Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

מקואות

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יאא/697 הלכות מקואות פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/א אגרות משה יו"ד ח"א סי' צז ענף א
א/א באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קכב-קכג
א/א גבורת יצחק מקואות עמ' יז
א/א זכרון בנימין ח"ב עמ' תקב
א/א חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' א ס"ק י
א/א טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' קיב
א/א כתב משה ח"א סי' סב עמ' רטז
א/א לבושי מרדכי יו"ד עמ' ריג
א/א מי השלוח (רובינשטין) - שערי מים עמ' קב
א/א משנת יעקב
א/א נחלת דבש מהדו"ת סי' סג אות יא
א/א סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג עמ' מד {מ"ע ליטהר}
א/א עין יצחק ח"ב אהע"ז סי' סב אות נח {מצוה לטבול}
א/א שו"ע הרב או"ח סי' פח ס' א, סי' תרו ס' יא
א/א שיר למעלות גל' ד עמ' 305
א/א שם יוסף (אליקים)
א/א שערי טהר ח"ב שער ד סי' יד אות א
א/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 414, 423
א/ב אבני נזר יו"ד סי' רסז אות ד
א/ב אמרי איש עמ' קלה {חוץ מאצבע אחת}
א/ב בדבר מלך חי"ג עמ' רכט, רלד
א/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' קצא, שלז
א/ב גור אריה ויקרא פ' יא הע' 256
א/ב הרמב"ם והלכותיו
א/ב לקוטי שיחות חל"ח עמ' 19
א/ב לקוטי שיחות חל"ט עמ' 75, 167
א/ב מים שאובים עמ' שיט
א/ב מנחת נתנאל דף כט ע"א {כל מקום שנאמר "רחיצת שערות" זו טבילה}
א/ב משב יעקב ח"ב עמ' צג
א/ב משנה הלכות ח"ה סי' קנו
א/ב נחלת צבי (תשסג) עמ' עח
א/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קלה
א/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קכג
א/ב צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קנח אות א
א/ב צפנת פענח בראשית עמ' נט
א/ב קול יעקב (פישר) סי' כז אות יב, סי' כט אות יב
א/ב קרן פני משה ח"ב
א/ב שי כהן עמ' קסט
א/ב שיר למעלות גל' ד עמ' 307
א/ב שלמי שמחה ח"ה עמ' רמה
א/ב שעשועי תורה נדה עמ' קמ {מדוע צריך כל גופו במים אף שמיעוט אינו חוצץ}
א/ב תורת מנחם ח"ד עמ' 283, חי"ג עמ' 325 {שיטבול כל גופו כו' אם טבל כולו חוץ מראש אצבע הקטנה עדיין הוא בטומאתו}
א/ב תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רלב
א/ב תלפיות ו חוב' א עמ' 437
א/ב תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קכ
א/ב תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' צו
א/ג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קעד
א/ג אור הישר [מל"מ הל' טו"מ פ"א הי"ד]
א/ג אור המאיר (שפירא) סי' מא אות ב {מלאהו סיד}
א/ג אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' קנב-קנד
א/ג אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' לה-לח
א/ג באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קט
א/ג בית מרדכי (סאויצקי) דף יב ע"ג
א/ג ברור הלכה שבת פד ע"א ציון ה פסקה ה
א/ג הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ב הע' 11
א/ג זכרון בנימין ח"א עמ' קסט
א/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' תקכו
א/ג חסדי דוד ח"ח עמ' עד
א/ג טהרת אליהו עמ' קכא, קמז, תקנה
א/ג כנה"ג
א/ג מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף נט
א/ג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קעז
א/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' מב עמ' 130
א/ג משכן בצלאל ח"א סי' עא
א/ג משמרת הטהרה כלים פ"ה מ"ה, פ"ו מ"ג, פ"כ מ"ה סי' 2
א/ג משנת רבנו יוסף עמ' 213
א/ג עטרת ישראל עמ' רג
א/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות מה
א/ג שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות עא
א/ג שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 16
א/ג שערי טהר ח"ב שער א סי' ט אות א, ח"ד שער ב סי' יג אות א, שער ג סי' ח אות ה, סי' יא אות ב
א/ג תשובות ר' איסר יהודה עמ' 9, 13 {כלי זכוכית}, 23 {כלי חרס מלא סיד}
א/ג תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 4
א/ד אגרות משה יו"ד ח"א סי' קכא
א/ד אהל משה (הורוביץ) ח"א שבת פד ע"א
א/ד ארחות חיים ח"ב סי' י אות ז
א/ד אשר למלך
א/ד ברור הלכה שבת פד ע"א ציון ה
א/ד דברות משה ב"ק ח"א סי' טז ענף א {כ"מ}
א/ד דברי חיים מקואות עמ' נח
א/ד דברי לוי
א/ד הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ב הע' 2, 13, 20, 27
א/ד חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 132 {מרכה"מ}
א/ד טהרת אליהו עמ' כט, שנח
א/ד כלי טהור עמ' יא
א/ד מוריה גל' קנד עמ' סח
א/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קכז, קנו
א/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ד משמרת הטהרה כלים פ"כ מ"ה
א/ד ענבי פתחיה עמ' 69
א/ד עצי בשמים דף עח ע"ב
א/ד שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות קי, קיד
א/ד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות מד
א/ד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות ש
א/ד שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 20
א/ד תורת מיכאל עמ' קפא
א/ד תשובות ר' איסר יהודה עמ' 12 {מפץ}
א/ה באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קפג
א/ה בדבר מלך חי"ג עמ' קנא
א/ה דמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פי"א פסוק לו
א/ה הדרת מלך (זילברברג) דף נז ע"ג {זב נטהר רק במעין}
א/ה המנהיג עמ' תקמט
א/ה כלי טהור עמ' מג
א/ה לקוטי שיחות חל"ז עמ' 42
א/ה מעיני התורה ח"ב עמ' צא
א/ה משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ב עמ' רצד {מל"מ - נדה שטבלה בים}
א/ה משנת חיים חולין סי' לג עמ' קכג, סי' לד עמ' קנו
א/ה נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קלו {מל"מ}
א/ה נתן פריו חולין עמ' קיט
א/ה ס' העתים עמ' 25 {מל"מ}
א/ה ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' שמז {מל"מ}
א/ה סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' סג
א/ה שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 37
א/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 414
א/ה תורה לשמה (תשעג) עמ' שלט
א/ה תפארת ציון (קואינקה) עמ' סז {מל"מ}
א/ו אמונת עתיך גל' 112 עמ' 153 {ראב"ד - הזכיר רק אזוב}
א/ו אנצי"ת ע' בועל נדה הע' 71
א/ו ברור הלכה מגילה כ ע"א ציון ג
א/ו בתי כהונה (תשסה) עמ' קכו
א/ו דברי לוי
א/ו חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' י
א/ו טהרת יו"ט חט"ז עמ' יא, נה, חי"ח עמ' רו
א/ו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רנ
א/ו מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קלו
א/ו מחובר לטהור סי' כד אות יז
א/ו מי נדה - שירי טהרה עמ' ה
א/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קנו
א/ו מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר א פ"ב אות י
א/ו מעשה איש דף כו ע"א {כ"מ}
א/ו מרכבת המשנה מהדו"ב {ראב"ד}
א/ו נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ס ע"א
א/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צד
א/ו שם יוסף (אליקים) {בעל קרי}
א/ו תפארת ציון (קואינקה) עמ' סח
א/ז אגרות משה יו"ד ח"א סי' צז ענף א
א/ז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שסא
א/ז באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קד, קעג
א/ז בדבר מלך ח"ח עמ' קפא
א/ז בדבר מלך חי"ד עמ' פב
א/ז בית אהרן (צוקרמן) עמ' קצא, שלז
א/ז בית שערים יו"ד סי' רפז
א/ז גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ד סי' ד (דף קעה)
א/ז גליוני הגר"ש עמ' צו
א/ז דברות אליהו ח"ו עמ' פ {טבל בבגדים}
א/ז דברי חיים מקואות עמ' א, עה, קכז
א/ז דברי לוי
א/ז המסלה שנה יא שבט-ניסן תשו עמ' 11
א/ז הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כט ס"ק ז
א/ז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קעו
א/ז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' רב
א/ז ויען יצחק עמ' קפא-קפב
א/ז זכרון הרב עמ' 212
א/ז טהרת יו"ט חי"ט עמ' קטו
א/ז ידבר שלום ח"ב עמ' קסו
א/ז כל בו ח"ה עמ' תצו
א/ז לקוטי שיחות חל"ט עמ' 75
א/ז מלך שלם
א/ז מנחת חינוך ח"א עמ' שצא
א/ז משנה הלכות ח"ו סי' קנה {חציצה בדבר שנעשה לנוי}
א/ז משנת חיים נדה סי' נב עמ' קצט
א/ז משנת יעקב
א/ז נאות אפרים ח"ב עמ' קכז
א/ז נועם חי"ח עמ' רסו
א/ז נתן פריו סוכה עמ' לט
א/ז ס' התדיר עמ' רפא
א/ז צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קנח אות א
א/ז ראש אליהו ח"ב עמ' רע {נדה בבגדיה}
א/ז שם יוסף (אליקים)
א/ז שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' ר
א/ז שערי טהר ח"ח סי' נה אות ב
א/ז תורת יצחק ח"א עמ' קצד
א/ח אב בחכמה דף לג ע"ד {טבילת חולין א"צ כוונה}
א/ח אגורה באהלך דף ח ע"ב
א/ח אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' ל
א/ח אור הישר [אור הישר חולין לא ע"א]
א/ח אור שמח
א/ח אחיעזר ח"ב סי' ד ס"ק א
א/ח איש מבין ח"א דף ל ע"א, מו ע"ב
א/ח אמונת יהושע עמ' תרטו {או"ש}
א/ח אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קסג {אם לא התכוון עלתה לו טבילה}
א/ח אמרות יצחק תנינא עמ' קח, קכג, קכט {או"ש}
א/ח אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' ז ד"ה ובלא"ה
א/ח ארחות חיים ח"ב סי' י אות ז
א/ח ארשת צבי עמ' קכח
א/ח אשל אברהם (שפירא) עמ' קפו
א/ח אשר למלך
א/ח בדבר מלך ח"ה עמ' קיט {אור שמח}
א/ח בדבר מלך חי"ג עמ' רכח
א/ח בכורי אברהם דף פו ע"ב {לחולין}
א/ח בריכת המלך עמ' רכז
א/ח בשבילי הפסח סי' מ אות יג {או"ש}
א/ח בשבילי הקודש סי' כז אות ג {או"ש}
א/ח גינת ראובן תרומות עמ' ט, יד, מ-מא, תתתכא {או"ש}
א/ח דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה פז
א/ח דברי לוי
א/ח דרכי אהרן ח"א עמ' כא
א/ח הדר איתמר עמ' רה {א"צ כוונה}
א/ח המנהיג עמ' תקסח
א/ח חי' הגרז"ס קדשים עמ' קמא
א/ח חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' קנ
א/ח חיים ושלום ח"א סי' ב (יב ע"ג)
א/ח חיים זכו עמ' כח {או"ש}
א/ח טהרת יו"ט ח"ג עמ' ריז, חי"ח עמ' כז, חי"ט עמ' קכא {נדה שטבלה בלי כוונה}
א/ח טל חיים (סגל) עמ' נו {אור שמח}
א/ח יד אברהם פרה עמ' ס
א/ח יד ישראל ח"ב
א/ח ידי משה (בוצק' תשמג) סי' סה
א/ח ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' רסה {לטהרה לבעלה א"צ כוונה}
א/ח ישועות יעקב קדשים עמ' קמג
א/ח ישמח חיים מע' מ אות עג
א/ח כל בו ח"ה עמ' תצז
א/ח לב טהור עמ' קסח, קע
א/ח לחם אבירים
א/ח מאור הקודש מנחות ח"א עמ' צ {או"ש}
א/ח מבוא למשנה תורה עמ' 204, 325
א/ח מגן גבורים (או"ח) סי' ס ס"ק ג
א/ח מחשבת הקודש ח"א דף מט ע"ד
א/ח מלך שלם
א/ח מעיני מים מקואות עמ' עב
א/ח מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' נא
א/ח משיב דבר ח"ב סי' לז
א/ח משך חכמה במדבר פי"ט פס' י
א/ח משנה הלכות ח"ז סי' רכד
א/ח משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קלח {אור שמח}, קדושה עמ' שטז
א/ח משנת יעקב כאן
א/ח משנת יעקב עבודה עמ' רסא
א/ח משנת שמחה
א/ח נאות אפרים ח"א עמ' רד
א/ח נשמת אברהם ח"ב עמ' קכד {מל"מ}
א/ח נתיבות אדם ח"א עמ' רפה
א/ח נתיבות מרדכי קדושין עמ' תקא-תקב {או"ש}
א/ח נתן פריו גיטין עמ' פד
א/ח נתן פריו הל' נט"י עמ' קי
א/ח ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקטו
א/ח סופר המלך ח"ב עמ' שיג
א/ח עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שד {או"ש}
א/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמו
א/ח עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק כא אות ב
א/ח עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' יז
א/ח פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' עו
א/ח קול דודי ר"ה סי' תקז
א/ח קול יהודה (גרשוני) עמ' תסז
א/ח רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א ה"ב מקור 22 {או"ש}
א/ח רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תקיד
א/ח שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רנה
א/ח שיר למעלות גל' ד עמ' 322
א/ח שכר שכיר סי' לג אות ו {או"ש}
א/ח שלמי שמחה ח"ה עמ' רכו {או"ש}
א/ח שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שיח {בלי כוונה}
א/ח שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות פו
א/ח שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קה
א/ח שעורי ר' שלמה עמ' רצא {או"ש}
א/ח שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ו הע' 306
א/ח שערי טהר ח"ד שער א סי' א אות ב, סי' ב אות ג, סי' ג אות א, ד, ח"ה שער ב סי' יט אות ג
א/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 503
א/ח שפתי דעת ח"א עמ' קטו
א/ח תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' ו
א/ט אגרות משה יו"ד ח"א סי' קא ענף ד
א/ט אור המאיר (שפירא) סי' נט אות ג {כ"מ}
א/ט אור חדש (בלומ') דף קכב ע"ג
א/ט אש פנחס עמ' קכ {טובל פעמיים - מגונה}
א/ט בדבר מלך חי"ג עמ' רכח
א/ט בני דוד
א/ט דברי חיים מקואות עמ' צה {כ"מ}
א/ט הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כט ס"ק כז
א/ט חסדי דוד ח"י עמ' לט, נג
א/ט טהרת הבית ח"ב עמ' תקטו, תקמה
א/ט טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 65
א/ט יד אברהם פרה עמ' נט
א/ט מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' קלא
א/ט מעיני התורה ח"ב עמ' קיז-קיט
א/ט משיב דבר ח"ב סי' לז
א/ט משנה שכיר יו"ד עמ' רמט
א/ט משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ב עמ' רסד
א/ט נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קלט
א/ט נתיבות אדם ח"א עמ' רעה
א/ט עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' סז, פח
א/ט פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' שלח, תב
א/ט קול דודי מקואות סי' תכא
א/ט קרן פני משה ח"ב
א/ט ראשית בכורים דף י ע"ג {פעמיים}
א/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' רסב {כ"מ}
א/ט שו"ת הריב"ש עמ' שפו
א/ט שושנת העמקים (גנק) עמ' מב
א/ט שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קס
א/י אנצי"ת ע' בית הסתרים הע' 32, 35
א/י ארחות חיים ח"ב סי' י אות ח עמ' 144
א/י בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' שכה
א/י ברכת שמים (וייס) עמ' קצח {מל"מ}
א/י דברות אליהו ח"ב עמ' צה {מל"מ בשם ריטב"א}
א/י דברי יחזקאל (מישור) עמ' תפ
א/י הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כט ס"ק כא, כז, סא, עג
א/י זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' עה {מל"מ}
א/י חסדי דוד ח"י עמ' נג, נו
א/י כל בו ח"ה עמ' תצח
א/י לקט מנחם (תרעא) דף ו ע"ג {מל"מ בשם ריטב"א}
א/י מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' כג, כה
א/י מנחת חינוך ח"ב עמ' קנז {מל"מ}
א/י מעיני התורה ח"ב עמ' פז-פח
א/י מרגניתא דר"מ [כ"מ הל' טו"צ פ"ו ה"א]
א/י משאת המלך ח"ב סי' רמח
א/י משנת חיים נדה סי' נא עמ' קצו
א/י משנת יעקב כאן
א/י משנת יעקב מדע עמ' קעג
א/י נתיב אברהם ח"ב עמ' צח
א/י סופר המלך
א/י עמק יהושע אחרון עמ' ל
א/י פרנס לדורו עמ' 194
א/י צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קנט
א/י שם יוסף (אליקים)
א/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רלח
א/י תשובה מאהבה ח"א סי' לו
א/יא אור הישר [עי' רוקח סי' שעז]
א/יא ארחות חיים ח"ב סי' י אות ח עמ' 144
א/יא באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קצט-ר, רו, רח
א/יא בריכות מים דף סט ע"ג {כ"מ}
א/יא גליונות אבני נזר {כ"מ}
א/יא דעת כהן עמ' קצב
א/יא הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יג ס"ק עד
א/יא זכור זאת ליעקב עמ' ריח-ריט {לא תטבול על כלי חרס כי מפחדת}
א/יא זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף פז ע"ג {כ"מ ד"ה איכא למידק}
א/יא חדושים ובאורים (גרי') מקואות סי' ו ס"ק יג
א/יא יד המלך (פלומבו)
א/יא ישועות כהן מקואות סי' יא ס"ק יט, סי' יג ס"ק טו
א/יא כל בו ח"ה עמ' תקא
א/יא כנסת מחקרים - ספרד עמ' 55
א/יא מי השלוח (רובינשטין) - שערי מים עמ' קנז
א/יא מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף נ ע"א
א/יא מעיני התורה ח"ב עמ' צד
א/יא מעיני מים מקואות עמ' ר
א/יא משיב דבר ח"ב סי' מ
א/יא עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 259
א/יא פלגי מים מקואות פ"ו מ"ה אות ג ס"ק ד
א/יא שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' סו
א/יא שו"ת הריב"ש סי' קכה, עמ' קכז
א/יא שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' כח ענף ד ס"ק ג {כ"מ}
א/יא שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 194
א/יא שערי טהר ח"ד שער א סי' יח אות ב
א/יב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קצו
א/יב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 188
א/יב אמרי חיים (שיינברג) עמ' 309
א/יב ארחות חיים ח"ב סי' י אות ח עמ' 145
א/יב בדבר מלך ח"ד עמ' כה, ח"ח עמ' קפא
א/יב בדבר מלך חי"ד עמ' פג
א/יב בינת אמת עמ' שמז
א/יב בית אהרן וישראל גל' ה עמ' טז {קפידה על חציצה - לפי האדם, גם אם אחרים מקפידים}
א/יב ברור הלכה סוכה ו ע"א ציון ט
א/יב דברות אליהו ח"ב עמ' צ-צא
א/יב דברי יחזקאל (מישור) עמ' תעה
א/יב המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 16
א/יב הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כט ס"ק סז
א/יב ויען יצחק עמ' קפה
א/יב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין ד ע"ב במהדו"ת]
א/יב חסדי דוד ח"י עמ' מז, נו
א/יב יד המלך (פלומבו)
א/יב ישועת משה עמ' רכג, רכח, שלה
א/יב כל בו ח"ה עמ' תקב
א/יב כתר המלך
א/יב לקוטי שיחות חל"ח עמ' 19
א/יב לקוטי שיחות חל"ט עמ' 75, 167
א/יב מנחת עני (תקמז) דף כח ע"ב {מיעוט - דרבנן}
א/יב משא בני קהת
א/יב משנת יעקב
א/יב נתיב אברהם ח"ב עמ' קלה-קלו
א/יב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שסח
א/יב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קלו
א/יב עמק יהושע אחרון עמ' כח
א/יב פתחי נדה (פוטאש) עמ' רלג, רלז
א/יב קול דודי מקואות סי' רנד
א/יב שי כהן עמ' קסט
א/יב שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' צח
א/יב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תצו
א/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 20
א/יב תורת יצחק ח"א עמ' קעא, קצד
א/יב תורת מנחם חי"ג עמ' 325 {דבר תורה אם הי' דבר החוצץ כו' מדברי סופרים שכל דבר החוצץ כו'}
א/יב תחומין חי"ח עמ' 116 {חציצה - רוב או מיעוט, מקפיד או לא}


ב/698 הלכות מקואות פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 189
ב/א אמרי חיים (שיינברג) עמ' 307
ב/א ארחות חיים ח"ב סי' י אות ח עמ' 145
ב/א בחיר חיים
ב/א זכר שמואל יו"ד סי' יב ס"ק א
ב/א חדושים ובאורים (גרי') נדה סי' יד ס"ק כ
ב/א חזו"א יו"ד סי' צד ס"ק ה, ח
ב/א חזו"א על הרמב"ם
ב/א חי' חפץ חיים = באור הלכה קסא ס"א
ב/א חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קל
ב/א חסדי דוד ח"י עמ' מה-מו, מט
ב/א יד המלך (פלומבו)
ב/א יד פשוטה אהבה עמ' תתרכד
ב/א כל בו ח"ה עמ' תקג
ב/א כתב סופר יו"ד סי' צא ד"ה והא דהעתיק {בתמיהתו על תירוץ הריב"ש}
ב/א מועדים וזמנים ח"ד סי' שיג
ב/א מעשה רקח
ב/א מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף כא
ב/א משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' נ
ב/א נאות אפרים ח"ב עמ' קלד
ב/א נתן פריו מקואות עמ' קמב
ב/א עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שסח
ב/א קול דודי מקואות סי' רנג
ב/א שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות קב
ב/א תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קכ
ב/ב ארחות חיים ח"ב סי' י אות ח עמ' 145
ב/ב בדבר מלך ח"ח עמ' קסא
ב/ב בית אבי ח"ב סי' סו עמ' צג {אבל המדולדל - במיעוט או ברוב}
ב/ב דברי יחזקאל (מישור) עמ' תפא
ב/ב השיב משה (תשעה) סי' מה אות ב עמ' קפד
ב/ב חזו"א יו"ד סי' צד ס"ק ח, סי' קלב ס"ק ח
ב/ב חזו"א על הרמב"ם
ב/ב חי' משנה פסחים עמ' רנט
ב/ב חי' ש"י דף לו ע"א
ב/ב חלקת יואב החדש הגהות על מנ"ח מצוה קכט
ב/ב חסדי דוד ח"ח עמ' כו, ח"י עמ' מה-מו
ב/ב יד ישראל ח"ב
ב/ב מלחמות יהודה דף קכו ע"ג
ב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ב משנה הלכות ח"ב דף כב ע"א
ב/ב משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' צו {דם שנסרך בבשר}
ב/ב משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' מב
ב/ב פני משה (שלז')
ב/ב צפנת פענח שמות עמ' נ
ב/ב קרית מלך
ב/ב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' סא
ב/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רעט
ב/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קצד
ב/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תצה
ב/ב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף מ ע"ג
ב/ג אגרות משה יו"ד ח"א סי' צח ענף א
ב/ג אמרי חיים (שיינברג) עמ' 308
ב/ג אנצי"ת ע' בית הסתרים הע' 51
ב/ג ארחות חיים ח"ב סי' י אות ח עמ' 145
ב/ג בית אבי ח"ב סי' סח עמ' קב {לא כתב עד שתרפה}
ב/ג דברות משה קדושין סי' לח ענף ב
ב/ג הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כט ס"ק ע, עג
ב/ג ויען יצחק עמ' קפה
ב/ג חסדי דוד ח"י עמ' מה
ב/ג כל בו ח"ה עמ' תקה
ב/ג כפתור ופרח (תשו) דף סג ע"ג
ב/ג להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' עד
ב/ג משנה הלכות ח"ב דף יח, כב
ב/ד אגרות משה יו"ד ח"א סי' קא ענף א
ב/ד ארחות חיים ח"ב סי' י אות ח עמ' 145
ב/ד בית אבי ח"ב סי' סו עמ' צד
ב/ד דברי שמואל (ראטה) עמ' רצ
ב/ד הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כח ס"ק כט
ב/ד ויען יצחק עמ' קפד
ב/ד חי' הריצ"ד
ב/ד חסדי דוד ח"י עמ' מד
ב/ד כל בו ח"ה עמ' תקה
ב/ד כתב סופר יו"ד סי' צא {הטביל בו סגוס עבה}
ב/ד מלך שלם דף יב ע"ד
ב/ד פתחי נדה (פוטאש) עמ' רמא {צפורן מדולדלת}
ב/ד שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' עג
ב/ד תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קו
ב/ה ארחות חיים ח"ב סי' י אות ח עמ' 145
ב/ה גדולי ציון (תשנב) עמ' רעו {חוטי זהב חוצצים}
ב/ה ויען יצחק עמ' קפד
ב/ה כל בו ח"ה עמ' תקו
ב/ה נתן פריו הל' נט"י עמ' פח
ב/ו ארחות חיים ח"ב סי' י אות ח עמ' 145
ב/ו הגהות מוהר"י קרט עמ' קד
ב/ו כל בו ח"ה עמ' תקו
ב/ז ארחות חיים ח"ב סי' י אות ח עמ' 145
ב/ז כל בו ח"ה עמ' תקו
ב/ז עמודי שלמה ח"ב עמ' עב
ב/ז תשובות הרי"ד עמ' ו
ב/ח אבני ציון ח"ג עמ' קסג
ב/ח אגרות משה יו"ד ח"א סי' קיט
ב/ח אור שמח
ב/ח ארחות חיים ח"ב סי' י אות ח עמ' 145
ב/ח הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ל ס"ק יז
ב/ח זכרון שמואל עמ' תקכב
ב/ח חזון יחזקאל מקואות פ"ח ה"ד
ב/ח חמדת אהרן עמ' רסג {או"ש}, רסה, רסז
ב/ח כל בו ח"ה עמ' תקו
ב/ח לבושי מרדכי יו"ד עמ' קנז, ח"ד עמ' נב
ב/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' רפב
ב/ח מעשה רקח
ב/ח נתיב אברהם ח"ב עמ' קל {חץ התחוב בבשר}
ב/ח עזרת כהן עמ' קיח
ב/ח פרנס לדורו עמ' 47
ב/ח שו"ת מהרש"ם ח"א סי' ז
ב/ח שושן עדות דף קנד ע"ג
ב/ח שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רסד
ב/ח תשובות הרי"ד עמ' ו
ב/ט אגרות משה יו"ד ח"א סי' צח ענף ג
ב/ט ארחות חיים ח"ב סי' י אות ח עמ' 145
ב/ט דור דורים עמ' ח
ב/ט דליית הכרם עמ' תתתל {שתי שערות}
ב/ט חי' ש"י דף לד ע"ג
ב/ט כל בו ח"ה עמ' תקז
ב/ט לבושי מרדכי יו"ד עמ' קנז, ח"ד עמ' נב
ב/ט מעשה רקח
ב/ט סוכת דוד סוכה עמ' שפב
ב/ט שיר למעלות גל' ד עמ' 310
ב/ט תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קא, קי
ב/י ארחות חיים ח"ב סי' י אות ח עמ' 146
ב/י חסדי דוד ח"י עמ' נג
ב/י כל בו ח"ה עמ' תקח
ב/י מעשה רקח
ב/י עבודת הזבח זבחים סי' ה ס"ק יג
ב/י קרית מלך
ב/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שסב
ב/יא אור הישר [אור הישר ירושלמי חגיגה רפ"ג]
ב/יא ארחות חיים ח"ב סי' י אות ח עמ' 146
ב/יא בינת אמת עמ' שמז
ב/יא דברי יחזקאל (מישור) עמ' תעו
ב/יא זכר שמואל יו"ד סי' יא ס"ק ד
ב/יא כל בו ח"ה עמ' תקח
ב/יא מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' י
ב/יא מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' יז אות ז]
ב/יא משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' מז
ב/יא נוכח השלחן (הכהן) עמ' רמו
ב/יא ס' התדיר עמ' רפא
ב/יא קול דודי מקואות סי' רנב
ב/יא שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' עב
ב/יא שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קיח
ב/יא תבואות שמש דף טו ע"א
ב/יב ארחות חיים ח"ב סי' י אות ח עמ' 146
ב/יב בינת אמת עמ' שמז
ב/יב כל בו ח"ה עמ' תקט
ב/יב מעשה רקח
ב/יב משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' ע
ב/יב קרית מלך
ב/יב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תקט
ב/יג ארחות חיים ח"ב סי' י אות ח עמ' 146
ב/יג בינת אמת עמ' שמז
ב/יג דברי לוי
ב/יג הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כט ס"ק כז
ב/יג יצחק ירנן
ב/יג כל בו ח"ה עמ' תקט
ב/יג מחשבת חיים או"ח עמ' א
ב/יג משנת יעקב
ב/יג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' רו
ב/יג עמק יהושע אחרון עמ' כז, לג
ב/יג פלגי מים מקואות פ"ח מ"ה אות א
ב/יג ריח השדה (חביב) סי' כב עמ' רנ
ב/יג שם יוסף (אליקים)
ב/יג שערי טהר ח"ב שער ג סי' יד אות א
ב/יד ארחות חיים ח"ב סי' י אות ח עמ' 146
ב/יד בית אהרן וישראל גל' טו עמ' עח {צפורן שפירש}
ב/יד דברי לוי
ב/יד דברי שמואל (ראטה) עמ' רפב
ב/יד דעת סופר יו"ד סי' סז
ב/יד הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כט ס"ק ע
ב/יד הר המלך ח"ז עמ' רכו
ב/יד ויען יצחק עמ' קצב
ב/יד חזו"א יו"ד סי' צד ס"ק ג, ח
ב/יד חזו"א על הרמב"ם
ב/יד חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קכט
ב/יד חמדת אהרן עמ' רעד {צפורן}
ב/יד חסדי דוד ח"ח עמ' כו, ח"י עמ' מה
ב/יד טהרת יו"ט חט"ז עמ' מד
ב/יד כל בו ח"ה עמ' תקט
ב/יד מעיני המים
ב/יד מעשה רקח
ב/יד משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' נ
ב/יד נתן פריו מקואות עמ' נח, ס
ב/יד עצי אלמוגים סי' קסא ס"ק ב אות א
ב/יד שם יוסף (אליקים)
ב/יד שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' ריא {מל"מ}
ב/יד שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות קג
ב/טו אבי עזרי ח"א
