Halacha Brura
and Birur Halacha Institute

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו

הכונח רנב יאנסכא

:אריז יבר רמא .הכונח רנב בייח יאנסכא :תשש בר רמא .ארמג .גכ ףד
יביסנד רתב ,אזיפשוא ידהב יטירפב אנפתתשמ בר יב אניוה יכ שירמ
.יאתיב וגב ילע יקילדמ אקד ,אנכירצ אל יאדו אתשה :אנימא אתתיא

ארמגה דומע םוליצל

וילע קילדהל ךירצ וניא - ותיב ךותב וילע ןיקילדמש חרוא .ז.ו.ה ןויצ
םוקמב קילדהל ךירצ - וב וילע קילדהל תיב ול ןיא .וב חראתנש םוקמב
יפ לע ףא ,ומצע ינפב תיב ול היה םאו .ןמשב ןהמע ףתשממו ,וב חראתנש
.ןירבועה ינפמ ,וב אוהש תיבב קילדהל ךירצ - ותיב ךותב וילע ןיקילדמש

(אי ,ד הכונח ם"במר)

םרדחב תבש רנ קילדהל םיכירצ - םתיבל ץוח דומלל םיכלוהה םירוחב
ךרבלו ורדחב קילדהל ךירצ וניא - ותשא לצא אוהש ימ לבא ,וילע ךרבלו
.וליבשב תכרבמ ותשאש יפל ,וילע

ףתתשהל ךירצ - ותיבב וילע ןיקילדמ ןיא םגו דחוימ רדח ול ןיאש חרוא
.הטורפב

דחא לכש םירמוא שי - דחא םוקמב םילכוא םיתב ילעב השלש וא םינש
אלו תוכרב קפסב רהזיל ןוכנו ,רבדב םגמגמ שיו ,ולש הרונמ לע ךרבמ
.ןכ םיגהונ ןיא ונא לבא .הגה .דחא אלא ךרבי

(ח-ו ,גסר םייח חרוא)

תיבה לעבל הטורפ תתל ךירצ - ותיבב וילע ןיקילדמ ןיאש יאנסכא
ךירצ - ומצעל חותפ חתפ ול שי םאו ,הכונח רנ לש ןמשב ומע ףתתשהל
לכוא אוהו הנישל אלא דחוימ וניא תיב ותואש יפ לע ףא וחתפב קילדהל
םירמוא שיו .הגה .ויבא לצא לכואה ןבל ןידה אוהו ,תיבה לעב ןחלש לע
.וגהנ ןכו ,לכואש םוקמב קילדי - שממ םינפב ןיקילדמש הזה ןמזבד

ןיאש םוקמב אוה םא ,ותיב ךותב וילע ןיקילדמש יפ לע ףאש םירמוא שי
,ןיגהונ ןכו ,תורנה תוארל בייח יכ .הגה .תוכרבב קילדמ - לארשי וב
ומצע לע רימחהל הצור םא ,תורנה האורו םידוהי לצא אוה םא וליפאו
.ןיגהונ ןכו ,םהילע ךרבמו קילדמ - ומצע ינפב קילדהלו

(ג ,א ,זערת םש)

בויחה רדגו שודיחה .א

ימ ףאש יאנסכאה לש בויחב שודיחה תא ריבסמ (ף"ירה יפדב א ,י) ן"רה
רנ תוצמ ותעדלש אצוי תוטשפבו ,הזוזמב ומכ רוטפ וניא תיב ול ןיאש
בייחש ורמא יאנסכא לע אקודש ןכתי םלוא .דבלב ףוגה תבוח איה הכונח
םימייקמ ןיאש הוצמ וזש ינפמ ,תיבב רד וניאש רבדמב ךלהמה לע אלו
.תיבב םיאצמנשכ אלא התוא

ש"ארהו (האורה ה"ד א,ומ הכוס) תופסותה תעד איה תרחא
תוצמ לש ןידל הכונח רנ לש ןידה תא םיושמ רשא (םש ויתופסותב)
ונתייגוסבש שודיחה םתעד יפל .תיבה לע אוה בויחהש רמולכ ,הזוזמ
לש רנב אצוי וניאש םגו ,ולש וניא תיבהש תורמל בייח יאנסכאהש אוה
.(ח 'יס) ש"ארה בתוכש ומכ ,תיבה ינב לככ וניאש ינפמ תיבה לעב

