Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

הכונח רנ לע םיכרבמש תוכרבה

ךירצ הכונח לש רנ קילדמה :בר רמא ישא רב אייח יבר רמא .ארמג .גכ ףד
:הדוהי בר רמא .ךרבל ךירצ הכונח לש רנ האורה :רמא הימרי ברו ,ךרבל
- ךליאו ןאכמ ,שלש ךרבמ קילדמו םיתש ךרבמ האורה - ןושאר םוי
טועמינו .ןמז טעממ ?טעממ יאמ .תחא ךרבמ האורו םיתש ךרבמ קילדמ
ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא' ךרבמ ?ךרבמ יאמ .היתיא ימוי לכ - סנ !סנ
.'הכונח לש רנ קילדהל

ארמגה דומע םוליצל

:ןה ולאו ,תוכרב שלש ךרבמ ןושארה הלילב התוא קילדמהו... .י ןויצ
,'וכו 'וניתובאל םיסנ השעש'ו ,'הכונח לש רנ קילדהל ו"בקא ה"מא י"אב'
,םיתש ךרבמ - ךריב אלו התוא האורה לכו .'וכו 'ונמייקו ונייחהש'ו
ךרבמ קילדמה - תולילה ראשבו ,'ונייחהש'ו 'וניתובאל םיסנ השעש'
.ןושארה הלילב אלא 'ונייחהש' ןיכרבמ ןיאש ,תחא ךרבמ האורהו םיתש

(ד ,ג הכונח ם"במר)

השעש'ו 'הכונח רנ קילדהל' :תוכרב שלש ךרבמ - ןושאר לילב קילדמה
וא ינש לילב ךרבמ - ןושאר לילב ןמז ךריב אל םאו ,'ונייחהש'ו 'םיסנ
.רוכזישכ

לכ ךרביו.הגה .'םיסנ השעש'ו 'קילדהל' :םיתש ךרבמ ךליאו ןושאר לילמ
.קילדהל ליחתיש םדוק תוכרבה

וילע ןיקילדמ ןיא םגו ,הלילה ותואב קילדהל דיתע וניאו קילדה אלש ימ
ךרבמ ןושאר לילבו 'םיסנ השעש' ךרבמ - הכונח רנ האורשכ ,ותיב ךותב
רזוח וניא - קילדהל אב ישילש וא ינש לילב ךכ רחא םאו ,'ונייחהש' םג
.'ונייחהש' ךרבמו

(ג-א ,וערת םייח חרוא)

"םיסינ השעש"תכרבב בויחה רדג .א

ךרבמש שדחתהו הקלדהה תוצמל וזה הכרבה הכמסנ ארמגהמ הארנה יפל
רשא (הכ אתליאש) תותליאשה לעבל וניצמ םלוא ,הדבל היארה לע םג
בייח - םירופו הכונחכ לארשיל סנ וב שחרתהש םוי עיגמ רשאכש בתוכ
וז ךרדב ."'וגו 'ה ךורב" ךריבש ורתי ומכ "םיסינ השעש" תכרב ךרבל
לוכיש םוקמב וניא ףאו ,קילדהל רנ ול ןיאש ימש יריאמה םג בתוכ
."ונייחהש"ו "םיסינ השעש" תכרב ומצעל ךרבמ - ותוארל

רנה תוצמב היולת וזה הכרבה ןיא ןידה רקיעמ ףאש רמול שי םתעד יפל
ירואמ" תכרב ומכ ,היארל וא הקלדהל הכמוסל ופידעה םימכחש אלא
םג לבא ,סוכה לע התוא םירדסמ הליחתכלמש ,תבש יאצומב "שאה
.המצע ינפב וזה הכרבה תא ךרבמ וידעלב

תכרבש םירבוסו םיקלוחש הארנ םירחאה םינושארה ירבדמ םלוא
תופסותה ירבדמ הלוע ךכ .הכונח רנ תוצממ קלח איה "םיסינ השעש"
המכ שיש םושמ האורל הכרבה תא ונקיתש (האורה ה"ד א ,ומ הכוס)
הבוחהש עמשמ ,הוצמה תא םייקל םדיב ןיאו םיתב םהל ןיאש םדא ינב
.קילדהל לוכי וניאש ימל הקלדהה בויח םוקמב האב היארה לע ךרבל

