהושע ח"ה יו"ד סי' ד, וענ"ש סי' א
ד/ה זקן אהרן (פריד) עמ' קלז
ד/ה חזו"א יו"ד סי' יב ס"ק ג, ח
ד/ה חזו"א על הרמב"ם
ד/ה חי' כתב סופר קדשים עמ' לב
ד/ה חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קלו
ד/ה חלקו של יוסף (זוס') ח"ב דף סט ע"א
ד/ה כל בו ח"ו עמ' קו
ד/ה לחם אבירים
ד/ה מבי"ט (רובינ') דף קכד ע"ג
ד/ה מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קנו
ד/ה מנחת חזקיה מנחות עמ' קנט
ד/ה מראה איש ח"א יו"ד עמ' לה
ד/ה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תפה
ד/ה משנת חיים חולין סי' נה עמ' קפג, קפו, סי' סז עמ' רכה
ד/ה משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' יז אות ח
ד/ה מתנת כהונה בכורות עמ' קכו
ד/ה עמק שאלה (טברסקי) עמ' מא
ד/ה פורת יוסף (שלופר) דף נ ע"ב
ד/ה צבי גאון יעקב סי' מ
ד/ה קדשי יהושע עמ' תרסז
ד/ה קרית מלך
ד/ה ראשית בכורים דף יז
ד/ה שלמי יוסף בכורות עמ' קכו
ד/ה שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רכז
ד/ה שלמי שמעון (תשמו) עמ' פב
ד/ה שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קלה
ד/ה שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תקיא
ד/ה שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קמג
ד/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קצח
ד/ה שער המלך
ד/ה תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ח
ד/ה תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' נח
ד/ו אבני ציון ח"ג עמ' נ
ד/ו אגם מים עמ' רעט-רפ, רפה
ד/ו אהל משה (לוין) ח"א דף לו ע"ד
ד/ו אהל משה (לוין) ח"ב דף טו ע"ג {שטרפה אותה חית היער}
ד/ו אור הישר [שער נפתלי סי' יד, אור הישר חולין רפ"ג]
ד/ו אמרי דוד (שליסל) דף נה ע"ג, נו ע"א
ד/ו אמרי שפר (גוטמן) פרשת משפטים פרק כב {אזהרה לטריפה מ"ובשר בשדה"}
ד/ו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לז
ד/ו אשי ישראל (ברודא) פרשת משפטים דף מז ע"ד
ד/ו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רמז
ד/ו בית אהרן וישראל גל' לב עמ' כה-כו {איסור טריפה נלמד מ"לכלב"}
ד/ו בית לוי (קאפשטיין) דף ז ע"ד
ד/ו בנין אפרים עמ' קמח
ד/ו בעי חיי יו"ד דף כא ע"ב {מ"מ - דברים אמיתיים}
ד/ו ברור הלכה סוכה, ברורי הראי"ה ב ע"א ציון ג
ד/ו גבעת פנחס (ביליצר) עמ' קנה
ד/ו גבעת פנחס (ביליצר) פרשת משפטים דף לא ע"א
ד/ו דברי יששכר דף קיב ע"ב
ד/ו דעת סופר יו"ד סי' ב
ד/ו הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קעב-קעג, קעה {מלקות בכל סוגי הטריפות}
ד/ו הר המלך ח"ז עמ' תסט-תעג
ד/ו זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 16, 152
ד/ו זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קיט ע"ב
ד/ו חי' הרי"ט עמ' רס
ד/ו חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' עו
ד/ו חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' ז
ד/ו חלקת מאיר
ד/ו חמודי צבי ויקרא עמ' סב
ד/ו יכין ובועז ח"א סי' ה עמ' 40
ד/ו כבוד יו"ט
ד/ו כל בו ח"ו עמ' קו
ד/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכד
ד/ו כרתי ופלתי סי' כט אות ב
ד/ו לב אריה (בראד) חולין מב ע"א
ד/ו להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' נח ע"א
ד/ו להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קמט
ד/ו להורות נתן מועדים ח"ב עמ' צ
ד/ו לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף יג ע"ד
ד/ו מאור החיים עמ' יא
ד/ו מהרי"ט אלגזי פ"ה אות נא או"ק א
ד/ו מילי דמרדכי
ד/ו מנוחת אשר ח"א דף יז ע"ב {שאינה יכולה לחיות}, מו ע"ג-ע"ד {לומדים מנבילה שגם טריפה שאינה כמו דרוסה אסורה}
ד/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' קצח
ד/ו מעיני התורה ח"א עמ' קא
ד/ו מעשה אברהם דף קנא ע"א
ד/ו מעשי למלך ח"ב דף כט ע"ב, מו ע"ב
ד/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' שלה
ד/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תלו
ד/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שמג
ד/ו משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קד
ד/ו משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' שמו
ד/ו משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף ח ע"ד, ט ע"א-ע"ב
ד/ו נטע שעשועים דף ה ע"ד
ד/ו נתן פריו חולין עמ' קח, קכא
ד/ו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תקה-תקו
ד/ו עיונים (פאור) עמ' 32
ד/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קז
ד/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קב
ד/ו עין יהודה עמ' סז {מ"מ}
ד/ו עץ חיים (גאגין) עמ' 16, 80, 165
ד/ו פנים חדשות [משפטי שמואל יז]
ד/ו צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' רסט-רע
ד/ו קול מבשר ח"א עמ' מז
ד/ו קרית מלך
ד/ו שאלו שלום ירושלים (פלאצקי) סי' ו
ד/ו שו"ת מהר"ש לובלין עמ' תכ {מ"מ, טריפות הל"מ}
ד/ו שופריה דיעקב (מערך) דף כח
ד/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' כד
ד/ו שיחת חולין עמ' שמד, שמז
ד/ו שם משמעון (פולק) ח"א דף עג
ד/ו שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 110, 119
ד/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' צב
ד/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קלד, קלו
ד/ו שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' קסב
ד/ו שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תיז
ד/ו תורה שלמה חי"ח עמ' 195 {לוקה}
ד/ו תורה שלמה שמות פכ"ב אות תקז
ד/ו תורת מיכאל עמ' מג
ד/ו תפארת אהרן עמ' צב
ד/ו תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' לג
ד/ז אבן הספיר עמ' לג
ד/ז אבן ישראל (בוהוש) עמ' עז
ד/ז אבן פינה (נשר) עמ' פג
ד/ז אבני ציון ח"ג עמ' נ
ד/ז אגרות הנצי"ב עמ' לד
ד/ז אור הישר [באר יצחק יו"ד סי' ד]
ד/ז אור פני יהושע עמ' צה
ד/ז אור תורה (בלומ') דף קיז ע"א
ד/ז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לז
ד/ז באר צבי עמ' קי
ד/ז בינת אברהם עמ' רמב
ד/ז בית אבא (גוטווירטה) דף לג ע"א {טריפה אינה חיה}
ד/ז בית נפתלי (תרנט) סי' לה
ד/ז בתי כהונה (תשסה) עמ' מד
ד/ז העמק דבר שמות פכ"ב פסוק ל
ד/ז הר המלך ח"ו עמ' קכ-קכז
ד/ז הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' פ
ד/ז ויגד יעקב (תשסח) עמ' תרצה {טריפה אינה חיה}
ד/ז זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' עד {משום טרפה}
ד/ז זקן אהרן (פריד) עמ' קלז
ד/ז חוקת עולם עמ' 197 {טריפה האמורה בתורה}
ד/ז חי' כתב סופר כאן, וקדשים עמ' לט
ד/ז חלקת מאיר
ד/ז חמדת ישראל ח"א דף ל ע"ב וע"ד
ד/ז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' קב
ד/ז חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף לו ע"ב, קפה
ד/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכד, רפז
ד/ז לבושי מרדכי יו"ד עמ' תקיג
ד/ז לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' יג ס"ק א {טריפה - תחילת נבילה}, סי' יד ס"ק ב
ד/ז מאיר עיני חכמים ח"א דף מח ע"א
ד/ז מבי"ט (רובינ') דף קכד ע"ג
ד/ז מסורה ח"ט עמ' נא
ד/ז מעיני התורה ח"א עמ' סא
ד/ז מעשי למלך ח"ב דף ל ע"ד, מו ע"ב
ד/ז מרחשת ח"א סי' כג אות ב
ד/ז משא בני קהת
ד/ז משברי ים אחע"א עמ' תמו
ד/ז משנת יעקב
ד/ז משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף ח ע"ד, ט ע"א-ע"ב
ד/ז נאות יעקב (שפירא) סי' א אות טז
ד/ז נצר מטעי (פרידמן) סי' יב
ד/ז עולת שמואל (לובצר) ח"ב דף נט ע"ד
ד/ז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קז
ד/ז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קב
ד/ז עין יהודה עמ' סט {טריפה אינה חיה נלמד מ"לכלב תשליכון אותו"}
ד/ז עץ חיים (גאגין) עמ' 16, 80, 165
ד/ז עקבי ברכה עמ' עא
ד/ז פניני ים הקדמה לסי' כט
ד/ז פרנס לדורו עמ' 208
ד/ז צרור החיים (קליין) דף י ע"א וע"ג
ד/ז קהלת שלמה דף סב ע"א
ד/ז קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רכ-רכא
ד/ז קרית מלך
ד/ז שאלו שלום ירושלים (פלאצקי) סי' לג
ד/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רז
ד/ז שו"ת מהרלב"ח סי' קלט (א)
ד/ז שיחת חולין עמ' שמד
ד/ז שמועות דוד עמ' קלב
ד/ז שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 119, 122
ד/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 355
ד/ז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף עד ע"א
ד/ז תורה שלמה חי"ח עמ' 196
ד/ז תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' לג
ד/ח אבן הספיר עמ' לג
ד/ח אגרות הנצי"ב עמ' לד
ד/ח אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רעב
ד/ח אדרת המלך עמ' פט-צ
ד/ח אהל משה (לוין) ח"א דף לו ע"ד
ד/ח אמת ליעקב מקרא עמ' יט
ד/ח אנצי"ת ע' דבר הכתוב הע' 9, 11
ד/ח ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לז
ד/ח ארשת צבי עמ' קטו-קיח, קכב-קכה
ד/ח אש קודש מעילה עמ' קכט {טריפה - משום חוסר שחיטה}
ד/ח אשל אברהם (שפירא) עמ' תקמג-תקמד
ד/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף עט ע"ד {טריפה אסורה כי היא כמו מתה קצת}
ד/ח בתים לבדים עמ' קצג
ד/ח דברות משה ב"ק ח"ב סי' פט הערה פג
ד/ח חיי נפש ח"ו עמ' קסא {טריפה אינה חיה}
ד/ח חכם צבי (תשעה) ח"א סי' פו ד"ה ולא {מ"מ}
ד/ח חלקת מאיר
ד/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' קב
ד/ח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף לז
ד/ח יכין ובועז ח"א סי' ה עמ' 41
ד/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכד
ד/ח לב אריה (בראד) חולין מב ע"א
ד/ח לחם אבירים
ד/ח לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' יד ס"ק ב
ד/ח מבוא למשנה תורה עמ' 107
ד/ח מבי"ט (רובינ') דף קכד ע"ג
ד/ח מנוחת אשר ח"א דף טז ע"ג-ע"ד {בין מעצמה בין ע"י דבר אחר}
ד/ח מסורה ח"ט עמ' נא
ד/ח מעיני התורה ח"א עמ' נז
ד/ח מעשי למלך ח"ב דף מו ע"ב-ע"ג
ד/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' שפז
ד/ח משנת יעקב
ד/ח משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף ח ע"ד, ט ע"א-ע"ב
ד/ח נותן טעם לשבח עמ' 71
ד/ח נתיבות מאיר יו"ד סי' לא ס"ק ה
ד/ח ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תצו
ד/ח סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 166
ד/ח ספרי דבי רב ח"ג עמ' רסב
ד/ח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קז, קנה, קנז
ד/ח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קב-קג, קסד, קסו
ד/ח עץ חיים (גאגין) עמ' 16, 80, 165
ד/ח פני משה (שלז')
ד/ח פרנס לדורו עמ' 208
ד/ח ציץ אליעזר ח"א סי' כד אות יב
ד/ח קהלת שלמה דף סב ע"א
ד/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תפד
ד/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' ס
ד/ח שו"ת הריב"ש עמ' קעג
ד/ח שיחת חולין עמ' שמד
ד/ח שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קעד
ד/ח שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 119, 122
ד/ח שער שושן עמ' מח {שקרובה למות}
ד/ח שרידי אש ח"ב עמ' נ
ד/ח תורה שלמה שמות פכ"ב אות תקיג
ד/ח תחומין ח"ח עמ' 444
ד/ח תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' לג
ד/ט אבן הספיר עמ' לג
ד/ט אבני ציון ח"ג עמ' רכח, של, שלב
ד/ט אגרות הנצי"ב עמ' לד
ד/ט אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רעב
ד/ט אדרת המלך עמ' פט-צ
ד/ט אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ד הע' 216 {צ"פ}
ד/ט אות ציון עמ' קסה {טריפה אינה חיה}
ד/ט אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קפא
ד/ט ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לז
ד/ט אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' שט
ד/ט בנין שלמה (רבינ') סי' מה
ד/ט גבורות שלמה דף פו ע"ב
ד/ט גינת ורדים (תאומים) עמ' מא
ד/ט גליונות אבני נזר
ד/ט דברי יואל - שו"ת עמ' שכ
ד/ט העמק שאלה שאלתא קכה אות א
ד/ט הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' פ
ד/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 16
ד/ט זכר יצחק (תשן) עמ' שא
ד/ט חי' ר' שלמה עמ' קצד, רלח
ד/ט חכם צבי (תשעה) ח"א סי' עז ד"ה ובהכי
ד/ט חלקת מאיר
ד/ט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' צח-ק, קכא-קכב
ד/ט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קפה
ד/ט יחי ראובן (אונג') עמ' רפא
ד/ט כל בו ח"ו עמ' קו
ד/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכד
ד/ט לב אריה (בראד) חולין מב ע"א
ד/ט להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קיט
ד/ט לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' יד ס"ק ב
ד/ט מנוחת אשר ח"א דף יז ע"ג {אינה יכולה לחיות}
ד/ט מנחת חינוך ח"א עמ' רמז
ד/ט מעשי למלך ח"ב דף מג ע"ד, מה ע"ג, מו ע"ב
ד/ט מרחשת ח"ג סי' לא אות א
ד/ט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תלו
ד/ט משנה הלכות ח"ט סי' קנא
ד/ט משנת יעקב
ד/ט משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף ח ע"ד, ט ע"א-ע"ב
ד/ט עיונים (פאור) עמ' 32
ד/ט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קנה, קנז
ד/ט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קסד, קסו
ד/ט עין יהודה עמ' סז {כל שאין כמוה חיה טריפה - נלמד מ"ובשר בשדה טריפה"}
ד/ט עקבי ברכה עמ' עב
ד/ט פרנס לדורו עמ' 208
ד/ט ציץ אליעזר ח"א סי' כד אות יב
ד/ט צפנת פענח דברים עמ' קפא
ד/ט רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ה הי"ח הע' 3
ד/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' ס
ד/ט שיחת חולין עמ' שמד
ד/ט שמועות דוד עמ' קט
ד/ט שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 119, 122
ד/ט שרידי אש ח"ב עמ' מט
ד/ט תחומין ח"ח עמ' 444, חי"ח עמ' 379 {טריפה אינה חיה}
ד/ט תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' לג
ד/י אבן האזל קדשים ח"ב דף כא ע"ב
ד/י אבן הספיר עמ' לג
ד/י אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' יב אות ד
ד/י אגרות משה או"ח ח"א סי' יד ענף ב
ד/י אור חדש (בלומ') דף עו ע"ג {על בשר מן החי חייב משום איסור טריפה}, עח ע"ג, עט ע"א
ד/י אות ציון עמ' קכ
ד/י אנצי"ת ע' בשר מן החי הע' 4, 12, 13, 17, 27
ד/י ארשת צבי עמ' קנא {בשר הפורש מן החי - טריפה}
ד/י באר מרים פ"ט ה"י
ד/י בדרך המלך עמ' רע
ד/י בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קצג
ד/י בן יהודה סי' ח, ובהסכמת רי"ש נתנזון
ד/י בתי כהונה (תשסה) עמ' מד, מח
ד/י דברות משה פסחים עמ' קמט
ד/י דברי הרב עמ' קצא
ד/י הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קעו
ד/י המעשה והמדרש עמ' כח, לב-לג, לו-לז {בשר מן החי אסור משום טריפה}
ד/י זכר יצחק (תשן) עמ' קנו, רצא
ד/י זקן אהרן (פריד) עמ' קלז
ד/י חי' בר נחמני דף ל ע"א
ד/י חי' הגר"ח החדש עמ' תפ, תצד
ד/י חי' חתם סופר
ד/י חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף סב, קלט
ד/י חיי אריה דף סח ע"ד
ד/י חמדת יעקב עמ' 9
ד/י ישועות יעקב קדשים עמ' רסח
ד/י כל בו ח"ו עמ' רמב
ד/י להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' יז
ד/י להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קיז
ד/י לחם אבירים
ד/י לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ז ס"ק ד
ד/י מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' מה
ד/י מי יהודה יו"ד סי' נז
ד/י מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קצ ע"ג
ד/י מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' נח
ד/י מנחת חינוך ח"א עמ' שיח, ח"ג עמ' קצה, קצח
ד/י מעין החכמה עמ' מח
ד/י מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף לב, דבר אברהם ח"ב סי' ט אות יא]
ד/י מרחשת ח"א סי' כג אות א
ד/י משברי ים אחע"א עמ' תרמא
ד/י משנת יעקב
ד/י משנת ר' אהרן קדשים - בכורות דף ו ע"ב
ד/י משנת ר' אהרן שבת עמ' קעא, קעה
ד/י נחלת שמואל דף מא ע"ג
ד/י נטע שורק דף כג ע"א
ד/י ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' א
ד/י עקבי ברכה עמ' פב
ד/י פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' נט
ד/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' פג {משום אוכל טריפה}
ד/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תפד
ד/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' סא
ד/י שדה הארץ ח"א דף נח ע"ד
ד/י שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' נט
ד/י שמועות דוד עמ' קטז, קלב
ד/י שמועת חיים יומא ח"א עמ' תלט
ד/י שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' מח
ד/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 353, 361
ד/י שערי שמחה (רפיש) דף ו ע"ד
ד/י שרידי אש ח"ב עמ' טו
ד/י תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' א ענף ב
ד/י תורה שלמה שמות פכ"ב אות תקיא
ד/י תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשעא, תשעג
ד/י תפארת אהרן עמ' צב
ד/י תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' רו
ד/יא אבן הספיר עמ' לג
ד/יא אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שלה
ד/יא אור הישר [עין יצחק יו"ד סי' ד]
ד/יא אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קפא
ד/יא ארשת צבי עמ' קטו, קכג
ד/יא בשבילי הקרבנות סי' לח אות ב
ד/יא בתי כנסיות דף מב ע"ב
ד/יא דבר יהושע ח"ה יו"ד סי' ד
ד/יא דרך ישראל חולין סי' י ס"ק א
ד/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קה
ד/יא חזו"א יו"ד סי' נו ס"ק א
ד/יא חי' ר' שלמה עמ' רמב
ד/יא חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' ז
ד/יא כל בו ח"ו עמ' רמב
ד/יא מגילת ספר לאוין דף סד ע"ד
ד/יא מעיני התורה ח"א עמ' מז, מח, נט
ד/יא מעשה רקח
ד/יא מעשי למלך ח"ב דף מו ע"ב, מז ע"א
ד/יא משנה הלכות ח"ט סי' קנא, ח"י סי' פג
ד/יא משנה הלכות ח"י סי' פג
ד/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שמז
ד/יא משנת יעקב
ד/יא נחלת שמעון (אמוראי) דף יט
ד/יא ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' פב
ד/יא עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קח, קנז
ד/יא עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קג, קסו
ד/יא עין יצחק ח"א עמ' קנח
ד/יא עמודי שלמה ח"ב עמ' קנה
ד/יא פני משה (שלז')
ד/יא פסקי אליהו ח"א עמ' לה
ד/יא ציץ אליעזר ח"א סי' כד אות יב
ד/יא קונטרסי שעורים גיטין שעור ז הערה 1
ד/יא שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' נט
ד/יא שרידי אש ח"ב עמ' נא, ריט, רכב
ד/יב אגרות משה יו"ד ח"ב סי' יח
ד/יב ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ד
ד/יב ארשת צבי עמ' קכו
ד/יב כל בו ח"ו עמ' רמב
ד/יב מבוא למשנה תורה עמ' 105
ד/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' קצח
ד/יב מנחת מרדכי (תשז) עמ' ל
ד/יב משנה הלכות ח"י סי' פג
ד/יב ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' פב
ד/יב פני משה (שלז')
ד/יב קונטרסי שעורים גיטין שעור ז הערה 1
ד/יב שארית כלב עמ' קיז
ד/יב שרידי אש ח"ב עמ' קפה
ד/יג ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שנח
ד/יג אשר לשלמה (אשכנזי)
ד/יג בארות יצחק (הכהן) עמ' שא
ד/יג דברי חיים ח"ב יו"ד סי' ד
ד/יג דברי סופרים (סופר) עמ' מז
ד/יג הגהות חבר בן חיים
ד/יג חזון יחזקאל חולין פ"ב ה"ג
ד/יג חי' ר' שלמה עמ' רמג
ד/יג טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' רעז
ד/יג כל בו ח"ו עמ' תצה
ד/יג מזכרת עמ' 227
ד/יג מנוחת אשר ח"ב דף כו ע"ב {מסוכנת}
ד/יג משכן אהרן עמ' צד
ד/יג משנה הלכות ח"י סי' פג
ד/יג משנת חיים חולין סי' לט עמ' קלח
ד/יג משנת יעקב קדושה עמ' שמז
ד/יג נר מצוה (ואלק) מצוות דף סו ע"א-ע"ב {פרכוס הוא בסוף שחיטה}
ד/יג נתן פריו חולין עמ' קכו
ד/יג ס' התדיר עמ' שב
ד/יג פני משה (שלז')
ד/יג שלמי שמעון (קדשים) עמ' רע
ד/יג שער שושן עמ' מו
ד/יג שערי טהר ח"ו סי' נב אות ב
ד/יג שרידי אש ח"ב עמ' לא, רכג
ד/יד אהלי יהודה (אמדו)
ד/יד בארות יצחק (הכהן) עמ' שא
ד/יד בית אפרים יו"ד (תרמד) דף לח ע"ד
ד/יד בית זבול ח"א סי' טז אות ב
ד/יד דבר יהושע ח"ג יו"ד סי' סא
ד/יד זהב התרומה מ"ש עמ' רי
ד/יד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קה
ד/יד חזון יחזקאל חולין פ"ב ה"ג
ד/יד חי' הגרז"ס קדשים עמ' קיח
ד/יד חלקת יואב החדש הגהות על חולין לב ע"א
ד/יד ישועות יעקב קדשים עמ' קמז
ד/יד כל בו ח"ו עמ' תצו
ד/יד משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' יד אות א
ד/יד ס' הנייר עמ' צח
ד/יד ס' התדיר עמ' שב
ד/יד עמודי שלמה ח"ב עמ' קכה-קכו
ד/יד פאר אהרן עמ' עה, עח
ד/יד פאת שדך יו"ד עמ' רה
ד/יד שאר יוסף
ד/יד תכלת מרדכי (קלצקי) דף נא ע"א
ד/טו אגרא דשמעתא ח"ב עמ' שפב
ד/טו בר ריב"א עמ' קע
ד/טו גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קנג
ד/טו דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' מ ד"ה ואם (בהמ"ח)
ד/טו דברי חיים ח"ב יו"ד סי' ד
ד/טו דברי סופרים (סופר) עמ' מח
ד/טו חי' חתם סופר
ד/טו חנן אלקים עמ' רסו
ד/טו לחם אבירים
ד/טו מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף פו ע"ג
ד/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' שסג
ד/טו מעשי למלך ח"ב דף מה ע"ד, מז ע"ג
ד/טו מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' כ]
ד/טו מרחשת - מנחת חינוך - מנחת הזבח אות ה
ד/טו משברי ים חזקה עמ' שסא
ד/טו משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' יד אות א, ה
ד/טו פאת שדך יו"ד עמ' רה
ד/טו שערי טהר ח"ו סי' נב אות ב
ד/טו שרידי אש ח"ב עמ' מא
ד/טו תולדות יצחק (הורוביץ) דף כט ע"א וע"ד
ד/טז אדני נחושת עמ' א
ד/טז אור הישר [באר יצחק אהע"ז סי' ב]
ד/טז אמונת יהושע עמ' אלף תי, אלף תיג-תיד
ד/טז אמת ליעקב מועד עמ' שלח
ד/טז אנצי"ת ע' אסורים מצטרפים הע' 4, 6, 23, 27, 28
ד/טז ארשת צבי עמ' קטו
ד/טז באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' כג
ד/טז בית אבא (גוטווירטה) דף כז ע"ג {אין מצטרפין}
ד/טז בנין שלמה (רבינ') סי' מה
ד/טז ברור הלכה ע"ז סו ע"א ציון ד פסקה ד
ד/טז ברכת ראובן דף קפג ע"א
ד/טז גבורות יצחק עמ' צד
ד/טז גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קנג
ד/טז דבר יהושע ח"ב סי' סה
ד/טז דברי יששכר דף יא ע"ב
ד/טז דליית הכרם עמ' תתתיד {ראב"ד} [שייך להלכה יז]
ד/טז הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קעו-קעז
ד/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלב
ד/טז זהב התרומה מ"ש עמ' קלג
ד/טז זכרון יהונתן דף טז ע"ג
ד/טז חזו"א יו"ד סי' כה ס"ק ב, ט
ד/טז חזו"א על הרמב"ם
ד/טז חזון יחזקאל נזיר פ"ד ה"א
ד/טז חי' בר נחמני דף י ע"ג {ראב"ד}, מד ע"ג
ד/טז חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' סא-סב
ד/טז חי' ר' חיים הלוי דף נח
ד/טז יצחק ירנן
ד/טז יראה ואהבה עמ' רמ
ד/טז ישועות יעקב מועד עמ' תתלד
ד/טז כרתי ופלתי סי' צח אות ד
ד/טז לב שלם [חזון נחום דף רד ע"ב]
ד/טז לבב דוד
ד/טז מאיר נתיבים עמ' 400
ד/טז מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף פו ע"ג
ד/טז מוריה גל' קיג עמ' עח
ד/טז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף כז ע"ב {ראב"ד}, שמות דף מב ע"ב, ח"ב דף רנה ע"ג
ד/טז מנחת חינוך ח"א עמ' מח, קח, קמז, ח"ב עמ' שסג, תלח, ח"ג עמ' נ, קפו
ד/טז מראה הפנים נזיר דף כו
ד/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/טז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תו
ד/טז משנת ר' אהרן נדרים עמ' קנו
ד/טז נשמת אברהם ח"א עמ' שטז
ד/טז ספרי דבי רב ח"א עמ' קנח
ד/טז פני משה (בנבנשתי) (מזוז) דף סב ע"ג
ד/טז קהל יהודה - חי' השו"ע דף טז ע"ג
ד/טז קרית מלך
ד/טז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' ס
ד/טז שארית כלב עמ' קלב
ד/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' ט
ד/טז שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רסב
ד/טז שערי טהר ח"ח סי' סו אות ב
ד/טז תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קעז
ד/יז אבן האזל קדשים ח"ב דף כג ע"ב
ד/יז אבן הספיר עמ' לג, לה
ד/יז אבני זכרון (פפר) ח"ב, אבנים שלמות סי' כז אות א
ד/יז אבני נזר יו"ד סי' יח אות ב
ד/יז אבני ציון ח"ד עמ' רט
ד/יז אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רעב
ד/יז אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' רנד
ד/יז אור החיים דברים פי"ד פסוק כא
ד/יז אור הישר [באר יצחק או"ח סי' י]
ד/יז אור תורה (בלומ') דף קיז ע"ב
ד/יז אמונת יהושע עמ' אלף תיד
ד/יז אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' ז ד"ה אולם, ד"ה ובאמת, סי' ח ד"ה אך לפי"ז
ד/יז אנצי"ת ע' אסורים מצטרפים הע' 20-18, 22, 29, 30
ד/יז אנצי"ת ע' בשר מן החי הע' 18, 20, 21
ד/יז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות מד
ד/יז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שנז
ד/יז אשל אברהם (שפירא) עמ' תקמג-תקמד, תרצה
ד/יז אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' לה, שב {חוץ מנבילה וטריפה}
ד/יז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' צח
ד/יז בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף עט ע"ג
ד/יז ביצחק יקרא ח"ב סי' יז
ד/יז בית המדרש
ד/יז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תג, תנח
ד/יז בית מרדכי (סאויצקי) דף מד ע"ב {או"ש}
ד/יז בית שערים ח"ג סי' ד
ד/יז בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' צב
ד/יז בנין אפרים עמ' קמז
ד/יז בנין שלמה (רבינ') סי' מה
ד/יז ברכת ראובן דף קפג ע"ג {ראב"ד}
ד/יז גבורת יצחק מכות עמ' רפד, שו {מ"מ}
ד/יז גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' סו, סט
ד/יז גליונות אבני נזר
ד/יז גן דוד דף יג ע"ב
ד/יז גן שושנים ח"ב עמ' רל
ד/יז דבר יהושע ח"ג יו"ד סי' ג
ד/יז דברות משה חולין עמ' רפח
ד/יז דברי אהרן עמ' קכג {טריפה תחלת נבילה}
ד/יז דברי אפרים סי' י דף יא ע"א {בטמאה אין איסור נבילה}
ד/יז דברי יציב אהע"ז עמ' רפב {תחלת נבילה}
ד/יז דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' כו
ד/יז דור רביעי ח"ב עמ' פד
ד/יז דליית הכרם עמ' תתתיד [כאן צ"ל ההשגה]
ד/יז דרך המלך (רפפורט)
ד/יז דרך ישראל חולין סי' ב ס"ק ג {טרפה תחילת נבילה}
ד/יז המדות לחקר ההלכה מדה יג אות לג
ד/יז הר המלך ח"ד עמ' שעג
ד/יז הרמב"ם כמחנך עמ' 218
ד/יז זית רענן ח"א עמ' תקסה-תקסו
ד/יז זכר יצחק (תשח) עמ' קסט
ד/יז זכר יצחק (תשן) עמ' קפג, רעה-רעו, רצא
ד/יז חי' בר נחמני דף כ ע"ב {טריפה תחילת נבילה}, ל ע"א, סח ע"ד {טריפה תחילת נבילה}
ד/יז חי' הגר"ח החדש עמ' שיז, תעט-תפ, תצד
ד/יז חי' הגרז"ס קדשים עמ' רמב, רמג, רמה
ד/יז חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' סא, עה
ד/יז חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף נה, נו, קלט
ד/יז חי' מהרי"א צטרון עמ' מג
ד/יז חי' תורה על מכות (נדפס סו"ס מהרש"א הארוך על מכות) טז ע"ב
ד/יז חלקו של יוסף (זוס') ח"ב דף עג ע"ד
ד/יז חלקת יואב החדש קונטרס הערות סי' יז, כא
ד/יז חלקת מאיר
ד/יז חמדת יעקב עמ' 143
ד/יז חסדי דוד ח"ה עמ' תתקג
ד/יז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' רל
ד/יז חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף מט ע"ב, סט
ד/יז יד הלוי (לוין) דף עז ע"ב
ד/יז יוסף חי [עי' חידושי לחולין ק ע"ב]
ד/יז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לה
ד/יז כל בו ח"ו עמ' רמב
ד/יז כתר המלך
ד/יז לב דוד (פלדמן) עמ' עז {נבילה וטריפה מצטרפים}
ד/יז לב שלם [שיירי כנה"ג בחי' על הרמב"ם דף קמד ע"ב]
ד/יז לבושי מרדכי או"ח עמ' רפג
ד/יז ללמוד על הכלל עמ' קג, קו
ד/יז לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' יא ס"ק ז
ד/יז לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' צא
ד/יז לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' צח
ד/יז מאיר נתיבים עמ' 400
ד/יז מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף לה ע"ג
ד/יז מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' סט {ראב"ד}
ד/יז מהרי"ט אלגזי פ"ה אות לז או"ק ג {או"ש}
ד/יז מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' מא
ד/יז מוריה גל' קיג עמ' עח, גל' קצג עמ' צא {צירוף נבילה וטמאה}, צב
ד/יז מי החג עמ' כב, עז
ד/יז מלבושי יו"ט ח"ב קל וחמור סי' ג
ד/יז מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קצ ע"ב
ד/יז מנחת בצלאל עמ' קכט
ד/יז מנחת חינוך ח"א עמ' מח, נד, עח-עט, קמז, שכ, ח"ב עמ' קטו-קיז, רעד, שסג, שע, שעח, תסו, ח"ג עמ' קפו, קפח, רלג
ד/יז מעיני התורה ח"א עמ' נד, נה, נט
ד/יז מעשה רקח
ד/יז מעשי למלך ח"א דף שיא ע"ב
ד/יז מקדש יחזקאל
ד/יז מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 129
ד/יז מרחשת ח"א סי' כג אות ב, ח"ג סי' י אות א
ד/יז מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' טז אות יג {צירוף מלאכות שבת שונות לכשיעור}
ד/יז משא יד ח"א עמ' קפז {נבילה וטריפה מצטרפים}
ד/יז משברי ים אחע"א עמ' רמז, תעח, תקעג, תרכא
ד/יז משכנות אפרים שבת סי' לה אות טז הערה כב {או"ש}
ד/יז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שמד
ד/יז משנת יעקב כאן
ד/יז משנת יעקב קרבנות עמ' רסא-רסב
ד/יז משנת ר' אהרן שבת עמ' קעג
ד/יז משרת משה (נבר)
ד/יז נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף סה ע"א-ע"ב
ד/יז נחלת שמואל דף לד ע"ב, מ ע"ג, מה ע"א
ד/יז נטע שעשועים דף ה ע"ד
ד/יז נר מצוה (ואלק) מצוות דף עח ע"ב {ראב"ד}
ד/יז נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף לו-לז {לח"מ}
ד/יז נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' מח אות א, ח"ג סי' לד אות א-ג
ד/יז נתן פריו חולין עמ' עט
ד/יז ספרי דבי רב ח"א עמ' קנח
ד/יז עטרת טוביה
ד/יז עמק יהושע ח"א דף נ
ד/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צ
ד/יז עקבי ברכה עמ' פג
ד/יז פני אברהם דף כה ע"ד
ד/יז פני משה (בנבנשתי) (מאזוז) דף סב ע"ד
ד/יז פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תקיח {כ"מ}
ד/יז פרי השדה נדרים עמ' מט {אור שמח}
ד/יז פרשת המלך
ד/יז צבי גאון יעקב סי' מ
ד/יז צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' א אות ה
ד/יז קדשי יהושע עמ' תתטז {או"ש}
ד/יז קהלות יעקב קדושין סי' מא, זבחים בהוספות סי' ג, מעילה סי' ב
ד/יז קרית מלך
ד/יז רווחא שמעתתא ח"א עמ' מד
ד/יז רסיסי טל (עמיטל) עמ' קמב
ד/יז רשימות לב שבת סי' יא אות ד {מ"מ}
ד/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תפד
ד/יז שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צח ע"א, ק ע"ב, קב ע"א
ד/יז שארית כלב עמ' קטו, קיז, קע {ראב"ד}
ד/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' ט
ד/יז שביתת השבת זורה אות ח {נבילה מצטרפת}
ד/יז שו"ת הרמ"ע השלם עמ' רס {מ"מ}
ד/יז שיח ערב קדשים עמ' תל
ד/יז שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קלו
ד/יז שמחת החג דף מא ע"ג, מג ע"א
ד/יז שמחתי באומרים לי עמ' רנה-רנו
ד/יז שעורי הגר"א וסרמן חולין עמ' לא
ד/יז שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שי
ד/יז שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קצא
ד/יז שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קט
ד/יז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' צב
ד/יז שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' צו
ד/יז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שעב, שעד, שפה
ד/יז שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' קסב
ד/יז שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תיז
ד/יז שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 66
ד/יז שער המלך ח"ב עמ' עו {מ"מ}
ד/יז שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות טז דף כט ע"א {או"ש}
ד/יז שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות טז, ח"ו סי' נב אות ב
ד/יז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 361
ד/יז תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' א ענף ב
ד/יז תורה שלמה שמות פכ"ב אות תקט
ד/יז תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תרצ
ד/יח אבן האזל קדשים ח"ב דף צד ע"ב
ד/יח אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' עג
ד/יח אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קנא, קנד-קנה, יו"ד ח"ב סי' כז, לב
ד/יח אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שמח, שנ
ד/יח אוצרות יהושע עמ' ו
ד/יח אור הישר [פטור ממלקות כדביאר מ"מ לקמן פ"ח ה"ה]
ד/יח אור יעקב פסחים דף כד ע"א, כה ע"א-ע"ב, ועמ' 48, 50
ד/יח אור ליהודה (תשנט) עמ' קפח {גידים}, רכז {השמיט רוטב}
ד/יח אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' יא {גידים}
ד/יח אחיעזר ח"ב סי' ו אות ז, ח"ג סי' לג אות ג
ד/יח אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' א [ט] ד"ה ולפ"ז
ד/יח אמרי נפתלי ח"ב עמ' רסח {לח"מ}
ד/יח אנצי"ת ע' אסורו חשובו הע' 14, 16, ע' בהמה טמאה הע' 45
ד/יח אנצי"ת ע' בשר הע' 66, 68, 87, 139, 140
ד/יח ארחות חיים ח"ב סי' כה אות מה
ד/יח בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כג ע"א-ע"ב
ד/יח בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' רטו
ד/יח בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' ע
ד/יח בדבר מלך ח"ה עמ' קצד
ד/יח בדרך המלך עמ' קסט
ד/יח בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 10 {גיד}
ד/יח בנין הלכה עמ' צג
ד/יח בנתיב המצוות עמ' 86
ד/יח ברור הלכה ב"ק עח ע"ב ציון ג
ד/יח ברכת כהן (דויטש) קונ' התערובות עמ' קמט {עצמות אסורים}
ד/יח ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' נ
ד/יח ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יט
ד/יח בשמים ראש סי' קמא
ד/יח גבורת יהודה פסחים סי' כא ס"ק ח
ד/יח גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' טו-טז
ד/יח גן שושנים ח"ב עמ' רכז-רכט
ד/יח גנא דפלפלי עמ' קמח {מחיה טמאה}
ד/יח דבר יהושע ח"ב סי' סז אות ד
ד/יח דבר יהושע ח"ה יו"ד סי' ד, וענ"ש סי' א
ד/יח דברי יוסף (קונביץ) עמ' 175
ד/יח דברי שמואל (ראטה) עמ' רנ
ד/יח דגל ראובן ח"ג סי' לד
ד/יח דעת סופר יו"ד סי' כד
ד/יח ואם תאמר ח"ד קושיה 405
ד/יח וזאת ליהודה (זלצר) עמ' נה-נו
ד/יח ויקן יוסף דף עו ע"ג
ד/יח זכר יצחק (תשן) עמ' שלט
ד/יח חבורי טהרה עמ' ג, צ, צב, קז, קיז, רמט, רנו
ד/יח חזו"א מכשירין סי' י ס"ק ה, עוקצין סי' א ס"ק יד
ד/יח חזו"א על הרמב"ם
ד/יח חי' בר נחמני דף כד ע"א {השמיט רוטב}
ד/יח חי' הגר"ח החדש עמ' סח, ריז
ד/יח חי' מהרי"א צטרון עמ' קלח
ד/יח חי' ר' חיים הלוי דף לב
ד/יח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רסב, שמז
ד/יח חכמת גרשון עמ' תה
ד/יח חלק לוי עמ' פב
ד/יח חסדי דוד ח"ה עמ' תתקא
ד/יח חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שמ, יו"ד ח"א עמ' שמב-שמג
ד/יח חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רכט ע"א, יו"ד ח"א דף קג ע"ד
ד/יח טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רנט
ד/יח יגיעת ערב פסחים עמ' צו-צז, קע-קעא
ד/יח יד דוד (קרלין) ח"ב דף לא
ד/יח יד ישראל ח"ב
ד/יח ידבר שלום ח"ב עמ' קו
ד/יח ידיו של משה
ד/יח יצחק ירנן
ד/יח יקב זאב דף ו ע"ג
ד/יח ישורון ח"כ עמ' רג {עצמות אסורות}
ד/יח כוכבי בוקר עמ' תקסז
ד/יח כל בו ח"ו עמ' רמב
ד/יח כרם יהושע (ולרשטיין) דף מ ע"ד {גידין}
ד/יח כרתי ופלתי סי' פא אות ו
ד/יח לב איש עמ' תקו
ד/יח לב שלם [פרי תואר סי' פא ס"ק ח דף קמו ע"ב]
ד/יח להורות נתן מועדים ח"ב עמ' צ
ד/יח לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' כט
ד/יח מועדים וזמנים ח"ג סי' רב
ד/יח מי החג עמ' כה
ד/יח מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קנד, קנו
ד/יח מנחת אשר פסחים עמ' קמא
ד/יח מנחת חינוך ח"א עמ' טו, נא-נב, ח"ב עמ' פה
ד/יח מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' לד
ד/יח מצודת דוד (שפרבר) עמ' שיח {גיד של טמאה}
ד/יח מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יט אות ב
ד/יח מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' צה
ד/יח מראה איש ח"א יו"ד עמ' לה
ד/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יח משאת משה (חברוני) פסחים סי' כח עמ' 84
ד/יח משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תפב
ד/יח משכן שילה עמ' רי
ד/יח משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' טז אות א, ט, סי' יז אות א, ד-ו, יז
ד/יח מתנת כהונה בכורות עמ' קכז
ד/יח נועם ח"ח עמ' כא
ד/יח נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לז ע"ד, לח ע"א
ד/יח נחל איתן
ד/יח נחלי יהושע עמ' קעה
ד/יח נר מצוה (ואלק) מצוות דף קח ע"ב {גידים של נבילה}
ד/יח נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' לד אות ה
ד/יח ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קכה
ד/יח ענפי ארז (זי') דף כה ע"ד
ד/יח פאר הלכה פסחים עמ' ריג {גיד הנשה של טמאה}
ד/יח פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקצז
ד/יח פרי החג דף נח ע"ב {עור ועצמות}
ד/יח צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' רעו
ד/יח קדשי יהושע עמ' תקפא, תרפד
ד/יח קהלת יעקב (אלבעלי)
ד/יח רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י ה"י מקור 24, 29
ד/יח רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עה
ד/יח שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שפ
ד/יח שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' ה, יד
ד/יח שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' מא-מ, מו-מז, נב-נד, נח, סה-סו, סח-ע
ד/יח שושנת העמקים (תאומים) עמ' יב
ד/יח שלמי יוסף בכורות עמ' קכז
ד/יח שלמי שמעון (קדשים) עמ' רע
ד/יח שלמי שמעון (תשמו) עמ' פא
ד/יח שעורי הגר"א וסרמן חולין עמ' קסב, קסה
ד/יח שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שלו
ד/יח שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שיב, שכ
ד/יח שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רעו
ד/יח שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תקיב
ד/יח שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קלט
ד/יח שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' ח-ט
ד/יח שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קמג
ד/יח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' עז, קצו
ד/יח שער המלך ח"ב עמ' פא
ד/יח שערי תורה (לעוו) חולין עמ' י
ד/יח תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' א ענף ב
ד/יח תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ח {שליא}
ד/יח תורת המלאכות ח"ב עמ' סו אות נד
ד/יח תרומת הגורן ח"ב עמ' 35, 39
ד/יח תשובה שלמה יו"ד סי' ח
ד/יט אגרות משה או"ח ח"א סי' קמז ענף ג
ד/יט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 134
ד/יט אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 79 {הגהמ"י}
ד/יט אנצי"ת ע' בשר הע' 146, 150
ד/יט בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 54 {צפרנים}
ד/יט בכורי אליהו עמ' קלד
ד/יט בתי כנסיות דף מב ע"ג
ד/יט דברי יוסף (קונביץ) עמ' 172, 175
ד/יט חי' בר נחמני דף כח ע"ד
ד/יט חסדי דוד ח"ו עמ' קפד
ד/יט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שמג
ד/יט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קג
ד/יט יד המלך (פלומבו)
ד/יט ידיו של משה
ד/יט כל בו ח"ו עמ' רמג
ד/יט לבב דוד
ד/יט לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף א ע"ג
ד/יט משיב מלחמה ח"ב עמ' שעו
ד/יט משנת יעקב
ד/יט משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' יז אות יא
ד/יט עמודי שלמה ח"ב עמ' קכז-קכח
ד/יט עמק שאלה (טברסקי) עמ' מא
ד/יט ערהשה"ע טהרות סי' קכז אות כה
ד/יט פסקי אליהו ח"א עמ' לז-לט
ד/יט קהלת יעקב (אלבעלי)
ד/יט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קצח
ד/יט שערי שמחה (רפיש) דף לב ע"ג
ד/יט תושיה (קוסובסקי) ח"א דף כו ע"ב, כז ע"א
ד/יט תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' ב
ד/כ אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' ע
ד/כ אהלי יהודה (אמדו)
ד/כ אור שמח
ד/כ אמרי יושר בכורות דף ז ע"ב
ד/כ אנצי"ת ע' בשר הע' 16, 17, 19, 26, 32, 37
ד/כ בית אהרן וישראל גל' כא עמ' יא {מותר לשתות מי רגלי בהמה}
ד/כ בן יהודה סי' קד
ד/כ בתי כנסיות דף מב ע"ג
ד/כ גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' טו
ד/כ דבר יהושע ח"ה יו"ד סי' ד
ד/כ דברי הרב עמ' קפח
ד/כ דברי יציב או"ח עמ' תקכט {כנגד פניו של חמור}
ד/כ הגהות רימ"א {לח"מ}
ד/כ וזאת ליהודה (זלצר) עמ' נה
ד/כ חדושים ובאורים (גרי') בכורות סי' ב ס"ק ז
ד/כ חזו"א על הרמב"ם
ד/כ חי' בר נחמני דף עא ע"ב {מ"מ}
ד/כ חי' הריצ"ד
ד/כ חסדי דוד ח"ו עמ' קפד
ד/כ חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שמג
ד/כ ידבר שלום ח"ב עמ' צד, קו
ד/כ כוכבי בוקר עמ' תקסא
ד/כ כל בו ח"ו עמ' רמב
ד/כ כרתי ופלתי סי' פא אות א
ד/כ לב שלם [כנסת יחזקאל סי' ל]
ד/כ מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' צה
ד/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/כ משנה הלכות ח"ז סי' ז דף ח ע"ג-ע"ד {מי רגלים של חמור}, ט ע"ב {עור הבא כנגד פניו}
ד/כ משנת חיים חולין סי' נה עמ' קפז
ד/כ משנת יעקב
ד/כ משנת ר' אהרן קדשים - בכורות דף ז ע"ב, שו"ת סי' טז אות יג, יז אות ז
ד/כ מתנת כהונה בכורות עמ' קכג
ד/כ נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קכ {ראב"ד}
ד/כ נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לח ע"א
ד/כ נתיבות מאיר יו"ד סי' לא ס"ק יא
ד/כ קהלת יעקב (אלבעלי)
ד/כ קרית מלך
ד/כ ראשית בכורים דף יז
ד/כ שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' נד, סו-סח
ד/כ שיבת ציון (לנדא) סי' ג
ד/כ שלמי יוסף בכורות עמ' קכג
ד/כ שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קל, קלח, קמא, קמג
ד/כ שערי טהר ח"ב שער ג סי' י אות א, ח"ד שער ב סי' יא
ד/כ שערי שמחה (רפיש) דף לב ע"ג
ד/כ שערי תורת בבל עמ' 238
ד/כ שפת אמת על התלמוד ח"א דף כד ע"א
ד/כ תרומת הגורן ח"ב עמ' 36,38
ד/כ תרומת הגורן ח"ב עמ' 39 {או"ש}
ד/כא אבן האזל קדשים ח"ב דף פה ע"ב
ד/כא אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' ע
ד/כא אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קנא, קנד-קנה, יו"ד ח"ב סי' כג
ד/כא אהלי יהודה (אמדו)
ד/כא אור ליהודה (תשנט) עמ' קפב-קפג, קפט
ד/כא אנצי"ת ע' אדם הע' 44
ד/כא אנצי"ת ע' בשר הע' 16-19, 26, 32, 52
ד/כא אפיקי מגינים זבחים סי' לז
ד/כא ארחות חיים ח"ב סי' כה אות מה
ד/כא בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 55
ד/כא גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' טז
ד/כא הר המלך ח"ד עמ' לח
ד/כא חבורי טהרה עמ' קי, קיד-קטו, קיט-קכ, רנג
ד/כא חי' הגרי"ז דף מז ע"ב
ד/כא חי' הריצ"ד
ד/כא חסדי דוד ח"ו עמ' קפז
ד/כא ידבר שלום ח"ב עמ' קו
ד/כא ידיו של משה
ד/כא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לה, כרך ב ח"בעמ' נו
ד/כא כל בו ח"ו עמ' רמג
ד/כא לב אריה (בראד) חולין נו ע"א (ד"ה בגמ')
ד/כא לבב דוד
ד/כא מנחת עני (תקמז) דף כב ע"ב {תחת האליה}
ד/כא מעיני התורה ח"א עמ' סא
ד/כא מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/כא נועם ח"ח עמ' יז, ל
ד/כא נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לז ע"ד {מ"מ}
ד/כא פסקי אליהו ח"א עמ' נו
ד/כא קדשי יהושע עמ' תרע
ד/כא קהלת יעקב (אלבעלי)
ד/כא שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' מב {מ"מ}, סו
ד/כא שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קעג, שטו
ד/כא שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' שעט
ד/כא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רצו
ד/כא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' עט
ד/כא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תיב
ד/כא שערי היכל זבחים עמ' רלב {עור שתחת האליה - האם מוקטר בעולה}
ד/כא שערי טהר ח"ד שער ב סי' יא
ד/כא תחומין ח"ז עמ' 194, 214
ד/כא תרומת הגורן ח"ב עמ' 36
ד/כב אבני ציון ח"א סי' כג אות ג
ד/כב אבני שהם (רובינשטיין) דף כו ע"ד, כז ע"א {כבהמה טמאה}
ד/כב אהבת אברהם עמ' ק-קז
ד/כב אור לישרים (תשסג) לה"ר עמ' ד
ד/כב אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' ו ד"ה אך יש {שעה"מ}
ד/כב אמרי דוד (שליסל) דף מב ע"א-ע"ב
ד/כב אמת ליעקב מועד עמ' רס
ד/כב אנצי"ת ע' גמר דין הע' 218, 220
ד/כב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רצג {שעה"מ}
ד/כב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"ז מושב שרים אות לה, ה"ט מושב שרים אות מו, באר שרים אות מח
ד/כב בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' פה
ד/כב בדבר מלך חי"א עמ' רנד
ד/כב בדרך המלך עמ' רע
ד/כב בית המדרש
ד/כב בכורי אברהם דף צד ע"ד {פרש של שור הנסקל}
ד/כב בנין שאול עמ' קסג
ד/כב ברור הלכה סנהדרין קיב ע"א ציון כ
ד/כב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קלא
ד/כב גבורות יצחק עמ' צט-ק, רטז
ד/כב דברי אהרן עמ' קכ
ד/כב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רנ
ד/כב דרך המלך (רפפורט)
ד/כב הדר יוסף עמ' קסג-קסד
ד/כב הלכה רבה ח"א עמ' 139
ד/כב הר צבי על התורה (תשנו) פ' משפטים עמ' מד {כבהמה טמאה}
ד/כב התורה והמדע (לוינסון) עמ' 73-74
ד/כב וזאת ליהודה (זלצר) עמ' צז
ד/כב ויוסף שאול דף עב ע"א
ד/כב זכר יצחק (תשן) עמ' שלז-שלח
ד/כב זכרון שמואל עמ' שעה-שעו
ד/כב חוות בנימין ח"א עמ' רנג
ד/כב חזון יחזקאל ב"ק פ"ד ה"ח
ד/כב חי' הריצ"ד
ד/כב חי' מהרי"א צטרון עמ' פב {אור שמח}
ד/כב חשבונות של מצוה עמ' קיט, קצו
ד/כב טל אורות (טובול) חולין עמ' קמ
ד/כב יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קנג
ד/כב יד פשוטה מדע עמ' תרט
ד/כב ידבר שלום ח"ב עמ' צה, קד, קיח, קכ {צ"פ}, קנ, קנג
ד/כב יראה ואהבה עמ' קפג
ד/כב כבוד מלכים (מרגליות)
ד/כב לב איש עמ' תס
ד/כב לב שלם [הלכה למשה (אמריליו) הל' נז"מ דף צד]
ד/כב להורות נתן מועדים ח"ב עמ' י {שעה"מ}
ד/כב לקוטי שלמה (תרנד)
ד/כב מדה טובה ח"ב עמ' 167
ד/כב מטה אפרים ח"ב
ד/כב מים אדירים דף סד ע"ב
ד/כב מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' יז
ד/כב מנחת חינוך ח"א עמ' רסז-רסח
ד/כב מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' הנאה
ד/כב מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' יב אות ו, אבי עזרי ח"ב]
ד/כב מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף ז, נו
ד/כב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' ריז-ריח
ד/כב מרגליות הים סנהדרין טז ע"א אות יב {צ"פ}, פ ע"א אות ה {צ"פ}, קיב ע"א אות כג {צ"פ}
ד/כב מרומי גלים עמ' לו-לז, עה, רטז
ד/כב משא יד ח"א עמ' קיד {כבהמה טמאה - דין גיזה ועבודה, או"ש}, קצז {כבהמה טמאה}
ד/כב משאת המלך ח"ב סי' ריד {כבהמה טמאה}
ד/כב משאת מרדכי ב"ק עמ' קעח
ד/כב משאת משה (חברוני) פסחים סי' כו עמ' 70, 74
ד/כב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תסז, תסט
ד/כב משיב דבר ח"ה סי' מט
ד/כב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שנא {שחטו אחרי גמ"ד}
ד/כב משנת יעקב
ד/כב משנת יעקב נזיקין עמ' נג-נד
ד/כב משנת ר' אהרן כתובות עמ' שה
ד/כב משנת רבנו יוסף עמ' 238
ד/כב משפט הצבא בישראל עמ' קס
ד/כב נאות אפרים ח"א עמ' ריד
ד/כב נועם חי"ט עמ' יז
ד/כב נחל איתן
ד/כב נחלת שמואל דף לא ע"ב
ד/כב נתיבות שלום (למפרט)
ד/כב נתיבי ים קדושין עמ' קצח-קצט
ד/כב ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קטו-קטז
ד/כב ענפי ארז (זי') דף לו ע"א
ד/כב ערהשה"ע קדשים סי' נה אות ג
ד/כב פני המלך דף קט ע"ב
ד/כב פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תעד
ד/כב פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' צו
ד/כב ציץ אליעזר ח"ב סי' ד אות ד
ד/כב צפנת פענח (השמטות דף נז ע"ב)
ד/כב קרית מלך
ד/כב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שנד {או"ש}
ד/כב רווחא שמעתתא ח"ב עמ' יג
ד/כב שהם וישפה ח"ב דף כט ע"ג
ד/כב שו"ת אור שמח (מהד' תשנח) עמ' קסט {או"ש}
ד/כב שער המלך כאן, ומעשה חושב ח"א עמ' ריב
ד/כב שערי טהר ח"ג שער ב סי' כב סי' ב {שעה"מ}
ד/כב שערי שאול פסחים עמ' קלה
ד/כב שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכז ע"ג, ח"ג דף צג ע"ב
ד/כב תורת הבמה עמ' שנה
ד/כב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רכה


ה/269 הלכות מאכלות אסורות פרק ה *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ אהלי יהודה
ה/רה"פ אורה ושמחה
ה/רה"פ חלקו של יוסף (זוס')
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ צפנת פענח
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/א אור חדש (בלומ') דף עו ע"ד
ה/א אות ציון עמ' מז {עוף}, קסג {עוף}
ה/א איש אמונים דף קכד ע"ד {מפי השמועה}
ה/א אנצי"ת ע' אבר מן החי הע' 21-20, 86
ה/א ארחות חיים ח"ב סי' כט
ה/א באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' שטו
ה/א באר מרים פ"ט ה"י
ה/א באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' ר
ה/א בית דוד (מרגרטן) כלל יב פ"א עמ' צג {שנחתך מן החי}
ה/א גינת ורדים (תאומים) עמ' קלח
ה/א די השב, סוף הספר
ה/א הרמב"ם והלכותיו
ה/א חדושים ובאורים (שני') ח"א עמ' שכב
ה/א חי' הריצ"ד
ה/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קמ
ה/א חלקת מאיר
ה/א חמדת יעקב עמ' 5
ה/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קנה
ה/א חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף מו ע"ב
ה/א יצחק ירנן
ה/א כל בו ח"ו עמ' רמג
ה/א לחם אבירים דף ס ע"א
ה/א מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף עז ע"א {בעוף}
ה/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/א משאת המלך (אדרי)
ה/א משכנות אפרים שבת סי' טז אות יא {בעוף}
ה/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שנג
ה/א משנת יעקב
ה/א משנת ר' אהרן שבת עמ' קעה
ה/א נחלת שמואל דף מא ע"ב {לא בטמאים}
ה/א נטריקן (תשעד) עמ' קעו
ה/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' רז
ה/א עולת שמואל (לובצר) ח"א דף טז ע"ד
ה/א עט לעשות סי' כז עמ' 150
ה/א קהלת יעקב (אלבעלי)
ה/א קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' יז {לא נוהג בטמאים, נוהג בעוף}
ה/א שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שעח, שפ
ה/א שמחת החג דף ה ע"ג
ה/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שפד
ה/א שער המלך ח"ב עמ' מא
ה/א שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קה {מל"מ}
ה/ב אור הישר [עונג יו"ט סי' סו-סז, עטרת יצחק סי' לו]
ה/ב אור חדש (בלומ') דף עו ע"ד, עז ע"ד, עח ע"ג-ע"ד
ה/ב אורח צדקה עמ' לא, רנד
ה/ב אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' ו ד"ה הא
ה/ב אנצי"ת ע' אבר מן החי הע' 33-31, ע' בשר מן החי הע' 48, 53, 54
ה/ב ארחות חיים ח"ב סי' כט
ה/ב באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' שטו {או"ש ואבי עזרי}, שכב
ה/ב באר מרים פ"ט ה"י
ה/ב בינת זקנים - שער בינה בהלכה סי' יב
ה/ב בית דינו של שמואל עמ' 550
ה/ב בית שערים יו"ד סי' קלו
ה/ב דברי אמת דף עא ע"ב-ע"ג
ה/ב הגהות חבר בן חיים
ה/ב ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א מז ע"ב]
ה/ב זכר יצחק (תשח) עמ' קיא
ה/ב זכר יצחק (תשן) עמ' קנה
ה/ב זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' קח {משהו בשר גידין}
ה/ב חבורי טהרה עמ' רכא, רכד, רמז
ה/ב חי' הריצ"ד
ה/ב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קלט
ה/ב חלקו של יוסף (זוס') ח"ב דף סט ע"ד
ה/ב חמדת יעקב עמ' 5, 8
ה/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קנח, קסו
ה/ב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף מז, מט
ה/ב יצחק ירנן
ה/ב יראה ואהבה עמ' רמה
ה/ב יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שכא
ה/ב ישועות יעקב קדשים עמ' ריב {ראב"ד}
ה/ב ישועת משה עמ' שמז
ה/ב כבוד הלבנון דף יט ע"ד {מ"מ - חלב מן החי}
ה/ב כל בו ח"ו עמ' רמג
ה/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתלא
ה/ב כלילת יופי דף סג {השמיט דם מן החי}
ה/ב כרתי ופלתי סי' מג אות ג, סי' סב אות א
ה/ב כתב משה ח"א סי' יח עמ' עד
ה/ב כתר המלך
ה/ב לב שלם [פרי חדש יו"ד סי' סב ס"ק ג]
ה/ב לבב דוד
ה/ב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ו אות ד
ה/ב להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קנג {ביצי זכר}
ה/ב לקט מנחם (תרעא) דף ב ע"ב {בשר גידים ועצמות}
ה/ב מטה אהרן שבועות עמ' צד
ה/ב מי יהודה יו"ד סי' נז
ה/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף מח ע"ב
ה/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' נח
ה/ב מנחת בצלאל עמ' לט
ה/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קלג, ח"ג עמ' קצה
ה/ב מעיני המים
ה/ב מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' ט אות ח]
ה/ב מראה איש ח"א יו"ד עמ' לא
ה/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ב משברי ים אחע"א עמ' שפח, תרלד, תרמב
ה/ב משנת חיים דברים עמ' שפב
ה/ב משנת חיים חולין סי' פח עמ' רצב
ה/ב נחל איתן
ה/ב נחלת שמואל דף מא ע"ב וע"ד
ה/ב נטע שורק דף כג ע"ד
ה/ב נטריקן (תשעד) עמ' קעז
ה/ב נרות אהרן
ה/ב פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קכז {כר' יוחנן}
ה/ב ציץ הקודש ח"א דף מד ע"ב {מ"מ}
ה/ב קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' כא
ה/ב ריח שדה - דרושים דף ב ע"א
ה/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' קיז
ה/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רט
ה/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קעב
ה/ב שמחת החג דף ו ע"ב
ה/ב שערי שמחה (רפיש) דף ו ע"ד
ה/ב תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' נח
ה/ג אור הישר [לח"מ לעיל פ"ד ה"ג]
ה/ג אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קפד
ה/ג אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' כד אות ב
ה/ג אנצי"ת ע' אבר מן החי הע' 8, 43
ה/ג אנצי"ת ע' בשר מן החי הע' 49
ה/ג ארחות חיים ח"ב סי' כט
ה/ג אשר למלך
ה/ג באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' שיד, שטו
ה/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כג ע"א
ה/ג בית שערים יו"ד סי' קלו
ה/ג בנין הלכה עמ' צד
ה/ג בריכת ירושלים עמ' כה
ה/ג ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' כב {בהמה בחייה לא לאברים עומדת}
ה/ג גבורת יצחק (תשמח) דף קלא
ה/ג גבורת יצחק (תשסו) עמ' קלז
ה/ג גן שושנים ח"ב עמ' קנח {מ"מ}
ה/ג דבר יהושע ח"ב סי' סז
ה/ג ואם תאמר ח"ד קושיה 1228
ה/ג זית רענן ח"א עמ' תקנג
ה/ג זכר יצחק (תשן) עמ' רצא
ה/ג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קמג-קמד
ה/ג חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רצא-רצב
ה/ג חי' חתם סופר
ה/ג חי' ר' חיים הלוי דף לב
ה/ג חלקת מאיר
ה/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קנח, קסו
ה/ג חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף מט ע"ד
ה/ג טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' קעו
ה/ג ידיו של משה
ה/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לו
ה/ג יצחק ירנן
ה/ג כל בו ח"ו עמ' רמג
ה/ג כרתי ופלתי סי' סב אות ב
ה/ג כתב משה ח"א סי' יח עמ' ע, עב
ה/ג לב שלם [חזון נחום דף רכה, רכו ע"ב, פרי תואר סי' סב ס"ק ג דף קכג ע"א]
ה/ג לבב דוד
ה/ג מגנזי הגר"ח עמ' סה
ה/ג מוריה גל' רכט עמ' צו-צז {ר"ח הלוי}
ה/ג מטה אהרן שבועות עמ' צד
ה/ג מי החג עמ' כ
ה/ג מים אדירים דף א ע"ג, דף עב ע"ד {צ"פ}
ה/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף כז ע"א
ה/ג מנחת אשר פסחים עמ' רסד
ה/ג מנחת חינוך ח"א עמ' יז, ח"ב עמ' קלג, ח"ג עמ' קצו
ה/ג מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תנ
ה/ג מעיל שמואל (פלורנטין) [עי' לעיל פ"ב ה"ח]
ה/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ג משאת המלך (אדרי)
ה/ג משברי ים אחע"א עמ' שכ
ה/ג משנה הלכות ח"ג סי' צז {גידין ועצמות מצטרפים}
ה/ג משנה הלכות ח"ו סי' קכט
ה/ג משנת חיים חולין סי' ע עמ' רלו
ה/ג מתנת כהונה בכורות עמ' קכה
ה/ג קרית מלך
ה/ג ריח שדה - דרושים דף ב ע"א
ה/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' מב
ה/ג שארית יהודה (בלום) דף פח ע"ד {חתך ממנו בשר גידין ועצמות}
ה/ג שהם וישפה ח"א
ה/ג שיח דוד (תשסד) עמ' צט {כזית בשר}
ה/ג שיח דוד (תשסח) עמ' קטז
ה/ג שלמי יוסף בכורות עמ' קכה
ה/ג שעורי הגרד"ש מכות הערה 30
ה/ג תבואת יקב (פרידמן) עמ' מז {צירף בשר עם גידין ועצמות}
ה/ד אור הישר [אור שמח לעיל פ"ד הי"ז, עמק הלכה יו"ד סי' כ]
ה/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 134
ה/ד אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' רכא
ה/ד אנצי"ת ע' אבר מן החי הע' 38, 53
ה/ד אנצי"ת ע' בשר מן החי הע' 51
ה/ד אסיפת שמועות תשרי עמ' לז
ה/ד ארחות חיים ח"ב סי' כט
ה/ד בית שערים יו"ד סי' קיא
ה/ד גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' ד
ה/ד גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' ג
ה/ד דברי מרדכי (קרישפין) דף ט ע"ג
ה/ד זכר יצחק (תשן) עמ' קנג
ה/ד זכרון יהונתן דף יז
ה/ד חי' הגר"ח החדש עמ' תצד
ה/ד חי' הריצ"ד
ה/ד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קנא-קנב, רכו
ה/ד כל בו ח"ו עמ' רמד
ה/ד כתב סופר יו"ד סי' לד ד"ה הפרי {ביצת עוף טמא שהתחיל האפרוח}
ה/ד מים אדירים דף א ע"ג
ה/ד מנחת חינוך ח"א עמ' קח, ח"ב עמ' קלא, ח"ג עמ' קצו
ה/ד מראה הפנים נזיר דף כה
ה/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שעו
ה/ד משנת ר' אהרן שבת עמ' קעג
ה/ד נזר הקדש (רזין) מנחות דף קי ע"ג
ה/ד פסקי אליהו ח"א עמ' כה {חלקו מבחוץ}
ה/ד קרית מלך
ה/ד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קד
ה/ד שערי שמחה (רפיש) דף ו ע"ד
ה/ה אבן האזל קדשים ח"ב דף כג ע"ב
ה/ה אבני ציון ח"א סי' סו אות ה, ח"ב סי' לב אות ד, סי' מה אות ב, ח"ד עמ' סו, רח
ה/ה אגודת אזוב ח"א דף ה ע"א
ה/ה אגם מים עמ' רפ {איסור טריפה חל מחיים}
ה/ה אהל משה (לוין) ח"א דף לו ע"ג
ה/ה אהלי יהודה (הכהן) דף לב ע"ד, קיח ע"ד
ה/ה אור הישר [פלתי סי' סב ס"ק ה]
ה/ה אורח צדקה עמ' ל, רנג
ה/ה אמרי בינה (אש) דף סו ע"ד
ה/ה אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' כד אות ב
ה/ה אנצי"ת ע' אבר מן החי הע' 59, 64, ע' אין אסור הע' 36, 38
ה/ה ארחות חיים ח"ב סי' כט
ה/ה אשר למלך
ה/ה באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' שכב {לח"מ}
ה/ה בית אהרן וישראל גל' לח עמ' לג {אוכל חלב חי}, גל' נ עמ' יד, מב
ה/ה בית שערים יו"ד סי' קטו
ה/ה בן אברהם (תשי) עמ' קלה
ה/ה בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' קכג
ה/ה בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' רסב {נטרפה בנטילתו}
ה/ה בעקבי הצאן עמ' קסא
ה/ה בריכת המלך עמ' קצו
ה/ה דגל יהודה (קמינר) עמ' שנט
ה/ה דורש לציון (תקצד) דרוש ח
ה/ה דורש לציון (תשנה) עמ' פז
ה/ה די השב, סוף הספר
ה/ה דרך המלך (רפפורט)
ה/ה הגהות רימ"א {לח"מ}
ה/ה הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קעב-קעג, קעה {נטרפה בנטילתו}
ה/ה הר המלך ח"ז עמ' שמ
ה/ה זית רענן ח"א עמ' תקמד-תקמה, תקנד
ה/ה זכר יצחק (תשן) עמ' קנט
ה/ה חי' הגאון אדר"ת עמ' רלג {התולש חלב}
ה/ה חי' הגרז"ס קדשים עמ' רמג
ה/ה חי' הריצ"ד
ה/ה חי' כתב סופר
ה/ה חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף סב
ה/ה חי' מהרי"א צטרון עמ' מד
ה/ה חלקו של יוסף (זוס') ח"ב דף עב ע"א
ה/ה חסדי דוד ח"ה עמ' תתקג, ח"ו עמ' קסה
ה/ה חקל יצחק (שו"ת) עמ' יד
ה/ה חקרי הלכות (שומיאץ) דף כג ע"א
ה/ה חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קנד
ה/ה חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף מו-מז
ה/ה טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' קפא
ה/ה יד הלוי (פלוונא) דף מה ע"ב, נא ע"ג
ה/ה ידיו של משה
ה/ה ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רנד
ה/ה יראה ואהבה עמ' רנ
ה/ה כל בו ח"ו עמ' רמד
ה/ה כנה"ג [רלב"ח סי' עב]
ה/ה כרתי ופלתי סי' סב אות ה
ה/ה לב אריה (בראד) חולין עז ע"א, קג ע"א
ה/ה לבב דוד
ה/ה להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' יז
ה/ה ללמוד על הכלל עמ' סה
ה/ה מאיר עיני חכמים ח"א דף קג ע"ג, מהדו"ת ח"ב דף ז ע"ג
ה/ה מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף יח ע"א-ע"ב {התולש אבר ונטרפה בנטילתו}
ה/ה מזבח חדש דף נט ע"א
ה/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' ס
ה/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' קצו
ה/ה מרומי גלים עמ' לח
ה/ה משברי ים אחע"א עמ' פא, רלח, תסד, תקה, תרטז, תרמא, תרמו
ה/ה משנה הלכות ח"ד סי' צד
ה/ה משנה הלכות ח"ו סי' קכט
ה/ה משנת יעקב
ה/ה משנת ר' אהרן קדשים - בכורות ו ע"ב
ה/ה משנת ר' אהרן שבת עמ' קעד
ה/ה משרת משה (נבר)
ה/ה נחלת שמואל דף מד ע"ג, מח ע"ב
ה/ה נטע שעשועים דף יא ע"ג
ה/ה נרות אהרן
ה/ה נתיב מאיר כאן, והל' נערה פ"ג ה"ט
ה/ה נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' לד אות א, ד
ה/ה ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' ב
ה/ה ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' נח-נט
ה/ה עטרת טוביה
ה/ה עטרת תפארת דף יד ע"ד, טו ע"ב-ע"ג, יח ע"ב, סד ע"ג, סה ע"א
ה/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קנז
ה/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קסו
ה/ה עליות אריה עמ' נב, נה-נו, ס
ה/ה פורת יוסף (שלופר) דף נ ע"ג
ה/ה צידה ברוך פ' נח
ה/ה קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' כא
ה/ה קרבן ציון עמ' שנב
ה/ה שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' מא
ה/ה שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' נד
ה/ה שו"ת מהרלב"ח סי' פב, פח
ה/ה שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' קפט
ה/ה שו"ת ר"י מילר עמ' שמד
ה/ה שלמי שמעון (קדשים) עמ' רפד
ה/ה שם דרך פסחים עמ' קכג
ה/ה שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' סד, פח, קמא
ה/ה שמחת החג דף ד ע"ג, ו ע"א, ז ע"ב
ה/ה שער המלך ח"ב עמ' לט, מא, מג, קג
ה/ה שערי שמחה (רפיש) דף א ע"א, ד ע"ב
ה/ה תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רפה
ה/ה תולדות יצחק (הורוביץ) דף כט ע"ב-ע"ג
ה/ה תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' א ענף ב
ה/ה תנופת זהב עמ' 5
ה/ה תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תסה
ה/ו אבן ישראל (בוהוש) עמ' מג
ה/ו אבן ישראל (פישר)
ה/ו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קד
ה/ו אור הישר [פלתי סי' נה ס"ק ז]
ה/ו אור חדש (בלומ') דף עח ע"ד, עט ע"א
ה/ו אחיעזר ח"ג סי' מח אות ה
ה/ו אנצי"ת ע' בשר מן החי הע' 72, 76-78
ה/ו ארחות חיים ח"ב סי' ל
ה/ו אשל אברהם (שפירא) עמ' צח
ה/ו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רסז, רעא
ה/ו באר מרים פ"ט הי"א
ה/ו בדבר מלך ח"ז עמ' קעט
ה/ו בית שערים יו"ד סי' טו
ה/ו דברות אליהו ח"ו עמ' נ
ה/ו המעשה והמדרש עמ' לא-לב {מ"מ}
ה/ו זכר יצחק (תשן) עמ' רס
ה/ו חי' הריצ"ד
ה/ו כל בו ח"ו עמ' רמד
ה/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קלב, תעג
ה/ו כרתי ופלתי סי' סב אות ו
ה/ו לב שלם [פרי תואר סי' נה דף קו ע"ב]
ה/ו לבושי מרדכי חו"מ עמ' מז
ה/ו להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קנב {אבר מדולדל}
ה/ו לחם יהודה
ה/ו למודי ה' דף ט ע"ג
ה/ו מוריה גל' רלג עמ' נה
ה/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' ס
ה/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' קצז, קצט
ה/ו מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קנז, קעד
ה/ו מעשי למלך ח"ב דף נו ע"א
ה/ו מרומי גלים עמ' לח
ה/ו משנת חיים חולין סי' מט עמ' קסט
ה/ו משנת יעקב
ה/ו משנת ר' אהרן שבת עמ' קעז
ה/ו נחל איתן
ה/ו נחלת שמואל דף מא ע"ג
ה/ו נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' מח אות ב
ה/ו עטרת ישראל עמ' שמז-שמח
ה/ו עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף כט ע"ד, פט ע"ד
ה/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכ
ה/ו צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' סג אות ו
ה/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קמד ע"ב
ה/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 287
ה/ו קונטרסי שעורים נדרים שעור יח אות ב
ה/ו קרבן ציון עמ' שנא {לח"מ}
ה/ו שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קיד
ה/ו תבואות שמש, מילואים דף יב ע"ד, יג ע"א
ה/ו תורה שלמה שמות פכ"ב אות תקיב
ה/ו תשורת שי מהדו"ק סי' רפב
ה/ז אנצי"ת ע' אבר מן החי הע' 80, 82
ה/ז ארחות חיים ח"ב סי' ל
ה/ז דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' ל ד"ה וע"מ
ה/ז הר המלך ח"ו עמ' קב-קג
ה/ז זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שסז
ה/ז חי' ר"י מנרבונה עמ' פב
ה/ז חיים שנים ישלם עמ' לה
ה/ז טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' קעז
ה/ז יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' קלג
ה/ז יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' פא
ה/ז כל בו ח"ו עמ' רמה, רעו
ה/ז להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קמט {מעוכים}
ה/ז נחלת שמואל דף מד ע"א
ה/ז עדות בישראל
ה/ז פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' רמא
ה/ז קונטרסי שעורים קדושין שעור כד אות יד
ה/ז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קמ
ה/ח אבן ישראל (בוהוש) עמ' מב, מד
ה/ח אהלה של תורה ח"ב עמ' קצא {לח"מ}
ה/ח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 134
ה/ח ארחות חיים ח"ב סי' ל
ה/ח בני יהודה דף יח ע"א
ה/ח ברור הלכה גיטין נד ע"ב ציון א
ה/ח דברות משה יבמות עמ' רצט
ה/ח זכר יצחק (תשן) עמ' רס
ה/ח חי' כתב סופר כאן, וקדשים עמ' קסה
ה/ח חסדי דוד ח"ו עמ' צד
ה/ח ידיו של משה
ה/ח כל בו ח"ו עמ' רמה
ה/ח כתב סופר יו"ד סי' כה ד"ה ונראה לי לעשות {לח"מ ד"ה עוד כתב הרב}, ד"ה ועיין {לח"מ ד"ה עוד כתב הרב}, סי' כו ד"ה אלא {דהרי כבר ביאר}
ה/ח לבב דוד
ה/ח ליבא בעי דף נג
ה/ח מעיני המים
ה/ח מעיני התורה ח"א עמ' נז
ה/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ח משברי ים אחע"א עמ' רכב
ה/ח משפטי דרבנן עמ' מג
ה/ח משרת משה (נבר)
ה/ח מתנות באדם עמ' 80, 82
ה/ח נחל איתן
ה/ח נחלת שמואל דף מז ע"א
ה/ח נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' ש
ה/ח ס' התדיר עמ' שט
ה/ח פורת יוסף (שלופר) דף עח ע"ג
ה/ח פנים חדשות [מהרלב"ח עג]
ה/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קסו ע"ד, קסז ע"ד
ה/ח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קמד ע"א
ה/ח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 287
ה/ח קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' מג {מל"מ}
ה/ח שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שפד {הגהמ"י}
ה/ח שו"ת מהרלב"ח סי' פג
ה/ח שו"ת ר"י מילר עמ' שמז
ה/ח שו"ת רשב"ש עמ' תקיב
ה/ח שיבת ציון (לנדא) סי' מח
ה/ח שיחת חולין עמ' תפג
ה/ח שם טוב - השלמה
ה/ח שער המים דף פה ע"ב
ה/ח תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 102
ה/ח תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' רה
ה/ט אבן האזל קדשים ח"ב דף כא ע"ב
ה/ט אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קמה
ה/ט אבני ציון ח"א סי' ג אות ג, ח"ג עמ' רעב
ה/ט אדרת אליהו (ראם) עמ' כד
ה/ט אדרת המלך עמ' צא-צג {איסור אבר היוצא}
ה/ט אור הישר [אור הישר חולין רפ"ד]
ה/ט אור יעקב פסחים דף 202
ה/ט אושר ירוחם עמ' רכז
ה/ט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 135
ה/ט אמונת שמואל (תשנט) עמ' ס
ה/ט אמונת שמואל סי' יד
ה/ט אנצי"ת ע' אבר מן החי הע' 61
ה/ט אנצי"ת ע' בן פקועה הע' 23, 25 {צ"פ}, 69, 118, 189, 193
ה/ט ארחות חיים ח"ב סי' ל
ה/ט בד קודש (פוברסקי) ח"א דף צה ע"ג
ה/ט בית אהרן וישראל גל' יז עמ' נו-נז
ה/ט ברכת שלמה (תשז) עמ' נט, סב
ה/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שטו, שיח
ה/ט בתי כהונה (תשסה) עמ' מב-מג, מח
ה/ט דור דורים עמ' שלב
ה/ט הגהות חבר בן חיים
ה/ט המעשה והמדרש עמ' ל-לא, לה-לו {עובר שהוציא ידו}
ה/ט הר המלך ח"ב עמ' רכא-רכה
ה/ט הרמב"ם והלכותיו
ה/ט הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' ק
ה/ט זכור לאברהם (אביגדור)
ה/ט חוף ימים ח"ב סי' כב אות א
ה/ט חי' הריצ"ד
ה/ט חי' מהרי"א צטרון עמ' קלו
ה/ט טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' קפב
ה/ט ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' כח
ה/ט ידיו של משה
ה/ט כל בו ח"ו עמ' רמז
ה/ט כלילת יופי דף סב
ה/ט לבב דוד
ה/ט לקוטי שיחות חל"ב עמ' 42
ה/ט מוריה גל' רכט עמ' צז
ה/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קצ ע"ד
ה/ט מנחת מרדכי (תשז) עמ' כז {מ"מ}
ה/ט מראה איש ח"א יו"ד עמ' טו
ה/ט מרחשת ח"א סי' כו אות ב
ה/ט משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכ עמ' קפה
ה/ט משב יעקב ח"ב
ה/ט משברי ים אחע"א עמ' תצא
ה/ט משכן אהרן עמ' עז
ה/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שנד
ה/ט משנת חיים חולין סי' מג עמ' קנד, סי' נ עמ' קע, סי' נג עמ' קפב
ה/ט משנת יעקב כאן
ה/ט משנת יעקב קרבנות עמ' רסא
ה/ט משנת ר' אהרן שבת עמ' קנח
ה/ט נזר הקדש (קפלן)
ה/ט ענפי ארז (זי') דף רלח ע"ד
ה/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכ
ה/ט צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' סג אות ז
ה/ט קהלות יעקב חולין סי' טז אות ג
ה/ט רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ט ה"ב
ה/ט שדה הארץ ח"א דף נח ע"ד, נט ע"א
ה/ט שיבת ציון (לנדא) סי' מח
ה/ט שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שיא
ה/ט שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קצב
ה/ט שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קיג
ה/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שפו
ה/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 269
ה/ט שרידי אש ח"ב עמ' יז
ה/ט תורה שלמה שמות פכ"ב אות תקיא
ה/ט תורת מיכאל עמ' מג
ה/י אנצי"ת ע' אבר מן החי הע' 68, 72
ה/י ארחות חיים ח"ב סי' ל
ה/י בנין אפרים עמ' קמט
ה/י בתי כהונה (תשסה) עמ' מז
ה/י הגהות רימ"א {כ"מ}
ה/י הליכות אליהו דף כד ע"ג
ה/י זכור לאברהם (אביגדור)
ה/י חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' כ
ה/י טל אורות (טובול) חולין עמ' סג
ה/י ידיו של משה
ה/י יצחק ירנן
ה/י כל בו ח"ו עמ' רמח
ה/י כרתי ופלתי סי' יד אות ד, סי' נה אות ז
ה/י לב אריה חולין סח ע"ב
ה/י לב שלם [כנה"ג יו"ד סי' יד הגהב"י אות ג]
ה/י מים אדירים דף כ ע"א
ה/י משנת יעקב
ה/י משרת משה (נבר)
ה/י נרות אהרן
ה/י קהלת יעקב (אלבעלי)
ה/י שו"ת ר"י מילר עמ' שמז
ה/יא אבן הספיר עמ' מה
ה/יא אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קמה
ה/יא אגרא דשמעתא ח"א עמ' קפא
ה/יא אור דוד עמ' קעד
ה/יא אור הישר [מל"מ הל' שגגות פי"ג ה"ה ד"ה איברא]
ה/יא אושר ירוחם עמ' רכז
ה/יא אמונת שמואל (תשנט) עמ' ס
ה/יא אנצי"ת ע' אבר מן החי הע' 63, 68
ה/יא אנצי"ת ע' בשר מן החי הע' 72 {מ"מ}
ה/יא ארחות חיים ח"ב סי' ל
ה/יא אשר למלך
ה/יא באר מים חיים (נוסינזון) חולין דף עג
ה/יא בדבר מלך ח"ד עמ' מא
ה/יא בדרך המלך עמ' קנח
ה/יא בית אהרן וישראל גל' יז עמ' נו-נז
ה/יא ברכת שלמה (תשז) עמ' נט, סג
ה/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שטו, שיט
ה/יא בתי כהונה (תצו) בית ועד דף נג ע"א
ה/יא בתי כהונה (תשסה) עמ' מב, מז
ה/יא גושפנקא דמלכא
ה/יא דרך ישראל חולין סי' כ ס"ק א {לא לוקה}
ה/יא המעשה והמדרש עמ' ל-לג {אבר עובר שיצא אסור משום טריפה}, לה {כ"מ}, לו
ה/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 230
ה/יא חומת אש חולין סי' כד
ה/יא חי' כתב סופר קדשים עמ' קסה
ה/יא חי' מהרי"א צטרון עמ' קלא
ה/יא חלקת יואב החדש הגהות על נוב"י או"ח סי' סו
ה/יא חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' פח {מ"מ}
ה/יא טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' רלח {מ"מ}, מהדו"ג ח"א עמ' קפב {ראב"ד}
ה/יא יד דוד (קרלין) ח"ב דף יח
ה/יא ידיו של משה
ה/יא יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שטו
ה/יא ישועות יעקב קדשים עמ' שט {מ"מ}
ה/יא כל בו ח"ו עמ' רמח
ה/יא כלי שרת סי' מד
ה/יא כרתי ופלתי סי' סב אות ו
ה/יא כתב סופר יו"ד דף כא ע"ב
ה/יא כתב סופר יו"ד סי' כה ד"ה ועדיין {מ"מ ד"ה ואם נחתך, הרי}, סי' כו ד"ה אלא לרמב"ם {מ"מ ד"ה ואם נחתך, ודע שדעת רבינו}, סי' מח ד"ה ולפע"ד נראה על {מ"מ ד"ה ואם, ומה שכתב}
ה/יא לב אריה (בראד) חולין קכ ע"א
ה/יא להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קנב {מ"מ - אבר מדולדל}
ה/יא לשון למודים יו"ד דף ט ע"א {לח"מ}
ה/יא מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' מה
ה/יא מגנזי הגר"ח סי' סו
ה/יא מועדים וזמנים ח"ד סי' שיט
ה/יא מוריה גל' קנז עמ' כה
ה/יא מי יהודה יו"ד סי' נז {מ"מ}
ה/יא מנוחת אשר ח"א דף עח ע"א {מ"מ - דבר שאינו מפורש בתורה אלא נלמד מריבוי אין לוקים עליו}
ה/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' קצז
ה/יא מעין החכמה עמ' מח {מ"מ}
ה/יא מעיני המים
ה/יא מעשי למלך ח"ב דף ס ע"ד, סא ע"ב
ה/יא מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף לב
ה/יא מרומי גלים עמ' לח
ה/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יא משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קסה
ה/יא משנת יעקב כאן
ה/יא משנת ר' אהרן שבת עמ' קסד {מ"מ}
ה/יא משרת משה (נבר)
ה/יא נחלת שמואל דף מו ע"ג, מז ע"ג
ה/יא נטע שורק דף נ ע"א {מ"מ - אין מלקות בדבר שנלמד מריבוי}
ה/יא נטריקן (תשעד) עמ' קעו {בן נוח}
ה/יא נתיב מאיר
ה/יא נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' מח אות ב
ה/יא עינות מים דף יד ע"ד
ה/יא צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' סג אות ו ואילך
ה/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קסד ע"ד
ה/יא שמועות דוד עמ' קטז, קלב
ה/יא שמחתי באומרים לי עמ' קלג
ה/יא שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קיג
ה/יא שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תיט
ה/יא שרידי אש ח"ב עמ' ד, יא
ה/יא תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשעא, תשעג
ה/יא תשורת שי מהדו"ק סי' רפב
ה/יב אבן ישראל (בוהוש) עמ' קלח, קמג
ה/יב אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קמד
ה/יב אבני זכרון (פפר) ח"א דף כה ע"ג
ה/יב אבני חפץ ח"א סי' פח
ה/יב אבני ציון ח"ג עמ' רעב
ה/יב אור הישר [מל"מ הל' מטמאי מו"מ פ"א הי"ד ד"ה ובעיקר]
ה/יב ארחות חיים ח"ב סי' ל
ה/יב אשר למלך
ה/יב בכורי אברהם דף ק ע"ב
ה/יב בני בנים ח"א עמ' קצא
ה/יב גור אריה (צרמון)
ה/יב גינת ורדים (תאומים) עמ' קלו
ה/יב השיב משה (תשעה) סי' לח [ב] אות ב עמ' קלה
ה/יב חד וחלק ח"ב דף לב ע"ד
ה/יב חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' נד
ה/יב חי' מהרי"א צטרון עמ' קלה
ה/יב חי' ר"י מנרבונה עמ' נא
ה/יב חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קעא
ה/יב חלקת מאיר
ה/יב כל בו ח"ו עמ' רמח
ה/יב כרתי ופלתי סי' יד אות ה, סי' נה אות ז
ה/יב לב שלם [כנה"ג יו"ד סי' יד הגה"ט אות יד]
ה/יב לבב דוד
ה/יב מבי"ט (רובינ') דף קיא ע"א
ה/יב מנחת מרדכי (תשז) עמ' כז
ה/יב משנת חיים חולין סי' מג עמ' קנד, סי' נג עמ' קפב
ה/יב משנת יעקב
ה/יב פי אריה דף מב ע"א וע"ד, מג ע"א-ע"ב {חלב}
ה/יב פרי האדמה ח"א
ה/יב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קסו ע"א
ה/יב שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קלא
ה/יב שיח יוסף נדה ח"א עמ' ריז-ריח
ה/יב שם יוסף (מועטי) ח"א דף כ ע"ד
ה/יב שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קטז
ה/יב שער המלך ח"ב עמ' קיז, שכה
ה/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 266, 269
ה/יב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף כא ע"א וע"ג
ה/יב שרידי אש ח"ב עמ' יא
ה/יב תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' כב, תלז
ה/יג אגרא דשמעתא ח"א עמ' קפד
ה/יג אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קנה
ה/יג אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שנז
ה/יג אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' כט
ה/יג אנצי"ת ע' בן פקועה הע' 1
ה/יג ארחות חיים ח"ב סי' ל
ה/יג דבר יהושע ח"ה יו"ד סי' ד, וענ"ש סי' א
ה/יג הגהות רימ"א {מ"מ}
ה/יג זכרון משה (קרונז'ק) עמ' ז, י {שליא קשורה בוולד}
ה/יג חזו"א יו"ד סי' קיג ס"ק ח, טבול יום סי' ד ס"ק י
ה/יג חזו"א על הרמב"ם
ה/יג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין עז ע"א]
ה/יג חי' כתב סופר
ה/יג ישועות יעקב קדשים עמ' תמב
ה/יג כל בו ח"ו עמ' רמט
ה/יג כרתי ופלתי סי' פא אות ו
ה/יג לב אריה (בראד) חולין עז ע"ב
ה/יג לבושי מרדכי יו"ד עמ' שנט
ה/יג להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' פז
ה/יג מאור צבי (תשס) עמ' קטז
ה/יג מאור צבי (תשסה) עמ' צח-ק
ה/יג מי נדה עמ' רלו
ה/יג מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' לד
ה/יג מראה איש ח"א יו"ד עמ' לד
ה/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יג משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תפג-תפד
ה/יג משנת חיים חולין סי' נה עמ' קפה
ה/יג משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' טז אות ב, יז אות ט
ה/יג מתנת כהונה בכורות עמ' קכג
ה/יג נועם ח"ח עמ' כב
ה/יג נזר המלך
ה/יג ספרי דבי רב ח"ג עמ' רנח
ה/יג צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' סג אות ד
ה/יג ראשית בכורים דף יז
ה/יג שאילת יעבץ ח"ב סי' כ
ה/יג שב שמעתתא (תשנא) שמעתא א פ"כא
ה/יג שדה הארץ ח"א דף נח ע"ד, נט ע"א
ה/יג שלמי יוסף בכורות עמ' קכג
ה/יג שלמי שמעון (תשמו) עמ' פב
ה/יג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תקיב
ה/יג שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קמג
ה/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 357
ה/יג תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ח {שליא}
ה/יג תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 118
ה/יד אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' פו אות ג
ה/יד אדרת המלך עמ' צד-צח {הפריס ע"ג קרקע}
ה/יד אור הישר [אור הישר חולין עד ע"א, מ"מ לקמן פ"ז ה"ג]
ה/יד אמרי יהושע (ברוק) עמ' 118
ה/יד אנצי"ת ע' בן פקועה הע' 1, 11, 15
ה/יד בדבר מלך ח"ח עמ' קנ
ה/יד בנין שאול עמ' קנב, קנה
ה/יד ברכת מרדכי ענינים עמ' רכו
ה/יד גנא דפלפלי עמ' רטו {ולדה חי - נחשב שחוט}
ה/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רעט
ה/יד זכר יצחק (תשן) עמ' קנז-קנט
ה/יד יצחק ירנן
ה/יד יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שטו
ה/יד כל בו ח"ו עמ' רמט
ה/יד כרתי ופלתי סי' סד אות א
ה/יד לב שלם [שו"ת יעבץ סי' כה]
ה/יד להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' פז
ה/יד מזכרת חיים עמ' מד
ה/יד מנחת חינוך ח"ג עמ' קפג
ה/יד מעשי למלך ח"ב דף נט ע"א
ה/יד מרומי גלים עמ' סא
ה/יד משנת חיים חולין סי' נג עמ' קעח, קפא
ה/יד משנת יעקב מדע עמ' רכג
ה/יד נזר הקדש (רזין) מנחות דף מה ע"ג
ה/יד עבודת לוי (רוד') דף סד ע"א
ה/יד ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קכח
ה/יד ענפי ארז (זי') דף רכה ע"ב
ה/יד קהלות יעקב תמורה סי' ט אות ג
ה/יד שאילת יעבץ ח"א סי' כה
ה/יד שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שכז
ה/יד שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קכג
ה/יד שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קכד
ה/יד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' תצב
ה/יד תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 118
ה/יד תורת הלוי עמ' נז
ה/טו אבן הספיר עמ' מה
ה/טו אנצי"ת ע' בן פקועה הע' 45, 52, 70
ה/טו ארחות חיים ח"ב סי' ל
ה/טו בית אהרן וישראל גל' יז עמ' סא
ה/טו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תז
ה/טו בכור שור עמ' רד
ה/טו ברור הלכה ביצה ו ע"א ציון ז
ה/טו בשבילי הקרבנות סי' לז אות טו
ה/טו העובר בהלכה עמ' 53
ה/טו חי' הגר"ח החדש עמ' תעט
ה/טו חי' הגרי"ז דף עט ע"ג
ה/טו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין עה ע"א]
ה/טו יד פשוטה אהבה עמ' תקסב
ה/טו ידיו של משה
ה/טו כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"ב עמ' כז
ה/טו כל בו ח"ו עמ' רנ
ה/טו כרתי ופלתי סי' סד אות א
ה/טו לב טהור עמ' מ
ה/טו מועדים וזמנים ח"ד סי' שיט
ה/טו מלחמת יהושע עמ' קכו
ה/טו מראה איש ח"א יו"ד עמ' יד, מט
ה/טו מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' אבוה"ט פ"ב ה"ו וה"ז]
ה/טו משכן אהרן עמ' פח-פט
ה/טו משנת חיים חולין סי' מד עמ' קנז
ה/טו משנת ר' אהרן שבת עמ' קסא
ה/טו מתנת כהונה בכורות עמ' רנג, רסב
ה/טו נר מצוה (ואלק) מצוות דף סו ע"א
ה/טו ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שט {מ"מ - חצי שיעור}
ה/טו ערך כסף עמ' ריז {מ"מ}
ה/טו פרת חטאת עמ' כג-כד {מפני שהוא כאבר מאמו}
ה/טו קהלות יעקב ב"ב סי' מ אות ג
ה/טו קובץ שעורים וחדושי תורה (כהנמן) עמ' עב
ה/טו ר"י ששפורטש עמ' 174, 320, 322
ה/טו שלמי יוסף בכורות עמ' רנג, רסב
ה/טו שמועות דוד עמ' קטז
ה/טו שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קז, קט
ה/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קיא
ה/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שסז


ו/270 הלכות מאכלות אסורות פרק ו *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