ב/טו אבני חפץ ח"ג עמ' ר
ב/טו אור ליהודה יבמות עמ' שיט
ב/טו אורח הטהרה ח"ד עמ' רג
ב/טו אם המלך עמ' צז
ב/טו אמרי איש עמ' קלג-קלד
ב/טו אמרי יושר סוכה דף ו ע"א
ב/טו אסיפת שמועות תשרי עמ' קנח
ב/טו ארחות חיים ח"ב סי' י אות ח עמ' 146
ב/טו באהלה של תורה או"ח סי' טו אות א {גרי"ז}
ב/טו באורי סוגיות (הוניגסברג) נדה עמ' קכד
ב/טו באר משה (שטרן) ח"ה סי' יח אות א-ב
ב/טו באר שרים (שלזינגר) - שו"ת ח"ד סי' עג אות ב
ב/טו בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קסד
ב/טו בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף יד ע"ג {גרי"ז}
ב/טו בינת אמת עמ' שפט
ב/טו ביצחק יקרא ח"א סי' א
ב/טו בית אהרן וישראל גל' נו עמ' פה {גרי"ז}
ב/טו בית שערים יו"ד סי' רעד
ב/טו בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תעא {קשור נימא נימא}
ב/טו ברור הלכה סוכה ו ע"א ציון ט
ב/טו ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' כז אות ו
ב/טו ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' נא
ב/טו ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קמח
ב/טו דבר שאול ידים סי' ט ס"ק ג
ב/טו דברי יחזקאל (מישור) עמ' תעט
ב/טו דברי לוי
ב/טו דובב מישרים דף קלד
ב/טו הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כז ס"ק ז, סי' כט ס"ק ז {גרי"ז}, לו
ב/טו ודברת בם עמ' תשד, תשו
ב/טו ויען יצחק עמ' קפד-קפה, קפט, קצג
ב/טו זכר יצחק (תשח) סי' סא, עמ' קצט
ב/טו זכר יצחק (תשן) עמ' ריא
ב/טו זכרון בנימין ח"ב עמ' קנא, תרז
ב/טו זר זהב (פראג) עמ' קפג {אם אינו מקפיד}
ב/טו חי' הגר"ח החדש עמ' קמד
ב/טו חי' הגרי"ז
ב/טו חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' קצט
ב/טו יד אברהם אהלות עמ' ס
ב/טו יד סופר עמ' עו, קלב
ב/טו ידבר שלום ח"ב עמ' קסו
ב/טו ידי משה (בוצק' תשמג) סי' מט-נ
ב/טו ישועות יעקב קדשים עמ' תסו
ב/טו ישועת משה ח"א עמ' שלז {ראב"ד}
ב/טו כל בו ח"ה עמ' תקי
ב/טו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תיג
ב/טו מי ימצא סוכה עמ' לט
ב/טו מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' קמב-קמה
ב/טו מנחת חינוך ח"א עמ' שצ, ח"ב עמ' קנו
ב/טו מנחת מרדכי (תשז) עמ' קסג-קסה {שערה אחת שנקשרה}
ב/טו מעיני התורה ח"ב עמ' פו-פז
ב/טו מענה אליהו עמ' קפט
ב/טו מפענח צפונות עמ' 188, 115
ב/טו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' סד
ב/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/טו משב יעקב ח"ב
ב/טו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תנו {גרי"ז}, תנט
ב/טו משכן בצלאל ח"א סי' סט
ב/טו משנת חיים נדה סי' נא עמ' קצו
ב/טו משנת יעקב
ב/טו משנת רבנו יוסף עמ' 206
ב/טו נאות אפרים ח"ב עמ' קכח
ב/טו נתיב אברהם ח"ב עמ' קכא {רוב שערות או רוב גופו}, קלה-קלו
ב/טו עמק שאלה (טברסקי) עמ' קעג
ב/טו עצי אלמוגים סי' קסא ס"ק ג
ב/טו פני אברהם דף מז ע"ג
ב/טו פתחי נדה (פוטאש) עמ' רלה {גרי"ז}, רלח
ב/טו צפנת פענח שמות עמ' קנד
ב/טו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רכב
ב/טו קול דודי מקואות סי' רעו
ב/טו קרית מלך
ב/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קמט אות א
ב/טו שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קלו
ב/טו שם יוסף (אליקים)
ב/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' לב
ב/טו שעשועי תורה נדה עמ' קמה {גרי"ז}
ב/טו שפת אמת על התלמוד ח"א דף צד ע"א, ח"ב דף סו ע"ד
ב/טו שרידי אש ח"ב עמ' תעט
ב/טו תשובה מיראה
ב/טו תשובה מיראה (תשסו) עמ' לה
ב/טז אהלי חיים עמ' קב
ב/טז אור הישר [שו"ת הרמ"א סי' יט]
ב/טז ארחות חיים ח"ב סי' י אות ט
ב/טז ברור הלכה ב"ק פב ע"א ציון ח
ב/טז דור דורים עמ' ד
ב/טז העמק שאלה ח"ב שאלתא צו אות ז
ב/טז חי' חפץ חיים
ב/טז יד המלך (פלומבו)
ב/טז ידי אליהו
ב/טז ידי אליהו דף סג ע"ג, סד ע"א
ב/טז כל בו ח"ה עמ' תקיג
ב/טז מבוא למשנה תורה עמ' 86
ב/טז מנחת חינוך ח"א עמ' שצ
ב/טז מעשה רקח
ב/טז משנת חיים נדה סי' נא עמ' קצו
ב/טז משנת רבנו יוסף עמ' 192
ב/טז פרי האדמה ח"ג
ב/טז פתחי נדה (פוטאש) עמ' רמו
ב/טז ר"י קארו - קובץ עמ' קעו
ב/טז שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' קא
ב/טז שם יוסף (אליקים)
ב/טז שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 121
ב/טז תשובה מיראה (תשסו) עמ' לו
ב/יז אהלי חיים עמ' קב
ב/יז ארחות חיים ח"ב סי' י אות ט
ב/יז בינת אמת עמ' שצה
ב/יז ביתאל ח"ב דף יא ע"ב
ב/יז דברי לוי
ב/יז דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קמה
ב/יז המנהיג עמ' תקסו
ב/יז כל בו ח"ה עמ' תקכז
ב/יז מגדנות נתן דף רצב ע"ב
ב/יז מי נדה עמ' תרמא
ב/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יז משנה הלכות ח"ה סי' קנו
ב/יז משנת רבנו יוסף עמ' 192
ב/יז נאם דוד
ב/יז נתיב מאיר
ב/יז עמודי שלמה ח"ב עמ' עב
ב/יז פתחי נדה (פוטאש) עמ' רמז
ב/יז שם יוסף (אליקים)
ב/יח ארחות חיים ח"ב סי' י אות ט
ב/יח ברור הלכה ע"ז לג ע"ב ציון ו פסקה א
ב/יח דברי ריבות בשערים דף ג ע"ב {חמין מסירין השיער}
ב/יח כל בו ח"ה עמ' תקכז
ב/יח מעשה רקח
ב/יח משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' סה
ב/יח קרית מלך
ב/יט דברי ריבות בשערים דף ג ע"ב
ב/יט כל בו ח"ה עמ' תקכח
ב/יט עצי אלמוגים סי' קסא ס"ק א
ב/יט שם יוסף (אליקים)
ב/כ ארחות חיים ח"ב סי' י אות ח עמ' 147
ב/כ בינת אמת עמ' שנו-שנז
ב/כ דברי לוי
ב/כ דליית הכרם עמ' תתתל [השריטוט - צ"ל השריטות]
ב/כ זכר שמואל יו"ד סי' יב ס"ק א
ב/כ חדושים ובאורים (גרי') נדה סי' יד ס"ק ד
ב/כ חזו"א יו"ד סי' צג ס"ק ג-ו, סי' צד ס"ק ג
ב/כ חזו"א על הרמב"ם
ב/כ כל בו ח"ה עמ' תקכט
ב/כ מעשה רקח
ב/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/כ ס' הנייר עמ' קנה
ב/כ עצי אלמוגים סי' קסא ס"ק א
ב/כ צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קנח אות ו
ב/כא ארחות חיים ח"ב סי' י אות ח עמ' 147
ב/כא כל בו ח"ה עמ' תקכט
ב/כב אור הישר [אור שמח לעיל פ"א ה"ח]
ב/כב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 189
ב/כב אנצי"ת ע' גרות הע' 130
ב/כב ארחות חיים ח"ב סי' י אות ח עמ' 147
ב/כב באהלה של תורה או"ח סי' כח אות ז
ב/כב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/כב בדבר מלך חי"ג עמ' רכו
ב/כב ברור הלכה יבמות מז ע"ב ציון ג
ב/כב דברי לוי
ב/כב דעת כהן עמ' קצב
ב/כב ודברת בם עמ' תשג
ב/כב חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קכה
ב/כב חסדי דוד ח"י עמ' מז
ב/כב טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' קטו
ב/כב כל בו ח"ה עמ' תקכט
ב/כב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' עב
ב/כב מסורה ח"ו עמ' מ
ב/כב מעיני המים
ב/כב מעיני מים מקואות עמ' סט
ב/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/כב משנת חיים נדה סי' נב עמ' ר
ב/כב נתיב אברהם ח"ב עמ' צח
ב/כב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שסח {כ"מ}
ב/כב עצי אלמוגים סי' קסא ס"ק א
ב/כב קול יהודה (גרשוני) עמ' תסו
ב/כב שם יוסף (אליקים)
ב/כב שערי טהר ח"ד שער א סי' ב אות ג, סי' כח אות ז
ב/כב תחומין ח"ב עמ' 338
ב/כב תשורת שי מהדו"ק סי' סט
ב/כג אהלי חיים עמ' קב
ב/כג בית אבי ח"ב סי' סח עמ' צט
ב/כג זכר יצחק (תשח) סי' סא, עמ' ר
ב/כג זכר יצחק (תשן) עמ' ריב
ב/כג כל בו ח"ה עמ' תקל
ב/כג מעשה רקח
ב/כג משנת יעקב
ב/כג ר"י קארו - קובץ עמ' קעו
ב/כג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 20
ב/כג שרשי הים דף קצז ע"ב


ג/699 הלכות מקואות פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/א ברור הלכה שבת טו ע"ב ציון ד פסקה ב
ג/א חדושים ובאורים (גרי') כלים סי' ג ס"ק כ
ג/א חסדי דוד ח"י עמ' נא
ג/א מעשה רקח
ג/א פלגי מים מקואות פ"ט מ"ה אות א
ג/א שם טוב
ג/א תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רסח
ג/ב ארצות החיים סי' ב ארץ יהודה אות א עמ' פד {טלית של בנאים}
ג/ב פלגי מים מקואות פ"ט מ"ה אות א
ג/ב פני משה (שלז')
ג/ב שם טוב
ג/ג חסדי דוד ח"י עמ' נא
ג/ג פלגי מים מקואות פ"ט מ"ה אות א
ג/ד הר המלך ח"ז עמ' רכו
ג/ד חסדי דוד ח"י עמ' נ
ג/ד מעשה רקח
ג/ד נתיבות מאיר יו"ד סי' קט ס"ק א
ג/ד פלגי מים מקואות פ"ט מ"ה אות א, מ"ו אות א
ג/ד צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קנח אות ז
ג/ד שם טוב
ג/ה מעשה רקח
ג/ה פלגי מים מקואות פ"ט מ"ה אות א
ג/ה צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קנח אות ז
ג/ה קרית מלך
ג/ו דברי יחזקאל (מישור) עמ' תפא
ג/ו משנת יעקב
ג/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צה
ג/ו עצי אלמוגים סי' קסא ס"ק ג
ג/ו פלגי מים מקואות פ"ט מ"ו אות ב
ג/ו צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קנח אות ז
ג/ו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קלד
ג/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רעט
ג/ז אור הישר [אור הישר זבחים ספי"א]
ג/ז בית המדרש
ג/ז הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כט ס"ק עד
ג/ז יתר הבז (תשסח) עמ' קכב, קעג
ג/ז מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' קמח
ג/ז מעשה רקח
ג/ז מראה כהן זבחים עמ' רנז {ספק}
ג/ז עצי אלמוגים סי' קסא ס"ק ג
ג/ז צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קנח אות ז
ג/ח חסדי דוד ח"י עמ' נא
ג/ט חסדי דוד ח"ח עמ' כו, ח"י עמ' נא
ג/ט שם טוב
ג/י משכן בצלאל ח"א סי' עג
ג/יא בדבר מלך ח"ח עמ' קסב
ג/יא חסדי דוד ח"י עמ' נב
ג/יא פלגי מים מקואות פ"י מ"א אות ב
ג/יא שם טוב
ג/יב בינת אמת עמ' שמז
ג/יב חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' רנה
ג/יב חסדי דוד ח"י עמ' נב
ג/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יב משב יעקב ח"ב
ג/יב קרית מלך
ג/יב שם טוב
ג/יג לבושי מרדכי יו"ד עמ' קב
ג/יג.
ג/יד חסדי דוד ח"י עמ' נב
ג/יד פלגי מים מקואות פ"י מ"א אות ה
ג/טו בית אהרן וישראל גל' מ עמ' קכד
ג/טו מעשה רקח
ג/טז ידי משה (בוצק' תשמג) סי' יז
ג/טז מעשה רקח
ג/יז חסדי דוד ח"י עמ' נב
ג/יז ישועות כהן מקואות סי' א ס"ק ט
ג/יז קרית מלך
ג/יז שם טוב
ג/יח אבן האזל קדשים ח"ב דף סה ע"ב
ג/יח אבני נזר יו"ד סי' קטז אות ה
ג/יח אמרי בינה (אש) דף לד ע"ד, לה ע"א
ג/יח אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' רעב
ג/יח אשר למלך
ג/יח ביתאל ח"א דף טו ע"ב
ג/יח דברי לוי
ג/יח הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כו ס"ק כג, סי' ל ס"ק ה
ג/יח זכר יצחק (תשן) עמ' טז
ג/יח חזו"א יו"ד סי' קלז ס"ק יג-יד, מקואות ח"ב סי' י ס"ק יג-יד
ג/יח חזו"א על הרמב"ם
ג/יח יתר הבז (תשסח) עמ' קטו
ג/יח כרתי ופלתי סי' צח אות יא
ג/יח לב אריה (קרלין) עמ' מא
ג/יח לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' טו אות יא
ג/יח מים אדירים דף סב ע"א
ג/יח מעשה רקח
ג/יח משאת משה (חברוני) פסחים סי' מג עמ' סח
ג/יח משכן בצלאל ח"א סי' סט
ג/יח נועם חט"ז עמ' לח
ג/יח נתיב אברהם ח"ב עמ' קיד-קטו
ג/יח קול דודי מקואות סי' רפח-רפט
ג/יח קרנות המזבח דף קעא ע"א {לח בלח לא חוצץ בכלים}
ג/יח ר"י ששפורטש עמ' 326-327
ג/יח שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 692
ג/יח שערי היכל זבחים עמ' עתר {כלי מלא משקים - גרסתו ופירושו}
ג/יט אהל משה (הורוביץ) ח"א זבחים עט ע"א
ג/יט אור המאיר (שפירא) סי' ז אות ג בהערה
ג/יט דברי חיים מקואות עמ' קכט
ג/יט דברי לוי
ג/יט הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כו ס"ק כג, סי' ל ס"ק ח
ג/יט חזו"א יו"ד סי' קלז ס"ק יד, מקואות ח"ב סי' י ס"ק יד
ג/יט חזו"א על הרמב"ם
ג/יט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד זבחים עח ע"ב]
ג/יט חסדי דוד ח"י עמ' נח-נט
ג/יט יתר הבז (תשסח) עמ' קטו
ג/יט לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' טו אות טו-טז
ג/יט מים אדירים דף ס ע"ג, סב ע"ג
ג/יט מעיני המים
ג/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יט נתיב אברהם ח"ב עמ' קיד
ג/יט פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 21-22
ג/יט קול דודי מקואות סי' רפח-רפט
ג/יט שם טוב
ג/יט שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' סה ס"ב ס"ק ד {כ"מ}
ג/יט שערי היכל זבחים עמ' תרסא {גבו טמא ומלא יין לבן - פירושו לדברי רבא}
ג/יט תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קעה
ג/כ דברי לוי
ג/כ חזו"א יו"ד סי' צד ס"ק יד, כלים סי' כה ס"ק כא
ג/כ חסדי דוד ח"י עמ' מח-מט
ג/כ מגן גבורים (או"ח) סי' קסז ס"ק ב
ג/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/כ פלגי מים מקואות פ"ט מ"ב אות ד
ג/כ קול דודי מקואות סי' רעט
ג/כ ר"י ששפורטש עמ' 326-327
ג/כ שם טוב
ג/כא אחיעזר ח"ג סי' לג ס"ק א
ג/כא בינת אמת עמ' שמו
ג/כא בשמים ראש סי' פה
ג/כא הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כט ס"ק עז, סי' ל ס"ק טו
ג/כא ישועת משה עמ' רלח
ג/כא לבושי מרדכי יו"ד עמ' קא
ג/כא משכן בצלאל ח"א סי' עג
ג/כא צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קנח אות ה
ג/כא שאר יוסף ח"ו
ג/כא שהם וישפה ח"ב
ג/כא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שמו
ג/כא שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות קט-קי
ג/כב אור הישר [אור הישר מקואות פ"י מ"ד]
ג/כב בדבר מלך ח"ח עמ' קסג
ג/כב בינת אמת עמ' שמו
ג/כב יד פשוטה אהבה עמ' תקצו
ג/כב לבושי מרדכי יו"ד עמ' קא
ג/כב מעשה רקח
ג/כב צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קנח אות ה
ג/כג אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קנז
ג/כג זכרון בנימין ח"א עמ' לז
ג/כג חי' הגר"ח החדש עמ' קטז
ג/כג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' סה {תפילין}
ג/כג שם טוב
ג/כג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שצג
ג/כג שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות קז-קח, קיב
ג/כד שם טוב
ג/כה אבן ישראל (פישר)
ג/כה אור הישר [מקום שמואל סי' ג, אור הישר חולין עג ע"א]
ג/כה אמונת יהושע עמ' אלף שמז
ג/כה אמרי יהודה (רוזנר) דף יא ע"ב, נב ע"ד
ג/כה באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רג
ג/כה בדבר מלך ח"ד עמ' עב, ח"ח עמ' נה
ג/כה בן יהודה סי' נא
ג/כה דברי אברהם (מנדלסון) דף כח ע"ד
ג/כה דברי יחזקאל (מישור) עמ' תעח
ג/כה ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' קצט
ג/כה חכם צבי (תשעה) ח"א סי' סה ד"ה ומה
ג/כה חסדי דוד ח"י עמ' נב, נד
ג/כה לב אריה (בראד) חולין עג ע"א (ד"ה ובתוס')
ג/כה לב דוד (פלדמן) עמ' קכט
ג/כה מעשה רקח
ג/כה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) עמ' רז
ג/כה צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קנח אות ג
ג/כה קדשי יהושע עמ' תתקז, תתקפב
ג/כה קונטרסי שעורים ב"ק שעור ט אות ח
ג/כה שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' צו
ג/כה שער המלך ח"א עמ' תקנח
ג/כו אברהם יגל
ג/כו אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 154-155
ג/כו באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קב
ג/כו בדבר מלך ח"ח עמ' רעא
ג/כו בית אהרן (צוקרמן) עמ' שלה
ג/כו בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' פז
ג/כו בני דוד
ג/כו ברור הלכה חגיגה כ ע"ב ציון ב
ג/כו דברי חיים מקואות עמ' עד
ג/כו דברי לוי
ג/כו הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יט ס"ק ו, טו, מ
ג/כו ויגד יעקב (תשסח) עמ' תשלו {כלי בתוך כלי}
ג/כו חדושים ובאורים (גרי') חגיגה כב ע"א, מקואות סי' ז ס"ק יב
ג/כו חזו"א על הרמב"ם
ג/כו חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' רעז
ג/כו חסדי דוד ח"ב עמ' תקצב
ג/כו ידי משה (בוצק' תשמג) סי' פז
ג/כו ישועות כהן מקואות סי' א ס"ק א, סי' טו ס"ק יד
ג/כו לב איש עמ' שלא
ג/כו לב טהור עמ' קמז
ג/כו מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' קסט, קעה, משברי ים סי' ד ס"ק ג
ג/כו מי טהרה עמ' קכד
ג/כו מעשה רקח
ג/כו מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' יז אות ז, סי' יח אות יא]
ג/כו משאת משה (חברוני) פסחים סי' מג עמ' 134
ג/כו נאות אפרים ח"ב עמ' קמו
ג/כו נתן פריו מקואות עמ' פז
ג/כו פלגי מים מקואות פ"ו מ"ה אות ג ס"ק ד
ג/כו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קעו ע"ד
ג/כו קול דודי מקואות סי' קסז
ג/כו קרן פני משה ח"ב
ג/כו שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שמח {לקודש לא מטבילים כלי בתוך כלי}
ג/כו שם טוב
ג/כו שם יוסף (אליקים)
ג/כו שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' מב ס"ג ס"ק א-ה
ג/כו שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות סה
ג/כו שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 180, 614
ג/כו שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קנב ע"ב
ג/כו תלפיות ו חוב' א עמ' 432


ד/700 הלכות מקואות פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/א אהל משה (לוין) ח"ג דף לד ע"ב {כולו שאוב מדרבנן}
ד/א אהלי חיים עמ' צט, רמ
ד/א אור הישר [אור הישר מקואות פ"ב מ"ה וסוכה ז ע"ב]
ד/א אור פני יהושע עמ' קו
ד/א אמרי יושר פסחים סי' כט לדף יז ע"ב
ד/א ארחות חיים ח"ב סי' י אות א
ד/א אשל אברהם (שפירא) עמ' קפו {כולו שאוב כשר מהתורה}
ד/א באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' א-ו, מה, מז, מט, סב, עט, צא, קלז, קעו-קעז, קצד
ד/א בדבר מלך ח"ח עמ' קסט
ד/א בינת אברהם עמ' רנח {כולו שאוב כשר מה"ת}
ד/א בית אהרן וישראל גל' מט עמ' טו {שאובים - פסול דרבנן}
ד/א בית יצחק (תשיד) עמ' 125
ד/א בכורי אברהם דף ק ע"א {כולו שאוב כשר מהתורה}
ד/א בני דוד
ד/א ברור הלכה חגיגה יא ע"א ציון ג
ד/א דברי חיים ח"ב יו"ד סי' צב
ד/א דברי חיים מקואות עמ' א, ד, ל, נח, ק, קז, קסג
ד/א דברי יצחק דף סה ע"ג {כולו שאוב כשר מהתורה}
ד/א דברי לוי
ד/א דברי שמואל (מאדלינגר) דף יז ע"א {כולם שאוב פסול רק מדרבנן}
ד/א הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' א ס"ק לד, סי' ז ס"ק נ
ד/א השיב משה (תשעה) סי' מה אות ב עמ' קפד
ד/א ויען יצחק עמ' רב, רז
ד/א זכר יצחק (תשח) סי' ס, עמ' קצז
ד/א זכר יצחק (תשן) עמ' רט
ד/א זכרון בנימין ח"א עמ' רמב
ד/א חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 128
ד/א חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ב ס"ק יג, כד, מז
ד/א חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קג, קטו
ד/א חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' נא, קלו
ד/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' ה עמ' טז {שאובים כשר מהתורה}
ד/א חקרי הלכות ח"ב סי' צט עמ' שלב {כולו שאוב מדרבנן}
ד/א טהרת יו"ט ח"ג עמ' ריט
ד/א יד המלך (פלומבו)
ד/א יד פשוטה אהבה עמ' תתרכג
ד/א ידבר שלום ח"א עמ' רא
ד/א כך דרכו של תלמוד עמ' 48
ד/א כל בו ח"ה עמ' תסו
ד/א כרם אברהם עמ' נד
ד/א לבושי מרדכי יו"ד עמ' קצח
ד/א מוריה גל' קנז עמ' צ {שאובים פסולים מדרבנן}
ד/א מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' ו, נה
ד/א מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' נב
ד/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קנה
ד/א מנחת יהודה וירושלים עמ' 24
ד/א מעיני התורה ח"ב עמ' קכ
ד/א מעיני מים מקואות עמ' עה, קעח
ד/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תסג
ד/א משנה הלכות ח"ג סי' ז
ד/א משנת יעקב
ד/א נחלת אבות סי' לה עמ' פא
ד/א נחלת דבש מהדו"ת סי' סג אות כא
ד/א נתיב אברהם ח"ב עמ' מא, פח, צג, קלד {כולו שאוב כשר מה"ת}
ד/א נתן פריו גיטין עמ' פד
ד/א עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' יב, קיד
ד/א פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' עו
ד/א פרי שמואל מכות עמ' לו
ד/א צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קסג אות ה
ד/א צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קעו (א) אות יז
ד/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רנט ע"ג
ד/א קול דודי מקואות סי' מו, ק
ד/א קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' מ, מב {כולו שאוב כשר מהתורה}
ד/א קרית מלך
ד/א שו"ע הרב או"ח סי' קנט ס' כא
ד/א שיר למעלות גל' ד עמ' 320 {כולה שאוב כשר מהתורה}
ד/א שמש מרפא עמ' ס
ד/א שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות יח, מא
ד/א שערי היכל זבחים עמ' קנג {שיעור מקווה מ' סאה - השמיט דין רביעית}
ד/א שערי טהר ח"ד שער א סי' ז אות ב, סי' כח אות ג
ד/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 518
ד/א תולדות ההלכה ח"ב עמ' 288
ד/א תחומין ח"ד עמ' 477
ד/ב אבני זכרון (פפר) ח"א דף קד ע"ב
ד/ב אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' קפא
ד/ב אהלי חיים עמ' רמ
ד/ב אור הישר [חוות יאיר סי' קצב אות ע, עין יצחק יו"ד סי' כא, מלבי"ם פ' שמיני סי' קמג]
ד/ב אור פני יהושע עמ' קו
ד/ב אור שמח
ד/ב אוריין תליתאי (תאומים) סי' נג (לח ע"ג) {שאובין דרבנן}
ד/ב אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' לח-מה
ד/ב אמרי יושר חגיגה יג ע"א {מל"מ}
ד/ב ארחות חיים ח"ב סי' י אות א
ד/ב באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' א {או"ש}, ב, ה {או"ש}, ו-ט, יב-יג, מב, פ, פו, צט, קעו, קפג, קכב
ד/ב גבורת יצחק מקואות עמ' מ-מא, פח
ד/ב גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ד סי' ד (דף קסו, קעח)
ד/ב דברות משה גיטין עמ' רסג
ד/ב דברי חיים מקואות עמ' ב, ד, לה, קנב
ד/ב דברי יציב יו"ד עמ' רעח {מד"ס}
ד/ב המעמד האישי של הקראים עמ' 194
ד/ב הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ב ס"ק טו, סי' ז ס"ק ב, יט, נא, סי' ח ס"ק ה
ד/ב ויען יצחק עמ' רז
ד/ב זכור זאת ליעקב עמ' רטז {שאובה פסולה מדרבנן}
ד/ב זכר יצחק (תשן) עמ' רא, ריג, שיט
ד/ב זכרון בנימין ח"א עמ' רמז, שצב
ד/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' עו
ד/ב חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 128
ד/ב חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ב ס"ק יג, כד, מז
ד/ב חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קטו
ד/ב חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' נא, סג, סט, עא, רכב, שכג, שכה
ד/ב חסדי דוד ח"י עמ' י
ד/ב חקרי זמנים ח"ד עמ' תמד
ד/ב כל בו ח"ה עמ' תסז
ד/ב כרם יעקב עמ' רו
ד/ב לבושי מרדכי יו"ד עמ' קפג
ד/ב מועדים וזמנים ח"ד סי' שח, שיג
ד/ב מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' ב, שערי מים עמ' כב
ד/ב מלבושי יו"ט ח"ב דיני חזקות סי' ה
ד/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קנה
ד/ב מעיני התורה ח"ב עמ' קכ
ד/ב מעיני מים מקואות עמ' נא, קב, רצב
ד/ב מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל לא סי' ז]
ד/ב משכן אהרן עמ' קכא, קכה
ד/ב משכן בצלאל ח"א סי' נט
ד/ב משנה הלכות ח"ג סי' ז
ד/ב משנת יעקב
ד/ב נתיב אברהם ח"ב עמ' פח
ד/ב נתן פריו גיטין עמ' פד {כולו שאוב כשר מהתורה}
ד/ב נתן פריו מקואות עמ' ח, כו, נד, קכ
ד/ב עין יצחק ח"א עמ' רכב
ד/ב עמק שאלה (טברסקי) עמ' קעט, קפא
ד/ב עץ חיים (גאגין) עמ' 97
ד/ב עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק כז
ד/ב עקבי ברכה עמ' פט
ד/ב פרי האדמה ח"ג
ד/ב פרי החג דף עב ע"ב {שאובים מדרבנן}
ד/ב קול דודי מקואות סי' מו, קט
ד/ב קרית מלך
ד/ב קרן פני משה ח"ב
ד/ב ר"י קארו - קובץ עמ' צ
ד/ב רלב"ג ויקרא פ"ט תועלת כו עמ' קפ
ד/ב שו"ת הרא"ש עמ' קלה
ד/ב שו"ת הרדב"ז ח"א סי' פה
ד/ב שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' קסג
ד/ב שמוש חכמים ב עמ' נ
ד/ב שמש מרפא עמ' נט
ד/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות מז
ד/ב שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 223 {מד"ס}
ד/ב תולדות ההלכה ח"ב עמ' 288
ד/ב תורת האוהל (תשנג) עמ' קלט {כולו שאוב כשר מהתורה}
ד/ב תורת זרעים עמ' צג
ד/ב תחומין חט"ז עמ' 115 {או"ש}
ד/ב תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קיג
ד/ב תשובות ר"י אלחנן עמ' מח
ד/ג אגרות משה יו"ד ח"א סי' קכ ענף ה
ד/ג אהלי חיים עמ' רלז
ד/ג אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' מא-מה
ד/ג באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' י-יג, טו, יח, כ {כ"מ}, כא, צט, רכב
ד/ג גבורת יצחק מקואות עמ' לח, סט, קס
ד/ג דברי חיים ח"ב יו"ד סי' פה
ד/ג דברי חיים מקואות עמ' לד {כ"מ}, לה, לז
ד/ג הוד יוסף עמ' רלז
ד/ג הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יז ס"ק יט-כ, כב, כד, כו, מב, נא
ד/ג הר המלך ח"ז עמ' רכו
ד/ג חדושים ובאורים (גרי') מקואות סי' ב ס"ק ב
ד/ג חזו"א יו"ד סי' קכו ס"ק ב, סי' קלה ס"ק יד, מקואות ח"ב סי' ח ס"ק יד, יו"ד סי' קכו ס"ק ב
ד/ג חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' פח, פט {כ"מ}, שכג, שכה
ד/ג חסדי דוד ח"י עמ' יז
ד/ג כל בו ח"ה עמ' תצא
ד/ג מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' עב
ד/ג מעיני מים מקואות עמ' ש, שז
ד/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תסג
ד/ג משכן בצלאל ח"א סי' נט
ד/ג משנת יעקב
ד/ג נתן פריו מקואות עמ' כה
ד/ג עמק שאלה (טברסקי) עמ' קעט, קפא
ד/ג קול דודי מקואות סי' נז, תב
ד/ג קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' מב, מה
ד/ג שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' יג
ד/ג שמש מרפא עמ' סא
ד/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות כד
ד/ג שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 285, 287
ד/ג תשובות הרי"ד עמ' לז
ד/ד אהל יששכר סי' סו
ד/ד אור הנר (ראטה) עמ' 166, 167, 169
ד/ד באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' יא-יח, כא, סד, עד, עז, צה
ד/ד בית שערים יו"ד סי' רצד
ד/ד ביתאל ח"ב דף טו ע"ג
ד/ד ברור הלכה שבת טז ע"ב ציון ג
ד/ד ברכי יוסף יו"ד סי' רא שיורי ברכה אות ז {ראב"ד וכ"מ}
ד/ד גבורת יצחק מקואות עמ' סט-עב
ד/ד דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה קד
ד/ד דברי חיים מקואות עמ' לד-לה, לז
ד/ד דברי לוי
ד/ד דעת ותבונה מכשירין עמ' תמו
ד/ד הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ז ס"ק ח-ט, יט-כ, כד, לח, נא
ד/ד זבח השלמים דף יג ע"ג-יד ע"ד
ד/ד זכרון בנימין ח"א עמ' לה
ד/ד חביון עוז
ד/ד חדושים ובאורים (גרי') מקואות סי' ב ס"ק ח
ד/ד חדות הבושם עמ' צה
ד/ד חזו"א יו"ד סי' קלה ס"ק י, מקואות ח"ב סי' ח ס"ק י
ד/ד חזו"א על הרמב"ם
