Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

םיחתפ ינש הל שיש רצח

.תורנ יתש הכירצ - םיחתפ ינש הל שיש רצח :אנוה בר רמא .ארמג .גכ ףד
...ךירצ אל - תחא חורמ לבא ,תוחור יתשמ אלא ןרמא אל :אבר רמא
,יאהב יפלח אלו יאהב יפלחמד ןינמיזו ,אתמ ינבד אדשח םושמ םלועל
.קילדא אל ימנ אחתיפ ךהב - קילדא אל אחתיפ יאהבד יכיה יכ ירמאו

ארמגה דומע םוליצל

אלש ,תורנ יתש הכירצ - תוחור יתשב םיחתפ ינש הל שיש רצח .נ.מ ןויצ
- תחא חורב ויה םא לבא .הכונח רנ חינה אל וז חורב םירבועה ורמאי
.ןהמ דחאב קילדמ

(י ,ד הכונח ם"במר)

,דשחה ינפמ ןהיתשב קילדהל ךירצ - תוחור ינשמ םיחתפ ינש ול שיש רצח
.הגה .םהמ דחאב ול יד [דחא תיבב םהו] דחא חורב םיחתפה ינש םאו
אלב קילדמ ינשבו םהמ דחאב קר ךרבמ וניא - םיחתפ ינשב קילדמ םאו
תושר ינבל רכיה ןיאו שממ םינפב ןיקילדמ םלוכש הזה ןמזב והימ .הכרב
ןיא - תוחור עבראל םיחתפ הברה תיבל וא רצחל שי וליפא ,ללכ םיברה
.טושפ גהנמה ןכו ,יל הארנ ןכ .םינפב תחא םעפ אלא ןיקילדמ

(ח ,אערת םייח חרוא)

רצחה וא תיבה יחתפ .א

םיקילדמ םאה הלאשב תקולחמ האבוה (ח ןויצ ב ,אכ ףד) ליעל הכלה רוריבב
ףא תשרפתמ םש תונושה תוטישה יפלו ,תיבה חתפב וא רצחה חתפב
ןאכ ףא ןבומ ירה - רצחה חתפ לע חינהל הוצמ שיש העדה יפל .ונתייגוס
חתפב חינהל איה הוצמה םא םלוא .םיחתפ ינש הל שיש רצח לע רבודמש
ינש ול שיש תיבל איה הנווכהש (רצח ה"ד) י"שרכ ןאכ שרפל ךירצ - תיבה
.וז הלאשב ראבתהש המ לכב םש ןייע דועו ,רצחל םיחותפה םיחתפ

הקלדהה בויחל םירדג המכ .ב

הארנו ,חרזמב ינשהו ןופצב דחא חתפש ראבמ (תוחור יתשמ ה"ד) י"שר
ןוגכב אקוד ןאכ רבודמש (כ הכונח) ז"אירה בתוכש הממ איצוהל אבש
ךירצ הז ןוגכב אקודש ריבסמ אוה .םורדב ינשהו ןופצב דחא חתפש
ןיאש המ ,תחא תבב םהינש תא תוארל רשפא יאש ינפמ חתפ לכב קילדהל
ןיא - דחאכ םתוארל רשפאש ןויכש חרזמב ינשהו ןופצב דחא חתפשכ ןכ
.םהינשב קילדהל םיכירצ

שרפמ י"שרש םלושמ בר רפס םשב אבומ (ד"יקס) הבושת ירעשב םלוא
םינפלמ חתפ היה תיב לכלש םושמ חרזמב דחאו ןופצב דחא חתפש
דשח ותעד לע הלעיש ימ ןיא אליממו ,הבחרל ינשהו רצחל דחאה ,רוחאמו
שרפמ אוה ךכ םושמו ,תורנ קילדמ וניאש ףסונ והשימ ןאכ שיש
םיקילדמ ןיאש ודשחי וב וקילדי אל םאש תרחא ןרקב חתפ לע רבודמש
.ללכ

הקלדהב יד - דחא חתפב ושימשת רקיעש עודי םאש בתוכ א"בטירה
אצויכ .םש ושימשת בורש םוקמב קילדמש וניבי םלוכ ןכש ,חתפ ותואב
חותפ דחאש םיחתפ ינש יבגל (ע"ושה לע) המלש תמכח לעב בתוכ הזב
,וב םירבוע ןיאש םוקמל חותפ ינשהו וב םירבוע םיברהש םוקמל
.ןושארה חתפב קילדמש םיניבמ םלוכש

