Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

מתנות עניים

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק יא/349 הלכות מתנות עניים פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אור פני מלך
א/רה"פ בית יעקב (בירב)
א/רה"פ דרך אמונה
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ חובת גידולי הארץ הל' א-יד
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' א
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ צפנת פענח
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אהל שרה לאה עמ' תקנז {צ"פ}
א/א אוצר א"י ח"ה עמ' 144 {מנין המצוות}
א/א אמרי יושר ר"ה יב ע"א
א/א אמת ליעקב מקרא עמ' רו
א/א בית אהרן וישראל גל' עב עמ' כז
א/א בית יצחק תשכ"א עמ' 48
א/א בריכת המלך עמ' קפ, שכד
א/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קעב עמ' תצ {לעניים}
א/א גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' יז
א/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קל
א/א דברי חיים (אוירבך) דיני דיינים סי' ב {אעל"מ}
א/א דברי חיים השמטות סי' ל
א/א דגל יהודה (בילו') עמ' כא
א/א הבנים תקח לך מילואים סי' מ {עשה של פאה - רק כשעובר על הלאו}
א/א הלכה רבה ח"א עמ' 196
א/א חזון נחום זרעים ח"א עמ' קמה
א/א חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קיח
א/א חלקת השדה עמ' ה-כא
א/א חסדי דוד ח"א עמ' ע
א/א חק לישראל שומרים עמ' 1348, 1349 {צ"פ}
א/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קח
א/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 597-600
א/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' ריד
א/א לב מבין
א/א לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' ל
א/א מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (הראשון) או"ק ד, אות מא או"ק ד {צ"פ}
א/א מועדים וזמנים ח"א סי' יג
א/א מוריה גל' ריג עמ' כד {מל"מ}
א/א מנחת חינוך ח"ב עמ' רח
א/א מעדני ארץ כאן
א/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ג, מח {מנין המצוות רמז יא}
א/א מעדני מלך (תשמח) עמ' ע {צ"פ}
א/א מעשה רקח
א/א מרגליות הים סנהדרין פח ע"א אות ו {צ"פ}
א/א משא בני קהת
א/א משנת יעקב
א/א משנת יעקב נזיקין עמ' קג
א/א ניר לדוד
א/א ס' השדה דף ו ע"א
א/א פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' מג, צה
א/א קרית מלך
א/א שו"ע הרב או"ח סי' רמב קו"א אות ג, הל' ת"ת פ"א אות ג
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שילוח הקן עמ' פה
א/א שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קמג {ר"י קורקוס}, קמד
א/א שערי טהר ח"ח סי' כז אות ב
א/א שרשים במועדות עמ' רצג
א/א תולדות יעקב (וורשנא) דף מד ע"ד
א/א תורת החוף ימים סי' א אות א, ג
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' קכח-קלה
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' שיח-שכא
א/ב אבן ישראל (פישר)
א/ב אגרות הגרי"ד עמ' קכא-קכג
א/ב אמונת יהושע עמ' רג {צ"פ}
א/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קפט
א/ב בד קודש (דאנון)
א/ב בזך לבונה עמ' שצ
א/ב בית אהרן (קריספין) דף נא ע"ג
א/ב בית יצחק תשכ"א עמ' 48
א/ב בני שמואל דף עט ע"ד
א/ב ברור הלכה ב"ק צד ע"א ציון ד
א/ב ברור הלכה יומא לו ע"א ציון ג {לאו הניתק לעשה}
א/ב בריכת המלך עמ' קפ-קפב, קפז, שכב-שכג, שכו-שכט
א/ב ברכות שמים מכות פ"ג אות רב
א/ב גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' יז
א/ב גבורת יצחק ר"ה עמ' כ
א/ב דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' פב-פו
א/ב דברי חיים (אוירבך) דיני דיינים סי' ב {אעל"מ}
א/ב דברי חיים השמטות סי' ל
א/ב הבנים תקח לך מילואים סי' מ {עשה של פאה - רק כשעובר על הלאו}
א/ב הלכה רבה ח"א עמ' 196
א/ב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יט
א/ב יצחק ירנן [לא יכולתי להלום דברים אלו ולהבינם על מתכונתם] {ונותנו לעניים שנתינתו מ"ע}
א/ב ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' ריד
א/ב כרם מנחם סי' כו
א/ב כתר המלך
א/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' ריא, ריד, ח"ג עמ' קד
א/ב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' ה, יג
א/ב מנחת כהן (יוסף חיים) דף צד
א/ב מנחת שלמה שביעית עמ' קכ
א/ב מעדני ארץ כאן
א/ב מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' פט
א/ב מעשה רקח
א/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רטז ע"ב
א/ב מקדש דוד זרעים - פאה סי' כה
א/ב משאת מרדכי מכות עמ' קב
א/ב משנת יעקב
א/ב משנת ר' אהרן זרעים עמ' ב
א/ב ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קסח, קעד
א/ב עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' רפז
א/ב עיני דוד
א/ב ערהשה"ע זרעים סי' ב אות ד
א/ב פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קמג
א/ב פני משה (שלז')
א/ב פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' שסא
א/ב קול דודי ר"ה סי' סא
א/ב קרית מלך
א/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שעה {אפאו}
א/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קצו
א/ב שילוח הקן עמ' פה
א/ב שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קמד, קמו
א/ב שער המלך ח"א עמ' תקנו
א/ב שפת אמת על התלמוד ח"ב דף נא ע"ג
א/ב תורת החוף ימים סי' א אות ג
א/ב תורת המצוה דף כט ע"ד
א/ג אוצרות הרמב"ם
א/ג אור הישר [לח"מ הל' מעה"ק פ"ג הי"ד, מל"מ הל' פסוה"מ פי"ח ה"ט]
א/ג אמרי כהן (וארשאוויאק) פרשת משפטים עמ' קכד {רדב"ז}
א/ג באר שרים (שלזינגר) - שו"ת ח"א סי' מט [קמו]
א/ג בזך לבונה עמ' שצ
א/ג בית יצחק תשי"ד עמ' 11, תשט"ז עמ' 109
א/ג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' צב
א/ג ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קא
א/ג בריכת המלך עמ' קפ, שכח-שכט
א/ג ברכות שמים מכות פ"ג אות רב, רה {לאו הניתק לעשה}
א/ג גינת ורדים (תאומים) עמ' פה
א/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כו
א/ג דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' פב-פו
א/ג דברי חיים השמטות סי' ל
א/ג דגל יהודה (קמינר) עמ' רכז
א/ג הדרת מלך (זילברברג) דף נז ע"ד {פאה - לאו הניתק לעשה}
א/ג הלכה רבה ח"א עמ' 197-196
א/ג חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רכה
א/ג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' ריז
א/ג חלקת השדה עמ' כא-כט
א/ג יצחק ירנן
א/ג כרם מנחם סי' כו
א/ג כתר נהורא (קאפלין) סי' נו
א/ג מגילת ספר לאוין דף קנה ע"ג {כ"מ}
א/ג מוריה גל' קסא עמ' סה
א/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' רטו
א/ג מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' פה
א/ג מעדני ארץ
א/ג מעשה רקח
א/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רטז ע"ב
א/ג משך חכמה ויקרא פכ"ג פס' כב
א/ג משנת חיים ויקרא עמ' תלח
א/ג משנת חיים מנחות עמ' תקכב
א/ג משנת ר' אהרן זרעים עמ' ב
א/ג נאות אפרים ח"א עמ' קמט
א/ג נדרי זריזין ח"א עמ' מא
א/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסה
א/ג פרי הארץ (כהנוו) סי' פא
א/ג רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י הי"א מקור 45
א/ג שלום ירושלים עמ' פח
א/ג שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קמד
א/ג תורת החוף ימים סי' א אות ג
א/ג תפארת ציון (קואינקה) עמ' נא-נב
א/ד בית אהרן (קריספין) דף מז ע"ב
א/ד בריכת המלך עמ' שכד, שכו-שכט
א/ד ברכות שמים מכות פ"ג אות רב, רד
א/ד גבורת יצחק ר"ה עמ' כ
א/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 234
א/ד חלקת השדה עמ' ל-לז
א/ד ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שמד
א/ד כרם מנחם סי' כו
א/ד מבוא למשנה תורה עמ' 88
א/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קסה {מלקות}
א/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' קד, שעח
א/ד מעדני ארץ מתנ"ע כאן ועמ' פה
א/ד משנת יעקב
א/ד ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"ז מ"ג
א/ד קרית מלך
א/ד שו"ת רשב"ש עמ' ה
א/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 250
א/ד תורת החוף ימים סי' א אות ג
א/ה ארץ חמדה (ישראלי) עמ' עה, עו
א/ה בית אהרן (קריספין) דף מז ע"ב
א/ה ברור הלכה יומא לו ע"א ציון ג {לאו הניתק לעשה}
א/ה בריכת המלך עמ' שכד, שכו-שכז, של
א/ה ברכות שמים מכות פ"ג אות רה {ניתק לעשה}
א/ה דברי חיים השמטות סי' ל
א/ה הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קס
א/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 235
א/ה זכרון יהושע ולקט מנחם עמ' 54 {לאו הניתק לעשה}
א/ה חזון נחום זרעים ח"א עמ' ריט
א/ה חי' מהר"ם שיק מכות עמ' רכג
א/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' ריד
א/ה כרם מנחם סי' כו
א/ה למודי ה' דף מז ע"ד {ניתק לעשה}
א/ה מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' לו
א/ה מעדני ארץ
א/ה משנת יעקב
א/ה נתן פריו חולין עמ' מ
א/ה פני משה (שלז')
א/ה קרית מלך
א/ה שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' ז
א/ה תולדות יעקב (מאהלר) עמ' מז
א/ו בן יאיר דף קמב ע"א
א/ו ברור הלכה סוטה מה ע"א ציון ז
א/ו הר המלך ח"ד עמ' קטו
א/ו חזון יחזקאל פאה פ"ד ה"א
א/ו להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קמט
א/ו מילי דמרדכי
א/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' תו
א/ו מעדני ארץ מתנ"ע כאן ועמ' פה
א/ו מעיני המים
א/ו מעשה רקח
א/ו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קנב
א/ו רנת יצחק חמש מגילות עמ' פט
א/ו שם טוב - השלמה
א/ז אוצמפה"ת ב"מ יא ע"ב הע' 68
א/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 235
א/ז יראה ואהבה עמ' רפו
א/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' ריב, תו
א/ז משנת יעקב
א/ז שלום ירושלים עמ' פח
א/ח אור הישר [אור הישר משניות פאה פ"ו מי"א]
א/ח אורים גדולים (תקיח), דרושים דף טז ע"א
א/ח אחרית השנים עמ' כג
א/ח אמונת יהושע עמ' שי
א/ח בית אהרן וישראל גל' לא עמ' מג
א/ח ברור הלכה חולין קלא ע"א ציון ד
א/ח דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' קיז
א/ח דברי חיים השמטות סי' ל
א/ח חזון יחזקאל פאה פ"ג ה"א
א/ח חסדי דוד ח"א עמ' עו
א/ח יראה ואהבה עמ' רפה
א/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' מב
א/ח לב ים נדרים עמ' קסד {אין טובת הנאה לבעלים}
א/ח לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כז ס"ק ז
א/ח מגד שמים סי' קס ס"כ אות יא
א/ח מוסר המקרא והתלמוד עמ' קכט, קמז
א/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' רט, ח"ג עמ' רלה
א/ח מעדני ארץ
א/ח משנת חיים בכורות עמ' שלח
א/ח נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יג אות ג
א/ח ס' השדה דף מ ע"ג
א/ח ספרי דבי רב ח"ד עמ' קנב
א/ח ערהשה"ע זרעים סי' ב אות יג
א/ח פרפרת התורה עמ' שצח
א/ח ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"ח מ"ו
א/ח שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ס, ע (עמ' קעב)
א/ח שמועות דוד עמ' פג
א/ח שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' שעג
א/ט אמה של מלכות עמ' 47
א/ט אמונת עתיך גל' 124 עמ' 101 {רק עם ישראל}, 102 {דרך אמונה}
א/ט אנצי"ת ע' גוי הע' 1117, 1118
א/ט באר מרים פ"י הי"ב
א/ט ברור הלכה גיטין נט ע"ב ציון ה, סא ע"א ציון ב
א/ט דברות משה גיטין עמ' תנו
א/ט דליית הכרם עמ' תתתיז [צ"ל אין מונעין גוים]
א/ט העלם דבר סי' קלז
א/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שמג
א/ט זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יט [ידי אליהו תיקון צה]
א/ט חקרי זמנים ח"ג עמ' ריא, ריג-ריד
א/ט ידי אליהו
א/ט מילי דמרדכי
א/ט מעדני ארץ מתנ"ע עמ' יז, לו
א/ט מעשה רקח
א/ט מרגליות הים סנהדרין פח ע"א אות ג {צ"פ}
א/ט נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יג אות ג, ז
א/ט סיני ק עמ' שנד
א/ט ערהשה"ע זרעים סי' ב אות כ
א/ט פרי מלכה סי' סא
א/ט פרפרת התורה עמ' תו
א/ט צפנת פענח ויקרא עמ' קפח
א/ט רנת יצחק חמש מגילות עמ' פה-פו
א/ט שם טוב - השלמה
א/ט שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תצח
א/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 334
א/ט תועפת ראם (גטיניו) דף צו ע"ב {מל"מ}
א/ט תורת החוף ימים סי' כט אות ד
א/י אבן הספיר (ספרקה) עמ' צו
א/י אגרות הגרי"ד עמ' קכ
א/י אוצמפה"ת ב"מ כא ע"ב הע' 115
א/י אמונת עתיך גל' 122 עמ' 69
א/י אמרי יושר חולין קלד ע"ב
א/י אפיקי מגינים יבמות סי' לז
א/י אפיקי מגינים נדרים סי' ד, י, עא
א/י אפיתחא דבבא ב"מ עמ' רעד, רעז
א/י באר שרים (שולמן) עמ' צח
א/י בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' עד
א/י בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' יא
א/י בדבר מלך חי"ב עמ' רנט
א/י בית אהרן (קריספין) דף מז ע"ג, נא ע"ג
א/י בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' יג
א/י בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' כג-כד
א/י בריכת המלך עמ' קפז, שכז, שכט
א/י ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 147
א/י גליון מהרי"ל פאה פ"ח
א/י דברי חיים השמטות סי' ל
א/י דגל ראובן ח"ב סי' כט
א/י דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 22
א/י התורה והמדינה ח"ב עמ' סב
א/י וזאת ליהודה (זלצר) עמ' קסה
א/י זבחי תרועה סי' ג אות ג
א/י חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ה ס"ק ב
א/י חי' הגר"ח החדש עמ' תקב
א/י חלקת השדה עמ' לז-ס
א/י יהגה האריה עמ' סו
א/י יצחק ירנן
א/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רכז
א/י לב אריה (הורביץ) עמ' רמג
א/י לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קצו, קצט
א/י מוריה גל' קעה עמ' קמח
א/י מיטב הארץ עמ' 99
א/י מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' קלז
א/י מנחת אשר ב"ק עמ' צה, ב"ב עמ' צו
א/י מנחת חינוך ח"ב עמ' רט
א/י מנחת חינוך מצוה רכא (דף נד ע"ד)
א/י מעדני ארץ מתנ"ע כאן ועמ' יח
א/י מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קפ
א/י מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' יג]
א/י מצות ביקור חולים סי' ג אות ח
א/י מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' כא אות ה
א/י מצעדי גבר נדרים סי' יז אות ב
א/י מראה אש ח"א עמ' יד, טז, יח
א/י משאת המלך ח"ג סי' רמח
א/י משאת משה (חברוני) פסחים סי' מ עמ' 126
א/י משנת יעקב
א/י מתת מלך
א/י נאות אפרים ח"א עמ' קכז
א/י נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' סב
א/י נתן פריו ב"מ עמ' קג
א/י סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רסח-רעב
א/י עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קמא
א/י עמקי המשפט עמק החוב סי' ה אות יח עמ' לג {דעתו בהלכו הנמושות לשיטתו דיאוש מטעם הפקר}
א/י ערהשה"ע זרעים סי' יג אות כא
א/י פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' שו-שז
א/י פני אברהם (שפירא) עמ' נו
א/י פנת יקרת (תשעא) עמ' תצב
א/י צבי תפארת סי' לח
א/י ציץ אליעזר ח"א סי' יג אות ב
א/י קונטרסי שעורים נדרים שעור יא אות ז
א/י רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תס
א/י שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' לד
א/י שיח ערב קידושין עמ' קכט, קלא-קלב, קלו-קלז
א/י שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' רכא
א/י שעורי הרב חלה עמ' כז
א/י שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור סט
א/י שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' קמא
א/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 250, 255
א/י שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"א עמ' 409 {גר תושב}
א/י תבונה (קרש')
א/י תורה מציון שנה ט חוב' ב סי' ו דף יח ע"ב
א/י תורת זרעים עמ' כב
א/י תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תרב, תרכג, תרכה
א/יא אגרות הגרי"ד עמ' קכ, קכב
א/יא אור הישר למשניות ולירושלמי פאה רפ"ח {פסק כר"ל}
א/יא אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' סב
א/יא באר שרים (שולמן) עמ' צח
א/יא בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' יג
א/יא ברור הלכה ב"מ כא ע"ב ציון ז
א/יא ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 145 {רדב"ז}
א/יא גליוני הגר"ש עמ' עז {כ"מ} [רשב"א ח"א סי' שסח]
א/יא הר המלך ח"ד עמ' קטז
א/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יט [לח"מ הל' תענית פ"ג ה"ו]
א/יא חזון יחזקאל פאה פ"ב הי"ט {כל אדם}
א/יא חזון נחום זרעים ח"א עמ' רטז
א/יא חיים ומלך {מדוע פסק כר"ל}
א/יא חיים שאל ח"ב סי' מב אות יח
א/יא חלקת השדה עמ' ס-סד
א/יא חסדי דוד ח"ב עמ' שכג, שכה
א/יא יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' טו
א/יא יתר הבז (תקמז)
א/יא יתר הבז (תשסח) עמ' קנב
א/יא כנפי נשרים {כל אדם}
א/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רכה, רכז
א/יא לב אריה (הורביץ) עמ' רמג
א/יא לב מבין {כל אדם}
א/יא לח"מ הל' תענית פ"ג ה"י
א/יא לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קצט
א/יא לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' לא
א/יא מילי דמרדכי
א/יא מעשה רקח
א/יא מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' כא אות ה {רדב"ז}
א/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' שכג
א/יא מראה אש ח"א עמ' יד, טז, יח
א/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יא משפטי עזיאל ח"ו עמ' נ
א/יא נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' סב
א/יא ס' השדה דף לח ע"ד, לט ע"א
א/יא עיני דוד
א/יא ערהשה"ע זרעים סי' יג אות כג-כד
א/יא פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' שו, שט
א/יא פנת יקרת (תשעא) עמ' תצב
א/יא פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' עג
א/יא שאר יוסף ח"א עמ' יא {רביעה שניה}
א/יא שו"ת הרשב"א ח"א סי' שסח {כר"ל}
א/יא שמועות דוד עמ' קלג
א/יא שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רכב
א/יא שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור סט
א/יא שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' קלח-קלט {רדב"ז}
א/יא תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תרג
א/יב דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2141
א/יב הר המלך ח"ד עמ' קיז
א/יב חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ט ס"ק ד
א/יב חזון נחום זרעים ח"א עמ' רו
א/יב חקרי זמנים ח"ג עמ' ריא
א/יב מעדני ארץ
א/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יב ס' השדה דף לה ע"ג
א/יב ערהשה"ע זרעים סי' יג אות כז
א/יב פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רעו, שז
א/יב קרית מלך
א/יב שלום ירושלים עמ' עד
א/יב שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' ריג {כ"מ}
א/יב תורת זרעים עמ' כא
א/יג אמרי יושר חולין קלד ע"ב
א/יג אנצי"ת ע' א"י ח"ב הע' 196
א/יג בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' כג-כד
א/יג ברור הלכה ב"מ כא ע"ב ציון ז
א/יג גליון מהרי"ל פאה פ"ח
א/יג דגל ראובן ח"ב סי' כט
א/יג הר המלך ח"ד עמ' קיז
א/יג חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ה ס"ק ב
א/יג חזון יחזקאל פאה פ"ב הי"ט
א/יג חלקת השדה עמ' סד-עב
א/יג יד הלוי (לוין) דף צ ע"ג
א/יג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעג
א/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רכז
א/יג מיטב הארץ עמ' 99
א/יג מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' יג]
א/יג מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' כא אות ה
א/יג מצעדי גבר נדרים סי' יז אות ב
א/יג מראה אש ח"א עמ' יד, טז, יח
א/יג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' סב
א/יג נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' ו
א/יג ערהשה"ע זרעים סי' יג אות כה
א/יג פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' שו
א/יג שמועות דוד עמ' נט, פ
א/יג תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תרג
א/יד אוצר א"י ח"ה עמ' 145-146
א/יד אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' שסט
א/יד אור ליהודה קדושין עמ' רצז
א/יד אור שמח
א/יד אנצי"ת ע' א"י ח"ב הע' 200, 203, 205
א/יד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קמט
א/יד ארעא דרבנן סי' שסט {בחו"ל}
א/יד ארץ חמדה (ישראלי) עמ' פב, צב
א/יד בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קי
א/יד בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' ז
א/יד בית אהרן (קריספין) דף מז ע"ב-ע"ד
א/יד בית זבול ח"ג סי' לג אות א
א/יד בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קעח
א/יד הדרת מלך (זילברברג) דף נט ע"א {בחו"ל}
א/יד הערות ר"י ליינר
א/יד הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קנג {יראה לי - מפורש בחז"ל}
א/יד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יט [מפורש בחולין קלז ע"ב "הכא בחו"ל"] {כ"מ - נ"ל}
א/יד חוקת עולם עמ' 414 {מ"ע רק בא"י כמו תרומה}
א/יד חזו"א יו"ד סי' רב ס"ק ה, שביעית סי' ז ס"ק כח
א/יד חזו"א על הרמב"ם
א/יד חזון נחום זרעים ח"א עמ' קכ, קסו
א/יד חי' חתם סופר
א/יד חי' ירוחם
א/יד חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קה-קז
א/יד יד הלוי (לוין) דף צ ע"ג
א/יד יד יהודה (אשכנזי) חי' ב"ב דף לה ע"ד
א/יד ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/יד ישורון ח"כ עמ' תיא, תיג {בחו"ל}
א/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קלז, ח"ג עמ' ריד
א/יד כרם היה לידידי עמ' 260
א/יד כתר המלך
א/יד מאור מרדכי ב"ב עמ' רלד {טעם שחו"ל פטור}
א/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' ריא, ח"ג עמ' תה
א/יד מנחת עני (תקמז) דף לא ע"א {כ"מ - בחו"ל}
א/יד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ח, ט
א/יד מעשה רקח
א/יד מראות הים עמ' קכו-קכח
א/יד משנת יעבץ שמיטה עמ' יב, קמא
א/יד משנת יעקב
א/יד משפטי עזיאל ח"ו עמ' נ
א/יד נזר הקודש (רוזין, שו"ת) אהע"ז סי' מב אות ט
א/יד ס' השדה דף ד ע"א
א/יד סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' סו
א/יד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' מב
א/יד ערהשה"ע קדשים סי' צא אות יז
א/יד פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' פז
א/יד צדקה לחיים (תקמז)
א/יד צדקה לחיים (תשסח) עמ' מ
א/יד ציוני מהר"נ
א/יד צפנת פענח דברים עמ' רכג
א/יד קובץ לזכרו של הרב גדליה אונא עמ' 61
א/יד קונטרסי שעורים נדרים שעור יא אות ז
א/יד קרית מלך
א/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שיג
א/יד שיח התורה עמ' שמב {דרך אמונה}
א/יד שעורי הרב חלה עמ' קכ
א/יד תורה תמימה ויקרא פ' יט אות כח
א/יד תורת המדינה עמ' 366
א/יד תפארת ציון (קואינקה) עמ' קלג
א/יד תשובה מיראה
א/יד תשובה מיראה (תשסו) עמ' יא, עג
א/טו אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שפז {מל"מ}, אהע"ז ח"ד עמ' עה
א/טו אומר לציון סי' ב
א/טו אור הישר [נועם ירושלמי תרומות רפ"ד, עטרת תפארת תחילת מס' פאה]
א/טו אורח צדקה עמ' עט {מל"מ}
א/טו אמונת יהושע עמ' תרעט, תרפג {מל"מ}
א/טו אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' א ד"ה כתב {מל"מ}
א/טו אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' עא, עו {מל"מ}
א/טו בית אבי ח"ב סי' פו
א/טו בית אהרן וישראל גל' עב עמ' כז-כח
א/טו בית המדרש
א/טו בית יצחק תשכ"א עמ' 36 {מל"מ}
א/טו בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' קלד-קלה, קלז-קלח
א/טו בן אשר סי' ג אות ד {מל"מ}
א/טו ברור הלכה חולין קלז ע"ב ציון ו
א/טו ברכי יוסף או"ח סי' תלד ס"ה {מל"מ}
א/טו בתי כנסיות דף קטו ע"ג
א/טו גבורת יצחק חגיגה עמ' קכט {מל"מ}
א/טו גבורת יצחק תרומות עמ' יב, קל, קלא, קלג, ביכורים עמ' קלד, קלו-קלז, קסח {מל"מ}
א/טו גדולי שמואל נדרים דף ו ע"ב {מל"מ}
א/טו גינת ראובן תרומות עמ' שסח
א/טו דבר בעתו (לוין), דברי הלכה אות יג {מל"מ}
א/טו דברות משה נדרים עמ' כח
א/טו דגל יהודה (קמינר) עמ' רכד {מל"מ}
א/טו דרכי אהרן ח"א עמ' סב
א/טו הדרת מלך (זילברברג) דף נט ע"א וע"ג
א/טו המאור הגדול (יעבץ) עמ' ר
א/טו הר המלך ח"ד עמ' קיז, ח"ז עמ' נו
א/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תמח
א/טו זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלה {מל"מ - המפריש מקצת תרו"מ}
א/טו חזון יחזקאל פאה פ"ב ה"ט
א/טו חזון נחום זרעים ח"א עמ' קטו, קכא
א/טו חי' עזיאל
א/טו חלקת השדה עמ' עב-פח
א/טו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קט
א/טו יצחק ירנן [תועפות ראם ס' שלח לך דף צו] {מל"מ}
א/טו ישורון ד עמ' תקג = חי' הרד"ל למשניות ברכות {מל"מ}
א/טו ישורון ד עמ' תקלג-תקלד = חי' הרד"ל למשניות פאה {שיעור פאה - לפי השדה ולפי העניים}
א/טו ישורון ד עמ' תקלה = חי' הרד"ל למשניות פאה {מל"מ - שיעור פאה, במתכוון לפטור את כרמו}
א/טו כפתור ופרח (תשו) דף ח ע"ד
א/טו לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' לא {מל"מ}
א/טו מאור למלך נדרים עמ' נב {מל"מ}
א/טו מאורות חיים תרומות עמ' ע
א/טו מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף יג ע"ד {מל"מ}
א/טו מבית מאיר ח"ג עמ' סג
א/טו מהרי"ט אלגזי פ"ח אות פא או"ק ח {מל"מ}
א/טו מוסר המקרא והתלמוד עמ' קכח {אחד מששים}
א/טו מטה אפרים
א/טו מטר השמים (תשנז) עמ' תצח
א/טו מילי דמרדכי
א/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' רח, רי
א/טו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' ה, רעב
א/טו מעדני ארץ מתנ"ע כאן ועמ' יד, סו, סז
א/טו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קצו, רכז, רמג, רמה {מל"מ}
א/טו מעשה נסים (הכהן)
א/טו מקדש דוד זרעים - פאה סי' א, טו {מל"מ}
א/טו מרבה חיים סי' מב אות יג {מל"מ}
א/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/טו משך חכמה ויקרא פכ"ג פס' מ
א/טו משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ב עמ' נג
א/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תפז {מל"מ}
א/טו משנת יעקב
א/טו משנת ר' אהרן זרעים עמ' ד-ה, ז {מל"מ}
א/טו נדרי זריזין ח"א עמ' לט {מל"מ}
א/טו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' נח {מל"מ}
א/טו ניר לדוד
א/טו נתיבות שלום (למפרט) עמ' קג {מל"מ}
א/טו ס' העתים עמ' 120, 171
א/טו ס' השדה דף ב ע"ד
א/טו עיוני הלכות ח"ב עמ' תקלא, תקמב {מל"מ}
א/טו ענפי ארז (זי') דף רד ע"ב {צ"פ}
א/טו פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' ד, ח {מל"מ}, ט, י {מל"מ}, לד, לה, לח
א/טו פרי יצחק (בלזר) ח"א דף סג ע"ד {מל"מ}
א/טו פרי יצחק (תשעו) עמ' רה {מל"מ}
א/טו פרי עץ חיים (קרויס) עמ' צד
א/טו ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"א מ"א {מל"מ}
א/טו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף יט ע"א-ע"ב
א/טו קהלות יעקב זרעים י, נדרים ו
א/טו קונטרסי שעורים נדרים שעור ב אות ח, שעור ה עמ' 112, שעור יא עמ' פ
א/טו קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קכח
א/טו ראשי בשמים (רבין) עמ' קפו {מל"מ}
א/טו רוח אליהו (חאקו) ח"ב דף כג ע"ב {מל"מ}
א/טו שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' עד
א/טו שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רפח
א/טו שאלת שלום (רבינ') דף יד ע"ב {מל"מ}
א/טו שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סב עמ' קלה {מל"מ}
א/טו שלום ירושלים עמ' מט, נב, קלד
א/טו שמועות דוד עמ' קלג
א/טו שמחת יו"ט (אלגזי) סי' עט אות ג {מל"מ}
א/טו שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קלח {מל"מ}
א/טו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' מב
א/טו שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' קסא {מל"מ ד"ה ועדיין}
א/טו שערי טהר ח"ו סי' פו אות ב
א/טו שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 89 {מל"מ}
א/טו תורת זרעים עמ' ב {מל"מ}
א/טו תפארת ציון (קואינקה) עמ' קלג


ב/350 הלכות מתנות עניים פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אור פני מלך
ב/רה"פ בית יעקב (בירב)
ב/רה"פ דרך אמונה
ב/רה"פ הר המלך ח"ד עמ' קיז-קכה
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ חובת גידולי הארץ הל' טו-לג
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ משנת יעקב
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' ב-ד
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ צפנת פענח
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אבי עזרי ח"א
ב/א אור הישר [אור הישר חולין קלה ע"ב]
ב/א אור יעקב נדרים עמ' כו
ב/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' קטז
ב/א אמרי יושר ר"ה יב ע"א
ב/א בית המדרש
ב/א בית שערים יו"ד סי' תיח
ב/א דגל יהודה (בילו') עמ' כ
ב/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יט [מעשה רוקח פאה פ"ו]
ב/א חלקת השדה עמ' פט-קז
ב/א לב אריה חולין קלז ע"ב
ב/א לב מבין
ב/א מנחת חינוך ח"ב עמ' רט {מל"מ}, ריב, ח"ג עמ' תו
ב/א מעדני ארץ
ב/א ערהשה"ע זרעים סי' א אות ו
ב/א קול יהודה (גרשוני) עמ' רלד
ב/א קרית מלך
ב/א שומר מצוה עמ' רח {מכניסו לקיום - הכניסו לקיום ע"י דבר אחר}
ב/א שופריה דיעקב (מערך) דף טז {מל"מ}
ב/א שלום ירושלים עמ' נג
ב/א שפת אמת על התלמוד ח"א דף קנ ע"ד
ב/ב אגרות הגרי"ד עמ' קלא, קלז
ב/ב אור הישר [אור הישר משניות פאה פ"א מ"ד וירושלמי פאה פ"ג ה"ג]
ב/ב אור שמח
ב/ב אמונת יהושע עמ' רכה {הפקר}
