Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

תיקוני טעויות דפוס
בספרות התורנית
ראשונים

לדף התיקונים הראשי

ראשונים על התלמוד

רי"ף ומפרשיו
פירושי רבנו חננאל
חידושי הראב"ד
פירוש ר' יהונתן הכהן מלוניל
חידושי הרמב"ן
חידושי רבינו יונה
חידושי הרשב"א
חידושי הרא"ה
תוספות שאנץ
תוספות הרא"ש
חידושי הריטב"א
חידושי רבינו קרשקש
חידושי הר"ן
שיטה להר"ן
אור זרוע
מרדכי
מאירי
פסקי רי"ד
תוספות רי"ד
קונטרס הראיות לריא"ז
פסקי הריא"ז
שיטה מקובצת
פירוש רבינו אליקים
פירוש רבינו אברהם מן ההר
פירוש ר' שלמה בן היתום
פירוש לאחד הקדמונים
פירוש הראב"ד על תורת כהנים

שו"ת ראשונים

שו"ת הרי"ף
שו"ת הר"י מיגאש
שו"ת הרמב"ם
שו"ת הרמב"ן
שו"ת הרשב"א
תשב"ץ
שו"ת הריטב"א
שו"ת חכמי פרובינציה
שו"ת הרא"ש
שו"ת הריב"ש
שו"ת הרשב"ש
תרומת הדשן

פוסקים ראשונים

הלכות גדולות
ערוך
ס' הפרדס לרש"י
ספר הישר לרבינו תם
ס' הפרדס לר' אשר
ראבי"ה
כתבי הרמב"ן
ספר התרומות
ספר התרומה
חיבור התשובה
ספר חסידים
ספר האשכול
שבלי הלקט
שערי דורא
תורת הבית
אבודרהם
פסקי רקנטי


רי"ף ומפרשיו (בדפי הרי"ף)

ברכות ב ע"בשלטי הגבורים אות א, שורה 1‎-2 מהסוףל' רבינו ישעיה אחרון ז"ל[צריך להיות בתוך אות ב, ככותרת]
שבת ט ע"ארי"ף, שורה 2 מהשורות הרחבותבחנוכה (א) בשבת ש"מ אסורבחנוכה בשבת ש"מ אסור
שםר"ן, ד"ה שמע, שורה 2אם לאחר שהדליק בה לתקנהאם לאחר שהדליק בא לתקנה
שםשם, שורה 3וכבר הדליקה ואם בה להדליקהוכבר הדליקה ואם בא להדליקה
ט ע"בהגהות חו"י[א] עי' ברי"ף(א) עי' ברי"ף
י ע"אר"ן, ד"ה אמר רב ששת, שורה 1אמר רב ששת אכסניאאמר רב ששת אכסנאי
י ע"בהמאור, טור א, שורה 2שלא נאסר השריפת קדשיםשלא נאסרה שריפת קדשים
יג ע"ארי"ף, שורה 4 מלמטהיוחנן ד לעולם אל ילך אדםיוחנן ג לעולם אל ילך אדם
שםשם, שורה 2 מלמטהלעולם ד יבקש אדם רחמים שלא יחלה שאם יחלה אומרים לו הבא זכות והפטר ת"ר מי שחלהלעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה שאם יחלה אומרים לו הבא זכות והפטר ת"ר ד מי שחלה
שםהמאור, טור א, שורה 3 מלמטהדא"א בפחות פחות מד' אמותדאפשר בפחות פחות מד' אמות
שםשם, שורה 2 מלמטהולא פיג עליה בגחלת של עץולא פליג עליה בגחלת של עץ
שםהגהות מא"י, שורה 4חדדו סכינא: (ד) נ"בחדדו סכינא: [ד] נ"ב
יג ע"בעין משפט אות במיי' פ"ה מה' דעותמיי' פ"ז מה' דעות
טז ע"ארי"ף, שורה 3 מהשורות הרחבותועוד דהא עסקינן לבעייןועוד דהא אסקינן לבעיין
כח ע"ארי"ף, שורה 12לתלתא גברי חד חד זימנא גברילתלתא גברי חד חד זימנא גברא
לא ע"אהמאור, טור ב, לדף עא ע"ב, שורה 5רבי יוסי אומר שניהם מביאין אשם אחדרבי יוסי אומר אין שניהם מביאין אשם אחד
לג ע"אהמאור, שורה 6דאפקיד לצורך האדאפקיה לצורך הא
שםשם, שורה 4 מלמטהזה רבנן ורשב"י ורשב"אזה רבנן ורשב"ג ורשב"א
לד ע"בהמאור, טור א, שורה 12אליבא דרבנן ואמרינן דלא אלימאאליבא דרבה ואמרינן דלא אלימא
שםשם, שורה 5 מלמטהשמפורש הכל בפרק זבין: בסיפראשמפורש הכל בפרק זבין בסיפרא
לה ע"אהמאור, טור א, שורה 8שלא יבא למשוך העפר הזורעלזרעשלא יבא למשוך העפר מזרע לזרע
שםעין משפט, אות דטור יו"ד סי' רעזטור יו"ד סי' רמו
פסחים ב ע"אר"ן, שורה 5 מהשורות הקצרותלשרוף ומאכיל [א] לבהמהלשרוף ומאכיל [ב] לבהמה
שםהמאור הגדול, כותרתהמאור הגדולהמאור הקטן
שםהשגות הראב"ד, שורה 1א) להכי איצטריכא לך לךא] להכי איצטריכא לך לך
ה ע"אהשגות הראב"ד, טור א, שורה 7הוחזק לפניו וצריך בדיקההוחזק לפנינו צריך בדיקה
ו ע"אר"ן, שורה 5 מלמטהשפיר מצינו למגרס [לרבא]שפיר מצינו למגרס (לרבא)
שםמלחמות ה', שורה 5 מלמטהוכי משכחת לה לרבה כגון דאמריוכי משכחת לה לרבא כגון דאמרי
י ע"בחדושי אנשי שם, שורה 7‎-10הסולת מהקמח אלא אפה הקמח עם הסולתהסובין מהקמח אלא אפה הקמח עם הסובין
שםשם, שורה 2‎-3 מלמטהדהיינו עם הסולתדהיינו עם הסובין
יא ע"ארי"ף שורה 5שעשאן בחמה א) וכ"עשעשאן בחמה (א) וכ"ע
טז ע"במלחמות ה', שורה 5נתן לנו להצילו שהוא פקקהנתן לנו להצילו שהוא פסקה
ראש השנה ד ע"אהגהות הב"ח, אות אוכן פושעי אומות העולם וכן עובריוכן פושעי אומות העולם והן עוברי
ד ע"בר"ן, שורה 7 מלמטהשאין העובדי כוכבים תקיפהשאין יד העובדי כוכבים תקיפה
שםשלטי הגבורים, שורה 7‎-8קודם חצי היום שא"א שתראהקודם חצי היום שאפשר שתראה
שםשם, שורה 4 מלמטהז' ימים וט' שעות ותרמ"ו חלקיםז' ימים וט' שעות ותרמ"ב חלקים
שםשם, שורה 3 מלמטהז' ימים ט' שעות תרמ"ו חלקיםז' ימים ט' שעות תרמ"ב חלקים
ה ע"אהמאור הקטן, טור ב, שורה 29 מלמטההלבנה הוא דבוק הלבנה בחלק אחדהלבנה הוא דבוק הלבנה בחמה בחלק אחד
ה ע"בשלטי הגבורים, שורה אחרונהנולד ביום ל' קודם חצות וא"אשתראה הלבנה בו ביוםנולד ביום ל' קודם חצות ואפשר שתראה הלבנה בו ביום
יומא ג ע"אר"ן ד"ה גמ' השתא, שורה 2שתש כחו מחנכין אותו לפי שנהשתש כחו מחנכין אותו לפני שנה
סוכה ג ע"אר"ן שורה 5וצורת הפתח נמי מהניוצורת הפתח נמי בעי
ד ע"בר"ן שורה 2דזכו בהו בתר הכי משולחן כעבדדזכו בהו בתר הכי משולחן גבוה כעבד
ה ע"בהגהות חו"י שורה 2‎-3דלפי שינוי' דרב דמי אידחידלפי שינוי' דרב דימי אידחי
ז ע"בר"ן, שורה 3‎-2 מהסוףבלשון מקרא ויעזבו את ירושליםבלשון מקרא ויעזבו ירושלים
ח ע"בר"ן שורה 6‎-7כי חטיט ליה מלמטה למעלהדמשיירכי חטיט ליה מלמעלה למטה דמשייר [תוי"ט]
כ ע"בר"ן, שורה 4ואפשר דאביי קבלה מרבוואפשר דאביי קבלה מרבא
ביצה ה ע"אר"ן שורה 13 מלמטהאפילו פריחה מועטת כל היכאצ"ל פי' פריחה מועטת כל היכא [מצודת דוד על משנה חולין פי"ב מ"ג]
מועד קטן ו ע"אנימוקי יוסף שורה 45והרמב"ן ז"ל פסק כשמואל דזופתיןצ"ל והרמב"ם ז"ל פסק כשמואל דזופתין
כתובות כו ע"ב בדפי הרי"ף ס' הזכות, טור שמאל, שורה 1 ולהכי קאמרינן בגמ' צ"ל ולהכי לא קאמרינן בגמ'
כתובות לד ע"בר"ן על הרי"ף, שורה 19‎-20ואעפ"כ ראוי להחמיר בדבריהםז"לואעפ"כ ראוי להחמיר כדבריהם ז"ל
כתובות מה ע"א בדפי הרי"ף ס' הזכות, שורה 4 מלמטה ופליגא דרבנן ואנן לא קי"ל צ"ל ופליגא דרבין ואנן לא קי"ל
כתובות נח ע"אשלטי הגבורים אות א, לשון ריא"ז שורה 12מז"ה בפסקיו וכן אומרמז"ה בפסקיו וכן אני אומר
שםשם, שורה 16נאמרו שאם הותירו שתותנאמר שאם הותירו שתות
שםשם, שורה 20כרצונו הוא לוקח כמבוארברצונו הוא לוקח כמבואר
ב"מ סז ע"אשלטי הגבורים, שורה ראשונה מהרחבותודכוותה דלמאן דפסק כמרדכיודכוותה מאי דפסק המרדכי [ברכי יוסף חו"מ סי' יב אות טו ד"ה וכזאת]
ב"ב ד ע"אמלחמות ה', שורה 2 מלמטהואין חזקה לאלתר אלא בגוף הקרקע כר' יהודהואין חזקה לאלתר בגוף הקרקע כר' יהודה (או: ואין חזקה לאלתר אלא בגוף הקרקע לר' יהודה) [שערי תורה (לעוו) ח"א כלל ג פרט יב אות כט]
שבועות יח ע"בר"ן שורה 15‎-14וגבי שבועה הוא. ורשעיםהנקודה מיותרת [ומשנה את כל המשמעות]

פירושי רבנו חננאל (מהד' מצגר)

מועד קטן

צ"ל עבידי דפסקי עבידי בפסקי עמ' ט הערה 84 שורה 4 ד ע"א

חידושי הראב"ד, בבא קמא, מהד' ש' אטלס

צ"ל והיינו ישיב לרבות שוה כסף

והיינו ישיב לרבות כסף

ד"ה נזקין, שורה 5

עמ' יג

צ"ל לאכרוחיה למשקל בתשרי כיוקרא דניסן

לאברוחיה ומשקל בתשרי כיוקרא דניסן

שם, שורה 6

שם

צ"ל וכל הנך תיובתא דאיתי

וכל הנך תיובתא ראיתי

שורה 15

עמ' נג

צ"ל דאם כן לפלגו בחמץ שעבר עליו הפסח

דאם כן לפלגו בזמן שעבר עליו הפסח

שורה אחרונה בטקסט

עמ' קיד

צ"ל כל זמן דלא חזי ליה אע"ג דידע ביה [שטמ"ק]

כל זמן דלא חזי ליה אע"ג דלא ידע ביה

שורה 3 מסוף הטקסט

עמ' קכה

צ"ל נתחייב בקרן תני תשלום כפל

נתחייב בקרן הני תשלום כפל

ד"ה והכא, שורה 3 מהסוף

עמ' קפז

צ"ל ואם מת או נגנב

ואב מת או נגנב

שורה 2

עמ' קצב

צ"ל דבר המעכב בשחיטה

דבר המערב בשחיטה

ד"ה דבר, שורה 1

שם

פירוש הראב"ד על מסכת עדויות
פ"ה מ"ו שורה 4 מהסוף מעובד כוכבים צ"ל מגר

פירוש הראב"ד על מסכת תמיד
כח ע"א שורה 16 מלמטה (שייך לדף כו.) כל השערים שהיו שם לא היה מזרחה חוץ משער צ"ל כל השערים שהיו שם לא היה מזוזה חוץ משער

פירוש ר' יהונתן הכהן מלוניל, בבא קמא, מהד' ש' פרידמן, ירושלים תשכ"א

צ"ל שכבר התחיל לזרעה ולעבדה

שכבר התחיל לזרעה ולעדרה

הערות, שורה 1

עמ' 15

צ"ל ויהיו השברים של השואל

ויהיו השברים שלהשואל

ד"ה ההוא, שורה 4

עמ' 20

צ"ל בהפסד גדול כזה

בהספד גדול כזה

הערה 303, שורה 2

עמ' 22

צ"ל טלית ישלם הזק הפרה

טלית ישלם הזק הפרק

שורה 3

עמ' 28

צ"ל 363 כ"ה לפנינו. 364

263 כ"ה לפנינו. 264

הערות שורה 5

עמ' 178

צ"ל אלמא דשיירה מיקרי יישוב

אלמא דשיירי מיקרי יישוב

הערה 181, שורה 4

עמ' 342

ר' יונתן מלוניל, כתובות
דף נא (עמ' כז) ד"ה אין אני, שורה 1 באלו שית בבות האחרונות צ"ל באלו שתי בבות האחרונות

חידושי הרמב"ן, כתובות, מהד' מכון מערבא

פו ע"א

ד"ה אבל, שורה 11

דלקמן בפירקין (צא, ב)

בפירקין דלקמן (צא, ב)

חידושי הרמב"ן (מהד' מכון התלמוד הישראלי השלם, שבועות

צ"ל למפשט למשפט עמ' צז בהערות שורה 8 כב ע"ב
צ"ל נראה ננראה שם שורה 10 שם

חידושי רבינו יונה, עבודה זרה

צ"ל לאחר שנתמדו

לאחר שנתמכו

עמ' סא שורה אחרונה

דף לד ע"א

עליות דרבנו יונה, בבא בתרא, מהד' הישלר, תש"נ

צ"ל ה"נ במוכר אילנות ושייר קרקע לעצמו

ה"נ במוכר קרקע ושייר אילנות לעצמו

שורה 5‎-6

עמ' קעד

צ"ל ולפיכך לא מסיח דעתי'

ולפיכך מסיח דעתי'

שורה 2 מלמטה מסוף הטקסט

עמ' שכ

צ"ל כמהר"י מיגש דאפילו כריב"ב

כמהר"י מיגש דאפילו כריב"ש

בהערות, שורה 1

עמ' תנד

צ"ל ד"ה פשיטא

ד"ה פשטא

בהערות, שורה 1

עמ' תסא

חידושי הרשב"א מהד' מוסד הרב קוק

שבת

צ"ל אלמא אע"פ שקצר

אלמא שקצר

עמ' שא שורה 11

סח ע"ב

צ"ל כגרוגרת מחשיבין אותו

ככזית מחשיבין אותו

עמ' שיב שורה21

צא ע"א

צריך להוסיף אח"כ: פחות מכביצה חולין ונח לידו

לפרש כך דאפילו

עמ' שיד שורה14

שם

צ"ל בפכ"ו

בפ"כ

עמ' שכט הערה 127 שורה 2

צד ע"ב

צ"ל או במחציתו [ע"פ חי' הריטב"א שם]

או במחיצתו

עמ' שלח ד"ה ובמוקף שורה 11

צה ע"ב

חידושי הרשב"א, יבמות, מהד' דיקמן, תשנ"ה

צ"ל בד"ה חליצתה כשרה

בד"ה של עבודת כוכבים

הערה 46

עמ' תקמב

רשב"א כתובות מהד' מוהר"ק

דשקדו חכמים על תקנת הכלה

דשקדו חכמים על תקנת הכל

ד"ה איבעית, שורה 8 מלמטה

עמ' מח

חדשות אע"פ שלא היה שם בשעת סעודה [שיטה מקובצת המבואר]

