Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

תיקוני טעויות דפוס
בספרות התורנית
שו"ת אחרונים

לדף התיקונים הראשי

שו"ת הרדב"ז
שו"ת מהר"י בן לב
שו"ת מהרלב"ח
שו"ת מהר"ם פדובה
שתי הלחם
שו"ת מהר"ם גלאנטי
שו"ת מהרשד"ם
שו"ת ראנ"ח
שו"ת המבי"ט
שו"ת מהרי"ט
שו"ת אבקת רוכל
שו"ת מהריט"ץ
שו"ת תורת אמת
שו"ת תורת חיים
שו"ת תורת משה
שו"ת זרע אנשים
שו"ת לחם רב
שו"ת גינת ורדים
שו"ת מים חיים
שו"ת שער אפרים
שו"ת שמן ראש
שו"ת חוות יאיר
שו"ת ר' אליעזר בן ארחא
שו"ת ושב הכהן
שו"ת משכנות יעקב
שו"ת מחנה חיים
שו"ת חתם סופר
שו"ת נודע ביהודה
שו"ת שואל ומשיב
שו"ת ר' יצחק אלגזי
שו"ת ר' מאיר גאויזון
שו"ת מהרש"ם
שו"ת משפטים ישרים
שו"ת חסד לאברהם
שו"ת בית יצחק
שו"ת אבני נזר
שו"ת שופריה דיעקב
שו"ת חיי אריה
שו"ת פני יצחק
שו"ת עזרת כהן
שו"ת מפי אהרן
שו"ת אוהל יהושע
שו"ת אגרות משה
שו"ת יביע אומר
ילקוט יוסף
שו"ת משנה הלכות
שו"ת רבבות אפרים
שו"ת הליכות ישראל
שו"ת שמחה לאיש


שו"ת הרדב"ז חלק א

סי' מטדף ח טור א, שורה 24 מלמטהשהרמב"ם והרא"ש ז"ל חלוקיםשהרמב"ם והרשב"א ז"ל חלוקים
שםדף טור ב, שורות 19‎-20כי הסילוק אינו אלא במחילהכי הסילוק אינו אלא כמחילה
סי' קטזד"ה תשובה, שורה 7השומרין היא מן התורה והיא עלהודאההשומרין היא מן התורה והיא עלהודאי
שםשם, שורה 13להפיס דעתו של בעל הפקדוןצ"ל ולהפיס דעתו של בעל הפקדון
סי' שלגשורה 3 תשובה ביארת אם הוא שעבוד הגוף צ"ל תשובה לא ביארת אם הוא שעבוד הגוף

שו"ת הרדב"ז חלק ג

צ"ל וז"ל

וכן כתב הרא"ש ז"ל בתשובה ונ"ל

ד"ה ולענין השטר, שורה 8

סימן תתקי (תעב)

שו"ת מהר"י בן לב חלק א, מהדו' גנזי קדם (ירושלים תש"ך)

דבעלמא מחילה צריכה קנין דמה שצריך הכא קנין על המחילה

דבעלמא מכירה צריכה קנין דמה שצריך הכא קנין על המכירה

עמ' רכה, טור ב, שורות 6‎-8 מלמטה

סי' צח (צו)

צ"ל אבל בדאיכא קנין מסתברא דגם הנתבע חייב לקיים הפשרה

אפילו בדאיכא קנין מסתברא דגם הנתבע חייב לקיים הפשרה

עמ' רכו, טור ב, שורות 11‎-12 מלמטה

שם

שו"ת מהר"י בן לב חלק ב, מהדו' גנזי קדם (ירושלים תש"ך)
סי' כדד"ה ואחר, שורה 5 מסופודאין ברירא כמו שכתב הר"ןדאין ברירה כמו שכתב הר"ן
שםעמ' עה, טור ב, שורה 3‎-4 מלמטהושוב אינו יכול למחול ואם תאמרושוב אינה יכולה למחול ואם תאמר
סימן מזעמ' קלד שורה 6 מלמטהשלמחילה יש דין מתנה ולא דין מחילהצ"ל שלמחילה יש דין מתנה ולא דין מכירה
סימן מזעמ' קלה שורות 8‎-9 מלמטהומחייב את את עצמוצ"ל ומחייב את עצמו
שם עמ' קלה, טור ימין, שורה 6ומשום הכי המחילה אינה מחילהומשום הכי המחילה אינה בטלה
סי' עגעמ' קפג, טור א, שורה 7 מלמטהאהדר גובא בארעא דחבריהאהדר גודא בארעא דחבריה
שםעמ' קפד טור ב, שורה 12‎-13ובפרק קמא דגטין אמרינן כל מחילהבטעות חוזרובפרק קמא דגטין אמרינן כל קניןבטעות חוזר
שםעמ' קפה, ד"ה ואחר, שורה 2‎-3בתשובות מהר"י קולון סימן קי"זבתשובות מהר"י קולון סימן קי"א

שו"ת מהרלב"ח

צ"ל הא' [=הראשונה]

השבועה האחר

דף מג ע"א טור ב שורה 35

סימן קלז (ד"ה כלל הדבר)

צ"ל דהא דהא' קיימת

דהא קיימת

ד"ה ואם נאמר שורה 2

סימן קלז

שו"ת מהר"ם פדובה, קראקא תרמ"ב

נשתייר ממטע עשרה לבית סאה

נשתייר ממטע עשרה לבית עשר סאה

עה ע"ב, שורה 13

סי' לט

לא סבירא להו כמותו רק כתלמוד דידן

לא סבירא להו כמותו רק תלמוד דידן

שם, שורה 10 מלמטה

שם

חזרה קאי כמי ששוכר בהמה או בית

חזרה קאי במי ששוכר בהמה או בית

עו ע"ב, שורה 2 מלמטה

שם

משנה דהשוכר חמור והבריקה וברייתא דהשוכר חמור

משנה בהשוכר חמור והבריקה וברייתא דהשוכר חמור

עז ע"א, שורה 1‎-2

שם

וכן פירש הרא"ש בהדיא אפילו אליבא דשמואל

וכן פירוש הרא"ש בהדיא אפילו אליבא דשמואל

שם, שורה 11

שם

לאמור שלא ידע שיכול לחזור בו

לאמור שלא ידע שיכול לחזור וכו'

עז ע"ב שורה 2

שם

והדקדוק באלה הוא למותר

והדבוק באלה הוא למותר

שם, שורה 3 מלמטה

שם

וכן הוא לפניך בטור ח"ה בסי' קמ"ט בסופו.

וכן הוא לפניך בטור ח"ה בסי' מ"ט בסופו.

עח ע"א, שורה 6

שם

בדברי מחלוקתם יכונו דברי רשב"ג בכללא

בדברי מחלוקתם יבונו דברי רשב"ג בכללא

עח ע"ב, שורה 17

שם

שו"ת שתי הלחם, פרמישלא תרנ"ח

דאיתא בגמרא ענשיתו אעשה

דאיתא בגמרא אענשיתו אעשה

לט ע"א, ד"ה ודע, שורה 6

סי' לט

שו"ת מהר"ם גלאנטי מהד' שטיצברג (ירושלים תש"ך)

צ"ל התוגר [היינו גוי]

או קנאם התוב'

