Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

חתפל ךומסה חפטב הכונח רנ תוצמ

.חתפל הכומסה חפטב החינהל הוצמ - הכונח רנ :הבר רמא .ארמג .בכ ףד

ארמגה דומע םוליצל

ךומסה חפטב ,ץוחבמ ותיב חתפ לע וחינהל הוצמ - הכונח רנ .ב ןויצ
.'וכו ,חתפל

(ז ,ד הכונח ם"במר)

ןלוכש הזה ןמזב והימו .הגה ...חתפל ךומסה חפטב וחינהל הוצמ
םא ךכ לכ שוחל ןיא - ללכ םיברה תושר ינבל רכיה ןיאו םינפב ןיקילדמ
חפטב קילדהל גהנמה םוקמ לכמו ,חתפל ךומסה חפטב ןיקילדמ ןיא
ףידעש תיבה ינב םיבר ןכ םא אלא תונשל ןיאו ,םהימיב ומכ חתפל ךומסה
המכ רכיה ןיאו דחיב תורנה ברעלמ דחוימ םוקמב דחא לכ קילדהל רתוי
.'וכו ,ןיקילדמ תורנ

(ז ,אערת םייח חרוא)

תושרב וא רצחב רנה תא חינהל ךירצש בתוכ (החינהל הוצמ ה"ד) י"שר
יפל .םש וחינה תיבה לעבש רכינ היהיש ידכ ,חתפל ךומסה חפטב םיברה
רנה תא ברקל ךרוצ ןיא - םינפב םיקילדמש ונגהנמלש א"בטירה בתוכ הז
.חתפל

חפטב וחינהל הוצמ - םינפב םיקילדמשכ הזה ןמזב םגש בתוכ יריאמה
לעב ,(ג 'יס הכונח 'לה) םייח תוחרא לעב םיקסופ ןכו ,חתפל ךומסה
'יס) הדוגאהו (ד"קס השמ יכרדב אבומ) ל"ירהמה ,(וק 'יס) ןשדה תמורת
.(בל

תיבה ינבשכ אלא תונשל ןיאו ,םהימיב ומכ םיגהונ ךכש בתוכ א"מרה םג
.דרפנ םוקמב קילדי דחא לכש ףידע זא ןכש ,םיבורמ

םינפב םג חתפב קילדהל ךירצש א"מרה ריבסמ (ד"קס) ךוראה השמ יכרדב
,לאמשמ הכונח רנו ןימימ הזוזמ היהתש ורמאש המ תא םייקל ידכ
.ג ןויצ ןמקל ראובמכ

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US