Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

תיקוני טעויות דפוס
בספרות התורנית
משנה ותלמוד

לדף התיקונים הראשי

משנה
משניות ע"א פירושים, זרעים ח"א
משניות ע"א פירושים, נזיקין ח"ב
משניות ע"א פירושים, קדשים ח"א
תוספתא

תלמוד

ברכות
משניות זרעים
שבת
עירובין
פסחים
שקלים
ראש השנה
יומא
סוכה
חגיגה
כתובות
נדרים
סוטה
סנהדרין

עבודה זרה

משניות ע"א פירושים, זרעים ח"א

שם טוב שמדקדק במצות. לח) והו"ל יוהרא

שם טוב שמדקדק במצות. והו"ל יוהרא

תפארת ישראל אות לז

ברכות פ"ב

השלם ולומר ג' מלות

לשלם ולומר ג' מלות

הלכתא גבירתא טור א שורה 10

שם

ולפי' רש"י ז"ל אפילו אם יעבור זמן התפלה

ולפי' רש"י ז"ל אם יעבור זמן התפלה

מלאכת שלמה עמ' 20 טור ב שורה 16

ברכות פ"ג מ"א

בר"ב ד"ה מעין

ג בר"ב ד"ה מעין

תוס' אנשי שם דף יד שורה 2

ברכות פ"ד

ד בר"ב ד"ה העושה

בר"ב ד"ה העושה

שם שורה 14

שם

תחנונים פי' לא

ד תחנונים פי' לא

שם שורה 13 מלמטה

שם

דעת ת"ק אליבא דראב"ע [וכן 9 פעמים בהמשך]

דעת ת"ק אליבא דראב"י

תפארת ישראל בועז אות ג, דף טו שורה 13 מלמטה

שם

דגם שלא בחבר עיר איכא

דגם שלא בחבר איכא

שם שורה 3 מלמטה

שם

וע"כ דאפיק משמע

וע"כ דאסיק משמע

תפארת ישראל בועז אות ד, שורה 2

ברכות פ"ו

אכל מליח ופת עמו

אכל מליח ופת עמם

חדושי מהרי"ח, שורה 10

שם משנה ז

וש"ע בי"ד סי' רס"ז

וש"ע בי"ד סי' ש"נ

תוספות חדשים שורה 4‎-5

ברכות פ"ז מ"א

לא עשה כן לכל גוי

לא עשה כן לכל עובדי כוכבים

תוי"ט דף כד שורה 2

שם מ"ג

וכן ארבעה

ד וכן ארבעה

תוס' אנשי שם שורה 1

שם מ"ד

בסוף דיני בהמ"ז)

בסוף דיני בהמ"ז

תפארת ישראל אות כח, שורה 3

שם מ"ה

ובשמים דעבודת כוכבים

ובשמים דעובדי כוכבים

תוספות רע"ק אות מט, שורה 3

שם פ"ח מ"ו

ובחבורו בפ"י מהלכות ברכות

ובחבורי בפ"י מהלכות ברכות

ראשון לציון עמ' 56, שורה 20

שם פ"ט מ"ב

כגון תרומת מעשר שיש לה שיעור

כגון תרומות מעשר שיש לה שיעור

תוי"ט עמ' 62 שורה 4

פאה פ"א מ"א

ומ"ש הר"ש שההוספה היא טבל

ומ"ש הר"ב שההוספה היא טבל

שם שורה 5 מלמטה

שם

דאם כן דומה ממש לתרומת

ואם כן דומה ממש לתרומת

תוספות חדשים שורה 14

שם

רק בתירוש ויצהר

רק בתירש ויצה"ר

תפארת ישראל, בועז אות ה, שורה 1

שם מ"ד

אבל לב"ה [לבית הלל] חייבת אא"כ הפקירה

אבל לבעה"ב חייבת אא"כ הפקירה

מלאכת שלמה עמ' 70 טור א, שורה 4

שם מ"ו

אלא כשלקח אחר מרוח משום

אלא כשלקח אחר מרוח משם

שם דף לו, טור ב, שורה 1

שם

בין אם הוא בריא

בין אם הוא ברי

מלאכת שלמה דף מג טור ב, שורה 4 מלמטה

שם פ"ג מ"ז

דבכה"ג אף למ"ד יש קנין

דבכה"ג אף למ"ד אין קנין

תוספות רע"ק דף מז, שורה אחרונה

שם פ"ד מ"ט

המגל אקוצר וכ"ה בהדיא

הגמל אקוצר וכ"ה בהדיא

תוס' אנשי שם, ד"ה אחר היד, שורה 4

שם מ"י

מצאתי מנוקדת האל"ף

מצאתי מנקודת האל"ף

מלאכת שלמה טור א, שורה 6 מלמטה

שם פ"ה מ"ג

גם כן הראב"ד ז"ל במס' עדיות

גם כן הראב"ד ז"ל ובמס' עדיות

מלאכת שלמה עמ' 104

שם פ"ו מ"א

אפילו ב' אינן שכחה מדלא נגמ"ל

אפילו ג' אינן שכחה מדלא נגמ"ל

תפארת ישראל אות כה

שם פ"ו מ"ה

שהביאו בערך הצני וכן בערך חצן

שהביאו בערך השני וכן בערך חצן

מלאכת שלמה עמ' 112, טור א, שורה 2

שם

לרבות מברייתא דדריש לה' להוציא

לרבות מברייתא דרריש לה' להוציא

תפארת ישראל בועז אות ד, שורה 6 מלמטה

שם מ"י

אפי' באינה נטופה והתחיל לא הוי שכחה

אפי' באינה נטופה והתחיל הו"ל שכחה

תוס' אנשי שם עמ' 120, שורה תחתונה

שם פ"ז מ"ב

קורא כרם לה' עצי מאכל

קורא כרם לה' מיני מאכל

תוס' אנשי שם עמ' 124, שורה 36

שם מ"ו

דלא קיי"ל כר"מ [פ"ז מ"ב]

דלא קיי"ל כר"מ [פ"ו מ"ב]

תפארת ישראל אות נד, שורה 5 מלמטה

שם מ"ח

מ"ב [אות פב]

מ"ג [אות פב]

תוספות רע"ק, שורה 1

שם פ"ח מ"ב

וכ"כ לקמן במ"ז בעני העובר

וכ"כ לקמן במ"ד בעני העובר

תפארת ישראל, בועז, אות ה, שורה ראשונה מהרחבות

שם מ"ה

והובא בהר"ש ועיין

והובא בהרא"ש ועיין

תוספות רע"ק עמ' 138 שורה 8

דמאי פ"א מ"א

(פ"ז מ"ה) זה שעשיתי מעשר

(פ"ז מ"ה) זה שעשיתי

שם דף ע, אות ה, שורה 6

שם

שיהיה מן מין החומץ הנעשה שם

שיהיה מן מן החומץ הנעשה שם

תוס' אנשי שם, דף עא, שורה 2‎-3

שם

דאינו חשוד אמעש"נ וחשוד רק

דאינו חשוד אמעש"נ וראוי רק

תפארת ישראל, אות טכ ז, טור ב, שורה 2

שם מ"ב

איזוהי מדה גסה ביבש שלשת קבין

איזוהי מדה גסה ביבש שני קבין

מלאכת שלמה, דף עו, טור ב, שורה 1‎-2

שם פ"ב מ"ה

דמשך לאו דוקא

דמשך לאו דקה

תוס' רע"ק, דף עח, שורה 3

שם פ"ג מ"ב

הראש יוסף חולין

הרא"ש יוסף חולין

תוס' אנשי שם, שורה 13 מלמטה

שם מ"ד

דאינו חושש לא משום שביעית

דאינו חושש לו משום שביעית

מלאכת שלמה טור ב שורה 1

שם מ"ו

(כפ"ג דקדושין (דף ס"ג))

(כפ"ג דקדושין (דף ס"ג)

תפארת ישראל בועז אות א שורה 2

שם פ"ד מ"א

דממונא דבידיה הוא [מצודת דוד על המשנה כאן]

דממונא דידיה הוא

תוי"ט עמ' 162, שורה 8

שם מ"ג

מ"י בתוי"ט ד"ה משאינו נקוב

בתוי"ט ד"ה משאינו נקוב

תוספות אנשי שם, שורה 1

פ"ה מ"י

במשנה תרומה ולא תאכל

מ"י במשנה תרומה ולא תאכל

שם שורה

שם

המעשרות לבעלים משום דמסתמא דעתיהו

המעשרות לבעלים משום דמסתמא לאו דעתיהו

משנה ראשונה שורה 13 מלמטה

פ"ו מ"ה

משנה ט [תוי"ט ד"ה

משנה ח [תוי"ט ד"ה

דף צא, תוספות חדשים שורה 1

שם פ"ו

משנה ט אות סז

משנה ח אות סז

עמ' 182, תוספות רע"ק, שורה 4‎-5

שם

אהא דקאמר הש"ס חוזר

והא דקאמר הש"ס חוזר

תוספות רע"ק דף צב, שורה 1

שם מ"י

ח של זו בזו ושל זו בזו

ז של זו בזו ושל זו בזו

משנה ראשונה, דף צז טור א, שורה 2‎-3

שם פ"ז

נוטל ג"כ מאה ואחד

נוטל ג"כ מאה אחד

משנה ראשונה, דף צח, טור ב, שורה 3

שם פ"ז מ"ז

שבתוך הטבל ותתבטל בק'

שבתוך הטבל ותתטבל בק'

תוס' אנשי שם, דף צח, שורה 20 מלמטה

שם

התשלום להעשר שהוא חייב

התשלום להמעשר שהוא חייב

תוס' אנשי שם, דף צט, שורה 8

שם

טבל ע"י שיקח תשע חביות

טבל ע"י שיקח עשרה חביות

תוס' אנשי שם, עמ' 198, שורה 22

שם

מתניתין דריש פרק ח]

מתניתין דריש פרק ח

תוי"ט עמ' 212, שורה 2 מלמטה

כלאים פ"ב מ"ה

במרובע טפי מבשורה

במרובע טפי בבשורה

רע"ב עמ' 222, שורה 6

שם מ"י

הראשון. ופשיטא דבהברכה

הראשון. ופשיטא דבהרכבה

דף קלב, תס' אנשי שם שורה 26

שם פ"ז מ"א

שקורין קוטו"ן ועלין שלו

שקורין קוטו"ן ואילן שלו

עמ' 264, רע"ב שורה 4

שם מ"ב

והוא בגמ' ב"ק ד"ק [דף ק]

והוא בגמ' ב"ק דק"י

דף קלג, תוספות חדשים שורה 4

שם מ"ד

דלא קנסו שוגג אטו מזיד

דקנסו שוגג אטו מזיד

עמ' 266, תוספות רע"ק, שורה 2 מסוף אות כד

שם

גבי ע"ז פן תנקש בו

גבי ע"ז פן תוקש בו

עמ' 270, מלאכת שלמה טור א, שורה 3

שם פ"ח מ"א

דקמשמע לן דאפי' אם אותו שקשר

דקמשמע לן דאפי' עם אותו שקשר

תפארת ישראל, טור ב, שורה 3

שם מ"ג

דארישא קאי ומאי גרע

דארישא קאי והאי גרע

שם שורה 5

שם

ג במשנה מטפחות הידים

במשנה מטפחות הידים

דף קמ, תוס' אנשי שם, שורה 1 מהרחבות

שם

בר"ב ד"ה ר"א

ג בר"ב ד"ה ר"א

שם, שור 2 מהרחבות

שם

מה) אפילו בשלו: שכשיחרוש יזדעזעו

אפילו בשלו: שכשיחרוש יזדעזעו

דף קנג, תפארת ישראל טור א, שורה 1

שביעית פ"ג

קכ"ג ס"א] (א)

קכ"ג ס"א] [א]

דף קסז, תפארת ישראל טור א שורה 5

שם פ"ז מ"ג

ו שייבש המתוק

שייבש המתוק

עמ' 352, תוי"ט, שורה אחרונה

שם פ"ט

פרק ט ב [ברע"ב

פרק ח ב [ברע"ב

הגהות הרש"ש, דף א, טור ב, שורה 4 מלמטה

מפרשים שבסוף זרעים ח"א,

לשון לקיטה: ח בתוי"ט ד"ה

לשון לקיטה: בתוי"ט ד"ה

עמ' 2, פאה פ"ד, שורה 5

שם

שם בתו"ח ד"ה משבאו

שם ח בתו"ח ד"ה משבאו

שם, שורה 8

שם

פרק ה ב מזכירין גבורות גשמים

פרק ח ב מזכירין גבורות גשמים

דף ד, טור א, שורה 4 מלמטה

שם, חדושים מלוקטים מספר זרע יצחק

בשאר ימות השנה מברך על כל כוס וכוס

בשאר ימות השנה מברך על כוס וכוס

פ"ו מ"ה, שורה 2

שנות אליהו, ברכות

קמיבעיא ליה כבית אחד או כשני בתים

קמיבעיא ליה בבית אחד או בשני בתים

פ"ז מ"ה, שורה 5

שם

ולא על הנר ולא על הבשמים שלפני ע"ז. לפי שאסור ליהנות מהם

לפי שאסור ליהנות מהם

פ"ח מ"ו, שורה 5

שם

ולכך במנמר ס"ל לר"ע דנותן פאה מכל או"א

ולכך במנמר ס"ל לר"י דנותן פאה מכל או"א

פ"ג מ"ב, שורה 4 מסופה

פאה, פירוש הארוך

דאין לעניים עד אחר בצירה ועד שיבצור

דאין לעניים עד אחר קצירה ועד שיקצור

פ"ז מ"ז, שורה 2

שם, פירוש הקצר

שיהא העני נאמן בכל עת על המעשר שני לבד

שיהא העני נאמן בכל עת על הלקט לבד

פ"ח מ"ב, שורה 2

שם, פירוש הארוך

דא"ל דקאי על טפוסין

דאל"כ דקאי על טפוסין

פ"ה מ"ג, שורה 3

דמאי, פירוש הארוך

שהיא יכולה לבלול בכל המתנות

שהיא יכולה לכלול בכל המתנות

פ"ה מ"ה, טור ב, שורה 5

שם

דנבלל בכל המתנות שיתנו התשעה

דנכלל בכל המתנות שיתנו התשעה

שם, שורה 6

שם

שני תשיעין ותשיע של תשיע

שני תשיעין ותשיע של תאנה

פ"ז מ"ו, טור ב, שורה 2

שם

מצטרפין אף אליבא דרבי שמעון

מצטרפין אף אליבא דבית שמאי

פ"ד מ"ז, שורה 6

כלאים, פירוש הארוך

(יותר מל' לתכין)

(יותר מל' כורין)

פ"ג מ"ג, שורה 8‎-9

שביעית

תנור ורחיים תנור דהיא כ"ח [כלי חרס]

תנור ורחיים תנור דהיא כו'

פ"ה מ"ט, שורה 3

שם

גיטין... ט

גיטין... ד

טבלת מספרי הפרקים, נשים, שורה 2 מלמטה

יש סדר למשנה, הקדמה

לקמן בברכות מ"ח בשילהי דבור המתחיל עד שיאכל

לקמן בברכות בשילהי דבריהם המתחיל מ"ח עד שיאכל

טור א, שורה 6 מלמטה

שם, ברכות פ"ג

פרק ד ב

פרק ד ג

שורה 1

שם, פ"ד

ה הר"ב ד"ה שהוא

הר"ב ד"ה שהוא

דף ג, טור א, שורה 7 מלמטה

שם, פ"ה

וצריך עיון: ב תוי"ט ד"ה

וצריך עיון: תוי"ט ד"ה

דף ה, שורה 14 מסוף הפרק

שם, פ"ט

נזיקין ח"ב
ע"ז פ"ג תפארת ישראל אות לה רקמ"ז צ"ל רקמ"ג

משניות ע"א פירושים, קדשים ח"א

בין ציץ למצנפת

בין צין למצנפת

עמ' 4, רע"ב, שורה אחרונה

זבחים פ"ב מ"א

הואיל ורצפת העזרה מקדשת

הואיל ורצפת העזרה מקודשת

דף ד, תוי"ט, שורה 7 מלמטה

שם

מהלכות מעה"ק פסק

מהלכות מעה"ק פריך

לקוטים, שורה 2 מלמטה

שם פ"י מ"ח

לא בקשים וא"כ הוי

לא ביבשים וא"כ הוי

עמ' 48, תוספות רע"ק, שורה 3

שם פי"א מ"ד

למנקט עורות קשים

למנקט עורות יבשים

שם, שורה 10

שם

דס"ל דגם עור קשה

דס"ל דגם עור יבש

שם, שורה 2 מלמטה

שם

(כחגיגה י"ג א')

(כחגיגה כ"ג א')

תפארת ישראל אות לו, שורה 5

שם פי"ד מ"ד

אם רצה יביא בדמיו שנים

אם רצא יביא בדמיו שנים

עמ' 130, רע"ב, שורה 2 מלמטה

מנחות פי"ג מ"ט

אבל אם נטרפה בחצר לא תאסר

אבל אה נטרפה בחצר לא תאסר

עמ' 148, תוי"ט, שורה 4 מלמטה

חולין פ"ג מ"א

דרוב בליעות דרך הושט

דרוב בליעות דרך הושע

תפארת ישראל, בועז, אות ב, שורה 4

שם פ"ג מ"ב

ודוקא כשהחתיכות כחושות

ודוקא כשהתיכות כחושות

דף צ, תפארת ישראל, טור ב, שורה 4

שם פ"ח מ"ג

אף דמת, דמיתה עושה ניפול

אף דמיתה עושה ניפול

תפארת ישראל, אות פו, שורה 1

שם פ"ט מ"ח

תתן, שיהא כדי נתינה

חתן, שיהא כדי נתינה

תפארת ישראל, בועז אות א, שורה 4 מהשורות הארוכות

שם פ"י מ"א

כמו ותשכח כי רגל תזורה

כמו ותשכת כי רגל תזורה

עמ' 198, בועז, שורה 6

שם פי"ב

ימכרנה לנכרי א) וכשיראנה ישראל

ימכרנה לנכרי א וכשיראנה ישראל

תפארת ישראל, אות ג, שורה 4

בכורות פ"א מ"א

וכה"ג אשכחן ברפ"ז דב"מ

וכה"ג אשכחן ברפ"ג דב"מ

עמ' 206, תוי"ט שורה 4

שם פ"ב מ"ד

כדתנן במשנה ז' פ"ז דב"ק

כדתנן במשנה ז' פ"י דב"ק

תוי"ט ד"ה וישלם, שורה 2 מסופו

שם פ"ד מ"ד

רק בחורשין [כב"ק פ"ז מ"ז]

רק בחורשין [כב"ק פ"י מ"ז]