רשא (ף"ירה יפדב א ,י) ן"רהו א"בשרה ירבדמ דומלל ןתינ הזב אצויכ
,היארה לע ךרבלו רוזחל ךירצ וניא ותיבב וילע וקילדהש ימש םיבתוכ
.התכרבב בייחתיו רוזחיש הוצמב אצויש ימ וניצמ אלש

ךישמהל שי רנה תוצמל "םיסינ השעש" תכרב תא תרבחמש וז הטיש יפל
.הקלדהה תוצמב לולכ לכהש וא ,היאר לש תדחוימ הוצמ שי םאה ןודלו

לש תדרפנ הוצמ ןיאש קיסהל ןתינ ן"רהו א"בשרה ,תופסותה ירבדמ
םשב המלשהה לעב ,(הכונח 'לה) רוטיעה לעב ירבדמ םג אצוי ךכ .היאר
.(ה ןנברד ןישע) ג"מסהו רשא וניבר

ךרבל ךירצ ותיבב וילע וקילדהש ימ ףאש תורואמה לעב בתוכ םתמועל
האורהש אמתסב תרמואה ארמגה ןושלמ ותעדל חכומ ךכו ,היארה לע
תצקמ םירבוס ךכ .ותיבב וילע וקילדהשכ ףא עמשמ ,םיתש ךרבמ
הכונח 'לה) ז"אירהו (גמתת 'יס) ה"יבארה ,הנשמ דיגמב אבומכ םינואגה
.(זט

םירבוס םה ףאש (זל 'יס) הדוגאהו (ח 'יס) ש"ארה ןושלב קיידמ ח"בה
םניאו ךרבל ךירצ תורנ האורו הניפסב ךלהמהש םיבתוכש המ ךותמ ,ךכ
.ותיבב וילע וקילדה אלשכ אקוד ונייהש םישיגדמ

ךרבל ךירצ ןיא תחא העד יפל ,תועד יתש איבמ (א ,ט ביתנ) םחורי וניבר
תוארלו תאצל ךירצ הינשה העדה יפלו ,ותיבב וילע וקילדהשכ היארה לע
ףאש (וט םש) ז"אירה בתוכ וזמ הריתי .המצע ינפב היארה לע ךרבלו
אל ךא ,םירחא לש תורנ האור וניאש םוקמב אצמנ םא קילדהל ךירצ
וקילדה ףוס ףוסש ןויכ ,אל וא הקלדהה םצע לע םג ךרבמ םא ראבתה
.ותיבב וילע

בייוחמ רשאכש עמשמ (גי 'יס הכונח) םייח תוחרא לעב ירבדמ םלוא
.םלושמ וניבר גהונ היה ךכש איבמו ,ךרבל םג ךירצ - קילדהל

ןושל ,האורה לע תרבדמש ארמגה ןושלמ קיידמ (ג ,זערת) שדח ירפה
יאדובו רנה ירחא רזחל ךירצ וניאו בויח הז ןיאש ,דבעידב התועמשמש
הזב ןיאש ןויכ ותעדל ,ןכ לע רתי .ךרבמ - האור םא קרו ,קילדהל אלש
לש וניאש רנ לע םיכרבמ ןיא ןכש ,ךרבמ וניא קילדה םא ףא ןכל - הבוח
.תושר לש אלא הוצמ

עדוישכ ךרבמ וניאש בויחל רדג םיפיסומ (ף"ירה לע) ן"רהו א"בשרה
לעבו (זסר 'יס) יכדרמה ,יריאמה ,ד"ירה םיבתוכ ןכו ,קילדהל דיתעש
לע ריבעמש ימכ בשחנ וניאש ריבסמ א"בטירה .(הפק 'יס) טקלה ילבש
םיבתוכ ןכו ,הקלדהה תעשב הכרבה תא ךרביש ףידעש ןויכ תווצמה
תא סנכל הוצמש תורואמה לעבו המלשהה לעב ,(גמתת 'יס) ה"יבארה
.סוכה לע תוכרבה לכ תא סנכמש הכוס תוצמב וניצמש ומכ ,תוכרבה

(אלקת 'מע קוק ברה דסומ תאצוה) גיהנמה רפס לעב בתוכ ןינע ותואב
יאשרש עמשמ ,דחי ןרבחל ידכ ודיב תושרה - הקלדהב ךרבל הצור םאש
הכרבה םאה רבדב קפס שי וליאכו ,היארה תעשב םדוק דוע ךרבל
.סנה לע האדוהה דצמ ימצע בויח םג הל שיש וא הקלדהל אקוד הרושק