ד"ה תשובה, שורה 14

סימן יא

צ"ל כמי שטוען עליו שפרעו ורבותי הורו שלא ישבע המלוה כלל אלא אם טען פרעתי

כמי שטוען עלי שפרעו ורבותי הורו שלא ישבע המלוה כלל אם טען פרעתי

עמ' קלז טור ב, שורות 8‎-9

סי' צא

צ"ל ואנו הטלנו עליו שבועה

ואנו הטלנו עלינו שבועה

ד"ה תחלת, שורה 4 מלמטה

שם

צ"ל ופוגם גם כן מאה אחרים שלו אפילו הכי אינו נאמן

ופוגם גם כן מאה אחרים שלו אפילו אינו נאמן

ד"ה ועתה פתח, שורה 5 מלמטה

שם

שו"ת מהרשד"ם, חו"מ

סי' א דף א ע"אשורה 19שאין ת"ת רשאיצ"ל שאין ת"ח רשאי
שםשורה 21 מלמטהועל כן נראה דפירש"י ועד כמהצ"ל ועל כן לא פירש"י ועד כמה
שם דף א ע"גשורה 14ת"ת סי' כדצ"ל ת"ת סי' כא
שם דף ב ע"אשורה 13ולדעת הרמב"ן ז"לצ"ל ולדעת הרמב"ם ז"ל
סי' כשורה 3לכסלו עד סך ק' אלפיםצ"ל לכסלו בעד סך ק' אלפים
שםשורה 4סחורה ממונו וזה נוסחצ"ל סחורה ממנו וזה נוסח
שם ד"ה תשובהשורה 8כההיא דכלהון אינוצ"ל כההיא דכל הזן אינו
שםשורה 5‎-4מסוף העמודויצא שטר מחמת ידוצ"ל ויצא שטר מתחת ידו
שםשורה 2 מסוף העמודאני כ' לויתיצ"ל אני פ' [=פלוני] לויתי
שםשורה אחרונה בעמודשיאמר מפני לויתצ"ל שיאמר ממני לוית
סי' לח דף יג ע"דשורה 33היינו כל זה כשיהיה ההלואהצ"ל היינו כל זמן כשיהיה ההלואה
סי' לט דף יד ע"אשורה 34כאשר הביא הטור סי' קנ"טצ"ל כאשר הביא הטור סי' קכ"ט
סי' מ דף טו ע"בשורה 17‎-18והביאו הטור סי' פ"ב וסי' רצ"הצ"ל והביאו הטור סי' ע"ב וסי' רצ"א
שםשורה 21גם בסי' רצ"הצ"ל גם בסי' רצ"א
שםשורה 26יהיה חייב לשלם וז"לצ"ל יהיה חייב לשלם וי"ל
שםשורה 29הרי זה קם תחתיו לגמרי קצתצ"ל הרי זה קם תחתיו לגמרי כיצד
שם דף טז ע"אשורה 9ואם אתה אומר המשכונותצ"ל ואם אתה אומר שמסירת המשכונות
שםשורה 16דכיון דרגי' אצלם מסירת משכוןצ"ל דכיון דרגי' אצלם אבל מסירת משכון
שם דף טז ע"בשורה 29שאם נטל ראובן המשכונות מיד לויצ"ל שאם נתן ראובן המשכונות ביד לוי
סי' מדד"ה תשובה, שורה 14כתב הוא בעצמו דאיכא סלוקכתב הוא בעצמו דאיכא חילוק
סי' מז דף יט ע"גשורה 19 מלמטההרמב"ם ז"ל כתב על דבריצ"ל הרמב"ן ז"ל כתב על דברי
סי' נ דף כ ע"דשורה 20 מלמטהדאז כו' הוא למפקידצ"ל דאז זכות הוא למפקיד
שם דף כא ע"אשורה 23במשרים נתיב ל ע"בצ"ל במשרים נתיב ל ח"ב
סי' נה דף כג ע"אשורה 10נר' קצת גם מלשון הרמב"םצ"ל נר' קצת גם מלשון הרמב"ן
דף ל ע"אהכותרתשאלה סה סוצ"ל שאלה עג עד עה
סי' עה דף ל ע"דשורה 37אלא דאשכח נסכא מצד עצמוצ"ל אלא דאשבח נסכא מצד עצמו
סי' עו דף לא ע"בשורה 37ומהררי"ק ז"ל שרש ג'צ"ל ומהררי"ק ז"ל שרש ו'
סי' פה ד"ה תשובהשורה 2בח"מ סי' ע"דצ"ל בח"מ סי' ע"ב
סי' פו דף לג ע"דשורה 24 מלמטהדאחר זמן הוסיף בערבוהצ"ל דאחר זמן הוסיף בערבות
שם דף לד ע"אשורה 26שהכני' ליששכר וזבולון במקום הלווים הראשונים ויששכר במקומו עומדצ"ל שהכני' ליששכר וזבולון במקום הלווים הראשונים ויהודה במקומו עומד
סי' צהדף לו ע"ב שורה אחרונהמשועבד לשמעוןצ"ל משועבד לו שמעון
סי' קיגדף מא ע"ג, שורה 10‎-11במ"ש הרשב"א ז"ל והביאו הטור בא"הסי' רמ"אבמ"ש הרשב"א ז"ל והביאו הב"י בח"מ סי' רמ"א
סי' קטזד"ה תשובה, שורה 14‎-15ועשה זה פרשה עם בעל דינוצ"ל ועשה זה פשרה עם בעל דינו
שםדף מב טור ב, שורה 19 מלמטהתבעו לדין קא מרעית לאישתאיצ"ל תבעו לדין קא מרעית לאשיתאי
שםד"ה אמר, שורה 14 מסוף הדיבורשטעה בדין והראיה שהביא מהרמב"ןצ"ל שטעה בדין והראיה שהביאמהרמב"ם
שםשם, שורה 10 מסוף הדיבורהכא שכתב דכל זמן שלא יש מקום לתלותצ"ל הרי שכתב דכל זמן שלא יש מקום לתלות
שםשם, שורה 3 מסוף הדיבורכ"ש שזה הדבר גלוי וצפו ליושבים לארץכ"ש שזה הדבר גלוי וצפוי ליושבים לארץ
שםדף מג טור ג, שורה 3 מלמטהכדי לקנו' הוא הנייר בזול דמה לרבי יודהצ"ל כדי לקנו' הוא הנייר בזול רימה לרבי יודה
שםשם, טור ד, שורה 34למה לו להרמב"ם למנקט כיון שטעהצ"ל למה לו להרמב"ם למנקט דיין שטעה
סי' קכחד"ה עוד יש, שורה 11‎-12כתב הר"ן בשם רבנו יונה דבמקנה ובכל דבר שעושה אדם מרצונוכתב הר"ן בשם רבנו יונה דבמתנה ובכל דבר שעושה אדם מרצונו
סימן רצאד"ה תשובה שורה 11ולכנס עתהצ"ל ולכנוס אותה
סימן רצאד"ה תשובה שורה 12כיון שהחזיקהצ"ל כיון שהחזקה
סי' שמחדף נה טור ג, שורה 17 מלמטהובשביל זה לא נטל קניןובשביל זה נטל קנין

שו"ת ראנ"ח, ח"א, מהדורת שטיצברג (ירושלים תש"ך)

צ"ל מסולק מדין לוה

מסולק מבין לוה

עמ' קכב טור ב שורה 16

סימן כא

אין לנו לחייבו

אין אנו לחייבו

עמ' קכג טור א שורה 3

סימן כא

[חמש מלים כפולות פעמיים]

מכח התנאי דילמא מורישך נפר'

מכח התנאי דילמא מורישך נפרע

עמ' קכד טור א שורות 20‎-22

סימן כא

צ"ל אלא מילי מילי קתני

אלא מילי קתני

עמ' קכח טור א שורה 15

סימן כא

שהפטור אינו אלא על שעבוד גוף

שהפטור אינו אלא שעבוד גוף

עמ' רמח, טור א, שורה 14

סי' מט

שו"ת המבי"ט, חלק א

צ"ל דמני שבועה בהדי מילי דקולי כתוב'

דמני שבועה בהרי מילי דקולי כתוב'

שורה 16

סי' סט

צ"ל כשהיתה צריכה להתקשט

כשהיתה צריכה להתטשט

שורה 25

שם דף כא ע"א

צ"ל פי"ד [ה"ג] דשכני'

פי"ג דשכני'

שורה 6

סי' פו

צ"ל לענות אמן אחר ברכתו

לענות אמן אחד ברכתו

שורה 33‎-34

סי' קיז דף לב ע"ג

צ"ל ואי אמרת זביני' זביני

ואי אמרה זביני' זביני

שורה 24

סי' קכב דף ב ע"א

צ"ל עד שיהא בן עשרים

עד שיבא בן עשרים

שורה 30

שם

צ"ל בתשובות המיוחסות להרמב"ן

בתשובות המיוחסות להרמב"ם

שורה 38

שם

צ"ל ואין אפוטרופין רשאין למכור ברחוק

ואין אפוטרופין רשאין למסור ברחוק

שורה 2 מלמטה

שם

צ"ל שגם הם יכולים

שגם םם יכולים

שורה 6

סי' קלט ד"ה תשובה

צ"ל וגם אם היא רוצה לעלות

וגם אם היה רוצה לעלות

שורה 10 מסוף התשובה

שם

צ"ל פ"א מהלכות

פ"ח מהלכות

שורה 8

סי' קצו ד"ה תשובה

צ"ל משם הר"י ברצילונה

משיב הר"י ברצילונה

שורה 16

שם

צ"ל תשלו' התקפ"ח פרע מכיסו

תשלו' התקפ"ז פרע מכיסו

שורה 11

סי' רכ דף כז ע"ד

צ"ל ולמכור בפחות זבינא וזבין

ולמכור בפחות זבינא וכו'

שורה 20

שם דף כח ע"א

צ"ל אלא מה שפרע לא מה שהפסיד

אלא מה שפרע לו מה שהפסיד

שורה 25

שם

צ"ל שניהם נעשו ערבים למלוה

שניהם נעשו ערבים ללוה

שורה 10

שם דף כח ע"ב

צ"ל מה שהשיג עליו הראב"ד

מה שהשיג עליו הרשב"א

שורה 14

שם

צ"ל נתיב ה

נתיב ד

שורה 5 מלמטה

שם

צ"ל שדנין אותו כקבלן וכמו שהביא

שדנין אותו כקבלן גמור שהביא

שורה 11

סי' רכח ד"ה תשובה

צ"ל אם ירצה המלוה ואינו יכול

אם ירצה המלוה אינו יכול

שורה 12

שם ד"ה והשתא

צ"ל ואפילו היה ערב לשני

ואפילו היה ערב שני

שורה 13

שם

צ"ל דאמר בטלה מחלוקת

דאפי' בטלה מחלוקת

שורה 4 מלמטה

שם

צ"ל לקח חלקו מן הסחורה אלא שנעשו

לקח חלקו מן הסחורה ולא שנעשו

שורה 2 מלמטה

שם

צ"ל הרי שהלוה היה חייב

שהרי הלוה היה חייב

שורה 3

שם ד"ה גדולה

צ"ל מה לך בכך את לא תפסידי כלום

מה לך בכך אתה לא תפסי כלום

שורה 20

סי' רמא

צ"ל להפקיע חלקן כשרואין הממון

להפרי' חלקן כשרואין הממון

שורה 22

סי' רעז דף מב ע"ד

צ"ל בח"מ סימן רצ"א

בח"מ סימן רצ"ח

שורה 8 מלמטה

סי' שמא דף סד ע"ד

שו"ת המבי"ט, חלק ב

צ"ל שלא היה בידו לבטלו כדאמרן

שלא היה בידו לבטלו כדאמר

שורה 30

סי' א

צ"ל נתגרשה מיד ע"ת [=על תנאי] זה

נתגרשה מיד עת זה

שורה 14 מלמטה

שם דף ב ע"א

צ"ל כל א' מהם לחברו להיותו מצוי

כל א' מהם לחבר ולהיותו מצוי

שורה 4

סי' כב

צ"ל וכמו שהביא בעל מ"מ

וכמו הרשב"א בעל מ"מ

שורה 2 מסוף העמוד

שם

צ"ל כל החוב למלו' וברר זה שפרע חוזר

כל החוב למלו' זה חוזר

שורה 2

שם דף ח ע"ד

צ"ל הרב ז"ל פכ"ו

הרב ז"ל פ"ט

שורה 12

שם

צ"ל ובא בעל חוב ונטל חלקו

ובא כל א' ונטל חלקו

שורה 16

שם

שו"ת המבי"ט, חלק ג

ועל זה השיב על ראשי אעשה

ועל זה השיב עלי ראשי אעשה

ד"ה תשובה, שורה 4

סי' לה

יתפשרו בפני הסופר ויעשה לו מחילה

יתפרשו בפני הסופר ויעשה לו מחילה

שם שורה 11

שם

צ"ל שאפי' שתעשה

שאפי' שלא תעשה לא תהיה מקודשת

דף כז ע"א טור ב שורה 30

סי' קל

צ"ל קבלה

קפלה תקות החוטין לפנינו לשם קידושין

דף כז ע"ב טור א שורה 12 מלמטה

סי' קל

צ"ל הרשב"א פ"ג דנדרים

הרשב"א פ"ד דנדרים

שורה 16 מלמטה

סי' קלט דף ל ע"ג

צ"ל בח"מ סי' ע"ה

בח"מ סי' ע"ח

שורה 4

סי' קנא

צ"ל תשובה כ' כתב

תשובת ב' כתב

שורה 1

סי' קנו ד"ה תשובה

צ"ל להדריכם בדרך ישרה

להדרכים בדרך ישרה

שורה 2

סי' קסו ד"ה תשובה

צ"ל איזו סחורה ראוי לשלוח ד"מ [=דרך משל]