תפארת ישראל, טור ב, שורה 4

שם

בכך ולהר"ן א"ש הכל

בנך ולהר"ן א"ש הכל

דף קח, ליקוטים, שורה 7 מלמטה

שם פ"ד מ"ו

מיתרת שאין בה עצם

מיתרת שאין בה עצםנ

עמ' 234, תפארת ישראל, שורה 2 מלמטה

שם פ"ז מ"ז

מחוסר זמן. משא"כ כהן ובנו

מחוסר זמן. משא"כ כהן ובו

שם, שורה אחרונה

שם

ותימה על הר"ב. עתוי"ט: [אות פו] אף דמיתה עושה

ותימה על הר"ב. עתוי"ט אף דמיתה עושה

חולין פ"ט, אות פב

חידושים בסוף הכרך, תפארת יעקב


תוספתא

מיי' פי"ב ממטמאי משכב הי"ב

מיי' פי"ג ממטמאי משכב הי"ב

מצפה שמואל אות ז

טהרות פ"ח


תלמוד בבלי

ברכות

ד ע"ארש"י ד"ה לולא האמנתילולא האמנתי לראות בטוב ה'לולא האמנתי לראות בטוב ה' (ג)
שםרש"י ד"ה נקודדבר ברור היה לו לראות בטוב ה' (ג). לולא לשוןדבר ברור היה לו לראות בטוב ה'. לולא לשון
ז ע"בגמרא, שורה 4ויאמר אדני (אלהים) במה אדעויאמר אדני [אלהים] במה אדע
שםתוס', שורה 3אמאי לא מייתי קרא אדני (אלהים) מה תתןאמאי לא מייתי קרא אדני [אלהים] מה תתן
יא ע"בתוס' ד"ה וברכת, שורה 3עד לאחר הקטרת אמוריםעד לאחר הקטרת אברים [ערוך השולחן, או"ח סי' קכח סעיף א]
כה ע"אהגהות הגר"א, שורה 3כצ"ל: (ב) שםכצ"ל: [ב] שם
לג ע"בהגהות הגר"א, שורה 2[ב) צ"ל איתמר[ב] צ"ל איתמר
מג ע"בגמרא, שורה 5 מלמטהנמי הכא אפילו היא אשתונמי הכי אפילו היא אשתו
נ ע"בהגהות הגר"א, שורה 11 מלמטהועמ"ש בשנוות אליהוועמ"ש בשנות אליהו
נט ע"ברש"י, שורה 4 מלמטהבדאית ליה ארעא טובאבדאית ליה ארעא טובה
רא"ש, פ"ה סי' כשורה 8כמו שחוזר בראשונות בראש ובג' אחרונות לעבודהכמו שחוזר בראשונות לראש ובג' אחרונות לעבודה
שם, פ"ו, סי' כהתפארת שמואל אות יד, שורה 2דלא אמרינן המוקדם היכא דברכותיהן שוותדלא אמרינן המוקדם אלא היכא דברכותיהן שוות
פ"ו סי' כהמעדני יו"ט אות ודמיירי ודאי שאינו רוצה לאכולדמיירי אפי' שאינו רוצה לאכול
שםדברי חמודות אות עה, שורה 4נמי דאם רוצה בזה יותר מבזהנמי דאם אינו רוצה בזה יותר מבזה
שםדברי חמודות אות עזשכתבתי לעיל סעיף ע"אשכתבתי לעיל סעיף ע"ב
שם, סי' לדברי חמודות אות פח, שורה 6כל שתערובות הדברים ניכר בעיסהכל שתערובות הדבש ניכר בעיסה
שם, פ"ז סי' הדברי חמודות אות יב, שורה 3ומזמנים ב"י סי' קנ"דומזמנים ב"י סי' קצ"ד
שם, סי' כתפארת שמואל אות טוושמא הכי אפי' בחומש לא מפסיקושמא הכי אפי' בחומש לא מספיק
שם, פ"ח ס' בדף לה, טור ב, שורה 7בירושלמי (ל) בפרק שלשה שאכלובירושלמי [ל] בפרק שלשה שאכלו
שם, סי' השורה 5ואין עונין אמן אחר עכו"ם המברךואין עונין אמן אחר כותי המברך [תוס' רא"ש]
שםשורה 7אבל מעכו"ם אע"פ ששמע הזכרת השםאבל מכותי אע"פ ששמע הזכרת השם
שםשורה 9כותי שבירך השם עונין אחריוגוי שבירך השם עונין אחריו [תוס' רא"ש]
שםדברי חמודות אות לג, שורה 1כותי שבירך השם עונין אחריוגוי שבירך השם עונין אחריו
שםשם, דף לו, שורה 1‎-2דאחר כותי עונין אבל תהר"י כתבו בשם הר"י דדוקא כששומע כל הברכה מהכותידאחר גוי עונין אבל תהר"י כתבו בשם הר"י דדוקא כששומע כל הברכה מהגוי
שם, פ"ט סי' לדברי חמודות אות קג, שורה 3כדאמרי' ס"ג מיני חלאיםכדאמרי' פ"ג מיני חלאים
קיצור פסקי הרא"ש, פ"ב סי' השורה 6פוסקין שאם מפסיקים באמצע הפרקפוסקין שאין מפסיקים באמצע הפרק
שם, פ"ג סי' נהשורה 4וכן שאר ספרי קדש וחומשין ותפלין אף אם יש לווכן שאר ספרי קדש וחומשין ותפליןאף אם יש לו
שם, פ"ה סי' אשורה 4השותה יין בחמשה מיני זמרהשותה יין בארבעה מיני זמר [רא"ש]
מהרש"א, כז ע"בד"ה בד"ה הואיל, שורה 4‎-5כמ"ש התוס' לעיל שכתבוכמ"ש התוס' כאן שכתבו [שו"ת באהלה של תורה או"ח סי' כד אות ד]
מהרש"א נז ע"אדף יא ע"א שורה אחרונהדברי הנביאים על חורבן ושוממותיהדברי הנביאים על חורבן רומי ושוממותיה [מהרש"א בעין יעקב]
שםד"ה זו מעשה, שורה 1שהקדים מפלתן של ארםשהקדים מפלתן של אדום
הגהות מהר"ץ חיות ג ע"בד"ה רש"י ד"ה בחדתינפלה ועודנה בחזקתהנפלה עודנה בחזקתה

משניות זרעים (שנדפסו עם התלמוד)

ועוד שדך כתיב ולקיטתו כאחת

ועוד שדך כתיב: ולקיטתו כאחת

ר"ש, שורה 7 מסוף העמוד

פאה פ"א מ"ד

בית הבד שעוצרין בהן זיתים

בית הבד שעוצרין בהן זיתי

ר"ש שורה 2 מסוף המשנה

שם פ"ב מ"ד

ורבי לא [זה שם האמורא] מייתי קרא דסיפרי

ורבי מייתי קרא דסיפרי

ר"ש, שורה אחרונה במשנה

שם פ"ד מי"א

זה וזה ג] לפטור מן המעשר

זה וזה ג) לפטור מן המעשר

ר"ש, שורה 4 מסוף המשנה

שם פ"ו מ"א

ז מן העקרים

ו מן העקרים

דף ז, ר"מ, שורה 8 מסוף הפרק

שם פ"ז

הא ודאי בעי עשורי קשיא ועוד קשה

הא ודאי בעי עשורי ועוד קשה

ר"ש עמ' 16, שורה 3

דמאי פ"א מ"א

בנות שבע דשבועות ונדרים הן הטובות

בנות שבע דשביעית ונדרים הן הטובות

שם, שורה 7

שם

ודאי אין מביאין ואפי' מרובה אלא במקום

ודאי אין מביאין ואפי' מרובה במקום

ר"ש שורה 10 מסוף העמוד

שם מ"ב

דבכותי ועם הארץ לא חיישינן

דבנכרי ועם הארץ לא חיישינן

ר"ש שורה 2

שם פ"ג מ"ד

וכן באדם א' בשתי כלכלות

וכן באדם א' בשני כלכלים

הגהות הגר"א, שורה אחרונה

שם פ"ד מ"א

פ"ה (א) מ"א בר"ש

פ"ה א] מ"א בר"ש

הגהות הגר"א, שורה 1

שם פ"ה מ"א

(ב) שם פוטר נמחק

ב] שם פוטר נמחק

שם, שורה 5

שם

חולק ומניח לפניו: משדה אחרת

חולק ומניח לפניו משדה אחרת

ר"ש, שורה אחרונה במשנה

שם פ"ו מ"א

דלא פטרו אלא מכזיב ולהלן: אם יש לו

דלא פטרו אלא מכזיב ולהלן אם יש לו

ר"ש, שורה 7

שם מי"א

ונמצא שותה טבלים למפרע פי' בגמ'

ונמצא שותה טבלים למפרע פי' ר"מ

דף יד, ר"ש שורה 2 מסוף השורות הבינוניות

שם פ"ז מ"ד

גבי מעשר שיש לי בבית יהא מחולל

גבי מעשר שיש לו בבית יהא מחולל

שם, שורה 2 מסוף המשנה

שם

והיא מתוקנת בשניה כשיפריש מראשונה עליה

והיא מתוקנת בשניה כשיפריש משניה עליה

ר"ש, שורה 5 מסוף העמוד

שם מ"ה

היאך מצטרפים הא תנן בפרק ה'

היאך מצטרפים הא דתנן בפרק ה'

ר"ש שורה 17

כלאים פ"א מ"א

מפרש בפרק כיצד מברכין (דף מ.) טולשי

מפרש בפרק כיצד מברכין (דף מ.) אמרי טולשי

ר"ש שורה 5

שם מ"ד

דאמר ערד שדומה לערוד במדבר

דאמר ערוד שדומה לערוד במדבר

ר"ש שורה 4

שם מ"ו

הכא ירק באילן הוא פירוש קשיא ליה

הכא ירק באילן הוא פירות קשיא ליה

ר"ש שורה 3 מהשורות הרחבות

שם מ"ז

המקרה במים עליותיו (תהלים קד):

המקרה במים עליותיו (תהלים קד)

ר"ש שורה 4

שם מ"ח

ושלא כדרך השרשה קיימי

ושלא כדרך השרשים קיימי

ר"ש שורה 8

שם מ"ט

אמר רבי יוסי זאת

אמר רבי יוסי ואת

ר"ש שורה 16

שם פ"ב מ"א

כדי לזרוע בית סאה חטין

כדי לזרוע בו סאה חטין

ר"ש שורה 4

שם מ"ב

כדי לזרוע בית סאה חטין

כדי לזרוע בו סאה חטין

ר"ש שורה 5

שם

כמו סטיס גיסדא בלעז

כמו סתיס גיסדא בלעז

ר"ש שורה 3

שם מ"ה

ב"ק פ"ז דף פ"א

ב"ק פ"ו דף פ"א

מסורת הש"ס אות א

שם

ושעה המצר הולך ומתקצר

ושעה המשר הולך ומתקצר

ר"ש שורה 4 מלמטה

שם מ"ו

שהאמה בת ו' טפחים נמצאו ששים

שהאמה בת ו' טפחים נמצאו תשעה

ר"ש שורה 3

שם מ"ט

אפילו ארכו כשנים ברחבו כגון כ' אמה

אפילו ארכו כשנים ברחבו כגון כ"א אמה

ר"ש, שורה 5 מסוף המשנה

שם מ"י

דהכין אמרת דאכילת הגפן עולה

דהכין אמרת [דאכילת הגפן עולה

פי' ריבמ"ץ שורה 7

שם

יכול לזרוע מין האמצעי של ג'

יכול לזרוע מן האמצעי של ג'

דף יח, ר"ש, שורה 5 מהשורות הרחבות

שם פ"ג מ"א

ב כל מין זרעין וכו'

כל מין זרעין וכו'

פי' ריבמ"ץ שורה 4 מלמטה

שם

גבול שנתמעט כשר גדר שנתמעט פסול

גבול שנתמעט כשר: גדר שנתמעט פסול

עמ' 36, ר"ש שורה 2 מהשורות הבינוניות

שם

ואם לא לא יביא זרע

ואם לא יביא זרע

פי' ריבמ"ץ שורה 8

שם פ"ד מ"א

ה הנוטע שורה של ה' גפנים

הנוטע שורה של ה' גפנים

פי' ריבמ"ץ שורה אחרונה בעמוד

שם מ"ד

ויוצאות ה' גפנים מן המדרגה:

ויוצאות ה' גפנים מן המדרגה

ר"ש שורה 6

שם פ"ו מ"ב

והעלין דומה לגפן

והאילן דומה לגפן

רא"ש אות ז

שם פ"ז מ"ב

הרוח שעלעלה שסיערה רוח סערה

הרוח שעלעלה שסיערם רוח סערה

ר"ש שורה 1

שם מ"ז

המצניע (דף צה:): אוסרין ולא מקדשין

המצניע (דף צה:) אוסרין ולא מקדשין

ר"ש שורה 5

שם מ"ח

והעכבר וכו'. ו כלב

והעכבר וכו'. כלב

דף כד, ריבמ"ץ שורה 40

שם פ"ח

את דורש שש (ג) משזר

את דורש (ג) שש משזר

ר"ש, שורה 6 מסוף העמוד

שם פ"ט מ"א

ללבישה: ד תכריכי

ללבישה: תכריכי

ריבמ"ץ שורה 17

שם מ"ג

והא דתנן לעיל ירק בירק ו'

והא דתנן לעיל ירק בירק ג'

דף כה טור א, שורה 8

פירוש הרא"ש ממסכת כלאים, פ"ג מ"א

וכדתנן לקמן בפירקין: היו לו גבול טפח

וכדתנן לקמן בפירקין היו לו גבול טפח

שם טור ב, שורה 9

שם

מן המנין מאי נ"מ במה שנתמעט

מן המינין מאי נ"מ במה שנתמעט

שם, שורה 12 מלמטה

שם

כיון שגובה הגובל מן המנין לר' יהודה

כיון שגובה הגובל מן המין לר' יהודה

שם, שורה 11 מלמטה

שם

זרעים גדולים דאלימי וינקי טפי

זרעים גדולים דאלימי וינקי טפח

שורה אחרונה בעמוד

שם מ"ב

אפונין מין קטנית

אפונין מן קטנית

עמ' 50, טור א, שורה 1

שם

ונתמעט שיעור גובה הגובל מן הקרקע

ונתמעט שיעור הגובה הנפל מן הקרקע

שם, שורה 3

שם

שדה אחר באלכסון: מפולש כמו מבוי

שדה אחר באלכסון מפולש כמו מבוי

שורה 1

שם מ"ג

רק שיהא תלם הזרוע ו' טפחים אע"פ שזרע

רק שיהא תלם הזרוע טפחיים אע"פ שזרע

שורה 2

שם

כשנטע שורת קשואין ושורת דלועין ושורת פול המצרי נאסרו שלשתן וכשחזר ונטע שורת קשואין

כשנטע שורות קשואין ושורות דלועין ושורות פול המצרי נאסרו שלשתן וכשחזר ונטע שורות קשואין

שורה 2 מסוף המשנה

שם מ"ד

גומא קטנה עמוקה טפח

גומא עמוקה קטנה טפח

שורה 3

שם מ"ה

חוצה להם שורות דלועים: ונוטע

חוצה להם שורות דלועים ונוטע

שורה 4

שם מ"ו

ואין ביניהם פחות מד"א ואין

ואין ביניהם פחות מד"א ואי

שורה 1

שם פ"ה מ"א

ממילא וי"מ הכא ובפאה שער כותש

ממילא מ"מ הכא ובפאה שער כותש

שורה 7

שם מ"ג

דהוי כגת ואסור ולא דמי לשומרה

דהוי כגת ואסור לא דמי לשומרה

שורה 2 מסוף המשנה

שם מ"ד

מגפן אמצעית עד גפן שאצל הקרן

מגפן אמצעית עד גפן שאצל הכרם

טור ב שורה 4

שם מ"ה

עיקרי הגפנים הלכך אין

עיקרי הגפים הלכך אין

שורה 5 מאחרי הציור השני

שם

והאי דקתני מקדש י"ו ולא קאמר

והרי דקתני מקדש י"ו ולא קאמר

ד"ה היו נטועות, שורה 5

שם

ואם סערתו הרוח לפניו וראהו

ואם סערתו הרוח לפניו יראהו

שורה 4

שם מ"ז

הארוס מין עשב ועליו רחבים

הארוס מן עשב ועליו רחבים

שורה 6 מלמטה

שם

כדין שדה אילן

כדין שדה לבן

רא"ש אות ב

שביעית פ"א מ"ה

כשחותכין היבלת ענפים יבשים שבאילן

כשחותכין היבלת ענבים יבשים שבאילן

ר"ש ד"ה מיבלין

שם פ"ב מ"ב

גופיה לא קאמר

גופיה לא קאמר ב'

רא"ש אות ג, שורה 9

שם

ערב שביעית לפני ר"ה: מתעשרין לשנה הבאה

ערב שביעית לפני ר"ה מתעשרין לשנה הבאה

עמ' 54, ר"ש שורה 2

שם מ"ז

והא דמייתי [הך] במועד קטן

והא דמייתי [הך] דמועד קטן

ר"ש ד"ה ורבי מאיר, שורה 6

שם פ"ג מ"ג

עשה בארץ ג' שנים נותן לעניים רובע

עשה בארץ ג' שנים ונתן לעניים רובע

ר"ש, שורה 6 מהשורות הרחבות

שם פ"ה מ"ג

בפ"ז דעלה

בפ"ז דערלה

הגהות ר"י לנדא, אות ד, שורה 3

שם

בפ"ק דע"ז (דף טו:): אפילו בשעת

בפ"ק דע"ז (דף טו:) אפילו בשעת

ר"ש שורה 4

שם מ"ח

ועל המעשרות ומפרש מעשרות

ועל המעשרות ומפרש במסכת מעשרות

ר"ש שורה 20 מסוף העמוד

שם פ"ו מ"א

דבר המתערב בתלוש איסור והיתר

דבר המתערב בתולש איסור והיתר

ר"ש שורה 8 מסוף המשנה

שם מ"ג

כלוקח לעצמו והותיר וכציידין

כלוקח לעצמו והותיר ובציידין

דף לב, ר"ש שורה 9

שם פ"ז מ"ג

מיא דכולהו שלקי: וכן בתרומה

מיא דכולהו סילקי וכן בתרומה

ר"ש שורה 5 מהשורות הרחבות

שם פ"ח מ"ב

ניכרים אותן של ששית שגדולין מאותם

ניכרים אותן של ששית שגדילין מאותם

עמ' 66, ר"ש ד"ה כל הספיחין, שורה 10

שם פ"ט מ"א

מזו שנינו פ"ח כל

מזו שנינו פ"א כל

רא"ש אות ד, שורה 7

שם מ"ז

שלקח פירות שביעית

שלקט פירות שביעית

רא"ש אות ו, שורה 12 מסופו

שם מ"ט

א"ר הונא מן התורם מאומד

א"ר הונא מן התורה מאומד

ר"ש, שורה 6 מסוף השורות הקצרות

תרומות פ"א מ"ז

עד שיוציא עליה תרומות ומעשרות אבל לראשונה קורא לה שם ואין צריך להוציא עליה תרומות ומעשרות