ב/ב אמונת עתיך גל' 113 עמ' 138
ב/ב אנצי"ת ע' גדולי קרקע הע' 129-131
ב/ב דגל ראובן ח"ב סי' כט
ב/ב הר המלך ח"ז עמ' נז
ב/ב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יט [עדות ביהוסף ח"ב דף קיז]
ב/ב חזו"א יו"ד סי' רג ס"ק א תנינא, ס"ק ד תליתאה, שביעית סי' ז בסופו
ב/ב חזו"א על הרמב"ם - השמטות
ב/ב חזון נחום זרעים ח"א עמ' קכח
ב/ב חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' קיח
ב/ב ישורון ד עמ' תקלט = חי' הרד"ל למשניות פאה {שומים ובצלים חייבים בפאה}
ב/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רטז
ב/ב מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' קו אות ד
ב/ב מילי דמרדכי
ב/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' רט
ב/ב מעדני ארץ
ב/ב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קלח
ב/ב משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' ה-ו
ב/ב נתן פריו ב"מ עמ' קמה
ב/ב סופר המלך ח"א עמ' סו {אמהות}
ב/ב עדות ביהוסף (אלמושנינו)
ב/ב פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' מא, מז, קא
ב/ב קובץ חי' תורה (סול') עמ' כז, עג-עד
ב/ב שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קמה
ב/ב שלום ירושלים עמ' נב
ב/ב שם טוב - השלמה
ב/ב שמן המור חו"מ סי' י (פד ע"א)
ב/ב תורת זרעים עמ' ה {השום והבצלים}, ו
ב/ב תחומין חי"ג עמ' 120
ב/ג אוצר יסודי שביעית עמ' לא
ב/ג אור הישר [אור הישר ירושלמי פאה פ"ג ה"ז]
ב/ג אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' ח ד"ה אולם מלבד
ב/ג בן אשר סי' לו ענף ד אות א, ה
ב/ג ברור הלכה חולין קלה ע"ב אחרי ציון ד
ב/ג דברי יציב לקוטים עמ' קיח
ב/ג דרכי נועם דרוש יב
ב/ג הר המלך ח"ז עמ' נז
ב/ג הר צבי זרעים ח"ב עמ' צט
ב/ג חי' יחיאל דף ח ע"ג
ב/ג חלקת השדה עמ' קז-קיב
ב/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' קא
ב/ג חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף ל ע"ב, לא ע"ב
ב/ג ידבר שלום ח"א עמ' קיג
ב/ג יראה ואהבה עמ' רפה
ב/ג כתר המלך
ב/ג מזבח חדש דף ח ע"א
ב/ג מטה אפרים ח"ב
ב/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' רי, ח"ג עמ' תו
ב/ג מעדני ארץ מתנ"ע עמ' סו
ב/ג משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קנז
ב/ג נחלת דבש מהדו"ת סי' ק אות יב עמ' רמג {כר"ע}
ב/ג ס' השדה דף טו ע"ד
ב/ג פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קיב
ב/ג תורת ירוחם ח"ב דף מז ע"א
ב/ד אבי עזרי ח"א
ב/ד אגרות הגרי"ד עמ' קכב, קכו
ב/ד אהלי יעקב (לויטאן) עמ' כא
ב/ד אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 162 {צ"פ}
ב/ד אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' יח ד"ה והנה
ב/ד אנצי"ת ע' בית סאה הע' 28
ב/ד בית מרדכי (סאויצקי) דף נ ע"ב {צ"פ}
ב/ד הדם הקדוש עמ' 163-165
ב/ד חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ד ס"ק ב
ב/ד חזו"א שביעית סי' ז בסופו
ב/ד חי' ירוחם
ב/ד חלקת השדה עמ' קיב-קכא
ב/ד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' עו ע"ב
ב/ד לקט שבלים (תשמט) עמ' קכו, קמב
ב/ד מהרי"ט אלגזי פ"א בראש הפרק או"ק ו {צ"פ}
ב/ד מזכרת חיים עמ' ע, צב
ב/ד מלחמות יהודה דף כו ע"ב, ע ע"ב {צ"פ}
ב/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' רי, ח"ג עמ' תו
ב/ד מעדני ארץ מתנ"ע כאן ועמ' ז
ב/ד מקדש דוד זרעים - פאה סי' יט {קצרוה לסטים}
ב/ד מקדש דוד סי' סב אות ב
ב/ד משפטי עזיאל ח"ד עמ' קכה
ב/ד ס' השדה דף יא ע"ב
ב/ד ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"ב מ"ז
ב/ד צפנת פענח דברים עמ' רכ
ב/ד קרית מלך
ב/ד שיח ערב קידושין עמ' קסה, קסז-קסט, קעב
ב/ד שמועות דוד עמ' קלג
ב/ד שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קנח
ב/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שסה
ב/ה אבי עזרי ח"א
ב/ה אגרות הגרי"ד עמ' קכב
ב/ה אהלי יעקב (לויטאן) עמ' כא
ב/ה דגל יהודה (קמינר) עמ' רכח
ב/ה זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יט [ירושלמי פאה פ"ג]
ב/ה חזון נחום זרעים ח"א עמ' קמא
ב/ה חלקת השדה עמ' קכא-קלד
ב/ה מעדני ארץ מתנ"ע כאן ועמ' סו
ב/ה משפטי עזיאל ח"א עמ' נד
ב/ה עלה יונה עמ' שפט
ב/ה פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' פד, קי
ב/ה שם טוב - השלמה
ב/ה שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קלא
ב/ו אגרות הגרי"ד עמ' קכח
ב/ו אור הישר [כ"מ לקמן פ"ד הכ"ז]
ב/ו אמונת עתיך גל' 108 עמ' 131
ב/ו אש דת (דוברין) דף לה ע"ב {כ"מ}, קד ע"ג
ב/ו בארות יצחק (הכהן) עמ' שט
ב/ו בית אהרן וישראל גל' מא עמ' קלה
ב/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/ו ברור הלכה חולין קלז ע"א ציון ג
ב/ו דגל יהודה (קמינר) עמ' רכח
ב/ו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יט [כתר תורה דף מו]
ב/ו חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ה ס"ק יג
ב/ו חזו"א בכורות סי' כא ס"ק ו
ב/ו חזו"א על הרמב"ם
ב/ו חזון יחזקאל פאה פ"א הי"ג, הי"ד, פ"ג הי"ט
ב/ו חזון נחום זרעים ח"א עמ' קמד
ב/ו יתר הבז (תשסח) עמ' קנב
ב/ו כרם אברהם עמ' טו
ב/ו כתר תורה (תשיז) עמ' כד
ב/ו כתר תורה (תשסז) עמ' נו {קטף כל שדהו מעט מעט}
ב/ו לב אריה (בראד) חולין קלז ע"א
ב/ו לב מבין
ב/ו מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מא או"ק ד
ב/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' רח, תנח, תקט, ח"ג עמ' רפה-רפו, תו
ב/ו מנחת חינוך מצוה רטז (דף נג ע"ב)
ב/ו מעדני ארץ מתנ"ע כאן ועמ' ד, ז-ח
ב/ו מקדש דוד זרעים - שביעית סי' א, נג
ב/ו מקדש דוד סי' נט (דף לה ע"ג, מג ע"ד)
ב/ו משנה יפה פאה פ"ג מ"ג
ב/ו משנת יעבץ שמיטה עמ' לא
ב/ו ס' השדה דף יד ע"ב, טו ע"א
ב/ו ערהשה"ע זרעים סי' ז אות ט
ב/ו פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' מג-מד, צה, צח-ק
ב/ו צפנת פענח ויקרא עמ' קפב
ב/ו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקעט
ב/ו קונטרסי שעורים ב"ק שעור ג אות ה
ב/ו שיירי כנה"ג [רש"ל פ' ראשית הגז סי' ז]
ב/ו שלום ירושלים עמ' נח
ב/ו שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קסד
ב/ז אבן האזל קדשים ח"ב דף נד ע"א
ב/ז אגרות הגרי"ד עמ' קכח, קל, קלב
ב/ז אהלי יעקב (לויטאן) עמ' כז
ב/ז אלומות יוסף (תשנ) עמ' קטז
ב/ז אמונת יהושע עמ' רכג
ב/ז בדבר מלך חי"ב עמ' צ
ב/ז בשבילי התלמוד ח"ג תמורה ו ע"א
ב/ז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יט [תורת כהנים אמור פרשה י ברייתא ד]
ב/ז חזו"א על הרמב"ם
ב/ז חזו"א שביעית סי' ז ס"ק יב, מעשרות סי' א ס"ק א
ב/ז לב מבין
ב/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' ריד
ב/ז מנחת חינוך מצוה רכא (דף נד ע"ג)
ב/ז מעדני ארץ מתנ"ע כאן ועמ' סט
ב/ז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קסג
ב/ז מקדש דוד זרעים - פאה סי' יא {לפני שהביא שליש}, טו {של עניים מטעם קנס}
ב/ז מקדש דוד סי' סב אות א בסופו
ב/ז מראה אש ח"ב עמ' ריט {צ"פ}
ב/ז ס' השדה דף יד ע"ב
ב/ז ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קמ {פחות משליש}
ב/ז פאת שדך יו"ד עמ' רלו
ב/ז קובץ חי' תורה (סול') עמ' סו
ב/ז קרית מלך
ב/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקנח
ב/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תנט
ב/ז שדה שמואל (שביעית) עמ' מג
ב/ז שלמי יוסף ר"ה עמ' קכב
ב/ז שם טוב - השלמה
ב/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קפא
ב/ז תשובה שלמה חו"מ סי' א
ב/ח אגרות הגרי"ד עמ' קכא, קכה-קכו, קלג, קסו
ב/ח אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 155, 156 {צ"פ}
ב/ח אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ד הע' 73 {צ"פ}
ב/ח אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ה הע' 59, 68 {צ"פ}
ב/ח אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ו הע' 71, 86 {צ"פ}
ב/ח אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ז הע' 1 {צ"פ}
ב/ח אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"א הע' 24, 37 {צ"פ}
ב/ח אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ג הע' 71 {צ"פ}
ב/ח אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ד הע' 7 {צ"פ}
ב/ח אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ב הע' 104, 106 {צ"פ}
ב/ח אמונת יהושע עמ' רכג
ב/ח בן מלך - מצוות המקדש עמ' שצב {צ"פ עמ' 66}
ב/ח דליית הכרם עמ' תתתיז [צ"ל ופדאה והיא קמה]
ב/ח הדרת מרדכי דף פז ע"ג
ב/ח הר המלך ח"ז עמ' נז
ב/ח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יט [ספרי דורש מ"בצירך", ועי' ירושלמי פאה פ"א ה"ג]
ב/ח חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ד ס"ק יא
ב/ח חזון נחום זרעים ח"א עמ' קסז
ב/ח חי' הגר"מ זמבה סי' כז {צ"פ}
ב/ח חי' ר"י באב"ד
ב/ח חלקת השדה עמ' קלד-קלו
ב/ח מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' שמה {צ"פ}
ב/ח משנת חיים ויקרא עמ' תמא
ב/ח פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קנז
ב/ח קרית מלך
ב/ח שפתי ראם דף יט ע"א, כ ע"א
ב/ט אגרות הגרי"ד עמ' קכא, קכה
ב/ט אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 14, 20, 27, 136 {צ"פ}
ב/ט אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ז הע' 44-45 {צ"פ}
ב/ט אור הישר [שו"ת הרשב"א סי' תסא, שו"ת הרא"ש כלל ב סי' יד]
ב/ט אנצי"ת ע' בכורים הע' 164 {צ"פ}, ע' גר הע' 363
ב/ט בכורי הארץ עמ' 413 {צ"פ}
ב/ט ברור הלכה סוטה מה ע"א ציון ז פסקה א
ב/ט חזון נחום זרעים ח"א עמ' קסו-קסז
ב/ט לב אריה (בראד) חולין קלח ע"א
ב/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' תו
ב/ט מעדני ארץ
ב/ט פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קנה
ב/ט קרן פני משה ח"ב
ב/ט שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 56 {ספק אם נתגייר קודם או אח"כ}
ב/ט שיח ערב קידושין עמ' קסז, קסט, קעב
ב/ט תורה שלמה שמות פכ"ג אות רס {צ"פ}
ב/י הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' צה
ב/י חלקת השדה עמ' קלו-קלט
ב/י יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קט, כרך ב ח"ב עמ' קעד
ב/י לב מבין
ב/י מילי דמרדכי
ב/י מנחת חינוך ח"ב עמ' רי
ב/י צפנת פענח דברים עמ' קיג
ב/י קרית מלך
ב/י שלום ירושלים עמ' נז
ב/י שמן המור ח"ב דף מה ע"ב
ב/יא אבי עזרי ח"ד
ב/יא אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' טז
ב/יא אהלי יעקב (לויטאן) עמ' כו
ב/יא אור לישרים (שולמן) עמ' ר {צ"פ}
ב/יא אמונת יהושע עמ' קסח
ב/יא באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' יט ס"ק ה {ר"י קורקוס}
ב/יא בירורים ברמב"ם סי' כה
ב/יא בית יצחק תשכ"א עמ' 37 {כ"מ}, 41, 46-49
ב/יא ברור הלכה נדרים ו ע"ב ציון ה
ב/יא גינת ראובן תרומות עמ' שעג
ב/יא דברות משה נדרים עמ' כט
ב/יא חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' עז {צ"פ}
ב/יא חזו"א דמאי סי' י ס"ק ג
ב/יא חלקת השדה עמ' קמ-קסו
ב/יא ישורון ד עמ' תקלא = חי' הרד"ל למשניות פאה
ב/יא מאור הקודש מנחות ח"א עמ' נב {צ"פ}
ב/יא מלחמות יהודה דף פט ע"ד
ב/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' רי
ב/יא מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' טו
ב/יא מעדני ארץ מתנ"ע כאן ועמ' סח
ב/יא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קפד, רעז {ר"י קורקוס}
ב/יא נאות אפרים ח"ב עמ' סא
ב/יא פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' א, ד, מח
ב/יא פני אברהם (שפירא) עמ' צג {ר"י קורקוס}
ב/יא פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רצו
ב/יא קרית מלך
ב/יא ר"י קארו - קובץ עמ' לב
ב/יא תחומין חי"א עמ' 493
ב/יב אגרות משה יו"ד ח"א סי' ריח ענף א
ב/יב אוצמפה"ת ב"מ י ע"ב הע' 50
ב/יב אור חדש (מהר"ל) פ"ג הע' 370
ב/יב אות היא לעולם ח"ב דף קז ע"א {רדב"ז}
ב/יב אנצי"ת ע' גזל עניים הע' 11
ב/יב אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' עד-עה
ב/יב בית אהרן וישראל גל' עב עמ' כח
ב/יב ברית יעקב (פייתוסי) דף ב ע"ג, ג ע"ג
ב/יב דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' רפג
ב/יב הגהות חבר בן חיים
ב/יב הר המלך ח"ז עמ' נז
ב/יב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יט
ב/יב חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ב ס"ק ב, ז
ב/יב חזון נחום זרעים ח"א עמ' קכד
ב/יב חסדי דוד ח"א עמ' סה
ב/יב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סו, קח, קעד
ב/יב מאה שערים (קפשאלי) עמ' תקכט
ב/יב מבוא למשנה תורה עמ' 329
ב/יב מוריה גל' קסא עמ' עז
ב/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' רי
ב/יב מעדני ארץ מתנ"ע כאן ועמ' מג
ב/יב מצודת דוד (שפרבר) עמ' לא {מדוע פסק כר"ש}
ב/יב מקדש דוד זרעים - פאה סי' יג {בסוף שדה}
ב/יב נפלאות מתורתך ע' פאה
ב/יב ס' השדה דף ג ע"ד, ד ע"א
ב/יב עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קפ
ב/יב עזרת כהן עמ' תכח
ב/יב עמודי שלמה ח"ב עמ' שכח
ב/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסז
ב/יב פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' לו, קיח
ב/יב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף יט ע"ב
ב/יב רלב"ג ויקרא פי"ט פסוק ט עמ' רצד
ב/יב שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קמא, קפא
ב/יב שרשים במועדות עמ' רצג
ב/יב תועפת ראם (גטיניו) דף עו ע"ד
ב/יב תפארת ציון (קואינקה) עמ' קלד
ב/יג אבנים יקרות עמ' קנב {כ"מ}
ב/יג אגרות משה יו"ד ח"א סי' קנ ענף ד
ב/יג אור הישר [מל"מ לעיל ספ"א ד"ה וראיתי, מפרשים לקמן פ"ח ה"ב, לח"מ הל' נדרים פ"ב הט"ז]
ב/יג אור יעקב נדרים עמ' כה-כו
ב/יג אורח צדקה עמ' עח-עט
ב/יג אות היא לעולם ח"א דף פה ע"ב
ב/יג אנצי"ת ע' אם תמצא הע' 15 {כ"מ}
ב/יג אפיקי מגינים נדרים סי' ח-ט
ב/יג אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' עו
ב/יג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קמה
ב/יג באר שרים (שולמן) עמ' צז, צט
ב/יג בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף מז ע"א
ב/יג בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' לח
ב/יג בית אהרן וישראל גל' עב עמ' כו-כח
ב/יג בית דוד (תשעט) חו"מ סי' תס
ב/יג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' יב
ב/יג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' טו
ב/יג ברור הלכה ב"ק כח ע"א ציון ל
ב/יג ברור הלכה נדרים ו ע"ב ציון ג
ב/יג ברכי יוסף או"ח סי' תלד ס"ה
ב/יג גור אריה (צרמון)
ב/יג דברות משה גיטין עמ' תקנה, נדרים עמ' מא, קלא
ב/יג דברי חיים (אוירבך) תפיסה סי' ח ד"ה ובעיקר {כס"מ}
ב/יג דגל שמעון סי' ד אות ד-ה
ב/יג דרכי חושן ח"ג - קונ' כללי תפיסה עמ' כ {כ"מ}
ב/יג הדרת מלך (זילברברג) דף נט ע"ג
ב/יג הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קיט {יד}
ב/יג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' תד
ב/יג הפלאות נדרים (תשעג) עמ' פז
ב/יג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יט
ב/יג חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ב ס"ק ה
ב/יג חזון יחזקאל פאה פ"ב ה"ה
ב/יג חזון נחום זרעים ח"א עמ' קכח, קל, קעג
ב/יג חי' יחיאל דף ח ע"ד
ב/יג ימין משה עמ' קלט
ב/יג כפתור ופרח (תשו) דף נב ע"ד
ב/יג כרם אברהם עמ' כא, כז
ב/יג כתר המלך
ב/יג לב ים נדרים עמ' סב {יד לפאה}
ב/יג לב מבין
ב/יג לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' יב אות ו
ב/יג לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לא אות א-ו
ב/יג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קצט
ב/יג לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כח ס"ק ו
ב/יג לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' כט, לא
ב/יג מאור למלך נדרים עמ' מה {דרך אמונה}
ב/יג מאור למלך קדושין עמ' מז {דרך אמונה}
ב/יג מעדני ארץ מתנ"ע עמ' מג, סז, סט
ב/יג מצעדי גבר נדרים סי' טו אות ב, ו
ב/יג מקדש דוד זרעים - פאה סי' א, יג
ב/יג מקדש דוד סי' סב אות ב
ב/יג מראה אש ח"א עמ' טז
ב/יג מראה הנוגה
ב/יג מרומי גלים עמ' קס
ב/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יג משאת מרדכי ב"ק עמ' קכה
ב/יג משנה הלכות כתובות דף פב ע"א {כ"מ - את"ל}
ב/יג משפטי התנאים עמ' קע
ב/יג מתת מלך
ב/יג נדרי זריזין ח"א עמ' לט
ב/יג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' נח, ס {רדב"ז}, סג
ב/יג נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכג ע"ג {יש יד לפאה}
ב/יג נתיבות שלום (למפרט)
ב/יג נתן פריו ב"מ עמ' קמה
ב/יג סופר המלך ח"ב עמ' שסו
ב/יג עדות ביעקב (בוטון) דף קסט ע"ד
ב/יג עמק יהושע ח"א דף פד
ב/יג פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' ד, קסא, קעב
ב/יג פני משה (בנבנשתי) ח"ב סי' יט, דף לז ע"א
ב/יג פרי עץ חיים (אביגדור)
ב/יג ציץ אליעזר ח"א סי' יג אות ג, פאת שדה פ"א מ"א
ב/יג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' כו {כ"מ}
ב/יג קובץ על יד ח"ב
ב/יג קול בן לוי
ב/יג קול בן לוי (תשסג) עמ' עח
ב/יג קונטרסי שעורים נדרים שעור ב אות ח, שעור יא אות ז, ט
ב/יג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' פט
ב/יג שלום ירושלים עמ' סט
ב/יג שמועות דוד עמ' קלג
ב/יג שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' סט
ב/יג שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' תטז
ב/יג תפארת ציון (קואינקה) עמ' קלד
ב/יד אהלי יעקב (לויטאן) עמ' מו
ב/יד אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' יח ד"ה ועיין
ב/יד בריכת המלך עמ' שכה
ב/יד גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קל
ב/יד הדרת מלך (זילברברג) דף נח ע"ד, נט ע"א
ב/יד חלקת השדה עמ' קסו-קעא
ב/יד יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' צח
ב/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רכה
ב/יד להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' לה ע"ב, לו ע"א
ב/יד לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' ל
ב/יד מוסר המקרא והתלמוד עמ' קכט
ב/יד מעדני ארץ מתנ"ע כאן ועמ' ה
ב/יד מראה אש ח"א עמ' טז
ב/יד מרחשת ח"א קונטרס יאוש אות א
ב/יד משאת מרדכי ב"ק עמ' קכו
ב/יד נתן פריו חולין עמ' ט, כד
ב/יד פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' ד, קנב
ב/יד ציץ אליעזר ח"א סי' ד אות ח, ח"ב סי' יד אות ג
ב/יד קול יהודה (גרשוני) עמ' רסט
ב/יד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' פז
ב/יד שמועות דוד עמ' קלג
ב/יד שעורי הרב חלה עמ' צג
ב/יד תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יא ס"ק יב
ב/יד תורת החוף ימים סי' א אות ה, ז, יג
ב/יד תורת זרעים עמ' כב
ב/טו אור הישר [אור הישר ירושלמי פאה רפ"ד]
ב/טו חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ד ס"ק ט, סי' י ס"ק ג
ב/טו חלקת השדה עמ' קעא-קעג
ב/טו לב אריה (בראד) חולין קלח ע"א
ב/טו מוסר המקרא והתלמוד עמ' קכט
ב/טו מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 432
ב/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' רי
ב/טו מעדני ארץ מתנ"ע עמ' כג, כו
ב/טו מצודת דוד (שפרבר) עמ' לז, סה
ב/טו ס' השדה דף יח ע"ג
ב/טו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' רפה
ב/טו פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קלט, קמב, קנב
ב/טו ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"ד מ"א
ב/טו שם טוב - השלמה
ב/טו תורה אור (באנדי) עמ' ת
ב/טו תורת החוף ימים סי' א אות ד
ב/טז חזון נחום זרעים ח"א עמ' קס
ב/טז חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קנז
ב/טז חלקת השדה עמ' קעד-קעט
ב/טז מוריה גל' קסא עמ' סה
ב/טז מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 432
ב/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' רי
ב/טז מצודת דוד (שפרבר) עמ' לז
ב/טז ס' השדה דף יז ע"ב
ב/טז פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קמב
ב/טז ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"ד מ"א
ב/טז קרית מלך
ב/טז שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קעז
ב/טז תורה אור (באנדי) עמ' תא
ב/יז איש צעיר (עוזיאל) דף יב ע"א {עני שליקט מקצת פאה וזרקה על שהאר}
ב/יז בית אהרן וישראל גל' צב עמ' יג {אין מניחים אותו}
ב/יז חזון נחום זרעים ח"א עמ' קסה
ב/יז חלקת השדה עמ' קעט-קפה
ב/יז יין מלכות (שניאורסון) עמ' 271-272
ב/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' ריח
ב/יז מאורי המועדים עמ' קסח
ב/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' רי
ב/יז נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יג אות ח
ב/יז פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קנב-קנג
ב/יז קובץ ביאורים (שפירא) הפלאה עמ' קח
ב/יז ר"י קארו - קובץ עמ' לב
ב/יז רנת יצחק חמש מגילות עמ' פט
ב/יז שם טוב - השלמה
ב/יז שם מרדכי עמ' 145-146
ב/יז תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' קלו-קלז
ב/יח אברהם יגל
ב/יח אוצמפה"ת ב"מ י ע"א ח"ב הע' 41-47
ב/יח אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ג הע' 34 {צ"פ}
ב/יח אוצרות הראיה (תשסב) ח"ג עמ' 228
ב/יח אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' כ-כא {קונסים}
ב/יח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/יח בן אברהם (אשטרושא), דרושים דף פח ע"ב
ב/יח ברור הלכה ב"מ י ע"א ציון ח
ב/יח דברי מרדכי (לוריא) דף יב ע"ב, טז ע"א
ב/יח דגל יהודה (קמינר) עמ' רכט
ב/יח דרך המלך (רבי)
ב/יח דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תרי
ב/יח הר המלך ח"ז עמ' נז
ב/יח חזון נחום זרעים ח"א עמ' קסא
ב/יח חי' חתם סופר
ב/יח חיים שאל ח"ב סי' מ
ב/יח חלקת השדה עמ' קפה-קפח
ב/יח חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' כא
ב/יח חסדי דוד ח"א עמ' עא
ב/יח יד המלך (פלומבו)
ב/יח כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"ב עמ' ח
ב/יח כנה"ג
ב/יח לב מבין
ב/יח מילי דמרדכי
ב/יח מנחת חינוך ח"ב עמ' רי-ריא
ב/יח מעיני החכמה ח"א אות שיז
ב/יח מעיני המים
ב/יח משכנות יעקב (נעים) דף קנ ע"ד
ב/יח נחפה בכסף (נבון) ח"א דף ע ע"ב
ב/יח ס' השדה דף יז ע"ד
ב/יח סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רעב-רעג
ב/יח עיני דוד דף לא ע"ב
ב/יח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסז
ב/יח פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קמו-קמז
ב/יח ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"ד מ"ג
ב/יח קרן פני משה ח"ב [עי' תוס' חדשים על פאה פ"ד מ"ג]
ב/יח רוח אליהו
ב/יח שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קנג ע"ב
ב/יח שבי בנימין דף לו ע"ב
ב/יח שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקצ
ב/יח שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' קלא
ב/יח שו"ת מהרש"ל סי' לו
ב/יח שלום ירושלים עמ' סא
ב/יח שם מרדכי עמ' 145-146
ב/יח שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תסג
ב/יט אבן שלמה (ניימן) עמ' קד
ב/יט אוצרות הרמב"ם
ב/יט אפיקי מגינים ב"מ סי' יג
ב/יט בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' רנח
ב/יט בני שמואל דף צט ע"א
ב/יט ברור הלכה ב"מ ט ע"ב ציון י
ב/יט דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' פו-צג
ב/יט הר צבי זרעים ח"ב עמ' קנ
ב/יט זכר ישעיהו
ב/יט חי' כתב סופר נזיקין עמ' לח
ב/יט חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' עה
ב/יט חלקת השדה עמ' קפח-קצו
ב/יט כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' ריט
ב/יט לב מבין
ב/יט מאור למלך ב"מ עמ' קמא, קמה
ב/יט מאור למלך גיטין עמ' קיג
ב/יט מטה אפרים
ב/יט מעדני ארץ
ב/יט משנה הלכות ח"י סי' רצד
ב/יט משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' קמט
ב/יט נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' צז, חו"מ עמ' כז
ב/יט נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קנד
ב/יט פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קנט
ב/יט פלס חיים גיטין עמ' פז
ב/יט צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קצח
ב/יט צפנת פענח דברים עמ' רכ
ב/יט שופריה דיעקב (מערך) דף כז
ב/יט שירת דוד (תשסג) עמ' קטו
ב/יט שירת דוד ב"מ עמ' קטו
ב/יט שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' ע
ב/יט תבונה (קרש') ח"ב
ב/יט תורת החוף ימים סי' לו אות צה, קח
ב/כ ברור הלכה ב"מ ט ע"ב ציון י
ב/כ גליוני הגר"ש עמ' עז-עט {רדב"ז - שהיה רוצה ליתנה}
ב/כ חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רנח
ב/כ חלקת השדה עמ' קצז-קצט
ב/כ ס' השדה דף יח ע"ב
ב/כ פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קנ


ג/351 הלכות מתנות עניים פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אור פני מלך
ג/רה"פ בית יעקב (בירב)
ג/רה"פ דרך אמונה
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ חובת גידולי הארץ הל' לד-נו
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' ה-ז
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ צפנת פענח
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ח הע' 75 {צ"פ}
ג/א אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ב הע' 20 {צ"פ}
ג/א אור שמח
ג/א בית יצחק תשט"ז עמ' 107
ג/א ברור הלכה ב"ק סא ע"א ציון ד
ג/א הר המלך ח"ד עמ' קכו
ג/א חזון נחום זרעים ח"א עמ' קלב
ג/א חלקת השדה עמ' קצט-ריב
ג/א חק לישראל שליחות עמ' 159 {צ"פ}
ג/א מנחת חינוך ח"ב עמ' ריא
ג/א מעדני ארץ
ג/א מעשה רקח
ג/א משנה הלכות ח"י סי' קסב
ג/א משנת יעקב
ג/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסה
ג/א פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' סד
ג/א שמועות דוד עמ' קלג
ג/ב אמונת יהושע עמ' קצד {או"ש}
ג/ב בית יצחק תשכ"א עמ' 28 {כ"מ}
ג/ב בני שמואל דף נד ע"ג
ג/ב ברור הלכה ב"ק סא ע"א ציון ד
ג/ב דרכי חושן (תשסח) עמ' ר
ג/ב הגהות חבר בן חיים
ג/ב הדר יוסף עמ' יט, כד-כח
ג/ב הר המלך ח"ד עמ' קכו
ג/ב חוות יאיר (תשנז) עמ' רעח
ג/ב חזון נחום זרעים ח"א עמ' קלו
ג/ב יחי ראובן (נאוי) עמ' קו
ג/ב משנת יעקב
ג/ב נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף לט
ג/ב עמודי שלמה ח"ב עמ' שכז
ג/ב פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' סד-סה, עג {כ"מ}
ג/ב שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קנ, קנד
ג/ב שפתי שושנים
ג/ג הגהות מוהר"י קרט עמ' קעד
ג/ג הר המלך ח"ד עמ' קכו
ג/ג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יט [מעשה רוקח פאה פ"ב מ"א] {ראב"ד}
ג/ג חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ג ס"ק ז
ג/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רכ
ג/ג מילי דמרדכי
ג/ג מצודת דוד (שפרבר) עמ' לב {דרך היחיד ארבע אמות}, לג
ג/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ג ס' השדה דף ז ע"ד
ג/ג פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' סח-סט
ג/ג פרנס לדורו עמ' 388
ג/ג ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"ב מ"א
ג/ג שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' צב {פרי חדש}
ג/ד אבן האזל קדשים ח"ב דף נג ע"ב
ג/ד אגרות הגרי"ד עמ' קלח
ג/ד אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ג הע' 42-43 {צ"פ}
ג/ד אור הישר [לח"מ הל' תמידין פ"ז הט"ו, אור הישר משניות פאה פ"ב מ"א]
ג/ד אמונת יהושע עמ' קצו
ג/ד בדבר מלך חי"ב עמ' צ
ג/ד הדר יוסף עמ' כב
ג/ד הר המלך ח"ד עמ' קכו
ג/ד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כ [מעשה רוקח פאה פ"ב מ"א] {כ"מ}
ג/ד חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ז ס"ק ו
ג/ד חזון נחום זרעים ח"א עמ' קלד-קלה
ג/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות עא ע"ב]
ג/ד כנה"ג [תוי"ט כלאים פ"ב מ"ט]
ג/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רכ
ג/ד לב מבין
ג/ד לקט שבלים (תשסד) עמ' לו, נז
ג/ד מטה יחיאל סי' לד, נב
ג/ד מילי דמרדכי
ג/ד מנחת חזקיה מנחות עמ' ריא
ג/ד מעדני ארץ
ג/ד מעשה רקח
ג/ד מקדש דוד זרעים - פאה סי' ג, יא
ג/ד מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ג/ד משנת יעקב
ג/ד משנת ר' אהרן זרעים עמ' יג, יז
ג/ד ס' השדה דף ח ע"א וע"ד
ג/ד ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קמ
ג/ד פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' ע-עא
ג/ד קרית מלך
ג/ד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רפא {חרש מקום שקצר}
ג/ד שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תסט
ג/ד שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קנ, קנב
ג/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שסט
ג/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קפ-קפא, קפה
ג/ה הר המלך ח"ד עמ' קכז
ג/ה זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כ [תוספתא פאה פ"א ה"י, ירושלמי פאה פ"ב ה"א]
ג/ה לקט שבלים (תשסד) עמ' נח
ג/ו הר המלך ח"ד עמ' קכז
ג/ו חזון נחום זרעים ח"א עמ' קלו
ג/ו פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' עה
ג/ו שערי זיו ח"א דף כו ע"ד
ג/ז הדר יוסף עמ' יט-כ, כו, כח
ג/ז הר המלך ח"ד עמ' קכז
ג/ז חזון נחום זרעים ח"א עמ' קלז
ג/ז מעיני המים
ג/ז מקדש דוד זרעים - פאה סי' יב {עשרה טפחים}
ג/ז מקדש דוד סי' סב אות א בסופו
ג/ז מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ג/ז ס' השדה דף ט ע"ד
ג/ז פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' עה
ג/ח הדר יוסף עמ' כג, כה
ג/ח הר המלך ח"ד עמ' קכז
ג/ח חזון נחום זרעים ח"א עמ' קמב
ג/ח משנת יעקב