ה/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 357
ו/רה"פ אורה ושמחה
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' קסח-קפג
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/א אבן שלמה (ניימן) עמ' נו {דם דגים}
ו/א אור הישר [שו"ת הרשב"א סי' שסד, פלתי ר"ס סה]
ו/א אחיעזר ח"ג סי' נג אות ג
ו/א אסיפת שמועות תשרי עמ' כט
ו/א ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פז
ו/א ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' מו
ו/א אש קודש מעילה עמ' קלה {דם שרצים}, קלח
ו/א באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 49 {חיה}
ו/א באר מלך
ו/א בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כב ע"ב
ו/א בית אפרים או"ח (תרמד) דף כו ע"א {כזית}
ו/א בית המדרש
ו/א בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' שיח
ו/א בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' נח
ו/א בנין אפרים עמ' קנד
ו/א בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' מט
ו/א בעקבי הצאן עמ' קנח
ו/א בתי כנסיות דף מב ע"ג
ו/א גינת ורדים (תאומים) עמ' קפז
ו/א דברות משה שבת ח"א סי' יז ענף ג
ו/א דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' עא
ו/א דברי יששכר דף יא ע"ב
ו/א דור רביעי ח"א סי' עא אות עה
ו/א הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קעח
ו/א זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קיח
ו/א זבחי צדק (דיסקין) עמ' קצא {דם חגבים}
ו/א זכור לאברהם (אביגדור)
ו/א זכותא דאברהם (לנדא) עמ' קיב
ו/א זרע יצחק (לומברוזו)
ו/א חי' הריצ"ד
ו/א חי' ש"י דף נב ע"ג
ו/א חלקו של יוסף (זוס')
ו/א חלקת יואב מהדו"ת סי' י
ו/א חלקת מאיר
ו/א חקל יצחק (שו"ת) עמ' קלח
ו/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שלז
ו/א טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' שעד
ו/א טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' סד
ו/א ידיו של משה
ו/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לח
ו/א יכין ובועז ח"א סי' ה עמ' 40
ו/א כל בו ח"ו עמ' רנא
ו/א כרתי ופלתי סי' סו כרתי אות יא
ו/א לב איש עמ' תעא-תעב, תפו
ו/א לבב דוד
ו/א לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף יח ע"א
ו/א לשון למודים או"ח דף עג ע"ד
ו/א מאור הקודש כריתות עמ' קעב
ו/א מאור ישראל
ו/א מגילת ספר לאוין דף סא ע"ב
ו/א מלחמת יהושע עמ' כא, כד
ו/א מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב הי"ג
ו/א מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רלד
ו/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קג
ו/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/א מעיני המים
ו/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/א משאת המלך (תשסז) עמ' מ {כזית}
ו/א משברי ים אחע"א עמ' שצח {כזית}
ו/א משכן בצלאל ח"א סי' מא
ו/א משנה שכיר יו"ד עמ' צד
ו/א משנת חיים במדבר עמ' צ
ו/א משנת יעקב כאן
ו/א משנת יעקב עבודה עמ' עח
ו/א נועם ח"ג עמ' שכ, חט"ז קונטרס הרפואה עמ' קנז חי"ט עמ' לו {חי' מחנ"א}
ו/א ניצוצי אש עמ' תעה
ו/א נתיבות אדם ח"א עמ' קל
ו/א עין התכלת עמ' צו-צז
ו/א פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' עד
ו/א פאת ים שבועות עמ' מג
ו/א פסקי אליהו ח"א עמ' ע {חי' מחנ"א}
ו/א פרי עץ חיים (קרויס) עמ' פה
ו/א פתיל תכלת עמ' ס
ו/א קהלת יעקב (אלבעלי)
ו/א קול דודי כריתות סי' צה, תקיג
ו/א קרית מלך
ו/א קרן פני משה ח"ב [עי' יבמות קיד ע"ב ומוצל מאש ח"ב סי' ד]
ו/א ר"י ששפורטש עמ' 324
ו/א ראש אליהו ח"ב עמ' קכה
ו/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' נה
ו/א שארית יהודה (ינוביץ) או"ח סי' טו
ו/א שו"ע הרב שער השמועה אות ט
ו/א שו"ת הרדב"ז סי' אלף קיט
ו/א שו"ת ממעמקים ח"א עמ' סט
ו/א שו"ת ר"י מילר עמ' שפב
ו/א שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קכב
ו/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' ק
ו/א שלמי נזיר עמ' קסז
ו/א שלשה עשר עלי השושנה עמ' 315 {איסור דם}
ו/א שנות חיים (קלוגר) עמ' קפה, תלד
ו/א שערי היכל זבחים עמ' רפד הערה 8 {אכל דם טהור או טמא - חייב - לא כתב שבטמא חייב שתיים}
ו/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 269
ו/א שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' נא, רסז
ו/א שפתי דעת ח"ג עמ' פד
ו/א שרידי אש ח"ב עמ' תטז
ו/א תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ג סי' ג אות ב
ו/א תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' סט, קעו
ו/א תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תסג
ו/ב אור הישר [לח"מ לעיל פ"ב ה"ג]
ו/ב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פח
ו/ב ארץ חמדה עמ' פז
ו/ב באר מלך
ו/ב גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' צ
ו/ב חזון יחזקאל תרומות פ"ז הי"א
ו/ב כל בו ח"ו עמ' רנב
ו/ב לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף יח ע"ב
ו/ב מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב הי"ג
ו/ב מצודת דוד (שפרבר) עמ' תטו {מד"ס}
ו/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' כח עמ' 86
ו/ב משנת משה ר"ה עמ' קסט
ו/ב משפטי דרבנן עמ' נ
ו/ב נזר הקדש (רזין) מנחות דף קה ע"ד
ו/ב נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' שא
ו/ב פי אריה דף יב ע"ג-ע"ד {מל"מ}
ו/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קצ
ו/ב צפנת פענח כאן, ובהשמטות דף נז ע"ב, ושמות עמ' קכא
ו/ב ראש אליהו ח"ב עמ' קכד
ו/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פה {לח"מ}
ו/ב שו"ת רשב"ש עמ' תקיב
ו/ב שרידי אש ח"ב עמ' תטז
ו/ג אבי עזרי ח"ה
ו/ג אהלי יהודה (אמדו)
ו/ג אור יעקב שבת דף לג ע"ד
ו/ג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 136
ו/ג אמונת יהושע עמ' קכג
ו/ג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פח
ו/ג באר מלך
ו/ג בארות יצחק (הכהן) עמ' שא
ו/ג ברור הלכה פסחים כב ע"ב ציון ב
ו/ג גיא מלח עמ' קפד
ו/ג דברות משה פסחים עמ' קמ
ו/ג הר המלך ח"ג עמ' עא, ח"ח עמ' סא
ו/ג חותמי ברכה תשובה ע אות ח
ו/ג חזו"א יו"ד סי' ריד לדף לו
ו/ג חזו"א על הרמב"ם
ו/ג חזון יחזקאל כריתות פ"ב הי"ד
ו/ג חלקו של יוסף (זוס') כאן, וח"ב דף עג ע"ב
ו/ג חסדי דוד ח"ז עמ' תתיז
ו/ג יד פשוטה מדע עמ' תרא
ו/ג ידיו של משה
ו/ג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מד
ו/ג כבוד יו"ט
ו/ג כל בו ח"ו עמ' רנג
ו/ג כלילת יופי דף מא
ו/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רנד
ו/ג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ו אות ד {דם הקילוח}
ו/ג מנחם שלמה סי' רנד
ו/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קא
ו/ג מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קטו {מרכה"מ}
ו/ג מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' ט]
ו/ג משנת יעקב
ו/ג נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' א אות א
ו/ג ספרי דבי רב ח"ג עמ' רח
ו/ג עבודת הזבח זבחים סי' ט ס"ק ז
ו/ג פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' עד
ו/ג ציץ אליעזר ח"ב סי' לא אות ג
ו/ג קול דודי כריתות סי' תפח, תקכ, תקכב
ו/ג רלב"ג ויקרא פ"ד פסוק יז עמ' טו
ו/ג שמחתי באומרים לי עמ' קמ
ו/ג שער המלך ח"ב עמ' עח
ו/ג שערי היכל זבחים עמ' קפז {דם שיש בו אדמומית - ביאור שיטתו}
ו/ג שערי טהר ח"א שער ד סי' ו אות א
ו/ג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צב ע"ד
ו/ג תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תסד
ו/ד אנצי"ת ע' בן פקועה הע' 129, 140, 144
ו/ד אנצי"ת ע' גיד הע' 156 {צ"פ}
ו/ד אפר קדשים עמ' צח {דם האברים}
ו/ד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פח
ו/ד אש קודש מעילה עמ' קלג-קלד {דם אברים שלא פירש אסור}
ו/ד באר מלך
ו/ד בית אהרן וישראל גל' כו עמ' כד {דם המתכנס ללב בשעת שחיטה}
ו/ד חי' הריצ"ד
ו/ד חי' כתב סופר כאן, וקדשים עמ' רעג
ו/ד חי' מהרי"א צטרון עמ' קלה
ו/ד חלקו של יוסף (זוס') כאן, וח"ב דף סד ע"ג
ו/ד טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' סז
ו/ד יד המלך (לנדא)
ו/ד יד המלך (פלומבו)
ו/ד ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קפד
ו/ד כל בו ח"ו עמ' רנג
ו/ד כרתי ופלתי סי' סד אות א
ו/ד מנחם שלמה סי' רמח, רנב, תוספתא כריתות פ"ב הי"ג
ו/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קא-קב
ו/ד מעין החכמה עמ' צג {לוקה}
ו/ד מרחשת ח"א סי' כח אות א
ו/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ד משנת יעקב
ו/ד נחלת עזרא ח"א עמ' 44
ו/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' א אות א
ו/ד ציץ אליעזר ח"ב סי' לא אות ג
ו/ד צפנת פענח
ו/ד קהלת יעקב (אלבעלי)
ו/ד קול דודי כריתות סי' צה
ו/ד שארית יהודה (בלום) דף צא ע"ב-ע"ג {דם אברים שלא פירש אסור}
ו/ד שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' כ (עמ' שיא) {דם אברים שלא פירש אסור מהתורה}
ו/ד שו"ת מהרלב"ח סי' קכא
ו/ד שמחתי באומרים לי עמ' קמ
ו/ד שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 299
ו/ד תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' יא אות א
ו/ד תועפת ראם (גטיניו) דף עד ע"ב
ו/ד תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תסא
ו/ה אבני נזר יו"ד סי' שפה אות ט
ו/ה אור הישר [חת"ס ח"ו סי' סה, אור הישר חולין עד ע"א]
ו/ה אמרי שפר (סגל) עמ' נט-ס {דם השליל}
ו/ה ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פט
ו/ה באר מלך
ו/ה בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' נב, נד
ו/ה בשבילי הקודש סי' יא אות ז {דם כנוס בלב שליל}
ו/ה חלקו של יוסף (זוס')
ו/ה כל בו ח"ו עמ' רנג
ו/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתיד, תתטז
ו/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קב
ו/ה מנחת עני (תקמז) דף ה ע"א
ו/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף סה ע"ד {דם בן פקועה}
ו/ה קובץ שעורים וחדושי תורה (כהנמן) עמ' עב
ו/ה ר"י ששפורטש עמ' 175, 324
ו/ה שאילת יעבץ ח"א סי' כה
ו/ה שו"ת מהרלב"ח סי' קכא
ו/ה תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ב ס"ק ג
ו/ו אבני ציון ח"ג עמ' מא-מב
ו/ו אגרות משה יו"ד ח"א סי' כה
ו/ו אהל יצחק
ו/ו אהל משה (וינברג) דף ג ע"א {דם שבישלו עובר עליו}
ו/ו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות צ
ו/ו באר מלך
ו/ו בזך לבונה עמ' שעו
ו/ו בית אהרן וישראל גל' כו עמ' כב, כד, כו
ו/ו בכורי חיים ח"ד עמ' סו {דם שבישלו לא עובר עליו}
ו/ו בני ישראל (קרלי) סי' טז
ו/ו גבורות אליהו סי' ז
ו/ו גדולי ציון (תשנב) עמ' רצא {דם שבישלו}
ו/ו דברי אברהם (מנדלסון) דף כ ע"ג-ע"ד
ו/ו המאור הגדול (יעבץ) עמ' קעד
ו/ו ויקן יוסף דף מה ע"ד
ו/ו זכר יצחק (תשן) עמ' רצח
ו/ו חי' הריצ"ד
ו/ו חי' חתם סופר
ו/ו חי' כתב סופר כאן, ועמ' רעא, רפא-רפב, רפה
ו/ו חלקו של יוסף (זוס')
ו/ו חלקת מאיר
ו/ו טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' רמא
ו/ו ידיו של משה
ו/ו ימי שלמה
ו/ו יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שכ {שעה"מ}
ו/ו יתר הבז (תשסח) עמ' קלה
ו/ו כל בו ח"ו עמ' רנג
ו/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתטז {לח"מ}
ו/ו כנה"ג [רלב"ח סי' קכא]
ו/ו כרם יעקב עמ' כב
ו/ו כרתי ופלתי סי' סט אות א
ו/ו כתב סופר יו"ד סי' לג ד"ה ולפי זה {ודע שדעת רבינו}
ו/ו לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ו אות ב
ו/ו מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כד ע"ג {דם האברים שבישלו}
ו/ו מגילת ספר לאוין דף סה ע"ב
ו/ו מנחה טהורה דף לט ע"ד {מ"מ}
ו/ו מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב הי"ד
ו/ו מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רצד {דם שבישלו}
ו/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' ק {לח"מ}, קא {מ"מ}
ו/ו מנחת עני (תקמז) דף ח ע"ג {לח"מ - דם שבישלו}
ו/ו מעיני המים
ו/ו מעשי למלך ח"ב דף קג ע"א
ו/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ו משאת המלך (אדרי)
ו/ו משברי ים עדל"ת סי' כד ס"ק ד
ו/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תלט
ו/ו משנה הלכות ח"י סי' פט
ו/ו משנה שכיר יו"ד עמ' צט {הגהמ"י}
ו/ו משנת יעקב
ו/ו משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' רפ
ו/ו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קפג {לח"מ}
ו/ו נחל איתן
ו/ו נחלת שמואל דף מד ע"ג
ו/ו נרות אהרן
ו/ו נשמת אברהם ח"ב עמ' יז
ו/ו עקבי ברכה עמ' סז, קעז
ו/ו פנים חדשות [מהרלב"ח קכא]
ו/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' שעט
ו/ו פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' מא דף מח ע"ב {דם מבושל אסור מהתורה}
ו/ו פתחי שערים דף יב ע"ד {דם אברים שבישלו עובר עליו מהתורה}
ו/ו צמח מנחם דף נג ע"ג, נד ע"ב-ע"ג {דם שבישלו אסור מהתורה}
ו/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קנ ע"א
ו/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 299
ו/ו קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף מד ע"ב {לב בהמה}
ו/ו קרנות המזבח דף נג ע"א {לח"מ}
ו/ו ראש אליהו ח"ב עמ' קכו-קכז
ו/ו ראשית דוד דף יג ע"א
ו/ו שו"ת מהרלב"ח סי' קכא
ו/ו שם משמעון (שטרן) דף מז ע"א {דם שבישלו - דאורייתא}
ו/ו שמחתי באומרים לי עמ' קמ
ו/ו שמש ומגן יו"ד סי' יז עמ' קעז-קעח {דם מבושל אסור מהתורה}
ו/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תצא
ו/ו שער המלך
ו/ו שער המלך - מעשה חושב ח"ב עמ' עט
ו/ו תבואות שמש דף עח ע"ג-ע"ד
ו/ו תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' יא אות א
ו/ו תורה אור (באנדי) עמ' שי
ו/ו תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' שמב
ו/ו תשובות הראב"ד סי' קב
ו/ו תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תנט
ו/ז אהל יצחק
ו/ז אהלי יהודה (אמדו)
ו/ז אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תרמט {החמיר בדיני מליחה}
ו/ז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות צ
ו/ז ארץ יהודה
ו/ז באר מלך
ו/ז בית אהרן וישראל גל' מז עמ' יא
ו/ז ביתאל ח"א דף לט ע"ג
ו/ז בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' קנד
ו/ז גור אריה (צרמון)
ו/ז דברי ריבות בשערים דף ה ע"ב {איסור בישול מוח}
ו/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 190
ו/ז חי' כתב סופר קדשים עמ' רע-רעא
ו/ז חלקו של יוסף (זוס')
ו/ז ידיו של משה
ו/ז יצחק ירנן
ו/ז כל בו ח"ו עמ' רנז
ו/ז כתב סופר יו"ד סי' מא ד"ה והנה {אבל אם טרחה כ"כ וכו' הרי זה}
ו/ז לבב דוד
ו/ז לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ו אות ג
ו/ז להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' נט
ו/ז מבוא למשנה תורה עמ' 102
ו/ז מנהג אשכנז הקדמון עמ' 81
ו/ז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 61 {מנהג פשוט}
ו/ז מעיני המים
ו/ז משאת המלך (אדרי)
ו/ז נחל איתן
ו/ז נרות אהרן
ו/ז עמק שאלה (טברסקי) עמ' צז
ו/ז פרי האדמה ח"ד
ו/ז שו"ת רשב"ש עמ' תע
ו/ז שרידי אש ח"ב עמ' שכג
ו/ז תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' קמט
ו/ז תשובות הראב"ד סי' ריד
ו/ח אהל יצחק
ו/ח אהלי יהודה (אמדו)
ו/ח אנצי"ת ע' איידי דטריד הע' 38
ו/ח ארחות חיים ח"ב סי' כה אות צ
ו/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/ח באר מלך
ו/ח בית אהרן וישראל גל' נז עמ' נב
ו/ח בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' קנד
ו/ח ברור הלכה פסחים עד ע"ב ציון ו
ו/ח ברית מלח כלל לא אות נח-נט, צ-צב
ו/ח דברי חיים ח"ב יו"ד סי' מט
ו/ח זכר יצחק (תשח) עמ' רנא
ו/ח חוות יאיר (תשנז) עמ' צט
ו/ח חי' חתם סופר
ו/ח חסדי דוד ח"א עמ' רס
ו/ח ידיו של משה
ו/ח כל בו ח"ו עמ' רנח
ו/ח כרתי ופלתי סי' עג אות א
ו/ח כתב סופר יו"ד סי' מא ד"ה והנה {אבל אם טרחה כ"כ וכו' הרי זה}, סי' מב ד"ה ובמאי דכתיבנא {ואם נחתך}
ו/ח כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' קכ
ו/ח מנוחת אשר ח"ב דף א ע"א, ב ע"ב וע"ד, ג ע"א {כבד שבישלו אסור}
ו/ח משאת המלך (אדרי)
ו/ח משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' ה
ו/ח משפטים לישראל עמ' מז
ו/ח נרות אהרן
ו/ח שו"ת הריב"ש עמ' קעה
ו/ח שו"ת מהרש"ל סי' פד
ו/ח שמש ומגן יו"ד סי' לא עמ' קצו {כבד שנתבשל עם בשר}
ו/ח תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' יא אות א
ו/ח תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 156
ו/ט אהל יצחק
ו/ט אהלי יהודה (אמדו)
ו/ט ארחות חיים ח"ב סי' כה אות צ
ו/ט באר מלך
ו/ט גינת ורדים (תאומים) עמ' צח
ו/ט דברי אפרים סי' יא דף יז ע"ב {לח"מ}, יז ע"ד, יח ע"א
ו/ט הגהות אליעזר דף ס ע"ב
ו/ט זית רענן ח"א עמ' תקמ {שעה"מ}
ו/ט חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' כב
ו/ט חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שעב
ו/ט חידושין על התורה לרבנו תם עמ' שצו-שצז
ו/ט חיים ביד דף כב ע"א
ו/ט חיים ומלך
ו/ט חלקו של יוסף (זוס')
ו/ט ידיו של משה
ו/ט יפה נוף עמ' עה
ו/ט יצחק ירנן [בלח"מ צ"ל ולכך קאמר דבעי חתיכה ומליחה]
ו/ט ישועת משה עמ' שסג
ו/ט כל בו ח"ו עמ' רס
ו/ט כרתי ופלתי סי' סז אות ב, כרתי סי' סז אות ו
ו/ט לב מבין כאן, דף פו ע"ב {מטה אפרים}
ו/ט לב שלם [באר יעקב יו"ד דף מז ע"ד]
ו/ט לבב דוד
ו/ט לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ו אות א, ד
ו/ט לחם אבירים דף ס ע"א
ו/ט מטה אפרים
ו/ט מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב הי"ג
ו/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' קא, תצ
ו/ט נחלת שמואל דף מג ע"ג
ו/ט עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שנד
ו/ט פורת יוסף (שלופר) דף עז ע"א
ו/ט קהלת יעקב (אלבעלי)
ו/ט קרית מלך
ו/ט שמש מרפא עמ' מג
ו/ט שער המלך ח"ב עמ' עח {מ"מ}
ו/ט תחומין חכ"ב עמ' 529
ו/ט תשובות הראב"ד סי' צג
ו/י אברהם יגל
ו/י אהלי יהודה (אמדו)
ו/י אור הישר [אור הישר חולין קיג ע"א]
ו/י אור יעקב פסחים דף 82
ו/י אמרי איש עמ' פז {מדיחו יפה יפה}
ו/י אמרי בינה (אש) דף י ע"ב {הילוך מיל}
ו/י אמרי חן (לוונברג) נדה עמ' קנג {ראב"ד}
ו/י ארחות חיים ח"ב סי' כה אות צא
ו/י באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' תקמב
ו/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/י באר מלך
ו/י בית אבא (גוטווירטה) דף יב ע"א {מ"מ - הילוך מיל}, יב ע"ד, יג ע"ב וע"ד, יז ע"ד
ו/י בית אהרן וישראל גל' סו עמ' מא
ו/י בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 83 {מדיח}
ו/י בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' שיט {הגהמ"י אות ח}
ו/י ברית מלח כלל א אות א, כה, כלל ג אות יז, כלל ו אות יד, כלל ח אות א, ג, כלל לא אות צב
ו/י גיא מלח עמ' קס
ו/י דברי אפרים סי' יא דף יז ע"ד {אחרי מליחה צריך חליטה}
ו/י דברי ירוחם סי' נו
ו/י דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רסט
ו/י דעת כהן עמ' קכג
ו/י דרך ישראל חולין סי' כח ס"ק ט, כד
ו/י הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קצה
ו/י המאיר לארץ [שו"ת מהר"ח או"ז סי' נ]
ו/י הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כו ס"ק ה {מ"מ}
ו/י הר המלך ח"ב עמ' רכו-רלב, ח"ח עמ' שפט-שצ
ו/י חי' בר נחמני דף כג ע"א {מים זכים}, מו ע"ד
ו/י חי' הריצ"ד
ו/י חי' כתב סופר קדשים עמ' רפב
ו/י חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שעב
ו/י חי' ר"י נחמיה סי' מה אות ז
ו/י חיבת הקודש עמ' קז
ו/י חלקו של יוסף (זוס')
ו/י טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' רעח
ו/י יד אפרים (ביליצר), שו"ת עמ' קפו
ו/י ידיו של משה
ו/י יצחק ירנן
ו/י כל בו ח"ו עמ' רס
ו/י כל נדרי פ' עה הע' כא
ו/י כפי אהרן (זס') קמא עמ' קיד, קטז, תליתאה עמ' יח
ו/י כתב משה ח"א סי' יט עמ' עה, סי' כז עמ' צט
ו/י כתב סופר יו"ד סי' מב ד"ה ומדי {אבל אם היה לב בהמה}
ו/י לב שלם [תשב"ץ ח"א סי' סט]
ו/י לבב דוד
ו/י לבושי מרדכי יו"ד עמ' מח
ו/י מאיר עיני חכמים ח"א דף סח ע"א
ו/י מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לט ע"ד {הילוך מיל}
ו/י מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רפב {שיעור מליחה}
ו/י מטה אפרים
ו/י מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' קלד
ו/י מנחת חינוך ח"א עמ' קעג
ו/י מעיני התורה ח"א עמ' עח
ו/י מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' כג, מהדו"ת יו"ד סי' לט]
ו/י מרחשת ח"א סי' כח אות א
ו/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/י מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' לה אות ו {שיעור מיל}
ו/י משאת המלך (אדרי)
ו/י משנה הלכות ח"ד סי' צט {חליטה}
ו/י משנה הלכות ח"ז סי' קב {איך המליחה מוציאה דם}
ו/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שסב {חליטה אחרי מליחה}
ו/י נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' לג, קפט
ו/י נחל איתן
ו/י נרות אהרן
ו/י נתיבות אדם ח"ב עמ' קע-קעא
ו/י ס' הפרדס לרש"י עמ' קסז
ו/י ס' הפרנס עמ' נה {הגהמ"י}, סד {הגהמ"י}
ו/י עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שנו {הילוך מיל}
ו/י עמודי שלמה ח"ב עמ' קנה
ו/י פסקי רבנו יוסף עמ' שמב
ו/י פרי האדמה ח"א
ו/י פרשת המלך
ו/י ציוני מהר"נ (השמטות)
ו/י צל החכמה דף כה ע"א {כדי שיתלבן}
ו/י צמח מנחם דף נג ע"ג-ע"ד {משליכו למים רותחים}
ו/י קהלת יעקב (אלבעלי)
ו/י קרית מלך
ו/י ראש אליהו ח"ב עמ' קכז {הדחה לפני מליחה}
ו/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' תו-תז, תט-תיד
ו/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' כג, כח, ח"ה סי' קכט
ו/י שו"ת הריב"ש עמ' קעו-קעז
ו/י שו"ת הרשב"א ח"א סי' תעט
ו/י שו"ת הרשב"א ח"ז סי' שפז
ו/י שו"ת מהר"ח אור זרוע (אביטן) סי' ו הערה 1
ו/י שו"ת ר"י בן עטר עמ' נב
ו/י שו"ת ר"י מילר עמ' כא, רלא
ו/י שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' צג
ו/י שמש ומגן או"ח סי' כו {כשיעור מיל}
ו/י שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קנח, קסח, שכד
ו/י שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקא
ו/י שער המלך ח"א עמ' קמד, קמו {לח"מ}, קמז, ח"ב עמ' עח
ו/י שפת אמת על התלמוד ח"א דף קנז ע"ב
ו/י שרידי אש ח"ב עמ' שכג
ו/י תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' יא אות ב
ו/י תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' ג-א
ו/י תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 146
ו/י תורת המלאכות ח"ז עמ' קל
ו/י תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קמ
ו/י תרומת הדשן פסקים סי' עז {הגהמ"י אות ט}, שו"ת סי' קסז
ו/י תשובות הראב"ד סי' רז הערה 38
ו/י תשובות ר' יעקב מליסא דף כו
ו/י תשובות ראב"י אב"ד סי' כה {השמיט איסור בשר ששהה ג' ימים בלי מליחה}
ו/יא אגרות משה יו"ד ח"א סי' כה
ו/יא אהל יצחק
ו/יא אור שמח
ו/יא אמרי איש עמ' פח {ולא יוציא הדם}
ו/יא ארחות חיים ח"ב סי' כה אות צא
ו/יא ארץ חמדה עמ' צ {מל"מ}
ו/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/יא באר מלך
ו/יא בית שערים יו"ד סי' קלב
ו/יא ברית מלח כלל ו אות א
ו/יא דרך המלך (רבי)
ו/יא חי' בר נחמני דף מו ע"ד
ו/יא חי' ר"י מנרבונה עמ' קכב
ו/יא חלקו של יוסף (זוס')
ו/יא ידיו של משה
ו/יא ימין משה
ו/יא ישורון ד עמ' תרלז {הגהמ"י - נמצא מחט בהמסס}
ו/יא כל בו ח"ו עמ' רסא
ו/יא לחם אבירים
ו/יא מעין נצח ח"ב סי' ע {או"ש}
ו/יא מעשה בצלאל סי' רכח {מלח שנמוח}
ו/יא נועם ח"י עמ' קפא, חט"ז קונטרס הרפואה עמ' קלו
ו/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' תז-תח
ו/יא שער המלך ח"א עמ' קמד {מ"מ}
ו/יא תורת אמת (תשסו) עמ' תרמה {הגהמ"י אות י}
ו/יא תחומין ח"ו עמ' 352-351
ו/יא תרומת הגורן ח"ב עמ' 34
ו/יא תרומת הדשן שו"ת סי' קעג {הגהמ"י אות י}
ו/יב אגרות משה יו"ד ח"א סי' כה
ו/יב אהל יצחק
ו/יב אמרי כהן (וילמן) חולין סי' יב ס"ק ב
ו/יב אפר קדשים עמ' צד
ו/יב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות צא-צב
ו/יב באר אברהם (אבלי) עמ' קצח
ו/יב באר מלך
ו/יב בית אהרן וישראל גל' סו עמ' מג {מ"מ}, מד
ו/יב בית הלוי ח"א סי' מ עמ' קפג
ו/יב בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 82-83 {דם אברים שלא פירש אסור מהתורה}
ו/יב ברור הלכה פסחים עד ע"ב ציון ד, ו
ו/יב ברית מלח כלל לא אות צא
ו/יב בשבילי הקרבנות סי' כה אות א
ו/יב בשולי גליוני עמ' תקפד
ו/יב גבורות אליהו סי' ו אות ב
ו/יב גדולי ציון (תרע) דף כא ע"א
ו/יב גדולי ציון (תשנב) עמ' כו {אסור לאכול בשר בלי מליחה}, קנח-קנט {אסור לאכול בשר חי בלי מליחה}, רפט-רצג {בשר חי}
ו/יב גינת אלימלך ח"ב עמ' מב {אסור לאכול אומצא בלי מליחה}
ו/יב דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' ח, כט
ו/יב דקה מן הדקה דף לו ע"ד
ו/יב דרך המלך (רבי)
ו/יב הגהות חבר בן חיים
ו/יב הר המלך ח"ח עמ' סב
ו/יב זכור לאברהם (אביגדור)
ו/יב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' צב
ו/יב חדושים ובאורים (גרי') חולין סי' ט ס"ק ב
ו/יב חי' הרי"ט עמ' ש
ו/יב חי' הריצ"ד
ו/יב חי' כתב סופר קדשים עמ' רפה
ו/יב חי' משנה פסחים עמ' ש
ו/יב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שעב
ו/יב חידושין על התורה לרבנו תם עמ' שצה {ראב"ד}
ו/יב חלק לוי עמ' רסה {כ"מ}
ו/יב חלקו של יוסף (זוס') ח"ב דף נח ע"ג, סד ע"א
ו/יב יד המלך (לנדא)
ו/יב ישועות יעקב קדשים עמ' קכה, שד
ו/יב כבוד הלבנון דף טו ע"ג {בשר באומצא אסור}
ו/יב כל בו ח"ו עמ' רסג
ו/יב כרם יהושע (ולרשטיין) דף מא ע"א {מליחה לאומצא}
ו/יב כתב סופר יו"ד סי' מב ד"ה ובמאי הב' {הכבד שבשלה וכו' הרי הקדירה}, סי' מג ד"ה והשתא {החמאה שבשלו אותה גויים אסורה}
ו/יב לב שלם [באר יעקב יו"ד דף מז ע"ד, מח ע"א-ע"ב]
ו/יב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ו אות א, ג
ו/יב לבושי מרדכי יו"ד עמ' רע
ו/יב לקט עני (שו"ב) דף לט ע"א-מ ע"א
ו/יב מאור ישראל
ו/יב מנחת חינוך ח"א עמ' קנח, ח"ב עמ' קא, קעה
ו/יב מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/יב מעיני התורה ח"א עמ' פו
ו/יב מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' כט]
ו/יב מצודת דוד (שפרבר) עמ' רצ [ישועות יעקב יו"ד סי' סז] {בשר חי בלי מליחה}
ו/יב מרחשת ח"א סי' כח אות א
ו/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יב מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' לה אות ו {צלי צריך מליחה}
ו/יב משאת המלך (אדרי)
ו/יב משנת יהודה ח"א פכ"ו הט"ז
ו/יב משנת שמחה
ו/יב נרות אהרן
ו/יב נתיבות אדם ח"ב עמ' קעב
ו/יב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שנג-שנז
ו/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצז
ו/יב עקדת משה ח"א עמ' קס-קסב
ו/יב פי' ר' פרחיה שבת קכח הערה 62
ו/יב פני המלך (מזוז)
ו/יב פרי החג דף פ ע"ג {בשר אומצא אסור}
ו/יב צמח מנחם דף נג ע"ג {כ"מ}
ו/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' כח
ו/יב רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ב ה"ז הע' 3
ו/יב שו"ת הריב"ש עמ' קעו
ו/יב שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קעג {כ"מ}
ו/יב שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קנה, קנח
ו/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רפא
ו/יב שער המלך ח"א עמ' קמד, ח"ב עמ' עח-עט
ו/יב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קה ע"ב
ו/יב שפתי שושן עמ' קכ
ו/יב שרגא בטהרה עמ' צד {שעה"מ}
ו/יב תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קלז
ו/יב תשובות הראב"ד סי' צז, רז הערה 34 {בשר חי צריך מליחה}
ו/יב תשובות ר' יעקב מליסא דף כו
ו/יב תשורת שי מהדו"ק סי' רפב
ו/יג אהלי שם (פרץ) ב"ב עמ' פג
ו/יג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 136
ו/יג באר מלך
ו/יג בית שערים יו"ד סי' קכה
ו/יג בנין אפרים עמ' קמט
ו/יג בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' רנט
ו/יג בעי חיי יו"ד דף סט ע"ב
ו/יג ברור הלכה פסחים עד ע"ב ציון ד, ו
ו/יג ברית מלח כלל א אות יז
ו/יג גבורות אליהו סי' ו אות ב
ו/יג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רסז
ו/יג טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' קצג
ו/יג ידיו של משה
ו/יג כל בו ח"ו עמ' רעה
ו/יג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ו אות ג
ו/יג מראה הנוגה
ו/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יג נרות אהרן
ו/יג שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קצ
ו/יג תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קצ
ו/יג תשובות הראב"ד סי' צג
ו/יד אהל יצחק
ו/יד באר מלך
ו/יד הגהות חבר בן חיים
ו/יד זכר יצחק (תשח) עמ' קמא
ו/יד חי' ר"י מנרבונה עמ' פד
ו/יד ידיו של משה כאן, ודף קט ע"א
ו/יד כל בו ח"ו עמ' רעז
ו/יד לחם אבירים
ו/יד מגילת ספר לאוין דף סו ע"ד
ו/יד מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל כ סי' כג]
ו/יד נרות אהרן
ו/יד עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שנד
ו/יד פרי האדמה ח"ג
ו/יד רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י הי"א
ו/יד שו"ת הרא"ש עמ' קד
ו/טו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות צו
ו/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/טו באר מלך
ו/טו בית אהרן (צוקרמן) עמ' קו {מ"מ}
ו/טו הרמב"ם כמחנך עמ' 208
ו/טו חי' כתב סופר קדשים עמ' רעב
ו/טו ידיו של משה
ו/טו כל בו ח"ו עמ' רעט
ו/טו משפטים לישראל עמ' מז
ו/טו קהלת יעקב (אלבעלי)
ו/טז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות צו, צח
ו/טז באר מלך
ו/טז ברית מלח כלל כח אות כה
ו/טז חי' הגרי"ח עמ' פט
ו/טז חי' כתב סופר קדשים עמ' רפא
ו/טז חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' כ
ו/טז חלקת מאיר
ו/טז טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' שעד {חי' מחנ"א}
ו/טז ידיו של משה
ו/טז כל בו ח"ו עמ' רפ
ו/טז לחם אבירים
ו/טז מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף מט-נ
ו/טז משק ביתי סי' שיא (קנו ע"א) {מ"מ}
ו/טז נחל איתן
ו/טז ס' הפרנס עמ' נט {הגהמ"י}
ו/טז פרי האדמה ח"א וח"ד
ו/טז קהלת יעקב (אלבעלי)
ו/טז תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' ח אות ח
ו/יז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות צ, קא
ו/יז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/יז באר מלך
ו/יז ברור הלכה פסחים עד ע"ב ציון ב, ג
ו/יז ברית מלח כלל לו אות ו
ו/יז גיא מלח עמ' צה {מ"מ}, רז, רי-ריב
ו/יז המאיר לארץ
ו/יז הר המלך ח"ה עמ' סא
ו/יז חי' הריצ"ד
ו/יז חי' יפה לב עמ' רסב {שלא נמלח כלל}
ו/יז חלקו של יוסף (זוס') ח"ב דף נח ע"ג
ו/יז ידיו של משה
ו/יז כל בו ח"ו עמ' רפו
ו/יז כרתי ופלתי סי' עז אות א, כרתי סי' עח אות ג
ו/יז מקורות לפסקי הרמב"ם
ו/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יז צמח מנחם דף נג ע"ג {מולייתא שמלחן}
ו/יז שו"ת הרדב"ז סי' לג
ו/יז שו"ת הריב"ש עמ' קעה-קעו
ו/יז שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רנא
ו/יז תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 159
ו/יז תשובות ראב"י אב"ד סי' קפה
ו/יח אהל שרה לאה עמ' תרלט {הגהמ"י אות צ - בה"ג}
ו/יח באר מלך
ו/יח בית אהרן (צוקרמן) עמ' קו
ו/יח ברית מלח כלל לו אות ו
ו/יח משנת יעקב
ו/יח שברי לוחות עמ' 90 {הגהמ"י אות צ}
ו/יח תשובות הגאונים החדשות עמ' 164 {הגהמ"י דפוס קושטא - רב האי}
ו/יט אגרות הראי"ז עמ' פג
ו/יט אהל שרה לאה עמ' קיב-קיג
ו/יט ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קא
ו/יט באר מלך
ו/יט ברור הלכה פסחים עד ע"ב ציון ב
ו/יט גיא מלח עמ' ריא-ריג
ו/יט יקב זאב דף ט ע"ג
ו/יט כל בו ח"ו עמ' רפו
ו/יט סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קלד
ו/יט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קג
ו/כ אהל יצחק
ו/כ אורים גדולים (תקיח) דף יט ע"ג {ראב"ד}
ו/כ ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ס עמ' 322
ו/כ באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' תלז
ו/כ באר מלך
ו/כ בחיר חיים
ו/כ בית אהרן וישראל גל' ה עמ' עז
ו/כ בני אברהם אהע"ז דף צ ע"ד
ו/כ בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' רנב-רנג
ו/כ ברכת מרדכי פסחים עמ' קיז
ו/כ הגהות חבר בן חיים
ו/כ חי' הריצ"ד
ו/כ חלקו של יוסף (זוס')
ו/כ ימי שלמה
ו/כ כל בו ח"ו עמ' רפב
ו/כ לב שלם [מגילת ספר לאוין דף סט ע"ב, פרי תואר דף יג ע"ב]
ו/כ לבב דוד
ו/כ מגילת ספר לאוין דף סח ע"ד
ו/כ מסורה חי"ג עמ' לו
ו/כ מעיני המים
ו/כ משב יעקב ח"ב עמ' עז {סכין צריך ליבון}
ו/כ עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שצ-שצג
ו/כ פרי האדמה ח"א
ו/כ שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרד, אלף תרז
ו/כ שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רנח
ו/כ שערי תורה (לעוו) חולין עמ' סח
ו/כא אהל יששכר סי' קכ
ו/כא אהלי יהודה (אמדו)
ו/כא אור שמח
ו/כא ארחות חיים ח"ב סי' כה אות צח
ו/כא באר מלך
ו/כא דרך המלך (רבי)
ו/כא ידיו של משה
ו/כא כל בו ח"ו עמ' רפב
ו/כא מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/כא מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' כג]
ו/כא נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קכח, יו"ד ח"א עמ' רב
ו/כא צמח צדק (קרוכמל), קונטרס לסי' מז
ו/כא צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' רה
ו/כא קרית מלך
ו/כא שו"ת מהרלב"ח סי' קכא
ו/כא שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קמ
ו/כא שם משמעון (שטרן) דף מז ע"א-ע"ב {אסור לאכול בו רותח לעולם}
ו/כא שמחתי באומרים לי עמ' קפב


ז/271 הלכות מאכלות אסורות פרק ז *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


ו/כא תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' פז {מ"מ}
ז/רה"פ אורה ושמחה
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' קפד-קצב
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/א אמר יוסף (אלקלעי)
ז/א ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פד
ז/א בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כב ע"ב
ז/א בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' סד
ז/א גבורת יצחק ביכורים עמ' קעד
ז/א דרך המלך (רפפורט)
ז/א המשפט העברי עמ' 815
ז/א הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רלד
ז/א ידיו של משה
ז/א יכין ובועז ח"א סי' ה עמ' 40
ז/א כבוד יו"ט
ז/א כל בו ח"ו עמ' רפט
ז/א לב אריה (בראד) חולין עה ע"א
ז/א מנחת חינוך ח"ב עמ' צח-צט, קא, קטו
ז/א נחל איתן
ז/א צפנת פענח ויקרא עמ' סא
ז/א קרית מלך
ז/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' מט
ז/א שאגת אריה החדשות דף מו ע"א {השמיט המחה וגמעו}
ז/א שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שפא
ז/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שפז
ז/א תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ד ס"ק ד, ו
ז/א תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 117
ז/ב אגודת אזוב ח"א דף ה ע"ג
ז/ב אור הישר [עונג יו"ט סי' מב]
ז/ב אור שמח
ז/ב אנצי"ת ע' אין אסור הע' 116
ז/ב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פד
ז/ב בית אהרן וישראל גל' נ עמ' יז
ז/ב בית המדרש
ז/ב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תמז {או"ש}
ז/ב ברית עולם (ולר) סי' לא אות ב
ז/ב דברות משה יבמות עמ' שעב
ז/ב דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' עו
ז/ב דעת כהן עמ' תנז
ז/ב דרך המלך (רבי)
ז/ב זכר יצחק (תשח) עמ' קמח
ז/ב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף נו
ז/ב טל אורות (טובול) חולין עמ' קו {מ"מ}
ז/ב ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רנה
ז/ב כל בו ח"ו עמ' רפט
ז/ב לב שלם [פרישה ודרישה סי' סד, כנה"ג יו"ד סי' סד הגה"ט אות ז, שונה הלכות ח"ב דף נג ע"א-ע"ב, עי' מה שהקשה הרא"ש חולין פ"ד]
ז/ב לבב דוד
ז/ב ללמוד על הכלל עמ' כא, כג-כד
ז/ב מגילת ספר לאוין דף סט ע"ב {מ"מ}
ז/ב מנוחת אליהו ח"ג עמ' כט
ז/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' רלג
ז/ב מנחת עני (תקמז) דף כא ע"ד
ז/ב מעיני המים
ז/ב משברי ים אחע"א עמ' ש
ז/ב משנה הלכות ח"ג סי' קיח
ז/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שעג
ז/ב משנת חיים חולין סי' עה עמ' רנ
ז/ב משנת ר' אהרן שבת עמ' קעו
ז/ב נחל איתן
ז/ב עמודי שלמה ח"ב עמ' קסט
ז/ב פאר הלכה פסחים עמ' רטו-רטז
ז/ב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' נא
ז/ב שו"ת מהרלב"ח סי' פב
ז/ב שו"ת מהרש"ל סי' כח
ז/ב שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' סה
ז/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שפו
ז/ב שער המלך ח"ב עמ' ל, טעם המלך ח"ב עמ' מב
ז/ב תבונה (קרש') ח"ב
ז/ב תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' תב
ז/ג אבני ציון ח"ב סי' לו אות ג
ז/ג אור הישר [עמק הלכה יו"ד ר"ס כב, צבי גאון יעקב סי' ט]
ז/ג אורח צדקה עמ' מא-מב
ז/ג אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' רכ, רכב
ז/ג אמרי יהושע (ברוק) עמ' 118, 121
ז/ג אמרי שפר (סגל) עמ' מט
ז/ג אנצי"ת ע' בן פקועה הע' 98, 105 {מ"מ}, 117, 122
ז/ג אנצי"ת ע' גיד הע' 146 {מ"מ}, 147 {מ"מ}, 150 {מ"מ}, 153 {מ"מ}, 161
ז/ג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פה
ז/ג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קג
ז/ג בגדי נהורין ח"ב סי' ח עמ' צג
ז/ג בית אהרן וישראל גל' יז עמ' נח, סא, גל' כו עמ' כב {חלב של שליל}
ז/ג ברכת מרדכי ענינים עמ' רכו
ז/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שסח
ז/ג הלכה רבה ח"ב עמ' 82, 84
ז/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' עו
ז/ג זכר יצחק (תשן) עמ' קנז, קס
ז/ג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קמג-קמד
ז/ג חזון יחזקאל חולין פ"ז ה"א
ז/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין עה ע"א]
ז/ג חי' מהרי"א צטרון עמ' קלה
ז/ג חי' ר"י מנרבונה עמ' עח
ז/ג חיי אריה דף מז ע"ג
ז/ג חסד יצחק עמ' מ
ז/ג חסדי דוד ח"ו עמ' קכב
ז/ג טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' קפא, מהדו"ד עמ' ריג
ז/ג טל אורות (טובול) חולין עמ' סד
ז/ג יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שטו, שיז
ז/ג ישועות יעקב קדשים עמ' רל
ז/ג ישועת משה עמ' שסג
ז/ג כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"ב עמ' כז
ז/ג כל בו ח"ו עמ' רצ
ז/ג כרתי ופלתי סי' סד אות א, כרתי סי' סז אות א
ז/ג לב שלם [באר יעקב יו"ד דף מז ע"א]
ז/ג לבב דוד
ז/ג להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' פח
ז/ג לחם אבירים דף סא ע"א
ז/ג לחם יהודה
ז/ג מועדים וזמנים ח"ד סי' שיט
ז/ג מזכרת חיים עמ' מד-מה
ז/ג מי החג עמ' קב
ז/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף כה ע"ד
ז/ג מנחת חינוך ח"א עמ' טו, ח"ב עמ' צט, קא, תיג, ח"ג עמ' רעז
ז/ג מסורה ח"ו עמ' מג
ז/ג מעשי למלך ח"ב דף נט ע"א
ז/ג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ז/ג מרחשת ח"א סי' כו אות א
ז/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ג משכן אהרן עמ' פג, צ
ז/ג משנת חיים חולין סי' נג עמ' קעח
ז/ג משנת יעקב
ז/ג נחל איתן
ז/ג ניר לדוד
ז/ג נרות אהרן
ז/ג נתיב מאיר
ז/ג ס' הפרנס עמ' לד
ז/ג עטרת טוביה
ז/ג עין יצחק ח"א עמ' קנז
ז/ג פרי האדמה ח"א
ז/ג פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' לב
ז/ג פרשת המלך
ז/ג צבי גאון יעקב סי' ט
ז/ג צפנת פענח
ז/ג קבא דתירוצא עמ' קמג
ז/ג קהלת יעקב (אלבעלי)
ז/ג קרנות המזבח דף עו ע"ב-ע"ג
ז/ג ר"י ששפורטש עמ' 175, 324, 325
ז/ג שו"ת הרדב"ז סי' עא, אלף תקנט
ז/ג שו"ת מהרלב"ח סי' פב
ז/ג שושנת העמקים (גנק) עמ' לט
ז/ג שכר שכיר סי' נב אות א, ד
ז/ג שם משמעון (סטרליץ) עמ' רמז-רמח
ז/ג שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קד-קה
ז/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רכ
ז/ג שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ו ע"ג
ז/ג תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 118
ז/ג תורת הקדש ח"ג עמ' מז
ז/ג תורת מיכאל עמ' קסא
ז/ג תפארת ישראל סי' קה {מ"מ}
ז/ג תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' עז, עט
ז/ד אנצי"ת ע' בן פקועה הע' 123
ז/ד אנצי"ת ע' גיד הע' 166
ז/ד זכר יצחק (תשח) עמ' רמג
ז/ד חזון יחזקאל חולין פ"ז ה"א
ז/ד חסד יצחק עמ' מא
ז/ד טל אורות (טובול) חולין עמ' סח
ז/ד לחם אבירים
ז/ד לחם יהודה
ז/ד מועדים וזמנים ח"ד סי' רפא
ז/ד מנחת חינוך ח"א עמ' טו, ח"ב עמ' צט
ז/ד מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ז/ד משכן אהרן עמ' צ
ז/ד משנת יעקב
ז/ד קהלת יעקב (אלבעלי)
ז/ד שו"ת מהרלב"ח סי' פב
ז/ד שכר שכיר סי' נב אות א
ז/ד שם משמעון (סטרליץ) עמ' רמז-רמח
ז/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רכ
ז/ד תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 118
ז/ד תורת הקדש ח"ג עמ' מט
ז/ד תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' פט
ז/ה אבן ישראל (בוהוש) עמ' לה
ז/ה אהל משה (לוין) ח"א דף מב ע"ד {מ"מ - הקרבים לגבוה}
ז/ה אהל שרה לאה עמ' רמה {חלב חטה}
ז/ה אנצי"ת ע' אליה הע' 87, 90
ז/ה אנצי"ת ע' בשר הע' 171
ז/ה ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פה
ז/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף פז ע"ב
ז/ה בית דינו של שמואל עמ' 664, 666
ז/ה גור אריה שמות פ' כט הע' 146 {מ"מ}
ז/ה דברי משה (פריצקר) עמ' א, ג {אליה מותרת}
ז/ה העמק דבר ויקרא פ"ט פסוק יט
ז/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 116
ז/ה יראה ואהבה עמ' רסב
ז/ה כל בו ח"ו עמ' רצא
ז/ה כתבי מהר"ם איררה עמ' מה {לובן שבכוליא}
ז/ה לב שלם [שונה הלכות ח"ב דף מה ע"א]
ז/ה מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' סה
ז/ה מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קנב
ז/ה מסורת הניקור סי' ד ס"ק כה-כו, כח, סי' ז ס"ק ז
ז/ה מעיני המים
ז/ה מעשי למלך ח"ב דף קצז ע"ג-ע"ד
ז/ה ענפי ארז (זי') דף קמ ע"א {צ"פ}
ז/ה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רלח
ז/ה שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' ל
ז/ה שיחת חולין עמ' תק
ז/ה שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' נז
ז/ה שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תצג
ז/ה שער המלך ח"ב עמ' קטז
ז/ה תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ד ס"ק ו-ט
ז/ה תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ד ע"ג, ה ע"א
ז/ו אבן ישראל (בוהוש) עמ' לו, לט
ז/ו אבני ציון ח"ב סי' יט אות ג
ז/ו אור הישר [מל"מ הל' שגגות פי"ג ה"ה ד"ה עוד יש]
ז/ו אנצי"ת ע' אליה הע' 78
ז/ו אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' רמה
ז/ו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פה
ז/ו בית אהרן וישראל גל' סט עמ' צה {הגהמ"י}
ז/ו בית ארזים - ס' הגליונות
ז/ו בית דינו של שמואל עמ' 666-667
ז/ו ברקאי ח"א עמ' 113
ז/ו דברי משה (פריצקר) עמ' א-ב {הגהמ"י אות ג בשם יראים}, ד {פקוקולתא}
ז/ו חי' הריצ"ד
ז/ו חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' צה
ז/ו חי' ר"י מנרבונה עמ' ב
ז/ו חקרי הלכות (שומיאץ) דף מב ע"א
ז/ו כבוד הלבנון דף ע ע"ד {לח"מ}
ז/ו כל בו ח"ו עמ' רצא
ז/ו כתב סופר יו"ד סי' לב ד"ה אלא דכל {הכבד אם חתכה וכו'}
ז/ו לב שלם [שער יוסף דף יז]
ז/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' צח
ז/ו מנחת מרדכי (תשז) עמ' פט-צ
ז/ו מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תנו
ז/ו מסורת הניקור סי' ד ס"ק כה-כו, כח, סי' ז ס"ק ז
ז/ו ס' הנייר עמ' רכח
ז/ו קהלת יעקב (אלבעלי)
ז/ו שברי לוחות עמ' 90 {הגהמ"י אות ב}
ז/ו שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' פח {הגהמ"י אות ב}
ז/ו שו"ת רשב"ש עמ' קפו
ז/ו שיחת חולין עמ' רפח, תקז
ז/ו שער יוסף דף כא ע"א
ז/ו תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' ח-א
ז/ו תשורת שי עין משפט אות לו
ז/ז אבן ישראל (בוהוש) עמ' לה, לט-מ
ז/ז אגרא דשמעתא ח"א עמ' קפא
ז/ז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 137
ז/ז בן יהודה סי' ב
ז/ז חי' כתב סופר קדשים עמ' צג
ז/ז ידיו של משה
ז/ז כל בו ח"ו עמ' רצב
ז/ז לב אריה (בראד) חולין צג ע"ב
ז/ז לחם אבירים
ז/ז מסורת הניקור סי' ב ס"ק כה, לד, אות ט, סי' ג ס"ק ד, לח, סי' ד ס"ק כה-כז, סי' ח ס"ק ג, ט, יז, כג, כח, תשובה לשואל ס"ק ל, לב
ז/ז תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' ג-א
ז/ז תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 164
ז/ז תשובה מיראה (תשסו) עמ' ח
ז/ח אבן ישראל (בוהוש) עמ' לו
ז/ח אהלי יהודה (אמדו)
ז/ח ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פה
ז/ח כל בו ח"ו עמ' רצב
ז/ח מסורת הניקור סי' ב ס"ק ט {ראב"ד}, כה, לד, אות ט, סי' ג ס"ק ד, לח, סי' ד ס"ק כה-כז, סי' ח ס"ק ג, ט, יז, כג, כח, תשובה לשואל ס"ק ל, לב
ז/ח מצות ראיה עמ' קיז
ז/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ח קרית מלך
ז/ח רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י הי"א
ז/ח שיחת חולין עמ' תצט
ז/ט אבן ישראל (בוהוש) עמ' מא
ז/ט אהלי יהודה (אמדו)
ז/ט אור הישר [מל"מ הל' שגגות פי"ג ה"ה ד"ה ואיכא למידק]
ז/ט ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פה
ז/ט בנין שלמה (רבינ') סי' מו
ז/ט ברור הלכה פסחים עד ע"ב ציון ד
ז/ט דעת כהן עמ' קטו
ז/ט הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קצד
ז/ט הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רפד
ז/ט חי' ר"י מנרבונה עמ' פא
ז/ט טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' רמב
ז/ט ידיו של משה
ז/ט כל בו ח"ו עמ' רצג
ז/ט כרתי ופלתי סי' סד אות ו
ז/ט לב שלם [כנסת יחזקאל סי' כה דף לב-לה]
ז/ט מבוא למשנה תורה עמ' 95
ז/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ט נשאל דוד או"ח עמ' סה
ז/ט עבודת הגרשוני עמ' רב
ז/ט קהלת יעקב (אלבעלי)
ז/ט שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שמה
ז/ט שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' עט
ז/ט שו"ת מהרי"ל עמ' סא
ז/ט שיחת חולין עמ' רעח, רפו, תקח
ז/י אמונת יהושע עמ' תתלב
ז/י ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פה, צג
ז/י ברור הלכה פסחים עד ע"ב ציון ד
ז/י הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קצג-קצד
ז/י כל בו ח"ו עמ' רפז, רצז
ז/י כרתי ופלתי סי' ע אות ג
ז/י לב שלם [כנה"ג יו"ד הגהב"י אות א]
ז/י לחם אבירים
ז/י מנחת חינוך ח"ב עמ' קב
ז/י מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קסג
ז/י מסורת הניקור סי' ו אות א, סי' ד ס"ק כו (ד)
ז/י מעיני המים
ז/י משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף יא {חוטין וקרומים}
ז/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קסב ע"ד
ז/י קהלת יעקב (אלבעלי)
ז/י שמחתי באומרים לי עמ' קלא-קלב
ז/י תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 8
ז/י תשובות ראב"י אב"ד סי' ב
ז/יא ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פה, צג
ז/יא דעת כהן עמ' קז
ז/יא יראה ואהבה עמ' רסב
ז/יא כל בו ח"ו עמ' רצח
ז/יא מסורת הניקור סי' ד ס"ק לב, סי' ו ס"ק ג, סי' ז ס"ק לז, סי' ט אות ד (ג) {הגהמ"י}
ז/יא מפענח צפונות עמ' 102
ז/יא שיחת חולין עמ' תקי
ז/יא שם משמעון (סטרליץ) עמ' רנג
ז/יב אנצי"ת ע' גיד הע' 242 {צ"פ}
ז/יב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פה
ז/יב הגהות חבר בן חיים
ז/יב ישועת משה ח"א עמ' רד
ז/יב כל בו ח"ו עמ' ש
ז/יב לחם אבירים דף סב ע"ג
ז/יב צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' רעג
ז/יב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ו ע"ג {מל"מ}
ז/יג אהלי יהודה (אמדו)
ז/יג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות צג, צו
ז/יג בית אבי ח"ב סי' סד עמ' פט {השמיט חוטי הלשון}
ז/יג דברי משה (פריצקר) עמ' ד {עוקץ}
ז/יג ידיו של משה
ז/יג ישועת משה ח"א עמ' רד
ז/יג לב איש עמ' קעב
ז/יג לב שלם [בית יעקב סי' קלח דף ק, מים רבים יו"ד סי' ד דף ב ע"ג]
ז/יג מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קסח
ז/יג מעיני המים
ז/יג נתיבות מאיר יו"ד סי' יא ס"ק ו
ז/יג קרית מלך
ז/יג שיחת חולין עמ' תקי
ז/יד אבן ישראל (בוהוש) עמ' מ
ז/יד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות צו
ז/יד הגהות חבר בן חיים
ז/יד לחם אבירים
ז/יד תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קצא
ז/טו אור הישר [לח"מ לעיל פ"ו הי"ז]
ז/טו אנצי"ת ע' בני מעים הע' 5, 50, 53, 56
ז/טו באר חיים מרדכי דף לא
ז/טו הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קנג
ז/טו חלקת מאיר
ז/טו טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' רסג {מ"מ}
ז/טו כל בו ח"ו עמ' רפח
ז/טו כתב סופר יו"ד סי' מג ד"ה ונראה הא' {מ"מ - הרוצה לאכול בשר חי}
ז/טו רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י הי"א
ז/טו שמחתי באומרים לי עמ' קנו
ז/טו שערי שמחה (רפיש) דף מא ע"ד
ז/טו תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' מב
ז/טו תפארת ציון (ריבקין) סי' ב אות ד
ז/טז אבן ישראל (בוהוש) עמ' לב, רצא
ז/טז אור הישר [מל"מ הל' שגגות פי"ג ה"ה (ד"ה איברא), כ"מ הל' ק"פ פ"י הי"א]
ז/טז אור עולם (שניאורסון) עמ' 582-583
ז/טז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' נב, עו, פח
ז/טז באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קכב
ז/טז בדבר מלך חי"א עמ' רסא
ז/טז בדבר מלך חי"ב עמ' קסט
ז/טז בן יהודה סי' פח
ז/טז ברכת מרדכי פסחים עמ' קכד
ז/טז דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רסד
ז/טז זכרון שלמה (קליין) עמ' קסו
ז/טז חי' כתב סופר קדשים עמ' קפג-קפד
ז/טז חי' מהר"ם שיק ברכות עמ' צד
ז/טז חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קלד, קמ, קמז, קדושין עמ' פ
ז/טז חשבונות של מצוה עמ' תלד
ז/טז יד אליהו (בוקובזה) סי' ה אות יב
ז/טז יראה ואהבה עמ' רסב-רסג
ז/טז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתיד
ז/טז להורות נתן מועדים ח"ב עמ' פח
ז/טז לקוטי סופר ח"א דף כח ע"ג
ז/טז לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ח אות ב, סי' ל אות ב-ג
ז/טז מוריה גל' קסא עמ' נח
ז/טז מחנה יוסף שבת עמ' קמט
ז/טז מנחת אשר שבת עמ' של
ז/טז מנחת חינוך ח"א עמ' עט, ח"ב עמ' ק, קב
ז/טז מסורת הניקור סי' ו אות א, סי' ד ס"ק כו (ד)
ז/טז מצעדי גבר יבמות סי' מב אות ג
ז/טז מצעדי גבר נדרים סי' כט אות א
ז/טז מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כו, סי' כח אות ג
ז/טז מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' ח אות ג, שבת סי' ב אות ג
ז/טז משברי ים אחע"א עמ' תריד
ז/טז משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' לח
ז/טז משפטי דרבנן עמ' לד
ז/טז נתן פריו מכות עמ' קא
ז/טז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' לא
ז/טז סופר המלך ח"א עמ' סז
ז/טז פסקי אליהו ח"א עמ' כו
ז/טז פרי אהרן (בגון) עמ' כד-כה
ז/טז צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' רעג
ז/טז קונטרסי שעורים גיטין שעור ה אות ב והערה 1
ז/טז שארית כלב עמ' כ
ז/טז שיח השדה (פרומר) עמ' קעא
ז/טז שמחתי באומרים לי עמ' קכט-קמז
ז/טז שערי טהר ח"ח סי' סו אות ב, סי' קב אות א
ז/טז שערי יצחק (תשיז) עמ' כו
ז/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 209
ז/טז תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' ח אות ח
ז/טז תורה לדעת ח"ו עמ' קעא
ז/טז תחומין חי"ח עמ' 422 {חצי שיעור}
ז/טז תשובה מיראה
ז/טז תשובה מיראה (תשסו) עמ' ח, עא
ז/יז אבן ישראל (בוהוש) עמ' ריד
ז/יז אבקת רוכל עמ' תשלג-תשלד
ז/יז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פו
ז/יז אשר לשלמה (אשכנזי)
ז/יז בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' עז, עט {לחתוך רותח בסכין שחיטה}
ז/יז בית דינו של שמואל עמ' 870, 874
ז/יז ברית מלח כלל כז אות לג-לה
ז/יז גיא מלח עמ' קטז
ז/יז דברי יוסף (קונביץ) עמ' 167
ז/יז דרך ישראל חולין סי' לד ס"ק יא
ז/יז זכרון הרב עמ' 152 {נבילה מצטרפת לטרפה}
ז/יז חי' חתם סופר
ז/יז ידיו של משה
ז/יז כל בו ח"ו עמ' שא
ז/יז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תעג
ז/יז לב שלם [שו"ת מהר"י הלוי סי' כו דף יז, שו"ת מהריט"ץ דף פו ע"ג]
ז/יז לבב דוד
ז/יז מעין גנים (מזרחי) דף יד ע"א-ע"ב
ז/יז מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' כג]
ז/יז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תפא
ז/יז משפטי דרבנן עמ' מא
ז/יז נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קכח
ז/יז נחלת צבי (כהנא) עמ' קסה
ז/יז סולם מוצב עמ' קיט
ז/יז קהלת יעקב (אלבעלי)
ז/יז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' תז
ז/יז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שו
ז/יז שערי עזרא (בצרי) עמ' סב
ז/יז שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 86-87
ז/יז תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' ח אות ב, ח
ז/יח ברית מלח כלל כז אות לג-לה
ז/יח דברי יוסף (קונביץ) עמ' 167
ז/יט אבן ישראל (בוהוש) עמ' ריד
ז/יט אגרות משה יו"ד ח"א סי' לא
ז/יט אדרת אליהו (ראם) עמ' לב
ז/יט בית דינו של שמואל עמ' 874
ז/יט ברית מלח כלל כז אות לג-לה
ז/יט גיא מלח עמ' קטז
ז/יט דברי יוסף (קונביץ) עמ' 195, 200
ז/יט דרך ישראל חולין סי' לד ס"ק יא
ז/יט ידיו של משה
ז/יט כל בו ח"ו עמ' שד
ז/יט לב שלם
ז/יט מנחת שלמה (לוין) עמ' עד
ז/יט משא בני קהת
ז/יט עמק הלכה (בוימל) עמ' רטו
ז/יט קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קכח {מ"מ}
ז/יט קרית מלך
ז/יט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' תז
ז/יט תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' ח אות ב, ח
ז/יט תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 166
ז/כ ארחות חיים ח"ב סי' כה אות צג
ז/כ דרך ישראל חולין סי' לד ס"ק יא
ז/כ הגהות חבר בן חיים
ז/כ כל בו ח"ו עמ' רפח
ז/כ נתיבות שלום (למפרט) עמ' קח
ז/כ שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' סו
ז/כ תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' ח אות ח
ז/כא בית דינו של שמואל עמ' 669
ז/כא השוחט והשחיטה בספרות הרבנות עמ' 25, 48, 78, 79
ז/כא חי' כתב סופר קדשים עמ' קפג {לח"מ}
ז/כא חקרי הלכות (שומיאץ) דף נד ע"ב {מ"מ}
ז/כא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רלו-רלז, רפ
ז/כא חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף רלח ע"ב
ז/כא ידיו של משה
ז/כא יכין ובועז ח"א סי' ה עמ' 39
ז/כא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תעג, תתיד
ז/כא כתר כהונה (כץ) עמ' קיא, רכח
ז/כא לבב דוד
ז/כא לחם אבירים
ז/כא מטה מנשה עמ' כו
ז/כא משפטי דרבנן עמ' עז, פה
ז/כא משפטים לישראל עמ' מז
ז/כא עבודת הגרשוני עמ' נג
ז/כא צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' יב אות א
ז/כא שו"ת מהר"ם מינץ עמ' קג, קז
ז/כא שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' כד
ז/כא שו"ת ר"י מסלוצק סי' כו עמ' קיא
ז/כא שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' צ
ז/כא שו"ת רשב"ש עמ' תקיב
ז/כא שמחתי באומרים לי עמ' קלב-קלג, קמו


ח/272 הלכות מאכלות אסורות פרק ח *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ אהלי יהודה
ח/רה"פ אורה ושמחה
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' קצג-קצד, רלו-רמ, רמה
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/א אבן ישראל (בוהוש) עמ' לז
ח/א אבני ציון ח"א סי' א אות ו, ח"ב סי' לב אות א
ח/א אור הישר [לח"מ הל' מעה"ק פ"ו ה"ד, אור הישר חולין ק ע"ב, מ"מ לעיל ספ"ד]
ח/א אורח צדקה עמ' ריח
ח/א אידנו עמ' 45, 47
ח/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' ע-עא {בשליל}
ח/א אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' ח ד"ה כתב
ח/א אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' א [א] ד"ה עיין {שעה"מ}
ח/א אמרי שפר (פינטו) עמ' מב
ח/א אנצי"ת ע' בן פקועה הע' 126
ח/א אנצי"ת ע' גיד הע' 6, 41, 42, 45-47, 55, 56, 88, 89, 94, 132, 142, 161, 266, 267, 280, 294, 295
ח/א ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פג עמ' 343
ח/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קג
ח/א בגדי נהורין ח"ב סי' ב עמ' מט {רק שעל הכף}, סי' ג עמ' נו {חלב שעל הגיד}, סי' ד עמ' עו, פ {במוקדשין}, סי' יא עמ' קה {שעה"מ}, סי' יב עמ' קטז {במוקדשין}, סי' יג עמ' קיח {ימין ושמאל}
ח/א בגדי נהורין ח"ב סי' ב עמ' נב {מ"מ}, סי' יא עמ' קה {מל"מ}
ח/א בדבר מלך ח"ה עמ' רנד
ח/א בדרך המלך עמ' קסט, קעו
ח/א בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' קל {מותר בהנאה}
ח/א ברור הלכה פסחים פג ע"ב ציון א
ח/א דברות משה קידושין סי' לג הערה מו
ח/א דברי תורה (תאומים) דף ח ע"ב, ט ע"א {בשליל}, י ע"ב {קנוקנות}
ח/א דגל יהודה (קמינר) עמ' שיד
ח/א דרך המלך (רפפורט)
ח/א הגהות חבר בן חיים
ח/א הלכה רבה ח"ב עמ' 84, 82
ח/א הר המלך ח"ח עמ' סב
ח/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' עו
ח/א וזאת התורה עמ' מג
ח/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קמג
ח/א חדושים ובאורים (גרי') חולין סי' יג ס"ק ד, ו
ח/א חזון יחזקאל חולין פ"ז ה"א
ח/א חי' הריצ"ד
ח/א חי' חתם סופר
ח/א חי' כתב סופר כאן, וקדשים עמ' קסח {מל"מ}, קעד
ח/א חי' רח"א הכהן עמ' נ
ח/א חיי נפש בראשית ח"ב עמ' כט {בנבילות וטריפות}
ח/א חלקת מאיר
ח/א טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' רכא, רכב {שעה"מ}, רכג, רלא {שעה"מ}
ח/א ידיו של משה
ח/א יראה ואהבה עמ' רסט
ח/א כל בו ח"ו עמ' שה
ח/א כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קג
ח/א כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' ט
ח/א להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' סז {מוקדשים}
ח/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' פח
ח/א לחם אבירים
ח/א לקוטי סופר ח"א דף כז ע"א
ח/א מועדים וזמנים ח"ד סי' רפ
ח/א מזכרת חיים עמ' מד-מה
ח/א מכתב לחזקיהו דף סב ע"ג
ח/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף כה ע"ג {מל"מ}
ח/א מנחת אליהו ח"ג עמ' כ
ח/א מנחת חינוך ח"א עמ' טו, יז
ח/א מנחת עני (תקמז) דף יט ע"ד {שליל}
ח/א מנחת שלמה שביעית עמ' קעג {מל"מ}
ח/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' שטז {מל"מ}, שיז {שעה"מ}
ח/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שלט
ח/א מראה איש ח"א יו"ד עמ' לט, קנז, קנט
ח/א משנה שכיר יו"ד עמ' פח
ח/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שעו {מדברי סופרים}
ח/א משנת חיים חולין סי' סז עמ' רכה, סי' סח עמ' רכז, רכט, סי' ע עמ' רלד, סי' עג עמ' רמד
ח/א משנת יעקב
ח/א נחל איתן
ח/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף קח ע"א וע"ד {גיד הנשה במוקדשין}
ח/א נרות אהרן
ח/א סולם מוצב עמ' קטו
ח/א עיונים ומחקרים ח"א עמ' 69, 352
ח/א עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ח ע"א {שמנו}
ח/א פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' מג {מל"מ}
ח/א פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' כה {מל"מ}
ח/א פני המלך דף קט ע"ד
ח/א פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תריג {מל"מ}
ח/א פרי אברהם פסחים סי' ח אות א
ח/א פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' לב {בשליל}
ח/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ה הערה 216
ח/א צבי תפארת סי' כ ח"א {שעה"מ}
ח/א צרור החיים (חייקא)
ח/א קבא דתירוצא עמ' קמג
ח/א קדשי יהושע עמ' תקפז
ח/א קהלת יעקב (אלבעלי)
ח/א קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קעז {או"ש}
ח/א קונטרסי שעורים קדושין שעור כד אות טו
ח/א קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' פג-פד {אינו נוהג בטמאה}, ויקרא עמ' ב {נוהג בשליל}
ח/א קרבן ציון עמ' שט
ח/א קרית מלך
ח/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י הי"א מקור 1, 19
ח/א שו"ת הרדב"ז סי' עא
ח/א שיחת חולין עמ' תפט
ח/א שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קה
ח/א שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קמ
ח/א שער המלך ח"ב עמ' עט, פא, טעם המלך ח"א עמ' י
ח/א שערי תורה (לעוו) חולין עמ' ז {מל"מ}
ח/א תורה אור (באנדי) דף תלז ע"ג-ע"ד {השמיט שנוהג בחו"ל}
ח/א תורה תמימה בראשית פ' לב אות כג {מל"מ}
ח/א תורת הלוי עמ' מג, מח, נה, נז
ח/א תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' קלז {מל"מ}
ח/א תנובת ציון דף צד ע"ב
ח/א תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 28
ח/ב אות ציון עמ' ריא {כזית}
ח/ב אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' א [ז] ד"ה קשה
ח/ב אמרי דוד (שליסל) דף ד ע"א
ח/ב אנצי"ת ע' בריה הע' 45, 46
ח/ב אנצי"ת ע' גיד הע' 58, 95, 167, 175
ח/ב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פג עמ' 343
ח/ב בגדי נהורין ח"ב סי' טו עמ' קכח {כבריה}
ח/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כב ע"ב {שיעורה כזית}
ח/ב בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' סד, עא
ח/ב בדבר מלך חי"א עמ' מט
ח/ב בית שערים יו"ד סי' קכד, קנב
ח/ב בנין הלכה עמ' צא
ח/ב גבורת יהודה פסחים סי' כא ס"ק ח
ח/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' קב
ח/ב דברי ירמיהו קידושין עמ' ר
ח/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכב
ח/ב כל בו ח"ו עמ' שז
ח/ב כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קב
ח/ב להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' פח
ח/ב לחם אבירים דף ס ע"ב
ח/ב מצודת דוד (שפרבר) עמ' שטז
ח/ב משנת חיים חולין סי' ע עמ' רלז
ח/ב משפטי דרבנן עמ' מח, נ-נא
ח/ב נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' שא
ח/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קיג, קטו
ח/ב פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' מג
ח/ב פותח יד
ח/ב קונטרסי שעורים קדושין שעור כד אות טו
ח/ב שו"ת הריב"ש עמ' סט
ח/ב שו"ת רשב"ש עמ' תקיב
ח/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קב
ח/ב שיחת חולין עמ' תפט, תצה, תקיז
ח/ב שם טוב - השלמה
ח/ב שמחת הלוי דף כו ע"א
ח/ב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שח
ח/ב שער המלך ח"ב עמ' פא
ח/ב תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' שג
ח/ג אנצי"ת ע' גיד הע' 179, 180, 182
ח/ג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פג עמ' 343
ח/ג בגדי נהורין ח"ב סי' יג עמ' קכא {מלקות}
ח/ג בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' ז
ח/ג הלכה רבה ח"ב עמ' 82
ח/ג חיים ומלך
ח/ג כל בו ח"ו עמ' שז
ח/ג מנחת אשר פסחים עמ' קמא
ח/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/ג משנת חיים חולין סי' ע עמ' רלד
ח/ג משנת רבנו יוסף עמ' 120
ח/ג צפנת פענח שמות עמ' 55
ח/ג שו"ת הריב"ד (פרידמן) דף יד ע"ב
ח/ד אהלי יהודה (הכהן) דף קז ע"ב
ח/ד אנצי"ת ע' גיד הע' 102, 105, 107, 108, ע' דבר הגורם הע' 80 {חי' מחנ"א}
ח/ד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פג עמ' 343
ח/ד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"א מושב שרים אות יב
ח/ד בחיר חיים
ח/ד בן יהודה סי' צד
ח/ד חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' פ, צא {מותר בהנאה}
ח/ד חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' עט
ח/ד חיים ומלך
ח/ד כל בו ח"ו עמ' שט
ח/ד מי באר (אופנהיימר) דף יג ע"ג
ח/ד מנחת חינוך ח"א עמ' טו, ח"ב עמ' ו
ח/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/ד משאת המלך ח"ב סי' רטו {חייב שתים}
ח/ד נרות אהרן
ח/ד נשמת כל חי ח"א דף ל ע"ב
ח/ד עין ימין דף מא ע"ג
ח/ד ענפי ארז (זי') דף עג ע"א
ח/ד פסקי שכל טוב עמ' שצח
ח/ד צפנת פענח
ח/ד קול בן לוי (תשסג) עמ' עח
ח/ד שיחת חולין עמ' תצב
ח/ד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שסט
ח/ה אור יעקב פסחים דף כה ע"א-ע"ב, ועמ' 48, 50
ח/ה אורי חיים ח"א עמ' רח
ח/ה אנצי"ת ע' אסורו חשובו הע' 17, 18
ח/ה אנצי"ת ע' בשר הע' 90
ח/ה אנצי"ת ע' גיד הע' 131
ח/ה ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פג עמ' 343
ח/ה בגדי נהורין ח"ב סי' ט עמ' ק {טמאים}
ח/ה בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' ע
ח/ה בדבר מלך ח"ה עמ' קצד
ח/ה בדרך המלך עמ' קסט
ח/ה בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 10 {אינו בכלל בשר}
ח/ה בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' יא {של בהמה טמאה}
ח/ה בית מלך (חב"ד) עמ' 84
ח/ה בנין הלכה עמ' צג {שאינו בכלל בשר}
ח/ה ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' נ
ח/ה ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יט
ח/ה בתי כנסיות, בית האסופים דף ב ע"א {קהלת יעקב}
ח/ה גבורת יהודה פסחים סי' כא ס"ק ח
ח/ה גינת ורדים (תאומים) עמ' קב
ח/ה גן שושנים ח"ב עמ' רכח
ח/ה דבר מאיר (ראק) סי' פד
ח/ה דברי סופרים (סופר) עמ' קה
ח/ה דברי שלמה (ברייער) עמ' 167
ח/ה דברי תורה (תאומים) דף ח ע"ב, ט ע"ב {של טמאה}
ח/ה דגל ראובן ח"ג סי' לד
ח/ה דליית הכרם עמ' תתתיד {מ"מ} [שהעוף - צ"ל שהעור]
ח/ה הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רטז {גה"נ של טמאה}
ח/ה ואם תאמר ח"ד קושיה 405
ח/ה זכרון הרב עמ' 147-148 {אין בגידין נ"ט}, 151
ח/ה חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קצט
ח/ה חי' כתב סופר קדשים עמ' קעא
ח/ה חי' מהרי"א צטרון עמ' קלז-קלח
ח/ה חשבונות של מצוה עמ' מה
ח/ה יגיעת ערב פסחים עמ' צז, קע
ח/ה יד אפרים (ביליצר), שו"ת עמ' קנו {אין בגידין נ"ט}
ח/ה יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שמה
ח/ה כל בו ח"ו עמ' שט
ח/ה כללי המצוות (תאומים) עמ' קלב
ח/ה כפתור ופרח (תשו) דף כח ע"ב וע"ד
ח/ה כתב סופר יו"ד דף כח ע"ד
ח/ה כתב סופר יו"ד סי' לד ד"ה ונראה לי {מולחו וכו' כדי הילוך מיל}
ח/ה לב איש עמ' תקה
ח/ה לחם אבירים
ח/ה לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ז אות ד עמ' קכ {איסור אכילת בהמה טמאה תלוי בשם "בשר"}
ח/ה מועדים וזמנים ח"ג סי' רב
ח/ה מוריה ח גל' ו (ר"מ גיפטר)
ח/ה מי החג עמ' טו, כה
ח/ה מנחת אשר שבת עמ' רלח
ח/ה מנחת חינוך ח"א עמ' טו, נב, ח"ב עמ' שס
ח/ה מנחת מחבת עמ' כב
ח/ה מנחת עני (תקמז) דף יט ע"ג {של טמאה}
ח/ה מעשי למלך ח"א דף שיא ע"א
ח/ה מצודת דוד (שפרבר) עמ' שיח {גיד של טמאה}
ח/ה מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יט
ח/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' כח עמ' 84, סי' קח עמ' קעב, סי' קטז עמ' קפא
ח/ה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תפ
ח/ה משרת משה (נבר)
ח/ה נחל איתן
ח/ה נחלי יהושע עמ' קעה
ח/ה נרות אהרן
ח/ה סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' פד
ח/ה עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' נז {מ"מ}
ח/ה עמק הפלפול עמ' 48-49 {אין בגידין נ"ט}
ח/ה פני חמה דף כד ע"א {בהמה טמאה}
ח/ה קהלת יעקב (אלבעלי)
ח/ה קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' קע
ח/ה קונטרס הגדול - איסורי הנאה דף ט ע"ג {של טמאה}
ח/ה קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' ע-עא {אין בגידין נ"ט}, עב
ח/ה רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י ה"י מקור 28
ח/ה רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עה-עו
ח/ה שו"ת הריב"ד (פרידמן) דף ג ע"ד
ח/ה שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קצו, ריג
ח/ה שלמי שמעון (קדשים) עמ' רסט
ח/ה שלמי שמעון (תשמו) עמ' פא
ח/ה שעורי הגר"א וסרמן חולין עמ' ע {מל"מ}, קס, קסח {מל"מ}
ח/ה שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' ז-ח {אין בגידין נ"ט}
ח/ה שער המלך ח"ב עמ' עט, פא-פב
ח/ה שערי תורה (לעוו) חולין עמ' י
ח/ה תבונה (קרש') ח"ב
ח/ה תורה אור (באנדי) עמ' תלח
ח/ה תורת הלוי עמ' נא
ח/ה תרומת הכרי עמ' יב
ח/ו אבני השוהם (הורוויץ) דף מ ע"ב {של עולה}
ח/ו אבני ציון ח"א סי' יד אות ב, ד {שעה"מ}, סי' כח אות ג, סי' לב אות ה {שעה"מ}, סי' נד אות ה, ח"ב סי' מה אות א, סי' נז אות א, סי' מה אות ב, סי' נט אות א, סי' ע אות ד, סי' עח אות ב, ח"ג עמ' נד, קמ, רמט, רנ, רסב, ח"ד עמ' יג {שעה"מ}, כ, ל {שעה"מ}, קו
ח/ו אגודת אזוב ח"א דף ג ע"א
ח/ו אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' מב
ח/ו אוצרות יהושע עמ' ו
ח/ו אור הישר [פלתי סי' סה ס"ק ב, כ"מ הל' ביא"מ פ"ט הי"ב]
ח/ו אור יעקב פסחים דף כה ע"א-ע"ב
ח/ו אור פני יהושע עמ' פד
ח/ו אוריין תליתאי (תאומים) סי' קז, קיא
ח/ו אות ציון עמ' קכג-קכד {שעה"מ}, ריא {חייב שתים}
ח/ו אלומות יוסף (תשלז) סי' י
ח/ו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' סט-ע {חייב שתים}
ח/ו אמרי אברהם (קליין, תרצד) עמ' רלג {גיד הנשה של נבילה}
ח/ו אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' ח ד"ה כתב
ח/ו אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' א [ח] ד"ה והנה {רמב"ם}, סי' טו ד"ה עיין {שעה"מ}
ח/ו אמרי בינה (אש) דף כז ע"ד {של נבילה}
ח/ו אמרי דוד (שליסל) דף ד ע"ד, ה ע"ג
ח/ו אמרי נפתלי ח"ב עמ' רסז {כ"מ}
ח/ו אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' כד
ח/ו אנצי"ת ע' אין אסור הע' 77, 79, ע' אסורו חשובו הע' 13
ח/ו אנצי"ת ע' בשר הע' 129 {שעה"מ}
ח/ו אנצי"ת ע' גיד הע' 199 {שעה"מ}, 229 {שעה"מ}
ח/ו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פג עמ' 343
ח/ו אשל אברהם (שפירא) עמ' תקמד {גיד של נבילה}
ח/ו באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' רצו, רצח, שא
ח/ו באר מים חיים (נוסינזון) פסחים דף כב
ח/ו בגדי נהורין ח"ב סי' ד עמ' סח, סט {או"ש}, עו, סי' י עמ' קב, סי' טז עמ' קלח {שעה"מ}, סי' כ עמ' קסז {חייב שתים}
ח/ו בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כג ע"ב
ח/ו בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' עב
ח/ו בדבר מלך חי"ד עמ' קלד
ח/ו בדרך המלך עמ' קסט
ח/ו בינת דניאל ח"א עמ' כט
ח/ו בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 10-11 {של נבילה חייב שתים}
ח/ו בית אהרן וישראל גל' מ עמ' קיט {גיד הנשה של נבילה}, גל' מא עמ' קלד {גיד הנשה של נבילה}
ח/ו בית המדרש
ח/ו בית יעקב (מסקין) סי' יח
ח/ו בית מלך (חב"ד) עמ' 84
ח/ו בכורי חיים ח"ה עמ' קכד {עולה}
ח/ו בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' יח {שעה"מ}
ח/ו בנין הלכה עמ' פ-פב, פט, צא-צב
ח/ו בציר אליעזר ח"ב דף יד ע"ב, כ ע"א, לב ע"ד, לג ע"א-ע"ג {שעה"מ}
ח/ו ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קפה
ח/ו ברור הלכה יבמות לב ע"ב ציון א
ח/ו ברור הלכה פסחים פד ע"א ציון ב
ח/ו ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' נא
ח/ו ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יט
ח/ו בשבילי השביתה החדש סי' יא אות א, סי' כד הערה ד {שעה"מ}
ח/ו בשבילי השמחה סי' ב אות ד {שעה"מ}
ח/ו גינת אלימלך ח"ב עמ' לח-לט, סג {גיד הנשה של נבילה}
ח/ו גינת ורדים (תאומים) עמ' רטז
ח/ו גליוני הגר"ש עמ' סט {כ"מ} [שו"ת הרשב"א ח"ד סי' פט]
ח/ו גן שושנים ח"ב עמ' רכח
ח/ו גנא דפלפלי עמ' קמח {של נבילה ועולה}
ח/ו דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' כה
ח/ו דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שי
ח/ו דברי חיים, חידושים על הסדרות, פ' וישלח
ח/ו דברי יהודה דף ב ע"ב {גיה"נ של בהמה ועולה}
ח/ו דברי סופרים (סופר) עמ' קג
ח/ו דברי תורה (תאומים) דף ח ע"ב, ט ע"א {של עולה}
ח/ו דגל ראובן ח"ג סי' לד
ח/ו דור רביעי ח"א סי' ד אות ב
ח/ו דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קיג {לוקה שתים בשל עולה ונבילה אף שמותר בהנאה}
ח/ו הדרום חל"ט עמ' 55
ח/ו הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רטז-ריז, רכב
ח/ו המעשה והמדרש עמ' פה {של עולה ונבילה}, פו {שעה"מ}, צב {של עולה ונבילה}
ח/ו הר המלך ח"ג עמ' רצב-רצג, ח"ו עמ' קכח
ח/ו זית רענן ח"א עמ' תרה
ח/ו זכר יצחק (תשן) עמ' שלט
ח/ו זכרון הרב עמ' 146 {של עולה - הרי אין בגידין נ"ט}, 147 {של עולה}, 147 {או"ש}, 150 {שעה"מ, או"ש}, 152 {של טריפה}, 153-154 {עולה ולא שאר קרבנות}, 155 {של עולה}
ח/ו זכרון יהודה (לאש) דף יא ע"ג, מו ע"ג, עב ע"ג
ח/ו זכרון יהונתן דף כג
ח/ו זכרון יהושע (הלוי) ח"א עמ' כט {גיד הנשה של נבילה}
ח/ו זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' נח {של נבילה ועולה חייב שנים}, פ {שעה"מ}
ח/ו זרעו של אברהם ח"ב
ח/ו חדושים ובאורים (גרי') חולין סי' יג ס"ק ב, ד
ח/ו חזו"א סנהדרין סי' נז ס"ק ד
ח/ו חזו"א על הרמב"ם
ח/ו חזון יחזקאל יבמות פ"ה ה"ו
ח/ו חי' הגר"ח החדש עמ' סח
ח/ו חי' הגר"י סי' כה-ב, כו
ח/ו חי' הגרז"ס קדשים עמ' רל, רלט, רנז {שעה"מ}
ח/ו חי' כתב סופר קדשים עמ' קעא {כ"מ}
ח/ו חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' צה
ח/ו חי' מהרי"א צטרון עמ' קלז
ח/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רלג {שעה"מ}, רסב {כ"מ}, שמז
ח/ו חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' פ, נשים עמ' טו
ח/ו חיי אריה דף מז ע"ב
ח/ו חמודי צבי בראשית עמ' שלה-שלו
ח/ו טהרת יו"ט חט"ז עמ' צז
ח/ו טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' רכא
ח/ו טל אורות (טובול) חולין עמ' עז
ח/ו יגיעת ערב פסחים עמ' צז, קע
ח/ו יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רכד, שמה
ח/ו יטב פנים ח"ב דף פ
ח/ו ימי שלמה
ח/ו יראה ואהבה עמ' רע
ח/ו יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' יח {רמב"ם}, ח"ב עמ' רסח-רסט {שעה"מ}
ח/ו כבוד הלבנון דף עב ע"ד {חייב שתים}
ח/ו כל בו ח"ו עמ' שי
ח/ו כללי המצוות (תאומים) עמ' קלב
ח/ו כרם יהושע (ולרשטיין) דף מ ע"ד, מא ע"א {גיד של נבילה, שעה"מ}
ח/ו כרם ציון שביעית ח"א עמ' סה ע"ב
ח/ו כרתי ופלתי סי' סה אות ב
ח/ו כתב סופר יו"ד סי' לד ד"ה ונראה לי {כי על כל אלה, שעה"מ ד"ה ותו, לצלי מולח}, סי' לה ד"ה לפום {שעה"מ ד"ה ותו, פטור וכו'}
ח/ו לב איש עמ' קיח, תקה, תקח
ח/ו לב אריה (בראד) חולין פט ע"ב (ד"ה אלא), ק ע"ב (ד"ה בגמ')
ח/ו לב יוסף עמ' 132
ח/ו לבב דוד
ח/ו להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' סז {שעה"מ}
ח/ו להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' כט
ח/ו להורות נתן מועדים ח"ב עמ' ריא
ח/ו לחם אבירים
ח/ו לקט מנחם (תרעא) דף כח ע"ב {של נבילה}
ח/ו מאורות הדף היומי ח"ח עמ' תלט {של נבילה}
ח/ו מאיר עיני חכמים ח"א דף סה ע"א
ח/ו מבי"ט (רובינ') דף סא ע"א
ח/ו מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' פה {כ"מ}
ח/ו מוריה ח גל' ו (ר"מ גיפטר)
ח/ו מי החג עמ' טז, כט
ח/ו מי יהודה יו"ד סי' כח {שעה"מ}
ח/ו מילי דמרדכי
ח/ו מים שאובים עמ' קלח
ח/ו מנוחת אשר ח"א דף א ע"ד, מה ע"ד-מו ע"א {של נבילה}
ח/ו מנוחת אשר ח"ב דף עא ע"ב {גה"נ של נבילה}
ח/ו מנחת אשר שבת עמ' רלח
ח/ו מנחת חינוך ח"א עמ' טו, נב, ח"ג עמ' קצו, רלב-רלג
ח/ו מנחת עני (תקמז) דף יט ע"ג, כא ע"ד {גה"נ של נבילה}
ח/ו מעיני המים
ח/ו מעיני התורה ח"א עמ' קמו
ח/ו מעשי למלך ח"א דף שט ע"א, שיא ע"א
ח/ו מצודת דוד (שפרבר) עמ' שיח {אין בגידין נ"ט}
ח/ו מראה איש ח"א יו"ד עמ' מ-מא
ח/ו משאת משה (חברוני) פסחים סי' כח עמ' 84
ח/ו משברי ים אחע"א עמ' קב, קנ, קסח {טעם המלך}, תרכד-תרכה
ח/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שסב {שעה"מ}
ח/ו משכנות לאביר יעקב ח"ב דף לט ע"ב-ע"ג
ח/ו משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קיג
ח/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שעז {של נבילה}
ח/ו משנת חיים חולין סי' ע עמ' רלו, סי' עה עמ' רמח-רמט
ח/ו משנת יעקב
ח/ו משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' יז אות ג, יג
ח/ו נדרי זריזין ח"ב עמ' רעד, רפח-רפט, רצא
ח/ו נועם ח"ט עמ' שנ {שעה"מ}
ח/ו נחל איתן
ח/ו נחלי יהושע עמ' קעה
ח/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף קח ע"ב {גיה"נ של נבילה}
ח/ו נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' לד אות א
ח/ו נתיבות שלום (למפרט)
ח/ו ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' נח
ח/ו ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רצ
ח/ו עטרת תפארת דף טז ע"א {גיד הנשה של נבילה}, לו ע"א
ח/ו עליות אריה עמ' קט
ח/ו עמק הפלפול עמ' 48-49 {של נבילה}
ח/ו פאר הלכה פסחים עמ' ריג
ח/ו פורת יוסף (שלופר) דף סד ע"א
ח/ו פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קמה
ח/ו פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' צ
ח/ו פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' מח
ח/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקטו
ח/ו פרי אברהם פסחים סי' ח אות א
ח/ו פרי אליהו ח"ב סי' מג
ח/ו פרי החג דף עט ע"ג {גה"נ של נבילה חייב שתים}
ח/ו צבי תפארת סי' יב
ח/ו צל החכמה דף ז ע"ד
ח/ו צרור החיים (קליין) דף לו ע"ב {גיד נבילה}
ח/ו קדשי יהושע עמ' תרפה
ח/ו קהלת יעקב (אלבעלי)
ח/ו קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קיט
ח/ו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קמד, רסה, שנו, תצו
ח/ו קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' מא {שעה"מ}, מה, אהע"ז עמ' מו
ח/ו קונטרס הגדול - איסורי הנאה דף ט ע"ג {של נבילה}
ח/ו קונטרסי שעורים נדרים שעור יח עמ' 264
ח/ו קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' עא-עב
ח/ו רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י ה"י מקור 36 {שעה"מ}
ח/ו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עה
ח/ו רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' לב
ח/ו שארית כלב עמ' קכז
ח/ו שו"ת הרשב"א ח"ד סי' פט
ח/ו שו"ת השבי"ט ח"א עמ' נא, קיד
ח/ו שירת הלויים פסחים סי' מט אות ח
ח/ו שלמי שמעון (קדשים) עמ' רסח
ח/ו שלמי שמעון (תשמו) עמ' פ
ח/ו שם דרך פסחים עמ' קכב
ח/ו שעורי הגר"א וסרמן חולין עמ' קס
ח/ו שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שלו
ח/ו שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שיג
ח/ו שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' ז-ט
ח/ו שער המלך ח"ב עמ' פא, טעם המלך ח"ב עמ' מב, מז, מעשה חושב ח"א עמ' יד, קובץ מפרשים ח"ב עמ' עט
ח/ו שערי זיו ח"ב דף קסו ע"א
ח/ו שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' נג, עא, עו, פו, פט, צג, צו, צט, קי, קכב, קכז, קלח, קמה, קנב, קנו, קעז, קפא-קפב, קצז, רו, רט, ריג, רכ, רכה, רכט, רלב, רלד, רמב, רנא, רנג-רנה, רסג, רע, רעז, רעט {כולם על שעה"מ חוץ מעמ' רו}
ח/ו שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכו ע"ד
ח/ו תבואת יקב (פרידמן) עמ' קי-קיא {גיד הנשה של נבילה ועולה}
ח/ו תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רפא
ח/ו תורת הלוי עמ' נה, קלה
ח/ו תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשעה
ח/ו תיבת גמא (תשסז) עמ' סז {של נבילה}
ח/ו תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' קלה
ח/ז אור הישר [מקום שמואל ליו"ד ר"ס א]
ח/ז אנצי"ת ע' גיד הע' 66
ח/ז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פג עמ' 343
ח/ז בגדי נהורין ח"ב סי' ו עמ' פה {עוף אין לו כף}
ח/ז בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' קטז
ח/ז בכור שור עמ' קנ
ח/ז בציר אליעזר ח"א דף כו ע"ד {נאמנות ע"א}
ח/ז בשבילי השחיטה סי' ח ס"ק ג {בשר}
ח/ז גבול יהודה (ציר') דף כב ע"ג {אסור לקנות בשר ממי שלא הוחזק בכשרות}
ח/ז גורן דוד ח"ב סי' ה
ח/ז זכר אברהם יצחק עמ' 10
ח/ז זכר יצחק (תשן) עמ' רצד
ח/ז חזקה רבה יו"ד הלכה כב
ח/ז חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רכג-רכד
ח/ז חיים ומלך
ח/ז יכין ובועז ח"א סי' ה עמ' 39
ח/ז יצחק ירנן
ח/ז ישועות יעקב נזיקין עמ' שצח
ח/ז כל בו ח"ו עמ' שי
ח/ז כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' כ
ח/ז מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' קמב-קמג
ח/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/ז מצודת דוד (שפרבר) עמ' שטו
ח/ז מצות ראיה עמ' קלב
ח/ז משנה הלכות ח"ז סי' קז
ח/ז משנת חיים חולין סי' עה עמ' רנ
ח/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפב
ח/ז עקבי ברכה עמ' צג
ח/ז פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' ק
ח/ז פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כג דף כד ע"ב
ח/ז פרי עץ הדר (וילנא תרלז) דף ה ע"ב
ח/ז צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' יב אות א
ח/ז קרית מלך
ח/ז רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים עמ' קעז
ח/ז שאגת אריה (תשע) עמ' תקלא
ח/ז שו"ע הרב יו"ד סי' א קו"א אות ב
ח/ז שו"ת הריב"ש סי' תצח, עמ' תשמו
ח/ז שו"ת מהרלב"ח סי' קכא
ח/ז שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' נ
ח/ז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' יז
ח/ז שם טוב - השלמה
ח/ז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קפא
ח/ז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף צב ע"א
ח/ז שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' רמד-רמה
ח/ז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תצב
ח/ז תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' נא-נב
ח/ח ברך משה (טיטלבום) עמ' י
ח/ח חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רכג
ח/ח חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' פד
ח/ח טהרת יו"ט חט"ז עמ' צז
ח/ח יטב פנים ח"ב דף מז
ח/ח יכין ובועז ח"א סי' ה עמ' 39
ח/ח כל בו ח"ו עמ' שיא
ח/ח עורה שחר דף כה ע"ג
ח/ח צבי תפארת סי' כו {הגהמ"י - הגובה איסורים בחובו}
ח/ח קדושת יו"ט (טייטלבוים) ח"א סי' לג אות ד {רק בא"י יש חזקת כשרות}
ח/ח קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' כו
ח/ח קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' רכז {שעה"מ}
ח/ח שו"ע הרב יו"ד סי' א קו"א אות ב
ח/ח שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' יז
ח/ח שערי תורה (לעוו) ח"ג דף צט ע"ב {מ"מ}
ח/ח תקנת השבים עמ' 369
ח/ט אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מג
ח/ט בית ירוחם
ח/ט ברור הלכה סנהדרין כה ע"א ציון ד
ח/ט גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' א-ב
ח/ט גליוני הגר"ש עמ' ע {מים חיים}
ח/ט דיני עבודה במשה"ע עמ' 845
ח/ט דעת כהן עמ' ג
ח/ט השוחט והשחיטה בספרות הרבנות עמ' 26, 31
ח/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רה
ח/ט זכרון הרב עמ' 270 {לח"מ}
ח/ט חיים ומלך
ח/ט חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 407 {משנת יעקב}
ח/ט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רלב, חו"מ ח"א עמ' מה, סא
ח/ט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף רכד ע"ב, חו"מ ח"א דף יד ע"ב
ח/ט יד הלוי (פלוונא) דף נח ע"ג
ח/ט ידיו של משה
ח/ט יכין ובועז ח"א סי' ה עמ' 35, 36, 39
ח/ט יצחק ירנן
ח/ט כתר כהונה (כץ) עמ' קיא
ח/ט מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' עז, ח"ב עמ' קנב
ח/ט מנחת מחבת עמ' כו {מל"מ}
ח/ט מעיני המים
ח/ט מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א ח"ב סי' לב]
ח/ט מרגליות הים סנהדרין כה ע"א אות יב
ח/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ט משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' קעא
ח/ט משנת יעקב
ח/ט פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' מ דף מו ע"ג
ח/ט צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' ה אות א
ח/ט צפנת פענח
ח/ט שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' כד
ח/ט שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' כ
ח/ט שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' צ
ח/ט שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שיב-שיג
ח/ט תקנת השבים עמ' 413
ח/י אור הישר [באר שבע תשובה מד, שבות יעקב ח"ג סי' סא]
ח/י אור שמח
ח/י אמונת אליעזר דמאי עמ' קסו
ח/י ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פ
ח/י אש תמיד עמ' רכג
ח/י בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' רטו
ח/י בינת נבונים דף קט ע"א-ע"ב
ח/י ברכת ראש סי' עה עמ' רסח {שעה"מ}
ח/י הגהות חבר בן חיים
ח/י חסדי דוד ח"ה עמ' תתפה
ח/י יצחק ירנן
ח/י כל בו ח"ו עמ' שיא
ח/י לב שלם [שו"ת פני יהושע יו"ד סי' ח דף ט, יז ע"א, פרי תואר סי' קיח ס"ק כו דף רנו ע"ג]
ח/י לבושי יוסף עמ' קכב
ח/י מבי"ט (רובינ') דף קלג ע"א
ח/י ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' סג {מ"מ}
ח/י פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כג דף כד ע"א-ע"ג
ח/י קהל יהודה - חי' השו"ע דף נב ע"ב {מ"מ}
ח/י קרית מלך
ח/י שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קסא
ח/י שו"ת מהר"ם די בוטון סי' ז
ח/י שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' יז
ח/י שושנת העמקים (תאומים) עמ' כג
ח/י שלום ירושלים עמ' קיא {מ"מ}
ח/יא אבן לב דף עג ע"ג
ח/יא אבני השוהם (הורוויץ) דף סט ע"ג {קבוע}
ח/יא אור דוד עמ' קעד
ח/יא אור הישר [אור הישר חולין צה ע"א וע"ב]
ח/יא אור שמח
ח/יא ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פ
ח/יא בית יצחק (חבר) דף ד ע"ג
ח/יא בית יצחק (תשיד) עמ' 31-33
ח/יא בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' מה
ח/יא ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ט ע"ב ציון ד, סנהדרין עט ע"א אחרי ציון ב
ח/יא בשבילי הפסח סי' כט אות יא, כז {יד המלך}
ח/יא דליית הכרם עמ' תתתיד {מ"מ}
ח/יא זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רפח
ח/יא חי' הרי"ט עמ' רנה, רעב
ח/יא חי' רח"א הכהן עמ' עג
ח/יא חלקת מאיר עמ' לב-לט
ח/יא יד המלך (לנדא)
ח/יא יד המלך (פלומבו)
ח/יא יד סופר עמ' פא
ח/יא ימין משה
ח/יא יפה נוף עמ' עה
ח/יא ישועת משה עמ' ע, פ
ח/יא כהונת רפאל עמ' סז
ח/יא כללי המצוות (תאומים) עמ' קסד {מ"מ}
ח/יא לב שלם [שונה הלכות דף מ ע"ג]
ח/יא לחם שלמה (ערנרייך) סי' צט אות ט
ח/יא מנחת חינוך ח"א עמ' י, שכט
ח/יא מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"ה אות ג {הגהמ"י}, ה, ו {מ"מ}, פ"ח אות ח {מ"מ}
ח/יא משכיל ליהודה עמ' פא {קבוע}
ח/יא משנת חיים חולין סי' סט עמ' רלד
ח/יא משנת יעקב כאן (עמ' רי-ריב)
ח/יא נועם ח"ו עמ' קכו, קלה
ח/יא נחלת יצחק כתובות סי' ט
ח/יא נרות אהרן
ח/יא עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קב
ח/יא עין יצחק ח"ב עמ' רצד
ח/יא עיני דוד
ח/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סד {מ"מ}
ח/יא פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' שח
ח/יא פרי השדה (דייטש) ח"א סי' מז
ח/יא קהלת יעקב (אלבעלי)
ח/יא קונטרסי שעורים ב"ב דף 186
ח/יא קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קכב-קכה
ח/יא קרבן ציון עמ' שט
ח/יא ר"י ששפורטש עמ' 423
ח/יא רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ג ה"ט מקור 15 {יד המלך}
ח/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' סג-סד
ח/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' עב
ח/יא שער המלך
ח/יא שער המלך ח"ב עמ' פז
ח/יא שערי יצחק (תשיז) עמ' יז
ח/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 469, 482, 504, 509
ח/יא שערי מאיר עמ' כז {קבוע כמע"מ}
ח/יא שערי תורה (לעוו) ח"ג דף לט ע"ג, מב ע"ד, פח ע"ב, פט ע"א
ח/יא שערים בקבוע עמ' מג {הגהמ"י}
ח/יא שרשי הים דף פה ע"א
ח/יא תורת ירוחם ח"א דף נב ע"ב {מ"מ}
ח/יא תחומין ח"ו עמ' 405 {מ"מ - פירש לפנינו מעצמו - מה"ת}
ח/יב אומר לציון סי' שנד
ח/יב אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תרמ
ח/יב אור הישר [מ"מ הל' גירושין פ"ג ה"ט, אור הישר חולין ה ע"א]
ח/יב אורח צדקה עמ' לח
ח/יב אנצי"ת ע' בשר שנתעלם הע' 19-20 {מ"מ}, 23, 24, 29, 30, 31, 33, 49
ח/יב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פ
ח/יב בית אהרן וישראל גל' לד עמ' קכז {בשר שנתעלם מן העין}
ח/יב בית יצחק (חבר) דף ו ע"ד
ח/יב בית יצחק (תשיד) עמ' 31-33
ח/יב גבול יהודה (ציר') דף סח ע"א, סט ע"ד
ח/יב גבורת יצחק שקלים עמ' קצז
ח/יב דברי אליהו (בלייער) ח"א עמ' קנד {בשר שנתעלם}
ח/יב דברי אליהו (בלייער) עמ' קנד {בשר שנתעלם מן העין אסור גם אם ביד גוי}
ח/יב דברי יוסף (קונביץ) עמ' 182
ח/יב דברי תורה (תאומים) דף ט ע"ג {בנמצא ביד גוי}
ח/יב הלכה פסוקה ח"ד עמ' קעא הערה 137
ח/יב חי' הרי"ט עמ' רעב
ח/יב חי' חתם סופר
ח/יב חי' כתב סופר קדשים עמ' קפט, קצא
ח/יב חי' מהרי"א הכהן עמ' ט
ח/יב חי' ר"י מנרבונה עמ' צ
ח/יב טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' רי, ריב
ח/יב ידיו של משה
ח/יב יצחק ירנן
ח/יב יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שלט, שמה
ח/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' פ, ח"ג עמ' עו
ח/יב כרתי ופלתי סי' סג אות א-ב
ח/יב לב אריה (בראד) חולין צה ע"א-ע"ב
ח/יב לב שלם [שונה הלכות ח"ב דף מ-מא]
ח/יב לבושי מרדכי יו"ד עמ' שעז
ח/יב מוריה גל' ריט עמ' כו, כט, גל' רכט עמ' סד-סה
ח/יב מחנה חיים ח"א סי' נו דף צ ע"ד
ח/יב מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רכח
ח/יב מעין נצח ח"ב סי' עט
ח/יב מעיני המים
ח/יב מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' סב]
ח/יב מראות הצובאות (תשסז) עמ' רא
ח/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יב משנת חיים חולין סי' סט עמ' רלא, רלד
ח/יב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' ע
ח/יב משנת ישראל סי' ו אות כא
ח/יב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' שמח-שמט
ח/יב נועם ח"ו עמ' קלה
ח/יב נרות אהרן
ח/יב ס' הפרנס עמ' לז
ח/יב עונג שבת סי' לט
ח/יב עטרת ישראל עמ' מ
ח/יב פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קעז
ח/יב פרשת המלך
ח/יב צרור החיים (קליין) דף צב ע"ג
ח/יב קונטרסי שעורים ב"מ שעור יח אות ו
ח/יב קרבן משה עמ' פא
ח/יב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קסב
ח/יב שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' כ
ח/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 466, 469
ח/יב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף פז ע"ג, פח ע"ב
ח/יב תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' א דף ו ע"ג
ח/יב תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ב דף ד ע"ד
ח/יג אנצי"ת ע' בשר שנתעלם הע' 4, 26-28
ח/יג בדבר מלך חי"א עמ' מט, רנב
ח/יג ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' יט {מ"מ}
ח/יג חזון יחזקאל חולין פ"ז ה"א
ח/יג כל בו ח"ו עמ' שטו
ח/יג מלחמת יהושע עמ' פג
ח/יג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 78 {כר' יהודה נגד ר"ש - דעת רשב"י בזוהר}
ח/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יג קרית מלך
ח/יג שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שפד
ח/יג שערי תורה (לעוו) ח"ג דף פה ע"א
ח/יד אבני השוהם (הורוויץ) דף מ ע"ב {כ"מ}
ח/יד אבני ציון ח"א סי' א אות ו, סי' כ אות ג, סי' כט אות ב, ח"ב סי' מה אות א, ג, ח"ד עמ' קטו
ח/יד אהל משה (וינברג) דף א ע"ד, ג ע"א {מותר בהנאה}
ח/יד אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' מב
ח/יד אוצרות יהושע עמ' ה, ח
ח/יד אור דוד עמ' כא
ח/יד אור הישר [זרעו של אברהם פסחים כב ע"א, מקום שמואל ליו"ד סי' סה סי"א, אור הישר חולין צג ע"ב]
ח/יד אור השמש (פולייב) עמ' 166
ח/יד אור יעקב פסחים דף כה ע"א, ועמ' 48
ח/יד אורח מישור (חזן) עמ' קפו
ח/יד אחיעזר ח"ב סי' ו אות ז
ח/יד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' סח, ע-עא {מותר בהנאה}
ח/יד אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' א [ט] ד"ה ולפ"ז
ח/יד אמרי דוד (שליסל) דף ד ע"ב-ע"ג
ח/יד אמרי נפתלי ח"ב עמ' רסח
ח/יד אנצי"ת ע' גיד הע' 195, 199, 201, 202, 207, 209, 213, 216
ח/יד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות מה, אות פג עמ' 343
ח/יד אש תמיד עמ' רכג
ח/יד בגדי נהורין ח"ב סי' טז עמ' קלג {מותר בהנאה}
ח/יד בזך לבונה עמ' מא
ח/יד בינת דניאל ח"א עמ' כח {מ"מ}
ח/יד בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 10-11 {מותר בהנאה}
ח/יד בית אפרים יו"ד (תרמד) דף ב ע"ד
ח/יד בית זבול ח"ג סי' כג
ח/יד בית שערים ח"ג סי' ג
ח/יד בנין אריאל ח"ב עמ' פא {כ"מ}, פב
ח/יד בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' פב
ח/יד ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' מו
ח/יד ברור הלכה פסחים כב ע"א ציון ד
ח/יד ברית עולם (ולר) סי' לא אות א, ו-ח
ח/יד ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' נב, נו
ח/יד ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יט עמ' מא {מותר בהנאה}
ח/יד בשבילי השחיטה סי' כא ס"ק א {מ"מ - טבח בקי}
ח/יד גדולי שמואל ב"ק דף ב ע"א, יג {או"ש}
ח/יד דברי אברהם (מנדלסון) דף טז ע"ד {גה"נ מותר בהנאה}
ח/יד דברי אליהו (בלייער) ח"א עמ' קנה {מותר בהנאה}
ח/יד דברי אליהו (בלייער) עמ' קנה-קנו {גיה"נ מותר בהנאה}
ח/יד דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שי {כ"מ}
ח/יד דברי חיים פ' וישלח
ח/יד דברי יחזקאל (פרנקל) עמ' קסט, קעא {מותר בהנאה}
ח/יד דברי תורה (תאומים) דף ח ע"ד, ט ע"ב, י ע"ב {מותר בהנאה}
ח/יד דורש לציון (תקצד) דרוש ד, י-יא
ח/יד דורש לציון (תשנה) עמ' לד, קטו
ח/יד דעת סופר יו"ד סי' יא
ח/יד דרושים הלולים (שטארך) השמטות דף לה ע"ב {שולח אדם ירך לנכרי}
ח/יד דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קיב-קיג {מותר בהנאה אף שאין בגידין נ"ט}
ח/יד הדרום חל"ט עמ' 56
ח/יד הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' ריט-רכ {הנאה}
ח/יד הלכה רבה ח"ב עמ' 83
ח/יד המעשה והמדרש עמ' פה, צא-צב {מותר בהנאה, שולח ירך לנכרי}
ח/יד הר המלך ח"ד עמ' קיג-קיד, רסא-רסה
ח/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' עו
ח/יד ויאמר יעקב (זלקינד) עמ' 162 {מותר בהנאה}
ח/יד ויגד יעקב (גרינוולד) שמות עמ' שעט {גיד הנשה מותר בהנאה}
ח/יד ויגד יעקב (תשסח) עמ' תקלח, תקמא {מותר בהנאה}
ח/יד זה השער שער ג סי' פד {גיד מותר בהנאה}
ח/יד זית רענן ח"א עמ' שמג, תקמ
ח/יד זכרון הרב עמ' 147, 149 {מותר בהנאה}
ח/יד זכרון יהודה (לאש) דף מו ע"ב
ח/יד חוקי חיים (שו"ב) עמ' ח
ח/יד חי' הגאון אדר"ת עמ' רלג {גיד הנשה מותר בהנאה}
ח/יד חי' חתם סופר
ח/יד חי' כתב סופר קדשים עמ' קפד
ח/יד חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' סד
ח/יד חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קמא
ח/יד חי' מהרי"א הכהן עמ' קפג
ח/יד חי' מהרי"א צטרון עמ' קלז
ח/יד חלק לוי עמ' פב
ח/יד חמודי צבי בראשית עמ' שלד {גיה"נ מותר בהנאה}
ח/יד חשבונות של מצוה עמ' תעט
ח/יד טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' רכג-רכד
ח/יד יד הלוי (פלוונא) דף נח ע"ג
ח/יד ידיו של משה
ח/יד יראה ואהבה עמ' רע
ח/יד יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' יח, ח"ב עמ' שכב
ח/יד כל בו ח"ו עמ' שיז
ח/יד כללי המצוות (תאומים) עמ' קנא
ח/יד כס המלך עמ' לד-לו
ח/יד כרתי ופלתי סי' סה אות ב
ח/יד כתר המלך
ח/יד לב אריה (בראד) חולין צ ע"ב {מותר בהנאה}, ק ע"ב (ד"ה וע"פ) {מותר בהנאה}
ח/יד לב שלם [אליה רבה דף צו ע"ד, שו"ת יד אליהו (לובלין) סי' ו דף סב ע"ד]
ח/יד לבב דוד
ח/יד לחם אבירים
ח/יד לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ז אות ד עמ' קיט {גיד הנשה מותר בהנאה}
ח/יד מבי"ט (רובינ') דף קלז ע"ג
ח/יד מועדים וזמנים ח"ג סי' רב
ח/יד מור דרור קו"א סי' עה {מותר בהנאה}
ח/יד מוריה גל' רג עמ' ו {חי' מחנ"א}
ח/יד מותיב ומפרק עמ' מג {מותר בהנאה}
ח/יד מי החג עמ' כח
ח/יד מנוחת אשר ח"א דף מה ע"ג-ע"ד {גיד הנשה מותר בהנאה}
ח/יד מנוחת אשר ח"ב דף עא ע"ב-ע"ג {מותר בהנאה}
ח/יד מנחת אליהו ח"ב דף לב ע"ד
ח/יד מנחת אשר פסחים עמ' סו
ח/יד מנחת בצלאל עמ' מ
ח/יד מנחת כהן (יוסף חיים) דף נו ע"א
ח/יד מנחת משה (קרויס) עמ' צ-צא {מותר בהנאה}
ח/יד מנחת עני (תקמז) דף יט ע"ב-ע"ג {גיד הנשה מותר בהנאה}
ח/יד מעשי למלך ח"ב דף קמד ע"ב, קנג ע"ג
ח/יד מראה איש ח"א יו"ד עמ' לז
ח/יד מרכה"מ (אלפ') הל' ע"ז פ"י ה"ד {שולח ירך - מוכר}
ח/יד משאת משה (חברוני) פסחים סי' כח עמ' מב {גיד מותר בהנאה}
ח/יד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תעט
ח/יד משכנות לאביר יעקב ח"ב דף מ ע"א
ח/יד משרת משה (נבר)
ח/יד נזר הקדש (רזין) מנחות דף י ע"א
ח/יד נחל איתן
ח/יד נחלי יהושע עמ' קעה
ח/יד נחמת יוסף (תאומים) סי' קיב {גה"נ מותר בהנאה}
ח/יד נתיבות החיים
ח/יד ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שיז {מותר הנאה - קושיה מאין בגידין בנותן טעם}
ח/יד ס' יהושע - פו"כ סי' תקעט
ח/יד סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קלב
ח/יד עונג יו"ט על דרוש דף לז ע"ד {מותר בהנאה}
ח/יד עטרת טוביה
ח/יד עמודי שלמה ח"ב עמ' קעא
ח/יד פאר הלכה פסחים עמ' ריב {מותר בהנאה}
ח/יד פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' מז-מח
ח/יד פניני ים סי' לב
ח/יד פרשת המלך
ח/יד צידה ברוך פ' וישלח
ח/יד צל החכמה דף לג ע"א
ח/יד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סו ע"ב
ח/יד צרור החיים (חייקא)
ח/יד צרור החיים (קליין) דף לו ע"ג, צג ע"א
ח/יד קהלת יעקב (אלבעלי)
ח/יד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רפב {כ"מ}
ח/יד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תע
ח/יד קונטרס הגדול - איסורי הנאה דף ה ע"א-ע"ג {גיד מותר בהנאה}
ח/יד קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' פב-פג, פה {מותר בהנאה}
ח/יד קרבן ציון עמ' קה, קל
ח/יד רלב"ג בראשית פל"ב פסוק ב עמ' רד
ח/יד שו"ת הרשב"א ח"א סי' רי
ח/יד שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קצו, ריג-ריד
ח/יד שיח ערב קידושין עמ' סט, עט {או"ש}
ח/יד שירת הלויים פסחים סי' מט אות ח, יא
ח/יד שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רפח
ח/יד שם דרך פסחים עמ' קכא
ח/יד שמחת עולם (לגו)
ח/יד שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' ז-י
ח/יד שעלי דעת גל' ג עמ' 139 {חי' מחנ"א}
ח/יד שער המלך ח"ב עמ' פג-פד, מעשה חושב ח"ב עמ' פג
ח/יד שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קלה {מ"מ}
ח/יד שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכז ע"א
ח/יד תורה תמימה בראשית פ' לב אות כ
ח/יד תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 163
ח/יד תורת הלוי עמ' מד, מו
ח/יד תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' קלה
ח/יד תרומת הכרי עמ' קכא
ח/טו אבני השוהם (הורוויץ) דף לט ע"ב {"לא תאכל" - איסור הנאה}
ח/טו אבני זכרון (פפר) ח"א דף צב ע"א
ח/טו אבני ציון ח"א סי' יד אות ד, ח"ב סי' כג אות ג, סי' כה אות ה, סי' כו אות א-ד, סי' מה אות ג, ח"ג עמ' ק, קיג, קנב, רסז
ח/טו אהל משה (וינברג) דף א ע"א-ע"ב, ב ע"ג-ע"ד, ג ע"א-ע"ב, קונטרס הלך דבש דף ד ע"ב {ר' אבהו}
ח/טו אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' נב
ח/טו אוצרות יהושע עמ' ה, ח
ח/טו אור דוד עמ' יז, כא
ח/טו אור הישר [זרעו של אברהם פסחים כא ע"ב, מל"מ הל' מעילה פ"א ה"ג]
ח/טו אור השמש (פולייב) עמ' 166
ח/טו אור יעקב פסחים דף 48
ח/טו אורות אלים (פרנקל) דף לג ע"ב {כל מקום שנאמר לא יאכל אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה}
ח/טו אורח צדקה עמ' ריח, רכא
ח/טו אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קפד
ח/טו אמרי דוד (שליסל) דף יט ע"ב
ח/טו אמרי סופר עמ' נא
ח/טו אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' כא, כה אות ג
ח/טו אנצי"ת ע' אסורי הנאה הע' 16, ע' גיד הע' 197
ח/טו אפיקי מגינים פסחים סי' כא-כב
ח/טו אפר קדשים עמ' קיג
ח/טו ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רפו
ח/טו ארשת צבי עמ' צג-צד, צו
ח/טו אש תמיד עמ' רכג
ח/טו באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' תקנא
ח/טו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קו
ח/טו באר לחי ראי
ח/טו באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תכג
ח/טו באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' פח
ח/טו בארת המים (מרימנוב, תשסט) אות תכה {כר' אבהו}
ח/טו בדרך המלך עמ' רע
ח/טו בזך לבונה עמ' מא-מב, מו
ח/טו בית אהרן וישראל גל' ח עמ' כה-כו, גל' לח עמ' לד
ח/טו בית הלוי ח"א סי' כ עמ' פט, סי' לב עמ' קלט {מל"מ}
ח/טו בית המלך (חסון)
ח/טו בית זבול ח"א סי' יב אות ה
ח/טו בית יהודה (פלאצקי) דף ט ע"ב
ח/טו בית ישחק
ח/טו בית מלך (חב"ד) עמ' 86
ח/טו בית פנחס (וולף) עמ' 39-40
ח/טו בית שערים ח"ג סי' ג
ח/טו בית שערים יו"ד סי' קצח
ח/טו בכורי חיים ח"ג עמ' סב
ח/טו בני ישראל (קרלי) סי' יד אות ג
ח/טו בנין הלכה עמ' פט
ח/טו ברור הלכה יבמות עג ע"א ציון ז
ח/טו ברור הלכה פסחים כא ע"ב ציון ג, כב ע"א אחרי ציון ה
ח/טו ברית עולם (ולר) סי' לא אות א, ו-ח
ח/טו ברכות חיים ח"ב עמ' כד
ח/טו ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' ט {כר' אבהו}
ח/טו ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קעט
ח/טו ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' נב, נו
ח/טו ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יט עמ' מא {כר' אבהו}, סי' כ עמ' מה
ח/טו ברקאי ח"א עמ' 112
ח/טו גבורות יצחק עמ' רלב
ח/טו גבורת יהודה פסחים סי' יט ס"ק ב
ח/טו גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תד
ח/טו גינת ורדים (תאומים) עמ' ד, ט, עא, רנא
ח/טו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שיט
ח/טו דבר בעתו (בוגין) דף יב ע"ב {כר' אבהו}
ח/טו דברות משה יבמות עמ' שעה
ח/טו דברי אברהם (מנדלסון) דף טז ע"ד, כו ע"ג-ע"ד {כר' אבהו}
ח/טו דברי יואל בראשית ח"ב עמ' רמח
ח/טו דברי יחזקאל (פרנקל) עמ' קסט
ח/טו דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' פז-פח
ח/טו דברי יצחק (הרצוג) דף מד ע"ב, מה ע"ב-ע"ד, מו ע"ד {כר' אבהו}
ח/טו דברי שלמה (ברייער) עמ' 141, 137
ח/טו דורש לציון (תקצד) דרוש ד, י-יא
ח/טו דורש לציון (תשנה) עמ' לד, קטו
ח/טו דעת סופר יו"ד סי' סא
ח/טו דרושים הלולים (שטארך) השמטות דף לה ע"ב {פסק כר' אבהו}
ח/טו דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קיב {כר' אבהו}
ח/טו הגהות רימ"א {לח"מ}
ח/טו הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רכ, רכב {כר' אבהו}
ח/טו הלכה רבה ח"ב עמ' 74
ח/טו המעשה והמדרש עמ' פה-פו {כר' אבהו}
ח/טו הרמב"ם והזוהר
ח/טו ויאמר שמואל דף עו ע"ב
ח/טו ויגד יעקב (גרינוולד) שמות עמ' שעט {כר' אבהו}
ח/טו ושב הכהן (תשמח) עמ' ריב
ח/טו זבח שלמה ח"ד עמ' קז, קט
ח/טו זית רענן ח"א עמ' שמג
ח/טו זכור לאברהם (אביגדור)
ח/טו זכרון יהודה (לאש) דף מו ע"ב
ח/טו זכרון יהושע (הלוי) ח"ג עמ' כה-כו {כר' אבהו}
ח/טו חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' צא, תכב
ח/טו חזון לימים ח"א עמ' קעו
ח/טו חי' יפה לב עמ' רצד
ח/טו חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' יח, קדשים עמ' מ, קפד-קפה
ח/טו חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' סא-סד
ח/טו חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' פ {לח"מ}
ח/טו חי' ר"י נחמיה סי' יז אות ד, סי' יח אות א, סי' קלד אות ג, ח
ח/טו חיתו ארץ עמ' 73
ח/טו חלקת מאיר
ח/טו חמודי צבי מועדים עמ' תמא, תנ
ח/טו טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שצה
ח/טו טל אורות (ג'ויא) חולין עמ' קלז, קמג
ח/טו טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' כד
ח/טו יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף ז ע"א {לח"מ}
ח/טו ידבר שלום ח"ב עמ' קנג
ח/טו יטב פנים ח"ב דף פ
ח/טו ימצא חיים עמ' קצד {לח"מ}
ח/טו יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' טז
ח/טו כל בו ח"ו עמ' שלו
ח/טו כנה"ג [עצמות יוסף דף נג ע"ב]
ח/טו כרתי ופלתי סי' סה אות ב, סי' פז אות א, סי' קא אות ב
ח/טו לב איש עמ' עט, צג-צד, תקיא, תקכה
ח/טו לב אריה (בראד) חולין מב ע"א, פט ע"ב, קיד ע"ב
ח/טו לב שלם [מגן שאול סי' לז דף נג ע"א, לחם יהודה דף נז ע"ד]
ח/טו לבב דוד
ח/טו לבני בנימין דף נג ע"ד, נה ע"ב {כר' אבהו}
ח/טו להורות נתן מועדים ח"ב עמ' י
ח/טו להורות נתן על התורה ח"ג עמ' פב
ח/טו לקוטי סופר ח"א דף פא ע"ג
ח/טו לקט מנחם (תרעא) דף כו ע"ג {כר' אבהו}
ח/טו מבוא למשנה תורה עמ' 124
ח/טו מבית מאיר ח"ג עמ' קכח
ח/טו מועדים וזמנים ח"ג סי' רב-רג
ח/טו מור דרור קו"א סי' עה {כר' אבהו}
ח/טו מוריה גל' קפט עמ' סג {כר' אבהו}
ח/טו מטה מנשה עמ' נ {מ"מ}
ח/טו מכתב סופר
ח/טו מלאכת שלמה (חכים)
ח/טו מנוחת אשר ח"א דף מד ע"ב-ע"ג
ח/טו מנוחת אשר ח"ב דף עא ע"ב-ע"ג {כר' אבהו}
ח/טו מנחת אשר פסחים עמ' עב-עג
ח/טו מנחת חינוך ח"א עמ' מו, פא, פג, צג, קז, ח"ב עמ' צא, ח"ג עמ' קנז {לח"מ}, קפה, רלג
ח/טו מנחת כהן (יוסף חיים) דף סו, סח ע"ג
ח/טו מנחת עני (תקמז) דף יט ע"ב {כר' אבהו}
ח/טו מעדני ביאורים עמ' סג-סד
ח/טו מעדני מלך ח"א עמ' לד-לה {כר' אבהו}
ח/טו מעשי למלך ח"א דף שיא ע"א
ח/טו מעשי למלך ח"ב דף פב ע"ג, קסא ע"ג
ח/טו מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
ח/טו מקראי קדש (תשנג) עמ' תד
ח/טו מראה איש ח"א יו"ד עמ' לז, מב-מג
ח/טו מראה איש ח"ב עמ' עו
ח/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/טו משאת המלך ח"ב סי' רטו {מותר בהנאה}
ח/טו משאת משה (חברוני) פסחים סי' כה עמ' לד, סי' כו עמ' 70, סי' כח עמ' מג {כר' אבהו}
ח/טו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תסח
ח/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שעו
ח/טו משנת חיים חולין סי' עה עמ' רנ
ח/טו משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' מא
ח/טו משנת יעקב כאן (עמ' ריב-ריג), וזמנים ח"ב עמ' ו
ח/טו נועם חי"ז עמ' ה, חכ"א עמ' רפב
ח/טו נר מצוה (ואלק) שרשים דף לד ע"ג {כר' אבהו}
ח/טו נרות אהרן
ח/טו סדר משנה הל' ע"ז פ"י ה"ד אות א
ח/טו סיני ק עמ' תקעו
ח/טו עטרת יהושע ח"א עמ' כו-כח, ק
ח/טו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' צז
ח/טו עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' פח
ח/טו עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קצ
ח/טו עצמות יוסף קידושין דף נז (עמ' רכ)
ח/טו פאר הלכה פסחים עמ' פ, ריב, רלא
ח/טו פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קפב, קפג
ח/טו פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קיג, קלז
ח/טו פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' מה, מח {כר' אבהו}
ח/טו פרי החג דף נט ע"ד, ס ע"א, סג ע"א, עט ע"א {כר' אבהו}
ח/טו פרי שמואל שביעית עמ' נ, נג {או"ש}
ח/טו פרפרת משה ח"א עמ' תב
ח/טו פרשת המלך
ח/טו פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ד הערה 60
ח/טו ציץ אליעזר ח"ב סי' ד אות ד
ח/טו צל החכמה דף לג ע"א
ח/טו צמח צדק (חב"ד) - שו"ת אהע"ז סי' טו אות י
ח/טו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סו ע"ב
ח/טו צרור החיים (חייקא)
ח/טו צרור החיים (קליין) דף לה ע"א וע"ד, לו ע"ג
ח/טו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' יז
ח/טו קונטרס הגדול - איסורי הנאה דף ג ע"א ע"ג, ד ע"ב {כר' אבהו}
ח/טו קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' פב {כר' אבהו}, ק, שמות עמ' סב {כר' אבהו}, קיד
ח/טו קרבן אשר עמ' רמא, רצו
ח/טו קרבן פסח עמ' תתרד
ח/טו קרבן ציון עמ' קל
ח/טו קרית מלך
ח/טו רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' לב
ח/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרכז
ח/טו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' מב, ח"ב עמ' רנז
ח/טו שאגת אריה החדשות דף מב ע"ג
ח/טו שאלת שלום (רבינ') דף לה ע"א
ח/טו שארית כלב עמ' קמה
ח/טו שארית נתן בנימין עמ' קמג {כר' אבהו}, קעח {כר' אבהו}
ח/טו שדה הארץ ח"ג דף קא ע"ד
ח/טו שדה הארץ ח"ג דף קא ע"ד {כר' אבהו}
ח/טו שו"ת הריב"ד (פרידמן) דף יד ע"ב
ח/טו שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 114 {כר' אבהו}
ח/טו שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קצו, ריג
ח/טו שו"ת רשב"ש עמ' שסא
ח/טו שיח ערב פסחים עמ' קיג
ח/טו שם אליעזר דף נט ע"ד, סא ע"א
ח/טו שם דרך פסחים עמ' קיב
ח/טו שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קצד
ח/טו שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רעז, שלז
ח/טו שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קפה
ח/טו שעלי דעת גל' ז עמ' 88
ח/טו שער המלך ח"א עמ' קעט
ח/טו שערי אלימלך עמ' יא {כר' אבהו}
ח/טו שערי טהר ח"ב שער ד סי' כז אות ב
ח/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 375
ח/טו שערי שאול פסחים עמ' קיד {לח"מ}, קכב, קלג {מ"מ}
ח/טו שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכה ע"ד
ח/טו שרשי הים דף פה ע"ב
ח/טו תורת הלוי עמ' מז
ח/טו תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' רמג
ח/טז אבני השוהם (הורוויץ) דף לט ע"ב, מ ע"ג {אין לוקים על הנאה}
ח/טז אבני נזר יו"ד סי' פב אות י {מ"מ}
ח/טז אבני ציון ח"א סי' נט אות ד, סי' סט אות ב-ג, ח"ב סי' כז אות א, סי' לד אות ג, ה, ח"ג עמ' קד, שמא, ח"ד עמ' פו {מ"מ}, קכט, רטז
ח/טז אבני שהם (רובינשטיין) דף ח ע"א-ע"ב {איסור סחורה}
ח/טז אברהם יגל
ח/טז אגרות הגרי"ד עמ' כ
ח/טז אגרות משה או"ח ח"ב סי' סה
ח/טז אהל חייא עמ' תרמ
ח/טז אהל משה (וינברג) דף ג ע"א-ע"ג, ה ע"ב-ע"ג {לא לוקים על הנאה}
ח/טז אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' מח
ח/טז אהלי יהודה (הכהן) דף א ע"ג {כל מאכל}
ח/טז אוצרות יהושע עמ' ה, ח
ח/טז אור הישר [באר יעקב או"ח דף כב ע"א, שאילת שלום סי' טז, אור הישר זבחים עא ע"א, מל"מ הל' יסוה"ת פ"ה ה"ח (ד"ה אך ראיתי), יד המלך הל' יסוה"ת פ"ה, כ"מ הל' שלוחין פ"ה ה"י]
ח/טז אור המאיר (שפירא) סי' ט אות י {אין לוקים על הנאה}, סי' סז אות א
ח/טז אור חדש (בלומ') דף עא ע"ג {אין מלקות בהנאה מבשר וחלב}
ח/טז אור יעקב פסחים דף 48, יבמות דף ד ע"א
ח/טז אור ליהודה (תשנט) עמ' תי-תיא {אין לוקים על הנאה ומ"מ}
ח/טז אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק מה, פ"ו ס"ק פז, פט {אורה ושמחה}
ח/טז אמונת יהושע עמ' תקנד
ח/טז אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' א [ט] ד"ה ולפ"ז, סי' ג [ו] ד"ה עיין
ח/טז אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' יט ד"ה ומלשון, בב"ח סי' א ד"ה איסור
ח/טז אמרי בינה (אש) דף נב ע"ד-נג ע"א {מלקות על הנאה}
ח/טז אמרי בינה (תשע) פדיון הבן סי' א ד"ה וקצת יש להוכיח, סוגיות סי' ג(ז) ד"ה ועיין {חי' מחנ"א}
ח/טז אמרי בינה (תשע) פסח סי' ד ד"ה וראיתי, סי' ה ד"ה ברם, סי' ז ד"ה עוד מבואר, תרו"מ סי' יא ד"ה וראיתי {חי' מחנ"א}
ח/טז אמרי דוד (שליסל) דף ה ע"ד
ח/טז אמרי זאב דף לד ע"ב {אין לוקים על הנאה}
ח/טז אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' כא
ח/טז אמת ליעקב מועד עמ' רסב
ח/טז אנצי"ת ע' אסורי הנאה הע' 65, 68, 82, 84, ע' גיד הע' 226
ח/טז אסיפת גאונים (תרעא) דף טו ע"ג {מ"מ - אין לוקים על הנאה כי זה לא כדה"נ}, טז ע"א
ח/טז אפיקי מגינים פסחים סי' כא-כב
ח/טז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות מה
ח/טז ארשת צבי עמ' צג-צד, צו
ח/טז אש תמיד עמ' רנט
ח/טז אשר למלך הל' שבת פ"כ ה"ג {למה לא קנסו לקנות בחזרה}
ח/טז אתוון דאורייתא כלל ד (דף יג ע"ג)
ח/טז בארות המים (שאנג'י) דף קיד ע"א
ח/טז בדבר מלך ח"ט עמ' קמב
ח/טז בדבר מלך חי"א עמ' רנב, רסד, רסט
ח/טז בדבר מלך חי"ב עמ' עא
ח/טז בזך לבונה עמ' נה
ח/טז בינת דניאל ח"א עמ' קמג {מ"מ}
ח/טז בית אהרן וישראל גל' לח עמ' לד-לה, לז
ח/טז בית הלוי ח"א סי' ל עמ' קכח, סי' לב עמ' קלח
ח/טז בית יעקב (מסקין) סי' כו
ח/טז בית ישחק
ח/טז בית לוי (גולדברג) דף עז ע"ד, עח ע"א
ח/טז בית מאיר (תשע) סי' כח ס"ט עמ' רלא
ח/טז בית מאיר השלם סי' כח ס"ט עמ' כא
ח/טז בית מלך (חב"ד) עמ' 87
ח/טז בית שערים או"ח סי' קסג, יו"ד סי' קצח, שיב
ח/טז בית שערים ח"ג סי' לא {מ"מ}
ח/טז בכורי חיים ח"ג עמ' סב, רסב, ח"ד עמ' סג, ח"ה עמ' עה, פח
ח/טז בני ישראל (קרלי) סי' יז אות ב
ח/טז בנין הלכה עמ' קפא {מ"מ}
ח/טז בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' קסד
ח/טז בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' תא {חלב מותר בסחורה}
ח/טז בציר אליעזר ח"א דף יא ע"ג {אין לוקים על הנאה}
ח/טז בר ריב"א עמ' נח, קכ
ח/טז בר ריב"א עמ' קנה {אין מלקות על הנאה}
ח/טז ברור הלכה ב"ק פב ע"ב ציון ס
ח/טז ברור הלכה יבמות עג ע"א ציון ט פרק ג
ח/טז ברור הלכה נדרים מז ע"א ציון ג פסקה ה
ח/טז ברור הלכה פסחים כג ע"א ציון ג, כד ע"ב ציון ד, ו, כה ע"ב ציון ג, קדושין נו ע"ב ציון א
ח/טז ברית הלוי דף כה ע"ב
ח/טז ברכות חיים ח"ב עמ' כד
ח/טז ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' ח, י-יא, טו, יט, מח {אין לוקים על הנאה}
ח/טז ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' של
ח/טז ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קצד-קצה
ח/טז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' פט
ח/טז גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תד
ח/טז גבורת יצחק תרומות עמ' רנו
ח/טז גור אריה שמות פ' כג הע' 119
ח/טז גינת ורדים (תאומים) עמ' ב, ד, ו, ח, יב, כט, ע, פה, קלא, קעב, קעה, ריז, רנא
ח/טז גליוני הגר"ש עמ' סט-ע {מ"מ}
ח/טז גן שושנים ח"א עמ' לט
ח/טז גנא דפלפלי עמ' לט {אין לוקה על הנאה}
ח/טז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כב, עד
ח/טז דבר יהושע ח"ב סי' סו
ח/טז דברות משה פסחים עמ' קנה, יבמות עמ' שעה
ח/טז דברי אברהם (מנדלסון) דף ו ע"ד, ז ע"א {מ"מ - אין לוקים על הנאה כי היא כמו שלכד"א}
ח/טז דברי אור ח"ג עמ' סב
ח/טז דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' יג ד"ה כתב, לולב סי' ג ד"ה אם
ח/טז דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' פח
ח/טז דברי יצחק (הרצוג) דף מו ע"א-ע"ב, מז ע"א וע"ד {אין לוקים על הנאה}
ח/טז דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' לו
ח/טז דברי שלמה (ברייער) עמ' 142, 137
ח/טז דברי שמואל (ראטה) עמ' רלג
ח/טז דגל ראובן ח"ג סי' לד
ח/טז דובר ישרים (וייס) פ' משפטים עמ' מח {אין לוקין על הנאה}
ח/טז דורש לציון (תשנה) עמ' קטז, קכא
ח/טז דעת כהן עמ' קנא
ח/טז דעת מרדכי ח"ב עמ' פח {לא לוקים על הנאה}
ח/טז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תרלח
ח/טז דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קי {אין לוקים על הנאה}
ח/טז הגהות מוהר"י קרט עמ' קנד
ח/טז הדרת מלך (זילברברג) דף ו ע"ב {אין לוקין על הנאה}
ח/טז הלכה רבה ח"ב עמ' 77, 73
ח/טז המאיר לארץ
ח/טז הר המלך ח"ד עמ' רסו-רסז
ח/טז הרמב"ם והלכותיו
ח/טז ויגד יעקב (תשסח) עמ' תקמו {אין לוקים על הנאה}
ח/טז ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א ריח ע"א]
ח/טז זבחי ראיה עמ' כא
ח/טז זבחי שלמה עמ' כח
ח/טז זה השער - מכתבים עמ' נד
ח/טז זיר יצחק דף לג ע"ב
ח/טז זית רענן ח"א עמ' רפג, שלה {מ"מ}
ח/טז זכר יצחק (תשח) עמ' רמז
ח/טז זכר יצחק (תשן) עמ' יט, קנט, קפט, רעח, שח, שיא, שלח
ח/טז זכר ישעיהו
ח/טז זכרון הרב עמ' 273 {אין לוקים על הנאה}
ח/טז זכרון יהודה (לאש) דף סה ע"א, סו ע"א
ח/טז זכרון יהודה (מונק) דף לו ע"ג-ע"ד, לח ע"א וע"ד {אין מלקות על הנאה}
ח/טז זכרון יהושע (הלוי) ח"ב עמ' 25 {אין לוקין על הנאה}
ח/טז זכרון יהושע (הלוי) ח"ג עמ' ל {לא לוקים על הנאה}
ח/טז זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' יד, טז {אין לוקים}, יז {מ"מ - שלא כדה"נ אסור מדאורייתא מדין חצי שיעור}, עב
ח/טז זכרון יצחק (מחלמא, תקפב) סי' מד {מלקות על איסורי הנאה}
ח/טז זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' מד, מז, נג, ע {מלקות על איסה"נ}
ח/טז זרע יצחק (לומברוזו)
ח/טז חוות יאיר (תשנז) עמ' קמו
ח/טז חוף ימים ח"א סי' לט אות ד, סי' מ אות ד, סי' מח אות ג
ח/טז חותמי ברכה תשובה קד, בחידושים
ח/טז חזון לימים ח"א עמ' קפב
ח/טז חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 3
ח/טז חי' הגאון אדר"ת עמ' לה {חוץ מחלב}, סד {לא לוקה על הנאה}
ח/טז חי' הגרז"ס קדשים עמ' רנו, שה
ח/טז חי' הרי"ט עמ' רלט {אין מלקות על הנאה}, רצג
ח/טז חי' כתב סופר שבת עמ' ט
ח/טז חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קפב
ח/טז חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' נב, סא, סד, סט, עא, צ, קמז, קדושין עמ' כז, פ {מ"מ}
ח/טז חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף כז, קמב
ח/טז חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' רכב
ח/טז חי' ר"י נחמיה סי' נט אות א, ד, סי' קלד אות יב-יג
ח/טז חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' קד
ח/טז חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רנז
ח/טז חידושים בש"ס להג"ר יוסף שמואל בנימין גינס עמ' 50
ח/טז חיתו ארץ עמ' 73
ח/טז חלקת לוי עמ' נא
ח/טז חמדת יעקב עמ' 65, 62
ח/טז חמודי צבי מועדים עמ' רסח
ח/טז חסד לאברהם (טרוימן) דף טז ע"ב {אין לוקים על הנאה}
ח/טז חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 404
ח/טז חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' ק, יו"ד ח"ב עמ' רי-ריא
ח/טז טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' לד
ח/טז טל אורות (טובול) חולין עמ' קלו-קלז
ח/טז טל חיים (סגל) עמ' כא
ח/טז יד אליהו (בוקובזה) סי' ה אות ב, טז
ח/טז יד המלך (לנדא)
ח/טז יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף ט ע"א, יב ע"ג
ח/טז יד יהודה (תרלד) עמ' 4 {מלקות על הנאה}
ח/טז יד סופר עמ' קסח
ח/טז ידי אליהו דף צד ע"א
ח/טז ידיו של משה
ח/טז יהל אור דף י ע"ב {לא לוקה}
ח/טז יורו משפטיך ליעקב סי' קלד
ח/טז יקב זאב דף ז ע"ד
ח/טז יראה ואהבה עמ' קפג
ח/טז ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף יג ע"א
ח/טז ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' מא, מג
ח/טז ישועות יעקב מועד עמ' תקיח, תקכג, תשטז
ח/טז ישועת משה עמ' קצו-קצז
ח/טז ישורון ח"כ עמ' קטז {אין לוקים על הנאה}
ח/טז כל בו ח"ו עמ' שלו
ח/טז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתלד {חלב}
ח/טז כרם ציון שביעית ח"א דף יב ע"ב
ח/טז כתב סופר יו"ד דף קכב ע"א
ח/טז כתר ח"ו עמ' 178
ח/טז לב איש עמ' קל-קלא {מ"מ}, תקיא
ח/טז לב דוד (פלדמן) עמ' רא
ח/טז לב שלם [באר יעקב יו"ד דף סה ע"ב, חזון נחום דף קעט ע"ב]
ח/טז לבב דוד
ח/טז לבושי מרדכי יו"ד עמ' פב, פד
ח/טז להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קיא
ח/טז להורות נתן מועדים ח"ב עמ' פז
ח/טז לחם שלמה (ערנרייך) סי' ד אות א
ח/טז ליבא בעי דף עה
ח/טז למודי ה' דף לט ע"ג, מ ע"ד, מא ע"א
ח/טז לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' כט
ח/טז לקוטי סופר ח"א דף פב ע"ב {מ"מ}
ח/טז לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' ה ס"ק א
ח/טז לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ז אות ד עמ' קיט {אין לוקה על הנאה}
ח/טז לקט מנחם (תרעא) דף א ע"א {אין לוקים על הנאה}
ח/טז לשון למודים יו"ד דף א ע"א
ח/טז מאור יעקב דף מז ע"ג
ח/טז מאור למלך פסחים עמ' מא {חי' מחנ"א}, מה {חי' מחנ"א}, צ-צא, צד
ח/טז מאורות נתן (הורוביץ) דף יב ע"ד
ח/טז מאיר עיני חכמים ח"ב דף טז ע"ד
ח/טז מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' רפג
ח/טז מבוא למשנה תורה עמ' 124
ח/טז מהרי"ט אלגזי פ"א אות יג או"ק ג {מחנ"א}, פ"ה אות מג או"ק ו
ח/טז מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' מט, קעד
ח/טז מועדים וזמנים ח"ג סי' רג, רח, ריח
ח/טז מוריה גל' קסא עמ' סב, גל' רג עמ' ע {לא לוקה על הנאה}, גל' ריט עמ' יח {אין לוקין}, גל' רכט עמ' נט, גל' רלג עמ' נ-נא, נג {מ"מ - שלא כדה"נ אסור מדאורייתא}, גל' רמג עמ' ע {חליפי איסורי הנאה מותרים למחליף}
ח/טז מזבח חדש דף נט ע"ב
ח/טז מחשבות יעקב סי' כז-כט {אין לוקים על הנאה}
ח/טז מטה אהרן פסחים עמ' לד
ח/טז מטה מנשה עמ' נ {אין לוקים על הנאה}
ח/טז מילי דמרדכי
ח/טז מכתם לדוד (פרדו) דף סה
ח/טז מלכי בקדש (מלכי) דף קנ ע"ד
ח/טז מנוחת אשר ח"א דף א ע"ד {איסור סחורה, היתר בחלב, אין לוקין על הנאה}, מה ע"א, מו ע"ג {אין לוקים על הנאה}, סז ע"א {אין לוקים על הנאה}, עו ע"ב {אין לוקים על הנאה}, פב ע"ד {מ"מ - טעם שאין לוקים על הנאה}
ח/טז מנוחת אשר ח"ב דף ד ע"א {סחורה אסורה מהתורה}, מא ע"ג-ע"ד {אין לוקים על הנאה}, נג ע"ג {איסור סחורה כי לכתחילה אסור בהנאה}
ח/טז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף מז ע"ב
ח/טז מנחת אשר פסחים עמ' עב-עג, ב"ק עמ' נח, ס, קלח
ח/טז מנחת בצלאל עמ' מד
ח/טז מנחת חינוך ח"א עמ' יח, פד {מ"מ}, רסז, שצו, ח"ב עמ' צח, קב, רמז, ח"ג עמ' קס, שמא, תלד-תלה
ח/טז מנחת יצחק (שטרק) דף יג ע"ד {אין לוקים על הנאה}
ח/טז מנחת כהן (יוסף חיים) דף סה ע"ד {קהלת יעקב אלבעלי}
ח/טז מנחת כהן (כץ) ח"ב דף נג ע"א
ח/טז מנחת מרדכי (קרטמן) ח"ב עמ' כז
ח/טז מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' הנאה
ח/טז מנחת עני (תקמז) דף י ע"ב {אין לוקין על הנאה}
ח/טז מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 59
ח/טז מסורה ח"ג עמ' יד, חי"ד עמ' מב
ח/טז מעין החכמה עמ' א, נח
ח/טז מעיני התורה ח"א עמ' פח
ח/טז מעשה רק"ם (קורייאט) דף יד ע"ד {חלב}
ח/טז מצודת דוד (שפרבר) עמ' שכו {עשיית סחורה בדם}
ח/טז מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כא אות ח
ח/טז מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' י אות ג, ח
ח/טז מקראי קדש (תשנג) עמ' רכט, שצב, שצג, תלא
ח/טז מראה איש ח"ב עמ' עט
ח/טז מרחשת ח"א סי' ג אות ב
ח/טז משא יד ח"א עמ' עב {אין מלקות על איסור הנאה}
ח/טז משאת המלך (תשסז) עמ' מב
ח/טז משאת המלך ח"ב סי' ריז-ריט {אין לוקים על הנאה}
ח/טז משאת המלך מועדים עמ' ריא
ח/טז משאת משה (חברוני) פסחים סי' כו עמ' לו
ח/טז משברי ים אחע"א עמ' רעג
ח/טז משנה הלכות ח"ד סי' קו, ח"ח סי' ריא
ח/טז משנה הלכות ח"ו סי' שכה {אין לוקים על איסורי הנאה}
ח/טז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף פ ע"ד {מ"מ - שלא כדרך אכילה}
ח/טז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף פ ע"ד {מ"מ}
ח/טז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שכג
ח/טז משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' סא-סב, סה-סו, סח
ח/טז משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' רלד
ח/טז משנת יעקב כאן (עמ' רי, ריב-ריג), וזמנים ח"ב עמ' ו
ח/טז משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' לח
ח/טז משנת ר' אהרן נדרים עמ' רי
ח/טז נדרי זריזין ח"ב עמ' רלג
ח/טז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' ריז, ריט
ח/טז נועם ח"ד עמ' שב, שח, ח"ז עמ' קיב, חכ"א עמ' קיב-קיג, קטו
ח/טז נחלת עזריאל חולין דף קטו (סז ע"ב בדפי הספר) {אין לוקין על הנאה}
ח/טז נחלת שמואל דף לא ע"ג
ח/טז נר מצוה (ואלק) שרשים דף לא ע"ב, לב ע"ג, לד ע"ד {אין לוקין על הנאה}, מצוות דף קט ע"ב-ע"ד {מ"מ - אין לוקים על הנאה באיסורי אכילה}
ח/טז נשאל דוד או"ח עמ' סג
ח/טז נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' לח אות ג
ח/טז נתיבות מרדכי קדושין עמ' של {מ"מ}
ח/טז ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שיב {הנאה לבד אכילה נחשבת שלא כדרכה}, שיג, שיז {קושיה מפסחים כג}, תע {איסור אכילה - בגלל ההנאה}
ח/טז ס' התרומות עמ' תתרמב
ח/טז סיני ק עמ' תקעו
ח/טז עבד המלך (תשסט) עמ' יז {מ"מ}
ח/טז עבודת הגרשוני עמ' שצא
ח/טז עולת שמואל (לובצר) ח"ב דף מב ע"ד
ח/טז עטרת ישועה (תשלו) עמ' ס
ח/טז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' צט
ח/טז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קיח
ח/טז עין חיים ח"א עמ' כו {אין לוקין על הנאה}
ח/טז עין חיים ח"ב עמ' קפג
ח/טז עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קצ
ח/טז עקבי ברכה עמ' נח, סא, קז
ח/טז פורת יוסף (שלופר) דף לב ע"ב וע"ד, מז ע"ג
ח/טז פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' כד-כה
ח/טז פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' יג, טו
ח/טז פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' נד, צ, קלג
ח/טז פסקי אליהו ח"א עמ' כז {מ"מ}
ח/טז פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' צו {מ"מ}
ח/טז פרי אברהם פסחים סי' ח אות ד
ח/טז פרי החג דף לז ע"ג, נח ע"ג {מ"מ - כל איסורי הנאה נחשבים שלא כדה"נ}, נט ע"ב-ע"ג {אין לוקים על הנאה}, ס ע"ג, סב ע"א {אין לוקים על הנאה}, וע"ד {מ"מ - סיכה}, סג ע"א {אין לוקים על הנאה}
ח/טז פרי שמואל שביעית עמ' נא
ח/טז פרשת המלך
ח/טז פתחי נדה (פוטאש) עמ' רב
ח/טז פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 253
ח/טז צבי תפארת סי' כו
ח/טז צל החכמה דף לד ע"א
ח/טז צמח ארז עמ' רנד-רנה {אין לוקים על הנאה}
ח/טז צמח צדק (חב"ד) - שו"ת או"ח סי' מט אות ד
ח/טז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סו ע"ג
ח/טז צפנת פענח כאן, ובמדבר עמ' לה
ח/טז צרור החיים (חייקא)
ח/טז צרור החיים (קליין) דף לו ע"א
ח/טז קהל יהודה - חי' השו"ע דף מז ע"ד, מח ע"א
ח/טז קהלות יעקב כריתות סי' ה
ח/טז קהלת יעקב (אלבעלי)
ח/טז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' יז, לד
ח/טז קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף עו ע"ג {מל"מ}
ח/טז קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רנא {מ"מ - הנאה היא חצי שיעור}
ח/טז קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קמ
ח/טז קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' עד
ח/טז קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רעז
ח/טז קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' רמו {מ"מ}
ח/טז קונטרס הגדול - איסורי הנאה דף ד ע"ג {אין לוקים על הנאה}, ו ע"ג {איסור סחורה - דאורייתא}
ח/טז קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' לו
ח/טז קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קיד
ח/טז קרבן אליצור דף עז ע"ג {לח"מ}, קג ע"ד, קיב ע"ד
ח/טז קרבן ציון עמ' ט {מ"מ}
ח/טז קרית מלך
ח/טז קרית מלך רב (תשסו) עמ' קסח, אלף קד
ח/טז קרני ראם (ירמוש) עמ' קיג
ח/טז ריח שדה דף ע ע"ב
ח/טז רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ב ה"ו הע' 12 {מ"מ}
ח/טז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' מו {נהנה ולא אכל}
ח/טז רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' לג
ח/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרכז
ח/טז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' מב, ח"ב עמ' רנז
ח/טז שאלת שלום (רבינ') דף לה ע"א-ע"ב
ח/טז שארית יהודה (בלום) דף עה ע"ד {אין לוקים על הנאה}
ח/טז שארית כלב עמ' קכ, קכד, קלג {מ"מ}
ח/טז שארית נתן בנימין עמ' קכה {הדמים מותרים}, קמא {מ"מ - איסור הנאה הוא כמו ח"ש}
ח/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קט אות ד
ח/טז שדה יצחק עמ' קכא
ח/טז שו"ע הרב או"ח סי' תמג ס' יב, קו"א אות ג
ח/טז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' פה {מ"מ - באכילה שלא כדרך הנאתו לא לוקים אבל אסור}
ח/טז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רנו {אין לוקים על הנאה}, רנז-רנט
ח/טז שו"ת הרדב"ז סי' תתקעו
ח/טז שו"ת הריב"ד (פרידמן) דף כח ע"א
ח/טז שו"ת וחי' ר"ע קורניצר דף כה
ח/טז שו"ת מהר"ם די בוטון סי' ה
ח/טז שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' ריד {מ"מ}, רמא
ח/טז שו"ת רשב"ש עמ' תקיב
ח/טז שובע שמחות עמ' תפח
ח/טז שושנת העמקים (תאומים) עמ' קו
ח/טז שושנת העמקים (תאומים) עמ' קז {מ"מ}
ח/טז שיח השדה (פרומר) עמ' קצ
ח/טז שיח ערב פסחים עמ' קח, קיא, קל
ח/טז שירת הלויים פסחים סי' מח, מט אות א, ו, סי' נב אות ב
ח/טז שם דרך פסחים עמ' קיג,קכב, קכו, קכט, קלב, קלז
ח/טז שם יוסף (מועטי) כאן, וח"ב דף מו ע"א
ח/טז שם משמריה עמ' קלח-קלט
ח/טז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ד אות ז {מ"מ}
ח/טז שעורי הגר"א וסרמן חולין עמ' קסה, קסז
ח/טז שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רפא, שח, שמה
ח/טז שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קצ
ח/טז שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' פג, קפו
ח/טז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תעד
ח/טז שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קיד, קפד, קפח
ח/טז שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' ריד
ח/טז שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תסב, תפד
ח/טז שער המלך
ח/טז שער המלך ח"א עמ' א, ז, יד, קפב, שסז, ח"ב עמ' פד, טעם המלך ח"ב עמ' פד
ח/טז שער שושן עמ' ז {מלקות על הנאה}
ח/טז שערי זיו ח"ג דף קכה ע"ג
ח/טז שערי טהר ח"ב שער ד סי' כז אות ג, ח"ג שער ב סי' כ, ח"ה שער א סי' ג אות כה, סי' טז אות ג, ח"ו סי' לג, נד אות ד, ח"ח סי' לז אות ג, סי' סו אות ב
ח/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 165
ח/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 374
ח/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 269
ח/טז שערי שאול פסחים עמ' קיט, קלג
ח/טז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קסח
ח/טז שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכט ע"א
ח/טז שפת הים (זכריש) סי' כה ס"ק ה
ח/טז שרשי הים דף פו ע"א
ח/טז תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ג {מ"מ}
ח/טז תולדות יעקב (מאהלר) עמ' נא, רפו
ח/טז תורה שלמה חי"ב עמ' 198
ח/טז תורת האוהל (תשנג) עמ' קמג, שיג, תלג {שלשתם - אין לוקים על הנאה}
ח/טז תורת הלוי עמ' נד
ח/טז תורת זבח (תרמד) בדף האחרון
ח/טז תורת שביעית (סור') סי' י
ח/טז תחומין ח"ט עמ' 188, חט"ו עמ' 359
ח/טז תיבת גמא (תשסז) עמ' קיג {מה שנלמד מאם אינו ענין}, קמג {מהתורה או מדרבנן}, רכו
ח/טז תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' שצד, שצח, תז, ח"ב עמ' קסז
ח/טז תכריך מרדכי סי' ו עמ' מה {אין לוקים על הנאה}
ח/טז תנובת ציון דף ה ע"א {מ"מ}, ח ע"א וע"ד
ח/טז תנופת זהב עמ' 42, 44, 368
ח/טז תפארת מנחם דף כו ע"ב
ח/טז תפארת ציון (ריבקין) סי' א אות יט {אין לוקים על הנאה}
ח/יז אוצרות יהושע עמ' ה, ח
ח/יז אור החיים ויקרא פי"ז פסוק יג
ח/יז אור שמח
ח/יז ארחות חיים ח"ב סי' כג אות ב {הגהמ"י בשם ס' התרומות - מותר למכור יין של ישראל שנגע בו גוי}, סי' כה אות מה
ח/יז בית שערים ח"ג סי' ג
ח/יז בית שערים יו"ד סי' קנב
ח/יז ברור הלכה ב"ק פב ע"ב ציון ס
ח/יז ברור הלכה פסחים כג ע"א ציון ג
ח/יז דבר יהושע ח"ו סי' ד
ח/יז דברי אברהם (מנדלסון) דף כו ע"א {מותר רק לצייד}
ח/יז דרכי משה ח"א שמעתתא א פ' ו
ח/יז המעשה והמדרש עמ' פז-פח {סחורה בחלב}
ח/יז התורה והמדע (לוינסון) עמ' 74
ח/יז זכר יצחק (תשן) עמ' שלח
ח/יז חי' הגר"י סי' מד
ח/יז חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' סד
ח/יז חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 404
ח/יז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' ריג
ח/יז טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' פא, ח"ב עמ' לד
ח/יז ידיו של משה
ח/יז יורו משפטיך ליעקב סי' קלד
ח/יז יצחק ירנן
ח/יז כל בו ח"ו עמ' שלז
ח/יז כתר אפרים עמ' תמב, תמו
ח/יז כתר ח"ו עמ' 174
ח/יז לב שלם [מגן שאול סי' יד דף כה, פרי תואר סי' קיז דף רנד ע"ב]
ח/יז מגידות עמ' ריח
ח/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' קב
ח/יז מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' תיז {או"ש}
ח/יז מעשה רקח
ח/יז משיב נבונים סי' כט
ח/יז משנת יעבץ שמיטה עמ' פז
ח/יז משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' רלד
ח/יז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רכ
ח/יז נועם חי"ד עמ' קע {הגהמ"י}
ח/יז ניצני שביעית עמ' 218
ח/יז נתיבות שלום (למפרט) עמ' כא
ח/יז עטרת טוביה
ח/יז עין יהודה עמ' רנ {הגהמ"י אות ח}
ח/יז עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שלד
ח/יז צבי גאון יעקב סי' כז
ח/יז צבי תפארת סי' כו
ח/יז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף ריג ע"ד
ח/יז צרור החיים (חייקא)
ח/יז קובץ השמיטה עמ' קכח
ח/יז קול צופיך עמ' רסד {אור שמח}
ח/יז קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' מו
ח/יז שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' ד {הגהמ"י}
ח/יז שו"ת הרמ"ע השלם עמ' ס
ח/יז שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' רסו {הגהמ"י אות ח}
ח/יז שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' ו
ח/יז שופרא דישראל עמ' שג {סחורה בגבינות נכרים}
ח/יז שלום ירושלים עמ' קכג
ח/יז שלחן המלך
ח/יז שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שפ
ח/יז שערי שאול פסחים עמ' קטז {או"ש}
ח/יז תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' לג
ח/יז תחומין ח"ט עמ' 188
ח/יז תרומת הדשן שו"ת סי' ר {הגהמ"י אות ח}
ח/יח אבני ציון ח"ב סי' לג אות ג, סי' לד אות א, ח"ג עמ' קמט
ח/יח אבני שהם (פרץ) דף נא ע"א {מל"מ}
ח/יח אבני שהם (רובינשטיין) דף ח ע"א {מל"מ}
ח/יח אגרות משה יו"ד ח"ב סי' לז
ח/יח אדמת קדש ח"ב דף כט ע"ג {מל"מ}
ח/יח אהלי יצחק
ח/יח אוצרות יהושע עמ' ז-ח
ח/יח אור הישר [ווי העמודים על ס' יראים סי' כד אות יא]
ח/יח אמונת יהושע עמ' תקנא {מל"מ}
ח/יח ארחות חיים ח"ב סי' כה אות מה
ח/יח באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ה ה"ט מושב שרים אות לח
ח/יח בד קודש (דאנון)
ח/יח בית שערים או"ח סי' שג {מל"מ}, יו"ד סי' קצח
ח/יח בני דוד
ח/יח ברור הלכה פסחים כג ע"א ציון ג, ב"ק פב ע"ב ציון ס
ח/יח גדולי ציון (תשנב) עמ' רסט {מל"מ}
ח/יח גור אריה (צרמון)
ח/יח גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תפה {ספק}
ח/יח דברי אברהם (מנדלסון) דף כו ע"ב {מל"מ}
ח/יח דובב מישרים (וידנפלד) עמ' רכ
ח/יח דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 84
ח/יח הלכה רבה ח"ב עמ' 77
ח/יח המעשה והמדרש עמ' פז {מל"מ}
ח/יח הפרדס שנה לד חוב' ב (חשון תש"ך) עמ' 20 {דאורייתא או דרבנן}
ח/יח הר צבי זרעים ח"א עמ' לח
ח/יח זכר יצחק (תשן) עמ' רצ, שלח
ח/יח חי' חתם סופר
ח/יח חי' כתב סופר
ח/יח חי' משנה פסחים עמ' צב {מל"מ}
ח/יח חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 405
ח/יח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שמו {מל"מ}, ח"ב עמ' ריא
ח/יח טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שיג, שצה, מהדו"ג ח"ב עמ' לד {מל"מ}
ח/יח יד ישראל ח"ב
ח/יח יד סופר עמ' סד {מל"מ}
ח/יח ידיו של משה
ח/יח יורו משפטיך ליעקב סי' קלד
ח/יח יעיר אוזן מע' ס אות כו {מל"מ - דבר שספק אם הוא דרבנן או דאורייתא}
ח/יח כבוד הלבנון דף טו ע"ב {מל"מ}, כא ע"ג {מל"מ}
ח/יח כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ח/יח כל בו ח"ו עמ' שלז
ח/יח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתלד {מל"מ}
ח/יח כתב סופר יו"ד דף נו ע"ג
ח/יח כתב סופר יו"ד סי' עד ד"ה ולאחר {מל"מ - בני מעיים א"צ}, ד"ה והנה במשנה {בדין לסחור בספק איסור דאורייתא, מל"מ - וחוט משוך כמו יתד}
ח/יח כתר ח"ו עמ' 178
ח/יח כתר כהונה במדבר סי' צא {מל"מ}
ח/יח לב דוד (פלדמן) עמ' פו {מל"מ}
ח/יח לבושי מרדכי או"ח עמ' קכז, יו"ד עמ' פב
ח/יח מגידות עמ' ריח
ח/יח מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (הראשון) או"ק ה
ח/יח מוריה גל' קג עמ' סז {מל"מ}
ח/יח מלאכת שלמה (חכים)
ח/יח מנוחת אשר ח"ב דף ד ע"א {מל"מ - סחורה אסורה מהתורה}
ח/יח מנחת חינוך ח"ב עמ' קב
ח/יח מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' כז {מל"מ}
ח/יח מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' יא]
ח/יח מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' נו אות ג {חילופי איסורי הנאה מותרים}
ח/יח נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' ריז {מל"מ}
ח/יח נועם ח"ד שער הלכה עמ' 13 [בית יצחק יו"ד קמג]
ח/יח נתיבות שלום (למפרט) עמ' כא {מל"מ}
ח/יח ס' המקח עמ' קמב {מל"מ}
ח/יח עבד המלך (תשסט) עמ' שסג
ח/יח עין חנוך עמ' רעא
ח/יח עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שלא-שלב, שלד, שלח
ח/יח פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רכא {מל"מ}
ח/יח פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קצ
ח/יח פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רמה
ח/יח קהל יהודה - חי' השו"ע דף מח ע"ב {מל"מ}, נא ע"ב
ח/יח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רעט
ח/יח קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קלח, קע
ח/יח קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' נו {מל"מ}
ח/יח קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רז {מל"מ}
ח/יח קול מבשר ח"א עמ' צט
ח/יח קרית מלך
ח/יח ראשית בכורים דף יד ע"ג {מל"מ}
ח/יח שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' קכז
ח/יח שושנת העמקים (תאומים) עמ' נה
ח/יח שירת הלויים פסחים סי' מט אות ו {מל"מ}
ח/יח שם דרך פסחים עמ' קכז
ח/יח שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שפא
ח/יח שמש ומגן או"ח סי' יד עמ' מ {מל"מ - דבר שספק אם הוא דרבנן או דאורייתא}
ח/יח שער המים דף ו ע"ב
ח/יח שער המלך ח"ב עמ' שכה
ח/יח שרשי הים דף פו ע"א
ח/יח תחומין ח"ט עמ' 188
ח/יח תיבת גמא (תשסז) עמ' קכו, קמח, קפח, רכו {מל"מ}
ח/יח תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' שמב, שמז, ח"ב עמ' יא {מל"מ}
ח/יח תפארת ציון (ריבקין) סי' ב אות טו


