Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

תיקוני טעויות דפוס
בספרות התורנית
אחרונים

לדף התיקונים הראשי

מנחת חינוך
מראה הפנים
שערי ישר
אמרי בינה
נחלת שבעה
חקרי לב
יוסף לקח
עץ החיים
כוס הישועות
בית מאיר
שמן כתית למנחה
פני יהושע
מחנה אפרים
אורים ותומים
בית יעקב (מליסא)
חזון נחום
יד דוד
קרבן נתנאל
דמשק אליעזר
חידושי הראנ"ח
שיירי קרבן
אמר יוסף
גידולי ציון
מעם לועז
עמק הלכה
סידור בית יעקב
עדות ביעקב
הפלאות נדרים
חדושי הרי"ם
שפת אמת
ספרי מהר"ץ חיות
חידושי הגאון האדר"ת
מוסר המקרא והתלמוד
קובץ שיעורים
חזון איש
שפתי ישנים
חידושי העילוי ממייצ'יט
זכרון יצחק
אבני ציון
עיניים למשפט
מרגליות הים
אנציקלופדיה תלמודית
פסקי דין רבניים
תורת המדינה
טהרת הבית
עמק יהושפט
אוצר מפרשי התלמוד
ישורון
עיקרי השולחן


מנחת חינוך (מהד' מכון ירושלים)
מצוה עח עמ' שכחציונים לחינוך שורה 4 בחי' הרמב"ן סנהדרין כ"ו ע"בצ"ל בחי' הרמב"ן סנהדרין ל"ב ע"ב
מצוה רסג, עמ' רצא, ד"ה גולל, שורה 12 הציון להערה מז צ"ל אחרי המלים "דברי סופרים"
ח"ג עמ' שי ד"ה ומודדין מה שפירש בדעת הר"מ צ"ל הרא"מ

מראה הפנים על הירושלמי

בהל' שבת פ' כ"ב בהל' ב'

בהל' שבת פ' כ"ב בהל' כ'

ד"ה הוי רב, שורה 4

שבת כד ע"א

שערי ישר, מהד' הועד להוצאת ספרי הגאון ר' שמעון ז"ל

עפ"י בי"ד בדין טעות דזוכה מטעם יאוש

עפ"י בי"ד בדין טענת דזוכה מטעם יאוש

עמ' נב, טור ב, שורה 3 מלמטה

שער ה, פרק יב

מש"כ בש"ך חו"מ סי' רנ"ה בטעמא דמילתא

מש"כ בש"ך חו"מ סי' רצ"ה בטעמא דמילתא

עמ' נג, טור ב, שורה 6 מלמטה

שם

אמרי בינה, ר' מאיר אוירבך

דיני דיינים, סי' כאות יב, שורה אחרונהסמכה דעתה או דמחילת החוב מהניסמכה דעתה א"ו [=אלא ודאי] דמחילת החוב מהני
דיני הלואה סי' טזד"ה ועיין, שורה 7(ס"ק ט"ז) דכתב דדעת הש"ךצ"ל (ס"ק י"ז) דכתב דדעת הש"ך

נחלת שבעה

צ"ל במחילה אפילו תפיס שטרא אין צריך קנין [שו"ת מטה אשר סי' ג דף י ע"ב]

במחילה אפילו לא תפיס שטרא צריך קנין

 

סי' כב ס' ד

חקרי לב , מהדורת מכון המאור

חו"מ ח"ב [כרך י (חו"מ כרך ג)]

צ"ל דר"נ אדר"נ

הר"ן (ב"מ יד, ב)

טור שמאל שורה 2

עמ' קיח

צריך להוסיף: אלא דכיון שכתבו שטר [או משהו כזה, לפי העניין]

אחרי המלים "אינה מחילה"

שורה 10

שם

צ"ל סימן מד

סימן מה

טור שמאל שורה 12 מלמטה

עמ' קכ

צ"ל סימן ס

סימן ה

טור ימין שורה 15

עמ' קכג

צ"ל סי' יג

ס"ק טז

טור שמאל שורה 10

שם

צ"ל (סימן רלב) דלא בעינן

(סימן רלב דף לב)

שורה 11

שם

צ"ל סימן מד

סימן מה

טור ימין שורה 3

עמ' קכד

צ"ל סי' יג

ס"ק טז

שורה 5

שם

צ"ל דאברייתא

דהברייתא

שורה 11 מלמטה

שם

צ"ל סי' יג

ס"ק טז

טור שמאל שורה 23

שם

שם

ד"ה אך, שורה 2

מכירה טו, ד

מכירה טו, ו

צ"ל בידך

בידך, בידך

טור ימין שורה 15

עמ' קכה

צ"ל נא, א, סי' טז

כא, א, סי' יז

טור שמאל שורה 8

עמ' קכו

יא, טז

(יא, כג)

שורה 17

שם

צ"ל אות לב

אות כא

שורה 24

שם

שם

ד"ה כי, שורה 9

סימן לא

סימן לה

יש להוסיף: אפילו התוספות יודו דמועיל גבי עבד דלשון סילוק" [כך הוא במחנה אפרים שממנו מעתיק חקרי לב כאן]

אחרי המלים "לשון סילוק"

טור שמאל שורה 22

עמ' שמד

צ"ל בכריתות דכ"ד [=דף כד]

בברייתות דנ"ד

שורות 22‎-23

שם

צ"ל והריני מסתלק [כך הוא במחנה אפרים שממנו מעתיק חקרי לב כאן]

והרי מסתלק

שורה 31

שם

צ"ל בכריתות

בברייתות

טור ימין, שורה 4

עמ' שמה

צריך להוסיף "לעצמך" [כך הוא בתוס' שממנו מעתיק חקרי לב]

אחרי המלים "הרי את"

שורה 10

שם

צ"ל "יש לפרש" [שהרי מחנ"א הביא מתוס' שם ששניהם לשון הקנאה, ועכשו חקרי לב בא לחלוק ולומר ששניהם לשון סילוק, ולכן צריך מלים כמו "יש לפרש"].

אחרי המלים "את לעצמך"

שורה 21

שם

צ"ל דמתני [לשון תנאי]

דמתני'

טור ימין שורה 10 מלמטה

עמ' שמו

צ"ל ב"י יו"ד

בי"ד

שורה 6 מלמטה

שם

צ"ל בל' פרוטות

כל פרוטות

טור ימין שורה 7 מלמטה

עמ' שמט

צ"ל השכר

והשכר

טור שמאל שורה 1

עמ' שנא

יו"ד ח"ד (כרך י)

צ"ל קח לך מידי

קך לך מידי

עמ' קטו טור א שורה 7

סי' פא

צ"ל ציערה

ציערא

עמ' קמט טור א שורה 16

סי' פב

צ"ל בדידיה תלי לבד

בדידי תלי לבד

עמ' קנ טור ב שורה 13

שם

צ"ל ומי סני ליה

ומי סגי ליה

עמ' קנא טור א שורה אחרונה

שם

צ"ל אין לך ביטול תנאי גדול מזה

אין לך ביטול תנאי מזה

עמ' קנב טור ב שורה 8

שם

צ"ל מנתינה ראשונה וכי קבעי

מנתינה ראשונה וכי קבע

שם שורה 25

שם

צ"ל דעת ה"ה בדעת הר"מ

דעת ה"ה כדעת הר"מ

עמ' קנג טור א שורה 8 מלמטה

שם

צ"ל גרידא מהני

גריד מהני

עמ' קנה טור ב שורה 3

שם

צ"ל ז, כג

ז, ב

עמ' קנו טור ב שורה 5 מלמטה

שם

צ"ל דהכל אחד

דהכל יחד

עמ' קנח טור ב שורה 25

שם

צ"ל סימן ב

סימן ד

עמ' קנט טור א שורה 25

שם

כלל לה סימן ט

כלל לה סימן לח

עמ' קס טור ב שורה 13‎-14

שם

לדקדק כדברי הרא"ש

לדקדק בדברי הרא"ש

עמ' קס טור ב שורה 10

שם

צ"ל שתתן לו מנה

שיתן לו מנה

עמ' קסא טור א שורה 19

שם

צ"ל סובר בנ"ד

סובר כנ"ד

עמ' קסא טור ב שורה 21

שם

צ"ל סבה שתהיה

סברה שיהיה

עמ' קסב טור א שורה 12 מלמטה

שם

צ"ל שתלה ביטול התנאי באשה אשר מזה

שתלה ביטול התנאי אשה מזה

עמ' קסב טור ב שורה 12

שם

צ"ל ולהרא"ש הכל תלוי

ולהר"ש הכל תלוי

עמ' קסב טור ב שורה 18

שם

צ"ל שבסעיף ל"ה הביא

שבסימן ל"ו הביא

עמ' קסב טור ב שורה 19

שם

צ"ל ובסעיף ל"ו הביא

ובסימן ל"ו הביא

עמ' קסב טור ב שורה 20

שם

צ"ל ושם בסעיף ל"ח

ושם בסימן ל"ח

עמ' קסב טור ב שורה 24

שם

צ"ל בסעיף ל"ה ול"ו

בסימן ל"ה ול"ו

עמ' קסב טור ב שורה 28

שם

צ"ל שתתן לו מנה

שיתן לו מנה

עמ' קסג טור ב שורה 13

שם

צ"ל שצריך שתסכים

שצריך שיסכים

עמ' קסד טור ב שורה 3

שם

צ"ל בתשובות הרשב"ש

בתשובות הרשב"א

עמ' קסה טור א שורה 24

שם

צ"ל שהאשה הביאה המעות

שזה הביא המעות

עמ' קסה טור א שורה 9 מלמטה

שם

צ"ל דביטול תנאי כמי שעקר

דביטול תנאי נמי שעקר

עמ' קסה טור ב שורה 11 מלמטה

שם

צ"ל כמ"ש בש"ס

כמ"ש בש"ע

עמ' קסו טור א שורה 2

שם

צ"ל אישות (ז, כג)

אישות (ז, כב)

עמ' קסו טור א שורה 10 מלמטה

שם

צ"ל אי מהני גביה ביטול

אי מהני גבי ביטול

עמ' קסח טור א שורה 12 מלמטה

שם

צ"ל שאתה נהנה לי

שאיני נהנה לך

עמ' קע טור שמאל שורה 19‎-20

שם

צ"ל דגופא דעובדא

דגופא ודעובדא

עמ' קעא טור ב שורה 5

שם

צ"ל מי הויא הך מחילה קיום תנאי תבעי

מיהו הך מחילה קיום תנאי לא תבעי

עמ' רכז טור א שורה 8 מלמטה

סי' פג

צ"ל דמתחילה בתורת קידושין

דמחילה בתורת קידושין

עמ' רכח טור ב שורה 27

שם

צ"ל והיינו נמי

וייהנו נמי

עמ' רכט טור א שורה 6 מלמטה

שם

צ"ל לא חשחין אנחנא

לא תשחין אנחנא

עמ' רלא טור ב שורה 5

שם

דדברי מהרימ"ט ז"ל הן הן דברי הרמב"ן

דדברי מהרימ"ט ז"ל הן הן דברי הרמב"ם

עמ' רנב טור ב ד"ה הראת, שורה 1‎-2

סי' פג-פד, אות עה

חקרי לב מהדו"ב

חו"מ סי' ט עמ' קמד

ד"ה ואולם, שורה 4

סימן כג

סימן צג

יוסף לקח, ר' חיים אבולפיה, מהד' ביטון, כרך א ח"א

פי"א דסנהדרין ה"ו

פ"י דסנהדרין ה"י

טור ימין שורה 17

עמ' קיב

פ"ד דקרבן

פ"ג דקרבן

טור ימין שורה 3

עמ' ריא

פ"ב דבכורים

פ"ד דבכורים

טור שמאל שורה 9 מלמטה

עמ' רפא

פ"ב דשבת

פ"ה דשבת

טור ימין שורה 12 מלמטה

עמ' שב

יוסף לקח, כרך א ח"ב

פ"א דביאת מקדש

פ"ב דביאת מקדש

טור שמאל שורה 18

עמ' כח

יוסף לקח, כרך ב ח"א

פ"א דציצית

פ"ב דציצית

טור ימין שורה 13 מלמטה

עמ' מג

יוסף לקח, כרך ב ח"ב

פ"ט דיסודי התורה ה"ד-ה"ה

פ"ט דיסודי התורה ה"ו

טור ימין שורה 10 מלמטה

עמ' נ

פי"ב דאיסורי ביאה הכ"א

פי"ג דאיסורי ביאה ה"כ

טור שמאל שורה 16 מלמטה

עמ' קמט

עץ החיים, ר' חיים אבולעפיא, מהד' מכון המאור, תשנ"ג, כרך ב, חלק א

צ"ל פ"ו דשבועות הי"ח

פ"ו דשבועות הי"ט

טור א, שורה 1

עמ' קכו

כרך ב, חלק ב

צ"ל פ"ו דעבודה זרה ה"ט

פ"ו דעבודה זרה הי"ח

טור ב, שורה 4

עמ' כז

צ"ל פ"ה הי"א

פ"ד הי"א

ד"ה והנה, שורה 5

עמ' ס

צ"ל פ"ד דאיסורי

פ"א דאיסורי

ד"ה ויראה, שורה 5

עמ' צז

צ"ל ובפ"ד דביכורים

ובפי"ד דביכורים

טור א, שורה 9 מסוף העמוד

עמ' קכג

כוס הישועות (דפוס פודגורזע), בבא קמא

וק"ק דבגמ' מוכח דנחי'

