Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

שאלה ופקדון

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק חא/858 הלכות שאלה ופקדון פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אבן האזל
א/רה"פ חזק יד
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם יוסף (אליקים)
א/א אורים גדולים (ריינס) דף מג ע"ג
א/א אחר האסף עמ' תמג
א/א אמרי דוד (שליסל) דף מט ע"ג
א/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' עו
א/א ארחות חיים ח"ב סי' סד
א/א בית ירוחם
א/א ברור הלכה ב"מ צו ע"ב ציון ה {רמב"ם}, ו {מ"מ}
א/א ברכת מרדכי ענינים עמ' קכד {ממ"מ}
א/א גדולי שמואל ב"מ דף צד ע"ב {או"ש}
א/א דברות אליהו ח"ד עמ' רכב-רכג {מתה בשעת מלאכה}
א/א דרכי איש דף לד ע"ב
א/א הגהות חבר בן חיים
א/א הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קסח
א/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' שב
א/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' שכה {בשעת מלאכה}
א/א חזון יחזקאל ב"מ פ"ח ה"ח
א/א חי' הריצ"ד
א/א חלקת יואב קבא דקשייתא סי' לט
א/א חק לישראל שומרים עמ' 80 {או"ש}, 147 {או"ש}, 150 {או"ש}, 152 {או"ש}, 243, 275, 276 {מ"מ}, 277, 279, 296 {מ"מ}, 857 {או"ש}, 859 {או"ש}, 874 {שם יוסף}, 988 {או"ש}, 994, 1008 {בית ירוחם}, 1011, 1012, 1013 {משא בני קהת}, 1016-1014, 1018, 1019, 1255 {כבוד יו"ט}, 1284 {כבוד יו"ט}, 1373
א/א חק לישראל שכירות עמ' 557 {או"ש}
א/א יקב אפרים עמ' מג-מט
א/א כבוד יו"ט
א/א מנחת חינוך ח"א עמ' רצה
א/א מעליות ח"כ עמ' 217-227 {מתה מחמת מלאכה או בשעת מלאכה}
א/א משא בני קהת
א/א משכן שילה עמ' רפט, תיט
א/א משנה הלכות קדושין סי' עב
א/א משנת יעקב
א/א משנת שמחה
א/א נוה שלום (איזרלסון) עמ' 75
א/א נזר הקדש (קפלן)
א/א עיונים ומחקרים ח"א עמ' 10 {לפצל}
א/א פד"ר חט"ו עמ' 50
א/א פני משה (שלז')
א/א צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
א/א צדקה לחיים (תשסח) עמ' נה
א/א צור תעודה דף רכו ע"ב
א/א צרור הכסף (הראשון) עמ' עד
א/א קבא דקשייתא (מנדלבוים) עמ' לט
א/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קעב
א/א רלב"ג שמות פכ"ב עמ' רעה
א/א רשימות (שניאורסון) חוב' לא עמ' 6 {מתה מחמת מלאכה}
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרסג, תשכז
א/א שו"ת הריב"ש עמ' תרמב
א/א שו"ת רשב"ש עמ' תקמז
א/א שלל דוד
א/א שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 153, 157
א/א תורה שלמה שמות פכ"ב אות רפו
א/א תורת מיכאל עמ' קלה
א/א תורת נתן עמ' 32
א/ב אוצמפה"ת ב"מ לד ע"ב הע' 114
א/ב אוצמפה"ת ב"מ פג ע"א הע' 9, 11 {מל"מ}
א/ב אפיתחא דבבא ב"מ עמ' שנב
א/ב ארחות חיים ח"ב סי' סד
א/ב באר דוד ב"מ - שומרים סי' כא אות ד-ה
א/ב ברור הלכה ב"מ פג ע"א ציון ב, צו ע"ב ציון ו
א/ב דברי משפט סי' רצד אות א {מל"מ}
א/ב דרכי משפט - שומרים סי' יט סעיף ג {ממ"מ רק באונס}
א/ב חזון יחזקאל ב"מ פ"ג ה"א {מ"מ}
א/ב חי' חתם סופר
א/ב חיי אריה (ליפקין) חו"מ סי' א אות כח
א/ב חק לישראל שומרים עמ' 275, 277, 994, 1016-1014, 1018
א/ב חתן סופר קניינים ח"א עמ' עא
א/ב טבעת החושן ח"ד עמ' עו {מ"מ}
א/ב לב מבין
א/ב מל"מ הל' שכירות פ"ג ה"א {אף בשבועה לא מהימן כשמצויים עדים}
א/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קעא ע"ג
א/ב מנחת חינוך ח"א עמ' רפט {מל"מ}
א/ב משנה הלכות ח"ו סי' קמב {תנאי להתחייב בממ"מ}
א/ב נוה שלום (איזרלסון) עמ' 75
א/ב נתן פריו ב"מ עמ' רכ
א/ב פני משה (שלז')
א/ב פנת יקרת (תשנד) סי' קנב אות ב
א/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' תרעה
א/ב צור תעודה דף קכה ע"ב, קנו ע"א
א/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' עה
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרסג
א/ב שו"ת מהרי"ט ח"ב חו"מ סי' פח
א/ב שלל דוד
א/ב שם יוסף (אליקים) הל' שכירות פ"ג ה"א {מל"מ בשם מהרי"ט}
א/ב שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 160
א/ג בגדי חמודות שמות פכ"ב פסוק יג
א/ג ברור הלכה ב"ק יא ע"א ציון ד, ב"מ צז ע"א ציון א, ג
א/ג המדות לחקר ההלכה מדה י
א/ג חזון יחזקאל ב"מ פ"ג ה"א {מ"מ}
א/ג חק לישראל שומרים עמ' 1069, 1294 {מ"מ}
א/ג משכן שילה עמ' רצ-רצא
א/ג משנת יעקב
א/ג ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רסו
א/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' עה
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' צ
א/ד אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' לח
א/ד אור הישר [שטמ"ק ב"מ ספ"ג, קצוה"ח סי' רצא ס"ק א] {החיוב משעת משיכה}
א/ד אור שמח {החיוב משעת משיכה}
א/ד אפיקי מגינים ב"מ סי' ל
א/ד באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' ריב {מ"מ}
א/ד ברור הלכה ב"ק עט ע"א ציון ח, ב"מ צו ע"ב ציון ה
א/ד ברור הלכה כתובות לד ע"ב ציון ג
א/ד ברכות חיים ח"ב עמ' קפט
א/ד גדולי שמואל ב"ק דף צח, ב"מ דף ס
א/ד גור אריה שמות פ' כב הע' 166
א/ד דברות משה ב"מ ח"ב סי' סח ענף ד
א/ד זכר יצחק (תשן) עמ' שכז
א/ד חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כט ס"ק ו {מ"מ}
א/ד חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' כו
א/ד חיי נפש בראשית ח"א עמ' קנד
א/ד חק לישראל שומרים עמ' 275, 277, 603 {אהא"ז}, 605 {אהא"ז}, 622 {אהא"ז}, 626 {אהא"ז}, 644 {אהא"ז}, 689 {אהא"ז}, 954 {קרית מלך}, 988, 989, 994, 1016-1014, 1018, 1028 {קרית מלך}
א/ד חק לישראל שכירות עמ' 567
א/ד לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' עא
א/ד מוריה ח גל' ח עמ' כה {מזונות}
א/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קעא ע"ג
א/ד משכן שילה עמ' רצ, תכ
א/ד משנת יעקב
א/ד נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' רל
א/ד עקבי ברכה עמ' קיד
א/ד פרי החג דף יב ע"ג {חיוב אחריות משעת משיכה}
א/ד פרי משה עמ' צא
א/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמז ע"ג
א/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' עה
א/ד קונטרסי שעורים ב"ק שעור ח אות י
א/ד ראשי בשמים (גוריון) חו"מ סי' צח אות ו
א/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשכח
א/ד שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 301
א/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 22
א/ה אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קמד
א/ה אבני נזר אהע"ז סי' רצב אות ג
א/ה אגלי טל ח"ב סי' קכ אות י
א/ה אגרות משה חו"מ ח"א סי' עה ענף ב
א/ה אהבת קדומים עמ' לה-לו
א/ה אהל משה (ויז'ניץ) חוב' ה (תשמד) עמ' מב {חשבו שהוא של אביהם}
א/ה אהלי יצחק
א/ה אוהב מישרים עמ' שעח {קנין הגוף לפירות}
א/ה אור דוד עמ' קטו
א/ה אור הישר [קצוה"ח סי' שמא ס"ק ב, שו"ת הרא"ש כלל קא סי' ו]
א/ה אור יצחק (הלר) עמ' שמט, שנד-שמט
א/ה אורים גדולים (ריינס) דף מא ע"ג, נב ע"ב
א/ה אמרי דוד (שליסל) דף מו ע"א
א/ה אמרי יהושע (ברוק) עמ' 130, 267
א/ה אפיקי מגינים ב"מ סי' ל
א/ה אפיקי מגינים נדרים סי' מב
א/ה ארזי לבנון עמ' לג {שכירות כמכר}
א/ה ארחות חיים ח"ב סי' סד
א/ה אשר למלך
א/ה באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' ריב
א/ה באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף לד
א/ה בגדי חמודות שמות פכ"ב פסוק יד
א/ה בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' נב
א/ה בית אהרן וישראל גל' לג עמ' לו
א/ה בית המדרש
א/ה בית זבול ח"ד עמ' קע
א/ה בכורי גשן סי' מ ענף ו
א/ה בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' מו, מט, נא, ח"ב עמ' מו
א/ה בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' קעו, קעח
א/ה ברור הלכה כתובות לד ע"ב ציון ב פסקה א {משעת שאלה}, ציון ה, ו, ז
א/ה ברור הלכה שבת קמח ע"א ציון ג, ב"ק עט ע"א ציון ח, ב"מ צו ע"ב ציון ב
א/ה ברכות חיים ח"ב עמ' קפט
א/ה ברכת ראובן דף קז ע"ב
א/ה ברקאי ח"א עמ' 117
א/ה גאון יעקב עמ' קנז
א/ה גדולי שמואל ב"ק דף צח, ב"מ דף ס {מ"מ}
א/ה גדולת מרדכי דף קלב ע"ג
א/ה דברות משה ב"ק ח"ב סי' סג ענף ג
א/ה דברי חיים (אוירבך) שומרים סי' כו ד"ה כתב {כס"מ}
א/ה דברי חיים (שו"ת) ח"א חו"מ סי' מד אות ה
א/ה דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 913-914
א/ה דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' רע {קושיית מ"מ וכ"מ}
א/ה דרכי משפט - שומרים סי' ד סעיף ג {כ"מ - קושיה מהל' גניבה פ"ג ה"ד}
א/ה הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קה
א/ה ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 506, 505, 324, 320, 319, 309, 308, 303
א/ה ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 508-505 {כ"מ}
א/ה המאיר (ישיבת בית מאיר) קובץ י (תשסב) עמ' תתפב
א/ה המדות לחקר ההלכה מדה ג אות ו ואות י, מדה טו אות סח
א/ה הר המלך ח"ב עמ' רצט-שג
א/ה הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רג
א/ה זית רענן ח"ב עמ' תקז
א/ה זכרון חי עמ' קט
א/ה זכרון צבי מנחם דף סו ע"א {חיוב שומר משעת משיכה}
א/ה זרע אברהם (יצחקי) חו"מ דף פט ע"ג
א/ה חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כח ס"ק ה
א/ה חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"ה
א/ה חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 179 {מל"מ}
א/ה חי' הגר"ח החדש עמ' תלז, תעה
א/ה חי' הגרא"א דסלר עמ' קמד, רד
א/ה חי' העילוי ממייצ'יט סי' סב
א/ה חי' חתם סופר
א/ה חי' רעק"א (פרדס)
א/ה חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' כז אות ג
א/ה חסדי דוד ח"ד עמ' שטו
א/ה חק לישראל נזיקין עמ' 151 {הגהמ"י}
א/ה חק לישראל שומרים עמ' 21 {מ"מ}, 87 {שמחת עולם}, 137, 138 {מל"מ}, 321, 423 {אהא"ז}, 524, 625, 657 {אהא"ז}, 658 {אהא"ז}, 738 {מרכה"מ}, 815 {מ"מ}, 827 {אהא"ז}, 828 {מ"מ}, 829, 830 {שמחת עולם}, 831 {אהא"ז}, 1036, 1037, 1053, 1059-1055, 1066-1062, 1067 {מרכה"מ}, 1068, 1069, 1189 {אהא"ז}, 1301, 1371, 1381
א/ה חק לישראל שכירות עמ' 7, 9, 51, 247, 431, 548, 559, 564, 585, 588
א/ה חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' שפז, שצ-שצא
א/ה טהור רעיונים דף מד ע"א
א/ה טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' צ
א/ה יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תס
א/ה יגיעת ערב פסחים עמ' לג
א/ה יד הלוי (פלוונא) דף יט ע"א {חיוב משעת משיכה}
א/ה יהגה האריה עמ' ס
א/ה יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קעא, קעט
א/ה ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף סז ע"ב
א/ה ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' רכט
א/ה ישועות יעקב נשים עמ' קצט
א/ה כללא דרביתא עמ' רלז
א/ה כללי קלב"מ (תשסז) עמ' קנב
א/ה כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' קט
א/ה לב מבין כאן, ודף לח ע"ד {הגהמ"י}
א/ה לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' סה אות ד-ו
א/ה לחקרי הלכות ח"ב סי' רצה
א/ה לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' עא
א/ה לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' כג ס"ק ו
א/ה לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רסד
א/ה מאירי הלכה ח"א דף ב ע"ג
א/ה מבוא למשפט העברי בימי התלמוד עמ' 113
א/ה מוריה גל' ריט עמ' לז-לח {משעת שאלה מתחייב}
א/ה מחקרים במשפט התלמודי עמ' 123
א/ה מילי דמרדכי
א/ה מכשירי מצוה עמ' ט {מ"מ}
א/ה מלאכת שלמה (חכים)
א/ה מנוחת אשר ח"ב דף מג ע"ג {משלמים מנכסי אביהם}
א/ה מנחת חינוך ח"א עמ' ריד, רצו
א/ה מעיני המים
א/ה מעשה בצלאל סי' מט, שא
א/ה מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' יז אות ו]
א/ה מצעדי גבר ב"ק סי' לט אות ח
א/ה מקנת חיים עמ' קטו
א/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' שע
א/ה משברי ים קלב"מ סי' כב אות ה
א/ה משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' סב, תקלה, תקמט-תקס, תקסט
א/ה משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קסד-קסו
א/ה משנת יעקב כאן
א/ה משנת יעקב משפטים עמ' יג
א/ה משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' ג, ריד
א/ה משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קצז, רו
א/ה משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' קלה
א/ה משפטי אמת עמ' רכז
א/ה משפטי ארץ ח"ב עמ' 433
א/ה משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 128
א/ה מתנובות שדי ב"מ סי' קנג אות ד
א/ה נזר אברהם מכות ועדות עמ' קסג
א/ה נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' רל
א/ה נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' נח
א/ה נחלת הלויים (הורוביץ) עמ' קסד-קסה
א/ה נחלת עזרא ח"א עמ' 239
א/ה נטעי נתן (פריד) סי' מה
א/ה נימוקי מלב"ם ב"מ סי' ט
א/ה נר דוד ח"ב עמ' קכו {מל"מ}
א/ה נר יצחק (ריף) עמ' מ {משעת משיכה}
א/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף קיט ע"ב {מתחייב משעת שאלה}
א/ה נתיבות שלום (למפרט) עמ' קד {דמי בשר בזול}
א/ה נתן חכמה ב"מ סי' כ
א/ה נתן פריו ב"מ עמ' ריג, רטז, תיד, תטז, תנב
א/ה ס' היובל לר"מ ברויאר ח"ב עמ' 587
א/ה ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קט, רסג, רסז-רסח {חיוב מזמן משיכה}
א/ה סופר מהיר ח"ב עמ' קג
א/ה עוגת אליהו דף ו ע"ב, נז ע"ב
א/ה עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' רמד
א/ה עין יצחק ח"ב עמ' שפ
א/ה פד"ר ח"ו עמ' 129, חי"ב עמ' 153, חט"ז עמ' 190
א/ה פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' סא
א/ה פנת יקרת (תשנד) סי' מו אות א, סי' קטז
א/ה פנת יקרת (תשעא) עמ' רכו, תצז
א/ה פרי אליהו ח"א סי' נד
א/ה פרי חיים (הליר)
א/ה צבי גאון יעקב סי' לג
א/ה צור תעודה דף רכט ע"א {כ"מ}
א/ה ציץ הקודש ח"א דף י ע"ב-ע"ג
א/ה צמח ארז עמ' תיב {שעבוד נכסים משעת שאלה}
א/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' עד-עה
א/ה קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קנו {הגהמ"י}
א/ה קונטרסי שעורים ב"מ שעור ל אות א
א/ה שדה אברהם דף מג ע"א
א/ה שדה הארץ ח"ג
א/ה שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' מז
א/ה שלל דוד
א/ה שמחת עולם (לגו)
א/ה שמן המשחה (בן שמעון) ח"א עמ' כו-כז
א/ה שמעתתא דרבא ח"ב אהע"ז סי' א עמ' קכא
א/ה שנתון המשפט העברי חי"ג עמ' 37
א/ה שעורי הגר"א וסרמן חולין עמ' קנה
א/ה שעורי הלכה עמ' כג, צב, קעד
א/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קעו
א/ה שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 123
א/ה שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 156, 190, 193
א/ה שער משפט סי' עב ס"ק לא {מ"מ}
א/ה שערי זיו ח"א דף נב ע"ד
א/ה שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שצז {כ"מ}
א/ה שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' עו
א/ה שערי טהר ח"ח סי' יד אות א
א/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 45, 48
א/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 329
א/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 34
א/ה שפת הים (מיו) דף עב ע"ב {מל"מ}
א/ה תבונה (ליפקין) סי' יד (כז ע"א) {נכסי שומר משתעבדים משעת משיכה}
א/ה תורה שלמה חי"ח עמ' 209
