Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

הכונח רנ תחנה םוקמ

.ץוחבמ ותיב חתפ לע החינהל הוצמ - הכונח רנ :ןנבר ונת .ארמג :אכ ףד
הנכסה תעשבו ,םיבר תושרל הכומסה ןולחב החינמ - היילעב רד היה םא
.וידו ונחלש לע החינמ -

ארמגה דומע םוליצל

ךומסה חפטב ץוחבמ ותיב חתפ לע וחינהל הוצמ - הכונח רנ .ח ןויצ
...םיברה תושרל הכומסה ןולחב וחינמ - הילעב רד היה םאו ...חתפל

לע וחינה וליפאו ,םינפבמ ותיב ךותב הכונח רנ םדא חינמ הנכסה ימיב
.'וכו ,ויד - ונחלוש

(ח-ז ,ד הכונח ם"במר)

חותפ תיבה םא .ץוחבמ םיברה תושרל ךומסה חתפ לע וחינמ - הכונח רנ
חתפ לע וחינמ - תיבה ינפל רצח שי םאו ,וחתפ לע וחינמ - םיברה תושרל
וחינמ - םיברה תושרל חותפ חתפ ול ןיאש הילעב רד היה םאו ,רצחה
הוצמה םייקל יאשר וניאש הנכסה תעשבו ,םיברה תושרל ךומסה ןולחב
.'וכו ,וידו ונחלש לע וחינמ -

(ה ,אערת םייח חרוא)

םיברה תושרב וא רצחב .א

ןכו ,םיברה תושרב אלו רצחב רנה תא חינמש בתוכ (ץוחבמ ה"ד) י"שר
םג הנפמ (ה ,אערת 'יס) שדח ירפה .(ף"ירה יפדב ב ,ט ףד) ן"רה בתוכ
ינש הל שיש רצח לע שרפל דיפקמש (רצח ה"ד א ,גכ) ןמקל י"שר שוריפל
םלועלש רבוסש עמשמ ,רצחל םיחתפ ינש ול שיש תיבל הנווכהש םיחתפ
איה אתיירבה ןושלש ןויכו ,םיברה תושרב אלו תושרה ךותב קילדהל שי
.רצחל תיבה לש חתפל הנווכהש שרפמ ןכל - ץוחבמ ותיב חתפ לע קילדמש

תנווכב םישרפמש (א"ח ט ביתנ) םחורי וניברו א"בטירה תעד איה תרחא
שדח ירפה .רצחה ךותב ןיידעו םיברה תושרל רצחה חתפב קילדיש י"שר
בתוכ אוה םש (ימקמ ה"ד א ,המ) ןמקל י"שר ירבדמ היאר םהל איבמ
.םיברה תושרל ךומסה חתפב רנה תא ןתונש

וא רצחב רנה תא חינמש בתוכ (הוצמ ה"ד א ,בכ) ןמקל י"שרש וניצמ דוע
,בכ ףד) אמק אבב תכסמב י"שר ירבדמ חיכומ א"בטירהו ,םיברה תושרב
יפל .םיברה תושרב רנה תא חינמש רבוסש עמשמ םהמ (הכונח רנ ה"ד א
המו ,םיברה תושרב קילדהל יאדוב לוכי י"שר תעדלש קיסמ אוה הז
אלא םיברה תושרב חינהל םיכירצ ןיאש רמול ותנווכ ונתייגוסב בתוכש
םיעיגמ וז הנקסמלו ,םיאור םיברה תושר ינבש םוקמב םינפבמ םג רשפא
לעבו חונמ תמכח לעב ,(ג 'עה הכונח 'לה רוטיעה לע) ריבדה חתפ לעב םג
.תמא תפש

רצח שי רשאכש ראובמ ש"ארה תופסותבו ן"רל םיסחוימה םישודיחב
חתפב קילדי רצח ןיאשכו ,רצחה ךותבו ץוחבמ תיבה חתפב קילדהל ףידע
הארנש המ תא בשייל ןתינ וז ךרדבו ,םיברה תושרב ץוחבמ תיבה
.י"שר שוריפב הריתסכ

,םיברה תושרב םיקילדמ ןיאש (א ,המ ףד) ןמקל ארמגהמ חיכומ יריאמה
רחאל הכונח לש רנה תא לטלטל רתומש ורמאש הממ איה החכוההו
רוסיא שישכ קר םוקמ שי הז רתיהלש רבתסמו ,הנכסה ינפמ הבכש
תושרב ץוחבמ חנומ רנהשכ ומכ ,אתיירואד רוסיא שישכ אלו ןנברדמ
.תילמרכב םש רבודמש רשפאש החוד אוה תאז םע .םיברה

קילדמש ורמא ונתייגוסב אתיירבבש םישרפמ (הוצמ ה"ד) תופסותה
םיקילדמ - רצח שישכ לבא ,רצח ןיאש ןפואב רבודמש ינפמ ותיב חתפב
תאז םע .םיחתפ ינש הל שיש רצח לש היגוסהמ עמשמש ומכ ,רצחה חתפב
תושרב ונייהד ,ץוחבמ רצחה חתפב קילדמ םא תופסותב ראבתה אל
.רצחה ךותב םינפב וא ,םיברה

אוה ןכו ,ץוחבמ רצחה חתפב חינמש תופסותה תנווכש ןיבמ ףסוי תיבה
.ךורע ןחלשב בתוכ

,ץוחבמ ותיב חתפ לע רנה תא חינהל הוצמש בתוכ ויתופסותב ש"ארה
הכירצ - תיבה ינפל רצח שי םא לבא ,םיברה תושרל ךומס תיבהש ןוגכו
דחא ףא לצא ותומכ ונאצמ אלש שודיח וירבדב שי הרואכלו ,תורנ יתש
.וירבדב רפוס תועט הלפנ ילואו ,םינושארהמ