עד שיוציא עליה תרומת מעשר אבל לראשונה קורא לה שם ואין צריך להוציא עליה תרומת מעשר

ר"ש, שורה 3

שם מ"ח

[מטביל ומעשר]

[ומטביל ומעשר]

גליון, על הר"ש

שם פ"ב מ"ג

מדרשה דשמואל דתן ששית על וששיתם

ודרשה דשמואל דתן ששית על וששיתם

ר"ש, שורה 10 מסוף השורות הבינוניות

שם פ"ד מ"ג

דקדושת תרומה יש בה (ג): ובלבד שלא יהא

דקדושת תרומה יש בה (ג) ובלבד שלא יהא

ר"ש, שורה 7 מהסוף

שם פ"ה מ"ב

ורבי חנינא דאמר כמתני':

ורבי חנינא דאמר במתני'

ר"ש, שורה אחרונה בעמוד

שם פ"ו מ"א

ומשני רבנן אומרים כמשנה ראשונה

ומשני כרבנן או כמשנה ראשונה

ר"ש, שורה 2‎-3

שם פ"ח מ"א

כשאר דברים שלא להחמיר כשאר פירות

כשאר דברים שלא להחמיר בשאר פירות

ר"ש, שורה 10 מהשורות הבינוניות

מעשרות פ"א מ"א

אי נמי לפי שאינה פשוטה כאחריני

אי נמי לפי שאינה פשוטה באחריני

שם, שורה 20

שם

ולמאן דאמר לבית לבית

ולמאן דאמר לבית

ר"ש, שורה 2 מסוף השורות הבינוניות

שם פ"ג מ"ה

שהיה אכלן היה משער בגרמיה

שהיה אכלן היה מעשר בגרמיה

ר"ש, שורה 3

שם פ"ג מ"ח

חייב היינו על כרחך

חייב היינו על פי

רא"ש אות ו, שורה 10

שם

ר"מ אומר אף השדות: ערי מקלט

ר"מ אומר אף השדות ערי מקלט

ר"ש שורה 5

שם, מ"י

בנטיעת' להוסיף ג] אינו חייב

בנטיעת' להוסיף א] אינו חייב

ר"מ, שורה 3

שם פ"ה מ"ב

מתניתין כרבן שמעון

מתניתין דלא כרבן שמעון

ר"ש, שורה 2

מעשר שני פ"ב מ"ד

יניחנו בחנות. סבר שמאי דאין

יניחנו בחנות. סברי ב"ש דאין

ר"ש, שורה 2 מסוף המשנה

שם מ"ט

ר"ש דאמר יפדה לטעמי' דאמר קדשי בדק הבית

ר"ש לטעמי' דאמר יפדה לטמא דאמר קדשי בדק הבית

ר"ש, שורה 3

שם פ"ג מי"א

ועירבן עם פירותיו תלינן

ועירבן עם פירותיו תנינן

ר"ש ד"ה המניח, שורה 4

שם פ"ד מ"ח

לוקח מע"ה חבירו אינו מתקן

לוקח מע"ה חבירו אינו מתוקן

רא"ש אות ו, שורה 24‎-25

שם

כתוב בכל הספרים דל"ת דמוע

כתוב בכל הספרים דלא תימא דמוע

ר"ש שורה 3‎-4

שם מי"א

וזה לפי שאינו ברשותו

ווה לפי שאינו ברשותו

ר"ש ד"ה כל הנלקט, שורה 3

שם פ"ה מ"א

משרבו א] המדות התקינו

משרבו א) המדות התקינו

ר"ש שורה 6

שם מ"ב

אנטע רבעי קאי א] (דבטל)

אנטע רבעי קאי א) (דבטל)

ר"ש שורה 2

שם מ"ד

להבעלים עצמן פודין אותו בשויו

להבעלים עצמן ופודין אותו בשויו

ר"ש ד"ה ואם היה, שורה 9

שם

(מ"ז) ומייתי לה בפ' האיש מקדש

(מ"ז) מייתי לה ובפ' האיש מקדש

ר"ש שורה 15

שם מי"ב

בפרק ג' דטבול יום

בפרק קמא דטבול יום

ר"ש, שורה 5 מלמטה

חלה פ"ב מ"ב

אסור לטלטלה וא"צ לומר ליטול

אסור לטלטלה וא"צ ליטול

ר"ש, ד"ה ירושלמי, שורה 1‎-2

שם פ"ג מ"א

דחטים באורז בנותן טעם

דחטים באורז ונותן טעם

ר"ש שורה 3

שם מ"י

אע"פ שהבריכה בארץ והוציא שרשים

אע"פ שהרכיבה בארץ והוציא שרשים

ר"ש ד"ה מקום, שורה 2

ערלה פ"א מ"ה

תימה תיפשוט מהא דתנן

תימה תיפשוט מהא דתניא

עמ' 120, ר"ש שורה 11 מהשורות הקצרות

שם

ומקשים דבערלה נמי

ומקשה דבערלה נמי

רא"ש, אות ד, שורה 9

שם פ"ב מ"ב

לצ"ט חולין ואח"כ נפל חצי סאה

לצ"ט חולין ואח"כ נפל לחצי סאה

שם, שורה 44‎-45

שם

ממין ג' דייק דחשיב

דאי ממין ג' דייק דחשיב

ר"ש שורה 25

שם מ"י

הקדרה ומצטרפין למלקות ניחא לרבא

הקדרה ומצטרפין ניחא לרבא

שם שורה 27

שם

אסורים פירש א' מהן לרבוא

אסורים פירוש א' מהן לרבוא

עמ' 124, ר"ש שורה 13 מהשורות הקצרות

שם פ"ג מ"ו

וע"ז הצלה חשיב לעובדיהם וכן בעורות לבובין

וע"ז דצלה חשיב לעובדיהם וכן בעורות לבובין

שם, ר"ש ד"ה שהיה, שורה 22

שם

כדתניא בתוספתא (פ"א) רבי יהודה אומר

כדתניא בתוספתא (פ"א רבי יהודה אומר

רא"ש אות א, שורה 4 מלמטה

ביכורים פ"א מ"ד

דהיינו יעקב ונראה [לר"ת]

דהיינו יעקב ונראה [לרת]

שם, שורה אחרונה

שם

מה לי ליקטן להביאן הוא

מה לי ליקטן והביאן הוא

עמ' 126, ר"ש שורה 7

שם מ"ה

ואם זה וזה לפניו שם אפילו

ואם זה וזה לפניו שם ואפילו

ר"ש, שורה 13 מהשורות הבינוניות

שם פ"ב מ"ה

אזלינן בתר לקיטה: לכל דבר.