א/ה תורת ראובן עמ' 128
א/ה תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' קיא, תתקלו
א/ה תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תשסט
א/ה תפארת ציון (ריבקין) סי' כא אות א
א/ה תקוני טעויות
א/ה תקפו כהן סי' קח בהגהה
א/ו ארחות חיים ח"ב סי' סד
א/ו בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' כח
א/ו בני יוסף (טנוג'י) דף לב ע"ד
א/ו חק לישראל שכירות עמ' 586
א/ו שירת דוד כתובות עמ' רנט {מ"מ}
א/ז ארחות חיים ח"ב סי' סד
א/ז בגדי ישע
א/ז ברור הלכה ב"מ קג ע"א ציון ח
א/ז דעת מרדכי ח"ב עמ' כז-כח
א/ז חי' חתם סופר
א/ז חק לישראל שכירות עמ' 586
א/ז יד המלך (פלומבו)
א/ז מחנה יהודה (אשכנזי) דף רט ע"ד, רי ע"א {מ"מ}
א/ז מלאכת שלמה (חכים)
א/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' עה
א/ז שלל דוד
א/ז תקפו של רפאל סי' מז
א/ח אגרות משה חו"מ ח"א סי' עה ענף ב
א/ח ארחות חיים ח"ב סי' סד
א/ח ברור הלכה ב"מ קג ע"א ציון ה
א/ח חי' הגר"ח החדש עמ' תעו
א/ח חק לישראל שומרים עמ' 131, שכירות עמ' 553
א/ח מיטב הארץ עמ' 440
א/ח מנחת חינוך ח"א עמ' רצז
א/ח משפט ופעולה עמ' 117 {טובת לבך}
א/ח עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' רמט
א/ח פרי חיים (הליר)
א/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' עד
א/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשטז
א/ח שדה הארץ ח"ג
א/ח שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תש
א/ח שנתון המשפט העברי חי"ג עמ' 30, 33, 35
א/ט אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 318
א/ט ברור הלכה ב"מ קג ע"א ציון ט
א/ט גליונות אבני נזר
א/ט חק לישראל שכירות עמ' 558
א/ט מגילת ספר לאוין דף ל ע"ב
א/ט מוריה ח גל' ח עמ' כה {קרקע}
א/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשפד
א/י ארחות חיים ח"ב סי' סד
א/י הר המלך ח"ז עמ' רס
א/י זכור לדוד עמ' מג
א/י מעיל שמואל (פלורנטין)
א/י מעשי למלך ח"א דף קפז ע"ד
א/י נועם מלך יו"ד סי' שמ סעיף לד עמ' תשז-תשח
א/י נחלת נפתלי דף יט
א/י שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקנו


ב/859 הלכות שאלה ופקדון פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אור יקרות
ב/רה"פ חזק יד
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/א אבן האזל (גם בהשמטות)
ב/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קמט
ב/א אוצמפה"ת ב"מ נו ע"א ח"ב הע' 42 {פשיעה}
ב/א אוצמפה"ת ב"מ פא ע"א הע' 100, 102, 103
ב/א ארחות חיים ח"ב סי' סד
ב/א בגדי חמודות שמות פכ"ב פסוק יג
ב/א בית אפרים או"ח (תרמד) דף סד ע"א {פשיעה בבעלים}
ב/א בן הרמה
ב/א בני דוד (בהשמטות)
ב/א ברור הלכה ב"מ צד ע"א אחרי ציון ח, צה ע"א ציון א, צה ע"ב ציון א, צז ע"א ציון ג
ב/א ברכת מרדכי ב"מ עמ' שמג-שמד
ב/א ברקאי ח"א עמ' 121
ב/א בתי כהונה (תצו) בית דין דף קה ע"א {לח"מ}
ב/א גדולי שמואל ב"מ דף מב ע"א
ב/א דברי ריבות (תשעב) עמ' קז
ב/א הגהות רימ"א {מל"מ}
ב/א זכרון משה אליהו עמ' קו
ב/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' שלז {מל"מ}
ב/א חי' הגר"ח ב"מ עמ' קצט
ב/א חק לישראל שומרים עמ' 655 {בני דוד, השמטות}
ב/א חק לישראל שליחות עמ' 25
ב/א חתן סופר קניינים ח"א עמ' מד, קד
ב/א יד דוד (קרלין) ח"ב דף קנט
ב/א לב מבין
ב/א מחזה אברהם סי' לב ס"ק ח {מלמד}
ב/א משנת יעקב
ב/א נוכח השלחן (לבטון) חו"מ סי' שה ס' ו {מל"מ}
ב/א צמח דוד (סקאליע) עמ' תעח
ב/א צרור הכסף (הראשון) עמ' עה
ב/א קרית מלך
ב/א רלב"ג שמות פכ"ב עמ' רעג, פסוק יד עמ' רעב
ב/א רשימות (שניאורסון) חוב' לא עמ' 6
ב/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרעז, תרפה, תרפז, תשכט
ב/א שדה הארץ ח"ג דף קכח ע"ד
ב/א שו"ת הריב"ש עמ' תרנד
ב/א שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' רנז
ב/א שחר אורך עמ' שכ {פושע פטור}
ב/א שיח אפרים עמ' לו-לז
ב/א שם יוסף (אליקים)
ב/א שם שלמה (ארדיט) דף כז ע"ד {לח"מ}
ב/א שעורי הגרד"ש ב"ק סי' כח ד"ה והנה ברמב"ם
ב/א תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רי
ב/ב ארחות חיים ח"ב סי' סד
ב/ב בית אהרן וישראל גל' צב עמ' קנב {שאלה לרבעה}
ב/ב ברור הלכה ב"מ צז ע"א ציון ח
ב/ב בתי כהונה (תצו) בית דין דף קו ע"ג
ב/ב היכלי שן ח"ב סי' פז
ב/ב זרע אברהם (באנדי) דף טו ע"ג {לח"מ}
ב/ב חוקות הדיינים ח"ב עמ' שלו
ב/ב פני משה (שלז')
ב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרפה
ב/ב שם יוסף (אליקים) הל' שכירות פ"ב ה"ח
ב/ג אור הישר [אור הישר ב"מ צז ע"א]
ב/ג אורים גדולים (תשסג) עמ' שפד
ב/ג אות היא לעולם ח"ב דף קסח ע"א
ב/ג ארחות חיים ח"ב סי' סד
ב/ג בחיר חיים
ב/ג בית יעקב (מסקין) סי' נג
ב/ג ברור הלכה ב"מ צז ע"א ציון ד
ב/ג ברכת מרדכי ב"מ עמ' שמ
ב/ג דיני ישראל א עמ' 87
ב/ג הר המלך ח"ד עמ' סה
ב/ג וזאת התורה עמ' צה
ב/ג חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כח ס"ק יד
ב/ג חוקות הדיינים ח"ב עמ' שלח
ב/ג חיים ומלך
ב/ג מחזה אברהם (בוטון) דף קלה ע"ג, קלו ע"א {מל"מ}
ב/ג משנת יעקב
ב/ג נתן פריו ב"מ עמ' תיח, תמז
ב/ג פועלים ואומנים עמ' 203
ב/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' עה
ב/ג קונטרסי שעורים ב"מ שעור כט אות ג, ה
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרפה
ב/ג שדה הארץ ח"ג דף קכח ע"ג
ב/ג שו"ת הריב"ש סי' תלו, עמ' תרנה
ב/ג שם יוסף (אליקים)
ב/ג שם שלמה (ארדיט) דף כז ע"ד {מל"מ}
ב/ג שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 100
ב/ג תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' ש
ב/ד בית יעקב (שבשונסקי) חו"מ סי' שמו ס' יג
ב/ד בכורי אברהם דף נז ע"א וע"ג {בשעת הלימוד}
ב/ד ברור הלכה ב"מ צז ע"א ציון ה
ב/ד דיני ישראל א עמ' 87
ב/ד דרך חיים (תשע) פ"א הערה 863
ב/ד הדר איתמר עמ' עו {לשמוע ענין אותו מועד}
ב/ד התורה והמדינה ח"ט עמ' תיט
ב/ד יד פשוטה אהבה עמ' תלד
ב/ד כתר אפרים עמ' שיז
ב/ד לקוטים (פיינברג) עמ' כד
ב/ד מנחת שלמה (לוין) עמ' ה {רב ותלמיד}
ב/ד מצות ראיה עמ' עג
ב/ד מקורות לתולדות החינוך בישראל ח"ו עמ' 178-177 = בני אהרן (חזן) נחמדים מזהב סעיף ב דף נט ע"א
ב/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' שע
ב/ד משנת יעקב
ב/ד נתן פריו ב"מ עמ' תמט, תנב
ב/ד ס' השבי"ט עמ' עג {או"ש}
ב/ד פאת שדך יו"ד עמ' רעה {לח"מ}
ב/ד פרי האדמה ח"א הל' תפלה פי"ג ה"ח
ב/ד פרי האדמה ח"ב
ב/ד צהר גל' א עמ' 78
ב/ד צמח מנחם - הקדמה דף א ע"ב, ב ע"ג {לח"מ}
ב/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' עה
ב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשלא
ב/ד שו"ת הריב"ש עמ' תרנה
ב/ד שו"ת השבי"ט ח"א עמ' ס, סד
ב/ד תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' ש
ב/ד תורת ירוחם ח"ב דף סג ע"א, ח"ג דף יט ע"ד
ב/ה אב בחכמה דף ה ע"ב, ח ע"ב {שליח לענין בעליו עמו - כר' יאשיה}
ב/ה אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קמט
ב/ה אור הישר
ב/ה אמרי בינה (אש) דף קכא ע"ב
ב/ה בגדי חמודות שמות פכ"ב פסוק יד
ב/ה בד קודש (דאנון)
ב/ה ביתאל ח"ב דף לט ע"א
ב/ה ברור הלכה ב"מ צו ע"א ציון כ, פ
ב/ה ברור הלכה נדרים עב ע"ב ציון ג פסקה א
ב/ה המדות לחקר ההלכה מדה ז
ב/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שסט
ב/ה ויאמר יעקב (גרוס) עמ' ט בהגהה
ב/ה ויקח אברהם דף יח ע"א
ב/ה חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 174
ב/ה חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' ד
ב/ה חק לישראל שליחות עמ' 25, 55, 59
ב/ה יד הלוי (לוין) דף קג ע"א, קה ע"ג, קט ע"ב {שליח}
ב/ה כתר אפרים עמ' עה
ב/ה מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף פח ע"א, צ ע"ג
ב/ה מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קנב, קס
ב/ה מנחת חינוך ח"א עמ' רצז
ב/ה מעין גנים (מזרחי) דף ט ע"א {נשאל השליח}
ב/ה מעיני התורה ח"א עמ' מב
ב/ה משנת יעקב
ב/ה נתן פריו ב"מ עמ' רטז, תמב
ב/ה סוגיות בדיני ממונות עמ' 87
ב/ה עין יצחק ח"ב עמ' תכז
ב/ה פרי האדמה ח"ב וח"ג
ב/ה צמח מנחם דף עח ע"ג {מ"מ}
ב/ה צמח צדק (חב"ד) - שו"ת אהע"ז סי' רעג אות א
ב/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' עו
ב/ה קרית מלך
ב/ה שדה הארץ ח"ג דף קנג ע"ד
ב/ה שושנת יעקב סי' שמ אות ז ס"ק ג {מ"מ}
ב/ה שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' רג {עבד}
ב/ה תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף יב ע"א
ב/ה תורה שלמה שמות פכ"ב אות רצה
ב/ה תחומין חי"ג עמ' 433
ב/ו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צז סעיף מה
ב/ו ברור הלכה ב"מ צו ע"א ציון ח
ב/ו דברות אליהו ח"ו עמ' קיט-קכ
ב/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ צו ע"א]
ב/ו חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רג
ב/ו יד המלך (פלומבו)
ב/ו ימי שלמה
ב/ו יקב אפרים עמ' נ-נב
ב/ו ירך אברהם ח"א דף נב ע"א
ב/ו מעיני המים
ב/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ו משאת המלך ח"א סי' נ
ב/ו משנת יעקב
ב/ו נחלת עזרא ח"א עמ' 129
ב/ו שדה הארץ ח"ג דף קכז ע"ד
ב/ו שושנת יעקב (הורוביץ) סי' שמו סעיף ט {השמיט אשה ששאלה פרה}
ב/ו שלל דוד
ב/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 144 {לח"מ}
ב/ז אהבת קדומים עמ' לט
ב/ז אוצמפה"ת ב"מ פא ע"א הע' 89
ב/ז באר מים חיים (נוסינזון) ב"ב דף מג
ב/ז בני יהודה דף מו ע"ג
ב/ז בתי כהונה (תצו) בית דין דף קיב ע"ג
ב/ז דברות משה הבבות עמ' שיא
ב/ז וזאת התורה עמ' צז
ב/ז זכר ישעיהו
ב/ז חוקות הדיינים ח"ב עמ' שלט
ב/ז חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 174, 176
ב/ז חי' מהר"ם פדואה
ב/ז יקב אפרים עמ' נג
ב/ז לב מבין
ב/ז מחושקים כסף דף סט ע"א
ב/ז מעיני המים
ב/ז מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרעה (שיב)]
ב/ז נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' שח
ב/ז עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' כט
ב/ז עמודי שלמה ח"ג עמ' רסה
ב/ז קונטרסי שעורים ב"ב דף נט
ב/ז שדה הארץ ח"ג דף קכא ע"ג
ב/ז תורת אמת (תשסו) עמ' רכו
ב/ח אבן האזל קדשים ח"ב דף פז ע"ב
ב/ח אבני אש (מילר) עמ' שפג
ב/ח אגרא לישרים סי' מ
ב/ח אור הישר [אבן האזל הל' נז"מ פ"ז ה"ב]
ב/ח אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' עח
ב/ח באר דוד ב"מ - שומרים סי' כג אות ד, סי' כד אות ז
ב/ח באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף עה
ב/ח בגדי כהונה (כהן) דף קו ע"א
ב/ח בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רעד
ב/ח בדי הארון (הכהן) עמ' 420
ב/ח בית הלל (ליבשיץ) סי' סו על ש"ך ס"ק קכו
ב/ח ברור הלכה ב"מ צו ע"א ציון ו
ב/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' רנז
ב/ח גדולי שמואל ב"ק דף ב ע"א, ב"מ דף פב ע"ב, צו ע"א
ב/ח דרכי משפט - שומרים סי' ה סעיף א-ב {ספק שאלה בבעלים}
ב/ח המדות לחקר ההלכה מדה ה אות ז
ב/ח חדוותא דשמעתתא ח"ב דף כב ע"ד
ב/ח חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כח ס"ק ט
ב/ח חזון יחזקאל ב"מ פ"ג ה"א
ב/ח חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 175-174, 179
ב/ח חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' רלב
ב/ח חי' ר"י אלמידה דף כז ע"ב
ב/ח חלקת יואב החדש סי' צג
ב/ח חק לישראל שליחות עמ' 55, 56
ב/ח טבעת החושן ח"ד עמ' 222, קיב, 304
ב/ח יד המלך (פלומבו)
ב/ח ימי שלמה
ב/ח ישועות יעקב נזיקין עמ' קו
ב/ח לב שמח דף צא ע"ד {מ"מ}
ב/ח לחם רב (בוטון) סי' קפו
ב/ח לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' כב ס"ק א
ב/ח לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רנז-רס
ב/ח מחנה דוד (בונאן) דף מח ע"ד
ב/ח מנחת חינוך ח"א עמ' רצא, רצז-רצח
ב/ח מנחת חינוך מצוה נז (דף פד ע"ד)
ב/ח מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' מ אות ב]
ב/ח משכנות הרועים (אלחאיק) מע' ג אות לב
ב/ח משנת חיים דברים עמ' תנד
ב/ח משנת יעקב
ב/ח משנת ר' אהרן שבת עמ' טז {מ"מ}
ב/ח משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' קסא
ב/ח משפטי אמת עמ' קכד
ב/ח משפטי ישראל עמ' 138-139 {ספק}
ב/ח נתן חכמה ב"מ סי' טו-טז
ב/ח סתירת זקנים - הלכה עמ' פ
ב/ח עונג שבת סי' קו"א סי' ב אות א
ב/ח פותח שערים עמ' קמה
ב/ח פנים חדשות [מהר"י לוי קב]
ב/ח פסקים וכתבים (הרצוג) ח"ט סי' קג
ב/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' עו
ב/ח קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' קנג
ב/ח קונטרסי שעורים ב"מ שעור ל אות ז
ב/ח קונטרסי שעורים ב"ק שעור ח אות י
ב/ח ראשי בשמים (גוריון) חו"מ סי' צח אות יא-יב
ב/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שפא, תשי
ב/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קצד
ב/ח שביתת יו"ט
ב/ח שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תעה
ב/ח שו"ת מהר"ם שיק חו"מ סי' טו
ב/ח שו"ת מנחת אברהם (ריינהאלד) ח"א סי' יז ס"ק ד
ב/ח שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קמב
ב/ח שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' רלח
ב/ח שחר אורך עמ' שכ-שכא {פשע חייב}
ב/ח שירת דוד (תשסג) עמ' שפב
ב/ח שירת דוד ב"מ עמ' שפב
ב/ח שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' קנב
ב/ח שעורי הגרד"ש ב"ק סי' כח ד"ה והנה ברמב"ם, סי' מו אות ג ד"ה ובזה
ב/ח שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' מז
ב/ח שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 125, 162
ב/ח שער נפתלי דף כו ע"ב
ב/ח תורת אמת (תשסו) עמ' רכו
ב/ח תורת נתן עמ' 16-17, 32 {הדין בספק}
ב/ט אור הישר ע"ז נב ע"א {לח"מ - את"ל}
ב/ט אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' פב ד"ה ועיין בשער {מ"מ}
ב/ט אנצי"ת ע' אם תמצא הע' 15 {לח"מ}
ב/ט אפיקי מגינים ב"מ סי' לא
ב/ט בארות יצחק (הכהן) עמ' שיח
ב/ט בית אהרן וישראל גל' צד עמ' קל {פחות משו"פ}
ב/ט ברור הלכה ב"מ צו ע"א ציון ב
ב/ט גדולי שמואל ב"מ דף צו ע"א
ב/ט דברות משה נדרים עמ' קלא {לח"מ - את"ל}, ב"מ ח"א סי' לט ענף ד {ליראות}, ב"ב ח"ב סי' נח הערה קא עמ' שפא {ליראות}
ב/ט חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כח ס"ק ט
ב/ט חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 174, 179
ב/ט חי' העילוי ממייצ'יט סי' סג
ב/ט חיי אריה (ליפקין) חו"מ סי' א אות יא
ב/ט חכמת התורה פ' משפטים עמ' קסג
ב/ט חק לישראל שומרים עמ' 143, 144 {מ"מ}, 145, 277 {שם יוסף}, 716, 738, 812, 843, 844, 845 {לח"מ}, 846, 847, 1016 {שם יוסף}
ב/ט חק לישראל שכירות עמ' 551
ב/ט ימי שלמה הל' זכיה פ"א ה"ז {לח"מ - את"ל}
ב/ט ימין משה עמ' קמ
ב/ט כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ בשם הר"ן}
ב/ט לב מבין {פמש"פ}
ב/ט לחקרי הלכות ח"ב סי' שו
ב/ט מיטב הארץ עמ' 439
ב/ט מנחת חינוך ח"א עמ' רצו-רצז
ב/ט מעיני המים
ב/ט מרומי גלים עמ' צג-צה
ב/ט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קפו {לח"מ}
ב/ט נזר הקדש (קפלן)
ב/ט נתן חכמה ב"מ סי' טו
ב/ט נתן פריו ב"מ עמ' תיד, תכג, תמו
ב/ט פרי חיים (הליר)
ב/ט קונטרסי שעורים ב"מ שעור ל אות א-ד
ב/ט קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' ק-קא
ב/ט ראשי בשמים (גוריון) חו"מ סי' צח אות יב
ב/ט רב ברכות (רי"ח) עמ' פה {שתי פרות}