וע"ק דבגמ' מוכח דנחי'

ד"ה בתוספ', שורה 1

ב ע"א

עד הטריפה ישלם אדרבא עד הטריפה לא ישלם והטריפה עצמה ישלם

עד הטריפה לא ישלם אדרבא עד הטריפה ישלם והטריפה עצמה לא ישלם

שורה 4‎-5

י ע"ב

בד"ה כסי' ולד באשה

בד"ה סי' ולד באשה

ד"ה ע"ש בד"ה סי', שורה 1

יא ע"א

דף כט ע"א בתוס' ד"ה פליגי בשעת נפילה

בתוס' ד"ה פליגי בשעת נפילה

ד"ה בתוס' ד"ה פליגי, שורה 1

כח ע"ב

בתו' ד"ה אלא

דף כ"ט ע"א בתו' ד"ה אלא

ד"ה דף כ"ט ע"א, שורה 1

כט ע"א

דף לה ע"ב בתו' ד"ה רישא במזיק

ע"ב בתו' ד"ה רישא במזיק

ד"ה ע"ב בתו', שורה 1

לד ע"ב

דף לו ע"א בדבור שאחר זה לבסוף וסיפא

בדבור שאחר זה לבסוף וסיפא

ד"ה בדבור שאחר זה, שורה 1

לה ע"ב

דף מז ע"א בתו' ד"ה ליתא לפרה כו'

בתו' ד"ה ליתא לפרה כו'

ד"ה בתו' ד"ה ליתא, שורה 1

מו ע"א

א"כ מתני' דסוף ש"ש דו"ה

א"כ מתני' דסוף ש"ש ד"ה

ד"ה עוד הקשה, שורה 2

נה ע"ב

עוד א"נ בלילה אפי' נודע לו

עוד א"כ בלילה אפי' נודע לו

ד"ה בד"ה נפרצה, שורה 9

שם

דף נז ע"א בתוס' ד"ה לעולם הוא חייב

בתוס' ד"ה לעולם הוא חייב

ד"ה בתוס' ד"ה לעולם, שורה 1

נו ע"ב

אתי להראות דחייבו אף בגניבה

אתי להראות דחייבו א"כ אף בגניבה

שם, שורה 4

שם

אין לי כו' אלא פשיטא לגינה

אין לי כו' אלא פשיטא לגניבה

ד"ה בד"ה אמר, שורה 5

שם

ותימא להאי תנא מנלן דפרשה ראשונה

ותימא להאי תנא מנלן דפרק ראשון

ד"ה בתוס' ד"ה לא, שורה 3

נז ע"ב

וק"ל אבל מ"מ נ"ל דשפיר יש לפרש

וק"ל אבל מ"מ צ"ל דשפיר יש לפרש

ד"ה בד"ה דדאין, שורה 6

נח ע"ב

על תוס' דקאמרו אצטריך למתני' פירוש דלכאורה

על תוס' דקאמרו אצטריך למתני' פירות דלכאורה

ד"ה בתוס' ד"ה המגדיש, שורה 8 מלמטה

נט ע"ב

דמשלם כפל כדמעיקרא לגרעות' וקרן

דמשלם כפל כדמעיקרא לגרעות' או קרן

ד"ה בתוס' ד"ה אלמא, שורה 6

סה ע"ב

כל זמן שלא הוחזקה בא"א אבל הוחזקה בא"א לא צריכנן

כל זמן שלא הוחזקה בא"א לא צריכנן

ד"ה בתוס' ד"ה דאע"ג, שורה 7

ע ע"ב

דהתוס' איירי לפי המסקנא דהתם

דהתורה איירי לפי המסקנא דהתם

ד"ה בתוס' ד"ה כמאן, שורה 3

שם

דלר"ש נפדית היא פירוש מדקאמר

דלר"ש נפדית היא פירוש מקאמר

ד"ה ע"ב בתוס', שורה 3

עז ע"ב

דאפי' מדרבנן מותר לפדותה דאל"כ מנ"ל דר"ש סבר דנפדית

דאפי' מדרבנן מותר לפדותה דאל"כ מנ"ל דר"ש סבר דאפי' מדרבנן מותר לפדותה דאל"כ מנ"ל דר"ש סבר דנפדית

שם, שורה 7‎-8

שם

לא פליג רשב"י משום ר"ש ברישא

לא פליג רשב"י משום משום ר"ש ברישא

ד"ה ברש"י, שורה 1‎-2 מסופו

צג ע"ב

בתוס' ד"ה והלה אמר איני יודע

בתוס' ד"ה והלא אמר איני יודע

שורה 1

קיח ע"א

בית מאיר, חידושים על בבא קמא

דמשני הכא ההוא בטובח ע"י אחר

דמשני הכא ההוא שלוי' בטובח ע"י אחר

שורה 6

דף עא

הכפל ע"י חייב אתה ליתן לו דתו מוריש הכפל

הכפל ע"י חייב דתו מוריש הכפל

שורה 22

דף עב

ליכא למיפטר מטעם דו"ה אמר רחמנא

ליכא למיפטר מטעם דמ"ה אמר רחמנא

שורה 25

שם

וה"א [=והוה אמינא] דבאופן זה בסיפא חייב

והא דבאופן זה בסיפא חייב

שורה 27

שם

כל מה שהי' יכול לעמוד בחיי אביו דהיינו על הכפל

כל מה שהי' יכול לעמוד בחיי דהיינו על הכפל

שורה 28‎-29

שם

שמן כתית למנחה, חידושים על בבא קמא

קושית תוס' ד"ה דאלו דהרי טמא מת

קושית תוס' ד"ה האלו דהרי טמא מת

שורה 1

ב ע"ב

קרן תמה בעי שמירה מעולה

קרן תמה בעי שמירה מעילה

ד"ה ונלע"ד, שורה 1

ג ע"א

כן גם דרשה דהמת יהי' לו

כן גם דרשו דהמת יהי' לו

שורה 5

ז ע"א

גבי דיני שומרין הכי הא דכתי'

גבי דיני שומרין הכא הא דכתי'

שורה 14

שם

תוס' ד"ה להוציא פחות שבכלים

תוס' ד"ה לא היתה פחות שבכלים

שורה 1

ח ע"א

רש"י ד"ה משא"כ באש ואי כפות

רש"י ד"ה משא"כ באם ואי כפת

שורה 1

י ע"א

מה פריך הש"ס הכא השתא אי אית

מה פריך הש"ס הכי השתא אי אית

שורה 4

י ע"ב

לענין קרן אין שמין אבל לכפל

לענין קרן אין שמין אבל לכהן

שורה 2

יא ע"א

שאם אם הודה בקנס

שאם אם רוצה בקנס

שורה 3

יד ע"ב

פני יהושע

ב"מ ל ע"ב

ד"ה בתוספות בד"ה אפקרה

בח"מ סימן רמ"ג

בח"מ סימן רמ"א

מחנה אפרים (דפוס לאדז וד"צ שלו)

הל' זכיה סי' כב

ד"ה והיכא, שורה 2 מסופו)

אבל כי מת הנותן בניו נותנים

אבל כי מת המקבל בניו נותנים

אורים ותומים, דפוס ורשה (פייגנבוים)

סי' פז תומים ס"ק כא

שורה 13

בסי' זה ס"ק ע"ב בנתחייב לתת

בסי' זה ס"ק פ' בנתחייב לתת

שם ס"ק ל

דף עא ע"א, שורה 14 מהשורות הארוכות

ואפשר לומר בנדר בת"כ ליתן לו מתנה

ואיכא למידק בנדר בת"כ ליתן לו מתנה

בית יעקב, לר' יעקב מליסא, על כתובות, מהד' י-ם תשי"ז

דף פג ע"א

עמ' קסד, ד"ה דף פג, שורה 10

בברייתא דף ק"ד דס"ל

בכריתות דף כ"ד דס"ל

שם

עמ' קסה, ד"ה בתוס', שורה 9

כדמשמע בכתובות דף כ"ד

כדמשמע בכריתות דף כ"ד

קונטרס אחרון, סי' סו

עמ' ג, טור שמאל, שורה 12-13

מוכח מדבריהם בסעיף ח' דאסור

מוכח מדבריהם בסעיף א' דאסור

שם, סי' סט

עמ' יט, טור שמאל, שורה 3 מלמטה

לחזור בו הוא מטעם

לחזור בה הוא מטעם

שם

עמ' כ, טור ימין, שורה 1

בקידושין דף כ"ד שכתב

בקידושין דף כ"ג שכתב

שם

שם, שורה 16 מלמטה

עמ"ש בתורה כמו באינה

עמ"ש בתורה כמו באיני

שם

שם, טור שמאל, שורה 12 מלמטה

בפירות אפילו ר"י מודה

בפירות אפילו רשב"ג מודה

שם, סי' צג

עמ' פו, ד"ה סעיף כב, שורה 2

בח"מ סי' צ"ג

בח"מ סי' צ"ז [ס"ק כא]

חזון נחום זרעים ח"א

עמ' נב

טור שמאל, שורה 1

קרי איכא למשמע מהאי

קרי ליכא למשמע מהאי

יד דוד, ר' דוד זינצהיים, בבא קמא

עמ' וד"ה תוספות כיון, שורה 5‎-4 מהסוףאלא היכא שהוא היה אונסצ"ל אלא היכא שהוא היה אנוס
עמ' זטור א, שורה 12פירש בשיטה מקובצת אע"ג דשורצ"ל ופירש בשיטה מקובצת אע"ג דשור
עמ' חשורה 24דליכא למילף בק"ו דמה, דאיכא למיפרךצ"ל דליכא למילף בק"ו, דאיכא למיפרך
שםד"ה רש"י, שורה אחרונה[לימוד י"ד] שכתב כןצ"ל [לימוד י"ד] כתב כן
עמ' ישורה 5בשם (תוספ') תוספות הרא"שצ"ל בשם תוספי תוספות הרא"ש
שםשורה 23וא"כ חולקי' נמי על תירוץ התוספותצ"ל וא"כ חולק [הרי"ף] נמי על תירוץ התוספות
עמ' יאטור ב, שורה 3‎-4אבל מפשיעה וגניבה ואבידה חייבצ"ל אבל בפשיעה וגניבה ואבידה חייב
עמ' יגטור ב, שורה 1דאע"פ שקנו עידית באחרונהצ"ל דאע"פ שקנה עידית באחרונה
שםשם, שורה 12כאלו לא קנאם מעולםצ"ל כאלו לא קנאה מעולם
עמ' יזטור ב, שורה 1הבית קאמר התםצ"ל בדק הבית קאמר התם
עמ' יחד"ה דף יא, שורה 8ולא מיירי הכי אלא בפחתצ"ל ולא מיירי הכא אלא בפחת
עמ' כבטור א, שורה 4 מלמטהלרבי יוסי הגלילי הא דתניא בסמוךצ"ל לרבי יוסי הגלילי הא דתנן בהזהב
עמ' כדטור א שורה 4‎-5וא"כ ס"ד דבשלמים מודה ריה"גצ"ל ואי ס"ד דבשלמים מודה ריה"ג
עמ' כזד"ה תוספות ד"ה אשר, שורה 11 מלמטהדין חמיר מעדות, והריצ"ל דין חמיר מעדות, דהרי
עמ' לאטור ב, שורה 9למ"ד אמרינן, דכיון דקייםצ"ל למד אמרינן, דכיון דקיים
עמ' עטטור א שורה 9[בב"ק] [בפ"ק)צ"ל (בב"ק) [בפ"ק]
מט ע"בעמ' פב, טור ב, שורה 2ועיין במחנה אפרים סימן ל'ועיין במחנה אפרים דף ל'
שםשם, שורה 7ועיין בבעל התרומות ח"ו סימן ג'ועיין בבעל התרומות שער נא ח"ו סימן ג'
שםשם, שורה 14שלא בשעת הלואה לא קני,שלא בשעת הלואה לא קני, לא קשה
עמ' קלבטור א שורה 7‎-8גניבה ג' י"זצ"ל גניבה ב' י"ז
קט ע"א עמ' קפא טור שמאל שורה 15 דימחול קודם ההוראה צ"ל דימחול קודם ההודאה
עמ' קצחד"ה ורמינהו, שורה אחרונהוגדולי תרומה קל"ט [של' ח"ב א']צ"ל וגדולי תרומה קל"ט [שער ל ח"ב א']
דמשק אליעזר, חולין, מהד' תשנב
סח ע"ב עמ' תקסה אות טו שורה 3 למימר מעוט אברים צ"ל למיסר מעוט אברים
שם שורה 2 מלמטה דשרינן מעוט שבפנים צ"ל דשדינן מעוט שבפנים
סט ע"ב עמ' תקסט טור ימין שורה 16 מלמטה לח) והרמב"ם כתב צ"ל לה) והרמב"ם כתב
עו ע"ב עמ' תרז אות עא שורה12 מלמטה וכ"כ הרשב"א שם לכן פסק צ"ל וכ"כ הרשב"א שם וכן פסק

מאיר עיני חכמים (ר"מ מאוסטרובצא), חלק ב

שיעור מיל כ"ב מינוטין וחצי

שיעור בין השמשות כ"ב מינוטין וחצי

דף כג, טור ב, ד"ה לדעת, שורה 8

קונטרס החשבונות

קרבן נתנאל על מסכת חולין, רבי נתנאל וייל, הוצאת מכון שער המשפט, ירושלים תשנח

צ"ל הוה ליה למימר [מנחם זילבר]

