Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

חתפל לאמשמ הכונח רנ תוצמ

בר .ןימימ :רמא אברד הירב אחא בר ?היל חנמ אכיהו .ארמג .בכ ףד
הכונח רנ אהתש ידכ ,לאמשמ :אתכליהו .לאמשמ :רמא יתפדמ לאומש
.ןימימ הזוזמו לאמשמ

ארמגה דומע םוליצל

היהתש ידכ ,תיבל סנכנה לאמש לע ...וחינהל הוצמ - הכונח רנ .ג ןויצ
.'וכו .לאמשמ הכונח רנו ןימימ הזוזמ

(ז ,ד הכונח ם"במר)

,לאמשמ הכונח רנו ןימימ הזוזמ אהתש ידכ ,לאמשמ ...וחינהל הוצמ
ונחיני - ומצע תלדב וחינה םאו ,ןימימ וחינמ - חתפב הזוזמ ןיא םאו
.'וכו .לאמש דצל הסינכ לש ויצחמ

(ז ,אערת םייח חרוא)

הזוזמ חתפל ןיאשכ .א

םיחינמש םיבתוכ (ח תוא) תוינומיימ תוהגה לעבו (גמתת 'יס) ה"יבארה
רקי וניבר ,(ף"ירה יפדב ב,ט ףד) ן"רה םיבתוכ ןכ .ןימימ רנה תא זא
קסופ ןכו ,(וס 'יס גארפ) הבושתב ם"רהמו (וסר 'יס יכדרמב אבומ)
.ךורע ןחלשה

םישוע תווצמה לכש ללכה יפל תאז ריבסמ (מ 'יס) הבושתב ל"ירהמה
התיה שדקמב םגש ןייצמ (ג 'יס הכונח 'לה) םייח תוחרא לעבו ,ןימיב
.םורדב ןימיב הרונמ

סנכנשכ ןכל - הליחת ןימיל ןה הנופ םדאש תוינפ לכש ןויכש בתוכ ח"בה
.ןימיב רנה םג םא סנל םוסרפ רתוי שיו ,ןימיל הנופ םתסה ןמ

םג לאמשב קילדהל וגהנש בתוכש תורואמה לעבל וניצמ אסיג ךדיאמ
ןיב וקליח אלש המעטו ,םייח תוחראב םג תאבומ וז העד .הזוזמ ןיאשכ
.חתפל חתפ

המצע תלדב חינמשכ .ב

,לאמש דצל ויצחמ וחינמ הז ןוגכב םגש בתוכ (וסר 'יס) יכדרמה
הז ןינעב איבמ ףסוי תיבה .(פר הוצמ) ק"מסה תעד םג וז תוטשפבו
בתוכ ח"בהו ,םישוריפ ינש הז ןינעב שי םהיפל בהובא י"רהמ לש םירבד
היפל ,שוריפל ךרד עיצמ ומצע אוה .וירבד שוריפב םידמולה וכבתסהש
ימינפ קלחל הסינכה לש ללחה קמוע תא םיקלחמש אוה ןושארה שוריפה
ינשה שוריפהו ,לאמשמ ימינפה קלחב חינמש רמאנ הז לעו ,ינוציח קלחלו
,ולאמשמ רנה תא חיניו ןתפמה תא קלחיש סנכנה שיאה לע רבודמש אוה
.ינוציחה וא ימינפה ,רנה תא חינמ ובש קלחה ןינעב םולכ רמאנ אלו

הזוזמ וב ןיאש דצב הריצש תלד לע רבודמש שרפמ (ו"קס) ז"טה
.רנה תא םיחינמ דצ הזיאב איה הלאשהו ,הזוזמ וב שיש דצב החיתפהו
.הזוזמ וב ןיאש דצב דימת חינהל יוארש קיסמ אוה

םינפב םיקילדמשכ .ג

,ןימי דצב חינהל ףידע הז ןוגכבש בתוכ (הפק 'יס ל"הבש) םירפא וניבר
ידכ ,קלוד רנהש ןמזב חתפהל היושע תלדה ןיאש ןויכ אוה ומעטש הארנו
יוארו תווצמה ןיב רובעיש םעטל םוקמ ןיא אליממ - םיוגה וארי אלש
ארמגב אחא בר תעדל םעטה םצעב והז .דחא םוקמב תווצמה תא חינהל
טקלה ילבש לעב ךכ לע קלוחו ,(וכ 'יס) תותליאשה לעב ריבסמ ךכו
.לאמשמ הכונח רנו ןימימ הזוזמה היהתש דיפקהל דימת יוארש בתוכש

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US