חדשות מפני שלא היה שם בשעת סעודה

עמ' נג שורה 6 מלמטה

ז ע"ב

חידושי הרשב"א, כתובות, מהד' הירשלר
יט ע"ב, עמ' סושורה 9 מלמטה לקים כהדה אם אין בידך צ"ל לקים כהדה אם און בידך
לו ע"אד"ה הא ר"ג, שורה 2ר"ל בלחוד הוא דמיקל לגבי דידהר"ג בלחוד הוא דמיקל לגבי דידה
שםשם, שורה 4דלא ידעה למטען דחרשת טענות להדלא ידעה למטען דחרשת היא טענינן לה
לח ע"בד"ה אלא, שורה 1קרי ביה אשר לא אורסהקרי ביה אשר לא ארוסה
שםשם, שורה 2אשר לא אורסה באשר לא אורסהאשר לא אורסה באשר לא ארוסה
מ ע"בד"ה באו, שורה 6 מסוף העמודוכיון דאונס בין כדרכה בין שלא כדרכה וכיון דכונס בין כדרכה בין שלא כדרכה
מב ע"אעמ' קכה, שורה 1[דברים כב], אי הוי[דברים כב], הני
שםשם, שורה 3-4בושת ופגם דינא תיתי כיון דלעצמה ה"ל למיהביה מעבד מדעתהבושת ופגם מהיכא תיתי כיון דלעצמה ה"ל למיהביה מדעבד מדעתה
שםד"ה בעא, שורה 5משביע אני ואמר אמןמשביעך אני ואמר אמן
שםשם, שורה 2 מסוף הדיבורדלדידיה איכא או בשעמד בדיןדלדידיה איכא למיבעי אי בשעמד בדין
מב ע"בד"ה מאי, שורה 7 מסוף הדיבורדאדרבה להפיל את שני וסימת את עינידאדרבה להפלת את שני וסימת את עיני
שםשם, שורה 4-5 מסוף הדיבוראף על גב, (דכיתי כי) משלשים דמי העבדאף על גב, דפתיכי בשלשים דמי העבד
שםעמ' קכז, שורה 9לבר ממודה ומיפטר נפשיה לא מיפטרלבר ממודה ומיפטר דפשיטא דלא מיפטר
שםעמ' קכח, שורה 7 מלמטהכיון דלא משום אחר מיעטינהוכיון דלא משום אחד מיעטינהו
שםעמ' קכט, ד"ה ולעיקר, שורה 2ב"ק עא, ע"אב"ק עא, ע"ב
שםשם, שורה 3 מסוף הדיבורקנסות כיון שגוף השארקנסות כיון שגוף השור
שםשם, שורה אחרונה בדיבור(מכרו קנס שור שלהן) [מכוחו] הן באיןמכח קנס שור שלהן הן באין
שםעמ' קל, שורה 6וללישנא בתרא סביר' ליה. וזה עולה לו יפה, משום כיוללישנא בתרא סביר' ליה כרבה. וזה עולה לו יפה, מה שאמר כי
שםשם, שורה 27ודה"ה לארוסה שבגרה ומתה אף על פיודה"ה לאנוסה שבגרה ומתה אף על פי
מד ע"בעמ' קמ, שורה 7ולרבי עקיבא ודאי לאבי הנערה, כי היכיולרבי עקיבא ודאי לאבי הנערה לאו דוקא, כי היכי
שםשם, שורה 11דאם מאן ימאן אביה, דרבי יוסידאם מאן ימאן אביה, דברי רבי יוסי
מו ע"בד"ה בכסף, שורה 2שאמר לו לכתקנה בתך לישאמר לו לכשתקנה בתך לי
עח ע"בד"ה ור' יוחנן, שורה 5ומסתברא שאם נתנה לו מתנהומסתברא שאם ניתנה לה מתנה
עט ע"בד"ה מתניתין המוציאמתניתין. המוציא הוצאות על נכסי אשתו וכו', הוציא ולא אכל ישבע כמהמתניתין. נפלו לה עבדים ושפחות זקנים ימכרו וילקח בהן קרקע וכו'.
שםד"ה מתניתין נפלומתניתין. נפלו לה עבדים ושפחות קטנים זקנים ימכרו וילקח בהן קרקע וכו'.מתניתין. המוציא הוצאות על נכסי אשתו וכו', הוציא ולא אכל ישבע כמה [התחלפו השורות]

חידושי הרשב"א נדרים מהד' מוסד הרב קוק
כט ע"ב עמ' קלא שורה 10 להדיוט סמוך והא דאמרינן ומי להדיוט סמוך והא דאמרינן נמי
עמ' רד שורה 11 מלמטהרצה הבן ליתן לבן תבטל גם מתנתורצה הבן ליתן לבן הבן תבטל גם מתנתו
עמ' רזהערה 201, שורה 2הא לפומבדיתא נמי תיקשיהא לפומבדיתאי נמי תיקשי
עמ' רטשורה 6 מלמטהבמתנה גמורה הוא ניתן לא במתנה גמורה הוא ניתן לו
סג ע"ב, עמ' רנד הערה 65 אבה"ע ס' קכו ס"ק ב צ"ל כב
עמ' שיט שורה 7 מלמטה אבל ר"ח והראב"ד פסקואבל ר"ת והראב"ד פסקו
עמ' שיטהערה 112, שורה 2 וכו כתב בתשובותיווכן כתב בתשובותיו

חידושי הרשב"א, בבא קמא, מהד' ליכטנשטיין, תשמ"ט
עמ' תחד"ה גמרא, שורה 9‎-10אלא קא מיבעיא ליה אם תקנואלא כי קא מיבעיא ליה אם תקנו
צ ע"בעמ' תנא שורה 6ולרבנן נפשות כממונותולרמב"ם נפשות כממונות [נשמה של שבת עמ' 599]
עמ' תקידהערות, שורה 5ד"ה לעולם כ"עד"ה לעולם ר"ע
עמ' תקנחהערות, שורה 5 מלמטה65 דדינא66 דדינא
עמ' תקנטהערות, שורה 166 לעיל65 לעיל
קטו ע"א עמ' תקפו הערה 270 חו"מ סי' שנו ס"ק יג צ"ל חו"מ סי' שנו ס"ק ד

חידושי הרשב"א, בבא בתרא, מהד' השכל

דממצר חברו צריך להרחיק ג'

דמחצר חברו צריך להרחיק ג'

ד"ה גמר', שורה 11

יז ע"ב

דלרבנן הוה להו למשרי בחרדל

דלרבנן הוה להו למשרה בחרדל

ד"ה מכלל, שורה 11‎-12

יח ע"ב

כדאמרי' בקדושין פ"ק

כדאמרי' בקדושין פ"ק פ"ק

ד"ה והרמב"ן נר', שורה 3 מלמטה

כג ע"א

נחזירם להם קמ"ל מקבלים אין מהם לכתחילה

נחזירם להם קמ"ל מקבלים מהם לכתחילה

ד"ה אין מקבלין פקדונות, שורה 49

נא ע"ב

[כל השומר צריכה להיות שתי שורות קודם מעל המלים "לדמותה לאומר"]

דמילתא נקט, וכמו שכתבנו. ומה שהקשה רבי' ז"ל ובא

שם שורה 69

שם

וכל מה שבתוכו דהוי כלא שיירי'

וכל מה שבתוכו דהוי כולא שיירי'

ד"ה מאי יציע, שורה 11 מלמטה

סא ע"א

ונר' שאפי' אומ' הקרקעו' שלי

ונר' שאפי' אומ' קרקעו' שלי

ד"ה מיעוט, שורה 3 מלמטה

סא ע"ב

וא"ת מ"מ אמאי אין כותבין לו בין ירצה

וא"ת מ"מ אמאי כותבין לו בין ירצה

ד"ה על מנת, שורה 4

עז ע"א

ליה נמי לפרדות קרון ולר' יהודה נמי

ליה נמי לפרדון קרון ולר' יהודה נמי

ד"ה גמר' אמ' ליה, שורה 7

עז ע"ב

ה"מ בכדי שהדעת טועה אבל בכדי שאין הדעת טועה המקח קיים

ה"מ בכדי שהדעת טועה המקח קיים

ד"ה ואיבעית, שורה 6

עח ע"א

דסתם חביות יש בכל מאה עשר פיטסאות

דסתם חביות יש בכל מאה עשר נאות

ד"ה אמר רב הונא, שורה אחרונה

צד ע"א

ברשות דמוכר ודלא אמר ליה למקפה

בקנקנים דמוכר ודלא אמר ליה למקפה

ד"ה ואני תמה, שורה 10

צו ע"ב

פפא דאמר פריעת בעל חוב מצוה

הונא בריה דרב יהושע דאמר פריעת בעל חוב מצוה

ד"ה והרב, שורה 9

קכד ע"א

[הכותב] (דף פ"ו ע"א)

[המדיר] (דף ע"ז ע"א)

שם, שורה 2 מלמטה

שם

מה שאירש מאבא מכור לכם

מה שאירש מאבא מחול לכם

ד"ה התם ידעה, שורה 6

קכו ע"ב

כאלו אומר לא יירש עם בני, ואינו בכור

כאלו אומר יירש עם בני, ואינו בכור

ד"ה היה משמשו, שורה 12

קכז ע"ב

שלא תנעול דלת בפני לווין

שלא תנעול דלת בפני לאוין

ד"ה מהא דאמר, שורה 2‎-3

קעו ע"א [נדפס בטעות קעז]

חי' הרשב"א ב"ב מהד' מוהר"ק
סג ע"א עמ' תתריח הערה 48 שורה 11-12 שו"ת הריב"ש סי' רכז צ"ל רנז
רשב"א חולין מוהר"ק
עמ' שפו שורה 3 ולא נפק' לן צ"ל לא נפק' לן
עמ' שלב ועוד הורו בזפק כרבי להיתרא כדברי רבי בזפק צ"ל ועוד הורו בזפק כרבי להיתרא או דילמא לא היתה אלא הוראה אחת בטרפחת להיתרא כדברי רבי בזפק
עמ' תיח שורה7 ואמו של קלוטה היתה בת צ"ל ואמה של קלוטה היתה בת [כמו בתורת הבית בית ב שער ה דף סא ע"א]
עמ' תלא ד"ה והא דאמר, שורה 5 ורוב הבשר שסביב הבשר צ"ל ורוב הבשר שסביב השבר
עמ' תלב שורה 15 מלמטה דעור בשני שלישי בשר צ"ל דעור עם שני שלישי בשר [כמו בתורת הבית]
שם שורה 8 מלמטה דאי לא קימא לן כותיה צ"ל דאנן לא קימא לן כותיה
עמ' תלז שורה 9 מלמטה נפסק האלים דהא איכא רוב מנין צ"ל נפסק האלים כשרה דהא איכא רוב מנין

חידושי הרא"ה, כתובות, מהד' ירושלים תשמו

ורב אשי דמתרצי לה באנפי אחריני ורב אשי דמתרצי לה באופי אחריני ד"ה אלא הא מני, שורה 14 ל ע"ב
אפי' תימא אחותו נערה אפי' תימא אחותי נערה ד"ה אמר עולא, שורה 4 לב ע"א
[כל השורה מיותרת כי היא כפולה מהשורה הקודמת] משתעבדי מאן דמתני לה אסיפא דהיינו טבחוה ואכלוה דוקא ד"ה אמר רבא, שורה 10 לד ע"ב
ולמאן קא משלם ואיכא מ"ד מתני' ולמאן קאן משלם ואיכא מ"ד מתני' ד"ה מתני' הבא, שורה 3 לו ע"ב
ואי לר' עקיבא דמתני' דקסבר וי לר' עקיבא דמתני' דקסבר שם, שורה 8 שם
[כל השורה מיותרת כי היא כפולה משורה 9, וחסרה שורה לפני שורה 9] לאביה משום קנסה דאיכא, יש לומר הא נמי פשיטא דהא בקנס שם, עמ' מד, שורה 7 שם
עד לא בעינ' והא דאמרינן כשתצא עד לא בעינ' דהא דאמרינן כשתצא ד"ה מתני' אונס, שורה 2 מסוף הדיבור לט
(דף מ) מתני' יתומה שנתארסה (דף מ"ב) מתני' יתומה שנתארסה ד"ה (דף מ"ב), שורה 1 שם
הוא חייב לגמרי כאונס על הקנס הוא הוא חייב לגמרי באונס על הקנס הוא שם, שורה 11 שם
אמרינן דלא מצי מחלה אמרינן דלא מצי מחהל שם, שורה 14 שם
דייקינן דר' אליעזר בשיטת ר"ע ס"ל דייקינן דר' אליעזר בשיטת רע ס"ל שם, שורה 17 שם
לארוסתו דין ודברים אין לי בנכסיך לארוסתו דין ודברי אין לי בנכסיך שם, עמ' מה, שורה 23 מסוף הדיבור שם
לעצמה ממאי כלו' דממתני' אדרבה לעצמה ממאי כלו דממתני' אדרבה שם, שורה 14 מסוף הדיבור שם
מיחייב אלא היכא דקא גרים ליה קטלא מיחיים אלא היכא דקא גרים ליה קטלא ד"ה מתני' איזהו, שורה 6 מסוף הדיבור מ
חמשים כסף אמר רחמנא חמשים כסם אמר רחמנא ד"ה נערה, שורה 3 מסוף הדיבור מא ע"ב
וכי קאמר רבה ממונא הוי להורישו וכי קאמר רבא ממונא הוי להורישו ד"ה אלא כולה, שורה 4 מסוף הדיבור מב ע"ב
והרי היא זוכה בו משעת העמד' בדין והרי הוא זוכה בו משעת העמד' בדין ד"ה ולהכי עדיפא, שורה 5 שם
אחר העמדה בדין והם תבעו אותו אנסת אחר העמדה בדין והם קבעו אותו אנסת ד"ה אבל ר"י, שורה 6 מסוף הדיבור שם
אפי' בגרה תידון בסקילה אמר רבא אפי' בגרה תידון בסקילה ואמר רבא ד"ה תני שילא, שורה 14 מד ע"ב
דכל היכא דאישתני דינא אישתני קטלא דכל היכא דאישתני גופ' אישתני קטלא שם, שורה 19 שם
א"כ כלומר דאי אזיל לגמרי בתר השתא א"כ כלומר דאזיל לגמרי בתר השתא ד"ה אמר רב נחמן, שורה 6 מה ע"א
רשו' הבעל משנ' וה"ל כמי שבגרה ותדון רשו' הבעל משנ' וה"ל כמי שבגרה ותרון ד"ה אבל מדברי, שורה 6 שם
טעמא דמילתא במסכת כריתות משום דמדין טעמא דמילתא במסכת ערכין משום דמדין ד"ה גמ' תאני, שורה 24 מסוף הדיבור פג ע"א
לשנא מעליא הוא כיון דלא הויא אלא תנאה לשנא מעליא הוא כיון דלא הויא תנאה. שם, שורה 7 מסוף הדיבור שם
אפי' תימא בכתיבת הבעל לאשתו ומתנה אחריתי הוא אפי' תימא בכתובת הבעל לאשתו ומתניתא אחריתי הוא ד"ה ולענין, שורה 14‎-15 פד ע"א

צט ע"ב

ד"ה מתני', שורה 5

כולה יכול לחזו' בו ולא יהא

לוקח יכול לחזו' בו ולא יהא

חי' הרא"ה חולין, מהד' פרוש
עמ' קנו, שורה תחתונה השני שלקחה והשני ביום שני צ"ל הראשון שלקחה והשני ביום שני
עמ' קנז, שורה 2 יום טוב להיות באחד בחול צ"ל יום טוב להיות בחול
שם שורה 3 יום טוב להיות באחד בשבת צ"ל יום טוב להיות בשבת

תוספות ר"ש משאנץ, כתובות, מהד' ליס
עט ע"אד"ה כללא, שורה 8ועוד קאמר דא"כ הא דתני פיראועוד קשה דא"כ הא דתני פירא
צד ע"א עמ' רע שורה 13 אי נמי במתנה עבוד שמא צ"ל שודא
צח ע"אד"ה אלמנה, שורה אחרונהעשהשעה

תוספות הרא"ש, שבת, מהד' לנגה, תשל"ח

צ"ל מבעוד יום קנסוהו רבנן

בשוגג קנסוהו רבנן

ד"ה מי קנסו, שורה 6

עמ' 10

צ"ל ומפרשי' כן כדי להתיר נר

ומפרשי' בו כדי להתיר נר

ד"ה ע"כ, שורה 5

עמ' 75

צ"ל דפרק הערל קא סמיך

דפרק הערל קא סמיר

שורה 14

עמ' 92

צ"ל מאה גרבי דמשחא

מאה גרבי דמשקא

שורה 4

עמ' 99

צ"ל בית שסככו

בית שססכו

ד"ה כל שורה אחרונה

עמ' 107

צ"ל שיערו חכמים שעם מקום הזרעונים

שיערו חכמים שיעור מקום הזרעונים

שורה 2

עמ' 278

צ"ל דגר' בני ארבעים יום

דגר' בלי ארבעים יום

ד"ה מי רגלים, שורה 3

עמ' 289

צ"ל ד"ה הא ר' יהודה

ד"ה ר' יהודה

הערה 13

עמ' 326

תוס' רא"ש יומא מהד' מוהר"ק תשעא
עמ' רעה שורה 7 מלמטה שיקרב צ"ל שיקרא
תוס' רא"ש קידושין מהד' מוהר"ק
ו ע"ב, עמ' עהערה 351, שורה אחרונהבענין למשפטי התנאיםבעינן למשפטי התנאים
עמ' עא הערה 356שורה 4סוכה פ"ז סי' לסוכה פ"ג סי' ל

תוספות הרא"ש, בבא מציעא, מהד' הירשלר, תשי"ט

צ"ל צב ב

פו א

הערה תיט

עמ' מח

צ"ל קטנים חייב

קשנים חייב

ד"ה מכלל, שורה 4

עמ' צח

צ"ל ואפילו הם קטנים

ואפילו הם קשנים

שם, שורה 5

שם

צ"ל או נם בעידנא דניימי

או אונס בעידנא דניימי

טור ב, שורה 2 מסוף הטקסט

עמ' קי

צ"ל לגבי פירא מיבעיא

לגבי דהבא מיבעיא

ד"ה אבל פירות, שורה 5

עמ' קיח

צ"ל ולא דמי לאומן

ולא דמי לאותם

ד"ה שקול, שורה 2

עמ' קלג

צ"ל סי' כ"א כ' רבנו

סי' כ"ב כ' רבנו

הערה תלה, שורה 2

עמ' קנט

צ"ל בשבועות פ"ו סי' כ"ד

בשבועות פ"ו סי' כ"ב

שם, שורה 3

שם

צ"ל ב"ק קח ב

ב"ק כח ב

הערה קכה

עמ' רל

וגבה מהלוה

וגבה המלוה

ד"ה מודינא, שורה 5

סו ע"ב

חידושי הריטב"א, ראש השנה, מהד' מוסד הרב קוק

א"נ נקט לטעמא מקרא [נשמה של שבת עמ' 599]

ה"נ נקט לטעמא מקרא

עמ' רכז שורה 8‎-9

כו ע"א

חידושי הריטב"א יומא, מהד' מוסד הרב קוק
יא ע"ב הערה 516 ומדברי ר"ת נראה צ"ל ר"ח
יב ע"א, עמ' סבשורה 6בירושלים 580צ"ל בירושלים 590
שםבהערות שורה 13דרך לעולי רגליםצ"ל דרק לעולי רגלים
כו ע"ב עמ' קמזד"ה ושנים שורה 2 פי' בתוס' שזוכה בהן אותן שאחר צ"ל פי' בתוס' שזוכין בהן אותן שאחר
סט ע"א עמ' שעו שורה 1 וכיון דאישתרי אישתרי צ"ל כיון

חידושי הריטב"א, מגילה

צ"ל לעיר בין כך ובין כך

לעיר בן כך ובן כך

שורה 16

עמ' קלג

צ"ל "עמהם" מיותר

"עמכם" מיותר

הערה 150

שם

צ"ל המהר"ם שיף

המהר"ם שי"ק

הערה 194

עמ' קלח

צ"ל לנו ולפרנסינו

לנו ולפרנסתנו

שורה 17

עמ' קפח

צ"ל ב"ב, קנא, א

ב"ב, קכא, א

הערה 152

עמ' רב

צ"ל התוס' הנ"ל ניחא דקמ"ל

התוס' הנ"ל נימא דקמ"ל

הערה 157

עמ' רג

צ"ל ועיין פמ"ג קנ"ג

ועיין פמ"ג קמ"ג

הערה 158 שורה 2

שם

מועד קטן

צ"ל דבבל

דבלל

עמ' כח שורה 3

ד ע"א

צ"ל דכי מייתינן לה מיחזקאל מתמהינן [הכל צ"ל פסקה אחת, בלי הפסק נקודה]

