Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

נחלות

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יאא/909 הלכות נחלות פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לח
א/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' ריז
א/א ברכת פרץ מסעי
א/א דליית הכרם עמ' תתתלה {הקדמת מ"מ} [צ"ל ודין הורדת קרוב]
א/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קיב {זכר קודם לנקבה}
א/א המעמד האישי בישראל עמ' 186
א/א הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רא, רג
א/א כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף קסא ע"א
א/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף רנו ע"א
א/א מים חיים
א/א מנחה לאהרן (וולף) עמ' 40
א/א מנחת חינוך ח"ג עמ' קיח
א/א משנה הלכות ח"ט סי' שכו
א/א משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' תלד {איסור להוציא ירושה מיורשים דאורייתא}
א/א משנת יעקב
א/א משנת שמחה
א/א סופר המלך
א/א פני חמה דף מב ע"א {ירושת הבעל}
א/א פנת יקרת (תשנד) סי' קלז אות ג
א/א פנת יקרת (תשעא) עמ' תרכה
א/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 276
א/א צרור הכסף (הראשון) עמ' קנב, שכז
א/א קרני ראם (ירמוש) עמ' תקנט
א/א רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קמו
א/א תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קמז ע"ד
א/א תחומין חכ"א עמ' 437
א/ב אהבת קדומים עמ' צה
א/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לח אות א
א/ב בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קכ
א/ב בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' קעג
א/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' רעו סעיף א
א/ב גבורת יצחק (תשמח) דף קכז
א/ב גבורת יצחק (תשסו) עמ' קלג
א/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קיא-קיב, קטו-קטז {אם לא יורשת - מפי הקבלה}
א/ב המעמד האישי בישראל עמ' 186
א/ב הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רנג
א/ב הרמב"ם והלכותיו
א/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קנב
א/ב חק המלך
א/ב יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקיח-תקיט, תקכה {אבי עזרי}, תרסג
א/ב כבוד יו"ט
א/ב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
א/ב מראה איש ח"א יו"ד עמ' צד
א/ב משנה הלכות ח"ז סי' רסו
א/ב משנת יעקב
א/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' שסז
א/ב רלב"ג במדבר פכ"ו פסוק יא עמ' קמח {אם אינה יורשת בנה}
א/ב שו"ת הריב"ש עמ' קעח
א/ב שו"ת רשב"ש עמ' רנח
א/ב שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' קלז, קמה
א/ב שערי טהר ח"ח סי' לג אות ח
א/ג אבי עזרי ח"ה
א/ג אגרות תורה (עליסברג) עמ' מא {סדר נחלות}
א/ג אוצרות יהושע עמ' תע, תקי
א/ג אור הישר [אור הישר ב"ק קט ע"א וב"ב קטו ע"ב]
א/ג אישי יובל עמ' 158
א/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לח אות א
א/ג אש תמיד עמ' תקיז
א/ג באר אלחנן עמ' רכו, רכח
א/ג באר לחי ראי
א/ג בית אהרן וישראל גל' לח עמ' קכט, גל' עה עמ' צז
א/ג דליית הכרם עמ' תתתלה
א/ג דעת סופר חו"מ סי' כה
א/ג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קיג {מ"מ}
א/ג המעמד האישי בישראל עמ' 186
א/ג חק לישראל השבת אבדה עמ' 113
א/ג יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקכט {אבי עזרי}
א/ג כבוד מלכים (מרגליות)
א/ג לבושי מרדכי חו"מ עמ' מ
א/ג מחנה חיים ח"ה עמ' קיג
א/ג מלאכת שלמה (חכים)
א/ג מעיני המים
א/ג משא יד ח"א עמ' רסג {ירושת אח - לא ע"י משמוש}
א/ג משנת יעקב משפטים עמ' רנג-רנו
א/ג משנת יעקב קנין עמ' קכב
א/ג משפטי עזיאל ח"ב עמ' קלו
א/ג צפנת פענח דברים עמ' כב
א/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' קנב, שסז
א/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' ז דף יט
א/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' כו
א/ג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' סג
א/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קנו
א/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקסד, החדשות (תשעו) עמ' ת
א/ג שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' סא
א/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רצ סעיף ו
א/ג שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תח-תט
א/ד חיי דוד עמ' קנה
א/ד פנת יקרת (תשנד) סי' קלז אות ג
א/ד פנת יקרת (תשעא) עמ' תרכה
א/ד שם טוב - השלמה
א/ד תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז
א/ה דברי ריבות (תשעב) עמ' קעו
א/ה המעמד האישי בישראל עמ' 187
א/ה פנת יקרת (תשנד) סי' קלז אות ג
א/ה פנת יקרת (תשעא) עמ' תרכה
א/ה שו"ת מהרי"ק סי' כג
א/ה תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז {לח"מ}
א/ו אהבת קדומים עמ' צה
א/ו אוצרות יהושע עמ' רח {מל"מ}
א/ו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לח אות ב
א/ו אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רו
א/ו באר אלחנן עמ' רכח-רל
א/ו בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קכ
א/ו בית אהרן וישראל גל' נד עמ' קכה {מל"מ}, גל' סב עמ' נג {מל"מ - משפחת אם}
א/ו ברור הלכה קדושין כא ע"א ציון ה
א/ו הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קיא, קיג-קיד {משפחת אם לא קרויה משפחה}
א/ו הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 19
א/ו יסודי ישורון ח"ב עמ' ריד
א/ו לבושי מרדכי חו"מ עמ' מ
א/ו מראה איש ח"א יו"ד עמ' צג {מל"מ}, צד
א/ו סוגיות בדיני ממונות עמ' 107, 110
א/ו שמן המשחה (קושטא) דף עב ע"ב {מל"מ}
א/ו שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' קה, קלד
א/ז אמונת עתיך גל' 113 עמ' 22
א/ז ברור הלכה יבמות כב ע"ב ציון ה
א/ז הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 20
א/ז המעמד האישי בישראל עמ' 198
א/ז זכר יצחק (תשן) עמ' שכב
א/ז לבושי מרדכי אהע"ז עמ' סח
א/ז משפטי עזיאל ח"ב עמ' קצט
א/ז פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' קסח
א/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 200
א/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שכב אות א
א/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' קנב, שסז
א/ז קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' צו {ממזר יורש}
א/ז שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' לט דף סד
א/ז שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' צ
א/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קנ
א/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שלז
א/ז שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קעח
א/ז שם טוב - השלמה
א/ז שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שצד
א/ז שנתון המשפט העברי חי"ח עמ' 298
א/ח אבני החושן סי' רעח סעיף י {מ"מ}
א/ח אור הישר [לח"מ הל' ערכין פ"ד הכ"ב, מל"מ הל' אישות פכ"ג ה"א (ד"ה העולה), עי' לקמן פ"ו ה"ח]
א/ח אור יעקב יבמות דף נג ע"ב
א/ח אור לי כתובות סי' ג ס"ק י
א/ח איים בים ב"מ סי' לז אות ח
א/ח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קפא {מ"מ}
א/ח באר אלחנן עמ' רלא {מ"מ}
א/ח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קב, קיז
א/ח באר מים חיים (אבילה) דף קי ע"ב
א/ח באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' י {מל"מ}
א/ח באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"ב מושב שרים אות טז
א/ח בית אהרן וישראל גל' עה עמ' קב
א/ח בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' רכט
א/ח בית המדרש
א/ח בית שלמה (דרימר) חו"מ סי' יז {מל"מ - ספק תקנה}
א/ח בכורי גשן סי' יז ענף א
א/ח בני בנימין (נבון) ח"א דף לב ע"ב {ירושת הבעל דרבנן}
א/ח ברוך אומר חו"מ עמ' עח*
א/ח ברור הלכה יבמות כב ע"ב ציון ב {ירושת הבעל דרבנן}
א/ח ברור הלכה יבמות פט ע"ב ציון ח פרק ב {ירושת הבעל דרבנן}
א/ח ברכת מרדכי יבמות עמ' רפג
א/ח ברכת מרדכי כתובות עמ' תח, תנט
א/ח דברות משה ב"ב ח"ב ענף ג עמ' קל {מ"מ}
א/ח דברות משה ב"ק ח"ב סי' סא ענף ה, ב"ב ח"ב סי' מג ענף ג
א/ח דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' כב-כג
א/ח דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רלו
א/ח דברי פנחס ח"ב עמ' רנח-רנט
א/ח הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 88, 128, 130
א/ח המעמד האישי בישראל עמ' 192
א/ח המשפט העברי עמ' 470
א/ח הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' כד
א/ח זכר יצחק (תשן) עמ' רמח
א/ח חד וחלק ח"א דף נה ע"א
א/ח חזו"א חו"מ לקוטים סי' יב ס"ק כב
א/ח חזו"א על הרמב"ם
א/ח חי' הגרנ"ט סי' קצ
א/ח חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' עט
א/ח חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' עט
א/ח חי' הרי"ט עמ' קכ
א/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד כתובות פז ע"א, חי' הריצ"ד הל' אבל פ"ב ה"ז]
א/ח חי' ר' שמואל ב"ב עמ' קסב
א/ח יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקנז {אבי עזרי}
א/ח יכין ובועז ח"א סי' מב
א/ח ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שנ {ירושת הבעל מדרבנן}
א/ח יעלת חן עמ' קצא {מ"מ}
א/ח ישועות יעקב נזיקין עמ' ריז
א/ח כבוד יו"ט
א/ח כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
א/ח כלילת יופי דף כ
א/ח כרם היה לידידי עמ' 160, 190
א/ח כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' כד
א/ח מגל ח"ז עמ' 94
א/ח מחנה יהודה (אשכנזי) דף רנ ע"א
א/ח מים שאובים עמ' כא, קצה
א/ח מנחה לאהרן (וולף) עמ' 22
א/ח מנחת חינוך ח"א עמ' רסא, ח"ג עמ' קכ
א/ח מנחת שלמה (לוין) עמ' קמה {ירושת בעל דרבנן}
א/ח מעמד האשה עמ' 278
א/ח מעשה בצלאל סי' תפט {מל"מ}
א/ח מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ג]
א/ח משא יד ח"א עמ' רלז {או"ש}
א/ח משנת יעקב
א/ח משנת יעקב נשים ח"א עמ' עד, קעג
א/ח משנת עזר ח"ב עמ' צד
א/ח משפטי התנאים עמ' רפז
א/ח משפטי עזיאל ח"ז עמ' שצ
א/ח נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רלד
א/ח נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קיט, קכד, קמז
א/ח נחלי מים עמ' ל
א/ח נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שג
א/ח ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרנה
א/ח סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' מז
א/ח סופר מהיר ח"א דף י ע"ב {מדברקיהפ}
א/ח עין יצחק ח"א עמ' רפ
א/ח ענפי ארז (זי') דף צא ע"ב
א/ח עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' ב ס"ק י {מ"מ}
א/ח עקדת משה ח"א עמ' קסט, קעא {ירושת הבעל דרבנן}
א/ח ערך יעקב עמ' פז
א/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ק ע"ב
א/ח צפנת פענח ויקרא עמ' רכט
א/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' קנב
א/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' רמא
א/ח רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שלב
א/ח שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' סב
א/ח שדה אלחנן ח"א עמ' קעז
א/ח שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' ס
א/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' מג
א/ח שו"ת הריטב"א סי' נא
א/ח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' ד, סג
א/ח שולי הגליון עמ' קצז
א/ח שלחן המלך כאן, ודף סד ע"א, סו ע"ב {מל"מ}
א/ח שלל דוד
א/ח שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רא, רד
א/ח שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 135, 162
א/ח שעורי הלכה עמ' נז
א/ח שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' צא, צג-צד {מ"מ}
א/ח שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' קעג
א/ח שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' סב
א/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 160
א/ח שרידי אש ח"א עמ' שכז
א/ח תולדות ההלכה ח"ג עמ' 285
א/ח תורת חכם (ידיד) סי' כח דף קיב ע"ד {ירושת בעל דרבנן}
א/ח תורת ישראל (וולפין) ח"ב עמ' קעד {מ"מ}
א/ח תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשפד
א/ח תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' יא {ירושת הבעל דרבנן}
א/ט אבני נזר אהע"ז סי' קיט אות קו {מ"מ}
א/ט אור שמח
א/ט איים בים כתובות סי' צה אות ג {והראב"ד - ירושת הבעל בספק מגורשת}
א/ט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קב
א/ט באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף נג {ספק מגורשת - לא יורש את נדונייתה}
א/ט באר מים חיים (נוסינזון) קידושין דף מה
א/ט בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קלב
א/ט בית המדרש
א/ט בית מאיר (תשע) סי' צ ס"ה עמ' קג {מ"מ}
א/ט בכורי גשן סי' יד ענף ד-ה, סי' יז ענף ב, סי' לא פ"ב
א/ט בני בנימין (נבון) ח"א דף לב ע"א, ע"ד
א/ט בני דוד
א/ט ברור הלכה יבמות קיג ע"א ציון ט פרק ב {לח"מ}
א/ט בתים לבדים עמ' פ
א/ט גדולי ציון (תשנב) עמ' שלו {בספק גירושין}
א/ט גליוני הגר"ש עמ' קיג
א/ט דברי אמת (תשעט) עמ' תקסג {מגיד משנה}
א/ט דברי מרדכי (קרישפין) דף כה ע"ב
א/ט הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 92
א/ט זכר יצחק (תשח) עמ' רלז-רלח
א/ט זכר יצחק (תשן) עמ' רמז-רמח
א/ט חזו"א על הרמב"ם
א/ט חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רעז
א/ט חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שכב {מ"מ}
א/ט חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רכג ע"ד
א/ט יגיעת ערב ב"מ עמ' רסו-רסז
א/ט יד דוד (קרלין) ח"ב דף קנט
א/ט ימי שלמה
א/ט לב שלמה (הלוי) דף נח ע"ג
א/ט מוריה גל' קפג עמ' פ
א/ט מוריה שנה טז גל' ג עמ' פ
א/ט מלך שלם דף כו ע"ב
א/ט מעיני המים
א/ט מעשה איש דף עג ע"ד
א/ט מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
א/ט מקורי הרמב"ם לרש"ש
א/ט מרחשת ח"ב סי' י אות ד
א/ט משברי ים חזקה עמ' תפ
א/ט משנה הלכות גיטין סי' לא
א/ט משנת יעקב
א/ט משנת יעקב נשים ח"א עמ' רלז-רלח, רסג, ח"ב עמ' קפט
א/ט משנת ר' אהרן יבמות סי' כא אות א
א/ט משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' ס
א/ט משפט איש תשיז עמ' קיא
א/ט משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' א פ"ה ענף א אות א {ראב"ד}
א/ט נדיב לב ח"ב חו"מ דף עו ע"א
א/ט נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קכד
א/ט נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רנב
א/ט נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' יח עמ' כב {ראב"ד}, אהע"ז סי' קעט עמ' שלז
א/ט נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שו, שכח
א/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תכח
א/ט עין יצחק ח"ב עמ' רכז
א/ט פד"ר ח"ד עמ' 123
א/ט פד"ר ח"ד עמ' 123 {ספק גרושה}
א/ט פרי האדמה ח"ג
א/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' רמא-רמב
א/ט שאל האיש דף מט ע"ד, נ ע"א
א/ט שו"ת הרד"ך עמ' עג
א/ט שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' שז, תתמט
א/ט שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרפד
א/ט שלל דוד {לח"מ}
א/ט שמחת יהודה דף מא ע"א
א/ט שער המלך ח"א עמ' תעג
א/ט שרידים גל' יז עמ' ס, סב
א/ט תשובות יהודה דף סא ע"ג {ספק מגורשת - לא יורש}
א/י אור הישר [מפרשים הל' אישות פכ"ב ה"ד]
א/י בקע לגלגלת דף מא ע"ב
א/י דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' כח ס"ק ד
א/י מחנה יהודה (אשכנזי) דף רנה, רנו ע"ב {לח"מ}
א/י מרכבת המשנה מהדו"ב
א/י משנה הלכות כתובות דף כא ע"ג
א/י נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שכז
א/י צרור הכסף (הראשון) עמ' קנג, שסט
א/י תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז {לח"מ}
א/יא אבני החושן סי' רעח סעיף ה {מל"מ}
א/יא אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קד {מ"מ}
א/יא אוצרות הרמב"ם
א/יא איש אמונים דף ק ע"ג {מומר}
א/יא אמרי הצבי ב"ק מג ע"א אות מו
א/יא ארץ הצבי (שכטר) עמ' קפט, ריח
א/יא באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"ב מושב שרים אות טז
א/יא בגדי כהונה (כהן) דף פא ע"ג {מ"מ}
א/יא בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קנא
א/יא בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף נו ע"ג {מילווה אינו ראוי}
א/יא בית אהרן וישראל גל' עה עמ' קב
א/יא בית זבול ח"ה עמ' קיד
א/יא בני אברהם אהע"ז דף לה ע"ג
א/יא גדולי שמואל ב"ק דף מב
א/יא גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תרט
א/יא גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' ג, יט
א/יא דברות משה הבבות עמ' שמו
א/יא דברי משפט סי' רעח סעיף ג {מ"מ ולח"מ}
א/יא הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 19
א/יא המעמד האישי בישראל עמ' 187, 192
א/יא חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קמו
א/יא חיים לעולם ח"א דף נב ע"ג {מ"מ}
א/יא חיים לעולם ח"א דף נב ע"ד {לח"מ}
א/יא יד המלך (פלומבו)
א/יא יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד ה"א {לח"מ}
א/יא יכין ובועז ח"א סי' ו עמ' 48
א/יא ישועות יעקב נזיקין עמ' ריח {מ"מ}
א/יא לב שלמה (חלמא) עמ' יה
א/יא לחם רב (בוטון) סי' מז-מח
א/יא לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' קס
א/יא מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נא {מ"מ}
א/יא מחנה יהודה (אשכנזי) דף רנה ע"ג {מ"מ}
א/יא מנחת חינוך ח"א עמ' רסא
א/יא מקור ישראל דף פח ע"ג {ראוי דמלוה}
א/יא מקור ישראל דף פט ע"ב {מל"מ}
א/יא משנת יעקב כאן
א/יא משנת יעקב נשים ח"א עמ' רסג
א/יא משנת עזר ח"ב עמ' קד, קז
א/יא נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' רל, רלא
א/יא נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' כח אות ב, ח"ד עמ' שנד {מ"מ}
א/יא נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קנא ע"ב {מ"מ}, קצא ע"א {לח"מ}
א/יא נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שה
א/יא ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקעה-תקעו
א/יא ספיקא דרבנן עמ' לד
א/יא עמקי המשפט עמק החוב סי' ב אות י עמ' יד, עמק השיעבוד סי' י אות כד עמ' קמז { דעתו דמלוה מוחזקת היא, לשיטתו דיכול לקנות בחוב}
א/יא פד"ר ח"כ עמ' 314 {מ"מ}
א/יא פד"ר חי"ג עמ' 80 {מ"מ}
א/יא פד"ר חכ"א עמ' 42 {מ"מ}
א/יא צבא המלך עמ' רמה
א/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' קנג, שסט
א/יא שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' נב הערה 4
א/יא שארית יוסף (תשסז) עמ' קכו
א/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' רמט
א/יא שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרפד {מ"מ}
א/יא שו"ת ר"י מילר עמ' שנב
א/יא שורת הדין ח"ב עמ' רסג {מ"מ - מילווה}
א/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעח סעיף ו/ז {מ"מ ולח"מ}
א/יא שלל דוד {לח"מ}
א/יא שעורי אבני עזר ח"ב עמ' פה
א/יא שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' קפו
א/יא תורת אמת (תשסו) עמ' תשיג {מ"מ}
א/יב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"ב באר שרים אות יז
א/יב בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קלד
א/יב הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 19
א/יב המעמד האישי בישראל עמ' 187, 192
א/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' קנג, שסט
א/יב שם טוב - השלמה
א/יג אבני החושן סי' רעו סעיף ב
א/יג אבני זכרון (פפר) ח"א דף ה ע"ב {נפל}, ח"ב - אבנים שלמות סי' ה אות א
א/יג אבני נזר אהע"ז סי' רז אות יח
א/יג אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' עא
א/יג אהליך יעקב ב"ב סי' ט ס' ה-ז
א/יג אולם המשפט סי' רעו סעיף א {מ"מ}
א/יג אור תורה (בלומ') דף כג ע"ב-ע"ג
א/יג אוריין תליתאי (תאומים) סי' קלו
א/יג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רכג
א/יג אנצי"ת ע' אין ספק הע' 35 {ראב"ד}, 37-36
א/יג אשר למלך
א/יג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"ב באר שרים אות יז
א/יג באר שרים (שולמן) עמ' רא
א/יג בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קלג
א/יג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רעו סעיף ב
א/יג בית לאבות דף קג ע"ג {לח"מ}
א/יג בכורי אברהם דף י ע"ד {בן נוחל ומנחיל גם אם לא כלו חדשיו}
א/יג בלכתך בדרך תשנט עמ' 79 {או"ש}
א/יג בן אברהם (תשי) עמ' רלג-רלד
א/יג בריכות מים דף קלט ע"ד {מ"מ}
א/יג ברכת מרדכי ב"ב עמ' שלה, תלג
א/יג גבעת פנחס (ארביטמן) עמ' י-יא
א/יג גדולי שמואל כתובות דף לח, פד {או"ש}, ב"ק דף עא {או"ש}, ב"ב דף קמ ע"ב {או"ש}
א/יג גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' יב
א/יג דגל ראובן ח"ב סי' כו
א/יג דרכי חושן (תשסח) עמ' קנד
א/יג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קכג-קכה, קכז {בן יומו}
א/יג הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 19, 104, 105
א/יג המדות לחקר ההלכה מדה יג אות נג
א/יג המעמד האישי בישראל עמ' 187, 192
א/יג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' רצט
א/יג זית רענן ח"א עמ' שפה
א/יג חזו"א אהע"ז סי' סג ס"ק ח, סי' קטו ס"ק ה-ו (יו"ד סי' קנה ס"ק ה-ו)
א/יג חזו"א על הרמב"ם
א/יג חי' הגרנ"ט סי' קצא, קצג
א/יג חי' חתם סופר
א/יג חי' כתב סופר
א/יג חי' ר' אפרים מרדכי
א/יג חקרי הלכות (שומיאץ) דף לב ע"ב
א/יג יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקמט, תרסב
א/יג יד פשוטה אהבה עמ' תתתנד
א/יג כהונת עולם דף נב ע"ב {ראב"ד}
א/יג כתב סופר חו"מ דף מה ע"ב
א/יג כתב סופר חו"מ סי' מא
א/יג כתבי העלוי מראקוב עמ' קנו
א/יג לב שלמה (חלמא) עמ' ע, עו-עז, פב
א/יג לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קמב
א/יג לחם רב (בוטון) סי' קפח
א/יג לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תקעו
א/יג מגידות (תשעג) סי' ריא עמ' שיח
א/יג מהרי"ט אלגזי פ"ח אות ס או"ק ג-ד
א/יג מחנה לויה (תשעד) עמ' קצו
א/יג מטה אשר דף טו ע"א
א/יג מנוחת אשר ח"ב דף יט ע"א-ע"ב {נפל יורש}
א/יג מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תקח
א/יג מעיני המים
א/יג מצעדי גבר יבמות סי' נד אות ג
א/יג מקדש דוד ב"ב עמ' קע
א/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יג משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תשכ
א/יג משנה הלכות ח"ט סי' שכח (קלב ע"ג) {בן יומו}
א/יג משנת יעקב כאן
א/יג משנת יעקב קנין עמ' קכח
א/יג משנת ר' אהרן יבמות סי' כה אות ד והגהה ג עמ' רכ
א/יג משנת ר' אהרן כתובות עמ' תיב
א/יג משנת רבנו יוסף עמ' 42
א/יג נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קע
א/יג נודע ביהודה תנינא חו"מ סי' נט
א/יג נתיבות המשפט סי' רעו ס"ק ב
א/יג נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' נא
א/יג ס' המכריע עמ' קלג
א/יג ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רמ {או"ש}
א/יג ספר היובל לש' פדרבוש (תשכא) עמ' רנז