ג/ח ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"ג מ"א
ג/ט הדר יוסף עמ' כג-כד
ג/ט הר המלך ח"ד עמ' קכז
ג/ט חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ג ס"ק ז
ג/ט חזון נחום זרעים ח"א עמ' קמג
ג/ט מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ג/ט פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' פט
ג/ט ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"ג מ"א
ג/ט שיירי כנה"ג [שדה יהושע פאה דף עח]
ג/ט שלום ירושלים עמ' נז
ג/ט תורת זרעים עמ' ט
ג/י הר המלך ח"ד עמ' קכח
ג/י מילי דמרדכי
ג/י פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קא-קב
ג/י שם טוב - השלמה
ג/יא הדר יוסף עמ' כד
ג/יא הר המלך ח"ד עמ' קכח
ג/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כ [מעשה רוקח על התורה, חלק חידושי משניות]
ג/יא חזון נחום זרעים ח"א עמ' קמד
ג/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות עא ע"ב]
ג/יא יחי ראובן (נאוי) עמ' קו
ג/יא מילי דמרדכי
ג/יא מקדש דוד זרעים - פאה סי' א {כולה מין אחד}
ג/יא מקדש דוד סי' סב אות א
ג/יא משנת יעקב
ג/יא ס' השדה דף יג ע"א
ג/יא פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' צ-צא
ג/יא שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קסא, קסג
ג/יא תורת זרעים עמ' י
ג/יב בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' ל {צ"פ}
ג/יב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות עא ע"ב]
ג/יב לקט שבלים (תשמט) עמ' קכז
ג/יב לקט שבלים (תשסד) עמ' לח
ג/יב מקדש דוד זרעים - פאה סי' ח, יא
ג/יב מקדש דוד סי' סב אות א
ג/יב מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ג/יב משנת יעקב
ג/יב פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' צ
ג/יב שלום ירושלים עמ' נח
ג/יב שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קסא
ג/יג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כ [מעשה רוקח פאה פ"ג מ"א]
ג/יג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קט
ג/יג מעשה רקח
ג/יג משנת יעקב
ג/יג ס' השדה דף יד ע"ב
ג/יג פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' צג, ק
ג/יג שם טוב - השלמה
ג/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' ריא
ג/יד משנת יעקב
ג/יד שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קנו
ג/טו המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 11
ג/טו חיי משה (ברודנא) דף כה ע"ב
ג/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' ריא
ג/טו מעדני ארץ
ג/טו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קמ
ג/טו פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' פב
ג/טו קרית מלך
ג/טו שם טוב - השלמה
ג/טו שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קנו
ג/טז אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ה הע' 44 {צ"פ}
ג/טז אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ח הע' 93 {צ"פ}
ג/טז אוצרות הרמב"ם
ג/טז אור הישר [אור הישר ירושלמי פאה פ"ג ה"ד]
ג/טז בן אשר סי' לו ענף א אות ו-ז {צ"פ}
ג/טז ברור הלכה חולין קלג ע"ב ציון ג פרק ב {צ"פ}
ג/טז דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1950 {צ"פ}
ג/טז חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ד ס"ק ב, ז
ג/טז חזון יחזקאל פאה פ"ב ה"ט
ג/טז חזון נחום זרעים ח"א עמ' קמח, קונ' ברירה עמ' רעו
ג/טז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סו, קט
ג/טז מילי דמרדכי
ג/טז מעשה רקח
ג/טז מקדש דוד זרעים - פאה סי' יז, יט
ג/טז מקדש דוד סי' סב אות ב
ג/טז מרגליות הים סנהדרין מח ע"א אות כא {צ"פ}
ג/טז פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קב-קג
ג/טז ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"ג מ"ה
ג/טז שלום ירושלים עמ' נט {כ"מ}
ג/טז שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קסו {כ"מ}
ג/טז תרומות חיים סעיף נה אות י {צ"פ}
ג/יז אמרי איש עמ' קלה {צ"פ}
ג/יז מוריה גל' צט עמ' ט {צ"פ}
ג/יז מילי דמרדכי
ג/יז מעשה רקח
ג/יז מקדש דוד זרעים - פאה סי' ה-ו, ח
ג/יז מקדש דוד סי' סב אות א
ג/יז ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קמ
ג/יז פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קד
ג/יז שלום ירושלים עמ' נט {כ"מ}
ג/יז שערי טהר ח"ד שער א סי' כח אות ז
ג/יח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' יז
ג/יח אור הישר [אור הישר ירושלמי פאה פ"ג ה"ה]
ג/יח אמונת יהושע עמ' ר
ג/יח בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/יח ברור הלכה חולין קלח ע"א ציון א
ג/יח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כ
ג/יח חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ד ס"ק ו
ג/יח חדושים ובאורים (פיינשטיין) ירושלמי פאה (נדפס במהד' מוצל מאש) אות ע
ג/יח חזון יחזקאל פאה פ"ב ה"א
ג/יח חזון נחום זרעים ח"א עמ' קמח
ג/יח חי' הריצ"ד
ג/יח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סז, קי
ג/יח לב אריה (הורביץ) עמ' רמט
ג/יח מבית מאיר ח"ג עמ' טז
ג/יח מעדני ארץ מתנ"ע עמ' סו
ג/יח מעשה רקח
ג/יח מצודת דוד (שפרבר) עמ' לה {כ"מ}
ג/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יח משנת יעקב
ג/יח ס' השדה דף ח ע"ג, טז ע"א
ג/יח פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' פד, קה, קט, קכז
ג/יח פרפרת התורה עמ' תד
ג/יח צמח ארז עמ' נו
ג/יח שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קעה
ג/יח שיירי כנה"ג [שדה יהושע דף פ]
ג/יח שלום ירושלים עמ' נט
ג/יט זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כ [כן הוא בירושלמי] {ונוגעין בגדר על גבו}
ג/יט חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ג ס"ק ט
ג/יט מילי דמרדכי
ג/יט ס' השדה דף י ע"ב וע"ד
ג/יט פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' עו
ג/יט שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קנה
ג/כ זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כ [רא"ש פאה פ"ג מ"ה]
ג/כ מעדני ארץ מתנ"ע עמ' יא
ג/כ פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קב
ג/כא אור הישר [עי' ראב"ד ור"ש משאנץ תו"כ פ' קדושים פ"ב מ"ד]
ג/כא אמת ליעקב מקרא עמ' לח
ג/כא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כ [ירושלמי שם]
ג/כא חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ג ס"ק ט
ג/כא חזון נחום זרעים ח"א עמ' קלט
ג/כא מילי דמרדכי
ג/כא מעיני המים
ג/כא מעשה רקח
ג/כא מצודת דוד (שפרבר) עמ' לג-לד {ראב"ד}
ג/כא מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/כא פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' עח-עט
ג/כא ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"ב מ"ד
ג/כא קרית מלך
ג/כא שיירי כנה"ג [שדה יהושע פאה דף עו]
ג/כא שם מרדכי עמ' 23 {"עומד בצד"}
ג/כב חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ג ס"ק ט
ג/כג חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ג ס"ק ד
ג/כג חזון יחזקאל פאה פ"א הי"ג
ג/כג ס' השדה דף יב ע"ג, יד ע"ב
ג/כג פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' צח-צט
ג/כג צפנת פענח ויקרא עמ' קפב
ג/כג שלום ירושלים עמ' עד
ג/כג שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קסד


ד/352 הלכות מתנות עניים פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ אור פני מלך
ד/רה"פ בית יעקב (בירב)
ד/רה"פ דרך אמונה
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ חובת גידולי הארץ הל' נז-פא
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' ח
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ צפנת פענח
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א ברור הלכה ביצה לה ע"ב ציון י
ד/א גליון מהרי"ל דמאי סוף פ"ד
ד/א חזו"א מעשרות סי' ז ס"ק י, יו"ד סי' רב ס"ק ה
ד/א חזו"א על הרמב"ם
ד/א חזון נחום זרעים ח"א עמ' קעב
ד/א טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תשיט
ד/א יד אברהם נגעים עמ' קפב
ד/א מבית מאיר ח"ג עמ' יג
ד/א מעדני ארץ מתנ"ע כאן ועמ' צא, קט
ד/א מעשה רקח
ד/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' לח {השמיט ראש היד וראש המגל}
ד/א משנת יעקב
ד/א ס' השדה דף כא ע"א
ד/א פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קסז, רנב
ד/א ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"ד מ"י
ד/א שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תסה
ד/א שלום ירושלים עמ' סד, עב
ד/א שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קפו
ד/ב אוריין תליתאי (אפשטיין) דף ו ע"ג
ד/ב בית אהרן (סוויאדישץ) דף כד ע"א {הבדל בין תלישה לקצירה}
ד/ב ברור הלכה חולין קלז ע"א ציון ג
ד/ב הר המלך ח"ז עמ' נח
ד/ב חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ה ס"ק יג
ד/ב חזו"א בכורות סי' כא ס"ק ו
ד/ב חזון נחום זרעים ח"א עמ' קעב, ח"ג עמ' סט
ד/ב חסדי דוד ח"א עמ' ע
ד/ב לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כח ס"ק ה
ד/ב מהרי"ט אלגזי דף יח ע"ב
ד/ב מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מא או"ק ד
ד/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' ריב
ד/ב מעדני ארץ מתנ"ע כאן ועמ' ו, ח, פב
ד/ב מקדש דוד זרעים - לקט סי' א {דבר שדרכו להיתלש}
ד/ב מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף נח ע"ד] {התולש}
ד/ב משנה שכיר יו"ד עמ' כב
ד/ב משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קמג
ד/ב משנת יעקב
ד/ב משפטי עזיאל ח"ד עמ' קכא
ד/ב ס' השדה דף ה ע"ד
ד/ב פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קסו
ד/ב צפנת פענח ויקרא עמ' קפג
ד/ב שאגת אריה החדשות דף מד ע"ב
ד/ב שלום ירושלים עמ' נח, סד
ד/ב שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קצ
ד/ב תורת זרעים עמ' י
ד/ג חזון נחום זרעים ח"א עמ' קצח
ד/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סז, קי
ד/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' ריב
ד/ג מעדני ארץ
ד/ג מעיני המים
ד/ג משפטי עזיאל ח"א עמ' רז
ד/ג ס' השדה דף כב ע"ב
ד/ג פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קצז, קצח, ר
ד/ג רלב"ג ויקרא פי"ט פסוק ט עמ' רצה
ד/ג תורת זרעים עמ' צח
ד/ד בארות נתן עמ' קעא
ד/ד דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רנח
ד/ד חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ה ס"ק ט, סי' ז ס"ק ח
ד/ד חזון נחום זרעים ח"א עמ' קעט, קצח
ד/ד כנה"ג [מהרלב"ח סי' כד]
ד/ד מילי דמרדכי
ד/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' ריב
ד/ד מעדני ארץ
ד/ד מעשה רקח
ד/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ד נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יג אות ז
ד/ד פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' ר
ד/ד פנים חדשות [מהרלב"ח כד]
ד/ד קהלות יעקב גיטין כט
ד/ד שלום ירושלים עמ' סד
ד/ה אברהם יגל
ד/ה אנצי"ת ע' אומד הע' 36
ד/ה בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רסו
ד/ה בית יצחק (חבר) דף ה ע"ב
ד/ה בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' נ
ד/ה ברור הלכה ב"מ קה ע"ב ציון י
ד/ה חוות יאיר (תשנז) עמ' תעא
ד/ה חוות יאיר סי' קסח
ד/ה חזו"א יו"ד סי' רב ס"ק ב
ד/ה חזון יחזקאל פאה פ"ב ה"א
ד/ה חזון נחום זרעים ח"א עמ' קעח
ד/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קי
ד/ה יראה ואהבה עמ' רפה
ד/ה לב מבין
ד/ה מצודת דוד (שפרבר) עמ' לט
ד/ה מר קשישא עמ' יז
ד/ה נזר הקדש (רזין) מנחות דף קג ע"ב
ד/ה עיונים ומחקרים ח"א עמ' 307
ד/ה פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קצג
ד/ה שהם וישפה ח"א
ד/ה שלום ירושלים עמ' סז
ד/ה שלטי הגבורים עמ' צח
ד/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 249
ד/ו אוצרות הרמב"ם
ד/ו אור הישר [אור הישר ויקרא פי"ט פס' י]
ד/ו אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 278 {ר"י קורקוס - על הפקר ב"ד}
ד/ו בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תקנה {ספק}
ד/ו בריכת המלך עמ' שכד, שכח
ד/ו חזון יחזקאל פאה פ"ב ה"א
ד/ו חזון נחום זרעים ח"א עמ' קעז, ח"ג עמ' סט
ד/ו חק לישראל שומרים עמ' 763 {צ"פ}
ד/ו יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' פט, צה
ד/ו מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מא או"ק ד, אות מב או"ק א
ד/ו מעדני ארץ
ד/ו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קעו {רדב"ז}
ד/ו מעיני המים
ד/ו מצודת דוד (שפרבר) עמ' לט
ד/ו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' ל
ד/ו משכן בצלאל ח"א סי' נג
ד/ו משנה הלכות ח"ז סי' רעב
ד/ו משנת יעקב
ד/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכג ע"ג {ספק לקט - לקט}
ד/ו נתן פריו חולין עמ' עב
ד/ו ס' השדה דף כא ע"ג-ע"ד, לו ע"א
ד/ו פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קמז, קצג
ד/ו פרפרת משה ח"ב עמ' פו
ד/ו קדשי יהושע עמ' תפח {צ"פ}
ד/ו קונטרסי שעורים נדרים שעור יא אות ז
ד/ו קרית מלך
ד/ו רביד הזהב (אברך) דף נז ע"ד {רדב"ז}
ד/ו רביד הזהב (אברך) סי' לח אות ו {רדב"ז}
ד/ו שלום ירושלים עמ' סז
ד/ו שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קפט
ד/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 250
ד/ז אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ב הע' 150, 152 153 {צ"פ}
ד/ז חזון יחזקאל פאה פ"ב ה"א
ד/ז חזון נחום זרעים ח"א עמ' קעז
ד/ז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קי
ד/ז יסודי הצדקה עמ' 144
ד/ז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"ב עמ' ח
ד/ז מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מב או"ק א, פ"ד אות כח
ד/ז מילי דמרדכי
ד/ז מצודת דוד (שפרבר) עמ' לט
ד/ז מרגליות הים סנהדרין יד ע"א אות כד {צ"פ}
ד/ז משנת יעקב
ד/ז ס' השדה דף לו ע"א
ד/ז פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קמז, קצב
ד/ז צפנת פענח דברים עמ' קו
ד/ז שואל ומשיב ח"ז עמ' מ
ד/ז שלום ירושלים עמ' נח
ד/ז שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קפט
ד/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 250
ד/ח אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' פ {צ"פ}
ד/ח אור הישר [אור הישר ירושלמי פאה פ"ה ה"ג]
ד/ח חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ה ס"ק יב
ד/ח חזון נחום זרעים ח"א עמ' קפב
ד/ח חסדי דוד ח"א עמ' עט
ד/ח מעדני ארץ
ד/ח מעשה רקח
ד/ח ס' השדה דף כג ע"ב
ד/ח ענפי ארז (זי') דף רג ע"ב {צ"פ}
ד/ח פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רז
ד/ח קרית מלך
ד/ח שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קצד
ד/ט אבי עזרי ח"ה
ד/ט אור הישר [מל"מ הל' מטמאי מו"מ פ"א הי"ד (ד"ה עוד), אור הישר חולין קלד ע"א]
ד/ט אוריין תליתאי (אפשטיין) דף ג ע"א, ו ע"ג
ד/ט אנצי"ת ע' גופין הע' 16 {צ"פ}, 25 {צ"פ}
ד/ט אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' פג {מל"מ}
ד/ט בית יצחק (חבר) דף ה ע"א {מל"מ}, ח"ב דף כב ע"א {מל"מ}
ד/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קצ {מל"מ}
ד/ט ברור הלכה חולין קלד ע"א ציון ד
ד/ט ברור הלכה סנהדרין נד ע"ב ציון ד
ד/ט הגהות מוהר"י קרט עמ' קא {מל"מ}
ד/ט זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' תלו {ספק לקט, מל"מ - הקשה על מרדכי סוף חולין}
ד/ט זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' יט {מל"מ}, כ {כ"מ}
ד/ט זרעא דיוסף דף קל ע"ג {מל"מ}
ד/ט יגיעת ערב ב"מ עמ' קטו {מל"מ}, קטז-קיז {אבי עזרי}
ד/ט יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' פח {מל"מ}
ד/ט כלילת יופי דף ע {מל"מ}
ד/ט כרם אברהם עמ' כא
ד/ט לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' מב
ד/ט מאור למלך כתובות עמ' קיט {מל"מ}
ד/ט מאור למלך נדרים עמ' נו, נט-סא {אבי עזרי}
ד/ט מגדל צופים ח"ג סי' סב
ד/ט מחנה חיים ח"ג עמ' קלד {ספק לקט}
ד/ט מכתב סופר
ד/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קסג ע"ב
ד/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' רי, ריב
ד/ט מנחת יהודה (בוים) דף קכא ע"ג {מל"מ}
ד/ט מרגליות הים סנהדרין נד ע"ב אות ז {צ"פ}, סב ע"ב אות יא {צ"פ}
ד/ט משכן בצלאל ח"א סי' נג
ד/ט משנת יעקב כאן, וזרעים ח"א עמ' סב {מל"מ}
ד/ט נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' ו {צ"פ}
ד/ט נתן פריו נדרים עמ' יא
ד/ט ס' השדה דף כא ע"ב
ד/ט סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' ע אות א
ד/ט עמודי אור סי' פד אות ב
ד/ט פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קסח
ד/ט קונטרסי שעורים נדרים שעור יא אות ד, ח
ד/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 251
ד/ט שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שעז {מל"מ}
ד/י אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' מו
ד/י אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ט הע' 112 {מרכה"מ}
ד/י אמונת יהושע עמ' רכח
ד/י אנצי"ת ע' גזל עניים הע' 20 {צ"פ}
ד/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' טו
ד/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' יז
ד/י בית נפתלי (תרנט) סי' עא דף סז ע"ד
ד/י בן אשר סי' ד אות יב
ד/י בתי כהונה (תצו) בית ועד דף נט ע"ב
ד/י בתי כהונה (תשסה) עמ' קסג
ד/י זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כ [שו"ת מהרלב"ח סי' קיד דף קנד ודף קסא ע"ב]
ד/י חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ה ס"ק י
ד/י חזון נחום זרעים ח"א עמ' קעט
ד/י חלק יעקב (קנטור) דרוש ב
ד/י כנה"ג [מהרלב"ח סי' קיב, קיד]
ד/י כרם אברהם עמ' כד
ד/י לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' מב
ד/י מעדני ארץ
ד/י מעיני המים
ד/י מקדש דוד זרעים - תרומות סי' יח {רדב"ז}
ד/י מרגליות הים סנהדרין סו ע"ב אות יא {צ"פ}, פח ע"א אות ג {צ"פ}
ד/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/י משנת יעקב
ד/י נזר הקדש (רזין) מנחות דף קג ע"ב
ד/י פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קצד, קצט
ד/י ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"ה מ"ב {כ"מ}
ד/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רל ע"ב
ד/י קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תקמב
ד/י שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקנח
ד/י שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' קפט
ד/י תורה מציון שנה ט חוב' ב סי' ה דף יא ע"ג
ד/י תורת ציון עמ' 174-175
ד/י תחומין חי"ג עמ' 383
ד/יא אבני חפץ ח"א סי' פו
ד/יא אברהם יגל
ד/יא בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף נח ע"ב
ד/יא בתי כהונה (תשסה) עמ' סט
ד/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כ [לחם יהודה הל' מעשר פ"ז]
ד/יא חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ו ס"ק ז
ד/יא חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קכד ד"ה תו
ד/יא מאור החיים עמ' מא
ד/יא מגילת ספר לאוין דף קנה ע"ד
ד/יא מילי דמרדכי
ד/יא מעיני החכמה ח"א אות שס, שסב {מביא אשתו ובניו}
ד/יא מעשה רקח
ד/יא מרגליות הים סנהדרין כח ע"ב אות ז {צ"פ}, סח ע"ב אות יג {צ"פ}
ד/יא משנת יעקב
ד/יא פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רטז
ד/יא קהלות יעקב גיטין כא
ד/יא שרשי הים ח"א, שורש זכיית קטן, קלה ע"ד
ד/יא תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 157
ד/יא תורת מיכאל עמ' רט
ד/יא תחומין חי"ג עמ' 385
ד/יב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קנד
ד/יב אור הנר (ראטה) עמ' 133
ד/יב אנצי"ת ע' גזל עניים הע' 2, 20
ד/יב בית ישראל (בנבנשתי) ח"ב-ח"ג דרוש כז עמ' 126
ד/יב דרש אברהם ח"ב דף צב ע"ד
ד/יב חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ו ס"ק ו
ד/יב לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' לא
ד/יב מוסר המקרא והתלמוד עמ' קכט
ד/יב משנת יעקב
ד/יב שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קמג ע"א
ד/יב שם טוב - השלמה
ד/יב תורת החוף ימים סי' א אות ו
ד/יג אמונת עתיך גל' 117 עמ' 67
ד/יג אנצי"ת ע' גזל עניים הע' 10
ד/יג בית ישראל (בנבנשתי) ח"ב-ח"ג דרוש כז עמ' 126
ד/יג חזון יחזקאל פאה פ"ג ה"א
ד/יג לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' לא
ד/יג מעדני ארץ מתנ"ע עמ' יז, לז
ד/יג נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יג אות ג
ד/יג רנת יצחק חמש מגילות עמ' פו
ד/יג תורת החוף ימים סי' א אות יא {רדב"ז}
ד/יד בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' כב
ד/יד בני יעקב
ד/יד בריכת המלך עמ' קפז
ד/יד גבורת יצחק תרומות עמ' יח
ד/יד דברות משה ב"ק ח"ב סי' סא ענף ג
ד/יד המדות לחקר ההלכה מדה כב אות יט
ד/יד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שמה
ד/יד זבחי תרועה סי' ג אות ב
ד/יד חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רנח
ד/יד חי' הגרי"ז דף ס ע"ג
ד/יד חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 145-146
ד/יד יד הלוי (לוין) דף צה ע"ג, צו ע"א
ד/יד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סז, קי
ד/יד ימין המלך
ד/יד לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' נז עמ' קפה
ד/יד לב מבין
ד/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' ריב
ד/יד משנת יעקב
ד/יד נתיבות מרדכי גיטין עמ' קנב, תקלב
ד/יד פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רפב
ד/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רמט
ד/יד שו"ת פורת יוסף (אלפנדרי) יו"ד סי' א דף ה ע"ב
ד/יד שולי הגליון עמ' קז
ד/יד שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' ריד
ד/יד תורת הקדש ח"ב עמ' קסח
ד/טו חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' י ס"ק ב
ד/טו יד הלוי (לוין) דף צו ע"ב
ד/טו מעדני ארץ מתנ"ע כאן ועמ' צב, קט
ד/טו מרגליות הים סנהדרין מח ע"א אות יא {צ"פ}
ד/טו משנת יעקב
ד/טו פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רנא-רנג, רפב
ד/טו שם טוב - השלמה
ד/טו תורת המלך (צדוק) סי' ב ס"ק לט {צ"פ}
ד/טז אוריין תליתאי (אפשטיין) דף ו ע"ד
ד/טז אנצי"ת ע' גזל עניים הע' 15
ד/טז חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' י ס"ק ב
ד/טז חזון נחום זרעים ח"א עמ' קעו, רו, רח-רט
ד/טז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סז
ד/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' רטו
ד/טז מעדני ארץ
ד/טז ס' השדה דף לה ע"ד, לו ע"ג
ד/טז ערהשה"ע זרעים סי' יג אות ג
ד/טז פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רנא-רנג, רפב
ד/טז רלב"ג ויקרא פי"ט פסוק י עמ' רצה
ד/טז שם טוב - השלמה
ד/טז שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רד
ד/יז אוריין תליתאי (אפשטיין) דף ו ע"ד
ד/יז חזון נחום זרעים ח"א עמ' רי
ד/יז מים שאובים עמ' תקכט
ד/יז מעשה רקח
ד/יז משנת יעקב
ד/יז פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רפא
ד/יז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 249
ד/יח חזון נחום זרעים ח"א עמ' רי
ד/יח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רכו
ד/יח לב מבין
ד/יח מנחת חינוך ח"ב עמ' ריג
ד/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יח עמודי שלמה ח"ב עמ' שכט
ד/יח ערהשה"ע זרעים סי' יג אות ו
ד/יח פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רפד {כ"מ}
ד/יח שיירי כנה"ג [שדה יהושע דף צו]
ד/יט גינת ראובן תרומות עמ' תתתקמג
ד/יט הר המלך ח"ז עמ' נח
ד/יט חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' י ס"ק ג
ד/יט לב מבין
ד/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' ריג
ד/יט מעדני ארץ
ד/יט מעשה רקח
ד/יט ס' השדה דף לז ע"ד
ד/יט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיב
ד/יט פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רצ
ד/יט צפנת פענח ויקרא עמ' קפד
ד/יט קרית מלך
ד/כ הר המלך ח"ז עמ' נח
ד/כ חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' י ס"ק ד
ד/כ פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רפה
ד/כא אוצר א"י ח"ה עמ' 144
ד/כא טהרת יו"ט ח"כ עמ' צד
ד/כא ישורון ד עמ' תקלח = חי' הרד"ל למשניות פאה {יש פרט רק בכרם ולא בשאר אילנות}
ד/כא מוסר המקרא והתלמוד עמ' סט {יש לעניים תורת קנין במתנ"ע}
ד/כא מעדני ארץ מתנ"ע עמ' נז, צב-צג, צז
ד/כא מראה אש ח"ב עמ' רכח
ד/כא ס' העתים עמ' 20
ד/כא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסה
ד/כא שם טוב - השלמה
ד/כא שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' ריט
ד/כב אגרות הגרי"ד עמ' קכב
ד/כב אלומות יוסף (תשנ) עמ' קיז
ד/כב בן אשר סי' ד אות ח
ד/כב חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' י ס"ק ח
ד/כב חזון יחזקאל פאה פ"ג הי"ט
ד/כב יד הלוי (לוין) דף צו ע"ג
ד/כב מנחת חינוך ח"ב עמ' ריד-רטו
ד/כב מעדני ארץ מתנ"ע עמ' צא
ד/כב מראה אש ח"ב עמ' רכח
ד/כב מרגליות הים סנהדרין סא ע"א אות ה {צ"פ}
ד/כב משנת יעקב
ד/כב ס' השדה דף לז ע"ד
ד/כב קרית מלך
ד/כב תורת זרעים עמ' כא
ד/כג אור הישר [אור הישר ירושלמי פאה פ"ז ה"ז]
ד/כג אלומות יוסף (תשנ) עמ' קיז
ד/כג אנצי"ת ע' דבר שאינו שלו הע' 176
ד/כג בית ישחק
ד/כג הרועים בשושנים
ד/כג חסדי דוד ח"א עמ' פז
ד/כג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' ריט
ד/כג לב מבין
ד/כג מוסר המקרא והתלמוד עמ' סט {יש לעניים תורת קנין במתנ"ע}
ד/כג מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רמט {ר"י קורקוס}
ד/כג מנחת חינוך ח"ב עמ' ריד
ד/כג מעדני ארץ
ד/כג מראה אש ח"ב עמ' רכה
ד/כג משנה הלכות ח"ד סי' רטז
ד/כג פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רצז
ד/כג פני אברהם (שפירא) עמ' צ {ר"י קורקוס}, קסא {ר"י קורקוס}
ד/כג ראשית בכורים דף לט
ד/כג שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רכ
ד/כג תורת הקדש ח"ב עמ' קסו {קרית ספר}
ד/כד בית מועד (גטיניו)
ד/כד ברכת ראובן דף מ ע"א {רדב"ז}
ד/כד חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' י ס"ק ה
ד/כד לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תקד
ד/כד מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' נז
ד/כד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסו
ד/כד פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רפט, רצה
ד/כד ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"ז מ"ה
ד/כד קרבן אליצור דף קפ ע"ב {כ"מ}
ד/כה אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' ח ד"ה ולפי"ז אתי
ד/כה אמרי כהן (וילמן) זרעים סי' א ס"ק ב, ד
ד/כה באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף ח
ד/כה ברור הלכה חולין קלה ע"ב אחרי ציון ד
ד/כה גבורת יצחק ביכורים עמ' ה
ד/כה חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' י ס"ק ט
ד/כה חזון יחזקאל פאה פ"ב ה"ט
ד/כה חסדי דוד ח"א עמ' פח
ד/כה לב מבין
ד/כה מבית מאיר ח"ג עמ' יז-יח
ד/כה מנחת חינוך ח"ב עמ' רי, ריד
ד/כה מנחת חינוך מצוה רטז (דף נג ע"ג), רכא (דף נד ע"ג)
ד/כה מעדני ארץ מתנ"ע כאן ועמ' יא, צו
ד/כה מעדני ארץ שביעית (תשד) דף לט
ד/כה מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' ק
ד/כה מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' נז-נח
ד/כה מעשה רקח
ד/כה משנת ר' אהרן זרעים עמ' נט
ד/כה משפטי עזיאל ח"א עמ' רו
ד/כה ס' השדה דף יט ע"א
ד/כה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסו
ד/כה צמח ארז עמ' נח
ד/כה קרבן אליצור דף קפ ע"ב
ד/כה שלום ירושלים עמ' סב
ד/כה שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קפב {כ"מ}
ד/כה תורת זרעים עמ' יא
ד/כו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעה
ד/כו יתר הבז (תקמז) דף נד ע"ד
ד/כו יתר הבז (תשסח) עמ' קנב
ד/כו מעדני ארץ מתנ"ע עמ' סא
ד/כו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רמה
ד/כו מעשה רקח
ד/כו מרבה חיים סי' מב אות ה
ד/כו מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/כו ס' השדה דף לו ע"ד
ד/כו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסז, כרך ב ח"ב עמ' קיב
ד/כו ערהשה"ע זרעים סי' יג אות טו
ד/כו שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רטו
ד/כז זהב התרומה מ"ש עמ' רג
ד/כז חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ה ס"ק יג
ד/כז חזון נחום זרעים ח"א עמ' קמה
ד/כז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעה
ד/כז מילי דמרדכי
ד/כז מנחת חינוך ח"ב עמ' רט
ד/כז מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שכד, תיח
ד/כז מעדני ארץ מתנ"ע כאן ועמ' ד
ד/כז מעדני ארץ שביעית (תשד) דף סג
ד/כז מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קנח
ד/כז מעשה נסים (הכהן) דף עז ע"א
ד/כז מעשה רקח
ד/כז משנת יעקב
ד/כז ס' השדה דף יד ע"ג-ע"ד, טו ע"א
ד/כז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיג
ד/כז ערהשה"ע זרעים סי' יג אות יח
ד/כז פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' צה, צח
ד/כז צפנת פענח ויקרא עמ' קפב
ד/כז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קסד
ד/כז שלום ירושלים עמ' נח {מל"מ}
ד/כז תורת זרעים עמ' כא-כב


ה/353 הלכות מתנות עניים פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ אור פני מלך
ה/רה"פ בית יעקב (בירב)
ה/רה"פ דרך אמונה
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ חובת גידולי הארץ הל' פב-קו