איזו סחורה ראוי לשלוח ר' מאיר

שורה 11

סי' קעז ד"ה תשובה

צ"ל אם אחר שמת המחזיק יוכל אחר [שו"ת בית שלמה חו"מ סי' קא]

אם אחר שמת הקונה יוכל אחר

שורה 10

סי' רכה דף מו ע"ב

שו"ת מהרי"ט, תל אביב תשכ"ט (הטעויות שנמצאות גם במהד' לבוב מסומנות בכוכבית) חלק א
סי' ד ד"ה ואין להקשות *עמ' ה טור ב שורה 14לפי שתלה בדעתהצ"ל לפי שתלה בדעתם
שם *שם שורה 15בנודרת ע"ד רבים ה"א לא מהניצ"ל בנודרת ע"ד רבים ה"ח [=התרת חכם] לא מהני
שם ד"ה ומצאתי *שם שורה 14 מלמטהולא קרינן שעד"ר לא יועילצ"ל אלא קרינן שעד"ר לא יועיל
סי' ה ד"ה תשובה *עמ' ו טור א שורה 12 מלמטההרב ז"ל סי' קל"הצ"ל הרב ז"ל סי' קל"ח
שם ד"ה ואף [רק בדפוס לבוב] וב"ה אועריםצ"ל וב"ה אומרים
סי' כ ד"ה מ"מ עמ' כד *טור ב שורה 25כגויצ"ל כגון
סי' כה ד"ה אני *עמ' לא טור א שורה 28 מלמטהומלודית מחשבותצ"ל ומולידות מחשבות
סי' כה ד"ה והמקום*עמ' לא טור ב שורות 24‎-25ובלא אפשר להפרישצ"ל והלא אפשר להפריש
שם ד"ה מעתה *עמ' לד טור ב שורה 17 מלמטהעל דבר שביד האדםצ"ל כל דבר שביד האדם
שם ד"ה ראיתי *עמ' לה טור ב שורות 13‎-14הירושלמי דשביעית פ"אצ"ל הירושלמי דשביעית פ"ו
סי' מא ד"ה תשובה*עמ' נו טור ב שורה 16פוסלין ולא מכיליןצ"ל פוסלין ולא מאכילין
סי' מה ד"ה תשובה*עמ' סו טור א שורות 37‎-38ונרא' שאף אם הוא לא אמר כןצ"ל ונרא' שאף הוא לא אמר כן
שם ד"ה ועודשם טור ב שורה 31מתנה כתובה לגבות מחייםצ"ל ניתנה כתובה לגבות מחיים
שםשם שורה 32גובה אותם מנוצ"ל גובה אותם ממנו
סי' מז ד"ה ואני עמ' עטור א שורה 28הרבכותצ"ל הברכות
סי' מט ד"ה תשובה*עמ' עג טור א שורה 19 מלמטהמ"ט לא תני בהדיא ט"ו נשיםצ"ל מ"ט לא תני בהדיא ט"ז נשים
שם *שם שורה 22כלל מ"ה סי' כ"טצ"ל כלל מ"ה סי' כ"ו
שם *שם שורה 34בכלל מ"זצ"ל בכלל מ"ו
סי' נג ד"ה ומתוך עמ' פז *טור א שורה 30הר"ן שהר"ןצ"ל הר"ן שהרא"ש
סי' נד ד"ה שאלה *עמ' פט טור ב שורה 3היה מסרב בחברו שיאמ'צ"ל היה מסרב בחברו שיאכל
סי' עב ד"ה שאלה עמ' קכ *טור ב שורה 26שעבדצ"ל שעבר
סי' עג ד"ה שאלה [רק בדפוס לבוב] בדברי הרמב"ן ז"ל בפרק י"דצ"ל בדברי הרמב"ם ז"ל בפרק י"ד
סי' עג ד"ה אך עמ' קכוטור ב שורה 33המעוןצ"ל המעות
סי' פ ד"ה שאלה *עמ' קלג טור א שורה 5ואפסוק לךצ"ל ואפחות לך
סי' פג ד"ה והריני עמ' קמ *טור א שורה 12דמפניןצ"ל דמכבסין [כך הוא במו"ק יח:]
סי' צב ד"ה וגם *עמ' קמט טור א שורה 4בא"ח סוף סי' מ"וצ"ל בא"ה [=באבן העזר] סוף סי' מ"ו
סי' צב ד"ה וגם עמ' קמטטור א שורה 9 מלמטהדקשתניצ"ל דקדשתני
סי' צג ד"ה הנני *עמ' קנ טור א שורה 15מי שיזכה לו בהא בההיא דיוחנןצ"ל מי שיזכה לו דהא בההיא דיוחנן
סי' קבד"ה תו, שורה 17 (במהד' לבוב)שמתחילה רצה להקל לגמרישמתחילה רצה להקנות לגמרי
סי' קה ד"ה תשובה עמ' קסז *טור ב שורה 29 מלמטהלקרותצ"ל לקרוב
סי' קיב ד"ה ויש לי עמ' קפזטור א שורה 17לדידיצ"ל לידי
סי' קטז ד"ה ומה עמ' קצח *טור א שורה 26 מלמטהשלוחוצ"ל שולחו
סי' קטז ד"ה ומה עמ' קצח *טור ב שורה 8בפ"גצ"ל בפ"ב [הלכה טז]
סי' קכבד"ה עוד בא, שורה 1הנקרא ספר באמתה של תורההנקרא ספר כאמתה של תורה
סי' קכב ד"ה וברם, שורה 12 והשימותי את מקדשכם... ודילמא מקדשכם שהיו צ"ל והשימותי את מקדשיכם... ודילמא מקדשיכם שהיו [ובמהד' מולנר סחר, בשני המקומות "מקדישכם" בטעות]
סי' קכד ד"ה שאלה*עמ' ריד טור ב שורה 25לימים נשבה וברחצ"ל לימים נשבר וברח
שם ד"ה תשובה *עמ' ריח טור א שורה 1בדמי הספרים שגנבו בחובותיוצ"ל בדמי הספרים שנגבו בחובותיו
סי' קכז ד"ה ואם עמ' רכדטור א שורה 17 מלמטהעדצ"ל על
סי' קלט(1) ד"ה וחזר בהגהה *עמ' רנא טור א שורה 7 מלמטהכתב הרמ"ה בטור סי' ר"ןצ"ל כתב הרמ"ה בטור סי' כ"ז [סעיף יב]
סי' קמז ד"ה תשובה עמ' רסא *טור ב שורה 30ריב"ש סימן נ"דצ"ל ריב"ש סימן צ"ד
סי' קמט ד"ה שאלה עמ' רסבטור א שורה 23 מלמטהעריהצ"ל טריה

חלק ב או"ח

צ"ל שחל ח' של פסח בשבת שחל ז' של פסח בשבת עמ' ג טור א שורה 27 סי' ד ד"ה אשר *
צ"ל על ידכם עלי דכם טור א שורה 21 סי' ז ד"ה ואני עמ' ה
צ"ל הא הם טור א שורה 14 סי' ח ד"ה אמנם עמ' ו
צ"ל פורקן מעליו פורקן מעליון טור א שורה 5 מלמטה שם ד"ה ועל עמ' ח
צ"ל לההוא אתרא לההוא אחרא טור א שורה 4 מלמטה שם

חלק ב יו"ד

צ"ל בקהל ספק יבוא בקהל ה' יבוא טור ב שורה 2 מלמטה סי' א ד"ה קשיא עמ' ט *
צ"ל מדשרי מדשני טור א שורה 3 סי' א ד"ה והר"ן עמ' י
צ"ל ובטור סי' צ"ז ובטור סי' צ"ו טור ב שורה 21 מלמטה סי' יח ד"ה א' שאל עמ' לז *
צ"ל הניתר הניתן טור ב שורה 25 סי' כו ד"ה החקירה עמ' נ
צ"ל בפ"ג דנדרים [או: בפרק ד נדרים] בפ"ד דנדרים טור ב שורה 26 שם
צ"ל כדבריו בדבריו טור ב שורה 37 שם *
צ"ל דמעיקרא דמעירא טור ב שורה 19 מלמטה שם עמ' נא
צ"ל בתוספות בתשובה טור ב שורה 23 מלמטה סי' כח ד"ה איברא עמ' נד *
צ"ל בס' המצות בפ' המצות טור ב שורה 13 מלמטה שם *
צ"ל בפרק ח' מהלכות עבדים בפרק י"א מהלכות עבדים עמ' סח טור א שורה 14 מלמטה סי' מ ד"ה תשובה אם *

חלק ב אהע"ז

צ"ל רב אשי [קידושין יג ע"ב] רב אחי טור ב שורה 26 מלמטה סי' יח ד"ה ובאמת עמ' קיג *
צ"ל הכותב השולח טור ב שורה 1 סי' כא ד"ה ויש עמ' קכ *
צ"ל בפ"ז מהלכות נחלות בפ"ח מהלכות נחלות טור א שורה 13 סי' כו ד"ה כתב עמ' קכג *
צ"ל בפרק ב' בפרק ג' טור ב שורה 32 סי' מג ד"ה וגם יש עמ' קעא *
צ"ל ושנים אומרים ושני םאומרים טור ב שורה 23 שם ד"ה הראש הרביעי עמ' קעג

חלק ב חו"מ

צ"ל אימת קני אי מתקני טור א שורה 32 סי' כג ד"ה אך קשה עמ' רכב *
צ"ל דאית ליה ברירה דלית ליה ברירה טור ב שורה 12 שם ד"ה ואין *
צ"ל יש ברירה אין ברירה טור ב שורה 25 מלמטה שם ד"ה ואחזה עמ' רכב *

