Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

הכונח רנ תוצמב ןטק

הטוש שרח הקילדה ,הוצמ השוע הקלדה ןנירמאד אתשהו .ארמג .גכ ףד
.םולכ אלו השע אל - ןטקו

ארמגה דומע םוליצל

דע ,םולכ השע אל - יוג וא ןטקו הטוש ,שרח וקילדהש הכונח רנ .ג ןויצ
.'וכו .הקלדהב בייח אוהש ימ ונקילדיש

(ט ,ד הכונח ם"במר)

החינהש יפ לע ףאו ,םולכ השע אל - ןטקו הטוש ,שרח הקילדה םא לבא
דחא לכד ןדידלו .הגה .רתומ - ךוניחל עיגהש ןטקב רמואש ימ שיו ,לודג
.ןכ םג קילדהל ךירצ ךוניחל עיגהש ןטק - ומצע ינפב קילדמ תיבה ינבמ

(ג ,הערת םייח חרוא)

.קילדהל ךירצ - ךוניחל עיגהש ןטק

(ב ,זערת םש)

ךוניחל עיגהשכ .א

םאה ןודל שי ךא ,םולכ אלו השע אל קילדהש ןטקה ארמגב ראובמה יפל
איה הלאשהו ,קילדהל ךירצ יאדוב אוהש ךוניחל עיגהש ןטקל םג הנווכה
.ותקלדהב לודגה תא איצוהל לוכי םאה

ז"אירהו (הכונח 'לה) רוטיעה לעבשכ ,םינושארה ידי לע ןודנ הז אשונ
הוצמ לכב ומכ םילודגה תא איצומש םיבתוכ (ב ,ב הכלה ג"פ תוכרב)
.םיארנ םניאש םהירבד לע בתוכ יריאמהש דועב ,םירפוס ירבדמ הבויחש

יבגל אשונ ותואב ונדש ג ןויצ ב ,טי ףד הליגמ תכסמל הכלה רוריבב ןייע
ןטקה לע רסוא אמק אנתש ,הנשמבש תקולחמה תובקעב הליגמה תאירק
.ריתמ הדוהי יברו אורקל

םאה ,ךוניח תוצמ לש רדגה רוריבב םייולת וזה הלאשל םינושה םידדצה
תוצמ דצמ בויחהש וא םילודגה לש בויחל הווש הז םעטמ ןטקה בויח
ן"רב אבומ) ן"במרה ירבדכ וא ,םילודגה לש םבויחכ בשחנ וניא ךוניח
בייח וניא ךוניחל עיגהש ןטקהש (ף"ירה יפדב ב ,ו ףד הליגמ תכסמל
.וכנחל בייחש אוה ויבא קרו ,ללכ ומצעב

םג קילדמ וניא ןטקהש ונתייגוסמ חיכומ (הערת 'יס) שדח ירפ לעב
ןטקהש עמשמ ,קילדת השאהש ורמאש המ יפ לע הזו ,ךוניחל עיגהשכ
.קילדמ וניא םלועל

,ךוניח ןידמ בייחש תווצמה לכב ומכ בייח ומצע אוהש רבתסמ תאז םע
לכל רנ םיקילדמש ןירדהמהש בתוכש (ה הכונח 'לה) ז"אירל וניצמ םלוא
םיאבומ וירבד .םיבייוחמ םניאש םינטקל םיקילדמ םניא תיבה ינבמ דחא
זערת) םהרבא ןגמבו (א תוא ף"ירה יפדב ב ,ט ףד) םירובגה יטלשב
,ךוניחל ועיגהש םינטקל ףא הנווכהש ראבמ לקשה תיצחמ לעבו ,(ח"קס
.טושפ הז ירה ןכ אל םאש

בתוכ ומצע אוה רומאכש ,ז"אירה תטיש יפל דחוימב םיהומת םירבדה
הריתס שי הרואכלו ,ותקלדהב םילודגה תא איצומ ךוניחל עיגהש ןטקהש
.וירבדב

