Halacha Brura and Berur Halacha Institute
מכון הלכה ברורה ובירור הלכהלאחר מאמצים מרובים ובסייעתא דשמיא מוציא המכון מאגר הכולל את ה"הלכה ברורה" ו"בירור הלכה" על המסכתות שכבר יצאו לאור. המאגר כולל גם את גליון הש"ס של הרב צבי יהודה זצ"ל ואת המפתח האלפאביתי לנושאים הנידונים בבירורי ההלכה, עם קישורים לבירורים עצמם.
במאגר יש מגוון אפשרויות חיפוש מלבד חיפוש פשוט בכלל החומר, כגון חיפוש בתוך כותרות העבודות בלבד וחיפוש במפתחות.
מיותר לציין את היתרונות הרבים שיש למשתמש במאגר שיכול למצוא במהירות כל נושא, לקבל מיד את החומר, ואף להעתיקו לקובץ.
ציבור אוהבי התורה, אשר יודע ומבין את החשיבות הגדולה שיש למפעל הזה הנקרא ע"י מרן הרב קוק זצ"ל "בניין התורה לדורות", מוזמן לרכוש את המאגר במכון, בדרכים המפורטות למטה.
המאגר כולל:
תלמוד בבלי - כל התלמוד
הלכה ברורה למסכתות: ברכות, שביעית, שבת, פסחים, ראש השנה, יומא, סוכה, ביצה, מגילה, תענית, מועד קטן, חגיגה, יבמות, כתובות, נדרים, סוטה, גיטין, קידושין, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, מכות, שבועות, עבודה זרה, הוריות, אבות, חולין.
בירור הלכה למסכתות: ברכות, שביעית, שבת, פסחים, ראש השנה, יומא, סוכה, ביצה (צילום), תענית, מגילה, מועד קטן, חגיגה, יבמות, כתובות, נדרים, סוטה, גיטין, קידושין (צילום), בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא (עד סוף פרק שלישי), סנהדרין (צילום), מכות, שבועות, עבודה זרה, הוריות, חולין. יש מעל 6,000 בירורים.
גליון הש"ס לרצי"ה למסכתות: ברכות, שביעית, שבת, ראש השנה, יומא, תענית, מגילה, חגיגה, יבמות, כתובות, נדרים, סוטה, גיטין, בבא מציעא, בבא בתרא, מכות, שבועות, עבודה זרה, הוריות, חולין.
מפתח נושאים: למעלה מ 20,000 ערכים ותתי ערכים המקושרים לבירורים עצמם.
המאגר יוצא לאור בשיתוף עם "תלמוד תורה כנגד כולם" והרב דב גודלשטיין.

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
שאל את הרב | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US