הילעב רדה .ב

י"שרו ,םיברה תושרל ךומסה ןולחב רנה תא חינמש ורמא ארמגב
ךדיאמ .רצחב םוקמ ול ןיאש םושמ ןכ השועש ריבסהל חרוט ףא ותטישל
םיברה תושרל חתפב קילדהל ךירצ הליחתכלמש םירבוסה תעדל אסיג
היהי אלש ינפמ הילעה לעבל ךכ ורמא אלש ףסוי תיבה שרפמ - ץוחבמ
.הילעה לעב לש רנהש רכינ

י"שר יפלש ,רצחל דרפנ חתפ ול שי םא לדבה תויהל לוכיש ןכ לע אצמנ
יפלש דועב ,םיברה תושרל ךומסה ןולחב אלו הזה חתפב קילדי
.ןולחב קילדיש ףידעש רבתסמ תופסותה

הנכסה תעשב .ג

אלש קוח וקקחש םייסרפה דצמ הנכסה לע ארמגב רבודמש שרפמ י"שר
ה"ד א ,המ) ןמקל בתוכ אוה ןכו ,םהלש הרז הדובע תיבב אלא רנ קילדהל
.(ירבח ימקמ

ףד) ןיטיג תכסממ הארנה יפלש תורמלש םיפיסומ (תעשבו ה"ד) תופסותה
םוקמ לכמ ,תיבה ךותמ ףא רנה תא םילטונו םיאב ויה םייסרפה (ב ,זט
ה"ד) תופסותה םיבתוכ ןמקל היגוסב םלוא .םיתבב ושפחיש תוליגר ןיא
תריזג לע אלא םירבח תנכס לע רבודמ אל ונתייגוסבש י"ר םשב (ימקמ
.וידו ותיבב קילדיש ורמא ךכ לעו ,הכונח רנ קילדהל אלש דמשה

תא םיחינמ ןיאש דמש תריזג לע רבודמש ונתייגוסב שרפמ יריאמה םג
לש הריזגה לע רבודמש םישרפמ שיש איבמו ,תווצמב קוסעל לארשי
החוד ךא ,םהלש הרז הדובעב אלא קילדהל םיחינמ ויה אלש םייסרפה
שדח ירפה םלוא .תיבב וליפא קילדהל אלש היה יואר םנמזבש ינפמ תאז
הניא םייסרפה תריזג דמש תריזג לע רבודמש הטישה יפלש ,ךפיהל בתוכ
םתריזגש ינפמ ילוא ,ץוחב קילדהל ךישמיו ללכ הוצמה תא לטבל הכירצ
.תושפנ תנכס לש הניא

ומצע סינכי אלש טושפ הז ירה תושפנ תנכס שי רשאכש בתוכ א"בטירה
רעצ לש הנכסב רבודמ ונתייגוסבו ,השע תוצמ לע םיגרהנ ןיאש ,הנכסל
הכלה רוריבב דוע ןייע .וידו ותיבב קילדי וזב םגש שדחתמו ,הביא וא
שפנ תוריסמל בויחה ףקיה ןינעב (ו-ג ןויצ א ,דע ףד) ןירדהנס תכסמל
.דמשה תעשב

קר אלא הוצמה לש לוטיב הניא םינפב קילדהל הנקתהש ריבסמ ח"בה
ףד) תובותכ תכסמב וניצמש ומכו ,הוצמה תא םימייקמש םוקמב יוניש
דמשה תעש לע רבודמשכ ןכלו ,הנכסה ינפמ ןיאושינה םוי תא ונישש (ב ,ג
רשאכ תאז תמועל .תיבב אלא ץוחב אל ךא קילדהל וכישמיש ועבק
לכ לע הלח איה ירהש דמש תריזג הניאש םייסרפה תריזג לע רבודמ
סנכהל ןיא תיבב קילדמשכ םג תמייק הנכסה םאש איה ותעד - תומואה
.ירמגל םירוטפו הנכס קפסל

הנכסה תעשב אלש םג תיבב םיקילדמה .ד

בתוכ רוטיעה לעבו ,הזה גהנמה לע המת (גכש 'יס ב"ח) עורז רואה
.םינפב דימת קילדהל רבכ רשפא - הנכסה תעשב וגהנ רבכש ירחאש

ץוחב קילדהל רשפא יאו חור שיש תומוקמבש ובר םשב בתוכ א"בטירה
ןיכהל וחירטה אלש (דכ ףיעס) ןחלשה ךורע לעב בתוכ ןכו ,תיבב קילדמ -
.םשגהו חורהמ ןגומ היהיש ןפואב וכותב רנה תא םישלו תיכוכז ילכ

יול ןב עשוהי יבר ירבדמ חיכומ (טמק 'יס א"ח) ץבעי תליאש ת"וש לעב
אלש הלא הארנכש בתוכ אוה ןכל ,תיששעב םיקילדמ ויהש (א ,גכ) ןמקל
תיכוכז ילכ רודיסב ויהש ברה חרוטהו רקויה ינפמ הז ירה ךכ וגהנ
.הלאכ

הליחתכלמ רבכ עבקנ הנכסה תעש לש ןידהש רמול רשפא תפסונ ךרדב
םג תורשפא שי ןידה רקיעמש אצמנו ,הכונח רנ לש הוצמה ןוקית תעשב
הז רבסה .הנכסה תעשב אלש םג ךכ גוהנל וכישמה ןכלו םינפב קילדהל
ורמא אלו הנכסה תעשב םינפב קילדהל וריתה ךיא הלאשה לע םג הנוע
.הכונח רנ ומכ הלק הוצמ לע םג דמשה תעשב שפנה תא רוסמל ךירצש

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US