Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

הכונחה תורנ דיל ,שמשה ,ףסונה רנה תקלדה

ארמגה דומע םוליצל

אכיא יאו ,הרואל שמתשהל תרחא רנ ךירצ :אבר רמא .ארמג :אכ ףד
ךירצ - הרודמ אכיאד בג לע ףא ,אוה בושח םדא יאו ,ךירצ אל - הרודמ
.תרחא רנ

התיה םאו ,ורואל שמתשהל רחא רנ תיבה ךותב תויהל ךירצו. .ט ןויצ
וכרד ןיאש אוה בושח םדא םאו ,רחא רנ ךירצ וניא - הרודמ םש
.רחא רנ ךירצ - הרודמל שמתשהל

(ה ,אערת םייח חרואו ח ,ד הכונח ם"במר)

,ףסונה רואל היהי הרואל שמתשי םאש ידכ ףסונ רנ קילדהל םיגהונו...
.הוצמ תורנ ראשמ תצק קוחרמ ונחיניו ,ןורחא קלדוהש ותוא אוהש
ןהבש שמשה ןלצא חינמ קר ,ףיסוהל םיגהונ ןיא ולא תונידמבו .הגה
,תורנ ראשמ ךורא רתוי ותושעל שיו ,יפט ףידע אוהו ,תורנה קילדמ
.'וכו .רנ ותואל שמתשי - שמתשהל אב םאש

(א ,גערת םייח חרוא)

ונתייגוסב רנה תפסוה בויחל רדגהו םעטה .א

,הוצמ לש תורנהש רכיה היהיש ידכ רחא רנ םיקילדמש ריבסמ י"שר
אלש ורמאי - רחא רנ ףיסוי אל םא ,תיבב קילדמש ןויכש אוה רבסההו
.ומצע ךרוצל אלא הוצמ ךרוצל קילדה

אוה ונתייגוסב אבר לש שודיחהש ףיסומ (ף"ירה יפדב ב ,ט ףד) ן"רה
וחרכ לעו ותיבב רנה תא קילדהל וריתהש הנכסה תעש וזש תורמלש
תטיש יפל .רכיה תושעל ,ףסונ רנ קילדהל ךירצ תאז לכב - ורואל שמתשמ
,ורואל שמתשהל רחא רנ ךירצש אבר רמאש ארמגב הסרגה תנבומ ן"רה
א"רגה ידי לע התקיחמל םעטה הזו ,הסרגל םוקמ ןיא י"שר יפל לבא
.ויתוהגהב

,ורואל שמתשהל רחא רנ קילדמש ארמגב הסרגה יפ לע בתוכ יריאמה םג
לכה קילדהש ורמאי אלש ידכ ,קילדמ - שימשתל ךירצ היה אל וליפאו
,ונחלש לע וחינמב אלא רחא רנ ךירצש ורמא אלש ףיסומ אוה .וכרצל
,תורנה דיל דמועו אבש יפ לע ףא ךירצ וניא - חתפל ךומס חינמש לכ לבא
אוה תאז םע .שימשת ךרוצל וז הדימע ןיאש םיעדוי לכהש םשמ תאז
שומיש םושל ךירצ וניאשכ ףא רחא רנ דימת קילדהל אוה גהנמהש םייסמ
.ונידיב וניתובא גהנמו ,תורנב

ימש בתוכ רשא (א"ח ט ביתנ) םחורי וניבר ידי לע םג ןודנ הז אשונ
וירבד ךותמ םלוא ,רנ ףיסוהל ךירצ וניא - תורנ קילדהל ליגר וניאש
תעש יבגל אקוד ואל ורמאנ ףסונ רנל רשקב אבר ירבדש ןיבמש הארנ
.הנכסה

קילדמשכ ףא רנ ףיסוהל םיגהונ וישכעש ריבסמ (גערת 'יס) ףסוי תיבה
תרדגהב םיאיקב לכה ןיאש םושמ תורנ וב קילדהל םיליגר ןיאש חתפב
,ץוחב חתפב םיקילדמה ןיב קלחמ (אפ 'יס) הבושתב א"מרהו ,תומוקמה
חתפב קילדהל ונמזב גהנמה ןיבל ,רנ ףיסוהל םיכירצ ןיאש ,ארמגה ןמזבכ
.ורכזוהש םימעטה ינפמ רנ ףיסוהל ךירצש ,םינפב תיבה