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' ט-יב
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אבי עזרי ח"ד
ה/א אגרות הגרי"ד עמ' קכט
ה/א אור הישר [אור הישר סוטה מה ע"א]
ה/א אור יעקב סנהדרין דף לח ע"ג
ה/א אמונת יהושע עמ' רלד {טמון}
ה/א באר דוד ב"מ פ"א סי' מז אות ג
ה/א ברור הלכה סוטה מה ע"א ציון ט פסקה ב
ה/א דברות משה ב"מ ח"א סי' יא ענף א
ה/א דברי יחזקאל (מישור) עמ' תנז
ה/א דברי יחזקאל (תרצה) דף קמו ע"א
ה/א חזון יחזקאל פאה פ"ג ה"ד
ה/א חזון נחום זרעים ח"א עמ' קפה
ה/א חק לישראל שומרים עמ' 965, 980 {צ"פ}
ה/א יגיעת ערב ב"מ עמ' קלט {אבי עזרי}
ה/א מאור למלך ב"מ עמ' קפג {אבי עזרי}
ה/א מנחת חינוך ח"ג עמ' תז
ה/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' מא
ה/א מעדני ארץ מתנ"ע כאן ועמ' קו
ה/א מעיני החכמה ח"א אות שמד
ה/א מעשה רקח
ה/א מקדש דוד זרעים - שכחה סי' ד-ה
ה/א מקדש דוד סי' סב אות ד
ה/א משנת יעקב כאן, ונשים ח"ב עמ' צ-צא
ה/א משנת יעקב נזיקין עמ' רטז
ה/א משנת ר' אהרן נדרים עמ' רלה
ה/א נועם חכ"ה עמ' מב
ה/א פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' ריח, רכד, רכט, רמט
ה/א צמח ארז עמ' תפ
ה/א צפנת פענח
ה/א שיירי כנה"ג [שדה יהושע דף פז]
ה/א שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' רסה
ה/א תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 161
ה/א תורת זרעים עמ' טז {עד שישכחנו כל אדם}
ה/ב אבי עזרי ח"ד
ה/ב אבן ישראל (פישר)
ה/ב אגרות הגרי"ד עמ' קכט, קלז
ה/ב אוצמפה"ת ב"מ יא ע"א ח"ב הע' 59, 74
ה/ב אוצרות הרמב"ם
ה/ב אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 167 {כ"מ}
ה/ב בית יצחק (תשט"ז) עמ' 89
ה/ב ברור הלכה ב"מ יא ע"א ציון ו
ה/ב דברות משה ב"מ ח"א סי' יא ענף א
ה/ב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקסד
ה/ב חדושים ובאורים (גרי') ב"מ סי' יא ס"ק ג
ה/ב חזון יחזקאל פאה פ"ג ה"ד
ה/ב חזון נחום זרעים ח"ג עמ' ע
ה/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ יא ע"א]
ה/ב יגיעת ערב ב"מ עמ' קלט {אבי עזרי}
ה/ב לב מבין
ה/ב מאור למלך ב"מ עמ' קפב {דרך אמונה}, קפג {אבי עזרי}
ה/ב מבית מאיר ח"ג עמ' צח
ה/ב מעדני ארץ
ה/ב מעיני החכמה ח"א אות שמד
ה/ב משנת יעקב
ה/ב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' סו
ה/ב סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רעד
ה/ב פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רכג, רכה
ה/ב צפנת פענח
ה/ב שארית נתן (לוברט)
ה/ב שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קמ
ה/ב תורת זרעים עמ' יח
ה/ג חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ח ס"ק ג, ה, ח
ה/ג חזון נחום זרעים ח"א עמ' קפח
ה/ג חסדי דוד ח"א עמ' פג
ה/ג מעדני ארץ
ה/ג מעשה נסים (הכהן)
ה/ג מעשה רקח
ה/ג מקדש דוד זרעים - שכחה סי' ו {החזיק בו להוליכו לעיר}
ה/ג מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ה/ג ס' השדה דף כז ע"א-ע"ג
ה/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפו
ה/ג פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' ריט, רלח
ה/ג ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"ו מ"ב {מל"מ}
ה/ג שושן עדות דף צז
ה/ג שלום ירושלים עמ' עא {מל"מ}
ה/ג שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רא
ה/ג תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 164
ה/ד אגרות ראיה ח"ה עמ' ד
ה/ד אור הישר [אור שמח הל' רוצח פ"ט ה"י]
ה/ד אמונת יהושע עמ' רלד
ה/ד ברור הלכה סוטה מה ע"א ציון ט
ה/ד דבר שאול סוטה סי' עא אות טז
ה/ד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקסז
ה/ד המאור הגדול (יעבץ) עמ' רא
ה/ד חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ח ס"ק ה
ה/ד חזון נחום זרעים ח"א עמ' קצא
ה/ד חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות סוטה עמ' 46
ה/ד יד ישראל ח"ב
ה/ד מעדני ארץ מתנ"ע עמ' קו
ה/ד מקדש דוד זרעים - שכחה סי' ד
ה/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/ד משנת יעקב כאן, ונשים ח"ב עמ' צ-צא
ה/ד ס' השדה דף כט ע"ב {ראב"ד}
ה/ד פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רמח {ראב"ד}
ה/ד צפנת פענח
ה/ה אנצי"ת ע' אויר (א) הע' 26
ה/ה ברור הלכה סוטה מה ע"א ציון ח, ט
ה/ה ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קעד
ה/ה דבר שאול סוטה סי' עא אות טז
ה/ה דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקסד-תקסו
ה/ה חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ח ס"ק ב
ה/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעד
ה/ה כל בו ח"ה עמ' שכז
ה/ה מבית מאיר ח"ג עמ' יט
ה/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' תו
ה/ה מעדני ארץ מתנ"ע עמ' י, נא
ה/ה מעשה רקח
ה/ה מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' ו אות ב]
ה/ה ס' השדה דף לג ע"ג
ה/ה פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' ו
ה/ה צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קה {עפו ברוח}
ה/ה שיירי כנה"ג [שדה יהושע דף צ]
ה/ו חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ז ס"ק ו
ה/ו חזון נחום זרעים ח"א עמ' קצא
ה/ו משנת יעקב
ה/ו משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' כד עמ' קיט
ה/ו ס' השדה דף כח ע"ד
ה/ו פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רמו
ה/ו צפנת פענח
ה/ו קרן פני משה ח"ב
ה/ו תורת זרעים עמ' יט
ה/ו תשורת שי מהדו"ק סי' ער
ה/ז זכרון הרב עמ' 85 {פי' ר"י קאפח}
ה/ז מעשה רקח
ה/ז פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רמט
ה/ז קרית מלך
ה/ז שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' רכז
ה/ז תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 165
ה/ח אור הישר [אור הישר ירושלמי פאה פ"ו ה"ז]
ה/ח אישים ושיטות (תשסז) עמ' פט
ה/ח אמרי כהן (וילמן) זרעים סי' א ס"ק ד
ה/ח גינת ראובן תרומות עמ' תשיג
ה/ח דברות משה ב"מ ח"א סי' יא ענף ב
ה/ח הערות ר"י ליינר
ה/ח הר המלך ח"ז עמ' נח
ה/ח חזון נחום זרעים ח"א עמ' ר
ה/ח יגיעת ערב ב"מ עמ' קלו {הריני קוצר ע"מ}
ה/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רכה
ה/ח כרם חמד (הלפנד) דף ד ע"א {כ"מ בשם ר"ש}
ה/ח כתר המלך
ה/ח מילי דמרדכי
ה/ח מעדני ארץ מתנ"ע עמ' סא
ה/ח מעשה רקח
ה/ח מקדש דוד זרעים - שכחה סי' ד
ה/ח משנת יעקב
ה/ח משנת יעקב נשים ח"א עמ' צו
ה/ח משפטי התנאים עמ' ק
ה/ח עיר מקלט עמ' נד
ה/ח פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רכו, רסד-רסו
ה/ח פרשת המלך הל' אישות פי"ב ה"ט (מ ע"א)
ה/ח ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"ו מי"א
ה/ח צפנת פענח
ה/ח קונטרסי שעורים ב"ק שעור יג אות לח עמ' 234
ה/ח קרית מלך
ה/ח שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קלט
ה/ח תחומין ח"ג עמ' 204
ה/ט חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ח ס"ק יא
ה/ט חזון נחום זרעים ח"א עמ' ר
ה/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' ריד
ה/ט מעדני ארץ מתנ"ע כאן ועמ' נז, פ
ה/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קסג
ה/ט מעשה רקח
ה/ט רלב"ג דברים פכ"ד פסוק יט עמ' רנג-רנד
ה/ט שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רט
ה/י ארשות החיים עמ' סו
ה/י המאור הגדול (יעבץ) עמ' רא
ה/י הר המלך ח"ז עמ' נח
ה/י חזון נחום זרעים ח"א עמ' ריד
ה/י ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 119
ה/י מעדני ארץ
ה/י מעשה רקח
ה/י מקדש דוד זרעים - פאה סי' כט
ה/י נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' סו
ה/י שרידי אש ח"ב עמ' תלב
ה/י תשורת שי מהדו"ק סי' ער
ה/יא המאור הגדול (יעבץ) עמ' רא
ה/יא הר המלך ח"ז עמ' נח-נט
ה/יא חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ז ס"ק יא
ה/יא חזון נחום זרעים ח"א עמ' קצג, ריד
ה/יא כנה"ג [עי' תוי"ט]
ה/יא מעדני ארץ מתנ"ע כאן ועמ' קג-קד
ה/יא מעיני המים
ה/יא מעשה רקח
ה/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יא משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' כד עמ' קיח
ה/יא פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רמב {כ"מ}, רמג {ראב"ד}
ה/יא ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"ו מ"ד
ה/יא שיירי כנה"ג [שדה יהושע דף צ]
ה/יא שלום ירושלים עמ' עו
ה/יא תורת זרעים עמ' יח
ה/יב אגרות הגרי"ד עמ' קכו
ה/יב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ה ס"ק יג
ה/יב חזון נחום זרעים ח"א עמ' קפו
ה/יב מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 287
ה/יב מעשה רקח
ה/יג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ה ס"ק יג
ה/יג חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ח ס"ק י
ה/יג חזון נחום זרעים ח"א עמ' קפו
ה/יג פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רכא, רכז
ה/יד מעדני ארץ מתנ"ע כאן ועמ' קיב
ה/יד פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רנ
ה/טו חזון נחום זרעים ח"ג עמ' ע
ה/טו ישועת משה עמ' יז
ה/טו פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רנא {כ"מ}
ה/טז חזון נחום זרעים ח"א עמ' רז
ה/טז לב מבין
ה/טז מעדני ארץ
ה/טז מעיני המים
ה/טז קרית מלך
ה/יז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כ [מעשה רוקח פאה פ"ו מ"א]
ה/יז חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ח ס"ק ז
ה/יז חזון נחום זרעים ח"א עמ' קפח, קצו
ה/יז חי' רעק"א (פרדס)
ה/יז חיים ומלך
ה/יז לב מבין
ה/יז מילי דמרדכי
ה/יז מעדני ארץ
ה/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יז ס' השבי"ט עמ' צו
ה/יז פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רלב, רנד
ה/יז צפנת פענח
ה/יז שושן עדות דף צז
ה/יז שלום ירושלים עמ' עא
ה/יז תורת זרעים עמ' יח
ה/יח אור הישר [אור הישר ירושלמי פאה פ"ג ה"ו]
ה/יח חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ח ס"ק ח
ה/יח חזון נחום זרעים ח"א עמ' קצה
ה/יח יד פשוטה אהבה עמ' תתרב
ה/יח מעשה רקח
ה/יח מצודת דוד (שפרבר) עמ' מב {כ"מ - מדוע כתב רק טעם אחד}
ה/יח מקדש דוד זרעים - שכחה סי' ב
ה/יח מקדש דוד סי' סב אות ד
ה/יח מראות הים עמ' קכט-קלג
ה/יח ס' השבי"ט עמ' צו
ה/יח ס' השדה דף ל ע"ד
ה/יח ספרי דבי רב ח"ד עמ' קמט
ה/יח פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רנג-רנד
ה/יח פניני רבנו הגרי"ז עמ' רצב {צ"פ}
ה/יח ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"ז מ"א
ה/יח צפנת פענח
ה/יט אור הישר [אור הישר משניות פאה פ"ו מ"ט]
ה/יט ברור הלכה סוטה מה ע"א ציון ז פסקה ב
ה/יט חזון נחום זרעים ח"א עמ' קצח
ה/יט מעדני ארץ
ה/יט מקדש דוד זרעים - שכחה סי' ג
ה/יט ס' השדה דף לא ע"ב
ה/יט פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רנד
ה/יט צפנת פענח
ה/יט קרית מלך
ה/יט תורת זרעים עמ' יט
ה/כ הר המלך ח"ז עמ' נט
ה/כ חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ז ס"ק ז, סי' ח ס"ק ט, סי' ט ס"ק ג
ה/כ חי' רעק"א (פרדס)
ה/כ מילי דמרדכי
ה/כ מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' לט
ה/כ מעדני ארץ מתנ"ע עמ' פו
ה/כ משנת יעקב
ה/כ פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רס, רסט
ה/כ קרית מלך
ה/כ שלום ירושלים עמ' עב
ה/כא אור הישר [אור הישר משניות פאה פ"ו מ"ח]
ה/כא חזון נחום זרעים ח"א עמ' קצז, קצח
ה/כא מעדני ארץ מתנ"ע עמ' פד
ה/כא משנת יעקב
ה/כא פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רב, רנד, רנח, רס
ה/כא צפנת פענח
ה/כא קרית מלך
ה/כא שלום ירושלים עמ' עב
ה/כא שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רז
ה/כא תורת זרעים עמ' כ
ה/כב הגהות רימ"א {כ"מ}
ה/כב המאור הגדול (יעבץ) עמ' רב-רד
ה/כב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כ
ה/כב חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ט ס"ק ג
ה/כב חזון נחום זרעים ח"א עמ' קצד, רז
ה/כב טירת כסף דף רעד ע"ב
ה/כב כגן רוה עמ' 218
ה/כב כנה"ג (גם כ"מ)
ה/כב לשון ערומים
ה/כב מילי דמרדכי
ה/כב מעדני ארץ
ה/כב מקדש דוד זרעים - שכחה סי' ג {אילן בין האילנות}
ה/כב מקדש דוד סי' סב אות ד
ה/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/כב ס' השדה דף לה ע"א
ה/כב ספרי דבי רב ח"ד עמ' קנג
ה/כב עדות בישראל
ה/כב פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רסח
ה/כב ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"ז מ"א {כ"מ}
ה/כב צפנת פענח
ה/כב תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קסח ע"ב {מרכה"מ}
ה/כב תורת זרעים עמ' כא
ה/כג אור הישר [אור הישר משניות פאה פ"ז מ"א וירושלמי פאה פ"ז ה"ב]
ה/כג המאור הגדול (יעבץ) עמ' רב-רד
ה/כג חזון נחום זרעים ח"א עמ' רא
ה/כג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רכה
ה/כג לב מבין
ה/כג לב שלמה (הלוי) דף קמז ע"א-ע"ג
ה/כג מעדני ארץ
ה/כג מעשה רקח
ה/כג מקדש דוד זרעים - שכחה סי' ה
ה/כג מקדש דוד סי' סב אות ד
ה/כג משך חכמה דברים פכ"ד פס' כ
ה/כג פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רסז
ה/כג תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף מג ע"א {רדב"ז}
ה/כד הגהות חבר בן חיים
ה/כד המאור הגדול (יעבץ) עמ' רב-רד
ה/כד חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ט ס"ק ג
ה/כד חזון נחום זרעים ח"א עמ' רא, רז-רח
ה/כד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רכה
ה/כד כרם חמד (הלפנד) דף ד ע"ב
ה/כד מעדני ארץ מתנ"ע כאן ועמ' לח {ראב"ד}, קיג-קיד
ה/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/כד ס' השדה דף לד ע"א
ה/כד פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רסט
ה/כד פני משה (שלז')
ה/כד ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"ז מ"א {כ"מ}
ה/כד צפנת פענח
ה/כד קרית מלך
ה/כד שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רב, ריא
ה/כד תורת זרעים עמ' כא
ה/כה בן ידיד
ה/כה המאור הגדול (יעבץ) עמ' רב-רד
ה/כה הר המלך ח"ז עמ' נט
ה/כה זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כ
ה/כה חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ט ס"ק ב
ה/כה חזון נחום זרעים ח"א עמ' רג
ה/כה כנה"ג
ה/כה כנפי נשרים
ה/כה לב שלמה (הלוי) דף קמז ע"א
ה/כה מעדני ארץ מתנ"ע כאן ועמ' קז
ה/כה מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/כה משך חכמה דברים פכ"ד פס' כ
ה/כה ספרי דבי רב ח"ד עמ' קנא-קנב
ה/כה פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רעג
ה/כה פני שלמה (אמריליו) דרוש ז דף טו ע"ג {כ"מ - יליף לרבנן}
ה/כה צפנת פענח כאן ודברים עמ' רכד
ה/כה קרית מלך
ה/כו חזון נחום זרעים ח"א עמ' קצב, רטו
ה/כו חסדי דוד ח"א עמ' פט
ה/כו מעשה רקח
ה/כו מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/כו ס' השדה דף לח ע"ג
ה/כו פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' שג-שד
ה/כו תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 177
ה/כז אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' מט
ה/כז אגרות הגרי"ד עמ' קל, קלט
ה/כז אגרות משה יו"ד ח"א סי' ריח ענף יג
ה/כז אהלי יהודה (הכהן) דף נ ע"א, פו ע"ב
ה/כז אור הישר [שעה"מ הל' לולב פ"ח ה"ב, אור שמח הל' תרומות פ"ב הי"ב, אור הישר נדרים מד ע"ב]
ה/כז אור יעקב פסחים דף 174
ה/כז אורח צדקה עמ' עט
ה/כז איש צעיר (עוזיאל) דף יג ע"ג {המפקיר כרמו והשכים בבוקר וזכה לעצמו}
ה/כז אמונת יהושע עמ' רכג, תתעז
ה/כז אמר יוסף (אלקלעי) דף יט ע"ב
ה/כז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/כז בית אהרן (סוויאדישץ) דף כג ע"א-ע"ב
ה/כז בית אהרן וישראל גל' עב עמ' לא
ה/כז בית יעקב (מסקין) סי' לז
ה/כז בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' קו, קח, קכ
ה/כז בן אשר סי' ד הערה א, סי' יא אות א
ה/כז ברור הלכה נדרים מג ע"ב ציון א פסקה ג
ה/כז ברור הלכה נדרים מד ע"ב ציון א
ה/כז בריכת המלך עמ' קפז, שכד, שכח
ה/כז גבורת יצחק שקלים עמ' כג
ה/כז גליונות אבני נזר
ה/כז דגל יהודה (בילו') עמ' כ
ה/כז המאור הגדול (יעבץ) עמ' רד
ה/כז הר המלך ח"ז עמ' ס
ה/כז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כ
ה/כז חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' א ס"ק ג
ה/כז חזו"א על הרמב"ם
ה/כז חזו"א על הרמב"ם - השמטות
ה/כז חזו"א שביעית סי' ב ס"ק ג
ה/כז חזון יחזקאל פאה פ"ב ה"י, פ"ג הט"ז
ה/כז חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קלז
ה/כז חלקת יצחק עמ' קפג
ה/כז חמדת שלמה או"ח סי' א (ב ע"ג)
ה/כז חסדי דוד ח"א עמ' פז
ה/כז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעג
ה/כז כבוד מלכים (מרגליות)
ה/כז כפתור ופרח (תשו) דף ס ע"ב
ה/כז לב מבין
ה/כז להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קיט, חי"ב עמ' קנו
ה/כז מבית מאיר ח"ג עמ' י, טו
ה/כז מדרכי משה דף י ע"ג
ה/כז מנחת חינוך ח"ב עמ' רי, ריד
ה/כז מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' יז
ה/כז מנחת שי חלה עמ' רכה, רכז
ה/כז מעדני ארץ מתנ"ע עמ' מח, צד
ה/כז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קצז
ה/כז מעשה רקח
ה/כז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף פט ע"ב
ה/כז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקכג, תקכו
ה/כז מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' יג אות ג, סי' כח אות יא]
ה/כז מקדש דוד זרעים - פאה סי' כה, לא, תרומות סי' כג
ה/כז מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/כז משאת מרדכי ב"ק עמ' קכט
ה/כז משאת מרדכי מכות עמ' קג
ה/כז משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' קו-קז
ה/כז משפטי עזיאל ח"ו עמ' צו
ה/כז מתנת כהונה בכורות עמ' שיט
ה/כז נועם חי"א עמ' רמ [בצל החכמה ח"ב סי' נב]
ה/כז נתיבות החיים
ה/כז ס' השדה דף ד ע"ג, ו ע"ג, לח ע"א
ה/כז סוכה וארבעת המינים עמ' 436 {פטור ממעשר}
ה/כז עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' רפז
ה/כז עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קנט
ה/כז עיר מקלט עמ' נח
ה/כז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסו
ה/כז ערהשה"ע זרעים סי' יג אות יט
ה/כז פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קו-קז, קכט, קלה
ה/כז פני אברהם (שפירא) עמ' ס
ה/כז פרי יצחק (תשעו) עמ' תעד
ה/כז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף כ ע"ג
ה/כז צפנת פענח
ה/כז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' סז
ה/כז קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף יח ע"ד
ה/כז קובץ חי' תורה (סול') עמ' סו
ה/כז קרית מלך
ה/כז רביד הזהב (אברך) דף נח ע"ד, סי' לח אות י
ה/כז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקנו
ה/כז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תנט
ה/כז שושנת העמקים (תאומים) עמ' קצו
ה/כז שלמי יוסף בכורות עמ' שיט
ה/כז שם מרדכי עמ' 266 {השמיט שצריך לעשר מיניה וביה}
ה/כז שמועות דוד עמ' קלג
ה/כז שער המלך ח"א עמ' רצג
ה/כז תורת זרעים עמ' טו
ה/כז תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תרה
ה/כז תרומות חיים סעיף טז אות כח


ו/354 הלכות מתנות עניים פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ אור פני מלך
ו/רה"פ בית יעקב (בירב)
ו/רה"פ דרך אמונה
ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' יד
ו/רה"פ עשר תעשר הל' רעג-רפה
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א בכור שור עמ' קכא
ו/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קעב עמ' תצד
ו/א כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קעט
ו/ב אוצרות הרמב"ם
ו/ב אמונת עתיך גל' 113 עמ' 138
ו/ב אמת ליעקב מקרא עמ' רמט
ו/ב אמת ליעקב נשים עמ' קמו {מן השאר אחד מעשרה}
ו/ב ויחי יעקב - צדקת ארץ הערה קעו
ו/ב זאת ליעקב דברים עמ' רסג
ו/ב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קפט
ו/ב יסודי הצדקה עמ' 115
ו/ב מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תמא
ו/ב מילי דמרדכי
ו/ב מעשה רקח
ו/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' סח
ו/ב קרית מלך
ו/ב שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' פא
ו/ג אמונת עתיך גל' 113 עמ' 138
ו/ג בדבר מלך ח"ט עמ' כג
ו/ג היכלי שן ח"ג סי' נו
ו/ג משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' לא
ו/ג קרית מלך
ו/ד אמונת עתיך גל' 113 עמ' 138
ו/ד אמונת עתיך גל' 117 עמ' 136
ו/ד גור אריה דברים פ' יד הע' 114
ו/ד דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' כג
ו/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' טז
ו/ד חי' ר' חנוך הענאך עמ' רלח
ו/ד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ס
ו/ד כך דרכו של תלמוד עמ' 27, 64
ו/ד כתבי משה זילברג עמ' 27, 64
ו/ד לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רלט
ו/ד משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' לא
ו/ד פני חמה דף ל ע"א-ע"ב {כ"מ - הלכה למשה מסיני לאו דוקא}
ו/ד רלב"ג דברים פי"ד פסוק כח עמ' קכ
ו/ה אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קכד
ו/ה אגרות הגרי"ד עמ' קלט
ו/ה אהל שרה לאה עמ' תקסב {כ"מ}
ו/ה אוצר א"י ח"ב עמ' 98, ח"ו עמ' 140
ו/ה אוצר יסודי שביעית עמ' נ
ו/ה אור הישר [מל"מ הל' שמיטה פ"ד הכ"ז]
ו/ה אמונת עתיך גל' 110 עמ' 153
ו/ה אנצי"ת ע' באמת הע' 12 {כ"מ}, ע' בבל הע' 36, 38
ו/ה בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קעח
ו/ה בדבר מלך ח"ט עמ' ט, טו, קע
ו/ה בדבר מלך חי"ב עמ' רסד
ו/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ו/ה בשבילי הפסח סי' לא אות ט {ק"ס}
ו/ה גבורת יצחק חגיגה עמ' נא
ו/ה גבורת יצחק ר"ה עמ' צב
ו/ה גבורת יצחק שביעית עמ' לא, עג
ו/ה גינת ראובן תרומות עמ' תתפח
ו/ה גן שושנים ח"א עמ' קלג
ו/ה דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 58, 194
ו/ה הגהות חבר בן חיים
ו/ה המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 8
ו/ה הר המלך ח"ז עמ' ס
ו/ה התורה והמדינה חי"א עמ' תסט
ו/ה זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כ-כא
ו/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' טו
ו/ה חוות יאיר (תשנז) עמ' תקלט
ו/ה חזו"א שביעית סי' כח ס"ק ג, זרעים ליקוטים סי' י ס"ק ב, ידים סי' ט ס"ק ח
ו/ה חזון יחזקאל פאה פ"ד ה"י, תרומות פ"ז ה"י, חזון יחזקאל זרעים החדש הוספות לשביעית - שיטת המבי"ט
ו/ה יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' שה
ו/ה יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"ג ס"ק ו
ו/ה ידי אליהו דף נב ע"ד
ו/ה ירושלים דדהבא עמ' ל-לא
ו/ה ישועת משה עמ' רנג
ו/ה כסא דוד (תשנ) עמ' תצ, תקו {כ"מ}
ו/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קל, ח"ג עמ' מא, קכג, רכא
ו/ה כרם ציון שביעית ח"ב עמ' פז ע"ב, קג ע"א
ו/ה לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רלט
ו/ה מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תכא-תכג
ו/ה מבית מאיר ח"ג עמ' מט
ו/ה מהלכי משפט ח"ד עמ' 80
ו/ה מוריה גל' צז עמ' עד {כ"מ}, גל' קעט עמ' עב-עג, גל' רכו עמ' עג-עד, קו-קז
ו/ה מוריה ח גל' ח עמ' יח
ו/ה מחזיק ברכה סי' רעה אות ז {כ"מ - הל"מ לאו דוקא}
ו/ה מים ראשונים (רבינ') עמ' פב
ו/ה מלאכת שמואל עמ' קמו
ו/ה מלחמות יהודה דף נ ע"ג {צ"פ}
ו/ה מנחת חינוך ח"א עמ' שלז, ח"ג עמ' קח
ו/ה מנחת חינוך מצוה פד (דף צז ע"א)
ו/ה מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רסט
ו/ה מנחת שלמה שביעית עמ' קמב, רצה
ו/ה מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קכ-קכא
ו/ה מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' י, כט
ו/ה מעיני המים
ו/ה מעשה איש דף טז ע"ב
ו/ה מעשה רקח
ו/ה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רנב
ו/ה מצעדי גבר קדושין סי' ו ענף ג אות ג
ו/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שסב
ו/ה משנת השמיטה סי' א הערה ט
ו/ה משנת יעבץ שמיטה עמ' מא, פט, צא, קעב, קעד-קעה
ו/ה משנת יעקב
ו/ה משפטים לישראל עמ' רכב
ו/ה נועם ח"ב עמ' טו
ו/ה נחלת דבש מהדו"ת סי' סו אות ב {כ"מ}
ו/ה נרות שלמה עמ' צג
ו/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קמו
ו/ה עלי עין עמ' קז
ו/ה עליות משה (תשנב) ח"א עמ' פח
ו/ה עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תמג
ו/ה פותח יד
ו/ה פני אברהם (שפירא) עמ' עג {צ"פ}
ו/ה פני משה (שלז')
ו/ה פרי שמואל שביעית עמ' יח, כו
ו/ה צפנת פענח
ו/ה צרור החיים (יעקב)
ו/ה קהלות יעקב יבמות י ד, שביעית יד ד
ו/ה קובץ השמיטה עמ' שמ, שמג-שמו, שסט
ו/ה קול יהודה (גרשוני) עמ' רפט, תטו
ו/ה קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' פה
ו/ה קונטרסי שעורים גיטין שעור יג הערה 3
ו/ה קרית מלך
ו/ה שדה שמואל (שביעית) עמ' קעה {צ"פ}
ו/ה שולי הגליון עמ' קח
ו/ה שלמי יוסף ר"ה עמ' קמט
ו/ה שעורי הרב חלה עמ' רב
ו/ה תורה שלמה חי"ט עמ' 380
ו/ה תורת שביעית (סור') סי' א ס"ק ב
ו/ו אמונת עתיך גל' 113 עמ' 138
ו/ו הגהות חבר בן חיים
ו/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' מא
ו/ו משנת יעקב זרעים ח"א עמ' רכב {משנת יעקב}
ו/ו פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קכג
ו/ו שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' פא
ו/ו תורת המצוה דף לב ע"א {מל"מ}
ו/ו תורת פדיון שבויים סי' טו
ו/ז אדרת אליהו (ראם) עמ' שסא {מל"מ}
ו/ז אומר לציון סי' א
ו/ז אור הישר [אור הישר משניות פאה פ"ח מ"ה]
ו/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' שצד-שצה
ו/ז אחרית השנים עמ' כג, צב {מל"מ}
ו/ז אמונת עתיך גל' 110 עמ' 60 {מל"מ}
ו/ז אמרי בינה (אוירבך) - פדיון הבן סי' א ד"ה וראיתי בנתיבות {מל"מ}
ו/ז אמרי כהן (הולנדר) עמ' רנג {מל"מ}
ו/ז אפר קדשים עמ' נג
ו/ז באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קסו {מל"מ}
ו/ז בינת נבונים דף יז ע"ב
ו/ז בית אבא (גוטווירטה) דף ז ע"ג {מל"מ}
ו/ז בית אהרן וישראל גל' מא עמ' ט, יב {מל"מ - ר' ישעיה - צריך כדי נתינה}
ו/ז בית זבול ח"ג סי' מד אות א {מל"מ}
ו/ז בית יצחק תשכ"א עמ' 28-29 {מל"מ}
ו/ז בית נפתלי (תשסו) עמ' שפג {מל"מ}
ו/ז בן יהודה סי' לא
ו/ז בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תלח
ו/ז ברית יעקב (פייתוסי), דרוש ב (ו ע"ג) {מל"מ}
ו/ז ברכות שמים שבת אות תתקעח
ו/ז בתי כנסיות דף קטז ע"ב {מל"מ}
ו/ז גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' סז {מל"מ}
ו/ז גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שעו
ו/ז גבורת יצחק תרומות עמ' מא, קלג
ו/ז דברי יהודה דף עח ע"א {מל"מ}
ו/ז דברי יהודה סי' כד אות א {מל"מ}
ו/ז דברי פנחס ח"ב עמ' שס-שסא {מל"מ}
ו/ז דברי שאול שמות עמ' רעב {מל"מ}
ו/ז דברי שמואל (מאדלינגר) דף ט ע"ד {מל"מ בשם תוס' רי"ד}
ו/ז דליית הכרם עמ' תתתיז
ו/ז דרכי אהרן ח"א עמ' סב
ו/ז הערות ר"י ליינר
ו/ז התורה והתלמוד ח"ד עמ' 245
ו/ז ולאשר אמר (תשעד) עמ' שסה {מל"מ}
ו/ז זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שלא
ו/ז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כא [מעשה רוקח פאה פ"ח]
ו/ז זכרון סופרים {מל"מ - אחר שכתבתי כ"ז וכו' ונ"ל לתרץ וכו'} [עיין נודע ביהודה תנינא יו"ד סימן ר"א שנתכוין ג"כ לסברא זו (ובהגהות מהר"צ חיות גיטין דף כ, והגהות יד שאול ליו"ד סימן שכ"ב)]
ו/ז זכרון סופרים {מל"מ - הייתי מפרש פירוש אחר וכו'} [כן פירוש הרא"ש הובא בתוס' רעק"א שם]
ו/ז חזון יחזקאל פאה פ"ד ה"ב
ו/ז חזון נחום זרעים ח"א עמ' רכא
ו/ז חי' הגרז"ס קדשים עמ' קלח {מל"מ}
ו/ז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' ט, מט {מל"מ}
ו/ז חי' רעק"א (פרדס)
ו/ז חיבת הקודש עמ' ה {מל"מ}
ו/ז חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' א אות ה {מל"מ}
ו/ז חלת לחם (תשנח) עמ' כז {מל"מ}
ו/ז חקרי לב (לווינבוק) דף כג ע"א {מל"מ}
ו/ז יד סופר עמ' קסז {מל"מ}
ו/ז ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רלו
ו/ז יסודי הצדקה עמ' 390, 502
ו/ז ישורון ח"כ עמ' תטז {מל"מ - כדי נתינה}
ו/ז כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ו/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקסו
ו/ז כפתור ופרח (תשו) דף ב ע"ב {מל"מ}, ו ע"ב-ע"ג
ו/ז כרם שלמה (אהרמן) יבמות ק ע"א
ו/ז להורות נתן במדבר עמ' לח
ו/ז מאורות חיים תרומות עמ' טז, כג, ע, קמה {מל"מ - בהפרשת חיטה אחת פוטרת אבל לנתינה צריך כזית}
ו/ז מאורות נתן (הורוביץ) דף נה ע"ד {מל"מ}
ו/ז מאיר נתיבות ח"ב עמ' רה
ו/ז מהרי"ט אלגזי חלה אות ב או"ק יד {מל"מ}
ו/ז מטה אהרן (הלוי) דף קסח ע"ג-ע"ד {מל"מ}
ו/ז מטה אהרן פסחים עמ' נו
ו/ז מי באר (פסח) דף פג ע"ד {מל"מ}
ו/ז מילי דאורייתא עמ' יד
ו/ז מילי דמרדכי
ו/ז מלאכת חשב עמ' קנו {מל"מ}
ו/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' פ, רלח-רלט, רפב-רפג
ו/ז מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ערך נתינה {מל"מ}
ו/ז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רכט {מל"מ}
ו/ז מעין החכמה עמ' רעח {מל"מ}
ו/ז מעין חיים ח"ד עמ' רלז {מל"מ}
ו/ז מעשה רקח
ו/ז מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' ד אות א
ו/ז מרפא לנפש בראשית עמ' צו-צז {קיום מצות תרומה - רק בכשיעור}
ו/ז משנה הלכות כתובות דף קנג ע"ג-ע"ד
ו/ז משנת חיים חולין סי' פח עמ' רצג
ו/ז משנת יעקב כאן, וזרעים ח"א עמ' קלו
ו/ז מתת מלך עמ' קכה {מל"מ}
ו/ז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קנב, חו"מ עמ' א {מל"מ}
ו/ז נודע בשערים (מנד') שער גבאי צדקה דף טו ע"ד {מל"מ}
ו/ז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' סה {מל"מ}
