Halacha Brura
and Berur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

ןירדהמה ןמ ןירדהמהו ןירדהמה םיקילדמש תורנה

לכל רנ - ןירדהמהו ,ותיבו שיא רנ - הכונח תוצמ :ןנבר ונת .ארמג :אכ ףד
ןושאר םוי :םירמוא יאמש תיב - ןירדהמה ןמ ןירדהמהו ,דחאו דחא
ןושאר םוי :םירמוא ללה תיבו ,ךלוהו תחופ ךליאו ןאכמ ,הנמש קילדמ
ירת הב יגילפ :אלוע רמא .ךלוהו ףיסומ ךליאו ןאכמ ,תחא קילדמ
אמעט :רמא דח ,אדיבז רב יסוי יברו ןיבא רב יסוי יבר ,אברעמב יארומא
דחו ,ןיאצויה םימי דגנכ ללה תיבד אמעטו ,ןיסנכנה םימי דגנכ יאמש תיבד
שדקב ןילעמד ללה תיבד אמעטו ,גחה ירפ דגנכ יאמש תיבד אמעט :רמא
.ןידירומ ןיאו

ארמגה דומע םוליצל

תיבו תיב לכ היהיש התוצמ ?הכונחב קילדמ אוה תורנ המכ .ז.ו ןויצ
םדא אלא וב היה אלש ןיב ןיבורמ תיבה ישנא ויהש ןיב ,דחא רנ קילדמ
דחא לכל רנ ,תיבה ישנא ןינמכ תורנ קילדמ הוצמה תא רדהמהו ,דחא
רחבומה ןמ הוצמ השועו הז לע רתי רדהמהו ,םישנ ןיב םישנא ןיב ,דחאו
הליל לכב ךלוהו ףיסומו ,ןושארה הלילב דחאו דחא לכל רנ קילדמ -
.דחא רנ הלילו

תורנ הרשע קילדמ ןושארה הלילב - הרשע תיבה ישנא ויהש ירה ?דציכ
ינימש לילב קילדמ אצמנ דע ,םישלש ישילש לילבו םירשע ינש לילבו
.תורנ םינומש

דחא רנ ןיקילדמ תיבה ישנא לכ ויהיש דרפסב ונירע לכב טושפ גהנמ
קילדמ אצמנש דע הלילו הליל לכב רנ ןיכלוהו ןיפיסומו ןושארה הלילב
םדא היהש ןיב םיבורמ תיבה ישנא ויהש ןיב ,תורנ הנומש ינימש לילב
.דחא

(ג-א ,ד הכונח ם"במר)

ףיסומ ךליאו ןאכמ ,דחא קילדמ ןושארה הלילב ?קילדמ תורנ המכ
ינב םיבר םא וליפאו ,הנומש ויהי ןורחא לילבש דע הליל לכב דחא ךלוהו
ןכו ,קילדי תיבה ינבמ דחא לכד םירמוא שיו .הגה .רתוי וקילדי אל תיבה
ידכ דחוימ םוקמב ויתורנ דחאו דחא לכ ןתיל ורהזיו ,טושפ גהנמה
.ןיקילדמ תורנ המכ רכיה היהיש

(ב ,אערת םייח חרוא)

ןירדהמה גהנמ יפל קילדמ ימ .א

ינב רפסמכ תורנה תא קילדמ תיבה ינבמ דחאש עמשמ ם"במרה ןושלמ
רנ םישוע תווצמה רחא ןירדהמהש בתוכש י"שר ןושלמ עמשמ ןכו ,תיבה
לעב לש ונושל תאז תמועל .תיבה ינבמ דחאו דחא לכל הליל לכב דחא
עמשמ ,דחא ףיסומ דחא לכש איה (ף"ירה יפדב ב ,ט ףד) םירובגה יטלש
.ךורע ןחלשב א"מרה בתוכ ןכו ,דבל קילדמ דחא לכש

ןידה רקיעמ םיכסמ א"מרהש ריבסמ (הכונח 'לה ת"הע) יולה תיב לעב
חתפב םיקילדמ ויהש ןמזב קר הזש אלא ,םלוכל קילדמ דחאש ם"במרל
המ יפל ןכ ןיאש המ ,ומצע ינפב קילדהל דחא לכ לוכי אל זא יכ ,תיבה
.ודבל קילדי דחא לכש בוט רתויש תיבה ךותב קילדהל וגהנש

,םילודגה ותיב ינב רפסמכ תורנ קילדמש יריאמה בתוכ םירבד לש םפוגל
לבא ,םינטקה רובע םיקילדמ ןיאש בתוכ (ה הכונח 'לה) ז"אירה ןכו
םג רנ קילדהל היה יואר הרואכל .םירבגו םישנ ,םילודגה רובע םיקילדמ
ופוגכ ותשאש ןויכש הבר הילא לעב ךכ לע בתוכ רבכ םלוא ,ותשא רובע
השאהש גהנמהש ד ןויצ א ,גכ ףד ןמקל דוע ןייעו ,הזה ןידב הלולכ איה ןיא -
.תיבב לעבהשכ הקילדמ הניא

ןירדהמה ןמ ןירדהמה .ב

םימיל שיש רכיהב הזה רודיהה לש ונינעש י"ר םשב םיבתוכ תופסותה
ןושארה רודיהה תא םג הזב בלשל רשפא יאו ,תורנה רפסמ יפל
.תיבה ישנא רפסמ יפל תורנ םיקילדמש