ףסונ רנ שישכ רואב שומישה .ב

ירהש ,שומיש רתיה שיש ן"רה ירבדמ קיידמ (ד"קס אערת 'יס) ז"טה
הכונחה תורנ רואל שומישב לשכי אלש ידכ קילדיש ורמא הז ליבשב
אצויה רואב שומישה תא הריתמ רנה תפסוהש אצוי תוטשפב ןכא .םמצע
שיגדמ (א ,גערת 'יס) שדח ירפה םלוא .דירפהל רשפא יא ירהש ,תורנה לכמ
ךירצשכ אלו ,הדועסל בשויש ןוגכ ,שלח רואל ךירצשכ קר אוה רתיההש
.ןויעלו דומילל קזח רואל

בתוכ (ה"קס גערת הבושת ירעשב אבומ) תונטק תוכלה ת"וש לעב
ךכ לע םיכמוסו ,ןנברדב רתומ םרוג הזו הזש םושמ אוה רתיההש
רואה בורו תורנ הברה קילדהל ןירדהמה ןמ ןירדהמכ םיגהונש תורמל
ברקתהל אוה רוסיאהש ףיסומ הבושת ירעש לעב .הוצמ לש תורנמ אב
,וליבשב ברקתמש הארנ ףסונ רנ שישכו ,הוצמב שומישה ליבשב דחוימב
.רוסיאל םוקמ ןיא בושו

,ארמגבש םישוריפב היולת וזה הכלההש בתוכ (ח"קס) דסר ןמיסב א"רגה
תורנה תא קילדמש רכינ היהיש ידכ ףסונ רנ קילדמש י"שר שוריפ יפלש
רואל שומישה תא ריתהל ןתינ ויפ לע רוקמ ןיא הוצמ םשל םירחאה
תורנמ אצוי רואה בור רשאכש רבתסמ תאז םע .ףסונ רנ שישכ תורנה
תוחפל וא רואה בורשכ אוה רוסיאהו ,רואב שמתשהל רתומ - םיליגר
.הכונח לש תורנהמ אצוי ותיצחמ

קיידמו ,ופקותב רוסיאה ראשנ ן"רה יפל םגש בתוכ א"רגהש ריעהל יואר
ליבשב אלו רכיה ליבשב ףסונה רנה תא קילדמש בתוכש הממ ונושלב
תא ריבסמו ן"רה תעדב ךכ בתוכ (גערת 'יס) ח"בה םג .שומישה רתיה
שמתשמו רוסיאב לשכנש ןויכש רמול םוקמ היהש ארמגבש שודיחה
תאז לכבש ורמא ךכ לעו ,השועש רכיה םוש ליעוי אל רבכ - רנה רואל
.רכיה השעי

הניא ונושלש בתוכו ן"רה ירבדב שיש ישוקה לע דמוע תמא תפש לעב
.ותטיש רואיבב תונוש תועד ואצמנ ןכלו ,תנבומ

,דרפנ ןפואב ףסונה רנה תא חינמש בתוכש םחורי וניברל וניצמ השעמל
תורנה ראש לש רדסכ אלש וחינמש בתוכ (ח"בב אבומ) ךרדל הדיצ לעבו
.הכונח תורנ לש רואל שמתשי אלש ידכ

,רתוי לודג רנה תא תושעל וגהנש (טסר 'יס) יכדרמה בתוכ הזב אצויכ
(ד 'יס הכונח) םייח תוחראבו ,לוח לש רנב שמתשי שמתשהל אב םאש
הטמלמ אקוד ףסונה רנה תא חיניש םיכירצמש תפרצ ימכחמ שיש אבומ
תאז תמועל .הלעמל הטמלמ טשפתמ רואהש ח"בה ריבסמו ,הלעמלמ אלו
ןויכש ,ח"בב תרבסומ ותטיש ףאו ,הלעמלמ אקוד וחיניש ל"ירהמה בתוכ
ןפואב ,םיחפט הרשעמ הטמל הכונחה תורנ תא חינהל הוצמה רקיעש
.הלעמל ףסונה רנה תא חינהל יואר ןכל - הוצמ םשל םיקילדמש רכינש