ו/ז נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ו אות ז-ח {מל"מ}
ו/ז נחלת דבש מהדו"ת סי' כ אות ז-ח {מל"מ}
ו/ז נקדש בצדקה סי' נג, סט {מל"מ}
ו/ז נתן פריו גיטין עמ' קא {מל"מ}
ו/ז נתן פריו נדרים עמ' פח, גיטין עמ' קא {מל"מ}
ו/ז סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' מא
ו/ז פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' שכב {מל"מ}, שכג, שכה {מל"מ}, שלב {מל"מ}
ו/ז פרי יצחק (תשעו) עמ' רו {מל"מ}
ו/ז פרי משה עמ' עד {מל"מ - חטה אחת פוטרת הכרי}
ו/ז קרית מלך
ו/ז קרן פני משה ח"ב
ו/ז ראשי בשמים (רבין) עמ' קפד {מל"מ}
ו/ז רביד הזהב (אברך) דף לט ע"א {מל"מ בשם ר' ישעיה}
ו/ז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שעג {מל"מ}
ו/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' כח
ו/ז שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שצח
ו/ז שבי בנימין דף יב ע"ד {מל"מ}
ו/ז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' עה {מל"מ}
ו/ז שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' לב, קי {מל"מ}
ו/ז שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רעב
ו/ז שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שסט
ו/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קכח {מל"מ}
ו/ז שערי טהר ח"ו סי' פו אות ב
ו/ז שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' שצח
ו/ז שערי תודה ח"א דף עח ע"א {מל"מ}
ו/ז שערי תודה ח"ב דף כד ע"ב {מל"מ}
ו/ז שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 92 {מל"מ}
ו/ז תבואת ישראל תרומות עמ' יח {מל"מ}
ו/ז תועפת ראם (גטיניו) דף צה ע"ג {מל"מ}
ו/ז תורה לדעת ח"ג עמ' רפה {מל"מ}
ו/ז תורת האשם - שבט מנשה עמ' ה {מל"מ}
ו/ז תורת מיכאל עמ' י {מל"מ}
ו/ח אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' ס
ו/ח אמר יוסף (אלקלעי) כאן, ודף יח ע"ב {רדב"ז}
ו/ח בית אהרן (קריספין) דף ס ע"ד {ק"ס}
ו/ח הגהות מוהר"י קרט עמ' קפב
ו/ח חזון נחום זרעים ח"א עמ' רכג-רכד
ו/ח יד ישראל ח"ב
ו/ח מעשה רקח
ו/ח מרגליות הים סנהדרין ע ע"א אות יב {ירק ליטרא}
ו/ח פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' שכח, שכט, שלא
ו/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צט ע"ג
ו/ח צפנת פענח
ו/ח קובץ חי' תורה (סול') עמ' עו
ו/ח קרית מלך
ו/ח שארית נתן (לוברט)
ו/ח שמות בארץ (תשנט) עמ' קד
ו/ח שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות כז
ו/ח שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 100
ו/ט בית נפתלי (תרנט) סי' עא דף סח ע"ג
ו/ט בית נפתלי (תשסו) עמ' שפב
ו/ט חזון נחום זרעים ח"א עמ' רכה
ו/ט פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' שלה
ו/ט פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רד {כ"מ}
ו/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קג אות יד {ראב"ד}
ו/י אהבת אברהם עמ' קיח {המתחלק בגורן}
ו/י אור הישר [מל"מ הל' מעשר ספ"ז]
ו/י אור ליהודה (תשנט) עמ' שצד
ו/י אור שמח
ו/י אות לישועה דף עב ע"ג
ו/י אמונת יהושע עמ' שי
ו/י אמונת עתיך גל' 117 עמ' 137
ו/י אמונת עתיך גל' 118 עמ' 207 {חיוב עני לתת מעשר עני}
ו/י אמונת עתיך גל' 122 עמ' 57
ו/י אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 296 {ב"ד כופים}
ו/י בן יאיר דף קמב ע"א
ו/י ברור הלכה חולין קלא ע"א ציון ד
ו/י ברור הלכה נדרים פד ע"ב ציון ב
ו/י ברכת מרדכי ב"מ עמ' קעא
ו/י גבורת יצחק (תשמח) דף ע
ו/י גבורת יצחק (תשסו) עמ' סה {טוה"נ לבעלים}
ו/י גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' יז {רדב"ז}
ו/י גבורת יצחק תרומות עמ' יט, כא
ו/י גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' פא
ו/י דברות משה נדרים עמ' נב, גיטין עמ' תנו
ו/י הגהות רימ"א
ו/י הוד יוסף עמ' קו-קח
ו/י חזון יחזקאל פאה פ"ד ה"ב
ו/י חזון נחום זרעים ח"א עמ' רכג
ו/י חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 73
ו/י חי' משנה פסחים עמ' קנח
ו/י לב מבין
ו/י מנחת חינוך מצוה תעד (דף סא ע"ב), ח"ג עמ' רלח
ו/י מעדני ארץ
ו/י מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שסד
ו/י משנת חיים בכורות עמ' שלז, שלח
ו/י משנת ר' אהרן זרעים עמ' יט, כד, כז, לא-לב
ו/י נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' סד-סה
ו/י ס' השדה דף מ ע"ג
ו/י ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תקס
ו/י ספרי דבי רב ח"ד עמ' קצח
ו/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסו
ו/י פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קפה, שכד
ו/י פרפרת התורה עמ' שצח
ו/י צפנת פענח כאן, ודברים עמ' רמו
ו/י קובץ על יד ח"א
ו/י קונטרסי שעורים נדרים שעור יא אות ו
ו/י שולי האדרת גיטין עמ' לו {אין טוה"נ לבעלים}
ו/י שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' שעג
ו/י שערי זיו ח"א דף כו ע"א
ו/י שרידים גל' יז עמ' ט {עניים נוטלים מעשר עני בעל כרחו}
ו/י תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ג ס"ק י
ו/י תורת לויים דף נ ע"ד
ו/יא אור ליהודה (תשנט) עמ' שצד
ו/יא בית נפתלי (תרנט) סי' עא דף סח ע"ג
ו/יא בית נפתלי (תשסו) עמ' שפב
ו/יא דברי ריבות (תשעב) עמ' שנה
ו/יא חזון נחום זרעים ח"א עמ' רכד-רכה
ו/יא לב מבין
ו/יא מאורות הדף היומי ח"ג עמ' רט
ו/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רמז
ו/יא מנחת חינוך מצוה תעד (דף סא ע"ב), ח"ג עמ' רלח
ו/יא מנחת צבי (שפיץ) ח"ג דף סז
ו/יא מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קי-קיא
ו/יא מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' א אות יח בהגהה]
ו/יא משנת חיים בכורות עמ' שמב
ו/יא ס' השדה דף מא ע"א
ו/יא פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' שלה-שלו
ו/יא ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"ח מ"ו
ו/יא צל הכסף (פריד תשסג) עמ' רט
ו/יא צרור הכסף (גטיניו) דף קלב ע"ב
ו/יא שולי האדרת גיטין עמ' לז {יכול לתת חצי לעני מיודעו}
ו/יא שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רכו
ו/יא תורת פדיון שבויים סי' א
ו/יא תורתו של ר"מ סי' י
ו/יב אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ו הע' 48 {צ"פ}
ו/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' שצד-שצה
ו/יב גליוני הגר"ש עמ' עט [צ"ב מדוע אמר טעם לפסוק]
ו/יב דליית הכרם עמ' תתתיח
ו/יב חזון נחום זרעים ח"ג עמ' עא
ו/יב חסדי דוד ח"א עמ' צא
ו/יב כפתור ופרח (תשו) דף ו ע"ב-ע"ג
ו/יב מילי דמרדכי
ו/יב מעין החכמה עמ' רעח
ו/יב מעשה רקח
ו/יב נקדש בצדקה סי' יט, נו
ו/יב ענפי ארז (זי') דף רלט ע"ב {צ"פ}
ו/יב פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' שכה, שכט, שלא
ו/יב פרפרת משה ח"ב עמ' תיג
ו/יב ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"ח מ"ה {מל"מ}
ו/יב צפנת פענח
ו/יג אור שמח
ו/יג אנצי"ת ע' אשה הע' 465
ו/יג ברור הלכה יבמות ק ע"א ציון ג
ו/יג חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ו ס"ק ד
ו/יג לב מבין
ו/יג מילי דמרדכי
ו/יג מנחת חינוך ח"ג עמ' רלט
ו/יג מעשה רקח
ו/יג פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רטו, שלג
ו/יג צפנת פענח
ו/יג קמח סולת עמ' רצד
ו/יג קרית מלך
ו/יד אמונת יהושע עמ' שיד {או"ש}
ו/יד בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' ז
ו/יד הרמב"ם והלכותיו
ו/יד חזון נחום זרעים ח"ג עמ' עא
ו/יד כנה"ג [עי' תוי"ט]
ו/יד מנחת צבי (שפיץ) ח"ג דף לד
ו/יד ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' קעו {קושיית תוי"ט}
ו/יד ס' השדה דף כד ע"א
ו/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יא
ו/יד פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קכה
ו/יד תורה לשמה (תשעג) עמ' ריח
ו/טו אגרות משה יו"ד ח"א סי' ריח ענף ד
ו/טו אהלי יעקב (לויטאן) עמ' לב-לג
ו/טו אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' יז ד"ה אך
ו/טו מבית מאיר ח"ג עמ' כ
ו/טו מנחת שלמה שביעית עמ' קמג
ו/טו מעשה רקח
ו/טו מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' כא אות ג-ד
ו/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/טו ס' השדה דף כד ע"ב
ו/טו פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' פד {מל"מ}, קכד {מל"מ}, קכה, ריד
ו/טו צפנת פענח
ו/טו קובץ על יד ח"ב
ו/טו שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קס
ו/טו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 120
ו/טז אור הישר [אור הישר ירושלמי פאה פ"ה ה"ה]
ו/טז אור שמח
ו/טז בשמן רענן ח"ב עמ' שסט
ו/טז חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ו ס"ק ג
ו/טז חזון נחום זרעים ח"א עמ' קפד
ו/טז חי' חתם סופר
ו/טז מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' שג
ו/טז מעדני ארץ
ו/טז מפענח צפונות עמ' 148
ו/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסה, כרך ב ח"א עמ' יא
ו/טז פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קכ, רטו
ו/טז צפנת פענח ויקרא עמ' קנח
ו/טז קרית מלך
ו/טז שלום ירושלים עמ' סט
ו/יז אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קל
ו/יז אגרות הגרי"ד עמ' קמט
ו/יז אהבת אברהם עמ' פג {פרעון חוב}
ו/יז אוצר א"י ח"ה עמ' 234
ו/יז אמר יוסף (אלקלעי)
ו/יז אמרי רש"ד פרשת משפטים עמ' מג {לא נותנים לבעל חובו}
ו/יז ביצחק יקרא (תשע) סי' קכה סעיף א ד"ה והנה מעשר
ו/יז גור אריה (צרמון)
ו/יז גינת המלך עמ' מג {אין פורעין}
ו/יז דברות משה קדושין סי' כו ענף א עמ' רצג
ו/יז דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' כג
ו/יז הערות ר"י ליינר
ו/יז ויחי יעקב - צדקת ארץ פ"ב סעיף ה בביאורים, פ"ב סעיף יא במקורות
ו/יז חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יג ס"ק ח, סי' טז ס"ק ט, פאה סי' יא ס"ק ח
ו/יז חסדי דוד ח"א עמ' צז
ו/יז חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 85
ו/יז יסודי הצדקה עמ' 231 {בשעריך - עניי א"י}
ו/יז כתר ח"ו עמ' 367
ו/יז להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' עט
ו/יז מוריה גל' רכו עמ' צח
ו/יז מילי דמרדכי
ו/יז מנחת חינוך ח"ג עמ' רלח
ו/יז מנחת צבי (שפיץ) ח"ג דף סב
ו/יז מנחת שלמה שביעית עמ' קנט
ו/יז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רכה
ו/יז מראה הנוגה הל' מלוה פ"ב ה"ו (דף פה ע"א)
ו/יז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקט
ו/יז משנת חיים דברים עמ' שפג
ו/יז נועם חכ"ב עמ' רכט-רל
ו/יז נחמד למראה ח"א דף נא ע"ד
ו/יז נקדש בצדקה סי' יד, תמג
ו/יז ספרי דבי רב ח"ג עמ' רעז
ו/יז ענפי ארז (זי') דף צח ע"ב, קכג ע"ג {צ"פ}, רלח ע"ב
ו/יז ערהשה"ע זרעים סי' יד אות יח
ו/יז פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' שמב
ו/יז צפנת פענח דברים עמ' ריג
ו/יז קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תעב {רדב"ז}
ו/יז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שיב-שיג {הוצאה לחו"ל - השמיט הוצאה מירושלים}
ו/יז שער המלך ח"ב עמ' תטו
ו/יז שרידי אש ח"א עמ' קעא
ו/יז שרשי הים הל' מלוה פ"ב ה"ו (דף נח ע"ב)
ו/יז תחומין חכ"א עמ' 20
ו/יז תלמי השדה עמ' רסה
ו/יז תרומת הדשן תשובות חדשות הערה 209


ז/355 הלכות מתנות עניים פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ אור פני מלך
ז/רה"פ בית יעקב (בירב)
ז/רה"פ דרך אמונה
ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ צפנת פענח
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אגרות משה יו"ד ח"א סי' קמה, ח"ח עמ' קנב
ז/א אהבת חסד עמ' כ
ז/א אהל שרה לאה עמ' תשסא {אם ידו משגת}
ז/א אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' שו
ז/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' קצא
ז/א אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קפב
ז/א אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' יח ד"ה והנה מבואו
ז/א אריה ליש עמ' עח {דרך אמונה}
ז/א אשר למלך
ז/א באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' תכח
ז/א באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק ו פסוק ט, פרק יט פסוק לח
ז/א באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' קצא
ז/א באר מרים פ"ח ה"י אות ד
ז/א בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' מב
ז/א בדבר מלך ח"ד עמ' סא
ז/א בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 38-39 {ב"ד כופים}
ז/א בית אהרן וישראל גל' עב עמ' נה
ז/א בית דינו של שלמה יו"ד סי' א
ז/א בית המלך (בוים) דף נד ע"ב
ז/א בנין אפרים עמ' קעז, קפד
ז/א ברור הלכה ב"מ סב ע"א לפני ציון א
ז/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' לט {גר תושב}
ז/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שמד
ז/א גבורת יצחק ר"ה עמ' יא
ז/א דביר הקודש מועדים עמ' רכב
ז/א דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1455
ז/א דרכי נועם דרוש ו
ז/א התורה והמדינה חי"א עמ' תסג, תעג, תעה
ז/א ויחי יעקב - צדקת ארץ פ"ז אות א, נספח לפרק ז - תשובת ר' ישראל ששון
ז/א חזון לימים ח"ב עמ' רסז
ז/א חי' חפץ חיים = אהבת חסד הלואה פ"ו אות ג
ז/א חי' מהרא"ך ח"ב
ז/א חי' ר' שמואל ב"ב עמ' סד
ז/א חמדת ימים עמ' כג
ז/א חנא וחסדא ח"ג דף קמד ע"ב
ז/א חפץ חיים עשין ס"ק ד
ז/א חק לישראל שומרים עמ' 763 {צ"פ}
ז/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צז עמ' שכה
ז/א חקרי זמנים ח"ג עמ' קפו
ז/א יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' קמ
ז/א יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' נה
ז/א יסודי הצדקה עמ' 31, 102, 117, 218, 311, 314, 359, 442, 452, 506, 520
ז/א יקר הערך דף קא ע"ג
ז/א ישא איש דף קב ע"ד
ז/א כל בו ח"ה עמ' שכה
ז/א כרם היה לידידי עמ' 255
ז/א כתב סופר יו"ד סי' צב ד"ה ולפום {אם רצה לשנותו באחר מותר, ואם}
ז/א כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' כה, כז
ז/א לב ים גיטין עמ' קח {צדקה לגר תושב}
ז/א להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' פה ע"א, ח"ו עמ' קיט ע"א
ז/א להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קנו
ז/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 219
ז/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 85, 89
ז/א לקוטי שיחות חל"ח עמ' 112
ז/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' ו אות ב {מ"ע - גם לעני שאינו מבקש}
ז/א מועדים וזמנים ח"א סי' יג, ח"ב סי' קנ
ז/א מחנה יוסף (תשעב) סי' עה אות ד
ז/א מטה אהרן שבועות עמ' רצב {ר"י קורקוס}
ז/א מלאכת שמואל עמ' קלט, קמא, קמג, קמט-קנב, קנו
ז/א מלואי שלמה עמ' רכז-רכח, רלח-רלט
ז/א מנחת אלימלך עמ' מח
ז/א מנחת חינוך ח"ג עמ' רמד
ז/א מנחת צבי (שפיץ) ח"ג דף צו
ז/א מעשה רקח
ז/א משאת המלך (תשסז) עמ' פה
ז/א משאת מרדכי ב"ק עמ' כז
ז/א משברי ים אחע"א עמ' לד, שלג
ז/א משיב נבונים סי' מד
ז/א משיבת נפש עמ' סא
ז/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תרט
ז/א משנה הלכות ח"ו סי' קמ {מ"ע של צדקה כוללת גמ"ח}
ז/א משנת יעקב כאן, מדע עמ' כז-כח, והפלאה עמ' רמו, רצג-רצז
ז/א משנת שמחה
ז/א מתת מלך
ז/א נקדש בצדקה סי' א, י, יד, מ, מד, נג, סא, ע, פז, קכא, רסט, רצא, שי, שטו, שכא, תלג
ז/א נתן פריו ב"מ עמ' קצא
ז/א נתן פריו ערבי פסחים עמ' א
ז/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' צו
ז/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' פד
ז/א סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' שצ {וחי עמך}
ז/א סיני ק עמ' שכט
ז/א ספרי הפרדס ח"א עמ' קפז, קצ
ז/א ערך יעקב עמ' רפח
ז/א פד"ר חי"ח עמ' 261-262
ז/א פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תקלא
ז/א קול יהודה (גרשוני) עמ' תקפד, תקפו
ז/א קרית מלך
ז/א ר"י קארו - קובץ עמ' רצד
ז/א רלב"ג ויקרא פכ"ה פסוק לה עמ' שעז
ז/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שסב
ז/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשיא
ז/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קנג
ז/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רעא
ז/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קעה
ז/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קכא, ח"ט סי' קצט
ז/א שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א אות ז
ז/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
ז/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' צח
ז/א שיח התורה עמ' שמב {דרך אמונה}
ז/א שיח ערב קידושין עמ' לט {צ"פ}
ז/א שם טוב
ז/א שמן למאור (ביימאייל) דף יב ע"א-ע"ב
ז/א שעורי עץ ארז שבת עמ' קס-קסב
ז/א שעורי ר' שמואל קדושין עמ' קעא
ז/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רצא-רצב
ז/א שערי שאול פסחים עמ' קיב
ז/א שפתי דעת ח"א עמ' קכד
ז/א תורת לויים דף נב ע"ג
ז/א תורת פדיון שבויים סי' ג
ז/א תחומין ח"א עמ' 411
ז/ב אבני ציון ח"ב סי' נא, ח"ג עמ' רנב
ז/ב אלומות יוסף (תשנ) עמ' קצא
ז/ב אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קפב
ז/ב אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' יח ד"ה והנה מבואר
ז/ב אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 422
ז/ב אשר למלך
ז/ב באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' תכח
ז/ב בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' מב
ז/ב בית אהרן וישראל גל' לט עמ' קלז-קלח, גל' עב עמ' נה
ז/ב בנין אפרים עמ' קצ
ז/ב ברור הלכה כתובות סח ע"א ציון א
ז/ב דביר הקודש מועדים עמ' רכב
ז/ב דברות משה נדרים עמ' קלט
ז/ב דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1455
ז/ב הלכות והליכות עמ' רטו
ז/ב ויחי יעקב - צדקת ארץ פ"ו סעיף א במקורות
ז/ב זכרון יהושע (הלוי) ח"ב עמ' 27 {לאוין בצדקה}
ז/ב זכרון ליהודה סי' י אות יב
ז/ב חזון לימים ח"ב עמ' רסז
ז/ב חי' ר' שמואל ב"ב עמ' סד
ז/ב חמדת ימים עמ' כג
ז/ב טובים מאורות (שטינמן) עמ' יב {והעלים}
ז/ב יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' קמ
ז/ב יסודי הצדקה עמ' 22, 189
ז/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרמט
ז/ב לב חיים (מלינק) דף נא ע"ג
ז/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' ו אות ב {לאו אם בא עני ולא רוצה לתת}
ז/ב מטה אהרן שבועות עמ' רצב {ר"י קורקוס}
ז/ב מלאכת שמואל עמ' קמה
ז/ב מלך שלם
ז/ב מנחת אלימלך עמ' מח
ז/ב משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' רמה
ז/ב משנת יעקב משפטים עמ' שא
ז/ב נקדש בצדקה סי' א, סא
ז/ב עטרת ישראל עמ' קט
ז/ב עקדת משה ח"א עמ' פג
ז/ב פד"ר חי"ח עמ' 261-262
ז/ב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קפג
ז/ב קול יהודה (גרשוני) עמ' תקפו
ז/ב קרית מלך
ז/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קנג
ז/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רעא
ז/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קעה
ז/ב שארית יהודה (בלום) דף קלח ע"ב-ע"ג {לא תקפוץ ולא תאמץ}
ז/ב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' צח
ז/ב שם טוב
ז/ב שמן למאור (ביימאייל) דף יב ע"א-ע"ב {יש לאו רק אם עני מבקש}
ז/ב שמעתתא דבי רב עמ' רנא-רנג
ז/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רצא-רצב
ז/ב תורת המדינה עמ' 374
ז/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קמט
ז/ג בנין שאול עמ' קפו
ז/ג ברור הלכה כתובות סז ע"ב ציון א
ז/ג הדין האישי בישראל עמ' 298
ז/ג הרמב"ם (בנדיקט) עמ' שח
ז/ג הרמב"ם והזוהר
ז/ג התורה והמדינה חי"א עמ' תסג, תסה, תעה, תעז, תעט-תפ
ז/ג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סו
ז/ג יסודי הצדקה עמ' 31, 41, 42, 330, 387, 558
ז/ג כתר ח"ו עמ' 351
ז/ג להורות נתן מועדים ח"א עמ' נה
ז/ג להורות נתן מועדים ח"ב עמ' טו, שמו
ז/ג להורות נתן מועדים ח"ה עמ' קסז
ז/ג לקוטי סופר ח"א דף ד ע"א
ז/ג מאור הקדש נזיר עמ' יט
ז/ג מועדים וזמנים ח"ח סי' קנ
ז/ג מלאכת שמואל עמ' קלט, קמא, קנא, קנד, קנו-קנז
ז/ג מעין חיים ח"א עמ' לה-לו
ז/ג מקור חסד עמ' רנא
ז/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' כז
ז/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תרט
ז/ג משנת אליעזר (רבינ') עמ' עד
ז/ג משנת יעקב כאן, מדע עמ' כז-כח, הפלאה עמ' רצג-רצז
ז/ג נקדש בצדקה סי' כב, נב, ק, קז, קכא, קכו, קלה, קכו
ז/ג נתן פריו גיטין עמ' סב
ז/ג נתן פריו מכות עמ' רל, גיטין עמ' סב
ז/ג נתן פריו ערבי פסחים עמ' ב
ז/ג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' סג, צו, קז-קח
ז/ג עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' ע עמ' רל
ז/ג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קמח
ז/ג עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שפו ס"ק יב
ז/ג פד"ר חי"ח עמ' 261-262
ז/ג צהר גל' יב עמ' 100 {עבד לרוץ לפניו}
ז/ג שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קי
ז/ג שלשה עשר עלי השושנה עמ' 317-318
ז/ג שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רצא-רצב
ז/ג תורת המדינה עמ' 363
ז/ג תחומין ח"א עמ' 473, 412-411, ח"ב עמ' 459
ז/ג תשובות רי"ח זוננפלד עמ' ריב
ז/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קמח
ז/ד ברור הלכה כתובות סז ע"ב ציון א
ז/ד יסודי הצדקה עמ' 40, 42
ז/ד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תרט
ז/ד משנה הלכות כתובות דף פח ע"א
ז/ד משנת חיים יומא עמ' שצ
ז/ד נקדש בצדקה סי' ק, קכב, קפג
ז/ד פד"ר חי"ח עמ' 261-262
ז/ד ראש אליהו ח"ב עמ' רצג {דרך אמונה}
ז/ד שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קי
ז/ד שפתי דעת ח"ג עמ' קעט
ז/ה אגרות משה ח"ח עמ' קנא
ז/ה אוצרות הרמב"ם
ז/ה אוצרות יהושע עמ' קיז
ז/ה אמונת עתיך גל' 102 עמ' 94 {אין יד הנותן משגת}
ז/ה אמונת עתיך גל' 103 עמ' 106 {שלישית שקל}
ז/ה אמונת עתיך גל' 112 עמ' 23 {דרך אמונה}
ז/ה אמרי שבת דף נה ע"ב, נז ע"ב, נט ע"א
ז/ה אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קד
ז/ה ארחות חיים ח"ב סי' לד אות א
ז/ה אשר למלך
ז/ה באר שרים (שלזינגר) - שו"ת ח"ד סי' כח אות ה {כ"מ}, י {עד חמיש}
ז/ה בדבר מלך ח"ד עמ' סא
ז/ה בדבר מלך ח"י עמ' ח
ז/ה בית אבי ח"ב סי' פו {לא יותר מחומש}
ז/ה בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 53 {לחזר על הפתחים}
ז/ה בית אהרן וישראל גל' לט עמ' קלז, גל' סא עמ' צו-צז
ז/ה בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רסו
ז/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ז/ה ברור הלכה גיטין ז ע"ב ציון א
ז/ה ברור הלכה כתובות נ ע"א ציון ב
ז/ה ברור הלכה כתובות סז ע"ב ציון ט {כ"מ}
ז/ה ברכי יוסף יו"ד סי' רמט אות א {חומש מן המובחר}, ג {שליש שקל}, ה {מדה בינונית}
ז/ה גבורת יצחק אבות עמ' רסה
ז/ה גפן פוריה עמ' ס {דרך אמונה}
ז/ה דברות אליהו ח"ב עמ' נה, נז
ז/ה דברות משה נדרים עמ' כט
ז/ה דברי אברהם (שדמי) ח"ד עמ' קט
ז/ה דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' סט
ז/ה דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' עג-עו, עח {חומש}
ז/ה הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 87
ז/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 98
ז/ה התורה והמדינה חי"א עמ' רמו, תסג, תסו, תע-תעא
ז/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תמה
ז/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרו
ז/ה ויחי יעקב - צדקת ארץ פ"ז אות א, ב, פ"ג סעיף א, הערה קצה
ז/ה חבש פאר עמ' קלה
ז/ה חזון נחום זרעים ח"ג עמ' עא
ז/ה חי' חפץ חיים = אהבת חסד ח"ב פי"ט סי' ד
ז/ה חיים זכו עמ' מא
ז/ה חקרי זמנים ח"א עמ' קסא
ז/ה יחוה דעת ח"א עמ' רמח, ח"ג עמ' רמט
ז/ה יסודי הצדקה עמ' 31, 50, 157, 219, 358, 421-423, 427, 431
ז/ה יצחק ירנן
ז/ה ישועת משה עמ' רנ
ז/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רמא, ח"ג עמ' עא
ז/ה כתר ח"ו עמ' 362
ז/ה לב מבין
ז/ה להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' פו ע"ב
ז/ה לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 220
ז/ה לקוטי שיחות חל"ח עמ' 111-112
ז/ה מועדים וזמנים ח"א סי' יג, ח"ב סי' קנז
ז/ה מוריה גל' קנד עמ' עו, גל' ריג עמ' כז {אם באו רעבים - יתן יותר מחומש}
ז/ה מלאכת שמואל עמ' קלט-קמ, קמב-קמג, קמה {פחות משלישית השקל}, קמז-קמח, קנג-קנד
ז/ה מלואי שלמה עמ' רכז-רכח, רלח-רלט
ז/ה מלילות ח"א עמ' 16
ז/ה מנחת צבי (שפיץ) ח"ג דף מד, צו
ז/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/ה מעין חיים ח"ג עמ' קי
ז/ה מעשה רקח
ז/ה משאת כפי עמ' ע
ז/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' כז
ז/ה משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תצה
ז/ה משנת יעקב כאן, מדע עמ' כז-כח, הפלאה עמ' רצג-רצז
ז/ה משרת משה (עטייה)
ז/ה נועם ח"י עמ' רסט
ז/ה נקדש בצדקה סי' נב, סח, עא, רצד
ז/ה ספרי הפרדס ח"א עמ' קפז
ז/ה עבד המלך (תשסט) עמ' שצה
ז/ה עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קמח
ז/ה ענבי פתחיה עמ' 196
ז/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לח
ז/ה פד"ר חט"ו עמ' 141, חי"ח עמ' 261-262
ז/ה פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' ה
ז/ה פני חיים (פלג'י) עמ' קצה
ז/ה פני חיים (צימרמן) עמ' מג
ז/ה פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תקכט
ז/ה פרי האדמה ח"א
ז/ה קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' פט {משרת משה}
ז/ה קול יהודה (גרשוני) עמ' תקפב
ז/ה קרית מלך
ז/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שלב {אור פני מלך}
ז/ה שאילת יעבץ ח"א סי' א-ג
ז/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קכא
ז/ה שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' נג
ז/ה שם טוב
ז/ה שערי עזרא (בצרי) עמ' קיח, קכב
ז/ה שערי שאול ב"ק עמ' קט
ז/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 271, 274
ז/ה שפע חיים (תשסח) עמ' תרמ {פחות מכאן}
ז/ה תולדות יעקב (וורשנא) דף סג ע"א
ז/ה תורת זרעים עמ' ה
ז/ה תורת מנחם חמ"א עמ' 150
ז/ה תורת פדיון שבויים סי' יב עמ' כח
ז/ה תחומין ח"א עמ' 411-410, ח"ב עמ' 459
ז/ה תשובה מאהבה ח"א סי' פז {עד חמישית}
ז/ו אבי עזרי ח"ג
ז/ו אבני אש (אויש) מועדים עמ' נג {אין בודקים למזונות}
ז/ו אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קד
ז/ו אשר למלך
ז/ו בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף מג ע"א
ז/ו בית אהרן וישראל גל' לט עמ' קלח
ז/ו בן אברהם (קריספין) דף פא ע"ב
ז/ו דמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פט"ו פסוק יא {אין בודקים למזונות}
ז/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שג
ז/ו ויקח אברהם [בן אברהם פא ע"ב]
ז/ו חדשים גם ישנים עמ' 57
ז/ו חזון נחום זרעים ח"ג עמ' עב
ז/ו חקרי הלכות (שומיאץ) דף מא ע"ד
ז/ו חרות הפרט בגביית חוב עמ' 53
ז/ו יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' שמג-שמד
ז/ו יסודי הצדקה עמ' 341
ז/ו כבוד האדם עמ' 53
ז/ו כבודה של תורה ח"ג עמ' לא
ז/ו כוכבי בוקר עמ' י, תקח {צ"פ}
ז/ו כל בו ח"ה עמ' שלג
ז/ו כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף נז ע"ג
ז/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' נא
ז/ו לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 14
ז/ו מטה אהרן ב"ב עמ' לו
ז/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' מ {אין בודקים}, מא
ז/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
ז/ו משנת יעקב משפטים עמ' רג-רד
ז/ו נקדש בצדקה סי' נב, רנו, רנח, רסה-רסו, תנה
ז/ו ס' השדה דף מא ע"ד
ז/ו פני אברהם (שפירא) עמ' מח-מט
ז/ו קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 122
ז/ו קרית מלך
ז/ו תחומין ח"ב עמ' 464
ז/ו תניא רבתי ח"א עמ' 97
ז/ז אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מב
ז/ז אמונת עתיך גל' 124 עמ' 101 {רק עם ישראל}, 102 {דרך אמונה - שימוש בכסף צדקה}, 103 {צ"פ}
ז/ז אנצי"ת ע' גוי הע' 1116, 1117
ז/ז אשר למלך כאן, והל' זכיה פ"ג הי"א
ז/ז בית אהרן וישראל גל' לט עמ' קלז
ז/ז ברור הלכה גיטין סא ע"א ציון ב {ר"י קורקוס}
ז/ז ברור הלכה כתובות סז ע"ב ציון א פסקה ב
ז/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 212
ז/ז התורה והמדינה חי"א עמ' תעז
ז/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קצח
ז/ז ויחי יעקב - צדקת ארץ פ"ז אות יג
ז/ז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כא
ז/ז חקרי זמנים ח"ג עמ' קצח, ריג
ז/ז יד פשוטה מדע עמ' תשפד
ז/ז ידבר שלום ח"ב עמ' קלח
ז/ז ידי אליהו
ז/ז יסודי הצדקה עמ' 207, 219, 506
ז/ז יקר הערך דף קא ע"ג
ז/ז כל בו ח"ה עמ' שלג, שלו
ז/ז כתר ח"ו עמ' 356
ז/ז מילי דמרדכי
ז/ז מים שאובים עמ' תרכב
ז/ז מלאכת שמואל עמ' קנד-קנו {עני המחזר על הפתחים - מתנה מרובה}
ז/ז מעשה רקח
ז/ז מצות ביקור חולים סי' לב אות ב
ז/ז מקור חסד עמ' קכב
ז/ז משאת כפי עמ' מט
ז/ז משנת המדינה עמ' 65
ז/ז משנת משה שבת עמ' יג
ז/ז נוכח השלחן (לבטון) דף ה ע"ג
ז/ז נקדש בצדקה סי' מט, עד, שכג, שכו, שכח, שלב
ז/ז ס' השדה דף מא ע"ג
ז/ז סיני ק עמ' שמ, שנד
ז/ז פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' שלז
ז/ז פני משה (שלז')
ז/ז פרדס מרדכי עמ' עח
ז/ז פרי מלכה סי' סא
ז/ז קרית מלך
ז/ז רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קנח {עניי גוים}
ז/ז רנת יצחק תענית עמ' עז
ז/ז שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תצח
ז/ז שמעתתא דבי רב עמ' רנא
ז/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 335
ז/ז תורת החוף ימים סי' כט אות ד
