Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

תיקוני טעויות דפוס
בספרות התורנית
רמב"ם, טור ושולחן ערוך

לדף התיקונים הראשי

רמב"ם ומפרשיו

רמב"ם מהדו' פרנקל
פירוש המשניות לרמב"ם
ס' המצוות לרמב"ם
שער המלך
מרכבת המשנה יד דוד

טור ושולחן ערוך ומפרשיהם

טור
שולחן ערוך
כנסת הגדולה
שער משפט
ערך השולחן
יד שאול
תורת יקותיאל
פרי תואר
ארצות החיים
משנה ברורה
כף החיים
ערוך השלחן
הלכה פסוקה
אוצר הפוסקים


רמב"ם מהדו' פרנקל

מדע

עמ' קנהמשנה למלך טור ב שורה 13נראה למורי רבינו פרץ שיש לפרשנראה למורי רבינו פרץ שיחיה לפרש
ס' המפתחעמ' תב, טור א, ד"ה סדר משנה, שורה 3חגיגה א, וטוב עיןחגיגה ג, וטוב עין

אהבה
ס' המפתח עמ' נא טור א ד"ה דברי ירמיהו אבן ישראל פ"ח משמיטה ויובל ה"ה צ"ל אבן ישראל פ"ה משמיטה ויובל ה"ח
זמנים

צ"ל מה שהזכיר פכ"ו מה שהזכיר פ"ו עמ' מב במגיד משנה שורה 1 מהשורות הארוכות הל' שבת פ"ח הל' ד
צ"ל ובפרק המוציא ובפרק המצניע שם בלחם משנה ד"ה גבשושית שורה 2 שם

צ"ל כלומר בין הכתלים ד' אמות

כלומר הכתלים ד' אמות

לחם משנה שורה 1

הל' שבת פ"י ה"כ

צ"ל בפכ"ב בהל' י"ח בפ"כ בהל' י"ח עמ' סד בהגהות מיימוניות אות ג שורה 3 שם פרק יב הלכה ו

דאין מחיצה תלויה מתרת אלא במים

דאין מחיצה תלויה מתרת במים

עמ' פ מגדל עוז טור ב שורה 2‎-3

הל' שבת פט"ו הי"ב

צ"ל שהיה רחב הרבה [תוקן במהד' שניה]

שהיה רחב ארבע

שורה 10

פרק יז הלכה כב

צ"ל חשיב לקנוח ואסור לטלטל חשיב לקנוח ואתי לטלטל עמ' קמה במגיד משנה שורה 4 שם פרק כו ה"ד

צ"ל דכיון שאין עושין מלאכה בשביל בהמה

דכיון שאינן עושין מלאכה בשביל בהמה

עמ' רכד, מגיד משנה, שורה 3 מלמטה

הל' יו"ט פ"א הי"ד

צ"ל הכא איירי בערמת התבן

הכי איירי בערמת התבן

לחם משנה שורה 2 מלמטה

שם פ"ב הי"א

צ"ל משמע דסתם קרפף אית ליה פותחת

משמע דסתם קרפף לית ליה פותחת

לחם משנה, טור א, שורה 7‎-8

שם הי"ד

צ"ל פ"ק דביצה (דף י"א)

פ"ק דביצה (דף י"ב)

מגדל עוז

שם פ"ד הי"ב

צ"ל עלמא מיהת כלים בשבת

עלמא מיחת כלים בשבת

מגיד משנה, שורה 4

שם פ"ד הי"ז

[שייך אחרי ד"ה במ"מ ויש]

ד"ה במ"מ ובגמ'

מקורות וציונים

שם פ"ה הי"ד

צ"ל ורשאין בני מבוי

וכשאין בני מבוי

גר"א שורה 9

שם פ"ו ה"ג

צ"ל בכפופין כראש השנה כדאמרינן

בכפופין בראש השנה כדאמרינן

עמ' שנה, רבנו מנוח, טור א, שורה 1

הל' שופר פ"א ה"א

צ"ל בשם ראבי"ה דאפילו בשם ר"י דאפילו עמ' תצ טור א בלחם משנה שורה 2 הל' תעניות פ"א הל' טו
צ"ל אבל הטור דס"ל דבכל התעניות אבל הכונה דס"ל דבכל התעניות שם טור ב בלחם משנה שורה 12 שם
צ"ל כסף משנה (ה"ז) כסף משנה (ה"ו) עמ' תצא בלחם משנה ד"ה פ"ב שורה 5 שם פ"ב ה"ב
צ"ל מבואר שם דכג' במרחשון מבואר שם דבג' במרחשון עמ' תצח בלחם משנה טור א שורה 10 מלמטה שם פ"ג ה"י
צ"ל בפי' המשנה רפ"ח מפיאה בפי' המשנה דפ"ח מפיאה שם טור ב שורה 17 שם
צ"ל משום דר"ח בלישנא בתרא קאמר משום דר"ח כלישנא בתרא קאמר שם שורה 34 שם
צ"ל יותר מעפר סתמא יותר מאפר סתמא עמ' תצט טור א בלחם משנה ד"ה אפר מקלה שורה 2 שם פ"ד ה"א
צ"ל ושלא כדברי הרמב"ם שכתב ושלא כדברי הרמב"ן שכתב עמ' תק בלחם משנה טור א ד"ה פעם תוקעין שורה 13 שם הלכה יז

צ"ל דברים שבצינעה נוהג

דברים שבניצעה נוהג

הגהות מיימוניות אות ע, שורה 3

הל' תעניות פ"ה ה"ח

צ"ל תרוייהו תני במשנה תרוייהו תני בברייתא עמ' תקיג בלחם משנה טור א שורה אחרונה הל' מגילה פ"ב ה"ה

צ"ל ומיהו אם משכה סעודתו [אמת ליעקב (קמינצקי) מגילה ז ע"ב]

ומיהו אם משהה סעודתו

הגהות מיימוניות אות א שורה 2

הל' מגילה פ"ב הי"ד

צ"ל תקנוהו לכך אינם מד"ס אבל לאומרו בי"ח ימים הוא דרבנן [ארץ חמדה עמ' סט]

תקנוהו לכך אבל לאומרו בי"ח ימים הוא דרבנן

כסף משנה, שורה 2 מלמטה

הל' חנוכה פ"ג ה"ו

צ"ל ס"ק ד ס"ק מ"ג עמ' תקמו טור ב ד"ה או נט"י שורה 3 ס' הליקוטים הל' שבת פ"ה ה"א
צ"ל בסימן רס"ד בסימן רס"ב עמ' תקמז טור א ד"ה הלכה ה שורה 5 מלמטה שם ה"ה
צ"ל הלכה יז הלכה יד עמ' תקנז טור ב ד"ה הלכה יד שם פרק יא
צ"ל או"ח סי' רס"ה או"ח סי' רס"ו עמ' תקסב טור ב שורה 9 שם פרק יז
צ"ל הרמב"ן וכתב בש"ג הרמב"ן בש"ג עמ' תקסג טור א ד"ה כדי גמיעה שורה 1 שם פרק יח ה"ב
צ"ל בפ"ח ה"ח דלא רצה למנקט כ"א [=כי אם] בפ"ח ה"ה דלא רצה למנקט ר"א עמ' תקסד טור א ד"ה ודע שורה 5 מלמטה שם הלכה כז
צ"ל מ"ח פ"ח דתרומות מ"ח פ"ה דתרומות שם שורה 4 מלמטה שם
צ"ל יש לדקדק יש לדקק עמ' תקצ טור א ד"ה ואין שורה 1 שם הל' יו"ט פ"ג ה"ח
[שייך להלכה יד] [כל הפסקה] עמ' תרלג טור ב ד"ה המ"מ שם הל' תעניות פ"א
צ"ל דיוונית ליוונים יצא דיוונית ליוונית יצא עמ' תרלז טור ב ד"ה וכן שורה 8 שם הל' מגילה פ"ב ה"ג
צ"ל הב"י סימן תרצ"ו הב"י סימן תרצ"ב עמ' תרלח טור א ד"ה הלכה יד שורה 3 שם הלכה יד
צ"ל העמק שאלה ש' ס"ז העמק שאלה ש' ש"ז שם ד"ה אמרו חכמים [השני] שורה אחרונה שם
צ"ל במג"א סי' תרע"ז במג"א סי' תרע"ב עמ' תרמ טור ב ד"ה הלכה יא שורה 10 מלמטה שם הל' חנוכה פ"ד הי"א

צ"ל רדב"ז סי' אלף תרג

רדב"ז סי' אלף תכג

טור א, שורה 13

ס' המפתח עמ' תרמו

צ"ל שבת פ"ב שבת פב עמ' תרמז טור ד ד"ה תורעק"א ס' המפתח הל' שבת פ"ד ה"ח
צ"ל מעברין לצורך מערבין אלא לצורך עמ' תרמח טור ב ד"ה לשיטתו שם פ"ה הל' כא

צ"ל קהלות יעקב שבת יד

קהלות יעקב שבת יג

טור ד, הלכה יב, שורה 5

שם עמ' תרמח

צ"ל אגרות משה אהע"ז ח"א

אגרות משה אהע"ז ח"ב

טור ד, שורה אחרונה

שם

צ"ל המקבץ דבילה המקצץ דבילה עמ' תרנ טור ד ד"ה המקצץ שם פ"ח ה"ו
צ"ל הל' סוכה פ"ד הל' טז הל' סוכה פ"ד הל' טו עמ' תרסג טור א ד"ה שעה"מ [הראשון] שם פרק טז הל' כא
צ"ל הל' סוכה פ"ד הל' טז הל' סוכה פ"ד הל' טו עמ' תרסג טור א ד"ה שעה"מ [שני] שם פרק טז הל' כא
צ"ל ח"ג סי' עא ח"ג סי' עב עמ' תרסו טור ג שורה 4 שם פרק יח הלכה כח