ד/ד חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 135 {על דעת ראשונה עושה}
ד/ד חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קיז
ד/ד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' כח
ד/ד חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' פז, צא, צג
ד/ד ישועות יעקב מועד עמ' קנז
ד/ד ישועות כהן מקואות סי' ט ס"ק ח
ד/ד מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' סז-סט
ד/ד מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' רטו-רטז, ריח
ד/ד מעיני המים
ד/ד מעיני מים מקואות עמ' שד
ד/ד מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ד/ד נאם דוד
ד/ד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' עא
ד/ד נתיב אברהם ח"ב עמ' פז, פט-צ
ד/ד נתן פריו מקואות עמ' לא
ד/ד עטרת יהושע ח"א עמ' א
ד/ד עץ חיים (גאגין) עמ' 172
ד/ד עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' מד-מה
ד/ד פני משה (שלז')
ד/ד קול דודי מקואות סי' סה, סז, תג
ד/ד קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' מג
ד/ד שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' יב ס"א ס"ק א, סי' יז ס"ז ס"ק ב
ד/ד שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 300
ד/ד תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רע
ד/ד תשורת שי מהדו"ק סי' שעג
ד/ה באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' יח-כב
ד/ה גבורת יצחק מקואות עמ' מו-מז
ד/ה דברי חיים מקואות עמ' לה, לז-לח
ד/ה הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ז ס"ק כד
ד/ה חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' צג-צד
ד/ה מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' סג, סה, עג
ד/ה מעיני מים מקואות עמ' ש
ד/ה מצודת דוד (שפרבר) עמ' תקיח {כדי לחסמן}
ד/ה קול דודי מקואות סי' סז
ד/ה שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' יז ס"ו, ס"ז ס"ק א
ד/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות כה-כו
ד/ה שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 286
ד/ה שערי טהר ח"ד שער א סי' ז אות ב
ד/ו אבני נזר יו"ד סי' רפו אות י
ד/ו אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' קפא
ד/ו אגרות משה יו"ד ח"א סי' קיב
ד/ו אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' פו, קמח, קצ, רמא
ד/ו ארחות חיים ח"ב סי' י אות א
ד/ו באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' ח, כב-כז, לה, מב, מה, סב, סד, עד, קז, קיח, קעא, קצ
ד/ו בדבר מלך ח"ח עמ' קסה
ד/ו בית אליהו מרדכי עמ' 9-11
ד/ו בית יצחק (תשיד) עמ' 128
ד/ו גבורות אליהו סי' סט
ד/ו גבורת יצחק מקואות עמ' לא, נט, סז, צב, קסט-קע
ד/ו דברי חיים מקואות עמ' ל
ד/ו הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ח ס"ק א, ג, ה, ט, סי' כא ס"ק מג
ד/ו חדושים ובאורים (גרי') מקואות סי' ה ס"ק ד
ד/ו חוות יאיר (תשנז) עמ' שיב
ד/ו חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ב ס"ק ח
ד/ו חי' חתם סופר
ד/ו חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קיד
ד/ו חלק לוי עמ' שכב
ד/ו ישועות כהן מקואות סי' ד ס"ק ב, סי' יז ס"ק ה
ד/ו כל בו ח"ה עמ' תסז
ד/ו מאורות חיים תרומות עמ' קיב
ד/ו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קסב
ד/ו מועדים וזמנים ח"ד סי' שח
ד/ו מזכרת חיים עמ' סב
ד/ו מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' קפג, שערי מים עמ' קפג
ד/ו מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תעד
ד/ו מעיני התורה ח"ב עמ' צח-קא, קל
ד/ו מעיני מים מקואות עמ' קב, רצג
ד/ו משב יעקב ח"ב
ד/ו משנת יעקב
ד/ו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רסא
ד/ו ענפי ארז (זי') דף ח ע"ג
ד/ו עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' כו
ד/ו קרן פני משה ח"ב
ד/ו שו"ת ר"א בן ארחא עמ' צ
ד/ו שושן עדות דף ז ע"א
ד/ו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רצא
ד/ו שמש מרפא עמ' ס
ד/ו שעורי הגרד"ש מכות סי' י ד"ה אלא
ד/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות צ
ד/ו שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 394, 450, 472
ד/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 184
ד/ו תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' עב
ד/ו תכריך מרדכי סי' טז עמ' קו {שפך כל היום}
ד/ו תשובות הרי"ד עמ' שי
ד/ו תשורת שי מהדו"ק סי' תריט, מהדו"ת סי' קלג
ד/ז אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' קפא
ד/ז אור הנר (ראטה) עמ' 166 {זו"א}
ד/ז אוריין תליתאי (תאומים) סי' נג
ד/ז אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' כג-כד, עא, פה, קפז-קפח, קצ, רי, רנז {רק אם נשאר רוב מי גשמים}
ד/ז ארחות חיים ח"ב סי' י אות ג {עד רובו}
ד/ז באר חיים מרדכי דף כו
ד/ז באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' כא, כו-כז, כח {כ"מ}, ס, סא {כ"מ}, קמ
ד/ז בדבר מלך ח"ח עמ' קסד
ד/ז בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' סה {עד רובו}
ד/ז בית אליהו מרדכי עמ' 9-10, 13, 21, 22 {עד רובו}
ד/ז בית המדרש
ד/ז בית יצחק (תשיד) עמ' 128
ד/ז בית שערים יו"ד סי' רפט, שא
ד/ז ברור הלכה יבמות פב ע"ב ציון א
ד/ז גבורות אליהו סי' סט
ד/ז גבורת יצחק מקואות עמ' מח-מט, סז
ד/ז גדולי שמואל השמטות עמ' ריג
ד/ז דברות משה ב"ק ח"ב סי' עא ענף ו {כ"מ}
ד/ז דברי חיים (שו"ת) ח"א חו"מ סי' לז
ד/ז דברי חיים מקואות עמ' לא, קלט, קסט, קעד-קעה
ד/ז דברי יואל - שו"ת עמ' רנז
ד/ז דברי לוי
ד/ז דברי שמואל (מאדלינגר) דף יז ע"א {נטל סאה ונתן סאה}
ד/ז הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ז ס"ק נא, סי' כא ס"ק טו, כב, סי' כב ס"ק ח, סי' כח ס"ק ח
ד/ז הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' לג
ד/ז השיב משה (תשעה) סי' מה עמ' קפא
ד/ז זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' צח
ד/ז חדושים ובאורים (גרי') מקואות סי' ה ס"ק ד-ו
ד/ז חזו"א יו"ד סי' קכג ס"ק ב, סי' קלא ס"ק י, מקואות ח"ב סי' ד ס"ק י, יו"ד סי' קכג ס"ק ב
ד/ז חזו"א על הרמב"ם
ד/ז חזון יחזקאל מקואות פ"ח ה"ד
ד/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מקואות פ"ז מ"ב]
ד/ז חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קז, קיג, קיד, שסג
ד/ז חלק לוי עמ' שכב
ד/ז חלקת יואב מהדו"ת סי' יז, חלקת יואב החדש הגהות על זבחים כב ע"א
ד/ז ישועות כהן מקואות סי' א ס"ק ו, סי' יח ס"ק יח
ד/ז ישורון ח"כ עמ' תקצו-תקצז, תקצט {נתן סאה ונטל סאה}
ד/ז כתר המלך
ד/ז לב דוד (פלדמן) עמ' קכד
ד/ז לב דוד (פלדמן) עמ' קכד-קכה {נתן סאה ונטל סאה}
ד/ז לבושי מרדכי יו"ד עמ' קפג, רו, תקמה, ח"ד עמ' ח
ד/ז לחם בכורים עמ' כח
ד/ז מאורות חיים תרומות עמ' קיב
ד/ז מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קסא-קסב
ד/ז מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' קפב
ד/ז מי יהודה יו"ד סי' עה
ד/ז מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' ריג
ד/ז מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תעד
ד/ז מעיני המים
ד/ז מעיני התורה ח"ב עמ' צח-קא
ד/ז מעיני מים מקואות עמ' רצא, רצו
ד/ז משנה הלכות ח"ב דף ה, ו ע"ב, ט, יב ע"ב
ד/ז משנת יעקב
ד/ז נחלת דבש מהדו"ת סי' סג אות ו
ד/ז נתיב אברהם ח"ב עמ' נט, ק-קא
ד/ז עמק שאלה (טברסקי) עמ' שו
ד/ז עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק כג, סי' קס ס"ק ט
ד/ז עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' כה-כו, כח, נט, קט, קיד
ד/ז עקבי ברכה עמ' פח
ד/ז פלגי מים מקואות פ"ו מ"ח אות יד {כ"מ}
ד/ז פרי העץ דף קכו ע"ג
ד/ז קול דודי מקואות סי' רכד, רכח
ד/ז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' סא {כ"מ}, סב {ראב"ד}
ד/ז שו"ת ר"א בן ארחא עמ' צב
ד/ז שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קפח
ד/ז שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' מד ענף א ס"ק ב, ד, סי' מו ס"ה ס"ק ד
ד/ז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שמב
ד/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תמה
ד/ז שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 468, 471, 697
ד/ז שערי זבולון יו"ד סי' לו ס"ק ה
ד/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 184
ד/ז תחומין חט"ז עמ' 117, חי"ז עמ' 399
ד/ז תשובות הרי"ד עמ' יט, שי
ד/ח אהלי חיים עמ' צט, רמב
ד/ח אור שמח
ד/ח ארחות חיים ח"ב סי' י אות א
ד/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ח באר ראי עמ' קנב
ד/ח באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' יא, טז-יח, כח-לז, סז, ע-עא, קא, קלה
ד/ח בית אהרן (צוקרמן) עמ' קצב {כ"מ}
ד/ח בית אהרן וישראל גל' יא עמ' מו-מז {המשכה ע"ג סילון כשרה אם הוא מדבר שלא פוסל מקוה}
ד/ח בית אהרן וישראל גל' צב עמ' סד
ד/ח בית יצחק (תשיד) עמ' 95, 125, 127-128
ד/ח בית שערים יו"ד סי' רפח
ד/ח גבורת יצחק מקואות עמ' מד, פו, פח-פט, צב, קלז-קלח {ראב"ד}
ד/ח גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ד סי' ד (דף קעו, קעח)
ד/ח דבר שאול תמורה סי' כח אות ב
ד/ח דברי חיים מקואות עמ' נט, עו
ד/ח דברי לוי
ד/ח דעת כהן עמ' תמ
ד/ח הלכה פסוקה ח"ב סי' כה הערה 147 {חיים ומלך}
ד/ח המנהיג עמ' תקעז
ד/ח העמק שאלה ח"ב שאלתא צו אות טז
ד/ח הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' א ס"ק לד {כ"מ}, סי' ה ס"ק ט, סי' ז ס"ק נא-נב, סי' ח ס"ק ה-ז, ט-יא, טו, כא, כג-כה, לה, סי' כא ס"ק כב
ד/ח זכר יצחק (תשן) עמ' רא, שיט
ד/ח זכרון בנימין ח"ב עמ' לב, עה
ד/ח חדושים ובאורים (גרי') מקואות סי' ד ס"ק יג
ד/ח חזו"א יו"ד סי' קלא ס"ק ו, מקואות ח"ב סי' ד ס"ק ו
ד/ח חזו"א על הרמב"ם
ד/ח חי' הרי"ט עמ' רסט
ד/ח חי' הריצ"ד
ד/ח חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קיח
ד/ח חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קז {מרכה"מ}, רטו, רכא, רכג {מרכה"מ}
ד/ח חיים ומלך
ד/ח חסדי דוד ח"י עמ' כד, כו
ד/ח טהרת יו"ט ח"י עמ' שנב
ד/ח יד המלך (פלומבו)
ד/ח ישועות כהן מקואות סי' ח ס"ק י-יא, כו
ד/ח ישורון ח"כ עמ' תקצח
ד/ח כל בו ח"ה עמ' תסז
ד/ח לבושי מרדכי יו"ד עמ' קפג, רו, תקמה, ח"ד עמ' ח
ד/ח לדוד עד עולם עמ' 77-79
ד/ח מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קסב
ד/ח מועדים וזמנים ח"ד סי' שיג
ד/ח מעיני המים
ד/ח מעיני מים מקואות עמ' רסד, רצד, רצו
ד/ח מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/ח משב יעקב ח"ב
ד/ח משכן אהרן עמ' קכג
ד/ח משנה הלכות ח"ה סי' סח
ד/ח משנת יעקב
ד/ח נתיב אברהם ח"ב עמ' נג, פז, צא {כולה בהמשכה פסול}, קיא-קיב
ד/ח נתיבות מאיר יו"ד סי' קט ס"ק א, סי' קיב ס"ק א
ד/ח נתן פריו מקואות עמ' כח, לב, קלז
ד/ח עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' מה-מו, מט
ד/ח עקבי ברכה עמ' פט
ד/ח פותח יד
ד/ח פלגי מים מקואות פ"ד מ"ד אות ו
ד/ח פני אברהם דף ל ע"א
ד/ח פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' קע
ד/ח קול דודי מקואות סי' צו, צח-ק, קד
ד/ח קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' מ, סב
ד/ח קרית מלך (חב"ד) עמ' סד, סח
ד/ח קרית מלך (קנייבסקי)
ד/ח שאל האיש דף ל ע"ד
ד/ח שו"ת הריב"ש עמ' עח, קכו
ד/ח שו"ת ר"א בן ארחא עמ' צב, צד
ד/ח שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 487
ד/ח שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' יג ס"ד, סי' כג ס"ק ב, ה, ח
ד/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות מז
ד/ח שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 480, 490
ד/ח תורת זרעים עמ' צג-צד {רבייה והמשכה}
ד/ח תחומין חט"ז עמ' 116-117
ד/ט אבקת רוכל עמ' קצג-קצד, קצו
ד/ט אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' מח {דעה שכולו בהמשכה טהור}
ד/ט ארחות חיים ח"ב סי' י אות ב
ד/ט באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' לח
ד/ט בית שערים יו"ד סי' רפח
ד/ט דבר שאול תמורה סי' כח אות ב
ד/ט דברי חיים מקואות עמ' ד-ה, נט, עו
ד/ט דברי לוי
ד/ט הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ז ס"ק נ-נא, סי' ח ס"ק ו, סי' כח ס"ק ו
ד/ט זכרון בנימין ח"ב עמ' עה
ד/ט חוות יאיר סי' קצב
ד/ט ישועות יעקב נזיקין עמ' רז, קדשים עמ' שמט
ד/ט ישועות כהן מקואות סי' ח ס"ק י-יא, כו
ד/ט כל בו ח"ה עמ' תסח
ד/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רמח
ד/ט לבושי מרדכי יו"ד עמ' קפג
ד/ט מבוא למשנה תורה עמ' 87, 96, 149
ד/ט מנחת אהרן (קאפח) עמ' 311 {מחלוקת הגאונים}
ד/ט מעשה איש דף כא ע"ג
ד/ט מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/ט משנה הלכות ח"ה סי' סח
ד/ט משנה שכיר יו"ד עמ' רסט
ד/ט משנת יעקב
ד/ט נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' עא
ד/ט נחלת צבי (תשסג) עמ' קנג
ד/ט נתיבות מאיר יו"ד סי' קיב ס"ק א
ד/ט נתן פריו מקואות עמ' לב
ד/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמד
ד/ט עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' מה-מו, מט
ד/ט פני משה (הכהן) עמ' רה {קצת חכמי המערב - רי"ף}
ד/ט קרית מלך
ד/ט שו"ת הריב"ש סי' פג, קכה, עמ' עח, קכו
ד/ט שו"ת ר"א בן ארחא עמ' צד
ד/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות מז
ד/ט תורה לשמה (תשעג) עמ' תח
ד/ט תורת זרעים עמ' צד
ד/ט תחומין חט"ז עמ' 116
ד/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/י באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' לג, לח, לט {כ"מ}, מז, קיט {כ"מ}
ד/י בית יצחק (תשיד) עמ' 125
ד/י גבורת יצחק מקואות עמ' פט-צא {כ"מ}
ד/י דבר שאול תמורה סי' כח אות ב
ד/י דברי אמת דף מט ע"א {כ"מ - דבתחלה הביאו המשנה אין המים שאובים פוסלים}
ד/י דברי חיים מקואות עמ' עו, קה
ד/י דברי לוי
ד/י הר המלך ח"ז עמ' רכו
ד/י זכרון בנימין ח"ב עמ' עז
ד/י חזו"א על הרמב"ם
ד/י חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קיח {כ"מ}
ד/י ישועות יעקב קדשים עמ' שמט {כ"מ}
ד/י ישועות כהן מקואות סי' ח ס"ק י-יא, כו
ד/י כנסת מחקרים - ספרד עמ' 37
ד/י לדוד עד עולם עמ' 80
ד/י מעיני המים
ד/י משכן אהרן עמ' קכו
ד/י משנת יעקב
ד/י נתיב אברהם ח"ב עמ' קיא
ד/י פלגי מים מקואות פ"ד מ"ד אות י-יא, פ"ו מ"ג אות א {כ"מ}
ד/י קול דודי מקואות סי' צו, קב, קסט, קעו
ד/י קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' סא
ד/י שאל האיש דף ל ע"ד
ד/י שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' נד
ד/י שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' יח ס"ב ס"ק א, סי' כד, סי' כה ס"ד ס"ק ג, סי' לג ס"א ס"ק ג {כ"מ}
ד/י שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות מז, סו
ד/י תורת זרעים עמ' צד


ה/701 הלכות מקואות פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/א אבקת רוכל עמ' רז, רט
ה/א אהלי חיים עמ' רמח
ה/א אור הישר [אבקת רוכל סו"ס נט, זכר יצחק (תשח) סי' נו]
ה/א ארחות חיים ח"ב סי' י אות ב
ה/א באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' ט, כג, לט-מח
ה/א בית יצחק (תשיד) עמ' 129
ה/א גבורת יצחק מקואות עמ' לב-לג, נה, נט, סג, סה-סז {כ"מ}
ה/א דברות משה גיטין עמ' רנט
ה/א דברי לוי
ה/א הגהות רימ"א {כ"מ}
ה/א הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ג ס"ק א, ו, י, יג, סי' ה ס"ק ה, סי' ח ס"ק יא
ה/א הר המלך ח"ז עמ' רכז
ה/א זבחי צדק (דיסקין) עמ' קפז
ה/א זכר יצחק (תשן) עמ' רא-רב
ה/א זכרון בנימין ח"ב עמ' קמה
ה/א חדושים ובאורים (גרי') מקואות סי' ד ס"ק יח
ה/א חזו"א יו"ד סי' קכו ס"ק א
ה/א חזו"א על הרמב"ם
ה/א חזון יחזקאל מקואות פ"ג ה"ה
ה/א חי' הריצ"ד
ה/א חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' מז, עו
ה/א ידי משה (בוצק' תשמג) סי' שז
ה/א ישועות כהן מקואות סי' ד ס"ק ב, סי' ז ס"ק ח-ט
ה/א כל בו ח"ה עמ' תסח, תצ
ה/א מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' קפו
ה/א מנחם שלמה לקוטים סי' ה
ה/א מעליות חי"ב עמ' 65-78
ה/א מרגניתא דר"מ [שו"ת המבי"ט ח"ב סי' לו]
ה/א מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/א משנת יעקב
ה/א נתן פריו מקואות עמ' כח
ה/א פנים חדשות [מבי"ט ח"ב יח]
ה/א קול דודי מקואות סי' פא, קא
ה/א שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' יח ס"א ס"ק א, ג, ס"ג ס"ק א
ה/א שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 412, 413, 442
ה/א שערי טהר ח"ד שער א סי' יז אות ב
ה/ב באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' מד-מו
ה/ב גבורת יצחק מקואות עמ' סג-סד
ה/ב הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ה ס"ק ה, סי' יד ס"ק ח
ה/ב חזון יחזקאל מקואות פ"ג ה"ה, פ"ח ה"ד
ה/ב חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קכט
ה/ב שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 485
ה/ב תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רסט
ה/ג באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' מו
ה/ג דברי חיים ח"ב יו"ד סי' פה
ה/ג מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' קעו
ה/ג משב יעקב ח"ב
ה/ג משנה שכיר יו"ד עמ' רעד
ה/ד באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' מו-מז, קיג
ה/ד דברי חיים מקואות עמ' ק
ה/ד הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ג ס"ק ד, סי' כח ס"ק יג
ה/ד הר המלך ח"ז עמ' רכז
ה/ד ויען יצחק עמ' רכז
ה/ד זכר יצחק (תשח) עמ' קצ
ה/ד חזו"א יו"ד סי' קלד ס"ק ז, מקואות ח"ב סי' ז ס"ק ז
ה/ד חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' רפא
ה/ד חלקת יואב החדש הגהות על שב שמעתא ש"ו פ"י
ה/ד מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' רטז]
ה/ד משנת יעקב
ה/ד נתיבות אדם ח"א עמ' רפה
ה/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קפא ע"ד
ה/ד קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' מ, מב
ה/ד קרן פני משה ח"ב [תוי"ט מקואות פ"ב מ"ה]
ה/ד שאל האיש דף כט ע"ד
ה/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קנב
ה/ד שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' נד
ה/ד שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' יד ענף ב ס"ק ו {כ"מ}
ה/ה אגרות משה יו"ד ח"א סי' קכ ענף א
ה/ה אילה שלוחה (הלברשטם) דף טו ע"א
ה/ה באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' ח, לב, לז, מח-נ
ה/ה בדבר מלך ח"ח עמ' קסה, רסה
ה/ה בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תפב
ה/ה ברכות חיים ח"ב עמ' שנב
ה/ה גבורת יצחק מקואות עמ' נד, קסד
ה/ה דברות משה גיטין עמ' רנט
ה/ה הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ג ס"ק ח, כג
ה/ה זכרון בנימין ח"ב עמ' קנב
ה/ה חדושים ובאורים (גרי') מקואות סי' ד ס"ק ה
ה/ה חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קד, קו, רכג
ה/ה חקל יצחק (שו"ת) עמ' קנט
ה/ה יד המלך (פלומבו)
ה/ה ישועות כהן מקואות סי' ד ס"ק י
ה/ה מצודת דוד (שפרבר) עמ' תקיח
ה/ה עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רנט
ה/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קעד ע"א, רנח ע"ג
ה/ה קרית מלך (חב"ד) עמ' סד
ה/ה שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 439
ה/ה תורת זרעים עמ' צד
ה/ו אבני נזר יו"ד סי' רעט אות ג, סי' רפב אות ה
ה/ו אבקת רוכל עמ' רח {עד שיצאו}
ה/ו אור הישר [אבקת רוכל סי' ס, אור הישר מקואות פ"ג מ"ב]
ה/ו אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' קיב {גוד אחית}
ה/ו באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' ח, כג, לח, נא-סג, קסה {כ"מ}, רא
ה/ו בדבר מלך ח"ח עמ' קעו
ה/ו בני דוד
ה/ו ברכות חיים ח"ב עמ' שנב
ה/ו גבורת יצחק מקואות עמ' נה-נו, קסד
ה/ו דברי אמת דף נד ע"א {כ"מ}
ה/ו דברי חיים ח"ב יו"ד סי' פה
ה/ו דברי חיים מקואות עמ' קנו-קנז {כ"מ}
ה/ו דברי לוי
ה/ו הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ד ס"ק ז, יא, סי' יז ס"ק סו, פו, צא
ה/ו הר המלך ח"ז עמ' רכז-רכח
ה/ו זכרון בנימין ח"ב עמ' קס, תקיב
ה/ו חדושים ובאורים (גרי') מקואות סי' ד ס"ק ה, סי' ז ס"ק ו-ז
ה/ו חזו"א יו"ד סי' קכג ס"ק ב-ג, סי' קלא ס"ק א, סי' קלב ס"ק ג, מקואות ח"ב סי' ד ס"ק א, סי' ה ס"ק ג, יו"ד סי' קכג ס"ק ב-ג
ה/ו חזו"א על הרמב"ם
ה/ו חי' כתב סופר
ה/ו חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' שמח, שסג {כ"מ}
ה/ו ישועות כהן מקואות סי' ו ס"ק א, ג, יא
ה/ו מועדים וזמנים ח"א סי' נה, ח"ד סי' שח-שט
ה/ו מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' רי]
ה/ו נחלת דבש מהדו"ת סי' סג אות יט
ה/ו נתן פריו מקואות עמ' ז
ה/ו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רנט
ה/ו עמק שאלה (טברסקי) עמ' רד, שו {כ"מ}
ה/ו פלגי מים מקואות פ"ג מ"ב אות ב, פ"ו מ"ח אות ד-ה {כ"מ}
ה/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קעד ע"ג, קעה ע"ג, קפב ע"א
ה/ו קול דודי מקואות סי' עט, פא, שעט
ה/ו קרית מלך
ה/ו שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קכז {כ"מ}
ה/ו שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' ג ס"ק א ואילך {כ"מ}
ה/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות לא-לב
ה/ו תחומין חי"ב עמ' 503, חט"ז עמ' 122 {כ"מ}
ה/ו תשובות יהודה דף לו ע"ב
ה/ז באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' יב, מה-מו, סד-סז, קעא
ה/ז הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ה ס"ק ג, ט, יב, סי' ז ס"ק נב, סי' יד ס"ק ח
ה/ז חזו"א יו"ד סי' קכג ס"ק ג, סי' קלט ס"ק י
ה/ז מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' עו
ה/ז נחלת דבש מהדו"ת סי' סג אות טז
ה/ז נתן פריו מקואות עמ' כג
ה/ז קול דודי מקואות סי' סט
ה/ז שו"ת ר"א בן ארחא עמ' צה
ה/ז שערי טהר ח"ד שער א סי' ה אות ה
ה/ח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קצט
ה/ח באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' סו {כ"מ}, סז-עא, עח
ה/ח בית יצחק (תשיד) עמ' 96
ה/ח בני אברהם יו"ד דף יא ע"א, יב ע"א
ה/ח גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ד סי' ד (דף קעז, קעט, קפב)
ה/ח דברי חיים ח"ב יו"ד סי' קא
ה/ח הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ז ס"ק נא, סז, סי' יד ס"ק ח
ה/ח חדושים ובאורים (גרי') מקואות סי' ב ס"ק ד
ה/ח חזו"א יו"ד סי' קל ס"ק י-יא, מקואות ח"ב סי' ג ס"ק י-יא
ה/ח חזו"א על הרמב"ם
ה/ח חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' פד
ה/ח חסדי דוד ח"י עמ' יח
ה/ח לבושי מרדכי יו"ד עמ' קצו
ה/ח מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' עו, קמ
ה/ח מעיני מים מקואות עמ' רעב-רעג
ה/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תעד
ה/ח נחלת דבש מהדו"ת סי' סג אות טז
ה/ח נתיב אברהם ח"ב עמ' נב-נג
ה/ח נתן פריו מקואות עמ' קיט
ה/ח קהלות יעקב נדרים כה
ה/ח קול דודי מקואות סי' שסז
ה/ח שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' קסד
ה/ח שיח השדה (פרומר) עמ' קסז
ה/ח שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' טז ס"א ס"ק ד, סי' יז ס"ח ס"ק ד, סי' סט ס"ק ה {כ"מ}
ה/ח שערי טהר ח"ד שער א סי' ה אות ה
ה/ח תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רסט
ה/ח תחומין חי"ז עמ' 394 {כ"מ}
ה/ט אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' סח, רכג-רכד, רעד-רעה {פחות מג' לוגים שאובים}
ה/ט באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' עא-עד
ה/ט בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תקלח
ה/ט גבורת יצחק מקואות עמ' טו, קסג-קסד
ה/ט דברי חיים מקואות עמ' צה
ה/ט דברי לוי
ה/ט הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' א ס"ק כד
ה/ט זכר יצחק (תשן) עמ' שיט
ה/ט זכרון בנימין ח"ב עמ' תקיב
ה/ט חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' מז, קח-קט, רטו, שנז
ה/ט חסדי דוד ח"י עמ' ו
ה/ט חקל יצחק (שו"ת) עמ' קפד
ה/ט לבושי מרדכי יו"ד עמ' קעט, רטו-רטז, תקלו
ה/ט מים ראשונים (רבינ') עמ' מג
ה/ט מנחת אפרים סי' ד אות יג
ה/ט מעיני המים
ה/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ט נתיב אברהם ח"ב עמ' נה
ה/ט עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רנט
ה/ט עמק שאלה (טברסקי) עמ' ריג
ה/ט קול דודי מקואות סי' קב
ה/ט קרן פני משה ח"ב
ה/ט שו"ת מהרש"ם ח"א סי' קכב
ה/ט שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' א ס"ב ס"ק ב, סי' יד ענף ג ס"ק א
ה/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות ט
ה/ט תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' פא
ה/ט תשובות הרי"ד עמ' כ


ו/702 הלכות מקואות פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ מעשה רקח
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/א אגרות הגרי"ד עמ' רלב
ו/א ארחות חיים ח"ב סי' י אות ב
ו/א באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' עד-עז, פט, צד-צו, קסא-קסב
ו/א גבורת יצחק מקואות עמ' עב, עה
ו/א דברי חיים מקואות עמ' מה
ו/א הר המלך ח"א עמ' קצה-קצז
ו/א זכרון בנימין ח"א עמ' תי
ו/א זכרון שלמה (ורנר) עמ' ח, טו-טז, יט {מים שעברו דרך כלי}
ו/א חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' א ס"ק יא-יב
ו/א כל בו ח"ה עמ' תע
ו/א מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' צא, קטז
ו/א נחלת דבש מהדו"ת סי' סג אות כג
ו/א עבודת הזבח זבחים סי' ו ס"ק כא
ו/א שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קכה
ו/א תחומין חי"ט עמ' 452
ו/ב אגרות הגרי"ד עמ' רכב, רלב
ו/ב אור הישר [אבקת רוכל סי' נד]
ו/ב ארחות חיים ח"ב סי' י אות ב
ו/ב באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' עד, עו-עט, צג-צו
ו/ב גבורת יצחק מקואות עמ' עה
ו/ב גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ד סי' ד (דף קעז)
ו/ב דברי אור ח"ד עמ' רסב
ו/ב דברי חיים מקואות עמ' ט, מג-מה, נח-נט, קמג
ו/ב דברי יואל - שו"ת עמ' רלג, רמו
ו/ב הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ו ס"ק יא, יז, סי' כ ס"ק כב
ו/ב ויקח אברהם [חיים ביד סב ע"ג]
ו/ב זכרון בנימין ח"א עמ' קסד
ו/ב חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ג ס"ק כו
ו/ב חיים ומלך
ו/ב טהרת אליהו עמ' רלו
ו/ב יד אברהם כלים עמ' קסז