ז/ז תורת פדיון שבויים סי' ו
ז/ז תחומין ח"ב עמ' 211 {דרכי שלום}
ז/ח אוצר השבת ח"א עמ' ריז {שלש סעודות}, ריח {דג}
ז/ח אור הישר [אור הישר משניות פאה פ"ח מ"ז]
ז/ח באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' תע
ז/ח דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' סז {מעשין}
ז/ח התורה והמדינה חי"א עמ' רמו
ז/ח חוף ימים ח"ב סי' לא אות ג
ז/ח חזון נחום זרעים ח"א עמ' רכו, ח"ב עמ' עב
ז/ח חסדי דוד ח"א עמ' צד
ז/ח יסודי הצדקה עמ' 341
ז/ח להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קיט ע"ב
ז/ח להורות נתן מועדים ח"א עמ' נד
ז/ח מילי דמרדכי [עי' הל' עירובין פ"א הל' יב-יג]
ז/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' מא
ז/ח מצודת דוד (שפרבר) עמ' מו
ז/ח משיבת נפש עמ' קמז
ז/ח משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' ריט
ז/ח נקדש בצדקה סי' נב, קיט, קכו, קלה, רנח, רסו, שכג, שכה
ז/ח נר יצחק (ארדיט) עמ' סה
ז/ח עמודי אור סי' קכב אות י
ז/ח פני אברהם (שפירא) עמ' מח-מט
ז/ח קרית מלך
ז/ח שם טוב
ז/ט אמת ליעקב נשים עמ' קב
ז/ט בית דוד - זכרון טוביה עמ' שכד
ז/ט בני שלשים עמ' פז
ז/ט ברור הלכה כתובות סז ע"ב ציון ה
ז/ט דברות אליהו ח"ו עמ' צא
ז/ט חזון נחום זרעים ח"א עמ' רכט
ז/ט חק לישראל עשיית עושר עמ' 155
ז/ט יד פשוטה אהבה עמ' תתשפ
ז/ט יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סה
ז/ט יסודי הצדקה עמ' 47, 158, 293-294
ז/ט כל בו ח"ה עמ' שלג, שמד
ז/ט מוריה גל' קנט עמ' מב
ז/ט מים קדושים, דרושים דף לד ע"ג {רדב"ז}
ז/ט מעיני המים
ז/ט מקור חסד עמ' תקלז
ז/ט משובב נתיבות עמ' ו
ז/ט משמר הלוי עמ' מח {צ"פ}
ז/ט משרת משה (עטייה)
ז/ט נקדש בצדקה סי' קג, קכ, ריא
ז/ט נר יצחק (ארדיט) עמ' סג-סד
ז/ט ענפי ארז (זי') דף קז ע"א {צ"פ}
ז/ט פי אריה דף כ ע"ג {מל"מ}
ז/ט תשובה שלמה חו"מ סי' א דף סו ע"א
ז/י אהבת דוד (חיד"א) עמ' צה {מל"מ}
ז/י אהל שרה לאה עמ' תשסא {ס' המפתח}, תשסב
ז/י אהלי חיים עמ' שלא
ז/י אהלי שם (פרץ) ב"ב עמ' נב
ז/י אוצמפה"ת ב"מ סא ע"ב הע' 176, 180
ז/י אור הישר [מעין החכמה דף קיג ע"א, אור הישר חולין קי ע"ב, תורת האהל דף ו ע"א]
ז/י אור הרעיון עמ' רנד {כופין ליתן צדקה}
ז/י אור עולם (שניאורסון) עמ' 483 {רדב"ז}
ז/י אז שמח עמ' שיז {כופין}
ז/י איפת צדק רבית שער א סי' ב אות ד
ז/י אלומות יוסף (תשנ) עמ' קצ
ז/י אמונת עתיך גל' 102 עמ' 95 {רדב"ז}
ז/י אמונת עתיך גל' 103 עמ' 103 {רדב"ז}
ז/י אשר למלך
ז/י באר המלך הל' גזילה פי"ג ה"י (מב ע"ד) {מל"מ}, הי"ד (מז ע"ב)
ז/י באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קמה
ז/י בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' מג
ז/י בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' ע
ז/י בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רג
ז/י בית אהרן וישראל גל' עב עמ' נד-נו
ז/י בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רסז
ז/י בית דינו של שלמה יו"ד סי' א
ז/י בית המדרש
ז/י בית המלך (בוים) דף נה ע"ד, נח ע"ד {רדב"ז}
ז/י בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' כח
ז/י בנתיב החסד (אלתר) עמ' 231
ז/י בעקבי הצאן עמ' פו {רדב"ז}
ז/י ברור הלכה כתובות פו ע"א ציון ז פסקה א השני {כפייה}
ז/י ברכי יוסף יו"ד סי' רמח אות א {מל"מ}
ז/י ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' יג
ז/י גושפנקא דמלכא הל' עבדים פ"ג הי"ד
ז/י דברות משה גיטין עמ' תקעח, ב"ב ח"א סי' יב הערה מד
ז/י דברים אחדים (תקנח) דרוש כב דף קיח ע"ב = מהד' תשמו עמ' תכא {מל"מ}
ז/י דגל יהודה (קמינר) עמ' קסט {רדב"ז}
ז/י דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1455
ז/י דרכי חושן (תשסח) עמ' רעג
ז/י הגהות חבר בן חיים
ז/י הדין האישי בישראל עמ' 275, 294, 302, 304 {רדב"ז}, 306 {רדב"ז}, 308, 310, 311{רדב"ז}, 340
ז/י הלכות והליכות עמ' רטו
ז/י המשפט העברי עמ' 155
ז/י הערת ר"א אייזען סו"ס קדושת שביעית (נדפס עם בית הרידב"ז, ירושלים תשכה)
ז/י ויחי יעקב - צדקת ארץ פ"ז אות ה
ז/י ויקח אברהם [אות לישועה עב ע"ג]
ז/י זכרון ליהודה סי' ב אות ט {יורדים לנכסיו}
ז/י חוקות הדיינים ח"ב עמ' רל
ז/י חוקת עולם עמ' 384-385{כופים אותו}
ז/י חי' עזיאל
ז/י חי' ר' שמואל ב"ב עמ' סד
ז/י חנא וחסדא ח"ג דף מד ע"ב {מל"מ}
ז/י יד בנימין ר"ה עמ' נו {מל"מ}
ז/י יוסף את אחיו עמ' קמד {כפייה}
ז/י יסודי הצדקה עמ' 278, 520
ז/י יצחק ירנן הל' עבדים פ"ג הי"ד
ז/י כל בו ח"ה עמ' שכז
ז/י כללי קלב"מ (תשסז) עמ' רפג
ז/י כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' יב
ז/י לב מבין
ז/י לב מבין דף סה ע"ג {מכין אותו}
ז/י לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' ו אות א-ג {כופין}
ז/י מגילת ספר לאוין דף כב ע"ג
ז/י מזכרת עמ' 313, 314 {כופים}, 354, 355
ז/י מחקרים במשה"ע עמ' 128, 130
ז/י מטה אפרים ח"ב הל' עבדים פ"ג הי"ד (ד"ה ואכתי)
ז/י מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' רסא, רעג-רעד
ז/י מילי דמרדכי
ז/י מלך שלם דף סג ע"ג
ז/י מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' מג
ז/י מנחת בכורים (מיוחס) דף כא ע"א {מל"מ - שהרי כתב בה דהשבת העבוט מ"ע שמתן שכרה בצדה}
ז/י מנחת חינוך ח"ג עמ' רמה
ז/י מעין החכמה עמ' רעט {מל"מ}
ז/י מעיני התורה ח"א עמ' רלד
ז/י מעשה רקח
ז/י משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' רמד-רמו
ז/י משנת יעקב משפטים עמ' ש
ז/י משפטי דרבנן עמ' יד, יז
ז/י נאות אפרים ח"א עמ' קנה
ז/י נועם ח"ד עמ' כו, חכ"ב עמ' רלד
ז/י נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תסט
ז/י נחלת דבש מהדו"ת סי' ט אות ד {מל"מ}
ז/י נקדש בצדקה סי' רסט, רעג, רעט, רפד, רפז, רצא, רצג
ז/י נתן חכמה ב"ב סי' ד
ז/י נתן פריו סוגיות ח"א עמ' פט
ז/י ס' משלי בדברי חז"ל עמ' רלד
ז/י עזר משפט עמ' ז {רדב"ז}
ז/י עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 5 הע' 59
ז/י ענישה ושיקום ביהדות עמ' 103
ז/י עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שפו ס"ק יב {עירב מים ומלח}
ז/י פד"ר ח"ה עמ' 337
ז/י פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' שכז
ז/י פני אברהם (שפירא) עמ' נב
ז/י פני חיים (פלג'י) עמ' קצד
ז/י פרי האדמה ח"א וח"ד
ז/י פרפרת משה ח"ב עמ' שמט
ז/י פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 287
ז/י קהל ותקנות קהל בתורתם של גאונים עמ' 93
ז/י קידש ידיד דף נג ע"ב {מל"מ}
ז/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' רסא
ז/י רוח חיים (חיד"א) עמ' ו
ז/י שאל האיש דף קיב ע"א, קיג ע"ד, קיד ע"ב
ז/י שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' צג
ז/י שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' פז {מכת מרדות}
ז/י שביתת יו"ט
ז/י שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 111
ז/י שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א אות ח
ז/י שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' פב
ז/י שו"ת מהרי"ק סי' קמח
ז/י שו"ת ר"מ גאויזון עמ' עד
ז/י שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' רב-רה
ז/י שושנת העמקים (תאומים) עמ' קד
ז/י שם טוב
ז/י שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' קנז
ז/י שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' רמח {מל"מ}
ז/י שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ד אות יז
ז/י שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' קיח-קיט
ז/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רנג
ז/י שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' רמט-רנא, רנה-רנז
ז/י שער המלך (שושן) עמ' קמו
ז/י שער המלך ח"א עמ' תצט {מל"מ}
ז/י שערי אור - שעבודים קונטרס ח"ה סעיף ח
ז/י שערי טהר ח"ו סי' סז אות א-ב
ז/י שערי טהר ח"ו סי' סט אות ב דף קצג ע"ב {יורדים לנכסיו}
ז/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 17, 257
ז/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 58
ז/י תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כו ס"ק יז, יט-כ
ז/י תורת האוהל (תשנג) עמ' כה, שכד {מכין אותו}, תקח-תקט
ז/י תחומין ח"א עמ' 267, 264, חט"ו עמ' 101, חי"ח עמ' 195, חכ"א עמ' 443
ז/י תלמי השדה עמ' שמו, שמז
ז/י תניא רבתי ח"ב עמ' קצט
ז/יא אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שלו
ז/יא אנצי"ת ע' גבאי צדקה הע' 174, 176, ע' גר תושב הע' 45
ז/יא אשר למלך
ז/יא בית אהרן וישראל גל' פא עמ' מג-מד {אסור לתובעו}
ז/יא וזאת ליהודה (קצין) עמ' קטז
ז/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כא [תענית כד ע"א - גבאי צדקה טשו מיניה]
ז/יא כתב סופר יו"ד סי' קטז ד"ה עוד הביא {אסור לישראל ליטול צדקה מן}
ז/יא מצווה ועושה ח"ב עמ' ת, תרצג {אסור לתובעו}
ז/יא משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' רמ, רמו
ז/יא נקדש בצדקה סי' תמב, תמז
ז/יא נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רמד
ז/יא סדר יעקב ע' צדקה (השני)
ז/יא פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תקעו
ז/יא תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קנה
ז/יא תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רפט {אגרות משה - בסתמא מותר}
ז/יב אהל שרה לאה עמ' תשסב
ז/יב אהלי יהודה (הכהן) דף קטו ע"ג
ז/יב אור שמח
ז/יב אנצי"ת ע' גבאי צדקה הע' 165-168
ז/יב ברור הלכה ב"ק קיט ע"א ציון ח
ז/יב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' שפז
ז/יב דברות אליהו ח"ו עמ' צג {דבר מועט מאשה}
ז/יב חוקות החיים דף קמז ע"ג
ז/יב חיים ומלך
ז/יב יסודי הצדקה עמ' 166
ז/יב כל בו ח"ה עמ' שכח
ז/יב לב מבין
ז/יב לקוטי שיחות חל"ח עמ' 111, 115
ז/יב משנת יעקב הפלאה עמ' רמו
ז/יב נקדש בצדקה סי' שו, תמב
ז/יב סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' רמו
ז/יב סיני ק עמ' שנב
ז/יב עורה שחר דף מט ע"ג
ז/יב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' סב
ז/יב פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תקעו
ז/יב פרי האדמה ח"א
ז/יב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קנ {מל"מ}
ז/יב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' סז {מל"מ}
ז/יב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון תורה עמ' נז {מל"מ}
ז/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רעא
ז/יב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קעה
ז/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קלב אות ד {עבדים ותינוקות}
ז/יב שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' סב
ז/יב שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 261
ז/יב תורת מהרי"ם בראשית עמ' קכג {דבר מועט מנשים}
ז/יג אור יחזקאל (קור') עמ' 132
ז/יג אמונת עתיך גל' 102 עמ' 95 {עניי ביתו קודמים}
ז/יג באמונה שלמה עמ' תעט
ז/יג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' ז
ז/יג בארות נתן עמ' ע
ז/יג בית אהרן וישראל גל' נט עמ' סז
ז/יג ברור הלכה ב"מ עא ע"א ציון ב
ז/יג דברי ריבות (תשעב) עמ' שנה
ז/יג הדין האישי בישראל עמ' 291, 292 {רדב"ז}, 294 {רדב"ז}, 335, 346
ז/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רס
ז/יג ויחי יעקב - צדקת ארץ הערה קמז
ז/יג זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ה ס"ק א
ז/יג חוקת עולם עמ' 77 {עניי א"י}
ז/יג חיים ומלך
ז/יג חכם צבי (תשעה) ח"א סי' ע ד"ה וכיון
ז/יג חנא וחסדא ח"ג דף קלג ע"ד
ז/יג חקרי זמנים ח"ג עמ' קפו
ז/יג יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו ה"ג אות ה ס"ק ח
ז/יג יסודי הצדקה עמ' 233
ז/יג כבוד מלכים (מרגליות) {רדב"ז}
ז/יג כהונת רפאל עמ' קנ
ז/יג כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' כז
ז/יג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קפא ע"א
ז/יג מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' יט {השמיט ת"ח}
ז/יג מנחת חינוך ח"א עמ' שט
ז/יג מעשה רק"ם (קורייאט) דף כה ע"ב
ז/יג מציון אורה ח"א עמ' רנו
ז/יג מראה איש ח"א יו"ד עמ' צג
ז/יג משה ידבר (תשעו) עמ' תלט
ז/יג משנת אליעזר (רבינ') עמ' מד
ז/יג נקדש בצדקה סי' לא, נה, שז
ז/יג נתן פריו ב"מ עמ' קצא
ז/יג סיני ק עמ' שכט-של
ז/יג עמק שאלה (טברסקי) עמ' רכז
ז/יג פד"ר ח"כ עמ' 4
ז/יג צבי תפארת סי' א
ז/יג קרית מלך
ז/יג ראה חיים ח"א דף צו ע"ג (עמ' שכח)
ז/יג שארית נתן (לוברט)
ז/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ה - קונטרס המצוות סי' כח, ח"ו סי' ריח
ז/יג שו"ת ר"י מילר עמ' קלג
ז/יג שו"ת רשב"ש עמ' רצח
ז/יג תורה שלמה שמות פכ"ב אות תב, חי"ח עמ' 209
ז/יג תחומין חט"ז עמ' 73
ז/יד אהלי תם עמ' תלב
ז/יד אור פני מלך {לעניי עירם}
ז/יד בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רעו
ז/יד ברור הלכה מגילה כז ע"א ציון ז
ז/יד דברי ריבות (תשעב) עמ' עג, רלג
ז/יד דברי ריבות סי' סב, קנו
ז/יד יד בנימין מגילה עמ' רב-רג
ז/יד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שכב
ז/יד כל בו ח"ה עמ' שלד
ז/יד מאה שערים (קפשאלי) עמ' תקל
ז/יד מילי דמרדכי
ז/יד מעשה רקח {דוקא לא שהו ששה חדשים}
ז/יד נחלת ישראל עמ' תר {רדב"ז}
ז/יד סדר יעקב ח"ב לדף סה ע"א אות א
ז/יד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 257
ז/יד ראב"ן (מהד' עהרנרייך) דף קעה ע"ד
ז/יד שו"ת מהריב"ל ח"ג סי' קכב
ז/יד שו"ת מהרשד"ם אהע"ז סי' קנב
ז/יד שו"ת ר"ח כפוסי דף ב
ז/יד שם טוב
ז/יד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שנו
ז/טו אור הישר [דברי ריבות סי' קנו]
ז/טו בית דוד (תשעט) יו"ד סי' ערה
ז/טו כל בו ח"ה עמ' שכח
ז/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' סח
ז/טו שו"ת רשב"ש עמ' קט, תעו
ז/טו שם טוב
ז/טו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שסא
ז/טו שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' רלט


ח/356 הלכות מתנות עניים פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ אור פני מלך
ח/רה"פ בית יעקב (בירב)
ח/רה"פ דרך אמונה
ח/רה"פ הרמב"ם המדויק
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אבי עזרי ח"ב וח"ה
ח/א אבן האזל קדשים ח"ב דף כז ע"א
ח/א אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 181-182
ח/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ח/א אבן מלוכה (רביע)
ח/א אבנים יקרות עמ' קנא {בכלל נדרים}
ח/א אבקת רוכל (תשסב) עמ' רצג
ח/א אבקת רוכל (תשעז) עמ' רסא
ח/א אגרות הגרי"ד עמ' קצו
ח/א אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קכד-קכה
ח/א אור הישר [טורי אבן - אבני מילואים ר"ה ו ע"א, עי' חי' הר"ן ר"ה ד ע"א]
ח/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 468 {מל"מ}
ח/א אמונת עתיך גל' 106 עמ' 119
ח/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רפז
ח/א אמר יוסף (אלקלעי)
ח/א אמרי אמת (גולדשלאג, תרפ"א) דף סה ע"ג
ח/א אמרי כהן (הולנדר) עמ' צב
ח/א אמרי מרדכי או"ח עמ' ריז {מל"מ}
ח/א אמת ליעקב מועד עמ' שט-שי
ח/א אנצי"ת ע' בל תאחר הע' 159-161
ח/א אפיקי מגינים נדרים סי' ח-ט
ח/א אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' פד
ח/א בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף מג ע"ד
ח/א בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' כא
ח/א בדבר מלך ח"ד עמ' ס
ח/א בדרך המלך עמ' יט
ח/א בית אבא (גוטווירטה) דף מ ע"ג {מל"מ}
ח/א בית אהרן וישראל גל' יב עמ' נא, נג, גל' סב עמ' ל-לב, לט, מג-מד, גל' עב עמ' כו-כז {צדקה - כולל נדר}
ח/א ברור הלכה ר"ה ד ע"א ציון א פסקה ג, ר"ה ו ע"א ציון ז
ח/א בריכת המלך עמ' קפז, קפט, שכו, של
ח/א ברכות חיים ח"א עמ' קיב
ח/א ברכת ראובן דף סג ע"ב
ח/א גבורת יצחק ר"ה עמ' מה, מז
ח/א דברי יחזקאל (מישור) עמ' רד
ח/א הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רעד
ח/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' ע
ח/א הרמב"ם (בנדיקט) עמ' קכא
ח/א ושב הכהן (תשמח) עמ' פא
ח/א זבח שלמה ח"ג עמ' מה
ח/א זבחי תרועה סי' א אות ג
ח/א זה השער שער ג סי' עד {בל תאחר בצדקה}
ח/א זכר יצחק (תשח) עמ' קיט
ח/א זכר יצחק (תשן) עמ' קטו
ח/א חבש פאר עמ' קלב
ח/א חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 280
ח/א חי' בן אריה ח"ב סי' כ ס"ק ט
ח/א חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קד
ח/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' ב
ח/א חי' רעק"א (פרדס) [מוצל מאש סי' יח]
ח/א חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 416
ח/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' קי
ח/א חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף לג
ח/א טורי אבן המפואר ר"ה עמ' נג
ח/א יד בנימין ר"ה עמ' כג-כד {בל תאחר - לא הזכיר שלשה רגלים}
ח/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סו
ח/א יטב פנים ח"א דף קיז
ח/א יין הטוב עמ' קלז {מל"מ}
ח/א יסודי הצדקה עמ' 164, 529
ח/א כטל אמרתי עמ' מח, נ
ח/א כל נדרי פ' סא הע' מד
ח/א כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 101 {בל תאחר}
ח/א כתר המלך
ח/א לב ים נדרים עמ' לח, מא
ח/א להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' פח ע"א
ח/א לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' לא
ח/א לקוטים (פיינברג) עמ' יח
ח/א מאור הקדש בכורות עמ' עז
ח/א מאור למלך נדרים עמ' כח-ל, קיח {אבי עזרי}
ח/א מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' נא-נב
ח/א מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קכ {מל"מ}
ח/א מבוא למשנה תורה עמ' 213
ח/א מועדים וזמנים ח"א סי' יב
ח/א מטה אהרן ר"ה עמ' ד, ו, יט-כ
ח/א מלך שלם דף צג ע"ג
ח/א מנחת חינוך ח"א עמ' לח, ח"ג עמ' שעז-שעח
ח/א מצווה ועושה ח"ב עמ' שעב {חייב ליתן מיד}
ח/א מצעדי גבר נדרים סי' ז אות ד, סי' ט אות א
ח/א מרגליות הים סנהדרין לד ע"א אות י {מל"מ}
ח/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/א משמר הלוי עמ' ח, מא-מג
ח/א משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' רצח
ח/א משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ב עמ' קסח
ח/א משנת יעקב
ח/א משנת ר' אהרן נדרים עמ' סה, ע, עד
ח/א מתנת כהונה בכורות עמ' ריט
ח/א נאות אפרים ח"א עמ' קכט
ח/א נדרי זריזין ח"א עמ' יד
ח/א נדרי תורה עמ' קה
ח/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קצו, רז
ח/א ניר לדוד
ח/א נקדש בצדקה סי' שעד, שפא-שפב, תי, תטז
ח/א נתיבות מאיר יו"ד סי' קטז ס"ק ד
ח/א ס' העתים עמ' 192
ח/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קלו
ח/א ספרי דבי רב ח"ד עמ' קי
ח/א עורה שחר דף לא ע"ב {מל"מ}
ח/א עטרת מרדכי (וינברג) דף יא ע"ב {צדקה - נדר}
ח/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קא
ח/א פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 68-69
ח/א פני משה (שלז')
ח/א צפנת פענח כאן, ובמדבר עמ' נז, רפו
ח/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' יז
ח/א קול בן לוי (תשסג) עמ' עט
ח/א קול דודי ר"ה סי' מט, נד-נה, נט
ח/א קול יהודה (גרשוני) עמ' תכט
ח/א קונטרסי שעורים נדרים שעור י אות ג, ז, ט, שעור יא אות ז
ח/א קרית מלך
ח/א ראשי בשמים (רבין) עמ' רטז {מל"מ}
ח/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רס
ח/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קלב-קלג, קלט
ח/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' עד
ח/א שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תרצח
ח/א שו"ת מהר"ם מינץ עמ' רצה
ח/א שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רמט
ח/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' פג
ח/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קט
ח/א שיח ערב קדשים עמ' שצח
ח/א שלמי יוסף בכורות עמ' ריט
ח/א שלמי יוסף ר"ה עמ' כו, לח, לט, נד, נט, תעד
ח/א שמחתי באומרים לי עמ' שפה
ח/א שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור י
ח/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' צ
ח/א שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' כ
ח/א שערי זיו ח"ג דף מח ע"א
ח/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 280, 283, 338
ח/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 58
ח/א שערי ישר שער ה פ"כ אות טו
ח/א שפת אמת על התלמוד ח"ב דף יח ע"ד
ח/א תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כח ס"ק יד-טז
ח/א תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' צג
ח/א תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קעז
ח/א תחומין חכ"א עמ' 442
ח/ב אבי עזרי ח"ה
ח/ב אגרות משה יו"ד ח"א סי' קנ ענף ד
ח/ב אהל משה (לוין) ח"א דף סב ע"ג
ח/ב אהליך יעקב נדרים סי' א (1) ס' ז
ח/ב אור הישר [לח"מ הל' אישות פ"ד ה"ב]
ח/ב אור יעקב נדרים עמ' כה-כז
ח/ב אפיקי מגינים נדרים סי' ח-ט
ח/ב אשר למלך
ח/ב בדבר מלך ח"ד עמ' סג
ח/ב בית אהרן וישראל גל' לב עמ' לג, גל' עב עמ' כו-כז
ח/ב בית דוד (תשעט) חו"מ סי' תס
ח/ב בית יצחק (תשט"ז) עמ' 38
ח/ב בן אשר סי' ג אות ז
ח/ב בני בנים ח"א עמ' קנב
ח/ב ברור הלכה נדרים ו ע"ב ציון ג
ח/ב ברכי יוסף יו"ד דף כז ע"ב
ח/ב ברכי יוסף יו"ד סי' רנח אות ג {יד לצדקה}, ד {רדב"ז}
ח/ב גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ג סי' א
ח/ב דברי יהודה דף מב ע"א {יד לצדקה}, סי' יא אות ו
ח/ב דברי יחזקאל (מישור) עמ' שכה
ח/ב דברי סופר עמ' סח
ח/ב דרכי חושן ח"ג - קונ' כללי תפיסה עמ' כ
ח/ב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' תד
ח/ב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' פז
ח/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שנה
ח/ב חי' ר' שלמה עמ' צ
ח/ב חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' כא
ח/ב יגיעת ערב ב"מ עמ' קיז, קיט {אבי עזרי}
ח/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנז
ח/ב יצחק ירנן
ח/ב לב ים נדרים עמ' סב {כ"מ - את"ל}
ח/ב לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' לא, מג
ח/ב מאור למלך נדרים עמ' נו-נח {אבי עזרי}
ח/ב מהרי"ט אלגזי פ"ח אות עה או"ק א {אבי עזרי}
ח/ב מועדים וזמנים ח"א סי' יג
ח/ב מצעדי גבר נדרים סי' טו אות ב, סי' יז אות ה
ח/ב משנת יעקב
ח/ב סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רעה
ח/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קא
ח/ב פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קעב
ח/ב קהלות יעקב נדרים ו
ח/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור ב אות ח, שעור יא אות ז
ח/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תעו
ח/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רסו
ח/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' טו
ח/ב שו"ת בית מאיר עמ' קנח
ח/ב שו"ת הרד"ם חו"מ סי' יא
ח/ב שיח התורה עמ' שמב {דרך אמונה}
ח/ב שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' טז אות ג
ח/ב שעורי הרב חלה עמ' כח
ח/ב שעורי ר' שלמה עמ' קכג
ח/ב שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' תטז
ח/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' עו
ח/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' צא
ח/ב שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' מז, קנה
ח/ב שער המלך ח"א עמ' שלט
ח/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 259, 280, 284
ח/ב שערי ישר שער ה פ"כ אות ג
ח/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שמג, שנא
ח/ב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יא ס"ק יב
ח/ג חדושים ובאורים (גרי') נדרים סי' ו ס"ק ד
ח/ג חזון נחום זרעים ח"א עמ' קעו
ח/ג כל נדרי פ' ט הע' כג
ח/ג להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' צג ע"ב
ח/ג מנחת חינוך ח"א עמ' רכז
ח/ג מצווה ועושה ח"ב עמ' שסט {עד שיאמר לכך נתכונתי}
ח/ג משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' קד
ח/ג משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ב עמ' קסו
ח/ג צפנת פענח
ח/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ריא
ח/ג קונטרסי שעורים נדרים שעור יא אות ז
ח/ד אבני שהם (פרץ) דף נא ע"ג {מל"מ}
ח/ד אהלי יעקב (לויטאן) עמ' מב
ח/ד אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רעא
ח/ד אנצי"ת ע' גבאי צדקה הע' 89
ח/ד ארחות חיים ח"ב סי' לד אות א
ח/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קה, קח, קמו, קמט
ח/ד בית אהרן וישראל גל' עב עמ' כז
ח/ד ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' לט
ח/ד דברי יואל - שו"ת עמ' ש
ח/ד חדושים ובאורים (גרי') ערכין ו ע"א
ח/ד חי' כתב סופר כתובות עמ' ריג {מל"מ}
ח/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שלח
ח/ד חיים שאל ח"ב סי' לב
ח/ד חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 486
ח/ד ימין משה עמ' קמא
ח/ד כהונת רפאל עמ' קפא
ח/ד כל בו ח"ה עמ' שלא
ח/ד כתב סופר יו"ד סי' קי {שאין כבוד הבריות דוחה איסור לא}
ח/ד מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף יג ע"ג {מל"מ}
ח/ד מעשה רקח
ח/ד משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' לא אות ד
ח/ד משרת משה (עטייה)
ח/ד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' צט
ח/ד נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קנד
ח/ד נקדש בצדקה סי' ת, תצ
ח/ד עוגת אליהו דף נג ע"ב
ח/ד פרי האדמה ח"א
ח/ד צפנת פענח
ח/ד קמח סולת עמ' שב
ח/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רסד
ח/ד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קלד
ח/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קסז
ח/ד שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קסד
ח/ד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' פב
ח/ד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' פט, צב-צד
ח/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 280, 375
ח/ה אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 103
ח/ה אמרי כהן (הולנדר) עמ' צד
ח/ה אנצי"ת ע' גבאי צדקה הע' 94
ח/ה אשר למלך הל' שאלה פ"ה ה"א
ח/ה חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שלח
ח/ה חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 109 {רדב"ז}
ח/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנז
ח/ה משק ביתי, כללי מרן סי' מ {כ"מ}
ח/ה נועם חי"ז עמ' קיב
ח/ה עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 123 {צדקה אינה כהקדש}
ח/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' פט, צב-צד
ח/ו אהלי יהודה (הכהן) דף קטז ע"א
ח/ו אוצרות יהושע עמ' תיא
ח/ו אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 524, 525
ח/ו בית המדרש
ח/ו בני שמואל דף צט ע"ד
ח/ו דברות אליהו ח"ב עמ' מז {התנדב נר לבהכ"נ אסור לשנות}
ח/ו הדר יוסף עמ' קצח
ח/ו זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף עב ע"א
ח/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ערכין ו ע"ב]
ח/ו חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 628
ח/ו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תיג {רדב"ז}
ח/ו יהגה האריה עמ' קיד
ח/ו יסודי הצדקה עמ' 82
ח/ו כח מעשיו הגיד לעמו דף ל ע"ד
ח/ו כתבי העלוי מראקוב עמ' קמה
ח/ו לב מבין
ח/ו מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 39
ח/ו מעשה רקח
ח/ו מקור ברוך (פייתוס) דף שז ע"ד
ח/ו משכן שילה עמ' שסז
ח/ו ס' השדה דף מב ע"ג
ח/ו פד"ר חט"ו עמ' 336
ח/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רסד
ח/ו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קלד
ח/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קסח
ח/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' צה
ח/ו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עה ע"א
ח/ו תחומין חי"א עמ' 90
ח/ז אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 538, 539
ח/ז הדר יוסף עמ' קצח
ח/ז חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 628
ח/ז ישיר משה דף מג ע"א, פה ע"א
ח/ז כח מעשיו הגיד לעמו דף ל ע"ד
ח/ז כתבי העלוי מראקוב עמ' קמה
ח/ז להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' יא ע"א
ח/ז נועם חט"ו עמ' קעו
ח/ז נתן פריו מגילה עמ' שצד
ח/ח אוצרות הרמב"ם
ח/ח אור הישר [לח"מ הל' ערכין פ"א הי"ב]
ח/ח אור לישרים (תשסג) עמ' מו
ח/ח אור שמח
ח/ח אמונת עתיך גל' 125 עמ' 129, 134
ח/ח אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' סב
ח/ח אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 529, 531, 533, 535, 536, ע' גוי הע' 364, 366, 370, 371, 377, 378, 380, 382, ע' גניזה הע' 132
ח/ח אפרקסתא דעניא ח"ג סי' קפג עמ' קיא
ח/ח באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק יז פסוק כז
ח/ח באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' תז
ח/ח בית אהרן וישראל גל' נג עמ' מא, מג, נ, נד, גל' נד עמ' קכח-קכט, גל' סג עמ' ו-ח
ח/ח בית שערים או"ח סי' סא
ח/ח בן אברהם (קריספין) דף צה ע"ג
ח/ח בני בנימין (נבון) ח"א דף עא ע"ד
ח/ח בני משה (מאג'אר) דף כז ע"ד
ח/ח ברכי יוסף יו"ד סי' רנט אות ג
ח/ח ברכת מרדכי פסחים עמ' שסב
ח/ח בשבילי הפסח סי' כג אות ז
ח/ח גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רטו
ח/ח גבורת יצחק שקלים עמ' נ-נא, נד
ח/ח דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קכג
ח/ח דרכי הים דף פז ע"ב {לח"מ}
ח/ח הדר יוסף עמ' קצו-קצט
ח/ח ההלכה מקורותיה והתפתחותה עמ' 314