צ"ל אגרות משה יו"ד ח"א סי' מב

אגרות משה יו"ד ח"א סי' נב

טור ב, שורה אחרונה

שם עמ' תרע

צ"ל מרה"פ [=מראה הפנים] כתובות פ"א מהר"פ כתובות פ"ב עמ' תרעח טור ג ד"ה מהר"פ שם פ"ל ה"ד
צ"ל סי' ב' אלפים קד סי' ב' אלפים קצ עמ' תרעח טור ג ד"ה רדב"ז שם ה"ט

צ"ל סי' ק (לו) ס"ק ז

סי' ק (לו) סק ז

טור ג, שורה 1

שם עמ' תרעט

צ"ל ראש יוסף מגילה ז: ראש יוסף מגילה ד: עמ' תרפג טור א ד"ה מרכה"מ, ראש הל' שביתת עשור פ"א ה"ב

צ"ל העמק שאלה

עמק שאלה

טור ב, ד"ה אור חדש, שורה 2

שם עמ' תרפה

צ"ל העמק שאלה ס' מד

עמק שאלה ס' מד

טור א, שורה 10 מלמטה

שם עמ' תרפח

צ"ל העמק שאלה מז

עמק שאלה מז

טור ד, ד"ה צל"ח, שורה 2

שם

צ"ל חזו"א או"ח סי' קלה לדף ז

חזו"א או"ח סי' קלה לד ז

טור ג, שורה 11‎-12

שם עמ' תרצו

צ"ל סי' אלף שנט (רפח) סי' אלף שנט (רכח) עמ' תש טור ד ד"ה צל"ח שורה 2 הל' חמץ פ"ג ה"ו

צ"ל אגרות משה אהע"ז ח"א

דברות משה אהע"ז ח"א

טור ג, הלכה ג, שורה 3 מסוף ההלכה

שם עמ' תשג

צ"ל חזו"א חו"מ ליקוטים סי' כד

חזו"א ליקוטים סי' כד

טור ג, הלכה ט, שורה 3

שם עמ' תשיז

צ"ל א) מקום שיש בו מקום שיש בו עמ' תשיח טור ג ד"ה מקום הל' קידוש החודש פ"ג
צ"ל ב) ואפי' היה שבת ואפי' היה שבת שם טור ד ד"ה ואפי' שם
שייך להלכה טז ד"ה ראב"ד, ד"ה ישוב, ד"ה צ"פ הל' טז עמ' תשכג טור א למטה הל' תעניות פ"א הל' טו
צ"ל רדב"ז ח"ב סי' תרסז רדב"ז ח"ה סי' תרסז שם טור ד שורה 1 שם פ"ב הל' טז
צ"ל א) משבע תעניות משבע תעניות עמ' תשכד טור א ד"ה משבע שם פ"ד
צ"ל יח) יוצאין כל העם יוצאין כל העם שם טור ב ד"ה יוצאין שם
צ"ל תענית פ"ה הל' ו תענית פ"ד הל' ו שם ד"ה או"ש תענית שם פ"ה ה"ב
צ"ל הל' תפילין פ"ד הל' יג הל' תפילין פ"א הל' יג שם טור ד ד"ה צ"פ הל' תפילין שם הלכה יא
צ"ל בענין עמידה בסמיכה בענין עמידה כסמיכה עמ' תשכו טור ג ד"ה דן הל' מגילה פ"ב ה"ז

צ"ל העמק שאלה סי' סז ס"ק ג

עמק שאלה סי' ז ס"ק ג

טור א שורה 5

שם עמ' תשכז

צ"ל דבפ"א ממרים דבפ"ה ממרים עמ' תשכח טור א ד"ה ק' דבפ"ה הל' חנוכה פ"ג ה"ז
צ"ל מגילה כז: גבי קידוש מגילה כח: גבי קידוש שם טור ד ד"ה מגילה שם פ"ד הלכה יב

רמב"ם, מהד' פרנקל, נשים
הל' אישות פ"ג ה"ח, עמ' כדמשנה למלך טור ב שורה 2מהרימ"ט לעיל סימן כ"גצ"ל מהרימ"ט לעיל סימן כ"א
עמ' סטמשנה למלך, טור שמאל, שורה 4בח"מ סי' קי"ו וז"לבח"מ סי' קי"ח וז"ל
שםגליון רעק"א, שורה 6ח"ב סי' מ"גח"ב סי' מ"ד
שם פי"ד ה"ח, עמ' קכטהגהות מיימוניות אות ה, שורה 5אבל מה שתפסה למזונותיה ממה שהכניסהצ"ל אבל מה שתפסה ממה שהכניסה [יביע אומר ח"ה אהע"ז סי' יד אות ה]
שם פט"ו ה"א, עמ' קלהמשנה למלך טור א, שורה 5‎-6הר"ן בתשובה סי' נ"גצ"ל הר"ן בתשובה סי' כ"ג
עמ' קנדמשנה למלך, טור ימין, שורה 5ומוהריק"ו בשרש קע"וומוהריק"ו בשרש קפ"ו [קפה במהד' אורייתא]
שם פכ"ג ה"א, עמ' קפחמשנה למלך, טור ב, ד"ה העולה, שורה 4ואפילו שהוא מן התורה ומעשיו לא גרמו לוצ"ל ואפילו שהוא מן התורה ומעשיו גרמו לו
שם, עמ' קפטטור א, הגהת רעק"א, שורה 5אינו מועיל דהוי דלשב"לצ"ל אינו מועיל דהוי דשלב"ל
שםמשנה למלך טור ב, שורה 31הר"ן בתשובה סי' נ"גצ"ל הר"ן בתשובה סי' כ"ג
שםטור ב, ד"ה וכי תאמרו, שורה 5דממנו נמשך החיוב חל החיובצ"ל דממנו נמשך החיוב מחל החיוב
הל' גירושין פ"ב ה"ט, עמ' ריזמשנה למלך, שורה 7דויוליך להו מהוצ"ל דויוליך לה מהו
הל' נערה פ"א ה"ה, עמ' שפחמשנה למלך, טור ב, שורה 14ר"ל דלרבותא נקטיהצ"ל: צ"ל דלרבותא נקטיה
הל' סוטה פ"ב ה"ח, עמ' תימשנה למלך, ד"ה ואפילו, שורה 6 מלמטהדבעינן שתהא ארוסה זו ראויה אליוצ"ל דבעינן שתהא אנוסה זו ראויה אליו
עמ' תיזמקורות וציונים, שורה 6 מלמטהמגילה אינהצ"ל ה"ח מגילה אינה
ס' הליקוטים הל' אישות, יב, ח, עמ' תסד"ה או שכתב, שורה אחרונה זכרון מלך סי' לה צ"ל זכרון מלך סי' לד
ס' הליקוטים, עמ' תצמהרש"ך, טור ב, ד"ה ותמיהא, שורה 4דכיון דבטל ליה תנא דהוי אי אפשי בהצ"ל דכיון דבטל ליה תנא בהדי אי אפשי בה
שם, עמ' תקטוטור ב, ד"ה ה"ט ואחת, שורות 4‎-5דאין מחילתה מחילה דחייב אלא ודאי דלהקל אמרוצ"ל דאין מחילתה מחילה דחייב או דלהקל אמרו
ס' המפתח, עמ' תקמוטור ג, ד"ה חזו"אחזו"א כאן ואה"ע סי' קע"ז לדף מגצ"ל חזו"א כאן ואה"ע סי' קמ"ז לדף מג
שם עמ' תקמטטור ב, ד"ה מחנה אפרים, שורה 1מחנה אפרים הל' ערב סי' י"אצ"ל מחנה אפרים הל' ערב סי' א
שםשם, שורה 5יד דוד ס"ק קנ"בצ"ל יד דוד ס"ק קצ"ב
שםטור ד, ד"ה שו"ת בסוף, שורה 1שו"ת סוף גבורות אנשיםצ"ל שו"ת סוף גבורת אנשים
שם עמ' תקנדטור ד, שורה 10 מלמטהדרישה אה"ע סי' ל"א ס"ק י"גצ"ל דרישה אה"ע סי' ל"ח ס"ק י"ג
שם עמ' תקסחטור א, שורה 5 מלמטהגידו"ת ריש שער ל"חצ"ל גידו"ת ריש שער ל"ה
שם עמ' תקעאטור א, ד"ה דינא דחיי עשין, שורה 2בראשית ש' כ"בצ"ל בראשית ש' כ"א
שם, עמ' תקעג, הל' אישות פכ"ב הי"טטור ב שורה 3רדב"ז ח"א סי' רל"ב, תע"ב, תרי"בצ"ל רדב"ז ח"א סי' רל"ב, תע"ד, תרי"ב
שם, עמ' תקעדטור ג, פרק כד, שורה 7אבל תוספת יש להצ"ל ב) אבל תוספת יש לה
שם עמ' תקפאטור ג, ד"ה נובי"ק, שורה 12מרה"פ יבמות פט"ז (פב:);[מיותר, נזכר כבר לפני כן בשורה 4]
שםטור ד, ד"ה פמ"ג, שורה אחרונהדברות משה סי' כ"וצ"ל דברות משה ב"מ ח"א סי' כ"ו
שם עמ' תקפדטור ד, הלכה ג, שורה 26ואמ"ע נשים סי' קמ"ז לדף ע"טצ"ל ואה"ע נשים סי' קמ"ז לדף ע"ט
שם עמ' תקפטטור ג, ד"ה מכתב (השני), שורה 11‎-12אגרות משה ח"ג סי' מ"אצ"ל אגרות משה אהע"ז ח"ג סי' מ"א
שם עמ' תקצטור א, ד"ה מהריב"ל, שורה 6שעה"מ;[מיותר, נזכר כבר לפני כן בשורה 3]
שם, עמ' תקצאטור א, שורה 5מהר"ם אל אשקר סי' ל"בצ"ל מהר"ם אל אשקר סי' ל"א
שם עמ' תקצהטור ג, הלכה ה, שורה 4‎-5ואה"ע נשים סי' קי"ג ס"ק מ"דצ"ל ואה"ע נשים סי' קי"ג ס"ק י"ד
שם עמ' תרטור ב, ד"ה ושב הכהן (הראשון), שורה 5‎-6אגרות משה ח"א סי' מ"וצ"ל אגרות משה אהע"ז ח"א סי' מ"ו
שם, עמ' תרחטור ב, הלכה יז, שורה 3חת"ס אה"ע ח"דצ"ל חת"ס אה"ע ח"ב
שם, עמ' תריגטור א, שורה 5 מלמטהאבנ"ז אה"ע ח"א סי' ע"בצ"ל אבנ"ז אה"ע ח"א סי' מ"ב
שם עמ' תרכטור ב, ד"ה כתר המלך, שורה 3כתר המלך;[מיותר, נזכר כבר לפני כן בשורה 1]
שם עמ' תרכאטור ב, ד"ה אגרותאגרות משה או"ח ח"א סי' רל"בצ"ל אגרות משה או"ח ח"א סי' ל"ב
שםטור ג, ד"ה שאג"א, שורה 2‎-3דברות משה ח"א סי' כ"זצ"ל דברות משה ב"ב ח"א סי' כ"ז