דכי מייתינן לה מיחזקאל. מתמהינן

שורות 9‎-10

עמ' לט

צ"ל דמותר מעשה אומן וכדרכו

דמותר מעשה הדיוט וכדרכו

הערה805, שורה 3‎-4

עמ' פג

צ"ל בפומיה טפי

בפומיה טפיה

שורה 3 מסוף הטקסט

עמ' קכט

צ"ל סח, א

ס"ח יא

הערה 177 שורה 1

עמ' קלה

צ"ל ואע"פ שהזמינו בעל

ואעפ"כ שהזמינו בעל

ד"ה אמר רבא שורה 3

עמ' קלט

קרויה נחת 410 מפני שהעליונה נחה

קרויה נחת מפני העליונה נחה 410

שורה 13

עמ' קנט

מותר לכבסן במועד לפי שמתלכלכי'

מותר לכבסן במועד למי שמתלכלכי'

עמ' קסג ד"ה מותר, שורה 4

יח ע"א

צ"ל לקמן כא, ב

לקמן כא, א

הערה 525, שורה 1

עמ' קעא

צ"ל ואקשינן ליה

ואשקינן ליה

שורה 1

עמ' קצב

צ"ל 727

272

הערות, שורה 1

עמ' קצג

שמע השמועה קודם לכן אינו מונה עמהם

שמע השמועה קודם לכן ודאי מונה עמהם

ד"ה ת"ר, שורה 12

עמ' קצד

דהא בהדא בריתא ליכא אלא פלוגתא

דהא בהדיא בריתא ליכא אלא פלוגתא

עמ' ריד שורה 18

כג ע"ב

אלא דתני לה אגב דקתני ברגלים

אלא דתלי לה אגב דקתני ברגלים

עמ' רטז שורה 10

שם

צ"ל המיוחסים להריטב"א שבת קה, ב

המיוחסים להריטב"א שבת קב, ב

הערה 87 שורה 2

עמ' רלד

ונפלו ביד אויביהם

ואפי' ביד אויביהם

עמ' רמ ד"ה לא אמרו, שורה 3

כו ע"א

צ"ל דמותר לאחותו

דאסור לאחותו

הערה 218, שורה 5

עמ' רמד

צ"ל קריעה שלימה לשמן

קריעה שלימה שלמן

שורה 17

עמ' רמט

צ"ל: שאני

צ"ל: שני

הערה 272

עמ' רמט

חידושי הריטב"א יבמות, מהד' מוהר"ק
כא ע"ב עמ' תפו ד"ה ילמדנו, שורה 3 דאילו מהם ליכא ערוה צ"ל דאילו מהאם ליכא ערוה
כו ע"ב עמ' תרעח שורה 6 זיקה ליכא הא דעליה צ"ל זיקה ליכא הכא דעליה
כז ע"א עמ' תרפ שורה 3 ומדמייתי לה לההיא דחלץ צ"ל ומדמית לה לההיא דחלץ
כז ע"א עמ' תרפא שורה 6 דשמואל דאסר דסבר יש זיקה צ"ל דשמואל דסבר יש זיקה
כז ע"א עמ' תרצג שורה 4 מלמטה לבעלת הגט לא נפטרה צ"ל לבעלת הגט לא נפטרה צרה
כז ע"א עמ' תרצג שורה אחרונה וא"כ אמאי תיקשי לן צ"ל וא"כ אכתי תיקשי לן
כז ע"א עמ' תרצה שורה 1 דפריש תלמודא דשמא התחיל צ"ל דפריש תלמודא דשמואל התחיל
כז ע"א עמ' תרצו שורה אחרונה ה"ק דבצרת אחות אשה צ"ל ה"ק דבצרת אחות זקוקה
כז ע"א עמ' תרצו הערה 82 שורה 2 זו דקשיא לך הוי צ"ל ודקשיא לך הוי
כז ע"א עמ' תרצט שורה 2 כשהוא חולץ לפסולה ופוטר צ"ל כשהוא חולץ חולץ לפסולה ופוטר
עמ' תשכ שורה 7-8 לומר דבין ברישא אינו יודע צ"ל לומר דבין ברישא ובין בסיפא אינו יודע
שם שורה 4 מלמטה דמשתבשא תנאי כולי האי צ"ל דמשתבשא תנא כולי האי
עמ' תשכא שורה 1 דילמא קדים וחלוץ לראשונה צ"ל דילמא קדים וחליץ לראשונה
עמ' תשכב הערות, שורה אחרונה וכן פסקיה רבים צ"ל וכן פסקוה רבים
עמ' תשסב,שורה 4 מלמטהוא"ת לרב נחמן למעוטי מאיצ"ל וא"כ לרב נחמן למעוטי מאי
עמ' תשסט, הערות, שורה 6 לפני המלים "הך דלהרי"ף" צריך להוסיף ציון הערה 318*
עמ' תשעב, שורה 4 דא"כ כר' ירמיה ס"ל צ"ל דע"כ כר' ירמיה ס"ל
עמ' תשצו, שורה אחרונה שאין להוציא אשה מחזקת צ"ל שאין להוציא אשה מחזקתה
עמ' תתמד, הערות, שורה 3 דברי רבינו להלן (לג, ב) צ"ל דברי רבינו להלן (לג, א)
עמ' תתמזשורה 3 ולשון אלא אמר רבא מוכיח כן מלים אלה צ"ל בסוף שורה 1
שם שורה 4 בין רשעי' גמורים דאידך צ"ל בין רשעי' גמורים ואידך
שם שורה 11 אלא א' באידך דאיסור מוסיף צ"ל חייב אלא א' באידך דאיסור מוסיף
שם הערה 551, שורה אחרונה כרבי אבוה צ"ל כרבי אבהו
שם הערה 555, שורה 3 כרבי אבוה צ"ל כרבי אבהו
עמ' תתמט שורה 2 מן הטעם שכתב למעלה צ"ל מן הטעם שכתבתי למעלה
שם שורה 3 דרבנן ז"ל לא בעו צ"ל דרבנו ז"ל לא בעו
שם שורה 3 מלמטה דאשמועינן ר' חייא דר' סבר איסור צ"ל דאשמועינן ר' חייא דר' יוסי סבר איסור
עמ' תתנ שורה 2 מלמטה לאשתו שום קורבה אחרת צ"ל לאשתו שום קרובה אחרת
עמ' תתסב שורה 7 או שהיה טמא לכן צ"ל או שהיה טמא קודם לכן

חידושי הריטב"א כתובות, מהד' מוסד הרב קוק
מא ע"בעמ' שמ, שורה 14וזה כפי שטתו ז"לוזה כפי שטתם ז"ל
שםעמ' שמב, ש"ה והא, שורה 7להאב ואמטולתא קא תבעלאב ואמטולתא קא תבע
שםשם ד"ה ר"שטעמה מפרש בגמראטעמיה מפרש בגמרא
מד ע"בעמ' שע, שורה 3דלישנא יתירא הוא דכת'דלישנא יתירא הוא רבתה
מה ע"אעמ' שעג, שורה 10וכדכתיב לזנות בבית אביהוכדכתיב לזנות בית אביה
נד ע"אעמ' תכד, ד"ה בת, שורה 8למזונות ארוסה גופאלמזונות אנוסה גופא
סא ע"א עמ' תצה שורה 5 בני חבורה דנחזי מינייהו צ"ל בני חבורה דפחזי מינייהו
סא ע"ב עמ' תצו ד"ה איכא בינייהו דמטללא, שורה 5 הזמה ובדרשב"ג שהיא כופה צ"ל זימה ובדרשב"ג שהיא כופה
ק ע"בעמ' תשפה, ד"ה אלו, שורה 4בשתפם מחייםבשתפס מחיים
קא ע"אעמ' תשפט, ד"ה אלא אשניה, שורה 3 מסופוכי לא קנסו בנכסי מלוגכי לה קנסו בנכסי מלוג
קו ע"אעמ' תתיד, שורה 4 מסוף הטקסטאלא דרב ענן הוא דהוה סביראלא דרב נחמן הוא דהוה סביר

חידושי הריטב"א נדרים, מהד' מוסד הרב קוק
יד ע"א, עמ' צא שורה אחרונה אם אתה אומר דמתפיס כשבועה צ"ל אם אתה אומר דמתפיס בשבועה
שם עמ' צבשורה 6 מותר גמור וכ"ש הנ' צ"ל מותר גמור וכ"ש הג' [=השלישי]

חידושי הריטב"א קידושין, מוסד הרב קוק

עמ' צוהערה 836 שורה 8אה"ע ח"ב סי' מזצ"ל אה"ע ח"ב סי' מו
עמ' צחהערות שורה 7751 ברמב"ןצ"ל 851 ברמב"ן
ט ע"ב עמ' קא שורה 7 מלמטהלר' יוחנן כרבי יונתןצ"ל לר' יוחנן כרבי יאשיה
שם שורה 4 מלמטהדסבירא ליה כרבי יאשיהצ"ל דסבירא ליה כרבי יונתן
עמ' קנגשורה 7 מסוף הטסקטובערכין והכא, והתםצ"ל ובערכין, והכא והתם [מיקום הפסיק משנה את המשמעות]
עמ' רטוהערות שורה 1שם לעילצ"ל שם לקמן
עמ' רטזהערות שורה 1313 לעיל טצ"ל 813 לעיל ט
עמ' רכושורה 5 מסוף הטקסטדינר ופונדיון בשנהצ"ל סלע ופונדיון בשנה
שםשורה 2 מסוף הטקסטכשנותן פדיון כל מקצתוצ"ל כשנותן פדיון של מקצתו
עמ' רלהערות שורה 12623 עי' מהדו"בצ"ל 923 עי' מהדו"ב
עמ' רלאשורה 9תופסין בה כגירות גמורהצ"ל תופסין בה כגיורת גמורה
עמ' תקדהערות שורה 2769 כל מש"כ רבנוצ"ל 679 כל מש"כ רבנו
עמ' תקנדשורה 15בשמעתין 262צ"ל בשמעתין 62

חידושי הריטב"א בבא מציעא, מהד' מוהר"ק
נא ע"א עמ' תלב הערה 656 ועיי' אבהע"ז סי' סט צ"ל ועיי' בית שמואל אבהע"ז סי' סט

חידושי הריטב"א, בבא בתרא, מהד' בלוי, תשל"ח

צ"ל שיכול [לעשותן]

שכיול [לעשותן]

ד"ה דירה, שורה 2 מלמטה

יח ע"א, עמ' כג

צ"ל וביניהם כשפופרת

ויניהם כשפופרת

טור ב, שורה 16

סה ע"ב, עמ' קכט

צ"ל לעיל דף קל

לעיל דף ל

הערה 534

קלא ע"ב, עמ' 466

צ"ל כלל 709*: אבל הראב"ד

כלל: אבל הראב"ד

טור ב שורה 4

קלז ע"ב, עמ' 488

צ"ל פירוש העדים שראוהו

פירוש העדות שראוהו

טור ב שורה 6

קסח ע"ב, עמ' 590

צ"ל כותבין בו חוץ מאחריות

כותבין בו אחריות

טור ב שורה 3

שם עמ' רצו

חידושי הריטב"א, בבא בתרא, מהד' מנת

ששה טפחים לרבנן ושלשה טפחים לר"ע

שלשה טפחים לרבנן וששה טפחים לר"ע

טור א, שורה 2‎-3

עמ' רנ

חידושי הריטב"א מכות מהד' מוהר"ק
ח ע"א עמ' קה ד"ה והא דאמרינן, שורה 3למעבד הכי משום דאי בעי צ"ל למעבד הכי משום דאית בה (אמרי בנימין)

חידושי הריטב"א, שבועות, מהד' מוסד הרב קוק

צ"ל הלוה שלו

הלוה שלא

עמ' תקב שורה אחרונה (בטקסט)

מח ע"א


חידושי הריטב"א עבודה זרה, מהד' מוהר"ק
ט ע"א עמ' ל שורה 3 במלך לחודיה מיירי והרישא צ"ל במלך לחודיה מיירי וארישא
לג ע"א עמ' קמ הערות, שורה 4 בפי' הרא"ה ובתר"י ומאירי ור"ן 510 כ"כ בפ' [כל השורה צ"ל שתי שורות למטה, אחרי המלים "509 כ"כ", ויש למחוק את המלה "בפ'"]
שםשורה 8 514 ח, ב. 515 דלא כפסק [כל זה מיותר, וכפול מהשורה התחתונה]
שם שורות 9-11 הרא"ה בסמוך ע"ב... ודלא כרשב"א... ח"א סי' תרלג, ודלא כמאירי [כל זה צ"ל 3 שורות למעלה, לפני ציון הערה 508]

חידושים מכתב יד על גיטין, שנדפסו עם חי' הריטב"א מהד' מוסד הרב קוק (=חי' הרמ"ה ושיטות קדמונים), תשמ"ג, כרך א

צ"ל למיטרף לקוחות משעת כתיבה

למיטרף לקוחות משעת נתינה

ד"ה ומהדרינן, שורה 6

עמ' קח

צ"ל לא ישלח ולא יגרש, יהא

לא ישלח ולא יהא

ד"ה אמר רב ששת, שורה 2

עמ' ריא

צ"ל נ"ב תניא כותיה [והוא מאותיות הרמ"ה - ראה הערה 363]

נ"ה תניא כותיה

שורה 11

עמ' רלה

צ"ל אמרה ליה הב לי

אמרה ליה הבעל לי

שורה 4

עמ' רמה

צ"ל דהא שבועה לשעבר

ועוד שבועה לשעבר

שורה 2‎-3

עמ' רמו

צ"ל ורב הונא פליג עליה

ורב נחמן פליג עליה

ד"ה דמדרינן, ד"ה 7

עמ' רנא

צ"ל והמפקיר עבדו יצא

והמפקיד עבדו יצא

שורה 1

עמ' רעד

צ"ל שאינו אלא לשון הבטחה

שאינו לשון הבטחה

ד"ה וחכמים, שורה 1

עמ' שו

צ"ל לעיל מ סוע"א

לעיל מ סוע"ב

הערות, שורה 4

עמ' שכא

צ"ל לפלוני אנטוכי לא יצא

לפלוני אנטוכי יצא

ד"ה ת"ר, שורה 4

עמ' שלז

 

כרך ב

צ"ל וכי אקדשיה ונשתנה

וכי אקדשיה או נשתנה

שורה 4‎-5

עמ' עג

צ"ל וא"כ מ"ש בבל דאמרי'

וא"כ מ"ש בכל דאמרי'

הערה 611 שורה 5

עמ' פג

צ"ל העני המנקף בראש הזית

העני המקף בראש הזית

ד"ה מתני' שורה 1

עמ' קב

צ"ל עניים ואכנסיא ומחנה

עניים ואכנסיא ומהנה

שורה 14

עמ' קה

[יש למחוק את כולה]