ח/ח ויטע אשל עמ' כב {לא לכם ולנו}
ח/ח זכור זאת ליעקב עמ' פט {לחומות ירושלים}
ח/ח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כא [לח"מ הל' ערכין פ"א ה"ו]
ח/ח חדושים ובאורים (גרי') ערכין ה ע"ב
ח/ח חוות יאיר (תשנז) סי' טז, עמ' עב
ח/ח חזון יחזקאל ערכין פ"א ה"א
ח/ח חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות ערכין עמ' 6
ח/ח חיים ומלך
ח/ח חנן אלקים עמ' צ
ח/ח חסדי דוד ח"ב עמ' תרח, ח"ז עמ' תפט
ח/ח חקקי לב ח"ב דף כא ע"א
ח/ח טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תקכג, תקכח
ח/ח יד ישראל ח"ב
ח/ח ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' מה
ח/ח יהגה האריה עמ' קיג
ח/ח ירושלים דדהבא עמ' קלב
ח/ח כנה"ג [רצוף אהבה סי' שכט]
ח/ח לבושי מרדכי יו"ד עמ' תמד
ח/ח להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' י ע"ב
ח/ח להורות נתן מועדים ח"ה עמ' קנח
ח/ח לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 472
ח/ח לקוטי שיחות חלק ל עמ' 72
ח/ח מאורי המועדים עמ' קפב {לחומת ירושלים}
ח/ח מבשר טוב - הכרת הטוב עמ' רנו
ח/ח מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' רנה
ח/ח מעיני המים
ח/ח מעשה רקח
ח/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף סד ע"ב
ח/ח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שפד
ח/ח מקור חסד עמ' רלב
ח/ח משבצות זהב ישעיהו עמ' א'תפו
ח/ח משבצות זהב עזרא עמ' צד
ח/ח משנה הלכות ח"ה סי' קעח
ח/ח משנה הלכות ח"ה סי' קעח
ח/ח משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' רכד, רכז-רכח
ח/ח נתן פריו מגילה עמ' קכה, שצג
ח/ח עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף י ע"א
ח/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלה, כרך ב ח"א עמ' עז
ח/ח ערהשה"ע לקוטים סי' לד אות ד
ח/ח פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' כ
ח/ח פרי האדמה ח"א
ח/ח צפנת פענח
ח/ח קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' יג
ח/ח קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' נז
ח/ח קול אריה (שוורץ, תשעא) או"ח עמ' קנה
ח/ח קרית מלך
ח/ח רנת יצחק חמש מגילות עמ' מג
ח/ח שדה הארץ ח"ב דף כג ע"א-ע"ג
ח/ח שיח ערב קדשים עמ' תנד
ח/ח שלמי שמחה ח"א עמ' רט
ח/ח שמחה לאיש (אלישר) דף ד ע"ג
ח/ח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' עח, פ-פא, פג, פה
ח/ח תורת הקדש ח"ב עמ' ט
ח/ח תורת ישראל עמ' עא-עב
ח/ח תנובת ציון דף קכג ע"ג
ח/ח תרומות חיים סעיף מד אות יב
ח/ח תשורת שי מהדו"ת סי' לב, נא
ח/ט אור הישר [שער התירוצים ברכות י ע"ב]
ח/ט אמונת עתיך גל' 125 עמ' 125, 127, 128
ח/ט אנצי"ת ע' גוי הע' 389, 391, 396, 397
ח/ט אשר למלך
ח/ט באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק יז פסוק כז
ח/ט באר מרים פ"י ה"י
ח/ט באר שרים (שלזינגר) - שו"ת ח"ו עמ' רס-רסא
ח/ט בנין אריאל יאיר עמ' 149 {שלום מלכות}
ח/ט ברור הלכה סנהדרין כו ע"ב ציון ד
ח/ט דברות אליהו ח"ה עמ' ס-סא
ח/ט דעת כהן עמ' רמו
ח/ט הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קפב
ח/ט וישב הים ח"ב סי' טז אות ה, ז
ח/ט זכור זאת ליעקב עמ' פז, צ-צא
ח/ט חי' כתב סופר
ח/ט חקרי זמנים ח"ג עמ' ריב
ח/ט ידבר שלום ח"א עמ' קעו
ח/ט כתב סופר יו"ד דף פג ע"א
ח/ט כתב סופר יו"ד סי' קיד
ח/ט לב מבין
ח/ט לבושי מרדכי יו"ד עמ' תמג
ח/ט מלכות יהודה וישראל עמ' 203
ח/ט מעין חיים ח"א עמ' קסה-קסו, קסח
ח/ט מעשה רקח
ח/ט נועם חי"ז עמ' רעב [בית אב (ענתבי)י סי' עד]
ח/ט נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' ח אות י
ח/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף סב ע"ד
ח/ט סיני ק עמ' שנב, שנד
ח/ט עולת איש (אלישר) דף א ע"ד, ג ע"ב
ח/ט ענבי פתחיה עמ' 206
ח/ט צפנת פענח
ח/ט קרית מלך
ח/ט רשימות (שניאורסון) חוב' קנט ס"ז
ח/ט שדה אלחנן ח"ב עמ' ס
ח/ט תהלה לדוד (והרמן) פ"קיב פסוק ט הערה נה
ח/ט תחומין חי"א עמ' 405
ח/ט תשובה מיראה (תשסו) עמ' סו
ח/י אחר האסף עמ' תצ
ח/י אמונת עתיך גל' 102 עמ' 114
ח/י אנצי"ת ע' אהבת ישראל הע' 12
ח/י ארחות חיים ח"ב סי' לד אות ב
ח/י באר מרים פ"ו ה"א אות ב
ח/י בין השורות עמ' קסח-קסט
ח/י בני בנים ח"א עמ' קמה, קמח, קנב, קנד, קנו-קנז
ח/י בני בנים ח"א עמ' קנב {לב מבין}
ח/י ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' מב
ח/י דברי יוסף (אירגס) סי' לב דף סה ע"ג {המעלים עיניו מפ"ש}
ח/י הרמב"ם כמחנך עמ' 133
ח/י התורה והמדינה חי"א עמ' קכא
ח/י ויחי יעקב - צדקת ארץ פ"ו סעיף יא בביאורים
ח/י זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' נה ס"ק ה
ח/י חוות בנימין ח"א עמ' קכ
ח/י חקרי זמנים ח"ג עמ' קפו, ריב, ח"ד עמ' קיט
ח/י יסודי הצדקה עמ' 22, 66
ח/י ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 169 {מצוה רבה}
ח/י כגן רוה עמ' 127
ח/י כל בו ח"ה עמ' שלז
ח/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' נז
ח/י לקוטי שיחות חל"ח עמ' 111
ח/י מבוא למשנה תורה עמ' 254
ח/י מלאכת מחשבת עמ' צח
ח/י מלילות ח"א עמ' 15, 16
ח/י מלכות יהודה וישראל עמ' 337 {השמיט אין פודים שבויים יותר מכדי דמיהם}
ח/י מס' גיטין (ארזי) עמ' 79
ח/י מסכת כתובות (ארזי) עמ' 88
ח/י מעין חיים ח"א עמ' קפב
ח/י מצווה ועושה ח"ב עמ' תנא
ח/י משיבת נפש עמ' קצא
ח/י נועם חי"ז עמ' צז, קיג, חכ"א עמ' קלב, קלז, קמה
ח/י נקדש בצדקה סי' ב, פח, קא
ח/י נתן פריו גיטין עמ' סג
ח/י נתן פריו גיטין עמ' סג, חולין עמ' לט
ח/י ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רסט
ח/י סיני ק עמ' שכט, שנב
ח/י קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 122
ח/י קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
ח/י קול צופיך עמ' ריא, רלו
ח/י רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קסג
ח/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קעד
ח/י שבייה ופדות בחברה היהודית עמ' 23-24
ח/י שמעתתא דבי רב עמ' רנא
ח/י שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 221
ח/י שער ראובן (כץ) עמ' קיז
ח/י שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 270
ח/י שרידי אש ח"ב עמ' תכה
ח/י תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כז ס"ק ב, סי' לח ס"ק ב-ג
ח/י תורת המדינה עמ' 428-429
ח/י תורת המועדים (תשכד) עמ' 52
ח/י תורת המועדים (תשנו) עמ' 56-57
ח/י תורת פדיון שבויים סי' ג, יב, יט, כז
ח/י תחומין חט"ז עמ' 315, חי"ז עמ' 69
ח/י תרומת הדשן תשובות חדשות הערה 199
ח/יא אור הישר [לח"מ הל' תפלה פי"א הי"ד]
ח/יא אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 343, 346, 359
ח/יא בית אהרן וישראל גל' כב עמ' צה {אסור למכור בה"כ אפילו כדי להעלות את דמיו}
ח/יא בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רעג
ח/יא בית הלוי ח"א סי' ח עמ' מד
ח/יא ברור הלכה מגילה כה ע"ב ציון ג
ח/יא גופי הלכות (תשסו) עמ' תג {בית כנסת}
ח/יא ויקח אברהם [חיים ביד קכט ע"ד]
ח/יא זכור לאברהם (אביגדור)
ח/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כא [עדות ביהוסף ח"ב דף קיז]
ח/יא זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' נה ס"ק ה
ח/יא חוקת עולם עמ' 498
ח/יא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תלט
ח/יא כל בו ח"ה עמ' שלז
ח/יא לבושי מרדכי או"ח עמ' רכב
ח/יא מילי דמרדכי
ח/יא מעשה רקח
ח/יא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תפד
ח/יא משנת יעקב כאן, ומדע עמ' קצד
ח/יא נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רג
ח/יא ס' השדה דף מג ע"א
ח/יא סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רעו-רעח
ח/יא עדות ביהוסף (אלמושנינו)
ח/יא פרי האדמה ח"א
ח/יא פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף ח ע"ד
ח/יא קרית מלך
ח/יא שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' סט הערה 1
ח/יא שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' לז
ח/יא שבייה ופדות בחברה היהודית עמ' 24
ח/יא שו"ת רשב"ש עמ' רצז
ח/יא שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' קח
ח/יא שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 270
ח/יא שפתי רננות (אריאש) דף ד ע"ג {אנשי העיר שגבו}
ח/יא תורת פדיון שבויים סי' א
ח/יא תשב"ץ ח"ב סי' רצג {מוכרין לפ"ש}
ח/יב אוצר השבת ח"א עמ' רז {כדי שלא ירדפו לשבותם}
ח/יב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קג
ח/יב אשר למלך
ח/יב בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף מא ע"ד, מג ע"א
ח/יב בית אהרן וישראל גל' סז עמ' ק
ח/יב בית מאיר (תשע) סי' עח ס"ב עמ' מו
ח/יב בני בנים ח"א עמ' קמז {רדב"ז}
ח/יב ברור הלכה גיטין מה ע"א ציון ה
ח/יב ברכת מרדכי דברים עמ' רפא
ח/יב ברכת מרדכי ויקרא-דברים מהדו"ת ומועדי ה' מהדו"ת עמ' שנד
ח/יב גור אריה (צרמון)
ח/יב דברות אליהו ח"ב עמ' פב-פו
ח/יב דברות משה גיטין עמ' תקמג
ח/יב הוד יוסף עמ' קז
ח/יב היכל מלך
ח/יב ויקח אברהם [בן אברהם פא ע"ב]
ח/יב זכרון הרב עמ' 23-24 {שלא יהיו האויבים רודפים}, 26
ח/יב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כא [ידי אליהו תיקון צז]
ח/יב זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' נה ס"ק ה
ח/יב חוות בנימין ח"א עמ' קכא
ח/יב חזון נחום זרעים ח"ג עמ' עב
ח/יב חי' כתב סופר כתובות עמ' צז, קא
ח/יב יד פשוטה אהבה עמ' תקנז
ח/יב ידי אליהו
ח/יב יצחק ירנן
ח/יב ישועות יעקב נשים עמ' תקכה
ח/יב ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 120 {תקנות בפדיון שבוים}
ח/יב כל בו ח"ה עמ' שלח
ח/יב לב מבין
ח/יב מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' רנד
ח/יב מס' גיטין (ארזי) עמ' 81
ח/יב מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/יב מעין גנים (מזרחי) דף כה ע"א {יותר מכדי דמיהן - באשתו השבויה}
ח/יב מעליות ח"יא עמ' 207-231
ח/יב מקדם לביתאל עמ' 253
ח/יב משנה הלכות כתובות דף יג ע"א
ח/יב נועם חי"ז עמ' קג, קיג, חכ"א עמ' קלח, קמ
ח/יב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רנב
ח/יב עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 7 הע' 43
ח/יב פד"ר חי"ד עמ' 66
ח/יב פני משה (שלז')
ח/יב פרי מלכה סי' נח
ח/יב קרבן ציון עמ' שמ
ח/יב שבייה ופדות בחברה היהודית עמ' 215
ח/יב שער המלך ח"א עמ' תקי
ח/יב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 272, 274
ח/יב תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כו ס"ק טז
ח/יב תורת המדינה עמ' 427, 429, 432-434
ח/יב תחומין ח"ג עמ' 21, חי"ג עמ' 257, חט"ז עמ' 315
ח/יג אהלי תם עמ' רכט
ח/יג אמונת עתיך גל' 102 עמ' 119
ח/יג אמת ליעקב נשים עמ' מד {רדב"ז}
ח/יג אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 348
ח/יג בית דוד (תשעט) יו"ד סי' ערה
ח/יג בני בנים ח"א עמ' קנז {רדב"ז}
ח/יג ברור הלכה גיטין מה ע"א ציון ה פסקה ד
ח/יג דעת כהן עמ' תלג
ח/יג ויקח אברהם [חקקי לב ח"ב כא ע"ב, תנופה חיים נה ע"ב]
ח/יג זרעא דיוסף דף קל ע"ב
ח/יג חוקות החיים דף קנד ע"ג
ח/יג חיים ומלך
ח/יג חרות הפרט בגביית חוב עמ' 116
ח/יג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנ
ח/יג כבוד האדם עמ' 116
ח/יג כל בו ח"ה עמ' שמ
ח/יג כנפי נשרים
ח/יג לב מבין
ח/יג מלילות ח"א עמ' 35
ח/יג מס' גיטין (ארזי) עמ' 104
ח/יג נועם חי"ז עמ' קט, חכ"א עמ' קמ
ח/יג נקדש בצדקה סי' ריד-רטו
ח/יג נתיבות שמואל דף סח ע"א
ח/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנ
ח/יג צפנת פענח
ח/יג שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' רל
ח/יג תפלה למשה (בנימין) עמ' שעד
ח/יד אמת ליעקב נשים עמ' מד-מה {רמב"ם}, קנא {רדב"ז - לתאבון}
ח/יד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ח/יד ברור הלכה גיטין לז ע"ב ציון ז
ח/יד ברור הלכה ע"ז כו ע"ב ציון א פסקה ג
ח/יד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קעט
ח/יד כתב סופר יו"ד סי' קמה ד"ה והנלפע"ד {וטמא שאכל תרומה טמאה וכו'}
ח/יד לא תשנא עמ' 85 {להכעיס}
ח/יד לב מבין
ח/יד לבושי מרדכי או"ח עמ' תעו
ח/יד מלילות ח"א עמ' 37, 39, 159
ח/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף סב ע"ד, סג ע"א {מומר להכעיס - אסור לפדות}
ח/יד צפנת פענח
ח/יד קדשי יהושע עמ' אלף שמא
ח/יד קרית מלך
ח/יד תורת פדיון שבויים סי' ה-ו
ח/יד תרומת הגורן ח"א עמ' 83
ח/טו אהבת חסד עמ' נה
ח/טו אנצי"ת ע' אשה הע' 461-463, 470, 544
ח/טו ברור הלכה הוריות יג ע"א ציון כ, ל, מ {אשה קודמת}
ח/טו ברור הלכה כתובות סז ע"א ציון ו
ח/טו גבעת שאול (בראך) סי' טז
ח/טו הדרנים (לוין) - פרי עץ הדר עמ' עב-עג, פ {אשה קודמת}
ח/טו המדרש וההגיון (ברמן) - הדרן לסדר נזיקין עמ' 149, 153 {האשה קודמת - קושיה מהוריות}
ח/טו ויחי יעקב - צדקת ארץ נספח לפרק ז - תשובה מר' ישראל ששון, הערה רח, קכה
ח/טו חסדי דוד ח"ג עמ' קמז
ח/טו יד ישראל ח"ב
ח/טו יסודי הצדקה עמ' 49, 341
ח/טו לב מבין
ח/טו לבושה של תורה סי' עח אות יד
ח/טו להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' פז
ח/טו להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' פח-פט
ח/טו מלילות ח"א עמ' 28
ח/טו מנחת אליהו (שטיינברג) עמ' קלט
ח/טו משכן שילה עמ' שצח
ח/טו משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' צז
ח/טו נקדש בצדקה סי' פ, צז, קכח
ח/טו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תקסד
ח/טו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 228
ח/טו צהר גל' ו עמ' 25
ח/טו צפנת פענח
ח/טו קול יהודה (גרשוני) עמ' תצח
ח/טו רלב"ג בראשית פי"ח תועלת כ עמ' קלז-קלח
ח/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קכז
ח/טז אנצי"ת ע' אשה הע' 464, 544
ח/טז בד קודש (דאנון)
ח/טז ברור הלכה כתובות סז ע"א ציון ד
ח/טז יסודי הצדקה עמ' 49, 341
ח/טז כגן רוה עמ' 155 {משיאין האשה קודם}
ח/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' סא
ח/טז מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' לה {לפי כבודו}, מא
ח/טז משכן שילה עמ' שצח
ח/טז משנה הלכות כתובות דף פז ע"א
ח/טז נקדש בצדקה סי' קיט-קכ, קלט, תלח
ח/טז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 228
ח/טז פני אברהם (שפירא) עמ' מט
ח/טז צהר גל' ו עמ' 25
ח/טז שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קי
ח/טז שעורי עץ ארז שבת עמ' קסא-קסב {השמיט שכירת בית והצעת מטה}
ח/טז שערי צדק ח"ג עמ' 428
ח/טז תחומין ח"ב עמ' 464, ח"ח עמ' 116
ח/יז אור ליהודה (תשנט) עמ' עא {השמיט סוגים שונים של כהנים}
ח/יז אנצי"ת ע' גר הע' 410, 411, 413, 414, 416
ח/יז באמונה שלמה עמ' תעט
ח/יז בגדי כהונה (שחור) עמ' תיח, תלז
ח/יז בית אהרן וישראל גל' נט עמ' סז
ח/יז ברור הלכה ב"מ לג ע"א ציון ה
ח/יז ברור הלכה הוריות יג ע"א ציון ר
ח/יז ברכת מרדכי במדבר עמ' סג
ח/יז הדר דוד עמ' פח, צב
ח/יז הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' ר
ח/יז התורה והמדינה ח"ט עמ' רמט
ח/יז ויחי יעקב - צדקת ארץ הערה קמז
ח/יז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כא
ח/יז חזון יחזקאל ב"מ פ"ב הי"ג
ח/יז חנא וחסדא ח"ג דף קלא ע"א
ח/יז חסדי דוד ח"ה עמ' תתקמא
ח/יז יד איתן
ח/יז יד פשוטה מדע עמ' תכב
ח/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' ס
ח/יז להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' פח
ח/יז מלילות ח"א עמ' 28
ח/יז מנחת חינוך ח"ג עמ' קצב
ח/יז מעשה רקח
ח/יז משאת מרדכי מגילה עמ' קכב
ח/יז משנת חיים דברים עמ' שלו
ח/יז משנת יעקב
ח/יז משנת יעקב קנין עמ' שה
ח/יז נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לא אות ו
ח/יז נתן פריו גיטין עמ' סב
ח/יז נתן פריו גיטין עמ' סב
ח/יז ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תקסב-תקסו
ח/יז סיומי המסכתות עמ' 209
ח/יז ספרי דבי רב ח"ג עמ' קצט
ח/יז עולת כהן ח"ב סי' ט ס"ק יא {מקדימים לוי}
ח/יז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 228
ח/יז פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קנז
ח/יז צהר גל' ו עמ' 25
ח/יז צפנת פענח כאן, ודברים עמ' פז-פח
ח/יז רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קיא
ח/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קסה
ח/יז תורת לויים דף נב ע"ב {לוי לישראל}, סב
ח/יז תניא רבתי ח"ב עמ' קכז
ח/יח אגרות משה ח"ח עמ' רמג
ח/יח אוצמפה"ת ב"מ לג ע"א ח"ב הע' 15 {רדב"ז}
ח/יח באמונה שלמה עמ' תכ
ח/יח בית אהרן וישראל גל' נט עמ' סז
ח/יח ברור הלכה ב"מ לג ע"א ציון ה
ח/יח ברור הלכה הוריות יג ע"א ציון ר
ח/יח ברור הלכה חולין קל ע"ב ציון ב פרק א {ת"ח קודם}
ח/יח דרכי חושן (תשסח) עמ' סה {רדב"ז}
ח/יח הדר דוד עמ' צב
ח/יח ויחי יעקב - צדקת ארץ פ"ז אות יד, ואות לט
ח/יח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כא [לח"מ הל' ת"ת רפ"ה]
ח/יח חכם צבי (תשעה) ח"א סי' ע ד"ה וכיון
ח/יח חנא וחסדא ח"ג דף קלא ע"א
ח/יח חסדי דוד ח"ה עמ' תתקמב, תתקמד
ח/יח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' יז, ח"ד עמ' שמב
ח/יח יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו ה"ד אות ג ס"ק ג, י
ח/יח יד פשוטה מדע עמ' תכב
ח/יח יסודי הצדקה עמ' 60
ח/יח ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שכח
ח/יח כל בו ח"ה עמ' שלט-שמ
ח/יח לב מבין
ח/יח מטה יחיאל - הערות באהב"ח פ"ו ס"ח
ח/יח מלילות ח"א עמ' 28
ח/יח מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' יט {ת"ח}
ח/יח משאת מרדכי מגילה עמ' קכב
ח/יח משנת יעקב
ח/יח משרת משה (עטייה), השמטות
ח/יח עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 212
ח/יח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 228
ח/יח פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קנז
ח/יח צהר גל' ו עמ' 25
ח/יח ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק ג אות יז {ממזר ת"ח קודם}
ח/יח קנה חכמה פ"ה ה"א ס"ק ט {אביו ת"ח קודם לגדול ממנו}
ח/יח קרית מלך
ח/יח רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רלה
ח/יח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קסה
ח/יח שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' תנה
ח/יח שו"ת ר"י מילר עמ' קלג
ח/יח תורת המלך (צדוק) סי' ב ס"ק מו
ח/יח תורת ישראל עמ' קצ-קצא
ח/יח תחומין חט"ז עמ' 73
ח/יח תכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מד ע"א


ט/357 הלכות מתנות עניים פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ אור פני מלך
ט/רה"פ בית יעקב (בירב)
ט/רה"פ דרך אמונה
ט/רה"פ הרמב"ם המדויק
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אבקת רוכל (תשעז) עמ' שעא
ט/א אגרות משה יו"ד ח"א סי' קמט
ט/א אהל דוד (קהן) ח"ז דניאל פ"ד פסוק כד {חיוב צדקה על הציבור ועל היחיד}
ט/א אהל שרה לאה עמ' תשסא-תשסב {להעמיד ממונים}
ט/א אז שמח עמ' שיד
ט/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' קעג
ט/א אמונת עתיך גל' 102 עמ' 147, 151 {עיר}
ט/א אמונת עתיך גל' 103 עמ' 106
ט/א אמונת עתיך גל' 118 עמ' 151 {צדקה ממלכתית}
ט/א אמת ליעקב מקרא עמ' רסז
ט/א אנצי"ת ע' גבאי צדקה הע' 1, 40, 55, 56
ט/א אש תמיד עמ' תנז
ט/א בארות נתן עמ' נו
ט/א בדבר מלך ח"ד עמ' סז
ט/א בית אהרן וישראל גל' עב עמ' נו
ט/א הלכות מדינה ח"ג עמ' קכא
ט/א התורה והמדינה ח"ה עמ' רלז
ט/א יסודי הצדקה עמ' 317, 365, 499, 509
ט/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' נז
ט/א כתב סופר יו"ד סי' פו ד"ה ובזה נתיישב {הנולד מהול אוכל בתרומה}
ט/א כתבי ר"י אבוהב עמ' קעד
ט/א כתר אפרים עמ' קמ
ט/א להורות נתן מועדים ח"א עמ' קס
ט/א מבוא למשנה תורה עמ' 113
ט/א מטה אהרן ב"ב עמ' לה
ט/א מסורה ח"א עמ' כז
ט/א מצווה ועושה ח"ב עמ' שצט
ט/א משנת יעקב
ט/א נחמד למראה ח"א דף נב ע"ב
ט/א נקדש בצדקה סי' שכג, תלז
ט/א נתן פריו חנוכה עמ' עה
ט/א ס' התדיר עמ' קצג
ט/א ענבי פתחיה עמ' 199
ט/א צפנת פענח
ט/א קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 125
ט/א קרית מלך
ט/א ר"י ששפורטש עמ' 215, 426
ט/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' רסח
ט/א שו"ת מהרי"ק סי' יז
ט/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רנג
ט/א תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קיח ע"ג
ט/א תורת המדינה עמ' 370-371
ט/א תחומין ח"א עמ' 407, ח"ד עמ' 405, ח"ו עמ' 285
ט/א תחומין חי"ח עמ' 425
ט/ב אמונת עתיך גל' 103 עמ' 106
ט/ב אנצי"ת ע' גבאי צדקה הע' 2
ט/ב חזון נחום זרעים ח"א עמ' רכז, ח"ב עמ' עג
ט/ב חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 485
ט/ב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף קי, קיט
ט/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' נז
ט/ב מבוא למשנה תורה עמ' 113
ט/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רסב
ט/ב מעשה רקח
ט/ב נקדש בצדקה סי' קכו, קעז, תלז
ט/ב צפנת פענח
ט/ב קרית מלך
ט/ב ר"י ששפורטש עמ' 215, 426
ט/ב שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רכו
ט/ב שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' צ
ט/ב תחומין ח"ו עמ' 285
ט/ג אמונת עתיך גל' 102 עמ' 151 {קהל - מדינה}
ט/ג אמונת עתיך גל' 104 עמ' 132
ט/ג אמונת עתיך גל' 118 עמ' 151 {צדקה ממלכתית}
ט/ג אנצי"ת ע' גבאי צדקה הע' 3, 4
ט/ג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קמג-קמד
ט/ג בדבר מלך ח"ד עמ' סד
ט/ג בית יחזקאל (וייס) עמ' שמג
ט/ג הדין האישי בישראל עמ' 292
ט/ג המדרש והמעשה פ' אחרי מות אות ג
ט/ג המדרש והמעשה פ' ויקהל אות ב {לא שמענו קהל בלי קופה}
ט/ג התורה והמדינה ח"ה עמ' רלז, קובץ ט עמ' רמב
ט/ג התורה והעולם ח"ב עמ' קד
ט/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' שסד, שעא
ט/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' נז
ט/ג כתבי ר"י אבוהב עמ' קפב
ט/ג כתר אפרים עמ' קמ
ט/ג לב מבין
ט/ג מבוא למשנה תורה עמ' 94
ט/ג מלאכת שמואל עמ' קנה
ט/ג מלילות ח"א עמ' 12
ט/ג נשמת חיים (ברלין - מחשבה) עמ' לג
ט/ג צפנת פענח דברים עמ' קלג
ט/ג שערי טהר ח"ח סי' יד אות א
ט/ג תורת המדינה עמ' 371
ט/ג תחומין ח"ב עמ' 462, ח"ו עמ' 285, חי"ז עמ' 333
ט/ג תחומין חי"ח עמ' 425-426
ט/ד התורה והמדינה ח"ה עמ' רלז
ט/ד חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' כב
ט/ד יסודי הצדקה עמ' 345 {ק"ס}
ט/ד נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות מט
ט/ד פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רצ
ט/ד צפנת פענח
ט/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שעג
ט/ה אהל משה (הורוביץ) ח"א ב"ב ח ע"ב
ט/ה אנצי"ת ע' גבאי צדקה הע' 15, 16, 22, 33, 38, 39
ט/ה ארחות חיים ח"ב סי' לד אות ג
ט/ה בנתיב החסד (אלתר) עמ' 218
ט/ה הגהות חבר בן חיים
ט/ה חזון נחום זרעים ח"א עמ' רכז
ט/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' נז
ט/ה משנת יעקב
ט/ה נקדש בצדקה סי' תמז
ט/ה ענבי פתחיה עמ' 195
ט/ה פני מבין ח"א דף נ ע"ב
ט/ה פני משה (שלז')
ט/ו ארחות חיים ח"ב סי' לד אות ג
ט/ו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כא [ירושלמי פאה פ"ח וב"ב פ"א ה"ד]
ט/ו ס' השדה דף מב ע"א
ט/ו שולי הגליון עמ' קח
ט/ז אבקת רוכל (תשסב) עמ' תכ
ט/ז אבקת רוכל (תשעז) עמ' שעד
ט/ז אדרת אליהו (קובו) סי' ו דף לג ע"ב
ט/ז אהלי יהודה (הכהן) דף קטז ע"ג
ט/ז אור הישר [אבקת רוכל סי' קכב]
ט/ז אחיעזר ח"ב סי' כג ס"ק א
ט/ז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 153
ט/ז אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רסט
ט/ז אנצי"ת ע' בני העיר הע' 87, 88
ט/ז ארחות חיים ח"ב סי' לד אות ג
ט/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/ז ברור הלכה ב"מ עח ע"ב ציון ב פסקה ב
ט/ז גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ג סי' ט
ט/ז דברות אליהו ח"ד עמ' קצה
ט/ז דברי יואל - שו"ת עמ' רפז
ט/ז דגל מחנה אפרים (לניאדו) יו"ד סי' ד סעיף ג עמ' קנד
ט/ז חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 625
ט/ז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' שנח {רדב"ז}, שצד, תיד
ט/ז יחוה דעת ח"ד עמ' רמו
ט/ז יסודי הצדקה עמ' 500
ט/ז כבוד יו"ט
ט/ז כנסת מחקרים - ספרד עמ' 31
ט/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' נו
ט/ז לב מבין דף קב ע"ג {רדב"ז}
ט/ז לבושי מרדכי יו"ד עמ' רלד
ט/ז להורות נתן מועדים ח"א עמ' קפ
ט/ז מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' רמט
ט/ז מילי דמרדכי
ט/ז מלילות ח"א עמ' 13
ט/ז מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רסד
ט/ז מעשה רקח
ט/ז משנה הלכות כתובות דף קנג ע"ד
ט/ז נקדש בצדקה סי' תנו, תסא
ט/ז סופר המלך כאן, וח"ב עמ' רלא
ט/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 70
ט/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 77
ט/ז צפנת פענח
ט/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רסד
ט/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קסז
ט/ז שו"ת הר"ן סי' ב (עמ' יח)
ט/ז שו"ת מהרי"ק סי' ה
ט/ז שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' ט, נג
ט/ז שו"ת ר"י בן עטר עמ' קנד
ט/ז שו"ת ר"מ גאויזון עמ' מג, צא
ט/ז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' פב
ט/ז שם דרך פסחים עמ' קצז, קצט
ט/ז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' צג
ט/ז שפתי דעת ח"ג עמ' קעט
ט/ז תורת מנחם חמ"ו עמ' 105
ט/ח אנצי"ת ע' גבאי צדקה הע' 147, 148
ט/ח ארחות חיים ח"ב סי' לד אות ג
ט/ח כבוד חכמים - עטרת פז עמ' קא
ט/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' נז
ט/ח כתב סופר יו"ד סי' קנו ד"ה ושבתי {מי שפיתה אותה כהן וילדה אוכלת}
ט/ח מאה שערים (קפשאלי) עמ' תקכד
ט/ח מרפא לנפש בראשית עמ' תיז
ט/ח סופר המלך ח"ב עמ' רלא
ט/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קלט, ח"ח סי' ריג
ט/ח תורת מנחם חמ"ו עמ' 113
ט/ט אנצי"ת ע' גבאי צדקה הע' 153
ט/ט חזון יחזקאל פאה פ"ד ה"י
ט/ט חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 90
ט/ט מאה שערים (קפשאלי) עמ' תקכד
ט/ט מים חיים
ט/ט משנת שמחה
ט/י אנצי"ת ע' גבאי צדקה הע' 155, 158
ט/י חי' מהרי"א צטרון עמ' קיח
ט/י כתב סופר יו"ד סי' קנו ד"ה ושבתי {מי שפיתה אותה כהן וילדה אוכלת}
ט/י להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' פח
ט/י מאה שערים (קפשאלי) עמ' תקכד
ט/י מבוא למשנה תורה עמ' 106
ט/י מעשה רקח
ט/י סיני ק עמ' שנב
ט/י צפנת פענח
ט/י שו"ת מהרי"ק סי' יז הערה 2
ט/י שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לה אות ו
ט/י תלמי השדה עמ' שמח
ט/יא אנצי"ת ע' גבאי צדקה הע' 130, 131, 159, ע' גזבר הע' 51
ט/יא באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק לו פסוק ג
ט/יא בית יעקב (שבשונסקי) חו"מ סי' שא ס' ד
ט/יא חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 135
ט/יא חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 138 {דרך אמונה ס"ק סח}
ט/יא יכין ובועז ח"א סי' יט
ט/יא מאה שערים (קפשאלי) עמ' תקכד
ט/יא מצווה ועושה ח"ב עמ' שצט {אין מחשבין}
ט/יא נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' יט אות ב
ט/יא נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מה אות נב
ט/יא עטרת מרדכי (זלכוביץ) עמ' עז
ט/יא תחומין ח"ד עמ' 410
ט/יב אגרות משה יו"ד ח"א סי' קמט
ט/יב אור יעקב פסחים דף 177
ט/יב אורח משפט עמ' רא ע"ב
ט/יב אמונת עתיך גל' 103 עמ' 106
ט/יב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קב
ט/יב אנצי"ת ע' בני העיר הע' 31, 32, 34
ט/יב ארחות חיים ח"ב סי' לד אות ג
ט/יב בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' ה
ט/יב הלכות והליכות עמ' ריב
ט/יב חוקת עולם עמ' 318, 438
ט/יב חקרי זמנים ח"ג עמ' קצ
ט/יב ישרי לב עמ' לה
ט/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' נט
ט/יב מטה אהרן ב"ב עמ' לו
ט/יב מילי דמרדכי
ט/יב מים חיים
ט/יב מלילות ח"א עמ' 12
ט/יב מעין חיים עמ' קעב
ט/יב מעשה רקח לעיל פ"ז הי"ד
ט/יב מקורות לפסקי הרמב"ם
ט/יב משנת יעקב
ט/יב נועם חי"ד עמ' שיב
ט/יב נקדש בצדקה סי' ק, תלח, תמד
ט/יב סיני ק עמ' שלב-שלג
ט/יב צפנת פענח
ט/יב קהל ותקנות קהל בתורתם של גאונים עמ' 93
ט/יב שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רלח
ט/יב שו"ת מהרי"ק סי' יז
ט/יב שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' לט
ט/יב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רנד
ט/יב תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 184
ט/יג אוצר השבת ח"א עמ' ריז {י"ד סעודות}
ט/יג אוצרות הרמב"ם
ט/יג אור הישר [חתס אהע"ז סי' קלא]
ט/יג אור לישרים (שולמן) עמ' קנג-קנד {י"ד סעודות}
ט/יג ארחות חיים ח"ב סי' לד אות ד
ט/יג ברור הלכה סוטה כא ע"ב ציון ב
ט/יג גשר יהושע עמ' 152
ט/יג דברות אליהו ח"ו עמ' יח {רדב"ז - סעודה רביעית}
ט/יג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כא [ירושלמי פאה ספ"ח]
ט/יג חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' יא ס"ק ד
ט/יג חזון נחום זרעים ח"א עמ' קכב
ט/יג חי' חתם סופר
ט/יג חי' מהר"ם פדואה
ט/יג חק לישראל שומרים עמ' 594, 756, 973, 984, 989, 1323, 1397 {צ"פ}
ט/יג חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 145
ט/יג חקרי זמנים ח"ד עמ' שלג
ט/יג יסודי הצדקה עמ' 75, 156, 312, 319
ט/יג כתר ח"ו עמ' 351
ט/יג לקוטי שיחות חל"ו עמ' 70 {רדב"ז}
ט/יג מטה יחיאל - הערות באהב"ח ח"ב פכ"א ס"ג
ט/יג מילי דמרדכי
ט/יג מים חיים
ט/יג מעדני ארץ מתנ"ע עמ' מה {מותר ליקח}
ט/יג מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' רלט]