ט/273 הלכות מאכלות אסורות פרק ט *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ אהל יצחק
ט/רה"פ אורה ושמחה
ט/רה"פ מעשה רקח
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' קצד-רו
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/א אבן ישראל (בוהוש) עמ' קפז
ט/א אבני ציון ח"ג עמ' קיג, רעד
ט/א אהל שרה לאה עמ' קכג
ט/א אהלי יהודה (אמדו)
ט/א אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' עט
ט/א אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ח ד"ה והנה, בב"ח סי' ב ד"ה וז"ל, נדרים סי' ח ד"ה אולם קשה
ט/א אמרי דוד (שליסל) דף סה ע"ג, עו ע"ג
ט/א אמרי סופר עמ' נא
ט/א אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 1, 7, 13, 14, 37, 72, 111, 115, 124, 132
ט/א אפיקי מגינים פסחים סי' כה
ט/א ארחות חיים ח"ב סי' כה אות עב
ט/א ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' מו
ט/א באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' תקנא
ט/א באר מלך
ט/א בדבר מלך חי"ד עמ' שמו
ט/א בית אביגדור
ט/א בית אפרים או"ח (תרמד) דף כו ע"א {חצי זית בשר וחצי זית חלב}
ט/א בית יצחק (תשיד) עמ' 29
ט/א בכורי חיים ח"ד עמ' א {השמיט מלקות בהנאה מבשר בחלב}
ט/א בציר אליעזר ח"ב דף לד ע"ג {חצי זית בשר וחצי זית חלב}
ט/א ברכת ראובן דף סז ע"א
ט/א בשמים ראש סי' רפה
ט/א גבורת יהודה פסחים סי' מו ס"ק ג
ט/א גדולי אריה עמ' כח {אפר}
ט/א גור אריה (צרמון)
ט/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' פו
ט/א דברות משה פסחים עמ' קנה
ט/א דברי אמת דף קח ע"ב
ט/א דורש טוב (לנדא) דף מג ע"ג
ט/א דינא דחיי ח"א דף קלא ע"ב
ט/א הגיוני הלכה עמ' 85
ט/א הון יוסף דף לג
ט/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' קעד
ט/א הערת ר"א ורטהיימר על פסקי רי"ד ב"ק עח ע"ב הערה 100
ט/א זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' תיג
ט/א זרע יצחק (לומברוזו)
ט/א חי' בר נחמני דף יד ע"ג {מצטרפין למלקות}
ט/א חי' הגר"ח החדש עמ' רה
ט/א חי' הרי"ט עמ' רפו
ט/א חי' כתב סופר כאן, וקדשים עמ' רלט, רנ-רנא
ט/א חי' כתב סופר שבת עמ' פז
ט/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף כז
ט/א חי' ר"י נחמיה סי' מח אות ז
ט/א חלקת מאיר עמ' מ-מז
ט/א חסדי דוד ח"ה עמ' תרסו, ח"ו עמ' קעו-קעז, קפב
ט/א חקרי הלכות (שומיאץ) דף טז ע"ד
ט/א טל אורות (טובול) חולין עמ' קלה-קלז, קמב
ט/א טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' כב, תצז
ט/א ידיו של משה
ט/א יצחק ירנן
ט/א כבוד יו"ט
ט/א כל בו ח"ו עמ' שיז
ט/א כנפי נשרים
ט/א כרתי ופלתי סי' פז אות יג
ט/א כתב סופר יו"ד סי' נב ד"ה וליישב {כי על כל אלה}
ט/א כתר אפרים עמ' קיג
ט/א כתר נהורא עמ' ק
ט/א לב מבין
ט/א לב שלם [הלכה למשה (אמריליו) הל' גניבה דף יז ע"ג]
ט/א לבב דוד
ט/א למודי ה' דף מב ע"א {דרך בישול}, מז ע"א {זרע יצחק (לומברוזו) - מלקות}
ט/א לשון למודים יו"ד דף ד ע"ב {מ"מ}, יא ע"ב
ט/א מאור למלך פסחים עמ' צא
ט/א מבוא למשנה תורה עמ' 124
ט/א מחנה לויה (תקעט) דף צט ע"א {כ"מ}
ט/א מחנה לויה (תשעד) עמ' תיב {לח"מ}
ט/א מנחת אשר פסחים עמ' עג
ט/א מנחת חינוך ח"א עמ' שנה, ת, ח"ב עמ' צו, קג, ח"ג עמ' שמא
ט/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/א מעין נצח ח"ב סי' עט
ט/א מעיני המים
ט/א מעיני התורה ח"א עמ' פט
ט/א מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כא אות ח
ט/א מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' י אות ח
ט/א מקום דוד [שבות יעקב ח"א סי' ס]
ט/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שלה-שלו
ט/א מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקעב
ט/א מראות ישרים יבמות סי' כח עמ' קמו
ט/א משאת המלך (תשסז) עמ' מ {כזית משניהם}
ט/א משאת המלך ח"ב סי' ריט {מלקות על הנאה}
ט/א משמרת חיים ח"ב עמ' מט
ט/א משמרת חיים ח"ב עמ' מט, ח"ג עמ' כד
ט/א משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' ר
ט/א משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף סג {בשר בחלב אסור}
ט/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שפד
ט/א משנת חיים במדבר עמ' צ
ט/א משנת חיים דברים עמ' שיד
ט/א משנת חיים חולין סי' פ עמ' רסז, סי' צא עמ' שא
ט/א משנת יעקב
ט/א משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קלט
ט/א משנת ר' אהרן שבת עמ' קצט
ט/א נרות אהרן
ט/א נשמת אברהם ח"ב עמ' כה
ט/א ס' השלחן עמ' שעג
ט/א עין חיים ח"א עמ' כו {השמיט מלקות על הנאה מבשר בחלב}
ט/א עליות משה ח"א עמ' רסב-רסג
ט/א עמודי שלמה ח"ב עמ' קעה {הגהמ"י}
ט/א עץ הדר השלם עמ' קה
ט/א פאר הלכה פסחים עמ' פא
ט/א פורת יוסף (שלופר) דף מח ע"ב
ט/א פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' כז, מ
ט/א פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' טו
ט/א פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' מד {בשר בחלב - דאורייתא}
ט/א פסקי אליהו ח"א עמ' סט
ט/א פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' רפז
ט/א צפנת פענח דברים עמ' קפו
ט/א קהלת יעקב (אלבעלי)
ט/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' י
ט/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ט
ט/א קול מבשר ח"א עמ' קצ, קצב {לקבור}
ט/א קרבן אשר עמ' שלה {איסור הנאה בבב"ח מ"לא תבשל" השלישי}
ט/א קרבן ציון עמ' רס
ט/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קסה
ט/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רנז
ט/א שו"ת ר"י מילר עמ' לז
ט/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' קט, קפה
ט/א שי למלך עמ' רד
ט/א שלשה עשר עלי השושנה עמ' 316
ט/א שם דרך פסחים עמ' קלז
ט/א שם טוב - השלמה
ט/א שם משמעון (פולק) ח"א דף לט
ט/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קסז
ט/א שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 126
ט/א שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קפו
ט/א שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' קפח
ט/א שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קטז
ט/א שער נפתלי דף כה ע"ג {בהנאה}
ט/א שערי שמחה (רפיש) דף כב ע"ד, כו ע"ב, כז ע"א
ט/א תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' ד אות ג
ט/א תורה שלמה שמות פכ"ג אות רעג {צ"פ}, חי"ט עמ' 306 {צ"פ}
ט/א תורה תמימה שמות פ' כג אות קלח
ט/א תורתו של ר"מ סי' כג
ט/א תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' קיז
ט/א תנופת זהב עמ' 119
ט/ב אבני ציון ח"ג עמ' קיד {לח"מ}
ט/ב אגרות משה יו"ד ח"א סי' רכט ענף ב {לח"מ}
ט/ב אהל יששכר סי' קיג
ט/ב אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 401 {לח"מ}
ט/ב אור הישר [מל"מ הל' יסוה"ת פ"ה ה"ח ד"ה ודע דאחר]
ט/ב אור פני יהושע עמ' קג
ט/ב אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' א ד"ה ויש לחקור {לח"מ}
ט/ב אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' לו גדר ג {כל איסור הבישול הוא הכנת המאכל לאכילה}
ט/ב אנצי"ת ע' אין עונשין הע' 49 {לח"מ}, ע' אם אינו הע' 50 {לח"מ}, ע' בשר בחלב הע' 105, ע' בת (ב) הע' 5
ט/ב אשר למלך
ט/ב באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' תקנא
ט/ב באר מלך
ט/ב באר מרים פ"ט ה"ב אות ב
ט/ב בזך לבונה עמ' מח
ט/ב בינה בספרים עמ' רה
ט/ב בית האוצר ח"א עמ' 141
ט/ב בית הלוי ח"א סי' כ עמ' פט, סי' ל עמ' קכח, סי' לב עמ' קלט
ט/ב בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' ט
ט/ב בית שערים יו"ד סי' קנד
ט/ב ביתאל ח"א דף מ ע"א, ח"ב דף נז ע"ב
ט/ב בן יהודה סי' כה, קלו
ט/ב בני משה (הכהן)
ט/ב ברית הלוי דף כד ע"ג
ט/ב גינת אלימלך ח"ב עמ' נג-נד {לח"מ}
ט/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' ב-ג, ו, ח-ט, כג, לג, פו, רנב
ט/ב גליוני הגר"ש עמ' ע {מ"מ}
ט/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כב, קצ
ט/ב דברי אמת דף קח ע"ג {לח"מ}
ט/ב דברי יחזקאל (פרנקל) פ' פקודי עמ' פג
ט/ב דברי שאול שמות עמ' שיב
ט/ב דור רביעי ח"ב עמ' פא
ט/ב דורש טוב (לנדא) דף מג ע"ג
ט/ב דינא דחיי ח"א דף קיג ע"א
ט/ב דינא דחיי ח"א דף קלא ע"ב
ט/ב דעת סופר יו"ד סי' כב
ט/ב דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 110
ט/ב הלכה רבה ח"ב עמ' 78
ט/ב המאיר לארץ [מוצל מאש סי' כ, יד מלאכי כללי האלף סי"ב] {לח"מ}
ט/ב המעשה והמדרש עמ' יח {לח"מ - רמב"ם מביא פסוק שונה מהגמרא כי הוא יותר ברור}
ט/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תמג
ט/ב ויגד יעקב (תשסח) עמ' תרפז {שתק מאיסור אכילה בגלל איסור בישול}
ט/ב ולאשר אמר עמ' עו
ט/ב זכור לאברהם (אביגדור)
ט/ב זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' תיח {לימוד מ"לא תבשל"}
ט/ב זכרון יהושע (הלוי) ח"א עמ' ו, ח-ט {לח"מ - לא לוקים על הנאה כי נלמד ב"אם אינו ענין"}
ט/ב זכרון יהושע ולקט מנחם עמ' 24 {לח"מ - לא לוקים על לאו שנלמד באם אינו ענין}
ט/ב זרע אברהם (יצחקי) חו"מ דף קט ע"ב {לח"מ}, קכב ע"ד
ט/ב חזון יחזקאל מכות פ"ג ה"ד
ט/ב חי' הרי"ט עמ' רצז {לח"מ}
ט/ב חי' חתם סופר
ט/ב חי' כתב סופר קדשים עמ' רנ-רנא, רנז, רנט
ט/ב חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' עא, סנהדרין עמ' קלב, קלו {לח"מ}
ט/ב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף כז
ט/ב חי' ר"י נחמיה סי' קלד אות ב-ג
ט/ב חיבת הקודש עמ' סה
ט/ב חמודי צבי ח"ב עמ' שפא {לח"מ}
ט/ב חסד לאברהם (טרוימן) דף יב ע"א-ע"ב {לח"מ}, טז ע"ב-ע"ג {לח"מ}
ט/ב חסדי דוד ח"ו עמ' קפ
ט/ב חתן סופר קניינים ח"ב עמ' מח
ט/ב טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' כב, תצז
ט/ב יד אברהם אהלות עמ' יב
ט/ב יוסף חי
ט/ב ימי שלמה
ט/ב יתר הבז (תקמז) (השמטות דף סד)
ט/ב יתר הבז (תשסח) עמ' קמח
ט/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקז, תקלג, תקלה
ט/ב כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קנה, רכה
ט/ב כפתור ופרח (תשו) דף קצז ע"ד
ט/ב כתר אפרים עמ' קיד
ט/ב כתר נהורא עמ' ק
ט/ב לב שלם [פרי האדמה דף קיט ע"א, אש דת - מוצל מאש דף יד ע"ד, נחפה בכסף דף קנט ע"ב, מנחת ביכורים דף מב, יד מלאכי דף א ע"ב]
ט/ב לבושי מרדכי יו"ד עמ' שמט, ח"ד עמ' רכא
ט/ב למודי ה' דף ח ע"א {לח"מ}, נו ע"א {לח"מ}
ט/ב לקוטי סופר ח"ב דף כז ע"ב {לח"מ}
ט/ב מאיר עיני חכמים ח"א דף כב ע"א
ט/ב מבוא למשנה תורה עמ' 124
ט/ב מגילת ספר לאוין דף סט ע"ג
ט/ב מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רצט
ט/ב מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' לו {לח"מ}
ט/ב מוריה גל' ריט עמ' יח {לח"מ - מלקות באיסוה"נ}
ט/ב מזבח חדש דף נב ע"א {שאין צ"ל}
ט/ב מטה אהרן (הלוי) דף ב ע"ג {לח"מ - על מנין המצוות סי' קפז}
ט/ב מנוחת אשר ח"א דף מה ע"א {לח"מ}, סד ע"ד, סה ע"ב, סו ע"ג-ע"ד, סז ע"א, ע ע"ב {הלימוד לאיסור אכילה ובישול}
ט/ב מנוחת אשר ח"ב דף ו ע"ד {לח"מ - אין מלקות על "אם אינו ענין"}, יג ע"ד {לח"מ - אינו לוקה על הנאה}, מא ע"ג {איסור אכילה מק"ו מאיסור בישול}
ט/ב מנחת אליהו ח"ב דף נ ע"ד
ט/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קכט {לח"מ}
ט/ב מנחת כהן (יוסף חיים) דף לו ע"א {לח"מ}
ט/ב מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' גילוי מלתא
ט/ב מעין החכמה עמ' נח, קכב {מ"מ}
ט/ב מעשי למלך ח"ב דף פז ע"ד
ט/ב מפניני הרב עמ' קצה {לחם משנה}
ט/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' שלה
ט/ב משאת המלך (תשסז) עמ' נב
ט/ב משאת המלך ח"א סי' ה
ט/ב משה ידבר - שו"ת דף ל ע"ד
ט/ב משנה הלכות ח"ג סי' קטו, קיז-קיט, ח"ה סי' קסט
ט/ב משנה הלכות יבמות - עריות סי' מד
ט/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שפד-שפה
ט/ב משנת חיים חולין סי' עו עמ' רנב, סי' עט עמ' רסג
ט/ב משרת משה (נבר)
ט/ב נחל איתן
ט/ב נחלת עזריאל חולין דף קטו (סו ע"ד בדפי הספר) {אכילה ק"ו מבישול}
ט/ב נחלת עזריאל חולין דף קטו (סו ע"ד, סז ע"ב בדפי הספר) {אצ"ל אכילתו}
ט/ב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' קטו
ט/ב סופר המלך עמ' קסד
ט/ב עיונים בהלכה עמ' 71
ט/ב עליות משה ח"א עמ' רסב-רסג
ט/ב עמודי שלמה ח"ב עמ' קעב-קעג
ט/ב פאר הלכה פסחים עמ' פא
ט/ב פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' כז, מ
ט/ב פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' טו {לח"מ}, כג, קלו, ריד
ט/ב פני משה (שלז')
ט/ב פסקי אליהו ח"א עמ' סח
ט/ב צרור החיים (יעקב)
ט/ב קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שמח, שנג
ט/ב קול דודי כריתות סי' צז
ט/ב קונטרסי שעורים ב"ק שעור ב אות יא
ט/ב קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קיג-קטו
ט/ב קרית מלך
ט/ב קרנות המזבח דף נח ע"ד
ט/ב רלב"ג שמות פכ"ג פסוק יט עמ' שכ
ט/ב שאגת אריה החדשות דף מב ע"ג
ט/ב שאר יוסף ח"ח עמ' ב
ט/ב שופריה דיעקב (מערך) דף כה
ט/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קז-קח {לח"מ}
ט/ב שם משמריה עמ' קמ
ט/ב שמחת יהודה דף יד ע"ג
ט/ב שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 126
ט/ב שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קפג
ט/ב שערי אלימלך עמ' יב {לח"מ}
ט/ב שערי שמחה (רפיש) דף כב ע"ד, כו ע"ב
ט/ב תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' ד אות ג
ט/ב תועפת ראם (גטיניו) דף נ ע"ג {לח"מ}
ט/ב תורה שלמה שמות פכ"ג אות רסט, רפא
ט/ב תיבת גמא (תשסז) עמ' קיג {לח"מ}
ט/ב תשובה מאהבה ח"א סי' קכו-קכז
ט/ג אהלי יהודה (אמדו)
ט/ג אהלי יהודה (הכהן) דף לד ע"א
ט/ג אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 144, 145, 170, 171, 220, 244, 250, ע' דבר הכתוב הע' 31
ט/ג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות עב
ט/ג באר מלך
ט/ג בית יהודה (פרנקל) פ' משפטים סי' לא
ט/ג בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' שפז
ט/ג דור דורים עמ' מה
ט/ג דינא דחיי ח"א דף קלג ע"ב
ט/ג הרמב"ם - שמרנות עמ' 159
ט/ג הרמב"ם (בנדיקט) עמ' לז
ט/ג זכר דוד על התורה עמ' כד
ט/ג טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' לד-לה, עב, תצט
ט/ג יבול היובלות עמ' 296
ט/ג ימי שלמה
ט/ג כל בו ח"ו עמ' שיז
ט/ג לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 43
ט/ג מגילת ספר לאוין דף סט ע"ג
ט/ג מנחת אליהו ח"ב דף מט ע"ד
ט/ג מנחת חינוך ח"א עמ' שנה
ט/ג משנה הלכות ח"ג סי' קטו, קיז-קיט
ט/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף פה ע"א {בשר בחלב לא רק של גדי}
ט/ג סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 166
ט/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' צז, צט
ט/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' צד-צה
ט/ג פסקי אליהו ח"א עמ' ע {חלב בהמה טמאה}
ט/ג צרור החיים (חייקא)
ט/ג קרית מלך
ט/ג רלב"ג שמות פכ"ג תועלת ח עמ' שכו
ט/ג שארית כלב עמ' קכג {לח"מ}
ט/ג שו"ת הרדב"ז סי' אלף שפא
ט/ג שו"ת מהרלב"ח סי' פז
ט/ג תורה שלמה שמות פכ"ג אות רעז, רפ, רפח
ט/ד אבקת רוכל עמ' קנ
ט/ד אגרות משה יו"ד ח"א סי' לז
ט/ד אהלי יהודה (אמדו)
ט/ד אור הישר [מפרשים בהל' ממרים ספ"ב, כסא דהרסנא על בשמים ראש סי' רפה]
ט/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 137
ט/ד אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' לט
ט/ד אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 130, 161-164, 167
ט/ד אנצי"ת ע' גזרה הע' 88
ט/ד אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קכא
ט/ד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות עב
ט/ד באר מלך
ט/ד בינה בספרים עמ' רי
ט/ד בינת נבונים דף סו ע"ב
ט/ד בית הלוי ח"ב סי' י עמ' לט
ט/ד ביתאל ח"א דף מ ע"א
ט/ד בנין אריאל ח"א עמ' קז {לח"מ}
ט/ד דברי אברהם (שדמי) ח"ד עמ' עב-עג
ט/ד דינא דחיי ח"א דף קלב ע"ב
ט/ד דרך חיים (תשע) פ"א הערה 215-216
ט/ד הגהות חבר בן חיים
ט/ד הגהות מוהר"י קרט עמ' צג
ט/ד הדרת מלך (זילברברג) דף ז ע"ב {בשר בחלב דרבנן מותר בהנאה}
ט/ד המאיר לארץ [אבקת רוכל סי' לח]
ט/ד המשפט העברי עמ' 409
ט/ד הר המלך ח"ח עמ' סב
ט/ד הרמב"ם - שמרנות עמ' 159
ט/ד הרמב"ם (בנדיקט) עמ' לז
ט/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 16
ט/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תמב
ט/ד זרע יצחק (לומברוזו)
ט/ד חוקות הדיינים ח"א עמ' סט
ט/ד חי' כתב סופר
ט/ד חי' רח"א הכהן עמ' נז
ט/ד חלקת מאיר
ט/ד טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' לה, תצז, תצט-תק
ט/ד יד דוד (קרלין) ח"ב דף י
ט/ד יצחק ירנן
ט/ד כבוד הלבנון דף טו ע"א וע"ד, טז ע"א {בישל בחלב מתה או בדם}
ט/ד כל בו ח"ו עמ' שיח
ט/ד כנסת מחקרים - ספרד עמ' 324
ט/ד לבב דוד
ט/ד לשון למודים יו"ד דף ח ע"ג
ט/ד מבוא למשנה תורה עמ' 234
ט/ד מגילת ספר לאוין דף ע ע"ב
ט/ד מוריה גל' קסט עמ' יד
ט/ד מזכרת למשה עמ' צו
ט/ד מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' ריט, רכא
ט/ד מי החג עמ' ע
ט/ד מילי דמרדכי
ט/ד מנחם שלמה סי' קעד
ט/ד מנחת אהרן דף ו ע"ב {חיה ועוף אינן מה"ת}
ט/ד מנחת אליהו ח"ב דף מט ע"ג, נ ע"ב
ט/ד מנחת חינוך ח"א עמ' שנה, ח"ג עמ' ר
ט/ד מעיני התורה ח"א עמ' צא-צב
ט/ד מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סי' ע]
ט/ד מרחשת ח"א סי' ל אות א
ט/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ד משנת חיים חולין סי' עו עמ' רנא
ט/ד נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קצד {לח"מ}
ט/ד נחלת נפתלי דף כא
ט/ד ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' כב
ט/ד סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 153, 166
ט/ד עולת שמואל (לובצר) ח"א דף מו ע"ב
ט/ד פותח יד
ט/ד פסקי אליהו ח"א עמ' מו {בשר עוף בחלב}, מז-מח {בשר חיה}, מט, נא, עב
ט/ד צפנת פענח (גם השמטות דף נח ע"ב)
ט/ד קהלת יעקב (אלבעלי)
ט/ד קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' מב
ט/ד קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קמג
ט/ד רלב"ג שמות פכ"ג תועלת ח עמ' שכו
ט/ד שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים קמא
ט/ד שו"ת מהר"ח אור זרוע (אביטן) סי' קמו הערה 13
ט/ד שו"ת מהרלב"ח סי' פז
ט/ד שו"ת ר"י מילר עמ' קעט, שי, שכד
ט/ד שיח שלמה (קלוגר) עמ' 136
ט/ד שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קעז
ט/ד שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 49
ט/ד שערי שמחה (רפיש) דף כ ע"א
ט/ד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' עה
ט/ד שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף לז ע"ד
ט/ד שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קסב
ט/ד תורה שלמה שמות פכ"ג אות רפא
ט/ד תפארת ציון (ריבקין) סי' ג אות ד עמ' סד {בשר עוף}
ט/ה אהלי יהודה (אמדו)
ט/ה איש על העדה (אלאביץ) עמ' 138
ט/ה אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' כט ד"ה כתב
ט/ה אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 24, 36 {מ"מ}
ט/ה אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 169
ט/ה ארחות חיים ח"ב סי' כה אות עב
ט/ה באר מלך
ט/ה בני שמואל דף ט ע"ג
ט/ה ברור הלכה ביצה ו ע"ב ציון ג
ט/ה חותמי ברכה תשובה עח אות ד {מ"מ}
ט/ה חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קפח
ט/ה טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' לח {פירוש ר"י קאפח}, עז, פב
ט/ה יצחק ירנן
ט/ה כל בו ח"ו עמ' שיח
ט/ה לשון למודים יו"ד דף ח ע"ג
ט/ה מוריה גל' קסט עמ' יד
ט/ה מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' רכה-רכו
ט/ה מרגליות הים סנהדרין סו ע"א אות יט {לח"מ}
ט/ה מרחשת ח"א סי' ל אות א
ט/ה ס' הפרנס עמ' יז
ט/ה ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' כב
ט/ה פרי האדמה ח"ג
ט/ה צרור החיים (חייקא)
ט/ה קהלת יעקב (אלבעלי)
ט/ה שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קכב
ט/ה שמחתי באומרים לי עמ' עד, פה, צ, צג, צה
ט/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קצו
ט/ו אבן ישראל (פישר)
ט/ו אבני חפץ ח"ג עמ' קא
ט/ו אבני ציון ח"א סי' כו אות א {לח"מ}, סי' כז אות ג {לח"מ}, סי' לב אות ב {לח"מ}, סי' נח אות ג {לח"מ}, סי' סה אות ב {לח"מ}, ח"ב סי' כז אות א, ח"ג עמ' קיח, רלג, רעט, רצח, ח"ד עמ' קטו {לח"מ}
ט/ו אגלי טל אופה סי' ג
ט/ו אגרות משה יו"ד ח"א סי' לז
ט/ו אוצמפה"ת ב"מ ו ע"ב הע' 175 {או"ש}
ט/ו אור הישר [שבות יעקב ח"א סי' ס, אור הישר חולין קיד ע"א ד"ה וי"ל דברייתא וד"ה דם שבשלו]
ט/ו אור הלבנה (חילו) עמ' כא-כב
ט/ו אור חדש (מהר"ל) פ"ב הע' 304 {מי חלב וחלב זכר}
ט/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' ריא {חמי טבריה}
ט/ו אוריין תליתאי (תאומים) סי' קז {בישל דם}
ט/ו אידנו עמ' 97
ט/ו אילה שלוחה (הלברשטם) דף ו ע"ג
ט/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 138
ט/ו אמרי איש עמ' צג
ט/ו אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' א ד"ה ועוד יש, סי' ג ד"ה וכן מוכח, ד"ה וראיתי, טריפות סי' יא ד"ה וחלב, נדרים סי' ח ד"ה עוד קשה {לח"מ}, ד"ה אולם קשה
ט/ו אמרי דוד (שליסל) דף עז ע"ד
ט/ו אנצי"ת ע' בשולי גוים הע' 136 {מ"מ}, ע' בשר בחלב הע' 59, 61, 62, 191, 196, 199, 201, 203-205, 237, 240, 270, 273, ע' גבינת גוים הע' 14
ט/ו אסיפת גאונים (תרעא) דף טו ע"ג {לח"מ - לתוס' איסור הנאה לא נחשב איסור מוסיף}
ט/ו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות עב
ט/ו ארץ יהודה
ט/ו באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' רצט, תקמו
ט/ו באר אליעזר
ט/ו באר מלך
ט/ו באר ראי עמ' נ-נא
ט/ו באר שרים (שלזינגר) - שו"ת ח"ב סי' יא אות א
ט/ו בד קודש (דאנון)
ט/ו בדבר מלך חי"א עמ' רפא
ט/ו בדבר מלך חי"ב עמ' ע
ט/ו בדרך המלך עמ' קמז
ט/ו בינה בספרים עמ' ריב
ט/ו בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' קיב-קיג {מעושן}
ט/ו בית זבול ח"ג, קונטרס ונצדק קדש סי' כא {ראב"ד}
ט/ו בית נפתלי (תרנט) סי' ח
ט/ו בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' קב {אין איסור בשר בחלב חל על איסור חלב}
ט/ו בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' שפה {בישל דם בחלב}
ט/ו בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' פא {לח"מ}
ט/ו בציר אליעזר ח"ב דף לד ע"ב-ע"ד
ט/ו ברור הלכה שבת לט ע"א ציון א
ט/ו ברית הלוי השלם [ברית הלוי מערכה ג סי' ז]
ט/ו גבורות אליהו סי' ז
ט/ו גינת אלימלך ח"א עמ' כ {איסור הנאה אינו איסור מוסיף}
ט/ו גינת אלימלך ח"ב עמ' לז-לח, סג-סה, עא {לוקה על בישולו ולא על אכילתו}
ט/ו גינת ורדים (תאומים) עמ' יט, קג, קעז
ט/ו גליונות אבני נזר
ט/ו גן שושנים ח"א עמ' לח
ט/ו גן שושנים ח"ב עמ' רח {מעושן}
ט/ו גנזי ברכה סי' טו אות כ
ט/ו גנזי המלך (תשסח) ח"ג עמ' תלג
ט/ו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תנז
ט/ו דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קנא
ט/ו דור רביעי ח"ב עמ' קיח
ט/ו דינא דחיי ח"א דף קלא ע"ד
ט/ו דעת ותבונה מכשירין עמ' שנג
ט/ו דעת כהן עמ' קלא
ט/ו הגהות מוהר"י קרט עמ' צז
ט/ו היכל מלך דף לו ע"ג
ט/ו המאיר לארץ [פיה"מ לרמב"ם כריתות פ"ג מ"ד, שבות יעקב ח"א סי' ס]
ט/ו הרי יהודה ח"א יו"ד סי' ב, סי' ט אות ה
ט/ו השיב משה (תשעה) סי' לח [ב] אות ד עמ' קלט
ט/ו ויקן יוסף דף עו ע"ג
ט/ו זהב התרומה - חלה עמ' עה {חמי טבריא}
ט/ו זית רענן ח"א עמ' תקנז
ט/ו זכר אברהם יצחק עמ' 60
ט/ו זכרון יהונתן דף כא
ט/ו זכרון יחזקאל עמ' מד {לח"מ - איסור הנאה אינו איסור מוסיף}
ט/ו זכרון שלמה (קליין) עמ' קעד
ט/ו חזו"א יו"ד סי' כב ס"ק א
ט/ו חי' הגר"ח החדש עמ' רה, תצז
ט/ו חי' הגר"י (קנטרוביץ) סי' כה-ב {לח"מ}
ט/ו חי' הגר"י וינוגרד קדשים
ט/ו חי' חתם סופר
ט/ו חי' כתב סופר כאן
ט/ו חי' כתב סופר נזיקין עמ' קנב
ט/ו חי' מהר"י וינוגרד
ט/ו חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' צה, סנהדרין עמ' יט
ט/ו חי' משנה פסחים עמ' קמט {נבילה בחלב}
ט/ו חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רכא {לח"מ}
ט/ו חיי אריה השמטה לסי' כד
ט/ו חיי נפש ח"ו עמ' קכב {לח"מ - איסור הנאה אינו מוסיף}
ט/ו חיים ומלך
ט/ו חלקת מאיר
ט/ו חמודי צבי ויקרא עמ' סג
ט/ו חמודי צבי ח"ב עמ' תא {לח"מ}
ט/ו חמודי צבי מועדים עמ' תנב
ט/ו חמודי צבי מועדים עמ' תנב, תפז {לח"מ}
ט/ו חסדי דוד ח"ו עמ' קע, קעז
ט/ו חקרי הלכות (שומיאץ) דף כג ע"ד, כה ע"ג
ט/ו טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שכג {לח"מ}
ט/ו טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 198
ט/ו טל אורות (טובול) חולין עמ' קלח-קלט, עמ' קמב
ט/ו יבול היובלות עמ' 294
ט/ו יגיעת ערב פסחים עמ' קע {לח"מ}
ט/ו יד דוד (קרלין) ח"ב דף י
ט/ו יד הלוי (לוין) דף עו ע"ג
ט/ו יד הלוי (פלוונא) דף נב ע"ג
ט/ו יד יהודה (אשכנזי) דף מז ע"ב
ט/ו ידיו של משה
ט/ו ימין משה עמ' צה
ט/ו יקב זאב דף ז ע"ג
ט/ו ישועות יעקב מועד עמ' תשטז, נזיקין עמ' שכא, קדשים עמ' קלה, קלח
ט/ו ישורון ח"כ עמ' תקכ {חמי טבריה}, תקכא {מעושן}
ט/ו כבוד הלבנון דף ע ע"א {לח"מ - איסור הנאה אינו איסור מוסיף}
ט/ו כל בו ח"ו עמ' שיט
ט/ו כנה"ג
ט/ו כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קנג
ט/ו כרתי ופלתי סי' סה אות ב, סי' סט אות א, סי' עג אות א, סי' עד אות א, סי' פז אות ו, יג, יז, סי' צא אות ג
ט/ו כתב סופר יו"ד סי' טו ד"ה ואשר {לח"מ ד"ה שאין, חייב שתים}, ד"ה ומצאתי {מי שיבשל משניהם כזית כאחד}
ט/ו כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' א
ט/ו כתר נהורא עמ' קא
ט/ו לב בנים עמ' קטז
ט/ו לב דוד (פלדמן) עמ' צא {מבשל נבילה בחלב}
ט/ו לב מבין
ט/ו לב שלם [חזון נחום דף רכב ע"א, פרי תואר סי' פז ס"ק יד]
ט/ו לבב דוד
ט/ו לבושי מרדכי יו"ד עמ' לא
ט/ו להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' כא, ח"ז עמ' צג
ט/ו להורות נתן מועדים ח"ב עמ' עב
ט/ו לחם אבירים
ט/ו ללמוד על הכלל עמ' מה {לח"מ}, מו, קכז {לח"מ}
ט/ו למודי ה' דף מא ע"ב {חלב בחלב}
ט/ו לקוטי סופר ח"א דף כח ע"ג, עד ע"א {לח"מ}
ט/ו לקוטי שלמה (תרנד)
ט/ו לשון למודים יו"ד דף ד ע"ב, ח ע"ב, יא ע"ב
ט/ו מאור ישראל
ט/ו מאור מרדכי בב"ח ותערובות סי' ל סעיף א, סי' לב סעיף ג עמ' עח
ט/ו מאיר עיני חכמים ח"א דף סו ע"א
ט/ו מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף יט ע"א {חמי טבריה}
ט/ו מגד יהודה ח"א סי' קסו אות ג
ט/ו מגילת ספר לאוין דף סה ע"ב, סט ע"ב, ע ע"א
ט/ו מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קסה {לח"מ}
ט/ו מועדים וזמנים ח"ח סי' רב
ט/ו מוריה גל' קג עמ' יז {אין איסור בב"ח בנבילה}, גל' קסט עמ' יד
ט/ו מזכרת למשה עמ' צט-ק {חלב מתה}
ט/ו מזכרת עמ' 234 {מעושן}
ט/ו מטה אפרים
ט/ו מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' ריז
ט/ו מי באר (אופנהיימר) דף כ ע"ג, כב ע"ג
ט/ו מלואי אבן - שו"ת עמ' סה {לח"מ}
ט/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף טו ע"ד, טז ע"א
ט/ו מנחת אשר פסחים עמ' קלו
ט/ו מנחת בצלאל עמ' קכב
ט/ו מנחת חינוך ח"א עמ' מה, שנו
ט/ו מנחת יצחק (שטרק) דף יג ע"א {לח"מ - איסור הנאה אינו מוסיף}
ט/ו מנחת כהן (כץ) ח"ב דף טז ע"א {לח"מ}
ט/ו מעדני שמואל עמ' לד
ט/ו מעיני המים
ט/ו מעיני התורה ח"א עמ' פח, צב, צז
ט/ו מעיני מים מקואות עמ' שיג
ט/ו מפתח הבאורים [דרוש וחידוש מערכה ז]
ט/ו מראות ישרים יבמות סי' כח עמ' קמו, סי' כט עמ' קמח
ט/ו מרגליות הים סנהדרין סד ע"ב אות ז {לח"מ}
ט/ו מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' כח אות ג {מעושן ומבושל בחמי טבריה - השוואה לשבת}
ט/ו משברי ים אחע"א עמ' קצג, רעב
ט/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תלט
ט/ו משנה הלכות ח"ג סי' קטו, קיז-קיט
ט/ו משנה הלכות ח"ג סי' קעג {לח"מ}
ט/ו משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קפ {טורי אבן}
ט/ו משנת חיים חולין סי' עה עמ' רמט, סי' עט עמ' רסג
ט/ו משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' צ
ט/ו משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' טז {מ"מ}
ט/ו משנת יעקב כאן (עמ' ריג-רטו)
ט/ו משרת משה (נבר)
ט/ו נדרי זריזין ח"ב עמ' רצב {לח"מ}
ט/ו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קצג
ט/ו נועם חכ"ג עמ' מט {מ"מ - פטור אבל אסור}, רכב
ט/ו נחל איתן
ט/ו נחלת צבי (כהנא) עמ' קנז
ט/ו נחלת שמואל דף מח ע"ג, מט ע"ב
ט/ו ניצוצי אש עמ' תרה
ט/ו נרות אהרן
ט/ו נשמת כל חי ח"א דף ל ע"ב
ט/ו נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' נה ס"ק ד, סי' נו
ט/ו ס' הפרנס עמ' תח
ט/ו ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' כב
ט/ו עטרת טוביה
ט/ו עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קסו {לח"מ - איסור הנאה לא נחשב מוסיף}
ט/ו עץ החיים (קלוגר) עמ' שעז {לח"מ}
ט/ו פאר הלכה פסחים עמ' ריד
ט/ו פורת יוסף (שלופר) דף סה ע"ד
ט/ו פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' כד {לח"מ}, כה
ט/ו פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קלד-קלה {לח"מ}
ט/ו פני משה (בנבנשתי) (מאזוז) דף סג ע"ג
ט/ו פסקי אליהו ח"א עמ' מ, מג
ט/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תקלא, שמות עמ' תרצה
ט/ו פרי אברהם פסחים סי' ח אות ד {לח"מ}
ט/ו צפנת פענח
ט/ו צרור החיים (חייקא)
ט/ו צרור החיים (קליין) דף לו ע"א {לח"מ - איסור הנאה אינו איסור מוסיף אם לא לוקים}
ט/ו קהלות יעקב כריתות סי' ה, חולין סי' יט {לח"מ}
ט/ו קהלת יעקב (אלבעלי)
ט/ו קובץ הערות (תשסג) סי' לב אות ב
ט/ו קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שמט
ט/ו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' סח, רפד
ט/ו קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' רנה
ט/ו קרבן ציון עמ' ש {לח"מ}
ט/ו שארית כלב עמ' קכב {חלב בחלב}
ט/ו שדה יצחק עמ' עח
ט/ו שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרח
ט/ו שו"ת הרמ"ע השלם עמ' רעג
ט/ו שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תשצד {לח"מ}
ט/ו שו"ת ר"י מילר עמ' לו-לז
ט/ו שושן עדות דף קכו ע"ג
ט/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' קח
ט/ו שיירי כנה"ג [רמ"ע מפאנו סי' קכג]
ט/ו שלמי יוסף שבת ח"א עמ' שסז-שסח, שעו-שעט, שצב, שצה
ט/ו שלמי שמעון (תשמו) עמ' פד
ט/ו שמן המור ח"א דף יז ע"ב
ט/ו שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קפה
ט/ו שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קיז
ט/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תלד
ט/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תצא
ט/ו שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תפד
ט/ו שער המלך ח"א עמ' ט, טעם המלך ח"ב עמ' כח
ט/ו שערי טהר ח"ה שער א סי' ג אות כג
ט/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 253
ט/ו שערי ציון (כהן, תרצח) דף א ע"ד {לח"מ}, לד ע"ד, מו ע"א, נ ע"ד {שלשתם - לח"מ שאיסור הנאה אינו מוסיף}
ט/ו שערי שמחה (רפיש) דף כג ע"ג
ט/ו שערי שמחה (רפיש) דף כה ע"ב {איסור בב"ח לא חל על איסור נבילה}
ט/ו תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' ד אות ג, סי' יג אות א
ט/ו תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' ח-א, סי' ח-יב
ט/ו תורה שלמה שמות פכ"ג אות רפד, רפט
ט/ו תורת המלאכות ח"ב עמ' יב אות ט, עמ' לד אות כח
ט/ו תורת יצחק ח"א עמ' פב
ט/ו תורת מלאכת המבשל עמ' רלז, רמ, רכמה {מעושן ומבושל בחמי טבריה}
ט/ו תחומין ח"א עמ' 86
ט/ו תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' שמב
ט/ו תפארת ציון (ריבקין) סי' א אות נה
ט/ז אבני ציון ח"ב סי' כו אות א, ח"ג עמ' רסו, רצח
ט/ז אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קנד, יו"ד ח"א סי' לז
ט/ז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות עב
ט/ז באר מלך
ט/ז בדבר מלך ח"ה עמ' קצה
ט/ז בינת דניאל ח"א עמ' כט
ט/ז בית אהרן וישראל גל' נ עמ' מב {לח"מ}, גל' עב עמ' לט {מ"מ - עור}
ט/ז ברור הלכה ביצה ז ע"א ציון ב
ט/ז ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יט
ט/ז גור אריה (צרמון)
ט/ז גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' טז-יז
ט/ז דבר יהושע ח"ה יו"ד סי' ד
ט/ז הגהות אליעזר דף ס ע"ב {מ"מ} [צ"ל שליא פירשא בעלמא הוא, ועי' בגמרא]
ט/ז וזאת ליהודה (זלצר) עמ' נו
ט/ז חבורי טהרה עמ' רנו
ט/ז חסדי דוד ח"ו עמ' קעז-קעח
ט/ז ידבר שלום ח"ב עמ' קו
ט/ז ידיו של משה
ט/ז כל בו ח"ו עמ' שכ
ט/ז לשון למודים יו"ד דף ח ע"ד
ט/ז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קנו
ט/ז מנחת חינוך ח"א עמ' נא
ט/ז מראה כהן זבחים עמ' קכ {המבשל שליא}
ט/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' קח עמ' 344
ט/ז נחל איתן
ט/ז פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקצז
ט/ז קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' נו, עו
ט/ז קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רג
ט/ז קרית מלך
ט/ז שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' נג, נה
ט/ז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' טז, רכח
ט/ז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף צט ע"ב {מ"מ}
ט/ז תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' יג אות א
ט/ח אבקת רוכל עמ' תשמד
ט/ח אהל יששכר סי' קכ
ט/ח אהלי יהודה (אמדו)
ט/ח אור גדול סי' ס דף קמט ע"א, סי' סא דף קנח ע"א-ע"ב {לח"מ}
ט/ח אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' לו גדר ד {או"ש}
ט/ח אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 310, 315
ט/ח ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 212-213, סי' כה אות טז
ט/ח באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' צז
ט/ח באר מלך
ט/ח באר שרים (שלזינגר) - שו"ת ח"ב סי' עה בשאלה {או"ש}
ט/ח בד קודש (דאנון)
ט/ח בית אהרן וישראל גל' טז עמ' מט-נ {מ"מ}
ט/ח בית מאיר עמ' עד
ט/ח בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' קכח
ט/ח ברכת אברהם (תשנד) עמ' קנא
ט/ח דרך ישראל חולין סי' כא ס"ק יז
ט/ח הגהות חבר בן חיים
ט/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 208
ט/ח ודברת בם עמ' תקעט {הגהמ"י}
ט/ח חוף ימים ח"ג סי' כד אות יא
ט/ח חותמי ברכה תשובה עח אות ד
ט/ח חזו"א יו"ד סי' טז ס"ק ב
ט/ח חי' בר נחמני דף יד ע"ב-ע"ג, ע ע"א {טועם}
ט/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין קח ע"ב]
ט/ח חי' כתב סופר קדשים עמ' רמב, רנח {לח"מ}
ט/ח חסדי דוד ח"ו עמ' קעב-קעג
ט/ח טהרת הבית ח"א עמ' רסה
ט/ח יד הלוי (פלוונא) דף עו ע"א
ט/ח יפה נוף עמ' פד
ט/ח ישועות יעקב קדשים עמ' רפה
ט/ח כל בו ח"ו עמ' שמ
ט/ח כרתי ופלתי סי' צב אות ה {לח"מ}, ז {מ"מ}
ט/ח כתב משה ח"א סי' מב עמ' קמז
ט/ח לב שלם [עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ז ע"ב]
ט/ח מהרי"ט אלגזי פ"א אות ב או"ק ו
ט/ח מטה אפרים
ט/ח מעיני מים מקואות עמ' יא
ט/ח מראה הפנים נזיר דף לא
ט/ח משנת יעקב
ט/ח משנת שמחה
ט/ח משרת משה (נבר)
ט/ח מתת מלך
ט/ח נזר הקדש (קפלן)
ט/ח עמודי שלמה ח"ב עמ' קעח {הגהמ"י}
ט/ח פסקי אליהו ח"א עמ' מב {בשר מנבילה בחלב - חנ"נ}
ט/ח פרחי כהונה (קצבורג) עמ' רנד {טועם את הקדירה - מדוע לא טועם את הבשר}
ט/ח צפנת פענח
ט/ח קהל יהודה - חי' השו"ע דף ח ע"א, חי' חולין דף נז ע"ב {מ"מ}
ט/ח קהלת יעקב (אלבעלי)
ט/ח שבט סופר (תשמו) עמ' רמא
ט/ח שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקיד
ט/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 261
ט/ח שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קי ע"ג, קיא ע"ג
ט/ח תורה שלמה שמות פכ"ג אות רעב
ט/ח תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 14
ט/ט אבני ציון ח"ב סי' לה אות ג-ה
ט/ט אבקת רוכל עמ' תשמד
ט/ט אדרת המלך עמ' צט-ק {ראב"ד בענין חנ"נ}
ט/ט אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ז הע' 25 {ר"ח הלוי}
ט/ט אור פני יהושע עמ' עב
ט/ט אור שמח
ט/ט אמרי שמואל ח"א דף י ע"ג
ט/ט ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 212-213, סי' כה אות טז
ט/ט באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' קכו {ר"ח הלוי}
ט/ט באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' קסא {ר"ח הלוי}
ט/ט באר מלך
ט/ט בית אהרן וישראל גל' מט עמ' ל-לא
ט/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תסא {חי' הר"ח}
ט/ט בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תקג {ר"ח הלוי}
ט/ט בית שערים ח"ג סי' לא {ראב"ד}
ט/ט בית שערים יו"ד סי' קנב
ט/ט בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' קכח
ט/ט ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' מא {הגהמ"י אות ג}
ט/ט בשמים ראש סי' כט
ט/ט דברי רננה עמ' קעא {הגהמ"י}
ט/ט דור רביעי ח"א סי' ג אות ד, סי' ד אות א
ט/ט דרך ישראל חולין סי' כא ס"ק יז
ט/ט הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קנה
ט/ט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' קלה
ט/ט וישאל שאול יו"ד סי' ו
ט/ט זכר יצחק (תשן) עמ' טז
ט/ט זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' תיז
ט/ט זכרון שלמה (קליין) עמ' רל {ראב"ד}
ט/ט חי' בר נחמני דף יד ע"ג {רמב"ם}, מז ע"ד {הגהמ"י אות ו}
ט/ט חי' כתב סופר קדשים עמ' רד, רלט
ט/ט חי' ר' חיים הלוי דף לג
ט/ט חסדי דוד ח"ו עמ' קעב-קעג
ט/ט יד המלך (לנדא)
ט/ט ידיו של משה
ט/ט ישועות יעקב קדשים עמ' רפז, רפח {ראב"ד}
ט/ט כל בו ח"ו עמ' שמא
ט/ט כרתי ופלתי סי' צב אות ה, ט {ראב"ד}
ט/ט לבושי מרדכי יו"ד עמ' ריח
ט/ט מאור יעקב דף נ ע"ג
ט/ט מטה מנשה עמ' מו
ט/ט מכתב סופר
ט/ט מלאכת שמואל עמ' קעו {או"ש}
ט/ט משאת המלך (אדרי)
ט/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שפט
ט/ט משנת אליעזר (קונשטט) עמ' סז {ר"ח הלוי}
ט/ט נתיבות מאיר יו"ד סי' קיב ס"ק ג
ט/ט עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קמא ע"ד
ט/ט פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' יג {לח"מ}
ט/ט קהלת יעקב (אלבעלי)
ט/ט שולי המעיל מעילה אות קצד {ר"ח הלוי}
ט/ט שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' עח {ר"ח הלוי}
ט/ט שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קעח, ריא {ר"ח הלוי}, ריד {ר"ח הלוי}, רטו, רלז {או"ש}, רע {ר"ח הלוי}, רפד-רפה, שד {או"ש}
ט/ט תבואות שמש דף יד ע"א
ט/ט תפארת אהרן עמ' קז-קח, קיא
ט/ט תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' קמח
ט/י אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' קלד
ט/י אבקת רוכל עמ' תשמד
ט/י אהל משה (וינברג) דף סז ע"ג {טיפת חלב שנפלה בין החתיכות}
ט/י אהלי יהודה (אמדו)
ט/י אור גדול דף קנז ע"ד {ראב"ד}
ט/י אור דוד עמ' כו
ט/י אמרי יהודה (רוזנר) כלל ה {ראב"ד}
ט/י אמרי יהודה (רוזנר) כלל ה {ראב"ד}, דף נו ע"ד
ט/י ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 212-213, סי' כה אות טז
ט/י אשי ישראל (ברודא) פרשת משפטים דף מח ע"א
ט/י באר מלך
ט/י בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' קכח-קכט
ט/י בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' כ {לח"מ - איסור הנאה אינו מוסיף}
ט/י ברית אברהם (פיעטרקוב) יו"ד סי' לו
ט/י דברי אהרן עמ' נו-נז {ראב"ד}
ט/י דברי יציב חו"מ עמ' מד {גוי שיטעם}
ט/י דברי תורה (תאומים) דף י ע"ב {נוער}
ט/י דור רביעי ח"ב עמ' פא
ט/י דרך ישראל חולין סי' כא ס"ק יז
ט/י הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קנה-קנח {ניער או כיסה}
ט/י ויגד יעקב (תשסח) עמ' תשיט {ראב"ד}
ט/י זכר ליעקב עמ' יא
ט/י זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' תיז, תכז
ט/י זכרון יהודה (מונק) דף עו ע"א-ע"ד {ראב"ד ולח"מ}
ט/י זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' צח
ט/י חוקי חיים (גאגין) דף קז ע"ב
ט/י חזו"א יו"ד סי' כ ס"ק ד, ו, ח
ט/י חזו"א על הרמב"ם
ט/י חי' כתב סופר קדשים עמ' רמג, רנא, רנח, רסד, רע
ט/י חסדי דוד ח"ו עמ' קעב-קעג
ט/י יד הלוי (פלוונא) דף עו ע"א
ט/י יד המלך (לנדא)
ט/י יצחק ירנן
ט/י יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שלג-שלד
ט/י כל בו ח"ו עמ' שמב
ט/י כרתי ופלתי סי' קה אות יא {מ"מ}
ט/י כתב משה ח"א סי' מג עמ' קנ {מ"מ}
ט/י כתב סופר או"ח דף קז ע"ג {לח"מ}
ט/י כתב סופר יו"ד סי' נג ד"ה ומה {כ"מ - וא"כ לא אמרינן מיגו}, ד"ה ומצאנו {ואינו לוקה על אכילתו משום בשר}, ד"ה ואתי שפיר
ט/י לב אריה (בראד) חולין קט ע"א
ט/י לבושי מרדכי יו"ד עמ' נח
ט/י לשון למודים יו"ד דף כב ע"ד {ראב"ד}
ט/י מאור יעקב דף נ ע"ג
ט/י מאור מרדכי בב"ח ותערובות סי' ח סעיף א עמ' יב, סי' טו עמ' לב
ט/י מנוחת אשר ח"א דף סד ע"ד, סה ע"ב {חנ"נ}
ט/י מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סי' כג]
ט/י מראה איש ח"ב עמ' עח
ט/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/י נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' קנה
ט/י עולת ראיה (וייס) עמ' צא
ט/י פרי השדה ח"א סי' לו {מ"מ - בספק על איזה חתיכה נפלה לא אומרים חנ"נ}
ט/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רנו ע"א
ט/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קפ ע"ב
ט/י קרית מלך
ט/י שארית כלב עמ' קל
ט/י שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רז
ט/י שערי שמחה (רפיש) דף כט ע"א
ט/י שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קג ע"ב-ע"ג, קי ע"ב, קיא ע"א, קיג ע"ב
ט/י תבואות שמש דף סז ע"א
ט/י תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' ז אות ד
ט/י תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 18 משמרת הבית {ראב"ד}
ט/י תפארת אהרן עמ' קיב
ט/י תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' קמו {ראב"ד}, קמח
ט/י תשובה מיראה (תשסו) עמ' ח {כ"מ}
ט/י תשורת שי מהדו"ק סי' שנא
ט/יא אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רנה, יו"ד ח"א סי' מג ענף ה
ט/יא אהלי יהודה (אמדו)
ט/יא באר מלך
ט/יא בית שערים יו"ד סי' קטו
ט/יא בשמים ראש סי' כט
ט/יא טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קכ
ט/יא יצחק ירנן
ט/יא כתב משה ח"א סי' מה עמ' קנה
ט/יא לב שלם [פרי תואר סי' צ ס"ק א, אש דת - מוצל מאש סי' יט דף יד ע"ג]
ט/יא מאיר עיני חכמים ח"א דף לו ע"ג {כ"מ}
ט/יא מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' לה {כ"מ}
ט/יא משנת יעקב כאן
ט/יא משנת יעקב עבודה עמ' קפב
ט/יא משנת יעקב קרבנות עמ' רטז
ט/יא עטרת יהושע ח"א עמ' לה
ט/יא קרבן אשר עמ' ריב
ט/יא שפת אמת על התלמוד ח"א דף קטו ע"ד
ט/יב אבן הספיר עמ' סא
ט/יב אהלי יהודה (אמדו)
ט/יב אור תורה (שוורץ) ח"א סי' סא
ט/יב אפיקי מגינים פסחים סי' לא
ט/יב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות יג, עח
ט/יב באר מלך
ט/יב גליוני הגר"ש עמ' ע {לח"מ} [עי' מ"מ הל' שכירות פ"ח ה"ד]
ט/יב גן שושנים ח"ב עמ' קנז {ראב"ד}
ט/יב דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 141-140
ט/יב הגהות אליעזר דף ס ע"ב {הגהמ"י}
ט/יב הגהות חבר בן חיים
ט/יב הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קעה
ט/יב זכרון בנימין ח"א עמ' לד
ט/יב חי' ר"י מנרבונה עמ' קטו
ט/יב חלקת מאיר
ט/יב ידיו של משה
ט/יב יצחק ירנן
ט/יב כל בו ח"ו עמ' שכב
ט/יב כרתי ופלתי סי' צ אות א-ב
ט/יב לבושי מרדכי יו"ד עמ' תקג
ט/יב לחם אבירים
ט/יב מגילת ספר לאוין דף עב ע"ד
ט/יב מעיל שמואל (פלורנטין) [שו"ת מהר"א ששון סי' קנט]
ט/יב עולת שמואל (לובצר) ח"א דף יב ע"א
ט/יב קהלת יעקב (אלבעלי)
ט/יב תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' ט אות ו
ט/יב תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' ח-טז
ט/יב תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 175
ט/יג אבן הספיר עמ' סא
ט/יג אהלי יהודה (אמדו)
ט/יג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות יג
ט/יג ארץ יהודה
ט/יג באר מלך
ט/יג דעת מרדכי ח"א דף קג ע"ד {יד המלך}
ט/יג הגהות חבר בן חיים
ט/יג טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' {הגהמ"י דפוס קושטא}
ט/יג יצחק ירנן
ט/יג כל בו ח"ו עמ' שכד
ט/יג כפתור ופרח (תשו) דף כח ע"ב
ט/יג כרתי ופלתי סי' צ אות ה {מ"מ}
ט/יג כתב משה ח"א סי' נ עמ' קעד
ט/יג לבב דוד
ט/יג ס' התדיר עמ' שיב
ט/יג עין יהודה עמ' פח {יד המלך}
ט/יג קהל יהודה - חי' השו"ע דף ו ע"ג {מ"מ}
ט/יג תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' ט אות ו
ט/יג תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' ח-טז
ט/יד באר מלך
ט/יד בית יעקב (בירב)
ט/יד דליית הכרם עמ' תתתיד {מן הבשר}
ט/יד חמודי צבי מועדים עמ' תסא {כ"מ}
ט/יד כל בו ח"ו עמ' שלג
ט/יד לב שלם [מגילת ספר לאוין דף סו ע"ד, מהרש"ך ח"ב דף קסה ע"א]
ט/יד משיב מלחמה ח"ב עמ' שעו, שעח
ט/יד פנים חדשות [מהרש"ך ח"ב רכו]
ט/יד שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שצג
ט/יד תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' ח-טז
ט/טו אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' ק
ט/טו אגרות משה או"ח ח"א סי' קמז ענף ג-ד
ט/טו אור הישר [מפרשים לעיל פ"ד הי"ט]
ט/טו אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 280
ט/טו באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' תקנז
ט/טו באר מלך
ט/טו בית יעקב (בירב)
ט/טו בית שערים יו"ד סי' קנז
ט/טו בנין הלכה עמ' פד
ט/טו ברור הלכה ב"מ נה ע"א ציון א {צ"פ}
ט/טו חסדי דוד ח"ו עמ' קפב, קפה
ט/טו טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קי-קיא
ט/טו יפה נוף עמ' פג
ט/טו כל בו ח"ו עמ' שלד
ט/טו לבושי מרדכי יו"ד עמ' שנח
ט/טו לשון למודים יו"ד דף ט ע"א וע"ג
ט/טו מי טהרה עמ' רכב {קיבה שבישלה בחלבה}
ט/טו מרגליות הים סנהדרין טו ע"א אות ה {צ"פ}
ט/טו משנה הלכות ח"ז סי' ז דף ז ע"ד, ח ע"ג, ט ע"א {חלב הקיבה - פירשא בעלמא}
ט/טו ענפי ארז (זי') דף קכא ע"ד {צ"פ}
ט/טו פסקי אליהו ח"א עמ' לז {קיבה שנתבשלה בחלבה}, לח-לט
ט/טו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שעג, שעח-שעט {צ"פ}
ט/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קצז
ט/טז אהלי יהודה (אמדו)
ט/טז אמרי איש עמ' צא
ט/טז אנצי"ת ע' בשר הע' 150, ע' בשר בחלב הע' 212, 319, 321, ע' גבינת גוים הע' 14, 18, 36
ט/טז אנצי"ת ע' דבר המעמיד הע' 7 {רדב"ז}, 20 {רדב"ז}, 23, 26, 27
ט/טז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סח
ט/טז באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' תקנה
ט/טז באר מלך
ט/טז בית יעקב (בירב)
ט/טז בנין יחזקאל, פתיחה להל' פסח ח"ב ס"ק סב
ט/טז בעקבי הצאן עמ' קנג
ט/טז גליוני הגר"ש עמ' ע {לח"מ} [למעלה בפ"ג אין השגה זו אלא כאן]
ט/טז דברי אור ח"ד עמ' רכז
ט/טז דברי דוד (מילדולה) דף ריז ע"ג
ט/טז הכתב והקבלה דשמות פל"ד פסוק כו {נבילה בחלב}
ט/טז הר המלך ח"ח עמ' סג
ט/טז זכרון צבי מנחם דף יב ע"א {אסור להעמיד בעור כשר}
ט/טז חי' חתם סופר
ט/טז חי' כתב סופר נזיקין עמ' קנ
ט/טז טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קצ
ט/טז ישועות יעקב מועד עמ' תקפו
ט/טז ישועת משה עמ' רה
ט/טז כל בו ח"ו עמ' שלה
ט/טז כרתי ופלתי סי' צב אות ב
ט/טז כתב משה ח"א סי' מא עמ' קמד
ט/טז לב שלם [מהרש"ך ח"ב דף קנט ע"ד]
ט/טז לחם אבירים
ט/טז לשון למודים יו"ד דף יב ע"ג
ט/טז מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' לד אות ב
ט/טז מוריה גל' קעא עמ' יז
ט/טז מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"ג אות ב
ט/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/טז משיב מלחמה ח"ב עמ' שעו
ט/טז משכן בצלאל ח"א סי' מג
ט/טז משנת יעקב
ט/טז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קלח
ט/טז עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שצו
ט/טז פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' נג
ט/טז פנים חדשות [מהרש"ך ח"ב ריז] {ראב"ד}
ט/טז קרבן אשר עמ' רצז
ט/טז ר"י ששפורטש עמ' 318
ט/טז שארית נתן בנימין עמ' מט
ט/טז שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שפא
ט/טז שמחתי באומרים לי עמ' קט
ט/טז שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קעו
ט/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 260
ט/טז שערי שמחה (רפיש) דף יט ע"ג, כז ע"ד, לב ע"ב
ט/יז אהל יצחק (גם במהדו"ב, אחרי חי' הרמב"ם, דף א ע"ב)
ט/יז אהל משה (וינברג) קונטרס הלך דבש דף ט ע"ב {תתאה גבר}
ט/יז אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קכא
ט/יז אמרי איש עמ' צ-צא
ט/יז אמרי יושר בכורות דף נג ע"א
ט/יז אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 525
ט/יז אפיקי מגינים פסחים סי' סד
ט/יז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות מו
ט/יז אשר למלך
ט/יז באר מלך
ט/יז בדרך המלך עמ' קמט
ט/יז בית יעקב (בירב)
ט/יז בני יוסף (טנוג'י) דף לא ע"א
ט/יז ברור הלכה פסחים עו ע"א ציון א
ט/יז גליוני הגר"ש עמ' ע {ראב"ד} [מ"מ הל' נחלות פ"א ה"ט - "הקושיא ראויה"]
ט/יז דברי תורה (תאומים) דף א ע"ג
ט/יז הר המלך ח"ח עמ' רמה-רמז
ט/יז חי' מהרי"א הכהן עמ' קפט
ט/יז חי' ר"י נחמיה סי' קמו אות ז
ט/יז טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' לג
ט/יז ידיו של משה
ט/יז ימי שלמה
ט/יז יצחק ירנן
ט/יז כל בו ח"ו עמ' שמח
ט/יז כתב משה ח"א סי' מא
ט/יז לבב דוד
ט/יז לחם אבירים
ט/יז לשון למודים יו"ד דף כ ע"א, כב ע"ד
ט/יז מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פו
ט/יז מעין נצח ח"ב סי' פו {מרכה"מ}
ט/יז מעיני המים
ט/יז מעשי למלך ח"ב דף קנ ע"ב
ט/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יז משנת יעקב
ט/יז נרות אהרן
ט/יז ס' השלחן עמ' שעג
ט/יז עטרת טוביה
ט/יז פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רח {לח"מ}, רי
ט/יז פרי החג דף נב ע"ד {חם לתוך צונן}
ט/יז קרית מלך
ט/יז רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ח הי"ג
ט/יז תבונה (קרש')
ט/יז תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' ז אות ב-ג
ט/יח אבקת רוכל עמ' תשלד
ט/יח באר מלך
ט/יח בית יעקב (בירב)
ט/יח בר ריב"א עמ' קלז
ט/יח דליית הכרם עמ' תתתיד {ראב"ד - לפיכך}
ט/יח הר המלך ח"ח עמ' סג
ט/יח חק נתן דף רכד ע"ד
ט/יח ידיו של משה
ט/יח כל בו ח"ו עמ' שמט
ט/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יח משנת יעקב
ט/יח נרות אהרן
ט/יח נתיבות אדם ח"א עמ' נז
ט/יח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' תז {לח"מ}
ט/יח שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רכח
ט/יח תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' ח אות א
ט/יח תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 6
ט/יט אור שמח
ט/יט באר מלך
ט/יט בינת אמת עמ' עח
ט/יט בית יעקב (בירב)
ט/יט הר המלך ח"ה עמ' סא
ט/יט כל בו ח"ו עמ' שנא
ט/יט כתב משה ח"א סי' מא עמ' קמה
ט/יט לחם אבירים
ט/כ אהלי יהודה (אמדו)
ט/כ אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' לט
ט/כ אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 444, 448, 449, 452
ט/כ אנצי"ת ע' גזרה לגזרה הע' 66 {לח"מ}
ט/כ באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' שלא
ט/כ באר מלך
ט/כ בית יעקב (בירב)
ט/כ דברי תורה (תאומים) דף י ע"ג
ט/כ דינא דחיי ח"א דף קלג ע"ד, קלד ע"א
ט/כ זכור לאברהם (אביגדור)
ט/כ חדושים ובאורים (שני') ח"א עמ' קפז
ט/כ חזון יחזקאל חולין פ"ח ה"א {לח"מ}
ט/כ חלקת יואב מהדו"ת סי' י
ט/כ טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' לג
ט/כ ידיו של משה
ט/כ כל בו ח"ו עמ' שנג
ט/כ כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקיט
ט/כ כרתי ופלתי סי' פח אות א
ט/כ כתב משה ח"א סי' מא עמ' קמו
ט/כ מחנה יוסף שבת עמ' ע
ט/כ מלאכת מחשבת עמ' צד
ט/כ מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' קסה
ט/כ מנחת אליהו ח"ב דף נ ע"ב
ט/כ מעיני המים
ט/כ מעיני התורה ח"א עמ' לח, קב
ט/כ מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' כח אות ד {גזירה}
ט/כ נרות אהרן
ט/כ ס' השלחן עמ' שעד
ט/כ עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שנח
ט/כ שו"ת ר"י מילר עמ' קעט, שז, שכד
ט/כ שושן עדות דף קלו ע"ד
ט/כ תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' ג אות ג, סי' יד אות ג
ט/כ תורה מציון שנה ב חוב' ד סי' יג דף יד ע"ב {העלאה - גזירה לגזירה}
ט/כא אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 456, 457
ט/כא באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' כב {או"ש}
ט/כא באר מלך
ט/כא בית יעקב (בירב)
ט/כא הגהות חבר בן חיים
ט/כא יד המלך (פלומבו)
ט/כא ידיו של משה
ט/כא כל בו ח"ו עמ' שנג
ט/כא לחם אבירים
ט/כא מסורה ח"ו עמ' מה
ט/כא ס' השלחן עמ' שעד
ט/כא עולת ראיה (וייס) עמ' פט
ט/כא שו"ת מהרלב"ח סי' לא
ט/כא תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' יד אות ג
ט/כב אהלי יהודה (אמדו)
ט/כב אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 472, 474, 475, 477, 480, 484, 488
ט/כב אפיקי מגינים פסחים סי' לא
ט/כב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות עו {שינה צורת הפת}
ט/כב באר מלך
ט/כב בית יעקב (בירב)
ט/כב ברור הלכה פסחים, גליון רצ"י דף לו
ט/כב טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' לג
ט/כב ידיו של משה
ט/כב כל בו ח"ו עמ' שנד
ט/כב לחם אבירים
ט/כב מאור ישראל
ט/כב מאורות הדף היומי ח"ה עמ' רנה
ט/כב משאת המלך (אדרי)
ט/כב משנה הלכות ח"י סי' קיא
ט/כב נועם ח"ג עמ' קמט-קנג
ט/כב עמודי שלמה ח"א עמ' שטז
ט/כב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' קכג
ט/כב שו"ת ר"י מילר עמ' רג, ש
ט/כב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 261
ט/כג אבני ציון ח"ג עמ' ל
ט/כג אדרת אליהו (ראם) עמ' לג
ט/כג אהלי יהודה (אמדו)
ט/כג אמונת יהושע עמ' תתלא
ט/כג אמת ליעקב מועד עמ' רפט
ט/כג אפיקי מגינים פסחים סי' לא
ט/כג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ס עמ' 320, אות עה, עז
ט/כג באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' תנד
ט/כג באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' רמ
ט/כג באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רפא
ט/כג באר מלך
ט/כג בד קודש (דאנון)
ט/כג בדרך המלך עמ' קנא
ט/כג בזך לבונה עמ' קז
ט/כג בית המדרש
ט/כג בית יעקב (בירב)
ט/כג ברור הלכה ע"ז סו ע"ב ציון ב פסקה א
ט/כג ברור הלכה פסחים עו ע"ב ציון ה
ט/כג גליונות אבני נזר {לח"מ}
ט/כג דרך ישראל חולין סי' כד ס"ק ו
ט/כג דרך ישרה ח"א עמ' פב
ט/כג הגהות חבר בן חיים
ט/כג הד משה עמ' 17
ט/כג הרי יהודה ח"א יו"ד סי' יא אות ח
ט/כג זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' תלב
ט/כג חי' כתב סופר נזיקין עמ' קסז
ט/כג חי' כתב סופר שבת עמ' קיא
ט/כג טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' שה-שז, שלט
ט/כג יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קכב
ט/כג ידיו של משה
ט/כג כל בו ח"ו עמ' שנה
ט/כג לחם אבירים
ט/כג מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"א פי"א אות ט
ט/כג מעדני מלך ח"א עמ' רפב-רפו
ט/כג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ט/כג מקראי קדש (תשנג) עמ' תב
ט/כג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' ת
ט/כג סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קמט
ט/כג עולת חודש ח"ג מאמר רד
ט/כג פתח דבריך עמ' מו
ט/כג קהלת יעקב (אלבעלי)
ט/כג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קעג
ט/כג שופריה דיעקב (מערך) דף כה
ט/כג שם יוסף (מועטי) ח"ב דף צ ע"א
ט/כג שם משמעון (פולק) ח"א דף פד
ט/כג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 261
ט/כג תולדות יצחק (שור) דף יח ע"ב
ט/כג תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 171
ט/כג תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קד
ט/כג תשורת שי מהדו"ק סי' שצג
ט/כד אור הישר [מ"מ לעיל פ"ו ה"כ]
ט/כד אנצי"ת ע' דבר חריף הע' 45
ט/כד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ס עמ' 320
ט/כד באר מלך
ט/כד בית יעקב (בירב)
ט/כד ברור הלכה ע"ז לט ע"א ציון ד פסקה ג
ט/כד דרך ישראל חולין סי' כד ס"ק ו
ט/כד זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' תל
ט/כד כל בו ח"ו עמ' שנז
ט/כד לחם אבירים
ט/כד מטה יחיאל סי' ג ס"ק ג {כ"מ}
ט/כד פרי האדמה ח"ד
ט/כה אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 517, 520
ט/כה ארחות חיים ח"ב סי' כה אות מז עמ' 315
ט/כה באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' תקלג
ט/כה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/כה באר מלך
ט/כה בית יעקב (בירב)
ט/כה כל בו ח"ו עמ' שסו
ט/כה כתב סופר יו"ד סי' סא ד"ה גי"ה {אבל אם נער מתחלה ועד סוף}
ט/כה מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/כה שערי שמחה (רפיש) דף כט ע"ג
ט/כה תורה לשמה (תשעג) עמ' רלט
ט/כה תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 6
ט/כו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 139
ט/כו אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 396, 402, 403, 406, 407, 410, 414, 416
ט/כו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות עב-עג
ט/כו באר מלך
ט/כו בדבר מלך חי"ב עמ' שצו
ט/כו בית יעקב (בירב)
ט/כו ברכי יוסף יו"ד סי' פט שיורי ברכה אות טז {לועס ובולע}
ט/כו דברי תורה (תאומים) דף י ע"ג {נטילה גם ביום}
ט/כו דינא דחיי ח"א דף קלה ע"ב וע"ד
ט/כו הר המלך ח"ו עמ' קג
ט/כו זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' תיא, תטו
ט/כו טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' לג
ט/כו יחוה דעת ח"ג עמ' קפד
ט/כו ימי שלמה
ט/כו כל בו ח"ו עמ' שסז
ט/כו לחם אבירים
ט/כו לשון למודים יו"ד דף טז ע"ב
ט/כו מגילת ספר לאוין דף עא ע"א {כ"מ}
ט/כו מעיני המים
ט/כו משאת המלך (אדרי)
ט/כו ס' השלחן עמ' שעד-שעה
ט/כו עולת ראיה (וייס) עמ' צ
ט/כו עץ השדה סי' כ הערה לז
ט/כו פסקי אליהו ח"א עמ' כב
ט/כו קהלת יעקב (אלבעלי)
ט/כו שפתי דעת ח"ג עמ' קנ
ט/כו תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ג סי' ג אות ב
ט/כו תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' ד
ט/כז אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 369 {כ"מ}, 421, 423, 429
ט/כז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות עג
ט/כז באר מלך
ט/כז בית אהרן וישראל גל' נז עמ' לד, לז
ט/כז דברי הרב עמ' קצב
ט/כז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תמב
ט/כז חי' ר"י מנרבונה עמ' קז
ט/כז ידיו של משה
ט/כז כל בו ח"ו עמ' שסח
ט/כז לב שלם [לשון למודים יו"ד סי' יח דף טז ע"ב, עץ החיים (אבולפיה, תפט) פ' לך לך דף כד ע"ד]
ט/כז לחם אבירים
ט/כז ס' השלחן עמ' שעה
ט/כז פסקי אליהו ח"א עמ' מח {בשר חיה}
ט/כז קהל יהודה - חי' השו"ע דף ו ע"א
ט/כז קהלת יעקב (אלבעלי)
ט/כז שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' פא-פב
ט/כז שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רנז
ט/כז שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קצו
ט/כז שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' פא-פב
ט/כז תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' ד
ט/כז תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 173
ט/כח אבן ישראל (בוהוש) עמ' קצא {הגהמ"י קושטא}
ט/כח אמרי יושר חולין קה ע"א
ט/כח אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 338, 340, 342, 347, 368, 376
ט/כח ארחות חיים ח"ב סי' כה אות עג
ט/כח באהלה של תורה או"ח סי' עא אות ד
ט/כח באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' שלח
ט/כח באר מלך
ט/כח בדבר מלך חי"ב עמ' שצו
ט/כח בית אהרן וישראל גל' נז עמ' לד, לו
ט/כח בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' עח-פב, פו, פט {המתנה בין בשר וחלב - לתינוק}
ט/כח בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' קה {שש שעות}
ט/כח בית שערים יו"ד סי' רעט
ט/כח ברכי יוסף יו"ד סי' פט שיורי ברכה אות ב {בשר שבין השיניים}
ט/כח גינת המלך עמ' ט {בשר בין השיניים}
ט/כח גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' יד
ט/כח דברי אור ח"ד עמ' רכא
ט/כח דברי שאול במדבר עמ' עב
ט/כח דינא דחיי ח"א דף קלד ע"ב וע"ד
ט/כח דליית הכרם עמ' תתתיד {כ"מ} [אפילו - צ"ל אם]
ט/כח דרשות מהר"ח אור זרוע סי' ב הערה 18
ט/כח הרמב"ם והזוהר
ט/כח זבחי צדק (דיסקין) עמ' רסא {בשר בין השיניים}
ט/כח חזו"א יו"ד סי' מח ס"ק א
ט/כח חי' הריצ"ד
ט/כח חי' ר"י מנרבונה עמ' קט
ט/כח טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' לג
ט/כח יחוה דעת ח"ד עמ' ריב, ריד
ט/כח כל בו ח"ו עמ' שעא
ט/כח כרתי ופלתי סי' פט אות ב
ט/כח כתב משה ח"א סי' לח עמ' קלז, סי' מ
ט/כח לב אריה (בראד) חולין קה ע"א
ט/כח לב שלם [פרי תואר סי' פט ס"ק א דף קעד ע"ג]
ט/כח להורות נתן ח"ז עמ' פב {הגהמ"י דפוס קושטא}
ט/כח מאורות הדף היומי ח"ח עמ' תמז-תמט {בשר אחרי גבינה צהובה}
ט/כח מוריה גל' רלח עמ' עט {כמו שש שעות}
ט/כח מחקרי ארץ יו"ד סי' ב
ט/כח מטה אפרים
ט/כח מקדשי השם ח"ג עמ' טז
ט/כח מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/כח משנה שכיר יו"ד עמ' קכא
ט/כח משנת משה שבת עמ' כב
ט/כח נועם ח"ט עמ' רנב, ח"י עמ' קס
ט/כח נשמת אברהם ח"ב עמ' כו
ט/כח ס' השלחן עמ' שעד
ט/כח עטרת יהושע ח"א עמ' קפג
ט/כח עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שסב-שסד
ט/כח עמודי שלמה ח"ב עמ' קעו
ט/כח פאת שדך יו"ד עמ' עג {לח"מ - סעודת ת"ח}
ט/כח פסקי אליהו ח"א עמ' טו, יז-יט, כד, לה, נב
ט/כח פסקי רבנו יוסף עמ' שמד
ט/כח פרפרת משה ח"א עמ' תקצה
ט/כח פרפרת משה ח"ב עמ' קצו
ט/כח קהלת יעקב (אלבעלי)
ט/כח קרית מלך
ט/כח שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ג {שש שעות}
ט/כח שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"ב עמ' תקכו
ט/כח שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קצו
ט/כח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 261
ט/כח תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' ה אות ד
ט/כח תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' ד, טו
ט/כח תורה לדעת ח"ו עמ' רו
ט/כח תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 172
ט/כח תרומת הגורן ח"א עמ' 185