הערה 809

הערות

שם

צ"ל לטחון פירות עם אוכלי חוליהן בטומאה

לטחון פירות אוכלי חוליהן בטומאה

שורה 2

עמ' קח

צ"ל ה"ק בכלים של עם הארץ

ה"ק בכלאים של עם הארץ

ד"ה אי הכי שורה 3

עמ' קיג

חי' ר' קרשקש, כתובות

ואם יתקיים התנאי יהיה שטר גמור ואם יתקיים השטר יהיה שטר גמור עמ' פח, שורה 4 יט ע"ב
ותניה רב הונא כרבי ורב יוחנן כרבנן ותניה רב הונא ורב יוחנן כרבנן עמ' צא, שורה 11 מלמטה כ ע"א
דכתב שיכול להזדייף הוא ולענין ממונא לא גביא דכתב שאינו יכול להזדייף הוא ולענין ממונא לא גביא עמ' צו, ד"ה אבל, שורה 4 כא ע"א
כיון שהתירוה להנשא כמאן דמתני לה אסיפא כיון שהתירוה להנשא כמאן דמתני לא אסיפא עמ' קיא, ד"ה לימא, שורה 14 כג ע"א
אבל בשוין אפילו בשבויה אין לנו אבל בשויו אפילו בשבויה אין לנו עמ' קטז, ד"ה ואמר לה (מעמ' קטו), שורה אחרונה כג ע"ב
לא בתו ולא אלמנתו וכן נמי לא בתו אלא אלמנתו וכן נמי עמ' קיז, שורה 9 כד ע"א
וליחוש דילמא עבד כהן הוא וליחוש דילמא עד כהן הוא עמ' קלג, ד"ה וליחוש, שורה 1 כח ע"ב
אוכלין אותה ולא שורפין אלא תולין אוכלין אותה ולא טורפין ולא תולין עמ' קלד, שורה 5 שם
מעתה הבא על השפחה יש להן קנס מעתה הבא על משפחה יש להן קנס עמ' קלה, ד"ה ירושלמי, שורה 1 כט ע"א
אלא בשנתארסה ונתגרשה אבל בנתגרשה מן הנישואין לכו"ע אין לה קנס, אלא בנתארסה ונתגרשה או נתאלמנה אלא בשנתארסה ונתגרשה או נתאלמנה עמ' קמה, ד"ה מתניתין, שורה 5 לא ע"ב
תוס' סנהדרין עג, ב ד"ה במפותה תוס' סנהדרין עא, ב ד"ה במפותה שם, שורה 5 מלמטה שם
שאסור גניבה ואיסור שבת לאו כאחד והא שאסור גניבה ואיסור לאו כאחד והא עמ' קנה, שורה 5 לד ע"ב
בפרק השואל [צז, א] בפרק השואל [צג, א] עמ' קנו, ד"ה ולענין, שורה 2 שם
דהא מותרת היא בקרוביו דאית דהא מותרת היא בקרוביו דלית עמ' קסב, שורה 7 לה ע"ב
ומחילתה מחילה אלא כדפרישית ומחילתה אלא לא כדפרישית שם, ד"ה והאי, שורה אחרונה שם
והוא הנכון והא דאמרינן בירושלמי והוא הנכון דאמרינן בירושלמי עמ' קסג, ד"ה גירסת, שורה 2 מסוף הדיבור לו ע"ב
כל בתוליה קאמרינן כל בתולה קאמרינן שם, ד"ה גירסת, שורה אחרונה בדיבור שם
אמר רב אדא בר אהבה [מ, ע"ב] אמר רב אדא בר אהבה עמ' קעד, שורה אחרונה מ
[מ, ע"ב] אלא מסתברא דאביה הוי אלא מסתברא דאביה הוי עמ' קעה, שורה 3 שם
וכיון שכן איפשר דאי הוציא שם רע וכיון שכן איפשר דאיהו הוציא שם רע שם, ד"ה טעמא, שורה 8 שם
[טו, א] (האומר) נמצא האומר בפיו [טו, א] (האומר) נמצא בפיו שם, שורה 11 שם
מכל מקום כיון דשייכי בבשתה ופגמה מכל מקום כיון דשיירי בבשתה ופגמה ד"ה דילמא, שורה 2 מא ע"א
משמתינן ליה עד דמפייס משתמיתנן ליה עד דמפייס עמ' קעז, ד"ה והשתא, שורה 4 מא ע"ב
לדעת התוספות ז"ל [לעיל כט, א ד"ה הבא] לדעת התוספות ז"ל [קידושין מו, א ד"ה קרא] עמ' קעח, ד"ה לא, שורה 12‎-13 שם
והא דקתני הרי הן ולא קתני הרי הוא דהא דקתני הרי הן ולא קתני הרי הוא שם, שורה 10 מסוף העמוד שם
לאקושי מעשה ידיה ומציאתה לאקשויי מעשה ידיה ומציאתה שם, שורה 4 מסוף העמוד שם
לדעת התוספות ז"ל [כט, א ד"ה הבא] לדעת התוספות ז"ל [ד"ה נערה] עמ' קעט, ד"ה גמרא, שורה 3 שם
והיינו דקשיא ליה דמדנקט פלוגתייהו והיינו דקשיא ליה דמנקט פלוגתייהו עמ' קפ, שורה 12 מלמטה שם
שאין חיוב קרבן שבועה אלא על כפירת ממון שאין חיוב קרבן שבועה על כפירת ממון עמ' קפא, שורה 9 מב ע"ב
דאפשר ליה לדחויי הכי ניחא ליה ועדיפא דאפשר ליה לדחויי הכי ניחא ליה עדיפא שם, ד"ה מאי, שורה 12 מסוף הדיבור שם
אף על גב דפתיכי בשלושים דמי העבד אף על גב דפתיתי בשלושים דמי העבד שם, שורה 8 סוף הדיבור שם
אי מיפטר מממונא בהאי קנסא אי מיפטר ממונא בהאי קנסא שם, שורה 3 סוף הדיבור שם
מידי דלא קיץ הכא דקרן קיץ ככפל אפילו לדידיה מידי דלא קיץ הכא דקרן קיץ בכפל אפילו לדידיה עמ' קפב, ד"ה אלא, שורה 6 סוף הדיבור שם
אביי לרבה ממתניתין דאם לא הספיקה אביי לרבא ממתניתין דאם לא הספיקה שם, ד"ה ומודינא, שורה 5 שם
לאו איצטריך לקנס הבת כלל וכיון שכן לאו איצטריך לקנס הבת כלל דכיון שכן עמ' קפג, ד"ה אי, שורה 11 שם
וכריך ליה בהדי הנך דאינון ממונא אלא דאימעטו לענין וכאילו לוה בהדי הנך דאינון ממונא אלא דאי מעטו לענין שם, שורה 12 שם
דאינו אלא ככפירת דברים בעלמא דאינו אלא בכפירת דברים בעלמא שם, שורה 15 שם
דהתם כי קא ירית מינה דידה דהתם כי קא ירית מיניה דידה שם, שורה 3 מסוף העמוד שם
אלא דאפילו הכי אימעט לענין קרבן שבועה. אלא דאפילו אם מעט לענין קרבן שבועה... עמ' קפד, שורה 1 שם
כדפרישית וכדפרישית שם, ד"ה ומקשים, שורה אחרונה בדיבור שם
שמעון אף על גב דעמד בדין שמעון דאף על גב דעמד בדין שם, ד"ה טעמא, שורה 5 שם
אבל לרבה קשיא דסבירא ליה אבל לרבא קשיא דסבירא ליה שם, שורה 11 שם
ובקנס הבת הא מודה רבה ובקנס הבת הא מודה רבא שם, שורה 5 מסוף הדיבור שם
דיכילנא למימר לך דיכילנא לך למימר לך שם, עמ' קפה, שורה 12 שם
בבבא קמא [דף עא, ב] בבבא קמא [דף עא, א] שם, ד"ה ואיכא, שורה 2 שם
ומקשי ליה אי הכי אימא סיפא ומקשי ליה אי הכא אימא סיפא שם, שורה 10 שם
דאין אדם מוריש גופה אין אדם מוריש קנסה דאין אדם מוריש גופיה אין אדם מוריש קנסים שם, שורה 2 מלמטה שם
ואי קשיא והא רבא הוא דאמר ואי קשיא והא רבה הוא דאמר עמ' קפו, שורה 3 שם
אבל לפי גמרתנו יש לומר אבל לפי גירסתנו יש לומר שם, שורה 14 מלמטה שם
דהוה מצי רב נחמן למימר ליה לרבא דהוה מצי רב נחמן למימר ליה לרבה שם, שורה 12 מלמטה שם
משעה שעמד בדין נעשה גזלן משמע שעמד בדין נעשה גזלן עמ' קפז, שורה 1 שם
ורבה אהדר ליה דממונא הוי ורבא אהדר ליה דממונא הוי שם, שורה 16 שם
ולא איחלף רבה מיהא ולא איחלף רבא מיהא שם, שורה 18 שם
להורישו לבניו כלומר לאחר שהוריש לבניו קא אמינא להורישו לבניו לומר לא הוריש הוריש לבניו קא אמינא שם, שורה 21 שם
שאם תבעו הבן ואמר לו אנסת שאם תבעו הבן ואמרו לו אנסת שם, שורה 22 שם
לעצמה. ומפרקינן אי הוה מודה הוה מיפטר לעצמו. ומפרקינן אי הוה מודה הוה מיפטר שם, שורה 6 מלמטה שם
דווקא שעיכב אין לה קנס שלא תלה דווקא אין לה קנס שלא תלה עמ' קצה, שורה 10 מד ע"ב
ולאו למימר דכפינן לה דלינסוב ולאו למימר דטפינן ליה דלינסוב שם, שורה 11 שם
וברייתא במקומה הכי דייקא וברייתא במקומה הכי דוקא שם, שורה 20 שם
ויש לה קנס ולאו משום רבויא ויש לה קנס ולאו משום רבייא שם, שורה 24 שם
והא אם מאן ימאן הא אפקיה והא אם מאן ואמר ימאן הא אפקיה שם, שורה 28 שם
עדיפא ליה לאקשויי ליה מיהא דתנא עדיפא ליה לאקשויי ליה, מיהא דתנא שם, שורה 2 מלמטה שם
ומפרקינן בבא עליה ואחר כך ומפרקינן הבא עליה ואחר כך עמ' קצו, שורה 3 שם
ואמרינן דאשתני ולא אישתני תנאי היא דאמרינן דאשתני ולא אישתני תנאי היא עמ' קצז, שורה 1 שם
וכדאיתא בסנהדרין [דף מב, ב] וכדאיתא בסנהדרין [דף עא, ב] שם, ד"ה אין לה, שורה 5 שם
והוצאתם את הנערה אל שער העיר ההוא והוצאתם את הנערה אל שער ההוא שם, ד"ה והא, שורה 4 שם
סבר דמדינא לא אבדה זכותה סבר דמדינא לא אביה זכותה עמ' רעד, ד"ה הבנות, שורה 2 מסוף הדיבור סח
דאי אתי מקבל מתנה להחזיק בה תחזור בה דאי אתי מקבל מתנה להחזיר בה ותחזור בה עמ' שח, שורה 5 מלמטה עט ע"א
אלא ש"מ שהמתנה בטלה וכמי אלא ש"מ שהבטלה בטלה וכמי עמ' שט, ד"ה ואי לא, שורה 8 שם
וכגון שעשאה אפותיקי מפורש לבעל חוב מוקדם וכגון שעשאה אפותיקי מפורש לבעל חוב מאוחר עמ' שמז, שורה 10 צא ע"ב
ואם על ידי תביעה שהלה תובעו ואם על ידי תביעה שאלה תובעו עמ' שפ, ד"ה ואי, שורה 2 קא ע"ב
ר' יוחנן אמר חייב אלימא מילתא ר' יוחנן אמר חייב איכא למימר מילתא שם, ד"ה לעולם, שורה 10 שם
שלא על אמונתו הלוהו ומיהא הוא שלא על אמונתו הלוהו ומיהא הא עמ' שפא, ד"ה הא, שורה 7 קב ע"א

חידושי רבינו קרשקש, גיטין, שנדפסו עם חי' הריטב"א מהד' מוסד הרב קוק, תשמ"ג, כרך א

צ"ל 332 צ"ל מקשה

232 צ"ל מקשה

הערות שורה 5

עמ' לג

צ"ל דפסל ר"מ אע"ג דאית ליה

דפסל ר"א אע"ג דאית ליה

שורה 10

עמ' קצט

[יש למחוק את כולה]

 

הערה 779

שם

צ"ל שאין יכול להזדייף יכולה להנשא ע"י עידי חתימה ואעפ"י שאין עידי מסירה

שיכול להזדייף יכולה להנשא ע"י עידי מסירה ואעפ"י שיש עידי חתימה

הערה 782

שם

צ"ל והאו"ז סי' תשכא

והאו"ז סי' תשכו

הערות, שורה 1

עמ' רא

צ"ל דקאמר היינו דלא הדרא למרה ודידיה נמי לא

דקאמר לאו כלום הוא דאדרבה מהני אלא

שורה 17

עמ' רפג

צ"ל הרשב"א לעיל לב, א

הרשב"א לעיל לא, א

הערה 85, שורה 1

עמ' רפט

צ"ל בפעם שניה וגלו עמהם

בפעם שניה נשארו וגלו עמהם

שורה 17

עמ' שיב

קדושין טז, א בשם מורי

קדושין סז, א בשם מורי

הערה 398, שורה 2 מלמטה

עמ' שיז

[קני] משכון

[קני] 397 משכון

ד"ה שאני, שורה 7

עמ' שיח

צ"ל אולי צ"ל שגלו

אולי צ"ל שמלו

הערה 347

שם

צ"ל (החדשים) לב"מ שם

(החדשים) לב"ב שם

הערה 525, שורה 5

עמ' שלא

צ"ל קאמר 577

קאמר 557

שורה 5 מסוף הטקסט

עמ' שלה

צ"ל הכרגא דאינו כחוב

הכרזה דאינו כחוב

שורה 10 מסוף הטקסט

עמ' שלז

צ"ל נפקע בפרעון הכרגא

נפקע בפרעון הכרזה

שורה 8 מסוף הטקסט

שם

פ"ד מעבדים ה"י ובנו"כ

פ"י מעבדים ה"י ובנו"כ

הערות, שורה 1

עמ' שלז

צ"ל כאלו אמר על מה

כאלו אמר ע"מ

שורה 6 מסוף הטקסט

עמ' שנד

[יש למחוק את כולה]

 

הערה 780

שם

[יש למחוק את כולה]

 

הערה 912

עמ' שסה

צ"ל ואינו כאומר דמי עלי, דדמי הוא [חי' הריטב"א גיטין ח"ב בתחלתו]

אלא הוי כאומר דמי עלי

הערה 913, שורה 2

שם

כרך ב

עמ' לאהערה 260, שורה 2כאן קאיצ"ל כאן נמי קאי
נב ע"א עמ' נב הערה 488 קידושין מב, ב צ"ל קידושין מב, א
עמ' צההערה 919 שורה 3סי' רל"ו ס"ק יאצ"ל סי' רל"ה ס"ק יא
עמ' צזהערות, שורה 8 מלמטהלברך שלא ברשות הישראלצ"ל לברך שלא ברשות הכהן
עמ' קדהערה 971 שורה 2דהלכה כרבצ"ל דאין הלכה כשמואל
שםשם שורה 3דהלכה כרבצ"ל דאין הלכה כשמואל
עמ' קלדהערות, שורה 2לחזרה הבאה לאחר מכאןצ"ל לחצרה הבאה לאחר מכאן
עמ' רצאהערות, שורה 3 מלמטהמגורשת לכל אדם חוץ מפלוניצ"ל אסורה לכל אדם חוץ מפלוני
עמ' שזהערה 380 שורה 2שכן השיב רבנו נסיםצ"ל שלא כן השיב רבנו נסים

חידושי הר"ן

שבת (ירושלים תשל"ה, ונדפסו גם במהד' הר"ן המפואר, ירושלים תשנ"ה, ואינם לר"ן)

צ"ל ודאי אלא אלא ודאי עמ' נא ד"ה ורב שורה 6 לד ע"ב
צ"ל אחד מי"ב במיל אחד מי"ב מיל עמ' נא ד"ה איכא בינייהו שורה 3 לה ע"א
צ"ל דהיינו פרסה דהיינו פרסא שם ד"ה איכא למידק שורה 5 שם
צ"ל אמר ליה אין כי אתא אמר ליה כי אתא עמ' קב טור ב שורה 14 עב ע"א
צ"ל מאהבה ומיראה מהאבה ומיראה עמ' קג ד"ה הא שורה 2 עב ע"ב
צ"ל דף ע"ד ע"א דף ע"א ע"א טור א שורה 4 עמ' קו
צ"ל רביעית ומסברא רביעית ומסתברא עמ' קיב טור ב שורה 16 עו ע"ב
צ"ל [ולא] הצניעו (ולא) הצניעו עמ' קיג טור ב שורה 2 עח ע"א
צ"ל הכי קאמר הכא קאמר עמ' קכה ד"ה מה שורה 5 פד ע"א
צ"ל שתי רוחות האמצעית שתי רוחות האמצעיות עמ' קל ד"ה ושמואל שורות 2‎-3 פה ע"ב
צ"ל שלשים וששה שלשים ושלשה עמ' קל ד"ה ורואין שורה 4 פה ע"ב
צ"ל ד' פ"ט ע"ב ד' צ"ט ע"ב טור א שורה 21 עמ' קלד

חידושי הר"ן מו"ק (מהד' מוסד הרב קוק)

מיד מותר לאחות כשלילה

מיד מותר לאחות (בשלילה)

עמ' קח ד"ה חכם, שורה 3

כה ע"א

גיטין (ירושלים תשלה)

צ"ל ונפל מראהו נפול ונפל מראהו נפל עמ' יא טור א שורה אחרונה ח ע"ב
צ"ל דר' שמעון ס"ל דפלגינן דר' שמעון ס"ל דלא פלגינן שם טור ב שורה 3 שם
צ"ל ערכין בכורות עמ' מו טור א שורה 4 לה ע"ב
צ"ל ויאשיהו בן אמון ויאשיהו בן אמוץ עמ' מז טור ב שורה 12 לו ע"א
צ"ל לא הוה דעתא לא הוה ידענא עמ' מח ד"ה אבא שורה 2 מהסוף לז ע"ב
צ"ל דקריביה דרבי דקריניה דרבי שם ד"ה ולענין שורה 2 שם
צ"ל וכ"ש בימי רב אשי ור"ש בימי רב אשי שם טור ב שורה 17 שם
צ"ל לא ירדה על דעת מכר לא ירבה על דעת מכר עמ' נה ד"ה תבעי שורה 6 מד ע"ב
צ"ל שהיו סוברים דמשום הא לא ממנעי שיהו סוברים דמשום דלא ממנעי עמ' עד ד"ה מתני שורה 13‎-14 נה ע"ב
ונמנו שאם שהתה בפני סקריקון ונמנו שם שהתה בפני סרקיקון שם טור ב שורה 14 מלמטה שם
צ"ל יכולים לקנות לא היה יכולים לקנות ולא היה שם שורה 5 מלמטה שם
צ"ל לרב הושעיא דאחכמינהו לרב הושעיא דאחרמינהו עמ' עז טור א שורה 13 סא ע"א
צ"ל א"נ [=אי נמי] דעד זה א"כ דעד זה עמ' צה טור ב שורה 8 פז ע"א

חידושי הר"ן, בבא בתרא, מהד' סופר

צ"ל יד) שבועות לו, ב. טו) גיטין עה, ב.

יד) שבועות לו, ב גיטין עה, ב.

הערות, שורה 7

עמ' 449

צ"ל יז) בגיטין עה

י) בגיטין עה

שם, שורה 3 מלמטה

שם

חי' הר"ן, עבודה זרה, מהד' מוהר"ק
עמ' סוד"ה להכעיס, שורה 4בהא מילתא שייכי ביהצ"ל בהא מילתא לא שייכי ביה
חי' הר"ן חולין מהד' אור הספר
קיג ע"א* וסופו שיתקרר בו דאי אמרינן צ"ל וסופו שיתקרר בודאי אמרינן
נד ע"א ד"ה האלהים שורה 2 מסוף העמוד ראוי לחוש לרבא צ"ל ראוי לחוש לרב
שיטה להר"ן, כתובות

פג ע"א

עמ' קפח, שורה 3

וכן נמי מפסק הוא

וכן נמי מעסק הוא

אור זרוע

במסכת טהרו' בפ' ר' שמעון [תוספתא טהרות פ"ח]

במסכת טהרו' בפ' ר' ישמעאל

דף קטו טור ב, שורה 11

ח"א סי' תשעד

פ"ח [בתוספתא טהרות]

פ"ז

הערות אות ז

ע"ז סי' רמג

בפרשת חיי שרה

בפרשת ואלה תולדות יצחק

עמ' 177, טור א, שורה 18

חלק ב, הל' אבלות

ב"ק סי' תמז

שורה 17

טעמא ודדיניה דינא

טעמא דדיניה דינא


מרדכי
שבת דף עטבגדי ישע, טור א, שורה 4שייך לסי' רס"ד על פסקשייך לסי' רפ"ד על פסק
פסחיםדף לז טור ב, שורה 13דכתיב ועמדו שני אנשיםדכתיב ועמדו שני האנשים
סוכהדף כד טור ב, סי' תשמז, שורה 3‎-4 מסופודבתמורה פרק ואלוקשרים אמרינןדבתמורה פרק ואלוקדשים אמרינן
גיטין סי' שסחדף ג טור ב שורה 16אחרי תקנת הזקןצ"ל אחרי תקנת ר"ג הזקן
חולין סי' תשמבסופו דא"כ ימים למ"ל צ"ל דא"כ ימין מנ"ל [כמו במרדכי ע"ז סי' תתי]

מאירי - בית הבחירה

ברכות (מהד' דיקמן)

צ"ל פ"ד ה"ד

פ"א ה"ד

עמ' 15 טור ב בהערות שורה 2

ו ע"א

צ"ל מוחקין מכאן

מוחין מכאן

עמ' 27 טור א שורה 17

יא ע"ב

צ"ל שחרית פתח במעריב

שחרית פחת במעריב

עמ' 31 טור א שורה 14

יב ע"א

צ"ל וכן אם לא הבדיל

וכן אם הבדיל

עמ' 96 טור ב שורה 18

כו ע"א

צ"ל פ"ו ה"א

פ"ו ה"ד

הערה 115

עמ' 136

שבת (מהד' לנגה, תשל"ו)

כל השורה מיותרת

[המלים מופיעות אח"כ במקומן הנכון, בשורות 7‎-8]

כאן עקירה מרשות הרבים ולא הנחה ברשות הרבים שבכל מקום שהיא תופסת מקומה

עמ' 30 ד"ה זה שורה 5

ח ע"א

צ"ל וכבר ביארנו

וכבר ביארת

עמ' 90 ד"ה כל הפתילות שורה 6

כא ע"א

צריך להוסיף: ויש אומרים שהוא אומר כן מצד ביזוי מצוה, ולדעת זה דוקא בקינסא אסור

[אחרי המלים "בלא קינסא"]

עמ' 96 ד"ה הדלקת שורה 4

כב ע"א

צ"ל 268 ונדרים ונדבות

286 ונדרים ונדבות

ד"ה יש שואלין, שורה 2

עמ' 110

צ"ל להלן דף צג:

להלן דף צג.