דליכא למימר

ד"ה בגמרא, שורה ד

עמ' צא, לחולין צ, א

חי' הראנ"ח, כתובות, מהד' ירושלים תשך

אי איפשי הוי לשון טוב ולא לשון גרוע

איפשי הוי לשון טוב ולא לשון גרוע

טור ב, ד"ה תוס', שורה 6

עמ' רכה

ועוד יש לחלק דפירות גוף

ועוד יש לחלק דמזונות גוף

טור א, שורה אחרונה

עמ' רכו

בעל הש' על התחתונה נראה דה"ק

בעל הש' על התחתונה נראה דוקא

ד"ה תוספות, שורה 3

עמ' רכט

אלא דהכא לא ידע דמחיל וכן

אלא דהכא לא ידע דמחיל כן

טור ב, ד"ה תוספות, שורה 12

עמ' רלג

שיירי קרבן, על ירושלמי

הלח"מ דנפקא להו מירוש' דתנאי

הכ"מ דנפקא להו מירוש' דתנאי

ד"ה תניי בנדרים, שורה 3 מסוף הדיבור

נדרים ח ע"ב

אמר יוסף, ר' יוסף אלקלעי, שלוניקי תקצא

צ"ל דנהי דיש בהם קדושה יכול למחול

דנהי דיש בהם קדושה ויכול למחול

דף מד ע"ד ד"ה וראיתי שורה 7

הל' עבדים פ"ג ה"ח

צ"ל ורבה בר ב"ח לא הוה לביש בגדי כהונה

ורבה בר ב"ח הוה לביש בגדי כהונה

שם ד"ה אף דברי, שורה 4‎-5

שם

צ"ל הל' עבדים פ"ג הי"ד

הל' עבדים פ"ד הי"ד

כותרת

דף מה ע"א

צ"ל פ"ה ה"ו בית זה

פ"א ה"ה בית זה

ד"ה פ"א שורה 1

דף מז ע"ג

גידולי ציון, ר' יחיאל מיכל הורוביץ, מהד' מכון ירושלים

צ"ל פ"ט [הי"ב] מה' ט"מ

פ"ו מה' ט"מ

בהערות, ד"ה גם לטעם, שורה 2

סי' לב, עמ' עו

מעם לועז, בראשית חלק ב

צ"ל בכל תשע מאות וג' [בין פסח לשבועות עמ' ריז]

בכל תשע מאות וי"ג

ד"ה נוהגים שלא לישא, שורה 4

עמ' תקעה

סידור בית יעקב (דפוס למברג)

נסעו ישראל ממדבר סין בשנה הראשונה [דבר יום ביומו ח"א דף נט ע"א]

נסעו ישראל ממדבר סין בשנה השנית

אות כט

דף רעג ע"ב

עמק הלכה, ר' יהושע הורוביץ, מהד' תשמ"ו

צ"ל שלא תשמטני בשביעית

שלא תשמטני שביעית

טור שמאל שורה 21

עמ' צד

צ"ל שלא תשמטני בשביעית

שלא תשמטני שביעית

שם שורה 28

שם

צ"ל בשביעית

שביעית

טור ימין שורה אחרונה

עמ' צח

צ"ל בפ"ד מהל'

בפ"ז מהל'

טור ימין שורה 17

עמ' קכז

עדות ביעקב, ר' יעקב ריינס, מהד' תשס (למהד' תשיא צריך להוריד 4 מכל מספרי העמודים)

לשיטת הרמב"ם (בפ"י מהל' תרומות הי"ב)

לשיטת הרמב"ם (בפ"ו מהל' ב"מ ה"י)

שורה 4‎-5

עמ' ל

דכן כתב (בפכ"ד

דכן כתב (בפכ"א

שורה 6

עמ' לו

עי' רמב"ם (פ"ה מה"ע ה"ה)

עי' רמב"ם (פ"ה מה"ע ה"ג)

שורה 12 מלמטה

עמ' מח

דלדעת הריב"ם ודעמו מוכח דא"צ

דלדעת הרמב"ם ודעמו מוכח דא"צ

שורה 9 מלמטה

עמ' פח

ועדים זוממין וברמב"ם פ"כ מהל"ע

ועדים זוממין וברמב"ם פ"ה מהל"ע

שורה 7

עמ' קכד

חו"מ (סי' רע"ב) בסמ"ע סקי"ב

חו"מ (סי' רע"ב) בסמ"ע סק"א

שורה 2

עמ' קנה

וכמו דאיתא ברמב"ם (פ"י ה"ב מהל' עדות)

וכמו דאיתא ברמב"ם (פי"ב מהל' עדות)

ד"ה וההכרח, שורה 8

עמ' קנט

אך בד"מ ולא בד"נ, והא דמצמצם

אך בד"מ ולא בד"נ, והא דמצמם

שורה 15

עמ' קעג

בפ"י מהל' נ"מ ה"ה

בפ"י מהל' נ"מ ה"ו

שורה אחרונה

עמ' רה

הרמב"ם בפ"י מה"ל תרומות הי"ב

הרמב"ם בפ"ו מה"ל ביאת מקדש ה"י

ד"ה ולפי"ז, שורה 3

עמ' ריא

וע' רמב"ם בפ"א מהל' עדות ה"ו

וע' רמב"ם בפ"א מהל' עדות ה"ח

שורה 5 מלמטה

עמ' רלא

רמב"ם בפ' א' מהל' א"ב ה"ג ובפי"ב מהל' סנהדרין ה"ב

רמב"ם בפ' א' מהל' א"ב ה"א ובפי"ב מהל' סנהדרין ה"ה

שורות 9‎-10 מלמטה

עמ' רפג

עדות ה"ב באר שם דיני הזמה

עדות ה"ג באר שם דיני הזמה

שורה 7 מלמטה

עמ' שכג

בפ"א מהל' א"ב ה"ג

בפ"א מהל' א"ב ה"א

שורה 2

עמ' תסה

היינו, דנענשים אף בשוגג

היונו, דנענשים אף בשוגג

שורה 17

עמ' תסז

הרמב"ם בפ"ג מהל"מ ה"ז

הרמב"ם בפ"ג מהל"מ ה"ד

שורה 1

עמ' תקיב

סוף עמוד סח

סוף עמוד סד

שורה 1

עמ' תקיד

לסימן יז, עמוד רכד

לסימן יז, עמוד רכ

שורה 14

שם

לסימן יט, עמוד רלה

לסימן יט, עמוד רלא

שורה 6 למטה

שם

לסימן ל, עמוד שנח

לסימן ל, עמוד שנד

שורה 11

עמ' תקטו

לסימן לז, עמוד תנג

לסימן לז, עמוד תמט

שורה 6 מלמטה

שם

הפלאות נדרים, ר' יוסף לבית יעקב לוי, על נדרים (לפי דפי הספר)

והקצוה"ח ז"ל סי' ר"נ סק"ה

והקצוה"ח ז"ל סי' ר"נ סק"ד

שורה 7

דף טז טור ד

כתובות (דף ע"ג ע"ב) אמר רבא

כתובות (דף ע"ב ע"ב) אמר רבה

שורה 16‎-17

שם

שתמה עליו בפאה פ"ד [מ"ט]

שתמה עליו בפאה פ"ה

שורה 33

דף יז טור א

בספר קצוה"ח סי' ר"נ סק"ה

בספר קצוה"ח סי' רנ"ה

שורה 29

דף מו טור ד

וכתב עליו השעה"מ בפ"ו [הי"ח] מה"ש

וכתב עליו השעה"מ בפ"ד מה"ש

שורה 20

דף מז טור ב

וכמ"ש השעה"מ בפ"ו [הי"ח] מה"ש

וכמ"ש השעה"מ בפ"ד מה"ש

שורה 28

דף מז טור ד

הנתיבות ז"ל חו"מ סי' שנ"ב

הנתיבות ז"ל חו"מ סי' רמ"ב

שורה 10 מלמטה

דף נח טור ב

חידושי הרי"ם, חו"מ (דפוס ורשה)

סי' צח, ס"ק ג

ד"ה אבל, שורה 5

וכה"ג דלנגזל יכול להקנות

וכה"ג דלגזלן יכול להקנות

שפת אמת (אור עציון) במדבר

עמ' 194

הערה 4

חגיגה יג ע"ב

עירובין יג ע"ב

כל ספרי מהר"ץ חיות, ירושלים תשי"ח, כרך א
עמ' כחהערות טור א, שורה 1פ"ו מהלכות מלכים הלהפ"ו מהלכות מלכים הלכה
עמ' מבטור ב, שורה 9-10עיין רמב"ם פ"ה מהלכות רוצח ח"העיין רמב"ם פ"ד מהלכות רוצח ה"ח
עמ' מטטור א, שורה 13 מלמטהשהיה בזה תיקון עולם, ה"ח בבני עכןשהיה בזה תיקון עולם, ה"ה בבני עכן
עמ' סוטור ב, שורה 2מה' עכו"ם הי"א, כל המקבל עליומה' מלכים הי"א, כל המקבל עליו
עמ' צבטור א, שורה 11 מלמטהסי' צ"ח ס"ק כ') והוא יבאסי' צ"ח ס"ק ב') והוא יבא
עמ' צוטור א, שורה 6איסוף מוסיף אלא במצות עשהאיסור מוסיף אלא במצות עשה
עמ' קטוטור א, שורה אחרונההרמב"ם בפי"ג מהלכות מאכלות אסורותהרמב"ם בפ"י [ה"י] מהלכות מאכלות אסורות
עמ' קכטור א, שורה 5פחותה מכת שלש שנים ויום אחדפחותה מבת שלש שנים ויום אחד
עמ' קכבהערות, ד"ה הגה, שורה 5הביא רבינו דיני ערבה בפ"ז מללוב ה"כהביא רבינו דיני ערבה בפ"ז מלולב ה"כ
עמ' קכדטור א, שורה 4 מלמטהבמה שהמציא רבינו דין חדש בפ"דבמה שהמציא רבינו דין חדש בפ"ה [ה"ג]
עמ' קעההערות, טור ב, שורה 2 מלמטהפ"א מה' ממרים כמו שאין כח לאמוראפ"ב [ה"א] מה' ממרים כמו שאין כח לאמורא
עמ' קצהטור א, שורה 14רפ"ג דמכות ופי"ז מה' סנהדריןרפ"ג דמכות ופי"ח [ה"ג] מה' סנהדרין
שםשם, שורה 13 מלמטהוכן הוא פ"ה מה' מלוה לענין ריביתוכן הוא פ"ד [ה"ב] מה' מלוה לענין ריבית
שםשם, שורה 10 מלמטהועיין רמב"ם פ"ו מה' ת"ת, ופ"י מה'ועיין רמב"ם פ"ו מה' ת"ת, ופ"ו [ה"ט] מה'
שםשם, שורה 6 מלמטהפרק ט' מה' עכו"ם, דעל כל לאוויפרק י"א [ה"א] מה' עכו"ם, דעל כל לאווי
עמ' רטזהערות, טור א, שורה 12שאב חאד לכלנו, ומבטן אחד יצאנושאב אחד לכלנו, ומבטן אחד יצאנו
עמ' רכזטור ב, שורה 4דער כאן אמרינן דנטבעצ"ל דעד כאן אמרינן דנטבע
עמ' רלבטור א, שורה 8 מלמטהסנהדרין ה"י), וכתב מרן הבית יוסףתפלה ה"י), וכתב מרן הבית יוסף
עמ' רלוטור ב[שורות 16-17 ("אכילת... וד'") צריכות להיות בראש העמוד, ואחריהם שורות 11-15 ("וגם... דרכי")] 
עמ' רמזטור ב שורה 8והרמב"ם פ' עשירי מה' מלכיםוהרמב"ם פ' תשיעי [הי"ד] מה' מלכים
עמ' רסחטור א, הערות, שורה 7 מלמטהסוף פ"ד מהלכות שגגות, עוד ראינוסוף פ"ג [ה"י] מהלכות שגגות, עוד ראינו
שםטור ב, הערות, שורה 4רמב"ם פ"ב מהלכות שחיטהרמב"ם פ"ד [הט"ז] מהלכות שחיטה
עמ' רעזטור א, שורה 18וע' רמב"ם פ"ו מה' מטמאוע' רמב"ם פ"י [ה"ב] מה' מטמאי
עמ' רעטטור א, שורה 6פ"ד מדמה לי' הך דחלל שבת זהפ"ב [ה"ד] מדמה לי' הך דחלל שבת זה
עמ' שדטור ב, שורה 11 מלמטהרמב"ם פי"ב מה' ברכותרמב"ם פי"ב [ה"י] מה' תפלה
עמ' שוטור א, שורה 7הרמב"ם רפ"ב מה' ברכות כתבהרמב"ם רפ"ב [ה"א] מה' תפלה כתב
עמ' שחטור ב, שורה 8וע' רמב"ם סוף ה' תפלה, וכןוע' רמב"ם סוף ה' ק"ש, וכן
עמ' שכאטור א, שורה 21ברמב"ם פ"ה מה' דיעות, ובירושלמיברמב"ם פ"ז [ה"ג] מה' דיעות, ובירושלמי
עמ' שלגטור א, שורה 14בחך שאילתא אשר הבאנוצ"ל בהך שאילתא אשר הבאנו
עמ' שלהטור א, שורה 3-4 מלמטהשאמרו חז"ל (תענית י"א ע"א) שנקדה לושאמרו חז"ל (תענית כ ע"א) שנקדה לו
עמ' שלזטור ב, שורה 16(תענית ז' ב') אילן אילןצ"ל (תענית ה' ב') אילן אילן
עמ' שמטור א, שורה 3(בכורות נ"ד ב)צ"ל (בכורות נ"ז ב)
שםשורה 24שועלים (סנהדרין ל"ח ע"א)צ"ל שועלים (סנהדרין ל"ח ע"ב)
שםד"ה וכן דרך, שורה 2(כ"ק צ"ב ע"ב)צ"ל (ב"ק צ"ב ע"ב)
שםטור ב, שורה 1מה שספרו (בכורות נ"ה ע"ב)צ"ל מה שספרו (בכורות נ"ז ע"ב)
עמ' שמדד"ה אכן, שורה 8למתבס כמו שמצינוצ"ל לכתבם כמו שמצינו
עמ' שעגהערות, טור א, שורה 3סוף פרק ד' מה' מעילה מה שכתבסוף פרק ז' [ה"ו] מה' מעילה מה שכתב
עמ' שעזטור ב, שורה 6הרמב"ם פ"ח מה' שגגות דאף בשתקהרמב"ם פי"ג [ה"א] מה' שגגות דאף בשתק
עמ' שצטטור ב, שורה 18מהלכות אישות, ובפרק תשיעי מהלכותמהלכות אישות, ובפרק שביעי [ה"ב] מהלכות
עמ' תהטור א, שורה אחרונההרמב"ם פ"ו מהלכות מתנות ענייםהרמב"ם פ"י מהלכות מתנות עניים
עמ' תחטור א, שורה 12ט"ז, קרבנות שהקריבו בימי עזראט"ו, קרבנות שהקריבו בימי עזרא
שםשם, שורה 13 מלמטהגם כן פ"ו מהלכות תלמוד תורהגם כן פ"ז [הי"ב] מהלכות תלמוד תורה
עמ' תיגטור ב, שורה 13כמו יד או לא, וע' פ"ב מהלכותכמו יד או לא, וע' פ"ד [הי"א] מהלכות
שםשם, שורה 22ובפ"י מהלכות אישות ועיין פי"אובפי"ב [הי"ח] מהלכות אישות ועיין פי"א
עמ' תטזטור א, שורה 13 מלמטהקידוש החודש הלכה כ"הקידוש החודש הלכה כ"ד
שםטור ב, שורה 5-6 מלמטהכמו דין קטלנית פכ"א מהלכות אישותכמו דין קטלנית פכ"א [הלכה ל"א] מהלכות איסורי ביאה
עמ' תכדהערות, טור ב, שורה 6-7דרק אשם תלוי מביא על שוגגדרק אשם מביא על שוגג
עמ' תכזטור א, שורה 12 מלמטהבמהות הנפש שהוא כח ההבנהבמהות הנפש שהוא כח ההכנה
עמ' תמטור א, שורה אחרונהימי בראשית: ומ"ש הל' יו"ד גלגלימי בראשית: ומ"ש הל' ו' גלגל
עמ' תמבטור ב, שורה 3פ' חלק ק"ב ע"בפ' חלק ק"ג ע"ב
שםשם, שורה 3 מלמטהוהארון היה אז בנוב וגבעוןוהמשכן היה אז בנוב וגבעון
עמ' תנ טור א, שורה 13דנדרים נדר כמוהי הר"ז כינויצ"ל דנדרים נדר במוהי הר"ז כינוי
עמ' תנבטור א, שורה 18הצדוקים מהרה יאבדו, בפ"בהצדוקים מהרה יאבדו, בפ"א [הי"ד]
שםשם, שורה 12-13 מלמטהפ"ד מהלכות רוצח ופ"י מה' שחיטהפ"ד מהלכות רוצח ופ"ד [הט"ז] מה' שחיטה
שםשם שורה 5 מלמטהמורה גם כן לשונו פ"ו מהלכות עכו"םמורה גם כן לשונו פ"י [ה"א] מהלכות עכו"ם
עמ' תנהטור א, שורה 5 מסוף הטקסטבעל יד המלך בה' תפלה חי"בבעל יד המלך בה' תפלה פי"ד הי"ב
שםטור ב, שורה 12 מסוף הטקסטוע' רמב"ם פי"ב מה' חובלוע' רמב"ם פי"ב מה' רוצח
עמ' תנוטור ב, שורה 14פ"ה מה' תשובה ה"ז מי שאומר בתחנוניםפ"ט מה' תפלה ה"ז מי שאומר בתחנונים
עמ' תסח טור ב, ד"ה וכן, שורה 5וידועים הם דברי רבינו בפ"ט מה' יסה"תוידועים הם דברי רבינו בפ"ז [ה"ו] מה' יסה"ת
עמ' תפאטור ב, שורה 15 מלמטהבארוכה בפ"ג מה' נערהבארוכה בפ"ב [הי"ז] מה' נערה
עמ' תפזטור א, שורה 1הי"א והי"ב וכן בפרק ד' מהלכות רוצחה"א וה"ב וכן בפרק ד' מהלכות רוצח
עמ' תפחטור ב, שורה 6 מסוף הטקסטרמב"ם פרק וא"ו מה' דיעותרמב"ם פרק ב הלכה וא"ו מה' דיעות