י/274 הלכות מאכלות אסורות פרק י *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ אורה ושמחה
י/רה"פ בית יעקב (בירב)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ משנת יעקב
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ צפנת פענח
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שם טוב
י/א אבן ישראל (פישר)
י/א אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 188 {צ"פ}
י/א אור יעקב יבמות דף פ ע"ד
י/א ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 215
י/א בני דוד
י/א בני שלשים עמ' מ
י/א דגל יהודה (בילו') עמ' לח
י/א הרמב"ם כמחנך עמ' 212
י/א חלקת מאיר
י/א כוכבי בוקר עמ' כג
י/א לב שלם [מעיל שמואל (פלורנטין) על הרמב"ם דף נג ע"ג]
י/א מבוא למשנה תורה עמ' 211
י/א מי יהודה יו"ד סי' לט {לח"מ}
י/א מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' כט
י/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תה
י/א משנת יעקב עבודה עמ' רמד, רמו
י/א סוכה וארבעת המינים עמ' 430
י/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' סב
י/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' עא
י/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' כז {כ"מ}
י/א שערי עזרא (בצרי) עמ' קלז
י/א תיבת גמא (תשסז) עמ' קכו
י/א תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 130
י/ב אביר יעקב (אביגדור) דף סח ע"ד {חדש בחו"ל}
י/ב אבני הלבנון סי' ג {יום הינף כולו אסור - אין צ"ל דאיבני בליליא וכו'}
י/ב אגודת אזוב ח"א דף סג ע"ג
י/ב אהל חייא עמ' תתקכז
י/ב אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' רעח
י/ב אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' רפא
י/ב אוצמפה"ת חלה פ"א מ"א הע' 134 {צ"פ}
י/ב אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"א הע' 44 {או"ש}
י/ב אור הישר [לח"מ הל' תמידין פ"ז הי"ג]
י/ב אור חדש (בלומ') דף יא ע"ב, יד ע"ג, טו ע"ד {חדש אסור בחו"ל}, סג ע"ב {חדש בחו"ל דאורייתא}
י/ב אור חדש (מהר"ל) פ"ט הע' 17
י/ב אחיעזר ח"ב סי' לט אות א
י/ב אמונת יהושע עמ' אלף קלח, אלף תסד
י/ב אמונת עתיך גל' 104 עמ' 119 {בזה"ז כל ט"ז ניסן אסור}
י/ב אמונת עתיך גל' 114 עמ' 121
י/ב אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' לט
י/ב אנצי"ת ע' א"י ח"ב הע' 275
י/ב ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 213
י/ב ארץ חמדה עמ' פז
י/ב אשר למלך
י/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קנא
י/ב באר שרים (שולמן) עמ' קיב, קלב, קלז-קלח, קסא
י/ב בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' פ
י/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ה ע"ג {לח"מ}
י/ב בדבר מלך חי"ב עמ' קטו, קסט
י/ב בזך לבונה עמ' רפט
י/ב ביצחק יקרא ח"א סי' מט
י/ב בית אהרן וישראל גל' לד עמ' נא {חדש הוא רק תבואה - רק ציון}
י/ב בית אהרן וישראל גל' נח עמ' ט {רדב"ז}
י/ב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' מב
י/ב בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' נא
י/ב בית לוי (גולדברג) דף נג ע"ג-ע"ד
י/ב בני בנימין (נבון) חו"מ דף צד ע"ד
י/ב ברכת הארץ (מאשבוים) עמ' י
י/ב ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' טז אות טז
י/ב ברכת מרדכי פסחים עמ' שסט
י/ב ברכת ראובן דף יז ע"ב
י/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' נב
י/ב דברות משה קידושין סי' מח ענף א
י/ב דעת סופר יו"ד סי' קד
י/ב דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' שט {לח"מ}
י/ב הר המלך ח"ח עמ' סג-סד
י/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שיב
י/ב ויאמר שמואל דף מב ע"ב
י/ב ויען יצחק עמ' קל-קלא, קלד
י/ב זבד טוב עמ' 15
י/ב זה השער שער ג סי' קה {בחו"ל}
י/ב זכרון יהונתן דף קסג
י/ב חוף ימים ח"ב סי' יט אות ב
י/ב חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"ח, מנחות פ"ט ה"א
י/ב חזון נחום זרעים ח"ג עמ' עח
י/ב חי' הגאון אדר"ת עמ' עו {חדש בחו"ל ובזה"ז}
י/ב חי' הגר"ח החדש עמ' תעז {חו"ל}
י/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קפו
י/ב חי' הרי"ט עמ' קסה
י/ב חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' טו
י/ב חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קמו-קמז
י/ב חי' ר"י נחמיה סי' פא אות א, סי' פב אות א
י/ב חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' פח
י/ב חכמת גרשון עמ' קכו
י/ב חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' לג
י/ב חלקת מאיר
י/ב חסד יצחק עמ' לא {חו"ל}
י/ב חקרי זמנים ח"ד עמ' שכג
י/ב יד המלך (פלומבו)
י/ב ידי אליהו
י/ב ידיו של משה
י/ב יראה ואהבה עמ' רצו
י/ב ישועות יעקב קדשים עמ' פא
י/ב כל בו ח"ה עמ' תשל
י/ב כנפי נשרים
י/ב כפתור ופרח (תשו) דף קכה ע"ד, קכו ע"א
י/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רנג-רנד
י/ב לב שלם [פנים מאירות ח"ג תשובה לד]
י/ב לב שלמה (חלמא) עמ' קלו
י/ב לחם חקי עמ' עא
י/ב ליבא בעי דף מב-נא
י/ב מאור הקודש מנחות ח"א עמ' קלד
י/ב מאור למלך נדרים עמ' קנה, קנט-קס
י/ב מגדל חננאל
י/ב מגילת ספר לאוין דף עג ע"א
י/ב מועדים וזמנים ח"ד סי' רצד
י/ב מוריה גל' קצז עמ' לו {או"ש}
י/ב מזבח חדש דף כד ע"ג {בכל זמן}, ל ע"ב {כ"מ - חו"ל}
י/ב מטה אפרים
י/ב מים אדירים דף נד ע"א {צ"פ}
י/ב מכתב לחזקיהו דף ה ע"ב, ע"ג
י/ב מנוחת אשר ח"א דף מז ע"א {השמיט שנוהג בשל גוים}
י/ב מנחת אהרן (קאפח) עמ' 43-44 {ר"י קאפח}, 375
י/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' תנה, תסא-תסב, תסה, תע
י/ב מנחת מאיר דף עד ע"ב
י/ב מנחת מחבת עמ' רכב
י/ב מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' פח
י/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
י/ב מעין החכמה עמ' סו
י/ב מעשי למלך ח"א דף ו ע"ד, קסב ע"ד
י/ב מפתח הבאורים [אור שמח]
י/ב מצוות זמניות עמ' תנה
י/ב משא בני קהת
י/ב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שלב
י/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תי
י/ב משנת יעקב כאן (עמ' ריט-רכא), מדע עמ' של
י/ב משנת יעקב עבודה עמ' רמד, רמו
י/ב משנת ר' אהרן זרעים עמ' קט, קיז-קיח {חו"ל}
י/ב משפט כהן עמ' רמט ע"ב
י/ב משרת משה (נבר)
י/ב נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רט
י/ב נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' ל אות א
י/ב סוכת דוד (מן) סוכה סי' מ ס"ק ז {רדב"ז}
י/ב עומק הפשט ח"ג עמ' קו
י/ב עטרת יהושע ח"א עמ' צח
י/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רפ, רפב
י/ב עליות משה ח"א עמ' מג, קלא
י/ב עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קעו, קעח-קעט
י/ב ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' סז
י/ב ערבי נחל (תשסד) עמ' תקב
י/ב פרחי אהרן עמ' 24
י/ב צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' ריח, סי' שנב אות ד
י/ב צפנת פענח דברים עמ' רלב
י/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' כד, כז
י/ב קול דודי ר"ה סי' רלז
י/ב קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' עג-עד {בחו"ל}
י/ב קרית מלך
י/ב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רעח, שכג {חו"ל}
י/ב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רי
י/ב שאגת אריה החדשות דף כז ע"א-ע"ב {חו"ל}, לד ע"א, מא ע"ב
י/ב שארית נתן בנימין עמ' קעב {חדש אסור בחו"ל}, קעד {השמיט שחדש נוהג בשל גוי}
י/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רלא
י/ב שו"ע הרב או"ח סי' תפט ס' כב
י/ב שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' צו
י/ב שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' א
י/ב שו"ת מהרש"ם ח"ו סי' קלה
י/ב שלמי יוסף ר"ה עמ' קכח
י/ב שלמי שמחה ח"א עמ' פ
י/ב שלשה עשר עלי השושנה עמ' 315 {חדש בחו"ל}
י/ב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רצט
י/ב שמות בארץ (תשנט) עמ' מג
י/ב שעורי הרב חלה עמ' י
י/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רעה, שנו, שעא
י/ב שער יהודה
י/ב שערי זיו ח"ג דף סה ע"א-ע"ב, קלב ע"ד {או"ש}
י/ב שערי מאיר עמ' קלג
י/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 222
י/ב שפתי דעת ח"ג עמ' קפא
י/ב שרידים גל' יב עמ' מח {חדש נוהג בחו"ל}
י/ב תורת המועדים (תשנו) עמ' 381
י/ב תורת רפאל או"ח ח"ב דף קב ע"ג-ע"ד
י/ג אמונת יהושע עמ' אלף תעח {משום שלשה}
י/ג ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 213, סי' כג אות א
י/ג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קפב
י/ג ברכות שמים מכות פ"ג אות כח
י/ג ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' יח אות טו
י/ג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שכ, ר"ה-מגילה עמ' כו
י/ג גינת ורדים (תאומים) עמ' צח
י/ג דגל יהודה (בילו') עמ' לה
י/ג הרמב"ם והלכותיו
י/ג מבית מאיר ח"ג עמ' קד
י/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קיט {שעה"מ}
י/ג משברי ים אחע"א עמ' שפו
י/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תה
י/ג משנת יעקב כאן (עמ' ריט-רכא)
י/ג משנת יעקב עבודה עמ' רמד, רמו
י/ג נתן פריו ערבי פסחים עמ' קמו
י/ג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קב
י/ג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רעה {ג' מלקיות}
י/ג שיח התורה עמ' שלג {רדב"ז}
י/ג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קנט
י/ג שעורי הרב חלה עמ' ה
י/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שמה
י/ג שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' ב
י/ד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קיא
י/ד אבני נזר או"ח סי' פח אות ח
י/ד אוצמפה"ת חלה פ"א מ"א הע' 173, 177
י/ד אור שמח
י/ד אמונת יהושע עמ' אלף קנז
י/ד אפיקי מגינים פ"א מ"א אות ב
י/ד ארחות חיים ח"ב סי' כג אות ב
י/ד ארץ חמדה כלאים עמ' שלא {לח"מ}
י/ד בית אהרן וישראל גל' נח עמ' ו {חדש אסור בחו"ל}, ז {הגהמ"י}
י/ד גליונות אבני נזר
י/ד ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א קמט ע"ג] {הגהמ"י}
י/ד זכר יצחק (תשן) עמ' רסה
י/ד חזו"א יו"ד סי' קעו ס"ק ד
י/ד חי' מהר"ז בינגא עמ' רמו
י/ד חיים ומלך
י/ד ידיו של משה
י/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רמט
י/ד מגילת ספר לאוין דף עג ע"א
י/ד מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' קו אות א
י/ד מוריה גל' קצז עמ' כט
י/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' רמט, תנו, תסג
י/ד משכן בצלאל ח"א סי' מט
י/ד נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רי
י/ד נשמת כל חי ח"א דף ל ע"א
י/ד עליות משה ח"א עמ' נ
י/ד ענבי פתחיה עמ' 305
י/ד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רעז
י/ד שאגת אריה החדשות דף לט ע"א
י/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פו אות יז
י/ד שלום ירושלים עמ' קסט
י/ד שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' עה
י/ד שעורי הרב חלה עמ' יג
י/ד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נו ע"א
י/ד תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 130
י/ה אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קסט
י/ה אהל משה (הורוביץ) ח"א מנחות סט ע"א
י/ה אוצמפה"ת ב"מ נו ע"ב הע' 93
י/ה אמונת יהושע עמ' תקמג-תקמד, תקמו
י/ה אמר יוסף (אלקלעי) דף כא ע"ב
י/ה אפיקי מגינים מנחות סי' נח
י/ה אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קפד
י/ה בדבר מלך חי"ב עמ' פב, צד-צה
י/ה גבול יהודה (ציר') דף יז ע"ג
י/ה גליונות אבני נזר
י/ה גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' עז
י/ה דברות משה ב"מ ח"ב סי' נא ענף א
י/ה דברי שירה שביעית עמ' עה
י/ה ויקח אברהם [נשמת כל חי ח"א דף ל ע"א]
י/ה זכור לאברהם (אביגדור)
י/ה חזו"א על הרמב"ם
י/ה חי' הריצ"ד
י/ה חי' חתם סופר
י/ה חי' ר' שמואל נדרים עמ' רמב, רמד
י/ה ידיו של משה
י/ה כבודה של תורה ח"ג עמ' כח
י/ה לב שלם [מהרש"ך ח"ב דף קנח ע"ד]
י/ה לבב דוד
י/ה מאור למלך נדרים עמ' קעב
י/ה מזבח חדש דף ח ע"ב, ל ע"ד {ראב"ד}
י/ה מנחת חזקיה מנחות עמ' רא, רה
י/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' תסה
י/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ה משכן בצלאל ח"א סי' נ, נא
י/ה משפטי דרבנן עמ' מג
י/ה נזר הקדש (רזין) מנחות דף קו ע"ג-ע"ד, קז ע"א
י/ה נרות אהרן
י/ה נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' ש
י/ה פנים חדשות [מהרש"ך ח"ב ריג] {ראב"ד}
י/ה פרי האדמה ח"א
י/ה פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 263
י/ה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רעא-רעג
י/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שצט
י/ה שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שעח
י/ה שי למלך (מלר) עמ' נז
י/ה שלום ירושלים עמ' קנט
י/ה שלמי יוסף מנחות עמ' שכד, שלז
י/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רפח, שה
י/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קיט-קכ, קל
י/ה שער המלך ח"א עמ' שלח
י/ה שערי זיו ח"ג דף סד ע"ד
י/ה שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נו ע"א
י/ה תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' רה
י/ו אהל חייא עמ' תקח
י/ו אוצמפה"ת ב"מ נג ע"ב הע' 54
י/ו אוצר א"י ח"ה עמ' 143
י/ו אמונת יהושע עמ' תכו, תכח
י/ו אמת ליעקב מועד עמ' ע-עב
י/ו ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 213
י/ו ארץ חמדה כלאים עמ' קצב, רא-רב, שלו
י/ו בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' כח
י/ו בדבר מלך חי"א עמ' רנג, רסז
י/ו בית אהרן וישראל גל' יט עמ' מו {לח"מ}
י/ו ברור הלכה קדושין לט ע"א ציון ד
י/ו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כג
י/ו דברות משה שבת ח"ב סי' סד הערה מט, ב"ק ח"א סי' לג ענף ב
י/ו זכר יצחק (תשן) עמ' יז, יט, שט
י/ו חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' יב ס"ק ג
י/ו חוות בנימין ח"ג עמ' תרעב {לח"מ}
י/ו חזו"א על הרמב"ם
י/ו ידיו של משה
י/ו כל בו ח"ה עמ' תרפה
י/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רסד-רסה
י/ו לבב דוד
י/ו לקט שבלים (תשסד) עמ' כד
י/ו מאור למלך פסחים עמ' צא
י/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' שלט-שמ
י/ו מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תקלד, תקלט, ח"ג עמ' מג {לח"מ}
י/ו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שו {לח"מ}
י/ו מעדני ארץ כלאים עמ' טו {לח"מ}, קנ, קנח
י/ו מעיני המים
י/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תיח, תכא
י/ו משרת משה (עטייה)
י/ו נרות אהרן
י/ו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קמח
י/ו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' קיג
י/ו עקבי ברכה עמ' סב
י/ו פני משה (שלז')
י/ו ציץ אליעזר ח"א סי' יח אות טו
י/ו קול מבשר ח"א עמ' קעד-קעה
י/ו קרית מלך
י/ו רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' לג
י/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קסה
י/ו שברי לוחות עמ' 255-256 {הגהמ"י}
י/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' נג, נט-סב
י/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' סא, סז, סט, עא
י/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שסח
י/ו שער שושן עמ' ח
י/ו תחומין ח"י עמ' 37
י/ז אוצר א"י ח"ה עמ' 143
י/ז אמרי בינה (אש) דף נג ע"א {כזית}
י/ז ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 213
י/ז ארץ חמדה כלאים עמ' רא-רב
י/ז בדבר מלך חי"א עמ' רנד
י/ז בנין אפרים עמ' רד
י/ז גליונות אבני נזר
י/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כג
י/ז הר המלך ח"ה עמ' שפז
י/ז זכר יצחק (תשח) עמ' יט
י/ז זכר יצחק (תשן) עמ' יז, יט, שט
י/ז חי' בר נחמני דף י ע"ד
י/ז חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף כז
י/ז כל בו ח"ה עמ' תרפו
י/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שג
י/ז מנחת אשר פסחים עמ' עג
י/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' שמא
י/ז מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' סו
י/ז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שכט
י/ז מעדני ארץ כלאים עמ' קסו
י/ז מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כא אות ח
י/ז מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' י אות ח
י/ז מרגליות הים סנהדרין פג ע"ב אות ו {כ"מ}
י/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' כו עמ' לו
י/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תסח
י/ז נאות אפרים ח"א עמ' רטו
י/ז ענפי ארז (זי') דף לה ע"ג
י/ז עקבי ברכה עמ' סב
י/ז פני משה (שלז')
י/ז קרית מלך
י/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' נד, נו, סב
י/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' סא, עא
י/ז שם דרך פסחים עמ' קלז
י/ז שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קצא
י/ז שער המלך ח"א עמ' ז
י/ז שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכט ע"א
י/ז תורת האשם עמ' קלח {האוכל כזית}
י/ז תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קפד, קצא
י/ח אנצי"ת ע' א"י ח"ב הע' 263, ע' אסורי הנאה הע' 61
י/ח ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 213
י/ח כל בו ח"ה עמ' תרפו
י/ח מבוא למשנה תורה עמ' 211
י/ח נאות אפרים ח"א עמ' רטז
י/ח נועם חי"א עמ' קיג
י/ח נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 233
י/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' נד
י/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' סא
י/ט אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' ס אות ה
י/ט אוצר א"י ח"ה עמ' 131-132
י/ט אמונת יהושע עמ' אלף שט
י/ט אמונת עתיך גל' 113 עמ' 140
י/ט אמונת עתיך גל' 114 עמ' 118
י/ט אנצי"ת ע' א"י ח"ב הע' 249 {צ"פ}
י/ט ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 212-213
י/ט בית אהרן וישראל גל' מ עמ' מג, מז
י/ט הר צבי זרעים ח"ב עמ' טו
י/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 207
י/ט חזון יחזקאל נזיר פ"א ה"ה, מכות פ"ג ה"א
י/ט חי' חתם סופר
י/ט חי' מהר"ז בינגא עמ' רסא
י/ט ידבר שלום ח"ב עמ' קח
י/ט כגן רוה עמ' 168
י/ט כל בו ח"ה עמ' תשטו
י/ט לב איש עמ' תקיד
י/ט מאור למלך קדושין עמ' קצג {אבי עזרי}
י/ט מבוא למשנה תורה עמ' 236
י/ט מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' א
י/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' רמד
י/ט מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף לד, אבי עזרי ח"ב]
י/ט מרגליות הים סנהדרין נז ע"א אות ב {צ"פ}
י/ט משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שנח, שסא, שסז
י/ט משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' נח-נט
י/ט נגינת לדוד עמ' יז {אין מלקות בערלת חו"ל}
י/ט נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' לב אות ד
י/ט נטע הארץ הל' ו
י/ט ס' הנייר עמ' פז
י/ט פאר הלכה פסחים עמ' רסה
י/ט פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קיח
י/ט פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' מט
י/ט פרי עץ חיים (קרויס) עמ' פא
י/ט צרור החיים (חייקא)
י/ט קול יהודה (גרשוני) עמ' רמא
י/ט קרית מלך
י/ט רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קסה
י/ט שארית נתן בנימין עמ' קעד {ערלה נוהגת בשל גוי}
י/ט שושנת העמקים (תאומים) עמ' כד
י/ט שירת הלויים פסחים סי' נא אות ו {אבי עזרי}
י/ט שמחתי באומרים לי עמ' קנה
י/ט שעורי הרב חלה עמ' יט {בזה"ז דאורייתא}
י/ט תבואת יוסף עמ' קיא
י/ט תנופת זהב עמ' 217
י/ט תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות א הערה 1
י/י אבני נזר יו"ד סי' שפו אות יח
י/י אגודת אזוב ח"א דף סג ע"ג
י/י אגרא דשמעתא ח"א עמ' סד
י/י אהל חייא עמ' תקח, תרנ
י/י אוצר א"י ח"ה עמ' 252
י/י אור חדש (בלומ') דף סג ע"ב וע"ד, סד ע"ב, סז ע"ג, סח ע"ב
י/י אור יעקב יבמות דף פ ע"ב
י/י אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק יג {אורה ושמחה}
י/י אמונת אליעזר ערלה עמ' שכד
י/י אנצי"ת ע' א"י ח"ב הע' 230-228
י/י ארץ חמדה עמ' צ
י/י אשר חנן עמ' קמד
י/י בית אהרן וישראל גל' מ עמ' מג, מז
י/י בכורי הארץ עמ' 169 {כי תבואו}
י/י ברכת הארץ (מאשבוים) עמ' טו
י/י גליונות אבני נזר
י/י דברות משה שבת ח"ב סי' סד הערה מט
י/י המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 11, 27
י/י התורה והמדינה חי"א עמ' קעג, קעה
י/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' יג, קע
י/י ויען יצחק עמ' קסב
י/י חוות יאיר סי' קצב
י/י חזון יחזקאל נזיר פ"א ה"ה, מכות פ"ג ה"א
י/י חי' מהר"ז בינגא עמ' רנו, רנט, רסא
י/י חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קמז
י/י חלקת מאיר
י/י חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קז
י/י יד ישראל ח"ב
י/י ידיו של משה
י/י כל בו ח"ה עמ' תשטו, תשלא
י/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קטו
י/י כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רסו
י/י לבב דוד
י/י מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף עג ע"א
י/י מבוא למשנה תורה עמ' 211
י/י מגילת ספר לאוין דף עג ע"ב
י/י מנחת חינוך ח"ב עמ' רמו-רמז, רנב
י/י מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק או"ח סי' לו]
י/י משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' נח-נט
י/י משפטי דרבנן עמ' לד
י/י משרת משה (נבר)
י/י נגינת לדוד עמ' יז {אין מלקות בערלת חו"ל}
י/י נועם חי"א עמ' קח, קיט, חי"ד עמ' צח
י/י נועם שיח ח"א עמ' נז, קמח
י/י נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 233
י/י נחלת שמואל דף ג ע"א
י/י נרות אהרן
י/י נתן פריו סוכה עמ' רעו
י/י ס' הנייר עמ' פז
י/י עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קמב
י/י עץ הדר השלם עמ' קפ
י/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעג
י/י עץ חיים (אבלסון) עמ' רפז
י/י עץ חיים (גאגין) עמ' 91
י/י קול יהודה (גרשוני) עמ' רמא
י/י קונטרסי שעורים ב"ב דף 236
י/י קונטרסי שעורים גיטין שעור ו הערה 5
י/י קמח סולת עמ' שח
י/י שארית נתן בנימין עמ' קעב {ערלה בחו"ל - הל"מ}
י/י שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רנא
י/י שושנת העמקים (תאומים) עמ' כד
י/י שלשה עשר עלי השושנה עמ' 315 {ערלה בחו"ל}
י/י שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 109
י/י שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רכו
י/י שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' מח {הל"מ}
י/י שערי זיו ח"א דף ז ע"ג
י/י תבואת יוסף עמ' קיא
י/י תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק יז
י/י תורת הקדש ח"א עמ' שכ
י/יא אבן ישראל (פישר)
י/יא אבני נזר יו"ד סי' שפו אות ט {מל"מ}
י/יא אגודת אזוב ח"א דף סג ע"ג
י/יא אגרות הגרי"ד עמ' קסב
י/יא אגרות הראי"ז עמ' פט {מל"מ}
י/יא אדרת אליהו (ראם) עמ' רעה {מל"מ}
י/יא אוצר א"י ח"ד עמ' 181, 230, ח"ה עמ' 135, 143
י/יא אור חדש (בלומ') דף סג ע"א {מל"מ - ערלה בחו"ל בזה"ז}
י/יא אור עולם (שניאורסון) עמ' 563 {מל"מ}
י/יא אמונת אליעזר ערלה עמ' רלד, רלח, שכז {מל"מ}
י/יא אמונת יהושע עמ' אלף שד {מל"מ}, אלף שיא {מל"מ}, אלף תנט, אלף תסב
י/יא אמונת עתיך גל' 110 עמ' 52 {מל"מ}
י/יא אמונת עתיך גל' 112 עמ' 46-47
י/יא אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' כח ד"ה ונחזי
י/יא אמרי בינה דיני שבת סי' כח ד"ה הנה {מל"מ}
י/יא אנצי"ת ע' א"י ח"ב הע' 233, 266 {מל"מ}
י/יא ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 213
י/יא ארץ חמדה עמ' צ
י/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
י/יא באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קלג
י/יא בזך לבונה עמ' רפו-רפז
י/יא ביצחק יקרא ח"א סי' נ, ח"ב סי' ה
י/יא בית אהרן וישראל גל' מ עמ' מו
י/יא בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' לה
י/יא בית נפתלי (תשסו) עמ' תלא {דרך המלך}
י/יא ביתאל ח"א דף כא ע"ב {מל"מ}
י/יא בן אברהם (תשי) עמ' כו
י/יא בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קע {מל"מ}
י/יא ברור הלכה קדושין לח ע"ב ציון ח
י/יא ברית הלוי השלם
י/יא גדולי ציון (תשנב) עמ' רכה {מל"מ - קדושת הארץ בטלה גם לשאר מהתלב"א}
י/יא גליוני הגר"ש עמ' ע {מל"מ}
י/יא דבר יהושע ח"ב סי' נא
י/יא דברות משה קידושין סי' מט ענף א
י/יא הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' צד {מל"מ}
י/יא התורה והמדינה חי"א עמ' קצו {מל"מ}
י/יא זבחי שלמה עמ' פד-פה, פח
י/יא חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ג ס"ק ב
י/יא חזו"א על הרמב"ם
י/יא חי' מהר"ז בינגא עמ' רסב
י/יא חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קלז {מל"מ}
י/יא חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' ג
י/יא חלקת מאיר
י/יא חקרי לב (לווינבוק) דף לו ע"א {מל"מ}
י/יא ידיו של משה
י/יא יקב זאב דף סג ע"ג {מל"מ}
י/יא ישועת משה עמ' פח
י/יא כלילת יופי דף נ-נא
י/יא כפי אהרן (זס') קמא עמ' קיז, תליתאה עמ' כה
י/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קלד
י/יא כרם אברהם עמ' סח
י/יא כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רלז ע"ב
י/יא לבושי מרדכי או"ח עמ' רצד, יו"ד עמ' רסט
י/יא מבית מאיר ח"ג עמ' נח
י/יא מגן צבי עמ' תעה {מל"מ}
י/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' קסא, רמו-רמח
י/יא מעין חיים עמ' פז
י/יא מעשה רקח
י/יא מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' לג]
י/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
י/יא משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתכח {מל"מ}
י/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תי
י/יא משנת יעקב קדושה עמ' קמב {מל"מ}, זרעים ח"א עמ' כד-כה, קצד
י/יא נגינת לדוד עמ' טז, יט
י/יא נועם ח"ו עמ' קמד
י/יא נחלת יצחק קידושין סי' כא
י/יא נטע הארץ הל' כו
י/יא נתן פריו מכות עמ' קסג
י/יא עין יהודה עמ' עו {או"ש}
י/יא עלי עין עמ' מ {מל"מ}
י/יא עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קעח {מל"מ}
י/יא עץ הדר השלם עמ' קפ
י/יא פי אריה דף יח ע"א {ירק נמכר חוץ לכרם}
י/יא צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' שנב אות ו
י/יא קרית מלך
י/יא שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' כא {מל"מ}
י/יא שביעי קדש עמ' קמט, רח
י/יא שבת הארץ - מבוא עמ' 99, 161 {מל"מ}
י/יא שו"ת הרדב"ז סי' תתקסו
י/יא שו"ת הריב"ד (פרידמן) דף נא ע"ג {מל"מ}
י/יא שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתטז {כ"מ}
י/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' נה, נט, סא, סג
י/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' סב, סח, עב
י/יא שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' ל
י/יא שובע שמחות עמ' רכג, רלח, רמב
י/יא שכר שכיר סי' מו אות ב-ג
י/יא שלום ירושלים עמ' קצב {כ"מ}
י/יא שלמי יוסף ר"ה עמ' שכד
י/יא שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 64
י/יא שעלי דעת גל' ז עמ' 70
י/יא שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' שנה
י/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 13
י/יא שערי שמואל עמ' נז
י/יא שרידי אש ח"ב עמ' תקפג {מל"מ}
י/יא תורת רפאל או"ח ח"ב דף קב ע"ג {מל"מ}
י/יא תחומין ח"ו עמ' 422-421
י/יא תיבת גמא (תשסז) עמ' קכו {כ"מ}
י/יא תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' שמח
י/יא תפארת ישראל ערלה פ"א אות ח {מל"מ - קדושת הארץ בטלה גם לשאר מהתלב"א}
י/יא תקות אהרן דף ה ע"ד {מל"מ - ערלה בזה"ז}
י/יב אוצר א"י ח"ה עמ' 143
י/יב אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' תה
י/יב אור חדש (בלומ') דף סה ע"ג-ע"ד
י/יב אמונת עתיך גל' 110 עמ' 53
י/יב ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 214
י/יב בדבר מלך ח"ו עמ' קנט
י/יב בית אהרן וישראל גל' מ עמ' מו
י/יב ביתאל ח"א דף נא ע"ד
י/יב ברור הלכה קדושין לח ע"ב ציון ח
י/יב ברכת מרדכי ב"ב עמ' קסה
י/יב להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' טו
י/יב מאור החיים עמ' ט
י/יב מעשי למלך ח"א דף קיא ע"א
י/יב נגינת לדוד עמ' טו-טז {ספק ערלה עם חזקת איסור}, יט-כ {כ"מ - השמיט שמותר לספק לחברו}
י/יב נחלת יצחק קידושין סי' כא
י/יב נטע הארץ הל' כו
י/יב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קג
י/יב קרית מלך
י/יב שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רנא
י/יב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' נה, סב
י/יב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' סב, עא, עב
י/יב שובע שמחות עמ' רלט
י/יב שיבת ציון (לנדא) סי' מט
י/יב שלום ירושלים עמ' קסח
י/יב שמות בארץ (תשנט) עמ' רלו
י/יב שערי שמואל עמ' נז
י/יג אהל משה (וינברג) דף נה ע"א {ענבים אסורים}
י/יג אהל משה (לוין) ח"ב דף א ע"ג
י/יג אהלי יהודה (אמדו)
י/יג אור חדש (בלומ') דף סה ע"ג-ע"ד, סו ע"א-ע"ג, סז ע"א
י/יג אמונת אליעזר ערלה עמ' שלד {טמונים}
י/יג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקפ {שאין גנב טומן במקום שגנב}
י/יג ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 214
י/יג אשר למלך
י/יג באר שרים (שלזינגר) - שו"ת ח"ו עמ' שנא-שנג
י/יג בית אפרים אהע"ז הל' עגונות דף מ ע"ב
י/יג בית יצחק (חבר) דף ה ע"ג
י/יג בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' נא
י/יג בן אברהם (תשי) עמ' כו
י/יג בן אשר סי' מו הערה י
י/יג בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' י
י/יג בנין יחזקאל סי' טז
י/יג בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' קסד
י/יג ברית יצחק (איזקסון) דף יח ע"ד
י/יג ברכת מרדכי ב"ב עמ' קסה
י/יג ברכת שאול עמ' שצא-שצב
י/יג גדולי שמואל ב"ב דף כד ע"א
י/יג דברות משה ב"ב ח"א סי' יח ענף א
י/יג דגל ראובן ח"ג סי' לד
י/יג דלתי עזה עמ' קצ
י/יג דרך ישרה ח"א עמ' עט
י/יג דרכי חושן (תשסח) עמ' נו, נח
י/יג הגהות חבר בן חיים
י/יג זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' של
י/יג זכרון שלמה (קליין) עמ' קטז {לח"מ}
י/יג חזו"א על הרמב"ם
י/יג חי' יחיאל דף ז ע"ב-ע"ד
י/יג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שסט
י/יג חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' לא
י/יג ידיו של משה
י/יג יורה חכימא (תשח) עמ' רמד {כי גנב אינו טומן במקום שגנב}
י/יג יין המשמח סי' קכט ס"ק לו-לז
י/יג כרתי ופלתי סי' א אות יא, סי' סג אות ג
י/יג לחם שלמה (ערנרייך) סי' צט אות ד
י/יג לקט מנחם (תרעא) דף כג ע"ב-ע"ד
י/יג מאור למלך ב"ב עמ' נג
י/יג מנוחת אשר ח"ב דף לח ע"א {שאין גנב מטמין במקום הגניבה}
י/יג מעיל שמואל (פלורנטין)
י/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
י/יג משנת יעקב זרעים ח"א עמ' כד-כה
י/יג משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' יא
י/יג משנת יעקב נזיקין עמ' קפא, רט
י/יג נועם חי"א עמ' קח, קכב-קכג
י/יג נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רלה
י/יג נטע הארץ הל' כז
י/יג פינות הבית דף כא ע"ד
י/יג צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קלז אות ז ואילך, אהע"ז סי' פא אות ד
י/יג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שכה ע"ד
י/יג קובץ ביאורים (שפירא)
י/יג קונטרסי שעורים ב"ב דף צב
י/יג שארית נתן בנימין עמ' קמה, קמז {חצבא דחמרא}
י/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קסד
י/יג שובע שמחות עמ' רלד {לח"מ}
י/יג שכר שכיר סי' מו אות ב-ד
י/יג שם דרך כתובות עמ' קיט
י/יג שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' קפז-קפח
י/יג שער המלך ח"א עמ' קיח
י/יג שערי זיו ח"ב דף עה ע"א
י/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 77
י/יג שערי תורה (לעוו) ח"ג דף סה ע"ד, סו ע"א
י/יג תבואת יוסף עמ' קכ
י/יג תורת זרעים עמ' קיח
י/יג תשובה שלמה חו"מ סי' ב דף סז ע"א
י/יג תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תרכד {ענבים טמונים}
י/יד אדרת אליהו (קובו) סי' א דף ב ע"ד, ה ע"ב
י/יד אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' תיא
י/יד ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 213-214
י/יד בן אשר סי' מו הערה י
י/יד ברור הלכה ע"ז כב ע"א ציון א
י/יד דרך המלך (רפפורט)
י/יד חזו"א יו"ד סי' קעז ס"ק ט
י/יד חזו"א על הרמב"ם
י/יד חי' מהר"ז בינגא עמ' רסב
י/יד ידיו של משה
י/יד ישועות יעקב נזיקין עמ' שסח
י/יד כוכבי בוקר עמ' קעד
י/יד כי בא מועד עמ' רלא
י/יד כל בו ח"ה עמ' תשלג
י/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קנט, רמה
י/יד כרם אברהם עמ' סט, פח
י/יד לב שלם
י/יד לבב דוד
י/יד לבושי מרדכי יו"ד עמ' רסה
י/יד מגילת ספר לאוין דף יג ע"ב
י/יד מעשה רקח
י/יד מעשי למלך ח"א דף קיא ע"א
י/יד מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יט
י/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
י/יד מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' נו אות ג {צריך תנאי}
י/יד משכן בצלאל ח"א סי' מב
י/יד משנת יהודה ח"ב פ"ו הי"ז
י/יד נטע הארץ הל' כח
י/יד שו"ע הרב או"ח סי' רמה קו"א אות א
י/יד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' עא
י/יד תולדות יעקב (וורשנא) דף מב ע"א
י/טו אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רמח
י/טו אגרות הגרי"ד עמ' קסג-קסד
י/טו אהל חייא עמ' קנה
י/טו אוצר א"י ח"ו עמ' 180
י/טו אור הישר [כפתור ופרח רפנ"ג, כ"מ הל' מע"ש פ"י ה"א, חי' הר"ן ר"ה ט ע"ב]
י/טו אור ליהודה קדושין עמ' רפט
י/טו אמונת אליעזר ערלה עמ' רלד {סוריא ברבעי}
י/טו אנצי"ת ע' א"י ח"ב הע' 239, 243-241, 246, ע' אין מפרישין הע' 18, 23 {צ"פ}
י/טו ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 214-215
י/טו ארץ הצבי (שכטר) עמ' רמט {ר"ח הלוי}
י/טו אשר חנן עמ' קמד {ר"ח הלוי}
י/טו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קלא
י/טו בית אהרן וישראל גל' מ עמ' מג {ר"ח הלוי}, מד-מו, מח
י/טו ברור הלכה ברכות לה ע"א ציון ה
י/טו ברכת אברהם (תשנד) עמ' א
י/טו ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' רו {ק"ו מסוריא}
י/טו גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קע {ר"ח הלוי}
י/טו גבורת יצחק שביעית עמ' יד, תרומות עמ' קטז
י/טו גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' ה
י/טו גנזי ברכה סי' ו אות ג
י/טו דליית הכרם עמ' תתתטו
י/טו הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 84
י/טו הרמב"ם כמחנך עמ' 195
י/טו התורה והמדינה חי"א עמ' קעו
י/טו זה השער - מכתבים עמ' סג
י/טו זהב התרומה מ"ש עמ' רז-רט, רטז, שנה
י/טו זהב התרומה תרומות עמ' עא {חו"ל}
י/טו זכרון שמואל עמ' סד
י/טו חדושים ובאורים (שני') ח"א עמ' טו {צ"פ}
י/טו חזו"א על הרמב"ם
י/טו חזון יחזקאל תרומות פ"ב הי"ג
י/טו חזון לימים ח"א עמ' שיג
י/טו חי' הגאון אדר"ת עמ' עט {א"י וחו"ל}
י/טו חי' מהר"ז בינגא עמ' רפח
י/טו חי' ר' שמואל גיטין עמ' קי
י/טו חמדת ימים עמ' קמג
י/טו יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קפח
י/טו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' מח
י/טו ידבר שלום ח"ב עמ' קח
י/טו ידיו של משה
י/טו ישא מדברותיך קדושין עמ' מג
י/טו כל בו ח"ה עמ' תשכה
י/טו כפי אהרן (זס') קמא עמ' קיד, תליתאה עמ' יט
י/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רכט
י/טו מבוא למשנה תורה עמ' 121
י/טו מגילת ספר לאוין דף עג ע"ג
י/טו מוריה גל' קעט עמ' יח
י/טו מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שפח
י/טו מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' ה
י/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' רנב
י/טו מסורה חט"ו עמ' נב
י/טו מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קמ
י/טו מעיל שמואל (פלורנטין)
י/טו מעשה רקח
י/טו מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף לג, אבי עזרי ח"א]
י/טו מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יט
י/טו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שנה
י/טו משנת אליעזר (קונשטט) עמ' קנה {ר"ח הלוי}
י/טו משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' נח-נט
י/טו נועם חי"א עמ' קכב, חי"ז עמ' רלה [הר צבי או"ח יח אות ז] {ר"ח הלוי}
י/טו נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 233
י/טו נרות אהרן
י/טו נתיבות מרדכי קדושין עמ' שנב
י/טו עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' פח, צז
י/טו עליות משה ח"א עמ' קד
י/טו ענפי ארז (זי') דף קז ע"א, קט ע"ב {צ"פ}
י/טו פרפרת משה ח"ב עמ' צו
י/טו ציץ אליעזר ח"ב סי' טו אות ה
י/טו קובץ השמיטה עמ' ל
י/טו קול יהודה (גרשוני) עמ' רמא, שסב
י/טו קרית מלך
י/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קפ
י/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תה, תיז
י/טו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רו
י/טו שאילת יעבץ ח"ב סי' יט
י/טו שו"ת הרשב"א ח"א סי' תשמד, ח"ג סי' רלא
י/טו שו"ת הרשב"א ח"ז סי' עב, המיוחסות סי' קנו
י/טו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' עב
י/טו שירת הלויים פסחים סי' נא אות ו-ז {ר"ח הלוי}
י/טו שמות בארץ (תשנט) עמ' רצא
י/טו שמחתי באומרים לי עמ' קמח-קסה, קסט, קעב-קעג
י/טו שעורי הגרד"ש ב"ק סי' סג אות א ד"ה והנה הרמב"ם
י/טו שעורי הרב חלה עמ' קנג-קנד, קסא
י/טו שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קטו {ר"ח הלוי}
י/טו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שו
י/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קסח
י/טו שער המלך - מעשה חושב ח"א עמ' עז
י/טו שערי ברכה עמ' קפד, רד, רז
י/טו שערי זיו ח"א דף קפד ע"ב
י/טו תבואת יוסף עמ' קסב
י/טו תורת הקדש ח"א עמ' שח-שכד, ח"ב עמ' רנז
י/טו תורת זרעים עמ' צ
י/טו תשובה מיראה
י/טו תשובה מיראה (תשסו) עמ' ח
י/טז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' ס, ח"ח עמ' פז
י/טז אמונת עתיך גל' 114 עמ' 118
י/טז ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 214
י/טז גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קנה {שעה"מ}
י/טז גבורת יצחק שביעית עמ' יד, מ"ש עמ' קעג
י/טז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תרלח
י/טז חיים ביד דף כה ע"ב
י/טז חיים ומלך
י/טז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קצא
י/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רלא
י/טז לקט שבלים (תשסד) עמ' קנא
י/טז מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קנח
י/טז משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' נט
י/טז נר למאור (פרצקי) עמ' כא
י/טז נרות אהרן
י/טז ס' הנייר עמ' פז
י/טז פני המלך (מזוז)
י/טז פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תעד
י/טז שמחתי באומרים לי עמ' קסט
י/יז אוצמפה"ת ב"מ נז ע"א הע' 31
י/יז אוצר יסודי שביעית עמ' תקמא
י/יז אור הישר [מפרשים בהל' מע"ש פ"ב ה"ג]
י/יז אחרית השנים עמ' ז
י/יז אמרי יושר פסחים סי' ו ס"ק ד
י/יז אנצי"ת ע' ברכת המצות הע' 237
י/יז ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 214-215
י/יז אשר למלך
י/יז ברכת הזמן עמ' שצד, שצט
י/יז דברי חן דף כו ע"ג
י/יז דברי משה (פריצקר) עמ' י
י/יז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א, קונ' נר חנה עמ' ג
י/יז זהב התרומה מ"ש עמ' קיב, שעג
י/יז זכר ישעיהו
י/יז חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' יא ס"ק יב
י/יז חזו"א דמאי סי' ג ס"ק י
י/יז חזון נחום זרעים ח"ג עמ' נ, סט
י/יז חי' הגאון אדר"ת עמ' עט-פ {שוה פרוטה בזה"ז}
י/יז חי' מהר"ז בינגא עמ' רפח
י/יז חיים שנים ישלם עמ' קנד
י/יז חקרי לב (לווינבוק) דף כב ע"ד
י/יז יבין שמועה (מע"ש) פ"ז ע"א
י/יז יקר הערך דף קיד ע"א {בפרוטה}
י/יז כל בו ח"ה עמ' תשכו
י/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תו, ח"ג עמ' רכט {ראב"ד}, רלג
י/יז לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נא אות ו
י/יז מאמר מרדכי (נסים) דף פז ע"ב
י/יז מגילת ספר לאוין דף עג ע"ד, עד ע"ב-ע"ד
י/יז מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קסח {מרכה"מ}
י/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' רנ
י/יז מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שנב, שס
י/יז מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' ג
י/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
י/יז משאת המלך (אדרי)
י/יז משנת יעקב עבודה עמ' רפד
י/יז משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 71, 73, 74
י/יז נטע הארץ הל' נג
י/יז נרות אהרן
י/יז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שסג
י/יז פני משה (שלז')
י/יז צמח ארז עמ' רב
י/יז צמח דוד (רפפורט) אות רסב
י/יז קהל יהודה - חי' הש"ס דף כב ע"ב
י/יז קרית מלך
י/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קעה, קעז
י/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תח, תט, תי
י/יז שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' קטז
י/יז שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תסז
י/יז שמחתי באומרים לי עמ' קמט, קסט
י/יז שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 173
י/יז תורת הקדש ח"א עמ' שטז
י/יח אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק נ
י/יח אמונת יהושע עמ' רלט
י/יח ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 214
י/יח בית מרדכי (סאויצקי) דף לט ע"ב {זכר ישעיהו}
י/יח גליוני הגר"ש עמ' עא
י/יח הרמב"ם כמחנך עמ' 195
י/יח זהב התרומה מ"ש עמ' רי
י/יח חי' מהר"ז בינגא עמ' רפח
י/יח חשבונות של מצוה עמ' תלד
י/יח ישא מדברותיך קדושין עמ' מד
י/יח מבוא למשנה תורה עמ' 258, 121
י/יח מוריה גל' קעט עמ' יח
י/יח מכמני עוזיאל עמ' שפח
י/יח נחלת שמואל דף ג ע"ד
י/יח קובץ השמיטה עמ' ל
י/יח קרית מלך
י/יח תורת הקדש ח"א עמ' שכ
י/יח תורת זרעים עמ' צ
י/יח תשובה מיראה
י/יח תשובה מיראה (תשסו) עמ' ח, עא
י/יט אבי עזרי ח"ה
י/יט אור פני יהושע עמ' קא
י/יט אורים גדולים (תשסג) עמ' נב-נג
י/יט אמונת אליעזר דמאי עמ' רנג, תפד
י/יט אמונת יהושע עמ' תריא, תתקיג
י/יט אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תסד
י/יט ארחות חיים ח"ב סי' יח, סי' יט עמ' 215
י/יט בארות יצחק (הכהן) עמ' שא
י/יט בדי הארון (הכהן) עמ' 21
י/יט בית זבול ח"א סי' כה אות יב
י/יט בית שערים או"ח סי' שח
י/יט ברור הלכה יבמות פה ע"ב ציון ב
י/יט גבורת ארי עמ' ע
י/יט גבורת יצחק מכות עמ' רפד-רפה
י/יט גבורת יצחק תרומות עמ' קז, קסד
י/יט גינת ורדים (תאומים) עמ' רנא
י/יט גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רסב
י/יט דברות משה שבת ח"א סי' כד ענף ב
י/יט זבח שלמה ח"ב עמ' קמז
י/יט זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רג
י/יט חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יב ס"ק יד
י/יט חזו"א דמאי סי' א ס"ק ד
י/יט חזו"א על הרמב"ם
י/יט חזון יחזקאל תרומות פ"ז ה"ו
י/יט חי' בן אריה ח"ב סי' טו ס"ק ח
י/יט חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קעט
י/יט חסדי דוד ח"ז עמ' תרעה
י/יט יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רנה
י/יט יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קס
י/יט יראה ואהבה עמ' רצו
י/יט כל בו ח"ה עמ' תשלה
י/יט כפתור ופרח (תשו) דף לח ע"ד
י/יט כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' יא
י/יט כרם שלמה (אהרמן) יבמות פו ע"א
י/יט לקוטי שיחות חל"ח עמ' 69
י/יט מבוא למשנה תורה עמ' 113
י/יט מבית מאיר ח"ג עמ' מב
י/יט מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קח
י/יט מלאכת מחשבת עמ' קפד
י/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' שפ
י/יט מנחת מאיר דף נא ע"ג
י/יט מעין החכמה עמ' קסב
י/יט מעשה אברהם דף קיט ע"ג
י/יט משאת מרדכי מכות עמ' קו
י/יט משאת משה (חברוני) פסחים סי' מח עמ' עג, סי' מט עמ' עה
י/יט משנה הלכות ח"ה סי' רה
י/יט משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' שלה
י/יט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תכו, תכח
י/יט משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קלז
י/יט משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' כט, קיא
י/יט משפט כהן עמ' צב ע"א
י/יט מתת מלך עמ' קיב
י/יט נודע ביהודה השלם או"ח עמ' עא
י/יט נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' עא
י/יט נזר אברהם מכות ועדות עמ' קסט
י/יט נר מצוה (ואלק) מצוות דף קא ע"ד {והשיאו אותם עוון אשמה}, קב ע"א {אוכל טבל}
י/יט נתן פריו נדרים עמ' קנו, מכות עמ' קסב
י/יט ס' השדה דף סב ע"א
י/יט סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' תלג
י/יט סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף עז ע"א
י/יט עטרת טוביה
י/יט עלי עין עמ' סו
י/יט פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקכב
י/יט קדשי הגבול פ"ו דף ט ע"א {אזהרה לאוכל טבל - ולא יחללו}, פ"ז דף ט ע"ד, י ע"א
י/יט קהלות יעקב נדרים סי' לא אות ג, שביעית סי' טז אות ג
י/יט קרית מלך
י/יט רלב"ג ויקרא פכ"ב פסוק טו עמ' שכז
י/יט רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' קפז
י/יט שאגת אריה סי' צו
י/יט שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סא, סז (עמ' קנב)
י/יט שמחתי באומרים לי עמ' רסה
י/יט שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רמז
י/יט שערי זיו ח"ג דף קח ע"ב
י/יט שערי טהר ח"ב שער ד סי' כה אות ב
י/יט תבואת ישראל תרומות עמ' צו
י/כ אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' מט
י/כ אגרות הגרי"ד עמ' קמח
י/כ אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ט הע' 38 {רדב"ז}
י/כ אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ו הע' 34
י/כ אור הישר [עי' תוס' יבמות פו ע"א ד"ה אי]
י/כ אורים גדולים (תקיח) דף טז ע"א, יט ע"ג
י/כ אורים גדולים (תשסג) עמ' נב-נד, סז, סט {כ"מ}
י/כ אמונת אליעזר דמאי עמ' תפד
י/כ אמונת יהושע עמ' שא
י/כ אפיקי מגינים יבמות סי' לז
י/כ ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 215
י/כ באר אלחנן עמ' סט
י/כ באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' סד
י/כ בארות יצחק (הכהן) עמ' שא
י/כ בדי הארון (הכהן) עמ' 21
י/כ בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' קסג {רדב"ז - הפריש תרומת מעשר לפני מעשר}
י/כ בית המדרש
י/כ בית זבול ח"ג סי' לו
י/כ בית שערים או"ח סי' שח
י/כ בכורי יוסף (הוטנר) דף לג ע"א
י/כ בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תלד {טבל של מ"ע}
י/כ בציר אליעזר ח"ב דף ל ע"ב {הטבול למ"ע}
י/כ ברור הלכה יבמות פה ע"ב ציון ב
י/כ ברכות שמים מכות פ"ג אות ריא {לח"מ}, ריב-ריז
י/כ גבורת ארי עמ' ע
י/כ גבורת יצחק מכות עמ' רפה
י/כ גבורת יצחק תרומות עמ' כג, קז, קסד, ביכורים עמ' קלד
י/כ גדולי שמואל קידושין דף מא ע"א
י/כ גינת ראובן תרומות עמ' עז, שי {תרומת מעשר לפני מעשר}
י/כ דברות משה שבת ח"א סי' כד ענף ב, נדרים עמ' קנה
י/כ דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' כג
י/כ הליכות חיים יו"ט פ"א הע' לז
י/כ המאיר לארץ [עי' חידושי לירושלמי דמאי פ"ד ה"ג ואיכה רבה פ"א]
י/כ העמק שאלה שאלתא קלב אות ט
י/כ הר צבי זרעים ח"א עמ' פח
י/כ וגר זאב עמ' רפח {טבל הטבול למעשר עני - רק לאו}
י/כ זה השער שער ג סי' קח
י/כ זהב התרומה - חלה עמ' תנט {אלא בתרומה}
י/כ זכר טוב עמ' קא
י/כ חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יב ס"ק יד
י/כ חזו"א דמאי סי' א ס"ק ד
י/כ חזו"א על הרמב"ם
י/כ חזון יחזקאל תרומות פ"ג הי"א, סוטה פי"ג ה"י
י/כ חזון נחום זרעים ח"א עמ' רנ
י/כ חי' הגרז"ס נשים עמ' כג
י/כ חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מכות טז ע"ב]
י/כ חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קעט
י/כ חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קמט
י/כ חלקת יואב מהדו"ק חו"מ סי' כג
י/כ חמודי צבי מועדים עמ' תעד {טבל של מעשר עני}
י/כ חסדי דוד ח"א עמ' תכד, ח"ה עמ' תרסד, תרצד
י/כ ידי אליהו דף נג ע"ד
י/כ ידיו של משה
י/כ ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רל
י/כ ישורון ח"כ עמ' תטז {הטבול למעשר בלבד}
י/כ כבוד יו"ט
י/כ כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד}
י/כ כל בו ח"ה עמ' תשלה
י/כ כפתור ופרח (תשו) דף לד ע"א, לה ע"ב, לז ע"ד, מו ע"ב
י/כ כרם שלמה (אהרמן) יבמות פו ע"א
י/כ מאיר עיני חכמים ח"א דף סה ע"ד
י/כ מבית מאיר ח"ג עמ' מ
י/כ מזבח חדש דף סא ע"ד {מגדל עז}
י/כ מי באר (אופנהיימר) דף לו ע"א
י/כ מלאכת מחשבת עמ' קפד
י/כ מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קמג
י/כ מנחת חינוך ח"א עמ' סט, ח"ב עמ' שפ-שפא, ח"ג עמ' רלח
י/כ מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' נה, סד, רלה
י/כ מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קה
י/כ מעיני המים
י/כ מענה לשון עמ' רכד {מעשר עני}
י/כ מקורי הרמב"ם לרש"ש
י/כ מרגליות הים סנהדרין פח ע"א אות ו {צ"פ}
י/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
י/כ משאת משה (חברוני) פסחים סי' מח עמ' עג, עה
י/כ משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שמא
י/כ משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תכח
י/כ משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קכב-קכה, קלז
י/כ משפט כהן עמ' צב ע"א
י/כ משרת משה (עטייה)
י/כ נודע ביהודה השלם או"ח עמ' עא
י/כ נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' ע, עג
י/כ נזר אברהם מכות ועדות עמ' קסח, קעא
י/כ נתן פריו נדרים עמ' קנו, מכות עמ' קסב
י/כ סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קלד
י/כ ספרי דבי רב ח"ג עמ' קצו
י/כ עונשים וחטאים מן המקרא לספרות חז"ל עמ' 195
י/כ עטרת טוביה
י/כ עקדת משה ח"ב עמ' עח
י/כ ערהשה"ע זרעים סי' נ אות י
י/כ פני המלך (מזוז)
י/כ פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רסח, שלא
י/כ פרפרת משה ח"ב עמ' רכה
י/כ צידה ברוך פ' ראה
י/כ צמח מנחם דף עה ע"ד{מלקות על שינוי הסדר}
י/כ קדשי הגבול פ"ז דף י ע"א-ע"ג, פ"ח דף יא ע"ב-ע"ג, פ"ט דף יב ע"ד
י/כ קרית מלך
י/כ רלב"ג ויקרא פכ"ב פסוק טו עמ' שכז, במדבר פי"ח פסוק יז עמ' פג
י/כ רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' קפח
י/כ שאגת אריה סי' צו
י/כ שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סא
י/כ שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' עה אות ט {לח"מ}
י/כ שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רצט
י/כ שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רסה
י/כ שעורי הרב חלה עמ' כט
י/כ שעורי יומא דף ח ע"ב ד"ה שם בגמ' תנן התם
י/כ שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' מה
י/כ שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות קט
י/כ שערי טהר ח"ב שער ד סי' כג אות ג, סי' כה אות ב
י/כ שערי תודה ח"א דף עח ע"א
י/כ שערי תודה ח"ב דף כד ע"ב {אין מיתה בטבול למעשר}
י/כ שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 6
י/כ תורת מיכאל עמ' יח {לח"מ}
י/כ תנופת זהב עמ' 82
י/כ תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' כ-כא {מ"מ ומל"מ}
י/כ תשובות יהודה דף עו ע"ד, עז ע"א {טבל טבול למעשר עני - אין חיוב מיתה}
י/כא ארחות חיים ח"ב סי' יח
י/כא אשר חנן עמ' קמד
י/כא ברכות שמים מכות פ"ג אות שפו
י/כא גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' לא
י/כא גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קע
י/כא גינת ראובן תרומות עמ' פט
י/כא חזו"א על הרמב"ם
י/כא חזון יחזקאל נזיר פ"א ה"ה
י/כא חזון לימים ח"א עמ' שיד
י/כא חי' בר נחמני דף מט ע"ב {מכת מרדות}, סז ע"ב {כזית טבל דרבנן}
י/כא חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קעט
י/כא חי' ר' חיים הלוי דף לד
י/כא חי' ר' שמואל גיטין עמ' קיא
י/כא כל בו ח"ה עמ' תשלו
י/כא כפתור ופרח (תשו) דף לט ע"ד, מ ע"א
י/כא כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' יב
י/כא כרם שלמה (אהרמן) יבמות פו ע"א
י/כא לבושי מרדכי לקו"ת עמ' צט
י/כא מלאכת מחשבת עמ' קפד
י/כא מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' א
י/כא מנחת חינוך ח"ב עמ' שפא-שפב
י/כא משאת משה (חברוני) פסחים סי' מט עמ' עה
י/כא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תכח
י/כא משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' נח-נט
י/כא משפטי דרבנן עמ' לד, מ-מא, נא
י/כא נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' עא
י/כא נזר אברהם מכות ועדות עמ' קסט
י/כא נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' לב אות ד
י/כא פרי עץ חיים (קרויס) עמ' סח
י/כא פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 214
י/כא קדשי הגבול פ"ז דף י ע"א
י/כא רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרפו
י/כא רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תה
י/כא שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' מב-מג {כ"מ}
י/כא שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קפג
י/כא שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' ריב
י/כא שמחתי באומרים לי עמ' קנה
י/כא שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 109
י/כא שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שנג
י/כא שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רג
י/כב אבני ציון ח"ב סי' ו אות א, ח"ג עמ' שמא
י/כב אבני ציון ח"ד עמ' פה
י/כב אגורה באהלך דף לט ע"ב
י/כב אגרות משה יו"ד ח"א סי' מג ענף ו
י/כב אהל משה (וינברג) דף ג ע"ג-ע"ד, ד ע"ג-ע"ד, ה ע"ג-ע"ד {משקין}
י/כב אוצמפה"ת חלה פ"ד מי"א הע' 65 {לח"מ}
י/כב אוצר יסודי שביעית עמ' תטז
י/כב אור הישר [באר יעקב או"ח דף כא ע"ב, תורת רפאל הל' יוה"כ סי' קז]
י/כב אור ליהודה (תשנט) עמ' תז-תי
י/כב אמונת אליעזר ערלה עמ' שי
י/כב אמונת יהושע עמ' אלף שעג
י/כב אמונת עתיך גל' 112 עמ' 33 {משקה מפירות שביעית}
י/כב אמונת עתיך גל' 113 עמ' 14
י/כב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תסב-תסד
י/כב אמרי בינה (אש) דף לב ע"א-ע"ב
י/כב אנצי"ת ע' אסורי הנאה הע' 84
י/כב אפסי ארץ (תשסה) סי' יב עמ' מ
י/כב ארחות חיים ח"ב סי' יח
י/כב אשר למלך
י/כב באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קא
י/כב בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' סב
י/כב בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' לז
י/כב בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קל
י/כב בזך לבונה עמ' נה, שעז
י/כב בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' קלא {משקין מספיחי שביעית}
י/כב בית המדרש
י/כב בית לוי (גולדברג) דף עה ע"ד
י/כב בכורי הארץ עמ' 313
י/כב בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' נא
י/כב ברור הלכה פסחים כד ע"ב ציון ה
י/כב ברית מלח כלל כז אות כה, כח
י/כב גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' יט
י/כב גינת ראובן תרומות עמ' תתכט
י/כב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רנט, רסא
י/כב דבר יהושע ח"ו סי' יט
י/כב דברות משה חולין עמ' רד-רה
י/כב דור דורים עמ' שלז
י/כב זהב התרומה תרומות עמ' רלב
י/כב זכרון חי עמ' לו {אבי עזרי}
י/כב זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' יב {אין לוקים}
י/כב זכרון שמואל עמ' שעב-שעג
י/כב חבורי טהרה עמ' פו
י/כב חזו"א יו"ד סי' ריד לדף קיב, ולדף קכ ע"ב
י/כב חזו"א על הרמב"ם
י/כב חי' בר נחמני דף מח ע"ב-ע"ג, סח ע"ד {יין של כלאי הכרם}
י/כב חי' הרי"ט עמ' רצב, רצד
י/כב חי' ר"י נחמיה סי' קמו אות ד
י/כב חיים ומלך
י/כב חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' טו
י/כב טל אורות (טובול) חולין עמ' קמו
י/כב יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שלו
י/כב יד פשוטה אהבה עמ' תתרפו
י/כב ישועות כהן לקוטים סי' א ס"ק יג
י/כב ישורון ח"כ עמ' קיז
י/כב כבוד הלבנון דף יד ע"א, טו ע"א, מ ע"ד, סא ע"ג, סב ע"א {כ"מ - היוצא מהקדש מותר}
י/כב כוכבי בוקר עמ' כב
י/כב כל בו ח"ה עמ' תשלז
י/כב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שכז
י/כב כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' עז
י/כב לב איש עמ' תקיח
י/כב לבב דוד
י/כב לבושי מרדכי או"ח עמ' קעג
י/כב לחיים בירושלים דף יד ע"ג
י/כב לחם שלמה (לניאדו) עמ' 45 {לח"מ}
י/כב מאורות חיים תרומות עמ' קפה {לוקה רק על יין ושמן}, קפו-קפח
י/כב מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' סו
י/כב מבוא למשנה תורה עמ' 236
י/כב מבי"ט (רובינ') דף סב ע"א, ק ע"ד
י/כב מועדים וזמנים ח"ג סי' רד
י/כב מזבח חדש דף עח ע"א, עט ע"ג, פא ע"א וע"ג
י/כב מנוחת אשר ח"א דף מב ע"א-ע"ב {משקה היוצא}
י/כב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' כב, כז, כט, לא
י/כב מנחת חינוך ח"ב עמ' קג, רמד, רמח-רמט, ח"ג עמ' שמא
י/כב מנחת מאיר דף כב ע"ד
י/כב מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רעד
י/כב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רלד, ח"ג עמ' פא
י/כב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תכח, תלא
י/כב מנחת שלמה שביעית עמ' קפו, שפד
י/כב מעיני המים
י/כב מעשי למלך ח"ב דף קפא ע"ב
י/כב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א, חתם סופר יו"ד סי' קיד, מנחת ברוך סי' נט-סא]
י/כב מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף מז
י/כב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קמג
י/כב מר קשישא עמ' נג
י/כב מראה הנוגה [נחמד למראה ח"א דף קמה ע"ד]
י/כב מרחשת ח"א סי' ג אות ב
י/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
י/כב משאת משה (חברוני) פסחים סי' כו עמ' לז
י/כב משב יעקב ח"א
י/כב משך חכמה דברים פי"ח פס' ד
י/כב משנת השמיטה סי' ג הערה ב
י/כב משנת יעקב מדע עמ' שכב-שכד, הפלאה עמ' קפג-קפד, זרעים ח"א עמ' קסח
י/כב נועם ח"ו עמ' שלג [חזו"א או"ח סי' לג]
י/כב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' לד
י/כב נחמד למראה ח"א דף קפה ע"ד
י/כב ניצני שביעית עמ' 240
י/כב נרות אהרן
י/כב נשמת כל חי ח"א דף מא ע"א
י/כב ס' החיים (קלוגר) עמ' תשנט {לח"מ}, תשסב
י/כב עלי עין עמ' נד
י/כב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רפה
י/כב ענפי ארז (זי') דף קג ע"ד, רו ע"ב-ע"ג
י/כב ערהשה"ע זרעים סי' פא אות יא
י/כב פסקי אליהו ח"א עמ' לב
י/כב פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' קפז-קפח
י/כב פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף לח ע"ג {כ"מ}
י/כב פרי החג דף נד ע"ב {משקים מהקדש}
י/כב קובץ המועדים פסח-שבועות ח" עמ' לא
י/כב קרבן אליצור דף קסז ע"ד, קסח ע"א
י/כב ראשית בכורים דף יד
י/כב רנת יצחק חמש מגילות עמ' נג
י/כב רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' טז {מלקות על שמן}, נב-נו {משקין אסורים}
י/כב שאגת אריה החדשות דף מד ע"ד, מה ע"ב
י/כב שארית נתן בנימין עמ' פט
י/כב שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' נה
י/כב שביעי קדש עמ' קמה-קמו
י/כב שדה שמואל (שביעית) עמ' רלו, רלט
י/כב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קיב
י/כב שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' מו
י/כב שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קמג
י/כב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קעה
י/כב שערי טהר ח"ה שער א סי' ג אות יט דף נז ע"ד {לא לוקים}
י/כב שערי ציון (כהן, תרצח) דף יד ע"ג {לח"מ}, לד ע"ג {כ"מ - משקה היוצא מחדש}
י/כב שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' צד {לח"מ}
י/כב שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכט ע"ד
י/כב שרשי הים דף פו ע"ב
י/כב תבונה (ליפקין) סי' מט אות א
י/כב תורת זרעים עמ' קג
י/כב תורת רפאל או"ח ח"ב דף קסג ע"ב
י/כב תחומין חי"ד עמ' 95-96
י/כב תלמי השדה עמ' קצד
י/כב תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' ס
י/כג מבוא למשנה תורה עמ' 211
י/כג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שצ {כ"מ}
י/כג שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' נ עמ' קפו
י/כד אור שמח
י/כד אשל אברהם (שפירא) עמ' תקנב {כזית}
י/כד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עג
י/כד בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רכה
י/כד גינת ורדים (תאומים) עמ' רנא
י/כד ישועת משה עמ' קלא
י/כד מבוא למשנה תורה עמ' 211 ,236
י/כד נר מצוה (ואלק) שרשים דף לב ע"ג {כזית בב"ח}
י/כד פסקי אליהו ח"א עמ' לב
י/כד קרית מלך
י/כד שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' לא