רמב"ם מהדו' פרנקל, קדושה

הל' איסורי ביאה פרק יז הלכה יגעמ' פז במגיד משנה טור א שורה 7 מלמטהאשה אחת הוא נושהצ"ל אשה אחת הוא נושא
הל' מאכלות אסורות פרק יא הלכה יאעמ' רד בכסף משנה שורה 13 מלמטהדאסרינן בכות דבכל גוונא אסרוצ"ל דאסרינן בכפות דבכל גוונא אסרו
הל' מ"א פי"א הל' כב, עמ' ריא רדב"ז שורה 3 דאתמר פ' אין מעמידין (לב:) צ"ל (לג:)
הל' מ"א פט"ז הי"ד, עמ' רנו כסף משנה שורה 3 מלמטה פסק כרבא דאמר בתר טעמא אזלינן צ"ל פסק כרבא דאמר בתר שמא אזלינן
לח"מ הל' שחיטה פי"ב ה"ח עמ' שעט, טור ימין, שורה 29-30 כיון דלא ידענו אי זכר אי נקבה צ"ל כיון דלא ידענו אי חיה אי בהמה
לח"מ הל' שחיטה פי"ד הי"ד שורה 12 ותירץ תירוץ מתוק מאד צ"ל ותירץ תירוץ דחוק מאד
ס' המפתח הל' איסורי ביאה פ"ד ה"יעמ' תפא טור ד ד"ה ב"י יו"דב"י יו"ד ר"ס קפ"וצ"ל ב"י יו"ד ר"ס קפ"ה
שם פרק יב הלכה יגעמ' תצג טור ד שורה 3מקנה קידושין כא.צ"ל מקנה קידושין כא:
שם הלכה כעמ' תצד טור א שורה 2נשים סי' ד ס"ק אצ"ל נשים סי' ד ס"ק יא
שם פרק טו הלכה יטעמ' תצח טור ד ד"ה יש"ש יבמות פ"חיבמות פ"ח סי' פ"טצ"ל יבמות פ"ח סי' כ"ט
שם פרק כב ה"אעמ' תקיג טור ג ד"ה רי"ושו"ת רדב"ז ח"ג סל"בצ"ל שו"ת רדב"ז ח"ז סל"ב

רמב"ם, מהד' פרנקל, הפלאה

הל' נדרים פ"ב ה"ורדב"ז שורה 5והטור (סי' ריא) תופס עיקר דבריוהטור (סי' רלט) תופס עיקר דברי
הל' נדרים פ"ג ה"ט, עמ' צדכסף משנה שורה 25יום ראשון או יום ב' כל ימיוצ"ל יום ראשון או יום ג' כל ימיו
הל' נדרים פ"ח ה"הרדב"ז שורה 8מפני הנולד ונתחדש מתירין לומפני הנולד ונתחרט מתירין לו [ר"מ קפלן]
ס' הליקוטים הל' נדרים פ"ט ה"זרלב"ח, עמ' רצז, טור שמאל, שורה 3 מלמעלה החלוקה הא' הנודר מן התבשיל צ"ל החלוקה הא' הנודר מן המבושל
ס' המפתח עמ' שנטטור ב, שורה 27כתר שלמהכתר המלך
שם עמ' שסאטור א ד"ה שעה"משעה"מ פ"ד הט"זצ"ל שעה"מ הל' סוכה פ"ד הט"ז
שם עמ' תט, הל' ערכים פ"ז הי"אטור ג ד"ה קרי"ס שורה 1קרי"ס פ"ו ממע"שצ"ל קרי"ס פ"ה ממע"ש
שם עמ' תיד, הל' ערכים פ"ח ה"חטור א ד"ה בחששבחשש תקנה בכ"דצ"ל בחשש תקלה בכ"ד

רמב"ם, מהד' פרנקל זרעים

לפסוק זה הו' בסה"מ ל"ת רלא

לפסוק זה הו' בסה"מ ל"ת רמא

מקורות וציונים ה"ל שורה 4‎-5

הל' שמיטה פ"ט ה"ל

צ"ל או"ש פ"ב הל' יז או"ש כאן הל' יז עמ' תרסא טור ד ד"ה או"ש ס' המפתח הל' תרומות פ"א הל' כב

רמב"ם, מהד' פרנקל, עבודה

מש"ה לא אמר הכי דלא

מש"ה לא אמר הכ' דלא

עמ' מה, רעק"א, שורה 20

הל' כלי המקדש פ"א הי"ט

מוליך ומביא בפ"ק דחולין (כ:)

מוליך ומביא בפ"ק דחולין (כ.)

כ"מ שורה 5

הל' מעשה הקרבנות פ"ו הכ"ג

במש"כ תוס' ערכין יג. ד"ה ומוסיפין

במש"כ תוס' ערכין יא. ד"ה ומוסיפין

עמ' תרנד, טור ב, שורה 9‎-10

ס' המפתח, הל' כלי המקדש

צ"ל מראה"פ ירושלמי ע"ז פ"ג ה"ד

מראה"פ ירושלמי ע"ז פ"ג ה"ב

טור ב, שורה אחרונה

ס' המפתח, עמ' תשב

צ"ל מנחם שלמה

מנחת שלמה

טור ד ד"ה מרכה"מ, שורה 8‎-9

שם עמ' תשע

צ"ל מנחם שלמה כריתות

מנחת שלמה כריתות

טור ב, ד"ה חכ"צ, שורה 5

שם עמ' תשעא

צ"ל זרע אברהם (כטורזא) הוריות [וכן בטור ג, שורה 18, 22, 25]

זרע אברהם (כטרוזא) הוריות

טור ב ד"ה זרע אברהם

שם עמ' תשצז

צ"ל אבני שהם (מר"א פרץ)

אבני שהם (מר"א חפץ)

טור ב, שורה 5 מלמטה

שם עמ' תשצט

ולענין חיוב פ' בשגגות רפ"ד דאי"ח

ולענין חיוב פ' בשגגות רפ"א דאי"ח

עמ' תתא, טור ג, ד"ה פסולין, שורה 2

שם, הל' פסוה"מ

צ"ל אברהם ר"א אבלי) עמ' צ

אברהם ר"א אבלי) עמ' 3

טור ג, ד"ה גנת, שורה 8

שם עמ' תתלה

צ"ל דברות משה שבת סי' כג ענף ד

דברות משה סי' כג ענף ד

טור ד, ד"ה פלתי, שורה 4‎-5

שם עמ' תתלז

צ"ל שו"ת מהרש"ם ח"ד

שו"ת מהרשד"ם ח"ד

טור ג, שורה אחרונה

שם עמ' תתמו

רמב"ם מהד' פרנקל, קרבנות

הל' תמורה פ"ד

מקורות וציונים, הלכה יב, שורה 5

פ"ה מ"ג

פ"ה מ"א

רמב"ם מהד' פרנקל, טהרה

הוא בכלל הותזו ממש, הרי

הוא בכלל הות ו ממש, הרי

רעק"א, שורה 6

הל' שאר אה"ט פ"ד הי"ד

דודאי על קדשים חייב רק על ביאת מקדש

דודאי על קדשים אינו חייב רק על ביאת מקדש

פ"א ה"ז, שורה 2

ס' הליקוטים, הל' מטמאי מו"מ

ערוה"ש סי' קיד ס"ג-ס"ו

ערוה"ש סי' קיד ס"ו

עמ' תנו, טור ג, שורה 8‎-9 מלמטה

ס' המפתח, הל' מטמאי מו"מ

תוי"ט זבים פ"ה מ"ד

תוי"ט זבים פ"ה מ"ב

טור א, ד"ה קאי, שורה 3

ס' המפתח, עמ' תנח

ד"ה בדבר; לקוטי הלכות שם

ד"ה בדבר; או"ש; לקוטי הלכות שם

טור א, ד"ה השמיט מ"ש עבר, שורה 5

שם, עמ' תנט

עמ' תפד טור ד ד"ה דבר אברהם ח"ג סי' יא צ"ל ח"ג סי' יג

רמב"ם, מהד' פרנקל, נזיקין

הל' גזילה פ"ג ה"טעמ' פח, לחם משנה, טור א, שורה 3שמגלגלין עליו את הכל כנגד שחרות הכתליםצ"ל שמגלגלין עליו את הכל הא כנגד שחרות הכתלים
שם פ"ט ה"זעמ' קו, טור א, הגהה למשנה למלך, שורה אחרונהבתומים סי' קמ"ו ס"ק י"חצ"ל בתומים סי' קמ"ו ס"ק כ
הל' רוצח פ"ט ה"ב עמ' קעה מקורות וציונים שורה 13 בשרש אית ובשרת נחל צ"ל בשרש אית ובשרש נחל
ס' הליקוטים עמ' רידטור ב, פ"ט ה"ו, שורה 1אבל לא בשבת וכו'צ"ל אבל לא בשבח וכו'
ס' המפתח עמ' רלוטור א ד"ה מל"מ, שורה 1מל"מ עבדים פ"ה הל' יגצ"ל מל"מ עבדים פ"ח הל' יג
שם עמ' רמבטור ג, שורה 8 מלמטהשו"ת רדב"ז סי' אלף תחצ"ל שו"ת רדב"ז סי' אלף תרו
שם עמ' רמהטור ב, פ"ו ה"א, ד"ה מ"מ גזילה, שורה 2שו"ת רדב"ז ב רפגצ"ל שו"ת רדב"ז ב אלפים רפג
שם עמ' רנבטור ד, ד"ה שו"ת רדב"ז, שורה 1שו"ת רדב"ז ח"ו סי' רפ"גצ"ל שו"ת רדב"ז ח"ו סי' ב אלפים רפ"ג
שם עמ' רנטטור ג שורה 8דברות משה ח"ב רס"י פ"הצ"ל דברות משה ב"ק ח"ב רס"י פ"ה
שם עמ' רצבטור א, פרק יא, שורה 1מצות עשה לעשות אדםצ"ל א) מצות עשה לעשות אדם