הערה 417

עמ' 125

צ"ל וכמה שראיתי לגדולי

וממה שראיתי לגדולי

ד"ה ומ"מ, שורה 4 מהסוף

עמ' 134

צ"ל הל' שבת פ"ה ה"ד

הל' שבת פ"ה ח"ד

הערה 515 שורה 1

שם

צ"ל מלקבל טומאה ושטובלים

מלקבל טומאה ושוטבלים

ד"ה מעיין, שורה 1

עמ' 136

צ"ל העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת

העושה מלכות הרבה מעין מלכה אחת

ד"ה ויש, שורה 4

עמ' 254

צ"ל כבר ביארנו

כבר ביראנו

שורה 1

עמ' 284

צ"ל הסיט כפול ורוחב הסיט

היסט כפול ורוחב היסט

ד"ה המלבן, שורה 2

עמ' 296

צ"ל במלא רחב הסיט

במלא רחב היסט

שם שורה אחרונה

שם

צ"ל 237

257

עמ' 304 ד"ה וגדולי

פא ע"א

צ"ל 238

239

עמ' 304 ד"ה וגדולי

פא ע"א

צ"ל מאגני כלים

מאגגי כלים

עמ' 305 ד"ה היו לפניו צרור וחרס שורה 3

פב ע"א

צ"ל בפשוטי כלי עץ

בפשוטי :לי עץ

שורה 8

עמ' 315

צ"ל שיש לו נקב בבירתו

שיש לו נקב בכירתו

ד"ה המאירי, שורה 2

עמ' 388

צ"ל הפוסקי'

הפוקי'

עמ' 394 ד"ה בין שורה 7

קג ע"א

צ"ל שנתבאר

שנתבנו

עמ' 401 ד"ה בתלמוד שורה 2

קד ע"ב

צ"ל למעלה לדף עט.

למעלה לדף עט:

הערה 11, שורה 1

עמ' 405

צ"ל לקטע הזה ולבא אחריו

לקע הזה ולבא אחרו

הערה 143, שורה 3

עמ' 530

צ"ל השכינה

שהכינה

ד"ה ומכל, שורה 3

עמ' 531

מועד קטן מהד' סטרליץ

למקום אחר שבה דרך הים או מחוצה לארץ לחוצה ארץ

למקום אחר שבא דרך הים או מחוצה לארץ לארץ

שורה 2‎-3

יד ע"א עמ' פב

מתלמוד המערב דוקא להניח אבל

מתלמוד המערב דוקא להניח בלא

ד"ה זהו שורה 3

עמ' קו

למי שפגעו רגל תוך שבעה שרגל הפסיק לו אבלות שבעה

למי שפגעו אבל תוך שבעה שאבל הפסיק לו אבלות שבעה

עמ' קיא שורה 3‎-4

כ ע"א

לנהוג כל דיני אבלות ביום שמועה עצמו

לנהוג כל דיני אבלות כיום שמועה עצמו

עמ' קיג ד"ה מי, שורה 4

שם

[מלים אלה מיותרות כאן, ומקומם כנראה בעמ' קיד בתחלת ד"ה שמע]

מי שמע שמועה בשבת ולמוצאי שבת נעשית רחוקה שכיוצא בה בחול מונה שבעה ושלשים

עמ' קיג ד"ה מי, שורה 4‎-5

שם

שאחותו נשואה מן האב מתאבל עליה מן התורה ואין הדברים נראין

שאחותו נשואה מן האם מתאבל עליה מן התורה ואין הבדרים נראין

עמ' קטז, ד"ה על, שורה 1‎-2 מהסוף

כ ע"ב

מי שמת קרוב לאשתו אינו רשאי

מי שמת קרוב לאשתו אינה רשאי

עמ' קיז, ד"ה מי, שורה 1

שם

בשאר מתים לאחר שבעה ובאב ואם לאחר שלשים, ואם לא היה חוב מוטל עליו, אסורה בשאר מתים כל שלשים ובאב ואם כל שנים עשר חדש

בשאר מתים לאחר שבעה ובאב ואם כל שנים עשר חדש

ד"ה על כל, שורה 4‎-5

עמ' קכז

מת לו מת ערב ראש השנה ראש השנה מפסקת

מת לו מת ערב ראש השנה מפסקת

עמ' קלז שורה 7

כד ע"ב

מאירי יומא מהד' קליין
עמ' וטור א, שורות 4-5ולדברי הכל בששה בסיון ניתנוצ"ל ולדעה הראשונה בששה בסיון ניתנו
דף טז עמ' כחטור ימין שורה 1 לשכת הטלאים היתה במקצוע מערבית דרומית צ"ל מערבית צפונית
דף כו ע"א עמ' נח טור ימין שורה 7 חציה היתה בקדש וחצרה בחול צ"ל חציה היתה בקדש וחציה בחול
עמ' קלוהערה 202בשו"ת הרשב"א שם סי' פטצ"ל בשו"ת הרשב"א שם סי' שפט
שםהערות, טור שמאל, שורה 6303203
דף עא עמ' קעט טור ב שורה 10 מלמטה כמו חוטין שזורים בכל צ"ל כמה חוטין שזורים בכל

מאירי יבמות, מהד' דיקמן, תשכ"ב

עמ' 29טור ב ד"ה ומכל, שורה 2איהו בלאו דוקא בהעברהצ"ל איהו בלאו דוקא בהבערה
עמ' 76ד"ה שומרת יבם, שורות 2-3[השורות התחלפו]*
עמ' 381הערה 183רש"י ד"ה של עכו"םצ"ל רש"י ד"ה חליצתה כשרה

מאירי נדרים מהד' ליס
עמ' רי טור א, שורה 10ונשאר לענין משנתנו, והואצ"ל ונשוב לענין משנתנו, והוא
עמ' רכבהערה 25אתשובות הרשב"א חלק ו סימן קזצ"ל תשובות הרשב"א חלק ג סימן ו [או חלק ו סימן קנא]
עמ' שי טור שמאל שורה 12 ואם אשת ישראל היא נאסרה לו צ"ל ואם אשת ישראל היא ואמרה לו

מאירי גיטין, מהד' שלזינגר תשל"ז

עמ' 27ד"ה ולנדון שורה 2מטעם פלגינן דבוראצ"ל מטעם לא פלגינן דבורא
עמ' 30שורה 2נשים עשה מעשהצ"ל שנים עשה מעשה
שםשםמה שהיה בזמנינוצ"ל מה שהיה בזמנו
עמ' 82שורה 1לירקות עציץ אגבוצ"ל ליקנות עציץ אגבו
עמ' 107שורה 5 מלמטהשאם יבא וירערערצ"ל שאם יבא ויערער
עמ' 118שורה 10שלוחי קבלה שיקלבנוצ"ל שלוחי קבלה שיקבלנו
עמ' 129הערות שורה 3192 רמב"םצ"ל 194 רמב"ם
עמ' 140ד"ה כבר ביארנו, שורה 5 מהסוףשלא בפני הזצ"ל שלא בפני זה
עמ' 142ד"ה יתומים, שורה 1לחלוק על אחיהם הקטניםצ"ל לחלוק עם אחיהם הקטנים
עמ' 145ד"ה ועדין, שורה 4וכל שוכתב באחתצ"ל וכל שנכתב באחת
עמ' 158ד"ה ומכל מקום, שורה 2 מלמטהר"ל שאין יובל נוהגצ"ל כל שאין יובל נוהג
עמ' 159ד"ה ויש, שורה 5 מלמטהלמען דאמר לא בטלהצ"ל למאן דאמר לא בטלה
עמ' 160ד"ה היתומים, שורה 4מכל מקום מפסיד מסלקינן ליהצ"ל מכל מקום אם מפסיד מסלקינן ליה
עמ' 161הערה 151דף טז:צ"ל דף סז:
עמ' 164ד"ה במשניות, שורה 4אצל פני ופלניצ"ל אצל פלני ופלני
עמ' 165שורה 1בתים שאומרין שאין משמטצ"ל בתים יש אומרין שאין משמט
עמ' 183שורה 17נכסי נותנין לך אינו נוטלצ"ל נכסי נתונין לך אינו נוטל
עמ' 185שורה 4‎-5שרשב"ג סובר שהוא אוכל אין הלכה כדבריו אלא כתנא קמא. ויש מפקפקים בה מצד שאף תנא קמאצ"ל שת"ק סובר שהוא אוכל אין הלכה כדבריו אלא כרשב"ג. ויש מפקפקים בה מצד שאף רשב"ג [שערי יצחק (תשי"ז), סי' לט, עמ' קכט]
עמ' 230ד"ה ועל חטאת, שורה 1שלא נודעת לרביםצ"ל שלא נודעה לרבים
עמ' 234ד"ה זהו פסק, שורה 9סופא לאוצ"ל סיפא לאו
עמ' 236שורה 8 מסוף הטקסטכדי שדתע היאצ"ל כדי שתדע היא
שםהערות, שורה 2בבעל המאמרצ"ל בבעל המאור
עמ' 255שורה 2 מסוף הטקסטכשהיא טהורה לא שמע תגעצ"ל כשהיא טהורה לא שמא תגע
עמ' 265שורה 9בשכיע מרע וחבריוצ"ל בשכיב מרע וחבריו
עמ' 318ד"ה הוזכר, שורה 9מכח בעל היא באה לוצ"ל מכח בעל היא באה לה
עמ' 320שורה 3 מלמטהוהוא בידה או קשור על גופהצ"ל והוא בידו או קשור על גופו

מאירי, בבא קמא, מהד' שלזינגר, תשל"ו

צ"ל שאינו משלם אלא דמי עמיר

שאינו משלם אל דמי עמיר

ד"ה מה שבארנו, שורה 3

עמ' 64

צ"ל הל' רוצח פ"ג הי"א

הל' רוצח פ"ג ה"ט

הערה 155

עמ' 82

צ"ל ואין נעשין שומרי שכר

ונעשין שומרי שכר

שורה 2

עמ' 118

צ"ל לאחר מיתת הבעל זכתה בכל

לאחר מיתת הבעל זכתה בכלי

ד"ה וגדולי, שורה 2

עמ' 153

צ"ל וכל שאין שם

וכל שאין שש

שורה 5

עמ' 157

צ"ל הגוזל ומאכיל את בניו

הגוזל את בניו

שורה 2

עמ' 317

צ"ל מכל מקום אם אמרו

ממל מקום אם אמרו

ד"ה וגדולי, שורה 2 מלמטה

עמ' 320

צ"ל זה בורר

זה ברור

ד"ה הוזכר, שורה 5

עמ' 323

צ"ל דום ליי' והתחולל לו

דום ליי' והתהולל לו

ד"ה במסכת, שורה 3

עמ' 343

ב"מ מהד' שלזינגר (תשכ"ג)

פ"ד ה"ד

פ"ד ה"ב

הערה 93 שורה 1

עמ' 13

פי"ד הי"ד

פי"ד ה"ד

הערה 151 שורה 1

עמ' 22

אלא שאסור [מנחת אברהם ח"ג עמ' קסד]

אלא שמור

ד"ה ממה שכתבנו שורה 7

עמ' 35

ואתה רשאי לקרות במסורת שלא

ואתה רשאי לקרות במסורת שלו

שורה 3 מלמטה

עמ' 108

הואיל ושלם זכה בכפל

הואיל ושלם זכרו בכפל

שורה 3 מלמטה

עמ' 121

שלא פשע בה שומר שני

שלא פשע בה שוכר שם

ד"ה אמר הר"ם שורה אחרונה

עמ' 132

והן פוטרין עצמם

ואין פוטרין עצמם

ד"ה נגנבו שורה 2

עמ' 133

דף עב ע"ב

דף סב ע"ב

הערה 4

עמ' 224

ד"ה שמין

ד"ה וכן אין שמין

הערה 234

עמ' 258

אינו גובה את הקרן [לר' מאיר]

אינו גובה את הרבית

ד"ה שטר שורה 5

עמ' 273

שהרי קבלנו אחריות טעות סופר

שהרי קבלנו אחריות

ד"ה לא סוף שורה 9

עמ' 274

אל תפרעני אלא בפני פלוני ופלני

אל תפרעני בפני פלוני ופלני

שורה אחרונה

עמ' 289

וארבע אמותיו נדונות בסמטא כחצרו

וארבע אמותיו נדונות כסמטא בחצרו

שורה 7 מלמטה

עמ' 311

האונס בא חייבים

האונס בה חייבים

שורה 5 מלמטה

עמ' 341

ונתערב הלקט של עניים עם קצירו

ונתערב הלקט של עניים עד קצירו

ד"ה הרוח שורה 1

עמ' 394

מחמת הדריסה כהיזק השחלים

מחמת הדריסה כהיזק השלחים

ד"ה שחלים שורה אחרונה

עמ' 399

נדון כפירות

נדון בפירות

ד"ה החוכר שורה 4

עמ' 408

ונמצאת כגבויה בידו

ונמצאת כנכויה בידו

ד"ה בעל חוב שורה 9

עמ' 411

מאירי בבא בתרא, מהד' סופר, תשט"ז

צ"ל באים לעשות שומת

באים לעשות שמות

ד"ה אכסניא, שורה 3

עמ' 78

צ"ל שמרחיקין משרה וכרישין

שמרחיקין משדה וכרישין

שורה 2

עמ' 149

צ"ל בגמרא דף סט

בגמרא סוטה סט

הערה ד

עמ' 350

צ"ל אמרו בתענית ג, א

אמרו בתענית ד, א

הערה ב שורה 4

עמ' 430

צ"ל העברת השמרים עצמן

העברת השמנים עצמן

ד"ה של מעשר שורה 2 מלמטה

עמ' 434

צ"ל לעיל קלא, א ד"ה זה

לעיל קא, א ד"ה זה

הערה ח שורה 1

עמ' 542

צ"ל קלב, א ד"ה מי

קלח, א ד"ה שכיב (האחרון)

הערה יא

עמ' 575

מאירי, סנהדרין, מהד' רלב"ג, מהד' שניה תשל"ד

צ"ל ולא על כרחו הוא עושה

ועל כרחו הוא עושה

טור א, שורה 4 מסוף הטקסט

עמ' יב

צ"ל לגזול את שלנו

לגדול את שלנו

טור א, שורה 2 מסוף הטקסט

עמ' כד

צ"ל יום חמשה עשר בניסן בתקופת טבת בשל תשרי

יום חמשה בניסן בתקופת טבת כשל תשרי

ד"ה לענין ביאור, שורה 8

עמ' לה

צ"ל אין לו לא תרבות

אין לא תרבות

ד"ה ושאלו, שורה 3

עמ' מג

צ"ל אבל במפוזרות עושין. ואף זו בצד זו, בשתים [הפיסוק משנה את המשמעות]

אבל במפוזרות עושין, ואף זו בצד זו. בשתים

טור ב, ד"ה ואין עושין, שורה7

עמ' מו

צ"ל וימשחו לה'

וימשחהו ה'

ד"ה ואעפ"י, שורה 4

עמ' סא

ואם לא הניחו לו אבותיו [זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קטו]

ואפילו הניחו לו אבותיו

טור א שורה 3 מלמטה

עמ' סב

צ"ל יצטרף להעיד עמו

יצטרך להעיד עמו

טור ב, שורה 11 מסוף הטקסט

עמ' עב

צ"ל אלא בחשד חמס

אלא בחשא חמס

טור א, שורה 6

עמ' עה

צ"ל קידושין מ, ב

קידושין מא, ב

הערה 182

עמ' פג

צ"ל בעל השדה לא מקפיד

בעל הבעל לא מקפיד

הערות, טור ב, שורה 1‎-2

עמ' פד

צ"ל שני בשני בני האחים

שני בשני האחים

טור א, שורה 13

עמ' פז

צ"ל בעלה של רחל בבעלה של דינה

בעלה של רחל בבעלה של לאה

טור ב, שורה 6 מסוף הטקסט

שם

צ"ל מתה רחל ומת אלקנה

מתה חנה ומת אלקנה

ד"ה אחי האח, שורה 4

עמ' צב

צ"ל הוצאת לייטר

הוצאת סלייטר

הערה 291

שם

צ"ל ויש מקשים 49

ויש מקשים 48

טור ב שורה 7

עמ' קיז

צ"ל מומחה הדין קיים

מומחה בדין קיים

שורה אחרונה בטקסט

שם

[אחרי מלים אלה צריך להוסיף]: גמיר וסביר כמו שכתבנו בהוריות או

אין ראוי להוראה אלא

טור ב, שורה 15

עמ' קכא

[יש למחוק הכל]

נטל רשות ולא קבלוהו בעלי דין אפילו אין

טור ב, שורה 18

שם

צ"ל אף יחיד הדיוט כן

אף יחיד מומחה כן

ד"ה וכן כתבו, שורה 4

עמ' קכב

[אחרי מלים אלה צריך להוסיף]: אע"פ שהבא עליה גדול. וכל שהזכר פחות מט' שנים ויום אחד

שלש שנים ויום אחד

טור א, שורה 11

עמ' קע

צ"ל שוים בו לקלקלה

שוים בו לקללה

טור ב, שורה 7

שם

צ"ל על חי הבולט

על חי הבלוט

טור ב, שורה 1

עמ' קצה

צ"ל כל עשב ועשב מלמטה

על עשב ועשב מלמטה

טור ב, שורה 5

שם

צ"ל נענש אבנר

נענם אבנר

הערה 109, שורה 4

עמ' רז

[השורות הוחלפו]