יא/275 הלכות מאכלות אסורות פרק יא *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ אורה ושמחה
יא/רה"פ בית יעקב (בירב)
יא/רה"פ מנוחת אליהו ח"ג
יא/רה"פ מעשה רקח
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ רמב"ם הערוך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שם טוב
יא/רה"פ שם יוסף (אליקים)
יא/א אבי עזרי ח"א
יא/א אבן ישפה עמ' 78 {השותה יין נסך לוקה}
יא/א אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' יג אות א
יא/א אגרות הגרי"ד עמ' יז, יט
יא/א אגרות משה ח"ח עמ' נד
יא/א אגרות משה יו"ד ח"א סי' רכט ענף ג
יא/א אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קצז {אכל תקרובת ע"ז}
יא/א אהל משה (הורוביץ) ח"א ע"ז לב ע"ב
יא/א אור הישר [באר יצחק או"ח סי' יט, פתח השער לשו"ת עין יצחק ח"א, לח"מ לקמן רפי"ב, כ"מ שם ה"ב והי"ב]
יא/א אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' ח [ג] ד"ה ואם
יא/א אמרי בינה (אש) דף לב ע"ד {כלשהוא}
יא/א אמרי דוד (שליסל) דף עה ע"א
יא/א אמרי כהן (הולנדר) עמ' קח {לח"מ}
יא/א ארחות חיים ח"ב סי' כג אות א {כל שהוא לוקה}
יא/א אשר למלך
יא/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קעד
יא/א בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קסב {לח"מ}
יא/א בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' רכא
יא/א בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' עה
יא/א בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 12 {ישתו יין נסיכם}
יא/א בית האוצר ח"א עמ' 164
יא/א בית הלוי ח"א סי' לב עמ' קמא
יא/א בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רכו
יא/א בית ישחק
יא/א בכורי אליהו עמ' קלה
יא/א ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' צב
יא/א ברור הלכה ע"ז כט ע"ב ציון ל פסקה א
יא/א בשבילי הקרבנות סי' ל אות ג {צ"פ}
יא/א גבורת יצחק (תשמח) דף כו
יא/א גבורת יצחק (תשסו) עמ' יג
יא/א גדולי ציון (תשנב) עמ' רסז-רסח {בתקרובת לוקים בכ"ש}
יא/א גנא דפלפלי עמ' תנו {מלקות}
יא/א דברי אברהם (מנדלסון) דף ד ע"ג {כל שהוא}
יא/א דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' צב
יא/א דינא דחיי ח"א דף קלח ע"א {רמב"ם}, ע"ב {לח"מ}
יא/א דרך ישרה ח"ב עמ' קפ, קפב
יא/א דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 70, 180
יא/א העמק דבר דברים פל"ב פסוק לז-לח
יא/א הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רפד
יא/א ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) או"ח רכז ע"ג]
יא/א זכר יצחק (תשן) עמ' קסב
יא/א חוף ימים ח"א סי' ג אות ב
יא/א חי' בר נחמני דף כח ע"ד {השמיט הנהנה}, כט ע"א {כלשהוא}
יא/א חי' חתם סופר
יא/א חלקת יואב החדש סי' מה
יא/א חלקת יואב החדש תשובות סי' מה {יין נסיכם - ע"ז}
יא/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שלה, יו"ד ח"א עמ' רמג {לח"מ}, רפח, שט
יא/א טל חיים (סגל) עמ' כג
יא/א יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף יב ע"ד, יג ע"א
יא/א יד פשוטה מדע עמ' תשיא
יא/א ידבר שלום ח"ב עמ' לה
יא/א ידיו של משה
יא/א ימי שלמה
יא/א יצחק ירנן
יא/א כוכבי בוקר עמ' טו {לח"מ}
יא/א כתב סופר יו"ד דף ס ע"ד
יא/א כתבי העלוי מראקוב עמ' קכו
יא/א לבב דוד
יא/א להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קט
יא/א לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 155 {כל שהוא}
יא/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 187
יא/א לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ה ע"א
יא/א לשון למודים יו"ד דף א ע"א {לח"מ}
יא/א מאור למלך פסחים עמ' צד
יא/א מגילת ספר לאוין דף עד ע"ב-ע"ד
יא/א מזבח אבנים (אורנשטיין) דרוש יז
יא/א מים אדירים דף מו ע"א, נא ע"ג
יא/א מנחת חינוך ח"א עמ' נא, שצו, שצח, ח"ב עמ' פז
יא/א מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' ע"ז
יא/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' ר
יא/א מסורה ח"ו עמ' מט
יא/א מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/א מעיני המים
יא/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רצא-רצב
יא/א מרחשת ח"א סי' א אות ב, ומנחת חינוך, שמן המנחה אות ט
יא/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/א משיב נפש (גרוס) עמ' רמז
יא/א משיב נפש (שרהיי) דף כח ע"א
יא/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תל
יא/א משנת חיים דברים עמ' קעד
יא/א משנת יעקב
יא/א נועם חי"ג עמ' קה
יא/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף קיב ע"ג {לח"מ - שני לאוין ביין נסך}
יא/א נתיבות מאיר יו"ד סי' נג ס"ק א
יא/א ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קי
יא/א ס' הנייר עמ' קטו
יא/א ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שג {אוכל תקרובת שלא כדרכה}, שכז
יא/א סדר יעקב ח"ב לדף סב ע"ב (ד"ה איבעי), עג ע"א (ד"ה יי"נ), עג ע"ב (ד"ה כל), עד ע"א אות כג, כה
יא/א סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף רנ ע"ג
יא/א עולת שמואל (לובצר) ח"א, מנחת חנוך דף כ ע"ב
יא/א עטרת טוביה
יא/א עטרת ישראל עמ' מה
יא/א עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קיא
יא/א ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' רפח
יא/א ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשנה
יא/א צרור החיים (יעקב)
יא/א קהלות יעקב ע"ז סי' ו אות ב
יא/א קרבן אליצור דף קכ ע"א
יא/א קרית מלך
יא/א רלב"ג דברים פל"ב פסוק לח עמ' שסז
יא/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' מו {אוכל ושותה כ"ש}
יא/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' נט, ח"ב עמ' רנח
יא/א שארית נתן בנימין עמ' לו-לז, מח {לח"מ}
יא/א שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קיט, קעח
יא/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שמג {לח"מ}
יא/א שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' קד
יא/א שו"ת מהרי"ק עמ' תלו
יא/א שו"ת ר"י מסלוצק סי' לג עמ' קכא
יא/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' כג {כל שהוא}
יא/א שירת הלויים פסחים סי' מח אות ט
יא/א שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תנב
יא/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קא
יא/א שם דרך דברים עמ' לד
יא/א שם דרך פסחים עמ' קלב, קלט-קמ
יא/א שמחתי באומרים לי עמ' קיב {לח"מ}, רלו
יא/א שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שצד
יא/א שעורי הגרב"ד פסחים עמ' ריז
יא/א שעורי הגרד"ש ב"ק סי' סז אות ב ד"ה ולפמש"נ
יא/א שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' פב, פז
יא/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קנה, קנח-קנט
יא/א שרשים במועדות עמ' עז, עט
יא/א תפארת ציון (קואינקה) עמ' קסח
יא/א תשובה שלמה יו"ד סי' ח
יא/א תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קצא
יא/ב אבי עזרי ח"א
יא/ב אבן ישפה עמ' 79 {וכיוון שאיסור זה משום ע"ז אין לו שיעור}
יא/ב אגרות הגרי"ד עמ' יח-כ
יא/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' תקנד
יא/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קסג
יא/ב בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' רכב
יא/ב בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' עה
יא/ב בית הלוי ח"א סי' מז עמ' רו
יא/ב ביתאל ח"א דף נב ע"ד
יא/ב דרך ישרה ח"ב עמ' קפב
יא/ב חוף ימים ח"א סי' ג אות א, סי' כא אות א
יא/ב חזו"א על הרמב"ם
יא/ב חי' הריצ"ד
יא/ב יד פשוטה מדע עמ' תרג, אהבה עמ' תתשל
יא/ב ידבר שלום ח"ב עמ' צו, צח
יא/ב כתבי העלוי מראקוב עמ' קכו
יא/ב מאור למלך פסחים עמ' צד
יא/ב מים אדירים דף מו ע"ב
יא/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שצז-שצח, ח"ב עמ' קג
יא/ב מרומי גלים עמ' פו
יא/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תל-תלא
יא/ב נועם חי"ג עמ' קה
יא/ב נטריקן (תשעד) עמ' קנ {כל שהוא}
יא/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף עז ע"ב {כל שהוא, ולא ידבק}
יא/ב ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קי
יא/ב ס' הנייר עמ' קטו
יא/ב סדר יעקב ח"ב לדף סב ע"ב (ד"ה איבעי), עג ע"א (ד"ה יי"נ), עג ע"ב (ד"ה כל), עד ע"א אות כג, כה
יא/ב קהלות יעקב ע"ז סי' ו אות ב
יא/ב קרית מלך
יא/ב ראשית בכורים דף לח ע"ג {אין שיעור}
יא/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' נט
יא/ב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קיט, קעח
יא/ב שו"ת ר"י מסלוצק סי' לג עמ' קכא
יא/ב שירת הלויים פסחים סי' מח אות ט
יא/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קא
יא/ב שם דרך פסחים עמ' קלט
יא/ב שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' ריז, רלז
יא/ב שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' פג
יא/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קנה, קנח-קנט
יא/ב שרשים במועדות עמ' עט
יא/ב תורה לדעת ח"ג עמ' רפא
יא/ב תחומין חי"ד עמ' 417
יא/ג אבי עזרי ח"א
יא/ג אגרות הגרי"ד עמ' יט
יא/ג אור הישר [שו"ת הריב"ש ס"ס רנו]
יא/ג אמרי בינה (אש) דף לג ע"ד, לד ע"ג, לה ע"ב {שעה"מ}
יא/ג אמת ליעקב נשים עמ' שב
יא/ג אסיפת שמועות תשרי עמ' לא
יא/ג אפסי ארץ (תשסה) סי' יב עמ' לז {שעה"מ}
יא/ג אשל אברהם (שפירא) עמ' תקנד
יא/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קסב {גרי"ז}
יא/ג בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' רכא
יא/ג בית אהרן וישראל גל' צו עמ' עב-עג {אם ידוע שלא נתנסך}
יא/ג בית אפרים או"ח (תרמד) דף כה ע"א {רביעית}
יא/ג ביתאל ח"א דף נו ע"ג
יא/ג גור אריה (צרמון)
יא/ג גנא דפלפלי עמ' תס {רק רביעית}
יא/ג דברות אליהו ח"ו עמ' צה {סתם יינם}
יא/ג דרך ישרה ח"א עמ' פז
יא/ג חוף ימים ח"א סי' יז אות א
יא/ג חי' בר נחמני דף נא ע"ג, סז ע"ב {מכת מרדות}
יא/ג חי' כתב סופר שבת עמ' קיא {שעה"מ}
יא/ג חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רעה
יא/ג חמדת ישראל ח"א דף לב ע"א
יא/ג חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שלד, שמא {רמב"ם}, יו"ד ח"ב עמ' קפב-קפג {שעה"מ}
יא/ג חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רכז, רכח ע"ג, יו"ד ח"א דף צג
יא/ג יד המלך (פלומבו)
יא/ג כוכבי בוקר עמ' יג {רמב"ם}, תעו {כ"מ ולח"מ}
יא/ג לב שלם [מגילת ספר לאוין דף עד ע"ד]
יא/ג מבוא למשנה תורה עמ' 236
יא/ג מוריה ח גל' ד (חכמי אשכנז)
יא/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רנא ע"ג, רנב ע"ד
יא/ג מנחת חינוך ח"א עמ' שצז, ח"ב עמ' קג
יא/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/ג מראה הנוגה
יא/ג מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
יא/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תלא
יא/ג משנת חיים במדבר עמ' צא
יא/ג משנת חיים דברים עמ' קעו
יא/ג משנת יעקב כאן (עמ' רלג-רמ)
יא/ג משפטי דרבנן עמ' מח, נא
יא/ג נועם חי"ג עמ' קו, חי"ד עמ' קע, חי"ט עמ' רצז [באר משה (ירושלימסקי) ח"ג סי' קו]
יא/ג נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רלו
יא/ג נחמד למראה ח"ב דף ג ע"ד {כ"מ}
יא/ג נתיבות מאיר יו"ד סי' נג ס"ק א
יא/ג ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קיד
יא/ג ס' הנייר עמ' קטו
יא/ג סדר יעקב ח"א לדף ל ע"ב (ד"ה ומטמא, ד"ה ודעת), לא ע"א (ד"ה סתם), וע' סתם יינם
יא/ג עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' צט, קכט
יא/ג פני משה (שלז')
יא/ג פסקי אליהו ח"א עמ' נט
יא/ג צבי תפארת סי' י {שעה"מ}
יא/ג צמח מנחם דף ו ע"ג {שעה"מ}
יא/ג קול מבשר ח"א עמ' מט
יא/ג קרבן אליצור דף קכ ע"א-ע"ב {לח"מ}
יא/ג קרבן פסח עמ' תד {שעה"מ}
יא/ג שארית נתן בנימין עמ' לח {לח"מ}
יא/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תעד
יא/ג שו"ת רשב"ש עמ' תקג
יא/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' צט, קא
יא/ג שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' ריח {שעה"מ}
יא/ג שמחתי באומרים לי עמ' רכז, רלב, רלה-רלו
יא/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קנח-קנט
יא/ג שער המלך כאן, ח"א עמ' שס, ח"ב עמ' צב-צג
יא/ג שערי טהר ח"ו סי' לב
יא/ג שערי עזרא (בצרי) עמ' לא
יא/ג שרשי הים דף פז ע"א
יא/ג תורת חיים וחסד עמ' תנ
יא/ג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רפו
יא/ג תרומת הגורן ח"ב עמ' 61
יא/ד אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק פח {אורה ושמחה}
יא/ד אמונת אליעזר דמאי עמ' קעד
יא/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שב
יא/ד ארחות חיים ח"ב סי' כג אות ז
יא/ד בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' ט
יא/ד בית שערים יו"ד סי' ריא
יא/ד ביתאל ח"א דף נא ע"ד
יא/ד גבורת יצחק (תשמח) דף כה
יא/ד גבורת יצחק (תשסו) עמ' יג {שמא ניסך}
יא/ד דברי אור ח"ג עמ' קטז, קכו
יא/ד דברי יששכר דף קיג ע"ד
יא/ד הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 67 {כ"מ בשם רמב"ן}
יא/ד הר המלך ח"ד עמ' לח
יא/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 235
יא/ד חי' בר נחמני דף כח ע"ד {סתם מחשבת גוי לע"ז}
יא/ד חי' חתם סופר
יא/ד מאכסניא של התורה סי' נ
יא/ד מעגלי זהות יהודית עמ' 211
יא/ד מקורות לפסקי הרמב"ם
יא/ד משנת יעקב כאן (עמ' רלג-רמ)
יא/ד נועם חי"ד עמ' קע
יא/ד נתיבות מאיר יו"ד סי' נג ס"ק א
יא/ד סדר יעקב ח"ב לדף עג ע"א (ד"ה יין), וע' סתם יינם
יא/ד פני משה (שלז')
יא/ד קרית מלך
יא/ד שארית נתן בנימין עמ' מא, נט, קנט, קסו
יא/ד שואל ומשיב ח"ז עמ' קנג
יא/ד שמחתי באומרים לי עמ' רלו
יא/ד שער המלך ח"ב עמ' צד
יא/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 140
יא/ד תחומין חי"ד עמ' 413
יא/ה אגרות הגרי"ד עמ' יט
יא/ה איש על העדה (אלאביץ) עמ' 139
יא/ה ארחות חיים ח"ב סי' כג אות ז
יא/ה בכורי אליהו עמ' קלה
יא/ה ברור הלכה ע"ז נז ע"א ציון א, ב
יא/ה דברות משה ב"ב ח"א סי' יח ענף ג
יא/ה חוף ימים ח"ג סי' ג אות א
יא/ה חזו"א על הרמב"ם
יא/ה חסדי דוד ח"ה עמ' תתעד
יא/ה ידיו של משה
יא/ה כל בו ח"ה עמ' תשעב
יא/ה כרוב ממשח
יא/ה לחם אבירים
יא/ה מעיני המים
יא/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תמ
יא/ה משנת יעקב
יא/ה פרי עץ חיים (אביגדור)
יא/ה קדשי יהושע עמ' אלף שנב
יא/ה שו"ת הרדב"ז סי' אלף קכב
יא/ה שמחתי באומרים לי עמ' ריג
יא/ה תחומין חי"ד עמ' 416
יא/ו בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף כג ע"ד {שם יוסף}
יא/ו ברור הלכה ע"ז נז ע"א ציון ב
יא/ו חי' חתם סופר
יא/ו חסדי דוד ח"ה עמ' תתיא
יא/ו ידיו של משה
יא/ו כנסת מחקרים ח"ג עמ' 228
יא/ו כרוב ממשח
יא/ו לקוטי סופר ח"ב דף כב ע"ב {כ"מ}
יא/ו מאורות הדף היומי ח"ז עמ' עט-פ {ישמעאלים}
יא/ו מוריה גל' קנט עמ' ד {כ"מ}
יא/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תמ
יא/ו קדשי יהושע עמ' אלף שמא, אלף שמז
יא/ו קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות יא עמ' קנה
יא/ז אגרות הגרי"ד עמ' יט
יא/ז אור הישר [באר שבע סנהדרין צו ע"ב]
יא/ז אור עולם (שניאורסון) עמ' 684
יא/ז אנצי"ת ע' גר תושב הע' 158, 162, 164-166
יא/ז אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 387 {ישמעאלי גר תושב}
יא/ז אשר למלך
יא/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/ז באר מרים פ"ח ה"י אות ג
יא/ז בים דרך עמ' פג
יא/ז בית דינו של שלמה יו"ד סי' יב {גר תושב}
יא/ז בית מלך (חב"ד) עמ' 104
יא/ז ביתאל ח"א דף נב ע"ג
יא/ז בכורי אליהו עמ' קלד
יא/ז ברור הלכה סוכה מה ע"ב ציון ג
יא/ז ברור הלכה ע"ז נז ע"א ציון ב
יא/ז ברור הלכה ע"ז סד ע"ב ציון ה, ו, ז
יא/ז ברקאי ח"א עמ' 67
יא/ז דברות אליהו ח"ג עמ' קסג
יא/ז דברות אליהו ח"ד עמ' לג {נוצרים עובדי ע"ז}
יא/ז דברות אליהו ח"ו עמ' קג {ישמעאלים}
יא/ז דינא דחיי ח"א דף קלט ע"ג
יא/ז הגהות חבר בן חיים
יא/ז הגהות מוהר"י קרט עמ' עב {ישמעאלים}
יא/ז הגיור עמ' 54
יא/ז הוראות שעה פ' כב, כד
יא/ז הלכות מדינה ח"ג עמ' רנו
יא/ז המנהיג עמ' תרסא
יא/ז הרמב"ם - שמרנות עמ' 90
יא/ז התורה והמדינה ח"ט עמ' לב
יא/ז ואם תאמר ח"ב קושיה 806
יא/ז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' כז, קנז
יא/ז ושב הכהן (תשמח) עמ' ריא, רטו
יא/ז חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רפח
יא/ז חסדי דוד ח"ה עמ' תתיב
יא/ז חקרי הלכה (ויין) עמ' 25
יא/ז חקרי זמנים ח"א עמ' רכג
יא/ז יד המלך (פלומבו)
יא/ז ידיו של משה
יא/ז יחוה דעת ח"ו עמ' שב
יא/ז יין המשמח סי' קכו ס"ק ד, סי' קלב ס"ק יא
יא/ז ישועות יעקב נזיקין עמ' תסג
יא/ז ישועות עוזו עמ' 503 {נוצרים - ע"ז}
יא/ז ישורון ד עמ' תרס
יא/ז כוכבי בוקר עמ' כה, כח
יא/ז כל בו ח"ה עמ' תשעה
יא/ז כפתור ופרח (תשו) דף קפ ע"ג
יא/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' עב
יא/ז כתבי העלוי מראקוב עמ' קלז
יא/ז לב שלם [שו"ת מהריט"ץ דף ט ע"ב]
יא/ז להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' יד
יא/ז להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' עח
יא/ז לקוטי סופר ח"ב דף כג ע"א {כ"מ}
יא/ז לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף א ע"ג
יא/ז לשנת השמיטה עמ' מט
יא/ז מאור ישראל
יא/ז מבוא למשנה תורה עמ' 302
יא/ז מנחה לאיש עמ' 252, 276 {ישמעאלים}
יא/ז מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רצט
יא/ז מרגליות הים סנהדרין עו ע"ב אות ד {כ"מ}
יא/ז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף ג
יא/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תמ
יא/ז משנת המדינה עמ' 59
יא/ז משנת חיים ויקרא עמ' תצה, תצח
יא/ז משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 127
יא/ז משפט כהן עמ' קכב ע"א
יא/ז מתנת חיים - שבת ור"ח עמ' סד
יא/ז נועם חי"ד עמ' קנט
יא/ז נר יצחק (ארדיט) עמ' נב {לח"מ}
יא/ז נשמת אברהם ח"ב עמ' לו, מג
יא/ז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קיט
יא/ז ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רעא
יא/ז סדר יעקב ח"א לדף נז ע"ב (ד"ה לאפוקי אות ב)
יא/ז סוכה וארבעת המינים עמ' 130
יא/ז סם חיי דף כט ע"ב {כ"מ}
יא/ז עיונים (פאור) עמ' 236, 235
יא/ז עין יצחק ח"א עמ' מט
יא/ז פני משה (שלז')
יא/ז פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כה דף כו ע"ד
יא/ז קהל יהודה - חי' הש"ס דף נג ע"א
יא/ז קול צופיך עמ' שיח
יא/ז קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות יא עמ' קנה
יא/ז ר"י קארו - קובץ עמ' קלא
יא/ז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רפג {ישמעאלים אינם עובדי ע"ז}
יא/ז שארית נתן בנימין עמ' לח {רמב"ם}, קמז {ישמעאלים - לא עובדי ע"ז}
יא/ז שבעה חקירות (תרסד) דף ג ע"א {נוצרים}
יא/ז שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' מד
יא/ז שו"ת הר"ן סי' ה
יא/ז שו"ת הריב"ש עמ' שכט
יא/ז שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רמז
יא/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' כב
יא/ז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' לב
יא/ז שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' תכה
יא/ז שו"ת ראנ"ח ח"א סי' קיב
יא/ז שו"ת רשב"ש עמ' שפ, תסד
יא/ז שמחתי באומרים לי עמ' קיג, רה, ריב-ריג, רטו-רטז, ריט, רכב-רכג, רכו-רכז, רלז
יא/ז שער המלך ח"ב עמ' צג
יא/ז שער ראובן (כץ) עמ' מה {ישמעאלי צריך לקבל ז' מצוות}
יא/ז שרידים גל' י עמ' ס, סג {ישמעאלים}
יא/ז תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 80
יא/ז תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קכד
יא/ז תורת החוף ימים סי' ל אות ב
יא/ז תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' פד, קצ
יא/ז תורת חיים וחסד עמ' תנ
יא/ז תחומין ח"ב עמ' 171, 187, 189, 203, ח"ה עמ' 457, ח"ח עמ' 344, ח"ט עמ' 72, חי"ט עמ' 156, 312
יא/ז תחומין חכ"ב עמ' 69-71
יא/ז תחוקה לישראל ע"פ התורה ח"א עמ' 153
יא/ז תלמי השדה עמ' קט
יא/ז תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 56
יא/ח אנצי"ת ע' גוי הע' 30, 32
יא/ח ארחות חיים ח"ב סי' כג אות ז
יא/ח בין השורות עמ' קנח
יא/ח ברור הלכה ע"ז נט ע"ב ציון ד פסקה ד
יא/ח ברור הלכה ע"ז ס ע"א ציון ב פסקה א
יא/ח ברור הלכה ע"ז עב ע"א ציון י
יא/ח חי' בר נחמני דף מג ע"א
יא/ח יד פשוטה מדע עמ' תשעב, אהבה עמ' תתתק
יא/ח כוכבי בוקר עמ' כח
יא/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' רמ
יא/ח לב שלם [סם חיי ליקוטים דף כט ע"ב]
יא/ח לקוטי סופר ח"ב דף כב ע"ב
יא/ח משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קפד
יא/ח נתיבות פסיקה עמ' 66
יא/ח ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תמה {כדי אכילת פרס באכילת מצוה}, תנ {צירוף אכילה באכילה ברצף}
יא/ח עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קכח
יא/ח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' נג
יא/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 242
יא/ח שו"ת מהרלב"ח סי' כב
יא/ח שמחתי באומרים לי עמ' ריד-רטו
יא/ט אבן ישראל (בוהוש) עמ' קכב
יא/ט אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רנח
יא/ט אור עולם (שניאורסון) עמ' 673, 675-677
יא/ט ארחות חיים ח"ב סי' כג אות ז
יא/ט באר מרים פ"ט ה"ב אות א
יא/ט באר שרים ח"א סי' מח אות ב
יא/ט בית אהרן (קריספין) דף מה ע"א {לח"מ}
יא/ט בית מועד (זלזניק) עמ' קיד
יא/ט ביתאל ח"א דף נה ע"א
יא/ט ברור הלכה סוכה מח ע"ב אחרי ציון ד
יא/ט ברור הלכה ע"ז כט ע"ב ציון מ
יא/ט בריכת המלך עמ' רסד, רסז
יא/ט גינת ראובן תרומות עמ' רמו {או"ש}
יא/ט גנא דפלפלי עמ' שטו {כ"מ - יין מזוג כשר למזבח}, תנז {רק מה שכשר למזבח}
יא/ט דברות אליהו ח"ו עמ' צה-צו {יין מבושל - מפוסטר}
יא/ט דרך ישרה ח"ב עמ' קפב
יא/ט הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' מד {הגהמ"י אות ח}
יא/ט חזו"א על הרמב"ם
יא/ט ישועת משה עמ' שלב
יא/ט כוכבי בוקר עמ' יד {לח"מ, או"ש}
יא/ט כל בו ח"ה עמ' תשעג, תשעו, תתמא
יא/ט לחם אבירים
יא/ט מאור ישראל
יא/ט מבשר טוב קדשים עמ' כא
יא/ט מגילת ספר לאוין דף עד ע"ד
יא/ט מחנה יהודה (אשכנזי) דף רטו ע"ד {לח"מ}
יא/ט מנחת אהרן (קאפח) עמ' 360
יא/ט מנחת יהודה וירושלים עמ' 121-120 {או"ש}
יא/ט מענה אליהו עמ' מב {לח"מ}
יא/ט מענה לשון עמ' קא
יא/ט מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף מו
יא/ט מרחשת ח"א סי' כא אות א
יא/ט משנת יעקב
יא/ט נזר הקדש (רזין) מנחות דף קלט ע"ג {לח"מ}
יא/ט נשמת אברהם ח"ב עמ' רצא
יא/ט ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תעד {צירוף שתיה ברביעית - קושיה מיומא פא וכריתות יג}
יא/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' פד
יא/ט סדר יעקב ח"א לדף כט ע"ב (ד"ה עוד הק') {לח"מ}, לא ע"ב (ד"ה ויש)
יא/ט סוכת דוד סוכה עמ' ר
יא/ט עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קיד
יא/ט עין יהודה עמ' פא, פג {יין מבושל}
יא/ט פרי האדמה ח"א
יא/ט צמח צדק (חב"ד) - שו"ת או"ח סי' כח אות ה
יא/ט קיצור סמ"ג עמ' 208
יא/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרנ
יא/ט שארית נתן בנימין עמ' מ-מא
יא/ט שו"ת הרשב"א ח"ז סי' תקכח
יא/ט שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קא
יא/ט שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' טז {כ"מ}
יא/ט שמחתי באומרים לי עמ' רלד
יא/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קה, קי
יא/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קנח
יא/ט תחומין חי"ד עמ' 416, 418
יא/ט תרומת הגורן ח"ב עמ' 60
יא/י אבני נזר יו"ד סי' קיג אות מד, סי' קטז אות ג
יא/י אור לישרים (שולמן) עמ' ר {לח"מ}
יא/י ארחות חיים ח"ב סי' כג אות ז, לו
יא/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/י ברור הלכה ע"ז כט ע"ב ציון מ
יא/י גינת ראובן תרומות עמ' רנב
יא/י דברות משה ב"ב ח"א סי' יח ענף ג
יא/י דרך ישרה ח"ב עמ' קפג
יא/י הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' תשנט
יא/י חזו"א על הרמב"ם
יא/י חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קסג
יא/י חי' ר' אפרים מרדכי
יא/י כוכבי בוקר עמ' יג
יא/י כל בו ח"ה עמ' תשעו
יא/י מבוא למשנה תורה עמ' 87
יא/י מבשר טוב קדשים עמ' כא
יא/י מנהגי מצרים יו"ד אות יז
יא/י מנחת אהרן (קאפח) עמ' 360
יא/י מרבה חיים סי' לב אות ב
יא/י מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' שבת פכ"ט הי"ד]
יא/י משאת המלך ח"א סי' קכה
יא/י משנת יעקב
יא/י נועם חי"ד עמ' קסג, קסה, קסז-קסט
יא/י נחמד למראה ח"א דף קס ע"א וע"ד, קסא ע"א
יא/י נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' ל
יא/י ס' הפרדס לר' אשר עמ' כד
יא/י ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' פד
יא/י סדר יעקב ח"א לדף כט ע"ב (ד"ה עי' רמב"ם), לא ע"ב (ד"ה והנה)
יא/י סוכת דוד סוכה עמ' רסב
יא/י עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קיג
יא/י עמודי שלמה ח"ב עמ' קצז
יא/י פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רנא {כ"מ}
יא/י צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' שיט
יא/י קיצור סמ"ג עמ' 208
יא/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרנ
יא/י שארית נתן בנימין עמ' מא
יא/י שו"ת הריב"ש סי' קפ, עמ' רז
יא/י שו"ת הרשב"א ח"א סי' תשיז
יא/י שו"ת הרשב"א ח"ד סי' קמט, ח"ז סי' קפא
יא/י שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 222
יא/י שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קא
יא/י שמחתי באומרים לי עמ' רכז
יא/י שער המלך ח"ב עמ' צד
יא/י תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 100
יא/י תחומין חי"ד עמ' 416
יא/י תרומת הגורן ח"ב עמ' 61
יא/יא אבקת רוכל עמ' קנג {הגהמ"י אות ט}
יא/יא ארחות חיים ח"ב סי' כג אות יג
יא/יא באהלה של תורה או"ח סי' צד {מל"מ}
יא/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/יא ביתאל ח"א דף נב ע"א
יא/יא בכורי אליהו עמ' קלד
יא/יא ברור הלכה ע"ז נה ע"ב ציון ב
יא/יא ברור הלכה ע"ז נו ע"ב ציון ב
יא/יא גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תד
יא/יא דינא דחיי ח"א דף קמט ע"א
יא/יא דליית הכרם עמ' תתתטו {כ"מ} [הביא - צ"ל הבית]
יא/יא הרמב"ם והלכותיו
יא/יא זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שמד
יא/יא חזו"א יו"ד סי' נ ס"ק ג
יא/יא חזו"א על הרמב"ם
יא/יא חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רנ, רנב, רס, רסג-רסד
יא/יא חסדי דוד ח"י עמ' קלד
יא/יא ישועות יעקב נזיקין עמ' תמב
יא/יא כבוד יו"ט
יא/יא כוכבי בוקר עמ' נג
יא/יא כל בו ח"ה עמ' תשפד
יא/יא כתבי העלוי מראקוב עמ' קלו
יא/יא לב שלם [שונה הלכות ח"א דף מ ע"ג]
יא/יא לחם אבירים
יא/יא לקוטי שלמה - ס' האסיף עמ' קסט
יא/יא מותיב ומפרק עמ' קפב-קפד {אפילו כפות}
יא/יא מנוחת אשר ח"א דף יג ע"א {השמיט פקוקה ומלאה}
יא/יא מעיני המים
יא/יא משרת משה (נבר)
יא/יא עוגת אליהו דף מג ע"א
יא/יא עמודי שלמה ח"ב עמ' רו
יא/יא פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רנ {אין דורכים אלא בגת פקוקה ומלאה}
יא/יא צרור החיים (קליין) דף כב ע"ב-ע"ג {גם בגת פקוקה ומלאה אסור}
יא/יא קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' סה {כ"מ}
יא/יא קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' עא
יא/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרנ
יא/יא שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רמז
יא/יא שו"ת מהרלב"ח סי' כב
יא/יא תורת חסד (פרחיא) דף יג ע"ב {כ"מ}
יא/יב אבני נזר יו"ד סי' קיג אות נ, סי' קיד אות ד
יא/יב ארחות חיים ח"ב סי' כג אות יג
יא/יב ביתאל ח"א דף נד ע"ב
יא/יב ברור הלכה ע"ז נו ע"ב ציון ב
יא/יב חדושים ובאורים (גרי') ע"ז סי' ט ס"ק ז
יא/יב חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רנ, רסד
יא/יב חסדי דוד ח"ה עמ' תתעב
יא/יב כל בו ח"ה עמ' תשצה
יא/יב מוריה שנה ח גל' ד (חכמי אשכנז)
יא/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תלב
יא/יב נחלת אבות סי' ט עמ' כג
יא/יב תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 86
יא/יג אבני דרך עמ' רמא
יא/יג אבני נזר יו"ד סי' עה אות ד
יא/יג אבני ציון ח"א סי' כד אות א {צ"פ}
יא/יג ארחות חיים ח"ב סי' כג אות יג
יא/יג ביתאל ח"א דף נד ע"ד
יא/יג ברור הלכה ע"ז נו ע"ב ציון א בסופו
יא/יג הגהות חבר בן חיים
יא/יג חסדי דוד ח"ה עמ' תתעב
יא/יג יד ישראל ח"ב
יא/יג כל בו ח"ה עמ' תשעה, תשצו
יא/יג משברי ים אחע"א עמ' תקל
יא/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תלד {נגע בחומץ}
יא/יג ס' הנייר עמ' קטז-קיז
יא/יג פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' מג (מסומן מ) דף נ ע"ד
יא/יג קרית מלך
יא/יד אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' עא
יא/יד אורח צדקה עמ' נא
יא/יד אנצי"ת ע' גרעינים הע' 55
יא/יד ארחות חיים ח"ב סי' כג אות יד
יא/יד אשר למלך
יא/יד בית שערים יו"ד סי' ריא
יא/יד ביתאל ח"א דף נב ע"ג
יא/יד ברור הלכה ע"ז לד ע"א ציון ג
יא/יד הר המלך ח"ד עמ' לח
יא/יד ידיו של משה
יא/יד כל בו ח"ה עמ' תשצו
יא/יד לחם אבירים דף סב ע"ג
יא/יד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קלט {הגהמ"י אות כ}
יא/יד מקורות לפסקי הרמב"ם
יא/יד ס' הנייר עמ' קטז-קיז
יא/יד צמח צדק (חב"ד) - שו"ת או"ח סי' קה
יא/יד שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' סא-סב {שמרים שהתקשו}
יא/יד שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רלט
יא/טו אור שמח
יא/טו ארחות חיים ח"ב סי' כד אות א
יא/טו ביתאל ח"א דף נה ע"א
יא/טו בני בנים ח"א עמ' פד {מחנ"א}
יא/טו ברור הלכה ע"ז לג ע"א ציון ו
יא/טו ברור הלכה ע"ז לג ע"ב ציון ב
יא/טו ברור הלכה ע"ז לד ע"א ציון ב
יא/טו ברור הלכה ע"ז עד ע"ב ציון ו, ציון ח פסקה ד
יא/טו דובר מישרים
יא/טו דינא דחיי ח"א דף קמא ע"ב
יא/טו חוף ימים ח"א סי' א אות ב
יא/טו חי' מחנה אפרים (נדפס בס' מחנ"א)
יא/טו יד המלך (פלומבו)
יא/טו כל בו ח"ה עמ' תתסו
יא/טו כרוב ממשח
יא/טו לחם אבירים
יא/טו מקום דוד [אור יקרות דף מד ע"ד]
יא/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תלד
יא/טו פרי העץ דף פז ע"א
יא/טו רסיסי טל (עמיטל) עמ' רנו {הגהמ"י אות ל}
יא/טו שו"ת הרמ"ז עמ' פז
יא/טו שמחתי באומרים לי עמ' קפב
יא/טו תרומת הדשן שו"ת סי' רא {הגהמ"י אות ל}
יא/טז ארחות חיים ח"ב סי' כד אות ב
יא/טז ברור הלכה ע"ז לג ע"א ציון י
יא/טז ברור הלכה ע"ז לג ע"ב ציון ה
יא/טז בתי כנסיות דף מח ע"א
יא/טז דינא דחיי ח"א דף קמג ע"ג
יא/טז כוכבי בוקר עמ' רע
יא/טז כל בו ח"ה עמ' תתעז
יא/טז לחם אבירים
יא/טז שו"ת הרשב"א ח"ה סי' קיז, המיוחסות סי' קנט, מכ"י סי' סו
יא/טז שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' עד, פט-צ
יא/יז אור שמח
יא/יז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/יז באר שרים (שולמן) עמ' מה
יא/יז ביתאל ח"א דף נב ע"א, נה ע"א
יא/יז ברור הלכה ע"ז לג ע"א ציון ה
יא/יז ברור הלכה ע"ז לג ע"ב ציון ח, ציון כ פסקה ד
יא/יז ברור הלכה ע"ז עד ע"ב ציון ה, ציון ח פסקה ד
יא/יז חי' הריצ"ד
יא/יז ידיו של משה
יא/יז יין המשמח סי' קלה ס"ק ב
יא/יז כל בו ח"ה עמ' תתפא
יא/יז לחם אבירים
יא/יז מעיני המים
יא/יז עמודי שלמה ח"ב עמ' ר-רא
יא/יז שארית נתן בנימין עמ' מה-מו {כ"מ}
יא/יז שו"ת מהר"ח אור זרוע (אביטן) סי' קלח הערה 26, 32
יא/יז שמחתי באומרים לי עמ' קפא
יא/יז תחומין ח"ח עמ' 344
יא/יח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 140
יא/יח ארחות חיים ח"ב סי' כד אות ה
יא/יח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/יח בר ריב"א עמ' קפה
יא/יח ברור הלכה ע"ז לג ע"ב ציון כ
יא/יח חכם צבי (תשעה) ח"ב סי' מח ד"ה יורה דעה
יא/יח ידיו של משה
יא/יח יין המשמח סי' קלה ס"ק ח-י
יא/יח כל בו ח"ה עמ' תתפג
יא/יח מעיני המים
יא/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/יח קרית מלך
יא/יח שו"ת הרדב"ז סי' אלף שפב
יא/יח שו"ת הריב"ש עמ' לד-לה
יא/יח שו"ת מהר"ח אור זרוע (אביטן) סי' קלח הערה 26, 32
יא/יח שמחתי באומרים לי עמ' קפא, קפה, קפז-קפט, רה
יא/יח תורת האשם עמ' לד {וכן כוס של חרס}
יא/יח תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 128
יא/יט אמרי מנחם עמ' מה, נה
יא/יט ארחות חיים ח"ב סי' כד אות ה
יא/יט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/יט ביתאל ח"א דף נה ע"א
יא/יט בר ריב"א עמ' קפה
יא/יט ברור הלכה ע"ז לג ע"ב ציון ו {לח"מ}, ל
יא/יט ברור הלכה ע"ז עד ע"ב ציון ו
יא/יט חי' הריצ"ד
יא/יט חכם צבי (תשעה) ח"א סי' פ ד"ה מעתה
יא/יט כל בו ח"ה עמ' תתפג
יא/יט כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף כא ע"ב
יא/יט לחם אבירים
יא/יט מעיני המים
יא/יט שארית נתן בנימין עמ' מו {כ"מ}
יא/יט שמחתי באומרים לי עמ' קעח-רח
יא/יט שערי זבולון יו"ד סי' טו ס"ק ו
יא/יט תבואות שמש דף נ ע"ב
יא/יט תשובה מיראה (תשסו) עמ' ט
יא/כ ארחות חיים ח"ב סי' כד אות ז
יא/כ ברור הלכה ע"ז עד ע"ב ציון א, ה
יא/כ ברור הלכה ע"ז עה ע"א ציון א
יא/כ דינא דחיי ח"א דף קמו ע"ג
יא/כ התורה והמדינה חי"א עמ' שסה
יא/כ חזו"א יו"ד סי' נד ס"ק יא
יא/כ חיים לעולם ח"א דף נח ע"ד
יא/כ כל בו ח"ה עמ' תתפו
יא/כ כרוב ממשח
יא/כ לחם אבירים
יא/כא ארחות חיים ח"ב סי' כד אות ח
יא/כא בנין משה ח"א עמ' קפא {רק בא"י}
יא/כא ברור הלכה ע"ז עד ע"ב ציון א
יא/כא ברור הלכה ע"ז עה ע"א ציון י פסקה א
יא/כא כל בו ח"ה עמ' תתפו
יא/כא כרוב ממשח
יא/כא לחם אבירים
יא/כא מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/כא תפארת חיים (שאכעט) דף פא ע"ב
יא/כב ארחות חיים ח"ב סי' כד אות ח
יא/כב ביתאל ח"א דף נה ע"ב
יא/כב ברור הלכה ע"ז עד ע"ב ציון א
יא/כב גבול יהודה (ציר') דף יב ע"ב
יא/כב גינת ראובן תרומות עמ' תרע
יא/כב כל בו ח"ה עמ' תתפז
יא/כב כרוב ממשח
יא/כב לחם אבירים
יא/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/כב משנה הלכות ח"ה סי' קה {בזה"ז}
יא/כג ארחות חיים ח"ב סי' כד אות י
יא/כג בית אהרן וישראל גל' כג עמ' סג
יא/כג ברור הלכה ע"ז עה ע"א ציון י
יא/כג טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' שמט
יא/כג כרוב ממשח
יא/כג לחם אבירים
יא/כג מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/כג קרית מלך
יא/כג שם טוב - השלמה
יא/כג שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' שכו {שעה"מ}
יא/כד ארחות חיים ח"ב סי' כד אות ט
יא/כד ברור הלכה ע"ז עה ע"א ציון ה
יא/כד כל בו ח"ה עמ' תתצ
יא/כד כרוב ממשח
יא/כד לחם אבירים
יא/כד מראה הגדול ח"ב דף לח ע"ב
יא/כד נועם ח"ט עמ' רנא {עונה}
יא/כד עדות ביעקב (בוטון) דף רלד ע"ב
יא/כד שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' קנט
יא/כה אבני נזר חו"מ סי' מ
יא/כה אהל שרה לאה עמ' תרפח {צ"פ}
יא/כה אור הישר [מקום שמואל ליו"ד סי' קיט ס"א, מפרשים לעיל פ"ג הכ"א ופ"ח ה"ז]
יא/כה אור הנר (ראטה) עמ' 17
יא/כה אוריין תליתאי (תאומים) סי' קי
יא/כה אמונת עתיך גל' 111 עמ' 136 {צ"פ}, 137-139
יא/כה ארחות חיים ח"ב סי' כג אות טז
יא/כה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/כה בית שערים יו"ד סי' א
יא/כה בכורי הארץ עמ' 141 {א"י כולה}
יא/כה בני ציון (שפירא) דף סא ע"ד {הוחזק בכשרות}
יא/כה בנין משה עמ' קנו {ישראל בחזקת כשרות רק בא"י}
יא/כה בציר אליעזר ח"א דף כו ע"ד {נאמנות ע"א}
יא/כה ברור הלכה יבמות יד ע"א אחרי ציון ב
יא/כה ברור הלכה ע"ז לט ע"ב ציון ג
יא/כה בשבילי השחיטה סי' ח ס"ק ג {יין בזה"ז}
יא/כה גבול יהודה (ציר') דף סד ע"ג {ראב"ד}, סה ע"ג
יא/כה דבר יהושע ח"ג חו"מ סי' ל
יא/כה דבר שמואל (אבוהב) סי' פט
יא/כה דברי יואל - שו"ת עמ' קמג-קמו, תפב
יא/כה דברי יואל ויקרא ח"ב עמ' שמא
יא/כה הלכה פסוקה ח"ד עמ' קסה הערה 79
יא/כה הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רמב
יא/כה ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א רלח ע"א]
יא/כה זכר אברהם יצחק עמ' 11
יא/כה זכר יצחק (תשן) עמ' רצה
יא/כה חזקה רבה יו"ד הלכה כא
יא/כה חי' חתם סופר
יא/כה חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' מב, שבועות עמ' רכג
יא/כה חלק לוי עמ' רצא {רדב"ז}
יא/כה חסדי דוד ח"ה עמ' תתלח
יא/כה חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' עד-עה
יא/כה טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תה
יא/כה יחוה דעת ח"ד עמ' רלה
יא/כה כהונת רפאל עמ' קיב
יא/כה כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' לד
יא/כה כל בו ח"ה עמ' תשצח
יא/כה כרם שלמה (אמריליו) דף טז ע"ג, יז ע"ג {כ"מ}
יא/כה לב שלם [פרי תואר סי' קיט ס"ק א דף רנח ע"ב]
יא/כה לחם אבירים
יא/כה מאמר מרדכי (נסים) דף פו ע"ב
יא/כה מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' רלג
יא/כה מוריה גל' רה עמ' לג {כ"מ}
יא/כה מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' קלד, קמב, רצג
יא/כה מנהגי מצרים יו"ד אות יד
יא/כה מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/כה מקום דוד [אור יקרות דף מד ע"ד]
יא/כה מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/כה משנה הלכות ח"ד סי' ד {בזה"ז}
יא/כה משנה הלכות ח"ו סי' קס {בזה"ז}
יא/כה משנה הלכות ח"ז סי' קז {וכן בשר}
יא/כה עזר מיהודה עמ' קנח, רכ {רק בא"י יש לישראל חזקת כשרות}
יא/כה פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כג דף כד ע"ב
יא/כה צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' רמט
יא/כה קרית מלך
יא/כה שארית יהודה (בלום) דף לג ע"ד {מאדם המוחזק בכשרות}
יא/כה שו"ע הרב יו"ד סי' א, קו"א אותיות א-ב
יא/כה שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' כה
יא/כה שו"ת הרשב"א ח"א סי' תה
יא/כה שו"ת מהרלב"ח סי' קכא
יא/כה שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' יז
יא/כה שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' תמז
יא/כה שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קפא-קפב, כרך ב עמ' תצב
יא/כה שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' רמג, ח"ב עמ' ריב-ריג
יא/כה תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' א דף ב ע"א {ראב"ד}, ג ע"ב
יא/כו אנצי"ת ע' אורח הע' 38-37
יא/כו ארחות חיים ח"ב סי' כג אות טז
יא/כו בית שערים יו"ד סי' א
יא/כו בכור שור עמ' קנ
יא/כו בן הרמה
יא/כו בני דוד
יא/כו ברור הלכה ע"ז לט ע"ב ציון ג
יא/כו דבר שמואל (אבוהב) סי' קעה
יא/כו הלכה רבה ח"ג עמ' 95
יא/כו הלכות קטנות ח"א סי' קג
יא/כו הר המלך ח"ד עמ' לח
יא/כו חזון יחזקאל ע"ז פ"ה ה"ז
יא/כו חזקה רבה יו"ד הלכה כא, פט עמ' 45-44, הלכה קע עמ' 277
יא/כו חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רכג
יא/כו כל בו ח"ה עמ' תשצט
יא/כו מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף סה ע"ב {הגהמ"י}
יא/כו מוריה גל' רה עמ' לג
יא/כו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 161
יא/כו מנחת יצחק (שטרק) דף טז ע"ג {הגהמ"י}
יא/כו מצות ראיה עמ' קלא
יא/כו מקורות לפסקי הרמב"ם
יא/כו שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' צ
יא/כו שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' כה
יא/כו שו"ת הרמ"ז סי' נא
יא/כו שו"ת מהר"ם די בוטון סי' ז
יא/כו שו"ת מהרלב"ח סי' קכא
יא/כו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שמט
יא/כו תקנת השבים עמ' 414


יב/276 הלכות מאכלות אסורות פרק יב *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ אורה ושמחה
יב/רה"פ מנוחת אליהו ח"ג
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ רמב"ם הערוך
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שם טוב
יב/רה"פ שם יוסף (אליקים)
יב/א אבני נזר יו"ד סי' קיד אות ו
יב/א אור הישר [כ"מ לעיל פי"א הי"א]
יב/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 140
יב/א ארחות חיים ח"ב סי' כג אות טז
יב/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/א ביתאל ח"א דף נב ע"ב
יב/א ברור הלכה ע"ז נו ע"ב ציון ב פסקה ו
יב/א ברור הלכה ע"ז נח ע"א ציון א
יב/א ברור הלכה ע"ז נט ע"ב ציון ב
יב/א דליית הכרם עמ' תתתטו {כ"מ} [פי' - צ"ל פי]
יב/א הר המלך ח"ד עמ' לח
יב/א חדושים ובאורים (גרי') ע"ז סי' ט ס"ק ד-ה, ז
יב/א חזו"א יו"ד סי' מז ס"ק יד, כ, סי' מט ס"ק א, סי' נ ס"ק ד
יב/א חזו"א על הרמב"ם
יב/א חי' חתם סופר
יב/א חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רנט, רסד, רסח-רעא
יב/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רכד
יב/א ידיו של משה
יב/א ישועות יעקב נזיקין עמ' תק
יב/א כוכבי בוקר עמ' כז
יב/א כל בו ח"ה עמ' תת
יב/א לב ארי (רביץ) עמ' 130
יב/א לבושי מרדכי או"ח עמ' שפח
יב/א לחם אבירים
יב/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/א משרת משה (נבר)
יב/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' סג
יב/א עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קז, קכט
יב/א פרי העץ דף קיז ע"ב
יב/א קהל יהודה - חי' השו"ע דף נו ע"ב וע"ד
יב/א קרית מלך
יב/א שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קסז-קסח {ראב"ד}
יב/א שו"ת הרשב"א ח"ג סי' שסו
יב/א שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' כז
יב/ב אבני נזר יו"ד סי' קיג אות נ
יב/ב אור הישר [אור שמח לעיל פי"א הי"א]
יב/ב ארחות חיים ח"ב סי' כג אות טז-יז
יב/ב ברור הלכה ע"ז ס ע"א ציון ב
יב/ב ברור הלכה ע"ז עב ע"ב ציון א
יב/ב חדושים ובאורים (גרי') ע"ז סי' ט ס"ק ה, סי' י ס"ק ז
יב/ב חזו"א יו"ד סי' מו ס"ק ה, סי' מט ס"ק ט
יב/ב חסדי דוד ח"ה עמ' תתפט
יב/ב ידיו של משה
יב/ב ישועות יעקב נזיקין עמ' תמז
יב/ב כל בו ח"ה עמ' תתא
יב/ב לחם אבירים דף ס ע"ב
יב/ב מעשה בצלאל סי' רכ
יב/ב סדר יעקב ח"א לדף ס ע"א (ד"ה ואי)
יב/ב פרי העץ דף קכה ע"ב
יב/ב תשובות הראב"ד סי' קמו
יב/ג ארחות חיים ח"ב סי' כג אות יח
יב/ג ביתאל ח"א דף נב ע"ג
יב/ג ברור הלכה ע"ז ס ע"א ציון ג
יב/ג הגהות חבר בן חיים
יב/ג הר המלך ח"ח עמ' סד
יב/ג חדושים ובאורים (גרי') ע"ז סי' ט ס"ק ד
יב/ג יין המשמח סי' קלב ס"ק יא
יב/ג כל בו ח"ה עמ' תתג
יב/ג מעשה רקח
יב/ג נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רכז
יב/ג תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 94
יב/ד ארחות חיים ח"ב סי' כג אות יח
יב/ד ביתאל ח"א דף נב ע"ג
יב/ד ברור הלכה ע"ז ס ע"א ציון ד
יב/ד יין המשמח סי' קלב ס"ק יא
יב/ד כל בו ח"ה עמ' תתד
יב/ד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קח
יב/ה ארחות חיים ח"ב סי' כג אות ז, יח
יב/ה ברור הלכה ע"ז נז ע"א ציון א פסקה ד
יב/ה כל בו ח"ה עמ' תתה
יב/ו ארחות חיים ח"ב סי' כג אות יט
יב/ו ברור הלכה ע"ז נח ע"ב ציון א
יב/ו ויקח אברהם [בגדי יו"ט (קריספין) כג ע"ד]
יב/ו חיים ומלך
יב/ו כל בו ח"ה עמ' תתה
יב/ו מי באר (אופנהיימר) דף כ ע"ד
יב/ו נאות אפרים ח"א עמ' ריג
יב/ז ארחות חיים ח"ב סי' כג אות יט
יב/ז ביתאל ח"א דף נה ע"ב
יב/ז ברור הלכה ע"ז נח ע"א ציון א
יב/ז חזו"א יו"ד סי' מז ס"ק ז, סי' נב ס"ק ה
יב/ז חזו"א על הרמב"ם
יב/ז חי' חתם סופר
יב/ז כל בו ח"ה עמ' תתה
יב/ז מעיני המים
יב/ז מעשה רקח
יב/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קסח
יב/ח ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כ, לו
יב/ח ביתאל ח"א דף נה ע"ב
יב/ח ברור הלכה ע"ז ס ע"ב ציון א
יב/ח כל בו ח"ה עמ' תתו
יב/ח משרת משה (נבר)
יב/ח ס' המקח עמ' קמג, רח
יב/ח שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נד
יב/ט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 140
יב/ט ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כא
יב/ט בזך לבונה עמ' נח
יב/ט ביתאל ח"א דף נו ע"א
יב/ט ברור הלכה ע"ז נז ע"א ציון א פסקה ד
יב/ט ברור הלכה ע"ז ס ע"ב ציון ו, ח
יב/ט חי' חתם סופר
יב/ט חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רסה, רסח, רעא
יב/ט יין המשמח סי' קכה ס"ק ב
יב/ט כל בו ח"ה עמ' תתט
יב/ט לבושי מרדכי יו"ד עמ' צט
יב/ט לחם אבירים
יב/ט מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 378-379
יב/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ט משרת משה (נבר)
יב/ט עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קמא
יב/ט עמודי שלמה ח"ב עמ' רט
יב/ט פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רנ
יב/ט פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כח דף ל ע"ב-ע"ד {נוצר ביד}, סי' כט דף לא ע"ב-ע"ג {מדד בקנה}
יב/ט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קסא ע"ג
יב/ט קהל יהודה - חי' השו"ע דף נז ע"א {כ"מ}
יב/ט שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י סי' קעט {מדד בקנה}
יב/ט שמחתי באומרים לי עמ' רפט-רצ
יב/ט שרידים גל' י עמ' נח-נט
יב/ט תשובות הראב"ד סי' קמד, קמו
יב/י אהל משה (וינברג) דף ה ע"ד {שלא כדה"נ}
יב/י איש על העדה (אלאביץ) עמ' 141
יב/י ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כא
יב/י אש תמיד עמ' רכד
יב/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/י ברור הלכה ע"ז נט ע"ב ציון ד
יב/י ברית הלוי השלם
יב/י גור אריה שמות פ' לד אות יט
יב/י דליית הכרם עמ' תתתטו {ראב"ד} [דמשקרב - צ"ל דמשקרא]
יב/י הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יז ס"ק לא
יב/י חזו"א טבול יום סי' ה ס"ק ב
יב/י חזו"א על הרמב"ם
יב/י חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רסט-רע
יב/י כל בו ח"ה עמ' תתט
יב/י לחם אבירים
יב/י מעשה רקח
יב/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תמ {ראב"ד}
יב/י עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קכח, קלא
יב/י פרי העץ דף קכה ע"ב
יב/י פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רמה
יב/י ראשית בכורים דף קיב
יב/י שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' מו
יב/י שברי לוחות עמ' 90 {הגהמ"י}
יב/י שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קע
יב/י שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' צג {ראב"ד}
יב/י שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' לז
יב/י שנתון המשפט העברי חי"ג עמ' 321
יב/י שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קה
יב/י תשובות הראב"ד סי' קמד
יב/יא אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' תס
יב/יא אש תמיד עמ' רכד
יב/יא ברור הלכה ע"ז עב ע"ב ציון ד, ציון ה פסקה א
יב/יא דברי יששכר דף ב ע"ג
יב/יא דינא דחיי ח"א דף קנא ע"ג
יב/יא הגהות חבר בן חיים
יב/יא הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יז ס"ק לא
יב/יא חדושים ובאורים (גרי') ע"ז סי' ט ס"ק ו
יב/יא חזו"א יו"ד סי' מז ס"ק א, ה, סי' מח ס"ק ו
יב/יא יין המשמח סי' קכו ס"ק ד
יב/יא פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רנ
יב/יא פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רמה
יב/יא קונטרסי שעורים גיטין שעור ו הערה 48
יב/יא שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נד, נו
יב/יא תשובות הראב"ד סי' ג
יב/יב אבן הספיר עמ' נה {הגהמ"י}
יב/יב אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' תס
יב/יב אוצמפה"ת ב"מ נג ע"א הע' 14 {כ"מ}
יב/יב ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כב
יב/יב בית אהרן וישראל גל' מח עמ' עג
יב/יב ביתאל ח"א דף נב ע"ג
יב/יב ברור הלכה ע"ז עב ע"א ציון כ
יב/יב דעת סופר יו"ד סי' נ {ראב"ד}
יב/יב חזו"א על הרמב"ם
יב/יב חי' הריצ"ד
יב/יב חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רסג
יב/יב יד המלך (פלומבו)
יב/יב ימי שלמה
יב/יב ישועות יעקב נזיקין עמ' תעז
יב/יב כל בו ח"ה עמ' תתיב
יב/יב מגן שאול (קצנ') עמ' סח
יב/יב מוריה גל' רלח עמ' ה {ניצוק חיבור}
יב/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' נט {הגהמ"י}
יב/יב נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' לא
יב/יב עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' פח
יב/יב פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כח דף ל ע"ג {ניצוק חיבור}
יב/יב קרבן אשר עמ' רמה {ניצוק חיבור}
יב/יב שו"ע הרב או"ח סי' תנא ס' נט
יב/יב שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נד
יב/יב שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' מא
יב/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' ד
יב/יב תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 124
יב/יג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 141
יב/יג ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כב
יב/יג בית זבול ח"ב סי' כה אות יח
יב/יג ברור הלכה ע"ז עב ע"א ציון י
יב/יג הגהות חבר בן חיים
יב/יג יין המשמח סי' קלד ס"ק א, ז
יב/יג כל בו ח"ה עמ' תתצב
יב/יג מעיני המים
יב/יג תשובות הראב"ד סי' קמג
יב/יד אור שמח
יב/יד ברור הלכה ע"ז עב ע"ב ציון ה
יב/יד הגהות חבר בן חיים
יב/יד הרמב"ם והלכותיו
יב/יד חדושים ובאורים (גרי') ע"ז סי' י ס"ק ז
יב/יד חזו"א יו"ד סי' מח ס"ק ו, ט
יב/יד חזו"א על הרמב"ם
יב/יד חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' קב {מל"מ}
יב/יד ידיו של משה
יב/יד יין המשמח סי' קכו ס"ק ב {לח"מ}
יב/יד מוריה שנה ח גל' ד (חכמי אשכנז)
יב/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יד משרת משה (נבר)
יב/יד פרי העץ דף קכה ע"ב
יב/טו ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כב
יב/טו ברור הלכה ע"ז נח ע"א ציון ב
יב/טו חדושים ובאורים (גרי') ע"ז סי' י ס"ק ז
יב/טו חזו"א יו"ד סי' מז ס"ק ה, יד, סי' מח ס"ק ט
יב/טו חזו"א על הרמב"ם
יב/טו חי' הריצ"ד לקמן פט"ז הכ"ח
יב/טו חסד לאברהם (אלקלעי) ח"א דף קכט ע"א
יב/טו חסדי דוד ח"י עמ' קטו
יב/טו יין המשמח סי' קכו ס"ק ב, ד, סי' קלד ס"ק ב
יב/טו כל בו ח"ה עמ' תתיח
יב/טו לב שלם [מעיל שמואל (פלורנטין) בחי' הרמב"ם דף כג]
יב/טו לחם אבירים
יב/טו משרת משה (נבר)
יב/טו פרי העץ דף פג ע"ב
יב/טו רדב"ז לקמן פט"ז הכ"ח
יב/טז אנצי"ת ע' גוי הע' 849
יב/טז ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כב
יב/טז ביתאל ח"א דף נו ע"א
יב/טז ברור הלכה ע"ז סט ע"א ציון ג
יב/טז הר המלך ח"ד עמ' לח, ח"ח עמ' סד-סה
יב/טז חזקה רבה או"ח הלכה עו
יב/טז ידיו של משה
יב/טז יין המשמח סי' קכט ס"ק ב {כ"מ}, ד {כ"מ}, ו עמ' קסד, ס"ק ט {כ"מ}
יב/טז כוכבי בוקר עמ' תקעא {הגהמ"י}
יב/טז כל בו ח"ה עמ' תתיח
יב/טז כרוב ממשח
יב/טז לחם אבירים
יב/טז מעיל שמואל (פלורנטין)
יב/טז מקורות לפסקי הרמב"ם
יב/טז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קכא
יב/טז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רכב
יב/טז שמחתי באומרים לי עמ' רכ
יב/יז אנצי"ת ע' גוי הע' 849
יב/יז ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כב
יב/יז ברור הלכה ע"ז סט ע"א ציון ג
יב/יז חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף רעו
יב/יז יין המשמח סי' קכט ס"ק ה {לח"מ}
יב/יז כל בו ח"ה עמ' תתיט
יב/יז כרוב ממשח
יב/יז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קכא
יב/יז קהל יהודה - חי' השו"ע דף ס ע"ד, סא ע"א {כ"מ}
יב/יז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תצט
יב/יז שמחתי באומרים לי עמ' רכ, רכג
יב/יח ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כב
יב/יח ברור הלכה ע"ז סט ע"א ציון ז
יב/יח יין המשמח סי' קכט ס"ק כ
יב/יח כל בו ח"ה עמ' תתיט
יב/יח כרוב ממשח
יב/יח עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קכא
יב/יט ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כג
יב/יט ברור הלכה ע"ז ע ע"א ציון ו
יב/יט כל בו ח"ה עמ' תתכ
יב/יט לחם אבירים
יב/יט שם טוב - השלמה
יב/כ ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כד
יב/כ ברור הלכה ע"ז ע ע"א ציון ג
יב/כ הגהות רימ"א {לח"מ}
יב/כ חדושים ובאורים (גרי') ע"ז סי' יב לדף ע ע"א
יב/כ יין המשמח סי' קכט ס"ק כז
יב/כ כל בו ח"ה עמ' תתכ
יב/כ כרוב ממשח
יב/כ קרית מלך
יב/כא אנצי"ת ע' בריה הע' 61-63
יב/כא ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כד
יב/כא ברור הלכה ע"ז ע ע"א ציון ב
יב/כא חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' רכז
יב/כא ידיו של משה
יב/כא יין המשמח סי' קכח ס"ק ד-ה
יב/כא כל בו ח"ה עמ' תתכ
יב/כא כרוב ממשח
יב/כא מנחת אהרן (קאפח) עמ' 231
יב/כא קהל יהודה - חי' השו"ע דף ס ע"ג
יב/כב ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כה
יב/כב ברור הלכה ע"ז ע ע"א ציון י
יב/כב כל בו ח"ה עמ' תתכא
יב/כג אחי וראש - תשובות דף כב ע"ד
יב/כג ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כה
יב/כג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/כג ברור הלכה ע"ז ע ע"א ציון ד
יב/כג ברור הלכה ע"ז ע ע"ב ציון א
יב/כג ידיו של משה
יב/כג כל בו ח"ה עמ' תתכא
יב/כג כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' נ
יב/כג לחם אבירים
יב/כג מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/כג סדר יעקב ח"ב לדף ע ע"ב (ד"ה ההיא)
יב/כג קהל יהודה - חי' השו"ע דף ס ע"ג {כ"מ}
יב/כג שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' נב {ראב"ד}
יב/כג תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 113, 115
יב/כד ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כה
יב/כד ברור הלכה כתובות כז ע"א ציון ג פסקה א
יב/כד ברור הלכה ע"ז ע ע"ב ציון י
יב/כד בתי כנסיות דף ב ע"א
יב/כד ידיו של משה
יב/כד כל בו ח"ה עמ' תתכב
יב/כד מעיני המים
יב/כד מענה לשון עמ' קא
יב/כד צפנת פענח
יב/כה ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כה
יב/כה ביתאל ח"א דף נב ע"ג
יב/כה ברור הלכה ע"ז ס ע"ב ציון ד
יב/כה כל בו ח"ה עמ' תתכב
יב/כה לחם אבירים
יב/כה קרית מלך
יב/כו ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כה
יב/כו ברור הלכה ע"ז סט ע"ב ציון ב
יב/כו הלכה רבה ח"ג עמ' 89
יב/כו כל בו ח"ה עמ' תתכג
יב/כו לחם אבירים
יב/כו סדר יעקב ח"ב לדף ע ע"א (ד"ה שם)
יב/כז ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כה
יב/כז ביתאל ח"א דף נב ע"ג
יב/כז ברור הלכה ע"ז ס ע"ב ציון ג
יב/כז חזו"א על הרמב"ם
יב/כז כל בו ח"ה עמ' תתכד
יב/כז לחם אבירים
יב/כז צפנת פענח
יב/כח אהל משה (לוין) ח"ב דף ב ע"ב {לח"מ}
יב/כח אשר למלך
יב/כח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/כח בית אהרן (קריספין) דף מא ע"ג
יב/כח בית זבול ח"ב סי' כה אות יח
יב/כח ביתאל ח"א דף נה ע"ג
יב/כח ברור הלכה ב"מ כד ע"ב ציון א
יב/כח ברכות שמים מכות פ"ב אות רלא
יב/כח ברכת שאול עמ' שצג
יב/כח דברות משה ב"ב ח"א סי' יח ענף א
יב/כח דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' כה
יב/כח דרך ישרה ח"א עמ' עח
יב/כח זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שלא
יב/כח זכרון יוסף (שטיינהרט) אהע"ז סי' ה
יב/כח חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' ל
יב/כח יורה חכימא (תשח) עמ' רמג {לא הזכיר עקולי ופשורי}
יב/כח יין המשמח סי' קכט ס"ק לד
יב/כח מעיני המים
יב/כח מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/כח משנת אליעזר (רבינ') עמ' לג
יב/כח נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רלו
יב/כח נתיב מאיר
יב/כח עמק שאלה (טברסקי) עמ' תקכט, תקלג, תקנד
יב/כח עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף פד ע"ד
יב/כח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סד
יב/כח פינות הבית דף כא ע"ד
יב/כח פרי האדמה ח"ד
יב/כח צמח צדק (חב"ד) - שו"ת אהע"ז סי' סו אות יז
יב/כח קובץ ביאורים (שפירא)
יב/כח קונטרסי שעורים ב"ב דף 176
יב/כח שו"ת רשב"ש עמ' תסד
יב/כח שער המלך ח"א עמ' קיז
יב/כח שערי זיו ח"ב דף עה ע"א
יב/כט אור הישר [לח"מ לעיל פ"י הי"ג]
יב/כט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 142
יב/כט אשר למלך
יב/כט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/כט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שמט
יב/כט ביתאל ח"א דף נה ע"ג
יב/כט ברור הלכה ע"ז ע ע"א ציון כ
יב/כט דברות משה ב"ב ח"א סי' יח ענף א
יב/כט הגהות חבר בן חיים
יב/כט חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' ל
יב/כט ידיו של משה [דברי אמת קונטרס ט דף פח, תוס' ב"ב נו ע"ב]
יב/כט יין המשמח סי' קכט ס"ק לט
יב/כט יצחק ירנן [עי' חידושי הל' חמץ פ"ב הי"ב ד"ה או שבא עכבר] {לח"מ}
יב/כט לחם אבירים
יב/כט מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/כט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תמב
יב/כט קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' ע
יב/כט קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף קו
יב/כט שו"ת רשב"ש עמ' תסד
יב/כט שלחן המלך
יב/כט שערי זיו ח"ב דף עה ע"א


יג/277 הלכות מאכלות אסורות פרק יג *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ אורה ושמחה
יג/רה"פ מנוחת אליהו ח"ג
יג/רה"פ מעשה רקח
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יג/רה"פ רמב"ם הערוך
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שם יוסף (אליקים)
יג/א ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כו
יג/א ברור הלכה ע"ז לא ע"א ציון ג
יג/א ברור הלכה ע"ז ס ע"ב ציון ד
יג/א ברור הלכה ע"ז ע ע"ב ציון ב
יג/א חי' הריצ"ד
יג/א חסדי דוד ח"ה עמ' תתעה
יג/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רכו, תטו-תטז
יג/א חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קכב ע"ג, רכב, רעו
יג/א כוכבי בוקר עמ' רמד
יג/א כל בו ח"ה עמ' תתכה
יג/א לחם אבירים דף לה ע"א, ס ע"ג
יג/א מעיני המים
יג/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/א משנת יעקב
יג/א שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קכג
יג/א שם טוב
יג/א שמחתי באומרים לי עמ' ריט
יג/ב ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כו
יג/ב אשר למלך
יג/ב אשר לשלמה (אשכנזי)
יג/ב ברור הלכה ע"ז ס ע"ב ציון ד
יג/ב ברור הלכה ע"ז ע ע"ב ציון ב
יג/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רכו, רכז {ראב"ד}, תטו-תטז
יג/ב יין המשמח סי' קכט ס"ק יב, סי' קל ס"ק יא
יג/ב כוכבי בוקר עמ' תקסט {אשר לשלמה}
יג/ב כל בו ח"ה עמ' תתכה
יג/ב לב שלם [שו"ת פני יהושע יו"ד סי' ז דף טז ע"ג, יז ע"א]
יג/ב לחם אבירים
יג/ב מעיני המים
יג/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ב משנת יעקב
יג/ב נטע שורק דף קפז ע"ב
יג/ב עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קיט {מרכה"מ}, קכ
יג/ב צמח צדקה - שו"ת עמ' קסא
יג/ב שם טוב
יג/ב שמחתי באומרים לי עמ' ריט, רכג
יג/ב שערי תורה (לעוו) חולין עמ' ג
יג/ג אגם מים עמ' נט {לח"מ}
יג/ג ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כז
יג/ג ברור הלכה ע"ז ס ע"ב ציון ד
יג/ג גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' טז
יג/ג חי' חתם סופר
יג/ג יין המשמח סי' קלא ס"ק ב, ז
יג/ג כל בו ח"ה עמ' תתכו
יג/ג לב שלם [שו"ת מר"י קצבי סי' ז דף כג-כו]
יג/ג לחם אבירים
יג/ג מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' עא]
יג/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ג נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רכז
יג/ג שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רלו
יג/ג שם טוב
יג/ג שמחתי באומרים לי עמ' רכח
יג/ד אנצי"ת ע' גומלין הע' 52
יג/ד ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כז
יג/ד ביתאל ח"א דף נא ע"ד
יג/ד ברור הלכה ע"ז ס ע"ב ציון ד
יג/ד כתר המלך
יג/ד לחם אבירים
יג/ד פרי העץ דף קכד ע"ג
יג/ד קרית מלך
יג/ד שמחתי באומרים לי עמ' רכח
יג/ה אגם מים עמ' נז-נט {מותר בלי חותם אף בלי "התקבלתי"}
יג/ה ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כז
יג/ה ברור הלכה ע"ז ס ע"ב ציון ד
יג/ה חי' חתם סופר
יג/ה טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תלד
יג/ה כל בו ח"ה עמ' תתלא
יג/ו ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כז
יג/ו ברור הלכה ע"ז ס ע"ב ציון ד
יג/ו כל בו ח"ה עמ' תתלב
יג/ז אור הישר [חיים שאל ח"א סי' סב]
יג/ז ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כח
יג/ז ברור הלכה ע"ז ע ע"ב ציון ד
יג/ז דברות משה פסחים עמ' יג
יג/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 23
יג/ז חזקה רבה יו"ד הלכה קלז
יג/ז ידיו של משה
יג/ז יין המשמח סי' קכט ס"ק לג {מסיפס}
יג/ז כל בו ח"ה עמ' תתלב
יג/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רלו-רלז
יג/ז שם טוב
יג/ח אור הישר [מ"מ לעיל פ"ח ה"י]
יג/ח ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כט
יג/ח ברור הלכה ב"מ כד ע"ב ציון א
יג/ח ברור הלכה ע"ז לא ע"א ציון ג
יג/ח דבש תמר
יג/ח הגהות חבר בן חיים
יג/ח הרמב"ם והלכותיו
יג/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 208
יג/ח חסדי דוד ח"י עמ' קכה
יג/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' תכז-תכט
יג/ח יין המשמח סי' קל ס"ק א, ו, י
יג/ח יכין ובועז ח"א סי' קיט עמ' 271-273, סי' קכ עמ' 281, 285, 286
יג/ח כל בו ח"ה עמ' תתלג
יג/ח לחם אבירים
יג/ח משנת יעקב
יג/ח צמח צדק (חב"ד) - שו"ת או"ח סי' נה אות ב ואילך
יג/ח שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קכג
יג/ט ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כט
יג/ט באר מים חיים (נוסינזון) ע"ז דף לא
יג/ט ברור הלכה ע"ז לא ע"א ציון ג
יג/ט ברור הלכה ע"ז סט ע"א ציון ג פסקה ח
יג/ט גבורות יצחק עמ' קצז
יג/ט דברות משה ב"ב ח"א סי' יח ענף א
יג/ט חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' לה
יג/ט חסדי דוד ח"ה עמ' תתעה
יג/ט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רכז {ראב"ד}, תטו-תטז
יג/ט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף רכב, רמז ע"א
יג/ט יין המשמח סי' קל ס"ק ד, יא {דוקא ייחד מקום}
יג/ט ישורון ד עמ' תרמו {חושש החלפה גם בחותם אחד}
יג/ט כוכבי בוקר עמ' רמד
יג/ט כל בו ח"ה עמ' תתלד
יג/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' רמ
יג/ט לב שלם [פרי תואר סי' קיח ס"ק ג דף קנה ע"ג]
יג/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ט משנת יעקב
יג/ט נתיבות מאיר יו"ד סי' נג ס"ק ב
יג/ט סדר יעקב ח"א לדף לא ע"א (ד"ה המפקיד, ד"ה כיון)
יג/ט עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קיח
יג/ט קהל יהודה - חי' השו"ע דף סג ע"א
יג/ט שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קכג, קצ
יג/ט שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' נ
יג/ט שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' מד
יג/ט שמחתי באומרים לי עמ' רכב-רכג
יג/י אגם מים עמ' נג {הבדל בין איסור תורה לאיסור דרבנן}
יג/י ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כט
יג/י ברור הלכה ע"ז כט ע"ב ציון מ
יג/י ברור הלכה ע"ז לט ע"א ציון כ
יג/י גבול יהודה (ציר') דף לג ע"א
יג/י גבורות יצחק עמ' קפב
יג/י דליית הכרם עמ' תתתטו {כ"מ} [ופלעלן - צ"ל ופלפלין]
יג/י הגהות חבר בן חיים
יג/י חי' כתב סופר נזיקין עמ' קמה
יג/י חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' תכב-תכג
יג/י יד המלך (פלומבו)
יג/י כהונת רפאל עמ' קיד
יג/י כל בו ח"ה עמ' תתלה
יג/י לחם אבירים
יג/י מנחת אהרן (קאפח) עמ' 360
יג/י פרי האדמה ח"ד
יג/י קרית מלך
יג/י שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' קמג {לח"מ}
יג/י תורה לשמה (תשעג) עמ' רעז
יג/יא אהל יצחק, תשובות דף טו ע"א
יג/יא אור שמח
יג/יא אנצי"ת ע' גר תושב הע' 174, 176
יג/יא ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כט
יג/יא בית דוד (פילוסוף) יו"ד דף כט ע"ד, ל ע"ד
יג/יא בית דינו של שלמה יו"ד סי' יב
יג/יא ברור הלכה ע"ז נז ע"א ציון ב פסקה ד (השני)
יג/יא ברור הלכה ע"ז סד ע"ב ציון ו פסקה ג {או"ש}, ציון ז פסקה ג
יג/יא הרמב"ם - שמרנות עמ' 90
יג/יא הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קנג
יג/יא חזו"א יו"ד סי' סה ס"ק ג
יג/יא חקרי הלכה (ויין) עמ' 27
יג/יא חשבונות של מצוה עמ' תלד
יג/יא כל בו ח"ה עמ' תתלט
יג/יא כפתור ופרח (תשו) דף קפ ע"ג
יג/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' עט
יג/יא לקוטי סופר ח"ב דף כג ע"א
יג/יא סדר יעקב ח"א לדף ח ע"ב (ד"ה אלא)
יג/יא עוגת אליהו דף מב ע"ב
יג/יא פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כח דף ל ע"ג, סי' כט דף לא ע"ד {ישמעאלי שלא בכוונה}
יג/יא שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' מג
יג/יא שו"ת מהרלב"ח סי' מא
יג/יא שם טוב
יג/יא שמחתי באומרים לי עמ' רט-רלח
יג/יא שרידים גל' י עמ' ס
יג/יא תשובה מיראה
יג/יא תשובה מיראה (תשסו) עמ' ט, עב
יג/יב אנצי"ת ע' גר תושב הע' 170, 171
יג/יב ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כט
יג/יב בית דינו של שלמה יו"ד סי' יב
יג/יב בנין יחזקאל סי' י
יג/יב ברור הלכה ע"ז סד ע"ב ציון ו פסקה ג
יג/יב הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קנג
יג/יב כל בו ח"ה עמ' תתלט
יג/יב מהרי"ט אלגזי פ"א אות ג
יג/יב קרית מלך
יג/יב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קעט
יג/יב שמחתי באומרים לי עמ' רט-רלח
יג/יב תחומין חכ"ב עמ' 456
יג/יב תשובה מיראה
יג/יב תשובה מיראה (תשסו) עמ' ט, עב
יג/יג אמר יוסף (אלקלעי)
יג/יג ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כט
יג/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יג/יג ברור הלכה ע"ז נח ע"ב ציון ב
יג/יג ברור הלכה ע"ז נט ע"א ציון ב
יג/יג ברור הלכה ע"ז עב ע"ב ציון ג
יג/יג דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה עח
יג/יג דינא דחיי ח"א דף קנב ע"א
יג/יג חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רסח, רעא
יג/יג ידיו של משה
יג/יג יין המשמח סי' קכה ס"ק ג {שמא יבוא לדרוך}
יג/יג כל בו ח"ה עמ' תתלט
יג/יג סתרי ומגיני (תשכג) עמ' יט
יג/יג עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קכב {הגהמ"י}
יג/יג תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 93
יג/יג תשובות הראב"ד סי' ע
יג/יד אבן לב דף פד ע"ד, פה ע"ג
יג/יד אבני שהם (פרץ) דף נא ע"ב {לח"מ}
יג/יד אז ישיר עמ' קיב
יג/יד ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לא
יג/יד בזך לבונה עמ' ק, קח
יג/יד בית המדרש
יג/יד בית ישחק
יג/יד בן יהודה סי' קמב
יג/יד ברור הלכה ע"ז סו ע"ב ציון ב
יג/יד ברור הלכה פסחים כו ע"א ציון ד
יג/יד דברי יהודה דף יט ע"ב {ריח אין בו ממש}
יג/יד דברי יהודה סי' ד אות ו
יג/יד דליית הכרם עמ' תתתטו {כ"מ} [שידח - צ"ל שיריח]
יג/יד דרך ישרה ח"א עמ' פב
יג/יד הגהות חבר בן חיים
יג/יד זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' עז
יג/יד טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' שג, שה, שצב
יג/יד יגיעת ערב פסחים עמ' קעז
יג/יד יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קכב
יג/יד יד המלך (לנדא), גם בתוספות דף כג ע"א
יג/יד יד פשוטה אהבה עמ' תתשל
יג/יד ימי שלמה
יג/יד כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
יג/יד כל בו ח"ה עמ' תתמב
יג/יד כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' סד
יג/יד לחם אבירים
יג/יד מאמר המלך
יג/יד מנחת אהרן (קאפח) עמ' 208 {ריחא לאו מילתא}
יג/יד מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 12
יג/יד עטרת ישראל עמ' מה
יג/יד צבי תפארת סי' י
יג/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תע, תקלז
יג/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קעא אות א
יג/יד שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רעב-רעד
יג/יד שופריה דיעקב (מערך) דף כה
יג/יד שם טוב
יג/יד שם יוסף (מועטי)
יג/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 349
יג/יד תפארת חיים (שאכעט) דף פה ע"ג
יג/טו אגרות הגרי"ד עמ' כ
יג/טו אנצי"ת ע' אסורי הנאה הע' 106, 115, 116
יג/טו ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לב עמ' 263
יג/טו אשר למלך הל' שבת פ"כ ה"ג {למה לא קנסו לקנות בחזרה}
יג/טו בד קודש (דאנון)
יג/טו ביתאל ח"א דף נה ע"ג
יג/טו ברור הלכה ע"ז סב ע"א ציון א
יג/טו דרך המלך (רפפורט)
יג/טו הלכה רבה ח"א עמ' 186
יג/טו חוף ימים ח"א סי' א אות א, סי' טו אות ב
יג/טו חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' רכא
יג/טו חקרי לב (לווינבוק) דף כב ע"ד
יג/טו ידבר שלום ח"ב עמ' לב
יג/טו ידיו של משה
יג/טו יין המשמח סי' קלב ס"ק ח
יג/טו כל בו ח"ה עמ' תתמג
יג/טו לחם אבירים
יג/טו מהרי"ט אלגזי פ"ה אות נא או"ק ה
יג/טו נזר המלך
יג/טו נר יצחק (ארדיט) עמ' נה
יג/טו ס' התרומות עמ' תתרמב
יג/טו סדר יעקב ח"ב לדף סב ע"א (ד"ה כתב הרמב"ם)
יג/טו סופר המלך עמ' קסו
יג/טו צמח צדק (חב"ד) - שו"ת או"ח סי' מט אות ד
יג/טו קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' צא
יג/טו קרבן אליצור דף קכ ע"א-ע"ב {לח"מ}
יג/טו שדה הארץ ח"ג דף צח ע"ב {השמיט שביעית}
יג/טו שם טוב
יג/טו שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נד אות ד
יג/טז אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' טו ד"ה ואף דמצינו {לח"מ}
יג/טז אמת ליעקב נשים עמ' שז {יקבור}
יג/טז ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לב עמ' 263
יג/טז ברור הלכה ע"ז סב ע"א ציון א
יג/טז ברור הלכה ע"ז סב ע"ב ציון ב
יג/טז גבורת יהודה פסחים סי' לא
יג/טז חוף ימים ח"א סי' ב אות א
יג/טז חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' לב
יג/טז כל בו ח"ה עמ' תתמה
יג/טז לב שלם [חי' מחנה אפרים]
יג/טז לחם אבירים
יג/טז מעיני המים
יג/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/טז סדר יעקב ח"ב לדף סב ע"ב (ד"ה אתי, ד"ה ולקברינהו)
יג/טז קרית מלך
יג/טז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קעא
יג/טז שם טוב
יג/יז אנצי"ת ע' אסורי הנאה הע' 130
יג/יז ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לב עמ' 264
יג/יז אשר למלך הל' ע"ז פ"י ה"ד עמ' נד
יג/יז חוף ימים ח"א סי' ב אות ב, ח"ג סי' א אות ב
יג/יז כל בו ח"ה עמ' תתמה
יג/יז מנחת חינוך ח"א עמ' שצח
יג/יז מעדני ארץ כלאים עמ' קמח
יג/יז מרכבת המשנה מהדו"ב הל' ע"ז פ"י ה"ד
יג/יז נתן פריו ביצה עמ' מ
יג/יז שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף כ ע"א
יג/יז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קעב
יג/יז שם טוב
יג/יח אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' י
יג/יח אור הישר [חי' חת"ס ע"ז סב ע"א]
יג/יח ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לב עמ' 264
יג/יח אשר למלך הל' ע"ז פ"י ה"ד עמ' נד
יג/יח ברור הלכה ע"ז יט ע"ב ציון ד
יג/יח ברור הלכה ע"ז סה ע"א ציון ב
יג/יח דעת מרדכי ח"א דף ע ע"ג, עא ע"ב
יג/יח דרך המלך (רפפורט)
יג/יח חוף ימים ח"א סי' ג אות ב, סי' ד אות ב
יג/יח חי' חתם סופר
יג/יח חסדי דוד ח"ה עמ' תתעח
יג/יח יין המשמח סי' קלג ס"ק ד עמ' רפח
יג/יח כוכבי בוקר עמ' תקכב
יג/יח לחם אבירים
יג/יח מפענח צפונות עמ' 95
יג/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/יח קרבן אשר עמ' רמה
יג/יח שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' מט
יג/יח שם טוב - השלמה
יג/יח תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' א דף ב ע"א {ראב"ד}
יג/יח תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 96
יג/יט ברור הלכה ע"ז סה ע"א ציון ב פסקה א
יג/יט דרך המלך (רפפורט)
יג/יט כל בו ח"ה עמ' תתמו
יג/יט מקראי קדש (תשנג) עמ' צז
יג/כ אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מה אות א
יג/כ ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לב עמ' 264
יג/כ ברור הלכה ע"ז עא ע"א ציון ב
יג/כ ידיו של משה
יג/כ כל בו ח"ה עמ' תתמו
יג/כ לחם אבירים
יג/כ מהרי"ט אלגזי פ"א אות ג
יג/כ שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקעו
יג/כ שם טוב
יג/כא אבני ציון ח"ב סי' עז אות ו
יג/כא אנצי"ת ע' אסורי הנאה הע' 119
יג/כא ברור הלכה ע"ז סד ע"א ציון ד
יג/כא דרושי ר"מ מאימראן עמ' קפח
יג/כא חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קעד
יג/כא ימי שלמה
יג/כא כל בו ח"ה עמ' תשסז
יג/כא לחם אבירים
יג/כא מרגליות הים סנהדרין סח ע"ב אות יג {צ"פ}
יג/כא צפנת פענח
יג/כא קרית מלך
יג/כא תולדות יצחק (הורוביץ) דף מט ע"א
יג/כב אמונת אליעזר דמאי עמ' שצח
יג/כב אנצי"ת ע' גר הע' 118
יג/כב ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לב עמ' 264
יג/כב באר יהודה הל' ע"ז פ"ז ה"ה
יג/כב בד קודש (פוברסקי) ח"א דף כט ע"ג
יג/כב בינת נבונים דף כא ע"א
יג/כב בית המדרש
יג/כב בנין יחזקאל סי' י (יח ע"ג)
יג/כב ברור הלכה ע"ז סד ע"א ציון ו
יג/כב דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' א ד"ה ובזה יתיישב
יג/כב דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' לא ד"ה וברמב"ם וד"ה ולפענ"ד
יג/כב דרך המלך (רפפורט)
יג/כב זכרון שמואל עמ' רע, רעג
יג/כב חזון יחזקאל דמאי פ"ו הי"ב
יג/כב חי' ר' שמואל ב"ב עמ' כו
יג/כב חיבת שמואל סי' סו-סח
יג/כב יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' שנב {אבי עזרי}
יג/כב כל בו ח"ה עמ' תתמז
יג/כב לחם אבירים דף ס ע"ג
יג/כב מלבושי יו"ט ח"א דף פב ע"ג, פג ע"ג
יג/כב מעשה רק"ם (קורייאט) דף ט ע"ד
יג/כב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
יג/כב נתיבי ים קדושין עמ' קז
יג/כב סדר יעקב ח"ב לדף סד ע"א (ד"ה דאקילו)
יג/כב עץ חיים (אבלסון) עמ' רצ
יג/כב קונטרסי שעורים קדושין שעור טז אות ד
יג/כב ראשית בכורים דף קח
יג/כב שעורי ר' שמואל קדושין עמ' קצא
יג/כג אבני נזר אהע"ז סי' קכ אות ו
יג/כג אמונת שמואל (תשנט) עמ' קלד
יג/כג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שב
יג/כג ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לב עמ' 264
יג/כג בית אפרים או"ח (תרמד) דף סו ע"א
יג/כג ביתאל ח"א דף נה ע"ג
יג/כג ברור הלכה ע"ז עא ע"א ציון ו
יג/כג ברור הלכה ע"ז עב ע"א ציון כ פסקה ב {לח"מ}
יג/כג הגהות חבר בן חיים
יג/כג יין המשמח סי' קלב ס"ק יב
יג/כג כל בו ח"ה עמ' תתמז
יג/כג לחם אבירים
יג/כג מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ הל' מכירה פ"ד ה"ז והל' זכייה פ"א הי"ד]
יג/כג נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' כט
יג/כג ס' המקח עמ' קמב
יג/כג עולת שמואל (לובצר) ח"א, מנחת חנוך דף כא ע"א {כ"מ}
יג/כג עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רמג
יג/כג צפנת פענח
יג/כג שו"ת בית אפרים או"ח סי' לז (ד"ה אלא)
יג/כג שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שכא
יג/כג תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רמז
יג/כד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 143
יג/כד ביתאל ח"א דף נב ע"ב
יג/כד ברור הלכה ע"ז עא ע"א ציון ו
יג/כד דליית הכרם עמ' תתתטו {כ"מ}
יג/כד הר המלך ח"ח עמ' סה
יג/כד חזו"א על הרמב"ם
יג/כד חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 290
יג/כד חי' הריצ"ד
יג/כד ישועות יעקב נזיקין עמ' תפ
יג/כד מחנה יהודה (אשכנזי) דף קפב ע"ד {מל"מ}
יג/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/כד ס' המקח עמ' רח {ראב"ד}
יג/כד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' פח
יג/כד קונטרסי שעורים ב"ק שעור יד אות טו
יג/כד קרבן אשר עמ' רמה
יג/כד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קפו
יג/כד שער המלך ח"א עמ' כד
יג/כד שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שכא
יג/כה אבן ישראל (פישר)
יג/כה אות היא לעולם ח"א דף ע ע"ב
יג/כה אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תע
יג/כה ברור הלכה ע"ז סג ע"א ציון ל
יג/כה דובר מישרים
יג/כה חי' חתם סופר
יג/כה מי הים אמרות עמ' עט
יג/כה מקראי קדש (תשנג) עמ' תח
יג/כה משנת יעקב נזיקין עמ' רנג {התכוון להזיקו}
יג/כה עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קלט
יג/כה שו"ע הרב או"ח סי' תנ ס' כב
יג/כה שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שפח
יג/כה שם טוב
יג/כו אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' מה אות כ
יג/כו ברור הלכה ע"ז סג ע"א ציון ל
יג/כו חי' הרי"ט עמ' רלג
יג/כו יין המשמח סי' קלב ס"ק כב
יג/כו כל בו ח"ה עמ' תתמט
יג/כו קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שמט
יג/כו קרבן אליצור דף קכד ע"ב, קמט ע"ב
יג/כו שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שפח
יג/כו תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 97
יג/כז ברור הלכה ע"ז עא ע"א ציון ג
יג/כז יין המשמח סי' קלב ס"ק כו
יג/כז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשלב
יג/כז לב שלם [כנה"ג בחי' על הרמב"ם]
יג/כז מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/כז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קפט
יג/כח אבני אש (מילר) עמ' קסו
יג/כח אור הישר [אור שמח הל' מכירה פט"ו ה"ג, טוב טעם ודעת ח"ב סי' קלח]
יג/כח אור עולם (שניאורסון) עמ' 821
יג/כח אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שב-שג
יג/כח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יג/כח ביתאל ח"א דף נה ע"ג
יג/כח ברור הלכה ע"ז נט ע"ב ציון ג
יג/כח דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' יט
יג/כח דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' עה
יג/כח דברי יחזקאל (מישור) עמ' שסד {כ"מ}
יג/כח דברי יחזקאל (תרצה) דף קיז ע"ג-ע"ד
יג/כח דובר מישרים
יג/כח דינא דמלכותא (שור) עמ' תתד
יג/כח דרכי איש דף יט ע"ג
יג/כח ויקח אברהם [מים קדושים, דרושים מב ע"ג]
יג/כח חי' כתב סופר
יג/כח חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רעד, שבועות עמ' רסט {כ"מ}
יג/כח חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קמד
יג/כח חיים ומלך
יג/כח חינוך בית יהודה (תשעד) עמ' יח
יג/כח חמדת ישראל ח"א דף צג ע"ג, צט ע"ג
יג/כח חק לישראל נזיקין עמ' 152, 388 {רדב"ז}
יג/כח טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' רכא
יג/כח יד הלוי (פלוונא) דף סח ע"ד
יג/כח ידיו של משה
יג/כח יין המשמח סי' קלב ס"ק א
יג/כח ישועות יעקב נזיקין עמ' תצ
יג/כח כל בו ח"ה עמ' תשעב, תתנא
יג/כח להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קמ, ח"ו עמ' קעח, קצב
יג/כח להורות נתן אבות עמ' קכא
יג/כח לחם אבירים דף ס ע"ד
יג/כח מנחת חינוך ח"א עמ' שצז
יג/כח מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תקכא {כ"מ}
יג/כח מרגליות הים סנהדרין נז ע"א אות ו {צ"פ}
יג/כח משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' שלב {כ"מ}
יג/כח נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תר
יג/כח נרות אהרן
יג/כח נתן פריו ב"מ עמ' תנח
יג/כח סדר יעקב ח"א לדף נט ע"ב אות ב
יג/כח פי' הרמ"ז לזוהר הקדוש במדבר עמ' קלד
יג/כח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף כה ע"א-ע"ד
יג/כח צפנת פענח (גם בהשמטות דף קיג ע"א)
יג/כח קונטרסי שעורים ב"ק שעור א אות יז, שעור יד אות טו


יד/278 הלכות מאכלות אסורות פרק יד *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