אצמנ וניאו ךרדב ךלהמש ימ יבגל תוטישה ןיב הכלהל לדבה שיש ןכתי
ידי לע תינודינש הלאש וזו ,הכונח תורנ ירחא רזחיש יואר םא תיבב
.הז ןינעב םיפסונ םירבד (י ןויצ) ןמקל דוע ןייעו ,םירבחמהמ המכ

התויחרכהו הטורפב תופתתשהה רדג .ב

הטורפב ףתתשהל יאנסכאה ךירצ הליחתכלמש הארנ ארמגב ראובמה יפל
יריאמה בתוכ ןכו ,ומצעב קילדהל םג לוכיש רבתסמ םלוא ,תיבה לעב םע
.ומצעב קילדהל ךירצ וניא ךא הכונח רנב בייח יאנסכאהש

יאנסכא םא ןידב קפוסמ היהש אריז יבר ןושלמ קיידמ תמא תפשה םלוא
קילדמ דחא לכש ןירדהמה גהנמכ םיגהונ ןיאש ןאכמ היאר איבמו ,בייח
היה קפסהש רשפא אסיג ךדיאמ .קפסל םוקמ היה אל ןכ םאש ,ומצע ינפב
הצר אל אוה ןכלו ,ן"רה רבסהמ אצויש ומכ ,ללכב בייח וניא אמש ,ךפיהל
.הטורפב ףתתשהל ףידעהו ומצעב קילדהל

קילדמ דחא לכש (ב ,אערת 'יס) בתוכ רשא א"מרה יפל םג איה הלאש ,ןכא
יאנסכאש רבחמה חסונ תא לבקמ תאז לכבו ,ןירדהמה גהנמכ ומצעל
אופיא ןכתי .ומצעב קילדיש רתוי יוארש גישמ וניאו ,הטורפב ףתתשמ
יתכלה שודיח םוש הזב ןיאש וא ,יאנסכאה לש בויחה םצע לע קפס שיש
ורמא ןכלו ודבל קילדהל לוכי וניאש יאנסכאב הליגרה תואיצמה וז אלא
.הטורפב ףתתשיש

יפדב א ,ד ףד) םיחספ תכסמב ן"רה בתוכ הטורפב תופתתשהה םצע יבגל
לש ותוחילשב רנה תא קילדהל לוכי תיבה לעב ןיאש דמלמ רבדהש (ף"ירה
ריבסמ אוה וז ךרדב .ומצע לשב קילדהל דחא לכל בויח שיו ,יאנסכאה
הוצמ וז ןיא ןכש ,"תקלדה לע" אלו "קילדהל" אוה הכרבה חסונ עודמ
.חילש ידי לע התושעל רשפאש

םיחספ םש ישנא ישודיחב אבומ) יתבר אינת רפס לעב לש ותעד איה תרחא
הז יפלו ,"הקלדה תוצמ לע" אוה הכרבה לש ןוכנה חסונה תמאבש (םש
הארנו ,יאנסכאה לש ותוחילשב קילדהל לוכי תיבה לעבש רבוסש ראובמ
ואלב ומצעל קילדמ תיבה לעבש םושמ הטורפה תא תתל ךירצש ריבסהל
ילוא ןתינ הזל המודב .הטורפ ול ןתי אל םא תוחילשל ףקות ןיא ןכל ,יכה
ףיסוהל ךירצ תיבה לעבש (בל 'יס) הדוגאה רפס לעב בתוכש המ תא ןיבהל
הילא לעב .דשחה ינפמ קר אוה ךכל םעטהש ריבסמ ח"בה םלוא ,ןמשה לע
אוה ןכל ,וריסהל ידכ תפסותב ןיא בוש - דשח שי םאש וילע המת הבר
ףיסומו ,הבוח ידי יאנסכאה תא איצוהל ליבשב תכרצנ תפסותהש שרפמ
.העש יצחל הקלדה לש רועישב ןמש

