Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

רנל רנמ הקלדה

:רמא לאומשו ,רנל רנמ ןיקילדמ ןיא :רמא בר ,רמתיא .ארמג :בכ - .בכ ףד
דיבעד תלת ינהמ רבל ,ברכ דיבע רמד ילימ לכ :ייבא רמא ...ןיקילדמ
,הבהא רב אדא ברד הימק ןנברמ אוהה ביתי ...רנל רנמ ןיקילדמ :לאומשכ
!היל ותיצת אל :והל רמא .הוצמ יוזיב םושמ ברד אמעט :רמאקו ביתיו
אקד והייניב אכיא ?והייניב יאמ .הוצמ שיחכמ אקד םושמ ברד הימעט
אגרשל אגרשמ - הוצמ יוזיב םושמ רמאד ןאמ ;אגרשל אגרשמ קילדמ
...רוסא ימנ אגרשל אגרשמ - הוצמ ישוחכא םושמ רמאד ןאמ ,קילדמ

השוע הקלדה יא ,אניזח :עשוהי ברד הירב אנוה בר רמא ?הלע יוה יאמ
.רנל רנמ ןיקילדמ ןיא - הוצמ השוע החנה יאו ,רנל רנמ ןיקילדמ - הוצמ

ארמגה דומע םוליצל

תגשה .רחא הכונח רנמ הכונח רנ קילדהל רתומו... .(א ,בכ) ז ןויצ
.אסניק ידי לעו .ד"בארה

(ט ,ד הכונח ם"במר)

לבא ,תיעצמא אלב הזמ הז קילדהל אקודו ,הכונח רנמ הכונח רנ ןיקילדמ
םא אלא ,הזב םג םיריתמ שיו ,רוסא - לוח לש רנ ידי לע הזמ הז קילדהל
לש רחא רנ קילדיש םדוק לוח לש רנה הבכיש שוחל שיש ןינעב אוה ןכ
,רנל רנמ וליפא קילדהל אלש הכונח תורנב רימחהל וגהנו .הגה .הכונח
ןיא ןכל ,ךכ לכ הוצמל וניא ראשהו דחא רנ אלא וניא ותוצמ רקיעד
רבעש רחא לבא ,ןתוצמל ןיקלודש דועב קר וניא הז לכו ,הזמ הז קילדהל
.ןהמ קילדהל רתומש ןכש לכ ,האנהב םירתומ הוצמה ןמז

(א ,דערת םייח חרוא)

הנממ תאצויה הנקסמהו היגוסה רואיב .א

תא רסואש בר תטיש תא ריבסהל תויורשפא יתש שי ראובמה יפל
הארנ תאז םע .הוצמ יוזיב םושמ וא הוצמ ישוחכא םושמ ,הקלדהה
םושמ אוה רוסיאהש ריבסהל תורשפאה תא החוד ארמגה הנקסמבש
.רנל רנמ וקילדה שדקמב הרונמבש וניצמש ינפמ הוצמ ישוחכא

הכלה ללכ ךרדבש יפ לע ףא לאומשכ השע הברש ונדמל היגוסה תליחתב
רנל רנמ קילדהל רתומש קוספל הרואכל יואר הז יפלו ,םירוסיאב ברכ
הניא המצע ארמגהש הארנ היגוסה ףוסב םלוא .םסיק ידי לע וליפא
הבישמו ,"הלע יוה יאמ" תלאוש איה ןכ לעו וזה הנקסמה תא תלבקמ
.החנהה וא הוצמ השוע הקלדהה םא הלאשב יולת ןידהש

ןיאש תרבוס ארמגהש םיריבסמ ןושארה םשוריפב (יאמ ה"ד) תופסותה
תקלדהמ םלוא ,ברכ תויהל הכירצ הכלההש ןידה רזחו ,רקיע הבר ירבד
קר אלא הוצמ ישוחכא לש םעטל שוחל ןיאש חכומ שדקמב הרונמה
םה ארמגה תלאש תא .אסניק םע קילדמ רשאכ אוהו ,הוצמ יוזיבל
ףא הוצמ יוזיב לש םעטל םוקמ שי ירה הוצמ השוע החנה םאש םיריבסמ
רנה תקלדהל הכונח רנ תקלדה המוד הניאש יפל ,שממל רנל רנמ קילדמשכ
.הוצמ השוע הקלדהה יאדוב םשש ןויכ ,שדקמב הרונמה לש

הנקסמהו ,(ז 'יס) ש"ארהו וישודיחב ן"רה ידי לע םג אבומ הז שוריפ
וידעלב םיריתמ לבא םסיק ידי לע רנל רנמ םיקילדמ ןיאש איה תאצויה
רוסאש םירבוס א"בשרהו ן"במרה םגו ,הוצמ השוע הקלדההש ןויכ
.אסניקב קילדהל

לאומשכ איה הכלההש ם"ביר םשב תופסותה םיריבסמ ינשה םשוריפב
ירהו ,אסניקב ריתמ ומצע לאומש םאה איה היעבהו ,ותומכ קספ הברש
רנמ וליפא וא אסניקב קר רסא אוה םאה ,בר רסא המ הלאשב יולת הז
וילע קלוחש לאומש ירה - אסניקב רסוא בר םאש ןבומ הז יפל .שממ רנל
רמול ןתינ - שממ רנל רנמ וליפא רסוא בר םא לבא ,הזב ףא ריתמ
איה תאצויה הנקסמה .אסניקב הקלדהה תא רוסאל ומע םיכסמ לאומשש
אסניקב קר רסא ברש רבתסמ אליממ - הוצמ השוע הקלדהש ןויכש
.ותומכ הכלהו ,הזב ףא ריתמ לאומשו