ומה יוסיף עוד לדבר בתר דאסתגר בקמייתא

ומה יוסיף עוד לדבר בתר דאסתתר בקמייתא

עמ' רסג טור ב שורה 7

סי' מו

אלא שצריך לדקדק בתשובת הריב"ש סי' של"ה

אלא שצריך לדקדק בתשובת הריב"ש סי' של"א

שם ד"ה ראשונה, שורה 15‎-16

שם

והרי הם הדיוטות ואין אני קורא בהם אלהים

והרי הם הדיוטות ואין אני קורא בהם אלקים

עמ' רסד, ד"ה ואם לחשך, שורה 5‎-6

שם

צ"ל הרמב"ן בחידושיו הרמב"ם בחידושיו טור א שורה 10 מלמטה סי' נט ד"ה תשובה עמ' רצ *
צ"ל שס"ט קס"ט טור ב שורה 20 מלמטה סי' סז ד"ה בהא עמ' ש *
צ"ל אלא ישאר הקרקע שלא ישאר הקרקע טור א שורה 11 מלמטה שם ד"ה ועוד עמ' שא *
צ"ל לסלקם לחלק' טור ב שורה 24 שם *
צ"ל שמחרימין שמחמירין טור א שורה 11 שם ד"ה ולענין עמ' שב *
צ"ל לכל כלל טור ב שורה 25 מלמטה סי' סח ד"ה ועל, עמ' שג *
צ"ל המכירה המחילה טור ב שורה 18 מלמטה שם *
צ"ל שהמצרן [כך הגיה כנה"ג חו"מ סי' קעה הגהב"י אות מד] שהקונה טור ב שורה 14 מלמטה שם *
צ"ל לא הוה ליה להרמב"ם לא הוה ליה להרמב"ן טור ב שורה 23 שם ד"ה ויש, עמ' שד *
צ"ל אילעא וטוביה קריביה אי לעכו"ם וטוריה קרי ביה טור ב שורה 6 סי' פ ד"ה יראה, עמ' שיח *
צ"ל בחנוק או שהרויח בחנותא או שהרויח טור ב שורה 5 סי' פא ד"ה ובמאי עמ' שכ *

כמ"ש הרמב"ם בפ"ו [ה"ה] מה' סנהדרין

כמ"ש הרמב"ם בפ"ז מה' סנהדרין

עמ' שכה טור א שורה 1‎-2

סי' פד

צ"ל הלכתי לגאלטה הלותי לגאלטה טור א שורה 2 מלמטה סי' פח ד"ה בפנינו, עמ' שכז
צ"ל מיראתם מיראתה טור ב שורה 30 שם
צ"ל חבית בית טור ב שורה אחרונה שם ד"ה תשובה *
צ"ל ששלא כדין ששלח כדין טור א שורה 31 שם עמ' שכח *
צ"ל בטור ס' רצ"ד בטור ס' צ"ב טור ב שורה 13 מלמטה שם ד"ה ומה*

מהד' בית הספרים, סי' צג

עמ' תלד, טור א, ד"ה ועדיין, שורה 6

דבר הניכר שיהא מתרה

דבר הניכר שיהא מתנה

צ"ל פ"ד מה' שותפים פ"ב מה' שותפים טור ב שורה 4 מלמטה סי' קח ד"ה ואם, עמ' שנז *
צ"ל סימן קע"ו סימן קמ"ו טור ב שורה 2 מלמטה שם *
צ"ל כנגד המעות כנמד המעות טור א שורה 10 מלמטה סי' קטו עמ' שסב
צ"ל כאיש דעלמא באיש דעלמא טור א שורה 25 סי' קטז ד"ה ואיברא, עמ' שסג *
צ"ל רצ"א רצ"ה טור א שורה 13 מלמטה שם ד"ה אמנם *
צ"ל סימן קכ"ה סימן קנ"ה טור א שורה 21 סי' קיח ד"ה תשובה, עמ' שסד *
צ"ל סמוך לגינת חבירו סמוך לכותל חבירו טור א שורה 19 שם ד"ה ועוד יש, עמ' שסה *
צ"ל אלא ריקון הבית אלא תיקון הבי' טור א שורה 17 מלמטה שם *
צ"ל לא יחל אלא בנדר לא יחל בנדר טור ב שורה 29 סי' קכד ד"ה והביא, עמ' שעה *

שו"ת אבקת רוכל, מהד' אביטן

שהמנהג הזה הוא מנהג ותיקין

שהמנהג הזה הוא מנהג ותיקון

ד"ה תשובה, שורה 8

סי' רג

שו"ת מהריט"ץ (ישנות)

שאביה יכול למחול מה שנתחייבת לבתו

שאביה יכול למחות מה שנתחייבת לבתו

ד"ה ועל, שורה 4

סי' רח

דמסתמא הו"ל למבני במקום הכותל הראשון

דמסתמא הו"ל למבני מקום הכותל הראשון

דף קסח, טור א, שורה 7 מלמטה

סי' ריג

ואחר שחלקו הרויח ועשה את כל הכבוד הזה

ואחר שחלקו הריוח ועשה את כל הכבוד הזה

ד"ה איברא, שורה 3‎-4

שם

כדאמרי' בגמרא אימור מעיסתה קימצה וכו'

כדאמרי' בגמרא אימור מעיסתו קימיה וכו'

שם, שורה 4‎-5

שם

שינכה שמעון ממה שבידו מנכסי השותפות

שינכה שמעון ממה שבידו מנכה השותפות

דף רט טור ב ד"ה ראובן, שורה 7‎-8

סי' רעה

עוד אשוב אטפל לו לבית דין שבמקום לוי אשר קבל טענת לוי

עוד אשוב אתפללו בבית דין שבמקום לוי אשר קבע טענת לוי

שם, טור ד, ד"ה עוד אשוב, שורה 1

שם

בכך וכך מכרתי האמה מזה הבגד

בכך וכך מכרתי האמת מזה הבגד

דף רי טור ב, שורה 9‎-10

שם

שו"ת תורת אמת

צ"ל דבגוף

ואע"ג דבריך לישנא דתקנת עירנו

דף ריט ע"א טור ב שורה 21

סימן רכח

צ"ל קל"ז

הנה הרב מהר"ל ן' חביב ז"ל בתשובותיו סימן קמ"ג

דף ריט ע"ב טור ב שורה 21 מתחילת התשובה

סימן רל

שו"ת תורת חיים (ר' חיים שבתי), מהד' זכרון אהרן, חלק ב

אע"ג שמחל בטעות הוי מחילה

אע"ג שמחל המעות הוי מחילה

עמ' פג, ד"ה ובהגהות, שורה 5‎-6

סי' ג

ולהכי גבי פירות דקל דהוי מכר

ולהכי גבי דקל פירות דהוי מכר

שם, ד"ה הנה, שורה 8‎-9 מלמטה

שם

ונוולא אחי הוי זביני

ונוולא אתי הוי זביני

שם, שורה 6 מלמטה

שם

כיון שידע שהוא משלו

כיון שידע שהוא מחול

שם, שורה 1‎-2 מלמטה

שם

דקשיא ליה על ר"ת מאי דמייתי בגמ'

דקשיא ליה על ר"ת מאי דמייתי בגט

עמ' פד, טור א, ד"ה אמנם מה, שורה 14

שם

דס"ל דמחילה בטעות הוא מחילה דוקא

דס"ל דמחילה בטעות הוא דוקא

שם, ד"ה ומ"מ, שורה 4

שם

וכבר כתב מוהר"י קולון בשורש כ'

וכבר כתב מוהר"י קולון בשורש ב'

שם, שורה 10

שם

דברי אחיו במה שאמר לתועלתו

דברי אחיו במה שאמר לתועלת

עמ' פה, טור א, שורה 9

שם

שו"ת תורת משה, מהד' זכרון אהרן, חו"מ

בשער מ"ו ח"ב סי' ח'

בשער מ"ה ח"ב סי' ח'

עמ' קכא, טור א, שורה 19

סי' יח

שהרי בשמעתין דהכא משמע דסתמא דתלמודא

שהרי כשמעתין דהכא משמע דסתמא דתלמודא

עמ' קכא, ד"ה ועדיין, שורה 6

שם

היה נראה דאשכחנא פתרי למה שהקשו התוספות

היה נראה דאשכחנא פטרי למה שהקשו התוספות

עמ' קכב, ד"ה ולמאי, שורה 14

שם

וזה נראה ברור ממה שכתב הרמב"ן ז"ל בחדושיו פרק חזקת

וזה נראה ברור ממה שכתב הרשב"א ז"ל בחדושיו פרק חזקת

שם, ד"ה וזה, שורה 1

שם

אחד מן האחין שנתפשר עם שאר אחיו

אחד מן האחין שנתעשר עם שאר אחיו

עמ' קכג, ד"ה והנה, שורה 2

שם

ראובן היה חייב לשמעון סמכיה גבי לוי

ראובן היה חייב לשמעון סמפיה גבי לוי

שם, ד"ה ובר, שורה 3‎-4

שם

ולפי דברי הגאון ור"ת שכתבנו כי פטרינן ליה

ולפי דברי הגאון ור"ת שכתבו כי פטרינן ליה

שם, שורה 7

שם

שו"ת זרע אנשים, מהד' דובב שפתי ישנים

שאני הלכתי לדרוש בבית מדרשו

שאני הלכתא לדרוש בבית מדרשו

דף עא, שורה 13

סי' ע

והשיבו לי כי הכל תלוי בידכם

והשיבו לו כי הכל תלוי בידכם

שם, שורה 14

שם

שקלי ודידי שקלי כי הוא נכסי נדונייתי שהכניסה מבית אביה

שקלו ודידו שקלי כי הוא נכסי נדונייתי שהכניסה מבין אביה

שם, שורה20

שם

וחייב לשלם במיטב שבנכסיו

וחייב לשלם במוטב שבנכסיו

עמ' 142, ד"ה עתה, שורה 3

שם

הנכסים מודה ר"ת דהוי מחילה

הנכסים מודה ר"ל דהוי מחילה

עמ' 148, שורה 12

סי' עא

שמחל לו כל זכותו לא שייך אלא

שמחל לו כל זכותו מלא שייך אלא

שם, שורה 18

שם

משום שחשב שמה שבנה רב

משום כחשב שמה שבנה רב

שם, שורה 28

שם

כמ"ש מהרי"ק ז"ל שורש כ'

כמ"ש מהרי"ק ז"ל שורש כי

שם, שורה 30

שם

כי הוא מפורש הכל בארוכה

כי הוא מפורש הכל בארוסה

שם, שורה 31

שם

עכ"ל כ"ש לפי פי' שפי'