א/יג עולת שלמה ח"ב עמ' שפג-שפד
א/יג עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' רפט
א/יג עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' מב עמ' קמא
א/יג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קפא, ח"ג עמ' קע
א/יג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קמד
א/יג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קנו
א/יג עצי ארזים סי' ד ס"ק כד
א/יג פני משה (שלז')
א/יג פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' רב
א/יג פרי האדמה ח"ב
א/יג פתח הבית (טיקטין, תק"פ) סי' לה דף פז ע"א {השמיט שכלו לו חדשיו}
א/יג פתחי שערים דף ד ע"ג
א/יג צבי גאון יעקב סי' כא
א/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שו אות ב
א/יג צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' תכח
א/יג צפנת פענח בראשית עמ' 42, ויקרא עמ' ר
א/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' קנג, שסט
א/יג קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' מב
א/יג קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קכג-קכד {קטן בן יומו שלא כלו חדשיו}
א/יג שאר יוסף ח"ב עמ' נב
א/יג שבט סופר (תשמו) עמ' רכב-רכג
א/יג שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' ס
א/יג שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' ח
א/יג שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' מו דף פג
א/יג שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קטז
א/יג שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' ריט
א/יג שו"ת מהר"ם די בוטון סי' מב
א/יג שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' שנג
א/יג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקסה
א/יג שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שלא, ח"ג עמ' קסז
א/יג שו"ת רשב"ש עמ' תכח, תל
א/יג שולי הגליון עמ' קצח
א/יג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רי סעיף ו, סי' רעו סעיף א
א/יג שלל דוד {לח"מ}
א/יג שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' שמג
א/יג שם טוב - השלמה
א/יג שנות חיים (קליין) נתיב א ח"א אות ה
א/יג שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 136
א/יג שערי זיו ח"ב דף פה ע"ג, פו ע"ב
א/יג שערי טהר ח"ו סי' מה אות ב דף קג ע"ד {לא כלו חדשיו}
א/יג שערי טהר ח"ו סי' מה אות ב, ח"ח סי' לג אות ח
א/יג תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף מג ע"ג
א/יג תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' מ עמ' קפח
א/יג תחומין ח"ח עמ' 438
א/יג תירוש ויצהר - תפארת בנים סי' נז {לח"מ}
א/יג תפארת ציון (שנידמן) עמ' טו, יז


ב/910 הלכות נחלות פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אור שמח
ב/א בית אהרן וישראל גל' נט עמ' קמב {או"ש}
ב/א גדולי שמואל כתובות דף צא, ב"מ דף סו, ב"ב דף יג ע"א {או"ש}
ב/א יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקסו, תרסה {או"ש}
ב/א מילי דקדושין עמ' ק {או"ש}
ב/א מנחת חינוך ח"א עמ' רכ, ח"ג עמ' קכא
ב/א מראה איש ח"ב עמ' קמה
ב/א משנת שמחה
ב/א צרור הכסף (הראשון) עמ' קנג, שע
ב/א קרית מלך
ב/א רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קנב {או"ש}
ב/א רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קסז {או"ש}
ב/א שערי טהר ח"ו סי' כד אות ב
ב/א תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' קנו
ב/ב אור הישר [אור הישר בכורות מו ע"ב]
ב/ב אמרי יושר בכורות דף מו ע"ב ס"ק ט
ב/ב אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 133, 138, 139
ב/ב דרך המלך (לוין) דף י ע"ג
ב/ב הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 26, 105
ב/ב חי' הגר"ח החדש עמ' תקז
ב/ב חי' הגרי"ז
ב/ב מאור הקדש בכורות עמ' קכה
ב/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' קכא
ב/ב מנחת מחבת עמ' רמג
ב/ב מראות הצובאות (תקע) אות פד
ב/ב מראות הצובאות (תשסז) עמ' קצו
ב/ב נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' שמו
ב/ב סיני כרך סו (תשל) עמ' לח
ב/ב פד"ר ח"ה עמ' 104
ב/ב צפנת פענח דברים עמ' קעה
ב/ב שלמי יוסף בכורות עמ' רנח, רסב, רסז
ב/ב שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' קג ס"ק ז-ח
ב/ב שערי טהר ח"ח סי' קיג אות ב
ב/ב תבואת יקב (פרידמן) עמ' צט
ב/ב תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' קנו
ב/ג אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 146
ב/ג הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 26
ב/ג יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ז הי"ב
ב/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף רנב ע"ד
ב/ג מחנה לויה (תשעד) עמ' שיב
ב/ג מים אדירים דף פ ע"ב
ב/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' קכא
ב/ג שם טוב - השלמה
ב/ג תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' קנו
ב/ד חזון יחזקאל נזיר פ"ג ה"ט {או"ש}
ב/ד תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' קנו
ב/ה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שסז
ב/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' קכב
ב/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ה פני משה (שלז')
ב/ה שם טוב - השלמה
ב/ה תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' קנו
ב/ו אבני זכרון (פפר) ח"א סי' ה אות ו
ב/ו אור הישר [אור הישר בכורות מז ע"ב]
ב/ו אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 163
ב/ו בית זבול ח"ה עמ' קא
ב/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' רעז סעיף ג
ב/ו דלתי עזה עמ' רנב {מל"מ - לרשב"ם בכור לא יכול לכתוב הרשאה}
ב/ו הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 26
ב/ו מהרי"ט אלגזי פ"ח אות ס או"ק ג
ב/ו מפתח הבאורים [שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף קפג]
ב/ו מראות הצובאות (תשסז) עמ' קצה
ב/ו משנת יעקב משפטים עמ' רפד
ב/ו ס' הנייר עמ' ר
ב/ו קרן פני משה ח"ב [עי' רש"י בכורות מז ע"ב (ד"ה מסייע) ומהרי"ט אלגזי שם]
ב/ו שער משפט סי' רעז ס"ק ג {מל"מ}
ב/ו תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' קנו
ב/ז אבן האזל
ב/ז אור הישר [דברי ריבות סי' קצד]
ב/ז אילה שלוחה (קאהם) עמ' 17
ב/ז ארץ חמדה (ישראלי) עמ' נח
ב/ז ארץ חמדה (ישראלי) עמ' סא {אבן האזל}
ב/ז בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' קלב
ב/ז בקע לגלגלת דף מא ע"ב
ב/ז דברי ריבות (תשעב) עמ' ש
ב/ז דליית הכרם עמ' תתתלה {מ"מ}
ב/ז הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 27
ב/ז מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תקפג {מ"מ}
ב/ז משנה הלכות יבמות, יבום וחליצה סי' לו
ב/ז שו"ת הרדב"ז ח"א סי' סו
ב/ז שו"ת מהרי"ק סי' קמה
ב/ז שם טוב - השלמה
ב/ז שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף צט ע"ג
ב/ז תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' קנו
ב/ח אור הישר [אור הישר בכורות נב ע"א]
ב/ח כוכב מיעקב, כתובות פ"י ה"ב {מל"מ}
ב/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' קכא
ב/ח ספרי דבי רב ח"ד עמ' כ
ב/ח קרית מלך
ב/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעח סעיף א
ב/ט אור עולם (בלומנפלד) דף פב ע"ד {הבא אחרי בן שמונה חי}
ב/ט אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 116, 118, 119
ב/ט ברית הלוי השלם
ב/ט דברות משה יבמות עמ' יב
ב/ט מגן שאול (קצנ') עמ' קצה
ב/ט מהרי"ט אלגזי דף נג ע"א
ב/ט מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קסז ע"ב] {הבא אחר נפלים}
ב/ט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שמח
ב/ט נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' קמח
ב/ט נועם ח"ח עמ' קסח
ב/ט שו"ע הרב או"ח סי' תע ס"א
ב/ט תבונה (קרש')
ב/י אבני זכרון (פפר) ח"ב, אבנים שלמות סי' ה אות א
ב/י אמר יוסף (אלקלעי) כאן, ודף נג ע"ג {בית ישחק}
ב/י אמרי יושר חולין סח ע"א ס"ק ד
ב/י אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 147, 152, 153, 157
ב/י באר שרים (שולמן) עמ' רא
ב/י בגדי כהונה (כהן) דף קב ע"ב
ב/י בדבר מלך ח"ח עמ' קמג
ב/י הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 26
ב/י זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שסח
ב/י חי' חתם סופר
ב/י חסדי דוד ח"ו עמ' תס
ב/י יד המלך (פלומבו)
ב/י מאור הקדש בכורות עמ' קכב
ב/י מהרי"ט אלגזי פ"ח אות ס או"ק ג-ד, ז
ב/י מנחת חינוך ח"ג עמ' קכג
ב/י מראות הצובאות (תקע) אות פד
ב/י מראות הצובאות (תשסז) עמ' קצו
ב/י משא בני קהת (השמטות)
ב/י משנת חיים חולין סי' מד עמ' קנז
ב/י נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' נא
ב/י ספרי דבי רב ח"ד עמ' יח
ב/י פרי האדמה ח"ג
ב/י קרן פני משה ח"ב [מהרי"ט אלגזי פ"ח אות ס ד"ה ואפשר ליישב]
ב/י שאלו שלום ירושלים (פלאצקי) סי' מח
ב/י שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' כה הערה 3
ב/י שארית יוסף (תשסז) עמ' סז
ב/י שו"ע הרב או"ח סי' תע ס"ב
ב/י שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' צ
ב/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעז סעיף ג {מ"מ}
ב/י שלל דוד
ב/י שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף ק ע"ב
ב/יא אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 160
ב/יא אש תמיד עמ' תתס {מל"מ}
ב/יא בית ישחק
ב/יא הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 26
ב/יא התורה והתלמוד ח"ד עמ' 503
ב/יא מחנה לויה (תשעד) עמ' שיג
ב/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' קכא
ב/יא מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כב אות ג]
ב/יא משנת חיים בכורות עמ' תט
ב/יא משנת חיים נדה סי' לב עמ' קכט
ב/יא שם טוב - השלמה
ב/יא שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות טו
ב/יב אולם המשפט סי' רעז סעיף ו {מ"מ}
ב/יב אור הישר [כתונת פסים יבמות יח ע"א, אור הישר יבמות סב ע"א]
ב/יב אמונת עתיך גל' 113 עמ' 22
ב/יב אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 126, 128, ע' גוי הע' 48, ע' גר הע' 155
ב/יב אשר למלך
ב/יב בית ישחק
ב/יב גרים וגרות עמ' צב {היה לו בן מגויה ואח"כ בן מישראל}, צד
ב/יב הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 26
ב/יב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רסה
ב/יב יד אליהו (בוקובזה) ח"ב סי' ב אות ג, וסי' יא
ב/יב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמח
ב/יב ישב מצרף - וכתורה הזאת דף ו ע"ב, כז ע"א {ישראל שבא על גויה והתגיירה בנה בכור לנחלה}
ב/יב ישב מצרף דף ג ע"ב {השמיט שגוי הבא על ישראלית והתגייר ואח"כ ילדה הוא בכור לנחלה}
ב/יב לחם חקי עמ' קסז
ב/יב מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סד
ב/יב מנחה לאהרן (וולף) עמ' 106
ב/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' קכא
ב/יב מעיל שמואל (פלורנטין) [עי' הל' יבום פ"א ה"ג]
ב/יב מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קעב ע"ג] {בן השפחה}
ב/יב משנת חיים בכורות עמ' תקג-תקי
ב/יב נר למאור (פרצקי) עמ' קיז
ב/יב נר מצוה (ואלק) מצוות דף פד ע"ג
ב/יב עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף עו ע"ד {שפחה}
ב/יב פי' ר"א מן ההר יבמות סב ע"ב
ב/יב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תקצו
ב/יב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קפ
ב/יב קונטרסי שעורים כתובות קונ' ג אות י עמ' 180
ב/יב קרית מלך
ב/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכא
ב/יב שלל דוד
ב/יב שערי טהר ח"ב שער ד סי' לג אות ג, ח"ח סי' קיג אות ד (שלח ע"ג) {או"ש}
ב/יג אבני החושן סי' רעז סעיף ד {לח"מ}
ב/יג אבני עזר ח"א סי' ו
ב/יג אוצרות הרמב"ם
ב/יג אור הישר [חת"ס אהע"ז ח"א סי' עו]
ב/יג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רכא
ב/יג אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 132
ב/יג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רעז סעיף ב {לח"מ}
ב/יג ברור הלכה יבמות כב ע"ב ציון ה פרק א
ב/יג בשמים ראש סי' רעה
ב/יג גליוני הגר"ש עמ' קיג
ב/יג גרים וגרות עמ' צב
ב/יג דברות משה יבמות עמ' רסא
ב/יג דורש לציון (תשנה) עמ' יג
ב/יג הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 26-27
ב/יג התורה והמדינה ח"ט עמ' רמד
ב/יג חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' יז, קיז
ב/יג חי' חתם סופר
ב/יג חמודי צבי בראשית עמ' תפה
ב/יג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיח
ב/יג כלילת יופי דף ז
ב/יג כמו השחר דף לב ע"ד
ב/יג לקוטי סופר ח"א דף מז ע"ג
ב/יג מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סה (הראשון) או"ק ד-ה
ב/יג מחזה אברהם (בוטון) דף קמ ע"ג, קמא
ב/יג מלך שלם דף קמא ע"ג
ב/יג מנחת חינוך ח"ג עמ' קכא
ב/יג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שעג
ב/יג מעיני המים
ב/יג מעשה אברהם דף קעה ע"ד
ב/יג מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קעה ע"ב וע"ד] {ממזר}
ב/יג נר מצוה (ואלק) מצוות דף פד ע"ג
ב/יג פסקי אליהו ח"ב עמ' יג-יד
ב/יג צמח צדקה עה"ת עמ' קלח
ב/יג קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' צו, קעז, קפ-קפב {בכור ממזר}
ב/יג קרית מלך
ב/יג ראשי בשמים (רבין) עמ' קפד
ב/יג שו"ת ר"י מילר עמ' צו
ב/יג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעז סעיף ד {לח"מ}
ב/יג שעורי אבני עזר ח"ב עמ' מט
ב/יג שער המלך כאן, וח"ב עמ' יט {לח"מ}
ב/יג שערי זיו ח"ב דף קמב ע"ב {לח"מ}
ב/יג תבואת יקב (פרידמן) עמ' צח-צט
ב/יג תורה תמימה דברים פ' כא אות קז
ב/יג תורת ירוחם ח"א דף נו ע"ד
ב/יד אבני החושן סי' רעז סעיף ו
ב/יד אבני עזר ח"א סי' ו
ב/יד אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' מז, חו"מ ח"א סי' ל
ב/יד אהל חייא עמ' תשלד-תשלה
ב/יד אהל שרה לאה עמ' יט-כא
ב/יד אוצרות יהושע עמ' תעט
ב/יד אור הישר [דברי ריבות סי' פב]
ב/יד אור המאיר (שפירא) סי' י אות ו {מל"מ}
ב/יד אושר ירוחם עמ' יז, קצו
ב/יד אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' ב [א] ד"ה ראשית
ב/יד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לט אות א
ב/יד אנצי"ת ע' אב (א) הע' 60, ע' אם (א) הע' 33, ע' אשה הע' 439, ע' בכור אדם הע' 171, 175, 176, 186
ב/יד אפיקי מגינים קידושין סי' פה
ב/יד ארחות חיים ח"ב סי' ב אות א
ב/יד באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' עג אות ד {מל"מ}, סי' פד אות א
ב/יד באר אלחנן עמ' רלט {מל"מ}
ב/יד בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קסא, קסד
ב/יד בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' ק, קד
ב/יד בית אהרן וישראל גל' נז עמ' לח, מא-מב
ב/יד בית יעקב (טבשונסקי) סי' רעז סעיף ה {מל"מ}
ב/יד בית ירוחם
ב/יד בית שערים ח"ג סי' עא
ב/יד בית שערים יו"ד סי' רפג
ב/יד ברוך אומר חו"מ עמ' יד
ב/יד ברור הלכה קדושין עג ע"ב ציון ג, עד ע"א ציון ג, עח ע"ב ציון ד
ב/יד ברכת אריאל ח"ב עמ' קמ-קמב {על מי שלא הוחזק לבנו}
ב/יד ברכת מרדכי ב"ב עמ' שעא, שפט, שצב
ב/יד ברקאי ח"ג עמ' 39
ב/יד דברי משפט סי' רפא סעיף ב {שעה"מ}
ב/יד דברי ריבות (תשעב) עמ' קיב
ב/יד דעת סופר חו"מ סי' כו-כז {לח"מ}
ב/יד דרכי חושן (תשסח) עמ' קעו {מל"מ}
ב/יד הלכה פסוקה ח"ג עמ' קפא
ב/יד הלכה רבה ח"ב עמ' 172
ב/יד הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רסא {לח"מ}
ב/יד זבחי צדק (דיסקין) עמ' עא
ב/יד חד וחלק ח"א דף לט ע"א
ב/יד חוות בנימין ח"ב עמ' תקמא-תקמד, תקמז-תקמט
ב/יד חזון יחזקאל ב"ב פ"ז ה"א
ב/יד חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 34
ב/יד חי' כתב סופר נזיקין עמ' קיז-קיט
ב/יד חי' ר' שמואל ב"ב עמ' קסב, קסד-קסה
ב/יד חיים שנים ישלם עמ' רז
ב/יד חנן אלקים עמ' קסד, קסו
ב/יד חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' ריח {מל"מ}
ב/יד יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תר, תריב, תרפד
ב/יד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיח
ב/יד ישועות ישראל סי' ס סעיף ד {שעה"מ}
ב/יד כלילת יופי דף ח {מל"מ}
ב/יד להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קכה
ב/יד לוחות אבן ב"ב עמ' רעב, שז, שח, שי
ב/יד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כז עמ' צג, צה
ב/יד מוריה גל' קיא עמ' ל {מל"מ}, גל' קפה עמ' ק
ב/יד מחנה יהודה (אשכנזי) דף רנח ע"ד {לח"מ}
ב/יד מטה אפרים ח"ב
ב/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קצט {לח"מ}
ב/יד מסילות ים קידושין סי' סג
ב/יד מקדש דוד ב"ב עמ' רא, ריט
ב/יד משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתמז-תתנא
ב/יד משנת יעקב
ב/יד משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רמו-רמט, קדושה עמ' קטו, קמב
ב/יד משנת עזר ח"ב עמ' נו
ב/יד משפטי שאול - פסקי דין עמ' טו-טז {או"ש}, לה-לז
ב/יד נזר אברהם מכות ועדות עמ' רעב, רעו, רפא
ב/יד נחלת יצחק קידושין - קו"א לסי' לו
ב/יד נתיבות שמואל דף ק ע"ב
ב/יד עטרת שלמה ח"א עמ' סז
ב/יד עין יצחק ח"א עמ' שכט {מל"מ}
ב/יד ענפי ארז (זי') דף יג ע"ג
ב/יד פרי חיים (הליר)
ב/יד צפנת פענח ויקרא עמ' רמד
ב/יד קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קסה {מל"מ}
ב/יד ר"י ששפורטש עמ' 76
ב/יד שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' רג
ב/יד שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ב פ"כ
ב/יד שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' כו
ב/יד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רט סעיף א, ה {שעה"מ}, סי' רי סעיף ב, ה {שעה"מ}, סי' רעז סעיף א {שעה"מ}, סעיף ה, סי' רעט סעיף ג {מל"מ ושעה"מ}
ב/יד שחר אורך עמ' תיח-תיט
ב/יד שלל דוד {לח"מ}
ב/יד שעורי אבני עזר ח"ב עמ' מז
ב/יד שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' צד {מל"מ ד"ה וכן}
ב/יד שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' נז
ב/יד שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' שה-שח
ב/יד שערי טהר ח"ח סי' קיג אות א (שלב ע"ג) {שעה"מ}, אות ב דף שלה ע"ב {מל"מ}, דף שלו ע"א {שעה"מ}, אות ג-ד
ב/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 146, 157
ב/יד שערי ישר שער ו פי"ג אות יד
ב/יד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קנד {השמיט מי שהוחזק בעיר שהוא בכור}
ב/יד שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף נט ע"א {מל"מ}, צז ע"א, קא ע"א-ע"ב, קב ע"ב
ב/יד שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רסג, כרך ב עמ' צב {מל"מ}, צה {שעה"מ}, ק {שעה"מ}, קיב {מל"מ}, קיד {שעה"מ}, קטו {מל"מ}
ב/יד שרשי הים דף קנה ע"ד
ב/יד תולדות ההלכה ח"ג עמ' 297
ב/יד תורה אור (שנגהי) עמ' מד-מה
ב/יד תחומין ח"ט עמ' 23
ב/טו אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 198
ב/טו דברי אור ח"ג עמ' רה
ב/טו הלכה פסוקה ח"ג עמ' קפא
ב/טו חזון יחזקאל ב"ב פ"ז ה"א
ב/טו מלואי אבן ח"א עמ' עא
ב/טו שם טוב - השלמה
ב/טז אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 194-196
ב/טז דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' נד
ב/טז זית רענן ח"ב עמ' תצב
ב/טז שו"ת מהרי"ק סי' קמה
ב/טז שם טוב - השלמה
ב/טז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' קח
ב/יז אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 193
ב/יז דברי ריבות (תשעב) עמ' קיד
ב/יז הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' מט
ב/יז לוחות אבן ב"ב עמ' ו {אהא"ז}


ג/911 הלכות נחלות פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קפז
ג/א אבני החושן סי' רעח סעיף א
ג/א אהלי חיים עמ' רג
ג/א אור הישר [מ"מ לעיל פ"ב ה"ז והל' מלוה פ"ז ה"ד]
ג/א אשר לשלמה (אשכנזי)
ג/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/א באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"ב מושב שרים אות טז
ג/א בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' קלז
ג/א ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קלט
ג/א ברכת מרדכי ב"ב עמ' שנא, שנט
ג/א גבעת פנחס (ארביטמן) עמ' כב-כג
ג/א גושפנקא דמלכא דף פה ע"א
ג/א דברי ריבות (תשעב) עמ' קא, קג
ג/א דרכי חושן (תשסח) עמ' קעח {לח"מ}
ג/א הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 27, 34
ג/א חוקי חיים (גאגין) דף פג ע"ב
ג/א חזו"א חו"מ ב"ק סי' ג ס"ק טו
ג/א חזון יחזקאל ב"ב פ"ז ה"ב, בכורות פ"ו ה"ה
ג/א חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 201, 199
ג/א חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קס-קסא
ג/א חלקת יואב החדש הגהות על מנ"ח מצוה ת
ג/א חסדי יהונתן ח"א סי' כט
ג/א חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' רנח-רסא
ג/א יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקעח, תרעז
ג/א יקר הערך דף סג ע"ד, סד ע"ג
ג/א כתר המלך
ג/א לוחות אבן ב"ב עמ' רכט
ג/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף רנו ע"ב
ג/א מנחת חינוך ח"ג עמ' קכב
ג/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/א משאת המלך ח"ב סי' רמז {ראב"ד}
ג/א משפט איש תשיז עמ' רסט
ג/א נחלה ליהושע (צונצין) סי' טו
ג/א נחלת אבות סי' כג עמ' נו
ג/א נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שנד
ג/א ספרי דבי רב ח"ד עמ' כ
ג/א עבודת לוי (רוד') דף כט ע"ג
ג/א עורה שחר דף נב ע"ג
ג/א ענפי ארז (זי') דף ר ע"א
ג/א פנים חדשות [מהרשד"ם חו"מ סי' סא, דברי ריבות סי' עו, מבי"ט ח"א קמד]
ג/א קרית מלך
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' ז, כג
ג/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף נ ע"א {לח"מ}
ג/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תלג, תלד, ח"ג עמ' רמט
ג/א שו"ת הרשב"א ח"ד סי' קלב
ג/א שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קס, קסב
ג/א שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' רלח, רמא
ג/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קנו
ג/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרפה, החדשות (תשעו) עמ' ת
ג/א שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' תמא
ג/א שואל ומשיב מהדו"ג ח"ב סי' קפב (סז ע"א) {ראב"ד - ספינה}
ג/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעח סעיף ב
ג/א שמעתתא דבי רב עמ' תעד
ג/א שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' פח, צ
ג/א שער יהושע ח"א עמ' קעב
ג/א תורת אמת (שפו) סי' קמט
ג/א תורת אמת (תשסו) עמ' תקמג
ג/ב אבני החושן סי' רעח סעיף ב {מ"מ}
ג/ב אהלי חיים עמ' רג
ג/ב אוצמפה"ת ב"מ סה ע"א ח"ב הע' 23 {לח"מ}
ג/ב אוצרות הרמב"ם
ג/ב אורים גדולים (תקיח) דף יג-טו
ג/ב אורים גדולים (תשסג) עמ' מה-מו
ג/ב אורים ותומים - תומים סי' קטו ס"ק ג
ג/ב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 204
ג/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ב באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' סו אות ד
ג/ב באר אלחנן עמ' רלב-רלד