ימל אלא וז הכרב הקקזוה אלש ויתובר םשב בתוכ (האורה ה"ד) י"שר
תעדלו ,קילדהל דיתעש תורמל ךרבמש עמשמ ,ןיידע ותיבב קילדה אלש
םלוא ,הז קוידל םוקמ ןיאש ןפואב וירבדב תרחא םיסרוגש שי ח"בה
תמאב י"שר יפלש ונינפלש הסרגה יפ לע בתוכ (הכש 'יס ב"ח) עורז רואה
.וזה הכרבה תא ךרבי אל בוש קילדיו ותיבל אובישכ ךכ רחא

ךריב רבכ םאש בתוכ (זנ 'יס גארפ סופד) הבושתב גרובנטורמ ם"רהמה
לע "ונייחהש" ךרביו רוזחי אל - היארה לע "ונייחהש"ו "םיסינ השעש"
רזוחש (חכ 'יס הכונח) שדוק יארקמ לעב ונושלמ קיידמו ,הקלדהה
האדוה רותב :הכרבל םירדג ינש שיש ןאכמ ,"םיסינ השעש" תכרב ךרבמו
.תווצמה תכרבמ קלח רותב םגו

הכלהה תטיש .ב

וילע וקילדהשכ םג היארה לע ךרבמש ם"במרה תעדב בתוכ הנשמ דיגמה
בתוכש ם"במרה ןושל לע ססובמ קוידהש ריבסמ הנשמ םחלהו ,ותיבב
וילע םיקילדמשכ וליפא עמשמ ,םיתש ךרבמ ךריב אלו האורה לכש
.ותיבב

ךרבלו םידקהל ךירצ קילדהל דיתעש ימ ףאש קיידל דוע ןתינ וז ןושלמ
.שדח ירפ לעב קיידמ ןכו ,קלודש רנה תא האורשכ

הנשמ דיגמהש ריבסמו ,הזה ןורחאה קוידה תא קזחמ המלש ימי רפס לעב
וילע וקילדהש ימל הכרבה בויחב רתוי לודג שודיח שיש ינפמ וריכזה אל
ינפל דוע האורו םידקמשכ ךרבמש ןכש לכ ךא ,הבוח ידי אציש ותיבב
(ג תוא) תוינומיימ תוהגה לעב ירבדמ עמשמ םג ךכ .ומצעב קילדמש
בתוכש המל הנווכהו ,ם"במרה תטישל םיעייסמכ י"שר ירבד תא איבמשכ
דיתעשכ םג היארה לע ךרבמש עמשמ ירה ,ןיידע קילדה אלשכ ךרבמש י"שר
.ותיבב קילדהל

תאבומ ,בכר 'יס ואלב תרודהמ) ם"במרה לש הבושת ונינפל הז דבלמ
אל םאש הכונח רנ קילדמה לע בתוכ אוה םש (ה"כקס אנרת 'יס א"גמב
ךרבמ - קילדהל ול ןמדזנ ךכ רחאו ,םירחא תורנ קילדהל ותנווכב היה
.הרדגהלו דומלתל דוע ךירצ הז ירהו ,היארה תכרבב ןידה אוהו ,בוש

אלשכ קר היארה לע "םיסינ השעש" ךרבמש שרופמב בתוכ ךורע ןחלשה
.ותיבב וילע םיקילדמ ןיא םגו ,קילדהל דיתע וניאו קילדה

יפ לע ףאש בתוכ אוה םש ג ,זערת ןמיסב תפסונ הכלה הנשי תאז םע
וב ןיאש םוקמב אוה םא תוכרבב קילדמ - ותיב ךותב וילע םיקילדמש
,תורנה תא תוארל בייחש ינפמ ןכ השועש וריבסמ א"מרהו ,לארשי
זערת) הרורב הנשמהו (ג"קס זערת) א"רגה ,(ד"קס וערת) ז"טה םישקמו
םיקילדמ רשאכש ריבסהל שיש הארנ .תוכלהה ןיב הריתס שיש (ד"יקס
םלוא ,הבוח ידי אציש ןויכ דוחל היארה לע ךרבל לוכי וניא ותיבב וילע
וזש אופיא ןכתי .ךרבלו קילדהל לוכי - הבוח ידי תאצל אלש ןווכמ םא
אלש ןווכיש םיוגה ןיב אצמנש םדאל יוארש זערת ןמיסב רבחמה תעד
.הכונחה ימיב תורנה תא תוארלו קילדהל לכויש ידכ ,תאצל