עכ"ל ר"ש לפי פי' שפי'

שם, שורה 36

שם

ב"מ דף ס"ו ע"ב

ב"מ דף ס' ע"ב

שם, הערה ה

שם

שו"ת לחם רב, קראקא תרמה

מהר"י קולין ז"ל שורש כ' בשם ה"ר אביגדור

מהר"י קולין ז"ל שורש ב' בשם ה"ר אביגדור

ד"ה איברא, שורה 16

סי' ק

רי"ג אשר על כן אני תמיה

רי"ג אמר על כן אני תמוה

ד"ה מ"מ, שורה 5 מסופו

סי' קצב

דיהיב טעם לדבריו דמפני חתנה של לאה

דיהיב טעם לדבריו דמפני מתנה של לאה

ד"ה תשובה, שורה 2 מסופו

סי' קצג

וכן בפרק המביא אמרו הכותב

וכן בפרק המכי' אמרו הכותב

ד"ה תשובה, שורה 10

סי' רא

גינת ורדים חו"מ

לדון שכשיבאו לפנינו שטרי מחילו' ערכאות

לדון שכשיבאו לפני שטרי מחילו' ערכאות

ד"ה וראיתי מה שקילס, שורה 4

כלל ה' סי' טו

והרי אינו גומר ומקנה אלא לאחר גמר מיתה

והרי אינו גומר ומקנה אלא לאחר גמר מילתא

ד"ה ולע"ד שפיר, שורה 7‎-8

שם

מים חיים, מהד' מכון נחלת ישראל, תשס"ב

וזה לשונו, כת' רבינו חיים

וזה לשונו, כת' רבינו תם

עמ' רסג, טור ב, שורה 2

שו"ת סי' יג

האפוטרופסים קיימא לן כר"ח

האפוטרופסים קיימא לן כר"ת

שם, שורה 13 מלמטה

שם

לשלשת אלפים אי נפטרו האפטרופסים

לשלשת אלפים אי נפטר והאפטרופסים

עמ' רסד, טור ב, שורה 2 מלמטה

שם

להקשות עליו, ולכן פירש

להקשות עליו, ולכן פירוש

עמ' רסה, טור א, שורה 14

שם

ר"ג יעוין שם

ל"ג יעוין שם

עמ' רסח, טור א, שורה 9

שם

הריב"ש ז"ל, וכך כתב

הרי"ב ז"ל, וכך כתב

שם, שורה 2 מלמטה

שם

לשון א' מספר ה"ג [הלכות גדולות]

לשון א' מספר הג'

שם, טור ב, שורה 6

שם

דאונאה דאף על גב

דאונאה דף על גב

שם, ד"ה האמנם, שורה 3 מלמטה

שם

דסבירא להו דאף על גב

דסבירא ליה דאף על גב

עמ' רסט, טור ב, שורה 12 מלמטה

שם

לא ידע ומחל דהא לא ידע שתמות אשתו קודם מיתתו

לא ידעה ומחלה דהא לא ידע שתמות אשתו קודם נישואין

עמ' רע, טור א, ד"ה עוד ראיה, שורה 2‎-4

שם

על פה לכ"ע אם מתה יירשנה

על פה לכ"ע אם מתה ירשוה

שם, ד"ה איברא, שורה אחרונה

שם

בתשובת חושן משפט סימן שמ"ח

בתשובת חושן משפט סימן שמ"א

עמ' רעא, טור א, שורה 11 מלמטה

שם

שו"ת שער אפרים, ר' אפרים מווילנא, למברג תרמ"ז

דבר שאין בו ממש

דבר בו ממש

דף פד ע"ג, ד"ה וראיתי, שורה 6

סי' קלג

לשון הרמב"ם בפכ"ב מהל' מכירה

לשון הרמב"ם בפכ"א מהל' מכירה

שם שורה 15

שם

ואינו יכול לערער ומכ"ש

ואינו יכול לערער ומכ"ס

דף פז ע"ג שורה 8 מלמטה

שם

וצ"ל דלא ראה מהר"ד [ברכי יוסף חו"מ סי' יב אות טו]

וצ"ל דראה מהר"ד

דף פח ע"ג שורה 9

שם

שו"ת שמן ראש (אשכנזי)

ולא תי' הב"ש כלום

ולא תי' הר"ש כלום

ד"ה לענין, שורה אחרונה

חו"מ סי' ט

ואומרת שתבעה היורשים תוך ג"ש

ואומרת שבעה היורשים תוך ג"ש

ד"ה ומהירושלמי, שורה 12

שם

דאינשי מחלי בשיעור זה

דאינשי מתלי בשיעור זה

שם שורה 21

שם

שו"ת חוות יאיר

צ"ל הסמ"ע ס"ק כא

הסמ"ע סק"ך

 

סימן נא

שו"ת ר' אליעזר בן ארחא, ירושלים תשל"ח

לב"י חו"מ סי' שפה

לב"י חו"מ סי' שכה

עמ' קסא הערה 2 שורה 1

סי' לד

שאם אינו אמוד שפטור, שבסיבת פקדון באו

שאם אינו אמוד שפטור אלא שבסיבת פקדון באו

עמ' קסו טור א שורה 20

סי' לה

כשלא גמרו ימי שאלתה

כשלא גמרו ימי שכירותם

עמ' קסז טור א שורה 18

שם

בב"י סי' פ

בב"י סי' שמ

עמ' קסח הערה 21

שם

לאבד ממון הנפקד בידים

לאבד ממון הנפקד בידם

עמ' קסט טור ב ד"ה וגדולה שורה 7‎-8

שם

לא יקרא מזיק. אבל הפושע לאבד

לא יקרא פושע. אבל הפושע לאבד

עמ' קע טור ב ד"ה ועד, שורה 3

שם

שו"ת ושב הכהן, דפוס ראשון

ראובן נתרעם על שני' וכפר הא'

ראובן נתערב על שני' וכפר הא'

ד"ה ועל פי זה, שורה 4

סי' מד

להדי' שמי שהודה חייב לשלם משום שנעשו אחראין

להדי' שמשהודה חייב לשלם משום שנעשו אחראין

שם, שורה 12

שם

שו"ת משכנות יעקב (קרלין), מהד' קרן אורה

וכ"כ הרמ"א בס"ס כ"ה

וכ"כ הרמ"א בס"ס רצ"ה

עמ' קיד, טור א, שורה 31

חו"מ סי' י

שו"ת מחנה חיים, ח"ב אהע"ז (כרך ד)

בלי שאלת ב"ד כמו בכיפי

בלי שאלת ב"ד כמו בכפי'

עמ' קכב, טור א, שורה 10

סי' כ

בהאי עובדא דרב ענן דשקיל בידקא

בהאי עובדא דרבנן דשקיל בידקא

שם טור ב, ד"ה אחרי, שורה 4

שם

דפסק בסי' של"ה דמחילה בטעות

דפסק בסי' שמ"ה דמחילה בטעות

שם ד"ה ועיינתי, שורה 7

שם

וכמו שפי' רז"ל ומביאו המרדכי

וכמו שפי' ר"ל ומביא המרדכי

עמ' קכג, ד"ה ואין, שורה 8

שם

שו"ת חתם סופר אהע"ז חלק ב

צ"ל רשב"א

ר"ן בשם רשב"ם

ד"ה ואשוב שורה 13

סימן נז

שו"ת חתם סופר חו"מ

דא"כ גם בכתובה אמאי אמרי'

דא"כ גם ברחובה אמאי אמרי'

ד"ה ועי' מעלתו, שורה 5

סי' נא

 

שו"ת נודע ביהודה, יורה דעה (מהדורת בלום, תשנ"ח)

צ"ל סימן רכח

סימן קכח

ד"ה והנה סברתו, שורה 3

מהדו"ק סי' סז

צ"ל הת"כ

הת"ר

עמ' קנב, בהערות הגאונים טור א שורה 4

מהדו"ק סי' סז


נודע ביהודה, מהדורא תנינא, יו"ד
סי' נג דף טז ע"א שורה 26 מלמטה גדיתה כגון של ששית שנכנסה צ"ל גדילתה כגון של ששית שנכנסה
שם שורה 16 מלמטה הר"ש בפירושו בנדרים צ"ל הרא"ש בפירושו בנדרים
שם דף טז ע"ב שורה 2 ע"פ מ"ש הרא"ש שם בפ"ו צ"ל ע"פ מ"ש הר"ש שם בפ"ו
שם ד"ה ואמנם עדיין, שורה 3 של הרא"ש דלביעור היינו צ"ל של הר"ש דלביעור היינו

שו"ת שואל ומשיב, מהדורה א

ח"ב סי' קג

ד"ה ובמ"ש, שורה 2

שכתבו דבירושלמי מקשה כשבא עליה

שכתבו דבירושלמי מוקי כשבא עליה

שם

דף מח, טור ג, שורה 24

שהרי העדים לא העידו שנתחייב כפל

שהרי העדים לא העידו שנתחייב קנס

מיהו גם שם בטור סי' רל"ב

מיהו גם שם בטור סי' רל"ג

דף מח טור ב שורה 6

שם

זה צריך עיון דסוף סוף

זה צריך עוין דסוף סוף

שם שורה 12 מלמטה

שם

דהרי התוס' בכתובות דף נו

דהרי התוס' בכתובות דף ג'

דף מח טור ד, ד"ה הנה מ"ש, שורה 18

שם

כמבואר בחו"מ סי' קפ"ט

כמבואר בחו"מ סי' קצ"ט

דף לט טור ב, שורה תחתונה

ח"ג סי' קיא

ידה אבל כששטר כתובה יוצא מתחת ידה גובית לעולם ופרש"י שאילו היתה

ידו אבל כששטר כתובה יוצא מתחת ידה גובית לעולם ופרש"י שאולי היתה

שם דף לט טור ג, שורה 30

שם

צ"ל והרש"ך [חו"מ יב ס"ק יז] תמה עליו דהא לא ק"ל כב"ש

והרש"ק תמה עליו דהא לא ק"ל כב"ש

שם שורה 38

שם

סי' ט דבכתובה ודאי הוי כגבוי

סי' ט"ו דבכתובה ודאי הוי כגבי

שם שורה 39

שם

מהא דפריך הש"ס בכתובות דנ"ו

מהא דפריך הש"ס בכתובות דנ"ה

שם, שורה 6 מסוף התשובה

שם

שו"ת שואל ומשיב, מהדו"ב
ח"ב, סי' ג (ג ע"ד) ד"ה ודרך, שורה14 בשאמר הריני לפלוני ואנן ממעטינן צ"ל בשאמר הרוג לפלוני ואנן ממעטינן
ח"ד, סי' קפחד"ה והנה בשנת תרכ"ג, שורה 12הובא בשערי משפטצ"ל הובא בשער משפט