םירדה םיתב ילעב ינש יבגל יריאמה בתוכש המב הז ןינעב ןייעל יואר
לכב םהינשל ףתושמ היהי ןמשהש םתקלדהב דיפקהל םיכירצש דחא תיבב
לכל הליעומ תחא הטורפש עמשמ ,הטורפ ןתמב תאז השעיו ,תולילה
,הטורפב הנוקש אוה ךכל הארנה רבסהה .יאנסכאב ןידה אוהו ,תולילה
ורמאש יפ לע ףאו ,תולילה לכל ךרצנה ןמשה תא ,ףסכ ןינקב ונייהד
תא םימכח ודימעהש שיש וניצמ - ןילטלטמ תונוק תועמה ןיאש םימכח
,(ג ,טצק 'יס מ"וח) ךורע ןחלשב קספנש ומכ ,הרות ןיד לע םהירבד
הז ירהו ,שודיקל ןיי לע תועמ ןתונשכ ןידה ךכש א"מרה םש ףיסומו
.הכונח תורנל ןמשה ליבשב הטורפה תא ןתונש ימ ומכ שממ

תיבה לעב לוכי הדימ התואבש בתוכ (במקת 'יס א"ח) הבושתב א"בשרה
.הטורפ ול ןתיש ילב ףא הנתמב ןמשה תא יאנסכאל תונקהל

ותיבב וילע םיקילדמשכ .ג

לעב םע ףתתשהל ךירצ יאנסכאה ןיא הז ןוגכבש ארמגב רמא אריז יבר
רזחל ךירצ אוה תאז לכבש (זסר 'יס) יכדרמה בתוכו ,הטורפב תיבה
רוריבב דוע ןייע ךכ לע םלוא ,היארה לע ךרביו האריש הכונח רנ ירחא
.היארה תכרב תא ךרבל בויחה עבקנ ימ לע הלאשה יבגל י ןויצ ןמקל הכלה

,הכרבב קילדהלו רדהל לוכי יאנסכאהש בתוכ (אק 'יס) ןשדה תמורת לעב
איבמ ומצע אוה םלוא ,דחאו דחא לכל רנ םיקילדמש ןירדהמהמ ערג אלו
ימל ארקו ,ותיבב וילע םיקילדמשכ קילדהל רסאש דחא לודג םשב
ל"שרהמה תעד םג איה ךכ .הלטבל הכרב ךרבמש טוידה םשב קילדהש
תיבב דחא רנ וקילדיש ןידה רקיע הזש הארנ םמעטו ,(הפ 'יס) הבושתב
יואר הז ןיא בוש ותיבב וילע םיקילדמשכ אליממו ,תיבה ינב לכ רובע
.אצמנש םוקמב ומצעל קילדיו רוזחיש

השאה לע רודיה תוצמ ןיאש (.ז.ו ןויצ ב ,אכ ףד) ליעל ראבתה רבכ ,ןכ לע רתי
רשאכש ,ךפיהל ןידה אוהש רבתסמו ,ופוגכ ותשאש ,הדבל קילדתש
.ומצעב קילדיש רודיה הזב ןיא ורובע תיבב הקילדמ השאה

ןשדה תמורת לעב לש הנושארה ותעדל םיכסמ (א"קס) ז"טה ,אסיג ךדיאמ
יפ לע ףאש הוצמ לכב ומכ ,ךרבלו ומצעב קילדהל יאנסכאל ול יוארש
אלש ןווכתהל לוכי תאז לכב - רחא והשימ ידי לע הבוח ידי תאצל לוכיש
.ודבל הוצמה תא תושעלו תאצל

לע תלטומ איה םא ,הוצמה לש הרדגהב היולת וז תקולחמ ףאש ןכתי
ןיאו ,ותשאו שיא ורקיעש תיבה לע הוצמהש רשפא .םישיאה לע וא תיבה
תיבה ינב לע קרו ,דבל קילדהלו תאצל אלש הצרי םהמ דחאש םוקמ
ךדיאמ .תיבה ינב רפסמ יפל קילדהל הוצמ רודיה לש רדס עבקנ םירחאה
םיאצוי םלוכ קילדמ דחאש תורמל ןכל ,םישיאה לע הוצמהש רשפא אסיג
הז ךכ .תאצל אלש ןווכתהל םג םילוכי תאז םע דחי לבא ,הבוח ידי
אצמנשכ םלוא ,רודיה םוש הזב ןיאש אלא ,ותשאו לעבה לצא וליפא
.ותיבב וילע םיקילדמש תורמל קילדהלו רדהל הרבס שי קוחר םוקמב

