Halacha Brura
and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

הדלקה מנר לנר במנורה שבמקדש

דף כב: גמרא. אמר רב: זו נר מערבי שנותן בה שמן כמדת חברותיה
וממנה היה מדליק ובה היה מסיים. והא הכא כיון דקביעי נרות - לא
סגיא דלא משקיל ואדלוקי; קשיא בין למאן דאמר משום בזויי מצוה ובין
למאן דאמר משום אכחושי מצוה! תרגמא רב פפא: בפתילות ארוכות.

לצילום עמוד הגמרא

ציון ג. ...אבל שאר הנרות - כל נר שכבה מהן מדליקו מנר חבירו.

וכיצד מדליקו? מושך הפתילה עד שמדליקה ומחזירה, לפי שהנרות
קבועים במנורה ואינו יכול להדליק בנר אחר משום בזיון.

(רמב"ם תמידין ומוספין ג, יג-יד)

הגמרא מפרשת שהיו מדליקים את הנרות בפתילות ארוכות באופן שאין
צריכים לקיסם, שזה בגדר של ביזוי מצוה.

לעיל (כב, א ציון ז) למדנו שיש מחלוקת בין הראשונים לגבי ההלכה בנר
חנוכה אם מותר להדליק על ידי קינסא, ולכאורה כל דעה תפרש את
ההלכה גם במקדש בהתאם לשיטתה.

אכן הרמב"ם כותב שמדליק מפתילה לפתילה ומדגיש שלא ידליק על ידי נר
אחר משום בזיון, והרי זה כשיטתו בנר חנוכה שאוסר את ההדלקה על
ידי קינסא.

הראב"ד בהלכות חנוכה (ד, ט) משיג על הרמב"ם ומתיר את ההדלקה על
ידי קינסא, ויש להקשות מדוע אינו משיג גם על ההלכה שלפנינו שיוכל
להדליק על ידי נר אחר.

בעל אבן ישראל (הל' חנוכה שם) מתרץ שיש סברה לחלק בין נר חנוכה
שהדלקה עושה מצוה ואחר כך שוב אין מצוה, לכן מותר להדליק מנר
לנר, לבין נר שבמנורה שהמצוה נמשכת שצריך שהנר יהיה דולק כל הזמן,
ולכן ראוי לאסור את ההדלקה מנר לנר על ידי נר אחר. עוד צריך להוסיף
שזוהי המצוה על פי הכתוב "...להעלת נר תמיד", שיהיה נר אחד דולק
וממנו מדליק את שאר הנרות.

לגבי צורת ההדלקה עיין עוד בבירור הלכה למסכת מנחות דף פו, ב ציון
א.

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור לרמי"ם
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US