אזלינן בתר לקיטה לכל דבר

ר"ש שורה 2 מסוף המשנה

שם מ"ו

מדמעין ואין חייבין עליו חומש

מדמאין ואין חייבין עליו חומש

ר"ש שורה 12

שם פ"ג מ"א

כדתנן הכא: למשכים. כלומר לבקר: הממונה. ראש המעמד: קומו ונעלה. ציון בירושלמי

כדתנן הכא למשכים כלומר לבקר הממונה ראש המעמד קומו ונעלה ציון בירושלמי

ר"ש שורה 7‎-8

שם מ"ב

כלומר מאילן המחוור שבשבעה

כלומר מאילן המחובר שבשבעה

ר"ש שורה 5

שם מ"ג

לפי כבוד הנכנסין

ד לפי כבוד הנכנסין

שם שורה 7

שם

ד-ה שמגיע. פירוש הגיע לעזרה

ה שמגיע. פירוש הגיע לעזרה

שורה אחרונה בעמוד

שם

מסקינן גבי בעלי חוברין

מסקינן גבי בעלי סוברין

ר"ש שורה 3

שם מ"ו

קצת דהוי ממש גבי תנופת מנחת סוטה

קצת דחוי ממש גבי תנופת מנחת סוטה

שם, שורה 12 מהשורות הקצרות

שם

ולא היו הולכים כל היום כולו

ולא היו הפלכים כל היום כולו

ר"ש שורה 6

שם מ"י

שער כלילית ובעינן שינהוג בעצמו

שער כלילית ובענין שינהוג בעצמו

ר"ש ד"ה ואינו נעטף, שורה 4

שם פ"ד מ"ב

והא דחשיב רב בפ' המפלת אנדרוגינוס ספקא

והא דחשיב רב בפ' אנדרוגינוס ספקא

ר"ש טור ב, שורה 10 מלמטה

שם

מסכת שבת

ב ע"אתוס' ד"ה יציאות (הראשון), שורה 3 מסוף הדיבוראין נותנין כלים לכובס ולא המעביראין נותנין כלים לכובס ולא המבעיר
שםשם ד"ה יציאות (השני), שורה 1הוצאות הוה ליה למתני'הוצאות הוה ליה למתני
שםשם ד"ה פשט, שורה 4 מסוף הדיבורדהוצאה נפקא לן מקראדהוצאה נפקא לן מקראי
ב ע"ברש"י ד"ה הא דומיא, שורה 4דאיכא מ"ד בשבועות (דף כה.)דאיכא מ"ד בשבועות (שבועות דף כה.)
ג ע"במסורת הש"ס, גליון ימין, ליד תוס' ד"ה התירו, שורה 3ועי' ערוך ערך רדידהועי' ערוך ערך רד ד' [מצור דבש]
ד ע"אתוס' ד"ה וכי, שורה 3 מסוף הדיבורכהן שנמצא בו יבלת חבירו חותכה לוכהן שנמצא בו יבלת חבירו חותכה
ד ע"ברש"י ד"ה זרק, שורה 2ונח' ע"ג זיז מכל עץ היוצא מן הכותלונח' ע"ג זיז. כל עץ היוצא מן הכותל
שםתוס' ד"ה זרק, שורה 2 מסוף הדיבורמשמי' דרב יהודה קאמר (*) ורב יהודהמשמי' דרב יהודה קאמר *ורב יהודה
ה ע"ברש"י ד"ה דרך סטיו, שורה 2דלאו להילוכה הוא כרה"רדלאו להילוכא הוא כרה"ר
ו ע"במסורת הש"ס, גליון ימין, ליד תוס' ד"ה כאןטהרות פ"ו מ"וטהרות פ"ו מ"ז
ז ע"אהגהות הב"ח שורה 2‎-3לא אמר כעולא אלאלא אמר כעולא כדעולא אלא
שםתוס' ד"ה לא, שורה 3אי מודה להו רבי אליעזראי מודה בהו רבי אליעזר
שםגליון הש"ס, שורה 8וע"ש בטהרות פ"ו מ"זוע"ש בטהרות פ"ו מ"ו
ז ע"בהגהות הב"ח, שורה 3‎-4כזורק באויר והוינן בהכזורק באויר וכו' והוינן בה
ח ע"ארש"י ד"ה מאי, שורה 3הכא מאי אי אמרי' מנחי ביה בני רה"רהכא מאי מי אמרי' מנחי ביה בני רה"ר
ח ע"ברש"י, שורה 2 מלמטהמקום שאין בו ארבע על ארבעמקום שאין בו ארבעה על ארבעה [מצור דבש]
ט ע"ארש"י, שורה 7 מהשורות הרחבות (השניות)ונמצא עובי הפסח כולו מקורהונמצא עובי הפתח כולו מקורה
שםשם ד"ה באסקופת, שורה 5דקירת מבוי קצרה היא ולא הוכשרהדקורת מבוי קצרה היא ולא הוכשרה
שםתוס' ד"ה תוך, שורה 6לחי אחר להתירו בדליכא אסקופה ד'לחי אחר להתירו בדליכא אסקופה ג'[תוס' רא"ש]
ט ע"בתוס' ד"ה לימא, שורה אחרונהבאיסור כדפירש במתני'באיסור כדפירשתי במתני'
י ע"ארש"י ד"ה עמודישעליית ביה המדרש נשען עליהםשעליית בית המדרש נשען עליהם
י ע"ברש"י ד"ה הוה נקיט, שורה 8וכרבי יהודה בטבילת בעליוכרבי יהודה בן בתירה בטבילת בעלי [מצור דבש]
שםתוס', שורה 2(דף יז.) גרס בעי רבינא(דף ז.) גרס בעי רבינא
יב ע"בתוס' ד"ה רבי נתן, שורה 10פסחים (פסחים דף קג: ושם)פסחים (פסחים דף קו: ושם)
יד ע"ארש"י ד"ה התחילו, שורה 4אבל אין מטמא שום אוכל ומשקהאבל אין מטמאין שום אוכל ומשקה [מצור דבש]
שםתוס' ד"ה זמנין, שורה 9 מלמטהוכיון דאפקי מכביצה אוקמיוכיון דאפקיה מכביצה אוקמיה
שםתוס' ד"ה תנא (הראשון), שורה 7אפילו מחמת כל פסולי תרומה נמיאפילו מחמת כל פוסלי תרומה נמי
טו ע"אתוס' ד"ה שמאי, שורה 4דאיפא י"ח קבים ועשירית מלברדאיפה י"ח קבים ועשירית מלבר
טז ע"בתוס' ד"ה אף, שורה אחרונה מהשורות הקצרותשלא יטמאו בהן והא דמוקישלא יטמעו בהן והא דמוקי
שםתוס' ד"ה כל, שורה 3טיפת הברד והשלג וכפור והגלידכיפת הברד והשלג וכפור והגליד
יז ע"בתוס' ד"ה על פתן, שורה 5רגילין לנסכו אפי' שלא בפני נכרירגילין לנסכו אפי' שלא בפני ע"ז
שםשם, שורה אחרונהאפי' שלא בפני נכריאפי' שלא בפני ע"ז
שםתוס' ד"ה ועל בנותיהם, שורה 2משום נכרי אלא למ"ד דעל בנותיהם גזרו נדות מה שייך הך גזירה לנכרימשום ע"ז אלא למ"ד דעל בנותיהם גזרו נדות מה שייך הך גזירה לע"ז [תוס' רא"ש]
יט ע"ברש"י ד"ה שחיקה, שורה 4ואין טעינתן גומרת אלא סחיטהואין טעינתן גורמת אלא סחיטה [רש"י שברי"ף]
שםתוס' ד"ה הני, שורה 10מדעתו לעיסקא לאוצר שאין בו מיאוסמדעתו לעיסקא ולאוצר שאין בו מיאוס
כ ע"אגמרא, שורה 9 מלמטהוהאח לפניו מבערתואת האח לפניו מבערת
שםרש"י, שורה אחרונה מהשורות הקצרותחרה מני חורב (איוב ל): והאחחרה מני חורב (איוב ל): ואת האח
כ ע"ברש"י ד"ה גושקרא, שורה 2וגם פת סובין כמו כן נקראתוגם פת סובין נקראת כן
כא ע"אתוס' ישנים, בגליון, שורה 11‎-12דהא דאמר לעיל נמשכיןדהא דאמר לעיל אין נמשכין
שםתוס' ד"ה שמחת, שורה 15אין בהן משום מעילה וקשהאין בהן משום מעילה: בגדי כהונה. וקשה [נימוקי הגרי"ב]
שםרבינו חננאל, שורה 9 מסוף השורות הקצרותשתתן בתוכו שוב איןשנתן בתוכו שוב אין
כא ע"בתוס' ד"ה דאי, שורה 5‎-6דהא משני שינויי אחרינאדהא משני שינויא אחרינא [אבני נזר או"ח סי' תצז ס"ק ו]
שםמסורת הש"ס, בתחתית העמודב"ק סב: ב"ב כו:ב"ק סב: ב"ב כו.
כב ע"אתוס' ד"ה אסור, שורה 6יתבינן ואי מתרמי ליהיתבינן דאי מתרמי ליה
כב ע"במסורת הש"ס, גליון שמאלתמיד לג. פ"ז מ"אתמיד לג. פ"ו מ"א
כג ע"ארש"י ד"ה חשדאבני עיר אחרת העוברין משםבני עיר אחרת העוברין שם
כג ע"בתוס' ד"ה גזרה, שורה 1 מהרחבותהאי גזרה [תרומה אטו קדשים]האי גזרה (תרומה אטו קדשים)
כד ע"אתוס' ד"ה בבונה, שורה 3ירושלים ומשום דיעלה ויבא היאירושלים משום דיעלה ויבא היא [שבת של מי]
כד ע"ברב נסים גאון, טור א, שורה 1‎-2אם לא הביא כלי מערב מערב שבתאם לא הביא כלי מערב שבת
כה ע"ארש"י ד"ה שכן, שורה 11לכל הנהנה מהן ואם קדשים קליםלכל שנהנה מהן ואם קדשים קלים [מצור דבש]
שםתוס' ד"ה הא, שורה 7בהנאה כשניטמא אפילו אותו קדשבהנאה כשניטמא דאפילו אותו קדש
שםעין משפט, שורה 2תרומות הי"ד ופ"אתרומות הי"ד ופי"א
כה ע"בתוס' ד"ה חובה, שורה 3 מהסוףכדאמר ליה ההוא סבאכדאמר לה ההוא סבא [דבש תמר]
כו ע"ברבינו חננאל, שורה 10‎-11אלא משלשה על שלשה אבל ג'אלא משלש על שלש אבל ג'
שםתוס' ישנים, אות ב, שורה 3 מלמטהדהא רבוי צמר ופשתים נכתב בחנםדהא הרבוי גבי צמר ופשתים נכתב בחנם
כז ע"ארש"י ד"ה ואידך, שורה 7דהבגד בנגעים אלא לדרשאדוהבגד בנגעים אלא לדרשא [מצור דבש]
שםתוס' ד"ה אי, שורה 5בצמר ופשתים דהא נגעים חמיריבצמר ופשתים הא נגעים חמירי
שםתוס' ד"ה שכן, שורה אחרונהדכעדשה שהיא עבה כדמרדד לא הוי רחבהדכעדשה שהיא עבה כדמרדד לה הוי רחבה
כז ע"בתוס' ד"ה כל, שורה 5כל היכא דאי שקלת לפירא ולא הדרכל היכא דאי שקלת לפירא לא הדר
שםרבינו חננאל, שורה 4דמיטמאין בנגעים שארדמיטמאין שאר
שםמסורת הש"ס, גליון ימיןערך אניצי ע"שערך אונין ע"ש [דבש תמר]
כח ע"ארש"י ד"ה מכסה, שורה 2אילים וחציו של תחשים ולמעלהאילים וחציו של תחשים ומלמעלה [דבש תמר]
שםתוס' ד"ה ויפרוש, שורה 6 מסופושהם שש משזר דהם תחלת הפרשהשהם שש משזר דהם תחלת הפרישה
שםתוס' ד"ה אם כן, שורה 3 מלמטהממצורע ולא אשכחן ביה קראממצורע דלא אשכחן ביה קרא
כח ע"ברש"י ד"ה ודכולי, שורה 6‎-7קיפול אינו מועיל והוה ליה כלישנשבר ביו"טקיפול אינו מועיל והוה ליה כלי ביו"ט
שםרב נסים גאון, שורה אחרונהבפרק אלו טריפות (דף ס) אמרו וקרש אע"פ שאיןבפרק אלו טריפות (דף נט) אמרו וקרש אע"פ שאין לו אלא קרן אחת מותר
כט ע"אתוס' ד"ה אכלן, שורה 13דעתיה עילויה להסיר הגרעיניןדעתיה עילויה להסיק הגרעינין
שםרבינו חננאל, שורה 7מכורכין מפספסין דכתי'מחורכין מפספסין דכתי'
כט ע"בעין משפט, אות קו, שורה 2הלכה ז ופי"ב הלכההלכה ז ופ"ב הלכה
ל ע"אגמרא, שורה 7 מהשורות הרחבותלמיבלעיה אמרו מי הוא זה מלך הכבודלמיבלעיה אמרו מי זה מלך הכבוד [מצור דבש]
שםרש"י ד"ה שונאי דודמשפחת שאול שמעי וכיוצא בומשפחת שאול ושמעי וכיוצא בו [עץ יוסף בעין יעקב]
ל ע"בגמרא, שורה 3 מהשורות הרחבותשמשחק הקב"ה על הרשעים בעוה"זשמשחק הקב"ה עם הרשעים בעוה"ז
לא ע"אגמרא, שורה 7 מלמטהענוותנותו של הלל קרבנוענוותנותו של הלל קרבתנו
שםרש"י, שורה 2בבליים סגלגלות בילונ"ה בלעזבבליים אינן סגלגלות בילונ"ה בלעז [דקדוקי סופרים]
לא ע"ברש"י שורה 2 מהשורות הארוכותכלומר מפני שהם עושין פחם מתחלתהכלומר מפני שנעשית פחם מתחלתה [מצור דבש]
שםעין משפט אות קטו, שורה 4א"ח סימן רסחא"ח סימן רעח
לב ע"אגמרא, שורה 13‎-14 מהשורות הרחבותב מי שחלה ונטה למות אומרים לו התודה שכן כל המומתין מתודיןמי שחלה ונטה למות אומרים לו התודה שכן ב כל המומתין מתודין
לב ע"בגמרא, שורה 2 מהשורות הרחבותואיתימא שילא מרי דכתיבואיתימא שילא בר מרי דכתיב [מצור דבש]
לג ע"ארש"י ד"ה חילול השם, שורה 4מזלזלין בתורה על ידו ואומרים זהומזלזלין בתורה על ידו ואומרים זה [דפוס ונציה]
לג ע"ברש"י שורה 4הכל יוצא מן הגרוןהקול יוצא מן הגרון
שםתורה אורתהלים פגתהלים סג
לה ע"אגמרא, שורה 6אמר אביי בעי מיניה דמראמר אביי בעאי מיניה דמר [מצור דבש]
שםתוס' ד"ה ואפילו, שורה 7תורת כלי עליה אפילו אביי גופיהתורת כלי עליה ואפילו אביי גופיה
לה ע"בגמרא, שורה 5 מלמטהאמר לו אם כן נתת דבריךאמרו לו אם כן נתת דבריך [דבש תמר]
שםרבינו חננאל, שורה 27שמואל תניא נמי הכישמואל ותניא נמי הכי
לו ע"אתוס' ישנים, גליון שמאל, שורה 4‎-5ולרבה דידיה מי ניחאולרבה אליבא דר"נ מי ניחא [מצור דבש]
לו ע"ברש"י, שורה 15‎-16 מלמטהנתקיימה מחשבתו ומיחזי כמבשל: לא מחזירין. בשבת דמיחזי כמבשל (א):נתקיימה מחשבתו ומיחזי כמבשל (א): לא מחזירין. בשבת דמיחזי כמבשל:
לח ע"אתוס' ד"ה עבר, שורה 2 מלמטהמדקאמר ונשתהו ולא קאמר ושיהומדקאמר שנשתהו ולא קאמר ששיהו
לח ע"ברש"י ד"ה של צונןכדי לחממן דהמים נמשכיןכדי לחממן והמים נמשכין [רש"י על הרי"ף]
לט ע"ארש"י שורה 7נותנין כו' המים צונןנותנין כו' הצונן. מים צוננין [מצור דבש]
שםתוס', שורה 7ולא היו רוחצות בחמיולא היו רוחצים בחמי
שםתוס' ד"ה מפני, שורה 2 מהשורות הרחבותהקשה לפירוש הקונטרס דמאי דמשניבסמוךהקשה לפירוש הקונטרס דמאי משניבסמוך
שםשם, שורה 6 מהשורות הרחבותשיוכל להטמין בתוכו דלחפירתמעזיבהשיוכל להטמין בתוכו ולחפירת מעזיבה
מ ע"אגמרא, שורה 19 מלמטהרב יהודה מעשה במרחץ של בני ברקרבי יהודהמעשה במרחץ של בני ברק
מא ע"ברש"י ד"ה אבל לצרףשפינהו ממנו החמיןשפינה ממנו החמין [מצור דבש]
שםתוס', שורה 11 מהשורות הרחבותפי' מותר לר' יהודה ולא אסרפי' מותר מן התורה לר' יהודה ולא אסר [דבש תמר]
שםשם, שורה 15 מהשורות הרחבותוהובערו התחתונות מאליהן ת"ק סבר להוהובערו התחתונות מאליהן ר"א בר' צדוקסבר לה [דבש תמר]
שםשם, שורה 19 מהשורות הרחבותנקט ת"ק כר"י דאמר מלאכה שאינה צריכהנקט ר"א בר' צדוק כר"י דאמר מלאכה שאינה צריכה [דבש תמר]
מב ע"בתוס' ישנים, שורה 3דבפ' כל שעה איכא למ"דובפ' כל שעה איכא למ"ד
מג ע"אתוס' ד"ה בעודן, שורה 3גמר בישולייהו אישתרו להוגמר בישולייהו חזו להו [דבש תמר]
שםמסורת הש"ס, גליון ימיןלקמן קכח:[תוספ' פט"ז]
שםשם[תוספ' פט"ז]לקמן קכח:
מג ע"בתוס' ישנים, שורה 1ולעיל מיניה ה"מ לשנוייולעיל ה"מ לשנויי
שםגליון הש"ס, שורות 7‎-10דס"ל לרש"י שם דלר"ש ליכא לדינא דרי"ץ היינו אפילודס"ל לרש"י דאיכא לדינא דרי"ץ אפילו [מצור דבש]
שםשם, שורה ראשונה מהרחבותדס"ל לרש"י שם (דלר"ש ליכא לדינא דרי"ץ)דס"ל לרש"י שם [דלר"ש ליכא לדינא דרי"ץ] [מצור דבש]
מד ע"אתוס' ישנים, גליון שמאל, שורה אחרונהטלטול מן הצד למתטלטול מן הצד [מצור דבש]
מה ע"ארש"י ד"ה מקמי, שורה 3דלעיל (דף כב:) דנותנו בטפחדלעיל (דף כב.) דנותנו בטפח
מה ע"ברש"י ד"ה איבעית, שורה 2כגרוגרות דמי דדחינהו בידים וישכגרוגרות דמי דדחינהו בידים דיש
שםתוס', שורה 2 מלמטהוריב"ל דפסקי כר' שמעון אחדא ברייתאוריב"ל דפסק כר' שמעון אחדא ברייתא
מו ע"בגליון הש"ס, שורה 7‎-8קכז ע"ב תוס' ד"ה כיון דתניאקכז ע"ב תוס' ד"ה כיון דחזיא
מז ע"אגמרא, שורה 9‎-10אישתומם כשעה חדאאישתומם כשעה חדה
מז ע"בתוס', ד"ה מפני, שורה 2 מלמטהומש"ה מוקי מתני' כר' יוסיומש"ה מוקי מתני' כרבנן [מצור דבש]
מח ע"ארש"י ד"ה נטלאכלי ששואבין יין מן הכובאכלי ששואבין מים מן הכובא [דבש תמר]
נא ע"אתוס', שורה 5 מלמטהדהא תנן נוער את הכיסוידהא תנן נוטל את הכיסוי [דבש תמר]
נב ע"במסורת הש"ס, גליון שמאל, שורה 13‎-14רודה שמכה בו את הבהמהרודה שמנהיג בו את הבהמה
נג ע"אתוס' ד"ה אילימא, שורה 12‎-13דאיכא מינייהו דשמעי' מרישא *וא"תונפשוטדאיכא מינייהו דשמעי' מרישא* וא"תונפשוט
שםתוס' ד"ה תולין, שורה 3להניח נר על גבי דקל בשבתלהניח נר על גבי דקל ביו"ט [דבש תמר]
נג ע"ברש"י שורה 11 מלמטהליחלב. הוי משוי שטוענתלחלב. הוי משוי שטוענת
נד ע"במסורת הש"ס, גליון שמאל, שורה אחרונהסוכה ד: מגילהסוכה ד: מגילה ז.
שםמסורת הש"ס, גליון ימין פנימי,במעשה דרבי צדוק כצ"ל[מיותר - נמצא כבר בגליון ימין]
נה ע"ארש"י שורה 7 מלמטההוזכרה להם בימי חזאלהזכרת להם וכן בימי חזאל [מצור דבש]
נה ע"בגמרא, שורה 17 מלמטהודורשה *זעזעתה הרתעתה פרחהודורשה זעזעתה *הרתעתה פרחה
נו ע"ארש"י ד"ה ליקוחין, שורה 2שאינה אשת איש כדשמואלשאינה אשת איש כדר' שמואל [מצור דבש]
נו ע"בגמרא, שורה 6 מלמטהשכל דיין שדן מבן שמנהשכל דין שדן מבן שמנה
נז ע"ברש"י, ד"ה או דילמא, שורה 2‎-3דילמא שלפא ומחויא מתחת השבכה ואינה מגלהדילמא שלפא מתחת השבכה ומחויא ואינה מגלה
נט ע"בגמרא, שורה 4 מלמטהחותם ונזמי האף ואמר רביחותם ונזמי האף אמר רבי
שםרש"י ד"ה בזמן שאין, שורה 3מחייכי עליה ושקיל דשליף ליהמחייכי עליה ושקיל ושליף ליה
ס ע"ברש"י, שורה אחרונהובא דרך סוריא מפומבדיתאובא דרך סורא מפומבדיתא
שםתוס' ד"ה השתא, שורה 11אפילו טובא דא"כ התרתהאפילו טובא דא"כ התרת
סא ע"ארש"י, שורה 3צולע ויודעין שיש ברגליו מכה איןחושדיןצולע יודעין שיש ברגליו מכה ואין חושדין [מצור דבש]
שםרש"י, שורה 2 מלמטהנופל מחמתו לארץ ומכהו בראשונופל מחמתו לארץ שמכהו בראשו [דבש תמר]
שםתוס', שורה 4‎-5 מלמטהשאם אבדה מחאתו שכתב ג' קמיעים ולא הועילו אם הומחה הקמיע מועיל אפילו אבד אדם מחאתושאם אבדה המחאתו שכתב ג' קמיעים ולא הועילו אם הומחה הקמיע מועיל אפילו אבד אדם המחאתו
סא ע"בתוס' ד"ה הא, שורה 2דכל לחש שריפא ג' פעמיםדכל לחש ריפא ג' פעמים [דבש תמר]
שםתוס' ד"ה איתמחי [שייך לפני ד"ה חד]
סב ע"אשורה 3‎-4 מלמטהלהניח בצוארה כמו שקיל ורמילהניח בצוארה כמו רמי פוזמקי [מצור דבש]
סג ע"אגמרא, שורה 25והוה גמירנא ליה לכוליההוה גמירנא ליה לכוליה
סג ע"בגמרא, שורה 12 מלמטהואמר ר' אליעזר בר' יוסי אני ראיתיואמר ר' אליעזר בר' יוסי אני ראיתיו [מצור דבש]
שםרש"י ד"ה תחת אצעדה, שורה 2 מסוף הדיבורומישלף ואחויי נמי ליכא למיחשומישלף ואתויי נמי ליכא למיחש
שםרש"י ד"ה אני ראיתיו, שורה 3מעילה (דף טו:) במעשה בן תלמיוןמעילה (דף יז:) במעשה בן תלמיון
שםעין משפט, שורה 1מיי' פ"ט מהל'מיי' פי"ט מהל'
סד ע"ברש"י ד"ה גלגל מלחמלח לרפואת חול שיניםמלח לרפואת חולי שינים
שםרש"י ד"ה וחכמים, שורה 6תותבת שן של אדם היתהתותבת שן של אדם אחר היתה
סה ע"ארש"י, שורה שניה מהשורות הרחבותשמנקבות אזניהם ואין עושין נזמיםשמנקבים אזניהם ואין עושין נזמים [דבש תמר]
שםשםקסמים באזניהם שלא יסתמו אזניהםקסמים באזניהם שלא יסתמו נקביהם[מצור דבש]
סה ע"בתוס' ד"ה הקיטע, שורה 6וי"ל דה"נ בהא פליגי דטעמאוי"ל דאה"נ בהא פליגי דטעמא
שםשם, שורה אחרונהשלא יוזק בקשר העץ שהוא יושבשלא יוזק בקשר העץ כשהוא יושב [דבש תמר]
סו ע"ארש"י, ד"ה כסא, שורה אחרונהלו מאוחריולו מאחוריו
שםתוס' ד"ה טמא, שורה 2 מהסוףדמי לכופה שרגילות לעשותדמי לכופת שרגילות לעשות [ע"פ רש"י פסחים מה ע"ב]
סו ע"ברש"י, שורה 4‎-5אדא מרי. כך שמואבא מרי. כך שמו [מצור דבש]
שםרש"י, שורה 9מסו. מתרפאיןמסו. מרפאין [מצור דבש]
סז ע"אגמרא, שורה 11ליחרוק ביה פורתא ולימאליחרוק ביה פורתא *ולימא
שםשם, שורה 14*ולימא וירא ה' כי סרולימא וירא ה' כי סר
שםרש"י, שורה 1שחפת שלישית שבאה מג' ימיםקדחת שלישית שבאה מג' ימים [מצור דבש]
שםרש"י ד"ה דחייאשל שן שועל חישן של שועל חי
סח ע"ברש"י, שורה 8 מלמטהדהאי שוגג חילוף דמזידדהא שוגג חילוף דמזיד [דבש תמר]
שםתוס' ד"ה כי, שורה 4דפטורה אתא לאשמעינן נקט הכירדפטורא אתא לאשמעינן נקט הכיר
שםתוס' ישנים, גליון ימין, שורה 3ולא שיפרש אינו חייבאלא שפירש אינו חייב [דבש תמר]
שםשם, שורה 22‎-23שבת דשמעינן מכ"ש דהכיר ולבסוף שכח שאינושבת שמעינן מכ"ש דהכיר ולבסוף שכחושאינו
סט ע"ברבינו חננאל, שורה 5 מלמטהדלא מנפקא ליהדלא מספקא ליה
ע ע"בתוס' ד"ה העלם, שורה 4כדמוכח בסמוך דקאמר ר"יכדמוכח בסמוך דקאמר לר"י [מצור דבש]
שםרבינו חננאל, שורה 8 מלמטהשגגת מלאכות א' לא' במקומה עומדתשגגת מלאכות אלא במקומה עומדת
עא ע"ארש"י, שורה 6 מהשורות הרחבותהלכך לא הדרה גרירה לבתרייתאהלכך לא הדרה גררה לבתרייתא
שםעין משפט אות טזמהלכות שגגות הלכה אמהלכות שגגות הלכה ט
עא ע"ברבינו חננאל, שורה 5 מלמטהוחזר ואכל זית אחר בהעלמווחזר ואכל חצי זית אחר בהעלמו
עב ע"ארש"י ד"ה אמר ליה אבייהא דפשטת דלמאן דבעי ידיעההא דאמרת דלמאן דבעי ידיעה [מצור דבש]
שםרבינו חננאל, שורה 3אחת עיקר זה בברייתאאחת עיקר זה בכריתות
שםגליון הש"ס, שורה 24‎-25לא מצי למנקט בבעולה דממ"נלא מצי למנקט במעילה דממ"נ
עב ע"בתוס' ישנים, בגליון תחתון, שורה 1שאומר באונס ה"פ במס' ע"ז האשאומר באונס וה"פ במס' ע"ז הכל
עג ע"ארש"י ד"ה דלא איכויןובציר מהני לא שם זריקהובציר מהכי לא שם זריקה
שםתוס' שורה אחרונהבפרק ב' (דף לא:) ד"ה וסותרבפרק ב' (דף לא: ד"ה וסותר)
עג ע"בתוס' ד"ה מפרק, שורה 8בגידולי קרקע לגבי דבר הגדלבגידולי קרקע ולגבי דבר הגדל
שםגליון הש"ס, שורה 6 מלמטהדלקמן דף קדדלקמן דף קה [קהלות יעקב סי' לה]
עד ע"ארש"י, שורה 6 מלמטהואי בבוררו מניח לאלתר מותרואי בבורר ומניח לאלתר מותר
שםתוס' ד"ה מתקיף, שורה 9והיכי משני הכא מידי נפהוהיכי משני הכי מידי נפה [דבש תמר]
עד ע"ברש"י ד"ה דמרפיוהמים שבתוכו יוצאין ולאחר שיצאווהמים חמין שבתוכו ולאחר שיצאו [דבש תמר]
עה ע"אתוס' ד"ה טפי, שורה 2דאפי' במקלקל פטר ר"שדאפי' במקלקל בחבורה פטר ר"ש
שםתוס' ד"ה כי, שורה 1ונראה כלשון אחר שפי' בקונט'דנראה כלשון אחר שפי' בקונט'
שםעין משפט שורה 3או"ח סימן ש"חאו"ח סימן ש"מ
עה ע"בגמרא, שורה 16 מלמטהבמקום אב: חסר אחתבמקום אב: ארבעים חסר אחת [מצור דבש]
שםרש"י ד"ה דשקיל, שורה 2ביריעה במקום קשורין כשניתקביריעה במקום קישורן כשניתק [מצור דבש]
שםתוס' ד"ה הרי, שורה 2 מסופומאב א' אבל האב ותולדהמאב א' אבל אאב ותולדה
עו ע"אתוס' ד"ה ואמר, שורה 1דהא כיון דמצטרפין זה עם זהדהא כיון דמצרפין זה עם זה [מהרש"א מהדו"ב]
שםשם, שורה 4אבל סיפא דשק ואור ומפץאבל סיפא דשק ועור ומפץ
שםמסורת הש"ס, גליון ימיןהכסף משנה העתיקהמגיד משנה העתיק
שםגליון הש"ס, שורה 6בכסף משנהבמגיד משנה
עו ע"בתוס' ד"ה צריך, שורה 2ועוד יש לדקדק דהיינו רביעיתועוד יש לדקדק דהנהו רביעית
עז ע"ארבנו חננאל, שורה 33חזי שיעור מזגיה אלאחזי שיעור מזיגה אלא
עז ע"ברש"י, שורה 4וכל מכה קרויה פהוכל המכה קרויה פה [מצור דבש]
שםתוס', שורה 3 מלמטהדגרס איפכא לא הוי כמסקנאדגרס איפכא לא הוי מסקנא
עח ע"ארש"י ד"ה רפואתו, שורה 4שרוב שתיית מים הם שאין אדםשרוב שתיות מים הם שאין אדם
שםתוס' ד"ה אטו, שורה 10רבי שמעון במחשבתו של זהרבי שמעון ב"א במחשבתו של זה
עח ע"ברש"י, שורה 7דבק. גלידדבק. גלו"ד [המתרגם]
שםרש"י, שורה 8 מלמטהמשפרעו. (לוה) פטורמשפרעו. [לוה] פטור [מצור דבש]
שםתוס' ד"ה ובית, שורה 2 מהסוףפי' בשעה שרואה בו (*)פי' בשעה שרואה בו
שםתוס'ד"ה רש"י גריס[שייך לדף עט ע"א]
שםרבינו חננאל, שורה 4 מלמטהומצאו המלוה בשבת עד שלא פרעוומצאו הלוה בשבת עד שלא פרעו
עט ע"ארש"י ד"ה והכא בכותבין, שורה 4 מסופוהוא המלוה דבעי אהדוריהוא למלוה דבעי אהדורי [מצור דבש]
שםרש"י ד"ה אלמאלטווייה קאי שיעוריה כטוויהלטווייה קאי שיעוריה כטווי [מצור דבש]
שםרש"י, שורה 3 מהשורות הרחבותנימא. גרעיניןנימא. גרעין [מצור דבש]
עט ע"ברבינו חננאל, שורה 46דוכסוסטוס דאי קליףדוכסוסטוס דאיקליף
שםשם, שורה אחרונה מהשורות הקצרותמשום שנמצא כנגדמשם שנמצא כנגד
פ ע"אתוס' ד"ה בהעלם, שורה 2לרשות אחד חייב. הקשהלרשות אחד חייב וכו'. הקשה
שםרבינו חננאל, שורה 9ואיכא למידק אי דאיכאואיתא בתלמודא דא"י [ירושלמי כאן] אי דאיכא
פ ע"בגמרא, שורה 2 מהשורות הרחבותודברי רבי נחמיה בביצת (* הסידודברי רבי נחמיה בביצת *)הסיד