שו"ת שואל ומשיב, מהדו"ג

בב"מ ס"ז דכל היכא דידע דמחיל

בסימן כ"ז דכל היכא דידע דמחיל

דף ט, טור ג, שורה 2

ח"א, סי' מח

שו"ת שואל ומשיב מהדורא ד

ח"א סי' ח

שורה 6

כמבואר סי' שס"ג

כמבואר סי' שי"ג

סי' כה

שורה 2

ולא תהיה לאשה משמע כמו

ולו תהיה לאשה משמע נמי

שם

שורה 8

קאי ולא תהיה לאשה

קאי ולו תהיה לאשה

שם

שורה 11

כמ"ש הטור בסי' קע"ג בשמו

כמ"ש הטור בסי' קע"ז בשמו

שם

דף יד ע"ד, שורה 3 מלמטה

וגם ביבמות דף כ"ט אמרו

וגם ביבמות דף נ"ט אמרו

שם

דף טו ע"ג, שורה 21

ועיין סנהדרין דף ק"ע

ועיין סנהדרין דף כג

שם

דף טז ע"ב, שורה 25

הרש"ל והש"ך סי' פ"ו

הרש"ל והש"ך סי' שפ"ח

שם

שם, שורה 34

כדאמרו בב"ק דף ע"ז

כדאמרו בב"ק דף ע"ו

שם

שם, שורה 36

דפלפלו בב"ק דף ס"ז

דפלפלו בב"ק דף ס"ד

שם

שם, ד"ה והנה, שורה 11

דהרי בגיטין דף י"ב

דהרי בגיטין דף מ"ב

סי' מד, דף מז ע"א

ד"ה והנה (השני), שורה 10

בודאי םוא מוחזק

בודאי הוא מוחזק

סי' מה, דף מח ע"א

שורה 20

כמבואר בסי' קכ"ח

כמבואר בסי' קכ"ט

שם, דף מח ע"ב

ד"ה והנה, שורה 27

והמהרש"ך דדוקא בחנם שייך

והמהרש"ח דדוקא בחנם שייך

שם

שם שורה 28-29

ועיין פי"א ממכירה

ועיין מל"מ פי"א ממכירה

שם

שם שורה 38

לא שייך בזה דבר שאיוו

לא שייך בזה דבר שאינו

שם

שם שורה 39-40

עכ"פ יש לנ קצה כדרך

עכ"פ יש לו קצבה כדרך

שם, דף מח ע"ד

שורה 23

גוף הדברים אינם רהר

גוף הדברים אינם דהרי

סי' מט, דף נז ע"א

שורה 30

דאמרו בכתובות דף ע"ז

דאמרו בכתובות דף ע"ג

שם, דף נח ע"ד

שורה אחרונה

ועיין ביבמות דף צ"ז ע"ב

ועיין ביבמות דף צ"ו ע"ב

צ"ל ובקונטרס הספיקות

ובקונטרס התפיסות

ד"ה אשר שורה 11

ח"ג סי' פד

צ"ל ובקונטרס הספיקות

ובקונטרס התפיסות

ד"ה עוד שורה 14 מלמטה

שם

שואל ומשיב, מהדורה ה

א"א לאומרו דבמה יקנה ההלואה

א"א לאומרו דבמה יקנה בהלואה

דף כח טור ג, שורה 13

סי' לא

סי' פח

דף צג ע"א, שורה 15 מלמטה

ס"ק ע"ז במוכר שט"ח לחבירו

ס"ק ע"ד במוכר שט"ח לחבירו

שו"ת ר' יצחק אלגזי

צ"ל בלא תקומה אבל

בלא... אבל

טור שמאל שורה 23

סי' ל עמ' קמה

צ"ל חלק י"ד

חל קי"ד

טור ימין שורה 12 מלמטה

סי' לז עמ' קפב

צ"ל הל' ד

הל' יד

הערה 9

סי' לט עמ' קצ

צ"ל דלא הוי פטור

דהוי פטור

טור ימין שורה 18

סי' מו עמ' רח

צ"ל רבה אמר חוזר

רבא אמר חוזר

טור שמאל שורה 18

שם

שו"ת ר' מאיר גאויזון

צ"ל וכי תימא שמעון מאי

וכי תימא ראובן מאי

טור ימין שורה 5 מלמטה

סי' טז עמ' סה

צ"ל דעד כאן לא פליג

דעל כרחך לא פליג

הערה 16 שורה 16

שם עמ' סז

צ"ל יותר מאיש זר

יותר מאיש זה

טור ימין שורה 12 מלמטה

שם עמ' סח

צ"ל חלקי הסותר

חלוקו הסותר

טור ימין שורה 4

שם עמ' עא

צ"ל בנכסי בניה דמינה

בנכסי בניה במינה

טור שמאל שורה 2 מסוף התשובה

שם עמ' עג

צ"ל שמחייב עצמו בלי קנין [ערבות עמ' 497]

שמחייב עצמו בקנין

טור שמאל שורה 8‎-9

סי' לז עמ' קמא

שו"ת מהרש"ם חלק ה

צ"ל אבל הטעהו הדיין לא הוי מחילה

אבל הטעהו הדיין הוי מחילה

דף יט טור ב, שורה 7

סי' כב

צ"ל וע' קצה"ח ונתה"מ ופ"ת [=ופתחי תשובה] סי' י"ב

וע' קצה"ח ונתה"מ ופ"ה סי' י"ב

דף כ טור א, שורה 4

שם

צ"ל ובעירובין ע"א גבי ביטול רשות

ובעירובין ע"א גבי בישול רשות

שם שורות 18‎-19 מלמטה

שם

שו"ת משפטים ישרים (בירדוגו) חלק א

סי' קמה

שורה 6 מסופה

שם סכ"ה סקע"ז וז"ל

שם סכ"ה סקמ"ז וז"ל

שו"ת חסד לאברהם, מהדורא תנינא, ר' אברהם תאומים, חו"מ

וכמ"ש הב"י ביו"ד סי' קס"ט במלוה ששלח המעות

וכמ"ש הב"י ביו"ד סי' קפ"ט במלוה ששלח המעות

שורה 9

סי' לז

ובהגהת רמ"א בח"מ סימן שכ"א דחה דברי מהר"מ

ובהגהת רמ"א בח"מ סימן שנ"א דחה דברי מהר"מ

ד"ה הנה, שורה 14

סי' מב

שו"ת בית יצחק, אהע"ז ח"א

כמ"ש הרשב"א בח"מ סי' רמ"א במוחל

כמ"ש הרשב"א בח"מ סי' מ"א במוחל

אות ד, שורה 4

סי' קיב

שו"ת אבני נזר

או"ח

צ"ל סימן רסה סימן רסו עמ' 262 בכותרת סי' רסה
צ"ל סימן רסה סימן רסו עמ' 263 בכותרת סי' רסה

אבני נזר, אהע"ז [חוץ מהתיקונים שבלוח התיקון שבסוף הספר]

וה"נ אין לומר דון

וה"נ אין לומר דיו

אות ה, שורה 4 מלמטה

סי' רצב

לא חשוב שומר שכר אלא בנוטל שכר

לא חשוב שומר שכר בנוטל שכר

אות ו, שורה 2 מלמטה

שם

אבל בשעת טענה אכתי דבת הוא

אבל בשעת טענה אכתי דאב הוא

אות ד, שורה אחרונה

סי' שא

חו"מ
סי' כהד"ה אך, בסופוואעפי"כ מהני מחילהצ"ל ואעפי"כ לא מהני מחילה
סימן כזד"ה אך ברכוש, שורה 6כתב בש"ך (סוף סי' ס"ח)צ"ל כתב בש"ך (סוף סי' ס"ו)

שו"ת שופריה דיעקב, מהד' ירושלים תש"ס, חלק א, אהע"ז

דאפילו אם היה הדין כשטוען הנתבע בריא שידע ומחל

דאפילו אם היה הדין כשטוען התובע בריא שידע ומחל

עמ' נו, ד"ה ומזה יוצא, שורה 6

סי' לג

חיי אריה (ליפקין)

חו"מ סי' ח דף נב ע"א

שורה 4

אינו מועיל בע"כ של הנגזל

אינו מועיל בע"כ של הגזלן

שם

אות ה שורה 5

בכתובות דף ס"ה ע"ב

בכתובות דף ס"ח ע"ב

שם

שם שורה 6

ופירש רש"י ז"ל מחילה

ופירש רש"י ז"ל מחלה

שו"ת פני יצחק, ר' יצחק אבולפיה, חלק ב [נוסף על תיקוני הטעויות שנדפסו בסוף הספר אחרי דף קיז]

דנ"ד דאפי' לא אמרו לו דבר ודאי דלא נתפשר

דנ"ד דאפי' לא אמרו לא דבר ודאי דלא נתפשר

דף נ ע"ד, שורה 27

סי' ט

טעותה הנה נתרצת בסך מועט נוסף

טעותא הנה נתרצת בסך מועט נוסף

דף נא טור א, ד"ה ועוד, שורה 10

שם

אמרי לאו כ"ע דינא גמירי ברם אם הדין הוא

אמרי לאו ד"ע כינא גמירי ברם אם הדיז הוא

דף נא טור ב, שורה 2

שם

אמרי' דמחי' בטעות הוי ואינה כלום

אמרי' דמחי' בטעות הוי ואינא כלום

שם, שורה 4 מסוף ד"ה והגם

שם

סבורה שאינה יכולה לחייבו בדין

סבור השאינה וכו' לחייבו בדין

שם, ד"ה אמנם, שורה 5

שם

כתבו מהריב"ל בח"ב סי' ע"ג כנ"ל

כתבו מהריב"ל בח"ב סי' ע"א כנ"ל

שם, שורה 10 מלמטה

שם

האדם באותו דין ויסבור וכו' עכ"ל יע"ש הרי שכתב

האדם באותו דין ויסבור וכו' עכ"ל יע"ש הרי שכתם

דף נא ע"ג, שורה 11

שם

מתחייבנא באחריות ע"כ הרי מבואר

מתחייבנא בא"ח ע"כ הרי מבואר

שם, שורה 35

שם

שנפלו ולהמ"מ בפ"ו מזו"מ הי"ב שכתב

שנפלו ולהר"מ בפ"ו מזו"מ הי"ב שכ"תב

שם, שורה 16 מלמטה

שם

דיש לחוש להברחה שכ' הרשב"א

דיש לחוש להכרחה שכ' הרשב"ט

שם, שורה 14 מלמטה

שם

בשיטת הרשב"א ומהרשד"ם ז"ל דאין לחלק

בשיטת הרשב"ה ומהרשד"ם ז"ל דאין לחלק

דף נב טור א, שורה 7

שם

הוראות מרן הב"י גם במ"ש בב"י

הוראות מרן הב"י גם במ"ש בכ"י

שם, שורה 16

שם

כמר"ן ז"ל דוקא גם במ"ש בב"י ובתשו'