כל ספרי מהר"ץ חיות, כרך ב
עמ' תצוד"ה אולם, שורה 4שהקורא קורא בתורה עיין רמב"ם פ"י מהלכותשהקורא קורא בתורה עיין רמב"ם פי"ב מהלכות
עמ' תקדהערות, טור ב, שורה 6ועיין רמב"ם פ"ח מהלכות אבלועיין רמב"ם פ"ה [הי"ט] מהלכות אבל
עמ' תקוטור א, שורה 3ורמב"ם ספ"י מהלכות מלכים דב"נורמב"ם ספ"ט [הי"ד] מהלכות מלכים דב"נ
עמ' תקיגטור ב, שורה 6שבבל הדפוסים נפל טעותשבכל הדפוסים נפל טעות
עמ' תקיחהערות, טור ב, שורה 7עיין רמב"ם פי"ז מהלכות תפלה מעשהעיין רמב"ם פי"ב [הי"ב] מהלכות תפלה מעשה
עמ' תקכגהערות, טור א, שורה 18 מלמטהפי"ח מהלכות מלכים המלך המשיחפי"א [ה"א] מהלכות מלכים המלך המשיח
שםהערות, ד"ה דעות, שורה 1פ"ז הלכה י"ג מ"ע להדבקפ"ו הלכה ב מ"ע להדבק
שםהערות, ד"ה עכו"ם, שורה 1פ"ז הלכה ח' אבל עכו"םפ"ו הלכה ח' אבל עכו"ם
עמ' תקכדהערות, ד"ה ברכות, שורה 1פ"ב הלכה י"ז וכן אם נעלםפ"ב הלכה י"ד וכן אם נעלם
שםהערות ד"ה שבת, שורה 1פ"ג במ"מ אבל מיחושיןפ"ב [ה"ה] במ"מ אבל מיחושין
עמ' תקלוהערות, ד"ה מש"כ על הרמב"ם, שורה 1בפי"א מה' ת"ת וזה שאמרבפ"ג מה' ת"ת וזה שאמר
עמ' תקמוטור א, ד"ה י), שורה 6-7ה"ז הא למדת שבדברי הטובה בלבד ובחק הנביאה"ד הא למדת שבדברי הטובה בלבד יבחן הנביא
שםטור ב, ד"ה מש"כ ע"ד הרמב"ם, שורה 11דמכאן למד הרמב"ם דבריו ספ"הדמכאן למד הרמב"ם דבריו ספ"ח
שםשם, שורה 11 מסוף הדיבורמבואר בדברי הרמב"ם פ"ו מהלכותמבואר בדברי הרמב"ם פ"י מהלכות
שםשם, ד"ה מש"ע על הרמב"ם, שורה 1על הרמב"ם פ"ג ה"ד ה"ב מ"ע להדבקעל הרמב"ם פ"ו הלכות דעות ה"ב מ"ע להדבק
שםטור ב, שורה 2 מלמטהע"ד הרמב"ם פ"ז מהלכות עכו"םע"ד הרמב"ם פ"ו מהלכות עכו"ם
עמ' תקמזטור א, שורה 5הרמב"ם פי"ב מהלכות מאכלות אסורותהרמב"ם פ"ב [הי"א] מהלכות מאכלות אסורות
עמ' תקנגטור א, שורה 7מהלכות סנהדרין הלכה י"גמהלכות סנהדרין הלכה ג
עמ' תקסגהערות, טור ב, שורה 4 מלמטהלכל בע"ח, ע' רמב"ם פ"גלכל בע"ח, ע' רמב"ם פ"ד [ה"ח]
עמ' תקעהערות, טור א, שורה 2פרק ד' מהלכות מלוה הלכה ג'פרק ד' מהלכות מלוה הלכה י"ג
שםשם, שורה 12דס"ל פ"ד מה' חובל ה"ודס"ל פ"ד מה' חובל ה"י
עמ' תקעהטור ב, שורה 12 מלמטהושיטת הרמב"ם פ"גושיטת הרמב"ם פ"ד [ה"ה]
עמ' תקפהטור ב, שורה 13דטלטול מטום גזירה שמאדטלטול משום גזירה שמא
עמ' תקפוד"ה ומ"ש, שורה 2פ"ב מהלכות פסח דמדיחין העזרהפ"א [הט"ז] מהלכות קרבן פסח דמדיחין העזרה
עמ' תקפזהערות, טור א, שורה 2שהניח דברי הרמב"ם פ"ב מהלכות עבודתשהניח דברי הרמב"ם פ"ה מהלכות עבודת
שםשם, טור ב, שורה 1על מ"ש פ"ד מהל' איסורי מזבחעל מ"ש פ"ז מהל' איסורי מזבח
עמ' תרטזטור א, שורה 23ס"פ י"ז מה' סנהדרין הא דהרג דודס"פ י"ח [ה"ו] מה' סנהדרין הא דהרג דוד
עמ' תריזטור ב, שורה 18משנה למלך פי"א מהלכות מלכיםמשנה למלך פ"י מהלכות מלכים
עמ' תריטטור ב, ד"ה א מ"ש, שורה 3רבינו ספי"ז מהלכות סנהדריןרבינו ספי"ח מהלכות סנהדרין
עמ' תרנטור א, שורה 2 מלמטהדכופין את האב לממד בנו תורהדכופין את האב ללמד בנו תורה
עמ' תרנבטור א, שורה 9פ"ב הי"ט דלא נקרא אנוספ"ב ה"כ דלא נקרא אנוס
עמ' תשטוטור א, שורה 22במשנה למלך ספ"ז מה' מעילה ה"יבמשנה למלך ספ"ז מה' מעילה ה"ו
עמ' תשיטטור ב, שורה 10וכן פסק הרמב"ם פרק חוכן פסק הרמב"ם פרק י"ח [ה"כ]
עמ' תשכטטור ב, שורה 3 מלמטהמשנה למלך פ"ז מהלכות יסודי התורה ה"ומשנה למלך פ"ה מהלכות יסודי התורה ה"ח
עמ' תשנטד"ה יקרתו, שורה 9הרמב"ם עצמו פ"ד מהלכות מלוה ה"גהרמב"ם עצמו פ"ד מהלכות מלוה הי"ג
עמ' תשעגד"ה ודע, שורה 6פי"א מהלכות טומאת צרעת הי"אפי"א מהלכות טומאת צרעת ה"ט
עמ' תשעהטור א, שורה 7היינו רל לענין עבירת הלאוהיינו רק לענין עבירת הלאו
שםטור א, שורה 18ורמב"ם פ"ז מהלכות עירוכיןורמב"ם פ"ו [הכ"ב] מהלכות ערכין
עמ' תשפדטור א שורה 14ועיין משנה למלך ספ"ה מהלכות בכורותועיין משנה למלך רפ"ד מהלכות בכורות
עמ' תשפהטור א, שורה 14מאהבה ח"א סימן מ"ט דגם אלומאהבה ח"א סימן מ"ח דגם אלו
עמ' תתהטור ב, שורה 3-4 מלמטהפ"ו מהלכות עירו' הכ"ופ"ו מהלכות ערכין הכ"ב
עמ' תתידד"ה יקרתו, שורה 7ברמב"ם פ"ו מהמ"א ה"ד וז"לברמב"ם פ"ו מהמ"א ה"ה וז"ל
עמ' תתכהטור א, שורה 12-13דבירך על פירות האילן בורא פרי האדמה לא יצאדבירך על פירות האדמה בורא פרי העץ לא יצא
עמ' תתלהד"ה ע"ד, שורה 18פ' נ"ד מהלכות אישותפ' כ"ד מהלכות אישות
עמ' תתלזטור א, שורה 15הרמב"ם פ"א מה' א"ב ה"אהרמב"ם פ"א מה' א"ב ה"ט
שםטור א, שורה 4 מלמטהוה' דכ' הרמב"ם בפכ"א וה' דכ' הרמב"ם בפ"א [ה"ט]
עמ' תתמטור , שורה 14והרמב"ם דהביא בפ"ח ובפ"יוהרמב"ם דהביא בפ"י
עמ' תתסגד"ה ב, שורה 9המ"ל בפ"ד מהלכות שגגות רמזהמ"ל בפ"ג [ה"ב] מהלכות שגגות רמז
עמ' תתפהטור ב, ד"ה עוד צריך, שורה 12שתהא אשה מהלכת ובנה אחריהשלא תהא אשה מהלכת ובנה אחריה
עמ' תתקזטור א, שורה 8 מסוף הטקסטעיין רמב"ם פ"ח מהלכות תשובהעיין רמב"ם פ"ה מהלכות תשובה
עמ' תתקיטטור ב, שורה 15ועיין רמב"ם פ"ב מהלכות מלכיםועיין רמב"ם פ"ג [ה"א] מהלכות מלכים
עמ' תתקפזהערות טור ב, שורה 4 מלמטהברמב"ם פ"ז מהלכות תלמוד תורהברמב"ם פ"ו [הי"ד] מהלכות תלמוד תורה
עמ' תתקפטטור ב, שורה 8-9כסף משנה סוף הלכות כלי המקדשכסף משנה סוף הלכות בית הבחירה
עמ' תתקצבד"ה ובענין, שורה 3באמת ברמב"ם פ"א מהלכות תפלהבאמת ברמב"ם פי"א [ה"ג] מהלכות תפלה
עמ' תתריטור ב, שורה 3הרמב"ם ספ"י מהלכות עדותהרמב"ם ספי"א מהלכות עדות
עמ' תתריבהערות, טור ב, שורה 2פכ"ד מהל' שחיטהפ"ד [הי"ד] מהל' שחיטה
עמ' תתרלגטור א, שורה 22על ביזרא דע"ז ביהרג ואל יעבורעל אביזרא דע"ז ביהרג ואל יעבור

