Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

ןנברדמו אתיירואדמ קפסה לע הכרב

אל - םהירבדד קפס ,הכרב יעב - םהירבדד יאדו :ייבא רמא .ארמג .גכ ףד
יכ - םתה !הכרב יעבו אוה םהירבד קפסד ינש בוט םוי אהו .הכרב יעב
.ןה ןירשעמ ץראה ימע בור :רמא אבר .הב הילוזליזל אלד יכיה

ארמגה דומע םוליצל

םהירבדמ אוהש רבד לבא ,וילע ןיכרבמ - םהירבד לש יאדו לכש...ל ןויצ
המלו ;וילע ןיכרבמ ןיא - יאמד רשעמ ןוגכ ,קפסה ינפמ ול ןתיישע רקיעו
אלש ידכ ?קפסה ינפמ אלא והונקת אל םהו ינש בוט םוי לע ןיכרבמ
.וב ולזלזי

םעטה ןיאש רמאו וילע קלח אבר לבא ,ייבאל םעטה הז .ד"בארה תגשה
וליפא - רחא קפס לבא ,םה ןירשעמ ץראה ימע בורש ינפמ אלא יאמדל
.ןיכרבמ ןנברדב

(ה ,ג הכונח ם"במר)

ארמגבש תקולחמה רואיבל תונוש תוטיש .א

יאמדה לע בויחה ןיא ותעדלש ךכב ייבא לע קלוח אברש שרפמ י"שר
םיכרבמ ןיא ןכלו אמלעב ארמוח רדגב קר ותוצמו ,קפס ללכב וליפא
.וילע

תיאדו הוצמכ בויח והזש רבס אברש ן"במרה בתוכ תרחא ךרדב
בורש ינפמ אוה םיכרבמ ןיאש םעטהו ,הילע ךרבל יואר היהש םהירבדמ
הוצמ וזש ובשחי אלש רכיה תושעל ךירצו םירשעמ ץראה ימע
.אתיירואדמ

ןתינ י"שר שוריפ יפלש ,אבר תעדל רשאב םישוריפה ןיב לדבה שיש אצמנ
ן"במרה לש שוריפה יפלש דועב ,קפסה לע םיכרבמש רבוס אברש ןיבהל
.קפסה לע םיכרבמ ןיאש הדומ אבר ףא

(א ,אכ ףד) תוכרב תכסמב ונדמלש המ רואל וז הנקסמב םינד םינושארה
רזוח אתיירואד קפסב קרו ,ךרבמו רזוח וניא ןנברדמ תוכרב קפס לכש
.ונתייגוסב אבר תעדב י"שר שוריפ לע ישוק שיש הרואכל אצויו ,ךרבמו

דצמ ןבויחש תוכרב לע רבודמ םשש ץרתמ (ף"ירה יפדב א ,י ףד) ן"רה
ןבויח רשאכש רמאנ ןהילעו ,ןוזמה תכרבו עמש תאירק ,הליפתכ ןמצע
םיכרבמש תוכרבב רבודמשכ תאז תמועל .קפסה לע םיכרבמ ןיא - ןנברדמ
םג ךירצ קפסמ ןתושעלו רוזחל ךירצש לכש רמול שי - תווצמה לע
ךכו ,ןנברדמ קר אוה תווצמה תכרב לש בויחהש תורמל ,ךרבלו רוזחל
.אמלעב ארמוח וזש םעטה אלמלא יאמדב םג

(א ,דנ ףד) ןמקל ף"ירה תעד תא איבמ רשא ן"במרה שוריפ יפל אצוי תרחא
םד תפטה לע םיכרבמ ןיאש ,לוהמ דלונש ימ תא קפסמ םילמשכ ,הלימ יבגל
.קפסמ אוה הוצמה לש המויק לכש ןויכ תירב

לע םיכרבמ ןיאש ארמגה תנקסמ תובקעב בתוכ ונתייגוסב לאננח וניבר םג
וניא אברש שרפמש ןאכמ ,לוהמ דלונש ימל םישועש תירב םד תפטה
ןיאש יאמדב הכלהל םעט ףיסומ אלא ,תינורקעה הניחבהמ ייבא לע קלוח
.תיאדו הנקת לש רדגב אלא קפס רדגב הבויח