קמנמו י"רכ בתוכש ה"ארה ירבד םיאבומ ן"רל םיסחוימה םישודיחב
יפל הקלדהב רודיה רתוי שיש אצמנו ,םישנא טעמ שי םיתבה בורבש
.םינורחאה םימיב דוחיב ,םימיה רפסמ

רודיהל תפסות רותב ינשה רודיהה תא ריבסמש ם"במרה תעד איה תרחא
יפל קילדמש תורנה לכ תא םימיה יפל ךלוהו ףיסומש ונייהד ,ןושארה
.תיבה ינב רפסמ

םימיב קילדמש אצמנ - םימיה יפל קר קילדמ םאש ריבסמ א"בטירה
ךיאו ,תיבה ישנא רפסמ יפל קילדמ היהש הממ תורנ תוחפ םינושארה
.ןירדהמה ןמ ןירדהמ ךכל אורקל רשפא

יאמש תיב תקולחמל ארמגבש םימעטב לדבהה תא הלות (ד"קס) א"רגה
היהיש ידכ הז ירה םימיה דגנכ קילדמש ןושארה םעטה יפלש ,ללה תיבו
יפל אסיג ךדיאמ .רכיהה תא תלקלקמ תיבה ינב רפסמ יפל הקלדההו ,רכיה
ףרטצמ הז ירה - שדוקב ןילעמש ןויכ ףיסוהל ןינע שיש ינשה םעטה
קזחמ א"רגה .םיבר תורנ קילדמש אצוי דחיבשכ ,תיבה ינב יפל הקלדהל
ינש לע ארמגה ךשמהב ןנחוי יבר ירבד תא איבמש ף"ירה יפל םירבדה תא
םעט ןתונ הז ,ללה תיבכ דחאו יאמש תיבכ השע דחא ,ןדיצב ויהש םינקזה
ןיאו שדוקב ןילעמד וירבדל םעט ןתונ הזו ,גחה ירפ דגנכ וירבדל
תורנ םיקילדמש ןושארה םעטה אלו ,עבוקה םעטה והזש ןאכמ .ןידירומ
.רכיה אהיש ידכ םימיה יפל

חתפ לעב קיידמו ,שדוקב ןילעמש םעטה תא קר איבמ רוטיעה לעב םג
ךכ .תיבה ינב רפסמ יפל םגו םימיה יפל קילדמש ם"במרכ רבוסש ריבדה
םעטה תא קר םיאיבמש תולודג תוכלה לעבו ז"אירה ירבדב קיידל רשפא
קסופש תורמל הזה םעטה תא איבמ יריאמה םלוא ,שדוקב ןילעמש ינשה
.תיבה ינב יפל אלו םימיה יפל קר קילדמש י"רכ

השעמל גהנמה .ג

גהנמהש ףיסומ ,ול תיארנה הכלהה תא בתוכש רחאל ,ומצע ם"במרה
ירבדכ ונייהד ,םימיה רפסמ יפל קר קילדהל דרפסב תוליהקב טושפה
.תופסותה

אלש תורנ הברה ךכ לכ קילדהל וששחש גהנמה תא ריבסמ א"בטירה
.םיפשכב םומישאי

ונממ םיקיסמו גהנמה לע ם"במרה ירבד תא םיאיבמ ח"בהו ףסוי תיבה
בתוכ רגיא אביקע יבר םלוא ,גהנמה ןמ תונשל ןיאש רמול ותנווכש
וגהנש יפכ וגהנש ם"במרה ירבד תא ןיבהל שיש (הכק 'יס אנינת) הבושתב
םג קילדהלו ינשה גהנמכ גוהנל העינמ ןיא םלוא ,ךומסל ימ לע םהל שיו
.תיבה ינב רפסמ יפל

ריכזמש דרפסבש גהנמה יפל הכלהה תא בתוכ ךורע ןחלשב רבחמה
הכלהה תא בתוכ א"מרהש דועב ,תופסותה תטישכ ונייהד ,ם"במרה
,קילדמ תיבה ינבמ דחא לכש ונייהד ,הליחתב ם"במרה תעד יפל אקוד
תופסותכ םיגהונ םידרפסהש דחוימ ןיד והזש (א"קס) ז"טה בתוכו
.ם"במרכ םיזנכשאהו

םיקילדמש ןמזבש גארפמ ל"רהמ םשב א"מרה בתוכ (א"קס) השמ יכרדב
קילדהל םילוכיש ןויכ ,קילדמ דחא לכש םידומ תופסותה ףא תיבה ךותב
.תרחא הניפב דחא לכ

גהנמהש המודמכ - ם"במרכ קסופ א"מרהש תורמלש ריעהל יואר דוע
םתחה ךכ לע דמוע רבכו ,תולודגה תונבה אלו םיקילדמ םינבה קרש אוה
ןבומכו ,קילדהלו תאצל תונבה לש ןכרד ןיאש ריבסמו ,וישודיחב רפוס
המ יפל אלו ,ודבל קילדמ דחא לכש א"מרה בתוכש המ יפל קר רבסה הזש
.תיבה ינב רפסמ יפל תורנה לכ תא קילדמ תיבה לעבש ם"במרהמ עמתשמש

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US