חי' הגאון האדר"ת, מהד' מכון כתבי האדר"ת בארה"ב, חלק א [לא כולל רשימת התיקונים שבעמ' רנה)

עמ' ט

טור שמאל, שורה 13

הכסף משנה בשם הרי"ף

הכסף משנה בשם הרי"ק

עמ' לג

טור ימין, שורה 19 מלמטה

דס"ל הכי בפסחים (כ"ח א')

דס"ל הכי בפסחים (צ"ח א')

שם

שם שורה 12 מלמטה

(ע"ז א') וא"כ איך שרי להקדיש

(ע"ה ב') וא"כ איך שרי להקדיש

עמ' מד

טור ימין, שורה 23

ועי' רמב"ם (פ"ז מבכורות) שכתב

ועי' רמב"ם (פ"ו [ה"א] מבכורות) שכתב

עמ' נא

טור ימין, שורה 5-6 מלמטה

מה שכתב רמב"ם ספיקא דרבנן לקולא

מה שכתב רמב"ם ספיקא דאורייתא לקולא [מדאורייתא]

עמ' נב

טור ימין, שורה 8-9 מלמטה

דכל ספיקא דרבנן לקולא לרמב"ם

דכל ספיקא דאורייתא לקולא לרמב"ם

עמ' נט

טור שמאל, שורה 24

(ספ"א ממלכים ובכ"מ שם)

(ספ"ט ממלכים ובכ"מ שם)

עמ' סו

טור ימין, שורה 13

חייב בחלה עמש"ל (אות כג)

חייב בחלה עמש"ל (אות כב)

עמ' סט

טור שמאל, אות קנה, שורה 3

ולאכול לכדי החזירים

ולאכול כדלי החזירים

עמ' עז

טור שמואל, שורה 11

משנה למלך (פ"ו ממלכים)

משנה למלך (פ"י [ה"ז] ממלכים)

עמ' פד

טור ימין, שורה 3 מלמטה

(פכ"ד משבת) שהשמיט

(פכ"ג [הי"ד] משבת) שהשמיט

עמ' צז

טור ימין, שורה אחרונה

דלא שייך בהו כל זה

דלא שייך בהו כאשר זמם

שם

טור שמאל, שורה 1

דאי אפשר לקיים בו כל זה

דאי אפשר לקיים בו כאשר זמם

עמ' צט

טור ימין ד"ה אמנם שורה 8

וכבד כתבתי

וכבר כתבתי

עמ' ק

טור ימין ד"ה אחרי, שורה 12 מסופו

עי' (פ"א משמיטה ויובל) רק

עי' (פ"יא [ה"א] משמיטה ויובל) רק

עמ' קו

טור שמאל, שורה 5

עיי' רמב"ם (פ"ב מעבדים)

עיי' רמב"ם (פ"א [ה"ז] מעבדים)

עמ' קט

טור שמאל, אות רכ, שורה 9

לפמש"כ הרמב"ם (פכ"ד משבת)

לפמש"כ הרמב"ם (פכ"ג [הי"ד] משבת)

עמ' קכה

טור שמאל, שורה אחרונה

וקרא לך עי"ש (פ"ב

וקרא לך עי"ש (פ"ד [הי"א]

עמ' קלד

טור ימין ד"ה ולולי, שורה 7 מסופו

דהא במזוזוה אף נשים חייבות

דהא במזוזות אף נשים חייבות

עמ' קמז

טור ימין, שורה 20

ועיין משנה למלך (פי"א דהלכות שבת)

ועיין משנה למלך (פי"ח [ה"א] דהלכות שבת)

עמ' קמח

ד"ה הג"ה, שורה 5

לשיטת הרמב"ם (פ"ב הלכות ק"פ)

לשיטת הרמב"ם (פ"ה [ה"ב] הלכות ק"פ)

עמ' קנב

טור ימין, ד"ה בחלה, שורה 2 מסופו

(ספט"ו ממעשה הקרבנות)

(ספט"ז ממעשה הקרבנות)

עמ' קנג

טור ימין, שורה 15

(פ"ד מהכות עבודה

(פ"ד מהלכות עבודה

עמ' קסא

טור שמאל, שורה 5-6 מלמטה

עפ"ד הרמב"ם (פ"ו מערכין)

עפ"ד הרמב"ם (פ"ד [ה"ז] מנדרים)

עמ' קסג

ד"ה שוב, שורה 3

והרמב"ם (רפי"ט

והרמב"ם (רפי"ח [ה"ב]

עמ' קעו

ד"ה ואני, שורה 3-4

ד' הרמב"ם (בהלכות כלי המקדש)

ד' הרמב"ם (בהלכות ביאת מקדש [פ"ה ה"ג])

עמ' קעח

ד"ה בברכת, שורה 5

אם לא אר ברית ותורה

אם לא אמר ברית ותורה

עמ' קפא

ד"ה ובדברינו, שורה 4 מסופו

שומרת יבם יבמה מיפ נדריה

שומרת יבם יבמה מיפר נדריה

עמ' קפב

ד"ה ודאתאן, שורה 1

ודאתאן עה

ודאתאן עלה

שם

שם, שורה 5 מסופו

ועי' קש"י ותס'

ועי' רש"י ותוס'

שם

טור שמאל, ד"ה לפקפק, שורה 4 מסופו

משום שא יכבה וליכא שלום בית

משום שמא יכבה וליכא שלום בית

עמ' קפה

טור שמאל, שורה 1

הרמב"ם ז"ל (פ"ו הי"ט)

הרמב"ם ז"ל (הלכות מעשר פ"ו הי"ט)

עמ' קצג

ד"ה ודאתאן, שורה 11

והלח"מ שם (סוף ה')

והלח"מ שם (סוף ה"ו)

עמ' קצז

אות ג, שורה 2

הרמב"ם ז"ל (פ"ז מתרומות)

הרמב"ם ז"ל (פ"ו [ה"ה] מתרומות)

שם

שם, שורה 8

כמ"ש (בפי"א מהל' איסורי ביאה)

כמ"ש (בפי"ב [הי"א] מהל' איסורי ביאה)

עמ' רב

טור ימין, שורה 5 מלמטה

הרמב"ם ז"ל (רפ"ח ממלכים)

הרמב"ם ז"ל (רפ"ג [ה"ב] ממלכים)

עמ' רג

ד"ה ולפלא

שלא זכר שם ד' הרמב"ם אלישלא זכר שם ד' הרמב"ם אלו

 

עמ' רז

אות ה, שורה 4

והוא בתמיד (כ"ט א')

והוא בתמיד (כ"ז א')

עמ' רח

אות ט, שורה 1

בכורות (מ"ז ב')

בכורות (מ"ד ב')

עמ' רטו

טור ימין, ד"ה אמנם, שורה 5

עז"א השר לך פן תשכח

עז"א השמר לך פן תשכח

עמ' ריז

אות ג, טור 3 מסופו

ומטמא על הטמא

ומטמא על הטהור

עמ' ריט

ד"ה טו"ב, שורה 1

ודנני לשוב לדברינו הראשונים

והנני לשוב לדברינו הראשונים

עמ' רכב

ד"ה ויתכן, שורה 1-2

במה שהשמיט הא דאין תרוה

במה שהשמיט הא דאין תרומתו תרומה

עמ' רלג

ד"ה אכן, שורה 1-2

דהתולש חלב מה"ת אינו חייב

דהתולש חלב מה"ח [מן החי] אינו חייב

שם

שם, שורה 4-5

דמודה ר"מ דבבשר מה"ת

דמודה ר"מ דבבשר מה"ח [מן החי]

עמ' רלה

טור שמאל, שורה 1

והנה לד' המפורשים לה' קה"ח

והנה לד' המפרש לה' קה"ח

עמ' רלח

טור ימין, שורה 4 מלמטה

מד' הרמב"ם דהמבער לאחה"פ צריך ברכה

מד' הרמב"ם [הל' חמץ פ"ג ה"ו] דהמבער בתוך הרגל צריך ברכה

עמ' רלט

ד"ה הרמב"ם, שורה 1

הרמב"ם (פ"ד ממעה"ק) פסק

הרמב"ם (פי"ד [הי"ד] ממעה"ק) פסק

עמ' רמב

אות ו, שורה 3

ולע"ד הוא תלמוד ארוך

ולע"ד הוא תלמוד ערוך

עמ' רמג

אות י, שורה 1

שנשאל אם דינו כישראל

שנשאל אם מומר דינו כישראל

שם

טור שמאל, ד"ה וע', שורה 2

וכ"פ הרמב"ם (ספ"ז מחו"מ)

וכ"פ הרמב"ם (ספ"ו [הי"ב] מחו"מ)

עמ' רמו

ד"ה ולו"מ, שורה 6-7 מלמטה

הרמב"ם ז"ל (פ' ) מתפלה

הרמב"ם ז"ל (פ' ה [ה"ב]) מתפלה

עמ' רמט

ד"ה ומצאתי שורה 4

לקונה דגים מם הציד

לקונה דגים מן הציד

עמ' רנב

ד"ה ומאז, שורה 1-2 מסופו

קובץ יגדיל תורה אדעססא תרמ"ה (קונטרס י' סימן קס"ב)

[צריך למחוק, ונכנס בטעות ממראה המקום שבעמ' רנג]

עמ' רנג

טור ימין, שורה 2 מלמטה

בסןף ציון הלז

בסוף ציון הלז

שם

טור שמאל, ד"ה האומנם, שורה אחרונה

קנס ללוים רק בדוקו

קנס ללוים רק בדורו

עמ' רנה

טור שמאל, שורה 8

ד"ה ובחוברי

ד"ה ובחבורי

מוסר המקרא והתלמוד (ר' שלמה זלמן פינס)
עמ' נחהערה 14, שורה אחרונה(קדושין כב, כ)צ"ל (קדושין כב, ב)
עמ' סגד"ה ברם, שורה 6 מלמטהאחד לין ואחד לפשרהאחד לדין ואחד לפשרה
עמ' סחהערה 34, שורה 4ופי' בהגהות מרדכי שהיינו כהן גדולצ"ל ופי' בהגהות מרדכי שהיינו כהאי גוונא
עמ' קמטד"ה כאמה, שורה 13בברייתא בגיטין פאצ"ל בברייתא בגיטין סא
עמ' קפההערה 78את מדתו של ר' שמואל בר' יוסיצ"ל את מדתו של ר' ישמעאל בר' יוסי
קובץ שיעורים, ר' אלחנן וסרמן
פסחים סי' קלג (עמ' לג) שורה 3 ובר"ש פ"ז דתרומות הקשה צ"ל ובר"ש פ"ו דתרומות הקשה
שם טור שמאל, שורה 15 דבגמ' ב"ק קג מסקינן צ"ל דבגמ' ב"ק קד: מסקינן
ב"ב סי' רסה (עמ' רנה) 2 מסופו שבשו"ת הרשב"א ח"ב סי' רצג צ"ל רצב

חזון איש, יו"ד
סי' ג ס"ק כד ד"ה חולין, שורה 12 נראה שאע"ג שמחייבינן לכסות צ"ל נראה שאע"ג שלא מחייבינן לכסות

חזון איש, אהע"ז

סי' עז

ס"ק יג, עמ' 234, שורה 3

כ' המל"מ בשם מהרש"ל

כ' המל"מ בשם מהר"ש הלוי

שפתי ישנים (ס' זכרון לרמ"נ כהניו)

עמ' כא

טור שמאל, שורה 11

שעיקר נץ החמה הוא כמה שעה

שעיקר נץ החמה הוא כמו שעה

עמ' כה

טור ימין, שורה 2-5

[שורות אלה צריכות להיות בטור שמאל, בין שורה 2 לשורה 3]

 

חידושי העילוי ממייצ'יט (מהד' מוסד הרב קוק)

ע"מ שלא תשמטנו בשביעית

ע"מ שלא תשמטנו שביעית

עמ' קעז, ד"ה והנה הבאנו, שורה 5

סי' עב

זכרון יצחק, ס' זכרון לר' יצחק צבי משה גולדשמיד

וגם הרמב"ם בפרק י' [הלכה כב]