שורות 4‎-5

ד"ה היה מתכוין

עמ' רכג

צ"ל שרגלים לדבר 75 שמחמת מכתו מת

שרגלים לדבר שמחמת מכתו מת

ד"ה המשנה השלישית, שורה 8

עמ' רכה

צ"ל כחכמים

כחכמים 75

שם, שורה 10

שם

צ"ל 76 כגיר'

26 כגיר'

הערות, טור ב, שורה אחרונה

שם

צ"ל שפשע בו

שפשע בו 6

ד"ה החובל, שורה 2

עמ' רלח

צ"ל מחלוקת האמוראים

מחלוקת האמוריים

הערה 56, שורה 2

עמ' רמד

צ"ל כששמע שירמיה היה מתנבא

כששמא שירמיה היה מתנבא

ד"ה אעפ"י שהמתנבא, שורה 5 מלמטה

עמ' רנד

שבועות (מהד' ליס)

צ"ל והודות

והודו

עמ' לו טור ב שורה 8

טו ע"ב

שכשהפקידו

שכשהפקירו

עמ' קכג טור א שורה 25

לז ע"א

210

120

עמ' קמט טור ב בהערות שורה 3 מלמטה

מא ע"א

מאירי חולין מהד' ליס
עד ע"א, עמ' רנז, ד"ה מה שנאמר, שורה 2 לטהר את האבר היוצר צ"ל לטהר את האבר היוצא
שם עמ' רנח ד"ה המשנה, שורה5 בבן תשעה בת ומקל מקום צ"ל בבן תשעה מת ומכל מקום
עה ע"ב עמ' רסב ד"ה ומגדולי, שורה 15 וכן הבת קלוט שמותר לדעת צ"ל ובן הבת קלוט שמותר לדעת

גבינה ואחריה עוף והראיה מה שסמך

גבינה אחרי העוף והראיה מה שסמך

עמ' שפ טור ב ד"ה זו, שורה 5

קד ע"ב

פסקי רי"ד (מהד' מכון התלמוד הישראלי השלם)

פסקי רי"ד יומא
דף סב עמ' תלהד"ה פיס' ועוד אמר, שורה אחרונהמשתלח זה שבזוג שני צ"ל ראשון

פסקי רי"ד תענית

צ"ל להשלים

לשהלים

עמ' קעד בהערות שורה 12

י ע"א

פסקי רי"ד כתובות

שבתורת מחילה קא מיגלגלא בהדיה

שבתורת מחילה קא מיגלגלא בהדיא

שורה 13

עמ' רלט

מדקתני סמך לה שתגבה מן השאר

מדקתני סמך לה שתגביה מן השאר

עמ' שצו, שורה 13

צז ע"א

ומהדרא אלמנ' או בית דין דפרעי ליה

ומהדרא אלמנ' או בעל חוב דפרעי ליה

עמ' תז, שורה 16

ק ע"א

פסקי רי"ד ב"ק

צ"ל בדרישה חו"מ סי' רצא [ס"ק ד]

בדרישה חו"מ סי' רצג

הערה 42, שורה 2

עמ' נד

צ"ל דברי ת"ק דאין מגדלין חיה

דברי ת"ק דאין מגדלין בהמה

הערות, שורה 7 מלמטה

עמ' קמט

צ"ל להחזיר לנגזל

לחהזיר לנגזל

הערות שורה 5

עמ' קפ

צ"ל כיון שהוכר הגנב

כוין שהוכר הגנב

שורה 2 מסוף הטקסט

עמ' רכו

צ"ל הרא"ש בשם הריב"א כתב

הרא"ש בשם הריטב"א כתב

הערות, שורה 1

עמ' רמה

 

פסקי רי"ד ב"מ

צ"ל ה, א

כ, א

שורה 14

עמ' ה

צ"ל סד, ב

סה, א

שורה 5 מסוף הטקסט

עמ' רו

צ"ל סג, ב - סד, ב

סג, ב - סה, א

כותרת

שם

צ"ל לפנינו: רבאי

לפנינו: רבא

הערה 112

עמ' שנב

תוספות רי"ד

מו"ק (מהד' זק"ש)

צ"ל להשקות להקשות עמ' טו שורה 1 בהערות ד ע"א

תוספות רי"ד, חגיגה, מהד' מכון מערבא, תשנ"ו

כשרואה שהן של שבת הוא עצב כשרואה שהן של חול הוא עצב ד"ה כיון דכלים, שורה 5 כ ע"א

תוס' רי"ד בבא בתרא
נד ע"אשורה 3 בשדה (גר) אם זרע ולא כיסה צ"ל בשדה ניר אם זרע ולא כיסה

 

קונטרס הראיות לריא"ז

שבועות

צ"ל כה

כא

עמ' מו בהערות שורה 4

כז ע"א

בבא מציעא

צ"ל בין אחותו

בן אחותו

עמ' כז ראיה יג שורה 4

טו ע"ב

 

פסקי הריא"ז

פסקי ריא"ז, מועד קטן

צ"ל דבדבר ניכר אין מערימין

דבדבר מכר אין מערימין

הערה 34, שורה אחרונה

עמ' קפ

פסקי ריא"ז ב"ק

צ"ל וכ"כ הרמ"ה מביאו

וכ"כ הרא"ה מביאו

הערות, שורה 6 מלמטה

עמ' קכב

צ"ל פיסקא יב, הערה 16

פיסקא יב, הערה 22

הערות, שורה 1

עמ' קסב

צ"ל והרמב"ם בהלכות נזקי ממון פ"ד

והרמב"ם בהלכות מלוה ולוה פ"ד

הערות 6‎-7 מלמטה

עמ' ריח

צ"ל והאי דקאמר האי כלבא דאכל

והאי דקאמר האי כלבתא דאכל

שורה 7 מלמטה

עמ' רכא

צ"ל וכן פסיק רבינו, וכ"כ המאירי, ובעל השלמה כתב דלא אפשיט ולקולא עבדינן

וכיון פסיק רבינו, ובעל השלמה כתב דלא אפשיט ולקולא עבדינן, וכ"כ המאירי

המשך להערה 16, שורה 2‎-3 מהסוף

עמ' רמא

צ"ל פרק ח, החובל

פרק ז, החובל

שורה 12

עמ' רנח

פסקי ריא"ז ב"מ

צ"ל סוף ראיה ד

סוף ראיה ב

הערות, שורה אחרונה

עמ' ה

צ"ל גמרא כה ב

גמרא כח ב

הערה 62 שורה 1

עמ' מ

צ"ל בבא בתרא צ א

בבא בתרא פ א

הערה 65

עמ' צב

צ"ל גמרא נו ב

גמרא נט ב

הערה 94 שורה 1

עמ' צז

צ"ל ומשא הכתף שלשים קבין

ומשא הכתף שלשה קבין

שורה 13

עמ' קנד

צ"ל הלכה ב פיסקא א

הלכה ב פיסקא ב

הערה 60 שורה 2

קונטרס הראיות עמ' קטז

צ"ל דלא עבידא לאיגלויי

דעבידא לאיגלויי

שורה 6 מסוף הטקסט

שם עמ' רכג

צ"ל בפרי"ד הע' 141

בפרי"ד הע' 114

הערה 97 שורה 4

שם עמ' רכה

סנהדרין

רמ"א סעיף ג

רמ"א סעיף א

סוף הערה 52

עמ' קמו

שבועות

צ"ל ה"ג

הי"ג

עמ' קכג בהערות שורה 6 מלמטה

פרק ז הלכה ו

שיטה מקובצת, כתובות (מהד' מכון מירב, "החדש והשלם")