ב/ט רלב"ג שמות פכ"ב עמ' רעט
ב/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשט
ב/ט שיבת ציון (לנדא) סי' מ {לח"מ - את"ל}
ב/ט שיח התורה עמ' שמ {לח"מ}
ב/ט שירת דוד (תשסג) עמ' שעו
ב/ט שירת דוד ב"מ עמ' שעו
ב/ט שלל דוד
ב/ט שם טוב - השלמה
ב/ט שם יוסף (אליקים)
ב/ט שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 116, 121
ב/ט שער המלך ח"א עמ' שלח
ב/ט שערי טהר ח"ג דף ריח ע"ד {פמש"פ}, ח"ו סי' לד אות ב
ב/ט תורה לשמה (תשעג) עמ' שטז
ב/י אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קמח
ב/י אנצי"ת ע' אם תמצא הע' 6
ב/י אפיקי מגינים ב"מ סי' לא
ב/י בן הרמה
ב/י ברור הלכה ב"מ צח ע"ב ציון ב
ב/י זכרון הרב עמ' 235 {לח"מ}, 238-239
ב/י ידיו של משה
ב/י יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסו
ב/י מר קשישא עמ' יז
ב/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיא
ב/יא אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קמו
ב/יא אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' עט
ב/יא ב"ח אהע"ז סי' פה
ב/יא באר דוד ב"ק ח"ג סי' ו אות א
ב/יא בית שמואל סי' פה ס"ק ט
ב/יא ברור הלכה ב"מ צו ע"ב ציון ב
ב/יא ברור הלכה כתובות לד ע"ב ציון ה פסקה ב {מ"מ}
ב/יא ברכת שלמה אהע"ז עמ' רעח
ב/יא דברות משה קדושין סי' יט ענף ז
ב/יא דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' קפה-רא
ב/יא דברי חיים (שו"ת) ח"א חו"מ סי' מד אות ה
ב/יא דברי חיים בתרא דף צח ד"ה הרמב"ם
ב/יא חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כח ס"ק ה-ו
ב/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ צו ע"ב]
ב/יא חלקת מחוקק סי' פה ס"ק יד
ב/יא חק לישראל שומרים עמ' 31, 32, 138 {מ"מ}, 622 {פרי חיים}, 654, 655 {הגהמ"י}, 658-656, 661 {אהא"ז}, 712, 713 {פרי חיים}, 827, 828, 1241 {אהא"ז}, 1243 {אהא"ז}, 1248 {אהא"ז}
ב/יא חק לישראל שכירות עמ' 362 {אבן האזל}
ב/יא יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הכ"א
ב/יא יקב אפרים עמ' נד-נו
ב/יא יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קסח-קסט
ב/יא ישועות יעקב נזיקין עמ' קנה
ב/יא לחקרי הלכות סי' כד
ב/יא לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' כג ס"ק ה
ב/יא לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רסג {מ"מ בשם רשב"א}
ב/יא מאור למלך ב"מ עמ' קצד {אהא"ז}
ב/יא מנחת חינוך ח"א עמ' רפט
ב/יא מסירות נפש עמ' 104 {אבן האזל}
ב/יא מעשה רק"ם (קורייאט) דף עז ע"ב
ב/יא משב יעקב ח"א
ב/יא משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תקלה, תקמח
ב/יא משנת יעקב
ב/יא נר דוד ח"ב עמ' קכה
ב/יא נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רעב
ב/יא נתן פריו ב"מ עמ' תמב
ב/יא עדות ביעקב (בוטון) דף נה ע"ד
ב/יא עטרת ישראל עמ' סט, קעב
ב/יא עמודי אור סי' קג אות א
ב/יא ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קמב
ב/יא פד"ר ח"ב עמ' 340
ב/יא פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רב
ב/יא פרי חיים (הליר)
ב/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' עו
ב/יא קונטרסי שעורים ב"מ שעור ל אות ג
ב/יא קרית מלך
ב/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשיח, תשכ
ב/יא שדה הארץ ח"ג דף קכח ע"ב
ב/יא שו"ת המבי"ט ח"א סי' רמא
ב/יא שלל דוד
ב/יא שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 228
ב/יא שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 186
ב/יא שער משפט סי' עב ס"ק לא


ג/860 הלכות שאלה ופקדון פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אור יקרות
ג/רה"פ חזק יד
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לג אות ד
ג/א ברור הלכה ב"מ צו ע"א ציון פ {לח"מ}, צח ע"ב ציון ד
ג/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' רפא
ג/א דרכי משפט - שומרים סי' ג סעיף ו {יישבע שאינו יודע}
ג/א זכר ישעיהו
ג/א זכרון שלמה (ורנר) עמ' נט
ג/א חק לישראל שומרים עמ' 11, 12, 607 {רמב"ם}, 643 {לח"מ}
ג/א כבוד יו"ט
ג/א כח מעשיו הגיד לעמו דף כד ע"ב
ג/א מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' תלא
ג/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/א משאת מרדכי ב"ק עמ' שנב
ג/א משנת יעקב
ג/א ס' התרומות עמ' תתשנז
ג/א עובד וקבלן עמ' 15
ג/א פני משה (שלז')
ג/א פרי האדמה ח"ב
ג/א קרית מלך
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרלט
ג/א שם יוסף (אליקים)
ג/ב אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' נב, קלה, ח"ט עמ' ריד
ג/ב אור הישר [נתיה"מ סי' שמ ס"ז]
ג/ב ברור הלכה ב"מ צח ע"ב ציון ד
ג/ב דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' קח
ג/ב ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 306, 304
ג/ב המקנה קידושין ט ע"א (ד"ה אמר רבא)
ג/ב חזו"א חו"מ לקוטים סי' יז ס"ק ו
ג/ב חזו"א על הרמב"ם
ג/ב חק לישראל שומרים עמ' 23, 509, 644-642, 646, 1274, 1276, 1283 {רמב"ם}, 1286-1285 {יד המלך (פלומבו)}
ג/ב חק לישראל שכירות עמ' 586
ג/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' לח {כ"מ}
ג/ב יד המלך (פלומבו)
ג/ב מנחת חינוך ח"א עמ' רצג
ג/ב משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' קלה
ג/ב ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שמד {מתה בדרך}
ג/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיג
ג/ב פני משה (שלז')
ג/ב קול בן לוי (תשסג) עמ' קמד
ג/ב שער משפט סי' ר ס"ק ג-ד
ג/ג אבן האזל (גם בהשמטות דף פד ע"א, פו ע"ד)
ג/ג אגודת אזוב ח"ב דף לא ע"ד
ג/ג אהבת קדומים עמ' לה
ג/ג אנצי"ת ע' גלגול הע' 80, 148
ג/ג אשר למלך
ג/ג באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' מא
ג/ג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עה סעיף יח {כ"מ}
ג/ג בית אהרן וישראל גל' מד עמ' סב {מ"מ}
ג/ג בכורי גשן סי' מ ענף ו
ג/ג בני יוסף (טנוג'י) דף לג ע"א
ג/ג בנין דוד ב"מ עמ' רנב {לח"מ}
ג/ג ברור הלכה ב"מ צח ע"ב ציון א
ג/ג ברור הלכה שבועות מח ע"ב ציון י פסקה ג
ג/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' קפח
ג/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' לח-לט
ג/ג דברי חיים (אוירבך) שומרים סי' כג ד"ה ונראה {לח"מ}
ג/ג דורש משפט עמ' סט, תשפז-תשפח
ג/ג דעת סופר חו"מ סי' יא
ג/ג דרכי משפט - טוען ונטען סי' יט אות ו
ג/ג הגהות חבר בן חיים
ג/ג המאור הגדול (יעבץ) עמ' שכט
ג/ג המדות לחקר ההלכה מדה ו
ג/ג הר המלך ח"ז עמ' רסא-רסב
ג/ג זית רענן ח"ב עמ' תקו {לח"מ}
ג/ג זכרון חי עמ' קח-קט
ג/ג זכרון צבי מנחם דף סו ע"א-ע"ב {שאלה חצי יום ושכרה חצי יום חייב רק אם יש עסק שבועה}
ג/ג חזו"א חו"מ סי' ה ס"ק ו
ג/ג חזו"א על הרמב"ם
ג/ג חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 63-62, ח"ד עמ' 113 {לח"מ}
ג/ג חק לישראל שומרים עמ' 1056 {שמחת עולם}, 1058 {שמחת עולם}, 1060 {לח"מ}, 1392-1391 {שמחת עולם}
ג/ג חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"ב עמ' רצח-רצט, שא
ג/ג יד המלך (פלומבו)
ג/ג יהגה האריה עמ' ס
ג/ג יתר הבז (תקמז)
ג/ג יתר הבז (תשסח) עמ' קעט
ג/ג לחקרי הלכות סי' טו
ג/ג מבי"ט (רובינ') דף ס ע"ד
ג/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף רסט ע"ב {כ"מ}
ג/ג מנוחת אשר ח"ב דף מג ע"ג-ע"ד
ג/ג מעיני המים
ג/ג משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תיט
ג/ג משאת משה (ישראל) ח"ג דף סב ע"ב
ג/ג נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' עד, ח"ד עמ' ס, קמא
ג/ג ס' התרומות עמ' תרעד
ג/ג סוגיות בדיני ממונות עמ' 130
ג/ג פרי האדמה ח"ב
ג/ג פרי חיים (הליר)
ג/ג צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
ג/ג צדקה לחיים (תשסח) עמ' נה
ג/ג צור תעודה דף רכח ע"ב {אע"ג דבש"ס מוקי לה בב' פרות}
ג/ג רשימות לב ב"מ סי' יא אות ג עמ' קצח {כ"מ}
ג/ג שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ב פרקים ו-ז
ג/ג שו"ת מהר"ם מרוטנבורג דפוס לבוב סי' רז
ג/ג שם יוסף (אליקים) הל' שאלה פ"ב ה"ט ופ"ד ה"א
ג/ג שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' רמב
ג/ג שמחת יהודה דף סו ע"ד
ג/ג שמחת עולם (לגו)
ג/ג שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' לח
ג/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 70
ג/ג תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' ריג
ג/ג תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' קיא
ג/ד אגודת אזוב ח"ב דף לא ע"ד
ג/ד אנצי"ת ע' גלגול הע' 132 {מ"מ}, 147 {מ"מ}
ג/ד אפיקי מגינים ב"מ סי' ל
ג/ד בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' שט {מ"מ}
ג/ד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עב סעיף ו {מ"מ}
ג/ד בית זבול ח"ד עמ' קפה {לח"מ}
ג/ד בני יוסף (טנוג'י) דף לג ע"א
ג/ד ברור הלכה ב"מ צח ע"א ציון א
ג/ד דורש משפט עמ' סח
ג/ד דרכי משפט - טוען ונטען סי' כה אות כג {כ"מ}
ג/ד הגהות מוהר"י קרט עמ' סז
ג/ד הדרת מרדכי דף עו ע"ג
ג/ד זרע יצחק (לומברוזו)
ג/ד חדות יעקב דף כו ע"ב
ג/ד חוקות הדיינים ח"א עמ' א
ג/ד חזו"א חו"מ סי' ה ס"ק ז
ג/ד חי' ר"י אלמידה דף יג ע"ג
ג/ד חיי משה (ברודנא) דף ג ע"א
ג/ד חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"ב עמ' רצח-רצט
ג/ד מלאכת שלמה (חכים) דף סא ע"ד {לח"מ}
ג/ד משיב נפש (גרוס) עמ' רט
ג/ד נוכח השלחן (לבטון) חו"מ סי' שמה ס' א {מ"מ}
ג/ד עולת שלמה ח"ב עמ' קמ {לח"מ}
ג/ד צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
ג/ד צדקה לחיים (תשסח) עמ' נה
ג/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שז ע"ב {לח"מ}
ג/ד קרית מלך
ג/ד שב שמעתתא שמעתא ב פ"ו
ג/ד שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' פד
ג/ד שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' רמה {מ"מ}
ג/ד שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור צד {מ"מ}
ג/ד שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 141 {מ"מ}
ג/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 146
ג/ד תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' ריב, ריד


ג/860 הלכות שאלה ופקדון פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ חזק יד
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ צרור הכסף עמ' פב-פג
ד/רה"פ קרית מלך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/א אבן האזל (גם בהשמטות)
ד/א אבני שהם (פרץ) דף נו ע"ב {מל"מ}
ד/א אגודת אזוב השלמות דף לז ע"א {שבועה שלא פשע - גלגול}
ד/א אהבת קדומים עמ' מא {מל"מ}
ד/א אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שצו {גלגול}
ד/א אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) סי' ק {מל"מ}
ד/א אוצמפה"ת ב"מ לד ע"ב הע' 114 {עיקר השבועה - שאינה ברשותו}, לו ע"ב הע' 33, לז ע"ב הע' 61 {מל"מ}, מב ע"ב הע' 93 {מל"מ}
ד/א אוצמפה"ת ב"מ נו ע"א ח"ב הע' 32
ד/א אורים גדולים (ריינס) דף מג ע"ב, מד ע"ד
ד/א אמרי איש עמ' רכא {מל"מ}
ד/א אמרי דוד (שליסל) דף מה ע"א
ד/א אמרי יושר וטל תורה עמ' קד
ד/א אנצי"ת ע' ברי ושמא הע' 52 {מל"מ}, ע' גלגול הע' 232, 237, 245
ד/א אפיקי מגינים ב"מ סי' כט
ד/א אפיתחא דבבא ב"מ עמ' שנב
ד/א ארחות חיים ח"ב סי' סה אות א
ד/א באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות מהדו"ת סי' ו ס"ק ד {מל"מ}
ד/א באר דוד ב"מ - שומרים סי' כא אות ד-ה
ד/א באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' נ {מל"מ}
ד/א בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף נ ע"ג {מל"מ}
ד/א בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קלו ע"ב
ד/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סו סעיף לט
ד/א בית אהרן (קארטשין) עמ' קלו, רטו {מל"מ}
ד/א בית אהרן וישראל גל' נט עמ' פב {מל"מ}
ד/א בית הלוי ח"ב סי' מ עמ' קסו, ח"ג סי' לח עמ' קלט
ד/א בית שמואל אחרון חו"מ סי' מז {מל"מ}
ד/א בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' קיד {מל"מ}
ד/א ברור הלכה ב"מ ו ע"א ציון א (נדפס בסוף המסכת)
ד/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רסח
ד/א ברכת שלמה אהע"ז עמ' רכב {מל"מ}
ד/א דבר אליהו (מיליקובסקי) דרוש מב עמ' שסט {מל"מ}
ד/א דבר אליהו (מיליקובסקי) שמות עמ' תח {מל"מ}
ד/א דברות משה ב"ק ח"א סי' כד ענף ג {מל"מ}, ב"מ ח"א סי' לו ענף א
ד/א דברי אמת דף סו ע"א
ד/א דברי משה (מזרחי) עמ' שיד-שטו {מגלגלים עליו שלא פשע}
ד/א דברי תורה (תאומים) דף ו ע"ד {שבועה שאינה ברשותו - מהרש"א ב"מ ו}
ד/א דורש משפט עמ' לד
ד/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רנא
ד/א דרכי משפט - טוען ונטען סי' ב אות א {מל"מ}, סי' כה אות א {מ"מ}
ד/א דרכי משפט - שומרים סי' יב סעיף ג
ד/א הגהות רימ"א
ד/א הגיון יצחק דף מג ע"ב
ד/א הדר איתמר עמ' קעח
ד/א הלכה רבה ח"ג עמ' 49, 91
ד/א העמק דבר שמות פכ"ב פסוק ז בהרחב דבר
ד/א זכר יהודה עמ' שטו
ד/א זכר יצחק (תשח) עמ' רנז
ד/א זכר יצחק (תשן) עמ' רסו, של
ד/א זכרון יהונתן דף קצו
ד/א חדושים ובאורים (גרי') ב"מ סי' יז ס"ק יז
ד/א חזו"א חו"מ סי' ה ס"ק א, ג
ד/א חזו"א על הרמב"ם
ד/א חזון יחזקאל שבועות פ"ו ה"ד {מל"מ}
ד/א חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 74 {מל"מ}, ח"ג עמ' 47 {מל"מ}, ח"ד עמ' 155 {מל"מ}
ד/א חי' הגר"ח ב"מ עמ' קכו {מל"מ}
ד/א חי' הגרנ"ט סי' קנה
ד/א חי' העילוי ממייצ'יט סי' סד
ד/א חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' ר {מל"מ}, קדושין עמ' לז {מל"מ}
ד/א חנוכת הבית עמ' קכג
ד/א טבעת החושן ח"ד עמ' עו
ד/א יביע אומר ח"ה אהע"ז סי' יג אות ט {מל"מ}
ד/א ימי שלמה
ד/א יסודות בדיני פקדון עמ' 45, 46, 53
ד/א יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קסז {מגלגלים}
ד/א כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קלח
ד/א כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רצה ע"א
ד/א להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קסו {מל"מ בשם מהרשד"ם}
ד/א מאור למלך כתובות עמ' פא {מל"מ}
ד/א מנחת חינוך ח"א עמ' קעט {מל"מ}, רפו, רצ
ד/א מעשה בצלאל סי' רנה
ד/א משאת המלך ח"ד סי' תנו {איזוהי השבועה העיקרית}
ד/א משנה ראשונה עמ' 143
ד/א משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' לז-לח {מל"מ}, הפלאה עמ' רמ-רמא {הגהת מל"מ}
ד/א משנת יעקב כאן
ד/א משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף מ ע"א {מה השבועה העיקרית}
ד/א נזר התורה שנה ד גל' א עמ' סד-סו, עה {מל"מ}
ד/א נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' צב, ח"ב עמ' ער, רפז, ח"ג עמ' יד, נו, עג {מל"מ}
ד/א נשמת חיים (אבולפיה), דרושים דף יח {מל"מ}, לשונות הסמ"ג דף פ-פא {מל"מ}
ד/א נתיבות המשפט סי' רצד ס"ק ב
ד/א נתיבות מרדכי ב"מ עמ' שנה
ד/א נתן פריו ב"מ עמ' רכ
ד/א ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' רט {מל"מ - על המלוה לדייק יותר}
ד/א עולת ראיה (וייס) עמ' קכו {מל"מ}
ד/א עטרת ישראל עמ' קעד {מל"מ}
ד/א עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קפז {אהא"ז}
ד/א עין יצחק תנינא ח"ב עמ' רמז
ד/א עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קיב
ד/א פד"ר ח"ו עמ' 346
ד/א פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רלא {מל"מ - שמא גרוע}