- קילדמ דחא לכש גהנמה יפלש ונינפלש הכלהב שוריפב בתוכ א"מרה ןכא
רמול ןווכתמ ילוא ז"אירה תטיש יבגלו ,קילדמ ךוניחל עיגהש ןטקה ףא
דוע הזב ןייעו ,קילדהל רוסאש אלו ,םינטקה רובע קילדהל ךרוצ ןיאש
.ךורע ןחלשה תטישב ןמקל

ךורע ןחלשה תטיש .ב

איה ךורע ןחלשב רבחמה תעד (.ז.ו ןויצ ב ,אכ) ליעל ראבתהש המ יפל
יפלו ,תיבה ישנא רפסמ יפל אלו םימיה רפסמ יפל תורנה תא םיקילדמש
ירה - קילדהל ךירצ ךוניחל עיגהש ןטקש בתוכ אוה רשאכש שרפל שי הז
.םילודגה תא ףא הבוח ידי איצומו קילדמש רמול ןווכתמ אוה

בויח ןיאש הליחת בתוכ אוה הערת ןמיסב ןכש ,ותטישב ןייעל שי םלוא
ךדיאמ .ךוניחל עיגהשכ קילדהל ול רתומש רמואש ימ שיש ףיסומו ,ןטקל
,קילדהל ךירצ ךוניחל עיגהש ןטקש אמתסב בתוכ אוה זערת ןמיסב אסיג
לבוקמכ אלש ,תמדוקה הכלהבש הינשה העדכ קסופש הרואכל עמשמו
.אמתסב תאבומה הנושארה העדכ איה הכלההש

הינשה הכלהב רבחמה ירבד תא שרפמ (ח"קס זערת) םהרבא ןגמה ןכא
,בייח ןטקהש ,ןידה םצע ןינעל אלא ,םילודגה תא איצומש הז ןינעל אלש
ףאש בתוכ אוה ךשמהב םלוא .ומצע לשמ תיב ול שי םא קילדהל ךירצו
לח הזה בויחה ןיאש רשפא ,ומצע ינפב קילדמ דחא לכש ,א"מרה תטישל
רדגב קר אוה הז בויחש ןויכש הארנ ומעטו ,ךוניחל עיגהש ןטק לע
.ךוניחל עיגהש וליפא ןטק לע וליטהל ןיא - רודיה

ךירצ ךוניחל עיגהש ןטקש א"מרה בתוכש המל דוגינב םה הלא וירבד
הערת 'יס הכלה רואיב) הרורב הנשמהו ,תיבה ינב לכ םע דחיב קילדהל
.א"מרה ןיבל םהרבא ןגמה ןיב תקולחמ הזב שיש ןייצמ (ןדידלו ה"ד

ןטקל ול יד א"מרה תעדל ףאש (ב"יקס) הרורב הנשמה בתוכ הז דבלמ
רפסמ יפל הקלדה לש רודיהב ובייחל ךרוצ ןיאו ,דחא רנ םוי לכ קילדיש
.םימיה

ןטקש העדה תא הכונח תוכלהב איבמש ךורע ןחלשה תטישב ןייעל שי דוע
ריכזמ וניא הליגמ תוכלהבש דועב ,םילודגה תא איצומ ךוניחל עיגהש
תיצחמ לעבו ,ךכ לע ריעמ (ד"קס טפרת 'יס) םהרבא ןגמה .וזכ העד שיש
,הכונח תוכלהב ותערכה לע ךמס הליגמ תוכלהב רבחמהש בשיימ לקשה
ןוכנל האר אל ןכלו ,אמתסב תאבומה הנושארה העדכ לבוקמכ איהש
.הליגמ תוכלהב הינשה העדה תא בוש ריכזהל

,תוכלהה ןיב (גי םישדח תופסות) יבצ םכח ת"וש לעב קלחמ תאז תמועל
הוצמהש הכונח רנב ןכ ןיאש המ ,דחאו דחא לכ לע אוה בויחה הליגמבש
תא איצוי אל ןטקהש אוה ןידה הליגמב ךכיפל .תיבה לע איה ןידה רקיעמ
ינפמ ,קילדהל לוכיש העדכ הכלההש רשפא הכונח רנב לבא ,םילודגה
.ודי לע ףא תמייקתמ תיבה לעש הקלדהה תוצמש

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US