וגם הרמב"ם בפרק ו'

טור א שורה 5 מלמטה

עמ' יב

מהא דלקמן דף צ"ג ע"א

מהא דלקמן דף צ"ב ע"א

טור א שורה 2 מלמטה

עמ' לט

דף צ"ג ד"ה אי הכי

דף צ"ב ד"ה אי הכי

טור ב שורה 4

שם

דמסתם הא דמחליף רבה

דמסתם הא דמחליף רבא

שורה 6 מלמטה

שם

ד"ה מ"ד דלא טענינן ליתמי

ד"ה דלא טענינן ליתמי

טור ב שורה 8

עמ' מא

החולקים שם וס"ל דטענינן ליתמי

החולקים שם וס"ל דלא טעני' ליתמי

טור א שורה 10‎-11

עמ' מב

את מהימנת, דהא אידך מהימן וחייב

את מהימנת, אידך לא מהימן וחייב

טור ב שורה 15 מלמטה

עמ' מג

אשלימת לך בחריקאי ומה שהפקיד

אשלימת לך בחריקאי והרמב"ם ג"כ מהסוברים

טור ב שורה 16

עמ' מד

שכתב שם בה"א

שכתב שם בפ"א

טור ב ד"ה ונחלקו, שורה 10

עמ' קיא

אישות בפ"א הלכה ב'

אישות בה"א הלכה ב'

טור א, שורה 8 מלמטה

עמ' קמ

וצריכים בזה לתקנ"ח

וצריכים בזה לת לתקניח

טור א, שורה 3 מלמטה

עמ' קמז

אבני ציון, ר' בן ציון כהן, חלק א

מוכח דבריו (פי"א מה' רוצח ה"ג)

מוכח דבריו (פי"ד מה' רוצח ה"ג)

סי' יג אות ג, שורה 3‎-4 מהסוף

עמ' ע

עיניים למשפט השלם

צ"ל פיגול ונותר ר"מ פ"ב

פיגול ונותר ר"מ פ"ג

שורה 3

יומא עד ע"ב

מרגליות הים, סנהדרין

ב ע"ב, אות ב

שורה 5 מסופה

ועי' זהר אחרי כ"ז ב

ועי' זהר וארא כ"ז ב [כך תיקן בנצוצי אור מכות ז ע"א]

צ"ל פ"ה ה"ח

פ"ה הכ"א

שורה אחרונה

ט ע"א אות ט

צ"ל הל' טו"מ פי"א ה"א

הל' טו"מ פ"א

שורה 4

יב ע"א אות יח

צ"ל הל' טומאת מת פ"ב ה"ה

הל' טומאת פ"ב ה"ה

שורה 2 מהסוף

שם אות לד

צ"ל וע' יפה

וע' יפי

שורה 2 מסוף העמוד

יב ע"ב אות ב

צ"ל אמרו בר"ה כה

אמרו בר"ה כז

שורה 4 מהסוף

שם אות י

צ"ל שיער העומד ליגזז

שעיר העומד ליגזז

שורה 1

טו ע"א אות יא

צ"ל לרמב"ם הל' שחיטה

לרמב"ם הל' שמיטה

שורה 2 מהסוף

טו ע"ב אות יג

צ"ל כי מלה זו וזו לגז"ש

כי מלה זו זו לגז"ש

שורה 7

טז ע"א אות ז

צ"ל תשובה מיראה

תשובה מאהבה

שורה 2 מהסוף

שם אות יד

צ"ל בהל' סנהדרין פי"ז [ה"ב]

בהל' סנהדרין פ"א

שורה 4 מהסוף

יז ע"א אות כח

צ"ל לה. משום

לך. משום

עמ' מא טור א, שורה 1

יז ע"ב

צ"ל בהל' שבועות רפ"י [ה"א]

בהל' שבועות רפ"ו

שורה 5

יט ע"ב אות ה

צ"ל לשאול במחילת המלוה

לשאול בתחילת המלוה

עמ' 90, טור ב, שורה 1

שם

צ"ל הל' מלכים פ"י ה"ד

הל' מלכים פ"ו ה"ד

שורה 6 מסוף העמוד

כ ע"ב אות יג

צ"ל שו"ת משפט כהן

שו"ת משפטי כהן

שורה 2 מהסוף

כא ע"ב אות יא

צ"ל בפ"ג [ה"א] מהל' מלכים

בפ"ב מהל' מלכים

שורה 4

שם אות לג

צ"ל ביד רמה כ'

בידה רמה כ'

שורה 2

שם אות מא

צ"ל הל' גזילה פ"ו הי"א

הל' גזילה פ"ו ה"א

שורה 6

כד ע"ב אות י

צ"ל הרמב"ם בפ"י [ה"ה] מעדות

הרמב"ם בפ"ו מעדות

שורה 3

כו ע"ב אות כ

צ"ל הכ"מ בהל"ס פ"ג

הכ"מ בהל"מ פ"ג

שורה אחרונה

לד ע"ב אות כה

צ"ל נבילה בטילה בשחוטה שא"א לשחוטה שתעשה נבלה, שחוטה

נבילה בטילה בשחיטה שא"א לשחיטה שתעשה נבלה, שחיטה

שורה 4‎-5

לט ע"א אות ב

צ"ל הל' סנהדרין ר"פ י"ב

הל' סנהדרין ר"פ י"ט

שורה 3 מתחילת העמוד

מ ע"א אות ח

צ"ל ממרים פ"ה ה"ב

ממרים פ"ה ה"א

שורה 6

נה ע"ב אות יא

צ"ל והל' ממרים פ"ה ה"ב

והל' ממרים פ"ב ה"ב

שורה 13

נו ע"א אות ו

צ"ל מלכים פ"י ה"ז

מלכים פ"י ה"ו

שורה 6 מהסוף

נו ע"ב אות א

צ"ל בהל' מלכים פ"י [ה"ו]

בהל' מלכים פ"ו

שורה 1

שם אות ה

צ"ל בכ"מ שם [פ"א] ה"ג

בכ"מ שם פ"ג

שורה 6

שם אות לו

צ"ל נסתחפה שדהו

נסתפחה שדהו

שורה 3

נז ע"א אות י

צ"ל מהגרשמ"ח גאגין

מהגרשמ"ח גאנין

שורה 11

נח ע"ב אות כז

צ"ל בכ"מ רה"ל כלאים [פ"א ה"ג] וספ"ג [הל' כג] מהל' תרומות

בכ"מ סה"ל כלאים ורפ"ג מהל' תרומות

שורה 2 מהסוף

ס ע"ב אות ה

צ"ל שו"ת שאילת דוד

שות שאילת דוד

שורה 6

סא ע"א אות ה

צ"ל בס' אספקלריא המאירה

בס' אסקפלריא המאירה

שורה 2

סא ע"ב אות ט

צ"ל הל' יסוה"ת פ"ה

הל' יסוה"ת פ"ו

שורה 4 מהסוף

סד ע"ב אות ה

צ"ל הרמב"ם בפ"ב [ה"ז] מהל' עכו"ם

הרמב"ם בפ"ג מהל' עכו"ם

שורה 2 מסוף העמוד

סו ע"א אות ד

צ"ל בכ"מ פ"ד ה"ב מהל' ע"ז

בכ"מ פ"ב ה"ב מהל' עדות

שורה 6

סז ע"א אות ח

צ"ל הרמב"ם בפי"א [ה"ט] מהל' ע"ז

הרמב"ם בפ"י מהל' ע"ז

שורה 5 מראש העמוד

שם אות טו

צ"ל אות נ"ו וראה בים של שלמה

אות ט"ו וראה בים של שלמה

שורה אחרונה

סט ע"א אות ז

צ"ל כ' הרמב"ם בפ"ו [ה"ז]

כ' הרמב"ם בפ"י

שורה 6 מהסוף

שם אות יד

צ"ל פ"ז הי"א

פ"ז ה"א

שורה 2

ע ע"א אות ב

צ"ל נותן לו משקל ליטרא

נותר לי משקל ליטרא

שורה 3

שם אות יב

צ"ל שמזוזה הוי

שמזזוה הוי

שורה 3

עא ע"א אות כ

צ"ל הואיל ונפיק מפומיה

הואיל וניק מפומיה

שורה 1

עב ע"א אות כז

צ"ל הרמב"ם בהל' נערה [פ"ג הי"ב]

הרמב"ם בפ"ל נערה

שורה 8 מהסוף

שם אות כט

צ"ל וראה סה"ל גניבה

וראה סה"ל פניבה

שורה 9 מראש העמוד

עב ע"ב אות ה

צ"ל אם אחד תלמיד חכם

אם אחד תלמד חכם

שורה 6

שם אות יג

צ"ל בהל' רוצח פ"א [ה"ז]

בהל' רוצח פ"ח

שורה 2

עג ע"א אות ד

צ"ל הרמב"ם פ"א [הט"ו] מהל' רוצח

הראב"ד פ"ב מהל' רוצח

שורה 3

עג ע"ב אות י

צ"ל הגהות הגרע"א ספ"ז דאהלות

הגהות הגרע"א ספ"ז דטהרות

שורה 4

עד ע"א אות כב

צ"ל הל' תשובה רפ"ב [ה"ב]

הל' תשובה רפ"א

שורה 2 מהסוף

פא ע"ב אות ז

צ"ל הל' רוצח פ"א הט"ו

הל' רוצח פט"ו ה"א

שורה 2

פב ע"א אות כב

צ"ל הל' סנהדרין ר"פ י"ט [ה"ב]

הל' סנהדרין ר"פ י"ח

שורה אחרונה

פג ע"ב אות יג

צ"ל דמשמע דמיד אחר

דמשמע דמיר אחר

שורה 2

פט ע"ב אות יד

צ"ל כד. ואר"א

כז. ואר"א

טור ב שורה 15

צב ע"א עמ' 140

צ"ל למערכת האלהות

למערכת הלאהות

שורה אחרונה בעמוד

צד ע"א אות ח

צ"ל והמה נמלטו ארץ אררט

והמה נלמטו ארץ אררט

שורה 2

צו ע"א אות ב

צ"ל הל' ת"ת פ"ה ה"ה

הל' ת"ת פ"ב ה"ב

שורה 4 מראש העמוד

ק ע"א אות ד

צ"ל בפי"א [הי"א] מהל' ע"ז

בפ"א מהל' ע"ז

שורה 6

קא ע"א אות יג

צ"ל הצדיק בממונו

הצדיק במממונו

שורה 7

שם אות כב

צ"ל וחתר לו הקב"ה

וחתם לו הקב"ה

שורה 7

קח ע"א אות יב

צ"ל בפ"ח מהל' רוצח [ה"ז]

בפ"ה מהל' רוצח

שורה 5

קיא ע"ב אות כב

אנציקלופדיה תלמודית כרך א

צ"ל רמב"ם, יסוה"ת פ"ו ה"ז

רמב"ם, יסוה"ת פ"ג ה"ז

הערה34 שורה 2

ע' אבני היכל

צ"ל ברמב"ם עדות פ"י ה"ד

ברמב"ם עדות פ"י ה"ז

הערה 2 שורה 2

ע' אבק

צ"ל רמב"ם עדות פי"ב ה"ב

רמב"ם פי"ב ה"ב

הערה 3 שורה 1

ע' אדם קרוב

צ"ל לח"מ עדות פט"ז ה"ו

לח"מ עדות פט"ז ה"ז

הערה 13 שורה 2

ע' אוהב

צ"ל רמב"ם עדות פט"ז ה"ו

רמב"ם עדות פט"ז ה"י

הערה 48

שם

צ"ל רמב"ם שם פ"ז ה"ב

רמב"ם שם ה"ב

הערה 38 שורה 2

ע' אוזן

צ"ל רמב"ם פסוהמ"ק פ"א ה"כ

רמב"ם פסוהמ"ק פ"א ה"ב

הערה 6

ע' אויר

צ"ל רמב"ם שם פ"ב הי"ז

רמב"ם שם הי"ז

הערה 107

ע' אונס

צ"ל אדומה פי"א ה"ה

אדומה פי"א ה"ח

הערה 21 שורה 2

ע' אזוב

צ"ל יסוה"ת פ"ו ה"ו

יסוה"ת פ"ה ה"ו

הערה 179 שורה 2

ע' אזכרות

צ"ל שגגות פ"א ה"ד

שגגות פ"ד ה"א

הערה 5 שורה 2

ע' אחות האם

צ"ל פ"ג הי"ד

פ"ב הי"ד

הערה 12 שורה 2

ע' איבה

צ"ל ואבות הטומאה פי"ב ה"א

ואבות הטומאה פי"ב פ"א

הערה 39 שורה 2

שם

צ"ל רמב"ם גירושין פ"י הי"ז

רמב"ם גירושין פ"ו הי"ז

הערה 7

ע' אין אדם עושה בעילתו

צ"ל הרמ"ה לב"ב קעד א [אות קלה]