ד/א צבא המלך עמ' רכה
ד/א צור תעודה דף רל ע"ג {מל"מ - לההיא דמהר"ר ישראל}
ד/א צמח צדק (חב"ד) - שו"ת אהע"ז סי' כד אות ה
ד/א צרור הכסף (הראשון) עמ' פב
ד/א קהלות יעקב ב"מ לג
ד/א קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' סא {מל"מ}
ד/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף סו {מל"מ}
ד/א ראש אליהו ח"ג עמ' לט, נא {מל"מ}
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שלב, שלד
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרסד
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קנד, רל
ד/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קי {מל"מ}
ד/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' קסא {מל"מ}
ד/א שו"ע הרב הל' שאלה ס' א
ד/א שירת דוד כתובות עמ' צב {מל"מ}
ד/א שם יוסף (אליקים)
ד/א שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' לח, קנה, שסג
ד/א שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות א
ד/א שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' כג
ד/א שער משפט סי' סו ס"ק לב, סי' עה ס"ק ח {מל"מ}, סי' צד ס"ק ד
ד/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' סא-סב, קב {מל"מ}, כרך ב עמ' כח, עה {מל"מ}
ד/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף ע ע"ד {מל"מ}, פב ע"ד, פד ע"ב, פה ע"א
ד/א שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' שיט, כרך ב עמ' י, כה, לט, רפד {מל"מ}
ד/א שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' קיד
ד/א שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' מה, רכד {מל"מ}
ד/א תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תתקנז
ד/א תשורת שי מהדו"ת סי' קפז {מל"מ}
ד/ב אור הישר [דברי ריבות סי' שמג]
ד/ב אמירה נעימה (בלוך) עמ' פט {פטור באונס}
ד/ב ארחות חיים ח"ב סי' סה אות ב
ד/ב דברי יוסף (קונביץ) עמ' 97
ד/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' קנ, תקכח
ד/ב דגל שמעון סי' ה אות ד
ד/ב דיני עבודה במשה"ע עמ' 892
ד/ב זכור לאברהם (אביגדור)
ד/ב חק לישראל שומרים עמ' 179, 184, 187 {הגהמ"י}, 886, 899
ד/ב יכין ובועז ח"א סי' קמ
ד/ב יסודות בדיני פקדון עמ' 269
ד/ב משב יעקב ח"א
ד/ב נועם ח"כ עמ' קיח
ד/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיג
ד/ב שו"ע הרב הל' מציאה ס' כט, הל' שאלה ס' א
ד/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' א
ד/ב שם טוב - השלמה
ד/ג אור הישר [דברי ריבות סי' שלז]
ד/ג ארחות חיים ח"ב סי' סה אות ב
ד/ג בית דינו של שמואל עמ' 620, 686
ד/ג בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' קל
ד/ג גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל א סי' ה
ד/ג דברי יוסף (קונביץ) עמ' 97
ד/ג דברי ריבות (תשעב) עמ' קו, תקכ
ד/ג דרכי משפט - שומרים סי' ט סעיף יד
ד/ג הרמב"ם - שמרנות עמ' 218
ד/ג חוקות הדיינים ח"ב עמ' שכח, שלד
ד/ג חי' ר' שמואל יבמות עמ' סז, סט {מל"מ}
ד/ג חק לישראל שומרים עמ' 75, 126 {שניהם פרי האדמה}, 162, 163, 164 {פרי האדמה}, 166 {פרי האדמה}, 167, 169 {הגהמ"י}, 170, 171, 174 {שלשתם פרי האדמה}, 177, 195, 196, 208-207, 227, 233, 294, 402, 445, 455, 516, 523-522, 537, 724-723, 727, 733, 737, 763, 781-779, 785, 788, 797, 814 {26 אלו - פרי האדמה}, 867, 868 {הגהמ"י}, 874, 881-879, 892, 894, 897, 900, 908, 912, 917, 925, 929-927 {13 אלו - פרי האדמה}, 966 {הגהמ"י}, 976, 1030, 1089, 1209, 1269, 1291-1284, 1293, 1299-1297, 1312 {עשרתם - פרי האדמה}
ד/ג יסודות בדיני פקדון עמ' 47, 152, 244
ד/ג מקצוע בתורה סי' עב ס' יב ס"ק לג
ד/ג משנה ראשונה עמ' 137 {הגהמ"י}
ד/ג משנת יעקב
ד/ג נועם ח"כ עמ' קיח
ד/ג נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"מ פ"ח ה"ב (ד"ה המשאיל)
ד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תסז
ד/ג שו"ע הרב הל' מציאה ס' כט
ד/ג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שד
ד/ג שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"ב עמ' שכה
ד/ג שו"ת רשב"ש עמ' קטו, רעב
ד/ג שיח אפרים עמ' לה, לח {נשרף כל הבית}
ד/ג שם טוב - השלמה
ד/ג שם מרדכי עמ' 222
ד/ג שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 50
ד/ג תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 349, 619
ד/ד אוצמפה"ת ב"מ מב ע"א הע' 60, 78-81, 85, 112
ד/ד אור הישר [לח"מ לעיל ספ"ב]
ד/ד אורים גדולים (ריינס) דף מז ע"א
ד/ד ארחות חיים ח"ב סי' סה אות ב
ד/ד בגדי חמודות שמות פכ"ב פסוק ו
ד/ד בני שמואל (חיון) על טור סי' רצא
ד/ד ברור הלכה ב"מ מב ע"א ציון א
ד/ד גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל א סי' ד
ד/ד גליוני הגר"ש עמ' קז {לח"מ} [עי' לח"מ הל' מלוה פ"ה ה"ח]
ד/ד דברי יוסף (קונביץ) עמ' 98
ד/ד המאיר לארץ [חי' מחנ"א] {לח"מ}
ד/ד הרמב"ם - שמרנות עמ' 218
ד/ד והיה העולם עמ' 287 {כספים בקרקע}
ד/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' שלד
ד/ד חק לישראל שומרים עמ' 179, 180, 184, 193, 887, 892, 893, 895 {רמב"ם}, 970 {מ"מ}
ד/ד יסודות בדיני פקדון עמ' 66, 148, 152, 155
ד/ד לב מבין
ד/ד מעיני המים
ד/ד מעשה בצלאל סי' שסד
ד/ד משאת המלך ח"ד סי' תכה {במה שונה מאבידה}
ד/ד משפטי הלוי ח"א סי' ב אות ו עמ' קג
ד/ד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' פג
ד/ד שו"ת מהרי"ק סי' קנג
ד/ד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' לג
ד/ד שו"ת ר"א בן ארחא עמ' קסב
ד/ד שו"ת ר"י מילר עמ' נד
ד/ד תורת אמת (שפו) סי' עט
ד/ד תורת אמת (תשסו) עמ' שלז
ד/ד תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רנד
ד/ד תורת נתן עמ' 31 {מ"מ}
ד/ד תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תשע
ד/ד תרומת הדשן שו"ת סי' שלג, שלה
ד/ה אוצמפה"ת ב"מ מב ע"א הע' 63-69, 73-77, מג ע"א ח"א הע' 11-13 {ראב"ד}
ד/ה אפיקי מגינים ב"מ סי' לה
ד/ה ארחות חיים ח"ב סי' סה אות ב
ד/ה בית אהרן וישראל גל' מז עמ' צג {מ"מ}
ד/ה ברור הלכה ב"מ מב ע"א ציון א
ד/ה דברות משה ב"מ ח"א סי' לז ענף ג {מל"מ}, סי' מ ענף ב
ד/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ מב ע"א]
ד/ה חיים ומלך
ד/ה חק לישראל שומרים עמ' 167, 182, 185 {מל"מ}, 190 {לב מבין}, 890-888, 891 {ראב"ד}, 1025 {משא בני קהת}
ד/ה חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' לד עמ' קג {מ"מ}
ד/ה לב מבין
ד/ה מעיני המים
ד/ה מראה אש ח"א עמ' קיז-קיח
ד/ה משפטי אמת עמ' שסא
ד/ה נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כג אות ו
ד/ה נחלת דבש מהדו"ת סי' צד אות ו
ד/ה שיח אפרים עמ' לב {את מהימנת}
ד/ה שם יוסף (אליקים)
ד/ה תורה לשמה (תשעג) עמ' קא
ד/ה תורת אמת (שפו) סי' עט
ד/ה תורת אמת (תשסו) עמ' שלט, תקנב
ד/ו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' יז
ד/ו אהליך יעקב ב"ק סי' א ס' ו
ד/ו אוצמפה"ת ב"מ מב ע"א הע' 2, 6, 8
ד/ו אור הישר [דברי ריבות סי' פ]
ד/ו אפיקי מגינים ב"מ סי' לה
ד/ו ארחות חיים ח"ב סי' סה אות ב
ד/ו בית אברהם (חנניה) עמ' רט
ד/ו בית דינו של שמואל עמ' 619
ד/ו ברור הלכה ב"מ מב ע"א ציון א
ד/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' קצא
ד/ו ברכת מרדכי ב"ק עמ' כב
ד/ו גאון צבי (הליר) סי' רצא ס' כ {מל"מ}
ד/ו דברות משה ב"ק ח"א סי' לב ענף א, ב"מ ח"א סי' מא הערה מד
ד/ו דברי חיים בתרא ד"ה סוף השואל וד"ה הרמב"ם
ד/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' קה
ד/ו דרכי משפט - שומרים סי' ט סעיף יד
ד/ו הר המלך ח"ד עמ' סו
ד/ו חוקות הדיינים ח"ב עמ' שכח
ד/ו חק לישראל שומרים עמ' 167, 170 {מל"מ}, 192, 874 {הגהמ"י}, 875 {שם יוסף}, 876, 888, 890 {לב מבין}, 908, 909
ד/ו יד המלך (פלומבו)
ד/ו יכין ובועז ח"א סי' קמ
ד/ו יסודות בדיני פקדון עמ' 59, 112, 244
ד/ו מחזה אברהם (בוטון) דף קלח ע"ב {מל"מ}
ד/ו מחנה ישראל (אליהו)
ד/ו מנחת חינוך ח"א עמ' רפו
ד/ו מעיל שמואל (פלורנטין) [מהר"א ששון דף קסד ע"ב]
ד/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/ו מראה אש ח"א עמ' קיז-קיח
ד/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ו משנה ראשונה עמ' 39
ד/ו משנת יעקב
ד/ו סוגיות בדיני שומרים (הנשקה, עבודת גמר, תשמו) עמ' 114
ד/ו עין תרשיש
ד/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמב ע"ב
ד/ו ראשי בשמים (רבין) עמ' ד {מל"מ}
ד/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תסג, תסז-תסט
ד/ו שו"ע הרב הל' מציאה ס' כט
ד/ו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' פג
ד/ו שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תרפב, תשיז
ד/ו שו"ת מהר"ם די בוטון סי' נו
ד/ו שו"ת רשב"ש עמ' רעב
ד/ו שיח אפרים עמ' לה, לח {מל"מ}
ד/ו שלל דוד {לח"מ}
ד/ו שם יוסף (אליקים)
ד/ו שמועות דוד עמ' פג
ד/ו שנתון המשפט העברי חט"ז עמ' 184
ד/ו שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 73-74
ד/ז אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' קפה
ד/ז אוצמפה"ת ב"מ לה ע"א הע' 64, 65
ד/ז אמונת עתיך גל' 111 עמ' 20-21
ד/ז אמרי שפר (פינטו) עמ' רכה, רכז
ד/ז אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' סה
ד/ז דברות משה ב"מ ח"א סי' מא הערה מט
ד/ז הרמב"ם - שמרנות עמ' 218
ד/ז חק לישראל שומרים עמ' 203, 204, 921 {רמב"ם}, 922 {לב מבין}
ד/ז כבוד מלכים (מרגליות)
ד/ז כרם חמד (הלפנד) דף כו ע"ב
ד/ז לב מבין
ד/ז לב מבין דף קעט ע"ד {חייב לשלם מיד}
ד/ז משנה הלכות ח"ג סי' פז {שכחתי}
ד/ז משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' קמז
ד/ז משפטי אמת עמ' שנ
ד/ז נתן פריו ב"מ עמ' ריא
ד/ז עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רכח-רכט
ד/ז רוח חיים (חיד"א) עמ' נד
ד/ז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקכא
ד/ז שמרו משפט ח"א עמ' רכג
ד/ח אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קמו
ד/ח אגודת אזוב ח"ב דף נח ע"ג
ד/ח אוצמפה"ת ב"מ לו ע"א הע' 82, 83, לו ע"ב הע' 59, 72, מב ע"ב הע' 25 {מ"מ}, 47-49
ד/ח אור הישר [אבקת רוכל סי' קסח, דברי ריבות סי' קה, ושב הכהן סי' טז, אור הישר ב"מ מב ע"ב]
ד/ח אור יקרות
ד/ח אפיקי מגינים ב"מ סי' כט, לה
ד/ח אפיתחא דבבא ב"מ עמ' תא
ד/ח ארחות חיים ח"ב סי' סה אות ב
ד/ח באר דוד ב"מ - שומרים סי' יד אות ד, סי' טו אות א, ח
ד/ח באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ד הי"א באר שרים אות נד, נז
ד/ח בגדי חמודות שמות פכ"ב פסוק ו
ד/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף נט ע"ד, ס ע"א
ד/ח בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קלו ע"ב
ד/ח בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סו סעיף לט
ד/ח ברור הלכה ב"מ מב ע"א ציון ב
ד/ח גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' יא
ד/ח גליוני הגר"ש עמ' קז {מ"מ}
ד/ח דברות משה ב"מ ח"א סי' מא הערה נא
ד/ח דברי חיים (שו"ת) ח"א חו"מ סי' מד אות ה
ד/ח דברי חיים ב"מ לו ע"א
ד/ח דברי משה (מזרחי) עמ' שלז {ע"ד אשתו ובניו}
ד/ח דברי ריבות (תשעב) עמ' שלט
ד/ח דרכי משפט - שומרים סי' יב סעיף ט {מ"מ}
ד/ח הרמב"ם - שמרנות עמ' 218
ד/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 222
ד/ח חזון יחזקאל שבועות פ"ו ה"ד {מל"מ}
ד/ח חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 420 {מל"מ}
ד/ח חי' הגר"ח ב"מ עמ' קכד
ד/ח חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' כב עמ' צה
ד/ח חי' הריצ"ד
ד/ח חי' חתם סופר
ד/ח חק לישראל שומרים עמ' 178 {לב מבין}, 182, 422 {לב מבין}, 423, 429 {הגהמ"י}, 430 {פרי האדמה}, 439 {מל"מ}, 449, 454 {לב מבין}, 470, 471 {אהא"ז}, 511 {לב מבין}, 910 {פרי האדמה}, 1157-1155, 1181 {מל"מ}, 1183, 1185, 1186, 1187 {מל"מ}, 1191 {הגהמ"י}, 1205-1204 {מל"מ}, 1212-1210 {פרי האדמה}, 1216 {פרי האדמה}, 1220 {פרי האדמה}, 1222 {פרי האדמה}, 1223 {מל"מ}, 1225, 1226, 1246, 1247 {לח"מ}, 1276 {לב מבין}, 1278 {לב מבין}
ד/ח יסודות בדיני פקדון עמ' 65, 143, 147, 322, 330, 335, 341 ,343, 365-367, 375
ד/ח לב מבין
ד/ח לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' טז ס"ק א
ד/ח לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רכח
ד/ח מאור למלך ב"מ עמ' קצו-קצז, רב
ד/ח מהלכי משפט ח"א מהלך יח אות א
ד/ח מטה אהרן (הלוי) דף רפה ע"א {מל"מ}
ד/ח משיב נפש (גרוס) עמ' רח
ד/ח משנה ראשונה עמ' 323
ד/ח משנת יעקב כאן
ד/ח משנת יעקב משפטים עמ' ד, ו
ד/ח משפטי אמת עמ' שסג, שסח, שעח
ד/ח משפטים ישרים (חסון) דף מב ע"א
ד/ח נוה צדק דף קלב ע"ד
ד/ח נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' שמא {מל"מ}
ד/ח נחלת מים סי' ח אות א
ד/ח נתן פריו ב"מ עמ' רכ
ד/ח עזר משפט עמ' שט {מל"מ}
ד/ח פד"ר ח"א עמ' 184
ד/ח פני משה (שלז')
ד/ח פנת יקרת (תשנד) סי' קטו, קיח
ד/ח פנת יקרת (תשעא) עמ' תקב
ד/ח פרי האדמה ח"ב
ד/ח קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קב-קג
ד/ח שארית יוסף (תשמד) באור מרדכי הערה 150
ד/ח שארית יוסף (תשסז) עמ' קצה
ד/ח שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' תמז
ד/ח שבילין תשכט עמ' פו, פח
ד/ח שביתת יו"ט
ד/ח שו"ע הרב הל' שאלה ס' ג, הל' מציאה ס' ל
ד/ח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' עט, שמ
ד/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' סא, רסז, ערה, תרמז
ד/ח שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קלג
ד/ח שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' רד
ד/ח שו"ת ר"א בן ארחא עמ' קסב
ד/ח שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' קכה, קכח
ד/ח שיח אפרים עמ' לב {שש"ל - פושע}
ד/ח שירת דוד (תשסג) עמ' רו
ד/ח שירת דוד ב"מ עמ' רו
ד/ח שם יוסף (מועטי) ח"ב דף מא ע"א {מל"מ}
ד/ח שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 392, 396, 398, 406, 409, 445
ד/ח שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' כה
ד/ח שער משפט סי' רצא ס"ק ג {מ"מ}
ד/ח תורת ראובן עמ' 147
ד/ח תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' קיג
ד/ח תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' רנד
ד/ט אבן האזל
ד/ט אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קמ
ד/ט אוצמפה"ת ב"מ לו ע"א הע' 2-3, 8, 10 {כולם או"ש}, 80, מב ע"ב הע' 19, 28, 46, 47, 58, 109, 151-154, 159
ד/ט אורים ותומים - תומים סי' עב ס"ק מז
ד/ט אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רלז
ד/ט ארחות חיים ח"ב סי' סה אות ב
ד/ט באר דוד ב"מ - שומרים סי' טז אות ד
ד/ט בית דינו של שמואל עמ' 251
ד/ט בית זבול ח"ד עמ' קע
ד/ט בכורי אליהו עמ' קד-קה
ד/ט ברור הלכה ב"מ מב ע"א ציון ב, מב ע"ב ציון ה
ד/ט גדולי שמואל ב"מ דף לה ע"ב, מב ע"א {או"ש}
ד/ט גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' יא
ד/ט דבר אהרן חו"מ סי' לד אות ב
ד/ט דברות משה ב"ק ח"ב סי' ע ענף א, ב"מ ח"א סי' מא הערה נז
ד/ט דברי חיים ב"מ לו ע"א
ד/ט דברי ריבות (תשעב) עמ' קמט, שכב
ד/ט דגל שמעון סי' ה אות ה
ד/ט דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' ק
ד/ט הרמב"ם - שמרנות עמ' 218
ד/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 222