כמר"ן ז"ל דוקא גם במ"ש הב"י ובתשו'

שם, שורה 29

שם

הדין ולא ביררה ודאי דלא מציא תו לטעון

הדין ולא ביררה ודאי דלא מצא תו לטעון

שם, שורה 8 מלמטה

שם

והוא יכול לברר הדין מדייני העיר

והוא וכו' לברר הדין מדייני העיר

שם, טור ב, שורה 9

שם

דבלא"ה אין לה עליו בדין יותר

דכלא"ה אין לה עליו בדין יותר

שם, שורה 17

שם

אונאה סי' ט"ז שכתב שזה מחלוקת

אונאה סי' י"ז שכתב שזה מ"ח

שם, ד"ה איברא, שורה 10

שם

למטען קי"ל כדעת הרמב"ם והרמ"ע ז"ל

למטען קיי"ל כדעת הרמב"ם והרב"ע ז"ל

שם, שורה 4 מסוף הדיבור

שם

דבידה לברר וכו' כמש"ל דכיון דכבר

דבידה לבהר וכו' כמש"ל דכיון דכבר

שם, שורה אחרונה בטור

שם

מתשו' מוהריק"ו שורש קי"א והבי"ד

מתשו' מנהריק"ו ש"ו קי"א והבי"ד

דף נב ע"ג, שורה 5

שם

לברר או לא ותו שכבר ביררה כנ"ל

לברר או לא ותו שכבר ביהרה כנ"ל

שם, שורה 8

שם

כן היא מוחלת וכל שלא היה גילוי דעת

כן היא מוחלת הכל שלא היה גילוי דעת

שם, שורה 15

שם

ז"ל בב"י סי' י"ב ובכ"מ בפ"ו

ז"ל בב"י סי' י"ב ובכ"מ בפ"י

שם, שורה 21

שם

המעשה שהיה כך היה אלא דבדוקא בעי מר"ן גילוי דעת אלא משום

המעשה שהיה כך היה הלא דב יקא בעי מר"ן גילוי דעת אלא דעת אלא משום

שם, שורה 30‎-31

שם

כי באה בס' לחמי תודה סי' יא

כי באה בס' תודת שלמים סי' א

שם, שורה 33

שם

בשאט ובנפש בלתי שום סיבה

בשאט ובנפש בלתי שוכי סיבה

דף נב ע"ד, שורה 12

שם

אמנם זאת מצאתי להגאון מהר"י

אמנם זאת מצאתי להגאות מהר"י

שם, ד"ה אמנם, שורה 1

שם

זולתי מה שהכניסה לו דוקא וכנז"ל אלא ודאי הדבר

זולתי מה שהכניסה לו דוקא וכנז"ל אלא ודאי הדבור

דף נג, טור ב, ד"ה ובכן, שורה 24

שם

ל"מ אם כפי הדין מהניא מחילה מ"מ

ל"מ אם כפי הדין מהניא מח"י מ"מ

דף נג ע"ג, ד"ה הרי, שורה 8

שם

הב' שם לקושייתו הנז"ל והוא ז"ל

הכ' שם לקושייתו הנז"ל והוא ז"ל

דף נג ע"ד, שורה 4 מסוף העמוד

שם

מ"ש מרן ז"ל בתשו' הנ"ל וגם הביא

מ"ש מרן ז"ל בתשו' הנ"ל ואם הביא

דף נד, טור א, ד"ה אלא, שורה 3

שם

עזרת כהן

ומש"כ מענין בבל בורסיף

ומש"כ מענין בכל בורסיף

עמ' שו, ד"ה ומש"כ, שורה 1

סי' עז

שו"ת מפי אהרן (ר' אהרן בכור אלחדיף)

בפ"ה מהל' מכירה

בפ"ה מהל' מלוה

ד"ה והרמב"ם שורה 1

סי' יב דף נב ע"ד

צ"ל פ' השולח דל"ט

פ' השולח דל"ג

ד"ה ומדי שורה 9

סי' יב דף נב ע"ד

להרב ערך השלחן

להרב ערוך השלחן

ד"ה ואני שורה 9

שם דף נג ע"ג

הירושלמי על מס'

הירושלמי טל מס'

ד"ה שו"ר שורה 3

שם

בשולחנו הטהור

בשולחנו העטור

ד"ה וגם שורה 2

שם דף נד ע"א

גם מור"מ בח"מ

גם מרן בח"מ

שורה 15

שם דף נד ע"ג

כתיבה לא כן בסי' ק"ה

כתובה לא כן בסי' ק"ה

שורה 3 מלמטה

שם דף נה ע"א

דאפי' לא החזיר השטר הוי מחול

דאפי' החזיר השטר הוי מחול

שורה 14

שם דף נה ע"ד

הש"ך ז"ל בסי' רמ"א

הש"ך ז"ל בסי' רמ"ז

ד"ה זאת שורה 11

שם דף נו ע"ב

צ"ל כלל ט סי' ב

כלל ט סי' ג

ד"ה ואחר שורה 4‎-5 הסוף

שם דף נו ע"ג

והנה גם הוא ביקש להם

והנה אם הוא ביקש להם

ד"ה אתאן שורה 2

שם דף נו ע"ד

דאיכא לאוקומי כד"ה

דאיכא לאוקומי כר"ה

ד"ה ומ"ש שורה 10

שם דף נז ע"ב

צ"ל הטור ז"ל בסי' ס"ו

הטור ז"ל בסי' ס"ז

שורה 8

שם דף נח ע"א

ספיקא דפלוגתא יקנה בקנין

ספיקא דפלוגתא וקנה בקנין

שורה 18

שם דף נח ע"א

אין צריך לומר אתם עדי

אין לומר אתם עדי

ד"ה אלכה שורה 3

שם דף ס ע"ב

על הנמחל להביא ראיה

על המוחל להביא ראיה

שורה אחרונה

שם דף סא ע"ב

ושאר פוסקים שכתבו דאיבדה

ושאר פוסקים שכתבו באיבדה

ד"ה ועוד שורה 11

שם דף סא ע"ג

ואם הלך בשתיקה מצי חזר בו

ואם הלך בשתיקה ל"מ חזר בו

שורה 19

סי' טז דף פז ע"א

בסוף סי' של"ד

בסוף סי' של"ו

שורה 20

שם

דמחלתי להם הייתי מחזיר

דמחל להם היה מחזיר

ד"ה ואתה שורה 6

סי' יז דף פח ע"א

סי' יז דף פט ע"ב

ד"ה ואני אומר, שורה 4

וחזיתיה שם בסי' ח'

וחזיתיה שם בסי' נח

שו"ת אוהל יהושע (בומבך)

המל"מ בפט"ו [הי"א] מה' טוען

המל"מ בפ"ד מה' טוען

דף ק טור ב, שורה 24

ח"ב, סי' קמא

שו"ת בית אבי ח"ב
סי' ד עמ' טוטור ימין, שורה 5 הל"ז ועיי"ש בדברי מרן צ"ל הי"ז ועיי"ש בדברי מרן
סי' מט עמ' סגד"ה ועיין, שורה 5מבאר שיטת הרמב"ם צ"ל מבאר שיטת הרמב"ן
שםד"ה ובלאה"כ, שורה 4 מהל' עכו"ם הל"ג צ"ל מהל' עכו"ם הי"ג
סי' נב, עמ' סזד"ה אמנם, שורה 3 בפרק ד מהלכות תענית צ"ל בפרק ה [ה"ו] מהלכות תענית
סי' נד, עמ' עאד"ה ובדברי, שורה 12 הרמב"ם בפ"ו מהל' מלכים הרמב"ם בפ"י מהל' מלכים
סי' סו, עמ' צגד"ה ויש לעיין, שורה 4 בפ"י דמקואות הל"ה צ"ל בפ"י דמקואות מ"ה
סי' סח, עמ' קבד"ה ודברי, שורה 11 מלמטה בפ"ב מהל' מקואות הל"ד צ"ל בפ"ב מהל' מקואות ה"ג
סי' פא, עמ' קיחד"ה שוב, שורה 14 מלמטה בפי"ד מהל' אבל הל"ג בפי"ד מהל' אבל הי"ג
סי' פד עמ' קכגד"ה ומה שהעיר, שורה 5 מלמטה של לא תסיר צ"ל של לא תסור
סי' צב עמ' קלד"ה לפום, שורה 8 טו"מ הל"ג צ"ל טו"א הל"ג
סי' צט, עמ' קלחד"ה ואם כבר, שורה 9 בפ"ה מהל' טמא מת צ"ל בפ"א [הל' יג] מהל' טומאת מת
שם עמ' קלטד"ה והנימוק"י, שורה 3 לא הוי באידנא צ"ל לא הוי בעידנא
שםשם, שורה 5 דהוי שפיר באידנא צ"ל דהוי שפיר בעידנא
סי' קב, עמ' קמבשורה 6 מלמטה בפר"א מהל' איסו"ב צ"ל בפכ"א מהל' איסו"ב
סי' קכט, עמ' קעטור ימין, שורה 24 ובשעה"מ בפ"ד מהל' צ"ל ובשעה"מ בפ"ג מהל'
סי' קלו, עמ' קפטור שמאל, שורה 7 בפ"ד מהל' עבדים צ"ל בפ"ו [ה"א] מהל' עבדים
סי' קמב, עמ' קצגד"ה והנראה, שורה 11 הל"ז צ"ל הי"ב
סי' קמד, עמ' קצהד"ה הרמב"ם, שורה 1 מהל' מלכים הל"ו צ"ל מהל' מלכים הל"י
סי' קנא, עמ' רדטור שמאל, שורה 23 הה"מ בפ"ה מהל' שכירות צ"ל הה"מ בפ"ב [ה"ח] מהל' שכירות
סי' קנה, עמ' רכבד"ה והרמב"ם, שורה 9 בפ"ג מהל' רוצח הל"ו צ"ל בפ"ג מהל' רוצח ה"י
שםטור שמאל, שורה 2 בפ"א מהל' רוצח הל"י צ"ל בפ"ג מהל' רוצח הל"י