ג/ב בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קמב
ג/ב בית זבול ח"ה עמ' קז
ג/ב בתי כנסיות דף ה ע"ג
ג/ב גבעת פנחס (ארביטמן) עמ' כא {לח"מ}
ג/ב גדולי שמואל ב"ב דף קכג ע"ב
ג/ב גליונות אבני נזר
ג/ב דברי יששכר דף נב ע"ד
ג/ב ויקרא אברהם חו"מ סי' מו (צ ע"ב)
ג/ב זית רענן ח"א עמ' שפד
ג/ב חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' יא ס"ק ג
ג/ב חוקי חיים (גאגין) דף פג ע"ג
ג/ב חזון יחזקאל ב"ב פ"ז ה"ב, בכורות פ"ו ה"ה
ג/ב חי' הריצ"ד
ג/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קס
ג/ב חנן אלקים עמ' קסה
ג/ב חסדי דוד ח"ד עמ' תלט
ג/ב חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' רס {לח"מ}
ג/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשצא
ג/ב לוחות אבן ב"ב עמ' רכט, רלה-רלו
ג/ב לשון למודים או"ח דף ו ע"א, יא ע"ד
ג/ב מקדש דוד ב"ב עמ' קעב-קעד
ג/ב מקור ישראל דף קד ע"ג {לח"מ}
ג/ב מראה איש ח"א יו"ד עמ' קנג {מ"מ}
ג/ב משנת יעקב קנין עמ' קמט
ג/ב נתיבות המשפט סי' רעח ס"ק א {לח"מ}
ג/ב ענפי ארז (זי') דף לג ע"א {מ"מ}
ג/ב עצמות יוסף קידושין דף סח (עמ' רנ)
ג/ב צמח מנחם דף מד ע"ג {מ"מ - עובר ירך אמו}
ג/ב קרבן אליצור דף נב ע"א
ג/ב שאל האיש דף נא ע"א
ג/ב שדה הארץ ח"ג דף סז ע"ד, סח ע"א-ע"ב
ג/ב שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קכא
ג/ב שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' קעט
ג/ב שואל ומשיב מהדו"ג ח"ב סי' קפב (סז ע"א) {לח"מ}
ג/ב שלל דוד
ג/ב שם טוב - השלמה
ג/ב שמעתתא דבי רב עמ' תצד
ג/ב שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' פח
ג/ב שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' קסז-קסח
ג/ב שער המלך ח"א עמ' שצה {לח"מ}
ג/ב תורת הקדש ח"ב עמ' קנח
ג/ג אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' צ {השמיט מוקדשין}
ג/ג אריה ליש עמ' קסג
ג/ג ארץ הצבי (שכטר) עמ' ע
ג/ג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ח ה"א מושב שרים אות ג
ג/ג גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' יט
ג/ג דגל ראובן ח"א סי' יב
ג/ג זר זהב (פראג) עמ' נו
ג/ג חזו"א על הרמב"ם
ג/ג יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקנח, תקסז, תרסג
ג/ג יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רכח
ג/ג כתב סופר אהע"ז סי' לא
ג/ג לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' יז אות א-י
ג/ג לחם רב (בוטון) סי' רטז
ג/ג לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תרעז
ג/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כה אות א
ג/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רלח
ג/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' קכב, קפה
ג/ג משאת המלך ח"ב סי' רנג {פי שנים במתנות}
ג/ג משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תנא
ג/ג משכן בצלאל ח"א סי' ו
ג/ג משנת חיים חולין סי' פז עמ' רפח
ג/ג משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רמח
ג/ג משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' יט עמ' קב {השמיט מוקדשין}
ג/ג נועם חי"ט עמ' יז
ג/ג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קיז
ג/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' קפח
ג/ג שיבת ציון (לנדא) סי' טז
ג/ג שמרו משפט ח"ב עמ' קכג
ג/ג שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' פב, פח
ג/ג שער המלך ח"א עמ' שעב, טעם המלך ח"א עמ' שעז
ג/ג שער יהושע ח"א עמ' קג
ג/ד אבי עזרי ח"ה
ג/ד אורים גדולים (תקיח) דף יד
ג/ד אורים גדולים (תשסג) עמ' מז, מט
ג/ד אמרי איש עמ' קעג {העלתה שרטון}
ג/ד באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' סה אות ו
ג/ד באר אלחנן עמ' רלג
ג/ד בד קודש (דאנון) הל' חובל פ"ד {פסק שלא כרבי - קושיה על לח"מ הל' חובל פ"ד ה"א}
ג/ד בית זבול ח"ה עמ' קז, קי
ג/ד בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' קלז {שבח}
ג/ד ברכת מרדכי ב"ב עמ' שנא, שנט
ג/ד דברות משה הבבות עמ' שצח
ג/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' רס
ג/ד דלתי עזה עמ' רכח
ג/ד חזון יחזקאל ב"ב פ"ז ה"ב
ג/ד חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 201
ג/ד חנן אלקים עמ' קסה
ג/ד חסדי דוד ח"ד עמ' תלט
ג/ד יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקעח {אבי עזרי}
ג/ד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיט
ג/ד מחנה יהודה (אשכנזי) דף רנג ע"א
ג/ד מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רעד
ג/ד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תלה
ג/ד מקום דוד [נחלה ליהושע סי' טו]
ג/ד משנת יעקב
ג/ד סוגיות בדיני ממונות עמ' 93, 96, 99
ג/ד עמקי המשפט עמק השיעבוד סי' ז אות יב עמ' קי {מחלוקת הש"ך והגר"ח בביאור דבריו}
ג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקעג
ג/ד שדה הארץ ח"ג דף סז ע"ד
ג/ד שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' ריז
ג/ד שער יהושע ח"א עמ' קעב
ג/ה אולם המשפט סי' רד סעיף ה
ג/ה אור הישר [שו"ת מהר"ם אלשיך סי' מט]
ג/ה אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רכ
ג/ה אמת ליעקב נשים עמ' יח {או"ש}
ג/ה באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' צ
ג/ה בית זבול ח"ה עמ' קג, קז
ג/ה בית מאיר עמ' ט
ג/ה דברי יואל - שו"ת עמ' תקלג
ג/ה דברי ריבות (תשעב) עמ' תקפח
ג/ה חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' יא ס"ק ח
ג/ה חנן אלקים עמ' קסה
ג/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיט
ג/ה כבוד יו"ט
ג/ה מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 143-144
ג/ה מנחת חינוך ח"א עמ' רסב
ג/ה מקור ישראל דף פט ע"ב {מספק יחלוקו}
ג/ה נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' סה
ג/ה נחלת יצחק קידושין - קו"א לסי' ח
ג/ה ספיקא דרבנן עמ' לד
ג/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' קנד, שעא
ג/ה קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קג, קה
ג/ה שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קס-קסא
ג/ה שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תיח, תכב, תרעב
ג/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קנו
ג/ה שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תד
ג/ה תורת אמת (תשסו) עמ' תשיג
ג/ו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קפז
ג/ו אבני החושן סי' רעח סעיף ז
ג/ו אור הישר [דברי ריבות סי' תי]
ג/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ו בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קנז
ג/ו בית זבול ח"ה עמ' קג
ג/ו בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' קמג
ג/ו ברכת מרדכי ב"ב עמ' שסא
ג/ו דובר מישרים (עם הוספות מבנו)
ג/ו דלתי עזה עמ' רנא
ג/ו חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' ו ס"ק ה
ג/ו חזון יחזקאל ב"ב פ"ז ה"ב
ג/ו חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 110
ג/ו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיט
ג/ו מעיני המים
ג/ו מקור ישראל דף כב ע"א
ג/ו משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רמח
ג/ו משפטי צדק (גארמיזאן) סי' קלז {לפיכך}
ג/ו סוגיות בדיני ממונות עמ' 93
ג/ו ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רטו {לח"מ}
ג/ו פתחא זוטא חו"מ סי' לח
ג/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' שעא
ג/ו קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קפז {בכור שמיחה - דוקא בפני עדים}
ג/ו קרית מלך
ג/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעח סעיף ד
ג/ו שלל דוד {לח"מ}
ג/ז אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קא
ג/ז אוצר א"י ח"ג עמ' 149
ג/ז באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' ע אות יא {מ"מ}
ג/ז בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' מו, קמד, קמו
ג/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף נו ע"ג {מ"מ}
ג/ז בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' צג
ג/ז בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' קלו, קלח
ג/ז בית מאיר (תשע) סי' קסג ס"א עמ' שמב
ג/ז בני אברהם אהע"ז דף צח ע"ד
ג/ז ברור הלכה יבמות כד ע"ב ציון א
ג/ז ברור הלכה יבמות מ ע"א ציון ז
ג/ז ברכת מרדכי יבמות עמ' רפז
ג/ז גליונות אבני נזר [עי' שו"ת מהר"ח או"ז סי' צב]
ג/ז הר המלך ח"ה עמ' עד
ג/ז חזו"א על הרמב"ם
ג/ז חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' נה
ג/ז כבוד יו"ט
ג/ז כרם שלמה (אהרמן) יבמות כד ע"ב
ג/ז לחם רב (בוטון) סי' מח
ג/ז מאור למלך ב"ב עמ' לו {אבי עזרי}
ג/ז מחנה יהודה (אשכנזי) דף רנג ע"ב {מ"מ}
ג/ז מטה אהרן ב"ב עמ' לח
ג/ז מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' שנג
ג/ז מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' כט, אבי עזרי ח"ג]
ג/ז מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/ז מרחשת ח"ב סי' לח אות ה
ג/ז משנת יעקב
ג/ז משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רמ-רמב
ג/ז משנת ר' אהרן יבמות סי' יז אות ט
ג/ז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תצו-תצז
ג/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שנא ע"ד
ג/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' קנד, שעא
ג/ז רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קי {הגהמ"י}, קיא
ג/ז שו"ת הרדב"ז ח"א סי' סו
ג/ז שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' סב
ג/ז שו"ת מהר"י וייל סי' מא
ג/ז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קסב
ג/ז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשמה
ג/ז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תד
ג/ז שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' רפו-רפח, ב"ב ח"א עמ' רעד-רפ
ג/ז תורת אמת (תשסו) עמ' תקמז, תשיג
ג/ח משנת יעקב
ג/ח קרית מלך
ג/ט אור הישר [כתונת פסים יבמות יב ע"ב]
ג/ט ברור הלכה יבמות לח ע"א ציון ד
ג/ט דליית הכרם עמ' תתתלו
ג/ט חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 96
ג/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ב קנז ע"א]
ג/ט יכין ובועז ח"א סי' קט עמ' 243
ג/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' קנד, שעא
ג/ט קרית מלך


ד/912 הלכות נחלות פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבני עזר ח"א סי' ו
ד/א אבקת רוכל (תשסב) עמ' רצה, שמד-שמח
ד/א אבקת רוכל (תשעז) עמ' רסג, שו
ד/א אוצרות יהושע עמ' תפא {לח"מ}
ד/א אור הישר [קצוה"ח תחלת סי' רפד]
ד/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 609-610
ד/א אושר ירוחם עמ' ר
ד/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לט
ד/א אנצי"ת ע' אלם (ב) הע' 10
ד/א בגדי כהונה (כהן) דף קי ע"ב-ע"ג
ד/א בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קסא
ד/א בכורי אליהו עמ' נד
ד/א ברור הלכה גיטין עא ע"א ציון א
ד/א ברכת מרדכי ב"ב עמ' שפט
ד/א דברי אור ח"ג עמ' רד
ד/א דברי משה (מזרחי) עמ' שח {האומר "זה בני" נאמן לענין ירושה}
ד/א דעת סופר חו"מ סי' כו
ד/א דרכי חושן (תשסח) עמ' רה {מ"מ}
ד/א הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 21
ד/א הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רסא
ד/א חזו"א אהע"ז סי' נט ס"ק כט
ד/א חזון יחזקאל קידושין פ"ה ה"א, ב"ב פ"ז ה"א
ד/א חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 76
ד/א חי' ר' שמואל ב"ב עמ' קסז
ד/א יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תרח, תריג {אבי עזרי}, תרכח {אבי עזרי}, תרפו {אבי עזרי}, תרפח {אבי עזרי}, תרצט
ד/א יד דוד (קרלין) ח"א דף יד
ד/א כבוד יו"ט
ד/א לב אריה (הורביץ) עמ' ד
ד/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף רצח ע"ג {לח"מ}
ד/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רא
ד/א מסילות ים קידושין סי' סג
ד/א משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רמו-רמט
ד/א משפטי שאול - פסקי דין עמ' י, יג, יז
ד/א נדיב לב ח"ב חו"מ דף קח ע"ד {נשתתק}
ד/א נועם ח"ד עמ' נה {מל"מ}
ד/א נחלת יצחק קידושין סי' לו
ד/א עונג שבת סי' נא
ד/א עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קעג {לח"מ}
ד/א צפנת פענח ויקרא עמ' רמד
ד/א קובץ הערות (תשסג) סי' כא אות כ
ד/א קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קיח {לח"מ}
ד/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קצו {לח"מ}
ד/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קמג
ד/א שו"ת הריב"ש עמ' נב
ד/א שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קמט
ד/א שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' כו
ד/א שו"ת רשב"ש עמ' תכה
ד/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעט סעיף ג {לח"מ}
ד/א שם טוב - השלמה
ד/א שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' רד
ד/א שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' ש-שא, שה
ד/א שער המלך
ד/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 146, 157
ד/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קנד, תמח
ד/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף ק ע"ב {כ"מ}
ד/א שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' קז
ד/א תורת אמת (תשסו) עמ' שסט
ד/א תשורת שי מהדו"ק סי' ב
ד/ב אבי עזרי ח"ה
ד/ב אבן האזל
ד/ב אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' מח
ד/ב אומר לציון סי' שיד
ד/ב אור עולם (בלומנפלד) דף כג ע"א {מל"מ}
ד/ב אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' ז [ב] ד"ה ובנתיבות {מל"מ}
ד/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לט אות א
ד/ב בגדי כהונה (כהן) דף קי ע"ב-ע"ג
ד/ב בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קו
ד/ב בית אהרן וישראל גל' לח עמ' קח {מל"מ}, גל' מד עמ' נז {מל"מ - ריב"ש על יכיר}, גל' נז עמ' מג
ד/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' רעט סעיף ב {מל"מ}
ד/ב בית מאיר (תשע) סי' ד ס"כו עמ' מד
ד/ב ברקאי ח"ג עמ' 37 {נאמן לומר שאינו בנו}
ד/ב בתי כהונה - בית ועד סי' ז דף לג ע"ב-ע"ד {מ"מ}
ד/ב בתי כהונה (תצו) בית ועד דף לג ע"ב
ד/ב גליוני הגר"ש עמ' קיג {מל"מ ד"ה אבל} [עי' ט"ז יו"ד סי' קיז ס"ק א]
ד/ב דברי חיים (אוירבך) יבום סי' ב ד"ה ונראה לפענ"ד {מ"מ}
ד/ב ויקח אברהם [תנופה חיים מט ע"ג]
ד/ב זר זהב (פראג) עמ' קמב-קמג
ד/ב חזו"א על הרמב"ם
ד/ב חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 85, חו"מ ח"ד עמ' 36
ד/ב חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' טו
ד/ב חנן אלקים עמ' קסד
ד/ב יד דוד (קרלין) ח"ב דף ריח
ד/ב להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קכה
ד/ב לוחות אבן ב"ב עמ' שי
ד/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף רנח ע"ד {מ"מ}
ד/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קצו, קצח
ד/ב מראות הים עמ' שעא-שעד
ד/ב משנת יעקב
ד/ב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רמו-רמט, רנד
ד/ב נזר אברהם מכות ועדות עמ' רעח-רעט
ד/ב נחלת יצחק קידושין סי' לו
ד/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עג
ד/ב פד"ר ח"ו עמ' 26, ח"ח עמ' 383, ח"ט עמ' 328
ד/ב צפנת פענח דברים עמ' כב
ד/ב צרור הכסף (גטיניו) דף פו ע"א
ד/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' קנג, שע
ד/ב שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' רג
ד/ב שו"ת הרדב"ז ח"ז סי' ח
ד/ב שו"ת הריב"ש סי' מב, עמ' מו
ד/ב שו"ת הרמ"ז סי' ו
ד/ב שו"ת ר"מ גאויזון עמ' לא
ד/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רט סעיף ה {מ"מ}
ד/ב שלל דוד
ד/ב שם טוב - השלמה
ד/ב שער יהודה דף קכ, קכז {לח"מ}
ד/ב שערי טהר ח"ח סי' קיג אות ד (שלט ע"ג) {מ"מ}, אות ה
ד/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 145,149
ד/ב שערי ישר שער ו פי"ג אות ז
ד/ב שערי עזרא (בצרי) עמ' קעה
ד/ב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קא ע"ג {מ"מ}
ד/ב תורת אמת (תשסו) עמ' שע
ד/ב תחומין ח"ט עמ' 19
ד/ב תשובה מיראה (תשסו) עמ' מז {מ"מ}
ד/ג אבי עזרי ח"ה
ד/ג אור שמח
ד/ג אוריין תליתאי (תאומים) סי' פט
ד/ג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שנא בהערה {או"ש}
ד/ג דברי סופר עמ' פב
ד/ג ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 351 {אור שמח}
ד/ג הר המלך ח"ז עמ' שכג-שכה
ד/ג יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תרפו {או"ש}
ד/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף רסא ע"ד
ד/ג מעיני המים
ד/ג מקדש יחזקאל
ד/ג משנה שכיר יו"ד עמ' תמ
ד/ג משנת יעקב כאן
ד/ג משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רנד
ד/ג משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' ב פ"ב ענף ב אות ז {או"ש}
ד/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' יט אות א
ד/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' שע
ד/ג קונטרסי שעורים נדרים שעור כח אות טו, יז
ד/ג שלל דוד {לח"מ}
ד/ג שעלי דעת גל' ז עמ' 161 {או"ש}
ד/ג שערי טהר ח"ח סי' קיג אות ד (שלט ע"א) {או"ש}
ד/ג תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף ב ע"ג
ד/ד אבי עזרי ח"ה
ד/ד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' ל אות ב {בני הוא}
ד/ד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לח אות ד
ד/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' שע
ד/ד שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קכה
ד/ה אור עולם (שניאורסון) עמ' 385
ד/ה ברור הלכה ברכות טז ע"ב ציון ה
ד/ה דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' סג
ד/ה מלאכת שלמה (חכים)
ד/ה משפטי עזיאל ח"ב עמ' ריח
ד/ה קרית מלך
ד/ה שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' ז, יב
ד/ו אבני נזר אהע"ז סי' קכא אות ח, כ
ד/ו אגודות אזוב מדברי דף עז ע"א {מ"מ}
ד/ו אדמת קדש ח"ב דף טז ע"ד {לח"מ}
ד/ו אור גדול דף כט ע"ג
ד/ו אור הישר [שעה"מ הל' אסו"ב פי"ב ה"א, שדה יצחק סי' מו, מפרשים בהל' יבום פ"א ה"ד והל' עבדים פ"ט ה"א]
ד/ו אור לישרים (תשסג) עמ' יז, לה"ר עמ' א
ד/ו אשר למלך
ד/ו באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' פד אות ו {מ"מ}
ד/ו באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף יג
ד/ו בגדי כהונה (פרחיא) דף קיח ע"ד
ד/ו בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קסב
ד/ו בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קד
ד/ו בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צט סעיף י
ד/ו בית דינו של שלמה אהע"ז סי' ג {מ"מ - פנוי הבא על פנויה}
ד/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' רעט סעיף א
ד/ו בנין דוד (מייזלש, תשסט) על התורה פ' שמות אות ז, דרוש לשבת שירה דף קלח
ד/ו בנין שאול עמ' קלח
ד/ו ברור הלכה גיטין מ ע"א ציון א
ד/ו ברור הלכה יבמות כב ע"א ציון ל פרק ב
ד/ו ברכת מרדכי ב"ב עמ' שעד
ד/ו ברכת שלמה אהע"ז עמ' ס, צג, צט
ד/ו גליוני הגר"ש עמ' קיג-קיד {מ"מ}
ד/ו דברי חיים (אוירבך) יבום סי' ה ד"ה גם
ד/ו דעת מרדכי ח"א דף פב ע"א
ד/ו דרישה מחיים דף קלט ע"ג
ד/ו דרשות מהר"ם חביב עמ' לא
ד/ו היכל מלך
ד/ו הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רסב
ד/ו ויחי ויתן דף כב ע"א
ד/ו ויקח אברהם [עץ החיים עו ע"ב]
ד/ו וכתורה יעשה ח"א דף טו ע"א-ע"ב, ח"ב דף ו ע"א {בן של שפחה לא פוטר מיבום} [=לשון זהב סי' ו, דף כו ע"ד]
ד/ו זכור לדוד עמ' כ
ד/ו זכר יצחק (תשן) עמ' סח
ד/ו חוקות הדיינים ח"ג עמ' צט
ד/ו חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 13, 99, 101, 106, ח"ג עמ' 104, 115, ח"ד עמ' 231, חו"מ ח"ג עמ' 50
ד/ו חי' ר' שמואל ב"ב עמ' קסג, קסו-קסז
ד/ו טל חיים (טל) ברכות עמ' קכב
ד/ו יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תריד, תריט {אבי עזרי}, תרפט
ד/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' סט, כרך ב ח"ב עמ' קיט, קמא
ד/ו יסודי ישורון ח"ב עמ' רטו
ד/ו כתר המלך
ד/ו לבושי מרדכי אהע"ז עמ' נא, קלו, חו"מ עמ' ד
ד/ו מהלכי משפט ח"ב עמ' 244, 245 {מ"מ}, 253-254 {מ"מ}
ד/ו מחנה חיים ח"א סי' סח דף קו ע"ב
ד/ו מחנה לויה (תקעט) דף צז ע"א
ד/ו מחנה לויה (תשעד) עמ' ת {מ"מ}
ד/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' קסד {מ"מ}
ד/ו מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקנ (קעו), אבי עזרי ח"ג]
ד/ו מקום דוד [תורת חסד סי' רכט דף קסט ע"א]
ד/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' רעב
ד/ו מראות הים עמ' שעה-שפ
ד/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ו משנה הלכות יבמות - עריות סי' צא
ד/ו משנת יעקב כאן
ד/ו משנת יעקב משפטים עמ' רסט
ד/ו משפטי עזיאל ח"ב עמ' ר, ריח
ד/ו נזר אברהם מכות ועדות עמ' רעה, רעט
ד/ו נישואין שלא כדת עמ' 120-121 {ראב"ד}, 138-140
ד/ו עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' נה, נט, עב
ד/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכא, שז, כרך ב ח"ב עמ' עג
ד/ו פד"ר יג עמ' 113-114 {מ"מ}
ד/ו פנים חדשות [מהרשד"ם יו"ד קצו, מהריב"ל ח"ג מח]
ד/ו פרי האדמה ח"ב
ד/ו ציץ אליעזר ח"ב סי' יט פ"ב אות ב
ד/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' שסז
ד/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שח
ד/ו קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף פד ע"ב
ד/ו קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רכו
ד/ו קרית מלך
ד/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' מז, פ, רפא
ד/ו שו"ת הרדב"ז ח"ז סי' ד
ד/ו שו"ת הריב"ש סי' ו, עמ' ז
ד/ו שו"ת הריטב"א סי' קסח
ד/ו שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף קפג
ד/ו שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' כה עמ' צח
ד/ו שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קמו
ד/ו שו"ת ר"י בסן (תצז) דף סג ע"ב
ד/ו שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רכב, רסב
ד/ו שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קפ, קפג
ד/ו שחר אורך עמ' תכא {מ"מ}
ד/ו שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מט אות ו, ח-ט
ד/ו שלחנו של אברהם חו"מ סי' רעט ס' ג {מ"מ}
ד/ו שני המטות - מטה הלוי עמ' קנ
ד/ו שנתון המשפט העברי חי"א עמ' 33
ד/ו שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 104
ד/ו שער המלך ח"א עמ' תריג, ח"ב עמ' ו
ד/ו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' נה, נח, קנט
ד/ו תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' שמה
ד/ו תשובה שלמה אהע"ז סי' יז דף כא ע"ג, כג ע"ג, כז ע"ג, סי' יח, סי' יט דף ל ע"ד
ד/ז אבקת רוכל (תשסב) עמ' רצה
ד/ז אבקת רוכל (תשעז) עמ' רסג
ד/ז אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קב
ד/ז אוצרות הרמב"ם
ד/ז אור הישר [דברי ריבות סי' פב]
ד/ז באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' עח אות ג