הרמ"ה לב"ב פד א

הערה 13

ע' אין אדם פורע

צ"ל רמב"ם אישות פ"ד הי"ג

רמב"ם אישות פ"ד ה"ג

הערה 4 שורה 1

ע' אין אשה מעיזה

צ"ל רמב"ם שמיטה פ"ה ה"ד

רמב"ם שביעית פ"ה ה"ד

הערה 28

ע' אין מביאים קדשים

צ"ל רמב"ם פ"ג הי"ז

רמב"ם פ"ג הי"ח

הערה 22

ע' אין מפרישין

צ"ל רמב"ם עדות סופ"ה

רמב"ם עדות סופ"ח

הערה 42

ע' אין עד

צ"ל שעה"מ המא"ס פ"ב ה"א

שעה"מ המא"ס פ"ה

הערה 48

ע' אין עונשין

צ"ל רמב"ם שבת פכ"א הכ"ז

רמב"ם שבת שם

הערה 31 שורה 1

ע' אין שבות

צ"ל רמב"ם קרבן פסח פ"ח הט"ו

רמב"ם קרבן פסח שם הי"ד

הערה 153

ע' אכילת פסחים

צ"ל ורמב"ם שם פ"י ה"ה

ורמב"ם שם פ"י ה"ח

הערה 142

ע' אכילת קדשים

צ"ל רמב"ם שם פ"ט ה"א

רמב"ם שם פ"א ה"א

הערה 103

ע' אכילת תרומה

צ"ל רמב"ם שם פ"ט ה"ה

רמב"ם שם ה"ט

הערה 106

שם

אנציקלופדיה תלמודית, כרך ב (חוץ מהתיקונים המודפסים בסוף הכרך, עמ' שפ)

צ"ל עמנואל חי ריקי

עמנואל חיריקי

הערה 2 שורה 5

ע' אמה

צ"ל 59 ר"ן

19 ר"ן

עמ' מד טור א בהערות, שורה 4

ע' אמירה לנכרי

צ"ל שאין שוחטים אותו לא במקדש

שאין שוחטים אותו אלא במקדש

עמ' ס ד"ה בבהמה, שורה 2

ע' אנוס

צ"ל פכ"ד הי"ט וה"כ

פכ"ד הי"ט וה"ב

הערה 33

ע' אנוסה

צ"ל הגמ"ר סנהדרין פ"ג

הגמ"י סנהדרין פ"ג

הערה 152 שורה 2

ע' אסמכתא (ב)

צ"ל שקלים פ"א ה"ג

שקלים פ"ה ה"ג

הערה 37 שורה 1

ע' אסר

צ"ל 242 חי' הרשב"א לב"מ

212 חי' הרשב"א לכ"מ

עמ' קכח טור ב בהערות שורה 5

ע' אפוטרופוס

צ"ל רמב"ם רוצח פ"ד ה"י

רמב"ם רוצח פ"ב ה"י

הערה 20 שורה 1

ע' אפיקורוס

צ"ל וגרושין פ"ה הט"ו

וגרושין פ"ד הט"ו

הערה 53 שורה 3

ע' ארבע אמות (א)

צ"ל רמב"ם מכירה פכ"ד ה"י

רמב"ם מכירה פכ"ו ה"י

הערה 76

ע' ארבע אמות (ב)

צ"ל רמב"ם שם פ"ט הי"א

רמב"ם שם הי"א

הערה 112

שם

צ"ל פסולי המוקדשין פי"ג ה"ד

פסולי המוקדשין פי"ג הי"ד

הערה 3

ע' ארבע עבודות

צ"ל רמב"ם עדות פ"י ה"ה

רמב"ם עדות פ"י ה"ח

הערה 103

ע' אריס

צ"ל ש"ך סי' נה ס"ק א

ש"ק סי' נה ס"ק א

הערה 15 שורה 2

ע' ארכבה

צ"ל מהרש"ל ביש"ש

מהרש"ל ברש"ש

הערה 16 שורה 2

שם

צ"ל ס' התלמוד וחכמת הרפואה

ס' הרפואה וחכמת התלמוד

הערה 28

שם

צ"ל רמב"ם תעניות פ"ב הט"ו

רמב"ם תעניות פ"ג הט"ו

עמ' רלג הערה 346

ע' ארץ ישראל

צ"ל רמב"ם ע"ז פי"ב

רמב"ם ע"ז פי"א

הערה 2

ע' אשה

צ"ל ומרמב"ם ע"ז פי"ב

ומרמב"ם ע"ז פי"א

הערה 76 שורה 4

שם

צ"ל רמב"ם מתנות עניים פ"ח הט"ו

רמב"ם מתנות עניים פ"א הט"ו

הערה 461 שורה 3

שם

צ"ל רמב"ם פסולי המוקדשין פט"ו ה"ב

רמב"ם מעשה"ק פט"ו ה"ב

הערה 106 שורה 1

ע' אשם מצורע

צ"ל רמב"ם שם פ"ט הי"א

רמב"ם שם הי"א

הערה11

ע' אשם תלוי

צ"ל רמב"ם אישות שם

רמב"ם איסורי ביאה שם

הערה 47

ע' אשת אחי האב

צ"ל רמב"ם תרומות פ"ח הט"ו

רמב"ם תרומות פ"ה הט"ו

הערה 60

ע' אשת כהן

צ"ל ורמב"ם סוטה פ"ג הכ"ג

ורמב"ם סוטה פ"א הכ"ג

הערה 75

שם

צ"ל ממרים פ"ו הט"ו

ממרים פ"ו הט"ז

הערה 36

ע' אתין וגמין

צ"ל רמב"ם כלים פכ"ב הכ"ו

רמב"ם כלים פכ"ג הכ"ו

הערה 63

ע' בגד

צ"ל רמב"ם פ"י ה"ו

רמב"ם פ"ו ה"ו

הערה 95

ע' בגדי כהונה

 

אנציקלופדיה תלמודית כרך ג

צ"ל חובל ומזיק פ"ו הט"ז

חובל ומזיק פ"ד הט"ז

הערה 239

ע' בור

צ"ל רמב"ם פ"א הי"ד

רמב"ם פ"א הי"ב

הערה 79

ע' בושת

צ"ל נערה בתולה

נערה בתולל

הערה 226

שם

צ"ל מאכ"א פט"ו ה"י

מאכ"א פי"ד ה"י

הערה 114 שורה 4

ע' בטול אסורים

צ"ל רמ"א שם בשם מהר"י ברין

ר"מ שם בשם מהר"י ברין

הערה 61

ע' בטול חמץ

צ"ל שברמב"ם סנהדרין פ"ד הי"א

שברמב"ם סנהדרין פ"ד ה"א

הערה 68

ע' בית דין הגדול

צ"ל רמב"ם סנהדרין שם

רמב"ם שם

הערה 86

שם

צ"ל רמב"ם שחיטה פ"ו הי"א

רמב"ם שחיטה פ"י הי"א

הערה 14

ע' בית הכוסות

צ"ל שו"ת דברי אמת

שו"ת דבר אמת

הערה 313

ע' בית המקדש

צ"ל הראב"ד בהשגות ממרים פ"ד ה"ג

הראב"ד בהשגות ממרים פ"ג

הערה 67

ע' בל תוסיף

צ"ל מלכים שם ה"ט

מלכים שם ה"ג

הערה 93

ע' בן נח

צ"ל אור שמח ממרים פ"ה הי"א

אור שמח ממרים פ"ד הי"א

הערה 333

שם

צ"ל הרמב"ם מלכים פ"ט הי"ג

הרמב"ם פ"ט הי"ג

הערה 28

ע' בני מעים

צ"ל הובא בחמרא וחיי

הובא בחיי וחמרא

הערה 25

ע' בני קטורה

 

אנציקלופדיה תלמודית, כרך ד

צ"ל רמב"ם ק"ש פ"ד [ה"ח]

רמב"ם ק"ש סופ"ג

הערה 263

ע' בעל קרי

צ"ל לח"מ פי"ג ה"ז

לח"מ פ"ג ה"ז

הערה 17

ע' בר מצרא

הסדר הנכון הוא: שורה 9, 10, 5, 6, 8, 7, 1, 4, 2, 3, 11

[סדר השורות התבלבל]

עמ' קצו בהערות

ע' בר עם

צ"ל טוש"ע שם קפה א בברכת

טוש" שם קפה א בעברכת

הערה 98

ע' ברכות

צ"ל רמב"ם פ"י הי"ב

רמב"ם פ"ז הי"ב

הערה 112

ע' ברכות הראיה

צ"ל רמב"ם תפלה פ"ז ה"ג

רמב"ם תפלה שם

הערה 195

ע' ברכות השחר

צ"ל בשם המבי"ט ומהרשד"ם

בשם המבי"ט והמרשד"ם

הערה 204

שם

צ"ל הגמ"י ק"ש פ"ג ה"א

הגמ"י ק"ש סופ"ב

הערה 218

ע' ברכות קריאת שמע

צ"ל רמב"ם תפלה פ"ז ה"ח

רמב"ם תפלה פ"ו ה"ח

הערה 57 שורה 1

ע' ברכת אשר יצר

צ"ל הגמ"י ברכות פי"א ה"ט

הגמ"י ברכות פ"ט הי"א

הערה 42 שורה 3

ע' ברכת הזמן

צ"ל הגמ"י פ"י הי"ח

הגמ"י פ"י ה"ח

הערה 12 שורה 2

ע' ברכת החמה

צ"ל וכ"כ בשו"ת שבו"י

וכ"ב בשו"ת שבו"י

הערה 56

ע' ברכת הלבנה

צ"ל ועי"ש בהגהות מהרל"ח

ועי"ש בהגהות מהרלב"ח

הערה 141

ע' ברכת המזון

צ"ל רמב"ם פ"ב הי"ב

רמב"ם פי"ב ה"ב

הערה 259

שם

צ"ל בענפי הדקל הרכים

בענפי הדקל הרבים

הערה 19

ע' ברכת הפירות

 

שתי השורות האחרונות התחלפו

עמ' תרב, בהערות

ע' ברכת הריח

אנציקלופדיה תלמודית, כרך ה (חוץ מהתיקונים המודפסים בסוף הכרך, עמ' תשנט)

צ"ל ועי' מנחת בכורים

ועי' מנחות בכורים

הערה 11

ע' בתי אבות

צ"ל שמיטה ויובל פי"ב הט"ז

שמיטה ויובל פ"ב הט"ז

הערה 191

ע' בתי ערי חומה

צ"ל רמב"ם מלוה ולוה פ"א ה"ו

רמב"ם מלוה ולוה פ"א ה"י

הערה 312

ע' גבית מלוה

צ"ל רמב"ם הל' ערכין שם

רמב"ם שם

הערה 384

ע' גוי

צ"ל רמב"ם תפילין פ"א ה"ט

רמב"ם שם ה"ט

הערה 51

ע' גויל

צ"ל פי"ב ה"י בדעתו

פ"ב ה"י בדעתו

הערה 36 שורה 4

ע' גומלין

צ"ל רמב"ם גזילה פ"ו הי"ג

רמב"ם שם הי"ג

הערה 383

ע' גזל

צ"ל רמב"ם שם ה"ד

רמב"ם שם ה"י

הערה 404

שם

צ"ל בשם הר"מ אלשקר

בשם הר"מ אשלקר

הערה 82, שורה 5

ע' גט

צ"ל רמב"ם פ"ד הכ"ה

רמב"ם פ"ד הכ"ח

עמ' תרלט הערה 132

שם

צ"ל לענין הפירות שהוא כהתנה

לענין הפירו שהוא כהתנה

הערה 16 שורה 4

ע' גט מאוחר

אנציקלופדיה תלמודית כרך ו (חוץ מהתיקונים שבעמ' תשנא)

צ"ל רמב"ם מעשר שם הי"ג

רמב"ם שם הי"ג

הערה 40

ע' גמר מלאכה

צ"ל רמב"ם עדות פ"י ה"ה

רמב"ם עדות פ"י ה"ח

הערה 17

ע' גנב

צ"ל כאילו מוחקין אותו בידים

כאילו מתקן אותו בידים

עמ' רלג שורה 4

ע' גניזה

צ"ל שני טעמים לפוסלים

שני טעמים לפסולים

הערה 50

שם

צ"ל רמב"ם גירושין פ"י הכ"ב

רמב"ם אישות פ"י הכ"ב

הערה 15

ע' גרושה

צ"ל ע"מ שישמשנו ל' יום

ע"מ שימשנו ל' יום

הערה 82 שורה 2

ע' דבר הגורם

צ"ל רמב"ם נדרים פ"א הכ"ח

רמב"ם פ"א הכ"ח

הערה 49

ע' דבר הנדור

צ"ל ובהשגות הראב"ד אבות הטומאות פט"ז ה"א

ובהשגות הראב"ד טהרות פט"ז ה"א

הערה 13

ע' דבר שאין בו דעת לישאל

צ"ל רמב"ם אבות הטומאות פי"ז ה"א

רמב"ם שם פי"ז ה"א

הערה 21

שם

צ"ל מל"מ מכירה פי"א הט"ז

מל"מ מכירה שם

הערה 38

ע' דבר שאינו קצוב

אנציקלופדיה תלמודית כרך ז

ע' דברים שבלב

הערה 46

ועי' סמ"ג עשין מח

ועי' ביאור מהרש"ל לסמ"ג עשין מח

ע' יוה"כ

הערה 718, שורה 4

שו"ת העמק שאלה

שו"ת עמק שאלה

אנציקלופדיה תלמודית, כרך ט

בית א חדר כח

בית א חדר כא

הערה 470 שורה 1

ע' הלכה עמ' רעה

עירובין מו ב

עירובין מ ב

הערה 632 שורה 2

שם עמ' רפז

ועי"ש בס' הזכות

ועי"ש במלחמות

הערה 955 שורה 2

שם עמ' שז

שער ג סי' סט, עא

שער ג סי' לא

הערה 266 שורה 2

שם עמ' שכח

פסקי דין רבניים, כרך ג

צ"ל במהרי"ט שם בסי' כ' מובאת תשו' של רבי מאיר די בוטון

במהרי"ט שם בסי' כ' מובאת תשו' של רבי אברהם די בוטון

שורה אחרונה

עמ' 165

פסקי דין רבניים, כרך ה

צ"ל באה"ע סי' פ"ח

באה"ע סי' פ"ט

שורה 9

עמ' 11

צ"ל בפי"ב מה' שכנים הי"ד

בפי"ב מה' שכנים פי"ד

שורה 4 מלמטה

עמ' 16

צ"ל וברמב"ם פרק ה' מהלכות מלכים

וברמב"ם פרק ח' מהלכות מלכים

שורה 8 מלמטה

עמ' 57

צ"ל פ"ת אה"ע סי' סח

פ"ת אה"ע סי' סה

ד"ה וע' פ"ת, שורה 1

עמ' 107

צ"ל במה גמר מדעתו

במה נמר מדעתו

שורה 12 מלמטה

עמ' 126

צ"ל הרמב"ם בפ"ח [ה"ט] מה' עבדים

הרמב"ם בפ"ו מה' עבדים

שורה 6 מלמטה

עמ' 185

הרמב"ם בפ' ב' [ה"ב] מהלכות ממרים

הרמב"ם בפ' א' מהלכות ממרים

ד"ה ולכאורה, שורה 5

עמ' 188

הלכות א"ב פ"כ [הי"ג]