מא ע"ב עמ' בד"ה וראיתי, שורה 6נפקא בחובל בחברונפקא מחובל בחברו
שם עמ' גטור ימין שורה אחרונהמשום דכחה זכי רחמנא לאבמשום דמכחה זכי רחמנא לאב
שםטור שמאל ד"ה בעא, שורה 4 מסופוולא קא מבעיא ליה אלא לעניןולא קא מבעיא ליה אצא לענין
מב ע"ב עמ' חטור ימין, שורה 8ורב נחמן ורבי יונה ירושהורב נחמן ורבי יונה סברי
שםשם שורה 10ולא מוקמי' להדיא מתני'ולא מוקמי' לההיא מתני'
שם עמ' יאד"ה ויש, שורה 6ואביי ורבא הכא סבריואביי ורבה הכא סברי
שםד"ה ותו, שורה 3 מסופובדין ורבא ואביי ורבי יוסיבדין ורבה ואביי ורבי יוסי
שםד"ה אבל, שורה 4וטבח ומכר ואחר בךוטבח ומכר ואחר כך
שם עמ' יבטור ימין, שורה 9במה דברים אמורים דשעמדבמה דברים אמורים בשעמד
מג ע"ב, עמ' יטד"ה אמרו, שורה 2ובקצת משניות לא נרסי'ובקצת משניות לא גרסי'
שםטור שמאל, שורה 13נכון הטעם שאמרנונכון מן הטעם שאמרנו
שם עמ' כאד"ה ומיהו, שורה 3זימני לית לה כהונהזימני לית לה כתובה
שם עמ' כבד"ה ואגב, שורה 5דלא מייתי הנא שוםדלא מייתי תנא שום
שםד"ה אמר רב, שורה 6לשעבודא קמ'א ונתרצה מזמןלשעבודא קמא ונתרצתה מזמן
שם עמ' כהטור שמאל, שורה 1איך נתלו כדבר זהאיך נתלו בדבר זה
שם עמ' כחד"ה ורבינו, שורה 11רבנן ורבי מאיר דרבנןרבנן ורבי מאיר וי"ל דרבנן
שם עמ' כטד"ה והר"י, שורה 2אהדדי דכתב שדרך העולםאהדדי דכתובה שדרך העולם
מד ע"א עמ' לאד"ה טעמא, שורה אחרונההריטב"א י"להריטב"א ז"ל
שםטור שמאל שורה 19שעבוד ראשון הוא דמשמעשעבוד ראשון הוא דשמע
שם עמ' לבד"ה וכתב עוד, שורה 5וריעי עליה לבל שטראוריעי עליה לכל שטרא
מד ע"ב עמ' לגד"ה מה"מ, שורה 14וטריא ודיוקא נמי דנקינן תלמודאוטריא ודיקא נמי דנקיט תלמודא
שם עמ' לזד"ה נראה, שורה 2 מסופוותו דאנוסה דמיא לעכבותו דאנוסה דמציא לעכב
שם עמ' לחטור ימין, שורה 22לאו דוקא ממתניתין דיתומהלאו דוקא וכ"ש ממתניתין דיתומה
מה ע"א עמ' מאד"ה ויש גורסין, שורה 1ויש גורסין גרסת הרמב"םויש גורסין והיא גרסת הרמב"ם
שםשם שורה 6וכדכתיב לזנות בבית אביהוכדכתיב לזנות בית אביה
שם עמ' מהד"ה וכן שורה 5בכיוצא בזה בי היכיבכיוצא בזה כי היכי
שםד"ה והריטב"א, שורה 5דאשתני דינא אשתני תיובאדאשתני דינא אשתני חיובא
שם עמ' מוד"ה וז"ל הרא"ש, שורה 3 מסופומשום דלא מיתני' ברימשום דלא מיתני' בדבי רבי
שםהערה 221בחר, כצ"לבחד, כצ"ל
מה ע"ב עמ' מזד"ה האמר, שורה 14אע"ג דהוי הו דאתאע"ג דהוי הודאת
שםטור שמאל, שורה 13כי תדית וכו'כי חדית וכו'
שםשם ד"ה אמר, שורה 3 מסופודמקשינן לה מייתורא דקראדשמעינן לה מייתורא דקרא
שם עמ' מחטור ימין, שורה 4רחמנא בדידה לא חדית רחמנארחמנא בדידיה לא חדית רחמנא
שם עמ' מטד"ה ושוב, שורה 8והא דפרקין דקמן לוקהוהא דפרקינן לקמן לוקה
מז ע"א עמ' נטד"ה תנו, שורה 16שכשם שהיא זוכה מן האירוסיןשכשם שהיא אינה זוכה מן האירוסין
שםד"ה והא דאמרינן, שורה 2ההיא דר' יונתןההיא דר' נתן
שם עמ' סד"ב וז"ל גי', שורה 2משום דרבנן לא זכהמשום דלרבנן לא זכה
שםד"ה וי"ל, שורה 9ודלא כר' יונתן דהיינו לא חשודלא כר' נתן והיינו דלא חש
שם, עמ' סאד"ה ור"ת, שורה 4 מסופואביה בעלה יורשה והעמידוה בתוס'אביה בעלה יורשה העמידוה בתוס'
שםד"ה ועוד, שורה 1לפלוגי בין לדידיה לדידהלפלוגי בין מדידיה לדידה
שםד"ה ומיהו, שורה 1-2ה"ל מתניתא דלא כר' יונתןה"ל למימר מתניתא דלא כר' נתן
שםשם שורה 4דהא דקאמר משום אחתוניוהא דקאמר משום אחתוני
מז ע"ב, עמ' סדטור שמאל, כותרת צדרדב"זשיטה
מח ע"א עמ' סוד"ה דאורחיה, שורה 2 מסופוומקוננת כיון דבגנות משפחהומקוננת כיון דבנות משפחה
שםד"ה ותלמידי, שורה 4דוקא ר"ל דמיירי כגוןדוקא וי"ל דמיירי כגון
שם עמ' סחד"ה והאריכו, שורה 1דבמאי דכתבו ז"ל דנא הוידבמאי דכתבו ז"ל דלא הוי
שםד"ה ודע, שורה 4 מסופויש לה כבוד תסני להיש לה כבוד תסגי לה
שם עמ' סטטור ימין, שורה 12דב הונארב הונא
שםשם, שורה 13ומיהו לרשב"א דאמאיומיהו קשה לרשב"א דאמאי
מח ע"ב, עמ' עד"ה שוב, שורה 5בפתק אע"פ לכאורה אפילו עולא למשנה אתרונהבפרק אע"פ לכאורה אפילו עולא למשנה אחרונה
שםד"ה וכיוצא, שורה 3אלא פלוגתא דעילאאלא פלוגתא דעולא
שם עמ' עגטור ימין, ד"ה ומיהו, שורה 8לא בעיא קאמרלא מבעיא קאמר
שםטור שמאל, ד"ה ומיהו, שורה 4 מסופודלא נכנעה לרשותדלא נכנסה לרשות
שםד"ה וז"ל הרא"ה, שורה 6דלא פליג לכתיבתהדלא פליג לכתובתה
שם עמ' עהד"ה ואם, שורה 1אתא למיציאאתא למוציא
שם עמ' עוד"ה היינו, שורה 5בעולה שלא כדרבהבעולה שלא כדרכה
שםשם שורה 6דכ"ע עושה אותה בעולהדבעל עושה אותה בעולה
שםד"ה משמע, שורה 4לאחד והתוספות לא שני להו דכל לגבי כעללאחר והתוספות לא שני להו דכל לגבי בעל
שםד"ה והתוספות, שורה 3מנלן דאייתר ביה אביהמנלן דאייתר בית אביה
מט ע"א, עמ' עחד"ה וכן, שורה 5ועדיין הוא בבית בעלהועדיין היא בבית בעלה
מט ע"ב, עמ' פד"ה יארוד, שורה 1פי' ירוד תנןפי' ירוד תנין
שםד"ה הא בחיוורי, שורה 2כסבורין שאילו שלוכסבורין שאינו שלו
שם עמ' פאד"ה באושא, שורה 6אתת אמר רי מונאאתת אמר רבי מונא
נ ע"א, עמ' פדטור ימין, שורה 6ועוד יש לו לפרשועוד יש לי לפרש
שם עמ' פהטור שמאל, שורה 15מדקתני התנוקת אין מענין אותןמדקתני התנוקות אין מענין אותן
שםשם, שורה 20חנוכי הוי שנויא ולא סמכינןחנוכי הוי שנויא הוא ולא סמכינן
שםשם, שורה 28ומתניתין דהתינוקת אין מענין אותןומתניתין דהתינוקות אין מענין אותן
שם עמ' פוטור ימין, שורה 14בן אחת עשרבן אחת עשרה
שםטור שמאל, שורה 1הוה ליה כלוה וליה ואחר כךהוה ליה כלוה ולוה ואחר כך
נ ע"ב, עמ' פחד"ה ודע, שורה 3כתובות דתני כתובהכתובות דתנאי כתובה
שםשם שורה 5אפי' היי מטלטליו סגיאפי' היו מטלטלין סגי
נב ע"א, עמ' קד"ה ואחרים, שורה 2באשך כהן ביןבאשת כהן בין
שםשם שורה 3וכאביי או כרבאאו כאביי או כרבא
שםד"ה הכיר, שורה 3במהדורא קמא כ"ג בספרינובמהדורא קמא ה"ג בספרינו
שם עמ' קאטור שמאל, שורה 4ניחא דחקנו מצויניחא דתקנו מצוי
נב ע"ב, עמ' קאד"ה אלא, שורה 4דיליה בי היכידיליה כי היכי
שם עמ' קבד"ה הרי, שורה 1הרי הן כמונותהרי הן כמזונות
שם עמ' קדד"ה בת, שורה 5דלירות כתובתה וא יהיב להדלירות כתובתה ולא יהיב לה
נג ע"א, עמ' קהד"ה ומשני, שורה 2הנאה לצידה איכא למימרהנאה לידה איכא למימר
שםד"ה וכל, שורה 2 מסופומהדר ליה דשביה מצוימהדר ליה דשביק מצוי
שם עמ' קוד"ה וי"ל, שורה 11מתה כח בגיןמתה כח בנין
שםשם שורה 12שהרי נשמתה היאשהרי משמתה היא
שם עמ' קזד"ה אמר, שורה 4דמדחקי ליה דלמהדמחקי ליה דלמה
שםשם, שורה 12כתובת בגין דכריןכתובת בנין דכרין
שםד"ה וז"ל, שורה 3דנהיא לא מכרהדהיא לא מכרה
נג ע"ב, עמ' קידד"ה א"ל, שורה 7דתהוי כרב ורבנןדתהוי רב ורבנן
שם עמ' קטוטור ימין, שורה אחרונההויא נמי כדאית ליההויא נמי בדאית ליה
שםטור שמאל, ד"ה וז"ל, שורה 7ליה אי תיקןליה אי תקון
נד ע"א, עמ' קטוד"ה בת, שורה 3לבת מזוני מנילבת מזוני מנכסי
שם עמ' קטזד"ה עוד, שורה 3בארוסה לא קפיץבאנוסה לא קפיץ
סח ע"אעמ' כ הערה 100הלכה יאצ"ל הלכה ו
ע ע"א, עמ' בטור ב, ד"ה וז"ל הרי"ד, שורה 5 מלמטהפי' אין זה מודר שהמודרהוא אומרפי' אין זה מורד שהמורד הוא אומר
עא ע"א, עמ' טזטור ב, ד"ה וז"ל הרשב"א, שורה 1הרשב"א והראב"ד. פי' משוםהרשב"א. והראב"ד פי' משום
עא ע"בעמ' כו טור א, ד"ה מני' המדיר, שורה 4ותירץ דאיהי הוא דנדרותירץ דאיהו הוא דנדר
עב ע"בעמ' לד טור א ד"ה וז"ל רש"י, שורה 3שהרי אינה שוה כלוםשהרי אינה שוהה כלום
עג ע"אעמ' מ ד"ה ואין, שורה 4 מסוף הדיבורדסתם כל הבוע על קדושיןדסתם כל הבועל על קדושין
עד ע"אעמ' נג טור ב, שורה 6ואפשר דהכי קאמר דמקדשבמלוהואפשר דהוא הדין במקדש במלוה
עה ע"אעמ' סא טור א שורה 19אם ישנן עליו בשעת עבודהאלא זיעהאם ישנן עליו בשעת עבודה אלמא זיעה
שםעמ' סג ד"ה עוד מצינן, שורה 4למיחסר קרובותיה הילכך על האבלמיתסר קרובותיה הילכך על האב
עז ע"אעמ' צה, ד"ה מתני', שורה 6 מסוף הדיבורבנולדו בו פליג רשב"ג ובהאלאבנולדו בו פליג רשב"ג ובהיו לא
שםשם ד"ה וכתב הרב המאירישכך עשו מעשה בלינולשכך עשו מעשה בלוניל
עח ע"בעמ' יג, טור ב, שורה 1משוי חלוק בין נפלו להמשוי חלוק בין נפלו לה משנתארסה ובין נפלו לה משנשאת ואתא ר"ש למימר דנכסים ידועים בין נפלו לה
עט ע"בעמ' כא טור ב, שורה 13אלא דהשהא משמע ליה דסבר ר' ינאיאלא דהשתא משמע ליה דסבר ר' ינאי
שםשם, ד"ה וכן פי' הריטב"א, שורה 3וקשיא להו לתוס' דאם כן ולדוקשיא להו לתוס' דאם כן לימא ולד
שםשם, ד"ה אבל הרא"ש, שורה 2קא סלקא דעתיה דהשהאדולד קרנאקא סלקא דעתיה השתא דולד קרנא
שםשם, שורה 3וא"ת א"כ לימא ולד בהמותוא"ת א"כ לימא ולד בהמת
שםעמ' כב, ד"ה פירא דפירא, שורה 4ולד של בהמת מלוג פשיטא דתקינוולד של ולד בהמת מלוג פשיטא דתקינו
שםשם, שורה 4 מלמטהדתקינו ליה אינו שלהלגמרי שיאכל ממנודתקינו ליה אינו שלו לגמרי שיאכל ממנו
שםעמ' כג, ד"ה וכתב הרשב"א, שורה 2תמיה לי כי אינה עשויה בהמהתמיה לי וכי אינה עשויה בהמה
שםשם, שורה 3ונמצא הקרן והאיך אפשר לומרונמצא הקרן כלה והאיך אפשר לומר
שםשם, ד"ה עיילא ליה, כותרת צדשיטהריטב"א
שםעמ' כד, טור א, שורה 1אפשר דפליגי ואמחוברין הוא דפליגי דשמפינהואפשר דפליגי ואמחוברין הוא דפליגי דשמעינהו
שםשם, ד"ה מתני' נפלו לה, שורה 2כלומר אם היה רוצה למכורכלומר אם היא רוצה למכור
שםשם, שורה 3בעל כרחו של בעל וילקחכהן קרקעבעל כרחו של בעל וילקח בהן קרקע
שםשם, שורה 4הפירות שהם לא ימכרו אותםהפירות שאם לא ימכרו אותם
שםעמ' כה, ד"ה גמ' מחלוקת, שורה 3משדה שלה פירוש הקרקע היה כברבשדה שלה פירוש הקרקע היה כבר
שםשם, טור ב, שורה 2בין שבא יותרי ונאבד ולא אכלבין שבא יותר ונאבד ולא אכל
שםשם, ד"ה הוציא, כותרת צדשיטהריטב"א
שםשם, ד"ה ישבע (הראשון), שורה 3כרישא אם התנה בב"ד או בעדיםברישא אם התנה בב"ד או בעדים
פ ע"אעמ' כה, טור ב, שורה 3 מלמטהעדיפא מגרוגרות כדאמרינן בפסחים אבלעדיפא מגרוגרות כדאמרינן בפסחים אכל
שםעמ' כו, ד"ה ורש"י, שורה 3‎-4יותר נכון לפי לשון והריטב"א ז"ל פי' מלשוןשגר בהמהיותר נכון לפי הלשון. הריטב"א ז"ל. פי' מלשון שגר בהמה
שםשם, טור ב, ד"ה וז"ל הריטב"א, שורה 3וא~ר מה שהוציא הוציאואמר מה שהוציא הוציא
שםעמ' כז, טור ב, שורה 4 מלמטהועליו לשלם קרן וההוצאההואועליו לשלם קרן והוצאה הוא
שםעמ' כח, ד"ה אמר רב אסי, שורה 3מדרב אסי דאי הוי שבתיתרמדרב אסי דאי הוי שבח יתר
שםשם, ד"ה וידו, שורה 6 מלמטהולרביע לומר שהיה עובד אדמהולרביע כלומר שהיה עובד אדמה
פ ע"בעמ' ל, ד"ה וז"ל תלמידי, שורה 2 מלמטהמשום רווח ביתא איכא דכאאיכא רווח ביתאמשום רווח ביתא איכא דהא איכא רווח ביתא
פא ע"אעמ' לח, ד"ה ועוד, שורה 3לכשתנאי לאחר תטלי מה שכתוב ליכילכשתנשאי לאחר תטלי מה שכתוב ליכי
שםשם, ד"ה ואין, שורה 5ואמר הלא מצינו שאין האחים נכנסיןואמרו הלא מצינו שאין האחים נכנסין
שםעמ' לט, טור ב, שורה 5ב"ש דאית להו חדש כתובהב"ש דאית להו מדרש כתובה
שםעמ' מד, ד"ה מגרשה, שורה 2ימכור בנכסי אחיו ואח"כ יחזירנה ועודימכור בנכסי אחיו ואח"כ יחזירנה ובעוד
שםשם, טור ב, ד"ה ומורי, שורה 4כונס ומגרש והיא שוכרת לו כתובתהכונס ומגרש והיא שוברת לו כתובתה
פב ע"בעמ' נא, טור ב, שורה 4 מסוף הטקסטנכסי דקמא דלא הדראעליה ושלא היהנכסי דקמא דלא הדרא עליהו שלא היה
שםעמ' נב, ד"ה ומורי, שורה 5לומר אתי היה רוצה ליתן, ואני איני רוצהלומר אחי היה רוצה ליתן, ואני איני רוצה
צ ע"א עמ' בד"ה גרסינןלענין כתובה אבל לפניו מזונותלענין כתובה אבל לענין מזונות
צ ע"ב עמ' הטור ימין, שורה 3ושהשניי' נגבית בתורת חובשהשניי' נגבית בתורת חוב
שם עמ' טטור ימין, שורה אחרונהוכתובת בנין דצדיוכתובת בנין דכרין
צא ע"א עמ' טוד"ה ותלמיד הרשב"א, שורה 2דבתר בתחלה אזלינן ומ"מדבתר בתחלה אזלינן ומ"ש
צא ע"ב עמ' טזטור ימין, שורה 3והכי לאו כל כמיניהוהכי נמי לאו כל כמיניה
שםשם שורה 7 מלמטהרש"י פ"ק דכ"ע הניחארש"י פ"ק דב"מ הניחא
שם עמ' יז ד"ה וכתב הריטב"א שורה 7ולא עיילי בגוביינא והכיולא עיילי בגוביינא והיכי
צב ע"א עמ' יטכותרת צדשיטהרמב"ן
שםכותרת צדבה"גרמב"ן
שםד"ה ורב האי, שורה 1-2 מסופוובפר"ח ז"ל והרמב"ןובפר"ח ז"ל. הרמב"ן
שם עמ' ככותרת צדשיטהריטב"א
צג ע"א עמ' כחטור ימין, שורה 1בענין זה כלשון עבריבענין זה בלשון עברי
שם עמ' לבטור ימין, כותרת צד שיטהתלמידי רבינו יונה
שםד"ה ויש, שורה אחרונהשיש לחברתה זכות ע"כ.שיש לחברתה זכות. ע"כ [וד"ה נראה הוא המשך של ד"ה ויש]
צג ע"ב עמ' לזד"ה וקתני, שורה 2 מלמטהממש והוי וקתני כךממש וכו' וקתני כך
שם עמ' לחטור ימין, שורה 7 מלמטהיותר מדאי ותדחי לאויותר מדאי וחדתי לאו
שם עמ' מד"ה וז"ל הריטב"א, שורה 3מן הראוי אלא הקודמתמן הראוי אל הקודמת
צו ע"אעמ' ד, טור א, שורה 9ולא יהיה בידה ממהשתפרטולא יהיה בידה ממה שתפרע
שםעמ' ה, טור א, שורה 3 מלמטהדבמזונות דלהכא מיירי האודאי דקשיאדבמזונות דלהבא מיירי הא ודאי דקשיא
שםשם, טור ב, ד"ה ומיהו, שורה 13דאכתי לא מטא זמןחיובהאדאכתי לא מטא זמן חיובא
שםעמ' ו, טור ב, שורה 4‎-5ואם לא הביא ראיה כתב הרמב"ם שנשבעהואם לא הביאו ראיה כתב הרמב"ם שנשבעת
שםשם, שורה 8ונשבעה ונפטרה חשיבה ואין עליה אלאונשבעת ונפטרת חשיבה ואין עליה אלא
צז ע"אעמ' יא, ד"ה כיצד מוכרת, שורה 1למזונות דל עשר שנין פשיטא לןלמזונות דלעשר שנין פשיטא לן
שםשם, טור ב, שורה 12נמי מסתברא דהני מילי לגבי אדעתאנמי מסתברא דהני מילי לגבי ארעתא
שםעמ' יב, טור ב, ד"ה וז"ל הרא"ש, שורה 7נשתייר כי כדי כתובתה אם תמכורנשתייר כי אם כדי כתובתה אם תמכור
שםעמ' יג, ד"ה ור' יהונתן, שורה 8התנה עמו בפירוש במאןדאתני דמיהתנה עמו בפירוש כמאן דאתני דמי
שםשם, ד"ה בצורתא, שורה 5אצטריכו וחי הוה דלא להו לחודייהואצטריכו זוזי הוה דלא להו לחודייהו
צז ע"בעמ' טו, טור א, ד"ה וז"ל רש"י, שורה 6הלכך לא תחבור אלא בב"דהלכך לא תמכור אלא בב"ד
שםשם, טור ב, ד"ה ג"ה והיא, שורה 3ולא ידוע בעיני הנשים אם הוטרחה זוולא ירע בעיני הנשים אם הוטרחה זו
שםעמ' טז, טור ב, שורה 5 מלמטהשיאמרו שהמגרש את אשתו ולא נתן להשאמרו שהמגרש את אשתו ולא נתן לה
שםעמ' יז, טור א, שורה 13במזוני דינה כתוב דעלמאואינה מוכרתבמזוני דינה כחוב דעלמא ואינה מוכרת
שםעמ' יח, טור ב, שורה 5דהא תנא וחכמים ס"ל כר"שדהא תנא קמא וחכמים ס"ל כר"ש
שםעמ' יט, ד"ה התם בקראי, שורה 7דבתוליה לחוד אתי לפסוליחידה אתי להכשירדבתוליה לחוד אתי לפסול ב' יתירה אתי להכשיר
צח ע"אעמ' יט, ד"ה מוכרת, שורה 7ועוד דא"כ איירי באלמנה מן הנשואיןועוד דע"כ איירי באלמנה מן הנשואין
שםעמ' כ, ד"ה ולי נראה, שורה 3 מלמטהמשכינן לה משום דמפסדא מזונימשהינן לה משום דמפסדא מזוני
שםשם, טור א, שורה אחרונהואלמלא שפירש זו ההלכה נראהואלמלא שפירוש זו ההלכה נראה
שםשם, טור ב, שורה 4 מלמטהובקיאי בשומא שהשמאים אינם עומדיםובקיאי בשומא וי"ל שהשמאים אינם עומדים
שםעמ' כא, טור א, שורה 11בהברזה ידוע הוא בכמה מכרהבהכרזה ידוע הוא בכמה מכרה
שםשם, ד"ה אלמנה, שורה 6שאין אדם מוכר לעצמו, דמאן שם ליךשאין אדם מוכר לעצמו, ולישנא דמאן שם ליך
שםשם, טור ב, שורה 1‎-2ובירושלמי אמתני' ויחזיר המקחובירושלמי פריך אמתני' ויחזיר המקח
שםעמ' כב, ד"ה כאן במשנתינו, שורה אחרונהדכי במשנתינו כר' יוסי. רש"י במהדורא קמארבי במשנתינו כר' יוסי. רש"י במהדורא קמא
צח ע"בעמ' כב, ד"ה כאן שנה, שורה 5תחזור להם הקרקעתחזיר להם הקרקע
שםעמ' כג, ד"ה וז"ל אבעיא להו, שורה 9ושגג ונמצא שהוא כשרקדשושגג ונמצא שהוא בשר קדש
שםשם, ד"ה ת"ש, שורה 3הלכה כמותו ההוא הכללותהלכה כמותו ההוא כללא אמוראי פליגי ביה כדאיתא בפ' המדיר, ותו אין למדין מן הכללות
שםעמ' כד, ד"ה לא, שורה 3לתקוני שדדתיך ולא לעוותילתקוני שדרתיך ולא לעוותי
צט ע"אעמ' כה, ד"ה וז"ל הריטב"א, שורה 5לאדם לחבור מקרקעותיולאדם למכור מקרקעותיו
שםשם, ד"ה דינר, שורה 6דזבין לי בורא ואזיל וזביןדזבין לי כורא ואזיל וזבין
שםעמ' כו, ד"ה ולא נהירא, שורה 4לא אהני מידי דהא תרוייהו לא חזקלא אהני מידי דהא תרוייהו לא חזי
צט ע"בעמ' כז, ד"ה וז"ל רש"י, שורה 4וזבין לתכא חברו קיים הכאמכרווזבין לתכא מכרו קיים הכא מכרו
שםעמ' כח, טור א, שורה 6דאי הכי לא מפשטא מתניתין דהיתה כתובתהדאי הכי לא מפשטא ממתניתין דהיתה כתובתה
שםשם, שורה 12בבעיא אלא דלא אפשיטא והו"ל למימרבבעיא דלא אפשיטא והו"ל למימר
שםשם, שורה 14קפידא לחד סתמא אמאיהכיקפידא לחד סתמא מאי הכי
שםשם, שורה 20הא נמי מתניתין והתם ליכא קפידאהא נמי ממתניתין והתם ליכא קפידא
שםשם, ד"ה ונ"ל, שורה 4והיינו משום דשמעינן ליהכהמקבלוהיינו משום דשמעינן ליה בהמקבל
שםשם, ד"ה וז"ל רש"י, שורה 4אבל איזיל לא הוה זביניה זביניאבל אוזיל לא הוה זביניה זביני
שםעמ' כט, ד"ה מתני', שורה 2ששמוהו בזול כדי שתות ונתנוהו ללוקתששמוהו בזול כדי שתות ונתנוהו ללוקח
שםעמ' ל, ד"ה וז"ל הר"י, שורה 1אם עשו אגרת בקורת שחברואם עשו אגרת בקורת שמכרו
ק ע"אעמ' ל, ד"ה וז"ל הרמב"ן, שורה אחרונהכדאיתא בפרק גט פשוט.כדאיתא בפרק גט פשוט [הדיבור הבא הוא המשך הדיבור הזה]
שםעמ' לא, טור ב, שורה 1ואלו עשה המעשה לא היה מחזיר את והדברואלו עשה המעשה לא היה מחזיר את הדבר
ק ע"בעמ' לב, ד"ה ועד, שורה 2שוה מאתים במנה שמכרו נבסישוה מאתים במנה שמכרו נכסי
שםשם, ד"ה ובמהדורא, שורה 7המובר קרקע של הקדש הרי אין כאןהמוכר קרקע של הקדש הרי אין כאן
שםשם, ד"ה ה"מ, שורה 2אבל מכח מכרו ב"ד אימא לאאבל מכרו ב"ד אימא לא
שםשם, שורה 4מכרן קיים ואע"נ דלא אכרוזמכרן קיים ואע"ג דלא אכרוז
שםשם, ד"ה ולא נהירא, שורה 3 מלמטהבשעה שאין מכריזין אובמקים שאיןבשעה שאין מכריזין או במקום שאין
שםעמ' לב, ד"ה לכרגא[להוסיף כותרת צד: רמב"ן]
שםשם, טור ב, שורה 5בגמ' מתני' דפוס היתומיםבגמ' מתני' דשום היתומים
שםשם, שורה 6דזבין ואחריות איתמי שרפוממנודזבין ואחריות איתמי טרפו ממנו
שםשם, שורה 24ולא מדברי הנך. ועוד שלא הזכירוולא מדכרי הנך. ועוד שלא הזכירו
שםשם, ד"ה ואי, שורה 4והאומר רב יהודה אמר רב אשיוהאמר רב יהודה אמר רב אשי
שםעמ' לד, טור א, שורה 9שלו בפני היתומים דאפוטרופוס בעל דיןשלא בפני היתומים דאפוטרופוס בעל דין
שםשם, טור ב, ד"ה ומסתברא, שורה 2קורבא דשוקא ודחוקא דשוקאקורבא דשוקא ורחוקא דשוקא
שםעמ' לה, ד"ה יתמי, שורה 2א"נ ריגלא קרי נמי ביא"נ ריגלא קרי נמי כי
שםשם, שורה 8איצלא קיוהא ומרירותאיצצא קיוהא ומרירות

שטמ"ק החדש והשלם, נדרים

נא ע"ב עמ' קפט טור שמאל שורה 3 מלמטה מליח שאני טועם אסור בכל צ"ל מלוח שאני טועם אסור בכל
נז ע"א, עמ' רחד"ה אבל הרנב"י, שורות 2-3 בדבר שזרעו כלה דאי לאו בלשון אלו קאמר אי הכי צ"ל בדבר שזרעו כלה מיירי כדאמר אלו דאי לאו בלשון אלו קאמר אלא הכי