ד/ז בני חיי דף יז ע"ב
ד/ז דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' קצא {מ"מ}
ד/ז דברי ריבות (תשעב) עמ' קיב
ד/ז דליית הכרם עמ' תתתלו {מ"מ} [שמשאמן - צ"ל שמשאן]
ד/ז הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 21
ד/ז חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 76
ד/ז יד דוד (קרלין) ח"א דף יד
ד/ז לב אריה (קרלין) עמ' 4
ד/ז מחנה לויה (תשעד) עמ' ת
ד/ז מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/ז מרכבת המלך עמ' שעד
ד/ז נישואין שלא כדת עמ' 126
ד/ז עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' רסו
ד/ז ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' נז
ד/ז פנת יקרת (תשנד) סי' מ
ד/ז פנת יקרת (תשעא) עמ' קעה
ד/ז צמח מנחם דף סז ע"ב {מ"מ}
ד/ז צפנת פענח בראשית עמ' פו, ויקרא עמ' רמד
ד/ז צרור הכסף (גטיניו) דף פו ע"א
ד/ז קרית מלך
ד/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קמג
ד/ז שו"ת הריב"ש עמ' נא-נב
ד/ז שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' ז דף יט
ד/ז שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' כו
ד/ז שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' כה עמ' צט
ד/ז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' כו אות ב
ד/ז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קהד
ד/ז תורת אמת (תשסו) עמ' רנד
ד/ז תחומין חכ"ב עמ' 412-413
ד/ח אבני החושן סי' רעח סעיף ה {מ"מ}
ד/ח אולם המשפט סי' רפ סעיף א {מ"מ}
ד/ח אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' כט [ב] ד"ה וראיתי
ד/ח אשר למלך
ד/ח אשר למלך הל' זכיה פ"ד הי"ב
ד/ח בגדי כהונה (כהן) דף קי ע"ד
ד/ח ברכת יוסף (לנדא) חו"מ סי' יח ד"ה והנה {מל"מ}
ד/ח גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מ ע"ד {מל"מ}
ד/ח גדולי שמואל ב"ב דף קלה ע"א
ד/ח גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תשעט
ד/ח דברי חיים (אוירבך) תפיסה סי' י ד"ה אגב {מ"מ}
ד/ח הלכה רבה ח"ג עמ' 129, 131
ד/ח חזו"א על הרמב"ם
ד/ח חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 139
ד/ח חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קסז-קסח
ד/ח לחקרי הלכות סי' עא
ד/ח מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' צד
ד/ח מנחת אשר ב"ב עמ' קלב
ד/ח מעשה בצלאל סי' תקמז {מל"מ}
ד/ח מר קשישא עמ' יח
ד/ח נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' נה {מל"מ}
ד/ח נתיבות המשפט סי' רפ ס"ק ג {מל"מ}
ד/ח ס' יהושע - פו"כ סי' שנג {מל"מ}
ד/ח עונג שבת סי' נא
ד/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' קמז, קנג, שנז, שסז, שע
ד/ח שולי הגליון עמ' קצח
ד/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רפ סעיף א {מ"מ}, סעיף ב
ד/ח שמרו משפט ח"ב עמ' כד {מל"מ}
ד/ח שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' רצה, רצז-רצט
ד/ח שער משפט סי' קעו ס"ק ז, סי' רעח ס"ק א
ד/ח שער נפתלי דף יז ע"ד {מל"מ}
ד/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 162, 166
ד/ח תרומת הכרי עמ' עא {מל"מ}


ה/913 הלכות נחלות פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אולם המשפט סי' רפ סעיף ו {לח"מ}
ה/א אוצרות הרמב"ם
ה/א אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' קסז
ה/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רכג
ה/א אנצי"ת ע' אין ספק הע' 26, ע' אנדרוגינוס הע' 183, 184, 187
ה/א בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קכד
ה/א בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קלה
ה/א בדבר מלך ח"ח עמ' צא
ה/א בני משה (מאג'אר) דף מ ע"ב
ה/א בנין אפרים עמ' רכה
ה/א ברכת מרדכי ב"ב עמ' תכז-תכח
ה/א ברכת מרדכי יבמות עמ' רעז, רפה
ה/א זהב התרומה ביכורים עמ' לז
ה/א זכרון שמואל עמ' שיד
ה/א חי' ר' שמואל ב"ב עמ' קלב
ה/א חיי דוד עמ' קנו
ה/א יד דוד (קרלין) ח"א דף כג
ה/א יד המלך (פלומבו)
ה/א יד ישראל ח"ב
ה/א מנחת אשר ב"ב עמ' קכד
ה/א מנחת חינוך ח"ג עמ' קיח
ה/א מעיני המים
ה/א מרחשת ח"ב סי' לט אות א
ה/א משנת יעקב
ה/א משנת ר' אהרן יבמות סי' כא אות ב, שו"ת סי' נה אות ד
ה/א נתיבות המשפט סי' רפ ס"ק ה
ה/א עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שלג
ה/א פנת יקרת (תשנד) סי' כא אות ב
ה/א פנת יקרת (תשעא) עמ' קכא
ה/א קונטרסי שעורים ב"ב דף קיח
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תלה
ה/א שאר יוסף ח"ז
ה/א שו"ת הרמ"ע השלם עמ' רצח
ה/א שו"ת ראנ"ח ח"א סי' יז
ה/א שלום ירושלים עמ' רו
ה/א שלמי יוסף ר"ה עמ' שמד
ה/א שמעתתא דבי רב עמ' תקסג
ה/א שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' קעט-קפא
ה/א שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' רמג-רמד
ה/א תרומת הכרי עמ' עא
ה/ב אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 189
ה/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קס
ה/ב יד דוד (קרלין) ח"א דף כג
ה/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/ב מרחשת ח"ב סי' לט אות א
ה/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' מא אות ה
ה/ג באר מים חיים (אבילה) דף כט ע"ג, ל
ה/ג בית מאיר (תשע) סי' קסג ס"ג עמ' שמח
ה/ג ברור הלכה יבמות ק ע"ב ציון ג
ה/ג הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 22
ה/ג חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 101 {מל"מ}, ח"ג עמ' 104-103
ה/ג חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קס
ה/ג חיי דוד עמ' קנה {לח"מ}
ה/ג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קע
ה/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ריב ע"א
ה/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 60
ה/ד אהל משה (הורוביץ) ח"א יבמות לז ע"ב
ה/ד אורים ותומים קיצור תקפו כהן בסופו
ה/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' מ אות א, סי' מא אות ב
ה/ד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' נד סעיף ד
ה/ד ברור הלכה יבמות לז ע"ב ציון ו, ז, ח
ה/ד ברכת מרדכי ב"ב עמ' תכז
ה/ד ברכת מרדכי יבמות עמ' רפד
ה/ד דברות משה יבמות עמ' תקכו, ב"ב ח"ב סי' לח ענף ב
ה/ד דברי משפט סי' רפ סעיף א
ה/ד הגהות עמק המלך
ה/ד זבד טוב עמ' 56
ה/ד חזו"א על הרמב"ם
ה/ד חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 103, 106
ה/ד חי' ר' שמואל ב"ב עמ' קלו {לח"מ}
ה/ד חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קס
ה/ד יחי ראובן (אונג') עמ' רעג
ה/ד ישועות יעקב נשים עמ' לט, מא
ה/ד מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סח או"ק א
ה/ד מיטב הארץ עמ' 372
ה/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' צג
ה/ד מקור ישראל דף פט ע"ד
ה/ד מרחשת ח"ב סי' לט אות א
ה/ד סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' סז אות ב
ה/ד פי' ר"א מן ההר יבמות לז ע"ב
ה/ד פנת יקרת (תשנד) סי' כא אות ג
ה/ד פנת יקרת (תשעא) עמ' קכג
ה/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שח אות ג
ה/ד קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' רעה
ה/ד קונטרס הספקות כלל ו סי' יד
ה/ד קרית מלך
ה/ד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תלג
ה/ד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' קעד
ה/ד שם טוב - השלמה
ה/ד שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' רמ, רמד
ה/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 143
ה/ד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תט, תיג, תטז, תמז
ה/ד תקפו כהן כללי קים לי
ה/ה אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' מא אות ב
ה/ה בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' נד סעיף ד
ה/ה ברור הלכה יבמות לח ע"א ציון ג
ה/ה ברור הלכה שבועות מז ע"ב ציון ה פסקה ג
ה/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' עט-פ
ה/ה ברכת מרדכי ב"ב עמ' תלב
ה/ה ברכת מרדכי יבמות עמ' רעט
ה/ה היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' יא {קם דינא}
ה/ה הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 23
ה/ה המעמד האישי בישראל עמ' 317-318
ה/ה הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רסג {מ"מ}
ה/ה זבד טוב עמ' 56
ה/ה חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 108
ה/ה חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קס
ה/ה מצודת בן ציון דף מה ע"א {קם דינא}
ה/ה משנה הלכות יבמות, תוספתא סי' ט
ה/ה פורת יוסף (שלופר) דף א ע"ג
ה/ה פי' ר"א מן ההר יבמות לז ע"ב
ה/ה קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תסא
ה/ה קונטרסי שעורים ב"ב דף קיח
ה/ה קרית מלך
ה/ה שו"ת הריב"ש עמ' תלא
ה/ה שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 341
ה/ה שעלי דעת גל' ג עמ' 146 {יבם וספק בנכסי המת}
ה/ו אהליך יעקב ב"ב סי' ט ס' ה
ה/ו אוצמפה"ת ב"מ ב ע"א הע' 398 {מל"מ}
ה/ו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' מא אות א
ה/ו אנצי"ת ע' אין ספק הע' 33
ה/ו ארץ חמדה (ישראלי) עמ' ס
ה/ו בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קלא-קלב
ה/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' רפ סעיף ג {מל"מ}
ה/ו בני דוד
ה/ו בני משה (מאג'אר) דף קכח ע"א-ע"ג
ה/ו ברור הלכה יבמות לח ע"א ציון ד פרק א
ה/ו ברכת מרדכי ב"ב עמ' שלד
ה/ו דברות משה יבמות עמ' תקכז
ה/ו דברי התורה סי' רפ אות א
ה/ו דגל מחנה אפרים (לניאדו) אהע"ז סי' ח סעיף ט עמ' שלה {מ"מ}
ה/ו הדם הקדוש עמ' 129
ה/ו הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 23-24
ה/ו הלכה רבה ח"ג עמ' 180, 183, 193, 198, 201
ה/ו הלכות מדינה ח"ג עמ' קכא
ה/ו המעמד האישי בישראל עמ' 319-320
ה/ו הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רסד
ה/ו וענפיה ארזי אל (תשסו) בראשית-שמות עמ' צא {כ"מ}
ה/ו חזו"א אהע"ז סי' קטו ס"ק ה (יו"ד סי' קנה ס"ק ה)
ה/ו חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 109
ה/ו חי' הגרנ"ט סי' קפט
ה/ו חי' הריטב"א ב"ב עמ' רפא
ה/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ב קנז ע"א]
ה/ו חי' ר' שמואל ב"ב עמ' קלב, קלז, קמא
ה/ו חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' רו, ריא
ה/ו יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקמג, תקמד, תקמו {מ"מ}, תשיג
ה/ו כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קצד {מל"מ}
ה/ו מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל פד סי' ג, אבי עזרי ח"ג]
ה/ו מקור ישראל דף פט ע"ב-ע"ג {מל"מ}
ה/ו משנת יעקב
ה/ו נתיבות המשפט סי' רפ ס"ק ז-ח {מ"מ}
ה/ו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קסט
ה/ו עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שלג
ה/ו עצי ארזים סי' יז ס"ק קיד
ה/ו פני משה (שלז')
ה/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שח אות ה
ה/ו קהלות יעקב ב"ב לד
ה/ו קרית מלך
ה/ו שו"ת הרא"ש עמ' שנב
ה/ו שו"ת הרשב"א ח"ב סי' כו, לא
ה/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קיא
ה/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שמט
ה/ו שו"ת ר"י מפוזנא עמ' של
ה/ו שלל דוד {מל"מ}
ה/ו שם טוב - השלמה
ה/ו שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' רמ, רנז {מל"מ}, רנח
ה/ו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תנז
ה/ז אבן האזל
ה/ז אולם המשפט סי' רפ סעיף יא
ה/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' מא אות א
ה/ז בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קלא-קלב
ה/ז בית זבול ח"ה עמ' צז
ה/ז בני משה (מאג'אר) דף קכח ע"א-ע"ג
ה/ז ברכת מרדכי ב"ב עמ' שלה
ה/ז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תשכג
ה/ז דליית הכרם עמ' תתתלו {כ"מ}
ה/ז דרכי חושן (תשסח) עמ' קצט {כ"מ}
ה/ז דרכי חושן ח"א עמ' רפה
ה/ז הדם הקדוש עמ' 129, 133-134
ה/ז הלכה רבה ח"ג עמ' 185
ה/ז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רנד {כ"מ}
ה/ז חי' הגרנ"ט סי' קפט
ה/ז חי' ר' שמואל ב"ב עמ' קלז, קמא
ה/ז חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' רי-ריא
ה/ז יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקמג, תקמד, תשיג
ה/ז מפתח הבאורים [שו"ת הרשב"א ח"א סי' תשכג, שו"ת הרא"ש כלל פד סי' ג, אבי עזרי ח"ג]
ה/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ז משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תשכא
ה/ז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קסט
ה/ז שו"ת הרא"ש כלל פד סי' ג, עמ' שנג
ה/ז שו"ת הרשב"א ח"א סי' תשכו, ח"ב סי' לא
ה/ז שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' רנח
ה/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף סט ע"ד {ר"ח הלוי}
ה/ח בני משה (מאג'אר) דף קכח ע"א-ע"ג
ה/ח דברי חיים ח"ב חו"מ סי' מב
ה/ח דברי סופרים (תנש"א) עמ' לד
ה/ח דגל מחנה אפרים (לניאדו) אהע"ז סי' ז סעיף כג עמ' שט {מ"מ}
ה/ח הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קכה-קכו {ר"ח הלוי}
ה/ח הלכה רבה ח"ג עמ' 188
ה/ח חזו"א ב"ק סי' טו ס"ק א
ה/ח חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
ה/ח חי' ר' חיים הלוי דף קז
ה/ח חי' ר' שמואל ב"ב עמ' קלח {מל"מ}
ה/ח חסד יצחק עמ' קד
ה/ח מגידות (תשעג) סי' רטו עמ' שלד, שלו
ה/ח מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תקצב
ה/ח מכתם לדוד (פרדו) דף קע ע"ב
ה/ח מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תקיג {ר"ח הלוי}
ה/ח מקום דוד [משפטים ישרים (גאון) דף ב]
ה/ח נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תמט
ה/ח פני יהושע (חנדלי) דף קב ע"ג
ה/ח פני משה (הררי) עמ' רל
ה/ח צבא המלך עמ' רלה
ה/ח קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' נא {ר"ח הלוי}
ה/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשלג
ה/ח שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' תמ
ה/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קד סעיף ו {מל"מ}
ה/ח שמחת עולם (לגו)
ה/ט המעמד האישי בישראל עמ' 321
ה/ט חי' חתם סופר
ה/ט עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' רסו {אור שמח}


ו/914 הלכות נחלות פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אהל שרה לאה עמ' פו
ו/א אוזן שמואל דף מא ע"ב {אין אדם יכול להוריש מי שאין ראוי ליורשו}
ו/א אור הישר [שו"ת ר"ב אשכנזי סי' ל, ושב הכהן סי' צז, אור הישר כתובות נג ע"א]
ו/א אוריתא טו עמ' רמא
ו/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' קנד
ו/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' יב אות א, סי' לח אות ב
ו/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רכא
ו/א ארץ הצבי (שכטר) עמ' קלד
ו/א ארץ חמדה (ישראלי) עמ' נח
ו/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קא
ו/א בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קנג
ו/א בית אהרן וישראל גל' נא עמ' מח
ו/א בית זבול ח"ה עמ' קיח
ו/א בית יחזקאל (וייס) עמ' קא
ו/א בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' קכד
ו/א ברכת מרדכי ב"ב עמ' שסה, תס
ו/א ברכת מרדכי יבמות עמ' רפב
ו/א דינא דמלכותא (שור) עמ' תרמו
ו/א דלתי עזה עמ' רמט
ו/א דרך ישרה ח"ב עמ' קי
ו/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קא
ו/א הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 21, 161, 191
ו/א המעשה והמדרש (מרגולין) פ' ויחי עמ' קכ-קכא, קכג-קכד
ו/א המעשה והמדרש עמ' קכ-קכא, קכג-קכה {להוריש למי שלא ראוי ליורשו}
ו/א המשפט העברי עמ' 163
ו/א הרמב"ם (בנדיקט) עמ' נב
ו/א התורה והמדינה ח"ה עמ' קפב, קובץ ט עמ' תרסו
ו/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שפח
ו/א ושב הכהן (תשמח) עמ' שעז
ו/א זכרון שמואל עמ' שיט-שכ, שכג
ו/א חזון יחזקאל ב"ב הוספה ב, בכורות פ"ו ה"ה
ו/א חי' הגאון אדר"ת עמ' רג {לא מועיל בו תנאי}
ו/א חי' הגר"ח החדש עמ' קפה
ו/א חי' כתב סופר נזיקין עמ' קיא-קיב
ו/א חי' ר' שמואל ב"ב עמ' קנג, קנח
ו/א חשבונות של מצוה עמ' רצ, תלג
ו/א יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תרכז
ו/א יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקלז, תקצא, תרלו, תרצג
ו/א כך דרכו של תלמוד עמ' 119
ו/א כתבי משה זילברג עמ' 119
ו/א לוחות אבן ב"ב עמ' רסד-רסה, רעה, רפד
ו/א מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' לו
ו/א מבוא למשנה תורה עמ' 217
ו/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' ר
ו/א מטה מנשה עמ' קעא
ו/א מלך ישראל עמ' 714
ו/א מעליות ח"כ עמ' 213-216
ו/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' ריב
ו/א משב יעקב ח"ב עמ' קיח
ו/א משנה הלכות ח"ז סי' רנב דף קעח ע"ג
ו/א משנת יעקב משפטים עמ' רנט-רס
ו/א משנת יעקב נשים ח"א עמ' קג, קעא-קעב
ו/א משנת יעקב סוכה
ו/א משנת יעקב קנין עמ' פא, קעט
ו/א משפטי התנאים עמ' ע, צג
ו/א סוגיות בדיני ממונות עמ' 108
ו/א עלה יונה עמ' רכה
ו/א פד"ר חי"ז עמ' 201
ו/א פותח יד
ו/א פעמוני זהב סי' רפג סעיף א
ו/א פרי האדמה ח"ג
ו/א פרשת המלך הל' אישות פי"ב ה"ט (לט ע"ד, מא ע"ב) {חוקת משפט}
ו/א פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 360, 369, ח"ד עמ' 277, 278
ו/א קובץ ביאורים (שפירא)
ו/א קונטרסי שעורים ב"ב דף קיח
ו/א קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קפב
ו/א קרני ראם (ירמוש) עמ' שע
ו/א רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קמו
ו/א שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 128
ו/א שו"ת הריב"ש עמ' קעח
ו/א שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' א
ו/א שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תשעא
ו/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רצה
ו/א שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רמא
ו/א שו"ת רשב"ש עמ' רסד
ו/א שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קנג
ו/א שמש ומגן אהע"ז סי' ח עמ' רכט {ב"ד לא יכול להנחיל למי שלא יכול לנחול}
ו/א שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 263
ו/א שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 4
ו/א שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' צא, צג
ו/א שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' קצו-קצח
ו/א שערי טהר ח"ו סי' כה אות א
ו/א תורה תמימה במדבר פ' כז אות ל
ו/א תורת המקרא עמ' 98
ו/א תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקכז
ו/א תחומין חט"ו עמ' 114
ו/א תחוקה לישראל ע"פ התורה ח"א עמ' 177
ו/א תפארת מהרשי"ם סי' ה דף מה ע"א-מו ע"א
ו/א תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 99
ו/ב אבן האזל
ו/ב אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קיב
ו/ב אבקת רוכל (תשעז) עמ' רצט
ו/ב אולם המשפט סי' רפא סעיף ב {מ"מ}
ו/ב אור הישר [דברי ריבות סי' תכז, לח"מ הל' זכיה פ"ו ה"ג]
ו/ב אור לישרים (איידליץ, תשב) דף רכז ע"ג
ו/ב אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' סג [לה] ד"ה ועיין
ו/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לח אות ב
ו/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רט
ו/ב אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 176
ו/ב בית דוד (פילוסוף) חו"מ דף קלח ע"ד {מ"מ}
ו/ב בית זבול ח"ה עמ' צ, קיח
ו/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' רפא סעיף ג
ו/ב בעי חיי חו"מ ח"ב דף עד ע"ד, קח ע"ב
ו/ב ברכת מרדכי ב"ב עמ' שסה
ו/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' תרז
ו/ב דרכי חושן (תשסח) עמ' רטו {כ"מ}
ו/ב דרכי חושן ח"ג עמ' קלה
ו/ב דרכי שמחה עמ' סא
ו/ב הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 153 {מ"מ}, 191
ו/ב הלכה למשה (אלבז) עמ' רעו {מ"מ}, שיד {מ"מ}, תעב
ו/ב המעשה והמדרש עמ' קכו-קכז {יורשים רבים}
ו/ב הרמב"ם (בנדיקט) עמ' נב
ו/ב ויאמר יצחק ח"ב סי' קצא (קסג ע"ד)
ו/ב חי' הגאון אדר"ת עמ' רג {לא מועיל תנאי בבכור}
ו/ב חי' הגר"ח החדש עמ' קפה
ו/ב חי' כתב סופר נזיקין עמ' קיט
ו/ב חיי עמרם עמ' קצא, קצז {מ"מ}
ו/ב חסד לאברהם (טרוימן) דף יט ע"ד {כר' יוחנן בן ברוקה}
ו/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ג עמ' ס, סה {מ"מ}
ו/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תרכא-תרכד {מ"מ}, תרכו, תרכט {מ"מ}
ו/ב יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקלז, תקצא, תרלב, תרלו, תרצב-תרצג
ו/ב יד המלך (פלומבו)
ו/ב יחי המלך פרק לה
ו/ב כך דרכו של תלמוד עמ' 119
ו/ב כתבי משה זילברג עמ' 119
ו/ב לבושי מרדכי חו"מ עמ' ל
ו/ב לחם רב (בוטון) סי' ריז
ו/ב לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תרעח-תרעט
ו/ב מגדל חננאל
ו/ב מחנה חיים ח"ה עמ' קט, קיג, קטו
ו/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף רכו ע"א
ו/ב מקור ישראל דף צט ע"ד {פלוני בני יירשני לבדו}, ק ע"ג {בתי תירשני}
ו/ב מקור ישראל דף קיב ע"א
ו/ב מרחשת ח"ב סי' לח אות ב
ו/ב משכנות הרועים (אלחאיק) מע' מ אות שז (רלב ע"ג-ע"ד, רלג ע"א)
ו/ב משנת יעקב
ו/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף סט ע"ג {כמו ריב"ב}
ו/ב ערך שי חו"מ סי' רפא סעיף ב {מ"מ}
ו/ב פני משה (בנבנשתי) ח"ג דף קכב ע"ב
ו/ב פעמוני זהב סי' רפא סעיף ד {מ"מ}
ו/ב פרי האדמה ח"ג
ו/ב פתח בית דוד דף קלח ע"ד {מ"מ}
ו/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' קמו, שנו
ו/ב קרית מלך
ו/ב קרני ראם (ירמוש) עמ' שע
ו/ב רוב דגן (הלוי) ח"א דף ט ע"ג {מל"מ}
ו/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קמז {מ"מ}
ו/ב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' קעו
ו/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' כח
ו/ב שו"ת הריב"ש עמ' קג
ו/ב שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קפד
ו/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקיד, תשמה, החדשות (תשעו) עמ' עז
ו/ב שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' נ
ו/ב שו"ת רשב"ש עמ' שסא
ו/ב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קמד
ו/ב שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 4
ו/ב תורת המקרא עמ' 98
ו/ב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תכג
ו/ג אבן ישראל (בוהוש) עמ' שיב {מ"מ}
ו/ג אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קנו
ו/ג אהל שם (ברודנא) ח"א סי' כט (נט ע"ג) {מ"מ - המשנה כריב"ב}
ו/ג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רכא
ו/ג בית זבול ח"ה עמ' קו
ו/ג ברכת מרדכי ב"ב עמ' שצו
ו/ג גדולי שמואל כתובות דף צא
ו/ג דברי ריבות (תשעב) עמ' ש
ו/ג הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 153 {מ"מ}, 191
ו/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שפט
ו/ג חי' כתב סופר נזיקין עמ' קיא {מ"מ}
ו/ג חיי עמרם עמ' ש {מ"מ}
ו/ג יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תרלב, תרצב
ו/ג כבוד יו"ט
ו/ג כך דרכו של תלמוד עמ' 119
ו/ג כתבי משה זילברג עמ' 119