שםרש"י, שורה 6‎-7שלא הביא שליש: ולמה סכין אותו. היינו שמן המורשלא הביא שליש היינו שמן המור ולמה סכין אותו. [מצור דבש]
שםרש"י, שורה 4 מלמטהורבותי מפרשין קילקולו לובן זהורבותי מפרשין קילקולו של לובן זה [מצור דבש]
שםרש"י, שורה אחרונהבאוכלין וכל הוצאתן וקצירתןבאוכלין כל הוצאתן וקצירתן
שםתוס' ד"ה למימרא, שורה 8‎-9שאמר מידה גסה מלא תרוודשאמרו במידה גסה מלא תרווד [דבש תמר]
פא ע"אגמרא, שורה 21וכביצה (* ר"ש ברבי יוסיוכביצה *)ר"ש ברבי יוסי
שםשם, שורה 8 מלמטהובחרסית (* בצרור שקינחובחרסית *בצרור שקינח
שםרש"י שורה 5 מלמטהשהוא פגום וחרוקה כמורגשהוא פגום וחרוק כמו למורג [מצור דבש]
שםרבינו חננאל, שורה 6 מלמטהואף לא יסתכן בעובי שםואיך לא יסתכן בעובי שם
פא ע"ברש"י, שורה 4 מלמטהקרפירקרפי"ר
שםרבינו חננאל, שורה 10יהא (כסות) [ככוסח]יהא כסותר [רי"ף]
שםעין משפט, אות לומיי' שם הל' ה'מיי' שם פכ"ו הל' ה'
פב ע"אעין משפט, אות לטמהל' שבת הלכה ימהל' שבת הלכה יא
פב ע"בגמרא, שורה 2אבניו ועציו ועפריואבניו ועציו ועפרו [מצור דבש]
פג ע"א גמרא, שורה 3 מהשורות הרחבות דבר אל צ"ל דברו אל
פג ע"ארש"י, שורה 7‎-8ומשמשיה כו'. ול"ג מגע נכרי ונכרית שגזרו חכמיםומשמשיה כו'. ול"ג מגע: נכרי ונכרית.שגזרו חכמים [מצור דבש]
שםרש"י, שורה 4 מלמטהוגבי אוכלין ומשקין תנאוגבי אוכלין ומשקין וכלי שטף תנא [מצור דבש]
שםרבינו חננאל, שורה 7 מלמטהאיצטרכינן למיכתבא משום דמשמשואית בהאיצטרכינן למיכתבא משום דמשבש ואית בה
פד ע"ארבינו חננאל, ד"ה שלש תיבות, שורה 1‎-2 מסוף הדיבורהעשויה למוד בהכבילהעשויה למוד בה כיול
שםשם ד"ה ת"ר מדרס, שורה 10[כתנא] קמא דקא מתקיף[כתנא] קמא וקא מתקיף
פד ע"ברש"י ד"ה והא לית, שורה 1‎-2והא לית טהרה במקוהוהא לית ליה טהרה במקוה
שםתוס' ד"ה והא, שורה 5ומייתי הא לטומאת ז'ומייתי להו לטומאת ז' [דבש תמר]
פה ע"אתוס' ד"ה וקים, שורה 12ואומר ר"י דה"נור"י אומר דה"נ [שבת של מי]
שםתוס' ד"ה חוי, שורה 1שהרי אינו דורש כלוםשהרי אינו דורש כולם [יד דוד]
פה ע"בגמרא, שורה 9רב אסי אמררב אשי אמר [מצור דבש]
שםרבינו חננאל, מלה בסוף העמודורהששורה
פו ע"ארש"י, שורה 10עם יום הפרישה קאמר[יש למחוק] [יד דוד]
שםרש"י, שורה 5 מהשורות הבינוניותבתחלת ליל ד' בין השמשותבתחלת ליל ד' או בין השמשות [מצור דבש]
שםרש"י, שורה 2 מלמטהלא הוו משמשי: דקאמר רב הונא.דאין משמשיןלא הוו משמשי דאמר רב הונא דאין משמשין [מצור דבש]
שםתוס' ד"ה פעמים, שורה 3להכי נקט ר' ישמעאללהכי נקט בר' ישמעאל [תוס' רא"ש]
שםעין משפט, אות כז, שורה 3סמ"ג עשין רלסמ"ג עשין רמז
שםרבינו חננאל, שורה 6 מלמטהי"ג טפחים מכלל ל"ז טפחיםי"ג טפחים מכלל ל"ו טפחים
פו ע"בגמרא, שורה 10יהא הללו הולכין לקבל תורהיהו הללו הולכין לקבל תורה [דבש תמר]
שםתוס' ד"ה וליטבלו בצפרא, שורה 9דפעמים היא כולא כגוןדפעמים היא קולא כגון
פז ע"ארשי, ד"ה ה"גול"ג והיו נכונים לשלשת ימיםול"ג היו נכונים לשלשת ימים [מצור דבש]
פח ע"אגמרא, שורה 4 מלמטהא"ר חמא *ברבי חנינאא"ר חמא *)ברבי חנינא
שםרש"י ד"ה מלמד שהתנה, שורה אחרונהדריש ביה נמי הא:דריש: [דבש תמר]
שםרבינו חננאל, עשר שורות אחרונותצליחתא... בבבל[שייך לדף צ ע"א]
פט ע"אתוס' ד"ה לסוף, שורה 3אינו מן המנין והוא היה אומראינו מן המנין שהוא היה אומר [דבש תמר]
פט ע"בתוס', שורה 6 מלמטהקדשי מזבח (מעילה נח.)קדשי מזבח (מעילה יח.)
שםמסורת הש"ס, גליון שמאל[צ"ל על][יש למחוק] [מצור דבש]
צ ע"אתוס' ד"ה המוציא, שורה 8בפרק אמרו לו (יומאבפרק אמרו לו (כריתות
צ ע"בתוס' ד"ה דלא, שורה 11בין שחוטין ואע"ג דאסורבין מתים ואע"ג דאסור [דבש תמר]
צא ע"אתוס' ד"ה אי לענין טומאה, שורה 7אחרים ת"ל אשר יאכלאחרים בכל שהוא ת"ל אשר יאכל [דבש תמר]
שםרבינו חננאל, שורה 8 מלמטהנמי מרשו' היחיד לרה"רנמי מרשו' היחיד לרה"י
צא ע"ברש"י שורה 5לעזרת נשים שהיא בחיללעזרת נשים שהיא בחול [חי' חתם סופר]
שםרש"י ד"ה אבל מליאה, שורה 7‎-8דאגודו שייך לגבי רשות קמאדאגיד ושייך לגבי רשות קמא [דקדוקי סופרים]
שםמסורת הש"ס, גליון שמאל למטההמוציא קופת האוכליןהמוציא קופת הרוכלין [מצור דבש]
צב ע"ארש"י, ד"ה והכא למטהדליכא למיפטרי' (ה) משום הנחהדליכא למיפטרי' משום הנחה
שםתוס' ד"ה לאחר, שורה 3י"ל דברגלו הוי פירושי"ל דברגלו וכו' הוי פירוש
שםרבינו חננאל, שורה אחרונהמתניתא אי לאמת (הא ברייתא בכי הא דאית ביה שבא) דלא מצימתניתא אלא הא ברייתא בכי הא דאית ביה נסכא דלא מצי
צב ע"ברבינו חננאל, שורה 23והאידנא שנינו דאינןוהאיכא שנצין דאינן
צג ע"ארש"י ד"ה ופרכינן, שורה אחרונה בדיבורעל ה' פונדאות דמטמינן ליה מספקעל ה' פונדאות דמטמינן להו מספק [מצור דבש]
שםתוס' ד"ה אמר רב, שורה 15לא שיפטר לגמרי אלא דאיןלא שיותר לגמרי אלא דאין
צד ע"ברבינו חננאל, שורה 4דאיפשיטא לן בזה יכולדפשיטא לן בזה יכול
צה ע"אגמרא, שורה 18מחבץ *מגבן משום מאימחבץ מגבן משום מאי [הכוכבית שייכת בשורה 10 לפני המלה "והמגבן"]
שםרש"י ד"ה זילחאורצפת אבנים היתה בכל העירורצפת אבנים היתה בכל בתי העיר [דבש תמר]
שםתוס' ד"ה והרודה, שורה 2אמאי לוקה ביו"ט ולרביאמאי לוקה ביו"ט לרבי
צה ע"ברש"י, שורה 1אלא להכשיר זרעיםגמ' אלא להכשיר זרעים
שםרש"י, שורה 3ר"ש אומר אין בו נקובר"ש אומר אין בין נקוב
שםרש"י ד"ה שאם ניקב, שורה 2בכדי טהרתו ושאם נטמאבכדי טהרתו שאם נטמא [דבש תמר]
שםשם שורה 5העשוי לאוכלין שיעורו כזיתיםהעשוי לאוכלין שיעורו בזיתים [דבש תמר]
שםרש"י ד"ה ניקב בכדי, שורה 2לן לספוקי ביה בהנך דלאולך לספוקי ביה בהנך דלאו [דקדוקי סופרים]
שםרש"י, שורה 2 מהשורות הרחבותהבא גיסטרא (א) אחר ונניח תחתיוהבא גיסטרא אחר ונניח תחתיו [מצור דבש]
שםרש"י, שורה 4 מהשורות הרחבותאחר ונניח תחתיו(א) אחר ונניח תחתיו
צו ע"אתוס', שורה אחרונה מהשורות הצרות, ושתי שורות אח"כנקב העשוי לאוכלין שיעורן כזיתיםהעשוי למשקין שיעורן כמשקיןהעשוי לכך ולכך מטילים אותולחומראניקבו העשוי לאוכלין שיעורן בזיתיםהעשוי למשקין שיעורן במשקין העשוי לכך ולכך מטילים אותו לחומרו [דבש תמר]
שםשם, שורה 6 מהשורות הבינוניותנכנסה טומאה ותירץ ר"יאין יוצאין אוכלין ותירץ ר"י [דבש תמר]
שםשם, שורה 3‎-4 מסוף השורות הבינוניותדבעי רבא התם (בב"ק שם) סתם אגףדבעי רבא בב"ק שם אגף [דבש תמר]
שםשם, שורה אחרונה מהשורות הבינוניותהכא נמי לא חשיבא סתימה אגףהכי נמי לא חשיבא סתימת [דבש תמר]
צו ע"במסורת הש"ס, גליון שמאללעיל עה.לעיל עה:
צז ע"בתוס' ד"ה הרי, שורה 4אי להכי קבעי להאי להכא קבעי לה
צח ע"בגמרא, שורה 6 מלמטה[הסימון לגליון הש"ס צ"ל 5 שורות לפני כן, לפני המלים "שדי אורכייהו"]
שםרש"י, שורה 1 מהשורות הרחבותוקרש ההוא נותן במקצועוקרש שהוא נותן במקצוע
שםרש"י, שורה 5 מלמטהוהאדנים של מערב ונגררות בארץוהאדנים של מערב ונגררת בארץ
שםתוס' ד"ה דל[צ"ל אחרי ד"ה תנא]
שםגליון הש"סשדי פותייהושדי אורכייהו
צט ע"ארש"י, שורה 4בשפת חיצונה של כל מחברתבשפה חיצונה של כל מחברת
שםתוס', שורה 3 מלמטה(עירובין דף עח:)(עירובין דף עח.)
צט ע"בתוס' ד"ה או, שורה 4 מסוף הדיבורבין בזורק בין במושיט כדתניאבין בזורק בין במושיט כדתנן
ק ע"אגמרא, שורה 7 מלמטהוהוא שנח על גבי משהווהוא שנח [א] על גבי משהו [ציון להגהות הגר"א]
שםרש"י ד"ה ר' מאיר, שורה אחרונההחור כאלו הוא ארבעהחור כאלו הוא ארבעה
שםתוס' ד"ה פירות, שורה 8 מסוף הדיבורמותר לזרוק בתוכו אלא קאמרמותר לזרוק לתוכו אלא קאמר
שםתוס' ד"ה והא, שורה 7[מתניתין] נמי הכי משמע[מתניתא] נמי הכי משמע [דבש תמר]
שםמסורת הש"ס, גליון ימין[עיל ז: וצט:][לעיל ז: וצט:]
קב ע"ברש"י, שורה 8 מלמטהגמר מלאכה הוא שהמקוםגמר מלאכה הוא שבמקום
שםתוס' ד"ה לול[צ"ל לפני ד"ה האי]
קג ע"ארש"י שורה 1הקודח. וכל הקודח ע"מ למלאותהקודח. כל הקודח ע"מ למלאות
שםרש"י, שורה 9 מלמטהשש מששך או תת מתתנןשש מששך או תת מתתנו
שםתוס' ד"ה לא, שורה 2בערוך (ערך סבר)בערוך (ערך פסק א') [דבש תמר]
קג ע"ברש"י, שורה אחרונהועשאו פתוח כגון שם משמעוןועשאו פתוח כגון שמ משמעון
קד ע"אגמרא, שורה 5 מסוף השורות הצרותנו"ן לא איתמר כוותייהונון לא איתמר כוותייהו
שםגמרא, שורה 5 מלמטהחס עליהם מפני שבעטו בגי"ףחס עליהם מפני שבעטו בגיף
שםרש"י, שורה 1 מהשורות הרחבותזו בתחילת אל"ף ביתזו בתחילת אל"ף בי"ת
שםתוס' ד"ה א"ל, שורה 2בירושלמי *ובבראשית רבהבירושלמי* ובבראשית רבה
שםתוס' ד"ה אית, שורה 2ליטמא פותחין לוליטמא פתחין לו
קד ע"בגמרא, שורה 22כתבו באבק בשחור ובשיחורכתבו באבר בשחור ובשיחור [מראה כהן]
שםרש"י ד"ה המסרטבמכתב או בסידבמכתב או בסירא [רש"י שברי"ף]
קה ע"אגמרא, שורה 7 מלמטהוהאורג ב' חוטין על הגסוהאורג (ד) ב' חוטין על הגס
שםרש"י, שורה אחרונהובקירוס ובנפה ובכברה וסלובקירוס ובנפה ובכברה ובסל
קה ע"בהגהות הב"ח, אות ד, שורה 3‎-4במוציא את המתכמוציא את המת
קו ע"אתוס', שורה 6 מלמטהבפרק הבונה (לקמן דף קיג:)בפרק הבונה (לעיל דף קג:)
קו ע"בהגהות הב"ח, אות הבתוכן כך אע"פבתוכו כך אע"פ
קז ע"אגמרא, שורה אחרונהבתורה החובל בהן חייבבתורה והחובל בהן חייב
שםתוס' ד"ה אמר, שורה 13אבל עור ח' שרצים סבראבל עוד ד' שרצים סבר
קז ע"בגמרא, שורה 13האמורים בתורה החובל בהן חייבהאמורים בתורה והחובל בהן חייב
קט ע"ברש"י, שורה 7בגמרא שאינו מאכל בריאים ומוכחאבגמרא: שאינו מאכל בריאים. ומוכחא
קיא ע"אתוס' ד"ה למימרא, שורה 2ולי נראה דאם כן הוה ליהולא נראה דאם כן הוה ליה
קיב ע"ארש"י שורה 2בעמוד שאסור בו האנקה והגמלבעמוד שאסור בו הספינה והגמל [דבש תמר]
קיד ע"ברש"י ד"ה שבות קרובהכלומר דחיוב שבות התירו לצורךכלומר דחיית שבות התירו לצורך
קטו ע"אגמרא, שורה 10 מלמטהעיברית עילמית יוונית אע"פ שלא ניתנוערבית עילמית יוונית אע"פ שלא ניתנו [מרגליות הים סנהדרין כב ע"א אות ה]
קטו ע"ברש"י ד"ה תרגוםתרגום שבתורה. יגר שהדותאתרגום. שבתורה יגר שהדותא
שםתוס', שורה 4 מלמטהתקשה מברייתא דהכא דאמר לעילתקשה מברייתא דהכא למאן דאמר לעיל
קטז ע"ארש"י, שורה 7 מלמטהע"ז אין אינן מכיריןע"ז אינן מכירין
קטז ע"בתוס', שורה 2 מלמטהשעבר בהפשיט אי נמי בתמידיםשעבר והפשיט אי נמי בתמידים
קיז ע"ארש"י ד"ה אי נימא, שורה 2עם הספר לא שדי להו לא מצריךעם הספר: לא שדי להו. לא מצריך
קיז ע"ברש"י ד"ה ואינו שוחטושמוצא לו עלילה שמא חברושמוצא לו עילה שמא חברו
קכב ע"אתוס', שורה 3 מלמטהכדדרשי' במכילתין למען ינוח שורךכדדרשי' במכילתא למען ינוח שורך
קכג ע"אתוס' ד"ה הדר, שורה 2מסתברא דמההיא הדר ביהמסתברא דמההיא דפוגלא הדר ביה [דבש תמר]
קכג ע"בגמרא, שורה 140אוכלא דקצרי כיתד של מחרישה*אוכלא דקצרי כיתד של מחרישה
קכד ע"ארש"י ד"ה מדוכהדאמר ובעירובין (דף לה.)דאמר בעירובין (דף לה.)
קכו ע"אתוס', שורה 2 מהשורות הרחבותאע"ג דהני משום שבות נאסר טלטולם במקדש כקנים וכמקלות דלעיל אבלבשוםואע"ג דהני משום שבות נאסר טלטולם במקדש כקנים וכמקלות דלעיל אבל משום
קכז ע"ארש"י ד"ה אכדין, שורה 3באותן ה' קופותאותן ה' קופות
שםרש"י ד"ה הא דמשתקלי, שורה 7‎-8תרי בקופה ט"ו כדמשתקלי תלתא תלתא בקופה דקטניםתרי בקופה בבינונים ט"ו כדמשתקלי תלתא תלתא בקופה בקטנים [דבש תמר]
קכז ע"ברש"י ד"ה אכסניא(א) חיל של מלך ישראל(ב) חיל של מלך ישראל
קכח ע"אתוס' ד"ה ונתן, שורה 19אלו לענין פדיון בכור דרשינן התםאלו ולענין פדיון בכור דרשינן התם
שםשם, שורה 23בפדיון הקדשות ונתן כללבפדיון הקדשות ויסף כלל [דבש תמר]
שםתוס' ד"ה רשב"ג, שורה 4מתיר בלוף וכל שכן דמתירמתיר בלוף כל שכן דמתיר
שםתוס' ד"ה דג, שורה 3 מלמטהלא מקצה לכלבים בשרלא מקצה לכלבים ובשר
קלא ע"אתוס' ד"ה תאמר, שורה 4מה העומר שאף על פי שמצאמה העומר אף על פי שמצא
שםהגהות הב"ח אות במותר לטלטל בכולי דהאמותר לטלטל בכולו דהא
שםרב נסים גאון, בהערהואם איתא דבר כוותיה היה להזכירוואם איתא דסבר כוותיה היה להזכירו
קלא ע"במסורת הש"ס, גליון ימני פנימי[כדאיתא בפ' התכלת מה:][יש למחוק, כי צויין כבר בפנים התוס']
קלג ע"ברש"י ד"ה הוי דומהאעשה עצמו כמותו לדבק בדרכיואעשה עצמי כמותו לדבק בדרכיו
קלד ע"אגמרא, שורה 13 מלמטהליתו סליתא דאימיה ולישרקיה עילויהליתו סליתא דעימיה ולישרקיה עילויה [דבש תמר]
שםגמרא, שורה 12 מלמטהינוקא דקטין לייתו לסילתא דאימיהינוקא דקטין לייתו לסילתא דעימיה [דבש תמר]
שםרש"י ד"ה ולעפפיהאותו ראש העליון החלוק יקפלאותו ראש העליון החלק יקפל
קלה ע"ארש"י ד"ה מפני הסכנהמפני שחלב הרבה (ה) בדדיהמפני שחלב הרבה (ב) בדדיה
שםתוס' ד"ה ולא ספק, שורה 6 מסופומסברא ידעינן דאין צריך להטיףמסברא ידעינן דאינו רשאי להטיף [דבש תמר]
שםתוס' ד"ה בן, שורה 3לקמן (דף קלו.) אפילו הואלקמן (דף קלו.) ואפילו הוא
קלה ע"בתוס' ד"ה כגון, שורה 13שאילתות דרב אחאי. נראה לר"ישאילתות דרב אחאי נראה לר"י
קלו ע"אתוס', שורה 19כל ששהה כו' כרבי עבדכל ששהה כו' כרבים עבד
קלו ע"בתוס', שורה 3היכא דנכנסה שריא דתנןהיכא דכנסה שריא דתנן
שםתוס', שורה 8 מלמטהסמי מכאן טומטום ונראה לר'סמי מכאן טומטום נראה לר'
שםתוס', שורה 6 מלמטהמבחוץ ונראה לרבי דשפיר פריךמבחוץ נראה לרבי דשפיר פריך
קלז ע"ארש"י, שורה 4 מלמטהמיהו עדיף יום הבראתו מהא דבעינןמיהו עדיף הבראתו בהא דבעינן [דבש תמר]
קלז ע"בגמרא, שורה 9 מסוף הפרקדם ברית שאילמלא דם ברית לאדם ברית *שאילמלא דם ברית לא
שםגמרא, שורה 4 מסוף הפרקולהטיף מהם דם ברית *שאילמלאולהטיף מהם דם ברית שאילמלא
קלח ע"אתוס', שורה 2 מהשורות הבינוניותושייר בה טפח למחר פושטת דמוסיף על אהלושייר בה טפח למחר פושטה דמוסיף על אהל
קמא ע"בתוס', שורה אחרונה בפרק כמדליקין (דף לו:) ד"ה הא ר"ימדליקין (דף לו: ד"ה הא ר"י)
קמב ע"אתוס' ד"ה ונשדינהו (השני), שורה 3 מסופולהשליך הסל בקרקע ולהוליךלהשליך הכל בקרקע ולהוליך [דבש תמר]
קמב ע"ברש"י ד"ה דברי הכל, שורה 5וכי מגביה האבן עם החביתדכי מגביה האבן עם החבית
קמג ע"ארש"י שורה 7עצמות. קשין שאנין ראוייןעצמות. קשין שאינן ראויין
קמה ע"אתוס' ד"ה אם, בשורה האחרונהשם פירשתי בד"ה גוזרנישם פירשתי (בד"ה גוזרני)
קמז ע"אתוס' ד"ה מהו, שורה 21ואין בו שום כיסוי והיינו שלשלואין בו שום כיסי והיינו שלשל
קמח ע"בתוס' ד"ה וכן, שורה 3(ב"מ ד' עה.) וקי"ל(ב"מ ד' עה.) קי"ל
קמט ע"בתוס', שורה 24משום רבית דכשלוין זה מזה כברמשום רבית דכשלוין זה מזה ככר
קנ ע"ברש"י ד"ה ושל וד"ה חשבונות[שייך לע"א]
שםרש"י ד"ה שאם, שורה 5‎-6דבר שיש לו היתר על ידי תקנהבשבת מותר לאומרודבר שיש לו היתר בשבת על ידי תקנה מותר לאומרו [דבש תמר]
קנד ע"אתוס' ד"ה בלאו, שורה 15אתי שפיר דכי היכי דלא אתי לידי מיתהאתי שפיר דכל היכי דלא אתי לידי מיתה
קנד ע"ברש"י, שורה אחרונהצדי צדדים ד) שהקנים הנתונים בנקביםצדי צדדים ג) שהקנים הנתונים בנקבים
קנו ע"ארש"י, שורה 3משקה הוא דתנן כל המשקין שותהמשקה הוא ותנן כל המשקין שותה
רא"ש פ"אעמ' 324, תפארת שמואל, שורה אחרונהמוהר"ר אברהם רבי לאזרשמוהר"ר אברהם ברבי לאזרש
שם פ"בדף קסה, סי' כד שורה 3אמר אביי בעא מיניה דמראמר אביי בעאי מיניה דמר
שםשם, שורה 6מקום: אמר אביי והרי כילת חתניםמקום אמר אביי והרי כילת חתנים [הנקודתיים מיותרות ומשנות את המשמעות]
שם פ"גסי' א, שורה 10לסמוך שפיר דמי או דלמא לאלסמוך שפיר דמי או דלמא לא שנא
שםשם, שורה 11על גבי כירה שאינה גרופה שנאעל גבי כירה שאינה גרופה
שם פ"דסי' א, הגהות אשרי שורה 4אלא השההא בעלמא כיוןאלא השהאה בעלמא כיון
שם פ"הדף קסט, הגהות הב"ח אות נובלבד שההא קשורה לוובלבד שתהא קשורה לו
שם פ"וסי' ג, שורה 2לא בחותם שבצוארו א] ולא בחותםלא בחותם שבצוארו ולא בחותם
שםשם, שורה אחרונה בסימןבחותם שבצוארה ולא בזוג שבכסותהבחותם שבצוארה א] ולא בזוג שבכסותה
שםדף קעא, טור ב, שורה 23ברשות הרבים שאין רחב ט"ו אמהברשות הרבים שאין רחב ט"ז אמה
שםדף קעא, קרבן נתנאל, שורה 1קמוי. פי' אנפילאות של ברזלמוקי. פי' אנפילאות של ברזל
שםעמ' 342, טור ב, שורה 6רבא [ו] באריג שבכסותן ודברי הכלרבא [ז] באריג שבכסותן ודברי הכל
שם פ"זדף קעב, קרבן נתנאל אות לאיברא הרבמ"ם פ"ט כתבאיברא הרמב"ם פ"ט כתב
שם פ"יקרבן נתנאל אות דאמרו לו דף ס"גאמרו לו דף י"ג
שם פי"בסי' א, שורה 1[דף קב ע"א][דף קב ע"א]
שםשם, שורה 2בפטיש והמעצד והקודח כל שהואבפטיש ובמעצד והקודח כל שהוא
שם פי"דסי' ו, שורה 1צומתא ביין ואינו חוששצומתה ביין ואינו חושש
שם פט"ותפארת שמואל, אות ג, שורה 3אלמא אע"פ שבכל השבועאלמא אע"פ שבכל שבוע
קיצור פסקי הרא"ש, פ"בסי' טו, שורה 2ואין בהם קדושה על הכוס שיש בהםואין בהם קדושה על הכוס ויש בהם
מהרש"א, עמ' 12נמוקי הגרי"ב, כ ע"ב, שורה אחרונהדרשב"נ היינו נמי מפסולידרשב"ג היינו נמי מפסולי
שם, עמ' 16חכמת שלמה שורה 12ומפריס פרסה עכ"ל רש"י בחוליןומפריס פרסה עכ"ל תוס' בחולין
שם, דף ט, טור בד"ה וחכמהוחכמה זו סדר קדשיםוחכמת זו סדר קדשים
שם, דף י, טור במהרש"א, שורה 6 מלמטהמיקל ר' יודא כמ"ש ואפי' בתרומהמיקל ר' יודא במ"ש ואפי' בתרומה
שם, עמ' 24, טור במהרש"א, שורה 10 מלמטהוצנונות דצה ושלפה הואוצנונות לאו דצה ושלפה הוא [מצור דבש]
שם, עמ' 26, טור אמהרש"א, דף מו, שורה 12כיון דטעם אחד לשניהםכיון דאין טעם אחד לשניהם [אמרי בינה]
שם, טור במהרש"א ד"ה התם, שורה 2אע"ג דשלשה מומחין ודאי דלא הוואע"ג דשלשה הדיוטות ודאי דלא הוו [מצור דבש]
שםשם, שורה 4מ"מ תקשי להו דע"כ מדקאמרמ"מ הוקשה להו דע"כ מדקאמר [מצור דבש]
שםשם, שורה 6ותקשי להו שפיר דהא בלאווהוקשה להו שפיר דהא בלאו [מצור דבש]
שם, דף טו, טור במהרש"א ד"ה רבינא אמרדמינטר טפי באפסר מפרה המורדת דאל"כדמינטר טפי בפרומביא מפרה המורדתבאפסר דאל"כ [אמרי בינה]
שם, דף יז, טור במהרש"א ד"ה לא תצא, שורה 8דר"ל דמחזי הכא בברייתא איכאדר"ל דזוג דהכא דברייתא איכא [מצור דבש]
שםשם, שורה 11לא אצטריך להך טעמא אלא התםבאריגלא אצטריך להך טעמא התם אלא באריג [מצור דבש]
שם, דף כחכמת שלמה, שורה 6וכן איתא להדיא בהגהות בפרק בהמהוכן איתא להדיא בפרק בהמה [מצור דבש]
שםשם, שורה 2 מלמטהמרבי גופא שם שיש לחלק כהאי גוונאמר"ע גופא שם שיש לחלק כהאי גוונא [טוב עין סי' יב]
שם, דף כאמהר"ם ד"ה והתניא חייב, שורה 4דמותר לאביי לאלתר שרי לאביי לבו ביוםדמותר לאביי לאלתר שרי לעולא לבו ביום
שם, דף כדחכמת שלמה, שורה 5 מלמטהור' יוסי סבר ד' עונותור' ישמעאל סבר ד' עונות [מצור דבש]
שם, דף כו, טור אמהרש"א ד"ה הי מינייהו, שורה 3קאמר הכא לפטור מדכתבו דלהתחייבקאמר הכא מדכתבו דלהתחייב [אמרי בינה]
שםמהרש"א צג ע"ב, שורה 6וא"כ מכ"ש אבן דהכא אבל עיקרמשא"כ אבן דהכא אבל עיקר [מצור דבש]
שם, דף כזמהרש"א דף צט, שורה 4א"א להשכיבן אלא על רחבןא"א להשכיבן אלא על חודן [אמרי בינה]
שם, עמ' 54מהר"ם, שורה 7 מלמטהא"כ היאך יתיישב בזריקת הדףא"כ היאך יתחייב בזריקת הדף
שם, דף כח, טור אמהרש"א שורה 19אבל השתא דקתני [חבורה] וזה הכלל ליכא למימר הכי כדפרכינן לקמן והא זה הכלל כו'[יש למחוק את כל השורה, כי הוא כפול מלעיל, שורה 15‎-16 - אמרי בינה]
שם, דף כט טור אמהרש"א דף קח, שורה 7מהקרבה אתפילין דהוי דומה לומהקרבה אתפילין דהוי דוחה לו [אמרי בינה]
שם, עמ' 60, טור אמהרש"א, שורה 6 מלמטהלחלק לעיל לגבי עור ובשר כיוןדנעשהלחלק לעיל לגבי עור ובשר בין דנעשה [אמרי בינה]
שם, עמ' 62, טור במהרש"א דף קכא, שורה 8דפליגי כלל בטבילה התם אימא דלאדפליגי כלל בנעילה התם אימא דלא [אמרי בינה]
מהדורא בתרא למהרש"אעמ' 82, טור א, שורה 7 מלמטהכיון דמצטרפין בלא ור"ל כאן שאיןמצטרפיןכיון דמצרפין בלא ט' ור"ל כיון שהןמצטרפין
שםדף מב, טור ב, דף קיט, שורה 6טועים בני אדם לומר ואינו יודעטועים בני אדם לומר לאינו יודע [ר' צ"י קוק]
הגהות הרש"שעמ' 90, טור א, שורה 10 מלמטהכי כן איתא להדיר ברפ"א שםכי כן איתא להדיר ברפי"א שם
שםעמ' 92, דף לט, שורה 5תוס' ד"ה כלי. לפי' רשב"אתוס' ד"ה כל. לפי' רשב"א
שםשם, דף מג, שורה 1אין בהן ממש. ומותר ליתן כו'אין בהן ממש. ומותר ליטלן כו'
שםשם, דף מה, שורה אחרונהד"ה דתני ר"ח וד"ה אפילוד"ה דתני ר"ח וד"ה אלא [מצור דבש]
שםשם, דף מט, שורה 4שהביא בשם הרמב"ם והגהתו עליושהביא בשם הרמב"ם והגהת הגר"א עליו [מצור דבש]
שםעמ' 94, טור ב, שורה 3 מלמטהקיי"ל גבי גמי לעשות טלאיקיי"ל גבי גמי לעשות תלאי
שםדף מח, טור ב, דף צא ע"א, שורה אחרונה [לפני צא ע"ב]טומאה ור"ל ראשו דל"מ לעריבהטומאה ור"ל ראשון דל"מ לעריבה
שםדף נ, טור א, רש"ש, שורה 10 מלמטהצדוקי ברחא כו'. שם קרחצדוקי ברחא כו'. שה קרח
חי' מהר"ץ חיותלדף מ, שורה 2רבא ג"כ (יבמות ק' ע"א)רבא ג"כ (יבמות כ' ע"א)
שםלדף סג, שורה 7ועי' תשובות הרשב"ם סי' תט"וועי' תשובות הרשב"א סי' תט"ו
שםשם, שורה 9ושרה היינו חומר יצירהושרה היינו חומר וצורה
חי' ר' יעקב צבי יאלישלדף כ, שורה אחרונהמה שנהגו לכרוך צמר גפן על גבומה שנהגו לכרוך צמר גפן על גמי
שםלדף מ, שורה 6שעושין בבית המרחץ עביט של מי רגליםשעושין בבית המרחץ וי"א עביט של מי רגלים [דבש תמר]
חשק שלמהלדף כג, שורה 5אבל לשון מהני הכי לא יתכןאבל לשון מתני הכי לא יתכן

