Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

ואיצוהו םינפב וקילדה

השע אל - האיצוהו םינפב הקילדה :אבר רמאד ,עמש את .ארמג :בכ ףד
,ןניעב ומוקמב הקלדה - הוצמ השוע הקלדה אמלשב תרמא יא ;םולכ
אל יאמא - הוצמ השוע החנה תרמא יא אלא .םולכ השע אל יכה םושמ
.הקלדאד אוה וכרוצל רמוא אוה האורה ימנ םתה ?םולכ אלו השע

ארמגה דומע םוליצל

השע אל - ותיב חתפ לע וחינהו קולד ואיצוהו םינפבמ וקילדה... .ה ןויצ
.'וכו .ומוקמב ונקילדיש דע ,םולכ

(ט ,ד הכונח ם"במר)

םינפב הקילדה םאש ,התחנה םוקמב הנקילדיש ךירצ םוקמ לכמו...
.'וכו ,הקילדמ אוה וכרוצל רמוא האורהש ,אצי אל - ץוחל האיצוהו

(א ,הערת םייח חרוא)

התנקסמו ארמגה רואיב .א

ןידה רקיעמ בויח הז ירה - הוצמ השוע הקלדה םאש עמשמ ארמגהמ
תאז תמועל .(תרמא יא ה"ד) י"שר בתוכש ומכ ,בויחה םוקמב קילדהל
ורמאי אלש ,האורה ינפמ העינמ קר הזב שי - הוצמ השוע החנה םא
.קילדה וכרצלש

הז יפלו ,הוצמ השוע הקלדהש איה הכלהה היגוסה ךשמהב ראובמה יפל
ךכ הכונח רנב ומכש (גער 'יס) יכדרמהו (ול 'יס) הדוגאה לעב םיבתוכ
.הקלדהה רחאל םמוקמב םחינהלו בוט םוי לש רנו תבש רנ קילדהל ןיא

- תיבה ינבל אוה רכיההו תיבה ךותב םיקילדמש ןמזבש בתוכ שדח ירפה
רנה תא קילדמשכ קרו ,םוקמל םוקממ ריבעהלו קילדהל היעב ןיא בוש
אוה הז דבלמ .הוצמה תא דיספמ - ותיבל ךכ רחא וריבעמו וריבח תיבב
תיב םולש םושמ וניינעש ,בוט םויו תבש לש רנב וזכ היעב ןיאש בתוכ
.הקלדה תוצמ וב ןיאו

אלש םיבתוכ (ה ןנברד ןישע) ג"מסהו (ז 'יס) ש"ארה ,(א ,י - ב ,ט) ף"ירה
יפל תאז םיקמנמ םניא עודמ תושקהל שיו ,םיאורה ינפמ איצויו קילדי
.הוצמ השוע הקלדהש הכלהה

ןאמל הריבסמ ארמגה רשאכש םתטיש תא ץרתמו הז ישוקב ןד ח"בה
תנווכתמ איה ירה - םיאורה ינפמ איצוי אלש הוצמ השוע החנה רמאד
אל בוש ןכש ,הוצמ השוע הקלדה רמאד ןאמל םג הזה םעטה תא רמול
(ב"קס) ז"טה בתוכ והומכ .בויחה םוקמב קילדהל בויח שיש רמול ךירצ
אוה וכרצל רמוא האורה ימנ םתה" תצרתמש ארמגה ןושלמ קיידמו
הלאשב קר הזה םעטה תא רמול שיש בשח ןשקמהש רמולכ ,"הקלדאד
קילדהש ימ יבגל אלו ,ודיב סופת רנהשכ קילדהש ימב הנדש תמדוקה
.בויחה םוקמב רנה תא קילדהל בויח ןכא שיש בשח ןכלו ,אציו םינפב
רשפאש ןויכ הזכ שודיח שדחל ךרוצ ןיאש רמול אב ץרתמה םלוא
ןיא אליממו ,םיאורהמ םיששוחש הרבסה ינפמ אוהש ןידה תא ריבסהל
.בויחה םוקמב קילדהל בייחמה ןיד שיש רמול ונל

אבומה ללכ יפ לע םירבדה תא קזחמ (ט 'יס הכונח) שדוק יארקמ לעב
לכש (אל 'יס ו"ח) רפוס םתח ת"ושבו (וצר 'יס ד"וי) ב"ירגה יקומנב
ןאכ ףא ןכל ,תחרכומ הרבס רדגב הז ןיא - "אמלשב" ןושל ורמאש םוקמ
.הנושארה הבשחמה תא תוחדל ידכ וב שי - רחא ץורית ורמאש ןויכ

ץוחב קילדמו רזוחשכ ךרבמ םאה .ב

רוזחל ךירצ םא ןכש ,הכרבה ןינעל םג תוטישה יתש ןיב לדבה שי הרואכל
םלוא ,ךרבלו רוזחל ףא ךירצש רבתסמ - םולכ השע אלש ינפמ קילדהלו
ךירצ ןיאש רבתסמ - םיאורה ששח ינפמ קר תישענ הינשה הקלדהה םא
לש ןידב וניצמש המל תאז הוושמו שדח ירפה בתוכ ךכ .ךרבלו רוזחל
ינפמ קר וקילדמש ,ינשה חתפבש רנה לע ךרבמ וניאש םיחתפ ינש םע רצח
וילע קלוח (הכק 'יס אנינת) הבושתב רגיא אביקע יבר םלוא .דשחה
ךרוצל קילדמש רכינ היה אלש ןפואב הליחתב קילדהש ןויכ ןאכש הנעטב
קילדמשכ ךרביו רוזחיש ול יוארו ,רסח היה המויקש אצוי - הוצמ
הנושארה הקלדהב רבכש ,םיחתפ ינש הל שיש רצחב רבדה הנוש .ץוחב
חתפב קילדמשכ ךרביו רוזחיש הביס ןיאו ,הוצמה תא םייק דחאה חתפב
.דשחה ינפמ ינשה