ו/ג לוחות אבן ב"ב עמ' ד {מ"מ}
ו/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' קכב
ו/ג נתיבות אדם ח"ב עמ' רעז
ו/ג עיני דוד
ו/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' סט
ו/ג קרית מלך
ו/ג קרני ראם (ירמוש) עמ' שע
ו/ג ר"י ששפורטש עמ' 343
ו/ג שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קכב
ו/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רפח סעיף א
ו/ג שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' רמ
ו/ג שערי זיו ח"ב דף פה ע"ד
ו/ג תורת אמת (תשסו) עמ' תקלב
ו/ג תורת המועדים (תשכד) עמ' 159
ו/ג תורת המועדים (תשנו) עמ' 173
ו/ד אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' קסו
ו/ד אורים ותומים קיצור תקפו כהן סי' ט-י עמ' יז
ו/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' רפא סעיף ג
ו/ד בית מאיר (תשע) סי' קז ס"א עמ' רצב
ו/ד בעקבי הצאן עמ' עב {לח"מ}
ו/ד ברור הלכה גיטין מ ע"א ציון ה, ו
ו/ד בריכות מים דף רמא ע"ד {לח"מ}
ו/ד גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' ה
ו/ד דברות משה ב"ק ח"ב סי' סא ענף ד, סי' פ ענף ד
ו/ד הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 152, 191
ו/ד כך דרכו של תלמוד עמ' 118
ו/ד כתבי משה זילברג עמ' 118
ו/ד לחם רב (בוטון) סי' ריז
ו/ד לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תרפ
ו/ד מלאכת שלמה (חכים) דף מד ע"ד {הגהמ"י}
ו/ד מעיני המים
ו/ד משמר הלוי עמ' קלב
ו/ד משפטים לישראל עמ' עג
ו/ד פני משה (בנבנשתי) ח"ג דף קטז ע"ב {הגהמ"י}
ו/ד שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קפא {הגהמ"י}
ו/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' ג
ו/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' ג {הגהמ"י אות ב}
ו/ד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שצו
ו/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' סז
ו/ד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תריד
ו/ד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שצו
ו/ד שער המלך
ו/ד תלפיות ו חוב' ג עמ' 644
ו/ד תקפו כהן סי' ט, עב
ו/ד תקפו של רפאל סי' עב
ו/ה אור הישר [לח"מ הל' זכיה פי"ב ה"י]
ו/ה גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' ה
ו/ה הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 21
ו/ה זרע אברהם (יצחקי) חו"מ דף צח ע"ד, צט ע"א
ו/ה חיי עמרם עמ' קצג
ו/ה יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ג עמ' סב {מ"מ}
ו/ה יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תרטו
ו/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קיח
ו/ה כך דרכו של תלמוד עמ' 119
ו/ה כתבי משה זילברג עמ' 119
ו/ה מלך ישראל עמ' 714
ו/ה פד"ר חי"ג עמ' 15, חי"ז עמ' 201
ו/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' ד
ו/ה שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שצו
ו/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קמט
ו/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קסח
ו/ה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תריד
ו/ה שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שצו
ו/ה שו"ת רשב"ש עמ' קטו
ו/ה שמו יצחק דף ג ע"ב
ו/ה שער המלך ח"ב עמ' תיא
ו/ו וז' שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שח
ו/ו אור הישר [דברי ריבות סי' קצד, רנג]
ו/ו בדבר מלך חט"ז עמ' רעב
ו/ו בית אהרן וישראל גל' נט עמ' מה-מז, נ
ו/ו גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' ה
ו/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' ש, שצו
ו/ו חוקות הדיינים ח"א עמ' קע-קעא
ו/ו יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תרטו
ו/ו יד המלך (פלומבו)
ו/ו ימי שלמה
ו/ו כבוד יו"ט
ו/ו משנת יעקב קנין עמ' קנב
ו/ו נטיעות חיים דף כח ע"ב
ו/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תצח
ו/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' סט
ו/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' עט
ו/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תפה, תריד
ו/ו שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' קצג
ו/ו שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קטו, קכ
ו/ו שו"ת רשב"ש עמ' קטו
ו/ו שערי זיו ח"ב דף פה ע"ד
ו/ו תורת אמת (תשסו) עמ' שנב
ו/ז בית אהרן וישראל גל' נט עמ' מה-מז, נ
ו/ז ישועות ישראל סי' סב סעיף ב
ו/ז כבוד יו"ט
ו/ז תורת אמת (תשסו) עמ' שנב
ו/ח אור יעקב יבמות דף נג ע"ב
ו/ח באר מים חיים (אבילה) דף קי ע"ב
ו/ח בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צ סעיף ז
ו/ח בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' רכט
ו/ח בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' קעד
ו/ח בני בנימין (נבון) ח"א דף לב ע"ב {ירושת הבעל דרבנן}
ו/ח ברכת מרדכי יבמות עמ' רפב
ו/ח דברות משה ב"ק ח"ב סי' סא ענף ד, סי' פ ענף ד
ו/ח דברי פנחס ח"ב עמ' רנח-רנט
ו/ח דברי ריבות (תשעב) עמ' קכא
ו/ח הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 130
ו/ח וזאת ליהודה (זלצר) עמ' ריז
ו/ח חזון יחזקאל יבמות פ"ט ה"ד, ב"ב פ"ז ה"ד {מ"מ}
ו/ח ישועות ישראל סי' סב סעיף ב
ו/ח מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' לו
ו/ח מנחת חינוך ח"א עמ' רסא, רסב
ו/ח משנת עזר ח"ב עמ' צד
ו/ח משפטי התנאים עמ' רפז
ו/ח נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שג
ו/ח עקדת משה ח"א עמ' קסט
ו/ח פד"ר חכ"א עמ' 41
ו/ח פני משה (שלז')
ו/ח ר"י ששפורטש עמ' 226
ו/ח רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' מה
ו/ח רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קנז
ו/ח שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 11 (בספרות רומיות), ח"ב מח' ב עמ' 161
ו/ח תורת השרף ממאגלניצא עמ' לה {ירושת הבעל דרבנן}
ו/ח תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקכז
ו/ט אוהב מישרים עמ' קיד
ו/ט אורים ותומים - תומים סי' עב ס"ק נו
ו/ט אלומות יוסף (תשנ) עמ' קנה
ו/ט אנצי"ת ע' גוי הע' 89, 97, 98
ו/ט אריה ליש עמ' ע
ו/ט ארעא דרבנן (תשעט) עמ' פח
ו/ט אשר למלך
ו/ט בית אהרן וישראל גל' סב עמ' קכט {רק בן יורש גוי}
ו/ט בית הלל (כגן) ע"ז עמ' צג
ו/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' רפג סעיף א
ו/ט בני דוד
ו/ט ברור הלכה קדושין יז ע"ב ציון ט
ו/ט ברכת אריאל ח"ב עמ' קנה {רק בן גוי יורש}
ו/ט גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' כז
ו/ט גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קעו {שאר ירושותיהם}
ו/ט גלילי זהב (מושקוביץ) פרשת משפטים דף פב ע"ג {לפי מנהגם}
ו/ט דברות משה יבמות עמ' רס, קדושין סי' לג הערה כא, סי' לד הערה י, ב"ק ח"א סי' ל ענף א, הבבות עמ' שנד, שעט
ו/ט דברי חן (נתנזון) דף סט ע"ד, ע ע"א-ע"ב
ו/ט דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' סד
ו/ט דברי ריבות (תשעב) עמ' תל
ו/ט דינא דמלכותא (שור) עמ' תשצד
ו/ט דרכי אהרן ח"ב עמ' מד
ו/ט דרכי חושן (תשסח) עמ' רכז
ו/ט וגר זאב עמ' רמא, רמו
ו/ט זאת ליעקב במדבר עמ' רסו
ו/ט זכרון שמואל סי' סג אות ט
ו/ט זרע אברהם (לופטביר) סי' כג אות ז, י
ו/ט חבצלת השרון (קרליבך) במדבר עמ' צד
ו/ט חי' ר' חנוך הענאך עמ' רסג
ו/ט חי' ר' שמואל ב"ב עמ' קלה
ו/ט חשבונות של מצוה עמ' רפט
ו/ט יחוה דעת ח"ד עמ' שיג
ו/ט כרם יעקב עמ' קעג רכא
ו/ט להורות נתן על התורה ח"א עמ' צז
ו/ט לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תרצא
ו/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' קיט
ו/ט מרגליות הים סנהדרין נו ע"ב אות י {לפי מנהגם}
ו/ט משא יד ח"א עמ' כ {רק ירושת הבן}
ו/ט משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קצט
ו/ט משיב משפט עמ' רב
ו/ט משנה שלמה עמ' ת, תד
ו/ט משנת חיים בכורות עמ' תקי
ו/ט משנת חיים דברים עמ' ל
ו/ט משנת חיים קדושין עמ' קנו-קסב
ו/ט משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קעו
ו/ט משנת משה קידושין עמ' סח
ו/ט נועם ח"ט עמ' רכא
ו/ט נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תרב
ו/ט נר למאור (פרצקי) עמ' קכד
ו/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף קלז ע"ד {סדר נחלות בגוי - לא כשל ישראל}
ו/ט סוכה וארבעת המינים עמ' 24
ו/ט עונג שבת סי' מו
ו/ט ענפי ארז (זי') דף קצו ע"ב
ו/ט פעמוני זהב סי' רפג סעיף א
ו/ט פרי יצחק (בלזר) ח"ב דף ע ע"ב
ו/ט פרי יצחק (תשעו) עמ' תקפט
ו/ט קובץ הערות (תשסג) סי' סד אות ג {מ"מ}
ו/ט קונטרסי שעורים קדושין שעור טז אות א
ו/ט קרית מלך
ו/ט קרן הצבי מצוה עה אות ו
ו/ט קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' יד סק״ז
ו/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שעט {מ"מ}
ו/ט רנת יצחק יהושע עמ' שסג
ו/ט רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שכז
ו/ט שלטון החוק בישראל עמ' 35
ו/ט שם דרך ויקרא עמ' קצו
ו/ט שעורי ר' שמואל קדושין עמ' קפא, ב"ב ח"ב עמ' קמד-קמד
ו/ט שערי טהר ח"ו סי' כד אות ב
ו/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 49
ו/ט תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' קלט
ו/ט תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תח
ו/ט תחומין חי"ד עמ' 171
ו/ט תחוקה לישראל ע"פ התורה ח"א עמ' 176
ו/ט תשובות יהודה דף סט ע"ד
ו/י אהל חייא עמ' שצו-שצז
ו/י אמת ליעקב נשים עמ' קסב-קסג {השמיט דין לידתו בקדושה}
ו/י אנצי"ת ע' גר הע' 118, 125
ו/י אשר למלך
ו/י באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות סי' סב אות ד {גרי"ז}
ו/י בית הלל (כגן) ע"ז עמ' צב
ו/י בעקבי הצאן עמ' ו {גרי"ז}
ו/י ברור הלכה קדושין יז ע"ב ציון ל
ו/י ברכת מרדכי יבמות עמ' רפב
ו/י בתי כנסיות - בית האסופים דף כ ע"א
ו/י דברות משה קדושין סי' לד הערה יא
ו/י דברי ריבות (תשעב) עמ' תל
ו/י הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קב {תנאי מועיל}
ו/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' מג
ו/י וזאת ליהודה (זלצר) עמ' ריז
ו/י חי' הגר"ח החדש עמ' רצה
ו/י חי' ר' שמואל ב"ב עמ' קנג
ו/י טל חיים (סגל) עמ' קכא
ו/י יד המלך (פלומבו) {ריטב"א על ברירה}
ו/י לבושי מרדכי חו"מ עמ' מז
ו/י לוחות אבן ב"ב עמ' רפג {גרי"ז}
ו/י לקוטי סופר ח"ב דף נ ע"ב
ו/י מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' לו-לז
ו/י מטה אפרים ח"ב
ו/י מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' ס
ו/י מקורות לפסקי הרמב"ם {תקנת חכמים בגוי}
ו/י מראות הים עמ' שפא-שפג
ו/י משנה הלכות ח"ז סי' רנה דף קפג ע"ב {גוי לא חייב לעמוד בתקנת חכמים}
ו/י משנה הלכות ח"ט סי' שצו דף קעג ע"א {גוי לא חייב בתקנת חכמים}
ו/י משפטי התנאים עמ' קג
ו/י נתיב אברהם ח"א עמ' צו
ו/י סדר יעקב ע' גוי סי' ד ס"ק ב
ו/י סוכה וארבעת המינים עמ' 24
ו/י פניני רבנו יחזקאל עמ' עג
ו/י קובץ ביאורים (שפירא) עמ' רעג-רפב
ו/י קרית מלך (חב"ד) עמ' עו {גר את הגר בבני קטורה}
ו/י קרן הצבי מצוה עה אות ד, מצוה קכד אות ד
ו/י רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קנג
ו/י שולי הגליון עמ' קצח
ו/י שולי המעיל מעילה אות קמב {גרי"ז}
ו/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רסד {גרי"ז}
ו/י שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' קצט
ו/י שער יהודה דף קכה ע"א
ו/י שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' קטו
ו/י שערי טהר ח"ו סי' כה אות א
ו/י שרשי הים שורש זכיית קטן דף קמז ע"ב
ו/י תורת האוהל (תשנג) עמ' רה {גוי לא חייב לשמוע לתקנת חכמים}
ו/י תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תקסד
ו/י תחוקה לישראל ע"פ התורה ח"א עמ' 176
ו/י תשובה מיראה
ו/יא אגודות אזוב מדברי דף פז ע"ד
ו/יא אגודות אזוב מדברי חו"מ סי' טו
ו/יא אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קנז, רסג
ו/יא אוצרות הרמב"ם
ו/יא אות היא לעולם ח"א דף קד ע"א וע"ד
ו/יא אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' סג [לה] ד"ה ועיין
ו/יא אמרי כהן (הולנדר) עמ' קסח
ו/יא אנצי"ת ע' אין רוח הע' 9
ו/יא באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' ע אות א
ו/יא באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' שסה
ו/יא בית אהרן וישראל גל' נח עמ' פג, צה, צח, גל' נט עמ' פט {פרי האדמה}, גל' ס עמ' צד, צז, צט-ק
ו/יא בן הרמה
ו/יא ברוך אומר חו"מ עמ' עה
ו/יא ברקאי ח"א עמ' 135, 136 {אעבורי אחסנתא - אין רוח חכמים נוחה הימנו}
ו/יא בשולי גליוני עמ' תצז
ו/יא גליוני הגר"ש עמ' קיד
ו/יא דברי ריבות (תשעב) עמ' קכ
ו/יא הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 180, 189, 196, 237
ו/יא חי' חתם סופר
ו/יא חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קסט
ו/יא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' סט
ו/יא יקרא דשכבי (דוד) דרוש יח דף מג ע"ב-ע"ג
ו/יא כך דרכו של תלמוד עמ' 119, 123, 133
ו/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קסה
ו/יא כתבי משה זילברג עמ' 120, 123, 133
ו/יא מבוא למשנה תורה עמ' 106
ו/יא מלך שלם דף קמב ע"ד
ו/יא מעין חיים ח"ד עמ' רסד
ו/יא מעשה איש דף פז ע"א
ו/יא נתיבותיה שלום בראשית עמ' 189
ו/יא פד"ר חי"ח עמ' 250
ו/יא פני אהרן (אמריליו) דף קיא ע"ג
ו/יא פרי האדמה ח"ב
ו/יא פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 280, 281
ו/יא צמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קכב ע"א
ו/יא קול שמואל (קונפורטי) דף מז ע"ב
ו/יא קרן הצבי מצוה ז אות ה, מצוה פג אות ד
ו/יא קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' יח
ו/יא שו"ע הרב הל' מכירה ס' ח
ו/יא שו"ת ר"י מליריאה עמ' קנב
ו/יא שם טוב - השלמה
ו/יא שמעתתא דבי רב עמ' קס
ו/יא שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תלה
ו/יא תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קיד ע"ב, קטו ע"א
ו/יא תחומין ח"י עמ' 125, חי"ז עמ' 307-308
ו/יא תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 53
ו/יב אבקת רוכל (תשסב) עמ' שלא-שלב
ו/יב אבקת רוכל (תשעז) עמ' רצד
ו/יב אור הנר (ראטה) עמ' 160
ו/יב אמונת שמואל (תשנט) עמ' סח
ו/יב אמרי משפט ח"א עמ' קנט
ו/יב אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קמה
ו/יב בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' י
ו/יב בית יעקב (טבשונסקי) סי' רפג סעיף ב
ו/יב ברור הלכה יבמות פט ע"ב ציון ז פרק ד {ממון של משומד}
ו/יב דברי חן (נתנזון) דף ע ע"ב-ע"ג {מ"מ}
ו/יב דברי ריבות (תשעב) עמ' תכט
ו/יב הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 120, 127
ו/יב הלכה למשה (אלבז) עמ' תכז
ו/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 190
ו/יב חוקות החיים דף קכב ע"ב
ו/יב חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' קמג
ו/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' רמב
ו/יב לחם רב (בוטון) סי' רכ
ו/יב מבוא למשנה תורה עמ' 88-87
ו/יב מטה אפרים ח"ב
ו/יב מעין חיים ח"ד עמ' רסד
ו/יב מעשה בצלאל סי' שמב
ו/יב משפטי עזיאל ח"ד עמ' רסח
ו/יב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 105
ו/יב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 113
ו/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שכב אות א
ו/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' שעא
ו/יב קובץ ביאורים (שפירא) עמ' רפב-רפד
ו/יב קרית מלך
ו/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רל
ו/יב שו"ת הרא"ש עמ' תקד
ו/יב שו"ת הרד"ך עמ' רנט, רצא
ו/יב שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' תפג
ו/יב שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' רלד
ו/יב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' ש, שלג
ו/יב שו"ת רשב"ש עמ' רכח, רסד, שנה
ו/יב שער יהודה כאן, ולעיל הל' י
ו/יב שער יהושע ח"א עמ' רטז
ו/יב תורה שלמה חי"ט עמ' 380
ו/יב תורת ירוחם ח"ב דף עא ע"ד
ו/יב תחומין חט"ז עמ' 248, 255
ו/יב תרומת הדשן שו"ת סי' שמט
ו/יג בין השורות עמ' פא
ו/יג בית אהרן וישראל גל' נח עמ' פג, צט
ו/יג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רפב סעיף א
ו/יג במעגלי יושר בראשית עמ' 255
ו/יג ברכת חיים (אמסלם)
ו/יג הרמב"ם כמחנך עמ' 66
ו/יג יד המלך (פלומבו)
ו/יג להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רלב {לא ישנה בין הבנים}
ו/יג מבוא למשנה תורה עמ' 90, 115
ו/יג מעין חיים ח"ד עמ' רסד
ו/יג משנה הלכות ח"ו סי' קסד {נתינת פרס לתלמיד}
ו/יג נשאל דוד אהע"ז עמ' רט ע"א
ו/יג נתיבותיה שלום בראשית עמ' 189
ו/יג עיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 154 {לא ישנה בן בין הבנים}
ו/יג עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 310 {לא ישנה אדם בנו בין הבנים בחייו}
ו/יג פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תרסח
ו/יג שולי הגליון עמ' קצט
ו/יג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רפב סעיף א
ו/יג תורה תמימה בראשית פ' לז אות י


ז/915 הלכות נחלות פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ קרית מלך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אוצמפה"ת ב"מ לח ע"ב הע' 162 {לח"מ}
ז/א אוצרות הרמב"ם
ז/א אור הישר
ז/א אות היא לעולם ח"א דף קז ע"ג
ז/א בית ירוחם
ז/א בית נאמן (תרמא) דף ב ע"א
ז/א בית נאמן (תשעא) עמ' יב
ז/א ברור הלכה יבמות פח ע"א ציון ה פרק ב
ז/א ברכת אריאל ח"א סי' ח ס"ק ד
ז/א דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' קעא
ז/א דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' קמו
ז/א הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 21
ז/א העקיבות התרגומית עמ' 263
ז/א זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' צב עמ' קיז
ז/א ישב מצרף דף ג ע"א
ז/א כבוד יו"ט
ז/א כפי אהרן (זס') קמא עמ' קנו
ז/א לבושי מרדכי יו"ד עמ' צט, אהע"ז עמ' קפח
ז/א משפטי אמת עמ' שמו
ז/א נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' קה, קס
ז/א נודע ביהודה קמא אהע"ז סי' כט, לב, מו
ז/א נועם חי"ט עמ' צו
ז/א סדר אליהו רבא וזוטא דף קטו
ז/א עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קעט {לח"מ}
ז/א עיני דוד
ז/א עמק הלכה (בוימל) עמ' שיד, שטז-שיז
ז/א עמק שאלה (טברסקי) עמ' תתי
ז/א צרור הכסף (הראשון) עמ' קנד, שעב
ז/א שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ה עמ' רלט {מסל"ת}
ז/א שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קג
ז/א שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' צא
ז/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שסז, שע, ח"ג עמ' קסט
ז/א שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים קפד
ז/א שו"ת הריב"ש סי' קנה, עמ' קס-קסא
ז/א שו"ת הריטב"א סי' קפג
ז/א שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' שמא, שצו, תרסו
ז/א שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' ו, עב, קיט
ז/א שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' קעח
ז/א שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רכד
ז/א שו"ת ר"מ גאויזון עמ' ריז-ריח
ז/א שושן עדות דף כו
ז/א שיבת ציון (לנדא) סי' פא
ז/א שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' א ענף ב ס"ג ס"ק ד-ה, ענף ג ס"א ס"ק ד
ז/א שעורי ר' חיים פנחס גיטין שעור ט אות ב
ז/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 249
ז/א תהלה לדוד (אמאדו) ח"ב דף נו ע"גה
ז/א תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' קסח
ז/א תחומין חכ"ב עמ' 413
ז/ב ביתאל ח"א דף צז ע"ג
ז/ב ברור הלכה יבמות קיז ע"א ציון ב
ז/ב דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' סג
ז/ב דברי חיים (שו"ת) ח"ב אהע"ז סי' מו
ז/ב דברי חיים ב"מ לט ע"א
ז/ב כפי אהרן (זס') קמא עמ' קנו
ז/ב מזכרת עמ' 179
ז/ב משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' כח
ז/ב משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' לה
ז/ב משנת יעקב
ז/ב פד"ר ח"ט עמ' 381
ז/ב שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' ו, עב, קיט
ז/ב שו"ת ראנ"ח ח"א סי' טו
ז/ב תורת אמת (תשסו) עמ' שעה
ז/ב תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' קסח
ז/ג אביר יעקב (גירון) דף כו ע"ג, קה ע"ד
ז/ג אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קכד
ז/ג אבני החושן סי' רנט סעיף ב
ז/ג אבני נזר אהע"ז סי' ע אות כב, כד
ז/ג אבני עזר ח"א סי' יח אות א-ב
ז/ג אגודות אזוב מדברי דף מח ע"ג {לא הזכיר טבע ומת או לא עלה}, מט ע"ב {מים שאל"ס} וע"ג {החמירו - מדרבנן}, נא ע"א {לכתחלה} וע"ב {לא הזכיר טבע ומת או לא עלה}, סב ע"ג {לא הזכיר שלא עלה}, סח ע"ג {השמיט מים שיש להם סוף - כי אסור מהתורה אם לא שהה}, סט ע"א {אסורה גם אם אבד זכרו}
ז/ג אגרות משה אהע"ז ח"א סי' מא ענף א, סי' עט ענף ה, סי' קמט, ח"ד עמ' קי
ז/ג אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קכג, קמ
ז/ג אומר לציון סי' רלז
ז/ג אוצמפה"ת ב"מ כז ע"ב הע' 211-213
ז/ג אור הישר [חוט המשולש (לגר"ח) סי' ח, שאילת דוד קונ' עגונות סי' ז, אחיעזר אהע"ז סי' יז]
ז/ג אור ליהודה יבמות עמ' תצט
ז/ג אוריין תליתאי (תאומים) סי' קמב (פז ע"ב)
ז/ג איים בים ב"מ סי' מב אות ח
ז/ג אישים ושיטות (תשסז) עמ' רו
ז/ג אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' א [ג] ד"ה והנה
ז/ג אמרי זאב דף לב ע"ד {חומרא משום איסור כרת}
ז/ג באר אברהם (אבלי) עמ' רצא, רצג
ז/ג באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' ס, סו, עב, פב, פה, פח
ז/ג באר ראי עמ' סד
ז/ג בגדי כהונה (כהן) אהע"ז סי' יא דף סא ע"ד, סב ע"ב-ע"ג {סימנים בגופו}
ז/ג בית אברהם (חנניה) עמ' פד, קסו
ז/ג בית אהרן (סוויאדישץ) דף לח ע"ג, לט ע"ב-ע"ג {סימן מובהק}
ז/ג בית אהרן וישראל גל' ע עמ' ח-ט
ז/ג בית הלוי ח"ב סי' ח עמ' לג, ח"ג סי' יא עמ' סט
ז/ג בית המלך (בוים) דף כה ע"ג
ז/ג בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' יג
ז/ג בית מאיר (תשע) סי' יז ס"כד עמ' קפ
ז/ג בית מאיר סי' יז אות כד עמ' קעה
ז/ג בנין יחזקאל סי' טז
ז/ג בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' קפ-קפא, קפט, רסב
ז/ג בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' רכט {האחים נוחלים}
ז/ג בציר אליעזר ח"א דף לב ע"ב-ע"ג
ז/ג ברור הלכה ב"מ כז ע"ב ציון א פסקה ב
ז/ג ברור הלכה יבמות קיד ע"ב ציון ב פרק א
ז/ג ברור הלכה יבמות קכ ע"א ציון ג פרק ז, ציון ז פרק ב
ז/ג ברור הלכה יבמות קכא ע"א ציון ח פרק ה
ז/ג ברור הלכה כתובות פא ע"א ציון ב
ז/ג ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' כג
ז/ג ברכת מרדכי ב"מ עמ' רלח
ז/ג גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ג סי' ז, טז, כח
ז/ג גליונות אבני נזר
ז/ג דברות משה יבמות עמ' תכו, ב"מ ח"א סי' כו ענף א
ז/ג דברי חיים (אוירבך) אישות סי' ג ד"ה ומעתה, סי' ד ד"ה וראיתי
ז/ג דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' כט
ז/ג דברי יואל - שו"ת עמ' שצו, תכח
ז/ג דברי משה (מזרחי) עמ' סו {אבד זכרו}