ד/ט ושב הכהן (תשמח) עמ' ע-עא
ד/ט חזו"א ב"ק סי' ז ס"ק יז
ד/ט חזו"א על הרמב"ם
ד/ט חי' הריצ"ד
ד/ט חסד יצחק עמ' קכה
ד/ט חק לישראל נזיקין עמ' 149
ד/ט חק לישראל שומרים עמ' 207, 208 {מ"מ}, 329, 417, 424 {לב מבין}, 430-427, 446-438, 448, 450, 453, 455, 457, 512 {שרשי הים}, 601, 827, 928, 1152 {או"ש}, 1171, 1178, 1181, 1183, 1186 {שרשי הים}, 1192-1190, 1194, 1195, 1199, 1203, 1204, 1209-1206, 1212, 1213, 1220, 1221 {שרשי הים}, 1226, 1227, 1229, 1233, 1246, 1277 {שרשי הים}, 1279 {שרשי הים}
ד/ט חק לישראל שליחות עמ' 304 {לח"מ}
ד/ט יכין ובועז ח"א סי' קמא
ד/ט יסודות בדיני פקדון עמ' 330, 331, 342
ד/ט יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קעד, קפג
ד/ט לחם רב (בוטון) סי' קפא, קפז
ד/ט מים קדושים, דרושים דף יט ע"ב {כשות}
ד/ט מעיני המים
ד/ט מעשה בצלאל סי' שס
ד/ט מקצוע בתורה סי' עב ס' ל ס"ק עז
ד/ט משנת יעקב הפלאה עמ' קכה-קכח
ד/ט משנת יעקב כאן
ד/ט משפטי אמת עמ' שסג
ד/ט נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' שז, שמא
ד/ט נחלת מים סי' ח אות ב
ד/ט נשאל דוד אהע"ז עמ' קצ ע"א
ד/ט נתיבות המשפט סי' רצא ס"ק לא, יפלס נתיב אות נח
ד/ט עזר משפט עמ' שח {מ"מ}
ד/ט פד"ר ח"ט עמ' 46
ד/ט פני משה (שלז')
ד/ט קהלות יעקב ב"מ לב
ד/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' צא
ד/ט קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קב-קג
ד/ט שארית יוסף (תשמד) באור חו"מ הערה 156, ובאור מרדכי הערה 150
ד/ט שארית יוסף (תשסז) עמ' קצה
ד/ט שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' עט, תמח
ד/ט שו"ת מהרי"ל עמ' רפד
ד/ט שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תריח
ד/ט שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קלג
ד/ט שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' רד
ד/ט שו"ת רשב"ש עמ' רעו
ד/ט שירת דוד (תשסג) עמ' קצח, ריז, רכ
ד/ט שירת דוד ב"מ עמ' קצח, ריז, רכ
ד/ט שלל דוד
ד/ט שם יוסף (אליקים)
ד/ט שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 406, 416
ד/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 338, 364
ד/ט שרשי הים
ד/ט תולדות שם דף מא ע"ד
ד/ט תורת חיים וחסד עמ' קפב
ד/ט תורת ראובן עמ' 133
ד/ט תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תשסט


ה/862 הלכות שאלה ופקדון פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ אבן האזל
ה/רה"פ אור יקרות
ה/רה"פ חזק יד
ה/רה"פ יד המלך (פלומבו)
ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ קרית מלך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם יוסף (אליקים)
ה/א אגרות משה ח"ח עמ' קי
ה/א אורים ותומים - תומים סי' סו ס"ק סט
ה/א אנצי"ת ע' גבאי צדקה הע' 182, 187
ה/א אשר למלך
ה/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סו סעיף לט
ה/א בית דינו של שמואל עמ' 246
ה/א בקע לגלגלת דף לו ע"ב {כ"מ - שאין ידועים}
ה/א ברור הלכה ב"ק קיז ע"ב ציון ב
ה/א בשמים ראש סי' קפה
ה/א גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' יא
ה/א דבר שמואל (אבוהב) סי' סו
ה/א דברות משה ב"ק ח"ב סי' סד ענף א
ה/א דברי יהודה דף לו ע"ב {כ"מ}
ה/א דליית הכרם עמ' תתתלד {כ"מ} [צ"ל באו עליו גנבים]
ה/א הגהות חבר בן חיים {לח"מ - המעות יהא בידו}
ה/א חזון יחזקאל ב"ק פי"א ה"ב
ה/א חי' ירוחם סי' עז
ה/א חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 290, 307, 470, 471
ה/א חק לישראל שומרים עמ' 565-562, 566 {הגהמ"י אות א}, 567 {אהא"ז}, 569, 570, 678 {אהא"ז}, 682, 982, 1344 {יד המלך (פלומבו)}, 1349-1345, 1354-1351, 1355 {מ"מ}, 1356, 1357, 1359, 1362 {אשר למלך}, 1377 {אהא"ז}
ה/א טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' קמא
ה/א כהונת רפאל עמ' קנג
ה/א להורות נתן - שו"ת ח"ג סי' קיד-קיז
ה/א מוריה גל' קא עמ' ל {שומר צדקה פטור}
ה/א מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' שפה
ה/א מנחת חינוך ח"א עמ' רפז
ה/א מעיני המים
ה/א משאת מרדכי ב"ק עמ' שפד
ה/א משנה הלכות ח"י סי' רצד
ה/א משנת יעקב
ה/א משנת שמחה
ה/א משפטי הלוי ח"א סי' א אות ח-טז עמ' נו-סג, סו
ה/א נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קסז
ה/א נודע בשערים (מנד') שער גבאי צדקה דף יב ע"א
ה/א נחלת נפתלי דף לא {כ"מ}
ה/א נקדש בצדקה סי' רנב, תקב-תקג, תקח
ה/א נתיבות שלום (גלבר) סי' קס ס' יח אות כב-כג, כו, לא
ה/א נתן פריו ב"מ עמ' רט
ה/א צרור הכסף (הראשון) עמ' נט, פו
ה/א רוח יעקב (שלם) דף יז ע"ד
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' כא, קטז, שעד
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רנד, תקמז
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קצ, ר
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות עמ' קנח {למה הוצרך גזיה"כ}
ה/א שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' מא הערה 3
ה/א שבות יהודה (שו"ת) עמ' קסב
ה/א שו"ת מהר"י בירב סי' נד דף קד
ה/א שו"ת מהר"י וייל (דומב) סי' כו (ח"א עמ' לג)
ה/א שו"ת מהרי"ק סי' ו
ה/א שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' רסט
ה/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קנ
ה/א שלחן המלך
ה/א שלל דוד {כ"מ - שאין ידועים}
ה/א שם יוסף (אליקים) {אין פ"ש גדול מזה, כ"מ - שאין ידועים}
ה/א שמע אברהם דף קסד ע"א, קסה ע"ג
ה/א שער משפט סי' פז ס"ק כו
ה/א שערי תודה ח"ב דף מז ע"ג
ה/א שפתי דעת ח"א עמ' קעז
ה/א תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קב ע"ג
ה/א תורה תמימה שמות פ' כב אות פו
ה/א תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' פא
ה/א תשובה מאהבה ח"א סי' קצא {קיץ}
ה/ב ארחות חיים ח"ב סי' סה אות ב
ה/ב אשר למלך
ה/ב בני בנימין (נבון) חו"מ דף פא ע"ג, פב ע"א
ה/ב גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' מג
ה/ב דברות משה ב"ק ח"ב סי' פו ענף ו
ה/ב הרמב"ם - שמרנות עמ' 218
ה/ב חק לישראל שומרים עמ' 165, 869, 870 {הגהמ"י}, 871, 872, 980 {מ"מ}
ה/ב חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' רסו {מ"מ}
ה/ב יכין ובועז ח"א סי' קמ
ה/ב יפה נוף עמ' רג
ה/ב מקום דוד [משפטים ישרים (גאון) דף מב ע"א]
ה/ב מקור ישראל דף צא ע"א-ע"ב
ה/ב משפטי הלוי ח"א סי' ב אות ד עמ' צב {מ"מ - מציל עצמו בממון חברו}
ה/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' פו
ה/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקכג
ה/ב שו"ת ר"א בן ארחא עמ' לה, קסב, קסו
ה/ב שלל דוד
ה/ב שם טוב - השלמה
ה/ג אבני נזר אהע"ז סי' רצא אות ה
ה/ג ארחות חיים ח"ב סי' סה אות ב
ה/ג המדות לחקר ההלכה מדה ו
ה/ג חק לישראל שומרים עמ' 1092
ה/ג מקום דוד [שו"ת מהריט"ץ סי' קפד]
ה/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' פו
ה/ג שו"ת ר"א בן ארחא עמ' קסב
ה/ג שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קלב
ה/ג שלל דוד
ה/ג שם טוב - השלמה
ה/ג שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' רנב
ה/ד אוצמפה"ת ב"מ ג ע"א הע' 49, 50, כח ע"א ח"א הע' 79 {מ"מ}, לז ע"א הע' 14, 16, 29-35, 78, 95, 157, 158, לז ע"ב הע' 21, 24, 74-76, 87
ה/ד אמרי איש עמ' ריט {אחד רמאי}
ה/ד אפיתחא דבבא ב"מ עמ' לג {יהא מונח עד שיודה אחד}
ה/ד ארחות חיים ח"ב סי' סה אות ב
ה/ד בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קמב
ה/ד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עו סעיף א
ה/ד בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' ט אות ג-ה
ה/ד ברור הלכה ב"מ לז ע"א ציון א
ה/ד בריכות מים דף ריג ע"ד, ריז ע"ג {לח"מ}
ה/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' נב
ה/ד ברכת מרדכי ב"מ עמ' לב, נו
ה/ד גדולי שמואל ב"מ דף לז
ה/ד גוילין נצולין עמ' רנ
ה/ד דברות משה ב"מ ח"א סי' לו ענף א, סי' מא הערה כד
ה/ד דבש תמר
ה/ד דורש משפט עמ' קח, קי
ה/ד דרכי משפט - טוען ונטען סי' ד אות ה
ה/ד היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' ט
ה/ד ושב הכהן (תשמח) עמ' נא, רצו, ש
ה/ד זכרון יהונתן דף קח
ה/ד זכרון ישעיהו דף כט ע"א
ה/ד חי' חתם סופר
ה/ד חק לישראל שומרים עמ' 204, 911 {לב מבין}, 922, 923 {יד המלך (פלומבו)}
ה/ד יגיעת ערב ב"מ עמ' ב, ח, י, שז
ה/ד יד יוסף (זולקווא) ב"מ לז ע"ב (ד"ה ראיתי)
ה/ד ידיו של משה
ה/ד ישועות יעקב נזיקין עמ' סז
ה/ד כהונת עולם דף כח ע"ד, כט ע"ב
ה/ד לב מבין דף סה ע"א
ה/ד לב מבין דף סה ע"א {מ"מ}
ה/ד לבושי מרדכי חו"מ עמ' מג
ה/ד לחקרי הלכות סי' קעד
ה/ד מטה אהרן ב"ב עמ' קט, קיא
ה/ד מעיני המים
ה/ד מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
ה/ד משנת יעקב כאן
ה/ד משנת יעקב משפטים עמ' קנח
ה/ד משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' ד, לז, מב, קמב, קמה
ה/ד נוה שלום (שולאל)
ה/ד נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' קע, קעג
ה/ד ס' התרומות עמ' תרפט, תרצד-תרצה
ה/ד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קמב, קנא
ה/ד עבד המלך (תשא)
ה/ד עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קצז, ר
ה/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שי
ה/ד עצי ארזים סי' מט ס"ק ג
ה/ד פני משה (שלז')
ה/ד פרי חיים (הליר)
ה/ד צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
ה/ד צדקה לחיים (תשסח) עמ' נה
ה/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' פה
ה/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רמו
ה/ד שירת דוד (תשסג) עמ' ח
ה/ד שירת דוד ב"מ עמ' ח
ה/ד שלל דוד
ה/ד שם מרדכי עמ' 28-30
ה/ד שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 344
ה/ד שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' ב
ה/ד שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' שכב
ה/ד שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' כח {לח"מ}, רעז-רעח
ה/ד שער המלך ח"ב עמ' שסג-שסד
ה/ד שער משפט סי' מט ס"ק ד, סי' עו ס"ק א {מ"מ}, סי' רכב ס"ק א-ב
ה/ד תורת אמת (תשסו) עמ' שעז-שעח
ה/ד תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קפט
ה/ה אוצמפה"ת ב"מ מ ע"א ח"ב הע' 2, 5, 17, 19, 49, 72, ח"ג הע' 21
ה/ה ארחות חיים ח"ב סי' סה אות ב
ה/ה בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' ט אות ה
ה/ה בית יצחק (תשיד) עמ' 122
ה/ה ברור הלכה ב"מ מ ע"א ציון ג
ה/ה דברות משה גיטין עמ' רלז, ב"מ ח"א סי' מא הערה כו, לב
ה/ה הגהות חבר בן חיים
ה/ה חסדי דוד ח"ד עמ' ריז
ה/ה חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 90
ה/ה חק לישראל שומרים עמ' 291, 292, 902 {רמב"ם}, 1029 {מרכה"מ}
ה/ה ידיו של משה
ה/ה לב מבין
ה/ה מעיל שמואל (פלורנטין) דף צז ע"ד {שתות ליין}
ה/ה מעיני המים
ה/ה משובב נתיבות עמ' פח
ה/ה משנה הלכות ח"י סי' קט {שתות ליין}
ה/ה ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קב
ה/ה צבא המלך עמ' רכה
ה/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' פב
ה/ה שער יהודה דף עז {מל"מ}
ה/ו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' פה, ח"ד עמ' קד
ה/ו אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' שד, תקלה
ה/ו אבני שהם (פרץ) דף נו ע"ב {מל"מ}
ה/ו אהלה של תורה ח"ב עמ' קעט {משאיל"מ גם אם לא הו"ל למידע}
ה/ו אהלי יהודה (אמדו)
ה/ו אוהב מישרים עמ' ב, ה-ו {משאיל"מ אם לאו הו"ל למידע}
ה/ו אומר לציון סי' קמ
ה/ו אוצמפה"ת ב"מ לו ע"ב הע' 31 {ראב"ד}, לט ע"ב הע' 71 {ראב"ד}, מ ע"א ח"ב הע' 49
ה/ו אוצמפה"ת ב"מ עו ע"א הע' 111 {ראב"ד}
ה/ו אוצרות יהושע עמ' שצב
ה/ו אור לי כתובות סי' ח ס"ק ד
ה/ו אור עולם (בלומנפלד) דף עה ע"ב {מל"מ}
ה/ו אורים ותומים - תומים סי' צ ס"ק ו
ה/ו אחי וראש - תשובות דף ס ע"ד
ה/ו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תמו {מל"מ}
ה/ו אפיתחא דבבא ב"מ עמ' קכח {לא הו"ל למידע}
ה/ו ארחות חיים ח"ב סי' סה אות ב
ה/ו ארשת צבי עמ' קמז-קמח {לא הו"ל למידע}
ה/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ו באר אלחנן עמ' קפו {לא יכול למידע}
ה/ו באר דוד ב"ק ח"ב סי' כד אות ט
ה/ו בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' לג {ראב"ד}
ה/ו בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קפב
ה/ו בינת אברהם עמ' ריג {משאיל"מ}
ה/ו בינת דניאל ח"א עמ' קצד {לא הוה ליה למידע}
ה/ו בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קסה ע"ב
ה/ו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עב סעיף ו
ה/ו בית יחזקאל (סרנה) ב"מ עמ' קכד
ה/ו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רעז, שנז, שנט
ה/ו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שסד, שצח
ה/ו ברור הלכה שבועות מג ע"א ציון מ, מז ע"א ציון ה פסקה ב
ה/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' לד-לה, קפ
ה/ו גאון יעקב עמ' קס
ה/ו דבר משה (אמריליו) ח"ג דף סב ע"ג {מל"מ}
ה/ו דברות משה ב"מ ח"א סי' לו ענף ג
ה/ו דורש משפט עמ' כז, פה, פט, תרעב-תרעו
ה/ו דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' קא
ה/ו הדרת מרדכי דף עו ע"ג, עז ע"א
ה/ו ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 82
ה/ו היכל התורה (פינצוק) חוב' ג עמ' יב
ה/ו הר הכרמל חו"מ סי' ב {מל"מ}
ה/ו ואם תאמר ח"ב קושיה 903
ה/ו זכרון צבי מנחם דף סו ע"ב {משאיל"מ גם אם לא הוה ליה למידע}
ה/ו חדושים ובאורים (גרי') ב"מ סי' יז ס"ק כג
ה/ו חוקות הדיינים ח"ב עמ' שטז, שכא, שכג, שכז, שכט
ה/ו חזו"א חו"מ סי' יב ס"ק ג, יב, טו
ה/ו חזו"א על הרמב"ם
ה/ו חי' העילוי ממייצ'יט סי' עד
ה/ו חי' מהרי"א צטרון עמ' סב
ה/ו חיים לעולם ח"ב דף קכא ע"ד
ה/ו חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' כט {מל"מ}
ה/ו ימי שלמה
ה/ו יסודות בדיני פקדון עמ' 374
ה/ו כבוד יו"ט הלכות שכירות פ"א ה"ד {מ"מ - לא הו"ל למידע}
ה/ו כבוד יו"ט כאן
ה/ו כהונת רפאל עמ' ש, שיב, שטו
ה/ו לב אריה (קרלין) עמ' לא
ה/ו לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' סד אות ג-ז
ה/ו לחקרי הלכות סי' יז
ה/ו מאור החיים עמ' יז
ה/ו מאור למלך ב"מ עמ' כד, כט {מל"מ}
ה/ו מבוא למשנה תורה עמ' 8, 87
ה/ו מטה אהרן שבועות עמ' קצג, רמו, רפז-רפח, שיג-שטו
ה/ו מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שפח {חלק על רבותיו}
ה/ו מכמני עוזיאל עמ' שפח
ה/ו מלאכת שלמה (חכים)
ה/ו מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף נה ע"ד {מל"מ}
ה/ו מנוחת אשר ח"ב דף כד ע"א-ע"ב {לא הו"ל למידע}
ה/ו מעיני החכמה ח"א אות קיב
ה/ו מעשה בצלאל סי' שנט
ה/ו מקצוע בתורה סי' עב ס' יב ס"ק לב-לג
ה/ו משאת מרדכי ב"ק עמ' קסב
ה/ו משבצות זהב שמואל א עמ' נ
ה/ו משובב נתיבות עמ' קסד
ה/ו משנת יעקב כאן
ה/ו משנת יעקב משפטים עמ' רד-רה
ה/ו משנת יעקב קנין עמ' קא {מל"מ}
ה/ו משפטי אמת עמ' סה {מל"מ}
ה/ו משפטי ארץ ח"ב עמ' 413
ה/ו משפטי שאול עמ' קצד
ה/ו נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קמא
ה/ו נזר הקדש (קפלן)
ה/ו נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תרה
ה/ו נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' לב
ה/ו נתיבות מרדכי ב"מ עמ' לג, שלג
ה/ו נתן פריו ב"מ עמ' יב
ה/ו נתן פריו סוגיות ח"א עמ' סד