ו/ב ישועות כהן מקואות סי' ג ס"ק ג, ט
ו/ב מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' צא
ו/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ב נתיבות אדם ח"א עמ' רצא
ו/ב סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קלח
ו/ב עבודת הזבח זבחים סי' ו ס"ק כא
ו/ב קול דודי מקואות סי' כו, פח-פט, צב
ו/ב קרית מלך
ו/ב שאל האיש דף כז ע"ג
ו/ב שו"ת הרא"ש עמ' קלד, קלו
ו/ב שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 485
ו/ב שמוש חכמים ב עמ' נא
ו/ב שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' לה
ו/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תלג
ו/ב שערי היכל זבחים עמ' ר {סילון מתכת אינו פוסל - למרות שמק"ט}
ו/ב שערי טהר ח"ד שער א סי' ד אות א
ו/ב שרידי אש ח"ב עמ' תפב
ו/ב תאיר נרי דף יח ע"א
ו/ב תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קיז
ו/ג אגרות הגרי"ד עמ' רלב
ו/ג אדרת המלך עמ' רכו-רכז {נקב המטהר כלי}
ו/ג אילה שלוחה (הלברשטם) דף טז ע"ב
ו/ג אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' מה-מט
ו/ג אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קסד {גרי"ז}
ו/ג אמרי יהושע (ברוק) עמ' 167
ו/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי (גם קונטרס אחרון)
ו/ג באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' נז {גרי"ז}, פ-פז, צב, צח, קג {גרי"ז}, קד, קנב {גרי"ז}, קס {גרי"ז}, קסב {גרי"ז}
ו/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' קצג {כ"מ}
ו/ג בית אהרן וישראל גל' נד עמ' ק
ו/ג בני אברהם יו"ד דף יא ע"ב
ו/ג ברור הלכה יבמות טו ע"א ציון א
ו/ג גבורת יצחק מקואות עמ' קלט
ו/ג גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ד סי' ד (דף קפא)
ו/ג דברי חיים מקואות עמ' מב, ס, קה-קז
ו/ג דברי לוי
ו/ג דעת ותבונה מכשירין עמ' שכח
ו/ג הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יא ס"ק נד, סי' יב ס"ק יד, יט-כ, כג-כד, ל-לא, לו-לז, לט-מא, מג, נא-נב, נה, נז, סא, סי' יג ס"ק ד, סו, סי' יח ס"ק ד
ו/ג הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תנא
ו/ג הר המלך ח"ז עמ' רכח
ו/ג ויען יצחק עמ' ריב, ריד
ו/ג זכרון בנימין ח"א עמ' נ
ו/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' שנא
ו/ג זכרון נחום עמ' כג {גרי"ז}, כד-כה {גם למטה צריך נקב כשפופרת הנוד}
ו/ג חדושים ובאורים (גרי') מקואות סי' ו ס"ק ו-ח
ו/ג חזו"א יו"ד סי' קכט ס"ק ב, מקואות ח"ב סי' ב ס"ק ב
ו/ג חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' א ס"ק ו, יב
ו/ג חי' הגר"ח החדש עמ' תקעד-תקעה
ו/ג חי' הגרי"ז
ו/ג חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קיט, קכא
ו/ג חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קפ, רכח
ו/ג חלקת לוי עמ' פט
ו/ג חסדי דוד ח"י עמ' כו, כח
ו/ג חקל יצחק (שו"ת) עמ' קעו
ו/ג יד המלך (פלומבו)
ו/ג יד סופר עמ' יד
ו/ג ישועות כהן מקואות סי' י ס"ק ז
ו/ג כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' כב
ו/ג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' טו אות יב-יג
ו/ג מגן גבורים (או"ח) סי' קנט ס"ק ט
ו/ג מועדים וזמנים ח"ד סי' שיד
ו/ג מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' צה-צו, צט, קיג, קכא, שעורי דעת סי' ה, משברי ים סי' ד ס"ק ה
ו/ג מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' רסו, רסח
ו/ג מעיני מים מקואות עמ' תכח, תצ
ו/ג מעשה איש דף טז ע"ב
ו/ג מקור ישראל דף קג ע"ד {תלוש ולבסוף חיברו}
ו/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ג משב יעקב ח"ב
ו/ג משכנות אפרים שבת סי' יד {גרי"ז}
ו/ג נתיב אברהם ח"ב עמ' כח-כט, קא
ו/ג נתיבות מאיר יו"ד סי' קט ס"ק א
ו/ג נתן פריו מקואות עמ' פא
ו/ג פלגי מים מקואות פ"ו מ"ה אות ג ס"ק א-ו, ואות י {כ"מ}, מ"ז אות ז, מ"ט אות ב
ו/ג צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קעו (א) אות ד ואילך
ו/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קעו ע"ב
ו/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף ו ע"ג
ו/ג קול דודי מקואות סי' כו, קי-קיב, קיד, שנו
ו/ג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' קסז {כ"מ}
ו/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקפד
ו/ג שו"ת ר"י מפוזנא עמ' צז, קו
ו/ג שם עולם (רבין) ח"ב עמ' קמג
ו/ג שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' כו ס"א ס"ק ב, ס"ב ס"ק ב, סי' כז ענף א ס"ב ס"ק ג
ו/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות נא, נה
ו/ג שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 315-316
ו/ג שערי טהר ח"ד שער א סי' י אות א
ו/ג תלפיות ו חוב' א עמ' 429 {כ"מ}
ו/ג תשובות הרי"ד עמ' צג
ו/ד אגרות הגרי"ד עמ' רלא-רלב
ו/ד אהלי חיים עמ' רסג
ו/ד אור שמח
ו/ד אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' קכג {ר"ח הלוי}
ו/ד אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' מה-מט
ו/ד אמרי יהושע (ברוק) עמ' 154
ו/ד אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' רסט, רפד
ו/ד אפסי ארץ (תשסה) סי' יז עמ' נט
ו/ד ארחות חיים ח"ב סי' י אות ב
ו/ד אשל אברהם (שפירא) עמ' תקסו {ר"ח הלוי}
ו/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי (גם קונטרס אחרון)
ו/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קצו
ו/ד באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' מא, נח {ר"ח הלוי}, עז, פב, פג {כ"מ}, פד, פה {כ"מ}, פו {ראב"ד}, פז-צג, קא, קב {ר"ח הלוי}, קי {כ"מ}, קס {ר"ח הלוי}, קסב {ר"ח הלוי}, קצג {כ"מ}
ו/ד בינת אמת עמ' שעז-שעח, שפז {ראב"ד}
ו/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' רצג
ו/ד בני אברהם יו"ד דף יא ע"ב
ו/ד בציר אליעזר ח"ב דף לו ע"ד, מ ע"ג
ו/ד ברור הלכה יבמות טו ע"א ציון א
ו/ד גבורת יצחק מקואות עמ' קו-קז, קלח-קלט, קמא-קמב {ראב"ד}
ו/ד גדולי ציון (תשנב) עמ' רעט {טובלים בכלי שניקב כל שהוא}
ו/ד דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' מו, ח"ב יו"ד סי' פד, צד
ו/ד דברי חיים מקואות עמ' ח, מב, נב-נד, ס-סג, פ, קה-קז, קמה, קמט, קנא, קסה
ו/ד דברי יואל - שו"ת עמ' רס
ו/ד דברי לוי
ו/ד דליית הכרם עמ' תתתל [הסדדין - צ"ל הצדדין]
ו/ד הלכה למשה (קליג) דף נג ע"ג, נו ע"ג
ו/ד המנהיג עמ' תקעז
ו/ד הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יב ס"ק כד, כז, כט-לד, לו, לט, מא-מד, מז, נא-נב, נה, נז, סא, סי' יג ס"ק נט, סד, סו, ע, סי' יט ס"ק כא, כט
ו/ד ויען יצחק עמ' ריב, ריד, רטז
ו/ד זכור זאת ליעקב עמ' ריז-רכ
ו/ד זכרון בנימין ח"א עמ' נ
ו/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' שנא
ו/ד זכרון נחום עמ' כה, כז
ו/ד חדושים ובאורים (גרי') מקואות סי' ו ס"ק ז-ח, יב-יג
ו/ד חזו"א או"ח סי' כא ס"ק ה, יו"ד סי' קכט ס"ק ג, ח-ט, מקואות ח"ב סי' ב ס"ק ג, ח-ט, ידים סי' ד ס"ק ה
ו/ד חזו"א על הרמב"ם
ו/ד חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 128
ו/ד חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' א ס"ק ג, יב, יד
ו/ד חי' הגר"ח החדש עמ' תקמג
ו/ד חי' הגרי"ז דף סה ע"ג
ו/ד חי' חתם סופר
ו/ד חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קכ {כ"מ}
ו/ד חי' ר' חיים הלוי דף פח
ו/ד חי' רעק"א (פרדס)
ו/ד חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קנה, רלז, רנ-רנא, רנג-רנה, רעא, שטז
ו/ד חלק לוי עמ' שלא {ראב"ד}
ו/ד חקל יצחק (שו"ת) סי' נה, עמ' קפג
ו/ד טהרת אליהו עמ' טו {כ"מ}
ו/ד טהרת ישראל
ו/ד יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קסח {ר"ח הלוי}
ו/ד יד המלך (פלומבו)
ו/ד יד סופר כאן, ויד סופר עמ' יב
ו/ד יכין ובועז ח"א סי' סח עמ' 180
ו/ד ישועות כהן מקואות סי' י ס"ק ז, כג, סי' יא ס"ק יח
ו/ד כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' כב
ו/ד לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' טו אות יב
ו/ד לבושי מרדכי יו"ד עמ' רא, תכז
ו/ד מאור יהושע סי' נז
ו/ד מגן גבורים (או"ח) סי' קנט ס"ק ז
ו/ד מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' צה-צו, ק, קי, קיג, קכא, קל, קלה, קלח, קעא, קעה, שערי מים עמ' קל, מים מן הסלע אות ז
ו/ד מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' רסו, רסח
ו/ד מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קיח
ו/ד מעיני המים
ו/ד מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' קמח, גרי"ז דף סה]
ו/ד מרגניתא דר"מ
ו/ד מרחשת ח"א סי' לט אות א
ו/ד מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ו/ד משב יעקב ח"ב
ו/ד משכן בצלאל ח"א סי' נט
ו/ד משנה שכיר יו"ד עמ' רנב
ו/ד מתנות באדם עמ' 108
ו/ד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' עו
ו/ד נתיב אברהם ח"ב עמ' ה, כט, קא, קג, קיט
ו/ד נתן פריו מקואות עמ' יז, לו
ו/ד עמק שאלה (טברסקי) עמ' תשצח
ו/ד עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק ב אות ז
ו/ד פלגי מים מקואות פ"ו מ"א אות ב {ר"ח הלוי}, פ"ו מ"ה אות ב {ר"ח הלוי}, ג ס"ק ב, ג, אות ד {ראב"ד}, ה {ר"ח הלוי}, י {ר"ח הלוי}, פ"ו מ"ח אות ב, ח {ר"ח הלוי}
ו/ד פרי שמואל מכות עמ' לו
ו/ד צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קעב, קעו (ב) אות א ואילך, סי' שלה אות ב, סי' שלו אות א
ו/ד צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קעו (א) אות א ואילך
ו/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קעו ע"ב, רס ע"א, רסג ע"א
ו/ד קול דודי מקואות סי' קט, קיא-קיד, שנו
ו/ד קרית מלך
ו/ד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רצט {ראב"ד}
ו/ד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקפד
ו/ד שו"ת ר"י מפוזנא עמ' צז
ו/ד שיח דוד (תשסד) עמ' סב
ו/ד שיח דוד (תשסח) עמ' סט
ו/ד שם עולם (רבין) ח"ב עמ' קמג
ו/ד שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' טז ס"ג ס"ק ה, סי' כו ס"א ס"ק ב-ג, ס"ב ס"ק ד, סי' כז ענף א ס"א ס"ק ב-ד, ענף ב ס"ק ב-ג, סי' כח ענף א ס"ג ס"ק ב, ד, סי' מב ס"ג ס"ק ה
ו/ד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רצח
ו/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות נא, עא
ו/ד שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 322, 326
ו/ד שערי טהר ח"ד שער א סי' ז אות ב, סי' י אות א
ו/ד תועפות ראם (טויבש) יו"ד סי' כז
ו/ד תלפיות ו חוב' א עמ' 429-430
ו/ד תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קכו
ו/ד תשובות הרי"ד עמ' צז
ו/ד תשורת שי מהדו"ק סי' שעג {כ"מ}
ו/ה אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קצט
ו/ה אגרות הגרי"ד עמ' רלד
ו/ה באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' עט, צד-צו
ו/ה גבורת יצחק מקואות עמ' עא, עח {ראב"ד}
ו/ה דברי לוי
ו/ה הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ט ס"ק יח
ו/ה חקל יצחק (שו"ת) עמ' קפג
ו/ה שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' צ
ו/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות מג
ו/ו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קעה
ו/ו אגרות הגרי"ד עמ' רכב
ו/ו אור שמח
ו/ו אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' עב
ו/ו ארחות חיים ח"ב סי' י אות ב
ו/ו באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קצו
ו/ו באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' יד, עה-עו, צו-צט
ו/ו בית אהרן (צוקרמן) עמ' שלג
ו/ו בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' שז {מל"מ}
ו/ו בנין שלמה (רבינ') סי' מז
ו/ו גבורת יצחק מקואות עמ' עד
ו/ו דברות משה ב"ק ח"א סי' מד ענף א
ו/ו דברי לוי
ו/ו הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' י ס"ק יא, טו, כ, כה, סי' יא ס"ק יב-יג, מד
ו/ו זכרון בנימין ח"א עמ' תי
ו/ו חדשים גם ישנים עמ' 56
ו/ו חותמי ברכה תשובה כט אות ד
ו/ו חזו"א יו"ד סי' קלד ס"ק א, מקואות ח"ב סי' ז ס"ק א
ו/ו חזו"א על הרמב"ם
ו/ו חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ג ס"ק כא, כג
ו/ו חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' רסה
ו/ו טהרת אליהו עמ' יח
ו/ו יד סופר עמ' יא
ו/ו כל בו ח"ה עמ' תפו
ו/ו מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' קכד, קלב, שערי מים עמ' קכד, קלב
ו/ו מעיני מים מקואות עמ' תמא
ו/ו נתן פריו מקואות עמ' לא
ו/ו עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק י {או"ש}
ו/ו צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קסב אות א, סי' קעו (ג) אות יח
ו/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קעה ע"ד, קעו ע"א
ו/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רעו ע"ב
ו/ו קול דודי מקואות סי' פח-פט, צב
ו/ו שו"ת אור שמח (מהד' תשנח) עמ' קסח {או"ש}
ו/ו שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קי
ו/ו שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' כא ענף א ס"ק ג-ה
ו/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות מד
ו/ו שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 235
ו/ו תלפיות ו חוב' א עמ' 427
ו/ו תשובות הראב"ד סי' כב הערה 7, 14
ו/ז אמרי יהושע (ברוק) עמ' 155
ו/ז ארחות חיים ח"ב סי' י אות ג
ו/ז באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' צט-קא
ו/ז בדבר מלך ח"ח עמ' קסו
ו/ז גבורת יצחק מקואות עמ' קלח
ו/ז הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ה ס"ק יב, סי' כ ס"ק כב
ו/ז זכרון בנימין ח"ב עמ' לג
ו/ז חדושים ובאורים (גרי') מקואות סי' ג ס"ק ד
ו/ז ישועות כהן מקואות סי' ה ס"ק כו
ו/ז מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' קז
ו/ז מעיני המים
ו/ז מפתח הבאורים [גרי"ז דף סה]
ו/ז פרי אליהו ח"ב סי' נא
ו/ז קול דודי מקואות סי' פט, קעז
ו/ז קרית מלך
ו/ז שדה הארץ ח"ג דף ג ע"ב
ו/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות סח
ו/ח אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' מט-נב
ו/ח אמרי יהושע (ברוק) עמ' 156
ו/ח ארחות חיים ח"ב סי' י אות ג
ו/ח ארשת צבי עמ' קסא
ו/ח באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' פג, פז, צג, קא-קג, קי, קעה
ו/ח ברור הלכה חגיגה כ ע"ב ציון ב
ו/ח גבורת יצחק מקואות עמ' קז, קלט, קמא-קמב
ו/ח דברי לוי
ו/ח הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ז ס"ק נ, סי' יט ס"ק כז
ו/ח ויען יצחק עמ' ריב
ו/ח זכרון נחום עמ' כה
ו/ח חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' א ס"ק ה, יב
ו/ח חי' ר' חיים הלוי דף פח]
ו/ח לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' טו אות יב
ו/ח מי השלוח (רובינשטין) - שערי מים עמ' צו
ו/ח נתן פריו מקואות עמ' פג
ו/ח פלגי מים מקואות פ"ו מ"ה אות ג ס"ק ג, ה, ואות ט {כ"מ}, י
ו/ח פרי שמואל מכות עמ' לו
ו/ח קול דודי מקואות סי' כו, רמח
ו/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות עא, צ
ו/ח שערי טהר ח"ד שער א סי' י אות א
ו/ט באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' לח {קרית מלך}, קד-קז
ו/ט הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יט ס"ק לב
ו/ט ולאשר אמר עמ' קל {מי גשמים שנתהוו בטומאה}
ו/ט חקל יצחק (שו"ת) עמ' קעח
ו/ט טהרת אליהו עמ' קנב
ו/ט יד סופר עמ' קמח
ו/ט מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' קעה, שערי מים עמ' קעה
ו/ט מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' קח
ו/ט מצודת דוד (שפרבר) עמ' תקלא {שאין כלי חרס מיטהרים}
ו/ט נתן פריו מקואות עמ' נא
ו/ט פלגי מים מקואות פ"ו מ"ו אות ג
ו/ט צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קסב אות א
ו/ט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קעח ע"ב, רסג ע"א
ו/ט קול דודי מקואות סי' צ, קפו
ו/ט שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' פב {חוזר ומטמא - שכבר נטהר במקוה אף שלא יצא}
ו/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות עא
ו/ט תשובות יהודה דף לה ע"א {הטביל בתוך גיסטרא}
ו/י אור הישר [אור הישר בכורות נה ע"ב ומכות ד ע"א]
ו/י אמרי בינה (אש) דף עד ע"ד {שעה"מ}
ו/י אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' נג-נה
ו/י אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' פה-פח, קמח, קצ-קצא, רמו
ו/י ארחות חיים ח"ב סי' י אות ג
ו/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/י באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' נב, סד, קז-קיא, קפב, רג
ו/י בדבר מלך ח"ח עמ' קע
ו/י בית אהרן (צוקרמן) עמ' קצד
ו/י בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' סט {כ"מ}
ו/י בית אליהו מרדכי עמ' 8, 17 {חבית של מים}
ו/י בית המדרש
ו/י ברור הלכה מכות ד ע"א ציון ג
ו/י ברכות שמים מכות פ"א אות קנט
ו/י ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כד אות ז
ו/י גבורת יצחק מקואות עמ' ח-ט, קפד
ו/י גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ד סי' ד (דף קע)
ו/י דברי חיים מקואות עמ' כו
ו/י דברי יציב יו"ד עמ' רסט {חבית מלאה מים}
ו/י דברי לוי
ו/י דעת כהן עמ' רטז
ו/י המאיר לארץ [חוות יאיר סי' קז, מרכבת המשנה]
ו/י הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כו ס"ק יט-כ, מא
ו/י הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' לג
ו/י זכרון בנימין ח"א עמ' קפג
ו/י חוות יאיר (תשנז) עמ' שיא
ו/י חזו"א יו"ד סי' קכח ס"ק ז, מקואות ח"ב סי' א ס"ק ז
ו/י חזו"א על הרמב"ם
ו/י חזון יחזקאל מקואות פ"ג ה"ו
ו/י חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ב ס"ק ח
ו/י חי' הריצ"ד
ו/י חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' עח
ו/י חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' לד {כ"מ}, לז, קיד {כ"מ}, קכח {כ"מ}, שה {כ"מ}
ו/י חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' פז
ו/י חסדי דוד ח"י עמ' לז
ו/י חקל יצחק (שו"ת) עמ' קסו
ו/י טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שעג {מל"מ}
ו/י ידיו של משה
ו/י ימין המלך
ו/י ישועות כהן מקואות סי' א ס"ק ט
ו/י ישועת משה עמ' רכט, רלד
ו/י כל בו ח"ה עמ' תעב
ו/י כתב משה ח"א סי' סב עמ' ריח-ריט
ו/י כתר המלך
ו/י מגדל צופים ח"ג עמ' רנו
ו/י מועדים וזמנים ח"ד סי' שח
ו/י מזכרת חיים עמ' סב-סג
ו/י מי השלוח (רובינשטין) - משברי ים סי' ב ס"ק ה
ו/י מנחת כהן (יוסף חיים) דף נא ע"א {שעה"מ כלל ו}
ו/י מעיני המים
ו/י מעיני התורה ח"ב עמ' קל-קלא
ו/י מעיני מים מקואות עמ' רפט, תלא, תעז
ו/י מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף יז
ו/י מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' נד
ו/י מקור ברוך (פייתוס) דף ש ע"ג
ו/י מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/י משמרת הטהרה כלים פי"א מ"ב סי' 2
ו/י משנה הלכות ח"ב סי' ד דף ז ע"ד, סי' ה דף יא ע"א
ו/י משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' נח
ו/י משנת יעקב
ו/י משנת משה מכות עמ' טז
ו/י משפט כהן עמ' צא ע"ב
ו/י נתן פריו מכות עמ' כד, כז
ו/י עין יצחק תנינא ח"א עמ' כו, ח"ב עמ' נב
ו/י עמק שאלה (טברסקי) עמ' תשע
ו/י עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' כו
ו/י צמח צדק (חב"ד) - שו"ת אהע"ז סי' סח אות ב, סי' סט
ו/י קהלות יעקב מכות ג, טהרות לט
ו/י קול דודי מקואות סי' כה
ו/י ראשית בכורים דף סב
ו/י שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' כח ענף א ס"ד ס"ק ד, סי' מה ס"ב, ס"ג ס"ק ח
ו/י שעורי הגרד"ש מכות סי' י ד"ה אמנם
ו/י שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שמד
ו/י שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות צ
ו/י שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 448
ו/י שערי טהר ח"ד שער א סי' א אות א-ב
ו/י תבונה (קרש')
ו/י תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' קח
ו/י תכריך מרדכי סי' טז עמ' קו
ו/י תשורת שי מהדו"ק סי' תריט, מהדו"ת סי' קלג {כ"מ}
ו/יא אהלי חיים עמ' רפו
ו/יא אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' רנב
ו/יא באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' ק, קיא-קיג, קטו, קיח
ו/יא בדבר מלך ח"ח עמ' קסז, רעה
ו/יא דברי חיים מקואות עמ' קכ
ו/יא דברי יציב יו"ד עמ' רע {נוגעין במי מקוה}
ו/יא דעת כהן עמ' רכא, רל
ו/יא הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כג ס"ק כא
ו/יא חדושים ובאורים (גרי') מקואות סי' ג ס"ק א, ג
ו/יא חזו"א על הרמב"ם
ו/יא חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' צה, קנה, קצב
ו/יא חלקת יואב החדש תשובות סי' לז
ו/יא ישועות כהן מקואות סי' ה ס"ק יז, יט
ו/יא מעיני מים מקואות עמ' תעו
ו/יא מרגניתא דר"מ
ו/יא נתן פריו מקואות עמ' צו
ו/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קפא ע"ג
ו/יא קול דודי מקואות סי' רי, ריב, שעז
ו/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות סח, פא
ו/יא שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 422, 423, 430
ו/יב אהלי חיים עמ' רפו
ו/יב באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קיב-קטו, קיט
ו/יב בדבר מלך ח"ח עמ' רעה
ו/יב הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ה ס"ק כב, סי' כב ס"ק ח, סי' כג ס"ק כא
ו/יב חדושים ובאורים (גרי') מקואות סי' ג ס"ק ג
ו/יב חזו"א יו"ד סי' קלא ס"ק ד
ו/יב חזו"א מקואות ח"ב סי' ד ס"ק ד
ו/יב חזו"א על הרמב"ם
ו/יב חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' צה
ו/יב ישועות כהן מקואות סי' ה ס"ק יב
ו/יב מעיני התורה ח"ב עמ' צו
ו/יב מעיני מים מקואות עמ' תעז, תפ
ו/יב נתן פריו מקואות עמ' צו
ו/יב קול דודי מקואות סי' רי
ו/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות פא
ו/יב שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 427
ו/יג באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קטו
ו/יג הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כב ס"ק ח
ו/יג מעיני התורה ח"ב עמ' צה-צו
ו/יג קרית מלך
ו/יד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קצז
ו/יד באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' נט, קטו-קכ
ו/יד באר שרים (שלזינגר) - שו"ת ח"א סי' לא אות ג {כ"מ}
ו/יד באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' סד
ו/יד בדבר מלך ח"ח עמ' קסז, קעז
ו/יד גבורת יצחק מקואות עמ' סז
ו/יד דברי חיים מקואות עמ' קטו-קטז
ו/יד דברי לוי
ו/יד דעת כהן עמ' ריג
ו/יד הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כב ס"ק ז-ח
ו/יד חוות יאיר (תשנז) עמ' שיב
ו/יד חזו"א יו"ד סי' קלא ס"ק ז, מקואות ח"ב סי' ד ס"ק ז
ו/יד חי' כתב סופר
ו/יד חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קכה
ו/יד חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' יא, קצג, רטז, רכד
ו/יד חסדי דוד ח"י עמ' כ
ו/יד ישועות כהן מקואות סי' א ס"ק ו, סי' ח ס"ק יח
ו/יד כתב משה ח"א סי' סב עמ' ריט
ו/יד כתב סופר יו"ד דף עג ע"ג
ו/יד מועדים וזמנים ח"ד סי' שח
ו/יד מזכרת חיים עמ' סב
ו/יד מי השלוח (רובינשטין) - משברי ים סי' ב ס"ק ה
ו/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' ריג
ו/יד מעיני מים מקואות עמ' רפה
ו/יד נתיב אברהם ח"ב עמ' י
ו/יד נתן פריו מקואות עמ' צו
ו/יד קול דודי מקואות סי' קסט, רי
ו/יד שו"ת הריב"ש עמ' שפט
ו/יד שו"ת מהרי"ק סי' קנו
ו/יד שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' לב ס"ה ס"ק ו {כ"מ}, סי' מז ס"ג ס"ק ה {כ"מ}, סי' נט ס"ג ס"ק ג
ו/יד תשובות יהודה דף כט ע"ג {שלש מקואות}, לא ע"ד, לב ע"ג-ע"ד, לג ע"ג, לד ע"ג {המים מכולם}


ז/703 הלכות מקואות פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/א אהלי חיים עמ' רפט
ז/א אור הישר [עי' שו"ת מהר"ם ב"ב סי' קצג, ושו"ת הרא"ש כלל מח סי' ח]
ז/א ארחות חיים ח"ב סי' י אות ג
ז/א באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קכ-קכו
ז/א ברור הלכה שבת קמד ע"ב ציון ב
ז/א גבורת יצחק מקואות עמ' קפו {כ"מ}
ז/א דברי חיים ח"ב יו"ד סי' קב {ק"ס}
ז/א דברי חיים מקואות עמ' סז
ז/א הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כה ס"ק ג
ז/א זכרון בנימין ח"ב עמ' תפ
ז/א חוקי חיים (גאגין) דף יח ע"ג
ז/א חלקת יואב מהדו"ת סי' י, חלקת יואב החדש תשובות סי' לד
ז/א יד אברהם פרה עמ' קנו
ז/א ישורון ח"כ עמ' תקפב {שינוי ריח - כלור}, תקפג-תקפד {ק"ס}, תקפו {דבר שאין עושים ממנו מקוה}
ז/א כל בו ח"ה עמ' תצג
ז/א מי טהרה עמ' קצד {שינוי טעם וריח}
ז/א מנחת מרדכי (תשז) עמ' קעה
ז/א מעיני מים מקואות עמ' שסד
ז/א מראה איש ח"ב עמ' קח
ז/א נחלת יעקב (קמינצקי) סי' יג
ז/א עין יצחק ח"א עמ' ריד
ז/א צבי תפארת סי' ב
ז/א קרן פני משה ח"ב
ז/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שמב, שמה, שמח
ז/א שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות פו
ז/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תמז
ז/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תעט
ז/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקכח
ז/א שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 699
ז/ב אגרות משה או"ח ח"א סי' יח ענף ג {כ"מ}
ז/ב באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קכו, קסה
ז/ב בינת נבונים דף קג ע"ג
ז/ב הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כה ס"ק ד {כ"מ}
ז/ב מעיני התורה ח"ב עמ' קא-קד {כ"מ}
ז/ב מעיני מים מקואות עמ' שכה, שלו
ז/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' כ עמ' כט
ז/ב משנת יעקב
ז/ב נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רצז
ז/ב נתיב אברהם ח"ב עמ' נד
ז/ב נתן פריו מקואות עמ' קד
ז/ב שרידי אש ח"ב עמ' שכב
ז/ג אדרת המלך עמ' רכח {מעלים ולא פוסלים}
ז/ג אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' י
ז/ג אור הישר [כ"מ הל' ברכות פ"ו ה"ד]
ז/ג אחיעזר ח"ג סי' לג ס"ק ב
ז/ג באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קכו-קלו, קנז, קסה
ז/ג בדבר מלך ח"ח עמ' קסח
ז/ג בית יצחק (תשי"ג) עמ' 98
ז/ג ברור הלכה סוכה יט ע"ב לפני ציון א
ז/ג ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' ס
ז/ג ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ח אות א
ז/ג ברכת מרדכי ענינים עמ' פא