ז/ג דברים אחדים (קלצקין) עמ' ל {החמירו רק מפני איסור כרת - אבל לענין יבמה לשוק לא החמירו}, מה
ז/ג דגל ראובן ח"ג סי' לו
ז/ג דיני בוררות עמ' רנב
ז/ג דרך המלך (לוין) דף י ע"א
ז/ג דרכי חושן (תשסח) עמ' י-יא
ז/ג הגהות רימ"א {לח"מ}
ז/ג המסלה שנה יא שבט-ניסן תשו עמ' 6, 8 {החמירו מפני איסור כרת}
ז/ג זית רענן ח"א עמ' תיח, ח"ב עמ' רא
ז/ג זכר יהוסף אהע"ז עמ' קיט, קמט
ז/ג זכר יצחק (תשח) סי' עח, עמ' רנד
ז/ג זכרון חי עמ' צב
ז/ג חד וחלק ח"א דף מט ע"ב
ז/ג חזו"א אהע"ז סי' לא ס"ק ז, י-יא
ז/ג חזו"א על הרמב"ם
ז/ג חי' בן אריה ח"ב סי' כו ס"ק יב
ז/ג חי' הריצ"ד
ז/ג חי' כתב סופר נזיקין עמ' עא
ז/ג חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קמד, ב"מ עמ' סח
ז/ג חי' רעק"א
ז/ג חינוך בית יהודה (תשעד) עמ' קצא
ז/ג חכם צבי (תשעה) ח"א סי' כא ד"ה והראיה
ז/ג חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' טו, חלקת יואב החדש תשובות סי' פו
ז/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נד עמ' קסט
ז/ג חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' סט, עא, פט, צא
ז/ג חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף כא
ז/ג טבעת החושן ח"ד עמ' 50
ז/ג כרם שלמה (אהרמן) יבמות קכ ע"א, קכא ע"ב
ז/ג כתר כהונה (כץ) עמ' שכו, שלד, שלז
ז/ג לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' יז אות א-ד, ח
ז/ג לבושי מרדכי אהע"ז עמ' לא, ח"ד עמ' קכב, לקו"ת עמ' קז
ז/ג לחם רב (בוטון) סי' לח
ז/ג לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' קלה
ז/ג מאיר עיני חכמים ח"א דף פ ע"ג
ז/ג מבוא למשנה תורה עמ' 89, 95
ז/ג מגילת ספר לאוין דף עה ע"ג {סימנין}
ז/ג מגל ח"י עמ' 177
ז/ג מזכרת עמ' 183
ז/ג מחנה חיים ח"ד עמ' מט
ז/ג מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' רפד, רצ
ז/ג מנוחת אשר ח"ב דף סד ע"ד, סו ע"ד, סז ע"א-ע"ב, סח ע"ב-ע"ג {היו לו סימנים}
ז/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' קמ, קמה
ז/ג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' קצט
ז/ג מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' סז
ז/ג מעיני המים
ז/ג מעשה אברהם דף קמג ע"ג
ז/ג מעשה בצלאל סי' רלז
ז/ג מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א החדשות סי' צ, חתם סופר אהע"ז ח"ב סי' טו]
ז/ג מראות הצובאות (תקע) אות פו, קסה, קפב
ז/ג מראות הצובאות (תשסז) עמ' ל, קכו, רז, רט-רי, ריב, ריז-ריח, רלא, רלד-רלה, רמח, רסה, רע, רעה, שיג, שמ, שמט-שנ, שנב, שנד, שצו-שצז, תכא
ז/ג מרחשת ח"ב סי' ז אות א
ז/ג מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קכה אות א, ג {סימנים}
ז/ג משיב דבר ח"ד סי' כח, ח"ה סי' עא
ז/ג משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' לג, עג, צח, קד, קיז, קמו, ריד
ז/ג משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' מא, קיז, קלא, קס
ז/ג משנת אליעזר (רבינ') עמ' קח
ז/ג משנת יעקב כאן
ז/ג משנת יעקב נשים ח"א עמ' ריט-רכ, ח"ב עמ' ריא-ריב, ריח
ז/ג משנת עזר ח"א עמ' קצז, ר
ז/ג משפטי ארץ ח"ב עמ' 90
ז/ג משפטי עזיאל ח"ז עמ' קעט
ז/ג משפטי עזיאל ח"ח עמ' צד
ז/ג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' עה-עו, קב, קיג, קטו, קנח, קסב, שנח
ז/ג נודע ביהודה קמא אהע"ז סי' לב, מו
ז/ג נועם חי"ט עמ' עו, עח-עט, ק, חכ"ד עמ' יד
ז/ג נועם שיח ח"א עמ' נא, עא
ז/ג נחלת אבות סי' יז עמ' מא-מב
ז/ג נשאל דוד אהע"ז עמ' סח ע"ב
ז/ג נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' סז עמ' קלז
ז/ג ס' יהושע - שו"ת עמ' רטו, ריח, רמד, שנד
ז/ג סדר אליהו רבא וזוטא דף לג
ז/ג עבודת הגרשוני עמ' ס
ז/ג עזרת כהן דף שצ ע"ב
ז/ג עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' סב, עד, עו, עט, פב, פח, צז, קיג, קפח, רטז, ח"ב עמ' כב, כד, כח, מד, מט, סא, פ, פב, צה, קיג, קכ, קכב, קכד-קכו, קמ, קנט, ריב, ריט, רמ, ח"ג עמ' קטו, קכא, קכח-קכט, קלג, רסג
ז/ג עין יצחק ח"ב עמ' טז, לט, קנד
ז/ג עמק שאלה (טברסקי) עמ' תמט, תסט, תפח, תצו, תקד, תקט, תקיח, תקכב, תקלח, תקנ-תקנא, תקע, תקצח
ז/ג עצי ארזים סי' יז ס"ק קמ-קמא, קעג
ז/ג עקדת משה ח"א עמ' קלא
ז/ג ערך כסף עמ' קסו
ז/ג פד"ר ח"ט עמ' 381
ז/ג פד"ר חי"ד עמ' 323, טו עמ' 105
ז/ג פני משה (שלז')
ז/ג פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' לג, מו, מח
ז/ג פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' רא, רג
ז/ג פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' מב
ז/ג צבי גאון יעקב סי' ה
ז/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שלה ע"ג
ז/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חו"מ עמ' 94
ז/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' נה אות ט, סי' עז אות ו בהוספות
ז/ג צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' שפה
ז/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קיח, קכה
ז/ג שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' ג ד"ה איברא, סי' ד ד"ה כתב עוד, סי' יח-יט, כב ד"ה ומ"ש עליו, סי' כד, כו, ל-לב, לו, מ
ז/ג שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ה עמ' רלה, רמז
ז/ג שארית נתן בנימין עמ' יג
ז/ג שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ז פ"ג
ז/ג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' רח, רי
ז/ג שו"ע הרב שו"ת סי' כח ס"כ ד"ה להאי
ז/ג שו"ת אדה"ז סי' כח
ז/ג שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' תלו
ז/ג שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' שלח
ז/ג שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קצ
ז/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רכא, ח"ג עמ' ב
ז/ג שו"ת הרד"ך עמ' קסט
ז/ג שו"ת הריב"ש עמ' קס-קסא
ז/ג שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' צט
ז/ג שו"ת מהר"י וייל סי' עט, עט+
ז/ג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קיב
ז/ג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קיב
ז/ג שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שס
ז/ג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' רפב
ז/ג שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' ו, עב, קיט
ז/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' ד, יא-יב
ז/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רכז, רלה {כ"מ}
ז/ג שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' פג
ז/ג שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' פב
ז/ג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קיב
ז/ג שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' מז
ז/ג שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' לו-לז, עח
ז/ג שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רכג
ז/ג שו"ת ר"י בסן (תצז) דף מא ע"ב {מ"מ - לא הזכיר בהל' אישות}
ז/ג שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קמו
ז/ג שו"ת ר"י מסלוצק סי' סז עמ' רמג-רמה
ז/ג שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שא
ז/ג שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רט
ז/ג שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' עח
ז/ג שו"ת ראנ"ח ח"א סי' טו
ז/ג שורת הדין ח"ב עמ' רפא-רפב
ז/ג שושן עדות דף כו, כז
ז/ג שלל דוד {לח"מ}
ז/ג שמו משה דף פא ע"א
ז/ג שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' עט
ז/ג שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' לא ס"ק ט, סי' לב ס"ק ג, סי' מז ענף ג ס"ק א-ג, סי' נח ס"ג ס"ק ט, סי' ס ס"ק ב, ה
ז/ג שעורי אבני עזר ח"א עמ' קל, קלב
ז/ג שערי חיים (ס' המקח) דף יד ע"ב {מ"מ}
ז/ג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' סא
ז/ג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' ש
ז/ג שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ע ע"ד {כ"מ}
ז/ג שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' כ {כ"מ}
ז/ג שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' סה, פו, צז, קמא, קסז, קעח
ז/ג תורה שלמה שמות פכ"ב אות שצב {ראב"ד}
ז/ג תורת המשפט ח"א עמ' 329
ז/ג תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' קסח
ז/ג תחומין חי"א עמ' 304
ז/ג תחומין חכ"ב עמ' 415, 418
ז/ג תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' ה
ז/ג תשובות ר' איסר יהודה עמ' קט {סימן מובהק - כמו שני עדים}, קיא-קיג, קטז {סימן מובהק - כמו שני עדים}
ז/ד אבני החושן סי' רפה סעיף א {מ"מ}
ז/ד אולם המשפט סי' רפ סעיף ג
ז/ד אוצמפה"ת ב"מ לח ע"ב הע' 112-121, 132-140, 158, 185, לט ע"א הע' 29
ז/ד איים בים ב"מ סי' מב אות ט
ז/ד אנצי"ת ע' בורח הע' 1, 4
ז/ד אפיקי מגינים ב"מ סי' לד
ז/ד בזך לבונה עמ' רצט
ז/ד ברור הלכה ב"מ לח ע"ב ציון ד, ציון ה פסקה ב
ז/ד דברי יוסף (קונביץ) עמ' 93
ז/ד דברי תלמוד ח"ב עמ' עג
ז/ד חזון יחזקאל כתובות פ"ח ה"ג
ז/ד חי' הגר"ח ב"מ עמ' קכט
ז/ד חי' הריצ"ד
ז/ד חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' צו
ז/ד יד המלך (פלומבו)
ז/ד לב מבין דף ריח {מ"מ}
ז/ד מבוא למשנה תורה עמ' 88
ז/ד מכתם לדוד (חסן)
ז/ד משפטי אמת עמ' שלח, שמה
ז/ד נתיבות המשפט סי' רפה ס"ק א {מ"מ}
ז/ד נתן פריו ב"מ עמ' רכו
ז/ד עבודת הגרשוני עמ' יז
ז/ד עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' ריב-ריג
ז/ד פנים חדשות [מהרי"ט או"ח כז]
ז/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' קנו, שעו
ז/ד שושן עדות דף כז
ז/ד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רפה סעיף א {מ"מ}
ז/ד שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' כח
ז/ד שערי חיים (ס' המקח) דף ריד ע"א
ז/ד תהלה לדוד (אמאדו) ח"ב דף נו ע"ג
ז/ד תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תשצח
ז/ה אבקת רוכל (תשעז) עמ' קסא
ז/ה אוצמפה"ת ב"מ לח ע"ב הע' 113, 148, 158, לט ע"א הע' 21, 35, 61, 72
ז/ה אנצי"ת ע' אפוטרופוס הע' 236, 239
ז/ה אפיקי מגינים ב"מ סי' לד
ז/ה בזך לבונה עמ' רצט, שא
ז/ה ברור הלכה ב"מ לח ע"ב ציון ד
ז/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' נ
ז/ה חוקות הדיינים ח"ב עמ' רפ
ז/ה חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' ריד
ז/ה חק לישראל השבת אבדה עמ' 112
ז/ה חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 58, 60
ז/ה יד פשוטה מדע עמ' של
ז/ה לחם רב (בוטון) סי' קנז
ז/ה לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תפב
ז/ה מחקרי משפט ח"ה עמ' 162, 163
ז/ה משנת יעקב
ז/ה משפטי אמת עמ' שמא, שמד-שמו
ז/ה נתן פריו ב"מ עמ' רכו, רכח
ז/ה פד"ר ח"ג עמ' 158
ז/ה פרי האדמה ח"ב
ז/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' קנו, שעו
ז/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שמ
ז/ה שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתמו
ז/ה שו"ת הריטב"א סי' קסב
ז/ה שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' שצז, תד
ז/ה שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' רכו
ז/ה שו"ת רשב"ש עמ' תקסא
ז/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רפה סעיף ג
ז/ה שירת דוד (תשסג) עמ' רח
ז/ה שירת דוד ב"מ עמ' רח
ז/ה שם טוב - השלמה
ז/ה תורת אמת (תשסו) עמ' שעג, שעה
ז/ו אוצמפה"ת ב"מ לט ע"א הע' 43
ז/ו אנצי"ת ע' אפוטרופוס הע' 240, 242
ז/ו בזך לבונה עמ' שא
ז/ו ברור הלכה ב"מ לח ע"ב ציון ד
ז/ו חק לישראל שליחות עמ' 48
ז/ו מחקרי משפט ח"ה עמ' 162, 163
ז/ו ס' התרומות עמ' תתקכד
ז/ו שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' ת, תג
ז/ו תורת אמת (תשסו) עמ' שעה
ז/ז אור הישר [שו"ת הריב"ש סי' תצה]
ז/ז איים בים ב"מ סי' מב אות א
ז/ז ברור הלכה ב"מ לח ע"ב ציון ד
ז/ז דברות משה ב"מ ח"א סי' לח ענף ה
ז/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ז שו"ת הריטב"א סי' קסב
ז/ח אבני החושן סי' רפה סעיף ד
ז/ח אוצמפה"ת ב"מ לח ע"ב הע' 123, 138-140, לט ע"א הע' 55
ז/ח איש אמונים דף ח ע"ג
ז/ח אפיקי מגינים ב"מ סי' לד
ז/ח בזך לבונה עמ' שב
ז/ח ברור הלכה ב"מ לח ע"ב ציון ה
ז/ח חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' עט
ז/ח חק לישראל השבת אבדה עמ' 113-112
ז/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ח פני משה (שלז')
ז/ח שו"ת הריב"ש סי' תקטו, עמ' תשע
ז/ח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קיא
ז/ח שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' שצה, תרסט
ז/ח שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קב
ז/ח שו"ת מהרשי"ק עמ' לז
ז/ח שו"ת רשב"ש עמ' צח
ז/ח שלל דוד
ז/ח תורת אמת (תשסו) עמ' שעג
ז/ט איש אמונים דף ח ע"ג
ז/ט בזך לבונה עמ' שב
ז/ט ברור הלכה ב"מ לח ע"ב ציון ה
ז/ט חי' הריצ"ד
ז/ט פני משה (שלז')
ז/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שמ
ז/י אולם המשפט סי' רפה סעיף א {מ"מ}
ז/י אוצמפה"ת ב"מ לח ע"ב הע' 123, 125, 127-129, 172, לט ע"א הע' 10
ז/י בזך לבונה עמ' שב
ז/י ברור הלכה ב"מ לח ע"ב ציון ד פסקה ג {כ"מ}, ציון ה
ז/י חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 60
ז/י מעיני המים
ז/י משפטי אמת עמ' שמד-שמה
ז/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רפה סעיף ג {מ"מ}


ח/916 הלכות נחלות פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אוצמפה"ת ב"מ לט ע"א הע' 104-108
ח/א אוצרות הרמב"ם
ח/א ברור הלכה ב"מ לט ע"א ציון ח
ח/א מחקרי משפט ח"ה עמ' 160, 163
ח/א עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' ריב
ח/א שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' יט דף לג
ח/א שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' מז
ח/א שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' ריא {הגהמ"י}
ח/א שם טוב - השלמה
ח/ב אוצמפה"ת ב"מ לט ע"ב הע' 12, 26
ח/ב אנצי"ת ע' אפוטרופוס הע' 253
ח/ב ברור הלכה ב"מ לט ע"א ציון ח
ח/ב גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף כט ע"ג {הגהמ"י}
ח/ב המעמד האישי בישראל עמ' 409
ח/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 223
ח/ב חוות יאיר סי' יז
ח/ב חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 573 {הגהמ"י אות ג}
ח/ב קרית מלך
ח/ב שדה הארץ ח"ג דף קיד ע"ב
ח/ב שם טוב - השלמה


ט/917 הלכות נחלות פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ יד פשוטה
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אורים גדולים (תשסג) עמ' קצד, רג {מ"מ}
ט/א אמונת עתיך גל' 117 עמ' 23
ט/א באר אלחנן עמ' רלא
ט/א דברי ריבות (תשעב) עמ' רסא
ט/א חזון ישעיה עמ' תנד
ט/א חי' הגר"ח ב"מ עמ' קכט
ט/א חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' קעט, ריט
ט/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 528-530
ט/א לב שלמה (הלוי) דף צה ע"ב
ט/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/א משנת יעקב
ט/א פרי הארץ (מזרחי) ח"א חו"מ סי' ח (סב ע"ד, סג ע"א-ע"ב) {מ"מ - עד שלשה דורות}
ט/א קונטרסי שעורים ב"ב דף 226
ט/א קרית מלך
ט/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תלז
ט/א שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' קיח
ט/א שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שה
ט/א שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' נג
ט/א שו"ת ר"י אלגזי עמ' לד
ט/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קצה {מ"מ}
ט/א תורת אמת (שפו) סי' קלד
ט/א תורת אמת (תשסו) עמ' תצב
ט/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קעה-קעו
ט/ב אהליך יעקב ב"ק סי' ד ס' לט
ט/ב אוצמפה"ת ב"מ לט ע"ב הע' 90, מ ע"א ח"א הע' 37
ט/ב אור הישר [דברי ריבות סי' קעה]
ט/ב איים בים ב"מ סי' מג אות ח
ט/ב באר מים חיים (נוסינזון) ב"ב דף קמג
ט/ב בית דוד (תשעט) יו"ד סי' קפה
ט/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' רפו סעיף ב {רמב"ם}, סי' רפז סעיף א {מ"מ}
ט/ב ברור הלכה ב"מ לט ע"א ציון ח פסקה ב
ט/ב המעשה והמדרש עמ' כה {ללמוד תורה}
ט/ב חוקי חיים (גאגין) דף צו ע"ג
ט/ב חזון ישעיה עמ' תנה-תנו
ט/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קפג
ט/ב יד המלך (פלומבו)
ט/ב מלאכת שלמה (חכים)
ט/ב מעיני המים
ט/ב נתיבות המשפט סי' קמט ס"ק ז, סי' רפז ס"ק א
ט/ב עדות ביעקב (בוטון) דף רכד ע"ב
ט/ב שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' כו דף מז
ט/ב שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' סו
ט/ב שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' קיט-קכ
ט/ב שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רד {מ"מ}
ט/ב שי למורא (יונה) סי' קכט דף ק ע"ג {השביחו גדולים}
ט/ב שי למורא (יונה) סי' קל
ט/ג חזון ישעיה עמ' תנו-תנז
ט/ג יד המלך (פלומבו)
ט/ג נתיבות המשפט סי' רפז ס"ק א
ט/ג קרית מלך
ט/ד אוצמפה"ת ב"מ מ ע"א ח"א הע' 21, 37
ט/ד איים בים ב"מ סי' מג אות ב
ט/ד ברור הלכה ב"מ מ ע"א ציון א
ט/ד חזון ישעיה עמ' תנז-תנח
ט/ד חי' הגר"ח ב"מ עמ' קכט
ט/ד חיים ומלך
ט/ד חק לישראל עשיית עושר עמ' 169-168 {מ"מ}
ט/ד שלל דוד
ט/ד שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' כח-כט
ט/ה ברכת אריאל ח"ב עמ' קנה {כ"מ - קושיה מיבמות}
ט/ה חזון ישעיה עמ' תנח-תנט
ט/ה חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קפג
ט/ה שו"ת הריטב"א סי' קמו
ט/ה שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רמט
ט/ה שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' קכא
ט/ו אולם המשפט סי' קעז סעיף א
ט/ו בית דינו של שמואל עמ' 18, 23, 37, 41, 66, 71
ט/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' קעז סעיף א
ט/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' רסג
ט/ו ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"א עמ' צה
ט/ו חזון ישעיה עמ' תנט-תסא
ט/ו חיים ומלך
ט/ו חסדי דוד ח"ד עמ' תע
ט/ו חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"ב עמ' רמז
ט/ו מצודת דוד (שפרבר) עמ' רלא-רלב
ט/ו מקור ישראל דף פ ע"ג
ט/ו סמיכה לחיים דף קיט ע"ג
ט/ו פני חיים (פלג'י) עמ' פד {מ"מ}
ט/ו קרית מלך
ט/ו שערי צדק ח"ג עמ' 424
ט/ז אהל יצחק
ט/ז אהלי יהודה (הכהן) דף טו ע"ג
ט/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/ז בית אהרן וישראל גל' נא עמ' מז
ט/ז בית דינו של שמואל עמ' 610
ט/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' ר, רג
ט/ז דברות משה ב"ב ח"ב סי' מז ענף א
ט/ז זכר אליהו אהע"ז סי' לו
ט/ז חוקי חיים (גאגין) דף צו ע"ב
ט/ז חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 73, 81, 84-83, 88
ט/ז יד המלך (פלומבו)
ט/ז ישועות ישראל סי' סב סעיף ב
ט/ז מגילת ספר לאוין דף ל ע"א
ט/ז מעשה בצלאל סי' שיא
ט/ז מקצוע בתורה סי' סב ס' א ס"ק ב, ח
ט/ז משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' שלב
ט/ז נחלת אבות סי' יט עמ' מו
ט/ז עטרת שלמה ח"א עמ' קצט
ט/ז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' נד
ט/ז עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 546
ט/ז פד"ר ח"ט עמ' 141 {אשה הנו"נ ושטרות על שמה}
ט/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' רד
ט/ז קול דודי (תשף)
ט/ז קול דודי שבועות סי' תתפד
ט/ז קרית מלך
ט/ז קרן הצבי מצוה מג אות ד
ט/ז שברי לוחות עמ' 94, 96 {הגהמ"י אות ז}
ט/ז שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים רמב
ט/ז שו"ת הריב"ש סי' קסט, עמ' שז
ט/ז שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תסא
ט/ז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' נד, עז, רצ
ט/ז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' פ
ט/ז שו"ת מהרלב"ח סי' נט
ט/ז שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תסא
ט/ז שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' עא {אונות על שמה}
ט/ז שער משפט סי' סב ס"ק א, סי' קמט ס"ק ב
ט/ז שפת הים (מיו) דף צז ע"ג
ט/ז תורת אמת (תשסו) עמ' קפז, תשד
ט/ז תרומת הדשן שו"ת סי' שנב
ט/ח אגרות הגרי"ד עמ' רמג
ט/ח אהל יצחק
ט/ח אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' נה [א] ד"ה ולענ"ד
ט/ח אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 352
ט/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' ר
ט/ח חי' חתם סופר
ט/ח חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' כג
ט/ח יד המלך (פלומבו)
ט/ח ישועות ישראל סי' סב סעיף ה {מ"מ}
ט/ח מוריה גל' רכו עמ' ג {הגהמ"י}
ט/ח מקור ישראל דף מו ע"ג
ט/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ח משנת יעקב
ט/ח נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קט
ט/ח נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קסג
ט/ח ס' התרומות עמ' תתתכב
ט/ח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' נד
ט/ח צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' פה {מ"מ}
ט/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' צד, רד
ט/ח קול דודי (תשף)
ט/ח קול דודי שבועות סי' תתפד
ט/ח קרית מלך
ט/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכד
ט/ח שו"ת הריב"ש עמ' קפא, שח
ט/ח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' נד, רפט
ט/ח שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קסח
ט/ח שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רט
ט/ח שו"ת מהרלב"ח סי' נט
ט/ח שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תל
ט/ח שו"ת רשב"ש עמ' שסה
ט/ח שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות ג
ט/ח שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 43 {ראב"ד}
ט/ח שעשוע התלמידים דף סג ע"א {ראב"ד}
ט/ח תורת אמת (תשסו) עמ' קפז
ט/ט אבן האזל
ט/ט אגרות הגרי"ד עמ' רמג
ט/ט אהל יצחק
ט/ט אור הישר [אורים ותומים - תומים סי' סו ס"ק כ]
ט/ט אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 278 {או"ש}
ט/ט בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קכח ע"ג
ט/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' רד
ט/ט ברכת שלמה חו"מ עמ' רס {אור שמח}
ט/ט חיי עמרם עמ' רעג {מ"מ}
ט/ט יד המלך (פלומבו)
ט/ט שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף נט ע"א-ע"ב
ט/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רמא, רסד, ח"ג עמ' רכג
ט/ט שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קצב
ט/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' סו סעיף יא
ט/ט שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רסב
ט/ט שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רפו
ט/ט שער יהושע ח"א עמ' כד, כה
ט/ט שער משפט סי' סו ס"ק ה {מ"מ}
ט/ט שערי זיו ח"ב דף פב ע"ג
ט/י אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' פא
ט/י אגרות הגרי"ד עמ' רמג
ט/י אהל יצחק
ט/י בן יהודה סי' קכז
ט/י מחנה יהודה (אשכנזי) דף נג ע"ד
ט/י פרי השדה (דייטש) ח"א דף עט ע"א
ט/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' סו סעיף יא
ט/יא.