תגהונה הכלהל םעטה והזש ףיסומו (אמש 'יס) ן"בארה םג בתוכ ךכ
רוריבב דוע ןייעו ,םיכרבמ ןיאו הכוסב םיבשויש גח לש ינימשה םויב
,ינימשה םויב הכוסה לע הכרבה ןינעב א ןויצ א ,זמ הכוסל הכלה
.היתוכרבו עמש תאירקב קפסה ןינעב א ןויצ א ,אכ תוכרבלו

םלוא ,תוכרבב תוקפס לש דחוימ דצ ררבתמ הלאה תויגוסהמ תחא לכב
םימייקמש הוצמ לע םיכרבמ םא ןידה רקיע תא דומלל שי ונתייגוסמ
.קפסמ

לש םיגוס ינש ןיב הז ןינעב קלחמ (א ,הלק ףד) ןמקל וישודיחב יריאמה
לוהמ דלונש ימל תירב םד תפטהב ,יאמדב קפסה אוה דחא גוס .תוקפס
ינשה גוסה תמועל ,קפסה לע םיכרבמ ןיא הלא לכבש ,יוכב םדה יוסכבו
- םייקלו רוזחל ךירצש ןויכש ,הוצמה תא םייק םא םדאל יטרפ קפס לש
.ךרבלו רוזחל םג ךירצ

גוסבש (זס 'יס ח"וא) שדח ירפה בתוכש ומכ הארנ קוליחל רבסהה
בייחתה יאדובש ינשה גוסב ןכ ןיאש המ ,בויחה םצע לע קפס שי ןושארה
המלשהה רפס לעב םג בתוכ הז ןיעכ .הבוח ידי אצי םא אוה קפסהו
ךרבמ וניא תירב םד תפטהבש וישוריפמ דחאב (א ,הלק) ןמקל וישודיחב
.הוצמה רקיע לע קפס שיש ןויכ

בייחתה יאדובש רמול ןתינ דחא דצמ ןכש ,םידדצה ינש םנשי יאמדב ןכא
ץראה ימע בורש ןויכש רמול ןתינ ינש דצמ לבא ,ושירפה םא קפס שי קרו
ןינעל תינודינו קפסה לע הנקתנש השדח הנקתכ בשחנ הז אליממ - םירשעמ
.יוכל םדה יוסיכו תירב םד תפטה ומכ הכרבה

םיכרבמש רבוסו ייבא לע קלוח אברש אצוי י"שר לש שוריפה יפל רומאכ
םג תאז םע .אמלעב ארמוח וזש ינפמ םיכרבמ ןיא יאמדב קרו ,קפסה לע
,הרותהמ רקיע ול שיש קפסה לע קר םיכרבמש הארנ הז שוריפ יפל
רקיע ול ןיאש קפס לע אלו ,אתיירואדמ הבויחש הוצמ לע ונייהד
איה הוצמהש ןויכש ,הכונח רנ קילדה םא קפתסמש ןוגכ ,הרותהמ
,א"בשרה ,ן"במרה םיבתוכ ךכ .קפסה לע םיכרבמ ןיאש יאדוב - ןנברדמ
הרוי רוטב אבומ) רוטיעה לעב תטיש יהוזו ,יריאמהו (ף"ירה לע) ן"רה
'לה) הנשמ םחלה םיבתוכש ומכ לינול ימכח לש ןכו ,הכלהל (חכ 'יס העד
.(ט"קס חפרת ח"וא) א"רגהו (הכונח

רמול חרכה ןיא וז העד יפל ףאש םיפיסומ יריאמהו המלשהה לעב
שיש םושמ תאז ,לוהמ אוהשכ דלונש ימל תירב םד תפטה לע םיכרבמש
שרפל ךרוצ ןיא םהיפלו ,הפטהה תא ללכ תושעל םיכירצ ןיאש םירבוסש
.וזה העדה לע קלוח הפטהה לע םיכרבמ ןיאש בתוכש ף"ירהש

לע קלוח אברש םישרפמש ויתוברמ תצקמ םשב א"בטירל תשדוחמ העד
תכרבב םג קפסמ ךרבמש רבוס אוהש ,תוכרבב תוקפסה לכב ייבא ירבד
.ןנברדמ קר וניה ןבויח לכש ןינהנה תוכרבב םגו תווצמה

ם"במרה תטיש .ב

ןה תווצמה תוכרב לכש ראבמ אוה (גלש 'יס ואלב 'דהמ) הבושתב
.םיכרבמ ןיא - הוצמה בויח לע קפס שישכ ןכל ,ןנברדמ