ז/ג ברכת מרדכי פסחים עמ' קכו
ז/ג בשעה שהקדימו עמ' תתצ
ז/ג גבורת יצחק מקואות עמ' קנד, קנח, קס {כ"מ}
ז/ג דברי חיים מקואות עמ' סט-ע
ז/ג המאיר לארץ
ז/ג הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כא ס"ק א, סי' כה ס"ק ד, טו, סי' ל ס"ק יא
ז/ג הר המלך ח"ה עמ' עא-עב
ז/ג חזו"א על הרמב"ם
ז/ג חי' משנה פסחים עמ' קסט {מלח}
ז/ג חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קנז-קנח, קסא, קעא
ז/ג חסדי דוד ח"י עמ' לד
ז/ג יד הלוי (לוין) דף קכז ע"ג, קכח ע"א-ע"ג
ז/ג יד ישראל ח"ב
ז/ג יד פשוטה אהבה עמ' תתרכג-תתרכד
ז/ג יצחק ירנן
ז/ג ישועות כהן לקוטים סי' לג ס"ק ח
ז/ג כל בו ח"ה עמ' תעד
ז/ג מעיני התורה ח"ב עמ' קג-קו, קח-קי
ז/ג מעיני מים מקואות עמ' שכ, שלז, שמ, שס
ז/ג מעשה רקח
ז/ג מפענח צפונות עמ' 84
ז/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' כ עמ' כט, סי' כג עמ' לב
ז/ג משנה הלכות ח"ב דף ד ע"ג
ז/ג משנת יעקב
ז/ג נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קעד-קעז, רפט, רצג
ז/ג נודע ביהודה תנינא או"ח סי' נז
ז/ג נועם חכ"ה עמ' סא
ז/ג נתיב אברהם ח"ב עמ' נה
ז/ג ענפי ארז (זי') דף ט ע"ב {מלח}
ז/ג עצי אלמוגים סי' קס ס"ק יז
ז/ג פלגי מים מקואות פ"ז מ"א אות א
ז/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רסג ע"ד
ז/ג קול דודי מקואות סי' רטז
ז/ג שו"ע הרב שער השמועה אות לז
ז/ג שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' יט עמ' פב
ז/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תמג
ז/ג שערי טהר ח"ב שער ג סי' יט אות ב, ח"ד שער א סי' ט אות ב
ז/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 185
ז/ד אבני נזר יו"ד סי' קיג אות כט
ז/ד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קג
ז/ד אור שמח
ז/ד אמונת אליעזר מעשרות עמ' קמד {תמד}
ז/ד באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' כג, לה, מג, עב, קכג, קלו-קלז
ז/ד בית יצחק (תשיד) עמ' 128
ז/ד גבורת יצחק מקואות עמ' קסג-קסד
ז/ד גליוני הגר"ש עמ' צו [עי' יד איתן]
ז/ד דברות משה חולין עמ' רב
ז/ד דברי חיים מקואות עמ' סד
ז/ד דברי משה (פריצקר) עמ' ה {מי כבושים פוסלים בארבע לוגים}
ז/ד הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כא ס"ק א
ז/ד הר המלך ח"ז עמ' רכט
ז/ד חזו"א יו"ד סי' קלב ס"ק י, סי' קלז ס"ק י, מקואות ח"ב סי' ה ס"ק י, סי' י ס"ק י
ז/ד חזו"א על הרמב"ם
ז/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין כו ע"א]
ז/ד חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קא, קיג, קכא
ז/ד יד פשוטה אהבה עמ' תתרכג-תתרכד
ז/ד לב אריה (בראד) חולין כו ע"א (ד"ה בגמ') {תמד}
ז/ד לבושי מרדכי יו"ד עמ' קעט
ז/ד מנחת מרדכי (תשז) עמ' קעג {שכר}
ז/ד מעיני מים מקואות עמ' שסב
ז/ד מעשה רקח
ז/ד משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' עה, עט
ז/ד סופר המלך
ז/ד קרן פני משה ח"ב
ז/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צח (להלכה יד)
ז/ד שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' קפה-קפו
ז/ה אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קג
ז/ה אור שמח
ז/ה באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קכג-קכד, קלז-קלח
ז/ה בית אליהו מרדכי עמ' 12, 22 {מי פירות לא מעלין}
ז/ה ברור הלכה יבמות פב ע"ב ציון א
ז/ה דברי חיים מקואות עמ' סד
ז/ה דור דורים עמ' שנו
ז/ה דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' שלו {מחלוקת גירסאות במשנה במקואות}
ז/ה הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כא ס"ק א
ז/ה חזו"א יו"ד סי' קלג ס"ק ט, מקואות ח"ב סי' ו ס"ק ט
ז/ה חזו"א על הרמב"ם
ז/ה חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' צח, ק, קעה
ז/ה יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' שמה
ז/ה ידיו של משה דף יג ע"ג
ז/ה מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' מלח {מי פירות לא מעלין ולא פוסלין}
ז/ה מעיני התורה ח"ב עמ' צח, ק
ז/ה נתיב אברהם ח"ב עמ' סב-סד {תמד שהחמיץ}
ז/ה קול דודי מקואות סי' רכו
ז/ה שערי טהר ח"ב שער ג סי' יט אות ב
ז/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 185
ז/ו באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' כז, קלח-קמא
ז/ו ברור הלכה יבמות פב ע"ב ציון א
ז/ו ברכת ראש סי' א עמ' נ
ז/ו הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כא ס"ק א, טו, נט-ס
ז/ו חדושים ובאורים (גרי') מקואות סי' ה ס"ק ד, ו
ז/ו חי' הריצ"ד
ז/ו חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' עח {מל"מ}
ז/ו חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קיג-קיד
ז/ו מאורות חיים תרומות עמ' קיב
ז/ו מוריה גל' קצג עמ' צו {קבעו ולבסוף חקקו}
ז/ו מעיני התורה ח"ב עמ' צח, ק
ז/ו מעיני מים מקואות עמ' רצו
ז/ו נחלת דבש מהדו"ת סי' סג אות ו
ז/ו נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' קסט
ז/ו עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' קטו
ז/ו קול דודי מקואות סי' רכד
ז/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תמה
ז/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 185
ז/ו תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' פו
ז/ז באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קלו, קמא, קמו
ז/ז הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כו ס"ק א
ז/ז חביון עוז
ז/ז כל בו ח"ה עמ' תעד-תעה
ז/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' קנז
ז/ז מעשה רקח
ז/ז משנה הלכות ח"ז סי' קמח
ז/ז עין יצחק ח"א עמ' ריד
ז/ז שו"ע הרב או"ח סי' קס ס"ט
ז/ז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקכט
ז/ח באר המים עמ' סג
ז/ח באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קמב, קמו
ז/ח גבורת יצחק מקואות עמ' קעב {כ"מ}
ז/ח דור דורים עמ' שנו
ז/ח הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כו ס"ק א
ז/ח חזו"א או"ח סי' כב ס"ק ז, ידים סי' ה ס"ק ז
ז/ח כל בו ח"ה עמ' תעה
ז/ח לבושי מרדכי חו"מ עמ' כא
ז/ח שו"ע הרב או"ח סי' קס ס"ט
ז/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות פו
ז/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תמז
ז/ח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקכט
ז/ח תשובות ר"י אלחנן עמ' נא {כ"מ}
ז/ט באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קכג, קמג-קמד
ז/ט בדבר מלך ח"ח עמ' קע-קעא
ז/ט ברור הלכה שבת קמד ע"ב ציון ב
ז/ט גבורת יצחק מכות עמ' קט
ז/ט גבורת יצחק מקואות עמ' קעח, קפ-קפא, קפג {ראב"ד}
ז/ט דברי חיים מקואות עמ' כו-כז, עא
ז/ט דברי לוי
ז/ט הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כו ס"ק א, יט
ז/ט זכר יצחק (תשן) עמ' רד
ז/ט זכרון בנימין ח"א עמ' קפו, שסח
ז/ט זכרון חי עמ' פא
ז/ט חוקי חיים (גאגין) דף יח ע"א
ז/ט חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ב ס"ק מז
ז/ט חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' לז, קכז-קכח, קל
ז/ט חסדי דוד ח"י עמ' לה
ז/ט כל בו ח"ה עמ' תעה, תצג
ז/ט מנחת מרדכי (תשז) עמ' קעד, קעו
ז/ט מעשה רקח
ז/ט מצודת דוד (שפרבר) עמ' תקלה {כ"מ}
ז/ט מראה איש ח"ב עמ' קח-קט
ז/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ט משכן אהרן עמ' קלב
ז/ט נתיב אברהם ח"ב עמ' קי
ז/ט נתן פריו מקואות עמ' נו
ז/ט קול דודי מקואות סי' רלז
ז/ט קרן פני משה ח"ב
ז/ט שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' קפה-קפו
ז/ט שעורי ר' שמואל מכות סי' קח
ז/י באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קמה
ז/י ברור הלכה מכות ד ע"א ציון א
ז/י גבורת יצחק מקואות עמ' קפו
ז/י דברי חיים מקואות עמ' קפג
ז/י דור דורים עמ' שנו
ז/י הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כו ס"ק י
ז/י חסדי דוד ח"י עמ' לה
ז/י יצחק ירנן
ז/י מעשה רקח
ז/י מקור ברוך (פייתוס) דף ש ע"ב
ז/י נתיב אברהם ח"ב עמ' קי {ראב"ד}
ז/יא באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קכד, קמה-קמו
ז/יא ברור הלכה מכות ד ע"א ציון א
ז/יא דבר שאול ידים סי' ח ס"ק יד
ז/יא דברי חיים מקואות עמ' כז {ראב"ד}
ז/יא דעת מרדכי ח"א דף עז ע"ד {ראב"ד}
ז/יא הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כב ס"ק ה {ראב"ד}
ז/יא חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' צז, ק, שיד
ז/יא חסדי דוד ח"י עמ' לה
ז/יא יצחק ירנן
ז/יא כרם אברהם עמ' ז
ז/יא לבושי מרדכי יו"ד עמ' קעט
ז/יא להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' ו ע"א
ז/יא מים ראשונים (רבינ') עמ' עב
ז/יא מעיני מים מקואות עמ' רצז
ז/יא מעשה רקח
ז/יא נתיב אברהם ח"ב עמ' נו {ראב"ד}, נז, קי {ראב"ד}, קטז
ז/יא עמק שאלה (טברסקי) עמ' תשצו {ראב"ד}
ז/יא עצי אלמוגים סי' קס ס"ק ג
ז/יא פלגי מים מקואות פ"ז מ"ד אות א {ראב"ד}
ז/יא צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קעג
ז/יב ארחות חיים ח"ב סי' י אות ד
ז/יב באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קכג {ראב"ד}, קמא, קמו-קמט
ז/יב בית יצחק (תשי"ג) עמ' 95-96
ז/יב בנין שלמה (רבינ') סי' מח
ז/יב גבורת יצחק מקואות עמ' קעא, קעג, קפא, קפג {ראב"ד}
ז/יב דברי חיים מקואות עמ' סח
ז/יב דור דורים עמ' שנו
ז/יב דעת ותבונה מכשירין עמ' קפד
ז/יב הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כו ס"ק י {ראב"ד}
ז/יב זכרון בנימין ח"ב עמ' תקיז
ז/יב חוקי חיים (גאגין) דף יז ע"ב
ז/יב חזו"א יו"ד סי' קלב ס"ק יד, מקואות ח"ב סי' ה ס"ק יד
ז/יב חזו"א על הרמב"ם
ז/יב חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ב ס"ק מו
ז/יב חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קטז-קיז {ראב"ד}, קיט {ראב"ד}, קכג-קכד, קלא {ראב"ד}, קלה
ז/יב כל בו ח"ה עמ' תעה
ז/יב כרם אברהם עמ' קיא
ז/יב להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' יג {ראב"ד}
ז/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יב משנה הלכות ח"ז סי' קמח דף קיב ע"א, קיג ע"א
ז/יב נחלת צבי (תשסג) עמ' קסח
ז/יב נתיבות מאיר יו"ד סי' קיא ס"ק ב
ז/יב צבי תפארת סי' ב
ז/יב קול דודי מקואות סי' רלה, רלח
ז/יב קרית מלך
ז/יב קרן פני משה ח"ב
ז/יב שאר יוסף ח"ג
ז/יב שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' סה ס"ד ס"ק ה-ו, סי' סו ס"ק ג, ז
ז/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות פח {ראב"ד}
ז/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תמז
ז/יב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקכט
ז/יב שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 696, 703, פ"ו הע' 108, 109, 250
ז/יב שערי היכל זבחים עמ' קנח {נשתנה מחמת עצמו - הוא הדין למי כיור}


ח/704 הלכות מקואות פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/יב תשורת שי מהדו"ת סי' ר {ראב"ד}
ח/רה"פ מעשה רקח
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/א באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קמט-קנא
ח/א בדבר מלך ח"ח עמ' רסט
ח/א בית אליהו מרדכי עמ' 6
ח/א ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ח אות א
ח/א ברכת מרדכי ענינים עמ' פא
ח/א ברכת מרדכי פסחים עמ' קכו
ח/א הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יח ס"ק ט, סו, סח
ח/א זכרון בנימין ח"א עמ' רמד
ח/א חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קצה
ח/א חסדי דוד ח"י עמ' ל
ח/א ישועות כהן מקואות סי' טו ס"ק יג
ח/א כל בו ח"ה עמ' תעח
ח/א משכן בצלאל ח"א סי' נח
ח/א נתיבות אדם ח"א עמ' רפח
ח/א קול דודי מקואות סי' קסא
ח/א שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' מב ס"ב ס"ק ו
ח/ב באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קנ-קנב
ח/ב בית אליהו מרדכי עמ' 6
ח/ב גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ד סי' ה (דף קפה)
ח/ב הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ב ס"ק ח {כ"מ}, סי' יז ס"ק סא, סי' יח ס"ק סו
ח/ב זכרון בנימין ח"א עמ' רמד
ח/ב חזו"א על הרמב"ם
ח/ב משכן בצלאל ח"א סי' נח
ח/ג באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קנב
ח/ג בית אליהו מרדכי עמ' 6
ח/ג הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יח ס"ק סח
ח/ג זכרון בנימין ח"א עמ' רמד
ח/ג חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קצו
ח/ג צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קסט אות א
ח/ד באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קה, קנב-קנג
ח/ד בית אליהו מרדכי עמ' 6
ח/ד הבית השני בתפארתו עמ' קפג
ח/ד הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יח ס"ק סח
ח/ד זכרון בנימין ח"א עמ' רמד
ח/ד חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קצה
ח/ד ישועות כהן מקואות סי' טו ס"ק יג-יד
ח/ד קול דודי מקואות סי' קסא
ח/ד קרן פני משה ח"ב
ח/ד שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' מב ס"ב ס"ק ה
ח/ד תחומין חי"א עמ' 256
ח/ה אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שלג
ח/ה אשל אברהם (שפירא) עמ' תקסה
ח/ה באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קד, קנ-קנא, קנד, קסב-קסג
ח/ה בדבר מלך ח"ח עמ' רסט
ח/ה בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' פו-פז {כותל שנסדק - שתי וערב}
ח/ה ברור הלכה חגיגה כב ע"א לפני ציון ז פסקה ב
ח/ה גבורת יצחק מקואות עמ' קנ, קנג
ח/ה הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יח ס"ק ט, מח, נב, סי' כ ס"ק א
ח/ה חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קעט
ח/ה ישועות כהן מקואות סי' יד ס"ק טז
ח/ה מעיני התורה ח"ב עמ' קיב-קיד, קטז
ח/ה נתיב אברהם ח"ב עמ' מד
ח/ה פלגי מים מקואות פ"ו מ"ט אות ג
ח/ה קרית מלך
ח/ה שו"ת הריב"ש עמ' שפד
ח/ה שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' כז
ח/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות עט
ח/ה תשובות יהודה דף לב ע"ד {קליפת השום}
ח/ו אבני ציון ח"ב פתיחה דף ט, ח"ג עמ' קמז, שז
ח/ו אהל יצחק גיטין עמ' קצד-קצה
ח/ו אור חדש (בלומ') דף סב ע"ב
ח/ו אורח ישראל סי' כח אות יג
ח/ו אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' עב
ח/ו אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' א ד"ה ועיין רמב"ן {מל"מ}
ח/ו אשל אברהם (שפירא) עמ' תקסה
ח/ו באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קנא, קנה-קס
ח/ו בדבר מלך ח"ח עמ' קעב
ח/ו בית אהרן וישראל גל' סג עמ' יז
ח/ו בכורי אברהם דף צט ע"ד {ספק}
ח/ו גבורת יצחק מקואות עמ' קמז
ח/ו גדולי ציון (תרע) דף לו ע"ד
ח/ו גדולי ציון (תשנב) עמ' רצה
ח/ו דברי חיים מקואות עמ' ע, קיז
ח/ו המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 11, 27
ח/ו הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יח ס"ק ח, מב, מה, סי' כ ס"ק א
ח/ו הר המלך ח"ז עמ' רכט
ח/ו חזו"א יו"ד סי' צד ס"ק א (קדשים ליקוטים סי' א ס"ק ה)
ח/ו חזו"א על הרמב"ם
ח/ו חי' ר"י נחמיה סי' סח אות ה
ח/ו חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קעא, קעט, קפג
ח/ו חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' פז
ח/ו חסדי דוד ח"י עמ' לא
ח/ו יד הלוי (לוין) דף קכט ע"ג
ח/ו כל בו ח"ה עמ' תצג
ח/ו כנה"ג [שו"ת מהרשד"ם יו"ד סי' קלא]
ח/ו כפי אהרן (זס') קמא עמ' קיד, תנינא עמ' קכב
ח/ו לקוטי שיחות חל"ה עמ' 5 {מברייתו של מים}
ח/ו מאורות הדף היומי ח"ח עמ' לד {יבחושים}
ח/ו מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף עג ע"ג
ח/ו מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קצג
ח/ו מנחת מרדכי (קרטמן) ח"ב עמ' טז
ח/ו נאות אפרים ח"ב עמ' קנד
ח/ו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רצג, יו"ד ח"ב עמ' פד
ח/ו נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קיח, קמו
ח/ו נחלת צבי (תשסג) עמ' לד
ח/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' כ אות ד
ח/ו נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' יד אות ו
ח/ו נתיב אברהם ח"א עמ' קכז, ח"ב עמ' פו, ק {דבר שברייתו מן המים}
ח/ו נתן פריו מקואות עמ' כ
ח/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קעד ע"ד
ח/ו צרור החיים (יעקב)
ח/ו קול דודי מקואות סי' רו
ח/ו קול מבשר ח"א עמ' ו {ספק הל"מ}
ח/ו רשימות (שניאורסון) חוב' כג עמ' 7 {מברייתו של מים}
ח/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' כו
ח/ו שיבת ציון (לנדא) סי' מח
ח/ו שם משמעון (פולק) ח"א דף קב
ח/ו שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' נו ס"א
ח/ו שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 107
ח/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות עג
ח/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תמב
ח/ו שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ו הע' 125
ח/ו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' י
ח/ו שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תקנה, שו"ת עמ' קפז
ח/ו תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף כג ע"ג
ח/ו תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' יח עמ' צט
ח/ו תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קכז
ח/ז אגרות הגרי"ד עמ' רלב
ח/ז אדרת המלך עמ' רכט {קטפרס}
ח/ז אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' קכג
ח/ז אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' ריג {ראב"ד}
ח/ז אשל אברהם (שפירא) עמ' תקסה
ח/ז באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' נד, עט, צג, קסא-קסב
ח/ז בדבר מלך ח"ח עמ' קעה
ח/ז בית יצחק (תשיד) עמ' 129
ח/ז גבול יהודה (ציר') דף לח ע"ג
ח/ז גבורת יצחק מקואות עמ' עו-עז
ח/ז גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ד סי' ד (דף קפ)
ח/ז דברות משה גיטין עמ' רסג
ח/ז דברי אור ח"ד עמ' רסב
ח/ז דברי אמת דף נד ע"א
ח/ז דברי חיים ח"ב יו"ד סי' פח
ח/ז דברי חיים מקואות עמ' ט {ראב"ד}, מג-מה, קנז
ח/ז דברי לוי
ח/ז הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יז ס"ק סו, פו, סי' כ ס"ק א, יב
ח/ז זכרון בנימין ח"א עמ' שכז
ח/ז זכרון בנימין ח"ב עמ' קצה
ח/ז חדושים ובאורים (גרי') מקואות סי' ז ס"ק ז
ח/ז חזו"א מקואות ח"ב סי' ג ס"ק יג, סי' ד ס"ק א, ג, יו"ד סי' קכו ס"ק א, ג, סי' קל ס"ק יג, סי' קלא ס"ק א, ג
ח/ז חזו"א על הרמב"ם
ח/ז חזון יחזקאל מקואות פ"ה ה"ד
ח/ז חי' הריצ"ד לעיל פ"ו ה"י
ח/ז חי' ר' חיים הלוי דף פח
ח/ז חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' רסא, רסז-רסח, שג, שכח, שמ {ראב"ד}
ח/ז יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קסח
ח/ז ישועות כהן מקואות סי' יז ס"ק ה
ח/ז כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' יח
ח/ז לב דוד (פלדמן) עמ' קיד {ראב"ד}
ח/ז לבושי מרדכי יו"ד עמ' קפח, קצג, רז
ח/ז מגנזי הגר"ח עמ' נו
ח/ז מועדים וזמנים ח"ד סי' שט
ח/ז מי השלוח (רובינשטין) - מים מן הסלע אות ז
ח/ז מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' קיב {ראב"ד}
ח/ז מעיני מים מקואות עמ' רלג
ח/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ז משכן בצלאל ח"א סי' נח
ח/ז משכנות אפרים שבת סי' ח אות כ
ח/ז משמרת הטהרה כלים פ"ל מ"ב
ח/ז נתיב אברהם ח"ב עמ' מא
ח/ז נתיבות מאיר יו"ד סי' קט ס"ק ב
ח/ז נתן פריו מקואות עמ' קלג
ח/ז עמק שאלה (טברסקי) עמ' קפד, קצו, תשס {ראב"ד}
ח/ז פלגי מים מקואות פ"ו מ"ח אות ב, ח
ח/ז צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קסט אות א
ח/ז קול דודי מקואות סי' פז-פט, קיג, קצב, רו
ח/ז קרית מלך
ח/ז שו"ת ר"י מפוזנא עמ' פו, צד, קד-קה, קח
ח/ז שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קכז
ח/ז שם טוב - השלמה
ח/ז שם עולם (רבין) ח"א עמ' לז
ח/ז שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' נג ענף ב ס"ב, סי' נז ס"ב ס"ק א-ד
ח/ז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שמד
ח/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות מד, נא, עה-עו
ח/ז שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 234, 651 {ראב"ד}
ח/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 421, 424
ח/ז תחומין חי"ב עמ' 501 {ראב"ד}
ח/ז תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קיז, קכח
ח/ז תשורת שי מהדו"ת סי' רב {ראב"ד}
ח/ח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קצז
ח/ח אבני נזר יו"ד סי' רעט אות ח {כ"מ}
ח/ח אור המאיר (שפירא) סי' לג אות ב
ח/ח אור שמח
ח/ח אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' רלד
ח/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/ח באר צבי עמ' קפה
ח/ח באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' נד, נה {או"ש}, קסא, קסג-קסה, קע, קפה, קצד, רא
ח/ח בדבר מלך ח"ח עמ' קעה, קעז
ח/ח בני דוד
ח/ח ברכות חיים ח"א עמ' מז-מט
ח/ח גבורת יצחק מקואות עמ' צג, קט, קכח, קפז-קפח
ח/ח דברי חיים ח"ב יו"ד סי' פח
ח/ח דברי חיים מקואות עמ' כה, פב-פג, קכג, קנו-קנח
ח/ח דברי לוי
ח/ח הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יז ס"ק נו, סב, פד, פו, צא, סי' כ ס"ק א, סי' כב ס"ק ו, סי' כד ס"ק כח, נג
ח/ח ויען יצחק עמ' רג
ח/ח זכרון בנימין ח"א עמ' רג, רמג
ח/ח זכרון בנימין ח"ב עמ' קצא
ח/ח חדושים ובאורים (גרי') מקואות סי' ז ס"ק ח, סי' ח ס"ק א
ח/ח חזו"א יו"ד סי' קלא ס"ק א, מקואות ח"ב סי' ד ס"ק א
ח/ח חזו"א על הרמב"ם
ח/ח חזון יחזקאל מקואות פ"ג ה"ג, פ"ה ה"ד
ח/ח חי' חתם סופר
ח/ח חי' כתב סופר
ח/ח חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קיא-קיג
ח/ח חי' ר' חיים הלוי דף פד, פח
ח/ח חי' ר"י נחמיה סי' סח אות ב
ח/ח חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קמ, קצט, רא, רג, רו, רז, רט
ח/ח חלק לוי עמ' שכה {כ"מ}
ח/ח חלקת יואב החדש תשובות סי' ל
ח/ח חסדי דוד ח"י עמ' יט
ח/ח חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מג עמ' קכט, קלא
ח/ח ידיו של משה דף יג ע"ג
ח/ח כתב סופר יו"ד דף ע ע"ד
ח/ח מועדים וזמנים ח"ד סי' שט
ח/ח מוריה גל' קצט עמ' מט
ח/ח מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' יח, כג, לו, שערי מים עמ' כד
ח/ח מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' יח אות ז]
ח/ח משנת יעקב
ח/ח נהרות איתן ח"ב עמ' רנד
ח/ח נחלת דבש מהדו"ת סי' סג אות ח
ח/ח נתיב אברהם ח"ב עמ' ו, ט-יא, יד
ח/ח נתיבות אדם ח"א עמ' רצ
ח/ח עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' סב
ח/ח פלגי מים מקואות פ"ג מ"ב אות א {כ"מ}, פ"ו מ"ו אות ה {או"ש}, פ"ו מ"ח אות ג, ו
ח/ח פקודת אלעזר עמ' קצב
ח/ח פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' לג דף לט ע"ב
ח/ח פרי שמואל מכות עמ' מ
ח/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קע ע"ב, קעה ע"ב
ח/ח קהלות יעקב טהרות לח
ח/ח קול דודי מקואות סי' רח, רנא
ח/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קנב
ח/ח שו"ת הריב"ש סי' רצב, עמ' שפב
ח/ח שירת הים סי' כו אות ד, יד
ח/ח שלמי שמעון (תשמו) עמ' ק
ח/ח שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' לד ס"א, סי' נג ענף א ס"ק ב-ג, ה-ו {כ"מ}, סי' נה ס"ק ב-ג
ח/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות עג
ח/ח שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 377, 641, 669, 680, 686
ח/ח שערי טהר ח"ד שער א סי' ז אות א
ח/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 420, 423
ח/ח תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' שכז
ח/ח תחומין חי"ז עמ' 393 {כ"מ}
ח/ח תשובות יהודה דף כט ע"ב-ע"ג {שאין הנזחלין מתערבים}, ל ע"ב-ע"ד {הרדלית}, לא ע"א-ע"ג, לב ע"ג
ח/ח תשורת שי מהדו"ק סי' מז
ח/ט אבן האזל קדשים ח"א דף לט ע"ב
ח/ט אגרות משה או"ח ח"א סי' קעח ענף ה
ח/ט אדרת המלך עמ' רל {צירוף טיט הנרוק}
ח/ט אור הישר [אור הישר זבחים כב ע"א]
ח/ט באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קכח, קסה, קסח
ח/ט ברור הלכה סוכה יט ע"ב לפני ציון א
ח/ט דברי לוי
ח/ט הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כז ס"ק ב, ו, טז-יז
ח/ט חזו"א או"ח סי' כב ס"ק ה, ידים סי' ה ס"ק ה
ח/ט חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קסז, קע
ח/ט חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' פז
ח/ט חסדי דוד ח"י עמ' יח
ח/ט טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 45
ח/ט כרם אברהם עמ' ד
ח/ט משנה הלכות ח"ב סי' ו דף יב ע"ד
ח/ט עבודת הזבח זבחים סי' ו ס"ק כג
ח/ט עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק כב, סי' קס ס"ק טו
ח/ט צבי תפארת סי' ב {טיט רך}
ח/ט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שמ
ח/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תלח, תמא
ח/י אגרות משה או"ח ח"א סי' קעח ענף ה
ח/י אדרת המלך עמ' רל {צירוף טיט הנרוק}
ח/י באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קכח, קסה-קסט
ח/י בדבר מלך ח"ח עמ' קעח
ח/י ברור הלכה סוכה יט ע"ב לפני ציון א
ח/י דברי לוי
ח/י הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כז ס"ק ב, ו, טז-יז
ח/י חוקי חיים (גאגין) דף יז ע"ד
ח/י חסדי דוד ח"י עמ' יח
ח/י ידיו של משה
ח/י קול דודי מקואות סי' רט
ח/י שיבת ציון (לנדא) סי' מח
ח/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תמ
ח/יא אדרת המלך עמ' רלא
ח/יא אהל יצחק גיטין עמ' קצד-קצה
ח/יא באר המים עמ' קטו
ח/יא באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קלח, קנו-קנז, קסט, קע
ח/יא בית מרדכי (סאויצקי) דף ח ע"א {בעינו של דג}
ח/יא בית שערים יו"ד סי' קמו
ח/יא גבורת יצחק מקואות עמ' קצז
ח/יא דברי חיים מקואות עמ' ע, קיז
ח/יא דברי לוי
ח/יא הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יח ס"ק מה
ח/יא חזו"א מקואות ח"ב סי' ו ס"ק ט, יו"ד סי' צ ס"ק א, סי' צד ס"ק א (קדשים ליקוטים סי' א ס"ק ה), סי' קלג ס"ק ט
ח/יא חזו"א על הרמב"ם
ח/יא חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קכז
ח/יא חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קע-קעא, קעג, קעה
ח/יא חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' פז
ח/יא יד הלוי (לוין) דף קכט ע"ג
ח/יא להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' מ ע"א