יג/כח שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 140
יג/כח תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' קל
יד/רה"פ אורה ושמחה
יד/רה"פ מנוחת אליהו ח"ג
יד/רה"פ מעשה רקח
יד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יד/רה"פ משנת יעקב
יד/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רמב-רמג
יד/רה"פ פי' ר"י קאפח
יד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יד/רה"פ צפנת פענח
יד/רה"פ רמב"ם הערוך
יד/רה"פ רמב"ם לעם
יד/רה"פ שם טוב
יד/א אבני דרך עמ' רמא
יד/א אבני ציון ח"ד עמ' רעו
יד/א אור דוד עמ' קפט
יד/א אור חדש (בלומ') דף סט ע"ב-ע"ג
יד/א ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ג
יד/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עג
יד/א באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' פח
יד/א בדבר מלך ח"ד עמ' מ
יד/א בית אהרן וישראל גל' צו עמ' מב {כזית}
יד/א בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' נ
יד/א ברור הלכה סוכה ו ע"א לפני ציון ח, ברורי הראי"ה ה ע"ב ציון א, ודף ו ע"א ציון ב
יד/א ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ו אות א, ז, יב
יד/א דרך המלך (רפפורט)
יד/א דרכי הים דף קסח ע"א {מל"מ}
יד/א ויקח אברהם [עוגת אליהו מה ע"א]
יד/א חזון יחזקאל מנחות פ"ה ה"א
יד/א חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' שכט
יד/א ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' ל, לג
יד/א כל בו ח"ו עמ' א
יד/א כנה"ג [תומת ישרים - אהלי תם סי' מ]
יד/א לב איש עמ' תסז
יד/א להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' ס ע"א, חי"ב עמ' כו
יד/א מועדים וזמנים ח"ג סי' ריח עמ' נה
יד/א מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קמב
יד/א מחנה יוסף שבת עמ' קנ
יד/א מנחת חינוך ח"א עמ' יז, ח"ב עמ' קלה, תפג, ח"ג עמ' קפה
יד/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' כה עמ' 68, סי' כו עמ' 72
יד/א נר דוד ח"א עמ' סד
יד/א ס' החיים (קלוגר) עמ' תשלד
יד/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קכח
יד/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קיח, קלו
יד/א פנים חדשות [תומת ישרים מ]
יד/א קרבן פסח עמ' תתריג
יד/א קרית מלך
יד/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ט ה"א מקור 9
יד/א שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קעא אות א
יד/א שיח ערב פסחים עמ' קט
יד/א שם דרך פסחים עמ' קלח-קלט
יד/א שמחתי באומרים לי עמ' קלד
יד/א שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רסז
יד/א שערי תורת בבל עמ' 206
יד/ב אבן ישראל (בוהוש) עמ' רצא
יד/ב אבני ציון ח"ב סי' כה אות ה
יד/ב אהל משה (לוין) ח"א דף טז ע"ד
יד/ב אהלי תם עמ' צח
יד/ב אור דוד עמ' קפט
יד/ב אור הישר [לח"מ הל' אישות פ"ד הי"א והל' מעה"ק פי"ג הי"ד, מל"מ הל' שגגות פי"ג ה"ה (ד"ה אמנם), אור הישר ע"ז יב ע"ב]
יד/ב אור חדש (בלומ') דף סט ע"ב-ע"ג
יד/ב אור עולם (שניאורסון) עמ' 582
יד/ב אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק מד
יד/ב אמרי בינה (אש) דף נג ע"ד {שיעורים הל"מ}
יד/ב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ג
יד/ב ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שיד
יד/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עג-עד
יד/ב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' פט
יד/ב בדרך המלך עמ' רסט
יד/ב בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 5 {חצי שיעור אסור מה"ת}
יד/ב בית האוצר ח"ב עמ' 7
יד/ב בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' כ
יד/ב בכורי אברהם דף קב ע"א {הל"מ}, קז ע"ג
יד/ב ברור הלכה יומא עג ע"ב ציון י פרק ב
יד/ב ברור הלכה סוכה, ברורי הראי"ה ה ע"ב ציון א
יד/ב ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' יד
יד/ב ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ו אות א, ז, יב, סי' ז אות א
יד/ב ברכת מרדכי פסחים עמ' קיח
יד/ב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' עח
יד/ב דבר יהושע ח"ב סי' סו
יד/ב דברות משה ביצה עמ' פט {כל שהוא}
יד/ב דברי יצחק (הרצוג) דף מה ע"ב-ע"ג, מו ע"ד {חצי שיעור - מהתורה}
יד/ב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' נט
יד/ב דרך המלך (רפפורט)
יד/ב הגהות אליעזר דף ס ע"ב {כ"מ}
יד/ב המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 11
יד/ב הר המלך ח"ה עמ' שפו
יד/ב ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) או"ח רכז ע"ג]
יד/ב זכר יצחק (תשן) עמ' שח
יד/ב חוף ימים ח"א סי' כ אות א
יד/ב חי' ר' חיים הלוי דף לה
יד/ב חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קסב
יד/ב חלקת מאיר
יד/ב חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שלה
יד/ב טל חיים (טל) ח"ג עמ' מג
יד/ב טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' עז
יד/ב טל נתן עמ' עו
יד/ב יד אליהו (בוקובזה) סי' ה אות יג, והערה 2
יד/ב יד המלך (לנדא)
יד/ב יד ישראל ח"ב
יד/ב יד סופר עמ' קסח
יד/ב ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' ל, לג
יד/ב ימות המשיח בהלכה עמ' רעה {שיעורין הל"מ}
יד/ב כל בו ח"ו עמ' א
יד/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קטז, קכו, תכד, תרנט
יד/ב כנה"ג
יד/ב כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' צד {כל שהוא}
יד/ב להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קפא
יד/ב למודי ה' דף יח ע"ב, יט ע"א {כל שהוא}
יד/ב לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 61
יד/ב לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ח אות א-ב {אסור לאכול כלשהו - גם בשר בחלב}
יד/ב מועדים וזמנים ח"ג סי' ריח
יד/ב מועדים וזמנים ח"ג סי' ריח עמ' נה
יד/ב מוריה גל' קנט עמ' מג, גל' רלג עמ' נו {חצי שיעור אסור מה"ת}
יד/ב מחנה יוסף שבת עמ' קמט
יד/ב מטה אהרן פסחים עמ' קיד, קטז
יד/ב מי יהודה יו"ד סי' כג
יד/ב מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב ה"ב
יד/ב מנחת אשר שבת עמ' רכב
יד/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קח, ח"ג עמ' קפה
יד/ב מרחשת ח"א סי' ב אות ב
יד/ב משא יד ח"א עמ' עא {כלשהוא}
יד/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' כו עמ' 76 {כל שהוא מהתורה}
יד/ב משנה הלכות ח"ח סי' רלה
יד/ב משנת יעקב הפלאה עמ' לט-מ
יד/ב משפטי דרבנן עמ' לט, מב
יד/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף יב ע"ב
יד/ב נתן פריו מגילה עמ' קפה
יד/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קכח
יד/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קיח, קלו
יד/ב עין יהודה עמ' סג {עם כל השיעורין הל"מ}, סד
יד/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצג
יד/ב צרור הכסף (גטיניו)
יד/ב קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קכב, קכג, קכה, רנ {כל שהוא}
יד/ב קול חיל עמ' יח
יד/ב רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' לג
יד/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קעא אות א
יד/ב שו"ת מהרלב"ח סי' יח
יד/ב שו"ת רשב"ש עמ' תקיג
יד/ב שיח ערב פסחים עמ' קט
יד/ב שם דרך יומא עמ' צט
יד/ב שם דרך פסחים עמ' קמא
יד/ב שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שנו
יד/ב שמחתי באומרים לי עמ' קלד
יד/ב שמש מרפא עמ' קכד
יד/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קמ
יד/ב שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קכט
יד/ב שער המלך - מעשה חושב ח"א עמ' ריב
יד/ב שערי טהר ח"ח סי' סו אות ב
יד/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 207
יד/ב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קלא ע"ב
יד/ב תורה לדעת ח"ו עמ' קעא
יד/ב תורת האשם עמ' קכה, קכז-קכח {הל"מ}
יד/ב תחומין חי"ד עמ' 353, 400, חי"ח עמ' 422 {חצי שיעור}
יד/ב תשובה מאהבה ח"א סי' קפב
יד/ג אב"י יושב אהל עמ' 98
יד/ג אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' עט
יד/ג אבני זכרון (פפר) ח"א דף צח ע"ג
יד/ג אבני ציון ח"א סי' יב אות ב, ח"ב סי' עה אות ה, ח"ג עמ' רסח
יד/ג אברהם יגל
יד/ג אוצר השבת ח"א עמ' קכ {הנאת גרונו}
יד/ג אוצרות יהושע עמ' רלג
יד/ג אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק מא
יד/ג אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קל {הנאת גרונו}
יד/ג אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ז ד"ה ונראה, סי' כג ד"ה יש, שו"ת ח"ב סי' ט-ב [ב] ד"ה ומש"כ
יד/ג אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' מא
יד/ג אנצי"ת ע' אכילה הע' 7
יד/ג אסיפת שמועות תשרי עמ' כט
יד/ג אפיקי ים ח"ב דף טו
יד/ג באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' שכו
יד/ג בית אהרן וישראל גל' נט עמ' נו {חייב על הנאת גרונו}
יד/ג בית שערים או"ח סי' קסב
יד/ג בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' נא
יד/ג ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ו אות א, ז, יב
יד/ג גזע ישי דף קעג ע"א
יד/ג דליית הכרם עמ' תתתטו {כ"מ}
יד/ג הגהות חבר בן חיים
יד/ג הגהות מוהר"י קרט עמ' ריד
יד/ג הר המלך ח"ה עמ' רעח-רפא
יד/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' תקלא
יד/ג חי' כתב סופר
יד/ג חי' ר' חיים הלוי דף לד
יד/ג חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' שיט
יד/ג חיים זכו עמ' פד, פו {הנאת גרונו}
יד/ג חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' נג
יד/ג חמודי צבי בראשית עמ' תלג
יד/ג טל חיים (טל) ברכות עמ' תכט
יד/ג ידיו של משה
יד/ג יראה ואהבה עמ' נב
יד/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקצא-תקצב, תשט
יד/ג כתב סופר יו"ד סי' נז ד"ה והא {וכן חתיכה של נבילה וכו'}
יד/ג לב שלם [תוספת יוה"כ דף יג ע"א]
יד/ג לבושי מרדכי או"ח עמ' שע
יד/ג להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' פה
יד/ג להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קפד, קצב
יד/ג להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' כד
יד/ג להורות נתן מועדים ח"א עמ' קל
יד/ג לחיים בירושלים דף ע ע"ד
יד/ג לחם אבירים דף ס ע"ד
יד/ג לי לישועה
יד/ג לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' ריג
יד/ג מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' קצד {כ"מ}
יד/ג מטה אהרן שבועות עמ' קיג
יד/ג מי באר (אופנהיימר) דף כו ע"ב, מג ע"ד, מח ע"א, נד ע"ג
יד/ג מי באר (אופנהיימר) דף מח ע"א {הקיאו}
יד/ג מנחת בצלאל עמ' קח
יד/ג מנחת חינוך ח"א עמ' מ, סא, קח, קנה, ח"ב עמ' קל-קלא, שמז, תפג, תסה, ח"ג עמ' קסב, קפה, קצו
יד/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' כו עמ' 72
יד/ג משברי ים עדל"ת סי' ז ס"ק טו
יד/ג משכנות לאביר יעקב ח"ב דף מ ע"ב
יד/ג משנה הלכות ח"ב סי' סו דף קג ע"א {הנאת גרונו}
יד/ג משנה הלכות ח"ג סי' רכ {הנאת גרונו}
יד/ג משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' קכז
יד/ג נרות אהרן
יד/ג נשמת אברהם ח"ב עמ' כח
יד/ג נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מב אות א
יד/ג סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קסה
יד/ג עטרת יהושע ח"א עמ' קנא
יד/ג עלה עזרא עמ' ח
יד/ג פסקי אליהו ח"א עמ' יח {בין השיניים}, לה {הקיא חצי זית וחזר ואכלו}
יד/ג פרי אברהם פסחים סי' כג אות ד
יד/ג צל החכמה דף לא ע"א
יד/ג צמח דוד (רפפורט) אות קעו, קפב
יד/ג קדשי יהושע עמ' תרסו, תרעא, תתנ, אלף רע
יד/ג קהלות יעקב פסחים סי' לד
יד/ג קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' יב
יד/ג קרבן פסח עמ' תתריג
יד/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' ריז
יד/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' מד אות א
יד/ג שדה יצחק עמ' סט
יד/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' צט, תלט, תמא
יד/ג שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קפב
יד/ג שמות בארץ (תשנט) עמ' צו
יד/ג שנות חיים (קלוגר) עמ' תלד
יד/ג שעורי מצוות (מילר) דף כ ע"ב
יד/ג שערי טהר ח"ה שער א סי' טז אות ו
יד/ג שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קלא ע"ד
יד/ג תורה לשמה (תשעג) עמ' קמז
יד/ג תורת המצוה דף לג ע"ד
יד/ג תורתו של ר"מ סי' כ
יד/ג תשובות רי"ח זוננפלד עמ' רמג {אכל חצי זית}
יד/ד אבני חפץ ח"ד עמ' רכה
יד/ד אגרות משה או"ח ח"א סי' עא
יד/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' שעג-שעה
יד/ד אורח משפט עמ' קטו ע"א
יד/ד אמונת יהושע עמ' תרלח
יד/ד אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' טו ד"ה ומה
יד/ד אפריון ט עמ' לג
יד/ד בית אהרן וישראל גל' נב עמ' קז
יד/ד בית אהרן וישראל גל' צד עמ' פב-פד {תפח}
יד/ד בית אפרים יו"ד (תרמד) דף לט ע"ד
יד/ד בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' שטז
יד/ד ברכות שמים מכות פ"ג אות רל
יד/ד ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קנה
יד/ד ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שכ
יד/ד גינת ורדים (הלוי) או"ח גן המלך סי' קכב
יד/ד גן דוד דף מב ע"ב
יד/ד דרך המלך (רפפורט)
יד/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' לה, מו-מז, תקלג
יד/ד חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ו ס"ק ג
יד/ד חזון יחזקאל ב"מ פ"ג ה"ה
יד/ד חי' כתב סופר קדשים עמ' רט
יד/ד חמדת יעקב עמ' 127
יד/ד חמדת ישראל ח"א דף נ ע"ד, נא ע"א
יד/ד טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' קפג
יד/ד טל נתן עמ' עז
יד/ד יראה ואהבה עמ' רמ
יד/ד כבוד הלבנון דף ע ע"א-ע"ב {תפח - מדרבנן}
יד/ד לה' הארץ ומלואה ח"ב עמ' קא
יד/ד להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קעו
יד/ד מועדים וזמנים ח"ג סי' רסה
יד/ד מוריה גל' רכט עמ' קכ
יד/ד מי הדעת עוקצין עמ' קה, קיא
יד/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף מב ע"ג
יד/ד מנחה טהורה דף עח ע"א {כ"מ}
יד/ד מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תמו, תנב
יד/ד מנחת חזקיה מנחות עמ' קנז
יד/ד מנחת חינוך ח"א עמ' עז, קסא
יד/ד מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 123
יד/ד משנה הלכות ח"ג סי' קיא
יד/ד משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' קי
יד/ד משנת יעקב קרבנות עמ' נח
יד/ד נזר הקדש (רזין) מנחות דף קלט ע"ב
יד/ד ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רז
יד/ד סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קנז
יד/ד עורה שחר דף יח ע"ב
יד/ד ענפי ארז (זי') דף קלט ע"א
יד/ד פני חמה דף טו ע"ב {תפח או נתמעט}
יד/ד פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' צז
יד/ד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רה, ריג
יד/ד רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י הי"א מקור 69 {צ"פ}
יד/ד שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רמט
יד/ד שם יוסף (אליקים)
יד/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' לד, מ
יד/ד שערי טהר ח"ו סי' ו אות ג, ח"ח סי' סו אות ב, סי' סח
יד/ד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף מט ע"ד
יד/ד תפארת אהרן עמ' נו
יד/ה אבני זכרון (פפר) ח"ב, אבנים שלמות סי' כז אות א
יד/ה אוצמפה"ת חלה פ"א מ"א הע' 107, 114 {צ"פ}
יד/ה אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ב הע' 23
יד/ה אחיעזר ח"ב סי' י אות ה
יד/ה באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עז
יד/ה בית לוי (גולדברג) דף פו ע"א
יד/ה בית שערים ח"ג סי' ד
יד/ה דברי אברהם (מנדלסון) דף נ ע"ג {חמשת המינים מצטרפים}
יד/ה חי' בר נחמני דף ז ע"ג, ח ע"ד {איסור מצטרף אם הוא מטעם אחד}, מד ע"ג
יד/ה חי' משנה פסחים עמ' קסא {צירוף מיני דגן לחמץ}
יד/ה חי' ר' חיים הלוי דף נח
יד/ה חמודי ציון ח"א לדף קיד ע"ב ד"ה אכלן לחצאין אות ב
יד/ה יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רנג
יד/ה מהרי"ט אלגזי חלה אות יח או"ק א
יד/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף כד ע"ד
יד/ה מנחת חינוך ח"א עמ' סב, קח, ח"ב עמ' תסה-תסו, ח"ג עמ' קפה, רלג
יד/ה עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא כד עמ' קא {צירוף נבילה וטריפה}
יד/ה קהל יהודה - חי' השו"ע דף טז ע"ג
יד/ה קרית מלך
יד/ה שמחתי באומרים לי עמ' רמא-רמב, רמד, רנו-רנז
יד/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שמג
יד/ה שפת אמת על התלמוד ח"א דף קסח ע"א
יד/ו אבן ישראל (בוהוש) עמ' קפו {ראב"ד}
יד/ו אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רלג {ר"ח הלוי}
יד/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 143
יד/ו אמונת אליעזר ערלה עמ' רצו {מצטרף לכזית}
יד/ו אש דת (דוברין) דף לו ע"א
יד/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עז
יד/ו בארות יצחק (הכהן) עמ' שב
יד/ו בית אבא (גוטווירטה) דף כז ע"א
יד/ו בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' שכו, שלו
יד/ו בנין הלכה עמ' קטו {ר"ח הלוי}
יד/ו ברור הלכה ע"ז סו ע"א ציון ד פסקאות ב, ד
יד/ו ברור הלכה שבת פט ע"ב ציון ב פסקה ב {רדב"ז}
יד/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 218
יד/ו זכר טוב עמ' קד
יד/ו חדושים ובאורים (גרי') חלה סי' א ס"ק ג
יד/ו חוף ימים ח"א סי' יח אות ב, סי' לא אות ב
יד/ו חוקי חיים (שו"ב) עמ' יג
יד/ו חזו"א יו"ד סי' כה ס"ק ב
יד/ו חי' בר נחמני דף כ ע"א, נג ע"ב {ראב"ד}
יד/ו חי' הגר"ח החדש עמ' מ
יד/ו חי' ר' חיים הלוי
יד/ו חק המלך
יד/ו טל חיים (סגל) עמ' כב
יד/ו ידיו של משה
יד/ו יראה ואהבה עמ' רמא
יד/ו יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' נא
יד/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שנז
יד/ו כרתי ופלתי סי' צח אות ד, יא
יד/ו מהרי"ט אלגזי חלה אות יח או"ק ב
יד/ו מחנה חיים ח"א סי' צב דף קמח ע"ג
יד/ו מלואי אבן - שו"ת עמ' כג
יד/ו מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קנד {ר"ח הלוי}
יד/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' ק, קל
יד/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ו משרת משה (נבר)
יד/ו נדרי זריזין ח"ב עמ' רלה
יד/ו נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מב אות א
יד/ו עמק יהושע ח"א דף נג
יד/ו שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף ק ע"ב, קב ע"א
יד/ו שם אליעזר דף סא ע"ד {ראב"ד}
יד/ו שמחתי באומרים לי עמ' רלט-רסח
יד/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שמד
יד/ו שעלי דעת גל' ז עמ' 75
יד/ו תשובה מיראה (תשסו) עמ' ט
יד/ז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' ל
יד/ז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ג
יד/ז אש דת (דוברין) דף לה ע"ד, לו ע"א-ע"ג
יד/ז ברית אברהם (פרנס) עמ' שלא
יד/ז בשבילי הפסח סי' ט אות ו
יד/ז דברי יחזקאל (מישור) עמ' רצה
יד/ז דברי יחזקאל (תרצה) דף צז ע"א
יד/ז חלת לחם (תשנח) עמ' ב
יד/ז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קסז
יד/ז טל חיים (טל) ברכות עמ' תלג
יד/ז כל בו ח"ו עמ' א
יד/ז מגד יהודה ח"א סי' פו אות מג
יד/ז מחנה יוסף סוטה עמ' סט
יד/ז מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' לג
יד/ז משאת מרדכי מכות עמ' קכב
יד/ז משנת ר' אהרן שבת עמ' פז
יד/ז משנת רבנו יוסף עמ' 120
יד/ז עבודת הלוי עמ' מט
יד/ז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רד
יד/ז שם יוסף (אליקים)
יד/ז שמחתי באומרים לי עמ' שנג {מעשה רקח}
יד/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' סב
יד/ח אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' ס אות ז
יד/ח אבני ציון ח"א סי' ס אות א
יד/ח אנצי"ת ע' אכילה הע' 69, 75, ע' אכילת פרס הע' 6
יד/ח ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ג, אות ס עמ' 322
יד/ח בדבר מלך חי"א עמ' שע
יד/ח בית שערים או"ח סי' עח, קעז
יד/ח ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ו אות ב
יד/ח ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שיט, פסחים עמ' קעב
יד/ח גור אריה ויקרא פ' יד הע' 221
יד/ח גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' יז, לקט תשובות סי' רצא, רצו
יד/ח דבר יהושע ח"ב סי' סה
יד/ח זכרון בנימין ח"א עמ' צ
יד/ח זכרון בנימין ח"ב עמ' תריב
יד/ח זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' תיג
יד/ח חוף ימים ח"א סי' כ אות ב
יד/ח חזו"א על הרמב"ם
יד/ח חזון לימים ח"א עמ' רכז
יד/ח חי' בר נחמני דף כז ע"ד
יד/ח חסדי דוד ח"ז עמ' תש
יד/ח טוב טעם עמ' כב {פרס - שלשה ביצים}
יד/ח יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' עד
יד/ח יד סופר עמ' ק
יד/ח יכין ובועז ח"א סי' עו עמ' 200
יד/ח יקרא דשכבי (דוד) דרוש כ דף מח ע"ד, מט ע"א-ע"ב
יד/ח כל בו ח"ו עמ' א
יד/ח כללי המצוות (תאומים) עמ' קסג
יד/ח לב שלם [שו"ת מהריט"ץ דף רכ ע"ג]
יד/ח מאור החיים עמ' כה
יד/ח מועדים וזמנים ח"ג סי' ריז
יד/ח מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' לב
יד/ח מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב ה"ב
יד/ח מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' צט
יד/ח מנחת אשר פסחים עמ' ריד
יד/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' קלא, תפד, תפו, ח"ג עמ' נ
יד/ח מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף ג
יד/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' שצ
יד/ח נחלת בנימין עמ' עב
יד/ח נחלת עזרא ח"ב עמ' 70, 186, 200 {מל"מ}
יד/ח נרות אהרן
יד/ח עמודי שלמה ח"א עמ' שי, ח"ג עמ' כט
יד/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תיא
יד/ח ראשי בשמים (רבין) עמ' לז
יד/ח רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ב ה"ד הע' 17
יד/ח רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' קכז {שהה}
יד/ח שו"ע הרב או"ח סי' תמב ס' א
יד/ח שו"ת מהרלב"ח סי' פח
יד/ח שם ישראל - שו"ת עמ' נט {כ"מ}
יד/ח שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קפד, קפו
יד/ח שעורי מצוות (מילר) דף כ ע"ב
יד/ח תורה אור (באנדי) עמ' שפט
יד/ט אב"י יושב אהל עמ' 95
יד/ט אבן הספיר עמ' עו
יד/ט אבן פינה (נשר) עמ' ט
יד/ט אהל ישרים דף לד ע"ד
יד/ט אור הישר [לח"מ הל' שב"ע פ"ב ה"ד, רדב"ז הל' תרומות פ"י ה"ג]
יד/ט אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' טז ד"ה אם
יד/ט אסיפת שמועות תשרי עמ' כה
יד/ט אפיקי ים ח"ב דף קנ
יד/ט ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ג
יד/ט אשל אברהם (שפירא) עמ' תקנב {כדי שתיית רביעית}, תרצג-תרצד
יד/ט בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' ס, קצב
יד/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ה ע"א-ע"ב {רמב"ם}, כב ע"ג {רדב"ז}
יד/ט בית אפרים או"ח (תרמד) דף כה ע"א
יד/ט בית לוי (קאפשטיין) דף ח ע"ב
יד/ט בית מלך (חב"ד) עמ' 61
יד/ט בכורי אברהם דף קב ע"א {כדי שיעור שתיית רביעית}
יד/ט בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' קנה
יד/ט ברית אברהם (פרנס) עמ' שלא
יד/ט גור אריה יהודה עמ' סב
יד/ט גינת ורדים (הלוי) או"ח לקט תשובות סי' רצב, רצו, רצט
יד/ט גינת ראובן תרומות עמ' תקמו
יד/ט גליונות אבני נזר
יד/ט דבר יהושע ח"ב סי' קיא
יד/ט דבר שמואל (אבוהב) סי' לה
יד/ט דברי יציב או"ח עמ' תקלד {רביעית}
יד/ט דרך ישראל חולין סי' כט ס"ק ג
יד/ט האשכול (אוירבך) במפתח בסוף הספר עמ' 173
יד/ט ודברת בם עמ' תיד-תטו
יד/ט זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קיח
יד/ט זרע אברהם (יצחקי) או"ח דף א ע"ג, ב ע"ב-ע"ד, ג ע"ד
יד/ט חבורי טהרה עמ' עח
יד/ט חוף ימים ח"א סי' כ אות ב, סי' כא אות א, ג, סי' כב אות ב, סי' מד אות ד
יד/ט חזו"א יו"ד סי' ריד לדף קכ ע"ב
יד/ט חזו"א על הרמב"ם
יד/ט חי' בר נחמני דף מט ע"ב {מכת מרדות}, נא ע"ג, נב ע"ד, נג ע"א-ע"ב {רביעית}, נד ע"א {לא כתב יין ערלה}, נו ע"ב וע"ד, סז ע"ב {אין מצטרפים}
יד/ט חי' הגר"מ זמבה סי' ו
יד/ט חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' יב
יד/ט חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קנג, סנהדרין עמ' יז
יד/ט חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רמח, רנ
יד/ט חמדת ישראל ח"א דף לב ע"א
יד/ט חסדי דוד ח"ז עמ' תש
יד/ט חקרי הלכות (שומיאץ) דף יז ע"ב {איסוה"נ איסור מוסיף}
יד/ט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שלז-שלח
יד/ט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף ק
יד/ט טל חיים (טל) ברכות עמ' תכב, תכו, תכח-תכט
יד/ט יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' עד
יד/ט ידיו של משה
יד/ט יחוה דעת ח"ה עמ' צ
יד/ט יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' נז
יד/ט כל בו ח"ו עמ' א
יד/ט כתב סופר או"ח סי' קיז ד"ה ונראה לי
יד/ט לב איש עמ' רעח, תפד, תפו, תקכב
יד/ט לב דוד (פלדמן) עמ' צ {רביעית בחמץ}
יד/ט לב שלם [חזון נחום דף רכא ע"א]
יד/ט לבושי מרדכי או"ח עמ' נ
יד/ט לה' הארץ ומלואה ח"ב עמ' פח
יד/ט להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קפב, קפח, קפט
יד/ט מאור הקודש כריתות עמ' קעב
יד/ט מועדים וזמנים ח"ג סי' ריז, ח"ז סי' ריא
יד/ט מוריה גל' רמג עמ' קיג
יד/ט מחנה חיים ח"א סי' לג דף נא ע"ב
יד/ט מטה אהרן (הלוי) דף פא, פב ע"ד
יד/ט מטה אהרן פסחים עמ' לה, קג
יד/ט מטה אהרן שבועות עמ' צה {מל"מ}
יד/ט מי הדעת עוקצין עמ' כג {רדב"ז}, צה {המחה חלב}
יד/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף כד ע"ב-ע"ג, מב ע"ב
יד/ט מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב ה"ב
יד/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' קיב, ח"ג עמ' נ
יד/ט משאת המלך (תשסז) עמ' מ {רביעית}
יד/ט משאת המלך מועדים עמ' רט
יד/ט משברי ים אחע"א עמ' שצט
יד/ט משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שכו-שכח, יו"ד עמ' צ
יד/ט משנת יעקב עבודה עמ' עח
יד/ט נדרי זריזין ח"ג עמ' קפה
יד/ט נועם חי"ט עמ' לו
יד/ט ניצוצי אש עמ' שפה
יד/ט נשמת אברהם ח"א עמ' ש-שא
יד/ט ס' החיים (קלוגר) עמ' תרלד, תשסג, תתרכ
יד/ט פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' של
יד/ט פסקי אליהו ח"א עמ' לב-לג, סט
יד/ט קדשי יהושע עמ' תרעב
יד/ט קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תצב
יד/ט קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' ט
יד/ט קול דודי כריתות סי' שי
יד/ט קרית מלך
יד/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' קכא {רדב"ז}
יד/ט שארית יהודה (ינוביץ) או"ח סי' טו עמ' קמב
יד/ט שו"ע הרב שער השמועה אות ט
יד/ט שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקיח
יד/ט שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' ריב
יד/ט שלום ירושלים עמ' קסא
יד/ט שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' צז, קסח, תנג
יד/ט שלמי יוסף נזיר עמ' תמ
יד/ט שלמי נזיר עמ' קסז
יד/ט שם דרך פסחים עמ' קלא
יד/ט שם יוסף (אליקים)
יד/ט שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שנו, שפ
יד/ט שמות בארץ (תשנט) עמ' צב
יד/ט שנות חיים (קלוגר) עמ' סה, קפה
יד/ט שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שמד
יד/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות קיז
יד/ט שערי ציון (כהן, תרצח) דף לד ע"ב {קובץ}
יד/ט תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' סח
יד/י אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קיא-קיב
יד/י אבן פינה (נשר) עמ' קז
יד/י אבני נזר או"ח סי' שמט אות ג, יט, חו"מ סי' קצג
יד/י אבני ציון ח"ג עמ' קיד, קטו, קיח
יד/י אגורה באהלך דף לח ע"ד
יד/י אגרות משה יו"ד ח"א סי' רכט ענף ד
יד/י אדני נחושת עמ' שכג, של
יד/י אדרת המלך עמ' קא-קד
יד/י אהלי יהודה (הכהן) דף א ע"א
יד/י אור דוד עמ' לא
יד/י אור האורים סי' יז {לוקים בב"ח גם שלכד"א}
יד/י אור יעקב פסחים דף כד ע"א, ועמ' 160
יד/י אור עולם (שניאורסון) עמ' 462 {צ"פ}
יד/י אור פני יהושע עמ' קב
יד/י אות ציון עמ' מו, נד
יד/י אחיעזר ח"ג סי' פג אות ד
יד/י אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שח
יד/י אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ז ד"ה לכן
יד/י אמרי דוד (שליסל) דף עה ע"א
יד/י אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' כה
יד/י אנצי"ת ע' אכילה הע' 22, 24, 25, 28, ע' אסורי אכילה הע' 131, ע' אסורי הנאה הע' 90
יד/י אפיקי מגינים פסחים סי' כא-כב, מב
יד/י ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ג
יד/י ארשת צבי עמ' צב, צה-צו
יד/י באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' ר-רא
יד/י בגדי נהורין ח"ב סי' יד עמ' קכד
יד/י בדבר מלך ח"ד עמ' נז
יד/י בדבר מלך חי"א עמ' קסד, קעו, רי
יד/י בזך לבונה עמ' נח
יד/י בית אהרן וישראל גל' מה עמ' מט
יד/י בית הלוי ח"א סי' לב עמ' קלט
יד/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' ק
יד/י בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' כ
יד/י בית מלך (חב"ד) עמ' 88
יד/י בית שערים או"ח סי' קסג
יד/י בית שערים ח"ג סי' לא
יד/י בני ישראל (קרלי) סי' יד אות ו
יד/י בנין הלכה עמ' עג, פ, פז, ריח
יד/י בר ריב"א עמ' קלח
יד/י ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' עא
יד/י ברור הלכה פסחים כד ע"ב ציון ד, ו
יד/י ברכות חיים ח"ב עמ' כו {כ"מ}
יד/י ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' י {כ"מ}
יד/י ברכת שלמה (תשז) עמ' סו
יד/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' פו
יד/י בשמים ראש סי' קמא
יד/י גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' קיח
יד/י גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תג
יד/י גדולי ציון (תשנב) עמ' יט
יד/י גור אריה (צרמון)
יד/י גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' ד
יד/י גינת ורדים (תאומים) עמ' א-ב, כט, מד, ע, קלא, קעב, קעה, קעח, ריז, רנא
יד/י גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כג, תסו
יד/י דברות אליהו ח"ו עמ' נא
יד/י דברות משה פסחים עמ' קנד
יד/י דברי יחזקאל (מישור) עמ' רכט
יד/י דעת סופר או"ח סי' עג, יו"ד סי' ס
יד/י זית רענן ח"א עמ' שלו
יד/י זכר אברהם יצחק עמ' 64
יד/י זכר יצחק (תשן) עמ' שט
יד/י זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' ד
יד/י חוות בנימין ח"א עמ' קס
יד/י חוקי חיים (שו"ב) עמ' ח
יד/י חזקה רבה יו"ד הלכה סח
יד/י חי' הגר"ח החדש עמ' ריז
יד/י חי' העילוי ממייצ'יט סי' א
יד/י חי' כתב סופר קדשים עמ' רנא
יד/י חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קסא-קסב
יד/י חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף כז
יד/י חי' מהרי"ץ פסחים עמ' צד {לח"מ}
יד/י חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רעה
יד/י חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' פא
יד/י חי' ר"י נחמיה סי' קלד אות ב
יד/י חיי אריה השמטה לסי' כד
יד/י טל חיים (טל) ברכות עמ' תכט
יד/י טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' מח, צ, קט, קיג, קטו, ריא, רנז
יד/י יבול היובלות עמ' 66
יד/י יגיעת ערב פסחים עמ' צא, קעג
יד/י יד אליהו (בוקובזה) סי' ה אות טז
יד/י יד המלך (לנדא) גם בתוספות (סי' לז, בסופו)
יד/י יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף י ע"ד
יד/י יד פשוטה מדע עמ' קיג
יד/י ידי משה (בוצק' תשמג) סי' רמד
יד/י כל בו ח"ו עמ' ב
יד/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקז
יד/י כתר כהונה במדבר סי' צז
יד/י לב איש עמ' קלו, תו, תקיא, תקיז
יד/י לב שלם [מלכי בקדש (מלכי) דף קו ע"ב]
יד/י להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' נט ע"ב, חי"א עמ' קט, חי"ג עמ' כז
יד/י להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רח
יד/י לקוטי סופר ח"ב דף לב ע"ג
יד/י לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ז אות ד עמ' קיח {איסור הנאה נלמד מלשון בישול}, קיט, סי' ט אות א, יב
יד/י לשון למודים יו"ד דף א ע"ב {כ"מ}
יד/י מאור למלך פסחים עמ' פט
יד/י מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' מח, עט
יד/י מוריה גל' קג עמ' ח-ט, גל' קיג עמ' צ {שלא כדרך אכילתם}
יד/י מזבח חדש דף עט ע"ב
יד/י מחנה לויה (תשעד) עמ' שנח
יד/י מטה אהרן פסחים עמ' לה, קג
יד/י מטה אהרן שבועות עמ' קא
יד/י מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' רכט
יד/י מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פח
יד/י מלכי בקדש דף קנ ע"ב {הוציא איסור אכילתן בלשון בישול}
יד/י מנחת אשר פסחים עמ' סט, עג
יד/י מנחת בצלאל עמ' קנז
יד/י מנחת חינוך ח"א עמ' יח, שצז, ח"ב עמ' קלב, קלה, שנט, שעט, ח"ג עמ' שמא, תלד
יד/י מנחת כהן (יוסף חיים) דף סה
יד/י מנחת מחבת עמ' כג, פה
יד/י מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 58
יד/י מעדני מלך ח"א עמ' רפו {עד שיאכל כדרך הנאתם}
יד/י מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' כב, חי' ר' חיים הלוי דף לה]
יד/י מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ הל' יסוה"ת פ"ה ה"ח]
יד/י משאת מרדכי ב"ק עמ' טו
יד/י משאת משה (חברוני) פסחים סי' כה עמ' לה, סי' כו עמ' 72
יד/י משכן בצלאל ח"א סי' מה
יד/י משנה הלכות ח"ג סי' צו {תקרובת ע"ז}
יד/י משנה הלכות ח"ז סי' ז דף ח ע"א {דוקא כדרך אכילתו}, סי' קיב {דוקא כדרך אכילתו}
יד/י משנה הלכות ח"ט סי' קסז
יד/י משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קעד
יד/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שלו {הסריח}, שנג
יד/י משנת חיים דברים עמ' שיב
יד/י משנת חיים חולין סי' פ עמ' רסט
יד/י משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' סא, סו, הפלאה עמ' רח
יד/י משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' יז אות א
יד/י נגינת לדוד עמ' ע {נתן בתוכו דבר מר}
יד/י נועם חי"ז עמ' רסז [שו"ת המאור דף רנו], חכ"א עמ' קיב
יד/י נחל איתן
יד/י נתיבות מאיר יו"ד סי' לג ס"ק ד
יד/י נתן פריו סוכה עמ' קצז
יד/י ס' השבי"ט עמ' לט
יד/י סדר יעקב ח"ב לדף עד ע"א אות כא
יד/י עוגת אליהו דף מה ע"א
יד/י עטרת ישראל עמ' מה, רעה
יד/י עללת הבציר דף סה ע"א וע"ד
יד/י ענפי ארז (זי') דף קלו ע"א {צ"פ}
יד/י עקבי ברכה עמ' סב
יד/י פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' נד-נה
יד/י פנת יקרת (תשנד) סי' ג
יד/י פנת יקרת (תשעא) עמ' ה
יד/י פרי אברהם פסחים סי' ח אות ה
יד/י פרשת המלך
יד/י צבי תפארת סי' קב
יד/י קהלות יעקב פסחים סי' טו, נדרים סי' ל
יד/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תרמב, תשלט
יד/י קובץ הערות (תשסג) סי' ל אות ה
יד/י קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שנא
יד/י קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' נו
יד/י קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רב, רו
יד/י קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' קמב
יד/י ראשי בשמים (רבין) עמ' לו
יד/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' עד {בלשון אחרת}
יד/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' נו, נט
יד/י שאלת שלום (רבינ') דף לה ע"ב
יד/י שארית יהודה (בלום) דף פט ע"א {כך דרך הנאתן}, צ ע"ד {עירב בו דבר מר}
יד/י שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קא ע"א
יד/י שארית נתן בנימין עמ' מה {בשר בחלב אסור שלא כדרך הנאתן}
יד/י שבט סופר [שבט סופר יו"ד סי' ע]
יד/י שדה שמואל (שביעית) עמ' ע-עא {שעה"מ}
יד/י שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' י
יד/י שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רנו
יד/י שו"ת הרדב"ז סי' תתקעו
יד/י שו"ת מהרלב"ח סי' פח
יד/י שושנת העמקים (תאומים) עמ' קו, קח
יד/י שירת הלויים פסחים סי' מח אות ט
יד/י שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רפט
יד/י שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קט, קסט
יד/י שם דרך פסחים עמ' קלח
יד/י שמחה ליש (אבא שאול) יו"ד עמ' קסח
יד/י שמחתי באומרים לי עמ' קנט
יד/י שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רפט, שמה
יד/י שעורי הרב חלה עמ' קו
יד/י שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רמד
יד/י שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קכז
יד/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קסב
יד/י שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 288
יד/י שער המלך ח"א עמ' א, ז, ט
יד/י שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רל
יד/י שערי תורה (לעוו) חולין עמ' מ
יד/י שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תקמא
יד/י תבונה (ליפקין) סי' נט אות יג-טו
יד/י תורת המצוה דף לג ע"ד, לד ע"א
יד/י תורתו של ר"מ סי' כג
יד/י תחומין ח"ז עמ' 201, 217, חט"ו עמ' 351
יד/י תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' פ
יד/י תשובה שלמה יו"ד סי' ח
יד/י תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קפד
יד/יא אבני השוהם (הורוויץ) דף מא ע"ג, מט ע"ד {עירב דבר מר}
יד/יא אבני ציון ח"ב סי' ה אות ד, ח"ג עמ' רנט, ח"ד עמ' סג
יד/יא אגודת אזוב ח"א דף סד ע"ב, ח"ב דף כד ע"ב
יד/יא אגרות משה יו"ד ח"א סי' רכט ענף ד, קדשים סי' כט
יד/יא אדני נחושת עמ' שכז
יד/יא אדרת המלך עמ' קא-קד
יד/יא אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ו הע' 99
יד/יא אור הישר [נחלת יעקב (ליסא) סי' ב, חי' חת"ס ע"ז סח ע"א, מל"מ הל' יסוה"ת פ"ה ה"ח (ד"ה יש לחקור), כסא דהרסנא על בשמים ראש סי' רפה (ד"ה ועוד), פלתי סי' פז ס"ק טו]
יד/יא אור יעקב פסחים דף 158
יד/יא אור ליהודה (תשנט) עמ' תיא {כלאי הכרם}
יד/יא אור תורה (שוורץ) ח"ג סי' פ
יד/יא אוריתא טז עמ' קמה
יד/יא אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שח-שט
יד/יא אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' ג [ז] ד"ה ועיין, פסח סי' ז ד"ה לכן
יד/יא אמרי בינה (אש) דף יד ע"א {חלב חם}
יד/יא אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' כה
יד/יא אנצי"ת ע' אסורי אכילה הע' 117, 122, 131
יד/יא אפיקי מגינים פסחים סי' כד
יד/יא ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ג
יד/יא ארשת צבי עמ' צה
יד/יא באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' קמז
יד/יא באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' קפא
יד/יא באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' ר
יד/יא בדבר מלך ח"ד עמ' מא, נז
יד/יא בדבר מלך חי"א עמ' קסד-קסו
יד/יא בינת דניאל ח"א עמ' כט
יד/יא בית אהרן וישראל גל' לח עמ' לו, גל' מה עמ' מט
יד/יא בית שערים או"ח סי' קסג, קפג, רו
יד/יא בית שערים ח"ג סי' ח
יד/יא בני יהודה דף טו ע"ב {חלב חי}
יד/יא בני ישראל (קרלי) סי' יד אות ב
יד/יא בנין הלכה עמ' עג, עח-פ, צ
יד/יא בר ריב"א עמ' קלג, קעט
יד/יא ברור הלכה פסחים כד ע"ב ציון ד, ו
יד/יא ברית אברהם (פיעטרקוב) יו"ד סי' לז
יד/יא ברכות חיים ח"ב עמ' כו
יד/יא ברכת ראובן דף קפד ע"ד
יד/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שכב
יד/יא בשמים ראש סי' קמא
יד/יא גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קה
יד/יא גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תג
יד/יא גבורת יצחק תרומות עמ' פא
יד/יא גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' טז, לקט תשובות סי' רצז, שא
יד/יא גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רנח
יד/יא דבר יהושע ח"ג יו"ד סי' יט
יד/יא דבר שמואל (אבוהב) סי' סא, קסב, קסד
יד/יא דברי אברהם (מנדלסון) דף טז ע"ד {עירב לענה}
יד/יא דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיא
יד/יא דברי יואל - שו"ת עמ' קפג
יד/יא דברי יוסף (קונביץ) עמ' 173
יד/יא דברי שלמה (ברייער) עמ' 138
יד/יא דברי שמואל (ראטה) עמ' רלג, רלח
יד/יא דעת סופר יו"ד סי' ס
יד/יא דרך ישראל חולין סי' לא ס"ק ב
יד/יא הדרת מלך (זילברברג) דף ח ע"ב {מותר שלא כד"ה}
יד/יא הר צבי זרעים ח"א עמ' קסא
יד/יא ויגד יעקב (תשסח) עמ' תקי {עירב דבר מר}
יד/יא ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א ק ע"ד, קה ע"ב]
יד/יא זית רענן ח"א עמ' תקטו
יד/יא זכר אברהם יצחק עמ' 56, 64
יד/יא זכרון בנימין ח"א עמ' צא
יד/יא זכרון בנימין ח"ב עמ' תריג
יד/יא זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' יד, טז-יח {נטל"פ מותר כי אינו כדה"נ}
יד/יא זרע אברהם (יצחקי) או"ח דף ב ע"ג, ד ע"ב {עירב מר}
יד/יא חוות בנימין ח"א עמ' קס
יד/יא חוקי חיים (שו"ב) עמ' ח
יד/יא חזו"א על הרמב"ם
יד/יא חי' הגר"ח החדש עמ' ריז
יד/יא חי' העילוי ממייצ'יט סי' א
יד/יא חי' חתם סופר
יד/יא חי' כתב סופר נזיקין עמ' קע, קדשים עמ' יט
יד/יא חי' ר' שמואל פסחים עמ' קסב
יד/יא חי' ר"י נחמיה סי' קפב אות ו
יד/יא חמודי צבי מועדים עמ' תעה, תקלח
יד/יא חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' כח עמ' פח-פט, סי' כט עמ' צב, סי' ס עמ' קצב
יד/יא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' של, שלו, שלח-שמ, שמג, שמז, שנא-שנב
יד/יא חשב סופר עמ' קכב
יד/יא טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' מח, צ, קז, קט, קיג, קטו, ריא
יד/יא טל חיים (סגל) עמ' כב
יד/יא יבול היובלות עמ' 66
יד/יא יגיעת ערב פסחים עמ' צא, קעג
יד/יא יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף י ע"ד
יד/יא יד פשוטה מדע עמ' קיג
יד/יא ידי משה (בוצק' תשמג) סי' רמד
יד/יא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לו
יד/יא יחוה דעת ח"ד עמ' רכט
יד/יא יראה ואהבה עמ' רעא {מל"מ}
יד/יא יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' טו, ח"ב עמ' רנט
יד/יא ישועות יעקב מועד עמ' תרלט, תרמג
יד/יא ישועת משה עמ' קיח, רו, רי
יד/יא כבוד הלבנון דף סח ע"א {עירב דבר מר}
יד/יא כל בו ח"ו עמ' ב
יד/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכז {עירב דבר מר}, תרא
יד/יא כרתי ופלתי סי' פז אות ד, טו, סי' צד אות ו
יד/יא כתר אפרים עמ' פז
יד/יא לב איש עמ' קלו, תו, תח, תקיא, תקיז
יד/יא לבושי מרדכי או"ח עמ' מו, קלט
יד/יא להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' ק
יד/יא להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קא {חלב חי}
יד/יא להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' כח, ס
יד/יא לחם שלמה (ערנרייך) סי' פ אות ז
יד/יא ליבא בעי דף קט
יד/יא לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ז אות ד עמ' קיט, סי' ט אות א, י-יא, יג
יד/יא מאור למלך פסחים עמ' פט, צא-צב, צד
יד/יא מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ג דף ו ע"א וע"ג {עירב לענה וראש באיסור לא עובר}
יד/יא מגנזי הגר"ח עמ' קכא
יד/יא מוריה גל' קג עמ' סז {פטור ממלקות}, גל' קיג עמ' צ {אוכל שנסרח}
יד/יא מוריה שנה ח גל' ב (ר"ש דיסקין)
יד/יא מחנה לויה (תשעד) עמ' שנח, שס, שסט
יד/יא מטה אהרן שבועות עמ' קא
יד/יא מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' רכט
יד/יא מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פח
יד/יא מנחת אשר פסחים עמ' סט, עג, קל, קמא, רלא-רלב, ב"ק עמ' נח
יד/יא מנחת חינוך ח"א עמ' יח, מג, קח, שצז, ח"ב עמ' קלא, קלה, תפד
יד/יא מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"א פ"ט אות ב
יד/יא מנחת עני (תקמז) דף כז ע"א-ע"ב {הבאיש}
יד/יא מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 59-58
יד/יא מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' רמו
יד/יא מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' ר
יד/יא מעין נצח ח"ב סי' עט
יד/יא מפענח צפונות עמ' 222
יד/יא מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' כב, חי' ר' חיים הלוי דף לה]
יד/יא מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כא אות ד-ח
יד/יא מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' י אות ד, ח
יד/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' רכט
יד/יא מרחשת ח"א סי' א אות א
יד/יא משברי ים אחע"א עמ' רפח
יד/יא משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תרעא
יד/יא משכן בצלאל ח"א סי' מה
יד/יא משנה הלכות ח"ג סי' צו
יד/יא משנה הלכות ח"ג סי' קיא
יד/יא משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' סא, סו, הפלאה עמ' רח
יד/יא משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' יז אות א
יד/יא מתנת כהונה בכורות עמ' צט
יד/יא נגינת לדוד עמ' ע {נתן בתוכו דבר מר}
יד/יא נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רנב, יו"ד ח"א עמ' נז
יד/יא נתן פריו ערבי פסחים עמ' קכג
יד/יא ס' החיים (קלוגר) עמ' רפו
יד/יא ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שיד {סוגי אכילה שלא כדרכה}
יד/יא ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקנג-תקנד
יד/יא סדר יעקב ח"ב לדף סח ע"א (ד"ה ור"ש)
יד/יא סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קמז
יד/יא עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' שלב-שלג {נסרח מאכילת אדם}
יד/יא עולת שלמה ח"ב עמ' קי, קיב
יד/יא עטרת ישראל עמ' מד-מה
יד/יא עטרת תפארת - מזכרת תודה עמ' 6 {מערב דבר מר}
יד/יא עיונים בהלכה עמ' 70
יד/יא עמק הלכה (אורנשטין) סי' ח
יד/יא עמק שאלה (טברסקי) עמ' מ
יד/יא עקבי ברכה עמ' נו
יד/יא פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רלב, נזיקין עמ' רכא
יד/יא פרח שושן (שמאמה, לוורנו תקפה) דף טו ע"ב
יד/יא פרחי כהונה (קצבורג) עמ' רס {עירב לענה}
יד/יא פרי החג דף לט ע"א-ע"ד, מ ע"א {עירב דבר מר - נטל"פ משום שלא כדה"נ}, סא ע"ג-ע"ד, סב ע"א, סג ע"ג-ע"ד
יד/יא פרשת המלך
יד/יא צבי תפארת סי' קב
יד/יא צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' סב
יד/יא קדשי יהושע עמ' תרסה
יד/יא קהלות יעקב פסחים סי' טו, ע"ז סי' כה אות ח, שבועות סי' ה אות ה
יד/יא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תרמב, תרפו, ח"ג עמ' תקנ
יד/יא קובץ הערות (תשסג) סי' ל אות ה
יד/יא קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קכא
יד/יא קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' נו
יד/יא קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רא-רג, רו
יד/יא קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' קמב
יד/יא קרבן אליצור דף קסח ע"ג
יד/יא קרית מלך
יד/יא רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' מג, עד {שלא כדה"נ ביין נסך}
יד/יא רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' סה
יד/יא שארית יהודה (בלום) דף צא ע"ג
יד/יא שדה שמואל (שביעית) עמ' רלח
יד/יא שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רנו {לוקה}, רנז, רנט
יד/יא שו"ת הרדב"ז סי' תתקעט
יד/יא שו"ת ר"י מסלוצק סי' טז עמ' פו
יד/יא שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רטו, ח"ב עמ' שמד
יד/יא שושנת העמקים (תאומים) עמ' קו, קח
יד/יא שיח ערב פסחים עמ' קפח
יד/יא שירת הלויים פסחים סי' מה אות א, סי' מח אות א-ב
יד/יא שלמי יוסף בכורות עמ' צט
יד/יא שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קסט
יד/יא שם דרך פסחים עמ' קלח, קמא
יד/יא שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קצט
יד/יא שם עולם (וורוניק, תרו) דף לא ע"ב
יד/יא שם עולם (רבין) ח"א עמ' קסט
יד/יא שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שסו
יד/יא שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קסח
יד/יא שמחת יהודה דף יג ע"ב
יד/יא שעורי הגר"א וסרמן חולין עמ' קסב
יד/יא שעורי הרב חלה עמ' קו
יד/יא שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רמד
יד/יא שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 288
יד/יא שערי טהר ח"ה שער א סי' ג אות כא דף ס ע"ב
יד/יא שערי טהר ח"ה שער א סי' ג אות כא, כג
יד/יא שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קלב ע"ג {השמיט בולע}
יד/יא שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תקמא
יד/יא תולדות יצחק (הורוביץ), הקדמה ד"ה והנראה, וגוף הספר דף כד ע"ב {עירב בו דבר מר}
יד/יא תורה לדעת ח"ג עמ' רפא
יד/יא תורת האשם עמ' יג {עירב דברים מרים}
יד/יא תורת הלוי עמ' קלח
יד/יא תורת הקדש ח"א עמ' שכג {איסורי מאכל נפקעים אם מתקלקל מאכילת כלב}
יד/יא תורתו של ר"מ סי' יז
יד/יא תחומין ח"ז עמ' 217, חט"ו עמ' 349
יד/יא תשובה שלמה יו"ד סי' ח
יד/יב אבני זכרון (פפר) ח"א דף פג ע"ג
יד/יב אגודת אזוב ח"ב דף נז ע"א
יד/יב אגרא לישרים סי' ד
יד/יב אגרות משה יו"ד ח"ב סי' ס
יד/יב אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' נג
יד/יב אומר לציון סי' שכא (דף קיד ע"ג)
יד/יב אור דוד עמ' לא
יד/יב אחיעזר ח"ג סי' פג אות ד, סי' נז אות ח
יד/יב אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' כג ד"ה אולם, טריפות סי' ו ד"ה ומ"מ {מל"מ}, אמרי שלמה סי' כח ד"ה אך
יד/יב אמרי יהודה (רוזנר) דף יג ע"ב
יד/יב אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ג הערה ב
יד/יב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ג הערה ב
יד/יב אמרי שפר (סגל) עמ' לא {מל"מ}
יד/יב אנצי"ת ע' אכילה הע' 8 {מל"מ}, ע' דבר שאינו מתכון הע' 145, 146, 152, 153
יד/יב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ג
יד/יב בית ישחק
יד/יב בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' מב, יו"ד סי' כ
יד/יב בית שערים או"ח סי' קסה
יד/יב בנין אהל מועד דף יז ע"ב {איסורים בלי כוונה}
יד/יב ברור הלכה פסחים כו ע"א ציון א
יד/יב ברור הלכה שבת, קונטרס מלאכת מחשבת, מתעסק, פסקה ב-ג
יד/יב ברכת ראש סי' כט עמ' קמא
יד/יב גבורות שלמה דף נו ע"ב {אפשר ולא קמכוין}
יד/יב גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קצו {מל"מ}
יד/יב גור אריה (צרמון)
יד/יב גזע ישי דף קצג ע"א
יד/יב דברות אליהו ח"ו עמ' קמח {מל"מ - חלב שכרכו בסיב}
יד/יב דברי חפץ עמ' כו
יד/יב דברי יהודה דף יח ע"א וע"ד, יט ע"א-ע"ד {הנאה הבאה בע"כ}
יד/יב דברי יהודה סי' ד אות ה, ז
יד/יב דברי יששכר דף יא ע"ב, לו ע"ד
יד/יב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קיד
יד/יב דברי שמואל (אידלזק) סי' יח
יד/יב דעת סופר או"ח סי' קו
יד/יב דרך המלך (רפפורט)
יד/יב דרך ישרה ח"ב עמ' עא
יד/יב הגהות חבר בן חיים
יד/יב הדם הקדוש עמ' 122
יד/יב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' ריב
יד/יב זבד טוב עמ' 45
יד/יב זית רענן ח"א עמ' תקסד-תקסה {מל"מ}
יד/יב זכר אברהם יצחק עמ' 56
יד/יב זכרון יהודה (מונק) דף מ ע"א {מל"מ- סיב}
יד/יב זכרון שלמה (קליין) עמ' קנ
יד/יב חדושים ובאורים (גרי') שבת סי' כ ס"ק ד
יד/יב חוקי חיים (גאגין) דף קלא ע"ד {מל"מ}
יד/יב חזקה רבה יו"ד הלכה סח
יד/יב חי' ר' חיים הלוי דף ו
יד/יב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קמז
יד/יב חי' ר' שלמה עמ' ט
יד/יב חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' פב
יד/יב חכמת התורה פ' בראשית עמ' שטו {מל"מ}
יד/יב חסדי דוד ח"י עמ' ריג-ריד {מל"מ}
יד/יב חק נתן דף רכה ע"א
יד/יב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' ס עמ' קצא {מל"מ}
יד/יב חקרי הלכות (שומיאץ) דף כא ע"ב
יד/יב חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' קכז {מל"מ}
יד/יב טבעת החושן ח"ה עמ' קז
יד/יב טירת כסף דף קסד ע"ד
יד/יב ידיו של משה
יד/יב כל בו ח"ו עמ' ג
יד/יב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' עא
יד/יב כלילת יופי דף לז, סד
יד/יב לב מרפא דף מ ע"ד {מל"מ}
יד/יב לב שלם [שונה הלכות ח"א דף מ ע"ג]
יד/יב לבב דוד
יד/יב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' טו אות יז
יד/יב לבושה של תורה סי' ד אות י {כ"מ - לא אפשר ולא קמכוון בשאר איסורים}
יד/יב לבושי מרדכי או"ח עמ' מו
יד/יב לדוד עד עולם עמ' 94
יד/יב להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קי
יד/יב לקוטי סופר ח"ב דף לב ע"ג {מל"מ}
יד/יב מאזני צדק ח"א עמ' כא
יד/יב מאמר המלך
יד/יב מועדים וזמנים ח"ז סי' רח
יד/יב מחנה חיים ח"ב עמ' צה
יד/יב מחנה יהודה (חסמן) עמ' פא
יד/יב מטבע הברכות (שטרן) סי' י ס"ק ד
יד/יב מטה אהרן שבועות עמ' צה, קי-קיא {מל"מ}
יד/יב מטה יחיאל - הערות באהב"ח פ"ז בהג' על ס"ק ב
יד/יב מלחמת יהושע סי' כב, עמ' מא, עב, עז
יד/יב מנחה לאהרן (וולף) עמ' 65
יד/יב מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' טז ס"ק ו
יד/יב מנחת אשר פסחים עמ' רלא-רלב
יד/יב מנחת חינוך ח"א עמ' יח, מ, סא, קח, ח"ב עמ' קט, תפג {מל"מ}
יד/יב מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' רמו {מל"מ}
יד/יב מקור חיים סי' תסו ס' ב
יד/יב מראה אש ח"א עמ' קפג
יד/יב מרחשת ח"א סי' מב אות א
יד/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/יב משאת משה (חברוני) פסחים סי' טז עמ' כב
יד/יב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שנח {מל"מ}
יד/יב משכן בצלאל ח"א סי' סו
יד/יב משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קלו-קלז
יד/יב משנה שכיר יו"ד עמ' צ
יד/יב נועם ח"ג עמ' קסב, קסד {מל"מ}, ח"ד עמ' שכד, ח"ז עמ' תא [דובב מישרים ח"ג סי' פח] {מל"מ}
יד/יב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף עב ע"ג {מל"מ}
יד/יב נרות אהרן (גם עמ' רד)
יד/יב נשמת אברהם ח"א עמ' רסו, שג {מל"מ}
יד/יב נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מג
יד/יב ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקיג
יד/יב עזרת כהן עמ' יד
יד/יב עין יהודה עמ' נט {מל"מ}
יד/יב עלה עזרא עמ' ח {מל"מ}
יד/יב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שסט {מל"מ}
יד/יב עמק שאלה (טברסקי) עמ' מח {מל"מ}
יד/יב עסק התורה עמ' עד
יד/יב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' נה-נו
יד/יב פסקי אליהו ח"א עמ' לו, סא {מל"מ}
יד/יב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקנו
יד/יב פרי אברהם פסחים סי' כג אות ד {מל"מ}
יד/יב פרי מלכה סי' לא
יד/יב פרשת המלך
יד/יב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' י {מל"מ}
יד/יב קול דודי כריתות סי' תנט
יד/יב ראש אליהו ח"ב עמ' שלב
יד/יב ראשי בשמים (רבין) עמ' ט {מל"מ}
יד/יב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' ק {מל"מ}, ח"ג עמ' עח {מל"מ}
יד/יב שדה אלחנן ח"ב עמ' מו {מל"מ}
יד/יב שדה יצחק עמ' ע {מל"מ}
יד/יב שהם וישפה ח"א
יד/יב שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רכד
יד/יב שיח ערב פסחים עמ' קכו
יד/יב שם דרך פסחים עמ' קמג, קמז
יד/יב שם עולם (רבין) ח"א עמ' קסט {מל"מ}
יד/יב שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רלז-רלח {שעה"מ}
יד/יב שמש מרפא עמ' כה {מל"מ - כרכו בסיב}
יד/יב שעורי הגר"א וסרמן חולין עמ' קמ
יד/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שפ {מל"מ}
יד/יב שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 41, 44 {מל"מ}
יד/יב שערי טהר ח"ב שער ד סי' ה אות א, סי' ו אות א-ב, ח"ד שער א סי' כג אות ד, ח"ה שער א סי' טו אות ג, ח"ו סי' לז אות ב
יד/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 109
יד/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 343, 349
יד/יב שערי ציון (כהן, תרצח) דף מו ע"ד
יד/יב שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' ר {מל"מ}
יד/יב שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' ג-ד
יד/יב שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שנח {מל"מ}
יד/יב תורה לשמה (תשעג) עמ' תכד
יד/יב תשובה שלמה אהע"ז סי' ד {מל"מ}
יד/יב תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רנח
יד/יב תשובות יהודה דף ג ע"ד {מתעסק}
יד/יג אמת ליעקב מועד עמ' שמה
יד/יג אמת ליעקב נשים עמ' רה {מה החידוש}
יד/יג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ג
יד/יג באר ראי עמ' רכא
יד/יג בית אהרן (צוקרמן) עמ' רפז
יד/יג ברכת אהרן מאמר קסא אות ב {שעה"מ}
יד/יג ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קכז
יד/יג הר צבי זרעים ח"א עמ' קו
יד/יג חנא וחסדא ח"ג דף קג ע"ב
יד/יג כל בו ח"ו עמ' ג
יד/יג כתבי העלוי מראקוב עמ' קמט-קנ
יד/יג להורות נתן על התורה ח"ג עמ' רנא
יד/יג מבוא למשנה תורה עמ' 361
יד/יג מחנה חיים ח"ח עמ' קלה {מפני סכנת נפשות}
יד/יג משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ג עמ' פט
יד/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' עט
יד/יג נועם ח"ו עמ' רלח
יד/יג נרות אהרן
יד/יג עטרת ישראל עמ' מו
יד/יג פסקי אליהו ח"א עמ' טז
יד/יג פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' עב
יד/יג קרית מלך
יד/יג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קלד
יד/יג שערי ציון (כהן, תרצח) דף נט ע"ג
יד/יג שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' רמג {טעם המלך}
יד/יג תורת המצוה דף לו ע"ב
יד/יג תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קפג
יד/יד אב"י יושב אהל עמ' 151
יד/יד אבן ישראל (בוהוש) עמ' רצז
יד/יד אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' סח
יד/יד אוריתא טז עמ' קמג-קמד
יד/יד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ה
יד/יד באר ראי עמ' רמא
יד/יד בזך לבונה עמ' ריג
יד/יד בית אהרן וישראל גל' נג עמ' כא-כב {או"ש}
יד/יד בית המדרש
יד/יד בית שערים או"ח סי' קסב {מל"מ}
יד/יד בכורי אברהם דף פ ע"ד
יד/יד בנתיב המצוות עמ' 86
יד/יד ברור הלכה יומא פב ע"א ציון ג
יד/יד גליוני הגר"ש עמ' עא {או"ש}
יד/יד דור דורים עמ' תנד
יד/יד דליית הכרם עמ' תתתטו [מותר - צ"ל מוטב (גם בכ"מ)]
יד/יד הגהות חבר בן חיים
יד/יד יחוה דעת ח"ו עמ' רי
יד/יד כל בו ח"ו עמ' ג
יד/יד כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קנה {אור שמח}
יד/יד כרם ציון שביעית ח"א דף צג ע"ב
יד/יד להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' נו ע"ב
יד/יד להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' לב
יד/יד להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קא, קח, קלג, קסז
יד/יד להורות נתן דברים עמ' צב
יד/יד להורות נתן מועדים ח"ג עמ' קכה {או"ש}
יד/יד מבוא למשנה תורה עמ' 361
יד/יד מבי"ט (רובינ') דף ק ע"ג
יד/יד מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' לג
יד/יד מוריה גל' קסא עמ' קכה
יד/יד מחשבת חיים או"ח עמ' שנח
יד/יד מנחת חינוך ח"א עמ' יח
יד/יד מנחת מחבת עמ' קלא {או"ש}, רכב
יד/יד משמרת חיים ח"ב עמ' נא {או"ש}
יד/יד משנת יעקב זמנים ח"א עמ' לא
יד/יד משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' רפב
יד/יד נזר אברהם שבת-ביצה עמ' סו {או"ש}
יד/יד נשמת אברהם ח"א עמ' ש, ח"ד עמ' פ, רכ {או"ש}
יד/יד נתיב חיים (קנובליך) ח"ב שער ז סי' א ס"ק יד
יד/יד סדר יעקב ח"ב לדף עד ע"א אות כג
יד/יד על גדות ים התלמוד עמ' 208 {או"ש}
יד/יד פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' עב
יד/יד קהלות יעקב טהרות בסוף כמות שהן
יד/יד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקד
יד/יד קול יהודה (גרשוני) עמ' שצב {או"ש}
יד/יד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קלו {או"ש}
יד/יד רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ב ה"ח הע' 11
יד/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' לח
יד/יד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קעא, תרפז
יד/יד שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רכה
יד/יד שמות בארץ (תשנט) עמ' קי
יד/יד שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' עו אות א
יד/יד שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות קיח
יד/יד תורת יצחק ח"א עמ' קעט
יד/יד תורת רפאל או"ח ח"ב דף קסב ע"ד
יד/טו אבני השוהם (הורוויץ) דף מז ע"ב {הגהמ"י - ריפוי נכפה}
יד/טו אבני חפץ ח"ג עמ' רפד
יד/טו אור שמח
יד/טו אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' יד ד"ה ועיין בהגה"מ {הגהמ"י}
יד/טו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ה
יד/טו ברור הלכה יומא פב ע"א ציון ג
יד/טו ברור הלכה ע"ז עד ע"א ציון א פסקה ג
יד/טו הגהות חבר בן חיים
יד/טו הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קצח
יד/טו ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' עז
יד/טו זית רענן ח"א עמ' שלו
יד/טו חי' בר נחמני דף לט ע"ב וע"ד {הגהמ"י}, נד ע"ד {הגהמ"י - בכא"פ}
יד/טו חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' רא {הגהמ"י}
יד/טו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שלו, ח"ב עמ' שנז, שסה {הגהמ"י}
יד/טו יקב זאב דף ז ע"ד
יד/טו כל בו ח"ו עמ' ג
יד/טו לקוטי סופר ח"א דף קד ע"ג {הגהמ"י}
יד/טו מבוא למשנה תורה עמ' 361
יד/טו מחשבת חיים או"ח עמ' רפא {הגהמ"י}, שנח
יד/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' קז-קח {הגהמ"י}
יד/טו מנחת חינוך ח"א עמ' יח
יד/טו מנחת שלמה (לוין) עמ' פה {הגהמ"י}
יד/טו מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קא ע"א, דברים אחדים (תקמח) דף קכג ע"ג]
יד/טו משנה הלכות ח"ב דף סו ע"א
יד/טו משנת פקוח נפש סי' סז אות ד {הגהמ"י}
יד/טו נועם חי"ב עמ' שעב {הגהמ"י}
יד/טו נשמת אברהם ח"א עמ' קע, ח"ב עמ' נח {הגהמ"י}
יד/טו נתיב חיים (קנובליך) ח"ב שער ז סי' א ס"ק יד
יד/טו ס' החיים (קלוגר) עמ' תו {הגהמ"י}
יד/טו פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' עב
יד/טו ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק ח אות ה {הגהמ"י - להאכיל שרץ העוף לנכפה}
יד/טו צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' צג אות יט [כ]
יד/טו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקד, תקט
יד/טו קול בן לוי (תשסג) עמ' קח {הגהמ"י}
יד/טו קול צופיך עמ' תכ {הגהמ"י}
יד/טו קרית מלך
יד/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' סט אות ב {הגהמ"י}
יד/טו שברי לוחות עמ' 255-256 {הגהמ"י}
יד/טו שו"ת הרדב"ז סי' תתקט
יד/טו שנתון המשפט העברי חי"ח עמ' 281 {הגהמ"י}
יד/טו תשובות ר' איסר יהודה עמ' נז-נח {הגהמ"י}
יד/טז אב"י יושב אהל עמ' 154
יד/טז אבן ישראל (בוהוש) עמ' קכו
יד/טז אבן ישראל (פישר)
יד/טז אבני השוהם (הורוויץ) דף מח ע"ב {כ"מ}
יד/טז אור ליהודה (תשנט) עמ' שיט
יד/טז אידנו עמ' 93-96
יד/טז אנצי"ת ע' אסור חמור הע' 17
יד/טז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ה
יד/טז בית אהרן וישראל גל' ס עמ' לט {הקל הקל}
יד/טז בית שערים או"ח סי' שז
יד/טז בני שלשים עמ' קיח
יד/טז בנתיב המצוות עמ' 86
יד/טז ברור הלכה יומא פג ע"א ציון ה
יד/טז ברכת מרדכי פסחים עמ' קכג
יד/טז הדרת זקנים שבת סי' טו ס"ק ו
יד/טז הרמב"ם והלכותיו
יד/טז ויקח אברהם [אמר יוסף יג ע"ד]
יד/טז זכר ישעיהו
יד/טז זכרון הרב עמ' 88, 95
יד/טז חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' שצב, תמ
יד/טז חיי נפש ח"ג עמ' קנב
יד/טז טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' סו
יד/טז טל חיים (טל) ח"ג עמ' רפא
יד/טז יחוה דעת ח"ד עמ' קסג
יד/טז כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תכב
יד/טז כל בו ח"ו עמ' ג
יד/טז כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' קכ
יד/טז לב דוד (פלדמן) עמ' קפ {הקל הקל ביוה"כ}
יד/טז להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קמח
יד/טז מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קו
יד/טז מטה אפרים
יד/טז מנחת אלימלך עמ' קה
יד/טז מנחת חינוך ח"א עמ' יח, ח"ג עמ' רלב
יד/טז מנחת כהן (יוסף חיים) דף כח
יד/טז מנחת עני (תקמז) דף יג ע"ב {כ"מ}
יד/טז משנה הלכות ח"ז סי' פג דף סג ע"ב {אין מחברים את הדבר המותר - הדין אם היה היתר ואיסור לפנים}
יד/טז משנת יהודה ח"א פ"ב ה"א
יד/טז משפט הצבא בישראל עמ' נג
יד/טז נזר הקדש (רזין) מנחות דף קכד ע"ב
יד/טז נחלת שמואל דף ג ע"ג
יד/טז נרות אהרן
יד/טז פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' שלט
יד/טז פרשת המלך
יד/טז צפנת פענח שמות עמ' 55
יד/טז קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תקצב, ר"ה-יו"כ עמ' תלג, תקד
יד/טז רב ברכות (רי"ח) עמ' סד {הקל הקל}
יד/טז רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ב ה"ט הע' 5
יד/טז שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' לו
יד/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קסג, ח"ח סי' קלו אות א, קלז אות ח
יד/טז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' כו
יד/טז שובע שמחות (תרצד) עמ' קלט
יד/טז שנות חיים (קלוגר) עמ' ק
יד/יז אבן ישפה עמ' 7 {היו לפניו טבל ונבלה}
יד/יז אבן ישראל (פישר)
יד/יז אגודת אזוב ח"ב דף כד ע"א
יד/יז אוצרות יהושע עמ' פח
יד/יז אורים גדולים (תשסג) עמ' עד
יד/יז אות ציון עמ' קכד {שעה"מ}
יד/יז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תמח {שביעית או נבילה}, תמט {טבל ותרומה}
יד/יז אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' כח ד"ה ואולם צריך
יד/יז אמת ליעקב מועד עמ' שמד-שמה
יד/יז אפיקי ים ח"ב דף כא
יד/יז באר מרים פ"ח ה"א אות א
יד/יז בזך לבונה עמ' רטו
יד/יז בית אבא (גוטווירטה) דף ה ע"ג, ז ע"ג {שעה"מ}
יד/יז בית ישחק
יד/יז בית שערים יו"ד סי' תטז
יד/יז בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ב ס"ק יז
יד/יז ברור הלכה יומא פג ע"א ציון ה
יד/יז ברכת חיים (אגרנטי) עמ' ה
יד/יז דברי אברהם (מנדלסון) דף ד ע"ד {נבילה ושביעית - מאכילים שביעית}
יד/יז דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' פד-פה, פח
יד/יז דברי שמואל (מאדלינגר) דף ד ע"ב-ע"ג, ה ע"ב, י ע"ב {נבילה ושביעית}
יד/יז דברים אחדים (תקנח) דף קכג ע"ג = מהד' תשמו עמ' תלט {שעה"מ}
יד/יז דקה מן הדקה דף סח ע"ד
יד/יז דרך המלך (רבי)
יד/יז דרשות ר"י מסלוצק עמ' קעח
יד/יז הוראות שעה פ"ד
יד/יז המאיר לארץ [נובי"ק או"ח סי' לז]
יד/יז המעשה והמדרש עמ' עו {כ"מ}
יד/יז הר צבי זרעים ח"א עמ' לד
יד/יז ואם תאמר ח"ג קושיה 1026
יד/יז זכרון יהודה (לאש) דף לו ע"ד, סד ע"ג, סה ע"א
יד/יז זכרון שלמה (קליין) עמ' פח
יד/יז חזו"א על הרמב"ם
יד/יז חי' הרי"ט עמ' פד
יד/יז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד יומא פג ע"א-ע"ב]
יד/יז חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רסו, שצז {שעה"מ}, תד, תט {שעה"מ}, תכח, תל, תלד, תמו
יד/יז חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' מ, פה
יד/יז חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' רמז, רנג
יד/יז חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' קמה, שה
יד/יז חיי נפש ח"ג עמ' קנב-קנה
יד/יז חכמת התורה פ' בראשית עמ' שכז
יד/יז חסדי דוד ח"ב עמ' תעב
יד/יז חקרי הלכות (שומיאץ) דף מג ע"ג {טעה"מ}
יד/יז חקרי לב (לווינבוק) דף כז ע"ב
יד/יז טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' קמא
יד/יז טל חיים (טל) ח"ג עמ' רצט
יד/יז יד הלוי (פלוונא) דף מט ע"ב
יד/יז ימי שלמה
יד/יז יצחק ירנן
יד/יז ישועות יעקב מועד עמ' תשכה, תשכז, תשל
יד/יז כבוד הלבנון דף יח ע"א {שביעית ונבילה}, כא ע"ד {שביעית ונבילה}, סד ע"ג {אם אפשר לתקן - הדין בטבל דרבנן}, סו ע"ב {אם אפשר לתקן - הדין בטבל דרבנן}
יד/יז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רכג
יד/יז כל נדרי פ' סה הע' ב
יד/יז כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' קיט {טבל לפני תרומה}
יד/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שנח
יד/יז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רלה ע"ב, רלו ע"ב
יד/יז לב דוד (פלדמן) עמ' נ {שעה"מ}
יד/יז לב דוד (פלדמן) עמ' קפא
יד/יז לשנת השמיטה עמ' נח
יד/יז מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קיח
יד/יז מוריה גל' קה עמ' נז {טבל קל מתרומה}, גל' קעה עמ' קז {נבילה וספיחי שביעית}
יד/יז מזבח חדש דף סח ע"ד
יד/יז מחזיק ברכה סי' שכח אות א
יד/יז מחנה יוסף שבת עמ' רעה-רעו
יד/יז מחשבת חיים או"ח עמ' שנח
יד/יז מי יהודה או"ח סי' א {שעה"מ}
יד/יז מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' תלה
יד/יז מים אדירים דף נג ע"ג {צ"פ}
יד/יז מלבושי יו"ט ח"ב קל וחמור סי' א, י
יד/יז מנחת אלימלך עמ' רפא
יד/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' תקיא, ח"ג עמ' רכח
יד/יז מנחת כהן (יוסף חיים) דף כח ע"א {טבל ותרומה}, לב
יד/יז מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קפד
יד/יז מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק או"ח סי' לו]
יד/יז מקור ישראל דף כא ע"ד
יד/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/יז משברי ים עדל"ת סי' א ס"ק א
יד/יז משה מבחוריו דף יח ע"ד
יד/יז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קעו {תרומה חמורה מנבילה}
יד/יז משנת יהודה ח"א פ"ב ה"א
יד/יז נודע ביהודה השלם או"ח עמ' ע
יד/יז נועם חי"ט עמ' יב, נא
יד/יז נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נה אות לה
יד/יז ניצני שביעית עמ' 73 {תרומה דאורייתא}
יד/יז נרות אהרן כאן, ועמ' רד
יד/יז נשמת אברהם ח"א עמ' שטז
יד/יז ס' החיים (קלוגר) עמ' עא, תמג, תנא, תתרלג, תתרלה {שעה"מ}, תתרלח, תתרמו, תתרמז {שעה"מ}
יד/יז סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' שמו
יד/יז סופר מהיר ח"א דף יח ע"ד
יד/יז עטרת טוביה
יד/יז עטרת תפארת דף לה ע"ב וע"ד, לו ע"ג
יד/יז עמק הלכה (הורוביץ) עמ' פט
יד/יז עמק שאלה (טברסקי) עמ' שמג
יד/יז עץ החיים (קלוגר) עמ' קיג
יד/יז ערך כסף עמ' רלא
יד/יז פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 28-29
יד/יז פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' שלח-שמ
יד/יז פרשת דרכים עמ' רד, ריב
יד/יז פרשת המלך
יד/יז פתחי שערים דף כ ע"ג
יד/יז צל"ח החדש דף לא ע"ג, מה ע"א-ע"ב
יד/יז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקד
יד/יז קובץ השמיטה עמ' תלז
יד/יז קול צופיך עמ' רסב
יד/יז קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' לח-לט {נבילה ושביעית}
יד/יז קרבן פסח עמ' טו
יד/יז שארית יהודה (בלום) דף לה ע"ג {שעה"מ}
יד/יז שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' ריא
יד/יז שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רלז
יד/יז שיח משה (קרויס) סי' מו {שעה"מ}
יד/יז שיח משה (קרויס) עמ' קכה {שעה"מ}
יד/יז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קנ, תקח, תקיב-תקיג
יד/יז שם ישראל - שו"ת עמ' מב
יד/יז שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תעט
יד/יז שמות בארץ (תשנט) עמ' קכב
יד/יז שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' ריז {שעה"מ}
יד/יז שמחתי באומרים לי עמ' שיט
יד/יז שנות חיים (קלוגר) עמ' קסז, רא, שיח, תקיב
יד/יז שער המלך כאן, ח"ב עמ' צב
יד/יז שערי זיו ח"ב דף רב ע"ג, ח"ג דף קח ע"ב-ע"ד
יד/יז שערי טהר ח"ב שער ד סי' כה אות ב
יד/יז שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' צו {טעם המלך}, קי {טעם המלך}, קטו {שעה"מ}, קלא {שעה"מ}, רט {טעם המלך}, רנא {טעם המלך}, רסח {שעה"מ}
יד/יז שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קפב {שעה"מ}
יד/יז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שכג
יד/יז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף ז ע"ב
יד/יז שפתי רננות (מיכלדורף) דף ו ע"ב, ז ע"א {טבל ונבילה}
יד/יז תולדות יצחק (הורוביץ) דף לה ע"ג, לו ע"ב
יד/יז תולדות יצחק (שור) דף כד ע"ב
יד/יז תורת ירוחם ח"א דף יג ע"ד, יד ע"ג-ע"ד
יד/יז תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' צא-צג
יד/יז תרומות חיים סעיף ב אות ז
יד/יז תשובות רי"ח זוננפלד עמ' ריב
יד/יח אבני ציון ח"א סי' נח אות א, סי' נט אות ב, ד, סי' ס אות ג, סי' סו אות ד, ח"ב סי' יב אות ב, סי' לב אות א, סי' מה אות ב, סי' עה אות ה, ח"ג עמ' רטז, רעט, ח"ד עמ' צז, קיז
יד/יח אדמת קודש ח"א או"ח סי' יד (ד"ה וראיתי)
יד/יח אוצרות יהושע עמ' ו
יד/יח אור הישר [לח"מ הל' חמץ פ"ו ה"ז]
יד/יח אנצי"ת ע' אין אסור הע' 80
יד/יח ברית עולם (ולר) סי' ח אות ב
יד/יח המעשה והמדרש עמ' פו
יד/יח הרמב"ם כמחנך עמ' 227
יד/יח זכרון יהודה (לאש) דף עג ע"א
יד/יח זרעא דיוסף דף עז ע"ב {חייב משום יוה"כ}
יד/יח חיי נפש ח"ג עמ' רמ
יד/יח יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רכד
יד/יח יד המלך (פלומבו)
יד/יח יד סופר עמ' ריד
יד/יח ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רנד-רנה
יד/יח ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' לג
יד/יח כבוד הלבנון דף סד ע"ג, סו ע"ב {אחע"א}
יד/יח כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' ש
יד/יח כתר המלך דף צח ע"ב
יד/יח ליבא בעי דף קט
יד/יח למודי ה' דף מא ע"ב
יד/יח מבוא למשנה תורה עמ' 124
יד/יח מזבח חדש דף נט ע"א
יד/יח מטה מנשה עמ' מז, נד
יד/יח מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' רמח
יד/יח מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' י
יד/יח משברי ים אחע"א עמ' לא, רעו {מוקדשין וחלב}, תעז
יד/יח משנת חיים חולין סי' עה עמ' רמח
יד/יח משנת יעקב הפלאה עמ' מא
יד/יח משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף טו ע"ד
יד/יח נתיבות מרדכי קדושין עמ' תמה
יד/יח ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' נח
יד/יח עליות משה ח"א עמ' קמה
יד/יח ענפי ארז (זי') דף רנג ע"ב
יד/יח רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ב ה"ב הע' 1
יד/יח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' מד, סא {נהנה ומעל}
יד/יח שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרח
יד/יח שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תשצד
יד/יח שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרנח
יד/יח שלמי יוסף מנחות עמ' שפג
יד/יח שמחת יו"ט (אלגזי) סי' מב אות י
יד/יט אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קז
יד/יט אור הישר [כה"ג בהל' תרומות פ"י הכ"ה]
יד/יט אנצי"ת ע' אין אסור הע' 53
יד/יט בית אהרן וישראל גל' נ עמ' מב {הקדישה - נאסר חלבה בהנאה}
יד/יט דברות משה ב"מ ח"ב סי' מח ענף ב
יד/יט דינא דחיי ח"א דף קלב ע"א
יד/יט דרך המלך (רפפורט)
יד/יט המעשה והמדרש עמ' פו {מדוע כאן אחע"א}
יד/יט הרמב"ם כמחנך עמ' 227
יד/יט זכרון הרב עמ' 146-147
יד/יט זכרון יהונתן דף יט, קמב
יד/יט חי' הגר"ח החדש עמ' תקכב
יד/יט חי' הגרז"ס קדשים עמ' רכג
יד/יט חי' העילוי ממייצ'יט סי' ח
יד/יט חמודי צבי ויקרא עמ' סג
יד/יט יד הלוי (פלוונא) דף נא ע"א, ע"ג {איסור הנאה הוא איסור מוסיף}
יד/יט יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רכד
יד/יט ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רנד
יד/יט ישועות יעקב נזיקין עמ' שיח
יד/יט לב שלם [מגילת ספר לאוין דף ע ע"א]
יד/יט להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קמט {יוה"כ ונבילה}
יד/יט ללמוד על הכלל עמ' מה {הגהת מל"מ}
יד/יט מגילת ספר לאוין דף סט ע"ב
יד/יט מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קסה {מל"מ}
יד/יט מטה מנשה עמ' מז, נד
יד/יט מנחת כהן (יוסף חיים) דף ל ע"ג
יד/יט מעיני המים
יד/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/יט משנת חיים חולין סי' עה עמ' רמח
יד/יט משנת יעקב הפלאה עמ' מב
יד/יט ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' סד, ע {האם איסור הנאה הוא איסור מוסיף}
יד/יט עליות משה ח"א עמ' קמה
יד/יט פאת ים (מאיו) דף עז ע"א
יד/יט פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' צא, קלד
יד/יט צמח מנחם דף נד ע"א {איסור הנאה - איסור מוסיף}
יד/יט קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שנא
יד/יט רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' צא
יד/יט שאגת אריה סי' עו
יד/יט שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרנח
יד/יט שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קפד
יד/יט תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' ד אות ג
יד/יט תפארת אהרן עמ' צה {איסור הנאה הוא איסור מוסיף}
יד/יט תפארת ציון (ריבקין) סי' א אות לד


טו/279 הלכות מאכלות אסורות פרק טו *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