ט/יב אנצי"ת ע' גדול האחים הע' 21, 25, 26
ט/יב חסדי דוד ח"ד עמ' תנג
ט/יב יד המלך (פלומבו)
ט/יב פעמוני זהב סי' רפו סעיף א {מ"מ}
ט/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' קנח, שעט
ט/יב שו"ת הריב"ש עמ' קעא
ט/יב שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' ב
ט/יב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קנ
ט/יב שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' יח {מ"מ}
ט/יב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קלה
ט/יב שו"ת רשב"ש עמ' רנח
ט/יב תוספתא כפשוטה נזיקין ח"א עמ' 431
ט/יב תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' קצ {מי שמת והניח בנים גדולים וקטנים וכו' אלא חולקים בשוה וכו'}, רא {מ"מ}
ט/יג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 204
ט/יג גליונות אבני נזר
ט/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יג משנת יעקב [משנת יעקב הל' זכיה פ"ז הי"ג]
ט/יג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קעז
ט/יג עמודי אור סי' קב אות ד
ט/יג עצי ארזים סי' ס ס"ק א
ט/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' קנח
ט/יג קרית מלך
ט/יד חי' הריצ"ד
ט/יד ס' התרומות עמ' תתתקעז
ט/יד עצי ארזים סי' ס ס"ק א
ט/יד צרור הכסף (הראשון) עמ' קנח
ט/טו אוצרות הרמב"ם
ט/טו אור הישר [עי' תוס' ב"ק יא ע"ב]
ט/טו אנצי"ת ע' גדול האחים הע' 18
ט/טו ברור הלכה ב"ק יא ע"ב ציון ג
ט/טו דרכי חושן (תשסח) עמ' רנא
ט/טו חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 337
ט/טו לחם רב (בוטון) סי' קט
ט/טו לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' של
ט/טו משאת מרדכי ב"ק עמ' מא
ט/טו פעמוני זהב סי' רפו סעיף א
ט/טו צרור הכסף (הראשון) עמ' צד, רד
ט/טו שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רסד
ט/טו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רפו סעיף א
ט/טו תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' קפט, קצ-קצב, קצז, רא {גדול האחין וכו' הרי זה לובש מתפיסת הבית, ומ"מ}


י/918 הלכות נחלות פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ יד פשוטה
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קיד
י/א אהל יצחק
י/א אור יעקב נדרים עמ' קיח
י/א אורים ותומים - תומים סי' קלב ס"ק ג
י/א אנצי"ת ע' ברירה הע' 229, ע' גורל הע' 162, 164
י/א אשר למלך
י/א בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' ט-י
י/א בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' נט-ס
י/א בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קל, קלב
י/א בית זבול ח"ה עמ' קט
י/א בית יצחק (חבר) ח"ב דף כד ע"ב
י/א בני שמואל דף נז ע"ד
י/א ברור הלכה ב"ק ט ע"א ציון ד
י/א ברכות חיים ח"ב עמ' קצז
י/א דברות משה ב"ק ח"ב סי' פט הערה יט, כט, ב"ב ח"א סי' ט ענף ד, סי' י ענף ב
י/א דברי אור ח"ג עמ' קצז
י/א דברי לוי הל' כלים - שעורים במסכתות עמ' ט
י/א דגל ראובן ח"ב סי' מג
י/א דינא דחיי ח"ב דף ק ע"א
י/א המדות לחקר ההלכה מדה יג אות מג
י/א המסחר במשה"ע עמ' 92 {מ"מ}
י/א המעמד האישי בישראל עמ' 278
י/א הר המלך ח"ח עמ' שעב
י/א חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' יא ס"ק ה
י/א חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' שז
י/א חי' ר"י אלמידה דף ח ע"א
י/א יד המלך (פלומבו)
י/א כנפי נשרים
י/א לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' טו אות ז
י/א משאת מרדכי ב"ק עמ' כד
י/א משנת יעבץ שמיטה עמ' קמט
י/א משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' קלה
י/א משנת ר' אהרן ב"ק עמ' סו
י/א נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' רסט {מ"מ}
י/א ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' לד
י/א ערבי נחל (תשסד) עמ' תעא
י/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רמט {הגהמ"י אות א}
י/א שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קע, קעה {מ"מ}
י/א שם יוסף (מועטי) ח"ב דף לח ע"ד
י/א שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קכא
י/א שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 291
י/א שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' יט אות ה
י/א שער משפט סי' קי ס"ק ב, סי' קיט ס"ק א {מ"מ}
י/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 286
י/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תמא
י/ב אנצי"ת ע' דבר שאינו מסים הע' 54
י/ב באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף ח
י/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' רמא סעיף ה
י/ב ברור הלכה כתובות קט ע"ב ציון י
י/ב כבוד יו"ט הלכות זכיה פ"ג ה"ה {דקל - דבר שאינו מסוים}
י/ב מנחה טהורה דף קכט ע"א
י/ב מעשה רקח הל' זכיה פ"ג ה"ה
י/ב משפטי אמת עמ' רסג
י/ב נשאל דוד אהע"ז עמ' רח ע"א
י/ב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שסו
י/ב שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שסו
י/ב שם טוב - השלמה
י/ג אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' כו
י/ג אנצי"ת ע' גדול האחים הע' 34
י/ג ברור הלכה ב"ק יא ע"ב ציון ג
י/ג דברות משה ב"ק ח"ב סי' פט הערה יט, כט
י/ג דרך עץ החיים (אלגזי) דף לט ע"א
י/ג דרכי חושן ח"א עמ' קעג
י/ג הר המלך ח"ג עמ' לג, ח"ו עמ' קי
י/ג טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 499
י/ג יד המלך (פלומבו)
י/ג לב מבין
י/ג לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' שכט
י/ג מור דרור קו"א סי' יג {מה שעל בניהם ובנותיהם אין שמין}
י/ג מלאכת שלמה (חכים)
י/ג מעיל שמואל (פלורנטין) [עי' הל' מלוה פ"א ה"ה, מ"מ ולח"מ]
י/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' מא
י/ג פעמוני זהב סי' קעו סעיף יג, סי' רפח סעיף א
י/ג פרי חיים (הליר)
י/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' צד
י/ג שו"ת הריב"ש עמ' קלט
י/ג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תסא
י/ג שו"ת מהרלב"ח סי' ג
י/ג שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שה
י/ג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תסא
י/ג שו"ת ר"ח כפוסי דף קכ {מ"מ}
י/ג שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קכא
י/ג שמחת יו"ט (אלגזי) סי' כג אות ד {מ"מ}
י/ג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רפד
י/ג תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' קצא {האחין שחלקו שמין מה שעליהן וכו'}, קצג {האחין שהניח להן אביהן נכסים ולאחד מהן יש בנים ועמדו בניו והשביחו וכו'}, רא {מ"מ - שהאמין שהן נזונין ומתפרנסין מתפיסת הבית בסתם מוחלין הם וכו'}
י/ג תשובות הראב"ד סי' קלח
י/ד אנצי"ת ע' אפוטרופוס הע' 187, 188, 195, 197, 199, ע' גורל הע' 64 {מ"מ}
י/ד אפיקי מגינים כתובות סי' יד
י/ד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קג סעיף ח
י/ד ברור הלכה קדושין מב ע"א ציון ד
י/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' עא
י/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קלג
י/ד דברות משה גיטין עמ' תעה
י/ד דגל ראובן ח"ג סי' יב
י/ד האיר ממזרח משלי עמ' י {בורר להם החלק היפה}
י/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רי
י/ד חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 258
י/ד טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תרלא
י/ד יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקפד
י/ד יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קצא
י/ד יד המלך (פלומבו)
י/ד יכין ובועז ח"א סי' קלו (עמ' 459)
י/ד ישמח אב עמ' קטז
י/ד כנפי נשרים
י/ד כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קמד ע"ב
י/ד לחקרי הלכות סי' שנח
י/ד מטה אפרים ח"ב
י/ד משנה הלכות כתובות דף קלא ע"ג
י/ד משנת יעקב כאן
י/ד משנת יעקב קנין עמ' פב
י/ד משרת משה (עטייה)
י/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' סא
י/ד נתיבות מרדכי קדושין עמ' רסח {מ"מ}
י/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' מג
י/ד שו"ת הר"ן סי' ח
י/ד שו"ת מהרא"ל (צינץ) חו"מ סי' מא אות ג {מ"מ}
י/ד שו"ת ר"מ גאויזון עמ' סט
י/ד שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 192
י/ד שער המלך ח"ב עמ' תמה
י/ד שערי חיים (ס' המקח) דף נה ע"א
י/ה אבקת רוכל (תשעז) עמ' קסא
י/ה אנצי"ת ע' אפוטרופוס הע' 11, 18, 21, 182, 188, ע' בית דין הע' 437, 438
י/ה האיר ממזרח אבות עמ' מד {אפוטרופוס ליתומים}
י/ה הדר איתמר עמ' קעז {אביהן של יתומים}
י/ה חיים ומלך
י/ה חכם צבי (תשעה) ח"ב סי' צז ד"ה ולא עוד
י/ה חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 55, 56
י/ה חק לישראל שליחות עמ' 45
י/ה חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' קעו {ראב"ד}
י/ה יכין ובועז ח"א סי' ג עמ' 27, סי' קלו עמ' 459
י/ה יקרא דשכבי (דוד) דרוש קטו דף רא ע"ב
י/ה מחקרי משפט ח"ד עמ' 167, ח"ה עמ' 166, 167
י/ה משפט איש תשיז עמ' שפח
י/ה משפט כתוב חו"מ סי' נד
י/ה פד"ר ח"ג עמ' 156
י/ה צרור הכסף (גטיניו) דף פז ע"ג {ראב"ד}
י/ה קרית מלך
י/ה שו"ת הריב"ש עמ' תרפז, תשלח
י/ה שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תמו
י/ה שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' שצה
י/ה שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' קכא
י/ה שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שמ
י/ה שו"ת ר"מ גאויזון עמ' סו
י/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רפט סעיף א {ראב"ד ומ"מ}
י/ה שמעתתא דרבא ח"ב חו"מ סי' ג אות ד (עמ' קיב)
י/ה תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קכא
י/ו אבקת רוכל (תשעז) עמ' קסא, תפו
י/ו אגרא דכלה המבואר ח"א עמ' תקעט {אפוטרופוס - אדם חשוב}
י/ו אולם המשפט סי' רפה סעיף ב
י/ו אוצמפה"ת ב"מ לט ע"א הע' 89
י/ו אוצרות הרמב"ם
י/ו אנצי"ת ע' אפוטרופוס הע' 32, 36, 37, 43-39, 45, 47
י/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' רפה סעיף ד
י/ו בית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ח עמ' 127
י/ו ברור הלכה פסחים מט ע"ב ציון ג, גיטין נב ע"א ציון ס, ב"מ לט ע"א ציון ח פסקה א-ב
י/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' תקלז
י/ו דברי ריבות סי' שמח {איש חיל וכו'}
י/ו הלכות מדינה ח"ג עמ' קכג {גיל מינימלי}
י/ו המעמד האישי בישראל עמ' 410
י/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 66
י/ו חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' ריא {ציווה לתת לקטן}
י/ו חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 21, 56, 557, 559 {נוה צדק}, 562, 563, 565, 567, 571, 572
י/ו יכין ובועז ח"א סי' קלו (עמ' 458) {אשה}
י/ו ימי שלמה {האם אפוטרופוס יכול לטעון טענה לא שכיחה}
י/ו ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 181
י/ו כ"מ לעיל פ"ז ה"ח {מ"מ - קרוב}
י/ו מחקרי משפט ח"א עמ' 220, ח"ד עמ' 167-170, 178, ח"ה עמ' 152, 160, 164
י/ו מקורות לפסקי הרמב"ם {קרוב}
י/ו משפט איש תשיז עמ' שפז-שפח, שצג-שצד
י/ו נוה צדק {אשה}
י/ו פני חיים (פלג'י) עמ' סט, עה, רסו, רפו
י/ו פני משה (הררי) עמ' שג-שו
י/ו צרור הכסף (גטיניו) דף פח ע"א
י/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' קנו {אשה}, שעו {אשה, קטן}
י/ו קובץ המשפט העברי ב (תרפז) עמ' 75, 78
י/ו קרית מלך
י/ו שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' לג {מ"מ}
י/ו שו"ת הריב"ש סי' כ עמ' כח-כט {קרוב, אשה}, עמ' תשלז {קרוב, אשה}
י/ו שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תשכא
י/ו שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שמ {אשה}
י/ו שו"ת ר"מ גאויזון עמ' סז, ע {אשה}
י/ו שו"ת רשב"ש עמ' קמה
י/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רצ סעיף ג
י/ו שירת דוד כתובות עמ' פ
י/ו שם טוב - השלמה
י/ו תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קכב
י/ו תנופה חיים דף מד ע"ג {ע"ה, איש חיל}
י/ז אבקת רוכל (תשעז) עמ' קסא, שג
י/ז אוצרות יהושע סי' כ עמ' קפז {ההבדל בין מינהו ב"ד למינהו אבי היתומים, לרב שילא שלא מסלקים גם אם הוא מפסיד כי האב יודע שהוא נוח לבניו}
י/ז אנצי"ת ע' אחזוקי אינשי בגנבי הע' 19, ע' אפוטרופוס הע' 167, 171, 173, 175-177
י/ז ברור הלכה גיטין נב ע"ב ציון ה, ציון ו פסקה ו
י/ז דברי ריבות (תשעב) סי' קכ עמ' קעג-קעד, סי' קסא {סילוק אפוטרופוס על שלא ציית להוראת הפרנסים} עמ' רמג
י/ז הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 228 {"הסכימו הגאונים"}
י/ז הרמב"ם - שמרנות עמ' 280 {הסכימו}
י/ז הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רפד {"הסכימו הגאונים" - דייקנותו בהבאת דברי הגאונים}
י/ז הרמב"ם והגאונים עמ' 128 {"הסכימו הגאונים"}
י/ז חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 130 {הגהמ"י אות ז}, 155, 558 {מ"מ}, 562, 572 {או"ש}, 603, 604 {מ"מ}, 605, 606
י/ז יכין ובועז ח"א סי' קכז עמ' 320 {ההבדל בין מינהו ב"ד למינהו אבי היתומים}
י/ז כבוד יו"ט {אפוטרופוס שטען בדין שלא כהוגן}
י/ז מבוא למשנה תורה עמ' 102 {הסכימו הגאונים}, 111 {אביהן של יתומים}
י/ז מחקרי משפט ח"ד עמ' 176
י/ז משפט איש תשיז עמ' שצג {ושמעו עליו}, שצד {כפי מה שיראה לדיין}, שצה {מ"מ}
י/ז משפטי ארץ ח"א עמ' 129
י/ז משפטי שבועות ח"א שער ה עמ' כד {הסכימו הגאונים}
י/ז נתן פריו ב"מ לט ע"ב עמ' רכח {ב"ד אביהן של יתומים}
י/ז עזר משפט עמ' שנד-שנה = פד"ר ח"ב עמ' 24-25 {ההבדל בין מינהו ב"ד ומינהו אבי יתומים}
י/ז פד"ר ח"א עמ' 359 {ההבדל בין מינהו ב"ד ומינהו אבי יתומים}, ח"ב עמ' 39 {כפי מה שיראה לדיין}
י/ז פני חיים (פלג'י) פ' וישב עמ' עד (כא ע"א במהד' תרמח) {שמועתו רעה, דרכי חשד}
י/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 268
י/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' נז {חייב להישבע}
י/ז ר"י קארו - קובץ עמ' קלה {הסכימו הגאונים}
י/ז שו"ת הריב"ש סי' שכד, עמ' תלא
י/ז שו"ת הריטב"א סי' רו
י/ז שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' קיח {מיני חשד}
י/ז שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' מט
י/ז שו"ת מהר"ם מינץ סי' כד עמ' קא {אפוטרופוס שמשנה ממה שאמרו}
י/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א סי' סט עמ' קמז-קמח {אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים}
י/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) סי' סט עמ' קסו {אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים}, סי' צו עמ' רכ {שמפסיד - גורם הפסד}
י/ז שנתון המשפט העברי חי"א עמ' 659
י/ז שער יהושע ח"א סי' ס עמ' רכח = שו"ת בעי חיי חו"מ חלק א סימן ריג {מ"מ - רק אם נתשנה לגריעותא}
י/ז תחומין חכ"א עמ' 251-252, 255
י/ז תנופה חיים פרשת וישב אות יג דף מד ע"ג {אפוטרופוס שרועה זונות או שמספר לשון הרע או שאינו בקי בחשבון}
י/ז תשובות הרי"ד סי' צ עמ' תכז הערה מו {ההבדל בין מינהו ב"ד ומינהו אבי יתומים}
י/ח אור הישר [דברי ריבות סי' תיא, מל"מ הל' מלוה פ"ד הי"ד (ד"ה כתב מהריב"ל)]
י/ח אור שמח
י/ח אמרי משפט ח"א עמ' שכו
י/ח אנצי"ת ע' אפוטרופוס הע' 254, 255
י/ח באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רנו
י/ח בית זבול ח"ג סי' נז
י/ח דברי ריבות (תשעב) עמ' תקפט
י/ח הלכות מדינה ח"ג עמ' קיט
י/ח חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 56, 57
י/ח ישיב יצחק חלק כה סי' צט עמ' תיד {אפוטרופוס לשוטה לתרומת איבר}
י/ח לבושי מרדכי חו"מ עמ' לב
י/ח נתן פריו ב"מ עמ' רכח
י/ח פד"ר ח"ג עמ' 156 {אפוטרופוס לגדול}, ח"ה עמ' 301
י/ח פני חיים (פלג'י) עמ' שכט
י/ח פני משה (שלז')
י/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' קנז, שעז
י/ח קרית מלך
י/ח ר"י ששפורטש עמ' 221
י/ח שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רלט
י/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תקיז
י/ח שו"ת הריב"ש עמ' תרפז, תרפט
י/ח שו"ת מהרי"ל עמ' קלב
י/ח שו"ת רשב"ש עמ' רפט
י/ח שער יהושע ח"א עמ' רלח
י/ח שרידי אש (תשעב) ח"א סי' קלה עמ' תלג {שוטה}
י/ח שרידי אש ח"א עמ' תלג


יא/919 הלכות נחלות פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ יד פשוטה
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אוצמפה"ת ב"מ ע ע"א הע' 52, 53, 75
יא/א אנצי"ת ע' אפוטרופוס הע' 23, 114
יא/א בית אהרן וישראל גל' לט עמ' ז {מעות של יתומים א"צ אפוטרופוס}
יא/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יא/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' רצ סעיף ה
יא/א ברור הלכה ב"מ ע ע"א ציון ג
יא/א דרכי חושן (תשסח) עמ' רסו
יא/א חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 56, 112, 113, 306, 516, 564, 565
יא/א יכין ובועז ח"א סי' קלו (עמ' 460)
יא/א כללא דרביתא עמ' עד
יא/א לב מבין דף קפב ע"ד {הגהמ"י}
יא/א מגילת ספר לאוין דף קד ע"א
יא/א מחקרי משפט ח"ה עמ' 161, 164
יא/א מים קדושים - תשובות דף נג ע"ג {הגהמ"י אות ב}
יא/א מעשה רק"ם (קורייאט) דף ע ע"א
יא/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' עא
יא/א ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קפט
יא/א פני משה (הררי) עמ' שח
יא/א פעמוני זהב סי' רצ סעיף י
יא/א פרי האדמה ח"ב
יא/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שכו ע"א
יא/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' מט אות ב
יא/א צרור הכסף (הראשון) עמ' שעח
יא/א קרית מלך
יא/א שו"ע הרב הל' מכירה ס' טו
יא/א שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קסח, רכא
יא/א שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רסד-רסה
יא/א שו"ת רשב"ש עמ' קמה
יא/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רצ סעיף ה {מל"מ}
יא/א שם טוב - השלמה
יא/ב חיים ומלך
יא/ב חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 243, 516
יא/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' מג
יא/ב קרית מלך
יא/ב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קלג
יא/ג אור הישר [דברי ריבות סי' עו]
יא/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רצ סעיף ו {מ"מ}
יא/ג דברי ריבות (תשעב) עמ' קב, קעה
יא/ג חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 313-315, 515-517
יא/ג חק לישראל שומרים עמ' 868 {מ"מ}, 920
יא/ג מחקרי משפט ח"א עמ' 238
יא/ג מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף פו ע"ב {כ"מ}
יא/ג שו"ע הרב הל' מכירה ס' טז
יא/ג שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כד
יא/ג שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' קכב
יא/ג שו"ת ר"י מילר עמ' קסו
יא/ג שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב עמ' 369