,הוצמ השוע החנה םא וליפא ריתמ לאומשש תאז ריבסמ וישודיחב ן"רה
קפסה םלוא ,הוצמ יוזיב לש הרבסל ללכב שח וניאש םושמ תאז
.אסניק ידי לע קילדמשכ ךכל ששוחש היה הליחתכלמ

,לאומשכ וא ברכ הכלה םאה ,ארמגה תיעב אפוג וזש ריבסמ א"בטירה
החנה וא הוצמ השוע הקלדה םא הלאשב ןינעה תא הלות המצע ארמגהו
השוע החנה םאו ,רתומ לכה - הוצמ השוע הקלדה םאש ,הוצמ השוע
.הוצמ השוע הקלדהש איה הנקסמהו ,רוסא לכה - הוצמ

ןידהמ ףאש ,(ן"רל םיסחוימה םישודיחב אבומ) ה"ארה בתוכ וזמ הריתי
רבודמש ץוריתה ןכש ,םסיק ידי לע רתומש ןיבהל ןתינ הרונמה לש
הכונח 'לה) םייח תוחרא לעבו ,אמלעב יוחידכ הארנ תוכורא תוליתפב
ףא הנווכהש ,רנמ רנ אלו רנל רנמ םיקילדמש ןושלהמ ךכ קיידמ (זי 'יס
.םסיק ידי לע

המורתה לעב ,יריאמה ,(ב ,ט ףד ף"ירה לע) ן"רה םירבוס םיריתמה תעדכ
'יס) יכדרמה ,(ה ןנברד ןישע) ג"מסה ,(אי הכונח 'לה) ז"אירה ,(טכר 'יס)
.(דכש 'יס ב"ח) עורז רואהו (אער

ש"ארה םיקלחנו ,לאומשכ הז ןינעב גהנ הברש ייבא ירבד תא איבמ ף"ירה
ןושלה תא בתוכש ןויכ ש"ארה תעדל .ותעד רואיבב וישודיחב ן"רהו
בתוכ ן"רה לבא ,רוסא םסיק ידי לעש עמשמ - רנל רנמ םיקילדמש
.םסיק ידי לע ףא ,ירמגל תאז ריתהל ותנווכש

הכלהה תטיש .ב

השוע הקלדהש ארמגה תנקסמ יפלש םיבתוכ (עמש ה"ד א ,גכ) תופסותה
םלועה וגהנש ןויכ םלוא ,רנל רנמ הקלדהה תא ריתהל יואר הוצמ
.גהנמה תא תונשל ןיא - רימחהל

,םסיק ילב וליפא ונייה ,ירמגל רימחהל גהונ םלועהש עמשמ םהירבדמ
תוא) תוינומיימ תוהגה לעב ,(ירשא תוהגהב אבומ) ח"ירהמ םיבתוכ ןכו
ארמוחה תא ריבסמ ח"בהו ,(הדוגאבו יכדרמב אבומ) ץנאשמ ש"רהו (כ
ינפמ קר אוה ףסונה רנהו דחא רנ קילדהל אוה ןידה רקיעש ינפמ איהש
.רנל רנמ קילדהל אלש יואר ןכל ,הוצמ רודיה

ףיסומ ד"בארהו ,קילדהל רתומש הכלהה תא בתוכ ם"במרה תאז תמועל
ךכו ,אסניקב רסוא ם"במרהש ןיבמש הארנו ,אסניק ידי לע ףא רתומש
רנל רנמ קר ריתמ ם"במרהש ,הנשמ םחלהו הנשמ דיגמה תעד תמאב איה
ןידימת תוכלהב בתוכש הממ ם"במרה תטיש לע דומלל ןתינ ןכא .שממ
םושמ רחא רנ ידי לע קילדי אלש שדקמב הרונמה יבגל (די ,ג) ןיפסומו
רבתסמ ןאכמ ,הליתפל הליתפמ קילדמש ונתייגוס תנקסמכ הז ירהו ,ןויזב
.(ג ןויצ ב ,בכ) ןמקל דוע ךכ לע ןייעו ,הכונח תורנב ןידה אוהש

ינש רשעמ תוכלהב ם"במרה בתוכש הממ תרחא קיידל ןתינ אסיג ךדיאמ
אל אמש ששחה ינפמ ינש רשעמ דגנכ בהז ירניד םילקוש ןיאש (טי ,ג)
רתומש רמאד ןאמל אקוד ארמגב אבומש םעטה והזו ,הפי ולקשמ ןווכי
.אסניק ידי לע קילדהל

הזה םעטהש ץרתמו ם"במרה ןושלב הז ישוק לע דמוע רבכ הנשמ םחלה
ידי לע הקלדה ריתמ ם"במרהש ותאבהמ חיכוהל ןיאו ,תועדה לכל בוט
.אסניק

,יעצמא ידי לע אלו שממ רנמ רנ םיקילדמש קסופ ךורע ןחלשב רבחמה
.אסניקב וליפא םיריתמה תעד תא םג איבמו

אלש רימחהל ,תופסותב רכזנש ,גהנמה תא איבמ א"מרה תאז תמועל
.ןפוא םושב רנל רנמ קילדהל

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US