טו/רה"פ אורה ושמחה
טו/רה"פ מנוחת אליהו ח"ג
טו/רה"פ מעשה רקח
טו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טו/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רז-ריד, ריט-רל
טו/רה"פ פי' ר"י קאפח
טו/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
טו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טו/רה"פ רמב"ם הערוך
טו/רה"פ רמב"ם לעם
טו/רה"פ שם טוב
טו/א אבן האזל קדשים ח"ב דף צד ע"ב
טו/א אבן הספיר עמ' סב
טו/א אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קיב
טו/א אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רמז {ר"ח הלוי}
טו/א אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' פז
טו/א אהל שרה לאה עמ' רעג-רעד {ר"ח הלוי}
טו/א אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' רסה, רעג
טו/א אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ז הע' 16 {ר"ח הלוי}
טו/א אור הישר [תורת רפאל הל' פסח סי' סט והל' יוה"כ סי' קז]
טו/א איש מבין ח"א דף קלה ע"ב
טו/א אמרי איש עמ' קב {ברוב}
טו/א אמרי יהודה (רוזנר) דף כג ע"ג
טו/א אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' ל אות ב {ר"ח הלוי}
טו/א אפיקי מגינים פסחים סי' ל, מב, מד
טו/א ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ו
טו/א ארשת צבי עמ' צה {ר"ח הלוי}
טו/א באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' קטו, קכו {ר"ח הלוי}, קמו {ר"ח הלוי}
טו/א באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' קסא, קעו {ר"ח הלוי}, תד
טו/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שפ
טו/א באר מלך
טו/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שא
טו/א באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קב
טו/א בדבר מלך חי"א עמ' שמח
טו/א בזך לבונה עמ' שעט
טו/א בינת דניאל ח"א עמ' כט {ר"ח הלוי}
טו/א בית אהרן וישראל גל' לח עמ' לו {ר"ח הלוי}
טו/א בר ריב"א עמ' קיח {לח"מ}
טו/א ברור הלכה ביצה לח ע"ב ציון א
טו/א ברור הלכה ע"ז סז ע"א ציון ד
טו/א ברכת מרדכי פסחים עמ' קכב, קמ, קמו, קעא
טו/א ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תנח {טכ"ע דרבנן}
טו/א גבורת יצחק שביעית עמ' רא
טו/א גפן פוריה עמ' כ-כא
טו/א דרך המלך (רפפורט)
טו/א דרך ישראל חולין סי' כט ס"ק כ
טו/א זכר יצחק (תשן) עמ' קסג
טו/א זכרון יהושע (הלוי) ח"א עמ' יד-טז {טכ"ע}
טו/א זכרון יחזקאל עמ' מג {מין במינו בטל}
טו/א זכרון צבי מנחם דף מו ע"ד {מין במינו בטל}
טו/א חוקי חיים (שו"ב) עמ' יט
טו/א חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קלח
טו/א חי' בר נחמני דף יב ע"ג, יד ע"ג, יז ע"א, כד ע"ג-ע"ד
טו/א חי' העילוי ממייצ'יט סי' א
טו/א חי' הריצ"ד
טו/א חי' ר' אפרים מרדכי
טו/א חי' ר' חיים הלוי דף לד
טו/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שצ
טו/א חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' קעו {טכ"ע אינו דאורייתא}
טו/א חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' טו
טו/א חלקת מאיר
טו/א טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' תמא, תמה
טו/א יבול היובלות עמ' 63
טו/א כוכבי בוקר עמ' סא
טו/א כל בו ח"ו עמ' ד
טו/א כרתי ופלתי סי' צח כרתי אות ד, סי' קט כרתי אות ד
טו/א לב שלם [כנה"ג בחי' על הרמב"ם דף קכה ע"א]
טו/א לבב דוד
טו/א לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ט אות ט, יא, יג {ר"ח הלוי}
טו/א מאור למלך פסחים עמ' צ {ר"ח הלוי}
טו/א מוריה גל' קעט עמ' נ {נרות אהרן}, גל' קצז עמ' לג {ר"ח הלוי}, גל' קצט עמ' מז {ר"ח הלוי}
טו/א מזכרת חיים עמ' עט {מין במינו בטל}
טו/א מטה מנשה עמ' נב
טו/א מלואי אבן - שו"ת עמ' כב, כה
טו/א מנוחת אשר ח"א דף נח ע"ד {מין במינו בטל}
טו/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קנד {ר"ח הלוי}
טו/א מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"א פ"ב אות ז {לח"מ}, פ"ד אות ב
טו/א מעיני המים
טו/א מעיני התורה ח"א עמ' פח
טו/א מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כט
טו/א מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' ט אות ד
טו/א מראה הפנים נזיר דף כז
טו/א משב יעקב ח"ב
טו/א משכן בצלאל ח"א סי' מו, מז
טו/א משנת יעקב הפלאה עמ' רח {ר"ח הלוי}, זרעים ח"א עמ' קפו-קצ
טו/א משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' ז, יא, סא
טו/א משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' רמו-רמט
טו/א משנת יעקב כאן (עמ' רנב-רס)
טו/א משנת ר' אהרן שבת עמ' קצה {ר"ח הלוי}
טו/א משק ביתי סי' קכד (נד ע"ב)
טו/א משרת משה (נבר)
טו/א מתת מלך
טו/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' נ {הגהמ"י}, יו"ד ח"ב עמ' נה
טו/א נועם חט"ז עמ' ו {מרכה"מ}
טו/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קסח
טו/א נזר הקדש (קפלן)
טו/א נחלת בנימין עמ' סו-סח
טו/א ניצוצי אש עמ' רצט {ר"ח הלוי}
טו/א נרות אהרן
טו/א נתיבות מאיר יו"ד סי' לז ס"ק ד
טו/א נתיבות מאיר מועד עמ' תטז
טו/א נתן פריו חולין עמ' קו
טו/א עבודת משא (מאיר) ח"א
טו/א עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רסא
טו/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' מג
טו/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' כז
טו/א פרנס לדורו עמ' 204
טו/א קהל יהודה - חי' הש"ס דף כח ע"ג {לח"מ}
טו/א קהלות יעקב פסחים סי' לא
טו/א קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קב {מין במינו בטל}
טו/א שדה הארץ ח"ג
טו/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רלד, רלה
טו/א שו"ת הרשב"א ח"א סי' תקסט
טו/א שולי המעיל מעילה אות קצד {ר"ח הלוי}
טו/א שיח ערב פסחים עמ' צז {ר"ח הלוי}
טו/א שירת הלויים פסחים סי' פז אות ו הגהה קמו, ואות ט {ר"ח הלוי}
טו/א שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שא
טו/א שעורי הרב חלה עמ' כ
טו/א שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רמה, רסז-רסח, שטז {ר"ח הלוי}
טו/א שעורי מבשר טוב פסחים ח"ב עמ' קפט {ר"ח הלוי}
טו/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תיח {רמב"ם}, תפו {ר"ח הלוי}
טו/א שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 289 {ר"ח הלוי}
טו/א שעלי דעת גל' ז עמ' 63, 65 {ר"ח הלוי}, 75-76
טו/א שערי היכל זבחים עמ' תרסא {מין במינו בטל ברוב - לא 'רואים'}
טו/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 43, 47, 440
טו/א שפתי רננות (מיכלדורף) דף ו ע"ב {מין במינו בטל}
טו/א תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' י אות א
טו/א תורה לדעת ח"ג עמ' רפא {ר"ח הלוי}
טו/א תורת שביעית (סור') סי' ל
טו/ב אבן האזל קדשים ח"ב דף צד ע"ב
טו/ב אבן הספיר עמ' סב
טו/ב אבן ישראל (בוהוש) עמ' רלח
טו/ב אבני ציון ח"ב סי' לב אות א
טו/ב אגרות משה יו"ד ח"א סי' מג ענף ב, סי' נה
טו/ב אהל משה (וינברג) דף נו ע"ב {טעם כעיקר דרבנן}
טו/ב אהל שרה לאה עמ' רעב-רעד
טו/ב אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ח הע' 23 {טכ"ע מדאורייתא}
טו/ב אור הישר [עטרת תפארת קונ' מסגרת טפח דף א ע"ב, עמק הלכה ח"ב או"ח סי' קלב]
טו/ב אור יעקב יבמות דף פג ע"ג
טו/ב אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' רא {חד בתרי - רק פי שנים}
טו/ב אמרי איש עמ' קב {מעוצם מיעוטו}
טו/ב אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' ה ד"ה ועיין
טו/ב אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' יח ד"ה ולכאורה {כ"מ}, סוגיות סי' ז [א] ד"ה ע"ז, סי' ז [א-ב] ד"ה ולענ"ד, סי' יא [ב] ד"ה ומה וד"ה ובזה
טו/ב אמרי יהודה (רוזנר) דף כג ע"ד, מג ע"ב
טו/ב אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 255
טו/ב אנצי"ת ע' געולי גוים הע' 15
טו/ב אפיקי מגינים פסחים סי' מ, מב-מד
טו/ב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ו
טו/ב ארץ נחלי מים דף ג ע"א {טעם כעיקר דרבנן}
טו/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' תקמז {טכ"ע דאורייתא}
טו/ב באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' קטו
טו/ב באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' תד
טו/ב באר מלך
טו/ב באר צבי עמ' מט
טו/ב בית אבי ח"ב סי' צו {טכ"ע מדרבנן}
טו/ב בית יצחק (תשי"ג) עמ' 61 {טכ"ע דרבנן}
טו/ב בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' כב
טו/ב בנין יחזקאל, פתיחה להל' פסח ח"ב ס"ק יב
טו/ב ברור הלכה ע"ז סז ע"א ציון ד
טו/ב ברור הלכה פסחים עד ע"א אחרי ציון ג, פג ע"ב ציון א
טו/ב ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' יט {טעם כעיקר דרבנן - באיסור הנאה דאורייתא}, לח {טכ"ע דרבנן בחולין אבל בקדשים הוא דאורייתא}, לט
טו/ב ברכת כהן (דויטש) קונ' התערובות עמ' קנב {כזית בכא"פ}
טו/ב ברכת מרדכי ענינים עמ' קח
טו/ב ברכת מרדכי פסחים עמ' קכב, קמ, קמו, קעא
טו/ב גבורות אליהו סי' טז אות א
טו/ב גדולי ציון (תרע) דף ח ע"ב
טו/ב גדולי ציון (תשנב) עמ' נ, קצז, רכט, רסא {כולם - טכ"ע דרבנן}
טו/ב גינת אלימלך ח"ב עמ' לז, עא {טכ"ע דרבנן}
טו/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רסז
טו/ב גפן פוריה עמ' כ-כא
טו/ב דברי יחזקאל (מישור) עמ' קעח-קעט
טו/ב דברי יחזקאל (פרנקל) פ' פקודי עמ' פג {טעם כעיקר מדרבנן}
טו/ב דברי יחזקאל (תרצה) דף נט ע"א
טו/ב דברי תורה (תאומים) דף ט ע"ד {מדרבנן}
טו/ב דור דורים עמ' מה
טו/ב דרך ישראל חולין סי' כט ס"ק כ
טו/ב הדרת מלך (זילברברג) דף ז ע"א-ע"ב {טעם כעיקר מדרבנן}
טו/ב העמק שאלה שאלתא פ אות א
טו/ב זכר אברהם יצחק עמ' 62
טו/ב זכרון יהודה (לאש) דף פ ע"ד
טו/ב חוף ימים ח"א סי' ט אות ב, סי' כ אות א, סי' כא אות ג
טו/ב חזו"א יו"ד סי' כד ס"ק ט
טו/ב חזו"א על הרמב"ם
טו/ב חי' בר נחמני דף יב ע"ג, טז ע"ג, יז ע"א, כח ע"ב, נה ע"א-ע"ד {בכא"פ בלי טעם}, סו ע"א {טעמו וממשו קיים}
טו/ב חי' הרי"ט עמ' רפו
טו/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד פסחים מד ע"ב, חי' הריצ"ד הל' חמץ פ"א ה"ו]
טו/ב חי' חתם סופר
טו/ב חי' כתב סופר נזיקין עמ' קסז, קעו
טו/ב חי' כתב סופר קדשים עמ' רכד, רכט, רלא, רס
טו/ב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קמה
טו/ב חי' ר' אפרים מרדכי
טו/ב חסד לאברהם (טרוימן) דף טו ע"א-ע"ב {טעם כעיקר מדרבנן}
טו/ב טוב טעם עמ' ה, יב, כא-כב, כה, כז, לד {טעמו ולא ממשו מדרבנן}
טו/ב טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' צח {כ"מ}
טו/ב טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' צח, קו, רט, תמא
טו/ב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רו
טו/ב יד המלך (פלומבו)
טו/ב כוכבי בוקר עמ' סא
טו/ב כטל אמרתי עמ' קיח
טו/ב כל בו ח"ו עמ' ד
טו/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשי
טו/ב לב שלם [מגילת ספר לאוין דף סב, שו"ת בני שמואל הל' תערובת דף קלט ע"א]
טו/ב לבושי מרדכי ח"ד עמ' קפ
טו/ב להורות נתן דברים עמ' צב
טו/ב לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' ל
טו/ב לקוטי סופר ח"א דף עח ע"ד
טו/ב מאור מרדכי בב"ח ותערובות סי' לט עמ' צב
טו/ב מועדים וזמנים ח"ג סי' ריז
טו/ב מוריה גל' קג עמ' ח
טו/ב מזכרת חיים עמ' קנו {טכ"ע מדרבנן}
טו/ב מטה מנשה עמ' נב
טו/ב מי באר (אופנהיימר) דף כ ע"ג, כב ע"ב, נא ע"ג
טו/ב מי באר (אופנהיימר) דף לה ע"א {טכ"ע מדרבנן}
טו/ב מי החג עמ' עו {טכ"ע דרבנן}
טו/ב מנוחת אשר ח"א דף סו ע"ב-ע"ג, סז ע"א {טכ"ע מדרבנן}
טו/ב מנחת ברוך סי' נה
טו/ב מנחת חינוך ח"א עמ' עח, ח"ג עמ' נ, קצז
טו/ב מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"א פ"ד אות ב
טו/ב מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 90
טו/ב מעדני מלך ח"א עמ' רפה {טכ"ע בלי ממש - מדרבנן}
טו/ב מעיני המים
טו/ב מעיני התורה ח"א עמ' קמה
טו/ב מצעדי גבר נדרים סי' ח אות א
טו/ב מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כה אות ב, סי' כו
טו/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' רלב, רנג, שפט
טו/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' נח עמ' פח
טו/ב משכן בצלאל ח"א סי' מז
טו/ב משכנות ידידיה עמ' סט-ע
טו/ב משנת יעקב
טו/ב משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' ז, יא, סא
טו/ב משרת משה (נבר)
טו/ב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קסח
טו/ב נטע שורק דף מט ע"ב, קיט ע"א {ד"ס}
טו/ב ס' החיים (קלוגר) עמ' תרס, תשסד
טו/ב סתרי ומגיני (תשכג) עמ' צב
טו/ב עולת שמואל (לובצר) ח"א דף עא ע"ג
טו/ב עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רח
טו/ב עמודי אור סי' קיח אות ט
טו/ב פורת יוסף (שלופר) דף סד ע"א
טו/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ה הערה 207
טו/ב קהל יהודה - חי' הש"ס דף לא ע"ג, לב ע"א
טו/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קעו
טו/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תשלט, ח"ג עמ' תנה
טו/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תצב
טו/ב קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קטו
טו/ב רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י הי"א מקור 12
טו/ב שו"ע הרב או"ח סי' תמב קו"א אות ו, סי' תמו ס"א, קו"א אות א
טו/ב שלמי יוסף נזיר עמ' תכח, תלג
טו/ב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שא
טו/ב שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רסא, רסז
טו/ב שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קטז
טו/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקסד
טו/ב שער נפתלי דף כה ע"ג {מדרבנן}
טו/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 43
טו/ב שערי שמחה (רפיש) דף כד ע"ד {טכ"ע לאו דאורייתא}
טו/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רח, ריב
טו/ב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קלג ע"ד {טכ"ע דרבנן}
טו/ב שרשי הים דף פז ע"ב
טו/ב תבואות שמש דף ד ע"ג
טו/ב תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' י אות א
טו/ב תורת רפאל או"ח ח"ב דף קסג ע"א
טו/ב תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' נד, סד
טו/ב תשובה מיראה (תשסו) עמ' ט, עא {ראב"ד}
טו/ג אבן הספיר עמ' סב
טו/ג אבן ישראל (בוהוש) עמ' רלח
טו/ג אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' ל, קכ
טו/ג אבני דרך עמ' רמו
טו/ג אברהם יגל
טו/ג אהל שרה לאה עמ' רעב, רעד
טו/ג אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ב הע' 11
טו/ג אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ז הע' 13, 138, 142
טו/ג אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ח הע' 24
טו/ג אור הישר [באר יצחק או"ח סי' י-יט, כ"מ הל' חמץ פ"א ה"ו]
טו/ג אור יעקב פסחים דף נט ע"ב, ועמ' 167, יבמות דף פג ע"ג
טו/ג אורים גדולים (תשסג) עמ' לח
טו/ג אז ישיר עמ' קיד
טו/ג אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' ז [א] ד"ה ע"ז, סוגיות סי' ז [א-ב] ד"ה ולענ"ד, סי' יא [ב] ד"ה ובזה
טו/ג אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ז ד"ה כתב
טו/ג אמרי בינה (אש) דף כו ע"א
טו/ג אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' כו אות ג {איסור דאורייתא בח"ש}, סי' כח אות ב {מכת מרדות}
טו/ג אסיפת שמועות תשרי עמ' כט
טו/ג אפיקי מגינים פסחים סי' מ, מב-מד
טו/ג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ו
טו/ג ארץ נחלי מים דף ג ע"א {בכדי א"פ - לוקה}
טו/ג אשל אברהם (שפירא) עמ' תקנ, תקנט, תקסב {בכדי אכילת פרס}
טו/ג באהלה של תורה או"ח סי' סב אות א
טו/ג באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' קטו
טו/ג באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' תד
טו/ג באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' סד, ע, פג, צד, צו, קג
טו/ג באר מלך
טו/ג באר צבי עמ' מט
טו/ג באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קב
טו/ג ביצחק יקרא ח"א סי' לד
טו/ג בית אהרן וישראל גל' י עמ' נו {אם יש בתערובת כזית בכא"פ, חייב רק אם אכל את כל הפרס}, גל' כא עמ' ח {פחות מכזית בכא"פ הוא מדרבנן}
טו/ג בית ארזים - ס' הגליונות
טו/ג בית המדרש
טו/ג בית לוי (גולדברג) דף ט ע"א
טו/ג בנין יחזקאל, פתיחה להל' פסח ח"ב ס"ק יב
טו/ג ברור הלכה ע"ז סז ע"א ציון ד
טו/ג ברור הלכה פסחים מג ע"א ציון א, סוכה - ברורי הראי"ה ו ע"א ציון א
טו/ג ברכת מרדכי פסחים עמ' קכב, קמ, קמו, קעא
טו/ג גדולי ציון (תשנב) עמ' קצז {כזית בכא"פ מדאו'}
טו/ג גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' יד
טו/ג גינת ורדים (תאומים) עמ' קנט, קסז, רלד
טו/ג גנזי ברכה סי' ח אות ו, ט, טו
טו/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תו
טו/ג גפן פוריה עמ' כ-כא, קמ-קמא
טו/ג דברות אליהו ח"ג עמ' מא {כזית בכא"פ - לוקה}
טו/ג דברות משה ביצה עמ' צה {מכת מרדות}
טו/ג דברות משה פסחים עמ' קמ, ב"מ ח"ב סי' מח ענף ה
טו/ג דברי יואל - שו"ת עמ' עה
טו/ג דברי יחזקאל (מישור) עמ' קעח-קעט
טו/ג דברי יחזקאל (תרצה) דף נט ע"א
טו/ג דרך ישראל חולין סי' כט ס"ק כ
טו/ג דרך ישרה ח"ב עמ' עח
טו/ג הגהות חבר בן חיים
טו/ג הגהות מוהר"י קרט עמ' ריד-רטו {פחות מכא"פ דרבנן}
טו/ג הר המוריה (אדר"ת) עמ' סב
טו/ג זהב התרומה - חלה עמ' שעט-שפ
טו/ג זכר אברהם יצחק עמ' 61
טו/ג זכרון יהודה (לאש) דף נד ע"ד
טו/ג זכרון יהודה (מונק) דף עט ע"ד {כזית בכא"פ}
טו/ג חוף ימים ח"א סי' יז אות ב, סי' כד אות ו
טו/ג חזו"א יו"ד סי' כ ס"ק ד, סי' כד ס"ק ח, י
טו/ג חזון לימים ח"א עמ' רכז
טו/ג חי' בר נחמני דף ו ע"ג {כזית}, יב ע"א וע"ג, יג ע"ב, טז ע"ג, יז ע"א, כז ע"ד, כח ע"א, לז ע"א {ממשו ולא טעמו - מדרבנן}, מג ע"ב {הגהמ"י}, מז ע"ג {בכא"פ} וע"ד {הגהמ"י}, מט ע"ב {מכת מרדות}, נג ע"ב וע"ד {חלב שנימוח}, נה ע"א {בכא"פ בלי טעם}, נו ע"ד, סה ע"א {פחות מכא"פ}, סז ע"ב {מכת מרדות}
טו/ג חי' הרי"ט עמ' סט
טו/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' טומאת אוכלין פ"ד ה"ג]
טו/ג חי' כתב סופר שבת עמ' עג, פג, צט, קב
טו/ג חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קמה
טו/ג חי' ר' אפרים מרדכי
טו/ג חי' ר' חיים הלוי דף יא
טו/ג טוב טעם עמ' יד, כב, כה-כו {כזית בכא"פ}, כח {הגהמ"י}, כט, לג {כזית בכא"פ}
טו/ג טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קו, רט, תמא
טו/ג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רו
טו/ג יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' עד, צג
טו/ג יד סופר עמ' ק
טו/ג יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' סח
טו/ג יערות דבש ח"ב עמ' רפט
טו/ג יערי עם דבשי ח"ד מדור ב אות פג {טעם כעיקר דאורייתא}
טו/ג יראה ואהבה עמ' רמה {כזית בכא"פ בלי טעם - מותר}
טו/ג כהונת רפאל עמ' קט, קיד
טו/ג כוכבי בוקר עמ' סא
טו/ג כל בו ח"ו עמ' ד
טו/ג כרתי ופלתי סי' סח אות ב, כרתי סי' צח אות ד, סי' קט אות ד
טו/ג כתר אפרים עמ' צה, צז
טו/ג לבושי מרדכי או"ח עמ' קיח
טו/ג לבני בנימין דף י ע"ד {טעם כעיקר רק בכזית}
טו/ג מאור מרדכי בב"ח ותערובות סי' לט עמ' צב
טו/ג מועדים וזמנים ח"ג סי' ריב, רטז-ריז
טו/ג מוריה גל' קג עמ' ח, גל' רלג עמ' לא {טכ"ע מדרבנן}, גל' רמא עמ' צג-צד
טו/ג מטה מנשה עמ' לו
טו/ג מי החג עמ' עא
טו/ג מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף צט ע"ג
טו/ג מנחת אשר פסחים עמ' קמח, קנא, ריג
טו/ג מנחת חינוך ח"א עמ' עה, עח, ח"ג עמ' נ
טו/ג מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"א פ"ב אות ח {הגהמ"י}, פ"ד אות ב, פ"ו אות ט
טו/ג מסורה ח"א עמ' יד
טו/ג מעיני התורה ח"א עמ' קכח-קכט, קמה
טו/ג מעשי למלך ח"ב דף פה ע"ב
טו/ג מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כה אות א, סי' כו אות ג, סי' כט אות יב
טו/ג מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' ט אות יב
טו/ג מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' ב אות א
טו/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' רמד-רמה, שפט
טו/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' מז עמ' עב
טו/ג משכן בצלאל ח"א סי' מו, מז
טו/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קעט
טו/ג משנת יעקב הפלאה עמ' קפב-קפג
טו/ג משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' ז, יא, סא
טו/ג משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' רמו-רמט
טו/ג משנת יעקב כאן
טו/ג משנת ר' אהרן שבת עמ' קצה
טו/ג משרת משה (נבר)
טו/ג נועם ח"ו עמ' קו
טו/ג נחלת בנימין עמ' עב, עז
טו/ג נטע שורק דף פט ע"ג, קיט ע"ב
טו/ג נתיב אברהם ח"ב עמ' קכג {טעמו וממשו לוקים}
טו/ג נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מד
טו/ג ס' החיים (קלוגר) עמ' תרמד
טו/ג עולת שמואל (לובצר) ח"א, מנחת חנוך דף טז ע"ג
טו/ג עטרת יעקב עמ' קנח
טו/ג עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רח
טו/ג עקדת משה ח"א עמ' קנה
טו/ג פורת יוסף (שלופר) דף לה ע"ב
טו/ג פרי החג דף כט ע"ד, לא ע"א וע"ג {טכ"ע דאורייתא רק בכא"פ}, לד ע"ב-ע"ג, לה ע"א, לו ע"א וע"ד, לח ע"ג, מו ע"ד, מז ע"א, מח ע"ג {בכדי שלוש ביצים - חצי שיעור ע"י תערובת [הציונים מדפים לד-מח]}
טו/ג פרשת נזיר עמ' רב, ריד, רמב
טו/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קצו ע"ב
טו/ג צרור החיים (קליין) דף כ ע"ד {ח"ש ע"י תערובת מותר מה"ת}
טו/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תה, תרצה, ח"ב עמ' תשלט, ח"ג עמ' תנה
טו/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תצב
טו/ג קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף מג ע"ד
טו/ג קרית מלך
טו/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' קכז {כזית מהתערובת}
טו/ג שארית נתן בנימין עמ' קח {אין טכ"ע בפחות מכא"פ}
טו/ג שו"ת הרמ"ז סי' סב
טו/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' קנג-קנד
טו/ג שירת הלויים פסחים סי' פא אות ח
טו/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' צט
טו/ג שלמי יוסף נזיר עמ' תלג
טו/ג שלמי שמעון (קדשים) עמ' רפא
טו/ג שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שא
טו/ג שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רסא, רסז
טו/ג שעורי מבשר טוב פסחים ח"ב עמ' קפח
טו/ג שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קטז, קכז
טו/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תצ
טו/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקסד
טו/ג שערי היכל זבחים עמ' רצד הערה 4 {אכל תערובת - לוקה - האם חייב כרת}
טו/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 43
טו/ג תבואות שמש דף פ ע"א
טו/ג תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' י אות א
טו/ג תורת האוהל (תשנג) עמ' ש {אין כרת בתערובת}
טו/ג תורת רפאל או"ח ח"ב דף צו ע"ד
טו/ג תכריך מרדכי סי' טו עמ' ק {כזית בכא"פ בטומאה}
טו/ג תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רכ
טו/ד אבן האזל קדשים ח"ב דף סו ע"א
טו/ד אבן הספיר עמ' סב
טו/ד אבן ישראל (בוהוש) עמ' ריד, רסב, רסג
טו/ד אהל שרה לאה עמ' ת {חי' רעק"א}
טו/ד אור הישר [פרי חדש או"ח סי' תמז ס"ק ט]
טו/ד אמרי יהודה (רוזנר) פתיחה כוללת שורש ב פ"א אות ח
טו/ד אמרי יהודה (רוזנר) פתיחה כוללת שורש ב פ"א אות ח, דף טו ע"ד
טו/ד אנצי"ת ע' בטול ברוב הע' 1, 6, 186, ע' בשר הע' 171
טו/ד אפיקי מגינים פסחים סי' ל
טו/ד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ו
טו/ד באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שפ
טו/ד באר מלך
טו/ד באר צבי עמ' מט
טו/ד באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קב
טו/ד בית אהרן וישראל גל' יח עמ' סה-סו
טו/ד בית אהרן וישראל גל' סח עמ' קלז {יבש ביבש בטל חד בתרי}
טו/ד ברור הלכה ביצה לח ע"ב ציון א
טו/ד גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קנג
טו/ד גיא מלח עמ' קטז
טו/ד גינת ראובן תרומות עמ' שפז-שפח
טו/ד דברי מרדכי (קרישפין) דף י ע"ב
טו/ד דור דורים עמ' שלז
טו/ד דרך ישראל חולין סי' ל ס"ק ז
טו/ד זהב התרומה תרומות עמ' פט {שיאבד מעוצם מיעוטו}
טו/ד חדוותא דשמעתתא ח"א דף ח ע"ג {טבל - דשיל"מ}
טו/ד חוף ימים ח"א סי' כא אות ד
טו/ד חי' בר נחמני דף ה ע"ד, ז ע"ד, י ע"ג {יאבד מעוצם מיעוטו}, יא ע"ד, יב ע"ג, יד ע"ב, יז ע"א, יט ע"ג {חלב בשומן - מין במינו}, לז ע"א, מ ע"א, מט ע"ב {הכל אסור}, נה ע"ד {אפילו חתיכת נבילה}, סא ע"ג {אפילו חתיכת נבילה}
טו/ד חי' כתב סופר קדשים עמ' רכד, רכט, רלא
טו/ד חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רצא
טו/ד חלקת מאיר
טו/ד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תפד
טו/ד חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קמב, קמה ע"ד
טו/ד טוב טעם עמ' לד
טו/ד טל אורות (טובול) חולין עמ' פה
טו/ד טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' תלו, תמא
טו/ד יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' סו
טו/ד ישועות כהן יו"ד סי' י אות ג-ד
טו/ד כל בו ח"ו עמ' ה
טו/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצז
טו/ד כרתי ופלתי סי' קט אות ב, כרתי סי' צח אות ד, סי' קט אות ד
טו/ד לב שלם [מנחת כהן חלק התערובות דף נז ע"ב, סב ע"ב]
טו/ד מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ב פ"א אות ב, פ"ב אות ו
טו/ד מסורה ח"א עמ' יד
טו/ד מעיני מים מקואות עמ' א
טו/ד מפתח הבאורים [שו"ת הרשב"א סי' שצב]
טו/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' תב
טו/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/ד משיב נפש (שרהיי) דף לב ע"ב
טו/ד משנה שכיר יו"ד עמ' קמח
טו/ד משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קפו-קצ
טו/ד משנת יעקב כאן
טו/ד משרת משה (נבר)
טו/ד נטע הארץ הל' לב
טו/ד נרות אהרן
טו/ד נתן פריו חולין עמ' סח
טו/ד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רסח
טו/ד קדושת הר עמ' נד
טו/ד קול דודי כריתות סי' שצב
טו/ד קרית מלך
טו/ד שו"ת הרשב"א ח"א סי' תקסט
טו/ד שו"ת מהר"י בירב סי' לה דף ס
טו/ד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' כד
טו/ד שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שא
טו/ד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ב אות א
טו/ד שמחתי באומרים לי עמ' רפב, שלא, שנח
טו/ד שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רג
טו/ד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקלח
טו/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 44, 71, 138, 322
טו/ד שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ד ע"ג {כ"מ}
טו/ד שערי תורה (לעוו) חולין עמ' יד
טו/ד תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' ה אות ד-ה
טו/ד תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' קעט
טו/ד תשובות הרי"ד עמ' כט
טו/ה אבן הספיר עמ' סב
טו/ה איש מבין ח"א דף קלה ע"ב
טו/ה אמונת אליעזר ערלה עמ' רסז, רפב
טו/ה אמרי איש עמ' קב {בעוצם מיעוטו}
טו/ה אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 291 {שעה"מ}
טו/ה ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ו
טו/ה באר מלך
טו/ה בית שערים יו"ד סי' תג
טו/ה ברכת כהן (דויטש) קונ' התערובות עמ' קלא {יאבד בעוצם מיעוטו}
טו/ה גינת ראובן תרומות עמ' שפז-שפח
טו/ה דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קנג
טו/ה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שכה {בששים מדרבנן}
טו/ה דרך ישראל חולין סי' ל ס"ק ז
טו/ה חוף ימים ח"א סי' כח אות ח
טו/ה חי' בן אריה ח"ב סי' טו ס"ק ה-ו
טו/ה חי' בר נחמני דף יא ע"ג-ע"ד, יב ע"ג, יז ע"א
טו/ה טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' תמא
טו/ה יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' סו
טו/ה ישועות כהן יו"ד סי' י אות ג-ד
טו/ה כל בו ח"ו עמ' ה
טו/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצה, רצז
טו/ה לב יוסף עמ' 142
טו/ה מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 92-91, 94
טו/ה מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' לב אות ב
טו/ה משיב נפש (שרהיי) דף לב ע"ב
טו/ה משנת יעקב
טו/ה משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קפו-קצ
טו/ה ס' העתים עמ' 120
טו/ה עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רסח
טו/ה שו"ת מהר"י בירב סי' לה דף ס
טו/ה שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רנז
טו/ה שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקלח
טו/ו אבן הספיר עמ' סב
טו/ו אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' פו
טו/ו אבני ציון ח"ג עמ' רטו
טו/ו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' לח
טו/ו אהל משה (וינברג) דף טו ע"ג, טז ע"א {טבל בכל שהוא}
טו/ו אומר לציון סי' שעז
טו/ו אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"י הע' 52
טו/ו אור גדול דף קמו ע"ב וע"ד, קמז ע"א, קנא ע"א, קנג ע"ד, קנד ע"א
טו/ו אור הישר [עולת שמואל סי' יז]
טו/ו אישים ושיטות (תשסז) עמ' קח {רק אם א"א לעמוד על טעמו}
טו/ו אמונת יהושע עמ' אלף תב, אלף תט
טו/ו אמרי איש עמ' קג {אם אין נ"ט מותר אפילו אין ששים}
טו/ו אמרי בינה (אש) דף יט ע"ד {טבל דבר שיש לו מתירין}
טו/ו אמת ליעקב נשים עמ' שח
טו/ו אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 2, 42, 68, 115, 125, ע' בטול ברוב הע' 159 {או"ש}
טו/ו אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 186-188
טו/ו אפיקי מגינים מנחות סי' כח
טו/ו אפיקי מגינים נדרים - השמטות סי' עה
טו/ו בד קודש (דאנון)
טו/ו בכורי אברהם דף נט ע"ד {טבל}
טו/ו בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' צג {לח"מ}
טו/ו בני שלשים עמ' קי {מין במינו}
טו/ו ברור הלכה ביצה לח ע"ב ציון א
טו/ו ברור הלכה ע"ז עג ע"א ציון א
טו/ו ברור הלכה ע"ז עג ע"ב ציון א, ב
טו/ו ברכת כהן (דויטש) קונ' התערובות עמ' קכו
טו/ו גדולי שמואל גיטין בסופו
טו/ו גינת ראובן תרומות עמ' שפז-שפח
טו/ו דברות משה שבת ח"א סי' כו הערה כג
טו/ו דרך ישראל חולין סי' ל ס"ק ז
טו/ו הגהות חבר בן חיים
טו/ו הלכה רבה ח"ב עמ' 199
טו/ו המאיר לארץ [נובי"ת יו"ד סי' נג] {מל"מ}
טו/ו זבח שלמה ח"ב עמ' קמו, ח"ג עמ' קו, קטו
טו/ו זהב התרומה - חלה עמ' תי {חוץ מטבל}
טו/ו זהב התרומה תרומות עמ' מג
טו/ו זית רענן ח"א עמ' שט {שעה"מ}
טו/ו זכר ישעיהו
טו/ו זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שצח
טו/ו זכרון יהודה (מונק) דף עו ע"א וע"ד, עז ע"א
טו/ו חוף ימים ח"א סי' יח אות א, ד-ה, סי' כא אות א, סי' כה אות א, סי' כח אות ח
טו/ו חותמי ברכה תשובה עא אות ב
טו/ו חי' בר נחמני דף ו ע"א {רק אם א"א לברר את הטעם}, יא ע"ג-ע"ד, יב ע"ד, יג ע"ג-ע"ד, טז ע"ג, יז ע"א, כד ע"ד
טו/ו חי' חתם סופר
טו/ו חי' ר"י מנרבונה עמ' צה
טו/ו חי' ר"י נחמיה סי' נב אות ט
טו/ו חסדי דוד ח"א עמ' קמו
טו/ו טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' רצא {שעה"מ}, שפ
טו/ו טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' תמז
טו/ו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קסג
טו/ו יד המלך (לנדא)
טו/ו יד פשוטה אהבה עמ' תתשל
טו/ו ידות נדרים השלם עמ' רב, רה, רז
טו/ו ידיו של משה
טו/ו יוסף חי
טו/ו יראה ואהבה עמ' רנה {מרכה"מ}
טו/ו ישועות יעקב מועד עמ' שעד
טו/ו כבוד יו"ט
טו/ו כל בו ח"ו עמ' ה
טו/ו כפתור ופרח (תשו) דף מג ע"ב
טו/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' טו, כז, ח"ב עמ' רצה, רצח, ש-שב
טו/ו כרתי ופלתי סי' צח כרתי אות ד, סי' קט כרתי אות ד
טו/ו כתב משה ח"ב עמ' קטו {שעה"מ}
טו/ו לבב דוד
טו/ו לחם אבירים
טו/ו לקט שבלים (תשסד) עמ' צו
טו/ו לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף כז ע"ד, כח ע"א
טו/ו מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' מ אות ד
טו/ו מזבח חדש דף עח ע"ג
טו/ו מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' רב
טו/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' שפג
טו/ו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רעב
טו/ו מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שצו
טו/ו מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 77
טו/ו מעיני המים
טו/ו מעיני מים מקואות עמ' מז
טו/ו מעשה בצלאל סי' רט
טו/ו מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' נג, חתם סופר יו"ד סי' צב]
טו/ו מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
טו/ו משאת המלך ח"א סי' לט
טו/ו משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' פט
טו/ו משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' רמו-רמט
טו/ו משנת יעקב כאן
טו/ו נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' קעח
טו/ו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רה, יו"ד ח"ב עמ' נה
טו/ו נחלי יהושע עמ' צט {שעה"מ}
טו/ו סדר יעקב ח"ב לדף עג ע"א (ד"ה יי"נ), קונ' כנר למאור פ"ה מ"ט
טו/ו עולת שמואל (לובצר) ח"א דף יב ע"א
טו/ו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קי
טו/ו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רע
טו/ו עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' י {שעה"מ}
טו/ו פני אברהם דף ג ע"ד
טו/ו פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קה
טו/ו פרי החג דף מז ע"ב {טבל שאפשר לתקנו}
טו/ו פרשת הכסף דף עג ע"א
טו/ו קרית מלך
טו/ו שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' מט
טו/ו שארית יהודה (בלום) דף מג ע"א, מה ע"ב
טו/ו שארית נתן בנימין עמ' פז-פח
טו/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קפג
טו/ו שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' קג
טו/ו שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' לט
טו/ו שיח ערב פסחים עמ' קנז {לח"מ}
טו/ו שם טוב - השלמה
טו/ו שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רנז
טו/ו שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שנג
טו/ו שמחתי באומרים לי עמ' קיג, רלז, רצא-רצב, שנא
טו/ו שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קעג-קעד
טו/ו שער המלך ח"א עמ' רלט, ח"ב עמ' קה
טו/ו תורת זרעים עמ' סח
טו/ז אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ט הע' 11-24
טו/ז אורח משפט עמ' צז ע"ב
טו/ז אמונת יהושע עמ' אלף רכח
טו/ז אמונת עתיך גל' 114 עמ' 17
טו/ז באר מלך
טו/ז ברור הלכה ע"ז עג ע"א ציון א
טו/ז בשבילי הפסח סי' כט אות ג
טו/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצה
טו/ז לקט שבלים (תשסד) עמ' צו
טו/ז מוריה גל' קעט עמ' כג
טו/ז מעיני המים
טו/ז מעיני מים מקואות עמ' מז
טו/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/ז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רעב
טו/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצג
טו/ז קובץ השמיטה עמ' לה
טו/ז קרית מלך
טו/ז שמחתי באומרים לי עמ' רלז, רפ
טו/ז שער המלך - מעשה חושב ח"א עמ' יד
טו/ז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף טו ע"ג
טו/ח אוצר יסודי שביעית עמ' תד, תכו
טו/ח אור עולם (שניאורסון) עמ' 339, 341
טו/ח אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 110, 113, 114
טו/ח אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 183-184
טו/ח באר מלך
טו/ח בדבר מלך ח"ט עמ' רלז
טו/ח ברור הלכה נדרים נח ע"א ציון ג
טו/ח דברי יציב יו"ד עמ' תצט, תקה
טו/ח דברי שירה שביעית עמ' קיט-קכ
טו/ח דברי תלמוד ח"א עמ' קפב
טו/ח דעת ותבונה מכשירין עמ' קפ, קפב, קפט
טו/ח הגהות חבר בן חיים
טו/ח המאיר לארץ [נובי"ת יו"ד סי' נג]
טו/ח חזו"א שביעית סי' יא ס"ק ח
טו/ח חזון יחזקאל שביעית פ"ז ה"ד
טו/ח חי' בן אריה ח"ב סי' טו ס"ק ה-ו
טו/ח חי' בר נחמני דף סב ע"א {שביעית - דשיל"מ}
טו/ח חי' משנה פסחים עמ' סא
טו/ח יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' לז, נג, פ
טו/ח ידיו של משה
טו/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קסו-קסז
טו/ח כרם ציון שביעית ח"א עמ' קסב ע"ב
טו/ח כרתי ופלתי סי' סה אות ב
טו/ח מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קיב
טו/ח מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 77
טו/ח מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רסו
טו/ח מסירות נפש עמ' 103 {מגדל עוז}
טו/ח מעיני המים
טו/ח מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' נג]
טו/ח מראה איש ח"א יו"ד עמ' קלה
טו/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/ח משב יעקב ח"ב
טו/ח משנת השמיטה סי' ד הערה ז
טו/ח משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' פט
טו/ח משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' רמו-רמט
טו/ח משנת יעקב כאן
טו/ח נדרי זריזין ח"א עמ' תא
טו/ח נחלת ברוך דף לו ע"ב, לט ע"א
טו/ח נחלת ברוך דף מא ע"א {שביעית בכל שהוא}
טו/ח עולת שמואל (לובצר) ח"א דף יב ע"א
טו/ח עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קצט
טו/ח פרי שמואל שביעית עמ' סג
טו/ח פרשת הכסף דף מא ע"א-ע"ב
טו/ח צרור החיים (יעקב)
טו/ח קובץ השמיטה עמ' קכח
טו/ח קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' נו, נט
טו/ח קרית מלך
טו/ח שביעי קדש עמ' עה-עו, עח-עט, קלח, קנ-קנא, קנד, קס
טו/ח שדה שמואל (שביעית) עמ' עא {רדב"ז}, עב, קה, קט, רמ
טו/ח שלום ירושלים עמ' קכג
טו/ח תורת זרעים עמ' סח
טו/ט אבי עזרי ח"ד
טו/ט אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' י אות ד
טו/ט אבני ציון ח"ג עמ' לז
טו/ט אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קלא, ריב
טו/ט אגודת אזוב השלמות דף יד ע"א
טו/ט אהבת נח עמ' שכז {חמץ - דשיל"מ}
טו/ט אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' לח
טו/ט אהל משה (וינברג) דף יד [מסומן יא] ע"ג-ע"ד, טו ע"א-ע"ג {חמץ דשיל"מ}
טו/ט אור לי פסחים סי' טו ס"ק ג
טו/ט אורח משפט עמ' צח ע"א
טו/ט אות ציון עמ' רו
טו/ט אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קעה-קעז
טו/ט אמרות יצחק תנינא עמ' ט-י
טו/ט אמרי בינה (אוירבך) - אמרי שלמה סי' ב ד"ה הרמב"ם
טו/ט אמרי בינה (אש) דף יט ע"ג {כ"מ} וע"ד, כ ע"א, קט ע"ג-ע"ד
טו/ט אמרי דוד (שליסל) דף כט ע"א
טו/ט אמרי מנחם עמ' רי-ריב
טו/ט אמת ליעקב נשים עמ' שח {דשיל"מ}
טו/ט אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 170, 174
טו/ט אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 100, 162, 167
טו/ט אפיקי מגינים פסחים סי' ל, לד
טו/ט ארץ יהודה
טו/ט ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קמ
טו/ט ארצות החיים סי' ט ארץ יהודה אות א עמ' קפא
טו/ט אש תמיד עמ' רכז
טו/ט אתוון דאורייתא כלל ב (דף ז ע"א)
טו/ט באהלה של תורה או"ח סי' סב אות ב
טו/ט באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף נח
טו/ט באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף נח
טו/ט באר מלך
טו/ט באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שכח
טו/ט בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קלה
טו/ט בדבר מלך חי"א עמ' קפד
טו/ט בית אברהם (רובינשטיין) דף כט ע"א-ל ע"א
טו/ט בית אהרן וישראל גל' יא עמ' מג-מה, גל' נ עמ' ח, גל' עו עמ' יא
טו/ט בית אהרן וישראל גל' קכו עמ' פז
טו/ט בית ארזים - ס' הגליונות
טו/ט בית שערים או"ח סי' קצט
טו/ט בכורי חיים ח"ה עמ' מא, קמ
טו/ט בן אברהם (תשי) עמ' קמג
טו/ט בני שלשים עמ' נט {חמץ}
טו/ט בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' רב, רלד
טו/ט ברור הלכה פסחים ל ע"א ציון א, ביצה ג ע"ב ציון ה
טו/ט ברית עולם (ולר) סי' לב אות ו-ח
טו/ט ברכת אברהם (קליין) ח"ב עמ' מה {במינו ובשאינו מינו}, מז {חמץ - דשיל"מ}
טו/ט ברכת השבת מס' שבת סי' יא פ"טו ס"ק א
טו/ט ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ה אות ב
טו/ט ברכת מרדכי פסחים עמ' קיג
טו/ט גבורת יהודה פסחים סי' לב
טו/ט גדולי ציון (תרע) דף ה ע"ד
טו/ט גדולי ציון (תשנב) עמ' קיח, רד-רה {משום דשיל"מ}, רח {משום חומרא דחמץ}
טו/ט גן שושנים ח"א עמ' לא, מא
טו/ט גן שושנים ח"ב עמ' נד
טו/ט גנזי אבא עמ' מ
טו/ט דברות אליהו ח"ב עמ' קכט
טו/ט דברות אליהו ח"ג עמ' כד, והסכמת ר"ש משאש
טו/ט דברי אליהו (בלייער) ח"א עמ' קנא
טו/ט דברי אליהו (בלייער) עמ' קנא, קנג
טו/ט דברי דוד (טייטלבוים) דף פז ע"ג
טו/ט דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' כח ד"ה ולמ"ש
טו/ט דברי יחזקאל (פרנקל) עמ' קעד
טו/ט דיבובי חן עמ' שנב
טו/ט דעת סופר או"ח סי' נו-נז
טו/ט דרך ישרה ח"ב עמ' עז, פ
טו/ט הגהות חבר בן חיים
טו/ט הגהות מוהר"י קרט עמ' צט-ק
טו/ט התעוררות תשובה
טו/ט והריקותי לכם ברכה עמ' 8 {חמץ דשיל"מ}
טו/ט ויען יצחק עמ' קעב
טו/ט ונגש הכהן כלל ד פ"ה
טו/ט זבחי שלמה עמ' יב, כג
טו/ט זית רענן ח"ב עמ' נו
טו/ט זכר יצחק (תשן) עמ' טז, כ
טו/ט זכרון יוסף (שטיינהרט) חדושים ודרשות סי' יז
טו/ט זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קלו-קלז
טו/ט זכרון ישעיהו דף ד ע"ד, לט ע"א
טו/ט חבורי טהרה עמ' עז
טו/ט חבש פאר עמ' קל
טו/ט חדוותא דשמעתתא ח"א דף יב ע"א {חמץ - דשיל"מ}
טו/ט חותמי ברכה תשובה עא אות ב
טו/ט חזון יחזקאל שביעית פ"ז ה"ד
טו/ט חזון לימים ח"א עמ' רכט
טו/ט חי' בן אריה ח"ב סי' טו ס"ק ה-ו
טו/ט חי' הרי"ט עמ' קה
טו/ט חי' חתם סופר
טו/ט חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' מד, נג, נה, ס
טו/ט חי' כתב סופר שבת עמ' כז, לד, לו, מג, מה, נא, נד
טו/ט חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' נד
טו/ט חי' מהרי"א הכהן עמ' צח, קא
טו/ט חי' משנה פסחים עמ' קכד
טו/ט חי' ר"י נחמיה סי' יז אות א-ב, סי' נג אות ו-ט
טו/ט חינוך בית יהודה (תשעד) עמ' יא
טו/ט חכם צבי (תשעה) ח"א סי' פו ד"ה תשובה
טו/ט חלקת יואב החדש הגהות על נוב"י או"ח סי' עב
טו/ט חלקת מאיר
טו/ט חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' סג, קד, קמט, קנב
טו/ט טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' רסב
טו/ט ידות נדרים השלם עמ' רב-רי
טו/ט יחוה דעת ח"ב עמ' רכט
טו/ט ימי שלמה
טו/ט יצחק ירנן
טו/ט ישועות יעקב נזיקין עמ' תקיב
טו/ט ישמח ישראל (רבינוביץ) דף כז ע"א
טו/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשכב-תשכג
טו/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שא
טו/ט כרם יהושע (ולרשטיין) דף ז ע"ד, ח ע"א-ע"ג
טו/ט כרתי ופלתי סי' קב אות ד, ט
טו/ט כתב סופר או"ח סי' פב ד"ה ונראה לי על, סי' פה ד"ה והנה הראיה
טו/ט כתב סופר יו"ד סי' סח ד"ה גי"ה {בדעת הרמב"ם אם איסור סחורה}, ד"ה ובתשובה {בין בספיקו בין בודאי}
טו/ט כתר כהונה (כץ) עמ' צד
טו/ט לחם מצה דף ד ע"ד
טו/ט לחמי תודה (הורביץ) דף קעז ע"ג
טו/ט לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף כז ע"א
טו/ט מאיר נתיבים עמ' 402
טו/ט מבי"ט (רובינ') דף קלה ע"ד, קלו ע"א
טו/ט מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' לא אות ו
טו/ט מועדים וזמנים ח"א סי' לח, ח"ג סי' ריב, ח"ח סי' ריב
טו/ט מוריה גל' קג עמ' נה, גל' קיג עמ' פו, פח, גל' קנז עמ' כה, גל' קעט עמ' כג, גל' קפא עמ' לה-לו {חמץ - דשיל"מ}, גל' רט עמ' לח, גל' רמא עמ' כו-כח
טו/ט מוריה י גל' ה (ר"ב אזרחי)
טו/ט מזבח חדש דף סה ע"ד
טו/ט מטה אפרים
טו/ט מנוחת אשר ח"א דף יט ע"ד, כ ע"א, לח ע"ג {חמץ - דשיל"מ}
טו/ט מנחת אשר פסחים עמ' קו
טו/ט מנחת כהן (כץ) ח"ב דף ז ע"ד
טו/ט מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"א פ"א אות ג, ח"ג פ"ב אות ב
טו/ט מנחת משה (קרויס) עמ' נב {דשיל"מ}
טו/ט מנחת נתנאל דף יב ע"א
טו/ט מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 78-77
טו/ט מסורה ח"ג עמ' יז
טו/ט מעדני מלך ח"א עמ' רמט {חמץ - דשיל"מ}
טו/ט מעין החכמה עמ' רסג
טו/ט מעיני המים
טו/ט מענה לשון עמ' עג
טו/ט מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' צב, אבי עזרי ח"ד]
טו/ט מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כז אות ו
טו/ט מקור ברוך (ערמן) דף יא ע"ב
טו/ט מקראי קדש (תפט) דף קל ע"א, קלא ע"א
טו/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' רלא, רמו, שלד, שצט, תא, תג
טו/ט מרחשת, מנחת חינוך, ריח המנחה אות יא
טו/ט מרכבת המשנה מהדו"ב [דרבנו ס"ל דתערובת חמץ שרי אחר פסח]
טו/ט מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' נז אות ג {לא מתחשבים באיסור דרבנן אחרי פסח}
טו/ט משיב נפש (שרהיי) דף לב ע"ב
טו/ט משנה הלכות ח"ו סי' רצ
טו/ט משנה הלכות ח"ז סי' קג
טו/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קסג, קסו
טו/ט משנת יעקב
טו/ט נדרי זריזין ח"א עמ' תח
טו/ט נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רל, יו"ד ח"א עמ' רה, יו"ד ח"ב עמ' נה
טו/ט נוכח השלחן (הכהן) עמ' ריג
טו/ט נחלי יהושע עמ' פב, קיט
טו/ט נחלת אבות סי' ז עמ' יט
טו/ט נחלת ברוך דף מב ע"ב
טו/ט נחלת צבי (כהנא) עמ' צא
טו/ט נר בנימין עמ' עז-עח
טו/ט נרות אהרן
טו/ט נתיב אברהם ח"ב עמ' קכב
טו/ט ס' יהושע - שו"ת עמ' תט
טו/ט סדר יעקב ח"ב קונ' כנר למאור פ"ה מ"ט
טו/ט סופר מהיר ח"ב עמ' כח, קכה
טו/ט עבודת הגרשוני עמ' שכב
טו/ט עולת שמואל (לובצר) ח"א דף יב ע"א-ע"ב, ומנחת חנוך דף טו ע"א
טו/ט עין חנוך עמ' רעא
טו/ט עין יצחק ח"א עמ' עז, צא
טו/ט עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קצא
טו/ט עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ו ע"ג
טו/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצז
טו/ט עץ חיים (אבלסון) עמ' תפד
טו/ט עקבי ברכה עמ' נו
טו/ט פאת שדך יו"ד עמ' קב
טו/ט פינות הבית דף קלז ע"ג {נחשב דשיל"מ גם אם אחרי ההיתר ייאסר שוב}
טו/ט פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' עג, קא, קג, קה {חמץ - דשיל"מ}
טו/ט פרי האדמה ח"א
טו/ט פרי החג דף מז ע"א, מח ע"ג {חמץ דשיל"מ}
טו/ט פתחי שערים דף יב ע"ב
טו/ט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תיב, תלט, תמח
טו/ט קובץ השמיטה עמ' לה
טו/ט קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קנח, קסב
טו/ט קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' סה, ע, עב
טו/ט קרבן אשר עמ' שכח
טו/ט קרבן פסח עמ' רעג, תמא
טו/ט קרית מלך
טו/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רפה
טו/ט שארית יהודה (בלום) דף מה ע"א-ע"ב {חמץ דשיל"מ}
טו/ט שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ז עמ' סא, סי' ח עמ' סד {חמץ - דשיל"מ}
טו/ט שארית כלב עמ' לא-לב
טו/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' עב אות א
טו/ט שבט סופר [שבט סופר או"ח סי' ס, סב]
טו/ט שבי בנימין דף מו ע"ד
טו/ט שדה נפתלי עמ' ט, יח
טו/ט שו"ע הרב או"ח סי' תמה קו"א אות ו, סי' תמז קו"א אות ג בסופו
טו/ט שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רל-רלא, רלג, רלו-רלז
טו/ט שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קנט
טו/ט שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רמט
טו/ט שו"ת ר"י בן עטר עמ' כב
טו/ט שיח ערב פסחים עמ' קנז, קעט
טו/ט שירת הלויים פסחים סי' נט אות ב, ז-ט, יא
טו/ט שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רנט
טו/ט שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' קפה
טו/ט שמחתי באומרים לי עמ' רפב-רפג, רצ
טו/ט שמן למאור (אנגלרד) סי' י אות יב
טו/ט שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קכד
טו/ט שעורי הרב חלה עמ' קע
טו/ט שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רסט, שח
טו/ט שער המלך ח"א עמ' קטז, קצז, ח"ב עמ' קה
טו/ט שער נפתלי דף כא ע"ב
טו/ט שערי שמחה (רפיש) דף מו ע"ד
טו/ט שערי תורה (לעוו) ח"ג דף יט ע"ב
טו/ט שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' ב, ט, כב
טו/ט תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' לז
טו/ט תורת כהן ח"ב דף עד ע"א
טו/ט תפארת אהרן עמ' לא
טו/ט תשובות ר' איסר יהודה עמ' לב-לג
טו/ט תשורת שי מהדו"ת סי' כח
טו/י אבני נזר יו"ד סי' פא אות ז
טו/י אוצמפה"ת ב"מ נג ע"א הע' 69-70 {שעה"מ}, 137 {או"ש}
טו/י אוצמפה"ת ב"מ נג ע"ב הע' 41, 44, 46 {שעה"מ}, 48 {או"ש}
טו/י אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"י הע' 52, 64 {שעה"מ}
טו/י אור גנוז (מוסקוביץ, תשנו) ח"ב אגרות קודש אגרת ג הערה ד {חמץ - דשיל"מ}
טו/י אור לי פסחים סי' טו ס"ק ג
טו/י אור שמח
טו/י אמונת יהושע עמ' רלב {או"ש}
טו/י אמרי איש עמ' צח-צט {או"ש}
טו/י אמרי יהודה (רוזנר) דף כט ע"ב
טו/י אמת ליעקב נשים עמ' שח {דשיל"מ}
טו/י אנצי"ת ע' בטול ברוב הע' 45 {או"ש}
טו/י אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 5, 6, 36, 39, 173, 206-207
טו/י באר מלך
טו/י באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קלט {או"ש}
טו/י בדבר מלך ח"ה עמ' פט
טו/י בית אהרן וישראל גל' עה עמ' קנז {או"ש}
טו/י בית אהרן וישראל גל' צד עמ' פח-פט {שעה"מ}
טו/י בני דוד
טו/י ברור הלכה ביצה ג ע"ב ציון ה
טו/י ברור הלכה נדרים נז ע"ב ציון ב פסקה ג {שעה"מ}
טו/י בשבילי הפסח סי' כט אות כא-כב {או"ש}
טו/י גדולי שמואל ב"מ דף ו {או"ש}
טו/י גדולי שמואל נדרים דף נח ע"א {שעה"מ}
טו/י גינת ראובן תרומות עמ' שפה, תסב {או"ש}
טו/י דרך המלך (רפפורט)
טו/י זכר יצחק (תשן) עמ' כ
טו/י זכרון יוסף (שטיינהרט) יו"ד סי' כו
טו/י זכרון שלמה (קליין) עמ' פז {שעה"מ}
טו/י חוף ימים ח"א סי' כו אות ו
טו/י חזון יחזקאל שביעית פ"ז ה"ד
טו/י חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' נא {שעה"מ}, נד
טו/י חלקת מאיר
טו/י יצחק ירנן
טו/י כתב סופר או"ח סי' פה ד"ה והנה הראיה
טו/י לב שלמה (חלמא) עמ' פה
טו/י לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 249
טו/י מוריה גל' קה עמ' לו-לח {שעה"מ}, גל' קעט עמ' כג, גל' רמא עמ' כו-כח
טו/י מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"ב אות ב
טו/י מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' כג {שעה"מ}
טו/י מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 77
טו/י מעיני המים
טו/י מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/י נחלת ברוך דף יח ע"ד
טו/י נתיבות מאיר יו"ד סי' לז ס"ק ד
טו/י נתן פריו חולין עמ' נט
טו/י עומק הפשט ח"ג עמ' תקכז {או"ש}
טו/י עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רע
טו/י עין יצחק ח"א עמ' צא
טו/י עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' פו {הקדש לא בטל מטעם דשיל"מ}
טו/י עסק התורה עמ' סא, סג
טו/י פרשת הכסף דף מה ע"ב, מו ע"ג
טו/י פרשת המלך [במקום כגון צ"ל וכן]
טו/י צמח ארז עמ' תפז {שעה"מ}
טו/י צפנת פענח
טו/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תיב
טו/י קובץ השמיטה עמ' לה
טו/י קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קנה {שעה"מ}
טו/י קונטרסי שעורים ב"ב דף קיז
טו/י קרית מלך
טו/י ראש אליהו ח"ב עמ' קמב {דרך המלך}
טו/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שלב
טו/י שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' סב
טו/י שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צט ע"ב
טו/י שו"ת אור שמח (מהד' תשנח) עמ' קסט {או"ש}
טו/י שיח ערב פסחים עמ' קנ, קנז, קעט
טו/י שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רסז
טו/י שמחתי באומרים לי עמ' רפא {רלב"ח}, רצח {שעה"מ}
טו/י שמש ומגן יו"ד סי' יא עמ' קסב {חמץ - דשיל"מ}
טו/י שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רצב {או"ש}, שז
טו/י שער המלך
טו/י שער המלך ח"א עמ' קטז
טו/י שערי חכמה - שב שמעתתא דף צד ע"ג
טו/י שערי טהר ח"א שער ד סי' ה אות ד
טו/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 302, 313
טו/י תבואת ישראל תרומות עמ' נז
טו/יא אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' רא {שאין בו היתר לכל אדם}
טו/יא אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 213, 214, 267
טו/יא באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' כג
טו/יא באר מלך
טו/יא בית המדרש
טו/יא ברית הלוי השלם
טו/יא גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קנב {כ"מ}
טו/יא זכרון יוסף (שטיינהרט) יו"ד סי' כו
טו/יא זכרון שלמה (קליין) עמ' פח {תרומה אינה דשיל"מ}
טו/יא חוף ימים ח"א סי' ל אות ב, ח"ג סי' כד אות ז
טו/יא ידיו של משה
טו/יא כתב סופר או"ח סי' פה ד"ה והנה הראיה
טו/יא לב שלם [מגן שאול סי' מו דף סב]
טו/יא לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף כח ע"ב
טו/יא לשון למודים או"ח דף צד ע"ד {כ"מ}
טו/יא מבית מאיר ח"ג עמ' פא, פד
טו/יא מטה אפרים
טו/יא מעדני ארץ כלאים עמ' קנ
טו/יא מעשי למלך ח"א דף כ ע"ד
טו/יא מפתח הבאורים [שו"ת הרשב"א סי' תק]
טו/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/יא נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קעה
טו/יא סופר מהיר ח"ב עמ' קלד {תרומה}
טו/יא עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ו ע"ג
טו/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצח
טו/יא פרשת הכסף דף מ ע"ג, מא ע"ג, מב ע"א {כ"מ}
טו/יא קרנות המזבח דף כה ע"ד
טו/יא שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' סב
טו/יא שיח ערב פסחים עמ' קנז, קעט
טו/יא שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רסח
טו/יא שמחת יהודה דף א ע"ד, ח ע"ד
טו/יא שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' סח {כ"מ}
טו/יא שעת הכושר דף סה ע"א {כ"מ}
טו/יא תשובה מאהבה ח"א סי' ג, קב
טו/יב אבן ישראל (פישר)
טו/יב אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רל
טו/יב אהל יצחק
טו/יב אהל משה (וינברג) דף טו ע"ג, טז ע"א {טבל בנ"ט}
טו/יב אהל שרה לאה עמ' רעד-רעה
טו/יב אוצמפה"ת ב"מ נג ע"א הע' 13
טו/יב אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"י הע' 68 {ראב"ד}
טו/יב אור לי פסחים סי' טו ס"ק ג
טו/יב אור תורה (בלומ') דף פט ע"ג-ע"ד, צ ע"א
טו/יב אות ציון עמ' רו
טו/יב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קעה-קעו
טו/יב אמרי יהודה (רוזנר) כלל יח פרט א אות ה דף קלב ע"א
טו/יב אמרי מנחם עמ' רד-רו, ריא-ריב
טו/יב אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 49, 100, 225-226
טו/יב אפיקי מגינים מנחות סי' כח
טו/יב אפיקי מגינים פסחים סי' ל
טו/יב אפסי ארץ (תשסה) סי' יא עמ' לה
טו/יב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ח
טו/יב אריה ליש עמ' קכג
טו/יב באר מלך
טו/יב בזך לבונה עמ' צג
טו/יב בית המדרש
טו/יב בית שערים או"ח סי' קצט, רסא, יו"ד סי' קעה
טו/יב בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קצה
טו/יב ברור הלכה נדרים נב ע"א ציון א {כ"מ}
טו/יב ברית הלוי השלם
טו/יב ברית עולם (ולר) סי' לב אות ו-ח
טו/יב ברכת אברהם (קליין) ח"ב עמ' מג-מד {דשיל"מ בשא"מ}
טו/יב ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ו אות יב
טו/יב ברכת מרדכי פסחים עמ' קעה
טו/יב גינת ראובן תרומות עמ' תשסו
טו/יב גליונות אבני נזר
טו/יב גן שושנים ח"א עמ' מא
טו/יב גנזי אבא עמ' מ, מג
טו/יב דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' טו ד"ה כתב, מים חיים סי' מה ד"ה ולפ"ז מתורץ
טו/יב דברי חיים (אוירבך) יו"ד, מים חיים סי' מה
טו/יב דברי תלמוד ח"א עמ' קפב, קפז
טו/יב דעת סופר יו"ד סי' כו
טו/יב המאיר לארץ
טו/יב הרי יהודה ח"א יו"ד סי' יא אות ה
טו/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 211
טו/יב ויען יצחק עמ' קעג
טו/יב זבח שלמה ח"ב עמ' קמו
טו/יב זכר יצחק (תשן) עמ' טז-יז, כ
טו/יב זכרון יהודה (מונק) דף סז ע"ד {יראה לי}
טו/יב זכרון יוסף (שטיינהרט) חדושים ודרשות סי' יג, יז
טו/יב זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קלו-קלז
טו/יב חוף ימים ח"א סי' כג אות א, סי' כד אות ו-ז, סי' כו אות א
טו/יב חזון לימים ח"א עמ' רכח
טו/יב חי' הגרי"ח עמ' ט
טו/יב חי' הרי"ט עמ' קח
טו/יב חי' כתב סופר כאן, וקדשים עמ' רלג
טו/יב חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' קיט
טו/יב חי' כתב סופר שבת עמ' מג
טו/יב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף ד
טו/יב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' יד
טו/יב חי' ר"י מנרבונה עמ' פו
טו/יב חכם צבי (תשעה) ח"א סי' פו ד"ה תשובה
טו/יב חלקת מאיר
טו/יב חלת לחם (תשנח) עמ' קה
טו/יב חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' קד
טו/יב חשב סופר עמ' קנב
טו/יב חשבונות של מצוה עמ' תלד
טו/יב טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' שסח
טו/יב טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' תמח
טו/יב ידות נדרים השלם עמ' רה-רו, רח-רי
טו/יב יוסף חי
טו/יב יחוה דעת ח"ב עמ' רל
טו/יב יטב פנים ח"ב דף עז
טו/יב כבוד יו"ט
טו/יב כפתור ופרח (תשו) דף פ ע"ג
טו/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצה
טו/יב כרתי ופלתי סי' קב אות ב, ו
טו/יב כתב סופר יו"ד סי' סו {וכן אם נפל חלב לתוך המרק או לכל}, סי' סח ד"ה תמה {חמץ בפסח וכו' לפי שאין התערובת}
טו/יב לב איש עמ' ע
טו/יב לב שלם [מגן שאול סי' מו דף סא-סב]
טו/יב לבב דוד
טו/יב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' טו אות ז
טו/יב לשון למודים או"ח דף נד ע"ד {כ"מ}
טו/יב מאור מרדכי בב"ח ותערובות סי' נט סעיף א עמ' קכז
טו/יב מבוא למשנה תורה עמ' 107
טו/יב מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' לא אות ה
טו/יב מועדים וזמנים ח"א סי' לח, ח"ד סי' רע
טו/יב מוריה גל' קסט עמ' יד, גל' קעט עמ' כג, גל' קצז עמ' לג, גל' רמא עמ' כו
טו/יב מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' לט
טו/יב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף כד ע"א
טו/יב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' ה {כ"מ}
טו/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' שפד
טו/יב מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"ב אות ג-ד
טו/יב מנחת מאיר דף לו ע"ב {כ"מ}
טו/יב מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 77, 82
טו/יב מסורה ח"ה עמ' מג
טו/יב מצודת דוד (שפרבר) עמ' ק {ראב"ד}
טו/יב מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כו אות ז, סי' כז, סי' לא אות ט
טו/יב מקראי קדש (תפט) דף קל ע"א
טו/יב מקראי קדש (תשנג) עמ' פ, רל, שלה, תא
טו/יב מראה הפנים נדרים דף כא
טו/יב מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
טו/יב משאת המלך ח"א סי' לט
טו/יב משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רח-ריא
טו/יב משנת יעקב כאן
טו/יב משרת משה (נבר)
טו/יב נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' קעח
טו/יב נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רל
טו/יב נחלי יהושע עמ' קכב {כ"מ}
טו/יב נרות אהרן
טו/יב נתיב אברהם ח"ב עמ' קכג
טו/יב נתיבות אדם ח"א עמ' שכט {כ"מ}
טו/יב ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' כב
טו/יב סדר יעקב ח"ב קונ' כנר למאור פ"ה מ"ט
טו/יב עולת שמואל (לובצר) ח"א דף יב ע"ב
טו/יב עטרת טוביה (גם בהשמטות)
טו/יב עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רע, רעג
טו/יב עטרת תפארת דף נא ע"ב
טו/יב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' מג
טו/יב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' כז
טו/יב עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ו ע"ג
טו/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצח
טו/יב עץ חיים (אבלסון) עמ' קמז
טו/יב פי אריה דף טז ע"ג-ע"ד, כב ע"ד
טו/יב פני משה (הכהן) עמ' קצה {ולכך החמירו}
טו/יב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קב
טו/יב פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' יז
טו/יב צרור החיים (יעקב)
טו/יב קהל יהודה - חי' הש"ס דף כ ע"ב
טו/יב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תיג, תלה
טו/יב קובץ השמיטה עמ' לד-לה
טו/יב קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' מו-מז
טו/יב קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קסב
טו/יב קול תחנה קול טחנה דף פג ע"ד
טו/יב קרבן פסח עמ' תמא
טו/יב קרית מלך
טו/יב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' מט
טו/יב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' סב
טו/יב שארית יהודה (בלום) דף לב ע"ג, מג ע"א-ע"ב, מד ע"ד {דשיל"מ בשאינו מינו}, מה ע"ב
טו/יב שארית נתן בנימין עמ' קח, קיב {כל מחמצת}
טו/יב שו"ע הרב או"ח סי' תקיג ס"ו
טו/יב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רלא-רלג
טו/יב שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' קנא
טו/יב שו"ת הרשב"א ח"א סי' תק
טו/יב שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רמט
טו/יב שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רמג, רמה
טו/יב שופריה דיעקב (מערך) דף כו
טו/יב שיח ערב פסחים עמ' קנג, קנז, קעט
טו/יב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רנט, רסז
טו/יב שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שנה
טו/יב שמחתי באומרים לי עמ' קיג, קכד, רסט-רצט
טו/יב שמן למאור (אנגלרד) סי' י אות ט
טו/יב שעורי הרב חלה עמ' כ
טו/יב שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רסט, רצז, שז, שט
טו/יב שער המלך ח"א עמ' ג, קצז, ח"ב עמ' קב, קה
טו/יב שערי טהר ח"ה שער א סי' ח
טו/יב שערי שמחה (רפיש) דף מו ע"ד
טו/יב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' סח {כ"מ}
טו/יב תורת כהן ח"ב דף עד ע"א
טו/יב תורת רפאל ח"ג עמ' מו
טו/יב תשובה מיראה (תשסו) עמ' ט, עא {כ"מ}
טו/יב תשובות יהודה דף סו ע"ג {כ"מ}
טו/יב תשובות ר' איסר יהודה עמ' לב {מין במינו}
טו/יג אמונת אליעזר ערלה עמ' שד
טו/יג אמונת יהושע עמ' אלף שצט, אלף תח
טו/יג אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' כח ד"ה ונראה
טו/יג אמרי יהודה (רוזנר) דף כג ע"ג
טו/יג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' סח
טו/יג אנצי"ת ע' אסורים מצטרפים הע' 34, ע' בטול אסורים הע' 32, 33, ע' גזל השבט הע' 40
טו/יג אפיקי מגינים נדרים - השמטות סי' עו
טו/יג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות י
טו/יג באר מלך
טו/יג בית המדרש
טו/יג בני דוד
טו/יג גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קמט-קנ
טו/יג גינת ראובן תרומות עמ' שפז, תב
טו/יג גליון מהרי"ל ערלה תחילת פ"ב
טו/יג גשר יהושע עמ' 181
טו/יג הר המלך ח"ח עמ' סה-סו
טו/יג ויקן יוסף דף קעא ע"ב {השמיט דמאי}
טו/יג זכרון שלמה (קליין) עמ' רכו
טו/יג חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קלג
טו/יג חי' בר נחמני דף ח ע"ד, ט ע"ב, יז ע"א
טו/יג יוסף חי
טו/יג ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רג
טו/יג כל בו ח"ו עמ' ז
טו/יג כפתור ופרח (תשו) דף נ ע"א
טו/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצה
טו/יג מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מו או"ק א-ב
טו/יג מוריה גל' קעט עמ' כב
טו/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' שפא
טו/יג מנחת כהן (יוסף חיים) דף קכד
טו/יג מנחת כהן (יוסף חיים) דף קכד ע"ד
טו/יג מעיני המים
טו/יג מקדש דוד זרעים - דמאי סי' ד
טו/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/יג משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' כט
טו/יג משנת יעקב כאן
טו/יג מתנת כהונה בכורות עמ' קסד
טו/יג צפנת פענח כאן, וויקרא עמ' מט
טו/יג קובץ השמיטה עמ' לד
טו/יג קרית מלך
טו/יג שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רמג
טו/יג שלמי יוסף בכורות עמ' קסד
טו/יג שם טוב - השלמה
טו/יג שמחת מלך עמ' 189
טו/יג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תסד
טו/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תכד
טו/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 65, 111
טו/יג תשובה מאהבה ח"א סי' קב
טו/יד אבני ציון ח"ג עמ' רמט
טו/יד אבני ציון ח"ד עמ' קו
טו/יד אורח ישראל סי' כג הערה יט {אור שמח}
טו/יד אם הדרך דף מט ע"ג
טו/יד אמונת אליעזר ערלה עמ' רעד {ערלה וכלאי הכרם מצטרפים}, שיא {ראב"ד}
טו/יד אמונת יהושע עמ' אלף תי, אלף תיב-תיג
טו/יד אמרי שפר (סגל) עמ' כח {או"ש}
טו/יד אנצי"ת ע' אסורים מצטרפים הע' 47, ע' בטול אסורים הע' 54
טו/יד אסיפת שמועות תשרי עמ' לא
טו/יד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות י
טו/יד ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' מו-מז
טו/יד באר מלך
טו/יד בית אפרים או"ח (תרמד) דף כה ע"א
טו/יד בנין שלמה (רבינ') סי' מה
טו/יד בעקבי הצאן עמ' קנה
טו/יד המאור הגדול (יעבץ) עמ' קעה
טו/יד ואם תאמר ח"ד קושיה 405
טו/יד חוף ימים ח"ב סי' יט אות ד
טו/יד חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קכו
טו/יד חי' בר נחמני דף ח ע"ד {צירוף}, ט ע"ב, יז ע"א, נג ע"ב {רביעית}
טו/יד חי' הגר"מ זמבה סי' ח {או"ש}
טו/יד חי' ר' חיים הלוי דף נח
טו/יד טל חיים (סגל) עמ' לט {אור שמח}
טו/יד ידיו של משה
טו/יד כל בו ח"ו עמ' ז
טו/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצה
טו/יד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ג אות ח {אסור בהנאה}
טו/יד לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות יט, כא
טו/יד לחם אבירים
טו/יד מוריה גל' קפא עמ' לד
טו/יד מנחת אשר פסחים עמ' קז
טו/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' קג
טו/יד מסורה ח"ז עמ' סט
טו/יד מעיני מים מקואות עמ' יא, לא, מח
טו/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' ת
טו/יד משנת יעקב
טו/יד נטע הארץ הל' לד
טו/יד נרות אהרן
טו/יד ענפי ארז (זי') דף רלז ע"ב {צ"פ}
טו/יד פניני ים סי' כב אות א
טו/יד צמח ארז עמ' רלא, רלד
טו/יד קהל יהודה - חי' השו"ע דף טז ע"ג
טו/יד קונטרסי שעורים ב"ק שעור ו אות יב
טו/יד קרית מלך
טו/יד שאר יוסף ח"ז
טו/יד שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קד ע"ב
טו/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' עג אות ח {ראב"ד ואו"ש}
טו/יד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קא
טו/יד שמחתי באומרים לי עמ' רעד, רצ
טו/יד שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' ריא {ראב"ד}
טו/יד שער המלך ח"ב עמ' קג
טו/יד שערי טהר ח"ב שער ד סי' ה אות ב
טו/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 65
טו/יד שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קכז ע"ב
טו/יד תחומין ח"ו עמ' 412
טו/יד תשובות הראב"ד סי' צג, רח הערה 5
טו/טו אור יקרות
טו/טו אור שמח
טו/טו אמונת אליעזר דמאי עמ' תצב
טו/טו אמונת יהושע עמ' תשטז, תשכט, אלף תז
טו/טו אנצי"ת ע' גזל השבט הע' 43, 45, 47
טו/טו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות י
טו/טו באר מלך
טו/טו גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קנא
טו/טו גינת ראובן תרומות עמ' תפב
טו/טו הגהות חבר בן חיים
טו/טו זכרון הרב עמ' 148 {כר' אבהו}
טו/טו חזו"א דמאי סי' טז ס"ק טו
טו/טו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' לה, רלה
טו/טו כל בו ח"ו עמ' ז
טו/טו לקוטי שיחות חל"ח עמ' 60, 62
טו/טו מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רצז
טו/טו מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' עא]
טו/טו משיב נפש (שרהיי) דף לב ע"ב
טו/טו נרות אהרן
טו/טו עין יצחק ח"א עמ' קצ
טו/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קיב
טו/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תכד
טו/טו שער המלך ח"ב עמ' קצו
טו/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 65
טו/טז אוצמפה"ת ב"מ נג ע"א הע' 104 {או"ש}
טו/טז אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ט הע' 66 {או"ש}
טו/טז אור גדול דף קנב ע"ג {לח"מ}
טו/טז אור הישר [כנסת יחזקאל סי' לא]
טו/טז אמונת יהושע עמ' רמו {או"ש}, תשטו-תשטז, תשכח
טו/טז אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' ח ד"ה וראיתי {לח"מ}
טו/טז אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 27, 31, 58
טו/טז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות י
טו/טז באר מלך
טו/טז בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' יא
טו/טז בן יהודה סי' נו
טו/טז גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קנד
טו/טז זהב התרומה תרומות עמ' פה
טו/טז חוף ימים ח"א סי' כט אות א, ג
טו/טז חי' בר נחמני דף ו ע"א
טו/טז כל בו ח"ו עמ' ח
טו/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצה
טו/טז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תח
טו/טז לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף כח ע"ג
טו/טז מוריה גל' קפא עמ' לד
טו/טז מעיני המים
טו/טז משפט כהן עמ' סז ע"א
טו/טז נועם ח"ו עמ' קמב {אור שמח}
טו/טז פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רסה
טו/טז קונטרסי שעורים ב"ק שעור ו אות י, יב
טו/טז שער המלך ח"ב עמ' צא, קג
טו/טז שערי טהר ח"ה שער א סי' ח
טו/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 65
טו/טז תחומין ח"ו עמ' 412 {או"ש}
טו/יז אבני השוהם (הורוויץ) דף מ ע"ב {אין בגידין נ"ט}
טו/יז אבני ציון ח"ב סי' מה אות ג
טו/יז אהל יצחק
טו/יז אהל משה (וינברג) דף א ע"ב-ע"ד, ב ע"ג {אין בגידין בנ"ט}
טו/יז אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' מב-מג
טו/יז אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ד הע' 205 {צ"פ}
טו/יז אוצרות יהושע עמ' ה
טו/יז אור הישר [לח"מ הל' חמץ פ"א ה"ב]
טו/יז אור השמש (פולייב) עמ' 166
טו/יז אור ליהודה (תשנט) עמ' קפח {אין בגידין נ"ט}
טו/יז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' סח, ע-עא {אין בגידין נ"ט}
טו/יז אמרי אברהם (קליין, תרצד) עמ' רלג {אין בגידין נ"ט}
טו/יז אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' א [ט] ד"ה ולפ"ז
טו/יז אמרי דוד (שליסל) דף ד ע"ב וע"ד
טו/יז אמרי נפתלי ח"ב עמ' רסז
טו/יז אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 2, ע' בטול ברוב הע' 39, ע' בטול בששים הע' 18, 23, 50
טו/יז אנצי"ת ע' בריה הע' 84
טו/יז אנצי"ת ע' גיד הע' 98, 247, 253, 254, 256
טו/יז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות יא, אות פג עמ' 344
טו/יז אש תמיד עמ' ריח
טו/יז אשל אברהם (שפירא) עמ' תקמד{אין בגידין נ"ט}
טו/יז באר מים חיים (נוסינזון) פסחים דף כב {אין בגידין נ"ט}
טו/יז באר מלך
טו/יז בגדי נהורין ח"ב סי' ג עמ' נח {שמנו של גיד אוסר}
טו/יז בזך לבונה עמ' מא, מו
טו/יז בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 10 {אין בגידין בנ"ט}
טו/יז בית אהרן וישראל גל' מ עמ' קיט {אין בגידין בנותן טעם}
טו/יז בית אפרים או"ח (תרמד) דף כה ע"א
טו/יז בית אפרים יו"ד (תרמד) דף ב ע"ד
טו/יז בית זבול ח"ג סי' כג
טו/יז בית יהודה (פלאצקי) דף ו ע"ב
טו/יז בית פנחס (וולף) עמ' 40
טו/יז בני דוד
טו/יז בנין הלכה עמ' פא, פט {אין בגידין נ"ט}
טו/יז בנתיב המצוות עמ' 86
טו/יז ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' מו
טו/יז ברית הלוי דף לה ע"ב
טו/יז ברכת אברהם (קליין) ח"ב עמ' לח, מב {באיסור דרבנן די בנ"ט, שומן גיד}
טו/יז גינת ורדים (תאומים) עמ' רטז
טו/יז דברי אברהם (מנדלסון) דף טז ע"ד, לה ע"ג {אין בגידין נ"ט}
טו/יז דברי אליהו (בלייער) ח"א עמ' קנה {אין בגידים נ"ט}
טו/יז דברי אליהו (בלייער) עמ' קנה {אין בגידין נ"ט}
טו/יז דברי דוד (טייטלבוים) דף צ ע"ב
טו/יז דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שי
טו/יז דברי חיים פ' וישלח
טו/יז דברי יהודה דף ב ע"ב {אין בגידין נ"ט}
טו/יז דברי יחזקאל (פרנקל) עמ' קע {אין בגיד נ"ט}
טו/יז דגל ראובן ח"ג סי' לד
טו/יז דעת סופר יו"ד סי' יא
טו/יז דרושים הלולים (שטארך) השמטות דף לה ע"ב {אין בגידין בנ"ט}
טו/יז דרך ישראל חולין סי' ל ס"ק ז
טו/יז דרך ישראל חולין סי' לד ס"ק יא
טו/יז המעשה והמדרש עמ' פה, צב {אין בגיטין נ"ט}
טו/יז ויגד יעקב (גרינוולד) שמות עמ' שעט {אין בגידין נ"ט}
טו/יז זית רענן ח"א עמ' שמג, תקמ, תרה
טו/יז זכרון הרב עמ' 146 {אין בגידין נ"ט}
טו/יז זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שצח
טו/יז זכרון יהודה (לאש) דף מו ע"ב, עב ע"ג
טו/יז חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' פ, צא
טו/יז חוף ימים ח"א סי' כב אות א
טו/יז חוקי חיים (שו"ב) עמ' ח {גיד}
טו/יז חזו"א סנהדרין סי' נז ס"ק ד
טו/יז חזו"א על הרמב"ם
טו/יז חי' בר נחמני דף יז ע"א, יט ע"ב {ששים}, נג ע"ב {כזית}
טו/יז חי' הגאון אדר"ת עמ' רלג {אין בגידין בנ"ט}
טו/יז חי' חתם סופר
טו/יז חי' כתב סופר קדשים עמ' רא
טו/יז חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' סד
טו/יז חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קמא
טו/יז חי' מהרי"א הכהן עמ' קפג
טו/יז חמודי צבי בראשית עמ' שלד {אין בגידין נ"ט}
טו/יז חקרי הלכות (שומיאץ) דף טז ע"ד
טו/יז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שס, שסח
טו/יז חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קח ע"ג
טו/יז טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שכה
טו/יז יד הלוי (פלוונא) דף נח ע"ג
טו/יז ידיו של משה
טו/יז יהגה האריה עמ' יב
טו/יז יראה ואהבה עמ' רעא
טו/יז יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שכב
טו/יז כבוד הלבנון דף עב ע"ד {אין בגידין נ"ט}
טו/יז כל בו ח"ו עמ' ח
טו/יז כס המלך עמ' לד-לו
טו/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצז, רצט, שב
טו/יז כרתי ופלתי סי' סה אות ב
טו/יז לב אריה (בראד) חולין פט ע"ב, ק ע"ב (ד"ה בגמ')
טו/יז להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' כט
טו/יז לחם אבירים דף סב ע"ג
טו/יז לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ז אות ד עמ' קיט {אין בגידין בנ"ט}
טו/יז מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מו או"ק א, חלה אות יט או"ק ד {צ"פ}
טו/יז מועדים וזמנים ח"ג סי' רב
טו/יז מור דרור קו"א סי' עה {אין בגידין נ"ט}
טו/יז מותיב ומפרק עמ' מג {אין בגידין בנ"ט}
טו/יז מנוחת אשר ח"א דף א ע"ד, מה ע"ג-ע"ד, מו ע"ג {אין בגידין בנ"ט}
טו/יז מנוחת אשר ח"ב דף עא ע"ב {אין בגידין נ"ט}
טו/יז מנחת חינוך ח"א עמ' טו, יז, נב
טו/יז מנחת עני (תקמז) דף יט ע"ב-ע"ג {אין בגידין נ"ט}
טו/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/יז משאת המלך (תשסז) עמ' נ {אין בגידין נ"ט}
טו/יז משאת משה (חברוני) פסחים סי' כח עמ' מב {אין בגידין נ"ט}
טו/יז משכנות לאביר יעקב ח"ב דף לט ע"א-ע"ב, מ ע"א
טו/יז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שסט
טו/יז משנת חיים חולין סי' עא עמ' רלז
טו/יז משנת יעקב
טו/יז נחמת יוסף (תאומים) סי' קיב {אין בגידין נ"ט}
טו/יז נר מצוה (ואלק) מצוות דף קח ע"א {אין בגידין נותן טעם}
טו/יז נרות אהרן
טו/יז נתן פריו חולין עמ' לה
טו/יז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' צז
טו/יז ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שיז {אין בגידין נ"ט - קושיה מגיה"נ מותר בהנאה}
טו/יז סולם מוצב עמ' קטו
טו/יז סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קלב
טו/יז עליות אריה עמ' קט
טו/יז פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' מז-מח {אין בגידים נ"ט}
טו/יז פניני ים סי' לב
טו/יז פרי החג דף עט ע"ג {אין בגידין נ"ט}
טו/יז פרי השדה (דייטש) ח"ב דף יט ע"א {אין בגידין נ"ט}
טו/יז צל החכמה דף לג ע"א
טו/יז צמח מנחם דף נט ע"ב {צריך ששים נגד שומן הגיד}
טו/יז צרור החיים (קליין) דף לה ע"ד, לו ע"ב-ע"ג, צג ע"א
טו/יז קהל יהודה - חי' השו"ע דף ו ע"ד
טו/יז קונטרס הגדול - איסורי הנאה דף ה ע"א-ע"ג, ט ע"ג {אין בגידין נ"ט}
טו/יז קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' פב, פה {אין בגידין נ"ט}, שמות עמ' עב {אין בגידין בנ"ט}
טו/יז קרבן אשר עמ' ריב
טו/יז קרית מלך
טו/יז שארית כלב עמ' יט
טו/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קיב אות יג
טו/יז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קיח
טו/יז שו"ת הרשב"א ח"ד סי' פט
טו/יז שער המלך ח"ב עמ' פא
טו/יז שערי יצחק (תשיז) עמ' יז-יח
טו/יז שערי תורה (לעוו) חולין עמ' ז
טו/יז תבואת יקב (פרידמן) עמ' קי {אין בגידין נ"ט}
טו/יז תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' ו אות ה
טו/יז תורת הלוי עמ' מז, נ
טו/יז תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשעה
טו/יז תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' קלה
טו/יז תשובות הראב"ד סי' רלב הערה 26
טו/יח אבן הספיר עמ' סא
טו/יח אנצי"ת ע' בטול בששים הע' 50
טו/יח ארחות חיים ח"ב סי' כה אות יג
טו/יח ארץ יהודה
טו/יח באר מלך
טו/יח בד קודש (דאנון)
טו/יח דרך ישראל חולין סי' ל ס"ק טז
טו/יח חי' כתב סופר קדשים עמ' ריט
טו/יח טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שכה
טו/יח טל אורות (טובול) חולין עמ' עג
טו/יח ידיו של משה
טו/יח ישועות יעקב קדשים עמ' רנ
טו/יח כל בו ח"ו עמ' יא
טו/יח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצז
טו/יח כרתי ופלתי סי' צ אות ו
טו/יח לב שלם [מגילת ספר לאוין דף עב ע"ד]
טו/יח לחם אבירים
טו/יח מאור מרדכי בב"ח ותערובות סי' יג סעיף ב עמ' כה, סי' לד עמ' פג
טו/יח מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מו או"ק א
טו/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/יח משנה הלכות ח"י סי' רעג
טו/יח פני משה (שלז')
טו/יח פרשת המלך
טו/יח קהל יהודה - חי' השו"ע דף ו ע"ד
טו/יח תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' ו אות ה
טו/יח תורה מציון שנה ב חוב' ד סי' יג דף יד ע"ב וע"ד
טו/יח תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 10, 32
טו/יט אור הישר [אור הישר חולין צח ע"א]
טו/יט אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 258, 277, 283, 284, 286, ע' בריה הע' 26, 27, 86, 88
טו/יט ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כז
טו/יט באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' תקמו
טו/יט באר מלך
טו/יט דברי תורה (תאומים) דף ט ע"ב {פליטה של בריה צריך סא}
טו/יט חי' יחיאל דף ז ע"ד
טו/יט חי' כתב סופר קדשים עמ' רכא, רכד-רכה
טו/יט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שי-שיא
טו/יט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף צד ע"א
טו/יט טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שמו
טו/יט ידיו של משה
טו/יט יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שכב
טו/יט ישועות יעקב קדשים עמ' רנד
טו/יט כל בו ח"ו עמ' יב
טו/יט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצז
טו/יט כרתי ופלתי סי' פו אות ז-ח, סי' ק אות ד
טו/יט כתר המלך
טו/יט מנוחת אשר ח"א דף י ע"ד, יא ע"א, עא ע"ג-ע"ד {מפני שהיא בריה}
טו/יט מעיני התורה ח"א עמ' קנב
טו/יט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שצח
טו/יט נועם ח"ז עמ' רפה
טו/יט עמודי שלמה ח"ב עמ' קפז-קפח
טו/יט ערהשה"ע זרעים סי' פז אות יח
טו/יט תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 32
טו/יט תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 213
טו/כ אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' יז ד"ה וכבר {שעה"מ}
טו/כ ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כו, ל, לד
טו/כ באר מלך
טו/כ חי' בר נחמני דף כ ע"ב
טו/כ חי' כתב סופר קדשים עמ' רכד
טו/כ כל בו ח"ו עמ' יד
טו/כ כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצז
טו/כ לחם אבירים
טו/כ מגילת ספר לאוין דף סב ע"א
טו/כ מתנות באדם עמ' 103 {הגהמ"י}
טו/כ נועם ח"ז עמ' רפה
טו/כ ס' הפרנס עמ' יט
טו/כ פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' מט
טו/כ קהל יהודה - חי' השו"ע דף כא ע"א
טו/כ ראבי"ה ח"ב עמ' 332, שורה ראשונה בהערות {הגהמ"י}
טו/כ שער המלך ח"ב עמ' קח {לח"מ}
טו/כ תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 214-213
טו/כא אבני ציון ח"ג עמ' רפח
טו/כא אנצי"ת ע' בטול בששים הע' 9
טו/כא ארחות חיים ח"ב סי' כה אות יא
טו/כא באר מלך
טו/כא דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שכה {זרוע בשלה - אסמכתא}
טו/כא זכר יצחק (תשן) עמ' רעה
טו/כא זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' תד
טו/כא חי' בר נחמני דף מד ע"א
טו/כא כל בו ח"ו עמ' טו
טו/כא כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצז, שב
טו/כא מנחת חינוך ח"ג עמ' שמ
טו/כא משיב נפש (שרהיי) דף לב ע"ב
טו/כא משנת יעקב
טו/כא עטרת טוביה
טו/כב אדרת המלך עמ' קה-קט
טו/כב אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' תיט
טו/כב אור גדול סי' נט-ס, דף קמו ע"ד, קמז ע"א, קמח ע"ב
טו/כב אמרי איש עמ' קא-קב
טו/כב אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 41
טו/כב באר מלך
טו/כב באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תסב
טו/כב בן יהודה סי' צט
טו/כב ברכת כהן (דויטש) קונ' התערובות עמ' קלו
טו/כב גינת ראובן תרומות עמ' תשסג
טו/כב חומת אש חולין סי' לט
טו/כב חי' בר נחמני דף ה ע"ד, ו ע"א{מין במינו ודבר אחר}, י ע"ג-ע"ד {נימוח ונעשה גוף אחד}, יא ע"ד, יג ע"ב וע"ד, יד ע"ג, טו ע"ב, טז ע"ד, עא ע"ב
טו/כב חי' ר' חיים הלוי דף מב
טו/כב יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רלב
טו/כב יד המלך (לנדא), גם בתוספות דף כג ע"ב
טו/כב כל בו ח"ו עמ' טז
טו/כב מוריה גל' קעט עמ' כג
טו/כב מלואי אבן - שו"ת עמ' כא
טו/כב משנה הלכות ח"ג סי' צז {חלב נקרא בשר}
טו/כב פותח יד
טו/כב צמח מנחם דף נט ע"ג {יד המלך}
טו/כב צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' סו אות ו
טו/כב צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' סו אות ז
טו/כב שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' ד עמ' יט
טו/כב שער המלך ח"ב עמ' מג
טו/כג אדרת המלך עמ' קה-קט
טו/כג אור גדול דף קמו ע"ד, קמז ע"א, קמח ע"ב
טו/כג אור פני יהושע עמ' עד
טו/כג אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 41
טו/כג באר מלך
טו/כג באר ראי עמ' תפא
טו/כג ברור הלכה ביצה לח ע"ב ציון א
טו/כג בשמים ראש סי' ג
טו/כג גינת ראובן תרומות עמ' תשסג
טו/כג דברי שמואל (ראטה) עמ' רמג
טו/כג דרך ישראל חולין סי' ל ס"ק ז
טו/כג חזו"א על הרמב"ם
טו/כג חי' בר נחמני דף ה ע"ד, ו ע"א וע"ג {היה כתרומה}, יא ע"ד, יג ע"ב-ע"ג, יד ע"ג {מין במינו ודבר אחר שנתערבו בתרומה}, טו ע"ב, יז ע"ב
טו/כג חי' ר' חיים הלוי דף מב
טו/כג יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רלב
טו/כג לב שלם [בני חיי יו"ד סי' קמא הגהב"י אות ג]
טו/כג מלואי אבן - שו"ת עמ' כא
טו/כג מנחת חינוך ח"ג עמ' שמ
טו/כג נרות אהרן
טו/כג צפנת פענח
טו/כג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קצ
טו/כד אדרת המלך עמ' קה-קט
טו/כד אמונת יהושע עמ' אלף שעא
טו/כד אנצי"ת ע' אומד הע' 38, ע' בטול בששים הע' 76, 86
טו/כד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות יא
טו/כד באר מלך
טו/כד בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' עד
טו/כד בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' ק
טו/כד דרך ישראל חולין סי' ל ס"ק ז
טו/כד זכר שמואל יו"ד סי' ב ס"ק ב
טו/כד זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שצז {משערים במרק בתבלין}
טו/כד חזו"א על הרמב"ם
טו/כד חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 118
טו/כד חי' בר נחמני דף ה ע"ד, ו ע"ב-ע"ג, י ע"ג {מרק ותבלין}, יג ע"ב-ע"ג{אומד הדעת}
טו/כד חי' כתב סופר קדשים עמ' ריד
טו/כד טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רסד
טו/כד יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שלז
טו/כד כל בו ח"ו עמ' יז
טו/כד מאור מרדכי בב"ח ותערובות סי' מו עמ' ק
טו/כד מבשר טוב קדשים עמ' קסג
טו/כד מעיני התורה ח"א עמ' קמא, קמד
טו/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/כד נרות אהרן
טו/כד פרי האדמה ח"א
טו/כד קהל יהודה - חי' השו"ע דף יז ע"ד, יח ע"א
טו/כד שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' צה אות ב
טו/כד שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קטו ע"א {לח"מ}
טו/כד תורה מציון שנה ב חוב' ד סי' יג דף יד ע"ד
טו/כד תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 10
טו/כד תשורת שי מהדו"ק סי' תקנג
טו/כה אבני זכרון (פפר) ח"א דף קד ע"ב, ח"ב סי' ו אות ו {כ"מ}
טו/כה אבני חן יומא עמ' קטו
טו/כה אבני ציון ח"ב סי' מד אות ג, ח"ג עמ' קיט, קמד, רצג
טו/כה אור הישר [באר שבע תשובה יט]
טו/כה אור יקרות
טו/כה אוריין תליתאי (תאומים) סי' סג {מל"מ}
טו/כה אמונת אליעזר ערלה עמ' רנו, רנז, שכב
טו/כה אמר יוסף (אלקלעי)
טו/כה אמרי בינה (תשע) בשר בחלב סי' טז ד"ה הלכה {ק"ס}
טו/כה אנצי"ת ע' אומר מותר הע' 66 {מל"מ}
טו/כה אפסי ארץ (תשסה) סי' יב עמ' לח {שעה"מ}
טו/כה ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כב עמ' 297
טו/כה באר מלך
טו/כה באר מרים פ"י ה"א אות ד {מל"מ}
טו/כה באר משה (שטרן) ח"א סי' יג אות ד עמ' כט, אות ה {מל"מ}
טו/כה באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' עא
טו/כה בד קודש (דאנון)
טו/כה בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 46 {שעה"מ}
טו/כה בית אהרן וישראל גל' כב עמ' כט {איסור דרבנן}
טו/כה בית דינו של שלמה יו"ד סי' א
טו/כה בכורי אליהו עמ' כא
טו/כה בן אברהם (תשי) עמ' קמג-קמד
טו/כה בן ידיד
טו/כה בן פדהצור דף קמד ע"א {מל"מ}
טו/כה בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' עט {שעה"מ}
טו/כה ברור הלכה ביצה ד ע"ב ציון ג, גיטין נד ע"ב ציון א
טו/כה גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף סא ע"ג
טו/כה גבורת יהודה פסחים סי' כד ס"ק ה
טו/כה גבורת יצחק תרומות עמ' קמד
טו/כה גור אריה (צרמון)
טו/כה גזע ישי דף קמ ע"א
טו/כה גינת ורדים (תאומים) עמ' רכו
טו/כה דברות אליהו ח"ב עמ' קל
טו/כה דברות אליהו ח"ה עמ' עב {לאחרים מותר}
טו/כה דברות משה ביצה עמ' צ {שעה"מ}
טו/כה דברי אברהם (מנדלסון) דף י ע"א {שעה"מ}
טו/כה דברי מרדכי (קרישפין) דף ז ע"ב
טו/כה דברי סופרים (רובינשטיין) עמ' 13
טו/כה דברי פנחס ח"ב עמ' רכב-רכג
טו/כה דרכי אהרן ח"ב עמ' כד
טו/כה הגהות רימ"א {מל"מ}
טו/כה היכל מלך
טו/כה השיב משה (תשעה) סי' לח [א] אות י עמ' קכד
טו/כה ויען יצחק עמ' תלח
טו/כה זבחי שלמה עמ' כד
טו/כה זית רענן ח"א עמ' שטו {שעה"מ}
טו/כה זכרון יהודה (לאש) דף עא ע"ב
טו/כה זכרון יהודה (מונק) דף מד ע"ד, מו ע"א {יד המלך}
טו/כה זכרון שלמה (קליין) עמ' קעז-קעח
טו/כה חבש פאר עמ' קנב
טו/כה חי' כתב סופר שבת עמ' עג {שעה"מ}
טו/כה חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קיא-קיב
טו/כה חלקת מאיר
טו/כה חסדי דוד ח"א עמ' רכט
טו/כה חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' רמז, רסא {שעה"מ}, רסג {שעה"מ}, רעד, רעה-רעו {שעה"מ}
טו/כה חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף עד ע"ג, פד
טו/כה טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' שנא, שנו {מל"מ}
טו/כה יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף טז ע"ד
טו/כה ימי שלמה
טו/כה ימין משה
טו/כה יקב זאב דף ח ע"ב
טו/כה כל בו ח"ו עמ' יח
טו/כה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רפט-רצ
טו/כה כרם יהושע (ולרשטיין) דף לז ע"ד {אין מבטלים איסור לכתחילה - מדרבנן}
טו/כה כתב משה ח"ב עמ' קלח {שעה"מ}
טו/כה כתב סופר או"ח סי' פז ד"ה ונוראות
טו/כה כתב סופר יו"ד סי' כח ד"ה והנה איסור {שעה"מ - אבל מניח כד החומץ}
טו/כה לב מרפא דף ג ע"ד
טו/כה לב שלם [פרי חדש יו"ד סי' פח ס"ק ח, חק לישראל (בס' קנאת סופרים) דף כא ע"ב]
טו/כה לבושי מרדכי יו"ד עמ' סה
טו/כה להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' נה {אסור מדרבנן, מותר לאחרים}
טו/כה מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף צב ע"א {מל"מ}
טו/כה מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' רפז
טו/כה מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' רה {שעה"מ}
טו/כה מוריה גל' קעא עמ' פז {שעה"מ}
טו/כה מחנה יהודה (אשכנזי) דף רעא ע"א
טו/כה מטה אפרים ח"ב
טו/כה מכתב לחזקיהו דף לח ע"א
טו/כה מנחת אפרים סי' א אות ג, סי' ב אות ד, סי' ג אות יב
טו/כה מנחת מרדכי (תשז) עמ' קצו {מל"מ}
טו/כה מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רכט
טו/כה מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' מבטל איסור {מל"מ}
טו/כה מעיני המים
טו/כה מעיני התורה ח"א עמ' קמד
טו/כה מעשה אברהם דף ק ע"ב
טו/כה מרדכי השלם ב"ק עמ' קמד
טו/כה מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' כט אות י {מל"מ}
טו/כה משנת יעקב כאן, וזרעים ח"א עמ' קפג
טו/כה נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קצו {שעה"מ}
טו/כה נועם ח"י עמ' נח {שעה"מ}
טו/כה נחלת בנימין עמ' ע {יד המלך}
טו/כה נר מצוה (ואלק) מצוות דף קט ע"ב {איסור בישול - המקור}
טו/כה נתן פריו חולין עמ' ל
טו/כה סולם מוצב עמ' סו
טו/כה עין ימין דף מא ע"ד
טו/כה עקדת משה ח"א עמ' קפח {שעה"מ}
טו/כה פי' ר"א מן ההר יבמות פב ע"א
טו/כה פי שנים דף לט ע"א, מ-מא
טו/כה פני חמה דף י ע"ב, יא ע"א {מל"מ}, יא ע"ב
טו/כה פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף לב ע"א
טו/כה צמח מנחם דף נח ע"ד {אין מבטלים לכתחלה}
טו/כה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רא ע"א
טו/כה קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רמה {מל"מ}, רנא
טו/כה קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קא {שעה"מ}
טו/כה קרבן אשר עמ' רעט
טו/כה קרבן משה עמ' ר
טו/כה קרבן ציון עמ' שט
טו/כה שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קכד ע"ב {מל"מ}, קכה ע"א {כ"מ}, קכו ע"ב {כ"מ}, קכז ע"א-ע"ב {כ"מ}, קכח ע"א-ע"ב {כ"מ}, קלא ע"א {כ"מ}, ח"ב דף כ ע"א
טו/כה שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 155
טו/כה שו"ת הרדב"ז סי' תתקעח
טו/כה שו"ת רשב"ש עמ' תקלג
טו/כה שם משמעון (שטרן) דף מז ע"ב {באיסור דרבנן מבטלים לכתחלה}
טו/כה שמחת יהודה דף לב ע"א, לג ע"ב
טו/כה שמחתי באומרים לי עמ' קכד, ש-שכח
טו/כה שנות חיים (קלוגר) עמ' רנה
טו/כה שער יהודה
טו/כה שער נפתלי דף יג ע"ג {מל"מ}
טו/כה שערי אלימלך עמ' כה, לו {איסור דרבנן לבטל לכתחילה}
טו/כה שערי שמחה (רפיש) דף כז ע"ב, כח ע"ג
טו/כה שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' יד {מל"מ}
טו/כה שרגא בטהרה עמ' סט {כ"מ}
טו/כה שרשי הים דף פז ע"ב
טו/כה תבואות שמש דף ז ע"ג
טו/כה תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' כד
טו/כה תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ח {אסור למי שנתבטל בשבילו}
טו/כה תחומין חי"ג עמ' 42
טו/כה תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' תלה {שעה"מ}
טו/כה תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קטו {מל"מ}
טו/כה תשובה מיראה (תשסו) עמ' ט {כ"מ}
טו/כה תשובה שלמה יו"ד סי' יב דף לו ע"א {שעה"מ}
טו/כה תשובות הראב"ד סי' רז הערה 22, סי' רח הערה 17 {מבטל איסור במזיד - אסור לו}
טו/כו אבני חן יומא עמ' קיד {שעה"מ}
טו/כו אהל יצחק
טו/כו אמונת אליעזר ערלה עמ' רנח
טו/כו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כב עמ' 297
טו/כו באר מלך
טו/כו בינת נבונים דף סו ע"ב, סט ע"א, עח ע"ג
טו/כו בית דינו של שלמה יו"ד סי' יט {שורש מן התורה}
טו/כו בית שערים יו"ד סי' מח
טו/כו ברור הלכה ביצה ד ע"ב ציון ג
טו/כו גבורת יהודה פסחים סי' כד ס"ק ה
טו/כו גדולי ציון (תשנב) עמ' קלז {כ"מ - מותר לבטל איסור דרבנן}, רט-רי {מותר לבטל איסור דרבנן}
טו/כו דברות משה ביצה עמ' פח {ביטול איסור דרבנן}
טו/כו דעת כהן עמ' שיד
טו/כו דעת סופר יו"ד סי' לט
טו/כו הגהות חבר בן חיים
טו/כו ויען יצחק עמ' קע
טו/כו זבחי שלמה עמ' כה, ל, לו
טו/כו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קעא
טו/כו זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' מה {באיסור דרבנן}
טו/כו חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' נה
טו/כו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קנב {כ"מ}
טו/כו חי' ר"י מנרבונה עמ' קה
טו/כו חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' תסג
טו/כו חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' קלג
טו/כו חסדי דוד ח"א עמ' קלד
טו/כו טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' שנז
טו/כו טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רט, רפד
טו/כו יד המלך (פלומבו)
טו/כו ידיו של משה
טו/כו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצב
טו/כו כתב סופר יו"ד סי' נב {יראה לי דבר שיל"מ שנתערב}
טו/כו לבב דוד
טו/כו מאור ישראל
טו/כו מאורי אש השלם עמ' עה
טו/כו מגילת ספר לאוין דף עא ע"ב
טו/כו מטה מנשה עמ' לו
טו/כו מי באר (אופנהיימר) דף י ע"א-ע"ב {מותר לבטל איסור דרבנן לכתחלה}
טו/כו מי באר (אופנהיימר) דף י ע"ד
טו/כו מנוחת אשר ח"א דף פא ע"ג {מבטלים איסור דרבנן לכתחילה}
טו/כו מנחת אפרים סי' א אות ג, סי' ב אות ד, סי' ג אות יב
טו/כו מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"ד אות ו
טו/כו מעיני המים
טו/כו מעיני התורה ח"א עמ' קמד, קנ
טו/כו מרכבת המשנה מהדו"ב [כתב הרלב"ח וכו']
טו/כו משנת יעקב
טו/כו מתנות באדם עמ' 103
טו/כו נתיבות אדם ח"א עמ' קנג
טו/כו ס' החיים (קלוגר) עמ' שפ
טו/כו עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' פה
טו/כו פרי האדמה ח"א
טו/כו פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף ל ע"ד {כ"מ}
טו/כו צפנת פענח
טו/כו צרור החיים (קצבי) דף עט ע"ג {כ"מ}
טו/כו קהל יהודה - חי' השו"ע דף ו ע"ד, כא ע"ג
טו/כו קיצור סמ"ג עמ' 203
טו/כו שארית כלב עמ' קיא
טו/כו שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' יד, רצה
טו/כו שו"ת ראנ"ח ח"א סי' קיב
טו/כו שירת הים סי' כא ענף ג אות ד {שעה"מ}
טו/כו שמחת יהודה דף טו ע"ג
טו/כו שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' מח {כ"מ}
טו/כו שמחתי באומרים לי עמ' שט-שי
טו/כו שערי שמחה (רפיש) דף כח ע"ג
טו/כו שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קא ע"ד {כ"מ}
טו/כו שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תנו
טו/כו תחומין חי"ג עמ' 42
טו/כז אגרות משה יו"ד ח"ב סי' לו
טו/כז אור הישר [כסא דהרסנא על בשמים ראש סי' רפה ד"ה והואיל]
טו/כז אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' טז ד"ה ודע דקשה
טו/כז אנצי"ת ע' בטול ברוב הע' 39
טו/כז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כב עמ' 297
טו/כז באר מלך
טו/כז בית אהרן וישראל גל' כט עמ' מ {לא אומרים חנ"נ בבשר בחלב דרבנן}
טו/כז בית שערים יו"ד סי' מח
טו/כז ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קעט
טו/כז ברור הלכה ביצה ד ע"ב ציון ג
טו/כז ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קמב {הגהמ"י}
טו/כז גדולי ציון (תשנב) עמ' קצז {בבשר עוף בחלב לא אומרים חנ"נ}
טו/כז גור אריה (צרמון)
טו/כז דברות משה ביצה עמ' פח
טו/כז דברי אור ח"ד עמ' קעח {הגהמ"י אות כ}
טו/כז דינא דחיי ח"א דף קלד ע"א
טו/כז המאיר לארץ
טו/כז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תמב
טו/כז ויקח אברהם [עץ החיים קמא ע"ד]
טו/כז זכרון בנימין ח"ב עמ' מו
טו/כז זכרון יוסף (שטיינהרט) יו"ד סי' כו
טו/כז זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' מה {באיסור דרבנן}
טו/כז חי' כתב סופר נזיקין עמ' קמט
טו/כז חי' כתב סופר קדשים עמ' רל, רלט-רמ, רסב
טו/כז חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' עא, עה
טו/כז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קנב
טו/כז חי' ר"י מנרבונה עמ' קה
טו/כז טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רט, רפד
טו/כז כל בו ח"ו עמ' יח
טו/כז לבושי מרדכי יו"ד עמ' נח
טו/כז מאור מרדכי בב"ח ותערובות סי' יג סעיף ג עמ' כו
טו/כז מאורי אש השלם עמ' עה
טו/כז מטה יחיאל סי' יז
טו/כז מי באר (אופנהיימר) דף י ע"א וע"ג
טו/כז מנחת אפרים סי' א אות ג, סי' ב אות ד, סי' ג אות יב
טו/כז מנחת כהן (יוסף חיים) דף לד ע"א {רדב"ז}
טו/כז מעיני המים
טו/כז מעיני התורה ח"א עמ' קמד, קנ
טו/כז מרכבת המשנה מהדו"ב [כתב הרלב"ח וכו']
טו/כז עונג שבת סי' טז
טו/כז עטרת יהושע ח"א עמ' קפג
טו/כז פינות הבית דף קלח ע"ד, קלט ע"א
טו/כז פסקי אליהו ח"א עמ' מח
טו/כז פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף ל ע"ד {כ"מ}
טו/כז קהל יהודה - חי' השו"ע דף ו ע"ד, כא ע"ג
טו/כז שארית כלב עמ' נו
טו/כז שבט סופר (תשמו) עמ' רלח
טו/כז שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שנה
טו/כז של"ה תושבע"פ אות רנה
טו/כז שערי שמחה (רפיש) דף כח ע"ג, כט ע"ג, מב ע"ג
טו/כז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קא ע"ד {לא אמרו חנ"נ בבשר עוף בחלב}
טו/כז תורה מציון שנה ב חוב' ד סי' יג דף יד ע"ג, טו ע"ב
טו/כז תחומין חי"ג עמ' 42
טו/כח אגם מים עמ' נו {דוקא שאין סופו להשביח}
טו/כח אגרות משה יו"ד ח"ב סי' כג
טו/כח אדני נחושת עמ' שכח
טו/כח אהלי יהודה (הכהן) דף יז ע"א
טו/כח אור הישר [אור הישר ירושלמי תרומות פ"י ה"ד וערלה פ"ב ה"ד]
טו/כח אור פני יהושע עמ' צב
טו/כח אז ישיר עמ' קח
טו/כח אמונת אליעזר ערלה עמ' רצב
טו/כח באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' קנו-קנז
טו/כח באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' קפט {כ"מ}, קצ {לח"מ}
טו/כח באר מלך
טו/כח בד קודש (דאנון)
טו/כח בזך לבונה עמ' שלה
טו/כח בנין הלכה עמ' פז
טו/כח ברור הלכה ע"ז סז ע"א ציון א
טו/כח ברור הלכה ע"ז סז ע"ב ציון א
טו/כח גינת ראובן תרומות עמ' תתא
טו/כח דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיא {לח"מ}
טו/כח דעת סופר יו"ד סי' מט {לח"מ}
טו/כח דרך ישראל חולין סי' לא ס"ק ז
טו/כח הגהות חבר בן חיים
טו/כח זית רענן ח"א עמ' תרצג {לח"מ}
טו/כח זכר שמואל יו"ד סי' א ס"ק א
טו/כח זכרון יהודה (מונק) דף ל ע"ד {נטל"פ מותר כי אינו דרך אכילתו}
טו/כח חי' כתב סופר נזיקין עמ' קסז, קסט
טו/כח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רצא-רצב, שטז-שיז, שכ-שכא
טו/כח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף רמט {לח"מ}
טו/כח טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קו, קיב, רט, רכ
טו/כח יד המלך (לנדא)
טו/כח כל בו ח"ו עמ' יח
טו/כח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצז, שב
טו/כח כרוב ממשח
טו/כח כרתי ופלתי סי' סה אות ב
טו/כח כתב סופר יו"ד סי' עב ד"ה ובזה {ויראה לי}
טו/כח לבב דוד
טו/כח מנחם שלמה לקוטים סי' יז
טו/כח מעשי למלך ח"ב דף קנד ע"ד
טו/כח ס' השבי"ט עמ' לח
טו/כח סדר יעקב ח"ב לדף סז ע"א (ד"ה עשה), סט ע"א (ד"ה שאני)
טו/כח עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רטו
טו/כח עללת הבציר דף סה ע"א וע"ד
טו/כח פרי החג דף ל ע"ב {נטל"פ מותר כי אינו כדה"נ}, מ ע"ג, מא ע"א {פגם ובסוף השביח}
טו/כח צהר גל' ו עמ' 96, 97 {חוש הטעם}
טו/כח קרית מלך
טו/כח שארית נתן בנימין עמ' עג {פגם ולבסוף השביח}
טו/כח שארית נתן בנימין עמ' פ {נטל"פ מותר כי אין דרך אכילתו בכך}, קמ-קמא {נטל"פ מותר כי השתנה האיסור מכמות שהיה}
טו/כח שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' צז, צט {גם פגם ולבסוף השביח אסור}
טו/כח שו"ת מהרלב"ח סי' לא
טו/כח שלום ירושלים עמ' קל {מל"מ}
טו/כח שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' כג {שעה"מ}
טו/כח שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רמב, רמד, רמו
טו/כח תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ח {נותן טעם לפגם מותר}
טו/כט אוצמפה"ת ב"מ נג ע"א הע' 4-12
טו/כט אור גדול סי' נט אות ג, דף קמו ע"ד, קמז ע"א, קנ ע"ד
טו/כט אור גדול על משניות ערלה {תרומה בטלה בששים רק אם יש כהן שיכול לטעום}
טו/כט ארחות חיים ח"ב סי' כה אות יח
טו/כט באר מלך
טו/כט גדולי ציון (תשנב) עמ' קיז {תרומה בטלה בששים רק אם יש כהן שיכול לטעום}
טו/כט גינת ראובן תרומות עמ' שפח, תשסב
טו/כט חי' בר נחמני דף ה ע"ד {כהן יטעם}, יא ע"ג {רק טועם} וע"ד, יג ע"ד, יט ע"ג
טו/כט חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' נה
טו/כט טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קו, רט, תמא, תמו
טו/כט כל בו ח"ו עמ' יט
טו/כט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצז, שב
טו/כט לחם אבירים
טו/כט מבוא למשנה תורה עמ' 211
טו/כט משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קפו-קצ
טו/כט צהר גל' ו עמ' 96, 97 {חוש הטעם}
טו/כט שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רמב, רמד, רמו
טו/כט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקלה
טו/ל אבן ישראל (בוהוש) עמ' רלו, רמב-רמג
טו/ל אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קיא, ח"ח עמ' עב
טו/ל אהל משה (וינברג) דף נו ע"ב {טועם גוי - לא הצריך קפילא מסל"ת}
טו/ל אוצמפה"ת ב"מ נג ע"א הע' 4-12
טו/ל אור גדול דף קמו ע"ד, קמז ע"א, קנ ע"ד
טו/ל אמונת אליעזר ערלה עמ' רסז, רעח {אם אין גוי}
טו/ל אמרי נועם (רייזקין) דף מט ע"ד {ואם פגמו הכל מותר}
טו/ל אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' לב
טו/ל אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 41, 43, ע' בטול בששים הע' 29, ע' גוי הע' 876
טו/ל ארחות חיים ח"ב סי' כה אות יח
טו/ל באר מלך
טו/ל בדבר מלך חי"א עמ' קסד, קסז
טו/ל בנין הלכה עמ' עג, פז, פט {בשר בחלב בנטל"פ מותר}
טו/ל ברית מלח כלל מב אות יז
טו/ל ברכת אברהם (תשנד) עמ' קנא
טו/ל בתי כנסיות דף מב ע"ב
טו/ל גדולי ציון (תשנב) עמ' קעד {משערים אותו במאה}, רכט {אם אין שם גוי}
טו/ל גינת ורדים (הלוי) או"ח לקט תשובות סי' רצז
טו/ל גינת ראובן תרומות עמ' שפח, תשסב
טו/ל דברות משה פסחים עמ' יב
טו/ל דברי יציב יו"ד עמ' נ, חו"מ עמ' מד {גוי טועם}
טו/ל דברי שמואל (ראטה) עמ' רמג
טו/ל דברי תורה (תאומים) דף ט ע"ד {טועם אותו גוי}
טו/ל דעת כהן עמ' שסו
טו/ל דרך ישראל חולין סי' ל ס"ק ז
טו/ל הר המלך ח"ה עמ' סא
טו/ל זכותא דאברהם (לנדא) עמ' קטז
טו/ל זכר יצחק (תשן) עמ' יז
טו/ל זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שצז
טו/ל חזו"א על הרמב"ם
טו/ל חזון יחזקאל תרומות פ"ו ה"י
טו/ל חי' בר נחמני דף ה ע"ד {אם אין מי שיטעם}, יא ע"ג-ע"ד, יג ע"א, ע"ג-ע"ד, יד ע"ב {בשר בחלב בששים}, טז ע"ב וע"ד {אם אין גוי}, יט ע"ג, כ ע"ג-ע"ד, כא ע"ג, כו ע"ד
טו/ל חי' הגר"ח החדש עמ' ריז
טו/ל חי' כתב סופר קדשים עמ' רכו
טו/ל חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' קכב
טו/ל חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' נה
טו/ל חי' ר' חיים הלוי דף לה
טו/ל חי' ש"י דף נג ע"ד
טו/ל חסדי דוד ח"ו עמ' קעב-קעג
טו/ל חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שס, שסג
טו/ל חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קח ע"ד
טו/ל טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קו, קיב, רט, תמא, תמו
טו/ל כוכבי בוקר עמ' תקמב
טו/ל כל בו ח"ו עמ' יט
טו/ל כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצז, שב
טו/ל כרתי ופלתי סי' סה אות ב, כרתי סי' צח אות ד
טו/ל כתב משה ח"ב עמ' קיד
טו/ל לבושי מרדכי יו"ד עמ' צה
טו/ל מאור למלך פסחים עמ' צ
טו/ל מוריה גל' רלח עמ' לד
טו/ל מטה אהרן פסחים עמ' יד, יז, לד-לה
טו/ל מנחת אשר פסחים עמ' קה
טו/ל מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"א פ"ז אות ז
טו/ל מעיני התורה ח"א עמ' קכב, קלו, קעו
טו/ל מקורות לפסקי הרמב"ם
טו/ל מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/ל משיב דבר ח"ה סי' כז
טו/ל משנת יעקב כאן, וזרעים ח"א עמ' קפו-קצ
טו/ל נר מצוה (ואלק) שרשים דף ה ע"ד
טו/ל נרות אהרן
טו/ל ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' צז
טו/ל ס' השבי"ט עמ' לז
טו/ל סדר יעקב ח"ב לדף סח ע"א (ד"ה ור"מ)
טו/ל עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רסח
טו/ל עין יצחק ח"ב עמ' קלא
טו/ל צהר גל' ו עמ' 96, 97 {חוש הטעם}
טו/ל קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קיז
טו/ל שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ה עמ' רלט {גוי שאינו קפילא}
טו/ל שארית נתן בנימין עמ' מה {בשר בחלב מותר בנטל"פ}
טו/ל שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' ג עמ' יג
טו/ל שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קעד
טו/ל שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רמב, רמד, רמו
טו/ל שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קכז
טו/ל שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תיח
טו/ל שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקלה
טו/ל שערי תורה (לעוו) ח"ג דף סא ע"ד, קיא ע"ב
טו/ל תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ג סי' ה אות ב
טו/לא ארחות חיים ח"ב סי' כה אות טו {עכבר שנפל ליין או לדבש}
טו/לא באר מלך
טו/לא בית אהרן וישראל גל' סג עמ' קי {לח"מ}
טו/לא בעי חיי יו"ד דף פב ע"ד
טו/לא ברור הלכה ע"ז סח ע"ב ציון ד
טו/לא בתי כנסיות דף מב ע"ב
טו/לא חוות יאיר (תשנז) עמ' ק {הגהמ"י}
טו/לא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שס, שסג-שסה
טו/לא חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קח ע"ג, קי ע"א
טו/לא יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קנד {ר"ח הלוי}
טו/לא כל בו ח"ו עמ' כ
טו/לא כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' ש
טו/לא כרתי ופלתי סי' קה אות ד {לח"מ}
טו/לא לב דוד (פלדמן) עמ' קה-קו
טו/לא לב שלם [פרי תואר סי' קד ס"ק א דף ריג ע"ב]
טו/לא לחם אבירים
טו/לא מעיני המים
טו/לא משנה הלכות ח"ד סי' קה
טו/לא משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ג עמ' רמז
טו/לא נרות אהרן
טו/לא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קצ ע"א
טו/לא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 379
טו/לא שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' רפה {הגהמ"י}
טו/לא שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' פה
טו/לא שו"ת רשב"ש עמ' ש
טו/לב אבן ישראל (בוהוש) עמ' ריא {כ"מ}
טו/לב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קיט
טו/לב אדרת המלך עמ' קי-קיב {שומנים שלא מפעפעים}
טו/לב אור הישר [לח"מ לעיל פ"ז הי"ז, מ"מ לעיל פ"ז ה"כ]
טו/לב אמרי בינה (אש) דף לא ע"ב {כ"מ}
טו/לב אמרי יושר פסחים סי' טז ס"ק ד
טו/לב באר מלך
טו/לב ביצחק יקרא ח"ב סי' יא
טו/לב דברי תורה (תאומים) דף י ע"א {שצלאו}
טו/לב דגל ראובן ח"ג סי' לד
טו/לב דרך ישראל חולין סי' לד ס"ק יא
טו/לב דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קיב {מותר בהנאה אף שאין בגידין נ"ט}
טו/לב זכר יצחק (תשח) עמ' יח
טו/לב זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שפח-שפט
טו/לב זכרון יוסף (שטיינהרט) חדושים ודרשות סי' כה
טו/לב חי' בר נחמני דף יג ע"ד, יט ע"ב {חלב אחד מששים}, כב ע"ב {חֵלב ובשר - מין במינו}
טו/לב חי' כתב סופר כאן, וקדשים עמ' רא
טו/לב חקרי הלכות (שומיאץ) דף נד ע"ב
טו/לב טל אורות (טובול) חולין עמ' פג
טו/לב יד ישראל ח"ב
טו/לב כל בו ח"ו עמ' כ
טו/לב לב שלם [עי' לב שלם לעיל פ"ז הי"ט]
טו/לב לחם שלמה (ערנרייך) סי' צז אות א
טו/לב לשון למודים יו"ד דף כא ע"ב
טו/לב מי באר (אופנהיימר) דף יג ע"ב
טו/לב מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ב פ"ו אות ג
טו/לב מעין נצח ח"ב סי' ע
טו/לב מעשה בצלאל סי' קצא
טו/לב מעשי למלך ח"ב דף קמד ע"ב, קנג ע"ג
טו/לב משיב נפש (שרהיי) דף לא ע"א
טו/לב משנת יעקב
טו/לב משנת יעקב קרבנות עמ' נב
טו/לב נתיבות שלום (למפרט) עמ' קח
טו/לב סולם מוצב עמ' קיח
טו/לב פאר הלכה פסחים עמ' ריב
טו/לב פרי אברהם פסחים סי' סח אות א
טו/לב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סו ע"ב
טו/לב קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קכח {כ"מ}
טו/לב שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קיח, שפא
טו/לב שו"ת הרשב"א ח"א סי' שסב
טו/לב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שו
טו/לג אור הישר [לח"מ לעיל פ"ט הכ"ג]
טו/לג אמונת יהושע עמ' תתלא {צלאן}
טו/לג אמת ליעקב מועד עמ' רפט {כמו לוי}
טו/לג אפיקי מגינים פסחים סי' ל, סג
טו/לג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות נח
טו/לג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טו/לג באר מלך
טו/לג בדרך המלך עמ' קנא
טו/לג בזך לבונה עמ' קח
טו/לג בן יהודה סי' קמד
טו/לג ברור הלכה פסחים עו ע"א ציון א
טו/לג דרך המלך (רפפורט)
טו/לג זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' עז
טו/לג חי' כתב סופר שבת עמ' קי, קיד
טו/לג טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רפט {הגהמ"י}, שה, שלח, שנז
טו/לג יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קכב
טו/לג כל בו ח"ו עמ' כב, שלח
טו/לג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצח
טו/לג כרם יהושע (ולרשטיין) דף לז ע"ג {ריחא לאו מילתא - בדיעבד}
טו/לג כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' סד
טו/לג מנחת אפרים סי' ו אות כט
טו/לג מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 46
טו/לג מעדני מלך ח"א עמ' רפב-רפה
טו/לג מקראי קדש (תשנג) עמ' פא, תב
טו/לג מרחשת, מנחת חינוך, ריח המנחה אות יז
טו/לג מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/לג פרי החג דף נ ע"ד {ריחא לאו מילתא}
טו/לג קהל יהודה - חי' השו"ע דף יב ע"א {הגהמ"י}
טו/לג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קעג-קעד
טו/לג שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' פה
טו/לג שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קב
טו/לג שופריה דיעקב (מערך) דף כה-כו
טו/לג שם יוסף (מועטי) ח"ב דף צ ע"א
טו/לג שער המלך כאן, וח"ב עמ' קח
טו/לג תשובה מאהבה ח"ב דף כה ע"ב
טו/לד אדרת המלך עמ' קיג-קטז {מליח כרותח}
טו/לד אור הישר [פלתי סי' סט ס"ק י, אור הישר קיב ע"ב ודף קכ ע"ב]
טו/לד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות מו-מז
טו/לד באר מלך
טו/לד בית דינו של שמואל עמ' 870, 874
טו/לד בן יהודה סי' א
טו/לד ברית מלח כלל כז אות לג-לו
טו/לד ברית שלום (וולאדווי) דף נה ע"ד
טו/לד גור אריה ויקרא פ' יא הע' 91 {רביעית בסאתים}
טו/לד גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' יט
טו/לד גינת ראובן תרומות עמ' תשפו, תשצ
טו/לד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רסז
טו/לד דברות משה ב"מ ח"ב סי' מח ענף ו
טו/לד דרך ישראל חולין סי' לד ס"ק יא
טו/לד חי' בר נחמני דף יז ע"א וע"ד, יח ע"א וע"ג, כא ע"ב, כג ע"ב {דגים טמאים}
טו/לד חי' הריצ"ד
טו/לד ישועות יעקב נזיקין עמ' תסח
טו/לד כל בו ח"ו עמ' כב
טו/לד כרתי ופלתי סי' סט אות י, סי' ק אות ב
טו/לד לב שלם [מגן שאול סי' ה דף יא ע"ב, שו"ת מהר"י הלוי סי' כו דף יז]
טו/לד לחם אבירים
טו/לד לשון למודים יו"ד דף כ ע"ג
טו/לד מכתם לדוד (פרדו) דף נט
טו/לד מנוחת אשר ח"א דף סו ע"ב-ע"ג, סח ע"ב {כבוש}
טו/לד מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ב פ"ו אות ג
טו/לד מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' לט, שו"ת הרשב"א סי' תמד]
טו/לד מרכבת המשנה מהדו"ק [עמש"כ בהל' עירובין פ"א הי"ב] ומהדו"ב
טו/לד משנת יעקב
טו/לד משרת משה (נבר)
טו/לד נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קכח, יו"ד ח"א עמ' מה, מט
טו/לד נרות אהרן
טו/לד עדות ביעקב (בוטון) דף ו ע"ב, ח ע"ב, ט ע"א
טו/לד עיני דוד
טו/לד פני משה (הכהן) עמ' קצה
טו/לד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף כא ע"ד
טו/לד קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קכח {כ"מ}
טו/לד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' תז {רדב"ז}
טו/לד שאילת יעבץ ח"ב סי' קפח
טו/לד שו"ת הרדב"ז סי' תקצג
טו/לד שו"ת הרשב"א ח"א סי' שצב, תמד
טו/לד שו"ת מהרלב"ח סי' קלח (ב)
טו/לד שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' סו
טו/לד שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רטו
טו/לד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' לח-לט
טו/לד שמחתי באומרים לי עמ' קלו {כ"מ}
טו/לד שפתי שושן עמ' קכו {כבש דג טמא עם טהור}
טו/לד תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' ח אות ח
טו/לד תורה מציון שנה ב חוב' ד סי' יג דף יד ע"ב {לא די בקליפה}


טז/280 הלכות מאכלות אסורות פרק טז *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