ה/ו ס' התרומות עמ' תרעו-תרעז
ה/ו סוגיות בדיני ממונות עמ' 14
ה/ו סוגיות במשפט ובהיסטוריה עמ' 178 {ר' יוסף הלוי}
ה/ו עיני דוד
ה/ו ערך השלחן חו"מ ח"א דף קס ע"ד
ה/ו פד"ר ח"ט עמ' 260
ה/ו פי שנים דף פב ע"ג, ק ע"ב {מל"מ}
ה/ו פני יעקב דף טו ע"ג {משאיל"מ גם כשלא הוה ליה למידע}
ה/ו פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 213
ה/ו צבא המלך עמ' רב
ה/ו צרור החיים (קליין) דף מח ע"ג, סז ע"ב, צ ע"ג {משאיל"מ חייב גם אם לא הו"ל למידע}
ה/ו צרור החיים (קליין) דף פט ע"ד {ברי עדיף גם אם לא הו"ל למידע}
ה/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' סח, פד-פה
ה/ו קהלות יעקב ב"מ לג
ה/ו קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רצו {מל"מ}
ה/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף עו
ה/ו ראש יוסף (כולל) א עמ' סב {מל"מ - רשב"א על לא הוה ליה למידע}
ה/ו רסיסי טל (עמיטל) עמ' קסב
ה/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שעא, שפ, תנג
ה/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשמ
ה/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רמה, שלג-שלד, שבועות ח"ב עמ' קעא, רט
ה/ו שארית יוסף (תשמד) באור חו"מ הערה 202
ה/ו שבות יהודה (שו"ת) עמ' קסב {ראב"ד}
ה/ו שביתת יו"ט
ה/ו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' ריא
ה/ו שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף רצט
ה/ו שו"ת הריב"ש סי' שפא, עמ' תקכט
ה/ו שו"ת הרשב"א ח"ב סי' ג
ה/ו שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תנג
ה/ו שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' רמח, רס
ה/ו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קלא, ח"ב עמ' קה, ח"ג עמ' רסד
ה/ו שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 59, 237 בהערה
ה/ו שואל ומשיב מהדו"ד ח"א סי' כג (יא ע"א) {מל"מ}
ה/ו שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' צב, צד {לא הו"ל למידע}, קמט, קנא, קנז {מל"מ - לא הו"ל למידע}, קצה-קצו, ר-רא {לא הו"ל למידע}, ח"ג עמ' פז-פח {לא הו"ל למידע}, קפה-קפו, קצ {מל"מ - עד המסייע פוטר משבועה}
ה/ו שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' קב {מל"מ - לרשב"א לא מועיל עד בספק}
ה/ו שלחנו של אברהם חו"מ סי' עה ס' ט {מל"מ}
ה/ו שם משמעון (שטרן) דף לא ע"ד {משאיל"מ גם אם לא הו"ל למידע}
ה/ו שמחת יהודה דף קלא ע"ד {מל"מ}, קמח ע"א
ה/ו שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 444
ה/ו שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' קב
ה/ו שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קמד
ה/ו שעורי ר' חיים פנחס ב"מ סי' ז אות ה
ה/ו שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 140 {ראב"ד}
ה/ו שער המלך ח"ב עמ' תלט {מל"מ}
ה/ו שער משפט סי' פז ס"ק ה, סי' קלח ס"ק ד
ה/ו שערי שמואל עמ' רכב {מל"מ}
ה/ו שרשי הים
ה/ו תורת ירוחם ח"א דף נט ע"ד, סא ע"ג
ה/ו תחומין ח"ג עמ' 345, חי"ט עמ' 268-269
ה/ו תשובות ראב"י אב"ד סי' קסח
ה/ז אהבת קדומים עמ' לה
ה/ז אוצרות יהושע עמ' רפה
ה/ז אורים ותומים - תומים סי' סב ס"ק יג, עב ס"ק כה
ה/ז ארחות חיים ח"ב סי' סה אות ב
ה/ז אשר למלך
ה/ז בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קעה
ה/ז בית אברהם (חנניה) עמ' רט
ה/ז בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קסה ע"ד
ה/ז בית דינו של שמואל עמ' 375, 376, 692
ה/ז בית המלך (חסון)
ה/ז ברור הלכה שבועות מז ע"א ציון ה פסקה ב {מ"מ}
ה/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' נא
ה/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' לג, קעח, קפד
ה/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רפד
ה/ז דינא דגרמי (אינגבר) עמ' עד {מ"מ}
ה/ז דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' קא
ה/ז דרכי משה ח"ב שמעתתא ג פ"ג
ה/ז דרכי משפט - טוען ונטען סי' כב אות ו
ה/ז הגהות מוהר"י קרט עמ' מח
ה/ז המאיר לארץ [חי' מחנ"א] {מ"מ}
ה/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 222
ה/ז חדושים ובאורים (גרי') ב"מ סי' יז ס"ק כג
ה/ז חומת אש סי' ד
ה/ז חוקות הדיינים ח"ב עמ' שטז
ה/ז חזו"א חו"מ סי' יב ס"ק יב
ה/ז חזו"א על הרמב"ם
ה/ז חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 236
ה/ז חכמת אליהו ח"א סי' פז אות כה, ח"ב סי' צ אות כה {ראב"ד}
ה/ז יבין שמועה (בירדוגו) ח"א עמ' קצג-קצה
ה/ז יגיעת ערב ב"מ עמ' צו
ה/ז יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' כא, כג-כד
ה/ז כהונת רפאל עמ' ש, שיב, שטו
ה/ז לב שמח דף צב ע"א
ה/ז לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לו אות ב-ה
ה/ז לחקרי הלכות סי' יז, ח"א עמ' לה, נ
ה/ז מטה אהרן שבועות עמ' רנ-רנא
ה/ז מרדכי השלם ב"ק עמ' פז
ה/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' קנז
ה/ז משובב נתיבות עמ' קיד {ראב"ד}
ה/ז משנה הלכות ח"ב דף סו ע"ד
ה/ז משפטי ארץ ח"ב עמ' 413
ה/ז נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קלח {מ"מ}
ה/ז נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' לב
ה/ז ס' התרומות עמ' תרעג
ה/ז עיני דוד לעיל הל' ו
ה/ז עמודי שלמה ח"ג עמ' רס
ה/ז פאת ים שבועות עמ' פג
ה/ז פנת יקרת (תשעא) עמ' תתז
ה/ז צדקה לחיים (תשסח) עמ' נה
ה/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שלו ע"ב {מ"מ}
ה/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' סח, פו
ה/ז קהלות יעקב ב"ק כה
ה/ז קול דודי שבועות סי' תשלא, תשמג
ה/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שלד, שבועות ח"ב עמ' רי-ריא
ה/ז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קנז
ה/ז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רי-ריא
ה/ז שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תנב, תנו
ה/ז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קל, ח"ג עמ' רסד
ה/ז שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' רז-רח
ה/ז שער יהודה
ה/ז שער משפט סי' צ ס"ק ז {מ"מ}
ה/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 172
ה/ז תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רטו
ה/ז תורת ישראל עמ' קנט
ה/ז תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' קצב


ו/863 הלכות שאלה ופקדון פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ אבן האזל
ו/רה"פ חזק יד
ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ קרית מלך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/א אבן ציון עמ' שכה
ו/א אוצמפה"ת ב"מ ה ע"ב הע' 79, לד ע"ב הע' 98-100, 112, לה ע"א הע' 1-17
ו/א אוצמפה"ת ב"מ נו ע"א ח"ב הע' 30-31
ו/א אור החיים שמות פכ"ב פסוק ו
ו/א אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' סב
ו/א אור יקרות
ו/א אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' ל {אירע כך וכך}
ו/א אורים גדולים (ריינס) דף פו ע"ד {א"צ כפירה והודאה}
ו/א אמת ליעקב נשים עמ' רצ
ו/א אנצי"ת ע' גלגול הע' 237
ו/א אפיקי מגינים ב"מ סי' כז
ו/א אפיתחא דבבא ב"מ עמ' שנב-שנד
ו/א ארחות חיים ח"ב סי' סה אות ג
ו/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/א באר אלחנן עמ' רא
ו/א באר דוד ב"מ - שומרים סי' י אות ה
ו/א בגדי חמודות שמות פכ"ב פסוק ז
ו/א בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קלו ע"ב
ו/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סו סעיף לט
ו/א בית אהרן וישראל גל' נח עמ' כ {שבועה שאינה ברשותו - רק בדבר שאינו מצוי בשוק}
ו/א בית זבול ח"ד עמ' קסד
ו/א בנין דוד ב"מ עמ' קלג, קלז
ו/א ברור הלכה ב"מ ו ע"א ציון א (נדפס בסוף המסכת), לג ע"ב ציון ב פסקה ב, לד ע"ב ציון ב, נח ע"א ציון א
ו/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' קצט
ו/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' שכט
ו/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שסז
ו/א ברכת ראובן דף קמב ע"ד
ו/א גדולי שמואל ב"ק דף קה
ו/א דברות משה ב"מ ח"א סי' מא הערה ח, מג, הבבות עמ' רס
ו/א דברי אהרן עמ' קיא {מינו מצוי בשוק}
ו/א דורש משפט עמ' תקנג
ו/א דין אמת (תקטו) דף כא ע"ד
ו/א דליית הכרם עמ' תתתלד
ו/א דרך ישרה ח"א עמ' קפב
ו/א דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' צג, צח, קלח
ו/א הגהות חבר בן חיים
ו/א הדר איתמר עמ' קעח
ו/א זכור לאברהם (אביגדור)
ו/א זכרון ישעיהו דף לז ע"א {דבר שאינו מצוי בשוק}
ו/א זכרון צבי מנחם דף סט ע"ג {אם מינו מצוי בשוק, א"צ להישבע שאינו ברשותו}
ו/א זרע אברהם (באנדי) דף טו ע"ג
ו/א חי' הגר"ח ב"מ עמ' קיט, קכא
ו/א חי' הגר"ח החדש עמ' שעו
ו/א חי' חתם סופר
ו/א חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' פו, ריד
ו/א חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קצ
ו/א חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' רפז
ו/א יורו משפטיך ליעקב סי' קל
ו/א יסודות בדיני פקדון עמ' 45, 46, 53
ו/א יקב אפרים עמ' נז-נט
ו/א ישועות יעקב נזיקין עמ' סא, סד
ו/א לב מבין דף קעט ע"ד
ו/א מעשה בצלאל סי' רצו
ו/א מקום דוד [בני אהרן סי' ע דף פ]
ו/א מקור ישראל דף צו ע"ג {לח"מ}
ו/א מקצוע בתורה סי' עב ס' ב ס"ק יא
ו/א משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' שמח
ו/א משנת יעקב כאן
ו/א משנת יעקב נשים ח"ב עמ' של-שלא
ו/א משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קמה
ו/א משרת משה (עטייה)
ו/א נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תקסא
ו/א ס' התרומות עמ' תתרעז
ו/א עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' קעג
ו/א עטרת שלמה ח"ב עמ' צז-צח
ו/א עמודי שלמה ח"ג עמ' רנט
ו/א צמח צדק (חב"ד) - שו"ת אהע"ז סי' קיא אות ב
ו/א צרור הכסף (הראשון) עמ' פו, קפה
ו/א שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' קסג
ו/א שם יוסף (אליקים)
ו/א שם מרדכי עמ' 91
ו/א שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' כג
ו/א שערי זיו ח"ב דף מו ע"ב, ח"ג דף ק ע"ד
ו/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 217, 219
ו/א שרשי הים
ו/א תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קו ע"ג
ו/א תורה שלמה שמות פכ"ב אות קפו
ו/א תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רי, ריב
ו/א תפארת אהרן עמ' קפג-קפד
ו/א תקוני טעויות
ו/ב אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' רטז
ו/ב אבקת רוכל עמ' תעב {תנאי היה בינינו}
ו/ב אורח צדקה עמ' רפה {מרכה"מ}, רפו
ו/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לג אות ב, ה
ו/ב ארחות חיים ח"ב סי' סה אות ג
ו/ב בדי הארון (הכהן) עמ' 421
ו/ב ברור הלכה יבמות קטו ע"ב ציון א {מרכה"מ}
ו/ב גליונות אבני נזר
ו/ב דברי משפט סי' כט אות ב
ו/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' קמו
ו/ב דליית הכרם עמ' תתתלד {כ"מ} [צ"ל מודה שפשע]
ו/ב הר הכרמל חו"מ סי' ב
ו/ב חזון יחזקאל ב"מ פ"ג ה"א {ראב"ד}
ו/ב חק לישראל שומרים עמ' 169, 1375, 1376
ו/ב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף י
ו/ב יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רס
ו/ב לחקרי הלכות סי' טז
ו/ב מעיני המים
ו/ב מקום דוד [שו"ת מהריט"ץ סי' קסח]
ו/ב משרת משה (עטייה) כאן, וגם בהשמטות
ו/ב נוכח השלחן (לבטון) חו"מ סי' רצו ס' א-ב
ו/ב ס' התרומות עמ' רז
ו/ב עמודי שלמה ח"ג עמ' רסב
ו/ב פני משה (שלז')
ו/ב פרי חיים (הליר)
ו/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' פז, קפה
ו/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף עו
ו/ב שבילין תשכט עמ' פו-פז
ו/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תפח
ו/ב שלל דוד {מל"מ}
ו/ב שם יוסף (אליקים)
ו/ב שמן רקח ח"ב סי' עג
ו/ב שערי זיו ח"ב דף מו ע"ב
ו/ב תורת אמת (שפו) סי' צו
ו/ב תורת אמת (תשסו) עמ' שפג
ו/ב תקוני טעויות
ו/ג אור הישר [שו"ת מהר"ם אלשיך סי' לא]
ו/ג אורח צדקה עמ' רפו
ו/ג אורים גדולים (ריינס) דף מג ע"ג-ע"ד
ו/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לג אות ב, ה
ו/ג אפיתחא דבבא ב"מ עמ' שנב
ו/ג ארחות חיים ח"ב סי' סה אות ג
ו/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/ג באר דוד ב"מ - שומרים סי' י אות ד-ה
ו/ג בית זבול ח"ד עמ' קסה
ו/ג בני משה (שלטון) דף קטז ע"א
ו/ג ברור הלכה ב"מ ו ע"א ציון א (נדפס בסוף המסכת) פסקה ג
ו/ג גליונות אבני נזר
ו/ג דברי אמת דף סו ע"א
ו/ג דברי משה (מזרחי) עמ' שטז
ו/ג דברי ריבות (תשעב) עמ' קמה
ו/ג דרכי משפט - שומרים סי' יב סעיף ג {שבועה שלא פשע}
ו/ג הדר איתמר עמ' קעז
ו/ג זרע אברהם (באנדי) דף טו ע"ג {מ"מ}
ו/ג חזו"א חו"מ סי' ה ס"ק א
ו/ג טבעת החושן ח"ד עמ' עו, ח"ה עמ' רסט {מ"מ}
ו/ג יסודות בדיני פקדון עמ' 53
ו/ג יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קסז
ו/ג לחם רב (בוטון) סי' קפב
ו/ג מנחת חינוך ח"א עמ' רצ
ו/ג משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קמה
ו/ג נוכח השלחן (לבטון) חו"מ סי' רצו ס' ב
ו/ג נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' ב
ו/ג נתיבות המשפט סי' רצד ס"ק ב
ו/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' פז, קפה
ו/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תפז
ו/ג שלל דוד
ו/ג שמן רקח ח"ב סי' עג
ו/ג שערי זיו ח"ב דף מו ע"ב
ו/ג תורה שלמה שמות פכ"ב אות קסט
ו/ד אבני נזר אהע"ז סי' ע אות טו, סי' קיט אות קח, סי' קסז אות יז, סי' קפא, סי' רח אות יא
ו/ד אבקת רוכל עמ' תצה-תצו
ו/ד אהלי יהודה (אמדו)
ו/ד אוצמפה"ת ב"מ כג ע"ב הע' 14
ו/ד אור הישר [מ"מ הל' נחלות רפי"א, לח"מ הל' שכירות פ"ב הי"א]
ו/ד אורח צדקה עמ' רפד-רפה
ו/ד אחיעזר ח"ג סי' עה אות א
ו/ד אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' כד [א] ד"ה בש"ע
ו/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לג אות א
ו/ד ארחות חיים ח"ב סי' סה אות ג
ו/ד באר אליהו עמ' קנג
ו/ד בית אהרן וישראל גל' ל עמ' ס, גל' לח עמ' קכט, גל' נב עמ' פא-פב {מ"מ}
ו/ד בית דינו של שמואל עמ' 1063
ו/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ו/ד ברור הלכה ב"מ כג ע"ב ציון ב
ו/ד ברור הלכה יבמות קטו ע"ב ציון א
ו/ד ברור הלכה כתובות פה ע"ב ציון א
ו/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' קסח
ו/ד ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' מא
ו/ד הגהות חבר בן חיים
ו/ד הדר איתמר עמ' קע {אומד}
ו/ד הלכה למשה (אלבז) עמ' תלב
ו/ד חוקי חיים (גאגין) דף כד ע"ב
ו/ד חי' הגרא"א דסלר עמ' רז
ו/ד יסודות בדיני פקדון עמ' 63
ו/ד כבוד מלכים (מרגליות) {מגדל עוז}
ו/ד כרם שלמה (אהרמן) יבמות קטו ע"ב
ו/ד כתר ח"ו עמ' 230
ו/ד לשון למודים חו"מ דף יב ע"ב
ו/ד מבוא למשנה תורה עמ' 110
ו/ד מגל ח"י עמ' 176
ו/ד מסכת כתובות (ארזי) עמ' 196
ו/ד מקצוע בתורה סי' עב ס' יח ס"ק נא {מ"מ}
ו/ד משנת יעקב כאן
ו/ד משנת יעקב נזיקין עמ' רעג, רעה
ו/ד משנת רבנו יוסף עמ' 138
ו/ד משפטי ארץ ח"ב עמ' 49, 51 {דעתו סומכת}, 61, 117, 158, 341, 348
ו/ד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' עט, ח"ב עמ' קע
ו/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שמה
ו/ד עזרת נשים (מאירי) ח"ב עמ' קכד
ו/ד עטרת שלמה ח"א עמ' שלד
ו/ד עצי ארזים סי' יז ס"ק כט