ח/יא לקוטי שיחות חל"ה עמ' 5 {תחלת ברייתו מהמים}
ח/יא מגן גבורים (או"ח) סי' קסב ס"ק ד
ח/יא משנה הלכות ח"ה סי' צב
ח/יא נאות אפרים ח"ב עמ' קנג, קנז
ח/יא נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קעה, רצג
ח/יא נודע ביהודה תנינא או"ח סי' נז
ח/יא נחלת צבי (תשסג) עמ' לד
ח/יא נתן פריו מקואות עמ' נז
ח/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רסד ע"א
ח/יא קול דודי מקואות סי' רט, ריט
ח/יא שאר יוסף ח"ז עמ' תעד-תעו
ח/יא שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שלה
ח/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות עה
ח/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תמב
ח/יא שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 716
ח/יא תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' יח עמ' צט
ח/יב אור המאיר (שפירא) סי' לג אות ב {גוד אחית}, סי' מא אות ד, סי' נד אות ב-ג
ח/יב אור שמח
ח/יב באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' נד, קסו-קסז, קע-קעד
ח/יב באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' סד
ח/יב בדבר מלך ח"ח עמ' קפ
ח/יב בינת אמת עמ' שעז
ח/יב בית שערים יו"ד סי' רפט
ח/יב בני דוד
ח/יב ברור הלכה חגיגה יט ע"א ציון ה
ח/יב דבר שאול ידים סי' ה ס"ק יג
ח/יב דברות משה גיטין עמ' רנד
ח/יב דברי חיים מקואות עמ' קכב-קכה
ח/יב דברי לוי
ח/יב הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ה ס"ק ה, סי' יז ס"ק טז, יח, סב, סד {כ"מ}, סט, צא
ח/יב זכרון בנימין ח"א עמ' עג, שכז
ח/יב חדושים ובאורים (גרי') מקואות סי' ז ס"ק ח
ח/יב חזו"א יו"ד סי' קלא ס"ק א, יח, סי' קלו ס"ק יא, מקואות ח"ב סי' ד ס"ק א, יח, סי' ט ס"ק יא
ח/יב חזו"א על הרמב"ם
ח/יב חי' כתב סופר
ח/יב חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קיב, קכט
ח/יב חי' ר' חיים הלוי דף פד
ח/יב חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' פ, רי, ריב
ח/יב חסדי דוד ח"י עמ' לח-לט
ח/יב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מג עמ' קכח {רגליו של ראשון נוגעות}
ח/יב ישועות כהן מקואות סי' יז ס"ק יח
ח/יב ישורון ח"כ עמ' תר
ח/יב מגדל צופים ח"ד סי' סט
ח/יב מועדים וזמנים ח"ד סי' שט
ח/יב מעיני המים
ח/יב מעיני התורה ח"ב עמ' קיז
ח/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יב משב יעקב ח"ב
ח/יב נחלת צבי (תשסג) עמ' קה
ח/יב נתיב אברהם ח"ב עמ' פו {כ"מ}
ח/יב נתן פריו הל' נט"י עמ' פא
ח/יב נתן פריו מקואות עמ' קלג
ח/יב עבודת לוי (רוד') דף לט ע"א
ח/יב עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' סד
ח/יב פלגי מים מקואות פ"ו מ"ד אות א {כ"מ}, פ"ז מ"ו אות א {כ"מ}, ב
ח/יב פתחי שערים דף סב ע"ג
ח/יב קול דודי מקואות סי' רמח-רמט, רנא-רנב
ח/יב קרן פני משה ח"ב
ח/יב שו"ת הריב"ש עמ' שפג, שפו
ח/יב שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קכז
ח/יב שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' נג ענף ב ס"א ס"ק א-ה {כ"מ}, סי' סח ס"ק א-ה
ח/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות כב, עג
ח/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תמ
ח/יב שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 643
ח/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 421, 424
ח/יב תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' שכז
ח/יב תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קלג
ח/יב תשובות יהודה דף לב ע"ד {אם רגלי הראשון נוגעות במים}, לד ע"ג, לה ע"ג
ח/יג באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קעד
ח/יג גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ד סי' א, ד (דף קנח, קעב)
ח/יג מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל לו סי' י]
ח/יג נתיב אברהם ח"ב עמ' צג


ט/705 הלכות מקואות פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/א באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קעה-קפא, ריט
ט/א גבורת יצחק (תשמח) דף לד
ט/א גבורת יצחק (תשסו) עמ' כג
ט/א גבורת יצחק חגיגה עמ' רכא
ט/א גבורת יצחק מקואות עמ' ב, יד, טז, כא-כב {ראב"ד}
ט/א דבר שאול ידים סי' ח ס"ק יא
ט/א דברי אמת דף נ ע"ד
ט/א דברי חיים מקואות עמ' צג
ט/א דברי לוי
ט/א הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' א ס"ק כו, ל, לד
ט/א הר המלך ח"ז עמ' רל
ט/א זכרון בנימין ח"ב עמ' לא
ט/א חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ב ס"ק ו, יג
ט/א חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' סה {ראב"ד}
ט/א חסדי דוד ח"י עמ' כח
ט/א טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 44, 48
ט/א מים ראשונים (רבינ') עמ' מג
ט/א מעיל צדקה (לנסדורפר) סי' לט
ט/א מעשה רקח
ט/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' מז
ט/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' פ
ט/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/א משאת המלך ח"ג סי' תיב {ראב"ד}
ט/א נאם דוד
ט/א נחלת צבי (תשסג) עמ' יד, עז
ט/א נתן פריו מקואות עמ' ח
ט/א עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק כג, ס"ק כד אות א
ט/א קול דודי מקואות סי' קט
ט/א קרית מלך
ט/א ר"י קארו - קובץ עמ' צ
ט/א שו"ת ר"י מליריאה עמ' תב
ט/א שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות ט, יג
ט/א שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 772, פ"ו הע' 90, 238, 239
ט/ב אור הישר [עונג יו"ט סי' פה]
ט/ב באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קעח-קפב
ט/ב ברכת ראש סי' א עמ' נא
ט/ב גבורת יצחק מקואות עמ' יז
ט/ב דברי לוי עמ' קלא-קלח
ט/ב הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' א ס"ק כח
ט/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' רמז
ט/ב חזון יחזקאל מקואות פ"א ה"א, פ"ח ה"ד
ט/ב חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קנג, שס
ט/ב חסדי דוד ח"י עמ' מו
ט/ב כרם אברהם עמ' ז, קט
ט/ב מגן גבורים (או"ח) סי' קנט ס"ק יב
ט/ב מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' ס
ט/ב מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' כא
ט/ב מעשה רקח
ט/ב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' פ
ט/ב נתן פריו מקואות עמ' ז
ט/ב עמק שאלה (טברסקי) עמ' רטז
ט/ב עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק כד אות א
ט/ב פרי שמואל מכות עמ' לד, לז
ט/ב קרית מלך
ט/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תלח
ט/ב שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 735
ט/ב תשובות הרי"ד עמ' לא
ט/ג אבני נזר יו"ד סי' רעח אות א, ו
ט/ג אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שיב
ט/ג באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קד, קפב
ט/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' שלג
ט/ג גבורות אליהו סי' סה אות ב, סי' סו
ט/ג גבורת יצחק מקואות עמ' קיז-קיט
ט/ג גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ד סי' ג-ד (דף קסא, קעד-קעה)
ט/ג דברי חיים מקואות עמ' ט
ט/ג דברי לוי
ט/ג זכר יצחק (תשן) עמ' שכא
ט/ג חזון יחזקאל מקואות פ"א ה"ז
ט/ג חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ב ס"ק א, כט
ט/ג חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' ח, ט {כ"מ}, קפב {כ"מ}, קפג
ט/ג חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' לב
ט/ג חסדי דוד ח"י עמ' ז
ט/ג ישורון ח"כ עמ' קעח-קעט {כ"מ}
ט/ג כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רצב
ט/ג מועדים וזמנים ח"ד סי' שז
ט/ג משיב דבר ח"ב סי' מ
ט/ג נתיב אברהם ח"ב עמ' קלג
ט/ג עין יצחק ח"א עמ' רטו-רטז
ט/ג צבי תפארת סי' סד
ט/ג צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קסה אות א, סי' קסח
ט/ג צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קסז אות ב, סי' שלו אות לב
ט/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קע ע"ד, קפ ע"א
ט/ג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' קמז, קס
ט/ג שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' נט
ט/ג שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' ד ס"ק א, ג-ד, ו, סי' ל ס"ק ו {כ"מ}
ט/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות יב
ט/ג תלפיות ו חוב' א עמ' 432 {כ"מ}
ט/ד אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שיב
ט/ד באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קפג
ט/ד גבורת יצחק מקואות עמ' קיז, קיט
ט/ד גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ד סי' ד (דף קעה)
ט/ד דברי חיים מקואות עמ' ט
ט/ד דברי לוי
ט/ד הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' א ס"ק לג
ט/ד זכר יצחק (תשן) עמ' רז
ט/ד חזו"א יו"ד סי' קל ס"ק ה, מקואות ח"ב סי' ג ס"ק ה
ט/ד חזון יחזקאל מקואות פ"א ה"ז
ט/ד חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קכד
ט/ד חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' יא, קפב, קפג, שנב
ט/ד חסדי דוד ח"י עמ' ז
ט/ד ישועות כהן מקואות סי' יב ס"ק ד
ט/ד כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רצב
ט/ד מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל לא אות ט]
ט/ד מרחשת ח"א סי' לט אות א
ט/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ד נתיבות מאיר יו"ד סי' קו ס"ק א
ט/ד עין יצחק ח"א עמ' רטו-רטז
ט/ד עמק שאלה (טברסקי) עמ' רח
ט/ד צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קסה אות יג
ט/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קע ע"ד, קפ ע"א
ט/ד שו"ת הרא"ש עמ' קלז
ט/ד שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' קפג
ט/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות יב
ט/ד תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' פא
ט/ה אור חדש (בלומ') דף עב ע"ג {שיעור מקוה - ארבעים סאה גם באדם ננס}
ט/ה באר המים עמ' מד
ט/ה באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קעט, קפג, קפט-קצ, ריב
ט/ה ברכות חיים ח"א עמ' מט
ט/ה המסלה שנה יא שבט-ניסן תשו עמ' 10
ט/ה זכרון בנימין ח"א עמ' רב
ט/ה חקל יצחק (שו"ת) עמ' קסט
ט/ה מעיני התורה ח"ב עמ' צב
ט/ה מעשה רקח
ט/ה עטרת ישראל עמ' רעז
ט/ה עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק כד אות א
ט/ה קרית מלך
ט/ו אבי עזרי ח"ב
ט/ו אבן ישראל (פישר)
ט/ו אור הישר [כ"מ הל' ברכות פ"ו ה"ה]
ט/ו אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' נו-נט
ט/ו באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' עט {אבן ישראל}, קד, קפג-קפט, רד {ר"ח הלוי}, רו {ר"ח הלוי}, ריב {ר"ח הלוי}, ריד {ר"ח הלוי}
ט/ו בית אליהו מרדכי עמ' 10, 11, 16
ט/ו בית יצחק (תשיד) עמ' 93
ט/ו ברור הלכה חגיגה יא ע"א ציון ג פסקה ב
ט/ו גבורת יצחק מקואות עמ' כד-כה
ט/ו דברי חיים מקואות עמ' יא
ט/ו דברי לוי
ט/ו הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יג ס"ק צא (דין ה), סי' טו ס"ק יב, יט-כא, סי' טז ס"ק ו, סי' כא ס"ק ו, סי' כד ס"ק כח
ט/ו ויען יצחק עמ' רד
ט/ו זכרון בנימין ח"א עמ' רב-רג, שכה
ט/ו זכרון נחום עמ' לא-לב {ר"ח הלוי}
ט/ו חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קיא
ט/ו חי' ר' חיים הלוי דף פט ע"ב
ט/ו חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' יג, נב
ט/ו יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' שמו {אבי עזרי}
ט/ו יד המלך (פלומבו)
ט/ו ירך אברהם ח"א דף לא
ט/ו ישועות כהן מקואות סי' יב ס"ק ד, סי' יג ס"ק יג
ט/ו ישורון ח"כ עמ' קעז {מטהר בכ"ש}
ט/ו כל בו ח"ה עמ' תעח
ט/ו כתב משה ח"א סי' סב עמ' ריח
ט/ו לב ים נדרים עמ' קע-קעב, קעו-קעז
ט/ו לבושי מרדכי יו"ד עמ' קעב
ט/ו מועדים וזמנים ח"ד סי' שז, שט
ט/ו מוריה גל' קצט עמ' מט {ר"ח הלוי}, גל' רכט עמ' נד {אבי עזרי}
ט/ו מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' כד
ט/ו מלחמת יהושע סי' מ, עמ' קמה {ר"ח הלוי}
ט/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קנה
ט/ו מעיני התורה ח"ב עמ' צב
ט/ו מעשה רקח
ט/ו משכן אהרן עמ' קטז
ט/ו משכן בצלאל ח"א סי' נז
ט/ו משנה הלכות ח"ב דף ז ע"ב
ט/ו משנת יעקב
ט/ו נאם דוד
ט/ו נהרות איתן ח"ב עמ' רנח
ט/ו נזר הקדש (קפלן)
ט/ו נתן פריו מקואות עמ' י, לט
ט/ו נתן פריו נדרים עמ' קב
ט/ו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קלח
ט/ו עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק יח אות ד
ט/ו עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' טו
ט/ו פלגי מים מקואות פ"א מ"ז אות א ס"ק ב {ר"ח הלוי}, פ"ה מ"ה אות ב {ר"ח הלוי}, פ"ה מ"ו אות א ס"ק ט {ר"ח הלוי}
ט/ו פתחי שערים דף לא ע"א
ט/ו צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' שלו אות לב
ט/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קעט ע"ד
ט/ו קרית מלך
ט/ו שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' עו הערה 5
ט/ו שארית יוסף (תשסז) עמ' קסא
ט/ו שו"ע הרב או"ח סי' קנט ס' כב
ט/ו שו"ת הרשב"א ח"ד סי' שיח {כל שגופו עולה בהם}
ט/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות יד
ט/ו שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' קיב {ר"ח הלוי}
ט/ו שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 130
ט/ו שערי טהר ח"ד שער א סי' ד אות א, סי' יג אות א, סי' טו, סי' יז אות א-ב
ט/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 414
ט/ו תכריך מרדכי סי' טז עמ' קט-קי
ט/ו תשובות יהודה דף כט ע"ג {שאובים לא פוסלים מעין}
ט/ז באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קד, קצ, רג, רכז
ט/ז הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' טז ס"ק ו
ט/ז הפרדס שנה לט חוב' ה עמ' 15
ט/ז חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קיא
ט/ז חסדי דוד ח"י עמ' רכה-רכו
ט/ז לב דוד (פלדמן) עמ' קכג {כ"מ}
ט/ז לבושי מרדכי יו"ד עמ' רי
ט/ז מגד יהודה ח"א סי' קפא אות ה
ט/ז מעיני המים
ט/ז מרגליות הים סנהדרין נו ע"ב אות כז {מים מרים}
ט/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ז נחלת דבש מהדו"ת סי' סג אות יא
ט/ז נשמת חיים (ברלין - מחשבה) עמ' עד
ט/ז נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' שכה
ט/ז שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 42 {מוכין}
ט/ח אומר לציון סי' שו
ט/ח אם הבנים שמחה פ"ד אות ז הערה 87
ט/ח אשל אברהם (שפירא) עמ' תקסו
ט/ח באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' נא, קד, קטז, קכד, קנ, קסד, קעו, קפט-קצב, רז, רט
ט/ח בדבר מלך ח"ח עמ' קפד-קפה
ט/ח בינת אברהם עמ' רנח {מעיין מטהר אדם בכ"ש}
ט/ח בית אליהו מרדכי עמ' 6 {כלשהוא}
ט/ח ביתאל ח"ב דף טו ע"א
ט/ח גבורות אליהו סי' סה אות ב
ט/ח גבורת יצחק מקואות עמ' כט
ט/ח דברות משה גיטין עמ' רנא
ט/ח דברי חיים מקואות עמ' א
ט/ח הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יז ס"ק א, סי' כד ס"ק כח
ט/ח הפרדס שנה לט חוב' ה עמ' 15
ט/ח זה השער שער ג סי' קכה
ט/ח זכרון בנימין ח"א עמ' רב
ט/ח חזו"א יו"ד סי' קכח ס"ק ג, מקואות ח"ב סי' א ס"ק ג
ט/ח חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קיא
ט/ח חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' ח
ט/ח חיים מדבר דף נג {כל שהוא}
ט/ח כל בו ח"ה עמ' תעז
ט/ח כתב משה ח"א סי' סב עמ' רטו {כ"מ}
ט/ח לבושי מרדכי יו"ד עמ' תכה
ט/ח להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' קד
ט/ח מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' טז, מה
ט/ח מעיני התורה ח"ב עמ' צא
ט/ח משאת המלך ח"ג סי' תיג {צריך להתכוון}
ט/ח נחלת צבי (תשסג) עמ' יח
ט/ח נר יצחק (ריף) עמ' כא {מעין מטהר אדם בכ"ש}
ט/ח נתיב אברהם ח"ב עמ' לג, לט, מא {טבילת אדם במעין - כל שהוא}
ט/ח נתן פריו מקואות עמ' יא, יד
ט/ח נתן פריו נדרים עמ' קד
ט/ח ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קלו-קלט
ט/ח פרי האדמה ח"ג
ט/ח קהלות יעקב טהרות מא
ט/ח שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' עו הערה 5
ט/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קו
ט/ח שו"ת הרשב"א ח"ד סי' שיח {כל שגופו עולה בהם}
ט/ח שו"ת מהרי"ק סי' נו
ט/ח שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג ס"א, הע' 19
ט/ח שערי היכל זבחים עמ' קנד {מעיין מטהר בכלשהו - א"צ מ' סאה}
ט/ח שערי זבולון יו"ד סי' לז ס"ק יב
ט/ח שערי טהר ח"ד שער א סי' טו, סי' יז אות א
ט/ח תורה לשמה (תשעג) עמ' שלט
ט/ח תשובות יהודה דף כט ע"ג, לא ע"ב {מעין א"צ מ' סאה}
ט/ט ארחות חיים ח"ב סי' י אות ו
ט/ט באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' כד {ר"ח הלוי}, עט {ר"ח הלוי}, קסד {ר"ח הלוי}, קצב-קצח, ר {ר"ח הלוי}, רד {ר"ח הלוי}, רז, ריד {ר"ח הלוי}
ט/ט גבורת יצחק מקואות עמ' צג, ק, קב, קט
ט/ט גדולי שמואל השמטות עמ' ריד
ט/ט דברי חיים מקואות עמ' יח
ט/ט דעת כהן עמ' רט
ט/ט המסלה שנה יא שבט-ניסן תשו עמ' 9-10
ט/ט הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ו ס"ק י, סי' יג ס"ק ב, ו, עח, סי' יד ס"ק ג, יא
ט/ט ויען יצחק עמ' ריח, רכ
ט/ט זכרון יוסף (שטיינהרט) יו"ד סי' יג
ט/ט חזו"א על הרמב"ם
ט/ט חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' א ס"ק סא-סב, סי' ב ס"ק מ
ט/ט חי' ר' חיים הלוי דף פח ע"ב
ט/ט חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' יד, יז, כא, לט
ט/ט חמדת אהרן עמ' רעט-רפ, רפב {ר"ח הלוי}
ט/ט טהרת ישראל עמ' 68
ט/ט ישועות כהן מקואות סי' א ס"ק א, סי' יא ס"ק טז-יז, סי' יב ס"ק ב, ד
ט/ט כל בו ח"ה עמ' תעט
ט/ט כתב משה ח"א סי' סב עמ' רטו
ט/ט מועדים וזמנים ח"ד סי' שיא, ח"ח סי' שי
ט/ט מוריה גל' קצט עמ' מט {ר"ח הלוי}
ט/ט מי השלוח (רובינשטין) - שערי מים עמ' ז, מקור נפתח עמ' ל
ט/ט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תעט {ר"ח הלוי}
ט/ט נתיב אברהם ח"ב עמ' טו, לג {מעין שהעבירו ע"ג השוקת}, מא
ט/ט עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' נא
ט/ט פלגי מים מקואות פ"ה מ"א אות א ס"ק ב, ואות ג, פ"ו מ"ז אות ו
ט/ט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רעו ע"ג
ט/ט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 552
ט/ט קול דודי מקואות סי' קיז, קכ, קלג, קמד, שלו
ט/ט קרית מלך
ט/ט שו"ת מהרי"ק סי' קנו
ט/ט שו"ת ר"י מפוזנא עמ' צד
ט/ט שחר אורך עמ' תקי-תקיא
ט/ט שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' ח ס"ג ס"ק ג, ס"ה ס"ק ד, סי' ט ס"ק ז, סי' כח ענף א ס"ג ס"ק ג, סי' כט ס"ק יא
ט/ט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' ת, תג {ר"ח הלוי}
ט/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות יד, נב-נג
ט/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' יג, טו {ר"ח הלוי}
ט/ט שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 100
ט/ט שערי טהר ח"ד שער א סי' ד אות א, סי' ה אות ג, סי' יח אות א
ט/ט תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' עד
ט/ט תורת מנחם חט"ו עמ' 87, חכ"ג עמ' 63 {היו מימיו נמשכין לתוך בריכה כו' ונקוין שם הרי אותה הבריכה כמקוה}
ט/י אגרות הגרי"ד עמ' רלז
ט/י באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קצה, קצח-ר, רט
ט/י דברי לוי
ט/י דעת כהן עמ' קצד
ט/י הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יג ס"ק ז, נז, עד
ט/י זכור זאת ליעקב עמ' ריח {על אחורי כלים}
ט/י חי' ר' חיים הלוי דף פח
ט/י טהרת יו"ט חט"ז עמ' קמב
ט/י ישועות כהן מקואות סי' ג ס"ק ט, סי' יא ס"ק יט
ט/י מועדים וזמנים ח"ד סי' שיא
ט/י מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' צב, צד, קמו, קסה
ט/י מי יהודה יו"ד סי' עד
ט/י מעיני מים מקואות עמ' קצט
ט/י משנה שכיר יו"ד עמ' רס
ט/י מתנות באדם עמ' 105
ט/י צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קסב אות ה
ט/י קול דודי מקואות סי' קכ
ט/י שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' צ
ט/י שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות נב
ט/י שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 385, 534
ט/י שערי טהר ח"ד שער א סי' ה אות ג, סי' יח אות א-ב
ט/יא אבני חפץ ח"ג עמ' רח
ט/יא אבני נזר יו"ד סי' רפט אות ח {כ"מ}
ט/יא אהלי חיים עמ' רסא, רעט
ט/יא באר צבי עמ' קצא
ט/יא באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קפד, קפז {כ"מ}, קפט, קצו {כ"מ}, רא, רה {כ"מ}
ט/יא בדבר מלך ח"ח עמ' קפא
ט/יא בית יצחק (תשי"ג) עמ' 75-76
ט/יא ברור הלכה שבת סה ע"ב ציון א פסקה ב
ט/יא גדולי שמואל השמטות עמ' ריד
ט/יא גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ד סי' ד (דף קסו)
ט/יא דברי חיים ח"ב יו"ד סי' נד {ראב"ד}, פו, צג
ט/יא דברי חיים מקואות עמ' טו-טז, יח, כב, כט-ל, קט, קלג, קלט, קנג, קסד
ט/יא דברי יואל - שו"ת עמ' סא
ט/יא הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' טו ס"ק יב-יד, יט, כא, כג
ט/יא הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תמט
ט/יא חזו"א על הרמב"ם
ט/יא חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' א ס"ק סב, סי' ב ס"ק מ
ט/יא חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קכב {כ"מ}
ט/יא חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' יב-יד, טו {ראב"ד}, טז {כ"מ}, יח, כו {כ"מ}, כז {ראב"ד}, לא {כ"מ}
ט/יא חשב סופר עמ' קעב
ט/יא טהרת ישראל
ט/יא ישועות יעקב מועד עמ' רלג
ט/יא ישועות כהן מקואות סי' יג ס"ק יג
ט/יא כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רצג {ראב"ד}
ט/יא לבושי מרדכי יו"ד עמ' קסט, תלא, ח"ד עמ' קכא
ט/יא להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' קה
ט/יא מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' לט, מא-מב, נג, משברי ים סי' ב ס"ק ה
ט/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' קנז
ט/יא מנחת מרדכי (קרטמן) ח"ב עמ' קיב
ט/יא מעיני המים
ט/יא מעיני התורה ח"ב עמ' צב
ט/יא מעיני מים מקואות עמ' קיג, קכב, קכה
ט/יא מעשי למלך ח"ב דף נב ע"ב
ט/יא מצודת דוד (שפרבר) עמ' תקכה {כ"מ}
ט/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יא משכן אהרן עמ' קטז
ט/יא משכן בצלאל ח"א סי' נז
ט/יא משנה הלכות ח"ז סי' יד דף טז ע"ב {מקוה לא מטהר בזוחלין}
ט/יא נתיב אברהם ח"ב עמ' מא
ט/יא נתן פריו מקואות עמ' לט
ט/יא נתן פריו נדרים עמ' צט, קד
ט/יא נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קיא
ט/יא ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קלח
ט/יא עין יצחק ח"א עמ' ריח
ט/יא עקבי ברכה עמ' קמד
ט/יא צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קסה אות יג, סי' שלו אות כג
ט/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קעט ע"ד, קפ ע"א, קפא ע"א, רס ע"ב-ע"ג
ט/יא קול דודי מקואות סי' כט-ל, שב
ט/יא שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' קנב {כ"מ}
ט/יא שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' סט
ט/יא שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' ח ס"א ס"ק ו, ס"ט {כ"מ}
ט/יא שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 130
ט/יא שערי טהר ח"ד שער א סי' יד אות א
ט/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 414
ט/יא תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' עג
ט/יא תשובות יהודה דף ל ע"ג {כ"מ}
ט/יא תשורת שי מהדו"ק סי' תריט {כ"מ}
ט/יב אור שמח
ט/יב אמת ליעקב מועד עמ' קלו-קלז
ט/יב ארחות חיים ח"ב סי' י אות ו
ט/יב באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קפב, קצז, רב
ט/יב בדבר מלך ח"ח עמ' קפא, קפד
ט/יב בינת אברהם עמ' רנז-רנח
ט/יב בית המדרש [כ"מ לקמן הל' יח]
ט/יב ברור הלכה חגיגה יט ע"א ציון ב
ט/יב ברור הלכה שבת קט ע"א ציון ט
ט/יב ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קנא {כ"מ}
ט/יב גבורת יצחק מקואות עמ' קט, קיח {כ"מ}
ט/יב דברי חיים מקואות עמ' כד, כו, כח
ט/יב דברי לוי
ט/יב דעת כהן עמ' רטו
ט/יב המסלה שנה יא שבט-ניסן תשו עמ' 9, 11
ט/יב הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' א ס"ק לה {כ"מ}, סי' טז ס"ק ז
ט/יב הפרדס שנה לט חוב' ה עמ' 15
ט/יב ויען יצחק עמ' רב, רי
ט/יב זבחי צדק (דיסקין) עמ' י {ימים}
ט/יב זכרון בנימין ח"א עמ' שכד
ט/יב זכרון בנימין ח"ב עמ' קצג
ט/יב חזו"א יו"ד סי' קכח ס"ק ז, פרה סי' יג ס"ק יג, מקואות ח"ב סי' א ס"ק ז
ט/יב חזו"א על הרמב"ם
ט/יב חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' לד
ט/יב חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' סח, פה {כ"מ}
ט/יב חקל יצחק (שו"ת) עמ' קסד, קסו
ט/יב יד אברהם פרה עמ' קמח {כ"מ}
ט/יב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ד
ט/יב כל בו ח"ה עמ' תפ
ט/יב להורות נתן על התורה ח"א עמ' יב
ט/יב מזכרת חיים עמ' סב
ט/יב מי השלוח (רובינשטין) - שערי מים עמ' לג
ט/יב מים ראשונים (רבינ') עמ' עג
ט/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' קטז
ט/יב מראה איש ח"א יו"ד עמ' פא
ט/יב משנה הלכות ח"ב דף יג ע"ב, לג, ח"ט סי' שב
ט/יב משנת יעקב
ט/יב משנת שמחה
ט/יב נאם דוד
ט/יב נבכי נהרות סי' יב ס"ק ב
ט/יב נחלת צבי (תשסג) עמ' קעב
ט/יב נתיב אברהם ח"ב עמ' קי
ט/יב נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' כט, ח"ב ליקוטים סי' ט
ט/יב נתיבות מאיר יו"ד סי' קח ס"ק א
ט/יב עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' יד, פז
ט/יב קול דודי מקואות סי' קל, קמט
ט/יב קרן פני משה ח"ב
ט/יב שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' סז
ט/יב שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' ל ס"ק ה {כ"מ}
ט/יב שעורי הגרד"ש מכות סי' י ד"ה והנה ברמב"ם
ט/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות נח
ט/יב שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 22, 53
ט/יג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קצח
ט/יג אדרת המלך עמ' רלב {אין הנוטפים מים חיים}
ט/יג אהלה של תורה ח"ב עמ' קעד
ט/יג אהלי חיים עמ' רמד
ט/יג אור הישר [אבקת רוכל סי' סא]
ט/יג אור שמח
ט/יג ארחות חיים ח"ב סי' י אות ו
ט/יג באר צבי עמ' קצא