ןיבל דחא תיב ןיב ןיחבמ (וב לכ רפסבו גי 'יס הכונח) םייח תוחרא לעב
תורמל תיב לכ חתפב קילדהל ךירצ םהבש ,דחא שיא לש םהש םיתב ינש
ךירצ ןיאש דחא תיבל םיחתפ ינשב ומכ אלש ,דחא דצל םינווכמ םהינשש
.דחא דצל םינווכמ םה םא םהינשב קילדהל

יד דחא חורב םיחתפ ינשבש שיגדמשכ ךורע ןחלשב א"מרה בתוכ וירבדכ
- םיתב ינשב םה רשאכש ןאכמ ,דחא תיבב םהשכ אקוד םהמ דחאב ול
,וב לכה תטיש וזש (ג"יקס) םהרבא ןגמה בתוכו ,חתפ לכב קילדהל ךירצ
(רצח ה"ד) י"שר בתוכש המל ותנווכ .תרחא קיידל ןתינ י"שר ירבדמ לבא
שוריפמ עמשמש לקשה תיצחמ לעב ראבמו ,םדא ינב ינש לש אוה ירהש
לע עודי אל םא לבא ,םינשל תפתושמ רצחהש עודישכ רבודמש י"שר
לכהש םיחינמ ןכש ,ןפוא םושב םיחתפ ינשב קילדהל ךרוצ ןיא - תופתוש
.דחא םדא לש

שי ותעדלו ,הזב קלוח י"שר ןיאש בתוכש (ד"כקס) א"רגה תעד איה תרחא
אלו םדא ינב ינש לש תיבהש בושחל םילולע םיאורהש בתוכ י"שרש רמול
לודג - םיתב ינש שי רשאכש ןבומ הז יפל .םינש לש תיבהש םיעדוי םהש
חתפב קילדהל םיכירצו דחא דצל םינווכמ םיתבה ינש םא וליפא ששחה
.םהינש לש

תפסונה הקלדהה לע םיכרבמ םאה .ג

רבתסמ - דשחה ינפמ קר קילדמש ןויכש בתוכ (ף"ירה יפדב א ,י ףד) ן"רה
םייח תוחרא לעב םג בתוכ ךכ .תפסונה הקלדהה לע ךרבל ךירצ וניאש
ובייחל םוקמ ןיאו ארבג תבוח איה הכונח רנ תוצמש ריבסמו (םש)
לכמ - תווצמ יתש ולאש חיננ םא םגש בתוכו ךישממ אוה .תוכרב יתשב
לע ךריבש ירחא שאר לש ןיליפת לע םיכרבמ ןיאש ומכ ,םיכרבמ ןיא םוקמ
לע תפסונ הכרב םיכרבמש םירבוסה תעדלש אצוי הז יפל .די לש ןיליפת
.חתפ לכ לע תפסונ הכרב ךרביש רמול םוקמ שי שאר לש ןיליפת

ח"וא) ןיליפתבש תורמל ,םיכרבמ ןיאש ךורע ןחלשב א"מרה בתוכ הכלהל
םעטה רקיעש רבוסש עמשמ .תוכרב יתש םיכרבמש בתוכ אוה (ה ,הכ
ןיא בוש - הוצמה תא םייק רבכש ןויכו ,ארבגה לע הוצמ וזש ינפמ אוה
.ינשה חתפב קילדמשכ ךרבל הביס ול

הזה ןמזב .ד

המורתה רפס לעב ,(אמקת 'יס א"ח ת"וש) א"בשרה ,(וסר 'יס) יכדרמה
םיבתוכ (םש) םייח תוחרא לעבו יריאמה ,(פר 'יס) ק"מסה ,(חכר 'יס)
וזה הרבסה תא תולעהל ןיא בוש - םינפב םיקילדמש ןויכ הזה ןמזבש
.חתפ לכב קילדהל ךירצ וניאו ,וב ודשחיש

לכב קילדהל ךירצ וניא - חתפב קילדמש תורמלש הארנ םתנווכ רבסהב
דשחל סיסב ןיא אליממו םינפב ירמגל םיקילדמש שיש םושמ ,חתפו חתפ
.דחא ףאל רשקב

םיקילדמ רשאכש רוטה בתוכ ןכלו ,םוקמה גהנמב יולת הז ףאש רבתסמ
השמ יכרדב א"מרה ראבמו ,םיחתפה לכב קילדהל יואר - חתפל ךומס
.חתפל ךומס קילדהל םיגהונ ויה רוטה ןמזבש (ט"קס)

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US