רמב"ם, מהד' פרנקל, קנין

הלכות מכירה, השמטות הגר"אעמ' קיח, טור א, שורה 5מפרשים במקום שאדם טועהמפרשים במקום שאדם טועם
הל' זכיה ג, ח * [ציון ב להגהות מיימוניות צ"ל בסוף הלכה אחרי המלים "ואין לדבר זה ראיה" שהרי הוא מתייחס לדעה שבממון א"צ משפטי התנאים בכלל]*
הל' שלוחין פ"א ה"ג, עמ' רלו ראב"ד שורה 12 ולחזור הוא ממכרו למשלח צ"ל ולחזור הוא למכרו למשלח
שם כסף משנה שורה 2 פשוט (קסט.) ופירוש צ"ל פשוט (קסט:) ופירוש
הגהות מיימוניות קושטנדינא, עמ' שלגטור ד, פרק רביעי, שורה 1ה"ב. הרי זה ספקצ"ל: ה"ג. הרי זה ספק
ס' הליקוטים עמ' שמגטור ב, שורה 12שרוף להקדש דוק אח"כ ראיתי שיש לחלק בזה עיין בקונטריס אחרון[הכל אינו במקומו]
שם עמ' שנאשורה 10בירושלמי דפאה פ"ג ה"גצ"ל בירושלמי דפאה פ"ג ה"ז
ס' המפתח הל' מכירה טז, יד, עמ' תוטור ב ד"ה הר צבי כוכב מיעקב סי' קנ צ"ל קנח
שם טור ג ד"ה כוכב מיעקב כוכב מיעקב סי' קנ צ"ל קנח
ס' המפתח עמ' תטזטור ב שורה 16דברות משה ח"א סי' כטצ"ל דברות משה ב"ב ח"א סי' כט
שם עמ' תיז, הל' מכירה פכ"ה ה"אטור ב ד"ה ודלא כרשב"ם, שורה 2וכן מוכח בפ"י מנדריםצ"ל וכן מוכח בפ"ז [מ"ה] מנדרים
שם עמ' תכדטור ד, ד"ה או"ש פ"יעי' מהר"ם די בוטון שהו' במל"מ פ"ח סה"ב; שו"מ מהדו"ת ח"א ד"ה ובגוףצ"ל: עי' מהר"א די בוטון שהו' במל"מ פ"ח סה"ב; שו"מ מהדו"ת ח"א סי' ע ד"ה ובגוף
שם עמ' תכהטור א, ד"ה או"ש פ"ישו"מ מהדו"ת ח"א ד"ה ובגוףצ"ל שו"מ מהדו"ת ח"א סי' ע ד"ה ובגוף
שםטור ג ד"ה השמיט הדין שורה 3‎-4שדי חמד ח"ד מערכת ל כלל פטצ"ל שדי חמד ח"ד מערכת ל כלל צ
שם עמ' תלהטור ד, שורה 19‎-20תורת אמת [ר"א ששון]צ"ל תורת אמת [ר"א ששון] סי' קפח
שם עמ' תמ, הל' שכנים פ"ג ה"אטור ב ד"ה באור ומו"מ, שורה 1‎-2קצוה"ח שם ס"ק וצ"ל קצוה"ח שם ס"ק ה
שם עמ' תמה, שם פ"ט ה"בטור א ד"ה רדב"ז שורה 1רדב"ז סי' תרעבצ"ל רדב"ז סי' אלף תרעב
שםטור ב ד"ה ב"י שורה 1רדב"ז סי' תרעבצ"ל רדב"ז סי' אלף תרעב
שםשם ד"ה רדב"ז [פעמיים]רדב"ז סי' תרעבצ"ל רדב"ז סי' אלף תרעב
שם פ"ט ה"טטור ג ד"ה רדב"זרדב"ז סי' תרעגצ"ל רדב"ז סי' אלף תרעג
שם עמ' תנ הל' שלוחין פ"א ה"בטור א שורה 3 מלמטהבני חייא הגה"טצ"ל בני חיי הגה"ט

רמב"ם, מהד' פרנקל, משפטים

צ"ל שחסר בלשון הר"ן וצ"ל מאי תשיך לאו תשוך

שחסר בלשון הר"ן וצ"ל מאי לא תשיך לא תשוך

עמ' קכא, הערה לכסף משנה

הל' מלוה פ"ה ה"א

צ"ל משום דקי"ל (ע"ז כו:) דמינים

משום דקי"ל (ע"ז כו:) דכופרים

עמ' קכג, משנה למלך ד"ה משומד, שורה 5

שם ה"ב

צ"ל הלכך אם שאל בית ונשרף פטור

הלכך אם שאל ונשרף פטור

טור ב, ה"ג, שורה 15

הגהות מיימוניות קושטנדינא, עמ' שסז

צ"ל משום דמסתמא לא נתרצית שישתמש בה בעלה [ע"פ מחנ"א הל' שאלה סי' ב]

משום דמסתמא נתרצית שישתמש בה בעלה

פ"ב הי"א, שורה 1

ס' הליקוטים, עמ' שפד

צ"ל סי' צה סק"ו

סי' צו סק"ו

טור ד, ד"ה או"ת, שורה 3

ס' המפתח, עמ' תט

צ"ל מלוה פ"ד הל' יד

מלוה פי"ד הל' יד

טור ב ד"ה שער שורה 2

ס' המפתח עמ' תכ הל' שאלה פ"ה ה"א

צ"ל ח"ב סי' עג הערה קטז

ח"ב סי' עב הערה קטז

טור א, ד"ה תורת אמת, שורה 6

שם, עמ' תלז

צ"ל סי' קס ס"ח ד"ה והנה

סי' קס ס"ה ד"ה והנה

שם ד"ה שארית חיים

שם

צ"ל אבל (קנו-ג)

אבל (קסז-ד)

טור ד, שורה 3

שם, עמ' תמה

צ"ל סי' פז ס"ק כה

סי' פז ס"ק כח

טור ד, ד"ה רדב"ז, שורה 3

שם, עמ' תעה

צ"ל ב"ח סי' פח סי"ז

ב"ח סי' פז סי"ז

טור א, ד"ה גידו"ת, שורה 2

שם, עמ' תעט

צ"ל שו"מ מהדו"ת ח"א סי' עז

שו"מ מהדו"ת סי' עז

טור א, שורה 3‎-4 מלמטה

שם, עמ' תקח

רמב"ם, מהד' פרנקל, שופטים

עמ' צומשנה למלך טור ימין שורה 3-4שלא בפני בעל דין ואית ליהשלא בפני בעל דין ואם קיבלו בדיעבד מהני ואית ליה [שו"ת מהרא"י מזינקאויץ סי' פח עמ' שסה]
ס' הליקוטים, עמ' שלזטור א, ד"ה מ"ש, שורה 3כנה"ג שיירי או"חצ"ל שיירי כנה"ג או"ח
ס' המפתח, עמ' שפוטור א, ד"ה משמעחכמי ישראל לחודייהו, וצ"ב דמאי אולמייהו דחכמי ישראלצ"ל: חכמי ארץ ישראל לחודייהו, וצ"ב דמאי אולמייהו דחכמי ארץ ישראל
ס' המפתח, עמ' תגטור ד, ד"ה ס' המפתח, שורה 1-2לח"מ לקמן הי"ח ה"בלח"מ לקמן פי"ח ה"ב
ס' המפתח עמ' תנגטור א ד"ה שושנתברכ"י שם סי' גברכ"י סי' ג
שם עמ' תסבטור ב, ד"ה הלכה למשה (3)לתקרי הלכותלחקרי הלכות
שםטור ג, ד"ה רדב"ז, שורה 6שו"ת רמ"א סי' יאשו"ת רמ"א סי' יג

פירוש המשניות לרמב"ם, מהד' קאפח, זרעים

צ"ל הלכות שבת פ"ט

הלכות שבת פ"א

הערות, טור א, שורה 6 מלמטה

עמ' רנט

צ"ל בהלכות שבת פ"ט

בהלכות שבת פ"א

טור ב, שורה 5

שם

ס' המצוות לרמב"ם, מהד' ר"ח הליר

צ"ל ורמב"ם בפי"א מה' גזילה ואבידה

ורמב"ם בפי"א מה' גניבה ואבידה

הערה 13, שורה 8 מסוף ההערה

עמ' מד

צ"ל בה' יו"ט (פ"ו [הי"ח])

בה' יו"ט (פ"ז)

הערה 16, שורה 2

עמ' נ

צ"ל בה' טו"צ (רפ"י)

בה' טו"צ (רפי"א)

