Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

שדקמבש הרונמב רנל רנמ הקלדה

היתורבח תדמכ ןמש הב ןתונש יברעמ רנ וז :בר רמא .ארמג :בכ ףד
אל - תורנ יעיבקד ןויכ אכה אהו .םייסמ היה הבו קילדמ היה הנממו
ןיבו הוצמ ייוזב םושמ רמאד ןאמל ןיב אישק ;יקולדאו ליקשמ אלד איגס
.תוכורא תוליתפב :אפפ בר אמגרת !הוצמ ישוחכא םושמ רמאד ןאמל

ארמגה דומע םוליצל

.וריבח רנמ וקילדמ ןהמ הבכש רנ לכ - תורנה ראש לבא... .ג ןויצ

תורנהש יפל ,הריזחמו הקילדמש דע הליתפה ךשומ ?וקילדמ דציכו
.ןויזב םושמ רחא רנב קילדהל לוכי וניאו הרונמב םיעובק

(די-גי ,ג ןיפסומו ןידימת ם"במר)

ןיאש ןפואב תוכורא תוליתפב תורנה תא םיקילדמ ויהש תשרפמ ארמגה
.הוצמ יוזיב לש רדגב הזש ,םסיקל םיכירצ

רנב הכלהה יבגל םינושארה ןיב תקולחמ שיש ונדמל (ז ןויצ א ,בכ) ליעל
תא שרפת העד לכ הרואכלו ,אסניק ידי לע קילדהל רתומ םא הכונח
.התטישל םאתהב שדקמב םג הכלהה

רנ ידי לע קילדי אלש שיגדמו הליתפל הליתפמ קילדמש בתוכ ם"במרה ןכא
לע הקלדהה תא רסואש הכונח רנב ותטישכ הז ירהו ,ןויזב םושמ רחא
.אסניק ידי

לע הקלדהה תא ריתמו ם"במרה לע גישמ (ט ,ד) הכונח תוכלהב ד"בארה
לכויש ונינפלש הכלהה לע םג גישמ וניא עודמ תושקהל שיו ,אסניק ידי
.רחא רנ ידי לע קילדהל

הכונח רנ ןיב קלחל הרבס שיש ץרתמ (םש הכונח 'לה) לארשי ןבא לעב
רנמ קילדהל רתומ ןכל ,הוצמ ןיא בוש ךכ רחאו הוצמ השוע הקלדהש
,ןמזה לכ קלוד היהי רנהש ךירצש תכשמנ הוצמהש הרונמבש רנ ןיבל ,רנל
ףיסוהל ךירצ דוע .רחא רנ ידי לע רנל רנמ הקלדהה תא רוסאל יואר ןכלו
קלוד דחא רנ היהיש ,"דימת רנ תלעהל..." בותכה יפ לע הוצמה יהוזש
.תורנה ראש תא קילדמ ונממו

ןויצ ב ,ופ ףד תוחנמ תכסמל הכלה רוריבב דוע ןייע הקלדהה תרוצ יבגל

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US