תלמוד בבלי, עירובין

לב ע"א תוס' ד"ה רב ששת יבמות צ צ"ל פסחים צ
מהרש"א ח ע"אד"ה העלהויתפור עלי תאנהויתפרו עלי תאנה

תלמוד בבלי, פסחים

קאמר ליה בבבא קמא (דף עד:)

קאמר ליה בבבא קמא (דף עא:)

רש"י, שורה אחרונה

ה ע"ב

ממעטינן תרוייהו ואע"ג דתלתא לך כתיבי בפ' כל שעה

ממעטינן תרוייהו אע"ג דתלתא לך כתיבי ובפ' כל שעה

תוס' ד"ה אבל, שורה 5‎-6

שם

הרגל: ובירושלים. בשאר ימות השנה

הרגל ובירושלים בשאר ימות השנה

רש"י, שורה 3 מסוף השורות הקצרות

ז ע"א

לרבם עדיין קרו בני בי רב

לרבם עדיין קרו בני רב

רש"י ד"ה בני בי רב

ח ע"ב

ודאי בעי למימר שיוציא זה הספק

ודאי בעי למימר שיוצא זה הספק

תוס' ד"ה ואם, שורה אחרונה

ט ע"א

תוספתא מ"ש פ"ה

תוספתא מ"ש פ"ד

מסורת הש"ס

י ע"א

שהרי קמח תנינא דהיה בידם

שהרי קמח תנינא דהיה בידים

רש"י ד"ה טחינה והרקדה, שורה 2

יא ע"א

אזור חלול

אזור חלל

רש"י ד"ה פונדא

שם

לדברי רבי מאיר אין אדם טועה

לדברי מאיר אין אדם טועה

גמרא, שורה 6 מהשורות הארוכות

יא ע"ב

 

[שייך לדף יד ע"ב]

תוס' ד"ה באב

טו ע"א

שצריך להסיק שתי היסקות

שצריך להיסק שתי היסקות

רש"י ד"ה דעצים

טו ע"ב

ולא מצו רבנן לטהר משקי בית מטבחיא

ולא רצו רבנן לטהר משקי בית מטבחיא

רש"י ד"ה בין ביחיד, שורה 4

טז ע"ב

ברשות הרבים משום אדם דספיקו

ברשות הרבים משום ידים דספיקו

תוס' ד"ה הא, שורה 3

יט ע"ב

דרבנן היא דמשכחת לה כדתנן כלי

דרבנן היא דמשכחת לה כדתניא כלי

רש"י, שורה 4 מסוף הפרק

כא ע"א

דומיא דפת שעיפשה בפ"ק (דף ז.)