יא/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רצ סעיף ו
יא/ד אנצי"ת ע' אפוטרופוס הע' 26, 53
יא/ד גושפנקא דמלכא
יא/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' שנב
יא/ד חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 243, 243, 250, 289, 528
יא/ד חק לישראל שליחות עמ' 45
יא/ד ישמח אב עמ' קיח
יא/ד לחקרי הלכות סי' שס
יא/ד מעיני התורה ח"ב עמ' סא
יא/ד פרי חיים (הליר)
יא/ד קרית מלך
יא/ה אבקת רוכל (תשסב) עמ' תקכד {מ"מ}, תקכז
יא/ה אבקת רוכל (תשעז) עמ' תסו, תסט {מ"מ}
יא/ה אהל יצחק
יא/ה אהל יצחק גיטין עמ' שפז
יא/ה אולם המשפט סי' צג סעיף א
יא/ה אור הישר [דברי ריבות סי' קכ, שמו]
יא/ה אמרי משפט ח"א עמ' שכה {מ"מ}
יא/ה אנצי"ת ע' אפוטרופוס הע' 22, 121, 128, 145, 152, 157, 160
יא/ה באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רכב
יא/ה באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ו ה"ד מושב שרים אות כ {מ"מ}
יא/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' רצ סעיף טו {מ"מ}
יא/ה בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קסא
יא/ה בית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ח עמ' 127
יא/ה בית מאיר (תשע) סי' פ ס"יז עמ' נה {מל"מ}
יא/ה ברור הלכה גיטין נב ע"א ציון נ, נב ע"ב ציון ו
יא/ה גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל א סי' ד
יא/ה דברי ריבות (תשעב) עמ' קעד, תקלג
יא/ה דורש משפט עמ' תשנג, תשסא
יא/ה הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 228
יא/ה ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג קלו ע"ג]
יא/ה חוקות הדיינים ח"ב עמ' רכב-רכג
יא/ה חזקה רבה או"ח הלכה סט, חו"מ ח"א עמ' 22, 45
יא/ה חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 130, 132, 143, 155, 156, 307 {מ"מ}, 336, 458-459 {מ"מ}, 554 {מ"מ}
יא/ה חק לישראל שומרים עמ' 121 {מ"מ}, 122 {יד המלך (פלומבו)}, 797, 798 {מל"מ}, 799 {נוה צדק}
יא/ה חק לישראל שליחות עמ' 47, 48
יא/ה חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תנב
יא/ה יד המלך (פלומבו)
יא/ה ידיו של משה
יא/ה ישמח לב (פרנג'י) ח"ב חו"מ סי' מח (פ ע"א) {מל"מ}
יא/ה ישמח לבב (עובדיה) חו"מ סי' ח דף קטו ע"ב, קטז ע"ב ואילך
יא/ה כבוד יו"ט
יא/ה לשון למודים חו"מ דף יב ע"ב
יא/ה מחקרי משפט ח"א עמ' 233
יא/ה מלאכת שלמה (חכים)
יא/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קפב {מ"מ}
יא/ה מעשה בצלאל סי' תג
יא/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' מא
יא/ה פני חיים (פלג'י) עמ' ע, רלט {מ"מ}, רסו {מ"מ}
יא/ה פרי האדמה ח"ב
יא/ה ר"י ששפורטש עמ' 221
יא/ה שאילת יעבץ ח"ב סי' ג
יא/ה שברי לוחות עמ' 96 {הגהמ"י אות ו - אביאסף}
יא/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רח, שיא, תקלו
יא/ה שו"ת הרשב"א מכ"י סי' שעו
יא/ה שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' רכא
יא/ה שו"ת מהר"י וייל סי' קעג
יא/ה שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תיט, תכג
יא/ה שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רמ
יא/ה שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' קכט
יא/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קצד-קצה
יא/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רכ, רצ {מ"מ}
יא/ה שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' ת
יא/ה שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רסד
יא/ה שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תיט, תכג
יא/ה שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' קלד
יא/ה שו"ת ר"מ גאויזון עמ' סה
יא/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רצ סעיף י {מ"מ}
יא/ה שער יהושע ח"ב עמ' צג
יא/ה שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' סו
יא/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 203
יא/ה תהלה לדוד (והרמן) פ"קיח פסוק יב הערה ד
יא/ה תורת אמת (תשסו) עמ' רנג {מ"מ}
יא/ה תורת חסד (פרחיא) דף קסט ע"א {לח"מ}
יא/ה תנופה חיים דף מד ע"ג {יש לו להתכסות}
יא/ה תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 166
יא/ו אבקת רוכל (תשסב) עמ' קפ
יא/ו אבקת רוכל (תשעז) עמ' קסא
יא/ו אהל יצחק
יא/ו אנצי"ת ע' אפוטרופוס הע' 55, 60, 61
יא/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' רצ סעיף טז {מל"מ}
יא/ו ברור הלכה גיטין נב ע"א ציון כ
יא/ו דרכי דוד (קסל) פאה עמ' רעד
יא/ו הלכה למשה (אלבז) עמ' תיא {מל"מ}
יא/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 67
יא/ו חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' ריג
יא/ו חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 243, 248
יא/ו ימי שלמה
יא/ו מחקרי משפט ח"א עמ' 238 {מל"מ}
יא/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
יא/ו משפט איש תשטז עמ' רצה {מל"מ}
יא/ו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קנד-קנה
יא/ו פד"ר ח"ב עמ' 169
יא/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קיח ע"ד, רלג ע"ב
יא/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' מג
יא/ו שו"ע הרב הל' מכירה ס' טו
יא/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שסח
יא/ו שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים שמא
יא/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשיא
יא/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רצ סעיף יב {מל"מ}
יא/ז אוצרות יהושע עמ' קפו {מ"מ}
יא/ז אור הישר [מ"מ הל' מכירה פ"ל ה"ו]
יא/ז איים בים קידושין פ"ב סי' יא אות ג
יא/ז אנצי"ת ע' אפוטרופוס הע' 62, 98 {ראב"ד}, 100, 102, 103
יא/ז ארזי לבנון עמ' נ
יא/ז ברור הלכה גיטין נב ע"א ציון ט
יא/ז גליוני הגר"ש עמ' קיד {מל"מ} [וכן במל"מ הל' סנהדרין פ"ז ה"ב]
יא/ז דברי ריבות (תשעב) עמ' קעג
יא/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' ריא, ריג
יא/ז חיים ומלך
יא/ז חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 245 {ראב"ד}, 246, 247
יא/ז חק לישראל שליחות עמ' 46 {רמב"ם}, 277 {ראב"ד}
יא/ז יורו משפטיך ליעקב סי' קכה
יא/ז ישמח אב עמ' קטז
יא/ז לחם רב (בוטון) סי' קעו
יא/ז מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' שד
יא/ז ס' המקח עמ' קי
יא/ז ס' התרומות עמ' שכד
יא/ז פד"ר ח"ג עמ' 160
יא/ז פנים חדשות [מהר"ם גלנטי סה]
יא/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' קנה, שעג
יא/ז קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' יא
יא/ז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' יג {ראב"ד ומ"מ}
יא/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' רס
יא/ז שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רס
יא/ז שו"ת מהרלב"ח סי' צה
יא/ז שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 233-234
יא/ז שער משפט סי' ז ס"ק ב {מ"מ}
יא/ז תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף כח ע"ב
יא/ח אבקת רוכל (תשסב) עמ' קפ
יא/ח אבקת רוכל (תשעז) עמ' קסב
יא/ח אהליך יעקב ב"ק סי' ד ס' לא
יא/ח אור הישר [חיל המלך הל' ערכין פ"ו הי"ח]
יא/ח אמר יוסף (אלקלעי) דף פא ע"א
יא/ח אנצי"ת ע' אפוטרופוס הע' 64, 70, 71, 73
יא/ח ארץ הצבי (שכטר) עמ' קפב
יא/ח בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' רסח
יא/ח ברור הלכה גיטין לח ע"ב ציון ה, נב ע"א ציון מ
יא/ח היכל מלך דף ל ע"ג
יא/ח ויקח אברהם [אמר יוסף פא ע"א]
יא/ח חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' ריג
יא/ח מעיני המים
יא/ח מראות הצובאות (תשסז) עמ' קמה
יא/ח משנת ר' אהרן גיטין עמ' קנו
יא/ח ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' פו
יא/ח קרית מלך
יא/ח רב ברכות (רי"ח) עמ' יז-יח, כב
יא/ח שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' מה עמ' קיט
יא/ח שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים שמא
יא/ח שלל דוד {לח"מ}
יא/ט אגורה באהלך דף נ ע"א
יא/ט אהל יצחק גיטין עמ' שפד-שפה
יא/ט אמר יוסף (אלקלעי) כאן {רמב"ם}, דף נא ע"א {מרכה"מ}
יא/ט אנצי"ת ע' אפוטרופוס הע' 75, 76, 79, 89, 90, 92
יא/ט אשר למלך
יא/ט בית אהרן וישראל גל' לז עמ' צח
יא/ט בית זבול ח"ג סי' נו
יא/ט ברור הלכה גיטין נב ע"א ציון א
יא/ט גורן דוד ח"ב סי' ג
יא/ט גינת ראובן תרומות עמ' כ, כב-כג, כו-כז, תתתפח
יא/ט גליוני הגר"ש עמ' קיד
יא/ט דברות משה שבת ח"ב סי' מג הערה יד
יא/ט דברי יהודה דף פב ע"ד, פג ע"א {מ"מ}
יא/ט דברי יהודה סי' כד אות ט
יא/ט חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רע
יא/ט חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' ריב
יא/ט חכם צבי (תשעה) ח"א סי' לג ד"ה ולעשות
יא/ט חלת לחם (תשנח) עמ' ר
יא/ט חסדי דוד ח"א עמ' קפב
יא/ט חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 243
יא/ט חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' כח
יא/ט חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קלט ע"ד
יא/ט טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תרלד
יא/ט טל חיים (סגל) עמ' עז
יא/ט מנחת חינוך ח"א עמ' שנה
יא/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שנג
יא/ט משנת יעקב
יא/ט משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קמט-קנ, ח"ב עמ' פ-פא
יא/ט משנת יעקב קנין עמ' שעו
יא/ט נועם ח"ד עמ' פט
יא/ט נר למאור (רבינוביץ) דף טז ע"ב {ימכרו טבל}
יא/ט נתיבות מרדכי קדושין עמ' רעג
יא/ט עבד המלך (תשסט) עמ' תקפא
יא/ט פני חיים (פלג'י) עמ' עד
יא/ט פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' ל דף לג ע"ג-ע"ד {להאכיל ולא להניח}
יא/ט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קיט ע"ב
יא/ט קובץ המשפט העברי ב (תרפז) עמ' 76
יא/ט שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' מד, מה (עמ' קיט-קכא)
יא/ט שו"ת הסבא קדישא ח"א חו"מ סי' לג
יא/ט שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שסד
יא/ט תורת השליחות עמ' קכז
יא/ט תרומות חיים סעיף לח אות ג
יא/י אהל יצחק
יא/י אהל שרה לאה עמ' שצב
יא/י אוצרות הרמב"ם
יא/י אור דוד עמ' קעט, רג
יא/י אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' קעט
יא/י אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק קיג
יא/י אורח ישראל סי' כב אות ד
יא/י אמרי איש עמ' קצו
יא/י אנצי"ת ע' אפוטרופוס הע' 94
יא/י בית אהרן וישראל גל' לז עמ' צח
יא/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' רצ סעיף י {מ"מ}
יא/י בית מלך (חב"ד) עמ' 37
יא/י גבורת יצחק ביכורים עמ' ל
יא/י גור אריה יהודה (תשעח) עמ' שפה, שפז
יא/י גינת ראובן תרומות עמ' כ, כב-כג, כו-כז, תתתפח
יא/י דברות משה שבת ח"ב סי' מג הערה יד עמ' רנד {מצוה שיש בה קצבה}
יא/י הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תלח
יא/י הרמב"ם כמחנך עמ' 67
יא/י ויטע אשל עמ' מב {ס"ת}
יא/י זהב התרומה ביכורים עמ' לז
יא/י זיר יצחק דף כח ע"ג
יא/י חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קעד {מ"מ בשם רמב"ן}
יא/י חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' ריא
יא/י חינוך הבנים למצוות עמ' טז, קא
יא/י חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 243, 525
יא/י יד פשוטה אהבה עמ' קיב, קיח
יא/י יין מלכות (שניאורסון) עמ' 531 {אין פוסקים צדקה}
יא/י להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' פ
יא/י לקוטי שיחות חל"ח עמ' 111
יא/י לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' ו אות ג {אין פוסקים צדקה על יתום קטן}
יא/י מאור צבי (תשס) עמ' קמ
יא/י מאור צבי (תשסה) עמ' קטז
יא/י מחקרי משפט ח"א עמ' 227 {מ"מ}
יא/י מנחת חינוך ח"א עמ' שנה {מ"מ}, ח"ג עמ' רפ
יא/י מקורות לפסקי הרמב"ם
יא/י מרחשת ח"ג סי' ה אות א
יא/י משנת יעקב
יא/י משנת יעקב מדע עמ' קסא, הפלאה עמ' קע, רמג-רמו, זרעים ח"א עמ' פז-צב, ח"ב עמ' פ-פא
יא/י סוכת דוד (מן) סוכה סי' ג ס"ק כה
יא/י עזר משפט עמ' יח-יט {אין פוסקים צדקה}
יא/י פד"ר ח"ב עמ' 180, ח"ה עמ' 301, 303, חי"ג עמ' 15
יא/י פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' ל דף לד ע"ב {מ"מ - רשות ב"ד}
יא/י פרי האדמה ח"ב
יא/י פרי עץ חיים (קרויס) עמ' ל
יא/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קיח ע"ד
יא/י קרית מלך
יא/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קצז
יא/י שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' מ {מ"מ}
יא/י שו"ת ר"מ גאויזון עמ' סו, סח, עב
יא/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רצ סעיף ד, סי' רצ סעיף ו
יא/י שי למלך עמ' סא
יא/י שמועת חיים ערכין ח"א עמ' צא
יא/י שערי מאיר עמ' יח
יא/י שערי תודה ח"א דף מה ע"ג
יא/י תועפות ראם (באר) עמ' פו-פז
יא/י תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קכט
יא/י תורת יצחק ח"ב עמ' קצה
יא/י תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קעז-קפב {חינוך יתומים במצות צדקה}
יא/י תניא רבתי ח"א עמ' 289
יא/יא אבני נזר יו"ד סי' קסז אות ב {כ"מ}
יא/יא אדמת קודש ח"א או"ח סי' יד (ד"ה ברם פש) {כ"מ - ניחא ליה לאיניש וכו'}
יא/יא אוצרות יהושע עמ' תמז {כ"מ}
יא/יא אמונת עתיך גל' 102 עמ' 96 {כ"מ}
יא/יא אנצי"ת ע' אפוטרופוס הע' 119
יא/יא ארצות החיים סי' יד ארץ יהודה אות ג עמ' רעח
יא/יא אשר למלך
יא/יא באורי סוגיות (הוניגסברג) פ' איזהו נשך סי' ד אות ג {כ"מ}
יא/יא באר המלך הל' גזילה פי"ג הי"ד (מז ע"א)
יא/יא באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' רכג
יא/יא בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 38, 39, 41
יא/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' רצד סעיף יח {מ"מ}
יא/יא בית יעקב (מליסא) סי' עא ס"ב {כ"מ}
יא/יא בכורי אברהם דף מט ע"ב {כ"מ - שעבוד נכסים לצדקה}
יא/יא בנתיב החסד (אלתר) עמ' 231-232
יא/יא ברור הלכה כתובות מח ע"א ציון ג
יא/יא דברי יששכר דף צג ע"א
יא/יא דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רמג
יא/יא דרכי חושן (תשסח) עמ' רעא
יא/יא האיר ממזרח כתובות סי' כד אות א {ומי שנשתטה וכו' ב"ד פוסקין עליו צדקה וכו' הטעם שפסק כן}, אות ה {כ"מ - מסתמא כל אדם ניחא ליה וכו' ביאור דבריו}, אות יא {אם חשיב כפיה}, אות יב {הלא שוטה הוא ופטור מכל המצוות}, אות יג {מחיובי הב"ד הוא, ואינו מתורת צדקה}, אות יד {למיעבד "צדקה" בממוניה - מ"ט לא כתב "מצוה"}, אות טו {אם היה ראוי - ביאור הלשון}, אות יז {הטעם שכתב ד"ז בהל' נחלות, ולא בהל' צדקה}
יא/יא הדין האישי בישראל עמ' 308-309 {כ"מ}
יא/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תמו
יא/יא זכרון ליהודה סי' ב אות ט, יא {כ"מ}, כא {כ"מ}, סי' ט אות כו
יא/יא חוות בנימין ח"ב עמ' תקסח {כ"מ}
יא/יא חוקות הדיינים ח"ג עמ' פה, פט
יא/יא חזקה רבה או"ח הלכה יז, חו"מ ח"א עמ' 280
יא/יא חי' חתם סופר
יא/יא חיי נפש ח"ו עמ' שכג
יא/יא חנא וחסדא ח"ג דף לה ע"ב
יא/יא חסד ומשפט דרוש יט דף שפא ע"א
יא/יא יסודי הצדקה עמ' 141, 165-167
יא/יא כהונת רפאל עמ' רכח
יא/יא כללי המצוות (תאומים) עמ' קמב {כ"מ}
יא/יא לב מבין דף מא ע"ד {כ"מ}
יא/יא לב מבין דף סה ע"ג
יא/יא להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קלד, ח"ו עמ' קפב
יא/יא להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קסו {כ"מ}
יא/יא להורות נתן דברים עמ' קכג
יא/יא לקוטי שיחות חל"ח עמ' 113
יא/יא לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' ו אות ג {כפיית שוטה לצדקה}
יא/יא מגן גבורים (או"ח) סי' יד ס"ק ה
יא/יא מזכרת עמ' 355
יא/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' יט {כ"מ}
יא/יא מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' רמז
יא/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' רמח
יא/יא מפתח הבאורים [חתם סופר או"ח סי' ב] {כ"מ}
יא/יא מצווה ועושה ח"ב עמ' שפח {צדקה}
יא/יא משנת יעקב כאן
יא/יא משנת יעקב נשים ח"א עמ' קפ, הפלאה עמ' רמג-רמו, זרעים ח"א עמ' פז-צב
יא/יא משפטי הלוי ח"א סי' ט אות ו עמ' רמ
יא/יא נועם ח"י עמ' רסט
יא/יא נחלת יצחק כתובות סי' מט
יא/יא נפתולי נפתלי דף עג {כ"מ - הבדל בין מצוה לריבית}
יא/יא נקדש בצדקה סי' רפח-רפט, שד, שכב, תמד
יא/יא נתיבות המשפט סי' רנ ס"ק ד {כ"מ}
יא/יא נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קמג ע"ד, קמד ע"א
יא/יא נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רלא, רמה
יא/יא נתן חכמה ב"ב סי' ד
יא/יא נתן פריו סוגיות ח"א עמ' פט
יא/יא סוכה וארבעת המינים עמ' 330
יא/יא סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' רמה-רמח
יא/יא עזר משפט עמ' יח
יא/יא עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' כח
יא/יא ערך יעקב עמ' ריב {מ"מ}
יא/יא פד"ר ח"כ עמ' 25
יא/יא פרי האדמה ח"ב
יא/יא קדשי יהושע עמ' עה
יא/יא קובץ ביאורים (שפירא)
יא/יא ראשי בשמים (רבין) עמ' פד, רעו-רעז
יא/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שלב
יא/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רעא, שבועות ח"א עמ' קעה
יא/יא שדה הארץ ח"ג דף פח ע"ג
יא/יא שו"ת ר"י מסלוצק סי' צא עמ' שד {כ"מ}
יא/יא שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' רד
יא/יא שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' רנא {כ"מ}, רנג
יא/יא שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' קיז-קיט
יא/יא שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' רנ-רנב, רנה-רנח
יא/יא שער המלך ח"א עמ' תקא
יא/יא שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 288
יא/יא תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כו ס"ק כ {כ"מ}
יא/יא תחומין חט"ז עמ' 73, 96
יא/יא תחומין חכ"א עמ' 443
יא/יב אנצי"ת ע' אפוטרופוס הע' 148
יא/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 255
יא/יב התורה והמדינה ח"ט עמ' רסג {הלכות להגן על יתומים}
יא/יב חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 125, 126
יא/יב יין מלכות (שניאורסון) עמ' 532-534
יא/יב ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 181
יא/יב כס המלך עמ' נה-נו
יא/יב לקוטי שיחות חל"ח עמ' 115
יא/יב מבוא למשנה תורה עמ' 106 {דרישה לנהוג לפנים משורת הדין}
יא/יב מס' גיטין (ארזי) עמ' 179
יא/יב קרית מלך
יא/יב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' כג
יא/יב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) סי' קלא ח"ב עמ' נט {בינו לבין עצמו - ולא לאדם אחר}
יא/יב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רצ
יא/יב שו"ת מהרשד"ם חו"מ סי' שמט {חיוב להיזהר בנכסי יתומים}
יא/יב תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' קעז-קפב {חינוך יתומים במצות צדקה}, קפג-קפו {רוכב ערבות}

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US