תנקת לע םיכרבמ םא וקלחנש ראבמ אוה ונתייגוסבש תקולחמה תא
ינש בוט םויבש אצוי וז ךרדב .קפסה לע וליפא הנקתנש םימכח
ינפמ קר הז ירה ייבא יפלש דועב ,ןידה רקיעמ הז ירה אבר יפל - םיכרבמש
ירה ייבא יפל - םיכרבמ ןיאש יאמדב וליאו ,וב לזלזל ואובי אלש םעטה
.םירשעמ ץראה ימע בורש דחוימה םעטה ינפמ אבר יפלו ןידה רקיעמ הז

וילע גישמ ד"בארהו ,ייבא לש םעטה תא ם"במרה בתוכ ונינפלש הכלהב
ראובמ ד"בארה ירבדב .אבר לש םעטה יפל תוכלהה תא בתוכ וניא עודמ
,תווצמב קפס לכב הכרב בייחל אנידל הנימ אקפנ ףא שי אבר יפלש רבוסש
(גי ,ו) הכוס תוכלהב ם"במרה בתוכש המ לע םג גישמ אוה ןכ לע
לע םיכרבמ ןיאש סוניגורדנאו םוטמוט יבגל (ו ,ג) הלימ תוכלהבו
אברכ הכלהש ןויכ םיכרבמ ותעדלו ,קפסמ םימייקמש תווצמה
אוה ירה הבושתב ם"במרה ירבדב ראבתהש המ יפל םלוא .ונתייגוסב
םירבדב קר אלא תוקפסה לכב ייבאל אבר ןיב אנידל תקולחמ ןיאש רבוס
הזב םגו ,ינש בוט םויו יאמד ומכ םימכח לש תדחוימ הנקת םהילע שיש
.ומעט יפל הכלהה תא ריבסמ דחא לכ אלא אנידל םהיניב תקולחמ ןיא

ןיאש ייבא לע קלוח וניא אבר ם"במרה תעדלש ריבסמ הנשמ דיגמה
לעש ינפמ רחא םעטל םיכירצש רבוס אוה יאמדב קרו ,קפסה לע םיכרבמ
.ם"במרה תטישכ יאדו ןידל התוא הכפהש הנקת התיה יאמדב השרפהה
ם"במרה תבושת תא האר אל הארנכ הנשמ דיגמהש ריעמ הנשמ םחלה לבא
.םתס קפס רותב אלו ,תיאדו הנקת רותב יאמדה לע ןד ייבא םג היפל
ןיאש רבוסש אצוי - ייבא לש ומעט תא אקוד איבמ ם"במרהש ןויכ ותעדל
םיכרבמ ןכ םא עודמ השקמו ,קפסה לע תידוחי הנקת שישכ ףא םיכרבמ
השעמ לע ףא איה הכרבהש ץרתמו ,קפסה לע קר הנקתנש ץמח תקידב לע
.יאדוה לע םישענו ,הוצמהמ קלח םה ףאש לוטיבהו רועיבה

ןכש ,הבושתב בתכש הממ וב רזח תוכלהב ם"במרהש בתוכ (םש) א"רגה
הארנ הכלהה יפל לבא ,ייבא לע קלוח אברש אצוי םש בותכש המ יפל
ןיא עודמ וירבדל םעט ףיסומ קרו ,ייבא לע קלוח וניא אברש שרפמש
.יאמדה לע םיכרבמ

'יס) םייח חרואב ךכ .קפסה לע םיכרבמ ןיאש הכלהה הקספנ ךורע ןחלשב
ןבויחש תווצמה לע םיכרבמ םניאש סוניגורדנאו םוטמוט יבגל (ב ,זי
(ג ,הסר 'יסו ג ,חכ 'יס) העד הרויב ךכו ,תיציצ ןוגכ ,קפסמ אוה םהילע
.לוהמ דלונש ימ לצא תירב םד תפטה יבגלו יוכב םדה יוסיכ יבגל

הכלה רוריבב תרצע ינימשו ינש בוט םוי יבגל ותטישב ןייע ןכ ומכ
הכלה רוריבב היתוכרבו עמש תאירקב קפסה יבגלו ,(םש) הכוסל
.(םש) תוכרבל

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US