דומיא דפת שעיפשה בפ"ק (דף טו:)

תוס' ד"ה חרכו, שורה 4‎-5

כא ע"ב

מיי' פט"ו שם הל' יז

מיי' פט"ו שם הל' יד

עין משפט אות ט

כב ע"א

אמר קרא הנותר דהוה ליה

אמר קרא והנותר דהוה ליה

רש"י ד"ה אמר קרא

כד ע"א

פי"ד מהלכות מאכלות אסורות הל' י

פי"ד מהלכות מאכלות אסורות סי' ד ה ו

עין משפט אות ל

כה ע"א

מהלכות ע"ז הל' יג

מהלכות ע"ז הל' יב

עין משפט אות נב

כו ע"ב

משום (א) דשיעור כזה

משום [א] דשיעור כזה

תוס' ד"ה מכלל, שורה 6

כז ע"ב

להחמיר וסופו להקל (ב) אין דין

להחמיר וסופו להקל [ב] אין דין

תוס' ד"ה אין, שורה 9

שם

א"ח סי' תמח סעיף א

א"ח סי' תמה סעיף א

עין משפט, אות סא

כח ע"א

דכהן (אוכל) [ממונא] הוא ולא גרע

דכהן [אוכל] (ממונא) הוא ולא גרע

רש"י ד"ה כל היכא, שורה 6

לב ע"א

שמדאורייתא אינן תרומה ומעשר וחייבין בלקט

שמדאורייתא אין תרומה ומעשר חייבין בלקט

תוס' ד"ה טהרו, שורה 19‎-20

לד ע"א

והיה לו חזר וכלל מה הפרט

והיה לו חזר וכולל מה הפרט

תוס' ד"ה שחילל, שורה 3

לה ע"ב

פטורין מן החלה דכתיב

ופטורין מן החלה דכתיב

רש"י, שורה 1 מהשורות הארוכות (השניות)

לז ע"א

דהואיל וקרמו פניה תנן במנחות כי האי

דהואיל וקרמו פניה דתנן במנחות כי האי

רש"י, שורה אחרונה

שם

ועי' תוס' ביצה כב:

ועי' תוס' ביצה כב.

מסורת הש"ס, גליון שמאל

שם

הואיל ואילו לא העלהו לירושלים

הואיל ולא העלהו לירושלים

תוס' ד"ה או, שורה 13

לח ע"א

אי הכי אפילו חדא

אי הכא אפילו חדא

רש"י, שורה 4

מ ע"א

נפיק מתורת לחם כדפירשתי לעיל [לז:]

נפיק מתורת לחם כדפירש לעיל

תוס' ד"ה אבל, שורה 4

מא ע"א

דרמו ביה מי שערי

דרמו ביה שערי

רש"י שורה 4

מב ע"ב

 

[צ"ל אחרי ד"ה ונותנו]

תוס' ד"ה ואילו

מג ע"א

 

[שייך לע"א]

רש"י ד"ה אינו, ד"ה ואינו, ד"ה במה

מה ע"ב

ונפסלה מלאכול לאדם. ונתקלקלה עיפושה

ונפסלה מלאכול לאדם ונתקלקלה עיפושה

רש"י, שורה 8 מלמטה

שם

המיוחד לאוכל אדם. וחל עליו שם

המיוחד לאוכל אדם וחל עליו שם

רש"י, שורה 6 מלמטה

שם

מיי' שם הל' ט"ו

מיי' שם הל' ט'

עין משפט, אות יח

שם

מותר לשוחטן אע"פ שאסורים

שמותר לשוחטן אע"פ שאסורים

תוס' ד"ה ואי, שורה 4 מלמטה

מז ע"א

והכי משמע אחת שיהא לבד

והכי משמע אחד שיהא לבד

רש"י, שורה 5 מלמטה

מז ע"ב

מקטפת היא אופה. זו הראשונה שהיתה מקטפת

מקטפת היא אופה. וזו הראשונה שהיתה מקטפת

רש"י ד"ה מקטפת, שורה 1

מח ע"ב

יכנס זה שההנהו מנכסיו

יכנס זה שהנההו מנכסיו

רש"י שורה 3 מהשורות הארוכות

נג ע"ב

 

[שייך לע"ב]

תוס' ד"ה דכתיב

נט ע"א

ולחמה חוץ לחומה לא קדש

ולחומה חוץ לחומה לא קדש

גמרא, שורה 7

סג ע"ב

מקבלה ואילך מצות כהונה: נותנו לחבירו:

מקבלה ואילך מצות כהונה נותנו לחבירו

גמרא, שורה 11 מלמטה

סד ע"ב

[צ"ל 3 שורות למעלה מול המילה "ואימורין"]

ר"מ מ"ז

גליון הש"ס, גליון ימיני פנימי

עז ע"א

והא בעינן אכילה *אכילה לא

והא בעינן *אכילה אכילה לא

גמרא שורה 14

עח ע"ב

לא משוינן להו כטהורים

לא משוינן להו בטהורים

רש"י, שורה 4 מלמטה

פ ע"א

להו כטהורים

להו בטהורים

רש"י, שורה אחרונה

שם

מיי' פ"ו מהל' נזירות

מיי' פ"ג מהל' נזירות

עין משפט אות ע

פא ע"ב

פסולי המוקדשין הלכה ח

פסולי המוקדשין הלכה יח

עין משפט אות עה

פב ע"א

והעומד חוץ לפתח אין מצטרף

והעומד חוץ לפסח אין מצטרף

רש"י, שורה 1 מהשורות הארוכות (השניות)

פה ע"ב

אסיקנא לעיל [בסוגיה] דסבר שוחטין

אסיקנא לעיל (דף פא.) דסבר שוחטין

תוס' ד"ה דאי, שורה 6‎-7

צג ע"א

בחצות היום כל כך

מחצות היום כל כך

רש"י, שורה 4 מהשורות הארוכות

צג ע"ב

אחרינא: השבתת שאור. דהויא נמי מצות עשה

אחרינא השבתת שאור דהויא נמי כמצות עשה

רש"י, שורה 4 מלמטה

צה ע"א

פ"י מהל' ק"פ הלכה ט"ו

פ"י מהל' ק"פ הלכה ו'

עין משפט, אות טז

צה ע"ב

מעשה הקרבנות הלכה יח

מעשה הקרבנות הלכה יא

עין משפט אות כח

צו ע"ב

 

[שייך לע"א]

תוס' ד"ה ה"ג ראשון

קב ע"ב

שלא ישנו תניא אמרו

שלא ישנו (ב) תניא אמרו

גמרא שורה 6

קט ע"א

וקרועים: לפומייכו נשי חרשייתא.

וקרועים לפומייכו: נשי חרשייתא.

רש"י, שורה 6 מסוף הרש"י

קי ע"א

ואח"כ שתה משקה אחר המזוג

ואח"כ שתה משקה אחר המזון

רש"י שורה 2 מלמטה

קי ע"ב

אל עד לא יקימנה

אל עד לא יקימנו

רש"י ד"ה נפתח בלא

קיא ע"א

אחדא ליה רוח פלגא. פלשדי"ן

אחדא ליה רוח פלגא: פלשדי"ן

רש"י שורה 2

קיא ע"ב

ואפילו מן התמחוי

ואפילו מן התמחוי וכו'

גמרא, שורה 8 מהשורות הרחבות

קיב ע"א

תורת חיים שבועות טו ע"ב [רח"ד שאוועל]

תורת חיים שבועות ט ע"ב

גליון הש"ס

שם

לא יתקבל עדותך אין עליך

לא יתקבל עדותך אין לך עליך

רשב"ם שורה 5‎-6

קיג ע"ב

הביאו לפניו. אחר אותו טיבול

מביאו לפניו. אחר אותו טיבול

רשב"ם, שורה 2 מלמטה

קיד ע"א

אם היה מגביהו נראה כמי שהקדיש

אם היה מגביהו נראה כמי שמקדיש

רשב"ם ד"ה ה"ג בשר, שורה 5

קטז ע"ב

גמ' הללויה. תיבה אחת היא

הללויה. תיבה אחת היא

שם, רשב"ם שורה 9 מהשורות הארוכות

שם

ולישנא. דלא אמר שמא יסלקהו הישראל

ולישנא. ולא אמר שמא יסלקהו הישראל

קרבן נתנאל, אות ק

רא"ש, פרק א

דהא קיטוף שמן ע"י מים

דהא קיטוף שמן ע"י ידי מים

סי' יג, דף קכו טור ב, שורה 15

שם, פרק ב

דזיעה קאמר ואין לומר מים ממש

הזיעה קאמר ואין לומר מים ממש

סי' כא, שורה 6

שם

בן בתירא אומר תטיל לצונן

בן בתירא אומר תטיל לצונץ

סי' ו, שורה 2

שם, פרק ג

ואל ישא בת ע"ה

ואל ישא בת יהודי ע"ה

סי' י, שורה 8

שם

אמר רבי אלעזר ע"ה

אמר רבי אלעזר יהודי ע"ה

שם, שורה 11

שם

ספק טומאה ברה"י הוי כמו חמץ

ספק טומאה ברה"י הוי כמו ארץ

קרני ראם

מהרש"א, דף ב

עיין לעיל דף נ"ט בתוס'

עיין לעיל דף ל"ט בתוס'

מהר"ם דף ע, שורה 2

שם דף יב ע"ג

וקמצית הס"ד ומ"ש בספרים ואמורים

וקמצית הס"ד ומ"ש בספרים ואומרים

מהר"ם דף עז, שורה 3

שם דף יג ע"ג

ואל תעמוד על המקח

ועל תעמוד על המקח

מהרש"א דף קיב, שורה 6‎-7 מסופו

שם דף יח

ג' הקב"ה אוהבן כו' אלו ג' מדות

ג' הקב"ה שונאן כו' אלו ג' מדות

מהרש"א, חידושי אגדות דף קיג ע"ב, שורה 1

שם

והיינו דאמר הלכה כר' יוחנן

והיינו דאמר הלכה כר' יהודה

מהרש"א, חידושי הלכות דף קיח, שורה 1

שם דף יט

ומצינו בפ' שירה דכל המינים

ומצינו בפ' שיר הדכל המינים

מהרש"א, חידושי אגדות דף קיח ע"ב, שורה 2

שם

דהיינו גערה ע"י גבריאל

דהיינ גערה ע"י גבריאל

שם, טור ב, שורה 5

שם

ששוחטים עדת אבירי ישראל

ששוחטים עות אבירי ישראל

שם, שורה 6

שם

של כל העולם שהם הפקר

של כל העולם שה דהפקר

שם, שורה 7

שם

זמרו למי כו'

ביו"ד זמרו למי כו'

שם, דף קיט ע"א, שורה 12

שם

גם יהושע שעל ידו נכנסו

גם יהושע כשעל ידו נכנסו

שם, קיט ע"ב, שורה 6

שם

שקלים

חזינן דס"ל לרש"י כר"מ לחצי שקל

חזינן דס"ל לרש"י לר"מ לחצי שקל

משנת אליהו, ד"ה ה"ג מ"ט, שורה 17

ד ע"ב

בגמרא מפרש לה: גמ' אנן תנן

בגמרא מפרש לה: אנן תנן

תקלין חדתין, שורה 8 מסוף השורות הבינוניות

ה ע"ב

היה מותר ששנה פשוטה ימיה שנ"ד

היה מותר ששנת פשוטה ימיה שנ"ד

קרבן העדה ד"ה מותר הקטרת, שורה 6

יא ע"א

יוצאין לחולין ליגזז ולעבד

יוצאין לחולין ליגזם ולעבד

תקלין חדתין, טור ב, שורה 7 מלמטה

יב ע"א

והוה ידע. בן אחיה

והוה ידע. בין אחיה

תקלין חדתין, שורה אחרונה

יג ע"ב

טוב לרפותן שע"י הצינה המעיים מתרפין

טוב לרפואתן שע"י הצינה המעיים מתרפאין

קרבן העדה, שורה 2‎-3 מלמטה

שם

וכתיב גבי צנצנת למשמרת

וכתיב גבי צנצצת למשמרת

קרבן העדה, שורה 4

טז ע"א

ואילו חנניה בן אחי ר"י היה

ואילו חנניה אחי ר"י היה

תקלין חדתין, ד"ה ר"ח ב"ג, שורה 3

טז ע"ב

שחורה מוכללת מאש

שחורה מובללת מאש

הגהות הגר"א, שורה 4 מלמטה

שם

דמתמללין בעלמא

דמתמלללין בעלמא

תקלין חדתין, ד"ה דמתמללין, שורה אחרונה

יז ע"א

כנגד פר ועגל ואיל וכבש וגדי ושעיר

כנגד פר ועגל ואיל וכבש וגדי

ריבב"ן, שורה 7

יח ע"א

אם בא אדם זה למצוא תקנה

אם בא אדם לזה מצוא תקנה

תקלין חדתין, ד"ה לבא בדמיהן, שורה 2

כ ע"א

אלא דהאבעיא קאי אשניהם ולא מצא

אלא דהאבעיא קאי אשניה ולא מצא

הגהות הגר"א, שורה 4 מלמטה

כ ע"ב

חוטין כפול ששה דהיינו כפל משזור

חוטין כפול ששה דהיינו כפל משזר

קרבן העדה, ד"ה שזור, שורה 3

כא ע"ב

תלמוד בבלי, ראש השנה

מה יציאת מצרים מניסן. למאי

מה יציאת מצרים מניסן. ומאי

תוס' ד"ה מה, שורה 1

ב ע"ב

בהדיא הוה כתיב ביה ואימא

בהדיה הוה כתיב ביה ואימא

גמרא, שורה 10 מסוף השורות הקצרות

ג ע"א

ט' תרמ"ב דלחצי (שעה) עודפת

ט' תרמ"ב דל חצי (שעה) עודפת

תוס', שורה 22

ח ע"ב

התלמוד הכא ובפ' (אין נערכין)

התלמוד הכא ובפ' (אין נרעכין)

תוס' ד"ה ולאפוקי, שורה 15 מסופו

ט ע"א

 

[שייכים לדף י ע"ב]

רש"י ד"ה נולדו וד"ה נפקדה

יא ע"א

שלישיות סרטן רביעיות אריה חמישיות בתולה וששיות מאזנים

שלישית סרטן רביעית אריה חמישית בתולה וששית מאזנים

רש"י, שורה 3‎-4 מלמטה

יא ע"ב

הפקר כזה פוטרה מן המעשר

הפקר כזה פטורה מן המעשר

רש"י ד"ה רב המנונא, שורה 5

טו ע"א

 

[צ"ל אחרי תוס' ד"ה משום]

תוס', ד"ה שבקת

טו ע"ב

כמו אם תלכו עמי קרי

כמו אם תלכו עמי בקרי

תוס' ד"ה שאירע, שורה 3‎-4

טז ע"א

ולא בכלי שלם שנקב וסתמו *)כמו שפירש

ולא בכלי שלם שנקב וסתמו כמו שפירש

תוס', שורה 2 מלמטה

יט ע"א

קידוש החדש הל' יז

קידוש החדש הל' א

עין משפט אות ג

יט ע"ב

ואם תאמר ומה טעם דממתינין

ואם תאמר ומה טעם דמתניתין

תוס', שורה 7 מלמטה

כא ע"ב

מועדי ה' אשר תקראו אתם מקראי קדש

מועדי ה' מקראי קדש אשר תקראו אתם

גמרא, שורה 12

כה ע"א

פי' מסלסל בשערו מהפך במזייה

פי' מהפך במזייה מסלסל בשערו

רבינו חננאל, שורה 8‎-9

כו ע"ב

ואם לא יבואו עדים יהא תמיד א"כ

ואם לא יבואו עדים יהא תמיד דא"כ

תוס' שורה 17

ל ע"ב

 

[שייכים לדף לג ע"ב]

רש"י ד"ה שאין, ד"ה והעברת, וד"ה ביוה"כ

לד ע"א

ואפי' לפי מה שפירשתי עם שבשדות

ואפי' לפי מה שפירש עם שבשדות

תוס', שורה 2 מלמטה

לד ע"ב

פושעי ישראל בגופן רב חסד מטה

פושעי ישראל בגופן ורב חסד מטה

סי' ה, דף לו טור ב, שורה 17 מלמטה

רא"ש, פרק א

משפט לאלהי יעקב

כי משפט לאלהים הוא

חידושי אגדות, טז ע"א, שורה 5

מהרש"א, דף ב ע"ב

תחל לספור שבעה שבועות עד שבועות שהוא יום קציר חטים

תחל לספור שבעה שבועות שהוא יום קציר חטים

שם, ד"ה הביאו, שורה 7

שם

יומא

ימי החג טעון קש"ב לינה

ימי החג טעון קרבן לינה

תוס' ד"ה פז"ר, שורה 5 מלמטה

ג ע"א

 

[שייך לע"ב]

תוס' ד"ה אלא

שם

מאשר לאהרן ומאשר לבניו משלהם

מאשר לאהרן ומאשר לצבור משלהם

תוס' ישנים, שורה 3 מלמטה

שם

אלו מעשה יום הכפורים

אלו מעשה יום הכפורם

גמרא, שורה 9 מלמטה

ג ע"ב

מט.) הקטרה לא מעכבא ולא אמרי' אי מה מליקה מעכבת וכו' עוד מביא שם הרבה א) דברים

מט.) א) הקטרה לא מעכבא ולא אמרי' אי מה מליקה מעכבת וכו' עוד מביא שם הרבה דברים

תוס' ישנים ד"ה אי, שורות 9‎-12

שם

 

[צ"ל אחרי ד"ה לחנכו]

רש"י ד"ה וכשם שמפרישים

ד ע"א

אלא דאתא מיעוטא דהזב ומעטיה

אלא דאתא מיעוטא דוהזב ומעטיה

תוס' ד"ה שמטמא, שורה 2 מהסוף

ו ע"ב

שיכול לטבול ליל שמיני

שיכול לטבול ליל שביעי

תוס' ישנים, שורה 4‎-5

שם

דברי הימים א סימן ה'