הכלהה תטיש .ג

השוע הקלדה רמאד ןאמל ארמגה ירבדכ רבוסש הארנ ם"במרה ןושלמ
ותקלדה ןיא - ןכ השע אל םאו ,בויחה םוקמב קילדהל םיכירצש הוצמ
.םולכל תבשחנ

תוכלהב קסופש הממ תושקהל שי ונינפלש הכלהב ם"במרה תטיש לע
,םירזב הרשכ שדקמבש הרונמב תורנה תקלדהש (ז ,ט) שדקמה תאיב
.לכיהל םוסינכי ךכ רחאו ץוחב םקילדהל רזל רתומ ןכלו

תמאבש (םש) ם"במרה לע יולה םייח וניבר ירבדכ אוה טושפה ץוריתה
ףסכה ךכב ןד רבכו ,גלפומ שודיח והזש אלא ,שדקמב הקלדה תוצמ ןיא
'וגו "תורנה תא ךתולעהב" קוספהש א"בטירה תהימת תא איבמש הנשמ
.יוויצ לש ןושלב רמאנ אל קוספהש ץרתמ ךא ,הקלדה תוצמ שיש חיכומ
רדגה תא ריבסמש (הקלדה יא ה"ד) י"שר ירבדב ןנובתהל יואר הז ןינעב
הרונמב םייקש הזה רדגה לע ססובמש הכונחב הוצמ השוע הקלדה לש
השוע הקלדה ןיא שדקמבש רמול ןכתי אלש הארנ הז יפלו ,שדקמבש
.הוצמ השוע ןכ הקלדהה הכונחבש דועב הוצמ

והז ןכאש ריבסמ (םינשי תופסות לע ב ,דכ אמוי) קחצי חיש לעב םלוא
,הל קוקז ןיא התבכ םאש ןידה תא וב וניצמש ןויכ הכונח רנב ידוחי ןיד
הוצמהש ןאכמ ,הל קוקז התבכ םאש שדקמבש הרונמב ןכ ןיאש המ
.הליחתבש הקלדהה השעמב אקוד היולת הניאו תכשמנ

לע תססובמ הניא ונינפלש הכלהב ם"במרה תעדש ץרתל רשפא הז דבלמ
לע שדוק יארקמ לעב בתוכש ומכ אלא ,הוצמ השוע הקלדההש החנהה
ורמאיש ששחה ינפמ אוה ונתייגוס לש ןידל ירקיעה םעטהש ף"ירה תרבס
םינפב קילדהל העינמ ןיא הזה ששחה אלול תמאבו ,קילדה וכרצלש
וז ךרדב .הוצמ השוע הקלדהש םירבוס םא וליפא ,הצוחה איצוהלו
ןידה וליאו ,דשחה ינפמ וששח אל שדקמב ןכש ,הישוקה ןבומכ תבשייתמ
.הוצמ השוע הקלדהש תורמל בשוימ ומצע

קילדמה לע בתוכש ונינפלש הכלהב ם"במרה ירבד תא שרפל שי הז יפל
ששח שיש לכ הכונח רנ תוצמבש רגיא אביקע יבר ירבדכ ,םולכ השע אלש
םג רבתסמו ,הוצמה םצעב םגופ הז ירה קילדה וכרצלש ורמאיש הזכ
.קילדמו רזוחשכ ךרבמו רזוחש

,םיאורה ששח ינפמ קילדהלו רוזחל ךירצש שרופמב בתוכ ךורע ןחלשה
רקיעמ םג ונייהד ,םינוכנ םימעטה ינשש בתוכ (ג"קס) םהרבא ןגמה םלוא
ז"טה בתוכ ותמועל .דשחה ינפמ םגו ,בויחה םוקמב קילדהל ךירצש ןידה
תטיש םג וזש ןכתי רמאנ רבכש יפכו ,ף"ירה תעדכ רבחמה תעדש (ב"קס)
.בויחה םוקמב אקוד קילדהל בויח תמאב ןיאש רמולכ ,ם"במרה

יכדרמה ירבד תא איבמ א"מרהש (י ,גסר 'יס) תבש תוכלהב וניצמ דוע
יהוזש ןיבהל ןתינ הרואכלו ,םתחנה םוקמב תבש תורנ קילדהל ךירצש
ףאש רבתסמ אל ןכש ,ןידה רקיעמ הזכ בויח שיש הכונח רנב םג ותטיש
ףא ריבסמ שובלה לעב םלוא ,דשחה ינפמ וזכ הכלה שדחתת תבש תורנב
ךרוצל אלו תבש דובכל קילדהש רכינ היהיש ךירצש תבש תורנ לש ןידב
.רחא

לעב לש הרבסה יפלש (ח"מקס םש) הרורב הנשמה בתוכ וזמ הריתי
םא וליפא םוקמל םוקממ רנה תא ריבעהל אלש ,ארמוח תאצוי שובלה
ןידב בוכיעה ןושארה רבסהה יפלש דועב ,בויח לש םוקמב הליחתב היה
,וריבח תיבב ןוגכ ,בויח לש וניאש םוקמב קילדי אלש הזב קר אוה
.ותיבל איביו

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US