תוכרבה רדס .ג

השעש" ךרבמש ,ךורע ןחלשב קספנ ןכו ,ש"ארהו ם"במרה ,ף"ירה תעד
(וכ אתליאש) תותליאשה לעב בתוכ םתמועל ."ונייחהש" ךכ רחאו "םיסינ
רפס לעב בתוכ ךכ ."םיסינ השעש" תכרבל "ונייחהש" תכרב תא םידקמש
.(ו ,כ קרפ) םירפוס תכסמב הסרגה איה ןכו ,(םש) גיהנמה

ןיד ויפל תותליאשה לעב ןושלב רחא די בתכ איבמ הלאש קמעהב ב"יצנה
תכרבל "םיסינ השעש" םידקמ קילדמהש ,האורה ןידמ הנוש קילדמה
השעש" תכרבל "ונייחהש" תכרב םידקמ האורהש דועב ,"ונייחהש"
תכרב תפרטצמ קילדמ רשאכש אוה קוליחל ירשפאה רבסהה ."םיסינ
תכרבל תמדקומ איה םלועלש ,תווצמה תכרבמ קלחכ "םיסינ השעש"
"םיסינ השעש" תכרב זא יכ ,קילדמ וניאו האור רשאכ ןכ ןיאש המ ,ןמזה
.הל תמדוק ןמזה תכרב אליממו ,האדוהה תכרבל קר תבשחנ

תכרב תא םידקמ קילדמה םגש תותליאשה לעב ןושלב הסרגה יפל םלוא
המוקמ ןכל ,םוקמ לכמ האדוה תכרב וזש רבוסש רמול ךירצ - ןמזה
."ונייחהש" תכרב רחאל

,'וללה תורנה' רמואו "קילדהל" ךרבמש דוע רמאנ (םש) םירפוס תכסמב
."םיסינ השעש" תכרבו "ונייחהש" תכרב ךרבמ ךכ רחא קרו

ןכ םא עמשמ ,קילדהש רחאל 'וללה תורנה' רמואש בתוכ רוטה
םושמ הז ירה תוטשפבו ,קילדמש רחאל ןה ףא תונורחאה תוכרבהש
בתוכ ןכו ,ןתיישעל רבוע ןכרבל ךירצ ןיאו תווצמה תכרבמ קלח ןניאש
ךרבמ האורהש םשכ ,רנה דגנכ ןתוא ךרבמש םירמוא שיש א"בטירה
.האורש רחאל

,הקלדהה ינפל תוכרבה שלש לכ תא ךרבל םיגהונש בתוכ אוה תאז םע
(הפ 'יס) הבושתב ל"שרהמה ,(המק 'יס) הבושתב ל"ירהמה םיקיסמ ןכו
תכרבמ קלח ןה תוכרבה לכש תראובמ םתטישו ,ךורע ןחלשב א"מרהו
.ןתיישעל רבוע דימת ךרבמש תווצמה

םהרדובאבו א ,ט ביתנ םחורי וניברב אבומ) הנוי וניברל תדחוימ העד
ךרבמ "םיסינ השעש" תכרב ךא ,לכה ינפל "קילדהל" ךרבמ היפל ,(ר 'מע
.הליל ותוא לש ףסונה רנה ינפל

"ונייחהש" תכרב .ד

"םיסינ השעש" ךרבמ רנ ול ןיאש ימ םגש יריאמה תטיש הרכזנ רבכ ליעל
לש ומוציע לע ןמזה תכרב תא ךרבמש הרואכל רבוסש ןאכמ ,"ונייחהש"ו
םירופכה םויבו לגרב קרש (א ,וערת 'יס) שדח ירפה בתוכ ותמועל .םוי
םוי וניאש הכונחב אל לבא םוי לש ומוציע לע "ונייחהש" ךרבמש וניצמ
תקלדה לש הוצמה םויק לע קר "ונייחהש" ךרבמ ןכל ,שדוק יארקמ לש
ןמז םיכרבמ ןיאש (א ,ד ףד) הליגמ תכסמב בתוכ ומצע יריאמה םג .רנה
ןיאש תורמל ךרבמ םירופכה םויב קרו ,שודיקל סוכ שישכ אלא םויה לע
דצמ אלא וסוכ עקפנ אלו ,הריתיה ותשודקב קפס ןיאש םושמ שודיק
ןיאש ראבמו ,םירופב ןמזה תכרב לע םש ןד אוה .ובש הייתש רוסיא
םויק לע קר ךרבמו ,שודיק םש ןיאש ינפמ ומצע םויה דצמ הכרבל םוקמ
.םויה לע אלו הקלדהה לע ךרבמש הכונחב ומכ םויה תוצמ