שטמ"ק החדש והשלם, בבא מציעא

קיח ע"א, עמ' תתקכטור ימין, שורה 2 דכיון דאירצי מחילה להיזקא צ"ל דכיון דאירצי מחלה להיזקא

פירוש רבינו אליקים, יומא

סב ע"ב עמ' 192הערה 29מנחות מט. צ"ל מד:

פירוש רבינו אברהם מן ההר, נדרים (מהד' בלוי)

נז ע"א (עמ' קכ) שורה 2 היתר לאין זרעו כלה אמאי חליפיו אסורים צ"ל היתר לזרעו כלה אמאי חליפיו אסורים
פח ע"ב (עמ' קפא)שורה 11 מלמטה אפילו רבנן מודו דלא קנה צ"ל אפילו בהא רבנן אמרי דלא קנה

פירוש ר' שלמה בן היתום, מועד קטן

צ"ל לא עבידי דפסקי [ר"ד מצגר בהערותיו לרבנו חננאל מו"ק ד ע"א עמ' ט הערה 84]

עבידי דפסקי

עמ' 8 שורה אחרונה

ד ע"א

פירוש לאחד הקדמונים על רי"ף מועד קטן (מהד' זק"ש)

ולהתיר דרך שכחה

ולהתיר דרך שמחה

שורה 4

יג ע"ב עמ' עה

פירוש הראב"ד על תורת כהנים

מ"מ חיובו מדרבנן דלא גרע מקטן שהגיע לחינוך [קונטרסי שיעורים (גוסטמן) קידושין שיעור כ אות ה עמ' קכה]

מ"מ חיובו מדרבנן דלא גרע מקטן שלא הגיע לחינוך

דף ד טור ב שורה 10‎-11

פרשתא ב

שו"ת הרי"ף, מהד' לייטר

צ"ל ואם תאמר והרי פשרה שהדבר תחת יד הנתבע וצריך קנין

ואם תאמר והרי בשדה שהדבר תחת יד הנתבע וצריך קנין

שורה 5‎-6

סי' קמד

שו"ת הר"י מיגאש, מהד' חסידה, תשנ"א

אמר מחבו"ב באפור"ה נשבעה קודם מותה

אמר מחבו"ב באפור"ה נתבעה קודם מותה

עמ' קמו, שורה 10 מלמטה

סי' קנב

תשובות הרמב"ם (בלאו) ח"ב

סי' תכז

עמ' 707, שורה 17

היה שריא בנתן מתנה

היה בריא שנתן מתנה

שו"ת הרמב"ן, מהד' שאוועל

והמחזיק בנכסים כגון מטלטלין שנטלם לעצמו

והחזיק בנכסים כגון מטלטלין שנטלם לעצמו

עמ' יג, שורה אחרונה

סי' ז

שו"ת הרשב"א, מה' מכון ירושלים, חלק א

סי' אלף סאהערה לפני הערה 1ח"ה קסה וח"ז תנטח"ה קסג וח"ז תנט

שו"ת הרשב"א, מכון ירושלים, חלק ב

סי' קטשורה 4והיה משיבם כפטומי מליוהיה משיבם בפטומי מלי
סי' רצב הערה 9, שורה 5 וע"ע מהריב"ל ח"ג סי' לה צ"ל לד
סי' שנזד"ה תשובה, שורה 4 מלמטה [ציון הערה 11 צ"ל אחרי המלים "שאמרה תורה"]*
שם הערה 6 ובחידושיו גיטין נ, א צ"ל ובחידושיו קידושין נ, א
סי' שס ד"ה תשובה, שורה 3 שאין אלו אלא הכרחות צ"ל הברחות
שם הערה 1 סי' קעג ד"ה הדין צ"ל סי' קעג ד"ה הדין וד"ה והיכא

שו"ת הרשב"א, מכון ירושלים, חלק ג

וכדאמרינן בית בביתי אני מוכר לך,

וכדאמרינן בבית בביתי אני מוכר לך,

עמ' עג, טור א, שורה אחרונה בטקסט

סי' קיד

שו"ת הרשב"א, מכון ירושלים, חלק ה

סי' קסג

הערה לפני הערה 1

וח"ז נט

וח"ז תנט

שם

הערה 17, טור שמאל, הערה 11

שלא ידענו באונסוו

שלא ידענו באונסו

שו"ת הרשב"א, מכון ירושלים, חלק ו

בעל חוב של שואל רשאי לגבות זכות

בעל חוב ששואל רשאי לגבות זכות

עמ' כג, טור ב, שורה 8

סי' קיא

תשב"ץ, מהד' מכון ירושלים

דלא אמרינן הכי אלא היכא דליכא איסורא דריביתא, אבל היכא דאיכא איסורא

דלא אמרינן הכי אלא היכא דאיכא איסורא דריביתא, אבל היכא דליכא איסורא

עמ' נח, טור א, שורה 2‎-3 מלמטה

ח"א, סי' יג


תשב"ץ ח"ד הטור השני (שו"ת מהר"ש צרור)
סי' ידדף טז ע"ג, ד"ה לכן, שורה 20 מלמטה לישבע עליה דהני טעניתי אחריתי צ"ל לישבע עליה דהוי טעניתי אחריתי
שםשורה 13 מלמטה דברי הטור והרמב"ן בטענת מחילה דברי העיטור והרמב"ן בטענת מחילה

שו"ת הריטב"א (מהד' קאפח)

פרק כו, הלכה ו

פרק כו, הלכה כז

הערה 18

סי' מה

ה' עדות, פרק יד, הל' ז

ה' עדות, פרק ד, הל' ז

הערה 6

סי' נב

לא עברי על החרם ועל הגזרה

לא עברי על החרס ועל הגזרה

עמ' עד שורה 21

סי' סח

בשער משפט סי' לז

בשער המלך סי' לז

הערה 4 שורה 3

סי' קלא

ומדרבא כדאי' התם ובפ' חזקת

ומדרבא כדאי' התם בפ' חזקת

עמ' קסג, שורה אחרונה

סי' קלט

שו"ת חכמי פרובינציה חלק א

צ"ל בטעות

בטענת אשה אחת כעין שתי נשים

עמ' 118 שורה 11

סימן כט (ד"ה ולענין)

שו"ת הרא"ש, מהד' מכון ירושלים

כלל לה סימן בעמ' קנד, שורות 15‎-17דדרשינן לכם, משעת לקיחה, [משעת מתנה על מנת להחזיר ודאי יכול להקדיש. וכי הוה דרשינן לכם, משעת לקיחה,] להכשיר מתנה ע"מהמלים בסוגריים מיותרות ונכפלו מפני "הדומות"
כלל מו סימן בעמ' רה טור א שורה 9נראה לי שחלקת עלינו את השנים,צ"ל השוים
כלל סג סי' אשורה 1זה שאמרצ"ל מחילה זה שאמר
כלל סג סי' אשורה 2אבל אני רוצהצ"ל אבל איני רוצה [ע"פ מישרים נתיב טו ח"ג]
כלל עח סי' בעמ' שכז, טור ימין, שורה 9 כדין על אשר פאר גוי צ"ל כדין אישטאגי"ש [כעין מאסר כמבואר בריטב"א נדרים סג ע"ב]

שו"ת הריב"ש, מהדורת מכון ירושלים

סי' כעמ' כז הערה 18 הל' מכירה כט, ח צ"ל הל' מכירה כט, ד
סימן סדעמ' סה טור ב שורה 1פירש הירושהצ"ל פירש הירושלמי
סי' קמטהערה 18אישות פט"ז הל' אמגיד משנה אישות פט"ז הל' א
סימן רטעמ' רנט טור ב שורה אחרונהבשתוצ"ל אשתו

שו"ת רשב"ש, מהד' מכון ירושלים
סי' שיד, עמ' רנוטור שמאל, שורה 4 מלמטה שלא חק בזה כלל ולא כתב שלא חלק בזה כלל ולא כתב

תרומת הדשן, מהד' אביטן

לגבי הלווה כדכתב להדיא חוזר וגובה

לגבי הלואה כדכתב להדיא חוזר וגובה

טור ב, שורה 6 מלמטה

סי' שיג

תוס' גיטין ג, ב

תוס' גיטין לג, ב

הערה 5

שם

מסקינן פ"ק דב"ב (ז, ב) דגובים

מסקינן פ"ק דב"ב (ז, א) דגובים

עמ' שב, ד"ה תו, שורה 1

סי' שמה

הלכות גדולות מהד' מכון ירשלים

הלכות נידוי, עמ' תקכז

הגהות רא"ש טרויב, אות טז

ומהרי"ק שורש קמ"א

ומהרי"ק שורש קי"א

ערוך השלם

מאן דמתני אנותר משום עצלי כהונה וליכא חשד כמו בפיגול [מצודת דוד על משניות מעילה פ"ד מ"ד]

מאן דמתני אנותר משום עצלי כהונה וליכא חשד משום פיגול

עמ' 513, טור ב, שורות 4‎-5

ע' חשד

ס' הפרדס לרש"י, מה' ערנרייך, בודפסט תרפ"ד (חוץ מהתיקונים שבלוח התיקון שבסוף הספר)

צ"ל ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם

ועשו לטם ציצית על כנפי בגדיהם

הערה לט, שורה 2

עמ' יט

צ"ל רבים אשר עמדו משתאים

רבים אשר עמדו משתעים

ד"ה ע' יא, שורה 1

עמ' שנח

צ"ל להערה צ עיין האורה

להערה 3 עיין האורה

ד"ה ע' קצ"ה, שורה 1

עמ' שעד

ספר הישר, לרבינו תם, מהד' שלזינגר

סי' קלחעמ' 100, שורה אחרונהצריך לכתוב מן כדמוכחאצריך לכתוב זמן כדמוכחא
שםעמ' 101, שורה 6ר' אלעזר במזזוייף מתוכור' אלעזר במזוייף מתוכו
שםשם שורה 8ובסורא [מלה זו מיותרת]
שםשם שורות 10-11[צ"ל לפני שורה 9][עי' ראבי"ה סי' תתצב-תתצג]
סי' קמ עמ' 104 שורה 10-11 מלמטה דמלוי בריבית ומגדלי בריבית ומגדלי חזירים צ"ל דמלוי בריבית ומגדלי חזירים
סי' רסוהערה 5, שורה 2אם יביא זזרע אחראם יביא זרע אחר
סי' רסזעמ' 164, שורה 6 מלמטהשאצל הקרנות הרבשאצל הקרנות חרב
סי' רסז-אעמ' 167, שורה 18שני טפחים גבול ושתי קרנות ועוגל ערבשני טפחים גבול וקרנות שתי ועוגל ערב
סי' תמה שורה 2 כדאמרי' בסוטה בלבד הוא צ"ל כדאמרי' בסוטה ולענין טומאה בלבד הוא
שם שורה 4 בין איסורא בין מכנתא צ"ל בין איסורא בין סכנתא

ס' הפרדס לר' אשר ממנתשון, מהד' בלוי, תשמא

צ"ל ירמי' נא ה

ירמי' כד ה

הערה 37

עמ' מט

ראבי"ה, מהד' אפטוביצר, כרך ב

צ"ל פ"ו ה"ו

פ"ו ה"ה

הערה 1

פסחים סי' תיט עמ' 34

צ"ל פ"ח סי' תש"נ

פ"ח סי' תשמ"ח

הערה 3

שם

צ"ל רמב"ם פי"ג מה' תפלה

רמב"ם פ"ג מה' תפלה

הערה 1 שורה 2

מגילה סי' תקצה עמ' 331

צ"ל בשאלתות סי' כ"ו

בשאלתות סי' כ"ז

הערה 10 שורה 4 מלמטה

שם

צ"ל רמב"ם פ"ח מה' לולב ה"ה

רמב"ם פ"ח מה' לולב ה"ד

הערה 17 שורה 8

הל' לולב סי' תרסה עמ' 376

צ"ל רש"י סוכה ל"א ב

רש"י סוכה ל"ו ב

הערה 21

שם סי' תרעט עמ' 382

ראבי"ה, כרך ג

צ"ל וכן ברוקח סי' רכ"ו

וכן ברוקח סי' רכ"ח

הערה 6 שורה 8

הל' חנוכה סי' תתמג, עמ' 579

צ"ל מקומו לעיל שורה 7 לאחר

מקומו לעיל שורה 76 לאחר

הערה 8 שורה 7

שם סי' תתמח עמ' 594

צ"ל חל יום ראש חדש כסליו להיות בשני

חל יום ראש חדש כסליו להיות בשבת

שורה 20‎-21

שם סי' תתמט עמ' 595

צ"ל יראים סי' רע"ח

יראים סי' קע"ח

הערה 2 שורה 18

הל' פרוסבול סי' תתצג עמ' 687

כתבי הרמב"ן, מהד' שאוועל, כרך ב

לאפוקי שאר קרובים דידה, סיפא נמי דוקא היא לאפוקי שאר קרובים דידיה

לאפוקי שאר קרובים דידיה, סיפא נמי דוקא היא לאפוקי שאר קרובים דידה

שורה 6 מסוף הטקסט

עמ' קמב

צ"ל שלשים של אבל שמותר לכבס אינו דין שמותר לארס

שלשים של אבל שמותר ליארס אינו דין שמותר לכבס

שורה 4‎-5

עמ' קצו

ספר התרומות, מהד' מכון ירושלים
שער ז עמ' רטז ד"ה ודברי שורה 9 מלמטהאי הוה תני ברישא דינא צ"ל אי הוה תני ברישא דינר
שער יד עמ' שסד שורה 6 טענינן להו ומשתבעי ליתמי דמלוה צ"ל טענינן להו ומשתבעי יתמי דמלוה
שער מו עמ' תתקכא שורה 3-4 דמחילה בטעות אני דמסתמא כיון צ"ל דמחילה בטעות שאני דמסתמא כיון
שער סז ח"דעמ' תתתרב, גידולי תרומה טור ב, שורה 9דבפרק ז' דאישות כתב המוחלתדבפרק י"ז [הל' יט] דאישות כתב המוחלת

ספר התרומה (דפוס ורשה)
איסור והיתר סי' מטשורות 21-22לאפוקי מפירוש רש"י שפירש דטעם כעיקר מן התורהצ"ל לאפוקי מפירוש רש"י שפירש דטעם כעיקר אינו מן התורה

חיבור התשובה, למאירי
עמ' 355שורה 5 מלמטהכל שכן באחרונה של סימן שניכל שכן בראשונה של סימן שני

ספר חסידים, מהד' מרגליות, ירושלים תשלח

רמב"ם הל' תפלה פ"ד ה"ב

רמב"ם הל' תפלה פ"ו ה"ב

מקור חסד, שורה 1

עמ' קיח

להגרי"ע כלל ו

להגרי"ע כולל

מקור חסד, שורה 9

עמ' רפב

צ"ל רמב"ם הל' מלכים פ"ו [ה"ח]

רמב"ם הל' מלכים פ"י

סי' תתעט, הערה ב, שורה 3

עמ' תצב

ספר האשכול (מהד' אוירבך, עם נחל אשכול)

צ"ל אם שהה מיל

אם שעה מיל

נחל אשכול אות ג שורה 2

חלק א עמ' 50

שבלי הלקט (מהד' באבער)

צ"ל קריאת שמע

קריאת שמא

שורה 15

סי' מה

צ"ל דבעינן בלולב קשר גמור

דבעינן בלולב כשר גמור

שורה 4

סי' שנז

תורת הבית

כרך ב, מהד' תשנה
הארוך, בית ב שער ג עמ' לה, הערות, טור שמאל, שורה 1 שפסק להלכה דמהני בדיקה צ"ל שפסק להלכה דלא מהני בדיקה
הארוך, בית ב שער ג עמ' נה ד"ה מפני, שורה 8 הגסין בגוף כמותו צ"ל הגסין בעוף כמותו
שם הערות, טור שמאל, שורה 11 מלמטה הגסין בגוף כמותו צ"ל הגסין בעוף כמותו
הארוך, בית ב שער ה עמ' קה, שורה 9 בהמה במעי אדא וולד מעליא צ"ל בהמה במעי אדם וולד מעליא
שם, הקצר, בית ב שער ד, עמ' שעג, שורה אחרונה מהפנים כחתן או כל השלקחו צ"ל כחתן או כלה שלקחו

מהד' צימבליסט ח"ג
עמ' ק שורה 4 מלמטה דרב אתי אמר רב צ"ל דרב אסי אמר רב
שםשורה אחרונה דרב אתי אמר רב צ"ל דרב אסי אמר רב
עמ' קא שורה 4 אפילו אמר רב אתי צ"ל אפילו אמר רב אסי
שם שורה 6 וכל שכן דרב אתי צ"ל וכל שכן דרב אסי
שם ד"ה ולעניין תבשיל, שורה 2 אמר רב אתי אמר רב צ"ל אמר רב אסי אמר רב

שערי דורא מהד' מכון המאור
דף ק ע"א, הערות טור שמאל שורה 2 וכ"כ הפתחי תשובה שם צ"ל וכ"כ הפרי תואר שם
דף קמט ע"ג מבוא שערים שורה7 דהטמא דחיישינן צ"ל דטעמא דחיישינן
שם שורה 9 שחתוך עובי הכתף צ"ל שמתוך עובי הכתף
שם שורה 11 מהלכות שחיטה צ"ל פ"י מהלכות שחיטה

אבודרהם (מהד' ירושלמי, תשכ"ג)
עמ' קד שורה ה בארץ ישראל צ"ל ברוך אתה ה'
עמ' ריטד"ה ולאחר הקידוש שורה 2צ"ל קטו, אקא, א
עמ' שבשורה 17צ"ל ח, יא-ט, טו [בין פסח לשבועות עמ' קטו]ח, יא-טו

פסקי רקנטי, עם מעשה בצלאל

כ"ה סק"ב בטעות הדיין בדבר

כ' סק"ב בטעות הדיין בדבר

מעשה בצלאל שורה 7

סי' רנג

השע"מ סי' כ' סק"א ביורשים שפרעו שטר

השע"מ סי' כ' סק"ב ביורשים שפרעו שטר

שם שורה 2 מלמטה

שם

הרמב"ם בנדר סתם ואח"כ טוען

הרמב"ן בנדר סתם ואח"כ טוען

מעשה בצלאל שורה רשונה מהשורות הרחבות

סי' תקיב

עי' נפש החיים שער א'

עי' נפש החיים שבר א'

מעשה בצלאל שורה 6 מלמטה

סי' תקסו

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 6275

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US