ו/ד פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תרעד
ו/ד צמח צדק (חב"ד) - שו"ת אהע"ז סי' מט אות ב, סי' סא, סי' פ אות ב, סי' שט אות ד
ו/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קלז ע"ג, רכ ע"א
ו/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שלד ע"ד, שלה ע"ג
ו/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חו"מ עמ' 99, וחי' עמ' 86
ו/ד צפנת פענח שמות עמ' 73
ו/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' פה
ו/ד שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' כט, לא-לב {מ"מ}
ו/ד שבות יהודה (שו"ת) עמ' רכב, רכד
ו/ד שו"ת אדה"ז סי' כח
ו/ד שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף רעה
ו/ד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' צט
ו/ד שו"ת מהר"ם אלשיך סי' קל {מ"מ}
ו/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רכב-רכג
ו/ד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תפט
ו/ד שו"ת ר"י מליריאה עמ' נב
ו/ד שו"ת ר"י מפוזנא עמ' נא
ו/ד שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קנא
ו/ד שו"ת רשב"ש עמ' תלג
ו/ד שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 288
ו/ד שער המלך ח"ב עמ' שסח {מ"מ}
ו/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 22
ו/ד תורת אמת (שפו) סי' צג
ו/ד תורת אמת (תשסו) עמ' תקפד
ו/ד תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' רו
ו/ד תחומין חי"ט עמ' 242
ו/ה אוצמפה"ת ב"מ ד ע"א הע' 64 {מ"מ}
ו/ה ארחות חיים ח"ב סי' סה אות ג
ו/ה בית הלוי ח"ג סי' לט עמ' קמ
ו/ה ברור הלכה ב"מ ד ע"א ציון ב פסקה ג
ו/ה גילת שלום דף ז ע"א {מ"מ - הילך - מה שמוכן בידו}
ו/ה דרכי משפט - שומרים סי' ג סעיף ו
ו/ה הרמב"ם - שמרנות עמ' 221
ו/ה יגיעת ערב ב"מ עמ' מג, רלו {מ"מ}
ו/ה יורו משפטיך ליעקב סי' א, קל
ו/ה מקדשי השם ח"א עמ' רג
ו/ה משפטי אמת עמ' עג
ו/ה משפטי ארץ ח"ב עמ' 90 {אהא"ז}
ו/ה עטרת מרדכי (וינברג) דף לז ע"ג-ע"ד, לח ע"א
ו/ה עיני דוד
ו/ה פני משה (שלז')
ו/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' פז, קפה
ו/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' עו
ו/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שט
ו/ה שם יוסף (אליקים) הל' שכירות פ"ב ה"ח
ו/ה שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' עה
ו/ה שרשי הים


ז/864 הלכות שאלה ופקדון פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ חזק יד
ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/א אברהם יגל
ז/א אדמת קדש ח"ב דף נג ע"ב
ז/א אוצמפה"ת ב"מ לח ע"א הע' 11 {מ"מ}, 149-150 {מ"מ}, 151, 155 {מ"מ}, לח ע"ב הע' 24
ז/א ברור הלכה ב"מ לח ע"א ציון א
ז/א דברות משה קדושין סי' כב ענף ב, ב"מ ח"א סי' מא הערה כה
ז/א חד וחלק ח"א דף טו ע"ד
ז/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ לח ע"א]
ז/א חסדי דוד ח"ד עמ' ריב
ז/א חק לישראל שומרים עמ' 365, 366 {ראב"ד}, 381, 382 {מ"מ}, 1115, 1116, 1120 {יד המלך (פלומבו)}, 1121, 1123 {מ"מ}, 1136 {כתר המלך}, 1140-1139, 1141 {מ"מ}
ז/א חק לישראל שליחות עמ' 68, 290, 296
ז/א יד המלך (פלומבו)
ז/א לב מבין
ז/א מנחת חינוך ח"א עמ' עד
ז/א מסירות נפש עמ' 103 {מגדל עוז}
ז/א מקדש דוד זרעים - דמאי סי' לב {בדמי תרומה}
ז/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/א משאת המלך ח"ד סי' תכה {ראב"ד}
ז/א משנת יעקב
ז/א משפטי אמת עמ' שצג
ז/א נתן פריו ב"מ עמ' רכו
ז/א עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' ריח-ריט
ז/א עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רו-רז
ז/א עיני דוד
ז/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קלג
ז/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' תכח
ז/א שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' שט
ז/א שערי תורה (לעוו) ח"ג דף סט ע"ג
ז/א שפתי דעת ח"א עמ' רצב
ז/ב אברהם יגל
ז/ב אוצמפה"ת ב"מ לח ע"ב הע' 17, 19, 36, 41
ז/ב ברור הלכה ב"מ לח ע"א ציון א
ז/ב הר המלך ח"ד עמ' סו
ז/ב חסדי דוד ח"ד עמ' ריג
ז/ב חק לישראל שומרים עמ' 388, 1115, 1116, 1146, 1147
ז/ב יד המלך (פלומבו)
ז/ב מור דרור קו"א סי' כו {משום הפסד קנקנים}
ז/ב מנחת חינוך ח"א עמ' עד
ז/ב משנת יעקב
ז/ב נחלת ישראל ב"מ לח ע"א {השמיט שמן והבאיש}
ז/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רח
ז/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' פב
ז/ב שם טוב - השלמה
ז/ב שערי זיו ח"ב דף מט ע"ג
ז/ג אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' קצב
ז/ג אור יעקב פסחים דף 32, 45
ז/ג בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' מ
ז/ג ברור הלכה פסחים יג ע"א ציון ב
ז/ג דברות משה ב"ק ח"ב סי' סח ענף א
ז/ג דברי תלמוד ח"ב עמ' קעד
ז/ג זכרון יעקב ב"ק סי' יב אות ג
ז/ג חק לישראל שומרים עמ' 384, 389, 1102, 1106, 1142, 1143, 1148
ז/ג חק לישראל שליחות עמ' 290
ז/ג טהור רעיונים דף כה ע"ג
ז/ג יגדיל תורה גל' ד (תרלט) סי' כז דף נה ע"ב
ז/ג כתר אפרים עמ' תל
ז/ג לקוטי סופר ח"א דף עז ע"ג
ז/ג מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' לז אות א
ז/ג מועדים וזמנים ח"ד סי' רעו, ח"ז סי' קסג
ז/ג מוריה גל' רלג עמ' לה
ז/ג מנחת חינוך - קומץ מנחה יא
ז/ג מנחת חינוך ח"א עמ' עד
ז/ג מעיני התורה ח"ב עמ' ריד
ז/ג משנת אליעזר (רבינ') עמ' כה
ז/ג משנת יעקב
ז/ג משפטי אמת עמ' שצג-שצה
ז/ג נתיבות אדם ח"ב עמ' סב
ז/ג נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' ה
ז/ג עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רח
ז/ג עיונים ומחקרים ח"ב עמ' 202
ז/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' פב
ז/ג קרבן פסח עמ' שיג
ז/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף ב
ז/ג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' תכח
ז/ג שו"ע הרב או"ח סי' תמג ס"ח קו"א אות ב, הל' מציאה ס' כד
ז/ג שו"ת ר"א בן ארחא עמ' קע
ז/ג שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' נו {מ"מ}
ז/ג שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' שי, שיב-שיג
ז/ג תורת ירוחם ח"ב דף פד ע"ג
ז/ד אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קלה
ז/ד אוצמפה"ת ב"מ כט ע"ב הע' 40, ל ע"א הע' 35, 37, 54
ז/ד אורח ישראל סי' יד אות ג
ז/ד אמירה נעימה (בלוך) עמ' פט {השתמש לצרכו - חייב באונס}
ז/ד ברור הלכה גיטין נב ע"ב ציון ח {אור שמח}, ב"מ כט ע"ב ציון ב, ג
ז/ד דברות משה ב"מ ח"א סי' לא הערה נו
ז/ד דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' קצב
ז/ד דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' י ד"ה ומה
ז/ד דרכי איש דף טז ע"ג
ז/ד הר המלך ח"ו עמ' קט
ז/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' עט
ז/ד חק לישראל שומרים עמ' 348, 362, 374, 375, 385, 844 {או"ש}, 848 {או"ש}, 988 {או"ש}, 1097, 1125, 1126, 1145
ז/ד חק לישראל שליחות עמ' 288
ז/ד יסודות בדיני פקדון עמ' 73-74
ז/ד יקב אפרים עמ' ס-סא
ז/ד לב אליהו (אטינגא) דף יט ע"א {אחת לי"ב חודש}
ז/ד משא יד ח"א עמ' קס {או"ש}
ז/ד משובב נתיבות עמ' קסו {או"ש}
ז/ד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קנג, קנו
ז/ד נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"מ פ"ב ה"ט (ד"ה סומכוס)
ז/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' פד
ז/ד קרית מלך
ז/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קלה-קלו
ז/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' נז
ז/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רפז
ז/ד שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' שו-שט, שיד
ז/ד תורת אמת (תשסו) עמ' שעו
ז/ד תורת חיים וחסד עמ' שסב {או"ש}
ז/ה אבי עזרי ח"ב
ז/ה אהל יצחק, תשובות דף סו ע"ג
ז/ה אוצמפה"ת ב"מ כט ע"א הע' 65, מג ע"א ח"א הע' 10 {לח"מ}
ז/ה אור הישר [אור הישר ירושלמי יבמות פ"ב הי"ב]
ז/ה אמונת עתיך גל' 110 עמ' 108
ז/ה אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' סה
ז/ה ברור הלכה ב"מ לח ע"א ציון א
ז/ה גליוני הגר"ש עמ' קז-קח {לח"מ} [לח"מ עצמו הל' מאכ"א פ"ט הי"ב כתב "לשון המשנה לחוד ולשון פוסק לחוד"]
ז/ה דיני עבודה במשה"ע עמ' 914
ז/ה חי' הגר"ח ב"מ עמ' קכח, קלב
ז/ה חסדי דוד ח"ד עמ' רטו
ז/ה חק לישראל שומרים עמ' 92, 136 {מ"מ}, 363, 364, 704 {מ"מ}, 740, 747, 760, 820, 821 {מ"מ}, 823 {מ"מ}, 824, 1131 {הגהמ"י}
ז/ה חק לישראל שליחות עמ' 451
ז/ה חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' רפא
ז/ה יגיעת ערב ב"מ עמ' רטז {מ"מ}
ז/ה כבודה של תורה א עמ' סז, עא
ז/ה כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' סה
ז/ה עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' ריז
ז/ה פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' נ
ז/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' פב
ז/ה קרית מלך
ז/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קלג
ז/ה שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' כז
ז/ה שערי זיו ח"ב דף מח ע"ד
ז/ה שערי חיים (ס' המקח) דף ע ע"א {מ"מ}
ז/ה תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קנ ע"ב {מ"מ}
ז/ו אבי עזרי ח"ב
ז/ו אוצמפה"ת ב"מ מג ע"א ח"א הע' 14
ז/ו אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' סה
ז/ו ארחות חיים ח"ב סי' סה אות ג
ז/ו בדבר מלך ח"ה עמ' צו
ז/ו ברור הלכה ב"מ מג ע"א ציון א
ז/ו הרמב"ם - שמרנות עמ' 218
ז/ו חק לישראל שומרים עמ' 55, 133 {אבי עזרי מהדורא ב}, 182-181 {או"ש}, 705-703, 750, 813, 818, 819 {שלשתם - אבי עזרי מהדורא ב}, 891 {או"ש}
ז/ו יגיעת ערב ב"מ עמ' רטז, רכא
ז/ו יד המלך (פלומבו)
ז/ו לב מבין
ז/ו מנוחת אשר ח"ב דף יד ע"ג {כר"נ - לא נעשה שואל}
ז/ו מעיני המים
ז/ו משפטי אמת עמ' שס
ז/ו עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קכ
ז/ו פני מבין ח"א דף קמו ע"ג
ז/ו פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' נ
ז/ו קרבן אליצור דף קמ ע"ב
ז/ו רביד הזהב (אברך) סי' לט אות ב {פטור מאונס}
ז/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קכט
ז/ו שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' נו
ז/ו שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רצג
ז/ו שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תקיב
ז/ז אות היא לעולם ח"א דף קט ע"ג
ז/ז ארחות חיים ח"ב סי' סה אות ג
ז/ז ברור הלכה ב"מ מג ע"א ציון א
ז/ז חק לישראל שומרים עמ' 135, 817
ז/ז יגיעת ערב ב"מ עמ' רכא {אבי עזרי}
ז/ז מלאכת שלמה (חכים) דף סא ע"א {מ"מ}
ז/ז מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
ז/ז מרומי גלים עמ' צג
ז/ז פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' נ
ז/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' פג
ז/ז קונטרסי שעורים ב"מ שעור ל אות ב
ז/ח אוצמפה"ת ב"מ מג ע"א ח"א הע' 10
ז/ח ארחות חיים ח"ב סי' סה אות ג
ז/ח הגהות רימ"א {לח"מ}
ז/ח חק לישראל שומרים עמ' 179, 184
ז/ח מראה אש ח"א עמ' קיז
ז/ח משפטי אמת עמ' שסא
ז/ח עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' כט
ז/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' פג
ז/ח שם טוב - השלמה
ז/ט ארחות חיים ח"ב סי' סה אות ג
ז/ט הרמב"ם - שמרנות עמ' 218
ז/ט חק לישראל שומרים עמ' 391 {רמב"ם}, 1149 {לב מבין}
ז/ט לב מבין
ז/י אבקת רוכל עמ' תקלו-תקלז
ז/י אור הישר [אבקת רוכל סי' קסה, דברי ריבות סי' רפז, מ"מ הל' אישות פכ"ב ה"ל]
ז/י אות היא לעולם ח"ב דף קמז ע"ג, קמט ע"ג
ז/י אנצי"ת ע' גנב הע' 74, 77, 79, 80
ז/י ארחות חיים ח"ב סי' סה אות ג
ז/י באר דוד ב"ק ח"ג סי' נב אות ז
ז/י בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צט סעיף י
ז/י בית אהרן וישראל גל' כז עמ' קכח {מ"מ - אשה לא נאמנת}
ז/י בית יעקב (מליסא) סי' פו ס"א {מ"מ}
ז/י בית מאיר (תשע) סי' פו ס"א עמ' פ
ז/י בני משה (מאג'אר) דף סט ע"ד, ע ע"ד, עא ע"א
ז/י דברות משה ב"ב ח"ב סי' מז ענף א
ז/י דברי חן דף כד ע"ב {דקל}
ז/י דברי ריבות (תשעב) עמ' תמז
ז/י דיני עבודה במשה"ע עמ' 914
ז/י דליית הכרם עמ' תתתלד {מ"מ} [צ"ל שכתב בה' אישות פכ"ב וסוף]
ז/י הדר איתמר עמ' קעו {פקדון מקטן}
ז/י הר המלך ח"ד עמ' סו
ז/י זכרון אהרן סי' יא מחודש ב, עמ' ל
ז/י חוקות הדיינים ח"ב עמ' רכב
ז/י חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 145, ח"ג עמ' 73
ז/י חיים ומלך
ז/י חק לישראל שומרים עמ' 556 {מ"מ}, 558-557, 1329 {מ"מ}, 1330 {הגהמ"י}, 1332-1331
ז/י יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הי"ט
ז/י לב מבין
ז/י לב שמח דף צ ע"ד, צא ע"א
ז/י לקוטים (פיינברג) עמ' לו {מ"מ, נאמנות}
ז/י מגן שאול (קצנ') עמ' קצז
ז/י מעשה חייא (ונציה) סי' ד {מ"מ - קיבל פקדון מאשה}
ז/י מקור ישראל דף מא ע"ב {מ"מ - אשה נאמנת}
ז/י מקורות לפסקי הרמב"ם
ז/י משנת יעקב
ז/י נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' כד
ז/י נר יצחק (ארדיט) עמ' קכה {הגהמ"י}
ז/י נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קא, רו, רי, רסח
ז/י נתיבות שלום (למפרט)
ז/י קונטרסי שעורים ב"ק שעור כ אות ג
ז/י שו"ע הרב הל' גזלה ס' כה
ז/י שו"ת הריב"ש עמ' נד
ז/י שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תכה, תכח
ז/י שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' קלח
ז/י שו"ת ר"י מילר עמ' קסו, רנד
ז/י שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 277
ז/י שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 141
ז/י תורת אמת (תשסו) עמ' תשד
ז/יא אבן האזל
ז/יא אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' רטז {מ"מ}
ז/יא אוצמפה"ת ב"מ פא ע"א הע' 33 {מ"מ}, 34 {מל"מ}
ז/יא אושר ירוחם עמ' קכד
ז/יא אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' סט ד"ה והנה
ז/יא אמרי משפט ח"א עמ' שמד {מ"מ}
ז/יא בינת דניאל ח"ה עמ' סט {מ"מ}
ז/יא בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קעד ע"ב, ע"ד
ז/יא בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עד סעיף א, סי' עח סעיף א
ז/יא ברור הלכה ב"ק קיח ע"א ציון א, ד
ז/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' שיג, שטז
ז/יא גדולי שמואל ב"מ דף פ ע"ב {מל"מ}
ז/יא דברות משה ב"מ ח"א סי' מ ענף ב
ז/יא דברי ירוחם סי' כב
ז/יא דיני חוזים במשה"ע עמ' 315
ז/יא דיני עבודה במשה"ע עמ' 45
ז/יא הדר איתמר עמ' קעו {מ"מ}
ז/יא ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 315 {מ"מ, מל"מ}
ז/יא זכרון ליהודה סי' ב אות כז {מל"מ}
ז/יא חזון יחזקאל ב"ק פ"י הי"ד
ז/יא חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 45
ז/יא חסדי דוד ח"ד עמ' קנה
ז/יא חק לישראל שומרים עמ' 202 {הגהמ"י}, 496 {מל"מ}, 499 {חי' מחנ"א}, 502, 503, 505, 539, 1260-1259 {מ"מ}, 1262 {אהא"ז}, 1265 {שרשי הים}, 1271 {אהא"ז}, 1292 {שרשי הים}
ז/יא ידיו של משה
ז/יא ישועות יעקב נזיקין עמ' צד {מ"מ}
ז/יא כבוד יו"ט
ז/יא מאורות נתן (הורוביץ) דף ט ע"ד {מל"מ}
ז/יא מנחת חינוך ח"א עמ' רפט
ז/יא מנחת חינוך מצוה נז (דף פד ע"ב)
ז/יא מקצוע בתורה סי' עד ס' ג ס"ק ז {מ"מ}