טז/רה"פ אורה ושמחה
טז/רה"פ מנוחת אליהו ח"ג עמ' מב-נב, צא-קיח
טז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טז/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' ריז-ריח
טז/רה"פ פי' ר"י קאפח
טז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
טז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טז/רה"פ רמב"ם הערוך
טז/רה"פ רמב"ם לעם
טז/רה"פ שם טוב
טז/א אבני חפץ ח"א סי' עו, ח"ב עמ' קלד
טז/א אור הישר [עטרת תפטרת קונ' מסגרת טפח דף א ע"ב אות ד]
טז/א אמרי בינה (תשע) בשר בחלב סי' כב ד"ה ובספר {ק"ס}
טז/א אמרי יהודה (רוזנר) דף כג ע"ב
טז/א אנצי"ת ע' דבר חשוב הע' 1, 2, 15
טז/א ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כ
טז/א בירורים ברמב"ם סי' יז
טז/א בית הלוי ח"ב סי' לה עמ' קלט
טז/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תנז
טז/א ברור הלכה ביצה לח ע"ב ציון ג
טז/א גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קנה
טז/א גינת ראובן תרומות עמ' תש
טז/א גליונות אבני נזר
טז/א חי' בר נחמני דף ט ע"ב, יא ע"ג, יג ע"ד, יד ע"ב וע"ד {מחמץ ומתבל - רק במים}, טו ע"ב, כה ע"ג-ע"ד, כח ע"א, לה ע"ב
טז/א חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רכז, יו"ד ח"א דף רמח ע"ג, רנז ע"ג
טז/א טל חיים (טל) ח"ג עמ' רסה
טז/א יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רלו
טז/א יד המלך (לנדא)
טז/א ידיו של משה
טז/א ישועות יעקב נזיקין עמ' תסט
טז/א כל בו ח"ו עמ' כד
טז/א כפתור ופרח (תשו) דף מה ע"א
טז/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שב
טז/א כתב משה ח"ב עמ' קלו
טז/א לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 249
טז/א מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"א אות א, פ"ג אות ג
טז/א מעשה רקח
טז/א משנת יעקב
טז/א משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קצ, קצג
טז/א משנת יעקב עבודה עמ' רפו
טז/א נטע הארץ הל' לג
טז/א נרות אהרן
טז/א נתיבות אדם ח"א עמ' קנג
טז/א נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' לא
טז/א עולת שלמה ח"ב עמ' עא
טז/א ענפי ארז (זי') דף כה ע"ד {צ"פ}
טז/א ענפי ארז (זי') דף רכד ע"ג {צ"פ}
טז/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצו
טז/א שו"ת מהרלב"ח סי' פח
טז/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קלה
טז/א שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' רפו {רדב"ז}
טז/א שמחתי באומרים לי עמ' רנב, רנג, של-שלא, שנח
טז/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' ט
טז/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 44, 55, 141, 148, 535
טז/ב אבן ישראל (בוהוש) עמ' פ
טז/ב אור הישר [לח"מ לעיל פט"ו הכ"ח]
טז/ב אורים גדולים (תשסג) עמ' כח
טז/ב אנצי"ת ע' דבר שבמנין הע' 22 {כ"מ}
טז/ב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כ
טז/ב בית נפתלי (תשסו) עמ' קסו
טז/ב ברור הלכה ביצה לח ע"ב ציון ג
טז/ב חזו"א יו"ד סי' כ ס"ק ד
טז/ב חזו"א על הרמב"ם
טז/ב חי' בר נחמני דף ט ע"ב, יא ע"ג, יד ע"ד, טו ע"ב, מג ע"ב {הכל אסור בהנאה - מכירה לגוי חוץ מדבר אחד}, מט ע"ב {הכל אסור}
טז/ב חי' הריצ"ד
טז/ב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף רנז
טז/ב טל חיים (טל) ח"ג עמ' רסה
טז/ב ישועות יעקב נזיקין עמ' תסט
טז/ב כל בו ח"ו עמ' כד
טז/ב כרתי ופלתי סי' פז אות כא
טז/ב מנחת חזקיה מנחות עמ' קנו
טז/ב מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' לקמן הט"ז ורלב"ח שאלה פח]
טז/ב משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קצ, קצג
טז/ב עולת שלמה ח"ב עמ' עא
טז/ב ענפי ארז (זי') דף כג ע"ד {צ"פ}
טז/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף פד ע"א
טז/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סא
טז/ב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' כה
טז/ב שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' נב
טז/ב שמחתי באומרים לי עמ' רנב, רנג, של-שלא
טז/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שט
טז/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקלט
טז/ב שערי יצחק (תשיז) עמ' כו
טז/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 65
טז/ג אבן ישראל (בוהוש) עמ' קעח, קפ, קפב
טז/ג אבני אש (מילר) עמ' קסא
טז/ג אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' נט
טז/ג אור הישר [כתונת פסים יבמות ל ע"א]
טז/ג אמונת אליעזר ערלה עמ' שכ
טז/ג אנצי"ת ע' דבר חשוב הע' 1, 2
טז/ג אנצי"ת ע' דבר שבמנין הע' 38
טז/ג אפריון ט עמ' נ {את שדרכו למנות}
טז/ג אשל חיים ח"ב עמ' ריא {דבר חשוב - במינו}
טז/ג ברור הלכה ביצה ג ע"ב ציון ו
טז/ג ברור הלכה ע"ז עד ע"א ציון א פסקאות א, יב
טז/ג גליוני הגר"ש עמ' עא {רדב"ז} [מל"מ הל' ערכין פ"ה ה"ה - בקיאות בלי תכלית]
טז/ג דרכי הים דף קס ע"ד
טז/ג הגהות רימ"א {לח"מ}
טז/ג זרע יצחק (לומברוזו)
טז/ג חזו"א על הרמב"ם
טז/ג חזו"א ערלה סי' י ס"ק ד
טז/ג חי' בר נחמני דף כה ע"ג-ע"ד {רמב"ם}, מג ע"ב {רדב"ז}
טז/ג חלקת מאיר
טז/ג טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' ריח
טז/ג ידיו של משה
טז/ג כל בו ח"ו עמ' כה
טז/ג כרתי ופלתי סי' קא אות א, ו
טז/ג כתר המלך
טז/ג לב שלם [מנחת כהן חלק התערובות דף קח ע"ג]
טז/ג לחם אבירים דף סא ע"א
טז/ג מי באר (אופנהיימר) דף כד ע"ג, כה ע"א
טז/ג מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"א אות י-יא
טז/ג מעיני המים
טז/ג מעשה רקח
טז/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שצח
טז/ג נחלי יהושע עמ' קיד
טז/ג ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתרסה
טז/ג ס' הפרנס עמ' מו-מז
טז/ג פרי האדמה ח"ג
טז/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קסב ע"ב
טז/ג קרבן משה עמ' קמא-קמב
טז/ג ראשית דוד דף ז ע"ג
טז/ג רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ג ה"ט
טז/ג רני ושמחי דף קלה ע"ג
טז/ג שאילת יעבץ ח"א סי' קנח
טז/ג שמחתי באומרים לי עמ' של-שלא, שסד
טז/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 95
טז/ג שערי תורה (לעוו) ח"ג דף לא ע"ג {כ"מ}
טז/ד אנצי"ת ע' דבר שבמנין הע' 47
טז/ד בית נפתלי (תרנט) סי' כב
טז/ד בית נפתלי (תשסו) עמ' קסו
טז/ד ברור הלכה ביצה ג ע"ב ציון ו
טז/ד גדולי ציון (תשנב) עמ' רכד {חבית סתומה}
טז/ד חזון יחזקאל ב"ק פ"ד ה"ח
טז/ד חי' בר נחמני דף לב ע"ד {בכמה אלפים}, מג ע"ב {הכל אסור בהנאה - מכירה לגוי חוץ מדבר אחד}
טז/ד חלקת מאיר
טז/ד טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' ריח
טז/ד לב שלמה (חלמא) עמ' קלה
טז/ד מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"א אות י
טז/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/ד שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צט ע"א
טז/ד שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' קג
טז/ד שמחתי באומרים לי עמ' שס {צ"פ}
טז/ה אבן ישראל (בוהוש) עמ' קפ-קפא
טז/ה אור הישר [מ"מ לעיל פ"ח הי"א]
טז/ה אנצי"ת ע' דבר חשוב הע' 4, 24, 26
טז/ה אפריון ט עמ' נג {חתיכה הראויה להתכבד}
טז/ה ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כו
טז/ה אשר למלך
טז/ה בית אהרן (צוקרמן) עמ' קלד
טז/ה בית אהרן וישראל גל' כה עמ' נח {רדב"ז}, גל' כט עמ' מ
טז/ה בשבילי הפסח סי' כט אות ו {או"ש}
טז/ה גינת ראובן תרומות עמ' תשסב
טז/ה דברות משה ב"ק ח"ב סי' עא ענף ב, ה, ט
טז/ה הגהות חבר בן חיים
טז/ה ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א קנב ע"א]
טז/ה חי' בר נחמני דף יח ע"ג, כ ע"ג-ע"ד, לב ע"ד {בכמה אלפים}, מא ע"א {הגהמ"י}
טז/ה חי' כתב סופר נזיקין עמ' קפו
טז/ה חלקת יואב מהדו"ת סי' ה
טז/ה חלקת מאיר
טז/ה טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' ריח
טז/ה ישועת משה עמ' עג
טז/ה כל בו ח"ו עמ' כה
טז/ה כרם אברהם עמ' צט
טז/ה כרתי ופלתי סי' קא אות ו
טז/ה כתב משה ח"ב עמ' קכט, קלא
טז/ה כתב סופר יו"ד סי' סד ד"ה ועיין חתם {וק"ל לדעת התוספות}
טז/ה לב שלם [מקראי קדש (תפט) דף קל ע"א]
טז/ה לחם אבירים דף סא ע"א
טז/ה מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"ח אות ו {הגהמ"י}, פ"י אות ה {הגהמ"י}
טז/ה מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' צא]
טז/ה מראה כהן זבחים עמ' קצד
טז/ה מרכבת המשנה מהדו"ב [כתב הרלב"ח וכו']
טז/ה משנת יעקב
טז/ה נחלת יעקב (היילפרין) עמ' יג
טז/ה ס' הפרנס עמ' מז
טז/ה צפנת פענח
טז/ה קבא דתירוצא עמ' נט
טז/ה שו"ת רשב"ש עמ' תקלא
טז/ה שמחתי באומרים לי עמ' של-שלא, שסב
טז/ה שער המלך - טעם המלך ח"ב עמ' שא
טז/ה שערי טהר ח"ו סי' נה אות א
טז/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 44
טז/ו אבן ישראל (בוהוש) עמ' קפ-קפא
טז/ו אור הישר [לח"מ הל' שחיטה רפ"ב]
טז/ו אמרי סופר עמ' נו
טז/ו אנצי"ת ע' בריה הע' 65, 66, 79, ע' גיד הע' 247, 257, ע' דבר חשוב הע' 6
טז/ו אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' קמז
טז/ו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כו
טז/ו אשר למלך
טז/ו בית אהרן וישראל גל' ח עמ' כד, כח {חולין שנשחטו בעזרה}
טז/ו בית זבול ח"א סי' יב אות ה
טז/ו בית זבול ח"א סי' יב אות ה {חולין שנשב"ע}
טז/ו בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שס
טז/ו בני שמואל דף נט ע"ד
טז/ו ברור הלכה ע"ז עד ע"א ציון א
טז/ו ברית עולם (ולר) סי' לא אות ז
טז/ו גבורת יהודה פסחים סי' יט ס"ק ה
טז/ו גינת ראובן תרומות עמ' תשסב
טז/ו דברי יצחק (הרצוג) דף מד ע"ד, מז ע"ג {חשנב"ע - איסור הנאה מדרבנן}
טז/ו דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קיב {מותר בהנאה אף שאין בגידין נ"ט}
טז/ו הלכה רבה ח"ב עמ' 71-72, 74, 85
טז/ו המעשה והמדרש עמ' צב {גיד הוא בריה}
טז/ו הרי יהודה ח"א יו"ד סי' ב אות ז
טז/ו זבח שלמה ח"ד עמ' קט
טז/ו זכר יצחק (תשן) עמ' קעא
טז/ו חזון יחזקאל זבחים פ"ז ה"ה, חולין פ"ב ה"ד
טז/ו חזקה רבה יו"ד הלכה סח
טז/ו חי' בר נחמני דף מג ע"ב {הכל אסור בהנאה - מכירה לגוי חוץ מדבר אחד}
טז/ו חי' הגר"ח החדש עמ' רה {לא לוקים על הנאה}
טז/ו חי' הריצ"ד לעיל פ"ח ה"א
טז/ו חי' יפה לב עמ' רצד {חולין שנשחטו בעזרה}
טז/ו חי' כתב סופר נזיקין עמ' קעז, קעט
טז/ו חי' ר' חיים הלוי דף נח
טז/ו חלקת מאיר
טז/ו חקרי לב (לווינבוק) דף לג ע"ב
טז/ו חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף צא ע"ג, קנב
טז/ו טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' ריח
טז/ו יברך ישראל זבחים עמ' קצה {בריה חשובה}
טז/ו יד דוד ח"ב דף כב
טז/ו ימצא חיים עמ' רנ {כ"מ - חולין שנשב"ע}
טז/ו ישועות יעקב מועד עמ' תקמב, קדשים עמ' רנט
טז/ו כל בו ח"ו עמ' כו
טז/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצו, ש
טז/ו כתב משה ח"ב עמ' קלו
טז/ו כתב סופר יו"ד סי' סג ד"ה ולולי {אבל באיסור של דבריהם מבטלין}
טז/ו לב איש עמ' תקה
טז/ו לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יג אות כ
טז/ו להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' סז {אין בגידין בנ"ט}
טז/ו להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' סז
טז/ו מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (הראשון) או"ק ב
טז/ו מי יהודה יו"ד סי' מא
טז/ו מעשה רקח
טז/ו מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יט
טז/ו מקור ישראל דף קח ע"ב
טז/ו מקראי קדש (תפט) דף קל ע"ב
טז/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' שלה
טז/ו מראה איש ח"א יו"ד עמ' מ
טז/ו משנת יעקב
טז/ו נחלת שמואל דף נח ע"ב
טז/ו נרות אהרן
טז/ו נתיבות אדם ח"א עמ' קנג
טז/ו עיונים (פאור) עמ' 31
טז/ו פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קפג
טז/ו פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' מד
טז/ו קדשי יהושע עמ' אלף קיב
טז/ו קהל יהודה - חי' השו"ע דף כא ע"ב
טז/ו קרית מלך
טז/ו שו"ת מהרלב"ח סי' פח
טז/ו שמחתי באומרים לי עמ' של-שלא
טז/ו שער המלך ח"א עמ' פ, קעט
טז/ו תנופת זהב עמ' 368
טז/ו תשובה שלמה חו"מ סי' ז דף עא ע"א {חולין בעזרה}
טז/ז אבן ישראל (בוהוש) עמ' קעח, קפ-קפא
טז/ז אגרות משה קדשים סי' כז ענף ו
טז/ז אהבת אברהם עמ' ק
טז/ז אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' יט
טז/ז אמרי אמת (אלתר) לקוטים דף צב ע"ג
טז/ז אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 149 {השמיט יין נסך}, ע' בעלי חיים הע' 59, 62, ע' דבר חשוב הע' 5, 26, 27
טז/ז אפריון ט עמ' נג
טז/ז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"י מושב שרים אות נא
טז/ז בנין יחזקאל, פתיחה להל' פסח ח"ג ס"ק טז
טז/ז בציר אליעזר ח"א דף יא ע"ג-ע"ד {ראב"ד}
טז/ז ברור הלכה ביצה ג ע"ב ציון ו
טז/ז ברור הלכה ע"ז מט ע"ב ציון א פסקה ה
טז/ז ברור הלכה ע"ז עד ע"א ציון א
טז/ז דברי שמואל (אידלזק) סי' ג
טז/ז דגל ראובן ח"א סי' כד
טז/ז דעת כהן עמ' עח
טז/ז הון יוסף דף לג
טז/ז היכל צמח
טז/ז הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תצ
טז/ז זכותא דאברהם (לנדא) עמ' צה
טז/ז חזו"א יו"ד סי' נט ס"ק טז, או"ח סי' קיט ס"ק ג
טז/ז חי' בר נחמני דף לב ע"ד {בכמה אלפים}
טז/ז חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קג
טז/ז חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' צג-צז, ק {ראב"ד}, קג {כ"מ}, יו"ד ח"א עמ' שג
טז/ז חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קנח ע"ד, קס-קסא, קסד, רא, יו"ד ח"א דף צא
טז/ז טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' שלז, ח"ב עמ' ריח
טז/ז ידבר שלום ח"ב עמ' קכב
טז/ז כל בו ח"ו עמ' כו
טז/ז לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות יט, כא
טז/ז ליבא בעי דף עד
טז/ז מי יהודה יו"ד סי' כז
טז/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' פז {מל"מ}
טז/ז מעיני המים
טז/ז מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' ע"ז פ"ז ה"ט]
טז/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שנב
טז/ז משנת חיים זבחים עמ' קלו
טז/ז נחל איתן
טז/ז נחלי יהושע עמ' קיד
טז/ז נרות אהרן
טז/ז פרשת הכסף דף מב ע"ב-ע"ד
טז/ז צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קפג אות ג
טז/ז ר"י ששפורטש עמ' 423
טז/ז שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ט
טז/ז שדה יצחק עמ' צב
טז/ז שו"ת מהרי"ק עמ' תלה
טז/ז שו"ת מהרלב"ח סי' פח
טז/ז שמחתי באומרים לי עמ' של-שלא, שנט
טז/ז שער המלך ח"א עמ' כג, טעם המלך ח"ב עמ' שא-שב
טז/ז תשובות הראב"ד סי' קמב {ראב"ד}
טז/ח ברור הלכה ביצה ג ע"ב ציון ו
טז/ח בשבילי הפסח סי' כט אות ז
טז/ח דבר שאול תמורה סי' סב אות ו-ז
טז/ח דברי מרדכי (קרישפין) דף י ע"ב
טז/ח מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"ד אות ו
טז/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' נג
טז/ח קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' נד
טז/ט אבן ישראל (בוהוש) עמ' קפב
טז/ט אבני אש (מילר) עמ' קסא
טז/ט אבני ציון ח"ג עמ' רצז
טז/ט אוצמפה"ת ב"מ ו ע"ב הע' 126 {בריה בטלה מהתורה}
טז/ט אנצי"ת ע' דבר חשוב הע' 8
טז/ט אנצי"ת ע' דבר שבמנין הע' 38
טז/ט אפריון ט עמ' נב
טז/ט ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כו
טז/ט בית דינו של שלמה או"ח סי' טו {ודבר ברור הוא שכל האיסורים האלו}
טז/ט ברור הלכה ביצה ג ע"ב ציון ו
טז/ט ברכי יוסף יו"ד סי' קיג שיורי ברכה אות א
טז/ט הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תצ
טז/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שיט
טז/ט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' ריט
טז/ט חיי אריה דף פב ע"ג
טז/ט חסדי דוד ח"א עמ' רכ
טז/ט כל בו ח"ו עמ' כה
טז/ט כסא דוד (תשנ) עמ' תכז
טז/ט כתר אפרים עמ' קיז
טז/ט מבוא למשנה תורה עמ' 322
טז/ט מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"א אות י
טז/ט משנת ר' אהרן שבת עמ' קפז
טז/ט משרת משה (נבר)
טז/ט פי' ר"א מן ההר יבמות פא ע"ב
טז/ט צהר גל' ג עמ' 80 {כל כיוצא בזה}
טז/ט קרבן משה עמ' עז
טז/ט קרית מלך
טז/ט שו"ת מהר"י בירב סי' לה דף סא
טז/ט שו"ת רשב"ש עמ' תקלא
טז/ט שלום ירושלים עמ' קצ
טז/ט שמחתי באומרים לי עמ' שכט-שסה
טז/ט שער המלך ח"א עמ' כד {הגהמ"י}
טז/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 44
טז/ט שערי תורה (לעוו) ח"ג דף לד ע"א
טז/י אבני נזר יו"ד סי' צא אות א
טז/י אור הישר [לח"מ הל' ע"ז פ"ז ה"י]
טז/י אמונת אליעזר ערלה עמ' שכא
טז/י אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' קמח
טז/י באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' פג
טז/י בית יצחק (חבר) דף כח ע"ד, כט ע"ב-ע"ג, לא ע"א
טז/י בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' רח, ריב
טז/י בציר אליעזר ח"א דף יא ע"ב-ע"ג {שלש תערובות}
טז/י ברור הלכה ביצה ג ע"ב ציון ו
טז/י דברות משה ביצה עמ' סז {רמון לאלף}
טז/י דרך ישראל חולין סי' לט ס"ק ד
טז/י הגהות חבר בן חיים
טז/י הגהות מוהר"י קרט עמ' עז {חי' מחנ"א}
טז/י זכרון יהושע (הלוי) ח"ז עמ' 46 {צריך שלש תערובות}
טז/י חזון יחזקאל תרומות פ"ה הי"א
טז/י חי' כתב סופר קדשים עמ' יב
טז/י חק נתן דף רכה ע"א
טז/י יד פשוטה מדע עמ' תרצט
טז/י יוסף חי
טז/י יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שנז
טז/י כל בו ח"ו עמ' לה
טז/י לב שלם [פרי תואר סי' קב ס"ק ב דף רח ע"ג]
טז/י לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות יז
טז/י מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"ח אות ב
טז/י מקראי קדש (תשנג) עמ' רצב {כ"מ}
טז/י מראה כהן זבחים עמ' קצט {נפל מן השלשה}
טז/י מרכבת המשנה מהדו"ק [עמש"כ בהל' ע"ז פ"ז ה"י]
טז/י משנת ר' אהרן שבת עמ' קפז
טז/י נרות אהרן
טז/י ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' רצג-רצה
טז/י סדר אליהו רבא וזוטא דף סב
טז/י עין יצחק ח"א עמ' שסח
טז/י עליות אריה עמ' נח
טז/י עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ו ע"ד
טז/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצח
טז/י פי' ר"א מן ההר יבמות פא ע"ב
טז/י פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 132
טז/י פרי האדמה ח"א
טז/י קהל יהודה - חי' הש"ס דף ב ע"ג, ג ע"א
טז/י רב ברכות (רי"ח) עמ' קיח {צריך שלוש תערובות}
טז/י שו"ת מהר"י בירב סי' לה דף סא
טז/י שושנת העמקים (תאומים) עמ' קו {מל"מ}
טז/י שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רצט, שלז
טז/י שער המלך ח"ב עמ' פז, פט, טעם המלך ח"א עמ' כא, קג
טז/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 45
טז/יא אהל שרה לאה עמ' רמד {כמוה}
טז/יא אנצי"ת ע' דבר חשוב הע' 42, 43
טז/יא ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כו
טז/יא באר אליהו עמ' רי
טז/יא ברור הלכה גיטין נד ע"ב ציון א
טז/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' רלט
טז/יא הגהות חבר בן חיים
טז/יא הר המלך ח"ח עמ' סו
טז/יא חזון יחזקאל תרומות פ"ח ה"ד, חולין פ"ז ה"ג
טז/יא חי' הריצ"ד [כמות צ"ל נימוח]
טז/יא חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רמ
טז/יא כל בו ח"ו עמ' לה
טז/יא כנה"ג [שו"ת הרשב"א סי' שכה]
טז/יא מעשה רקח
טז/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/יא נזר אברהם שבת-ביצה עמ' לח
טז/יא ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' רנ
טז/יא קרית מלך
טז/יא שו"ת ר"י מסלוצק סי' לז עמ' קמה
טז/יא שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' נב {רדב"ז}
טז/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 148
טז/יא שערי מאיר עמ' מג
טז/יא שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' נט
טז/יב אנצי"ת ע' דבר חשוב הע' 31, 42, 43
טז/יב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כו
טז/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טז/יב באר אליהו עמ' רי
טז/יב ברור הלכה גיטין נד ע"ב ציון א
טז/יב דעת הרמב"ם עמ' 72
טז/יב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קנב
טז/יב כל בו ח"ו עמ' לה
טז/יב מגיני שלמה עמ' קכג
טז/יב מעשה רקח
טז/יב משנת יעקב
טז/יב עטרת טוביה
טז/יב קרית מלך
טז/יב שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קכח ע"א {רדב"ז}
טז/יב שו"ת רשב"ש עמ' תקלג
טז/יב שם טוב - השלמה
טז/יב שמן המשחה (קושטא) דף לד ע"ב
טז/יב תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 63
טז/יב תשובה שלמה או"ח סי' יח דף כב ע"ב
טז/יג אמונת אליעזר ערלה עמ' שג
טז/יג אמונת יהושע עמ' שצה {זוז"ג}
טז/יג אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' כב ד"ה ועיין
טז/יג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כ
טז/יג בית ישחק
טז/יג בית שערים יו"ד סי' קסט
טז/יג גבול יהודה (ציר') דף יז ע"א
טז/יג זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' כא, כה
טז/יג חזו"א יו"ד סי' נו ס"ק יד
טז/יג חזו"א על הרמב"ם
טז/יג חי' הגר"ח החדש עמ' לו
טז/יג חי' ר' חיים הלוי דף לד
טז/יג חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' רג
טז/יג יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רלז
טז/יג כל בו ח"ו עמ' לו
טז/יג כרתי ופלתי סי' צח אות ד
טז/יג מעשה רקח
טז/יג משנת יעקב
טז/יג פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' סג
טז/יג צמח צדק (חב"ד) - שו"ת או"ח סי' כז אות ה
טז/יג שמחתי באומרים לי עמ' רנא, רנג-רנד
טז/יד אהל יצחק
טז/יד אמונת אליעזר ערלה עמ' רצז {שניהם בטעם חטים}
טז/יד אנצי"ת ע' אסורים מצטרפים הע' 42
טז/יד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כ
טז/יד באר מים חיים (נוסינזון) ע"ז דף סו
טז/יד בארות יצחק (הכהן) עמ' שב
טז/יד בנין הלכה עמ' קצב
טז/יד ברור הלכה ע"ז סו ע"א ציון ב, ד
טז/יד ברכת כהן (דויטש) קונ' התערובות עמ' קנו
טז/יד המאיר לארץ [פר"ח יו"ד סי' צח ס"ק ז, מעיל צדקה (לנסדורפר) סי' סד]
טז/יד הר המלך ח"ח עמ' סו-סז
טז/יד זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שנח, ת
טז/יד זכרון יהודה (לאש) דף נז ע"א
טז/יד זכרון יהודה (מונק) דף עו ע"א-ע"ב, עז ע"ב {ראב"ד ולח"מ}
טז/יד חזו"א יו"ד סי' כה ס"ק ג-ד, י
טז/יד חזו"א על הרמב"ם
טז/יד חי' בר נחמני דף ז ע"ד {אם טעמם שווה}, ט ע"ב, י ע"ב {שאור של חטים ושל שעורים}, יא ע"ג, יד ע"ד, טו ע"א, יז ע"ב, כז ע"א {שאור חטים ושעורים}, לה ע"ב {לשער כדי לחמץ}
טז/יד חי' הריצ"ד
טז/יד חי' חתם סופר
טז/יד חי' כתב סופר נזיקין עמ' קנט
טז/יד חי' ר' חיים הלוי דף לד
טז/יד חיי משה (ברודנא) דף כב ע"ב
טז/יד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רצט, שנ
טז/יד יראה ואהבה עמ' רמ
טז/יד ישועות יעקב נזיקין עמ' תעא
טז/יד כל בו ח"ו עמ' לו
טז/יד כרתי ופלתי סי' צח אות ד {לח"מ}
טז/יד לבב דוד
טז/יד מעיל צדקה (לנסדורפר) סי' סד, דף עז ע"ד
טז/יד מעיני המים
טז/יד מעיני מים מקואות עמ' ח
טז/יד מפענח צפונות עמ' 112
טז/יד מראה הפנים ערלה דף יד, נזיר דף כו
טז/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/יד משרת משה (נבר)
טז/יד מתת מלך
טז/יד נרות אהרן
טז/יד נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף צא
טז/יד סתירת זקנים - הלכה עמ' שא
טז/יד עטרת טוביה
טז/יד עין יצחק ח"א עמ' קכח
טז/יד פרי החג דף מז ע"ב {מין במינו - בתר שמא}
טז/יד צפנת פענח
טז/יד קהל יהודה - חי' השו"ע דף טז ע"ד
טז/יד שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף ק ע"ב, קא ע"ב
טז/יד שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' ג עמ' ט
טז/יד שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שו {לח"מ}
טז/יד שמחתי באומרים לי עמ' רמג-רמד, רמו, רנא, רנג-רנד, רנו
טז/טו אנצי"ת ע' אסורים מצטרפים הע' 8 {או"ש}, 38, 42, 43
טז/טו בית אבא (גוטווירטה) דף כז ע"א וע"ג {כ"מ}
טז/טו בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' שלד
טז/טו ברור הלכה ע"ז סו ע"א ציון ד
טז/טו חזו"א יו"ד סי' כה ס"ק ב-ג, ז, י
טז/טו חזו"א על הרמב"ם
טז/טו חי' בר נחמני דף כז ע"ב-ע"ג
טז/טו חי' חתם סופר
טז/טו טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שכא
טז/טו יראה ואהבה עמ' רמ
טז/טו כרתי ופלתי סי' צח אות ד, כרתי סי' צח אות ז, כ
טז/טו מהרי"ט אלגזי חלה אות יח או"ק ב
טז/טו מעיל צדקה (לנסדורפר) סי' סד
טז/טו מעיני המים
טז/טו משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קפו-קפז
טז/טו משרת משה (נבר)
טז/טו נרות אהרן
טז/טו שמחתי באומרים לי עמ' רנא, רנג-רנד
טז/טז אבני נזר יו"ד סי' פז אות ה
טז/טז אנצי"ת ע' אסורים מצטרפים הע' 48
טז/טז בדבר מלך חי"א עמ' קעא
טז/טז ברור הלכה ע"ז סח ע"א ציון א
טז/טז דבר יהושע ח"ג יו"ד סי' יט
טז/טז דור דורים עמ' רז
טז/טז דעת כהן עמ' קלח
טז/טז דרך ישראל חולין סי' לא ס"ק ט
טז/טז חזו"א יו"ד סי' כט ס"ק ב
טז/טז חזו"א על הרמב"ם
טז/טז חי' בר נחמני דף ו ע"ב, טו ע"א-ע"ב וע"ד, יז ע"ב, לה ע"ב
טז/טז חי' ר' חיים הלוי דף נח
טז/טז חלת לחם (תשנח) עמ' קיד
טז/טז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רצא-רצב, שטז-שיט
טז/טז חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף רמט {לח"מ}
טז/טז ישועת משה עמ' קכב
טז/טז כל בו ח"ו עמ' לו
טז/טז כרוב ממשח
טז/טז מקראי קדש (תשנג) עמ' שצא
טז/טז נרות אהרן
טז/טז פרי החג דף מ ע"ד, מא ע"א {שאור}
טז/טז צמח צדק (חב"ד) - שו"ת או"ח סי' כז אות ה
טז/טז שו"ע הרב או"ח סי' תמה קו"א אות ו
טז/טז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' ק {לח"מ}
טז/טז שו"ת מהרלב"ח סי' פח
טז/טז שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קעב
טז/טז תשובה שלמה יו"ד סי' מה דף סח ע"ב
טז/יז אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 63 {צ"פ}
טז/יז בית אבא (גוטווירטה) דף כז ע"ד, כח ע"א
טז/יז הר המלך ח"ג עמ' עא
טז/יז חי' בר נחמני דף ח ע"ד
טז/יז חי' הגר"ח החדש עמ' לט {לח"מ}
טז/יז כל בו ח"ו עמ' לז
טז/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/יז משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קצב
טז/יז משנת יעקב כאן
טז/יז נטע הארץ הל' לז
טז/יז נרות אהרן
טז/יז צפנת פענח
טז/יז קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קיז
טז/יז שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים קכד
טז/יז שלום ירושלים עמ' קפו {לח"מ}
טז/יז שמחת מלך עמ' 18
טז/יח אפיקי מגינים קידושין סי' נה
טז/יח חזו"א יו"ד סי' כה ס"ק ד
טז/יח חי' בר נחמני דף ח ע"ד
טז/יח כל בו ח"ו עמ' טז
טז/יח לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ג אות ז-י
טז/יח לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות כ
טז/יח מעיני מים מקואות עמ' ח
טז/יח משנת יעקב
טז/יח נטע הארץ הל' לח
טז/יח צפנת פענח
טז/יט אמונת יהושע עמ' אלף תיח
טז/יט אנצי"ת ע' אסורים מבטלים הע' 19, ע' אסורים מצטרפים הע' 48
טז/יט באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' רצט
טז/יט גליוני הגר"ש עמ' עא {ראב"ד}
טז/יט חי' בר נחמני דף לה ע"א {ערלה את הערלה - לא תרומה את התרומה}
טז/יט חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' ש {ראב"ד}
טז/יט כל בו ח"ו עמ' לז
טז/יט מעיני מים מקואות עמ' מט, נא
טז/יט משנת יעקב
טז/יט נטע הארץ הל' לט
טז/יט פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' יז
טז/יט צמח ארז עמ' רלד
טז/יט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ל ע"ד
טז/יט קרית מלך
טז/יט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 120, 138
טז/כ אור יעקב נדרים עמ' קלב
טז/כ אמונת עתיך גל' 113 עמ' 140
טז/כ אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' כב ד"ה ובאמת {לח"מ}
טז/כ אמרי בינה (תשע) בשר בחלב סי' ט ד"ה ובאמת {חי' מחנ"א}
טז/כ ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כ
טז/כ אשר למלך
טז/כ באר אלחנן עמ' טו {חי' מחנ"א}
טז/כ באר ראי עמ' תעג
טז/כ ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' רא
טז/כ ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רד
טז/כ ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קז {הנאתו ניכרת}
טז/כ גבול יהודה (ציר') דף טז ע"ד
טז/כ גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קסח
טז/כ דרך המלך (רפפורט)
טז/כ הגהות חבר בן חיים
טז/כ המאור הגדול (יעבץ) עמ' קעו
טז/כ זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' לז
טז/כ זכרון שלמה (קליין) עמ' סג-סד, סז-סח {לח"מ}
טז/כ חזון יחזקאל ערלה פ"א ה"ז
טז/כ חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קמח
טז/כ חי' בר נחמני דף ס ע"א, סא ע"ג {בגד בטל באחד ומאתיים}
טז/כ חלקת מאיר
טז/כ חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' קג, יו"ד ח"ב עמ' רצו, שלג, שלו-שלז
טז/כ יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קנד
טז/כ יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף יד ע"ב {לח"מ}
טז/כ יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' לו {לח"מ}
טז/כ ירך אברהם ח"א דף לו ע"ד
טז/כ כרם ציון שביעית ח"א עמ' קסא ע"א
טז/כ לב מרפא דף צח ע"א
טז/כ מבי"ט (רובינ') דף עט ע"ד {לח"מ}
טז/כ מטה אהרן (הלוי) דף קא ע"א {לח"מ}
טז/כ מנוחת אשר ח"א דף מ ע"ג, מא ע"ד
טז/כ מנחת חינוך ח"ב עמ' רמז
טז/כ משאת מרדכי ב"ק עמ' שמה
טז/כ משנת יעקב
טז/כ נחלת ברוך דף ז ע"ב, טו ע"ב
טז/כ נטע הארץ הל' מ
טז/כ נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' כז, קעח
טז/כ ס' החיים (קלוגר) עמ' תשד, תשטז, תשכ {לח"מ}
טז/כ פי אריה דף טז ע"ג {מחנ"א}
טז/כ פרי האדמה ח"א
טז/כ פרי החג דף סד ע"ג, סה ע"ד {בגד שצבעו - לח"מ}
טז/כ פרשת הכסף דף עא ע"ג-ע"ד {לח"מ}
טז/כ קרבן פסח עמ' שסג {לח"מ}
טז/כ קרית מלך
טז/כ רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רנב {שריפת ערלה}
טז/כ שיח יצחק (גוטקינד, תרצב) דף מח ע"ב
טז/כ שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' מג
טז/כ שער המלך ח"ב עמ' קז {הגהמ"י}, רכ
טז/כ שער יהודה דף מו {לח"מ}
טז/כ שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 378
טז/כ תבואת ישראל ערלה עמ' רח
טז/כא אמרי בינה (תשע) בשר בחלב סי' ו ד"ה ועיין {חי' מחנ"א}
טז/כא ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כ
טז/כא בינת נבונים דף נ ע"ג, נג ע"א
טז/כא המאור הגדול (יעבץ) עמ' קעו
טז/כא הערות וחדושים (טויב) שבת סי' מ ס"ק ז
טז/כא זכרון שלמה (קליין) עמ' סח
טז/כא חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קנג
טז/כא חי' בר נחמני דף ל ע"ד {מי צבע בטל ברוב}, לג ע"א {ביטול סמנים}, נט ע"ג {סממנים בסממנים}
טז/כא כל בו ח"ו עמ' לז
טז/כא נטע הארץ הל' מא
טז/כא נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' כז, קעח
טז/כב אבני שהם (רובינשטיין) דף ד ע"ב {שבח עצים}
טז/כב אדמת קודש ח"א או"ח סי' יד (ד"ה וראיתי)
טז/כב אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' נח
טז/כב אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' תס
טז/כב אמונת עתיך גל' 113 עמ' 140
טז/כב אפיקי מגינים פסחים סי' כו
טז/כב אפיקי מגינים קידושין סי' ס
טז/כב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כ
טז/כב אשל חיים ח"ב עמ' רכג {כ"מ}
טז/כב אשר למלך
טז/כב באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קד
טז/כב בית אהרן וישראל גל' כז עמ' סז
טז/כב בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קצט
טז/כב בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רטו
טז/כב בית ישחק
טז/כב בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' יג
טז/כב ברור הלכה ע"ז מט ע"ב ציון א פסקה ב (הראשון)
טז/כב ברור הלכה פסחים כו ע"ב ציון ד, עה ע"א ציון ב
טז/כב ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' רא
טז/כב ברקאי ח"א עמ' 235 {פת שהסיקו בעצי ערלה}
טז/כב גבורת יהודה פסחים סי' כד ס"ק ב
טז/כב דברות משה פסחים עמ' קסא
טז/כב דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' יט ד"ה הא {כס"מ}
טז/כב דברי חן דף מא ע"ב
טז/כב דברי יששכר דף סא ע"ב וע"ד
טז/כב דור דורים עמ' תמה
טז/כב דליית הכרם עמ' תתתטו {כ"מ} [דבין - צ"ל דכיון]
טז/כב הגהות חבר בן חיים
טז/כב המאור הגדול (יעבץ) עמ' קעו
טז/כב המנהיג עמ' תלט
טז/כב זית רענן ח"א עמ' רעא-רעב, רעה {כ"מ}
טז/כב זכרון יהודה (לאש) דף מז ע"א {כ"מ}
טז/כב זכרון שלמה (קליין) עמ' ס
טז/כב חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קנד
טז/כב חי' הריצ"ד
טז/כב חי' כתב סופר שבת עמ' כג
טז/כב חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' פ
טז/כב חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' פו-פז
טז/כב חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' קיא
טז/כב חסדי דוד ח"א עמ' תצח
טז/כב חק נתן דף רכה ע"א
טז/כב חקל יצחק עה"ת עמ' תכט
טז/כב חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' צז {כ"מ}, קג-קה {הגהמ"י}, קטו {הגהמ"י}, יו"ד ח"ב עמ' שלג-שלד, שלט, תצח-תצט, תקב-תקג, תקה {כולם - כ"מ}
טז/כב חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קס, קסב {הגהמ"י}, יו"ד ח"א דף רכד ע"ד, רנד, רצח, שא ע"ד, שב ע"ד
טז/כב יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף ג ע"ב
טז/כב יד פשוטה מדע עמ' תשד
טז/כב ידיו של משה
טז/כב יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' כה, לז
טז/כב כל בו ח"ו עמ' לז
טז/כב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רמג
טז/כב כרם יהושע (ולרשטיין) דף כח ע"ג, כט ע"א {באבוקה כנגדו}
טז/כב ליבא בעי דף פז-פח
טז/כב מאורי אש השלם עמ' לא {כ"מ}
טז/כב מאמר המלך
טז/כב מועדים וזמנים ח"ג סי' רו
טז/כב מחנה חיים ח"א סי' פב דף קלג ע"ב
טז/כב מטה אהרן פסחים עמ' לו {כ"מ}
טז/כב מנוחת אשר ח"א דף לט ע"ג, מ ע"ב-ע"ג, מא ע"ד
טז/כב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקיד, תקמ
טז/כב מנחת שלמה (לוין) עמ' מה
טז/כב מעיני המים
טז/כב מקראי קדש (תשנג) עמ' רטו
טז/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/כב משאת מרדכי ב"ק עמ' שמה
טז/כב משנה שכיר יו"ד עמ' תיז-תיח
טז/כב משנת יעקב
טז/כב משרת משה (נבר)
טז/כב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קנז-קנח
טז/כב נחלת ברוך דף כה ע"ג, כו ע"ג
טז/כב נטע הארץ הל' מב
טז/כב נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' כז, קעח
טז/כב ס' החיים (קלוגר) עמ' תשה
טז/כב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כ
טז/כב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' נט, ס {כ"מ}, סא-סב, סו, עא
טז/כב פרי החג דף סז ע"ד {כ"מ - אם גורם האיסור קדם}, סו ע"ב {רמ"ך}, סו ע"ד {כ"מ - אבוקה כנגדו}, סז ע"ב וע"ד {כ"מ}
טז/כב פרי העץ דף קז ע"א
טז/כב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רח ע"ד
טז/כב קרית מלך
טז/כב שארית נתן בנימין עמ' נו {ערלה וכלאי הכרם שהוסקו בלי אבוקה כנגדו}
טז/כב שיח ערב פסחים עמ' קלג, קלה, קמב
טז/כב שירת הלויים פסחים סי' נה אות ב {כ"מ}
טז/כב שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' י
טז/כב שער יהודה
טז/כב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 333, 378
טז/כב תאמי צביה (קליינברג) דף ד ע"א
טז/כב תורת ההגיון בהלכה עמ' 31, 36
טז/כב תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קסד, קעה {כ"מ}
טז/כג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כ
טז/כג אשר למלך
טז/כג ברור הלכה פסחים כז ע"א ציון ב
טז/כג ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רד
טז/כג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' צד
טז/כג בתי כנסיות דף מב ע"ב
טז/כג גינת ראובן תרומות עמ' רח {זוז"ג}
טז/כג דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' יט ד"ה אולם {כס"מ}
טז/כג חי' הריצ"ד לעיל הל' כב
טז/כג חי' כתב סופר שבת עמ' כג
טז/כג יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' לח
טז/כג כל בו ח"ו עמ' לז
טז/כג ליבא בעי דף צב
טז/כג מחנה יוסף פסחים עמ' נח
טז/כג מטה אהרן פסחים עמ' לח
טז/כג משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קפו-קפז
טז/כג נחלת ברוך דף כו ע"א
טז/כג נטע הארץ הל' מג
טז/כג פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' סב {לשון בישול}
טז/כג פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' קנט
טז/כג שיח ערב פסחים עמ' קלג, קמב
טז/כג שירת הלויים פסחים סי' נא אות י
טז/כג שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' צז אות ד
טז/כד אהל משה (וינברג) דף ח ע"ב-ע"ד, יא ע"א-ע"ג {לוחשות מותרים}
טז/כד אמרי בינה (אש) דף טו ע"ג {כ"מ} וע"ד {גחלים לוחשות}
טז/כד אמרי בינה (רוזנפלד) סי' ז
טז/כד אפר קדשים עמ' קיב
טז/כד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כ
טז/כד אשר למלך
טז/כד באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תפו
טז/כד באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קה, קח
טז/כד בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קצט
טז/כד בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' ריז, ריט
טז/כד בית ישחק
טז/כד בכורי אברהם דף לד ע"א {גחלים של נותר}
טז/כד בן ידיד
טז/כד ברור הלכה פסחים כז ע"א ציון ב, ד
טז/כד ברקאי ח"א עמ' 232 {הלך איסורן}
טז/כד גבול יהודה (ציר') דף טז ע"ד, יז ע"א
טז/כד גבורת יהודה פסחים סי' כה ס"ק ו
טז/כד דברי יששכר דף סא ע"ב
טז/כד דור דורים עמ' תמו
טז/כד הגהות חבר בן חיים
טז/כד המאור הגדול (יעבץ) עמ' קעז
טז/כד זכרון יהודה (לאש) דף מז ע"ב, מט ע"ג
טז/כד זכרון שלמה (קליין) עמ' נה, סב-סג, סז
טז/כד חי' בר נחמני דף לב ע"ג {כלשהוא}
טז/כד חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רעג, רעח
טז/כד חי' הריצ"ד לעיל הל' כב
טז/כד חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' עג, עז, פב
טז/כד חי' ר"י מנרבונה עמ' צה
טז/כד חלק יעקב (קנטור) דרוש ב
טז/כד חק נתן דף רכה ע"א
טז/כד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רצב, תפג, תפו, תקה-תקו, תקיב-תקיג, תקכב-תקכד, תקכז
טז/כד חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א סי' רט ודף שא ע"ד, שד ע"ג, שז ע"ד
טז/כד יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף יד ע"ב
טז/כד יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' כ, לח
טז/כד כל בו ח"ו עמ' לז
טז/כד כרם יהושע (ולרשטיין) דף כט ע"ג {זוז"ג - מותר רק אם שני הגורמים באו בבת אחת} וע"ד {גחלים לוחשות}
טז/כד לב שלם [מגן שאול סי' מח דף סד ע"ד, הלכה למשה (אמריליו) הל' נז"מ דף צה ע"ב]
טז/כד לבב דוד
טז/כד ליבא בעי דף פז-פח, צא-צב
טז/כד מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קעד
טז/כד מועדים וזמנים ח"ג סי' קצב, רו
טז/כד מותיב ומפרק עמ' נב-נג
טז/כד מזכרת עמ' 367 {חילוק בין קדירה לתנור}
טז/כד מטה אהרן פסחים עמ' לח
טז/כד מלחמת יהושע סי' כג
טז/כד מלחמת יהושע עמ' עח {כ"מ}
טז/כד מנוחת אשר ח"א דף מא ע"ד, מב ע"א
טז/כד מנחת אשר פסחים עמ' עא
טז/כד מנחת חינוך ח"ב עמ' צו
טז/כד מעיני המים
טז/כד מקראי קדש (תשנג) עמ' פא, רמא
טז/כד מראה אש ח"א עמ' לז-לח
טז/כד מראה הגדול ח"ב דף נח ע"ד
טז/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/כד משכן בצלאל ח"א סי' מה
טז/כד משנת יעקב
טז/כד משרת משה (נבר)
טז/כד נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' לא
טז/כד נחלת ברוך דף כז ע"ג, כח ע"א
טז/כד נחמד למראה ח"ב דף ד ע"א וע"ד {לח"מ}
טז/כד נטע הארץ הל' מד
טז/כד נרות אהרן
טז/כד ס' החיים (קלוגר) עמ' תשו, תשיז, תשכב
טז/כד סתרי ומגיני (תשכג) עמ' נ
טז/כד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' יט
טז/כד פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' סב-סג
טז/כד פרי החג דף סה ע"א-ע"ב {אם גורם האיסור קדם}, סו ע"א {כ"מ}
טז/כד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רט ע"א
טז/כד קהל יהודה - חי' השו"ע דף פ ע"א {כ"מ}
טז/כד קרבן אליצור דף עט ע"ד
טז/כד שארית כלב עמ' כב
טז/כד שארית נתן בנימין עמ' נו {אפילו גחלים לוחשות מותר}
טז/כד שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קב אות ה {כ"מ}
טז/כד שו"ע הרב או"ח סי' תמה קו"א אות ו
טז/כד שיח ערב פסחים עמ' קלג, קמב
טז/כד שמחת הלוי דף כב ע"ד
טז/כד שנות חיים (קלוגר) עמ' רצג, תכה {כ"מ}
טז/כד שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שפח
טז/כד שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' קפח
טז/כד שער המלך
טז/כד שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קכה ע"ג
טז/כד תורת ההגיון בהלכה עמ' 39 {כ"מ}
טז/כד תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' לב
טז/כד תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קסד, קעה {כ"מ}
טז/כה אור יקרות
טז/כה אמונת עתיך גל' 113 עמ' 39, 41, 42
טז/כה אמר יוסף (אלקלעי)
טז/כה אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' טז ד"ה ובאיסורי
טז/כה אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 123 {ראב"ד}, 124
טז/כה ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כ
טז/כה בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' ד
טז/כה בני דוד
טז/כה ברור הלכה גיטין נד ע"ב ציון ב
טז/כה ברכת אברהם (קליין) ח"ב עמ' טו {כר' יוסי}
טז/כה גדולי ציון (תשנב) עמ' קלז
טז/כה גינת ראובן תרומות עמ' תשא
טז/כה גליון מהרי"ל ערלה פ"א מ"ו
טז/כה דרך המלך (חוידינסקי) סי' טז
טז/כה המאיר לארץ [מאיר נתיבים ח"א סי' כ] {כ"מ}
טז/כה זהב התרומה תרומות עמ' ר
טז/כה זכרון אהרן סי' נ, עמ' קב
טז/כה חזו"א על הרמב"ם
טז/כה חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קכו
טז/כה חזקה רבה יו"ד הלכה קנד עמ' 214
טז/כה חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קנא
טז/כה חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רמ-רמא
טז/כה חיים ומלך
טז/כה חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' רנא-רנב, רנד-רנה, תקא, תקד-תקו
טז/כה חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף עו ע"ג, קנ ע"ג
טז/כה טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' רצא
טז/כה יד ישראל ח"א
טז/כה יצחק ירנן
טז/כה ישועת משה עמ' עג
טז/כה כהונת רפאל עמ' כז-כט
טז/כה כל בו ח"ו עמ' לח
טז/כה כרם חמד (פריידש)
טז/כה לבב דוד
טז/כה מאורות חיים תרומות עמ' קיד-קיז
טז/כה מנחת אפרים סי' א אות ו
טז/כה מעיני המים
טז/כה מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' יב {נתבטל במחובר}
טז/כה מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/כה נועם ח"ו עמ' קכט
טז/כה נטע הארץ הל' לו
טז/כה פאת השדה יו"ד סי' לט
טז/כה פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף לד ע"ג
טז/כה צמח ארז עמ' קנו {אף מתכוון ללקוט}
טז/כה קרבן אשר עמ' רעט
טז/כה שלום ירושלים עמ' קפג
טז/כה שער המלך ח"א עמ' רטז {כ"מ}
טז/כה שערי עזרא (בצרי) עמ' קלט
טז/כה שערים בקבוע עמ' לג
טז/כה תבואת יוסף עמ' קלב
טז/כה תחומין ח"ו עמ' 414
טז/כו אמונת יהושע עמ' אלף שסא-שסב
טז/כו אמונת עתיך גל' 113 עמ' 14
טז/כו אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' טז ד"ה ובאמת, בב"ח סי' ה ד"ה והנה בהא
טז/כו אנצי"ת ע' דבר המעמיד הע' 3, 47, 49, 50
טז/כו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כ
טז/כו גינת ראובן תרומות עמ' תשמא
טז/כו הר המלך ח"ג עמ' עא, ח"ח עמ' סז
טז/כו חי' בר נחמני דף טו ע"א
טז/כו חי' חתם סופר
טז/כו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' שיב-שיג
טז/כו ימות המשיח בהלכה עמ' שג {דבר המעמיד}
טז/כו כל בו ח"ו עמ' לח
טז/כו כנה"ג [תוי"ט פאה פ"א מ"ז]
טז/כו לחם אבירים
טז/כו מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' רצא, רצג, תיב, תיג, תטז
טז/כו מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' רפז
טז/כו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קעט
טז/כו מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"ג אות ב
טז/כו משכן בצלאל ח"א סי' מג
טז/כו משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' עח
טז/כו משנת יעקב
טז/כו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' לב
טז/כו נחמד למראה ח"ב דף ד ע"ד {לח"מ}
טז/כו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סא
טז/כו קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' נג
טז/כו שביעי קדש עמ' פ
טז/כו שדה שמואל (שביעית) עמ' סח
טז/כו שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 215-216
טז/כו שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' מה
טז/כו תבואת יוסף עמ' שלו
טז/כז אגרות הגרי"ד עמ' קמז
טז/כז אמונת יהושע עמ' שצז, אלף תנ
טז/כז אמת ליעקב מועד עמ' ע {משקין יקברו כי א"א לשרוף}
טז/כז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כב עמ' 297
טז/כז בינת נבונים דף לז ע"ג-ע"ד, לח ע"ג
טז/כז בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קצט
טז/כז התורה והמדינה חי"א עמ' קפא
טז/כז כל בו ח"ו עמ' לח
טז/כז מנחת כהן (יוסף חיים) דף לד ע"ב
טז/כז משנה הלכות ח"ח סי' רכט
טז/כז משנת יעקב
טז/כז משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רכד
טז/כז משנת יעקב זרעים ח"א עמ' טו
טז/כז נטע הארץ הל' מה
טז/כז נתן פריו סוכה עמ' רעה
טז/כז פרחי כהונה (הכהן) יו"ד דף סא ע"א
טז/כז קול מבשר ח"א עמ' קעה
טז/כח אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' נט אות ג
טז/כח אבני נזר חו"מ סי' צט
טז/כח אבני ציון ח"ג עמ' שט
טז/כח אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' תנו
טז/כח אורח משפט עמ' צז ע"ב
טז/כח אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תסט-תע {הגהמ"י אות ט}
טז/כח אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' ה ד"ה ועוד יש, ד"ה אך למ"ש {לח"מ}, סוגיות סי' ז [א-ב] ד"ה ולענ"ד
טז/כח אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 115, 116, 118, 138, 139, 141
טז/כח ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לג
טז/כח באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' רפט
טז/כח באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' רכב
טז/כח ברור הלכה ע"ז עג ע"א ציון א, ג
טז/כח ברור הלכה ע"ז עד ע"א ציון ח
טז/כח ברור הלכה שבת סה ע"ב ציון א פסקה ד {רמ"ך}
טז/כח ברכת אברהם (תשנד) עמ' יח
טז/כח גבול יהודה (ציר') דף סח ע"א {הגהמ"י אות י}
טז/כח דברות משה ב"ק ח"ב סי' עא ענף ב, ה, ט
טז/כח הגהות חבר בן חיים
טז/כח הר המור
טז/כח ויקח אברהם [צפיחית בדבש דף מ ע"א]
טז/כח חזו"א יו"ד סי' מז ס"ק ב, ד
טז/כח חי' בר נחמני דף מג ע"ב
טז/כח חי' הריצ"ד
טז/כח חי' חתם סופר
טז/כח חמודי צבי מועדים עמ' נג, עב, עו, קפד
טז/כח יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' עג
טז/כח יד פשוטה אהבה עמ' תתשל
טז/כח יין המשמח סי' קלד ס"ק ב {ראשון ראשון בטל}
טז/כח ישועות יעקב נזיקין עמ' תקו
טז/כח כוכבי בוקר עמ' תקפב
טז/כח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצה
טז/כח כרתי ופלתי סי' צט אות יב
טז/כח לב שלם [פרי תואר סי' קג ס"ק ה דף ריא ע"ג]
טז/כח לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות יט
טז/כח לחם אבירים
טז/כח לחם בכורים עמ' כח
טז/כח לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ו ע"ג
טז/כח מזבח חדש דף י ע"א
טז/כח מנחה חדשה (חן טוב) דף כג ע"א
טז/כח מעיני מים מקואות עמ' ג, לו, מג, מה, מח, נו
טז/כח מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/כח משנה הלכות ח"ג סי' קג
טז/כח משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קפו-קפז
טז/כח נתיבות מאיר יו"ד סי' נג ס"ק א
טז/כח עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רסז
טז/כח עמק שאלה (טברסקי) עמ' תשסה
טז/כח פרי העץ דף קכו ע"ג
טז/כח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כט ע"ב
טז/כח קהל יהודה - חי' השו"ע דף סו ע"ג, סח ע"ב
טז/כח ר"י ששפורטש עמ' 62
טז/כח ראשית בכורים דף מח
טז/כח שו"ת הרשב"א ח"א סי' תשל, המיוחסות סי' קפב
טז/כח שו"ת מהרי"ק עמ' תלה
טז/כח שו"ת מהרלב"ח סי' פח
טז/כח שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' לז
טז/כח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקלד
טז/כח שערי היכל זבחים עמ' תרנו הערה 18 {עירה מן החבית - הרא"ש חולק}, עמ' תרנז הערה 19 {מפני שהעמוד היורד מפי החבית גדול - כדעת התוספות}
טז/כח תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 53
טז/כח תשובות הראב"ד סי' קמב
טז/כט אגרות משה יו"ד ח"א סי' סג {הגהמ"י}
טז/כט אור שמח
טז/כט אמרי בינה (תשע) בשר בחלב סי' יט ד"ה וראיתי, סי' כב ד"ה וראיתי {חי' מחנ"א}
טז/כט אמרי יושר בכורות דף נג ע"א
טז/כט אמרי יושר פסחים סי' ו ס"ק ד
טז/כט ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לג-לד
טז/כט בארות יצחק (הכהן) עמ' שב-שד
טז/כט בד קודש (דאנון)
טז/כט ברור הלכה ע"ז מט ע"ב ציון א פסקה ה
טז/כט ברור הלכה ע"ז נח ע"א ציון ב פסקה ג
טז/כט ברור הלכה ע"ז עג ע"א ציון א
טז/כט ברור הלכה ע"ז עד ע"א ציון א, ח
טז/כט גבורת יהודה פסחים סי' כז ס"ק ג
טז/כט הר המלך ח"ח עמ' סז
טז/כט זכרון יהודה (לאש) דף עז ע"ג
טז/כט חוף ימים ח"א סי' יז אות א
טז/כט חזו"א יו"ד סי' נט ס"ק טז
טז/כט חזו"א על הרמב"ם
טז/כט חי' בר נחמני דף מג ע"ב
טז/כט חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קמג
טז/כט חי' מחנה אפרים (נדפס בס' מחנ"א)
טז/כט חסד לאברהם (אלקלעי) ח"א דף קלד ע"ד {הגהמ"י}
טז/כט חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' צד, ק-קב, קיג, שלד, שמא
טז/כט חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קנט ע"ב, קסא, רכז ע"ג, רכט
טז/כט יביע אומר (גרוברט) עמ' 157 {לים המלח}
טז/כט יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' פ
טז/כט יין המשמח סי' קלד ס"ק ח {ימכר כולו}
טז/כט ישועות יעקב נזיקין עמ' תלח, תמ, תצט, תקב {הגהמ"י}
טז/כט כרוב ממשח
טז/כט לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות יט
טז/כט לחם אבירים דף סב ע"ד
טז/כט מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רנא ע"ב
טז/כט מנחת חינוך ח"א עמ' שצז
טז/כט מקראי קדש (תשנג) עמ' רמא, רצב
טז/כט מרגליות הים סנהדרין קו ע"א אות ט
טז/כט מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' ע"ז פ"ז ה"ט]
טז/כט משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קפו-קפז
טז/כט משפטי דרבנן עמ' נא
טז/כט משרת משה (נבר)
טז/כט ס' המקח עמ' קמא, רח
טז/כט סדר יעקב ח"ב לדף עג ע"א (ד"ה יין), עג ע"ב (ד"ה כל)
טז/כט פרי העץ דף פג ע"ג
טז/כט פרשת הכסף דף מב ע"ב וע"ד, מג ע"א
טז/כט קהלות יעקב ע"ז סי' כז
טז/כט קונטרסי שעורים ב"ק שעור ו אות יב
טז/כט ראשית בכורים דף מט ע"א
טז/כט שו"ע הרב או"ח סי' תמז קו"א אות ב
טז/כט שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' קג
טז/כט שו"ת הריטב"א סי' קכט
טז/כט שו"ת מהרי"ל עמ' שג
טז/כט שו"ת מהרלב"ח סי' פח
טז/כט שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' צב {סתם יינם}
טז/כט שמחתי באומרים לי עמ' רד, רלז
טז/כט שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קצ
טז/כט שער המלך ח"א עמ' כב-כג, שס
טז/כט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 378
טז/כט תשובות הראב"ד סי' קמב
טז/ל אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רכט
טז/ל אור הישר [כנסת יחזקאל סי' לא, אוטר גדול סי' ס]
טז/ל אמרי איש עמ' קב
טז/ל ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לה
טז/ל באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' רצ
טז/ל באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' רכג
טז/ל ברור הלכה ע"ז עג ע"א ציון ב, ג
טז/ל דברות משה ב"ק ח"ב סי' עא ענף ב, ה, ט, חולין עמ' נו
טז/ל חזו"א יו"ד סי' כח ס"ק יא
טז/ל יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' עג
טז/ל כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תריד
טז/ל לחם אבירים
טז/ל מעיני מים מקואות עמ' מה-מו
טז/ל משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קפו-קפז
טז/ל צפיחית בדבש דף מ ע"א
טז/ל קרבן אשה
טז/ל שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קפט
טז/ל תשובות הראב"ד סי' קמב
טז/לא אור גדול דף קמח ע"ד, קמט ע"א
טז/לא ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לה
טז/לא בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תק
טז/לא ברור הלכה ע"ז עג ע"א ציון ז
טז/לא גינת ראובן תרומות עמ' תשסד
טז/לא דברי שמואל (ראטה) עמ' רמג
טז/לא דעת סופר יו"ד סי' נ
טז/לא חי' הריצ"ד
טז/לא חי' ר"י מנרבונה עמ' פה
טז/לא ישועות יעקב נזיקין עמ' תקט
טז/לא כרוב ממשח
טז/לא לחם אבירים
טז/לא מנחה חדשה (חן טוב) דף כג ע"א
טז/לא מתת מלך
טז/לא נתיב מאיר הל' נערה פ"ג ה"ט
טז/לא שערי זבולון או"ח ח"ג סי' לט ס"ק ד
טז/לא תשובות הראב"ד סי' קמב
טז/לב אור שמח
טז/לב אמונת יהושע עמ' תשלה
טז/לב ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לו
טז/לב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טז/לב בית אהרן וישראל גל' סא עמ' ו
טז/לב ברור הלכה ע"ז סה ע"ב ציון א
טז/לב ברור הלכה ע"ז סו ע"א ציון ב
טז/לב גבורת יצחק תרומות עמ' סו
טז/לב דליית הכרם עמ' תתתטו {כ"מ}
טז/לב זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שנו {מבוקעות}, ת
טז/לב חי' בר נחמני דף יג ע"ד, כה ע"ב {יין ישן}
טז/לב חי' הגר"מ הלוי
טז/לב חי' כתב סופר נזיקין עמ' קנט
טז/לב לב שלם [בית דוד (פילוסוף) או"ח דף מא ע"א-ע"ג]
טז/לב קהל יהודה - חי' השו"ע דף סח ע"ג
טז/לב קרבן אליצור דף קסא ע"א
טז/לב שמחתי באומרים לי עמ' רנד, רסא
טז/לב שפתי רננות (מיכלדורף) דף כא ע"א-ע"ב {יין שנפל על ענבים}
טז/לב תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 122
טז/לג אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' תכג
טז/לג ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לו
טז/לג ברור הלכה ע"ז סה ע"ב ציון ב
טז/לג הר המלך ח"ד עמ' לח
טז/לד אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' תכד
טז/לד אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק מג
טז/לד ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לו
טז/לד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טז/לד בית אהרן וישראל גל' סא עמ' ה-ו {יי"נ שנפל על חטים}
טז/לד בית אפרים או"ח (תרמד) דף סח ע"ד
טז/לד בית דוד (פילוסוף) או"ח דף מא ע"א-ע"ג
טז/לד ברור הלכה ע"ז סה ע"ב ציון א {מרכה"מ}, ציון ז
טז/לד ברכת אברהם (תשנד) עמ' קמ
טז/לד דברי יואל - שו"ת עמ' קעח
טז/לד דינא דחיי ח"א דף קנא ע"ג
טז/לד הגהות חבר בן חיים
טז/לד חי' בר נחמני דף יג ע"ד, יז ע"א
טז/לד חי' הגר"מ הלוי
טז/לד ישועות יעקב נזיקין עמ' תסה
טז/לד לחם אבירים
טז/לד מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/לד פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף ט ע"ב {ראב"ד}
טז/לד קהל יהודה - חי' השו"ע דף סח ע"ג
טז/לד שארית נתן בנימין עמ' סח
טז/לד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קפט
טז/לד שפתי רננות (מיכלדורף) דף כא ע"ב, כב ע"א {נפל על חטים}
טז/לד תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 122
טז/לה אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' ה ד"ה אך למ"ש
טז/לה ברור הלכה ע"ז סו ע"א ציון ב
טז/לה גינת ראובן תרומות עמ' תת
טז/לה חי' בר נחמני דף כה ע"ב {משערין}
טז/לה צפיחית בדבש דף מ ע"א
טז/לה שם טוב - השלמה
טז/לה שמחתי באומרים לי עמ' רנד, רסא


יז/281 הלכות מאכלות אסורות פרק יז *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


יז/רה"פ אורה ושמחה
יז/רה"פ מנוחת אליהו ח"ג
יז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יז/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רלא-רלה
יז/רה"פ פי' ר"י קאפח
יז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יז/רה"פ רמב"ם הערוך
יז/רה"פ רמב"ם לעם
יז/א אור שמח
יז/א אמת ליעקב נשים עמ' שט-שי {של חרס}
יז/א אנצי"ת ע' געולי גוים הע' 15
יז/א ארחות חיים ח"ב סי' כה אות נא
יז/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יז/א גינת ורדים (תאומים) עמ' רלג
יז/א השיב משה (תשעה) סי' לח [א] אות י עמ' קכג
יז/א חי' בר נחמני דף כ ע"ג, כא ע"ג-ע"ד, כב ע"ג, כו ע"ד
יז/א חי' כתב סופר
יז/א חלקת מאיר
יז/א טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' צח, קלד, קנ-קנא
יז/א ימי שלמה
יז/א כל בו ח"ו עמ' לח
יז/א כרוב ממשח
יז/א כתב סופר יו"ד דף מח ע"ד
יז/א לחם יהודה
יז/א מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף סו ע"ג {מרכה"מ}
יז/א מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תד
יז/א מתת מלך
יז/א פרשת נזיר עמ' רלב
יז/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קלד ע"א
יז/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קמה {קניית כלי חרס מגוי}
יז/א שם טוב
יז/א שערי שמחה (רפיש) דף טז ע"א
יז/א תבואות שמש דף ד ע"ג
יז/א תשובות הגאונים החדשות עמ' 239
יז/ב אבני זכרון (פפר) ח"א דף נח ע"א, ע"ג
יז/ב אגרות משה יו"ד ח"א סי' מג ענף א-ב, ח"ב סי' מא
יז/ב אור הישר [מ"מ לעיל פ"ט הי"א]
יז/ב אור פני יהושע עמ' צב
יז/ב אושר ירוחם עמ' כג
יז/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שי
יז/ב אמרי מנחם עמ' קלה
יז/ב אנצי"ת ע' געולי גוים הע' 15, 23, 24, 27, 99
יז/ב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות נב
יז/ב באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' קיט
יז/ב באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' תו
יז/ב בית ארזים - ס' הגליונות
יז/ב בית הלוי ח"ג סי' כח עמ' קז
יז/ב בר ריב"א עמ' קפז
יז/ב ברור הלכה ע"ז עה ע"ב ציון ע
יז/ב בשבילי השחיטה סי' ב ס"ק כז {מביא קדושה}
יז/ב גדולי ציון (תשנב) עמ' קפח {סתם כלי גוים בני יומם}
יז/ב גור אריה ויקרא פ' ו הע' 223
יז/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' רלג
יז/ב דבר שמואל (אבוהב) סי' רנח
יז/ב דברי יציב יו"ד עמ' תעד {מד"ס}
יז/ב דברי מרדכי (קרישפין) דף ח ע"א
יז/ב הגהות חבר בן חיים
יז/ב הגהות מוהר"י קרט עמ' רמו {סתם כלים בני יומן}
יז/ב הגהות רימ"א {הגהמ"י}
יז/ב הדר איתמר עמ' קפג
יז/ב השיב משה (תשעה) סי' לח [א] אות י עמ' קכג
יז/ב חזון יהושע עמ' קנח {קדירה שאינה בת יומא אסורה מדרבנן}
יז/ב חי' הריצ"ד
יז/ב חי' כתב סופר נזיקין עמ' קסז
יז/ב חי' כתב סופר שבת עמ' קב
יז/ב חלקת מאיר
יז/ב טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' צח, קלד, קנ-קנא
יז/ב יד המלך (פלומבו)
יז/ב ידיו של משה
יז/ב יערות דבש ח"ב עמ' רצב
יז/ב יערי עם דבשי ח"ד מדור ב אות פג {לח"מ}
יז/ב כל בו ח"ו עמ' לח
יז/ב כרם יהושע (ולרשטיין) דף יט ע"ד {לח"מ}
יז/ב כרתי ופלתי סי' קג אות ו
יז/ב כתב סופר יו"ד סי' סא ד"ה אלא דקשיא {מפני שהוא בריה בפני עצמו הרי}
יז/ב לבושי מרדכי יו"ד עמ' סב
יז/ב לחם יהודה
יז/ב לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ט אות א-ב
יז/ב מזכרת עמ' 298, 299
יז/ב מעשי למלך ח"ב דף קנד ע"ד
יז/ב מרחשת ח"א סי' ו אות ב
יז/ב ס' החיים (קלוגר) עמ' תרלד, תרס
יז/ב סדר יעקב ח"ב לדף עו ע"א אות ז
יז/ב עונג שבת סי' יז {לח"מ}
יז/ב פרי האדמה ח"א וח"ג
יז/ב שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קלד ע"א
יז/ב שבט סופר (תשמו) עמ' רלב {לח"מ}
יז/ב שו"ת מהרלב"ח סי' לא, קכח, קלח (ב)
יז/ב שם טוב
יז/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רח {לח"מ}
יז/ב תבואות שמש דף ד ע"ג
יז/ב תשובות הגאונים החדשות עמ' 239
יז/ג אמונת עתיך גל' 104 עמ' 112-113 {איסור כלי לא טבול}
יז/ג אמרי מנחם עמ' מג, מט, נח
יז/ג אמת ליעקב נשים עמ' שט {דוקא קונה חייב להטביל}
יז/ג אנצי"ת ע' געולי גוים הע' 85, 91
יז/ג ארחות חיים ח"ב סי' י אות יב עמ' 150
יז/ג אשר למלך
יז/ג בית אהרן וישראל גל' ח עמ' נה
יז/ג בית אהרן וישראל גל' צד עמ' קיד-קטו {איסור שימוש בלי טבילה}
יז/ג בני בנים ח"א עמ' פג {הגהמ"י}
יז/ג ברור הלכה ע"ז עה ע"ב ציון ו, ח, י, נ, ואחרי ציון נ
יז/ג ברור הלכה ע"ז עו ע"א ציון ג
יז/ג ברור הלכה פסחים ל ע"ב ציון ב
יז/ג ברור הלכה שבת טו ע"ב ציון ד פסקה ב
יז/ג דברי אור ח"ד עמ' רמז
יז/ג דינא דחיי ח"א דף קנז ע"ד
יז/ג הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יז ס"ק א
יז/ג ודברת בם עמ' שכז-שכט {הגהמ"י אות ה}
יז/ג חדושים ובאורים (שני') ח"א עמ' רנט
יז/ג חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' שז
יז/ג חסד לאברהם (אלקלעי) ח"א דף כט ע"ג {הגהמ"י}
יז/ג טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קנ-קנא
יז/ג יחוה דעת ח"ד עמ' רלב
יז/ג ימי שלמה
יז/ג כל בו ח"ה עמ' תקלה, תקלח
יז/ג לב מבין
יז/ג לב שמח דף א ע"ד {הגהמ"י}
יז/ג לבושי מרדכי ח"ד עמ' ח
יז/ג להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' סט ע"ב
יז/ג מחשבת חיים או"ח עמ' רעד
יז/ג מסורה חי"ג עמ' לה
יז/ג מעיני מים מקואות עמ' סו, רנו
יז/ג מענה אליהו עמ' יג
יז/ג נועם ח"כ עמ' קסה
יז/ג עיני דוד
יז/ג ציץ אליעזר ח"ח סי' כו אות א
יז/ג קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות א עמ' 290
יז/ג ראבי"ה - תשובות עמ' קנא {הגהמ"י אות ג}
יז/ג רסיסי טל (עמיטל) עמ' רנז, רנט {הגה"י}
יז/ג שירת דוד כתובות עמ' רטו
יז/ג שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רכו-רכז
יז/ג שם טוב
יז/ג שערי זבולון יו"ד סי' יג ס"ק ו
יז/ג תבואות שמש דף לא ע"ב
יז/ג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רעג
יז/ד אבן האזל קדשים ח"ב דף טו ע"ב
יז/ד ברור הלכה ע"ז עה ע"ב ציון ס, ציון ע פסקה ד
יז/ד ברור הלכה ע"ז עו ע"א ציון ד, ה
יז/ד גן שושנים ח"א עמ' לב
יז/ד הגהות רימ"א
יז/ד השבת לקדשו דף צו ע"ד {או"ש}
יז/ד חדושים ובאורים (גרי') ע"ז סי' ד ס"ק ג
יז/ד חי' הריצ"ד
יז/ד חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' שה, שז
יז/ד חסדי דוד ח"ה עמ' תתצג
יז/ד טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קנ-קנא
יז/ד לחם אבירים
יז/ד מחשבת חיים או"ח עמ' רעד
יז/ד משאת המלך (אדרי)
יז/ד ס' השלחן עמ' שעב
יז/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קעח ע"א, קפג ע"א
יז/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 355, 365
יז/ד שדה יצחק עמ' עו {איסור בעין ששהה - נטל"פ}
יז/ד שו"ת מהרלב"ח סי' קלח (ב)
יז/ד שם טוב
יז/ד שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רכו
יז/ה אור שרגא עמ' שנב
יז/ה אמונת עתיך גל' 104 עמ' 110 {מדרבנן}
יז/ה אנצי"ת ע' געולי גוים הע' 6
יז/ה ארחות חיים ח"ב סי' י אות יג
יז/ה ארץ בנימין עמ' קכו {כ"מ}
יז/ה אשר למלך
יז/ה בית אהרן וישראל גל' מח עמ' ח {אם לא הטביל כלים שקנה מגוי, לא נאסר מה שבישל בתוכו}
יז/ה ברור הלכה ביצה יז ע"ב ציון ז
יז/ה ברור הלכה ע"ז עה ע"ב ציון ו, ציון ס פסקה א
יז/ה דברות אליהו ח"ו עמ' נג {טבילת כלים דאורייתא}, קו {מדברי סופרים}
יז/ה דברי אמת דף קח ע"א
יז/ה דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קג
יז/ה דינא דחיי ח"א דף קנח ע"ג
יז/ה הגיור עמ' 48, 49
יז/ה הרמב"ם והלכותיו
יז/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שעז
יז/ה זכר יצחק (תשן) עמ' י
יז/ה חדושים ובאורים (שני') ח"א עמ' רנט
יז/ה חי' הריצ"ד
יז/ה חי' כתב סופר שבת עמ' נז
יז/ה חידושין על התורה לרבנו תם עמ' קצט
יז/ה חינוך הבנים למצוות עמ' רפא
יז/ה חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מא עמ' קכג {טבילת כלים מדרבנן}
יז/ה חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קיא עמ' שמט {מדרבנן}
יז/ה טהרת יו"ט ח"ג עמ' רב-רג
יז/ה ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קב
יז/ה יקב זאב דף י ע"א
יז/ה ישועות יעקב נזיקין עמ' תקכ
יז/ה כוכבי בוקר עמ' תקצח
יז/ה כרוב ממשח
יז/ה כתר נהורא עמ' קלה
יז/ה לבושי מרדכי ח"ד עמ' ח
יז/ה להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' מד
יז/ה להורות נתן מועדים ח"ב עמ' קנה
יז/ה לחמי תודה (הורביץ) דף טו ע"ג {מדברי סופרים}
יז/ה לקוטי שיחות חי"ג עמ' 296, חי"ח עמ' 367
יז/ה מאורות חיים תרומות עמ' מא-מב {טבילת כלי בשבת}
יז/ה מגילת ספר לאוין דף עה ע"א-ע"ב
יז/ה מחשבת חיים או"ח עמ' רעד
יז/ה מטה אהרן (הלוי) דף קמז ע"ד {לח"מ}
יז/ה מי השלוח (רובינשטין) - שערי מים עמ' ב
יז/ה מנחת אהרן (בריסק) דף לט ע"ב
יז/ה מנחת משה (קרויס) עמ' פא-פב
יז/ה מנחת שלמה (לוין) עמ' פ {הטבילה אינה צד טומאה}
יז/ה מסורה חי"ג עמ' לד
יז/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
יז/ה מעין החכמה עמ' רלה
יז/ה מעיני מים מקואות עמ' סו
יז/ה מענה אליהו עמ' יד
יז/ה מענה לשון עמ' צט
יז/ה מראה הנוגה
יז/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תמד
יז/ה סדר יעקב ח"א לדף עה ע"ב (ד"ה ולהלכה), ח"ב לדף עה ע"ב (ד"ה ולהלכה)
יז/ה פני משה (שלז')
יז/ה פנים מאירות ח"ב סי' צו
יז/ה צפנת פענח במדבר עמ' רכג
יז/ה קהל יהודה - חי' הש"ס דף ל ע"ג
יז/ה ריח השדה (חביב) סי' טז עמ' קפא
יז/ה שארית נתן בנימין עמ' עז, פ
יז/ה שו"ע הרב או"ח סי' שכג ס"ח
יז/ה שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קיח {מד"ס}, קמה {אסמכתא}, רכו {בכלי חמץ שנמכר לגוי לפסח}
יז/ה שו"ת הרדב"ז סי' לד
יז/ה שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רנה, רנט
יז/ה שו"ת רשב"ש עמ' שפב
יז/ה שם טוב
יז/ה שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 139
יז/ה שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 157
יז/ו אבני נזר או"ח סי' תיח אות יא, יו"ד סי' קז אות א {הגהמ"י}
יז/ו אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רמח
יז/ו אורח נאמן או"ח סי' יד ס"ק ו {לח"מ}
יז/ו אמת ליעקב נשים עמ' שט
יז/ו אשר למלך
יז/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יז/ו בזך לבונה עמ' שמט
יז/ו ביתאל ח"ב דף מט ע"ב
יז/ו ברור הלכה ע"ז עה ע"ב ציון ו פסקה ג, ציון ח, ט, כ, ל
יז/ו גן נעול כפתור ג פרח ז
יז/ו דברות אליהו ח"ו עמ' קו {שנתמשכנו}
יז/ו דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קג
יז/ו דליית הכרם עמ' תתתטו {כ"מ} [דהטביל - צ"ל להטביל]
יז/ו דעת כהן עמ' תכא
יז/ו המנהיג עמ' תכט
יז/ו הר המלך ח"ג עמ' עב
יז/ו חי' איברא
יז/ו חי' הריצ"ד
יז/ו חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' שג
יז/ו חידושין על התורה לרבנו תם עמ' שמא
יז/ו כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
יז/ו כוכבי בוקר עמ' תקצח
יז/ו כל בו ח"ה עמ' תקלח
יז/ו כנה"ג
יז/ו כרוב ממשח
יז/ו כתר המלך
יז/ו כתר נהורא עמ' קלה
יז/ו לבושי מרדכי ח"ד עמ' ז-ח
יז/ו מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 620
יז/ו מגיני שלמה עמ' תד
יז/ו מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף סז ע"ג {כ"מ}
יז/ו מסורה חי"ג עמ' לד
יז/ו מעיני המים
יז/ו מעיני התורה ח"א עמ' יח
יז/ו מעיני מים מקואות עמ' רמח
יז/ו מענה אליהו עמ' יג {כ"מ}, יד
יז/ו מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' קיד]
יז/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קעא {מדיח או מרתיח}
יז/ו משרת משה (עטייה)
יז/ו נועם חי"ח עמ' רנח [בית אב (ענתבי)י סי' קטז]
יז/ו ס' השלחן עמ' שסט
יז/ו עיני דוד
יז/ו עמודי שלמה ח"ב עמ' רטו-רטז {הגהמ"י אות ז}
יז/ו פרשת המלך
יז/ו ציץ אליעזר ח"ח סי' כו אות א {כ"מ}
יז/ו קרן פני משה ח"ב
יז/ו ריח השדה (חביב) סי' טז עמ' קפא
יז/ו שם טוב
יז/ו שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' רטו
יז/ו שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 33 {או שמשכן}
יז/ו שפתי דעת ח"א עמ' צט
יז/ו תבואות שמש דף לח ע"א {כלי אבנים}, עז ע"ב-ע"ג
יז/ו תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 69
יז/ז אהלי חיים עמ' רז
יז/ז אמירה נעימה (בלוך) עמ' ג {כרבב"ח שמדיח}
יז/ז אמת ליעקב נשים עמ' שט {מלבנה באור}
יז/ז אנצי"ת ע' איידי דטריד הע' 6
יז/ז אנצי"ת ע' בית השחיטה הע' 48-50
יז/ז אפיקי מגינים פסחים סי' לא
יז/ז אשר לשלמה (אשכנזי)
יז/ז בגדי שש (שמאמה) יו"ד סי' י דף נז ע"א
יז/ז בית אהרן וישראל גל' ח עמ' נג
יז/ז בית אהרן וישראל גל' כז עמ' קכד-קכה {בסכין מועיל שיפוי אפילו להשתמש ברותחין}
יז/ז בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' סג, סו, עה {בסכין של גוים}
יז/ז בן אברהם (תשי) עמ' שח-שט
יז/ז בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' רמח, רנב {מדיח מקום השחיטה}
יז/ז ברור הלכה ע"ז עו ע"ב ציון א
יז/ז דברות אליהו ח"ב עמ' קכח
יז/ז דינא דחיי ח"א דף קנח ע"א
יז/ז דרך המלך (חוידינסקי) סי' טו
יז/ז דרך ישראל חולין סי' כו ס"ק טו, סי' לה ס"ק א
יז/ז הגהות חבר בן חיים
יז/ז הדר איתמר עמ' קפב {ליבון סכין}
יז/ז הר המלך ח"ח עמ' סח
יז/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שעט
יז/ז זבחי ראיה עמ' לז
יז/ז חוקי חיים (גאגין)
יז/ז חי' הריצ"ד
יז/ז יגיעת ערב פסחים עמ' צא, קפח
יז/ז ישועות כהן יו"ד סי' ג אות כח
יז/ז כל בו ח"ה עמ' תקלז
יז/ז כרתי ופלתי סי' י אות יד
יז/ז כתב משה ח"א סי' כב עמ' פה
יז/ז כתר אפרים עמ' נז
יז/ז לב שלם [מגילת ספר לאוין דף סח ע"ב, כנה"ג בחי' הרמב"ם דף קכה ע"ב]
יז/ז לבושי מרדכי יו"ד עמ' ק
יז/ז לחם אבירים
יז/ז מגילת ספר לאוין דף סח ע"ד
יז/ז מועדים וזמנים ח"ד סי' רפ
יז/ז מוריה גל' קיג עמ' צא {סכין - מלבנו}
יז/ז מסורה חי"ג עמ' לד, לו
יז/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
יז/ז מעיני התורה ח"א עמ' כ
יז/ז מענה לשון עמ' עב {סכין}
יז/ז משנת יעקב
יז/ז מתת מלך
יז/ז ס' הפרדס לרש"י עמ' קלא
יז/ז עטרת יהושע ח"א עמ' קמח
יז/ז עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שצ
יז/ז עמודי שלמה ח"ב עמ' קנו
יז/ז עמק הנצי"ב פ' מטות פסקא ו עמ' שט
יז/ז פרי החג דף נה ע"א, נו ע"ג {סכין של גוי - ליבון}
יז/ז קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' מג
יז/ז קיצור סמ"ג עמ' 179
יז/ז קרית מלך
יז/ז שארית נתן בנימין עמ' צג {סכינים צריכים ליבון}
יז/ז שו"ת ר"י בן עטר עמ' קעט
יז/ז שמחת יהודה דף טז ע"ב
יז/ז שמחת עולם (לגו)
יז/ז שער המלך ח"א עמ' רלה
יז/ז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רמז, רנה
יז/ז שערי תורה (לעוו) חולין עמ' נט, סה
יז/ז תרומת הדשן תשובות חדשות הערה 132 {הגהמ"י אות ט}
יז/ח אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קלד
יז/ח אנצי"ת ע' בית השחיטה הע' 29
יז/ח אשר לשלמה (אשכנזי)
יז/ח חי' הריצ"ד
יז/ח כל בו ח"ה עמ' תקלז
יז/ח משנת יעקב קרבנות עמ' רעד
יז/ח משפטים לישראל עמ' רפא
יז/ח עמודי שלמה ח"ב עמ' קנו {הגהמ"י}
יז/ח שם טוב
יז/ח תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' קסד
יז/ח תניא רבתי ח"א עמ' 287
יז/ט אבני נזר או"ח סי' ת אות יא
יז/ט אור הרעיון עמ' שלא {כדי להתרחק מן הגוים}
יז/ט אור חדש (מהר"ל) פ"ז הע' 9
יז/ט אנצי"ת ע' בשולי גוים הע' 1-3
יז/ט ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סב
יז/ט בישול ישראל מילואים סי' יב אות כג, לא, מילואים סי' ז הערה ג
יז/ט בית שערים יו"ד סי' רי
יז/ט ברור הלכה ע"ז לא ע"ב ציון ב
יז/ט ברור הלכה ע"ז לה ע"ב ציון ד
יז/ט ברור הלכה ע"ז לז ע"ב ציון ז
יז/ט דברות אליהו ח"ו עמ' צז {משום חתנות}
יז/ט חי' חתם סופר
יז/ט טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' רכ, רכד, רנט
יז/ט יכין ובועז ח"א סי' עו עמ' 200
יז/ט כל בו ח"ו עמ' נא
יז/ט מערכי לב (לב) עמ' תמה
יז/ט משבצות זהב אסתר עמ' כ
יז/ט משבצות זהב דניאל עמ' סח
יז/ט משנה הלכות ח"ז סי' קיח
יז/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תמו
יז/ט משנת יעקב
יז/ט סדר יעקב ח"א לדף לא ע"ב (ד"ה איתמר)
יז/ט עבד המלך (תשסט) עמ' שסו
יז/ט עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קעו
יז/ט עיונים בהלכה עמ' 104
יז/ט פני מלך (גוטליב) בראשית עמ' קנח
יז/ט פני משה (שלז')
יז/ט פרי מלכה סי' מט
יז/ט שו"ת מהרי"ל עמ' שט
יז/ט שו"ת מהרלב"ח סי' קלח (ב)
יז/ט שמחתי באומרים לי עמ' רכח, רלב, רלד
יז/ט תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' קכח
יז/ט תחית ישראל עמ' קנז
יז/י אהלי יהודה (הכהן) דף קד ע"ב
יז/י אור הרעיון עמ' שלא
יז/י אות היא לעולם ח"ב דף יח ע"ג
יז/י ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סב
יז/י אשר למלך
יז/י אשר למלך הל' ע"ז פ"ט הט"ו
יז/י בני יוסף (טנוג'י) דף נ ע"ד
יז/י ברור הלכה ע"ז לא ע"ב ציון ב
יז/י דינא דחיי ח"א דף קנח ע"ד
יז/י חסד לאברהם (אלקלעי) ח"א דף קכז ע"ג {לח"מ}
יז/י ידיו של משה
יז/י כבוד יו"ט
יז/י כוכבי בוקר עמ' ז
יז/י כל בו ח"ו עמ' נא
יז/י לב שלם [שו"ת בני שמואל סי' נז דף קכב ע"ג, פרי תואר סי' קיד ס"ק א]
יז/י לבב דוד
יז/י לבושי מרדכי יו"ד עמ' שעח
יז/י מנחת אהרן (קאפח) עמ' 361 {יין מבושל}
יז/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/י משבצות זהב אסתר עמ' כ
יז/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תלד
יז/י משנת יעקב
יז/י ס' הפרדס לרש"י עמ' שסט
יז/י סדר יעקב ח"א לדף לא ע"ב (ד"ה איתמר, ד"ה ותרוייהו, ד"ה והר"מ, ד"ה ובתרא)
יז/י פני משה (שלז')
יז/י פרי מלכה סי' מט
יז/י רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תיא
יז/י שם טוב
יז/י שמחתי באומרים לי עמ' רכח, רלב, רלד
יז/י תבואות שמש דף נט ע"ב
יז/י תחית ישראל עמ' קנז
יז/יא אחי וראש - תשובות דף יט ע"ב, כ ע"א
יז/יא אמרי שבת דף מח ע"א-ע"ב {כ"מ}, מט ע"א {יין צמוקין} וע"ב {כ"מ}
יז/יא אנצי"ת ע' ברכת היין הע' 80 {כ"מ}
יז/יא ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סג עמ' 324
יז/יא בדבר מלך חי"א עמ' קסז {דבר מר}
יז/יא ברור הלכה ע"ז מ ע"ב ציון ג
יז/יא ברכי יוסף יו"ד סי' קכג שיורי ברכה אות יב {כ"מ}
יז/יא דינא דחיי ח"א דף קמ ע"ד
יז/יא יכין ובועז ח"א סי' סד עמ' 175-176
יז/יא כל בו ח"ו עמ' נב
יז/יא מנחת אהרן (קאפח) עמ' 361 {יין צמוקים}
יז/יא מרחשת ח"א סי' ד אות ב
יז/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תלב {יין צמוקים}, תמו
יז/יא סדר יעקב ח"א לדף ותרוייהו, ד"ה ולענין יין)
יז/יא עמודי שלמה ח"ב עמ' רטז
יז/יא קרית מלך
יז/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תיא
יז/יב אור דוד עמ' קצא
יז/יב אנצי"ת ע' געולי גוים הע' 46
יז/יב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סג עמ' 324
יז/יב בכורי אברהם דף מה ע"א {פת גוים בעיר}
יז/יב ברור הלכה ע"ז לה ע"ב ציון ד
יז/יב גן שושנים ח"ב עמ' רב
יז/יב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קטו, קיז-קיח
יז/יב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רכג
יז/יב התורה והמדינה א עמ' פג
יז/יב חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' צב
יז/יב ידיו של משה
יז/יב יחוה דעת ח"ה עמ' רלז
יז/יב ישועות יעקב נזיקין עמ' שפט
יז/יב כוכבי בוקר עמ' שכא
יז/יב כל בו ח"ו עמ' נב
יז/יב כתר אפרים עמ' יט
יז/יב לב שלם [פרי תואר סי' קיב ס"ק ג דף רמ ע"ג]
יז/יב לחם אבירים דף סא ע"ב
יז/יב מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' כד {שלחן מלכים}
יז/יב מבוא למשנה תורה עמ' 103
יז/יב מלחמות ה' (זוטרא) ח"א עמ' 31
יז/יב מנחת אהרן (קאפח) עמ' 39-41, 45
יז/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תמז
יז/יב משנת יעקב
יז/יב ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קכ-קכא
יז/יב ס' הפרנס עמ' תו
יז/יב פסקי שכל טוב עמ' ת
יז/יב קרית מלך
יז/יב שו"ת הרשב"א מכ"י סי' נז
יז/יב שו"ת מהרלב"ח סי' קכא {הגהמ"י אות ע}, קלח (ב)
יז/יב שם טוב
יז/יג אמרי שפר (חלאוה) עמ' שצו
יז/יג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סג עמ' 326
יז/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יז/יג בישול ישראל סי' יז אות ג, סי' נג אות ד, סי' קטו אות ד, מילואים סי' טו אות ב-ג
יז/יג בעי חיי יו"ד דף קו ע"ב
יז/יג ברור הלכה ע"ז לה ע"ב ציון ד
יז/יג ברור הלכה ע"ז לז ע"ב ציון ז
יז/יג גן שושנים ח"ב עמ' קצט, רד {די אם ישראל זרק קיסם}
יז/יג חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רכ
יז/יג חסדי דוד ח"ה עמ' תתלב
יז/יג ימין משה
יז/יג כוכבי בוקר עמ' שטו, שכב
יז/יג כל בו ח"ו עמ' ס
יז/יג לחם אבירים דף סג ע"א
יז/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תמז
יז/יג נועם חט"ו עמ' כז, לד, לו-לז
יז/יג ס' הנייר עמ' קי
יז/יג עבד המלך (תשסט) עמ' שסו
יז/יג פני משה (שלז')
יז/יג שו"ת מהרי"ל עמ' רעו
יז/יג שו"ת מהרלב"ח סי' קלח (ב)
יז/יג שפתי דעת ח"א עמ' רלו
יז/יג תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 185
יז/יג תשובות ראב"י אב"ד סי' רטז
יז/יד אנצי"ת ע' בשולי גוים הע' 40, 41, 58, 70
יז/יד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סג עמ' 326-327
יז/יד בישול ישראל סי' לא אות ג ואילך, כה ואילך, סי' כו הערה ג, סי' לא אות כז ואילך, סי' מא הערה א, סי' נד הערה א, מילואים סי' יד אות ה
יז/יד ברור הלכה ע"ז לז ע"ב ציון ז
יז/יד המאיר לארץ [באר שבע סי' כד]
יז/יד יין הטוב עמ' קעה
יז/יד כוכבי בוקר עמ' שז, שיג
יז/יד כל בו ח"ו עמ' סא
יז/יד כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' ע
יז/יד לחם אבירים
יז/יד משנת יעקב כאן (עמ' רפה-רפח)
יז/יד משנת יעקב קרבנות עמ' רעד
יז/יד נועם חט"ו עמ' כח
יז/יד עמודי שלמה ח"ב עמ' ריז
יז/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קכה
יז/יד שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רסב, ח"ו סי' פח
יז/יד שו"ת רשב"ש עמ' תסח
יז/יד תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 187
יז/טו אנצי"ת ע' בשולי גוים הע' 37, 39, 40, 84, 90
יז/טו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סג עמ' 327
יז/טו בישול ישראל סי' לא אות כ, סי' לו(ב) אות א-ב, ד-ט, סי' מד הערה ה
יז/טו ברור הלכה ע"ז לז ע"ב ציון ז
יז/טו גן שושנים ח"ב עמ' רא
יז/טו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מ עמ' קיט-קכ
יז/טו כוכבי בוקר עמ' שז, שי
יז/טו כל בו ח"ו עמ' סא
יז/טו לב שלם [פרי תואר סי' קיג ס"ק א דף רמב ע"ב]
יז/טו מערכי לב (לב) עמ' תמח, תנ
יז/טו משנת יעקב כאן (עמ' רפה-רפו, רפח)
יז/טו פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' כז {מל"מ}
יז/טו פרי העץ דף צ ע"א
יז/טו קרית מלך
יז/טו שו"ת מהרלב"ח סי' קלח (ב)
יז/טו שם טוב
יז/טז אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' קלו
יז/טז אגלי טל אופה סי' י אות ד, סי' יט אות יט
יז/טז אור הישר [עמק הלכה יו"ד סי' מט]
יז/טז אנצי"ת ע' בשולי גוים הע' 158, 160, 174
יז/טז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סד
יז/טז בישול ישראל סי' לא אות ב ואילך, אות ט ואילך, אות לג ואילך ובשוה"ג אות 1, סי' נב אות ה, סי' נד הערה א, סי' סז אות ה, סי' סט אות ב, יב, סי' פא אות ב, מילואים סי' יח הערה ו
יז/טז בית אבי ח"ג סי' קטו אות ז
יז/טז ברור הלכה ביצה טז ע"א ציון ה
יז/טז ברור הלכה ע"ז לז ע"ב ציון ז
יז/טז דברות אליהו ח"ו עמ' צח
יז/טז דברי יהודה דף ג ע"ג-ע"ד
יז/טז דעת כהן עמ' קנז
יז/טז יחוה דעת ח"ד עמ' רכג
יז/טז כהונת רפאל עמ' קסז
יז/טז כל בו ח"ו עמ' סא
יז/טז לב שלם [פרי תואר סי' קיג ס"ק טו דף רמד ע"ג]
יז/טז לחם אבירים
יז/טז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לב ע"ג {מקצת בישול}
יז/טז מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' ריט
יז/טז מטה אהרן שבועות עמ' מח
יז/טז מילי דמרדכי
יז/טז מערכי לב (לב) עמ' תמח, תנ, תס
יז/טז משנת יעקב כאן (עמ' רפח-רצ)
יז/טז נועם חט"ו עמ' כו
יז/טז נחלת שמואל דף מח ע"ד
יז/טז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קסח
יז/טז קרית מלך
יז/טז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קל
יז/טז שו"ת מהרי"ל עמ' שט
יז/טז שו"ת רשב"ש עמ' תסח
יז/טז שלמי יוסף שבת ח"א עמ' שלג, שצד-שצה
יז/טז שם טוב, גם בהשלמה
יז/טז שנתון המשפט העברי חט"ז עמ' 229
יז/יז אילה שלוחה (הלברשטם) דף ו ע"ג
יז/יז אנצי"ת ע' בשולי גוים הע' 110, 111, 122, 123, 136
יז/יז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סה
יז/יז באר ראי עמ' נא
יז/יז בישול ישראל סי' יא אות א, סי' לא אות לו ואילך, סי' לו(ב) אות ד ואילך, סי' לז אות ו, סי' מד הערה ה, סי' מה הערה ב, מילואים סי' יח אות ג-ו, י, יח-כ, והערה ח
יז/יז בית אהרן וישראל גל' סח עמ' כ {מעושן}
יז/יז ברור הלכה ביצה טז ע"א ציון ה
יז/יז ברור הלכה ע"ז לז ע"ב ציון ז
יז/יז גדולי ציון (תשנב) עמ' רמח-רנט {קליות}
יז/יז גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' ג
יז/יז גליונות אבני נזר
יז/יז גן שושנים ח"ב עמ' רג, רז
יז/יז דברי יהודה דף ד ע"א {גוי שמלח}
יז/יז הגהות חבר בן חיים
יז/יז חוקי חיים (גאגין) דף קלח ע"ג
יז/יז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מ עמ' קיח-קיט {טעם היתר קליות}
יז/יז טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 198
יז/יז יחוה דעת ח"ד עמ' רכג
יז/יז כל בו ח"ו עמ' סא
יז/יז לב שלם [שו"ת מהריט"ץ דף קלד ע"א, שו"ת מהריב"ל ח"ב סי' סח דף ל ע"ב, פרי תואר סי' קיג ס"ק ב דף רמב ע"ג]
יז/יז לקוטי סופר ח"ב דף יא ע"א
יז/יז לקט עני (שו"ב) דף מ ע"א-מא ע"א
יז/יז מאור ישראל
יז/יז מגד יהודה ח"א סי' קסו אות א, סי' קסז אות ד
יז/יז מזכרת עמ' 234 {מעושן}
יז/יז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 362 {מעושן}
יז/יז מערכי לב (לב) עמ' תמח, תנ-תנא
יז/יז מראה הפנים נדרים דף כ
יז/יז משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' טז
יז/יז משנת יעקב כאן (עמ' רצ-רצא)
יז/יז ס' הפרנס עמ' תז
יז/יז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קסד, קעד
יז/יז ערהשה"ע זרעים סי' קג אות א
יז/יז צפונות טז עמ' כז
יז/יז שו"ת רשב"ש עמ' תסח
יז/יז שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שא
יז/יז שמע אברהם דף סט ע"ב
יז/יז תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' שלח
יז/יז תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 190
יז/יז תורת המלאכות ח"ב עמ' יב אות ט
יז/יח אור דוד עמ' קצא
יז/יח אור הישר [עמק הלכה יו"ד סי' מו]
יז/יח אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' יד ד"ה ומ"ש הרדב"ז
יז/יח אנצי"ת ע' בשולי גוים הע' 92, 101
יז/יח אנצי"ת ע' געולי גוים הע' 33 {כ"מ}, 38-39 {כ"מ}, 70 {כ"מ}, 75, 76
יז/יח ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סה
יז/יח בד קודש (דאנון)
יז/יח בישול ישראל סי' לז אות ו
יז/יח בעי חיי יו"ד דף קז ע"ב
יז/יח גדולי ציון (תשנב) עמ' קפח {סופגנין}
יז/יח הגהות חבר בן חיים
יז/יח המנהיג עמ' תרנה
יז/יח כוכבי בוקר עמ' שז-שח
יז/יח כל בו ח"ו עמ' סב
יז/יח כרתי ופלתי סי' קג אות ה {כ"מ}
יז/יח לב שלם [שו"ת מהריט"ץ דף ס ע"ב-ע"ג]
יז/יח לבושי מרדכי יו"ד עמ' סא
יז/יח מעיני המים
יז/יח מעיני התורה ח"א עמ' ז
יז/יח משנת יעקב
יז/יח נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קיט
יז/יח נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' שמג {או"ש}
יז/יח סופר המלך עמ' קסז
יז/יח עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קעג
יז/יח שו"ת מהר"ם די בוטון סי' נב
יז/יח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' ריב
יז/יח שו"ת מהרלב"ח סי' קלח (ב)
יז/יח שו"ת רשב"ש עמ' תסח
יז/יח שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שא
יז/יח תורת אמת (תשסו) עמ' יט
יז/יח תשב"ץ ח"א סי' י
יז/יט אנצי"ת ע' בשולי גוים הע' 101, 150
יז/יט ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סה
יז/יט בישול ישראל סי' לח בשוה"ג 2, סי' לט אות א
יז/יט ברור הלכה ע"ז לז ע"ב ציון ז
יז/יט גן שושנים ח"ב עמ' רב
יז/יט הררי קדם עמ' קו
יז/יט כוכבי בוקר עמ' שז
יז/יט כל בו ח"ו עמ' סב
יז/יט לחם אבירים
יז/יט משנת יעקב
יז/יט עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קכ
יז/יט פרי העץ דף צ ע"ב
יז/יט קהל יהודה - חי' השו"ע דף מד ע"ב
יז/יט שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קכב
יז/יט שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שא
יז/כ אנצי"ת ע' בשולי גוים הע' 62
יז/כ ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סה
יז/כ בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' סה-סו, עה {הגעלה או השחזה}
יז/כ בית שערים או"ח סי' כא {לח"מ}
יז/כ ברור הלכה ביצה טז ע"א ציון ה
יז/כ כל בו ח"ו עמ' סב
יז/כ משנת יעקב
יז/כ ניר לדוד
יז/כ קרית מלך
יז/כ שו"ת מהרלב"ח סי' קלח (ב)
יז/כ שם טוב - השלמה
יז/כ שמחת עולם (לגו)
יז/כ שמע אברהם דף סט ע"ב
יז/כ שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רמה
יז/כא ברור הלכה ע"ז לח ע"ב לפני ציון ח
יז/כא חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קנג
יז/כא סיני ק עמ' תתעט {רדב"ז}
יז/כא שו"ת מהרלב"ח סי' קלח (ב)
יז/כא שם טוב
יז/כא שמחת יהודה דף טז ע"ד, יז {מל"מ}
יז/כא תניא רבתי ח"א עמ' 288
יז/כב אור הישר [תורת האהל דף נ ע"א]
יז/כב אנצי"ת ע' בשולי גוים הע' 70
יז/כב אנצי"ת ע' געולי גוים הע' 61
יז/כב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סו
יז/כב באר עשק סי' לח, קה
יז/כב בישול ישראל סי' לב אות ה ואילך, סי' מב אות א
יז/כב בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 22 {הגהמ"י תמה על ראבי"ה}
יז/כב ברוך השם סי' א
יז/כב ברור הלכה ע"ז לה ע"ב ציון ה
יז/כב ברור הלכה ע"ז עה ע"ב ציון ע פסקה ד
יז/כב גדולי ציון (תשנב) עמ' קפו-קפט {אפילו נתבשל השמן}
יז/כב גדולי ציון (תשנב) עמ' רנו {מותר לקנות שמן מגוי}
יז/כב הגהות חבר בן חיים
יז/כב חוקת עולם עמ' 627 {חטא גדול}
יז/כב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תכב
יז/כב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א סי' ריב-ריג, ודף שז
יז/כב טהרת יו"ט ח"י עמ' פו
יז/כב כל בו ח"ו עמ' סב
יז/כב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קא, תריב
יז/כב לב שלם [באר יעקב יו"ד דף נג ע"א]
יז/כב לבושי מרדכי יו"ד עמ' ק
יז/כב מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 192, 214
יז/כב מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' רמט {הגהמ"י}
יז/כב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רב {הגהמ"י}
יז/כב מקום דוד [כנה"ג יו"ד סי' קכב דין ג] {כ"מ - כלי זכוכית}
יז/כב משנה הלכות ח"ח סי' סט, קסז, מהדו"ת יו"ד עמ' שטז
יז/כב משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף עז {בשר פוגם בשמן}
יז/כב משנת יעקב
יז/כב נועם ח"י עמ' רמז
יז/כב נר מצוה (ואלק) שרשים דף ה ע"א, מצוות דף לג ע"ג
יז/כב סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 172
יז/כב עטרת טוביה
יז/כב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תתקט {הגהמ"י אות ג}
יז/כב שו"ת מהרלב"ח סי' קלח (ב)
יז/כב שם טוב - השלמה
יז/כב שער יוסף דף יא ע"ב
יז/כב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 272
יז/כב שרשי הים דף צב ע"ב
יז/כב תורה מציון שנה ז חוב' ב סי' יב דף כ ע"ד
יז/כב תורה שלמה בראשית פ"א אות תשו
יז/כב תורת האוהל (תשנג) עמ' ס, קכ {חטא גדול}
יז/כב תחומין ח"ח עמ' 471
יז/כג אנצי"ת ע' געולי גוים הע' 31 {הגהמ"י}, 34 {הגהמ"י}, 64, 65
יז/כג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סז
יז/כג בישול ישראל סי' לב אות ה, ז-ט, סי' מב שוה"ג 1, סי' מד הערה ו
יז/כג בן יהודה סי' נג, צב
יז/כג ברור הלכה ע"ז עה ע"ב ציון ע פסקה ד
יז/כג גדולי ציון (תשנב) עמ' רמז, רנג {בשר פוגם בדבש}
יז/כג כל בו ח"ו עמ' סג
יז/כג לב שלם [באר יעקב יו"ד דף נג ע"א]
יז/כג ספרי דבי רב ח"א עמ' קמב {מל"מ}
יז/כג שמחת עולם (לגו)
יז/כד אילה שלוחה (הלברשטם) דף ו ע"ד
יז/כד אנצי"ת ע' געולי גוים הע' 68
יז/כד בישול ישראל מילואים סי' יח אות ב, ו, י, כא
יז/כד ברור הלכה ע"ז לח ע"ב ציון ח
יז/כד ברור הלכה ע"ז מ ע"ב ציון ב
יז/כד ברור הלכה ע"ז עה ע"ב ציון ע פסקה ד
יז/כד דברי חפץ עמ' צ
יז/כד הר המלך ח"ג עמ' כג
יז/כד ויקח אברהם [נחמד למראה ח"ב דף ד ע"א]
יז/כד ימי שלמה
יז/כד כל בו ח"ו עמ' סג
יז/כד לב שלם [חזון נחום דף קפג ע"א]
יז/כד לבושי מרדכי יו"ד עמ' שמ, תקיז
יז/כד לחם אבירים
יז/כד מחנה ישראל (אליהו)
יז/כד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קעג
יז/כד רחות חיים ח"ב סי' כה אות סז
יז/כד שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רמו
יז/כד שו"ת מהרלב"ח סי' קלח (ב)
יז/כד שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קכב
יז/כד שם טוב
יז/כד שמחת עולם (לגו)
יז/כד שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קסד
יז/כה אילה שלוחה (הלברשטם) דף ו ע"ד
יז/כה ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סז
יז/כה יצחק ירנן [תועפות ראם דף סז]
יז/כה כל בו ח"ה עמ' תתסד, ח"ו עמ' סג
יז/כה לחם אבירים
יז/כה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' לח
יז/כה קהל יהודה - חי' הש"ס דף כד ע"א
יז/כה שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' תכה
יז/כו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סז
יז/כו באר עשק סי' לח, קה
יז/כו הר המלך ח"ג עמ' עב, ח"ד עמ' לט, ח"ה עמ' סא
יז/כו חזקה רבה או"ח הלכה עח
יז/כו חסדי דוד ח"ה עמ' תתלד
יז/כו כל בו ח"ו עמ' סג
יז/כו כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' פט
יז/כו לחם אבירים
יז/כו מלאכת שלמה (חכים)
יז/כו מקורות לפסקי הרמב"ם
יז/כו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קעו
יז/כו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' טז
יז/כו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תצז
יז/כו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תעה
יז/כו שברי לוחות עמ' 252 {הגהמ"י}
יז/כו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קכז
יז/כו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תכט {אין חוששים לתערובת של דבר יקר}
יז/כו שו"ת מהרלב"ח סי' קכא
יז/כו שמחתי באומרים לי עמ' קה-קו, רכ
יז/כו שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קסח
יז/כז אבן ישראל (פישר)
יז/כז אבן ציון עמ' תשלא
יז/כז אבני ציון ח"א סי' סה אות ד {ק"ס}, ח"ד עמ' קלג {מל"מ}
יז/כז אברהם יגל
יז/כז אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קכ
יז/כז אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' ריא
יז/כז אהל שרה לאה עמ' שצ
יז/כז אומר לציון סי' רעב
יז/כז אור הישר [מפרשים בהל' שבת פ"כ ה"ז ופכ"ד הי"א, לח"מ הל' אבל פ"ג הי"ב, יומא עח ע"ב ונזיר כט ע"א]
יז/כז אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' כז {מל"מ}
יז/כז אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק מד
יז/כז אורות חיים פ' ז אות כו, כט-ל
יז/כז אורח ישר דף ט ע"א
יז/כז אוריתא טז עמ' צט-ק
יז/כז אות היא לעולם ח"א דף קכט ע"ג {מל"מ}
יז/כז אישי יובל עמ' 66
יז/כז אם המלך עמ' כ
יז/כז אמונת יהושע עמ' אלף תרצה
יז/כז אמר יוסף (אלקלעי)
יז/כז אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' ח ד"ה ובזה
יז/כז אמת ליעקב מועד עמ' מט {האכלת איסור דרבנן}
יז/כז ארחות חיים ח"ב סי' כג אות ה
יז/כז ארץ בנימין עמ' תקא {כ"מ}
יז/כז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רמט
יז/כז אשר למלך
יז/כז באהלה של תורה או"ח סי' נד אות ד
יז/כז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יז/כז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קלו {מל"מ}
יז/כז בדבר מלך ח"ו עמ' ריג, ריז
יז/כז בדבר מלך חי"א עמ' ע
יז/כז בזך לבונה עמ' רמ, רמג, רמה, רמז
יז/כז בין השורות עמ' קעא-קעב
יז/כז בית אהרן וישראל גל' לח עמ' צא {מל"מ}, גל' סד עמ' סב-סד, סו-ע, עב, גל' סח עמ' צ {אסור לספות לקטן אפילו לצורך הקטן}
יז/כז בית אהרן וישראל גל' צב עמ' ק {איסור דרבנן}
יז/כז בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' פח {אסור להאכילו בידים איסור דרבנן}
יז/כז בית הלוי ח"א סי' יג עמ' נג, ח"ג סי' נה עמ' קצא
יז/כז בית יעקב (מסקין) סי' כז
יז/כז בית ישחק
יז/כז בית מועד (גטיניו) דף מא ע"ב {בית ישחק}
יז/כז בית פנחס (גרהר) ח"א הקדמה עמ' 3
יז/כז בית שערים או"ח סי' נד {מל"מ}
יז/כז בן יהודה סי' כו, קה, קיא
יז/כז בני ישראל (קרלי) סי' כ אות ג
יז/כז ברור הלכה יבמות קיד ע"א ציון א
יז/כז ברור הלכה שבת צ ע"ב ציון א
יז/כז ברכות שמים מכות פ"ג אות רז {מל"מ - בל תשקצו דרבנן}, רט {מל"מ}
יז/כז ברכת השבת עירובין סי' ל {אבי עזרי}
יז/כז ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ל אות ח
יז/כז ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קמג
יז/כז ברכת שלמה חו"מ עמ' ר {אור שמח}
יז/כז בשבילי הפסח סי' יח אות ב {מל"מ}
יז/כז גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קיח
יז/כז גבורת יצחק חגיגה עמ' ז, פה
יז/כז גבורת יצחק שבועות עמ' רנז-רנח
יז/כז גדולי אריה עמ' יח
יז/כז גדולי שמואל ביצה דף טו, לט {או"ש}
יז/כז גור אריה יהודה עמ' ו
יז/כז גינת ראובן תרומות עמ' כ
יז/כז גליוני הגר"ש עמ' עא {מל"מ}
יז/כז גן שושנים ח"ב עמ' קח {מד"ס}
יז/כז דברות משה שבת ח"א סי' ב ענף ח
יז/כז דברי אהרן עמ' מח {מל"מ}
יז/כז דברי חפץ עמ' כט
יז/כז דברי יחזקאל (מישור) עמ' רכב-רכג {מל"מ}, רלא {מל"מ}
יז/כז דברי יחזקאל (תרצה) דף עג ע"ד, עד ע"א {מל"מ}
יז/כז דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' קפז
יז/כז דברי שלמה (ברייער) עמ' 193
יז/כז דעת מרדכי ח"א דף סא ע"ד, סב ע"א
יז/כז דעת סופר או"ח סי' לח
יז/כז דרור יקרא עמ' רצג
יז/כז הגיון יצחק דף כב ע"א-ע"ב
יז/כז הגיוני לב (ראשגולין) דף צד ע"ג
יז/כז הרמב"ם כמחנך עמ' 16, 35
יז/כז ויקח אברהם [שמחת יהודה טז ע"ב]
יז/כז זית רענן ח"א עמ' פד, פז, צ {מל"מ}
יז/כז זכותא דאברהם (לנדא) עמ' צה
יז/כז זכרון יהודה (לאש) דף לג ע"א
יז/כז זכרון יוסף (שטיינהרט) או"ח סי' ו
יז/כז זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' נב {מל"מ}
יז/כז זכרון ישעיהו דף לח ע"א {שלא לוקים}
יז/כז זכרון ליהודה סי' ב אות יב, טז
יז/כז חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 104-103, 109
יז/כז חי' הגאון אדר"ת עמ' קנט {מל"מ - סיכה}
יז/כז חי' הגרז"ס נשים עמ' לו
יז/כז חי' הרי"ט עמ' קיא-קיב
יז/כז חי' הריצ"ד
יז/כז חי' חתם סופר
יז/כז חי' מהר"ם שיק נדה עמ' סח-סט
יז/כז חי' מהר"ם שיק שבת עמ' תכד
יז/כז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רצג, רצה, נשים ח"א עמ' קנג {מל"מ}
יז/כז חיי אברהם (טייב) דף נט ע"ד
יז/כז חסד יצחק עמ' נד {מל"מ}
יז/כז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' יג עמ' לט-מ {לא תאכילם - לאו גמור}
יז/כז חקרי הלכות (שומיאץ) דף נ ע"ד
יז/כז חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' תיד, תלא, ח"ב עמ' כה, שכד, יו"ד ח"ד עמ' תקסא
יז/כז חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קי, קטז ע"ד
יז/כז טהרת יו"ט ח"כ עמ' רפג
יז/כז טל חיים (טל) ח"ג עמ' תנט
יז/כז יד המלך (פלומבו)
יז/כז ידיו של משה כאן, ודף קטו ע"א {מל"מ}
יז/כז יחוה דעת ח"א עמ' כז, ח"ה עמ' רכו
יז/כז ירחי כלה סוכה ח"א עמ' צח
יז/כז ישועות יעקב מועד עמ' רפא
יז/כז כל בו ח"ו עמ' סד
יז/כז כל נדרי פ' יז הע' ב
יז/כז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשמ {מל"מ}, תשצז {מל"מ}
יז/כז כללי המצוות (תאומים) עמ' קנ
יז/כז כנפי נשרים
יז/כז כרם יהושע (ולרשטיין) דף מג ע"ג {מל"מ - לרש"י מותר להאכילו בידים}
יז/כז כרם ציון שביעית ח"א עמ' קג ע"ב
יז/כז כרם שלמה (אהרמן) יבמות קיד ע"א
יז/כז כתב סופר יו"ד סי' קסו ד"ה ואיידי {שאין חיוב אלא על הנאת הגרון}
יז/כז כתבי מהר"ם איררה עמ' של, שלב-שלו {מד"ס}
יז/כז לב אליהו (אטינגא) דף כא ע"ג-ע"ד, כב ע"ב-ע"ד {אסור לתת לו בידים איסור דרבנן}
יז/כז לב דוד (פלדמן) עמ' צה {איסור מד"ס}
יז/כז לב מרפא דף ט ע"א
יז/כז לבושי מרדכי או"ח עמ' ק, תעה, לקו"ת עמ' קכו
יז/כז להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' צז, קכו
יז/כז להורות נתן על התורה ח"ב עמ' נו, ח"ג עמ' פה
יז/כז להורות נתן על התורה ח"ג עמ' פה
יז/כז לחם שלמה (ערנרייך) סי' סז
יז/כז למודי ה' דף קד ע"א {אסור להאכיל}
יז/כז לקוטי סופר ח"א דף פא ע"ב {מל"מ - להטעותו}
יז/כז לקוטי שיחות חל"ה עמ' 63
יז/כז מאיר נתיבים עמ' 388
יז/כז מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' קנה
יז/כז מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף יח ע"א
יז/כז מגילת ספר לאוין דף קסט ע"א
יז/כז מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' טז {מל"מ}
יז/כז מוריה גל' צט עמ' מו {מל"מ}, גל' קז עמ' צו
יז/כז מחשבות משה דף מד ע"א-ע"ב
יז/כז מטה אהרן (הלוי) דף קנ ע"א
יז/כז מי באר (אופנהיימר) דף מד ע"ב, מו ע"א
יז/כז מי נדה עמ' תכט {מל"מ}
יז/כז מילי דקדושין עמ' שנה {איסור דרבנן אסור לתת בידים}
יז/כז מלבושי יו"ט ח"א דף יח ע"א
יז/כז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף מג ע"א
יז/כז מנחת אליהו ח"ג עמ' פג
יז/כז מנחת אלימלך עמ' כה
יז/כז מנחת בצלאל עמ' עה
יז/כז מנחת חינוך ח"א עמ' עו {מל"מ}, פא, פב, צה, קלט, קפב {ארבעתם - מל"מ}, ח"ב עמ' רסב, שמו {מל"מ}, שמז, תלד {מל"מ}, ח"ג עמ' שפה {מל"מ}
יז/כז מנחת מחבת עמ' קנד
יז/כז מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
יז/כז מרחשת ח"א סי' יב אות א, סי' מד אות ו
יז/כז משמרת חיים ח"ג עמ' קלח
יז/כז משנה הלכות ח"ג סי' כו, ח"ח סי' סא
יז/כז משנה הלכות ח"ז סי' לו דף כט ע"ד {הפרשת קטן}
יז/כז משנה הלכות ח"ח סי' סא
יז/כז משנה הלכות ח"י סי' צו {מל"מ}
יז/כז משנה הלכות כתובות דף פב ע"ג, נדרים דף מו ע"ב
יז/כז משנת אברהם (ס' חסידים) ח"א עמ' ו, כה
יז/כז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף לט ע"ג, פג {קטן אוכל נבילות}
יז/כז משנת יהודה עמ' רפה
יז/כז משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קב
יז/כז משנת יעקב כאן (עמ' רצג-רצח), ומדע עמ' קסב, קסה
יז/כז משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' רפו
יז/כז משפט המלחמה עמ' פה
יז/כז משפטים לישראל עמ' רפא
יז/כז משרת משה (עטייה)
יז/כז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רנג
יז/כז נזר הקדש (קפלן)
יז/כז נטיעות חיים דף ה ע"ב, ז ע"א, יט ע"ג
יז/כז נר דוד ח"ב עמ' פ
יז/כז נר מצוה (ואלק) מצוות דף קטז ע"ב-ע"ד
יז/כז נרות אהרן
יז/כז נתיבות אדם ח"א עמ' מח {אבי עזרי}
יז/כז נתיבות חיים (קארב) ח"ב ליקוטים סי' ג
יז/כז נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' שלה, שמב {מל"מ}
יז/כז נתיבות שמואל דף כא ע"ג
יז/כז נתן פריו ב"מ עמ' רי
יז/כז ס' סת"ם עמ' רמא
יז/כז סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קמד
יז/כז סוכה וארבעת המינים עמ' 418
יז/כז סתרי ומגיני (תשכג) עמ' רמח
יז/כז עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רכג-רכז
יז/כז עולת ראיה (וייס) עמ' פז, צג {מל"מ}
יז/כז עטרת ישראל עמ' ש, שסה {מל"מ}
יז/כז עין יהודה עמ' פח {מל"מ - קושיה על הרשב"א מקטן ערל}
יז/כז עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קמג {מל"מ}, קעו {מל"מ}
יז/כז עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שפו ס"ק כ
יז/כז פאר אהרן עמ' פח
יז/כז פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' רד {מל"מ}
יז/כז פרחי כהונה (קצבורג) עמ' מב-מד, מו
יז/כז פרי אברהם פסחים סי' יח אות א {מל"מ}, סי' כא אות א {מל"מ}, סי' נו אות ד, ס אות א-ב, עו אות א {מל"מ}
יז/כז פרשת נזיר עמ' קעה
יז/כז פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 13
יז/כז צבי תפארת סי' קא
יז/כז ציץ הקודש ח"א דף קב ע"ב {מל"מ}
יז/כז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ריח {מל"מ}
יז/כז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תסד
יז/כז קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' לב {מל"מ}, במדבר עמ' ר, רג {מל"מ}
יז/כז קרית מלך
יז/כז קרן פני משה ח"ב
יז/כז רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ט ה"ח מקור 11
יז/כז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרח
יז/כז רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' ב {לספות לקטן שיאכל בלי ברכה}
יז/כז שארית יהודה (בלום) דף נט ע"ג {מל"מ בשם רשב"א - באיסור דרבנן מותר לספות בידיים}, סג ע"ג {מל"מ - "לאותם המוזהרים עליו"}
יז/כז שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צב ע"א {מל"מ}
יז/כז שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' יט
יז/כז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' תנג, ח"ג עמ' רעד {מל"מ}
יז/כז שבט סופר (תשמו) עמ' צז, ק, קה
יז/כז שבי בנימין דף י ע"ג {מל"מ}
יז/כז שו"ע הרב או"ח סי' שמג סעיפים א, ה
יז/כז שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' עז, עט
יז/כז שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קכז
יז/כז שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' תכד
יז/כז שופריה דיעקב (מערך) דף כט
יז/כז שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' פח
יז/כז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תעח, תרסח
יז/כז שלמי יוסף ר"ה עמ' שפב
יז/כז שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תקלו
יז/כז שם דרך ויקרא עמ' תב
יז/כז שם טוב
יז/כז שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שעד, ח"ב עמ' שיג
יז/כז שנות חיים (קליין) נתיב א ח"א אות טז
יז/כז שעורי עץ ארז שבת עמ' קיג-קיד, קיז
יז/כז שער המלך ח"א עמ' פב {מל"מ}
יז/כז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 27
יז/כז שערי ציון (כהן, תרצח) דף כח ע"א {ק"ס - לספות בידים} וע"ב {מל"מ}
יז/כז שרידי אש ח"ב עמ' שסד {מ"מ}
יז/כז תורה ותעודה עמ' 39, 43
יז/כז תורה לדעת ח"ו עמ' רז
יז/כז תפארת אהרן עמ' קל {מל"מ}
יז/כז תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' קנה-קנח
יז/כז תפארת ציון (ריבקין) סי' ב הערה 7 עמ' מה
יז/כז תרומת הגורן ח"א עמ' 216
יז/כז תשובה שלמה חו"מ סי' ח דף עב ע"ד
יז/כז תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רסז
יז/כח אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' ריא
יז/כח אהל שרה לאה עמ' שפז {כדי לחנכו}, שצ, שצב
יז/כח אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק מד {אורה ושמחה}
יז/כח אורות חיים פ' ג אות לב, פ' ז אות ז
יז/כח אורח ישראל סי' כב אות א, יג, הערה א, יד
יז/כח אמונת החינוך (אבינר) עמ' 12
יז/כח אמרי איש עמ' קצו
יז/כח ארחות חיים ח"ב סי' כג אות ה
יז/כח ארץ בנימין עמ' תקא {כ"מ}, תקג {ק"ס}
יז/כח אשר למלך
יז/כח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יז/כח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' נט
יז/כח בדבר מלך ח"ו עמ' ריג
יז/כח בין השורות עמ' קעא-קעב
יז/כח בית אהרן וישראל גל' סד עמ' סב {מצוה על אביו להפרישו}, גל' סח עמ' צה, גל' עא עמ' יח
יז/כח בית המדרש
יז/כח בכורי אברהם דף קא ע"ד
יז/כח בן יהודה סי' קיא
יז/כח ברור הלכה יבמות קיד ע"א ציון א
יז/כח ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ל אות ח
יז/כח ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קמג
יז/כח גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רלח
יז/כח גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קל
יז/כח גבורת יצחק חגיגה עמ' ז, פה
יז/כח גבורת יצחק שבועות עמ' רנז-רנח {מצוה לגעור בו לחנכו}
יז/כח דברות משה שבת ח"א סי' ב ענף א
יז/כח דעת סופר או"ח סי' לט-מא
יז/כח הגיון יצחק דף כ ע"ב
יז/כח הרמב"ם כמחנך עמ' 16, 35
יז/כח ויגש יצחק עמ' יט, כג
יז/כח חזון יחזקאל דמאי פ"ב הי"א
יז/כח חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' ח, יג, קה
יז/כח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רצה, שכא, נשים ח"ב עמ' רמב
יז/כח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שיג
יז/כח חינוך הבנים למצוות עמ' יג
יז/כח חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שפז {מל"מ}, תכג-תכד {מל"מ}, תמב, ח"ב עמ' רעו-רעז
יז/כח יד פשוטה אהבה עמ' קטז
יז/כח ירחי כלה סוכה ח"א עמ' צד
יז/כח כבודה של תורה ח"ג עמ' קמ
יז/כח כי בא מועד עמ' קלז
יז/כח כל בו ח"ו עמ' סד
יז/כח כל נדרי פ' יז הע' ב
יז/כח כרם מנחם סי' כט
יז/כח כרם שלמה (אהרמן) יבמות קיד ע"א
יז/כח כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' נה
יז/כח לבושי מרדכי לקו"ת עמ' קכו
יז/כח להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קיח, ח"ז עמ' קכו, חי"ג עמ' לז, נג
יז/כח להורות נתן מועדים ח"ג עמ' נט
יז/כח לקוטי סופר ח"ב דף מח ע"א
יז/כח לקוטי שיחות חל"ה עמ' 63
יז/כח מאור למלך סוכה עמ' יז
יז/כח מאורי המועדים עמ' קצב {כדי לחנכו בקדושה}
יז/כח מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' קנה
יז/כח מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' שעח
יז/כח מבוא למשנה תורה עמ' 325
יז/כח מוריה גל' ריט עמ' קי {אין חובת חינוך על ב"ד}
יז/כח מי באר (אופנהיימר) דף מד ע"ב, מו ע"א
יז/כח מכתב לחזקיהו דף צא ע"ד
יז/כח מנוחה וקדושה (זס') עמ' ו
יז/כח מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' נ {מצוה לאב להפרישו}
יז/כח מנחת אליהו ח"ג עמ' פג
יז/כח מנחת חינוך ח"א עמ' קפב, ח"ג עמ' שפה
יז/כח מסורה חי"א עמ' כח
יז/כח מעין חיים ח"א עמ' נג, ח"ד עמ' קצו
יז/כח מקור חסד עמ' שכח
יז/כח מקורות לתולדות החינוך בישראל ח"ו עמ' 267-268 = שו"ת הרשב"א ח"א סי' קכח
יז/כח מרכבת המשנה מהדו"ק [עמש"כ בהל' שבת פי"ח הי"ח]
יז/כח משך חכמה בראשית פי"ח פס' יט
יז/כח משנה הלכות ח"ז סי' צ
יז/כח משנה הלכות ח"י סי' צו {המתנה בין בשר לחלב}
יז/כח משנה הלכות נדרים סי' טז
יז/כח משנת אברהם (ס' חסידים) ח"א עמ' ו
יז/כח משנת יעקב כאן (עמ' רצג-רצו), ומדע עמ' קסב, קסה
יז/כח משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' רפח
יז/כח נודע ביהודה השלם או"ח עמ' צט
יז/כח נועם חי"ט עמ' קסב
יז/כח נחלת מים סי' לב אות ג
יז/כח נטיעות חיים דף טו ע"ד
יז/כח נר דוד ח"ב עמ' פ
יז/כח נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' שלה, שמג
יז/כח נתן פריו סוכה עמ' רצו
יז/כח סוכת דוד (מן) סוכה סי' ג ס"ק יג, כה
יז/כח עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רכג-רכז
יז/כח עלי עשור (זס') עמ' יד
יז/כח פני משה (שלז')
יז/כח פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 68
יז/כח פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 13
יז/כח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רכג
יז/כח קרית מלך
יז/כח קרן פני משה ח"ב
יז/כח רנת יצחק משלי עמ' צג
יז/כח רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קלה
יז/כח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ריב
יז/כח שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תיז, תכו
יז/כח שבט סופר (תשמו) עמ' קה
יז/כח שו"ע הרב או"ח סי' שמג ס"ב, סי' שסב ס' יז, שו"ת סי' מא בסופו
יז/כח שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קסה {מצות חינוך רק על האב}
יז/כח שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקסג, שני אלפים קפה
יז/כח שו"ת הרשב"א ח"א סי' קכח
יז/כח שו"ת ר' עזריאל הילדסהיימר ח"א חו"מ סי' רכח עמ' שעו
יז/כח שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קכא
יז/כח שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תעו
יז/כח שנות חיים (קליין) נתיב א ח"א אות טז
יז/כח שעורי עץ ארז שבת עמ' קיד-קטו, קיז
יז/כח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' יז, כז
יז/כח שעלי דעת גל' ז עמ' 182
יז/כח תולדות יצחק (הורוביץ) דף נו ע"ב {אביו מצווה להפרישו}
יז/כח תורה ותעודה עמ' 39
יז/כח תחומין ח"י עמ' 321
יז/כח תרומת הדשן שו"ת סי' צד
יז/כח תשובה שלמה או"ח סי' ו
יז/כט אחיעזר ח"ג סי' פא אות יד
יז/כט אנצי"ת ע' בל תשקצו הע' 17, 19, 21, 25, 29
יז/כט ברור הלכה מכות טז ע"ב ציון ח
יז/כט ברכות חיים ח"ב עמ' שמד
יז/כט גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' ג
יז/כט דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' קצב
יז/כט המוסר והמשפט בישראל פ"ו אות יב
יז/כט ויגש יצחק עמ' יט, כג
יז/כט ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א רטו ע"ב]
יז/כט חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' ה
יז/כט חיי וחמרא דף ט ע"א (עמ' לד במהד' תשסב)
יז/כט חיים ומלך
יז/כט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שסט, ח"ב עמ' רא
יז/כט יד פשוטה אהבה עמ' תתרי
יז/כט כל בו ח"ו עמ' סד
יז/כט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרטו
יז/כט לקוטי שיחות חל"ב עמ' 66-67
יז/כט מבוא למשנה תורה עמ' 342
יז/כט מנחת חינוך ח"א עמ' שצח
יז/כט מצות ראיה עמ' כה
יז/כט מרחשת ח"א סי' כ אות א
יז/כט משא בני קהת
יז/כט משפטי דרבנן עמ' לא
יז/כט פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' נב
יז/כט צפנת פענח
יז/כט קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קכא
יז/כט קרית מלך
יז/כט שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קלז
יז/כט שם טוב - השלמה
יז/כט שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 143
יז/כט שעלי דעת גל' ג עמ' 53 {מל"מ - בל תשקצו}
יז/כט שערי עזרא (בצרי) עמ' ג
יז/כט תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ג
יז/ל אור הישר [מקום שמואל יו"ד סי' קטז, ובתשובותיו סי' צט אות כד]
יז/ל אחיעזר ח"ב סי' ו אות ז
יז/ל ברור הלכה מכות טז ע"ב ציון ח
יז/ל בתי כנסיות דף מב ע"ג
יז/ל דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' קצב
יז/ל המוסר והמשפט בישראל פ"ו אות יב
יז/ל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרס
יז/ל יד פשוטה אהבה עמ' תתרי
יז/ל כל בו ח"ו עמ' סד
יז/ל כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתכד
יז/ל מבוא למשנה תורה עמ' 342
יז/ל מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' סב אות א {מכת מרדות}
יז/ל סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' תלח
יז/ל קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קפו
יז/ל קרית מלך
יז/ל שערי עזרא (בצרי) עמ' ג
יז/ל תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ג
יז/לא אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ג ס"ק ה ברכת אברהם אות כז
יז/לא באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 29 {משהה נקביו}
יז/לא ברור הלכה מכות טז ע"ב ציון ז
יז/לא דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' קצב
יז/לא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רא-רב
יז/לא יד פשוטה מדע עמ' רפח
יז/לא כל בו ח"ו עמ' סה
יז/לא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קסט
יז/לא להוגה דעות פ"ד ה"א {משהה נקביו}
יז/לא מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' סב אות א
יז/לא קרית מלך
יז/לא רנת יצחק פ' חלק עמ' צ {שישהה נקביו}
יז/לא שו"ע הרב או"ח סי' ג מהדו"ת ס' יא
יז/לא תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ג
יז/לא תשורת שי מהדו"ת סי' קכב
יז/לב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' נט
יז/לב דברי ברוך ח"ב מאמר ח אות ט {נקיות הגוף - נקיון הנפש מחמת קדושת הגוף}
יז/לב הר המלך ח"ו עמ' ב-ז
יז/לב הרמב"ם כמחנך עמ' 255
יז/לב חקרי זמנים ח"ד עמ' תס
יז/לב כל בו ח"ו עמ' סו
יז/לב לקוטי שיחות חל"ב עמ' 66 {מביא קדושה}
יז/לב לקוטי שיחות חל"ז עמ' 51
יז/לב מבוא למשנה תורה עמ' 325
יז/לב שם טוב
יז/לב שעורי עץ ארז שבת עמ' קטו
יז/לב תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ג
יז/לב תועפת ראם (גטיניו) דף סז ע"ב

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US