הערה 18, שורה 2

עמ' קעז

שער המלך, מהדורת מכון ירושלים
כרך א

עמ' יטבכותרתפרק זצ"ל פרק ו
עמ' יטטור ימין שורה 1פרק זצ"ל פרק ו
עמ' עב, עג, עד, עהבכותרתפרק וצ"ל פרק ח
עמ' קנהטור ימין שורה 27אחר פחיתתןצ"ל קודם [כך הגיה תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' רכב]
עמ' רחטור ימין שורה אחרונה בשעה"מדמילה דחויה היא אצל שבתצ"ל דשבת דחויה היא אצל מילה
עמ' רפטור שמאל שורה 11מודר הנאהמשופרצ"ל מחברו [כך הגיה שדי חמד דברי חכמים סי' נ אות ב]
עמ' רפהטור ימין, טעם המלך שורה 8 מלמטהשהשיבצ"ל שחשיב
עמ' ש ד"ה הלכה י, שורה 7 דלא גרסינן ליה וכו' צ"ל דלא גרסינן לי וכו'
שם טור ימין, שורה 12 מלמטה כתב רבינו שמואל דלא גרסינן ליה צ"ל כתב רבינו שמואל דלא גרסינן לי
שם טור שמאל שורה 3 תירץ דלא גרסינן ליה צ"ל תירץ דלא גרסינן לי
שם ד"ה ושוב, שורה 3 מסופו דגבי אתרוג לא גרסינן ליה צ"ל דגבי אתרוג לא גרסינן לי
עמ' שד טור שמאל, שורה 11 מלמטה אליהו ליב [הגר"א] ז"ל צ"ל אליהו ליב [ר"א פולדא] ז"ל
עמ' שטטור שמאל ד"ה ואי, שורה 7פ"יצ"ל פ"ו
עמ' שלח טור ימין שורה 8 מלמטה וצריך עומר הבאה להתירו צ"ל וצריך עומר הבא להתירו
עמ' שצאטור ימין שורה 6משם הטורצ"ל חשש הטור
עמ' תדטור ימין שורה 2להרבצ"ל להר"ב [כי הכוונה לר' ברוך]
הלכות אישות, ו, ב, עמ' תטז טור ב שורה 8 דמי שהלך בעלה צ"ל דמי שהלך בנו
עמ' תכג ד"ה ולכן שורה 2 סי' לח ס"ק ג צ"ל ס"ק ז
עמ' תסדטור 1 שורה 3 עד טור 2 שורה 2ע"ב) על קושית תוס'...ודוגתה בפ"בכל זה צריך למחוק [זה השתרבב בדרך כלשהי בטעות של המחשב, מ"כבוד חופה" ד"ה ובענין] והגירסה הנכונה היא: "דמספ"ל אי הלכה כר"ה, אי גומרת נמי כשקידשה באותה חופה, ונפק"מ"
עמ' תצחבכותרתפרק יחצ"ל פרק יב
עמ' תקלחטור שמאל שורה 3 מלמטה מסוף הקטע הראשוןשתכפוהוצ"ל שכפוהו
עמ' תקעדבכותרתפרק הצ"ל פרק ו
עמ' תקצטטור שמאל שורה 17 מלמטהשמת עלצ"ל שמת הבעל
עמ' תקצטטור שמאל שורה 16 מלמטההבהגטצ"ל הגט

כרך ב

צריך למחוק את המלה "אלא" [כך הגיה פני שלמה נזיקין עמ' ריז בהגהה]

אלא משום אלמנה

טור ימין שורה 2 מלמטה בשעה"מ

עמ' כו

צ"ל דס"ס

דסו"ס

טור ימין שורה 8

עמ' סח

צ"ל פרק ו

פרק ה

בכותרת

עמ' קכא

נראה שצ"ל רבנו אבן מיגאש [שאליו מכוונים בדרך כלל ראשי התיבות רא"ם בשטמ"ק נדרים] (וכן צריך לתקן בעמ' קמג טור ימין שורה 26 ושורה 31 וטור שמאל שורה 7)

הר"א ממיץ

טור שמאל שורה 36

עמ' קמב

צ"ל יא

פרק ט הלכה ה

בכותרת

עמ' קעו

צ"ל עבודתו

עבותו

טור שמאל שורה 10

עמ' רכה

הציון לדף מז אינו במקומו

אחרי "כתובות"

טור אמצעי

עמ' תקלד

צ"ל מע"ח

נזיר יב, א - טה"מ [א תפא]

טור ג

עמ' תקלז

 

חסרים כל המובאות מקידושין מט עד הסוף

טור ימין

עמ' תקמג

צריך למחוק [כי הכוונה לחידושי הרמב"ן, יבמות נח, א, שהשתרבב כאן בטעות]

הלכות יבום וחליצה נח, א

טור 3

עמ' תקסא

 

אותיות הודפסו פעמיים

טור אמצעי שורה 6

עמ' תקסב

צריך לבוא אחרי "א" [כי הכוונה לכרך א]

הלכות מאא"ס ח, טז שסז

טור 2

עמ' תקסב

 

[בטעות עורבבו הלכות מעשר עם הלכות מעשר שני, וצריך להפרידם]

טור 3

עמ' תקסג

צריך לבוא לפני "מע"ח" [כי ההפנייה לעמ' תיג הוא לדברי שעה"מ עצמו ולא למע"ח]

הלכות עבדים ג, ד תיג

טור 3

עמ' תקסו

שייך לחו"מ סי' לד

ש"ך כג

טור אמצעי שורה 7

עמ' תקעג

הל' מכירה, כב, י, עמ' תא, טור שמאל, שורה 5 מלמטה רז סעיף ו צ"ל רט סעיף ו
מרכבת המשנה (מהד' מרום ציון תשט"ז)

מהדו"ק, הל' שבת פ"ג הי"ג

דף כו ע"ב, שורה 15 מלמטה

והא דאסר בדגדיא ושריק משום

והא דהתיר בדגדיא ושריק משום

שם פ"ה הט"ו

דף כט ע"ג, שורה 13

אל תאמין בעמך

אל תאמין בעצמך

שם פי"א ה"ה

דף מה ע"ב, שורה 16 מלמטה

שלא נתעבד כלל אלא ע"י דריסה

שלא נתעבד כלל לא ע"י דריסה

שם פי"ב הי"א

דף נ ע"א, שורה 20 מלמטה

ואיך כתב רבנו פי"ב מה' גניבה הי"ו

ואיך כתב רבנו פ"ג מה' גניבה ה"ב

שם

דף נ ע"ב, שורה 5

ודלא כמ"ש ה"ה פי"ב

ודלא כמ"ש ה"ה פ"ג

שם פי"ח הכ"ו

שורה 7 מסוף ההלכה

לאיבעי מיהות היכא

לאיבעי מיהו היכא

שם

שורה 6 מסוף ההלכה

קושיית התוספות דכה"ג חשיב דיחוי

קושיית התוספות דכה"ג לא חשיב דיחוי

מהדו"ב, הל' חמץ פ"ג ה"ד

שורה 9

פ"ד מהאה"ט ה"א

פ"ז מהאה"ט ה"א

מהדו"ב, הל' גניבה פ"ב הט"ז

דף כב טור ג שורה 16

נפטר הגנב מחובו משנתרנה

נפטר הגנב מחובו משנתרצה

שם פ"ג ה"ח

דף כד טור א שורה 4

בח"נ דקרן פטור שהרי פוטר עצמו

בח"נ דקרן חייב שהרי פוטר עצמו

שם פ"ד ה"ז

דף כד טור א שורה 9 מלמטה

באו תחלה עדים שלא גנב

באו תחלה עדים שגנב

יד דוד, הלכות אישות, ר' דוד פרידמן מקרלין

הוה כאלו מוחלת לו המשכון

הוה כאלו מוחלטת לו המשכון

דף עד ע"ג, שורה 19

חלק ב, פ"ה אות קנה

טור (מהדו' הטור השלם)

אורח חיים

סי' כה עמ' קיב"י ד"ה וכתב הר"ן, שורה 2 מהסוףברכה אחת על שתיהם אנו נוהגיםצ"ל ברכה אחת על שתיהם וכן אנו נוהגים
סי' קלטעמ' נא, ב"י שורה 14‎-15ותמה הר"ן (יא: סוף דיבור ראשון)ותמה הר"ן (בחידושיו מגילה שם)
שםשם, ב"ח, שורה 10 מלמטהודלא כהר"ן (יא:סוף דיבור ראשון)ודלא כהר"ן (בחידושיו מגילה שם)
סי' קעגעמ' קפג, ב"י שורה 10[אינו] צריך ליטול ידיו וכן כתבצריך ליטול ידיו וכן כתב
סי' ריבעמ' שנא, ב"ח שורה 4ולפי זה אפילו כבר אכל פירותולפי זה אם כבר אכל פירות
סי' שפדעמ' שכא ב"י שורה 4יתבאר לך ביטול דברי התוספותיתבאר לך בטוב דברי התוספות [ר"נ זקש, בהערה 303 על "פירוש לאחד הקדמונים" על מועד קטן]
סי' תקלז עמ' קעגב"י שורה 24דאם אמת המיםצ"ל ואם אמת המים
סי' תקמזעמ' רה ב"י שורה 2‎-3 מלמטהשער הקריעה מהד' שעוועל עמ' 10שער הקריעה מהד' שעוועל עמ' סו
סי' תקנב עמ' רלדבב"ח שורה 1 מהשורות הארוכותהותר בבשר: ומ"ש דלעניןצ"ל הותר בבשר ומאי שנא דלענין [ואינו ד"ה חדש]
סי' תקנב עמ' רלחבב"ח שורה 2תקעדצ"ל תקנד
סי' תקפו עמ' שמהב"י אות ה שורה 9כט ע"גצ"ל כז ע"ג
שםב"ח שורה 7גדול לא קאיצ"ל גזול לא קאי
סי' תקצאעמ' שפב שורה 5וכן כתב הרמב"םצ"ל וכן כתב הרמב"ן [בדרשתו לראש השנה, נדפס בחידושיו לר"ה לב]
סי' תרפב עמ' תרלזבב"ח שורה 3מה.צ"ל ל: [ד"ה מסתברא]
סי' תרצ עמ' תרנובב"ח אות ג שורה 2ויוצא בה ידי חובתןצ"ל ויוצא בה ידי חובתו