הכונח 'לה םיגהנמ) ל"ירהמהו (ב"קס השמ יכרדב אבומ) לייו י"רהמ
הרבס שי קילדהל םלוכ םיגהונש הזה ןמזבש םיבתוכ (המק 'יס ת"ושו
ףתתשי אלש םתנווכו ,דשחה ינפמ ומצעב קילדהל יאנסכאה תא בייחל
.ותיבב וילע םיקילדמ םא וליפא ,םוקמ לכמ קילדי אלא הטורפב

ומצעל חתפ ול שישכ .ד

חתפ יאנסכאל שי רשאכש םיבתוכ (ח 'יס) ש"ארהו ם"במרה ,(א ,י) ף"ירה
,הטורפב תופתתשהב יד אלו ודבל קילדהל אוה ךירצ - ומצעל דרפנ
.תיבה ינב לכ םע דחיב לכוא םא וליפא השעי ךכש ףיסומ יריאמהו

לעב יפלש דע יאנסכאה לצא ךכ לכ אוה לודגו ,דשחה ינפמ אוה הז בויח
וליפא קילדהל אוה בייח (ב"קס א"גמב וירבד םיאבומ) הלודגה תסנכ
ללכ ךרדבש תורמל ,תיבה לעב חתפ לש דצ ותואל חותפ ולש חתפהשכ
,םינוש םידדצב םהשכ קר חתפ לכב םיקילדמ םיחתפ ינש םע רצח שישכ
.(.נ.מ ןויצ) ןמקל ראובמכ

ריבסמו ,ותיב ךותב וילע םיקילדמשכ םג ונשי הז בויחש שדחמ ם"במרה
הביסמ קילדהל בויח שי םאש ,רמוחו לקב םינודנ םירבדהש הנשמ דיגמה
.יאנסכא אוהשכ קילדהל בייחש ןכש לכ - םיחתפ ינש הל שיש רצחב וז
יקספבו (הפק 'יס) טקלה ילבשב ,תורואמה רפסב םג אבומ הז שודיח
ןיא היפל הנוש העד םג איבמ יריאמה םלוא ,(וט הכונח 'לה) ז"אירה
,ותיבב וילע םיקילדמש ןכתיו יאנסכא אוהש םיעדויש ינפמ הזב ךרוצ
לכב קילדהל ךירצ ןיאש דחא דצמ םיחתפ ינש הל שיש רצחל תאז הוושמו
.חתפ

ךירצ ולש חתפב קילדמש יאנסכאהש בתוכ (ט"קסו ד"קס) םהרבא ןגמה
קילדמה יבגל (ה ןויצ ב ,בכ) ליעל ראבתהש המל המוד הז ןידש הארנו ,ךרבל
םא תקולחמ שיש ,םיאורה ינפמ ץוחב קילדמו רזוחש ,אצויו םינפב
תאצל ליבשב קילדמש ינפמ הכרבב ובייחל הרבס שי ןאכ ףא .ךרבמו רזוח
(םש) ל"שרהמה ומכ ,םירחא םלוא ,םהרבא ןגמה תעד וזו ,הבוח ידי
לע םיכרבמ ןיא םלועלש םירבוסו וילע םיקלוח ,הלודגה תסנכ לעבו
.דשחה ינפמ הבויחש הקלדה

יאנסכא לש תונוש תוגרד .ה

ךירצה יולה דוד וניברש אבומ (המר 'מע ךיירנרהע 'צוה) סדרפה רפסב
וניתובר ראש ךא ,דוחל דחא לכ קילדהל דחא תיבב םירגש םיתב ילעב ינש
םשב בתוכ יריאמה םג .דחא רנ קילדהלו דחי ףתתשהל םילוכיש ורמא
ןב וליפאו דחא ןחלש לע םיכומס םיתב ילעב ינש וליפאש תופסותה ילעב
הליל לכב ופתתשיש וא דרפנב קילדהל םיבייח ויבא ןחלש לע ךומסש יושנ
.ןמשב