ט/יג באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' עט, קפב, קפד, קצב, קצד, קצח, רג-רז
ט/יג בדבר מלך ח"ח עמ' קפב, קפד
ט/יג ברור הלכה שבת סה ע"ב ציון א
ט/יג ברכת ראש סי' א עמ' מט
ט/יג גבורת יצחק מקואות עמ' צג, קט, קיח, קכא {כ"מ}
ט/יג גדולי שמואל השמטות עמ' ריד
ט/יג דברי חיים מקואות עמ' יז, נח
ט/יג דרשות מהרי"ץ מועדים עמ' קכו
ט/יג הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' טו ס"ק יב, יט, סי' טז ס"ק ה
ט/יג הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תמח
ט/יג ויען יצחק עמ' ריא {כ"מ}
ט/יג זכרון בנימין ח"א עמ' רג, שכד
ט/יג חזו"א על הרמב"ם
ט/יג חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קכד {כ"מ}
ט/יג חי' ר' חיים הלוי דף פח
ט/יג חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' כה, לב, שמד
ט/יג יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' שמה
ט/יג יד המלך (פלומבו)
ט/יג ישועות יעקב מועד עמ' רלב {כ"מ}
ט/יג ישועות כהן מקואות סי' יב ס"ק ב, סי' יג ס"ק יג, טו
ט/יג כל בו ח"ה עמ' תפא
ט/יג כתב משה ח"א סי' סב
ט/יג לב מבין
ט/יג מוריה גל' רכט עמ' נג-נד {אע"פ שטורדים הטיפות זה אחר זה}
ט/יג מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' מא-מג, מז, נ, נג, פג, קנז, שערי מים עמ' כב, נג, עט, קנז, שעורי דעת סי' ד
ט/יג מי יהודה יו"ד סי' עז
ט/יג מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף ה ע"א, נ ע"א
ט/יג מלחמת יהושע סי' לט, עמ' קמא, קמד
ט/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' קטז
ט/יג מעיני התורה ח"ב עמ' צב-צד
ט/יג מעיני מים מקואות עמ' קטז, קכא, קכה, קעא, ר
ט/יג מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל לא סי' ז]
ט/יג מרחשת ח"א סי' לט אות א
ט/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יג משיב דבר ח"ב סי' מ-מא
ט/יג משנה הלכות ח"ב דף ז ע"א
ט/יג נר יצחק (ריף) עמ' כ {מעין שהפסיקו מן המקור}
ט/יג נתן פריו נדרים עמ' ק
ט/יג עין יצחק ח"א עמ' רטז, רכב-רכד
ט/יג עמק שאלה (טברסקי) עמ' ר
ט/יג עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' ב, נ, נו
ט/יג פי' ר"א מן ההר נדרים לט ע"א
ט/יג פלגי מים מקואות פ"א מ"ז אות א ס"ק ג {או"ש}, פ"ה מ"ה אות ב בהגהה {או"ש}
ט/יג פני אברהם דף ל ע"א
ט/יג צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קסה אות ב ואילך
ט/יג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רס ע"ד
ט/יג קול דודי מקואות סי' כט-ל, שב, שמח
ט/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קו
ט/יג שו"ת הרא"ש עמ' קלו-קלז
ט/יג שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' קמ-קמא
ט/יג שו"ת ר"י מליריאה עמ' ת
ט/יג שושן עדות דף קס ע"א
ט/יג שם טוב - השלמה
ט/יג שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות טז, נב
ט/יג שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 46, 529, פ"ו הע' 278
ט/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 413-414
ט/יג תשובות הראב"ד סי' כב הערה 52
ט/יג תשובות ר"י אלחנן עמ' מח-מט {כ"מ}
ט/יד אדרת המלך עמ' רלג-רלד {הויה ע"י דבר המק"ט}
ט/יד אהלי חיים עמ' רמד
ט/יד באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קד, קצד, רז-רח
ט/יד בדבר מלך ח"ד עמ' עב
ט/יד גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ד סי' ד (דף קעז)
ט/יד דברי יששכר דף קלה ע"א
ט/יד הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ו ס"ק י
ט/יד הר המלך ח"ז עמ' רל
ט/יד זכר יצחק (תשח) סי' נז, עמ' קצא
ט/יד זכר יצחק (תשן) עמ' רג
ט/יד חביון עוז
ט/יד חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קכה
ט/יד חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קנג
ט/יד חסדי דוד ח"י עמ' מו
ט/יד ישועות כהן מקואות סי' ג ס"ק ג, ט
ט/יד כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' כב
ט/יד לב טהור עמ' קלד
ט/יד מועדים וזמנים ח"ח סי' שיב עמ' עח {במקוה א"צ הווייתו ע"י טהרה}
ט/יד מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' עח, קמ, קסה, שערי מים עמ' עט, קמז, קנג
ט/יד מעיני מים מקואות עמ' קע, קעח, קצו
ט/יד משב יעקב ח"ב
ט/יד מתנות באדם עמ' 107
ט/יד עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' נ
ט/יד פרי האדמה ח"ג וח"ד
ט/יד קרית מלך
ט/יד שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קכח
ט/יד שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' כט ס"ק ט
ט/יד שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות ס
ט/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' יד
ט/יד שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 517 {מד"ס}
ט/יד שערי היכל זבחים עמ' ר {אין מזחילים בו - להחשיבו כמעיין}
ט/יד שערי טהר ח"ד שער א סי' ד אות א, סי' ה אות ג, ה, סי' ז אות ב
ט/טו באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' רח
ט/טו חזון יחזקאל מקואות פ"ג ה"ג
ט/טו מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' עח
ט/טו מתנות באדם עמ' 110
ט/טו שושן עדות דף קס ע"א
ט/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' טז
ט/טז ארחות חיים ח"ב סי' י אות ו
ט/טז באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קצב, רז, רט-רי
ט/טז גבורת יצחק מקואות עמ' קלא
ט/טז דברי יציב יו"ד עמ' רנט {עד שיקוו וינוחו}
ט/טז כל בו ח"ה עמ' תפב
ט/טז מים שאל דף נט ע"א
ט/טז מעיני מים מקואות עמ' קע
ט/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קו
ט/טז שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' קמ
ט/טז שו"ת ר"י מליריאה עמ' תא
ט/טז שושן עדות דף קלב ע"א
ט/טז שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות טז
ט/יז אור הישר [ביאור הגר"א יו"ד סי' קכ ס"ק לז, אור הישר חולין לא ע"ב]
ט/יז אור לישרים (תשסג) עמ' קי
ט/יז באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קלד, ריא-ריב
ט/יז בדבר מלך ח"ח עמ' קפה
ט/יז בינת אברהם עמ' רנח {גל בן מ' סאה}
ט/יז ברור הלכה חגיגה יט ע"א ציון א
ט/יז דרישה מחיים דף קפג ע"ב
ט/יז הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' טז ס"ק יד
ט/יז ויען יצחק עמ' רב, רי
ט/יז זכרון בנימין ח"א עמ' רג
ט/יז חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קיא
ט/יז ישועות כהן מקואות סי' יב ס"ק יד
ט/יז כל בו ח"ה עמ' תצו
ט/יז כתב משה ח"א סי' סב עמ' ריד
ט/יז לב אריה (בראד) חולין לא ע"ב
ט/יז מי השלוח (רובינשטין) - שערי מים עמ' ב, כב
ט/יז מעיני מים מקואות עמ' קנג
ט/יז מראה איש ח"א יו"ד עמ' פא
ט/יז משאת המלך ח"ג סי' תיג
ט/יז משכן בצלאל ח"א סי' נז
ט/יז משנת חיים חולין סי' לב עמ' קכא, סי' לג עמ' קכג, סי' לד עמ' קכח
ט/יז נאות אפרים ח"א עמ' רג
ט/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמה
ט/יז פלגי מים מקואות פ"ד מ"ד אות יד, פ"ה מ"ו אות א ס"ק ט
ט/יז קול דודי מקואות סי' קמט
ט/יז קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' נג
ט/יז שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות עג
ט/יז תורת מנחם חמ"ח עמ' 59 {גל שנתלש}
ט/יח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קצז
ט/יח אבני נזר יו"ד סי' רעח אות ו
ט/יח אהלה של תורה ח"ב עמ' קעה-קעו
ט/יח אהלי חיים עמ' רפ
ט/יח באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' צ, קלד, קפד, רד, ריא-ריב {כ"מ}, ריג-רטו
ט/יח בדבר מלך ח"ח עמ' קפה-קפו
ט/יח בית אהרן וישראל גל' מט עמ' יז, גל' סח עמ' ח
ט/יח בית שערים יו"ד סי' רפח
ט/יח ברור הלכה חגיגה יט ע"א ציון ב
ט/יח גבורת יצחק מקואות עמ' קכו, קכח-קכט
ט/יח דברי חיים מקואות עמ' כו, כח, פד
ט/יח הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כד ס"ק מט, נג, נו
ט/יח הר המלך ח"ג עמ' כז
ט/יח ויען יצחק עמ' רז, רי
ט/יח זכרון בנימין ח"א עמ' רג, רמג, רמז, שכד
ט/יח זכרון בנימין ח"ב עמ' קצג, שנג
ט/יח חי' ר' חיים הלוי דף פט
ט/יח חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' לה
ט/יח יד סופר עמ' ז, יג-יד
ט/יח ידי משה (בוצק' תשמג) סי' ע
ט/יח ישועות כהן מקואות סי' יב ס"ק יד
ט/יח כבוד מלכים (מרגליות){קל וחומר}
ט/יח כתב משה ח"א סי' סב
ט/יח מועדים וזמנים ח"ד סי' שי
ט/יח מוריה גל' רכט עמ' נב-נג {אע"פ שיש בו ארבעים סאה}
ט/יח מי השלוח (רובינשטין) - שערי מים עמ' כב, מקור נפתח עמ' מז
ט/יח מי טהרה עמ' קמה {לפי שאין מטבילים בזוחלין}
ט/יח מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' כו
ט/יח מים שאל דף נט ע"א
ט/יח מלחמת יהושע עמ' קמג
ט/יח מנחת מרדכי (קרטמן) ח"ב עמ' קטו
ט/יח מעיני המים
ט/יח מעיני מים מקואות עמ' קסה
ט/יח מראה איש ח"א יו"ד עמ' פא
ט/יח משכן בצלאל ח"א סי' נז
ט/יח עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' טו-טז
ט/יח פרי שמואל מכות עמ' לו
ט/יח צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קסד אות ג
ט/יח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קעג ע"ב, רסא ע"ד
ט/יח קול דודי מקואות סי' קמט
ט/יח קרית מלך
ט/יח שו"ת מהר"ש לאניאדו החדשות עמ' קלז
ט/יח שלמי שמעון (תשמו) עמ' צז
ט/יח שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' סז
ט/יח שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' כז ענף ב ס"ק י, סי' כט ס"ק ח, סי' לא ענף ג ס"ק ב
ט/יח שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות סא
ט/יח שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 209
ט/יח שערי טהר ח"ד שער א סי' ד אות א, ה, סי' ט אות א, סי' יא אות א
ט/יח תכריך מרדכי סי' טז עמ' קח {בזוחלין - ק"ו לאויר}


י/706 הלכות מקואות פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שם טוב
י/א אהל משה (לוין) ח"ג דף לא ע"א
י/א ארחות חיים ח"ב סי' י אות ב
י/א באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' רטו-ריז
י/א בית אהרן וישראל גל' צב עמ' סו
י/א דברי חיים מקואות עמ' צט-ק
י/א הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ב ס"ק כ
י/א חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' רעט, רפא
י/א חסדי דוד ח"י עמ' יא
י/א כל בו ח"ה עמ' תסט, תצה
י/א לבושי מרדכי יו"ד עמ' תכו
י/א להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' יא {ספק מים שאובין}
י/א משנה הלכות ח"ב דף י ע"ב
י/א משנת יעקב
י/א נאות אפרים ח"ב עמ' קנט
י/א קהלות יעקב עירובין יב
י/א קול דודי מקואות סי' מה, מח
י/א קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' מ {ספק שאובים - טובל לכתחלה}
י/א שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קנד
י/א שו"ע הרב שו"ת סי' יא ד"ה ואפילו
י/א שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' נד
י/א שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ד הע' 139
י/א תשורת שי מהדו"ת סי' ג, קלג {שעה"מ}
י/ב אהל משה (לוין) ח"ג דף לא ע"ד, לב ע"א {מל"מ} וע"ב-ע"ד, לג ע"א
י/ב אור שמח
י/ב באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' רטז-רכ
י/ב דעת ותבונה מכשירין עמ' שכח
י/ב הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ב ס"ק יא, כ
י/ב חזו"א ידים סי' ו ס"ק יב
י/ב חזו"א על הרמב"ם
י/ב טהרת אליהו עמ' תמד
י/ב כל בו ח"ה עמ' תע, תצה
י/ב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' ב
י/ב קול דודי מקואות סי' מה, מח
י/ב קרית מלך
י/ג אגרות משה או"ח ח"א סי' יח ענף ג {כ"מ}
י/ג אהל משה (לוין) ח"ג דף לד ע"ב {כולו שאוב מדרבנן}
י/ג אהלי חיים עמ' רמא
י/ג אמרי יושר פסחים סי' כט לדף יז ע"ב
י/ג באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' רכ-רכא
י/ג בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' פט {גרי"ז}
י/ג בית יצחק (תשיד) עמ' 94
י/ג זכר יצחק (תשן) עמ' שכ
י/ג חזון יחזקאל מקואות פ"ב ה"א
י/ג חזקה רבה או"ח הלכה ב
י/ג חסדי דוד ח"י עמ' י
י/ג כל בו ח"ה עמ' תע
י/ג מלבושי יו"ט ח"ב דיני חזקות סי' ו
י/ג מעיני מים מקואות עמ' קעח
י/ג עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' ע, פ {כ"מ}
י/ג עקבי ברכה עמ' צ
י/ג קול דודי מקואות סי' שג
י/ג קרן פני משה ח"ב [לכאורה סתירה מהלכה ג] {כ"מ}
י/ג שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' נד
י/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות יח
י/ג שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' קצב {שעה"מ}
י/ד אהל משה (לוין) ח"ג דף לד ע"ב {כולו שאוב מדרבנן}
י/ד אהלי חיים עמ' רמ
י/ד אמרי יושר פסחים סי' כט לדף יז ע"ב
י/ד באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' מז, רכ-רכב
י/ד בית יצחק (תשיד) עמ' 94
י/ד גדולי שמואל ב"ב דף סו ע"א
י/ד גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ד סי' ד (דף קעא)
י/ד דברי חיים ח"ב יו"ד סי' צב
י/ד דברי חיים מקואות עמ' קסג
י/ד זכר יצחק (תשן) עמ' ריג
י/ד חזו"א על הרמב"ם
י/ד חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קטו
י/ד חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' סב {כ"מ}
י/ד חסדי דוד ח"י עמ' י
י/ד כל בו ח"ה עמ' תע
י/ד מועדים וזמנים ח"ד סי' שיד
י/ד מעיני המים
י/ד נאות אפרים ח"א עמ' קצח
י/ד נתן פריו מקואות עמ' קלז
י/ד עקבי ברכה עמ' פט
י/ד קול דודי מקואות סי' שג, תכז
י/ד שאל האיש דף כט ע"ד
י/ד שו"ת ר"א בן ארחא עמ' צד
י/ד שושן עדות דף ח
י/ד שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' יא ענף ב ס"ק ב-ה, ז {כ"מ}
י/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות יח
י/ה אוצר א"י ח"ד עמ' 49
י/ה אור הישר [אור הישר זבחים קיג ע"א ומקואות פ"ח מ"א]
י/ה באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' רכג-רכד
י/ה ברך את אברהם דף קד ע"א
י/ה דברי חיים ח"ב יו"ד סי' צב
י/ה דברי חיים מקואות עמ' פט-צ, קסג
י/ה הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כח ס"ק ח
י/ה ויואל משה עמ' רל, רעט, תמא
י/ה חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' ס {כ"מ}, סד {כ"מ}, סט, רפב
י/ה חיים ומלך
י/ה חסדי דוד ח"י עמ' מב
י/ה כל בו ח"ה עמ' תעא
י/ה לבושי מרדכי יו"ד עמ' קצ
י/ה מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קיב {שעה"מ}
י/ה צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' עג
י/ה שם טוב - השלמה
י/ה שם משמעון (פולק) ח"א דף קסו
י/ו אבני אש (מילר) עמ' שה, שכז
י/ו אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' פו אות ז {מל"מ}
י/ו אבני ציון ח"א סי' ב אות ה {שעה"מ}, ח"ב סי' עה אות ה, ח"ג עמ' לח, קפ-קפא
י/ו אגודת אזוב ח"א דף כה ע"א
י/ו אגרא דשמעתא ח"ב עמ' שיד
י/ו אגרות משה יו"ד ח"א סי' נח, רג
י/ו אהל משה (לוין) ח"א דף מח ע"ב, נא ע"ד, עח ע"ב-ע"ג {מקוה שנמדד ונמצא חסר}
י/ו אהל משה (לוין) ח"ב דף נה ע"ב
י/ו אהל משה (לוין) ח"ג דף טז ע"א {מל"מ}, כ ע"א {נמדד ונמצא חסר}, לא ע"ב, לב ע"ג-ע"ד {מל"מ}, לג ע"א-ע"ב {מל"מ}, לד ע"ד {מל"מ}, לה ע"ג
י/ו אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף נז ע"ג {שעה"מ}
י/ו אהלי חיים עמ' ריד
י/ו אוהב מישרים עמ' תפח
י/ו אומר לציון סי' שג (דף קא ע"ב, קג ע"ד)
י/ו אור הישר [באר יצחק יו"ד סי' כו, לא, עין יצחק אהע"ז ח"ב סי' ז ענף ב, תורת רפאל הל' תחומין סי' נז, מל"מ הל' בכורות פ"ד ה"א (ד"ה והנני חוזר) והל' אה"ט פ"ח ה"ה, שאילת שלום סי' ט אות י]
י/ו אור המאיר (שפירא) סי' כג אות ד {מל"מ - על הר"ש}
י/ו אור יקרות
י/ו אור לי כתובות סי' א ס"ק ד {שעה"מ כלל ג}
י/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' תסו-תסח {נמדד ונמצא חסר}
י/ו אור פני יהושע עמ' קד
י/ו אות ציון עמ' פז {שעה"מ כלל ו}
י/ו אחיעזר ח"ב סי' ג ס"ק א
י/ו אמונת עתיך גל' 112 עמ' 145 {שעה"מ}
י/ו אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' יג ס"ק ג {שעה"מ כלל א} ובסופו {שעה"מ כלל ו-ח}, סי' כו הערה 3, 5, סי' כט הערה 9, 10, 12, 20, 25 {כולם - שעה"מ כלל ו-ח}
י/ו אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' יז ד"ה וראיתי {שעה"מ כלל ו}, סי' כד ד"ה וקצת {מל"מ}, סי' כה ד"ה ובשער {שעה"מ}
י/ו אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' ח ד"ה וראיתי בתוס' {רמב"ם}, סי' כ ד"ה אולם {שעה"מ כלל ג}
י/ו אמרי שבת דף טו ע"א {שעה"מ}
י/ו אמרי שפר (פינטו) עמ' פג
י/ו אנצי"ת ע' אקבע הע' 28 {שעה"מ כלל א-ב}
י/ו אש תמיד עמ' רטו {מל"מ}
י/ו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שנז {ראב"ד}, שצג, ח"ב עמ' יד
י/ו באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ'עמ' קעה {שעה"מ כלל א}
י/ו באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' ה, רטז {מל"מ}, רכד-רכט
י/ו בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קס
י/ו בינת אמת עמ' רנב {שעה"מ כלל ג}
י/ו בינת נבונים דף סו ע"ב-ע"ג, סז ע"ב, סח ע"ג, ע ע"ד
י/ו בית אהרן וישראל גל' טו עמ' עד {מל"מ - ספק במים לנטילת ידים}
י/ו בית דוד (מרגרטן) כלל ב פ"ב עמ' יז
י/ו בית המדרש
י/ו בית יצחק (חבר) דף מו ע"א, מז ע"א
י/ו בית יצחק (תשי"ג) עמ' 82
י/ו בית מאיר (תשע) סי' יז ס"כז עמ' קפד, שו"ת סי' ב עמ' יא
י/ו בית נאמן (תרמא) דף יא ע"א
י/ו בית נאמן (תשעא) עמ' נט
י/ו בית פנחס (גרהר) ח"א הקדמה עמ' 79 {שעה"מ כלל ה}
י/ו בכורי אברהם דף פ ע"ב {מל"מ - ספיקא דרבנן אם אתחזק איסורא}, קא ע"ב, קב ע"ד
י/ו בכורי אליהו עמ' קמב, קמח
י/ו בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' נב, סד, קכז {שעה"מ כלל ג}
י/ו בציר אליעזר ח"א דף יב ע"ד, יג ע"א {שעה"מ כלל ו}, יד ע"א {כר' מאיר, שעה"מ כלל א, מל"מ}, יד ע"ב {שעה"מ כלל ה}
י/ו ברור הלכה שבת לד ע"א ציון ד {שעה"מ כלל א}
י/ו ברית עולם (ולר) סי' לט אות א, ד
י/ו ברכת מרדכי כתובות עמ' קלד
י/ו ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קיח {מל"מ ושעה"מ}
י/ו ברכת שלמה (תשז) עמ' ע, עג
י/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שצח
י/ו גאון יעקב עמ' ד
י/ו גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קיד {שעה"מ}
י/ו גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קסז {שעה"מ כלל ו}
י/ו גבורת יצחק מקואות עמ' כט
י/ו גדולי ציון (תרע) דף א ע"ב
י/ו גדולי ציון (תשנב) עמ' קט {מל"מ - יש שסד"ר לחומרא}
י/ו גדולי שמואל כתובות דף יא {שעה"מ כלל ג}
י/ו גינת ורדים (תאומים) עמ' רא {מל"מ}
י/ו גליוני הגר"ש עמ' צו {מל"מ}
י/ו גנזי אבא עמ' ע
י/ו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שנט-שסא, שסח
י/ו דבר שאול סוטה סי' נג אות יב
י/ו דברי אברהם (מנדלסון) דף יט ע"ב {שעה"מ}
י/ו דברי אהרן עמ' ז {שעה"מ כלל א}
י/ו דברי אמת דף קיא ע"א
י/ו דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' יח ד"ה כתב, סי' יט ד"ה והנה ראיתי {מל"מ}, סי' לט ד"ה הרמב"ם, סי' מ ד"ה והנה
י/ו דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' יג, אהע"ז סי' ו, ח"ב יו"ד סי' לג {שעה"מ כלל ו}, אהע"ז סי' פ {שעה"מ כלל י}, קלד {שעה"מ כלל א}
י/ו דברי חיים מקואות עמ' פד-פה {מל"מ}, פו, פז {מל"מ}, צז {מל"מ}, צח-צט, ק {מל"מ}, קא, קטז
י/ו דובר מישרים דף מז ע"א {שעה"מ}
י/ו דעת סופר יו"ד סי' עב
י/ו דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' שיט {סתירה להל' תרומות}
י/ו היכל צמח
י/ו המאיר לארץ [רשב"א נדה ב]
י/ו המדות לחקר ההלכה מדה כב אות י
י/ו הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ב ס"ק א-ב, יא, טו, כא
י/ו הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קנג, קעב, קעג
י/ו הר המלך ח"ז עמ' רלא
י/ו ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' רלה
י/ו ויאמר שמואל דף ע ע"ב
י/ו זית רענן ח"א עמ' רלז, ח"ב עמ' נט {שעה"מ כלל א}, עג {שעה"מ כלל ו}
י/ו זכר יצחק (תשח) סי' נו, עמ' קפח, ר
י/ו זכר יצחק (תשן) עמ' ר, ריב, שיט
י/ו זכר מנחם סי' מב
י/ו זכרון יהודה (לאש) דף פ ע"א
י/ו חוות יאיר סי' קי
י/ו חזון יחזקאל גיטין פ"ג ה"ד
י/ו חזקה רבה יו"ד הלכה לד עמ' 125, 132, הלכה מה עמ' 203, 205, הלכה קיח, עמ' 315 {מל"מ}, ח"ג עמ' 115, 139, 153, 156
י/ו חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' צג, נדה עמ' קיג, קיד
י/ו חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף צא
י/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' פג {שעה"מ}, פד, פה {שעה"מ}, פז, צ, צב {שעה"מ}, צג
י/ו חי' ר"י נחמיה סי' סה אות א {שעה"מ כלל ד}
י/ו חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' לז {מל"מ}, עג {מל"מ}, רי-ריא, רפא-רפב {מל"מ}, רפו {מל"מ}, רפח, שד {מל"מ}, שי {מל"מ}, שטז {מל"מ}, שלח {מל"מ}, שמה {מל"מ}
י/ו חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' צ, צב-צג, צד-צו {שעה"מ}, צז, קג
י/ו חלקת יואב מהדו"ק פתיחה ליו"ד, ויו"ד סי' ה
י/ו חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' כד-כה
י/ו חלת לחם (תשנח) עמ' קכה
י/ו חסדי דוד ח"ה עמ' תקפב, ח"ח עמ' כט, ח"י עמ' ח-ט, יד, טז, רלא
י/ו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' נג, עט {מל"מ}, ח"ב עמ' סא, קנה {שעה"מ}, קעט {שעה"מ}, מהדו"ב ח"א עמ' תג {שעה"מ כלל א}
י/ו חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף כג, עג ע"ד, קנו
י/ו טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' רפא {שעה"מ כלל ג}, שעג {שעה"מ כלל ה}, שפח {שעה"מ כלל ב}, מהדו"ב עמ' שסא, מהדו"ג ח"א עמ' קצז {שעה"מ כלל א, ז}, מהדו"ד עמ' תעג
י/ו טל חיים (טל) ברכות עמ' רלב-רלג
י/ו יד הלוי (פלוונא) דף ו ע"ב
י/ו יד סופר עמ' רד
י/ו ישועות יעקב נזיקין עמ' רצח, קדשים עמ' קטז
י/ו ישורון ח"כ עמ' קז {שעה"מ כלל ה}
י/ו כבוד הלבנון דף לב ע"ד, מד ע"ד, מה ע"ד {מל"מ}
י/ו כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רח
י/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשפג {מל"מ}
י/ו כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רצב ע"א
י/ו כרתי ופלתי סי' א אות ו
י/ו כתר המלך
י/ו לב דוד (פלדמן) עמ' קכח-קכט
י/ו לב דוד (פלדמן) עמ' קפח-קפט
י/ו לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' ו אות ו-י
י/ו לבושי מרדכי ח"ד עמ' צו
י/ו להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' יא {שעה"מ כלל ה}
י/ו מאור למלך ב"ב עמ' נג {שעה"מ}
י/ו מאור למלך פסחים עמ' עח {שעה"מ}
י/ו מאורות נתן (הורוביץ) דף נג ע"א
י/ו מאזני צדק ח"א עמ' צא {שעה"מ - כלל א}, תנ {מל"מ}
י/ו מגיני שלמה עמ' ד-ה
י/ו מדרכי משה דף ב ע"א
י/ו מוריה גל' קצא עמ' נז {שעה"מ כלל ו}
י/ו מזכרת חיים עמ' סד
י/ו מחנה דוד (בונאן) דף ו ע"ג {שעה"מ כלל ז}
י/ו מחשבות משה דף ע ע"ב, עא ע"א {נמדד ונמצא חסר}
י/ו מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' כח, לו {מל"מ ד"ה וראיתי}
י/ו מי נדה עמ' מב
י/ו מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' לב, לח, נז, שלג
י/ו מלבושי יו"ט ח"ב דיני חזקות סי' ג, ה
י/ו מלחמת יהושע סי' לח, עמ' קלד
י/ו מנוחת אשר ח"א דף נג ע"ג, נד ע"ג-ע"ד, נה ע"א
י/ו מנחת אליהו ח"א דף לד ע"ב
י/ו מנחת כהן (יוסף חיים) דף פז [מצוין פו] ע"ד
י/ו מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' צז
י/ו מעשי למלך ח"ב דף מב ע"ג
י/ו מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רצ, שכג {מל"מ}, שכד
י/ו מקדשי השם ח"ב עמ' רמג {מל"מ}
י/ו מקור ברוך (ערמן) דף ד ע"ד {מל"מ}
י/ו מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
י/ו מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' עא אות יג {שעה"מ}
י/ו משברי ים חזקה עמ' נג-נד, תז, תעא
י/ו משנה הלכות ח"ב דף ט ע"ד {מל"מ}, יא ע"א, לג, ח"י סי' קלא
י/ו משנה הלכות ח"י סי' קלא {מל"מ}
י/ו משנת חיים נדה סי' ב עמ' ה
י/ו משנת יעקב כאן עמ' שכג-שכה
י/ו משנת ר' אהרן שבת עמ' קלו
י/ו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רכא, יו"ד ח"ב עמ' ב, ד
י/ו נודע ביהודה קמא יו"ד סי' סה ותנינא או"ח סי' סד
י/ו נועם חט"ז עמ' ז {שעה"מ}, חכ"ג עמ' נא {שעה"מ}
י/ו נחלת צבי (תשסג) עמ' קעה
י/ו נר למאור (רבינוביץ) דף לט ע"ב
י/ו נתיבות אדם עמ' רמד {שעה"מ}
י/ו נתן פריו הל' נט"י עמ' עז
י/ו נתן פריו מקואות עמ' כב, קלו
י/ו ס' החיים (קלוגר) עמ' תשמד {שעה"מ כלל א}, תתתנה, תתתשסא {שעה"מ כלל א}
י/ו ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרי, תריד
י/ו סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קנו
י/ו עמק הלכה (אורנשטין) סי' מו {שעה"מ}, סי' מח אות א
י/ו עמק הפלפול עמ' 57 {שעה"מ כלל ג}
י/ו עמק שאלה (טברסקי) עמ' קצה {מל"מ}, רא {מל"מ}, תשסט {מל"מ}, תשפד {מל"מ}, תשצז {מל"מ}, תתלז
י/ו עץ השדה סי' יג הערה יג
י/ו עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' א {מל"מ}
י/ו פאר הלכה פסחים עמ' צב {שעה"מ}
י/ו פי אריה דף כא ע"ב {מל"מ}
י/ו פי שנים דף נב ע"ב {מל"מ}
י/ו פלגי מים מקואות פ"ב מ"א אות א {מל"מ}
י/ו פני אברהם דף כא ע"ב
י/ו פנת יקרת (תשעא) עמ' תלב
י/ו פרי אברהם - ענינים שונים סי' מ אות א
י/ו פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' צט {שעה"מ - ט"ז על אשה ששכחה האם מלחה בשר}
י/ו צבי תפארת סי' פב
י/ו צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' כז אות ב, סי' עג, אהע"ז סי' מט אות ו, סי' ע אות ב, חו"מ סי' ו אות ב
י/ו צמח צדק (חב"ד) - שו"ת יו"ד סי' קמב אות ג, אהע"ז סי' רצה אות יג
י/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קעג ע"ג-ע"ד
י/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף ר ע"ד {מל"מ}, רז ע"ג, שמז ע"א
י/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 381, 390, 394, 409, 423
י/ו קהל יהודה - חי' השו"ע דף מא ע"א-ע"ג
י/ו קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' ו {שעה"מ כלל ח}, קלח {שעה"מ כלל ו}
י/ו קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' נ-נא
י/ו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' עט {שעה"מ}, קעג {שעה"מ}, קעז, קעט, קצב {שעה"מ}
י/ו קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' צז-צח, קיז
י/ו קול דודי מקואות סי' מו
י/ו קול יהודא (גרינפלד) סי' לא {שעה"מ}
י/ו קונטרסי שעורים קדושין שעור כד אות ז
י/ו קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קסט-קעא
י/ו קרבן אליצור דף כ ע"ג, כא ע"ד, כב ע"ב-ע"ג
י/ו קרן פני משה ח"ב
י/ו שארית יהודה (בלום) דף נב ע"ד {מל"מ - חוששים שמא יגע בשתי ידיו}