ךורע ןחלשה תטיש .ג

,ונתייגוסמ תאצוי איהש יפכ הכלהה תא רבחמה בתוכ אערת ןמיסב
,ףסונ רנ חינהל ךירצ ללכ ךרדב םגש טושפ רבדכ בתוכ (ד"קס) ז"טהו
הנכסה תעשב םג ףסונ רנ חינמש ןאכ שודיחהש ריבסמש ן"רה יפ לע הזו
.ןחלשה לע קילדמשכ

רמאנש המ תובקעבש (ה"קס) םהרבא ןגמה ריבסמ תרחא תצק ךרדב
.ףסונ רנ דימת קילדהל גהנמה לבקתה ונתייגוסב

ראבמו ,ףסונ רנ קילדהל םיגהונש ומצע רבחמה בתוכ גערת ןמיסב
ףסונה רנה לש ורואל הז היהי ורואל שמתשי םאש ידכ ןכ םישועש
.הוצמ לש וניאש

,דסר 'יס) תבש תוכלהב םג א"מרה ידי לע ךורע ןחלשב אבומ הזה אשונה
קילדמשכ תבש תורנ לש םרואל שמתשהל רוסיאה לע רבודמ םש .(א
םירבדמ דחא רנ שי םאש א"מרה בתוכו ,םיעורג תוליתפבו םינמשב
רבוסש ראובמ ירה .םירחאה לש םרואל שמתשהל רתומ - םירתומה
אוה רוקמהש (םש) א"רגה בתוכו ,לכה ריתהל הליעומ רנ תפסוהש
םרואל שומישה תא הריתמ רנה תפסוהש היגוסב רבסהה יפלו ונתייגוסמ
.הוצמה לש םג ,תורנה לכ לש

תא רסואש ן"במרה תעד תא איבמ (ד"קס) גערת ןמיסב םהרבא ןגמה
םחורי וניבר תעד תא איבהל ףיסומו ,רחא רנ קילדמשכ םג שומישה
רנ חינהל ךירצ וניא - תורנ חינהל םיליגר ןיאש םוקמב קילדמ רשאכש
תא תשרפמו שומישה תא תרסואש הטישה יפל ראובמ הז לכ .ללכ רחא
םייסמ ומצע םהרבא ןגמה תאז םע .דבלב רכיה ליבשב רחא רנב ךרוצה
תורנ לש םרואל שמתשיש בצמ עונמל ידכ ףסונ רנ דימת חינהל יוארש
.דבלב הוצמה

רימחהל שיש בתוכ הליחתכלמ ןכלו ,קפס ולצא שיש עמשמ וירבד ךותמ
ידכ רחא רנ דימת חינהל יוארש בתוכ תאז לכבו ,שמתשהל אלש ,ן"במרכ
ךשמהב םהרבא ןגמה בתוכ הזב אצויכ .רתיהב הז היהי שמתשי םאש
א"מרהש ,תורנ ראש םע ברעתהש הכונח רנל רשקב (א"יקס) גערת ןמיס
,רתיה לש רנ םג קילדמש רורב היהיש ידכ דע תובורעתה ןמ קילדיש בתוכ
שמתשהל רתומ דחיב םלוכ םה רשאכש ינפמ םהרבא ןגמה וקידצמו
לעב םלוא ,דבעידב ןיד ומכ אוה הז רתיהש ריבסהל ןכ םא רשפא .םרואל
זאש ,הוצמ םשל שממ קילדמש ימ ןב קלחל שיש ריבסמ לקשה תיצחמ
ומכ ,הוצמ םשל אלש קילדמש ימ ןיבל ,רתוי רומח שמתשהל רוסיאה
רנה בגא שומישה תא ריתהל יואר הז ןוגכבש ,תורנה וברעתהש םוקמב
.הוצמ יוזיבל ששח ןיא רבכש רחאל רתומה

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US