Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

םיבוט םימיכ הכונחה ימי תעיבק

אינמת הכונחד ימוי וילסכב ה"כב :ןנבר ונתד ?הכונח יאמ .ארמג :אכ ףד
םועבק תרחא הנשל ...ןוהב תונעתהל אלדו ןוהב דפסמל אלד ןוניא
.האדוהו ללהב םיבוט םימי םואשעו

ארמגה דומע םוליצל

םימיה תנומש ויהיש רודה ותואבש םימכח וניקתה הז ינפמו .י ןויצ
ולא םימיו ...ללהו החמש ימי ולסכב םירשעו השמח לילמ ןתלחתש ולאה
.'וכו ,םירופה ימיכ תינעתו דפסהב ןירוסא ןהו ,הכונח ןיארקנה ןה

(ג ,ג הכונח ם"במר)

,תינעתו דפסהב םירוסאו ,הכונח ימי תנומש (םיליחתמ) וילסכב ה"כב
דועב הכאלמ תושעל אלש םישנה תוגהונו ,הכאלמ תיישעב ןירתומ לבא
.םהל לקהל ןיאש רמואש ימ שיו ,תוקלוד תורנהש
םועבק אלש ,תושרה תודועס םה - םהב םיברמש תודועסה יוביר
תודועסה יובירב הוצמ תצק שיש םירמוא שיו .הגה .החמשו התשמל
תורימז רמול ןיגהונו ,חבזמה תכונח היה םימיה ןתואבד םושמ
.'וכו ,הוצמ תדועס יוה זאו םהב םיברמש תודועסב תוחבשו

(ב-א ,ערת םייח חרוא)

אלא ,הכאלמב םירוסא םימיהש רמול ארמגה תנווכב ןיאש שרפמ י"שר
וירבד ךותמו ,האדוהב "םיסנה לע" ורמאיו ללהה תא םהב וארקיש
'יס גארפ) הבושתב ם"רהמה בתוכ ןכ .החמש תוצמ םהב ןיאש עמשמ
(א"קס) השמ יכרדב א"מרה םלוא ,הכונחב הדועס תוצמ ןיאש (הרת
םירומזמב ןהב תוברהלו תודועס תושעל םיגהונ תאז לכבש ומשב בתוכ
.הוצמ לש תודועס ןתושעל ידכ תוחבשתו

התיה םירופבש ,הכונח ןיבל םירופ ןיב לדבהה תא ריבסמ שובלה לעב
.הכונחב ןכ ןיאש המ ,תושפנ תלצה

,תושר לש ןה תודועסהש (הרת 'יס) םיחספ תכסמב בתוכ יכדרמה םג
א"רהמ םשב (םש) השמ יכרדבו יכדרמה לע םש ישנא ישודחב םלוא
בוט םויל עבקנ הכונחש ורמא ונתייגוסבש יכדרמה םשב אבומ גארפמ
הבר שרדמבו תינעת תליגמב לבא ,האדוהו ללהל והועבק ןכלו סנה םושמ
,חבזמה תכונח םושמ בוט םויל עבקנ הכונחש ורמא (ךתולעהב 'פ)
.החמשו התשמל והועבק הז םעטמו

ןה הכונחב םישועש תודועסהש בתוכ (זל 'יס ז"פ ק"ב ש"שי) ל"שרהמה
תתל אלא תועירמ ךרדב אלש השוע םדאש הדועס לכש ינפמ הוצמ לש
ןבה ןוידפ תדועסל תאז הושמ אוה .הוצמ תדועס ללכב איה ירה 'הל חבש
אלש תורמל הב ףתתשהש בר לע ורמא תאז לכבו הליחתכלמ הוצמ הניאש
לש הרדגהה םצעב שי ל"שרהמה תעדל .תושרה תודועסב ףתתשמ היה
ךכ .החמשו התשמ לש ןינע םהב שיש דמלל ידכ םיבוט םימי רותב םימיה
םורסא אלש בתוכש י"שר ןושלב קיידמו ,(ךוראה) יכדרמה םג בתוכ
ףיסומ רשא ח"בה קסופ ןכו ,החמשו התשמ םהב שיש ןאכמ ,הכאלמב
.בוט םויב ומכ תפ לוכאל םיכירצש בפרת ןמיסב

תונעתהל ןיאש םיבתוכש (הכלה ה"ד ב ,חי) תינעתב תופסותב וניצמ דוע
א"בשרה םיבתוכ םהומכו ,החמשו התשמ ימי םהש ינפמ הכונחב
.(זפ 'יס ג"פ ק"ומ ש"ארב אבומ) תאיג ץ"ירהמו (טצרת 'יס א"ח) הבושתב
ןויעבו ,ללהו החמש ימיכ םועבקש הכונחה ימי לע בתוכ ם"במרה םג
תרזחהו המחלמב ןוחצנה ינפמ הנקתה םעט תא ריבסמש אצמנ וירבדב
והז רומאכ .ותרהטו חבזמה תכונחו לארשי םעל לארשי ץראב תוכלמה
ועבקנש םש רמאנ עודמ ןבומ הז יפלו ,שרדמבו תינעת תליגמב חסונה
ימיכ םתושעל םעטה לטבש ןברוחה רחאל ןכ ןיאש המ ,החמש ימיכ םימיה
ארמגה הרמאש ומכ ,האדוהו ללה ימיכ םתושעל אלא רתונ אלו ,החמש
.ונתייגוסב

איהש יפכ ,דימת ותטישכ ,הכלהה תא בתוכש ם"במרהש הארנ ךכיפל
לבא .ומוקמב החמש ימי לש רדגה תא ריאשמ - הזה ןמזל קר אלו םלועל
- הזה ןמזב ןהש יפכ תוכלהה תא בותכל גהונש ךורע ןחלשה רבחמ
םיברמש תודועסהש ףיסומו ,החמשו התשמל םועבק אלש שיגדהל דיפקמ
.הוצמ לש אלו תושר לש ןה ןהב

יובירב הוצמ תצק תאז לכב שיש תורכזנה תועדה תא איבמ א"מרה
.תוחבשתו תורימז רמול םיגהונש ןכו ,תודועסה

הדועס לכ אלש (ערת 'יס) היאר תוצמ רפסב ריבסמ ל"צז ברה ןרמ
,תוחבשתו תוריש ידי לע הוצמ תדועסל הכפוהל ןתינ םוי לכב םישועש
אוהש הדועסב הבישיה לש םעטל תונווכמ תורישהש הכונחב קר אלא
היה םלועמ וניתובא גהנמש בתוכ אוה השעמל םג .סנה לע תודוהל
.הבוחב הלבקכ הז ירהו ,הדועסב תוברהל

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US