ט/יג מרגליות הים סנהדרין כה ע"ב אות ז {צ"פ}
ט/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יג משב יעקב ח"ב עמ' קלז
ט/יג משנת יעקב
ט/יג נקדש בצדקה סי' קנד, קעז, קצה, שסד
ט/יג פרי האדמה ח"ד
ט/יג צפנת פענח
ט/יג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' רטז {רדב"ז}
ט/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' נא
ט/יג שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שיח, שכ
ט/יג שו"ת רשב"ש עמ' רצח
ט/יג שם דרך פסחים עמ' קצו
ט/יג תורת המדינה עמ' 358
ט/יג תחומין ח"ב עמ' 460
ט/יד ארחות חיים ח"ב סי' לד אות ד
ט/יד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קכ סעיף ד
ט/יד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ט/יד ברור הלכה כתובות סח ע"א ציון ג
ט/יד הדין האישי בישראל עמ' 296
ט/יד חזון נחום זרעים ח"א עמ' רכח
ט/יד חק לישראל שומרים עמ' 1350 {צ"פ}
ט/יד יסודי הצדקה עמ' 327, 333, 334
ט/יד ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסח
ט/יד כתר ח"ו עמ' 354
ט/יד מים חיים
ט/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' לה-לז, לט
ט/יד מעיני המים
ט/יד מעשה רקח
ט/יד מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרנה (רצב)]
ט/יד נקדש בצדקה סי' לח {צ"פ}, קיח, קעז, קפ, קפד, קפז, קצב-קצד, רלג, שא, שטו
ט/יד ס' השדה דף מג ע"ד, מד ע"א
ט/יד ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רמא
ט/יד פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' שמד
ט/יד פני אברהם (שפירא) עמ' מ-מא, מז-מח
ט/יד צפנת פענח
ט/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קלח
ט/יד שו"ת רשב"ש עמ' רצח
ט/יד שערי צדק ח"ג עמ' 428
ט/יד תורת המדינה עמ' 361
ט/יד תורת פדיון שבויים סי' יג
ט/יד תחומין ח"ב עמ' 461-460
ט/טו אור יקרות נג ע"ג
ט/טו אור שמח
ט/טו ארחות חיים ח"ב סי' לד אות ד
ט/טו אשר למלך הל' שאלה פ"ה ה"א
ט/טו בארות יצחק (הכהן) עמ' שט
ט/טו בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' מג
ט/טו ברור הלכה חולין קל ע"ב ציון ג
ט/טו דרכי הים (מאיו) דרוש יב להלבשה (קיא ע"א)
ט/טו הדין האישי בישראל עמ' 296
ט/טו ויחי יעקב - צדקת ארץ פ"ו סעיף יב בהערות
ט/טו חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ו ס"ק ה
ט/טו חזון נחום זרעים ח"א עמ' קפג
ט/טו יחל ישראל (תשנב) עמ' קנז
ט/טו יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' עא
ט/טו יסודי הצדקה עמ' 31
ט/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' נה
ט/טו מוסר המקרא והתלמוד עמ' קכט
ט/טו מעדני ארץ
ט/טו מעשה רקח
ט/טו מראה אש ח"א עמ' טו
ט/טו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקח
ט/טו נקדש בצדקה סי' רלג
ט/טו נשמת אברהם ח"ג עמ' רמא
ט/טו נתיב מאיר
ט/טו ס' השדה דף כג ע"ג
ט/טו סופר המלך
ט/טו עטרת שלמה ח"ב עמ' מג
ט/טו פניני שבח עמ' סא
ט/טו ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"ה מ"ד
ט/טו שמע אברהם סי' סב דף קמט ע"ד, קנ ע"א
ט/טו תורת המדינה עמ' 362-363
ט/טו תחומין חכ"ב עמ' 372
ט/טז בן אשר סי' כח אות ט, יא-יב
ט/טז ברור הלכה ב"ק ז ע"א ציון ג
ט/טז הדין האישי בישראל עמ' 296
ט/טז חי' הריצ"ד
ט/טז חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 146
ט/טז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סד
ט/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' מב-מג {מהר"י קורקוס}
ט/טז מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' לח {רדב"ז}
ט/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/טז משב יעקב ח"ב עמ' קלו
ט/טז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקיב
ט/טז נקדש בצדקה סי' רמא-רמב
ט/טז פני אברהם (שפירא) עמ' מד {רדב"ז}
ט/טז פני משה (שלז')
ט/טז קהל יהודה - חי' הש"ס דף מה ע"א
ט/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' נ
ט/טז שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שכ
ט/טז שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' לט
ט/טז תורת חיים (שור) ב"ק ז ע"א
ט/יז ברור הלכה ב"ק ז ע"א ציון ג
ט/יז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סו
ט/יז נקדש בצדקה סי' רנ
ט/יז תורת המדינה עמ' 362
ט/יח אחיעזר ח"ב סי' כג ס"ק ב
ט/יח ארחות חיים ח"ב סי' לד אות ד
ט/יח בן ידיד
ט/יח ברכת שלמה חו"מ עמ' ריב {מותר המת}
ט/יח חי' כתב סופר
ט/יח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' שעד
ט/יח יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סו
ט/יח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' נט
ט/יח מוסר המקרא והתלמוד עמ' קכט
ט/יח מעשה רקח
ט/יח משנת יעקב
ט/יח משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' לא אות ט
ט/יח נקדש בצדקה סי' שסב, שע
ט/יח סופר המלך
ט/יח תחומין חכ"א עמ' 521
ט/יט ארחות חיים ח"ב סי' לד אות ד
ט/יט אשר למלך
ט/יט ברור הלכה גיטין ז ע"ב ציון א
ט/יט יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סו
ט/יט מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/יט מעשה רקח
ט/יט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקטו
ט/יט נקדש בצדקה סי' רצד, שב-שג, שו
ט/יט צפנת פענח


י/358 הלכות מתנות עניים פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ אור פני מלך
י/רה"פ בית יעקב (בירב)
י/רה"פ דרך אמונה
י/רה"פ הדרום חט"ו עמ' 35-43
י/רה"פ הרמב"ם המדויק
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ קרית מלך
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' מח
י/א אהל דוד (קהן) ח"ז יהושע פי"ד פסוק ב, דניאל פ"ד פסוק כד
י/א אוצר המאמרים (תשס) עמ' רנז
י/א אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רמח
י/א אורח משפט (אנליק) סי' כו דף מו ע"ג {סימן לזרע אברהם}
י/א אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' קיג {סימן לזרע אברהם}
י/א באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשנח, תתפח, דברים עמ' תקסט, תקעב
י/א בדבר מלך ח"ד עמ' סד
י/א בית אהרן וישראל גל' לט עמ' קלח, גל' נט עמ' סח-סט
י/א בית יחזקאל (וייס) עמ' שמז
י/א במלכות היהדות עמ' 312 {סימן לזרע אברהם}
י/א גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קלה
י/א דרשות הצל"ח השלם עמ' נב
י/א הלכות והליכות עמ' רטו
י/א הרמב"ם כמחנך עמ' 141
י/א התורה והמדינה ח"ה עמ' רלז
י/א התורה והעולם ח"ב עמ' קד
י/א התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 120
י/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' כה
י/א חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"ב עמ' תעב
י/א חכמת התורה פ' תולדות עמ' תרסט
י/א ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רפו {דת האמת}
י/א יסוד הדעת שיעור טו
י/א יסודי הצדקה עמ' 135, 160
י/א ישועות עוזו עמ' 323 {גאולה בזכות צדקה}
י/א כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' צז
י/א כתר אפרים עמ' קמ
י/א להורות נתן מועדים ח"א עמ' קפ
י/א לקוטי שיחות חט"ז עמ' 594
י/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 211 {דת האמת}
י/א לקוטי שיחות חל"ז עמ' 75
י/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 62
י/א מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 146
י/א מבוא למשנה תורה עמ' 318, 321
י/א מבשר טוב - הכרת הטוב עמ' קנח
י/א מזבח אבנים (אורנשטיין) דרוש יא {מעלת הצדקה}
י/א מילי דמרדכי
י/א מנחת אלימלך עמ' סה
י/א מנחת יהודה (אידלמן) עמ' מט
י/א מנחת צבי (שפיץ) ח"ג דף פז
י/א מעשה רקח
י/א מפרות האילן על המועדים עמ' 269 {דת האמת}
י/א משבצות זהב ישעיהו עמ' סו, א'שמה
י/א נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות נו, סא
י/א נתן פריו חולין עמ' כה
י/א ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קעג
י/א פרח מטה אהרן ח"א סי' סב (קיח ע"ד) {מכל מצוות עשה}
י/א פרח מטה אהרן סי' סב (קיח ע"ד) {יותר מכל עשה שבתורה}
י/א פרנס לדורו עמ' 433
י/א קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' עז {סימן לזרע אברהם}
י/א רמת שמואל (ברודנא) עמ' יג
י/א רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' יב, רטז
י/א רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' ע
י/א רנת יצחק פ' חלק עמ' קצב, קצו {נגאלים בזכות צדקה}
י/א רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קצח, שפט
י/א שיחות חכמה ומוסר מאמר לו אות ד
י/א של"ה ח"א מס' מגילה סי' יח
י/א של"ה ח"ב מגילה סי' יח
י/א שם טוב
י/א תורה לישראל עמ' 34, 63, 64, 81, 83
י/א תורת המדינה עמ' 365
י/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' קלח
י/א תחומין ח"ו עמ' 477
י/א תפארת יוסף (פרסבורגר), קונ' בית דוד עמ' לט
י/ב אהל דוד (קהן) ח"ג ישעיהו פל"ב פס' יז
י/ב אהל משה (שיינרמן) עמ' רנא
י/ב אוצר המאמרים (תשס) עמ' רנז
י/ב אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תכו {אין אדם מעני מהצדקה}
י/ב אור שמח
י/ב אמונת עתיך גל' 120 עמ' 111 {כמו אחים}
י/ב אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' יט [ג] ד"ה והנה
י/ב אנצי"ת ע' גוי הע' 1213
י/ב ארחות צדיקים השלם שער נדיבות עמ' קב
י/ב באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שיז, שמות עמ' תשמ, תתעא, ויקרא עמ' קז, תי, תיג, תקסז, דברים עמ' רטז, תריח
י/ב בשמן רענן ח"א עמ' רנג
י/ב בתורתו יהגה ח"ג עמ' צז {עיניהם תלויות לאחיהם}, ריב {כאחים}
י/ב גרים וגרות בהלכה ובהגות עמ' 76
י/ב דברי הגות והערכה עמ' 38
י/ב דעת הרמב"ם עמ' 136
י/ב דרשות מהרא"ל ח"א עמ' רג {אין מעני מצדקה}
י/ב דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קכד {אין אדם מעני}
י/ב דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רכז {כל ישראל אחים}
י/ב הלכות והליכות עמ' רטו
י/ב הר המלך ח"ה עמ' סב
י/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 141, 143
י/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קפו
י/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' לא, רנז
י/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שכח
י/ב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' קעב
י/ב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קצו
י/ב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' קעד
י/ב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' רכג, שמ
י/ב ויגד יעקב (תשסח) עמ' תרנא {אין אדם מעני מהצדקה}
י/ב ויחי יעקב - צדקת ארץ פ"ז אות לו
י/ב זכרון סופרים {וכל מי שהוא אכזרי וכו'} [ביצה דף לב ע"ב, ויבמות דף עט ע"א]
י/ב זר זהב (פראג) עמ' קלה {אין אדם מעני}
י/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' טו
י/ב חיים ומלך
י/ב חיתו ארץ עמ' 106
י/ב יסודי הצדקה עמ' 27, 135, 136, 160, 215, 273, 592
י/ב כל בו ח"ה עמ' שמא
י/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שנט
י/ב כסא שלמה דף לח ע"א {אין אדם מעני מהצדקה}
י/ב כתנות אור עמ' ה
י/ב להורות נתן מועדים ח"א עמ' קפ, ח"ג עמ' צא
י/ב להורות נתן מועדים ח"ד עמ' צח
י/ב לקוטי משלי פי"ט פסוק יז {אין אדם מעני מצדקה}
י/ב לקוטי שיחות חל"ז עמ' 75
י/ב לקוטי שיחות חלק ל עמ' 63, 66 {אכזרי}
י/ב מבוא למשנה תורה עמ' 318, 402
י/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' עח אות ה
י/ב מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 213
י/ב מעיל צדקה (הכהן, תשסו) סי' תתתיב
י/ב מעין חיים ח"ג עמ' קיד
י/ב מקדם לביתאל עמ' 82
י/ב משא בני קהת
י/ב משנת ר' אהרן מאמרים ח"ב עמ' קצו
י/ב מתנת חיים - מועדים עמ' קצא
י/ב מתנת חיים ימים נוראים עמ' רפז {מי ירחם}
י/ב מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' תנא {כולם כאחים}
י/ב נאות דשא (שניאור) דברים עמ' 54 {אכזריות מצויה רק בגוים}
י/ב ניצוצי אור (מרגליות) ביצה טו ע"א {אכזריות}
י/ב פותח יד
י/ב פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר כו אות ב {יש לחוש ליחוסו}
י/ב פרח מטה אהרן (סול') מדען (סול') עמ' 142
י/ב צפנת פענח
י/ב קרן לדוד דברים עמ' קה {אין אדם מעני מצדקה}
י/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקס
י/ב שארית נתן (לוברט)
י/ב שולי הגליון עמ' קח
י/ב שם טוב
י/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' מז, קיא
י/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רלה
י/ב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לח ס"ק ג
י/ג אמונת עתיך (נאור) עמ' נא
י/ג ארחות צדיקים השלם שער נדיבות עמ' קב
י/ג באר אליעזר
י/ג ברור הלכה כתובות סח ע"א ציון א
י/ג הלכות והליכות עמ' רטו
י/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 143
י/ג התורה והתלמוד ח"ד עמ' 332
י/ג חיים ומלך
י/ג ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רסד
י/ג יסודי הצדקה עמ' 129, 183, 189
י/ג כח מעשיו הגיד לעמו דף ג ע"ב
י/ג כל בו ח"ה עמ' שמא
י/ג מבוא למשנה תורה עמ' 43
י/ג מבשר טוב - הכרת הטוב עמ' קנח
י/ג מעיל צדקה (הכהן, תשסו) סי' אלף שע {מחשבה}
י/ג מערכי לב (חזן) ח"א דף מב ע"ג, עג ע"ג
י/ג מקור הברכה (מרגליות) הערה לה
י/ג משבצות זהב עזרא עמ' רס
י/ג משנת יעקב
י/ג ס' השדה דף י ע"ג {ראב"ד}
י/ג פסח דורות עמ' 377
י/ג פרדס צבי (מושקוביץ) עמ' קלו-קלז
י/ג פרפרת משה ח"ב עמ' שנג
י/ג ציוני מהר"נ
י/ג צפנת פענח
י/ג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
י/ג רוח נכון עמ' טז {בליעל}
י/ג שם טוב
י/ג שנות ימין ח"ב דף מד ע"א-ע"ב {כ"מ}
י/ג שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רצא, רצד
י/ג תורה שלמה שמות פכ"ב אות תמח
י/ג תלפיות ו חוב' א עמ' 413
י/ג תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' קעז
י/ד אבות הראש ח"א דף קנו ע"ב
י/ד אהלי חיים עמ' שכט
י/ד אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 410
י/ד אמונת עתיך גל' 120 עמ' 116-117
י/ד ארחות צדיקים השלם שער נדיבות עמ' קב
י/ד באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תקעו
י/ד בן אשר - דברות שניות
י/ד בתורתו יהגה ח"ג עמ' רכא {בסבר פנים יפות}
י/ד דעת ותבונה מכשירין עמ' קפה
י/ד דעת כהן עמ' רנ
י/ד הלכות והליכות עמ' רטו
י/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 136
י/ד חיים ומלך
י/ד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סו
י/ד יסודי הצדקה עמ' 255, 476, 493, 496
י/ד כל בו ח"ה עמ' שמב
י/ד להוגה דעות פ"ה ה"ז
י/ד להורות נתן מועדים ח"ב עמ' טו
י/ד לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 144
י/ד לקוטי שיחות חל"ד עמ' 85, 202
י/ד מאה שערים (קפשאלי) עמ' קלו
י/ד מבוא למשנה תורה עמ' 318
י/ד מבשר טוב - הכרת הטוב עמ' קנט
י/ד מבשר טוב יסודות עבודת ה' עמ' כח
י/ד מוסר המקרא והתלמוד עמ' צח
י/ד מועדים וזמנים ח"א סי' טו
י/ד מילי דשמיא עמ' קיט {בשמחה}
י/ד נקדש בצדקה סי' ג, ו, י, צה-צו
י/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף קיח ע"א
י/ד סדורו של שבת (תשך) דף קכד ע"ג
י/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לח
י/ד פותח יד
י/ד פני משה (שלז')
י/ד צפנת פענח
י/ד קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 124
י/ד קידש ידיד דף ל ע"א
י/ד רנת יצחק משלי עמ' נט
י/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' צו
י/ד שפת הים (זכריש) סי' עט ס"ק ב
י/ד תהלה לדוד (והרמן) פפ"ה פסוק ט הערה י
י/ד תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' קכב {סבר פנים יפות}
י/ה אור יחזקאל (קור') עמ' 410
י/ה גבורות אליהו יו"ד סי' קג אות ה
י/ה ים שמחה עמ' שנו {בדברים}
י/ה יסודי הצדקה עמ' 251
י/ה כפי אהרן (זס') קמא עמ' קסז
י/ה להוגה דעות פ"ה ה"ז
י/ה מוסר המקרא והתלמוד עמ' צח
י/ה מעשה רקח
י/ה מקור חסד עמ' רמח
י/ה משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' מה
י/ה משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' ריא
י/ה משרת משה (עטייה)
י/ה קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 123, 124, 127, 129
י/ה רנת יצחק משלי עמ' נט
י/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' צו
י/ה תהלה לדוד (והרמן) פפ"ה פסוק ט הערה י
י/ו דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 759
י/ו יסודי הצדקה עמ' 123
י/ו יקרא דשכבי (דוד) דרוש עג דף קנא ע"ד
י/ו כל בו ח"ה עמ' שכז
י/ו לב מבין
י/ו לב מבין דף קה ע"ג {מטה אפרים}
י/ו מאורות הדף היומי ח"ו עמ' ח {ר"י קורקוס}
י/ו מטה אפרים
י/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
י/ו מעשה רקח
י/ו משנה הלכות ח"ה סי' רעד
י/ו משרת משה (עטייה)
י/ו נחלת נפתלי דף לא
י/ו עולת שמואל (קונפורטי) דרושים דף כז ע"ג
י/ו עיני דוד
י/ו פאת נגב דף ו ע"א
י/ו פרי האדמה ח"א
י/ו פרפרת אליעזר תצוה פרק כט פסוק לו
י/ז אגרות הראי"ז עמ' עה {מל"מ}
י/ז אהבת חסד עמ' כ, לד, רכו, רלא, רנד, רסג
י/ז אוצרות הרמב"ם
י/ז אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 132, 135
י/ז אור מאיר (חדש) ח"א עמ' קלט
י/ז אור מאיר (חדש) ח"ב עמ' קא, קיא {המחזיק}
י/ז אלשיך על חמש מגילות עמ' שנה
י/ז אמונת עתיך גל' 102 עמ' 93 {ממציא לו מלאכה}
י/ז אמונת עתיך גל' 118 עמ' 145 {קניית מניות ישראליות}
י/ז אמרי רש"ד ח"ב עמ' עד {שמונה מעלות בצדקה}
י/ז ארחות חיים ח"ב סי' לד אות ה {שמונה מעלות}
י/ז אשל חיים ח"א עמ' מח
י/ז באר אברהם (טרויב)
י/ז בדבר מלך ח"ד עמ' סד
י/ז בית אהרן וישראל גל' נט עמ' סו
י/ז בית יחזקאל (וייס) עמ' שמט
י/ז גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' לט
י/ז דברות אליהו ח"ו עמ' קעא {ממציא לו מלאכות}
י/ז דרשות ר"י אבן שועיב עמ' תמא
י/ז המדרש והמעשה פ' ויקהל אות ב
י/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 142, 143
י/ז התורה והמדינה ח"ז עמ' רנה
י/ז זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תרפב {מעלה עליונה להחזיק יד ישראל}
י/ז זכרון סופרים {שמנה מעלות יש בצדקה} [עיין באבות דר' נתן פמ"א חושב ג' מעלות בנותני צדקה ע"ש]
י/ז חי' מהרי"א צטרון עמ' 13 (בספרות רומיות)
י/ז חיים ומלך
י/ז חפץ חיים עשין ס"ק ד
י/ז חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 162
י/ז ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רסג
י/ז ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תמז
י/ז יסודי הצדקה עמ' 68, 133, 150, 177, 201, 214, 252, 310, 311, 314
י/ז כגן רוה עמ' 123
י/ז כל בו ח"ה עמ' שמב-שמג
י/ז כרם היה לידידי עמ' 256
י/ז כתבי ר"י אבוהב עמ' קלו
י/ז כתר ח"ו עמ' 327
י/ז להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' כ
י/ז לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 76
י/ז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' מב
י/ז מאורות הדף היומי ח"ה עמ' קעח-קעט, רלז-רלט
י/ז מאורי אור (אתרוג) מלואים אות עו
י/ז מאיר נתיבות ח"ב עמ' רה
י/ז מבוא למשנה תורה עמ' 231
י/ז מגל חי"ג עמ' 263 {המעלה הגדולה ביותר - מוצא מלאכה לעני}
י/ז מטה יחיאל - הערות באהב"ח פ"א ס"א, וח"ב פכ"א ס"ג
י/ז מלך שלם
י/ז מנחת חינוך ח"א עמ' שט
י/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
י/ז מעשה רקח
י/ז מצווה ועושה ח"ב עמ' שנב
י/ז מציון אורה ח"א עמ' רנו
י/ז מקדם לביתאל עמ' 69-68
י/ז מקור חסד עמ' תקלט, תקפא
י/ז משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ב עמ' קיג
י/ז משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שנא
י/ז משנת יעקב כאן
י/ז משנת יעקב משפטים עמ' צד
י/ז משרת משה (עטייה)
י/ז נועם חט"ז עמ' קכט
י/ז נקדש בצדקה סי' עח-עט, פב-פג
י/ז נר יצחק (ארדיט) עמ' סד
י/ז נשמה של שבת עמ' 317-318 {למנוע שיפול}
י/ז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' סד
י/ז סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קסו ע"ג
י/ז עיוני פרשה ויקרא עמ' 312
י/ז עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תש
י/ז פותח יד
י/ז פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) ויקרא עמ' שצב
י/ז פני משה (שלז')
י/ז צפנת פענח
י/ז קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 122
י/ז קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' קמב {וחי אחיך עמך}
י/ז קובץ על יד ח"ג
י/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה, הקדמה עמ' ל
י/ז רלב"ג ויקרא פכ"ה פסוק לה עמ' שעז
י/ז רנת יצחק משלי עמ' ס
י/ז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשי
י/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' מט
י/ז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רסד
י/ז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' תטו
י/ז שי למלך עמ' רעט
י/ז שים שלום (גולד) עמ' סג
י/ז שים שלום עמ' סג {המעלה העליונה}
י/ז של"ה ווי העמודים פי"ד אות יד
י/ז שם טוב
י/ז שמן הטוב - דברי תורה אות סח {הלואה}
י/ז שמן ראש (כץ) ז' אדר-פורים ח"א עמ' קיד {ממציא לו מלאכה}
י/ז שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קפא
י/ז שררה שהיא עבדות ח"א עמ' 392, 393
י/ז תהלות ישראל (מג'לד) עמ' ריט
י/ז תורת המדינה עמ' 365
י/ז תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' רפג
י/ז תורת מנחם חנ"ב עמ' 91
י/ז תורת משה (אלשיך) שמות עמ' רסד, רצו
י/ז תפארת ישראל סי' תתמד
י/ח אגרות משה יו"ד ח"א סי' קמט
י/ח אור שמח
י/ח אלשיך על חמש מגילות עמ' שנה
י/ח אמר יצחק דף יד ע"ב
י/ח אנצי"ת ע' גבאי צדקה הע' 60, 61, 66
י/ח באהלה של תורה או"ח סי' קז אות ד
י/ח באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק לו פסוק ג
י/ח גליוני הגר"ש עמ' עט {רדב"ז} [כ"י ב"י יו"ד סי' רמט]
י/ח הלכות מדינה ח"ג עמ' קכא
י/ח ויאמר שמואל דף נח ע"ב {בסתר}
י/ח זכרון חיים (כהן) עמ' עא
י/ח חזון נחום זרעים ח"ג עמ' עג
י/ח חק לישראל שומרים עמ' 1361
י/ח יורה חכימא (תשעא) עמ' קלח {כ"מ}
י/ח יסודי הצדקה עמ' 311
י/ח כטל אמרתי עמ' נא
י/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תה {ר"ח בן תרדיון}
י/ח לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 76
י/ח לקוטי שיחות חל"ד עמ' 86
י/ח לקוטי שיחות חל"ו עמ' 130
י/ח מאה שערים (קפשאלי) עמ' תקכז
י/ח מבוא למשנה תורה עמ' 87, 231
י/ח מצווה ועושה ח"ב עמ' שצט
י/ח משרת משה (עטייה)
י/ח נועם חט"ז עמ' קל
י/ח נקדש בצדקה סי' עח, תלז
י/ח נר יצחק (ארדיט) עמ' סד
י/ח עזר מיהודה עמ' קעב {מתן בסתר}
י/ח עיוני פרשה ויקרא עמ' 312
י/ח פני משה (שלז')
י/ח צמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קפה ע"ד {שהממונה נאמן וחכם}
י/ח קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 123-125
י/ח קשוטי כלה (תשסג) עמ' קכג
י/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תעו
י/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' עד
י/ח של"ה ווי העמודים פי"ד אות יד
י/ח שפת הים (זכריש) סי' עט ס"ק ג
י/ח תורת מנחם חי"ד עמ' 194 {לא ידע למי נתן ולא ידע העני ממי לקח}
י/ח תורת מנחם חמ"א עמ' 158
י/ח תורת מנחם חנ"ב עמ' 96
י/ח תחומין ח"א עמ' 404-406
י/ח תשובות ראב"י אב"ד סי' כט
י/ט איש מבין ח"ב דף יד ע"א
י/ט אלשיך על חמש מגילות עמ' שנה
י/ט גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' נב
י/ט לב אברהם סי' סה
י/ט לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' ק
י/ט נקדש בצדקה סי' עח
י/ט עיוני פרשה ויקרא עמ' 312
י/ט פני משה (שלז')
י/ט קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 125
י/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' רסח
י/ט רנת יצחק משלי עמ' פח
י/ט של"ה ווי העמודים פי"ד אות יד
י/ט תחומין ח"א עמ' 404, 406
י/י ארחות צדיקים השלם שער נדיבות עמ' קב
י/י באר אברהם (טרויב)
י/י דרישה מחיים דף כא ע"ד
י/י ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רסה
י/י יסודי הצדקה עמ' 214
י/י נקדש בצדקה סי' עח
י/י פני משה (שלז')
י/י פתרון תורה עמ' 11
י/י קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 125
י/י תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' נח
י/י תחומין ח"א עמ' 405, 409
י/יא ארחות צדיקים השלם שער נדיבות עמ' קב
י/יא יסודי הצדקה עמ' 117, 214
י/יא נקדש בצדקה סי' עח
י/יא פני משה (שלז')
י/יב כל בו ח"ה עמ' שמב
י/יב מעשה רקח
י/יב מצור דבש (צימרינג) [משלי פ' כח פסוק כז]
י/יב נקדש בצדקה סי' עח
י/יב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 546
י/יב פני משה (שלז')
י/יב קול צופיך עמ' רלה
י/יג חיים ומלך
י/יג ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רסה
י/יג כל בו ח"ה עמ' שמב
י/יג לקוטי שיחות חל"ד עמ' 85
י/יג נקדש בצדקה סי' ג, נב, עח
י/יג פני משה (שלז')
י/יג קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 126 {פחות מן הראוי בסבר פנים יפות}
י/יד בן אשר - דברות שניות
י/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 143
י/יד יסודי הצדקה עמ' 255, 258
י/יד לקוטי שיחות חל"ד עמ' 85
י/יד מבוא למשנה תורה עמ' 231
י/יד משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ב עמ' קמז
י/יד נקדש בצדקה סי' ג, עח, פא
י/יד פני משה (שלז')
י/יד קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 126-128 {נותן לו בעצב}
י/יד תורת משה (אלשיך) שמות עמ' רצו
י/טו ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' רכה
י/טו יסודי הצדקה עמ' 151, 269
י/טו מראה איש ח"א יו"ד עמ' צג
י/טו נקדש בצדקה סי' נד
י/טו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רסד
י/טו שולי הגליון עמ' קט
י/טו תחומין ח"א עמ' 407
י/טז אהבת אברהם עמ' פ {מזונות לבנו ולאביו}
י/טז אשר למלך
י/טז בית אהרן וישראל גל' נט עמ' סט
י/טז בתורתו יהגה ח"א עמ' מב, מו
י/טז דליית הכרם עמ' תתתיח
י/טז הדין האישי בישראל עמ' 301
י/טז הלכות והליכות עמ' ריב
י/טז המעשה והמדרש עמ' יז {צדקה - מזונות לבניו}
י/טז הפרדס שנה טז חוב' ד עמ' 37
י/טז יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו ה"ג אות ה ס"ק ח
י/טז יחוה דעת ח"ג עמ' רנב
י/טז יסודי הצדקה עמ' 49, 57, 68, 341
י/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' סב
י/טז מילי דמרדכי
י/טז מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' שמ {ר"י קורקוס}, ח"ג עמ' כג
י/טז מצווה ועושה ח"ב עמ' שס
י/טז משנה הלכות ח"י סי' קנט, קסה
י/טז משנת אליעזר (רבינ') עמ' מד
י/טז נקדש בצדקה סי' רל, שז, שט, שיא
י/טז סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קכו ע"ב
י/טז עמק שאלה (טברסקי) עמ' רכז
י/טז פרי יצחק (תשעו) עמ' תמז
י/טז פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' צב
י/טז צפנת פענח
י/טז קדשי יהושע עמ' פב
י/טז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' רסא
י/טז שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שיח
י/טז שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א אות ז, פ"ג אות ד
י/טז שו"ת ר"מ גאויזון עמ' עד
י/טז תניא רבתי ח"א עמ' 287
י/יז אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 135
י/יז דברות אליהו ח"ב עמ' יט
י/יז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ ס ע"ב]
י/יז לב מבין
י/יז מבוא למשנה תורה עמ' 354
י/יז מסה ומריבה עמ' 215
י/יז מעשה רקח
י/יז מקדם לביתאל עמ' 69
י/יז משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 474-475
י/יז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' סד
י/יז צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' שמה אות ד
י/יז צפנת פענח כאן, ודברים עמ' קיג
י/יז שם טוב
י/יז שעורי עץ ארז שבת עמ' קנג {בני ביתו}
י/יח אמונת עתיך גל' 103 עמ' 105
י/יח אמונת עתיך גל' 120 עמ' 114
י/יח בית המדרש
י/יח ברור הלכה נדרים סב ע"א ציון א
י/יח גבורת יצחק אבות עמ' פג
י/יח דעת כהן עמ' תנה
י/יח דרך חיים (תשע) פ"א הערה 1023, פ"ד הערה 650
י/יח יסודי הצדקה עמ' 43, 296, 354, 394
י/יח כתר ח"ו עמ' 349
י/יח מבוא למשנה תורה עמ' 6
י/יח מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קב
י/יח מנחת זכרון (מנחם), שיורי מנחה, ע' שונא מתנות (צח ע"ב)
י/יח נהרות איתן ח"ב עמ' שכח
י/יח נועם חט"ז עמ' עו
י/יח נחלת דבש מהדו"ת סי' ד אות ה
י/יח נקדש בצדקה סי' רלב
י/יח פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' שמו
י/יח פרקי נחמה עמ' 565
י/יח רנת יצחק תענית עמ' רג-רד
י/יח שם דרך פסחים עמ' רד
י/יח שם טוב
י/יח שער המלך (שושן) עמ' סג
י/יח שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' 12
י/יח תחומין ח"ז עמ' 256
י/יט אור הישר [מ"מ הל' זכיה ספי"ב]
י/יט אמונת עתיך גל' 120 עמ' 114-116
י/יט ארחות חיים ח"ב סי' לד אות ה {כל מי שצריך ליטול ואינו נוטל}
י/יט בן מלך - בטחון עמ' קיד
י/יט דברי חנינא - מזלות עמ' עד
י/יט הרמב"ם כמחנך עמ' 255
י/יט חזון נחום זרעים ח"א עמ' רכט
י/יט יסודי הצדקה עמ' 43
י/יט כל בו ח"ה עמ' שמ
י/יט כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' נא
י/יט כתר ח"ו עמ' 265
י/יט נחלת דבש מהדו"ת סי' ד אות ה
י/יט פרקי נחמה עמ' 565
י/יט קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קעח
י/יט רנת יצחק חמש מגילות עמ' פה
י/יט רנת יצחק תענית עמ' רד
י/יט שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 17
י/יט שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שעב {כשופך דמים}
י/יט שולי הגליון עמ' קי
י/יט שיח דוד (תשסח) עמ' עג {אינו מת עד שיפרנס אחרים}
י/יט שם טוב
י/יט שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' 12
י/יט תחומין ח"ז עמ' 256, חט"ז עמ' 329

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US