יורה דעה

סי' מז, עמ' רפח דרישה, טור שמאל, שורה 4 מלמטה כפירוש הרא"ש מכל מקום צ"ל כפירוש הר"ן מכל מקום
סי' נז, עמ' שנד ב"ח, שורה 11 מהשורות הרחבות מבנקיבת הקוץ ע"כ. נראה צ"ל מבנקיבת הקוץ. ע"כ נראה [הנקודה צ"ל לפני המלה ע"כ]
שם עמ' שסב ב"ח אות יח, שורה 7 והכל נקרא דרי של צ"ל והכל נקרא דיר של
סי' קיג עמ' יא ב"ח שורה 15 או צלייה עכ"ל וראב"ן כתבצ"ל או צלייה עכ"ל ורמב"ן [המיוחסות סי' קמט] כתב
שםב"ח שורה 20וכמ"ש הראב"ן להתיר באלוצ"ל וכמ"ש הרמב"ן [המיוחסות סי' רפד] להתיר באלו
סי' קכג עמ' צזטור, שורה אחרונהלאסרו בהנאה כיון שנתנסךצ"ל לאסרו בהנאה כיין שנתנסך
סי' קמט עמ' שכגבב"ח שורה 20הריוח והוא הדיןצ"ל הריח והוא הדין
סי' קסועמ' שצד, ב"י, טור ב, שורה 4 מהסוףכדאמרינן בעלה ס"גכדאמרינן בעלה ס"ו
סי' ריח עמ' שעחב"י, שורה 3 מלמטהבפי' סוף דף סב ד"ה שלאצ"ל בפי' סוף דף סג ד"ה שלא
סי' רלח עמ' תקעבב"י שורה 2 מסוף סי' רלחני"ט ח"א קסז.צ"ל ני"ד ח"ג קט ע"ג [בנתיב יט מדובר על צדקה, ולכן נדחתה דעה זו שם]
סי' רמב עמ' תרגבדק הבית ד"ה כתוב בהגהות, שורה 8דמודעי להו כפירוש רש"י צ"ל דמודעי להו ופרשי
סי' שעהעמ' רפז, ב"ח שורה 3מודה רש"י שזה שבא מונהמודה ר"ש שזה שבא מונה
סי' שעועמ' רצג, ב"ח שורות 8‎-7 מלמטהקבלאבי מורי זקני לומר שבע פעמיפעמיםקבלתי מאבי מורי זקני לומר שבע פעמים
סי' שפד עמ' שכב"ח שורה אחרונהלא נהנו לנהוג אבלותלא נהגו לנהוג אבלות
אבן העזר

סי' העמ' נה טור ב שורה 32של ימין וגם מקיפיןשלמין וגם מקיפין
סי' י עמ' צגב"י שורה 12ולברור אחר הדבריםצ"ל ולבדוק אחר הדברים
סי' יא עמ' צחב"י שורה 3חזר לפרש בפי' השאלתותצ"ל חזר לפרש כפי' השאלתות
סי' טו עמ' קלבטור שורה 4ר"ת ומסקנת אדוני אבי הרא"שצ"ל ר"ח ומסקנת אדוני אבי הרא"ש
סי' טז עמ' קלטב"ח שורה 16בפרק ד' מיתות (סנהדרין א.צ"ל בפרק ד' מיתות (סנהדרין נא.
סי' יז עמ' קנגטור שורה 2באים מקבורתו ואין סומכיםצ"ל באים מקבורתו אין סומכים
סי' יז עמ' קסהב"י שורה 21נודע להם שהיא ממלכות פלוניצ"ל נודע להם שהוא ממלכות פלוני
סי' יזעמ' קסה ב"י שורה 29קע"ה תפס דעת הרמב"םקפ"ד תפס דעת הרמב"ם
שם עמ' קסזב"י שורה 28‎-29ובתשובה זו שבשורש קע"הצ"ל ובתשובה זו שבשורש קפ"ד
שם עמ' קפהטור שורה 1נפשו תנשא לכתחילהצ"ל שתצא נפשו תנשא לכתחילה
שם עמ' קצחב"י שורה 6 מלמטהופסתא דידא דשריצ"ל ופסתא דידא דשדי
סי' כו עמ' רלההגהות והערות טור א שורה אחרונהפסק הטור בסימן קמ"דצ"ל פסק הטור בסימן קל"ד
סי' כז עמ' רמגהגהות והערות הערה כגבטיב קידושין ס"ק לבצ"ל בטיב קידושין ס"ק לג
סי' כחעמ' רסא, חידושי הגהותוכ"ה במ"מ פ"ז מהלכות אישותוכ"ה בכ"מ פ"ז מהלכות אישות
סי' כט עמ' רעטור שורה אחרונהכמלוה מקודשתצ"ל במלוה מקודשת
שםב"ח שורה 4יהא עלי כמלוה מקודשתצ"ל יהא עלי במלוה מקודשת
שם עמ' רעגב"י שורה 25כיון דאי א"לצ"ל כיון דאיהו א"ל
סי' לה עמ' שבב"י שורה 4 מלמטהבכסף נעשין נוגעיםצ"ל בכסף נעשין כנוגעים
סי' לה עמ' שדב"י שורה 4 מלמטהכיון שזכה מטעם שליחותצ"ל כיון שזכייה מטעם שליחות
שם עמ' שחב"י שורה 1אחרי תקנת הזקןצ"ל אחרי תקנת ר"ג הזקן
סי' לח עמ' שלדב"י שורה 22ה"ז גיטיך ע"מ שהנייר שליצ"ל ה"ז גיטיך ע"מ שתתני לי את הנייר
סי' לחעמ' שנב, ב"ח שורה 3משום דאביי פליג עליה דר'אליעזרמשום דאביי פליג עליה דר'אלעזר
סי מ עמ' שעהגהות והערות טור א שורה 4שבסימן נ כתבצ"ל שבסימן ו כתב
סי' מז עמ' תיחב"י שורה 1וכתב אוקימתא דרבהצ"ל וכתב אוקימתא דרב פפא
סי' מח עמ' תכאטור שורה 9לאחותו תחילהצ"ל לאחותה תחילה
סי' נ ימ' תכחב"י שורה 3מהר"י קולוםצ"ל מהר"י קולון
סי' נא עמ' תלבב"ח שורה 18סעיף י' ע"שצ"ל סעיף ו' ע"ש
שם עמ' תלגב"י שורה 14יבמות קח.צ"ל יבמות קט:
סי' ע עמ' לטב"י שורה 3כופה אותו לזוןכפה אותו לזון
סי' עה עמ' עהגהות והערות טור שמאל שורה 4אבעה"ז סי' טזאבעה"ז סי' סז
סי' עהעמ' עג, ב"י, שורה 3והוא נשאה 213] וכל שכן אם נשאהוהוא נשאה וכל שכן אם נשאה
סי' צגעמ' ריד, ב"ח שורה 3שניהם מפרשים דלה"ר יונהשניהם מפרשים דלר' יונה
סי' ק עמ' רסדב"י שורה 5דיפה כחה המלוהדיפה כח המלוה
סי' ק עמ' רעבדרישה טור ב שורה 6[לה] שצריכה[לד] שצריכה
סי' קגעמ' רצה, טור שורה 8ונתקבלה כתובתה והריוח ליתומיםנתקבלה כתובתה והריוח ליתומים
סי' קיב עמ' שכטטור שורה 18והמקרקעי הם מעטיםוהמקרקעי הם מועטים
סי' קיד עמ' שמהב"י שורה 27וכדרב גדלוכדרב גידל
סי' קנדעמ' שנב, ב"ח, שורה 5 מלמטהלמדו היינו דוקא בלא ידעהנולדו היינו דוקא בלא ידעה
שםשם, שורה 3 מלמטהאלא דלאחר שנישאו למדואלא דלאחר שנישאו נולדו
דרכי משה הארוך סי' עעמ' ו טור ימין שורה 1אישות פי"ד הי"חאישות פי"ד ה"ח

חושן משפט
סי' יב עמ' צדב"ח שורה 4 מלמטהכגבוי דמי כדעת רוב הפוסקיםכגבוי דמי שלא כדעת רוב הפוסקים [שבות יעקב ח"א סי' קס, ברכי יוסף חו"מ סי' יב אות טו ד"ה שוב אשוב]
סי' מעמ' כו, דרישה, טור ב, שורה 5‎-6ממאי דמהני אמירה בשטרממאי דמהני אמירת בשטר
שםעמ' כז, הגהות והערות, טור א, שורה 4שאני מחייב לו עצמושאני מחייב לו עצמי
סי' מאעמ' לא, פרישה טור ב, שורה 3הוזקקנו לעדותן שלעדותהוזקקנו לעדותן של עדים
סי' מג עמ' עההגהות והערות אות קמז, שורה אחרונההגב"י אות מחצ"ל הגה"ט אות מח
סי' פח, דרישה ס"ק לח, עמ' קנו, טור שמאל, שורה 7 מלמטה אפילו בשטרות אין נשבעין צ"ל אפילו בשטרות נשבעין
שם עמ' קנז, טור שמאל, שורה 27 אקרקעות משום דהוי ליה שיעבוד קרקעות צ"ל אשטר משום דהוי ליה שיעבוד קרקעות
סי' ריד, עמ' קמגהגהות דרישה ופרישה, טור א, שורה אחרונהדאם לא כן לא היה לו לטור לכתובצ"ל דאם לא כן היה לו לטור לכתוב
סי' רמאעמ' שנג, דרישה טור א, שורה 3 מלמטהשליפות כחו בא ולא ידעינן לאיזהשליפות כחו בא ולא ידעינן איזה
שםעמ' שנו, דרישה, טור ב, שורה 7 מלמטהבפרק יש נוחלין (דףקל"ח ע"ב)בפרק יש נוחלין (דף קל"ז ע"ב)
סי' רמהעמ' שצ, ב"ח, שורה 6דמדי שבאת לאויר הביתדמיד שבאת לאויר הבית
שםשם, שורה 2 מלמטהדכיון ששמע בשעה ששתק מיד קנה המקבלדכיון ששתק בשעה ששמע מיד קנה המקבל
סי' רנ עמ' תנההגהות והערות אות צז ותשובות רגמ"ה אילדלברג סימן סגצ"ל ותשובות רגמ"ה אידלברג סימן סג
סי' שפחעמ' רפז, פרישה, טור א, שורה 1מלוני"ל הכי פירושוומש"כ רבינו ע"ז וכ"כ הרב אשר מלוני"ל הכי פירושו
דרכי משה הארוך סי' ריד, עמ' יטהגהות דרישה ופרישה, טור ב, שורה ראשונהדאם לא כן לא היה לו לטור לכתובצ"ל דאם לא כן היה לו לטור לכתוב