דברי הימים סימן ה'

הגהות הגר"א, שורה 6‎-7

ט ע"א

ללשכת פרהדרין וא"כ רבא [או: ועוד דרבא] הכי

ללשכת פרהדרין ואדרבה הכי

תוס', שורה 15 מלמטה

י ע"ב

ואפילו הכי פטר אחרים סוכה ממזוזה

ואפילו הכי פטר סוכה ממזוזה

תוס' ישנים ד"ה ורבי יהודה, שורה 1

שם

מפני שהנשים רק נאותות ומתקשטות

מפני שהנשים נאותות ומתקשטות רק

תוס' ד"ה אף, שורה 3

יא ע"א

 

[צ"ל אחרי והתניא]

תוס' ד"ה יכול

שם

דומיא דמילתא דאכסדראות דבי רב

דומיא דמילתא דאכסדראות רובם

תוס' ישנים, טור ב, שורה 2 מלמטה

שם

דכיון דאין גבוה י'

וכיון דאין גבוה י'

תוס' ד"ה רבי, שורה 5

יא ע"ב

 

[צ"ל אחרי ד"ה במאי]

תוס' ד"ה ירושלים

יב ע"א

מדו בד ומכנסי בד כתב ילבש

מדו בד ובמכנסים כתב ילבש

רש"י ד"ה ומה ת"ל, שורה 3

יב ע"ב

או משל כהן גדול כלומר קרבו משלי

או משל כהן גדול כלומר קריבין משלי

תוס' ישנים ד"ה שני, שורה 4

שם

כעין זה לקמן דף עג ע"א

כעין זה לקמן דף עג ע"ב

גליון הש"ס ד"ה כה"ג

שם

ע"מ שלא תמותי

ע"מ שלא תמות

רש"י ד"ה ע"מ, שורה 1

יג ע"א

 

[שייך לע"ב]

תוס' ד"ה אלא

שם

 

[שייך לע"א]

רש"י ד"ה אם מתה

יג ע"ב

 

[צ"ל אחרי ד"ה ולחדא וד"ה ודילמא]

תוס' ד"ה אלא וד"ה לחדא

שם

על מנת שתכנס דבשעה שהיא בריאה אינה

על מנת שתכנס בשעה שהיא בריאה דאינה

תוס' ד"ה ודילמא, שורה 5

שם

והוה ליה שני בתים עד אותה שעה

והוה ליה שני בתים מאותה שעה

תוס' ישנים ד"ה ע"מ שלא תמות

שם

יוליכוה בעל כרחה לבהכ"נ ולא תתגרש

יוליכוה בעל כרחה לבהכ"נ ותתגרש

תוס' ישנים ד"ה דילמא לא

שם

וסודר אותן עליו ואחר כך מעלן

וסודרן אותן עליו ואחר כך מעלן

רש"י ד"ה מי שוחט, שורה 3

יד ע"ב

שהנושא הוא בכלל מזה ולא נוגע

שהנוגע הוא בכלל מזה ולא נושא

תוס' ישנים, טור א שורה 5‎-6

שם

אבל שחרית כסדר משמעו

אבל שחרית בסדר משמעו

רש"י ד"ה דכתיב אותו, שורה 4

טו ע"א

ושתים בחול. שבית המוקד

ושתים בחול. של בית המוקד

רש"י, שורה 2 מלמטה

טו ע"ב

ששחיטתן בצפון בעזרת ישראל

ששחיטתן בצפון בעזרת [כהנים]

תוס' ישנים, טור ב, שורה 2 מלמטה

שם

כנגד שער עזרת נשים ושער עזרת

כנגד שער עזרת נשים ושאר עזרת

רש"י ד"ה ומתכוין, שורה 8

טז ע"א

והמזבח במזרחו: היכל מאה. אורך עם כותל אולם

והמזבח במזרחו היכל מאה אורך עם כותל אולם

רש"י ד"ה כל היקף, שורה 4‎-5

טז ע"ב

כדתנן במס' זבים (פ"א מ"ב)

כדתנן במס' זבים (פ"ב מ"ב)

תוס' ישנים, טור ב, שורה 2 מלמטה

יח ע"א

בעזרה היה ממהר להרים הדשן

בעזרה היה ממהר להוציא הדשן

תוס' ישנים, טור א, שורה אחרונה

כ ע"ב

צ"ל שכהנים גדולים

צ"ל שכהנים

תוס' ישנים, הגהה ב

כא ע"א

ואם [לא] היו חוששין בפייס

ואם (לא) היו חוששין בפייס

תוס' ישנים ד"ה הרי, שורה 4

כב ע"א

שלא היה במלכותו ולפי שאותם

שלא היה במלכותו לפי שאותם

תוס' ישנים, טור א, שורה 4 מלמטה

כב ע"ב

והכא קאמר דוד בשתים ועוד

והכי קאמר דוד בשתים ועוד

תוס' ישנים, טור ב, שורה 6

שם

י"ל דוהרים שהוא מלשון יחיד

ז"ל דוהרים שהוא מלשון יחיד

תוס', שורה 3 מהשורות הבינוניות

כד ע"א

יש לומר שההנחה היתה אחר ההרמה

יש לומר שההנחה היתה ההרמה

תוס' ישנים, טור ב, שורה 7 מלמטה

שם

ואם צריך הנחה בכהן למה חושבה

ואם צריך על המזבח בכהן למה חושבה

שם, שורה 6 מלמטה

שם

אם רצה להקריב. כהן יחיד את הכל

אם רצה להקריב כהן. יחיד את הכל

רש"י, שורה 1‎-2 מלמטה

כו ע"ב

פורקה הזר. אין צריך כהן

פורקה. הזר אין צריך כהן

רש"י ד"ה פורקה

כז ע"ב

חלונה שהעבים עומדים בפניה

חלונות שהעבים עומדים בפניה

רש"י ד"ה יומא דעיבא, שורה 4

כח ע"ב

שעובר בעשה כדכתיב (ויקרא טז)

שעובר בשעה כדכתיב (ויקרא טז)

רש"י ד"ה לבן זומא, שורה 3

ל ע"ב

לא הוה משמע בברייתא שיעשה שני קידושין הראשון בפשיטה דהכא היה לבוש בגדי קודש תחילה וההיא

לא הוה ש"מ יעשה שני קידושין בפשיטה הראשונה שהיה לבוש בגדי קודש תחילה דההיא

תוס' ישנים, שורה 2 מלמטה

לא ע"ב

ב) צ"ל משום דבהך

ב] צ"ל משום דבהך

שם, הגהות לתוס' ישנים

שם

טבילה [ב] ד"ה

טבילה ד"ה

הגהות מהר"ב רנשבורג, שורה 7

שם

פי' בקונטרס כדאמר בק"ו דלבישה

פי' בקונטרס כראמר בק"ו דלבישה

תוס' ישנים, שורה 3 מלמטה

לב ע"א

לעיל לבש קידש ידיו ורגליו

לעיל לבש קידוש ידיו ורגליו

רש"י ד"ה מפקא מדר' מאיר, שורה אחרונה

לב ע"ב

אע"ג דלא מיכוין א"כ בשבת אסרינן

אע"ג דלא מיכוין וא"כ בשבת אסרינן

תוס' שורה 16 מהשורות הארוכות

לה ע"א

גמ' מאן שמעת ליה

מאן שמעת ליה

רש"י, שורה 1

לו ע"א

ע"כ שייך לדף לה' ע"א

ע"כ שייך לדף ה' ע"א

תוס' ישנים, טור א, שורה 3 מלמטה

שם

ובימי שמעון אף מי שמגיע כפול

ובימי שמעון את מי שמגיע כפול

רש"י, שורה אחרונה

לט ע"א

כיון דאם אינו כהן לא נפקא

כיון דאם אין כהן לא נפקא

תוס' ד"ה והאי, שורה 2 מלמטה

מא ע"ב

ושרף את הפרה לעיניו שיהא אחר שורף

ושרף את הפרה לעיניו שיהא אחר שוחט

תוס' ישנים, טור ב, שורה 4

מב ע"ב

טבול יום כדתנן לעיל מיהו

טבול יוב כדתנן לעיל מיהו

רש"י שורה 4

מח ע"ב

ואתיא צלוחית מצנצנת המן דורות

ואתיא צלוחית מצנצנת המן: דורות

רש"י, שורה 5 מסוף השורות הקצרות

נב ע"ב

דאליבא דרב קאמר ומדמי ברירה דתולה בדעת אחרים דלא קאמר מידי כגון ההוא דלעיל דמערבא [לעיל נה:] להיכא דאמר

דאליבא דרב קאמר דלא קאמר מידי כגון ההוא דלעיל דרבא ומדמי ברירה דתולה בדעת אחרים להיכא דאמר

תוס', שורה 1‎-2 מלמטה

נו ע"ב

מיציאתו מן ההיכל מה יציאתו מן ההיכל

ליציאתו מן ההיכל מה יציאתו מן ההיכל

גמרא, שורה 8 מלמטה

נט ע"א

מצי הדר למיגמר לפר כהן משיח

מצי הדר למיגמר מפר כהן משיח

תוס', שורה 8 מהשורות הבינוניות

סח ע"א

ואפי' הכי תורת כלי עץ עליו שהציפוי בטל

ואפי' הכי תורת כלי עליו שהציפוי בטל

תוס', שורה אחרונה

עב ע"א

פי"א מהל' אבל הל' ח

פי"א מהל' אבל הל' ז

עין משפט אות לב

עח ע"ב

לזכר שדרך תינוקת להביא

לזכר שדרך תינוקות להביא

רש"י שורה 3

פב ע"א

מאי מאי לאו אתרתי בתרייתא ולמעוטי דרישא (ו) לא אתרתי

מאי (ו) מאי לאו אתרתי בתרייתא ולמעוטי דרישא לא אתרתי

גמרא שורה 1‎-2 מלמטה

פד ע"א

אחד יש הכי נמי [מסתברא]

אחד) יש הכי נמי [מסתברא]

תוס' שורה 5 מלמטה

שם

תלוי הבא על ספק שגגת כרת

תלוי הבא על שגגת ספק כרת

רש"י ד"ה חטאת ואשם שורה 3

פה ע"ב

 

[שייך לדף פו:]

רש"י ד"ה בצבו, ד"ה לקטלא, ד"ה וצבו, ד"ה ולואי

פז ע"א

אך אינו דוחה כל ל' אלא משלים [מרגליות הים סנהדרין כב ע"ב אות ו]

אך אינו דוחה כלל אלא משלים

פסקי תוס', אות א

פח ע"ב

תקשה לשמואל גופה דסבר אין הולכין בפיקוח

תקשה לשמואל גופה סבר אין הולכין בפיקוח

סי' טו, קרבן נתנאל שורה 2 מלמטה

רא"ש

בריה שבים שבלעה והקיאה

בריה שבים שבלעה והקיעה

לח ע"א, חידושי אגדות שורה 2

מהרש"א

שעה"מ פ"ח מהל' לולב ה"ב

שעה"מ פ"ב מהל' לולב ה"ב

דף יז, הגהות ר' שמואל שמעלקא טויבש, דף פג, שורה 2

חידושים אחרי מהרש"א

סוכה

יומא דף פב ע"א בת"י ד"ה

יומא דף פב ע"ב בת"י ד"ה

גליון הש"ס ד"ה מדרבנן

ב ע"ב

חצי ככר ששיערו חכמים אותו

חצי ככר שיערו חכמים אותו

רש"י ד"ה אכילת פרס, שורה 2

ו ע"א

יש אם למסורת מצות כתיב

יש אם למסורת מצת כתיב

תוס', שורה 6 מהשורות הארוכות

ו ע"ב

שתי דפנות ה]. שלמות

שתי דפנות (ה). שלמות

רש"י ד"ה שתי דפנות

ז ע"א

 

[שייך לע"א]

תוס' ד"ה אין

יב ע"ב

פט"ו מהל' שבת הלכה יג

פט"ו מהל' שבת הלכה יא

עין משפט אות קב

טז ע"א

דרך ארובה וכמה ארובות שבדלת

דרך ארובה וכמו ארובות שבדלת

תוס' ד"ה פירסו, שורה 27

טז ע"ב

דהא בעינן גבוה עשרה במשך ז'

דהא בעינן גבוה עשרה במשך ז' בגובה י'

תוס' ד"ה העושה, שורה 5

יט ע"ב

אתא לאשמועינן: אחת גדולה ואחת קטנה. בתמיה

אתא לאשמועינן אחת גדולה ואחת קטנה בתמיה

רש"י ד"ה אי הכי, שורה 2‎-3

כ ע"א

לעיל טז.

לעיל פז.

גליון הש"ס, גליון ימין

שם

פ"ד הל' ק"ש הלכה א

פ"ד הל' ק"ש הלכה ח

עין משפט, אות כה

כה ע"א

מסוכה כדאמרינן לעיל (דף לג:)

מסוכה כדאמרינן לעיל (דף יא:)

תוס' ד"ה לעולם, שורה אחרונה

לג ע"ב

אכילה דכ"ע לא פליגי

אכילה דכ"ע לא בעינן

רש"י ד"ה אלא בהיתר, שורה 2

לה ע"א

פ"ח מהלכות לולב הלכה ב

פ"ח הלכות לולב הלכה מב

עין משפט אות נח

לה ע"ב

ואם מסר יאמר מעות הללו מחוללין

ואם מכר יאמר מעות הללו מחוללין

תוס', שורה 2

מ ע"ב

מיי' שם הלכה יט סמג שם

מיי' שם הלכה יח סמג שם

עין משפט, אות קכא

מב ע"א

כיון דבנטילה הוה יש לנו לעשות

כיון דבנטילה הוה יש לו לעשות

רש"י, שורה אחרונה

מג ע"ב

הוה דרא וכו': (ב) דקמי קודשא

הוה דרא וכו' דקמי קודשא

הגהות הב"ח, שורה 4‎-5

מה ע"ב

 

[צ"ל אחרי ד"ה מחזקת]

רש"י ד"ה מן השילוח

מח ע"א

 

[שייך לע"ב]

תוס' ד"ה שעליהן

נא ע"א

 

[הסימן לגליון הש"ס מיותר]

גמרא שורה 9 מלמטה

נב ע"א

וכששהה משמרת בילגה לבא עיכבו ישבב

וכששהה משמרת בילגה לבא עיכבן ישבב

רש"י, שורה 3 מהשורות הארוכות

נו ע"ב

אימא הא דקתני פטורה מן המזוזה

אימא הא דקתני פטורה מן הסוכה

סי' יא, קרבן נתנאל אות ח

רא"ש, פ"א

אם יש לאכסדרה פצימין והן עמודין

אם יש לאכסדרה פצימין והן עומדין

סי' לד, דף סא טור א, שורה 2

שם

שאינו חייב להצטער אע"פ שהוא חייב

שאינו חייב להצטער שאע"פ שהוא חייב

סי' ז, קרבן נתנאל אות ר

שם פ"ב

ובב"ש סי' ס"ב ס"ק יג

ובב"ש סי' ס"א ס"ק יג

סי' ח, קרבן נתנאל אות ת, שורה 2

שם

למימר דתינוקות אין דגדולים לא

למימר דתינוקות אין גדולים לא

סי' ד, שורה 9 מסופו

שם פ"ד

לתת טעם ע"פ מ"ש ספ"ב דשבת

לתת טעם ע"פ מ"ש ספ"ק דשבת

חידושי אגדות, כט ע"א, ד"ה ועל ד' דברים מאורות, שורה 2

מהרש"א

אמנם עי' במל"מ פ"י מהל'

אמנם עי' במל"מ פ"ו מהל'

כ ע"ב, שורה 2

רש"ש

חגיגה

[יש למחוק שהרי הכל כפול בעמוד הקודם]

רב אשי אמר אפילו תימא צדדין מותרין כל דלהדי גבה דרישא כגבה דמו

רבינו חננאל שורות 1‎-4

יז ע"א

תלמוד, כתובות

והדרי זביני ומהדרה אלמנה או ב"ד דפרעו ליה ב"ד

והדרי זביני ומהדרה אלמנה או ב"ח דפרעו ליה ב"ד

תוס' רי"ד, שורה 3 מלמטה

ק ע"א

שיירה אין לא שיירה לא

שיירה אין לה שיירה לא

פי"א סי' ו, שורה אחרונה

רא"ש, מהד' פרידמן

מינה מדרב כהנא עיילא לה גלימא

מינה מדרב כהא עיילא לה גלימא

פי"א סי' כה, עמ' פד טור ב שורה 3

רא"ש, מהד' פרידמן

נדרים
רא"ש פ"ה סי' א דף צו ע"א שורה 13אלמא דכופין אותו אנודר קאי צ"ל אלמא דכופין אותו אמודר קאי
סוטה
מהרש"א כו. אינו בפירש"י צ"ל ובפירוש ישן אינו בפירש"י [כן הוא בחידושי הלכות מהרש"א דפוס לובלין שע"ב-שפ"א]
סנהדרין
קח: רש"י ד"ה ממזרח [הנקודה צ"ל אחרי המלה ממזרח]*

תלמוד בבלי, עבודה זרה

במסכת טהרות פ' ר' שמעון [תוספתא טהרות פ"ח]

במסכת טהרות פ' ר' ישמעאל

הגהות אשרי, שורה 17

רא"ש, פ"ה, סי' כד

חולין מהד' עוז והדר
מהרש"א עד ע"ב, הגהות והערות אות ו דף עב ע"א צ"ל דף עד ע"א
ילקוט מפרשים, עה ע"ב, מלוא הרועים, שורה 5 וכ"כ הכ"מ דהספק הוא צ"ל וכ"כ הר"מ דהספק הוא
רי"ף עמ' מו ר"ן ד"ה שועל, שורה 4 ומיהו דוקא בחתול צ"ל ומיהו דוקא כחתול
רי"ף דף פד ע"ב ד"ה והרמב"ן (ברכות סי' קמז ד"ה טול ובריך) [צריך למחוק כי תר"י שם אומר להיפך]
רש"ש נח ע"א, ד"ה רש"י ד"ה והלכתא התוס' לעיל (נג ב) בדעתי צ"ל התוס' לעיל (נג ב) בדעתו

חולין מהד' שוטנשטיין
נג ע"ב-2 הערות טור שמאל ד"ה בתחילה, שורה 5 ראה דמשק אליעזר כאן קט; ראה דמשק אליעזר כאן קט; צ"ל ראה דמשק אליעזר כאן קט;
עג ע"א-2 הערה 9 שורה 2 מהסוף סדרי טהרה צ"ל סדרי טהרות
פ ע"א-3 הערה 13 שורה 2 מהסוף על המשנה לקמן פ, ב צ"ל על המשנה לקמן פג, ב

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 6275

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US