ןמזה תכרב תא ךרבמש ונתייגוסב יריאמה ירבד תא ראבל שי הז יפל
תודוהל ,םויה תוצמ המצע איהש םושמ "םיסינ השעש" תכרבל דומצב
שקבמ (ג"קס) ןויצה רעשב הרורב הנשמה םנמא .רנ ול ןיאשכ וליפא ,'הל
ומוציע לע ףא הכונחב ןמזה תכרב ךרבמש וללה יריאמה ירבדמ קיסהל
.ןויע ךירצב םירבדה תא ריאשמ אוה םג םלוא ,םוי לש

תולילהמ דחאב קילדמו ןושאר הלילב קילדה אלש ימש יריאמה בתוכ דוע
ןכ גהונש עמשמ ,הנושארה הקלדהה לע "ונייחהש" תכרב ךרבמ - םיאבה
תכרב םע דחיב "ונייחהש" תכרב ןושארה םויב ךריב רבכש תורמל
.ךרבלו רוזחל ןיא היפל הבושת איבמ ףסוי תיבהו ,"םיסינ השעש"

הנושארה םעפב ךכ רחא "ונייחהש" ךרבמ קילדה אלש ימש ןידה םצע יבגל
'יס) טקלה ילבש לעב ומכ םירחא םינושאר ירבדב םג המכסה שי ,קילדמש
,(זט הכונח 'לה) ז"אירהו ויתופסותב ד"ירה ,(גמתת 'יס) ה"יבארה ,(ופק
הכוסבו (ב ,מ ףד) ןיבוריעב היגוסהמ עמשמ ךכ .ךורע ןחלשב קספנ ןכו
.רחא םויב ךרבמ - ןושארה םויב "ונייחהש" רמא אלש לכש (ב ,זמ)

ךריב אל םאש רבוסש (ח"בב אבומ) ויתושרדב ש"רהמ תעד איה תרחא
.ךרבי אל בוש - ןושארה הלילב

וילע הקילדה םא םג ןכלו ףוגה בויח איה "ונייחהש" תכרבש שדחמ ח"בה
םלוא ,הנושארה םעפב קילדמש העשב ךרבלו רוזחל ךירצ - ותיבב ותשא
וזה הכרבהש םירבוס רשא םיקלוחה תעד תא איבמ (ב"קס) םהרבא ןגמה
אצויש םשכ ןכל ,הקלדהה תוצמל קר הרושק "םיסינ השעש" תכרב ומכ
.תכרבמש תוכרבב אצוי ךכ - הקילדמ ותשאש רנב

הקלדהה תכרב חסונ .ה

ךירצש השמ הטמו ה"לשה םשב בתוכ (וערת 'יסל החיתפ) םהרבא ןגמה
אב הז חסונש לקשה תיצחמ לעב ראבמו ,תחא הביתב 'הכונחלש' רמול
לש רנש םשמ תאז .הכונח לש רנ ןיבל תבש לש רנ ןיב הנחבהה תא תושעל
הכונח לש רנב ןכ ןיאש המ ,ורואל שמתשמש ,קילדמ אוה וכרצל תבש
.הכונחה תוצמ ךרוצל קר ולוכ לכו ונממ תונהל רוסאש

המכ שי תבשבש הכרב קיזחמ לעב םשב אבומ (א"קס) הבושת ירעשב
קר שיש ,רקיעה אוה רנה הכונחבש דועב ,ןהמ תחא קר איה רנהו תווצמ
.הקלדהה איהו תחא תישעמ הוצמ

חסונה ןינעב א ןויצ ב ,ז ףד םיחספ תכסמל הכלה רוריבב דוע ןייע
.'תקלדה לע' אלו 'קילדהל' םירמואש

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US