י/ו שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ג פ"א
י/ו שב שמעתתא שמעתא ג פ"א
י/ו שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 30 {מל"מ - סד"ר לחומרא אם ספק אם עשה מעשה}
י/ו שבילי דחזקה עמ' רז, רט
י/ו שו"ת אדה"ז סי' יא
י/ו שו"ת ר"י מסלוצק סי' לז עמ' קמב-קמד
י/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' קכג {מל"מ}, קלג
י/ו שמוש חכמים ב עמ' נא
י/ו שמחת החג דף לח ע"ב, מ ע"ד
י/ו שמש ומגן יו"ד סי' כג עמ' קפז {שעה"מ}, קפח {מל"מ}
י/ו שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' י ענף א ס"ק ב-ג, ענף ב, ענף ג ס"א ס"ק ב, ס"ב ס"ק ב ואילך, ענף ג ס"ב ס"ק א ואילך, ענף ה-ו
י/ו שני שבילין, שבילי דחזקה סי' לא עמ' ריז, רכ
י/ו שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' לב, מד {מל"מ}
י/ו שעורי ר' אליהו מרדכי יבמות סי' ד אות א {שעה"מ כלל ג}
י/ו שער המלך ח"א עמ' תכח, ח"ב עמ' קפג, קפד, קפז, שה, שו, שיט-שכא
י/ו שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' תסט {מל"מ}
י/ו שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ד הע' 143
י/ו שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' ב, קמה-קמו {שעה"מ כלל ג}
י/ו שערי טהר ח"ד שער ג סי' יא אות ד
י/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 19, 206, 266, 319, 320
י/ו שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קלד, קלו {שעה"מ}
י/ו שערי שמואל עמ' צט, קכא {מל"מ}
י/ו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' כז, קצז, רו, רכב {שעה"מ}
י/ו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רח {מל"מ}
י/ו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' קח, קכ, רכג {מל"מ}, רמז, רמח {שעה"מ}, רנו {מל"מ}, שמט {מל"מ}, שס {שעה"מ}, תד {שעה"מ}, תטז {שעה"מ}, תמ, תנח {שעה"מ}, תסט {שעה"מ}, תקג-תקד {שעה"מ}, תקכא {מל"מ}
י/ו שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' רע
י/ו שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' מט {מל"מ}
י/ו שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' פד, ריח, תנז, שו"ת עמ' שמח {מל"מ}
י/ו שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' עח
י/ו שפתי רננות (מיכלדורף) דף כו ע"א-ע"ב {כר"מ או כר"י}, כז ע"ב {מל"מ}, כח ע"א
י/ו שרידי אש ח"ב עמ' ריג {מל"מ}
י/ו שרשי הים דף קצח ע"ב
י/ו תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רצט, שמט
י/ו תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' קט
י/ו תורת רפאל או"ח ח"ב דף פג ע"ג
י/ו תפארת אהרן עמ' קיז
י/ו תפארת ציון (קואינקה) עמ' קט-קי
י/ו תשובה מאהבה ח"א סי' עט
י/ו תשובה שלמה או"ח סי' כה {שעה"מ}
י/ו תשובות ר' איסר יהודה עמ' לא {שעה"מ כלל ו}, קנד {חזקת איסור מדאורייתא לדרבנן}, רה {שעה"מ כלל ח}
י/ו תשורת שי מהדו"ת סי' קמט {מל"מ}
י/ז אבני אש (מילר) עמ' שמא {מל"מ}
י/ז אגם מים עמ' רסח {מל"מ}
י/ז אגרא דשמעתא ח"ב עמ' שיח
י/ז אהל משה (לוין) ח"ג דף יב ע"א וע"ד {מל"מ}, לה ע"א-ע"ב {מל"מ} וע"ג, לו ע"א וע"ג-ע"ד {מל"מ}, לז ע"א {מל"מ}
י/ז אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' כו ד"ה אך ראיתי
י/ז באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' רכה {מל"מ}, רכז, רל
י/ז בינת נבונים דף סו ע"ד
י/ז בית יצחק (חבר) דף כז ע"א {מל"מ}, מו ע"א
י/ז בית שערים יו"ד סי' קלח
י/ז בכורי אליהו עמ' קמו, קמח
י/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שצח {מל"מ}
י/ז בשמים ראש סי' רצט
י/ז גורן דוד ח"ב סי' ב
י/ז גינת ורדים (תאומים) עמ' רד-רה, רט-רי
י/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שנו
י/ז דברי אהרן עמ' נא {מל"מ}
י/ז דברי אמת דף קיא ע"א {מל"מ}
י/ז הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ב ס"ק טו, יט, כא
י/ז זכר יצחק (תשן) עמ' ריב {מל"מ}
י/ז חזו"א יו"ד סי' קלז ס"ק ב, ד, ו, מקואות ח"ב סי' י ס"ק ב, ד, ו
י/ז חזו"א על הרמב"ם
י/ז חזון יחזקאל גיטין פ"ג ה"ד
י/ז חזקה רבה יו"ד הלכה לד עמ' 126, 129, 132, 151, הלכה מב עמ' 184, 186 {מל"מ}, הלכה מד, מו, צט עמ' 66, אהע"ז ח"א עמ' 75 {מל"מ}
י/ז חי' בעל שרידי אש עמ' כז {מל"מ}
י/ז חי' מהר"ם שיק נדה עמ' יח {מל"מ}
י/ז חסדי דוד ח"י עמ' יא, יד, טז
י/ז יד הלוי (פלוונא) דף א ע"א {מל"מ}
י/ז כבוד הלבנון דף מט ע"ג {מל"מ}
י/ז כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
י/ז כל בו ח"ה עמ' תעב
י/ז כרתי ופלתי סי' א אות ו {מל"מ}
י/ז מחנה יהודה (אשכנזי) דף ריד ע"ג {מל"מ}
י/ז מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' נה
י/ז מי טהרה עמ' רעו {מל"מ}
י/ז מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' ל, לג, לח, מג, נא {מל"מ}
י/ז מלבושי יו"ט ח"ב דיני חזקות סי' ג, ה
י/ז מעיני התורה ח"ב עמ' קכז
י/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ז משברי ים חזקה עמ' תטו {מל"מ}
י/ז משנת חיים נדה סי' ב עמ' ה
י/ז משנת ר' אהרן שבת עמ' קלו
י/ז נחלת יוסף (מייזליש) סי' לד אות ז {מל"מ}
י/ז נתן פריו מקואות עמ' טז
י/ז סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קנה {מל"מ}
י/ז עולת שלמה ח"ב עמ' צז {מל"מ}
י/ז פי שנים דף נא ע"ד {מל"מ}
י/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף מד ע"ב {מל"מ}
י/ז קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קעה-קעז, קפב
י/ז קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' צה
י/ז קול דודי מקואות סי' לז, מו
י/ז קרן פני משה ח"ב
י/ז שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' סט
י/ז שב שמעתתא (תשנא) שמעתא א פ"י, שמעתא ג פ"א {מל"מ}
י/ז שב שמעתתא שמעתא א פ"י {מל"מ}
י/ז שהם וישפה ח"ב
י/ז שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קכח
י/ז שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' י ענף א, ז {מל"מ}, סי' יא ענף ג
י/ז שער המלך ח"ב עמ' קפג-קפד
י/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 320
י/ז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' נב, רג, רצא {מל"מ}, כרך ב עמ' תקיח {מל"מ}
י/ז שרידי אש ח"ב עמ' לו {מל"מ}
י/ז תהלה לדוד (אורט') יו"ד סי' לג, "יד" צה {מל"מ}
י/ז תשורת שי מהדו"ת סי' ג {מל"מ}
י/ח אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' כו ד"ה אך ראיתי
י/ח באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' רלא
י/ח בכורי אליהו עמ' כב
י/ח הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' ב ס"ק יט
י/ח כל בו ח"ה עמ' תעב


יא/707 הלכות מקואות פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שם טוב
יא/א אור הישר [אור הישר זבחים כא ע"א, עי' שו"ת הרא"ש כלל מח סי' ו]
יא/א באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קעט-קפ
יא/א ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כד אות יב
יא/א גבורת יצחק חגיגה עמ' רכו-רכז
יא/א גליוני הגר"ש עמ' צו
יא/א דבר שאול ידים סי' ח ס"ק יא
יא/א דברי יששכר דף קלה ע"א
יא/א דור דורים עמ' שנט
יא/א זכרון בנימין ח"א עמ' רו
יא/א חלק יעקב (אלבעלי) דף צח ע"ב
יא/א יד פשוטה אהבה עמ' תתרכה
יא/א ידי משה (בוצק' תשמג) סי' פז {חיוב בחיוב נט"י בין חולין לתרומה}
יא/א מגן גבורים (או"ח) סי' קנט ס"ק יב
יא/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/א משיב מלחמה ח"ב עמ' שה, שט
יא/א משנת חיים חולין סי' עח עמ' רס
יא/א נחלת צבי (תשסג) עמ' עז, קנג
יא/א עבודת הזבח זבחים סי' ו ס"ק כג
יא/א עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק כד אות א
יא/א קרית מלך
יא/א שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ו הע' 246
יא/א שערי זבולון הל' שבת סי' ק אות ח
יא/א שערי טהר ח"ד שער א סי' ז אות א
יא/ב אבן האזל קדשים ח"א דף לט ע"ב
יא/ב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' צט
יא/ב באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קסה
יא/ב ברכי יוסף או"ח סי' תסב סי"ב
יא/ב הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כז ס"ק טז
יא/ב חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קכו, קמד
יא/ב חסדי דוד ח"י עמ' קיט
יא/ב יד ישראל ח"ב
יא/ב יד פשוטה אהבה עמ' תתרכד
יא/ב מים מדליו (טאגער) חדושים אות עז (ד"ה הואיל), עח, צז
יא/ב משנת יעקב
יא/ב נחלת צבי (תשסג) עמ' טז, קעח
יא/ב עצי אלמוגים סי' קסב ס"ק י
יא/ב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שמא
יא/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תלו, תלח, תמא
יא/ב שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ו הע' 132
יא/ב תורת רפאל או"ח ח"ב דף כח ע"ב
יא/ג אהל יעקב (אטינגר) עמ' עה
יא/ג אור שמח
יא/ג אמרי דוד (מלי'), קו"א עמ' כט
יא/ג אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' רלח-רמא
יא/ג באר המים עמ' קז
יא/ג בית אהרן וישראל גל' טו עמ' פג {כ"מ - מים שניים צריך רק לאכילת תרומה}
יא/ג ברור הלכה סוטה ד ע"ב ציון ב פסקה ו
יא/ג דבר שאול ידים סי' ד ס"ק י-יא
יא/ג דברי לוי
יא/ג הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יח ס"ק מו
יא/ג הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ה הע' 67
יא/ג הר המלך ח"ז עמ' רלא
יא/ג זכרון בנימין ח"א עמ' רה, רפא, רפה
יא/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' תטו, תצב {ראב"ד}
יא/ג חזו"א או"ח סי' כד ס"ק ד, ידים סי' א ס"ק ד, יד
יא/ג חזו"א על הרמב"ם
יא/ג חי' הגר"ח החדש עמ' ס
יא/ג חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' כח, קמט
יא/ג חסדי דוד ח"י עמ' ריח
יא/ג טוב לישראל סי' י {מרכה"מ}
יא/ג יד פשוטה אהבה עמ' תתרי, תתרמ
יא/ג ישועות יעקב מועד עמ' קנו, קדשים עמ' רעד-רעו, רעט
יא/ג כתב משה ח"א סי' ז עמ' כו, כח
יא/ג מים מדליו (טאגער) חדושים אות עו (ג), באורים אות יז {או"ש}, מבוא הערה ב-ג {ראב"ד}, ו
יא/ג מים ראשונים (רבינ') עמ' כב, כה, מז-מח
יא/ג מקדש דוד החדש טהרות עמ' קפו, קצ
יא/ג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קע, רכז, רלב-רלג
יא/ג מקדש דוד סי' מה אות ב
יא/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ג משנת יעקב כאן
יא/ג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תו
יא/ג משנת יעקב מדע עמ' שיח, זמנים ח"א עמ' רנה-רנו
יא/ג משנת יעקב קרבנות עמ' רעב
יא/ג נחלת צבי (תשסג) עמ' טז, לב
יא/ג נתן פריו הל' נט"י עמ' צב
יא/ג ס' התדיר עמ' רצ
יא/ג עצי אלמוגים סי' קס ס"ק ה, ל, סי' קסב ס"ק ז אות ד, ס"ק י
יא/ג שו"ע הרב סדר נט"י לסעודה אות ב
יא/ג שם יוסף (אליקים)
יא/ג שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' רג, רח, רטו
יא/ג שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' עט
יא/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תמב
יא/ג שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 106 {כ"מ}, פ"ו הע' 27, {ככר תרומה}, 56 {ראב"ד}, פ"ז הע' 105 {או"ש}, 135
יא/ד באר המים עמ' צט
יא/ד זרע יצחק (לומברוזו)
יא/ד יד פשוטה אהבה עמ' תתרי, תתרמ
יא/ד להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' נה
יא/ד מים מדליו (טאגער) חדושים אות סג, סה, באורים אות טז (ד"ה בפרק)
יא/ד מים ראשונים (רבינ') עמ' סז
יא/ד נחלת צבי (תשסג) עמ' טו, רי
יא/ד עצי אלמוגים סי' קסב ס"ק ד
יא/ד שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' רח
יא/ד שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות ח
יא/ה באר המים עמ' קיא
יא/ה דבר שאול ידים סי' ד ס"ק טז
יא/ה חזו"א או"ח סי' כד ס"ק יא, ידים סי' א ס"ק יא
יא/ה חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קמט, קנא
יא/ה חסדי דוד ח"י עמ' קיט
יא/ה יד ישראל ח"ב
יא/ה מים מדליו (טאגער) חדושים אות סה, באורים אות יז (ד"ה ואני)
יא/ה נחלת צבי (תשסג) עמ' לח
יא/ה עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק ו, סי' קס ס"ק ל, סי' קסב ס"ק יד
יא/ו אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' רמא-רמב
יא/ו בית אהרן וישראל גל' טו עמ' עה {כחכמים דר"מ, שלא מחלקים בין שטיפה אחת לשתי שטיפות}
יא/ו דבר שאול ידים סי' ד ס"ק י
יא/ו זרע יצחק (לומברוזו)
יא/ו חי' רעק"א (פרדס)
יא/ו חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קיט
יא/ו חסדי דוד ח"י עמ' ט
יא/ו מים מדליו (טאגער) חדושים אות סג, סה-סו, עא, עד (ד"ה והנה)
יא/ו נחלת צבי (תשסג) עמ' לז
יא/ו קרית מלך
יא/ו שו"ע הרב או"ח סי' קסב ס' יא
יא/ו תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' ד
יא/ז אהל יצחק גיטין עמ' תשמ
יא/ז באר המים עמ' קח
יא/ז ברור הלכה גיטין טו ע"ב ציון ו
יא/ז גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף יד ע"ד
יא/ז דבר שאול ידים סי' ד ס"ק ו
יא/ז דברות משה גיטין עמ' רסב
יא/ז דברי לוי עמ' קסב-קסז
יא/ז הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יז ס"ק ד, יג
יא/ז זכרון בנימין ח"א עמ' רד, רפא
יא/ז זכרון בנימין ח"ב עמ' תטו, תצט
יא/ז חזו"א ידים סי' א ס"ק ו-ז, כ, טהרות בליקוטים בסופו, יו"ד סי' צד ס"ק יא
יא/ז חזו"א על הרמב"ם
יא/ז חי' ר' חיים הלוי דף פד
יא/ז חי' ר' שלמה עמ' קעז
יא/ז חי' ר"י נחמיה סי' נז אות ח
יא/ז חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קטז, קמו
יא/ז חסדי דוד ח"י עמ' ריח
יא/ז כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עח
יא/ז מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' שיא
יא/ז מים מדליו (טאגער) חדושים אות עא, מבוא הערה ה-ו
יא/ז מעיני המים
יא/ז מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' טו אות ב]
יא/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ז נחלת צבי (תשסג) עמ' יז, כא-כב
יא/ז נתיבות מרדכי גיטין עמ' קסה
יא/ז נתן פריו גיטין עמ' פב
יא/ז עצי אלמוגים סי' קס ס"ק ל, סי' קסב ס"ק יא-יג
יא/ז קול דודי מקואות סי' רח
יא/ז שו"ע הרב או"ח סי' קסב ס"ז
יא/ז שם טוב - השלמה
יא/ז שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' עח, פא, פג
יא/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תלח
יא/ז שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ו הע' 48, 66, 67
יא/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 423
יא/ז תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קכט
יא/ז תשובות יהודה דף לב ע"ב-ע"ד {טופח ע"מ להטפיח על ידו}
יא/ח אבן האזל קדשים ח"א דף לט ע"ב
יא/ח דבר שאול ידים סי' ד ס"ק יא
יא/ח דברי לוי
יא/ח הר המלך ח"ד עמ' מז
יא/ח זכרון בנימין ח"א עמ' רה, רפב
יא/ח זכרון בנימין ח"ב עמ' תטו, תסד, תצב
יא/ח חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קיז
יא/ח חסדי דוד ח"י עמ' ריח
יא/ח יד פשוטה אהבה עמ' תתרכב
יא/ח ישועות יעקב קדשים עמ' רעט
יא/ח כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עח
יא/ח מגן גבורים (או"ח) סי' קנט ס"ק ב
יא/ח מים מדליו (טאגער) חדושים אות ל, מבוא הערה א-ב
יא/ח מים ראשונים (רבינ') עמ' מז
יא/ח מקורות לפסקי הרמב"ם
יא/ח משנת יהודה ח"ב פכ"ט הכ"ו
יא/ח נחלת צבי (תשסג) עמ' כ, לב, צא
יא/ח נתיבות מרדכי גיטין עמ' קסה
יא/ח נתן פריו הל' נט"י עמ' פב, קד
יא/ח עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק א אות א, סי' קס ס"ק כו אות א
יא/ח שמועת חיים ערכין ח"א עמ' קעא
יא/ח שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' סא ס"ב
יא/ח שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שלא
יא/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תלו
יא/ח שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ו הע' 46, 50, 105
יא/ט אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' צט
יא/ט באר המים עמ' עא
יא/ט בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קכח
יא/ט דבר שאול ידים סי' ח ס"ק יח
יא/ט הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כא ס"ק נט-סא
יא/ט חזו"א או"ח סי' כב ס"ק יא, ידים סי' ה ס"ק יא
יא/ט חזו"א על הרמב"ם
יא/ט יד פשוטה אהבה עמ' תתרכב
יא/ט מגן גבורים (או"ח) סי' קס ס"ק ה
יא/ט מראה כהן זבחים עמ' עו
יא/ט נחלת צבי (תשסג) עמ' קעג
יא/ט עצי אלמוגים סי' קס ס"ק ט
יא/ט פתחי שערים דף סב ע"ד
יא/ט שו"ע הרב או"ח סי' קס ס"ח
יא/ט שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' יט עמ' פא
יא/ט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שמב
יא/ט שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ו הע' 138-139
יא/י הגהות חבר בן חיים
יא/י יד פשוטה אהבה עמ' תתרי, תתרלז
יא/י צפנת פענח (תשסו) עמ' שיח, שכג {במימי הדעת}
יא/י קונטרסי שעורים גיטין שעור יא אות ז
יא/י שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ו הע' 13, 57
יא/יא אבן הספיר עמ' עג
יא/יא אור שמח
יא/יא ברור הלכה חגיגה יח ע"ב ציון ב
יא/יא גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שסח
יא/יא הר המלך ח"א עמ' קצח-ר
יא/יא חסדי דוד ח"י עמ' רלג
יא/יא יד פשוטה אהבה עמ' תתרי, תתרלז
יא/יא מבוא למשנה תורה עמ' 162
יא/יא מים ראשונים (רבינ') עמ' מא, מג-מד
יא/יא מעיני המים
יא/יא נחלת דבש מהדו"ת סי' סג אות ו {נתערבו מים הפסולים לנט"י}
יא/יא עצי אלמוגים סי' קס ס"ק כא
יא/יא קרית מלך
יא/יא שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה סט"ו, פ"ו הע' 218, סכ"ג
יא/יא תורת ההרהור עמ' נב, רלה {שהסכים לפרוש מאותן עצות}
יא/יב אגרא דכלה המבואר ח"ג עמ' יא, רנט
יא/יב אגרא דפרקא (תשסה) עמ' לח {מימי הדעת}
יא/יב אוצר התולדות עמ' קנט {המכוון לטהר נפשו}
יא/יב אור חדש (בלומ') דף קכב ע"ג
יא/יב אור שמח
יא/יב אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק ב
יא/יב אילת אהבים (ברים) עמ' רע-רעא
יא/יב אמרי נועם (דזיקוב) פ' נצבים אות ז
יא/יב אמרי נפתלי ח"א עמ' נד
יא/יב באר אליעזר
יא/יב באר הגולה (הרטמן) הקדמה הערה 51 {הביא נפשו במי הדעת}
יא/יב באר מים חיים (טשרנוביץ) במדבר פרק ח פסוק ב {טבילת הלב במי הדעת}
יא/יב באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתלג, שמות עמ' תשב, תשמו, ויקרא עמ' רפ, במדבר עמ' תקיד-תקטו, מלכים עמ' סא
יא/יב בדבר מלך חי"ג עמ' רלד
יא/יב בינת אמת עמ' שצח
יא/יב בית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 5 {מי הדעת}
יא/יב בית שערים ח"ג ליקוטים, דרשה לבהכ"נ
יא/יב בני יששכר (תשמג) ח"א דף קח ע"א
יא/יב בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שצו, ח"ג עמ' שלו {טבילה במימי הדעת}
יא/יב בנין הלכה עמ' מ {גזיה"כ}, מא
יא/יב בנין שלמה (רבינ') סי' יז-יח
יא/יב בעקבות משה עמ' קכה
יא/יב ברית הלשון עמ' 57 {כוונת הלב}
יא/יב ברך משה (טיטלבום) עמ' קעא, רד, רכו
יא/יב ברכת אליהו (פישר) עמ' שו
יא/יב בת עין (תשסז) עמ' רכא
יא/יב בתורתו יהגה ח"א עמ' תנג
יא/יב גבורות שמונים (תשסג) עמ' לב
יא/יב גנזי ישראל (טשורטקוב) מועדים עמ' נד
יא/יב דבר יהושע ח"א סי' מט
יא/יב דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' סט
יא/יב דברי יואל - שו"ת עמ' ריא
יא/יב דברי לוי
יא/יב דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' צג
יא/יב דברי תורה (שפירא) ח"ג סי' כ
יא/יב דגל מחנה אפרים (אשכנזי, תש"ב) ליקוטים לפ' משפטים דף צט ע"ד
יא/יב דגל מחנה אפרים (תשלח) פ' משפטים
יא/יב דעת הרמב"ם עמ' 70, 130
יא/יב דעת שבת עמ' ת
יא/יב דרשות עונג יו"ט דף מו ע"ג, מח ע"ד, מט ע"א
יא/יב הגיוני הלכה עמ' 150
יא/יב הגיור עמ' 46
יא/יב הדריכני באמתך עמ' 9
יא/יב הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כא ס"ק סא, סי' כט ס"ק יא
יא/יב הר המלך ח"א עמ' רא-רג, ח"ד עמ' שמה-שמו, ח"ח עמ' שסח
יא/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 97, 171, 255
יא/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שעז
יא/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקלד, תרפד
יא/יב ויגד יעקב (תשסח) עמ' תמה {רמז לטהרת הנפש}
יא/יב ויגד משה (גרין) מאמר יח ד"ה והא לך
יא/יב ויצו יוסף עמ' י {הביא נפשו במי דעת טהור}
יא/יב זכרון נחום עמ' סא
יא/יב זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רפה
יא/יב זר זהב (מייזליש) שמות סי' רמד {הסכמת הלב}
יא/יב חדושים ובאורים (שני') ח"א עמ' קלז
יא/יב חמשה מאמרות מאמר תורת שבת פ' ויקהל אות ג
יא/יב חסדי דוד ח"י עמ' רמג
יא/יב חקרי זמנים ח"ג עמ' יד, קיז, ח"ד עמ' תסד
יא/יב טהרת יו"ט ח"ג עמ' רכד, רכו, חי"ח עמ' מז, ח"כ עמ' קעו
יא/יב טוב הארץ עמ' תנה
יא/יב יד סופר עמ' סז, קב
יא/יב ידי משה (בוצק' תשמג) סי' סד-סה
יא/יב יטב פנים ח"א דף צב, ח"ב דף ה, סד, צט
יא/יב ישועת משה עמ' שטז
יא/יב ישמח חיים מע' ח אות פז
יא/יב כבודה של תורה ח"ג עמ' פא
יא/יב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנו
יא/יב כמו השחר דף יז ע"ב
יא/יב כס המלך עמ' נב-נג
יא/יב כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' רנ
יא/יב כתונת פסים (תשמה) עמ' 146, 190, 268
יא/יב לב השבת סי' נח אות יט {חוקים}
יא/יב להעיר להורות ולהשכיל ח"ב עמ' ע
יא/יב לקוטי שיחות ח"כ עמ' 176
יא/יב לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 351, 355
יא/יב לקוטי שיחות חל"ט עמ' 167
יא/יב לקוטי שיחות חלק ל עמ' 20 {מי הדעת}
יא/יב מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 216
יא/יב מאיר נתיבות ח"א עמ' קכא, ח"ב עמ' קג {הביא נפשו במי הדעת}
יא/יב מבוא למשנה תורה עמ' 201, 204, 217, 281, 312, 325, 352, 379
יא/יב מבשר טוב - שולחנו של אדם עמ' שיד
יא/יב מועדים וזמנים ח"א סי' נח
יא/יב מלאכת מחשבת עמ' קס
יא/יב מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' עא
יא/יב מצווה ועושה ח"ב עמ' רמה
יא/יב מקור חסד עמ' שמא
יא/יב מרגליות הים סנהדרין כא ע"ב אות כא
יא/יב משוש הארץ עמ' לג
יא/יב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קלה
יא/יב משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף לז ע"ג {העברת טומאה גזיה"כ}
יא/יב משנת חיים חולין סי' לג עמ' קכה
יא/יב משנת יעקב כאן
יא/יב משנת יעקב עבודה עמ' רסא
יא/יב משנת יעקב קדושה עמ' שטז
יא/יב משנת משה קידושין עמ' פו
יא/יב משנת ר' אהרן מאמרים ח"ד עמ' לג
יא/יב משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 75
יא/יב משפט עם הארץ עמ' מח
יא/יב מתנת חיים ימים נוראים עמ' מז, שמב
יא/יב מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רב, רה, רפז
יא/יב נועם חי"ג עמ' מב
יא/יב נחלה לישראל עמ' עח
יא/יב נחלת צבי (תשסג) עמ' קעב
יא/יב נטריקן (תשעד) עמ' לח {גזיה"כ}
יא/יב נתן פריו הל' נט"י עמ' צט
יא/יב נתן פריו חולין עמ' קיט
יא/יב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' יח
יא/יב סדורו של שבת (תשך) דף טז ע"ב
יא/יב עיוני פרשה ויקרא עמ' 192 {חוקים}
יא/יב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' רט
יא/יב עירין קדישין עמ' של
יא/יב עלה יונה עמ' קי
יא/יב עם לבבי אשיחה עמ' קט, קכז
יא/יב עמק יהושע אחרון עמ' קעט
יא/יב פחד יצחק (הוטנר) ר"ה מאמר כט אות ז, יוה"כ מאמר יט אות י-יא
יא/יב פני חיים (פלג'י) עמ' רסא
יא/יב פנת יקרת חולין פ"י עמ' סה
יא/יב פרי צדיק (מלובלין) פרשת ויקהל אות ו
יא/יב פרי צדיק (ר' צדוק) ויקהל אות ו, לחג השבועות אות א, ואתחנן אות ג, ערב יוכ"פ אות ח {דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזירות הכתוב וכו' והביא נפשו במי הדעת טהור}
יא/יב צדקת הצדיק פ"ו
יא/יב ציץ אליעזר ח"ב הקדמה עמ' 9
יא/יב צפנת פענח במדבר עמ' קכז
יא/יב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' תעה
יא/יב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' שנח
יא/יב קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' שלא
יא/יב קול יהודה (פרלוב) עמ' קצד {חוק}
יא/יב קרית מלך
יא/יב רב טוב דף צט ע"א
יא/יב רוח נכון בהקדמה, ועמ' א, רכג, רצח
יא/יב רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' קלו
יא/יב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תקיד
יא/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קב {מכוון לבו לטהר נפשו}
יא/יב שבי בנימין דף מה ע"ד, נב ע"א
יא/יב שי כהן עמ' קסט
יא/יב שיח דוד (תשסד) עמ' נח
יא/יב שיח דוד (תשסח) עמ' סה
יא/יב שיחות ר' ראובן עמ' קח-קט
יא/יב שיר למעלות גל' ד עמ' 148
יא/יב שמועות משה עמ' קכט {רמז יש}
יא/יב שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 293
יא/יב שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות פו
יא/יב שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קה
יא/יב שער המלך (שושן) עמ' קלח
יא/יב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רי
יא/יב שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ד הע' 5
יא/יב שערי טהר ח"ד שער א סי' ב אות א, סי' ג אות א, סי' כח אות ז, ח"ח סי' קג
יא/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 233
יא/יב שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שפה
יא/יב שפת אמת (מברעזאן, תשסח) עמ' שפה
יא/יב שפתי חיים - מדות ועבודת ה' ח"ב עמ' קלט
יא/יב שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' עה, רו, רכב
יא/יב שפתי מנחם (הל' תשובה) (שנעבלאג) דרשות לשבת תשובה עמ' עה, רו, רכב
יא/יב שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' ג {גזיה"כ}
יא/יב תורה ודעת תשסה-תשסו עמ' סד
יא/יב תורת המקרא עמ' 301
יא/יב תורת המשפט ח"א עמ' 286
יא/יב תורת מנחם ח"ב עמ' 51, ח"ז עמ' 57, חי"ג עמ' 325,41, חט"ו עמ' 109 {הטומאות והטהרות גזיה"כ הן כו' וה"ה מכלל החוקים וכן הטבילה מן הטומאות וכו'}
יא/יב תורת מנחם ח"ג עמ' 315, ח"ז עמ' 57, 138, חי"ג עמ' 41, 136, 177
יא/יב תורת מנחם חי"ד עמ' 226, חט"ו עמ' 298 {אין הטומאה טיט או צואה שתעבור במים וכו' אלא גזיה"כ}, חי"ח עמ' 163 {ואעפ"כ רמז יש לדבר וכו' כשם כו' כך המכוון לבו לטהר נפשו מטומאות הנפשות וכו' והביא נפשו במי הדעת הטהור}
יא/יב תורת מנחם חי"ט עמ' 180, 184 {המכוון לבו לטהר כיון שטבל טהור ואע"פ שלא נתחדש בגופו דבר}
יא/יב תורת מנחם חכ"ז עמ' 473, 480
יא/יב תורת מנחם חל"א עמ' 141
יא/יב תורת מנחם חל"ג עמ' 364 {מי הדעת}
יא/יב תורת מנחם חל"ה עמ' 104 {גזיה"כ}, 107 {מי הדעת}, 192 {מי הדעת}, 319 {גזיה"כ}, חל"ו עמ' 232, 353 {מי הדעת}
יא/יב תורת מנחם חל"ח עמ' 309, חל"ט עמ' 152

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US