ז/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' שפו
ז/יא משה ידבר - שו"ת דף פה ע"ב-ע"ג
ז/יא נתיבות המשפט סי' רצא ס"ק כד {מ"מ}
ז/יא נתן פריו ב"מ עמ' תלט
ז/יא ס' אשביע לחם, בסופו
ז/יא ס' התרומות עמ' תקנד, תקנו
ז/יא עובד וקבלן עמ' 58 {מ"מ}
ז/יא עולת שמואל (לובצר) ח"א סי' נד {מ"מ - לא יכול לחזור תוך זמנו}
ז/יא פרי משה עמ' נ {מ"מ}
ז/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' פה
ז/יא קונטרסי שעורים ב"ק שעור כ אות ג
ז/יא רשימות לב ב"מ סי' יז אות ג עמ' ריד {מ"מ}
ז/יא שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תפז
ז/יא שם משה (מאג'וז) דף ב ע"א
ז/יא שמע אברהם סי' טו (נה ע"ד, נו ע"ד)
ז/יא שעורי הגרד"ש ב"ק הערה 111
ז/יא שפתי דעת ח"א עמ' רפט
ז/יא שרשי הים
ז/יא תורה שלמה שמות פכ"ב אות רנז
ז/יא תורת ראובן עמ' 133
ז/יב אור הישר [אבקת רוכל סי' קמג]
ז/יב חק לישראל השבת אבדה עמ' 35-34, 52-51, 66
ז/יב חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 592, 593
ז/יב חק לישראל שומרים עמ' 407, 528, 529, 531, 920 {קרית מלך}, 929, 1167, 1308-1306
ז/יב ידיו של משה
ז/יב יסודות בדיני פקדון עמ' 359
ז/יב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' שלו
ז/יב עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רח
ז/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' פה
ז/יב קונטרסי שעורים ב"ק שעור כ אות ג
ז/יב קרית מלך
ז/יב ר"י ששפורטש עמ' 221
ז/יב ראש אליהו ח"ג עמ' רכ
ז/יב שו"ע הרב הל' מציאה ס' לב
ז/יב שו"ת הריב"ש סי' נב, עמ' נה
ז/יב שו"ת מהר"י בירב סי' ז דף כ
ז/יב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תריח, תרמח, תשמט
ז/יב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שטז, ח"ד עמ' קנז
ז/יב שו"ת רשב"ש עמ' קטז, רצט
ז/יב שמע אברהם סי' טו (נז ע"ב)
ז/יב שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 430
ז/יב תורת אמת (תשסו) עמ' שפב, ת


ח/865 הלכות שאלה ופקדון פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ חזק יד
ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/א אבן האזל (גם בהשמטות דף פו ע"א)
ח/א אבני קודש (ליזר) סי' מג
ח/א אוצמפה"ת ב"מ לג ע"ב הע' 39, 40, לד ע"א הע' 32 {מ"מ}, 33-35, 42, 107-123, לה ע"א הע' 73, 144
ח/א אוצרות יהושע עמ' שפב
ח/א אפיקי מגינים ב"מ סי' כה
ח/א אפיתחא דבבא ב"מ עמ' שב {מ"מ}, שו-שז
ח/א ארזי לבנון עמ' צז-צח
ח/א באר אלחנן עמ' קצח-ר
ח/א באר משה (דנושבסקי) חו"מ סי' יד {שבחא דמגופה}
ח/א בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף נו ע"א-ע"ב
ח/א בית אהרן וישראל גל' סא עמ' קיט, קכב {אהא"ז}
ח/א בית אהרן וישראל גל' צד עמ' קט-קיא
ח/א בית זבול ח"ד עמ' קסג
ח/א בנין דוד ב"מ עמ' קכז, קכט-קל, קלג
ח/א ברור הלכה ב"מ לג ע"ב ציון ב
ח/א ברכת מרדכי ב"מ עמ' רמו, רנח
ח/א בתים לבדים עמ' רסג
ח/א גדולי שמואל ב"מ דף כז {או"ש}
ח/א גדולי שמואל ב"ק דף קח, ב"מ דף לג
ח/א דברות צבי חי"א סי' כב אות ה
ח/א דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' מו ד"ה ובזה
ח/א דברי יחזקאל (מישור) עמ' תסג
ח/א דברי יחזקאל (תרצה) דף קמח ע"ב
ח/א דברי משה (ברנשטיין) ב"מ עמ' לג
ח/א דין אמת (תקטו) דף כ ע"א
ח/א דין אמת (תשסז) עמ' פב, שכ
ח/א הר המלך ח"ו עמ' קט
ח/א חזון יחזקאל ב"מ פ"ג ה"א {כ"מ}
ח/א חי' הגר"ח ב"מ עמ' קיז
ח/א חי' הגר"ח החדש עמ' רנה
ח/א חי' הריצ"ד
ח/א חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' פה
ח/א חי' ר' שלמה עמ' קלח, רב
ח/א חלקת יואב החדש תשובות סי' צ-צא
ח/א חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' לט
ח/א טבעת החושן ח"ה עמ' רנב
ח/א יד דוד (דהן) עמ' מג
ח/א יד המלך (פלומבו)
ח/א יקב אפרים עמ' סב-ע
ח/א כתבי העלוי מראקוב עמ' נ
ח/א לב ים גיטין עמ' רעז {פרה חוזרת לבעלים וגם גיזות וולדות}
ח/א לב מבין
ח/א להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' קנד ע"א
ח/א מאור למלך ב"מ עמ' קפו-קצ {כ"מ}
ח/א מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 381
ח/א מוריה גל' רלא עמ' נב
ח/א מנחת אשר ב"ק עמ' קצ
ח/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקנח, תקסא
ח/א מעדני ביאורים עמ' קעג-קעד
ח/א מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' יג אות ה, סי' כו אות ב]
ח/א מרחשת ח"ב סי' לא אות ב, ח"ג סי' לט אות ב
ח/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/א משנה ראשונה עמ' 228-230, 242
ח/א משנת יעקב כאן
ח/א משנת יעקב משפטים עמ' ריד
ח/א משנת יעקב נזיקין עמ' קכט {כ"מ}
ח/א משנת יעקב נשים ח"א עמ' קח {כ"מ}
ח/א משנת יעקב קנין עמ' קיא-קיב
ח/א משפטי אמת עמ' שצו
ח/א נימוקי מלב"ם ב"מ סי' ט
ח/א נתיבות המשפט סי' רצה ס"ק ד, יפלס נתיב אות ח
ח/א נתיבים במשפט העברי עמ' 230, 261
ח/א נתן חכמה ב"ק סי' ו, ב"מ סי' יב ס"ק ב
ח/א נתן פריו ב"מ עמ' רד
ח/א סוגיות בדיני ממונות עמ' 134, 135
ח/א סוגיות בדיני שומרים (הנשקה, עבודת גמר, תשמו) עמ' 15, 29
ח/א פנת יקרת (תשעא) עמ' תצח
ח/א פתחי שמועות ב"ק פ"ז עמ' קכז {או"ש}
ח/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמ ע"ג
ח/א קונטרסי שעורים ב"מ שעור יט אות ו-ח
ח/א קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' רכד-רכה {בהמה חוזרת לבעליה עם גיזות וולדות}
ח/א שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רפב אות ו
ח/א שירת דוד (תשסג) עמ' קנג
ח/א שירת דוד ב"מ עמ' קנג
ח/א שמוש חכמים ג עמ' סו
ח/א שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 215, 218, חט"ז עמ' 165
ח/א שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' קעג
ח/א שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור פ
ח/א שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קס, קסג
ח/א שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' רמו, רנט
ח/א שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רצ, שפג
ח/א תורת הקנינים ח"ב עמ' שט
ח/א תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף לה ע"ג-ע"ד, לו ע"ג
ח/א תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ל עמ' קנ, קנג-קנד
ח/א תורת חסד (פרחיא) דף קצו ע"ג
ח/א תקוני טעויות
ח/ב אבן האזל
ח/ב אוצמפה"ת ב"מ לד ע"א הע' 142, 144, 145, 151, 153, 158, 194
ח/ב בית אהרן וישראל גל' צד עמ' קד {מ"מ}
ח/ב בית זבול ח"ד עמ' קסח
ח/ב בנין דוד ב"מ עמ' קלג
ח/ב ברור הלכה ב"מ לג ע"ב ציון ב
ח/ב דברות משה ב"מ ח"א סי' מא הערה ב
ח/ב דין אמת (תשסז) עמ' שכא
ח/ב ושב הכהן (תשמח) עמ' רנט
ח/ב חי' העילוי ממייצ'יט סי' נח
ח/ב חי' הריצ"ד
ח/ב יד המלך (פלומבו)
ח/ב יקב אפרים עמ' סב-ע
ח/ב לב מבין
ח/ב מעדני ביאורים עמ' קעג
ח/ב משנה ראשונה עמ' 247 {מ"מ}
ח/ב משפטי אמת עמ' שצז, שצט
ח/ב עורה שחר דף נה ע"ב {מ"מ}
ח/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קפ
ח/ב פרי משה עמ' צא {מ"מ}
ח/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמ ע"א
ח/ב קונטרסי שעורים ב"מ שעור יט אות ה
ח/ב קרית מלך
ח/ב שביתת יו"ט
ח/ב שער משפט סי' רצה ס"ק א {מ"מ}
ח/ב תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תשח
ח/ג אוצמפה"ת ב"מ לד ע"א הע' 8-14, 45, 46, 109, 120, לה ע"א הע' 93, 95
ח/ג אוצרות יהושע עמ' תקפו
ח/ג אורח ישר דף כא ע"ב
ח/ג אפיתחא דבבא ב"מ עמ' שסה {ראב"ד}
ח/ג ארץ נחלי מים דף יט ע"א-ע"ב {שבח הבא מאליו}
ח/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/ג באר אלחנן עמ' קצט
ח/ג באר משה (דנושבסקי) חו"מ סי' יד
ח/ג בית אהרן וישראל גל' לח עמ' קכט, גל' סא עמ' קכג {מ"מ}
ח/ג בית אהרן וישראל גל' צד עמ' קיא
ח/ג בית זבול ח"ד עמ' קסח
ח/ג בנין דוד ב"מ עמ' קלג
ח/ג ברור הלכה ב"מ לג ע"ב ציון ב, לה ע"א ציון ו
ח/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' תיז
ח/ג ברכת מרדכי ב"מ עמ' רמז
ח/ג דברות משה ב"מ ח"א סי' מא הערה ו, יב
ח/ג דברי חיים ב"מ לד ד"ה הראב"ד
ח/ג ושב הכהן (תשמח) עמ' רנה
ח/ג חזו"א על הרמב"ם {מ"מ}
ח/ג חי' הגר"ח ב"מ עמ' קכב
ח/ג חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' פז
ח/ג חיי אברהם (טייב) דף סג ע"ד-סד ע"א
ח/ג חק לישראל שומרים עמ' 1035, 1037 {מ"מ}
ח/ג טבעת החושן ח"ה עמ' רנב
ח/ג יגיעת ערב ב"מ עמ' ריב
ח/ג יהגה האריה עמ' סח
ח/ג כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' קט
ח/ג לב מבין
ח/ג לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כב אות א-י
ח/ג לחקרי הלכות סי' יט
ח/ג מחנה יהודה (חסמן) עמ' קלג
ח/ג מנחת חינוך ח"א עמ' רפח {מ"מ}
ח/ג מעין גנים (עבאדי) חו"מ סי' יז עמ' 226
ח/ג מרחשת ח"ג סי' לט אות ד
ח/ג משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תקסז
ח/ג משנה ראשונה עמ' 228-230, 242
ח/ג משנת יעקב
ח/ג משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קו
ח/ג משנת ר' אהרן ב"ק עמ' רכח
ח/ג משפטי אמת עמ' שצט
ח/ג נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רלג
ח/ג נתיבות המשפט סי' רצה ס"ק ב, ד, יפלס נתיב אות ה, י
ח/ג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' כ
ח/ג נתיבות שלום (למפרט)
ח/ג נתן פריו ב"מ עמ' ריב
ח/ג ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רסז {מ"מ}
ח/ג סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קס ע"ב
ח/ג עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' רכה
ח/ג פרי חיים (הליר)
ח/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמ ע"א
ח/ג קונטרסי שעורים ב"מ שעור יט אות ו
ח/ג שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' רא
ח/ג שמרו משפט ח"א עמ' רמו
ח/ג שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' קיז ענף ג ס"ג ס"ק א, ס"ז
ח/ג שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' קעד {ראב"ד}
ח/ג שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' כד
ח/ג שער משפט סי' רצה ס"ק ב {ראב"ד}
ח/ג תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תשכ
ח/ד אפיקי מגינים ב"מ סי' ד, ל-לא
ח/ד בית זבול ח"ד עמ' קסח
ח/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסד
ח/ד לב מבין
ח/ד מעדני ביאורים עמ' קעג
ח/ה אבי עזרי ח"א
ח/ה אבן מלוכה
ח/ה אוצמפה"ת ב"מ לד ע"א הע' 186 {אהא"ז}, לד ע"ב הע' 15 {אהא"ז}, 21, 27 {אהא"ז}, 31 {כ"מ}, 34 {כ"מ}, 35 {אהא"ז}, 43 {מ"מ}, 48, 53, 55, 58 {מ"מ}, 78, 80 {או"ש}, 82 {או"ש}, 87 {אהא"ז}, 89 {או"ש}, 91 {או"ש}
ח/ה אוצרות יהושע עמ' שפב, תקפו
ח/ה אורים ותומים - תומים סי' לט ס"ק כז
ח/ה אורים ותומים קיצור תקפו כהן סי' קכה
ח/ה בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' שג {כ"מ}
ח/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף נז ע"ב
ח/ה בית אהרן וישראל גל' ג עמ' לד {שאל משותפים ושילם לאחד מהם}
ח/ה בית מאיר (תשע) סי' עז ס"ג עמ' מא
ח/ה ברור הלכה ב"מ לד ע"ב ציון א
ח/ה ברכת מרדכי ב"מ עמ' רנב, רנה
ח/ה גדולי שמואל ב"ק דף יג, ב"מ דף לג {כ"מ}
ח/ה גדולי שמואל כתובות דף עה {או"ש}
ח/ה דבר שמואל (אבוהב) סי' ג
ח/ה דין אמת (תקטו) דף יט ע"ד
ח/ה דין אמת (תשסז) עמ' פב, שכב
ח/ה הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' ט
ח/ה חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 122, 251
ח/ה חי' הגר"ח ב"מ עמ' קיז
ח/ה חי' הגר"ח החדש עמ' רנה {חולקין מספק}
ח/ה חי' העילוי ממייצ'יט סי' נח
ח/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ לד ע"ב]
ח/ה חי' ר' חיים הלוי דף צט
ח/ה חיי אברהם (טייב) דף סד ע"א
ח/ה חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' לט אות א
ח/ה חק לישראל שומרים עמ' 624 {אהא"ז}, 806 {או"ש}
ח/ה חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' שעה
ח/ה טבעת החושן ח"ה עמ' רמט {כ"מ}, רנב
ח/ה יגיעת ערב ב"מ עמ' רז-רח, ריב, ריג {אבי עזרי}, שי
ח/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קצ
ח/ה לב ים גיטין עמ' רעג-רעד {בספק חולקים}
ח/ה לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' יד ס"ק א, ה
ח/ה לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רכ, רכב-רכג
ח/ה מאור למלך ב"מ עמ' קפח {כ"מ}, קצא
ח/ה מאיר נתיבים עמ' 374 {חולקים הספק}
ח/ה מוריה גל' רלא עמ' נב-נג
ח/ה מעיני המים
ח/ה מר קשישא עמ' יז
ח/ה משארית יעקב עמ' סו
ח/ה משאת המלך ח"ד סי' תנו {כ"מ}
ח/ה משנה ראשונה עמ' 228-230, 239, 242, 246, 254
ח/ה משנת יעקב כאן
ח/ה משנת יעקב קנין עמ' קיא
ח/ה משנת ר' אהרן גיטין עמ' קפב
ח/ה נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' רה
ח/ה נחל יצחק סי' צח ענף ד {תפיסה מועילה}
ח/ה ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' שטז
ח/ה סוגיות בדיני שומרים (הנשקה, עבודת גמר, תשמו) עמ' 43
ח/ה צדקה לחיים (תקמז) (לקוטים)
ח/ה צדקה לחיים (תשסח) עמ' נו
ח/ה קהלות יעקב יומא לקוטים סי' ד
ח/ה רשימות לב ב"מ סי' יב אות ג
ח/ה שדה הארץ ח"ג
ח/ה שו"ת רשב"ש עמ' רעו
ח/ה שירת דוד (תשסג) עמ' ד, קסא, קפ
ח/ה שירת דוד ב"מ עמ' ד, קסא, קפ
ח/ה שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' קסא
ח/ה שעורי ר' חיים פנחס מכות סי' ב אות י
ח/ה שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' רנז, רסא
ח/ה שער משפט סי' קלד ס"ק א
ח/ה שערי זיו ח"ג דף קא ע"א
ח/ה שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תמז
ח/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 145
ח/ה תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף לו ע"ג {או"ש}
ח/ה תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ל עמ' קנד
ח/ה תורת חסד (פרחיא) דף קצז ע"ב {כ"מ}
ח/ה תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תשטז
ח/ה תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תרל
ח/ה תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תתמד
ח/ה תקפו כהן סי' קכה
ח/ה תקפו של רפאל סי' יג
ח/ו אור הישר [אבקת רוכל סי' קלט, תקפו כהן סי' קכה, תומים קונטרס תקפו כהן שם]
ח/ו באר דוד ב"מ - שומרים סי' י אות י
ח/ו בית זבול ח"ד עמ' קסה
ח/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ח/ו ברור הלכה ב"ק קח ע"ב ציון ו, ט
ח/ו בתים לבדים עמ' תסד
ח/ו דברי משפט סי' רצד אות ב
ח/ו דרכי משפט - שומרים סי' ב סעיף ב
ח/ו הר המלך ח"ד עמ' סו
ח/ו חזו"א חו"מ סי' ה ס"ק ג-ד
ח/ו חזו"א על הרמב"ם
ח/ו חזון יחזקאל ב"מ פ"ג ה"ב {או"ש}
ח/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק קח ע"ב]
ח/ו חק לישראל שומרים עמ' 524, 525, 1093, 1094, 1096, 1305-1300
ח/ו טבעת החושן ח"ד עמ' 152
ח/ו יסודות בדיני פקדון עמ' 105, 106
ח/ו כבוד יו"ט
ח/ו לב אריה (הורביץ) עמ' קנא
ח/ו מגן שאול (קצנ') עמ' קכא
ח/ו מוריה גל' ריט עמ' לז
ח/ו מנחת חינוך ח"א עמ' רצא
ח/ו מנחת חינוך מצוה נז (דף פד ע"ד)
ח/ו מעיני המים
ח/ו מקור ישראל דף פט ע"ג, קב ע"ג {חייב לטרוח בדין ופטור מלשלם}
ח/ו נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' כג
ח/ו נתן פריו ב"מ עמ' תכו
ח/ו עין תרשיש
ח/ו פד"ר ח"ט עמ' 56
ח/ו פני משה (שלז')
ח/ו שחר אורך עמ' שכ {מספק פטור}
ח/ו שלמי תודה
ח/ו תורת אמת (תשסו) עמ' תיז {מ"מ}
ח/ו תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תתז

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US