שולחן ערוך אורח חיים מהד' מכון ירושלים

סי' קכחעמ' רכט, לבושי שרד ס"ק ד, שורה 2דלא כתירוץ המג"אדלא כתירוץ הרמ"א
סי' קלהעמ' רצב ט"ז שורה 4אם ישראל הוא גדולצ"ל אם ישראל גדול הוא קודם
פרי חדש סי' קכחעמ' שצא, טור ימין, שורה אחרונהאפילו הם של עור משלם לא נכנסוצ"ל אפילו הם של עור מעולם לא נכנסו

שו"ע או"ח מהד' למברג

צ"ל רב בדק במברא, שמואל בדק בספרא [בין פסח לשבועות עמ' קלה]

רב בדק בספרא

הגהות חתם סופר שורה 3

ס' תכח דף ז ע"ב

שולחן ערוך יורה דעה
סי' קלט ש"ך ס"ק א שורה 6 מבעיא לבינה צ"ל מבעיא לביצה
סי' רכחט"ז ס"ק יג, שורה 12לומר שלא היה נודרצ"ל לומר שאפ"ה היה נודר

שולחן ערוך יו"ד מהד' פרידמן
סי' א עמ' לוט"ז ס"ק כב, שורה 4 מהסוףבדרכי משה בסימן קכ"ז [אות ד]צ"ל בדרכי משה בסימן קכ"ז [אות ב]
יו"ד סי' יג, עמ' קיג, פרי מגדים, שפתי דעת, שורה 14 מהשורות הרחבות הנקודה שאחרי המלה "תליא" צ"ל אחרי המלה "ובהמה".
יו"ד סי' יד, עמ' קכא, אוצר מפרשים, טור שמאל, שורה 3 מתורת רבוא אתינן צ"ל מתורת רובא אתינן
יו"ד סי' כח, עמ' רנא, פרי מגדים, שפתי דעת, שורה 4 מלמטה ומכסה כמשגיע לביתו צ"ל ומכסה כשמגיע לביתו
יו"ד סי' מז, ביאור הגר"א ס"ק ב [חידושי חולין נח, ב ד"ה אלא] צ"ל [תורת הבית בית ב שער ג לח, א והקצר שם לז, א]
יו"ד סי' מח, עמ' ריט, אוצר מפרשים, טור שמאל, שורה12 מלמטה לא יתפשרו רק צ"ל לא יתפרשו רק
יו"ד סי' נא, עמ' רמה, שפתי דעת,שורה 6 דהא מהרש"ל מיקל יותר צ"ל דהא מהרי"ל מיקל יותר
יו"ד סי' נה, עמ' רפט, מחצית השקל, טור שמאל, שורה 1 והוא דעת היש מכשירין צ"ל והוא דעת היש מחמירין
יו"ד סי' נו פרי חדש, עמ' תכא טור שמאל, שורה 28 דבעינן רוב בנין לשם -צ"ל דבעינן רוב בנין שלם
יו"ד סי' נז, עמ' שב, נקודות הכסף שורה 17 רב יהודה דאמר דרוסת צ"ל רבי יהודה דאמר דרוסת
שם שורה 4 מלמטה בכלל דברי רב יהודה דאמר צ"ל בכלל דברי רבי יהודה דאמר
שם עמ' שה, שפתי דעת ס"ק יד וגם בכל העופות הגסים צ"ל וגס בכל העופות הגסים
שם עמ' שיח, מחצית השקל ס"ק לה, טור שמאל, שורה 1 והר"ן ז"ל סוברים כהרמב"ם צ"ל והר"ן ז"ל סוברים כהריב"ם
יו"ד סי' נז, עמ' תכג, פרי חדש, ס"ק ט, שורה 4 דרוסת חתוך ונמייה צ"ל דרוסת חתול ונמייה
יו"ד סי' סז, פרי חדש, עמ' שסג, טור ימין, ד"ה ולעניות, שורה 8 מן התרוה צ"ל מן התורה
סי' ריז עמ' לטאוצר מפרשים, טור שמאל, שורה 2כן הוא במרק קדירה עליצ"ל כן הוא בירק קדירה עלי

שולחן ערוך אבן העזר

סי' צגפתחי תשובה ס"ק ז, שורה 1שכ' עליו דבריו נראיםשכ' עליו אין דבריו נראים
סי' צהחכמת שלמה סעיף ד, שורה 7פרק אלמנה ניזונייתפרק אלמנה ניזונית
שםשם, שורה 13 מלמטהתעלה עיי"ש בתוס' ומדלא הזכירבעלה עיי"ש בתוס' ומדלא הזכיר
שםשם, שורה 6 מלמטהכיון דהש"כ הוא ממעשה ידיהכיון דכש"כ הוא ממעשה ידיה
שםשם, שורה 2 מלמטההוי מע"י לעצמה ולא כהמ"מהוי מע"י לעצמה ולא כהח"מ
סי' קדחכמת שלמה שורה 1סי' קד סעיף אסי' קד סעיף ג בית שמואל ס"ק ד

שו"ע אהע"ז מהד' ראש פינה
סי' פ עמ' קידבית שמואל, שורה 7 מלמטהותימה הא הכניסה שפחהצ"ל ותימא הא הכניסה שפחה
סי' קלד עמ' להביאור הגר"א ס"ק יב, בסופובפ"ה בהלכות מכירה [הי"ד]צ"ל בפ"ה בהלכות מכירה [הי"א]
בית מאירסי' צג סעיף יד שורה 3 (עמ' תקסג)מהסמ"ע סימן פ"ח ס"ק כ"וצ"ל מהסמ"ע סימן פ"ח ס"ק כ"ח

שולחן ערוך חו"מ
סי' קיז קצוה"ח ס"ק ו הט"ז בי"ד סי' רלד ס"ק ג צ"ל הט"ז בי"ד סי' רלד ס"ק סג
סי' ס נתיה"מ ס חידושים ס"ק כו צ"ל כג
שם נתיה"מ ביאורים ס"ק יז דאי בעי יהיב ליה לשמעון שטרא צ"ל דאי בעי יהיב ליה לראובן שטרא
סי' שסקצות החושן ס"ק ג, טור שמאל, שורה 5מפני תקנת השוקצ"ל מפני תקנת השבים

שולחן ערוך, חושן משפט, מהד' מורשה להנחיל (פרידמן)

סי' רט

עמ' קכא, הערה לט"ז בגליון ימין, שורה 4-5

ד"ה הוסכר

ד"ה הוזכר

כנסת הגדולה אורח חיים
סי' תצב ד"ה הנהגתי ושני במרחשון עד י"ו במרחשון צ"ל ושני במרחשון עד י"ז במרחשון [בין פסח לשבועות עמ' קעד]

כנסת הגדולה, אהע"ז, מהד' ירושלים תשכ"ג, כרך ב

ותשו' הר"ן ז"ל בסי' כ"ג

ותשו' הר"ן ז"ל בסי' ר"ב

הגהות ב"י אות ז, עמ' פ טור ב שורה 7

סי' צב

שער משפט, ר' ישראל איסר
סי' יב ס"ק בדף ח ע"א טור א שורה 8הרמ"א בס"ס צ"ו בהגהצ"ל הרמ"א בס"ס י"ז בהגה
סי' עב ס"ק לאדף פב ע"א טור א שורה 1בסי' קל"ג שםצ"ל בס"ק ל"ג שם
סי' עבס"ק לט שורה 25בפרק המניח דף כבפרק כיצד הרגל דף כ
שםשם שורה 39המרדכי בפ' המניחהמרדכי בפ' כיצד הרגל
שםשם שורה 41בפ' המניח דהא התוס'בפ' כיצד הרגל דהא התוס'
סי' עה ס"ק ודף פז ע"א טור ב שורה 5 מהשורות הרחבותלדברי בבעה"ת שער מ"ז ח"דצ"ל לדברי בבעה"ת שער מ"ו ח"ד [אות ג]
סי' פז ס"ק כודף קח ע"ב טור א שורה 8לא ניחא לי דליהוי לשמעון תערומתצ"ל לא ניחא לי דליהוי לשמעון תרעומת
שםשם שורה 10חשש תערומת מיחשב בע"דצ"ל חשש תרעומת מיחשב בע"ד
סי' צט ס"ק גדף קכה ע"ב טור א שורה 11 מלמטהמההוא דסי' רמ"א נראהצ"ל מההוא דסי' רמ"ה נראה
סי' קכג ס"ק ד, שורה אחרונה סי' רכח שם בתשו' ח"צ צ"ל סי' רכח שם ובתשו' ח"צ
סי' קלא ס"ק דשורה 5 מהסוףדגרמי אף הערב פטורצ"ל דגרמי אף בערב פטור
סי' שא ס"ק בשורה 13ואי מיירי בנתנו לגמרי הא חילוק בין רגילצ"ל ואי מיירי בנתנו לגמרי מה חילוק בין רגיל
סי' שטו ס"ק אדף קסו ע"א טור ב שורה 9הרמב"ם בפ"י מה' אישות דין ט"וצ"ל הרמב"ם בפ"ו מה' אישות דין ט"ו
סי' שטז ס"ק ב דף קסו ע"ב שורה 6 אמנם הריב"ש סי' שנז צ"ל רנז
ערך השולחן, ר' יצחק טייב, חו"מ (נוסף על התיקונים שבלוח הטעויות שבסוה"ס)