םיבשחנ םניאש דחוימ ןיד שי םיתב ילעבלש רבוס דוד וניברש הארנ
.תדרפנ הקלדהב םבייחמ ןכלו ,יאנסכא ומכ תיבה לעב ןחלש לע םיכומסכ
ןחלש לע ךומסש יפ לע ףאש רומאכ איה תופסותה ילעב תעד יושנ ןב יבגל
,יאנסכאכ הטורפב ףתתשהל והוכירצה ןכלו ,תיבה ינבל המוד וניא ויבא
ומצע יריאמה תאז תמועל .(ףסוי תיבב תאבומ) א"בשרה תעד איה ןכו
ףתתשהל ךירצ וניאו תיבה ינב לכ םע לולכ יושנה ןבה ףאש רבוס
.ויבא ןחלש לע ךומס אוהש יאנתב ןבומכ ,הטורפב

לכואש יאנסכא ןיב תפסונ הנחבה שי (זערת 'יסל החיתפ) םהרבא ןגמב
לעבו ,וינב םה וליאכ תיבה ילעב ןחלש לע םיכומסש םירוחבה ןיבל ודבל
לע בתוכש רוטיעה ןושלמ קיידמ (הכונח 'לה רוטיעה לע) ריבדה חתפ
אלו םיבייח םה אקודש ,הכונח רנב םיבייחש תוקונית ידמלמו ריכש
.םולשתו רכש םוש ילב תיבה לעב ןחלש לע םיכומסש םירוחב

םירוחבה תא ףא בייחמש (םש) הבושתב ל"שרהמה תעד איה תרחא
.הטורפב ףתתשהל

הניל םוקמ וא הליכא םוקמ יפל הקלדה .ו

לבא ,ןולל תיב ול שיש ימש בתוכ (במקת 'יס א"ח) הבושתב א"בשרה
םע הטורפב ףתתשמ אלא ןלש םוקמב קילדמ וניא - תיבה לעב לצא לכוא
.תיבה לעב

תעבקנ הרידהש ,תורצח יבוריעמ אוה ןידה רוקמש בתוכ (ב"קס) ז"טה
ףיסומו ,(א ,גע ףד) ןיבוריע תכסמב ראובמכ ,הליכאה םוקמ יפל םהיבגל
קר םש לכוא םא לבא ,תועיבקב םוקמ ותואב לכואשכ אקוד ונייהש
.וב ןלש תיבב קילדהל ךירצ - םיקרפל

וב ןשיש תיבה חתפ לע קילדהל ךירצ םלועלש ש"ארה םשב בתוכ רוטה
ןמזבש ח"בה בתוכ ךכו ,תינורקע תקולחמ וז ןיא הז יפלו ,דשחה ינפמ
תיבב קילדיש אוה רקיעהש א"בשרל הדומ ש"ארה ףא - תיבב םיקילדמש
.וב לכואש

רקיעמש רבוסש קיסהל ןתינ (םש) הבושתב ל"שרהמה ירבדמ תאז תמועל
.וב ןשיש תיבל תובישח שי ןידה

רדחב םילכואש הבישי ירוחב יבגל םינורחאה ירפסב ןודנ הז אשונ
רנ הכונח תוצמ רפסב אבומ) שיא ןוזחה תעדל .םירדחב םינלו לכואה
תטישכ לכואה רדחב קילדהל םיכירצ םה (דכ 'עה ט ,ה 'יס ,ותיבו שיא
רדה תבוח רפס לעב בתוכש ומכ ,דשחה ינפמ רדחב םג ילואו ,א"בשרה
(טכ ,סת ג"ח ח"וא) םירפא תובבר ת"ושב אבומ ,אסיג ךדיאמ .(ט"נקס)
דחוימ הנילה םוקמש ינפמ םירדחב אקוד וקילדיש ןייטשנייפ מ"רה םשב
ףסוי ע"רה בתוכ ןכו ,ףתושמו יללכ אוהש לכואה רדחמ רתוי םירוחבל
הדעסמל המוד הבישיב לכואה רדחש (םש ותיבו שיא רנ רפסב אבומ)
.תיבל אלו