אגרות משה או"ח ח"ד

אך נצטוינו שכשיש צורך לסיג

אך נצטוינו שכיש צורך לסיג

עמ' פא ד"ה והנה, שורה 5

סי' מט

אגרות משה אהע"ז ח"ב

שרב סובר דכשנדזמן שיוליד

שרבא סובר דכשנדזמן שיוליד

ד"ה אבל אפשר, שורה 1

סי' ג ענף א

יביע אומר ח"ג חו"מ
סי' באות ט, שורה 1אות לטובה (סי' נבאות לטובה (סי' מב
סי' ג ס"ק יז עמ' שכח שורה 25החושן (סי' שמ סוף סק"ז)צ"ל החושן (סי' שמ סוף סק"ד)
סי' האות יז שורה 1‎-2 מסוף האותוכ"ה בהרמב"ם (פי"ג מזכיה ומתנה הי"ג).וכ"ה בהרמב"ם (פי"ב מזכיה ומתנה הי"ג).
שםאות כד, שורה 14שאחר שהביא דברי דברי הגאוןשאחר שהביא דברי הגאון

יביע אומר ח"ו חו"מ
סי' ה ס"ק געמ' שמו, שורה 6 מסוף העמודבשו"ת הרדב"ז ח"א (סי' שמד)צ"ל בשו"ת הרדב"ז ח"א (סי' שסד)
ילקוט יוסף או"ח ח"ג (מהד' תשנא)

פרק א דהל' טומאת אוכלין

פרק א דמכשירין

הערות אות י שורה 2

עמ' לה

שכתב (פרק יד

שכתב (פרק ה

הערות שורה 4

עמ' תקיח

שו"ת משנה הלכות, ח"ה

הובאו דבריו בטח"מ סי' רל"ב

הובאו דבריו בטח"מ סי' קצ"ה

ד"ה ובמה, שורה 9

סי' רפד

והמהרי"ק שורש צ"ד האריך

והמהרי"ק שורש נ"ד האריך

שם שורה 7 מלמטה

שם

שיטת הג"א פא"נ ס"ו ע"ב

שיטת הג"א פא"נ ס"ו ס"ב

ד"ה וקצת, שורה 1

שם

ח"ב סי' ב'

ח"א סי' ב'

ד"ה ורביעי, שורה 6

סי' רצב

בשעה שהוזלה עד פמש"פ אילו ידע

בשעה שהוזלה עד פמש"פ אולי ידע

ד"ה אלא, שורה 4

שם

שו"ת משנה הלכות ח"ו

דהרשב"א בתשובה אלף ל"ג

דהרשב"א בתשובה אלף ס"ג

ד"ה ולפענ"ד, שורה 2

סי' סט

שו"ת משנה הלכות, חלק ז

והרמב"ם פ"ח מהל' לולב

והרמב"ם פ"ה מהל' לולב

דף יג, ד"ה והרמב"ם, שורה 1

סי' יב

ובראב"ד פ"א [ה"ט] מהביה"ח

ובראב"ד פ"ב מהביה"ח

עמ' 26, ד"ה ובמה, שורה 15

שם

וכן נלפענ"ד בפשיטות

וכן נלפענ"ד בפשינות

עמ' 28, ד"ה היוצא, שורה 7

שם

בכל עידן ועידן

בכל אידן ואידן

עמ' 364, ד"ה ודע, שורה 2‎-3

סי' רנד

והגם שאברהם טפל היה בנבואה

והגם שאברהם תפל היה בנבואה

שם ד"ה אשר, שורה 7

שם

ומהרמב"ם פרק י' הל' י"ב מהלכות

ומהרמב"ם פרק י' הל' ב' מהלכות

דף קפג, ד"ה כמ"ע, שורה 6

סי' רנה

מובא במל"מ פ"י [ה"ז] מהל' מלכים

מובא במל"מ פ"ו מהל' מלכים

שם, ד"ה ועיין, שורה 1

שם

ומהרי"ק שורש קי"א

ומהרי"ק שורש ק"א

דף קפה, ד"ה שנית, שורה 8

סי' רנז

שהביא המחנ"א [הל' זכיה מהפקר סי' יא] אי מחילה עושה קנין

שהביא הב"י אי מחילה עושה קנין

עמ' 370, ד"ה וראשונה, שורה 6 מסוף הדיבור

סי' רנח

לפמ"ש התשב"ץ ח"ב סי' ב'

לפמ"ש התשב"ץ ח"א סי' ב'

דף קפו, טור א, ד"ה ומעתה, שורה 6 מסוף הדיבור

שם

אלא נתפשר בלי הודאה

אלא נתפשר בלי הודעה

שם, טור א, שורה 4 מלמטה

שם

נבא להשתעשע

נבא להשתעתע

שם, טור ב, ד"ה ומעתה, שורה 1

שם

להתעבר על ריב לא לו

להתערב על ריב לא לו

שם, שורה 11

שם

שו"ת רבבות אפרים, חלק ג

שנלענ"ד דהמ"ב ס"ל דאין לברך

שנלענ"ד דהמב"ם ס"ל דאין לברך

אות ב, ד"ה ידידי, שורה 5

סי' קלט

ובערוך השלחן סק"ג תמה על המג"א

ובערוך השלחן סק"ג מה על המג"א

ד"ה ובערוך, שורה 1

סי' תיט

דאף בר"ח דהשלישי חוזר על מה שקראו הב'

דאף בר"ח דהרביעי חוזר על מה שקראו הג'

ד"ה ול"נ, שורה 1

סי' תכט

והוכחה לזה מדכתב הרמב"ם וכמה הוא

והוכחה לזה מדכתב המב"ם וכמה הוא

ד"ה ובקונטרס, שורה 5

סי' תנא

דלכאורה האי או יתר שכתב

דלכאורה האי אות יתר שכתב

שם, שורה 6

שם

אך מציאות של הנאה ודאי איכא

אך מציאות של האה ודאי איכא

אות לב, שורה 5

סי' תקצ

שו"ת הליכות ישראל

סי' כז

עמ' מא, טור שמאל, שורה 1

א"כ אינו רואים

א"כ אנו רואים

שם

שם, שורה 11 מלמטה

חלק א סימן קי"ז

חלק א סימן קמ"ז

שם

שם, שורה 8-9 מלמטה

וכ"כ החיד"א בספרו "חיים שאל" בסימן י"ב

וכ"כ בספר "חשק שלמה" בסימן י"ב

סי' כח

עמ' מד, ד"ה ובתשובה, שורות 10-12

שמה שהמתווך... על זה ויתכן

[כל זה כפול ויש למחוק]

סי' סא

עמ' קסב, טור שמאל, שורה 5 מלמטה

אין הגזלן יכול לומר הש"ל

אין השומר יכול לומר הש"ל

שו"ת שמחה לאיש, ר' יצחק אפרים אבא שאול, תשס"א, אורח חיים

צ"ל אז אז לגז"ש

אז אז לבז"ש

טור ב שורה 4

עמ' קמט

צ"ל פ"י מהל' מלכים הלכה ז

פ"י מהל' מלכים הלכה ט"ו

ד"ה ואמנם, שורה 2‎-3

עמ' קמט

צ"ל פ"ו מהל' מלוה הל' א

פ"ו מהל' מלוה הל' ל"א

ד"ה ואגב, שורה 8

עמ' רלד

צ"ל שם פי"ב ממעשר הלט"ז

שם פט"ז ממעשר הלט"ז

טור ב, שורה 6 מהסוף

עמ' שז

צ"ל פכ"ג מהל' מכירה ה"י

פר"ג מהל' מכירה ה"ל

ד"ה עוד רגע, שורה 1‎-2

עמ' שלא

יורה דעה

צ"ל פ"ב מהל' שבועות הל"ב

פ"ב מהל' שבועות הל"כ

ד"ה נזכרתי, שורה 2 מהסוף

עמ' מב

צ"ל פ"ד מה' חו"מ הי"א

פ"ד מה' חו"מ הי"ד

טור ב, שורה 5

עמ' קמט

צ"ל פ"ב מהל' תשובה הל"ד

פי"ד מהל' תשובה הל"ד

ד"ה ואיידי, שורה 3

עמ' קעח

צ"ל פ"א הכ"ה

פ"ג הכ"ה

ד"ה מב, שורה 5

עמ' רט

צ"ל ה"ו החוקק רובע

ה"ל החוקק רובעי

טור א, שורה 4 מלמטה

עמ' ריח

צ"ל ה"י

הל"כ

ד"ה ודע, שורה 7

עמ' רכג

צ"ל שגגות ה"ג

שגגות הלי"ג

ד"ה האמנם, שורה 3

עמ' שד

צ"ל הי"א

הי"ז

טור א שורה 5

עמ' שכט

חו"מ

שעבוד הגוף של הלוה אינו במכירה

שעבוד הגוף של הלוה אינו במחילה

שורה 8 מהסוף

סי' ה, אות ב

דשעבוד הגוף ברשותו של מלוה

דשעבוד הגוף ברשותו של לוה

שורה 7 מהסוף

שם

משתלם לו לנפות

משתלם לו לנסות

ד"ה ועתה, שורה 3 מהסוף

שם אות ז

ובגיטין (דל"ח תוד"ה המפקיר)

ובגיטין (דל"ה תוד"ה המפקיר)

שורה 5

שם אות לו

דלא מועיל לשון מחילה על חפץ

דהא מועיל לשון מחילה על חפץ

עמ' רד טור א שורה 2 מלמטה

שם אות מד

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 6275

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US