שתי' כן בלשון אפשר ע"ש

שתי' כן בלי אפשר ע"ש

אות ד, דף ז טור ב שורה 5

סי' יב

מצאתי למהר"ם ב"ב בתשו' סי' תל"ה

מצאתי למהר"ם ב"ב בתשו' סי' תל"א

שם, שורה 8 מסוף אות ד

שם

דף ט"ז גבי ז"א ע"ע גופו קנוי

דף ט"ו גבי ז"א ע"ע גופו קנוי

אות ה, דף ז טור ג, שורה 8

שם

הרמב"ם ומרן סי' רמ"א ע"ש

הרמב"ם ומרן סי' רע"א ע"ש

אות ו, שורה 9 מסוף אות ו

שם

תבעה כתובתה כ"ה שנים

קבעה כתובתה כ"ה שנים

אות ח, שורה 13

שם

צ"ל פרח מטה אהרן ח"א סי' כא [יביע אומר חלק ז חו"מ סי' ג אות ג]

פמ"א ח"ד סי' ר"א

דף ח, טור ב, שורה 19

שם

אבל בשט"ח הלוה הוא המוציא

אבל בשט"ח הלזה הוא המוציא

אות ט, דף ח טור ד, שורה 21

שם

הלח"מ בפי"ב [ה"ט] מה' עדות

הלח"מ בפ"ב מה' עדות

אות מו, שורה 2

סי' לד

יכול לתובעו כל שלשים יום

יכול לתובעו כל היום

אות טו, שורה 13

סי' סז

אא"ב הלואת יו"ט נתנה ליתבע

אב"ב הלואת יו"ט נתנה ליתבע

שם, דף קכה טור ב, שורה 14

שם

סס"י ע"ג וכ' הב"ח והסמ"ע שם

סס"י ע"ג וכ' הכ"ח והסמ"ע שם

דף קלא ע"ד, שורה 16

סי' רמא אות ג

ניחא מ"ש הרמב"ם פ"ה מה' מכירה או המוחל

ניחא מ"ש הרמב"ם פ"א מה' מכירה או המוחל

שם שורה 25

שם

אבל ראיתי להרשב"ש סימן נ' שכ'

אבל ראיתי להרשב"ש סימן ז' שכ'

דף קלב טור ב, שורה 30

שם

הנקנים באמירה כמ"ש הרמב"ם בפי"א מה' מכירה

הנקנים באמירה כמ"ש הרמב"ם בפ"א מה' מכירה

דף קלג טור א, שורה 27

שם אות ז

יד שאול - ידות נדרים (ר' יוסף שאול נתנזון), על יו"ד

צ"ל מה דאמרו בדף כ"ב מה דאמרו בדף ס"ב שורה 2 סי' רכח ס"ק יא
צ"ל בפ"ו מה"ש ה' י"ב בפ"ו מה"ש ה' א"ב שורה 1 שם ס"ק יג
צ"ל בחו"מ סי' פ"ד ס"א בחו"מ סי' פ"ג ס"א   סי' רלב ס"ק ג

תורת יקותיאל, יו"ד, מהד' תשנ"ו
עמ' עג, טור ימין, שורה 11 וכן צד שהשלים לרובו צ"ל וכן עד שהשלים לרובו

פרי תואר מהד' המאור
עמ' תצז טור ימין שורה 7 מהשורות הצרות פחות יותר הכוונה היא צ"ל פחות או יותר הכוונה היא
שם שורה 6 מלמטה היה זה היתר כהדרא דכנתא צ"ל היה זה היתר בהדרא דכנתא
עמ' תרכח, הערות, שורה 2 אסריכן צ"ל אסרינן
שם שורה 7 איכו צ"ל אינו
שם שהצריבו צ"ל שהצריכו

ארצות החיים (מלבי"ם) מהד' בראון (תשסט)
עמ' מחטור ימין, שורה 11 מה' חושן משפט צ"ל מה' חמץ ומצה
עמ' עבטור ימין, שורה 5 פ"י מה' שגגות צ"ל פ"ח [ה"ב] מה' שגגות
עמ' עוטור ימין, שורה 7 מלמטה פ"י מהל' מעילה ה"י צ"ל פ"י מהל' מעשה הקרבנות ה"י
שםטור שמאל, שורה 13 פי"א מה' שביעית צ"ל פי"א [ה"כ] מה' שבועות
עמ' צזטור שמאל, שורה 3 פ"ו מה' בהב"ח צ"ל פ"ז [ה"ט] מה' בהב"ח
עמ' קמהטור ימין, שורה 3 מלמטהבה' מלכים פ"ה הלכה א צ"ל בה' מלכים פ"ה הלכה ח
עמ' קמזטור שמאל, שורה 15 בפ"ה מה' מעה"ק צ"ל בפ"ה [הי"ב] מה' איסורי מזבח
שםשם, שורה 18 בפ"א מהל' חושן משפט בפ"א [ה"ג] מהל' חמץ ומצה
עמ' קנזטור שמאל, ס"ק ו, שורה 11 פ"א מה' ברכות צ"ל פי"א [הלכות יא-יב] מה' ברכות
עמ' קנחשורה 8 מלמטה פי"ג מה"ב צ"ל פי"א [הי"א] מהלכות ברכות
עמ' קסטטור ימין, שורה 7 פ' מה' מעה"ק צ"ל פ"ג [הי"ב] מה' מעה"ק
עמ' קפוטור ימין, שורה 11 מלמטה בפ"י מהל' עדות ה' צ"ל בפ"י מהל' עדות ה"ג
עמ' קפזטור ימין, שורה 2 מסוף השורות הבינוניות ובה' דעות (פ"ד) פסק צ"ל ובה' דעות (פ"ג [ה"א]) פסק
עמ' רבטור ימין, שורה 2 פ"ו מהלכות כלאים הלכה ט צ"ל פ"י מהלכות כלאים הלכה ט
עמ' רסחטור ימין, שורה 11 מלמטה בפ"ד מה' גנבה צ"ל בפ"ז [ה"ג] מה' גנבה
עמ' שידטור ימין, שורה 7 שבת (פכ"א) כתב צ"ל שבת (פ"ב ה"א) כתב
עמ' שמוטור ימין, שורות 2-3 מלמטה ח"ח מה' תו"מ צ"ל פ"ח [ה"כ] מה' תמידין ומוספין
עמ' שעהד"ה עוד ראי', שורה 2 פ"ח מה' תו"מ צ"ל פ"ט [הי"ב] מה' תמידין ומוספין
עמ' שפדטור ימין, שורה 6 פ"ג מה' אבל צ"ל פ"ב [ה"ו] מה' אבל
עמ' תלטטור שמאל, שורה 5 מלמטה משבתות ויו"ט צ"ל משביתת יו"ט
עמ' תרהשורה 17 מלמטה הל' תרו"מ פ"ט צ"ל הל' תמידין ומוספין פ"ט
שםשורה 16 מלמטה הל' תרו"מ פ"י צ"ל הל' תמידין ומוספין פ"ט [ה"ב]
שםשורה 12 מלמטה הל' תפלה פ"ד צ"ל הל' תפילין פ"ד [ה"ד]
עמ' תרושורה 16 מלמטה אר"י אות טז צ"ל אר"י אות טו
שםשורה 10 מלמטה הל' ציצית פ"ט הל' שגגות פ"ט
שםשורה 9 מלמטה הל' ציצית פ"י צ"ל הל' שגגות פ"י
שםשורה 8 מלמטה הל' מעילה פ"א צ"ל הל' מעילה פ"א ה"י
שםשורה אחרונה הל' כלי המקדש פ"ח ה"מ צ"ל הל' כלי המקדש פ"ח הי"ז
עמ' תרזשורה 3 מלמטה הל' נחלות פי"ג צ"ל הל' נחלות פי"א

משנה ברורה
סימן תמחשערי תשובה, ס"ק ח, דף ל ע"א, שורה 10 מלמטה בקונטרס ספר המקנה אשר ידעתי צ"ל יעדתי

כף החיים
סי' שיח ס"ק מו שורה 1 בית מלוא דף פו צ"ל בית מלוא דף פג

ערוך השלחן, חו"מ
סי' מג, סעיף ט שורה 2 מסופו דהוה כאלו השעבוד עד זמנו צ"ל דהוה כאלו מחל השעבוד עד זמנו
הלכה פסוקה ח"ב

שהוא היה מן המיעוט שחייבו

שהוא היה מן המיעוט שזיכהו

טור א, שורה 4

עמ' 256

אוצר הפוסקים אהע"ז
סי' נ ס"ק י דף עו ע"א הערות טור ימין שורה 2 מלמטה מערכת ק אות א צ"ל מערכת ק אות כא
שם הערות טור שמאל שורה 2 מלמטה שפסקו בסי' שמג צ"ל שפסקו בסי' שעג
שם דף עז ע"א ד"ה גם בשו"ת, שורה 2 סי' כח צ"ל סי' כה
שם דף עז ע"ג הערה ט שורה 1 באהלי שם צ"ל באהל שם
שם דף עח ע"א טור ימין שורה 12 מלמטה סי' כח צ"ל סי' כה

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US