ךורע ןחלשה תטיש .ז

תא ללכ ריכזמ וניאו הטורפב ףתתשמ יאנסכאהש בתוכ רבחמה
גהנמכ גוהנל אלש ותטישל ףרטצמ הז ירהו ,ומצעב קילדיש תורשפאה
קילדהלו ומצע לע רימחהל לוכיש בתוכ ותטישל א"מרה לבא ,ןירדהמה
םג תאז םע .ותיבב וילע םיקילדמשכ וליפאו ,םיגהונ ןכש םייסמו ךרבלו
בתוכ אוה הז דבלמ .לארשי וב ןיאש םוקמב אצמנשכ ךכל םיכסמ רבחמה
ינפב חתפ ול שישכ אוהו ,דשח תויהל לוכי רשאכ קילדהל בויח וילע שיש
.ומצע

הזה ןמזבש םירבוסש םיקסופ שיש איבמ (ז"קס) הרורב הנשמה
םלוא ,קילדהל םלוכ תא בייחלו דשחה ינפמ שוחל שי תיבב םיקילדמשכ
םיעדוי םלוכש ,הזה דשחל סיסב ןיאש םהרבא ןגמה יפ לע קיסמ אוה
.הטורפב ףתתשהל לוכיש

לש ןידה ראובמ אל ךא ,הליכאה םוקמ אוה רקיעהש ראובמ ךורע ןחלשב
תקולחמ הזב תאבומ הכלה רואיבב םלוא .דחא תיבב םיתב ילעב המכ
תופתתשהב יד וא ,ומצע ינפב דחא לכ וקילדיש יואר םא םיקסופ
.תבש תורנב ןידל האוושהב ןלהל הזב דוע ןייעו ,הטורפב

תבש תורנב יאנסכא .ח

יאנסכאה ךירצ תבשב םגש ה"יבארה םשב בתוכ (ונת 'יס) יכדרמה
ןיאו הקלדה תוצמ שי תבשב ףאש םהירבדב שודיחהו ,הטורפב ףתתשהל
.רוא היהיש קר איה תבשב הוצמהש םירמוא

הקילדמ ותשאו ותיבב םדא רשאכש (דצר 'יס) יכדרמה בתוכ הז דבלמ
הנשמה ריבסמו ,רחא רדחב קילדמשכ ךרבלו רוזחל ךירצ וניא - תכרבמו
קילדמש תורנל הליעומ תכרבמש הכרבהש (גסר 'יס) הכלה רואיבב הרורב
םרדחב םיקילדמו םתיבב םניאש םירוחב יבגל תאז םע .םירדחה לכב
רנב הבוח ידי םיאצוי םניאו ךרבלו קילדהל םיכירצש יכדרמה בתוכ
.םילכואש םוקמב םיכרבמו םיקילדמש

הוצמה תבשבש הזב רבסומ הכונח רנ ןיבל תבש רנ ןיב הלגתמה לדבהה
.םירדחה לכ תא ריאהל איה

ףיסומו יכדרמה ירבדמ תואצויה תוכלהה תא איבמ ךורע ןחלשב רבחמה
לכ םאה איה הלאשהו ,דחא םוקמב םילכואש םיתב ילעב ינש ןינעב הכלה
בתוכ א"מרה לבא ,וכרבי אלש רמול הטונ רבחמה .ומצעל ךרבמ דחא
.דוחל ךרבמ דחא לכש םיגהונש

ינפמ ,אל וא ףותישב יד םא ,הכונח רנב םג ךכ לע ןויד שי ראבתהש יפכ
אלו ,תיבה לעב ןחלש לע ךומסש ימל קר עבקנ הטורפב ףותישהש ןכתיש
.ףתושמב םירגש םיתב ילעב לע רבודמשכ

רקיעהש ינפמ ,דוחל דחא לכ וכרבי אלש דחא דצמ הרבס שי תבש לש רנב
רבחמה תרבס הארנכ וזו ,הקלדהה השעמב אלו םיריאמש רואב אוה
.דחא אלא ךרבי אלש ףידעמש

תוצמ שי תבשב ףאש וניצמ רבכש ןויכש איה א"מרה תעד תאז תמועל
רבכ אליממ ,הטורפב תופתתשהב יאנסכאה תא ובייחש היארהו ,הקלדה
הפיסומ תורנה תפסות ,הברדאו ,דוחל ךרביו דחא לכ קילדיש העינמ ןיא
.החמשו רוא

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US