Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

הכונח לש רנ םיחינמ הבוג הזיאב

ךותב החינהל הוצמ - הכונח רנ ,תרמוא תאז :אניבר רמא .ארמג :אכ ףד
הלעמל חינהל ךל היה' היל אמיל - הרשעמ הלעמל ךתעד אקלס יאד ,הרשע
!?הוצממ יעונמיאל יתא - אבוט היל אחרטימ יא אמלידו !'ובכורו למגמ

ארמגה דומע םוליצל

הרשעמ הטמל וחינהל הוצמו ,םיחפט השלשמ הלעמל וחינמ .מ ןויצ
.'וכו ,אצי - םיחפט הרשעמ הלעמל וחינה םאו ,םיחפט

(ו ,אערת םייח חרוא)

הרשעמ הטמל הוצמ .א

רטפהל ךירצ היה אל ןכ אל םאש ,אמק אבבב הנשמהמ ךכ קיידמ אניבר
למג לש הבוגהמ הלעמל וחינהל וילע היה ןכש הכונח רנמ םרגנה קזנהמ
.ובכורו

הרשעמ רתוי לש אוה ובכורו למג לש הבוגה םנמאש ריבסמ א"בשרה
הנווכהש רבתסמ - ךומנ הבוגב וחינהל הוצמש חכומש ןויכ ךא ,םיחפט
הכונח המודש ןויכו ,הכוס ינידב אצמנ הז רועיש .םיחפט הרשעמ הטמל
לש רועישה תא םג ול תתלו ךישמהל שי - המא םירשע לש לוספב הכוסל
.םש רכזנש םיחפט הרשע

הרשע רועישש וניצמש ומכ ,רבתסמה רועיש והזש ףיסומ א"בטירה
ךותש ןאכמ ,הרשעמ הטמל הניכש הדרי אלש ןכו דיחיה תושרל בשחנ
.ירמגל םדאה לש ותושרל בשחנ םיחפט הרשע

תא חינהל ךרוצה תא םיקמנמ (א"ח ט ביתנ) םחורי וניברו (ה 'יס) ש"ארה
שי אליממו ,הזכ הבוגב רנ חינהל תוליגר ןיאש ךכב הרשעמ הטמל רנה
.סנל םוסרפ רתוי

תאצמנ םינושארה ירבדבו ,אניבר לש קוידה תא החוד המצע ארמגה
.ותומכ הכלהה םא תקולחמ

י"רה ,ש"ארה ,א"בשרה ,(ף"ירה לע ן"רב אבומ) הנוי וניבר ,לאננח וניבר
םחורי וניבר ,(ה ןנברד השע) ג"מסה ,(ט תוא ד"פ הכונח מ"הגהב אבומ)
תוחדל ןיאש םושמ אניברכ םיקסופ (ג 'יס הכונח 'לה) םייח תוחרא לעבו
.תטלחומ הניאש הישוקה ינפמ וירבד תא

שיגדמ ךא ,הרשעמ הטמל וחינהל רחבומה ןמ הוצמש רוטה בתוכ השעמל
םיפיסומ םה .ךורע ןחלשה בתוכ ןכו ,אצי - הרשעמ הלעמל וחינה םאש
ח"בהו ףסוי תיבה תאז םיריבסמו ,םיחפט השולשמ הלעמל וחינמש
תיבה לעבש רכינ אלו עקרקב חינמכ אוה ירה םיחפט השולשמ הטמלש
.הזב םג הבוח ידי אצוי דבעידבש בתוכ שדח ירפה םלוא .וחינה

לספש אנהכ בר ירבדמ ,ארמגה ךשמהמ חיכומ (ז ,ד הכונח) הנשמ דיגמה
וחינהש לכ רשכ רנה דבעידבש ,המא םירשעמ הלעמל וחינה םא רנה תא
.םיחפט הרשעמ הלעמל אוהשכ וליפא ,המא םירשעמ הטמל

(רנ ה"ד א ,בכ) תופסותה תישוק תא וז ךרדב ץרתמ ןימינב תאשמ לעב
הלעמל וחינהש רנה לע רמא אלו 'לוספ' ןושלב אנהכ בר טקנ עודמ
ךימנהל ךירצ ךימנהל אב םאש אוה ץוריתה .ותוא ךימניש המא םירשעמ
וחינהש לכש ךדמלל 'לוספ' ןושלב טקנ ןכלו ,םיחפט הרשעמ הטמל וליפא
.דבעידב רשכ - המא םירשעמ הטמל

ירבדש םירבוסש עמשמו וזה הכלהה תא םיאיבמ םניא ם"במרהו ף"ירה
דיגמהו (םש) תוינומיימ תוהגה לעב םיבתוכ ןכו ,ארמגב וחדנ אניבר
הוצמ רודיה שיש יריאמה בתוכ וזמ הריתי .ם"במרה תעדב (םש) הנשמ
וחינהל רתומ םוקמ לכמו ,והואריש ידכ הרשעמ הלעמל רנה תא היבגהל
הטמל וחינהל לוכיש תורואמה לעב םג בתוכ והומכ .הרשעמ הטמל
.הרשעמ

היבגהל ךירצש רמול יואר - הכוסל םימדמ םאש ףיסומ אטוז יספלא לעב
.הרשעמ הטמל הלוספש הכוסב ומכ ,הרשעמ הלעמל

הרשעמ התוצמש בתוכ (ו ,אערת הבר הילאב אבומ) םויה רדס לעב
.שדקמב הרונמה לש ההבוגכ ,רשע הנומש דעו םיחפט

הלעמל קילדהל וגהנ - םינפב םיקילדמש הזה ןמזבש בתוכ א"בטירה
ךותב קילדהל ךירצש ותטישל םעטה םייק אל רבכ ןכש ,םיחפט הרשעמ
תושר לכה אליממ תיבה ךותב ירהש ,דיחיה תושרכ הזש םושמ הרשע
.דיחיה

,הרשעמ הלעמל קילדמ - םינפב קילדמשכש בתוכ (וסר 'יס) יכדרמה םג
רשאכש (ו"קס) לקשה תיצחמ לעבו (ב תוא) עשי ידגב לעב םיראבמו
הלעמל םג טלוב םוסרפהו הוצמ םשל קילדמש רתוי רורב - תיבב קילדמ
ךשמהמ תרחא קיידל שיש ףסוי תיבה בתוכ אסיג ךדיאמ .םיחפט הרשעמ
ךירצש גרובנטורמ ם"רהמ םשב איבמש (חסר 'יס) יכדרמה לש וירבד
ימ ןיבל םינפב קילדמש ימ ןיב קלחמ וניאו םיחפט הרשעמ הטמל קילדהל
.ץוחב קילדמש

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US