הלכות א"ב פ"ב

שורה 9 מלמטה

עמ' 221

בגדו"ת בסה"ת [=בס' התרומות] שער ל"ה

בגדו"ת במה"ת שער ל"ה

ד"ה אכן, שורה 1

עמ' 263

אם הערב שנתחייב

אם הער בשנתחייב

שורה 5

עמ' 266

כיון שנטל קנין

כיון שבטל קנין

שורה 16

שם

נטל החפץ משעה ראשונה

בטל החפץ משעה ראשונה

שורה 17

שם

מה שהעיר על דברי הח"ס

מה שהעיד על דברי הח"ס

שורה 10 מלמטה

עמ' 267

מקבל התמורה

עקבל התמורה

ד"ה ב), שורה 2 מהסוף

עמ' 269

בצלאל זולטי

מצלאל זולטי

שורה 9

עמ' 271

כשלעצמו שתעמוד

כשלעצמו שתעמור

ד"ה ואין, שורה 6

עמ' 308

קרה גם בינתים אסון

קרה גם בינתים אסור

ד"ה וזה, שורה 3 מהסוף

עמ' 309

תורת המדינה, ר' שלמה גורן

עסקי נפשות יוצאין עליהן

עסקי נפשרות יוצאין עליהן

שורה 11

עמ' 401

שגם במלחמת מצוה הדין כן

שגם במלחמת מצוה הבין כן

ד"ה השאלה, שורה 9

עמ' 404

שמצוה להחיותם ואסור לשקר בבריתם, כמבואר הכל

שמצוה לחיותם ואסור לשקר בבריתם, כמבואר הכי

שורה 8 מלמטה

עמ' 408

אפשר להם בריחה

אפשר להם ברירה

שורה 2

עמ' 409

ומזה נובעת ההלכה

ומזה נובעת דהלכה

ד"ה וזהו, שורה 6

עמ' 410

בין לרמב"ם ובין לרמב"ן".

בין לרמב"ם ובין לרמב"ן").

ד"ה ויוצא, שורה 6

שם

ומכניסים ספק בלבם, וד"ל).

ומכניסים ספק בלבם, וד"ל.

שורה 3

עמ' 411

וכפי שהרגיש במנ"ח

וכפי שהדגיש במנ"ח

שורה 6

שם

שיהא עניין לפגוע ביושביו

שיהא עניין לפגוע ביושבין

שורה 5 מלמטה

שם

שהרי משחתם בם

שהרי משחיתים בם

שורה 1

עמ' 412

על מנת לקטוע את היד הרצחנית היא מלחמתמצוה מדין עזרת ישראל מיד צר

על מנת לקטוע את היד הרצחנית מיד צר

שורה אחרונה

שם

תשובה על ההשגות: חובה להשאיר רוח רביעית

חובה להשאיר רוח רביעית

שורה 7

עמ' 413

ואין אלו אלא דברי מחשבה

ואין אלו אלא ברי מחשבה

שורה 19

עמ' 417

אבל לדידן שאין פוסקים כר"ש

אבל לדידו שאין פוסקים כר"ש

שורה 7 מלמטה

שם

לפתוח רוח רביעית

לפתוח רוח דביעית

שורה 2

עמ' 419

ראה מעמוד 344 ואילך

ראה מעמוד 443 ואילך

שורה 10

עמ' 420

טהרת הבית, ר' עובדיה יוסף, ח"א
עמ' שכב שורות 15-16 מלמטה ועיין עוד בשו"ת מהר"ם שיק (חלק יורה דעה סימן קפז) צ"ל ועיין עוד בשו"ת מהר"י אסאד (חלק יורה דעה סימן קפז)

עמק יהושפט

מתשובת הרא"ש כלל ס"ט סי' ו'

מתשובת הרא"ש כלל ס"ט סי' נ'

טור א, שורה 10

עמ' טו

אוצר מפרשי התלמוד
ב"ק כרך א
עמ' תשעדהערה 64, שורה 7אינו חייב בכל מה שנהניתצ"ל אינו חייב אלא בכל מה שנהנית

ב"מ כרך א
יג ע"בעמ' תקצו הערה 67 שורה 3סי' ס"ז סעיף ס"זצ"ל סי' ס"ז סעיף ל"ז

ב"מ כרך ג
עמ' רמחהערה 117בב"מ פ"ה במלחמות צ"ל בב"ב פ"ה במלחמות
עמ' שסבהערה 62מע"ש פ"ד ה"הצ"ל מע"ש פ"ד ה"ב
עמ' שצאהערה 18והלח"מ רפ"ו מערכיןצ"ל והלח"מ ספ"ו [הלכה לד] מערכין
עמ' שצדהערה 38פ"ד מהלכות מע"שצ"ל פ"ד ממסכת מע"ש
עמ' תכגערה 24, שורה 5שיטת הראב"ד בפ"אצ"ל שיטת הראב"ד בפ"ט
עמ' תמאהערה 77, שורה 2במגיד משנה פ"א ממכירהבמגיד משנה פט"ו ממכירה
עמ' תרמוהערה 50הלכות מכירה פ"ח ה"א-ה"דצ"ל הלכות מכירה פ"ח ה"א-ה"ב
עמ' תרעאטקסט, שורה אחרונהדבמתנה חייב להעמיד לו צ"ל דבמתה חייב להעמיד לו
עמ' תרעבטקסט, שורה 5דמתנה בעודה בביתצ"ל דמתה בעודה בבית
שםד"ה אמנם, שורה 5כן כוונתו, דבמתנהצ"ל כן כוונתו, דבמתה
עמ' תרעגהערה 43הלכות שכירות פ"ב ה"בצ"ל הלכות שכירות פ"ה ה"ב
עמ' תרפגהערה 103הלכות שכירות פ"ב ה"אצ"ל הלכות שכירות פ"ד ה"א
עמ' תרצבהערה 64בני יהדה על הרמב"םצ"ל בני יהודה על הרמב"ם
עמ' תרצוהערה 86הלכות שכירות ריש פ"בצ"ל הלכות שכירות ריש פ"ה
עמ' תשפגהערה 33, שורה 4הלכות שאלה ופקדון פ"ז ה"אצ"ל הלכות שאלה ופקדון פ"ז הי"א
עמ' תתזד"ה רש"י בא"ד, שורה 3מלמטהולתבוע משכונו, אין זה כעיןצ"ל ולתבוע משכונו, אין זה אלא כעין
עמ' תתיזד"ה ויש שתירץ, שורה 2דאילו מדר' לא קניצ"ל דאילו מדר' יצחק לא קני
עמ' תתיחהערה 2לקמן קא, אצ"ל לקמן קד, א
עמ' תתלוד"ה בין, שורה7אף לר' מאר בההיאצ"ל אף לר' מאיר בההיא
עמ' תתמההערה 31, שורה 5ושותפין פ"ב הי"טצ"ל ושותפין פ"ב ה"ט
עמ' תתמטד"ה בדיגלא, שורה 1כיון דבעל הביתצ"ל כיון דבעל החבית

ב"מ כרך ד
עמ' קכחהערה 209, שורה 7בנחל יצחק סי' ל"טצ"ל בנחל יצחק סי' ט
עמ' קכטהערה 211הל' מלוה ולוה פ"ד י"דצ"ל הל' מלוה ולוה פ"ד י"ג
עמ' קלדהערה 20הל' יסודי התורה פ"א ה"אצ"ל הל' יסודי התורה פ"ה ה"א
עמ' קלחהערה 34הל' יסודי התורה פ"ה ה"חצ"ל הל' יסודי התורה פ"ה ה"ה
עמ' רמבהערה 42, שורה 1שער המלך הל' אישות פ"וצ"ל שער המלך הל' אישות פ"ה
עמ' רנחהערה 10, שורה 1שער מ"ו ח"ב אות סצ"ל שער מ"ו ח"ב אות ט
עמ' שאהערה 122, שורה4בחו"מ סי' ר"סצ"ל בחו"מ סי' ר"ט
שםהערה 123,שורות 2-3חו"מ סי' ר"ס סקי"ב... משפט שלום סי' ר"ס סע' דצ"ל חו"מ סי' ר"ט סקי"ב... משפט שלום סי' ר"ט סע' ד
שםשם, שורה 3 מלמטהבקצוה"ח סי' ר"ס סק"דצ"ל בקצוה"ח סי' ר"ט סק"ד
עמ' שיאהערה 20, שורה 5סקכ"ב שכתב, דהרא"ש מפרשצ"ל סק"כ שכתב, דהרא"ש מפרש
עמ' שמוהערה 19, שורות 3-4בשער מ"ו ח"ג אות יצ"ל בשער מ"ו ח"ג אות טז
עמ' שפזהערה 29, שורה 7על הרמב"ם הל' מלוה פ"דצ"ל על הרמב"ם הל' מלוה פ"ה
עמ' שצגהערה 20, שורה 11[כולה כפולה משורה 10]*
עמ' תכאהערות, שורה 1ניצוצי אור (מרגלית)צ"ל ניצוצי אור (מרגליות)
עמ' תפוערה 35הל' מלוה פ"ט ה"זצ"ל הל' מלוה פ"ט ה"ח
עמ' תצההערה 97הל' מלוה פ"ז הי"גהל' מלוה פ"ד הי"ג

חלה
עמ' תקנאהערה 7והוב מגמ' חולין צ"ל והובא מגמ' חולין
עמ' תרטוהערה 14ורי"י קורקוס שםצ"ל ר"י קורקוס שם
עמ' תשסבהערה 15, שורה 3ורידב"ז על הרמב"םצ"ל ורדב"ז על הרמב"ם
עמ' תשצד"ה והנה, שורה 3שאימן כל יושביה עליהצ"ל שאין כל יושביה עליה

ישורון כרך כ
עמ' קעזד"ה וילה"ר, שורה 2שגם במוגבאים אחרצ"ל שגם במי גבאים אחר
עמ' קפבד"ה עכ"פ, שורה 2כמו בה"ס דפדה ב'צ"ל כמו בה"ס דפדה"ב
עמ' קפדד"ה וזה, שורה 2 מלמטההרמב"ם ז"ל בפה ובפ"בצ"ל הרמב"ם ז"ל בפ"ה [=בפירוש המשנה] בפ"ב
עמ' רכזד"ה על כל, שורה 5ס' דברי צלכיאלצ"ל ס' דברי מלכיאל
שםד"ה את מאמרו, שורה 1לענייו נישואיןצ"ל לעניין נישואין
עמ' רלטשורה 1רק תורף שקראו אותוצ"ל רק תיכף שקראו אותו
עמ' רנהד"ה וכנראה, שרה 2ואבדתם בנוייםצ"ל ואבדתם בגויים
עמ' שמטד"ה אלא, שורה 9הר"ז מתעסק בעולמותצ"ל הר"ז מתעסק בעלמא
עמ' שנאד"ה ואומר, שורה 2והכ6אצ"ל והכא
עמ' שנהשורה 6 מלמטהשהפקידו בפרץ א'צ"ל שהפקידו בכרך א'
עמ' שנזז"ה ז"ל, שורה 1לא ראיתי מעולםצ"ל לא לויתי מעולם
עמ' שנטשורה 9אלא דלא צ"ת דינאצ"ל אלא דלא ציית דינא
עמ' תטזד"ה פ"ג, שורה 1עולמדיםצ"ל עומדים
עמ' תכוד"ה ובספרגנוז והצילצ"ל גנון והציל
עמ' תרלזהערות, ד"ה והרמב"ם, שורה 1פ"א דהלכות מלכיםצ"ל פי"א דהלכות מלכים
עמ' תרמטשורה 5נתינת התורה אניה משוםצ"ל נתינת התורה אינה משום
עמ' תרנחשורה 4 מלמטהזה הכלל ל שמן שאיןצ"ל זה הכלל כל זמן שאין
עמ' תרפטד"ה וכן, שורה 2פלפולא חריפאצ"ל פלפולא חריפתא
עמ' תתלוד"ה וכמה, שורה 1המחלוקת שאשי פולין אומריםצ"ל המחלוקת שאנשי פולין אומרים

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 6275

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US